PROJEKT: FAZA

:

ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Odlaganje novog otpada, izvedba gornjih brtvenih slojeva ploha 5, 5D i 6, izvedba gotove prekrivke, gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
ZA GRA ENJE, ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE POJEDINIM PODSUSTAVIMA ODLAGALIŠTA OTPADA JAKUŠEVEC

SVEZAK III. KNJIGA 1/3 PROVEDBENI PROJEKTNI ZAHTJEVI NARUČITELJA
Zagrebački holding d.o.o. - Podružnica ZGOS Zeleni trg 3., Zagreb, Hrvatska

Svibanj 2012.

Osnovni sadržaj svezaka dokumentacije za nadmetanje
Svezak I. Opći uvjeti nabave I.1 Upute ponuditeljima I.2 Ponudbeni podaci I.3. Obrazac ponude I.4 Obrazac ponudbenog jamstva I.5 Pismo prihvaćanja II. Ugovor o ustupanju radova i usluga II.1 Ugovor II.2 Opći uvjeti ugovora II.3 Posebni uvjeti ugovora II.4 Dodaci III. Provedbeni projektni zahtjevi Naručitelja po sustavima III.A. Sustav: Tijelo odlagališta III.B. Sustav: Deponija zemlje III.C. Sustav: Stalne prometnice III.D. Sustav: Parkirališta III.E. Sustav: Ure aji za pranje kotača III.F. Sustav: Hidrantska mreža III.G. Sustav: Separatori III.H. Sustav: Vodovodna mreža III.I. Sustav: Odvodnja otpadnih voda iz objekata III.J. Sustav: Elektroinstalacije III.K. Sustav: Telekomunikacijska mreža III.L. Sustav: Vanjska rasvjeta III.M. Sustav: Ograde III.N. Sustav: Piezometri III.O. Sustav: Sustav za pročišćavanje procjedne vode III.P. Sustav: Plinsko postrojenje III.R. Sustav: Ispust procjednih voda u rijeku Savu III.Prilog A. Podloge za izradu dokumentacije za nadmetanje III.Prilog B. Dozvole III.Prilog C. Situacija sustava odlagališta III.Prilog D. Primjeri izvještaja III.Prilog E. Okvirne ponude PRO2 III.Prilog F. Periodična ispitivanja na Odlagalištu otpada Jakuševec III.Prilog G. Fizikalno kemijske analize na ulazu i izlazu iz postrojenja za pročišćavanje procjednih voda III.Prilog H. Izvod iz cjenika Odlagališta otpada Jakuševec III.Prilog I. Pravilnik o pregledu i održavanju elektroenergetskih postrojenja i instalacija III.Prilog J. Shematski prikaz trajnog i privremenog otplinjavanja IV. Tehnička dokumentacija V. Troškovnici gra enja, održavanja i upravljanja po (pod)sustavima

Svezak

Svezak

Svezak Svezak

stranica 2 od 348

SVEZAK III, KNJIGA 1/3
SADRŽAJ KNJIGE 1/3 Sustav A. Tijelo odlagališta III.A.0. Tehnički opis III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada III.A.2. Privremeno prekrivanje III.A.3. Prometnice i platoi III.A.4. Obodni nasip III.A.5. Me unasip (zečji nasip) III.A.6. Kanali III.A.7. Detekcija oštećenja geomembrane III.A.8. Sustav sakupljanja procjednih voda III.A.9. Zaštitni sloj iznad sustava drenaže III.A.10. Ploha za prihvat azbestnog otpada III.A.11. Gornji brtveni sloj III.A.12. Gotova prekrivka III.A.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji III.A.14. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice (mTEO)

stranica 3 od 348

POPIS PODSUSTAVA PO SUSTAVIMA: A. Sustav: Tijelo odlagališta A.1. Prihvat i ugradnja otpada A.2. Privremeno prekrivanje A.3. Prometnice i platoi A.4. Obodni nasip A.5. Me unasip (zečji nasip) A.6. Kanali A.7. Detekcija oštećenja geomembrane A.8. Sustav sakupljanja procjednih voda A.9. Zaštitni sloj iznad sustava drenaže A.10. Ploha za prihvat azbestnog otpada A.11. Gornji brtveni sloj A.12. Gotova prekrivka A.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji A.14. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice B. Sustav: Deponija zemlje C. Sustav: Stalne prometnice D. Sustav: Parkirališta E. Sustav: Ure aji za pranje kotača F. Sustav: Hidrantska mreža G. Sustav: Separatori H. Sustav: Vodovodna mreža I. Sustav: Odvodnja otpadnih voda iz objekata J. Sustav: Elektroinstalacije J.1. Transformatorske stanice (istok i zapad) J.2. Podzemni kablovi i elekroormari K. Sustav: Telekomunikacijska mreža K.1. Telefonska mreža K.2. DTK mreža i okna L. Sustav: Vanjska rasvjeta M. Sustav: Ograde N. Sustav: Piezometri O. Sustav: Sustav za pročišćavanje procjedne vode P. Sustav: Plinsko postrojenje R. Sustav: Ispust pročišćenih procjednih voda u rijeku Savu

stranica 4 od 348

Naručitelj:

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska

Naziv gra evine:

ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC

Razina projekta:

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

III.A. Sustav: TIJELO ODLAGALIŠTA

SADRŽAJ: III.A.0. III.A.1. III.A.2. III.A.3. III.A.4. III.A.5. III.A.6. III.A.7. III.A.8. III.A.9. III.A.10. III.A.11. III.A.12. III.A.13. III.A.14. Tehnički opis Prihvat i ugradnja otpada Privremeno prekrivanje Prometnice i platoi Obodni nasip Me unasip (zečji nasip) Kanali Detekcija oštećenja geomembrane Sustav sakupljanja procjednih voda Zaštitni sloj iznad sustava drenaže Ploha za prihvat azbestnog otpada Gornji brtveni sloj Gotova prekrivka Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice (mTEO)

SVEZAK III.A. Svibanj 2012.

stranica 5 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. Sustav: Tijelo odlagališta

Naručitelj:

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska

Naziv gra evine:

ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC

Razina projekta:

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

III.A. 0. Tehnički opis

SVEZAK III.A. Svibanj 2012.

stranica 6 od 348

...................................................................10.......................................................... OBODNI NASIP ....................... 19 A......................................... SUSTAV SAKUPLJANJA PROCJEDNIH VODA .... Sustav: Tijelo odlagališta SADRŽAJ TEHNIČKOG OPISA: UVOD .............Dokumentacija za nadmetanje Gra enje........................................ 29 A.....4...... održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.................................................8........... GOTOVA PREKRIVKA....................... ZAŠTITNI SLOJ IZNAD SUSTAVA DRENAŽE ......................... GORNJI BRTVENI SLOJ ........9............. 29 A.....................................3 PROMETNICE I PLATOI ............ 17 A..................... DETEKCIJA OŠTEĆENJA GEOMEMBRANE .............1...................... 38 stranica 7 od 348 .................... PLOHA ZA PRIHVAT AZBESTNOG OTPADA ................................................................................... 16 A........................... 33 A............ PRIVREMENO PREKRIVANJE ..................11.................. ME UNASIP (ZEČJI NASIP) .. PRIHVAT I UGRADNJA OTPADA .........................................14............................. 35 A............ 19 A.........5. 21 A............. 8 A.........12.............................................................. KANALI .... POVRŠINSKA ODVODNJA OBORINSKIH VODA I POSEBNI DETALJI.......................................... 20 A.6...............................................................13..................................... 17 A.........2...A.. 28 A....................................... OTPLINJAVANJE ODLAGALIŠTA I PLINSKA MREŽA DO PLINSKE STANICE (mTEO)..7................................................ 20 A...............

00 m.010m GEOKOMPOZITNI DRENAŽNI SLOJ (GCL) DRENAŽNI SLOJ GEOMEMBRANA • 0.m.. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. odnosno obod se nalazi na visini od 45 m iznad kote okolnog terena koji ga okružuje. nakon iskorištenja svih kapaciteta iznositi će oko 54 ha.006m BENTONITNI TEPIH (GCL) • 0. nakon zatvaranja odlagališta tj. U sredini odlagališta je visinska kota završnog pokrova nešto viša. n. Tijelo odlagalište je koncipirano da obod (sjecište krovnog dijela i bokova) ima apsolutnu visinsku kotu od 155 m.00 m. Sustav: Tijelo odlagališta UVOD Odlagalište Jakuševec-Prudinec je odlagalište komunalnog i neopasnog otpada grada Zagreba i njegove okolice. Prosječna kota okolnog terena je 109.m.15m HUMUSNI SLOJ • 0. Shematski prikaz završnog pokrova tijela odlagališta Jakuševec stranica 8 od 348 .3m MEDJU POKROVNI SLOJ • 0.85 1 OTPAD 2.n. a na jugoistoku iznad 109.n.65m ZAŠTITA OD MRAZA • 0.3m MEDJU POKROVNI SLOJ 5% 155m.m.365 m.010m GEOKOMPOZITNI • 0.5 1 109 m. Maksimalna duljina projektiranog odlagališta iznosi oko 1.n.m.m.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. dok je maksimalna širina oko 390 m.A.15m HUMUSNI SLOJ • 0.m.n.006m BENTONITNI TEPIH • 0.n. Tlocrtni oblik odlagališta je približno pravokutan. jer je na krovnom dijelu projektiran dvostrešni nagib od centra odlagališta prema vrhu bočnih kosina završnog pokrova od 5 %. Na sjeverozapadu se teren rijetko izdiže iznad apsolutne kote 109.50 m. 2. 3 1 1% Slika 1.. • 0. Površina kojoj će zauzeti odložen otpad.010m GEOKOMPOZITNI SLOJ ZA OTPLINJAVANJE • 0.001 m GLATKA LLDPE • 0.85m ZAŠTITA OD MRAZA • 0.010m GEOKOMPOZITNI SLOJ ZA OTPLINJAVANJE • 0. Površina terena oko odlagališta je blago nagnuta od sjeverozapada prema jugoistoku.

13.4. A. A. A. A. A. A. Prihvat i ugradnja otpada Privremeno prekrivanje Prometnice i platoi Obodni nasip Me unasip (zečji nasip) Kanali Detekcija oštećenja geomembrane Sustav procjednih voda Zaštitni sloj Ploha za prihvat azbestnog otpada (kaseta 6/3 jug) Gornji brtveni sloj Gotova prekrivka Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice U daljnjem tekstu su dane osnovne informacije i tehnički opisi svih podsustava sutava "Tijelo odlagališta". A.10.9. sustav "Tijelo odlagališta" je podijeljeno u nekoliko podsustava koji se razlikuju po svojoj funkciji i smještaju.11.1.7. Sustav: Tijelo odlagališta PODSUSTAVI TIJELA ODLAGALIŠTA Radi lakšeg pregleda obaveza Izvo ača.3.A. stranica 9 od 348 .6. Sutav "Tijelo odlagališta" se sastoji od sljedećih podsustava: A.12.14.5. A. A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. A. A. A. A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.8.2.

Terzić.6). Od 1986. godine prepoznato u okviru Vodoprivredne osnove grada Zagreba kao rezervno crpilište. godine odlaganje se provodilo bez provedbe planskih mjera zaštite podzemnih voda i zraka od zaga enja. odabrano rješenje sadrži još i neke druge dijelove s kojima stranica 10 od 348 . 57: str. Istraživanja koja su se provodila 80-tih i 90.. do 1988.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. To područje je 1981. što je dovelo do danjeg širenja smetlišta. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Sustav: Tijelo odlagališta POVIJESNE INFORMACIJE O PROJEKTU Odluka o otvaranju smetlišta Jakuševec-Prudinec donesena je 1964. 307-315. Zbog stalnog pogoršavanja stanja u vodoopskrbi Grada cjelovito rješavanje problema odlaganja otpada na smetlištu Jakuševec-Prudinec još više dobiva na značaju. buduće odlagalište podijeljeno je u plohe (1 . Radi jednostavnosti i što lakšeg uskla ivanja spomenutih operacija. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 2006. Sve do 1996. Do početka 80-tih godina se smatralo da je glavni problem smetlišta Jakuševec-Prudinec njegovo zaposjedanje vrijednog zemljišta za budući industrijski razvoj Grada. koje je od odlagališta Jakuševec-Prudinec udaljeno samo 3 km nizvodno. 317-324.: Organska onečišćenja u odlagalištu otpada Jakuševec i njihov utjecaj na podzemne vode. godine kada je sanirana ploha 1. Smetlište je aktivno od 1965 godine. Gradsko poglavarstvo je početkom 1991. Zbog nedostatka sredstava ispitivanja nisu bila dovršena prema planiranom programu. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 2006. te se po plohama i provodila sanacija. kako bi se utvrdio utjecaj odloženog otpada na okoliš. Va ić. Ahel. godine. M..hr/. Tada je ta lokacija bila na samom rubu grada. ali su ukazala na realnu opasnost od onečišćenja podzemnih voda na području Črnkovec uslijed utjecaja smetlišta. što je nedvojbeno upućivalo na to da smetlište treba smatrati značajnim izvorom onečišćenja okoliša (vidi http://hrcak. S. kada je izgradnjom nasipa za obranu od poplava rijeke Save trajno zaštićena njena desna obala.: Onečišćenje zraka u području odlagališta otpada Jakuševec i u okolnim naseljima. Zagreb. 57: str. 2006). Zagreb. N.A. kada je započelo nekontrolirano odlaganje svih vrsta smeća u rukavce Save i jame nastale eksploatacijom šljunka. postajalo je sve zanimljivije područje Črnkovec na desnoj obali Save. godine pokrenulo izradu Idejnog rješenja ure enja i zatvaranja smetlišta Jakuševec-Prudinec. godine na smetlištu su vršena prva sveobuhvatna istraživanja. Nakon analiza različitih varijantnih rješenja. Tepić. Naime. kako su gradska crpilišta na lijevoj obali Save zbog industrijskog onečišćenja postupno bila sve nepovoljnija ili potpuno izvan uporabe. Sa sanacijskim radovima odlagališta započelo se 1996. Donesena je i odluka o ograničenju visine otpada u odnosu na kotu okolnog terena. posebice na podzemne vode.tih godina na području Jakuševca ukazivala su da postoji izrazit trend pogoršanja kvalitete podzemnih voda i značajan utjecaj na kvalitetu zraka u neposrednoj blizini odlagališta. izradi projekata itd. Zbog osiguranja novih površina za potrebe industrijske gradske zone.srce. odabrana je varijanta sanacije na način da se postojeći otpad uklanja i privremeno odlaže na drugom mjestu (na postojećoj lokaciji) dok se nije uredilo slabopropusno dno (temeljni brtveni sustav) na koje se kasnije ugra ivao prethodno uklonjen otpad. 2006 i V. Uz spomenuti brtveni sustav. 1976 godine započele su aktivnosti na istražnim radovima.

odnosno radove ugranje novog otpada nakon završetka sanacije." [TD11]). odnosno u sustav javne odvodnje. Radovi u drugoj fazi ograničeni su na ugradnju novog otpada na plohe 5. do srpanj 2011" [TD17]. DOPREMLJENE KOLIČINE OTPADA Danas se otpad ugra uje na plohu 5D. g.140 tona/mjesečno. Na temelju dolaznih količina otpada. • sustav prikupljanja. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. 5D i 6. procjenjuje se da kapacitet odlagališta s izgra enim plohama 5D i 6 zadovoljava potrebe grada Zagreba do 2021.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.) Cjelokupni radovi podijeljeni su u dvije vremenski i prostorno odvojene faze. na odlagalište iznosi oko 29. Na odlagalište Jakuševec se dnevno dopremi približno 971 tona neopasnog otpada. Tijekom sanacije se novo pristigli otpad ugra ivao na plohe 2 do 5. Dinamiku realizacije navedenih radova potrebno je prilagoditi stvarnoj situaciji na terenu a koja ovisi o brzini popunjavanja odlagališta novim otpadom. (vidi dokument "Količine odloženog otpada na odlagalištu Jakuševec/Pridinec od listopada 2007. kontrola pristupa. 5D (dodataka plohe 5) i plohe 6 s nastavkom odlaganja na novoure ene plohe. što godišnje čini masu od oko 350. Prosjek dovoza otpada u periodu od listopada 2007. To su: • sustav prikupljnja. Sustav: Tijelo odlagališta opisan način izvedbe ure enog dna tek zajedno čini cjelinu rješavanja sigurnog načina odlaganja otpada na budućem ure enom sanitarnom odlagalištu komunalnog otpada. U toj fazi se deponira samo novi otpad koji pristiže na odlagalište. do studenog 2011. te prekrivanje odloženog otpada završnim prekrivnim sustavom nakon formiranja geometrije tijela odlagališta definiranog projektom. brtvenu (slabopropusnu) podlogu. odvodnje i obrade onečišćenih procjednih voda iz tijela deponije prije njihovog ispuštanja u recipijent. Druga faza podrazumijeva period nakon premještanja cjelokupnog starog otpada na izgra ene brtvene sustave. do studenog 2011.000 tona.000 m3. Godišnja količina otpada koji se odloži na odlagalište iznose približno 450. • sustav prikupljnja i odvo enja odlagališnog plina na mali termoenergetski objekt (mTEO) u cilju energetskog iskorištenja plina ili spaljivanja na bakljama. stranica 11 od 348 . Sa starim otpadom istovremeno se odlagao i novi otpad koji kontinuirano pristiže na odlagalište. odvodnje i ispuštanja oborinskih voda ure enog dijela tijela odlagališta Jakuševec-Prudinec u recipijent. Cjelokupna sanacija dovršena je 2003.A. U prvoj fazi (fazi sanacije) postojeći stari otpad je prebačen na ure enu. kada je je ugra en sav stari otpad na izgra en brtveni sustav i sustav odvodnje procjedne vode na plohama 1 do 5. Zadatak Izvo ača je nastavak izgradnje i prekrivanje završom prekrivkom ploha 5. Podaci dnevne dinamike ulaza vozila (po satima) se nalaze u dokumentaciji "Dinamika ulaska otpada na odlagalište otpada Prudinec/Jakuševec u periodu od siječanj 2007. interventni crpni sustav i postaja za monitoring kakvoće zraka i sl. Sav stari otpad je premješten u plohe 1 do 5. • sigurnosni sustavi (kontrola dovoza različitih vrsta otpada. koja spriječava tečenje procjednih voda iz otpada u podzemlje.

Sustav: Tijelo odlagališta Za potrebe dnevnog i produženog prekrivanja otpada.11. Minimalna zahtijevana gustoća zbijanja novog otpada iznosi 0. Izvedbu Me unasipa (zečjeg nasipa). Na na završni prekrivni sustavu ploha 1 do 4 je izvedena interna servisna prometnica koja se može koristiti kako za održavanje tako i za izgradnju.A.14. A.1. izvedbu gotove prekrivke.12. izvedbu površinske odvodnje oborinskih voda i posebnih detaljia kao i A.3. 3 i 4 Plohe 1.6 tona/m3. 2. Godišnje se u tijelo odlagališta ukupno ugradi 460. A. Izvo ač je zadužen za izgradnju. izgradnju gornjih brtvenih slojeva. prihvat i ugradnju otpada.5. A.3. izgradnju gornjih brtvenih slojeva.11. Na navedenim plohama se ne odlaže otpad.000 tona materijala (otpad plus materijal za prekrivanje). Gra enje plohe 5 i 5D uključuje. Prihvat i ugradnju otpada. A. Gra enje plohe 6 uključuje. privremeno prekrivanje.2. Izveden je sustav aktivnog otplinjavanja (plinski zdenci s mrežom plinskih cijevi) i sustav površinskog sakupljanja i odvodnje oborinskih voda. A.12.2. dok je na vrhu odlagališta prometnica smještena u središnjem dijelu krovnog dijela odlagališta i proteže se sve do spoja ploha 4 i 5 (gdje prestaje završni prekrivni sustav). održavanje i upravljanje podsustavima ploha 5 i 5D. privremeno prekrivanje.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. A. Ploha 5 i 5D Na plohama 5 i 5D je izveden temeljni brtveni sustav i sustav odvodnje procjednih voda. 2. A. izgradnju prometnica i platoa.13. izvedbu otplinjavanja odlagališta i plinske mreže. 3 i 4 su u potpunosti izvedene. izvedbu površinske odvodnja oborinskih voda i posebnih detalja kao i A. A. Ploha 6 Na plohi 6 je izveden temeljni brtveni sustav i sustav odvodnje procjednih voda. izgradnju prometnica i platoa. A. izvedbu gotove prekrivke. Izvo ač je zadužen za održavanje i upravljanje podsustavima izvenih ploha 1 do uključivo plohe 4. FAZNA REALIZACIJA PROJEKTA I KAPACITET ODLAGALIŠTA Fizička ogranjičenja odlagališta Konačne horizontalne i vertikalne granice odlagališta su definirane lokacijskom i stranica 12 od 348 . Prometnica s južne strane spoja ploha 1 i 2 započinje uspon na odlagalište. A.14.13. Izvo ač je zadužen za izgradnju. održavanje i upravljanje podsustavima plohe 6. A. ZATEČENO STANJE U slijedu je dan opis postojećeg stanja s opisom predvi enih radova za Izvo ača u narednom periodu: Plohe 1. izvedbu otplinjavanja odlagališta i plinske mreže. A. Na plohama 5 i 5D se odlaže otpad. u tijelo odlagališta je potrebno ugraditi približno 290 tona/dan inertnog zemljanog materijala. A. što znači da su popunjene otpadom koji je ugra en na temeljni brtveni sustav i sustav odvodnje procjednih voda te su prekrivene završnim prekrivnim sustavom.1.

• Ugradnjom novog otpada se predvi a niveliranje završnog pokrova izvedene plohe 4 i plohe 5 koja je u punjenju. A. Nakon završetka ugradnje otpada po svakoj kaseti provodi se njeno trajno prekrivanjke. Fazni pristup izvo enju radova Radovi odre eni ovom dokumentacijom usredotočeni su primarno na same radove koji uključuju završetak (popunjavanje otpadom i izradu završnog prekrivnog sustava) ploha 5. • Istočna strana plohe 6 se nastavlja na plohu 5D na koju se trenutno odlaže otpad. od kojih svaka traje otprilike 3 godine.52 miliona m3 otpada.5 mjeseci godišnje. Gotova prekrivka. • Visina tijela odlagališta definirana je apsolutnom visinom obodne točke tijela odlagališta i nagibom krovne plohe (od 5%). Vremensko korištenje tako osiguranog volumena ovisiti će. stranica 13 od 348 .m. Donji brtveni sustav plohe 6 je u potpunosti izveden i spojen s brtvenim slojem plohe 5D. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice provoditi tijekom gra evinske sezone koja traje 4. tako da se gornji brtveni sustavi tih dviju ploha mogu spojiti. U tom koridoru smještena je sjeverna obodna prometnica. Apsolutna visina oboda (spoj krovnog dijela i pokosa) iznosi 155 m. 5D i 6.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.000 m3. Procjenjuje se da će se radovi na podsustavima. A. osim o kvalieti zbijanja i sastavu. i o dinamici dotura otpada na odlagalište. Tako je odlaganje na pojedine kasete podijeljeno u faze. • Južna.13.15. zapadna i istočna granična crta odlagališta definirane su izgra enom obodnom prometnicom. Slobodan volumen plohe 5D. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji i A. • Visina temeljnog brtvenog sustava definirana je gravitacijskom odvodnjom procjednih voda do ure aja za pročišćavanje procjednih voda koji se nalazi na istočnom dijelu odlagališta. na koju se trenutno odlaže otpad i ukupni volumen plohe 6 omogućuju odlaganje od ukupno 3. Projekt sadrži plan prekrivanja ploha i zasniva se na sadašnjoj procjeni godišnje količine ugradnje novog otpada od 450.n. A. Sustav: Tijelo odlagališta gra evinskom dozvolom su slijedece: • Sjeverna strana odlagališta definirana je obaveznim koridorom kojim je utvr ena minimalna udaljenost nabliže točke tijela odlagališta do središta savskog nasipa.A. Gornji brtveni sloj.16.14.

te da na plohi 6 stane ukupno 3.75 2. u tablici 2 prikazana je procjena dinamike izvedbe gornjeg brtvenog sloja i završnog prekrivanja odloženog otpada. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Sustav: Tijelo odlagališta Kapacitet odlagališta i fazna gradnja donjih brtvenih slojeva i sustava odvonje procjednih voda po plohama Glavnim projektom odre ene su faze u kojima se izvode radovi na ure enju donjih brtvenih slojeva i sustava odvodnje procjednih voda pojedinih ploha.18 9.A.08 1.1 8. Fazna izgradnja gornjeg prekrivnog sustava U skladu s pretpostavkama o raspoloživom prostoru na pojedinim plohama odlagalista.67 1. odnosno dijelovi i kapacitet pojedinih ploha prikazane su u tablici 1. Uz dinamiku prekrivanja istovremeno je prikazana i dinamika izvo enja otplinjavanja i njegovog priključivanja na postojeći sustav.89 13.18 mil.34 Ukupno 40. m3 otpada. stranica 14 od 348 .8 Vrijeme u kojem se izvode radovi Izvedeno Izvedeno Izvedeno Izvedeno Izvedeno Izvedeno Raspoloživi kapacitet (milijun m3) 1. Tablica 1 Radna ploha 2 3 4 5 5D 6 Površina plohe (hektari) 6. zaključuje se da na odlagalištu ima još mjesta za odlaganje približno 3.64 3. m3 otpada.62 Budući da na plohi 5 još ima mjesta za prihvat približno 0.27 5.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.1 3. Faze izvedbe donjih brtvenih slojeva i sustava odvodnje procjednih voda.44 8.52 mil.05 3.34 mil. m3 otpada.

165 x 70 m). izvedbe završnog prekrivnog sustava i sustava otplinjavanja Radna ploha 2 3 4 5 5D 6 Površina plohe (hektari) 6.89 13. 2019. potrebno je izvoditi i sustav plinskih zdenaca. 2018.2022. 2. . ostavlja se mogućnost da se u slučaju promjene godišnje količine otpada koji se deponira. .34 0. Istovremeno s završnim prekrivanjem pojedinih dijelova odlagališta odnosno neposredno nakon prekrivanja.16 ha (cca.64 3. Sustav: Tijelo odlagališta Tabela 2 Procjena popunjavanja ploha odlagališta.91* 5. stranica 15 od 348 . Ukupno 40.44 8. 2015. Prije početka odlaganja otpada na navedeni dio.18 9. * Završni prekrivni sustav i sustav aktivnog otplinjavanja izveden je na plohama 1.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 2016.plohe 5).75 2.67 1. Neposredno po izvo enju zdenaca i ostalih neophodnih dijelova sustava otplinjavanja. otpadom će se nadopuniti već prekriveni krajnji zapadni dio plohe 4. nove zdenci se priključuju na postojeći plinski sustav i redovito održavaju. 3 i 4. Kako bi se postigla projektirana visina navedenog područja. Visinska kota vrha otpada na granici izmedu ploha 4 i 5 nalazi se na cca.27 + Vrijeme u kojem se izvode radovi prekrivanja Izvedeno Izvedeno Izvedeno Vrijeme u kojem se izvode plinske instalacije Izvedeno Izvedeno Izvedeno Raspoloživi kapacitet (milijun m3) 1. 2013. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. promjeni dinamika odre enih radova.2021. potrebno je pristupiti prekrivanju navedenog dijela. Izvo aču će biti dostavljeno naknadano. 2.62 Budući da je dinamika radova prikazana u tablici 1 i 2 definirana na osnovu postojećeg stanja i pretpostavci o količinama otpada u budućnosti.08 1. Detalji navedenog područja kao i rješenje spajanja novog prekrivnog sustava s već postojećim. Nakon sto se na plohi 5 formira projektni profil (iskorištenje kapaciteta odlagališta .8 Druga polovica 2012. uklonit će se završni prekrivni zemljani sloj i privremeno deponirati na susjedne površine (ploha 4 istok).A.1 3.1 8.5 do 3 m nižoj apsolutnoj koti od projektirane. o čemu odluku donosi Investitor.05 3. Ukupna površina dijela iznad plohe 4 koji će se prekrivati nakon popunjavanja kapaciteta iznosi 1.

Izvo ač je obvezan izvršiti prihvat.00 Zaprimanje otpada od tvrtki s kojima INVESTITOR ima posebne ugovore i sporazume se na odlagalištu provodi od ponedjeljka do subote i praktički je kontinuirano tijekom cijelog stranica 16 od 348 . Izvo ač mora dobiti nalog Naručitelja ili ishoditi suglasnost od Naručitelja. Na plohi 5 i 5D je formiran pokos od ugra enog otpada i zemlje koji ima pad prema sjevero-zapadu (prema kaseti 6/1) u približnom nagibu 1V:3H. . Izvo ač je odgovoran da radove na prihvatu i ugradnji otpada uskladi s Uputama za ugradnju i prekrivanje otpada kao i s Planom odlaganja otpada na plohu 5D i 6 (Broj projekta: 3230-0576/10. .III. 1.18.00 07. odnosno nalogu Naručitelja. . Otpad je u potpunosti ugra en na plohe 1 do 3.d.00 07.31. mimo perioda za dnevni prihvat i ugradnju otpada.30. Sustav: Tijelo odlagališta A.31.31.00 .00 .III.X. studije i zaštitu okoliša) od listopada 2010.00 . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. potrebno je da IZVO AČ planira nužne radove tijekom perioda sniženog intenziteta dovoza otpada ili Nedjeljom. Izvo ač je obvezan izvršiti a sve prema posebnom zahtjevu.00 . odnosno nalogu Naručitelja..00 . Radno vrijeme Izvo ača Dnevni prihvat i ugradnja otpada se izvodi tijekom čitave godine od ponedjeka do uključivo subote.X. 1. Zavod za planiranje.00 07. 1.XI. od plohe 5 i 5D prema kaseti 6/1 plohe 6 i dalje prema kaseti 6/2 i zadnjoj kaseti plohe 6 (6/3). Na plohi 4 je otpad ugra en i izveden je završni pokrov (gornji brtveni sloj i gotova prekrivka). Instituttitut IGH d. .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.16.IX. . me utim zbog slijeganja je potrebno urediti spoj plohe 4 i 5 ugradnjom dodatnog otpada i njegovim prekrivanjem. ugradnju i prekrivanje otpada i izvan ovako propisanih uvjeta a sve prema posebnom zahtjevu. Obzirom dnevne i tjedne oscilacije inteziteta dovoza otpada tijekom radnog vremena Izvo ača.1. 1.19.IX.20.II. 07. Radno vrijeme odlagališta na prohvatu otpada od gra anstva Rad odlagališta Jakuševec za prihvat otpada od gra anstva je sljedeći: 1.18. Za rad nedjeljom.A.IV. Prihvat i ugradnja glomaznog otpada.00 07. Radovi na prihvatu i ugradnji otpada su koncipirani tako da popunjavanje tijela odlagališta bude od jugo istoka prema sjevero zapadu tj. VIII. a u periodu od 17:00 do 18:00 sati izvode se radovi na privremenom prekrivanju otpada koji je u tijelo odlagališta ugra en tijekom dana. Od ponedjeljka do uključivo subote prihvat i ugradnja otpada provodi se od 6:00 do 17:00. PRIHVAT I UGRADNJA OTPADA Izvo ač radova će dijelatnost prihvata i ugradnje otpada provoditi tijekom cijelog ugovornog perioda.28.

sastavu otpada kao i o ostalim uvjetima koji pogoduju njegovom širenju. Nadzorni inženjer ovjerana kvalitetu i količinu rada IZVO AČA na sakupljanju letećeg otpada. odvija se po stalnim (asfaltnim) prometnicama. (vidi IP14). dolazi do raznošenja otpada od lakih frakcija (plastičnih materijala. papira i slično) po odlagalištu i izvan vanjske ograde odlagališta. Sakupljanje letećeg otpada se provodi po nalogu Nadzornog inženjera. A. na predmetnoj površini u narednih 30 dana ne očekuju radovi na prihvatu razastiranju i ugradnji novog otpada. PRIVREMENO PREKRIVANJE Sav dnevno odloženi otpad Izvo ač mora prekriti slojem inertnog materijala sukladno Uputama za ugradnju i prekrivanje otpada.500 m2). IZVO AČ je dužan na gradilištu imati tim zadužen za sakupljanje letećeg otpada. stranica 17 od 348 . privremenim (tehnološkim) prometnicama i servisnoj prometnici. Intenzitet raznesenog otpada ovisi o intenzitetu vjetra. Nedjeljom se na odlagalište dovoze manje količine otpada. broj projekta 81010-041/12. Sustav: Tijelo odlagališta dana i noći (24 sata). Institut IGH. Dnevno prekrivanje Dnevna prekrivka je inertni nezaga eni materijal koji se ugra uje na kompaktirani sloj otpada u debljini 10 cm u rastresitom stanju (bez kompaktiranja). Izvedba ograda je dana u Izvedbenom projektu zaštite pokosa od erozije i sedimentacije. iz veljače 2012. uslijed djelovanja vjetra na istovareni otpad. Skupljanje letećeg otpada Tijekom postupka prihvata i ugradnje otpada u tijelo odlagališta a prije izvedbe dnevnog prekrivanja. uglavnom tijekom noći. IZVO AČ je zadužen za povremeno sakupljanje raznesenog otpada. količini dovezenog neprekrivenog otpada.A. te IZVO AČ vodi evidenciju o broju radnika. Izvo ač je odgovoran za tjedno i mjesečno planiranje smještaja odlagališne plohe i izgradnju odlagališne plohe.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. ugra uje na kompaktirani sloj otpada u slučaju da se zbog očekivanih poremećaja u dinamici ili uslijed tako definiranog plana odlaganja novog otpada.3 PROMETNICE I PLATOI Prijevoz novog otpada unutar granica odlagališta.2. Ovim slojem se prekriva površina na kojoj je ugra en dopremljeni otpad (približne površine 1. U cilju zaštite okoliša od širenja otpada od lakih materijala raznesenih vjetrom. Produljeno prekrivanje Produljeno prekrivanje se izvodi u debljini 30 cm rastresitog inertnog materijala. satima rada radnika i lokaciji skupljanja. A. Razlikujemo dnevno i produljeno prekrivanje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Zaštita pokosa od erozije i sedimentacije Sve pokose na kojima je izvedeno produljeno prekrivanje je potrebno zaštititi ogradama za zaštitu erozije i sprječavanja od brzog odnošenja ugra ene zemlje.

a u slučaju podizanja prašine. Prilaz sevisnoj prometnici se nalazi na južnom spoju ploha 1 i 2.) i Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Instituttitut IGH d.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Izvo ač je odgovoran za raspored (planiranje) smještaja.. TEHNOLOŠKE PROMETNICE Tehnološka prometnica je privremena prometnica namjenjena za dopremu otpada i prekrivnih materijala do istovarnog platoa. SERVISNA PROMETNICA Servisna prometnica je stalna prometnica za pristup u cilju održavnja izgra enih dijelova odlagališta a može služiti i za dopremu otpada i prekrivnih materijala. 5 i 6 . Projektirana širina ceste je 8 metara a maksimalni nagib iznosi 11 % na kratkim dionicama prekrivnog sustava. postavlja se tkani geotekstil minimalne površinske mase 150 g/m2. U cilju sprječavanja naglog propadanja. izgradnju i održavanje istovarnog platoa stranica 18 od 348 . Lokacija ceste prikazana je na nacrtu 5. Sustav: Tijelo odlagališta Izvo ač je zadužen za održavanje stalnih prometnica.60 mm i cakum pakom. 5 i 6 (Institut gra evinarstva Hrvatske. unutrašnje prometnice se moraju pripremiti te se mora organizirati čišćenje prometnica od snijega i leda.d. Izvo ač je odgovoran za daljnju izgradnju i održavanje servisne prometnice sukladno s Izvedbenim projektom prekrivanja ploha 4. Izgradnja i državanje privremenih prometnica vrši se otpadnim materijalom iz postrojenja za reciklažu gra evinskog otpada (RGO).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 3 i 4 (do plinske linije L odnosno profila 13). Ukupna debljina ustroja prometnica mora omogućiti uobičajeni gradilišni autoprijevoz (preporučeno minimalno 50 cm). studije i zaštitu okoliša) od listopada 2010. ispod inertnog kamenog materijala od kojeg se gradi tehnološka prometnica. Zavod za planiranje. Prometna infrastruktura i platoi odlagališta moraju zadovoljavati prometne potrebe za prihvatom otpada. nesortiranim kamenim materijalom frakcije 0 . Dolaskom zimskih uvjeta. god. Stalne prometnice su posebni sutav (vidi poglavlje III. za izgradnju i održavanje servisne prometnice kao i za izgradnju i održavanje platoa za prihvat otpada. Servisna prometnica je smještena na krovnom dijelu tijela odlagališta i izvedena je na plohama 1.7 Izvedbenog projekta prekrivanja ploha 4. Izgradnja privremenih prometnica i platoa mora biti u skladu s Planom odlaganja otpada na plohe 5D i 6 (Broj projekta: 3230-0576/10. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007. 2. izgradnju i održavanje i tehnoloških prometnica.C. moraju biti polijevane vodom. Prometnice i platoi se moraju održavati prohodnim i čistim. tucnaikom frakcije 30-60 mm.Zaštita plinskih linija na mjestu servisne prometnice (broj projekta: 24-10067/07 – RevE). ISTOVARNI PLATO Istovarni plato je pripremljena površina (minimalne površina 20×60 m) za prihvat vozila koja na rubu platoa vrše odlaganje (istovar) dopremljenog novog otpada. Izvo ač je odgovoran za planiranje izgradnje.).). 5 i 6 (Institut gra evinarstva Hrvatske. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007.revizija E . god. za izgradnju i održavanje privremenih (tehnoloških) prometnica.

Nožica pokosa tijala otpada mora biti udaljena minimalno 10 m od osi krune unasipa. kod kojih se procjedne vode odvode u sustav procjednih voda. Na zapadnoj strani kasete 6/3 nalazi se prilaz kaseti za prihvat azbestnog otpada (koja se nalazi na kaset 6/3 jug). Tehnološka prometnica je najmanje širine 8 m.5H. Me me 6/2 me unasip je izveden izme u plohe 5D i kasete 6/1. Prije početka ugradnje otpada na kasetu 6/1. u obodnom nasipu je formirana prilazna rampa koja se koristi kako bi kamioni koji dovoze otpad mogli pristupiti mjestu odlaganja. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Plohe na kojima se ne odlaže otpad moraju imati odvojenu odvodnju oborinskih voda od ploha na kojima se odlaže otpad. studije i zaštitu okoliša) od listopada 2010. da je umanjeno iznošenje blata na vanjske prometnice. te po potrebi za izvedbu me unasipa izme u kaseta i 6/3. Izvo ač je zadužen za izvedbu unasipa izme u kasete 6/1 i 6/2. Instituttitut IGH d. ME UNASIP (ZEČJI NASIP) Me unasip (zečji nasip) je gra evina koja se izvodi na zaštitnom sloju sustava za sakupljanje procjedne vode unutar pojedinih kaseta. OBODNI NASIP Obodni nasip je izveden oko svih ploha odlagališta (plohe 1 do 6). Zavod za planiranje. Privremena kontrola površinskih voda Oborine koje dolaze u kontakt s otpadnim materijalom trebalo bi se ograničiti unutar odlagališta obodnim nasipom kao i me unasipima (zečjim nasipima) koji se nalaze izme u pojedinih ploha i formiraju kasete ploha. Oborinska voda treba se sakupljati odvojeno i odvoditi u sustav za odvodnju oborinskih voda (obodni kanal). 6/2 (središnja) i 6/3 (zapadna). Obodni nasip ima osnovnu mehaničku funkciju osiguranja stabilnosti tijela odlagališta.. Sustav: Tijelo odlagališta kako bi se odlaganje moglo odvijati nesmetano i sigurno.A. treba adaptirati sustav odvodnje tako da se oborinske vode kaseta 6/2 i 6/3 prebacuju u sustav oborinskih voda a procjedna voda iz kasete 6/1 da se pripoji stranica 19 od 348 .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Me unasipom se procjedne vode jedne plohe na kojoj se ugra uje otpad. A. Prometnice moraju biti tako izgra ene.4. i u kruni ima širinu od 6 m. Ploha 6 se sastoji od 3 kasete i to kasete 6/1 (istočna). Izvo ač je zadužen za održavanje izvedenog obodnog nasipa. dok s unutrašnje strane nasip ima pad od 1V:3H. Navedenu rampu biti će potrebno ukloniti prije početka ugradnje otpada na kasetu 6/1 i dalje na kasetu 6/2 i 6/3.5. A. Visina obodnog nasipa je od 9 do 10 m. separiraju od druge izvedene plohe na koju se nije odlagao i na kojoj se trenutno ne odlaže otpad. Pokos sa vanjske strane nasipa (gledano s tijela odlagališta) ima pad 1V:2. Raspored izgradnje istovarnih platoa tijekom izgradnje tijela odlagališta je da u Planu odlaganja otpada na plohe 5D i 6 (Broj projekta: 3230-0576/10.d. tj materijal za izgradnju mora biti tako izabran. Sa sjeverne strane kasete 6/1 i plohe 5D. Ovo pravilo vrijedi do početka odlaganja otpada na kasetu 6/3.

7. Predvi a se jedno ispitivanje kasete 6/1. Obodni kanali sa sjeverne strane projektiran je tako da slijedi rub obodnog nasipa oko odlagališta.00 m a širina zelenog pojasa koji je potrebno održavati iznosi 7. Južni kanal projektiran je tako da ide uz obodni nasip odlagališta i slijedi trasu asfaltne ceste koja se nalzi uz zapadni i južni dio odlagališta. Održavanje obodnih kanala je potrebno nakon erozije zemlje s pokosa odlagališta.5 kubna metra u sekundi a južnog kanala 3. kao i vodu s obodne prilazne ceste. Obodni kanal Obodni kanali su izvedeni uz vanjsku nožicu obodnog nasipa oko svih ploha odlagališta (plohe 1 do 6). Kanali na sjevernoj i zapadno/južnoj strani imaju isti profil. Obodni kanali tijela Odlagališta moraju biti tako održavani da omogućuju nesmetano protjecanje oborinskih voda a u skladu s postojećom projektom dokumentacijom. 6/2 i 6/3. Maksimalni protok sjevernog kanala procijenjen je na 4.2 kubna metra u sekundi. Izvo ač je zadužen za redovno održavanje i upravljanje obodnim kanalima i kanalom uz sjevernu prometnicu.050. U taj kanal se slijevaju oborinske vode s područja zapadno od odlagališta gdje se nalazi ulaz i druge operativne zgrade i parkiralište. Kanal uz sjevernu ogradu Uz sjevernu ogradu odlagališta (Sajmišna cesta) na dijelu platoa biokompostane je izveden kanal koji prikuplja oborinsku vodu sa prometnice i odvodi je prema retencijskom jezeru. Tim kanalom se odvode oborinske vode s cijelog sjevernog dijela odlagališta kao i oborinske vode s područja izme u odlagališta i nasipa rijeke Save. stranica 20 od 348 . Sustav: Tijelo odlagališta sustavu odvodnje procjednih voda.5 m.A. Svi kanali su na prostoru odlagališta izvedeni u potpunosti. Obaveza Izvo ača radova je održavanje kanala košnjom i čišćenjem od mulja i letećeg otpada. DETEKCIJA OŠTEĆENJA GEOMEMBRANE Sustav za detekciju oštećenja geomembrane je položen na svim izvedenim plohama odlagališta. Kanali su duboki 1.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Izvo ač je zadužen za jedno ispitivanje sustava detekcije oštećenja geomembrane po plohi neposredno prije početka odlaganja otpada na pojedinu plohu. Dužina predmetnog kanala je 1. potrebno je redovito vršiti košnju trave i čišćenje od lake leteće frakcije otpada (vrećice).6. Neposredno prije početka odlaganja otpada na kasete 6/2 i 6/3 treba spojiti odvodnju tih ploha na sustav procjednih voda. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. KANALI Pod pojmom kanali podrazumijeva se otvoreni sustav prikupljanja i provo enja oborinskih i drugih površinskih voda na prostoru odlaglišta.4 metra sa 2. Južni kanal odvodi oborinske vode sa zapadne i južne strane odlagališta. Dužina otvorenog dijela obodnog kanala iznosi 2800 m. A.5H:1V stranicama i 0. A.15 posto uzdužnim nagibom.

stranica 21 od 348 .A.800 m. Plohe 2 do 6 Na plohama 2 do 6 je izvedeno 22 šahta procjednih voda. oborinske vode se istim sustavom odvode u oborinski kanal. Perforirane cijevi drenaže imaju promjer 300/250 mm i ukupna dužina drenažnih cijevi na plohi 1 iznosi približno 1. Kroz nasip plohe 5D (sjever i jug) je položena puna PEHD cijev promjera 160/143 mm dužine 50 m.5 mm. Od šahtova procjednih voda kroz tijelo nasipa prolaze pune PEHD cijevi dužine približno 50 m. Sustav se sastoji od niza mjernih i napajajućih elektroda smještenih ispod i iznad membrane. drenažne cijevi su promjera 200/175 mm. te se tada mijenja tip cijevi u perforirane. kompenzacijskih bazena i kolektorskih cijevi kojima procjedna voda dovodi do sabirnih bazena. Elektrode su spojene preko kablova do mjernog ormara koja se nalazina obodnom nasipu. Procjedne vode gravitacijski otječu iz pojedinih ploha do šahtova procjednih voda koji se nalaze uz vanjsku nožicu obodnog nasipa. Mjerne elektrode se postavljaju prema planu polaganja prije polaganja HDPE geomembrane debljine 2. S pojedinih kaseta. drenažne cijevi su vanjskog promjera 160/143 mm. Na plohi 2.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. te se pad električnog potencijala očitava na mjernim elektrodama. Električna struja upušta kroz napajajuće elektrode stavljene preko membrane. Od šahtova ploha ploha 6 do 2. Sustav: Tijelo odlagališta Mjesto oštećenja geomebrane je moguće pronaći obzirom da sustav za detekciju oštećenja geomembrane koristi izolacijska svojstva geomembrane. Svaka kaseta ima svoj mjerni ormar. Ploha 1 Na plohi 1 nalazi se 17 šahtova od čega 10 služe za prihvat procjednih voda. Od plohe 3 do uključivo plohe 5.8. Anomalije u električnom polju pokazuju oštećenja geomembrane. na kojima još nije započela ugradnja otpada. procjedne vode se preko kolektorskih cijevi i kompenzacijskih bazena (prepumpnog šahta) koji se nalazi na sjevernom i južnom spoju ploha 2 i 1 i preko kolektora plohe 1 odvode u sabirne bazene (SB) sjever i jug. Na plohi 6 ima ukupno 6 mjernih ormara (sjeverni i južni po kaseti).000 g/m2. SUSTAV SAKUPLJANJA PROCJEDNIH VODA PREGLED STANJA Sustav sakupljanja procjednih voda sastoji se od dvije glavne komponente i to 1) sustava za dreniranje procjedne vode unutar ploha tijela odlagališta (ploha 1 do 6) i 2) sustava za odvodnju procjedne vode kojim se ona odvodi iz ploha 1 do 6 do sabirnih bazena. a napajajuće elektrode se postavljaju iznad zaštitnog geotekstila tipa 1. Sustav dreniranja procjednih voda sastoji se od perforiranih (koje su ugra ene u drenažnom sloju) i punih cijevi (ugra ene u obodnom nasipu) za prihvat procjednih voda. A. Sustav za odvodnju procjedne vode se satoji od šahtova. Ploha 6 je u cijelosti izvedena s cijevima promjera 200/175 mm. dok je u drenažnom sloju položena perforirana drenažna cijev promjera 200/175 mm.

Šahtovi procjednih voda na plohama 3 do 6 (18 šahtova) osim sifona imaju i ventile za ručno zatvaranje čime se može spriječiti dotok procjednih voda u šaht. manometerska visina H = 5 m) u Ex izvedbi. taložnicom te automatikom. mora fizikalno-kemijski analizirati u ovlaštenom laboratoriju. Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.A.2 m. tvrtke Institut gra evinarstva Hrvatske d.383 m. Tlocrtna dimenzija kompenzacijskog bazena je 1. ODRŽAVANJE Cilj održavanja sustava procjednih voda je osigurati nesmetano protjecanje procjedne vode do sabirnih bazena. a sve sukladno Zakonu o otpadu (NN 178/04). Zavod za ekološki inženjering. [vidi GP1].Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. a nakon čišćenja. Unutar radijusa kruga od 2 m od kompenzacijskih bazena je Ex zona opasnosti "2". Na plohi 1 na mjestu ulaska kolektorskih cijevi u sabirne bazene u tri šahta se nalaze križni ventili. a južnog 1. dubina iznosi 2. Drenažne i kolektorske cijevi moraju biti čiste i protočne. pumpe u kompenzacijskim bazenima moraju funkcionirati. Sanacija kompenzacijskih bazena Kompenzacijske (prepumpne) bazene sjever i jug je potrebno rekonstruirati razbijanjem i va enjem postojećeg armirano betonskih kompenzacijskih bazena i izvedbom PEHD šahtova s dvostrukom stijenkom (dno i obod).531 m. od kuda procjedna voda gravitacijski dalje teče prema sabirnim bazenima sjever i jug. Spojne kolektorske cijevi su vanjskog promjera 300 mm. Svi šahtovi procjednih voda imaju dvostruke vanjske stijenke. dok je u krugu zdenca na udaljenosti od 2 m zona opasnosti "2". Šahtovi. napajanjem i ugradbom muljnih pumpi (minimalne karakteristike 2 × 3 l/s. Projekt postojećeg kompenzacijskog bazena je dan je u prilogu 27 dokumentacije Glavni projekt. Unutar šahtova procjednih voda je Ex zona opasnosti "1"..8 × 6 m. Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 23/07) i Uredbi o kategorijama. Ukupna dužina cijevi sjevernog obodnog kolektora iznosi 1. Kompenzacijski bazeni (sjever i jug) Na spoju ploha 1 i 2 na sjevernoj i južnoj strani tijela odlagališta. broj TD 02-02-02-02/05 Glavni paket – paket A1 iz ožujka 2000 god. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. kinete i sifoni moraju biti čisti i svi ventili moraju funkcionirati. vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05 i stranica 22 od 348 . Mulj koji se taloži u sustavu procjednih voda se prije deponiranja.524 m. Šahtovi procjednih voda U svim šahtovima procjednih voda nalaze se sifoni i kinete kolektorske cijevi. Prije izvo enja Izvo ač je dužan izraditi Izvedbeni projekt kompenzacijskih bazena i iskoditi suglasnost na projekt od glavnog projektanta. Dvostruke stijenke kolektorskih cijevi i dvostruke stijenke šahtova omogućuju provedbu kontrole vodonepropusnosti.d. nalaze se kompenzacijski bazeni (prepumpni šahtovi) koji procjednu vodu koja dolazi iz kolektora ploha 6 do 2 prepumpavaju na višu kotu u kolektorske cijevi plohe 1. Sustav: Tijelo odlagališta Ukupna dužina drenažnih i kolektorskih cijevi Ukupna dužina drenažnih cijevi (uključivo i pune cijevi kroz nasip) na plohama 1 do 6 iznosi 6.

tada se predmetni mulj mora se zbrinuti na odgovarajući način u skladu s Zakonom o otpadu (NN 178/04) izmjenama i dopunama Zakona o otpadu (NN 153/2005 – Uredba.A. stranica 23 od 348 . Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada. NN 60/2008 i NN 87/2009). ocjenu ispravnosti i izvještaj o nedostacima na ventilima i sifonima. Neposredno prije snimanja sustava procjednih voda kamerom potrebno je provesti čišćenje drenažnih cijevi ure ajem radnog dosega od minimalno 200 m. Dva puta godišnje je potrebno vršiti kontrolu čišćenja i funkcionalnosti sustava procjedne vode ploha 2 do 6 CCTV kamerom. urednost i vodonepropusnost kompenzacijskih bazena i ispravnost pumpi u kompenzacijskim bazenima). U sklopu snimanja. Ukoliko rezultati fizikalno . Učestalost čišćenja na plohi 1 je minimalno jedan puta godišnje. Nakon čišćenja i snimanja Izvo ač mora vratiti sve sifone i ventile u stanje uporabivosti. dužina ulaska wome u drenažu. Izvo ač je dužan dati i prikaz uzdužnih padova cijevi sustava za prikupljanje procjednih voda.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Ukoliko eluat ne zadovolji parametre za odlaganje na odlagalište. Izvo ač radova čišćenja bi trebao dati Izvještaj o izvršenim radovima i zapažanjima tijekom čišćenja (dotok. Čišćenjem treba obuhvatiti kompletan kolektor te kompenzacijske i sabirne bazene. kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 117/2007) i Pravilniku o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada. Snimanje drenažnih cijevi procjedne vode Na plohi 1 je potrebno jednom godišnje izvršiti kontrolu čišćenja i funkcionalnosti sustava procjedne vode CCTV kamerom. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.kemijske analize pokažu da je predmetni mulj pogodan za odlaganje na odlagalištu otpad tada ga je moguće otpremiti u tijelo odlagališta Jakuševec. Sustav: Tijelo odlagališta 39/09). Izvo ač je dužan dati detaljan izvještaj o provedenim radovima. Čišćenje cijevi za prikupljanje procjedne vode Učestalost čišćenja drenažnih cijevi na plohama 2 do 6 je minimalno dva puta godišnje i to za vrijeme smanjenih dotoka i sniženih razina u sustavu procjednih voda. urednosti šahtova. NN 111/2006. kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 111/2011). Troškovi zbrinjavanja otpada koji ne zadovoljava parametre za odlaganje na odlagalište se vrše posebno.

5 JB 22 6 160/143 202.A. Dionica prohodna za čišćenje u cijelosti JB-6 3 160/143 50.5 PS-5 1 300/250 178.9 Vertikalna deformacija na 51 m.5 JB-3 2 200/175 200 JB-4 2 200/175 200 JB-5 3 160/143 202.5 JB-2 2 200/175 198. m.4 * Dana metraža je procijenjena udaljenost izmjerena od pripadnog šahta do polovice drenažne cijevi. Ploha snimiti/očistiti a nove oznake drenažne *[m] cijevi [mm] Komentar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever sjever istok jug jug jug jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug PS-4 1 300/250 166.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.5 Sumarno očistiti [m] 6379. Dionica prohodna za čišćenje u cijelosti JB17 6 160/143 217 JB 18 6 160/143 217 JB 19 6 160/143 216 JB 20 6 160/143 216 JB 21 6 160/143 202. Nije vidljiv uzrok zaustavljanja kamere na 22. Sustav: Tijelo odlagališta Tabela 3 Popis drenažnih cijevi koje je potrebno očistiti i snimiti s napomenama za Izvo ača Popis šahtova i drenaže za čišćenje i snimanje Vanjski/U nutarnji Potrebno Orijentacij Naziv okna Promjer R. * Prije čišćenja potrebno je demontirati 32 sifona s ili bez ventla (redni brojevi 1 do 10 + 18 do 39) stranica 24 od 348 .5 PJ-6 1 300/250 166.4 Sumarno snimiti [m] 6379.5 Na 54 m nailazak na zub zavara cijevi. JB-7 3 160/143 210.5 Vertikalna deformacija od 65-tog metra do 97-mog metra.5 nailazak na zubu zavara cijevi.5 JB-8 3 160/143 210. PJ-9 1 300/250 189.5 Na 19.5 Na 25 m nailazak na zub zavara cijevi.5 JB-9 4 160/143 223 Na 50 m nailazak na zub zavara cijevi. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.5 JB-13 5 160/143 233 Kamera pod vodom. Dionica prohodna za čišćenje u cijelosti JB-10 4 160/143 223 JB-11 4 160/143 228.5 Nakon 187 m neprohodno zbog deformacije vertikalnog profila. Dionica prohodna za čišćenje u cijelosti JB-16 5 D 160/143 222.br. dalje neprohodno. JB-14 5 160/143 233 JB-15 5 D 160/143 222.5 JB-12 4 160/143 228. dalje neprohodno za čistač i kameru.5 PS-6 1 300/250 186 PJ-8 1 300/250 186 PS-7 1 300/250 189.5 PJ-7 1 300/250 178. PS-8 1 300/250 191 PJ-10 1 300/250 191 PS-3 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PS-2 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-PS-1 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-2 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-3 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-4 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-5 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona JB-1 2 200/175 198.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.br. Orijentac Naziv susjednih ija okna Ploha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever jug jug jug jug jug jug jug jug jug sjever jug sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever jug jug jug jug jug jug jug jug jug jug PJ-PS-1/PS-2 1 PS-2/PS-3 1 PS-3/PS-4 1 PS-4/PS-5 1 PS-5/PS-6 1 PS-6/PS-7 1 PS-7/PS-8 1 PJ-PS-1/PJ-2 1 PJ-2/PJ-3 1 PJ-3/PJ-4 1 PJ-4/PJ-5 1 PJ-5/PJ-6 1 PJ-6/PJ-7 1 PJ-7/PJ-8 1 PJ-8/PJ-9 1 PJ-9/PJ-10 1 PS-8/JB-1 2 PJ-10/JB-2 2 JB-1/JB-3 2 JB-3/JB-5 2/3 JB-5/JB-7 3 JB-7/JB-9 3/4 JB-9/JB-11 4 JB-11/JB-13 4/5 JB-13/JB-15 5/5D JB-15/JB-17 5D/6 JB-17/JB-19 6 JB-19/JB-21 6 JB-2/JB-4 2 JB-4/JB-6 2/3 JB-6/JB-8 3 JB-8/JB-10 3/4 JB-10/JB-12 4 JB-12/JB-14 4/5 JB-14/JB-16 5/5D JB-16/JB-18 5D/6 JB-18/JB-20 6 JB-20/JB-22 6 Sumarno očistiti [m] 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 39 73 31 30 30 30 30 38 55 40 50 50 43 35 32 31 89 91 63 123 123 123 123 135 108 76 81 76 63 130 127 129 123 141 109 76 77 84 2907 stranica 25 od 348 . Sustav: Tijelo odlagališta Tabela 4 Popis šahtova i kolektorskih cijevi koje je potrebno očistiti Popis šahtova i kolektorskih cijevi za čišćenje Vanjski/Unutarnji Potrebn Promjer kolektorske o očistiti cijevi [mm] *[m] R.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.

kao i čuvanja dokaza o provedenom Ispitivanju (Uvjerenje o vodonepropusnosti. strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti šahtova procjednih voda od ovlaštene institucije provoditi sukladno normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610. (1 x mjesečno). eventualnom usporu. god. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. organizirati ispitivanja prije isteka roka važenja prethodnog ispitivanja. dužan je izvještavati o datumu isteka periodičkog ispitivanja. Periodičko ispitivanje vodonepropusnosti. Minimalno dva puta godišnje isprati unutrašnjost šahtova vodom i očistiti sifon ukloniti talog s dna okna / kinete. Tjedno izvršiti vizualni pregled šahtova procjednih voda stanja na mogućnost fizičkog oštećenja stijeki šahta. "X" komada.A. 8. o brzini protjecanja. nepropusnosti spojeva. Održavanje šahtova procjednih voda izvana čistima. Sanirati nedostatke (vidi točku 10) i izvijestiti o svim eventualnim uočenim nedostacima u šahtu kao na primjer eventualni nedostatak vijaka. Predvidiva kompltena zamjena oznaka 1× 2. poklopca i oznaka šahta s oznakom upozorenja (1× tjedno). (2× godišnje). 5. Održavati nalijepljene oznake (nazive) na šahovima procjednih voda u skladu s projektima. stanju sifona. 3. Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova odvodnje procjednih voda s komentarima i prijedlozima mjera. god. 4.) 10. razini procjedne vode u šahtu. (predvidiva kompltena zamjena znakova upozorenja 1× 3. Poklopci šahtova su izvedeni s odzračnikom: Šahtove odvodnje procjednih voda potrebno je održavati na sljedeći način: 1. 7. U izvještaju treba stranica 26 od 348 . Tjedno izvijestiti Nadzornog inženjera o eventualnim oštećenjima stranica i dna. Izvo ač je dužan organizirati ispitivanje od ovlaštene institucije. Sustav: Tijelo odlagališta Održavanje i upravljanje šahtovima odvodnje procjednih voda Šahtovi procjednih voda su elementi sustava odvodnje procjednih voda koji se nalaze na obodu tijela odlagališta te provode sakupljenu procjednu vodu u sabirne (kolektorske) cijevi. Šahtovi procjednih voda imaju dvostruke stijenke što omogućuje kontrolu vodonepropusnosti. (1× godišnje) 11. Šahtovi odvodnje su izvedeni na lomovima i križanjima trasa sustava odvodnje procjednih voda. 9. Provjera prisutnosti (koncentracije) metana CH4 volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta. U slučaju evidentiranja pojave CH4 provjeru koncentracije treba provoditi češće i to minimalno (1 x tjedno). (predvidiva kompltena zamjena sifona i ventila 1× 2. (1× mjesečno). stanju taloga. (u sklopu radova čišćenja sutava prikupljanja i odvodnje procjednih voda i snimanja kamerom). voditi evidenciju provedenih ispitivanja. Izvo ač treba provoditi kontrolu vodonepropusnosti vizualnim pregledom u intervalima od svaka 3 mjeseca (4× godišnje).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. "T" komada.). 6. 2. Izvršiti popravak i/ili zamjenu neispravnih sifona i ventila u šahtovima procjednih voda. Pregled razine vode u posudi u kojoj se nalazi sifonski priključak drenažnog cjevovoda i po potrebi dolijevanje vode u posudu (1× mjesečno). poklopca šahta i odzračnika. Održavati znakove upozorenja i opasnosti na i ispred šahtova procjednih voda čistima (1 x mjesečno). Savka tri mjeseca izvršiti pokretanje ručice ventila do potpunog otvaranja i zatavranja te izvijestiti o stanju (4× godišnje). strukturalnoj stabilnosti i funkcionalnosti). ispravnosti ručice ventila. Nakon čišćenja i snimanja vratiti sve sifone i ventile u stanje uporabivosti. O provedenom čišćenju i snimanju Izvo ač je duža n sastavaiti detaljni Izvještaj. god. stanju urednosti.

Izvještaj mora sadržavati situaciju odlagališta s naznačenim očišćenim dionicama. čistoći šahtova. Sumarna zapažanja tjednih pregleda. Održavanje i upravljanje kolektorskim cjevovodom procjednih voda Kolektorske cijevi procjednih voda su elementi sustava odvodnje procjednih voda koji se nalaze na obodu tijela odlagališta te provode sakupljenu procjednu vodu izme u šahtova procjednih voda i kompenzacijskih bazena. Kolektorske cijevi su izvedene s dvostrukom stijenkom (vanjskog promjera 400 mm i 300 mm): 1. plan periodičkg ispitivanja vodonepropusnosti.) prebaciti s šahta JB-19 (kaseta 6/2) na JB21 (kaseta 6/3). koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta. Izvedba prepumpnog šahta za crpljenje oborinskih voda nakupljenih na sjevernom dijelu plohe 6: Nakupljenu oborinsku vodu koja se sakuplja u sabirnom dijelu plohe 6 sjever i dalje u pripadne šahtove je potrebno precrpiti u obodni kanal sjever. 2. god. Sustav: Tijelo odlagališta biti navedeno. strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti s rezultatima provedenih ispitivanja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. stranica 27 od 348 . O provedenom čišćenju dostaviti izvještaj u dva primjerka. Minimalno 2 puta godišnje womom očistiti sustav kolektorskog cjevovoda . mjestima na kojima su uočene anomalije i slično. stanje zankova upozorenja i oznaka na šahtovima. stanje ručice ventila (s planom sljedećeg pokretanja ručice). U cilju spriječavanja nakupljanja mulja (taloženjem) u drenažnim cijevima sustava odvodnje voda plohe 6 sjever (kaseta 6/2) na šahtu JB-19 je prije početka odlaganja otpada na kasetu 6/1 potrebno projektirati i izvesti sustav za prebacivanje oborinske vode s kaseta 6/2 i 6/3 u obodni kanal. ugraditi nosače pumpe. plan provedbe snimnja i čišćenja sustava odvodnje procjednih voda. Neposredno prije početka ugradnje otpada na kasetu 6/1 sjever potrebno je maknuti čep od zavarene PEHD pločevine iz šahta JB-17 i ugraditi čep na odvodnoj strani šahta JB-19. Budući da se radi o oborinskoj vodi razvod električne energije i pumpa ne trebaju biti u Ex izvedbi. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. rezultat mjerenja vodonepropusnosti s planom sljedećeg ispitivanja. Potrebno je izvesti razvod električne energije iz dijela bio kompostane. postaviti električno brojilo. Na nizvodnoj kolektorskoj cijevi šahta JB-17 je izveden PEHD čep koji spriječava miješanje oborinske vode plohe 6 sjever s procjednom vodom plohe 5D te se u proteklom periodu nakupljena oborinska voda u šahtu JB-17 povremeno crpila mobilnom muljnom pumpom.A. nabaviti i montirati električnu muljnu pumpu s plovkom koja će precrpljivati oborinsku vodu iz JB-17 u obodni kanal. Sustav mora imati mobilnu električnu pumpu koja će se u budućem periodu (predvidivo do 2018. Za navedeno projektno rješenje je potrebno ishoditi suglasnost glavnog projektanta.

2. strukturalnoj stabilnosti i funkcionalnosti). razini procjedne vode u bazenu. 3. kao i čuvanja dokaza o provedenom Ispitivanju (Uvjerenje o vodonepropusnosti. dužan je izvještavati o datumu isteka periodičkog ispitivanja. Osnovna funkcija kompenzacijskih bazena je skupljanje i podizanje procjedne vode koja dotiče iz ploha 6 do plohe 2 na višu kotu plohe 1 od kuda procjedna voda gravitacijski otiče prema sabirnim bazenima sjever i jug. Navedeni sloj je ugra en na filtarskom geotekstilu tipa 400 g /m2 i služi kao zaštita filtarskog geotekstila od oštećenja. dužan je izvještavati o datumu isteka periodičkog ispitivanja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 4. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. voditi evidenciju provedenih ispitivanja. ZAŠTITNI SLOJ IZNAD SUSTAVA DRENAŽE Zaštitni sloj je izveden na svim plohama odlagališta. organizirati ispitivanja prije isteka roka važenja prethodnog ispitivanja. Tjedno izvijestiti Nadzornog inženjera o stanju pumpi. Ispravnost električnih i strojarskih komponenti pumpe kontrolirati jedan puta godišnje po ovlaštenoj tvrtci. voditi evidenciju provedenih ispitivanja. koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta. Ručno uklanjanje nakupljenog otpada (leteći otpad i slično) iz kompenzacijskog bazena Izvo ač mora provoditi po potrebi. Predvidiv angažman je šest puta godišnje. eventualnom usporu. organizirati ispitivanja prije isteka roka važenja prethodnog ispitivanja. (6×godišnje) 5. stanju poklopca (1× tjedno). (1× godišnje). Zaštitni sloj iznad sustava za drenažu procjednih voda je potrebno održavati na plohama 6/1 do 6/3 čupanjem raslinja s korjenjem kako ne bi došlo do oštećenja filtarskog stranica 28 od 348 . strukturalnoj stabilnosti i funkcionalnosti). Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova odvodnje procjednih voda s komentarima i prijedlozima mjera. stanju stijeki bazena i poklopca bazena. Predvidiv angažman je 2 radnika po 4 sata. (1× godišnje) 6. Periodičko ispitivanje vodonepropusnosti. Periodički ispitati vodonepropusnosti kolektorskih cijevi od ovlaštene institucije sukladno normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610. 2 × mjesečno. Kompenzacijske bazene procjednih voda potrebno je održavati na sljedeći način: 1. stanju urednosti. strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti kompenzacijskih (prepumpnih) bazena od ovlaštene institucije provoditi sukladno normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610. razini vode i slično. stanju taloga. Izvo ač je dužan organizirati ispitivanje od ovlaštene institucije. A. kao i čuvanja dokaza o provedenom Ispitivanju (Uvjerenje o vodonepropusnosti. (1× godišnje) Održavanje kompenzacijskih bazena Kompenzacijski bazen (prepumpni šahtovi) se nalazi na sjevernom i južnom spoju ploha 2 i 1. Sustav: Tijelo odlagališta 3. Izvo ač je dužan organizirati ispitivanje od ovlaštene institucije. Tjedno izvršiti vizualni pregled stanja kompenzacijskih bazena. stanju funkcioniranja pumpi.A.9. brzini protjecanja. Očistiti kompenzacijske bazene od nataloženog mulja mlazom vode i slivničarem po potrebi.

90 ha.11. Cesta je širine 4 m s vanjske strane obodnog nasipa. padova za odvodnju oborinskih voda. Kazeta za prihvat azbestnog otpada je odijeljena od ostalog dijela odlagališta me unasipom visine 1.160 m2. Nacrti 5. Opći izgled i konfiguracija završnog pokrova prikazani su u nacrtima (Nacrt 5.1 . Prekrivni sustav ploha 5. 2.2 i Nacrti 7) Izvedbeni stranica 29 od 348 . GORNJI BRTVENI SLOJ Pregled stanja Završni pokrov (odnosno gornji brtveni sloj i gotova prekrivka) je izveden na plohama 1. na južnom dijelu plohe 6/3 (ploha 6 je podijeljena na 3 dijela).000 m2 (dno kazete + me unasip + postojeći obodni nasip na koji će se naslanjati azbestni otpad). Kaseta 6/1 ima tlocrtnu površinu od približno 2. PLOHA ZA PRIHVAT AZBESTNOG OTPADA Ploha za prihvat gra evinskog otpada koji sadrži čvrsto vezani azbest i ostali čvrsto vezani azbestni otpad (u danljem tekstu samo azbestni otpad) je izvedena na samom jugozapadnom rubu odlagališta. uz unutarnji rub južnog i zapadnog obodnog nasipa. Kontinuitet sustava se mora osigurati u pogledu brtvljenja (površinskih voda i odlagališnog plina). Površina bez obodnog nasipa iznosi približno 2. odnosno 5 m s unutarnje strane nasipa. Sustav: Tijelo odlagališta geotekstila i prodiranja sitnih čestica u drenažni sustav. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Nasip s vanjske strane obodnog nasipa je izveden od mješovitog materijala dobivenog obradom gra evinskog otpada.40 ha. izveden je plato za okretanje vozila. na mjestu spajanja s kazetom za azbestni otpad. Očekuje se da će se plohe prekrivati dinamikom kojom će se zapunjavati odlagalište. te je ta dinamika prikazana u tablici 1.5 m i ukupne širine 6.92 ha. Nasip prometnice je izveden od mješovitog materijala. kaseta 6/2 ima tlocrtnu površinu od približno 2. A.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. dok je nasip s unutarnje strane izveden od zemljanog materijala. Na kraju pristupne prometnice. Završni pokrov za odgovarajuću plohu povezat će se sa završnim pokrovom prethodne plohe tako da na kraju tih operacija završni pokrov čini kompaktan sustav. gornji brtveni sloj i gotova prekrivka će se ugra ivati na površinu tijela ugra enog otpada na način da sa završnim pokrovom prethodne plohe (u ovom slučaju plohe 4) čini kontinuirani sustav.5 m. A. Ukupna površina kazete za prihvat azbestnog otpada iznosi približno 4. Sukladno dinamici zapunjavanja odlagališta otpadom. uzdužnih padova servisne prometnice i slično. kaseta 6/3 ima tlocrtnu površinu od približno 3. 3 i 4. 5D i 6 se fazno spaja na već izvedeni sustav sukladno ugradnji otpada do projektirane visine. Pristupna cesta plohi za prihvat azbestnog otpada je smještena na zapadnom nasipu.10. Izvo ač je zadužen za održavanje plohe za prihvat azbestnog otpada čupanjem raslinja s korjenjem kako ne bi došlo do oštećenja filtarskog geotekstila i prodiranja sitnih čestica u drenažni sustav.

kolovoz 2007 god). Svaka od komponenti trebala bi se izvoditi sukladno tehničkim specifikacijama.5 – 3 m manja od projektirane visine (samim tim je i završni prekrivni sustav na plohi 4 isto toliko niži od projektiranog). Projekt nadvišenja na spoju ploha 4 i 5 će se naknadno dostaviti Izvo aču.A. Nadogradnja otpada bi prema procjeni uključivala plinske linije K i L. Iz toga je razloga nužno izvesti kvalitetan spoj postojećeg prekrivnog sustava plohe 4 i budućeg prekrivnog sustava plohe 5. kolovoz 2007 god [IP2]. tako da ograniče pretjeranu eroziju i ispiranje površine. nacrtima i Programu praćenja i kontrole kvalitete. predloženo je da se izvede nadogradnji otpada na krovni dio plohe 4 i to s početkom izme u profila 11 i 12 i završetkom izme u profila 12 i 13 ukupne dužina približno 75 m. (2) da se spriječi direktan kontakt (ptica i drugih životinja) sa otpadom. Broj projekta: 24-10-046/07. Projekt gornjih brtvenih slojeva i gotove prekrivke predvi a 3 glavne funkcije: (1) da se umanji izbijanje odlagališnog plina (a time i neugodnih mirisa) iz tijela odlagališta i njegova emisija u atmosferu. 5 i 6. (3) da se ograniči dugoročna infiltracija oborina u tijelo deponije i na taj način se minimalizira nastajanje procjednih voda.. Predloženo je da se krovni dio tijela odlagališta izvede s nadvišenjem (u odnosu na projektirani pad od 5%) s dvostrešnim padom od ukupno 8% prema sjeveru i jugu. Gornji brtveni sloj i gotova prekrivka su trajni zaštitni slojevi koji se ugra uju preko ispunjenih dijelova tijela odlagališta kada ugra eni otpad dostigne projektirane gabarite. Razmještaj i detalji sustava za kontrolu površinskih voda prikazani su u projektnim nacrtima (nacrt 5. Kako bi se omogućio prijelaz s navedenog znatno nižeg dijela na dio plohe 5 koji će se izvesti prema projektu.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. stranica 30 od 348 . Institut gra evinarstva Hrvatske. Sustav upravljanja površinskim vodama treba uklanjati oborinske vode sa završnog pokrova bez pretjerane erozije tla i smanjiti količinu vode koja će se infiltrirati kroz pokrovni sustav. (Institut gra evinarstva Hrvatske. Sustav: Tijelo odlagališta projekt prekrivanja ploha 4. Sustav je projektiran tako da se površinska voda odvodi kroz stalne odvodne kanale do postojećeg retencijskog jezera koji se nalazi istočno od plohe 1.10) Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. 5 i 6. utvr eno je da je visina otpada na spoju plohe 4 i 5 (i to na krovnom dijelu odlagališta gdje je projektirani nagib 5 %) za približno 2. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Radovi na izvedbi gornjeg brtvenog sloja i gotove prekrivke imaju za cilj utjecati na djelovanja površinskih voda na stvaranje erozije (koja umanjuje dugoročnu funkcionalnost gornjih površinskih slojeva i poskupljuje održavanje pokosa i obodnog kanala) . Nadvišenje na spoju ploha 4 i 5 Prilikom završnog prekrivanja novog otpada (a nakon postizanja projektiranih visina) potrebno je osigurati kontinuiranost prekrivnog brtvenog i drenažnog sustava. Sustav treba imati sljedeće funkcije: • sakupljanje i odvod površinskih voda s površine odlagališta na relativno kratkim udaljenostima i • drenažni putevi (kanali i berme) i drenažni ure aji (odvodne cijevi niz padinu i disipatori energije) koji na učinkovit način odvode površinske vode i odgovarajućom brzinom. Broj projekta: 24-10046/07. Analizom geodetske snimke postojećeg stanja na odlagalištu (površine ploha 3 i 4).

Pokosi završnog pokrova Završni pokrov ploha od 2 do 6 je projektiran da od ruba obodnog nasipa do oboda tijela odlagališta bude u nagibu 2. Ugradnja otpada na ovom dijelu obuhvaća iskop ugra enih plinskih glava i brtvenih materijala sve do drenažnog sloja unutar plinskih zdenaca te. biti će dostavljen Izvo aču naknadno. humusni sloj. gornji geosintetski dren za vodu (za oborinske vode). Pokrovni sustav ima od središnjeg krovnog dijela dvostrešni pad od 5 % prema obodu krovnog dijela tijela odlagališta. ugradnju zaštitnih kolona.85H izvede s nadvišenjem tako da tijekom izgradnje nagib pokosa bude 1V: 2.64H.Organske materijale dostupne u blizini terena i .n. drenažnog materijala i drenažnih cijevi sve do projektiranog vrha prekrivnog brtvenog sustava kada je potrebno ugraditi plinsku glavu.m. geosintetski glineni brtveni sloj (GCL). sloj zaštite od smrzavanja. Prije nego što se započne s odlaganjem na ovaj dio predvi eno je uklanjanje zaštitnog zemljanog sloja plohe 4 na ovom dijelu i njegovo privremeno deponiranje na susjednim površinama. Komponente završnog pokrova Tijelo odlagališta ima dva razližita sustava završnog prekrivanja. Spoj ploha 4 i 5 kao i detalji spoja. Krovni dio tijela je projektiran sa slojem od linearne polietilenske geomembrane niske gustoće (LLDPE) debljine 1 mm dok pokosi nisu. Materijal za završnu prekrivku izabran je uzevši u obzir sljedeće: .m.85H:1V. geosintetski sloj za otplinjavanje i me uprekrivni sloj. su sljedeće: stranica 31 od 348 .Opće priznate postupke za projektiranje deponija.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A. prvi sustav je za bočne pokose a druga za krovni dio tijela odlagališta.5 m. Obodi tijela odlagališta se nalazi na apsolutnoj visini od 155 m. potrebno je urediti pristupnu prometnicu i radni plato u blizini mjesta odlaganja i na odgovarajućoj visini u odnosu na konačni izgled spoja plohe 4 i 5. Oba sustava se sastoje od sljedećih komponenti. . Kompozitna prekrivka odabrana je za krovni dio tijela odlagališta kako bi se smanjila infiltracija u području gdje je nagib površine od samo 5%. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.Tehničke smjernice Europske zajednice za projekt Prekrivanja deponija komunalnog krutog otpada te hrvatske zakone Konfiguracije prekrivke za krovni dio i bočne pokose. Sustav: Tijelo odlagališta Predlaže se da se geometrija pokosa koji ima projektirani nagib 1V: 2. Detalji izgradnje puta i platoa odre eni su u poglavlju 5. Tako er je potrebno ukloniti umjetne materijale u rubnim dijelovima promatrana površine – uz bermu na rubnom dijelu pokosa projektiranog nagiba 5 %. počevši od gornjeg sloja nadolje. sukladno dinamici ugradnje otpada.n. Maksimalna visina tjemena odlagališta iznosi približno 158. Kako bi se omogućila ugradnja otpada na krovnom dijelu plohe 4.

Geosintetski sloj za otplinjavanje Me upokrov 0. Na tijelu odlagališta je izvedena prometnica koja završava na kraju plohe 4 (plinska linija L). GCL Geosintetski glineni brtveni sloj. Geosintetski sloj za otplinjavanje Geosintetski sloj za otplinjavanje izvodi se direktno iznad me upokrova. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Geosintetski glineni brtveni sloj je hidraulička barijera koja se sastoji od zrnate prirodne natrijeve bentonitne gline umetnute izme u dva geotekstila i učvršćene tkanjem ili šivanjem.85H:1V) Humusni sloj debljine 0. Ugra uje se na krovnom dijelu i bočnim pokosima.A. Berme trebaju presjeći put otjecanju vode od vrha niz pokos i odvoditi je u naborane cijevi.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. na visinkoj udaljenosti od cca 10 metara. Propusnost me uprekrivnog sloja mora biti biti veća ili jednaka od 1 x 10-4 cm/s. Na završnom sloju dizajnirane su berme za kontrolu površinskih voda. Debljina me uprekrivnog sloja je 30 cm. GCL Geosintetski sloj za otplinjavanje Me upokrov 0. Na završnom pokrovu treba biti izgra ena i servisna prometnica.) koji bi mogli oštetiti ostale gornje brtvene slojeve (prvenstveno LLDPE geomembranu.15 m Sloj zaštite od smrzavanja debljine 0. otprilike 1 metar široke. Sustav: Tijelo odlagališta Krovni dio prekrivke (pokos od 5% ) Humusni sloj debljine 0. Propusnost geosintetskog glinenog brtvenog sloja je maksimalno 5 x 10-9 centimetara na sekundu. Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL) Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL) izvodi se iznad geosintetskog sloja za otplinjavanje.30 m stranica 32 od 348 .65 m Geosintetski dren za vodu Bočni pokosi prekrivke (2. stakla i sl. U me uprekrivnom sloju ne smije biti oštrih predmeta (armature.15 m Sloj zaštite od smrzavanja debljine 0.05 mm. te se cijevima poovršinske vode odvode do dna pokosa. komada stijenja. Geosintetski sloj za otplinjavanje sastoji se od jezgre od polietilena (PE) ili polipropilena (PP) na koju se termičkim procesom s gornje i donje strane spajaju dva netkana geotekstila. Granulometrija me uprekrivnog sloja treba biti takova da je 85 % zrna jednakog ili većeg promjera od 0. Me upokrov (me uprekrivni sloj) Me upokrov se izvodi na produljenoj prekrivci debljine 30 cm a neposredno prije polaganja geosintetskog sloja za otplinjavanje.30 m Površina završnog pokrova trebala biti zasa ena vegetacijom koja služi kao dugoročna zaštita protiv erozije.85 m Geosintetski dren za vodu Linearna polietilenska geomembrana niske gustoće debljine 1 mm Geosintetski glineni brtveni sloj. Geosintetski sloj za otplinjavanje ima minimalnu transmisivnost od 8 x 10-4 m2/sek.

Ovaj sloj će se sastojati od zemlje s terena pročišćene od korijenja stabala. Geosintetski dren za vodu sastoji se od jezgre od polietilena (PE) ili polipropilena (PP) na koju se termickim procesom s gornje i donje strane spajaju dva netkana geotekstila.65 m na krovnom dijelu prekrivke i 0. Na bočnim pokosima geosintetski dren za vodu se izvodi direktno iznad geosintetskog glinenog brtvenog sloja (GCL). Predvi eno je da se završni prekrivni sustav kao i vanjski pokosi obodnog nasipa zatravne. Geomembrana LLDPE se ne ugra uje na pokosima tijela odlagališta nagiba 1V:2. geosintetski dren za vodu izvest će se direktno preko linearne polietilenske geomembrane niske gustoće (LLDPE) debljine 1 mm. Sloj zaštite od smrzavanja je projektiran u debljini od 0. Humusni sloj Humusni će se sloj izvesti iznad sloja zaštite od smrzavanja u debljini od 0. biotehnološka rekultivacija. a koja je položena na geosintetski glineni brtveni sloj (GCL). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Košnja vegetacije je potrebna da bi se umanjili rizici od požara.85 m na bočnim pokosima.12. Sustav: Tijelo odlagališta Geomembrana od linearni polietilen niske gustoće (LLDPE) Brtveni sloj koji se sastoji od 1 mm. Propusnost ovog sloja je oko 3. konzervacija i stabilizacija površinskog sloja tla vezanjem tla. GOTOVA PREKRIVKA Zatravljenje (završni vegetacijski pokrov) Vegetacija na završnom pokrovu je bitni element koji sprečava eroziju. Sloj zaštite od smrzavanja Sloj zaštite od smrzavanja/humusni sloj treba se izvesti odmah iznad geosintetskog drena za vodu. te spriječiti tečenje pod tlakom u tom sloju. Ovaj sloj mora ukloniti vodu koja se infiltrira kroz gornji sloj zaštite od smrzavanja i humusni sloj za vrijeme i nakon prekrivanja odlagališta. Kada se trava uhvati za humusni sloj važno ju je stalno održavati košnjom. Ekološko funkcionalni učinci zatravljenja su krajobrazno ure enje.85H. eliminacija stranica 33 od 348 . glatkog. linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE) treba se izvesti iznad geosintetskog glinenog brtvenog sloja (GCL) na krovnom dijelu prekrivke (5% nagiba). Sloj zaštite od smrzavanja namijenjen je da zaštiti donjeležeće slojeve od prodiranja korijenja i smrzavanja. Dobro zasa ena vegetacija poboljšava i evapotranspiraciju vlage iz tla gornjeg brtvenog sloja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.3 x 10-5 centimetara na sekundu. Geosintetski dren za vodu Na krovnom dijelu prekrivke. A. panjeva. Humusni sloj namijenjen je da pospješi rast trave čija je funkcija zaštita od erozije.A.15 m. Geosintetski dren za vodu ima minimalnu debljinu 7 mm i minimalnu transmisivnost od 8 x 10-4 m2/sek. komada kamena i ostalih štetnih predmeta. Ovaj vrlo slabo propusan sloj ima osnovnu funkciju u sprjecavanju prodiranja oborinskih voda u odložen otpad te spriječava prodirnje odlagališnog plina u geosintetski dren za vodu. Drenažni sloj morao bi infiltrirati vodu duž površine donjeležećeg prekrivnog sloja do drena smještenog u zaštitnim bermama i nožici pokosa prekrivnog sustava.

U projektnoj dokumentaciji se pretpostavlja da će se 90 % slijeganja dogoditi u prvih 5 godina nakon prestanka odlaganja.g. Sustav: Tijelo odlagališta vjetro . Na površinama gdje se odlagao stari otpad (plohe 1 do 5). Slijeganje završnog pokrova Načelno se razlikuju: • početna slijeganja koja završavaju kratko nakon nanošenja novih slojeva otpada i mogu biti pospješena učestalim prelazima kompaktora. Predvidiv broj od 14 zamjenjenih repera do kraja 2015. može iznositi 18 posto od ukupne visine tijela otpada. Očekivane razlike u obimu slijeganja za plohe odlagališta u koje je ugra ivan stari i novi otpad ne bi trebale izazvati značajnije promjene nagiba. odnosno biološka razgradnja otpada se manifestira smanjenjem volumena ugra enog otpada. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. [IP2]. razmještenih u 6 poprečna profila (profili 2. kemijskih i bioloških svojstava tla u smislu pripreme staništa za kulture daljnjih faza rekultivacije. Institut gra evinarstva Hrvatske. 6. Geodetski reperi Na tijelu odlagališta je trenutno istalirano 44 komada trajnih geodetska repera.vodo erozivnih procesa. koji je prije ugradnje bio izložen višegodišnjem procesu ragradnje. Degradacija.A. promjene efektivnih naprezanja (uslijed eventualne promjene opterećenja i/ili promjene razine procjedne vode) i konsolidacije odloženog otpada. ploha 5D i ploha 6. smanjena evaporacija. podizanje kapaciteta za sorpciju i izmjenu tvari. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. popravljanje fizikalnih. U projektnoj dokumentaciji je procjenjeno da dugoročno slijeganje ploha samo s novim otapdom. Prostorno namjenske i topografske karakteristike tijela odlagališta uvjetuju primjenu kombiniranog postupka za rekultivaciju travnim sklopom primjenom hidrosjetve i klasičnog strojnog zasijavanja. saniranje neuralgičnih mjesta reljefa. Izvo ač je zadužen da s završetkom gornjih brtvenih slojeva pojedinih ploha ugradi nove repere kako je prikazano u nacrtu 5. ali zato po nalogu Naručitelja treba napraviti adekvatnu odvodnju i drenažu sa gornjeg brtvenog sloja i gotove prekrivke.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. stranica 34 od 348 . dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Slijeganje gornjeg brtvenog sloja tijela odlagališta je rezultat degradacije otpada. 8. projektom je procjenjeno slijeganje od približno 6 posto do ukupne visine tijela otpada. popravljanje vododrživosti. biti će manje nego od novog otpada. 4.16. Do slijeganja odlagališta dolazi prvenstveno zbog razgradnje organskih tvari otpada. • vremenska slijeganja koja se ostvaruju bez opterećenja u kojima se razlikuju slijeganja uslijed bio-degradacije kao i slijeganja uzrokovana spuštanjem razine procjedne vode i takozvana primarna i sekundarna slijeganja (primarna i sekundarna kompresija). Slijeganje starog otpada. 10 i 12) i 1 uzdužni profil. 5 i 6.

odnosno neposredno nakon postavljanja zadnjeg sloja prekrivnog sustava.8 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. A. Točnost izmjere položaja snimljenih repera treba biti unutar 1 cm..Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. stranica 35 od 348 . Zavod za planiranje. Izvo ač treba provesti geodetsko snimanje položaja (X. Izvo ač treba napraviti prikaz vremenskog tijeka vertikalnih pomaka (slijeganja) repera po provednim snimanjima s prikazom po profilima.6) te na dijelu plohe 4 na kojem će se vršiti spoj s plohom 5. Broj projekta: 24-10046/07 iz kolovoza 2007 god. po poprečnim presjecima i u uzdužnom smjeru duž tijela odlagališta. POVRŠINSKA ODVODNJA OBORINSKIH VODA I POSEBNI DETALJI Na plohama 1 – 4 (do plinske linije L) je izveden sustav za prikupljanje i odvo enja oborinskih voda s površine odlagališta do obodnog kanala. studeni 2009. Na uzdužnom profilu nalaze se 3 repera. Izvo ač radova mora svakih 3 mjeseca snimiti ugra ene repere na plohama 4 i 5.C) i u jedan uzdužni (D). Na preostalom dijelu odlagališta (plohe 5 . 5 i 6. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Dužnost Izvo ača radova je da održava postavljene repere te da ih u slučaju oštećenja ili nestanka zamijeni s novim geodetskim reperima.13. 5 i 6 – revizija D. Pomaci snimljenih repera (u vektorskom obliku) trebaju biti prikazani tlocrtno. svakih 6 mjeseci izvršiti snimanje ploha 2 i 3 (na početku godine i početkom 6-tog mjeseca) i svakih 12 mjeseci smimiti plohu 1. Jedan poprečni profil sadrži 7 repera koji su postavljeni na karakterističnim točkama. br. Sustav: Tijelo odlagališta Praćenje slijeganja završnog pokrova odlagališta vrši se mjerenjem pomaka geodetskih repera. Sustav upravljanja površinskim vodama je projektiran tako da prikuplja i odvodi oborinsku vodu sa završnog pokrova na način da se umanji erozija izvedenih dijelova tijela odlagališta te da se umanji mogućnost infiltriracije oborinske vode kroz brtveni sustav. te ih u slučaju oštećenja što hitnije zamijeniti i ponoviti snimanje položaja novog repera.d.A. studije i zaštitu okoliša. d. Nacrt projektiranog sustava površinske odvodnje oborinskih voda je dan u dokumentaciji Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Zatvorenog sustava odvodnje . Institut IGH. Postavljanje repera potrebno je provesti po nalogu Nadzornog inženjera. Osim navedenog. Institut gra evinarstva Hrvatske. Projekta: 24-10-067/07 –rev D. [IDIP6]. s napomenom da središnji reper profila C predstavlja i krajnji reper uzdužnog profila D.15 i u tablici 5. Tako er je potrebno redovito održavati repere. s time da zasebno treba biti prikazan ukupni pomak od nultog mjerenja i pomak ostvaren od posljednjeg mjerenja (pomak u posljednjih 6 mjeseci). [IP2]. predvi eno je postavljanje repera u 4 profila – 3 poprečna (A . Točni položaji repera i njihove oznake prikazane su na nacrtu 5. Podatke dobivene snimanjem položaja repera Izvo ač je dužan dostavljati Nazornom inženjeru i Investitoru. Na dijelu odlagališta gdje je već postavljen prekrivni sustav (do uključivo plinske linije L) su reperi već postavljeni. Y i Z) koordinata svih postaavljenih geodetskih repera.

Lokacije na kojima su smještene naborane cijevi prikazane su na prilogu 1. broj projekta 24-10-067/07-rev D iz studenog 2009. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. • slapišta i disipatori energije. Institut IGH. Izvo ač je dužan provoditi radove održavnja i upravljanju bermama u skladu s općim i partikularnim zahtjevima Naručitelja. Sustav: Tijelo odlagališta Sustav za sakupljanje i odvodnju površinskih voda s površine krovnog dijela odlagališta ima sljedeće elemente: • drenažni rovovi u sustavu zaštite od smrzavanja.A. • odzračnici drenažnih rovova. Institut IGH. Lokacije na kojima su smještene kontrolne berme za površinske vode prikazane su na prilogu 1. Kontrolne berme za oborinsku vodu trebaju zaštititi završni pokrov od erozije. • drenažni kanali. promjer nizvodne cijevi se mijenja u 750 milimetara. stranica 36 od 348 . Kontrolne berme moraju se izgraditi na vrhu gornjeg zemljanog sloja u vertikalnim razmacima do približno10 metara i uzdužnim nagibom do 1 posto. Naborane polietilenske cijevi promjera 250 mm je izra ena od plastike s glatkim unutrašnjom stijenkom. • uljevne gra evine u korugirane odvodne cijevi. [IP2] Berme na pokosu Berme za kontrolu površinske vode presjecaju put površinskoj vodi koja se slijeva niz padine po završnom pokrovu i usmjeruju ih u naborane polietilenske cijevi položene po pokosu tijela odlaglišta. Padovi bermi su dani u projektnoj dokumentaciji. • šahtovi za sakupljanje oborinskih voda. • berme. Sustav je projektiran tako da se površinska voda odvodi kroz stalne odvodne kanale do retencijskog jezera koji se nalazi istočno od plohe 1. Vanjski nagib stranica bermi je 2H:1V a unutarnji nagib je 3H:1V.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Razmještaj i detalji sustava za kontrolu površinskih voda prikazani su u projektnim nacrtima (nacrt 5. broj projekta 24-10067/07-rev D iz studenog 2009.10). Naborane polietilenske cijevi promjera 250 mm Naborane polietilenske cijevi dizajnirane su tako da odvode sakupljenu površinsku vodu sakupljenu sa krovnog dijela odlagališta koja se sakuplja šahtu promjera 800 mm i odvodi je do križanja s najvišom (gornjom) bermom koja se nalaze na pokosu tijela odlagališta. • korugirane odvodne cijevi (položene niz padinu). Sustav odvodnje za plohe 4 do 6 revizija D. Na križanju s najvišm bermom. Izvo ač je dužan provoditi radove održavnja i upravljanju bermama u skladu s općim i partikularnim zahtjevima Naručitelja. Sustav odvodnje za plohe 4 do 6 revizija D. [IDIP6].

izra ene od plastike s glatkim unutrašnjim stijenkama. Sustav: Tijelo odlagališta Naborane polietilenske cijevi promjera 750 mm Naborane polietilenske cijevi dizajnirane su tako da odvode sakupljenu površinsku vodu sa bermi do obodnih kanala koji se nalaze uz vanjski rub bodnih nasipa. Šahtovi su locirani na mjestima križanja ili promjene smjera trase ukopanih drenažnih rovova (s cijevima) odvodnje. na poziciji drenažnog rova DR_J1 i izme u DR_J1 i DR_J2 (naziv odzračnika DR_J1/2) nalaze se odzračnici drenažnog rova izvedenog u sloju zaštite od smrzavanja. i Prilogu 1 Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. 5 i 6. Obodni kanali imaju namjenu odvodnje površinskih oborinskih voda s područja oko ploha do retencijskog jezera odakle se ove vode ispuštaju u rijeku Savu. Cijevima će se površinske vode odvoditi do slapišta i disipator energije do rip-rapa koji treba izvesti na izlazu iz cijevi kako je prikazano na nacrtu 5. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. stranica 37 od 348 .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. Odzračnici DR_J1 i DR_J1/2 su izvedeni u cilju odzračivanja drenažnog rova. Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.: Ploha Naziv šahta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 PS1 PJ1 PS2 PJ2 PS3 PS4 DR_J2 DR_S2 DR_J8 DR_S8 Prikaz šahtova oborinskih voda na krovnom dijelu odlagališta je prikazan u nacrtu 5.7 Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Popis šahtova se nalazi u tabeli 4. Lokacije na kojima su smještene naborane cijevi prikazane su na nacrtima. Berme za kontrolu površinskih voda. 5 i 6 (Institut gra evinarstva Hrvatske.10.A. Šahtovi odvodnje oborinskih voda Na krovnom dijelu tijela odlagališta nalazi se 10 šahtova za odvodnju oborinskih voda promjera 1200 mm. br. Institut gra evinarstva Hrvatske. Cijevi niz bočne stranice tijela odlagališta trebale bi imati promjer 750 milimetara. budući da je u navedenom rovu i drenažnoj cijevi kao i u šahtu DR_J2 u prethodnom razdoblju detektiran odlagališni plin. 5 i 6 – revizija D Zatvorenog sustava odvodnje. Odzračnici drenažnih rovova Na krovnom dijelu tijela odlagališta. cijevi koje odvode površinske vode niz padinu i permanentni drenažni kanali projektirani su za maksimalnu količinu padalina do 100 milimetara u 24 sata. Tabela 5 Popis šahtova oborinskih voda R.).

Projekt je temeljen na procijenjenoj količini degradacije (raspadanja) starog smeća stranica 38 od 348 .14. stanju urednosti (1 x mjesečno). odzračnika. U slučaju evidentiranja pojave CH4 provjeru koncentracije treba provoditi češće i to minimalno (1 x tjedno). Održavanje odzračnicima drenažnog rova Izvo ač je dužan provoditi radove održavnja i upravljanja odzračnicima drenažnog rova u skladu s općim i partikularnim zahtjevima Naručitelja. eventualnog zdražavanje ili stanja protjecanja vode (1 x mjesečno). komentarima i prijedlozima mjera. Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova odvodnje oborinskih voda s izvršenim i planiranim mjerama održavnja. Predvidiva kompltena zamjena oznaka opasnosti i upozorenja i oznaka naziva šahtova 1× 2. naziva šahta Izvo ač je dužan izvršiti popravak ili zamjenu. naziva šahta. oznaka opasnosti. U slučaju oštećenja stijeki šahta. koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta (točka 2).. Vizualna provjera stanja na mogućnost fizičkog oštećenja stijeki šahta. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. stanju taloga. stanje poklopaca. te zamjena 50 % poklopaca šatova do kraja 2015. (1 x mjesečno). U izvještaju treba biti navedeno. oznaka upozorenja. Sustav: Tijelo odlagališta Održavanje i upravljanje šahtovima odvodnje oborinskih voda Šahtovi oborinskih voda su elementi sustava odvodnje oborinskih voda na krovnom dijelu tijela odlagališta koji se izvode na lomovima i križanjima trasa drenažnih kanala. znakova upozorenja i oznaka na šahtovima (točka 4) s planom eventualne zamjene. Poklopac okna je izveden sa odzračnikom. OTPLINJAVANJE ODLAGALIŠTA I PLINSKA MREŽA DO PLINSKE STANICE (mTEO) ODLAGALIŠNI PLIN Procjena proizvodnje odlagališnog plina Stari otpad plus odre ene količine novog komunalnog otpada odložene su na plohe 1 . 4. god. odzračnika. 3. Pregled i uvid u stanje razine vode u šahtu. stanje protjecanja prikupljene oborinske vode (točka 3). 2.A. A. a na tri zadnje izgra ene plohe (4.g. Sumarna zapažanja mjesečnog pregleda (točka 1). oznaka opasnosti. poklopca šahta.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 5 i 5D) smješta se uglavnom samo novi komunalni otpad. Provjera prisutnosti (koncentracije) metana CH4 volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta. poklopca šahta.3. Izvo ač je dužan provoditi sljedeće redovne preglede šahtova odvodnje oborinskih voda: 1. oznaka upozorenja.

Očekuje se da će se iskustva ostvarena dosadašnjim radom sustava otplinjavanja koristiti za eventualnu prilagodbu projekata za sustav otplinjavanja na preostalim plohama. do 2000. Kao kod svih plinskih projekata u tako posebnim uvjetima. biološko začepljenje filtra plinskih zdenaca itd. Očekivana vrsta otpada. očekuje se da će se tijekom procesa sanacije starog otpada. Analize procesa raspadanja smeća bazirane su na podacima sadržanim u izvještajima i informacijama koje je pružio investitor. godine kada će ploha 6 biti otvorena za prihvat novog otpada. s tim da na minimalnu efikasnost sustava utječu promjene unutar odlagališta (razgradnja biomase zbog uvo enja zraka. plin proizvoditi sporije nego na odlagalištu novog otpada. IPZ Uniprojekt Zagreb – Studija o količini i vrsti smeća. postotak vlage.). Znatno manji koeficijent razgradnje primijenjen je za plohe od 1 do 5 zbog stupnja degradacije kod starog otpada.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Zbog progresivnog anaerobnog raspadanja organskih frakcija ugljika iz komunalnog otpada (tj.5 kubičnih metara plina po toni novog komunalnog otpada uzimajući u obzir da će te plohe primati uglavnom novi otpad. koristio se kinetički pristup prvog reda. Za izradu modela projekcije stvaranja plina i proizvodnje nakon premještanja otpada na svaku radnu plohu. koje je pribavio prethodni projektant. do 1990. 1991. Takva projekcija proizvodnje odlagališnog plina nakon zatvaranja deponije uravnotežena je primjenom stohastičke analize sastava smeća kako bi se mogla utvrditi stopa generiranja plina prije zatvaranja (proizvodnja metana i ugljičnog dioksida). procijenjena je prema podacima koja je pružio Elektroprojekt (Čistoća. Dodatak plohe 5 i ploha 6 trebale bi proizvoditi oko 244. starog i novog otpada razmatrani su kao elementi za utvr ivanje odgovarajućeg koeficijenta biodegradacije i utvr ivanje realne proizvodnje odlagališnog plina. biorazgradivih hlapljivih čestica (BVS) sadržanih u otpadu) na odlagalištu će se kontinuirano stvarati deponijski plin tijekom cijelog vijeka trajanja odlagališta. s tim da oko 30 posto ukupne mase otpada čini novi otpad. Me utim. mogu se očekivati izmjene projekta. Tada će ukupna pridobiva količina plina biti oko 3.). Podaci o zaprimanju smeća kroz razdoblje od 1965. gustoća. itd. Stopa proizvodnje odlagališnog plina izračunata za sustav upravljanja plinom sa 85 posto efikasnosti. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Stopa generiranja plina prije zatvaranja zasniva se na očekivanom životnom ciklusu odlagališta prema vrsti zaprimanog otpada. Za plohe od 1 do 5 pretpostavlja se da će generirati oko 52 kubična metra plina po toni premještenog otpada uz 35 posto vlage.619 kubičnih metara na sat (60 kubičnih metara po minuti). Najviša proizvodnja odlagališnog plina će biti nakon 2012. Količina primljenog smeća na odlagalištu i na plohi 1 od 1991. stranica 39 od 348 . a samo manji postotak tih ploha čini novi otpad. Sustav: Tijelo odlagališta i procijenjenim karakteristikama novog otpada. korišteni su za definiranje osnovnog sastava smeća i procjene kolika bi mogla biti proizvodnja plina. Podaci o količini otpada i broju godina odlaganja na odlagalištu uzeti su kao ulazni podaci za izračunavanje ukupne proizvodnje odlagališnog plina i njegovog iskorištavanja s ploha od 1 do 6.A. sadržaju vlage i očekivanoj praktičnoj maksimalnoj degradaciji ukupnih biorazgradivih čestica.

Dubine zdenaca na linijama plohe 1 iznose 15 do 27 m a na plohama 2 i 3. Udaljenost izme u plinskih zdenaca je otprilike 60 metara računajući od središta bušotine. OPIS IZVEDENOG SUSTAVA OTPLINJAVANJA Plinski zdenci i plinske linije Na tijelu odlagališta je ukupno je izvedeno 90 plinskih zdenaca raspore enih u plinskih 15 linija (linije A – M i W).) [IP2]. Vidi popis izvedenih plinskih zdenaca u tabeli 6. te zdenci M-1 i M-7. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. Popis plinskih zdenaca s dubinama bušenja. Institut gra evinarstva Hrvatske.12. Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 4 i 5 do 44. Sustav: Tijelo odlagališta Projektirani sustav plinskih zdenaca na odlagalištu Odlagalište otpada Jakuševec otplinjava se preko trajnih plinskih zdenaca aktivnim sustavom otplinjavanja.A. sukladno dinamici ugradnje otpada na promatranoj površini. Razmještaj bušotina i sustav plinskih glava na vrhu zdenaca prikazan je na nacrtima.75 kubičnih metara plina po minuti.6 m. . Kolektorski (linijski) cjevovodi koji povezuju plinske glave se polažu u zaštitni sloj od smrzavanja te se potom vežu u kruni južnog obodnog nasipa s kolektorskim cjevovodom koji provodi odlagališni plin do plinske stanice odnosno malog termoenergetskog postrojenja (mTEO) za obradu i iskorištavanje plina (Nacrt 5. tipom plinske stranica 40 od 348 . kao i dubini zdenca. drenažnog materijala i plinskih cijevi sve do projektiranog vrha prekrivnog brtvenog sustava kada je potrebno ugraditi prethodno uklonjenu plinsku glavu. predvi ena je nadogradnja zdenaca L-2 do L-5 i K-2 do K-5 (ukupno 8 zdenca). [IP2]. ugradnju zaštitnih kolona. Procjenjuje se da će prosječna bušotina proizvoditi izme u 0.3 i nacrt 5. god. prisustvu ili odsustvo pokrova geomembrane.13. Osim izgradnje plinskih zdenaca. Nadogradnja obuhvaća iskop i demontažu ugra enih plinskih glava i brtvenih materijala sve do drenažnog sloja unutar plinskog zdenca te. zbog prethodno opisane potrebe za nadvišenjem ugra enog otpada na dijelu plohe 4. putem mreže plinovoda kojom se prikupljeni plin dovodi do plinske stanice odnosno malog termoenegretskog objekta (mTEO). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.12. Na osnovu podataka o radijusu utjecaja izme u plinskih zdenaca. Broj projekta: 24-10046/07 iz kolovoza 2007. Institut gra evinarstva Hrvatske.5 i 0. Dio sustava za otplinjavanje je i sustav za manipuliranje kondenzatom koji je prikazan na nacrtu (Nacrt 5. Do danas je izvedeno ukupno 90 plinskih zdenaca (uključivo 14 zamjenskih) do plinske linije L uključivo. [IP2]). Do završetka izgradnje je prema postojećem projektu preostalo za izvesti još 47 zdenaca [IP2]. 5 i 6. Institut gra evinarstva Hrvatske. vidi Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. projektiran je sustav od ukupno 123 plinskih zdenaca. Veličina sustava otplinjavanja projektirana je konzervativno kako bi se mogla preuzeti maksimalna predvidiva količina plina s tim da nisu dopustivi gubici zbog neracionalnog korištenja ili propuštanja.2 u Izvedbenim projektom prekrivanja ploha 4. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. 5 i 6. 5 i 6. udaljenosti do pokosa.

. G-3/4 i H-2/3 i H-3/4 je izveden novi tip plinskog zdenca koji ima samo jednu plinsku cijev. iz svibnja 2008. Ukupno 42 zdenca su izvedena sa starim tipom plinske glave. dokumentcije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.7 istog projekta [vidi Prilog A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. broj projekta 81010-264/11 iz srpnja 2011. [vidi Prilog A. Karakteristični presjek kroz konstrukciju plinskih zdenaca novog tipa s ugra enim dvostrukim cijevima (jedna cijev za iskorištenje plina i druga za crpljenje procjedne vode) je dan u nacrtu 4 (Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. IDIP2]. IDIP8]. [vidi Prilog A.1. bermi i plinskog sustava . IP2]. IP2]. Broj projekta: 24-10-067/07 – Revizija B. Institut IGH d.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Projektirani tlocrtni smještaj svih plinskih zdenaca je dan u nacrtu 5. stranica 41 od 348 .12. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. 2 i 3. Karakteristični poprečni presjek konstrukcije starih plinskih zdenaca je dan u nacrtu 2 Izvedbenog projekta. Presjek kroz plinski zdenac s jednom plinskom cijevi je dan u nacrtu 5.A. 5 i 6 – revizija B zatvorenog sustava odvodnje. dok ih je 48 izvedno s novim tipom. Na plinskim zdencima G-2/3. Program crpljenja vode iz plinskih zdenaca i eventualna izvedba dodatnih zdenaca na plohama 1. 5 i 6.) [vidi Prilog A. Institut gra evinarstva Hrvatske.d. Sustav: Tijelo odlagališta glave i statusom spojenosti na plinski sustav nalazi se u tabeli 6. Institut gra evinarstva Hrvatske. god.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. stranica 42 od 348 . skica presjeka koroz novi plinski zdenac.A. Desno . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Lijevo. skica presjeka kroz stari tip plinskog zdenca. Sustav: Tijelo odlagališta PUNA CIJEV PUNA CIJEV BENTONITNA BRTVA PUNA CIJEV BENTONITNA BRTVA FINI ŠLJUNAK FINI ŠLJUNAK KRUPNI ŠLJUNČANI FILTER KRUPNI ŠLJUNČANI FILTER PERFORIRANA CIJEV PERFORIRANA CIJEV OTPAD PERFORIRANA CIJEV OTPAD DRENAŽA DRENAŽA Slika 2.

Sustav: Tijelo odlagališta Tabela 6 Popis izvedenih plinskih zdenaca 1 2 3 4 5 6 R.00 25. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.00 27.00 25.00 27.00 38.00 25.00 13.00 Stari tip Stari tip Novi tip Stari tip Novi tip Stari tip Novi tip Stari tip stranica 43 od 348 .00 40.00 18.00 27.50 19.00 25.00 25.50 38.00 27.00 18.00 18.00 40.A.00 25.00 38.: Ploha Naziv Zdenca Spojenost s glavnim plinovodom Dubina bušenja [m'] Tip glave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN 19.00 38.00 38.00 38.00 27.00 36. br.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.00 Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip W1 W2 1 W3 W4 W5 W6 B1 B2 2 B3 B4 B5 C1 C2 2 C3 C4 C5 TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN 26 27 28 29 30 31 32 33 2 D1 D2 D2/1 D3 D3/1 D4 D4/1 D5 TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN 18.50 38.00 14.00 18.00 39.00 27.00 38.

00 41.50 38.50 38.00 43.60 38.00 18.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.00 41.00 Stari tip Stari tip Novi tip Stari tip Novi tip Stari tip Novi tip Stari tip Stari tip Stari tip Novi tip Stari tip Novi tip Stari tip Stari tip 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 3 3 G1 G2 G2/3 G3 G3/1 G3/4 G4 G4/1 G5 H1 H2 H2/3 H3 H3/4 H4 H5 TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN 13.00 Stari tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Stari tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip 65 66 67 68 69 70 4 I1 I2 I3 I4 I5 I6 TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN 18.50 37.00 19.50 38.00 Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip stranica 44 od 348 .00 40.00 43.50 39.00 38. Sustav: Tijelo odlagališta 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 3 E1 E2 E2/1 3 E3 E3/1 E4 E4/1 E5 F1 F2 F2/1 F3 F3/1 F4 F5 TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN 18. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.00 36.00 38.00 38.00 38.00 37.00 18.00 20.00 40.00 40.00 38.00 44.00 38.00 43.50 39.00 37.00 42.A.00 18.50 19.00 21.00 40.

89 komada je trajno spojeni na plinski sustav a zdenac M .60 41.70 37.00 25.00 18.00 18.50 Novi tip Novi tip Od ukupno 90 plinskih zdenaca. Projektni položaji plinskih linija koje povezuju plinske zdence su prikazani u nacrtu 5.00 37.00 41.00 18.90 Novi tip 90 91 M7 JB_14 PRIVREMENO SPOJEN SPOJEN NA SUSTAV PROCJEDNIH VODA 25.40 38.00 37. stranica 45 od 348 . Unutar šahta procjednih voda JB_14 nalazi se plinska glava koja odvodi odlagališni plin iz drenažne cijevi (plohe 5 jug)u plinski sustav.00 37.00 18. Sustav: Tijelo odlagališta 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 4 J1 J2 4 J3 J4 J5 J6 K1 K2 4 K3 K4 K5 K6 L1 L2 L3 L4 L5 L6 TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN 19.A.70 41. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.50 Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip 89 M1 M2 M3 5 M4 M5 M6 TRAJNO SPOJEN 17. Izvedene su sve plinske linije ploha 1 do uključivo 4 (uključujući plinsku liniju L) kao i linija koja povezuje plinski zdenac M-1 s kolektorskim cjevovodom. 5 i 6. Obaveza je Izvo ača da održava navedenu plinsku glavu. Promjeri PEHD cjevovoda plinskih linija su 140 mm.90 41. Institut gra evinarstva Hrvatske.20 38. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god.7 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.7 je privremeno spojen na liniju plinsku L.00 41. [IP2].00 41.

200 mm. Unutar radijusa kruga od 2 m od vanjske površine šahtova s ventilima plinskih linija e Ex zona opasnosti "2". Na odlagalištu je ukupno izvedeno 14 ventila plinskih linija zajedno s pripadajućim šahtovima i to na plohama 1 do 4. IP13]. Sustav: Tijelo odlagališta Plinski zdenac M-7 je privremeno spojen na plinsku liniju L PEHD cjevovodom promjera 110 mm. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0"[vidi Prilog A. Institut gra evinarstva Hrvatske. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0" [vidi Prilog A. Tabela 7 Popis ventila plinskih linija R. 5 i 6. nalazi se u tabeli 7.7 istog projekta [IP2].: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 4 3 1 1 Ploha Naziv Ventila V–1–3 V–1–2 V–1–1 V–2–3 V–2–2 V–2–1 V V V V V V V V – – – – – – – – 3 3 3 3 4 4 4 4 – – – – – – – – 4 3 2 1 4 3 2 1 stranica 46 od 348 . Unutar radijusa kruga od 2 m od površine glava plinskih zdenaca (novog i starog tipa) i dodatne cijevi za crpljenje procjedne vode je Ex zona opasnosti "2". Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god.12. IP13].3 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.. br.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Šahtovi s ventilima plinskih linija Ventili pojedinih plinskih linija su izvedeni u revizijskim šahtovima promjera 1. Popis ventila pliskih linija i ploha na kojima su smješteni. Presjek konstrukcije ventila plinskih linija s pripadajućim šahtovima je dana u nacrtu i 5. dok je projektirani tlocrtni smještaj ventila dan u nacrtu 5.A.

7 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.12. Projektirani raspored hvatača kondenzata je prikazan na nacrtu 5. Unutar hvatača kondenzata je Ex zona opasnosti "1". stranica 47 od 348 . Detalji konstrukcije ispusta kondezata plinskih linja su dani u nacrtima 5. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.3 dokumentacije IP2.[IP13]. Institut gra evinarstva Hrvatske. Popis hvatača kondenzata s oznakom tipa je prikazan na tebel 8. 5 i 6.12. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. dok je u krugu hvatača kondenzata udaljenosti od 2 m zona opasnosti "2". Sustav: Tijelo odlagališta Hvatači kondenzata Na odlagalištu je trenutno izvedno 38 hvatača kondenzata. [IP2].Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.2 i 5.

DG – 5 i prekrivanja iz kolovoza stranica 48 od 348 .A. DG – DG-6 kao što je prikazano na nacrtu 5. Broj projekta: 24-10-046/07 sustavu je 4. br.7 dokumentacije Izvedbeni projekt ploha 4. Sustav: Tijelo odlagališta Tabela 8 Popis hvatača kondenzata R.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.: Ploha Plinska linija Tip 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6 6 AW1 AW1 AW2 AW2 AB AB B C C D D D D E E E E E E-F F F F G G H H I I I-J J J K K L L M-N Q-R T 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 3 2 1 2 1 2 1 3 3 3 Odzračnici plinodrenažnog sloja Za odzračivanje (otplinjavanje) plinodrenažnog sloja na gornjem brtvenom izvedeno 6 komada odzračnika i to s oznakama DG – 1. Institut gra evinarstva Hrvatske. DG – 2. 5 i 6. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. DG – 3.

[IP2]. N i O iznosi 466 m. stranica 49 od 348 .12. 3. Sabirni plinski cjevovodi (plinski kolektori) U kruni južnog obodnog nasipa. Prikaz pozicija hvatača kondezata postavljenih duž plinskog koolektora je dan u nacrtu 5.13 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Y i Z kote predvi ene pozicije plinskog zdenca. 4 i 5. GRA ENJE PLINSKOG SUSTAVA Sa svim zahvatima Izvo ača vezanim uz gra enje elemenata plinskog sustava mora biti upoznat voditelj plinske stanice imenovan od Izvo ača radova.2012. Plinski kolektor plohe 6 promjera 400 mm je položen u krunu nasipa s početkom u profilu 14 i trenutno nije u funkciji budući da nije izveden niti jedan plinski zdenac na plohi 6. Nakon dosizanja projektnih gabarita tijela odlagališta Izvo ač treba geodetski snimiti X. predvi a se izrada ukupno 35 plinskih zdenaca.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Sabirni plinski cjevovodi promjera 160 mm služe za prikupljanje odlagališnog plina ploha 1 i 2 (zajednički kolektor). te od Projektanta zatražiti podatak o potrebnoj dubini bušenja svakog pojedinog zdenca. U cilju spuštanja razine procjednih voda u tijelu odlagališta. Dodatno se predvi a izvedba 10 komada (odnosno 410 m) plnskih zdenaca koji će se izvoditi u slučaju promjene prohodnosti izvedenih (postojećih) plinskih zdenaca. [IP2]. Ovi zdenci se izvode nakon zapunjavanja plohe 5 s otpadom. dokumentcije IP2. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0" [IP13]. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god.01. 5 i 6. Sustav: Tijelo odlagališta 2007 god. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0" [IP13].2015. izvedena su 4 komada (promjera 160 mm) i 1 komad (promjera 400 mm) sabirnih plinskih cjevovoda. g. Plinski zdenci Tijekom perioda radova izgradnje te održavanja i upravljanja objektima odlagališta otpada Jakuševec u razdoblju od 01. Institut gra evinarstva Hrvatske.A. Ukupna duljina zmjenskih plinskih zdenaca iznosi 508 m. Deset (10) plinskih zdenaca i to 4 komada na liniji M (M-2 do M-5) i 6 komada na linij N (N-1 do N-6) i 2 komada na liniji O (O-1 i O-6).3. Na najnižim mjestima nivelete kolektora postavljeni su hvatači kondenzata tipa 3 kojima se kondenzat odvodi do najbližih revizijskih šahtova za prikupljanje procjedne vode. Ukupna duljina plinskih zdenaca linija M.12. do 31. predvi ena je izrada 13 komada zamjenskih plinskih zdenaca (vidi tabelu 9) koji su uslijed slijeganja i pomaka tijela odlagališta s vremenom postali neprohodni za opremu kojom se crpi procjedna voda iz plinskih zdenaca. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Detalji konstrukcije odzračnika je prikazan na nacrtu 5.

IZVO AČ je zadužen za izradu izvedbenog i radioničkog nacrta privremenog otplinjavanja. Broj projekta: 24-10-067/07 – RevE. [IDIP7. N (N-1 do N-6) i povezivanje zdenca O-1 s plinskim kolektorom. se predvi a izrada ukupno 705 m PEHD cjevovoda promjera 140 mm.m. smanjenja širenja neugodnih mirisa. promjera 1. Predvi a se izvedba dva reda linija za privremeno otplinjavanje i to prvi red s šahtovima smještenim nešto iznad visinske kote obodnog nasipa približne visinske kote 120 m. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. prema partikularnim zahtjevima Naručitelja te od Naručitelja ishoditi suglasnost na predloženi tip privremenog otplinjavanja prije početka izvedbe. Izvedene su sve plinske linije ploha 1 do uključivo plohe 4 kao i linija koja povezuje plinski zdenac M-1 s kolektorskim cjevovodom (ploha 5).200 mm (sukladno poglavlju 2364 [IP1]). kao i zaštite okoliša od utjecaja stakleničkih plinova. 5 i 6 (Institut gra evinarstva Hrvatske. Sustav: Tijelo odlagališta Privremeno otplinjavanje U cilju što racionalnijeg iskorištenja odlagališnog plina. Cjevovod i rov privremenog otplinjavanja mora imati uzdužni pad od 8% i razvodi se od najviše točke cjevovoda smještene unutar tijela odlagališta prema PEHD šahtovima. Predvi a se izrada ukupno 8 novih šahtova za privremeno otplinjavanje konstrukcije identične šahtu procjednih voda.m.revizija E Zaštita plinskih linija na mjestu servisne prometnice.d.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Plinske linije Projektni položaji plinskih linija koje povezuju plinske zdence su prikazani u nacrtu 5.2015. Promjeri PEHD cjevovoda plinskih linija su 140 mm. god.. Izvo ač je dužan izvoditi u skladu s projektom Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. i drugi red visinske kote 135 m. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. Predvi a se izrada ukupno 76 m PEHD privremenog cjevovoda promjera 110 mm koji će povezivati zdenac O-6 s plinskom linijom N.] stranica 50 od 348 . zaštite zdravlja.n. 5 i 6 . Institut IGH d. Četiri šahta se trebaju smjestiti na jugu i četiri ja sjeveru tijela odlagališta. Zavod za planiranje. Plinski zdenac M-7 je privremeno spojen na plinsku liniju L PEHD cjevovodom promjera 110 mm.A. smještenim poprečno na smjer pružanja tijela odlagališta. predvi ena je izvedba sustava privremenog otplinjavanja izvedbom horizontalnih plinskih drenova u dvije razine.7 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Predvi ena je izvedba sustava privremenog otplinjavanja sa horizntalnim plino-drenažnim cjevovodima.12. U razdoblju do 31. Potrebno je izvesti plinske linije M (od M-1 do M-7). Zaštita plinskih linija koje se polažu u zaštitini sloj protiv smrzavanja. travanj 2011.n.) [IP2]. studije i zaštitu okoliša.

Na privremenoj plinskoj liniji P-Q se predvi a 47 m plinovoda privremenog otplinjavanja. a na liniji O-P se predvi a 48 m plinovoda privremenog otplinjavanja. U razdoblju trajanja Ugovorenih radova predv eno je povezivanje novo izvedenih privremenih plinskih zdenaca sa PEHD plinskim cjevovodima (linijama) ukupne dužine 95 m i promjera 140 mm. Plinskim linijama se povezuju plinski rovovi privremenog otplinjavanja. koja bi se trebao ugraditi u slučaju oštećenja odnosno ispadanja iz funkcije postojećih izvedenih odzračnika. Odzračnici plinodrenažnog sloja U razdoblju provedbe Ugovora predvi ena je izrada i ugradnja ukupno 2 odrzračnika plinodrenažnog sloja. kao i dva rezervna hvatača kondenzata. Sustav: Tijelo odlagališta Šahtovi s ventilima plinskih linija U razdoblju provedbe Ugovorenih radova predvi a se izrada ukupno dva šahta s ventilom trajnog otplinjavanja plinske linije N i linije O. kao i dva rezervna hvatača kondenzata. Plinske linije se polažu na me uprekrivni sloj debljine od 30 cm. U razdoblju provedbe Ugovorenih radova predvi a se izrada i ugradnja ukupno jednog hvatač kondenzata tipa 3 koji bi trebao biti ugra en u slučaju ispadanja iz funkcije postojećih izvedenih hvatača kondenzata tipa 3. Izvo ač je zadužen za osiguranje padova položenih plinskih cijevi tako da je u njima omogućen protok plina te da se u njima kontinuirano odvodi nakupljeni kondenzat.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Po jedan se predvi a ugraditi kod plinskog zdenca N-1 i O-1. kao i jedan rezervni odzračnik. U razdoblju provedbe Ugovorenih radova predvi a se izrada i ugradnja ukupno 4 hvatača kondenzata tipa 2.A. kao i dva šahta s ventilom privremenog otplinjavanja izme u plinskih linija O-P i P-Q. Hvatači kondenzata U razdoblju provedbe Ugovorenih radova predvi a se izrada i ugradnja ukupno 3 hvatača kondenzata tipa 1. i to jedan (DG-7) izme u plinskih zdenaca N-3 i N-4. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. stranica 51 od 348 . koja bi se trebala ugraditi u slučaju ispadanja iz funkcije postojećih izvedenih hvatača kondenzata tipa 1. Po jedan se predvi a za ugradnjui kod plinskog zdenca N-6 i zdenca O6. Sabirni plinski cjevovodi (plinski kolektori) Svi sabirni plinski cjevovodi su izvedeni i nije predvi ena daljnja izgradnja sabirnih plinskih cjevoda. koja bi se trebala ugraditi u slučaju ispadanja iz funkcije postojećih izvedenih hvatača kondenzata. Plinske linije privremenog otplinjavanja Plinske linije privremenog otplinjavanja je potrebno spojiti s plinskim sustavom na isti način kao i plinske linije plinskih zdenaca.

uzrok pojave deponijskog plina može biti uslijed slijedećih čimbenika: 1. upravljanje i monitoring plinskog sustava mora provoditi voditelj plinske stanice imenovan od Izvo ača radova. Prohodnost plinskih zdenaca Neprohodnost izvedenih plinskih zdenaca predstavlja jedan funkcioniranja aktivnog sustava otplinjavanja na odlagalištu. Oštećenje elemenata plinskog sustava. • održavanje šahtova u kojima se nalaze ventili plinskih linija. 2.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 2 i 3).A. Sustav: Tijelo odlagališta ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE DIJELOVIMA PLINSKOG SUSTAVA Opći zahtjevi Naručitelja Održavanje. Izvo ač je dužan provoditi radove održavnja i upravljanju glavama plinskih zdenaca u skladu s općim i partikularnim zahtjevima Naručitelja. Propuštanje ili oštećenje LLDPE geomembrane (1 mm) ili cementno-bentonitnog čepa i uz plinske zdence. Održavanje glava plinskih zdenaca Plinski zdenci izvedeni su u tijelu otpada. Izvo ač je zadužen da svaka 3 mjeseca provedi mjerenje koncentracije metana u volumnim postocima uz i oko svih elemenata plinskog sustava. Izvo ač je o mjerenjima dužan sastaviti Izvješće s komentarima izvršenih mjerenja i prijedlozima mjera. • održavanje konkavnih prijeloma plinskih linijskih kolektora. Nepodešenost otplinjavanja plinskog sustava. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Radovi na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta u okolici plinskih sondi moraju se izvoditi krajnje pažljivo (ručno). osloba anjem odlagališnog plina koji se ne zahvaća sustavom aktivnog otplinavanja. od razloga slabijeg stranica 52 od 348 . Eventualna oštećenja dijelova plinskog sustava rezultiraju smanjenjem funkcionalnosti aktivnog sustava otplinjavanja. pri čemu su krajevi zdenca vidljivi iznad razine pokrovnog brtvenog sloja zatvoreni trajnim PEHD plinskim glavama. Mjerenjem se evidentira da li je došlo do propuštanja. Naručitelj će odlučiti o mjerama sanacije. • održavanje odzračnika me usloja.000 ppm). • održavanje sabirnog okna kondenzata prije ulaza plinskih linija u plinsku stanicu (mTEO). Ovisno o rezultatima mjerenja koncetracije metana uz elemente plinskkog sustava. odnosno da li je potrebno popraviti brtveni sustav u okolici plinskog zdenca. Održavanje dijelova plinskog sustava može se podijeliti na sljedeće elemente: • održavanje plinskih glava (trajnog i privremenog otplinjavanja). 3. • održavanje hvatača kondenzata (tip 1. Ukoliko izmjerena koncentracija metana uz elemente plinskog sustava bude veća od 1 % (10.

00 0.00 27.00% 86. br.00 18.80 16.00 0.50 37.00 0.00 25.00 40.50 20.50 38.00 0.00 38.00 21.00 0.00 38.00% 94.15% 90.00 80.00 0.00 38.00 84.00% 100.50 19.00 17.00 11.62% 75.00 0.00 38.00 0.50 40.59% 92.00% 98.50 92.10 15. u funkciji: PLINSKI ZDENAC MJESEC I GODINA DUBINA BUŠENJA BUŠENJA ZDENCA ZDENCA KOMENTAR Metara bušenja zamjenskog zdenca[m] PLINSKA LINIJA A 1 A1 2 A2 3 A3 4 A4 5 A5 6 A6 7 A7 8 A8 9 A9 PLINSKA LINIJA W 10 W1 11 W2 12 W3 13 W4 14 W5 15 W6 PLINSKA LINIJA B 16 B1 17 B2 18 B3 19 B4 20 B5 PLINSKA LINIJA C 21 C1 22 C2 23 C3 24 C4 25 C5 PLINSKA LINIJA E 34 E1 35 E2 36 E2/1 37 E3 38 E3/1 39 E4 40 E4/1 41 E5 19.2011.00% 100.00 38.00 0.00 4.00 13.20 15.50 18.00% 19.00 0.00 25.20 10.00 38.00 0.00 0.00% 96.00 0.00 0.00 27. Tabela 9 Analiza neprohodnosti zdenaca i potrebe za bušenjem zamjenskih zdenaca 1 2 3 4 5 Mjerenje razine procjedne Prohodnost od vrha do dna vode (od sonde na dan 22.50 11.00 0.00 23.00 40.30 20.00% 100.00 0.00 37.00 09.00% 82.50 25.00 suh 22.20 15.00 25.00 27.00 27.00 23.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.00 0.00 0. stranica 53 od 348 .00 24.00 neprohodan 20.50 21.8.68% 100. 09.00 0.00 4.2011.00 18.00 0.00% 100.95% 48. Sustav: Tijelo odlagališta Izvo ač je u obvezi redovno provoditi mjerenja prohodnosti svih izvedenih plinskih zdenaca svakih 6 mjeseci.50 22.00 / 20.00% 100.33% 42.44% 0. Prohodnost plinskog zdenca provodi se s probom (sondom) promjera 5 cm i dužine 70 cm.59% 98.00 18.50 19.00 0.50 21.2011.00% 79.00 11.00% 53. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.00 42.50 19.00 38.00 14.00 27.00 0.00 0.11% 58.00 14.00 18.00% / 21.00 0.50 24.00 0.68% 100.00 15. U tabeli 9 je dan popis plinskih zdenaca koji su neprohodni u dužini većoj od 75% dužine bušenja i kod kojih je zamijećena visoka razina procjednih voda.00 0.50 38.00 25.00 18.00 0.00 3.00 / 18.50 24.50 14. vrha) 01/2012 [m] 6 7 r.30 11.50 22.00 17.00 0.00 0.00% 98.50 18.2011.20 13.00% 100.00 0.00 28.00% 100.50 13.00 25.00 0.63% 83. 09.70 4.56% 98.00 38.00 25.40 16.00 24.00 26.00 0.50 14.00 27.00 18.A.00 25.00 40.50 19.00 14.00 0.00% 6.

70 41.2008.50 37.00 9.00 37.50 0.00 41.11% 46.00 13.00 37.2008. 08.95% 48. Potrebno bušiti Potrebno bušiti 07.74% 11.2008.70 5.00 5.00 25.00 7.73% 24.00% 86.00 0.37% 90.94% 21.00 18.50 38.00 0.2008.00 40.00 0.00% 81.00 22.00 0.30 0.40 38.00 43.00 0. 07.00 0.50 14. 04.00 17.40 11.20 9.00 40.11% 13.60 41.00 0.00 0.00 43.50 12.2008.00 0.50 29. 18.00 14.70% 22. 08.00 0.00 41. 04.20 / 5.00 0. 25.00 22.21% 88.00 26.50 39.2011. 08.00 37.70 0.00 7.00 44.00 38.2010.12% 90.2010.00 37.02% 95.42% 91.00 41.00 0. 03.30 19.00 0.00 19.00% 0.50 39.2011. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.00 0.90 83.50 38.00 32.29% 99.2011.33% 20.00 18.00 8.00 0.00 6.00% 97.00 0.00 07.00 18.50 38.11% 18. 03.10 7.00 6.60 12.00 5.2008.50 39.00 41.50 7.00 13.00 18.68% 100.00 21. Potrebno bušiti Potrebno bušiti Potrebno bušiti 05. Potrebno bušiti Potrebno bušiti 07.2008.00 15.00 10.2008.00 38.00 neprohodan 31.25% 16.00 0.44% 6.00 15.00 0.60 0.50 18. 08.00% 100.24% 41.50 9.00 22.00 8.00 38.00 43.60 38.00 37.00 38. 08.00 18.00 21. 08.00 0.00 6. Sustav: Tijelo odlagališta PLINSKA LINIJA F 42 F1 43 F2 44 F2/1 45 F3 46 F3/1 47 F4 48 F5 PLINSKA LINIJA G 49 G1 50 G2 51 G2/3 52 G3 53 G3/1 54 G3/4 55 G4 56 G4/1 57 G5 PLINSKA LINIJA H 58 H1 59 H2 60 H2/3 61 H3 62 H3/4 63 H4 64 H5 PLINSKA LINIJA I 65 I1 66 I2 67 I3 68 I4 69 I5 70 I6 PLINSKA LINIJA J 71 J1 72 J2 73 J3 74 J4 75 J5 76 J6 PLINSKA LINIJA K 77 K1 78 K2 79 K3 80 K4 81 K5 82 K6 PLINSKA LINIJA L 83 L1 84 L2 85 L3 86 L4 87 L5 88 L6 PLINSKA LINIJA M 89 M1 M2 M3 M4 M5 M6 90 M7 08.00 36.50 35.97% 35.00 0.00 41. 04.00 7.96% 85.16% 88.2008.00 37.50 8. 08.00 0.00 43.80 / Potrebno bušiti Potrebno bušiti Potrebno bušiti 0.2008.00 13.70 37.00 19.00 10.40 6.50 8.00 11.50 6.00 37.89% 50.2010. 05.00 19.10 22.00 10.00 0.49% 42.23% 18.00 0.2010.00 10.39% 22.00 6.20 9.00 0.40 7.50 39.10 19.00 stranica 54 od 348 .00 18.10 11.00 0.00 0.00 14.00 8.00% 45.00 19.00 33.00 0.00 0. 18.90 0.2010.50 13.00 0.50 18.00 0.00 10.00 0.20 14.00 0.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 08.00 0.50 5.00 37.2010.00 18. 07.2008.00 37.50 35.70 3.00 neprohodan 31.00% 69.50 9.45% 32.2008.2010. 04.00 16.00 43.46% 94.03% 61. 05.00 0.00 8.00 0.00 3.00 20. Potrebno bušiti Potrebno bušiti Potrebno bušiti 08.59% 100. 08.89% 7.00 8.16% 100.00 0.2010.2008.00 0. 04.00 37.00 7.50 38.24% 27.00 16.00% 20.58% 76.00 40.2010.20 22.2010.00 08. 05.60% 84.00 8.20 12.2008.90 41.2010.00 41.20 38.00 10.50 20. 04.00 8.2011.00 19.2010.00 37.00 3.98% 70.00 10.A.00 38.50 39.00 34.00 38. 08.

00 17.00 12.60 na 13 m blokiran 17.40 21.00 suh 22.00 18.00 14.00 / 20.00 10.00 25.40 21.00 3.20 18.00 25.00 27.00 6. Prema navedenom kriteriju.00 11.00 25.00 3.00 12.20 18. Razina procjedne vode u plinskom zdencu se mjeri s mjernom trakom sa ugra enim električnim osjetnikom (senzorom).00 14.10 13.00 11.00 38.00 10.60 7.50 suh 21.00 38.60 3.70 18.20 13.00 11.00 21.00 21.60 2.60 20. Zdenac Mjerenje 03/2012 Mjerenje 01/2012 Oznaka Dubina od vrha Dubina od vrha Mjerenje 4/2011 Dubina od vrha Mjerenje 10/2010 Dubina od vrha glave do vode (m) Mjerenje 2009 Dubina od vrha glave do vode (m) Dubina bušenja (m) glave do vode (m) glave do vode (m) glave do vode (m) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 W1 W2 W3 W4 W5 W6 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 17.00 25.50 19.20 15.00 23.50 13.00 25. Prema odabranom kriteriju s crpljenjem vode iz zdenaca se mora započeti kada procjedna voda ispuni 35% dubine izvedenog zdenca.80 3.00 25.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.50 14.20 15. a na temelju prethodnih mjerenja.00 40.00 17.60 13.10 15.10 18.00 25.00 11.br.00 27.40 3.00 18.00 18.50 10.50 suh 20.00 17.00 8. visoka razina vode (ispunjenost vodom preko 35% od dubine izvedenog zdenca) prisutna je kod 70 plinskih zdenaca odnosno na 77% zdenaca.80 16.00 suh 20.00 4.00 3.00 20.30 10.00 stranica 55 od 348 .00 27.00 19.40 20.00 3. Zdenci na plohi 1 bilježe prosječno manju razinu vode od zdenaca ostalih ploha.00 23.g.00 18.30 13.00 27.00 24.50 11.00 11.00 27. Tabela 10.00 17.00 suh 21.60 14.00 8. Sustav: Tijelo odlagališta Monitoring razine vode u izvedenim plinskim zdencima Kao sastavni dio održavanja odlagališta je predvi eno redovito provo enje crpljenja i monitoringa razine procjedne vode unutar zdenaca plinskog sustava na svim plohama s izvedenim sustavom otplinjavanja.50 38.50 13.50 16.00 18.00 38.00 38.00 12.40 20. Budući da visoka razina vode predstavlja jedan od glavnih razloga slabijeg funkcioniranja aktivnog sustava otplinjavanja na odlagalištu (smanjenja efektivna dubina zdenca i smanjen radijus utjecaja zdenca).00 27.00 4.00 14.70 23.00 24.00 4.00 18.80 16.70 19.00 13.60 9.60 16.40 suh 16.00 21.00 4. potrebno ju je crpiti i kontrolirati dinamikom i načinom opisanim u pod točkom Monitoring razine procjedne vode u plinskom zdencima.50 19.00 18.10 15. R.00 2.00 / 18.70 19.00 / 14.00 / 21.00 6.80 11.30 19.00 13. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.70 23.00 15.00 15.A.10 16. Promjena razine procjedne vode u plinskim zdencima od 2009 do 2012.30 3.60 14.00 18.50 suh 20.90 10.00 16.50 14.00 27.

00 43.20 15.00 19.10 8.00 10.00 22.20 14.10 4.20 10.00 8.20 12.00 14.00 38.00 38.80 18.40 7.30 20.80 4.00 7.25 9.00 11.30 13.50 39.00 6.20 10.00 18.30 6.50 6.00 12. Sustav: Tijelo odlagališta 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 D1 D2 D2/1 D3 D3/1 D4 D4/1 D5 E1 E2 E2/1 E3 E3/1 E4 E4/1 E5 F1 F2 F2/1 F3 F3/1 F4 F5 G1 G2 G2/3 G3 G3/1 G3/4 G4 G4/1 G5 H1 H2 H2/3 H3 H3/4 H4 H5 I1 I2 I3 I4 I5 I6 J1 J2 J3 J4 J5 J6 3.00 7.00 14.00 na 8 m blokiran 12.00 10.50 8.70 5.00 18.30 9.20 suh 5.00 6.70 13.00 8.00 11.50 38.40 16.20 9.00 3.00 19.00 5.70 7.00 7.00 41.80 7.00 28.00 18.00 7.40 7.00 40.70 12.00 12.70 5.20 13.20 9.80 8.00 13.80 8.00 44.20 5.30 11.00 12.00 43.20 22.50 39.20 13.00 36.00 10.20 8.00 22.00 stranica 56 od 348 .40 11.00 18.50 suh 4.30 11.70 7.00 3.80 10.20 12.00 12.80 5.50 14.50 38.00 3.20 10.00 7.50 38.10 22.00 40.40 na 3.00 10.30 13.00 10.00 9.00 37.80 12.00 5.70 10.30 19.00 40.00 20.00 19.70 7.00 13.20 12.00 22.80 7.10 suh 12.20 15.00 36.20 9.40 11.80 8.00 3.00 11.00 38.00 4.50 9.00 18.50 7.00 pjena pjena 5.00 10.30 11.00 43.00 9.00 14.00 18.00 12.40 13.25 4.60 7.20 pun vode 11.50 6.00 5.30 14.10 14.10 9.50 14.40 11.00 21.00 19.00 9.40 7.00 8.00 6.60 12.00 14.00 4.20 14.60 38.20 5.00 7.00 13.20 12.00 39.10 12.50 22.00 8.10 11.20 13.00 8.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.30 20.50 22.00 41.00 7.20 22.70 8.00 12.20 14.50 13.00 9.70 12.00 8.00 9.00 13.90 9.40 7.40 11.00 8.50 38.00 5.84 12.50 12. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.00 38.60 11.00 19.00 40.00 5.20 9.00 12.00 8.00 19.00 18.50 / 4.00 4.00 38.10 3.80 4.00 40.10 11.00 13.00 8.3 m blokiran 7.50 37.60 12.00 14.00 13.00 8.00 12.50 37.80 7.00 10.00 12.00 14.70 5.20 12.00 42.00 5.00 6.30 6.20 13.00 20.20 10.00 10.00 22.10 11.00 7.00 13.A.40 38.30 11.50 13.20 13.00 5.10 18.00 8.00 13.50 39.60 pjena 11.00 pjena pjena 10.00 37.40 16.50 19.60 11.20 10.50 7.00 38.00 9.00 38.00 38.20 18.30 19.00 3.70 39.00 14.00 4.

00 pjena 10.40 6.00 10.00 37. Prvim mjerenjem smatra se mjerenje razine procjedne vode 4 dana nakon završetka crpljenja procjedne vode iz pojedine linije.00 8.60 41.90 41.00 suh suh 7.20 5.00 18.00 13.70 38.00 Mjerenje razine procjedne vode u plinskim zdencima te eventualno posljedično crpljenje procjedne vode opisano ovom dokumentacijom.00 9. Nakon završetka crpljenja procjedne vode iz pojedine linije (potrebno je stranica 57 od 348 .10 9. potrebno je pristupiti crpljenju procjedne vode iz svih zdenaca u dotičnoj liniji.90 25.70 3.00 7.50 8.00 8.50 10.00 18.00 6.00 7.00 5. Faza 2 Ukoliko se tijekom razdoblja Faze 1 ne zabilježi razina procjedne vode u zdencu veća od 35% dubine zdenca. učestalost mjerenja razina procjedne vode se mijenja te je predvi eno provo enje mjerenja 4 puta godišnje (svaka 3 mjeseca) tijekom razdoblja korištenja plinskog sustava. potrebno je pristupiti crpljenju procjedne vode iz svih zdenaca koji imaju razinu procjedne vode veću od 35% u dotičnoj liniji. tijekom 1 godine.00 15.00 10.20 37. U slučaju da se tijekom bilo koje od navedenih faza zabilježi razina procjedne vode veća od 35% dubine zdenca. Ukoliko se prilikom mjerenja utvrdi da je razina procjedne vode u plinskom zdencu odre ene linije veća od 35% dubine zdenca.00 8.00 6.10 6.10 19.00 18.00 13.00 6. učestalost mjerenja razina procjedne vode se mijenja te je predvi eno provo enje mjerenja jednom u mjesec dana. ukupno 4 mjerenja.00 6.00 5.00 3.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. ukupno 4 mjerenja.00 6. Crpljenje procjedne vode se predvi a provoditi s pneumatskim pumpama.80 / 6.70 9.00 41.00 10.50 12. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.00 14.80 7.10 19.00 10. Faza 3 Ukoliko se tijekom prethodnog razdoblja ne zabilježi razina procjedne vode u zdencu veća od 35% dubine zdenca.00 6.A.50 9. učestalost mjerenja razina procjedne vode se mijenja te je predvi eno provo enje mjerenja jednom u tjedan dana.50 17. Sustav: Tijelo odlagališta 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 K1 K2 K3 K4 K5 K6 L1 L2 L3 L4 L5 L6 M1 M7 8.50 10.00 6. Faza 4 Ukoliko se tijekom prethodnog razdoblja ne zabilježi razina procjedne vode u zdencu veća od 35% dubine zdenca.20 11. smatra se radom redovnog održavanja odlagališta.00 8.30 10.50 6.10 9.00 11.00 14. Nakon završetka crpljenja procjedne vode iz pojedine linije (potrebno je potpuno isprazniti plinske zdence). dinamika mjerenja razine vode u zdencima linije je sljedeća: Faza 1 Svaka 4 dana.00 25.00 37. Voditelj plinske stanice mora koordinirati otvaranje i zatvaranje pojedinih plinskih linija i mora biti upoznat s radovima na plinskom sustavu.00 7.30 16.00 41.

A. stranica 58 od 348 . Dijagram toka navedenog mjerenja razine procjedne vode i pripadajućeg crpljenja identičan je onome iz na slici 1. Sustav: Tijelo odlagališta potpuno isprazniti plinske zdence) nastavlja se s praćenjem razine procjedne vode u plinskim zdencima te linije i to od Faze tijekom koje je zabilježena razina procjedne vode veća od 35% dubine zdenca.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.

ukupno 4 puta Crpljenje Hv > 35 % visine zdenca Hv < 35 % visine zdenca FAZA 2 Mjerenje jednom u tjedan dana. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. tijekom 1 godine Crpljenje Hv > 35 % visine zdenca Hv < 35 % visine zdenca FAZA 4 Kontinuirano mjerenje Mjerenje svaka 3 mjeseca. Sustav: Tijelo odlagališta FAZA 1 Mjerenje svaka 4 dana. ukupno 4 puta Crpljenje Hv > 35 % visine zdenca Hv < 35 % visine zdenca FAZA 3 Mjerenje jednom u mjesec dana.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. tijekom korištenja odlagališta Crpljenje Hv > 35 % visine zdenca Hv < 35 % visine zdenca Slika 3 Dijagam toka mjerenja razine procjedne vode stranica 59 od 348 .

Pojedini. U tabeli 10 je dana promjena razine procjedne vode u plinskim zdencima od 2009 do 2012. a u slučaju potrebe za crpljenjem vode iz zdenaca. W4) potrebno je provoditi počevši od faze 3. U nastavku je u tabeli 11 dan pregled spuštanja razine procjedne vode u plinskim zdencima tijekom prethodnih radova crpljenja procjedne vode iz plinskih zdenac u periodu od 15.2011. potrebno je voditi evidenciju o ukupnim iscrpljenim količinama plina prije i nakon crpljenja vode kako bi se utvrdio utjecaj pojedinih zdenaca (njihove nepotpune funkcionalnosti) na ukupnu iscrpljenu količinu plina.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.2011 do 30. Tako je uočeno da su izdašni zdenci. A5. A3. propisati će se nova dinamika monitoringa. A2. D-2/1.7.A. J-1. znatno više pridonose spuštanju razine (uklanjanju) procjedne vode iz plinskih zdenaca od slabo prohodnih. D-4/1. J-3. tijekom redovitog praćenja razine procjedne vode u zdencima. W2. Tako er. J4 i K-3. Monitoring razine procjedne vode u plinskim zdencima iz kojih nije crpljena voda u sklopu ovih radova održavanja (A1. stranica 60 od 348 .g.12. D-3/1. Sustav: Tijelo odlagališta Ukoliko Naručitelj ili Projektant u sklopu projektantskog nadzora utvrdi da predvi ena učestalost monitoringa nije odgovarajuća. W3. sporo prihranjujućih zdenaca. dovoljno prohodni plinski zdenci. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. I-5 i G-3/1.

00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NEPROHODAN 28.50 19.00 PLINSKA LINIJA C 21 C1 14.2011.11.00 NIJE CRPLJEN 8.00% 100.15% 90. 23.2011.81% 20.00 NIJE CRPLJEN 32.38% 30.00% 11.50 11.68% 24.00 44 F2/1 40. 08.00% 98.50 47 F4 38.50 22 C2 38.00% 100. Sustav: Tijelo odlagališta Tabela 11 Učinci spuštanje razine procjedne vode u plinskim zdencima ODLAGALIŠTE JAKUŠEVEC PLINSKI ZDENCI PLOHA 1 .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.50 14.00 13 W4 25. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.10.24% 49.00% 100.00 26. 03.2011. 07.2011.63% 83. 30.2011.10.00% 86.00 PLINSKA LINIJA B 16 B1 13.00 27 D2 36.10. 69.50 21.00% 100.00% 98.2011.42% 11. 1 2 7 9 Prohodnost od vrha do dna sonde na dan 22.50 22.00 40 E4/1 40.50 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NEPROHODAN 12.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 05.50% 18. 11 DATUM POČETKA CRPLJENJA 12 DATUM ZAVRŠETKA CRPLJENJA PLINSK DUBINA r. u I BUŠENJA funkciji: ZDENA ZDENCA C PLINSKA LINIJA A 1 A1 19.00 4 A4 27.07% 88.11.00 neprohodan neprohodan 16.00 14.51% 41.00% 0.10.00 28. 30.50 18.00 24 C4 38. 30.10.2011.00 15.10.10.50 28 D2/1 38.50 24.12.00 11.2011. 08.66% 21.2011.00 30 D3/1 40.20 NEPROHODAN NEPROHODAN 10.00 38.00 27.32% 28.00 19 B4 40.00% 100. 23.11% 58.00 15 W6 18.00 NEPROHODAN 12.01.53% 12.07.2011.23% 17. 0.00 NIJE CRPLJEN 12.84% 45.2011.2011.2011.26% 44. 0.12.42% 37.2011. 43.2011.00% 84.08.00 45 F3 38.2011.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 55.2011.95% 24.00 35 E2 37.50 25 C5 19.50 19.03% 26.00 12 W3 25.A.00% 71.00 31 D4 38.12.8.00 NEMA VODE 22.00 2 A2 25.10.00 20 B5 18.00 33.50 41 E5 19.26% 67.00 18 B3 38.00 14 W5 25.00% stranica 61 od 348 .16% 03.00 NEMA VODE 32.00 NEMA VODE 10.10.00% 79.00 38.00 NIJE CRPLJEN NEPROHODAN 14. 83.2011.00 48 F5 20.50 21.68% 100.16% 100.50 NIJE CRPLJEN NEPROHODAN 7.11% 73.62% 75.12.99% neprohodan 0.74% 03.11. 03.00% 80.00 43 F2 36.44% neprohodan 0.00 8 A8 27.2011.33% 42.00% 30.50 25. 60.11. 02.12.50 40.10.50 10.05% 73.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 17.50 37.2011.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 10. 100.2011.PROMJENA RAZINE PROCJEDNE VODE DATUM IZVJEŠTAJA: STANJE ZA DAN: 13.10.50 14.00 33 D5 18.11.10.20 24.2011.00% 100. 07. 80.00 15.50 NIJE CRPLJEN 20.00 32 D4/1 39.00 92.59% 92.00 6 A6 27. 03.50 38.00 PLINSKA LINIJA E 34 E1 18.00 29 D3 38.21% 31.00 11 W2 25.12.68% 75.20 11.56% 70.2012.75% 70.00% 100.11.11% 17.4 .2011.00 12. 04.00 38 E3/1 42.00% 96.10.2011.2011.50 NEMA VODE 12.00 94.00 46 F3/1 41.00 PLINSKA LINIJA W 10 W1 18.2011. 02.50 23.00 3 A3 25. 03.00% 31.05% 36. 48.50 20.00 23 C3 38.2011.00 28.00 86.56% 98.00% 24.00% 69.00 18.50 20.00% 82. 27.00 7 A7 27.00 5 A5 27. 03.00 37 E3 38.00 13 Razina procjedne vode u zdencu prije početka crpljenja i postotak vode u odnosu na na dubinu bušenja zdenca* NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 14 Razina procjedne vode u zdencu nakon provedenog crpljenja i postotak vode u odnosu na dubinu bušenja* NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 0.00 17 B2 38.00% 23.50 18.10. br.10.00 53.00% 78.59% 98. 07.2011.00 21.00 PLINSKA LINIJA F 42 F1 18.00% 68.00 NEPROHODAN 34.10.11% 5.00 13.00% 0.12.2011.00 NEPROHODAN NEPROHODAN 24.00 33.00 12.00 9 A9 25.66% 55. 02.2011.00 24. 4.08% 61.2011.50 22.00 39 E4 38.2011. 20.40 17.00 36 E2/1 40.00 PLINSKA LINIJA D 26 D1 18.33% 23.00 17.50 24.

40 72 J2 38.67% 77.2011.2011.94% 21.2011.08.58% 34.00 16.09.19% 56.05% 68.09.09.20 NEMA VODE NEPROHODAN 13.2011.80 10.00 66 I2 37. 11.00 10.00% 100.68% 23.50 9.50 15.50 5. 23.34% 01.50 18.11.00 64 H5 18.00 37.00% 21.50 20. Sustav: Tijelo odlagališta PLINSKA LINIJA G 49 G1 13.09.00 26.2011.08.2011.2011.00 13.2011.33% 20.56% * prohodnost prema mjerenju od 22. 11. 60.2011.00 70 I6 21.00 11.50 35.00 PLINSKA LINIJA J 71 J1 19.70 73 J3 41.24% 27. 74.09.2011.00 54 G3/4 43.2011.A.2011.09.11% 18. 23.00 57 G5 18.00% 20.50 8.12.50 69 I5 37. 20.00 NIJE CRPLJEN 7. 14. 30.50 68 I4 39.09.10.50 35.98% 70.09.50 22.16% 38.12. 22.00 4.70 84 L2 37. 20.00 20.2011.79% 68. 26.2011.00 76 J6 18.00 8.41% 62. 30.00 NEMA VODE NEPROHODAN NEPROHODAN NEMA VODE 21.2011.09. 14.11.73% 24.50 8.50 29.50 neprohodan 0.00 8.00 80 K4 41.00 16.20 78 K2 38.00 87 L5 37.09.2011.00% 75.2011.50 12.10.00 6.29% 03.2011.11. Hvatač kondenzata tipa 1 se izvodi sa stranica 62 od 348 .77% 55.50 55 G4 38.09.00 86 L4 41.22% 23. 21.50 9.00 NIJE CRPLJEN 14.00 26.97% 35.30 NEPROHODAN 23. Razina procjedne vode je viša od 35% visine bušenja zdenca Razina procjedne vode je niža od 35% visine bušenja zdenca Održavanje odvajača kondenzata tip 1.00 62 H3/4 43.00 8.00 7.21% 88.50 61 H3 38.2011. 22.30 13.00 11.00 36. tip 2 i tip 3 Odvajač kondenzata je dio plinske instalacije koji ima funkciju odvajanja kondenzat iz odlagališnog plina koji se nalazi u plinskoj instalaciji.00 88 L6 25.11.12.50 39.78% 23.78% 47.09.00 8. 22.2011.37% 90.74% 11.09.00 PLINSKA LINIJA H 58 H1 19. 08.50 PLINSKA LINIJA M 89 M1 17.50 NEPROHODAN 13.00% 11. 08. 48. 23.00 8.00 15.00 NEPROHODAN 19.53% 73. 20. 60.03% 61.42% 40.98% 50.00% 46.2011.00 21. 26.5 9.2011.00 NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN 16.00 91.00 NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN 9. 05.00% 97.09.09.63% 63.02% 95. 28.95% 48.50 NEMA VODE NEPROHODAN NEPROHODAN 10.49% 42. 6. 21.00 16.39% 22. 14.00 18.2011.00 81.45% 32.29% 63.19% 64.00 18.08.00 51 G2/3 44.66% 51.00 19.00 75 J5 37. 23.00 NEMA VODE NEPROHODAN NEPROHODAN NEMA VODE 21.6 16.50 NEMA VODE 19.00 NEMA VODE NEPROHODAN NEPROHODAN 50.50 5.68% 46.00 NEPROHODAN 11.59% 100.00% 50.24% 41.2011.00 74 J4 41.09. 21.09.00 15.11.12.00 76.00% 69.00 56 G4/1 40. 26.2011.33% 40.10% 43.30% 53.2011. 08.56% 11.00 PLINSKA LINIJA K 77 K1 18.70 NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN 14.60 79 K3 41.00% 38.00 60 H2/3 43.2011.10.09.11% 46.89% 50.79% 50.00 63 H4 38.68% 71.90 85 L3 41.08.2011.50 NEPROHODAN 14.2011.80 NEMA VODE NEPROHODAN 20.16% 35.00 53 G3/1 41.50 67 I3 39.00 PLINSKA LINIJA L 83 L1 18.46% 94.2011.90 M2 M3 M4 M5 M6 90 M7 25.89% 83.2011. 21. 21.00 NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN 20.00 50 G2 38.00% 31.2011.2011.00 19.00 32. 23.09.2011.00 NEMA VODE 14.50 10.00 PLINSKA LINIJA I 65 I1 18.2011.11.60 52 G3 38.25% 16.42% 66.00% 10.00 59 H2 38.00 81 K5 37.00 10.32% 76.11.2011.09.2011.12% 90.68% 100.70% 22.11.00 8.23% 7.00 NEPROHODAN 12.05% 65.00% 45.00 82 K6 18.00 37.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.98% 60. 23. 26.00 6. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.2011.2011.60% 84.96% 85.

s "U" cijevi i jednom ispusnom cijevi koja ispušta višak kondenzata u tijelo odlagališta. Razina kondenzata u oknu smije doseći maksimalno do vrha preljeva kondenzata.: ventilskom oknu ( na spoju plinske linije i glavnog kolektora). jednom odlaznom plinskom cijevi i jednom ispusnom cijevi za kondenzat. Tip 3 se izvodi nekoliko dolazniz i isto toliko odlaznih odlaznih plinskih cijevi. Održavanje šahtova u kojima se nalaze ventili plinskih linija Šaht s ventilom plinske linije je dio plinske instalacije koji ima funkciju reguliranja otvorenosti pojedine linije u slučaju radova izgradnje.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. održavanja i upravljanja na pojedinoj liniji.A. s "U" cijevi. ili prolaza linije prema npr. Izvo ač je dužan provoditi radove na upravljanju i održavanju šahtovima u kojima se nalaze ventili plinskih linija u skladu s općim i partikularnim zahtjevima Naručitelja. H. I i J (izme u plinskih glava zdenaca oznake 2 i 5). Sustav: Tijelo odlagališta jednom dolaznom plinskom cijevi. Održavanje padova plinskih linijskih kolektora Sanacijski radovi obuhvaćaju jedno mjerenje (tijekom trajanja ugovora) uzdužnog pada cijevi (hidraulički profilometar ili CCTV inspekcija s mjeračem nagiba) na linijskim kolektorima G. Izvo ač je dužan provoditi radove na upravljanju i održavanju sabirnog okna kondenzata u skladu s općim i partikularnim zahtjevima Naručitelja. Upravljanje sustavom otplinjavanja Plinski zdenci izvedeni su u tijelu otpada. Tip 3 se montira najčešće na konkavnim prijelomima plinske linije (na mjestima ulegnuća). Održavanje sabirnog okna kondenzata prije ulaza u mTEO Sabirno okno prije ulazu u ogra eni prostor plinske stanice je dio plinske instalacije koji ima funkciju odvajanja i sakupljanja kondenzata iz odlagališnog plina koji se nalazi u plinskoj instalaciji. Izvo ač je dužan provoditi radove na upravljanju i održavanju sustava otplinjavanja u skladu s općim i partikularnim zahtjevima Naručitelja. U zavisnosti od stranica 63 od 348 . pri čemu su vidljivi krajevi zdenca vidljivi iznad razine pokrovnog brtvenog sloja zatvoreni trajnim PEHD plinskim glavama. Tip 2 se montira najčešće na plinsku liniju na mjestima ulegnuća. Tip 2 se izvodi s jednom dolaznom. montira se načešće na kraju plinske linije. Izvo ač je dužan provoditi radove na upravljanju i održavanju hvatača kondenzata u skladu s općim i partikularnim zahtjevima Naručitelja. montira se samo u slu ajevima kada zbog nedostatka prostora nije mogu e ugraditi tip 2 na svaku liniju posebno.

Radovi na konkavnim prijelomima plinskih linijskih kolektora moraju se obavljati koordinirano sa eventualnim ostalim sanacijskim radovima. Sustav: Tijelo odlagališta rezultata mjerenja profila kolektora.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. ugradit će se dodatni hvatači kondenzata (Tip II) na mjestima konkavnih prijeloma. stranica 64 od 348 . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.

1.A.1.2.A.A.A.A.1 III.1.1 III.1. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.3. Svibanj 2012.2 III.A.2 III.2 III.1.1.1.1 III.1.A.1.4 III.1.o.1.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.A.A.A.A.1. stranica 65 od 348 .3 III. Prihvat i ugradnja otpada SADRŽAJ: III.2.1.5 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja Postupanje s opasnim otpadom Zaštita okoliša i zdravlja SVEZAK III.o.1.2 III.A.1 III.3.A.

....5 PLAN DJELOVANJA U HITNIM I NEPREDVI ENIM SLUČAJEVIMA .....2 III......... 75 III.................. 100 III.....A...................A................. 117 PRILOG 2............. 67 III........... 110 PRILOG 1 ................................................................5.................................5.... POSTUPANJE S OPASNIM OTPADOM ... 73 III..1....................... 67 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ...........................A................ MONITORING ODLAGALIŠTA I GRANIČNE VRIJEDNOSTI ................. 119 PRILOG 3.....1 III.........................................................................................................................................................1............................. 72 III.....4.........1...............................................................1................................................A... 135 stranica 66 od 348 ...................................1.........................1............. Prihvat i ugradnja otpada SADRŽAJ POGLAVALJA: III..5..... GRA ENJE ..............1................... 125 PRILOG 6........................... 105 III.................................1.......................................A.................. 85 III.......................1..............A....................................1. 72 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ..A....................1... 77 III.....5...................1 III.......................................A.............2 PROCJENA OPASNOSTI .. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.................... ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA ....................2.3....... 73 III..... 121 PRILOG 4.1......... UPRAVLJANJE..1..A.............................................A.2 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ................................. 132 PRILOG 8...................................................A...........3............................................1......... 67 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA .............................................4 KONTROLA NA GRADILIŠTU ........1........2 III..................................................A.....................................2....................................................................1................. ODRŽAVANJE ........................................................................................ 130 PRILOG 7..3................................................................................A...............................................................A...................................1............. 73 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ...A.5.A.......Dokumentacija za nadmetanje Gra enje............2.1...................................................3..................................1 III.........1...A.................................................1 OPĆE INFORMACIJE I RASPON RADA.....5... 72 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA.................... 123 PRILOG 5. 74 III.......................................................1.........................

1. broj: 24-10-013/07.zagreb. • Plan odlaganja otpada na plohu 5D i 6. Ugranja novog otpada porazumjeva razgurivanje. količine odloženog otpada u posljednje 4 godine su dane u dokumentaciji "Količine odloženog otpada na odlagalištu Jakuševec/Pridinec od listopada 2007.d. do studenog 2011. provodi se strojno ili nekim drugim oblikom mehaniziranog rada. Institut IGH d.Broj projekta: 3230-0576/10.d. oznaka IZV-JAK-A1.1. zaštitu okoliša i održivi razvoj. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. odnosno: • Razguravanje otpada s istovarnog platoa se vrši utovarivačem točkašem ili sličnim samohodnim strojem s gumenim kotačima. Na zahtijev Naručitelja. Zagreb. GRA ENJE III. Prosijek dovoza otpada u posljedenje četiri godine na odlagalište iznosi oko 29. 60/08 i 87/09) nadležna tijela u županijama odnosno gradu Zagrebu izdaju dozvole za gospodarenje komunalnim i neopasnim proizvodnim otpadom.. Zagreb. studije i zaštitu okoliša. Prihvat i ugradnja otpada III. Uskla ivanje izvo enja radova sa važećom Zakonskom regulativom Na temelju Zakona o otpadu i Zakona o izmjenama i dopunama zakona o otpadu (Narodne novine broj 111/06.1. Zavod za ekološki inženjering.A.A. Poženo je da na istovarni plato ne zalazi stranica 67 od 348 .A.A.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Opće napomene Obveza IZVO AČA je ugradnja otpada koji se svakodnevno doprema (ponedjeljak do uključivo subota) na odlagalište otpada Jakuševec. [Vidi IP1]. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. Institut gra evinarstva Hrvatske d. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Zavod za planiranje.1. listopad 2010. ožujak 2000 god." Podaci o dinamici ulaza vozila s otpadom se nalaze u dokumentaciji "Dinamika ulaska otpada na odlagalište otpada Prudinec/Jakuševec u periodu od siječanj 2007 do srpanj 2011". • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.1. razastiranje.140 tona/mjesečno.1.. sabijanje i kompaktiranje.d. IZVO AČ treba ishoditi Dozvolu za obavljanje djelatnosti zbrinjavanja komunalnog i inertnog otpada i skladištenje metalnog otpada i otpadnih guma koji izdaje gradski ured za energetiku.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. [Vidi GP1].1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi izvo enja radova su dani u dokumentaciji. ožujak 2007 god. Institut gra evinarstva Hrvatske d. planiranje. [vidi IP6]. III. zbijanje..hr/default. Upute koje je dokaze potrebno dostaviti uz zahtjev za gospodarenje otpadom dane su na internetskoj stranici http://www.1. Zavod za ekološki inženjering.aspx?id=10768.

statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini. IZVO AČ je dužan provoditi radove na prihvatu i ugradnji otpada sukladno smjernicama i preporukama me unarodne udruge za kruti otpad (ISWA) "Landfill operational guidelines" (vidi internet adresu: www. • Razastiranje i guranje otpada po odlagališnoj plohi se može vršiti dozerima ili kompaktorima ovisno o raspoloživosti mehanizacije i organizaciji IZVO AČA. INVESTITOR provdi nadzor prihvata otpada i odgovoran je za sadržaj otpada koji je istovaren na odlagalište. a u periodu od 17:00 do 18:00 sati izvode se radovi na privremenom prekrivanju otpada koji je u tijelo odlagališta ugra en tijekom dana. u količini od približno 100 m3 zemlje. IZVO AČA je zadužen da omogući nesmetanu dopremu i istovar specijalnih čistilica prometnica. Radno vrijeme Izvo ača Dnevni prihvat i ugradnja otpada se izvodi tijekom čitave godine od ponedjeka do uključivo subote. Prihvat i ugradnja otpada mehanizacija s gusjenicama ili metalnim kotačima s ježevima. IZVODAČ je odgovoran za provedbu svih potrebnih zaštitnih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika odlaganja (ugradnje) otpada. Obveza je IZVO AČA da omogući nesmetanu dopremu i istovar vozila koja dovoze novi otpad. Troškovi IZVO AČA na ugradnji otpada uključuju sve mjere zaštite na radu. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima. sanga i performanse kompaktora moraju osigurati minimalno traženu gustoću novo ugra enog otpada. te da tako organizira posao da se nesmetano može prihvatiti sav novi otpad i to u vrijeme kada taj otpad dolazi na gradilište. Razguravanje otpada se vrši sa istovarnog platoa na odlagališnu plohu (vidi definicije). čistilice imaju niže podvozje tako da im često nije moguć pristup na sve tehnološke prometnice i platoe. Od ponedjeljka do uključivo subote prihvat i ugradnja otpada provodi se od 6:00 do 17:00. opremu. da omogući nesmetano kretanje vozila koja dovoze novi otpad na istovarnu plohu. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. IZVO AČ mora na istovarnom platou osigurati sigurnosni deponij. alate i pribor. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu. • Kompaktiranje (zbijanje) otpada se može isključivo vršiti s kompaktorima minimalne mase 32 tone. odredbama.1.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Naime.A. stranica 68 od 348 .org). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. materijale.iswa. koja služi za gašenje eventualnih požara na (i u) tijelu otpada. zaštite od požara i eksplozije i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne vazećim zakonima ili koje su propisane ovom dokumentacijom.

ugradnju i prekrivanje otpada i izvan ovako propisanih uvjeta a sve prema posebnom zahtjevu. potrebno je da IZVO AČ planira nužne radove tijekom perioda sniženog intenziteta dovoza otpada ili Nedjeljom. Prihvat i ugradnja otpada IZVO AČ je obvezan izvršiti prihvat. Mjesečni i tjedni plan razmještaja pristupnih prometnica i istovarnih platoa.X. čime se brtveni slojevi stranica 69 od 348 .30. 1. VIII.19.28. Radno vrijeme odlagališta na prohvatu otpada od gra anstva Rad odlagališta Jakuševec za prihvat otpada od gra anstva je sljedeći: 1.00 . IZVO AČ je obavezan uspostaviti organizaciju izgradnje tijela odlagališta koja će omogućiti sinktonizaciju i preklapanje svih opisanih vrsta radova. Probrani otpad je otpad bez krupnih.18.00 . IZVO AČ mora dostaviti NADZORNOM INŽENJERU na suglasnost prije početka mjeseca. Zavod za planiranje.II.20. Izvo ač je obvezan izvršiti a sve prema posebnom zahtjevu. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. mimo perioda za dnevni prihvat i ugradnju otpada.18.IX. Obzirom dnevne i tjedne oscilacije inteziteta dovoza otpada tijekom radnog vremena Izvo ača.1. Za rad nedjeljom. odnosno nalogu Naručitelja. . Način i redosljed punjenja tijela odlagališta otpadom IZVODAČ je dužan izraditi plan redosljeda izgradnje tijela odlagališta s izradom pristupa pojedinim razinama. uglavnom tijekom noći. 07. .A. odnosno nalogu Naručitelja. odnosno tjedna na koji se plan odnosi. 1.31.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje..00 .00 . Nedjeljom se na odlagalište dovoze manje količine otpada. uz maksimalno iskorištenje projektiranih kapaciteta tijela odlagališta.16.31. koji mora biti u skladu s Planom odlaganja otpada na plohu 5D i 6 (Broj projekta: 3230-0576/10.XI. nakon čega se vrši zbijanje ili kompaktiranje uz ponavljanje postupka dok se ne postigne konačna debljina sloja uvažavajući kriterij minimalne gustoće zbijenog otpada od 0. . 1. studije i zaštitu okoliša) iz listopada 2010.00 07.III. Prva dva metra se pune otpadom bez krupnijih komada.IX. Institut IGH d. šiljatih i sličnih po obliku materijala odnosno komada metala i kompozita s metalom. Ugradnja otpada na zaštitni sloj se vrši probranim otpadom.IV. Izvo ač mora dobiti nalog Naručitelja ili ishoditi suglasnost od Naručitelja. . . Otpad se nasipava u vodoravnim slojevima debljine od oko 60 cm u rastresitom stanju.00 Zaprimanje otpada od tvrtki s kojima INVESTITOR ima posebne ugovore i sporazume se na odlagalištu provodi od ponedjeljka do subote i praktički je kontinuirano tijekom cijelog dana i noći (24 sata).00 .X.III.6 t/m3.31.00 07. 1.00 07.00 07.d. Prihvat i ugradnja glomaznog otpada.

Izvo ač je obavezan do 18:00 sati izvršiti kompletno prekrivanje do tada ugra enog otpada. u maksimalno dozvoljenoj debljini. Za prekrivanje pokosa vrijede ista pravila kao i za prekrivanje horizontalnih ploha.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.3 Prometnice i platoi Poglavlje III.A. Nadzorni inženjer je ovlašten da upisom u gra evinski dnevnik odobri odgodu izvo enja dnevne prekrivke. snijeg . 12. 11.. visok stupanj vlažnosti u atmosferi. sloj se kompaktira s minimalno dva prijelaza kompaktora. sklizanje strojeva. Dnevna prekrivka je inertni nezaga eni materijal koji se ugra uje na kompaktirani sloj otpada u debljini 10 cm u rastresitom stanju (bez kompaktiranja). 3. Stalne prometnice stranica 70 od 348 . pod istim uvjetima kao i ugradnja prethodnog dana. 1.1. Zaštitmi sloj otpada se ne kompaktira.C. Otpad se ugra uje u rahlim slojevima maksimalne debljine 60 centimetara. 8. Produljena prekrivka u debljini 30 cm rastresitog inertnog materijala ugra uje na kompaktirani sloj otpada u slučaju da se zbog očekivanih poremećaja u dinamici ili uslijed tako definiranog plana odlaganja novog otpada. Otpad se ugra uje u radno vrijeme definirano u ovom poglavlju. Srodna poglavlja Poglavlje III. 4. zale ivanje zemlje.A. Nakon izvršenog razastiranja. na predmetnoj površini u narednih 30 dana ne očekuju radovi na prihvatu razastiranju i ugradnji novog otpada.). 2. Ugradnja otpada se u tom slučaju vrši s lakim dozerom ili sličnom mehanizacijom. s navo enjem razloga za postupanje. Ovjeru prekovremenog rada Izvo ača vrši NADZORNI INŽENJER. Dnevna ugradnja otpada se mora provoditi u skladu s važećim Planom odlaganja na površini koja zauzima približno 1. 9. Upute za ugradnju i prekrivanje otpada IZVO AČ je dužan provoditi radove u skladu s Uputama za ugradnju i prekrivanje otpada.A. Prihvat i ugradnja otpada štite od oštećenja ili probijanja. Ugradnja dnevne prekrivke započinje u vremenu od 17:00 i završava do 18:00 sati. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Dnevna površina na kojoj se ugra uje otpad mora biti označena kolcima u vidno označenih. 5. na već dnevnom prekrivkom prekrivenu površinu. U slučaju prisutnih ili neposredno očekivanih vremenskih uvjeta koji su nepovoljni za izvedbu dnevnog prekrivnog sloja (kiša.2 Privremeno prekrivanje Poglavlje III. tada je debljina ukupnog sloja prekrivke mora iznositi približno 30 cm. Pokosi se moraju zaštititi od erozije izradom sustava zaštite od erozije [IP14]. kao i nastavno odlaganje novog otpada tijekom večeri i noći se tretira kao novi otpad koji treba ugraditi od 6:00 sati sljedeći dan. 10. 6. Odlaganje novog otpada iza 18:00 sati. visine približno 2m. Na pokosima je moguća izvedba nadvišenja radi umanjenja efekta slijeganja. IZVO AČ će u slučaju opravdane potrebe voditi evidenciju rada koje premašuje "normalno radno vrijeme" definirano ugovorom.500 m2. 7.više od 10cm i sl. U slučaju kada se produljena prekrivka radi preko dnevne prekrivke.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Izvo ač je odgovoran za tjedno i mjesečno planiranje smještaja odlagališne plohe i izgradnju odlagališne plohe. IZVO AČ je odgovoran za planiranje smještaja. D. IZVO AČ mora izvesti barem dva prolaza po sloju odlagališne plohe. dužine. Prihvat i ugradnja otpada A. F. nagibi) u odnosu na izvedene radove. Istovarni plato: Pripremljena površina za odlaganje otpada koji su dopremila treća lica kao i otpada koji je dopremio IZVO AČ sa privremene deponije. uslijed prirodnog slijeganja tijela odlagališta dolazi do stalnih potreba za uskla ivanjem izvedenih kontura tijela odlagališta (visina i nagiba) s projektiranim gabritima. kondicionirano do odgovarajuće vlažnosti. Plohe namijenjene za prihvat novog otpada: Područja odlagališta gdje je izveden brtveni sustav i sustav za prikupljanje procjedne vode. pomicanje. kontura i kota. Dnevna prekrivka: Sloj zemlje približne debljine 10 cm koji se nakon aktivnosti kompaktiranja ugra uje na odlagališnu plohu. Zbijena površina mora se pregledati od strane NADZORNOG INŽENJERA prije ugradnje sljedećeg sloja. Zbijanje se izvodi s kompaktorom mase od minimalno 32 tone. Odlagališna ploha se svakodnevno prekriva dnevnom prekrivkom. Troškove terenskih mjerenja IZVO AČ mora uključiti u jediničnu cijenu ugradnje otpada. Odlagališna ploha: Površina za ugradnju dopremljenog otpada približne površine 1.5% i krovnog dijela od 3%. Naime.A. ili blatno tečenje treba biti iskopano. Zbijanje novog otpada Novi se otpad ugr uje u rahlim slojevima debljine maksimalno 0. Izvo ač je odgovoran za razguravanje. razastiranje i kompaktiranje novog otpada.Odlagališna ploha se svakodnevno prekriva dnevnom prekrivkom. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Zbijena podloga mora biti ravna (osim ako je u blizini pokosa) i stabilna.1. Zaštita postojećih objekata i ugra ene opreme od oštećenja uslijed procesa rada. Predvi ena dnevna potrošnja zemlje za dnevnu prekrivku varira u rasponu 150 do 240 m3. nagiba. Produljena prekrivka: Sloj ugra enog inertnog materijala debljine 30 cm. E. Terenska mjerenja Geodetska izmjera i iskolčenje projektiranih gabrita (visine. Odredivanje zahtjevanih linija. Održavanje i korekcija oznaka zahtjevanih linija. C. na predmetnoj površini u narednih 30 dana ne očekuju radovi na prihvatu razastiranju i ugradnji novog otpada. kontura i kota (uvažavajući nadvišenja). B. nagiba. Priprema ploha za novi otpad A. Za ublažavanje uočenog efekta slijeganja poželjno je da se izvedu nadvišenja pokosa od 2. izgradnju i održavanje istovarnog platoa kako bi se odlaganje moglo odvijati nesmetano i sigurno. Područja na kojima se za vrijeme zbijanja pojave nestabilni uvjeti kao što su gumiranje.500 m2. C. Definicije Otpad: Otpad je materijali koji je dovezen na istovarnu plohu odlagališta Jakuševec. obra eno i zbijeno o trošku IZVO AČA.6 metara. B. stranica 71 od 348 . Izvodi se u slučaju kada se zbog očekivanih poremećaja u dinamici izvo enja radova ili uslijed tako definiranog plana odlaganja novog otpada.

Zagreb. predvidiv angažman Izvo ača je 90 sati godišnje. Troškovi rada IZVO AČA na redovitoj geodetskoj izmjeri trebaju se ukalkulirati u cijenu prihvata i ugradnje otpada. često dolazi do raznošenja otpada od lakih frakcija (plastičnih materijala. sastavu otpada kao i o ostalim uvjetima koji pogoduju njegovom širenju.A.1. U cilju zaštite okoliša od širenja otpada od lakih plastičnih materijala raznesenih vjetrom.1. IZVO AČ je zadužen za povremeno sakupljanje raznesenog otpada.2. Intenzitet raznesenog otpada ovisi o intenzitetu vjetra. III. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1.A. III.2.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02221 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. [Vidi GP1]. Skupljanje letećeg otpada Bez obzira na predvi ene mjere dnevnog prekrivanja (vidi poglavlje II. ODRŽAVANJE III.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Sakupljanje letećeg otpada raznesenog vjetrom IZVO AČ provodi po potrebi. dužine.2. Nadvišenja Uslijed prirodnog slijeganja tijela odlagališta dolazi do stalnih potreba za uskla ivanjem izvedenih kontura tijela odlagališta (visina i nagiba) s projektiranim gabritima uvažavajući nadvišenja. Za ublažavanje efekta slijeganja poželjno je da se izvedu nadvišenja pokosa od 2.A.1. Prihvat i ugradnja otpada Zbijenost novo ugradenog otpada mora iznositi minimalno 0. Ovjera količina Evidencija dopremljenog otopada u tonama se vrši na ulaznoj vagi. količini neprekrivenog otpada.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Terenska mjerenja IZVO AČ je zadužen za redovitu geodetsku izmjeru i iskolčenje projektiranih gabrita tijela odlagališta s nadvišenjima (visine.d. ožujak 2000 god. stranica 72 od 348 . Institut gra evinarstva Hrvatske d. nagibi).A.).2. Nadzorni inženjer ovjerava kvalitetu i količinu ugra enog otpada. uslijed djelovanja vjetra na istovareni otpad. papira i slično) po odlagalištu i izvan vanjske ograde odlagališta. Zavod za ekološki inženjering. Sakupljeni leteći otpad IZVO AČ mora predati u reciklažno dvorište.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.1.6 t/m3.5% i krovnog dijela od 3%..

održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.3. Ovjera količina Evidenciju rada radnika IZVO AČA u satima rada sakupljenog letećeg otpada kao i kvalitetu i količinu sakupljenog letećeg otpada ovjerava Nadzorni inženjer.A.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Izvještaji Izvo ača IZVODAČ je dužan izraditi generalni plan redosljeda izgradnje tijela odlagališta s izradom pristupa pojedinim razinama. mjesto sakupljanja letećeg otpada.A.1.1.d. [Vidi GP1].. koji mora biti u skladu s Planom odlaganja otpada na plohu 5D i 6 (Broj projekta: 3230-0576/10.) i odlagališnih ploha. Navedeni plan Izvo ača mora prikazati aktivnosti IZVO AČA po kvartalima.d. Institut IGH d.1. datum i broj predanih vreća mora biti sadržan u Mjesečnom izvještaju Izvo ača.3.3.A. odnosno tjedna na koji se plan odnosi. istovarnih platoa (vidi poglavlje III. Zavod za planiranje. Mjesečni i tjedni plan razmještaja pristupnih prometnica.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02221 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. III. ožujak 2000 god. U mjesečnom stranica 73 od 348 . Mjesečno izvještavanje IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. Navedeni plan IZVO AČA mora biti usuglašen s Nadzornim inženjerom i mora biti napravljen u 2 primjerka u roku od mjesec dana od potpisa ugovora o izvo enju radova. Institut gra evinarstva Hrvatske d. te navedeni plan Izvo ač treba mjesečno ažurirati i nadopunjavati. UPRAVLJANJE III. IZVO AČ mora dostaviti NADZORNOM INŽENJERU na suglasnost prije početka mjeseca. IZVO AČ je obavezan uspostaviti organizaciju izgradnje tijela odlagališta koja će omogućiti sinktonizaciju i preklapanje svih opisanih vrsta radova. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. Zavod za ekološki inženjering.. Trošak IZVO AČA na izradi generalnog plana treba biti uračunat u izradu Mjesčnih i tjednih planova razmještaja pristupnih prometnica i istovarnih platoa. odnosno tjedna na koji se plan odnosi. Prihvat i ugradnja otpada Datum izvršenog sakupljanja. Ovjeru izvršenog rada vrši Nadzorni inženjer. broj angažiranih radnika. IZVO AČ mora dostaviti NADZORNOM INŽENJERU na suglasnost prije početka mjeseca.3.1.A. Mjesečni i tjedni plan razmještaja pristupnih prometnica i istovarnih platoa. sati sakupljanja.A. studije i zaštitu okoliša) iz listopada 2010. Zagreb. III. uz maksimalno iskorištenje projektiranih kapaciteta tijela odlagališta.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.

Dostava tjednih i mjesečnih planova kao i mjesečno izvještavanje IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. deponijom zemlje za gašenje požara i privremenom deponijom zemlje za prekrivanje otpada.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. odlagališne površine po danima zajedno s lokacijom pristupnih površina.A.4.A. Izvo ač u slučaju potrebe za prekovremenim radom. zaštite na radu. prijevoz do prostora namijenjenog za privremeno čuvanje. IZVO AČ mora na početku perioda od svakih 6 mjeseci dostavljati NADZORNOM INŽENJERU plougodišnje planove potrošnje zemlje za dnevnu prekrivku.1. pažljivi utovar u vozila. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Navedeni potencijalni opasni otpad može biti prekriven koherentnim materijalom. zaštite od požara i eksplozija te postupanja s opasnim otpadom. pravilno uskladištenje i čuvanje potencijalno opasnog otpada do konačnog postupka zbrinjavanja. U tjednom planu moraju biti prikazane predvi eni smještaj istovarnih platoa. Prihvat i ugradnja otpada planu trebaju biti prikazane pristupne i odlagališne površine po tijednima predmetnog mjeseca. Pri navedenom postupku s potencijalno opasnim otpadom obavezna je primjena svih mjera u svezi zaštite okoliša. stranica 74 od 348 . Obračun rada IZVO AČA na zbrinjavanju opasnog otpada vrši se posebno.1. Prijedlog IZVO AČA o (tjednom i mjesečnom) smještaju odlagališne plohe mora biti dan Nadzornom inženjeru na suglasnost prije početka predmetnog mjeseca odnosno tjedna. Prije početka radova na iskopu otpada potrebno je zbrinuti navedeni opasni otpad na sljedeći način: • • • • • pažljivo otkopavanje bačava i ostalih opasnih predmeta. pažljivi istovar uz razvrstavanje. voditi evidenciju rada koje premašuje "normalno radno vrijeme" definirano ugovorom. produljenu prekrivku. Ovjeru prekovremenog rada Izvo ača vrši Nadzorni inženjer. POSTUPANJE S OPASNIM OTPADOM Bačve i ostali potencijalno opasni predmeti Moguće je da postoji odre eni broj otvorenih i zatvorenih bačava i drugih opasnih predmeta (potencijalno opasni otpad) smještenih na području predvi ene izgradnje. III. korištenja inertnog materijala iz RGO-a i kamenog materijala za izgradnju i održavanje privremenih prometnica i platoa.

goriva. 6. vanjski pregled stanja i kompletnosti svih dijelova aparata. 3. 10. 3. kontrolu ispravnosti manometra. izvlačenje osigurača i ponovno plombiranje. 5. Prihvat i ugradnja otpada Ukoliko se na deponiji zemlje zateknu opasni otpad (asfalt. koji treba obaviti najmanje jednom godišnje.1. aparat sa prahom. provjeru usponske i uzbudne cijevi.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 9. III. 6. 4. temeljito čišćenje svih nečistoća. pojave grudica i stranih tijela. vanjski pregled općeg stanja aparata s obzirom na koroziju i oštećenja. protresanje aparata u obrnutom položaju u svrhu rastresanja praha. upisivanje izvagane mase bočice i datuma vaganja na samoljepivu naljepnicu i ljepljenje na bočicu 10. Periodični servis aparata pod stalnim tlakom obuhvaća: 1. brtve zatvarača te drugih oštećenih ili dotrajalih dijelova.A. 8. vanjski pregled stanja i kompletnosti svih dijelova aparata. propisano označavanje servisnom naljepnicom na tijelu spremnika Periodični servis aparata s bočicom obuhvaća: 1. 2. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. pregled glede uporabivosti natpisa i uputa za rukovanje na aparatu 4. skidanje zatvarača. kontrola dosjednih površina ventila. izvlačenje osigurača i ponovno plombiranje 5. 9. te upisivanje na samoljepivu naljepnicu. 7. itd) IZVO AČ je dužan izvršiti radove na otklanjanju opasnih tvari u skladu sa Uredbom o uvjetima za postupanje sa opasnim otpadom (NN 34/95). Prosijavanje praha nije dopušteno. stanja praha u pogledu sipkosti i pojave grudica grudica i stranih tijela. 7. smanjenje tlaka pogonskog plina u aparatu na tlak okoline i provjeru stanja praha glede sipkosti.1. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA Aparati za gašenje požara Održavanje aparata ispravnim i funkcionalnim obavlja se kroz periodični servis.A. provjeru rada mehanizma za aktiviranje i svih brtvi. provjera sredstva za gašenje a. 8.5. i unutarnji pregled koji treba obaviti svake pete godine za aparate starosti do 15 godina. odnosno svake dvije godine za aparate starije od 15 godina. provjeru mase sredstava za gašenje vaganjem. pregled stanja spojne cijevi i mlaznice uz propuhivanje zrakom i obvezatnu zamjenu membrane spojne cijevi. Navedene radnje vrše se u suhoj stranica 75 od 348 . motorna ulja. Neupotrebljivi prah mijenja se u cijelosti istovrsnim novim. pregled glede uporabivosti natpisa i uputa za rukovanje na aparatu. i ljepljenje na usponsku cijev aparata 11. vanjski pregled općeg stanja aparata s obzirom na koroziju i oštećenja. 2. provjeru mase pogonskog plina u bočici vaganjem. pregled stanja spojne cijevi i mlaznice uz propuhivanje zrakom i obvezatnu zamjenu brtve ventila te drugih oštećenih ili dotrajalih dijelova.

10. propisano označavanje servisnom naljepnicom na tijelu spremnika Unutarnji pregled Unutarnji pregled vatrogasnih aparata mora se obaviti najmanje svake pete godine. prije ponovnog punjenja spremnika aparata s prahom na dno spremnika stavlja se prsten. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. b. detaljno rasklapanje zatvarača ili ventila. nova mješavina u cijelosti 8. da se izbjegne vlaženje praha vlagom iz zraka. zamućenosti sredstva za gašenje te obavezna zamjena pjenila/aditiva svake pete godine 6. provjera mehanizma za aktiviranje i zamjenu svih brtvi. Neupotrebljivi prah mijenja se u cijelosti istovrsnim novim. kod aparata pod stalnim tlakom. a obuhvaća radnje predvi ene periodičnim servisom.A. propisano označavanje servisnom naljepnicom na tijelo spremnika IZVO AČ je zadužen za redovno praćenja valjanosti. periodični servis svake godine. 2. unutarnji pregled spremnika CO2 svakih 5 godina. Prosijavanje praha nije dopušteno. detaljan unutarnji pregled spremnika 7. Punjenje aparata sredstvom za gašenje: a) prah/ starim ili novim u cijelosti b) voda/pjena. Navedene radnje vrše se u suhoj zatvorenoj prostoriji i u što kraće vrijeme. tlačnu probu spremnika CO2 svakih 10 godina.1. a aparati stariji od 15 godina svake dvije godine. Protupožarno osiguranje na odlagalištu sastoji se Prijenosni aparat za gašenje prahom Tip S-6 Prijenosni aparat za gašenje prahom Tip S-9 Prijenosni aparat za gašenje prahom Tip S-50 iz sljedećih vatrogasnih aparata: 3 komada 32 komada 4 komada stranica 76 od 348 . stanja praha u pogledu sipkosti i pojave grudica grudica i stranih tijela.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. zatvaranje i plombiranje zatvarača. b) aparat sa sredstvom za gašenje na bazi vode. osloba anje tlaka iz aparata i otvaranje spremnika. Prihvat i ugradnja otpada zatvorenoj prostoriji i u što kraće vrijeme. 3. vanjski pregled spremnika CO2 svake 2 godine. izra en od metala otpornog na koroziju. istresanje sredstva za gašenje iz spremnika te provjera: a) aparat sa prahom. ponovno punjenje aparata sredstvom za gašenje. vanjsku površinsku zaštitu spremnika. aparat sa sredstvom za gašenje na bazi vode / zamućenosti sredstva za gašenje i zamjena novim po potrebi 11. servisiranje i održavanje protupožarnih aparata i opreme. 4. ispitivanje spojnih cijevi na vrijednost ispitnog tlaka spremnika 5. unutarnji pregled svakih 5 godina (ili svake 2 godine za aparate starije od 15 godina). da se izbjegne vlaženje praha vlagom iz zraka. provjeru usponskih/uzbudnih cijevi. uz dodatak sljedećih radnji: 1. naljepnice i ostalo. na kojem se na neizbrisiv način označava godina u kojoj treba izvršiti ponovni unutrašnji pregled 9. U cijenu održavanja vatrogasnih aparata IZVO AČ treba uključiti. eventualno punjenje CO2 boca.

Usto. III. Prije samih aktivnosti sanacije. Minimum uvjeta HASP-a bit će naveden u tehničkim specifikacijama kao minimum uvjeta koje će RC morati uključiti u svoj HASP. RC će morati dostaviti svoj HASP ZGOS-u na pregled. HASP bi se trebao pripremiti tako da se pridržava mjerodavnih hrvatskih propisa.5.A. stranica 77 od 348 .1 OPĆE INFORMACIJE I RASPON RADA Izvo ač sanacije (RC) će biti odgovoran za izradu i provo enje plana mjera zaštite zdravlja i sigurnosti (HASP) pri izgradnji odlagališta Jakuševec (u daljnjem tekstu Odlagalište).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Prihvat i ugradnja otpada Predvi a se da će se sa izvedbom mobilne pretovarne stanice povećati potreba aparata za gašenje požara na Prijenosni aparat za gašenje prahom Tip S-6 5 komada Prijenosni aparat za gašenje prahom Tip S-9 36 komada Prijenosni aparat za gašenje prahom Tip S-50 5 komada IZVO AČ je dužan voditi evidenciju ispitivanja vatrogasnih aparata kroz Mjesečni izvještaj. RC-ov HASP trebao bi opisivati opće postupke koje treba provoditi kako bi se zaštitilo RCovo osoblje koje je uključeno u provo enje aktivnosti sanacije Odlagališta.A. hrvatski propisi će imati prednost. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. procedure bi trebale biti u skladu s mjerodavnim direktivama i propisima Europske unije.1. U slučaju nepodudarnosti izme u hrvatskih propisa i propisa EU. Provo enje HASP-a za vrijeme izgradnje odgovornost je RC-a.1.

CRZ – Zona smanjenja kontaminacije (Contamination Reduction Zone) – zona odre ena za uklanjanje kontaminenata s osoblja i opreme. nadzorno osoblje. mora imati odre enu opremu za osobnu zaštitu (PPE) i mora zadovoljavati uvjete obučavanja i liječničkog nadzora.5 m oko radne površine. ovako se definiraju: Ovlašteno osoblje – osoblje s točno odre enim zaduženjima. osoblje projekta. prikazuje se kao ppm(v) za plinove i pare stranica 78 od 348 . koji će se odgovarajuće označiti. Prihvat i ugradnja otpada Akronimi i definicije Termini koji se koriste u ovim posljednjim uvjetima HASP-a. mora definirati Zonu zabrane pristupa. a koje su odre ene da izvrsavaju nadzorni posao PEL – Dopuštena granična vrijednost izloženosti (Permissible Exposure Limit) (koju su uvele EU. One daju informacije o fizičkim. To područje nalazi se uz Zonu zabrane pristupa. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. kemijskim i opasnim svojstvima kemijskih sastojaka. hrvatske nadležne vlasti ili OSHA) PPE – Oprema za osobnu zaštitu (Personal Protective Equipment) ppm – dijelovi u milijun (parts per million).A. Polumjer od otprilike 7. izvo ač i konzultant čije je prisustvo ovlašteno Zona disanja – zona disanja radnika je zamišljena kružna zona polumjera 60 cm oko glave. EU – Europska unija Zona zabrane pristupa – područje u kojemu sve osoblje koje u njega ulazi mora direktno biti povezano s radovima koji su u toku.1. HASP – Plan mjera zaštite zdravlja i sigurnosti (Health and Safety Plan) HSO – RC-ov nadzornik zaštite zdravlja i sigurnosti (Health and Safety Officer) IDLH – Neposredna opasnost po život i zdravlje (Immediately Dangerous to Life and Health) ILO – Me unarodna organizacija rada (International Labour Organization) MSDS – Liste podataka o sigurnosti materijala (Material Safety Data Sheets). na terenu – područja unutar granica odlagališta Jakuševec izvan terena – područja izvan granica odlagališta Jakuševec Nadzorno osoblje –sve osobe koje je imenovala odgovarajuća regionalna ili federalna vladina agencija.

Aktivnosti obuhvaćaju i izgradnju sustava odvodnje i otplinjavanja. Daljnje upute dali su standardi Američke uprave za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (OSHA) 29 CFR §1910. Potrebne sigurnosne mjere na projektu Razina zaštite i postupci specificirani u ovim uvjetima HASP-a predstavljaju minimum uvjeta za zaštitu zdravlja i sigurnosti koje RC treba uključiti u HASP za sveukupno terensko osoblje uključeno u gra evinske radove na sanaciji. Glavne aktivnosti na Odlagalištu Planirani radovi na izgradnji Odlagališta uključuju iskopavanja i izradu obloženih radnih ploha deponije. i HSE-ov izvadak br. Zakon o radu. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Prihvat i ugradnja otpada RC – Izvo ač radova (Contractor) REL. Hrvatska. Koristi se za prijenos opreme i materijala na teren (tj.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Zadnja dva dokumenta obuhvaćaju uvjete zaštite zdravlja i sigurnosti Velike Britanije pri Zakonu o radu iz 1974. Ovi uvjeti pripremljeni su u skladu s direktivama EU u sklopu 294A0103(68) Sporazuma o europskom ekonomskom području .A. ispraviti. Do e li do situacije koja je izvan ovdje specificiranih postupaka Osobne zaštite i dekontaminacije.". Jednaka prava za muškarce i žene. uporište) i kao veza izme u raznih zona.120 i 29 CFR §1910.preporučena granična vrijednost izloženosti (Recommended Exposure Limit) SHSC – koordinator zaštite zdravlja sigurnosti na Odlagalištu (Site Health and Safety Coordinator) Odlagalište – odlagalište Jakuševec Uporišna zona – područje izvan Zone zabrane pristupa koja se smatra čistom u svrhe HASP-a. Ostali mjerodavni dokumenti su oni od institucija SAD-a (NIOSH/OSHA/USCG/USEPA): "Smjernice za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu za aktivnosti na gradilištu s opasnim otpadom". TLV – Prag graničnih vrijednosti (Threshold Limit Value) Opis projekta Pripremljeni su uvjeti HASP-a za aktivnosti na odlagalištu Jakuševec u Zagrebu. RC-ov HASP će se pregledati i ako je to potrebno.1926. 8 (Revizija 1): Sigurnost pri iskopavanjima. radne aktivnosti smjesta će se prekinuti u išćekivanju rasprave s RC-ovim nadzornikom zaštite zdravlja i sigurnosti (HSO) stranica 79 od 348 .Aneks VII .1. dokument Zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost (HSE) Velike Britanije naslovljen "Kratki vodič osobne zaštitne odjeće pri radnim regulativama iz 1992.Zaštita zdravlja i sigurnost na radu. kako bi se osigurala primjena odgovarajuće zaštite i kontrole u slučaju opasnosti za terenske radnike i okolinu. njihovo punjenje otpadom te prekrivanje završnim prekrivnim sustavom.

Osoblje koje ima bilo kakvih pitanja ili nedoumica u svezi s provo enjem ovih mjera slobodno može zatražiti pojašnjenje od RC-ova HSO-a ili od koordinatora zaštite zdravlja i sigurnosti na Odlagalištu (SHSC). stranica 80 od 348 . Usto. stanje instrumenata. 3. Imenovano osoblje za sigurnost i poslovodna struktura Osoblje odgovorno za zdravlje i sigurnost zaposlenika na terenu bit će SHSC.1. uključujući ako je potrebno i ovlaštenje da privremeno prekine rad na projektu zbog zdravstvenih i sigurnosnih razloga. Prihvat i ugradnja otpada i RC-ovim voditeljem projekta (tj. a imenovanja bi se trebala izvršiti kako je dolje prikazano po autoritativnosti: 1. te ostale informacije koje se odnose na zaštitu zdravlja i sigurnosti na gradilištu.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.).A. Sve revizije postupaka zaštite zdravlja i sigurnosti zabilježit će se u RC-ovu Obrascu za odobrenje promjene postupaka na terenu (primjer dan u Prilogu 1) i trebat će se odobriti od strane HSO-a i voditelja projekta. Svo osoblje mora se pridržavati odre enih postupaka za zaštitu zdravlja i sigurnosti. RC-ov voditelj projekta RC-ov nadzornik zaštite zdravlja i sigurnosti RC-ov koordinator zaštite zdravlja i sigurnosti na Odlagalištu Podizvo ačev koordinator zaštite zdravlja i sigurnosti na Odlagalištu (podizvo ačev SHSC) RC-ov voditelj projekta imat će sveukupnu odgovornost na projektu i bit će ovlašten da poduzima sve mjere koje smatra potrebnima kako bi osigurao sigurnu radnu sredinu za sveukupno osoblje koje radi na projektu. HSO će imati sveukupnu odgovornost pri odre ivanju postupaka za zaštitu zdravlja i sigurnosti na projektu i dobit će nužna ovlaštenja da provodi te mjere. te za reviziju računa. RC-ov SHSC će biti zadužen za listu adresa i telefonskih brojeva za hitne slučajeve koja će uključivati. nadzornikom Odlagališta itd. te revizije specificiranih postupaka zaštite zdravlja i sigurnosti. voditeljem projekta. postignute ili prekoračene granične koncentracije. RC-ov SHSC je odgovoran za dokumentaciju o provo enju svih odre enih postupaka zaštite zdravlja i sigurnosti. 2. 4. izme u ostalog. opći podaci. RC-ov SHSC tako er je dužan voditi zapisnik na terenu u koji će upisivati podatke kao što su radno vrijeme. RC-ov SHSC i HSO odgovorni su za provo enje tih postupaka i imaju ovlaštenje zaustaviti radove ili otpustiti osoblje u slučaju nepridržavanja mjera. te mora biti spremno na sve opasnosti vezane za rad u blizini vozila i opreme i u svako doba se ponašati razumno i pažljivo. policije i bolnica. Cijelo osoblje uključeno u rad na terenu morat će pročitati HASP i potpisati RC-ov obrazac s uputama u mjere sigurnosti prilikom aktivnosti na terenu. i brojeve hitne pomoći. HSO i voditelj projekta zajedno s podizvo ačevim SHSC-om.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. RC-ov SHSC mora evidentirati takvu opremu na početku rada. vodom. dužan je to smjesta prijaviti imenovanomu osoblju za zaštitu zdravlja i sigurnosti Izvo ača sanacije. Me utim. RC-ov SHSC će voditi računa da svaki radnik obavi sistematski pregied prije početka projekta. te cijevnih kolorimetrijskih detektora. i/ili zrakom. 82/605/EEC i 98/24/EC. te o pravilnom kalibriranju i upotrebi detektora zapaljivih plinova (CGI). 89/656/EEC. Prihvat i ugradnja otpada Za svakog podizvo ača će se odrediti SHSC. foto-ionizacijskih detektora (PID). Očekuje se i zahtijeva da sigurnost svog osoblja na Odlagalištu bude u svakom trenutku najvažnija. nikada ne smije biti opravdanje za nesiguran rad i postupke. mora biti podučeno u postupcima zaštite zdravlja i sigurnosti. te se posebno mora voditi računa o mjerama sigurnosti. kako svoje tako i svojih suradnika.1. glavna odgovornost za zdravlje i sigurnost pojedinacnog radnika leži na samom radniku i njegovim suradnicima. To uključuje poduku o korištenju sve potrebne opreme za zaštitu u skladu s direktivom EU. U slučaju situacije neposredno opasne po život. osim u slučajevima u kojima poslodavac može dokazati da dotični posao neće ugroziti stranica 81 od 348 . RC-ov SHSC bit će odgovoran za koordinaciju aktivnosti za sigurnost na Odlagalištu izme u podizvo ača i ostalog osoblja na terenu. promijenjeni ili neočekivani uvjeti. Svaki radnik odgovoran je da razumnom procjenom opreznim ponašanjem zaštiti zdravlje i sigurnost. Sve osoblje na gradilištu koje potencijalno može doći u kontakt s kontaminiranim tlom. "Opravdane situacije" kao što je ograničenje proračuna ili pak vremensko ograničenje. Na e li se radnik u potencijalno opasnoj situaciji. te poduzeti odgovarajuće preventivne ili korektivne mjere ili smjesta obavijestiti RC-ova SHSC-a ili voditelja projekta o vrsti te opasnosti. itd. a u skladu s uvjetima liječničkog nadzora EU. Radnik potom mora ispuniti obrazac "Opasne okolnosti i postupci". Obučavanje bi tako er trebalo uključivati obuku o dekontaminaciji osoblja i opreme.A. on/ona mora smjesta prekinuti opasan postupak. Primijeti li netko od radnika potencijalno opasnu situaciju. prepoznavanju opasnosti. kvar opreme. Potrebno obučavanje i liječnički nadzor Sve osoblje uključeno u rad na terenu mora obaviti osnovni sistematski pregled i mora sudjelovati u programu liječničkog nadzora svoga poslodavca. radnik je dužan prestati s radom i smjesta obavijestiti odgovarajuće nadležno osoblje za sigurnost. U takvim situacijama svi koji rade na projektu moraju znati da mogu potencijalno svjesno ili nesvjesno ugroziti standarde zaštite zdravlja i sigurnosti. direktive 80/1107/ EEC. Postupci izvan osnovnog sistematskog i rutinskog liječničkog nadzora nisu planirani unutar zadataka popisanih u ovomu dokumentu. te za svakog novog radnika koji do e na teren. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Osoblje koje upravlja specijaliziranim strojevima ili drugom opremom mora se obučiti i biti kvalificirano kako bi moglo njome upravljati. Svaki podizvo ačev SHSC bit će odgovoran za provo enje navedenih postupaka na terenu. Ovi zahtjevi obučavanja odnose se na sve radnike zaposlene na gradilištu. prilikom istraživanja opasnog otpada na terenu.

1-1978 ili odgovarajuće i ekvivalentne hrvatske ili EU standarde. pri čemu će se konzultirati sa SHSC-om ako bude potrebno. HSO je taj koji će donijeti odluku za svaki slučaj posebno. ali izvan vidnog ili slušnog dometa (npr.A. Sve osoblje i poslodavac dužni su se pridržavati odgovarajućih nacionalnih ili EU normi i propisa vezanih za profesionalnu izloženost patogenima koji se šire krvlju. Osoblje koje dozna za nezgode ili ozljede smjesta je dužno osigurati davanje odgovarajuće prve pomoći. Treba napomenuti da mobilni telefoni koji se koriste izvan područja njihova dosega. tj. izložiti ih opasnostima štetnim po zdravlje i sigurnost. te mora prijaviti incident HSO-u. Zahtjeve obuke za nerizične aktivnosti razmotrit će se za svaki slučaj posebno budući da su uvjeti na Odlagalištu podložni promjenama. ograničene geodetske aktivnosti) spadaju pod takve iznimke. ne mogu poslužiti za uspostavljanje veza s odgovarajućim lokalnim hitnim službama. nalaze se na različitim mjestima na Odlagalištu). Neke nerizične aktivnosti (npr.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Prva pomoć Na odlagalištu se mora nalaziti osnovi pribor za pružanje prve pomoći koji zadovoljava uvjete ANSI specifikacije Z308. Usto.1. stranica 82 od 348 . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Veze Na Odlagalištu mora postojati telefon smješten u terenskoj prikolici. radio veza ili slične metode koristit će se za održavanje veza. ispostava robe. ako radove na terenu obavljaju dvije ili više terenskih ekipa. a u skladu s brojem zaposlenika na terenu i mora sadržavati najmanje dva para lateks rukavica. Prihvat i ugradnja otpada zaposlenike. Od RC-a zahtijevat će se da na Odlagalištu uvijek bude prisutna osoba koja je obučena u davanju prve pomoći i reanimiranju. opremu za reanimiranje i otopinu za ispiranje očiju uz ostali uobičajeni pribor prve pomoći čije će zalihe SHSC obnavljati po potrebi. Taj pribor mora biti odgovarajuće veličine. Korisnici mobilnih telefona uspostaviti će bolju vezu ako biraju puni broj hitne službe.

namijenjene su sprječavanju ozljeda i djelovanja štetnog za zdravlje. nitrilnih ili neopreonskih gumenih rukavica. te atestiranom tekućinom s kojom se oči ispiru 15 minuta. Ni u kom slučaju se te aktivnosti ne dozvoljavaju u neposrednoj blizini bilo kakvih rizičnih aktivnosti (npr. prije unošenja jela u usta i dr. Odabir materijala za rukavice trebao bi ovisiti o proizvo ačevim podacima o njihovoj propusnosti. • Jelo. Tako er treba nastojati pristupiti svakoj potencijalno kontaminiranoj jedinici/objektu uz vjetar. Osim toga buka od aktivnosti koja uključuje udarce (npr. a kojih se u svako doba treba pridržavati sve osoblje na Odlagalištu. te djelovanja istih na opreznost i sposobnost prosu ivanja. piće. Radnici bi se trebali odnositi prema svom iskopanom materijalu. • Treba temeljito oprati ruke i po potrebi lice. • Treba biti svjestan simptoma umora ili stresa od hladnoće/vrućine. Te smjernice predstavljaju minimum standardnih postupaka za smanjivanje potencijalnih rizika povezanih s ovim projektom. ili tome slično. kompletan terenski pribor za prvu pomoć i bočica otopine za ispiranje očiju. tj. na promjenu mirisa ili pojavu ulja na vodi. i da se ta zaštita mora koristiti pri razinama izloženosti višim od 90 dB.. valja izbjeći kontaminaciju usne šupljine putem ruku. iskopavanje otpada). Slušna zaštita mora biti lako dostupna na Odlagalištu. moraju se držati u svim terenskim vozilima. tj. pobijanje obloge u postupku bušenja). • Buka može predstavljati opasnost po zdravlje i sigurnost. tlu ili otpadu ili podzemnim vodama kao da su kontaminirani. • Svaki radnik na terenu treba u svakom trenutku raditi unutar vidokruga drugog radnika za vrijeme istražnih radova. Prihvat i ugradnja otpada Opće smjernice ponašanja i higijenskih mjera Dolje navedene opće smjernice vezane uz osobne higijenske i radne navike. • Višenamjenski suhi kemijski aparat za gašenje požara. žvakanje žvakaće gume ili duhana i pušenje dozvoljeni su samo na mjestima koja je odredio SHSC. • Treba paziti na eventualnu promjenu uvjeta npr.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. • Ne smije se baratati uzorcima otpada ili nekim drugim potencijalno kontaminiranim sastojcima bez korištenja barem lateks. U smjernicama EU odre eno je da slušna zaštita tako er treba biti dostupna svom osoblju koje je izloženo nevrednovanoj dnevnoj buci od 85 dB ili više. osobito za vrijeme aktivnosti bušenja i izgradnje. Terenske prikolice će tako er biti opremljene tim priborom za hitne slučajeve. stranica 83 od 348 .1. a koja je dovoljno glasna da bude nelagodna ukazuju na potrebu nošenja slušne zaštite.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. • Ni u kojem slučaju ne smije se ući ili voziti u kantama ili dizalima za materijal ili bilo kojem drugom sličnom sredstvu koja nije posebno namijenjena za ljude.

Treba biti spreman prestati s radom ako to nameću okolnosti. sadržajem i popisom prisutnih na svakom sastanku. SHSC će tako er voditi i dokumentirati redovite sastanke o sigurnosti prije početka svakog novog zadatka i to ne rije e od jedanput tjedno za vrijeme radova na terenu. Sve osoblje morat će potpisati tjednu izjavu o sastancima za izvo ače (primjer dat kao Prilog 2).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Smanjena razina zaštitne opreme može uzrokovati izloženost koja se mogla spriječiti. stranica 84 od 348 . snijeg.A. prevelika razina zaštitne opreme može smanjiti učinkovitost i povećati mogućnost ozljeda.1. • Treba biti svjestan utjecaja oštre klime (kiša. iskopavanja ili obavljanja drugih aktivnosti u blizini nadzemnih instalacija. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. vremenom. grmljavina) na sigurnost Odlagališta. • Treba obratiti iznimnu pozornost za vrijeme bušenja. poledica. i minimalno moraju uključivati sljedeće: • • • • • • • Kontakt brojevi u hitnim slučajevima Pitanja sigurnosti vezana uz vremenske prilike Opasnosti specifične za radne zadatke i potrebna zaštitna oprema Neuobičajene situacije/područja na gradilištu Problematika sigurnosti Promjene u HASP-u i Bilo kakvi incidenti vezani za zaštitu zdravlja i sigurnost do kojih je došlo na Odlagalištu. Sveukupno osoblje morat će pročitati HASP i potpisati Izjavu za izvo ače prije obavljanja bilo kakvih radova na terenu. Sastanci za upućivanje o sigurnosti na gradilištu SHSC je dužan uputiti u mjere sigurnosti na gradilištu sve osoblje po njihovu dolasku na Odlagalište. Treba voditi zapisnik s datumom. Treba kontaktirati lokalnu elektroprivredu ukoliko postoje pitanja u vezi sa statusom i voltažom vodova. Točke koje će se razmatrati ovise o zadanim aktivnostima. Prihvat i ugradnja otpada • Uvijek treba koristiti odgovarajući stupanj osobne zaštite.

amonijak i mineralna ulja. Potencijalno kontaminirane podzemne vode. Sažetak prikaza ranije detektiranih spojeva na Odlagalištu i njihovih maksimalnih koncentracija. Ta procjena opasnosti mora uključiti dopuštene granične vrijednosti izloženosti za pojedine tvari u skladu s hrvatskim i EU pravilima. • Nehotično unošenje gutanjem potencijalno toksičnih tvari preko dodira ruku s ustima ili namjerno unošenje materijala koji su nehotično kontaminirani potencijalno štetnim tvarima. podzemnim ili procjednim vodama. • Izloženost kože i moguća apsorpcija preko kože odre enih lipofilnih (koji se lako upijaju kroz kožu) organskih kemijskih spojeva.1. jela i pića u kontaminiranim područjima. RA izvo ač će dati na pregled tablicu s rezimiranim graničnim vrijednostima izloženosti za tvari koje se prenose zrakom i djelovanja na zdravlje tih kemijskih onečišćivača u HASP-u. O svakoj od tih grupa potencijalnih opasnosti govori se dalje u tekstu. te spojeva čija se prisutnost očekuje. Spojevi koji su prona eni u podzemnim vodama na terenu. zajedno s navikom osobne higijene može se uspješno kontrolirati izloženost opasnim tvarima putem ingestije. uključujući olovo i krom. fizičke opasnosti i biološke opasnosti. površinskim vodama i taloženjima. te plinovima na deponiji. procjednim vodama. polu-hlapive tvari. a koji bi mogli predstavljati rizik za zdravlje zaposlenika uključuju arsen. redovnom osobnom higijenom i odgovarajućom odjećom može se spriječiti izloženost putem kože. podzemnim vodama. Očekuje se da bi ostali organski spojevi i teški metali. uključeni su u Prilogu 3. metali i cijanid. U taj popis uključeni su VOC.3. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Nadalje.1.A. Prihvat i ugradnja otpada III. Potencijalna kemijska opasnost Potencijalna kemijska opasnost na Odlagalištu može se povezati s otpadom.5. mogli tako er biti značajni. Potencijalna opasnost od izloženosti uključuje: • Udisanje organskih para zbog potencijalne prisutnosti hlapivih organskih tvari (VOC) u otpadu. Zabranom pušenja. te mora sadržavati popis odgovarajućih IDLH koncentracija u HASP-u. HASP mora u potpunosti ispitati potencijalnu opasnost od svih detektiranih spojeva ili onih čije se prisustvo očekuje na gradilištu. talog i zemlja Do sada nije provedeno detaljno vrednovanje otpadnih materijala.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A. ZGOS-ova će odgovornost biti pribaviti popis potencijalno opasnih kemikalija koje se mogu pojaviti na gradilištu. stranica 85 od 348 . Isto tako. površinske vode. površinskim tlom. O opasnosti putem udisanja govori se u poglavlju 4.2 PROCJENA OPASNOSTI Potencijalne opasnosti na Odlagalištu uključuju kemijske opasnosti. procjednih voda i podzemnih voda na Odlagalištu.

Za vrijeme rizičnih aktivnosti kao što je va enje otpada može doći do ispuštanja tih plinova koji predstavljaju opasnost prilikom udisanja.crijevnih smetnji. bilo da su prije detektirane ili da se njihova prisutnost očekuju na odlagalištu.1. te od eksplozija. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. te do želučano. Zbog toga se mora vršiti monitoring zraka za navedene plinove za vrijeme svih rizičnih radnji kao što je iskopavanje i uklanjanje smeća. unošenja hrane i dodira s kožom i s opasnim tvarima navedenim u Prilogu 3. Kontakt s kožom može izazvati nadraživanje dišnog trakta i perifernu neuropatiju.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Upijanje putem kože može dovesti do dermatitisa. Udisanje može izazvati osjećaj žarenja u gornjim dišnim putovima i može doći do edema i upale pluća kemijskim putem. mučninu. a što je detaljno opisano u 3. Dalje navedeni spojevi detektirani su na Odlagalištu i predstavljaju potencijalnu opasnost po zdravlje za vrijeme rizičnih aktivnosti na terenu. Prihvat i ugradnja otpada Plinovi na Odlagalištu Odlagališta mogu sadržati niz plinovitih spojeva. Ulazak amonijaka duboko u pluća uzrokuje plućni edem. te nepravilno kucanje srca. poglavlju. Arsen je poznati karcinogen i moguć teratogen. Organi koje napada su jetra. stranica 86 od 348 . Unošenje hrane može uzrokovati jaku že .A. Znakovi i simptomi akutne izloženosti Zadaci vezani uz zaštitu zdravlja na Odlagalištu morali bi uključivati moguću izloženost putem udisanja. uključujući sljedeće: • • • • • • • • metan vodikov sulfid vodikov cijanid benzen vinil klorid metilenski klorid ugljik dioksid merkaptani Metan i vodikov sulfid (H2S) su uobičajeni spojevi na deponijama koji se stvaraju anaerobnom razgradnjom otpada. povračanje. pluća i limfni sustav. proljev. koža. bubrezi. HASP mora u potpunosti razmotriti potencijalne opasnosti zajedno s dopuštenim graničnim vrijednostima izloženosti i IDLH-om za opasne tvari. • Amonijak: Akutna izloženost može dovesti do upale i naticanja očiju uz mogući gubitak vida. Simptomi vezani za zdravlje koji su uzrokovani izloženošću bilo kojim već otkrivenim spojevima na gradilištu moraju se obraditi u HASP-u i mogu se pronaći u odgovarajućim Listama podataka o zaštiti od kemijskim spojeva ili NIOSH-evu Vodiču za opasnost od kemijskih spojeva. bolove u trbuhu. • Arsen: Akutna izloženost putem udisanja može izazvati nastajanje upale nosnog septuma.

Znakovi i simptomi tjelesnog pregrijavanja navedeni su u poglavlju 2. zamagljeni vid. bljedilo. Potencijalna fizička opasnost Vrućina Rad u zaštitnoj odjeći može uvelike povećati mogućnost tjelesnog pregrijavanja. paraliza zglobova. Kod osoblja izloženog niskim temperaturama (pogotovo za vjetrovita vremena) mogu se pojaviti promrzline. glavobolju. paralizu. gušenje. Predvi a se mogućnost otkrivanja kroma i olova na gradilištu. To može uzrokovati zdravstvene posljedice od prolaznog umora od vrućine do ozbiljnog oboljenja ili smrti.A. treba voditi računa da se izbjegne pothla ivanje organizma. konstipacija. HASP bi trebao obraditi sve spojeve već detektirane na Odlagalištu. Hladnoća Kada se očekuju temperature oko 5°C ili niže. drhtavica.1. anoreksija. blijede oči. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. anemija. vodikov sulfid je vjerojatno prisutan. Izvor pitke vode mora biti dostupan u Uporišnoj zoni (4. te fibrozu pluća. gingivna pukotina. nesanica. pogotovo za vrijeme jakih vjetrova. te one na koje će se ondje vjerojatno naići. kašalj. klonulost. bolest bubrega. Kronični simptomi uključuju zamagljeni vid. bolovi u trbuhu. paralizu. Radnici su stranica 87 od 348 . Izloženost navedenim tvarima izaziva sljedeće simptome: • Krom: Simptomi uključuju nadraživanje očiju i kože. Simptomi su slabost. encefalopatija. nadraživanje očiju i hipotenzija. ozebline ili hipotermija. krvarenje i smrt. Prihvat i ugradnja otpada Iako do sada nije otkriven na Odlagalištu. pospanost. Simptomi izloženosti tom plinu su sljedeći: • Vodikov sulfid: Akutni simptomi udisanja vodikovog sulfida uključuju nadraživanje dišnog trakta. Radnicima će se preporučiti da što češće piju tekućinu za vrijeme radnoga vremena. HASP mora predvidjeti i odrediti pauze za odmor i unos tekućine.4. Primjer rasporeda minimalnih radnih stanki prikazan je u Prilogu 4. Znakovi i simptomi pothla ivanja prikazani su u poglavlju 2. • Olovo: Simptomi prevelike izloženosti ne pojavljuju se u svim slučajevima trenutno. neishranjenost. Radnici su dužni voditi računa o sebi i drugima kad je riječ o znakovima pregrijavanja organizma kada je okolna temperatura viša od 27°C ili 21°C za vrijeme nošenja zaštitnog odijela ili slično. nesanicu i anoreksiju. Sažetak maksimalnih koncentracija za spojeve detektirane na gradilištu prije sanacije sadržan je u Prilogu 3. poglavlje) za vrijeme toplog vremena. kolike.4.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.

višak težine koji se položio na stjenke iskopa može izazvati urušavanje. tada daske ili nešto tomu slično treba postaviti kako bi se spriječilo urušavanje materijala u iskop. uključujući. površina tla koja ih prekriva mora se odgovarajuće označiti. Ako je iskop dublji od 1 metra. ako je to moguće. rešetke ili popravke betonskih ili asfaltnih površina. Potpora će možda biti potrebna i kod plitkih rovova gdje se za vrijeme rada treba saginjati i kleknuti. Prihvat i ugradnja otpada dužni voditi računa o sebi i drugima kad je riječ o znakovima promrzlina za hladna vremena. Radnici bi tako er trebali jesti visoko kaloričnu hranu i piti mnogo tekućine kako bi izbjegli dehidraciju. Usto. Kako bi se izbjegla opasnost od urušavanja. radnicima će se preporučiti da nose višeslojnu nepropusnu odjeću. ljestve i sl. prekrivala za ventile. odjeća ostane suha. Tamo gdje vozila ispražnjavaju materijal u iskop trebaju se postaviti granični blokovi kako bi se spriječilo da ne upadnu preko ruba u iskop. Pri vremenskim okolnostima kod kojih može doći do snižavanja tjelesne temperature. ali ne isključivo. Ako je to moguće. iskapana zemlja ili drugi materijali ne bi se smjeli stavljati u blizinu bokova iskopa. sigurnosna ograda i/ili daske). Mogućnošću da osobe ili vozila upadnu u iskop. žmurjem ili na neki drugi odgovarajući način. Opasnost od skrućenog prostora i iskopavanja Prije početka aktivnosti iskopavanja. žmurje. Svi materijali i oprema koji su potrebni kako bi iskopavanje uspješno teklo (npr.1. Pristupom izlazu iz iskopa. rekviziti itd. Možda će biti potrebna dodatna potpora na rubu iskopa kako bi prihvatila težinu vozila koje se ispražnjava ili obavlja neku drugu aktivnost. valja voditi računa da.) trebaju biti pri ruci na gradilištu prije početka bilo koje aktivnosti iskopavanja. Osoblje ne bi smjelo ulaziti u iskope koji nisu na taj način poravnani ili poduprijeti. i Potkopavanjem obližnjih gra evina. rampe. Uz opasnosti koje predstavlja urušavanje neadekvatno postavljenag materijala. Urušavanjem bokova iskopa. Ako je pohranjivanje materijala u blizini ruba iskopa neizbježno. Materijalom koji padne na osobe koje rade unutar iskopa. tada se trebaju postaviti prepreke (npr. Ako se prona u instalacije. ili bi ih trebalo poduprijeti drvenom oplatom. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. Stranice svakog iskopa trebale bi se poravnati tako da budu pod kutom pod kojim se ne bi urušile. te da prekrivaju i utople ruke.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Treba spriječiti i upad osoblja ili vozila u iskope.) moraju se priskrbiti za stranica 88 od 348 . treba osmisliti plan kako se nositi sa sljedećim: • • • • • • • Kontaktom s podzemnim instalacijama. plan instalacija bi se trebao pregledati prije početka iskopavanja. Sredstva za osiguravanje ulaska i izlaska (npr. Prije iskopavanja trebaju se potražiti očiti znaci podzemnih komunalija. Mogućom kemijskom izloženosti. Treba biti posebno oprezan kad se radi po jakom vjetru i/ili kada se odjeća smoči. glavu i stopala.

ako je to moguće. i • Mora se koristiti.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. tada se treba odrediti hoće li privremena potpora biti potrebna. Takve pregrade ne moraju biti sastavni dio vozila niti pričvršćene za njega ili neki njegov dio ni na koji način.1 metar na svakih 10 kV koji prelaze 50 kV. • Ako se vodovi ne mogu isključiti. U slučaju rada u blizini nadzemnih vodova. izme u ostalog. • Sva električna oprema koja se koristi na gradilištu mora imati oznaku CE ili odgovarajući dokaz o pridržavanju sigurnosnih standarda. • Ako se gore opisani razmaci ne mogu održavati.1. Ako voltaža voda prelazi 50 kV. • Sva električna oprema mora biti pravilno uzemljena.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. • Električarske poslove moraju obavljati kvalificirani električari. oprema za vodu i nepropusna oprema. • Električne žice na radnim plohama moraju se prekriti ili zaštititi radi izbjegavanja oštećenja. sljedeće: • Za vrijeme kopanja treba utvrditi položaj vodova. Prihvat i ugradnja otpada cjelokupno osoblje i vozila koja rade unutar mjesta za iskopavanje. vodovi bi se trebali isključiti (da nisu pod naponom). Opasnost od struje S obzirom da će se na terenu zasigurno koristiti električna oprema. bilo kojim vozilima ili mehaničkom opremom koja ima pomične dijelove mora se rukovati na takav način da se uspostavi razmak od najmanje 3 metra izme u svih dijelova vozila i voda. • Sve ostale vodljive materijale i opremu radnici su dužni spriječiti da do u u stranica 89 od 348 . navedeno će predstavljati potencijalnu opasnost od struje. Treba voditi računa da iskopavanje ne utječe na podnožje skela ili na temelje obližnjih zgrada i drugih gra evina. moraju se provesti sljedeće mjere opreza: • Ako je to moguće. • Svi produžni kablovi moraju se svaki dan pregledati radi utvr ivanja mogućeg oštećenja ili prekinuća. tada se razmak smije smanjiti samo ako se izolirane pregrade prikladne za tu voltažu voda postave izme u vozila i voda. a nadležno tijelo odgovorno za njihov rad i održavanje treba ih uzemljiti prije početka bilo kakvih radova u njihovoj blizini. tada se taj razmak mora povećati za 0. Kontrolne mjere za opasnost od struje moraju uključivati. • Sve utičnice moraju se držati podalje od vode. Pristup tom izlazu ne smije se blokirati ni na koji način dok se radnici nalaze unutar iskopa. te kontaktirati odgovarajuću stručnu službu ako je potrebno. Možda će biti potrebno konzultirati se s projektantom ili nekom drugom kvalificiranom osobom po naho enju SHSC-a. ako su zgrade i ostale gra evine u blizini padručja koja će se iskopavati.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada

kontakt s uključenim električnim vodovima. Ako se u bilo kojim EU, hrvatskim ili mjesnim propisima zahtijevaju razmaci veći od gore navedenih, u tom slučaju ti propisi imaju prednost.

Teška mehanizacija i buka Teška mehanizacija će biti na gradilištu za vrijeme rizičnih aktivnosti i stoga treba biti posebno oprezan kako bi se izbjegle nesreće. Radnici koji koriste opremu za osobnu zaštitu koja smanjuje sposobnost kretanja ili slušanja posebno bi trebali biti svjesni opasnosti do kojih može doći zbog teške opreme. Postoji mnogo situacija i mogućnosti nastanka nesreće dok se radi u blizini opreme za bušenje, iskopavanje i ostale masivne opreme. U načelu, radnici moraju biti svjesni opasnosti povezanih sa sljedećim: predmetima koji padaju ili se njišu s vitala ili kablova; otkinutim željeznim dijelovima; šmrkova i vodova pod pritiskom koji su podložni pucanju; mogućnosti da se odjeća ili oprema za osobnu zaštitu zaplete za strojeve u pogonu; i • opasnosti od sklizanja, posrtaja i padova. • • • • Oprema za bušenje, masivna oprema za raznašanje zemlje i ostala teška mehanizacija mogu proizvesti veliku buku. U skladu s direktivom EU 86/188/EEC, svi radnici koji su izloženi svakodnevnoj buci višoj od 90 dB, kako stoji u članku 2 te direktive, moraju koristiti slušnu zaštitu. Slušna se zaštita tako er mora nositi ako je radnik izložen neizmjerenom trenutačnom zvučnom pritisku, a koji prelazi 200 Pa. Slušna zaštita mora biti dostupna svim radnicima na gradilištu izloženim svakodnevnoj buci od 85 dB ili više. Slušna zaštita mora se predvidjeti i razraditi u HASP-u i biti dostupna na terenu. Tamo gdje nije provedivo smanjiti dnevnu izloženost buci radnika na Odlagalištu na razinu manju od 85 dB, tada se izloženim radnicima mora provjeriti sluh kako bi se ustanovilo djelovanje izloženosti buci. Podizvo ačev HSO i/ili RC-jev HSO bit će odgovorni za ispravnost masivne opreme prije i za vrijeme njezina korištenja na gradilištu, te za obuku osoblja o sigurnosti pri rukovanju. Ti uvjeti će se naznačiti u HASP-u i moraju biti u skladu s direktivom EU 89/655/EEC u svezi s minimalnim uvjetima sigurnosti i zaštite zdravlja pri korištenju radne opreme.

Ručno baratanje teretima Nepropisno ručno baratanje teretima može uzrokovati ozljede uključujući posjekotine, uklještenja, drobljenje, te ozbiljne povrede le a, trbuha, mišića ruku i nogu, te zglobova. Poseban rizik od ozljeda predstavljaju tereti koji su: • teški i/ili veliki; • glomazni ili teški za obuhvatiti; ili • nestabilni ili sa sastavom podložnom micanju.
stranica 90 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada

Daljnji rizik od ozljeda povezan je s pokretima podizanja: • do kojih dolazi savijanjem ili iskrivljenjem torza; • koji vrše veliki pritisak na kralježnicu; • koji uključuju dugi fizički napor kao npr. nošenje; ili • koji se vrše na skliskim ili nestabilnim površinama. U skladu s direktivom Vijeća EU 90/269/EEC od 29. svibnja 1990. o minimalnim uvjetima zaštite zdravlja i sigurnosti pri ručnom baratanju teretima, ručno baratanje bi se trebalo izbjegavati, ako je opravdana upotreba mehaničkih pomagala. Stoga treba, kada je god to moguće, koristiti mehaničku opremu ili pomagala (razne vrste kolica). Mehanička pomagala moraju biti odgovarajuće veličine, moraju imati kotače namijenjene za teren i biti napravljena tako da spriječe uklještenja i ne vrše nepotrebni pritisak na zglobove. Predmeti koji se prenose moraju biti pravilno učvršćeni kako ne bi pali, te uravnoteženo postavljeni kako se ne bi prevrnuli. Radnici moraju znati koji je kapacitet sveukupne mehaničke opreme i moraju se pobrinuti da tereti budu lakši od pripadajućeg kapaciteta. Bilo koji komad opreme koji se koristi za podizanje materijala ili osoblja mora se upotrebljavati i održavati strogo u skladu s uputama proizvo ača, direktivom EU 89/655/EEC, i svim drugim mjerodavnim hrvatskim ili EU propisima. Granične vrijednosti tereta bit će vidljivo istaknute na svim strojevima za podizanje. Samo operateri koji su kompetentni smjeti će upravljati navedenim strojevima. Strojevi za dizanje i svi elementi opreme koja se koristi pridizanju ili podupiranju tereta moraju se pregledati prije upotrebe. Pregled mora vršiti stručna osoba i mora se dokumentirati. Kada se u projektnim zadacima izričito zahtijeva ručno baratanje ili korištenje masivne opreme i kada upotreba mehaničkih pomagala nije opravdana, tada se ručno baratanje smatra fizičkom opasnosti. U tim slučajevima sljedeći sigurnosni postupci dizanja moraju se uvesti u skladu s 90/269/EEC: • Radnike treba uputiti u sigurnosne tehnike baratanja i informirati o rizicima koji proizlaze iz nepravilnog ručnog baratanja teretima. • Prije počinjanja bilo kojeg zadatka ručnog baratanja, treba se odrediti težina predmeta. U skladu s ILO-ovom Preporukom o maksimumu težine, 1967., br. 128, niti od jednog se radnika ne smije zahtijevati da ručno barata teretom koji može ugroziti njegovu sigurnost. Ni pod kojim se uvjetima od radnika ne očekuje da podizanje ili nošenje tereta težeg od 55 kg. • Prije podizanja nekog predmeta, potrebno ga je pregledati i eventualno ustanoviti dijelove koji bi mogli predstavljati opasnost (npr. napukline, oštre rubove, i sl.). Tako er treba razmotriti potencijalne opasnosti od kemijskih spojeva (npr. prskanja ili izljeva). • Pod ili tlo na kojemu se namjerava nešto dizati tako er treba pregledati kako nebi došlo do sklizanja, posrtaja i padova.

stranica 91 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada

• Trebaju se uzeti u obzir posljedice prenaprezanja, pogotovo pri nošenju opreme za osobnu zaštitu, ili ako su temperature taka visoke da mogu izazvati toplotni udar. Pri sprečavanju i zaštiti od fizičkih opasnosti vezanih uz podizanje predmeta s poda treba obaviti sljedeće: • Provjeriti je li predmet unutar granica dozvoljene težine; • Provjeriti može li doći do ozljeda pri kontaktu; • Provjeriti je li pod sklizav; • Provjeriti postoji li dovoljan razmak izme u predmeta koji se treba podići i ostalih predmeta kako bi se izbjeglo uklještenje ili gnječenje; • Provjeriti ima li dovoljno prostora za spustiti se u čučanj, podići, okrenuti se i kretati se bez da se povrijede le a ili neki drugi mišići ili zglobovi; • Proći po namijenjenoj ruti kako bi se pronašle i uklonile sve opasnosti od pada ili sklizanja, ako je to moguće; • Ustanoviti promjene u ravnini tla, stepenicama, rampama i ljestvama koje treba riješiti. Pri podizanju predmeta koji su kockastog ili pravokutnog oblika mora se učiniti sljedeće: 1. Staviti jednu nogu ispred druge. 2. Spustiti se u čučanj do predmeta što je bliže moguće. 3. Uhvatiti jedan od gornjih kutova od tijela i njemu nasuprotan donji kut najbliži tijelu. 4. Predmet lagano nagnuti od tijela, nagnuti se naprijed u kukovima, ispraviti le a i uvući bradu. 5. Uvjeriti se da predmet nije zapeo za pod i da će se moći podići. 6. Ispraviti noge prilikom čega držati kičmu ispravljenom, povući predmet prema tijelu i polako se ustati bez naglih pokreta. 7. Ako se treba okrenuti ili promijeniti smjer, okrenuti se stopalima bez iskrivljavanja torza, i krenuti u namijenjenom smjeru. 8. Predmeti se ne smiju nositi na način koji zaklanja radniku put kojim se kreće i tlo pod nogama.

stranica 92 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada

Čišćenje parom/pranje pod pritiskom Pranje vodom pod visokim pritiskom (čišćenje, ispiranje mlazom) definira se kao upotreba vode pod pritiskom, sa ili bez dodatka drugih tekućina ili krutih čestica kako bi se uklonile nepoželjne tvari s različitih površina gdje pritisak tekućeg mlaza prelazi 6900 kPa (1000 psi). Radnici moraju biti svjesni da pritisci ispod te granice mogu uzrokovati ozljede, te se stoga treba pridržavati dolje navedenih preporučenih postupaka. Odgovarajuće mjere opreza, slične ovim preporučenim postupcima, potrebne su pri radu sa svim pritiscima. Ozljede uzrokovane mlazom vode mogu se činiti neznatnima i slabo indiciraju na razmjer ozljede ispod kože i štete nanešene dubljem tkivu. Pri ozljedama od vodnog mlaza pri visokom pritisku, zahtijeva se hitna bolnička skrb i upoznavanje medicinskog osoblja s uzrokom ozljeda. Tako er, medicinsko osoblje treba obavijestiti o prijašnjim slučajevima ozljeda vodnim mlazom kod kojih je došlo do neobičnih bakterijskih infekcija s gram negativnim patogenima prisutnim u kanalizaciji. Stoga bi bakterijski bris i kultura krvi mogli pomoći. Valja pročitati i pridržavati se proizvo ačeva priručnika.

Minimalni uvjeti opreme za pranje pod pritiskom:
Oprema za pranje pod pritiskom mora imati oznaku CE ili neku drugu sličnu oznaku koja govori da udovoljava odgovarajućim standardima sigurnosti. Minimaini uvjeti koje treba zadovoljiti za opremu za pranje pod pritiskom koja se koristi na gradilištu su sljedeći: • Automatsko ispuštanje pritiska: Sustav mora biti opremljen spravom za automatsko ispustanje pritiska na izlaznom dijelu crpke, tako namještenom da ne prelazi proizvo ačev maksimum dozvoljenog pritiska. • Mjerilo pritiska: Sustav mora imati mjerilo koje će pokazivati razvoj pritiska. • Električne komande: Sve električne komande će biti ili osigurane od kvara, niske voltaže ili zaštićene prekidačem strujnog kruga (pri kvaru u uzemljenju). • Operaterove komande: Prekidač on-off kojeg koristi operater za upravljanje tokom vode pod visokim pritiskom na štrcaljki mora uključivati "dead man'' sklopku koja će automatski zaustaviti istjecanje vode pod pritiskom čim operater ispusti komande.

Minimalni uvjeti za osobnu zaštitu i opremu:
Dok navedena oprema za zaštitu osobija mora biti dostupna i obavezno se nositi u skladu s uputama proizvo ača i/ili uputama HSO-a. Dodatna oprema može biti potrebna ako je prisutna kemijska i druga opasnost. • Zaštita cijelog tijela od špricanja: Odijela otporna na tekućine/kemikalije u skladu s uputama proizvo ača. • Glava: Po potrebi sigurnosna kaciga sa CE oznakom • Oči i lice: Štit za lice sa CE oznakom
stranica 93 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada

• Stopala: Nepromočive čizme sa CE oznakom • Sluh: Po potrebi čepići ili pokrivala za uši

Pravila za rukovanje opremom:
Minimalni uvjeti za rukovanje opremom za pranje pod pritiskom koje treba obraditi HASP su sljedeći: 1. Nikada se ne smije upravljati opremom iznad maksimalnog pritiska kojeg je odredio proizvo ač. 2. Pritisak se podiže polako dok se ne postigne željeni pritisak za rad. 3. Površinu koju treba očistiti uvijek se mora označiti konopom. 4. Uvijek se mora znati gdje je štrcaljka. Nikada se štrcaljka ne smije usmjeriti u drugu osobu. Treba znati da mlaz vode može probušiti zaštitno odijelo, čizme i ostalu osobnu zaštitnu odjeću.

Ručni/električni alat Radove koji ne zahtijevaju samo najjednostavniji ručni alat bez napajanja izvodit će samo one osobe koje su za to obučene ili imaju iskustva. Pri korištenju ručnog/električnog alata minimalno se treba pridržavati sljedećih postupaka: • Neispravan ručni alat neće se izdavati niti koristiti. Sav ručnt alat držat će se u ispravnom stanju i koristiti samo u svrhu za koju je namijenjen. Primjeri nepouzdanog alata su kliješta, udarni alati, te alat s drvenim drškama na kojima postoje raspukline ili iverje. • Alat koji je tako oštećen nepouzdan je, te će ga se označiti, učiniti neupotrebljivim i ukloniti. • Moraju se postaviti zaštitni dijelovi za vrijeme rada na svim električnim alatima. Zaštitni i sigurnosni dijelovi moraju ostati postavljeni na električnim alatima osim za vrijeme održavanja u skladu s uputama proizvo ača od strane stručne osobe, a moraju se ponovo postaviti prije stavljanja u upotrebu. Remeni, mehanizmi, vratila, bubnjevi, zamašnjaci, lanci i ostali rotirajući, recipročni i pokretni dijelovi izloženi dodiru sa zaposlenikom moraju imati zaštitu. • Odgovarajuća PPE mora se koristiti pri radu s električnim i ručnim alatom koji bi mogao stvarati projektile, posjekotine, ogrebotine, prašinu, isparavanja, zamagljenost ili svjetlost, ili koji bi mogli uzrokovati ozljedu ruku, nogu ili stopala u slučaju ispadanja. • Bacanje alata ili materijala s jednog mjesta na drugo, od jedne osobe ka drugoj ili njihovo bacanje na niže nivoe nije dozvoljeno. • Samo oni alati koji ne stvaraju iskre koristit će se na mjestima gdje izvor

stranica 94 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada

paljenja može izazvati požar ili eksploziju. • Električni alat se mora pregledati, testirati i proglasiti sigurnim prije upotrebe. Provodit će se stalne provjere kako bi se stvorili sigurni uvjeti rada i adekvatno održavanje alata. • Električni alat mora imati oznaku CE u skladu s direktivom EU 93/68/EEC. • Rotirajući ili recipročni prijenosni električni alat mora imati prekidač koji će se iskijučiti čim ga operater ispusti. Prijenosni električni alat može imati lock-on prekidač (zakočnicu) pod uvjetom da se može isključiti jednim pokretom prsta ili prstiju kojima se i uključio. • Hidraulična tekućina koja se koristi u električnim alatima mora zadržati svoje operativne karakteristike pri izlaganju najekstremnijim temperaturama kojima će biti iziožena. • Ne smije se prijeći maksimum pritiska koji propisuje proizvo ač za hidrauličke šmrkove, ventile, cijevi, filtre i dr. • Svi hidraulički i pneumatski alati koji se koriste na i oko vodova ili opreme pod strujom moraju imati šmrkove koji ne provode struju i koji imaju odgovarajuću snagu da izdrže normalne operativne pritiske. • Nezakopčana i neuredna odjeća, raspuštena duga kosa, viseći nakit, prstenje, lančići i ručni satovi ne smiju se nositi za vrijeme rada s bilo kojim električnim alatom ili strojem. • Sav alat i strojevi za obradu drva moraju zadovoljavati uvjete EU i to tako da imaju oznaku CE u skladu s direktivom EU 93/68/EEC.

Produžni kabel Produžni kablovi moraju minimalno zadovoljiti sljedeće uvjete: • Moraju zadovoljavati CE ili druge kriterije koji su u skladu s odgovarajućim hrvatskim ili EU propisima. • Njihova upotreba ograničava se samo na bitne radove. • Moraju se testirati prije svake upotrebe i biti spojeni na uzemljene utičnice ili se moraju koristiti prkidačem strujnog kruga prilikom kvara u uzemljenju. • Svakodnevno se moraju pregledati jesu li ispravno izolirani, jesu li slomljeni, nedostaju li utikači, jesu li žice prekrivene, itd. • Treba se potvrditi jesu li utičnice koje se koriste za prijenosne alate uzemljene. • Ne smije se dozvoliti da produžni kabel predstavlja opasnost od sklizanja ili posrtaja. • Ne smiju se koristiti za podizanje, vezivanje, te se moraju isključiti samo povlačenjem utikača, a ne i samog kabla.

stranica 95 od 348

treba uvesti odgovarajuće sigurnosne mjere. u vodi i u njezinoj blizini.6. mekana taloženja. površinske vode. Može doći do nezgoda zbog nestručnosti osoblja koje barata opremom. talog. nadzemne instalacije. zemlja. 0soblje mora biti svjesno mogućeg prisustva tih životinja. Nemarnost. te otpadne materijale koji predstavljaju opasnost od padova i posrtaja. te mogućnosti utapanja ili ozljede. te površine koje su skliske i/ili prenatrpane stvarima. Treba poduzeti mjere opreza za vrijeme rada osoblja iznad vode. mokre ili ledene površine koje mogu pospješiti opasnost od padova.. pogotovo u blizini rupa u zemlji. a koje mogu izazvati padove.A. te rad s električnom ručnom opremom. ozebline. te ostala oprema za osobnu zaštitu kao npr. u vodi i u njezinoj blizini. Usto. oštre krhotine. izme u ostalog. grmljavina) ili o povećanim fizičkim opasnostima koje mogu biti vezane za vremenske uvjete. tešku opremu. kolni promet. Terensko osoblje mora biti svjesno opasnosti vezanih uz terenska vozila. Osoblje mora voditi računa o opasnostima vezanima uz vremenske prilike (npr. te pridržavati se odgovarajućih mjera prve pomoći za dezinfekciju posjekotina i ogrebotina.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Novi terenski radnici moraju se dobro podučiti sigurnim radnim metodama vezano uz posao koji će se obavljati. moraju postojati plutajući i ostali rekviziti za spašavanje. i slični postupci mogu uzrokovati ozljede kod zaposlenika koji rade iznad vode. Te opasnosti uključuju. pokose. stranica 96 od 348 . Zbog nekorištenja osobne zaštitne opreme i pogrešnog korištenja osobne zaštitne opreme može doći do ozljeda ili smrti. u vodi ili blizu nje gdje postoji mogućnost utapanja. sigurnosna sajla kako bi se spriječilo upadanje u vodu. Prihvat i ugradnja otpada Rad u blizini vode Opasnosti vezane za rad u blizini vode uključuju utapanje. glodavaca. hipotermiju i/ili traumatske ozljede zbog pada u vodu. Pri radu iznad vode. procjedne podzemne vode i komunalni kruti otpad) može dovesti do inficiranih rana. Ostale fizičke opasnosti Svi radnici na Odlagalištu moraju obratiti pozornost na fizičke opasnosti koje se navode za vrijeme upućivanja o sigurnosti na Odlagalištu. nasip. Na Odlagalištu tako er može biti potencijalno štetnih sisavaca. Kada se u blizini mjesta rada nalazi voda. 0soblje je dužno pridržavati se smjernica iz poglavlja 1. zafrkancije. treba se postaviti ograda i daske. npr. Opasnosti od stresa od vrućine tako er mogu biti prisutne.1. Sigurnosni uvjeti za opremu i postupke moraju se temeljiti na procjeni radnih zadataka. Potencijalna biološka opasnost Kontakt s raznim elementima na gradilištu (npr. npr. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.

usporenosti. • osip/opekline na koži. i/ili • umor. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. • mučnina. a radnik se ne bi smio vraćati na posao bez dodatne zaštite (npr. Treba reći da navedeni simptomi ne moraju biti rezultat kemijske izloženosti. loše orijentacije. zajedno s mrtvilom u navedenim dijelovima. Ako su uočeni simptomi očiti rezultat kemijske izloženosti. nejasnog izgovaranja. rukavice. Ako osoblje ima bilo koji od gore navedenih simptoma. • drhtavica.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Trebaju se poduzeti odgovarajuće mjere prve pomoći. U slučaju da se odjeća smoći.). Ako se ne liječi. • Oboljeli od ozeblina manifestiraju ukočenost i mrtvilo u dijelovima tijela (npr. očiju i dišnog sustava.1. razdražljivosti. itd. 0soblje koje primijeti bilo koji od sljedećih simptoma treba to smjesta prijaviti RC-ovu SHSC-u: • iritacija kože. tada se aktivnosti u tom području ne smiju nastaviti dok se ne procijeni kvaliteta zraka pomoću odgovarajućih instrumenata i postupaka monitoringa opisanih u 3. Zahvaćeni dijelovi tijela trebaju se polako utopliti. Fizička izloženost Znakovi snižavanje tjelesne temperature organizma su sljedeći: • Hipotermija je vjerojatna ako oboljeli pokazuje znakove drhtavice. hipotermija može dovesti do smrti. nosu i ušima. vrtoglavice. kapa). a kao najviša zaštitna razina predvi a se zaštitna razina C.A. Znakovi pothla ivanja organizma mogu uključivati žute ili bijele mrlje na koži vršaka prstiju. Ne očekuje se da će zaštitna razina B i A biti potrebna na Odlagalištu. Hipotermija se smatra jakom ako oboljeli pokazuje znakove ošamućenosti ili nesvjestice. Ni u kom slučaju radnici ne smiju povisiti ili sniziti osobnu razinu zaštite bez odobrenja HSO-a. ako je potrebno. • glavobolje. Prihvat i ugradnja otpada Znakovi i simptomi izloženosti Kemijska izloženost Zdravstvene posljedice vezane za kemijske onečišćivače na Odlagalištu različite su. ušima. ručnim i nožnim prstima. i procijeniti radi li se kod osoblja o znakovima i simptomima izloženosti. nosu. Zahtjev PPE za navedeni monitoring mora minimalno uključiti zaštitnu razinu C. te vidljivo sivkastu ili bjelkastu boju kože. Očekuje se da će modificirana zaštitna razina D biti dovoljna za većinu radnih zadataka. RC-ov SHSC mora evakuirati to područje. umora i lošeg prosu ivanja. Svaki ozbiljniji zdravstveni problem treba se uputiti na profesionalnu liječničku skrb. problemi sa želučano-crijevnim traktom. Prevencija nastanka ozeblina veoma je bitna u provo enju zaštite od hladnoće. poglavlju. neophodno je presvlačenje u suhu odjeću prije stranica 97 od 348 .

hladnu i vlažnu kožu. Jaki. rashladiti. Dovoljna količina pitke vode mora biti stalno dostupna u Uporišnoj zoni. Biološka izloženost Pri kontaktu kože s vegetacijom koja sadrži biljne otrove stvara se grudasti. radnici su dužni me usobno pratiti eventualnu pojavu znakova tjelesnog pregrijavanja. radnik je dužan obavijestiti SHSC i zatražiti liječničku pomoć. natečeni osip.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. vruća. Ako simptomi ne nestanu nakon odre enog odmora. Prihvat i ugradnja otpada nastavka rada kako bi se spriječila hipotermija. Vrtoglavica i smušenost. i Koma. Cjelokupno osoblje mora biti svjesno mogućnosti i simptoma tjelesnog pregrijavanja uslijed vrućine. • Iscrpljenost od vrućine koja je uzrokovana povećanim opterećenjem cijelog organizma. • Grčevi od vrućine koji su uzrokovani jakim znojenjem koje se adekvatno ne nadomjesti elektrolitima.1. Zbog jake izloženosti možda će biti potreban pregled liječničkog specijaliste. odmoriti se. Znakovi pregrijavanja organizma su sljedeći: • Osip od vrućine koji je uzrokovan neprekidnom izloženošću vrućini ili vlažnom zraku. Odmah se moraju poduzeti mjere hla enja organizma prije nego što do e do ozbiljne povrede i smrti. Znakovi i simptomi uključuju grčenje mišića te bol u rukama. Odmah treba oprati zahvaćeni dio i alate. jako znojenje.A. Smanjeno znojenje ili neznojenje. brzi otkucaji srca. Kada regulacija tjelesne temperature zakaže. Mučnina. uključujući lošu cirkulaciju krvi do koje dolazi zbog zastoja krvožilnog sustava ili dehidracije. temperatura se tijela podigne do opasnih razina. obično suha koža. koji je ujedno i opasan po život. Osoblje koje stranica 98 od 348 . stopalima i trbuhu. Znakovi i simptomi iscrpljenosti od vrućine uključuju blijedu. Kako bi se smanjila iritacija kože treba upotrijebiti lijekove koji se mogu dobit bez liječničkog recepta. Treba izbjeći diranje osipa. Taj se osip lako siri ako ulje dospije na prste. Toplotni udar je najozbiljniji oblik pregrijavanja organizma. Mora se pružiti stručna medicinska pomoć. te prekriti zahvaćeni dio čistim zavojem. zahvaćeni radnik mora napustiti radno mjesto. te toplotnog udara. Ako postoji sumnja da je došlo do pregrijavanja organizma. Osoblje koje pokazuje znakove pothla ivanja organizma ili hipotermije ne smije se vratiti na posao bez odobrenja RC-ova SHSC-a ili podizvo ačkog SHSC-a. Rad u zaštitnoj odjeći uvelike može povećati vjerojatnost umora i iscrpljenosti od vrućine. mučninu i nesvjesticu. Znakovi i simptomi toplotnog udara su sljedeći: • • • • • • Crvena. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. vrtoglavicu. Za vrijeme rada pri vanjskoj temperaturi višoj od 26°C (21°C u zaštitnoj odjeći). te piti mnogo hladne tekućine.

1. Prihvat i ugradnja otpada ogrebu ili ugrizu sisavci mora odmah očistiti ranu i otići u najbližu bolnicu na liječnički pregled. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. stranica 99 od 348 .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A.

HSO će odlučiti o tome da li je rutinski monitoring zraka potreban tijekom nerizičnih aktivnosti. PEL. i vodikov sulfid) ili odgovarajući instrumenti za direktno očitavanje u svrhu monitoringa koncentracije zapaljivih plinova. LEL koncentracija metana iznosi 5% ili 50. Terensko osoblje bi trebalo znati raspoznati znakove koji ukazuju na izloženost kemijskim spojevima u zraku (npr. očitavanje instrumenta. šibice. Zapaljivi plinovi Na Odlagalištu se nalazi plin metan koji nastaje raspadanjem otpada. okusa i boje. podaci o instrumentu. Foto-ionizacijski detektori (PID) otkrivaju organske pare u zraku u izuzetno malim koncentracijama. primjereno koncentraciji od 10. i dokumentaciju) i prateće granične vrijednosti za svaku predvi enu rizičnu radnju. kalibriranje. kopanje ili bušenje (uključujući ručno kopanje) na takvom području može dovesti u pitanje opasnost od požara i eksplozije.000 ppm. minimalne koncentracije kod koje plin postaje eksplozivan u zraku. a podaci kalibriranja (npr. Dakle. U narednim se poglavljima opisuju metode monitoringa koje će se koristiti i njihovo značenje tijekom rada.) moraju se zabilježiti. treba se prekinuti s radom i kontaktirati HSO. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.000 ppm u volumenu zraka. vrijeme. MONITORING ODLAGALIŠTA I GRANIČNE VRIJEDNOSTI Svi rizični zadaci izgradnje zahtijevaju monitoring zraka. zapaljivi plin. visoko očitavanje zapaljivog plina bez prisustva visokog PID očitavanja dodatni je pokazatelj vrlo vjerojatne prisutnosti metana. Prihvat i ugradnja otpada III. IZVO AČ mora koristiti plinski detektor (O2. Svako se kalibriranje mora obaviti u skladu s uputama proizvo ača. Za vrijeme punjenja i prekrivanja odlagališta.3.A. budući da su bez mirisa. instrumentaciju. ali jako slabo reagiraju na metan.).000 do 70. rezultat kalibriranja. Ukoliko se utvrde navedeni pokazatelji. miris. Dakle. Instrumenti se moraju kalibrirati na početku svakog radnog dana i nakon svakih 8 sati korištenja. itd. datum. LEL obično varira izme u 1 i 7 % kod većine zapaljivih organskih plinova i para. vidljivi stup dima ili dim. Koncentracije se tipično izražavaju u obliku postotka donje granice eksplozivnosti (LEL). Za vrijeme svih rizičnih aktivnosti mora se vršiti monitoring koncentracije metana u zraku pomoću mjerila za očitavanje zapaljivih plinova. Me utim. metan i vodik su značajne iznimke. upaljači ili bilo kakva vatra. itd. Visoka očitavanja zapaljivoq plina bez prisustva ikakvog mirisa izričito ukazuju na prisustvo metana. postoji mogućnost da isti dolaze iz lokaliziranog plinskog džepa. Dužnost HASP-a je navesti uvjete za monitoring zraka (uključujući TLV. Pri ovakvim se koncentracijama većina zapaljivih plinova može otkriti osjetom mirisa. a rezultati zadržati na samom odlagalištu. učestalost.1.A. CO2. razne tekućine.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. IDLH. U tom će se slučaju stranica 100 od 348 .1. ime osobe koja obavlja kalibriranje. Ukoliko se otkrije povišeno očitavanje zapaljivih plinova. U blizini kopanja rovova ili iskopavanja ne smiju se dozvoliti otvoreni plamenovi. Svako iskopavanje.5.000 ppm u zraku. 50% LEL-a metana odgovara 25.

rezultat kalibriranja. i • Za područje neposredno oko zone iskopavanja na kojemu bi RC SHSC trebao privremeno obustaviti radove i pomno procijeniti situaciju. radovi se mogu nastaviti s učestalim monitoringom i izuzetnim oprezom. RC-ov SHSC mora biti dovoljno upućen da bi mogao procijeniti situaciju uzimajući u obzir sve bitne čimbenike. • Prestanak djelovanja i utvr ivanje koncentracija H2S u zoni disanja na mjestu iskopa. Koncentracije vodikovog sulfida mogu se pratiti na većini plinskih mjernih instrumenata u ppm. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Okolnosti bi mogle zahtijevati poduzimanje preventivnih ili korektivnih mjera. RC će utvrditi granične vrijednosti za H2S za: • Povećani monitoring i/ili neprekidni rad MSA-a na radnom mjestu zaposlenika. Mjerna očitavanja bi trebala iznositi 9-11 ppm. • Primjenu izuzetnog opreza. ime osobe koja obavlja kalibriranje i dr. Vodikov sulfid i vodikov cijanid. ili dok se ne obave tehničke kontrole i iste dokažu učinkovitima. što pokazuje da miris nije pouzdan kriterij za njegovo otkrivanje. oba visoko toksični. • Prestanak svih radova dok se ne smanji nivo H2S. RC će odrediti granične vrijednosti za LEL tijekom obavljanja rizičnih i nerizičnih (ukoliko to bude potrebno) aktivnosti za sljedeće: • Povećani monitoring. datum.A. očitavanje mjerila. Ako se ona spusti. iskopavanjem se mogu osloboditi drugi plinovi. odnosno 36-44 ppm. pri visokim koncentracijama vodikov sulfid narušava funkciju njuha.) moraju se zabilježiti i rezultati zadržati na odlagalištu. U slučaju da kasnije razine zapaljivog plina na površini i razina zapaljivosti plina/kisika na dnu ne budu više ukazivale na opasnost od eksplozije. povećane budnosti i pomne procjene sveukupnih gore navedenih uvjeta. kao što su čišćenje rupe ili generalno provjetravanje gradilišta. Možda ne bi bilo uputno odrediti samo jednu graničnu vrijednost za zapaljive plinove kod koje će se prestati s radom na iskopavanju. Vodikov sulfid može se lako otkriti pri niskim koncentracijama po svom mirisu sličnom pokvarenim jajima.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Me utim. Vodikov sulfid i vodikov cijanid Osim metana. stranica 101 od 348 . dva su najčešća plina koja se mogu susresti uz metan. Kalibriranje detektora za vodikov sulfid mora se obaviti u skladu s uputama proizvo ača na početku svakog radnog dana i nakon svakih osam sati upotrebe uvo enjem 10 ppm ili 40 ppm H2S kalibracijskog plina (idealno bi bilo oboje radi provjere linearnosti). vrijeme. RA izvo ač mora utvrditi graničnu vrijednost za LEL pri kojoj bi se izvršila obustava rada i izvršila procjena situacije. Prihvat i ugradnja otpada nastaviti s monitoringom da bi se vidjelo hoće li se razina očitane vrijednosti spustiti. podaci o instrumentu.1. može se nastaviti s radom uz oprez i pažljiv monitoring. Svi podaci kalibriranja (npr.

Ukoliko postoji bilo kakav dokaz o aktivnom istjecanju plina iz mjesta iskopa. te odobriti revidirane postupke. Monitoring VOC-a Hlapive organske tvari. koje su najvažnije s aspekta udisanja. najmanju koncentraciju kemikalije koja se može otkriti osjetom mirisa kod više od 50% izloženih osoba) veće od svog odgovarajućeg TLV-a. ToxiRAE®). stranica 102 od 348 . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. benzen i metilen klorid. Pri koncentracijama od nekoliko ppm-a u zoni disanja. Ukoliko bi se tehničke kontrole i/ili čekanje da se smanji razina vodikovog cijanida pokazale neučinkovitima. miris koji prati vodikov sulfid mora biti takav da osoblje Odlagališta samo osjeti potrebu za dobrovoljnim stavljanjem aparata za disanje tj. Drager®) ili elektronskih instrumenata (npr. U ovu skupinu spadaju tetrakloretilen. • Prestanak radova i utvr ivanje koncentracija HCN-a u zoni disanja na mjestu iskopa. RC će utvrditi granične vrijednosti za HNC za sljedeće: • Povećani do kontinuirani monitoring u stvarnom vremenu koristeći se mjerilom za direktno očitavanje ( DRI) na mjestu iskopa dok su očitavanja ispod utvr ene granične vrijednosti. Prije primjene ovog aparata HSO se mora posavjetovati o uvjetima. Ako se koriste elektronski instrumenti.1. Osoblje na Odlagalištu trebalo bi nastojati postaviti se uz vjetar od mjesta iskopa.A. na Odlagalište će se dopremiti dodatna respiratorna zaštitna oprema u obliku aparata za disanje i provest će se obuka korištenja od strane HSO-a. • Prestanak radova dok se razina HCN-a ne smanji ili dok se ne obave tehničke kontrole i iste dokažu učinkovitima. Ovo se kalibriranje mora dokumentirati i zapisani rezultati zadržati na odlagalištu. Takva je upotreba respiratora primjerena ako se koncentracije H2S u atmosferi neprekidno prate. Preporučuje se da se ove smjernice uvrste u HASP. su one tvari koje su umjereno toksične i imaju pragove mirisa (tj. na Odlagalište će se dopremiti dodatna respiratorna zaštita u obliku aparata za disanje i osigurat će se obuka o korištenju navedenih aparata. Prihvat i ugradnja otpada Kod pripreme ovih graničnih vrijednosti treba imati u vidu da je kod većine europskih zemalja iznos dopuštene vremenski ovisne granične vrijednosti izloženosti tijekom 8satnog radnog vremena 10 ppm (15 mg/m3). Ukoliko bi se tehničke kontrole i/ili čekanje da se smanje koncentracije vodikovog sulfida pokazalo neučinkovito. te odobriti revidirane postupke. mora se pratiti prisutnost vodikovog cijanida (HCN) pomoću detektorskih cijevi (npr. za pročišćavanje zraka. moraju se kalibrirati u skladu s uputama proizvo ača na početku svakog radnog dana i nakon svakih osam sati rada. Prije primjene ovog aparata HSO se mora posavjetovati o uvjetima.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Kratkotrajne granične vrijednosti izloženosti (15 minuta) odre ene od strane europskih regulativnih agencija variraju od 10 ppm do 20 ppm.

i održavanja PPE-a. i • Prestanak radova dok se razina VOC-a ne smanji ili dok se ne obave tehničke kontrole i iste ne dokažu učinkovitima. sastav i koncentracija kalibranta. Ovaj se instrument mora kalibrirati u skladu s uputama proizvo ača na početku svakog radnog dana i nakon svakih osam sati upotrebe.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Pri odre ivanju koncentracija kod kojih se moraju koristiti aparati za pročišćavanje zraka. HASP mora odrediti granične vrijednosti za VOC za sljedeće: • Povećani monitoring. Cjelokupno osoblje koje se namjerava koristiti aparatima za pročišćavanje zraka mora se prikladno obučiti u korištenju istih. vidljivi plinovi. Prihvat i ugradnja otpada Imenovani RC-ov SHSC stalno će imati na Odlagalištu PID (npr. te odobriti revidirane postupke. obavezno je pridržavati se svih primjenjivih EU i/ili hrvatskih propisa koji se tiču dopuštenih stupnjeva izloženosti.) od zadnjeg mjerenja. gomile nepogodnog materijala. HSO se mora posavjetovati o ovakvim uvjetima. Ukoliko se tehničke kontrole pokažu neučinkovitima kod kontroliranja prašine iz otpadnih stranica 103 od 348 . izloženog otpada.A. separator do visoko učinkovitih elektrostatičkih precipitatora i filtera za čestice) prije i za vrijeme rada.). U slučaju nedostatka takvih propisa. itd. itd. Patrone se moraju zamijeniti odmah nakon pojave bilo kojeg pokazatelja prisutnosti štetnih tvari u maski (osjetni mirisi). Treba se pridržavati svih uvjeta 89/656/ EEC koji se tiču izbora. ili uvijek kada postoji pokazatelj da su se koncentracije možda promijenile (mirisi. u skladu s prikladnim hrvatskim propisima i/ili Člankom 4 direktive Vijeća EU 89/656/EEC koji se tiče minimalnih zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta kojih se radnici moraju pridržavati kod korištenja opreme za osobnu zaštitu na radnom mjestu. Monitoring prašine i metala Prilikom rizičnih aktivnosti Izvo ač treba voditi brigu o pojavi metala i prašine u zraku. Minirae.) moraju se dokumentirati i zapisani rezultati kalibriranja zadržati na gradilištu. mogu se koristiti umjesto respiratorne zaštite ukoliko se iste monitoringom pokažu učinkovitima u smanjivanju koncentracija štetnih tvari prenosivih zrakom. Aktivnosti kojima se stvara prašina trebat će tehnički kontrolirati (npr. tj. • Stavljanje respiratora. kao što je dodatno provjetravanje. Tehničke kontrole. Photovac MicroTip II. Stoga bi se respiratorne patrone ili spremnici trebali zamijeniti minimalno jednom svakih 8 sati upotrebe. aparata za pročišćavanje zraka opremljenog s HEPA/patronama s organskom parom. itd. vrijeme. uporabe. Pozadinska očitavanja za PID trebaju se utvrditi podalje od bilo kakvog iskopavanja. mjerodavnim će se smatrati propisi NIOSH-a i/ili OSHA. Učestalost zamjene odredit će se u HASP-u.1. Deponij na kojemu se vrše iskopavanja i zona disanja radnika moraju se nadzirati barem svakih 15 minuta. Svi detalji u vezi s kalibriranjem (npr. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Češću zamjenu mogu zahtijevati situacije visoke vlažnosti (veće od 80% relativne vlažnosti). Treba spomenuti da se kod korištenja aparata za pročišćavanje zraka neki sastojci pokazuju vrlo brzo prodiranje kroz filtere. i sl.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. djelatnici su dužni primijeniti respiratornu zaštitu minimalno na razini C. kao što je dokazano kod dugotrajno vidljive prašine koja se prenosi zrakom. provest će se praćenje aerosola u stvarnom vremenu (koristeći MIE PDM-3 Miniram ili sl.1.) i izvršit će se procjena koncentracije metala u zraku imajući u vidu najpesimističnija predvi anja. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. Prihvat i ugradnja otpada materijala. stranica 104 od 348 .

. Za vrijeme davanja naputaka o zdravlju i sigurnosti na odlagalištu pregledat će se signali u slučaju opasnosti. • Pružanje obiju ruka. minimalne veličine 7. bit će potrebni walkie-talkie ili neko drugo sredstvo radi komunikacije. Ako na Odlagalištu radi više od jedne grupe i ako te grupe ne mogu fizički komunicirati jedna s drugom.POZOR. odredit će se Zona zabrane pristupa. dlanova okrenutih prema van. Isti će se pregledati pri upućivanju o zdravlju i sigurnosti na odlagalištu.OPASNOST. Sigurnosna zona na gradilištu i kontrola pristupa zoni Sigurnosne zone na gradilištu nisu potrebne kod nerizičnih aktivnosti.HAJDEMO ODAVDE! • Podignuti palčevi . naglo ih zaustavljajući direktno ispred trupa u razini ramena .DO I OVDJE.5 metara udaljenosti od stranica 105 od 348 . ODMAH NAPUSTI PODRUČJE.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.ODSTUPI. Terensko se osoblje u hitnim situacijama može još koristiti zvučnim sirenama ili trubama na vozilima. terensko će se osoblje koristiti ručnim signalima. Za vrijeme rizičnih aktivnosti (npr. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. • Guranje jedne ili obiju ruka od tijela prema van .TREBAM POMOĆ. kopanja rovova. Prihvat i ugradnja otpada III.5. otvorenih šaka.1.NE/OVO NE IZGLEDA DOBRO.1. .POŠALJI POMOĆ.GUŠIM SE/BEZ ZRAKA. • Opetovani kratki signali trubom Kada učinkovita komunikacija govorom ne bude moguća zbog pretjerane buke (usred rada strojeva). stabilizacije mulja). • Ruke na tjemenu . • Spušteni palčevi .NAPUSTI PODRUČJE ČIM MOŽEŠ. iskopavanja otpada. i .4 KONTROLA NA GRADILIŠTU Komunikacijski sustav na gradilištu Terensko osoblje će obavljati sve radove tako da se svaki radnik u svakom trenutku može vidjeti i čuti drugog radnika ili grupu. • Ruke koje se hvataju za vrat .STANI TOČNO TU GDJE JESI.DA/SVE JE U REDU. Signali koji bi se mogli koristiti su sljedeći: • Jedan dugi signal trubom (>3 sekunde) • Dva duga signala trubom • Tri duga signala trubom .A. Primjeri ručnih signala koji se mogu koristiti su sljedeći: • Mahanje rukom prema tijelu u znak poziva . • Zabacivanje desne čvrsto stisnute šake s ispruženim desnim palcem naglo preko desnog ramena .

Sva će se sumnjiva zaštitna oprema stranica 106 od 348 . brojčane oznake "1". kao što je to dolje opisano (tj. trajanje radnji na Odlagalištu. i " 3" koristit će se za označavanje stupnja zaštitne opreme koji će se primjenjivati zajedno s naznačenim stupnjem zaštite dišnih putova. SHSC je dužan osigurati da cijelo osoblje koje ulazi u Zonu zabrane pristupa nosi obveznu zaštitnu opremu. skladištenje. Pitka voda će biti dostupna u svako doba u Zoni za dekontaminaciju i Nezaga enom području. i električnim kablovima (ukoliko nisu označeni na samom odlagalištu). održavanje. Sadržavati će materijale za dekontaminaciju (kao npr.1. Područje izvan Zone zabrane pristupa i Zone smanjenja kontaminacije naznačeno je kao Uporišna zona. Za dekontaminaciju opreme za premještanje zemlje i iskopavanje. redom na respiratore pod tlakom. koncentracije u trajanju dužem od pet minuta. Granice Zone zabrane pristupa moraju se označiti preprekama. "2". telefonima. Ukoliko koncentracije parametara budu veće od pozadinskih.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. itd. tj. "B-1". vreće za bacanje PPEa) i bit će organizirana tako da se omogući dekontaminacija terenskog osoblja smještenog uz vjetar od Zone zabrane pristupa. najčešćem smjeru vjetra. Prihvat i ugradnja otpada rubova odlagališta štetnog materijala ili iskopina. Monitoring će se provoditi periodički na parametrima niz vjetar od Zone zabrane pristupa. te naznačiti opasnosti na Odlagalištu. čunjevima. i sl. parametar niz vjetar proširit će se do točke u kojoj su koncentracije niz vjetar i pozadinske koncentracije slične. Svi materijali i tekućine za dekontaminaciju propisno će se skupiti i pripremiti za pravilno odlaganje. koristit će se centralizirani objekt za dekontaminaciju. Do Zone zabrane pristupa moći će se doći preko označene Zone smanjenja kontaminacije (CRZ). i "D" odnosit će se posebice na stupnjeve respiratorne zaštite. ograničenja PPE-a tijekom temperaturnih krajnosti. te za osoblje. Prije upotrebe cijelu će opremu i odjeću prekontrolirati oni koji će je nositi. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. aparatima za gašenje požara. te na odsustvo respiratorne zaštite. bez obzira na traženi stupanj zaštite dišnih putova. mjestima za pranje očiju. Imajući u vidu moguće opasnosti od izloženosti kože koje bi mogle zahtijevati široki opseg odjeće za osobnu zaštitu. Prije početka radova HSO će uputiti terensko osoblje o točnim mjestima rada i Zonama zabrane pristupa. te da poboljšani stupanj zaštitne opreme bude lako dostupan. kade. čime bi se osiguralo da koncentracije svih sastojaka budu slične pozadinskim koncentracijama. stupanj zaštitne opreme može se u potpunosti definirati oznakom "C-2". respiratore za pročišćavanje zraka. "C". prikladnost.A. selekcije PPE-a. četke. HASP mora točno odrediti tražene stupnjeve zaštitne opreme i poboljšati kriterije za svaki radni zadatak. te postupke stavljanja/skidanja opreme.). upotrebu. Zonama za dekontaminaciju. Osobna zaštitna odjeća i zaštita dišnih putova Sljedeća će se shema koristiti za označavanje traženih stupnjeva osobne zaštitne opreme za i opreme za zaštitu dišnih putova: abecedne oznake "B". priboru za prvu pomoć. CRZ će se koristiti u svrhu dekontaminacije osoblja i manjih komada opreme.

kemikalije. gdje god je moguće. bijele boje s patentnim zatvaračima.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Dodatna zaštitna odjeća sadrži slijedeće dijelove: MODIFICIRANA ZAŠTITNA ODJEĆA RAZINE D-2 • Zaštitna odjeća razine 1. i • Vanjske rukavice napravljene od nepropusnog materijala koji može zadržati moguće kemijske tvari u očekivanom vremenu. zaposlenici trebaju odmah napustiti takvo područje i obavijestiti HSO prije nego što pre u na razinu zaštite C ili višu. Kao smjernicu treba proučiti proizvo ačeve podatke o propusnosti. Ako se sumnja na mogućnost udisanja opasnih tvari (neuobičajen i neprekidan miris. ZAŠTITNA ODJEĆA RAZINE D-3 • Zaštitna odjeća razine 2. • Zaštitne naočale. • Zaštitni kombinezon s kapuljačom. azbest i čestice prašine.1. RC-ov SHSC mora obavijestiti terenske radnike. antistatik. otporan na vodu. bijele boje s patentnim zatvaračima se koristi na mjestima gdje postoji vjerojatnost češćeg kontakta s otpadom. azbest i čestice prašine. • Zaštitne kacige (kada postoji opasnost od povišenih elemenata). koja je dopunjena Direktivama 93/68/EEC i 96/58/EC. čizme s čeličnim vrhom i zaštitne naočale koje se koriste na Odlagalištu moraju imati će oznaku i biti u skladu s Direktivom Vijeća EU 89/686/ EEC. s tim da će se prije obaviti monitoring zraka. Sve zaštitne kacige. Prihvat i ugradnja otpada odbaciti i primjereno ukloniti. Navedeni kombinezon se tako er može koristiti kada se radi u blatnim uvjetima. Ukoliko se pojave situacije koje su izvan opsega postojećih razina zaštite. stranica 107 od 348 . Ponovni ulaz će biti. • Narančaste zaštitne jakne (kada se radi u blizini javnog prometa). • Nitrilne ili lateks rukavice. slabost ili smetnje pri disanju). U opasnim područjima rad se neće nastaviti dok se ne procijeni uzrok opasnosti pomoću monitoringa zraka i dok se ne poduzmu dodatne zaštitne mjere koje odredi RC-ov SHSC. kemikalije. Minimalna potrebna razina osobne zaštitne odjeće biti će D-1. podzemnom vodom i procjednom vodom. s pozicije uz vjetar. • Gumene čizme ili čizme s čeličnim vrhom otporne na kemikalije. Zaštitni kombinezon s kapuljačom. Takva područja trebaju biti označena na karti i mora se obavijestiti HSO. bez silikona. netkani polietilen. • Zaštitno odijelo za slučaj špricanja kemikalija/tekućina (gdje je to prikladno). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. zaposlenici se trebaju odmah premjestiti na lokaciju koja se nalazi uz vjetar. • Čizme s čeličnim vrhom. otporan na vodu. i • Slušna zaštita (za vrijeme bušenja i ostalih aktivnosti koje proizvode buku). antistatik. bez silikona.A. a sastojat će se od slijedećeg: ZAŠTITNA ODJEĆA RAZINE D-1 • Standardna radna odjeća (duge hlače i košulja s rukavima). netkani polietilen.

Ondje gdje je prikladno izbjeći moguću unakrsnu kontaminaciju. Prva faza sadrži grubu dekontaminaciju osoba i opreme. Zaposlenici se minimalno moraju pridržavati procedure za dekontaminaciju navedene dolje. • Stanica 2: Pranje i ispiranje vanjske odjeće. 1 za ispiranje).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.1. ploča za obavijesti. čizama i rukavica Ribanje čizama.. Sva zemlja dobivena na takav način vraća se. vodu za pranje. i to se odvija u Zoni smanjivanja kontaminacije. osim u hitnim slučajevima. Alconox). U razdoblju toplih vremenskih uvjeta. Ispiranje vodom. Tamo gdje se smatra da je dekontaminacija neophodna. instrumenti za monitoring.g. sjedalicu za skidanje čizama. Dekontaminacija osoblja HSO i/ili RC-ov SHSC će odrediti kada je dekontaminacija neophodna. Područje na kojem se nalazi objekt za dekontaminaciju treba imati plastičnu podlogu na tlu koja je dovoljno velika za osoblje. te se sastoji od uklanjanja krutih tvari pomoću struganja i četkanja. i posebnu otopinu za ispiranje ručnog alata za uzimanje uzoraka . • Stanica 3: Skidanje vanjskih rukavica stranica 108 od 348 .) odlaže se na plastične podlagače. Tipično područje za dekontaminaciju mora imati slijedeće sadržaje: • • • • • • • • • dvije kade za pranje (1 za pranje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Prihvat i ugradnja otpada Zaposlenici koji osjećaju posljedice neće ulaziti na opasno područje dok se simptomi ne povuku i dok se ne poduzmu dodatne mjere zaštite uz pomoć monitoringa. otopinu za dekontaminaciju (e. stanica za hla enje može se smjestiti u to područje. gdje je to moguće. vanjskih rukavica i odječe za zaštitu od špricanja (ukoliko je nošena) s otopinom za dekontaminaciju. u iskop. ljepljivu traku. nekoliko četki za ribanje. izme u instaliranih zdenaca za monitoring) potpuna dekontaminacija (čišćenjem parom) alata za bušenje tako er će se obaviti izme u istraživanih lokacija. Dekontaminacija uključuje dvije faze. ure aji i kontejneri za uzorkovanje. sapun za ruke. ručnu opremu i materijale za dekontaminaciju.A. itd. ručnike i plastične vrećice za jednokratnu uporabu. osoblje i oprema idu na potpunu dekontaminaciju u centralno postrojenje za dekontaminaciju prije nego napuste Odlagalište. • Stanica 1: Bacanje opreme Oprema korištena na odlagalištu (ručni alat. Odvajanje pri bacanju smanjuje vjerojatnost pojave unakrsne kontaminacije. Svi zaposlenici uključeni u rizične aktivnosti i/ili kontaminirano osoblje treba biti dekontaminirano prije napuštanja Odlagališta. (npr.

• Stanica 7: Područje za pranje Ruke i lice temeljito se operu. aparat za gašenje požara prikladan za obične zapaljive tvari. slušna zaštita. respirator se odloži na plastičnu podlogu. SHSC mora provjeriti jesu li osoblje i zaštitna oprema koja se ne baca cisti prije nego što se napusti Odlagalište. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Dodatna oprema za hitne slučajeve i sigurnost Pri svim radovima na terenu mora biti dostupna slijedeća oprema : • • • • • telefon. Sav materijal za dekontaminaciju (krut i tekuć. RC-ov SHSC dužan je provjeriti je li ta oprema čista. Odlaganje u kontejner obložen plastikom. i • pribor za prvu pomoć koji zadovoljava gore spomenute uvjete. Sve kemikalije koje se dovoze na Odlagalište moraju biti popraćene odgovarajućim Listama podataka o sigurnosti materijala (MSDS) koje se imaju ostaviti na gradilištu. cjelokupno osoblje mora oprati ruke i lice prije jela.1. i radnik se potom može vratiti na posao. zapaljive tekućine i požare na električnim instalacijama. • Stanica 5: Skidanje čizama. Izbjegava se dodirivanje lica prstima. smještat će se u bačve ili druge prikladne kontejnere osigurane u naznačenom skladišnom prostoru unutar CRZ-a radi uklanjanja. daju mu se nove rukavice lijepe se na spoju. • Stanica 4: Mijenjanje patrona ili respiratora (ako je primjenjivo) Ako radnik napusti Zonu zabrane pristupa kako bi promijenio patronu (ili respirator). Držanje opreme u plastici prije ulaska u Odlagalište ubrzati će dekontaminaciju. tekućina za ispiranje očiju. telefonski brojevi za hitne slučajeve. • Stanica 6: Skidanje respiratora (ako je primjenjivo) Respirator se uklanja. zaštitnog odijela i unutarnjih rukavica i odlaganje u kontejner za bacanje. osim kondenzata koji je nastao čišćenjem parom). pušenja ili odlaska s Odlagališta. ručna oprema) mogu biti potrebni posebni postupci dekontaminacije i/ili kemikalije. to je posljednji korak u postupku dekontaminacije.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. stranica 109 od 348 . rukavica i unutrašnje odjeće (ako je primjenjivo) Skidanje čizama. Ovaj uvjet se tako er odnosi na materijale za bušenje. Oprema za monitoring i ručni alat moraju se vratiti i dekontaminirati metodom koja odgovara toj vrsti opreme.A. kao i oprema za osobnu zaštitu. Prihvat i ugradnja otpada Skidanje vanjskih rukavica. Za odre enu opremu za uzorkovanje (npr. Vrši se tuširanje što je prije moguće. Kao minimalna mjera. Radnikov spremnik se mijenja za drugi.

Dokumentirati situaciju i mjere koje su poduzete. Kod ozbiljnih hitnih slučajeva (npr. 2. Osoblje se prilikom dolaska na Odlagalište mora upoznati s lokacijom najbližeg telefona te medicinskih objekata.1. RC-ov SHSC će poduzeti odgovarajuće mjere za odre ivanje prikladne obrade ili odlaganja kontaminiranog tla i omogućiti da svi potrebni postupci čišćenja budu završeni. U slučaju neizbježne ili stvarne opasnosti. Te mjere uključuju obustavljanje aktivnosti ili operacija u tijeku opasnosti. Upute za hitne slučajeve trebaju se staviti na istaknuto mjesto na Odlagalištu. RC-ov SHSC mora poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurao da se požari. koji će poduzeti odgovarajuće korake koji su gore opisani. ekipa za opasne materijale). Ukoliko RC-ov SHSC nije dostupan. 6. 5.A.5 PLAN DJELOVANJA U HITNIM I NEPREDVI ENIM SLUČAJEVIMA Ukoliko do e do pojave neočekivanih. evakuaciju osoblja. Minimalno se moraju poduzeti dalje navedeni koraci za postupanje u hitnim slučajevima. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. medicinski problemi izvan rutinske prve pomoći i požara izvan početnog stadija) osoblje na Odlagalištu je dužno slijediti upute iz RC-ovih postupaka za hitne slučajeve. potencijalno opasnih situacija koje se manifestiraju kao vidljivo onečišćenje. Obavijestiti osoblje na gradilištu. a do kojih može doći na Odlagalištu u toku redovnih aktivnosti. vatrogasci. ispuštanja ili izlijevanja ne bi pojavila. Primjeri su uključeni u Prilogu 5.1. Pozvati odgovarajuće osoblje (npr. pojedinac koji je primijetio takvu situaciju treba odmah o navedenom obavijestiti RC-ovog SHSC-a. i raščišćavanje cesta kako bi bile bez zapreka dok god traje opasnost. Stupiti u kontakt s odgovarajućom agencijom za zdravlje i/ili okoliš.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. na gradilištu moraju postojati MSDS-i za sve radne materijale. Prihvat i ugradnja otpada Usto. 4.A. neuobičajen ili jak neugodan miris ili neuobičajeno visoke vrijednosti onečišćenja zraka prilikom monitoringa. Nastaviti monitoring situacije nakon stabilizacije. policija. Za vrijeme opasnosti. u tom slučaju njegov zamjenik ili pretpostavljeni radnik na gradilištu može preuzeti ulogu RC-ova SHSC predstavnika sve dok RC-ov SHSC ne bude stranica 110 od 348 . Kada stigne pomoć. U slučaju opasnosti. i 7. Utvrditi problem i procijeniti opasnosti po zdravlje i okoliš. osoblje Odlagališta treba se staviti na raspolaganje hitnoj službi tako da osoblje za hitne slučajeve može pravodobno poduzeti potrebne mjere. eksplozije. 3. RC-ov SHSC će obaviti slijedeće zadatke: 1. te za spojeve koji se očekuju na Odlagalištu a koji bi mogli predstavljati zdravstvenu i sigurnosnu opasnost za osoblje. ponovila ili raširila. Nakon opasnosti. Poduzeti sve potrebne postupke za stabilizaciju situacije.5. uključujući evakuaciju Odlagališta ako je to potrebno. i stupiti u kontakt s RC-ovim SHSC-om. tada radnici na Odlagalištu moraju privremeno obustaviti rad. kako je to specificirano u HASP-u. skloniti se u sigurno područje. III. ukoliko je potrebno.

3.A. Raspon povreda. RC-ov SHSC će biti odgovoran za sveukupno osoblje. vatrogasna služba. 6.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. podalje od mjesta nesreće. Primjeri popisa kontakt brojeva za hitne slučajeve i Obrazac za izvještaj o incidentu prikazani su u dodatku 6. ako ih ima. RC-ov SHSC im prepušta kontrolu situacije. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Naziv i adresu Odlagališta. 5. Vrijeme i vrstu incidenta. Ipak. Osoblje će se evakuirati cestama koje vode na Odlagalište. 6. Naziv. Greške pri održavanju.1. i 7. Osoblje će osigurati opremu i materijale i odložiti ih na sigurno mjesto. kako bi se utvrdlio da su sve osobe evakuirane sa zahvaćenog područja. U HASP-u se mora nalaziti popis službi za hitne slučajeve s brojevima telefona. Osoblje će se ponovno sastati u blizini ulaza na Odlagalište ili na nekoj drugoj lokaciji koju odre uje RC-ov SHSC. Prihvat i ugradnja otpada dostupan. moraju se provesti slijedeći postupci evakuacije: Obavijestiti cijelo osoblje na terenu. operacijama ili projektiranju koje ne uzrokuju ozljede osoblja ili neposrednu štetu. Evakuacija Ne predvi a se da će biti potrebna potpuna evakuacija Odlagališta ili njegovih pograničnih dijelova. odnosno 7. Taj popis i mapa s prikazanim lokacijama Odlagališta i najbližom bolnicom za hitne slučajeve mora biti postavljena na uočljivo mjesto na terenu. 2. ili njegov/njezin predstavnik treba dati minimalno slijedeće informacije službi za hitne slučajeve: 1. RC-ov SHSC ima puno ovlaštenje za angažiranje navedenih potrebnih službi. hitna medicinska služba ). Ime i broj telefona osobe koja prijavljuje nesreću. Osoblje neće smjeti ponovno ući na područje odlagališta dok RC-ov SHSC (ili neko drugo ovlašteno lice) ne odredi je li ono sigurno. 1. 5. Hitne službe Ukoliko je u slučaju incidenta na terenu potrebna vanjska služba za hitne slučajeve (policija. ali će nastaviti s davanjem savjeta i sve ostale potrebne pripomoći. ne smatraju se hitnim slučajevima. 3. Od trenutka dolaska odgovarajuće službe za hitne slučajeve na gradilište. Ukoliko SHSC utvrdi da je evakuacija Odlagališta potrebna. stranica 111 od 348 . 4. 4. RC-ov SHSC će obavijestiti odgovarajuću agenciju za hitne slučajeve. vrstu i količinu uključenih materijala. RC-ov SHSC. 2. evakuacija može biti potrebna u području koje neposredno okružuje opasnu situaciju. i Utvr ene opasnosti za ljudsko zdravlje i/ili okoliš. RC-ov SHSC mora stupiti u kontakt s odgovarajućom službom.

treba potražiti profesionalnu medicinsku pomoć kako je to raspravljeno u daljnjem tekstu.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Stoga osim kod uklanjanja vanjske zaštitne odjeće i unakrsne kontaminacije (npr.A. treba ukloniti vanjske dijelove odjeće i oprati područje ozlijede sapunom i vodom. treba stupiti u kontakt s najbližom bolnicom (ime i smjernice do bolnice moraju biti u HASPu i oglašene na Odlagalištu) i odvesti ozlije enu osobu u bolnicu. • Ako je žrtva bez svijesti ili se nije u mogućnosti micati. te što prije obavijestiti RC-ov SHSC: • Ako je u mogućnosti. Ako je potrebna daljnja medicinska pomoć. mučnina. treba započeti sa sljedećim planom aktivnosti. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. a ozljeda nije ozbiljna. i/ili isprati obilnim količinama pitke vode. U oba slučaja. Ako je ozljeda ozbiljna. zaustaviti jaka krvarenja i smjesta pozvati hitnu pomoć. Ako se netko na Odlagalištu ozlijedi ili razboli. ozlije ena osoba treba otići do najbližeg dostupnog pribora za prvu pomoć. Treba poduzeti odgovarajuće mjere za zaštitu privatnosti radnika u svezi s oblačenjem i skidanjem zaštitne odjeće. Zatim treba pružiti ispravnu prvu pomoć. Ako je ozljeda bila izložena potencijalno opasnim plinovima ili parama (glavobolja. Ako je potrebno. ako nije poduzeta dekontaminacija. • Ako je potrebna daljnja medicinska pomoć. mulj). dezorijentiranost). neposredno liječenje ozljeda trebalo bi imati prednost pred osobnom dekontaminacijom. Primijeniti umjetno disanje ukoliko žrtva ne diše. • Ako ozljeda uključuje strani materijal u očima. Prihvat i ugradnja otpada Plan djelovanja za hitne medicinske slučajeve Ne očekuje se da odre eno kemijsko onečišćenje unutar ovog projekta predstavlja neposrednu opasnost po ljudsko zdravlje. trebaju se poduzeti odgovarajuće mjere opreznosti da bi se izbjegao prijenos kontaminacije na vozila i druge ure aje. Nakon što je pružena odgovarajuća medicinska pomoć.1. stranica 112 od 348 . smjesta je potrebno nazvati hitnu pomoć. potrebno je smjesta isprati oči otopinom za ispiranje. • Osoba imenovana od strane RC-ovog SHSC-a za omogućavanje brze i adekvatne medicinske pomoći zadužena je pratiti ozlije enu osobu do bolnice. sve dok se ne utvrdi vrsta ozlijede. OZLIJE ENU OSOBU NE MICATI. žrtvu treba izvesti na svježi zrak i što prije je odvesti do najbliže bolnice (informacija dostupna u HASP-u). vrtoglavica. OSIM U SLUČAJU AKO JE TO APSOLUTNO NEOPHODNO KAKO BI SE SPASIO NJEGOV ILI NJEZIN ŽIVOT. ili ako nešto upućuje na lom kralježnice ili vrata. Osoblje na Odlagalištu dužno je sa sobom ponijeti zdravstvenu knjižicu kada god se nalazi na Odlagalištu. imenovani suputnik treba obavijestiti HSO i pripremiti pismeni izvještaj. To se može učiniti upotrebom plastičnih podlagača ili pokrivača koji se nalaze u priboru za prvu pomoć. a u me uvremenu stupiti u kontakt s bolnicom i izvijestiti ih o situaciji.

Ozebline .Ako radnik pati od iscrpljenosti od vrućine.Bilo koji radnik koji pati od ozeblina treba biti odmah smješten na toplo mjesto. Unesrećenom se ne smije ništa davati oralno. mokri ručnici. Zagrijavanje se mora odvijati polako. nakon njihova zagrijavanja izme u njih bi se trebala staviti gaza. zapaljeni motor vozila koji se zapali. S ovim aparatima ne smije se pokušavati gasiti požare koji su se proširili na veliko područje ili koji su zahvatili veće količine zapaljive tekućine. Odjeća se treba ukloniti ili raskopčati. Prihvat i ugradnja otpada • Ako je ozljeda radnika povezana s fizičkom opasnosti koja je prethodno utvr ena u poglavlju 2. itd. Ukoliko je unesrećeni pri svijesti i ukoliko to prihvaća. stranica 113 od 348 . Ako se smrznuti dio tijela ugrije i ponovo zamrzne. Unesrećeni treba ležati s uzdignutim nogama. a za hla enje kože trebaju se upotrijebiti hladni oblozi. ili ukoliko mu se stanje pogorša. a NE vruću vodu.Ako radnik doživi toplotni udar. ne smije mu se dati hrana ni piće.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. male količine prolivenog i zapaljenog benzina. U tom slučaju se mora hitno provesti evakuacija radnika i pozvati vatrogasnu službu. treba promatrati unesrećenog zbog eventualne pojave simptoma stanja šoka. U slučaju ozljede zaposlenika na odlagalištu za vrijeme faze sanacijskih aktivnosti. Ozlije eni dijelovi bi se trebali lagano zaviti. POTREBNO JE ODMAH POTRAŽITI LIJEČNIČKU POMOĆ.A. Požari i eksplozije Suhi kemijski aparati za gašenje požara su efikasni za požare uzrokovane običnim zapaljivim materijalima kao što su drvo. ili plahte. trebao bi biti premješten iz toplog u hladnije mjesto. sve dostupne tehničke informacije i popratna dokumentacija moraju se predočiti liječniku. unesrećenog treba nadgledati zbog eventualne pojave simptoma stanja šoka. Dok se čeka dolazak kola hitne pomoći. trava. odgovarajuća prva pomoć biti će provedena na slijedeći način: Hipotermija . Za vrijeme tih postupaka. Zaposlenika se treba udaljiti od hladnoće i dati mu toplu odjeću ili deke. Ozebla mjesta na tijelu trebaju se staviti u toplu (37 do 40°C). Ako se unesrećeni ne oporavi unutar pola sata. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.Ako radnik pati od hipotermije. Ako su zahvaćeni ručni ili nožni prsti. Iscrpljenost od vrućine . bez trljanja ili masiranja. Oni su prikladni za male lokalizirane požare kao što su bačve sa smećem koje gori. potrebno je potražiti stručnu liječničku pomoć. Žrtva se treba ukloniti od vrućine na hladnije mjesto. Ako je potrebno. ŽRTVU TREBA OHLADITI ŠTO JE PRIJE MOGUĆE tako da je se uroni u mlaku vodu ili umota u mokre plahte. liječničkom osoblju ili zdravstvenoj ustanovi.1. treba ga ponovo ugrijati na sobnoj temperaturi. valja potražiti liječničku pomoć. Toplotni udar . Sa smrznutim površinama treba rukovati pažljivo. potrebno je smjesta zatražiti hitnu medicinsku pomoć. trebalo bi mu dati pola čaše vode svakih 15 minuta. zapaljive tekućine i električna oprema.

Odmah potražiti medicinsku pomoć. U slučaju požara ili eksplozije: • Ako se situacija može kontrolirati raspoloživim resursima bez ugrožavanja zdravlja i sigurnosti zaposlenih na Odlagalištu. Pokušati ispirati ispod očnih kapaka. treba poduzeti izravne aktivnosti u skladu s tim. Prva pomoć pri izloženosti kemikalijama U slučaju izloženosti kemijskim utjecajima za vrijeme sanacije mora se pridržavati slijedećih postupaka: • Dodir s očima: Ispiranje obilnom količinom čiste vode 15 minuta ili više.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Na odlagalištu nije dozvoljeno pušenje osim u unaprijed označenim područjima. ne smije se izazvati povraćanje. Prihvat i ugradnja otpada Kod moguće situacije izbijanja požara najviše pomaže prevencija. Ne koristiti sapun na inficiranom području. Ukloniti sve radnike s područja požara u najkraćem mogućem roku. Plan za velika isparavanja Kontrolni plan isparavanja treba biti uspostavljen za vrijeme aktivnosti iskopavanja.A. Ukoliko je netko bio previše izložen kemijskom utjecaju ili pokazuje znakove izloženosti. Odmah telefonom obavijestiti osoblje zaposleno na odlagalištu i vatrogasnu službu (u HASP-u će pisati neophodni telefonski brojevi za hitne slučajeve).1. Potrebno je smjesta potražiti medicinsku pomoć. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. ukoliko je to moguće. Treba naglasiti da se simptomi znaju pojaviti tek nakon nekog vremena poslije izloženosti. • Udisanje: Premjestiti unesrećenog uz vjetar zbog svježeg zraka. • Dodir s kožom: Ispirati obilnom količinom pitke vode najmanje 15 minuta (potražiti pomoć ukoliko je neophodno). Potražiti pomoć. Uvjeti monitoringa stranica 114 od 348 . Nije dozvoljeno zadržavanje vozila s upaljenim motorom na mjestima gdje se nalazi suha trava ili drugi zapaljivi materijal. Ako su opekline vidljive potražiti odmah liječničku pomoć. • Ako ne: Izolirati požar kako se ne bi proširio. treba ga pregledati liječnik. Ukoliko je potrebno dati umjetno disanje dok ne stigne hitna pomoć. Vidjeti postoje li znakovi izloženosti i znakovi teškoća pri disanju. Glavne komponente tog plana opisane su u poglavljima koja slijede. • Unošenje: Ukoliko se kontaminirani materijali progutaju. Pozvati odgovarajuće medicinsko osoblje.

velika isparavanja se identificiraju kao razine VOC-a koje prelaze dozvoljenu granicu za više od 1 ppm na lokaciji 60 metara niz vjetar od radnog područja (ili pola razdaljine do najbližeg naseljenog područja. Velika isparavanja Minimalno. Ako razina VOC-a u zoni 6 od metara premaši ustanovljeni gornji limit za bilo koji vremenski period. radne aktivnosti mogu se nastaviti. mora se postaviti aeronautička vreća ili neki sličan ure aj pomoću kojeg se nadgleda smjer vjetra (ukoliko neki takav ure aj već ne postoji na odlagalištu). radovi se mogu nastaviti. Ukoliko se mjerenjem evidentira ta razina: • Prekidaju se sve radne aktivnosti i provode se tehničke kontrole radi smanjenja ispuštanja VOC-a.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Radne aktivnosti se prekidaju a monitoring se nastavlja. nakon prestanka rada. tada se koncentracije VOC-a moraju mjeriti ili 60 metara niz vjetar od radnog područja ili na polovini udaljenosti od najbližeg naseljenog prostora (uzima se manja vrijednost od te dvije). Prikladne tehničke kontrole moraju se primijeniti zbog kontrole ispuštanja VOC-a. koncentracije VOC-a prekoračile ustanovljenu donju graničnu vrijednost. razina VOC-a 60 metara niz vjetar od radnog područja (ili pola razdaljine do najbližeg naseljenog područja. Minimalno se trebaju poduzimati slijedeći action levels/ stupnjevi djelovanja: • Ukoliko ukupna razina VOC-a na obodnici niz vjetar u Zoni zabrane pristupa prekorači donju dozvoljenu graničnu vrijednost. • Ako napori da se smanji ispuštanje VOC-a pri samom izvoru ne uspiju i koncentracije VOC-a ostanu na razini većoj od ustanovljene donje razine više od 30 minuta u zoni od 6 metara. kako je specificirano u HASP-u. nakon prestanka rada ili zbog hitnosti.A. tada se hitno stranica 115 od 348 . • Ukoliko su.1. koncentracije VOC-a na obodnici niz vjetar u Zoni zabrane pristupa padne ispod ustanovljene donje granične vrijednosti. Ako su VOC-i ispod ustanovljene donje granične vrijednosti. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. koji je prikazan dolje. ali su manje od ustanovljene gornje granične vrijednosti za obodnicu radnog područja. U suprotnom su neophodne tehničke kontrole radi smanjivanja ispuštanja VOC-a. tada se mora provoditi monitoring zraka unutar 6 metara od obodnice najbližeg naseljenog područja (ovdje se spominje kao zona od 6 metara). • Ukoliko razina VOC-a na obodnici radnog područja premaši ustanovljenu gornju graničnu vrijednost. nakon prestanka rada. tada se odmah primjenjuje Plan za velika isparavanja. uzima se manja vrijednost) premašuje ustanovljenu donju graničnu vrijednost na dulje vremensko razdoblje. • Ukoliko. uzima se manja vrijednost). Prihvat i ugradnja otpada Rubovi radnog prostora uz i niz vjetar neprestano će se nadzirati radi prisutnosti VOC-a i to upotrebom PID-a kojim se može neprekidno vršiti monitoring. • Ukoliko. radne aktivnosti moraju se zaustaviti i mora se provesti monitoring zraka niz vjetar kako bi se osiguralo da se ne zahvati najbliže naseljeno područje.

unutar zone od 6 metara opisane gore. Mogu postojati nepoznati uvjeti. izvor ispuštanja VOC-a stavljen pod kontrolu i koncentracije VOC-a su ispod ustanovljene donje razine na lokaciji 60 metara niz vjetar od radnog područja (ili pola udaljenosti do najbližeg naseljenog područja). tj. sa snimanjem u intervalima od 30 minuta. lokacije na Odlagalištu. Izvještaj se što je prije moguće proslje uje do HSO-a na daljnju istragu. Izvještaj je dužan sastaviti očevidac (ako je to moguće) uz pomoć RC-a i/ili podizvo ačeva SHSC-a. Ovaj plan ne može uzeti u obzir svaki nepredvi eni uvjet ili predvidjeti svaku situaciju. radne aktivnosti mogu se nastaviti. premjestiti na drugu lokaciju) ili zaustaviti prije rasprave s HSO-om i primjene prikladnih mjera zaštite.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. nakon prestanka rada. Ukoliko se očitavanja ispod 1 ppm održe minimalno 30 minuta. • RC-ov SHSC mora odmah kontaktirati lokalnu policiju ili hitne službe i upoznati ih sa situacijom. moraju se obavijestiti HSO i RC-ov voditelj projekta i mora se ispuniti Obrazac za izvještaj o incidentu (primjer prikazan u Prilogu 7). Plan djelovanja Plan za velika isparavanja mora najmanje uključivati slijedeće aktivnosti: • Na snagu stupaju svi postupci djelovanja koji su popisani u HASP-u. Izvještaji o nezgodama i incidentima Ukoliko do e do incidenta ili nezgode. Kontakt osobe u hitnim slučajevima Objava informacija za hitne slučajeve mora biti dio HASP-a i mora biti razmatrana na svim sastancima za upućivanje o sigurnosti na gradilištu.1. i • Mora se provoditi kontinuirani monitoring zraka. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Ukoliko osoblje sumnja ili nai e na područja s neočekivano velikom razinom onečišćenja ili se pojavi situacija koja je očito izvan sigurnosnih mjera ovdje opisanih.A. monitoring zraka u zoni od 6 metara HSO može se zaustaviti ili modificirati. • Ukoliko je. stranica 116 od 348 . Prihvat i ugradnja otpada primjenjuje Plan za velika isparavanja. Ove informacije moraju tako er biti postavljene na vidljiva mjesta. radne aktivnosti moraju se modificirati (npr. Nepredvi ene okolnosti Zdravstvene i sigurnosne mjere navedene u ovom planu temelje se na najboljim informacijama dostupnima u vrijeme izrade. a poznati uvjeti mogu se promijeniti.

PRILOG 1 PRIMJER OBRASCA ZA ODOBRENJE PROMJENE POSTUPAKA NA TERENU stranica 117 od 348 .

PRILOG 1 OBRAZAC ZA ODOBRENJE PROMJENE POSTUPAKA NA TERENU Broj promjene ______________ Datum: ___________________ Trajanje zatraženog odobrenja Samo danas Trajanje zadatka Opis preinačenja procedura: ____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Opravdanje: _________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Osoba koja je zatražila promjenu: ______________________________ Ime ______________________________ Titula ______________________________ Potpis Usmeno odobrio: _______________________________ Ime _______________________________ Titula _______________________________ Datum i vrijeme Odobrio: ______________________________ Ime ______________________________ Titula ______________________________ Potpis ______________________________ Datum i vrijeme stranica 118 od 348 .

PRILOG 2 PRIMJER OBRASCA ZA UPUĆIVANJE U MJERE SIGURNOSTI stranica 119 od 348 .

medicinskih tehničara: ________________________ Tel: ____________________________ PRISUSTVOVALI SU: IMENA ŠTAMPANIM SLOVIMA ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ POTPIS ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ stranica 120 od 348 .PRILOG 2 OBRAZAC ZA UPUĆIVANJE U MJERE SIGURNOSTI Datum: ________________________ Projekt: ______________________________ Ime:___________________________ Broj projekta: _________________________ Radna lokacija: _______________________________________________________________________ Tip posla koji treba obaviti: _____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ PREDSTAVLJENJE TOČKE MJERA SIGURNOSTI Kemijske opasnosti: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Fizičke opasnosti/podzemne instalacije: ___________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Mjere sigurnosti vezane uz vrijeme: ______________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Opasnosti specifične za odre ene zadatke: _________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Pitanja sigurnosti: _____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Promjene u HASP-u: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Zaštitna odjeća/oprema: _______________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Posebna oprema: _____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Pitanja zaštite zdravlja i sigurnosti: _______________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Postupci za hitne slučajeve: _____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Bolnica/Ambulanta: ______________________________ Tel: ____________________________ Adresa: ________________________________________ Tel.

PRILOG 3 SAŽETAK PRIKAZA RANIJE DETEKTIRANIH SPOJEVA I NJIHOVIH MAKSIMALNIH KONCENTRACIJA stranica 121 od 348 .

PRILOG 3 MAKSIMALNE KONCENTRACIJE SASTOJAKA VEĆ OTKRIVENIH NA GRADILIŠTU MAKSIMIM KONCENTRACIJE 88.85 µg/L 251. stranica 122 od 348 .2 µg/L 22.3 µg/L MEDIJ podzemna podzemna podzemna podzemna voda voda voda voda KOMPONENTA amonijak arsen sveukupna ulja mineralna ulja Podaci se odnose na razdoblje prije provedene sanacije.1 mg/L N 11.

PRILOG 4 PRIMJER MINIMALNOG ODMORA PO OBAVLJENOM POSLU stranica 123 od 348 .

Izmjeriti puls prije posla. 240g) za svakog odmora. Imati na raspolaganju najmanje 10 vrećica s ledom. Možda će biti potrebni češći odmori. Vidi gore. Popiti najmanje 8 unca (cca. Vidi gore. ali prostor za odmor mora se dijeliti. Vidi gore.PRILOG 4 TABLICA 1 Preporučeni odmori za toplih vremena Temperatura 21 do 24°C Posao 3 sata Odmor 5 min Komentari Razmotriti proces od vrućine na sastanku za sigurnost. Nastojati promijeniti raspored posla kako bi se izbjeglo raditi po podnevnoj vrućini. na početku stanke za ručak i na kraju dana. 24 do 27°C 3 sata 15 min 27 do 29°C 2 sata 10 min 29 do 32°C 90 min 10 min iznad 32°C 90 min 10 min stranica 124 od 348 . Sjesti za vrijeme odmora. Predvidjeti odmor za piće najmanje svakih 2 sata. Nastojati osigurati zajedničko područje za rad.

PRILOG 5 PRIMJER MSDS-a – LISTE PODATAKA O SIGURNOSTI MATERIJALA stranica 125 od 348 .

Bez kontakta s jakim oksidantima. AGENSI ZA GAŠENJE VATRE: Gasiti vatru iz zaštićene pozicije. ako je riječ o prahu. električna rasvjeta i oprema otporna na eksploziju prašine. u kombinaciji s dišnom zaštitom. uključujući aparat za disanje. Vatrogasci moraju nositi punu zaštitnu odjeću. POŽAR Zapaljivo. IZLOŽENOST UDISANJE KOŽA OČI Crvenilo. sprej. Kašalj. Uvijek zatražiti liječničku pomoć. Sitne raspršene čestice iz eksplozivne mješavine u zraku. Zaštitne rukavice. povraćanje. ispušta iritirajuće ili toksične pare (ili plinove) u vatri. piti niti pušiti za vrijeme rada. Isprati usta. Fizički kontakt. a potom otići liječniku. isprati kožu s mnogo vode. Prvo ispirati nekoliko minuta s mnogo vode (skinuti kontaktne leće. proljev. pjena. potražiti liječničku pomoć. zatvoreni sustav. ako je u obliku sitnog praha ili prašine kad je izložena vrućim površinama ili plamenu. zaštitna odjeća. voda. sivilo kože. Ne jesti. Zatvoreni sustav i ventilacija. Zaštita očiju. Izazvati povraćanje. grlobolja. Bez kontakta s vrućim površinama. Proljev. ugljični dioksid. zatražiti liječničku pomoć. slabost. odmor. nesvjestica. povraćanje UNOŠENJE stranica 126 od 348 . ako je to lako izvodljivo). umjetno disanje ako je naznačeno. zadihanost. grlobolja. mučnina. Prati ruke prije jela. Vatrogasci moraju nositi punu zaštitnu odjeću. EKSPLOZIJA Spriječiti taloženje prašine. Izbjegavati svaki kontakt.Me unarodne kartice za kemijsku sigurnost VRSTE OPASNOSTI/ IZLOŽENOSTI AKUTNE OPASNOSTI/ SIMPTOMI PREVENCIJA PRVA POMOĆ/ PROTUPOŽARNE MJERE SREDSTVO ZA GAŠENJE VATRE: Prah. Crvenilo. uključujući aparat za disanje. Bez otvorenog plamena. Svježi zrak. Ukloniti kontaminiranu odjeću. opasnost od vatre i eksplozije je malena.

Odvojiti od jakih oksidanata. stranica 127 od 348 . halogena. Ne smije se dozvoliti da ta kemikalija u e u okoliš (dodatna zaštita: puna zaštitna odjeća. hrane i stočne hrane. POHRANA Otporna na vatru. Treba se osigurati da se tekući otpad drži podalje od gašenja požara. Pomesti prolivenu tvar i zatvoriti je u posude. Kategorija opasnosti: 6. Ne isprati u kanalizaciju.1 UN skupina za pakiranje: II Morski zaga ivači. Pažljivo sakupiti ostatak i spremiti na sigurno mjesto. PAKIRANJE I OZNAČAVANJE Ne prevoziti s hranom i stočnom hranom. kiselina. uključujući aparat za disanje).UKLANJANJE IZLJEVA Evidentirati opasno područje.

bubrege i želučano-crijevni trakt. perforaciju nosnog septuma i ozljede tkiva. oštećenje bubrega. kožno sivilo i hiperkeratozu. bubrege. te elektrolite. jaka krvarenja. sivi. RIZICI UDISANJA: Isparavanje pri 20°C je zanemarivo. brzo doseći. GRANICE IZLOŽENOSTI NA POSLU (OEL): TLV: ppm. Kad korištenja s jakim oksidantima i halogenima dolazi do opasnosti od požara i eksplozije. Tvar se može unijeti u tijelo udisanjem njezina aerosoloa. Liječnički nadzor je indiciran. PUT IZLOŽENOSTI: Krhki. jetru. te kroz kožu ili unošenjem u organizam. živčani sustav. Ova tvar je karcinogena za ljude. šok i smrt. FIZIČKE OPASNOSTI: KEMIJSKE OPASNOSTI: Prilikom zagrijavanja stvaraju se toksične pare. 0. u prahu Atomska masa: 74.9 VAŽNI PODACI: FIZIČKO STANJE. poremećaj pigmentacije. POSLJEDICE DUGOTRAJNE IZLOŽENOSTI ILI ONE KOJA SE PONAVLJA: Dug ili stalan kontakt s kožom može uzrokovati dermatitis.01 mg/m3 (kao TWA) A1 (ACGIH 1994-1995) stranica 128 od 348 . kožu i dišni trakt > jaki iritans. Dug ili stalan kontakt može uzrokovati osjetljivost kože. Posljedice se mogu pojaviti kasnije. uzrokujući neuropatiju. Izloženost može uzrokovati smrt. Metalni arsen. Toksični arsenovi plinovi mogu se stvoriti u kontaktu s kiselinom ili kiselinskim tvarima i nekim metalima kao što su galvanizirani ili laki metali. kristali metalnog izgleda i bez mirisa.Me unarodne kartice za kemijsku sigurnost ARSEN ARSEN => Sivi arsen. gubitak tekućine. me utim. IZGLED. štetna koncentracija čestica koje kolaju zrakom može se. Tvar može imati posljedice za krvotok. te uzrokovati grčenja. Tvar može djelovati na sluznicu. POSLJEDICE KRATKOTRAJNE IZLOŽENOSTI: Tvar iritira oči. Reagira s dušičnom kiselinom. vrućom sumpornom kiselinom. kožu.

arsenic trichloride (ICSC # 0378).8 x 10 (+18) pri 0°CpS/m Toksičnost po okoliš: tvar je toksična za vodene organizme. takoder kartice za specifične sastojke arsena. ili prilikom zavarivanja. ali u literaturi ne postoji točka žarišta. ZABILJEŠKE: Tvar je zapaljiva.FIZIČKA SVOJSTVA: Točka sublimacije: 613°C Relativna gustoća (voda = 1): 5. indiciran je periodični liječnički pregled. V. Ne koristiti u blizini vatre ili vrućih površina.7 Topljivost u vodi: 0 Strujna provodljivost (nema je na kartici): 3. Radna odjeća se ne smije nositi kući. Preporučuje se ne dozvoliti ulazak kemikalije u okoliš jer će tu i ostati. arsine (ICSC # 0222). Ovisno o razini izloženosti. DODATNE INFORMACIJE: ICS C: 001 3 stranica 129 od 348 . npr. arsenic pentoxide (ICSC # 0377).

PRILOG 6 PRIMJER POPISA KONTAKT BROJEVA ZA HITNE SLUČAJEVE stranica 130 od 348 .

PRILOG 6 Primjer popisa kontakt brojeva za hitne slučajeve Kola hitne pomoći Javni odjel za sigurnost (policija i požari) Bolnica Traumatološki centar MDEQ voditelj projekta Gra evinski voditelj Voditelj projekta Projektni inženjer HSO RA SHSC Broj za hitne slučajeve (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) Broj za slučajeve koji nisu hitni (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) stranica 131 od 348 .

PRILOG 7 PRIMJER OBRASCA ZA IZVJEŠTAJ O INCIDENTU stranica 132 od 348 .

na kojemu je zadatku zaposlenik tada radio. a ne samo prvu pomoć. uvjete rada. itd.): ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ stranica 133 od 348 .PRILOG 7 PRIMJER OBRASCA ZA IZVJEŠTAJ O INCIDENTU/NESREĆI U slučaju ozljede. molimo ispunite ovaj obrazac. itd. lokacije.): ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Opis nesreće/incidenta (ukratko opisati kako se zbila nesreća/incident. nesreće ili bolesti koji zahtijevaju liječničku pomoć. uloge zaposlenika. Adresa ureda zaposlenika za slanje pošte: ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ Lokacija ureda (ako je drugačija): _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ PODACI O ZAPOSLENIKU: Ime zaposlenika:_________________________________________________ Dužina zaposlenja: _______________________________________________ Broj zdravstvenog osiguranja: ______________________________________ Spol: muški ženski Datum ro enja: _________________________________________________ Kućna adresa: ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Zanimanje: _____________________________________________________ Odjel ili grupa: __________________________________________________ INFORMACIJE O PROJEKTU: Broj projekta: ___________________________________________________ Skraćenica projekta: ______________________________________________ Voditelj projekta: ________________________________________________ Terenski nadzornik: ______________________________________________ Opis projekta (kratki opis projekta.

te uzrok te nesreće/bolesti): ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Ime i adresa dežurnog liječnika: ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Ime i adresa bolnice (ako je primljen): ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Izvještaj pripremio:_______________________________ Titula: ______________________________ Datum: _____________________________ Potpis: ______________________________ stranica 134 od 348 . zahvaćenih dijelova tijela.PODACI O BOLESTI/OZLJEDI: Opis ozljede/bolesti (opis vrste ozljede/bolesti.

PRILOG 8 PRAVNA REGULATIVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU stranica 135 od 348 .

111/11) Zakon o gradnji (NN 175/03. 86/08.PRAVNA REGULATIVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU 1. Zakon o zaštiti na radu (NN br. 13. 75/09) Pravilnik o zaštiti na radu u gra evinarstvu (Sl. stranica 136 od 348 . 94/96. 114/02. 22/11. 21. 113/08. 123/08) Zakon o otpadu (NN br. 16. 55/11. 30. 31. 38/09. te provjere znanja o zaštiti od otrova (NN 62/99) Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (NN 34/10) Popis Hrvatskih normi za primjenu Pravilnika o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (NN 032/2011) Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08. 90/11) Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95. 27. 144/09) Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09) Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) 26. 23. 9. 12. 42/68 i 45/68) Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08) Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (NN 6/84. 28. list SFRJ br. 29. 32/98) Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada. 28/10) Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja. 4. 6. 18. 56/10) Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99) Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/2011) Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99) Pravilnik o sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (NN 35/94. 56/83) Pravilnik o opremi i postupku za pružanje prve pomoći i o organiziranju službe spašavanja u slučaju nezgode na radu (Sl. 139/10. 15. 11. 20. 71/10. 7. 8. 114/03. 2. 60/08. 10. 14. 87/09) Pravilnik o vrstama otpada (NN br. 43/09) Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07) Pravilnik o izradi procjene opasnosti (NN 48/97. 19. 3. list SFRJ br. 27/96) Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN br. 110/05. 22. 24. 126/03. 113/06) Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN br. 100/04) Zakon o prostornom ure enju i gradnji (NN 76/07. 123/97. 5. 178/04. 59/96. 25. 17. 111/06. 12/12) Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07. kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 117/2007. 112/01) Uredba o uvjetima za postupanje s otpadom (NN br. 84/11. 21/71) Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06) Zakon o državnom inspektoratu (NN 116/08. 55/94) Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 35/94.

Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN 28/2011) 40. Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite (NN 198/03) stranica 137 od 348 .B2. Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (Sl. SFRJ 65/88.9. l.100/62) 42. Svjetlo i rasvjeta – Rasvjeta radnih mjesta – 1.C9.100) 37. 126/03) 38.B2. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10) 55. l. list 45/83) 35. Pravilnik o listi strojeva i ure aja s povećanim opasnostima (NN 47/02) 39. NN 5/02) 43. SFRJ 53/88. SFRJ 13/78) 52. NN 5/02) 54. izvještajima i knjizi nadzora iz područja zaštite na radu (NN 52/84) 41. Svjetlo i rasvjeta – Rasvjeta radnih mjesta – 2.100/1962) 58. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 116/10.32. Nadstrujna zaštita) 53. Nadstrujna zaštita (HRN N. SFRJ 53/88. Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/2008) 34. ispravama. Pravilnik o tehničkim propisima o gromobranima (Sl. Odluka o odvodnji otpadnih voda (Sl. Električne instalacije niskog napona – Zahtjevi za sigurnost – Zaštita od električnog udara (HRN N.C9. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadnih transformatorskih stanica (Sl. Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i ure aja s povećanim opasnostima (NN 114/02. SFRJ 13/68) 44. Pravilnik o evidenciji. dio: Vanjski radni prostori (HRN EN 12464-1:2008) 60. Zahtjevi za sigurnost. Električne instalacije u zgradama. dio: Unutrašnji radni prostori (HRN EN 12464-1:2008) 59. 1/08) 49. Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08) 33. Dnevno i umjetno osvjetljenje prostorija u zgradama (HRN U. l. Dnevno i električno osvjetljenje prostorija u zgradama (HRN U. Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima (NN 013/2009) 36. NFPA 72 AE 46. Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 087/2010) 50. Europski standard za rasvjetu 45. Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84) 57. Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV (Sl. 12/02.C.743) (Električne instalacije zgrada. glasnik grada Zagreba br.741) 51. 131/02. NN 24/97) 61. 124/10) 56. Pravilnik o tehničkim normativima za ure aje za odvo enje dima i topline nastale u požaru (Sl. l. 23/03. Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (Sl. Danje svjetlo i električna rasvjeta prostorija u zgradama (HRN U. l. Zakon o vodama (NN 153/09) 47. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (130/11) 48.

Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN 42/05) -~ ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 138 od 348 .62. Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86) 63.

A.1.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.2 III.2.A.2.2.2. Privremeno prekrivanje SADRŽAJ: III.A.A.2 III.2.2.A.o.2 III.A.2.A.1.2.2.4 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja Zaštita okoliša i zdravlja SVEZAK III.o. Svibanj 2012.3.A.2.2 III.A.A.3.A.1 III.1 III.2.2.3 III.1 III.1 III. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.A. stranica 139 od 348 .2.

.....4............A.A.......1...2.........1 III..................2...2..2............2...... 143 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ........................A.. 144 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ... 144 III..A...1......... održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.............................................................................1 III..............A....2 III...........143 III.................................. GRA ENJE ..2... ODRŽAVANJE ........2........A......................2............................A...........3...........3.... 143 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA...................2....2...2.......A.........1 III...................... 141 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ..1.....A..3..... 141 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje................................................ Privremeno prekrivanje SADRŽAJ POGLAVALJA: III.....A............144 stranica 140 od 348 .....................1 III.......................... UPRAVLJANJE.................2..............A..............141 III....................... ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA .................................................2.....................................144 III......2 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ..........................2......

ožujak 2007 god.org). III.2. GRA ENJE III.A. zaštite od požara i eksplozije i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne vazećim zakonima ili koje su propisane ovom dokumentacijom.d. zaštitu okoliša i održivi razvoj. IZVO AČ mora na istovarnom platou osigurati sigurnosni deponij.. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1.1. Institut IGH d. Zagreb. IZVO AČ je dužan provoditi radove na privremenom prekrivanju otpada sukladno smjernicama i preporukama me unarodne udruge za kruti otpad (ISWA) "Landfill operational guidelines" (vidi internet adresu: www. oznaka IZV-JAK-A1. Zavod za ekološki inženjering. Uskla ivanje izvo enja radova sa važećom Zakonskom regulativom IZVO AČ mora.1. 117/2007 i 111/2011. kada se za to steknu potrebni uvjeti. ožujak 2000 god. u količini od približno 100 m3 zemlje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.2. stranica 141 od 348 . IZVO AČ mora izvoditi radove sukladno Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada. Zavod za planiranje. kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada. Zagreb.d. [vidi GP1].iswa. [vidi IP1].2. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. IZVO AČ mora osigurati ispravnu rasvjetu na gradilišnoj mehanizaciji kojom izvodi radove privremenog prekrivanja otpada.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. NN br.. • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.2. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Institut gra evinarstva Hrvatske d. broj: 24-10-013/07. Troškovi IZVO AČA na prekrivanju otpada otpada uključuju sve mjere zaštite na radu. Privremeno prekrivanje III. Zavod za ekološki inženjering. ishoditi Dozvolu za obavljanje djelatnosti zbrinjavanja komunalnog i inertnog otpada i skladištenje metalnog otpada i otpadnih guma koji izdaje gradski ured za energetiku. • Plan odlaganja otpada na plohu 5D i 6.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi izvo enja radova su dani u dokumentaciji.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Opće napomene Zemljani materijal za dnevno i produljeno prekrivanje osigurava Investitor dok je dužnost IZVO AČA provoditi redovito prekrivanje otpada s navedenim materijalom.d. studije i zaštitu okoliša.A.A.. [vidi IP6]. listopad 2010.Broj projekta: 3230-0576/10. IZVODAČ je odgovoran za provedbu svih potrebnih zaštitnih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika prekrivanja otpada. koja služi za gašenje eventualnih požara na (i u) tijelu otpada.A.1.

Izvo ač je odgovoran za formiranje posebne deponije.org). Izvo ač će vršiti evidenciju količina dopremljene i ugra ene zemlje za dnevnu prekrivku. 5.A. Ukoliko Investitor uvozi znatno veće količine zemlje od kapaciteta posebne deponije.1. Izvo ač će ugra ivati dnevnu prekrivku i privremenu prekrivku u skladu s Uputama za ugradnju i prekrivanje otpada. Zemlja koju je osigurao Investitor će se odlagati na posebni deponij (planirka) na lokaciju sjevero-zapadno od ulazne vage. Provo enje redovitog dnevnog prekrivanja otpada inertnim zemljanim materijalom trebalo bi umanjiti izbijanje neugodnih mirisa iz tijela odlagališta na kojem se odlaže otpad. Upute za ugradnju i prekrivanje otpada IZVO AČ je dužan provoditi radove u skladu s Uputama za ugradnju i prekrivanje otpada (vidi poglavlje III. 6. 4.1. 7. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. utovar i transport do mjesta izvedbe dnevne i produljene prekrivke. koje IZVO AČ vrši unutar kruga odlagališta. Izvo ač će za dnevnu prekrivku koristiti inertni materijal (zemlju) od Investitora. guranju i razastiranju materijala za izvedbu privremene prekrivke moraju biti uključeni u jediničnu cijenu privremenog prekrivanja otpada. moraju biti uključeni u jediničnu cijenu privremenog prekrivanja. umanjiti okupljanje gamadi. Dopremljena zemlja iz Izvo ačevih izvora će se posebno evidentirati i vagati na vagi Investitora koja se nalazi na ulazu u odlagalište. Zemljani materijal za dnevnu i produljenu prekrivku osigurava Investitor. tada će IZVO AČ o tome obavijestiti Nadzornog inženjera. zaprimanje i lokalno usmjeravanje ulaznih vozila provodi IZVO AČ. 1. GRA ENJE ).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. te raznošenje vjetrom lake fracije otpada a sve u skladu s zahtjevima iz Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada. utovaru. tada će IZVO AČ o tome obavijestiti Nadzornog inženjera. Troškovi tansporta materijala sa deponije. deponiranju.iswa. ptica i glodavaca. Procedura za ovjeru mjesečnih količina inertnog materijala utrošenog na prekrivanje otpada IZVO AČ je dužan provoditi radove sukladno ovdje propisanoj Proceduri za ovjeru mjesečnih količina inertnog materijala utrošenog na prekrivanje otpada. 2. Na posebnom deponiju.A. IZVO AČ je dužan provoditi radove na privremenom prekrivanju otpada sukladno smjernicama i preporukama me unarodne udruge za kruti otpad (ISWA) "Landfill operational guidelines" (vidi internet adresu: www. stranica 142 od 348 . iskop. istovaru. 3. te na osnovu prikupljenih informacija (od Investitora) može dozvoliti dopremu zemlje iz Izvo ačevih izvora. Evidencija se vrši u tonama. Privremeno prekrivanje Svi troškovi IZVO AČA na transportu.2. Ukoliko nisu osigurane dostatne dnevne količine zemlje za dnevnu prekrivku. kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada. Evidenciju dolaznih količina materijala za dnevnu prekrivku provodi Investitor na ulaznom postrojenju na kojem se nalazi vaga. Nadzorni inženjer će o istome obavijestiti Investitora.

10. ODRŽAVANJE III. Izvo ač će tjedno i mjesečno dostavljati Nadzornom inženjeru.A. na predmetnoj površini u narednih 30 dana ne očekuju radovi na prihvatu razastiranju i ugradnji novog otpada.A.2. broj projekta 81010-041/12. Investitor će podatke o količinama dnevno dovezenog inertnog materijala koja je uvezena preko vage tjedno i mjesečno dostavljati Nadzornom inženjeru i Izvo aču.2. Izvodi se u slučaju kada se zbog očekivanih poremećaja u dinamici izvo enja radova ili uslijed tako definiranog plana odlaganja novog otpada. Produljena prekrivka: Sloj ugra enog inertnog materijala debljine 30 cm.A.3 Prometnice i platoi Poglavlje III. Institut IGH. H.6 t/m3. Izvedba zaštite je dana u ograda je dana u Izvedbenom projektu zaštite pokosa od erozije i sedimentacije.Odlagališna ploha se svakodnevno prekriva dnevnom prekrivkom. Privremeno prekrivanje 8. Dnevnu evidenciju zemlje koja iz dovezena iz posebne deponije unutar prostora odlagališta.A. Održavanje produljene prekrivke na pokosima je predvi ena Zaštitom pokosa od erozije i sedimentacije.C.1 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Dnevna prekrivka je privremema gra evina i kao takvu je ne treba održavati.2. 9. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Srodna poglavlja Poglavlje III.1 Prihvat i ugradnja otpada Poglavlje III. III.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zaštita pokosa od erozije i sedimentacije Sve pokose na kojima je izvedeno produljeno prekrivanje je potrebno zaštititi ogradama za zaštitu erozije i sprječavanja od brzog odnošenja ugra ene zemlje.A.2. Nadzorni inženjer vrši nadzor nad radovima dnevne prekrivke (ovjerava količinu ugra enog materijala te ovjerava procijenjenu površinu na kojoj se vršila dnevna prekrivka). Naplata privremene prekrivke se vrši u tonama uvažavajući gustoću zemlje u rastresitom stanju od 1. Dnevna prekrivka: Sloj zemlje približne debljine 10 cm koji se nakon aktivnosti kompaktiranja ugra uje na odlagališnu plohu. Posebno će biti naznačene količine koje su pristigle iz Izvo ačevih izvora.A. III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.2. stranica 143 od 348 . Evidencija ugra ene zemlje privremeno prekrivanje se vrši u m3. Predvi ena dnevna potrošnja zemlje za dnevnu prekrivku varira u rasponu 150 do 240 m3. iz veljače 2011 [IP14].2.2. Stalne prometnice Definiclje G.

2.2.2.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Vidi partikularne zahtjeve upravljanja. UPRAVLJANJE III. kao i površine (procijenjeno u m2) koja je prekrivena s dopremljenom zemljom.5. deponirane i ugra ene zemlje. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA Vidi poglavlje III. III.2.4.A.A. tjednu i mjesečnu evidenciju dopremljene (iz vlastitih izvora i iz posebne deponije unutar odlagališta).3. U Izvještaju trebaju biti različito evidentirane površine koje su u prekrivene dnevnom prekrivkom. Troškovi izrade mjesečnih. Izvo ač je dužan voditi dnevnu. Dostava tjednih i mjesečnih planova kao i mjesečno izvještavanje IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije.A.1.2.3. tjednih i polugodišnjihg planova i izvještaja IZVO AČA moraju biti uključeni u cijenu ugradnje otpada. Izvo ač je dužan tjednu i mjesečnu evidenciju dostavljati Nadzornom inženjeru. Privremeno prekrivanje III.A. produljenom prekrivkom kao i površine koje su u nagibu manjem i većem od 5%.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA IZVO AČ mora na početku perioda od svakih 6 mjeseci dostavljati NADZORNOM INŽENJERU plougodišnje planove potrošnje zemlje za dnevnu prekrivku i produljenu prekrivku.A.3. -~ ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 144 od 348 . III.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.

3.1 III.A.1.A.1 III.3.3 III.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d. Svibanj 2012. Prometnice i platoi SADRŽAJ: III.A.1 III.3.3.3.3.o.2.3.A.3.2 III.2 III.A.3. stranica 145 od 348 .3.A.1 III.3.3.1.2.4 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja Zaštita okoliša i zdravlja SVEZAK III.A. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.2 III.A.3.o.A.A.A.2 III.A.

...........A................ Prometnice i platoi SADRŽAJ POGLAVALJA: III....................3.....3.........2 III.....3.... 147 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA .....3...................................................................... 150 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA......A.... ODRŽAVANJE ...3......... ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA ...A.. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III....................................................Dokumentacija za nadmetanje Gra enje..1. 152 III..............A..2.......... 152 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA .....A............................................. 147 III.................... UPRAVLJANJE........150 III..........A.A..........3.. 150 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ................1 III.......2..3......1 III..................2.........1 III....................3................................................2 III............... 147 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .....1................3..A.........2 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ................................................ GRA ENJE ...3........A....3.........A....3.....................................A.....4..........3............1.................. 152 III..... 153 stranica 146 od 348 ....................3...............................

A. unutar područja odlagališta otpada.3. nisu obra ene u ovom poglavlju (vidi poglavlje III. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Privremene (tehnološke) prometnice unutar tijela odlagališta prvenstveno služe za prijevoz otpada i prekrivnih materijala na pojedine radne plohe gdje se odvija njegovo odlaganje.d. razastiranje.. za izgradnju i održavanje privremenih (tehnoloških) prometnica. odnosno izvan prostora odlagališta Jakuševec. Prometnice i platoi III. Dolaskom zimskih uvjeta.A. tehnološka prometnca je najmanje širine 8 m kako bi se omogućilo nesmetano mimoilaženje vozila.3. do mjesta njegova odlaganja obavlja se po stalnim (asfaltnim) prometnicama. GRA ENJE III. Zavod za planiranje.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Institut gra evinarstva Hrvatske d.1.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Opće napomene Prijevoz novog otpada unutar granica odlagališta. III.3. ožujak 2000 god. Institutut IGH d.C. IZVO AČ mora pripremiti unutrašnje prometnice te mora organizirati čišćenje prometnica od snijega i leda. Ne predvi a se korištenje nikakvih drugih prometnica izvan navedenog područja. Zavod za ekološki inženjering. IZVO AČ mora organizirati polijevanje prometnica vodom. Stalne (asfaltne) prometnice su posebni sustav. Maksimalni nagib nivelete tehnološke prometnice iznosi od 11% a minimalni horizontalni polumjer skretanja iznosi 19 m. nakon prolaska ulazno-izlazne zone. Prometna infrastruktura i platoi odlagališta moraju zadovoljavati prometne potrebe za prihvatom otpada. a u slučaju podizanja prašine.). U načelu. Prometnica se izvodi nasipavanjem sloja krupnog i sitnijeg inertnog kamenog materijala stranica 147 od 348 . studije i zaštitu okoliša) od listopada 2010. Prometnice i platoi se moraju održavati prohodnim i čistim. [Vidi GP1].1.A.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02221 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. IZVO AČEV plan izgradnje tehnoloških prometnica i istovarnih platoa mora biti u skladu s Planom odlaganja otpada na plohu 5D i 6 (Broj projekta: 3230-0576/10. zbijanje i ugradnja.. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. privremenim (tehnološkim) prometnicama i servisnoj prometnici.1.d. IZVO AČ je zadužen za održavanje stalnih prometnica.A.3. za izgradnju i održavanje servisne prometnice kao i za izgradnju i održavanje platoa za prihvat otpada. Zagreb. Privremene (tehnološke) prometnice služe i za transport strojeva i materijala potrebnih za izvo enje radova (na primjer pristupi za izradu plinskih zdenaca).

održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. IZVO AČ mora voditi brigu o raspoloživim količinama kamenog materijala za izgradnju i održavanje privremenih prometnica kao i o njegovoj kvaliteti. Izgradnju i održavanje privremenih prometnica IZVO AČ je dužan vršiti se otpadnim materijalom iz postrojenja RGO. postavlja se tkani geotekstil minimalne površinske mase 150 g/m2. Troškovi usluge vaganja kao i postojeći cjenik materijala Naručitelja. Materijal iz priloga H je u vlasništvu Naručitelja. Voda koja završi u odvodnji tehnoloških prometnica mora konačno završavati u sustavu za pročišćavanje procjednih voda.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. ispod inertnog kamenog materijala od kojeg se gradi tehnološka prometnice. i dok se obračun geotekstila vrši po ugra enom m2 tlocrtne površine a količina ugradenog inertnog materijala se obračunava po toni. Ukupna predvidena dužina tehnoloških prometnica iznosi približno 4. za potrebe koje nisu specificirane ovom dokumentacijom. IZVO AČ mora. Naručitelj za potrebe izgradnje privremenih prometnica i platoa. dok predvi ena površina platoa iznosi približno 20. U cilju sprečavanja naglog propadanja. stranica 148 od 348 . IZVO AČ je odgovoran da rubni dijelovi tehnoloških i servisnih prometnica budu vidno označeni propisnim oznakama (kolcima i trakama). Izgradnja i održavanje istovarnih platoa vrši se otpadnim gra evinskim materijalom iz postrojenja RGO. Predvi a se da će se nove prometnice izvoditi usijecanjem i nasipavanjem na već izvedene pokose obodnog nasipa i tijela odlagališta.3.60 mm i cakum pakom. Prometnice i platoi dobivenog obradom gra evinskog materijala u postrojenju za reciklažu gradevinskog otpada (RGO) ili s materijalom sličnih karakteistika. te se troškovi vaganja ne obračunavaju IZVO AČU.A.200 m. Jedinična cijena odlaganja i ugradnje otpada obuhvaća izvedbu posteljice opisanih tehnoloških prometnica. Obveza je IZVO AČA da u cilju umanjenja efekta propadanja tehnoloških prometnica izgradi i održava kanale odvodnje tehnoloških prometnica. Minimalna debljina postavljenog sloja inertnog kamenog materijala je ona koja omogućava uobičajeni gradilišni autoprijevoz (preporučeno minimalno 50 cm). ustupa IZVO AČU materijal (šutu) iz RGO na raspolaganje bez naknade. se nalazi u prilogu H "Izvod iz cjenika odlaglišta otpada Jakuševec ". tada o tome IZVO AČ mora obavijestiti Naručitelja. Obračun ovog rada vrši se posebno. na Odlagalište dopremiti kvalitetan kameni materijal za održavanje privremenih prometnica. nesortiranim kamenim materijalom frakcije 0 . Obrčun ugra enih količina materijala iz RGO se vrši vaganjem na ulaznoj vagi.000 m2. Ukoliko u pogonu za RGO ne postoje dovoljne količine materijala. tucanikom frakcije 30-60 mm. Uz tehnološke prometnice obaveza IZVO AČA je izvedba istovarnih platoa na kojima će se vršiti istovar (istresanje) otpada te odakle će se dalje otpad ugradivati u tijelo deponije. u slučaju potrebe.

A. nakon usuglašavanja s glavnim projektantom. Srodna poglavlja Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje III. IZVO AČ je dužan Projekt prometne gradilišne signalizacije izraditi u roku od 70 kalendarskih dana od dana uvo enja u posao.1 Prihvat i ugradnja otpada III.C.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Stalne prometnice Definicije I.2 Privremeno prekrivanje III.A. Obračun izrade projekta se vrši po kompletiranoj dokumentaciji usuglašenoj s Glavnim projektantom i Kordinatorom II. Izvo ač je odgovoran za planiranje izgradnje.14 Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu. Prometnice i platoi IZVO AČ je dužan organizirati izradu Projekta prometne gradilišne signalizacije sukladno Pravilniku o prometnim znakovima. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća izgradnju. alate i pribor. izgradnju i održavanje tehnološke prometnice. Obveza je IZVO AČA da omogući nesmetan dovoz novog otpada. da omogući nesmetano kretanje vozila koja dovoze novi otpad na istovarnu plohu. održavanje i upravljanje prometnicama i platoima. opremu. materijale. održavanju i upravljanju prometnicama i platoima obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima. Navedeni projekt mora biti usuglašen i ovjeren od glavnog projektanta i Koordinatora II.A. Rad IZVO AČA na izgradnji. Vremenski i prostorni plan IZVO AČA vezan uz izvedbu i smještaj pristupnih puteva prema istovarnom platou i preklapanje pravaca privremenog otplinjavanja s pristupnim putevima mora biti tako koncipirano da izvedba privremenog otplinjavanja ne ometa osnovnu aktivnost na prihvatu i ugradnji otpada.4 Obodni nasip III. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. odredbama.3. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima. te da tako organizira posao da se nesmetano može prihvatiti sav novi otpad i to u vrijeme kada taj otpad dolazi na gradilište. stranica 149 od 348 .A. izraditi 8 primjeraka uvezene projektne dokumentacije kao i 2 primjerka na digitalnom mediju (CD). Tehnološka prometnica: je privremena prometnica namjenjena za dopremu otpada i prekrivnih materijala do istovarnog platoa. IZVO AČ je dužan.A. opremi i signalizaciji na cestama (NN 104/04).

d. u periodu od 1. IZVO AČ na odlagalištu mora raspolagati minimalno s jednim ispravnim vozilom za polijevanje privremenih prometnica vodom. Privremene prometnice se dolaskom zimskih uvjeta moraju profilirati (naborati) strojem s gusjenicama. površine i debljine). IZVO AČ je zadužen za polijevanje prometnica i platoa vodom zbog pojave prašine.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02221 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. Privremene prometnice moraju biti tako izgra ene. Servisna prometnica: je stalna prometnica za pristup izgra enim dijelovima odlagališta a može služiti i za dopremu otpada i prekrivnih materijala. da je umanjeno prašenje tijekom sušnog perioda i smanjeno formiranje blata za vrijeme vlažnog perioda. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. E. III..3. Dolaskom zimskih uvjeta IZVO AČ mora pripremiti privremene prometnice i platoe za zimske uvijete (ručno ili strojno posipavanje sipine na privremenim prometnicama) i vršiti čišćenje snijega i leda s prometnih površina. IZVO AČ je odgovoran za planiranje smještaja. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. kontura i kota.2. D. tj materijal za izgradnju mora biti tako izabran. Istovarni plato: Pripremljena površina za odlaganje otpada koji su dopremila treća lica. ožujak 2000 god. Zaštita postojećih objekata i ugra ene opreme od oštećenja uslijed procesa rada. K. Zavod za ekološki inženjering. Terenska mjerenja IZVO AČ je zadužen za iskolčenje odobrenih trasa prometnica i platoa kao i za izradu geodetsku izmjere za ovjeru gra evinske knjige (dužine.2.3. unutrašnje prometnice se moraju pripremiti te se mora organizirati čišćenje prometnica od snijega i leda. Predvidivi angažman vozila za polijevanje prometnica je 8 h/dan. Odredivanje zahtjevanih linija. ODRŽAVANJE III.3.2. Zagreb. III. izgradnju i održavanje istovarnog platoa kako bi se odlaganje moglo odvijati nesmetano i sigurno. ožujka do 31. nagiba. dok gra evinsku lnjigu ovjerava glavni nadzorni inženjer. širina. Obračun rada na polijevanju prmetnica vrši se na mjesečnoj osnovi. Prometnice i platoi J. listopada.A. Dolaskom zimskih uvjeta. Geodetsku izmjeru i ovjeru geodetske izmjere vrši geodetski nadzor. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Izvo ač je odgovoran za izgradnju i održavanje servisne prometnice. Tijekom toplog perioda godine.A.3.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Posipanje prometnica solju nije stranica 150 od 348 .2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Cestovna infrastruktura i platoi Odlagališta moraju zadovoljavati prometne potrebe za prihvatom otpada.A.

erozije i dospjelog otpada. Obračun nabave. IZVO AČ je zadužen za čišćenje i pranje vertikalne signalizacije (prometnih znakova). IZVO AČ je dužan u Mjesečnom izvještaju i gra evinskom dnevniku vršiti evidenciju zimskog održavanja prometnica.11.60 mm. u slučaju potrebe. odnosno nalogu Naručitelja. Obračun rada na interventnom održavanju prometnica tijekom zimskih uvjeta vrši se po satu interventnog održavanja. IZVO AČ mora voditi brigu o raspoloživim količinama kamenog materijala za izgradnju i održavanje privremenih prometnica kao i o njegovoj kvaliteti. deponiranja.03. IZVO AČ je odgovoran da dnevno ožnačava rubne dijelove tehnoloških i servisnih prometnica propisnim oznakama (kolcima i trakama). tucnaikom frakcije 30-60 mm. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. transporta. IZVO AČ je zadužen za zamijenu i popravak oštećene signalizacije. Održavanje obuhvaća čišćenje kanala od mulja. Stanje prometnica i stanje ispravnosti strojeva mora biti evidentirano u mjesečnom izvještaju IZVO AČA. Obračun ovih radova vrši se posebno. utoavra. stranica 151 od 348 .A. ugradnje. Obračun rada na pripremi prometnica za zimske uvjete i zimsko održavanje vrši se na mjesečnoj osnovi. na Odlagalište dopremiti kvalitetan kameni materijal za održavanje privremenih prometnica.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Aktivnosti Izvo ača na održavanju prometnica i platoa moraju biti sadržane u Mjesečnom izvještaju. planiranja i zbijanja ovog rada vrši se posebno. u tekućoj godini. IZVO AČ mora dnevno sanirati ulegnuća i neravnine na privremenim prometnicama i platou. Predvidivi angažman specijaliziranog vozila IZVO AČA za zimsko održavanje prometnica je jednom tjedno u trajanju od 8 sati u periodu od 01. IZVO AČ mora. sljedeće godine. Prometnice i platoi preporučljivo zbog uništavanja donjeg ustroja privremene prometnice. Obračun ovog rada vrši se posebno. IZVO AČ mora voditi brigu o raspoloživim količinama kamenog materijala za održavanje privremenih prometnica kao i o njegovoj kvaliteti. u slučaju potrebe. do 31. IZVO AČ mora. Obveza je IZVO AČA da u cilju umanjenja efekta propadanja tehnoloških prometnica održava kanale odvodnje tehnoloških prometnica. nesortiranim kamenim materijalom frakcije 0 . IZVO AČ je obvezan izvršiti održavanje prometnica i izvan ovako propisanih uvjeta a sve prema posebnom zahtjevu. Ovjeru rada vrši Naručitelj. na odlagalište dopremiti kvalitetan kameni materijal za održavanje privremenih prometnica. Održavanje (obnova) privremenih prometnica vrši se otpadnim materijalom iz postrojenja RGO.3.

d.3. koji mora biti u skladu s Planom odlaganja otpada na plohu 5D i 6 (Broj projekta: 3230-0576/10.A.3.d. Obračun sitnih popravaka prometnica i platoa se vrši ovjerom Nadzornog inženjera utrošene količine ugra enih materijala za održavanje prometnica i platoa. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. površine i debljine).2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Način i redosljed punjenja tijela odlagališta otpadom Obveza je IZVODAČA da planira redosljed izgradnje pristupa pojedinim razinama popunjavanja tijela deponije. Zagreb. IZVO AČ mora ukalkulirati u jediničnu cijenu ga enja i održavanja privremenih prometnica i platoa. odnosno tjedna na koji se plan odjnosi. Zavod za planiranje. III. Prometnice i platoi Terenska mjerenja IZVO AČ je zadužen za iskolčenje i prometnica odobrenih trasa prometnica i platoa kao i za izradu geodetsku izmjere za gra evinsku knjigu (dužine. IZVO AČ je obavezan uspostaviti organizaciju izgradnje i održavanja prometnica i platoa koje će omogućiti sinktonizaciju i preklapanje svih opisanih vrsta radova. UPRAVLJANJE III.3. Geodetsku izmjeru i ovjeru geodetske izmjere vrši geodetski nadzor. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća održavanje. Zavod za ekološki inženjering.. Institut IGH d. dok gra evinsku knjigu ovjerava glavni nadzorni inženjer. IZVO AČ mora dostaviti NADZORNOM INŽENJERU na suglasnost prije početka mjeseca.3. III.3. IZVODAČ je dužan izraditi plan redosljeda izgradnje privremenih prometnica i platoa na tijelu odlagališta. studije i zaštitu okoliša) iz listopada 2010.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02221 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. [vidi IP6].. ožujak 2000 god.A. Troškovi Izvo ača na terenskim mjerenjima iskolčenja i izvršenih radova. stranica 152 od 348 .3.3. Mjesečni i tjedni plan razmještaja pristupnih prometnica i istovarnih platoa. Rad Izvo ača na održavanju prometnica i platoa obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Institut gra evinarstva Hrvatske d.

održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. tjednu i mjesečnu evidenciju dopremljenih i ugra enih količina materijala (šuta iz postrojenja RGO. deponijom zemlje za gašenje požara i privremenom deponijom zemlje za prekrivanje otpada. Izvo ač mora voditi dnevnu. Vidi poglavlje III. Prometnice i platoi Izvještaji Izvo ača Mjesečni i tjedni plan razmještaja pristupnih prometnica. istovarnih platoa i odlagališnih ploha. nesortirani kameni materijal. U tjednom planu moraju biti prikazane predvi eni smještaj istovarnih platoa. Dostava tjednih i mjesečnih planova kao i mjesečno izvještavanje IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 153 od 348 .3. IZVO AČ mora dostaviti NADZORNOM INŽENJERU na suglasnost prije početka mjeseca. odnosno tjedna na koji se plan odnosi.3. III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA Rad IZVO AČA na izgradnji. Tjednu i mjesečnu evidenciju je Izvo ač dužan redovito dostavljati Nadzornom inženjeru. održavanje i upravljanje prometnicama i platoima.1. U mjesečnom planu trebaju biti prikazane pristupne i odlagališne površine po tijednima predmetnog mjeseca. cakum pak) za izgradnju i održavanje tehnoloških i servisnih prometnica kao i privremenih platoa. IZVO AČ mora voditi brigu o raspoloživim količinama i kvaliteti inertnog materijala iz RGOa i kamenog materijala za izgradnju i održavanje prometnica. tucanik.A. odlagališne površine po danima zajedno s lokacijom pristupnih površina. IZVO AČ mora na početku perioda od svakih 6 mjeseci dostavljati NADZORNOM INŽENJERU plougodišnje planove potrošnje (korištenja) inertnog materijala iz RGO-a kao i ostalog kamenog materijala za izgradnju i održavanje prometnica i platoa.A.5.4. Prijedlog Izvo ača o (tjednom i mjesečnom) smještaju odlagališne plohe mora biti dan NADZORNOM INŽENJERU na suglasnost prije početka predmetnog mjeseca odnosno tjedna. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća izgradnju. održavanju i upravljanju prometnicama i platoima obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima.

3.o.3 III.4. Obodni nasip SADRŽAJ: III.2 III.4.A.2 III.4.A.A.A.2 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja SVEZAK III.A.1 III. stranica 154 od 348 .4. Svibanj 2012.A.1.A.A.o. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.1 III.2.4.4.2.3.1 III.A.2 III.4.1.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.4.A.1 III.4.A.4.

.......................A.....2..................2 III...4....4................................. UPRAVLJANJE..2 III...... 158 III............1 III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje............... 157 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA................ 156 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ....1........2 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ..... 157 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ..............................................4..............4......................2........4.......3...... 158 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ...3................................................4.....1 III.......................A......A.. 158 stranica 155 od 348 .......A...........A........................... Obodni nasip SADRŽAJ POGLAVALJA: III.................................1 III................................4......A.4......A........................4...........2.....1...... 156 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ..3............ 156 III.... održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.............. ODRŽAVANJE ..1.................A.........A........ GRA ENJE ................A.........................157 III.................................4................

d. održavanje i izvedbu tehnoloških (privremenih) prometnica prema istovarnim platoima i odlagališnim plohama.A. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Zavod za ekološki inženjering. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Zavod za planiranje.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Obodni nasip tijela odlagališta je izveden u potpunosti. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća izgradnju.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Opće napomene Rad IZVO AČA na održavanju i upravljanju obodnim nasipima obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima. Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi gra enja su dani u dokumentaciji. opremu.1. listopad 2010. III.A. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima. Zagreb. Obveza je IZVO AČA da prije izvo enja eventualnih radova i/ili transporta po tijelu nasipa prikupi podloge o položenim instalacijama (plin. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Srodna poglavlja Poglavlje III. instalacije sutava za umanjenje širenja neugodnih mirisa). Institut IGH d. alate i pribor. Zagreb. ta da transporte i zvo enje radova provodi tako da izbjegne mogućnost oštećenja izvedenih instalacija.d.A. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. Zavod za ekološki inženjering.1.4. šahtovi ventila.4.A.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.5 Me unasip (zečji nasip) stranica 156 od 348 . statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini. [vidi IP1].d.A. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. hvatači kondenzata.A.1 Prihvat i ugradnja otpada Poglavlje III. • Plan odlaganja otpada na plohu 5D i 6. [vidi IP6]. oznaka IZV-JAK-A1.2 Privremeno prekrivanje Poglavlje III. materijale. ožujak 2000 god. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Obodni nasip III. broj: 24-10-013/07.. • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. [vidi GP1].A.4. kablovi za detekciju oštećenja geomembrane.3 Prometnice i platoi Poglavlje III.4. ožujak 2007 god.Broj projekta: 3230-0576/10. Izvo ač je zadužen za održavanje izgra enog nasipa u funkcionalnom stanju kao i za upravljanje. održavanje i upravljanje prometnicama i platoima. studije i zaštitu okoliša.. odredbama. GRA ENJE III..1.

6.13.A. A.A. Obodni nasip Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje III.2.d.A. 3 faze. impeller code 231). Aktivnosti IZVO AČA na održavanju nasipa moraju biti sadržane u Mjesečnom izvještaju.2.A. Gotova prekrivka. Popravak se vrši zapunjavanjem brazda zemljanim materijalom i zatravljenjem zapuna. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. na spoju produljene prekrivke (dio plohe kod kojega je tijelo otpada u izgradnji) i sustava odvodnje procjednih voda duž nasipa prati razinu procjedne vode kako ne bi došlo do preljevanja nakupljene procjedne vode niz nasip. Vidi poglavlje III. Gotova prekrivka III. kao i električno napajanje za nabavljenu crpku.10 Ploha za prihvat azbesta (kaseta 6/3 jug) III.2.4.A. te će vršiti cršljenje procjedne ili oborinske vode u sustav procjednih ili oborinskih voda.6. Obračun rada se vrši po satu najma opreme za crpljenje i opreme za električno napajanje pumpe (agregat) zajedno s gorivom za agregat. Popravak oštećenja izvedenih instalacija snosi IZVO AČ.A.7 Detekcija oštećenja geomembrane III.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02301 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. ožujak 2000 god. Zagreb. Zavod za ekološki inženjering. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.12.000 sati.. kao i po satu rada pumpe. [vidi GP1]. stranica 157 od 348 . te da izvještava o eventualnim erozijama nasipa.12.4. Predvidiv broj sati crpljenja je 1. ODRŽAVANJE III. a po nalogu Naručitelja.A. Za potrebe održavanja i eventualnog spriječavanja širenja zaga enja. Obveza je IZVO AČA da izvo enje radova održavanja provodi tako da ne do e do oštećenja izvedenih instalacija.3 kW. IZVO AČ je zadužen za održavanje (popravak) erozija nastalih na nasipu.8 Sustav procjednih voda III.4. A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Izvo ač će izvršiti nabavu muljne pumpe. Institut gra evinarstva Hrvatske d.A. Obveza je IZVO AČA da vrši mjesečni vizualni obilazak i pregled izvedenih obodnih nasipa.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA IZVO AČ je zadužen za čišćenje od otpada lakih frakcija i košnju obodnih nasipa. III. Obveza je IZVO AČA da na obodnom nasipu.4. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji III.A. minimalnih karakteristika protok 30l/s kod H=10 m (kao Flygt BIBO 2102. Obračun ovih radova vrši se putem mjesečnih Izvještaja izvo ača. Obodni kanali III.

održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III..A.d.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. III. Zavod za ekološki inženjering.3.3.A.4.4. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. Zagreb.A.A. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02301 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.4. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća održavanje. Obodni nasip Rad IZO AČA na održavanju nasipa obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima. ožujak 2000 god. Ovjera količina Evidenciju rada radnika IZVO AČA u satima rada na održavanju nasipa od djelovanja erozija kao i kvalitetu i količinu sakupljenog letećeg otpada ovjerava Nadzorni inženjer. [vidi GP1]. Institut gra evinarstva Hrvatske d. UPRAVLJANJE III. te da izvještava o razini procjedne vode na spoju privremene prekrivke i sloja odvodnje procjednih voda kao i pojavi eventualnih erozija nasipa. -~ ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 158 od 348 .2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Izvještaji Izvo ača Obveza je IZVO AČA da putem mjesečnog izvještaja obavještava o stanju izvedenih obodnih nasipa.4.3. III.

5.A.2.1 III.5.3 III.5.A.1 III.5.5.2 III.2 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja SVEZAK III. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III. stranica 159 od 348 .5.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.A.1.2 III.A.A.1 III.A.5.A.o.1 III.5.o. Me unasip (zečji nasip) SADRŽAJ: III. Svibanj 2012.A.2.3.5.A.A.2 III.3.5.A.1.

..2 ODRŽAVANJE ..............................5.............1............1 III.......A................... III............3.............................1 III............ 164 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ..5......... 165 stranica 160 od 348 ...........A.....................................A..................... 164 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA..........................1......5..............161 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .........A........... 161 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .........................5.........A...1............5...................... III.....................5.......................5................ III...........................A.. 161 III...............................3..........2..........2.3.Dokumentacija za nadmetanje Glavni radovi i upravljanje postrojenjima na odlagalištu Jakuševec III................5.........5.....A...2....................5......... Me unasip (zečji nasip) SADRŽAJ POGLAVALJA: III............. 164 III...............................A..2 GRA ENJE . 164 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA .2 UPRAVLJANJE ....A........................... 164 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ......A....1 III................

5. ugradnju.Poglavlje 02363.A. • Hrapava HDPE geomembrana – Poglavlje 02351. Zagreb.Poglavlje . • Drenažni materijal – Poglavlje 02361.Poglavlje 02362. zaštite od požara i eksplozije i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne vazećim zakonima ili koje su propisane ovom dokumentacijom. IZVODAČ je odgovoran za provedbu svih potrebnih zaštitnih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika izvedba me unasipa. [vidi IP1]. [vidi GP1]. opremu.Dokumentacija za nadmetanje Glavni radovi i upravljanje postrojenjima na odlagalištu Jakuševec III. prirodnih i umjetnih materijala. Zavod za ekološki inženjering. Zagreb. • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.A. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. materijale. razastiranje i zbijanje zemljane ispune i umjetnih materijala za Izvedbu me unasipa (zečjeg nasipa).2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Opće napomene Rad IZVO AČA na izvedbi me unasipa (zečjeg nasipa) uključuje pribavljanje cjelokupne radne snage. GRA ENJE III.A.. III. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu. ožujak 2007 god. • Zaštitni sloj . ožujak 2000 god. Radovi se trebaju izvoditi u skladu sa svim zdravstvenim i sigurnosnim propisima i u skladu s Posebnim odlagališnim planom zaštite na radu. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi izvo enja radova su dani u dokumentaciji. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini.5. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Troškovi IZVO AČA na izvedbi me unasipa uključuju sve mjere zaštite na radu. istovar.. odredbama. • Filterski geotekstil . deponiranje.5.5.1. transport. alate i pribor.1.1. Vidi poglavlja: • Konstrukcija kanala – Poglavlje 02302 • Hrapava HDPE geomembrana u sabirnom području – Poglavlje 0234. priprema podloge. utovar.d. opreme i izvo enje svih radova potrebnih za iskop. Me unasip (zečji nasip) III. oznaka IZV-JAK-A1. • Zaštitni geotekstil – Poglavlje 02360. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. zavarivanje umjetnih materijala. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima. stranica 161 od 348 . reguliranje vlage. Zavod za ekološki inženjering. broj: 24-10-013/07. rezanje umjetnih materijala.A.d. Institut gra evinarstva Hrvatske d.

Zamrznuti materijali se ne smiju koristiti za zemljanu ispunu. Sva zemljana ispuna zečjeg nasipa treba biti izvedena u skladu s poglavljem "Zemljana ispuna".5 mm).B1.5 mm. otpada. Vidi sliku 1. E. Mora imati fizičke karakteristike koje omogućuju ravnomjerno rasprostiranje i zbijanje. filtarskog geotekstila (tipa 400 g/m2). C.024. filtarskog geotekstila (tipa 400 g/m2) i zaštitnog sloja u projektno stanje. i izrade obračuna ugra enih materijala IZVO AČ treba ukalkulirati u ukupnu cijenu izvedbe me unasipa. Uklanjanje zaštitnog sloja. A. kvalitete. D. Nabava. skladištenja i ugradnje iz poglavlja 02349 – Hrapava HDPE geomembrana u sabirnom području. Zemlja uzeta iz prostora odlagališta prikladna je za ispunu samo po uvjetima iz stavke B. drva. Osiguranja od pomicanja geomembrane slojem zemlje. Me unasip (zečji nasip) A. C. dovoz. rezanje. Troškovi gedetskog iskolčenja pozicije me unasipa. zaštitnog geotekstila (tipa 1000 g/m2) treba obaviti vrlo pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja hrapave PEHD geomembrane (debljine 2. drenažnog sloja. IZVO AČ je zadužen za vraćanje ukljonjenih slojeva zaštitnog geotekstila (tipa 1000 g/m2). NADZORNI INŽENJER može pogledati predvi ena područja za dobavu zemljane ispune.5. drenažnog sloja. Snijeg. F. IZVO AČ je zadužen za čišćenje i pripremu podloge za linijski zavar glatke HDPE geomembrane debljine 1 mm i hrapave PEHD geomembrane debljine 2. (vidi sliku 1). Materijal koji se koristi mora biti bez organskih sastojaka. Me uansip (zečji nasip) Nožica pokosa ugra enog otpada odlagališta mora biti udaljena minimalno 10 m od krune me unasipa. stranica 162 od 348 . Geomembrana mora udovoljiti svim zahtjevima rukovanja. Nakon polaganja glatke PEHD geomembrane od 1 mm i osiguranja od pomicanja geomembrane sa zemljom. D. Zemljana ispuna Sva zemljana ispuna treba biti dobavljena iz čistih izvora koji je pregledao NADZORNI INŽENJER. B.Dokumentacija za nadmetanje Glavni radovi i upravljanje postrojenjima na odlagalištu Jakuševec III.A. led i smrznuta zemlja se trebaju ukloniti iz zemljane ispune prije ugradnje. Zemljana ispuna ne smije uključivati tla koja se klasificiraju kao OH ili OL. Isto tako materijal ne smije sadržavati dijelove kamena ili šljunak veće od stotinu (250) mm u promjeru. i svih ostalih štetnih materijala koji mogu biti degradirani ili koji se ne mogu dovoljno zbiti. po HRN U. postavljanje i zavar glatke PEHD geomembrane debljine 1 mm. B.

Me unasip (zečji nasip) 10 m UDALJENOST OTPADA I VRHA NASIPA Slika 4 Nacrt izvedbe me unasipa (zečjeg nasipa) Srodna poglavlja Poglavlje III. Snimak izvedenog stanja za gra evinsku knjigu. Terenska mjerenja Geodetska izmjera i iskolčenje projektiranih gabrita (visine. Obodni nasip Poglavlje III. odnosno koji je potrebno ugraditi radi izvedbe me uansipa (zečjeg nasipa) izme u pojedinih odlagališnih kaseta i ploha. Zemljana ispuna: Zemljana ispuna je zemljani materijal (tlo) koji treba ugraditi i zbiti. čvrst i trajan zemljani materijal iz tla. Prometnice i platoi Poglavlje III. M. G. Odredivanje zahtjevanih linija. nagiba. nagibi) kao i snimak izvedenog stanja za gra evinsku knjigu je obveza IZVO AČA i treba biti uključena je u jediničnu cijenu izvedbe me unasipa. Privremeno prekrivanje Poglavlje III. stranica 163 od 348 .A. a nadzorni inženjer za geodetske radove ovjerava količine izvedenih radova. Terenska mjerenja uključuju: F. Stalne prometnice Definicije L. dužine. Plohe na kojima se nije započeo odlagati otpad moraju imati odvodnju u sustav oborinskih voda.4.2. Ovjera količina Nadzorni inženjer za gra evinske radove ovjerava kvalitetu.5. kontura i kota. Zemljana ispuna je neorganski.Dokumentacija za nadmetanje Glavni radovi i upravljanje postrojenjima na odlagalištu Jakuševec III.A.A. Plohe na kojima se odlaže otpad moraju imati odvodnju spojenu sa sustavom procjednih voda.C. separiraju od druge izvedene plohe na koju se nije odlagao i na kojoj se ne odlaže otpad.A.3. Me unasip nasip: Gra evina kojom se procjedne vode jedne plohe na kojoj se ugra uje otpad.

Dokumentacija za nadmetanje Glavni radovi i upravljanje postrojenjima na odlagalištu Jakuševec III.A.5. Me unasip (zečji nasip)

III.A.5.2. ODRŽAVANJE
III.A.5.2.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA
Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavljima: • Konstrukcija kanala – Poglavlje 02302 • Hrapava HDPE geomembrana u sabirnom području – Poglavlje 0234, • Drenažni materijal – Poglavlje 02361, • Filterski geotekstil - Poglavlje 02362, • Zaštitni sloj - Poglavlje - Poglavlje 02363, • Zaštitni geotekstil – Poglavlje 02360, • Hrapava HDPE geomembrana – Poglavlje 02351, Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6, oznaka IZV-JAK-A1, broj: 24-10-013/07, Institut gra evinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekološki inženjering, Zagreb, ožujak 2007 god. [vidi IP1].

III.A.5.2.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA
IZVO AČ je dužan vršiti redovito čišćenje nakupljenog mulja na prostoru izme u me unasipa i tijela odlagališta otpada (nožice pokosa), kako bi se oomogućilo otjecanje nakupljene procjene vode. Nakupljeni mulj IZVO AČ mora otpremiti na odlagališnu plohu. Radovi na čišćenju nakupljenog mulja trebaju biti izvršeni krajnje oprezno kako ne bi došlo do oštećenja geotekstila i geomembrane.

III.A.5.3. UPRAVLJANJE
III.A.5.3.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA
Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi upravljanja su dani u poglavljima: • Konstrukcija kanala – Poglavlje 02302 • Hrapava HDPE geomembrana u sabirnom području – Poglavlje 0234, • Drenažni materijal – Poglavlje 02361, • Filterski geotekstil - Poglavlje 02362, • Zaštitni sloj - Poglavlje 02363, • Zaštitni geotekstil – Poglavlje 02360, • Hrapava HDPE geomembrana – Poglavlje 02351, Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6, oznaka IZV-JAK-A1, broj: 24-10-013/07, Institut gra evinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekološki inženjering, Zagreb, ožujak 2007 god. [vidi IP1].

stranica 164 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Glavni radovi i upravljanje postrojenjima na odlagalištu Jakuševec III.A.5. Me unasip (zečji nasip)

III.A.5.3.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA
Izvještaji Izvo ača IZVO AČ mora izvesti me unasip prije početka odlaganja i ugradnje otpada na kasetu 6/1, odnosno 6/2. Izvo ač mora u Mjesečnim izvještajima dostaviti evidenciju čišćenja nakupljenog mulja na prostoru izme u me unasipa i tijela odlagališta otpada (nožice pokosa). Dostava mjesečng izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije.

***KRAJ POGLAVLJA ***

stranica 165 od 348

Naručitelj:

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska

Naziv gra evine:

ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC

Razina projekta:

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

III.A.6. Kanali

SADRŽAJ: III.A.6.1 III.A.6.1.1 III.A.6.1.2 III.A.6.2 III.A.6.2.1 III.A.6.2.2 III.A.6.3 III.A.6.3.1 III.A.6.3.2 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja

SVEZAK III.A. Svibanj 2012.

stranica 166 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.6. Kanali

SADRŽAJ POGLAVALJA: III.A.6.1.
III.A.6.1.1 III.A.6.1.2

GRA ENJE ............................................................................................168
OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ........................................................... 168 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ............................................. 168

III.A.6.2.
III.A.6.2.1 III.A.6.2.2

ODRŽAVANJE ........................................................................................ 169
OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ...................................................................... 169 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ....................................................... 169

III.A.6.3.
III.A.6.3.1 III.A.6.3.2

UPRAVLJANJE ........................................................................................ 171
OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA...................................................................... 171 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ....................................................... 171

stranica 167 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.6. Kanali

III.A.6.1. GRA ENJE
III.A.6.1.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA
Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi izvo enja radova su dani u dokumentaciji; • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec, TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1, Institut gra evinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekološki inženjering, Zagreb, ožujak 2000 god. [vidi GP1]. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6, oznaka IZV-JAK-A1, broj: 24-10-013/07, Institut gra evinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekološki inženjering, Zagreb, ožujak 2007 god. [vidi IP1]. Vidi poglavlja: • Konstrukcija kanala – Poglavlje 02302, • Zemljana ispuna – Poglavlje 2301

III.A.6.1.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA
Opće napomene Izgradnja kanala nije predvi ena ovom dokumentacijom. IZVO AČ je obvezan izvršiti izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju kanala i izvan ovako propisanih uvjeta a sve prema posebnom zahtjevu, odnosno nalogu Naručitelja. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu, materijale, opremu, alate i pribor, za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima, odredbama, statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini. Troškovi IZVO AČA na izvedbi kanala uključuju sve mjere zaštite na radu, zaštite od požara i eksplozije i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne vazećim zakonima ili koje su propisane ovom dokumentacijom. IZVODAČ je odgovoran za provedbu svih potrebnih zaštitnih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika izvedba me unasipa. Radovi se trebaju izvoditi u skladu sa svim zdravstvenim i sigurnosnim propisima i u skladu s Posebnim odlagališnim planom zaštite na radu. Srodna poglavlja Poglavlje III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada Poglavlje III.A.2. Privremeno prekrivanje Poglavlje III.A.4. Obodni nasip Poglavlje III.C. Stalne prometnice

stranica 168 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.6. Kanali

Definicije N. Kanali: Kanali su gra evine koje služe za otvoreno prikupljanje i provo enje oborinskih i drugih površinskih voda na prostoru odlaglišta. Svi kanali su na prostoru odlagališta izvedeni u potpunosti. Izvo ač je zadužen za redovno održavanje i upravljanje obodnim kanalima i kanalom uz sjevernu prometnicu. Terenska mjerenja H. Nisu predvi ena.

III.A.6.2. ODRŽAVANJE
III.A.6.2.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA
Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju: • Konstrukcija kanala – Poglavlje 02302 • Zemljana ispuna – Poglavlje 2301 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6, oznaka IZV-JAK-A1, broj: 24-10-013/07, Institut gra evinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekološki inženjering, Zagreb, ožujak 2007 god. [vidi IP1].

III.A.6.2.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA
Opće napomene Rad IZVO AČA na održavanju i upravljanju kanala dlagališta obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća održavanje i upravljanje kanalima odlagališta. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu, materijale, opremu, alate i pribor, za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima, odredbama, statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini. Obveza je IZVO AČA da izvo enje radova provodi tako da izbjegne mogućnost oštećenja izvedenih elemenata tijela odlaglišta. Prilikom izvo enja radovam, u cilju izbjegavanja moguće pojave požara ili eksplozije, IZVO AČ je obavezan sve djelatnike s Ex zonama na odlaglištu odnosno Elaboratom zaštite od požara i klasifikacija prostora, Ecoina, kolovoz 2011. [vidi Prilog A, IP13].

stranica 169 od 348

Kanali IZVO AČ je dužan vršiti tjedni obilazak i pregled 1) obodnog kanala i 2) kanala uz sjevernu ogradu. dok se tijekom nižih temperatura ne očekuje angažman Izvo ača. IZVO AČ je zadužen za ručnu i/ili strojnu košnju otvorenog dijela obodnih kanala provoditi 5 puta godišnje. Nakupljeni mulj IZVO AČ mora otpremiti na odlagališnu plohu.050. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Veći angažman IZVO AČA se očekuje tijekom toplijeg dijela godine. Predvidiv angažman Izvo ača po čišćenju je 1 radnik × 4 dana /mjesečno × 8 sati kroz period od 5 mjeseci. površina za održavanje iznosi 1. Čišćenje treba provesti specijaliziranom opremom tzv izvršenog čišćenja i planirani datum sljedećeg čišćenja mora biti izvještaju IZVO AČA.12. dok se širina kanala mijenja i iznosi maksimalno 8 m. Gotova prekrivka. Datum sadržan u mjesečnom za čišćenje taložnica u otvorenom kanalu oborinskih voda plohe 1 dva puta godišnje. Gotova prekrivka. evidencija broja angažiranih radnika. Troškove rada IZVO AČA treba uključiti paušalni iznos koji je predvi en za upravljanje kanalima. Kanal uz sjevernu ogradu Uz sjevernu ogradu odlagališta (Sajmišna cesta) na dijelu platoa biokompostane je izveden kanal koji prikuplja oborinsku vodu sa prometnice i odvodi je prema retencijskom jezeru.12. Obračun ovog rada se vrši ovjerom sati rada radnika kroz gra evinski dnevnik. Datumi izvršenih čišćenja. Predvidiv angažman IZVO AČA je jedan puta godišnje. Sakupljanje letećeg otpada treba provoditi po potrebi.800 m. IZVO AČ je zadužen da pet (5) puta godišnje očistiti od raslinja sve betonske kanalice za odvodnju površinskih voda postavljene po tijelu deponije (ploha 1).58 ha. Stanje elemenata iz ove točke mora biti evidentirano u mjesečnom izvještaju Izvo ača s datumima obilaska. Obaveza IZVO AČA radova je održavanje kanala košnjom i čišćenjem od mulja i letećeg otpada. Dužina predmetnog kanala je 1. Obodni kanal IZVO AČ je zadužen za obilazak i pregled otvorenih i zatvorenih odvodnih kanala oborinskih voda uključivo i taložnica (na plohi 1 jug.5 m. obično nakon kiše.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. predvidivo 7 komada) minimalno jedan puta mjesečno. Radovi na čišćenju nakupljenog mulja trebaju biti izvršeni krajnje oprezno kako ne bi došlo do oštećenja glinenog dna kanala.6. IZVO AČ je zadužen za ručno čišćenje svih kanala od letećeg otpada. Obveza IZVO AČA na košnji obodnih kanala je dana u poglavlju III. IZVO AČ po nalogu Naručitelja treba izvršiti strojno čišćenje svih kanala od nakupljenog mulja. IZVO AČ je zadužen provoditi minimalno nataloženi mulj kao "slivničarem". sati rada radnika i evidencija broja stranica 170 od 348 .A.A. Obveza IZVO AČA na košnji predmetnog kanala je dana u poglavlju III. Osim čišćenja IZVO AČ je dužan zbrinuti otpad.00 m a širina zelenog pojasa koji je potrebno održavati iznosi 7. IZVO AČ je zadužen za ručnu i/ili strojnu košnju otvorenog dijela kanala provoditi 5 puta godišnje. Evidencija rada IZVO AČA mora biti evidentirana u gra evinskom dnevniku i Mjesečnom izvještaju.A. Dužina otvorenog dijela obodnog kanala iznosi 2.

6.d. Institut gra evinarstva Hrvatske d. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. organizirati ispitivanje prije isteka roka važenja prethodnog Ispitivanja. Izvo ač mora u Mjesečnim izvještajima dostaviti evidenciju košnje i čišćenja kanala od nakupljenog mulja.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Izvještaji Izvo ača IZVO AČ je zadužen za organizaciju periodičkg ispitivanja vodonepropusnosti dna kanala od ovlaštene institucije.A.3. III.A. oznaka IZV-JAK-A1.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A. III. Zavod za ekološki inženjering. Kanali sakupljenih vreća napunjenih letećim otpadom mora biti sadržan u mjesečnom izvještaju Izvo ača. Aktivnosti Izvo ača na održavanju kanala moraju biti sadržane u Mjesečnom izvještaju.3.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi upravljanja su dani u poglavljima: • Konstrukcija kanala – Poglavlje 02302 • Zemljana ispuna – Poglavlje 2301 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. voditi evidenciju provedenih ispitivanja. Kontrolu i prijedlog prihvaćanja izvršenih radova vrši Nadzor a odobrava Investitor. ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 171 od 348 . izvještavati o isteku periodičkog ispitivanja. Popravci neophodni za nesmetan rad kanala moraju se evidentirati u mjesečnom izvještaju Izvo ača s foto-dokumentacijom. Obveza je IZVO AČA da putem mjesečnog izvještaja obavještava o stanju izvedenih kanala. UPRAVLJANJE III. Ispitivanje se provodi jednom u 5 godina. [vidi IP1].3.A.6. kao i čuvanja dokumentacije o provedenom Ispitivanju. broj: 24-10-013/07.. Predvidivo je jedno ispitivanje tijekom provedbe Ugovora. ožujak 2007 god.6.6. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. Zagreb. IZVO AČ je dužan organizirati provedbu ispitavanja od ovlaštene institucije.

2.1.7.2 III. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.7.A. stranica 172 od 348 . Detekcija oštećenja geomembrane SADRŽAJ: III.1 III.A.7.2 III.A.3 III.o.3.7.A.A.1 III.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.7. Svibanj 2012.7.A.7.7.7.1 III.2.A.2 III.A.3.1.A.o.7.2 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja SVEZAK III.1 III.A.A.

. ODRŽAVANJE .2...........1.....1.............A.............A................7................................7...A.........A..........7.....2.......2.......................... 177 stranica 173 od 348 ..1.......7. 174 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA .......7..............2 III...................................7.A.....A........................7........A.............................................. 174 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ..................7............................A...... održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III............ 177 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA .............................A..1 III...........................2 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ............................. 177 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA .3........ 178 III......1 III................A....3..............2 III..........................3...............1 III............... UPRAVLJANJE.... 174 III.......7.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.7.............................. 177 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA.............................. GRA ENJE .......... Detekcija oštećenja geomembrane SADRŽAJ POGLAVALJA: III.............177 III..................

Izvo ač je obvezan izvršiti ispitivanje sustava za detekciju oštećenja geomembrane a sve prema zahtjevu.1.d. oznaka IZV-JAK-A1.1.. ožujak 2007 god. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini.A. alate i pribor. zaštite od požara i eksplozije i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima ili koje su propisane ovom dokumentacijom. Radovi se trebaju izvoditi u skladu sa svim zdravstvenim i sigurnosnim propisima i u skladu s Posebnim odlagališnim planom zaštite na radu. Institut gra evinarstva Hrvatske d.7. broj: 24-10-013/07. odnosno nalogu Naručitelja. odredbama.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Opće napomene Sustav za detekciju oštećenja geomembrane je položen na svim izvedenim plohama odlagališta. 6/2 i 6/3. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu. Zagreb.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. [vidi IP1]. IZVO AČ je zadužen za jedno ispitivanje sustava detekcije oštećenja geomembrane po plohi neposredno prije početka odlaganja otpada na pojedinu plohu. Zavod za ekološki inženjering. stranica 174 od 348 . TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. Izvedba sustava za detekciju oštećenja geomembrane nije predvi ena ovom dokumentacijom. Predvi a se jedno ispitivanje kasete 6/1. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Institut gra evinarstva Hrvatske d.A.1.7. GRA ENJE III. Vidi poglavlja: • Sistem detekcije– Poglavlje 02365. [vidi GP1]. materijale.7. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Zavod za ekološki inženjering.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi izvo enja radova su dani u dokumentaciji. Zagreb. Izvedeno stanje sustava za detekciju je vidljivo na slici 1. Detekcija oštećenja geomembrane III. Troškovi IZVO AČA na ispitivanju sustava za detekciju oštećenja geomembrane uključuju sve mjere zaštite na radu.. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima. opremu.A.A. ožujak 2000 god.d. • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6.7. IZVODAČ je odgovoran za provedbu svih potrebnih zaštitnih mjera pri čemu su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika detekcije oštećenja geomembrane. • Hrapava HDPE geomembrana – Poglavlje 2351 • Hrapava HDPE geomembrana u sabirnom području – Poglavlje 2349 III.

Obodni nasip Poglavlje III. Sistem za detekcjiu oštećenja geomembrane: Je skup kablova.4. Prihvat i ugradnja otpada Poglavlje III.1.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Ploha za prihvat azbestnog otpada Definicije O.A. a napajajuće elektrode se postavljaju iznad zaštitnog geotekstila tipa 1. Mjerne elektrode se postavljaju prema planu polaganja prije polaganja HDPE geomembrane debljine 2. Zaštitini sloj iznad sustava procjednih voda Poglavlje III.5 mm. Obuhvaćaju kontrolno ispitivanje propuštanja geomembrane prije početka ugradnje otpada. Anomalije u električnom polju pokazuju oštećenja geomembrane.10.9. Terenska mjerenja I. i mjernih ormara čija je funkcija pronalazak mjesta oštećenja geomebrane. Sustav procjednih voda Poglavlje III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. mjernih i napajajućih elektroda. stranica 175 od 348 .000 g/m2.7.8. te se pad električnog potencijala očitava na mjernim elektrodama.A. Privremeno prekrivanje Poglavlje III.A.A.2.A. Detekcija oštećenja geomembrane Srodna poglavlja Poglavlje III.A. Električna struja upušta kroz napajajuće elektrode stavljene preko membrane.

održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.7.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Detekcija oštećenja geomembrane Slika 5 Izvedeno stanje sustava za detekciju oštećenja PEHD geomembrane na plohama 5D i 6 stranica 176 od 348 .

Zagreb. Zagreb.7.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju: • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.A. Zavod za ekološki inženjering.2.7.d.7. Sustav detekcije oštećenja ne zahtijeva posebno održavanje. kasete 6/2 iznosi 2..A. Detekcija oštećenja geomembrane III. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. oznaka IZV-JAK-A1. Vidi poglavlja: • Sistem detekcije– Poglavlje 02365.d. ožujak 2007 god. Institut gra evinarstva Hrvatske d.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA IZVO AČ je zadužen za jedno kontrolno ispitivanje oštećenja geomembrane prije početka ugradnje otpada. Zavod za ekološki inženjering. Zagreb.A. [vidi GP1]. Zagreb. • Hrapava HDPE geomembrana – Poglavlje 2351 • Hrapava HDPE geomembrana u sabirnom području – Poglavlje 2349 stranica 177 od 348 . oznaka IZV-JAK-A1. [vidi GP1].. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. [vidi IP1]. ožujak 2007 god.7. ožujak 2000 god..A. 6/2 i 6/3 (ploha 6). Predvidivo je ispitivane kaseta 6/1.3.3.7. broj: 24-10-013/07.A. Vidi poglavlja: • Sistem detekcije– Poglavlje 02365. Zavod za ekološki inženjering. Zavod za ekološki inženjering.2. • Hrapava HDPE geomembrana – Poglavlje 2351 • Hrapava HDPE geomembrana u sabirnom području – Poglavlje 2349 III.. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Površina kasete 6/1 iznosi 2.d. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6.d. Institut gra evinarstva Hrvatske d. broj: 24-10-013/07.90 ha i kasete 6/3 iznosi 3. ODRŽAVANJE III.2. ožujak 2000 god. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1.92 ha.40 ha. Institut gra evinarstva Hrvatske d. osim zaštite terminala praćenja (plave metalne kutije označene kao MC na slici 1) koje su postavljene na obodu nasipa od oštećenja tijekom radova na odlagalištu.7. UPRAVLJANJE III.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi upravljanja su dani u dokumentaciji: • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. [vidi IP1].Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. III. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.

Obveza je IZVO AČA da putem izvještaja obavjsti o stanju sustava detekcije i o rezultatima provedenog ispitivanja.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Izvještaji Izvo ača IZVO AČ je zadužen za organizaciju jednog ispitivanja detekcije oštećenja geomembrane prije početka ugradnje otpada na kasete plohe 6. IZVO AČ je dužan organizirati provedbu ispitavanja od ovlaštene institucije.7. Izvedeno stanje sustava za detekciju je vidljivo na slici 1. Kontrolu i prijedlog prihvaćanja izvršenih radova vrši Nadzor a odobrava Investitor. ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 178 od 348 .3.7. organizirati ispitivanje i dostaviti Izvješće o ispitivanju prije planiranog početka ugradnje otpada na pojedinu kasetu. Predvidivo je jedno ispitivanje tijekom provedbe Ugovora. Aktivnosti Izvo ača na detekciji oštećenja geomembrane moraju biti sadržane u Mjesečnom izvještaju.A. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. Predvidivo je ispitivane kaseta 6/1. Detekcija oštećenja geomembrane III. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Izvo ač mora u Mjesečnim izvještajima dostaviti plan provedbi ispitivanja i evidenciju o provedbi ispitivanja.A. 6/2 i 6/3 (ploha 6). Popravci PEHD geomembrane neophodni za nastavak radova na ugradnji otpada moraju se sanirati prije početka ugradnje otpada.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.

A.A.1 III.8.2 III.2.8.1 III. Sustav sakupljanja procjenih voda SADRŽAJ: III.A.1 III.A.3.8.8.8.8.8.2 III.8.A.4 III.A.A.8. Svibanj 2012.3 III.o. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.A.A.8.1.1.2 III.o.A.A.8.2 III.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.3.A.A.8.5 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja Postupanje s otpadom Zaštita okoliša i zdravlja SVEZAK III.2. stranica 179 od 348 .1 III.

..........................A.... III.........................2....................... III................1.... 195 ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA ..2 ODRŽAVANJE ......... 194 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA...181 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ..................8..... 181 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .......8..2 UPRAVLJANJE ...........1 III...........A.. 194 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ......... 187 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ..A........8.................................................. POSTUPANJE S OTPADOM...................................... 195 III.......A.......1 III......8.A....8.........A. 187 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ......Dokumentacija za nadmetanje Gra enje...8....1 III............. 196 stranica 180 od 348 ...2 GRA ENJE .....8.....A.... 181 III...............8................................ III.3..............3................A................................... 187 III..A.................2....................5.........1...............A........................................ III.............2..................... Sustav sakupljanja procjednih voda SADRŽAJ POGLAVALJA: III.........................8.A...............................1.............8...........3..........A.................................8...............................8.......................4... održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III...................

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. • Drenažni materijal – Poglavlje 2361.8. GRA ENJE III.A. IZVO AČ je zadužen za organiziranje izrade Izvedbenog projekta kompenzacijskih bazena (sjever i jug) uvažavajući Ex zone odlagališta kao i za gra enje projektiranih kompenzacijskih bazena. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. održavnju i upravljanju sustavom procjednih voda uključuje sve mjere zaštite na radu. IZVODAČ je odgovoran za provedbu svih potrebnih zaštitnih mjera pri čemu su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika sustava procjednih voda. stranica 181 od 348 . odredbama. • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.A.d. Zagreb. Opće napomene Sustav sakupljanja procjednih voda je izveden na svim plohama odlagališta. Vidi poglavlja: • Konstrukcija kanala– Poglavlje 02302. Zagreb.8. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. ožujak 2007 god. [vidi GP1]. Zavod za ekološki inženjering.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA III. IZVO AČ je zadužen za izradu Izvedbenog projekta premumpnog šahta kao i za gra enje projektiranog prepumpnog šahta. zaštite od požara i eksplozije i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima ili koje su propisane ovom dokumentacijom.1.1. ožujak 2000 god. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini. Zavod za ekološki inženjering. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu. opremu. Institut gra evinarstva Hrvatske d. materijale. Sustav sakupljanja procjednih voda III.A. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. alate i pribor..A..1. U cilju spriječavanja nakupljanja mulja (taloženjem) u drenažnim cijevima sustava odvodnje voda plohe 6 sjever (kaseta 6/2) na šahtu JB-19 je prije početka odlaganja otpada na kasetu 6/1 potrebno projektirati i izvesti sustav za prebacivanje oborinske vode s kaseta 6/2 i 6/3 u obodni kanal.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi izvo enja radova su dani u dokumentaciji. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.8. Troškovi IZVO AČA na organizaciji izrade projekta.8. oznaka IZV-JAK-A1. IZVO AČ je zadužen za održavanje i upravljanje sustavom procjednih voda. [vidi IP1].8.d. Institut gra evinarstva Hrvatske d. • Cijevi i šahtovi (HDPE) – Poglavlje 2364 III. izgradnji. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima.1. broj: 24-10-013/07.2.1.

Ploha 1 Na plohi 1 nalazi se 17 šahtova od čega 10 služe za prihvat procjednih voda.800 m. te se tada mijenja tip cijevi u perforirane.1. III.2. dok je u drenažnom sloju položena perforirana drenažna cijev promjera 200/175 mm.8. Sustav za odvodnju procjedne vode se satoji od šahtova. Sustav sakupljanja procjednih voda sastoji se od dvije glavne komponente i to 1) sustava za dreniranje procjedne vode unutar ploha tijela odlagališta (ploha 1 do 6) i 2) sustava za odvodnju procjedne vode kojim se ona odvodi iz ploha 1 do 6 do sabirnih bazena. S pojedinih kaseta. dok je u krugu šahta na udaljenosti od 2 m zona opasnosti "2". drenažne cijevi su vanjskog promjera 160/143 mm.4.3.8. procjedne vode se preko kolektorskih cijevi i kompenzacijskih bazena (prepumpnog šahta) koji se nalazi na sjevernom i južnom spoju ploha 2 i 1 i preko kolektora plohe 1 odvode u sabirne bazene (SB) sjever i jug. Sustav za dreniranje procjednih voda sastoji se od perforiranih cijevi (koje su ugra ene u drenažnom sloju) i punih cijevi (ugra ene u obodnom nasipu).2. Od šahtova ploha ploha 6 do 2.5.390 m. Spojne kolektorske cijevi su unutrašnjeg promjera 300 mm (vanjskog promjera 400 mm). Unutar šahtova procjednih voda je Ex zona opasnosti "1". Procjedne vode gravitacijski otječu iz pojedinih ploha do šahtova procjednih voda koji se nalaze uz vanjsku nožicu obodnog nasipa.A.8.531 m.1.2.512 m. Ukupna dužina drenažnih i kolektorskih cijevi Ukupna dužina drenažnih cijevi (uključivo i pune cijevi kroz nasip) na plohama 1 do 6 iznosi 6.2. Perforirane cijevi drenaže imaju promjer 300/250 mm i ukupna dužina drenažnih cijevi na plohi 1 iznosi približno 1. a južnog 1.2.A. Opis izvedenih kompenzacijskih bazena (sjever i jug) Na spoju ploha 1 i 2 na sjevernoj i južnoj strani tijela odlagališta Jakuševec.A. Sustav sakupljanja procjednih voda Radovi se trebaju izvoditi u skladu sa svim zdravstvenim i sigurnosnim propisima i u skladu s Posebnim odlagališnim planom zaštite na radu. Kroz nasip plohe 5D (sjever i jug) je položena puna PEHD cijev promjera 160/143 mm dužine 50 m. Na plohi 2. Plohe 2 do 6 Na plohama 2 do 6 je izvedeno 22 šahta procjednih voda.A. Unutar radijusa kruga od 2 m od kompenzacijskih bazena je Ex zona opasnosti "2". kompenzacijskih bazena i kolektorskih cijevi kojima procjedna voda dovodi do sabirnih bazena. drenažne cijevi su promjera 200/175 mm. nalaze se kompenzacijski bazeni (prepumpni šahtovi) koji procjednu vodu koja dolazi iz kolektora stranica 182 od 348 .1. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Ploha 6 je u cijelosti izvedena s cijevima promjera 200/175 mm. III. III.1.A.8.8. na kojima još nije započela ugradnja otpada. Ukupna dužina cijevi sjevernog obodnog kolektora iznosi 1. Od šahtova procjednih voda kroz tijelo nasipa prolaze pune PEHD cijevi dužine približno 50 m. III. oborinske vode se istim sustavom odvode u obodni kanal oborinskih voda.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Od plohe 3 do uključivo plohe 5.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.33 m. [vidi GP1].m. pelikanov kljun). Unutar radijusa kruga od 2 m od kompenzacijskih bazena je Ex zona IP13].n.1. 4) kada je razina procjedne vode u šahtu na razini izlazne cijevi i omogućeno je gravitacijsko istjecanje iz kompenzacijskog bazena. stranica 183 od 348 . Visinska kota poklopca kompenzacijskog bazena je 109. Zavod za ekološki inženjering. 3) i granični senzor isključenja (senzor br. 2) senzor uključenja paralelnog rada 2 pumpe (senzor br. Kota dna ulazne cijevi procjedne vode u kompenzacijski bazen sjever je 107.n.8 × 6 m.8. Projektom kompenzacijskog bazena IZVO AČ treba predvidjeti automatsko isključenje pumpi prije spuštnja razine procjedne vode na razinu usisa pumpe (senzor isključenja br.n.25 m. Poklopac šahta od PEHD materijala treba imati odzračnik dovoljnog kapaciteta odzračivanja.25 m.d. 1). Projekt postojećeg kompenzacijskog bazena je dan je u dokumentacije Glavni projekt.m. Prije izrade projektnog rješenja. Sanacija izvedenih kompenzacijskih bazena Kompenzacijske (prepumpne) bazene sjever i jug je potrebno rekonstruirati u skladu sa sljedećim projektnim zadatkom: IZVO AČ je dužan organizirati izradu Izvedbenog projekta šahtova s dvostrukom PEHD stijenkom (po dnu i obodu).2 m.n. Projektom je potrebno predvidjeti još 3 senzora i to senzor uključenja i rada jedne pumpe (senzor br. Kota dna ulazne cijevi procjedne vode u kompenzacijski bazen jug je 107..47 m. Tlocrtna dimenzija kompenzacijskog bazena je 1. Konstrukcija izlazne cijevi iz šahta mora biti takva da otežava povrat iscrpljene vode nazad u šaht a istovremeno omogućuje gravitacijski istjecanje u punom profilu izlazne cijevi (tzv. IZVO AČ je zadužen za geodetsko snimanje pozicija ulaznih i izlaznih cijevi iz oba kompenzacijska bazena.6. Konstrukcija šahta mora biti takva da je omogućena vizualna provjera eventualnog propuštanja izvedenog šahta (dvostruka stijenka). Sustav sakupljanja procjednih voda ploha 6 do 2 prepumpavaju na višu kotu u kolektorske cijevi plohe 1.n.m. od kuda procjedna voda gravitacijski dalje teče prema sabirnim bazenima sjever i jug. Sanacija odlagališta otpada Jakuševec Institut gra evinarstva Hrvatske d. Kompenzacijski bazen treba imati taložnicu konusnog oblika minimalne dubine 30 cm. Automatika uključivanja pumpi mora biti programirana tako da se ugra ene pumpe kod razine vode izme u senzora 1 i 2 naizmjenično uključuju.m. Predvi a se smještaj 2 pumpe s usisom u visinskom području od približno 1 m izme u visinske kote vrha taložnice i dolazne (ulazne) cijevi.m. Kota dna izlazne cijevi procjedne vode iz kompenzacijskog bazena jug je 108.A. dubina kompenzacijskih bazena iznosi 2.2. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. 02/05 Glavni paket – paket A1 iz ožujka 2000 god. opasnosti "2" [vidi prilogu 27 i 28 – Prudinec.8.20 m. Debljina stijenke mora biti minimalno 10 mm.A. tvrtke broj TD 02-02-02- III. Kota dna izlazne cijevi procjedne vode iz kompenzacijskog bazena jug je 108.

Troškove precrpljivanja procjednih voda snosi IZVO AČ. U kompenzacijskom bazenu je potrebno projektno predvidjeti i izvesti nosače za dvije pumpe i penjalice za spuštanje u šaht i eventualnu izvedbu zaštite od pada u dubinu. te je stoga preporučljivo da se radovi provode usušnom periodu godine. odnosno u tijeku izvo enja se procjedna voda treba precrpljivati u nizvodni šaht procjednih voda. napajanje i odabir tipa robusnih muljnih pumpi otpornih na agresivne procjedne vode (minimalne karakteristike 2. IZVO AČ je dužan za Izvedbeni projekt kompenzacijskih bazena ishoditi suglasnost od Glavnog projektanta i Koordinatora II. Sustav sakupljanja procjednih voda Izvedbenim projektom je potrebno osigurati pristup taložnici kako bi specijalan stroj mogao izvršiti čišćenje taložnice crpljenjem nakupljnog mulja. Nosač za pumpu. a IZVO AČ mora izvesti pristup specijalnom stroju do šahta (predvidivo 6 m2 po kompenzacijskom bazenu). Pumpe moraju biti sa mogućnošću pojedinačnog va enja (automatska spojka s vodilicama). IZVO AČ je zadužen za razbijanje. stranica 184 od 348 . Napajanje pumpi projektno riješiti s vanjskog razvodnog elektro ormara u protueksplozijskoj izvedbi. va enje i zbrinjavanje gra evinskog otpada postojećeg armirano betonskih kompenzacijskih bazena.4.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Predvidjeti dvije pumpe po bazenu. Nakon izgradnje kompenzacijskih bazena IZVO AČ je dužan izraditi projekt izvedenog stanja (gra evinski strojarski i elekto projekt izvedenog stanja). Prije postavljanja PEHD šahta IZVO AČ mora zbiti temeljnu podlogu od šljunka debljine 20 cm na minimalno 30 MN/m2 i izvesti temelj (debljine 20 cm) od betona klase C 12/15.A. Projektant navedenog projekta ne smije biti zaposlenik osobe koja je izvo ač na istoj gra evini. Predvidjeti svjetlosni signal (bljeskalicu) s elekto ormara kompenzacijskih bazena u slučaju kvara pumpi i/ili pojave razine vode u kompenzacijskom bazenu iznad senzora br. Izvedbenim projektom je potrebno predvidjeti postavljanje oznaka (naziva) kompenzacijskih bazena. penjalice i le obran trebaju biti izvedeni od nehr ajučeg materijala. visine H = 5 m) u protuekslozijskoj izvedbi.5 l/s. IZVO AČ je zadužen za izvedbu projektiranih kompenzacijskih bazena na koje je prethodno dobio suglasnost. predati upute za rad i održavanje te izvršiti ispitivanje vodonepropusnosti izvedenog kompenzacijskog bazena. Prije izvo enja. IZVO AČ je dužan organizirati izradu Izvedbenog projekta sanacije kompenzacijskih bazena izraditi u roku od 60 kalendarskih dana od dana uvo enja u posao.8. IZVO AČ je dužan izraditi 8 primjeraka uvezene projektne dokumentacije kao i 2 primjerka na digitalnom mediju (CD). Izvedbenim projektom je potrebno riješiti automatiku. Izvedba treba biti provedena bez utjecaja na funkcionalnost sustava odvodnje procjednih voda. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Obračun izrade projekta se vrši po kompletiranoj dokumentaciji usuglašenoj s Naručiteljem. Zakonu o zaštiti od požara i eksplozije) kao i oznake zabrane pristupa. oznaka upozorenja i opasnosti (prema Zakonu o zaštiti na radu.

stranica 185 od 348 . god. Predvidiva je ugradnja jedne pumpe po šahtu. U cilju spriječavanja nakupljanja mulja (taloženjem) u drenažnim cijevima sustava odvodnje voda plohe 6 sjever (kaseta 6/2) na šahtu JB-19 je prije početka odlaganja otpada na kasetu 6/1.8.A. Projektom adaptacije precrpnog šahta IZVO AČ treba predvidjeti isključenje električne pumpe prije spuštnja razine procjedne vode na razinu usisa pumpe (pumpa na plovak). IZVO AČ dužan izraditi Izvedbeni projekt adaptacije šahta za prebacivanje oborinske vode s kaseta 6/2 i 6/3 u obodni kanal. Sustav sakupljanja procjednih voda III. Šahtovi procjednih voda na plohama 3 do 6 (18 šahtova) osim sifona imaju i ventile za ručno zatvaranje čime se može spriječiti dotok procjednih voda u šaht. postavljanjem kablova i zatrpavnjem. III. Šahtovi procjednih voda U svim šahtovima procjednih voda nalaze se sifoni i kinete kolektorske cijevi. Dvostruke stijenke kolektorskih cijevi i dvostruke stijenke šahtova omogućuju provedbu kontrole vodonepropusnosti. Razvod elektične energije koji se ugra ue unutar obodne prometnice mora biti u proueksplozijskoj izvedbi.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Na nizvodnoj kolektorskoj cijevi šahta JB-17 je izveden PEHD čep koji spriječava miješanje oborinske vode plohe 6 sjever s procjednom vodom plohe 5D te se u proteklom periodu nakupljena oborinska voda u šahtu JB-17 povremeno crpila mobilnom muljnom pumpom. te je IZVO AČ dužan provesti sanaciju propuštanja ventila. Unutar šahtova procjednih voda je Ex zona opasnosti "1".8. Minimalni kapacitet muljne pumpe iznosi 2. Svi šahtovi procjednih voda imaju dvostruke vanjske stijenke. uključivo s iskopom.7. dok je u krugu šahta na udaljenosti od 2 m zona opasnosti "2". Plan razvoda elektične enercije mora biti projektiran za napajanje električnom energijom sa JB-19 na JB-21 uključivo s iskopom.5 l/sekundi pri H=5 m. Budući da se radi o oborinskoj vodi.1. Precrpni sustav treba projektirati tako da je električnu pumpu (na va enje) moguće u budućem periodu (predvidivo do 2018. postavljanjem kablova. Izvedbeni projekt mora imati plan izrade razvoda električne energije iz dijela biokompostane.) prebaciti s šahta JB-19 (kaseta 6/2) na JB-21 (kaseta 6/3).8.A.2.A.8. muljna pumpa ne trebaju biti u Ex izvedbi.1. Adaptacija i izvedba prepumpnog šahta za crpljenje oborinskih voda nakupljenih na sjevernom dijelu plohe 6 Nakupljenu oborinsku vodu koja se sakuplja u sabirnom dijelu plohe 6 sjever i dalje u pripadne šahtove je potrebno precrpiti u obodni kanal sjever.2. Na plohi 1 se ulijev sadržaja kolektorskih cijevi u sabirne bazene provodi pomoću tri revizijska šahta u kojima se nalaze križni ventili. Pumpa mora biti projektirana i ugra ena s lancem sa mogućnošću va enja za lakše održavanje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Poklopci (brtve) križnih ventila su trenutno vodopropusni. zatrpavnjem i asfaltiranjem pristupne prometnice.

IZVO AČ je dužan izraditi 8 primjeraka uvezene projektne dokumentacije kao i 2 primjerka na digitalnom mediju (CD). nabavu i montažu električne muljne pumpe s plovkom koja će crpiti oborinsku vodu iz JB-17 u obodni kanal. III.A. Zaštitni sloj iznad sustava za prikupljajne procjednih voda Poglavlje III.A. Troškove precrpljivanja oborinskih voda snosi IZVO AČ.10. postavljanjem kablova. Projektant navedenog projekta ne smije biti zaposlenik osobe koja je izvo ač na istoj gra evini.9.8. Obodni nasip Poglavlje III. U sklopu projekta IZVO AČ je dužan dostaviti projektantski troškovnik (i ispunjeni troškovnik s procjenom troškova). IZVO AČ je dužan da za Izvedbeni projekt adaptacije prepumpnog šahta ishoditi suglasnost od Naručitelja. IZVO AČ je zadužen za izvedbu razvoda električne energije iz dijela biokompostane. IZVO AČ mora isprazniti revizijski šaht od dotekle oborinske vode.A. Kanali Poglavlje III.A.14.11. predati upute za rad i održavanje te izvršiti ispitivanje vodonepropusnosti izvedenog prepumpnog šahta.A.A. potrebno je ukloniti zavareni čep od PEHD pločevine iz šahta JB-17 i ugraditi čep na nizvodnoj strani šahta JB19. Nakon izgradnje prepumpnog šahta IZVO AČ je dužan izraditi projekt izvedenog stanja (gra evinski. Srodna poglavlja Poglavlje III.A.A.1.A.12. IZVO AČ je dužan izvršiti nabavu i montažu baždarenog električnog kontrolnog brojila. te je stoga preporučljivo da se radovi provode usušnom periodu godine. odnosno prije izvedbe prepumpnog sustava. IZVO AČ je dužan Izvedbeni projekt adaptacije prepumpnog šahta izraditi u roku od 60 kalendarskih dana od dana uvo enja u posao.1. ugradnjom razvodnih ormara. Gotova prekrivka Poglavlje III. Prihvat i ugradjna otpada Poglavlje III. Obračun izrade projekta se vrši po kompletiranoj dokumentaciji usuglašenoj s Glavnim projektantom.2. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji stranica 186 od 348 .4. uključivo s iskopom. Ploha za prihvat azbestnog otpada Poglavlje III. strojarski i elekto projekt izvedenog stanja). IZVO AČ je zadužen za nabavu i izvedbu adaptacije projektiranog precrpnog šahta na koji je prethodno dobio suglasnost.13.9. Troškovi uklanjanja i ugradnje pločevine uključuju sav materijal i radove za kompletno izvršenje posla. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do mTEO Poglavlje III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Gornji brtveni sloj Poglavlje III. Prije izvo enja.6. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. zatrpavnjem i asfaltiranjem pristupne prometnice.8. Sustav sakupljanja procjednih voda Neposredno prije početka ugradnje otpada na kasetu 6/1 sjever.A.A. Izvedba treba biti provedena bez utjecaja na funkcionalnost sustava odvodnje oborinskih voda. IZVO AČ je dužan adaptirati prepumpni šaht u skladu s Izvedbenim projektom adaptacije.

A. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1.A.2. Definicije Drenažne cijevi: Su perforirane i pune PEHD cijevi kojima se prikupljena procjedna voda dovodi do sabirnih šahtoava.A. ODRŽAVANJE III. III.8. 4. Kontrolno ispitivanje vodonepropusnosti novo izvedenih kompenzacijskih bazena.A. Kolektorske cijevi: Kolektorske cijevi su dvostjene PEHD cijevi promjera 400/300 mm koje provode procjednu vodu iz sabirnih šahtova nizvodno. stranica 187 od 348 . Sabirni šahtovi: Sabirni šahtovi su dvostjeni PEHD elementi sustava procjednih voda koji prikupljaju procjednu vodu iz pojedinih kasta i dvode je kolektorskim cijevima nizvodno prema sabirnim bazenima. • Cijevi i šahtovi (HDPE) – Poglavlje 2364 III. [vidi IP1]. Kompenzacijski bazeni: Kompenzacijski bazeni su gra evine koje procjednu vodu koja gravitacijski dotiče iz ploha 6. ožujak 2007 god.8. Zagreb. R. Zagreb.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Q.2. Institut gra evinarstva Hrvatske d. 5.2. ožujak 2000 god. S. [vidi GP1].A. Terenska mjerenja J. Vidi poglavlja: • Konstrukcija kanala– Poglavlje 02302. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Cilj održavanja sustava procjednih voda je osigurati nesmetano protjecanje procjedne vode od pojedinih drenažnih ploha do sabirnih bazena. Zavod za ekološki inženjering.d.8. III.1. pumpe u kompenzacijskim bazenima moraju funkcionirati. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Kompenzacijski bazeni su izvedeni na spoju ploha 1 i 2 .2. 5D. Šahtovi.2.11. broj: 24-10-013/07. K. 3 i 2 prebacuju na višu kotu plohe 1 od kuda procjedna voda dalje gravitacijski teče prema sabirnim bazenima. III. oznaka IZV-JAK-A1. Drenažne i kolektorske cijevi moraju biti čiste i protočne. Zavod za ekološki inženjering. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III..1..d.A. kinete i sifoni moraju biti čisti a svi ventili moraju funkcionirati.10. Sustav sakupljanja procjednih voda P.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju: • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.8.8. • Drenažni materijal – Poglavlje 2361.8. Obuhvaća geodetsku izmjeru ulaznih i izlaznih cijevi u postojeće kompenzacijske bazena te izmjeru i iskolčenje za postavljanje novih kompenzacijskih bazena.

IZVO AČ je zadužen da minimalno 1 puta godišnje womom očistiti sustav kolektorskog cjevovoda . Izvještaj mora sadržavati situaciju odlagališta s naznačenim očišćenim dionicama. voditi evidenciju provedenih ispitivanja.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. Čišćenje cijevi za prikupljanje procjedne vode Učestalost čišćenja cijevi za prikupljanje procjedne vode na plohi 1 je minimalno jedan puta godišnj (1 × godišnje). kao i čuvanja dokaza o provedenom Ispitivanju (Uvjerenje o vodonepropusnosti.8. III.000 m. strukturalnoj stabilnosti i funkcionalnosti). 6. Održavanje i upravljanje kolektorskim cjevovodom procjednih voda Kolektorske cijevi procjednih voda su elementi sustava odvodnje procjednih voda koji se nalaze na obodu tijela odlagališta te provode sakupljenu procjednu vodu izme u šahtova procjednih voda i kompenzacijskih bazena. Nakon čišćenja i snimanja Izvo ač mora vratiti sve sifone. dužina ulaska wome u drenažu. Predvi ena dužina čišćenja plohe 1 iznosi 10× 200 m = 2.2. potrebno je provesti čišćenje cijevi za prikupljanje procjednih voda ure ajem radnog dosega od minimalno 200 m.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Neposredno prije snimanja sustava procjednih voda kamerom. Učestalost čišćenja drenažnih cijevi (perforiranih i punih) na plohama 2 do 6 je minimalno dva puta godišnje (2× godišnje) i to za vrijeme smanjenih dotoka i sniženih razina u sustavu procjednih voda. Neposredno prije snimanja IZVO AČ treba provesti čišćenje svih kolektorskih cijevi ukupne dužine 2.A.2. Predvi ena dužina čišćenja ploha 2 do 6 iznosi 21 × 200 m + 1 (JB-6) 51 m= 4.907 m. Troškove IZVO AČA po ovoj točki treba obračunati kroz stavku upravljanje. IZVO AČ je dužan o provedenom održavanju dostaviti Izvještaj u dva primjerka.2. stranica 188 od 348 . Ispitivanje treba provesti ovlaštena institucije. urednosti šahtova.251 m. Oprema za čišćenje sustava procjednih voda mora biti u Ex izvedbi. dužan je izvještavati o datumu isteka periodičkog ispitivanja. IZVO AČ je dužan dostavljati rezultate ispitivanja Nadzornom inženjeru u dvije kopije. (1× godišnje). Kolektorske cijevi su izvedene s dvostrukom stijenkom (vanjskog promjera 400 mm i 300 mm): 4.1.8. Sustav sakupljanja procjednih voda III. IZVO A je dužan provesti periodičko ispitiavanje vodonepropusnosti kolektorskih cijevi od ovlaštene institucije sukladno normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610. 5. mjestima na kojima su uočena odstupanja i slično.8. urednost i vodonepropusnost kompenzacijskih bazena i ispravnost pumpi u kompenzacijskim bazenima). IZVO AČ radova čišćenja je dužan dati Izvještaj o izvršenim radovima i zapažanjima tijekom čišćenja (dotok.2. organizirati ispitivanja prije isteka roka važenja prethodnog ispitivanja.2. ventile i poklopcwe šahtova u stanje uporabivosti. ocjenu ispravnosti i Izvještaj o nedostacima na ventilima i sifonima. IZVO AČ je dužan provesti prvo ispitivanje u roku od 60 dana od uvo enja u posao.

O provedenom snimanju IZVO AČ mora dostaviti izvještaj u dva primjerka uz jedan primjerak digitalne snimke (CD ili DVD). Izvještaj mora sadržavati situaciju odlagališta s naznačenim snimljenim i očišćenim dionicama. Sustav sakupljanja procjednih voda III. mjestima na kojima su uočene anomalije.8. Ploha 1 Neposredno nakon čišćenja IZVO AČ treba izvršiti kontrolu čišćenja i funkcionalnosti.3. Oprema za snimanje sustava procjednih voda mora biti u Ex izvedbi. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. fotografijama kritičnih dionica.2. Snimanje mora biti izvršeno samohodnom kamerom sa širokokutnim objektivom i izvorom svjetlosti. Snimanje sustava za prikupljanje procjedne vode IZVO AČ treba izvršiti kontrolu čišćenja i funkcionalnosti sustava za prikupljanje procjedne vode CCTV (Closed-circuit television) kamerom. suženja poprečnog presjeka.2.A. Plohe 2 do 6 Neposredno nakon čišćenja IZVO AČ treba izvršiti kontrolu čišćenja i funkcionalnosti. Izvo ač je dužan dati i prikaz uzdužnih padova cijevi sustava za prikupljanje procjednih voda. Snimanje se provodi jedan puta godišnje.A. Snimanje i Izvještaj moraju biti uskla eni s normom HRN EN 13508. Snimanje se provodi dva puta godišnje. U sklopu snimanja. stranica 189 od 348 .1:2006. talog.8. puknuća i slično. kontra padovi. Izvo ač je dužan izraditi i dostaviti Nadzornom inženjeru detaljan izvještaj o provedenim radovima.

5 JB-2 2 200/175 198. JB-14 5 160/143 233 JB-15 5 D 160/143 222. m.5 Vertikalna deformacija od 65-tog metra do 97-mog metra.5 PS-5 1 300/250 178. * Prije čišćenja potrebno je demontirati 32 sifona s ili bez ventla (redni brojevi 1 do 10 + 18 do 39) stranica 190 od 348 .5 Na 25 m nailazak na zub zavara cijevi. Dionica prohodna za čišćenje u cijelosti JB17 6 160/143 217 JB 18 6 160/143 217 JB 19 6 160/143 216 JB 20 6 160/143 216 JB 21 6 160/143 202.5 JB-13 5 160/143 233 Kamera pod vodom.5 Nakon 187 m neprohodno zbog deformacije vertikalnog profila. PS-8 1 300/250 191 PJ-10 1 300/250 191 PS-3 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PS-2 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-PS-1 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-2 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-3 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-4 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-5 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona JB-1 2 200/175 198. Dionica prohodna za čišćenje u cijelosti JB-6 3 160/143 50. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. PJ-9 1 300/250 189.5 PJ-7 1 300/250 178. JB-7 3 160/143 210.9 Vertikalna deformacija na 51 m.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.5 JB-9 4 160/143 223 Na 50 m nailazak na zub zavara cijevi.4 * Dana metraža je procijenjena udaljenost izmjerena od pripadnog šahta do polovice drenažne cijevi. Sustav sakupljanja procjednih voda Tabela 12 Popis drenažnih cijevi koje je potrebno očistiti i snimiti s napomenama za Izvo ača Popis šahtova i drenaže za čišćenje i snimanje Vanjski/U nutarnji Potrebno Orijentacij Naziv okna Promjer R.5 JB 22 6 160/143 202.4 Sumarno snimiti [m] 6379. Dionica prohodna za čišćenje u cijelosti JB-16 5 D 160/143 222. dalje neprohodno.5 Na 19.5 nailazak na zubu zavara cijevi. Nije vidljiv uzrok zaustavljanja kamere na 22.8.5 JB-12 4 160/143 228.5 Na 54 m nailazak na zub zavara cijevi.5 Sumarno očistiti [m] 6379. Ploha snimiti/očistiti a nove oznake drenažne *[m] cijevi [mm] Komentar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever sjever istok jug jug jug jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug PS-4 1 300/250 166.5 PJ-6 1 300/250 166.br.5 JB-3 2 200/175 200 JB-4 2 200/175 200 JB-5 3 160/143 202. Dionica prohodna za čišćenje u cijelosti JB-10 4 160/143 223 JB-11 4 160/143 228.5 JB-8 3 160/143 210.A. dalje neprohodno za čistač i kameru.5 PS-6 1 300/250 186 PJ-8 1 300/250 186 PS-7 1 300/250 189.

br.8. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. Orijentac Naziv susjednih ija okna Ploha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever jug jug jug jug jug jug jug jug jug sjever jug sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever jug jug jug jug jug jug jug jug jug jug PJ-PS-1/PS-2 1 PS-2/PS-3 1 PS-3/PS-4 1 PS-4/PS-5 1 PS-5/PS-6 1 PS-6/PS-7 1 PS-7/PS-8 1 PJ-PS-1/PJ-2 1 PJ-2/PJ-3 1 PJ-3/PJ-4 1 PJ-4/PJ-5 1 PJ-5/PJ-6 1 PJ-6/PJ-7 1 PJ-7/PJ-8 1 PJ-8/PJ-9 1 PJ-9/PJ-10 1 PS-8/JB-1 2 PJ-10/JB-2 2 JB-1/JB-3 2 JB-3/JB-5 2/3 JB-5/JB-7 3 JB-7/JB-9 3/4 JB-9/JB-11 4 JB-11/JB-13 4/5 JB-13/JB-15 5/5D JB-15/JB-17 5D/6 JB-17/JB-19 6 JB-19/JB-21 6 JB-2/JB-4 2 JB-4/JB-6 2/3 JB-6/JB-8 3 JB-8/JB-10 3/4 JB-10/JB-12 4 JB-12/JB-14 4/5 JB-14/JB-16 5/5D JB-16/JB-18 5D/6 JB-18/JB-20 6 JB-20/JB-22 6 Sumarno očistiti [m] 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 39 73 31 30 30 30 30 38 55 40 50 50 43 35 32 31 89 91 63 123 123 123 123 135 108 76 81 76 63 130 127 129 123 141 109 76 77 84 2907 stranica 191 od 348 . Sustav sakupljanja procjednih voda Tabela 13 Popis revizijskih šahtova i kolektorskih cijevi koje je potrebno čistiti Popis šahtova i kolektorskih cijevi za čišćenje Vanjski/Unutarnji Potrebn Promjer kolektorske o očistiti cijevi [mm] *[m] R.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.

Poklopci šahtova su izvedeni s odzračnikom.A. Prvo pokretanje ručice IZVO AČ mora izvršiti u mjesecu u kojem je uveaden u posao. stanju urednosti.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Pregled razine vode u posudi u kojoj se nalazi sifonski priključak drenažnog cjevovoda i po potrebi dolijevanje vode u posudu (1× mjesečno). IZVO AČ je zadužen za provedbu kontrole vodonepropusnosti vizualnim pregledom u intervalima od svaka 3 mjeseca (4× godišnje).8. IZVO AČ je zadužen za provjeru prisutnosti (koncentracije) metana CH4 volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta (1 x mjesečno).A. Šahtovi procjednih voda imaju dvostruke stijenke što omogućuje kontrolu vodonepropusnosti. Zaštita okoliša i zdravalja. stanju sifona. Prvo ispitivanje vodonepropusnosti IZVO AČ mora izvršiti u mjesecu u kojem je uveden u posao. 15. eventualnom usporu.5. nepropusnosti spojeva. ispravnosti ručice ventila. ventile i poklopce u stanje uporabivosti. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.2. 19. 14. 13. (predvidiva kompltena zamjena znakova upozorenja 1× 3. U slučaju detekcije CH4. IZVO AČ je dužan izvijestiti o mjestu izbijanja metana u šahtu (hvatač kondenzat tipa 3. priključna kolektorska cijev i sl.4. Nakon čišćenja i snimanja vratiti sve sifone. god. Održavati nalijepljene oznake (nazive) na šahovima stranica 192 od 348 . Prije eventualnog ulaska u šaht provesti mjere propisane u poglavlju III. 17. stanju taloga. Sve nedostajuće vijke IZVO AČ treba zamijeniti s inox vijsima. (2× godišnje). "X" komada. Savka tri mjeseca izvršiti pokretanje ručice ventila do potpunog otvaranja i zatavranja te izvijestiti o stanju (4× godišnje). poklopca i oznaka šahta s oznakom upozorenja (1× tjedno). IZVO AČ je dužan održavati znakove upozorenja i opasnosti na i ispred šahtova procjednih voda čišćenjem (1 x mjesečno). 16.). Pregled stanja se provodi radi mogućnosti fizičkog oštećenja stijeki šahta. (u sklopu radova čišćenja sutava prikupljanja i odvodnje procjednih voda a prije snimanja kamerom).8. U slučaju evidentiranja pojave CH4 provjeru koncentracije treba provoditi češće i to minimalno (1 x tjedno). razini procjedne vode u šahtu. IZVO AČ je zadužen za tjedne vizuale preglede šahtova procjednih voda. poklopca šahta i odzračnika. 18. o brzini protjecanja. Sustav sakupljanja procjednih voda III.8. očistiti sifon ukloniti talog s dna okna / kinete. Šahtovi odvodnje su izvedeni na lomovima i križanjima trasa sustava odvodnje procjednih voda. Šahtove odvodnje procjednih voda IZVO AČ je dužan održavati na sljedeći način: 12. Održavanje sabirnih šahtova odvodnje procjednih voda Sabirni šahtovi procjednih voda su elementi sustava odvodnje procjednih voda koji se nalaze na obodu tijela odlagališta te provode sakupljenu procjednu vodu u sabirne (kolektorske) cijevi. O provedenom čišćenju Izvo ač je dužan sastavaiti detaljni Izvještaj. IZVO AČ je zadužen za održavanje šahtova procjednih voda čišćenjem. sifon. Minimalno dva puta godišnje IZVO AČ mora isprati unutrašnjost šahtova na kojima se vrši snimanje vodom.2. "T" komada. (1× mjesečno).). Sanirati nedostatke (vidi točku 10) i izvijestiti o svim eventualnim uočenim nedostacima u šahtu kao na primjer eventualni nedostatak vijaka. IZVO AČ je zadužen za tjedno izviještavanje Nadzornog inženjera o eventualnim oštećenjima stranica i dna.

plan periodičkg ispitivanja vodonepropusnosti. Sustav sakupljanja procjednih voda procjednih voda u skladu s projektima. Održavanje kompenzacijskih bazena Kompenzacijski bazen (prepumpni šahtovi) se nalazi na sjevernom i južnom spoju ploha 2 i 1. stanje zankova upozorenja i oznaka na šahtovima. strukturalnoj stabilnosti i funkcionalnosti). razini procjedne vode u bazenu. 2 × mjesečno. Tjedno izvršiti vizualni pregled stanja kompenzacijskih bazena. 20. IZVO AČ je zadužen za čišćenje taložnice i unutrašnjosti kompenzacijskih bazena od nataloženog mulja mlazom vode i usisavanje slivničarem po potrebi. (6×godišnje). 8. 9.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A. Sumarna zapažanja tjednih pregleda. Izvo ač je dužan provesti ispitivanje od ovlaštene institucije. organizirati ispitivanja prije isteka roka važenja prethodnog ispitivanja.2. Kompenzacijske bazene procjednih voda IZVO AČ treba održavati na sljedeći način: 7. Obračun se vrši kroz poglavlje V. strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti šahtova procjednih voda od ovlaštene institucije provoditi sukladno normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610. Ručno uklanjanje nakupljenog otpada (leteći otpad i slično) iz kompenzacijskog bazena IZVO AČ mora provoditi po potrebi. Tjedno izvijestiti Nadzornog inženjera o stanju pumpi.2. U izvještaju treba biti navedeno. Osnovna funkcija kompenzacijskih bazena je sakupljanje i podizanje procjedne vode koja dotiče iz ploha 6 do plohe 2 na višu kotu plohe 1 od kuda procjedna voda gravitacijski otiče prema sabirnim bazenima sjever i jug. čistoći šahtova.8. IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova odvodnje procjednih voda s komentarima i prijedlozima mjera. IZVO AČ je dužan dostavljati rezultate ispitivanja Nadzornom inženjeru u dvije kopije.8. III. stanju taloga. rezultat mjerenja vodonepropusnosti s planom sljedećeg ispitivanja. stanju urednosti. 21. kao i čuvanja dokaza o provedenom Ispitivanju (Uvjerenje o vodonepropusnosti. IZVO AČ je dužan izvršiti popravak i/ili zamjenu neispravnih sifona i ventila u šahtovima procjednih voda.1. stanju stijeki bazena i poklopca bazena. IZVO AČ je zdužen za provedbu periodičkog ispitivanje vodonepropusnosti. plan provedbe snimnja i čišćenja sustava odvodnje procjednih voda. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Predvidiva kompltena zamjena oznaka 1× 2. Predvidiv angažman je šest puta godišnje. koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta. god.A. voditi evidenciju provedenih ispitivanja. Predvidiv angažman je 2 radnika po 4 sata. stanju funkcioniranja pumpi. Predvidiva kompltena zamjena sifona i ventila 1× 2.A. dužan je izvještavati o datumu isteka periodičkog ispitivanja. IZVO AČ je dužan provesti prvo ispitivanje u roku od 60 dana od uvo enja u posao. stanju poklopca (1× tjedno). Ispravnost električnih i strojarskih komponenti ugra enih pumpi (u Ex izvedbi) IZVO AČ mora kontrolirati jedan puta godišnje po ovlaštenoj tvrtci.5. stanje ručice ventila (s planom sljedećeg pokretanja ručice). brzini protjecanja. strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti s rezultatima provedenih ispitivanja. (1× godišnje). stranica 193 od 348 . god. 10. eventualnom usporu. (1× godišnje) 22.

Vidi poglavlja: • Konstrukcija kanala– Poglavlje 02302.d. III. • Drenažni materijal – Poglavlje 2361. • Cijevi i šahtovi (HDPE) – Poglavlje 2364 stranica 194 od 348 .3.A. Održavanje adaptiranog prepumpnog šahta za crpljenje oborinskih voda nakupljenih na sjevernom dijelu plohe 6 Održavanje adaptiranog prepumpnog šahta za crpljenje oborinskih voda mora biti po svmu isto kao i za šahtove procjednih voda osim što se još predvi a i crpljenje nataloženog mulja iz dna precrpnog šahta 4 × godišnje. Predvidiv angažman je četir puta godišnje.. ožujak 2007 god. strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti kompenzacijskih (prepumpnih) bazena od ovlaštene institucije koje se provodi prema normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610. (4×godišnje). Zagreb. organizirati ispitivanja prije isteka roka važenja prethodnog ispitivanja. voditi evidenciju provedenih ispitivanja. oznaka IZV-JAK-A1.A. Institut gra evinarstva Hrvatske d. broj: 24-10-013/07.2.. Zagreb.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi upravljanja su dani u dokumentaciji: • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. IZVO AČ je zadužen za provedbu periodičkog ispitivanja vodonepropusnosti. [vidi GP1]. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. Sustav sakupljanja procjednih voda 11. Zavod za ekološki inženjering.3. UPRAVLJANJE III. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta. IZVO AČ je dužan dostavljati rezultate ispitivanja Nadzornom inženjeru u dvije kopije. kao i čuvanja dokaza o provedenom Ispitivanju (Uvjerenje o vodonepropusnosti. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. strukturalnoj stabilnosti i funkcionalnosti). razini vode i slično.2. IZVO AČ je zadužen za čišćenje taložnice u prepumpnom šahtu od nataloženog mulja mlazom vode i usisavanje slivničarem po potrebi. IZVO AČ je dužan provesti prvo ispitivanje u roku od 60 dana od uvo enja u posao.8. Institut gra evinarstva Hrvatske d.d. (1× godišnje) 12.8. dužan je izvještavati o datumu isteka periodičkog ispitivanja. [vidi IP1]. Izvo ač je dužan izvršiti ispitivanje po ovlaštenoj instituciji. ožujak 2000 god.8. III. Zavod za ekološki inženjering. IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova odvodnje procjednih voda s komentarima i prijedlozima mjera.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.8.6.A.

Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. provesti ispitivanje prije isteka roka važenja prethodnog ispitivanja.4. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. stranica 195 od 348 . Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 23/07) i Uredbi o kategorijama. vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05 i 39/09). Trošak izrade vremenskog plana treba uključiti u cijenu upravljanja sustavom procjednih voda. IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova odvodnje procjednih voda s komentarima i prijedlozima mjera. dužan je izvještavati o datumu isteka periodičkog ispitivanja.8.8. urednost i vodonepropusnost kompenzacijskih bazena i ispravnost pumpi u kompenzacijskim bazenima). kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 117/2007) i Pravilniku o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada.8. od ovlaštene institiucije. Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada. IZVO AČ je dužan izraditi i dostaviti nadzornom inženjeru detaljan izvještaj o provedenim radovima snimanja sustava procjednih voda u dva primjerka. Vremenski i financijski plan IZVO AČ u slučaju potrebe mora revidirati (aktualizirati). strukturalnoj stabilnosti i funkcionalnosti).A.3. dužina ulaska wome u drenažu.A. Izvještaj mora sadržavati situaciju odlagališta s naznačenim očišćenim dionicama.A. Sustav sakupljanja procjednih voda III. kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 111/2011). kao i čuvati dokaz o provedenom Ispitivanju (Uvjerenje o vodonepropusnosti. urednosti šahtova.8. mora fizikalno-kemijski analizirati u ovlaštenom laboratoriju.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. IZVO AČ radova je dužan dati Izvještaj o izvršenim radovima i zapažanjima tijekom čišćenja cijevi za sakupljanje procjednih voda (dotok.A. mjestima na kojima su uočene nepravilnosti. POSTUPANJE S OTPADOM Mulj koji se taloži u sustavu procjednih voda se prije deponiranja.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Izvještaji Izvo ača IZVO AČ je dužan u sklopu mjesečnog izvještaja dostavljti vremenski i financijski plan gra enja i održavanja sustava procjednih voda.2. (1× godišnje) IZVO AČ je dužan izraditi i dostaviti navedene Izvještaje u dva primjerka. U izvještaju trebaju biti navedene sve aktivnosti izvo ača iz poglavlja III. IZVO AČ je dužan dostaviti Izvještaj o održavanju kolektorskih cjevovoda. a nakon čišćenja. IZVO AČ je dužan voditi evidenciju provedenih ispitivanja vodonepropusnosti kompenzacijskih bazena. ocjenu ispravnosti i Izvještaj o nedostacima na ventilima i sifonima. III. a sve sukladno Zakonu o otpadu (NN 178/04).

Preventivne mjere zaštite na radu su obvezujuće. Sustav sakupljanja procjednih voda Ukoliko rezultati fizikalno . III. Poslove na održavanju mogu obavljati samo zdravstveno sposobni radnici IZVO AČA koji su obučeni za radove održavanja.opasnost od trovanja. IZVOA Č treba prozračiti radni prostor i izmjeriti koncentraciju CH4. • Toksičnost . Osoblje IZVO AČA mora poznavati sigurnosne i preventivne mjere u svim situacijama izvršenja posla.A. • Opasnost od eksplozije. H2S. održavanje i upravljanje prometnicama i platoima. Unutar radijusa kruga od 2 m od kompenzacijskih bazena je Ex zona opasnosti "2".opasnost od gušenja radnika. NN 60/2008 i NN 87/2009). kompenzacijski bazeni. CO2. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA Pojava odlagališnog plina je moguća prilikom svih radova. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Osoblje IZVO AČA mora biti opremljeno prikladnim i pouzdanim osobnim zaštitnim sredstvima. kao što su šahtovi.A. Osnovne opasnosti prstora u kojima je evidentirana pojava odlagališnog plina su: • Nedostatak kisika . NN 111/2006.5. Tijekom cijelog izvo enja radova IZVO AČ mora kontinuirano provoditi mjernja deponijsko plina u radnom prostoru i mora imati na raspolaganju dežurno osoblje za pomoć i spašavanje. moraju primjenjivati mjere zaštite na radu i moraju primjenjivati zaštitna sredstava za rad. Unutar šahtova procjednih voda je Ex zona opasnosti "1". Radovi gra enja i odžavanja se moraju izvoditi na mjestima s povećanom opasnosti. Neposredno prije ulaska u šahtove i kompenzacijske bazene.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. radnici moraju imati uvjerenje o poha anju specijalističke edukacije iz protueksplozijske zaštite.8. dok je u krugu šahta na udaljenosti od 2 m zona opasnosti "2". Deponijski plin može biti prisutan na mjestima rada u koncentraciji izvan granice ljudskih osjetila.kemijske analize pokažu da predmetni mulj nije opasni otpad tada ga je moguće otpremiti u tijelo odlagališta Jakuševec. Obračun i naplata zbrinjavanja opasnog otpada vrši se posebno. ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 196 od 348 . IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća izgradnju. Izvo ač smije ulaziti u radni prostor samo ako je prethodno utvrdio da koncentracija deponijskog plina nije opsna po život i zdravlje radnika.8. uprvaljanja i održavanja na sustavu procjednih voda. cjevovodi procjednih voda u kojima je detektiran odlagališni plin. U suprotnom se s predmetnim muljem treba postupati u skladu s Zakonom o otpadu (NN 178/04) izmjenama i dopunama Zakona o otpadu (NN 153/2005 – Uredba. Osoblje IZVO AČA mora biti upoznato s izvorima opasnosti.

9.A.2 III.9.2 III.9.A.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.o. Zaštitni sloj iznad sustava drenaže SADRŽAJ: III.9.1 III.9.A.1.A.1 III.3.A.A.1 III.A. Svibanj 2012.2 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja SVEZAK III. stranica 197 od 348 . – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.A.A.9.2 III.3.9.9.1.3 III.2.9.2.o.A.1 III.A.9.

..........................................................................................................9....................1 III.....................2...... UPRAVLJANJE..9......2..9.......9.................................9..9....... 199 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ..........................A........2 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje......1......... 199 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA .....3..........A......................9.....................1 III......1 III............ Zaštitni sloj iznad sustava drenaže SADRŽAJ POGLAVALJA: III................1.........A.....................9...........A........................................ 201 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA .........A.....A.2 III....9......A.............1......2.........A.........9............200 III. 201 III... održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.... 200 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA... 200 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ........3..................................A.201 stranica 198 od 348 ....... ODRŽAVANJE ...199 III.......................... GRA ENJE ................A......................3...........2 III..................

materijale. Srodna poglavlja Poglavlje III. listopad 2010. Zaštitni sloj iznad sustava drenaže procjednih voda je potrebno održavati na plohama 6/1 do 6/3 čupanjem raslinja s korjenjem kako ne bi došlo do oštećenja filtarskog geotekstila i prodiranja sitnih čestica u drenažni sustav.Broj projekta: 3230-0576/10. Zaštitni sloj iznad sustava drenaže III. Institut IGH d. Zagreb.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A.9. • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. alate i pribor. Zagreb. • Plan odlaganja otpada na plohu 5D i 6. Zavod za ekološki inženjering. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima.d.1. oznaka IZV-JAK-A1. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.1 Prihvat i ugradnja otpada stranica 199 od 348 . Institut gra evinarstva Hrvatske d.A. [vidi IP1]. studije i zaštitu okoliša. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu.. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.1.d.9. Zavod za ekološki inženjering. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini. opremu.d.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Opće napomene Rad IZVO AČA na održavanju i upravljanju zaštitnog sloja iznad sustava drenaže procjednih voda obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima. ožujak 2000 god. Zavod za planiranje.. Obveza je IZVO AČA da izvo enje radova provodi tako da izbjegne mogućnost oštećenja izvedenih elemenata odvodnje procjednih voda i me unasipa (zečjeg nasipa).9.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Zaštitni sloj iznad sustava drenaže procjednih voda je izveden na svim plohama odlagališta.A. broj: 24-10-013/07. Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi gra enja su dani u dokumentaciji.A. [vidi GP1].1.A. ožujak 2007 god. Navedeni sloj je ugra en na filtarskom geotekstilu tipa 400 g /m2 i služi kao zaštita filtarskog geotekstila od oštećenja. održavanje i upravljanje prometnicama i platoima.. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća izgradnju. GRA ENJE III.9. [vidi IP6]. odredbama. Institut gra evinarstva Hrvatske d. III.

A.9. Obodni kanali III.9.d. Zavod za ekološki inženjering.A. Popravak oštećenja izvedenih elemenata snosi IZVO AČ.3 Prometnice i platoi III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. ODRŽAVANJE III.5 Me unasip (zečji nasip) III.A.2.10 Ploha za prihvat azbesta (kaseta 6/3 jug) III.A. Institut gra evinarstva Hrvatske d. A. kaseta 6/2 ima tlocrtnu površinu od približno 2. A.A. Zaštitni sloj je potrebno održavati čupanjem raslinja s korjenjem kako ne bi došlo do oštećenja filtarskog geotekstila i prodiranja sitnih čestica u drenažni sustav.12.A.2.9..7 Detekcija oštećenja geomembrane III.8 Sustav procjednih voda III. kaseta 6/3 ima tlocrtnu površinu od približno 3.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02363 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6.40 ha.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA IZVO AČ je zadužen za čišćenje zaštitnog sloja na plohama 6/1 do uključivo 6/3 tijekom perioda od ožujka do listopada.A. Gotova prekrivka III.6.A. Zaštitni sloj iznad sustava drenaže Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje III. stranica 200 od 348 . Obim posla na održavnju zaštitnog sloj iznad sustava za prikupljanje procjednih voda će se smanjivati s početkom odlaganja otpada na pojedine kasete izvedenog brtvenog sustava i sustava odvodnje procjednih voda.A.90 ha.92 ha. III. Ugra uje se na filtarski geotekstil tipa 400 g /m2 i služi kao zaštita filtarskog geotekstila od oštećenja.9. Čišćenje treba provoditi jednom mjesečno ručnim alatom (plijeviti i čupati raslinje). Zaštitni sloj iznad sustava za prikupljanje procjednih voda: Zaštitni sloj definira se kao inertni pjeskoviti ili šljunkoviti materijal. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Definicije T. III.13. Obveza je IZVO AČA da zvo enje radova održavanja provodi tako da ne do e do oštećenja izvedenih elemenata odvodnje procjednih voda. [Vidi IP1].2 Privremeno prekrivanje III.A. oznaka IZV-JAK-A1. Kaseta 6/1 ima tlocrtnu površinu od približno 2. Predvidiv angažman izvo ača je 1 radnik 3 dana po 8 sati mjesečno. broj: 24-10-013/07. Zagreb.A. ožujak 2007 god.2. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.

III. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. Zavod za ekološki inženjering. Zagreb. UPRAVLJANJE III. ožujak 2007 god.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02363 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. oznaka IZV-JAK-A1..2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Izvještaji Izvo ača Obveza je IZVO AČA da putem Mjesečnih izvještaja obavještava o stanju izvedenih radova održavanja. Rad IZO AČA na održavanju zaštitnog sloja iznad sustava za prikupljanje procjednih voda obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Zaštitni sloj iznad sustava drenaže Aktivnosti IZVO AČA na održavanju zaštitnog sloja iznad sustava drenaže moraju biti sadržane u Mjesečnom izvještaju. Ovjera količina Evidenciju rada radnika IZVO AČA u satima rada na održavanju zaštitnog sloja iznad sustava za prikupljanje procjednih voda kao i kvalitetu rada.3.9. ovjerava Nadzorni inženjer.d. broj: 24-10-013/07. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća održavanje.9. [Vidi IP1]. Institut gra evinarstva Hrvatske d.A.3.A.A. -~ ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 201 od 348 .A. III.3.9.9.

A.1 III.A.2 III.5 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja Postupanje s opasnim otpadom Zaštita okoliša i zdravlja SVEZAK III.2.2 III.3.10.1.3.A.1 III.1 III.o.A.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.2 III.A. Svibanj 2012.10.10.10.10.10.A.10.A.10. Ploha za prihvat azbestnog otpada SADRŽAJ: III. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.2.10.A.2 III.A.4 III.1 III.3 III.A.10.10. stranica 202 od 348 .1.o.10.A.A.A.

........A..............A........ Ploha za prihvat azbestnog otpada SADRŽAJ POGLAVALJA: III...................10.....10...10.10.... 215 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA...............4...............................1.......1........................... održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.................... POSTUPANJE S OPASNIM OTPADOM ..10...Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.2 UPRAVLJANJE .3...2.....10.......10..A...3....10..3..........10............................ 204 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .............. 215 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA .......................................... 214 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ..1 III......... 215 III...A.............................. 216 ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA ...............................A...................10.....1............1 III...A...... 216 stranica 203 od 348 ......................A..5.................................A......2.. III............. III........... 214 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA .............................................................A.......A..................10........1 III...... III.......204 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ........ 214 III...........2 ODRŽAVANJE ...A......................... 205 III................................................2.....................10..............A............. III........................2 GRA ENJE .........

Plan odlaganja otpada na plohu 5D i 6. Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom zahtjevi gra enja su dani u dokumentaciji.. uz unutarnji rub južnog i zapadnog obodnog nasipa. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.10. Zagreb. Elaborat tehnologije odlaganja gra evinskog otpada koji sadrži azbest na kazeti izgra enoj u okviru odlagališta Jakuševec [vidi TD27]. Nasip prometnice je izveden od mješovitog materijala. Pristupna cesta plohi za prihvat azbestnog otpada je smještena na zapadnom nasipu.1. [vidi IP6].Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Na kraju pristupne prometnice. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. Nasip s vanjske strane obodnog nasipa je izveden od mješovitog materijala dobivenog obradom gra evinskog otpada. Zavod za planiranje. Kazeta za prihvat azbestnog otpada je odijeljena od ostalog dijela odlagališta me unasipom visine 1.A.5 m. ožujak 2007 god.Broj projekta: 3230-0576/10.A. studije i zaštitu okoliša.. Ukupna površina kazete za prihvat azbestnog otpada iznosi približno 4. Zavod za ekološki inženjering.d. Cesta je širine 4 m s vanjske strane obodnog nasipa.10. Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6.160 m2. broj: 24-10-013/07. Površina bez obodnog nasipa iznosi približno 2. Zavod za ekološki inženjering. dok je nasip s unutarnje strane izveden od zemljanog materijala.000 m2 (dno kazete + me unasip + postojeći obodni nasip na koji će se naslanjati azbestni otpad). ožujak 2000 god. na južnom dijelu plohe 6/3 (ploha 6 je podijeljena na 3 dijela).A. [vidi IP1]. oznaka IZV-JAK-A1. listopad 2010. Izvo ač je dužan ishoditi sve potrebne suglasnosti/dozvole za rad s azbestom nadležnih ministarstava.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Ploha za prihvat gra evinskog otpada koji sadrži čvrsto vezani azbest i ostali čvrsto vezani azbestni otpad (u danljem tekstu samo azbestni otpad) je izvedena na samom jugozapadnom rubu odlagališta.5 m i ukupne širine 6. na mjestu spajanja s kazetom za azbestni otpad. odnosno 5 m s unutarnje strane nasipa. [vidi GP1].10. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. Institut IGH d. Izvo ač je zadužen za održavanje plohe za prihvat azbestnog otpada čupanjem raslinja s korjenjem kako ne bi došlo do oštećenja filtarskog geotekstila i prodiranja sitnih čestica u drenažni sustav.d. izveden je plato za okretanje vozila. Institut gra evinarstva Hrvatske d.d. Ploha za prihvat azbestnog otpada III. GRA ENJE III..1. Zagreb. Opći • • • • stranica 204 od 348 .

1.1 Prihvat i ugradnja otpada Poglavlje III.2 Privremeno prekrivanje Poglavlje III. kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 117/07) • • • • • • stranica 205 od 348 .9 Zaštitni sloj iznad sustava za prikupljanje procjednih voda Pravilnici i propisi Uredba o kategorijama. vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05.10.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Opće napomene Rad IZVO AČA na održavanju i upravljanju plohe za prihvat azbestnog otpada obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima. materijale. opremu.8 Sustav procjednih voda Poglavlje III.5 Me unasip (zečji nasip) Poglavlje III. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.A.A.A.6 Obodni kanali Poglavlje III.A. Srodna poglavlja Poglavlje III.A. Obveza je IZVO AČA da izvo enje radova provodi tako da izbjegne mogućnost oštećenja izvedenih elemenata odvodnje procjednih voda i me unasipa (zečjeg nasipa).7 Detekcija oštećenja geomembrane Poglavlje III. alate i pribor. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu.A. Ploha za prihvat azbestnog otpada III.A. odredbama.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.10.A. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini.A. 39/09) Pravilnik o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN42/07) Naputak o postupanju s otpadom koji sadrži azbest (NN 89/08) Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima (NN 13/09) Odluka o postupanju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za provedbu mjera radi unaprje enja sustava gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 58/11) Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća izgradnju.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. održavanje i upravljanje prometnicama i platoima.3 Prometnice i platoi Poglavlje III.

Pri tome se poglavito misli na bušenje plinskih zdenaca. Na vidljivom mjestu.Nakon završetka odlaganja azbestnog otpada. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. postavlja se tabla.Nakon zatvaranja polja za prihvat azbestnog otpada iznad područja gdje je vršeno njegovo odlaganje ne smiju se provoditi aktivnosti kojima bi se dovelo do zaga enja okoliša.˝ stranica 206 od 348 . iznad njega se može odlagati komunalni otpad. Ploha za prihvat azbestnog otpada IZVO AČ je dužan postupati u skladu s Elaboratom tehnologije odlaganja gra evinskog otpada koji sadrži azbest na kazeti izgra enoj u okviru odlagališta Jakuševec [vidi TD27]: Tehnologija odlaganja azbestnog otpada Izdvajanje polja za prihvat azbestnog otpada ..A. ODJEČE I OBUĆE'' . te se odlagalište čuva 24 sata. odmah uz područje gdje se prihvaća azbestni otpad.. Ukoliko se iznad azbestnog otpada odlaže komunalni otpad mogu se u području odloženog komunalnog otpada izvoditi zdenci.10. potrebno je izme u azbestnog i komunalnog otpada izvesti odgovarajuće me uprekrivne slojeve. a time i zdravlja ljudi. Kako bi se i u tom slučaju polje za prihvat azbestnog otpada izoliralo od okoline.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Primjer koji se prezentira ovaj slučaj prikazan je na slici 3˝ u TD27: . Prema Naputku o postupanju s otpadom koji sadrži azbest (NN 89/08) polje (kazeta) za prihvat azbestnog otpada mora biti izdvojeno od ostalog dijela odlagališta. ali treba voditi računa da je udaljenost dna zdenca od vrha me uprekrivnog sustava veća od predvi enog slijeganja otpada. koja ima otprilike slijedeći sadržaj: OPASNOST – AZBEST – SAMO OVLAŠTENO OSOBLJE – OBVEZNA UPOTREBA ZAŠTITNE OPREME.Pristup odlagalištu osobama koje nisu zaposlene spriječen je ogradom koja se izvodi po rubu odlagališta ili oko samog polja za prihvat azbestnog otpada.. a na porti se provodi evidencija ulaženja ljudi na odlagalište.

potrebno je pridržavati se slijedećeg: • otpad se prije prijevoza.odmah po istovaru navlažiti otpad stranica 207 od 348 . te po potrebi sanirati oštećenja koja mogu nastati uslijed različitih utjecaja (padalina. pri prijevozu azbestnog otpada. na odlagalište se doprema samo zapakiran ili adekvatno obra en azbestni otpad.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. kako bi mogao pristupiti do slijedećeg sloja (nivoa) odlaganja azbesta.4 mm) • spremnici i ambalaža koja sadrži azbestni otpad moraju biti vidljivo označeni prema posebnom propisu • osoba koja prevozi otpad koji sadrži azbestna vlakna ili prašinu mora osigurati da tijekom utovara.Sukladno Pravilniku o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 42/07). Tehnologija istovara i ugradnje zapakiranog azbestnog otpada opisana je u TD27.A.).˝ Općenito o odlaganju otpada koji sadrži azbest . mora zapakirati tako da se spriječi ispuštanje azbestnih vlakana i azbestne prašine u okoliš (zahtijeva se ambalaža od polietilenske folije debljine najmanje 0. Nadalje. Pristupnu prometnicu (i radni plato ispred kazete za azbest) potrebno je redovito održavati. odnosno svede na minimum. te osigurati rubove ljepljivom trakom • nezapakiran azbestni otpad: . izvo ač koji provodi prihvat i ugradnju azbestnog otpada dužan je sukladno dinamici punjenja plohe azbestom izgra ivati pristupnu prometnicu/rampu. Održavanje prometnice obuhvaća i održavanje prometne gradilišne signalizacije.. Izvo ač (poduzeće) koji provodi prihvat i ugradnju azbestnog otpada dužan je izvoditi radove održavanja prometnice. a svi radovi trebaju proteći na način da se izbjegne ili skrati period u kojem nije moguć pristup kazeti za odlaganje azbestnog otpada. da se izbjegne ispuštanje čestica azbesta u okoliš potrebno je hitno poprskati otpad. teškog opterećenja vozila i dr. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. te ga u što kraćem vremenu zapakirati u foliju ili alternativno (nepostojanje adekvatne folije u danom trenutku na gradilištu) prekriti slojem zemlje u debljini od minimalno 10 cm. Ukoliko se na odlagalište ipak dopremi i azbestni otpad koji nije pakiran ili obra en.Sukladno Pravilniku o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 42/07)..10. Kod odlaganja azbestnog otpada najveću pažnju treba posvetiti tome da se spriječi. istovara i prijevoza ne do e do ispuštanja tih vlakana ili prašine u zrak Azbestni otpad se do samog mjesta odlaganja dovozi trajnom ili privremenom gradilišnom prometnicom. Tehnologija koje se treba pridržavati kako bi se isto postiglo.4 mm. Ploha za prihvat azbestnog otpada Dovoz otpada koji sadrži azbest do polja za njegov prihvat . gdje se istovaruje. odnosi se na slijedeće: • zapakirani azbestni otpad – provjeriti da li je dobro zapakiran. te ukoliko nije provesti isto polietilenskom folijom debljine minimalno 0. ispuštanje azbestnih vlakana i prašine u zrak.

načinu obrade odloženog azbestnog otpada.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. piliti ili na bilo koji drugi način obra ivati Pokosi odloženog azbestnog otpada i zbijenost otpada trebaju biti takovi da se osigura stabilnost odloženog azbestnog otpada. tri prijelaza kompaktora ili buldozera težine min. zemljanim materijalom ili slično. Kako je azbestni otpad upakiran u foliji.u što kraćem vremenu upakirati otpad u polietilensku foliju debljine minimalno 0. kao i Ministarstva graditeljstva i prostornog ure enja. te mjestu gdje je azbestni otpad odložen (u skladu s Pravilnikom o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest. a potrebno je osigurati procje ivanje oborinske vode do sustava za sakupljanje procjednih voda. potrebno je provesti neku od slijedećih mjera: • prije prelaska strojevima/vozilima preko cijevi iste ispuniti betonom.5m. a širina drenažnog stupca treba iznositi najmanje 0.A. šljunkom. potrebno je na samoj lokaciji osigurati dovoljnu količinu vode za prskanje azbestnog otpada za slučaj da do e do puknuća folije u koju je upakiran. te izvedbe vertikalnih zemljanih stupaca. kako je opisano u zasebnom poglavlju.10. kao i globalna stabilnost cjelokupnog odloženog otpada za slučaj da se iznad azbestnog otpada odlaže komunalni otpad. Udaljenost susjednih vertikalnih drenaža ne smije biti veća od 3 m.4 mm. Svaki red paleta prekriva se horizontalnim slojem zemljanog materijala s većim udjelom pijeska i šljunka (vidi Tehničke uvjete ugradnje – zemljani materijal veće vodopropus-nosti [vidi TD27]).5m). a debljina ovog sloja treba iznositi minimalno 0. uz korištenje adekvatne opreme.2m nakon zbijanja. zbijanjem otpada odgovarajućim brojem prijelaza stroja (npr.˝ stranica 208 od 348 . vrsti. Odlagatelj azbestnog otpada dužan je voditi očevidnik o nastanku i tijeku otpada i voditi podatke o količini. U pravilu se na polja za azbestni otpad dopremaju valovite ili ravne fasadne i krovne ploče. Ukoliko se ipak dopreme i odre ene količine cijevi koje sadrže azbest. NN 42/07). Prije prekrivanja i zbijanja redova paleta. Ploha za prihvat azbestnog otpada . te osigurati rubove ljepljivom trakom • azbestni otpad nije dozvoljeno lomiti. U pravilu se zadovoljavajuća stabilnost postiže projektiranjem konačnog pokosa odloženog azbestnog otpada u nagibu 1V:3H. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. 12t) i ograničavanjem debljine jednog sloja odloženog otpada prije zbijanja na visinu jedne-dvije palete (maksimalno 1. izme u paleta treba ugra ivati vertikalne slojeve zemljanog materijala s većim udjelom pijeska i šljunka (vidi Tehničke uvjete ugradnje – zemljani materijal veće vodopropusnosti [vidi TD27]). Na odlaganju azbestnog otpada smije raditi isključivo obučeno osoblje. te tako pripremljene cijevi upakirati u foliju • zdrobiti cijevi nakon prekrivanja zemljanim materijalom uz adekvatne mjere zaštite (me uostalim prskanje vodom i obavezno korištenje zaštitne opreme) i uz prethodno isho enu suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

5 m do 1. "big bag".5 m.5 do 1. obloge i sl.2 m).2 m..big bag˝ vreću stranica 209 od 348 .8 x 1.krovne ploče. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Ploha za prihvat azbestnog otpada Postupak ugradnje otpada koji sadrži azbest na odlagalištu Jakuševec . Na ovaj se način uglavnom pakira i transportira "pločasti" azbest .Većina azbestnog otpada koji će se odlagati na kazetu.5 tona. Slika 6.2 x 1. Visina azbestnog otpada na pojedinim paletama kreće se uglavnom od 0. 1 x 1. Slika 7.. dok se težina jedne palete kreće u rasponu od 0. Azbestni otpad upakiran i odložen na paletama Drobljeni ili usitnjeni azbest se na mjestu nastanka uglavnom pakira u nepropusne polipropilenske vreće tzv.10.2 m ili 1.A. dopremati će se na drvenim paletama (dimenzije paleta su uglavnom 0. Rukovanje i manipulacija s ovim vrećama riješena je preko ušivenih ručki koje se prihvaćaju pretežito viljuškarima ili nekim drugim strojevima za podizanje tereta. različitih dimenzija.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Azbestni otpad upakiran u .

0 m izme u njih). ukoliko je sav odloženi otpad propisno upakiran. valjka ili nekog sličnog stroja minimalne mase od 12 t. odnosno na posebno ure enu površinu uz kazetu za azbest.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Tako er. Prekrivanje odloženih paleta/vreća (dvoreda) je moguće započeti bilo kada unutar 3 mjeseca od odlaganja uz uvjet da prilikom manipulacije i odlaganja nije došlo do oštećenja zaštitne folije tj. a provedbom monitoringa se konstatira da je kakvoća zraka zadovoljavajuća. Na taj će se način formirati red duljine od oko 45 m. ali se to u ovom trenutku ne može točno znati. Drugi red će se slagati neposredno uz prvi. te ga na isti način složiti. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Sa vozila koja su dovezla azbestni otpad. duljina reda) x 1. Kada se propisno zapakirani otpad koji sadrži azbest dopremi do mjesta budućeg odlaganja (dozvoljeno isključivo osobama ovlaštenima za transport i postupanje s zbestnim otpadom) potrebno je pristupiti njegovom istovaru i odlaganju na ure enu kazetu za prihvat azbestnog otpada. Na taj način formirati će se "dvored" približnih dimenzija 2.5 x 1. Kazetu za azbest potrebno je popunjavati u redovima i to tako da se prvi red složi paralelno i neposredno uz rub (južnog) obodnog nasipa. bez obzira na geometrijski oblik azbestih "paketa" zajedničko im je svima da moraju biti propisno pakirani kako bi bilo spriječeno osloba anje azbestnih čestica u zrak. 1. potrebno je osigurati debljinu prekrivnog sloja od minimalno 20 cm (u zbijenom stanju) iznad azbestnog otpada. Palete/vreće potrebno je slagati neposredno jedne uz drugu. Vozilo koje je dovezlo azbestni otpad parkira se što bliže kazeti za odlaganje azbesta. Sljedeći "dvored" je potrebno odmaknuti za cca. dok se konačna površina jednog sloja ugra enog azbestnog otpada zbija prelascima kompaktora. Prekrivanje će se vršiti s pjeskovito/šljunkovitim materijalom čije su karakteristike specificirane u Tehničkim uvjetima ugradnje – zemljani materijal veće vodopropusnosti [vidi TD27].0 m od prethodnog. s obzirom na težinu azbesta i manipulacijska ograničenja (nosivost viljuškara.A.5 x 1. te odvoze do mjesta odlaganja gdje se zajedno s paletom polažu na horizontalnu podlogu kazete za azbest. stranica 210 od 348 . Me utim. u ovom trenutku nije moguće odrediti točnu količinu/visinu materijala potrebnog za prekrivanje azbestnog otpada.5-3 m (širina dviju paleta) x 45 m (duljina kazete za azbest. Prostor izme u "dvoreda" potrebno je zbijati mini-kompaktorom. Vozilo koje je dovezlo azbestni otpad ne smije ulaziti u prostor kazete za azbest. te tako er paleta/vreća do palete/vreće. palete/vreće (ili neki drugi oblik azbestnog ''paketa'') se uz pomoć "kombinirke" na kojoj su montirane vilice ili nekog sličnog stroja skidaju s vozila.0 m (visina palete). Kako bi se moglo pristupiti prekrivanju azbestnog otpada (s propisanim zbijanjem) potrebno je izvesti najmanje dva ''dvoreda'' (4 reda paleta s jednim razmakom od cca 1. tj.5 m.10. Ploha za prihvat azbestnog otpada Postoji mogućnost da će odre ena količina azbestnog otpada dolaziti pakirana i u drugačijim oblicima. Budući da visina pojedinih paleta/vreća neće biti ujednačena. kamiona i drugih strojeva kojima se transportira azbest) realno je za očekivati da na kazetu za azbest neće dolaziti azbestni "paketi" veći od cca 1. ''žabom'' ili nekim sličnim strojem. Me utim.

10. vilice i dr.5 slojeva (nivoa) azbestnog otpada. 1. potrebno je oštećenu paletu/vreću poprskati vodom i u što kraćem roku prekriti (zatrpati) pjeskovito/šljunkovitim materijalom (u ovom slučaju nije potrebno zbijati zemljani materijal već će se zbijanje provoditi prilikom prekrivanja "dvoreda").'' Shematski prikaz redova. S obzirom na predvi ene dimenzije kazete za prihvat azbestnog otpada na odlagalištu Jakuševec i pretpostavljenu visinu jednog sloja (cca. Vozila je potrebno prati na samoj kazeti ili neposredno uz kazetu za azbest.2 m). a to su: • prekrivanje u slučaju hitnih intervencija. kod dolaska neupakiranog azbestnog otpada ili puknuća folije na upakiranom otpadu. npr.A. Na opisan način potrebno je popuniti cijelu kazetu. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.Azbestni otpad se prekriva u više slučajeva. pretpostavlja se da će se ukupno odložiti 4 . Kada se utvrdi da je prije ena dozvoljena granica onečišćenja zraka. kako bi mogao pristupiti do slijedećeg sloja (nivoa) odlaganja azbesta. u TD27: Prekrivanje otpada koji sadrži azbest . gusjenice. Svi strojevi koji se koriste za ugradnju azbestnog otpada moraju se prije napuštanja azbestne kazete i korištenja na nekim drugim lokacijama obavezno isprati vodom. radove treba obustaviti. Ploha za prihvat azbestnog otpada U slučaju da do e do oštećenja zaštitne folije ili vreće koje nije moguće sanirati polietilenskom folijom i ljepljivom trakom.) kojima će se slagati palete i ugra ivati sljedeći sloj azbestnog otpada (potrebno je zbiti prekrivni materijal nižeg sloja (nivoa) azbestnog otpada. Potrebno je isprati sve dijelove koji su mogli biti u kontaktu s azbestnim otpadom (kotači. kompaktor. buldozer i sl. "dvoreda" i slojeva dan je na slici 6. stranica 211 od 348 .. Izvo ač mora izgraditi pristupnu prometnicu/rampu. Nastaviti s radovima tek nakon što se mjerenjima pokaže da su onečišćenja smanjena ispod dozvoljene granice. a površinu prekrivnog materijala urediti tako da se po njoj mogu kretati strojevi (kombinirka. kako bi imao dovoljnu nosivost potrebnu za ugradnju narednog sloja).). Tijekom zbijanja sloja azbestnog otpada potrebno je provoditi mjerenja količina azbestnih čestica u zraku. zamijećenim zaga enjem zraka tijekom provedbe monitoringa i sl.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.10. Prekrivanje azbestnog otpada prije zbijanja Prekrivanje azbestnog otpada tek prije njegova zbijanja podrazumijeva da se na odlagalištu provode slijedeće mjere zaštite okoliša i zdravlja ljudi: • polje za azbestni otpad je izvedeno unutar ogra enog odlagališta na kojem je uspostavljena čuvarska služba tijekom cijelog dana (24 sata) • uz polje postoji tabla kojom se ukazuje na opasni azbestni otpad i zabranjuje pristup nezaposlenim osobama • sav azbestni otpad je upakiran u foliju • na odlagalištu se provodi monitoring sukladno opisu danom u zasebnom poglavlju Ukoliko nije uspostavljena neka od gore opisanih mjera potrebno je prekriti azbestni otpad na kraju istog radnog dana u kojem je on dopremljen.3 m (vidi Tehničke uvjete ugradnje – drenažni šljunak [vidi TD27]) • fiterski geotekstil mase 400 g/m2 (vidi Tehničke uvjete ugradnje – filterski/separacijski geotekstil [vidi TD27]) stranica 212 od 348 . a to je ograničavanja infiltracije oborina u otpad i time minimaliziranja nastajanje procjednih voda. Me uprekrivanje azbestnog otpada iznad kojeg se odlaže komunalni otpad Kako bi se azbestni otpad izolirao od komunalnog otpada koji se odlaže iznad njega treba prethodno izvesti sloj zemljanog materijala u debljini minimalno 1. kako bi bio slabije propusnosti. kako ne bi došlo do miješanja materijala. te odgovarajući filterski geotekstili.4 i 2. odnosno odmah po njegovom dovozu.2 m.A. 2. Završno prekrivanje otpada ima i dodatnu funkciju. Ovim me uprekrivnim zemljanim slojem odvaja se azbestni otpad od komunalnog otpada. mase 400 g/m2 (vidi Tehničke uvjete ugradnje – filterski/separacijski geotekstil [vidi TD27]) • drenažni šljunčani sloj debljine 0. Ovi materijali tada čine me uprekrivni sustav (odozdol prema gore): • zemljani sloj debljine 1. Kako bi se spriječila infiltracija procjednih voda iz komunalnog otpada u polje gdje je odložen azbestni otpad. slojem zemljanog materijala minimalne debljine 0. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.5 m. 1. nakon čega slijedi zatvaranje odlagališta ili dijela odlagališta gdje se vršio prihvat azbestnog otpada Sva gore navedena prekrivanja zemljanim materijalom provode se kao mjera zaštite od osloba anja azbestnih vlakana i prašine u okoliš. preporuča se da me uprekrivni zemljani sloj ima veći udio sitnozrnatog koherentnog materijala.3 m. Ploha za prihvat azbestnog otpada • prekrivanje prije zbijanja (opisano u poglavljima 2.5 m (karakteristike materijala prema Tehničkim uvjetima ugradnje – zemljani materijal manje vodopropusnosti [vidi TD27]) • filterski geotekstil.5 u TD27) • me uprekrivanje zemljanim materijalom koje se provodi kada se nakon završetka odlaganja azbestnog otpada iznad njega nastavlja s odlaganjem komunalnog otpada • završno prekrivanje. a da se iznad tog sloja izvede drenažni šljunčani sloj debljine 0.

površinu ispod koje se nalazi odložen azbestni otpad najbolje je ograditi.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. načinu i mjestu gdje je azbestni otpad odložen • mjerenje količine azbestnih čestica u zraku na području samog polja. GCL) adekvatnih svojstava • plinska drenaža.'' Primjeri izvedbe vrha azbestnog otpada i me uprekrivnog sustava za odlagalište Jakuševec dani su na nacrtima 1 i 2. filterski geotekstil + šljunak + zaštitni geotekstil ili geosintetski drenažni sloj adekvatnih svojstava • zaštitni zemljani sloj Po završetku rada odlagališta. u neposrednoj blizini radova koji se odvijaju unutar polja. te postaviti tablu s upozorenjem: OPASNOST .. Završno prekrivanje.A. podrijetlu. kako bi se spriječile bilo kakve aktivnosti na tom području. kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 117/07) zahtijevaju za komunalni otpad.3 m (karakteristike materijala prema Tehničkim uvjetima ugradnje – zemljani materijal veće vodopropusnosti [vidi TD27]) Padovi me uprekrivnih slojeva trebaju biti takovi da se osigura odvodnja procjednih voda komunalnog otpada na područje gdje je ovaj otpad u kontaktu s donjim brtvenim sustavom odlagališta.'' Monitoring IZVO AČ je dužan postupati u skladu s Elaboratom tehnologije odlaganja gra evinskog otpada koji sadrži azbest na kazeti izgra enoj u okviru odlagališta Jakuševec [vidi TD27]: .Program praćenja stanja na odlagalištu koje prihvaća azbestni otpad podrazumijeva slijedeće: • sukladno Pravilniku o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 42/07). u TD27 3.. odnosno nakon izvedenog završnog prekrivanja otpada.U PODLOZI ODLOŽEN AZBESTNI OTPAD. tj. sa slijedećom učestalošću: . Padovi ne smiju biti izvedeni na način da se procjedna voda zadržava iznad polja za azbestni otpad.10.nakon prva tri mjeseca rada jednom tromjesečno (ova mjerenja mogu se podudarati s mjerenjima koja se provode tijekom prekrivanja i zbijanja otpada) stranica 213 od 348 . vrsti.5 m i kmax = 1 X 10-7 cm/s ili brtveni materijalnih (npr. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. odnosno sloj za zaštitu od smrzavanja • drenaža za oborinsku vodu.jednom mjesečno prva tri mjeseca rada . U principu se radi o slijedećim slojevima (od vrha na niže): • rekultivirajući zemljani sloj. odlagatelj azbestnog otpada dužan je voditi očevidnik o nastanku i tijeku otpada i voditi podatke o količini. filterski geotekstil + šljunak + zaštitnigeotekstil ili geosintetski drenažni sloj adekvatnih svojstava • glina debljine 0. prestanak bilo kakvog odlaganja na ili iznad površine polja .Završni prekrivni slojevi za polje gdje se izvodi azbestni otpad trebaju odgovarati slojevima koji se prema Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada. Ploha za prihvat azbestnog otpada • zaštitni zemljani sloj debljine 0.

10.obvezno tijekom provedbe prekrivanja zemljanim materijalom zbijanja azbestnog otpada . oznaka IZV-JAK-A1. prvenstveno radi kontrole ispravnosti provo enja svih potrebnih mjera da ne do e do izdvajanja azbestnih vlakana i prašine u okoliš (kvaliteta pakiranja i prekrivanja otpada). tvrtka: Institut IGH d.A.10.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02363 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. Institut gra evinarstva Hrvatske d.svaki puta nakon što se uoči azbestna prašina u zraku. studije i zaštitu okoliša.kod hitnih intervencija prekrivanja azbestnog otpada zemljanim materijalom zbog puknuća folije. Program praćenja stanja nakon zatvaranja odlagališta koje je u prošlosti prihvaćalo azbestni otpad: • mjerenje količine azbestnih čestica u zraku na području iznad samog polja ili u neposrednoj blizini sa slijedećom učestalošću: .. [IP15]. [Vidi IP1] kao i u dokumentaciji Izvedbeni projekt kazete za prihvat azbestnog otpada.2.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. prema nalogu nadzornog inženjera Napomena: Granična vrijednost izloženosti azbestnim vlaknima definirana je Pravilnikom o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima (NN13/09).2. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. • svakodnevnu kontrolu ispravnosti zaštitne opreme • svakodnevnu kontrolu odloženog azbestnog otpada na kraju radnog vremena. Zagreb. III. Ovim Pravilnikom zahtijeva se da izloženost radnika azbestu iznosi najviše 0.1 vlakno/ml za sve tipove azbesta.10. neovisno o uzroku prašine .2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Partikularni zahtjevi su dani u poglavlju III.A. ožujak 2010. Zavod za ekološki inženjering.A..A. Zavod za planiranje . broj: 24-10-013/07.9 Zaštitni sloj iznad sustava za prikupljanje procjednih voda. stranica 214 od 348 .2.d. ožujak 2007 god. Zagreb.narednih petnaest godina jednom u pet godina III.10.jednom godišnje tijekom prve dvije godine nakon zatvaranja polja . Ploha za prihvat azbestnog otpada .d. god.A. ODRŽAVANJE III. Broj projekta: 3230-729/09.

načinu i mjestu gdje je azbestni otpad odložen • mjerenje količine azbestnih čestica u zraku na području samog polja. IZVO AČ je dužan postupati u skladu s Elaboratom tehnologije odlaganja gra evinskog otpada koji sadrži azbest na kazeti izgra enoj u okviru odlagališta Jakuševec [vidi TD27]: . Zavod za ekološki inženjering. Zagreb. ožujak 2010.10.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.. vrsti.d. Zagreb. III.Program praćenja stanja na odlagalištu koje prihvaća azbestni otpad podrazumijeva slijedeće: • sukladno Pravilniku o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 42/07). sa slijedećom učestalošću: . Ploha za prihvat azbestnog otpada III.A.10. prema nalogu nadzornog inženjera stranica 215 od 348 . [IP15]. tvrtka: Institut IGH d.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi upravljanja su dani u poglavlju 02363 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6.. broj: 24-10-013/07. u neposrednoj blizini radova koji se odvijaju unutar polja. [Vidi IP1] kao i u dokumentaciji Izvedbeni projekt kazete za prihvat azbestnog otpada. Zavod za planiranje .A.10. tj. odlagatelj azbestnog otpada dužan je voditi očevidnik o nastanku i tijeku otpada i voditi podatke o količini.d.nakon prva tri mjeseca rada jednom tromjesečno (ova mjerenja mogu se podudarati s mjerenjima koja se provode tijekom prekrivanja i zbijanja otpada) .obvezno tijekom provedbe prekrivanja zemljanim materijalom zbijanja azbestnog otpada .3. god.svaki puta nakon što se uoči azbestna prašina u zraku. Institut gra evinarstva Hrvatske d. ožujak 2007 god. podrijetlu.. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije.kod hitnih intervencija prekrivanja azbestnog otpada zemljanim materijalom zbog puknuća folije.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Izvještaji Izvo ača Obveza je IZVO AČA da putem Mjesečnih izvještaja obavještava o stanju izvedenih radova održavanja.10. neovisno o uzroku prašine . UPRAVLJANJE III.jednom mjesečno prva tri mjeseca rada .A. Broj projekta: 3230-729/09.3.A. oznaka IZV-JAK-A1.3. studije i zaštitu okoliša.

U svrhu zaštite djelatnika i ostalih osoba.5. • svakodnevnu kontrolu ispravnosti zaštitne opreme • svakodnevnu kontrolu odloženog azbestnog otpada na kraju radnog vremena.10. III.4.narednih petnaest godina jednom u pet godina III.azbestoza pluća i rak pluća.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Pri tome se posebno misli na opasnosti koje se javljaju kada se prašina i vlakna azbesta na u u zraku. Ovim Pravilnikom zahtijeva se da izloženost radnika azbestu iznosi najviše 0.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. NN 89/08). Program praćenja stanja nakon zatvaranja odlagališta koje je u prošlosti prihvaćalo azbestni otpad: • mjerenje količine azbestnih čestica u zraku na području iznad samog polja ili u neposrednoj blizini sa slijedećom učestalošću: . Na odlagalištu treba provoditi minimalno slijedeće mjere za sprječavanje emisije azbestnih vlakana i prašine u okoliš: • treba provjeriti da li je adekvatno zapakiran azbestni otpad dopremljen na odlagalište stranica 216 od 348 ..10. kako je opisano u zasebnom poglavlju. POSTUPANJE S OPASNIM OTPADOM IZVO AČ je dužan postupati s opasnim otpadom u skladu s Elaboratu tehnologije odlaganja gra evinskog otpada koji sadrži azbest na kazeti izgra enoj u okviru odlagališta Jakuševec [vidi TD27].Na poslovima odlaganja azbestnog otpada smiju raditi i provoditi kontrolu samo djelatnici koji su prošli adekvatnu obuku. potrebno je provoditi monitoring. prvenstveno radi kontrole ispravnosti provo enja svih potrebnih mjera da ne do e do izdvajanja azbestnih vlakana i prašine u okoliš (kvaliteta pakiranja i prekrivanja otpada). te imaju odgovarajuću zaštitnu opremu (sukladno Naputku o postupanju s otpadom koji sadrži azbest.1 vlakno/ml za sve tipove azbesta. Ploha za prihvat azbestnog otpada Napomena: Granična vrijednost izloženosti azbestnim vlaknima definirana je Pravilnikom o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima (NN13/09). čime se uzrokuju smrtonosne bolesti .A. Pri odlaganju azbestnog otpada na odlagalištu treba osigurati sve potrebne mjere za zaštitu radnika. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA IZVO AČ je dužan postupati u skladu s Elaboratom tehnologije odlaganja gra evinskog otpada koji sadrži azbest na kazeti izgra enoj u okviru odlagališta Jakuševec [vidi TD27]: .A.jednom godišnje tijekom prve dvije godine nakon zatvaranja polja .10. Ljudsko zdravlje tada je ugroženo zbog mogućnosti da se azbestna vlakanca igličaste strukture zabodu u plućne membrane.

te kasnije najmanje jednom godišnje) stranica 217 od 348 . Tijekom prihvata azbestnog otpada na odlagalištu potrebno je kontrolirati/pratiti slijedeće: • zdravstveno stanje radnika (zdravstveni pregled obavezan prije uvo enja radnika u posao. te na vreći treba stajati opis o sadržaju vreće. te zatim poduzeti odgovarajuće mjere (prekrivanje. upoznati se s opasnostima pri radu s azbestnim otpadom.4 mm. Izvo ač mora osigurati poseban prostor za dekontaminaciju i skladištenje opreme.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Prostor za dekontaminaciju radnika mora imati me usobno odvojene prostore za čišćenje zaštitne odječe. odlaganje zaštitne odječe i respiratora. te osigurati rubove ljepljivom trakom. pakiranje) • kod zbijanja otpada treba prskati otpad za slučaj puknuća folije • strogo je zabranjeno trgati.prskanje i lijepljenje folije. te ga ne smije skidati i odlagati na području polja s azbestnim otpadom. moraju se odložiti u polietilenske vreće debljine najmanje 0. obavezno odlaganje odjeće u zatvorene spremnike. treba biti u skladu s uputama proizvo ača. strugati. koji se više ne koriste. Ploha za prihvat azbestnog otpada • neupakiran azbestni otpad treba zapakirati u polietilenske vreće minimalne debljine 0. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. radnik mora navlažiti otpad • svakodnevno treba kontrolirati stanje folije u koju je otpad upakiran • u slučaju da je folija oštećena treba odmah reagirati sukladno stanju oštećenja (manja puknuće . Radnik mora biti školovan za pravilno korištenje respiratora (maske). bušiti.). Vreće moraju biti vidno označene natpisom ili znakom za azbestni otpad.10.A. posebno respiratora. brusiti ili na bilo koji drugi način obra ivati proizvode koji sadrže azbest • treba provoditi monitoring Radnici koji rade na odlaganju/zbijanju azbestnog otpada moraju biti školovani za postupanje u izvanrednim situacijama (povećane količine azbesta u zraku).4 mm.prskanje i prekrivanje zemljanim materijalom) • kod svakog vidljivog stvaranja azbestne prašine treba odmah poprskati otpad. te odlaganje druge odječe i preoblačenje. Za rad s azbestnim otpadom radnik mora biti dobrog zdravstvenog stanja. Ovako upakiran otpad treba odložiti na polju za prihvat azbestnog otpada. Pri radu u okolini u kojoj postoji mogućnost od povećane količine azbesta u zraku radnici moraju imati zaštitu opremu: • zaštitno odijelo • respirator (zaštitna maska) • zaštitne rukavice • čizme ili druga obuća Tijekom zbijanja azbestnog otpada radnici moraju nositi zaštitnu odjeću. skidanje respiratora nakon što je provedena dekontaminacija itd. niti bilo gdje drugdje gdje ima prašine. Zaštitna odjeća. veće puknuće . a prije pakiranja u folije. te znati pravilno koristiti zaštitnu opremu. oprema i respiratori. Nošenje odjeće. Radnik mora biti školovan za pravilnu dekontaminaciju obuče i odjeće (čišćenje mokrom krpom i usisavačem.

održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. prekrivanje i sl. o čemu treba voditi očevidnik sukladno Pravilniku o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 42107)'' ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 218 od 348 . te s planiranim aktivnostima na polju . Ploha za prihvat azbestnog otpada • osobna zaštitna sredstva i opremu (kontrolirati ispravnost.zbijanje slojeva.) • količinu. te redovito mijenjati korištena sredstva i opremu) • količinu azbestnih čestica u zraku. vrstu i način obrade materijala.A. mjerenjem istih na području samog polja ili u neposrednoj blizini (dinamiku mjerenja treba uskladiti s dinamikom i količinom azbestnog otpada.10.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.

2 III.1 III.11.2.1.A.A.1. Gornji brtveni sloj SADRŽAJ: III.A.11.A.11. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.o.A.2 III.2.11.11.11.1 III.3.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.A.A.A.3.1 III.11.11.3 III.A.A.2 III.2 III.1 III. Svibanj 2012.A.11.11.11. stranica 219 od 348 .A.4 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja Zaštita okoliša i zdravlja SVEZAK III.o.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.11. Gornji brtveni sloj

SADRŽAJ POGLAVALJA: III.A.11.1.
III.A.11.1.1 III.A.11.1.2

GRA ENJE ............................................................................................221
OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .......................................................... 221 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ............................................ 223

III.A.11.2.
III.A.11.2.1 III.A.11.2.2

ODRŽAVANJE ........................................................................................ 230
OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ..................................................................... 230 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ...................................................... 230

III.A.11.3.
III.A.11.3.1 III.A.11.3.2

UPRAVLJANJE ........................................................................................ 231
OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA..................................................................... 231 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ...................................................... 231

III.A.11.4.

ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA .............................................................. 232

stranica 220 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.11. Gornji brtveni sloj

III.A.11.1. GRA ENJE
III.A.11.1.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA
Na plohama 1 – 4 (do plinske linije L) je izveden gornji brtveni sloj sa gotovom prekrivkom. Gornji brtveni slojevi se izvode na formiranom i kompaktiranom tijelu od otpada. Nacrti projektiranog sustava gornjih brtvenih slojeva su dani dokumentaciji Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6, Institut gra evinarstva Hrvatske, Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. [IP2], vidi nacrte 5.3. (plan nagiba ploha 4, 5 i 6, vrh otpada), nacrt 5.4, (plan nagiba ploha 4, 5 i 6, vrh izravnavajućeg sloja zemlje) i nacrt 5.5, (plan nagiba ploha 4, 5 i 6, vrh završnog sloja zemlje). Komponente završnog pokrova Tijelo odlagališta ima dva razližita sustava završnog prekrivanja, prvi sustav je za bočne pokose a druga za krovni dio tijela odlagališta. Krovni dio tijela je projektiran sa slojem od linearne polietilenske geomembrane niske gustoće (LLDPE) debljine 1 mm dok pokosi nisu. Kompozitna prekrivka odabrana je za krovni dio tijela odlagališta kako bi se smanjila infiltracija u području gdje je nagib površine od samo 5%. Oba sustava se sastoje od sljedećih komponenti; humusni sloj, sloj zaštite od smrzavanja, gornji geosintetski dren za vodu (za oborinske vode), geosintetski glineni brtveni sloj (GCL), geosintetski sloj za otplinjavanje i me uprekrivni sloj. Konfiguracije prekrivke za krovni dio i bočne pokose, počevši od gornjeg sloja nadolje, su sljedeće: Krovni dio prekrivke (pokos od 5% ) Humusni sloj debljine 0,15 m Sloj zaštite od smrzavanja debljine 0,65 m Geosintetski dren za vodu Bočni pokosi prekrivke (2.85H:1V) Humusni sloj debljine 0,15 m Sloj zaštite od smrzavanja debljine 0,85 m

Geosintetski dren za vodu Linearna polietilenska geomembrana niske gustoće (LLDPE) debljine 1 mm Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL) Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL( Geosintetski sloj za otplinjavanje Me upokrov 0,30 m Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi gra enja su dani u dokumentaciji; •Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec, TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1, Institut gra evinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekološki inženjering, Zagreb, ožujak 2000 [GP1]. •Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6, oznaka IZV-JAK-A1, broj: 24-10-013/07, Institut gra evinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekološki inženjering, Zagreb, ožujak 2007 god. [Vidi IP1]. Geosintetski sloj za otplinjavanje Me upokrov 0,30 m

stranica 221 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.11. Gornji brtveni sloj

•Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6, Institut gra evinarstva Hrvatske, Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. [IP2]. •Izvedbeni projekt zaštite pokosa od erozije i sedimentacije, broj projekta: 81010041/12, institut IGH, d.d. Zavod za planiranje, studije i zaštitu okoliša, veljača 2012. [IP14]. Projektni zahtjevi izvedbe sustava gornjih brtvenih slojeva odlagališta su dani u poglavljima; • 02361 – Drenažni šljunak, • 02363 – Me uprekrivni sloj, • 02371 – Geosintetski dren za plin, • 02370 - Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL), • 02372 – Glatka LLDPE geomembrana gornjeg brtvenog sloja, • 02374 - Geosintetski dren za vodu, • 02375 – Zaštita od smrzavanja, • 02502 – Zatravljene završnog sloja Gore dana poglavlja se nalaze u dokumentaciji [IP1 i IP2]. Me upokrov (me uprekrivni sloj) Me upokrov se izvodi na produljenoj prekrivci debljine 30 cm a neposredno prije polaganja geosintetskog sloja za otplinjavanje. Debljina me uprekrivnog sloja je 30 cm. Granulometrija me uprekrivnog sloja treba biti takova da je 85 % zrna jednakog ili većeg promjera od 0.05 mm. Propusnost me uprekrivnog sloja mora biti biti veća ili jednaka od 1 x 10-4 cm/s. U me uprekrivnom sloju ne smije biti oštrih predmeta (armature, komada stijenja, stakla i sl.) koji bi mogli oštetiti ostale gornje brtvene slojeve. Geosintetski sloj za otplinjavanje Geosintetski sloj za otplinjavanje izvodi se direktno iznad me upokrova. Geosintetski sloj za otplinjavanje sastoji se od jezgre od polietilena (PE) ili polipropilena (PP) na koju se termičkim procesom s gornje i donje strane spajaju dva netkana geotekstila. Geosintetski sloj za otplinjavanje ima minimalnu transmisivnost od 8 x 10-4 m2/sek. Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL) Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL) izvodi se iznad geosintetskog sloja za otplinjavanje. Ugra uje se na krovnom dijelu i bočnim pokosima. Geosintetski glineni brtveni sloj je hidraulička barijera koja se sastoji od zrnate prirodne natrijeve bentonitne gline umetnute izme u dva geotekstila i učvršćene tkanjem ili šivanjem. Propusnost geosintetskog glinenog brtvenog sloja je maksimalno 5 x 10-9 centimetara na sekundu. Geomembrana od linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE) Brtveni sloj koji se sastoji od 1 mm, glatkog, linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE) treba se izvesti iznad geosintetskog glinenog brtvenog sloja (GCL) na krovnom dijelu prekrivke (5% nagiba). Geomembrana LLDPE se ne ugra uje na pokosima tijela odlagališta nagiba 1V:2.85H. Ovaj vrlo slabo propusan sloj ima osnovnu funkciju u

stranica 222 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.11. Gornji brtveni sloj

sprjecavanju prodiranja oborinskih voda u odložen otpad te spriječava prodirnje odlagališnog plina u geosintetski dren za vodu. Geosintetski dren za vodu Na krovnom dijelu prekrivke, geosintetski dren za vodu izvest će se direktno preko linearne polietilenske geomembrane niske gustoće (LLDPE) debljine 1 mm, a koja je položena na geosintetski glineni brtveni sloj (GCL). Na bočnim pokosima geosintetski dren za vodu se izvodi direktno iznad geosintetskog glinenog brtvenog sloja (GCL). Geosintetski dren za vodu sastoji se od jezgre od polietilena (PE) ili polipropilena (PP) na koju se termickim procesom s gornje i donje strane spajaju dva netkana geotekstila. Geosintetski dren za vodu ima minimalnu debljinu 7 mm i minimalnu transmisivnost od 8 x 10-4 m2/sek. Ovaj sloj mora ukloniti vodu koja se infiltrira kroz gornji sloj zaštite od smrzavanja i humusni sloj za vrijeme i nakon prekrivanja odlagališta, te spriječiti tečenje pod tlakom u tom sloju. Drenažni sloj morao bi infiltrirati vodu duž površine donjeležećeg prekrivnog sloja do drena smještenog u zaštitnim bermama i nožici pokosa prekrivnog sustava. Sloj zaštite od smrzavanja Sloj zaštite od smrzavanja/humusni sloj treba se izvesti odmah iznad geosintetskog drena za vodu. Sloj zaštite od smrzavanja je projektiran u debljini od 0,65 m na krovnom dijelu prekrivke i 0,85 m na bočnim pokosima. Ovaj sloj će se sastojati od zemlje s terena pročišćene od korijenja stabala, panjeva, komada kamena i ostalih štetnih predmeta. Propusnost ovog sloja je oko 3,3 x 10-5 centimetara na sekundu. Sloj zaštite od smrzavanja namijenjen je da zaštiti donjeležeće slojeve od prodiranja korijenja i smrzavanja. Humusni sloj Humusni će se sloj izvesti iznad sloja zaštite od smrzavanja u debljini od 0,15 m. Humusni sloj namijenjen je da pospješi rast trave čija je funkcija zaštita od erozije.

III.A.11.1.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA
III.A.11.1.2.1. Opće napomene Rad IZVO AČA na gra enju, održavanju i upravljanju Gornjih brtvenih slojeva obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća gra enje, održavanje i upravljanje Gotovom prekrivkom. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu, materijale, opremu, alate i pribor, za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima, odredbama, statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini.

stranica 223 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.11. Gornji brtveni sloj

Obveza je IZVO AČA da izvo enje radova, održavanje i upravljanje provodi tako da izbjegne mogućnost oštećenja izvedenih elemenata tijela odlaglišta. III.A.11.1.2.2. Srodna poglavlja

Poglavlje III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada Poglavlje III.A.2. Privremeno prekrivanje Poglavlje III.A.3. Prometnice i platoi Poglavlje III.A.4. Obodni nasip Poglavlje III.A.6. Kanali Poglavlje III.A.12. Gotova prekrivka Poglavlje III.A.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Poglavlje III.A.14. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III.A.11.1.2.3. Me upokrov (me uprekrivni sloj) Radovi IZVO AČA na ispitivanju, dobavi, transportu i ugradnji me upokrova obuhvaćaju nabavu cjelokupne radne snage, materijala, opreme i izvo enja posla neophodnog za ugradnju i ispitivanje me upokrovnog sloja. Rezultaiti ispitivanja, prijevoz materijala na odlagalište, deponiranje, unutrašnji prijevoz, ugradnja, zbijanje i izmjera ugra enih količina mora biti u suglasnosti s ovom poglavljem. Me uprekrivni sloj (me upokrov) definira se kao inertni pjeskoviti ili šljunkoviti materijal. Ugra uje se na inertni zemljani sloj od produljene prekrivke. Po zahtjevu odnosno nalogu Naručitelja IZVO AČ treba provesti polaganja ostalih gornjih brtvenih slojeva na me uprekrivni sloj. Materijal me uprekrivnog sloja je pjeskovito ili šljunkovito tlo dobiveno iz iskopa i zaliha pod nadzorom NADZORNOG INŽENJERA. Granulometrija me uprekrivnog sloja treba biti takova da je 85 % zrna jednakog ili većeg promjera od 0.05 mm. Hidraulička propusnost me uprekrivnog sloja mora biti biti veća ili jednaka od 1 x 10-4 cm/s. U me uprekrivnom sloju ne smije biti oštrih predmeta (armature, komada stijenja, stakla i sl.) koji bi mogli oštetiti ostale gornje brtvene slojeve (prvenstveno LLDPE geomembranu i geosintetski glineni brtveni sloj GCL). Me uprekivni sloj se ugra uje na produljenu prekrivku debljine 30 cm. Prije ugradnje me uprekrivnog sloja, potrebno je ukloniti sustav zaštite pokosa od erozije i sedimentacije. Obračun ovog rada vrši se kroz poglavlje V.A.2. Nakon uklanjanja sustava zaštite od erozije, potrebno je produljenu prekrivku očistiti od eventualnog raslinja i nečistoća. Prije ugradnje me uprekrivnog sloja IZVO AČ treba zatražiti od NADZORNOG INŽENJERA pregled površine i odobrenje za ugradnju. Materijal me uprekrivnog sloja treba ugraditi u jednom sloju na adekvatno pripremljenu površinu. IZVO AČ mora deset (10) dana prije upotrebe predloženog materijala, dati NADZORNOM INŽENJERU na uvid potvrdu da predloženi materijal udovoljava zahtjeve iz ovog poglavlja.

stranica 224 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.11. Gornji brtveni sloj

IZVO AČ je odgovoran za ispitivanja. Ispitivanja se moraju izvoditi u specijaliziranom laboratoriju. IZVO AČ ne smije ugra ivati materijale dok NADZORNI INŽENJER posebno ne pregleda i odobri predloženi materijal. Ukoliko po mišljenju NADZORNOG INŽENJERA, materijal koji je predložen od strane IZVO AČA, nije prikladan za upotrebu, IZVO AČ mora priložiti na razmatranje gore navedene potvrde za drugi materijal iz drugog izvora. NADZORNI INŽENJER može u bilo koje vrijeme tražiti uzimanje uzoraka dovezenog materijala za dodatna ispitivanja karakteristika na trošak INVESTITORA. Bilo koji dovezeni materijal s terena za koji se ustanovi da nije u skladu sa specifikacijom, ili se ustanovi da je zaga en, mora se odmah ukloniti i zamijeniti prikladnim materijalom na trošak IZVO AČA, bez produženja rokova izvo enja. Debljina materijala mora se dokazati odre ivanjem visina početnih i završnih površina me uprekrivnog sloja pod geodetskim NADZOROM, a vertikalna tolerancija iznosi ± pedeset (50) mm, dok je održavanje minimalne debljine i nagiba pokosa kako je to specificirano u crtežima. Debljina materijala odre uje se kao visinska razlika izme u završne i početne površine. Tekuća ispitivanja - granulometrijske analize - moraju se provoditi najmanje jednom na 1.000 m3 ugra enog materijala. Ukoliko ispitivanja ne zadovolje propisane kriterije iz ovog poglavlja, IZVO AČ mora ukloniti ugra eni materijal i ugraditi onaj koji odgovara kriteijima propisanim u ovom poglavlju. Kontrolna ispitivanja se vrše prema nalogu Nadzornog inženjera. Tijekom provedbe ugovora IZVO AČA predvi a se ugradnja 13.800 m3 materijala za me upokrov od plinske linije L do plinske linije N. Jedinčna cijena nabave materijala, izvedbe i ugradnje me uprekrivnog sloja uključuje svu potrebnu radnu snagu, tekuća ispitivanja, materijal, opremu, alate, pribor, utovar, transporte, iskope, deponiranje, zatrpavanje, strojna guranja, zbijanje, fino planiranje, geodetsko mjerenje i sve ostale manipulacije i za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Obračun se vrši po m3 ugra enog materijala za me upokrov i to od materijala kojeg osigurava IZVO AČ. Ukoliko se planira odgoditi ugradnja gornjih brtvenih slojeva do prestanka značajnijih slijeganja, po zahtjevu odnosno nalogu Naručitelja, na me upokrovnom sloju treba izvesti zaštitu pokosa me upokrova od erozije i sedimentacije (vidi IP14). III.A.11.1.2.4. Geosintetski sloj za otplinjavanje Po zahtjevu Naručitelja, IZVO AČ treba provesti polaganja ostalih gornjih brtvenih slojeva na me uprekrivni sloj. Radovi IZVO AČA na izvedbi geosintetskog sloja za otplinjavanje obuhvaćaju nabavu cjelokupne radne snage, materijala, opreme, i izvo enja posla neophodnog za ugradnju i

stranica 225 od 348

guranja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Prijevoz materijala na odlagalište. Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL) Radovi IZVO AČA na izvedbi geosintetskog brtvenog obuhvaćaju nabavu cjelokupne radne snage. transporte.450 m2 geosintetskog glinenog brtvenog sloja (GCL). Geomembrana od linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE) Radovi IZVO AČA na izvedbi Geomembrana od linearnog polietilena niske gustoće obuhvaćaju nabavu cjelokupne radne snage. skladištenje. Jedinčna cijena nabave materijala.6.11. izvedbe i ugradnje geosintetskog glinenog brtvenog sloja uključuje svu potrebnu radnu snagu. alate. utovar. Tijekom provedbe ugovora IZVO AČA. materijale. Geosintetski sloj za otplinjavanje IZVO AČ treba izvesti u skladu s poglavljem 02371 dokumentacije [IP2]. transporte.A. materijale.1. materijala.900 m2 geosintetskog sloja za otplinjavanje. opreme. i izvo enja posla neophodnog za ugradnju i ispitivanje Geomembrana od linearnog polietilena niske stranica 226 od 348 . III.950 m2 geosintetskog glinenog brtvenog sloja od plinske linije L do plinske linije N. ugradnja. Tijekom provedbe ugovora IZVO AČA predvi a se ugradnja 45. Gornji brtveni sloj ispitivanje geosintetskog sloja za otplinjavanje.2. izvedbe i ugradnje geosintetskog sloja za otplinjavanje uključuje svu potrebnu radnu snagu. pribor.950 m2 geosintetskog sloja za otplinjavanje od plinske linije L do plinske linije N. guranja. geodetsku izmjeru i sve ostale manipulacije i za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Prijevoz materijala na odlagalište. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. opreme. ispitivanje i izmjera ugra enih količina mora biti u suglasnosti s ovom poglavljem. geodetsku izmjeru i sve ostale manipulacije i za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Za izvedbu spoja ploha 4 i 5 predvi a se ugradnju 14.11. utovar. III. alate. strojnu manipulaciju.11. Izvedba spoja ploha 4 i 5 predvi a ugradnju 15. strojnu manipulaciju. predvi a se ugradnja 45. Geosintetski glineni brtveni sloj IZVO AČ treba izvesti u skladu s poglavljem 02370 dokumentacije [IP2]. Obračun se vrši po m2 ugra enog geosintetskog sloja za otplinjavanje i to od materijala kojeg osigurava IZVO AČ.A. materijala. opremu.A.2. opremu. i izvo enja posla neophodnog za ugradnju i ispitivanje geosintetskog glinenog brtvenog sloja. Jedinčna cijena nabave materijala. ispitivanje i izmjera ugra enih količina mora biti u suglasnosti s zahtjevima ovog poglavlja. unutrašnji transporti. ugradnja. Obračun se vrši po m2 ugra enog geosintetskog glinenog brtvenog sloja i to od materijala kojeg osigurava IZVO AČ. unutrašnji transporti.1. pribor. skladištenje.5.

unutrašnji transporti. skladištenje. opreme.11.A. Za izvedbu spoja ploha 4 i 5 predvi a se ugradnju 15. materijale. Geosintetski dren za vodu Radovi IZVO AČA na izvedbi geosintetskog drena za vodu obuhvaćaju nabavu cjelokupne radne snage. unutrašnji stranica 227 od 348 . Jedinčna cijena nabave materijala. i izvo enja posla neophodnog za ugradnju i ispitivanje sloja zaštite od smrzavanja.300 m2 geomembrane od linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE) od plinske linije L do plinske linije N. geodetsku izmjeru i sve ostale manipulacije za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.A. ispitivanje i izmjera ugra enih količina mora biti u suglasnosti s zahtjevima ovog poglavlja.A. utovar.2. izvedbe i ugradnje geosintetskog drena za vodu uključuje svu potrebnu radnu snagu. strojnu manipulaciju. pribor. Prijevoz materijala na odlagalište.11. opreme. ugradnja. Jedinčna cijena nabave materijala. utovar. Geosintetski dren za vodu IZVO AČ treba izvesti u skladu s poglavljem 02374 dokumentacije [IP2].1. alate. alate. Sloj zaštite od smrzavanja Radovi IZVO AČA na izvedbi sloja zaštite od smrzavanja obuhvaćaju nabavu cjelokupne radne snage. strojnu manipulaciju. materijala. ispitivanje i izmjera ugra enih količina mora biti u suglasnosti s ovom poglavljem. skladištenje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. unutrašnji transporti. transporte. Obračun se vrši po m2 ugra enog geomembrane od linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE) i to od materijala kojeg osigurava IZVO AČ. guranja. Gornji brtveni sloj gustoće.1.11. predvi a se ugradnja 27. pribor. III. Geomembrana od linearnog polietilena niske gustoće IZVO AČ treba izvesti u skladu s poglavljem 02372 dokumentacije [IP2].Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.950 m2 geosintetskog drena za vodu od plinske linije L do plinske linije N.2. opremu. Za izvedbu spoja ploha 4 i 5 predvi a se ugradnju 15. Prijevoz materijala na odlagalište. transporte. skladištenje. i izvo enja posla neophodnog za ugradnju i ispitivanje geosintetskog drena za vodu.900 m2 geosintetskog drena za vodu. materijala. geodetsku izmjeru i sve ostale manipulacije za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Tijekom provedbe ugovora IZVO AČA predvi a se ugradnja 45.900 m2 geomembrane od linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE). opremu. izvedbe i ugradnje geomembrane od linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE) uključuje svu potrebnu radnu snagu. Prijevoz materijala na odlagalište.7. Obračun se vrši po m2 ugra enog geosintetskog drena za vodu i to od materijala kojeg osigurava IZVO AČ. guranja. ugradnja.8. III. Tijekom provedbe ugovora IZVO AČA. materijale.

400 m3 prethodno uklonjenog i deponiranog sloja zaštite od zmrzavnja. Sloj zaštite od smrzavanja IZVO AČ treba izvesti u skladu s poglavljem 02375 dokumentacije [IP2]. Jedinčna cijena nabave materijala. Po nalogu Naučitelja. unutrašnji transporti. tako da se gornji brtveni sustavi tih dviju ploha mogu spojiti.1. Sloja zaštite od smrzavanja IZVO AČ treba biti izveden u skladu s poglavljem 02375 i 2502 dokumentacije [IP2]. i izvo enja posla neophodnog za ugradnju i ispitivanje humusnog sloja.11. IZVO AČ je zadužen da ugra eni humusni sloj ukloni s područja širine 75 m od plinske linije L prema istoku i deponira na privremenoj deponij na krovnom dijelu tijela odlagališta. ispitivanje i izmjera ugra enih količina mora biti u suglasnosti s ovom poglavljem. Po nalogu Naučitelja deponiranji materijal IZVO AČ treba ugraditi nakon izvedbe spoja ploha 4 i 5. IZVO AČ je dužan ugraditi i 10.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. IZVO AČ je zadužen da ugra eni sloj zaštite od smrzavanja ukloni s područja širine 75 m od plinske linije L prema istoku i deponira na privremenoj deponij na krovnom dijelu tijela odlagališta. Ugradnjom novog otpada se predvi a niveliranje završnog pokrova izvedene plohe 4 i plohe 5 koja je u izgradnji (punjenju). materijale. utovar. tako da se gornji brtveni sustavi tih dviju ploha mogu spojiti. skladištenje. Prije izvedbe spoja ploha 4 i 5 IZVO AČ je dužan ukloniti humusni sloj u dužini od 75 m od plinske linije L prema istoku. ispitivanje i izmjera ugra enih količina mora biti u suglasnosti s ovom poglavljem. Za izvedbu spoja ploha 4 i 5. opreme. Tijekom provedbe ugovora IZVO AČA predvi a se ugradnja 17.870 m3 po pokosu (nagiba V:H = 1:2. stranica 228 od 348 . izvedbe i ugradnje sloja zaštite od smrzavanja uključuje svu potrebnu radnu snagu. geodetsku izmjeru i sve ostale manipulacije za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.2. pribor. transporte.A. humusni sloj je potrebno ugraditi nakon izvedbe spoja ploha 4 i 5.85).730 m3 po krovnom dijelu odlagališta (nagiba do 8%) od plinske linije L do plinske linije N kao i ugradnja 15. Ugradnjom novog otpada se predvi a niveliranje završnog pokrova izvedene plohe 4 i plohe 5 koja je u izgradnji (punjenju). alate. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. guranju.A. Obračun se vrši po m3 ugra enog sloja zaštite od smrzavanja i to od materijala kojeg osigurava IZVO AČ.9. Prije izvedbe spoja ploha 4 i 5 IZVO AČ je dužan ukloniti zaštitni sloj od smrzavanja u dužini od 75 m od plinske linije L prema istoku. ugradnja. Predmetni materijal IZVO AČ treba deponirati. materijala. III. strojnu manipulaciju.11. Gornji brtveni sloj transporti. ugradnja. Humusni sloj Radovi IZVO AČA na izvedbi humusnog sloja obuhvaćaju nabavu cjelokupne radne snage. opremu. Predmetni materijal IZVO AČ treba deponirati. Prijevoz materijala na odlagalište.

priprema spoja. Obračun se vrši po m' izvedenog spoja od materijala kojeg osigurava IZVO AČ. Kombinirani ručni i strojni otkop. Jedinčna cijena nabave materijala. čišćenje.A.11. pribor. izvedbe i ugradnje humusnog sloja uključuje svu potrebnu radnu snagu.1.9. guranje. rezanje.100 m3 humusnog sloja po krovnom dijelu odlagališta (nagiba do 8%) od plinske linije L do plinske linije N kao i ugradnja 2. Za izvedbu drenažnog nožišta na spoju gornjih i donjih brtvenih slojeva plohe 6/1 predvi a se ugradnja 250 m3 drenažnog šljunka. deponiranje otkopanog materijala. ispitivanje spojeva i izmjera izvedenih količina mora biti u suglasnosti s zahtjevima ovog poglavlja.2. opreme i izvo enja posla neophodnog za izvedbi drenažnog nožišta na spoju gornjih i donjih brtvenih slojeva. deponiranje otkopanog materijala. opreme. dovoz. i izvo enja posla neophodnog za ugradnju novih brtvenih slojeva ploha 4 i 5. materijale. alate. izvedbe spoja starih i novih brtvenih slojeva na spoju ploha 4 i 5 uključuje svu potrebnu radnu snagu. geodetsku izmjeru i sve ostale manipulacije za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. [IP2]. ispitivanje spojeva i izmjera izvedenih količina i sve ostale manipulacije za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. ugradnja drenažnog šljunka i izmjera izvedenih količina mora biti u suglasnosti s zahtjevima ovog poglavlja. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. deponiranje otkopanog materijala. III. Kombinirani ručni i strojni otkop. Jedinčna cijena nabave materijala. III. materijale. materijala. utovar.1. Gornji brtveni sloj Tijekom provedbe ugovora IZVO AČA predvi a se ugradnja 4. utovar.85).10. Spoj starih i novih brtvenih slojeva Radovi IZVO AČA na izvedbi spoja starih i novih brtvenih slojeva na plohi 4 obuhvaćaju nabavu cjelokupne radne snage. kombinirani ručni i strojni otkop.11. Za izvedbu spoja ploha 4 i 5 predvi a se izvedba 340 m' spoja gornjih brtvenih slojeva. strojnu manipulaciju. IZVO AČ je dužan ugraditi i 2. Drenažni šljunak po kavliteti mora biti sukladan zahtjevima poglavlja 02361 dokumentacije [IP1].A. Obračun se vrši po m3 ugra enog humusnog sloja i to od materijala kojeg osigurava IZVO AČ. opremu.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.400 m3 prethodno uklonjenog i deponiranog sloja zaštite od zmrzavnja sa spoja ploha 4 i 5.A. transporte. prekrajanje.800 m3 po pokosu (nagiba V:H = 1:2. materijala. rezanje. stranica 229 od 348 . brtvenih slojeva Izvedba drenažnog nožišta na spoju gornjih i donjih Radovi IZVO AČA na izvedbi drenažnog nožišta na spoju gornjih i donjih brtvenih slojeva plohe 6/1 obuhvaćaju nabavu cjelokupne radne snage. priprema. čišćenje. zavarivanje.2. pribor. sidrenje umjetnih materijala. transporte.11. strojnu manipulaciju. prekrajanje. Detalj izvedbe drenažnog nožišta je prikazan u nacrtu 5. istovar. zavarivanje. nabava. alate.11. opremu.

. • 02375 – Zaštita od smrzavanja. opremu.11. •Izvedbeni projekt zaštite pokosa od erozije i sedimentacije. sidrenje umjetnih materijala. ugradnju. [Vidi IP1]. Zagreb.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Projektni zahtjevi održavanja gornjeg brtvenog sloja odlagališta su dani u poglavljima. korjenja i ostalih nečistoća koje bi mogle stranica 230 od 348 . veljača 2012. [IP2]. Zavod za planiranje. Obračun se vrši po m' izvedenog drenažnog nožišta od materijala kojeg osigurava IZVO AČ. broj projekta: 81010041/12. ODRŽAVANJE III.Geosintetski dren za vodu. alate. pribor. Prije polaganja ostalih gornjih brtvenih slojeva (geosintetskog drena za plin)..Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL). 5 i 6.d. • 02372 – Glatka LLDPE geomembrana gornjeg brtvenog sloja.11. Prije ugradnje me uprekrivnog sloja. studije i zaštitu okoliša.2. Institut gra evinarstva Hrvatske d.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA III. utovar. III.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavnja su dani u dokumentaciji.d.2. •Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.2. institut IGH.2. Me upokrov (me uprekrivni sloj) Me uprekrivni sloj se ugra uje na produljenu prekrivku debljine 30 cm.d. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. strojnu manipulaciju. dopremu drenažnog šljunčanog materijala.A. Zavod za ekološki inženjering. • 02361 – Drenažni šljunak.3. materijale. Zavod za ekološki inženjering. d. transporte. kombinirani ručni i strojni otkop. • 02502 – Zatravljene završnog sloja III. • 02371 – Geosintetski dren za plin. Zagreb. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Institut gra evinarstva Hrvatske. potrebno je produljenu prekrivku očistiti od eventualnog raslinja i nečistoća.A. • 02363 – Me uprekrivni sloj. [IP14]. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. izvedbe drenažnog nožišta na spoju gornjih i donjih brtvenih slojeva uključuje svu potrebnu radnu snagu.A. deponiranje otkopanog materijala. broj: 24-10-013/07. Institut gra evinarstva Hrvatske d.11. • 02370 . nabavu. • 02374 . izmjeru izvedenih količina i sve ostale manipulacije za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. oznaka IZV-JAK-A1. IZVO AČ mora očistiti me uprekrivni sloj od svog raslinja. ožujak 2000 [GP1].11.2.11.A. Gornji brtveni sloj Jedinčna cijena nabave materijala.A. •Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. istovar. ožujak 2007 god.

Zagreb.3. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Zavod za ekološki inženjering.. ožujak 2000 [GP1]. Ostali gornje brtvene slojeve IZVO AČ može polagati tek po odobrenju Nadzornog inženjera. veljača 2012. Po nalogu odnosno zahtjevu Naručitelja. III. broj: 24-10-013/07. Gornji brtveni sloj oštetititi gornje brtvene slojeve (prvenstveno LLDPE geomembranu i geosintetski glineni brtveni sloj GCL). III. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. institut IGH.d..11. ožujak 2007 god. oznaka IZV-JAK-A1. Zagreb. •Izvedbeni projekt zaštite pokosa od erozije i sedimentacije. Vremenski i financijski plan IZVO AČ u slučaju potrebe mora revidirati (aktualizirati). d. 5 i 6.A. Drugi zahtjevi održavanja gornjih brtvenih slojeva nisu predvi eni ovom dokumentacijom.11.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi upravljanja su dani u dokumentaciji. Zavod za ekološki inženjering. •Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. stranica 231 od 348 .3. UPRAVLJANJE III. studije i zaštitu okoliša. [Vidi IP1].2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Upravljanje gornjim brtvenim slojem IZVO AČ je dužan u sklopu mjesečnog izvještaja dostavljti vremenski i financijski plan gra enja i održavanja gotove prekrivke.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Nije dopušteno da IZVO AČ započne s radovima ugradnje gornjih brtvenih slojeva bez prethodnog osiguranja svih potrebnih količina brtvenih slojeva za zvršno prekrivanje homusnim slojem njegovim zatravljenjem.A. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.11.11.d. IZVO AČ mora planirati radove na čišćenju me uprekrivnog sloja neposredno prije ugradnje gornjih brtvenih slojeva. [IP2]. IZVO AČU nije dozvoljeno da organizira radove tako da se brtveni slojevi od umjetnih materijala izlažu atmosferskom utjecaju. Troškove izrade vremenskog plana IZVO AČ treba uuključiti u ukupnu cijenu izrade gornjih brtvenih slojeva.d. [IP14]. •Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. broj projekta: 81010041/12. Institut gra evinarstva Hrvatske. Zavod za planiranje. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god.A. bez prekrivanja slojem zaštite od smrzavanja. Nakon izvedbe sloja zaštite od smrzavanja IZVO AČ treba uskladiti izvo enje radova kako na pokosu ne bi došlo do pojave erozije. IZVO AČ treba provesti polaganja ostalih gornjih brtvenih slojeva na me uprekrivni sloj.3.

Izvještaji Izvo ača Obveza je IZVO AČA da putem Mjesečnih izvještaja obavještava o stanju gra enja i radova održavanja. Preventivne mjere zaštite na radu su obvezujuće.11. Osoblje IZVO AČA mora biti upoznato s izvorima opasnosti.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. CO2.4. odzračnici. H2S. kao što su šahtovi.14. stranica 232 od 348 .opasnost od trovanja. Osoblje IZVO AČA mora poznavati sigurnosne i preventivne mjere u svim situacijama izvršenja posla. Osnovne opasnosti prstora u kojima je evidentirana pojava odlagališnog plina su: • Nedostatak kisika . III. IZVOA Č treba prozračiti radni prostor i izmjeriti koncentraciju CH4.4. uprvaljanja i održavanja na sustavu površinske odvodnje oborinskih voda. • Opasnost od eksplozije. Neposredno prije ulaska u šahtove i kompenzacijske bazene. Pojava odlagališnog plina je moguća prilikom svih radova. cjevovodi oborinskih voda. moraju primjenjivati mjere zaštite na radu i moraju primjenjivati zaštitna sredstava za rad. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. • Toksičnost .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Gornji brtveni sloj Nakon izvedbe sloja zaštite od smrzavanja i humusom IZVO AČ treba uskladiti izvo enje radova kako na pokosu ne bi došlo do pojave erozije.opasnost od gušenja radnika. U šahtovi. Tijekom cijelog izvo enja radova IZVO AČ mora kontinuirano provoditi mjernja deponijsko plina u radnom prostoru i mora imati na raspolaganju dežurno osoblje za pomoć i spašavanje. Poslove na održavanju mogu obavljati samo zdravstveno sposobni radnici IZVO AČA koji su obučeni za radove održavanja. radnici moraju imati uvjerenje o poha anju specijalističke edukacije iz protueksplozijske zaštite. Izvo ač smije ulaziti u radni prostor samo ako je prethodno utvrdio da koncentracija deponijskog plina nije opsna po život i zdravlje radnika. Deponijski plin može biti prisutan na mjestima rada u koncentraciji izvan granice ljudskih osjetila. cjevovodi oborinskih voda je u prethodnom razdoblju detektiran odlagališni plin. Radovi gra enja i odžavanja se izvodei na mjestima s povećanom opasnosti. Osoblje IZVO AČA mora biti opremljeno prikladnim i pouzdanim osobnim zaštitnim sredstvima.11. odzračnici.A.A. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA IZVO AČ je dužan upoznati se s srodnim poglavljem poglavljem III.

A.11. Gornji brtveni sloj IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća izgradnju.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. održavanje i upravljanje prometnicama i platoima. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. -~ ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 233 od 348 .

A. Svibanj 2012.12.2.12.1.4 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja Zaštita okoliša i zdravlja SVEZAK III.12. Gotova prekrivka SADRŽAJ: III.2 III.A.12.12.12.12.2 III.A.12.1 III.2 III.A.3.o. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.2 III.1.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.3 III.12.1 III.A.A.A.A.o.2.12.A.12. stranica 234 od 348 .A.1 III.1 III.A.A.3.

................. 240 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ..................2.................. 257 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ...............12.1..........12.2 GRA ENJE ... 240 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ...................2............12...................1 III............A...............3............A... održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III........A..1 III..............................12............ 236 III.A......................................1...............12.................... III.... 257 III. 236 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ... III......1 III.......... III................ 257 stranica 235 od 348 .12........................................A....12.................................A....A............................................4......Dokumentacija za nadmetanje Gra enje..2 UPRAVLJANJE .......................A.12................236 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .............A..2.3......12.............................12.........A......12...........................................3..................A........ 257 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA..2 ODRŽAVANJE ......... 240 III............... ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA .......................... Gotova prekrivka SADRŽAJ POGLAVALJA: III...............1..........

2.A.A. dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu. • 02375 – Zaštita od smrzavanja. [IP2]. 5 i 6.12. Obveza je IZVO AČA da izvo enje radova. i nacrtu 5. održavanje i upravljanje provodi tako da izbjegne mogućnost oštećenja izvedenih elemenata tijela odlaglišta. • 02502 – Zatravljene završnog sloja. Projektni zahtjevi izvedbe sustava površinske odvodnje odlagališta su dani u poglavljima. Gotova prekrivka III.d. Institut gra evinarstva Hrvatske d. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća gra enje.12. Zagreb. ožujak 2000 [GP1]. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima.1. stranica 236 od 348 .1. opremu. •Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. odredbama. Projektirani sustav gotove prekrivke je dan u nacrtima 5.A.11. [IP2].2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA III. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god.1. održavanje i upravljanje Gotovom prekrivkom.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Na plohama 1 – 4 (do plinske linije L) je izvedena gotova prekrivka. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. Opće napomene Rad IZVO AČA na gra enju. Institut gra evinarstva Hrvatske. Sustav gotove prekrivke sastoj se od sljedećih elemenata: • zatravljenje i.A.12.16. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini. GRA ENJE III. 5 i 6. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.12.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Gore dana poglavlja se nalaze u dokumentaciji [IP1 i IP2].1.1.. Zavod za ekološki inženjering. • 02301 – Zemljana ispuna. alate i pribor. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.).A.12.2. • geodetski reperi Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi gra enja su dani u dokumentaciji. Gotova prekrivka se izvodi na gornjem brtvenom sloju (vidi poglavlje III. Institut gra evinarstva Hrvatske.A. materijale. održavanju i upravljanju Gotove prekrivke obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima. III.

4.A.12. ekspozicija. snježni pokrov. sječka. Srodna poglavlja Poglavlje III.A.1.3. Hidrosjetva Primjenjuje se za isplaniranu zemljanu podlogu sa nagibima 1:3. jesen) pri temperaturama tla iznad 8 stupnjeva C.A. i druga biljna vlakna) . Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III.12.organskih i anorganskih gnojiva (NPK=12:12:17) .3. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. AGROSTIS TENUIS. Prostorno namjenske i topografske karakteristike tijela odlagališta uvjetuju primjenu kombiniranog postupka za rekultivaciju travnim sklopom primjenom hidrosjetve i klasičnog strojnog zasijavanja. alginat. sadržaj hranjiva. sadržaj toksičnih elemenata). Gornji brtveni sloj Poglavlje III. Aplikacija se provodi u jednom ili više radnih hodova kroz vlažniji dio godine (proljeće. sintetske pjene) .11.A. vodena disperzija. Kanali Poglavlje III. POA PRATENSIS.6.2. vododržnost.2. latex disperzija. svjetlosni uvjeti. Navedeni čimbenici ujedno utječu na dužinu razdoblja klijanja a navedene stabilizacijske primjese u suspenziji osiguravaju bolje uvjete za klijanje i rast. količina sjemena cca 24 g/m2.5 do 2 cm i to 1 do 3 litre vodene suspenzije/m2 odnosno 4 do 5 litara /m2 ukoliko se primjenjuje mulch sjetva (mulch seeder). Zatravljenje (završni vegetacijski pokrov) Predvi eno je da se završni prekrivni sustav kao i vanjski pokosi obodnog nasipa zatravne. u vrijeme bez mrazeva.A. vrste visoke sposobnosti brzog stvaranja nadzemne i podzemne vegetacijske mase. Sjemena smjesa trava za inicijalno zatravnjivanje velikih površina u pokosu: FESTUCA RUBRA GENUINA.12.mulch (celuloza.14. Količina ovisi o svojstvima lokacije i staništa pri čemu se odvojeno vrednuju: tlo (debljina i struktura plodnog sloja. klima (godišnji prosjek oborina. strojno se (hydro-seeder) prska vodena suspenzija: .sjemenske smjese (travna smjesa / travno sjeme i sjeme drvenastog bilja) .5 i većim.12. nadmorska visina. III.2. LOLIUM PERENNE (30:30:10:10:10:10).A. organsko tutkalo). kompost. sadržaj organske supstance. slama.2. temperaturne oscilacije. FESTUCA OVINA CAPILLATA.A. Smjesa se nanosi u sloju od 0.A.1. hidrosilikat.A.A. erozivni procesi. stranica 237 od 348 . Gotova prekrivka III. Prometnice i platoi Poglavlje III.sredstva za popravljanje svojstava tla (treset.sredstva za stabilizaciju (vodena bitumenska emulzija.13.4. FESTUCA OVINA.1. propusnost. mrazišta). inklinacija. prosječna vlažnost zraka.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Poglavlje III. Sjeme visoke klijavosti. Obodni nasip Poglavlje III.

A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. odnosno sve potrebne popravke.1.75 hektara klasičnim strojnim zasijavanjem trave. IZVODITELJ će o svom trošku izvesti dodatno sijanje. predvi a se da će IZVO AČ izvršiti zasijavanje od 2.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. BETULA. POA PRATENSIS CYNTHIA. brza regeneracija): LORETTA SUPRARASEN. ALNUS. a svrhovita je metoda primjene na dijelovima lokaliteta gdje ne može biti primijenjena sjetva u brazde ili klasična sadnja sadnica. Na površinama gdje trava nije potrebne kvalitete ili postupak sijanja nije uspio.5 i manjim. VIBURNUM. CORNUS.12. Klasično strojno zasijavanje trave Primjenjuje se na humusiranu isplaniranu zemljanu podlogu – ravnu s nagibom za površinsku odvodnju. predvi a se da će IZVO AČ izvršiti zasijavanje od 2.12. IZVO AČ treba nanjeti sljedeću smjesu za trajni travnjak (brzo postizanje gustog sklopa. stranica 238 od 348 .QUERCUS. te prema izgledu i boji trave. IZVODITELJ će o svom trošku izvesti dodatno sijanje.2.68 hektara hidrosjetvom. Obračun radova vrši se po hektaru zasijane površine.A. POA PRATENSIS STOLA. LOLIUM PERENNE LORINA. te prema izgledu i boji trave. POPULUS. IZVO AČ navedenu sjemensku smjesa treba nanositi klasičnim strojnim zasijavanjem. SALIX. Sastav smjese: LOLIUM PERENNE LORETTA. Na površinama gdje trava nije potrebne kvalitete ili postupak sijanja nije uspio. IZVO AČ navedenu sjemensku smjesa treba nanositi s hidro-sjetvom NADZORNI INŽENJER preuzima onaj rad kada je trava dobro razvijena i sposobna za daljnji razvoj i rast. zaštitnog sloja protiv smrzavnja i humusnog sloja. III. POA PRATENSIS JULIA. Ukoliko se travnoj smjesi dodaje sjeme drvenastog bilja za uspostavu gornje pionirske etaže najsukladnije su vrste ACER. Tijekom provedbe ugovora. Kvaliteta izvršenih radova procjenjuje se prema površinama obraslim travom jednake gustoće. POA SUPINA SUPRA (50:10:15:10:10:5). odnosno sve potrebne popravke. PINUS. Kvaliteta izvršenih radova procjenjuje se prema površinama obraslim travom jednake gustoće. odnosno s nagibom 1: 3. jako potiskivanje korova i mahovine. Gotova prekrivka Središnje programirano navodnjavanje i tekuće prignojavanje kao preduvjet vitalnog i trajnog kompaktnog vegetacijskog pokrova. Količina sjemena 20 g/m2. Obračun radova vrši se po hektaru zasijane površine.5. IZVO AČ je obvezan o svom trošku sanirati sve posljedice erozije koja se može pojaviti nakon ugradnje me uprekrivnog sloja. Tijekom provedbe ugovora. NADZORNI INŽENJER preuzima onaj rad kada je trava dobro razvijena i sposobna za daljnji razvoj i rast. FRAXINUS.

Institut gra evinarstva Hrvatske. te ih u slučaju oštećenja što hitnije zamijeniti i ponoviti snimanje položaja novog repera.12. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Podatke dobivene snimanjem položaja repera Izvo ač je dužan dostavljati Nazornom inženjeru u 2 primjerka kao i u digitalnom obliku (CD). opremu. Degradacija. promjene efektivnih naprezanja (uslijed eventualne promjene opterećenja i/ili promjene razine procjedne vode) i konsolidacije odloženog otpada. materijale. transporte i skladištenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. stranica 239 od 348 . 5 i 6. Budući da se predvi a izvedba spoja ploha 4 i 5 u dužini od 75 m. Broj projekta: 24-10046/07 iz kolovoza 2007 god. Tako er je potrebno redovito održavati repere. alate. Tijekom provedbe ugovora predvi a se ugradnja 14 komada zamjenjenih geodetskih repera. s napomenom da središnji reper profila C predstavlja i krajnji reper uzdužnog profila D. 4. odnosno biološka razgradnja otpada se manifestira smanjenjem volumena ugra enog otpada. Na uzdužnom profilu nalaze se 3 repera.2.A. dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Praćenje slijeganja završnog pokrova odlagališta vrši se mjerenjem pomaka geodetskih repera. Geodetski reperi Slijeganje gornjeg brtvenog sloja tijela odlagališta je rezultat degradacije otpada.C) i jedan uzdužni (D).12.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. razmještenih u 6 poprečna profila (profili 2.15 i u tablici 5.6. tako je potrebno da IZVO AČ prije izvedbe spoja ukloni 7 komada postavljenih geodetskih repera na poprečnom presjeku 12. Točni položaji repera i njihove oznake prikazane su na nacrtu 5. te da ih nakon izvedbe gornjih brtvenih slojeva postavi u profil 12. Na dijelu odlagališta gdje je već postavljen prekrivni sustav (do poprečnog presjeka 12) su reperi već postavljeni. Na preostalom dijelu odlagališta (plohe 5 . [IP2]. III.A. 6. IZVO AČ je zadužen da s završetkom gornjih brtvenih slojeva pojedinih ploha ugradi nove repere raspore ene u profile kako je prikazano u nacrtu 5. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. nabavu. predvi eno je postavljanje repera u 4 profila – 3 poprečna (A . U projektnoj dokumentaciji se pretpostavlja da će se 90 % slijeganja dogoditi u prvih 5 godina nakon prestanka odlaganja. 8. pribor.1. Postavljanje repera potrebno je provesti neposredno nakon postavljanja prekrivnog sustava i izvedbe odvodnje oborinskih voda. Na tijelu odlagališta je trenutno istalirano 44 komada trajnih geodetska repera.8 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Institut gra evinarstva Hrvatske. Gotova prekrivka Jedinčne cijene zatravljenja uključuju svu potrebnu radnu snagu. 5 i 6. [IP2]. Jedan poprečni profil sadrži 7 repera koji su postavljeni na karakterističnim točkama.6) te na dijelu plohe 4 na kojem će se vršiti spoj s plohom 5.16. 10 i 12) i 1 uzdužni profil.

1.d. ODRŽAVANJE III.2.2. ožujak 2000 [GP1].2. 5 i 6. [IP2]. Košnja se u pravilu vrši specijalnom mehanizacijom.2.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA III. Gotova prekrivka III. •Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. Cilj Područje Odlagališta treba biti prožeto niskim zelenim raslinjem radi sprječavanja erozije površina u nagibu. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. U tom smislu mora biti spriječeno oštećenje elemenata Odlagališta od širenja i prodiranja korijenja (eventualno probijanje nepropusnih brtvenih slojeva. d. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. Odlagalište treba biti sigurno u smislu smanjenja mogućih rizika za nastanak i širenje požara. Zavod za planiranje. gahtove linijskih ventila. šahtove oborinskih i stranica 240 od 348 . Pravilno održavanje površina zasijanih travom ili drvećem ozelenjenih površina ili niskim raslinjem mora umanjiti svaku mogućnost ugrožavanja sigurnosti ljudi i objekata na Odlagalištu na način da se učinjeni otkos sakuplja na za to predvi ena mjesta i odvozi u bio-kompostanu. • 02502 – Zatravljene završnog sloja.12. Zavod za ekološki inženjering. održavanja ekoloških i mikroklimatskih prilika zadržavajući funkcionalne aspekte svih elemenata Odlagališta.A. [IP14].A. Institut gra evinarstva Hrvatske. III. studije i zaštitu okoliša. dobivanja na estetskoj vrijednosti prostora.2. odzračnike me usloja. • 02375 – Zaštita od smrzavanja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.12. • 02301 – Zemljana ispuna. Raslinje mora biti tako planirano i održavano da ne umanjuje vrijednost i funkcionalnost izgra enih elemenata Odlagališta. veljača 2012.. odvjajače kondenzata.12. Institut gra evinarstva Hrvatske d.A. oštećenje prometnica ili smanjenje prometne učinkovitosti uslijed širenja korijenja) te penjanja puzajućeg bilja (mogućnost oštećenja antikorozivne zaštite kod metalnih ograda ili mogućnost oštećenja fasade gra evina). Odlagalište treba u što većoj mjeri zadržati postojeće kvalitete zelenih površina radi očuvanja ekološke raznolikosti i cjelokupnog prirodnog pejzaža. institut IGH. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1.d. Uz plinske zdence. Projektni zahtjevi održavanja sustava površinske odvodnje odlagališta su dani u poglavljima.12.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavnja su dani u dokumentaciji. •Izvedbeni projekt zaštite pokosa od erozije i sedimentacije.12. broj projekta: 81010041/12. Zagreb.A.A.

A. • Krovni dio plohe 2 do plinske linije L (9.2. površine pod nagibom većim od 5% će imati 'površinu od ukupno 43. košnju je potrebno vršiti ručnom kosilicom. • Južni pojas od južnog kraka asfaltne obilazne prometnice (1.12. kako ne bi došlo do oštećenja elemenata plinskog sustava. • geodetski reperi IZVO AČ je dužan provesti minimalno 3 (tri) košnje godišnje (košnja površina s nagibom većim od 5% s laganom mehanizaciju kojom se neće stvarati kolotrazi po pokosu tijela odlagališta (nagib 1:2.12. visoko raslinje i ograde. • Površina nasipa od plinske linije L do uključivo ploha 6 zauzima 2.2. stupove javne rasvjete.93 ha). Površine pod nagibom većim od 5% koje su trenutno raspoložive za košnju. IZVO AČ je dužan provesti minimalno 5 (pet) košnji godišnje površina s nagibom manjim ili jednakim 5%.12.91 ha). a sve u cilju smanjenja rizika od nastanka požara. stranica 241 od 348 .95 ha Do završtka trajanja ugovora s IZVO AČEM se predvi a da će površina za košnju povećati za 3.52 ha.A. • zapadni plato uz Tišinsku ulicu (4. III. Posebnu pažnju treba posvetiti košnji na tijelu odlagališta.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.3. • Istočno od obilazne prometnice uz retencijsko jezero (2. Izvo ač nije zadužen za održavanje zelenih površina koje se nalaze unutar ograde PUTO.59 ha) • Krovni dio tijela odlagališta ploha 1 (1. III.04 ha).30 ha.2. Gotova prekrivka procjednih voda.65 ha).2.38 ha. Do završetka izgradnje odlagališta.85).2. hidrante. te ga IZVO AČ treba odvesti u bio-kompostanu.46 ha). • Horizontalne površine izme u pojasa obilazne prometnice i plohe 1 (1. Područje koje se održava IZVO AČ je zadužen za održavanje površina zasijanih travom ili ozelenjenih drvećem ili niskim raslinjem koje se nalazi unutar vanjske ograde odlagališta Jakuševec i kao površine koje se nalaze 1 m uz ogradu odlagališta s vanjske strane (uključujući i zelene površine unutar biokompostane).76 ha).58 ha) • Zelene površine uz PUTO i oko bio-kompostane (1. Sav otkos IZVO AČ mora usitniti ili sakupiti. prometne znakove. Održavanje površina zasijanih travom ili ozelenjenih drvećem ili niskim raslinjem Održavanje i upravljanje gotovom prekrivkom mora provoditi IZVO AČA radova. Sustav gotove prekrivke sastoj se od sljedećih elemenata: • zatravljenje i. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Sav otkos IZVO AČ mora usitniti a sve u cilju smanjenja rizika od nastanka požara. Površine koje je potrebno kositi su.08 ha). • Plato južno od plinske stanice (0. • Obodni kanal ploha 2 do 6 (1. • Površina od plohe 1 do plinske linije L zauzima 24.

4.82 ha. IZVO AČ je dužan organizirati radove tako da spriječi i sanira pojavu erozija na pokosima tijela Odlagališta. IZVO AČ treba minimalno pet (5) puta godišnje očistiti od raslinja sve betonske kanalice za odvodnju površinskih voda postavljene po tijelu deponije (ploha 1) od raslinja. Za potrebe sanacije izvedenih ploha odlagališta (plohe 1 do plinska linija L) predvi a se sljedeći angažman: • kombinirka rovokopač-utovarivač snage do 100 kW 50 sati • rad PKV radnika 200 sati • kamion kiper 50 sati • sjemena smjesa prema poglavlju III. Točnost izmjere položaja snimljenih repera treba biti unutar 1 cm.2.12. Površine koje nisu podložne strojnom košenju zbog pojave krupnog kamenja. IZVO AČ mora kontinuirano ure ivati. IZVO AČ treba minimalno tri (3) puta godišnje pokositi pojas uz ogradu u širini od 100 cm te očistiti vanjsku ogradu i sve objekte odlagališta od puzajućeg raslinja.48 ha. predvi a se da će se površina za košnju po krovnom dijelu odlagališta povećati za (od plinske linje L do plionske linije N) 2. • s nagibom manjim ili jednakim 5% • s nagibom većim od 5%. Obračun rada se vrši po komadu kompletno izvršeng čišćenja.2. odbačene armature.12. Predvidiv angažman rada radnika IZVO AČA na ure enju površina za košnju iznosi 10 sati mjesečno. Obračun rada na košnji će se obračunavati po površini u hektarima pokošene površine. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Cijena ure enja površina za košnju IZVO AČ treba uklučiti u cijenu košnje.A.A. izbočine IZVO AČ treba urediti nasipavanjem ili struganjem i zagla ivanjem valjkomi. Y i Z) koordinata svih postavljenih geodetskih repera. IZVO AČ treba provesti geodetsko snimanje položaja (X. Otpadni materijal IZVO AČ mora odvesti na prikladni deponij. Geodetski reperi Dužnost IZVO AČA radova je da održava postavljene repere te da ih u slučaju oštećenja ili nestanka zamijeni s novim geodetskim reperima. III. ulegnuća terena i sl. Napomena: Do završetka izgradnje odlagališta horizontalne površine na vrhu ploha 2 do 6 iznositi će 14. 100 kg Obračun rada na sanaciji vododerina i erozija vršiti će se po satu stvarno izvedenih radova. Kritična mjesta na kojima je moguća pojava erozije moraju biti evidentirana u mjesečnom izvještaju Izvo ača s datumima obilaska. stranica 242 od 348 . svakih 6 mjeseci izvršiti snimanje ploha 2 i 3 (na početku godine i početkom 6-tog mjeseca) i svakih 12 mjeseci smimiti repere plohe 1. IZVO AČ radova mora svakih 3 mjeseca snimiti ugra ene repere na plohama 4 i 5. Gotova prekrivka Do završtka trajanja ugovora s IZVO AČEM.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Uleknuća.12.A.

s time da zasebno treba biti prikazan ukupni pomak od nultog mjerenja i pomak ostvaren od posljednjeg mjerenja (pomak u posljednjih 6 mjeseci). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.12. Pomaci trebaju biti prikazani tlocrtno na nacrtu dimenzije A3 (vidi sliku 1).A. IZVO AČ treba napraviti prikaz vremenskog tijeka vertikalnih pomaka (slijeganja) repera po provednim snimanjima s prikazom po profilima. Gotova prekrivka IZVO AČ treba prikazati snimljene pomake snimljenih repera u tabličnom i u grafičkom (vektorskom obliku).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Osim navedenog. Slika 8 Tlocrtni prikaz vektora pomaka geodetskih repera Primjer prikaza vektora pomaka u ravnini profila stranica 243 od 348 . po poprečnim presjecima (vidi slike 2 i 3) i u uzdužnom smjeru duž tijela odlagališta.

stranica 244 od 348 .145 9 0.470 0.069 Slika 10 Inkrement izmjerenih pomaka na profilu 2 od posljednjeg mjerenja 2.602 100 200 300 Slika 9 Kumulativno izmjereni pomaci na profilu 2 od mjerenja izvršenog 24.12.A.12.091 8 0.803 0.792 6 0. 7 0.086 6 0.11.105 2 0.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. IZVO AČ je dužan nakon svakog geodetskog snimka napraviti prikaze ukupnih pomaka i pomaka ostvarenih od posljednje izmjere položaja repera po porečnim profilima (12 do 14 profila) i jednom uzdužnom profilu.2010. Gotova prekrivka 50 40 30 20 10 0 0 50 40 30 20 10 0 0 100 200 300 Sli 7 2 8 0.2006.891 9 0. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.

Prethodne izmjere geodetskih repera stranica 245 od 348 .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.12.5.2.2. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. Gotova prekrivka III.12.A.

951 80674.221 69018.920 114.440 GPS 4070 79894.624 0.12.420 69140.328 80773. Reperi 1.884 68998.880 68998.123 68958.397 69206.500 GPS 4045 79716.045 114.425 0.191 80520.944 80800.552 69104.216 0.154 155.255 80598.798 69029.503 80872.546 80522.461 0.324 152.762 80544.885 154.721 154.489 69153.853 80687.812 80522.971 69057.386 153.917 153.203 156. Gotova prekrivka SNIMAK VISINA REPERA NA ODLAGALIŠTU OTPADA JAKUŠEVEC 24.693 29.910 153.839 136.617 69066.204 80520.890 70216.591 69112.486 69206.456 68925.337 155.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 19.013 0.016 80675.01.312 Napomena: Obnovljeni reperi su 1.998 69078. 2.863 80799.705 155.703 152.691 80687.040 GPS 4173 80662.543 141.205 0.649 69012.624 138.491 69228.020 69193.211 70043.470 69228.257 69018.566 152. 2.864 69091.699 80460.358 153.830 153.314 152. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80726.548 80579.088 80713.934 154.027 80618.232 69038.11.097 80676.071 80732.887 151.595 69104.027 139.239 154.587 134.258 0.670 69018.2008.319 0. 4.519 0.100 68901. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80726.157 80580.198 80559.234 153.703 154.976 80693.681 68990.067 80501.305 0.623 69066.403 0.944 68957.414 80559.371 80838.027 152.669 154.705 69018.813 114.174 80676.829 141.858 80544.810 GPS 4070 79894.084 68901.284 80599.014 0.248 69184.746 69070.545 153.865 68899.163 68958.345 80734.810 154.019 80770.610 80638.035 135.143 80734.780 69266. 4.300 GPS 4173 80662.967 80617.435 ∆H 0.672 135.043 155.486 114.A.496 80872.230 70043.451 0.561 0. 14.730 144.155 155.358 0.708 69162.182 69120.338 0.002 69057.522 137.968 153.403 69140.124 154.499 68925.269 0.987 69078.846 68899. stranica 246 od 348 .264 69184.660 137.049 144.698 80579. 16.654 68990.008 69132.452 69153.889 113.919 153.773 80656.396 0.429 80796.286 0.821 80617.055 80732.867 70216.205 135.838 80425.302 139.408 153.085 137.968 69132.270 0.2006.068 80501.722 80425.216 0. 16 i 19 snimljeni su 20.059 69193.429 0.441 153.009 151.243 139.002 80770.813 69029.176 0. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.745 69012.885 69091.286 152.807 155.427 153.948 68957.229 134.287 68944.581 69111.278 68944.097 80481.488 80459.751 69070.700 69266.218 80580.282 80773.181 69037.998 80713.531 80796.427 113.498 69394.741 69162.935 80844.387 0.02.081 80694. 26 i 28.520 69394.186 154.582 0.280 0.531 0.467 0.713 155.2008.126 139.135 137.889 152.914 80618.596 136.006 80844.243 0. 14.222 80838.579 0.514 80638.955 80481.597 0.012 GPS 4045 79716.198 69120.408 137.538 80655.437 0.240 136.

775 154.174 80676.064 80844.055 80732.812 80522.857 80522.746 69070.003 0.109 0.12.2007.421 69140.113 0.218 80580.738 80579.184 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80726.081 80694. stranica 247 od 348 .146 0.065 0.930 68957.491 69228.475 141.080 0.531 80796.076 0.486 69206.581 69111.207 80676.838 80425.967 80617.700 69266.591 154.002 69057.006 80844.198 69120.097 80481.917 153.944 80800.083 0.838 80425.046 0.280 69184.640 154.853 80687.257 69018.681 68990.403 69140.730 144.830 69070.R 8.159 0.103 68901.180 0.977 69132.111 152.435 02.485 69206.546 80796.2008. Gotova prekrivka SNIMAK VISINA REPERA NA ODLAGALIŠTU OTPADA JAKUŠEVEC 29.411 137.203 80520.108 0.669 80638.113 0.750 80544.027 139.684 153.016 80675.613 69066.969 151.994 69078.135 137.970 80617.566 152.029 0.892 68998.07.138 0.647 144.248 69184.660 137.078 .567 135.077 80618.159 0.748 69162.020 69193.543 141.127 135.278 68944.499 68925.846 68899.059 136.112 80501.858 80544.452 69153.100 68901.062 0.728 69012.828 80687.100 80675.998 69078. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.076 80732.068 80501.893 153.260 80580.547 137.934 154.814 154.429 69152.703 152.756 69029.2008. Datum: 02.612 69111.885 154.338 80735.112 0.856 68899.442 80559.798 69029.358 153.284 80599.040 138.257 80599.019 80770.705 69018.552 69104.610 80638.596 155.705 155.396 ∆H 0.345 80734.889 152.088 80713.021 80800.01.175 0.745 69012.708 69162.884 68998.211 0.697 154.623 69066.040 0.163 68958.220 153.724 69018.027 80618.887 151.199 80481.408 137.253 69018.159 69120.496 80872.126 139.722 80460.947 139.698 80579.545 153.328 80773.163 0.552 69104.596 136.864 69091.900 69091.703 154.068 0.669 154.039 Napomena: Reperi 1 – 30 snimljeni su GPS-om GNSS .274 68944.155 80694.519 152.379 153.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.488 80872.146 80713.641 68990.699 80460.781 152.A.810 154.644 155.807 155.361 80773.364 80838. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80726.204 80520.232 69038.286 152.07.024 0.989 135.104 68958.107 0.630 69266.968 69132.071 0.386 153.035 80770.414 80559.0.948 68957.175 153.009 151.386 153.787 80656.440 69228.830 153.229 134.502 68925.217 69038.002 69057.441 153.035 135.386 152.205 135.086 0.780 151.773 80656.371 80838.164 134.961 69193.

085 0.851 68899.547 137.011 0.830 69070.117 153.393 69152.230 69037.004 136.R 8.396 13.112 0.640 154.775 154.361 80773.080 80675.379 153.076 80732. 27 i 28 su uništeni prilikom nasipavanja smeća.281 80599.756 69029.199 80481.900 69091. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.159 69120.722 80460.747 154.356 80838.974 69078.096 68901.006 80800.411 137.831 153.2009.063 0.630 69266.062 0.989 135.475 141.008 80770.684 153.400 69140.947 139.104 68958.930 68957.094 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 80726.591 154.750 80544.485 69206.567 135.464 80872.857 80522.077 80618.892 68998.941 80617.748 69162.280 69184.164 134.155 80694.994 69078.111 152.A.552 80796.502 68925.364 153.724 69018.669 152.029 80844.838 80425.634 154.024 Napomena: Reperi 1 – 30 snimljeni su GPS-om GNSS .152 80732.203 80520.647 144.989 135.127 135.000 0.669 80638.000 0.064 80844.021 80800.055 0.488 80872.977 69132.146 80713.636 144.613 69066.429 69152.299 68944.253 69018.317 137.260 80580.697 154.386 153.035 80770.207 69012.719 69266.795 80687.01.125 0.141 80694.502 68925.217 69038.781 152.347 80773.546 80796.993 69057.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.710 80460.040 138.094 0.136 0.365 ∆H 0.592 69111.552 69104.000 0.442 80559.000 0. stranica 248 od 348 . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80726.612 69111.559 153.970 80617.033 0.07.181 69120. Gotova prekrivka SNIMAK VISINA REPERA NA ODLAGALIŠTU OTPADA JAKUŠEVEC 02.738 80579.775 154.629 152.964 69132.710 151.421 69140.617 80580.571 155.025 0.023 0.070 0.274 68944.144 80713.207 80676.175 153.331 80735.647 69066.2009.043 0.2008.000 0.230 69228.041 0.220 153.103 0.407 80559.042 135.103 68901.411 137.12.673 68990.121 134.596 155.961 69193.000 0.765 69070.828 80687.642 80638.787 80656.969 151.364 80838.814 154.002 69057.758 80425.000 0.906 139.137 68958.946 151.047 0.893 153.292 153.519 152.733 80579.059 136.475 141.641 68990.567 135.780 151.745 80656.01.100 80675.440 69228.386 152.196 80676.644 155.728 69012.040 138.372 0.077 80618.814 154.867 69091.544 154.257 80599.644 155.338 80735.195 80520. Datum: 13.856 68899.858 68998.283 69018.710 69018.392 69104.766 69029.974 69193.112 80501.932 68957. Reperi 26.021 29 30 80544.

27 i 28 su uništeni prilikom nasipavanja zemlje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.008 80770.365 152.440 69228.061 134.027 Napomena: Reperi 1 – 30 snimljeni su GPS-om GNSS .812 80687.647 69066.287 153.831 153.758 80579.863 151.733 69018.095 -0.2009.204 80520.325 80735.636 144.733 80579.795 80687.080 80675.360 80838.2009.761 69070.400 69140.889 68998.323 80773.087 -0.317 137.113 68901.510 155.249 69037.263 -0.077 80618.710 80460.230 80580.304 68944.096 ±0.004 136. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80726.299 68944.745 80656.764 151.144 80713.042 135.386 152.695 80460.104 -0.069 -0.485 69206.000 -0.209 80676.688 154.130 80694.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.093 -0.173 -0.747 69162.867 69091.12.122 80713.372 29.119 -0. Datum: 29.964 69132.644 155.906 139.760 69029.673 68990.083 -0.087 80618.559 153. stranica 249 od 348 .888 68899.2009.931 68957.558 153.102 80544.040 138.398 69152.317 137.060 80732.922 135.193 69228.345 -0.669 152.025 -0.989 135.571 155.598 152.589 69111.710 151.765 69070.230 69037.120 ±0.06.176 69120.282 80599.152 80732.515 80796.196 80676.787 154.A.000 -0.287 69018.159 68958.076 -0.283 69018.280 69184.158 -0.518 68925.084 80675. Gotova prekrivka SNIMAK VISINA REPERA NA ODLAGALIŠTU OTPADA JAKUŠEVEC 13.281 80599.096 68901.060 -0.207 80481.475 141.219 68990.973 69193.100 -0.974 69078.575 80580.01.134 153.906 139.444 80872.141 80694.424 80559.440 154.766 69029.946 69132.393 69152.R 8.292 153.502 68925.592 69111. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ∆H 80770.943 136.117 153.021 -0.810 80425.077 -0.970 69078.061 ±0.392 69104.758 80425.642 80638.959 135.411 137.029 80844.000 -0.061 -0.776 80656.974 69193.552 80796.111 152.026 80800.040 138.998 152.356 80838.331 80735.464 80872.806 153.634 154.195 80520.175 153.993 69057.878 69091.814 154.621 69066.858 68998.549 155.946 151.546 135.06.379 141.531 69104.932 80617. Reperi 1.567 144.030 -0.519 152.851 68899.719 69012.407 80559.006 80800.347 80773.397 69140.657 80638.112 80501.544 154.932 68957.629 154.027 -0.569 152.364 153. 26.121 134.989 69057.020 80844.775 154.137 68958.750 80544.941 80617.318 137.567 135.181 69120.735 69266.617 69266.857 80522.710 69018.

01.592 69111.464 80872.130 80694.764 151.196 80676.858 68998.195 80520.552 80796.120 ±0.636 144.356 80838.397 69140.2009.398 69152.710 69018.021 -0.546 135.141 80694.281 80599.287 69018.669 152.733 69018. stranica 250 od 348 .061 ±0.193 69228.365 152.076 -0.292 153.364 153.249 69037.093 -0. Datum: 29.502 68925.069 -0.325 80735.831 153.029 80844.931 68957.765 69070.814 154.000 -0.060 80732.989 135.113 68901.087 -0.411 137.998 152.096 68901.943 136.787 154.345 -0.087 80618.571 155.922 135.372 29.R 8.121 134.993 69057.531 69104.112 80501.812 80687.932 80617.657 80638.027 -0.758 80579.889 68998.152 80732.083 -0. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.424 80559.008 80770.318 137.710 80460.084 80675.863 151.317 137.392 69104.519 152.440 154.589 69111.080 80675.331 80735.030 -0.304 68944.440 69228.317 137.806 153.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80726.400 69140.077 -0.851 68899.558 153.688 154.989 69057.621 69066.060 -0.559 153.973 69193.104 -0.750 80544.386 152.040 138. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ∆H 80770. 26.974 69193. Reperi 1.12.569 152. Gotova prekrivka SNIMAK VISINA REPERA NA ODLAGALIŠTU OTPADA JAKUŠEVEC 13.061 -0.719 69012.061 134.544 154.747 69162.485 69206.407 80559.906 139. 27 i 28 su uništeni prilikom nasipavanja zemlje.159 68958.549 155.102 80544.810 80425.283 69018.964 69132.795 80687.282 80599.323 80773.758 80425.117 153.673 68990.475 141.515 80796.776 80656.219 68990.204 80520.2009.158 -0.745 80656.026 80800.598 152.735 69266.644 155.287 153.642 80638.006 80800.761 69070.000 -0.000 -0.878 69091.766 69029.617 69266.280 69184.263 -0.710 151.946 151.119 -0.020 80844.A.176 69120.175 153.567 135.134 153.207 80481.775 154.733 80579.510 155.647 69066.888 68899.634 154.857 80522.379 141.932 68957.100 -0.518 68925.230 80580.173 -0.970 69078.867 69091.2009.946 69132.096 ±0.360 80838.209 80676.941 80617.444 80872.629 154.181 69120.393 69152.906 139.347 80773.040 138.122 80713.06.111 152.025 -0.027 Napomena: Reperi 1 – 30 snimljeni su GPS-om GNSS .974 69078.137 68958.299 68944.077 80618.695 80460.959 135.144 80713.06.095 -0.042 135.004 136.760 69029.567 144.575 80580.230 69037.

195 80520.351 155.024 -0.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.095 -0.927 80617.312 154.970 153.2010.086 -0.025 -0.214 137.953 69193.263 69012.902 69091.002 69058.111 -0.413 154.690 153.702 154.218 -0.2009.542 80796.632 69066.328 80838.815 135.060 -0.930 68957. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.031 -0.786 139.155 153.855 153.A.071 80675.611 69111.2010.418 151.116 80544.307 69018.430 155.353 154. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80726.323 151.095 137.742 152.423 153.898 135.744 69266.818 139.117 -0.114 68901.626 69066.270 140.007 -0.06.911 69091.066 -0.632 80872.668 68990.297 80599.525 69104.175 80676.06.157 68958.517 69104.491 151.946 80617.074 152.201 154.947 69193.907 68899.096 80713.425 151.311 68944.122 -0.032 -0.791 69070.834 136.111 17.134 80694. Reperi 26.427 80559.186 137.913 68957.557 80580.081 -0.806 151.062 80675.079 -0.056 -0.771 154.577 154.491 154.640 153.723 135.968 80770.775 80656. Datum: 17.443 144.R 8.820 80687.12.005 80800.074 152.118 68901.691 80460.404 69152.245 137.387 144.152 68958.004 80844.034 Napomena: Reperi 1 – 30 snimljeni su GPS-om GNSS .138 80694.079 -0.739 69029.911 68998.041 80844.690 68990.160 69078.200 80732.050 -0.366 69140.891 68899.559 68925.991 69132.461 80872.191 69120.709 154.042 -0. stranica 251 od 348 .863 134.459 135.748 69029.769 80579.781 151.215 69228.069 80618. 27 i 28 su uništeni prilikom nasipavanja zemlje.091 -0.584 80580.183 80732.759 80579.12.331 69018.824 80425.713 80460.744 69018.788 154.306 153.017 -0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80725.337 80735.214 152.324 68944. Gotova prekrivka SNIMAK VISINA REPERA NA ODLAGALIŠTU OTPADA JAKUŠEVEC 11.435 135.372 69152.453 80559.191 69228.185 80770.995 ∆H -0.140 -0.619 69111.915 135.185 80520.969 69058.653 80638.313 80773.652 80638.312 80735.077 -0.178 69120.602 152.252 80544.510 80796.755 136.285 80773.968 69132.255 69038.312 140.099 80618.956 138.792 80656.115 -0.599 152.336 80838.801 80425.524 68925.006 80800.776 69070.159 69078.707 69266.370 69140.092 -0.884 68998.290 80599.202 80676.940 138.268 69012.277 69037.737 69018.016 -0.113 80713.864 152.940 134.799 80687.

680 154.077 -0.062 80675.353 154.425 151.702 154.053 -0.517 69104.156 68958.801 80425.653 80638.435 135.946 80617.508 80796.602 152.2010.12.715 136.118 68901.940 138.911 68998.353 144.923 68957.208 -0.705 69266.007 -0.799 80687.104 68901.433 80559.052 -0.290 80599.876 68899. stranica 252 od 348 . Reperi 26.690 68990.772 80579.351 155.781 151.641 80638.742 152.045 -0.207 137.911 69091.160 69078.863 134.972 69132.020 0.771 151. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80725. Datum: 02.665 152.974 152.618 69066.004 80844.2010.163 69078.926 80617.773 80656.872 135.134 80694.769 80579.285 80773.teh.032 -0.803 154.010 Napomena: Reperi 1 – 30 snimljeni su GPS-om GNSS .026 -0.754 139.995 02.069 80618.264 69012.318 68944.461 80872.028 -0.075 80675.786 139.403 69152.324 68944.942 ∆H -0.918 69091.344 69018.491 154.051 152. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.096 80713.843 134.936 69193.970 80770.795 80425.010 -0.175 80676.744 69018.022 -0.178 80732.180 69228.446 154.332 80838.000 -0.157 68958.174 80676.799 69070.913 68957.004 80800.510 80796.624 153.214 137.112 80713.050 -0.074 152.891 68899.053 80544.693 68990.713 80460.707 69266.043 137.218 80544.178 69120.268 69012.243 151.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.742 152.626 69066.095 137.270 140.008 80844.185 80520.276 80773.969 69058.723 135.328 80838.968 80770.005 80800.063 -0.893 68998.151 154.456 80872.016 -0.270 153.174 69120.029 -0.755 69018.792 80656.096 80618.791 69070.372 151.911 138.525 69104.700 80460.755 69029.559 68925.337 80735.191 69228.2010.163 80520.010 -0. Gotova prekrivka SNIMAK VISINA REPERA NA ODLAGALIŠTU OTPADA JAKUŠEVEC 17.582 152.796 80687.306 153.12.080 -0.953 69193.557 80580.324 80735. .387 144.12.R 8.100 -0.284 155.660 135. Snimio: Toni Birin geod.435 135.898 135.201 154. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80725.277 69037.040 -0.A.06.343 154.532 68925.453 80559.622 69111.993 69058.640 153.242 140.067 -0.788 154.755 136.396 69140.323 151.968 69132.183 80732.074 152. 27 i 28 su uništeni prilikom nasipavanja zemlje.372 69152.611 69111.138 80694.366 69140.036 -0.307 69037.023 -0.547 80580.297 80599.113 -0.331 69018.855 153.034 -0.748 69029.

352 5068944.4 9.698 134.369 154.843 134.850 5580523.767 5580425.928 153.551 5580384.460 SLIJEGANJE (cm) 02.820 5580687.3 7.671 5069248.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.2010.3 3.403 155.9 16.5 8.6 NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER stranica 253 od 348 .7 15.174 5580520. .500 5069104.7 9.046 154.527 153.7 7.116 151.915 5068998.704 156.929 5580580.690 151.168 154.121 154.665 152.339 5580735.900 5580617.3 7.630 X 5069012.343 154.929 5069193.151 154.586 5069356.169 5068958.380 155.544 152.243 151.411 5580243.803 135.139 5580770.642 136.715 136.5 13.166 5580676.12.436 154.918 5068957.521 5069195.872 138. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.280 5069231.0 NOVI REPER OBNOVLJENI REPER 5.185 155.990 5069058.193 137.235 5580347.071 152.175 5069120.A.506 5580796.104 5580501.640 157.270 153.742 152.518 5069206.371 5069018.207 137.015 5580367.383 139.438 5069342.530 152.187 5580543.437 5580260.9 8.895 5580290. BR.703 5580462.685 153.000 5580844.616 137.809 152. 154.583 152.942 155.977 156.9 10.333 139.613 156.370 135.690 H 154.767 5580579.372 151.5 7.143 5069278. REPERA Y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 5580726.9 9.782 5580656.300 151.872 5580396.445 135.587 5069160.642 5069066.981 5069132.6 14.242 140.601 5069162.262 144.284 155.818 5069390.112 5069322.3 OBNOVLJENI REPER 9.810 5069262.925 5580204.660 135.750 5069029.127 5580732.446 154.991 5580481.125 5580694.081 5580618.390 5580486.422 5580559.317 5069184.781 5069266.409 5069143.109 5068901.175 155.441 5580872.883 5068899.06.521 5069308.581 154.169 140.5 1.913 5580425. Gotova prekrivka REPERI SNIMLJENI 30.113 5580713.771 151.911 138.325 5580838.067 5069420.191 138.386 155.924 5069091.636 152.0 6.257 154.822 5069070.872 135.761 5069018.5 10.624 153.391 5069152.043 137.137 153.610 5580638.1 8.612 5069227.239 5069291.1 12.260 5580773.988 154.9 6.967 5580454.760 5580355.353 144.003 5580800.12.152 5069078.302 5580599.311 5069037.899 5069217.974 152.927 5580323.12.626 5069111.06.057 5580675.684 138.680 154.696 5068990.051 152.152 139.552 5068925.208 VISINE SNIMLJENE 02.5 13. 7.30.555 135.2 9.706 5580313.1 7.2011.754 139.

98 153.82 155.628 5069111.874 5580396.94 154.722 5580463.940 5068998.987 5069322.162 5580676.798 5580656.336 5580735.399 5580486.906 5580617.336 H 154.40 155.14.51 153. REPERA Y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 5580713.625 5069162.581 5069356.726 5069029. 154.25 VISINE SNIMLJENE 30.33 151.39 155.53 152.780 5069262.995 5580367.12.14 140.882 5068899.58 152.2011.495 5580796.115 5068901.18 155.69 153.12 151.96 154.80 135.19 137.58 154.65 151.413 5069143. BR.56 135.456 5580559.924 5580204.965 5069132.87 138.12 154.07 152.30 151.54 153.654 5069248.939 5580323.11 154.136 5069278.763 5580425.896 5068957.55 137.19 138. OBNOVLJENI REPER 3 3 0 0 0 5 3 0 4 12 13 stranica 254 od 348 .397 5580243.178 5580543.757 5069266.103 5580501.905 5580580. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.64 157.486 5580260.311 5580838.034 5580454.37 135.80 135.160 5068958.06.571 5580384.540 5068925.54 11 8 4 2 10 7 9 7 4 2 5 12 13 13 8 7 5 15 31 28 34 22 28 14 OBNOVLJENI REPER OBNOVLJENI REPER OBNOVLJENI REPER 36 31 45 29 SLIJEGANJE (cm) 30.44 154.789 5580579. Gotova prekrivka REPERI SNIMLJENI 14.310 5580599.37 135.99 152.408 5069342.61 156.17 154.70 134.48 156.933 5069091.15 137.000 5580799.67 134.578 5069160.346 5068944.06.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.53 153.83 154.81 152.19 155.622 5580290.93 139.42 152.17 140.727 5580725.99 154.996 5580844.306 5069184.868 5069217.12.15 139.483 5069104.398 5069018.27 154.28 155.10 139.691 5580313.66 138.38 155.A.87 138.48 135.37 154.03 155.64 136.763 5069018.215 5580773.900 5069193.138 5069420.162 5069078.33 139.236 5580346.00 151.004 5580481.25 151.19 138.144 5580520.956 5580426.618 5580638.268 5069290.26 154.64 152.05 154.38 139.638 5069066.26 144.182 5069120.25 154.91 138.13 154.93 153.14 153.656 5069058.12.58 154.2011.838 5069070.60 136.07 153.368 5069152.447 5580872.976 5068990.772 5580355.68 138.21 154.846 5580523.45 nije snimljen 152.086 5580618.34 157.278 5069231.502 5069195.110 5580732.529 5069308.844 5069390.23 144.052 5580675.71 152.482 5069206.837 5580770.62 137.606 5069227.69 151. .98 156.118 X 5069011.70 155.803 5580687.

2010.091 8 0. Gotova prekrivka III. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.2.6.A.145 9 0. 50 40 30 20 10 0 0 50 40 30 20 10 0 0 6 0.2.891 9 0.602 Primjer prikaza vektora pomaka u ravnini profila 7 2 8 0.086 2 0. stranica 255 od 348 .069 100 200 300 Sli Slika 12 Inkrement izmjerenih pomaka na profilu 2 od posljednjeg mjerenja 2.105 6 0. IZVO AČ je dužan nakon svakog geodetskog snimka napraviti grafički prikaze ukupnih pomaka i pomaka ostvarenih od posljednje izmjere položaja repera po porečnim profilima (od profila 2 do profila 12 odnosno profila 14) i u jednom uzdužnom profilu kroz tijelo odlagališta.2006.803 0.12.A.470 0. 7 0.12.12.792 100 200 300 Slika 11 Kumulativno izmjereni pomaci na profilu 2 od mjerenja izvršenog 24.11.

13. 4/28/07 0 11/24/2006 6/1/08 7/6/09 8/10/10 1/29/20087/2/2008 1/13/20096/29/2009 0. 15 i 16 (profil 4). Gotova prekrivka 100 0 1000 0.8 1.11.12. 11.2 1.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. 14.4 1.8 Slika 13 Prikaz konsolidacije repera broj 10.6 2 Slika 14 Prikaz konsolidacije repera broj 10.A.2006. Horizontalna os prikazuje vrijeme u danima a vertikalna os prikazuje slijeganje u metrima.6 1. stranica 256 od 348 .2006. 11.4 0.2 0.8 13 14 1 15 16 1. Početni datum mjerenja slijeganja je 24. Vrijeme je prikazano u linearnom mjerilu. 14.4 12/11/2009 6/17/201012/2/2010 6/30/2011 0. 12. Početni datum mjerenja slijeganja je 24. Vrijeme je prikazano u logaritamskom mjerilu. Horizontalna os prikazuje vrijeme u danima a vertikalna os prikazuje slijeganje u metrima. 13.6 10 11 12 0. 15 i 16 (profil 4). 12.2 Graph 1 R16 R15 R14 R13 R12 R11 R10 1.11.

studije i zaštitu okoliša. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije.12. Vremenski i financijski plan IZVO AČ u slučaju potrebe mora revidirati (aktualizirati). [IP14]. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.A.d. Zavod za planiranje. ožujak 2000 [GP1]. Pojava odlagališnog plina je moguća prilikom svih radova. IZVO AČ radova je dužan svaka 3 mjeseca dostaviti Izvještaj o izvršenim radovima snimanja geodetskih repera u dva primjerka (i u digitalnom obliku) zajedno s prikazima vektora pomaka sukladno poglavlju III. institut IGH.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.12.A. •Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.A.12.A. Institut gra evinarstva Hrvatske.. Zagreb. III. veljača 2012.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Upravljanje gotovom prekrivkom IZVO AČ je dužan u sklopu mjesečnog izvještaja dostavljti vremenski i financijski plan gra enja i održavanja gotove prekrivke.2.12.4. Institut gra evinarstva Hrvatske d. uprvaljanja i održavanja na sustavu površinske odvodnje oborinskih voda.12. IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju elemenata sustava gotove prekrivke s komentarima i prijedlozima mjera. III.14. Zavod za ekološki inženjering. •Izvedbeni projekt zaštite pokosa od erozije i sedimentacije.d. Radovi gra enja i odžavanja se izvodei na stranica 257 od 348 .4. broj projekta: 81010041/12. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA IZVO AČ je dužan upoznati se s srodnim poglavljem poglavljem III. d. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.3. Gotova prekrivka III.12.A.A.A. UPRAVLJANJE III. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1.3. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god.A. U izvještaju trebaju biti navedene sve aktivnosti izvo ača iz poglavlja III. 5 i 6.2.3. [IP2]. Izvještaji Izvo ača Obveza je IZVO AČA da putem Mjesečnih izvještaja obavještava o stanju gra enja i radova održavanja.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi upravljanja su dani u dokumentaciji.12.

Deponijski plin može biti prisutan na mjestima rada u koncentraciji izvan granice ljudskih osjetila. Osoblje IZVO AČA mora poznavati sigurnosne i preventivne mjere u svim situacijama izvršenja posla.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. održavanje i upravljanje prometnicama i platoima. -~ ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 258 od 348 . H2S. kao što su šahtovi. Osoblje IZVO AČA mora biti opremljeno prikladnim i pouzdanim osobnim zaštitnim sredstvima. cjevovodi oborinskih voda je u prethodnom razdoblju detektiran odlagališni plin. Izvo ač smije ulaziti u radni prostor samo ako je prethodno utvrdio da koncentracija deponijskog plina nije opsna po život i zdravlje radnika. moraju primjenjivati mjere zaštite na radu i moraju primjenjivati zaštitna sredstava za rad. Gotova prekrivka mjestima s povećanom opasnosti.12. Tijekom cijelog izvo enja radova IZVO AČ mora kontinuirano provoditi mjernja deponijsko plina u radnom prostoru i mora imati na raspolaganju dežurno osoblje za pomoć i spašavanje. CO2. Osnovne opasnosti prstora u kojima je evidentirana pojava odlagališnog plina su: • Nedostatak kisika .opasnost od trovanja.A. odzračnici. Osoblje IZVO AČA mora biti upoznato s izvorima opasnosti. cjevovodi oborinskih voda. • Toksičnost . odzračnici. Preventivne mjere zaštite na radu su obvezujuće. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. IZVOA Č treba prozračiti radni prostor i izmjeriti koncentraciju CH4.opasnost od gušenja radnika. • Opasnost od eksplozije. Neposredno prije ulaska u šahtove i kompenzacijske bazene. radnici moraju imati uvjerenje o poha anju specijalističke edukacije iz protueksplozijske zaštite. Poslove na održavanju mogu obavljati samo zdravstveno sposobni radnici IZVO AČA koji su obučeni za radove održavanja. U šahtovi. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća izgradnju.

A.1 III.13.13. stranica 259 od 348 .A.A.1 III.13.2 III.3 III.o.A.3.o.13.1.1 III. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III. Svibanj 2012.13.1 III.13.A.A.A.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.2 III.A.A.13.2.4 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja Zaštita okoliša i zdravlja SVEZAK III.2.13.3.2 III.13.1.A.A.A.2 III.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji SADRŽAJ: III.13.

..................13.............13..........1 III..............A......3.13.2.A...........................A............1 III...2 UPRAVLJANJE ..................... Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji SADRŽAJ POGLAVALJA: III....2............. 270 III....2 GRA ENJE .......A............................... 274 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA.............. 275 stranica 260 od 348 ....................3. 262 III..........A.A.A..............13....................................3.....A....................................2 ODRŽAVANJE ..................1..1 III........................ 274 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA .4......13.......................... održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.. III............1............... III................13.................................. 261 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ....13.. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA ..........................13............................................A..........13................. III...........................A........ 270 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ........................... 274 III........Dokumentacija za nadmetanje Gra enje................ 270 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ....261 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .........A....13..........2.....13...............1.......

d. • uljevne gra evine u korugirane odvodne cijevi. Nacrt projektiranog sustava površinske odvodnje oborinskih voda je dan u dokumentaciji Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. •Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. Sustav za sakupljanje i odvodnju površinskih voda s površine krovnog dijela odlagališta ima sljedeće elemente: • drenažni rovovi u sustavu zaštite od smrzavanja. [IDIP6]. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.10 i 5.1. Zatvorenog sustava odvodnje . [IP2]. 5 i 6 – revizija D.13.A. 5 i 6 – revizija D. • šahtovi za sakupljanje oborinskih voda. Institut IGH. Projekta: 24-10-067/07 –rev D. • drenažni kanali. broj projekta: 81010041/12. institut IGH. studije i zaštitu okoliša. • 02361 – Drenažni materijal. stranica 261 od 348 . Zavod za planiranje. Zavod za planiranje. d. Sustav upravljanja površinskim vodama je projektiran tako da prikuplja i odvodi oborinsku vodu sa završnog pokrova na način da se umanji erozija izvedenih dijelova tijela odlagališta te da se umanji infiltriracija oborinske vode kroz uzvedeni brtveni sustav.A. GRA ENJE III. Institut IGH. studeni 2009. [IP2].. veljača 2012.d. Institut gra evinarstva Hrvatske. Projekta: 24-10-067/07 – rev D.13.. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji III.d. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. [IDIP6]. [IP14]. Zatvorenog sustava odvodnje .. •Izvedbeni projekt zaštite pokosa od erozije i sedimentacije. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. • slapišta i disipatori energije. Zavod za ekološki inženjering. Zagreb. studije i zaštitu okoliša.1. 5 i 6.A.11). d. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. • odzračnici drenažnih rovova. • berme. Sustav je projektiran tako da se površinska voda odvodi kroz stalne odvodne kanale do retencijskog jezera koji se nalazi istočno od plohe 1.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Institut gra evinarstva Hrvatske d.13. ožujak 2000 [GP1]. studije i zaštitu okoliša. • 02301 – Zemljana ispuna. • korugirane odvodne cijevi (položene niz padinu).1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Na plohama 1 – 4 (do plinske linije L) je izveden sustav za prikupljanje i odvo enja oborinskih voda s površine odlagališta do obodnog kanala. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. br. Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi gra enja su dani u dokumentaciji. Zavod za planiranje. Razmještaj i detalji sustava za kontrolu površinskih voda prikazani su u projektnim nacrtima (nacrt 5. br. Projektni zahtjevi izvedbe sustava površinske odvodnje odlagališta su dani u poglavljima. d.d. studeni 2009.

13.1 Opće napomene Rad IZVO AČA na gra enju.13.A. Zatravljene završnog sloja.6. IP13].1.A.A.13.5. pune cijevi i šahtovi od polietilena visoke gustoće (HDPE). Korugirana cijev. III. Zaštitni sloj iznad sustava za prikupljanje procjednih voda Poglavlje III.14. Glatka linearni polietilena niske gustoće LLDPE gornjeg brtvenog sloja. Gornji brtveni sloj Poglavlje III. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu. Obveza je IZVO AČA da izvo enje radova provodi tako da izbjegne mogućnost oštećenja izvedenih elemenata tijela odlaglišta. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima. Geosintetski dren za vodu.8.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA III. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća gra enje. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice stranica 262 od 348 . me utim prilikom izvo enja radova u zatvornim elementima sustava (šahtovi.A. Elementi sustava površinske odvodnje oborinskih voda nije obuhvaćen Elaboratom zona opasnosti. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Rip – rap.2. alate i pribor. Kanali Poglavlje III.1. Obodni nasip Poglavlje III. Gotova prekrivka Poglavlje III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. drenažni rovovi. Me unasip (Zečji nasiop) Poglavlje III.A. Perforirane cijevi.A. održavanju i upravljanju IZVO AČ mora detektirati eventualnu prisutnost deponijskog plina [vidi Prilog A.11. održavanje i upravljanje Površinske odvodnje oborinskih voda i posebnih detalja odlagališta. opremu.13. Geosintetski glineni brtveni sloj GCL. odzračnici drenažnih rovova) na gra enju.12.A.9. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji • 02362 • 02364 • 02371 • 02372 • 02374 • 02375 • 02370 • 02376 • 02385 • 02502 – – – – – – – – – – Filterski geotekstil.1. Geosintetski dren za plin. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini. Sustav procjednih voda Poglavlje III.2. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.A.4.A. Srodna poglavlja Poglavlje III. III. materijale. Zaštita od smrzavanja.2.A.A. odredbama.A. održavanju i upravljanju Površinske odvodnje oborinskih voda i posebnih detalja obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima.

te na sjevernom dijelu 75 m' rova na dionici od geodetske točake DR_S3 do plinske linije K.) i odluci Naručitelja.1. iskope.2.. • 02361 – Drenažni materijal. Projekta: 24-10-067/07 –rev D. manipulacije i skladištenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. transporte. Na geosintetski drenažni sloj za vodu treba postaviti filtarski geotekstil površinske mase 400 g/m2 (minimalne širine 205 cm) i perforiranu PEHD cijev promjera 200 mm. 5 i 6 – revizija D. Zavod za planiranje. IZVO AČ na geotekstil treba ručnim alatom postaviti sloj zaštite od smrzavanja koko bi se rov zaštitio od oštećenja prilikom manipulacije i ugradnje sloja protiv smrzavanja. Širina zasipa mora u osnovici (donjoj bazi) biti širine 80 cm.A. Institut IGH. Potrebno je da Izvo ač sačuva uklonjene drenažne cijvi kako bi ih mogao upotrijebiti nakon nadogradnje otpada na prijelazu ploha 4 i 5. opremu. bočnih stranica nagiba V:H =1:1 i širine u gornjoj bazi 20 cm. nabavu. d. alate. Filtarski geotekstiom IZVO AČ mora omotati prizmu tako da se na gornjoj bazi stranice geotekstila preklapaju. studije i zaštitu okoliša. visine 30 cm. Na južnom dijelu krovnog dijela je potrebno ukloniti 75 m' drenažnog rova na dionici od točake DR_J3 do plinske linije K. Projektni zahtjevi i zahtjevi kavlitete izvedbe drenažnog rova površinske odvodnje odlagališta su dani u poglavljima. zavarivanja. Nakon izvedbe spoja ploha 4 i 5.d. Tijekom uklanjanja zaštinog sloja sa spoja ploha 4 i 5. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. • 02362 – Filterski geotekstil. stranica 263 od 348 . rezanja.13. m' ugra enih cijevi promjera 200 mm i 100 m3 ugra enog drenažnog šljunka. potrebno je da IZVO AČ privremeno ukloni (odreže) izvedenih 150 m' cijevi promjera 200 mm drenažnog rova koji se nalazi u sustavu zaštite od smrzavanja.13. Drenažni rovovi u sustavu zaštite od smrzavanja Nacrt projektiranog drenažnog rova površinske odvodnje s detaljem poprečnog presjeka je dan u Prilozima 1 i 2 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. 12.A. Zatvorenog sustava odvodnje. Nakon postavljanja geotekstila. m2 ugra enog filtarskog geotekstila tipa 400 g/m2. zatrpavanja. Obračun radova vrši se po. Drenažni rovovi koji su izvedeni na sjevernom i južnom obodnom krovnom dijelu tijela odlagališta se tijekom izvedbe spoja ploha 4 i 5 ne planiraju uklanjati. [IDIP6]. pune cijevi i šahtovi od polietilena visoke gustoće (HDPE). materijale.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Perforiranu cijev IZVO AČ treba zasuti s drenažnim šljunkom tako da šljunak formira tijelo prizme koji u poprečnom presjeku izgleda kao trapez.III. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji III. studeni 2009. pribor. br. po izvedbi gornjih brtvenih slojeva (vidi poglavlje A. Na mjestu odreza ugra ene cijevi je potrebno da ih IZVO AČ zaštititi od oštećenja i zamuljivanja s poklopcem. • 02364 – Perforirane cijevi. Jedinčne cijene ugradnje prirodnih i umjetnih materijala za izvedbu novog drenažnog rova uključuju svu potrebnu radnu snagu. predvi a se izvedba još 498 m' drenažnih rovova i to od plinske linije L do poprečnog presjeka 15. Obračun se vrši po stvarnoj količini ugra enog materijala drenažnih rovova i to od materijala kojeg osigurava IZVO AČ.3.

• 02361 – Drenažni materijal. d. Obračun radova vrši se po. pribor. Projekta: 24-10-067/07 –rev D.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. zavarivanja. studije i zaštitu okoliša.2. predvi a se da će IZVO AČ izvesti 158 m' kanala na jugu i 162 m' kanala na sjeveru. 5 i 6 – revizija D. iskope. m2 ugra enog filtarskog geotekstila tipa 400 g/m2. [IDIP6].4. br. Zatvorenog sustava odvodnje. III.13. m' ugra enih cijevi promjera 250 mm i m3 ugra enog drenažnog šljunka. alate. nabavu. Zavod za planiranje. skladištenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. transporte.A. materijale. d. Projekta: 24-10-067/07 –rev D. Institut IGH.13. 5 i 6 – revizija D. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji III.d. Jedinčna cijena odzračnika drenažnih rovova uključuje svu potrebnu radnu snagu. Odzračnik drenažnih rovova mora biti napravljen od PEHD materijala koji provodi statički elektricitet.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. • 02370 – Geosintetski glineni brtveni sloj GCL. po nalogu Naručitelja izvesti 4 komada odzračnika i to u slučaju potrebe odnosno detekcije odlagališnog plina u drenažnom rovu.5. predvi a se da će IZVO AČ. • 02364 – Perforirane cijevi.1. m2 ugra e og bentonitnog tepiha (GCL). Tijekom provedbe ugovora. [IDIP6]. pune cijevi i šahtovi od polietilena visoke gustoće (HDPE). • 02362 – Filterski geotekstil. • 02372 – Glatki linearni polietilen niske gustoće LLDPE gornjeg brtvenog sloja..2. Za izvedbu spoja gornjeg brtvenog sloja ploha 4 i 5 nije predvi eno uklanjanje izvedenog drenažnog kanala. Zavod za planiranje. budući da je u navedenom rovu i drenažnoj cijevi kao i u šahtu DR_J2 u prethodnom razdoblju detektiran odlagališni plin (metan). bušenje.A.1. studeni 2009. opremu. rezanje. Tijekom provedbe ugovora. studeni 2009. stranica 264 od 348 . m2 ugra ene glatke geomembrane LLDPE. Zatvorenog sustava odvodnje. br.d. zatrpavanja. manipulacije. m3 iskopa drenažnog kanala. studije i zaštitu okoliša.13. Projektni zahtjevi i zahtjevi kavlitete izvedbe drenažnog kanala površinske odvodnje odlagališta su dani u poglavljima. Obračun radova vrši se po komadu ugra enog odzračnika. IZVO AČ treba izvesti drenažni kanali za prikupljanje i odvo enje oborinskih voda kako je prikazano na Prilogu 1 i Prilogu 2 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Drenažni kanali za prikupljanje i odvo enje oborinskih voda na obodu krovnog dijela Nacrt projektiranog sustava površinske odvodnje s detaljom drenažnog kanala za prikupljanje oborinskih voda je dan u dokumentaciji Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Odzračnici DR_J1 i DR_J1/2 su izvedeni u cilju odzračivanja drenažnog rova i cijevi.. Odzračnici drenažnih rovova Na krovnom dijelu tijela odlagališta (iznad temeljnog sloja plohe 4) na poziciji drenažnog rova DR_J1 i izme u DR_J1 i DR_J2 (naziv odzračnika DR_J1/2) nalaze se odzračnici drenažnog rova koji je izveden u sloju zaštite od smrzavanja. Po odluci Naručitelja. Institut IGH.

pribor.A. (Površina presjeka 3. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007. 5 i 6. IZVO AČ mora izvesti poklopac šahta s odzračnikom dovoljnog kapaciteta odzračivanja. Institut gra evinarstva Hrvatske. Zakonu o zaštiti od požara i eksplozije) kao i oznake zabrane pristupa.54 m2) III. 5 i 6 – revizija D Zatvorenog sustava odvodnje [IDIP6].200 mm. 5 i 6.13. alate. opremu. Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. stranica 265 od 348 . materijale.13. Tabela 14 Popis šahtova oborinskih voda R.7.: Ploha Naziv šahta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 PS1 PJ1 PS2 PJ2 PS3 PS4 DR_J2 DR_S2 DR_J8 DR_S8 Prikaz položaja šahtova oborinskih voda na krovnom dijelu odlagališta je prikazan u Prilogu 1 Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Šahtovi su locirani na mjestima križanja ili promjene smjera trase ukopanih drenažnih rovova (s cijevima) odvodnje. zatrpavanja. zavarivanja. Institut gra evinarstva Hrvatske. kao i na nacrtu 5. [IP2]. manipulacije i skladištenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. oznaka upozorenja i opasnosti (prema Zakonu o zaštiti na radu. god. transporte. iskope. bušenja. na svojim poklopcima imaju izveden odzračnik.6. Svi šahtovi oborinskih voda na krovnom dijelu odlagališta. predvi a se da će IZVO AČ izvesti 2 šahta odvodnje oborinskih voda i to DR_S4 i DR_J4.1. U cijenu izvedbe šahta IZVO AČ je dužan predvidjeti postavljanje oznaka (naziva) šahta. god.10. IZVO AČ treba izvesti šahtove oborinskih voda kako je prikazano na nacrtu 5. Šahtovi za sakupljanje oborinskih voda Na krovnom dijelu tijela odlagališta nalazi se 10 šahtova za odvodnju oborinskih voda promjera 1. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Jedinčne cijene ugradnje prirodnih i umjetnih materijala za izvedbu drenažnog kanala uključuju svu potrebnu radnu snagu. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007. Popis šahtova se nalazi u tabeli 4. br. dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.A. nabavu.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. [IP2]. rezanja.2. Tijekom provedbe ugovora.

alat i pribor potreban za izvo enje radova za izvedbu bermi. Zemljani materijal koji se upotrebljava kao humusni sloj mora biti u mogućnosti podržavati raslinje. materijale. Kontrolne berme za oborinsku vodu trebaju zaštititi završni pokrov od erozije.13. te izvo enja ostalih radova kao što je prikazano. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Humusni sloj treba imati pH izme u 5. IZVO AČ je zadužen geodetski snimiti izvedeni dio bermi. Kontrolne berme moraju se izgraditi na vrhu gornjeg zemljanog sloja u vertikalnim razmacima do cca 10 metara i uzdužnim nagibom do 1 posto prema istoku. nabavu. bzšenje. ugradnje.6. planiranja. zatrpavanja. zbijanja rukovanja materijalom. osim prvog sloja zaštite od smrzavanja iznad sloja drena za vodu koji se mora ugraditi u nezbijenom radnom sloju debljine tristo i pedeset (350) mm. Radovi se u ovom dijelu sastoje od nabave. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Jedinčna cijena izvedbe i ugradnje šahta za sakupljanje oborinskih voda uključuje svu potrebnu radnu snagu. materijale. opremu. III.13. pribor.A. opremu. Prije početka izvedbe bermi na pokosu. Obračun radova vrši se po komadu ugra enog šahta. Kompostirani materijal može se umiješati i dodati u humusni sloj.7. pjeskovitu glinu ili prašinastu glinu s maksimalnom hidrauličkom provodljivosti 1 x 10-4 cm/sek. istovara.15 cm za izradu bermi kategorizira se kao Humusni sloj Poglavlja 02375 dokumentacije [IP2]. korijenje ili slične objekte veće od pedeset (50) mm u bilo kojoj dimenziji. zavarivanja. (odnosno na koje se treba priključiti). transporte. Humusni sloj ne smije sadržavati kamenje. gornjih 150 mm) mora sadržavati glinu ili prah. grumene. IZVO AČ je dužan pribaviti svu radnu snagu. Materijal za humusni sloj mora imati minimalni organski sadržaj od tri (3) posto po težini i maksimalni organski sadržaj od pet (5) posto po težini.2. predati snimku Naručitelju u cilju eventualne korekcije padova bermi. manipulacije i skladištenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.1. Površinski sloj debline 0. Kontrolne berme moraju se izgraditi na vrhu gornjeg zemljanog sloja u vertikalnim razmacima do približno 10 metara i uzdužnim nagibom do 1 posto. iskope. alate. Materijal za izradu tijela bermi kategorizira se kao zemljana ispuna iz Poglavlja 02301 dokumentacije [IP1]. Humusni sloj (tj. na koje se treba nastaviti izrada bermi.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Vanjski nagib stranica bermi je 2H:1V a unutarnji nagib je 3H:1V. transporta. Berme na pokosu Kontrolne berme za oborinsku vodu trebaju zaštititi završni pokrov od erozije.A. Dozvoljena stranica 266 od 348 . Slojevi berme moraju se ugraditi u zbijenim radnim slojevima debljine stotinu i pedeset (150) mm.8 i 7. te u slučaju ne slaganja s projektiranim padovima. Padovi bermi su dani u projektnoj dokumentaciji. rezanje. i mora biti u mogućnosti podržavati raslinje. Nagib stranica je 2H:1V prema van i 3H:1V prema unutra. te od ostalih srodnih i dodatnih radova unutar zadanog područja. opisano ili potrebno prema nacrtima a sve sukladno poglavlju 02375 [IP2].

IZVO AČ je dužan dvadeset (20) dana prije početka korištenja predvi enog materijala predati potvrdu NADZORNOME INŽENJERU da su materijali predvi eni za sloj zaštite od smrzavanja i za humusni sloj u skladu sa specifikacijama za razne dijelove izvo enja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. moraju se odmah ukloniti i zamijeniti odgovarajućim materijalima na trošak IZVO AČA. IZVO AČ je dužan predati NADZORNOME INŽENJERU potvrdu o udovoljavanju zajedno s najmanje četrdeset i pet (45) kg od svakog predvi enog materijala iz svakog pozajmišta predvi enog za upotrebu. Položaj geosintetika mora biti takav da sila smicanja bude paralelna s nagibom pokosa istih sastojaka kao što su na terenu. Potreban je minimalni rezidualni kut trenja na kontaktu od 26 stupnjeva. ili da su zaga eni. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji odstupanja u debljini sloja zaštite od smrzavanja i humusnog sloja su od nula (0) do plus pedeset (+50) mm. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. IZVO AČ ne smije početi s upotrebom materijala sve dok NADZORNI INŽENJER ne odobri predvi eni materijal. IZVO AČ je dužan dati na uvid gore navedenu potvrdu za materijale nekog drugog tipa ili razmotriti neki drugi izvor materijala. Moraju se primijeniti normalna naprezanja od 15 i 30 kPa i brzina smicanja od 1. bez odobravanja produžetka rokova izgradnje. Ta potvrda mora sadržavati sljedeće pokuse za materijal i izvor(e) materijala: • Veličina zrna • pH • Organski sadržaj • Plodnost tla • Posmična čvrstoća na kontaktu ASTM D422 ASTM D4972 ASTM D2974 Bakerov ili LaMotteov pokus ASTM D 5321 IZVO AČ je odgovoran za ispitivanja. c) Pokusi se moraju izvesti u skladu s ASTM D 5321. Sastojci tla moraju biti saturirani prije smicanja. Ispitivanje trenja na kontaktima: Ispitivanja trenja na kontaktima u laboratoriju moraju se izvesti na sljedećem kontaktu: a) Geosintetski dren za vodu/Sloj zaštite od smrzavanja b) Učestalost ispitivanja za kontakte mora biti u omjeru od dva pokusa po izvedenoj radnoj plohi. Bilo koji materijali s drugih pozajmišta za koje se uspostavi da nisu u skladu sa specifikacijama. stranica 267 od 348 . Ispitivanja je dužan provesti specijalizirani laboratorij kojega je NADZORNI INŽENJER prethodno odobrio. Treba ovjeriti i predati dokaze da materijali s nekog drugog terena nisu kemijski zaga eni.0 mm na minutu. Ako NADZORNI INŽENJER smatra da je materijal kojega je predvidio IZVO AČ neprikladan za predvi enu namjeru. NADZORNI INŽENJER ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti uzimanje uzoraka materijala s pozajmišta radi analize odnosno ispitivanja pokazatelja materijala a o trošku IZVO AČA. Sastojci tla moraju biti isti oni koji se koriste za izgradnju punih razmjera i moraju se zbiti na istu potrebnu vlažnost definiranu za ugradnju na terenu.A.13.

1. opremu. Izgled (prikaz) uljevne gra evine je dan na nacrtu 5. transporte.1. Institut IGH. Izvedba treba biti provedena bez utjecaja na funkcionalnost sustava odvodnje oborinskih voda. pribor. Obračun 3 radova vrši se po m izvedenih bermi. Ulijevne gra evine u korugirane odvodne cijevi Na mjestima križanja bermi i naboranih polietilenskih cijevi IZVO AČ traba projektirati (Izvedbeni projekt) i izvesti ulijevne gra evine u korugirane odvodne cijevi. materijale. [IP2]. god. iskope. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Tijekom provedbe ugovora. alate. Uljevne gra evine su elementi sustava površinske odvodnje izvedeni od zavarene PEHD pločevine debljine 1 cm.A. osigurana je izvedba i ugradnja 1 komada uljevne gra evine.A. opremu. III. Tijekom provedbe ugovora. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. nabavu. rezanja. Jedinčna cijena ugradnje uljevnih gra evina uključuje svu potrebnu radnu snagu. koja je dana u nacrtima IZVO AČ mora projektirati tako da bude izvedena od zavarene PEHD pločevine debljine 1 cm. Prije izvo enja. broj projekta 2410-067/07-rev D iz studenog 2009. stranica 268 od 348 . pribor. alate.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. guranja. Naborane polietilenske cijevi promjera 250 mm Naborane polietilenske cijevi dizajnirane su tako da odvode sakupljenu površinsku vodu sakupljenu sa krovnog dijela odlagališta koja se sakuplja šahtu promjera 1. zavarivarenja i skladištenja za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.2. ne predvi a se izvodba uljevnih gra evina. Uljevnu gra evinu. zatrpavanja. materijale. Institut gra evinarstva Hrvatske. Jedinčna cijena izvedbe i ugradnje bermi na uključuje svu potrebnu radnu snagu. III. utovar. finog planiranja manipulacije i deponiranja za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. IZVO AČ je dužan za Izvedbeni projekt uljevne gra evine ishoditi suglasnost od glavnog projektanta. bušenja. nabavu. Lokacije na kojima su smještene naborane cijevi prikazane su na prilogu 1. transporte. predvi a se da će IZVO AČ izvesti 11.A. IZVO AČ je zadužen za izvedbu projektirane uljevne gra evine kompenzacijskih bazena na koju je prethodno dobio suglasnost. promjer nizvodne cijevi se mijenja u promjer 750 milimetara. Na križanju s najvišm bermom.2. Obračun radova vrši se po komadu ugra enih uljevnih gra evina. 5 i 6.9.13. [IDIP6]. odnosno u slučaju potrebe.200 mm i odvodi je do križanja s najvišom (gornjom) bermom koja se nalaze na pokosu tijela odlagališta.13.000 m3 bermi i to od plinske linije L do poprečnog presjeka 15. Sustav odvodnje za plohe 4 do 6 revizija D. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007.11 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Naborane polietilenske cijevi promjera 250 mm je izra ena od plastike s glatkim unutrašnjom stijenkom.13.8. Po nalogu Naručitelja. manipulacije.

materijale. transporte. Naborane polietilenske cijevi promjera 750 mm Naborane polietilenske cijevi dizajnirane su tako da odvode sakupljenu površinsku vodu sa bermi do obodnih kanala koji se nalaze uz vanjski rub bodnih nasipa. 5 i 6. Tijekom provedbe ugovora. rezanje. Sustav odvodnje za plohe 4 do 6 revizija D.11. alate. odnosno u slučaju potrebe. osigurana je izvedba i ugradnja 60 m naboranih polietilenskih cijevi promjera 750 mm. ne predvi a se izvedba i ugradnja novih naboranih polietilenske cijevi promjera 250 mm. transporte. III. Obračun radova vrši se po metru ugra enih naboranih polietilenskih cijevi. Institut gra evinarstva Hrvatske. alate. manipulacije i skladištenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. materijale.A.11. Projektni zahtjevi izvedbe slapišta i disipatora energije su dani u poglavljima. manipulacije. Jedinčna cijena uključuje svu potrebnu radnu snagu. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. rip rap materijal). Cijevima će se površinske vode odvoditi do slapišta i disipatora energije do rip-rapa koji treba izvesti na izlazu iz cijevi kako je prikazano na nacrtima 5. a disipator energije od lomljenog kamena (rip-rapa) kako je prikazano na nacrtu 5. opremu. • 02376 – Rip – rap. pribor. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Jedinčna cijena ugradnje naboranih polietilenskih cijevi uključuje svu potrebnu radnu snagu. Slapišta i disipatori energije Na krajnjem nizvodnom dijelu korugirane polietilenske cijevi promjera 750 mm na samom izljevu u obodni kanal potrebno je izvesti i ugraditi slapište u obliku proširenja polietilenske cijevi i ugraditi kameni materijal za disipaciju energije (tzv. III. Po nalogu Naručitelja.2. opremu. odnosno u slučaju potrebe. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007. zavarivanje i skladištenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. nabavu. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007. Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. pribor. Po nalogu Naručitelja. bušenje. [IP2]. Slapišta su izvedena od PEHD plastike s glatkim unutrašnjim stijenkama debljine 1 cm.13. [IDIP6]. nabavu. god. osigurana je izvedba i ugradnja 42 m naboranih polietilenskih cijevi promjera 250 mm. Obračun radova vrši se po metru ugra enih naboranih polietilenskih cijevi.11. Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. stranica 269 od 348 . • 02385 – Korugirana cijev. [IP2]. Institut IGH.13. Tijekom provedbe ugovora.1. Lokacije na kojima su smještene naborane cijevi prikazane su na prilogu 1.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. broj projekta 24-10-067/07-rev D iz studenog 2009.1.A. 5 i 6. Institut gra evinarstva Hrvatske.13.A. ne predvi a se izvedba i ugradnja novih naboranih polietilenske cijevi promjera 750 mm.2. izra ene su od plastike s glatkim unutrašnjim stijenkama. Cijevi niz bočne stranice tijela odlagališta imaju promjer 750 milimetara.10 i 5.10. Obračun radova vrši se po komadu ugra enog slapišta i po m3 ugra enom rip – rap materijala. god.

transporte. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. rezanje.. III. 5 i 6.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Cilj održavanja sustava odvodnje oborinskih voda je osigurati nesmetano protjecanje oborinske vode s površine tijela odlagališta do obodnog kanala.2. institut IGH. veljača 2012. d. Zatvorenog sustava odvodnje . Institut gra evinarstva Hrvatske. bušenje. materijale. Institut gra evinarstva Hrvatske d. • 02374 – Geosintetski dren za vodu. alate. Tijekom provedbe ugovora. • 02364 – Perforirane cijevi.d. br. nabavu.13. Projektni zahtjevi održavanja sustava površinske odvodnje odlagališta su dani u poglavljima. pribor. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. •Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. Zavod za ekološki inženjering.13.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. [IP14].d. studije i zaštitu okoliša. istovar. ožujak 2000 [GP1]. d. ne predvi a se izvedba i ugradnja novih slapišta i disipatora energije od rip-rapa.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavnja su dani u dokumentaciji. studije i zaštitu okoliša. 5 i 6 – revizija D. osigurana je izvedba i ugradnja 1 komada slapišta i 15 m3 rip-rap materijala.13. • 02370 – Geosintetski glineni brtveni sloj GCL.2. • 02371 – Geosintetski dren za plin. III. • 02372 – Glatka linearni polietilena niske gustoće LLDPE gornjeg brtvenog sloja. • 02376 – Rip – rap. ODRŽAVANJE III. manipulacije. • 02385 – Korugirana cijev.. Institut IGH. Po nalogu Naručitelja. [IDIP6]. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1.2. pune cijevi i šahtovi od polietilena visoke gustoće (HDPE). • 02375 – Zaštita od smrzavanja.13. studeni 2009.A. •Izvedbeni projekt zaštite pokosa od erozije i sedimentacije.A. • 02362 – Filterski geotekstil.d. • 02502 – Zatravljene završnog sloja. Zagreb. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Jedinčna cijena uključuje svu potrebnu radnu snagu. Zavod za planiranje. Zavod za planiranje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. broj projekta: 81010041/12. [IP2]. • 02301 – Zemljana ispuna. zavarivanje i skladištenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. • 02361 – Drenažni materijal. Projekta: 24-10-067/07 – rev D. Drenažne i kolektorske stranica 270 od 348 . opremu.A. utovar. odnosno u slučaju potrebe.A.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji

cijevi, šahtovi i uljevne gra evine moraju biti čisti i protočni, slapišta i disiptori energije moraju biti postojani i pravovremeno obnavljani. III.A.13.2.2.1. Opći partikularni zahtjevi Naručitelja Održavanje, upravljanje i monitoring sustava odvodnje oborinskih voda mora provoditi IZVO AČA radova. Održavanje dijelova sustava odvodnje može se provoditi po elementima: • drenažni rovovi u sustavu zaštite od smrzavanja, • odzračnici drenažnih rovova, • drenažni kanali, • šahtovi za sakupljanje oborinskih voda, • berme, • uljevne gra evine u korugirane odvodne cijevi, • korugirane odvodne cijevi (položene niz padinu), • slapišta i disipatori energije. IZVO AČ je zadužen da svaka 3 mjeseca provedi mjerenje koncentracije metana volumnim postocima u i oko sljedećih elemenata plinskog sustava: 1. uz sve i unutar svih izvedenih šahtova oborinskih voda, 2. uz sve i unutar odzračnika drenažnih rovova, IZVO AČ mora upoznati Voditelja plinske stanice i Nadzornog inženjera s rezultatima mjerenja koncentracije metana na sustavu odvodnje oborinskih voda. III.A.13.2.2.2. Drenažni rovovi u sustavu zaštite od smrzavanja Po nalogu Naručitelja, odnosno u slučaju potrebe, osigurano ispiranje (čišćenje) womom 400 m' promjera 200 mm drenažnh rovova u sustavu zaštite od smrzavanja kao i 400 m' snimanja rova CCTV (Closed-circuit television) kamerom. Oprema za snimanje sustava oborinskih voda mora biti u Ex izvedbi. Snimanje mora biti izvršeno samohodnom kamerom sa širokokutnim objektivom i izvorom svjetlosti. Neposredno prije snimanja cijevi drenažnih rovova kamerom, IZVO AČ treba provesti čišćenje cijevi čistilicom (womom) radnog dosega od minimalno 200 m'. IZVO AČ mora dostaviti detaljan izvještaj o provedenim radovima čišćenja i snimanja u dva primjerka uz jedan primjerak digitalne snimke (CD ili DVD). Snimanje i Izvještaj moraju biti uskla eni s normom HRN EN 13508- 1:2006. Izvještaj mora sadržavati situaciju odlagališta s naznačenim snimljenim i očišćenim dionicama, fotografijama kritičnih dionica, mjestima na kojima su uočene anomalije, talozi, suženja poprečnog presjeka, kontra padovi, puknuća i slično. III.A.13.2.2.3. Odzračnici drenažnih rovova IZVO AČ je dužan provoditi sljedeće radove na održavanju odzračnika drenažnih rovova:

stranica 271 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji

5. Vizualna provjera stanja na mogućnost fizičkog oštećenja stijeki odzračnika, oznaka opasnosti, oznaka upozorenja, naziva odzračnika i stanju urednosti (1 x mjesečno), 6. Provjera prisutnosti (koncentracije) metana CH4 volumnim postcima (%) u odzračniku i neposrednoj okolici odzračnika, (4 x godišnje). U slučaju evidentiranja pojave CH4 provjeru koncentracije treba provoditi češće i to minimalno (1 x mjesečno). Prvo mjerenje koncentracije IZVO AČ mora provesti u roku od 1 mjesec od početka radova. 7. U slučaju oštećenja stijeki odzračnika, oznaka opasnosti, oznaka upozorenja, naziva odzračnika, IZVO AČ je dužan izvršiti popravak ili zamjenu. Predvidiva kompltena zamjena oznaka opasnosti i upozorenja i oznaka naziva odzračnika 1× 2. god. Radove na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta u okolici odzračnika drenažnih rovova IZVO AČ mora izvoditi krajnje pažljivo (ručno). Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju odzračnika s izvršenim i planiranim mjerama održavnja, komentarima i prijedlozima mjera. U izvještaju treba biti navedeno; Sumarna zapažanja mjesečnog pregleda (točka 1), koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u odzračniku i neposrednoj okolici odzračnika (točka 2), plan popravaka eventualno oštećenih komponenti odzračnika (točka 3). III.A.13.2.2.4. Drenažni kanali za prikupljanje i odvo enje oborinskih voda na obodu krovnog dijela Po nalogu Naručitelja, odnosno u slučaju potrebe, osigurano je ispiranje (čišćenje) womom 200 m' cijevi promjera 250 mm drenažnih kanala za prikupljanje i odvo enje oborinskih voda na obodu krovnog dijela kao i 200 m' snimanja drenažnih cijevi CCTV (Closed-circuit television) kamerom. Oprema za snimanje cijevi drenažnog kanala oborinskih voda mora biti u Ex izvedbi. Snimanje mora biti izvršeno samohodnom kamerom sa širokokutnim objektivom i izvorom svjetlosti. Neposredno prije snimanja cijevi drenažnog kanala kamerom, potrebno je provesti čišćenje cijevi čistilicom radnog dosega od minimalno 200 m'. IZVO AČ mora dostaviti detaljan izvještaj o provedenim radovima čišćenja i snimanja u dva primjerka uz jedan primjerak digitalne snimke (CD ili DVD). Snimanje i Izvještaj moraju biti uskla eni s normom HRN EN 13508- 1:2006. Izvještaj mora sadržavati situaciju odlagališta s naznačenim snimljenim i očišćenim dionicama, fotografijama kritičnih dionica, mjestima na kojima su uočene anomalije, talozi, suženja poprečnog presjeka, kontra padovi, puknuća i slično. III.A.13.2.2.5. Šahtovi za sakupljanje oborinskih voda Šahtovi oborinskih voda su elementi sustava odvodnje oborinskih voda na krovnom dijelu tijela odlagališta koji se izvode na lomovima i križanjima trasa drenažnih kanala. Poklopac šahta je izveden s odzračnikom.

stranica 272 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji

IZVO AČ je dužan provoditi sljedeće radove na održavanju šahtova odvodnje oborinskih voda: 1. Vizualna provjera stanja na mogućnost fizičkog oštećenja stijeki šahta, poklopca šahta, odzračnika, oznaka opasnosti, oznaka upozorenja, naziva šahta, stanju taloga, stanju urednosti (1 x mjesečno), 2. Provjera prisutnosti (koncentracije) metana CH4 volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta, (4 x godišnje). U slučaju evidentiranja pojave CH4 provjeru koncentracije treba provoditi češće i to minimalno (1 x mjesečno). Prvo mjerenje koncentracije metana IZVO AČ mora provesti u roku od 1 mjesec od početka radova. 3. Pregled i uvid u stanje razine vode u šahtu, eventualnog zdražavanje ili stanja protjecanja vode (1 x mjesečno), 4. Održavanje šahtova oborinskih voda čišćenjem iz nutra i izvana. (2× godišnje). Prije čišćenja i za vrijeme čišćenja IZVO AČ se mora pridržavati svih mjera zaštite na radu, zaštite od požara i eksplozije. 5. U slučaju oštećenja stijeki šahta, poklopca šahta, odzračnika, oznaka opasnosti, oznaka upozorenja, naziva šahta Izvo ač je dužan izvršiti popravak ili zamjenu. Predvidiva kompltena zamjena oznaka opasnosti i upozorenja i oznaka naziva šahtova 1× 2. god., te zamjena 50 % poklopaca šatova do kraja ugovorenih radova. Radove na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta u okolici šahtova za sakupljanje oborinskih voda, IZVO AČ mora izvoditi krajnje pažljivo (ručno). Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova odvodnje oborinskih voda s izvršenim i planiranim mjerama oržavnja, komentarima i prijedlozima mjera. U izvještaju treba biti navedeno; Sumarna zapažanja mjesečnog pregleda (točka 1), koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta (točka 2), stanje očišćenosti i protjecanja prikupljene oborinske vode (točke 3 i 4), stanje poklopaca, znakova upozorenja i oznaka na šahtovima (točka 5) s planom eventualne zamjene. III.A.13.2.2.6. Berme na pokosu Osim košnje (vidi III.A.12 Gotova prekrivka) i sakupljanja letećeg otpada (vidi III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada) po bermama nijsu predvi ene druge mjere održavanja bermi. IZVO AČ je obvezan izvršiti i druge radove održavanja bermi a sve prema posebnom zahtjevu, odnosno nalogu Naručitelja. III.A.13.2.2.7. Ulijevne gra evine u korugirane odvodne cijevi Osim sakupljanja letećeg otpada (vidi III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada) nisu predvi ene druge mjere održavanja uljevnih gra evina. IZVO AČ je obvezan izvršiti i druge radove održavanja uljevnih gra evina a sve prema posebnom zahtjevu, odnosno nalogu Naručitelja.

stranica 273 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji

III.A.13.2.2.8. Naborane polietilenske cijevi promjera 250 mm Ovom dokumentacijom nisu predvi ene mjere održavanja naboranih polietilenskih cijevi, me utim IZVO AČ je obvezan izvršiti radove održavanja naboranih polietilenskih cijevi prema posebnom zahtjevu, odnosno nalogu Naručitelja. III.A.13.2.2.9. Naborane polietilenske cijevi promjera 750 mm Ovom dokumentacijom nisu predvi ene mjere održavanja naboranih polietilenskih cijevi, me utim IZVO AČ je obvezan izvršiti radove održavanja naboranih polietilenskih cijevi prema posebnom zahtjevu, odnosno nalogu Naručitelja. III.A.13.2.2.10. Slapišta i disipatori energije Ovom dokumentacijom nisu predvi ene mjere održavanja slapišta i disipatora energije, me utim IZVO AČ je obvezan izvršiti radove održavanja prema posebnom zahtjevu, odnosno nalogu Naručitelja.

III.A.13.3. UPRAVLJANJE
III.A.13.3.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA
Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavnja su dani u dokumentaciji; •Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec, TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1, Institut gra evinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekološki inženjering, Zagreb, ožujak 2000 [GP1]. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6, Institut gra evinarstva Hrvatske, Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. [IP2]. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6 – revizija D, Zatvorenog sustava odvodnje , Institut IGH, d.d., Zavod za planiranje, studije i zaštitu okoliša, br. Projekta: 24-10-067/07 – rev D, studeni 2009. [IDIP6]. •Izvedbeni projekt zaštite pokosa od erozije i sedimentacije, broj projekta: 81010041/12, institut IGH, d.d. Zavod za planiranje, studije i zaštitu okoliša, veljača 2012. [IP14].

III.A.13.3.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA
III.A.13.3.2.1. Upravljanje sustavom površinske odvodnje IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostavljti vremenski i financijski plan gra enja i održavanja sustavom površinske odvodnje. Vremenski i financijski plan IZVO AČ u slučaju potrebe mora revidirati (aktualizirati). IZVO AČ radova je dužan dati Izvještaj o izvršenim radovima i zapažanjima tijekom čišćenja cijevi za sakupljanje oborinskih voda (dotok, dužina ulaska wome u drenažnu

stranica 274 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji

cijev, ocjenu ispravnosti i Izvještaj o nedostacima na šahtovima oborinskih voda i urednosti šahtova. IZVO AČ je dužan izraditi i dostaviti nadzornom inženjeru detaljan izvještaj o provedenim radovima snimanja sustava površinske odvodnje oborinskih voda u dva primjerka. IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju elemenata sustava površinske odvodnje s komentarima i prijedlozima mjera. U izvještaju trebaju biti navedene sve aktivnosti izvo ača iz poglavlja III.A.13.2. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. III.A.13.3.2.2. Odzračnici drenažnih rovova Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju odzračnika s izvršenim i planiranim mjerama održavnja, komentarima i prijedlozima mjera. U izvještaju treba biti navedeno; Sumarna zapažanja mjesečnog pregleda (točka 1), koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u odzračniku i neposrednoj okolici odzračnika (točka 2), plan popravaka eventualno oštećenih komponenti odzračnika (točka 3). III.A.13.3.2.3. Šahtovi za sakupljanje oborinskih voda Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova odvodnje oborinskih voda s izvršenim i planiranim mjerama oržavnja, komentarima i prijedlozima mjera. U izvještaju treba biti navedeno; Sumarna zapažanja mjesečnog pregleda (točka 1), koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta (točka 2), stanje očišćenosti i protjecanja prikupljene oborinske vode (točke 3 i 4), stanje poklopaca, znakova upozorenja i oznaka na šahtovima (točka 5) s planom eventualne zamjene. III.A.13.3.2.4. Izvještaji Izvo ača Obveza je IZVO AČA da putem Mjesečnih izvještaja obavještava o stanju gra enja i radova održavanja. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije.

III.A.13.4. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA
IZVO AČ je dužan upoznati se s srodnim poglavljem poglavljem III.A.14.4. Pojava odlagališnog plina je moguća prilikom svih radova, uprvaljanja i održavanja na sustavu površinske odvodnje oborinskih voda. Radovi gra enja i odžavanja se izvodei na mjestima s povećanom opasnosti, kao što su šahtovi, odzračnici, cjevovodi oborinskih voda. U šahtovi, odzračnici, cjevovodi oborinskih voda je u prethodnom razdoblju detektiran odlagališni plin. Osnovne opasnosti prstora u kojima je evidentirana pojava odlagališnog plina su:

stranica 275 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji

• Nedostatak kisika - opasnost od gušenja radnika, • Toksičnost - opasnost od trovanja, • Opasnost od eksplozije. Deponijski plin može biti prisutan na mjestima rada u koncentraciji izvan granice ljudskih osjetila. Preventivne mjere zaštite na radu su obvezujuće. Osoblje IZVO AČA mora biti upoznato s izvorima opasnosti. Neposredno prije ulaska u šahtove i kompenzacijske bazene, IZVOA Č treba prozračiti radni prostor i izmjeriti koncentraciju CH4, CO2, H2S. Izvo ač smije ulaziti u radni prostor samo ako je prethodno utvrdio da koncentracija deponijskog plina nije opsna po život i zdravlje radnika. Tijekom cijelog izvo enja radova IZVO AČ mora kontinuirano provoditi mjernja deponijsko plina u radnom prostoru i mora imati na raspolaganju dežurno osoblje za pomoć i spašavanje. Osoblje IZVO AČA mora poznavati sigurnosne i preventivne mjere u svim situacijama izvršenja posla. Osoblje IZVO AČA mora biti opremljeno prikladnim i pouzdanim osobnim zaštitnim sredstvima. Poslove na održavanju mogu obavljati samo zdravstveno sposobni radnici IZVO AČA koji su obučeni za radove održavanja, radnici moraju imati uvjerenje o poha anju specijalističke edukacije iz protueksplozijske zaštite, moraju primjenjivati mjere zaštite na radu i moraju primjenjivati zaštitna sredstava za rad. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća izgradnju, održavanje i upravljanje prometnicama i platoima.
-~

***KRAJ POGLAVLJA ***

stranica 276 od 348

14.14.A.1 III.2 III.A.3.14.A.14.A.A.A.1 III. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice SADRŽAJ: III.2.A.A.14.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.1.3.4 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja Zaštita okoliša i zdravlja SVEZAK III.14.A.2 III.1 III.1 III.A.2 III.14.14.2.3 III. stranica 277 od 348 .2 III. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.A.A.1.14.o.14.o.14. Svibanj 2012.

..........1 III....4...........A......1 III. 340 PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I EKSPLOZIJE .....14..................................A...........................14........................... Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice SADRŽAJ POGLAVALJA: III...........................2 UPRAVLJANJE ........... 343 ELEMENTI POŽARNE OPASNOSTI .A......A................................A... 317 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA........ 341 UVOD ........................................A............... III.........2............................................A................14..............1.....12 III..............A..................4...........4........4.............4.................A..14......14.............14..........14........ 279 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .3......A..................4.....14....1...7 III.4.........A..............A.......14. 320 MJERE ZAŠTITE NA RADU ZA VRIJEME IZGRADNJE .............3.A.1 III......14...........13 stranica 278 od 348 ..A.. 346 OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIKA ........... 339 REDOVITE MJERE ZAŠTITE .................................................... 326 TEHNIČKA RJEŠENJA ZA PRIMJENU PROPISA ZAŠTITE NA RADU .3 III............ 279 III................A......................................................................................... 300 III.............. 347 III.......................................... 300 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA .....................................................14..14.......279 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ......................................................A..................................1...............9 III........... 347 TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE ...........14..... 344 MJERE IZBJEGAVANJA OPASNOSTI OD EKSPLOZIJA .............4.... 345 NAČIN GAŠENJA POŽARA.................14...... ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA ..................14..5 III...... 320 POPIS ZAKONA I PROPISA ...............6 III....A........................A.............14...4................14....................4.2..A..A....14......... III....8 III.........A...4 III......4........ 317 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ................2 III..10 III...................2 ODRŽAVANJE .. 331 PRIKAZ MJERA ZAŠTITE RADNIKA ................................................14....A................................14...............A........... 317 III........14.......14.......... 300 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ..Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.................A...........4.....................3...2 GRA ENJE .......4.......11 III..............1 III........2.............................. 343 MJERE IZBJEGAVANJA POŽARA ....14. III........14...............................4.................. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.

• Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.14. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III. • 02377 . Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi gra enja su dani u dokumentaciji. Institut gra evinarstva Hrvatske. Zavod za ekološki inženjering. stranica 279 od 348 . [IP2]. opremu.) [IDIP2].A. • 02379 . odredbama.14.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA III. Broj projekta: 24-10067/07 – Revizija B.1. broj projekta 81010-264/11 iz srpnja 2011.14.2. održavanju i upravljanju otplinjavanja odlagališta obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima. • Program crpljenja vode iz plinskih zdenaca i eventualna izvedba dodatnih zdenaca na plohama 1. [IDIP8]. Projektni zahtjevi izvedbe sustava otplinjavanja odlagališta su dani u poglavljima. te u poglavlju IV dokumentacije [IDIP8]. III.14. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima.A. alate i pribor. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1.Zdenci za otplinjavanje.Sustav za gospodarenje kondenzatom. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini. Institut gra evinarstva Hrvatske d.Polivinil klorid cijevi.1.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Institut IGH d. ožujak 2000 [GP1]. iz svibnja 2008.. god.d. • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. bermi i plinskog sustava .A.1. • 02380 . IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu. GRA ENJE III. Opće napomene Rad IZVO AČA na gra enju.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Odlagalište otpada Jakuševec otplinjava se preko plinskih zdenaca aktivnim sustavom otplinjavanja. Institut gra evinarstva Hrvatske. putem mreže plinovoda kojom se prikupljeni plin dovodi do plinske stanice odnosno malog termoenegretskog objekta (mTEO). 5 i 6.14. • 02378 . IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća gra enje. Zagreb. • Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.A. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god.1.1. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. održavanje i upravljanje otplinjavanjem odlagališta. materijale. 5 i 6 – revizija B zatvorenog sustava odvodnje.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 2 i 3. Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji [IP2].d.Plinski cjevovod..

Srodna poglavlja Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje III.A.12. Unutar radijusa kruga od 2 m od površine glava plinskih zdenaca (novog i starog tipa) i dodatne cijevi za crpljenje procjedne vode je Ex zona opasnosti "2". putem mreže plinovoda kojom se prikupljeni plin dovodi do plinske stanice odnosno malog termoenegretskog objekta (mTEO). Obveza je IZVO AČA da osposobi radnike za rad na siguran način u Ex okruženju.14.11. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. Dio sustava za otplinjavanje je i sustav za manipuliranje kondenzatom koji je prikazan na nacrtu 5.2. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji III.A. drenažnog materijala i plinskih cijevi sve do projektiranog vrha prekrivnog brtvenog sustava kada je potrebno ugraditi prethodno uklonjenu plinsku glavu.A. predvi ena je nadogradnja zdenaca L-2 do L-5 i K-2 do K-5 (ukupno 8 zdenca). sukladno dinamici ugradnje otpada na promatranoj površini.13.13. Gotova prekrivka III. A.2. [IP2]. III. Projektirani sustav plinskih zdenaca na odlagalištu Odlagalište otpada Jakuševec otplinjava se preko trajnih i privremenih plinskih zdenaca aktivnim sustavom otplinjavanja. Institut gra evinarstva Hrvatske.1.A. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0" [vidi Prilog A. Prometnice i platoi III. IP13]. Osim izgradnje novih plinskih zdenaca. Svi elementi plinskog sustava koji će se nakon izgradnje (ugradnje) nalaziti na površini tijela odlagališta moraju biti izvedeni od specijalnog elektrovodljivog PEHD materijala koji provodi statički elektricitet.2. A.1.12.12. te da prije početka radova educira minimalno 2 radnika na temu protueksplozijske zaštite (Program 1 i Program 2) u Ex agenciji.A. zbog prethodno opisane potrebe za nadvišenjem ugra enog otpada na dijelu plohe 4. ugradnju zaštitnih kolona. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Obveza je IZVO AČA da izvo enje radova provodi tako da izbjegne mogućnost oštećenja izvedenih elemenata tijela odlaglišta. 5 i 6.14. Gornji brtveni sloj III. stranica 280 od 348 . Kolektorski (linijski) cjevovodi koji povezuju plinske glave se polažu u zaštitni sloj od smrzavanja te se potom vežu u kruni južnog obodnog nasipa s kolektorskim cjevovodom koji provodi odlagališni plin do plinske stanice odnosno malog termoenergetskog postrojenja (mTEO) za obradu i iskorištavanje plina (vidi Nacrt 5.3 i nacrt 5. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Nadogradnja obuhvaća iskop i demontažu ugra enih plinskih glava i brtvenih materijala sve do drenažnog sloja unutar plinskog zdenca te.2 u dokumentaciji Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.3.14. Sa svim zahvatima IZVO AČA vezanim uz gra enje elemenata plinskog sustava mora biti upoznat voditelj plinske stanice imenovan od IZVO AČA radova.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.3. .

uključujući sav rad i prateće dijelove potrebne za instalaciju.A. materijala. te odgovarajućih PVC. Institut gra evinarstva Hrvatske. god. Nakon toga moguće je pristupiti bušenju zdenca. 4 mobilizacije i demobilizacije (dolaska i odlaska) garniture sa zaštitnim kolonama za izvedbu plinskih zdenaca promjera 1. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007. 1. 3. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Pri tome se prvenstveno misli na izgradnju privremenih prometnica i platoa za bušenje čija je nosivost dovoljna za bušaču garnituru. Novi zdenci za otplinjavanje i plinske glave Ovo poglavlje Tehničkih uvjeta obuhvaća nabavu potrebne radne snage. Filteri plinskih zdenaca: slotirane PVC cijevi promjera stošezdeset (160) mm (nominalnog promjera 6-inch IPS) postavljene u filtersku ispune uglavnom od šljunka.14. prema potrebi ukloniti sve slojeve prekrivnog brtvenog sustava na površini od približno od 4 x 4 m (uklanjanje slojeva sve do otpada). 5 i 6. HDPE (PE 80) ili drugih elastičnih plastičnih cijevi za glavu zdenca.2. prani filterski kamen bez karbonata postavljen oko vertikalne slotirane cijevi filtra. 2. IP13]. kao što je specificirano u ovom poglavlju i prikazano na Nacrtima.200 mm. IZVO AČ trebna. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. minimalnog promjera bušotine od tisućuidvjesto (1200) mm. IZVO AČ je dužan osigurati uvjete za siguran pristup cjelokupne opreme do mjesta bušenja. U cijenu izvedbe plinskih zdenaca IZVO AČ treba uključiti izradu svih pristupnih puteva do pozicija plinskih zdenaca. instalaciju i ispitivanja vertikalnog PVC cjevovoda za plinske zdence. Vertikalne cijevi plinskih zdenaca: PVC cijevi čvrstih stijenki bez ispupčenja promjera stošezdest (160) mm (nominalnog promjera 6-inch IPS) koje se od slotirane cijevi filtra pružaju do gornjeg nivoa (spoja s plinskom glavom.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Filterska ispuna od krupnog šljunka 32-64 mm: Eruptivni.1. Prije početka bušenja novih zdenaca. Unutar radijusa kruga od 2 m od površine glava plinskih zdenaca (novog i starog tipa) i dodatne cijevi za crpljenje procjedne vode je Ex zona opasnosti "2". opreme i obavljanje kompletnog rada potrebnog za proizvodnju. zasuna i spojeva. III. Izvedba trajnih (vertikalnih) plinskih zdenaca Trajni vertikalni plinski zdenci se izvode tek po dosizanju visinskih gabarita i padova krovnog dijela i bočnih pokosa tijela odlagališta. [IP2]). završne kape cijevi).14. skladištenje. Izvedbu trajnih (vertikalnih) plinskih zdenaca IZVO AČ treba zapožeti po nalogu Investitora te Investitor zadržava pravo na odluku o izvo enju (odnosno ne izvo enju) predmetnih radova. dostavu. Bušenje odnosno iskop se provodi sa zaštitnim kolonama po čitavoj dubini bušenih zdenaca. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0" [vidi Prilog A.A. Prije početka bušenja. stranica 281 od 348 . do dubina prikazanih na Nacrtima.4.

D. BS2782. E. BS2782. Norme i smjernice A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. brtvila.Standardno izduženje kod lomljenja za PE 80. BS3412. stranica 282 od 348 . zasune. B. BS2782.Standardni modul savijanja za PE 80. klinovi. 8. >949 kg po kubičnom metru. 6. Glineni brtveni čep: glinoviti meterijal u skladu s propisanim tehničkim uvjetima koja se postavlja od vrha glinenog brtvenog čepa do nivoa od 0. Glava zdenca: Sklop za kontrolu protoka i monitoring uključujući sve prirubnice.14. UV otporni plastični cjevovod (4-inch IPS) promjera sto (100) mm postavljen izme u glave zdenca sa zasunom i bočnog i glavnog cjevovoda za provodnju plina od polietilena (SDR 17 HDPE) PE 80. 18 MPa. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. ISO 527 . 700 MPa. Razno: Sve kapice. ISO 1133 . BS2782 . PN 10 (tlak od 10 bara). C. umetke. F. 5.Standardna granična vlačna čvrstoća za PE 80. krajevi s navojem i cijevni pribor.0 g/10 min za PE 80. 9. spojevi. Filterski sloj od sitnog šljunka: Filterski sloj šljunka postavljen izme u krupnog šljunka koji okružuje slotiranu cijev filtra i bentonitnog brtvenog sloja. ISO R527 . Tehnički uvjeti 1. ISO R527 . G.Tehnički uvjeti za Vicatovu točku omekšanja za PE 80. ISO 1872 . Spojnica (Fernco ili ekvivalent).16 Kg. 116 stupnjeva C. izra eni elementi i drugi dijelovi i oprema potrebni za ugradnju plinskih zdenaca kao.Standardna gustoća za crni PE 80. alati.0 Kg. BS2782. >600 posto. BS2782.A.5 m ispod razine konačne kote terena oko zdenca. oprema za taljenje. prirubnice. spojke. što je prikazano na Nacrtima.5 m ispod razine konačne kote terena oko zdenca. 7. ISO 1133 .Standarna brzina taljenja pri opterećenju od 2.Standardna brzina taljenja pri opterećenju od 5. inspekcijske otvore i instrumente koji se montiraju na vrh vertikalne PVC cijevi zdenca. 10. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice 4. Fleksibilno vakuum/tlačno crijevo: Fleksibilni. kao što je prikazano na Nacrtima.2 g/10 min za PE 80. Tehnički uvjeti 0. spojeve. Cementno-bentonitni brtveni sloj: smjesa od čistog bentonitnog praha pomiješanog s cementom koja se postavlja od vrha glinenog brtvenog čepa do nivoa od 0.

ASTM D696 . ISO 9784 . ASTM D-638 .A. N. U slučaju da se tražene metode ispitivanja ili tehnički uvjeti u DIN. L. ASTM D-1238 .Standardni Tehnički uvjeti za oblikovanje polietilenske plastike i materijala za istiskivanje. stranica 283 od 348 .14.Standardni Tehnički uvjeti za lijevanje duktilnog željeza. <70 stupnjeva C. O. ASTM D746. M. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. 0. S. ASTM D-1505 . kao što je specifirano u Projektu i prikazano na Nacrtima. K. J. ASTM D-3350 . Q.gradijent. BS874.Standardni Tehnički uvjeti za taljenje sučeonih plastičnih spojeva od polietilena (PE) za polietilenske (PE) plastične cijevi i cjevovod. DIN 52612 .Tehnički uvjeti za linearno toplinsko širenje za PE 80. U.Tehnički uvjeti za toplinsku provodljivost za PE 80. ASTM D-3261 .5x10-4 stupnjeva C.Tehnički uvjeti za temperaturu krtosti za PE 80.Standardna metoda ispitivanja vlačne čvrstoće plastike.Tehnički uvjeti za polietilenske plastične cijevi i materijal za cijevni pribor. T. ASTM D-790 .Standardna metoda ispitivanja etilenske plastike na pucanje uslijed naprezanja pod utjecajem okoline. I.Standardna metoda ispitivanja savijanja pojačane i nepojačane plastike i električnih izolacijskih materijala. ASTM D-2837 . Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice H.Standardna metoda ispitivanja stopa protoka termoplastike plastometrom za istiskivanje. P.Standardna Tehnički uvjeti za termoplastičnu plinsko tlačnu cijev. 1. BS ili ISO nomenklaturi ne budu mogli primijeniti.4 W/m stupnjeva K.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. R. ASTM D-2513 . ASTM D-1693 . ASTM D-1248 . Definicije Osigurnje kvalitete: Smišljeni sustav aktivnosti koji NARUČITELJU i ovlaštenom zastupniku pruža garanciju da je objekt izgra en. sljedeći tehnički uvjeti i metode se mogu usvojiti: ASTM A-536 . metalne cijevi i spojeve.Standardna metoda ispitivanja gustoće plastike tehnikom gustoća .Standardna metoda ispitivanja dobivanja osnove za hidrostatično projektiranje materijala za cijevi od termoplastike.

5 i 6. kolovoz 2007. Maksimalna visina do koje se cijevi mogu složiti na hrpu iznosi 2.). propadanja ili zaga enja dijelova i materijala. održavati i testirati u skladu s Tehničkim uvjetima 02378 i 02379 (Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. drobljenja ili probijanja.14.0 m. stranica 284 od 348 .). Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Skladištenje i rukovanje A. spojnice i odgovarajući prateći dijelovi nabavit će se. Rukovanje cijevima: 1. 2. kolovoz 2007. B. Svi se dijelovi i materijali trebaju pravilno zaštititi da bi se onemogućilo bilo kakvo oštećenje.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 2. IGH. IZVO AČ će te dijelove i materijale zamijeniti bez ikakvog troška od strane NARUČITELJA.A. održavati i ispitivati u skladu s Tehničkim uvjetima 02378 (Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.). HDPE cijevi Sve HDPE cijevi će se nabaviti. isti će se odbaciti. C. Spojevi Svi plastični spojevi za cijevi. upotrijebiti. Skladištenje mora biti sukladno preporukama proizvo ača. prirubnice. 5 i 6. propadanje ili zaga enje od trenutka njihove dostave do završetka Rada opisanog u ovom poglavlju. IGH. U slučaju da NADZORNI INŽENJER bude smatrao da je ipak došlo do oštećenja. Cijevi moraju biti spremljene u skladištu ili složene na hrpu radi zaštite od oštećenja. 5 i 6. Skladištenje cijevi: 1. instalirati. IGH. Cijevi se trebaju zaštititi od pretjerane vrućine ili štetnih kemikalija. instalirati. Proizvodi PVC cijevi Sve PVC cijevi će se nabaviti. instalirati. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. upotrijebiti. kolovoz 2007. održavati i ispitivati u skladu s Tehničkim uvjetima 02379 (Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.

veličina kape i korišteni materijali. 3. 4.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 11. 9. Pukotine zbog kojih dolazi do narušavanja čvrstoće. Dubina ili lokacija bilo kojeg izgubljenog ispirka bušotine. trajnosti ili upotrebljivosti cijevi. C. izuzev jedne pukotine koja nije veća od 50 mm po dužini na jednom kraju cijevi koji se može odsjeći i baciti. 2. Svaka se PVC ili HDPE cijev ne može se upotrijebiti za izvo enje u slučaju sljedećih oštećenja: 1. Nominalan promjer bušotine i ukupna dubina. B. Nakon završetka gradnje svakog zdenca. 7. 6. 8.2. veličinu obložnog seta u metrima i ostale relevantne podatke koje zatraži NADZORNI INŽENJER. IZVO AČ mora voditi detaljni dnevni zapisnik bušenja kojeg mora predati po nalogu NADZORNOG INŽENJERA. materijala za bušenje. prekida bušenja zbog kvara.A. Oštećeni krajevi zbog kojih se ne može uraditi zadovoljavajući spoj. sastav otpada). klin. Ukupna dubina završenog zdenca. kombiniranje i oblikovanje. ili alata.14.5. Za vrijeme bušenja svakog zdenca. Ime osobe koja je pripremila zapisnik i ekipa koja je izvodila bušenje. IZVO AČ mora NADZORNOM INŽENJERU predati zapisnik o sljedećem: 1. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. te Ostali relevantni podaci koje zatraži NADZORNI INŽENJER. 10. Vremenski uvjeti za vrijeme instaliranja. Broj i lokacija korištenih distancera. Raspukline ili pukotine u unutrašnjosti stijenke cijevi. Cijevi dostavljene u jednoj pošiljci bacit će ukoliko je više od 5% cijele pošiljke ili dostave s greškom. Cement. Tako er IZVO AČ treba voditi i fotodokumentaciju bušenja zdenaca. 5. 3. Zaštitna obloga. broj iskopanih metara. Greške koje ukazuju na nepravilno proporcioniranje. Veličina i količina materijala (uključujući broj vrećica) za ispunjavanje prstenastog prostora. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Izvedba III. 2. 4. Zapisnik mora obuhvaćati temeljan opis materijala na enog prilikom bušenja (promjene karakteristika materijala – procjedna voda.A. stranica 285 od 348 . Kontrola kvalitete izvo enja plinskih zdenaca A. bentonit i materijali korišteni za injektiranje i dubine.14.1. broj sati rada. Dubina i opis obloge zdenca i filtera.

IZVO AČ će pregledati sve materijale po primitku i prije njihovog urudžbiranja provjeriti da li su u originalnoj ambalaži proizvo ača ili dostavljača i bez ikakvog materijala kojim bi se oslabila kvaliteta plina u zdencu odnosno kvaliteta cijelog zdenca. IZVO AČ će svaki plinski zdenac izbušiti na način da: stranica 286 od 348 . B.6. i Ostali relevantni podaci koje zatraži NADZORNI INŽENJER.1. IZVO AČ će predati topografske bilješke terena s koordinatama i kotama.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 3. Korištenje vode za vrijeme bušenja. Dubina na kojoj dolazi do promjene promjera rupe ili nastaje zarušavanje. C. Otpor na prodiranje prilikom uzorkovanja rasklopnim cilindrom. Zaštititi objekte u blizini zdenca od oštećenja prilikom gra enja zdenca.A. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice D. III. IZVO AČ će NADZORNOM INŽENJERU dostaviti radi odobrenja granulometrijski sastav filterskih ispuna od šljunka i sitnog šljunka predloženih za svaki filter zdenca. Ugradnja trajnih plinskih zdenaca A. Osigurati pristup svim zdencima odlagališnog plina (LFG). E. Potrebno je dostaviti sastav brtvene smjese kako bi se utvrdila odstupanja od projektom propisanih vrijednosti. 9. Ime osobe koja je pripremila dnevnik bušenja i ekipe koja je izvodila bušenje.A. Referentno mjesto za sva mjerenja dubine.2. 8. Vrsta bušače garniture i izrada. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. F. 3. IZVO AČ će pripremiti gradilište na način da će IZVO AČ: 1. 6. 4. ukoliko se zatraži. Razine procjedne vode prona ene za vrijeme bušenja. 2.14. 5. sondama i mjestima za sabiranje kondenzata. Pripremiti područje za obavljanje etapnog bušenja prije premještanja na odlagalište. G. Nakon završetka bušenja IZVO AČ mora NADZORNOM INŽENJERU predati potpisane kopije dnevnika bušenja sa sljedećim podacima: 1. Gubitak usipnih materijala ili isplake i količina. 7. 2. IZVO AČ će NADZORNOM INŽENJERU dostaviti radi odobrenja uzorke brtvenih slojeva od bentonita (i bentonitnih mješavina) predloženih za svaki brtveni sloj bušotine zdenca.14.

kao što je prikazano na Nacrtima. PN6) s ugra enim filterima.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Za svaki će se zdenac spiralnim svrdlom ili odobrenom alternativom izbušiti bušotina do tražene dubine minimalnog promjera tisuću i dvjesto (1200) mm. * Ugradnja svih filtera i vertikalnih cijevi zdenca u bušotinu. * Sve filterske ispune od šljunka i sitnog šljunka postavit će u skladu s Nacrtima tako da se ovi granulirani materijali ne uruše unutar stijenke bušotine. 5 i 6. 4. * Cementno bentoniti brtveni sloj izmiješat će se u omjeru 5% (bentonita u odnosu na cement) od bentonita hidratiziranog prije miješanja s cementom. Sklop filtera zdenca i vertikalne cijevi obuhvaća: * Uskla enost s Poglavljem 02378 (Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. kolovoz 2007.14. * Pregled filtera i obloge prije ugradnje. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice 1. * Smjesa bentonitnog brtvenog sloja odležat će najmanje 24 sata nakon zalijevanja da bi se osiguralo potpuno stvrdnjavanje prije ugradnje sklopova glave zdenca. Ugradnja pješčanih i šljunčanih filterskih ispuna obuhvaća sljedeće: * Pješčane i šljunčane filterske ispune pružat će se oko filtera zdenca. * Primjena mjera opreza (oprema i osoblje) da mast. Prije instaliranja plinskog zdenca provjerit će se bušotina da bi se izbjegla urušavanja. a smjesa će se zaliti u bušotinu do dubine prikazane na Nacrtima (početak je iznad glinenog brtvenog čepa).A. i ne smije se završiti prije nego se do e do projektirane dubine (osim u slučaju opravdanih razloga za što odobrenje daje NADZORNi INŽENJER) . D. Za instalaciju bentonitnog brtvenog sloja potrebno je: * Smjesa za bentonitne brtvene slojeve izmiješat će se u skladu s uputama NADZORNOG INŽENJERA. Brtveni sloj od cementa/bentonita po potrebi će se ugraditi i nakon završetka izrade završne kote terena oko zdenca tamo gdje površinska 3. te primjena prorezanih PVC cijevi promjera stošezdeset (160) mm (6inch IPS. stranica 287 od 348 . 2. ulje ili druga zaga ivala ili materijali koji bi mogli začepiti filter zdenca ne bi došli u dodir s materijalima za gradnju zdenca. Svako napuštanje bušotine koja se mora odbaciti biti će u skladu s Tehničkim uvjetima. kao što je prikazano na Nacrtima. zarušavanja i zapreke iste. Dubina zdenca za otplinjavanje odre ena je projektom (definirana kota dna zdenca). Bušenje je potrebno provoditi pod nadzorom NADZORNOG INŽENJERA. Plinski zdenci budu instalirani i sagra eni u skladu s detaljima prikazanim na Nacrtima. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. IGH.). * Pješčane i šljunčane filterske ispune neće imati karbonata u sebi. 2. IZVO AČ će svaki zdenac sagraditi na način da: 1. itd.

održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. te tako da se ispitivanje tlaka u sustavu može prikladno izvesti u skladu s Poglavljem 02378 i 02379 (Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.A. Sklopovi glave zdenca ugra uju se na svaki plinski zdenac i zdenac za injektiranje spojnicom (Fernco) ili ekvivalentnim kliznim adapterom stišnjavanja na način da se osigura uski otvor promjera 63 mm (2inch IPS) za umetanje mjerača protoka. Pitka voda od čišćenja parom moći će se dobiti na samom gradilištu. 5 i 6. IZVO AČ će osigurati čišćenje parom bušače garniture i kompletne opreme za bušenje odmah nakon dolaska na gradilište i prije napuštanja istog.14. Talozi od bušenja i ostali čvrsti materijali bacit će se sukladno odobrenju NADZORNOG INŽENJERA.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Ugradnju je potrebno provoditi u slojevima debljine do 30 cm uz zbijanje ispuštanjem tereta mase cca 40 kg s visine od 30 – 40 cm (cilindrično tijelo promjera ne većeg od 20 cm) ili ekvivalentnom silom. 7. Bušača garnitura i oprema za bušenje očistit će se od zemlje i otpadaka na enih izme u bušotina na mjestu bušenja. sklopke za brzo isključenje. Umetci za mjerače protoka. inspekcijskog otvora ili cijevi da se isti ne bi začepili ili onesposobili. kota ne bude uskla ena sa završnim kotama okolnog terena a nakon završetka radova na sklopovima glave zdenca i povezivanja na cijevi za provo enje plina. termometri. Spoj gornjeg brtvenog sustava s plinskim zdencem stranica 288 od 348 . tlačni otvori. F. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice 5. 6. sabrale ili pronašle za vrijeme obavljanja ovog Posla postupi u skladu s odobrenjem NADZORNOG INŽENJERA. IZVO AČ će se pobrinuti da se sa svim tekućinama koje sadrže vodu i onima bez vode. Čišćenje parom i dekontaminacija obavljat će se sukladno standardnim protokolima. ventili za kontrolu protoka i fleksibilno vakuum/tlačno crijevo moraju se održavati u čistom stanju da ni jedan strani materijal ne bi dospio do otvora. E. Svaka će se otvorena cijev začepiti s privremenom kapom specijalno izra enom u svrhu dok se takova otvorena cijev ne bude mogla spojiti na odgovarajući spoj ili cjevovod za provo enje plina na način da kraj cijevi bude zatvoren zbog sprečavanja ulaska stranih tvari u cijev.). a koje su se koristile. kolovoz 2007. * Smjesa za glineni čep treba biti u skladu s Tehničkim uvjetima koji se odnose na glinu za ugradnju u brtvene slojeve (02350) uz iznimku vlažnosti koja mora biti veća od optimalne w = wopt do wopt + 4 %. IGH.

00 m.A. Nakon izvo enja svih prekrivnih slojeva. Svi ugra eni geosintetski materijali. Po montaži glave na vrh zdenca. u svrhu montaže priključne cijevi prosječne duljine 3. Montaža glava plinskih zdenaca se mora provesti pažljivo uz poštivanje svih propisanih mjera zaštite na radu i zaštite od požara i eksplozije. vakuum.15/1 te da se u mješavinu dodaje dovoljno vode kako bi se omogućilo miješanje i ugradnja. godine [IP2] i moraju biti odobreni od strane Nadzornog inženjera. Na sintetski dren za plin se polaže geosintetski glineni tepih (GCL). odmah se ugra uje cementno-bentonitni čep. Na položenu LLDPE geomembranu se još polaže dren za vodu s preklopom od 60 cm preko starog materijala i 20 cm uz glavu plinskog zdenca. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Preklop položenog materijala u prekrivnom brtvenom sustavu i novog materijala mora biti minimalno 60 cm. Prijanjanje cementno-bentonitnog čepa uz glavu zdenca te spriječavanje razlijevanja bentonitne smjese. a ostatak materijala iz iskopa se vraća u iskop uz zbijanje ručnim nabijačima. Nakon toga pristupa se montaži plinske glave. 5 i 6. Slojevi geosintetskih materijala iz prekrivnog brtvenog sloja se polažu uz vertikalno položenu PVC i PEHD cijev. Novo položena LLDPE geomembrana se ekstrudorski zavaruje na postojeću geomembranu i na PEHD ovratnik.) odobrenima od strane Nadzornog inženjera. Funkcija zavarene geomembrane je maksimalno moguće prijanjanje uz plinski zdenac čime će se ograničiti emisija odlagališnog plina uz glavu plinskog zdenca. uz iskop zaštitinog zemljanog sloja. Neposredno uz montiranu glavu IZVO AČ treba izvesti zavareni "ovratnik" od PE100 pločevine debljine 1 cm i minimalne širine vijenca od 10 cm. a prije montaže plinske glave. potrebno je ponovno ispitati prohodnost zdenaca i razinu procjedne vode. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Oko plinskih zdenaca potreban je dodatan oprez i ručna ugradnja svih slojeva brtvenog sustava kako ne bi došlo do eventualnog oštećenja vertikalno položenih PVC i PEHD cijevi. a preklop mora biti minimalno 20 cm. treba osigurati odgovarajućim kalupima. stranica 289 od 348 . Potom se na ovratnik ekstruderski zavari LLDPE geomembrana debljine 1. Sve zavare geomembrane ispituje Izvo ač nekom od uobičajenih nerazornih metoda (visokofrekventne struje. zračni pritisak. kolovoz 2007.00 mm. kao i zemljani materijali koji se ugra uju preko njih. moraju zadovoljiti tehničke karakteristike specificirane Izvedbenim projektom prekrivanja ploha 4. itd. Dimenzije geosintetskih materijala koji se polažu u cilju spajanja gornjih brtvenih slojeva s postojećim brtvenim slojevima iznose približno 550 x 550 cm. IGH. Cementno-bentonitin čep Cementno-bentonitni čep je smjesa od čistog bentonitnog praha pomiješanog s cementom koja se postavlja od vrha bentonitne brtve do razine konačne kote terena oko zdenca.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Preklopi geomembrane moraju biti minimalno 60 cm. Cementno bentonitni čep se izvodi tako da težinski omjer bentonita/cement bude 0.14. koji je potrebno položiti neposredno uz montiranu glavu.

A. glava zdenca će se spojiti na postojeću priključnu cijev. IZVO AČ će pripremiti gradilište na način da će IZVO AČ: 8. i ne smije se završiti prije nego se do e do projektirane dubine (osim u slučaju opravdanih razloga za što odobrenje daje NADZORNi INŽENJER) .85 m na pokosima.. Bušenje je potrebno provoditi pod nadzorom NADZORNOG INŽENJERA. Eventualna visinska korekcija spojne cijevi će se izvesti materijalom iz iskopa (zemlja iz sloja protiv smrzavnja). nisu predvi ena ispitivanja niti nadogradnja priključnog plinovoda. Spojni PEHD cjevovod Spojni PEHD cjevovod promjera 100 mm mora biti položen u padu od minimalno 2% od linijskog kolektora prema glavi plinskog zdenca. prilikom ugradnje. Za svaki će se stranica 290 od 348 . Nakon ugradnje geosintetskih materijala. Materijal se. Višak materijala iz iskopa potrebno je odvesti na lokaciju unutar odlagališta koju odredi Nadzorni inženjer. Pripremiti područje za obavljanje etapnog bušenja prije premještanja na odlagalište. glave ili umjetnih materijala.Zdenci za otplinjavanje [IP2]. 10.30 m kako ne bi došlo do oštećenja plinovoda. Dubina zdenca za otplinjavanje odre ena je projektom (definirana kota dna zdenca). IZVO AČ će pregledati sve materijale po primitku i prije njihovog urudžbiranja provjeriti da li su u originalnoj ambalaži proizvo ača ili dostavljača i bez ikakvog materijala kojim bi se oslabila kvaliteta plina u zdencu odnosno kvaliteta cijelog zdenca.Plinski cjevovod [IP2]. mora pažljivo zbijati u slojevima debljine do 0. sukladno količini i sastavu materijala iz iskopa. odnosno na postojeći linijski kolektor. Ugra uje se metodom suhog nanošenja kojom se istovremeno obavlja sipanje bentonita u bušotinu i prskanje bentonitnog praha čistom vodom.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. IZVO AČ će svaki plinski zdenac izbušiti na način da: 3. sondama i mjestima za sabiranje kondenzata. • 02379 . Postojeći otkopani priključni plinovod te zona oko ugra ene glave će se zasipati zaštitnim slojem protiv smrzavanja ukupne debljine 0. 9.65 m na krovnom dijelu i 0. Prilikom izvedbe priključka. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Bentonitni brtveni sloj Injekcijska smjesa od čistog bentonitnog praha koja se postavlja na sloj od finog šljunka kao i na LLDPE geomembranu. Ostali projektni zahtjevi izvedbe plinskih zdenaca su dani u poglavljima. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Osigurati pristup svim zdencima odlagališnog plina (LFG). Zaštititi objekte u blizini zdenca od oštećenja prilikom gra enja zdenca.14. Na zaštitni sloj protiv smrzavanja se potom u jednom sloju debljine 0.15 m ugra uje organsko tlo (humus) potrebno za rast vegetacije. • te u poglavlju IV dokumentacije [IDIP8]. Odvoz viška materijala IZVO AČ mora uključiti u cijenu izrade spojnog HDPE cjevovoda. • 02377 .

* Pješčane i šljunčane filterske ispune neće imati karbonata u sebi.200) mm. IZVO AČ će svaki zdenac sagraditi na način da: 3. kao što je prikazano na Nacrtima odobrenim od Naručitelja. kolovoz 2007. Plinski zdenci budu instalirani i sagra eni u skladu s detaljima prikazanim na Nacrtima usuglašenim s glavnim projektantom. * Primjena mjera opreza (oprema i osoblje) da mast. kolovoz 2007. IGH. 5 i 6. stranica 291 od 348 . 14. ulje ili druga zaga ivala ili materijali koji bi mogli začepiti filter zdenca ne bi došli u dodir s materijalima za gradnju zdenca. Umetci za mjerače protoka. te primjena perforiranih PP-H cijevi promjera 315 mm s ugra enim mrežicama. Za instalaciju bentonitnog brtvenog sloja potrebno je: * Smjesa za bentonitne brtvene slojeve izmiješat će se u skladu s uputama NADZORNOG INŽENJERA. ventili za kontrolu protoka i fleksibilno vakuum/tlačno crijevo moraju se održavati u čistom stanju da ni jedan strani materijal ne bi dospio do otvora.) [IP2]. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. IGH. 4. te tako da se ispitivanje tlaka u sustavu može prikladno izvesti u skladu s Poglavljem 02378 i 02379 (Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.14.) [IP2]. Svaka će se otvorena cijev začepiti s privremenom kapom specijalno izra enom u svrhu dok se takova otvorena cijev ne bude mogla spojiti na odgovarajući spoj ili cjevovod za provo enje plina na način da kraj cijevi bude zatvoren zbog sprečavanja ulaska stranih tvari u cijev. * Pregled filtera i obloge prije ugradnje. 3. 11. sklopke za brzo isključenje. * Ugradnja svih filtera i vertikalnih cijevi zdenca u bušotinu. tlačni otvori.A. 5 i 6. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice zdenac spiralnim svrdlom ili odobrenom alternativom izbušiti bušotina do tražene dubine minimalnog promjera tisuću i dvjesto (1. Sklop filtera zdenca i vertikalne cijevi obuhvaća: * Uskla enost s Poglavljem 02378 (Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. termometri. Ugradnja šljunčanih filterskih ispuna obuhvaća sljedeće: * Šljunčane filterske ispune pružat će se oko filtera zdenca. * Smjesa za glineni čep treba biti u skladu s Tehničkim uvjetima koji se odnose na glinu za ugradnju u brtvene slojeve (02350)[IP2] uz iznimku vlažnosti koja mora biti veća od optimalne w = wopt do wopt + 4 %. inspekcijskog otvora ili cijevi da se isti ne bi začepili ili onesposobili. 12. 13. distancerima i filterima. Ugradnju je potrebno provoditi u slojevima debljine do 30 cm uz zbijanje ručnim nabijanjem mase cca 40 kg s visine od 30 – 40 cm (cilindrično tijelo promjera ne većeg od 20 cm) ili ekvivalentnom silom. Sklopovi glave zdenca ugra uju se na svaki plinski zdenac i zdenac za injektiranje spojnicom (Fernco) ili ekvivalentnim kliznim adapterom stišnjavanja na način da se osigura uski otvor promjera 63 mm (2-inch IPS) za umetanje mjerača protoka. itd. kao što je prikazano na Nacrtima. * Smjesa bentonitnog brtvenog sloja odležat će najmanje 24 sata nakon zalijevanja da bi se osiguralo potpuno stvrdnjavanje prije ugradnje sklopova glave zdenca.

smještenim poprečno na smjer pružanja tijela odlagališta.7. IZVO AČ će osigurati čišćenje parom bušače garniture i kompletne opreme za bušenje odmah nakon dolaska na gradilište i prije napuštanja istog. Privremeno otplinjavanje Ovim tehničkim uvjetima je predvi ena izvedba sustava privremenog otplinjavanja sa horizntalnim PP-H (polipropilenskim-homopolimer) plino-drenažnim cjevovodima.14. i drugi red visinske kote 135 m. Troškovi čišćenja parom i talozi od bušenja.14.5 × 1 m) koji je ispunjen drenažnim šljunkom (dimenzija šljunčane ispune V:Š = 1 × 1 m) koji je po oplošju saštićen od prodiranja i taloženja sithih čestica filtarskim geotekstilom (400 gr/m2). Nužno je da IZVO AČ planira i izvodi radove tako da osigura projektirane padove linija privremenog otplinjavanja kako se u plinskim cjevovodima ne bi zadržavao kondenzat i procjedna voda. stranica 292 od 348 . 16. sabrale ili pronašle za vrijeme obavljanja ovog Posla postupi u skladu s odobrenjem NADZORNOG INŽENJERA. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice 15. III. IZVO AČ mora uračunati u cijenu bušenja plinskih zdenaca. Prije završetka ugovorenog roka IZVO AČ mora dostaviti Nadzornom inženjeru nacrte i dokumentaciju izvedenog stanja s uputama za održavanje izvedenih elemenata otplinajavanja odlagališta. Čišćenje parom i dekontaminacija obavljat će se sukladno standardnim protokolima.m. linija za privremeno otplinjavanje i to prvi red s šahtovima smještenim nešto iznad visinske kote obodnog nasipa približne visinske kote 120 m.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Perforirani cjevovod se polože u rov (dimenzija rova V:Š = 1. Talozi od bušenja i ostali čvrsti materijali bacit će se sukladno odobrenju NADZORNOG INŽENJERA. a koje su se koristile.1. Predvi eno je izvo enje plinskih linija tek kada ugradnja otpada prema planu IZVO AČA na cijeloj poprečnoj dužini pojedine kasete dosegne projektirane visine i padove linija privremenog otplinjavanja. Bušača garnitura i oprema za bušenje očistit će se od zemlje i otpadaka na enih izme u bušotina na mjestu bušenja.2.A.A.n. i vertikalnoj (visinskoj) udaljenosti dviju razina od približno 15 m.m. Projektni zahtjevi Naručitelja za izvedbu privremenog otplinjavanja su sljedeći: Linije privremenog otplinjavanja treba položiti u dvije razine izme u plinskih linija O-P i PQ na me usobnoj horizontalnoj udaljenosti od približno 60 m. Horizontalni smještaj linija privremenog otplinjavanja se ne smije poklapati s pozicijama trajih plinskih zdenaca (koji se izvode tek po dosiznju predvi ene geometrije tijela odlagališta).n. Predvi a se izvedba dva visinski razmaknuta reda. Izvedbu privremenog otplinjavanja IZVO AČ treba započeti po nalogu Investitora te Investitor zadržava pravo na odluku o izvo enju (odnosno ne izvo enju) predmetnih radova. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Cjevovod i rov privremenog otplinjavanja mora imati uzdužni pad od 8% i razvodi se od najviše točke cjevovoda smještene unutar tijela odlagališta prema PEHD obodnim šahtovima. IZVO AČ će se pobrinuti da se sa svim tekućinama koje sadrže vodu i onima bez vode.

Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Privremeni plinski cjevovodi moraju završavati u revizijskim šahtovima promjera 1. Po izgradnji rova za privremeno otplinjavanje (1. U uzdužnom smjeru se perforacije izvode na svakih 5 cm cijevi.m.m. procjednu vodu treba cijevno odvesti do šahta kod nasipa (visinska kota približno 120 m. tako da na se na susjednim presjecima perforacije ne poklapaju u uzdužnom smjeru. Perforacije moraju biti izvedene po poprečnom presjeku. dok krajnji dijelovi linije moraju biti izvedeni od punih cijevi u dužini 20 m do ulaska linije u šaht. kojim zahvaćaju deponijski plin. u obliku bušenih perforacija promjera 1 cm na svkih 45° mjereno od središtnje osi plinske cijevi (8 perforacija po presjeku).5°.Zdenci za otplinjavanje IP2.). rov se oblaže filtarskim geotekstilom.m.).200 mm položenim na donjoj etaži na obodnom nasipu (visinske kote približno 120 m. Privremene plinske linije moraju biti perforirane po središnjem rasponu (dijelu) smještenom u tijelu odlagališta.n.). Nakon polaganju cijevi na šljunčanu posteljicu (debljine 30 cm) koja je ugra ena u rovu na geotekstil. ali se poklapaju perforacije svakog parnog (sljedećeg) presjeka.2 mm (SDR11). Šljunčani zasip treba izvesti pažljivo i uz prisustvo Nadzornog inženjera. dok drenažni materijal mora zadovoljavti uvjetima iz poglavlja 02361 dokumentacije [IP1]. te iz šahta kod nasipa do najbližeg šahta procjednih voda. Na punom dijelu cjevovoda a prije ulaska cijevi u šaht mora biti izveden glineni čep kojim će se spriječiti osloba anje odlagališnog plina i eventualne procjedne vode uz cijev privremenog otplinjavanja. Filtarski geotekstil mora imati karakteristike definirane u poglavlju 02362 dokumentacije [IP1].n. Dionica pune cijevi u dužini od minimalno 4 m prije ulaska u šaht mora biti od UV stabiliziranog. rov se zasipava do ukupne visine 1 m oblim šljunkom granulacije od 4 do 64 mm. getekstil obavije cjelokupnu drenažu uključivo njegov površinski dio. Konstrukcija šahta je idenična šahtu procjednih voda.m. stranica 293 od 348 . Uzduž cijevi se raspored perforacija mora zakretati za 22.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A.n. elektrovodljivog PP-Rs-el materijala (SDR11). U šahtove položene kod nasipa teba predvidjeti mjesta priključka procjedne vode koja dotiče sa šahtova privremenog otplinjavanja koji će se izvesti na pokosu tijela odlagališta (visinska kota 135 m.). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.5 × 1 m). Iz šahta na pokosu (visinska kota 135 m.n.14. Odvodnja nakupljene procjedne vode koja će prelijevati iz sifona treba biti kanalizirana (kinetom) i cijevno odvedena do najbližeg nizvodnog šahta za privremeno otplinjavanje pa sve do najbližeg šahta procjednih voda.n.) i/ili na pokosu (visinska kota 135 m. na način da nakon zapunjavanja rova materijalom šljunka. Plinska glava mora biti projektirana i izvedena u skladu s poglavljem 02377 .m. Važno je napomenuti kako je potrebno pažljivo zasipavanje šljunkom da ne bi došlo do eventualnog oštećenja cijevi koje bi moglo rezultirati njenim diskontinuitetom i smanjenom izdašnošću. Prije ulaska privremenog plinskog cijevovoda u šaht predvi ena je ugradnja plinske glave (sa regulacijom protoka i mjernim mjestima). Promjer PP-H100 privremene plinske linije ugra ene u tijelu odlagališta mora biti vanjske dimenzije 200 mm i debljine stijenke 18.

355 m) privremenog otplinjavanja.) dužine 569 m (izme u linija O-P 293 m.A. Vakuum/tlačna cijev koja spaja plinsku glavu privremenog otplinjavanja s privremenom plinskom linijom je UV stabilizirani plastični cjevovod (4-inch IPS) promjera sto (100) mm postavljen izme u glave zdenca sa zasunom i linijskog cjevovoda za provodnju plina od polietilena (SDR 17 PEHD). Od ukupno navedene dužine (1. čijom se demontažom omogućava inspekcija (CCTV kamerom) i održavanje privremene plinske linije (ispiranjem). Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Nakon ugradnje šljunčanog zasipa. tako da se on površinski odvodi u PEHD cijevi promjera 160 mm (SDR 11) do šahta na nasipu i sa šahta na nasipu stranica 294 od 348 . spojeve. Četiri šahta se trebaju smjestiti na jugu i četiri ja sjeveru tijela odlagališta. zasune.demontažnu ploču (flanžu) s X komadom. krajeve s navojem i cijevni pribor. inspekcijske otvore i instrumente koji se montiraju na nju. spojevi. spojke. Dvije plinske linije se trebaju izvesti s izvodima u šahtovima na obodnom nasipu dužine 786 m (izme u linija O-P 389 m i izme u linija P-Q 397 m). ukupno 142 m čini PP-H100 cjevovod bez perforacija te 16 m elektovodljive PP-R-s-el cijevi. IZVO AČ treba uključiti sve kapice. Na krajevima plinske linije IZVO AČ treba projektirati i izvesti montažno .200 mm (sukladno poglavlju 2364 [IP1]). brtvila. U jediničnu cijenu izvedbe i montaže sustava privremenog otplinjavanja.14. Navedena spojna cijev mora biti izvedena od elektrovodljivog materijala koji provodi statički elektricitet. Mjerna mjesta (za mjerenje sastava i protoka plina) i ventil za regulaciju protoka moraju biti postavljeni prije ulaska privremene plinske linije u šaht (gdje se nalazi sifon). prirubnice. Predvi a se izrada ukupno 8 novih šahtova za privremeno otplinjavanje konstrukcije identične šahtu procjednih voda. U ovim šahtovima se ne predvi a izvedba ventila za regulaciju dotoka procjedne vode.276 m). Glava privremenog plinskog zdenca je sklop za kontrolu protoka deponijskog plina i monitoring. izme u linija P. Tlačno vakumsku cijev i spoj na plinsku liniju privremenog otplinjavanja IZVO AČ treba projektirati. umetke. rov se obavija geotekstilom. i na površinski položen geotekstil se postavlja otpad iz iskopa kako ne bi došlo do oštećenja ili razmatanja geotekstila tijekom kasnije ugradnje otpada.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. klinove. Tijekom perioda radova izgradnje te održavanja i upravljanja objektima odlagališta otpada Jakuševec u razdoblju do 31.2015. U cijenu glave zdenca IZVO AČ treba uključiti sve prirubnice. izra eni elementi i drugi dijelovi i oprema potrebni za ugradnju plinskih zdenaca. te prije izvedbe ishoditi suglasnost na projekt od Naručitelja. g.m. promjera 1. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Glava privremenog plinskog zdenca mora biti izvedena od elektrovodljivog HDPE-el materijala.n. spoja na plinsku liniju i sakupljanja sustava kondenzata i procjedne vode. alati. predvi a se izrada 4 privremene plinske linije. dok se 2 linije izvode s izvodima u šahtovima na pokosu (visinska kota 135 m. oprema za taljenje.12. Odvod nakupljenog kondenzata i procjedene vode s gornje etaže privremenog otplinjavanja IZVO AČ mora projektirati i po suglasnosti Naručitelja izvesti. Glava plinskog zdenca za privremeno otplinjavanje se izvodi prije ulaska PP-H cijevi u šaht privremenog otplinjavanja. plinskog zdenca.

IZVO AČ mora uključiti izradu propisnih oznaka (naziva) šahtova kao i ostale oznake upozorenja i opasnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu. IZVO AČ je zadužen za organizaciju izrade izvedbenog projekta i potrebnih radioničkih nacrta ovdje danog opisa privremenog otplinjavanja. kao i u skladu s Ex zonama odlagališta. odnosno odvod kondenzata. IP13]. Obveza je IZVO AČA da zahtjeve Naručitelja za privremenim otplinjavanjem ugradi u Izvedbeni projekt. Preklapanje pravaca privremenog otplinjavanja (i odvodnje procjednih voda) s pristupnim putevima IZVO AČ mora tako planirati da izvedba privremenog otplinjavanja ne ometa osnovnu aktivnost na prihvatu i ugradnji otpada.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Sve cijevi za odvodnju procjednih voda i kondenzata moraju biti zaštićene slojem zemlje (50 cm) od eventualnog oštećenja . Deponijski plin se iz šahtova privremenog otplinjavanja pomoću plinskih cijevi odvodi do linija privremenog otplinjavanja koje su smještene na površini tijela odlaglišta. IP13]. platoa ili rampi za izvo enje privremenog otplinjavanja su isključivo stvar IZVO AČA radova te moraju biti uključeni u jediničnu cijenu izgradnje privremenih plinskih linija. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0" [vidi Prilog A. unutarnjeg promjera du=250 (SDR11) i vanjskog promjera dv=355 mm (SDR31). U cijenu izvedbe šahtova i glava za privremeno otplinjavanje. Unutar radijusa kruga od 2 m od vanjske površine šahtova s ventilima plinskih linija e Ex zona opasnosti "2".14. Zakonom o zaštiti od požara i eksplozije. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0"[vidi Prilog A. do najbližeg šahta procjednih voda. Projektant izvedbenog projekta ne može biti zaposlenik osobe koja je stranica 295 od 348 . Otvorenost linija plinovoda privremenog otplinjavanja se preko ventila u šahtovima linija privremenog otplijavanja povezuje sa sabirnim plinskim cjevovodom. Svi radovi vezani uz nabavku i ugradnju materijala za izgradnju privremenih pristupnih puteva. dok se na sjevernoj stani tijela predvi a samo dreniranje procjedne vode privremenog otplinjavanja. odvodnje kondenzata i procjedne vode te od Nadzornog inženjera i Glavnog projektanta ishoditi suglasnost na predloženi tip privremenog otplinjavanja prije početka izvedbe. dok je unutar kruga od 2 m od površine šahta privrmenog otplinjavanja Ex zona opasnosti "2".A. glava plinskih zdenaca. Predvi a se izvedba dva PEHD šahta za ventile privremenog otplinjavanja sa dva ventila privremenog otplinjavanja. Izvedba šahtova privremenog otplinjavanja se predvi a samo na južnoj strani tijela odlagališta. Vremenski i prostorni plan IZVO AČA vezan uz aktivnosti privremenog otplinjavanja mora biti takav da se otpad dovozi i ugra uje u tijelo odlagališta formirajući tijelo ugra enog otpada s predvi enim padovima i smjerovima kako bi se linije privremenog otplinjavanja izvele bez ometanja aktivnosti na prihvatu i ugradnji otpada. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice se odvodi s PEHD cijevi s dvostrukim obodom. šahtova. Unutar šahta za privremeno otplinjavanje je Ex zona opasnosti "1". bez ikakvih dodatnih obveza prema Investitoru.

iskope. iskopati. linije N (plinski zdenci od plinskog kolektora preko zdenca N-1 do N-6) i plinskog zdenca O-1 s plinskim kolektorom. potrebno je iskopane plinske linije pripojiti plinskim linijama K i L. U razdoblju trajanja ugovorenih radova predv eno je povezivanje novo izvedenih trajnih plinskih zdenaca sa PEHD plinskim cjevovodima (linijama) ukupne dužine 705 m i promjera 140 mm (SDR17). rezanja. izvedbi gornjih brtvenih slojeva i ugradnji istih plinskih cjevovoda plinskih linija u sloj protiv smrzavanja. pripremu površina. Ukoliko IZVO AČ ne može ishoditi suglasnost glavnog projektanta.14.1. iskope. Plinskim linijama se povezuju novo izvedeni plinski zdenci. Jedinčne cijene ponovne montaže plinske linije uključuje svu potrebnu radnu snagu. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice izvo ač na istoj gra evini. tada mu je obveza da predloži Naručitelju imenovanje drugog odgovornog Glavnog projektanta.A. opremu. materijale. manipulacije i skladištenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. III. Jedinčne cijene privremenog uklanjanja plinske linije uključuju svu potrebnu radnu snagu. privremeno otpojiti i privremeno deponirati na sigurnu površinu. IZVO AČ treba izvesti privremeni nadzemni spoj plinskih zdenaca linije M (plinski zdenci od M-1 do M-7). transporte. Obračun se vrši po stvarnoj količini ugra ene plinske linije.A. Obračun izrade projekta se vrši po kompletiranoj dokumentaciji usuglašenoj s Naručiteljem. IZVO AČ je dužan Izvedbeni projekt privremenog otplinjavanja predati u roku od 70 kalendarskih dana od dana uvo enja u posao. transporte. nabavu. Predvi a se izrada ukupno 76 m PEHD privremenog cjevovoda promjera 110 mm koji će povezivati zdenac O-6 s plinskom linijom N. Obračun se vrši po stvarnoj količini privremeno deponirane plinske linije. Nakon izvedbe spoja ploha 4 i 5. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. čišćenja. i izvedbe sloja zaštite od smrzavnja (ili humusnog sloja). pribor.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. IZVO AČ je dužan predati 8 primjeraka uvezene projektne dokumentacije kao i 2 primjerka na digitalnom mediju (CD). pribor. zatrpavanje i zbijanje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. nabavu. opremu. IZVO AČ je zadužen za osiguranje padova položenih plinskih cijevi tako da je u njima omogućen protok plina te da se u njima kontinuirano odvodi nakupljeni kondenzat. stranica 296 od 348 . zavarivanja. Plinske linije plinskih zdenaca Za potrebe izvedbe spoja ploha 4 i 5 potrebno je dio plinske linije K i L. alate. zavarivanja. manipulacije.14. materijale.8. Plinske linije se polažu na me uprekrivni sloj od 30 cm.2. koje se nalaze sloju zaštite od smrzavanja na krovnom dijelu odlagališta. rezanja. alate. Po odluci Naručitelja treba pristupiti otpajanju pojedinih privremenih plinskih linija.

. Predvi eno je izvo enje zaštite pomoću AB kolničke ploče u podlozi koje se nalazi cementom stabilizirani kameni materijal te mehanički zbijeni.Plinski cjevovod [IP2].14. Struktura konstrukcije prikazana je na sljedećem prilogu: 20 cm 50 cm AB ploča C30/37 15 cm 15 cm cementom stabilizirani kameni materijal mehanički zbijeni.A. Institut IGH d. travanj 2011. III.] III. Plinske linije privremenog otplinjavanja Plinske linije privremenog otplinjavanja je potrebno spojiti s plinskim sustavom na isti način kao i plinske linije plinskih zdenaca. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0" [vidi Prilog A. studije i zaštitu okoliša. IP13].revizija E Zaštita plinskih linija na mjestu servisne prometnice. 5 i 6 .1. potrebno je plinsku liniju zaštititi s korugiranom dvoslojnom (dvostjenom) PEHD cijevi bez perforacija nazivnog promjera 175 mm ili 200 mm.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.14. Broj projekta: 24-10-067/07 – RevE.A. Zaštita plinskih linija koje se polažu u zaštitini sloj protiv smrzavanja IZVO AČ je dužan izvoditi u skladu s projektom Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Zaštita plinskih linija koje se polažu u zaštitini sloj protiv smrzavanja Na mjestu prolaska servisne prometnice preko plinskih kolektorskih cijevi potrebno je po nalogu odnosno suglasnosti Naručitelja izvesti odgovarajuću zaštitu kako bi se spriječilo nejednoliko slijeganje i eventualno oštećenje kolektorske cijevi uslijed prometa. Izvedba Zaštita plinskih linija koje se polažu u zaštitini sloj protiv smrzavanja IZVO AČ mora provesti u skladu s programom kontrole i osiguranja kvalitete [IDIP7].9.d. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. [IDIP7.2. nevezani kameni materijal . Projektni zahtjevi izvedbe plinske linije su dani u poglavlju 02379 .1. stranica 297 od 348 . Zavod za planiranje.14. Oslabljenje je potrebno izvesti širine cca 1 cm a dubine/visine do armature donje zone.A. nevezani kameni materijal (tamponski sloj) geotekstil posteljica od zemljanog materijala U osi AB ploči.2. kada je linija postavljena na me uprekrivni sloj.10. s donje strane radi se oslabljenje AB konstrukcije s ciljem kontroliranja mjesta nastanka pukotine uslijed skupljanja betona. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Na prijelazu servisne prometnice preko plinske linije. god.

IP13]. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0" [vidi Prilog A.5 m bude izvan razine okolnog ure enog tla. Plinske linije se polažu na me uprekrivni sloj debljine od 30 cm. klinovi. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. IZVO AČ je zadužen organizirati izradu radioničkog nacrta odžračnika na poklopcu i od Projektanta ishoditi suglasnost na predloženo riješenje. nakon izvedbe zaštite protiv smrzavanja. U cijenu izvedbe elemenata plinskog sustava IZVO AČ je uključena izrada propisnih oznaka (naziva po projektu) plinskog zdenca kao i ostale oznake upozorenja i opasnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu. Projektant navedenog projekta ne može biti zaposlenik osobe koja je izvo ač na istoj gra evini. IZVO AČ je zadužen za osiguranje padova položenih plinskih cijevi tako da je u njima omogućen protok plina te da se u njima kontinuirano odvodi nakupljeni kondenzat. Zakonom o zaštiti od požara i eksplozije. Na privremenoj plinskoj liniji P-Q se predvi a 47 m plinovoda privremenog otplinjavanja. spojke. oprema za taljenje. izra eni elementi i drugi dijelovi i oprema potrebni za ugradnju plinskih zdenaca. krajevi s navojem i cijevni pribor.14.A. Unutar radijusa kruga od 2 m od vanjske površine šahtova s ventilima plinskih linija e Ex zona opasnosti "2". Plinskim linijama se povezuju plinski zdenci privremenog otplinjavanja. Šahtovi s ventilima plinskih linija U razdoblju provedbe Ugovora predvi a se izrada ukupno dva šahta s ventilom trajnog otplinjavanja plinske linije N i linije O. brtvila. Prije izvedbe odzračnika.14. alati. Prije ugranje šahta IZVO AČ mora geodetski izmjeriti kotu priključnog linijskog cjevovoda i okolnog tla tako da.A. IP13]. spojevi. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice U razdoblju trajanja ugovorenih radova predv eno je povezivanje novo izvedenih privremenih plinskih zdenaca sa PEHD plinskim cjevovodima (linijama) ukupne dužine 95 m i promjera 140 mm (SDR17).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0"[vidi Prilog A. prirubnice.11.3 m. kako bi se osiguralo odzračivanje i u isto vrijeme spriječilo gomilanje vlage u šahtu. a na liniji O-P se predvi a 48 m plinovoda privremenog otplinjavanja. Šaht s ventilom plinske linije trajnog i privremenog otplinjavanja ima visinu od približno 1. šaht barem za 0. U jediničnu cijenu izvedbe i montaže šahtova s ventilima. III. kao i u skladu s Ex zonama odlagališta. IZVO AČ treba uključiti sve kapice. kao i dva šahta s ventilom privremenog otplinjavanja izme u plinskih linija O-P i P-Q. Projektni zahtjevi izvedbe plinske linije su dani u poglavlju 02379 . IZVO AČ je zadužen za organizaciju izrade izvedbenog i radioničkog nacrta ovdje danog opisa linija privremenog otplinjavanja.Plinski cjevovod [IP2]. Poklopac šahta mora imati izveden odzračnik od nadkrivenih perforacija (rupa) na površini poklopca. te od Naručitelja ishoditi suglasnost na predloženi tip linija privremenog otplinjavanja prije početka gra enja. stranica 298 od 348 .1.2.

dok je u krugu udaljenosti od 2 m od odzračnika zona opasnosti "2". Odzračnici plinodrenažnog sloja Svi odzračnici plino drenažnog sloja moraju biti izvedeni od specijalnog elektrovodljivog PEHD materijala koji provodi statički elektricitet. kao i dva rezervna hvatača kondenzata. Svi hvatači kondenzata moraju biti ugra eni u drenažni sloj šljunka kao što je dano u nacrtu 5. Projektni zahtjevi izvedbe hvatača kondenzata su dani u poglavlju 02380 – Sustav za gospodarenje kondenzatom [IP2].14. Hvatači kondenzata Svi hvatači kondenzata moraju biti izvedeni od specijalnog elektrovodljivog PEHD materijala (koji provdi statički elektricitet).1.13. U razdoblju provedbe Ugovorenih radova predvi a se izrada i ugradnja ukupno 3 hvatača kondenzata tipa 1. Predvi a se izrada i ugradnja ukupno 2 odrzračnika plinodrenažnog sloja.A.2. kao i u skladu s Ex zonama odlagališta. Predvi a se izrada i ugradnja ukupno jednog hvatača kondenzata tipa 3 koji bi trebao biti ugra en u slučaju ispadanja iz funkcije postojećih izvedenih hvatača kondenzata tipa 3. U jediničnu cijenu izvedbe odzračnika plino drenažnog sloja.14. IZVO AČ treba uključiti izradu propisnih oznaka (naziva po projektu) kao i ostale oznake upozorenja i opasnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu. Nadzorni inženjer mora upisom u gra evinski dnevnik dati suglasnost za ugradnju hvatača kondenzata. Po jedan hvatač kondenzata se predvi a ugraditi kod plinskog zdenca N-6 i zdenca O-6.14. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III. Zakonom o zaštiti od požara i eksplozije.2. IP2. koja bi se trebala ugraditi u slučaju ispadanja iz funkcije postojećih izvedenih hvatača kondenzata. kao i dva rezervna hvatača kondenzata. koja bi se trebao ugraditi u slučaju oštećenja odnosno ispadanja iz funkcije postojećih izvedenih odzračnika.12.A. Zakonom o zaštiti od požara i eksplozije. U cijenu izvedbe hvatača kondenzata IZVO AČ treba uključiti izradu propisnih oznaka (naziva po projektu) kao i ostale oznake upozorenja i opasnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu. stranica 299 od 348 . dok je u krugu hvatača kondenzata udaljenosti od 2 m zona opasnosti "2".[IP13].[IP13]. koja bi se trebala ugraditi u slučaju ispadanja iz funkcije postojećih izvedenih hvatača kondenzata.A. III. Unutar odzračnika plino drenažnog sloja je Ex zona opasnosti "1". kao i jedan rezervni odzračnik. Unutar hvatača kondenzata je Ex zona opasnosti "1".2. kao i u skladu s Ex zonama odlagališta. i to jedan (DG-7) izme u plinskih zdenaca N-3 i N-4.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Po jedan se predvi a ugraditi kod plinskog zdenca N-1 i O-1.1. Predvi a se izrada i ugradnja ukupno 4 hvatača kondenzata tipa 2. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.12.

• 02377 .14.Sustav za gospodarenje kondenzatom.14. ODRŽAVANJE III.Plinski cjevovod.A. Institut IGH d. IP13].d. Sabirni plinski cjevovodi (plinski kolektori) Svi sabirni plinski cjevovodi su izvedeni i nije predvi ena daljnja izgradnja sabirnih plinskih cjevoda. Održavanje dijelova plinskog sustava može se podijeliti na sljedeće elemente: • održavanje plinskih glava (trajnog i privremenog otplinjavanja).Polivinil klorid cijevi. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0" [vidi Prilog A. Institut gra evinarstva Hrvatske d.14. iz svibnja 2008.A. • 02380 .2.2.2. • Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. bermi i plinskog sustava .2. Broj projekta: 24-10067/07 – Revizija B. Za kontinuirano informiranje voditelja plinske stanice o radovima na gra enju i održavanju sustava otplinjavanja odlagališta odgovoran je IZVO AČ radova. • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. ožujak 2000 [GP1].d. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.Zdenci za otplinjavanje.14.1. broj projekta 81010-264/11 iz srpnja 2011. stranica 300 od 348 .2. III. Zavod za ekološki inženjering.2..) [IDIP2].14.1 Općenito Održavanje.. Institut gra evinarstva Hrvatske. 5 i 6 – revizija B zatvorenog sustava odvodnje.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA III. • Program crpljenja vode iz plinskih zdenaca i eventualna izvedba dodatnih zdenaca na plohama 1. [IP2].A. [IDIP8].A. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. • Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. 5 i 6. Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koja se nalazi u dokumentaciji [IP2]. • 02379 . III.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja sustava otplinjavanja su dani u dokumentaciji.A. Zagreb. upravljanje i monitoring plinskog sustava mora provoditi djelatnik imenovan od IZVOA AČA a voditelj plinske stanice mora biti upoznat sa aktivnostima na otplinjavanju odlagališta i plinskoj mreži do plinske stanice. 2 i 3. Institut gra evinarstva Hrvatske.14.14. god. Zahtjevi održavanja sustava otplinjavanja odlagališta su dani u poglavljima. • 02378 . te u poglavlju IV dokumentacije [IDIP8]. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god.A.

Unutar šahta procjednih voda JB-14 nalazi se plinska glava koja odvodi odlagališni plin iz drenažne cijevi (plohe 5 jug)u plinski sustav.A. sabirnog okna kondenzata prije ulaza plinskih linija u plinsku stanicu IZVO AČ je zadužen da svaka 3 mjeseca provedi mjerenje koncentracije metana volumnim postocima u i oko sljedećih elemenata plinskog sustava: 3. konkavnih prijeloma plinskih linijskih kolektora. šahtova u kojima se nalaze ventili plinskih linija. Propuštanje ili oštećenje LLDPE geomembrane (1 mm) ili cementno-bentonitnog čepa odnosno glinenog čepa uz plinske zdence. 9. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • • • • • održavanje održavanje održavanje održavanje održavanje (mTEO). IZVO AČ je o mjerenjima dužan sastaviti Izvješće s komentarima izvršenih mjerenja i prijedlozima mjera. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. u i oko sabirnog okna kondenzata prije ulaza u plinsku stanicu (mTEO). Nepodešenost otplinjavanja plinskog sustava. 5. Naručitelj će odlučiti o mjerama sanacije. IZVO AČ mora provesti u roku od 1 mjesec nakon početka radova. Oštećenje elemenata plinskog sustava. uz odzračnike plino drenažnog sloja. uključujući i glave zdenaca privremenog otplinjavanja. III. uz sve izvedene hvatače kondenzata. odzračnika me usloja.2. te ovisno o prijedlozima mjera IZVO AČA. glave svih izvedenih plinskih zdenaca na spoju s cementno – bentonitnim čepom.2 Održavanje glava plinskih zdenaca Plinski zdenci trajnog otplinjavanja izvedeni su u tijelu otpada.14. 8. 6. u i oko šahtova u kojima se nalaze ventili plinskih linija.14. 2 i 3). uzrok pojave deponijskog plina može biti uslijed slijedećih čimbenika: 4. hvatača kondenzata (tip 1. 5. 6. Obaveza je IZVO AČA da održava navedenu plinsku glavu. ili glinenom brtvom.A.2. Ukoliko izmjerena koncentracija metana uz elemente plinskog sustava bude veća od 1 % (10. IZVO AČ je dužan provoditi sljedeće radove na održavnju i upravljanju glava plinskih zdenaca: stranica 301 od 348 . Ovisno o rezultatima mjerenja koncetracije metana uz elemente plinskog sustava.000 ppm).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 7. 4. u i oko šahtova odvodnje oborinskih voda. u i oko odzračnika drenažnih rovova površinske odvodnje. Prvo mjerenje koncentracije metana. pri čemu su glave plinskih zdenaca vidljive iznad razine pokrovnog brtvenog sloja zatvoreni trajnim PEHD plinskim glavama.

O2 i CO2) u volumnim postcima (%). Radove na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta otplinjavanja IZVO AČ mora izvoditi krajnje pažljivo (ručno). tlaku odlagališnog plina. provjera stanja na mogućnost fizičkog oštećenja stijeki glave zdenca. • Mjerenje temperature odlagališnog plina na glavama plinskih zdenaca (1 x tjedno).14. • Ispitivanje propusnosti spojeva glave plinskog zdenca sapunicom (4 x godišnje). Glave zdenaca privremenog otplinjavanja se nalaze na pokosima neprekrivenog dijela tijela odlagališta. Obveza je IZVO AČA da održava sve prethodno izvedene glave plinskih zdenaca kao i glave koje će izvesti IZVO AČ.2. • Mjerenje sastava (CH4. temperaturi odlagališnog plina. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. • Provjera prisutnosti metana na spojnim elementima plinskih zdenaca i u neposrednoj okolici plinskih zdenaca na spoju s cementno-bentonitnim čepom (4 x godišnje). u okolici privremenog III.2. • Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj s komentarima i prijedlozima mjera o stanju plinskih zdenaca.A. odnosno da li je potrebno popraviti brtveni sustav u okolici plinskog zdenca. • Redovno mjerenje razine vode u plinskim zdencima prema poglavlju Monitoring razine vode u izvedenim plinskim zdencima. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • Vizualana provjera stanja spojnih elemenata plinskog zdenca. Prvo mjerenje koncentracije IZVO AČ mora provesti u roku od 1 mjesec od početka radova.14.3 Održavanje sustava privremenog otplinjavanja Privremeno otplinjavanje se izvodi ukopavanjem plino-drenažnog cjevovoda u rovove koji su smješteni u tijelu odlagališta. • Vizualana provjera stanja (propusnosti) flaksibilnog crijeva (1 x mjesečno). razini procjedne vode i slično. otvorenosti plinskih ventila (u %). sastavu odlagališnog plina po zdencima (CH4. prioritetno vo enje u području maksimalne sigumosti uključujući zaštitu zdravlja ljudi i okoliša te optimalnu proizvodnju električne energije.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. oznaka zdenaca. O2 i CO2) i količine plina na glavama plinskih zdenaca (1 x tjedno). i slično (1 x mjesečno). • Provjera ispravnosti (pokretanjem ručice) regulacijskog plinskog ventila plinske glave (1 x mjesečno). Mjerenjem koncentracije metana volumnim postocima uz glave plinskih zdenaca se ustanovljuje da li je došlo do propuštanja. IZVO AČ je dužan provoditi sljedeće radove na održavnju sustava privremenog otplinjavanja: stranica 302 od 348 . • Mjerenje tlaka odlagališnog plina na glavama plinskih zdenaca (1 x tjedno).A. • Optimalno podešavanje i upravljanje kompletnog plinskog sustava što uključuje održavanje podtlaka u plinskoj mreži. • Provjera podešenosti plinskih regulacijskih ventila (1 x mjesečno). oznaka upozorenja uz glave plinskih zdenaca.

provjera stanja na mogućnost fizičkog oštećenja stijeki glave zdenca. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • Vizualana provjera stanja spojnih elemenata plinske glave. urednosti šahtova). otvorenosti plinskih ventila (u %).A. Radove na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta otplinjavanja IZVO AČ mora izvoditi krajnje pažljivo (ručno). prioritetno vo enje u području maksimalne sigumosti uključujući zaštitu zdravlja ljudi i okoliša te optimalnu proizvodnju električne energije. • Mjerenje tlaka odlagališnog plina na glavama plinskih zdenaca (1 x tjedno). sastavu odlagališnog plina po zdencima (CH4.14. dužina ulaska wome u drenažu. Prvo mjerenje koncentracije IZVO AČ mora provesti u roku od 1 mjesec od početka radova.stari tip Na glavama zdenaca starog tipa postoje tri osnovna sklopa elemenata vidi nacrt 2 dokumentacije Program crpljenja vode iz plinskih zdenaca i eventualna izvedba dodatnih stranica 303 od 348 . tlaku odlagališnog plina i slično. • Redovni obilazak i vizualna ocjena otjecanja procjedne vode iz plinske linije. • Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj s komentarima i prijedlozima mjera o stanju izvedenog privremenog otplinjavanja. Nakon čišćenja Izvo ač mora vratiti sve sifone u stanje uporabivosti. • Provjera podešenosti plinskih regulacijskih ventila (1 x mjesečno). • Provjera prisutnosti metana na spojnim elementima plinske glave (4 x godišnje).A.. kao i ocjena eventualnog propuštanja procjedne vode iz spojnih cjevovoda prema šahtu procjedne vode. Mjerenjem koncentracije metana volumnim postocima uz glave plinskih glava i spojnog cjevovoda privremenog otplinjavanja se ustanovljuje da li je došlo do propuštanja.14. odnosno da li je potrebno popraviti brtveni sustav u okolici plinskog zdenca ili spojeve privremenog otplijnavanja. O2 i CO2) i količine plina na glavama plinskih zdenaca (1 x tjedno).4 Sanacija glava plinskih zdenaca .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. • Mjerenje temperature odlagališnog plina na glavama plinskih zdenaca (1 x tjedno). i slično (1 x mjesečno). temperaturi odlagališnog plina.2. O2 i CO2) u volumnim postcima (%). oznaka zdenaca. ocjenu ispravnosti i izvještaj o nedostacima na sifonima. • Vizualana provjera stanja (propusnosti) cijevi spoja s plinskom linijom (1 x mjesečno). u okolici privremenog III. IZVO AČ radova čišćenja treba dati Izvještaj o izvršenim radovima i zapažanjima tijekom čišćenja (dotok. • Provjera ispravnosti (pokretanjem ručice) regulacijskog plinskog ventila plinske glave (1 x mjesečno). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Čišćenje plinodrenažnih cijevi mora biti provedeno ure ajem za čišćenje radnog dosega od minimalno 200 m. • Ispitivanje propusnosti spojeva plinske glave sapunicom (4 x godišnje). • Mjerenje sastava (CH4. • Učestalost čišćenja plinskih cijevi privremenog otplinjavanja je minimalno jedan puta godišnje. oznaka upozorenja uz glave plinskih zdenaca.2. • Optimalno podešavanje i upravljanje kompletnog plinskog sustava što uključuje održavanje podtlaka u plinskoj mreži.

6 Prohodnost plinskih zdenaca IZVO AČ je u obvezi redovno provoditi mjerenja prohodnosti svih izvedenih plinskih zdenaca svakih 6 mjeseci. Prohodnost plinskog zdenca IZVO AČ treba provoditi s probom stranica 304 od 348 . IZVO AČ će izvršiti sanaciju.) • priključni sklop (fleksibilna cijev za priključak glave na dio plinovoda prema kolektoru. te glave kao cjeline (tlačna proba) uz prisutnost Nadzornog inženjera.A. III. uz prisustvo Nadzornog inženjera. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice zdenaca na plohama 1. Institut IGH d. III. Institut gra evinarstva Hrvatske. što prethodno treba odobriti Naručitelj. ventilskog i priključnog sklopa treba izvršiti tijekom propisanih radova održavanja glava plinskih zdenaca. uz prisustvo Nadzornog inženjera. studije i zaštitu okoliša.novi tip Plinski zdenci novog tipa sastoje se od tri osnovna sklopa: • usisni sklop (priključak glave zdenca na plinski zdenac) • ventilski sklop (ventil. gumene brtve. Detekciju eventualnog oštećenja usisnog. plinovoda do linijskog kolektora i sl. dok se detaljna defektaža vrši nakon demontaže glave plinskog zdenca. cijev za odvodnju kondenzata iz vrha glave.2.5 Sanacija glava plinskih zdenaca .A.2.) • ventilski sklop (ventil. Zavod za planiranje.).2. iz svibnja 2008.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. ispitivanje na čvrstoću i nepropusnost svih elemenata glave.A. odvodi za mjerenje i sl. utvrdi oštećenja elemenata u jednom ili dva glavna sklopa (usis i/ili ventil i/ili priključak). god. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. bermi i plinskog sustava . što prethodno treba odobriti Naručitelj. [IDIP8]: • usisni sklop (cijev za priključak plinske glave. brtve. Ukoliko prilikom detekcije oštećenja IZVO AČ. odvodi za mjerenje i sl. Ukoliko prilikom detekcije oštećenja IZVO AČ. IZVO AČ će izvršiti sanaciju glave. odnosno popravak detektiranih oštećenja na način da se radovi na sanaciji glave izvrše sukladno nacrtu 4 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.14. ventilskog i priključnog sklopa treba izvršiti tijekom propisanih radova održavanja glava plinskih zdenaca. god. utvrdi oštećenja elemenata plinske glave. te glave kao cjeline (tlačna proba) uz prisutnost Nadzornog inženjera. ručice za regulaciju.. ispitivanje na čvrstoću i nepropusnost svih elemenata glave.2. [IDIP2]. odnosno popravak detektiranih oštećenja na način da se radovi na sanaciji glave izvrše sukladno Nacrtu 2 [IDIP8].Izvedbeni gra evinski projekt.14. Broj projekta: 810101-264/11.). ručice za regulaciju. sifon i sl. iz srpnja 2011. dio plinovoda do linijskog kolektora i sl. IZVO AČ će nakon sanacije provesti jedno kontrolno ispitivanje zavara. 2 i 3 . dok se detaljna defektaža vrši nakon demontaže glave plinskog zdenca. Broj projekta: 2410-067/07 – Revizija B. Detekciju eventualnog oštećenja usisnog.) • priključni sklop (cijev za priključak glave na dio plinovoda prema kolektoru.14.d. 5 i 6 – revizija B zatvorenog sustava odvodnje. IZVO AČ će nakon sanacije provesti jedno kontrolno ispitivanje zavara.

III. Prvo mjerenje prohodnosti IZVO AČ mora provesti u mjesecu u kojem je uveden u posao.14. stranica 305 od 348 . zračnih kompresora i dvije AP2BL pumpe je dan u tabeli 1.2.A.14. kablova.2. ventila. Popis opreme za nabavu. sabirnih šahtova.5 l/s i H = 60 m.A. Predvi eno je da se s crpljenjem započne od pojedinih plinskih linija plohe 1. Crpljenje će se provoditi kontinuirano i istovremeno na svim zdencima linije na kojima je utvr ena razna procjedne vode viša od 35% dubine bušenja zdenca. Usporedni rad 4 crpki Rad 2 radnika u periodu 8 radnih sati IZVO AČ je dužan izvršiti nabava i doprema izvora električne energije za predvidivi usporedni pogon 4 pumpe. cijevi. Crpljenje vode iz zdenaca će se izvoditi na načina s djelomičnom demontažom glave plinskog zdenca. Elementi koji se moraju demontirati kako bi se omogućilo crpljenje su: zaštitna ploča (pozicija 3). Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice (sondom) promjera 5 cm i dužine 70 cm. potrebnih priključaka. mjerača protoka kao isvih drugih potrebnih komponenti mora biti uračunata u cijenu rada IZVO AČA na crpljenju procjedne vode iz plinskih zdenaca. crpljenje se nastavilja iz zdenaca susjedne linije. dok karakteristika pumpe mora bit minimalno Q = 0. Obračun rada IZVO AČA na crpljenju procjedne vode se provdi prema sljedećem obrascu. Troškovi IZVO AČA na nabavi pumpi. cjevovoda. Sa svim radovima IZVO AČA vezanim uz crpljenje procjedne vode iz plinskog sustava mora biti upoznat voditelj plinske stanice imenovan od IZVO AČA radova. sajli. Njihovom demontažom i potpunim otvaranjem ventila (pozicija 14) omogućit će se pristup pumpi za crpljenje vode iz postojećih bunara. kablova. Stavka rada IZVO AČA na rpljenju procjedne vode iz plinskih zdenaca obuhvaća i sav sitni potrošni materijal.7 Crpljenje viška vode iz postojećih zdenaca Prilikom crpljenja procjedne vode iz plinskih zdenaca je potrebno da se IZVO AČ pridržava svih propisanih mjera zaštite na radu i zaštite od požara i eksplozije. Djelomična demontaža obuhvaća demontažu ventilskog sklopa postojeće sonde (Nacrt 2 – Postojeći plinski zdenac – presjek i detalji [IDIP8]). Za potrebe crpljenja IZVO AČ mora osigurati minimalno pet radnih crpki i dvije koja će se nalaziti u rezervi. priključaka. Pumpa kojom se može izvesti crpljenje na opisani način mora imati promjer do maksimalno 45 mm. Kada završe radovi na sanaciji i crpljenju vode iz zdenaca pojedine linije. Troškovi IZVO AČA na nabavi izvora električne enrgije mora biti uračunata u cijenu rada agregata.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Tip pumpe koja zadovoljava zadane projektne kriterije je zračna pumpa tipa kao Auto Pump 2 Bottom Long (AP2BL) ili jednakovrijedna. zaštitna cijev (pozicija 4) i X-komad (pozicija 24). privremenih spojnih cjevovoda. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. kompresora.

preko mjerača protoka. • oznaka vodomjera i početno stanje vodomjera na mjeraču protoka. • početna visina vode u zdencu. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. • količina ispumpane vode (mjerene mjeračem protoka). • primjedba stranica 306 od 348 . upustiti u sustav za zbrinjavanje procjedne vode. • interna oznaka pumpe s kojom se crpi. • naziv zdenaca iz kojih se crpi. Prilikom crpljenja IZVO AČ na svakom zdencu mora voditi očevidnik koji mora sadržavati slijedeće podatke: • Datum.A. • visina vode u zdencu na kraju crpljenja. • oznaka vodomjera i konačno stanje vodomjera. • vrijeme početka crpljenja.14. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Tabela 15 Informativni popis opreme koja je potrebna za rad 2 pumpe Ispumpana procjedna voda iz zdenca se mora. • vrijeme kraja crpljenja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.

III.2. Crpljenje i mjerenje razine procjedne vode je predvi eno bez potpune demontaže glava plinskih zdenaca.A. IZVO AČ treba provesti čišćenje cijevi čistilicom (womom) radnog dosega od minimalno 60 m'.A. Predvidivo 2 čišćenja po 45 m'. a odvijat će se. Impulsni generator mora imati kontrolirane udare komprimiranog zraka. stranica 307 od 348 . Neposredno prije snimanja cijevi plinskog zdenca kamerom. da ne done do oštećenja stijenki zdenca. Oprema za snimanje plinskog zdenca mora biti u Ex izvedbi. Predvidiv rad IZVO AČA je 12 sati.14.00 sati) za vrijeme trajanja sanacijskih radova na liniji. CCTV video inspekcija zdenca po cijeloj dubini kamerom visoke rezolucije i mogućnošću snimanja 360° stijenki zdenaca. Ukoliko je u zdencu detektirana prisutnost vode u visini većoj od 35% dubine bušenja.00 sati i oko 15. Impulsni generator mora biti opremljen posebnim sistemom ventila koji su u mogućnosti otpuštati zrak pod visokim pritiskom i prouzročiti udarne valove. IZVO AČ mora posvetiti maksimalnu pažnju da ne do e do onečišćenja površine tijela odlagališta. pjena i slično) koji onemogućuju radove na crpljenju procjedne vode iz novih plinskih zdenaca. Izvedba privremene odvodnje od plinskog zdenca do sustava procjedne vode.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. uz istovremeno korištenje pet kompleta radnih crpki te uz poštivanje prethodno opisane procedure. eventualnom ugradnjom preventera (ili pakera). predvi ena je revitalizacija smislu ispiranja sadržaja plinskog zdenca (nakupljen organski i neorganski mulj. Snimanje mora biti izvršeno kamerom sa širokokutnim objektivom i izvorom svjetlosti. koji će biti naknadno odabrani po odluci Naručitelja. Navedeno mjerenje će poslužiti za utvr ivanje prikladnosti CCTV opreme za snimanje unutar plinsko zdenca. Prije radova revitalizacije IZVO AČ treba provesti mjerejne temperature (u stupnjevima C °) deponijskog plina i procjedne vode po visini plinskog zdenca. Nakon snimanja IZVO AČ treba provesti čišćenje nečistoća s dna zdenca "airlift" postupkom pomoću "mamut crpke". Tijekom rada IZVO AČ mora voditi posebnu pažnju da sa procjednom vodom ne onečisti površinu tijela odlagališta.8 Revitalizacija vertikalnih plinskih zdenaca Dva plinska zdenca koji su izvedeni sa PP plinskom cijevi vanjskog promjera 315 mm (SDR11) i minimalne debljine stijenke 28. mora se odmah pristupiti njenom crpljenju. uz prethodno zatvaranje linijskog ventila. Svi radovi tijekom crpljenja procjedne vode moraju biti evidentirani kroz Gra evinski dnevnik i ovjereni od strane Nadzornog inženjera. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Visina vode u zdencu IZVO AČ mora evidentirati svaki dan po dva puta (oko 9. Predvi eno snimanje 2 zdenca × 45 m'. CCTV kamera mora biti u protueksplozijskoj izvedbi.14. IZVO AČ mora uračunati u cijenu "airlift" čišćenja. Čišenje stijenki zdenca PP plinskog zdenca metodom "Hydropuls" pneumatsko impulsnim generatorom.2.6 mm. Sva procjedna voda i nečistoća s dna zdenca mora biti provedena do sustava odovdnje procjednih voda.

14.2. Razina procjedne vode u plinskom zdencu se mjeri s mjernom trakom sa ugra enim električnim osjetnikom (senzorom). IZVO AČ treba ponovno izvršiti CCTV video inspekciju zdenca po cijeloj dubini kamerom visoke rezolucije i mogućnošću snimanja 360° stijenki zdenca. Prema navedenom kriteriju. kao i na zdencima koji će se tijekom ugovorenih radova izvesti. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. istog ili većeg stupnja složenosti. Izvješće dostaviti u 8 primjeraka u pisanom i 2 primjerka u elektroničkom obliku.9 Monitoring razine vode u izvedenim plinskim zdencima Kao sastavni dio održavanja odlagališta je predvi eno redovito provo enje crpljenja i monitoringa razine procjedne vode unutar zdenaca plinskog sustava na svim plohama s izvedenim sustavom otplinjavanja. (POD)IZVO AČ koji izvodi radove revitalizacije mora imati minimalnu stručnu sposobnost i broj zaposlenika kojima raspolaže Voditelja ekipe: diplomiranog inženjera tehničke struke i dva stručna radnika koja posjeduju strukovnu sposobnost. III. a na temelju prethodnih mjerenja. ) (POD)IZVO AČ koji izvodi radove revitalizacije mora imati tehničko iskustvo s minimalno tri (3) uspješno izvršena ugovora u Hrvatskoj za istu ili sličnu vrstu traženih radova u protekle (3) godine. brzina generiranih impulsa maksimum 2000 m/s o Elekto agregat min.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. stranica 308 od 348 .A.A. IZVO AČ revitalizacije mora imati minimum navedene opreme kako slijedi : o Impulsni generator sa vodilicom po profilu zdenca. Zdenci na plohi 1 bilježe prosječno manju razina vode od zdenaca ostalih ploha.2. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Nakon čišćenja stijenki potrbno je provesti ponovno čišćenje nečistoća sa sa dna zdenca "airlift" postupkom pomoću "mamut crpke". 8kW o Regulator tlaka 2 – 100 bara o Električno vitlo sa min. Predvidiv rad IZVO AČA je 12 sati. Prema odabranom kriteriju s crpljenjem vode iz zdenaca se mora započeti kada procjedna voda ispuni 35% dubine izvedenog zdenca. Nakon izvršenih radova IZVO AČ treba nastaviti s radovima crpljenja procjedne vode iz plinskih zdenaca.14. 90 m tlačnog crijeva do 200 bara o Kamera za podvodno snimanje zdenaca sa visokom rezolucijom i pogledom 360° o Bezuljni kompresor ili kompresor sa filtriranjem zraka bez mogućnosti prodora ulja ( min. visoka razina vode (ispunjenost vodom preko 35% od dubine izvedenog zdenca) prisutna je u 70 plinskih zdenaca odnosno na 77% zdenaca. stručno znanje i iskustvo potrebno za izvršenje traženog rada i usluga. 4 lit. IZVO AČ je dužan izraditi izvješće o izvedenim radovima revitalizacije sa priloženim video materijalima za svaki zdenac posebno.

Dijagram toka navedenog mjerenja razine procjedne vode i pripadajućeg crpljenja identičan je onome iz na slici 1. učestalost mjerenja razina procjedne vode se mijenja te je predvi eno provo enje mjerenja jednom u mjesec dana. ukupno 4 mjerenja. Ukoliko se prilikom mjerenja utvrdi da je razina procjedne vode u plinskom zdencu odre ene linije veća od 35% dubine zdenca. učestalost mjerenja razina procjedne vode se mijenja te je predvi eno provo enje mjerenja jednom u tjedan dana. tijekom 1 godine.A. Faza 2 Ukoliko se tijekom razdoblja Faze 1 ne zabilježi razina procjedne vode u zdencu veća od 35% dubine zdenca. U slučaju da se tijekom bilo koje od navedenih faza zabilježi razina procjedne vode veća od 35% dubine zdenca. učestalost mjerenja razina procjedne vode se mijenja te je predvi eno provo enje mjerenja 4 puta godišnje (svaka 3 mjeseca) tijekom razdoblja korištenja plinskog sustava. potrebno je pristupiti crpljenju procjedne vode iz svih zdenaca u dotičnoj liniji. smatra se radom redovnog održavanja odlagališta. stranica 309 od 348 . Voditelj plinske stanice koji je imenovan od IZVO AČA mora koordinirati otvaranje i zatvaranje pojedinih plinskih linija i mora biti upoznat s radovima IZVO AČA na plinskom sustavu. dinamika mjerenja razine vode u zdencima linije je sljedeća: Faza 1 Svaka 4 dana. Obveza IZVO AČA na mjerenju razine procjedne vode u plinskim zdencima te eventualno posljedično crpljenje procjedne vode opisano ovom dokumentacijom. Faza 4 Ukoliko se tijekom prethodnog razdoblja ne zabilježi razina procjedne vode u zdencu veća od 35% dubine zdenca. Prvim mjerenjem smatra se mjerenje razine procjedne vode 4 dana nakon završetka crpljenja procjedne vode iz pojedine linije.14. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Budući da visoka razina vode predstavlja jedan od glavnih razloga slabijeg funkcioniranja aktivnog sustava otplinjavanja na odlagalištu (smanjenja efektivna dubina zdenca i smanjen radijus utjecaja zdenca). Faza 3 Ukoliko se tijekom prethodnog razdoblja ne zabilježi razina procjedne vode u zdencu veća od 35% dubine zdenca. potrebno je pristupiti crpljenju procjedne vode iz svih zdenaca koji imaju razinu procjedne vode veću od 35% u dotičnoj liniji. potrebno ju je crpiti i kontrolirati dinamikom i načinom opisanim u ovom poglavlju. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Nakon završetka crpljenja procjedne vode iz pojedine linije (potrebno je potpuno isprazniti plinske zdence) nastavlja se s praćenjem razine procjedne vode u plinskim zdencima te linije i to od Faze tijekom koje je zabilježena razina procjedne vode veća od 35% dubine zdenca. ukupno 4 mjerenja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Nakon završetka crpljenja procjedne vode iz pojedine linije (spuštanjem razine procjedne vode ispod 35% dubine izvedenog zdenca).

Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice FAZA 1 Mjerenje svaka 4 dana. ukupno 4 puta Crpljenje Hv > 35 % visine zdenca Hv < 35 % visine zdenca FAZA 3 Mjerenje jednom u mjesec dana. tijekom korištenja odlagališta Crpljenje Hv > 35 % visine zdenca Hv < 35 % visine zdenca Slika 15 Dijagam toka mjerenja razine procjedne vode stranica 310 od 348 . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. ukupno 4 puta Crpljenje Hv > 35 % visine zdenca Hv < 35 % visine zdenca FAZA 2 Mjerenje jednom u tjedan dana.14.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A. tijekom 1 godine Crpljenje Hv > 35 % visine zdenca Hv < 35 % visine zdenca FAZA 4 Kontinuirano mjerenje Mjerenje svaka 3 mjeseca.

00 18.2011.4 .00% 98. br. Tabela 16 Učinci spuštanje razine procjedne vode u plinskim zdencima ODLAGALIŠTE JAKUŠEVEC PLINSKI ZDENCI PLOHA 1 . 1 2 7 9 Prohodnost od vrha do dna sonde na dan 22.14.00 3 A3 25.63% 83.00 11 W2 25.00% 84. u I BUŠENJA funkciji: ZDENA ZDENCA C PLINSKA LINIJA A 1 A1 19.50 22.00 6 A6 27.00% 82. D-3/1.00 21.00 26.00 5 A5 27.00 13 W4 25. potrebno je provoditi počevši od faze 3.00% 100.00 4 A4 27.PROMJENA RAZINE PROCJEDNE VODE DATUM IZVJEŠTAJA: STANJE ZA DAN: 13.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.00 8 A8 27.00% 98.62% 75. Tako je uočeno da su izdašni zdenci.00 15 W6 18. a u slučaju potrebe za crpljenjem vode iz zdenaca.01.59% 98.15% 90.50 37. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Ukoliko Naručitelj utvrdi da predvi ena učestalost monitoringa nije odgovarajuća.50 24.56% 98. 27.00% 100.12.08.00 28.11% 58.2011.00 20 B5 18. sporo prihranjujućih zdenaca. J-1.00 PLINSKA LINIJA B 16 B1 13.00% 79.00% 96. 30.74% stranica 311 od 348 .26% 44.2011.33% 42.50 40.2011 do 30. U nastavku je u tabeli 2 dan pregled spuštanja razine procjedne vode u plinskim zdencima tijekom prethodnih radova crpljenja procjedne vode iz plinskih zdenac u periodu od 15. J4 i K-3.00 12 W3 25. dovoljno prohodni plinski zdenci.2011.2012.A.50 14. Pojedini.07.00 7 A7 27.00 18 B3 38.50 24.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 55.00% 02.00 24. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.00 92.00 13 Razina procjedne vode u zdencu prije početka crpljenja i postotak vode u odnosu na na dubinu bušenja zdenca* NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 14 Razina procjedne vode u zdencu nakon provedenog crpljenja i postotak vode u odnosu na dubinu bušenja* NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 0. potrebno je voditi evidenciju o ukupnim iscrpljenim količinama plina prije i nakon crpljenja vode kako bi se utvrdio utjecaj pojedinih zdenaca (njihove nepotpune funkcionalnosti) na ukupnu iscrpljenu količinu plina.00% 80.00 2 A2 25.50 21.68% 100. Tako er.00 9 A9 25.50 21. Monitoring razine procjedne vode u plinskim zdencima plohe 1.00 11.00 PLINSKA LINIJA W 10 W1 18.00 17 B2 38.00% 86.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 17.00 17. znatno više pridonose spuštanju razine (uklanjanju) procjedne vode iz plinskih zdenaca od slabo prohodnih.50 20. 0.50 25. tijekom redovitog praćenja razine procjedne vode u zdencima.8. I-5 i G-3/1.50 14. propisati će se nova dinamika monitoringa.00 14 W5 25.12.00 19 B4 40.50 11.50 18. D-2/1. D-4/1.2011.7.59% 92. J-3.50 22. 11 DATUM POČETKA CRPLJENJA 12 DATUM ZAVRŠETKA CRPLJENJA PLINSK DUBINA r.

60.00 32. 30. 21.2011.00% 78.2011.00 40.10.68% 100.2011.50 10.07% 88.00 18.09.00 40.11.00 100.00 8.50 38. 05.10% 43. 14. 30.00 NEMA VODE 22. 03. 07.00 11.23% 11.00% 38.2011.11. 20.00% 30.09.08% 61.11% 17.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NEPROHODAN 28.00 33.00 15.2011.29% 63.11.2011. 08.2011.50 39.81% 20.2011.40 38.50 38.00 NEMA VODE 14.50 5.00% 100.66% 55.00% 20.12.11.53% 12. 23.2011.00 38.2011.00% 0.2011.2011.42% 37.09.00% 50. 11.50 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NEPROHODAN 12.11.2011.00% 46.50 18.34% stranica 312 od 348 .00 37.00 15.89% 83.00 7.12.2011.66% 21.79% 68.00% 100.33% 20.00% 13.00 37.89% 50.00 8.00 18.58% 34.50 NEPROHODAN 14.00% 23.08.00 41.24% 41.32% 28.00 43.00% 100.2011.2011.2011.2011.10.10.10.2011. 48.20 24.67% 77.09.50 8.42% 66.05% 65.10.00 8. 26.30 13.50 22. 6.20 NEPROHODAN NEPROHODAN 10.38% 30.00 16.00% 31. 14.00 38.00 43.00 6.11.2011. 14.2011.60% 84.2011.10.2011.2011.10.68% 24.00 NIJE CRPLJEN NEPROHODAN 14.2011.2011.00 4.30 NEPROHODAN 23.00% 0. 21.09.00 18.00 21.2011.10.00% 69.19% 56.50 20.49% 42.2011.00% 69.2011. 08.2011. 20.2011. 20.21% 88.11.50 NEPROHODAN 13. 23.00 26.09.12% 90.33% 23.50% 18.00 41.6 16.50 19.70 NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN 14.2011.46% 94.00 NIJE CRPLJEN 32.50 NIJE CRPLJEN NEPROHODAN 7.00 41.00 19.00 18.16% 35.11. 03.00 18.00 37.96% 85.75% 70.2011.00 81.09.00 12.59% 100.00% 03.00 37.12.50 35.42% 11.09. 17. 23.11.68% 46.2011.00 44.2011.00 NEPROHODAN 19.30% 53.2011.16% 100.80 10. 80.2011.00 15.11% 18.2011.00 40.60 41.00 36.09.00% 21.50 NEMA VODE 12.26% 67. 26. 20.00 37.00 18.33% 40.00% 10. 28.00% 100.09.24% 49. 4.12.2011. 0.00 86.00 10.5 9.00 NEPROHODAN 12.03% 26.77% 55. 23.11% 46.00 18.50 38.2011.80 NEMA VODE NEPROHODAN 20.23% 7.00 36.10.09.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.20 11.50 38.00% 75. 60.00 16.00 37.53% 73.12.22% 23. 02.2011.00 18.00 94.10.12.00% 31.50 38.00 33.50 NEMA VODE 19.09.10.00 91.00 neprohodan 0.00 18.2011. 23.00 40. 11.00 28.66% 51.00 NEPROHODAN 34.00 NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN 20.00% 68.50 19.2011.14. 03.00 38. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice PLINSKA LINIJA C 21 C1 22 C2 23 C3 24 C4 25 C5 PLINSKA LINIJA D 26 D1 27 D2 28 D2/1 29 D3 30 D3/1 31 D4 32 D4/1 33 D5 PLINSKA LINIJA E 34 E1 35 E2 36 E2/1 37 E3 38 E3/1 39 E4 40 E4/1 41 E5 PLINSKA LINIJA F 42 F1 43 F2 44 F2/1 45 F3 46 F3/1 47 F4 48 F5 PLINSKA LINIJA G 49 G1 50 G2 51 G2/3 52 G3 53 G3/1 54 G3/4 55 G4 56 G4/1 57 G5 PLINSKA LINIJA H 58 H1 59 H2 60 H2/3 61 H3 62 H3/4 63 H4 64 H5 PLINSKA LINIJA I 65 I1 66 I2 67 I3 68 I4 69 I5 70 I6 PLINSKA LINIJA J 71 J1 72 J2 73 J3 74 J4 75 J5 76 J6 PLINSKA LINIJA K 77 K1 78 K2 79 K3 80 K4 81 K5 82 K6 14. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.41% 62.11% 73.50 39.00 NIJE CRPLJEN 7.12.00 13. 03.09. 07.50 NIJE CRPLJEN 20.00 18.10.95% 24. 22. 43.50 39. 26.19% 64.68% 23.2011. 100.68% 71.00 NEPROHODAN NEPROHODAN 24.68% 75. 74.60 38.00 NEMA VODE 10.02% 95.74% 11.A.00% 97. 04. 21.00 NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN 16.50 15.2011. 30. 23.2011.00 6.50 38.16% 03.00 38. 30. 21.00 NEPROHODAN 12.05% 68.2011.00% 71.50 5.00 38.00 NEPROHODAN 11.00 38. 08.00 38.99% neprohodan 0.00 8.50 37.56% 70.00% 11.00% 03.2011. 22.11.00 20.11.00 38.2011.00 NEMA VODE 32.98% 50.50 9.21% 10.20 38.00 38.2011. 23.2011.70 41.10.00 NIJE CRPLJEN 14.09.50 20.50 19.2011.94% 21.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 31.84% 45.40 17.42% 40.2011.95% 48. 83.10.16% 38.00 12.00 26.00 76.10.2011.37% 90.12.00 39. 21. 26.44% neprohodan 0.32% 76. 07.00 53.00 NIJE CRPLJEN 12.11.56% 11. 23.00 38.2011.10.00 19.10. 05.00 27.00 11.00% 100.00 NEMA VODE NEPROHODAN 50.09.25% 16.10.00 neprohodan neprohodan 16.70% 22.00 21.11% 5.00 38.00 16.20 NEMA VODE NEPROHODAN 13.00 41.00 13.11.2011.00 NIJE CRPLJEN 8.09.2011. 02.98% 60.10.08.63% 63.09.03% 61.11.09.00 36.78% 23.50 19.00 14.79% 50.51% 41.2011.00 19.09.50 35. 03. 22.50 23.00 20.50 18.2011. 60.00 18.24% 27.2011.00 40.00 15. 08.08.09.00 NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN 9.00 42.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 69.00 19.50 10.00 NEMA VODE NEPROHODAN 10.2011.00 18.2011.50 8.00% 24.2011.05% 73.05% 36.2011.00 38.00 43.

2.00 8.50 PLINSKA LINIJA M 89 M1 17.50 12.12.97% 35.A. Oprema za snimanje plinskih cijevi mora biti u Ex izvedbi.A.50 9.90 85 L3 41.2011. Po nalogu Naručitelja. puknuća i slično.50 NEMA VODE NEPROHODAN NEPROHODAN 47.90 M2 M3 M4 M5 M6 90 M7 25. Hvatač kondenzata tipa 1 se izvodi sa stranica 313 od 348 .12. Održavanje padova plinskih linija Održavanje padova plinskih linija položenih na me uprekrivni sloj IZVO AČ je zadužen da kontinuirano održava padove plinskih linija položenih po površini (na me uprekrivni sloj) tako da je u njima omogućen nesmetan protok plina te da se u njima kontinuirano odvodi nakupljeni kondenzat.14.08. talozi. IZVO AČ mora dostaviti detaljan izvještaj o provedenim radovima snimanja u dva primjerka uz jedan primjerak digitalne snimke (CD ili DVD).00 10.98% 70. osigurano je snimanje 557 m' cijevi plinskih linija CCTV (Closed-circuit television) kamerom.14.2. mjestima na kojima su uočene anomalije. suženja poprečnog presjeka. Snimanje i Izvještaj moraju biti uskla eni s normom HRN EN 13508.45% 32. Snimanje mora biti izvršeno samohodnom kamerom sa širokokutnim objektivom i izvorom svjetlosti. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.50 29.70 84 L2 37.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.00 88 L6 25.11.A.50 8.2. Izvještaj mora sadržavati situaciju odlagališta s naznačenim snimljenim dionicama.2011.00 87 L5 37.00 45.29% 01.56% * prohodnost prema mjerenju od 22. fotografijama kritičnih dionica. ugradit će se dodatni hvatači kondenzata (Tip II) na mjestima konkavnih prijeloma. Razina procjedne vode je viša od 35% visine bušenja zdenca Razina procjedne vode je niža od 35% visine bušenja zdenca III.00 86 L4 41. 08.1:2006.00 NEMA VODE NEPROHODAN NEPROHODAN 48.14. odnosno u slučaju potrebe.10.78% NEPROHODAN NEMA VODE 21. kontra padovi. III.2. U zavisnosti od rezultata mjerenja profila kolektora. H. NEPROHODAN NEMA VODE 21. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice PLINSKA LINIJA L 83 L1 18.39% 22.73% 24. Održavanje padova plinskih linija u zaštitnom sloju Radovi održavanja padova plinskih linija koje su ugra ene u zaštitni sloj protiv smrzavanja obuhvaća jedno mjerenje (tijekom trajanja ugovora) uzdužnog pada cijevi (hidraulički profilometar ili CCTV inspekcija s mjeračem nagiba) na linijskim kolektorima kod kojih se uoči nakupljanje kondenzata (predvidivo krovni dio linija G. Održavanje odvajača kondenzata Odvajač kondenzata je dio plinske instalacije koji ima funkciju odvajanja kondenzat iz odlagališnog plina koji se nalazi u plinskoj instalaciji. I i J izme u plinskih glava zdenaca oznake 2 i 5).2011.

potrebna je sanacija ispod brtvenih slojeva. kosilicom i sl.A. stanja brtvi prirubničkih spojeva i slično s komentarima i prijedlozima mjera. razini kondenzata u "U" cijevi. Tip 2 se montira najčešće na plinsku liniju na mjestima ulegnuća. (1x mjesečno). Tip 3 se montira najčešće na konkavnim prijelomima plinske linije (na mjestima ulegnuća). U slučaju viška kondenzata. • Kontrola na eventualnu začepljenost ispusta (odvodnje) kondenzata. Tip 2 se izvodi s jednom dolaznom. IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju hvatača kondenazata. Kada se sumnja da slijeganja priključnog cjevovoda ili podloge odvajača kondenzata. b) zasićenost okolnog drenažnog šljunka sitnim česticama iz otpada. U slučajevima manjka kondezata u hvataču potrebno je istu doliti. U slučajevima propuštanja brtve na prirubničkom spoju. • Vizualna i provjera sapunicom stanja brtvi prirubničkih spojeva (1 x mjesečno). odajvajač gubi svoju osnovnu namjenu. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Radovi na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta u okolici odvajača kondenzata moraju se izvoditi krajnje pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja (ručna košnja). IZVO AČ je dužan održavati hvatač kondenzata u funkcionalnom stanju i provoditi sljedeće radove na upravljanju i održavanju hvatača kondenzata: • Vizualna provjera stanja (1 x mjesečno). stranica 314 od 348 . pretpostavka je: a) začepljenost odvoda ili okolice odvoda. jednom odlaznom plinskom cijevi i jednom ispusnom cijevi za kondenzat.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. s "U" cijevi i jednom ispusnom cijevi koja ispušta višak kondenzata u tijelo odlagališta. te hitno pristupiti sanaciji. montira se samo u slu ajevima kada zbog nedostatka prostora nije mogu e ugraditi tip 2 na svaku liniju posebno. potrebno je nivelirati podlogu ili priključni cjevovod. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice jednom dolaznom plinskom cijevi. • Provjera prisutnosti metana u neposrednoj okolici odvajača kondenzata (4 x godišnje). ili prolaza linije prema npr. koji spriječavaju normalno otjecanje kondenzata u tijelo deponije . montira se načešće na kraju plinske linije. U slučajevima fizičkog oštećenja (npr.14. s "U" cijevi. Prvo mjerenje koncentracije IZVO AČ mora provesti u roku od 1 mjesec od početka radova. U slučajevima viška vode i začepljenosti. Potrebna je sanacija odvoda kondenzata ispod brtvenih slojeva. Tip 3 se izvodi nekoliko dolazniz i isto toliko odlaznih odlaznih plinskih cijevi. • Pregled nivoa vode u odvajaču. (1x mjesečno). istu je potrebno zamjeniti.: vozilom.) potrebno je označiti navedeno mjesto.: ventilskom oknu ( na spoju plinske linije i glavnog kolektora). poduzimaju se sljedeće mjere.

Prvo mjerenje koncentracije IZVO AČ mora provesti u roku od 1 mjesec od početka radova. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III. • IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova u kojima se nalaze ventili plinskih linija s komentarima i prijedlozima mjera. stanju urednosti i slično.2.A.2. Održavanje šahtova u kojima se nalaze ventili plinskih linija Šaht s ventilom plinske linije je dio plinske instalacije koji ima funkciju reguliranja otvorenosti pojedine linije u slučaju radova izgradnje. • Održavati nalijepljene oznake (nazive) na šahovima u skladu s projektima (1× mjesečno). održavanja i upravljanja na pojedinoj liniji. Održavanje sabirnog okna kondenzata prije ulaza u mTEO Sabirno okno prije ulaza plinskih linija u ogra eni prostor plinske stanice je dio plinske instalacije koji ima funkciju odvajanja i sakupljanja kondenzata iz odlagališnog plina koji se nalazi u plinskoj instalaciji. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0"[vidi Prilog A. IZVO AČ je dužan provoditi sljedeće redovne održavanja sabirnog okna kondenzata: stranica 315 od 348 .2. savka tri mjeseca izvršiti pokretanje ručice ventila do potpunog otvaranja i zatavranja te izvijestiti o stanju (4× godišnje). • Vizualna i provjera sapunicom stanja brtvi prirubničkih spojeva (1 x mjesečno). • Održavati znakove upozorenja i opasnosti na i ispred šahtova čistima (1× mjesečno). koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta. Radovi na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta u okolici šahta moraju se izvoditi krajnje pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja (ručna košnja). IP13]. Unutar radijusa kruga od 2 m od vanjske površine šahtova s ventilima plinskih linija e Ex zona opasnosti "2". III. Obveza je IZVO AČA da održava sve prethodno izvedene šahtove u kojima se nalaze ventili kao i šahtove koje će izvesti IZVO AČ. • Provjera prisutnosti metana u šahtu i neposrednoj okolici šahta (4 x godišnje).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A.2. poklopca šahta. IZVO AČ je dužan provoditi sljedeće radove na upravljanju i održavanju svih izvedenih (trajnih i privremenih) šahtova u kojima se nalaze ventili plinskih linija: • Vizualna provjera stanja stijenki. • Minimalno dva puta godišnje očistiti unutrašnjost šahtova. • U koordinaciji s voditeljem mTEO. cijevi i ventila (1 x mjesečno).13. Razina kondenzata u oknu smije doseći maksimalno do vrha preljeva kondenzata.14. Izvijestiti o svim eventualnim uočenim nedostacima u šahtu (2× godišnje).14.A.12. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. • Održavanje šahtova izvana čistima (1× mjesečno).14.

O2 i CO2) na odzračnicima (2 x godišnje). Održavanje odzračnika me usloja Odzračnici plino-drenažnog me usloja služe za inspekciju stanja deponijskog plina u plinodrenažnom sloju. • Ispitivanje propusnosti spojeva odzračnika sapunicom (4 x godišnje).A.: vozilom. poklopca šahta. Radovi na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta u okolici sabirnog okna kondenzata IZVO AČ mora provoditi krajnje pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja (ručna košnja). • Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju sabirnog okna kondenzata s komentarima i prijedlozima mjera. naziva okna i slično (1 x mjesečno). • U slučaju oštećenja stijeki šahta. U slučajevima fizičkog oštećenja (npr.14.A. oznaka opasnosti.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.2. sastavu odlagališnog plina po odzračnicima (CH4. odzračnika.) IZVO AČ je dužan označiti navedeno mjesto. • Mjerenje sastava (CH4. oznaka opasnosti. (1x mjesečno).14. • Vizualna i provjera sapunicom stanja brtvi prirubničkih spojeva (1 x mjesečno). • Provjera prisutnosti CH4 u oknu i neposrednoj okolici okna kondenzata (4 x godišnje). • Kontrola na eventualnu začepljenost ispusta (odvodnje) kondenzata. • IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj s komentarima i prijedlozima mjera o stanju odzračnika. provjera stanja na mogućnost fizičkog oštećenja stijeki odzračnika. Odzračnici me usloja su vidljivi iznad razine pokrovnog brtvenog sloja i izvedeni su od PEHD-a. O2 i CO2) u volumnim postcima (%). poduzetim mjerama i slično. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • Vizualna provjera stanja na mogućnost fizičkog oštećenja stijeki okna. koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u oknu i neposrednoj okolici okna. te hitno pristupiti sanaciji. odzračnika. poklopca okna. oznaka odzračnika i slično (1 x mjesečno). kosilicom i sl. razini vode. III. Prvo mjerenje koncentracije IZVO AČ mora provesti u roku od 1 mjesec od početka radova. reguliranje (crpljenjem) maksimalno dozvoljenog nivoa (do vrha preljeva kondenzata). • Provjera prisutnosti metana na spojnim elementima odzračnika i u neposrednoj okolici odzračnika na spoju s okolnim tlom (4 x godišnje). 30 minuta nakon otvaranja i 2 sata nakon otvaranja (2 x godišnje). IZVO AČ je dužan provoditi sljedeće radove na održavnju i upravljanju odzračnicima me usloja: • Vizualana provjera stanja elemenata odzračnika. • Mjerenje temperature odlagališnog plina na odzračnicima (2 x godišnje). (1x mjesečno).14. Nakupljeni kondenzat je potrebno redovito crpiti. oznaka upozorenja. naziva šahta Izvo ač je dužan izvršiti popravak.2. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. temperaturi odlagališnog plina. oznaka upozorenja. Prvo mjerenje koncentracije IZVO AČ mora provesti u roku od 1 mjesec od početka radova. stranica 316 od 348 . • Mjerenje tlaka i protoka odlagališnog plina pri otvorenom ispuštanju deponijskog plina na odzračnicima u intervalu 5 minuta nakon otvaranja. • Pregled nivoa vode kondenzata u oknu.

UPRAVLJANJE III.A. • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. Institut gra evinarstva Hrvatske. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1..14. broj projekta 81010-264/11 iz srpnja 2011. Zagreb.14. Obveza je IZVO AČA da održava sve prethodno izvedene odzračnike kao i odzračnike koje će izvesti IZVO AČ.2. 5 i 6 – revizija B zatvorenog sustava odvodnje.d. iz svibnja 2008.1. odnosno da li je potrebno popraviti brtveni sustav u okolici odzračnika. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice mjerenjima tlaka i protoka odlagališnog plina u intervalu 5 minuta nakon otvaranja. Radove na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta u okolici privremenog otplinjavanja IZVO AČ mora izvoditi krajnje pažljivo (ručno). • Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god.3.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA III. [IP2]. III. Broj projekta: 24-10067/07 – Revizija B. III. 2 i 3.A. Mjerenjem koncentracije metana volumnim postocima uz odzrčnik se ustanovljuje da li je došlo do propuštanja. ožujak 2000 [GP1]. pri čemu su PEHD glave zdenaca vidljive iznad razine pokrovnog brtvenog sloja. 5 i 6.14. god. Upravljanje sustavom otplinjavanja Plinski zdenci izvedeni su u tijelu otpada.A.d. 30 minuta nakon otvaranja i 2 sata nakon otvaranja odzračnika s time da se mjerenja provode s otvorenim odzračnikom.14. bermi i plinskog sustava .3. • Program crpljenja vode iz plinskih zdenaca i eventualna izvedba dodatnih zdenaca na plohama 1. Institut gra evinarstva Hrvatske.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.) [IDIP2].Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.3. Zavod za ekološki inženjering.3. prioritetno vo enje u području maksimalne stranica 317 od 348 . • Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.14.. [IDIP8].1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi upravljanja sustavom otplinjavanja su dani u dokumentaciji. Izvo ač je dužan provoditi sljedeće radove na upravljanju glavama plinskih zdenaca: • Optimalno podešavanje i upravljanje kompletnog plinskog sustava što uključuje održavanje podtlaka u plinskoj mreži. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Institut IGH d. Zahtjevi oupravljanja sustavom otplinjavanja odlagališta su dani u poglavlju IV dokumentacije [IDIP8].A.

tada treba povećati usisni podtlak na predmetnoj liniji. da se u plinskoj glavi ostvari podtlak. otvorenosti plinskih ventila (u %). vrši se usporedba svakog mjerenja sa prethodnim izmjerama i na temelju tih podataka vrši se regulacija ventila svake plinske glave. %. %. koncentracija CH4 je viša od 55 vol. Važno je da se ne dozvoli porast tlaka u sondi (pritisak plina). temperaturi odlagališnog plina. • 15% ako je u plinskoj glavi tlak. Radovi na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta u okolici plinskih sondi moraju se izvoditi krajnje pažljivo (ručno). i to za : • 5% ako je u plinskoj glavi tlak. te da se svaka plinska glava regulira prema specifičnostima područja u kojem se nalazi. % i 25 vol. • Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj s komentarima i prijedlozima mjera o stanju plinskih zdenaca. te ga se analizira s prijenosnim analizatorom. odnosno da li je potrebno popraviti brtveni sustav u okolici plinskog zdenca. O2 i CO2) u plinskom zdencu. razini procjedne vode i slično. koncentracija CH4 je viša od 45 vol. Ako je koncentracija CH4 izm u 30 vol. a koncentracija O2 nije viša od 3% tada ventil na plinskoj glavi treba zatvoriti na 5% otvorenosti ventila. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice sigumosti uključujući zaštitu zdravlja ljudi i okoliša te optimalnu proizvodnju električne energije.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. odnosno potpuno otvoriti za vrijednosti koncentracije CH4 veće od 40 %. • 10% ako je u plinskoj glavi tlak. sastavu odlagališnog plina po zdencima (CH4. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. %. O2 i CO2) u volumnim postcima (%). Regulacijski ventili se podešavaju na temelju mjerenja koncentracije (CH4. koncentracija CH4 je viša od 30 vol.14. ventil treba otvoriti toliko. Nakon analize plina.A. % . Mjerenjem se ustanovljuje da li je došlo do propuštanja. Izvo ač treba bilježiti u dnevnik (karticu) svakog zdenca. Ukoliko se ispred ventila plinske glave izmjeri tlak (pritisak plina). a ventil se otvara postepeno. Nakon izvršenog mjerenja. % ventil potrebno potpuno zatvoriti. pri čemu je za vrijednosti koncentracija CH4 manje od 30 vol. • na plinskoj glavi se uočava vidljivo oštećenje. ili po potrebi sanirati plinsku liniju. Pri regulaciji plinske mreže uzima se uzorak plina iz plinske glave. Ventil na plinskoj glavi treba zatvoriti (0% otvorenosti) ako je: • koncentracija metana niža od 25 vol. % i koncentracija O2 je viša od 3%. tlaka i temperature na plinskom zdencu. Ukoliko je u plinskoj glavi evidentiran tlak (pritisak plina) i koncentracija CH4 je viša od 30 vol. Svaka glava plinskog zdenac je opremljena sa ventilom i dva mjernina mjesta i to prije ventila i nakon ventila. • koncentracija O2 je viša od 6%. %. mjeri se tlak (podtlak) u plinskoj glavi i plinskom cjevovodu na kojega je priključena glava. tlaku odlagališnog plina. stranica 318 od 348 . Svako mjerenju sastava odlagališnog plina.

2. III. koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u oknu i neposrednoj okolici okna. IZVO AČ je dužan provoditi sljedeće radove na upravljanju sustavom privremenog otplinjavanja: • Optimalno podešavanje i upravljanje kompletnog plinskog sustava što uključuje održavanje podtlaka u plinskoj mreži.14.3. razini kondenzata u "U" cijevi.2.3.4.A.A. temperaturi odlagališnog plina. stanju urednosti i slično.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Upravljanje sabirnim oknom kondenzata prije ulaza u mTEO Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju sabirnog okna kondenzata s komentarima i prijedlozima mjera.2.3. Upravljanje odzračnicima me usloja IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj s komentarima i prijedlozima mjera o stanju odzračnika. Upravljanje šahtovima s ventilima plinskih linija IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova u kojima se nalaze ventili plinskih linija s komentarima i prijedlozima mjera.3.A. sastavu odlagališnog plina po odzračnicima (CH4.3. prioritetno vo enje u području maksimalne sigumosti uključujući zaštitu zdravlja ljudi i okoliša te optimalnu proizvodnju električne energije.14. razini vode.3. III. sastavu odlagališnog plina po zdencima (CH4.A. stanja brtvi prirubničkih spojeva i slično s komentarima i prijedlozima mjera. mjerenjima tlaka i protoka odlagališnog plina u intervalu 5 minuta nakon otvaranja. Upravljanje sustavom privremenog otplinjavanja Privremeno otplinjavanje se izvodi ukopavanjem plino-drenažnog cjevovoda u rovove koji su smješteni u tijelu odlagališta. temperaturi odlagališnog plina.2. poduzetim mjerama i slično. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III. • Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj s komentarima i prijedlozima mjera o stanju izvedenog privremenog otplinjavanja. III. Upravljanje odvajačima kondenzata IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju hvatača kondenazata.6.A.14. O2 i CO2) u volumnim postcima (%).14. otvorenosti plinskih ventila (u %). stranica 319 od 348 . tlaku odlagališnog plina i slično.2. Glave zdenaca privremenog otplinjavanja se nalaze na pokosima neprekrivenog dijela tijela odlagališta. 30 minuta nakon otvaranja i 2 sata nakon otvaranja odzračnika i slično. III. koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.14.2.5.14. O2 i CO2) u volumnim postcima (%).

Izvještaji Izvo ača Obveza je IZVO AČA da putem Mjesečnih izvještaja obavještava o stanju gra enja i radova održavanja. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III. 31/80 i 53/84) • Zakon o zaštiti od požara (NN 58/93.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A.4.A. pročišćeni tekst ne vrijedi čl.14.14. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.4.1 POPIS ZAKONA I PROPISA Izvo ač se mora pridržavati svih navedenih propisa prilikom izrade procedura i elaborata te prilikom izvo enja radova: Zakoni: • Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07) • Zakon o državnom inspektoratu (NN 76/99 i 129/05) • Zakon o eksplozivnim tvarima (NN 178/04) • Zakon o energiji (NN 68/01.A. 29) Pravilnici i uredbe: stranica 320 od 348 . 94/96.14.3. 158/03. 177/03 i 70/05) • Zakon o vodama (NN 107/95 i 150/05) • Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96. III. 33/05 i 107/07) • Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07) • Zakon o zaštiti prirode (NN 70/05) • Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07) • Zakon o zaštiti zraka (NN 178/04) • Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 1/97. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. 177/04 i 76/07) • Zakon o inspekciji rada (NN 59/96 i 94/96) • Zakon o javnim cestama (NN 180/04 i 138/06) • Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 158/03) • Zakon o otpadu (NN 178/04 i 111/06) • Zakon o otrovima (NN 27/99 i 55/99) • Zakon o poljoprivredi (NN 66/01 i 83/02) • Zakon o preuzimanju zakona o standardizaciji koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički Zakon (NN 53/91) • Zakon o prostornom ure enju i gradnji (NN 76/07) • Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 27/99 i 82/07) • Zakon o šumama (NN 140/05 i 82/06) • Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 158/03 i 79/07) • Zakon o telekomunikacijama (NN 122/03. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA III.7. Primjer tjednog Izvještaja upravljanja plinskim poljem je dan u prilogu D sveska III. 114/03 i 100/04) • Zakon o zaštiti od buke (NN 20/03) • Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN 14/78.14.A.2.

A. ispravama o sukladnosti i označavanju gra evnih proizvoda (NN 1/05) Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu od buke u radnim prostorijama (Sl. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Opći pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu (Sl. 36/56.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 28/47. 27/67. te sadržaju i načinu izdavanja isprava (NN 52/84) Pravilnik o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije. NN 56/83 i 59/96) Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 123/05) Pravilnik o osiguranju smještaja.14. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. 114/02 i 126/03) Pravilnik o listi strojeva i ure aja s povećanim opasnostima (NN 47/02) Pravilnik o maksimalno dopustivim koncentracijama štetnih tvari u atmosferi radnih prostorija i prostora i o biološko graničnim vrijednostima (NN 92/93) Pravilnik o mjerama i normativima zaštite na radu na oru u za rad (Sl. NN 19/83 i 59/96) Popis hrvatskih normi za primjenu Pravilnika o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 141/06) Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera zaštite od buke (NN 91/07) Pravilnik o dozvoli za miniranje (NN 57/06 i 21/07) Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i ure aja s povećanim opasnostima (NN 114/02. prehrane i prijevoza radnika koji obavljaju poslove na privremenim radilištima izvan sjedišta organizacije odnosno poslodavca (NN 7/87) Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84) Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN 56/83) Pravilnik o sadržaju plana ure enja privremenih i zajedničkih privremenih gradilišta (NN 45/84) Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 29/05) Pravilnik o sredstvima osobne zaštite na radu i osobnoj zaštitnoj opremi (Sl. instalacija i ure aja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06 i 106/07) Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja. 18/67. instalacija i ure aja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06) Pravilnik o najvišim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti. 15/65. list 35/69 i 21/71) Pravilnik o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme (NN 106/07) stranica 321 od 348 . opreme. list 16/47. opreme. 56/71. list 29/71) Pravilnik o opremi i postupku za pružanje prve pomoći i o organiziranju službe spašavanja u slučaju nezgode na radu (Sl. 131/02 i 126/03) Pravilnik o izradi procjene opasnosti (NN 48/97. list 18/91) Pravilnik o mjerama zaštite na radu na oru u za rad (Sl. 35/69. list 29/71) Pravilnik o načinu ispitivanja odre enih sredstava za rad i radne okoline. dezinsekcije i deratizacije (NN 35/07) Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledavanju postrojenja. list 21/71. 52/57. 21/71.

B2.826 Električne instalacije zgrada. A9.771 Električne instalacije zgrada.730 Električne instalacije zgrada. E0. 45/68.112 za priključnice po objektu • HRN N. B2. A0. 220 za vodiče izolirane termoplastičnim masama P. Zaštita od električnog udara • HRN N. list 42/68.101 za instalacijske kutije • HRN N. 310 za instalacione sklopke • HRN N. E1. Uzemljenje i zaštitni vodiči • HRN N. E3. A5. list 62/73 i NN 59/96) Pravilnik o tehničkim propisima o gromobranima (Sl. PP41 i PP41-A) • HRN N. Prostorije s kadom ili tušem • HRN N.742 Električne instalacije zgrada. B2.14. list 13/68 i NN 55/96) Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06) Pravilnik o utvr ivanju opće i posebne zdravstvene sposobnosti radnika i sposobnosti radnika za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada (NN 3/084 i 55/85) Pravilnik o uvjetima za osposobljavanje radnika za rad na siguran način (NN 114/02 i 126/03) Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku izdavanja gra evinskih dozvola i u tehničkim pregledima izgra enih objekata (NN 48/97) Pravilnik o zaštiti na radu pri korištenju električne energije (NN 9/87) Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN 42/05) Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86) Pravilnik o zaštiti na radu u gra evinarstvu (Sl.743 Električne instalacije zgrada.752 Električni razvod. C5. E1. B2. Nadstrujna zaštita • HRN N. E1. B2. PP00-A. Termini i definicije • HRN N. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.001 Klasifikacija elektronskih i električnih ure aja s obzirom na zaštitu od električnog udara • HRN N.070 Stupnjevi zaštite električne opreme ostvarene pomoću zaštitnih kućišta • HRN N. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • • • • • • • • • • • • • • Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (NN 53/88) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta (Sl. list 98/49) Uredba o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (NN 140/97) Norme: • HRN N.A. P/F i PP • HRN N. B2.741 Električne instalacije zgrada. opreme u razdjelnicima pomoću zaštitnih kućišta • HRN N. Zaštita od toplinskog učinka • HRN N.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. B2.920 zaštita el. 220 za kabele od 1 kV nazivnog napona izolirane termoplastičnim masama (PP00.754 Električne instalacije zgrada. C3.008 za instalacijske cijevi • HRN N. B2. NN 19/83 i 59/96) Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (NN 6/84 i 42/05) Pravilnik o zaštitnim mjerama pri rukovanju eksplozivom i miniranju u rudnicima i kamenolomima kao i pri drugim radovima (Sl. trajno dozvoljene struje • HRN N. 310 za instalacione automatske osigurače stranica 322 od 348 . Opće karakteristike i klasifikacija • HRN N.

010 Elektroenergetika. L5. C9. E3.205 za osigurače HRN N. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • • • • • • • • • • • • • • • • • HRN N. 211 za niskonaponske osigurače za primjenu u domaćinstvu i slične svrhe HRN N.620 za jednofazne priključnice HRN N.624 za trofazne priključnice HRN N.A.C0. norme i preporuke za pojedine vrste radova specificirane u tehničkim uvjetima gra enja stranica 323 od 348 . motornozaštitne sklopke i sklopnike IEC 292-1. 210 za svjetiljke sa fluorescentnim cijevima HRN N. E5. 501 za priključni pribor uza industrijske svrhe HRN N. Označavanje izoliranih vodiča i kabela HRN N.100 Dnevna i električna rasvjeta prostorija u zgradama IEC 15701 IEC 158-1 za grebenaste sklopke.C0. E3. E3. 110 za svjetiljke za sijalice sa užarenim vlaknom HRN N.006 Elektroenergetika.14. N6.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. E5. 292-2. 500 za priključnice 10/16 A HRN N. L5. 408 Ostali važeći standardi. E3. 210 za niskonaponske osigurače velike prekidne moći HRN N. Boje za označavanje i sustavi označavanja žila kabela i izoliranih vodiča za napone do 1000V HRN U.179 za zaštitno uzemljenje HRN N. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. E5.

Izvo ač ne neplaćuje posebno već ih mora ukalkulirati u jedinične cijene izvo enja radova sanacije plinskog sustava (plohe 1 – 3). Izvo ač mora organizirati odgovarajuću službu i imenovati odgovornu osobu. Tehnička rješenja su odabrana sukladno navedenim zakonim i propisima. Za provedbu i nadzor navedenih mjera zaštite na radu. Norme i preporuke za pojedine vrste radova posebno su specificirane u tehničkim uvjetima gra enja. potrebno je unijeti u gra evinski dnevnik te o tome obavijestiti Nadzornog inženjera.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Prije početka izvo enja radova. 94/96. Izvo ač je dužan izraditi Elaborat zaštite na radu koji mora biti uskla en sa zakonskim propisima i dokumentima propisanima od strane poduzeća koje upravlja odlagalištem (u daljnjem tekstu: Korisnik). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. 114/03 i 100/04) daje se prikaz tehničkih mjera i rješenja za primjenu pravila zaštite na radu prilikom provedbe radova na sanaciji plinskog sustava odlagališta otpada Prudinec – Jakuševec (plohe 1 – 3).A.14. stranica 324 od 348 . Provo enje mjera zaštite na radu te nabavku i uporabu sve potrebne opreme i materijala. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Općenito Sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu (NN 59/96. u nastavku opisanih mjera. Svaku izvanrednu situaciju koja se odnosi na primjenu.

ure enje i poboljšanje zaštite na radu u skladu s propisima i odredbama pravilnika o zaštiti na radu. osoblja. • zaštitu od buke. • redovito provoditi preglede i probe radne opreme i strojeva. • redovito provoditi zdravstvene preglede radnika. • kontrolom postići da se navedeni zahtjevi i poštuju. instalacije. • izvoditi radove po izvedbenim projektima. • zaštitu od požara. • ugra ivati materijale. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Opći zahtjevi zaštite na radu U skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (NN 59/96. Zaštita na radu se primjenjuje na tri područja: • prilikom projektiranja gra evine. Prilikom gradnje gra evine i izvo enja sanacijskih radova. • prilikom korištenja gra evine. stranica 325 od 348 . • provoditi ispitivanja u uvjetima radnog okoliša. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. • uštedu energije i toplinsku zaštitu i • zaštitu okoliša. • sigurnost u korištenju. poštuju normative. stručnom i radnom osposobljenošću koriste propisane sigurnosne mjere i opremu.14. naprava. Zaštita na radu je postignuta ukoliko radnici i sve drugo osoblje provode sve sigurnosne mjere. Prilikom projektiranja gra evine treba uvažavati bitne zahtjeve za gra evinu koji se odnose na: • zaštitu zdravlja ljudi i zaštitu okoliša. opreme te materijala. Prilikom korištenja gra evine Korisnik i Izvo ač radova su dužni: • svake godine izraditi plan zaštite na radu. naprave i opremu čija kvaliteta je dokumentirana s atestima ili certifikatima kvalitete.A. prometa. po tehničkim propisima. 114/03 i 100/04) potrebno je odrediti mjere za sigurno izvo enje aktivnosti na odlagalištu otpada Jakuševec prilikom provedbe radova na sanaciji sustava otplinjavanja (plohe 1 – 3). Korisnik i Izvo ač radova su dužni: • pravovremeno učiniti sve potrebno za sigurnost radnika. susjednih objekata te za sigurnost samog objekta i radova. • mehaničku otpornost i stabilnost. • o svim pregledima napraviti zapisnike i sačuvati ih. standardima i normativima koji važe za gradnju i sanaciju takve vrste objekata. standarde i tehničke propise te s odgovarajućom pažnjom. • osigurati osobna zaštitna sredstava i opremu. 94/96. s kojim se osigurava redovito izvo enje.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. • prilikom gradnje gra evine.

• mjere i sredstva protupožarne zaštite na gradilištu. istovarivanja i odlaganja raznih vrsta gra evnog materijala i teških predmeta. Pomoćne pogone na gradilištu. atmosferskog pritiska. visoke i niske temperature. Izvo enje radova na gradilištu smije se otpočeti tek kada je gradilište ure eno prema navedenim odredbama. ure aji. kada se ne upotrebljavaju. putevi i sl. ure enje i održavanje sanitarnih čvorova na gradilištu. odnosno. Ako su pomoćni pogoni na gradilištima izra eni u cjelini ili djelomično od zapaljivog materijala. prehrane. odnosno za izvo enje sanacijskih radova na gradilištu.). moraju se na gradilištu poduzeti potrebne mjere za zaštitu od požara. • način zaštite od pada s visine ili u dubinu. Na mjestima na kojima ne postoji mogućnost za uskladištenje gra evnog materijala u potrebnim količinama. moraju.14. buke i vibracija. vlage. postrojenja i oprema potrebni za izgradnju objekta. • odre ivanje radnih mjesta na kojima postoji povećana opasnost po život i zdravlje radnika kao i vrste i količine potrebnih osobnih zaštitnih sredstava odnosno zaštitne opreme. eksplozije stranica 326 od 348 . • organiziranje smještaja. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. • izgradnja.2 MJERE ZAŠTITE NA RADU ZA VRIJEME IZGRADNJE Gradilište mora biti ure eno tako da je omogućeno nesmetano i sigurno izvo enje svih radova na gradilištu. prašine. prašina. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III. • ure enje električnih instalacija za pogon i osvjetljenje na pojedinim mjestima na gradilištu. • odre ivanje mjesta. para.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. utovarivanja. gdje može nastati vatra i sl. prijevoza radnika na gradilište i s gradilišta. kao tesarske. dozvoljeno je dopremanje materijala samo u količinama koje se mogu složiti bez zakrčivanja prilaza i prolaza i bez opasnosti od rušenja. Tako er se moraju predvidjeti i osigurati odgovarajuće mjere zaštite na radu radnika koji rade u tim pogonima. • način obilježavanja odnosno osiguravanja opasnih mjesta i ugroženih prostora na gradilištu (opasne zone). • ure enje i održavanje prometnica prema okolini (prolazi. stolarske. • druge nužne mjere za zaštitu osoba na radu. bravarske i druge radionice. O ure enju gradilišta i radu na istome Izvo ač radova sastavlja poseban Elaborat koji u pogledu zaštite na radu obuhvaća slijedeće mjere: • osiguranje granica gradilišta prema okolini. prostora i načina razmještaja i uskladištenje gra evnog materijala.14. Da bi bili osigurani odgovarajući radni uvjeti u zatvorenim radnim prostorijama. moraju se poduzeti zaštitne mjere radi smanjenja štetnog djelovanja: plinova i pare..A. • način prijevoza. otrova. • organiziranje prve pomoći na gradilištu. prijelazi. treba obavezno smjestiti izvan opasnih zona na gradilištu. • način rada na mjestima gdje se pojavljuju štetni plinovi. Sav materijal. shodno postojećim propisima. • izgradnju i ure enje prostora za čuvanje opasnog materijala.A.4. • odre ivanje vrste i smještaja gra evinskih strojeva i postrojenja i odgovarajuća osiguranja s obzirom na lokaciju gradilišta. biti složeni tako da je omogućen lak pregled i nesmetano njihovo ručno ili mehanizirano uzimanje bez opasnosti od rušenja i slično.

A. atmosferskim ili drugim utjecajima. Na gradilištu se mora organizirati odgovarajuća efikasna služba prve pomoći za provo enje hitne intervencije pri ozljedama radnika na radu. Uputstva za liječnika: Simptomatsko liječenje! stranica 327 od 348 . Pri otvaranju gradilišta moraju se još prije početka gra evinskih radova osigurati higijensko-sanitarni ure aji: zahodi. Tijekom rada na odlagalištu otpada. Metan (CH4) Plin lakši od zraka. Opasan za zdravlje pošto prilikom ispuštanja postoji opasnost od gušenja zbog nedostatka kisika. opasnosti pri kretanju na radu. Simptomi trovanja su pospanost.14. Zavisno od stupnja opasnosti. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice plinova. prašine. ptica. gubitak svijesti. Mogućnost kontakta s opasnim tvarima odnosi se na pojavu opasnih i agresivnih plinova. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. opasnosti od električne struje te ostali nepovoljni faktori radne okoline. namjestiti je u udoban položaj i raskopčati tijesnu odjeću. unesrećenu osobu je potrebno okrenuti u stabilni bočni položaj (posebno važno kod transporta). ugljikovog dioksida (CO2). prostorije za boravak radnika za vrijeme vremenskih nepogoda u tijeku rada i za sušenje mokre odjeće i drugo u skladu s postojećim propisima o zaštiti na radu. Izvo ač svojim općim aktom odre uje mjere zaštite na radu za osiguranje potrebnih radnih uvjeta i predvi a korištenje odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava odnosno opreme pri provo enju tih radova. procjednih voda. odnosno prilikom rada na odlagalištu otpada. goriv i eksplozivan pri koncentraciji od 5 – 15% u zraku. uvjeta za smještaj ozlije enih radnika i drugo. sumporvodika (H2S) itd. instalacije za pitku vodu. na gradilištu se moraju osigurati potrebna sanitarna i druga sredstva i odgovarajuće stručno osoblje za pružanje prve pomoći.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. radnici i drugo osoblje mogu doći u dodir s nizom opasnih tvari koje mogu ugroziti zdravlje i život radnika. U slučaju teškoća pri disanju potrebno je pružiti umjetno disanje i osigurati dodatni kisik. Za radove koji se provode u slobodnom prostoru pod nepovoljnim klimatskim. bez mirisa. broja radnika. osjećaj slabosti. radnici i drugo osoblje susreću se s opasnostima i štetnostima kao što su mehanički izvori opasnosti. Plinovi se javljaju u različitim omjerima što ovisi o starosti i sastavu otpada. i njihovog svo enja na granice dopuštene postojećim propisima o zaštiti na radu. kao i ostalih štetnosti. Prva pomoć: Unesrećenu osobu treba prenijeti na svježi zrak. Ako postoji opasnost od gubitka svijesti. svih vrsta zračenja. Utjecaj odlagališnog plina Radovi na sanaciji plinskog sustava će se odvijati pod utjecajem odlagališnog plina koji se sastoji od mješavine plinova: metana (CH4). Tako er prilikom sanacijskih radova. insekata i glodavaca te samog otpada i zaga enog tla. odnosno standardima. lokacije gradilišta i njegove udaljenosti od zdravstvenih ustanova. umivaonici.

bezbojan je. opća slabost. ako je moguće. Simptomi trovanja su glavobolja. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. okna i sl.) u blizini požara potrebno je hladiti s raspršenim vodnim mlazovima i.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A. u suprotnom postoji mogućnost velikih eksplozija. bez mirisa. Mjere za spriječavanje požara i eksplozija posredno štite i zrak. U slučaju teškoća pri disanju potrebno je pružiti umjetno disanje i osigurati dodatni kisik. ne gori i nije eksplozivan u zraku. okna i sl. U zraku je prisutan s 0. U većim koncentracijama je bez mirisa. cjevovode. Kod manjih koncentracija nastupaju poremećaji centralnog živčanog sustava. Ugljikov dioksid sam po sebi nije otrovan. Opasnost za vode i vodne organizme: U vodi nije topljiv te na vodne organizme nema posebnih utjecaja.05 u tež. ali prilikom ispuštanja postoji opasnost od gušenja zbog nedostatka kisika. Opasnost za zrak: Pridonosi globalnom zagrijavanju i štetan je za atmosferu.000 -150. rezervoare. slabost.). itd. Prva pomoć: Unesrećenu osobu treba prenijeti na svježi zrak. ugradnjom prekrivnog brtvenog sustava. razdražljivost.% (0. Upotrebljava se za gašenje manjih požara (s ručnim ili prijevoznim aparatima na CO2). poremećaji vida. Posude (metalne posude. koji može završiti sa smrću. Manji požari sa gase prahom. teško disanje.000 ppm (12-15 vol %) uzrokuje gubitak svijesti kroz nekoliko minuta.14.). Sumporovodik H2S Plin teži od zraka. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Mjere u slučaju požara: Osnovno je spriječiti ispuštanje metana (zatrpavanjem inertnim materijalom). iako ga biljke koriste za asimilaciju. što prije ih maknuti iz opasnih područja. Posebno je opasan u zatvorenim prostorima u kojima nije osigurano odgovarajuće prozračivanje (jame. Emisija metana se regulira dnevnim prekrivanjem otpada. šumovi u ušima. stranica 328 od 348 .000 ppm uzrokuje za 100% intenzivnije disanje. jako otrovan plin s izraženim mirisom gnjilih jaja. Opasnost za vode i vodne organizme: U vodi je slabo topiv (3. Mjere u slučaju požara: Ugljikov dioksid ne gori. zato se skuplja iznad vodnih površina i predstavlja veliku opasnost za osobe i organizme koji se zadržavaju iznad vode. Zbog razrje ivanja rastopljenog kisika tj. • koncentracija 50. Efekti povećanja koncentracije CO2 su: • koncentracija 30. namjestiti je u udoban položaj i raskopčati tijesnu odjeću. Ugljikov dioksid (CO2) Plin teži od zraka.03 vol. Posebno je opasan u zatvorenim prostorima u kojima nije osigurano odgovarajuće prozračivanje (jame. • koncentracija 120. grčevi i prestanak disanja. izgradnjom sustava otplinjavanja i kontroliranim ispuštanjem prikupljenog metana preko biofiltera. dok je za veće požare potrebno koristiti raspršenu vodu.000 ppm uzrokuje za 300% intenzivnije disanje. intenzivniji puls. Opasnost za zrak: Prekomjerne količine koje se danas ispuštaju pridonose globalnom zagrijavanju i štetne su za atmosferu.36 g/l pri 0° C). Čovjek se brzo privikava na miris H2S i zato ga više ne primjećuje što je jedan od mogućih uzroka smrtnog slučaja. %). smanjivanja parcijalnog tlaka kisika u vodi ugrožava ribe i planktone (ako do e u vodu). dok kod većih nastupa gubitak svijesti i smrt.

Ima reduktivna svojstva. gubitak ravnoteže. Transport se vrši u ležećem položaju (kod umjetnog disanja može i u polusjedećem). S ovim opasnostima uglavnom se susreću rukovatelji gra evinskih strojeva te su za sigurnost radnika najbitnija pravila rada na siguran način za rukovanje i održavanje gra evinskih strojeva. Malo veće koncentracije draže gornje dišne puteve. kompaktori. Približno jak otrov kao HCN. Kod 30 minutnog izlaganja H2S sa koncentracijom od 500 ppm javlja se glavobolja. Opasnost zbog kemijskih reakcija: H2S reagira s velikim brojem metala i pri tome tvori metalne sulfide. kao posljedica gibanja rotirajućih djelova ručnih i priručnih mehaniziranih alata.A. Ako postoji opasnost gubitka svijesti. razdražljivost. dozeri. Mehaničkim izvorima opasnosti. bageri. namjestiti je u udoban položaj i raskopčati tijesnu odjeću. Prva pomoć: Unesrećenu osobu treba prenijeti na svježi zrak. stranica 329 od 348 . odmičemo s ugroženog područja. kamioni za dovoz otpada. a za planktone 1 mg/l. gubitak tjelesne težine. Tlačne posude. kiperi. itd. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Djeluje kao prigušivač ili dražljivac. itd. Kod još većih koncentracija nastupa trenutna smrt. Opasnost za vode i vodne organizme: H2S se razmjerno dobro topi u vodi. Niske koncentracije (20150 ppm) draže oči. planktone i alge. U slučaju teškoća pri disanju potrebno je pružiti umjetno disanje i osigurati dodatni kisik. Mjere u slučaju požara: Male požare gasimo s aparatima na prah ili CO2. proljev. S gašenjem možemo početi tek nakon što zaustavimo izlaženje gorljivog plina Pri izgaranju nastaje SO2. kod većih stimulativno. H2S je otrovan za ribe. koje se nalaze u vlazi sluznica (stvara se alkalni Na2S). Mehanički izvori opasnosti Mehanički izvori opasnosti su najviše posljedica gibanja rotirajućih ili pomičnih dijelova vozila za dopremu materijala ili otpada (demperi. Nadražljivost H2S je posljedica reakcije sa alkalijama. probavne teškoće. susreću se svi monteri. Odmah treba pozvati liječnika. maglen pogled. Efekti na živčani sustav su sljedeći: kod visokih koncentracija je djelovanje depresivno. Ozlije eni se ne smije podhladiti. osjetljivost na svjetlost.). odnosno gra evinskih strojeva (drobilice.14. itd. Zrak iznad vodnih rastopina može sadržavati eksplozivnu koncentraciju (4 – 46% u zraku) te se osjeća jak miris po gnjilim jajima.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Granica otrovnosti za ribe iznosi 0. Česta izloženost nižim koncentracijama H2S izaziva konjuktivitis. suzenje i trganje u očima. kod jako velikih koncentracija nastupa blokada centra za disanje. vrtoglavica. posude hladimo s raspršenom vodom. Opasnost za zrak: Plin u tekućem stanju na zraku brzo isparava. Koncentracija 800-1000 ppm uzrokuje smrt poslije 30 minutnog izlaganja.). ručni alati. Može se pojaviti i bronhitis ili bronhopneumonija. Ako efekt traje duže vremena može nastupiti plućni edem. pri čemu nastaju otrovni i eksplozivni oblaci koji se šire u okolicu.86 mg/l. u kojima se nalazi H2S. postaje neupotrebljiva (otrovna). Ako to nije moguće. Ako prodre u plitku vodu. zato ne smije doći u kontakt s oksidantima. utovarivači. ozlije enog treba postaviti u stabilni bočni položaj. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. opću slabost. podizači. Kod većih koncentracija počinju prevladavati učinci na živčani sustav.

• poseban otpad industrijskog porijekla. dempera ili kipera. • opasnost od urušavanja zemlje. odnosno nekontroliranog pada dijelova otpada prilikom istovara s kamiona. Karakteristične opasnosti su poslijedica djelovanja buke i vibracija gra evinskih strojeva te će i mjere biti usmjerene smanjenju njihovog štetnog djelovanja. Opasnosti pri kretanju na radu Pod opasnostima pri kretanju na radu svrstavaju se slijedeće opasnosti: • opasnost od urušavanja prilikom iskopavanja starog otpada. • opasnost od kretanja po putevima s nedovoljnim slobodnim prostorom.14. • opasnost od pada dijelova s postrojenja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. trovanje i slične štetne posljedice). jama ili slično ili padom materijala na radnika. Ostali nepovoljni faktori radne okoline Na odlagalištu otpada Jakuševec je odlagaln i još se odlaže komunalni otpad koji je heterogenog sastava i zbog toga nije moguće predvidjeti sve štetne tvari na koje bi se moglo naići na odlagalištu otpada. • opasnost od ozljeda pri ulaski i izlasku iz rova ili okna. • opasnost od vibracija. eksploziju. • opasan otpad. rov ili okno. Tako er se prilikom rada da odlagalištu otpada mogu pojaviti i slijedeće opasnosti: • opasnost od štetnih plinova ili otrovnih plinova. • opasnost od buke.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice U mehaničke izvore opasnosti prilkom sanacije objekta možemo svrstati i slijedeće opasnosti: • rad s opasnim tvarima (tvari koje mogu prouzrokovati požar. Općenito je potrebno upozoriti na slijedeće moguće opasnosti: • patogene bakterije u otpadu. • opasnost od poskliznuća u jamu. pa će mjere zaštite sadržavati upute i zabrane vezane za rad. • glomazan otpad. stranica 330 od 348 . Kod ovih je opasnosti karakteristično to da do ozljede može doći bilo padom preko zapreka. Karakteristične opasnosti su posljedica rada u rovu i iskopanim jamama gdje dugotrajno zadržavanje bez korištenja odgovarajuće zaštitne opreme može postati uzorkom kroničnih bolesti ili ozlijeda.

a u pogledu zaštite na radu. Mjere zaštite od mehaničkih izvora opasnosti Gra evinski strojevi Gra evinski strojevi koji se upotrebljavaju u gra evinarstvu. moraju odgovarati specifičnim uvjetima gra evinarstva. Sva vozila i strojevi koji su pokretani motorima s unutrašnjim izgaranjem i koja se kreću u prvoj zoni opasnosti na ispušnim cijevima moraju imati hvatače iskri tzv.4. Područje na kojem će se odvijati poslovi sanacije.14. Svi gra evinski strojevi moraju imati važeće Uvjerenje za rad na siguran način te moraju biti ispravni. NAvedene i ostale mjere su detaljnije opisane u Prikazu mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija u sklopu ovoga projekta.A.14.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Ispravni stroj je onaj na kojemu rukovatelj ili odgovorna osoba vlasnika stroja pri dnevnom pregledu prije početka rada na stroju nije ustanovio nikakve nedostatke koji bi mogli ugrožavati njegovu sigurnost. vrsti i osobinama materijala koji se obra uje. kao i stupnju obučenosti radnika. Zaštitne naprave ugra ene na gra evinskim strojevima i ure ajima moraju odgovarati uvjetima rada i stupnju ugroženosti radnika koji njima rukuju. Opasnost od požara i eksplozije te tako er i oznaka Zabranjena upotreba alata koji iskri. stranica 331 od 348 .3 TEHNIČKA RJEŠENJA ZA PRIMJENU PROPISA ZAŠTITE NA RADU Mjere zaštite od utjecaja odlagališnog plina Područja na odlagalištu otpada na kojima postoji mogućnost stvaranja zapaljivih i eksplozivnih koncentracija odlagališnih plinova podijeljena su u četri zone opasnosti: • nulta zona je zona bez opasnosti stvaranja zapaljivih i eksplozivnih smjesa i plinova • prva zona je prostor najveće opasnosti i obuhvaća područja u kojima su u uobičajenim pogonskim uvjetima rada očekivano prisutne zapaljive ili eksplozivne smjese odlagališnog plina • druga zona obuhvaća područja na kojima se u uobičajenim pogonskim uvjetima rijetko može očekivati stvaranje zapaljivih i eksplozivnih plinova • treća zona obuhvaća područja u kojima u uobičajenim pogonskim uvjetima samo u iznimnim slučajevima može očekivati stvaranje zapaljivih i eksplozivnih smjesa plinova. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. iskrolovce. vremenskim uvjetima.A. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III. To područje mora biti zaštićeno od svih izvora vatre i drugih toplinskih izvora. Sve radnike na izvo enju radova i radnike na odlagalištu je potrebno upoznati s opasnostima i mjerama zaštite od požara i moraju biti osposobljeni za rukovanje sredstvima za gašenje požara. Na samom ulazu na odlagalište i na ostalim vidljivim mjestima na odlagalištu otpada potrebno je postaviti uočljive oznake upozorenja i zabrane: Zabranjeno pušenje i pristup otvorenim plamenom. svrstava se u prvu zonu opasnosti i u kategoriju povećane opasnosti pojave požara. Za početno gašenje požara moraju se osigurati ručni vatrogasni aparati te veće količine zemlje.

a rukovoditelj će prije početka rada. ukoliko to posao zahtijeva. tako i u pogledu stručne osposobljenosti. opremljen ispravnim osobnim zaštitnim sredstvima.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Samohodni gra evinski strojevi moraju imati napravu za davanje zvučnih signala. plugovi. Svi lako pristupačni rotirajući i pokretni dijelovi strojeva i ure aja moraju biti na podesan način opremljeni zaštitnim napravama radi zaštite radnika od mogućeg ozlje ivanja. Ručni mehanizirani alati moraju biti ispravni. Rukovatelj gra evinskim strojem koji pokreće motor s unutrašnjim izgaranjem.) moraju biti lako i bez opasnosti zamjenljivi. itd. Okviri pokretnih dijelova stroja (košara utovarivača i slično) moraju biti obojeni žutim ili bijelim trakama pod kutem od 45° prema horizontali. demperi. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Radovi koji su predvi eni moraju odgovarati mogućnostima stroja. koristeći se pritome unaprijed dogovorenim signalnim znakovima. Rukovatelj gra evinskim strojem mora voditi računa da se u području rada stroja ne nalaze drugi radnici ili osobe. valjci. Otvori za ubacivanje odnosno dodavanje materijala na strojevima sa valjcima. Komandne poluge i gumbi sklopki moraju na stroju biti smješteni tako da je nekontrolirano uključivanje stroja onemogućeno. Kretanje strojeva po gradilištu je odre eno kao unutarnji transport te su brzine vožnje propisane sukladno Pravilniku o zaštiti na radu. utovarivači. Nakon završetka rada gra evinski strojevi moraju se isprazniti.14. radi upozorenja na opasnost. Rukovatelj svakog stroja mora biti stručno osposobljen za rad tim strojem. motor se mora ugasiti. moraju biti osigurani od zavlačenja ruku radnika u opasnu zonu noževa ili drugih oštrih alata. Rukovatelj stroja poslove obavlja s dužnom pažnjom i. a stroj zaključati. ježevi. dozeri. Ispravan je onaj alat na kojemu rukovatelj ili odgovorna osoba vlasnika pri dnevnom pregledu prije početka rada. noževima i drugim oštrim alatima. a nakon dnevnog pregleda stroja provjeriti da li težina radova i konfiguracija terena odgovara karakteristikama stroja. Ukoliko rukovatelj bagera ili utovarivača utovaruje materijal u demper ili kiper. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. koristi uslugu stručno osposobljenog signalista. Rukovatelj gra evinskog stroja mora biti sukladno Pravilniku o zaštiti na radu. vozač dempera ili kipera mora uvijek zvučnim signalom potvrditi da je spreman prihvatiti teret. Zaštitne naprave na strojevima moraju biti po potrebi ugra ene tako da se bez njih stroj odnosno ure aj ne može staviti u pogon. Ručni i mehanizirani alat Svi korišteni alati moraju imati važeće Uvjerenje o sposobnosti za rad na siguran način. Za vrijeme rada gra evinskih strojeva zabranjen je pristup drugim osobama. mora biti zaštićen od štetnog djelovanja ispušnih plinova motora. moraju biti zaštićeni od udara električne struje. stranica 332 od 348 .A. Za noćni rad mjesto rada stroja mora biti osvijetljeno. Gra evinski strojevi sa ugra enim elektromotorima ili električnom instalacijom. kako u pogledu godina i zdravstvenog stanja. nije ustanovio nikakvih nedostataka koji bi mogli ugrožavati njegovu sigurnost. Rukovatelji strojeva Svi rukovatelji strojeva moraju zadovoljavati uvjete za poslove s posebnim opasnostima. prema postojećim tehničkim propisima. Dijelovi samohodnih gra evinskih strojeva (bageri. Mjesto za rukovanje mora biti na stroju smješteno tako da je rukovaocu strojem omogućena laka preglednost terena na kome se kreće.

moraju se provesti zaštitne mjere predvi ene postojećim propisima o zaštiti od požara. a čija je upotreba za tu svrhu odobrena od nadležnog općinskog organa. letve i drugo) moraju se na gradilištu slagati na mjestima udaljenim od toplinskih izvora. Eksplozivi i eksplozivna sredstva smiju se na gradilištima čuvati samo u posebnim skladištima. tako i u pogledu stručne osposobljenosti. prenošenju i korištenju zapaljivih tekućina moraju se primjenjivati preventivne zaštitne mjere predvi ene postojećim propisima. Pri prijevozu. smiju se na gradilištu čuvati samo u posebnim skladištima. trovanje i slične štetne posljedice. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Radovi s opasnim tvarima Pod opasnim tvarima na gradilištu podrazumijevaju se tvari koje mogu prouzrokovati požar. Svi radnici prilikom kretanja po gradilištu moraju nosti. grede. izgra enim prema postojećim propisima. prema Pravilniku o zaštiti na radu. Stvaranje ugljikovog monoksida mora se na gradilištu spriječavati primjenom sljedećih zaštitnih mjera: • sigurnim odvo enjem sagorjelih plinova iz motora sa unutrašnjim izgaranjem ili zabranom rada takvih motora u zatvorenim prostorijama. Da bi se izbjegle opasnosti pri iskopu rovova i jama potrebno je pridržavati se posebnih mjera zaštite na radu i to naročito: stranica 333 od 348 . propisana osobna zaštitna sredstva. Zapaljive tekućine sa lako eksplozivnim isparenjima. Rukovatelj poslove obavlja s dužnom pažnjom i mora voditi računa da se u području rada ne nalaze drugi radnici i osobe. nafta i razna ulja. Rukovatelj ručnim i mehaniziranim alatom mora biti sukladno Pravilniku o zaštiti na radu opremljen ispravnim osobnim zaštitnim sredstvima.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Na svim mjestima na gradilištu na kojima postoji opasnost od paljenja lako zapaljivog materijala. Pri prevoženju. eksploziju. Rukovatelj svakog mehaniziranog alata mora biti stručno osposobljen za rad s alatom. benzin. • zabranom ulaženja radnika u zatvorene posude u kojima se čuvaju naftni derivati (čišćenje cisterne i drugo). kao: eter. osiguranim od požara i eksplozije u smislu postojećih propisa. Mjere zaštite od opasnosti pri kretanju Svi radnici na gradilištu moraju položiti ispit iz poznavanja osnova zaštite na radu na gradilištu. bez poduzimanja odgovarajućih mjera zaštite i slično. kako u pogledu godina i zdravstvenog stanja. Otpaci od drveta (piljevine. kao i poznavanja opasnosti i štetnosti.14. prenošenju i korištenju eksploziva i eksplozivnih sredstava moraju se primjenjivati preventivne zaštitne mjere predvi ene uputstvima proizvo ača i postojećim propisima. iverje i drugo) moraju se uklanjati na mjesta osigurana od požara. • zabranom zagrijavanja zatvorenih prostorija na gradilištu pomoću otvorenog ili provizornog ložišta. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Poslovi koji su predvi eni moraju odgovarati mogućnostima alata. benzol. Svi rukovatelji ručnim mehaniziranim alatom moraju zadovoljavati uvjete za poslove s posebnim opasnostima.A. Lako zapaljivi gra evni materijali (daske.

zapaljivih ili eksplozivnih plinova za silaženje radnika u iskop i izlaženje iz iskopa moraju se osigurati čvrste ljestve tolike dužine da prelaze iznad ruba iskopa za najmanje 75 cm. Iskop materijala u dubini većoj od 100 cm smije se provoditi samo uz postupno osiguranje bočnih srana iskopa razupiranje strana iskopa nije potrebno ako su bočne strane iskopa ure ene pod kutem unutrašnjeg trenja tla (prirodni nagib terena) u kojem se iskop vrši.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. ukoliko se to ipak dogodi. dozvoljen je ulaz i pomoću stepenica ili rampi. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • pri izvo enju radova na dubini većoj od 100 cm moraju se poduzeti mjere protiv rušenja bočnih strana i protiv obrušavanja iskopanog materijala ručno iskapanje provodi se uvijek odozgo naniže. širina rova odnosno kanala mora biti tolika da čista širina rova odnosno kanala nakon izvršenog razupiranja bude najmanje 60 cm oplata mora nadvisivati rub iskopa za najmanje 20 cm skidanje oplate i zasipivanje iskopa mora se izvoditi po uputi i pod nadzorom stručne osobe ukoliko bi va enje oplate ugrozilo sigurnost radnika oplata se mora ostaviti u iskopu pri strojnom kopanju rova ili okna mora se voditi računa o stabilnosti stroja prilikom strojnog iskopa iskopani materijal treba odlagati na udaljenosti koja ne ugrožava stabilnost strana iskopa. radnik mora biti osiguran odgovarajućim pojasom i užadi te uz rov s dva pomoćna radnika koji osiguravaju njegovo brzo izvlačenje u slučaju opasnosti zabranjeno je spuštanje radnika u iskop ili okno pomoću bilo kojeg ure aja ili stroja za iskop ili podizanje tereta prije početka rada na iskopu zemlje. ako to čvrstoća materijala dozvoljava. a potkopavanje je zabranjeno kopanje na dubini većoj od 100 cm obavezno izvoditi pod kontrolom odgovorne osobe podupiranje stranica rovova i okana moraju izvoditi stručno osposobljeni radnici temeljem odgovarajućih normativa ili po projektu projektom nije predvi eno da bi se prilikom sanacije plinskog sustava naišlo na druge instalacije. ugljikovog dioksida. niti pri etažnom kopanju do dubine veće od 200 cm rovovi i kanali moraju se izvoditi u tolikoj širini koja omogućuje nesmetan rad na razupiranju bočnih strana. radove treba prekinuti i obavjestiti Nadzornog inženjera prilikom radova na sanaciji plinskog sustava.14. ako po izvršenom iskopu treba izvoditi i druge radove u iskopu rubovi iskopa smije se opterećivati strojevima ili drugim teškim ure ajima samo ako su poduzete mjere protiv obrušavanja uslijed takvih opterećenja stranica 334 od 348 . kao i rad radnika u njima najmanja širina rovova odnosno kanala dubine do 100 cm odre uje se slobodno pri dubini preko 100 cm. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. ugljikovog monoksida odnosno drugih štetnih. ako je time osigurano kretanje radnika i za vrijeme oborina prilikom rada radnika u iskopu bilo koje dubine ili neposredno uz plinski zdenac (prilikom montaže i demontaže plinskih glava.). po potrebi. a uvijek poslije vremenskih nepogoda rukovoditelj iskopavanja mora pregledati stanje radova i. konstantno mjeriti prisutnost metana. sumporovodika. sanacije plinovoda. poduzeti odgovarajuće zaštitne mjere protiv opasnosti od obrušavanja bočnih strana iskopa iskop materijala na dubini do 100 cm može se provoditi i bez razupiranja.A. itd.

A. stranica 335 od 348 . na mjestima na kojima je neophodan pristup radnika na dno iskopa radi izvo enja potrebnih radova na tim cijevima. odnosno smješteni u zatvorena kućišta. vodovima i slično bočne strane rova.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. moraju se u potrebnoj širini osigurati od obrušavanja razupiranjem • radnici u oknima i na radu neposredno uz plinski zdenac moraju imati tri konopca: signalni i dva sigurnosna (za izvlačenje) čiji krajevi su na gornjem rubu okna uvijek dobro osigurani od padanja u okno • uz sigurnosne konopce za trajanja rada u oknima i neposredno uz plinski zdenac uvijek moraju biti dva radnika spreman za brzo izvlačenje u slučaju opasnosti • radi zaštite radnika na dnu okna potrebno je na visini od najmanje 200 cm od dna postaviti zaštitnu nadstrešnicu • radi spriječavanja pada materijala u okno potrebno je po opsegu ruba okna postaviti zaštitnu ogradu visine najmanje 100 cm ako se kao ure aji za dizanje – spuštanje materijala u okno koriste vitla i ona moraju zadovoljavati propise o zaštiti na radu s dizalicama • materijal za montažu u iskope ne smije se slagati na rubove iskopa ili na mjestima odakle bi se mogao srušiti na radnike u rovu ili oknu • spuštanje težih komada mogu izvoditi samo stučno osposobljeni radnici pod nadzorom odgovorne osobe Da bi se izbjegla opasnost od kretanja po putevima s nedovoljno slobodnim prostorom zabranjeno je kretanje u zoni okretanja. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Internim pravilnikom Korisnik i Izvo ač trebaju riješiti da pristup i rukovanje el. vodovi i slično. Zaštita od direktnog dodira djelova pod naponom Mogućnost direktnog dodira dijelova pod naponom električnih ure aja ne smije postojati je svi ure aji moraju biti izolirani. ure ajima može izvoditi samo za to zadužena stručna osoba. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice ako se u rovove i okna nerazuprtih strana iskopa polažu cijevi.14. odnosno kanala. • Mjere zaštite pri korištenju električne struje Radove mogu obavljati samo stručno osposobljeni radnici.

Zabranjeno je uključivanje dva ili više električnih trošila jednim ure ajem za uključivanje. Razdjelnici moraju biti izra eni od mehanički otpornog materijala koji nije lako zapaljiv. klase. ako ne čine jedinstvenu funkcionalnu cjelinu. stranica 336 od 348 . Na visinama manjim od 2. Ograde i kućišta elektrovodljivih dijelova moraju biti tako izvedeni da se njihovo skidanje ili otkrivanje može izvršiti samo pomoću ključa ili alata. moraju biti zaključani bravicom s ključem.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Privremene električne vodove na otvorenom prostoru gradilišta treba izvesti s izoliranim vodičima na sigurnim stupovima. Električna mreža i instalacija na gradilištu mora biti tako izvedena da se s jednog mjesta mogu isključiti svi vodiči pod naponom. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Svi ure aji za uključivanje strojeva i ure aja moraju biti postavljeni tako da ih se ne može nehotično uključiti.5 m od zemlje.A. Pokretni kontaktni dijelovi prekidača ne smiju se nalaziti pod naponom u isklopljenom stanju.5 m iznad mjesta rada.14. stezaljke električnih strojeva i aparata i sl. poda ili platforme.5 m od zemlje ili poda. Svjetiljke općeg osvjetljenja napona 220 V moraju se postavljati na visinama najmanje 2. tako da se najniža točka vodiča nalazi na najmanje 2. Prekidači moraju biti opremljeni zaštitnim oklopima bez otvora i procjepa za kretanje ručice i smješteni u ormarima koji se zaključavaju. U položaju "isključeno" prekidači i drugi ure aji za uključivanje ne smiju svojom težinom djelovati na zatvaranje strujnog kruga. Privremene električne instalacije na grradilištima izvode se na način i po postupku utvr enim pravilnikom uz obavezno izvo enje zaštite od električnog udara prema standardima i pravilnicima o tehničkim normativima. Pristupačni neizolirani elektrovodljivi dijelovi električnih postrojenja (vodovi. mora biti isključena mogućnost dodira njihovih vodljivih dijelova ili treba primijeniti napon najviše 50 V odnosno postaviti svjetiljke II. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Zaštita od indirektnog dodira Zaštita od mogućnosti da se previsoki napon dodira održi na dijelovima električnih ure aja ili instalacija koji ne pripadaju strujnom krugu mora se provesti automatskim isklapanjem napajanja u sustavu napajanja TN-S. a rukovanje njima može provoditi samo stručna i za to zadužena osoba. ure ajima i napravama sprovesti zaštita od električnog udara u skladu s odredbama standarda. 3. kontaktni prekidači i osigurači. Gradilište i radne prostorije U radnim prostorijama se izvode stalne električne instalacije prema klasifikaciji radne prostorije odnosno prostora u skladu s standardima i pravilima o tehničkim normativima. Ako se svjetiljke postavljaju na visinama manjim od 2. šine. Potrebno je osigurati prostor za posluživanje razdjelnika koji ne smije biti manji od 80 cm. Sve metalne dijelove rasvjete i pribora potrebno je vezati na zaštitni uzemljivač. U svim radnim prostorijama i prostorima bez obzira na klasifikaciju mora se na svim električnim instalacijama.5 m od zemlje ili poda. Krajevi izoliranih vodiča i kabela koji nisu u upotrebi moraju se kratko spojiti i izolirati.) moraju sa pristupnih strana biti ogra eni ogradama ili zaprekama ili se moraju nalaziti izvan dohvata ruke.5 m iznad pješačkog prolaza i 6 m iznad ceste. električni vodiči moraju biti u cijevima ili kutijama dovoljne mehaničke otpornosti.

Radovi s mjernom izolacijskom motkom i priključivanje pokretnih mehanizama pomoću specijalnih provodnih ure aja ne moraju se obavljati na način utvr en u prethodnom stavku. Svjetiljke i električni alati napona do 50 V. zaštitne rukavice i slično. poderotinama i sl. Gumena zaštitna sredstva prije primjene moraju biti pregledana i očišćena od prljavštine. Svi montažni i remontni radovi na električnim mrežama ili postrojenjima ili u njihovoj blizini. Radnicima koji rukuju električnim instalacijama i električnim postrojenjima na radilištima. moraju se vršiti uz isključen napon te primjenu pravila sigurnosti. klase ili alati napajani iz transformatora za odvajanje. obavezno je isključivanje oru a za rad s povećanim opasnostima vlastitim prekidačima. Zabranjeno je improvizirano priključivanje električnih trošila na električnu mrežu (npr. U skučenim vodljivim prostorima kao što su metalni rezervoari. benzina i drugih materijala koji oštećuju gumu. mogu se koristiti prijenosni alati III.5 mm2. i III.14. Izolacijska zaštitna sredstva moraju na trajan način imati označen napon uz koji je dozvoljeno njihovo korištenje i ne smiju se koristiti po isteku roka upotrebe. uvijanjem krajeva vodiča i sl. moraju biti stavljena na raspolaganje zaštitna sredstva kao što su: izolacijske i kožne rukavice. Priključivanje prijenosnog alata i električnih svjetiljki na električnu instalaciju smije se obavljati samo izoliranim vodičima sa zajedničkim oklopom ili radioničkim kabelom s presjekom vodiča 1. kao i alat s izolacijskim ručicama. kotlovi.A. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Nakon isključenja napona glavnim prekidačem ili nakon nestanka napajanja. Zabranjena je upotreba oštećenih gumenih zaštitnih sredstava (s pukotinama. Izbor i postavljanje električne opreme u radne prostorije i prostore obavlja se ovisno o karakteristikama radne okoline i osposobljenosti radnika koji koriste sredstva rada u skladu s propisima o klasifikaciji i izboru električne opreme utvr enim standardima i pravilnicima o tehničkim normativima. cjevovodi. izolacijske kaljače. mora se vršiti pomoću ure aja i naprava predvi enih za tu svrhu. Zamjena osigurača pod naponom provodi se uz obavezno isključenje opterećenja i te poslove moraju obavljati osposobljeni radnici. moraju se na alatu postaviti učvršćene uvodnice od izolacijskog materijala. stranica 337 od 348 . valjci. Zabranjuje se krpanje oštećenih radioničkih kabela i njihovo improvizirano nastavljanje. Na otvorenom prostoru može se obavljati rad samo s prijenosnim alatima klase II. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. odvojeno od alata. Gumena zaštitna sredstva moraju se čuvati čista i suha u zatvorenim ormarima ili sanducima. ubodima.). a u slučaju primjene alata visoke frekvencije iz pretvarača frekvencije. prijenosne električne svjetiljke i transformatori za odvajanje Uvjeti korištenja prijenosnih alata zavise od radne okoline u kojoj se alat koristi. izolacijske čizme ili cipele. Priključivanje na električnu mrežu elektromotora. Za zaštitu uvodnih vodiča od prevelikog savijanja i oštećenja. Nastavljanje radioničkog kabela je dozvoljeno samo pomoću ispravnih produžnih garnitura. Gumena zaštitna sredstva treba čuvati od djelovanja ulja. Zamjena sijalica se obavlja u beznaponskom stanju. Prijenosni alat. elektrificiranog alata. ležišta i odvodi plinova iz kotlova i slično. a u slučaju ovlažene površine temeljito obrisana i osušena.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. ure aja električnog osvjetljenja i drugih električnih trošila. kao i radovi na priključivanju i otpajanju vodiča. moraju se napajati iz transformatora za odvajanja.).

Ručne svjetiljke moraju ispunjavati uvjete predvi ene standardom. Pri radu s prijenosnim alatom zabranjeno je: • davati na upotrebu električni alat drugim radnicama koji nisu osposobljeni za rad na siguran način s takvim alatom • unositi unutar kotlova.5 m. Zabranjena je primjena autotransformatora. prijenosnih svjetiljki. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Zaštita od napona dodira prijenosnog alata klase I.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Transformator za odvajanje mora imati na strani višeg napona kabel s utikačem sa zaštitnim kontaktom za priključivanje na električnu instalaciju. a kod istosmjerne struje pomoću akumulatora. alat mora biti odvojen od električne instalacije. prijenosne svjetiljke ili transformatora za odvajanje radnik koji ga izdaje i radnik koji ga prima moraju provjeriti da nema vidljivih oštećenja alata odnosno svjetiljke ili transformatora. Ispravnost prijenosnog alata. rovu. valjaka i slično. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Transformator za odvajanje na koji se priključuje prijenosna ručna svjetiljka ili prijenosni alat. Pri nestanku napona za vrijeme rada s prijenosnim alatom ili pri dužem prekidu radnih operacija. kabelima za zavarivanje i s crijevima za plinsko rezanje i zavarivanje.). Uključivanje i isključivanje prijenosnog alata u utičnicu i njegovo podešavanje može se vršiti samo poslije njegovog zaustavljanja i isključivanja prekidača. priključnog kabela i utikača. prijenosne transformatore za odvajanje i pretvarače frekvencije • dodavati alat u uključenom (radnom) stanju. mora se izvesti pomoću posebnog zaštitnog vodiča koji se nalazi u višežilnom priključnom kabelu. stranica 338 od 348 . Nije dozvoljeno za vrijeme rada s prijenosnim alatom natezanje i presavijanje priključnih kabela kao ni križanje ovih kabela s čeličnim užadima. kao i pri udaljavanju s mjesta rada. Ručne svjetiljke za rad u kotlovima ili sličnim opasnim prostorijama s dobro vodljivim konstrukcijama smiju se upotrebljavati samo s malim naponom do 25 V. induktivnih svitaka i reostata za dobivanje nižih napona. metalnih rezervoara. i to kod izmjenične struje pomoću prijenosnih naročito gra enih transformatora za odvajanje. a za prostorije s vanjskim utjecajem i za rad u kotlovima i sličnim objektima moraju biti zaštićene zaštitnom mrežom i zaštitnim staklom. metalnim rezervoarima i slično. Kabel mora biti oklopljen izolacionim plaštem i ne smije biti duži od 1. Za prijenosne ručne svjetiljke moraju se upotrebljavati izolirani vodiči sa zajedničkim opletom ili radionički kabeli.A. produžnih kabela i transformatora za odvajanje mora se periodično provjeravati i ispitivati na način utvr en propisima o zaštiti na radu.14. treba se nalaziti izvan opasnog prostora u kome se obavljaju poslovi (kabeli. Zabranjena je zamjena pregorjele sijalice na prijenosnim električnim svjetiljkama u oknima. Za zaštitu zabranjeno je korištenje neutralnog vodiča. Pri izdavanju prijenosnog alata. Pri obavljanju zemljanih radova transformator se mora nalaziti na površini zemlje. a na strani 12 42 V transformator mora imati priključnice konstruktivno različite od priključnica 127 i 220 V. ukoliko prethodno nije isključena iz utičnice. šahtovi i dr. ložištu kotla.

A. Daljnji nastavak rada je moguć kada padne koncentracija metana ispod kritične koncentracije (ispod 4. odnosno kada to odobri Nadzorni inženjer. Od prašine ili neugodnog mirisa manjeg intenziteta dišni organi se štite respiratorom. Zaštitna obuća treba biti visoka s debelim ugra enim onom (čelična kapica) koja štiti noge od eventualnih oštrih predmeta koji se nalaze u otpadu.5%) radovi se prekidaju i o izmjerenim vrijednostima se obavještava Koordinator II i Nadzorni inženjer. Ukoliko se uz zdenac u zoni radova (npr. ponajprije metana. stranica 339 od 348 .4 PRIKAZ MJERA ZAŠTITE RADNIKA Mjere zaštite radnika Oprema za osobnu zaštitu radnika Sve radnike na odlagalištu otpada potrebno je zaštititi zaštitnom obućom i odjećom. Za zaštitu od vlage potrebno je nositi zaštitno odjelo i osigurati mjesto za sušenje i zagrijavanje nakon rada u vlažnoj okolini. treba upotrebljavati zaštitnu masku. Ukoliko se u zoni radova izmjeri kritična koncentracija metana (preko 4.5%). Pri radovima uz zdenac za otplinjavanje.14.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Svi radnici koji ulaze u opasne zone uz plinski zdenac moraju biti osigurani zaštitnim pojasom i sigurnosnim konopcima. demontaža i montaža glave plinskog zdenca) ustanovi prisutnost štetnih plinova. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Mjere zaštite od nepovoljnih faktora okoline Zaštita od nepovoljnih faktora radne okoline rješava se nošenjem odgovarajuće zaštitne odjeće koja tako er mora biti propisana u Elaboratu o zaštiti na radu. a kod nužnih radova u atmosferi intenzivnog smrada ili granično dopuštene koncentracije odlagališnog plina. moraju biti upoznati s dozvoljenim radnim vremenom u kojem rad sa strojem s opasnim vibracijama ne izaziva po zdravlje štetne posljedice. nošenje sredstava za zaštitu sluha. Ruke u posrednom dodiru sa otpadom treba štititi zaštitnim rukavicama.4. Svi radnici i drugo osoblje koji ulaze u opasne zone moraju imati kacigu i zaštitne naočale. Za zaštitu protiv opasnih vibracija radnici koji ručnim alatima obavljaju poslove na gradilištu. propisanom zaštitnom opremom (pojas i sigurnosna užad.A. Provjeru obavezno mora provoditi stručna osoba odgovarajućim metodama i sredstvima. zaštitna maska. prema Pravilniku o zaštiti na radu. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. III. u pravilu.). a kako su vibracije u pravilu povezane i s opasnom bukom predvi eno je. radovi se dozvoljavaju samo radniku sa zaštitnom maskom.14. Pravilnikom o zaštiti na radu. Za zaštitu od buke rukovatelji moraju. itd. zaštitna odjeća i obuća. treba predvidjeti mogućnost pojave opasnih plinova. nositi propisana sredstva za zaštitu sluha.

vozila i opreme . najmanje dva puta tjedno. • Tijekom rada treba se pridržavati slijedećih radnih instrukcija: . U slučaju zdravstvenih problema potrebno je odmah provesti kompletan propisani sistematski pregled. Zbog toga je potrebno provoditi stroge provjere pridržavanja redovitih mjera zaštite. Dezinfekciju je potrebno provoditi mehaničkim i kemijskim načinom: . • Dezinficirati redovito sanitarne prostorije. dezinsekciju i deratizaciju • prskalice (obične i motorne) • pitku vodu. I ukoliko do e do incidentnih situacija. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Da bi se spriječila ili umanjila mogućnost zaraze ili kožnih oboljenja potrebno je poduzeti mjere dezinfekcije.opskrbljenost gradilišta kompletnom zaštitnom opremom . Po mogućnosti potrebno je na laboratorijsku kontrolu poslati i predmet koji je prouzročio ozljedu. Ozlije enome prvu pomoć treba pružiti stručna osoba na gradilištu. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Ostala oprema za provedbu mjera zaštite Za radnike i drugo osoblje na gradilištu je potrebno osigurati i slijedeću opremu: • sanitarne prostorije • garderobu • prostor za držanje kemijskih sredstava za dezinfekciju.korištenje sanitarne opreme .14. Zatim treba ozlije enog prevesti do bolnice.kemijski . prostor privremenog zadržavanja te strojeve i opremu.mjerenje koncentracije metana . primjena odgovarajućih zaštitnih mjera.dekontaminacija ljudi.5 REDOVITE MJERE ZAŠTITE Zbog specifičnosti radova na odlagalištu otpada.pranjem vodom i detergentima .A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. a u cilju zaštite radnika treba poduzeti slijedeće mjere: • Zaštitnu odjeću redovito prati. • Provoditi redovite medicinske preglede ljudi koji su u neposrednom dodiru s otpadom.prskanje odre enim kemijskim sredstvima • Dezinsekciju i deratizaciju odlagališta provodi Korisnik sukladno svom planu. Izvanredne mjere zaštite S obzirom da se radi na prostoru kod kojeg je moguća nepredvidiva situacija. a uz pomoć potrebne opreme.mehanički .14.dezinficiranje otvorenog kopa . a najmanje jednom prije početka radova na sanaciji te na kraju radova.postupanje osoblja prema koncentraciji metana. plinovima i prašinom tijekom rada. moguće su i ozljede radnika.4. a prema potrebi i češće. III. stranica 340 od 348 .korištenje osobne i kolektivne zaštitne opreme . čak i u slučaju manje ozljede radi potrebne kontrole.A. potrebno je imati stalno na raspolaganju telefonsku vezu radi poziva za pomoć i osobno vozilo za prijevoz ozlije enog do bolnice.

44/88.14. 36/02. rezanja. br.6 PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I EKSPLOZIJE Popis zakona i propisa Zakoni: • Zakon • Zakon • Zakon • Zakon • Zakon • Zakon • Zakon • Zakon • Zakon • Zakon o o o o o o o o o o državnom inspektoratu (NN 76/99 i 129/05) eksplozivnim tvarima (NN 178/04) prijevozu opasnih tvari ( 97/93. list 16/83 i čl. 31/80 i 53/84) zaštiti od požara (NN 58/93. opreme. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. lemljenja i srodnih tehnika (Sl. rezanja.A. st. instalacija i ure aja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06) • Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja.. 33/05 i 107/07) Pravilnici i uredbe: • Naredba o obaveznom potvr ivanju ručnih i prijevoznih aparata za gašenje požara (Sl. 139/04 i 174/04) zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95) zaštiti i spašavanju (NN 174/04 i 79/07) zaštiti od elementarnih nepogoda (NN 14/78.A.) • Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja. gra evinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (NN 62/94 i 32/97) stranica 341 od 348 .14. 34/95 i 151/03) prostornom ure enju i gradnji (NN 76/07) skladištenju i prometu zapaljivih tekućina i plinova (NN 178/04) vatrogastvu (NN 106/99. lemljenja i srodnih tehnika rada (N.4.N. list 44/88) • Pravilnik o dozvoli za miniranje (NN 57/06 i 21/07) • Pravilnik o gra evinama za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete gra enja glede zaštite od požara (NN 35/94) • Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06) • Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 35/94 i 110/05) • Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN 20/06) • Pravilnik o mjerama zaštite od požara pri izvo enju radova zavarivanja. opreme. 2. 117/01. 55/94 i 103/96) • Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namjenjenim za uporabu u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 123/05) • Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN 47/06) • Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara. Zakona o zaštiti od požara 58/93.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. čl. 53. gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN 61/94) • Pravilnik o razvrstavanju gra evina. 56.. Zakona o normizaciji NN 55/96 i 1/01) • Pravilni o mjerama zaštite od požara pri izvo enju radova zavarivanja. 96/03. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III. instalacija i ure aja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06) • Pravilnik o održavanju i izboru vatrogasnih aparata (NN 35/94.

.) Pravilnik o temeljnim zahtjevima za opremu. para.N. br. i čl. 32. 141/03. list 45/83 i čl. čl. list.N.. instalacija i ure aja namijenjenih za rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (N.N. 53.N... Zakona o normizaciji NN 55/96 i 69/97) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i ure aja od požara (Sl. i čl. 55/96.14.. br. Zakona o normizaciji .. Zakona o normizaciji NN 55/96 i 69/97) Pravilnik o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave (Sl. 53. br. i čl. br. 55/96.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 53.21/90. 2. Zakona o normizaciji . čl. br. 53. Pravilnika o tehničkim normativima za projektiranje i izvo enje završnih radova u gra evinarstvu ... list. 55/94 i 142/03) Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99) Pravilnik o zaštiti šuma od požara (NN 26/03) Upute o zaštiti od požara za daljinski vo ena i daljinski nadzirana elektroenergetska postrojenja (N. čl.N..) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara (Sl. br.) Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje od požara (NN 67/96) Pravilnik o uvjetima za vatrogasne puteve (NN 35/94.. br. 13/68.. Zakona o normizaciji . list. Zakona o normizaciji-N.. 56. i čl. Zakona o normizaciji NN 55/96 ) Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne ure aje za gašenje požara ugljičnimdioksidom (Sl. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. br. 53/88.N. 55/96. N. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 35/94) Pravilnik o sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (NN 35/94 i 55/94) Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 29/05) Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99) Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (Sl. br.2/02. list 44/83 i 31/89i čl. zaštitne sustave i komponente namijenjene za rad u eksplozivnoj atmosferi plinova. 53.. 62/73. list. 53.N. Zakona o normizaciji NN 55/96) Pravilnik o tehničkim normativima za ure aje za automatsko zatvaranje vrata ili zaklopki otpornih prema požaru (Sl. 23.) Pravilnik o tehničkom nadzoru električnih postrojenja. čl.. Zakona o zaštiti na radu. 7/84. list 38/89 i čl. 1/01.) Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvod dima i topline nastalih u požaru (Sl. 59/96. list. 55/96. 74/90. čl.) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta (Sl. Pravilnika -21/90. list. br.A. 41/91. 148/99.N.001 stranica 342 od 348 .N..N.. 114.N.) Pravilnik o tehničkim propisima o gromobranima (Sl. br. st. maglica i prašina (N..N.) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija (Sl. 69/98. br. 4/00.J1. Zakona o zaštiti od požara – 58/93.. 5/02. 53. 112/03. 55/96. br. br.. 53. list 35/80 i čl.-ispravak. 53.) Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje (NN 13/06 i 49/06) Norme: • Nomenklatura zaštite od požara HRN U. 24/87. Zakona o normizaciji-N.

u prvom redu ubrajamo: • Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija.14.A. Provo enje mjera zaštite od požara i eksplozija te nabavku i uporabu sve potrebne opreme i materijala Izvo ač ne neplaćuje posebno već ih mora ukalkulirati u jedinične cijene izvo enja radova na otplinjavanju odlagališta. potrebno je unijeti u gra evinski dnevnik te o tome obavijestiti Kordinatora II. za koje mora dobiti odobrenje Koordinatora II (koji se prije odobrenja mora savjetovati s poduzećem koje upravlja odlagalištem. 33/05 i 107/07) • Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 97/93. nadležnim inspekcijskim službama i Projektantom). Izvo ač je dužan izraditi Elaborat zaštite od požara i eksplozija koji mora biti uskla en sa zakonskim propisima i dokumentima propisanima od strane poduzeća koje upravlja odlagalištem. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Izvo ač je obvezan na gradilištu provoditi sve mjere zaštite od požara sukladno pravilima tehničke prakse te mjera koje su propisane slijedećim zakonima i pravilnicima: • Zakon o zaštiti od požara (NN 58/93.14. a u koje. III. • Plan postupanja u izvanrednim situacijama. a u cilju zaštite radnika i drugog osoblja potrebno je pridržavati se Zakona i pravilnika koji se odnose na zaštitu od požara i eksplozija. 34/95 i 151/03) • Zakon o otpadu (NN 178/04 i 111/06) • Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95) • Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99). koji mora biti izra en u skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (NN 35/94 i 55/94). Sukladno Zakonu o zaštiti od požara ovdje su prikazane osnove mjere zaštite od požara i eksplozija kojih se mora pridržavati Izvo ač radova.4. ventile. plinske cijevi. • Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III. hvatače kondenzata. u nastavku opisanih mjera.7 UVOD Zbog specifičnosti radova na prostoru odlagalištu otpada. Za provedbu i nadzor navedenih mjera zaštite od požara i eksplozija Izvo ač mora organizirati odgovarajuću službu i imenovati odgovornu osobu. koja mora biti izra en u skladu s odredbama Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija (NN 35/94 i 110/05). • Pravilnik o zaštiti od požara za odlagalište Jakuševec te drugim zakonskim propisima i propisanim aktima donesenim od strane poduzeća koje upravlja odlagalištem.4. odzračnika me usloja.8 ELEMENTI POŽARNE OPASNOSTI Najveća opasnost od požara i eksplozija je prisutna prilikom iskopa plinskih zdenaca.A. Prije početka izvo enja radova.14. šahtove procjednih voda. Svaku izvanrednu situaciju koja se odnosi na primjenu. osim u slučaju da sam predloži vlastite mjere zaštite. kada se radovi na odlagalištu stranica 343 od 348 . svih radova uz plinske glave. crpljenja i iskopa starog otpada.

mjerenjem koncentracije odlagališnih plinova. u najvećoj mjeri.14. Do pojave eksplozije najčešće dolazi ako je: • prisutnost metana u smjesi sa zrakom ili kisikom u točno odre enim koncentracijama (granica eksplozivnosti): • donja granica eksplozivnosti je 5 vol% • gornja granica eksplozivnosti je 15 vol%.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.) • Povećana opasnost . bez mjerenja koncentracije odlagališnih plinova. na predmetnom odlagalištu otpada. Područje na kojem se obavljaju sanacijski radovi svrstava se u prvu zonu opasnosti i u kategoriju povećane opasnosti pojave požara. stranica 344 od 348 . ugljikov dioksida (CO2). te opseg opasnosti i mjere preventive zaštite. može doći do nekontroliranog osloba anja kemijski vezane energije – eksplozije. poznate količine i struktura otpada. Opseg opasnosti Opseg opasnosti od požara utvr uje se prema kategorijama: • Mala opasnost . ovisi o starosti i sastavu otpada ugra enog u tijelo otpada. slaba protupožarna zaštita itd. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. To područje mora biti zaštićeno od svih izvora vatre i drugih toplinskih izvora.14. • prisutnost izvora zapaljenja s minimalnom potrebnom temperaturom paljenja (eksplozija može nastati i u zatvorenom prostoru).A. ugljikov monoksida (CO). Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice mogu odvijati pod utjecajem odlagališnog plina koji se sastoji od mješavine plinova: metana (CH4). sumporvodika (H2S). U odre enim situacijama povećane koncentracije pojedinih plinova.4. smetlište. itd. III. Plinovi se mogu javiti u različitim omjerima što.9 MJERE IZBJEGAVANJA POŽARA Prema pravilima o zaštiti ljudi i imovine od požara i eksplozije na odlagalištu otpada potrebno je odrediti na kojim se poslovima pojavljuje povećana opasnost za život i zdravlje radnika.A.kada se prisutne opasnosti mogu otkloniti primjenom osnovnih pravila zaštite (ure eno odlagalište. itd.) Mjere preventivne zaštite Područja na odlagalištu otpada na kojima postoji mogućnost stvaranja zapaljivih i eksplozivnih koncentracija odlagališnih plinova podijeljena su u četri zone opasnosti: • nulta zona je zona bez opasnosti stvaranja zapaljivih i eksplozivnih smjesa i plinova • prva zona je prostor najveće opasnosti i obuhvaća područja u kojima su u uobičajenim pogonskim uvjetima rada očekivano prisutne zapaljive ili eksplozivne smjese odlagališnog plina • druga zona obuhvaća područja na kojima se u uobičajenim pogonskim uvjetima rijetko može očekivati stvaranje zapaljivih i eksplozivnih plinova • treća zona obuhvaća područja u kojima u uobičajenim pogonskim uvjetima samo u iznimnim slučajevima može očekivati stvaranje zapaljivih i eksplozivnih smjesa plinova.kada se prisutne opasnosti ne mogu jednostavno ukloniti primjenom standardnih pravila i metoda zaštite (neure eno odlagalište.

Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Sva vozila i strojevi koji su pokretani motorima s unutrašnjim izgaranjem i koja se kreću u prvoj zoni opasnosti na ispušnim cijevima moraju imati hvatače iskri tzv. ugljikovog dioksida (CO2). Ure aji za mjerenje koncentracije odlagališnog plina su prenosivi ure aji koji imaju mogućnost mjerenja slijedećih komponenti odlagališnog plina: metana (CH4). Sve radnike na izvo enju radova i radnike na odlagališti je potrebno upoznati s opasnostima i mjerama zaštite od požara i moraju biti osposobljeni za rukovanje sredstvima za gašenje požara. iskrolovce. • sve strojeve s unutrašnjim izgaranjem koji kontinuirano rade (npr. III. agregati) udaljiti izvan prve zone opasnosti. itd. Mjerenja je potrebno provoditi u zoni sanacijskih radova. kisika (O2). Izvo ač tako er mora osigurati veće količine zemlje potrebne za početno gašenje požara. oko hvatača kondenzata i na svim onim mjestima gdje se može očekivati povećana koncentracija metana.14. • sva vozila i sve strojeve opremiti kao za rad u metanskim jamama. oko samih zdenaca.5%).A.4. Opasnost od požara i eksplozije te tako er i oznaka Zabranjena upotreba alata koji iskri. Prekid rada na odlagalištu otpada se oglašava zvučnim signalom – sirenom s unaprijed dogovorenim signalima. Radovi se nastavljaju kada se utvrdi pad kritične koncentracije metana. na mjestima priključaka zdenaca na linijske kolektore. odnosno kada to odobri Nadzorni inženjer.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.10 MJERE IZBJEGAVANJA OPASNOSTI OD EKSPLOZIJA Da bi se izbjegla opasnost od eksplozija prilikom sanacijskih radova. Mjerenja koncentracije odlagališnih plinova u zrak provodi se ure ajima za mjerenje koncentracije odlagališnih plinova. sumporvodika (H2S) i vodika (H2) s mjernim područjem: • 0-100 % volumena za CH4. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. stranica 345 od 348 . radovi na sanaciji se prekidaju u cijelosti ili djelomično. • organizirati zvučno oglašavanje opasnosti.14. Ukoliko se mjerenjem koncentracije metana utvrde kritične količine metana (više od 4. Pastor – TVA) koji se moraju postaviti uz svaki plinski zdenac (na liniji koja se nalazi u sanaciji) na udaljenosti ne većoj od 10 metara. na ispušnim cijevima ugraditi iskrolovce. potrebno je izvršiti slijedeće: • kontinuirano mjeriti koncentraciju metana u zoni sanacijskih radova. Za početno gašenje požara Izvo ač mora osigurati prijevozne atestirane vatrogasne aparate punjene s 50 kg ABC praha za gašenje (kao tip S50. Na vidljivim mjestima na odlagalištu otpada potrebno je postaviti uočljive oznake upozorenja i zabrane: Zabranjeno pušenje i pristup otvorenim plamenom.A. O svim mjerenjima i naredbama potrebno je voditi poseban dnevnik. • na svim strojevima i vozilima koji se kreću kroz prvu zonu opasnosti i koji su pokretani motorima s unutrašnjim izgaranjem.

Kada IZVO AČ nazove Državnu upravu za zaštitu i spašavanje (112). okoliš i kulturna dobra.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Državnu upravu za zaštitu i spašavanje IZVO AČ treba obavijestiti ako je na odlagalištu neodgodivo potrebna: • hitna medicinska pomoć • pomoć vatrogasaca • pomoć policije • pomoć gorske službe spašavanja • pomoć drugih hitnih službi i operativnih snaga sustava zaštite i spašavanja ili ako je IZVO AČ uočio: • požar • istjecanje opasnih tvari. Ure aji mora imati potvrdu Ex-Agencije prema Pravilniku o opremi i zaštitnim sustavima namjenjenim za uporabu u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 123/05) i Pravilniku o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. on se mora vrlo brzo i organizirano gasiti pomoću postojećih vatrogasnih aparata i zasipnog materijala.A. rijeka ili mora • druge pojave koje predstavljaju opasnost za život i zdravlje ljudi ili životinja ili ugrožavaju imovinu.14. Ukoliko početni požar nije moguće lokalizirati.A. potoka. potrebno je pozvati vatrogasnu postrojbu i obavijestiti policiju. Kod većih koncentracija metana potrebno je zatražiti prisutnost medicinske ekipe.14. nesrećama ili prijetnji za ljudske živote. potrebno je obvijestiti: • što se dogodilo • gdje se dogodilo • kada se dogodilo • koliko je unesrećenih • kakvu pomoć trebate • tko zove. imovinu. • 0-200 ppm za H2S i • 0-1000 ppm za H2. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • 0-100 % volumena za CO2. a požarište se mora hladiti vodom. okoliš obavezno treba obavijestiti Državnu upravu za zaštitu i spašavanje pozivom na broj 112. opreme. instalacija i ure aja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06). • onečišćenje pitke vode. Istovremeno treba mjeriti koncentracije metana i štetnih tvari u dimnim plinovima i narediti upotrebu zaštitnih sredstava (maski) tako da ne do e do trovanja radnika koji gase požar. stranica 346 od 348 . O svim hitnim situacijama na odlagalištu. • 0-25 % volumena za O2. U tom slučaju treba prekinuti sve radove. III.11 NAČIN GAŠENJA POŽARA Ukoliko do e do požara.4.

• nabavljati odre ene količine i vrste tehničke opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara.13 TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE Prema zakonu o zaštiti od požara potrebno je poduzimati radnje nužne za utvr ivanje primjene propisanih i nare enih mjera zaštite od požara. 114/03) i Zakonu o zaštiti požara (NN 58/93. Radi navedenog svi zaposlenici moraju biti osposobljeni po požarnom minimumu i uvježbani o načinu rukovanja opremom i sredstvima za gašenje požara u skladu s odredbama Zakonom o zaštiti od požara i Pravilnika o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara. Zatim treba pristupiti gašenju požara nastalih nakon eksplozije. na za to potrebna mjesta. • onemogućavati pristup vozilima. • održavati u ispravnom stanju vatrogasnu opremu i sredstava za gašenje požara. • postavljati.12 OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIKA Nedovoljna upućenost zaposlenih osoba na odlagalištu otpada o opasnostima koje mogu nastati zbog nesmostrenosti. III. koristeći zaštitna sredstva. itd.14. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice U slučaju eksplozije treba prekinuti rad i udaljiti ljude. 107/07) Izvo ač radova na sanaciji je dužan izraditi Elaborat zaštite na radu i Elaborat zaštite od požara i eksplozija te sve radnike i ostalo osoblje uključeno na bilo koji način u poslove sanacije plinskog sustava. vatrogasnu opremu i sredstava za gašenje požara. strojevima i ure ajima koji pri radu mogu izbacivati iskre na mjestima gdje bi to moglo predstavljati opasnost od požara. • održavati puteve u stanju koji omogućavaju pristup vatrogasnim vozilima u svako doba. stranica 347 od 348 . instalacije i ure aje u ispravnom stanju. svjetiljke s otvorenim plamenom. • uklanjati zapaljive tvari koje predstavljaju opasnost za nastajanje i širenje požara izvan prostora sanacije.14. • uklanjati predmete koji predstavljaju opasnost za nastajanje i širenje požara izvan prostora sanacije. elektroinstalacije koje nisu u S-izvedbi. pružiti prvu pomoć eventualno povrije enim te pozvati hitnu pomoć.4. 33/05. u velikoj mjeri predstavlja propust koji može rezultirati požarom ili eksplozijom. • uklanjanjati. Prema Zakonu o prostornom ure enju i gradnji (NN 76/07). • izvoditi i održavati odgovarajuće ure aje i instalacije za dojavu i gašenje požara. vozila. upoznati s izra enim Elaboratima i mjerama zaštite. 94/96.14. zavarivanje. one elemenate i sklopove na postrojenjima. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. • zabraniti uporabu otvorene vatre u prostoru sanacije (npr.). odnosno izmjeniti. pušenje. nemara ili slično. Mjere zaštite od požara i eksplozije tijekom sanacije plinskog sustava su slijedeće: • upotrebljavati samo strojeva.4.A. III. gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN 61/94). otvorena ložišta.A.A. • onemogućavati ubacivanje predmeta koji bi mogli prouzročiti požar u otvorenom prostoru sanacije na koji je pristup ograničen. Zakonu o zaštiti na radu (NN 59/96. instalacijama i ure ajima koji mogu izazvati požar.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.

). instalacija ili drugih sredstava sve dok se ne poduzmu sve mjere da se opasnost ukloni. zabraniti uporabu neadekvatnih i opasnih ure aja. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • • • • zabraniti uporabu ure aja. lakiranje. Kontrolu mjera protupožarne zaštite provode nadležna tijela.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. -~ ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 348 od 348 . itd. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. spaljivanje. Za provo enje svih propupožarnih mjera zaštite je odgovoran Izvo ač radova i odgovorna osoba Izvo ača. instalacija ili drugih sredstava. pretakanje zapaljivih tekućina i plinova.A. zabraniti obavljanje opasnih poslova na prostoru sanacije (npr. ako se njihovim preure enjem ne može otkloniti nedostatak koji može prouzročiti požar.14. usaglašavati mjere zaštite s važećim zakonima i podzakonskim aktima te s općim aktima propisanim od strane organizacije koja upravlja odlagalištem. organizacija koja upravlja odlagalištem i Koordinator II.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful