PROJEKT: FAZA

:

ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Odlaganje novog otpada, izvedba gornjih brtvenih slojeva ploha 5, 5D i 6, izvedba gotove prekrivke, gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
ZA GRA ENJE, ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE POJEDINIM PODSUSTAVIMA ODLAGALIŠTA OTPADA JAKUŠEVEC

SVEZAK III. KNJIGA 1/3 PROVEDBENI PROJEKTNI ZAHTJEVI NARUČITELJA
Zagrebački holding d.o.o. - Podružnica ZGOS Zeleni trg 3., Zagreb, Hrvatska

Svibanj 2012.

Osnovni sadržaj svezaka dokumentacije za nadmetanje
Svezak I. Opći uvjeti nabave I.1 Upute ponuditeljima I.2 Ponudbeni podaci I.3. Obrazac ponude I.4 Obrazac ponudbenog jamstva I.5 Pismo prihvaćanja II. Ugovor o ustupanju radova i usluga II.1 Ugovor II.2 Opći uvjeti ugovora II.3 Posebni uvjeti ugovora II.4 Dodaci III. Provedbeni projektni zahtjevi Naručitelja po sustavima III.A. Sustav: Tijelo odlagališta III.B. Sustav: Deponija zemlje III.C. Sustav: Stalne prometnice III.D. Sustav: Parkirališta III.E. Sustav: Ure aji za pranje kotača III.F. Sustav: Hidrantska mreža III.G. Sustav: Separatori III.H. Sustav: Vodovodna mreža III.I. Sustav: Odvodnja otpadnih voda iz objekata III.J. Sustav: Elektroinstalacije III.K. Sustav: Telekomunikacijska mreža III.L. Sustav: Vanjska rasvjeta III.M. Sustav: Ograde III.N. Sustav: Piezometri III.O. Sustav: Sustav za pročišćavanje procjedne vode III.P. Sustav: Plinsko postrojenje III.R. Sustav: Ispust procjednih voda u rijeku Savu III.Prilog A. Podloge za izradu dokumentacije za nadmetanje III.Prilog B. Dozvole III.Prilog C. Situacija sustava odlagališta III.Prilog D. Primjeri izvještaja III.Prilog E. Okvirne ponude PRO2 III.Prilog F. Periodična ispitivanja na Odlagalištu otpada Jakuševec III.Prilog G. Fizikalno kemijske analize na ulazu i izlazu iz postrojenja za pročišćavanje procjednih voda III.Prilog H. Izvod iz cjenika Odlagališta otpada Jakuševec III.Prilog I. Pravilnik o pregledu i održavanju elektroenergetskih postrojenja i instalacija III.Prilog J. Shematski prikaz trajnog i privremenog otplinjavanja IV. Tehnička dokumentacija V. Troškovnici gra enja, održavanja i upravljanja po (pod)sustavima

Svezak

Svezak

Svezak Svezak

stranica 2 od 348

SVEZAK III, KNJIGA 1/3
SADRŽAJ KNJIGE 1/3 Sustav A. Tijelo odlagališta III.A.0. Tehnički opis III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada III.A.2. Privremeno prekrivanje III.A.3. Prometnice i platoi III.A.4. Obodni nasip III.A.5. Me unasip (zečji nasip) III.A.6. Kanali III.A.7. Detekcija oštećenja geomembrane III.A.8. Sustav sakupljanja procjednih voda III.A.9. Zaštitni sloj iznad sustava drenaže III.A.10. Ploha za prihvat azbestnog otpada III.A.11. Gornji brtveni sloj III.A.12. Gotova prekrivka III.A.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji III.A.14. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice (mTEO)

stranica 3 od 348

POPIS PODSUSTAVA PO SUSTAVIMA: A. Sustav: Tijelo odlagališta A.1. Prihvat i ugradnja otpada A.2. Privremeno prekrivanje A.3. Prometnice i platoi A.4. Obodni nasip A.5. Me unasip (zečji nasip) A.6. Kanali A.7. Detekcija oštećenja geomembrane A.8. Sustav sakupljanja procjednih voda A.9. Zaštitni sloj iznad sustava drenaže A.10. Ploha za prihvat azbestnog otpada A.11. Gornji brtveni sloj A.12. Gotova prekrivka A.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji A.14. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice B. Sustav: Deponija zemlje C. Sustav: Stalne prometnice D. Sustav: Parkirališta E. Sustav: Ure aji za pranje kotača F. Sustav: Hidrantska mreža G. Sustav: Separatori H. Sustav: Vodovodna mreža I. Sustav: Odvodnja otpadnih voda iz objekata J. Sustav: Elektroinstalacije J.1. Transformatorske stanice (istok i zapad) J.2. Podzemni kablovi i elekroormari K. Sustav: Telekomunikacijska mreža K.1. Telefonska mreža K.2. DTK mreža i okna L. Sustav: Vanjska rasvjeta M. Sustav: Ograde N. Sustav: Piezometri O. Sustav: Sustav za pročišćavanje procjedne vode P. Sustav: Plinsko postrojenje R. Sustav: Ispust pročišćenih procjednih voda u rijeku Savu

stranica 4 od 348

Naručitelj:

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska

Naziv gra evine:

ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC

Razina projekta:

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

III.A. Sustav: TIJELO ODLAGALIŠTA

SADRŽAJ: III.A.0. III.A.1. III.A.2. III.A.3. III.A.4. III.A.5. III.A.6. III.A.7. III.A.8. III.A.9. III.A.10. III.A.11. III.A.12. III.A.13. III.A.14. Tehnički opis Prihvat i ugradnja otpada Privremeno prekrivanje Prometnice i platoi Obodni nasip Me unasip (zečji nasip) Kanali Detekcija oštećenja geomembrane Sustav sakupljanja procjednih voda Zaštitni sloj iznad sustava drenaže Ploha za prihvat azbestnog otpada Gornji brtveni sloj Gotova prekrivka Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice (mTEO)

SVEZAK III.A. Svibanj 2012.

stranica 5 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. Sustav: Tijelo odlagališta

Naručitelj:

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska

Naziv gra evine:

ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC

Razina projekta:

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

III.A. 0. Tehnički opis

SVEZAK III.A. Svibanj 2012.

stranica 6 od 348

................... Sustav: Tijelo odlagališta SADRŽAJ TEHNIČKOG OPISA: UVOD .......................... OTPLINJAVANJE ODLAGALIŠTA I PLINSKA MREŽA DO PLINSKE STANICE (mTEO)...................................................... 19 A......................................3 PROMETNICE I PLATOI ... KANALI .............. POVRŠINSKA ODVODNJA OBORINSKIH VODA I POSEBNI DETALJI.................. 35 A.................... 21 A..... 20 A.........10............2............ DETEKCIJA OŠTEĆENJA GEOMEMBRANE ...................................................... 16 A............................ 29 A..........9. 29 A.. 17 A.... 8 A............................................................ 19 A.......... OBODNI NASIP ................................................. GORNJI BRTVENI SLOJ .........13........................................5........................ PRIVREMENO PREKRIVANJE . 17 A........................................................................................ ME UNASIP (ZEČJI NASIP) ............................................................................... 20 A........1.. 33 A..............6......... 38 stranica 7 od 348 ............... GOTOVA PREKRIVKA............................ PLOHA ZA PRIHVAT AZBESTNOG OTPADA ......4..............................14............................7............................... ZAŠTITNI SLOJ IZNAD SUSTAVA DRENAŽE ...................8..................................................A..............................12.............................. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.............. 28 A..Dokumentacija za nadmetanje Gra enje................................. SUSTAV SAKUPLJANJA PROCJEDNIH VODA ...............11....................... PRIHVAT I UGRADNJA OTPADA ....................................

3m MEDJU POKROVNI SLOJ • 0. Tijelo odlagalište je koncipirano da obod (sjecište krovnog dijela i bokova) ima apsolutnu visinsku kotu od 155 m.5 1 109 m.85m ZAŠTITA OD MRAZA • 0. a na jugoistoku iznad 109.15m HUMUSNI SLOJ • 0.00 m.001 m GLATKA LLDPE • 0..85 1 OTPAD 2. odnosno obod se nalazi na visini od 45 m iznad kote okolnog terena koji ga okružuje. dok je maksimalna širina oko 390 m.n.365 m.010m GEOKOMPOZITNI DRENAŽNI SLOJ (GCL) DRENAŽNI SLOJ GEOMEMBRANA • 0.n.3m MEDJU POKROVNI SLOJ 5% 155m.50 m.m. • 0.n.65m ZAŠTITA OD MRAZA • 0.010m GEOKOMPOZITNI • 0.00 m. Maksimalna duljina projektiranog odlagališta iznosi oko 1.m. n. Površina terena oko odlagališta je blago nagnuta od sjeverozapada prema jugoistoku.n. Prosječna kota okolnog terena je 109. jer je na krovnom dijelu projektiran dvostrešni nagib od centra odlagališta prema vrhu bočnih kosina završnog pokrova od 5 %. nakon iskorištenja svih kapaciteta iznositi će oko 54 ha. 2. Shematski prikaz završnog pokrova tijela odlagališta Jakuševec stranica 8 od 348 . Na sjeverozapadu se teren rijetko izdiže iznad apsolutne kote 109.006m BENTONITNI TEPIH • 0.m. Tlocrtni oblik odlagališta je približno pravokutan. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.006m BENTONITNI TEPIH (GCL) • 0.m. Sustav: Tijelo odlagališta UVOD Odlagalište Jakuševec-Prudinec je odlagalište komunalnog i neopasnog otpada grada Zagreba i njegove okolice.m.m. U sredini odlagališta je visinska kota završnog pokrova nešto viša. Površina kojoj će zauzeti odložen otpad.15m HUMUSNI SLOJ • 0. 3 1 1% Slika 1.010m GEOKOMPOZITNI SLOJ ZA OTPLINJAVANJE • 0.A.n.. nakon zatvaranja odlagališta tj.010m GEOKOMPOZITNI SLOJ ZA OTPLINJAVANJE • 0.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.

A.12.2. Prihvat i ugradnja otpada Privremeno prekrivanje Prometnice i platoi Obodni nasip Me unasip (zečji nasip) Kanali Detekcija oštećenja geomembrane Sustav procjednih voda Zaštitni sloj Ploha za prihvat azbestnog otpada (kaseta 6/3 jug) Gornji brtveni sloj Gotova prekrivka Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice U daljnjem tekstu su dane osnovne informacije i tehnički opisi svih podsustava sutava "Tijelo odlagališta". A. A.1. stranica 9 od 348 . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.8. A.11.A.10. sustav "Tijelo odlagališta" je podijeljeno u nekoliko podsustava koji se razlikuju po svojoj funkciji i smještaju.6. Sustav: Tijelo odlagališta PODSUSTAVI TIJELA ODLAGALIŠTA Radi lakšeg pregleda obaveza Izvo ača. A.13. A.14. A. A. Sutav "Tijelo odlagališta" se sastoji od sljedećih podsustava: A.4.9.7. A. A. A. A.5.3.

Od 1986. godine kada je sanirana ploha 1. 307-315.: Onečišćenje zraka u području odlagališta otpada Jakuševec i u okolnim naseljima. Sve do 1996. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 2006. Terzić. To područje je 1981. Va ić. buduće odlagalište podijeljeno je u plohe (1 . Zbog osiguranja novih površina za potrebe industrijske gradske zone. 57: str. Ahel. Sa sanacijskim radovima odlagališta započelo se 1996. Naime. Tepić. posebice na podzemne vode. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 2006.hr/. Zbog nedostatka sredstava ispitivanja nisu bila dovršena prema planiranom programu..6). Gradsko poglavarstvo je početkom 1991. godine na smetlištu su vršena prva sveobuhvatna istraživanja. Radi jednostavnosti i što lakšeg uskla ivanja spomenutih operacija.srce. S. N.. Do početka 80-tih godina se smatralo da je glavni problem smetlišta Jakuševec-Prudinec njegovo zaposjedanje vrijednog zemljišta za budući industrijski razvoj Grada. postajalo je sve zanimljivije područje Črnkovec na desnoj obali Save. 2006 i V.tih godina na području Jakuševca ukazivala su da postoji izrazit trend pogoršanja kvalitete podzemnih voda i značajan utjecaj na kvalitetu zraka u neposrednoj blizini odlagališta. kako su gradska crpilišta na lijevoj obali Save zbog industrijskog onečišćenja postupno bila sve nepovoljnija ili potpuno izvan uporabe. Uz spomenuti brtveni sustav. M. što je nedvojbeno upućivalo na to da smetlište treba smatrati značajnim izvorom onečišćenja okoliša (vidi http://hrcak. Zbog stalnog pogoršavanja stanja u vodoopskrbi Grada cjelovito rješavanje problema odlaganja otpada na smetlištu Jakuševec-Prudinec još više dobiva na značaju. što je dovelo do danjeg širenja smetlišta. Tada je ta lokacija bila na samom rubu grada.A. Smetlište je aktivno od 1965 godine. Donesena je i odluka o ograničenju visine otpada u odnosu na kotu okolnog terena. do 1988. godine. 57: str. te se po plohama i provodila sanacija. Sustav: Tijelo odlagališta POVIJESNE INFORMACIJE O PROJEKTU Odluka o otvaranju smetlišta Jakuševec-Prudinec donesena je 1964. 1976 godine započele su aktivnosti na istražnim radovima. 317-324. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. godine odlaganje se provodilo bez provedbe planskih mjera zaštite podzemnih voda i zraka od zaga enja. 2006). godine pokrenulo izradu Idejnog rješenja ure enja i zatvaranja smetlišta Jakuševec-Prudinec. kako bi se utvrdio utjecaj odloženog otpada na okoliš. Nakon analiza različitih varijantnih rješenja. godine prepoznato u okviru Vodoprivredne osnove grada Zagreba kao rezervno crpilište. Zagreb. odabrano rješenje sadrži još i neke druge dijelove s kojima stranica 10 od 348 . ali su ukazala na realnu opasnost od onečišćenja podzemnih voda na području Črnkovec uslijed utjecaja smetlišta.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.: Organska onečišćenja u odlagalištu otpada Jakuševec i njihov utjecaj na podzemne vode. kada je započelo nekontrolirano odlaganje svih vrsta smeća u rukavce Save i jame nastale eksploatacijom šljunka. odabrana je varijanta sanacije na način da se postojeći otpad uklanja i privremeno odlaže na drugom mjestu (na postojećoj lokaciji) dok se nije uredilo slabopropusno dno (temeljni brtveni sustav) na koje se kasnije ugra ivao prethodno uklonjen otpad. Istraživanja koja su se provodila 80-tih i 90. kada je izgradnjom nasipa za obranu od poplava rijeke Save trajno zaštićena njena desna obala. izradi projekata itd. Zagreb. koje je od odlagališta Jakuševec-Prudinec udaljeno samo 3 km nizvodno.

U prvoj fazi (fazi sanacije) postojeći stari otpad je prebačen na ure enu. Sav stari otpad je premješten u plohe 1 do 5. g. Podaci dnevne dinamike ulaza vozila (po satima) se nalaze u dokumentaciji "Dinamika ulaska otpada na odlagalište otpada Prudinec/Jakuševec u periodu od siječanj 2007. do studenog 2011. • sustav prikupljnja i odvo enja odlagališnog plina na mali termoenergetski objekt (mTEO) u cilju energetskog iskorištenja plina ili spaljivanja na bakljama. interventni crpni sustav i postaja za monitoring kakvoće zraka i sl.000 tona. 5D i 6.) Cjelokupni radovi podijeljeni su u dvije vremenski i prostorno odvojene faze. odnosno radove ugranje novog otpada nakon završetka sanacije. do srpanj 2011" [TD17]. Na odlagalište Jakuševec se dnevno dopremi približno 971 tona neopasnog otpada. Cjelokupna sanacija dovršena je 2003. stranica 11 od 348 . Godišnja količina otpada koji se odloži na odlagalište iznose približno 450. Sa starim otpadom istovremeno se odlagao i novi otpad koji kontinuirano pristiže na odlagalište.000 m3. Prosjek dovoza otpada u periodu od listopada 2007.140 tona/mjesečno. do studenog 2011. 5D (dodataka plohe 5) i plohe 6 s nastavkom odlaganja na novoure ene plohe. U toj fazi se deponira samo novi otpad koji pristiže na odlagalište. koja spriječava tečenje procjednih voda iz otpada u podzemlje. To su: • sustav prikupljnja. brtvenu (slabopropusnu) podlogu. kada je je ugra en sav stari otpad na izgra en brtveni sustav i sustav odvodnje procjedne vode na plohama 1 do 5. • sigurnosni sustavi (kontrola dovoza različitih vrsta otpada. • sustav prikupljanja. procjenjuje se da kapacitet odlagališta s izgra enim plohama 5D i 6 zadovoljava potrebe grada Zagreba do 2021. Dinamiku realizacije navedenih radova potrebno je prilagoditi stvarnoj situaciji na terenu a koja ovisi o brzini popunjavanja odlagališta novim otpadom. Zadatak Izvo ača je nastavak izgradnje i prekrivanje završom prekrivkom ploha 5. Radovi u drugoj fazi ograničeni su na ugradnju novog otpada na plohe 5. te prekrivanje odloženog otpada završnim prekrivnim sustavom nakon formiranja geometrije tijela odlagališta definiranog projektom. na odlagalište iznosi oko 29. što godišnje čini masu od oko 350.A. Na temelju dolaznih količina otpada. Druga faza podrazumijeva period nakon premještanja cjelokupnog starog otpada na izgra ene brtvene sustave. DOPREMLJENE KOLIČINE OTPADA Danas se otpad ugra uje na plohu 5D. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. odvodnje i obrade onečišćenih procjednih voda iz tijela deponije prije njihovog ispuštanja u recipijent. odvodnje i ispuštanja oborinskih voda ure enog dijela tijela odlagališta Jakuševec-Prudinec u recipijent." [TD11]). Sustav: Tijelo odlagališta opisan način izvedbe ure enog dna tek zajedno čini cjelinu rješavanja sigurnog načina odlaganja otpada na budućem ure enom sanitarnom odlagalištu komunalnog otpada. (vidi dokument "Količine odloženog otpada na odlagalištu Jakuševec/Pridinec od listopada 2007. kontrola pristupa.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Tijekom sanacije se novo pristigli otpad ugra ivao na plohe 2 do 5. odnosno u sustav javne odvodnje.

13. Ploha 5 i 5D Na plohama 5 i 5D je izveden temeljni brtveni sustav i sustav odvodnje procjednih voda. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. prihvat i ugradnju otpada.2. A. Na navedenim plohama se ne odlaže otpad. Prihvat i ugradnju otpada.12. izgradnju prometnica i platoa. Na na završni prekrivni sustavu ploha 1 do 4 je izvedena interna servisna prometnica koja se može koristiti kako za održavanje tako i za izgradnju.3.11. A.000 tona materijala (otpad plus materijal za prekrivanje). 3 i 4 su u potpunosti izvedene. Izvedbu Me unasipa (zečjeg nasipa). A.14. Sustav: Tijelo odlagališta Za potrebe dnevnog i produženog prekrivanja otpada.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.14.13. A. dok je na vrhu odlagališta prometnica smještena u središnjem dijelu krovnog dijela odlagališta i proteže se sve do spoja ploha 4 i 5 (gdje prestaje završni prekrivni sustav). Ploha 6 Na plohi 6 je izveden temeljni brtveni sustav i sustav odvodnje procjednih voda. izvedbu gotove prekrivke.11. A. izvedbu površinske odvodnje oborinskih voda i posebnih detaljia kao i A. održavanje i upravljanje podsustavima ploha 5 i 5D. održavanje i upravljanje podsustavima plohe 6. 2. Izveden je sustav aktivnog otplinjavanja (plinski zdenci s mrežom plinskih cijevi) i sustav površinskog sakupljanja i odvodnje oborinskih voda. izvedbu gotove prekrivke. A. izvedbu površinske odvodnja oborinskih voda i posebnih detalja kao i A. Gra enje plohe 5 i 5D uključuje. A. izvedbu otplinjavanja odlagališta i plinske mreže. Prometnica s južne strane spoja ploha 1 i 2 započinje uspon na odlagalište. Gra enje plohe 6 uključuje. Izvo ač je zadužen za izgradnju. A.1. A. izgradnju gornjih brtvenih slojeva. ZATEČENO STANJE U slijedu je dan opis postojećeg stanja s opisom predvi enih radova za Izvo ača u narednom periodu: Plohe 1. Minimalna zahtijevana gustoća zbijanja novog otpada iznosi 0. privremeno prekrivanje. A. A.2. Izvo ač je zadužen za održavanje i upravljanje podsustavima izvenih ploha 1 do uključivo plohe 4. 3 i 4 Plohe 1. FAZNA REALIZACIJA PROJEKTA I KAPACITET ODLAGALIŠTA Fizička ogranjičenja odlagališta Konačne horizontalne i vertikalne granice odlagališta su definirane lokacijskom i stranica 12 od 348 .12. izvedbu otplinjavanja odlagališta i plinske mreže. A.6 tona/m3. što znači da su popunjene otpadom koji je ugra en na temeljni brtveni sustav i sustav odvodnje procjednih voda te su prekrivene završnim prekrivnim sustavom.A. Godišnje se u tijelo odlagališta ukupno ugradi 460. izgradnju prometnica i platoa. Izvo ač je zadužen za izgradnju. privremeno prekrivanje. u tijelo odlagališta je potrebno ugraditi približno 290 tona/dan inertnog zemljanog materijala. izgradnju gornjih brtvenih slojeva.5.1.3. A. 2. Na plohama 5 i 5D se odlaže otpad.

osim o kvalieti zbijanja i sastavu. • Visina tijela odlagališta definirana je apsolutnom visinom obodne točke tijela odlagališta i nagibom krovne plohe (od 5%). U tom koridoru smještena je sjeverna obodna prometnica.15.n. Projekt sadrži plan prekrivanja ploha i zasniva se na sadašnjoj procjeni godišnje količine ugradnje novog otpada od 450. Tako je odlaganje na pojedine kasete podijeljeno u faze.52 miliona m3 otpada.13. Slobodan volumen plohe 5D. A. zapadna i istočna granična crta odlagališta definirane su izgra enom obodnom prometnicom. Donji brtveni sustav plohe 6 je u potpunosti izveden i spojen s brtvenim slojem plohe 5D. stranica 13 od 348 .14.A.m. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. A. Gornji brtveni sloj. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice provoditi tijekom gra evinske sezone koja traje 4. na koju se trenutno odlaže otpad i ukupni volumen plohe 6 omogućuju odlaganje od ukupno 3. tako da se gornji brtveni sustavi tih dviju ploha mogu spojiti. Fazni pristup izvo enju radova Radovi odre eni ovom dokumentacijom usredotočeni su primarno na same radove koji uključuju završetak (popunjavanje otpadom i izradu završnog prekrivnog sustava) ploha 5.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Gotova prekrivka. 5D i 6. • Visina temeljnog brtvenog sustava definirana je gravitacijskom odvodnjom procjednih voda do ure aja za pročišćavanje procjednih voda koji se nalazi na istočnom dijelu odlagališta. od kojih svaka traje otprilike 3 godine. A. Apsolutna visina oboda (spoj krovnog dijela i pokosa) iznosi 155 m. • Istočna strana plohe 6 se nastavlja na plohu 5D na koju se trenutno odlaže otpad.16. • Ugradnjom novog otpada se predvi a niveliranje završnog pokrova izvedene plohe 4 i plohe 5 koja je u punjenju. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji i A. Procjenjuje se da će se radovi na podsustavima.000 m3. Vremensko korištenje tako osiguranog volumena ovisiti će. i o dinamici dotura otpada na odlagalište.5 mjeseci godišnje. • Južna. Sustav: Tijelo odlagališta gra evinskom dozvolom su slijedece: • Sjeverna strana odlagališta definirana je obaveznim koridorom kojim je utvr ena minimalna udaljenost nabliže točke tijela odlagališta do središta savskog nasipa. Nakon završetka ugradnje otpada po svakoj kaseti provodi se njeno trajno prekrivanjke.

odnosno dijelovi i kapacitet pojedinih ploha prikazane su u tablici 1. Sustav: Tijelo odlagališta Kapacitet odlagališta i fazna gradnja donjih brtvenih slojeva i sustava odvonje procjednih voda po plohama Glavnim projektom odre ene su faze u kojima se izvode radovi na ure enju donjih brtvenih slojeva i sustava odvodnje procjednih voda pojedinih ploha.8 Vrijeme u kojem se izvode radovi Izvedeno Izvedeno Izvedeno Izvedeno Izvedeno Izvedeno Raspoloživi kapacitet (milijun m3) 1.62 Budući da na plohi 5 još ima mjesta za prihvat približno 0. te da na plohi 6 stane ukupno 3.27 5. Tablica 1 Radna ploha 2 3 4 5 5D 6 Površina plohe (hektari) 6.34 mil.18 9. Uz dinamiku prekrivanja istovremeno je prikazana i dinamika izvo enja otplinjavanja i njegovog priključivanja na postojeći sustav.08 1.34 Ukupno 40.05 3.A. Faze izvedbe donjih brtvenih slojeva i sustava odvodnje procjednih voda. u tablici 2 prikazana je procjena dinamike izvedbe gornjeg brtvenog sloja i završnog prekrivanja odloženog otpada.1 8. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. zaključuje se da na odlagalištu ima još mjesta za odlaganje približno 3. m3 otpada.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.75 2. Fazna izgradnja gornjeg prekrivnog sustava U skladu s pretpostavkama o raspoloživom prostoru na pojedinim plohama odlagalista. m3 otpada.18 mil.1 3.52 mil.89 13.67 1. m3 otpada. stranica 14 od 348 .64 3.44 8.

165 x 70 m). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.05 3. 2016. nove zdenci se priključuju na postojeći plinski sustav i redovito održavaju. Neposredno po izvo enju zdenaca i ostalih neophodnih dijelova sustava otplinjavanja.34 0.8 Druga polovica 2012. Sustav: Tijelo odlagališta Tabela 2 Procjena popunjavanja ploha odlagališta.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. .18 9. Ukupna površina dijela iznad plohe 4 koji će se prekrivati nakon popunjavanja kapaciteta iznosi 1. 2015. ostavlja se mogućnost da se u slučaju promjene godišnje količine otpada koji se deponira.27 + Vrijeme u kojem se izvode radovi prekrivanja Izvedeno Izvedeno Izvedeno Vrijeme u kojem se izvode plinske instalacije Izvedeno Izvedeno Izvedeno Raspoloživi kapacitet (milijun m3) 1. 3 i 4.2022. Nakon sto se na plohi 5 formira projektni profil (iskorištenje kapaciteta odlagališta . o čemu odluku donosi Investitor.2021.67 1.08 1.75 2.89 13.1 3. otpadom će se nadopuniti već prekriveni krajnji zapadni dio plohe 4. potrebno je pristupiti prekrivanju navedenog dijela. Izvo aču će biti dostavljeno naknadano.A. uklonit će se završni prekrivni zemljani sloj i privremeno deponirati na susjedne površine (ploha 4 istok).16 ha (cca. Kako bi se postigla projektirana visina navedenog područja. Visinska kota vrha otpada na granici izmedu ploha 4 i 5 nalazi se na cca.91* 5. 2.64 3. 2019. izvedbe završnog prekrivnog sustava i sustava otplinjavanja Radna ploha 2 3 4 5 5D 6 Površina plohe (hektari) 6. 2013. promjeni dinamika odre enih radova.62 Budući da je dinamika radova prikazana u tablici 1 i 2 definirana na osnovu postojećeg stanja i pretpostavci o količinama otpada u budućnosti. * Završni prekrivni sustav i sustav aktivnog otplinjavanja izveden je na plohama 1. .plohe 5).1 8. Detalji navedenog područja kao i rješenje spajanja novog prekrivnog sustava s već postojećim. 2018. Prije početka odlaganja otpada na navedeni dio.5 do 3 m nižoj apsolutnoj koti od projektirane. 2. Ukupno 40.44 8. stranica 15 od 348 . Istovremeno s završnim prekrivanjem pojedinih dijelova odlagališta odnosno neposredno nakon prekrivanja. potrebno je izvoditi i sustav plinskih zdenaca.

31. potrebno je da IZVO AČ planira nužne radove tijekom perioda sniženog intenziteta dovoza otpada ili Nedjeljom.00 07. Radno vrijeme Izvo ača Dnevni prihvat i ugradnja otpada se izvodi tijekom čitave godine od ponedjeka do uključivo subote.1. Radno vrijeme odlagališta na prohvatu otpada od gra anstva Rad odlagališta Jakuševec za prihvat otpada od gra anstva je sljedeći: 1.00 .A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.30.IV. mimo perioda za dnevni prihvat i ugradnju otpada. Izvo ač je obvezan izvršiti prihvat. Obzirom dnevne i tjedne oscilacije inteziteta dovoza otpada tijekom radnog vremena Izvo ača.28. . ugradnju i prekrivanje otpada i izvan ovako propisanih uvjeta a sve prema posebnom zahtjevu. Izvo ač je obvezan izvršiti a sve prema posebnom zahtjevu. a u periodu od 17:00 do 18:00 sati izvode se radovi na privremenom prekrivanju otpada koji je u tijelo odlagališta ugra en tijekom dana.. 1. Izvo ač je odgovoran da radove na prihvatu i ugradnji otpada uskladi s Uputama za ugradnju i prekrivanje otpada kao i s Planom odlaganja otpada na plohu 5D i 6 (Broj projekta: 3230-0576/10. Zavod za planiranje. Otpad je u potpunosti ugra en na plohe 1 do 3. odnosno nalogu Naručitelja. .00 . PRIHVAT I UGRADNJA OTPADA Izvo ač radova će dijelatnost prihvata i ugradnje otpada provoditi tijekom cijelog ugovornog perioda. 1.18.20.IX. Na plohi 4 je otpad ugra en i izveden je završni pokrov (gornji brtveni sloj i gotova prekrivka). studije i zaštitu okoliša) od listopada 2010. Radovi na prihvatu i ugradnji otpada su koncipirani tako da popunjavanje tijela odlagališta bude od jugo istoka prema sjevero zapadu tj. Instituttitut IGH d.00 07. Sustav: Tijelo odlagališta A.00 .X.III.00 Zaprimanje otpada od tvrtki s kojima INVESTITOR ima posebne ugovore i sporazume se na odlagalištu provodi od ponedjeljka do subote i praktički je kontinuirano tijekom cijelog stranica 16 od 348 .00 07. Za rad nedjeljom. . Na plohi 5 i 5D je formiran pokos od ugra enog otpada i zemlje koji ima pad prema sjevero-zapadu (prema kaseti 6/1) u približnom nagibu 1V:3H. Od ponedjeljka do uključivo subote prihvat i ugradnja otpada provodi se od 6:00 do 17:00.31.00 . od plohe 5 i 5D prema kaseti 6/1 plohe 6 i dalje prema kaseti 6/2 i zadnjoj kaseti plohe 6 (6/3).19.II. Prihvat i ugradnja glomaznog otpada. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.16.00 . me utim zbog slijeganja je potrebno urediti spoj plohe 4 i 5 ugradnjom dodatnog otpada i njegovim prekrivanjem. 1.X. . 07.31.XI. odnosno nalogu Naručitelja.IX. . VIII.III.18.00 07. Izvo ač mora dobiti nalog Naručitelja ili ishoditi suglasnost od Naručitelja. 1.d.

iz veljače 2012. na predmetnoj površini u narednih 30 dana ne očekuju radovi na prihvatu razastiranju i ugradnji novog otpada. IZVO AČ je zadužen za povremeno sakupljanje raznesenog otpada. Zaštita pokosa od erozije i sedimentacije Sve pokose na kojima je izvedeno produljeno prekrivanje je potrebno zaštititi ogradama za zaštitu erozije i sprječavanja od brzog odnošenja ugra ene zemlje. Produljeno prekrivanje Produljeno prekrivanje se izvodi u debljini 30 cm rastresitog inertnog materijala. Sakupljanje letećeg otpada se provodi po nalogu Nadzornog inženjera. Razlikujemo dnevno i produljeno prekrivanje.A. Izvedba ograda je dana u Izvedbenom projektu zaštite pokosa od erozije i sedimentacije. Dnevno prekrivanje Dnevna prekrivka je inertni nezaga eni materijal koji se ugra uje na kompaktirani sloj otpada u debljini 10 cm u rastresitom stanju (bez kompaktiranja). broj projekta 81010-041/12. (vidi IP14). Sustav: Tijelo odlagališta dana i noći (24 sata). Intenzitet raznesenog otpada ovisi o intenzitetu vjetra. Nadzorni inženjer ovjerana kvalitetu i količinu rada IZVO AČA na sakupljanju letećeg otpada. dolazi do raznošenja otpada od lakih frakcija (plastičnih materijala. te IZVO AČ vodi evidenciju o broju radnika. stranica 17 od 348 . uglavnom tijekom noći. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. A.3 PROMETNICE I PLATOI Prijevoz novog otpada unutar granica odlagališta. količini dovezenog neprekrivenog otpada. Institut IGH. Ovim slojem se prekriva površina na kojoj je ugra en dopremljeni otpad (približne površine 1. Nedjeljom se na odlagalište dovoze manje količine otpada.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. uslijed djelovanja vjetra na istovareni otpad. privremenim (tehnološkim) prometnicama i servisnoj prometnici. A. sastavu otpada kao i o ostalim uvjetima koji pogoduju njegovom širenju. satima rada radnika i lokaciji skupljanja. Izvo ač je odgovoran za tjedno i mjesečno planiranje smještaja odlagališne plohe i izgradnju odlagališne plohe. U cilju zaštite okoliša od širenja otpada od lakih materijala raznesenih vjetrom. odvija se po stalnim (asfaltnim) prometnicama.2. papira i slično) po odlagalištu i izvan vanjske ograde odlagališta. ugra uje na kompaktirani sloj otpada u slučaju da se zbog očekivanih poremećaja u dinamici ili uslijed tako definiranog plana odlaganja novog otpada. PRIVREMENO PREKRIVANJE Sav dnevno odloženi otpad Izvo ač mora prekriti slojem inertnog materijala sukladno Uputama za ugradnju i prekrivanje otpada. Skupljanje letećeg otpada Tijekom postupka prihvata i ugradnje otpada u tijelo odlagališta a prije izvedbe dnevnog prekrivanja. IZVO AČ je dužan na gradilištu imati tim zadužen za sakupljanje letećeg otpada.500 m2).

tucnaikom frakcije 30-60 mm. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Instituttitut IGH d. unutrašnje prometnice se moraju pripremiti te se mora organizirati čišćenje prometnica od snijega i leda. god. Sustav: Tijelo odlagališta Izvo ač je zadužen za održavanje stalnih prometnica. Izvo ač je odgovoran za daljnju izgradnju i održavanje servisne prometnice sukladno s Izvedbenim projektom prekrivanja ploha 4.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.60 mm i cakum pakom. Zavod za planiranje. Projektirana širina ceste je 8 metara a maksimalni nagib iznosi 11 % na kratkim dionicama prekrivnog sustava. Prometnice i platoi se moraju održavati prohodnim i čistim.). Stalne prometnice su posebni sutav (vidi poglavlje III. Prometna infrastruktura i platoi odlagališta moraju zadovoljavati prometne potrebe za prihvatom otpada. SERVISNA PROMETNICA Servisna prometnica je stalna prometnica za pristup u cilju održavnja izgra enih dijelova odlagališta a može služiti i za dopremu otpada i prekrivnih materijala. TEHNOLOŠKE PROMETNICE Tehnološka prometnica je privremena prometnica namjenjena za dopremu otpada i prekrivnih materijala do istovarnog platoa.d. U cilju sprječavanja naglog propadanja. studije i zaštitu okoliša) od listopada 2010. Izvo ač je odgovoran za planiranje izgradnje.7 Izvedbenog projekta prekrivanja ploha 4.Zaštita plinskih linija na mjestu servisne prometnice (broj projekta: 24-10067/07 – RevE).). 2. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007. Prilaz sevisnoj prometnici se nalazi na južnom spoju ploha 1 i 2. Izgradnja privremenih prometnica i platoa mora biti u skladu s Planom odlaganja otpada na plohe 5D i 6 (Broj projekta: 3230-0576/10. 5 i 6 . a u slučaju podizanja prašine.revizija E . za izgradnju i održavanje servisne prometnice kao i za izgradnju i održavanje platoa za prihvat otpada. Izvo ač je odgovoran za raspored (planiranje) smještaja. Lokacija ceste prikazana je na nacrtu 5. god. moraju biti polijevane vodom. Izgradnja i državanje privremenih prometnica vrši se otpadnim materijalom iz postrojenja za reciklažu gra evinskog otpada (RGO). izgradnju i održavanje i tehnoloških prometnica. 3 i 4 (do plinske linije L odnosno profila 13). Ukupna debljina ustroja prometnica mora omogućiti uobičajeni gradilišni autoprijevoz (preporučeno minimalno 50 cm). Dolaskom zimskih uvjeta. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007. nesortiranim kamenim materijalom frakcije 0 . za izgradnju i održavanje privremenih (tehnoloških) prometnica.A. ispod inertnog kamenog materijala od kojeg se gradi tehnološka prometnica. 5 i 6 (Institut gra evinarstva Hrvatske.) i Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. izgradnju i održavanje istovarnog platoa stranica 18 od 348 . Servisna prometnica je smještena na krovnom dijelu tijela odlagališta i izvedena je na plohama 1. 5 i 6 (Institut gra evinarstva Hrvatske.. ISTOVARNI PLATO Istovarni plato je pripremljena površina (minimalne površina 20×60 m) za prihvat vozila koja na rubu platoa vrše odlaganje (istovar) dopremljenog novog otpada.C. postavlja se tkani geotekstil minimalne površinske mase 150 g/m2.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. ME UNASIP (ZEČJI NASIP) Me unasip (zečji nasip) je gra evina koja se izvodi na zaštitnom sloju sustava za sakupljanje procjedne vode unutar pojedinih kaseta. te po potrebi za izvedbu me unasipa izme u kaseta i 6/3. Tehnološka prometnica je najmanje širine 8 m. kod kojih se procjedne vode odvode u sustav procjednih voda. Sustav: Tijelo odlagališta kako bi se odlaganje moglo odvijati nesmetano i sigurno. Ovo pravilo vrijedi do početka odlaganja otpada na kasetu 6/3. 6/2 (središnja) i 6/3 (zapadna). Izvo ač je zadužen za izvedbu unasipa izme u kasete 6/1 i 6/2. Me unasipom se procjedne vode jedne plohe na kojoj se ugra uje otpad.d. Plohe na kojima se ne odlaže otpad moraju imati odvojenu odvodnju oborinskih voda od ploha na kojima se odlaže otpad. da je umanjeno iznošenje blata na vanjske prometnice. Visina obodnog nasipa je od 9 do 10 m. Obodni nasip ima osnovnu mehaničku funkciju osiguranja stabilnosti tijela odlagališta. OBODNI NASIP Obodni nasip je izveden oko svih ploha odlagališta (plohe 1 do 6). tj materijal za izgradnju mora biti tako izabran. A.A. separiraju od druge izvedene plohe na koju se nije odlagao i na kojoj se trenutno ne odlaže otpad. i u kruni ima širinu od 6 m. Raspored izgradnje istovarnih platoa tijekom izgradnje tijela odlagališta je da u Planu odlaganja otpada na plohe 5D i 6 (Broj projekta: 3230-0576/10. Me me 6/2 me unasip je izveden izme u plohe 5D i kasete 6/1. Na zapadnoj strani kasete 6/3 nalazi se prilaz kaseti za prihvat azbestnog otpada (koja se nalazi na kaset 6/3 jug). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Privremena kontrola površinskih voda Oborine koje dolaze u kontakt s otpadnim materijalom trebalo bi se ograničiti unutar odlagališta obodnim nasipom kao i me unasipima (zečjim nasipima) koji se nalaze izme u pojedinih ploha i formiraju kasete ploha. Instituttitut IGH d. Prije početka ugradnje otpada na kasetu 6/1. treba adaptirati sustav odvodnje tako da se oborinske vode kaseta 6/2 i 6/3 prebacuju u sustav oborinskih voda a procjedna voda iz kasete 6/1 da se pripoji stranica 19 od 348 . Pokos sa vanjske strane nasipa (gledano s tijela odlagališta) ima pad 1V:2. A. Oborinska voda treba se sakupljati odvojeno i odvoditi u sustav za odvodnju oborinskih voda (obodni kanal).. u obodnom nasipu je formirana prilazna rampa koja se koristi kako bi kamioni koji dovoze otpad mogli pristupiti mjestu odlaganja. Prometnice moraju biti tako izgra ene.5H.4. Ploha 6 se sastoji od 3 kasete i to kasete 6/1 (istočna). Izvo ač je zadužen za održavanje izvedenog obodnog nasipa. studije i zaštitu okoliša) od listopada 2010. dok s unutrašnje strane nasip ima pad od 1V:3H. Nožica pokosa tijala otpada mora biti udaljena minimalno 10 m od osi krune unasipa. Navedenu rampu biti će potrebno ukloniti prije početka ugradnje otpada na kasetu 6/1 i dalje na kasetu 6/2 i 6/3. Zavod za planiranje. Sa sjeverne strane kasete 6/1 i plohe 5D.5.

kao i vodu s obodne prilazne ceste. A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Predvi a se jedno ispitivanje kasete 6/1. Maksimalni protok sjevernog kanala procijenjen je na 4. DETEKCIJA OŠTEĆENJA GEOMEMBRANE Sustav za detekciju oštećenja geomembrane je položen na svim izvedenim plohama odlagališta. Kanali na sjevernoj i zapadno/južnoj strani imaju isti profil. Obodni kanal Obodni kanali su izvedeni uz vanjsku nožicu obodnog nasipa oko svih ploha odlagališta (plohe 1 do 6). Obodni kanali sa sjeverne strane projektiran je tako da slijedi rub obodnog nasipa oko odlagališta. 6/2 i 6/3.00 m a širina zelenog pojasa koji je potrebno održavati iznosi 7. Dužina otvorenog dijela obodnog kanala iznosi 2800 m.6.4 metra sa 2. Izvo ač je zadužen za jedno ispitivanje sustava detekcije oštećenja geomembrane po plohi neposredno prije početka odlaganja otpada na pojedinu plohu.050. Kanal uz sjevernu ogradu Uz sjevernu ogradu odlagališta (Sajmišna cesta) na dijelu platoa biokompostane je izveden kanal koji prikuplja oborinsku vodu sa prometnice i odvodi je prema retencijskom jezeru. potrebno je redovito vršiti košnju trave i čišćenje od lake leteće frakcije otpada (vrećice).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Održavanje obodnih kanala je potrebno nakon erozije zemlje s pokosa odlagališta. Obodni kanali tijela Odlagališta moraju biti tako održavani da omogućuju nesmetano protjecanje oborinskih voda a u skladu s postojećom projektom dokumentacijom.5 kubna metra u sekundi a južnog kanala 3. Južni kanal odvodi oborinske vode sa zapadne i južne strane odlagališta.5 m.15 posto uzdužnim nagibom. Izvo ač je zadužen za redovno održavanje i upravljanje obodnim kanalima i kanalom uz sjevernu prometnicu. Tim kanalom se odvode oborinske vode s cijelog sjevernog dijela odlagališta kao i oborinske vode s područja izme u odlagališta i nasipa rijeke Save. U taj kanal se slijevaju oborinske vode s područja zapadno od odlagališta gdje se nalazi ulaz i druge operativne zgrade i parkiralište. Kanali su duboki 1. A. Neposredno prije početka odlaganja otpada na kasete 6/2 i 6/3 treba spojiti odvodnju tih ploha na sustav procjednih voda. Sustav: Tijelo odlagališta sustavu odvodnje procjednih voda.A. Svi kanali su na prostoru odlagališta izvedeni u potpunosti. Dužina predmetnog kanala je 1. Južni kanal projektiran je tako da ide uz obodni nasip odlagališta i slijedi trasu asfaltne ceste koja se nalzi uz zapadni i južni dio odlagališta.7. stranica 20 od 348 .2 kubna metra u sekundi. Obaveza Izvo ača radova je održavanje kanala košnjom i čišćenjem od mulja i letećeg otpada. KANALI Pod pojmom kanali podrazumijeva se otvoreni sustav prikupljanja i provo enja oborinskih i drugih površinskih voda na prostoru odlaglišta.5H:1V stranicama i 0.

Od plohe 3 do uključivo plohe 5. Od šahtova procjednih voda kroz tijelo nasipa prolaze pune PEHD cijevi dužine približno 50 m. Anomalije u električnom polju pokazuju oštećenja geomembrane. Kroz nasip plohe 5D (sjever i jug) je položena puna PEHD cijev promjera 160/143 mm dužine 50 m. Elektrode su spojene preko kablova do mjernog ormara koja se nalazina obodnom nasipu. te se pad električnog potencijala očitava na mjernim elektrodama. SUSTAV SAKUPLJANJA PROCJEDNIH VODA PREGLED STANJA Sustav sakupljanja procjednih voda sastoji se od dvije glavne komponente i to 1) sustava za dreniranje procjedne vode unutar ploha tijela odlagališta (ploha 1 do 6) i 2) sustava za odvodnju procjedne vode kojim se ona odvodi iz ploha 1 do 6 do sabirnih bazena. Sustav: Tijelo odlagališta Mjesto oštećenja geomebrane je moguće pronaći obzirom da sustav za detekciju oštećenja geomembrane koristi izolacijska svojstva geomembrane. Od šahtova ploha ploha 6 do 2. Perforirane cijevi drenaže imaju promjer 300/250 mm i ukupna dužina drenažnih cijevi na plohi 1 iznosi približno 1. Na plohi 6 ima ukupno 6 mjernih ormara (sjeverni i južni po kaseti). drenažne cijevi su vanjskog promjera 160/143 mm. na kojima još nije započela ugradnja otpada. Ploha 1 Na plohi 1 nalazi se 17 šahtova od čega 10 služe za prihvat procjednih voda. Na plohi 2. Plohe 2 do 6 Na plohama 2 do 6 je izvedeno 22 šahta procjednih voda. procjedne vode se preko kolektorskih cijevi i kompenzacijskih bazena (prepumpnog šahta) koji se nalazi na sjevernom i južnom spoju ploha 2 i 1 i preko kolektora plohe 1 odvode u sabirne bazene (SB) sjever i jug. Svaka kaseta ima svoj mjerni ormar. Mjerne elektrode se postavljaju prema planu polaganja prije polaganja HDPE geomembrane debljine 2. Sustav dreniranja procjednih voda sastoji se od perforiranih (koje su ugra ene u drenažnom sloju) i punih cijevi (ugra ene u obodnom nasipu) za prihvat procjednih voda. Sustav se sastoji od niza mjernih i napajajućih elektroda smještenih ispod i iznad membrane. Električna struja upušta kroz napajajuće elektrode stavljene preko membrane.A. stranica 21 od 348 . A.000 g/m2. S pojedinih kaseta. Sustav za odvodnju procjedne vode se satoji od šahtova. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. kompenzacijskih bazena i kolektorskih cijevi kojima procjedna voda dovodi do sabirnih bazena.800 m. te se tada mijenja tip cijevi u perforirane.8. a napajajuće elektrode se postavljaju iznad zaštitnog geotekstila tipa 1. dok je u drenažnom sloju položena perforirana drenažna cijev promjera 200/175 mm. Procjedne vode gravitacijski otječu iz pojedinih ploha do šahtova procjednih voda koji se nalaze uz vanjsku nožicu obodnog nasipa. drenažne cijevi su promjera 200/175 mm. oborinske vode se istim sustavom odvode u oborinski kanal.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Ploha 6 je u cijelosti izvedena s cijevima promjera 200/175 mm.5 mm.

tvrtke Institut gra evinarstva Hrvatske d. Mulj koji se taloži u sustavu procjednih voda se prije deponiranja. manometerska visina H = 5 m) u Ex izvedbi.531 m. Tlocrtna dimenzija kompenzacijskog bazena je 1. Kompenzacijski bazeni (sjever i jug) Na spoju ploha 1 i 2 na sjevernoj i južnoj strani tijela odlagališta. Unutar šahtova procjednih voda je Ex zona opasnosti "1". održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Zavod za ekološki inženjering. a južnog 1. Ukupna dužina cijevi sjevernog obodnog kolektora iznosi 1. Svi šahtovi procjednih voda imaju dvostruke vanjske stijenke. Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 23/07) i Uredbi o kategorijama. pumpe u kompenzacijskim bazenima moraju funkcionirati. napajanjem i ugradbom muljnih pumpi (minimalne karakteristike 2 × 3 l/s. Šahtovi procjednih voda U svim šahtovima procjednih voda nalaze se sifoni i kinete kolektorske cijevi. taložnicom te automatikom. mora fizikalno-kemijski analizirati u ovlaštenom laboratoriju. a nakon čišćenja. broj TD 02-02-02-02/05 Glavni paket – paket A1 iz ožujka 2000 god. Spojne kolektorske cijevi su vanjskog promjera 300 mm.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. od kuda procjedna voda gravitacijski dalje teče prema sabirnim bazenima sjever i jug.383 m.524 m. vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05 i stranica 22 od 348 . Unutar radijusa kruga od 2 m od kompenzacijskih bazena je Ex zona opasnosti "2".8 × 6 m. Šahtovi. Dvostruke stijenke kolektorskih cijevi i dvostruke stijenke šahtova omogućuju provedbu kontrole vodonepropusnosti. Na plohi 1 na mjestu ulaska kolektorskih cijevi u sabirne bazene u tri šahta se nalaze križni ventili.A. nalaze se kompenzacijski bazeni (prepumpni šahtovi) koji procjednu vodu koja dolazi iz kolektora ploha 6 do 2 prepumpavaju na višu kotu u kolektorske cijevi plohe 1. kinete i sifoni moraju biti čisti i svi ventili moraju funkcionirati. Prije izvo enja Izvo ač je dužan izraditi Izvedbeni projekt kompenzacijskih bazena i iskoditi suglasnost na projekt od glavnog projektanta. a sve sukladno Zakonu o otpadu (NN 178/04). ODRŽAVANJE Cilj održavanja sustava procjednih voda je osigurati nesmetano protjecanje procjedne vode do sabirnih bazena. Drenažne i kolektorske cijevi moraju biti čiste i protočne.2 m. dubina iznosi 2. Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. Projekt postojećeg kompenzacijskog bazena je dan je u prilogu 27 dokumentacije Glavni projekt. [vidi GP1].d. Šahtovi procjednih voda na plohama 3 do 6 (18 šahtova) osim sifona imaju i ventile za ručno zatvaranje čime se može spriječiti dotok procjednih voda u šaht. Sanacija kompenzacijskih bazena Kompenzacijske (prepumpne) bazene sjever i jug je potrebno rekonstruirati razbijanjem i va enjem postojećeg armirano betonskih kompenzacijskih bazena i izvedbom PEHD šahtova s dvostrukom stijenkom (dno i obod). dok je u krugu zdenca na udaljenosti od 2 m zona opasnosti "2". Sustav: Tijelo odlagališta Ukupna dužina drenažnih i kolektorskih cijevi Ukupna dužina drenažnih cijevi (uključivo i pune cijevi kroz nasip) na plohama 1 do 6 iznosi 6..

kemijske analize pokažu da je predmetni mulj pogodan za odlaganje na odlagalištu otpad tada ga je moguće otpremiti u tijelo odlagališta Jakuševec. stranica 23 od 348 . kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 117/2007) i Pravilniku o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada. urednost i vodonepropusnost kompenzacijskih bazena i ispravnost pumpi u kompenzacijskim bazenima). NN 60/2008 i NN 87/2009).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Izvo ač je dužan dati i prikaz uzdužnih padova cijevi sustava za prikupljanje procjednih voda. kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 111/2011). tada se predmetni mulj mora se zbrinuti na odgovarajući način u skladu s Zakonom o otpadu (NN 178/04) izmjenama i dopunama Zakona o otpadu (NN 153/2005 – Uredba. Dva puta godišnje je potrebno vršiti kontrolu čišćenja i funkcionalnosti sustava procjedne vode ploha 2 do 6 CCTV kamerom. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. U sklopu snimanja. Sustav: Tijelo odlagališta 39/09). Izvo ač je dužan dati detaljan izvještaj o provedenim radovima. Neposredno prije snimanja sustava procjednih voda kamerom potrebno je provesti čišćenje drenažnih cijevi ure ajem radnog dosega od minimalno 200 m. Ukoliko rezultati fizikalno . Nakon čišćenja i snimanja Izvo ač mora vratiti sve sifone i ventile u stanje uporabivosti. Čišćenjem treba obuhvatiti kompletan kolektor te kompenzacijske i sabirne bazene. Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada. Troškovi zbrinjavanja otpada koji ne zadovoljava parametre za odlaganje na odlagalište se vrše posebno. urednosti šahtova. dužina ulaska wome u drenažu.A. Snimanje drenažnih cijevi procjedne vode Na plohi 1 je potrebno jednom godišnje izvršiti kontrolu čišćenja i funkcionalnosti sustava procjedne vode CCTV kamerom. Ukoliko eluat ne zadovolji parametre za odlaganje na odlagalište. ocjenu ispravnosti i izvještaj o nedostacima na ventilima i sifonima. Učestalost čišćenja na plohi 1 je minimalno jedan puta godišnje. Izvo ač radova čišćenja bi trebao dati Izvještaj o izvršenim radovima i zapažanjima tijekom čišćenja (dotok. Čišćenje cijevi za prikupljanje procjedne vode Učestalost čišćenja drenažnih cijevi na plohama 2 do 6 je minimalno dva puta godišnje i to za vrijeme smanjenih dotoka i sniženih razina u sustavu procjednih voda. NN 111/2006.

Dionica prohodna za čišćenje u cijelosti JB-6 3 160/143 50.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.5 Nakon 187 m neprohodno zbog deformacije vertikalnog profila. * Prije čišćenja potrebno je demontirati 32 sifona s ili bez ventla (redni brojevi 1 do 10 + 18 do 39) stranica 24 od 348 . m.5 Vertikalna deformacija od 65-tog metra do 97-mog metra.5 PS-5 1 300/250 178.5 Sumarno očistiti [m] 6379. dalje neprohodno. PJ-9 1 300/250 189.5 JB-13 5 160/143 233 Kamera pod vodom. Dionica prohodna za čišćenje u cijelosti JB-10 4 160/143 223 JB-11 4 160/143 228.5 PS-6 1 300/250 186 PJ-8 1 300/250 186 PS-7 1 300/250 189. Dionica prohodna za čišćenje u cijelosti JB-16 5 D 160/143 222.5 Na 19.5 JB-8 3 160/143 210.5 JB-12 4 160/143 228. Dionica prohodna za čišćenje u cijelosti JB17 6 160/143 217 JB 18 6 160/143 217 JB 19 6 160/143 216 JB 20 6 160/143 216 JB 21 6 160/143 202. dalje neprohodno za čistač i kameru. Ploha snimiti/očistiti a nove oznake drenažne *[m] cijevi [mm] Komentar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever sjever istok jug jug jug jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug PS-4 1 300/250 166.5 PJ-7 1 300/250 178.5 JB-9 4 160/143 223 Na 50 m nailazak na zub zavara cijevi.br.9 Vertikalna deformacija na 51 m.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. JB-14 5 160/143 233 JB-15 5 D 160/143 222. PS-8 1 300/250 191 PJ-10 1 300/250 191 PS-3 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PS-2 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-PS-1 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-2 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-3 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-4 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-5 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona JB-1 2 200/175 198.5 Na 25 m nailazak na zub zavara cijevi.5 JB-3 2 200/175 200 JB-4 2 200/175 200 JB-5 3 160/143 202.4 * Dana metraža je procijenjena udaljenost izmjerena od pripadnog šahta do polovice drenažne cijevi.5 JB-2 2 200/175 198. JB-7 3 160/143 210.5 Na 54 m nailazak na zub zavara cijevi.5 JB 22 6 160/143 202.4 Sumarno snimiti [m] 6379.5 PJ-6 1 300/250 166. Sustav: Tijelo odlagališta Tabela 3 Popis drenažnih cijevi koje je potrebno očistiti i snimiti s napomenama za Izvo ača Popis šahtova i drenaže za čišćenje i snimanje Vanjski/U nutarnji Potrebno Orijentacij Naziv okna Promjer R.5 nailazak na zubu zavara cijevi. Nije vidljiv uzrok zaustavljanja kamere na 22.

br.A. Orijentac Naziv susjednih ija okna Ploha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever jug jug jug jug jug jug jug jug jug sjever jug sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever jug jug jug jug jug jug jug jug jug jug PJ-PS-1/PS-2 1 PS-2/PS-3 1 PS-3/PS-4 1 PS-4/PS-5 1 PS-5/PS-6 1 PS-6/PS-7 1 PS-7/PS-8 1 PJ-PS-1/PJ-2 1 PJ-2/PJ-3 1 PJ-3/PJ-4 1 PJ-4/PJ-5 1 PJ-5/PJ-6 1 PJ-6/PJ-7 1 PJ-7/PJ-8 1 PJ-8/PJ-9 1 PJ-9/PJ-10 1 PS-8/JB-1 2 PJ-10/JB-2 2 JB-1/JB-3 2 JB-3/JB-5 2/3 JB-5/JB-7 3 JB-7/JB-9 3/4 JB-9/JB-11 4 JB-11/JB-13 4/5 JB-13/JB-15 5/5D JB-15/JB-17 5D/6 JB-17/JB-19 6 JB-19/JB-21 6 JB-2/JB-4 2 JB-4/JB-6 2/3 JB-6/JB-8 3 JB-8/JB-10 3/4 JB-10/JB-12 4 JB-12/JB-14 4/5 JB-14/JB-16 5/5D JB-16/JB-18 5D/6 JB-18/JB-20 6 JB-20/JB-22 6 Sumarno očistiti [m] 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 39 73 31 30 30 30 30 38 55 40 50 50 43 35 32 31 89 91 63 123 123 123 123 135 108 76 81 76 63 130 127 129 123 141 109 76 77 84 2907 stranica 25 od 348 . Sustav: Tijelo odlagališta Tabela 4 Popis šahtova i kolektorskih cijevi koje je potrebno očistiti Popis šahtova i kolektorskih cijevi za čišćenje Vanjski/Unutarnji Potrebn Promjer kolektorske o očistiti cijevi [mm] *[m] R. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.

4. voditi evidenciju provedenih ispitivanja. god. (predvidiva kompltena zamjena znakova upozorenja 1× 3. (u sklopu radova čišćenja sutava prikupljanja i odvodnje procjednih voda i snimanja kamerom). Izvo ač treba provoditi kontrolu vodonepropusnosti vizualnim pregledom u intervalima od svaka 3 mjeseca (4× godišnje). "T" komada. poklopca i oznaka šahta s oznakom upozorenja (1× tjedno). 8. god.) 10. organizirati ispitivanja prije isteka roka važenja prethodnog ispitivanja. Poklopci šahtova su izvedeni s odzračnikom: Šahtove odvodnje procjednih voda potrebno je održavati na sljedeći način: 1. strukturalnoj stabilnosti i funkcionalnosti). dužan je izvještavati o datumu isteka periodičkog ispitivanja. 9. ispravnosti ručice ventila. 2. Sustav: Tijelo odlagališta Održavanje i upravljanje šahtovima odvodnje procjednih voda Šahtovi procjednih voda su elementi sustava odvodnje procjednih voda koji se nalaze na obodu tijela odlagališta te provode sakupljenu procjednu vodu u sabirne (kolektorske) cijevi. (predvidiva kompltena zamjena sifona i ventila 1× 2. Predvidiva kompltena zamjena oznaka 1× 2. stanju urednosti.A. eventualnom usporu. Provjera prisutnosti (koncentracije) metana CH4 volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta. Nakon čišćenja i snimanja vratiti sve sifone i ventile u stanje uporabivosti. Održavati znakove upozorenja i opasnosti na i ispred šahtova procjednih voda čistima (1 x mjesečno). U izvještaju treba stranica 26 od 348 . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. O provedenom čišćenju i snimanju Izvo ač je duža n sastavaiti detaljni Izvještaj. Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova odvodnje procjednih voda s komentarima i prijedlozima mjera. 3. Savka tri mjeseca izvršiti pokretanje ručice ventila do potpunog otvaranja i zatavranja te izvijestiti o stanju (4× godišnje). Minimalno dva puta godišnje isprati unutrašnjost šahtova vodom i očistiti sifon ukloniti talog s dna okna / kinete. poklopca šahta i odzračnika. "X" komada. Održavati nalijepljene oznake (nazive) na šahovima procjednih voda u skladu s projektima. U slučaju evidentiranja pojave CH4 provjeru koncentracije treba provoditi češće i to minimalno (1 x tjedno). Izvo ač je dužan organizirati ispitivanje od ovlaštene institucije. o brzini protjecanja. razini procjedne vode u šahtu. Tjedno izvijestiti Nadzornog inženjera o eventualnim oštećenjima stranica i dna. Tjedno izvršiti vizualni pregled šahtova procjednih voda stanja na mogućnost fizičkog oštećenja stijeki šahta. Održavanje šahtova procjednih voda izvana čistima. god. 7. Periodičko ispitivanje vodonepropusnosti. strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti šahtova procjednih voda od ovlaštene institucije provoditi sukladno normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610. (1× mjesečno). 5. Šahtovi procjednih voda imaju dvostruke stijenke što omogućuje kontrolu vodonepropusnosti. stanju sifona. (1 x mjesečno). Pregled razine vode u posudi u kojoj se nalazi sifonski priključak drenažnog cjevovoda i po potrebi dolijevanje vode u posudu (1× mjesečno). Izvršiti popravak i/ili zamjenu neispravnih sifona i ventila u šahtovima procjednih voda. (1× godišnje) 11. Sanirati nedostatke (vidi točku 10) i izvijestiti o svim eventualnim uočenim nedostacima u šahtu kao na primjer eventualni nedostatak vijaka.).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. (2× godišnje). Šahtovi odvodnje su izvedeni na lomovima i križanjima trasa sustava odvodnje procjednih voda. stanju taloga. nepropusnosti spojeva. 6. kao i čuvanja dokaza o provedenom Ispitivanju (Uvjerenje o vodonepropusnosti.

održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Sumarna zapažanja tjednih pregleda. Sustav mora imati mobilnu električnu pumpu koja će se u budućem periodu (predvidivo do 2018. Sustav: Tijelo odlagališta biti navedeno. Za navedeno projektno rješenje je potrebno ishoditi suglasnost glavnog projektanta.) prebaciti s šahta JB-19 (kaseta 6/2) na JB21 (kaseta 6/3). Na nizvodnoj kolektorskoj cijevi šahta JB-17 je izveden PEHD čep koji spriječava miješanje oborinske vode plohe 6 sjever s procjednom vodom plohe 5D te se u proteklom periodu nakupljena oborinska voda u šahtu JB-17 povremeno crpila mobilnom muljnom pumpom. rezultat mjerenja vodonepropusnosti s planom sljedećeg ispitivanja. Kolektorske cijevi su izvedene s dvostrukom stijenkom (vanjskog promjera 400 mm i 300 mm): 1. stanje zankova upozorenja i oznaka na šahtovima. mjestima na kojima su uočene anomalije i slično. Potrebno je izvesti razvod električne energije iz dijela bio kompostane. Budući da se radi o oborinskoj vodi razvod električne energije i pumpa ne trebaju biti u Ex izvedbi. Izvedba prepumpnog šahta za crpljenje oborinskih voda nakupljenih na sjevernom dijelu plohe 6: Nakupljenu oborinsku vodu koja se sakuplja u sabirnom dijelu plohe 6 sjever i dalje u pripadne šahtove je potrebno precrpiti u obodni kanal sjever. nabaviti i montirati električnu muljnu pumpu s plovkom koja će precrpljivati oborinsku vodu iz JB-17 u obodni kanal. koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta. Neposredno prije početka ugradnje otpada na kasetu 6/1 sjever potrebno je maknuti čep od zavarene PEHD pločevine iz šahta JB-17 i ugraditi čep na odvodnoj strani šahta JB-19. čistoći šahtova. postaviti električno brojilo. plan provedbe snimnja i čišćenja sustava odvodnje procjednih voda.A. plan periodičkg ispitivanja vodonepropusnosti. ugraditi nosače pumpe. Minimalno 2 puta godišnje womom očistiti sustav kolektorskog cjevovoda . stranica 27 od 348 . Održavanje i upravljanje kolektorskim cjevovodom procjednih voda Kolektorske cijevi procjednih voda su elementi sustava odvodnje procjednih voda koji se nalaze na obodu tijela odlagališta te provode sakupljenu procjednu vodu izme u šahtova procjednih voda i kompenzacijskih bazena. Izvještaj mora sadržavati situaciju odlagališta s naznačenim očišćenim dionicama. stanje ručice ventila (s planom sljedećeg pokretanja ručice). god.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. U cilju spriječavanja nakupljanja mulja (taloženjem) u drenažnim cijevima sustava odvodnje voda plohe 6 sjever (kaseta 6/2) na šahtu JB-19 je prije početka odlaganja otpada na kasetu 6/1 potrebno projektirati i izvesti sustav za prebacivanje oborinske vode s kaseta 6/2 i 6/3 u obodni kanal. O provedenom čišćenju dostaviti izvještaj u dva primjerka. strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti s rezultatima provedenih ispitivanja. 2.

voditi evidenciju provedenih ispitivanja. strukturalnoj stabilnosti i funkcionalnosti). ZAŠTITNI SLOJ IZNAD SUSTAVA DRENAŽE Zaštitni sloj je izveden na svim plohama odlagališta. organizirati ispitivanja prije isteka roka važenja prethodnog ispitivanja. Izvo ač je dužan organizirati ispitivanje od ovlaštene institucije. brzini protjecanja. voditi evidenciju provedenih ispitivanja. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. dužan je izvještavati o datumu isteka periodičkog ispitivanja. stanju funkcioniranja pumpi. Navedeni sloj je ugra en na filtarskom geotekstilu tipa 400 g /m2 i služi kao zaštita filtarskog geotekstila od oštećenja. Predvidiv angažman je 2 radnika po 4 sata. (1× godišnje) 6. dužan je izvještavati o datumu isteka periodičkog ispitivanja. (1× godišnje). 2. Zaštitni sloj iznad sustava za drenažu procjednih voda je potrebno održavati na plohama 6/1 do 6/3 čupanjem raslinja s korjenjem kako ne bi došlo do oštećenja filtarskog stranica 28 od 348 . razini vode i slično. strukturalnoj stabilnosti i funkcionalnosti). Periodički ispitati vodonepropusnosti kolektorskih cijevi od ovlaštene institucije sukladno normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610. razini procjedne vode u bazenu. Sustav: Tijelo odlagališta 3. organizirati ispitivanja prije isteka roka važenja prethodnog ispitivanja. 4.9. Tjedno izvršiti vizualni pregled stanja kompenzacijskih bazena.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. (1× godišnje) Održavanje kompenzacijskih bazena Kompenzacijski bazen (prepumpni šahtovi) se nalazi na sjevernom i južnom spoju ploha 2 i 1. stanju urednosti. 3. Osnovna funkcija kompenzacijskih bazena je skupljanje i podizanje procjedne vode koja dotiče iz ploha 6 do plohe 2 na višu kotu plohe 1 od kuda procjedna voda gravitacijski otiče prema sabirnim bazenima sjever i jug. Izvo ač je dužan organizirati ispitivanje od ovlaštene institucije. stanju stijeki bazena i poklopca bazena. (6×godišnje) 5.A. 2 × mjesečno. Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova odvodnje procjednih voda s komentarima i prijedlozima mjera. stanju poklopca (1× tjedno). Ručno uklanjanje nakupljenog otpada (leteći otpad i slično) iz kompenzacijskog bazena Izvo ač mora provoditi po potrebi. strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti kompenzacijskih (prepumpnih) bazena od ovlaštene institucije provoditi sukladno normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610. Ispravnost električnih i strojarskih komponenti pumpe kontrolirati jedan puta godišnje po ovlaštenoj tvrtci. stanju taloga. Očistiti kompenzacijske bazene od nataloženog mulja mlazom vode i slivničarem po potrebi. koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta. A. Kompenzacijske bazene procjednih voda potrebno je održavati na sljedeći način: 1. kao i čuvanja dokaza o provedenom Ispitivanju (Uvjerenje o vodonepropusnosti. Predvidiv angažman je šest puta godišnje. kao i čuvanja dokaza o provedenom Ispitivanju (Uvjerenje o vodonepropusnosti. eventualnom usporu. Tjedno izvijestiti Nadzornog inženjera o stanju pumpi. Periodičko ispitivanje vodonepropusnosti.

5 m i ukupne širine 6. odnosno 5 m s unutarnje strane nasipa. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Nacrti 5.92 ha.1 . Na kraju pristupne prometnice. Pristupna cesta plohi za prihvat azbestnog otpada je smještena na zapadnom nasipu. dok je nasip s unutarnje strane izveden od zemljanog materijala.000 m2 (dno kazete + me unasip + postojeći obodni nasip na koji će se naslanjati azbestni otpad). Opći izgled i konfiguracija završnog pokrova prikazani su u nacrtima (Nacrt 5. PLOHA ZA PRIHVAT AZBESTNOG OTPADA Ploha za prihvat gra evinskog otpada koji sadrži čvrsto vezani azbest i ostali čvrsto vezani azbestni otpad (u danljem tekstu samo azbestni otpad) je izvedena na samom jugozapadnom rubu odlagališta.90 ha. Kaseta 6/1 ima tlocrtnu površinu od približno 2. kaseta 6/2 ima tlocrtnu površinu od približno 2. izveden je plato za okretanje vozila.160 m2. Kazeta za prihvat azbestnog otpada je odijeljena od ostalog dijela odlagališta me unasipom visine 1. Sukladno dinamici zapunjavanja odlagališta otpadom.A. na mjestu spajanja s kazetom za azbestni otpad. Nasip prometnice je izveden od mješovitog materijala. Nasip s vanjske strane obodnog nasipa je izveden od mješovitog materijala dobivenog obradom gra evinskog otpada. padova za odvodnju oborinskih voda. uz unutarnji rub južnog i zapadnog obodnog nasipa. Ukupna površina kazete za prihvat azbestnog otpada iznosi približno 4. Površina bez obodnog nasipa iznosi približno 2. Prekrivni sustav ploha 5. Očekuje se da će se plohe prekrivati dinamikom kojom će se zapunjavati odlagalište. Sustav: Tijelo odlagališta geotekstila i prodiranja sitnih čestica u drenažni sustav. kaseta 6/3 ima tlocrtnu površinu od približno 3. Kontinuitet sustava se mora osigurati u pogledu brtvljenja (površinskih voda i odlagališnog plina). 2. Izvo ač je zadužen za održavanje plohe za prihvat azbestnog otpada čupanjem raslinja s korjenjem kako ne bi došlo do oštećenja filtarskog geotekstila i prodiranja sitnih čestica u drenažni sustav.2 i Nacrti 7) Izvedbeni stranica 29 od 348 .40 ha.10. 5D i 6 se fazno spaja na već izvedeni sustav sukladno ugradnji otpada do projektirane visine.11. Završni pokrov za odgovarajuću plohu povezat će se sa završnim pokrovom prethodne plohe tako da na kraju tih operacija završni pokrov čini kompaktan sustav. GORNJI BRTVENI SLOJ Pregled stanja Završni pokrov (odnosno gornji brtveni sloj i gotova prekrivka) je izveden na plohama 1. na južnom dijelu plohe 6/3 (ploha 6 je podijeljena na 3 dijela). A. uzdužnih padova servisne prometnice i slično. te je ta dinamika prikazana u tablici 1. A. 3 i 4. Cesta je širine 4 m s vanjske strane obodnog nasipa.5 m. gornji brtveni sloj i gotova prekrivka će se ugra ivati na površinu tijela ugra enog otpada na način da sa završnim pokrovom prethodne plohe (u ovom slučaju plohe 4) čini kontinuirani sustav.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.

Gornji brtveni sloj i gotova prekrivka su trajni zaštitni slojevi koji se ugra uju preko ispunjenih dijelova tijela odlagališta kada ugra eni otpad dostigne projektirane gabarite. (Institut gra evinarstva Hrvatske. tako da ograniče pretjeranu eroziju i ispiranje površine. Sustav: Tijelo odlagališta projekt prekrivanja ploha 4. (2) da se spriječi direktan kontakt (ptica i drugih životinja) sa otpadom. (3) da se ograniči dugoročna infiltracija oborina u tijelo deponije i na taj način se minimalizira nastajanje procjednih voda. Razmještaj i detalji sustava za kontrolu površinskih voda prikazani su u projektnim nacrtima (nacrt 5. Nadvišenje na spoju ploha 4 i 5 Prilikom završnog prekrivanja novog otpada (a nakon postizanja projektiranih visina) potrebno je osigurati kontinuiranost prekrivnog brtvenog i drenažnog sustava. Nadogradnja otpada bi prema procjeni uključivala plinske linije K i L. Broj projekta: 24-10-046/07. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Predloženo je da se krovni dio tijela odlagališta izvede s nadvišenjem (u odnosu na projektirani pad od 5%) s dvostrešnim padom od ukupno 8% prema sjeveru i jugu. Iz toga je razloga nužno izvesti kvalitetan spoj postojećeg prekrivnog sustava plohe 4 i budućeg prekrivnog sustava plohe 5. kolovoz 2007 god).. nacrtima i Programu praćenja i kontrole kvalitete. Projekt nadvišenja na spoju ploha 4 i 5 će se naknadno dostaviti Izvo aču. Analizom geodetske snimke postojećeg stanja na odlagalištu (površine ploha 3 i 4). stranica 30 od 348 . 5 i 6. predloženo je da se izvede nadogradnji otpada na krovni dio plohe 4 i to s početkom izme u profila 11 i 12 i završetkom izme u profila 12 i 13 ukupne dužina približno 75 m. 5 i 6. Kako bi se omogućio prijelaz s navedenog znatno nižeg dijela na dio plohe 5 koji će se izvesti prema projektu. kolovoz 2007 god [IP2].A. Sustav je projektiran tako da se površinska voda odvodi kroz stalne odvodne kanale do postojećeg retencijskog jezera koji se nalazi istočno od plohe 1. Svaka od komponenti trebala bi se izvoditi sukladno tehničkim specifikacijama.5 – 3 m manja od projektirane visine (samim tim je i završni prekrivni sustav na plohi 4 isto toliko niži od projektiranog). Sustav treba imati sljedeće funkcije: • sakupljanje i odvod površinskih voda s površine odlagališta na relativno kratkim udaljenostima i • drenažni putevi (kanali i berme) i drenažni ure aji (odvodne cijevi niz padinu i disipatori energije) koji na učinkovit način odvode površinske vode i odgovarajućom brzinom. Sustav upravljanja površinskim vodama treba uklanjati oborinske vode sa završnog pokrova bez pretjerane erozije tla i smanjiti količinu vode koja će se infiltrirati kroz pokrovni sustav.10) Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Projekt gornjih brtvenih slojeva i gotove prekrivke predvi a 3 glavne funkcije: (1) da se umanji izbijanje odlagališnog plina (a time i neugodnih mirisa) iz tijela odlagališta i njegova emisija u atmosferu.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. utvr eno je da je visina otpada na spoju plohe 4 i 5 (i to na krovnom dijelu odlagališta gdje je projektirani nagib 5 %) za približno 2. Institut gra evinarstva Hrvatske. Radovi na izvedbi gornjeg brtvenog sloja i gotove prekrivke imaju za cilj utjecati na djelovanja površinskih voda na stvaranje erozije (koja umanjuje dugoročnu funkcionalnost gornjih površinskih slojeva i poskupljuje održavanje pokosa i obodnog kanala) . Broj projekta: 24-10046/07.

potrebno je urediti pristupnu prometnicu i radni plato u blizini mjesta odlaganja i na odgovarajućoj visini u odnosu na konačni izgled spoja plohe 4 i 5. biti će dostavljen Izvo aču naknadno. Materijal za završnu prekrivku izabran je uzevši u obzir sljedeće: .n. prvi sustav je za bočne pokose a druga za krovni dio tijela odlagališta.Organske materijale dostupne u blizini terena i . ugradnju zaštitnih kolona.85H izvede s nadvišenjem tako da tijekom izgradnje nagib pokosa bude 1V: 2. Prije nego što se započne s odlaganjem na ovaj dio predvi eno je uklanjanje zaštitnog zemljanog sloja plohe 4 na ovom dijelu i njegovo privremeno deponiranje na susjednim površinama. Pokosi završnog pokrova Završni pokrov ploha od 2 do 6 je projektiran da od ruba obodnog nasipa do oboda tijela odlagališta bude u nagibu 2. sloj zaštite od smrzavanja. drenažnog materijala i drenažnih cijevi sve do projektiranog vrha prekrivnog brtvenog sustava kada je potrebno ugraditi plinsku glavu. su sljedeće: stranica 31 od 348 . Obodi tijela odlagališta se nalazi na apsolutnoj visini od 155 m. Sustav: Tijelo odlagališta Predlaže se da se geometrija pokosa koji ima projektirani nagib 1V: 2. Kako bi se omogućila ugradnja otpada na krovnom dijelu plohe 4.n. počevši od gornjeg sloja nadolje. Maksimalna visina tjemena odlagališta iznosi približno 158. sukladno dinamici ugradnje otpada. geosintetski sloj za otplinjavanje i me uprekrivni sloj. geosintetski glineni brtveni sloj (GCL). Tako er je potrebno ukloniti umjetne materijale u rubnim dijelovima promatrana površine – uz bermu na rubnom dijelu pokosa projektiranog nagiba 5 %. Detalji izgradnje puta i platoa odre eni su u poglavlju 5. Ugradnja otpada na ovom dijelu obuhvaća iskop ugra enih plinskih glava i brtvenih materijala sve do drenažnog sloja unutar plinskih zdenaca te. Krovni dio tijela je projektiran sa slojem od linearne polietilenske geomembrane niske gustoće (LLDPE) debljine 1 mm dok pokosi nisu. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.64H.m.m. .A. Spoj ploha 4 i 5 kao i detalji spoja. gornji geosintetski dren za vodu (za oborinske vode). Komponente završnog pokrova Tijelo odlagališta ima dva razližita sustava završnog prekrivanja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.Tehničke smjernice Europske zajednice za projekt Prekrivanja deponija komunalnog krutog otpada te hrvatske zakone Konfiguracije prekrivke za krovni dio i bočne pokose.Opće priznate postupke za projektiranje deponija. Oba sustava se sastoje od sljedećih komponenti.5 m. Pokrovni sustav ima od središnjeg krovnog dijela dvostrešni pad od 5 % prema obodu krovnog dijela tijela odlagališta. humusni sloj.85H:1V. Kompozitna prekrivka odabrana je za krovni dio tijela odlagališta kako bi se smanjila infiltracija u području gdje je nagib površine od samo 5%.

U me uprekrivnom sloju ne smije biti oštrih predmeta (armature.30 m Površina završnog pokrova trebala biti zasa ena vegetacijom koja služi kao dugoročna zaštita protiv erozije. Ugra uje se na krovnom dijelu i bočnim pokosima. stakla i sl. Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL) Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL) izvodi se iznad geosintetskog sloja za otplinjavanje. Propusnost me uprekrivnog sloja mora biti biti veća ili jednaka od 1 x 10-4 cm/s.15 m Sloj zaštite od smrzavanja debljine 0. Geosintetski sloj za otplinjavanje Me upokrov 0. Na završnom sloju dizajnirane su berme za kontrolu površinskih voda. otprilike 1 metar široke. Granulometrija me uprekrivnog sloja treba biti takova da je 85 % zrna jednakog ili većeg promjera od 0.85H:1V) Humusni sloj debljine 0. na visinkoj udaljenosti od cca 10 metara. Na završnom pokrovu treba biti izgra ena i servisna prometnica. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Me upokrov (me uprekrivni sloj) Me upokrov se izvodi na produljenoj prekrivci debljine 30 cm a neposredno prije polaganja geosintetskog sloja za otplinjavanje.15 m Sloj zaštite od smrzavanja debljine 0. Geosintetski sloj za otplinjavanje ima minimalnu transmisivnost od 8 x 10-4 m2/sek.05 mm. Debljina me uprekrivnog sloja je 30 cm. Geosintetski sloj za otplinjavanje sastoji se od jezgre od polietilena (PE) ili polipropilena (PP) na koju se termičkim procesom s gornje i donje strane spajaju dva netkana geotekstila.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.) koji bi mogli oštetiti ostale gornje brtvene slojeve (prvenstveno LLDPE geomembranu. komada stijenja. Na tijelu odlagališta je izvedena prometnica koja završava na kraju plohe 4 (plinska linija L).30 m stranica 32 od 348 .85 m Geosintetski dren za vodu Linearna polietilenska geomembrana niske gustoće debljine 1 mm Geosintetski glineni brtveni sloj. Sustav: Tijelo odlagališta Krovni dio prekrivke (pokos od 5% ) Humusni sloj debljine 0.65 m Geosintetski dren za vodu Bočni pokosi prekrivke (2. Propusnost geosintetskog glinenog brtvenog sloja je maksimalno 5 x 10-9 centimetara na sekundu.A. Geosintetski glineni brtveni sloj je hidraulička barijera koja se sastoji od zrnate prirodne natrijeve bentonitne gline umetnute izme u dva geotekstila i učvršćene tkanjem ili šivanjem. GCL Geosintetski sloj za otplinjavanje Me upokrov 0. Berme trebaju presjeći put otjecanju vode od vrha niz pokos i odvoditi je u naborane cijevi. GCL Geosintetski glineni brtveni sloj. Geosintetski sloj za otplinjavanje Geosintetski sloj za otplinjavanje izvodi se direktno iznad me upokrova. te se cijevima poovršinske vode odvode do dna pokosa.

te spriječiti tečenje pod tlakom u tom sloju. Dobro zasa ena vegetacija poboljšava i evapotranspiraciju vlage iz tla gornjeg brtvenog sloja. biotehnološka rekultivacija. a koja je položena na geosintetski glineni brtveni sloj (GCL). Propusnost ovog sloja je oko 3. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Sloj zaštite od smrzavanja Sloj zaštite od smrzavanja/humusni sloj treba se izvesti odmah iznad geosintetskog drena za vodu. Ovaj vrlo slabo propusan sloj ima osnovnu funkciju u sprjecavanju prodiranja oborinskih voda u odložen otpad te spriječava prodirnje odlagališnog plina u geosintetski dren za vodu. Geosintetski dren za vodu ima minimalnu debljinu 7 mm i minimalnu transmisivnost od 8 x 10-4 m2/sek. GOTOVA PREKRIVKA Zatravljenje (završni vegetacijski pokrov) Vegetacija na završnom pokrovu je bitni element koji sprečava eroziju. Ovaj sloj mora ukloniti vodu koja se infiltrira kroz gornji sloj zaštite od smrzavanja i humusni sloj za vrijeme i nakon prekrivanja odlagališta. Geomembrana LLDPE se ne ugra uje na pokosima tijela odlagališta nagiba 1V:2. konzervacija i stabilizacija površinskog sloja tla vezanjem tla. Košnja vegetacije je potrebna da bi se umanjili rizici od požara. Sustav: Tijelo odlagališta Geomembrana od linearni polietilen niske gustoće (LLDPE) Brtveni sloj koji se sastoji od 1 mm. geosintetski dren za vodu izvest će se direktno preko linearne polietilenske geomembrane niske gustoće (LLDPE) debljine 1 mm.3 x 10-5 centimetara na sekundu.85H. Humusni sloj namijenjen je da pospješi rast trave čija je funkcija zaštita od erozije. Na bočnim pokosima geosintetski dren za vodu se izvodi direktno iznad geosintetskog glinenog brtvenog sloja (GCL). linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE) treba se izvesti iznad geosintetskog glinenog brtvenog sloja (GCL) na krovnom dijelu prekrivke (5% nagiba).65 m na krovnom dijelu prekrivke i 0. Geosintetski dren za vodu sastoji se od jezgre od polietilena (PE) ili polipropilena (PP) na koju se termickim procesom s gornje i donje strane spajaju dva netkana geotekstila.15 m. Drenažni sloj morao bi infiltrirati vodu duž površine donjeležećeg prekrivnog sloja do drena smještenog u zaštitnim bermama i nožici pokosa prekrivnog sustava. Geosintetski dren za vodu Na krovnom dijelu prekrivke. Ovaj sloj će se sastojati od zemlje s terena pročišćene od korijenja stabala.85 m na bočnim pokosima. Kada se trava uhvati za humusni sloj važno ju je stalno održavati košnjom. Predvi eno je da se završni prekrivni sustav kao i vanjski pokosi obodnog nasipa zatravne. Humusni sloj Humusni će se sloj izvesti iznad sloja zaštite od smrzavanja u debljini od 0. Ekološko funkcionalni učinci zatravljenja su krajobrazno ure enje. komada kamena i ostalih štetnih predmeta. Sloj zaštite od smrzavanja namijenjen je da zaštiti donjeležeće slojeve od prodiranja korijenja i smrzavanja.A. glatkog.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. eliminacija stranica 33 od 348 . A. Sloj zaštite od smrzavanja je projektiran u debljini od 0.12. panjeva.

Geodetski reperi Na tijelu odlagališta je trenutno istalirano 44 komada trajnih geodetska repera.vodo erozivnih procesa. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god.A. smanjena evaporacija. Do slijeganja odlagališta dolazi prvenstveno zbog razgradnje organskih tvari otpada. koji je prije ugradnje bio izložen višegodišnjem procesu ragradnje. Slijeganje gornjeg brtvenog sloja tijela odlagališta je rezultat degradacije otpada. Slijeganje završnog pokrova Načelno se razlikuju: • početna slijeganja koja završavaju kratko nakon nanošenja novih slojeva otpada i mogu biti pospješena učestalim prelazima kompaktora. 4. može iznositi 18 posto od ukupne visine tijela otpada.g. podizanje kapaciteta za sorpciju i izmjenu tvari. biti će manje nego od novog otpada. popravljanje fizikalnih. [IP2]. Sustav: Tijelo odlagališta vjetro . dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. ploha 5D i ploha 6. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.16. ali zato po nalogu Naručitelja treba napraviti adekvatnu odvodnju i drenažu sa gornjeg brtvenog sloja i gotove prekrivke. saniranje neuralgičnih mjesta reljefa.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. U projektnoj dokumentaciji se pretpostavlja da će se 90 % slijeganja dogoditi u prvih 5 godina nakon prestanka odlaganja. Degradacija. Slijeganje starog otpada. Izvo ač je zadužen da s završetkom gornjih brtvenih slojeva pojedinih ploha ugradi nove repere kako je prikazano u nacrtu 5. Prostorno namjenske i topografske karakteristike tijela odlagališta uvjetuju primjenu kombiniranog postupka za rekultivaciju travnim sklopom primjenom hidrosjetve i klasičnog strojnog zasijavanja. 10 i 12) i 1 uzdužni profil. odnosno biološka razgradnja otpada se manifestira smanjenjem volumena ugra enog otpada. promjene efektivnih naprezanja (uslijed eventualne promjene opterećenja i/ili promjene razine procjedne vode) i konsolidacije odloženog otpada. Na površinama gdje se odlagao stari otpad (plohe 1 do 5). Predvidiv broj od 14 zamjenjenih repera do kraja 2015. stranica 34 od 348 . Institut gra evinarstva Hrvatske. 6. Očekivane razlike u obimu slijeganja za plohe odlagališta u koje je ugra ivan stari i novi otpad ne bi trebale izazvati značajnije promjene nagiba. razmještenih u 6 poprečna profila (profili 2. kemijskih i bioloških svojstava tla u smislu pripreme staništa za kulture daljnjih faza rekultivacije. 8. • vremenska slijeganja koja se ostvaruju bez opterećenja u kojima se razlikuju slijeganja uslijed bio-degradacije kao i slijeganja uzrokovana spuštanjem razine procjedne vode i takozvana primarna i sekundarna slijeganja (primarna i sekundarna kompresija). popravljanje vododrživosti. projektom je procjenjeno slijeganje od približno 6 posto do ukupne visine tijela otpada. U projektnoj dokumentaciji je procjenjeno da dugoročno slijeganje ploha samo s novim otapdom. 5 i 6.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.d. 5 i 6. Postavljanje repera potrebno je provesti po nalogu Nadzornog inženjera. Jedan poprečni profil sadrži 7 repera koji su postavljeni na karakterističnim točkama. te ih u slučaju oštećenja što hitnije zamijeniti i ponoviti snimanje položaja novog repera. Na dijelu odlagališta gdje je već postavljen prekrivni sustav (do uključivo plinske linije L) su reperi već postavljeni. POVRŠINSKA ODVODNJA OBORINSKIH VODA I POSEBNI DETALJI Na plohama 1 – 4 (do plinske linije L) je izveden sustav za prikupljanje i odvo enja oborinskih voda s površine odlagališta do obodnog kanala. Y i Z) koordinata svih postaavljenih geodetskih repera. s time da zasebno treba biti prikazan ukupni pomak od nultog mjerenja i pomak ostvaren od posljednjeg mjerenja (pomak u posljednjih 6 mjeseci). Institut gra evinarstva Hrvatske. Projekta: 24-10-067/07 –rev D. d. Pomaci snimljenih repera (u vektorskom obliku) trebaju biti prikazani tlocrtno. Izvo ač radova mora svakih 3 mjeseca snimiti ugra ene repere na plohama 4 i 5. s napomenom da središnji reper profila C predstavlja i krajnji reper uzdužnog profila D. Osim navedenog. Nacrt projektiranog sustava površinske odvodnje oborinskih voda je dan u dokumentaciji Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Točnost izmjere položaja snimljenih repera treba biti unutar 1 cm. Sustav: Tijelo odlagališta Praćenje slijeganja završnog pokrova odlagališta vrši se mjerenjem pomaka geodetskih repera. 5 i 6 – revizija D. svakih 6 mjeseci izvršiti snimanje ploha 2 i 3 (na početku godine i početkom 6-tog mjeseca) i svakih 12 mjeseci smimiti plohu 1. Sustav upravljanja površinskim vodama je projektiran tako da prikuplja i odvodi oborinsku vodu sa završnog pokrova na način da se umanji erozija izvedenih dijelova tijela odlagališta te da se umanji mogućnost infiltriracije oborinske vode kroz brtveni sustav. A. Na preostalom dijelu odlagališta (plohe 5 . Tako er je potrebno redovito održavati repere. studeni 2009. [IP2]. predvi eno je postavljanje repera u 4 profila – 3 poprečna (A .6) te na dijelu plohe 4 na kojem će se vršiti spoj s plohom 5. br. [IDIP6].A..8 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Broj projekta: 24-10046/07 iz kolovoza 2007 god.C) i u jedan uzdužni (D). Na uzdužnom profilu nalaze se 3 repera. Točni položaji repera i njihove oznake prikazane su na nacrtu 5. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. stranica 35 od 348 . Dužnost Izvo ača radova je da održava postavljene repere te da ih u slučaju oštećenja ili nestanka zamijeni s novim geodetskim reperima. studije i zaštitu okoliša. po poprečnim presjecima i u uzdužnom smjeru duž tijela odlagališta.13. Podatke dobivene snimanjem položaja repera Izvo ač je dužan dostavljati Nazornom inženjeru i Investitoru. Izvo ač treba provesti geodetsko snimanje položaja (X. Zatvorenog sustava odvodnje . Institut IGH. odnosno neposredno nakon postavljanja zadnjeg sloja prekrivnog sustava. Zavod za planiranje. Izvo ač treba napraviti prikaz vremenskog tijeka vertikalnih pomaka (slijeganja) repera po provednim snimanjima s prikazom po profilima.15 i u tablici 5.

Lokacije na kojima su smještene kontrolne berme za površinske vode prikazane su na prilogu 1. Institut IGH. • uljevne gra evine u korugirane odvodne cijevi. Institut IGH. Kontrolne berme za oborinsku vodu trebaju zaštititi završni pokrov od erozije. • korugirane odvodne cijevi (položene niz padinu). Sustav je projektiran tako da se površinska voda odvodi kroz stalne odvodne kanale do retencijskog jezera koji se nalazi istočno od plohe 1. Na križanju s najvišm bermom. stranica 36 od 348 . [IP2] Berme na pokosu Berme za kontrolu površinske vode presjecaju put površinskoj vodi koja se slijeva niz padine po završnom pokrovu i usmjeruju ih u naborane polietilenske cijevi položene po pokosu tijela odlaglišta. • odzračnici drenažnih rovova. • drenažni kanali. Izvo ač je dužan provoditi radove održavnja i upravljanju bermama u skladu s općim i partikularnim zahtjevima Naručitelja. Naborane polietilenske cijevi promjera 250 mm je izra ena od plastike s glatkim unutrašnjom stijenkom. Padovi bermi su dani u projektnoj dokumentaciji. Izvo ač je dužan provoditi radove održavnja i upravljanju bermama u skladu s općim i partikularnim zahtjevima Naručitelja. Vanjski nagib stranica bermi je 2H:1V a unutarnji nagib je 3H:1V.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Kontrolne berme moraju se izgraditi na vrhu gornjeg zemljanog sloja u vertikalnim razmacima do približno10 metara i uzdužnim nagibom do 1 posto. [IDIP6]. • slapišta i disipatori energije. promjer nizvodne cijevi se mijenja u 750 milimetara. broj projekta 24-10067/07-rev D iz studenog 2009. • šahtovi za sakupljanje oborinskih voda. Sustav: Tijelo odlagališta Sustav za sakupljanje i odvodnju površinskih voda s površine krovnog dijela odlagališta ima sljedeće elemente: • drenažni rovovi u sustavu zaštite od smrzavanja.A. Razmještaj i detalji sustava za kontrolu površinskih voda prikazani su u projektnim nacrtima (nacrt 5.10). broj projekta 24-10-067/07-rev D iz studenog 2009. • berme. Lokacije na kojima su smještene naborane cijevi prikazane su na prilogu 1. Naborane polietilenske cijevi promjera 250 mm Naborane polietilenske cijevi dizajnirane su tako da odvode sakupljenu površinsku vodu sakupljenu sa krovnog dijela odlagališta koja se sakuplja šahtu promjera 800 mm i odvodi je do križanja s najvišom (gornjom) bermom koja se nalaze na pokosu tijela odlagališta. Sustav odvodnje za plohe 4 do 6 revizija D. Sustav odvodnje za plohe 4 do 6 revizija D. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.

10. Sustav: Tijelo odlagališta Naborane polietilenske cijevi promjera 750 mm Naborane polietilenske cijevi dizajnirane su tako da odvode sakupljenu površinsku vodu sa bermi do obodnih kanala koji se nalaze uz vanjski rub bodnih nasipa.). 5 i 6. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. Odzračnici DR_J1 i DR_J1/2 su izvedeni u cilju odzračivanja drenažnog rova. Obodni kanali imaju namjenu odvodnje površinskih oborinskih voda s područja oko ploha do retencijskog jezera odakle se ove vode ispuštaju u rijeku Savu.A. br. budući da je u navedenom rovu i drenažnoj cijevi kao i u šahtu DR_J2 u prethodnom razdoblju detektiran odlagališni plin. Institut gra evinarstva Hrvatske. Šahtovi odvodnje oborinskih voda Na krovnom dijelu tijela odlagališta nalazi se 10 šahtova za odvodnju oborinskih voda promjera 1200 mm. Tabela 5 Popis šahtova oborinskih voda R. Lokacije na kojima su smještene naborane cijevi prikazane su na nacrtima.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.: Ploha Naziv šahta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 PS1 PJ1 PS2 PJ2 PS3 PS4 DR_J2 DR_S2 DR_J8 DR_S8 Prikaz šahtova oborinskih voda na krovnom dijelu odlagališta je prikazan u nacrtu 5. na poziciji drenažnog rova DR_J1 i izme u DR_J1 i DR_J2 (naziv odzračnika DR_J1/2) nalaze se odzračnici drenažnog rova izvedenog u sloju zaštite od smrzavanja. Cijevima će se površinske vode odvoditi do slapišta i disipator energije do rip-rapa koji treba izvesti na izlazu iz cijevi kako je prikazano na nacrtu 5. Cijevi niz bočne stranice tijela odlagališta trebale bi imati promjer 750 milimetara. izra ene od plastike s glatkim unutrašnjim stijenkama. Šahtovi su locirani na mjestima križanja ili promjene smjera trase ukopanih drenažnih rovova (s cijevima) odvodnje. Berme za kontrolu površinskih voda. Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. i Prilogu 1 Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. 5 i 6 – revizija D Zatvorenog sustava odvodnje. stranica 37 od 348 . cijevi koje odvode površinske vode niz padinu i permanentni drenažni kanali projektirani su za maksimalnu količinu padalina do 100 milimetara u 24 sata. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. 5 i 6 (Institut gra evinarstva Hrvatske.7 Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Popis šahtova se nalazi u tabeli 4. Odzračnici drenažnih rovova Na krovnom dijelu tijela odlagališta.

naziva šahta. stanju urednosti (1 x mjesečno).14. oznaka upozorenja. oznaka opasnosti. koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta (točka 2). naziva šahta Izvo ač je dužan izvršiti popravak ili zamjenu. odzračnika. stanju taloga. odzračnika. komentarima i prijedlozima mjera. A. a na tri zadnje izgra ene plohe (4.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 5 i 5D) smješta se uglavnom samo novi komunalni otpad. Pregled i uvid u stanje razine vode u šahtu.. Predvidiva kompltena zamjena oznaka opasnosti i upozorenja i oznaka naziva šahtova 1× 2.A. Sumarna zapažanja mjesečnog pregleda (točka 1). Izvo ač je dužan provoditi sljedeće redovne preglede šahtova odvodnje oborinskih voda: 1. eventualnog zdražavanje ili stanja protjecanja vode (1 x mjesečno). Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova odvodnje oborinskih voda s izvršenim i planiranim mjerama održavnja. U slučaju evidentiranja pojave CH4 provjeru koncentracije treba provoditi češće i to minimalno (1 x tjedno). 4. god. (1 x mjesečno). poklopca šahta. 2.3. stanje poklopaca. Vizualna provjera stanja na mogućnost fizičkog oštećenja stijeki šahta. 3. Poklopac okna je izveden sa odzračnikom. Održavanje odzračnicima drenažnog rova Izvo ač je dužan provoditi radove održavnja i upravljanja odzračnicima drenažnog rova u skladu s općim i partikularnim zahtjevima Naručitelja. te zamjena 50 % poklopaca šatova do kraja 2015. U izvještaju treba biti navedeno. oznaka opasnosti. Provjera prisutnosti (koncentracije) metana CH4 volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta. stanje protjecanja prikupljene oborinske vode (točka 3). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. U slučaju oštećenja stijeki šahta. OTPLINJAVANJE ODLAGALIŠTA I PLINSKA MREŽA DO PLINSKE STANICE (mTEO) ODLAGALIŠNI PLIN Procjena proizvodnje odlagališnog plina Stari otpad plus odre ene količine novog komunalnog otpada odložene su na plohe 1 . poklopca šahta. Projekt je temeljen na procijenjenoj količini degradacije (raspadanja) starog smeća stranica 38 od 348 . Sustav: Tijelo odlagališta Održavanje i upravljanje šahtovima odvodnje oborinskih voda Šahtovi oborinskih voda su elementi sustava odvodnje oborinskih voda na krovnom dijelu tijela odlagališta koji se izvode na lomovima i križanjima trasa drenažnih kanala.g. oznaka upozorenja. znakova upozorenja i oznaka na šahtovima (točka 4) s planom eventualne zamjene.

očekuje se da će se tijekom procesa sanacije starog otpada. godine kada će ploha 6 biti otvorena za prihvat novog otpada. mogu se očekivati izmjene projekta. korišteni su za definiranje osnovnog sastava smeća i procjene kolika bi mogla biti proizvodnja plina. Za plohe od 1 do 5 pretpostavlja se da će generirati oko 52 kubična metra plina po toni premještenog otpada uz 35 posto vlage. Zbog progresivnog anaerobnog raspadanja organskih frakcija ugljika iz komunalnog otpada (tj.619 kubičnih metara na sat (60 kubičnih metara po minuti). Analize procesa raspadanja smeća bazirane su na podacima sadržanim u izvještajima i informacijama koje je pružio investitor. Stopa proizvodnje odlagališnog plina izračunata za sustav upravljanja plinom sa 85 posto efikasnosti. Očekivana vrsta otpada. procijenjena je prema podacima koja je pružio Elektroprojekt (Čistoća. Podaci o količini otpada i broju godina odlaganja na odlagalištu uzeti su kao ulazni podaci za izračunavanje ukupne proizvodnje odlagališnog plina i njegovog iskorištavanja s ploha od 1 do 6. itd. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. s tim da oko 30 posto ukupne mase otpada čini novi otpad. koje je pribavio prethodni projektant. Dodatak plohe 5 i ploha 6 trebale bi proizvoditi oko 244. sadržaju vlage i očekivanoj praktičnoj maksimalnoj degradaciji ukupnih biorazgradivih čestica. Sustav: Tijelo odlagališta i procijenjenim karakteristikama novog otpada.). postotak vlage.5 kubičnih metara plina po toni novog komunalnog otpada uzimajući u obzir da će te plohe primati uglavnom novi otpad.A. 1991. do 1990. Količina primljenog smeća na odlagalištu i na plohi 1 od 1991. plin proizvoditi sporije nego na odlagalištu novog otpada.). Znatno manji koeficijent razgradnje primijenjen je za plohe od 1 do 5 zbog stupnja degradacije kod starog otpada. koristio se kinetički pristup prvog reda. IPZ Uniprojekt Zagreb – Studija o količini i vrsti smeća. Stopa generiranja plina prije zatvaranja zasniva se na očekivanom životnom ciklusu odlagališta prema vrsti zaprimanog otpada. Kao kod svih plinskih projekata u tako posebnim uvjetima. Takva projekcija proizvodnje odlagališnog plina nakon zatvaranja deponije uravnotežena je primjenom stohastičke analize sastava smeća kako bi se mogla utvrditi stopa generiranja plina prije zatvaranja (proizvodnja metana i ugljičnog dioksida). biorazgradivih hlapljivih čestica (BVS) sadržanih u otpadu) na odlagalištu će se kontinuirano stvarati deponijski plin tijekom cijelog vijeka trajanja odlagališta. Očekuje se da će se iskustva ostvarena dosadašnjim radom sustava otplinjavanja koristiti za eventualnu prilagodbu projekata za sustav otplinjavanja na preostalim plohama. starog i novog otpada razmatrani su kao elementi za utvr ivanje odgovarajućeg koeficijenta biodegradacije i utvr ivanje realne proizvodnje odlagališnog plina. Tada će ukupna pridobiva količina plina biti oko 3. Najviša proizvodnja odlagališnog plina će biti nakon 2012. gustoća. Za izradu modela projekcije stvaranja plina i proizvodnje nakon premještanja otpada na svaku radnu plohu. Podaci o zaprimanju smeća kroz razdoblje od 1965.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. biološko začepljenje filtra plinskih zdenaca itd. do 2000. Me utim. s tim da na minimalnu efikasnost sustava utječu promjene unutar odlagališta (razgradnja biomase zbog uvo enja zraka. a samo manji postotak tih ploha čini novi otpad. stranica 39 od 348 .

Institut gra evinarstva Hrvatske. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. te zdenci M-1 i M-7. Na osnovu podataka o radijusu utjecaja izme u plinskih zdenaca. Institut gra evinarstva Hrvatske. kao i dubini zdenca. Institut gra evinarstva Hrvatske. Broj projekta: 24-10046/07 iz kolovoza 2007. Vidi popis izvedenih plinskih zdenaca u tabeli 6. 4 i 5 do 44. prisustvu ili odsustvo pokrova geomembrane.) [IP2]. Dio sustava za otplinjavanje je i sustav za manipuliranje kondenzatom koji je prikazan na nacrtu (Nacrt 5. .2 u Izvedbenim projektom prekrivanja ploha 4. Veličina sustava otplinjavanja projektirana je konzervativno kako bi se mogla preuzeti maksimalna predvidiva količina plina s tim da nisu dopustivi gubici zbog neracionalnog korištenja ili propuštanja. Popis plinskih zdenaca s dubinama bušenja. Do danas je izvedeno ukupno 90 plinskih zdenaca (uključivo 14 zamjenskih) do plinske linije L uključivo.13. udaljenosti do pokosa. ugradnju zaštitnih kolona. OPIS IZVEDENOG SUSTAVA OTPLINJAVANJA Plinski zdenci i plinske linije Na tijelu odlagališta je ukupno je izvedeno 90 plinskih zdenaca raspore enih u plinskih 15 linija (linije A – M i W). Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. vidi Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Procjenjuje se da će prosječna bušotina proizvoditi izme u 0. projektiran je sustav od ukupno 123 plinskih zdenaca. 5 i 6. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. god.12. Kolektorski (linijski) cjevovodi koji povezuju plinske glave se polažu u zaštitni sloj od smrzavanja te se potom vežu u kruni južnog obodnog nasipa s kolektorskim cjevovodom koji provodi odlagališni plin do plinske stanice odnosno malog termoenergetskog postrojenja (mTEO) za obradu i iskorištavanje plina (Nacrt 5. Udaljenost izme u plinskih zdenaca je otprilike 60 metara računajući od središta bušotine.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.5 i 0. Osim izgradnje plinskih zdenaca.3 i nacrt 5. Razmještaj bušotina i sustav plinskih glava na vrhu zdenaca prikazan je na nacrtima.6 m. zbog prethodno opisane potrebe za nadvišenjem ugra enog otpada na dijelu plohe 4. putem mreže plinovoda kojom se prikupljeni plin dovodi do plinske stanice odnosno malog termoenegretskog objekta (mTEO). 5 i 6.A. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. Dubine zdenaca na linijama plohe 1 iznose 15 do 27 m a na plohama 2 i 3. sukladno dinamici ugradnje otpada na promatranoj površini.12. Sustav: Tijelo odlagališta Projektirani sustav plinskih zdenaca na odlagalištu Odlagalište otpada Jakuševec otplinjava se preko trajnih plinskih zdenaca aktivnim sustavom otplinjavanja. tipom plinske stranica 40 od 348 . 5 i 6. [IP2]). Nadogradnja obuhvaća iskop i demontažu ugra enih plinskih glava i brtvenih materijala sve do drenažnog sloja unutar plinskog zdenca te. drenažnog materijala i plinskih cijevi sve do projektiranog vrha prekrivnog brtvenog sustava kada je potrebno ugraditi prethodno uklonjenu plinsku glavu. predvi ena je nadogradnja zdenaca L-2 do L-5 i K-2 do K-5 (ukupno 8 zdenca).75 kubičnih metara plina po minuti. [IP2]. Do završetka izgradnje je prema postojećem projektu preostalo za izvesti još 47 zdenaca [IP2].

Karakteristični presjek kroz konstrukciju plinskih zdenaca novog tipa s ugra enim dvostrukim cijevima (jedna cijev za iskorištenje plina i druga za crpljenje procjedne vode) je dan u nacrtu 4 (Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. dokumentcije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. iz svibnja 2008. broj projekta 81010-264/11 iz srpnja 2011. G-3/4 i H-2/3 i H-3/4 je izveden novi tip plinskog zdenca koji ima samo jednu plinsku cijev.7 istog projekta [vidi Prilog A. [vidi Prilog A. Sustav: Tijelo odlagališta glave i statusom spojenosti na plinski sustav nalazi se u tabeli 6.1. Projektirani tlocrtni smještaj svih plinskih zdenaca je dan u nacrtu 5. Institut IGH d. Karakteristični poprečni presjek konstrukcije starih plinskih zdenaca je dan u nacrtu 2 Izvedbenog projekta. IP2]. 5 i 6. 2 i 3. IDIP8]. Institut gra evinarstva Hrvatske. [vidi Prilog A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Presjek kroz plinski zdenac s jednom plinskom cijevi je dan u nacrtu 5. IDIP2]. dok ih je 48 izvedno s novim tipom.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Broj projekta: 24-10-067/07 – Revizija B. 5 i 6 – revizija B zatvorenog sustava odvodnje. Program crpljenja vode iz plinskih zdenaca i eventualna izvedba dodatnih zdenaca na plohama 1.. Ukupno 42 zdenca su izvedena sa starim tipom plinske glave. IP2].12. god. Institut gra evinarstva Hrvatske. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. bermi i plinskog sustava .d.) [vidi Prilog A.A. stranica 41 od 348 . Na plinskim zdencima G-2/3.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. stranica 42 od 348 . skica presjeka kroz stari tip plinskog zdenca. Desno . skica presjeka koroz novi plinski zdenac. Sustav: Tijelo odlagališta PUNA CIJEV PUNA CIJEV BENTONITNA BRTVA PUNA CIJEV BENTONITNA BRTVA FINI ŠLJUNAK FINI ŠLJUNAK KRUPNI ŠLJUNČANI FILTER KRUPNI ŠLJUNČANI FILTER PERFORIRANA CIJEV PERFORIRANA CIJEV OTPAD PERFORIRANA CIJEV OTPAD DRENAŽA DRENAŽA Slika 2. Lijevo.

br.00 18.00 36.00 25.00 Stari tip Stari tip Novi tip Stari tip Novi tip Stari tip Novi tip Stari tip stranica 43 od 348 .00 38.00 40.00 40.00 38.00 39.00 25.00 13.00 27.00 25.00 25. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.00 27. Sustav: Tijelo odlagališta Tabela 6 Popis izvedenih plinskih zdenaca 1 2 3 4 5 6 R.00 38.00 25.50 38.00 25.50 19.00 18.00 38.00 14.00 Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip W1 W2 1 W3 W4 W5 W6 B1 B2 2 B3 B4 B5 C1 C2 2 C3 C4 C5 TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN 26 27 28 29 30 31 32 33 2 D1 D2 D2/1 D3 D3/1 D4 D4/1 D5 TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN 18.00 27.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.00 38.00 27.A.00 27.50 38.00 38.00 18.: Ploha Naziv Zdenca Spojenost s glavnim plinovodom Dubina bušenja [m'] Tip glave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN 19.00 27.00 18.

00 21.00 19.00 38. Sustav: Tijelo odlagališta 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 3 E1 E2 E2/1 3 E3 E3/1 E4 E4/1 E5 F1 F2 F2/1 F3 F3/1 F4 F5 TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN 18. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.50 38.00 38.00 40.00 Stari tip Stari tip Novi tip Stari tip Novi tip Stari tip Novi tip Stari tip Stari tip Stari tip Novi tip Stari tip Novi tip Stari tip Stari tip 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 3 3 G1 G2 G2/3 G3 G3/1 G3/4 G4 G4/1 G5 H1 H2 H2/3 H3 H3/4 H4 H5 TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN 13.00 42.00 38.50 38.00 41.00 43.50 39.00 40.50 39.00 44.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.00 Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip stranica 44 od 348 .00 40.00 37.00 36.00 18.00 20.00 43.00 18.50 38.00 43.00 38.60 38.50 19.00 18.00 38.50 37.00 41.00 38.00 40.00 Stari tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Stari tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip 65 66 67 68 69 70 4 I1 I2 I3 I4 I5 I6 TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN 18.00 37.

70 41. Sustav: Tijelo odlagališta 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 4 J1 J2 4 J3 J4 J5 J6 K1 K2 4 K3 K4 K5 K6 L1 L2 L3 L4 L5 L6 TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN 19.00 18. Promjeri PEHD cjevovoda plinskih linija su 140 mm. Unutar šahta procjednih voda JB_14 nalazi se plinska glava koja odvodi odlagališni plin iz drenažne cijevi (plohe 5 jug)u plinski sustav.70 37.20 38.7 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.90 41.60 41.00 37.00 25.00 37. [IP2].00 37.40 38. Izvedene su sve plinske linije ploha 1 do uključivo 4 (uključujući plinsku liniju L) kao i linija koja povezuje plinski zdenac M-1 s kolektorskim cjevovodom.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Obaveza je Izvo ača da održava navedenu plinsku glavu. 5 i 6.50 Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip 89 M1 M2 M3 5 M4 M5 M6 TRAJNO SPOJEN 17. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.50 Novi tip Novi tip Od ukupno 90 plinskih zdenaca. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god.00 41.00 18.7 je privremeno spojen na liniju plinsku L. stranica 45 od 348 .00 41.00 41.A. Projektni položaji plinskih linija koje povezuju plinske zdence su prikazani u nacrtu 5.00 18. Institut gra evinarstva Hrvatske.90 Novi tip 90 91 M7 JB_14 PRIVREMENO SPOJEN SPOJEN NA SUSTAV PROCJEDNIH VODA 25. 89 komada je trajno spojeni na plinski sustav a zdenac M .00 18.

: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 4 3 1 1 Ploha Naziv Ventila V–1–3 V–1–2 V–1–1 V–2–3 V–2–2 V–2–1 V V V V V V V V – – – – – – – – 3 3 3 3 4 4 4 4 – – – – – – – – 4 3 2 1 4 3 2 1 stranica 46 od 348 . Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god.. Popis ventila pliskih linija i ploha na kojima su smješteni. dok je projektirani tlocrtni smještaj ventila dan u nacrtu 5.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Sustav: Tijelo odlagališta Plinski zdenac M-7 je privremeno spojen na plinsku liniju L PEHD cjevovodom promjera 110 mm.A. Institut gra evinarstva Hrvatske. Šahtovi s ventilima plinskih linija Ventili pojedinih plinskih linija su izvedeni u revizijskim šahtovima promjera 1. 5 i 6. Unutar radijusa kruga od 2 m od vanjske površine šahtova s ventilima plinskih linija e Ex zona opasnosti "2". Na odlagalištu je ukupno izvedeno 14 ventila plinskih linija zajedno s pripadajućim šahtovima i to na plohama 1 do 4.200 mm. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0"[vidi Prilog A.7 istog projekta [IP2]. br. Unutar radijusa kruga od 2 m od površine glava plinskih zdenaca (novog i starog tipa) i dodatne cijevi za crpljenje procjedne vode je Ex zona opasnosti "2". Presjek konstrukcije ventila plinskih linija s pripadajućim šahtovima je dana u nacrtu i 5. nalazi se u tabeli 7. IP13]. IP13]. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0" [vidi Prilog A. Tabela 7 Popis ventila plinskih linija R.12.3 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.

[IP2]. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god.12. Institut gra evinarstva Hrvatske. Unutar hvatača kondenzata je Ex zona opasnosti "1". stranica 47 od 348 . 5 i 6. Sustav: Tijelo odlagališta Hvatači kondenzata Na odlagalištu je trenutno izvedno 38 hvatača kondenzata.12.[IP13].7 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Projektirani raspored hvatača kondenzata je prikazan na nacrtu 5. Popis hvatača kondenzata s oznakom tipa je prikazan na tebel 8.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.2 i 5.3 dokumentacije IP2. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. dok je u krugu hvatača kondenzata udaljenosti od 2 m zona opasnosti "2". Detalji konstrukcije ispusta kondezata plinskih linja su dani u nacrtima 5.

DG – 2. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. DG – 3.7 dokumentacije Izvedbeni projekt ploha 4.A. 5 i 6. Broj projekta: 24-10-046/07 sustavu je 4. Sustav: Tijelo odlagališta Tabela 8 Popis hvatača kondenzata R. DG – 5 i prekrivanja iz kolovoza stranica 48 od 348 . DG – DG-6 kao što je prikazano na nacrtu 5. br.: Ploha Plinska linija Tip 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6 6 AW1 AW1 AW2 AW2 AB AB B C C D D D D E E E E E E-F F F F G G H H I I I-J J J K K L L M-N Q-R T 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 3 2 1 2 1 2 1 3 3 3 Odzračnici plinodrenažnog sloja Za odzračivanje (otplinjavanje) plinodrenažnog sloja na gornjem brtvenom izvedeno 6 komada odzračnika i to s oznakama DG – 1. Institut gra evinarstva Hrvatske.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.

2015. predvi ena je izrada 13 komada zamjenskih plinskih zdenaca (vidi tabelu 9) koji su uslijed slijeganja i pomaka tijela odlagališta s vremenom postali neprohodni za opremu kojom se crpi procjedna voda iz plinskih zdenaca. 3. te od Projektanta zatražiti podatak o potrebnoj dubini bušenja svakog pojedinog zdenca. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0" [IP13]. g.12. izvedena su 4 komada (promjera 160 mm) i 1 komad (promjera 400 mm) sabirnih plinskih cjevovoda. Dodatno se predvi a izvedba 10 komada (odnosno 410 m) plnskih zdenaca koji će se izvoditi u slučaju promjene prohodnosti izvedenih (postojećih) plinskih zdenaca. predvi a se izrada ukupno 35 plinskih zdenaca. Ovi zdenci se izvode nakon zapunjavanja plohe 5 s otpadom. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Nakon dosizanja projektnih gabarita tijela odlagališta Izvo ač treba geodetski snimiti X.13 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. do 31. Detalji konstrukcije odzračnika je prikazan na nacrtu 5. Y i Z kote predvi ene pozicije plinskog zdenca. U cilju spuštanja razine procjednih voda u tijelu odlagališta. 4 i 5. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0" [IP13]. dokumentcije IP2. Prikaz pozicija hvatača kondezata postavljenih duž plinskog koolektora je dan u nacrtu 5. Sustav: Tijelo odlagališta 2007 god. Institut gra evinarstva Hrvatske.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Ukupna duljina plinskih zdenaca linija M. [IP2]. Na najnižim mjestima nivelete kolektora postavljeni su hvatači kondenzata tipa 3 kojima se kondenzat odvodi do najbližih revizijskih šahtova za prikupljanje procjedne vode. Sabirni plinski cjevovodi (plinski kolektori) U kruni južnog obodnog nasipa. stranica 49 od 348 . 5 i 6.3. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. [IP2].2012.A. Deset (10) plinskih zdenaca i to 4 komada na liniji M (M-2 do M-5) i 6 komada na linij N (N-1 do N-6) i 2 komada na liniji O (O-1 i O-6). Ukupna duljina zmjenskih plinskih zdenaca iznosi 508 m. GRA ENJE PLINSKOG SUSTAVA Sa svim zahvatima Izvo ača vezanim uz gra enje elemenata plinskog sustava mora biti upoznat voditelj plinske stanice imenovan od Izvo ača radova. Sabirni plinski cjevovodi promjera 160 mm služe za prikupljanje odlagališnog plina ploha 1 i 2 (zajednički kolektor). Plinski zdenci Tijekom perioda radova izgradnje te održavanja i upravljanja objektima odlagališta otpada Jakuševec u razdoblju od 01.01. Plinski kolektor plohe 6 promjera 400 mm je položen u krunu nasipa s početkom u profilu 14 i trenutno nije u funkciji budući da nije izveden niti jedan plinski zdenac na plohi 6.12. N i O iznosi 466 m.

Potrebno je izvesti plinske linije M (od M-1 do M-7). Četiri šahta se trebaju smjestiti na jugu i četiri ja sjeveru tijela odlagališta. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god.] stranica 50 od 348 .m. [IDIP7.2015. Predvi a se izrada ukupno 76 m PEHD privremenog cjevovoda promjera 110 mm koji će povezivati zdenac O-6 s plinskom linijom N. promjera 1. Zaštita plinskih linija koje se polažu u zaštitini sloj protiv smrzavanja. god. Plinski zdenac M-7 je privremeno spojen na plinsku liniju L PEHD cjevovodom promjera 110 mm. 5 i 6 .n. travanj 2011. zaštite zdravlja.n. Broj projekta: 24-10-067/07 – RevE.revizija E Zaštita plinskih linija na mjestu servisne prometnice.A. Predvi ena je izvedba sustava privremenog otplinjavanja sa horizntalnim plino-drenažnim cjevovodima. prema partikularnim zahtjevima Naručitelja te od Naručitelja ishoditi suglasnost na predloženi tip privremenog otplinjavanja prije početka izvedbe. U razdoblju do 31.. kao i zaštite okoliša od utjecaja stakleničkih plinova. Plinske linije Projektni položaji plinskih linija koje povezuju plinske zdence su prikazani u nacrtu 5. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.) [IP2].7 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. smještenim poprečno na smjer pružanja tijela odlagališta. predvi ena je izvedba sustava privremenog otplinjavanja izvedbom horizontalnih plinskih drenova u dvije razine. Cjevovod i rov privremenog otplinjavanja mora imati uzdužni pad od 8% i razvodi se od najviše točke cjevovoda smještene unutar tijela odlagališta prema PEHD šahtovima. Promjeri PEHD cjevovoda plinskih linija su 140 mm. 5 i 6 (Institut gra evinarstva Hrvatske. IZVO AČ je zadužen za izradu izvedbenog i radioničkog nacrta privremenog otplinjavanja. smanjenja širenja neugodnih mirisa. Zavod za planiranje. Institut IGH d.200 mm (sukladno poglavlju 2364 [IP1]). i drugi red visinske kote 135 m.d. Izvedene su sve plinske linije ploha 1 do uključivo plohe 4 kao i linija koja povezuje plinski zdenac M-1 s kolektorskim cjevovodom (ploha 5). Izvo ač je dužan izvoditi u skladu s projektom Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. studije i zaštitu okoliša.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Sustav: Tijelo odlagališta Privremeno otplinjavanje U cilju što racionalnijeg iskorištenja odlagališnog plina.12. Predvi a se izvedba dva reda linija za privremeno otplinjavanje i to prvi red s šahtovima smještenim nešto iznad visinske kote obodnog nasipa približne visinske kote 120 m.m. Predvi a se izrada ukupno 8 novih šahtova za privremeno otplinjavanje konstrukcije identične šahtu procjednih voda. N (N-1 do N-6) i povezivanje zdenca O-1 s plinskim kolektorom. se predvi a izrada ukupno 705 m PEHD cjevovoda promjera 140 mm.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. U razdoblju provedbe Ugovorenih radova predvi a se izrada i ugradnja ukupno 4 hvatača kondenzata tipa 2. Odzračnici plinodrenažnog sloja U razdoblju provedbe Ugovora predvi ena je izrada i ugradnja ukupno 2 odrzračnika plinodrenažnog sloja. stranica 51 od 348 . kao i dva šahta s ventilom privremenog otplinjavanja izme u plinskih linija O-P i P-Q. Hvatači kondenzata U razdoblju provedbe Ugovorenih radova predvi a se izrada i ugradnja ukupno 3 hvatača kondenzata tipa 1. koja bi se trebala ugraditi u slučaju ispadanja iz funkcije postojećih izvedenih hvatača kondenzata tipa 1. Plinske linije se polažu na me uprekrivni sloj debljine od 30 cm. kao i jedan rezervni odzračnik. a na liniji O-P se predvi a 48 m plinovoda privremenog otplinjavanja. koja bi se trebala ugraditi u slučaju ispadanja iz funkcije postojećih izvedenih hvatača kondenzata. Po jedan se predvi a za ugradnjui kod plinskog zdenca N-6 i zdenca O6. U razdoblju provedbe Ugovorenih radova predvi a se izrada i ugradnja ukupno jednog hvatač kondenzata tipa 3 koji bi trebao biti ugra en u slučaju ispadanja iz funkcije postojećih izvedenih hvatača kondenzata tipa 3.A. Sustav: Tijelo odlagališta Šahtovi s ventilima plinskih linija U razdoblju provedbe Ugovorenih radova predvi a se izrada ukupno dva šahta s ventilom trajnog otplinjavanja plinske linije N i linije O. Izvo ač je zadužen za osiguranje padova položenih plinskih cijevi tako da je u njima omogućen protok plina te da se u njima kontinuirano odvodi nakupljeni kondenzat. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. kao i dva rezervna hvatača kondenzata. Sabirni plinski cjevovodi (plinski kolektori) Svi sabirni plinski cjevovodi su izvedeni i nije predvi ena daljnja izgradnja sabirnih plinskih cjevoda. i to jedan (DG-7) izme u plinskih zdenaca N-3 i N-4. Plinskim linijama se povezuju plinski rovovi privremenog otplinjavanja. Na privremenoj plinskoj liniji P-Q se predvi a 47 m plinovoda privremenog otplinjavanja. kao i dva rezervna hvatača kondenzata. U razdoblju trajanja Ugovorenih radova predv eno je povezivanje novo izvedenih privremenih plinskih zdenaca sa PEHD plinskim cjevovodima (linijama) ukupne dužine 95 m i promjera 140 mm. Po jedan se predvi a ugraditi kod plinskog zdenca N-1 i O-1. Plinske linije privremenog otplinjavanja Plinske linije privremenog otplinjavanja je potrebno spojiti s plinskim sustavom na isti način kao i plinske linije plinskih zdenaca. koja bi se trebao ugraditi u slučaju oštećenja odnosno ispadanja iz funkcije postojećih izvedenih odzračnika.

Održavanje dijelova plinskog sustava može se podijeliti na sljedeće elemente: • održavanje plinskih glava (trajnog i privremenog otplinjavanja). • održavanje odzračnika me usloja. pri čemu su krajevi zdenca vidljivi iznad razine pokrovnog brtvenog sloja zatvoreni trajnim PEHD plinskim glavama. Ukoliko izmjerena koncentracija metana uz elemente plinskog sustava bude veća od 1 % (10. Izvo ač je dužan provoditi radove održavnja i upravljanju glavama plinskih zdenaca u skladu s općim i partikularnim zahtjevima Naručitelja. 2 i 3). Izvo ač je zadužen da svaka 3 mjeseca provedi mjerenje koncentracije metana u volumnim postocima uz i oko svih elemenata plinskog sustava. od razloga slabijeg stranica 52 od 348 . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. • održavanje hvatača kondenzata (tip 1. uzrok pojave deponijskog plina može biti uslijed slijedećih čimbenika: 1. odnosno da li je potrebno popraviti brtveni sustav u okolici plinskog zdenca. Mjerenjem se evidentira da li je došlo do propuštanja. Eventualna oštećenja dijelova plinskog sustava rezultiraju smanjenjem funkcionalnosti aktivnog sustava otplinjavanja. Propuštanje ili oštećenje LLDPE geomembrane (1 mm) ili cementno-bentonitnog čepa i uz plinske zdence.A. Oštećenje elemenata plinskog sustava. osloba anjem odlagališnog plina koji se ne zahvaća sustavom aktivnog otplinavanja. • održavanje konkavnih prijeloma plinskih linijskih kolektora. 3. • održavanje šahtova u kojima se nalaze ventili plinskih linija. Prohodnost plinskih zdenaca Neprohodnost izvedenih plinskih zdenaca predstavlja jedan funkcioniranja aktivnog sustava otplinjavanja na odlagalištu. Radovi na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta u okolici plinskih sondi moraju se izvoditi krajnje pažljivo (ručno). 2.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.000 ppm). Ovisno o rezultatima mjerenja koncetracije metana uz elemente plinskkog sustava. Naručitelj će odlučiti o mjerama sanacije. Nepodešenost otplinjavanja plinskog sustava. upravljanje i monitoring plinskog sustava mora provoditi voditelj plinske stanice imenovan od Izvo ača radova. Sustav: Tijelo odlagališta ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE DIJELOVIMA PLINSKOG SUSTAVA Opći zahtjevi Naručitelja Održavanje. • održavanje sabirnog okna kondenzata prije ulaza plinskih linija u plinsku stanicu (mTEO). Izvo ač je o mjerenjima dužan sastaviti Izvješće s komentarima izvršenih mjerenja i prijedlozima mjera. Održavanje glava plinskih zdenaca Plinski zdenci izvedeni su u tijelu otpada.

50 14.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.00 38.00 14.00% 100. u funkciji: PLINSKI ZDENAC MJESEC I GODINA DUBINA BUŠENJA BUŠENJA ZDENCA ZDENCA KOMENTAR Metara bušenja zamjenskog zdenca[m] PLINSKA LINIJA A 1 A1 2 A2 3 A3 4 A4 5 A5 6 A6 7 A7 8 A8 9 A9 PLINSKA LINIJA W 10 W1 11 W2 12 W3 13 W4 14 W5 15 W6 PLINSKA LINIJA B 16 B1 17 B2 18 B3 19 B4 20 B5 PLINSKA LINIJA C 21 C1 22 C2 23 C3 24 C4 25 C5 PLINSKA LINIJA E 34 E1 35 E2 36 E2/1 37 E3 38 E3/1 39 E4 40 E4/1 41 E5 19.00 0.2011.00 38.68% 100.11% 58.00 0.50 18.00 0.00% 6.00 0.00 0.00% 100.00% 98.68% 100. 09.00 0.00 0.00% 96.00 0.00 0.50 19. Prohodnost plinskog zdenca provodi se s probom (sondom) promjera 5 cm i dužine 70 cm.00 0.20 15.00 25. Tabela 9 Analiza neprohodnosti zdenaca i potrebe za bušenjem zamjenskih zdenaca 1 2 3 4 5 Mjerenje razine procjedne Prohodnost od vrha do dna vode (od sonde na dan 22.00 0.59% 92.A.00 38.20 13.00 0.00 38.00% / 21.50 22.00 14. br.00 0.00 37.00 / 18.50 19.00 0.30 20.59% 98.2011.00 27.00% 100.50 92.00 23. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.00 3.63% 83.00 4.80 16.50 21.00 0.00 / 20.00 25.00 0.00 15.00 0.00 38.10 15.00 27.00 0.00 25.00% 82.50 11.00 27.56% 98.00 27.00% 100.15% 90.00 0.00 25.00% 100.00 0.50 21.00 42.00 17.00 0.95% 48.00 4.8.50 38.00 40.00 11.50 37.00% 19.00 0.00 21.00 38.00% 79.20 15.00 0.00% 100.00 13.00 84.00 0.00 neprohodan 20.00 25.50 13.00 27. 09.00% 86. Sustav: Tijelo odlagališta Izvo ač je u obvezi redovno provoditi mjerenja prohodnosti svih izvedenih plinskih zdenaca svakih 6 mjeseci.00 17.00 suh 22.50 22.50 20.62% 75.00 14.00 80.00 18. vrha) 01/2012 [m] 6 7 r.00 25.00 40.40 16.00 0.50 19.2011.00 27.50 18.50 24.00 38.50 25. U tabeli 9 je dan popis plinskih zdenaca koji su neprohodni u dužini većoj od 75% dužine bušenja i kod kojih je zamijećena visoka razina procjednih voda.00 18.00 24.00 0.50 40.00% 100.00 18.00 40.00 0.33% 42.00 24.00 0. stranica 53 od 348 .00 0.44% 0.20 10.50 24.00 28.00 18.00% 53.50 14.00% 98.50 38.30 11.00 0.00 23.00 18.00% 94.00 0.00 0.00 25.00 0.00 09.00 18.2011.00 38.50 19.00 26.00 11.70 4.

00 neprohodan 31.00 8. 18.00 0.00 22.50 13.90 0.60 41.45% 32.00 43.00 5.00 6.10 22. 04. 04.97% 35.40 38.00 20.90 83.00 44.2008.00 7.37% 90.33% 20.46% 94.00 38.2010.00 0.40 6.94% 21.50 38.00 43.2008.00 0.00 21.00 10.00 8.70 3.2011. 03.10 19.00 8.2010.2011.00 41.00 08.00 37.59% 100. 08.00% 20.00 8.00 26.00 8.60 38.50 9.00% 0.00 0.23% 18.20 9.00 19.60 0.00 stranica 54 od 348 .39% 22.21% 88.00 10.00 18.29% 99.2008.50 38.68% 100.00 7.00% 45.00 0.00 22.00 18.00 0.10 11.2010.00 0.00 0. 05.00 0.50 8.00 37.50 5.10 7.00 38.00 neprohodan 31.00 22.00 0. 04.2008.00 32. 05.95% 48. 07. 05.30 0.00 0.00% 100. 08.50 14.00 43. 04.00 37.2010. 25.50 6.20 / 5.00 10.00 40. 08.50 37.00 0.00 0.00 18.00 13.49% 42. 08.00 18.00% 69.00 0. 03.20 12.50 35.00 38.00 0.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.00 3.70 37.2008.00 8.2010.00 5.50 35.00 25.00 0.2008.00 11.50 38. Sustav: Tijelo odlagališta PLINSKA LINIJA F 42 F1 43 F2 44 F2/1 45 F3 46 F3/1 47 F4 48 F5 PLINSKA LINIJA G 49 G1 50 G2 51 G2/3 52 G3 53 G3/1 54 G3/4 55 G4 56 G4/1 57 G5 PLINSKA LINIJA H 58 H1 59 H2 60 H2/3 61 H3 62 H3/4 63 H4 64 H5 PLINSKA LINIJA I 65 I1 66 I2 67 I3 68 I4 69 I5 70 I6 PLINSKA LINIJA J 71 J1 72 J2 73 J3 74 J4 75 J5 76 J6 PLINSKA LINIJA K 77 K1 78 K2 79 K3 80 K4 81 K5 82 K6 PLINSKA LINIJA L 83 L1 84 L2 85 L3 86 L4 87 L5 88 L6 PLINSKA LINIJA M 89 M1 M2 M3 M4 M5 M6 90 M7 08.2010.00 18.50 38.00 37.00 37.00 43.00 40.50 39.70 0.00 0.02% 95.00 41.00 0.00 0.40 11.00 10.2008. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.74% 11. Potrebno bušiti Potrebno bušiti Potrebno bušiti 08.00 14.00% 81.50 18.50 29.00 34.00 19.2011.42% 91.00 37. 07.00 0.00 15.50 12.50 0.2008.11% 46.58% 76.00 36.00 0.00 37.2008.00 13.A.00 43.20 14.2010.00 17.00 41.00 16.00 41.00 37.00 13.2010.00% 97.20 9. 04. 18.2008.00 33.44% 6.00 7.00 6.00 0.00 0.00 38.50 20.50 8.00 07.70% 22.00 37.16% 100.00 19.00 14.00 16.30 19.20 22.00 10.00 0.00 37.73% 24.70 41.16% 88.2010. 04.80 / Potrebno bušiti Potrebno bušiti Potrebno bušiti 0.00 18.20 38.89% 50.11% 18.03% 61.2010.2008.50 39.00 0.00 0.2010.00 10.2011.00 8.00 6.24% 41.00 40. Potrebno bušiti Potrebno bušiti Potrebno bušiti 05.00 0.50 7.90 41.00 10.00 19.50 9.00 0. 08.24% 27.00 3.00% 86.00 0.60% 84.2008.00 37.89% 7.00 7.50 39.00 41. Potrebno bušiti Potrebno bušiti 07.00 6.00 38.00 18.2010.98% 70.50 39.70 5.2008. 08. 08.12% 90.00 9.25% 16.00 38.00 0.2008.00 41.00 15. 08.96% 85.00 0.00 0.50 39.00 0. 08.40 7.11% 13.00 0.50 18.60 12.00 21.00 19. 08.00 0.00 0.00 0. Potrebno bušiti Potrebno bušiti 07.

Budući da visoka razina vode predstavlja jedan od glavnih razloga slabijeg funkcioniranja aktivnog sustava otplinjavanja na odlagalištu (smanjenja efektivna dubina zdenca i smanjen radijus utjecaja zdenca).00 suh 20. Razina procjedne vode u plinskom zdencu se mjeri s mjernom trakom sa ugra enim električnim osjetnikom (senzorom).60 13.00 24.50 16.00 12.00 8.50 11.50 13.50 19. Prema navedenom kriteriju.00 stranica 55 od 348 .00 / 14.30 19.00 25.00 18.00 11.70 23.40 3.00 24. Sustav: Tijelo odlagališta Monitoring razine vode u izvedenim plinskim zdencima Kao sastavni dio održavanja odlagališta je predvi eno redovito provo enje crpljenja i monitoringa razine procjedne vode unutar zdenaca plinskog sustava na svim plohama s izvedenim sustavom otplinjavanja.00 27.00 16.00 17.00 19.00 15.g.20 15.00 14.00 20.60 3.00 / 18.30 10.00 25.00 17.00 25.60 16.40 20. Zdenac Mjerenje 03/2012 Mjerenje 01/2012 Oznaka Dubina od vrha Dubina od vrha Mjerenje 4/2011 Dubina od vrha Mjerenje 10/2010 Dubina od vrha glave do vode (m) Mjerenje 2009 Dubina od vrha glave do vode (m) Dubina bušenja (m) glave do vode (m) glave do vode (m) glave do vode (m) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 W1 W2 W3 W4 W5 W6 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 17.00 18.00 27.80 11.00 27.60 9.50 13.00 25.00 18.00 18.60 14.40 suh 16. Promjena razine procjedne vode u plinskim zdencima od 2009 do 2012.00 14.40 20.00 27.00 3.50 10.00 4.60 7. a na temelju prethodnih mjerenja.00 3.00 38.00 6.00 10.00 / 20.50 suh 20.50 14.70 23.00 10.00 2.20 18. visoka razina vode (ispunjenost vodom preko 35% od dubine izvedenog zdenca) prisutna je kod 70 plinskih zdenaca odnosno na 77% zdenaca.00 8.00 4.00 4.00 11.50 suh 20.00 4.00 38.60 14.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.00 17.80 3.00 25.00 17.00 suh 21.20 13.30 13.00 11.70 18.br.00 13.00 15.70 19.00 21.00 18.10 15. Tabela 10.00 25. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.80 16.00 18.60 2.00 11.70 19.00 18.00 38. Zdenci na plohi 1 bilježe prosječno manju razinu vode od zdenaca ostalih ploha.40 21.00 27.A.10 16.50 38.00 13.00 suh 22. potrebno ju je crpiti i kontrolirati dinamikom i načinom opisanim u pod točkom Monitoring razine procjedne vode u plinskom zdencima.00 3. R.50 14.00 / 21.00 27. Prema odabranom kriteriju s crpljenjem vode iz zdenaca se mora započeti kada procjedna voda ispuni 35% dubine izvedenog zdenca.10 15.30 3.00 18.00 23.90 10.00 12.00 23.50 suh 21.40 21.00 38.00 27.00 25.00 14.50 19.20 15.10 13.00 11.20 18.60 na 13 m blokiran 17.60 20.00 12.00 40.00 21.10 18.00 6.00 21.80 16.00 3.

00 5.00 10.00 6.00 13.00 7.80 7.00 18.00 14.40 11.60 11.00 41.00 7.00 7.00 40.00 37.30 19.00 7.00 6.00 3.50 13.00 18.70 13.40 11.A.70 10.30 19.50 37.00 18.00 40.00 11.00 44.00 40.30 11.70 5.00 14.00 42.50 38.80 7.50 38.00 5.00 22.40 13.50 13.30 6.50 8.30 14.10 11.40 16.00 4.10 4.20 12.00 pjena pjena 5.00 28.50 39.00 36.00 3.90 9.00 14.00 43.00 43.20 13.00 8.20 8.50 37.50 39.60 7.00 37.30 20.00 8.20 13.00 3.60 pjena 11.00 5.00 13.40 7.50 14.50 6.00 18.40 11.00 stranica 56 od 348 .50 38.20 9.10 11.00 19.00 14.00 38.00 20.30 6.00 14.00 13.70 7.80 4.3 m blokiran 7.00 22.00 7.50 / 4.00 4.20 18.20 12.00 10.40 38.80 7.70 39.50 6.00 38.20 9.00 10.00 8.00 5.00 8.00 21.00 9.00 8.20 15.20 22.00 10.00 13.30 20.20 10.00 6.00 12.00 8.20 12.00 4.25 9.30 13. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.00 na 8 m blokiran 12.60 12.40 7.00 8.00 19.00 8.40 7.00 41.40 7.50 9.70 12.00 12.00 22.50 14.00 14.70 5.00 10.30 13.00 7.80 8.50 12.00 10.50 38.00 9.00 11.20 22.00 10.00 12.00 12.20 15.10 9.80 12.70 12.00 5.00 9.80 5.10 11.80 10.50 suh 4.80 8.00 4.20 10.40 11.50 22.00 13.00 8.00 39.50 7.00 13.00 11.20 9.00 18.00 38.30 11.00 12.00 3.50 22.00 14.50 19.50 7.00 7.00 12.20 10.00 6.00 8.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.00 18. Sustav: Tijelo odlagališta 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 D1 D2 D2/1 D3 D3/1 D4 D4/1 D5 E1 E2 E2/1 E3 E3/1 E4 E4/1 E5 F1 F2 F2/1 F3 F3/1 F4 F5 G1 G2 G2/3 G3 G3/1 G3/4 G4 G4/1 G5 H1 H2 H2/3 H3 H3/4 H4 H5 I1 I2 I3 I4 I5 I6 J1 J2 J3 J4 J5 J6 3.00 12.00 40.00 20.20 9.80 8.00 7.00 9.00 10.70 7.10 8.00 40.00 38.30 9.50 39.20 suh 5.20 12.70 8.00 19.00 9.00 22.00 12.70 7.00 36.20 pun vode 11.10 22.00 43.60 12.20 13.80 4.20 10.00 5.10 14.60 11.00 8.20 14.00 18.20 14.10 3.60 38.20 13.00 13.20 10.20 14.00 19.40 16.00 19.30 11.00 13.20 5.00 3.20 13.10 18.00 38.80 18.40 na 3.00 12.10 suh 12.10 12.00 9.00 pjena pjena 10.00 38.00 19.00 5.20 5.00 38.00 38.25 4.70 5.84 12.20 12.30 11.

70 38.50 8.00 7.00 6.30 16.00 13.00 10.00 3.70 3.00 6.10 9.50 6. Nakon završetka crpljenja procjedne vode iz pojedine linije (potrebno je stranica 57 od 348 .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.00 Mjerenje razine procjedne vode u plinskim zdencima te eventualno posljedično crpljenje procjedne vode opisano ovom dokumentacijom.40 6.20 37.00 8.00 41. dinamika mjerenja razine vode u zdencima linije je sljedeća: Faza 1 Svaka 4 dana.00 6. Faza 3 Ukoliko se tijekom prethodnog razdoblja ne zabilježi razina procjedne vode u zdencu veća od 35% dubine zdenca.70 9. učestalost mjerenja razina procjedne vode se mijenja te je predvi eno provo enje mjerenja jednom u mjesec dana.00 6.50 10. potrebno je pristupiti crpljenju procjedne vode iz svih zdenaca u dotičnoj liniji. učestalost mjerenja razina procjedne vode se mijenja te je predvi eno provo enje mjerenja jednom u tjedan dana. potrebno je pristupiti crpljenju procjedne vode iz svih zdenaca koji imaju razinu procjedne vode veću od 35% u dotičnoj liniji.00 41.00 11.00 10.00 5.00 18. Prvim mjerenjem smatra se mjerenje razine procjedne vode 4 dana nakon završetka crpljenja procjedne vode iz pojedine linije.A.00 10. učestalost mjerenja razina procjedne vode se mijenja te je predvi eno provo enje mjerenja 4 puta godišnje (svaka 3 mjeseca) tijekom razdoblja korištenja plinskog sustava. ukupno 4 mjerenja. smatra se radom redovnog održavanja odlagališta. Ukoliko se prilikom mjerenja utvrdi da je razina procjedne vode u plinskom zdencu odre ene linije veća od 35% dubine zdenca.10 6.00 6.50 10.90 41.00 8. Sustav: Tijelo odlagališta 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 K1 K2 K3 K4 K5 K6 L1 L2 L3 L4 L5 L6 M1 M7 8.10 9.00 18.20 5.50 17. Voditelj plinske stanice mora koordinirati otvaranje i zatvaranje pojedinih plinskih linija i mora biti upoznat s radovima na plinskom sustavu.00 15. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. ukupno 4 mjerenja.80 / 6.10 19.00 9.00 7.00 6.60 41.00 10. Faza 2 Ukoliko se tijekom razdoblja Faze 1 ne zabilježi razina procjedne vode u zdencu veća od 35% dubine zdenca.00 pjena 10.10 19.00 7.00 25.30 10.50 12.00 8.00 6.90 25.20 11.00 37. U slučaju da se tijekom bilo koje od navedenih faza zabilježi razina procjedne vode veća od 35% dubine zdenca.00 suh suh 7.00 14.50 9. Nakon završetka crpljenja procjedne vode iz pojedine linije (potrebno je potpuno isprazniti plinske zdence).00 37. Faza 4 Ukoliko se tijekom prethodnog razdoblja ne zabilježi razina procjedne vode u zdencu veća od 35% dubine zdenca.00 13. Crpljenje procjedne vode se predvi a provoditi s pneumatskim pumpama. tijekom 1 godine.00 5.00 8.80 7.00 14.00 18.

A. Sustav: Tijelo odlagališta potpuno isprazniti plinske zdence) nastavlja se s praćenjem razine procjedne vode u plinskim zdencima te linije i to od Faze tijekom koje je zabilježena razina procjedne vode veća od 35% dubine zdenca.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Dijagram toka navedenog mjerenja razine procjedne vode i pripadajućeg crpljenja identičan je onome iz na slici 1. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. stranica 58 od 348 .

Sustav: Tijelo odlagališta FAZA 1 Mjerenje svaka 4 dana. tijekom korištenja odlagališta Crpljenje Hv > 35 % visine zdenca Hv < 35 % visine zdenca Slika 3 Dijagam toka mjerenja razine procjedne vode stranica 59 od 348 .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A. ukupno 4 puta Crpljenje Hv > 35 % visine zdenca Hv < 35 % visine zdenca FAZA 3 Mjerenje jednom u mjesec dana. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. ukupno 4 puta Crpljenje Hv > 35 % visine zdenca Hv < 35 % visine zdenca FAZA 2 Mjerenje jednom u tjedan dana. tijekom 1 godine Crpljenje Hv > 35 % visine zdenca Hv < 35 % visine zdenca FAZA 4 Kontinuirano mjerenje Mjerenje svaka 3 mjeseca.

12. J4 i K-3. Tako je uočeno da su izdašni zdenci. D-4/1.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. dovoljno prohodni plinski zdenci. A3.A. stranica 60 od 348 . Tako er. Pojedini. J-3. A5. W3. U nastavku je u tabeli 11 dan pregled spuštanja razine procjedne vode u plinskim zdencima tijekom prethodnih radova crpljenja procjedne vode iz plinskih zdenac u periodu od 15.7. U tabeli 10 je dana promjena razine procjedne vode u plinskim zdencima od 2009 do 2012. sporo prihranjujućih zdenaca. D-2/1. Monitoring razine procjedne vode u plinskim zdencima iz kojih nije crpljena voda u sklopu ovih radova održavanja (A1. propisati će se nova dinamika monitoringa. znatno više pridonose spuštanju razine (uklanjanju) procjedne vode iz plinskih zdenaca od slabo prohodnih. tijekom redovitog praćenja razine procjedne vode u zdencima. J-1. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Sustav: Tijelo odlagališta Ukoliko Naručitelj ili Projektant u sklopu projektantskog nadzora utvrdi da predvi ena učestalost monitoringa nije odgovarajuća. potrebno je voditi evidenciju o ukupnim iscrpljenim količinama plina prije i nakon crpljenja vode kako bi se utvrdio utjecaj pojedinih zdenaca (njihove nepotpune funkcionalnosti) na ukupnu iscrpljenu količinu plina. W4) potrebno je provoditi počevši od faze 3. I-5 i G-3/1. a u slučaju potrebe za crpljenjem vode iz zdenaca.2011 do 30.g. D-3/1. W2.2011. A2.

2011.00% 100.00 26.03% 26.68% 100. 0.00% 82.50 NEMA VODE 12.50% 18.00 36 E2/1 40.33% 23. 03.50 18.12.2011.10.11% 58.50 38.50 41 E5 19.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 10.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 55.00% 23. 48.26% 44. br. 03.10.99% neprohodan 0.00 7 A7 27.07% 88.A.2011.50 25 C5 19.10.00 8 A8 27.2011.2011.00 86.10.2011.16% 03. 60.00 44 F2/1 40.2011.50 24. 100.23% 17.00 neprohodan neprohodan 16.50 21.00 NIJE CRPLJEN 12.00 PLINSKA LINIJA C 21 C1 14.10.00 18.50 20.00 38 E3/1 42.00% 100. 30.00% 79.00 14 W5 25.00 45 F3 38. 07.00% 100.00% 30.15% 90.00 32 D4/1 39. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.10.2011.12.51% 41.00% 98. 30.10.00 28.2011. 07.66% 21.42% 37.00 15 W6 18.50 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NEPROHODAN 12. 30.63% 83.11.10.00 18 B3 38.62% 75. 08.00 46 F3/1 41.00 53.10.38% 30.16% 100.11% 73.00% 100.81% 20.2011.50 22.00% 100.2011.20 11.00 33.00 15.2011.05% 73.00% 78.50 47 F4 38.33% 42.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 05.11. 27.00 48 F5 20.00 2 A2 25. 1 2 7 9 Prohodnost od vrha do dna sonde na dan 22.00 92.08% 61. 43.10.00 38.53% 12.00% 11.00 13 Razina procjedne vode u zdencu prije početka crpljenja i postotak vode u odnosu na na dubinu bušenja zdenca* NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 14 Razina procjedne vode u zdencu nakon provedenog crpljenja i postotak vode u odnosu na dubinu bušenja* NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 0.00% 68.00 5 A5 27.50 23.2011.2011.50 25.00 15.00 NEMA VODE 22.00 NIJE CRPLJEN NEPROHODAN 14.2012. 69.00 NEMA VODE 10.50 24.00 20 B5 18.00 13 W4 25.00 28.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NEPROHODAN 28.00 NEPROHODAN NEPROHODAN 24.00% 86.08.00 17.12.50 21.00 12. 80.2011. 0.00% 24.2011.00% 0.00 43 F2 36.00 11.11.00% 96. 07.00 PLINSKA LINIJA W 10 W1 18.00 3 A3 25.00 31 D4 38.21% 31.00% 80.00 14.75% 70.20 24.40 17. 83.50 14.00 33.50 19.11% 5.00% 69.00 12 W3 25.2011.2011.PROMJENA RAZINE PROCJEDNE VODE DATUM IZVJEŠTAJA: STANJE ZA DAN: 13.00 27.11.2011.24% 49. 02.00 NEMA VODE 32.00 38.05% 36.00 33 D5 18.00 11 W2 25.59% 92. Sustav: Tijelo odlagališta Tabela 11 Učinci spuštanje razine procjedne vode u plinskim zdencima ODLAGALIŠTE JAKUŠEVEC PLINSKI ZDENCI PLOHA 1 .2011.50 10.4 .50 20.00 PLINSKA LINIJA D 26 D1 18.56% 98.8.50 40.2011.42% 11.2011.59% 98. 23.00 PLINSKA LINIJA F 42 F1 18.66% 55.50 11.2011.12.10. 03.00 6 A6 27.10.00 12.00 NIJE CRPLJEN 32.95% 24.11. 02.00 30 D3/1 40.00 23 C3 38.00 39 E4 38.50 18. 03.12.00% 100.01.10.00% 31.00 19 B4 40.00% 0.2011.50 22. 02.00 NIJE CRPLJEN 8. 4.26% 67.11.50 NIJE CRPLJEN NEPROHODAN 7.00% 100.00 13.68% 24.00% 71.00 35 E2 37.00 4 A4 27.00 37 E3 38.50 28 D2/1 38. 11 DATUM POČETKA CRPLJENJA 12 DATUM ZAVRŠETKA CRPLJENJA PLINSK DUBINA r.50 14.2011.2011.00 PLINSKA LINIJA E 34 E1 18.84% 45.2011.44% neprohodan 0. 20.00 17 B2 38. 08.74% 03.2011.11% 17.2011. 03.12.10. u I BUŠENJA funkciji: ZDENA ZDENCA C PLINSKA LINIJA A 1 A1 19.10.00 PLINSKA LINIJA B 16 B1 13.50 NIJE CRPLJEN 20.68% 75.32% 28.50 37.10.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 17.00 24 C4 38. 04.00 27 D2 36.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.00 29 D3 38.50 19.56% 70.00% stranica 61 od 348 .00 NEPROHODAN 12.20 NEPROHODAN NEPROHODAN 10.2011.50 22 C2 38.00 24.00% 98.00 21.00% 84.07.00 9 A9 25. 23.2011.00 NEPROHODAN 34.00 94.12.2011.00 40 E4/1 40.

10% 43.00 26.00 11.30 13. 6.00 54 G3/4 43.09.2011.70 73 J3 41. 08.68% 23.00 37.00 PLINSKA LINIJA K 77 K1 18.00 60 H2/3 43.00% 21.94% 21. 14.00 16.50 5.00 PLINSKA LINIJA I 65 I1 18.24% 27.56% 11.2011.2011.68% 71.08.00 PLINSKA LINIJA L 83 L1 18.2011. 60.34% 01.00 86 L4 41.50 9.00 59 H2 38. 26.50 8.2011.09. 74.53% 73.00 NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN 9.50 55 G4 38. 08.89% 83.49% 42. 20.42% 40. 14.50 22.00 88 L6 25.2011. 23.32% 76.00 19.98% 70. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.00 70 I6 21.00% 50.50 39.09.2011.00 15.09.09.39% 22.2011.10.19% 64.12.00 NIJE CRPLJEN 7.21% 88.00 4.09.22% 23.50 PLINSKA LINIJA M 89 M1 17.2011.25% 16.11.09.00 6.11.50 NEPROHODAN 14. 23.95% 48.05% 68.00 91.19% 56.50 67 I3 39. 48.00 81 K5 37.09.90 M2 M3 M4 M5 M6 90 M7 25. 60.08. 26.2011.12% 90.60 52 G3 38.00% 100. 21.00% 69. 08. 26. 21.00 21.10.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.00% 20. 22.09.00 80 K4 41. 11. 21.00 76.00 16.00 62 H3/4 43.33% 40.00 10.00 57 G5 18.50 NEPROHODAN 13.02% 95.12.2011.50 61 H3 38.00% 10.00 75 J5 37.11.40 72 J2 38.2011.2011.50 10.09.00% 97.73% 24.10.50 NEMA VODE NEPROHODAN NEPROHODAN 10. 26.00 11.00 NEMA VODE NEPROHODAN NEPROHODAN 50.2011. 11.11.00 66 I2 37.09.05% 65.2011.80 10.60% 84.00 76 J6 18.00 81.00 82 K6 18.00 36.00 NEMA VODE NEPROHODAN NEPROHODAN NEMA VODE 21.20 78 K2 38.00 26.00 56 G4/1 40.74% 11.00 NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN 16.09.00% 31.09.03% 61. 23.00% 11. 05.2011.00 50 G2 38.30% 53.2011.2011.66% 51. 23.2011.50 68 I4 39.50 neprohodan 0.67% 77.00 8.09.00 NEMA VODE NEPROHODAN NEPROHODAN NEMA VODE 21.45% 32.00 PLINSKA LINIJA J 71 J1 19. 21.96% 85.50 35.2011.68% 100.00% 46. 21.29% 63.00 32.2011.00 7.00 8.2011.2011.70 84 L2 37.00 18.00 19.50 20. Sustav: Tijelo odlagališta PLINSKA LINIJA G 49 G1 13.11. 30.2011.50 12.58% 34.33% 20. 22.41% 62.78% 47.68% 46.98% 50.2011.23% 7.00 64 H5 18.77% 55.50 35.08.00 63 H4 38.00 NEPROHODAN 19.37% 90.16% 35. 14.2011.89% 50.00 8.00% 45.00 NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN 20.00 16.00 20.09.2011.50 NEMA VODE 19.50 69 I5 37.00 8.2011.11.00 10.00 51 G2/3 44.2011. 20.60 79 K3 41.30 NEPROHODAN 23.2011.78% 23.00 53 G3/1 41.00% 75.00 8.50 5.11. 30.79% 68.A.50 8. 20.00 NEPROHODAN 12.79% 50. Razina procjedne vode je viša od 35% visine bušenja zdenca Razina procjedne vode je niža od 35% visine bušenja zdenca Održavanje odvajača kondenzata tip 1.63% 63.00 37.59% 100.16% 38.11% 46.50 29.09.2011.80 NEMA VODE NEPROHODAN 20.08.09.00 NEMA VODE 14.2011.24% 41.46% 94.00 PLINSKA LINIJA H 58 H1 19.50 15.00 8.11% 18.90 85 L3 41.00% 38.09.97% 35.12.2011. 28.2011.00 6. tip 2 i tip 3 Odvajač kondenzata je dio plinske instalacije koji ima funkciju odvajanja kondenzat iz odlagališnog plina koji se nalazi u plinskoj instalaciji. Hvatač kondenzata tipa 1 se izvodi sa stranica 62 od 348 .2011. 23.70% 22.42% 66.2011.11.00 15.98% 60.2011.09.00 87 L5 37.29% 03.6 16.12.00 NEPROHODAN 11.09.2011.2011.50 9.00 74 J4 41.56% * prohodnost prema mjerenju od 22.00 NIJE CRPLJEN 14.00 18.20 NEMA VODE NEPROHODAN 13. 23. 22.5 9.50 18.70 NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN 14.00 13.

Izvo ač je dužan provoditi radove na upravljanju i održavanju hvatača kondenzata u skladu s općim i partikularnim zahtjevima Naručitelja. montira se samo u slu ajevima kada zbog nedostatka prostora nije mogu e ugraditi tip 2 na svaku liniju posebno. Tip 3 se montira najčešće na konkavnim prijelomima plinske linije (na mjestima ulegnuća). Tip 3 se izvodi nekoliko dolazniz i isto toliko odlaznih odlaznih plinskih cijevi. H. s "U" cijevi i jednom ispusnom cijevi koja ispušta višak kondenzata u tijelo odlagališta. ili prolaza linije prema npr. Izvo ač je dužan provoditi radove na upravljanju i održavanju sabirnog okna kondenzata u skladu s općim i partikularnim zahtjevima Naručitelja. Tip 2 se montira najčešće na plinsku liniju na mjestima ulegnuća. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. jednom odlaznom plinskom cijevi i jednom ispusnom cijevi za kondenzat. Razina kondenzata u oknu smije doseći maksimalno do vrha preljeva kondenzata. Izvo ač je dužan provoditi radove na upravljanju i održavanju šahtovima u kojima se nalaze ventili plinskih linija u skladu s općim i partikularnim zahtjevima Naručitelja. Izvo ač je dužan provoditi radove na upravljanju i održavanju sustava otplinjavanja u skladu s općim i partikularnim zahtjevima Naručitelja. Održavanje padova plinskih linijskih kolektora Sanacijski radovi obuhvaćaju jedno mjerenje (tijekom trajanja ugovora) uzdužnog pada cijevi (hidraulički profilometar ili CCTV inspekcija s mjeračem nagiba) na linijskim kolektorima G. I i J (izme u plinskih glava zdenaca oznake 2 i 5). s "U" cijevi. U zavisnosti od stranica 63 od 348 . Sustav: Tijelo odlagališta jednom dolaznom plinskom cijevi. Upravljanje sustavom otplinjavanja Plinski zdenci izvedeni su u tijelu otpada.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. montira se načešće na kraju plinske linije. Održavanje šahtova u kojima se nalaze ventili plinskih linija Šaht s ventilom plinske linije je dio plinske instalacije koji ima funkciju reguliranja otvorenosti pojedine linije u slučaju radova izgradnje. održavanja i upravljanja na pojedinoj liniji.: ventilskom oknu ( na spoju plinske linije i glavnog kolektora). pri čemu su vidljivi krajevi zdenca vidljivi iznad razine pokrovnog brtvenog sloja zatvoreni trajnim PEHD plinskim glavama. Održavanje sabirnog okna kondenzata prije ulaza u mTEO Sabirno okno prije ulazu u ogra eni prostor plinske stanice je dio plinske instalacije koji ima funkciju odvajanja i sakupljanja kondenzata iz odlagališnog plina koji se nalazi u plinskoj instalaciji.A. Tip 2 se izvodi s jednom dolaznom.

Radovi na konkavnim prijelomima plinskih linijskih kolektora moraju se obavljati koordinirano sa eventualnim ostalim sanacijskim radovima.A. Sustav: Tijelo odlagališta rezultata mjerenja profila kolektora. ugradit će se dodatni hvatači kondenzata (Tip II) na mjestima konkavnih prijeloma.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. stranica 64 od 348 . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.

1.1.1.A.A. Svibanj 2012.1.4 III.2.1. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.A. Prihvat i ugradnja otpada SADRŽAJ: III.A.A.3 III.A.1.A.o.1.2 III.1.1.1.1.A.5 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja Postupanje s opasnim otpadom Zaštita okoliša i zdravlja SVEZAK III.o.A.1.1.A.2 III.A.2 III.3.A.2 III. stranica 65 od 348 .Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.1 III.1 III.1 III.1.A.1 III.2.3.

5........................5.......A....................................4...................5................ ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA ....1 III...................................A..2 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ...5..........................................1................1.......1............ 73 III.................A..............A............................. 73 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ................................1........................... 85 III.............................. 73 III...........................................................................................1......................5. Prihvat i ugradnja otpada SADRŽAJ POGLAVALJA: III..... ODRŽAVANJE ............................................................................A..........4 KONTROLA NA GRADILIŠTU ...................................................A.......................................3................A......1.......2.......A.. 105 III.2 III....................................................1.......... 100 III.................................................................. 119 PRILOG 3......................1 III.......................................................... 67 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ........1......................1 III......... 74 III..................... 135 stranica 66 od 348 ......1.........1.. 123 PRILOG 5....5...............1.........................................................1.....................3................A............... 75 III.......................A.................A....................... 72 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA .......... GRA ENJE ....................................... 67 III...................................................................2................................. 130 PRILOG 7............. 77 III..........................................1. 72 III.......... MONITORING ODLAGALIŠTA I GRANIČNE VRIJEDNOSTI .......A..............................2 PROCJENA OPASNOSTI ................A...................................................................................................................... 67 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA .....1.............. 132 PRILOG 8..................Dokumentacija za nadmetanje Gra enje....1........................ 125 PRILOG 6....................................1 OPĆE INFORMACIJE I RASPON RADA..................................................................................1....2....5 PLAN DJELOVANJA U HITNIM I NEPREDVI ENIM SLUČAJEVIMA ................ 121 PRILOG 4.....................3...................... 72 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA.................... 117 PRILOG 2............A............2 III.......... UPRAVLJANJE.........................A.................A... 110 PRILOG 1 ............1.............. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III....1.............A. POSTUPANJE S OPASNIM OTPADOM ................................1.....................................1.......3..............................

A.Broj projekta: 3230-0576/10.1. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Na zahtijev Naručitelja. • Plan odlaganja otpada na plohu 5D i 6. studije i zaštitu okoliša. razastiranje.zagreb. Ugranja novog otpada porazumjeva razgurivanje. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6." Podaci o dinamici ulaza vozila s otpadom se nalaze u dokumentaciji "Dinamika ulaska otpada na odlagalište otpada Prudinec/Jakuševec u periodu od siječanj 2007 do srpanj 2011".1. odnosno: • Razguravanje otpada s istovarnog platoa se vrši utovarivačem točkašem ili sličnim samohodnim strojem s gumenim kotačima. ožujak 2007 god.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.hr/default. ožujak 2000 god. III.d. zaštitu okoliša i održivi razvoj.1.1. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. Zagreb.aspx?id=10768. Zavod za planiranje. [Vidi GP1].1. GRA ENJE III.A.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi izvo enja radova su dani u dokumentaciji. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Zavod za ekološki inženjering.A. Institut IGH d. broj: 24-10-013/07.d.1. Prosijek dovoza otpada u posljedenje četiri godine na odlagalište iznosi oko 29.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Opće napomene Obveza IZVO AČA je ugradnja otpada koji se svakodnevno doprema (ponedjeljak do uključivo subota) na odlagalište otpada Jakuševec. provodi se strojno ili nekim drugim oblikom mehaniziranog rada. Zagreb. količine odloženog otpada u posljednje 4 godine su dane u dokumentaciji "Količine odloženog otpada na odlagalištu Jakuševec/Pridinec od listopada 2007. listopad 2010. [Vidi IP1]. IZVO AČ treba ishoditi Dozvolu za obavljanje djelatnosti zbrinjavanja komunalnog i inertnog otpada i skladištenje metalnog otpada i otpadnih guma koji izdaje gradski ured za energetiku.. Zavod za ekološki inženjering. Poženo je da na istovarni plato ne zalazi stranica 67 od 348 . • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.d.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.. Uskla ivanje izvo enja radova sa važećom Zakonskom regulativom Na temelju Zakona o otpadu i Zakona o izmjenama i dopunama zakona o otpadu (Narodne novine broj 111/06. zbijanje. [vidi IP6]. oznaka IZV-JAK-A1..1. sabijanje i kompaktiranje. Prihvat i ugradnja otpada III. 60/08 i 87/09) nadležna tijela u županijama odnosno gradu Zagrebu izdaju dozvole za gospodarenje komunalnim i neopasnim proizvodnim otpadom. planiranje.140 tona/mjesečno. do studenog 2011. Upute koje je dokaze potrebno dostaviti uz zahtjev za gospodarenje otpadom dane su na internetskoj stranici http://www.

sanga i performanse kompaktora moraju osigurati minimalno traženu gustoću novo ugra enog otpada.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Troškovi IZVO AČA na ugradnji otpada uključuju sve mjere zaštite na radu. koja služi za gašenje eventualnih požara na (i u) tijelu otpada. IZVO AČA je zadužen da omogući nesmetanu dopremu i istovar specijalnih čistilica prometnica. Od ponedjeljka do uključivo subote prihvat i ugradnja otpada provodi se od 6:00 do 17:00. Radno vrijeme Izvo ača Dnevni prihvat i ugradnja otpada se izvodi tijekom čitave godine od ponedjeka do uključivo subote. Naime. Prihvat i ugradnja otpada mehanizacija s gusjenicama ili metalnim kotačima s ježevima. alate i pribor. stranica 68 od 348 . a u periodu od 17:00 do 18:00 sati izvode se radovi na privremenom prekrivanju otpada koji je u tijelo odlagališta ugra en tijekom dana. da omogući nesmetano kretanje vozila koja dovoze novi otpad na istovarnu plohu.1.org). statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini. IZVO AČ mora na istovarnom platou osigurati sigurnosni deponij. Obveza je IZVO AČA da omogući nesmetanu dopremu i istovar vozila koja dovoze novi otpad.iswa. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. odredbama. Razguravanje otpada se vrši sa istovarnog platoa na odlagališnu plohu (vidi definicije). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. materijale. INVESTITOR provdi nadzor prihvata otpada i odgovoran je za sadržaj otpada koji je istovaren na odlagalište. • Razastiranje i guranje otpada po odlagališnoj plohi se može vršiti dozerima ili kompaktorima ovisno o raspoloživosti mehanizacije i organizaciji IZVO AČA. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu. čistilice imaju niže podvozje tako da im često nije moguć pristup na sve tehnološke prometnice i platoe. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima. te da tako organizira posao da se nesmetano može prihvatiti sav novi otpad i to u vrijeme kada taj otpad dolazi na gradilište. zaštite od požara i eksplozije i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne vazećim zakonima ili koje su propisane ovom dokumentacijom. IZVODAČ je odgovoran za provedbu svih potrebnih zaštitnih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika odlaganja (ugradnje) otpada. u količini od približno 100 m3 zemlje. IZVO AČ je dužan provoditi radove na prihvatu i ugradnji otpada sukladno smjernicama i preporukama me unarodne udruge za kruti otpad (ISWA) "Landfill operational guidelines" (vidi internet adresu: www. • Kompaktiranje (zbijanje) otpada se može isključivo vršiti s kompaktorima minimalne mase 32 tone. opremu.

potrebno je da IZVO AČ planira nužne radove tijekom perioda sniženog intenziteta dovoza otpada ili Nedjeljom. .31. uz maksimalno iskorištenje projektiranih kapaciteta tijela odlagališta. studije i zaštitu okoliša) iz listopada 2010.A.00 . Za rad nedjeljom. odnosno nalogu Naručitelja.IX.00 07. Radno vrijeme odlagališta na prohvatu otpada od gra anstva Rad odlagališta Jakuševec za prihvat otpada od gra anstva je sljedeći: 1.16. IZVO AČ mora dostaviti NADZORNOM INŽENJERU na suglasnost prije početka mjeseca. Ugradnja otpada na zaštitni sloj se vrši probranim otpadom. .00 07. 1.X.00 Zaprimanje otpada od tvrtki s kojima INVESTITOR ima posebne ugovore i sporazume se na odlagalištu provodi od ponedjeljka do subote i praktički je kontinuirano tijekom cijelog dana i noći (24 sata).19.28. odnosno tjedna na koji se plan odnosi.IV.d. Izvo ač je obvezan izvršiti a sve prema posebnom zahtjevu. .00 .1. 1.IX. .31.18.18.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 1.X. šiljatih i sličnih po obliku materijala odnosno komada metala i kompozita s metalom. 1. VIII. Nedjeljom se na odlagalište dovoze manje količine otpada.III. Prihvat i ugradnja glomaznog otpada. Probrani otpad je otpad bez krupnih. IZVO AČ je obavezan uspostaviti organizaciju izgradnje tijela odlagališta koja će omogućiti sinktonizaciju i preklapanje svih opisanih vrsta radova. Prva dva metra se pune otpadom bez krupnijih komada. Prihvat i ugradnja otpada IZVO AČ je obvezan izvršiti prihvat.00 .II.. Otpad se nasipava u vodoravnim slojevima debljine od oko 60 cm u rastresitom stanju.00 07.20. ugradnju i prekrivanje otpada i izvan ovako propisanih uvjeta a sve prema posebnom zahtjevu. 07.III.00 .31. Izvo ač mora dobiti nalog Naručitelja ili ishoditi suglasnost od Naručitelja. Obzirom dnevne i tjedne oscilacije inteziteta dovoza otpada tijekom radnog vremena Izvo ača.30.00 07. Institut IGH d. Način i redosljed punjenja tijela odlagališta otpadom IZVODAČ je dužan izraditi plan redosljeda izgradnje tijela odlagališta s izradom pristupa pojedinim razinama. mimo perioda za dnevni prihvat i ugradnju otpada. odnosno nalogu Naručitelja.XI. Mjesečni i tjedni plan razmještaja pristupnih prometnica i istovarnih platoa. čime se brtveni slojevi stranica 69 od 348 .00 . Zavod za planiranje. uglavnom tijekom noći.6 t/m3. koji mora biti u skladu s Planom odlaganja otpada na plohu 5D i 6 (Broj projekta: 3230-0576/10. nakon čega se vrši zbijanje ili kompaktiranje uz ponavljanje postupka dok se ne postigne konačna debljina sloja uvažavajući kriterij minimalne gustoće zbijenog otpada od 0. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. .

Dnevna prekrivka je inertni nezaga eni materijal koji se ugra uje na kompaktirani sloj otpada u debljini 10 cm u rastresitom stanju (bez kompaktiranja). U slučaju kada se produljena prekrivka radi preko dnevne prekrivke. Za prekrivanje pokosa vrijede ista pravila kao i za prekrivanje horizontalnih ploha. Dnevna površina na kojoj se ugra uje otpad mora biti označena kolcima u vidno označenih.3 Prometnice i platoi Poglavlje III. 6. Odlaganje novog otpada iza 18:00 sati. tada je debljina ukupnog sloja prekrivke mora iznositi približno 30 cm. Nakon izvršenog razastiranja. Zaštitmi sloj otpada se ne kompaktira. Produljena prekrivka u debljini 30 cm rastresitog inertnog materijala ugra uje na kompaktirani sloj otpada u slučaju da se zbog očekivanih poremećaja u dinamici ili uslijed tako definiranog plana odlaganja novog otpada.2 Privremeno prekrivanje Poglavlje III. 5. Otpad se ugra uje u radno vrijeme definirano u ovom poglavlju. Na pokosima je moguća izvedba nadvišenja radi umanjenja efekta slijeganja. Ugradnja dnevne prekrivke započinje u vremenu od 17:00 i završava do 18:00 sati. Pokosi se moraju zaštititi od erozije izradom sustava zaštite od erozije [IP14]. Stalne prometnice stranica 70 od 348 . visok stupanj vlažnosti u atmosferi. 11. na već dnevnom prekrivkom prekrivenu površinu.. pod istim uvjetima kao i ugradnja prethodnog dana.više od 10cm i sl.A. 2.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. u maksimalno dozvoljenoj debljini. zale ivanje zemlje. snijeg . Ovjeru prekovremenog rada Izvo ača vrši NADZORNI INŽENJER. 8. Nadzorni inženjer je ovlašten da upisom u gra evinski dnevnik odobri odgodu izvo enja dnevne prekrivke. na predmetnoj površini u narednih 30 dana ne očekuju radovi na prihvatu razastiranju i ugradnji novog otpada.C. Otpad se ugra uje u rahlim slojevima maksimalne debljine 60 centimetara.A. 9. Izvo ač je obavezan do 18:00 sati izvršiti kompletno prekrivanje do tada ugra enog otpada. Srodna poglavlja Poglavlje III. kao i nastavno odlaganje novog otpada tijekom večeri i noći se tretira kao novi otpad koji treba ugraditi od 6:00 sati sljedeći dan. 3. sloj se kompaktira s minimalno dva prijelaza kompaktora. U slučaju prisutnih ili neposredno očekivanih vremenskih uvjeta koji su nepovoljni za izvedbu dnevnog prekrivnog sloja (kiša. Upute za ugradnju i prekrivanje otpada IZVO AČ je dužan provoditi radove u skladu s Uputama za ugradnju i prekrivanje otpada. sklizanje strojeva. 7. Ugradnja otpada se u tom slučaju vrši s lakim dozerom ili sličnom mehanizacijom. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. IZVO AČ će u slučaju opravdane potrebe voditi evidenciju rada koje premašuje "normalno radno vrijeme" definirano ugovorom. 4. Prihvat i ugradnja otpada štite od oštećenja ili probijanja. 10. 1. 12. s navo enjem razloga za postupanje.1.500 m2. visine približno 2m. Dnevna ugradnja otpada se mora provoditi u skladu s važećim Planom odlaganja na površini koja zauzima približno 1.).

Definicije Otpad: Otpad je materijali koji je dovezen na istovarnu plohu odlagališta Jakuševec. ili blatno tečenje treba biti iskopano. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. kontura i kota (uvažavajući nadvišenja). Za ublažavanje uočenog efekta slijeganja poželjno je da se izvedu nadvišenja pokosa od 2. Zaštita postojećih objekata i ugra ene opreme od oštećenja uslijed procesa rada. Odlagališna ploha: Površina za ugradnju dopremljenog otpada približne površine 1. Terenska mjerenja Geodetska izmjera i iskolčenje projektiranih gabrita (visine. stranica 71 od 348 . F. IZVO AČ je odgovoran za planiranje smještaja. B. kontura i kota. izgradnju i održavanje istovarnog platoa kako bi se odlaganje moglo odvijati nesmetano i sigurno. D. Istovarni plato: Pripremljena površina za odlaganje otpada koji su dopremila treća lica kao i otpada koji je dopremio IZVO AČ sa privremene deponije. Područja na kojima se za vrijeme zbijanja pojave nestabilni uvjeti kao što su gumiranje. IZVO AČ mora izvesti barem dva prolaza po sloju odlagališne plohe. Odlagališna ploha se svakodnevno prekriva dnevnom prekrivkom. nagiba.5% i krovnog dijela od 3%.Odlagališna ploha se svakodnevno prekriva dnevnom prekrivkom. Zbijanje se izvodi s kompaktorom mase od minimalno 32 tone. dužine. Dnevna prekrivka: Sloj zemlje približne debljine 10 cm koji se nakon aktivnosti kompaktiranja ugra uje na odlagališnu plohu. kondicionirano do odgovarajuće vlažnosti. Prihvat i ugradnja otpada A. Izvo ač je odgovoran za tjedno i mjesečno planiranje smještaja odlagališne plohe i izgradnju odlagališne plohe. Održavanje i korekcija oznaka zahtjevanih linija. Plohe namijenjene za prihvat novog otpada: Područja odlagališta gdje je izveden brtveni sustav i sustav za prikupljanje procjedne vode. Troškove terenskih mjerenja IZVO AČ mora uključiti u jediničnu cijenu ugradnje otpada. Izvodi se u slučaju kada se zbog očekivanih poremećaja u dinamici izvo enja radova ili uslijed tako definiranog plana odlaganja novog otpada. Zbijena površina mora se pregledati od strane NADZORNOG INŽENJERA prije ugradnje sljedećeg sloja. obra eno i zbijeno o trošku IZVO AČA. nagiba. Odredivanje zahtjevanih linija.6 metara. E. Predvi ena dnevna potrošnja zemlje za dnevnu prekrivku varira u rasponu 150 do 240 m3. pomicanje.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. B.A. Priprema ploha za novi otpad A. Zbijanje novog otpada Novi se otpad ugr uje u rahlim slojevima debljine maksimalno 0. Produljena prekrivka: Sloj ugra enog inertnog materijala debljine 30 cm. Naime. C. C.1. Izvo ač je odgovoran za razguravanje. nagibi) u odnosu na izvedene radove.500 m2. uslijed prirodnog slijeganja tijela odlagališta dolazi do stalnih potreba za uskla ivanjem izvedenih kontura tijela odlagališta (visina i nagiba) s projektiranim gabritima. Zbijena podloga mora biti ravna (osim ako je u blizini pokosa) i stabilna. razastiranje i kompaktiranje novog otpada. na predmetnoj površini u narednih 30 dana ne očekuju radovi na prihvatu razastiranju i ugradnji novog otpada.

A.d. stranica 72 od 348 . Za ublažavanje efekta slijeganja poželjno je da se izvedu nadvišenja pokosa od 2.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. U cilju zaštite okoliša od širenja otpada od lakih plastičnih materijala raznesenih vjetrom. [Vidi GP1].1. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.6 t/m3.2. Zavod za ekološki inženjering.A. IZVO AČ je zadužen za povremeno sakupljanje raznesenog otpada. dužine.1. III. uslijed djelovanja vjetra na istovareni otpad. Prihvat i ugradnja otpada Zbijenost novo ugradenog otpada mora iznositi minimalno 0. često dolazi do raznošenja otpada od lakih frakcija (plastičnih materijala. ODRŽAVANJE III. papira i slično) po odlagalištu i izvan vanjske ograde odlagališta.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02221 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. Sakupljanje letećeg otpada raznesenog vjetrom IZVO AČ provodi po potrebi. Intenzitet raznesenog otpada ovisi o intenzitetu vjetra.1.2.5% i krovnog dijela od 3%.A. Skupljanje letećeg otpada Bez obzira na predvi ene mjere dnevnog prekrivanja (vidi poglavlje II. predvidiv angažman Izvo ača je 90 sati godišnje..A.). ožujak 2000 god.2. Nadzorni inženjer ovjerava kvalitetu i količinu ugra enog otpada.A. sastavu otpada kao i o ostalim uvjetima koji pogoduju njegovom širenju. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Troškovi rada IZVO AČA na redovitoj geodetskoj izmjeri trebaju se ukalkulirati u cijenu prihvata i ugradnje otpada. količini neprekrivenog otpada.1. Ovjera količina Evidencija dopremljenog otopada u tonama se vrši na ulaznoj vagi. nagibi).2.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Terenska mjerenja IZVO AČ je zadužen za redovitu geodetsku izmjeru i iskolčenje projektiranih gabrita tijela odlagališta s nadvišenjima (visine. III. Zagreb. Nadvišenja Uslijed prirodnog slijeganja tijela odlagališta dolazi do stalnih potreba za uskla ivanjem izvedenih kontura tijela odlagališta (visina i nagiba) s projektiranim gabritima uvažavajući nadvišenja. Sakupljeni leteći otpad IZVO AČ mora predati u reciklažno dvorište.

d. Trošak IZVO AČA na izradi generalnog plana treba biti uračunat u izradu Mjesčnih i tjednih planova razmještaja pristupnih prometnica i istovarnih platoa. Navedeni plan IZVO AČA mora biti usuglašen s Nadzornim inženjerom i mora biti napravljen u 2 primjerka u roku od mjesec dana od potpisa ugovora o izvo enju radova.3. IZVO AČ mora dostaviti NADZORNOM INŽENJERU na suglasnost prije početka mjeseca. broj angažiranih radnika. IZVO AČ mora dostaviti NADZORNOM INŽENJERU na suglasnost prije početka mjeseca. odnosno tjedna na koji se plan odnosi. Navedeni plan Izvo ača mora prikazati aktivnosti IZVO AČA po kvartalima. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.d.A.. Institut IGH d. studije i zaštitu okoliša) iz listopada 2010.A. Institut gra evinarstva Hrvatske d.1. datum i broj predanih vreća mora biti sadržan u Mjesečnom izvještaju Izvo ača. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. Mjesečni i tjedni plan razmještaja pristupnih prometnica i istovarnih platoa. Ovjera količina Evidenciju rada radnika IZVO AČA u satima rada sakupljenog letećeg otpada kao i kvalitetu i količinu sakupljenog letećeg otpada ovjerava Nadzorni inženjer.A.1. Prihvat i ugradnja otpada Datum izvršenog sakupljanja.. Ovjeru izvršenog rada vrši Nadzorni inženjer. uz maksimalno iskorištenje projektiranih kapaciteta tijela odlagališta.3. U mjesečnom stranica 73 od 348 . Mjesečni i tjedni plan razmještaja pristupnih prometnica.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02221 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. te navedeni plan Izvo ač treba mjesečno ažurirati i nadopunjavati. mjesto sakupljanja letećeg otpada. odnosno tjedna na koji se plan odnosi. UPRAVLJANJE III. III. Zavod za ekološki inženjering.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Izvještaji Izvo ača IZVODAČ je dužan izraditi generalni plan redosljeda izgradnje tijela odlagališta s izradom pristupa pojedinim razinama.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. sati sakupljanja. Mjesečno izvještavanje IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. IZVO AČ je obavezan uspostaviti organizaciju izgradnje tijela odlagališta koja će omogućiti sinktonizaciju i preklapanje svih opisanih vrsta radova.A. ožujak 2000 god.3.A. Zavod za planiranje.1.1.) i odlagališnih ploha. istovarnih platoa (vidi poglavlje III. koji mora biti u skladu s Planom odlaganja otpada na plohu 5D i 6 (Broj projekta: 3230-0576/10.3. [Vidi GP1]. III. Zagreb.

korištenja inertnog materijala iz RGO-a i kamenog materijala za izgradnju i održavanje privremenih prometnica i platoa.1. U tjednom planu moraju biti prikazane predvi eni smještaj istovarnih platoa. IZVO AČ mora na početku perioda od svakih 6 mjeseci dostavljati NADZORNOM INŽENJERU plougodišnje planove potrošnje zemlje za dnevnu prekrivku. POSTUPANJE S OPASNIM OTPADOM Bačve i ostali potencijalno opasni predmeti Moguće je da postoji odre eni broj otvorenih i zatvorenih bačava i drugih opasnih predmeta (potencijalno opasni otpad) smještenih na području predvi ene izgradnje. voditi evidenciju rada koje premašuje "normalno radno vrijeme" definirano ugovorom.1.4.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Izvo ač u slučaju potrebe za prekovremenim radom.A. Prijedlog IZVO AČA o (tjednom i mjesečnom) smještaju odlagališne plohe mora biti dan Nadzornom inženjeru na suglasnost prije početka predmetnog mjeseca odnosno tjedna. Prije početka radova na iskopu otpada potrebno je zbrinuti navedeni opasni otpad na sljedeći način: • • • • • pažljivo otkopavanje bačava i ostalih opasnih predmeta. Ovjeru prekovremenog rada Izvo ača vrši Nadzorni inženjer. Prihvat i ugradnja otpada planu trebaju biti prikazane pristupne i odlagališne površine po tijednima predmetnog mjeseca. pažljivi utovar u vozila. pažljivi istovar uz razvrstavanje. zaštite na radu. odlagališne površine po danima zajedno s lokacijom pristupnih površina. produljenu prekrivku. Navedeni potencijalni opasni otpad može biti prekriven koherentnim materijalom. zaštite od požara i eksplozija te postupanja s opasnim otpadom. pravilno uskladištenje i čuvanje potencijalno opasnog otpada do konačnog postupka zbrinjavanja. stranica 74 od 348 . Pri navedenom postupku s potencijalno opasnim otpadom obavezna je primjena svih mjera u svezi zaštite okoliša. Obračun rada IZVO AČA na zbrinjavanju opasnog otpada vrši se posebno. deponijom zemlje za gašenje požara i privremenom deponijom zemlje za prekrivanje otpada. prijevoz do prostora namijenjenog za privremeno čuvanje. III. Dostava tjednih i mjesečnih planova kao i mjesečno izvještavanje IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.

propisano označavanje servisnom naljepnicom na tijelu spremnika Periodični servis aparata s bočicom obuhvaća: 1. 8.1. izvlačenje osigurača i ponovno plombiranje 5. pojave grudica i stranih tijela. 9. 6. 10. Periodični servis aparata pod stalnim tlakom obuhvaća: 1. pregled stanja spojne cijevi i mlaznice uz propuhivanje zrakom i obvezatnu zamjenu membrane spojne cijevi. aparat sa prahom. vanjski pregled stanja i kompletnosti svih dijelova aparata. provjeru mase sredstava za gašenje vaganjem. itd) IZVO AČ je dužan izvršiti radove na otklanjanju opasnih tvari u skladu sa Uredbom o uvjetima za postupanje sa opasnim otpadom (NN 34/95). 6. 3. Neupotrebljivi prah mijenja se u cijelosti istovrsnim novim.5. izvlačenje osigurača i ponovno plombiranje. 7. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. te upisivanje na samoljepivu naljepnicu.A. temeljito čišćenje svih nečistoća. vanjski pregled općeg stanja aparata s obzirom na koroziju i oštećenja. provjera sredstva za gašenje a. odnosno svake dvije godine za aparate starije od 15 godina. vanjski pregled stanja i kompletnosti svih dijelova aparata. provjeru rada mehanizma za aktiviranje i svih brtvi. 3. motorna ulja. brtve zatvarača te drugih oštećenih ili dotrajalih dijelova. 2. protresanje aparata u obrnutom položaju u svrhu rastresanja praha. skidanje zatvarača. vanjski pregled općeg stanja aparata s obzirom na koroziju i oštećenja.A. i ljepljenje na usponsku cijev aparata 11. provjeru mase pogonskog plina u bočici vaganjem. kontrola dosjednih površina ventila. koji treba obaviti najmanje jednom godišnje. 7. 4.1. i unutarnji pregled koji treba obaviti svake pete godine za aparate starosti do 15 godina. pregled glede uporabivosti natpisa i uputa za rukovanje na aparatu 4. Navedene radnje vrše se u suhoj stranica 75 od 348 . smanjenje tlaka pogonskog plina u aparatu na tlak okoline i provjeru stanja praha glede sipkosti. pregled stanja spojne cijevi i mlaznice uz propuhivanje zrakom i obvezatnu zamjenu brtve ventila te drugih oštećenih ili dotrajalih dijelova. upisivanje izvagane mase bočice i datuma vaganja na samoljepivu naljepnicu i ljepljenje na bočicu 10. 2. 9. Prihvat i ugradnja otpada Ukoliko se na deponiji zemlje zateknu opasni otpad (asfalt. 8. goriva. stanja praha u pogledu sipkosti i pojave grudica grudica i stranih tijela. 5. provjeru usponske i uzbudne cijevi. III. Prosijavanje praha nije dopušteno. kontrolu ispravnosti manometra. pregled glede uporabivosti natpisa i uputa za rukovanje na aparatu.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA Aparati za gašenje požara Održavanje aparata ispravnim i funkcionalnim obavlja se kroz periodični servis.

b) aparat sa sredstvom za gašenje na bazi vode. vanjsku površinsku zaštitu spremnika. Punjenje aparata sredstvom za gašenje: a) prah/ starim ili novim u cijelosti b) voda/pjena. Prihvat i ugradnja otpada zatvorenoj prostoriji i u što kraće vrijeme. b. unutarnji pregled spremnika CO2 svakih 5 godina. U cijenu održavanja vatrogasnih aparata IZVO AČ treba uključiti. ponovno punjenje aparata sredstvom za gašenje. detaljan unutarnji pregled spremnika 7. zamućenosti sredstva za gašenje te obavezna zamjena pjenila/aditiva svake pete godine 6.A. 4. unutarnji pregled svakih 5 godina (ili svake 2 godine za aparate starije od 15 godina). vanjski pregled spremnika CO2 svake 2 godine. 2. kod aparata pod stalnim tlakom. servisiranje i održavanje protupožarnih aparata i opreme. provjera mehanizma za aktiviranje i zamjenu svih brtvi. Protupožarno osiguranje na odlagalištu sastoji se Prijenosni aparat za gašenje prahom Tip S-6 Prijenosni aparat za gašenje prahom Tip S-9 Prijenosni aparat za gašenje prahom Tip S-50 iz sljedećih vatrogasnih aparata: 3 komada 32 komada 4 komada stranica 76 od 348 . 10. 3. da se izbjegne vlaženje praha vlagom iz zraka. stanja praha u pogledu sipkosti i pojave grudica grudica i stranih tijela. tlačnu probu spremnika CO2 svakih 10 godina. eventualno punjenje CO2 boca. izra en od metala otpornog na koroziju. a aparati stariji od 15 godina svake dvije godine. nova mješavina u cijelosti 8. uz dodatak sljedećih radnji: 1. periodični servis svake godine. a obuhvaća radnje predvi ene periodičnim servisom. zatvaranje i plombiranje zatvarača. provjeru usponskih/uzbudnih cijevi.1. naljepnice i ostalo. propisano označavanje servisnom naljepnicom na tijelo spremnika IZVO AČ je zadužen za redovno praćenja valjanosti. aparat sa sredstvom za gašenje na bazi vode / zamućenosti sredstva za gašenje i zamjena novim po potrebi 11. ispitivanje spojnih cijevi na vrijednost ispitnog tlaka spremnika 5. Prosijavanje praha nije dopušteno. istresanje sredstva za gašenje iz spremnika te provjera: a) aparat sa prahom.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. osloba anje tlaka iz aparata i otvaranje spremnika. na kojem se na neizbrisiv način označava godina u kojoj treba izvršiti ponovni unutrašnji pregled 9. prije ponovnog punjenja spremnika aparata s prahom na dno spremnika stavlja se prsten. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. da se izbjegne vlaženje praha vlagom iz zraka. Navedene radnje vrše se u suhoj zatvorenoj prostoriji i u što kraće vrijeme. propisano označavanje servisnom naljepnicom na tijelu spremnika Unutarnji pregled Unutarnji pregled vatrogasnih aparata mora se obaviti najmanje svake pete godine. detaljno rasklapanje zatvarača ili ventila. Neupotrebljivi prah mijenja se u cijelosti istovrsnim novim.

HASP bi se trebao pripremiti tako da se pridržava mjerodavnih hrvatskih propisa. Provo enje HASP-a za vrijeme izgradnje odgovornost je RC-a.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Prihvat i ugradnja otpada Predvi a se da će se sa izvedbom mobilne pretovarne stanice povećati potreba aparata za gašenje požara na Prijenosni aparat za gašenje prahom Tip S-6 5 komada Prijenosni aparat za gašenje prahom Tip S-9 36 komada Prijenosni aparat za gašenje prahom Tip S-50 5 komada IZVO AČ je dužan voditi evidenciju ispitivanja vatrogasnih aparata kroz Mjesečni izvještaj. Minimum uvjeta HASP-a bit će naveden u tehničkim specifikacijama kao minimum uvjeta koje će RC morati uključiti u svoj HASP.5.1 OPĆE INFORMACIJE I RASPON RADA Izvo ač sanacije (RC) će biti odgovoran za izradu i provo enje plana mjera zaštite zdravlja i sigurnosti (HASP) pri izgradnji odlagališta Jakuševec (u daljnjem tekstu Odlagalište). stranica 77 od 348 .1.1.A. hrvatski propisi će imati prednost. Usto. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. procedure bi trebale biti u skladu s mjerodavnim direktivama i propisima Europske unije.A. RC-ov HASP trebao bi opisivati opće postupke koje treba provoditi kako bi se zaštitilo RCovo osoblje koje je uključeno u provo enje aktivnosti sanacije Odlagališta. RC će morati dostaviti svoj HASP ZGOS-u na pregled. Prije samih aktivnosti sanacije. III. U slučaju nepodudarnosti izme u hrvatskih propisa i propisa EU.

CRZ – Zona smanjenja kontaminacije (Contamination Reduction Zone) – zona odre ena za uklanjanje kontaminenata s osoblja i opreme.5 m oko radne površine. na terenu – područja unutar granica odlagališta Jakuševec izvan terena – područja izvan granica odlagališta Jakuševec Nadzorno osoblje –sve osobe koje je imenovala odgovarajuća regionalna ili federalna vladina agencija. osoblje projekta. ovako se definiraju: Ovlašteno osoblje – osoblje s točno odre enim zaduženjima. hrvatske nadležne vlasti ili OSHA) PPE – Oprema za osobnu zaštitu (Personal Protective Equipment) ppm – dijelovi u milijun (parts per million). a koje su odre ene da izvrsavaju nadzorni posao PEL – Dopuštena granična vrijednost izloženosti (Permissible Exposure Limit) (koju su uvele EU. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. One daju informacije o fizičkim.1. EU – Europska unija Zona zabrane pristupa – područje u kojemu sve osoblje koje u njega ulazi mora direktno biti povezano s radovima koji su u toku. mora imati odre enu opremu za osobnu zaštitu (PPE) i mora zadovoljavati uvjete obučavanja i liječničkog nadzora. prikazuje se kao ppm(v) za plinove i pare stranica 78 od 348 . Polumjer od otprilike 7. nadzorno osoblje.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. HASP – Plan mjera zaštite zdravlja i sigurnosti (Health and Safety Plan) HSO – RC-ov nadzornik zaštite zdravlja i sigurnosti (Health and Safety Officer) IDLH – Neposredna opasnost po život i zdravlje (Immediately Dangerous to Life and Health) ILO – Me unarodna organizacija rada (International Labour Organization) MSDS – Liste podataka o sigurnosti materijala (Material Safety Data Sheets). koji će se odgovarajuće označiti. mora definirati Zonu zabrane pristupa. To područje nalazi se uz Zonu zabrane pristupa. kemijskim i opasnim svojstvima kemijskih sastojaka. Prihvat i ugradnja otpada Akronimi i definicije Termini koji se koriste u ovim posljednjim uvjetima HASP-a.A. izvo ač i konzultant čije je prisustvo ovlašteno Zona disanja – zona disanja radnika je zamišljena kružna zona polumjera 60 cm oko glave.

održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Jednaka prava za muškarce i žene. ispraviti. Prihvat i ugradnja otpada RC – Izvo ač radova (Contractor) REL. Do e li do situacije koja je izvan ovdje specificiranih postupaka Osobne zaštite i dekontaminacije. Ostali mjerodavni dokumenti su oni od institucija SAD-a (NIOSH/OSHA/USCG/USEPA): "Smjernice za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu za aktivnosti na gradilištu s opasnim otpadom".1. Koristi se za prijenos opreme i materijala na teren (tj.Zaštita zdravlja i sigurnost na radu.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.preporučena granična vrijednost izloženosti (Recommended Exposure Limit) SHSC – koordinator zaštite zdravlja sigurnosti na Odlagalištu (Site Health and Safety Coordinator) Odlagalište – odlagalište Jakuševec Uporišna zona – područje izvan Zone zabrane pristupa koja se smatra čistom u svrhe HASP-a. kako bi se osigurala primjena odgovarajuće zaštite i kontrole u slučaju opasnosti za terenske radnike i okolinu. i HSE-ov izvadak br. Zakon o radu.1926. RC-ov HASP će se pregledati i ako je to potrebno. dokument Zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost (HSE) Velike Britanije naslovljen "Kratki vodič osobne zaštitne odjeće pri radnim regulativama iz 1992.". TLV – Prag graničnih vrijednosti (Threshold Limit Value) Opis projekta Pripremljeni su uvjeti HASP-a za aktivnosti na odlagalištu Jakuševec u Zagrebu. Ovi uvjeti pripremljeni su u skladu s direktivama EU u sklopu 294A0103(68) Sporazuma o europskom ekonomskom području . Hrvatska. Potrebne sigurnosne mjere na projektu Razina zaštite i postupci specificirani u ovim uvjetima HASP-a predstavljaju minimum uvjeta za zaštitu zdravlja i sigurnosti koje RC treba uključiti u HASP za sveukupno terensko osoblje uključeno u gra evinske radove na sanaciji. Glavne aktivnosti na Odlagalištu Planirani radovi na izgradnji Odlagališta uključuju iskopavanja i izradu obloženih radnih ploha deponije.A. Aktivnosti obuhvaćaju i izgradnju sustava odvodnje i otplinjavanja. radne aktivnosti smjesta će se prekinuti u išćekivanju rasprave s RC-ovim nadzornikom zaštite zdravlja i sigurnosti (HSO) stranica 79 od 348 .Aneks VII .120 i 29 CFR §1910. uporište) i kao veza izme u raznih zona. Zadnja dva dokumenta obuhvaćaju uvjete zaštite zdravlja i sigurnosti Velike Britanije pri Zakonu o radu iz 1974. 8 (Revizija 1): Sigurnost pri iskopavanjima. Daljnje upute dali su standardi Američke uprave za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (OSHA) 29 CFR §1910. njihovo punjenje otpadom te prekrivanje završnim prekrivnim sustavom.

nadzornikom Odlagališta itd.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Cijelo osoblje uključeno u rad na terenu morat će pročitati HASP i potpisati RC-ov obrazac s uputama u mjere sigurnosti prilikom aktivnosti na terenu.). RC-ov SHSC je odgovoran za dokumentaciju o provo enju svih odre enih postupaka zaštite zdravlja i sigurnosti. HSO i voditelj projekta zajedno s podizvo ačevim SHSC-om. voditeljem projekta.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. te revizije specificiranih postupaka zaštite zdravlja i sigurnosti. uključujući ako je potrebno i ovlaštenje da privremeno prekine rad na projektu zbog zdravstvenih i sigurnosnih razloga. Imenovano osoblje za sigurnost i poslovodna struktura Osoblje odgovorno za zdravlje i sigurnost zaposlenika na terenu bit će SHSC. Prihvat i ugradnja otpada i RC-ovim voditeljem projekta (tj. stranica 80 od 348 . 2. Osoblje koje ima bilo kakvih pitanja ili nedoumica u svezi s provo enjem ovih mjera slobodno može zatražiti pojašnjenje od RC-ova HSO-a ili od koordinatora zaštite zdravlja i sigurnosti na Odlagalištu (SHSC). Usto. Svo osoblje mora se pridržavati odre enih postupaka za zaštitu zdravlja i sigurnosti. Sve revizije postupaka zaštite zdravlja i sigurnosti zabilježit će se u RC-ovu Obrascu za odobrenje promjene postupaka na terenu (primjer dan u Prilogu 1) i trebat će se odobriti od strane HSO-a i voditelja projekta. RC-ov SHSC tako er je dužan voditi zapisnik na terenu u koji će upisivati podatke kao što su radno vrijeme. te mora biti spremno na sve opasnosti vezane za rad u blizini vozila i opreme i u svako doba se ponašati razumno i pažljivo. RC-ov SHSC će biti zadužen za listu adresa i telefonskih brojeva za hitne slučajeve koja će uključivati. te ostale informacije koje se odnose na zaštitu zdravlja i sigurnosti na gradilištu. postignute ili prekoračene granične koncentracije. opći podaci. i brojeve hitne pomoći. 4. te za reviziju računa. 3. RC-ov SHSC i HSO odgovorni su za provo enje tih postupaka i imaju ovlaštenje zaustaviti radove ili otpustiti osoblje u slučaju nepridržavanja mjera. a imenovanja bi se trebala izvršiti kako je dolje prikazano po autoritativnosti: 1. HSO će imati sveukupnu odgovornost pri odre ivanju postupaka za zaštitu zdravlja i sigurnosti na projektu i dobit će nužna ovlaštenja da provodi te mjere. policije i bolnica. stanje instrumenata. izme u ostalog. RC-ov voditelj projekta RC-ov nadzornik zaštite zdravlja i sigurnosti RC-ov koordinator zaštite zdravlja i sigurnosti na Odlagalištu Podizvo ačev koordinator zaštite zdravlja i sigurnosti na Odlagalištu (podizvo ačev SHSC) RC-ov voditelj projekta imat će sveukupnu odgovornost na projektu i bit će ovlašten da poduzima sve mjere koje smatra potrebnima kako bi osigurao sigurnu radnu sredinu za sveukupno osoblje koje radi na projektu.1.

RC-ov SHSC bit će odgovoran za koordinaciju aktivnosti za sigurnost na Odlagalištu izme u podizvo ača i ostalog osoblja na terenu. on/ona mora smjesta prekinuti opasan postupak. Osoblje koje upravlja specijaliziranim strojevima ili drugom opremom mora se obučiti i biti kvalificirano kako bi moglo njome upravljati. dužan je to smjesta prijaviti imenovanomu osoblju za zaštitu zdravlja i sigurnosti Izvo ača sanacije. osim u slučajevima u kojima poslodavac može dokazati da dotični posao neće ugroziti stranica 81 od 348 . To uključuje poduku o korištenju sve potrebne opreme za zaštitu u skladu s direktivom EU. Ovi zahtjevi obučavanja odnose se na sve radnike zaposlene na gradilištu. Me utim. Svaki radnik odgovoran je da razumnom procjenom opreznim ponašanjem zaštiti zdravlje i sigurnost.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.1. kvar opreme. direktive 80/1107/ EEC.A. 89/656/EEC. te poduzeti odgovarajuće preventivne ili korektivne mjere ili smjesta obavijestiti RC-ova SHSC-a ili voditelja projekta o vrsti te opasnosti. te cijevnih kolorimetrijskih detektora. itd. Obučavanje bi tako er trebalo uključivati obuku o dekontaminaciji osoblja i opreme. radnik je dužan prestati s radom i smjesta obavijestiti odgovarajuće nadležno osoblje za sigurnost. a u skladu s uvjetima liječničkog nadzora EU. RC-ov SHSC mora evidentirati takvu opremu na početku rada. Prihvat i ugradnja otpada Za svakog podizvo ača će se odrediti SHSC. RC-ov SHSC će voditi računa da svaki radnik obavi sistematski pregied prije početka projekta. vodom. prepoznavanju opasnosti. Radnik potom mora ispuniti obrazac "Opasne okolnosti i postupci". i/ili zrakom. promijenjeni ili neočekivani uvjeti. prilikom istraživanja opasnog otpada na terenu. U slučaju situacije neposredno opasne po život. Primijeti li netko od radnika potencijalno opasnu situaciju. nikada ne smije biti opravdanje za nesiguran rad i postupke. kako svoje tako i svojih suradnika. Postupci izvan osnovnog sistematskog i rutinskog liječničkog nadzora nisu planirani unutar zadataka popisanih u ovomu dokumentu. Svaki podizvo ačev SHSC bit će odgovoran za provo enje navedenih postupaka na terenu. 82/605/EEC i 98/24/EC. Sve osoblje na gradilištu koje potencijalno može doći u kontakt s kontaminiranim tlom. te o pravilnom kalibriranju i upotrebi detektora zapaljivih plinova (CGI). foto-ionizacijskih detektora (PID). U takvim situacijama svi koji rade na projektu moraju znati da mogu potencijalno svjesno ili nesvjesno ugroziti standarde zaštite zdravlja i sigurnosti. Potrebno obučavanje i liječnički nadzor Sve osoblje uključeno u rad na terenu mora obaviti osnovni sistematski pregled i mora sudjelovati u programu liječničkog nadzora svoga poslodavca. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. te za svakog novog radnika koji do e na teren. te se posebno mora voditi računa o mjerama sigurnosti. mora biti podučeno u postupcima zaštite zdravlja i sigurnosti. Na e li se radnik u potencijalno opasnoj situaciji. Očekuje se i zahtijeva da sigurnost svog osoblja na Odlagalištu bude u svakom trenutku najvažnija. "Opravdane situacije" kao što je ograničenje proračuna ili pak vremensko ograničenje. glavna odgovornost za zdravlje i sigurnost pojedinacnog radnika leži na samom radniku i njegovim suradnicima.

Osoblje koje dozna za nezgode ili ozljede smjesta je dužno osigurati davanje odgovarajuće prve pomoći. Usto. ograničene geodetske aktivnosti) spadaju pod takve iznimke.1-1978 ili odgovarajuće i ekvivalentne hrvatske ili EU standarde. Zahtjeve obuke za nerizične aktivnosti razmotrit će se za svaki slučaj posebno budući da su uvjeti na Odlagalištu podložni promjenama. stranica 82 od 348 .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. izložiti ih opasnostima štetnim po zdravlje i sigurnost. opremu za reanimiranje i otopinu za ispiranje očiju uz ostali uobičajeni pribor prve pomoći čije će zalihe SHSC obnavljati po potrebi. radio veza ili slične metode koristit će se za održavanje veza.1. ali izvan vidnog ili slušnog dometa (npr. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Sve osoblje i poslodavac dužni su se pridržavati odgovarajućih nacionalnih ili EU normi i propisa vezanih za profesionalnu izloženost patogenima koji se šire krvlju. pri čemu će se konzultirati sa SHSC-om ako bude potrebno. ispostava robe. a u skladu s brojem zaposlenika na terenu i mora sadržavati najmanje dva para lateks rukavica. tj. Taj pribor mora biti odgovarajuće veličine. Veze Na Odlagalištu mora postojati telefon smješten u terenskoj prikolici. Neke nerizične aktivnosti (npr. te mora prijaviti incident HSO-u. Prihvat i ugradnja otpada zaposlenike. nalaze se na različitim mjestima na Odlagalištu). ne mogu poslužiti za uspostavljanje veza s odgovarajućim lokalnim hitnim službama. Prva pomoć Na odlagalištu se mora nalaziti osnovi pribor za pružanje prve pomoći koji zadovoljava uvjete ANSI specifikacije Z308. Od RC-a zahtijevat će se da na Odlagalištu uvijek bude prisutna osoba koja je obučena u davanju prve pomoći i reanimiranju. Treba napomenuti da mobilni telefoni koji se koriste izvan područja njihova dosega. ako radove na terenu obavljaju dvije ili više terenskih ekipa. Korisnici mobilnih telefona uspostaviti će bolju vezu ako biraju puni broj hitne službe. HSO je taj koji će donijeti odluku za svaki slučaj posebno.A.

ili tome slično. Odabir materijala za rukavice trebao bi ovisiti o proizvo ačevim podacima o njihovoj propusnosti. • Ni u kojem slučaju ne smije se ući ili voziti u kantama ili dizalima za materijal ili bilo kojem drugom sličnom sredstvu koja nije posebno namijenjena za ljude. tlu ili otpadu ili podzemnim vodama kao da su kontaminirani.. Prihvat i ugradnja otpada Opće smjernice ponašanja i higijenskih mjera Dolje navedene opće smjernice vezane uz osobne higijenske i radne navike. Terenske prikolice će tako er biti opremljene tim priborom za hitne slučajeve. Ni u kom slučaju se te aktivnosti ne dozvoljavaju u neposrednoj blizini bilo kakvih rizičnih aktivnosti (npr. osobito za vrijeme aktivnosti bušenja i izgradnje. valja izbjeći kontaminaciju usne šupljine putem ruku. Radnici bi se trebali odnositi prema svom iskopanom materijalu. • Buka može predstavljati opasnost po zdravlje i sigurnost. tj.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. a koja je dovoljno glasna da bude nelagodna ukazuju na potrebu nošenja slušne zaštite.A. • Višenamjenski suhi kemijski aparat za gašenje požara. žvakanje žvakaće gume ili duhana i pušenje dozvoljeni su samo na mjestima koja je odredio SHSC. a kojih se u svako doba treba pridržavati sve osoblje na Odlagalištu. stranica 83 od 348 . • Ne smije se baratati uzorcima otpada ili nekim drugim potencijalno kontaminiranim sastojcima bez korištenja barem lateks. • Jelo. moraju se držati u svim terenskim vozilima. • Treba temeljito oprati ruke i po potrebi lice. Tako er treba nastojati pristupiti svakoj potencijalno kontaminiranoj jedinici/objektu uz vjetar. te atestiranom tekućinom s kojom se oči ispiru 15 minuta. i da se ta zaštita mora koristiti pri razinama izloženosti višim od 90 dB. Slušna zaštita mora biti lako dostupna na Odlagalištu. pobijanje obloge u postupku bušenja). • Svaki radnik na terenu treba u svakom trenutku raditi unutar vidokruga drugog radnika za vrijeme istražnih radova. Osim toga buka od aktivnosti koja uključuje udarce (npr. Te smjernice predstavljaju minimum standardnih postupaka za smanjivanje potencijalnih rizika povezanih s ovim projektom. na promjenu mirisa ili pojavu ulja na vodi. tj. kompletan terenski pribor za prvu pomoć i bočica otopine za ispiranje očiju. nitrilnih ili neopreonskih gumenih rukavica. • Treba biti svjestan simptoma umora ili stresa od hladnoće/vrućine. U smjernicama EU odre eno je da slušna zaštita tako er treba biti dostupna svom osoblju koje je izloženo nevrednovanoj dnevnoj buci od 85 dB ili više.1. prije unošenja jela u usta i dr. iskopavanje otpada). namijenjene su sprječavanju ozljeda i djelovanja štetnog za zdravlje. piće. • Treba paziti na eventualnu promjenu uvjeta npr. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. te djelovanja istih na opreznost i sposobnost prosu ivanja.

Sve osoblje morat će potpisati tjednu izjavu o sastancima za izvo ače (primjer dat kao Prilog 2). snijeg. Smanjena razina zaštitne opreme može uzrokovati izloženost koja se mogla spriječiti. Sveukupno osoblje morat će pročitati HASP i potpisati Izjavu za izvo ače prije obavljanja bilo kakvih radova na terenu. i minimalno moraju uključivati sljedeće: • • • • • • • Kontakt brojevi u hitnim slučajevima Pitanja sigurnosti vezana uz vremenske prilike Opasnosti specifične za radne zadatke i potrebna zaštitna oprema Neuobičajene situacije/područja na gradilištu Problematika sigurnosti Promjene u HASP-u i Bilo kakvi incidenti vezani za zaštitu zdravlja i sigurnost do kojih je došlo na Odlagalištu. iskopavanja ili obavljanja drugih aktivnosti u blizini nadzemnih instalacija.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. prevelika razina zaštitne opreme može smanjiti učinkovitost i povećati mogućnost ozljeda. • Treba biti svjestan utjecaja oštre klime (kiša. Treba kontaktirati lokalnu elektroprivredu ukoliko postoje pitanja u vezi sa statusom i voltažom vodova.A. Treba voditi zapisnik s datumom. stranica 84 od 348 . SHSC će tako er voditi i dokumentirati redovite sastanke o sigurnosti prije početka svakog novog zadatka i to ne rije e od jedanput tjedno za vrijeme radova na terenu. • Treba obratiti iznimnu pozornost za vrijeme bušenja. Prihvat i ugradnja otpada • Uvijek treba koristiti odgovarajući stupanj osobne zaštite. sadržajem i popisom prisutnih na svakom sastanku. vremenom. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. grmljavina) na sigurnost Odlagališta. Treba biti spreman prestati s radom ako to nameću okolnosti. Sastanci za upućivanje o sigurnosti na gradilištu SHSC je dužan uputiti u mjere sigurnosti na gradilištu sve osoblje po njihovu dolasku na Odlagalište. Točke koje će se razmatrati ovise o zadanim aktivnostima.1. poledica.

Potencijalno kontaminirane podzemne vode. procjednih voda i podzemnih voda na Odlagalištu. Sažetak prikaza ranije detektiranih spojeva na Odlagalištu i njihovih maksimalnih koncentracija. U taj popis uključeni su VOC. podzemnim ili procjednim vodama. Očekuje se da bi ostali organski spojevi i teški metali. uključujući olovo i krom. mogli tako er biti značajni. amonijak i mineralna ulja. Spojevi koji su prona eni u podzemnim vodama na terenu.5. RA izvo ač će dati na pregled tablicu s rezimiranim graničnim vrijednostima izloženosti za tvari koje se prenose zrakom i djelovanja na zdravlje tih kemijskih onečišćivača u HASP-u. te plinovima na deponiji. O svakoj od tih grupa potencijalnih opasnosti govori se dalje u tekstu. • Izloženost kože i moguća apsorpcija preko kože odre enih lipofilnih (koji se lako upijaju kroz kožu) organskih kemijskih spojeva. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. polu-hlapive tvari. Potencijalna opasnost od izloženosti uključuje: • Udisanje organskih para zbog potencijalne prisutnosti hlapivih organskih tvari (VOC) u otpadu.3. Ta procjena opasnosti mora uključiti dopuštene granične vrijednosti izloženosti za pojedine tvari u skladu s hrvatskim i EU pravilima. jela i pića u kontaminiranim područjima.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. redovnom osobnom higijenom i odgovarajućom odjećom može se spriječiti izloženost putem kože. O opasnosti putem udisanja govori se u poglavlju 4. podzemnim vodama.1. Prihvat i ugradnja otpada III.A.1. fizičke opasnosti i biološke opasnosti. procjednim vodama. Zabranom pušenja.2 PROCJENA OPASNOSTI Potencijalne opasnosti na Odlagalištu uključuju kemijske opasnosti. • Nehotično unošenje gutanjem potencijalno toksičnih tvari preko dodira ruku s ustima ili namjerno unošenje materijala koji su nehotično kontaminirani potencijalno štetnim tvarima. Potencijalna kemijska opasnost Potencijalna kemijska opasnost na Odlagalištu može se povezati s otpadom. HASP mora u potpunosti ispitati potencijalnu opasnost od svih detektiranih spojeva ili onih čije se prisustvo očekuje na gradilištu. Nadalje. uključeni su u Prilogu 3. površinskim vodama i taloženjima. a koji bi mogli predstavljati rizik za zdravlje zaposlenika uključuju arsen. zajedno s navikom osobne higijene može se uspješno kontrolirati izloženost opasnim tvarima putem ingestije. metali i cijanid. te mora sadržavati popis odgovarajućih IDLH koncentracija u HASP-u. stranica 85 od 348 . površinske vode. talog i zemlja Do sada nije provedeno detaljno vrednovanje otpadnih materijala. te spojeva čija se prisutnost očekuje. Isto tako. površinskim tlom. ZGOS-ova će odgovornost biti pribaviti popis potencijalno opasnih kemikalija koje se mogu pojaviti na gradilištu.

Za vrijeme rizičnih aktivnosti kao što je va enje otpada može doći do ispuštanja tih plinova koji predstavljaju opasnost prilikom udisanja. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. te nepravilno kucanje srca. stranica 86 od 348 . Arsen je poznati karcinogen i moguć teratogen. Unošenje hrane može uzrokovati jaku že . koža. te do želučano. te od eksplozija. Ulazak amonijaka duboko u pluća uzrokuje plućni edem. a što je detaljno opisano u 3. poglavlju. povračanje. pluća i limfni sustav. unošenja hrane i dodira s kožom i s opasnim tvarima navedenim u Prilogu 3. Prihvat i ugradnja otpada Plinovi na Odlagalištu Odlagališta mogu sadržati niz plinovitih spojeva. proljev. Znakovi i simptomi akutne izloženosti Zadaci vezani uz zaštitu zdravlja na Odlagalištu morali bi uključivati moguću izloženost putem udisanja. Zbog toga se mora vršiti monitoring zraka za navedene plinove za vrijeme svih rizičnih radnji kao što je iskopavanje i uklanjanje smeća. Dalje navedeni spojevi detektirani su na Odlagalištu i predstavljaju potencijalnu opasnost po zdravlje za vrijeme rizičnih aktivnosti na terenu. Udisanje može izazvati osjećaj žarenja u gornjim dišnim putovima i može doći do edema i upale pluća kemijskim putem.crijevnih smetnji. Simptomi vezani za zdravlje koji su uzrokovani izloženošću bilo kojim već otkrivenim spojevima na gradilištu moraju se obraditi u HASP-u i mogu se pronaći u odgovarajućim Listama podataka o zaštiti od kemijskim spojeva ili NIOSH-evu Vodiču za opasnost od kemijskih spojeva. uključujući sljedeće: • • • • • • • • metan vodikov sulfid vodikov cijanid benzen vinil klorid metilenski klorid ugljik dioksid merkaptani Metan i vodikov sulfid (H2S) su uobičajeni spojevi na deponijama koji se stvaraju anaerobnom razgradnjom otpada. bolove u trbuhu.1. • Arsen: Akutna izloženost putem udisanja može izazvati nastajanje upale nosnog septuma. HASP mora u potpunosti razmotriti potencijalne opasnosti zajedno s dopuštenim graničnim vrijednostima izloženosti i IDLH-om za opasne tvari. Kontakt s kožom može izazvati nadraživanje dišnog trakta i perifernu neuropatiju. bilo da su prije detektirane ili da se njihova prisutnost očekuju na odlagalištu. Upijanje putem kože može dovesti do dermatitisa.A. Organi koje napada su jetra.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. mučninu. bubrezi. • Amonijak: Akutna izloženost može dovesti do upale i naticanja očiju uz mogući gubitak vida.

paraliza zglobova. Prihvat i ugradnja otpada Iako do sada nije otkriven na Odlagalištu. pospanost. blijede oči. krvarenje i smrt. nadraživanje očiju i hipotenzija. paralizu. HASP bi trebao obraditi sve spojeve već detektirane na Odlagalištu.4. gingivna pukotina. encefalopatija. gušenje. Znakovi i simptomi pothla ivanja prikazani su u poglavlju 2. Kod osoblja izloženog niskim temperaturama (pogotovo za vjetrovita vremena) mogu se pojaviti promrzline. kašalj. Radnicima će se preporučiti da što češće piju tekućinu za vrijeme radnoga vremena. Radnici su dužni voditi računa o sebi i drugima kad je riječ o znakovima pregrijavanja organizma kada je okolna temperatura viša od 27°C ili 21°C za vrijeme nošenja zaštitnog odijela ili slično. Radnici su stranica 87 od 348 . Simptomi su slabost. poglavlje) za vrijeme toplog vremena. nesanicu i anoreksiju. klonulost. Primjer rasporeda minimalnih radnih stanki prikazan je u Prilogu 4. Hladnoća Kada se očekuju temperature oko 5°C ili niže. Sažetak maksimalnih koncentracija za spojeve detektirane na gradilištu prije sanacije sadržan je u Prilogu 3. te one na koje će se ondje vjerojatno naići. Znakovi i simptomi tjelesnog pregrijavanja navedeni su u poglavlju 2. kolike. pogotovo za vrijeme jakih vjetrova. Izvor pitke vode mora biti dostupan u Uporišnoj zoni (4. ozebline ili hipotermija. vodikov sulfid je vjerojatno prisutan.4. anoreksija. drhtavica. nesanica. bolest bubrega. Kronični simptomi uključuju zamagljeni vid. neishranjenost. Predvi a se mogućnost otkrivanja kroma i olova na gradilištu. Simptomi izloženosti tom plinu su sljedeći: • Vodikov sulfid: Akutni simptomi udisanja vodikovog sulfida uključuju nadraživanje dišnog trakta. glavobolju. paralizu. • Olovo: Simptomi prevelike izloženosti ne pojavljuju se u svim slučajevima trenutno.1. Potencijalna fizička opasnost Vrućina Rad u zaštitnoj odjeći može uvelike povećati mogućnost tjelesnog pregrijavanja. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. anemija. To može uzrokovati zdravstvene posljedice od prolaznog umora od vrućine do ozbiljnog oboljenja ili smrti. Izloženost navedenim tvarima izaziva sljedeće simptome: • Krom: Simptomi uključuju nadraživanje očiju i kože. zamagljeni vid. bolovi u trbuhu. te fibrozu pluća.A. konstipacija. bljedilo. treba voditi računa da se izbjegne pothla ivanje organizma.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. HASP mora predvidjeti i odrediti pauze za odmor i unos tekućine.

uključujući. rekviziti itd. rešetke ili popravke betonskih ili asfaltnih površina. sigurnosna ograda i/ili daske). Sredstva za osiguravanje ulaska i izlaska (npr.) trebaju biti pri ruci na gradilištu prije početka bilo koje aktivnosti iskopavanja. Mogućom kemijskom izloženosti. te da prekrivaju i utople ruke. Kako bi se izbjegla opasnost od urušavanja. Usto. treba osmisliti plan kako se nositi sa sljedećim: • • • • • • • Kontaktom s podzemnim instalacijama.1. Ako je to moguće. žmurjem ili na neki drugi odgovarajući način. Materijalom koji padne na osobe koje rade unutar iskopa. Pri vremenskim okolnostima kod kojih može doći do snižavanja tjelesne temperature. Opasnost od skrućenog prostora i iskopavanja Prije početka aktivnosti iskopavanja. Potpora će možda biti potrebna i kod plitkih rovova gdje se za vrijeme rada treba saginjati i kleknuti. tada daske ili nešto tomu slično treba postaviti kako bi se spriječilo urušavanje materijala u iskop. Ako je iskop dublji od 1 metra. Pristupom izlazu iz iskopa.A. Možda će biti potrebna dodatna potpora na rubu iskopa kako bi prihvatila težinu vozila koje se ispražnjava ili obavlja neku drugu aktivnost. ali ne isključivo. žmurje. Stranice svakog iskopa trebale bi se poravnati tako da budu pod kutom pod kojim se ne bi urušile. Radnici bi tako er trebali jesti visoko kaloričnu hranu i piti mnogo tekućine kako bi izbjegli dehidraciju. Urušavanjem bokova iskopa. Ako se prona u instalacije. površina tla koja ih prekriva mora se odgovarajuće označiti. Prihvat i ugradnja otpada dužni voditi računa o sebi i drugima kad je riječ o znakovima promrzlina za hladna vremena. ljestve i sl. Tamo gdje vozila ispražnjavaju materijal u iskop trebaju se postaviti granični blokovi kako bi se spriječilo da ne upadnu preko ruba u iskop. plan instalacija bi se trebao pregledati prije početka iskopavanja. Uz opasnosti koje predstavlja urušavanje neadekvatno postavljenag materijala. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Svi materijali i oprema koji su potrebni kako bi iskopavanje uspješno teklo (npr. prekrivala za ventile. tada se trebaju postaviti prepreke (npr. Prije iskopavanja trebaju se potražiti očiti znaci podzemnih komunalija. iskapana zemlja ili drugi materijali ne bi se smjeli stavljati u blizinu bokova iskopa. višak težine koji se položio na stjenke iskopa može izazvati urušavanje. Osoblje ne bi smjelo ulaziti u iskope koji nisu na taj način poravnani ili poduprijeti. Ako je pohranjivanje materijala u blizini ruba iskopa neizbježno.) moraju se priskrbiti za stranica 88 od 348 . Mogućnošću da osobe ili vozila upadnu u iskop. ili bi ih trebalo poduprijeti drvenom oplatom. valja voditi računa da. glavu i stopala. Treba spriječiti i upad osoblja ili vozila u iskope. radnicima će se preporučiti da nose višeslojnu nepropusnu odjeću. odjeća ostane suha. rampe. ako je to moguće. Treba biti posebno oprezan kad se radi po jakom vjetru i/ili kada se odjeća smoči.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. i Potkopavanjem obližnjih gra evina.

• Električne žice na radnim plohama moraju se prekriti ili zaštititi radi izbjegavanja oštećenja. Prihvat i ugradnja otpada cjelokupno osoblje i vozila koja rade unutar mjesta za iskopavanje. • Sve ostale vodljive materijale i opremu radnici su dužni spriječiti da do u u stranica 89 od 348 . izme u ostalog. • Ako se vodovi ne mogu isključiti. Ako voltaža voda prelazi 50 kV. te kontaktirati odgovarajuću stručnu službu ako je potrebno. Takve pregrade ne moraju biti sastavni dio vozila niti pričvršćene za njega ili neki njegov dio ni na koji način. tada se treba odrediti hoće li privremena potpora biti potrebna. moraju se provesti sljedeće mjere opreza: • Ako je to moguće. vodovi bi se trebali isključiti (da nisu pod naponom). bilo kojim vozilima ili mehaničkom opremom koja ima pomične dijelove mora se rukovati na takav način da se uspostavi razmak od najmanje 3 metra izme u svih dijelova vozila i voda. ako je to moguće. tada se razmak smije smanjiti samo ako se izolirane pregrade prikladne za tu voltažu voda postave izme u vozila i voda. i • Mora se koristiti.A. Kontrolne mjere za opasnost od struje moraju uključivati.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. • Sve utičnice moraju se držati podalje od vode. Treba voditi računa da iskopavanje ne utječe na podnožje skela ili na temelje obližnjih zgrada i drugih gra evina. Pristup tom izlazu ne smije se blokirati ni na koji način dok se radnici nalaze unutar iskopa. a nadležno tijelo odgovorno za njihov rad i održavanje treba ih uzemljiti prije početka bilo kakvih radova u njihovoj blizini. oprema za vodu i nepropusna oprema.1.1 metar na svakih 10 kV koji prelaze 50 kV. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Opasnost od struje S obzirom da će se na terenu zasigurno koristiti električna oprema. • Sva električna oprema mora biti pravilno uzemljena. sljedeće: • Za vrijeme kopanja treba utvrditi položaj vodova. U slučaju rada u blizini nadzemnih vodova. Možda će biti potrebno konzultirati se s projektantom ili nekom drugom kvalificiranom osobom po naho enju SHSC-a. ako su zgrade i ostale gra evine u blizini padručja koja će se iskopavati. • Ako se gore opisani razmaci ne mogu održavati. tada se taj razmak mora povećati za 0. • Sva električna oprema koja se koristi na gradilištu mora imati oznaku CE ili odgovarajući dokaz o pridržavanju sigurnosnih standarda. • Električarske poslove moraju obavljati kvalificirani električari. • Svi produžni kablovi moraju se svaki dan pregledati radi utvr ivanja mogućeg oštećenja ili prekinuća. navedeno će predstavljati potencijalnu opasnost od struje.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada

kontakt s uključenim električnim vodovima. Ako se u bilo kojim EU, hrvatskim ili mjesnim propisima zahtijevaju razmaci veći od gore navedenih, u tom slučaju ti propisi imaju prednost.

Teška mehanizacija i buka Teška mehanizacija će biti na gradilištu za vrijeme rizičnih aktivnosti i stoga treba biti posebno oprezan kako bi se izbjegle nesreće. Radnici koji koriste opremu za osobnu zaštitu koja smanjuje sposobnost kretanja ili slušanja posebno bi trebali biti svjesni opasnosti do kojih može doći zbog teške opreme. Postoji mnogo situacija i mogućnosti nastanka nesreće dok se radi u blizini opreme za bušenje, iskopavanje i ostale masivne opreme. U načelu, radnici moraju biti svjesni opasnosti povezanih sa sljedećim: predmetima koji padaju ili se njišu s vitala ili kablova; otkinutim željeznim dijelovima; šmrkova i vodova pod pritiskom koji su podložni pucanju; mogućnosti da se odjeća ili oprema za osobnu zaštitu zaplete za strojeve u pogonu; i • opasnosti od sklizanja, posrtaja i padova. • • • • Oprema za bušenje, masivna oprema za raznašanje zemlje i ostala teška mehanizacija mogu proizvesti veliku buku. U skladu s direktivom EU 86/188/EEC, svi radnici koji su izloženi svakodnevnoj buci višoj od 90 dB, kako stoji u članku 2 te direktive, moraju koristiti slušnu zaštitu. Slušna se zaštita tako er mora nositi ako je radnik izložen neizmjerenom trenutačnom zvučnom pritisku, a koji prelazi 200 Pa. Slušna zaštita mora biti dostupna svim radnicima na gradilištu izloženim svakodnevnoj buci od 85 dB ili više. Slušna zaštita mora se predvidjeti i razraditi u HASP-u i biti dostupna na terenu. Tamo gdje nije provedivo smanjiti dnevnu izloženost buci radnika na Odlagalištu na razinu manju od 85 dB, tada se izloženim radnicima mora provjeriti sluh kako bi se ustanovilo djelovanje izloženosti buci. Podizvo ačev HSO i/ili RC-jev HSO bit će odgovorni za ispravnost masivne opreme prije i za vrijeme njezina korištenja na gradilištu, te za obuku osoblja o sigurnosti pri rukovanju. Ti uvjeti će se naznačiti u HASP-u i moraju biti u skladu s direktivom EU 89/655/EEC u svezi s minimalnim uvjetima sigurnosti i zaštite zdravlja pri korištenju radne opreme.

Ručno baratanje teretima Nepropisno ručno baratanje teretima može uzrokovati ozljede uključujući posjekotine, uklještenja, drobljenje, te ozbiljne povrede le a, trbuha, mišića ruku i nogu, te zglobova. Poseban rizik od ozljeda predstavljaju tereti koji su: • teški i/ili veliki; • glomazni ili teški za obuhvatiti; ili • nestabilni ili sa sastavom podložnom micanju.
stranica 90 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada

Daljnji rizik od ozljeda povezan je s pokretima podizanja: • do kojih dolazi savijanjem ili iskrivljenjem torza; • koji vrše veliki pritisak na kralježnicu; • koji uključuju dugi fizički napor kao npr. nošenje; ili • koji se vrše na skliskim ili nestabilnim površinama. U skladu s direktivom Vijeća EU 90/269/EEC od 29. svibnja 1990. o minimalnim uvjetima zaštite zdravlja i sigurnosti pri ručnom baratanju teretima, ručno baratanje bi se trebalo izbjegavati, ako je opravdana upotreba mehaničkih pomagala. Stoga treba, kada je god to moguće, koristiti mehaničku opremu ili pomagala (razne vrste kolica). Mehanička pomagala moraju biti odgovarajuće veličine, moraju imati kotače namijenjene za teren i biti napravljena tako da spriječe uklještenja i ne vrše nepotrebni pritisak na zglobove. Predmeti koji se prenose moraju biti pravilno učvršćeni kako ne bi pali, te uravnoteženo postavljeni kako se ne bi prevrnuli. Radnici moraju znati koji je kapacitet sveukupne mehaničke opreme i moraju se pobrinuti da tereti budu lakši od pripadajućeg kapaciteta. Bilo koji komad opreme koji se koristi za podizanje materijala ili osoblja mora se upotrebljavati i održavati strogo u skladu s uputama proizvo ača, direktivom EU 89/655/EEC, i svim drugim mjerodavnim hrvatskim ili EU propisima. Granične vrijednosti tereta bit će vidljivo istaknute na svim strojevima za podizanje. Samo operateri koji su kompetentni smjeti će upravljati navedenim strojevima. Strojevi za dizanje i svi elementi opreme koja se koristi pridizanju ili podupiranju tereta moraju se pregledati prije upotrebe. Pregled mora vršiti stručna osoba i mora se dokumentirati. Kada se u projektnim zadacima izričito zahtijeva ručno baratanje ili korištenje masivne opreme i kada upotreba mehaničkih pomagala nije opravdana, tada se ručno baratanje smatra fizičkom opasnosti. U tim slučajevima sljedeći sigurnosni postupci dizanja moraju se uvesti u skladu s 90/269/EEC: • Radnike treba uputiti u sigurnosne tehnike baratanja i informirati o rizicima koji proizlaze iz nepravilnog ručnog baratanja teretima. • Prije počinjanja bilo kojeg zadatka ručnog baratanja, treba se odrediti težina predmeta. U skladu s ILO-ovom Preporukom o maksimumu težine, 1967., br. 128, niti od jednog se radnika ne smije zahtijevati da ručno barata teretom koji može ugroziti njegovu sigurnost. Ni pod kojim se uvjetima od radnika ne očekuje da podizanje ili nošenje tereta težeg od 55 kg. • Prije podizanja nekog predmeta, potrebno ga je pregledati i eventualno ustanoviti dijelove koji bi mogli predstavljati opasnost (npr. napukline, oštre rubove, i sl.). Tako er treba razmotriti potencijalne opasnosti od kemijskih spojeva (npr. prskanja ili izljeva). • Pod ili tlo na kojemu se namjerava nešto dizati tako er treba pregledati kako nebi došlo do sklizanja, posrtaja i padova.

stranica 91 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada

• Trebaju se uzeti u obzir posljedice prenaprezanja, pogotovo pri nošenju opreme za osobnu zaštitu, ili ako su temperature taka visoke da mogu izazvati toplotni udar. Pri sprečavanju i zaštiti od fizičkih opasnosti vezanih uz podizanje predmeta s poda treba obaviti sljedeće: • Provjeriti je li predmet unutar granica dozvoljene težine; • Provjeriti može li doći do ozljeda pri kontaktu; • Provjeriti je li pod sklizav; • Provjeriti postoji li dovoljan razmak izme u predmeta koji se treba podići i ostalih predmeta kako bi se izbjeglo uklještenje ili gnječenje; • Provjeriti ima li dovoljno prostora za spustiti se u čučanj, podići, okrenuti se i kretati se bez da se povrijede le a ili neki drugi mišići ili zglobovi; • Proći po namijenjenoj ruti kako bi se pronašle i uklonile sve opasnosti od pada ili sklizanja, ako je to moguće; • Ustanoviti promjene u ravnini tla, stepenicama, rampama i ljestvama koje treba riješiti. Pri podizanju predmeta koji su kockastog ili pravokutnog oblika mora se učiniti sljedeće: 1. Staviti jednu nogu ispred druge. 2. Spustiti se u čučanj do predmeta što je bliže moguće. 3. Uhvatiti jedan od gornjih kutova od tijela i njemu nasuprotan donji kut najbliži tijelu. 4. Predmet lagano nagnuti od tijela, nagnuti se naprijed u kukovima, ispraviti le a i uvući bradu. 5. Uvjeriti se da predmet nije zapeo za pod i da će se moći podići. 6. Ispraviti noge prilikom čega držati kičmu ispravljenom, povući predmet prema tijelu i polako se ustati bez naglih pokreta. 7. Ako se treba okrenuti ili promijeniti smjer, okrenuti se stopalima bez iskrivljavanja torza, i krenuti u namijenjenom smjeru. 8. Predmeti se ne smiju nositi na način koji zaklanja radniku put kojim se kreće i tlo pod nogama.

stranica 92 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada

Čišćenje parom/pranje pod pritiskom Pranje vodom pod visokim pritiskom (čišćenje, ispiranje mlazom) definira se kao upotreba vode pod pritiskom, sa ili bez dodatka drugih tekućina ili krutih čestica kako bi se uklonile nepoželjne tvari s različitih površina gdje pritisak tekućeg mlaza prelazi 6900 kPa (1000 psi). Radnici moraju biti svjesni da pritisci ispod te granice mogu uzrokovati ozljede, te se stoga treba pridržavati dolje navedenih preporučenih postupaka. Odgovarajuće mjere opreza, slične ovim preporučenim postupcima, potrebne su pri radu sa svim pritiscima. Ozljede uzrokovane mlazom vode mogu se činiti neznatnima i slabo indiciraju na razmjer ozljede ispod kože i štete nanešene dubljem tkivu. Pri ozljedama od vodnog mlaza pri visokom pritisku, zahtijeva se hitna bolnička skrb i upoznavanje medicinskog osoblja s uzrokom ozljeda. Tako er, medicinsko osoblje treba obavijestiti o prijašnjim slučajevima ozljeda vodnim mlazom kod kojih je došlo do neobičnih bakterijskih infekcija s gram negativnim patogenima prisutnim u kanalizaciji. Stoga bi bakterijski bris i kultura krvi mogli pomoći. Valja pročitati i pridržavati se proizvo ačeva priručnika.

Minimalni uvjeti opreme za pranje pod pritiskom:
Oprema za pranje pod pritiskom mora imati oznaku CE ili neku drugu sličnu oznaku koja govori da udovoljava odgovarajućim standardima sigurnosti. Minimaini uvjeti koje treba zadovoljiti za opremu za pranje pod pritiskom koja se koristi na gradilištu su sljedeći: • Automatsko ispuštanje pritiska: Sustav mora biti opremljen spravom za automatsko ispustanje pritiska na izlaznom dijelu crpke, tako namještenom da ne prelazi proizvo ačev maksimum dozvoljenog pritiska. • Mjerilo pritiska: Sustav mora imati mjerilo koje će pokazivati razvoj pritiska. • Električne komande: Sve električne komande će biti ili osigurane od kvara, niske voltaže ili zaštićene prekidačem strujnog kruga (pri kvaru u uzemljenju). • Operaterove komande: Prekidač on-off kojeg koristi operater za upravljanje tokom vode pod visokim pritiskom na štrcaljki mora uključivati "dead man'' sklopku koja će automatski zaustaviti istjecanje vode pod pritiskom čim operater ispusti komande.

Minimalni uvjeti za osobnu zaštitu i opremu:
Dok navedena oprema za zaštitu osobija mora biti dostupna i obavezno se nositi u skladu s uputama proizvo ača i/ili uputama HSO-a. Dodatna oprema može biti potrebna ako je prisutna kemijska i druga opasnost. • Zaštita cijelog tijela od špricanja: Odijela otporna na tekućine/kemikalije u skladu s uputama proizvo ača. • Glava: Po potrebi sigurnosna kaciga sa CE oznakom • Oči i lice: Štit za lice sa CE oznakom
stranica 93 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada

• Stopala: Nepromočive čizme sa CE oznakom • Sluh: Po potrebi čepići ili pokrivala za uši

Pravila za rukovanje opremom:
Minimalni uvjeti za rukovanje opremom za pranje pod pritiskom koje treba obraditi HASP su sljedeći: 1. Nikada se ne smije upravljati opremom iznad maksimalnog pritiska kojeg je odredio proizvo ač. 2. Pritisak se podiže polako dok se ne postigne željeni pritisak za rad. 3. Površinu koju treba očistiti uvijek se mora označiti konopom. 4. Uvijek se mora znati gdje je štrcaljka. Nikada se štrcaljka ne smije usmjeriti u drugu osobu. Treba znati da mlaz vode može probušiti zaštitno odijelo, čizme i ostalu osobnu zaštitnu odjeću.

Ručni/električni alat Radove koji ne zahtijevaju samo najjednostavniji ručni alat bez napajanja izvodit će samo one osobe koje su za to obučene ili imaju iskustva. Pri korištenju ručnog/električnog alata minimalno se treba pridržavati sljedećih postupaka: • Neispravan ručni alat neće se izdavati niti koristiti. Sav ručnt alat držat će se u ispravnom stanju i koristiti samo u svrhu za koju je namijenjen. Primjeri nepouzdanog alata su kliješta, udarni alati, te alat s drvenim drškama na kojima postoje raspukline ili iverje. • Alat koji je tako oštećen nepouzdan je, te će ga se označiti, učiniti neupotrebljivim i ukloniti. • Moraju se postaviti zaštitni dijelovi za vrijeme rada na svim električnim alatima. Zaštitni i sigurnosni dijelovi moraju ostati postavljeni na električnim alatima osim za vrijeme održavanja u skladu s uputama proizvo ača od strane stručne osobe, a moraju se ponovo postaviti prije stavljanja u upotrebu. Remeni, mehanizmi, vratila, bubnjevi, zamašnjaci, lanci i ostali rotirajući, recipročni i pokretni dijelovi izloženi dodiru sa zaposlenikom moraju imati zaštitu. • Odgovarajuća PPE mora se koristiti pri radu s električnim i ručnim alatom koji bi mogao stvarati projektile, posjekotine, ogrebotine, prašinu, isparavanja, zamagljenost ili svjetlost, ili koji bi mogli uzrokovati ozljedu ruku, nogu ili stopala u slučaju ispadanja. • Bacanje alata ili materijala s jednog mjesta na drugo, od jedne osobe ka drugoj ili njihovo bacanje na niže nivoe nije dozvoljeno. • Samo oni alati koji ne stvaraju iskre koristit će se na mjestima gdje izvor

stranica 94 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada

paljenja može izazvati požar ili eksploziju. • Električni alat se mora pregledati, testirati i proglasiti sigurnim prije upotrebe. Provodit će se stalne provjere kako bi se stvorili sigurni uvjeti rada i adekvatno održavanje alata. • Električni alat mora imati oznaku CE u skladu s direktivom EU 93/68/EEC. • Rotirajući ili recipročni prijenosni električni alat mora imati prekidač koji će se iskijučiti čim ga operater ispusti. Prijenosni električni alat može imati lock-on prekidač (zakočnicu) pod uvjetom da se može isključiti jednim pokretom prsta ili prstiju kojima se i uključio. • Hidraulična tekućina koja se koristi u električnim alatima mora zadržati svoje operativne karakteristike pri izlaganju najekstremnijim temperaturama kojima će biti iziožena. • Ne smije se prijeći maksimum pritiska koji propisuje proizvo ač za hidrauličke šmrkove, ventile, cijevi, filtre i dr. • Svi hidraulički i pneumatski alati koji se koriste na i oko vodova ili opreme pod strujom moraju imati šmrkove koji ne provode struju i koji imaju odgovarajuću snagu da izdrže normalne operativne pritiske. • Nezakopčana i neuredna odjeća, raspuštena duga kosa, viseći nakit, prstenje, lančići i ručni satovi ne smiju se nositi za vrijeme rada s bilo kojim električnim alatom ili strojem. • Sav alat i strojevi za obradu drva moraju zadovoljavati uvjete EU i to tako da imaju oznaku CE u skladu s direktivom EU 93/68/EEC.

Produžni kabel Produžni kablovi moraju minimalno zadovoljiti sljedeće uvjete: • Moraju zadovoljavati CE ili druge kriterije koji su u skladu s odgovarajućim hrvatskim ili EU propisima. • Njihova upotreba ograničava se samo na bitne radove. • Moraju se testirati prije svake upotrebe i biti spojeni na uzemljene utičnice ili se moraju koristiti prkidačem strujnog kruga prilikom kvara u uzemljenju. • Svakodnevno se moraju pregledati jesu li ispravno izolirani, jesu li slomljeni, nedostaju li utikači, jesu li žice prekrivene, itd. • Treba se potvrditi jesu li utičnice koje se koriste za prijenosne alate uzemljene. • Ne smije se dozvoliti da produžni kabel predstavlja opasnost od sklizanja ili posrtaja. • Ne smiju se koristiti za podizanje, vezivanje, te se moraju isključiti samo povlačenjem utikača, a ne i samog kabla.

stranica 95 od 348

treba uvesti odgovarajuće sigurnosne mjere. te ostala oprema za osobnu zaštitu kao npr. Kada se u blizini mjesta rada nalazi voda. ozebline. Opasnosti od stresa od vrućine tako er mogu biti prisutne. tešku opremu. grmljavina) ili o povećanim fizičkim opasnostima koje mogu biti vezane za vremenske uvjete. u vodi i u njezinoj blizini. zafrkancije. Potencijalna biološka opasnost Kontakt s raznim elementima na gradilištu (npr. površinske vode. i slični postupci mogu uzrokovati ozljede kod zaposlenika koji rade iznad vode. procjedne podzemne vode i komunalni kruti otpad) može dovesti do inficiranih rana.6. mekana taloženja. moraju postojati plutajući i ostali rekviziti za spašavanje.. Sigurnosni uvjeti za opremu i postupke moraju se temeljiti na procjeni radnih zadataka. talog. Osoblje mora voditi računa o opasnostima vezanima uz vremenske prilike (npr. mokre ili ledene površine koje mogu pospješiti opasnost od padova. te otpadne materijale koji predstavljaju opasnost od padova i posrtaja. nasip. Nemarnost. Ostale fizičke opasnosti Svi radnici na Odlagalištu moraju obratiti pozornost na fizičke opasnosti koje se navode za vrijeme upućivanja o sigurnosti na Odlagalištu. te pridržavati se odgovarajućih mjera prve pomoći za dezinfekciju posjekotina i ogrebotina.A. te površine koje su skliske i/ili prenatrpane stvarima. Pri radu iznad vode. 0soblje je dužno pridržavati se smjernica iz poglavlja 1. izme u ostalog. te rad s električnom ručnom opremom. Na Odlagalištu tako er može biti potencijalno štetnih sisavaca. Treba poduzeti mjere opreza za vrijeme rada osoblja iznad vode. zemlja. Terensko osoblje mora biti svjesno opasnosti vezanih uz terenska vozila. u vodi i u njezinoj blizini. te mogućnosti utapanja ili ozljede. sigurnosna sajla kako bi se spriječilo upadanje u vodu. kolni promet. pokose. Te opasnosti uključuju. Usto. treba se postaviti ograda i daske. Prihvat i ugradnja otpada Rad u blizini vode Opasnosti vezane za rad u blizini vode uključuju utapanje. a koje mogu izazvati padove. Novi terenski radnici moraju se dobro podučiti sigurnim radnim metodama vezano uz posao koji će se obavljati. 0soblje mora biti svjesno mogućeg prisustva tih životinja. Može doći do nezgoda zbog nestručnosti osoblja koje barata opremom. npr. stranica 96 od 348 . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. oštre krhotine. Zbog nekorištenja osobne zaštitne opreme i pogrešnog korištenja osobne zaštitne opreme može doći do ozljeda ili smrti. glodavaca. npr. nadzemne instalacije. u vodi ili blizu nje gdje postoji mogućnost utapanja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. pogotovo u blizini rupa u zemlji.1. hipotermiju i/ili traumatske ozljede zbog pada u vodu.

i/ili • umor. Fizička izloženost Znakovi snižavanje tjelesne temperature organizma su sljedeći: • Hipotermija je vjerojatna ako oboljeli pokazuje znakove drhtavice. problemi sa želučano-crijevnim traktom.).A. hipotermija može dovesti do smrti. ušima. RC-ov SHSC mora evakuirati to područje. • mučnina. Ne očekuje se da će zaštitna razina B i A biti potrebna na Odlagalištu. Treba reći da navedeni simptomi ne moraju biti rezultat kemijske izloženosti. Zahvaćeni dijelovi tijela trebaju se polako utopliti. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Znakovi pothla ivanja organizma mogu uključivati žute ili bijele mrlje na koži vršaka prstiju. • Oboljeli od ozeblina manifestiraju ukočenost i mrtvilo u dijelovima tijela (npr. • glavobolje. umora i lošeg prosu ivanja. ručnim i nožnim prstima. Ako osoblje ima bilo koji od gore navedenih simptoma. zajedno s mrtvilom u navedenim dijelovima. Prevencija nastanka ozeblina veoma je bitna u provo enju zaštite od hladnoće. Zahtjev PPE za navedeni monitoring mora minimalno uključiti zaštitnu razinu C. Prihvat i ugradnja otpada Znakovi i simptomi izloženosti Kemijska izloženost Zdravstvene posljedice vezane za kemijske onečišćivače na Odlagalištu različite su. nosu i ušima. Hipotermija se smatra jakom ako oboljeli pokazuje znakove ošamućenosti ili nesvjestice. Ni u kom slučaju radnici ne smiju povisiti ili sniziti osobnu razinu zaštite bez odobrenja HSO-a. te vidljivo sivkastu ili bjelkastu boju kože.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. nejasnog izgovaranja. razdražljivosti. neophodno je presvlačenje u suhu odjeću prije stranica 97 od 348 . Trebaju se poduzeti odgovarajuće mjere prve pomoći. a kao najviša zaštitna razina predvi a se zaštitna razina C.1. očiju i dišnog sustava. ako je potrebno. i procijeniti radi li se kod osoblja o znakovima i simptomima izloženosti. • osip/opekline na koži. itd. rukavice. tada se aktivnosti u tom području ne smiju nastaviti dok se ne procijeni kvaliteta zraka pomoću odgovarajućih instrumenata i postupaka monitoringa opisanih u 3. kapa). 0soblje koje primijeti bilo koji od sljedećih simptoma treba to smjesta prijaviti RC-ovu SHSC-u: • iritacija kože. Ako su uočeni simptomi očiti rezultat kemijske izloženosti. U slučaju da se odjeća smoći. vrtoglavice. poglavlju. • drhtavica. usporenosti. Očekuje se da će modificirana zaštitna razina D biti dovoljna za većinu radnih zadataka. Ako se ne liječi. loše orijentacije. Svaki ozbiljniji zdravstveni problem treba se uputiti na profesionalnu liječničku skrb. nosu. a radnik se ne bi smio vraćati na posao bez dodatne zaštite (npr.

Mora se pružiti stručna medicinska pomoć. obično suha koža. odmoriti se. i Koma. Osoblje koje pokazuje znakove pothla ivanja organizma ili hipotermije ne smije se vratiti na posao bez odobrenja RC-ova SHSC-a ili podizvo ačkog SHSC-a. radnici su dužni me usobno pratiti eventualnu pojavu znakova tjelesnog pregrijavanja. Znakovi pregrijavanja organizma su sljedeći: • Osip od vrućine koji je uzrokovan neprekidnom izloženošću vrućini ili vlažnom zraku. Znakovi i simptomi iscrpljenosti od vrućine uključuju blijedu. Znakovi i simptomi toplotnog udara su sljedeći: • • • • • • Crvena. Treba izbjeći diranje osipa.1. Biološka izloženost Pri kontaktu kože s vegetacijom koja sadrži biljne otrove stvara se grudasti. zahvaćeni radnik mora napustiti radno mjesto. Znakovi i simptomi uključuju grčenje mišića te bol u rukama.A. Zbog jake izloženosti možda će biti potreban pregled liječničkog specijaliste. Cjelokupno osoblje mora biti svjesno mogućnosti i simptoma tjelesnog pregrijavanja uslijed vrućine. Smanjeno znojenje ili neznojenje. Prihvat i ugradnja otpada nastavka rada kako bi se spriječila hipotermija. koji je ujedno i opasan po život. brzi otkucaji srca. rashladiti. temperatura se tijela podigne do opasnih razina. Mučnina. natečeni osip. jako znojenje. Odmah treba oprati zahvaćeni dio i alate. mučninu i nesvjesticu. radnik je dužan obavijestiti SHSC i zatražiti liječničku pomoć. vruća. hladnu i vlažnu kožu.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Ako simptomi ne nestanu nakon odre enog odmora. te prekriti zahvaćeni dio čistim zavojem. Kako bi se smanjila iritacija kože treba upotrijebiti lijekove koji se mogu dobit bez liječničkog recepta. • Grčevi od vrućine koji su uzrokovani jakim znojenjem koje se adekvatno ne nadomjesti elektrolitima. Vrtoglavica i smušenost. uključujući lošu cirkulaciju krvi do koje dolazi zbog zastoja krvožilnog sustava ili dehidracije. stopalima i trbuhu. Odmah se moraju poduzeti mjere hla enja organizma prije nego što do e do ozbiljne povrede i smrti. te piti mnogo hladne tekućine. Jaki. te toplotnog udara. vrtoglavicu. Osoblje koje stranica 98 od 348 . Taj se osip lako siri ako ulje dospije na prste. Kada regulacija tjelesne temperature zakaže. • Iscrpljenost od vrućine koja je uzrokovana povećanim opterećenjem cijelog organizma. Rad u zaštitnoj odjeći uvelike može povećati vjerojatnost umora i iscrpljenosti od vrućine. Toplotni udar je najozbiljniji oblik pregrijavanja organizma. Za vrijeme rada pri vanjskoj temperaturi višoj od 26°C (21°C u zaštitnoj odjeći). Dovoljna količina pitke vode mora biti stalno dostupna u Uporišnoj zoni. Ako postoji sumnja da je došlo do pregrijavanja organizma.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.1.A. stranica 99 od 348 . Prihvat i ugradnja otpada ogrebu ili ugrizu sisavci mora odmah očistiti ranu i otići u najbližu bolnicu na liječnički pregled.

). IDLH. Ukoliko se otkrije povišeno očitavanje zapaljivih plinova.1. LEL koncentracija metana iznosi 5% ili 50. miris. Svako iskopavanje. U tom će se slučaju stranica 100 od 348 . podaci o instrumentu. i dokumentaciju) i prateće granične vrijednosti za svaku predvi enu rizičnu radnju. Instrumenti se moraju kalibrirati na početku svakog radnog dana i nakon svakih 8 sati korištenja. Prihvat i ugradnja otpada III. Dužnost HASP-a je navesti uvjete za monitoring zraka (uključujući TLV. a rezultati zadržati na samom odlagalištu. datum. očitavanje instrumenta. Dakle. 50% LEL-a metana odgovara 25.1. U blizini kopanja rovova ili iskopavanja ne smiju se dozvoliti otvoreni plamenovi.000 do 70.000 ppm u zraku.000 ppm u volumenu zraka. Svako se kalibriranje mora obaviti u skladu s uputama proizvo ača. postoji mogućnost da isti dolaze iz lokaliziranog plinskog džepa. Zapaljivi plinovi Na Odlagalištu se nalazi plin metan koji nastaje raspadanjem otpada. primjereno koncentraciji od 10.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. upaljači ili bilo kakva vatra. razne tekućine. Pri ovakvim se koncentracijama većina zapaljivih plinova može otkriti osjetom mirisa. šibice. Koncentracije se tipično izražavaju u obliku postotka donje granice eksplozivnosti (LEL). vrijeme.) moraju se zabilježiti. LEL obično varira izme u 1 i 7 % kod većine zapaljivih organskih plinova i para. vidljivi stup dima ili dim.A. budući da su bez mirisa. PEL. ime osobe koja obavlja kalibriranje. rezultat kalibriranja. okusa i boje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. kopanje ili bušenje (uključujući ručno kopanje) na takvom području može dovesti u pitanje opasnost od požara i eksplozije.000 ppm. učestalost. itd. Za vrijeme punjenja i prekrivanja odlagališta. MONITORING ODLAGALIŠTA I GRANIČNE VRIJEDNOSTI Svi rizični zadaci izgradnje zahtijevaju monitoring zraka. CO2. Dakle. U narednim se poglavljima opisuju metode monitoringa koje će se koristiti i njihovo značenje tijekom rada. Za vrijeme svih rizičnih aktivnosti mora se vršiti monitoring koncentracije metana u zraku pomoću mjerila za očitavanje zapaljivih plinova. metan i vodik su značajne iznimke.5. Terensko osoblje bi trebalo znati raspoznati znakove koji ukazuju na izloženost kemijskim spojevima u zraku (npr. kalibriranje. itd. IZVO AČ mora koristiti plinski detektor (O2. i vodikov sulfid) ili odgovarajući instrumenti za direktno očitavanje u svrhu monitoringa koncentracije zapaljivih plinova.3. Visoka očitavanja zapaljivoq plina bez prisustva ikakvog mirisa izričito ukazuju na prisustvo metana. visoko očitavanje zapaljivog plina bez prisustva visokog PID očitavanja dodatni je pokazatelj vrlo vjerojatne prisutnosti metana. minimalne koncentracije kod koje plin postaje eksplozivan u zraku. instrumentaciju. HSO će odlučiti o tome da li je rutinski monitoring zraka potreban tijekom nerizičnih aktivnosti.A. Ukoliko se utvrde navedeni pokazatelji. Me utim. zapaljivi plin. treba se prekinuti s radom i kontaktirati HSO. a podaci kalibriranja (npr. Foto-ionizacijski detektori (PID) otkrivaju organske pare u zraku u izuzetno malim koncentracijama. ali jako slabo reagiraju na metan.

odnosno 36-44 ppm. RA izvo ač mora utvrditi graničnu vrijednost za LEL pri kojoj bi se izvršila obustava rada i izvršila procjena situacije. Svi podaci kalibriranja (npr. povećane budnosti i pomne procjene sveukupnih gore navedenih uvjeta. očitavanje mjerila. RC-ov SHSC mora biti dovoljno upućen da bi mogao procijeniti situaciju uzimajući u obzir sve bitne čimbenike. stranica 101 od 348 . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. kao što su čišćenje rupe ili generalno provjetravanje gradilišta. rezultat kalibriranja. može se nastaviti s radom uz oprez i pažljiv monitoring. Vodikov sulfid i vodikov cijanid Osim metana. pri visokim koncentracijama vodikov sulfid narušava funkciju njuha.1. ime osobe koja obavlja kalibriranje i dr.) moraju se zabilježiti i rezultati zadržati na odlagalištu.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. iskopavanjem se mogu osloboditi drugi plinovi. ili dok se ne obave tehničke kontrole i iste dokažu učinkovitima. Kalibriranje detektora za vodikov sulfid mora se obaviti u skladu s uputama proizvo ača na početku svakog radnog dana i nakon svakih osam sati upotrebe uvo enjem 10 ppm ili 40 ppm H2S kalibracijskog plina (idealno bi bilo oboje radi provjere linearnosti). Me utim. i • Za područje neposredno oko zone iskopavanja na kojemu bi RC SHSC trebao privremeno obustaviti radove i pomno procijeniti situaciju. • Prestanak svih radova dok se ne smanji nivo H2S. RC će odrediti granične vrijednosti za LEL tijekom obavljanja rizičnih i nerizičnih (ukoliko to bude potrebno) aktivnosti za sljedeće: • Povećani monitoring. • Primjenu izuzetnog opreza. Vodikov sulfid može se lako otkriti pri niskim koncentracijama po svom mirisu sličnom pokvarenim jajima. datum. podaci o instrumentu. radovi se mogu nastaviti s učestalim monitoringom i izuzetnim oprezom. Koncentracije vodikovog sulfida mogu se pratiti na većini plinskih mjernih instrumenata u ppm. Možda ne bi bilo uputno odrediti samo jednu graničnu vrijednost za zapaljive plinove kod koje će se prestati s radom na iskopavanju. U slučaju da kasnije razine zapaljivog plina na površini i razina zapaljivosti plina/kisika na dnu ne budu više ukazivale na opasnost od eksplozije. Ako se ona spusti. • Prestanak djelovanja i utvr ivanje koncentracija H2S u zoni disanja na mjestu iskopa. oba visoko toksični. Okolnosti bi mogle zahtijevati poduzimanje preventivnih ili korektivnih mjera. vrijeme. dva su najčešća plina koja se mogu susresti uz metan. Mjerna očitavanja bi trebala iznositi 9-11 ppm. Vodikov sulfid i vodikov cijanid. što pokazuje da miris nije pouzdan kriterij za njegovo otkrivanje. Prihvat i ugradnja otpada nastaviti s monitoringom da bi se vidjelo hoće li se razina očitane vrijednosti spustiti. RC će utvrditi granične vrijednosti za H2S za: • Povećani monitoring i/ili neprekidni rad MSA-a na radnom mjestu zaposlenika.A.

1. • Prestanak radova i utvr ivanje koncentracija HCN-a u zoni disanja na mjestu iskopa. moraju se kalibrirati u skladu s uputama proizvo ača na početku svakog radnog dana i nakon svakih osam sati rada. Ukoliko bi se tehničke kontrole i/ili čekanje da se smanje koncentracije vodikovog sulfida pokazalo neučinkovito. te odobriti revidirane postupke. Ovo se kalibriranje mora dokumentirati i zapisani rezultati zadržati na odlagalištu. U ovu skupinu spadaju tetrakloretilen. Ukoliko postoji bilo kakav dokaz o aktivnom istjecanju plina iz mjesta iskopa. Prije primjene ovog aparata HSO se mora posavjetovati o uvjetima. Preporučuje se da se ove smjernice uvrste u HASP. RC će utvrditi granične vrijednosti za HNC za sljedeće: • Povećani do kontinuirani monitoring u stvarnom vremenu koristeći se mjerilom za direktno očitavanje ( DRI) na mjestu iskopa dok su očitavanja ispod utvr ene granične vrijednosti. te odobriti revidirane postupke. koje su najvažnije s aspekta udisanja. Ako se koriste elektronski instrumenti. Prihvat i ugradnja otpada Kod pripreme ovih graničnih vrijednosti treba imati u vidu da je kod većine europskih zemalja iznos dopuštene vremenski ovisne granične vrijednosti izloženosti tijekom 8satnog radnog vremena 10 ppm (15 mg/m3). Prije primjene ovog aparata HSO se mora posavjetovati o uvjetima. benzen i metilen klorid. Osoblje na Odlagalištu trebalo bi nastojati postaviti se uz vjetar od mjesta iskopa. Drager®) ili elektronskih instrumenata (npr. najmanju koncentraciju kemikalije koja se može otkriti osjetom mirisa kod više od 50% izloženih osoba) veće od svog odgovarajućeg TLV-a. • Prestanak radova dok se razina HCN-a ne smanji ili dok se ne obave tehničke kontrole i iste dokažu učinkovitima. Pri koncentracijama od nekoliko ppm-a u zoni disanja. stranica 102 od 348 . miris koji prati vodikov sulfid mora biti takav da osoblje Odlagališta samo osjeti potrebu za dobrovoljnim stavljanjem aparata za disanje tj. Kratkotrajne granične vrijednosti izloženosti (15 minuta) odre ene od strane europskih regulativnih agencija variraju od 10 ppm do 20 ppm. su one tvari koje su umjereno toksične i imaju pragove mirisa (tj. Takva je upotreba respiratora primjerena ako se koncentracije H2S u atmosferi neprekidno prate. ToxiRAE®). na Odlagalište će se dopremiti dodatna respiratorna zaštita u obliku aparata za disanje i osigurat će se obuka o korištenju navedenih aparata. mora se pratiti prisutnost vodikovog cijanida (HCN) pomoću detektorskih cijevi (npr. Monitoring VOC-a Hlapive organske tvari. na Odlagalište će se dopremiti dodatna respiratorna zaštitna oprema u obliku aparata za disanje i provest će se obuka korištenja od strane HSO-a.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. za pročišćavanje zraka. Ukoliko bi se tehničke kontrole i/ili čekanje da se smanji razina vodikovog cijanida pokazale neučinkovitima. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.

kao što je dodatno provjetravanje. vidljivi plinovi. u skladu s prikladnim hrvatskim propisima i/ili Člankom 4 direktive Vijeća EU 89/656/EEC koji se tiče minimalnih zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta kojih se radnici moraju pridržavati kod korištenja opreme za osobnu zaštitu na radnom mjestu. Monitoring prašine i metala Prilikom rizičnih aktivnosti Izvo ač treba voditi brigu o pojavi metala i prašine u zraku. HSO se mora posavjetovati o ovakvim uvjetima. i održavanja PPE-a. Ukoliko se tehničke kontrole pokažu neučinkovitima kod kontroliranja prašine iz otpadnih stranica 103 od 348 . • Stavljanje respiratora. uporabe. mjerodavnim će se smatrati propisi NIOSH-a i/ili OSHA. Učestalost zamjene odredit će se u HASP-u.) moraju se dokumentirati i zapisani rezultati kalibriranja zadržati na gradilištu. Cjelokupno osoblje koje se namjerava koristiti aparatima za pročišćavanje zraka mora se prikladno obučiti u korištenju istih. itd. Aktivnosti kojima se stvara prašina trebat će tehnički kontrolirati (npr. Patrone se moraju zamijeniti odmah nakon pojave bilo kojeg pokazatelja prisutnosti štetnih tvari u maski (osjetni mirisi). Stoga bi se respiratorne patrone ili spremnici trebali zamijeniti minimalno jednom svakih 8 sati upotrebe. Minirae. gomile nepogodnog materijala. itd. itd. tj.). Photovac MicroTip II. U slučaju nedostatka takvih propisa. Svi detalji u vezi s kalibriranjem (npr. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. izloženog otpada. Ovaj se instrument mora kalibrirati u skladu s uputama proizvo ača na početku svakog radnog dana i nakon svakih osam sati upotrebe. Pri odre ivanju koncentracija kod kojih se moraju koristiti aparati za pročišćavanje zraka. Tehničke kontrole. Treba spomenuti da se kod korištenja aparata za pročišćavanje zraka neki sastojci pokazuju vrlo brzo prodiranje kroz filtere.A. i sl. Pozadinska očitavanja za PID trebaju se utvrditi podalje od bilo kakvog iskopavanja. Treba se pridržavati svih uvjeta 89/656/ EEC koji se tiču izbora. Prihvat i ugradnja otpada Imenovani RC-ov SHSC stalno će imati na Odlagalištu PID (npr. vrijeme. ili uvijek kada postoji pokazatelj da su se koncentracije možda promijenile (mirisi. Deponij na kojemu se vrše iskopavanja i zona disanja radnika moraju se nadzirati barem svakih 15 minuta. separator do visoko učinkovitih elektrostatičkih precipitatora i filtera za čestice) prije i za vrijeme rada. aparata za pročišćavanje zraka opremljenog s HEPA/patronama s organskom parom. i • Prestanak radova dok se razina VOC-a ne smanji ili dok se ne obave tehničke kontrole i iste ne dokažu učinkovitima. obavezno je pridržavati se svih primjenjivih EU i/ili hrvatskih propisa koji se tiču dopuštenih stupnjeva izloženosti. mogu se koristiti umjesto respiratorne zaštite ukoliko se iste monitoringom pokažu učinkovitima u smanjivanju koncentracija štetnih tvari prenosivih zrakom. Češću zamjenu mogu zahtijevati situacije visoke vlažnosti (veće od 80% relativne vlažnosti). te odobriti revidirane postupke.1. sastav i koncentracija kalibranta.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.) od zadnjeg mjerenja. HASP mora odrediti granične vrijednosti za VOC za sljedeće: • Povećani monitoring.

) i izvršit će se procjena koncentracije metala u zraku imajući u vidu najpesimističnija predvi anja. provest će se praćenje aerosola u stvarnom vremenu (koristeći MIE PDM-3 Miniram ili sl. Prihvat i ugradnja otpada materijala. kao što je dokazano kod dugotrajno vidljive prašine koja se prenosi zrakom.1. djelatnici su dužni primijeniti respiratornu zaštitu minimalno na razini C. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. stranica 104 od 348 .A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.

Signali koji bi se mogli koristiti su sljedeći: • Jedan dugi signal trubom (>3 sekunde) • Dva duga signala trubom • Tri duga signala trubom . odredit će se Zona zabrane pristupa.A. minimalne veličine 7. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Primjeri ručnih signala koji se mogu koristiti su sljedeći: • Mahanje rukom prema tijelu u znak poziva . iskopavanja otpada.POŠALJI POMOĆ. • Spušteni palčevi .1.TREBAM POMOĆ. • Pružanje obiju ruka. dlanova okrenutih prema van. • Guranje jedne ili obiju ruka od tijela prema van . i .POZOR. Terensko se osoblje u hitnim situacijama može još koristiti zvučnim sirenama ili trubama na vozilima. • Ruke na tjemenu . ODMAH NAPUSTI PODRUČJE. otvorenih šaka.5. stabilizacije mulja).NE/OVO NE IZGLEDA DOBRO.STANI TOČNO TU GDJE JESI.A. bit će potrebni walkie-talkie ili neko drugo sredstvo radi komunikacije.5 metara udaljenosti od stranica 105 od 348 . .HAJDEMO ODAVDE! • Podignuti palčevi .GUŠIM SE/BEZ ZRAKA.OPASNOST. Isti će se pregledati pri upućivanju o zdravlju i sigurnosti na odlagalištu.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. .1.DA/SVE JE U REDU. terensko će se osoblje koristiti ručnim signalima.ODSTUPI. kopanja rovova.DO I OVDJE.4 KONTROLA NA GRADILIŠTU Komunikacijski sustav na gradilištu Terensko osoblje će obavljati sve radove tako da se svaki radnik u svakom trenutku može vidjeti i čuti drugog radnika ili grupu. Ako na Odlagalištu radi više od jedne grupe i ako te grupe ne mogu fizički komunicirati jedna s drugom. • Opetovani kratki signali trubom Kada učinkovita komunikacija govorom ne bude moguća zbog pretjerane buke (usred rada strojeva). Sigurnosna zona na gradilištu i kontrola pristupa zoni Sigurnosne zone na gradilištu nisu potrebne kod nerizičnih aktivnosti. Za vrijeme rizičnih aktivnosti (npr. • Ruke koje se hvataju za vrat . Za vrijeme davanja naputaka o zdravlju i sigurnosti na odlagalištu pregledat će se signali u slučaju opasnosti. Prihvat i ugradnja otpada III. • Zabacivanje desne čvrsto stisnute šake s ispruženim desnim palcem naglo preko desnog ramena . naglo ih zaustavljajući direktno ispred trupa u razini ramena .NAPUSTI PODRUČJE ČIM MOŽEŠ.

Za dekontaminaciju opreme za premještanje zemlje i iskopavanje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. prikladnost. Osobna zaštitna odjeća i zaštita dišnih putova Sljedeća će se shema koristiti za označavanje traženih stupnjeva osobne zaštitne opreme za i opreme za zaštitu dišnih putova: abecedne oznake "B". mjestima za pranje očiju. Sva će se sumnjiva zaštitna oprema stranica 106 od 348 . trajanje radnji na Odlagalištu. i " 3" koristit će se za označavanje stupnja zaštitne opreme koji će se primjenjivati zajedno s naznačenim stupnjem zaštite dišnih putova. Do Zone zabrane pristupa moći će se doći preko označene Zone smanjenja kontaminacije (CRZ). parametar niz vjetar proširit će se do točke u kojoj su koncentracije niz vjetar i pozadinske koncentracije slične. čunjevima. upotrebu.1. Prije početka radova HSO će uputiti terensko osoblje o točnim mjestima rada i Zonama zabrane pristupa. te naznačiti opasnosti na Odlagalištu. te za osoblje. kao što je to dolje opisano (tj. Prihvat i ugradnja otpada rubova odlagališta štetnog materijala ili iskopina. Ukoliko koncentracije parametara budu veće od pozadinskih. Granice Zone zabrane pristupa moraju se označiti preprekama. skladištenje. Područje izvan Zone zabrane pristupa i Zone smanjenja kontaminacije naznačeno je kao Uporišna zona. Imajući u vidu moguće opasnosti od izloženosti kože koje bi mogle zahtijevati široki opseg odjeće za osobnu zaštitu. "2". koristit će se centralizirani objekt za dekontaminaciju. i "D" odnosit će se posebice na stupnjeve respiratorne zaštite.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. čime bi se osiguralo da koncentracije svih sastojaka budu slične pozadinskim koncentracijama. četke. tj. CRZ će se koristiti u svrhu dekontaminacije osoblja i manjih komada opreme. redom na respiratore pod tlakom. i sl. te da poboljšani stupanj zaštitne opreme bude lako dostupan. respiratore za pročišćavanje zraka. SHSC je dužan osigurati da cijelo osoblje koje ulazi u Zonu zabrane pristupa nosi obveznu zaštitnu opremu. kade. priboru za prvu pomoć. te na odsustvo respiratorne zaštite.A. Svi materijali i tekućine za dekontaminaciju propisno će se skupiti i pripremiti za pravilno odlaganje. Pitka voda će biti dostupna u svako doba u Zoni za dekontaminaciju i Nezaga enom području. Monitoring će se provoditi periodički na parametrima niz vjetar od Zone zabrane pristupa. selekcije PPE-a. HASP mora točno odrediti tražene stupnjeve zaštitne opreme i poboljšati kriterije za svaki radni zadatak. stupanj zaštitne opreme može se u potpunosti definirati oznakom "C-2". telefonima. Prije upotrebe cijelu će opremu i odjeću prekontrolirati oni koji će je nositi. itd. brojčane oznake "1". vreće za bacanje PPEa) i bit će organizirana tako da se omogući dekontaminacija terenskog osoblja smještenog uz vjetar od Zone zabrane pristupa. ograničenja PPE-a tijekom temperaturnih krajnosti. te postupke stavljanja/skidanja opreme. i električnim kablovima (ukoliko nisu označeni na samom odlagalištu). održavanje. "C". bez obzira na traženi stupanj zaštite dišnih putova. najčešćem smjeru vjetra.). aparatima za gašenje požara. koncentracije u trajanju dužem od pet minuta. "B-1". Zonama za dekontaminaciju. Sadržavati će materijale za dekontaminaciju (kao npr.

Dodatna zaštitna odjeća sadrži slijedeće dijelove: MODIFICIRANA ZAŠTITNA ODJEĆA RAZINE D-2 • Zaštitna odjeća razine 1.1. netkani polietilen. antistatik. stranica 107 od 348 . • Zaštitni kombinezon s kapuljačom. ZAŠTITNA ODJEĆA RAZINE D-3 • Zaštitna odjeća razine 2. • Narančaste zaštitne jakne (kada se radi u blizini javnog prometa). otporan na vodu. i • Vanjske rukavice napravljene od nepropusnog materijala koji može zadržati moguće kemijske tvari u očekivanom vremenu. kemikalije. slabost ili smetnje pri disanju). zaposlenici trebaju odmah napustiti takvo područje i obavijestiti HSO prije nego što pre u na razinu zaštite C ili višu. azbest i čestice prašine. koja je dopunjena Direktivama 93/68/EEC i 96/58/EC. • Čizme s čeličnim vrhom. netkani polietilen. otporan na vodu. • Zaštitne naočale. • Zaštitne kacige (kada postoji opasnost od povišenih elemenata). Ako se sumnja na mogućnost udisanja opasnih tvari (neuobičajen i neprekidan miris.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. i • Slušna zaštita (za vrijeme bušenja i ostalih aktivnosti koje proizvode buku). Takva područja trebaju biti označena na karti i mora se obavijestiti HSO. s tim da će se prije obaviti monitoring zraka. U opasnim područjima rad se neće nastaviti dok se ne procijeni uzrok opasnosti pomoću monitoringa zraka i dok se ne poduzmu dodatne zaštitne mjere koje odredi RC-ov SHSC. antistatik. kemikalije. zaposlenici se trebaju odmah premjestiti na lokaciju koja se nalazi uz vjetar. Kao smjernicu treba proučiti proizvo ačeve podatke o propusnosti. Ukoliko se pojave situacije koje su izvan opsega postojećih razina zaštite. bijele boje s patentnim zatvaračima se koristi na mjestima gdje postoji vjerojatnost češćeg kontakta s otpadom. • Zaštitno odijelo za slučaj špricanja kemikalija/tekućina (gdje je to prikladno). bez silikona. s pozicije uz vjetar. azbest i čestice prašine. Sve zaštitne kacige.A. bijele boje s patentnim zatvaračima. podzemnom vodom i procjednom vodom. • Nitrilne ili lateks rukavice. RC-ov SHSC mora obavijestiti terenske radnike. Prihvat i ugradnja otpada odbaciti i primjereno ukloniti. a sastojat će se od slijedećeg: ZAŠTITNA ODJEĆA RAZINE D-1 • Standardna radna odjeća (duge hlače i košulja s rukavima). Navedeni kombinezon se tako er može koristiti kada se radi u blatnim uvjetima. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. gdje god je moguće. • Gumene čizme ili čizme s čeličnim vrhom otporne na kemikalije. bez silikona. Ponovni ulaz će biti. čizme s čeličnim vrhom i zaštitne naočale koje se koriste na Odlagalištu moraju imati će oznaku i biti u skladu s Direktivom Vijeća EU 89/686/ EEC. Zaštitni kombinezon s kapuljačom. Minimalna potrebna razina osobne zaštitne odjeće biti će D-1.

i posebnu otopinu za ispiranje ručnog alata za uzimanje uzoraka .. • Stanica 3: Skidanje vanjskih rukavica stranica 108 od 348 . Sva zemlja dobivena na takav način vraća se. Područje na kojem se nalazi objekt za dekontaminaciju treba imati plastičnu podlogu na tlu koja je dovoljno velika za osoblje. nekoliko četki za ribanje. ljepljivu traku. U razdoblju toplih vremenskih uvjeta.g. vodu za pranje. instrumenti za monitoring. • Stanica 1: Bacanje opreme Oprema korištena na odlagalištu (ručni alat. Prihvat i ugradnja otpada Zaposlenici koji osjećaju posljedice neće ulaziti na opasno područje dok se simptomi ne povuku i dok se ne poduzmu dodatne mjere zaštite uz pomoć monitoringa. Ondje gdje je prikladno izbjeći moguću unakrsnu kontaminaciju. Tipično područje za dekontaminaciju mora imati slijedeće sadržaje: • • • • • • • • • dvije kade za pranje (1 za pranje. osim u hitnim slučajevima. vanjskih rukavica i odječe za zaštitu od špricanja (ukoliko je nošena) s otopinom za dekontaminaciju. sapun za ruke. čizama i rukavica Ribanje čizama. gdje je to moguće. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. (npr. Dekontaminacija osoblja HSO i/ili RC-ov SHSC će odrediti kada je dekontaminacija neophodna. Odvajanje pri bacanju smanjuje vjerojatnost pojave unakrsne kontaminacije.) odlaže se na plastične podlagače. osoblje i oprema idu na potpunu dekontaminaciju u centralno postrojenje za dekontaminaciju prije nego napuste Odlagalište. sjedalicu za skidanje čizama.1. itd.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. stanica za hla enje može se smjestiti u to područje. 1 za ispiranje). Prva faza sadrži grubu dekontaminaciju osoba i opreme. • Stanica 2: Pranje i ispiranje vanjske odjeće. Zaposlenici se minimalno moraju pridržavati procedure za dekontaminaciju navedene dolje. Tamo gdje se smatra da je dekontaminacija neophodna. u iskop. ure aji i kontejneri za uzorkovanje. ručnu opremu i materijale za dekontaminaciju. te se sastoji od uklanjanja krutih tvari pomoću struganja i četkanja. Ispiranje vodom.A. Dekontaminacija uključuje dvije faze. i to se odvija u Zoni smanjivanja kontaminacije. izme u instaliranih zdenaca za monitoring) potpuna dekontaminacija (čišćenjem parom) alata za bušenje tako er će se obaviti izme u istraživanih lokacija. ručnike i plastične vrećice za jednokratnu uporabu. otopinu za dekontaminaciju (e. ploča za obavijesti. Svi zaposlenici uključeni u rizične aktivnosti i/ili kontaminirano osoblje treba biti dekontaminirano prije napuštanja Odlagališta. Alconox).

ručna oprema) mogu biti potrebni posebni postupci dekontaminacije i/ili kemikalije. Ovaj uvjet se tako er odnosi na materijale za bušenje. Odlaganje u kontejner obložen plastikom. aparat za gašenje požara prikladan za obične zapaljive tvari. stranica 109 od 348 . • Stanica 4: Mijenjanje patrona ili respiratora (ako je primjenjivo) Ako radnik napusti Zonu zabrane pristupa kako bi promijenio patronu (ili respirator). tekućina za ispiranje očiju. cjelokupno osoblje mora oprati ruke i lice prije jela. zapaljive tekućine i požare na električnim instalacijama. Izbjegava se dodirivanje lica prstima. i radnik se potom može vratiti na posao. • Stanica 7: Područje za pranje Ruke i lice temeljito se operu. Sve kemikalije koje se dovoze na Odlagalište moraju biti popraćene odgovarajućim Listama podataka o sigurnosti materijala (MSDS) koje se imaju ostaviti na gradilištu. Radnikov spremnik se mijenja za drugi.A. • Stanica 6: Skidanje respiratora (ako je primjenjivo) Respirator se uklanja. osim kondenzata koji je nastao čišćenjem parom). RC-ov SHSC dužan je provjeriti je li ta oprema čista. smještat će se u bačve ili druge prikladne kontejnere osigurane u naznačenom skladišnom prostoru unutar CRZ-a radi uklanjanja. • Stanica 5: Skidanje čizama. Oprema za monitoring i ručni alat moraju se vratiti i dekontaminirati metodom koja odgovara toj vrsti opreme. rukavica i unutrašnje odjeće (ako je primjenjivo) Skidanje čizama. kao i oprema za osobnu zaštitu. Za odre enu opremu za uzorkovanje (npr. Držanje opreme u plastici prije ulaska u Odlagalište ubrzati će dekontaminaciju. to je posljednji korak u postupku dekontaminacije. SHSC mora provjeriti jesu li osoblje i zaštitna oprema koja se ne baca cisti prije nego što se napusti Odlagalište. pušenja ili odlaska s Odlagališta. Vrši se tuširanje što je prije moguće. Kao minimalna mjera. Dodatna oprema za hitne slučajeve i sigurnost Pri svim radovima na terenu mora biti dostupna slijedeća oprema : • • • • • telefon. i • pribor za prvu pomoć koji zadovoljava gore spomenute uvjete. Prihvat i ugradnja otpada Skidanje vanjskih rukavica. telefonski brojevi za hitne slučajeve. slušna zaštita. Sav materijal za dekontaminaciju (krut i tekuć. zaštitnog odijela i unutarnjih rukavica i odlaganje u kontejner za bacanje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. daju mu se nove rukavice lijepe se na spoju.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.1. respirator se odloži na plastičnu podlogu.

RC-ov SHSC će obaviti slijedeće zadatke: 1. kako je to specificirano u HASP-u. policija.1. 5. na gradilištu moraju postojati MSDS-i za sve radne materijale. ekipa za opasne materijale). ispuštanja ili izlijevanja ne bi pojavila. eksplozije. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. a do kojih može doći na Odlagalištu u toku redovnih aktivnosti. Osoblje se prilikom dolaska na Odlagalište mora upoznati s lokacijom najbližeg telefona te medicinskih objekata. RC-ov SHSC će poduzeti odgovarajuće mjere za odre ivanje prikladne obrade ili odlaganja kontaminiranog tla i omogućiti da svi potrebni postupci čišćenja budu završeni. 4. Te mjere uključuju obustavljanje aktivnosti ili operacija u tijeku opasnosti. Pozvati odgovarajuće osoblje (npr. vatrogasci. osoblje Odlagališta treba se staviti na raspolaganje hitnoj službi tako da osoblje za hitne slučajeve može pravodobno poduzeti potrebne mjere. neuobičajen ili jak neugodan miris ili neuobičajeno visoke vrijednosti onečišćenja zraka prilikom monitoringa. Kod ozbiljnih hitnih slučajeva (npr. Za vrijeme opasnosti.A. Stupiti u kontakt s odgovarajućom agencijom za zdravlje i/ili okoliš. uključujući evakuaciju Odlagališta ako je to potrebno. Ukoliko RC-ov SHSC nije dostupan. III. U slučaju neizbježne ili stvarne opasnosti. tada radnici na Odlagalištu moraju privremeno obustaviti rad. koji će poduzeti odgovarajuće korake koji su gore opisani. i raščišćavanje cesta kako bi bile bez zapreka dok god traje opasnost. ponovila ili raširila. Nakon opasnosti. i stupiti u kontakt s RC-ovim SHSC-om. 6. Nastaviti monitoring situacije nakon stabilizacije. potencijalno opasnih situacija koje se manifestiraju kao vidljivo onečišćenje. te za spojeve koji se očekuju na Odlagalištu a koji bi mogli predstavljati zdravstvenu i sigurnosnu opasnost za osoblje.5 PLAN DJELOVANJA U HITNIM I NEPREDVI ENIM SLUČAJEVIMA Ukoliko do e do pojave neočekivanih. Dokumentirati situaciju i mjere koje su poduzete. Kada stigne pomoć. 3. U slučaju opasnosti. 2.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. medicinski problemi izvan rutinske prve pomoći i požara izvan početnog stadija) osoblje na Odlagalištu je dužno slijediti upute iz RC-ovih postupaka za hitne slučajeve. skloniti se u sigurno područje. Poduzeti sve potrebne postupke za stabilizaciju situacije. i 7. evakuaciju osoblja.A. pojedinac koji je primijetio takvu situaciju treba odmah o navedenom obavijestiti RC-ovog SHSC-a. Upute za hitne slučajeve trebaju se staviti na istaknuto mjesto na Odlagalištu. Obavijestiti osoblje na gradilištu. RC-ov SHSC mora poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurao da se požari. ukoliko je potrebno. u tom slučaju njegov zamjenik ili pretpostavljeni radnik na gradilištu može preuzeti ulogu RC-ova SHSC predstavnika sve dok RC-ov SHSC ne bude stranica 110 od 348 . Utvrditi problem i procijeniti opasnosti po zdravlje i okoliš.1.5. Primjeri su uključeni u Prilogu 5. Minimalno se moraju poduzeti dalje navedeni koraci za postupanje u hitnim slučajevima. Prihvat i ugradnja otpada Usto.

Osoblje će osigurati opremu i materijale i odložiti ih na sigurno mjesto. Osoblje će se ponovno sastati u blizini ulaza na Odlagalište ili na nekoj drugoj lokaciji koju odre uje RC-ov SHSC. U HASP-u se mora nalaziti popis službi za hitne slučajeve s brojevima telefona. 5. RC-ov SHSC će obavijestiti odgovarajuću agenciju za hitne slučajeve. podalje od mjesta nesreće. ako ih ima. Osoblje će se evakuirati cestama koje vode na Odlagalište. kako bi se utvrdlio da su sve osobe evakuirane sa zahvaćenog područja. moraju se provesti slijedeći postupci evakuacije: Obavijestiti cijelo osoblje na terenu. ili njegov/njezin predstavnik treba dati minimalno slijedeće informacije službi za hitne slučajeve: 1. Ime i broj telefona osobe koja prijavljuje nesreću. Osoblje neće smjeti ponovno ući na područje odlagališta dok RC-ov SHSC (ili neko drugo ovlašteno lice) ne odredi je li ono sigurno. Naziv. 6. 2. 1. Hitne službe Ukoliko je u slučaju incidenta na terenu potrebna vanjska služba za hitne slučajeve (policija. Ukoliko SHSC utvrdi da je evakuacija Odlagališta potrebna. Vrijeme i vrstu incidenta. Evakuacija Ne predvi a se da će biti potrebna potpuna evakuacija Odlagališta ili njegovih pograničnih dijelova. RC-ov SHSC će biti odgovoran za sveukupno osoblje. RC-ov SHSC. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. i Utvr ene opasnosti za ljudsko zdravlje i/ili okoliš. ne smatraju se hitnim slučajevima.A. Taj popis i mapa s prikazanim lokacijama Odlagališta i najbližom bolnicom za hitne slučajeve mora biti postavljena na uočljivo mjesto na terenu. Naziv i adresu Odlagališta. 4. Greške pri održavanju. RC-ov SHSC im prepušta kontrolu situacije. hitna medicinska služba ). operacijama ili projektiranju koje ne uzrokuju ozljede osoblja ili neposrednu štetu. 3. RC-ov SHSC ima puno ovlaštenje za angažiranje navedenih potrebnih službi. stranica 111 od 348 . Prihvat i ugradnja otpada dostupan. evakuacija može biti potrebna u području koje neposredno okružuje opasnu situaciju. 6. vatrogasna služba. ali će nastaviti s davanjem savjeta i sve ostale potrebne pripomoći.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Raspon povreda. 2. 5. Primjeri popisa kontakt brojeva za hitne slučajeve i Obrazac za izvještaj o incidentu prikazani su u dodatku 6. RC-ov SHSC mora stupiti u kontakt s odgovarajućom službom.1. Ipak. 4. 3. odnosno 7. vrstu i količinu uključenih materijala. Od trenutka dolaska odgovarajuće službe za hitne slučajeve na gradilište. i 7.

A. a ozljeda nije ozbiljna. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Ako je ozljeda ozbiljna. sve dok se ne utvrdi vrsta ozlijede. zaustaviti jaka krvarenja i smjesta pozvati hitnu pomoć. treba potražiti profesionalnu medicinsku pomoć kako je to raspravljeno u daljnjem tekstu. Osoblje na Odlagalištu dužno je sa sobom ponijeti zdravstvenu knjižicu kada god se nalazi na Odlagalištu. Zatim treba pružiti ispravnu prvu pomoć. mučnina. stranica 112 od 348 . dezorijentiranost). OZLIJE ENU OSOBU NE MICATI. i/ili isprati obilnim količinama pitke vode. treba započeti sa sljedećim planom aktivnosti. • Ako je potrebna daljnja medicinska pomoć. treba ukloniti vanjske dijelove odjeće i oprati područje ozlijede sapunom i vodom.1. mulj). neposredno liječenje ozljeda trebalo bi imati prednost pred osobnom dekontaminacijom. • Osoba imenovana od strane RC-ovog SHSC-a za omogućavanje brze i adekvatne medicinske pomoći zadužena je pratiti ozlije enu osobu do bolnice. Treba poduzeti odgovarajuće mjere za zaštitu privatnosti radnika u svezi s oblačenjem i skidanjem zaštitne odjeće. a u me uvremenu stupiti u kontakt s bolnicom i izvijestiti ih o situaciji. Ako je potrebna daljnja medicinska pomoć. smjesta je potrebno nazvati hitnu pomoć. te što prije obavijestiti RC-ov SHSC: • Ako je u mogućnosti. Ako se netko na Odlagalištu ozlijedi ili razboli. trebaju se poduzeti odgovarajuće mjere opreznosti da bi se izbjegao prijenos kontaminacije na vozila i druge ure aje. imenovani suputnik treba obavijestiti HSO i pripremiti pismeni izvještaj. Stoga osim kod uklanjanja vanjske zaštitne odjeće i unakrsne kontaminacije (npr. ako nije poduzeta dekontaminacija. Nakon što je pružena odgovarajuća medicinska pomoć. potrebno je smjesta isprati oči otopinom za ispiranje. To se može učiniti upotrebom plastičnih podlagača ili pokrivača koji se nalaze u priboru za prvu pomoć. treba stupiti u kontakt s najbližom bolnicom (ime i smjernice do bolnice moraju biti u HASPu i oglašene na Odlagalištu) i odvesti ozlije enu osobu u bolnicu. Ako je potrebno. Ako je ozljeda bila izložena potencijalno opasnim plinovima ili parama (glavobolja. ili ako nešto upućuje na lom kralježnice ili vrata. Prihvat i ugradnja otpada Plan djelovanja za hitne medicinske slučajeve Ne očekuje se da odre eno kemijsko onečišćenje unutar ovog projekta predstavlja neposrednu opasnost po ljudsko zdravlje. Primijeniti umjetno disanje ukoliko žrtva ne diše. U oba slučaja. vrtoglavica. • Ako je žrtva bez svijesti ili se nije u mogućnosti micati. žrtvu treba izvesti na svježi zrak i što prije je odvesti do najbliže bolnice (informacija dostupna u HASP-u). OSIM U SLUČAJU AKO JE TO APSOLUTNO NEOPHODNO KAKO BI SE SPASIO NJEGOV ILI NJEZIN ŽIVOT.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. ozlije ena osoba treba otići do najbližeg dostupnog pribora za prvu pomoć. • Ako ozljeda uključuje strani materijal u očima.

Sa smrznutim površinama treba rukovati pažljivo. itd. Toplotni udar . Ako je potrebno.Bilo koji radnik koji pati od ozeblina treba biti odmah smješten na toplo mjesto. sve dostupne tehničke informacije i popratna dokumentacija moraju se predočiti liječniku. trava. male količine prolivenog i zapaljenog benzina. liječničkom osoblju ili zdravstvenoj ustanovi. zapaljive tekućine i električna oprema. ili ukoliko mu se stanje pogorša. U tom slučaju se mora hitno provesti evakuacija radnika i pozvati vatrogasnu službu. Zaposlenika se treba udaljiti od hladnoće i dati mu toplu odjeću ili deke. Dok se čeka dolazak kola hitne pomoći. stranica 113 od 348 . Požari i eksplozije Suhi kemijski aparati za gašenje požara su efikasni za požare uzrokovane običnim zapaljivim materijalima kao što su drvo. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. potrebno je smjesta zatražiti hitnu medicinsku pomoć. Odjeća se treba ukloniti ili raskopčati. Ozlije eni dijelovi bi se trebali lagano zaviti. nakon njihova zagrijavanja izme u njih bi se trebala staviti gaza.Ako radnik doživi toplotni udar. Ozebla mjesta na tijelu trebaju se staviti u toplu (37 do 40°C).Ako radnik pati od hipotermije. Unesrećeni treba ležati s uzdignutim nogama. Zagrijavanje se mora odvijati polako. treba promatrati unesrećenog zbog eventualne pojave simptoma stanja šoka. Ozebline . odgovarajuća prva pomoć biti će provedena na slijedeći način: Hipotermija . Oni su prikladni za male lokalizirane požare kao što su bačve sa smećem koje gori. S ovim aparatima ne smije se pokušavati gasiti požare koji su se proširili na veliko područje ili koji su zahvatili veće količine zapaljive tekućine. treba ga ponovo ugrijati na sobnoj temperaturi. potrebno je potražiti stručnu liječničku pomoć. unesrećenog treba nadgledati zbog eventualne pojave simptoma stanja šoka. ili plahte. Prihvat i ugradnja otpada • Ako je ozljeda radnika povezana s fizičkom opasnosti koja je prethodno utvr ena u poglavlju 2. Iscrpljenost od vrućine . mokri ručnici. Unesrećenom se ne smije ništa davati oralno.Ako radnik pati od iscrpljenosti od vrućine.A. POTREBNO JE ODMAH POTRAŽITI LIJEČNIČKU POMOĆ. Žrtva se treba ukloniti od vrućine na hladnije mjesto. a NE vruću vodu. Ako su zahvaćeni ručni ili nožni prsti. U slučaju ozljede zaposlenika na odlagalištu za vrijeme faze sanacijskih aktivnosti.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.1. bez trljanja ili masiranja. valja potražiti liječničku pomoć. a za hla enje kože trebaju se upotrijebiti hladni oblozi. Za vrijeme tih postupaka. trebao bi biti premješten iz toplog u hladnije mjesto. ne smije mu se dati hrana ni piće. Ukoliko je unesrećeni pri svijesti i ukoliko to prihvaća. zapaljeni motor vozila koji se zapali. Ako se unesrećeni ne oporavi unutar pola sata. Ako se smrznuti dio tijela ugrije i ponovo zamrzne. trebalo bi mu dati pola čaše vode svakih 15 minuta. ŽRTVU TREBA OHLADITI ŠTO JE PRIJE MOGUĆE tako da je se uroni u mlaku vodu ili umota u mokre plahte.

Nije dozvoljeno zadržavanje vozila s upaljenim motorom na mjestima gdje se nalazi suha trava ili drugi zapaljivi materijal.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. • Unošenje: Ukoliko se kontaminirani materijali progutaju. Ukoliko je netko bio previše izložen kemijskom utjecaju ili pokazuje znakove izloženosti. Pozvati odgovarajuće medicinsko osoblje. Potražiti pomoć. ne smije se izazvati povraćanje. Glavne komponente tog plana opisane su u poglavljima koja slijede. Odmah potražiti medicinsku pomoć. Uvjeti monitoringa stranica 114 od 348 . Plan za velika isparavanja Kontrolni plan isparavanja treba biti uspostavljen za vrijeme aktivnosti iskopavanja. U slučaju požara ili eksplozije: • Ako se situacija može kontrolirati raspoloživim resursima bez ugrožavanja zdravlja i sigurnosti zaposlenih na Odlagalištu. Ne koristiti sapun na inficiranom području.A. Vidjeti postoje li znakovi izloženosti i znakovi teškoća pri disanju. • Udisanje: Premjestiti unesrećenog uz vjetar zbog svježeg zraka. Potrebno je smjesta potražiti medicinsku pomoć. Na odlagalištu nije dozvoljeno pušenje osim u unaprijed označenim područjima. ukoliko je to moguće. Odmah telefonom obavijestiti osoblje zaposleno na odlagalištu i vatrogasnu službu (u HASP-u će pisati neophodni telefonski brojevi za hitne slučajeve). Ukloniti sve radnike s područja požara u najkraćem mogućem roku. Prva pomoć pri izloženosti kemikalijama U slučaju izloženosti kemijskim utjecajima za vrijeme sanacije mora se pridržavati slijedećih postupaka: • Dodir s očima: Ispiranje obilnom količinom čiste vode 15 minuta ili više. treba poduzeti izravne aktivnosti u skladu s tim. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. • Ako ne: Izolirati požar kako se ne bi proširio. • Dodir s kožom: Ispirati obilnom količinom pitke vode najmanje 15 minuta (potražiti pomoć ukoliko je neophodno). Ako su opekline vidljive potražiti odmah liječničku pomoć.1. Pokušati ispirati ispod očnih kapaka. Treba naglasiti da se simptomi znaju pojaviti tek nakon nekog vremena poslije izloženosti. treba ga pregledati liječnik. Prihvat i ugradnja otpada Kod moguće situacije izbijanja požara najviše pomaže prevencija. Ukoliko je potrebno dati umjetno disanje dok ne stigne hitna pomoć.

• Ukoliko su.A. koncentracije VOC-a na obodnici niz vjetar u Zoni zabrane pristupa padne ispod ustanovljene donje granične vrijednosti. nakon prestanka rada. ali su manje od ustanovljene gornje granične vrijednosti za obodnicu radnog područja. • Ukoliko. koji je prikazan dolje. razina VOC-a 60 metara niz vjetar od radnog područja (ili pola razdaljine do najbližeg naseljenog područja. Velika isparavanja Minimalno. • Ako napori da se smanji ispuštanje VOC-a pri samom izvoru ne uspiju i koncentracije VOC-a ostanu na razini većoj od ustanovljene donje razine više od 30 minuta u zoni od 6 metara. koncentracije VOC-a prekoračile ustanovljenu donju graničnu vrijednost. tada se koncentracije VOC-a moraju mjeriti ili 60 metara niz vjetar od radnog područja ili na polovini udaljenosti od najbližeg naseljenog prostora (uzima se manja vrijednost od te dvije). Radne aktivnosti se prekidaju a monitoring se nastavlja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. tada se mora provoditi monitoring zraka unutar 6 metara od obodnice najbližeg naseljenog područja (ovdje se spominje kao zona od 6 metara). radne aktivnosti mogu se nastaviti. Prikladne tehničke kontrole moraju se primijeniti zbog kontrole ispuštanja VOC-a. uzima se manja vrijednost). Ako razina VOC-a u zoni 6 od metara premaši ustanovljeni gornji limit za bilo koji vremenski period. velika isparavanja se identificiraju kao razine VOC-a koje prelaze dozvoljenu granicu za više od 1 ppm na lokaciji 60 metara niz vjetar od radnog područja (ili pola razdaljine do najbližeg naseljenog područja. Prihvat i ugradnja otpada Rubovi radnog prostora uz i niz vjetar neprestano će se nadzirati radi prisutnosti VOC-a i to upotrebom PID-a kojim se može neprekidno vršiti monitoring. uzima se manja vrijednost) premašuje ustanovljenu donju graničnu vrijednost na dulje vremensko razdoblje. • Ukoliko. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. radovi se mogu nastaviti.1. nakon prestanka rada. Minimalno se trebaju poduzimati slijedeći action levels/ stupnjevi djelovanja: • Ukoliko ukupna razina VOC-a na obodnici niz vjetar u Zoni zabrane pristupa prekorači donju dozvoljenu graničnu vrijednost. • Ukoliko razina VOC-a na obodnici radnog područja premaši ustanovljenu gornju graničnu vrijednost. tada se odmah primjenjuje Plan za velika isparavanja. nakon prestanka rada ili zbog hitnosti. Ukoliko se mjerenjem evidentira ta razina: • Prekidaju se sve radne aktivnosti i provode se tehničke kontrole radi smanjenja ispuštanja VOC-a. tada se hitno stranica 115 od 348 . Ako su VOC-i ispod ustanovljene donje granične vrijednosti. radne aktivnosti moraju se zaustaviti i mora se provesti monitoring zraka niz vjetar kako bi se osiguralo da se ne zahvati najbliže naseljeno područje. mora se postaviti aeronautička vreća ili neki sličan ure aj pomoću kojeg se nadgleda smjer vjetra (ukoliko neki takav ure aj već ne postoji na odlagalištu). U suprotnom su neophodne tehničke kontrole radi smanjivanja ispuštanja VOC-a. kako je specificirano u HASP-u.

sa snimanjem u intervalima od 30 minuta. Izvještaj se što je prije moguće proslje uje do HSO-a na daljnju istragu. tj. Prihvat i ugradnja otpada primjenjuje Plan za velika isparavanja. moraju se obavijestiti HSO i RC-ov voditelj projekta i mora se ispuniti Obrazac za izvještaj o incidentu (primjer prikazan u Prilogu 7). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. i • Mora se provoditi kontinuirani monitoring zraka. • Ukoliko je.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Izvještaj je dužan sastaviti očevidac (ako je to moguće) uz pomoć RC-a i/ili podizvo ačeva SHSC-a. stranica 116 od 348 . radne aktivnosti moraju se modificirati (npr. • RC-ov SHSC mora odmah kontaktirati lokalnu policiju ili hitne službe i upoznati ih sa situacijom. radne aktivnosti mogu se nastaviti. a poznati uvjeti mogu se promijeniti. nakon prestanka rada. izvor ispuštanja VOC-a stavljen pod kontrolu i koncentracije VOC-a su ispod ustanovljene donje razine na lokaciji 60 metara niz vjetar od radnog područja (ili pola udaljenosti do najbližeg naseljenog područja). Ove informacije moraju tako er biti postavljene na vidljiva mjesta. premjestiti na drugu lokaciju) ili zaustaviti prije rasprave s HSO-om i primjene prikladnih mjera zaštite.1. Nepredvi ene okolnosti Zdravstvene i sigurnosne mjere navedene u ovom planu temelje se na najboljim informacijama dostupnima u vrijeme izrade.A. Mogu postojati nepoznati uvjeti. Izvještaji o nezgodama i incidentima Ukoliko do e do incidenta ili nezgode. Ovaj plan ne može uzeti u obzir svaki nepredvi eni uvjet ili predvidjeti svaku situaciju. Ukoliko osoblje sumnja ili nai e na područja s neočekivano velikom razinom onečišćenja ili se pojavi situacija koja je očito izvan sigurnosnih mjera ovdje opisanih. Kontakt osobe u hitnim slučajevima Objava informacija za hitne slučajeve mora biti dio HASP-a i mora biti razmatrana na svim sastancima za upućivanje o sigurnosti na gradilištu. monitoring zraka u zoni od 6 metara HSO može se zaustaviti ili modificirati. unutar zone od 6 metara opisane gore. Plan djelovanja Plan za velika isparavanja mora najmanje uključivati slijedeće aktivnosti: • Na snagu stupaju svi postupci djelovanja koji su popisani u HASP-u. lokacije na Odlagalištu. Ukoliko se očitavanja ispod 1 ppm održe minimalno 30 minuta.

PRILOG 1 PRIMJER OBRASCA ZA ODOBRENJE PROMJENE POSTUPAKA NA TERENU stranica 117 od 348 .

PRILOG 1 OBRAZAC ZA ODOBRENJE PROMJENE POSTUPAKA NA TERENU Broj promjene ______________ Datum: ___________________ Trajanje zatraženog odobrenja Samo danas Trajanje zadatka Opis preinačenja procedura: ____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Opravdanje: _________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Osoba koja je zatražila promjenu: ______________________________ Ime ______________________________ Titula ______________________________ Potpis Usmeno odobrio: _______________________________ Ime _______________________________ Titula _______________________________ Datum i vrijeme Odobrio: ______________________________ Ime ______________________________ Titula ______________________________ Potpis ______________________________ Datum i vrijeme stranica 118 od 348 .

PRILOG 2 PRIMJER OBRASCA ZA UPUĆIVANJE U MJERE SIGURNOSTI stranica 119 od 348 .

medicinskih tehničara: ________________________ Tel: ____________________________ PRISUSTVOVALI SU: IMENA ŠTAMPANIM SLOVIMA ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ POTPIS ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ stranica 120 od 348 .PRILOG 2 OBRAZAC ZA UPUĆIVANJE U MJERE SIGURNOSTI Datum: ________________________ Projekt: ______________________________ Ime:___________________________ Broj projekta: _________________________ Radna lokacija: _______________________________________________________________________ Tip posla koji treba obaviti: _____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ PREDSTAVLJENJE TOČKE MJERA SIGURNOSTI Kemijske opasnosti: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Fizičke opasnosti/podzemne instalacije: ___________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Mjere sigurnosti vezane uz vrijeme: ______________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Opasnosti specifične za odre ene zadatke: _________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Pitanja sigurnosti: _____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Promjene u HASP-u: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Zaštitna odjeća/oprema: _______________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Posebna oprema: _____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Pitanja zaštite zdravlja i sigurnosti: _______________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Postupci za hitne slučajeve: _____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Bolnica/Ambulanta: ______________________________ Tel: ____________________________ Adresa: ________________________________________ Tel.

PRILOG 3 SAŽETAK PRIKAZA RANIJE DETEKTIRANIH SPOJEVA I NJIHOVIH MAKSIMALNIH KONCENTRACIJA stranica 121 od 348 .

PRILOG 3 MAKSIMALNE KONCENTRACIJE SASTOJAKA VEĆ OTKRIVENIH NA GRADILIŠTU MAKSIMIM KONCENTRACIJE 88. stranica 122 od 348 .3 µg/L MEDIJ podzemna podzemna podzemna podzemna voda voda voda voda KOMPONENTA amonijak arsen sveukupna ulja mineralna ulja Podaci se odnose na razdoblje prije provedene sanacije.1 mg/L N 11.85 µg/L 251.2 µg/L 22.

PRILOG 4 PRIMJER MINIMALNOG ODMORA PO OBAVLJENOM POSLU stranica 123 od 348 .

Nastojati promijeniti raspored posla kako bi se izbjeglo raditi po podnevnoj vrućini. 240g) za svakog odmora. Popiti najmanje 8 unca (cca.PRILOG 4 TABLICA 1 Preporučeni odmori za toplih vremena Temperatura 21 do 24°C Posao 3 sata Odmor 5 min Komentari Razmotriti proces od vrućine na sastanku za sigurnost. Vidi gore. Imati na raspolaganju najmanje 10 vrećica s ledom. Vidi gore. Predvidjeti odmor za piće najmanje svakih 2 sata. na početku stanke za ručak i na kraju dana. Vidi gore. ali prostor za odmor mora se dijeliti. Sjesti za vrijeme odmora. 24 do 27°C 3 sata 15 min 27 do 29°C 2 sata 10 min 29 do 32°C 90 min 10 min iznad 32°C 90 min 10 min stranica 124 od 348 . Nastojati osigurati zajedničko područje za rad. Izmjeriti puls prije posla. Možda će biti potrebni češći odmori.

PRILOG 5 PRIMJER MSDS-a – LISTE PODATAKA O SIGURNOSTI MATERIJALA stranica 125 od 348 .

Svježi zrak. Ukloniti kontaminiranu odjeću. povraćanje. uključujući aparat za disanje. a potom otići liječniku. zadihanost. Prvo ispirati nekoliko minuta s mnogo vode (skinuti kontaktne leće. Sitne raspršene čestice iz eksplozivne mješavine u zraku. mučnina. Kašalj. ako je riječ o prahu. isprati kožu s mnogo vode. zatražiti liječničku pomoć. nesvjestica. pjena. Ne jesti. električna rasvjeta i oprema otporna na eksploziju prašine. Vatrogasci moraju nositi punu zaštitnu odjeću. piti niti pušiti za vrijeme rada. uključujući aparat za disanje. sivilo kože. umjetno disanje ako je naznačeno. zatvoreni sustav. potražiti liječničku pomoć. slabost. Bez kontakta s vrućim površinama. u kombinaciji s dišnom zaštitom. voda. Zaštita očiju. Zaštitne rukavice. Zatvoreni sustav i ventilacija. POŽAR Zapaljivo. Fizički kontakt. povraćanje UNOŠENJE stranica 126 od 348 . EKSPLOZIJA Spriječiti taloženje prašine. ispušta iritirajuće ili toksične pare (ili plinove) u vatri. ako je u obliku sitnog praha ili prašine kad je izložena vrućim površinama ili plamenu. Uvijek zatražiti liječničku pomoć. odmor. Crvenilo. Proljev. Izbjegavati svaki kontakt. zaštitna odjeća. Prati ruke prije jela. Izazvati povraćanje. Vatrogasci moraju nositi punu zaštitnu odjeću. IZLOŽENOST UDISANJE KOŽA OČI Crvenilo. ako je to lako izvodljivo). ugljični dioksid. Bez kontakta s jakim oksidantima. AGENSI ZA GAŠENJE VATRE: Gasiti vatru iz zaštićene pozicije. Isprati usta. Bez otvorenog plamena. grlobolja.Me unarodne kartice za kemijsku sigurnost VRSTE OPASNOSTI/ IZLOŽENOSTI AKUTNE OPASNOSTI/ SIMPTOMI PREVENCIJA PRVA POMOĆ/ PROTUPOŽARNE MJERE SREDSTVO ZA GAŠENJE VATRE: Prah. opasnost od vatre i eksplozije je malena. grlobolja. sprej. proljev.

Odvojiti od jakih oksidanata.UKLANJANJE IZLJEVA Evidentirati opasno područje. hrane i stočne hrane. POHRANA Otporna na vatru. Ne smije se dozvoliti da ta kemikalija u e u okoliš (dodatna zaštita: puna zaštitna odjeća. Ne isprati u kanalizaciju. kiselina. PAKIRANJE I OZNAČAVANJE Ne prevoziti s hranom i stočnom hranom. uključujući aparat za disanje). Treba se osigurati da se tekući otpad drži podalje od gašenja požara. Kategorija opasnosti: 6. Pažljivo sakupiti ostatak i spremiti na sigurno mjesto. stranica 127 od 348 .1 UN skupina za pakiranje: II Morski zaga ivači. halogena. Pomesti prolivenu tvar i zatvoriti je u posude.

POSLJEDICE KRATKOTRAJNE IZLOŽENOSTI: Tvar iritira oči. šok i smrt. u prahu Atomska masa: 74. Toksični arsenovi plinovi mogu se stvoriti u kontaktu s kiselinom ili kiselinskim tvarima i nekim metalima kao što su galvanizirani ili laki metali. sivi. IZGLED. PUT IZLOŽENOSTI: Krhki. bubrege i želučano-crijevni trakt. Posljedice se mogu pojaviti kasnije. kožu. kristali metalnog izgleda i bez mirisa. Izloženost može uzrokovati smrt. bubrege. POSLJEDICE DUGOTRAJNE IZLOŽENOSTI ILI ONE KOJA SE PONAVLJA: Dug ili stalan kontakt s kožom može uzrokovati dermatitis. kožu i dišni trakt > jaki iritans. uzrokujući neuropatiju. poremećaj pigmentacije. živčani sustav. Tvar može imati posljedice za krvotok. štetna koncentracija čestica koje kolaju zrakom može se. te uzrokovati grčenja. te elektrolite. Metalni arsen. 0. GRANICE IZLOŽENOSTI NA POSLU (OEL): TLV: ppm. Tvar može djelovati na sluznicu. FIZIČKE OPASNOSTI: KEMIJSKE OPASNOSTI: Prilikom zagrijavanja stvaraju se toksične pare. jaka krvarenja. perforaciju nosnog septuma i ozljede tkiva.Me unarodne kartice za kemijsku sigurnost ARSEN ARSEN => Sivi arsen. Dug ili stalan kontakt može uzrokovati osjetljivost kože. Ova tvar je karcinogena za ljude. Liječnički nadzor je indiciran. RIZICI UDISANJA: Isparavanje pri 20°C je zanemarivo. brzo doseći. me utim.01 mg/m3 (kao TWA) A1 (ACGIH 1994-1995) stranica 128 od 348 . te kroz kožu ili unošenjem u organizam. kožno sivilo i hiperkeratozu. oštećenje bubrega. jetru. Tvar se može unijeti u tijelo udisanjem njezina aerosoloa. Reagira s dušičnom kiselinom. gubitak tekućine. vrućom sumpornom kiselinom. Kad korištenja s jakim oksidantima i halogenima dolazi do opasnosti od požara i eksplozije.9 VAŽNI PODACI: FIZIČKO STANJE.

arsine (ICSC # 0222). npr. arsenic pentoxide (ICSC # 0377). ali u literaturi ne postoji točka žarišta. Ne koristiti u blizini vatre ili vrućih površina. takoder kartice za specifične sastojke arsena. DODATNE INFORMACIJE: ICS C: 001 3 stranica 129 od 348 . Preporučuje se ne dozvoliti ulazak kemikalije u okoliš jer će tu i ostati.8 x 10 (+18) pri 0°CpS/m Toksičnost po okoliš: tvar je toksična za vodene organizme. V. ZABILJEŠKE: Tvar je zapaljiva. ili prilikom zavarivanja. Radna odjeća se ne smije nositi kući. Ovisno o razini izloženosti. indiciran je periodični liječnički pregled.7 Topljivost u vodi: 0 Strujna provodljivost (nema je na kartici): 3. arsenic trichloride (ICSC # 0378).FIZIČKA SVOJSTVA: Točka sublimacije: 613°C Relativna gustoća (voda = 1): 5.

PRILOG 6 PRIMJER POPISA KONTAKT BROJEVA ZA HITNE SLUČAJEVE stranica 130 od 348 .

PRILOG 6 Primjer popisa kontakt brojeva za hitne slučajeve Kola hitne pomoći Javni odjel za sigurnost (policija i požari) Bolnica Traumatološki centar MDEQ voditelj projekta Gra evinski voditelj Voditelj projekta Projektni inženjer HSO RA SHSC Broj za hitne slučajeve (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) Broj za slučajeve koji nisu hitni (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) stranica 131 od 348 .

PRILOG 7 PRIMJER OBRASCA ZA IZVJEŠTAJ O INCIDENTU stranica 132 od 348 .

PRILOG 7 PRIMJER OBRASCA ZA IZVJEŠTAJ O INCIDENTU/NESREĆI U slučaju ozljede.): ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Opis nesreće/incidenta (ukratko opisati kako se zbila nesreća/incident. lokacije. uvjete rada. uloge zaposlenika. molimo ispunite ovaj obrazac. itd. itd. a ne samo prvu pomoć. nesreće ili bolesti koji zahtijevaju liječničku pomoć. Adresa ureda zaposlenika za slanje pošte: ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ Lokacija ureda (ako je drugačija): _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ PODACI O ZAPOSLENIKU: Ime zaposlenika:_________________________________________________ Dužina zaposlenja: _______________________________________________ Broj zdravstvenog osiguranja: ______________________________________ Spol: muški ženski Datum ro enja: _________________________________________________ Kućna adresa: ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Zanimanje: _____________________________________________________ Odjel ili grupa: __________________________________________________ INFORMACIJE O PROJEKTU: Broj projekta: ___________________________________________________ Skraćenica projekta: ______________________________________________ Voditelj projekta: ________________________________________________ Terenski nadzornik: ______________________________________________ Opis projekta (kratki opis projekta.): ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ stranica 133 od 348 . na kojemu je zadatku zaposlenik tada radio.

te uzrok te nesreće/bolesti): ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Ime i adresa dežurnog liječnika: ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Ime i adresa bolnice (ako je primljen): ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Izvještaj pripremio:_______________________________ Titula: ______________________________ Datum: _____________________________ Potpis: ______________________________ stranica 134 od 348 . zahvaćenih dijelova tijela.PODACI O BOLESTI/OZLJEDI: Opis ozljede/bolesti (opis vrste ozljede/bolesti.

PRILOG 8 PRAVNA REGULATIVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU stranica 135 od 348 .

100/04) Zakon o prostornom ure enju i gradnji (NN 76/07. 27. 113/08. 38/09. 22/11. 113/06) Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN br. 94/96. 56/83) Pravilnik o opremi i postupku za pružanje prve pomoći i o organiziranju službe spašavanja u slučaju nezgode na radu (Sl. stranica 136 od 348 . 4. 29. 126/03. 5. 12. 123/08) Zakon o otpadu (NN br. 22. 2. 25. 8. 14. 20. 16.PRAVNA REGULATIVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU 1. 10. list SFRJ br. 31. 75/09) Pravilnik o zaštiti na radu u gra evinarstvu (Sl. 55/94) Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 35/94. 90/11) Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95. 60/08. 56/10) Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99) Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/2011) Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99) Pravilnik o sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (NN 35/94. 71/10. 114/03. 24. 18. 28/10) Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja. 11. 59/96. 42/68 i 45/68) Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08) Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (NN 6/84. 55/11. 19. 144/09) Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09) Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) 26. list SFRJ br. 178/04. 114/02. 21. Zakon o zaštiti na radu (NN br. 13. 7. 86/08. 9. 139/10. 21/71) Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06) Zakon o državnom inspektoratu (NN 116/08. 112/01) Uredba o uvjetima za postupanje s otpadom (NN br. 15. 111/06. kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 117/2007. 23. 43/09) Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07) Pravilnik o izradi procjene opasnosti (NN 48/97. 30. 87/09) Pravilnik o vrstama otpada (NN br. 28. 110/05. 84/11. 27/96) Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN br. 32/98) Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada. 123/97. 111/11) Zakon o gradnji (NN 175/03. te provjere znanja o zaštiti od otrova (NN 62/99) Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (NN 34/10) Popis Hrvatskih normi za primjenu Pravilnika o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (NN 032/2011) Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08. 3. 6. 12/12) Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07. 17.

Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (Sl.C. Dnevno i umjetno osvjetljenje prostorija u zgradama (HRN U.C9. Dnevno i električno osvjetljenje prostorija u zgradama (HRN U. 126/03) 38. Europski standard za rasvjetu 45. Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima (NN 013/2009) 36. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (130/11) 48.741) 51. SFRJ 53/88. SFRJ 53/88. NN 24/97) 61. 23/03.C9. Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84) 57. 131/02. Električne instalacije u zgradama. Zahtjevi za sigurnost.100/1962) 58. Električne instalacije niskog napona – Zahtjevi za sigurnost – Zaštita od električnog udara (HRN N. 1/08) 49. Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN 28/2011) 40. SFRJ 65/88. Nadstrujna zaštita (HRN N. Pravilnik o tehničkim propisima o gromobranima (Sl.B2. l. Svjetlo i rasvjeta – Rasvjeta radnih mjesta – 1. l. l. NFPA 72 AE 46. 12/02. Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (Sl. Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV (Sl.100) 37. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 116/10. NN 5/02) 54. Pravilnik o tehničkim normativima za ure aje za odvo enje dima i topline nastale u požaru (Sl.100/62) 42. Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08) 33. Odluka o odvodnji otpadnih voda (Sl. 124/10) 56. Pravilnik o listi strojeva i ure aja s povećanim opasnostima (NN 47/02) 39.32. Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 087/2010) 50. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10) 55. l. Pravilnik o evidenciji. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadnih transformatorskih stanica (Sl. ispravama. Nadstrujna zaštita) 53. glasnik grada Zagreba br. Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/2008) 34. dio: Unutrašnji radni prostori (HRN EN 12464-1:2008) 59. list 45/83) 35. izvještajima i knjizi nadzora iz područja zaštite na radu (NN 52/84) 41. Svjetlo i rasvjeta – Rasvjeta radnih mjesta – 2. Zakon o vodama (NN 153/09) 47. Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite (NN 198/03) stranica 137 od 348 . l. SFRJ 13/78) 52. NN 5/02) 43. Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i ure aja s povećanim opasnostima (NN 114/02. dio: Vanjski radni prostori (HRN EN 12464-1:2008) 60.9.B2. SFRJ 13/68) 44. Danje svjetlo i električna rasvjeta prostorija u zgradama (HRN U.743) (Električne instalacije zgrada.

Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN 42/05) -~ ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 138 od 348 . Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86) 63.62.

2.2. Svibanj 2012. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.2.A.2.2.2.2.3 III.A.1 III.1.2 III.A.2.1 III.3.3.o.o. Privremeno prekrivanje SADRŽAJ: III.2.A.2 III.A.2.A.2 III.2.1.1 III.A.A.4 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja Zaštita okoliša i zdravlja SVEZAK III.2.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.A.A. stranica 139 od 348 .A.2 III.2.A.1 III.

.2..............2 III.2.............................3................................................A..2...............2......................A....1 III...................143 III..............A...A................A.............A.......141 III..... održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III................................................2. Privremeno prekrivanje SADRŽAJ POGLAVALJA: III...................1 III...............1.................2..A.............................. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA ..................Dokumentacija za nadmetanje Gra enje..................... 141 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ..144 III... ODRŽAVANJE ............ 143 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ................A........... 143 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA........3.. 144 III................A....3................4..........144 stranica 140 od 348 .2...................2..1.2... 141 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ..........A................................. UPRAVLJANJE.............................. GRA ENJE .................2......2 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ................2............A........2...........1 III....................................1 III......2.......2....................... 144 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ...1.............

2.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje..d.1. IZVO AČ mora na istovarnom platou osigurati sigurnosni deponij. [vidi IP6].d. oznaka IZV-JAK-A1. IZVO AČ je dužan provoditi radove na privremenom prekrivanju otpada sukladno smjernicama i preporukama me unarodne udruge za kruti otpad (ISWA) "Landfill operational guidelines" (vidi internet adresu: www. NN br.1. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1.1. IZVO AČ mora osigurati ispravnu rasvjetu na gradilišnoj mehanizaciji kojom izvodi radove privremenog prekrivanja otpada.. zaštitu okoliša i održivi razvoj. 117/2007 i 111/2011.A. [vidi IP1].A.2.org). koja služi za gašenje eventualnih požara na (i u) tijelu otpada. listopad 2010. studije i zaštitu okoliša. [vidi GP1]. Zavod za ekološki inženjering. Uskla ivanje izvo enja radova sa važećom Zakonskom regulativom IZVO AČ mora. Troškovi IZVO AČA na prekrivanju otpada otpada uključuju sve mjere zaštite na radu.Broj projekta: 3230-0576/10. stranica 141 od 348 . • Plan odlaganja otpada na plohu 5D i 6.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Opće napomene Zemljani materijal za dnevno i produljeno prekrivanje osigurava Investitor dok je dužnost IZVO AČA provoditi redovito prekrivanje otpada s navedenim materijalom. kada se za to steknu potrebni uvjeti.A. ožujak 2007 god. Zagreb.. kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Zavod za planiranje.2. ishoditi Dozvolu za obavljanje djelatnosti zbrinjavanja komunalnog i inertnog otpada i skladištenje metalnog otpada i otpadnih guma koji izdaje gradski ured za energetiku. IZVO AČ mora izvoditi radove sukladno Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada. Privremeno prekrivanje III. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Zagreb. u količini od približno 100 m3 zemlje. Zavod za ekološki inženjering.A. Institut IGH d. ožujak 2000 god. IZVODAČ je odgovoran za provedbu svih potrebnih zaštitnih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika prekrivanja otpada. broj: 24-10-013/07.d.iswa.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi izvo enja radova su dani u dokumentaciji. III. zaštite od požara i eksplozije i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne vazećim zakonima ili koje su propisane ovom dokumentacijom.2. • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. GRA ENJE III.

Evidenciju dolaznih količina materijala za dnevnu prekrivku provodi Investitor na ulaznom postrojenju na kojem se nalazi vaga. 1. umanjiti okupljanje gamadi. te raznošenje vjetrom lake fracije otpada a sve u skladu s zahtjevima iz Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada. te na osnovu prikupljenih informacija (od Investitora) može dozvoliti dopremu zemlje iz Izvo ačevih izvora. zaprimanje i lokalno usmjeravanje ulaznih vozila provodi IZVO AČ. Izvo ač je odgovoran za formiranje posebne deponije. Ukoliko nisu osigurane dostatne dnevne količine zemlje za dnevnu prekrivku. iskop. Zemlja koju je osigurao Investitor će se odlagati na posebni deponij (planirka) na lokaciju sjevero-zapadno od ulazne vage. istovaru. Provo enje redovitog dnevnog prekrivanja otpada inertnim zemljanim materijalom trebalo bi umanjiti izbijanje neugodnih mirisa iz tijela odlagališta na kojem se odlaže otpad. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. deponiranju. IZVO AČ je dužan provoditi radove na privremenom prekrivanju otpada sukladno smjernicama i preporukama me unarodne udruge za kruti otpad (ISWA) "Landfill operational guidelines" (vidi internet adresu: www.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Privremeno prekrivanje Svi troškovi IZVO AČA na transportu. Izvo ač će ugra ivati dnevnu prekrivku i privremenu prekrivku u skladu s Uputama za ugradnju i prekrivanje otpada. Evidencija se vrši u tonama. Izvo ač će vršiti evidenciju količina dopremljene i ugra ene zemlje za dnevnu prekrivku. utovaru. tada će IZVO AČ o tome obavijestiti Nadzornog inženjera. 2. Upute za ugradnju i prekrivanje otpada IZVO AČ je dužan provoditi radove u skladu s Uputama za ugradnju i prekrivanje otpada (vidi poglavlje III. guranju i razastiranju materijala za izvedbu privremene prekrivke moraju biti uključeni u jediničnu cijenu privremenog prekrivanja otpada. ptica i glodavaca.1. stranica 142 od 348 .A. Troškovi tansporta materijala sa deponije. 6. Zemljani materijal za dnevnu i produljenu prekrivku osigurava Investitor. Na posebnom deponiju. Nadzorni inženjer će o istome obavijestiti Investitora. 4. 3. koje IZVO AČ vrši unutar kruga odlagališta. kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada. tada će IZVO AČ o tome obavijestiti Nadzornog inženjera. Procedura za ovjeru mjesečnih količina inertnog materijala utrošenog na prekrivanje otpada IZVO AČ je dužan provoditi radove sukladno ovdje propisanoj Proceduri za ovjeru mjesečnih količina inertnog materijala utrošenog na prekrivanje otpada. 5. utovar i transport do mjesta izvedbe dnevne i produljene prekrivke. GRA ENJE ).org). Ukoliko Investitor uvozi znatno veće količine zemlje od kapaciteta posebne deponije.1.A. Izvo ač će za dnevnu prekrivku koristiti inertni materijal (zemlju) od Investitora.2. 7. moraju biti uključeni u jediničnu cijenu privremenog prekrivanja. Dopremljena zemlja iz Izvo ačevih izvora će se posebno evidentirati i vagati na vagi Investitora koja se nalazi na ulazu u odlagalište.iswa.

3 Prometnice i platoi Poglavlje III.A.A. broj projekta 81010-041/12.1 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Dnevna prekrivka je privremema gra evina i kao takvu je ne treba održavati. iz veljače 2011 [IP14].A. Predvi ena dnevna potrošnja zemlje za dnevnu prekrivku varira u rasponu 150 do 240 m3. Dnevna prekrivka: Sloj zemlje približne debljine 10 cm koji se nakon aktivnosti kompaktiranja ugra uje na odlagališnu plohu. Institut IGH. na predmetnoj površini u narednih 30 dana ne očekuju radovi na prihvatu razastiranju i ugradnji novog otpada.2.A. Izvedba zaštite je dana u ograda je dana u Izvedbenom projektu zaštite pokosa od erozije i sedimentacije.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Privremeno prekrivanje 8. 10. Nadzorni inženjer vrši nadzor nad radovima dnevne prekrivke (ovjerava količinu ugra enog materijala te ovjerava procijenjenu površinu na kojoj se vršila dnevna prekrivka).C. H. Investitor će podatke o količinama dnevno dovezenog inertnog materijala koja je uvezena preko vage tjedno i mjesečno dostavljati Nadzornom inženjeru i Izvo aču. Srodna poglavlja Poglavlje III. ODRŽAVANJE III.2.2.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zaštita pokosa od erozije i sedimentacije Sve pokose na kojima je izvedeno produljeno prekrivanje je potrebno zaštititi ogradama za zaštitu erozije i sprječavanja od brzog odnošenja ugra ene zemlje.2. III. Izvodi se u slučaju kada se zbog očekivanih poremećaja u dinamici izvo enja radova ili uslijed tako definiranog plana odlaganja novog otpada. Dnevnu evidenciju zemlje koja iz dovezena iz posebne deponije unutar prostora odlagališta.2. Produljena prekrivka: Sloj ugra enog inertnog materijala debljine 30 cm.A.1 Prihvat i ugradnja otpada Poglavlje III. stranica 143 od 348 .2. III. Izvo ač će tjedno i mjesečno dostavljati Nadzornom inženjeru.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Stalne prometnice Definiclje G.6 t/m3. 9.2. Evidencija ugra ene zemlje privremeno prekrivanje se vrši u m3. Naplata privremene prekrivke se vrši u tonama uvažavajući gustoću zemlje u rastresitom stanju od 1. Održavanje produljene prekrivke na pokosima je predvi ena Zaštitom pokosa od erozije i sedimentacije. Posebno će biti naznačene količine koje su pristigle iz Izvo ačevih izvora.Odlagališna ploha se svakodnevno prekriva dnevnom prekrivkom.

III. UPRAVLJANJE III. U Izvještaju trebaju biti različito evidentirane površine koje su u prekrivene dnevnom prekrivkom. III. tjednu i mjesečnu evidenciju dopremljene (iz vlastitih izvora i iz posebne deponije unutar odlagališta).A. kao i površine (procijenjeno u m2) koja je prekrivena s dopremljenom zemljom.2.3. Dostava tjednih i mjesečnih planova kao i mjesečno izvještavanje IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije.3.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA IZVO AČ mora na početku perioda od svakih 6 mjeseci dostavljati NADZORNOM INŽENJERU plougodišnje planove potrošnje zemlje za dnevnu prekrivku i produljenu prekrivku.A.2. Izvo ač je dužan tjednu i mjesečnu evidenciju dostavljati Nadzornom inženjeru.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Vidi partikularne zahtjeve upravljanja. tjednih i polugodišnjihg planova i izvještaja IZVO AČA moraju biti uključeni u cijenu ugradnje otpada. Privremeno prekrivanje III. Izvo ač je dužan voditi dnevnu. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA Vidi poglavlje III.A.5.3.2. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.2. produljenom prekrivkom kao i površine koje su u nagibu manjem i većem od 5%.A.4. Troškovi izrade mjesečnih. -~ ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 144 od 348 .A.1. deponirane i ugra ene zemlje.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.2.

2 III. Prometnice i platoi SADRŽAJ: III.A.A.3.3.A.4 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja Zaštita okoliša i zdravlja SVEZAK III.3.1 III.A.A.1 III.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d. Svibanj 2012.1.3.3.A.3.A.1.o.o.2 III.3.A.3.A.A.2.A.3.3.A.1 III.3.3.1 III.2 III.2. stranica 145 od 348 .2 III.3.3 III. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.

....2.3....................................4.... UPRAVLJANJE...................... 150 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA .....3................ 152 III......3.... 152 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA .......3...............Dokumentacija za nadmetanje Gra enje............................A......... GRA ENJE ................................3...............A......1........3...3.......A.................................... 147 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA .......1 III.............2... ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA ............3..3.................A...... 147 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ..........A..............................3................. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III....... Prometnice i platoi SADRŽAJ POGLAVALJA: III.1........1.......150 III......... 147 III........ 153 stranica 146 od 348 .............................3..2 III............A....... ODRŽAVANJE .........2 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .......................A.... 152 III.....................A..1 III..................3......A.................................2 III.......................A.................A............................................3............................... 150 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA..............2........3..1 III...............

nakon prolaska ulazno-izlazne zone. Prometna infrastruktura i platoi odlagališta moraju zadovoljavati prometne potrebe za prihvatom otpada. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. a u slučaju podizanja prašine.3. Prometnice i platoi III.3. GRA ENJE III.3. nisu obra ene u ovom poglavlju (vidi poglavlje III. Zavod za ekološki inženjering. IZVO AČ mora organizirati polijevanje prometnica vodom. do mjesta njegova odlaganja obavlja se po stalnim (asfaltnim) prometnicama.1. U načelu. Zagreb. studije i zaštitu okoliša) od listopada 2010. IZVO AČ mora pripremiti unutrašnje prometnice te mora organizirati čišćenje prometnica od snijega i leda.A. odnosno izvan prostora odlagališta Jakuševec. tehnološka prometnca je najmanje širine 8 m kako bi se omogućilo nesmetano mimoilaženje vozila. Ne predvi a se korištenje nikakvih drugih prometnica izvan navedenog područja. IZVO AČEV plan izgradnje tehnoloških prometnica i istovarnih platoa mora biti u skladu s Planom odlaganja otpada na plohu 5D i 6 (Broj projekta: 3230-0576/10. Privremene (tehnološke) prometnice unutar tijela odlagališta prvenstveno služe za prijevoz otpada i prekrivnih materijala na pojedine radne plohe gdje se odvija njegovo odlaganje.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02221 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. Prometnica se izvodi nasipavanjem sloja krupnog i sitnijeg inertnog kamenog materijala stranica 147 od 348 .2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Opće napomene Prijevoz novog otpada unutar granica odlagališta. Privremene (tehnološke) prometnice služe i za transport strojeva i materijala potrebnih za izvo enje radova (na primjer pristupi za izradu plinskih zdenaca).3.1. za izgradnju i održavanje servisne prometnice kao i za izgradnju i održavanje platoa za prihvat otpada. Institut gra evinarstva Hrvatske d. razastiranje.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. III. Maksimalni nagib nivelete tehnološke prometnice iznosi od 11% a minimalni horizontalni polumjer skretanja iznosi 19 m.A. unutar područja odlagališta otpada. [Vidi GP1]. IZVO AČ je zadužen za održavanje stalnih prometnica. Prometnice i platoi se moraju održavati prohodnim i čistim. Institutut IGH d. Zavod za planiranje. privremenim (tehnološkim) prometnicama i servisnoj prometnici.d. za izgradnju i održavanje privremenih (tehnoloških) prometnica.d. zbijanje i ugradnja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.C. Stalne (asfaltne) prometnice su posebni sustav...1.A. ožujak 2000 god. Dolaskom zimskih uvjeta.).

Ukupna predvidena dužina tehnoloških prometnica iznosi približno 4. Izgradnju i održavanje privremenih prometnica IZVO AČ je dužan vršiti se otpadnim materijalom iz postrojenja RGO. Materijal iz priloga H je u vlasništvu Naručitelja. Obračun ovog rada vrši se posebno. Troškovi usluge vaganja kao i postojeći cjenik materijala Naručitelja.A. se nalazi u prilogu H "Izvod iz cjenika odlaglišta otpada Jakuševec ". stranica 148 od 348 . Minimalna debljina postavljenog sloja inertnog kamenog materijala je ona koja omogućava uobičajeni gradilišni autoprijevoz (preporučeno minimalno 50 cm).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. te se troškovi vaganja ne obračunavaju IZVO AČU. U cilju sprečavanja naglog propadanja. Uz tehnološke prometnice obaveza IZVO AČA je izvedba istovarnih platoa na kojima će se vršiti istovar (istresanje) otpada te odakle će se dalje otpad ugradivati u tijelo deponije. IZVO AČ mora voditi brigu o raspoloživim količinama kamenog materijala za izgradnju i održavanje privremenih prometnica kao i o njegovoj kvaliteti.3. i dok se obračun geotekstila vrši po ugra enom m2 tlocrtne površine a količina ugradenog inertnog materijala se obračunava po toni.200 m. Jedinična cijena odlaganja i ugradnje otpada obuhvaća izvedbu posteljice opisanih tehnoloških prometnica. Voda koja završi u odvodnji tehnoloških prometnica mora konačno završavati u sustavu za pročišćavanje procjednih voda. u slučaju potrebe. ustupa IZVO AČU materijal (šutu) iz RGO na raspolaganje bez naknade. Naručitelj za potrebe izgradnje privremenih prometnica i platoa. na Odlagalište dopremiti kvalitetan kameni materijal za održavanje privremenih prometnica. tucanikom frakcije 30-60 mm. Ukoliko u pogonu za RGO ne postoje dovoljne količine materijala. postavlja se tkani geotekstil minimalne površinske mase 150 g/m2. Prometnice i platoi dobivenog obradom gra evinskog materijala u postrojenju za reciklažu gradevinskog otpada (RGO) ili s materijalom sličnih karakteistika. Obrčun ugra enih količina materijala iz RGO se vrši vaganjem na ulaznoj vagi. dok predvi ena površina platoa iznosi približno 20. za potrebe koje nisu specificirane ovom dokumentacijom. ispod inertnog kamenog materijala od kojeg se gradi tehnološka prometnice. tada o tome IZVO AČ mora obavijestiti Naručitelja. nesortiranim kamenim materijalom frakcije 0 . IZVO AČ je odgovoran da rubni dijelovi tehnoloških i servisnih prometnica budu vidno označeni propisnim oznakama (kolcima i trakama). Izgradnja i održavanje istovarnih platoa vrši se otpadnim gra evinskim materijalom iz postrojenja RGO. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. IZVO AČ mora.60 mm i cakum pakom. Obveza je IZVO AČA da u cilju umanjenja efekta propadanja tehnoloških prometnica izgradi i održava kanale odvodnje tehnoloških prometnica. Predvi a se da će se nove prometnice izvoditi usijecanjem i nasipavanjem na već izvedene pokose obodnog nasipa i tijela odlagališta.000 m2.

IZVO AČ je dužan Projekt prometne gradilišne signalizacije izraditi u roku od 70 kalendarskih dana od dana uvo enja u posao.4 Obodni nasip III. Navedeni projekt mora biti usuglašen i ovjeren od glavnog projektanta i Koordinatora II. održavanju i upravljanju prometnicama i platoima obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima.A.C. odredbama.2 Privremeno prekrivanje III. nakon usuglašavanja s glavnim projektantom.1 Prihvat i ugradnja otpada III. održavanje i upravljanje prometnicama i platoima. alate i pribor. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. izraditi 8 primjeraka uvezene projektne dokumentacije kao i 2 primjerka na digitalnom mediju (CD). Srodna poglavlja Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje III. Stalne prometnice Definicije I. opremu. Vremenski i prostorni plan IZVO AČA vezan uz izvedbu i smještaj pristupnih puteva prema istovarnom platou i preklapanje pravaca privremenog otplinjavanja s pristupnim putevima mora biti tako koncipirano da izvedba privremenog otplinjavanja ne ometa osnovnu aktivnost na prihvatu i ugradnji otpada.14 Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III. materijale. te da tako organizira posao da se nesmetano može prihvatiti sav novi otpad i to u vrijeme kada taj otpad dolazi na gradilište. Obračun izrade projekta se vrši po kompletiranoj dokumentaciji usuglašenoj s Glavnim projektantom i Kordinatorom II.3. da omogući nesmetano kretanje vozila koja dovoze novi otpad na istovarnu plohu. Obveza je IZVO AČA da omogući nesmetan dovoz novog otpada. stranica 149 od 348 .A.A. izgradnju i održavanje tehnološke prometnice. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća izgradnju. Izvo ač je odgovoran za planiranje izgradnje. Rad IZVO AČA na izgradnji. opremi i signalizaciji na cestama (NN 104/04).A. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini.A. Tehnološka prometnica: je privremena prometnica namjenjena za dopremu otpada i prekrivnih materijala do istovarnog platoa. Prometnice i platoi IZVO AČ je dužan organizirati izradu Projekta prometne gradilišne signalizacije sukladno Pravilniku o prometnim znakovima. IZVO AČ je dužan.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.

ODRŽAVANJE III.A. Zaštita postojećih objekata i ugra ene opreme od oštećenja uslijed procesa rada.A. Dolaskom zimskih uvjeta IZVO AČ mora pripremiti privremene prometnice i platoe za zimske uvijete (ručno ili strojno posipavanje sipine na privremenim prometnicama) i vršiti čišćenje snijega i leda s prometnih površina. da je umanjeno prašenje tijekom sušnog perioda i smanjeno formiranje blata za vrijeme vlažnog perioda. Privremene prometnice moraju biti tako izgra ene.A. III. kontura i kota. IZVO AČ na odlagalištu mora raspolagati minimalno s jednim ispravnim vozilom za polijevanje privremenih prometnica vodom. III.2. Izvo ač je odgovoran za izgradnju i održavanje servisne prometnice. Predvidivi angažman vozila za polijevanje prometnica je 8 h/dan. IZVO AČ je odgovoran za planiranje smještaja.2. Odredivanje zahtjevanih linija.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02221 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.A. Istovarni plato: Pripremljena površina za odlaganje otpada koji su dopremila treća lica.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Cestovna infrastruktura i platoi Odlagališta moraju zadovoljavati prometne potrebe za prihvatom otpada. ožujak 2000 god.3. tj materijal za izgradnju mora biti tako izabran. površine i debljine). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Zavod za ekološki inženjering. širina.. nagiba. D. Servisna prometnica: je stalna prometnica za pristup izgra enim dijelovima odlagališta a može služiti i za dopremu otpada i prekrivnih materijala. izgradnju i održavanje istovarnog platoa kako bi se odlaganje moglo odvijati nesmetano i sigurno. K. listopada.2. E. dok gra evinsku lnjigu ovjerava glavni nadzorni inženjer. Prometnice i platoi J. u periodu od 1. Institut gra evinarstva Hrvatske d. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. Zagreb. Obračun rada na polijevanju prmetnica vrši se na mjesečnoj osnovi. Privremene prometnice se dolaskom zimskih uvjeta moraju profilirati (naborati) strojem s gusjenicama. Dolaskom zimskih uvjeta.3. Terenska mjerenja IZVO AČ je zadužen za iskolčenje odobrenih trasa prometnica i platoa kao i za izradu geodetsku izmjere za ovjeru gra evinske knjige (dužine. Posipanje prometnica solju nije stranica 150 od 348 . ožujka do 31. unutrašnje prometnice se moraju pripremiti te se mora organizirati čišćenje prometnica od snijega i leda.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Tijekom toplog perioda godine.3.3. IZVO AČ je zadužen za polijevanje prometnica i platoa vodom zbog pojave prašine.d. Geodetsku izmjeru i ovjeru geodetske izmjere vrši geodetski nadzor.

Prometnice i platoi preporučljivo zbog uništavanja donjeg ustroja privremene prometnice. IZVO AČ je zadužen za čišćenje i pranje vertikalne signalizacije (prometnih znakova). na odlagalište dopremiti kvalitetan kameni materijal za održavanje privremenih prometnica. IZVO AČ je zadužen za zamijenu i popravak oštećene signalizacije. planiranja i zbijanja ovog rada vrši se posebno.11. u slučaju potrebe. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. erozije i dospjelog otpada. ugradnje. IZVO AČ mora. IZVO AČ mora. Obračun ovog rada vrši se posebno. Stanje prometnica i stanje ispravnosti strojeva mora biti evidentirano u mjesečnom izvještaju IZVO AČA. odnosno nalogu Naručitelja. Obveza je IZVO AČA da u cilju umanjenja efekta propadanja tehnoloških prometnica održava kanale odvodnje tehnoloških prometnica.3. u tekućoj godini.60 mm. Predvidivi angažman specijaliziranog vozila IZVO AČA za zimsko održavanje prometnica je jednom tjedno u trajanju od 8 sati u periodu od 01. IZVO AČ mora voditi brigu o raspoloživim količinama kamenog materijala za održavanje privremenih prometnica kao i o njegovoj kvaliteti. nesortiranim kamenim materijalom frakcije 0 . Ovjeru rada vrši Naručitelj. utoavra.03.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. u slučaju potrebe. Obračun nabave. Obračun ovih radova vrši se posebno. IZVO AČ mora dnevno sanirati ulegnuća i neravnine na privremenim prometnicama i platou.A. Održavanje (obnova) privremenih prometnica vrši se otpadnim materijalom iz postrojenja RGO. transporta. Obračun rada na interventnom održavanju prometnica tijekom zimskih uvjeta vrši se po satu interventnog održavanja. do 31. Obračun rada na pripremi prometnica za zimske uvjete i zimsko održavanje vrši se na mjesečnoj osnovi. deponiranja. IZVO AČ je odgovoran da dnevno ožnačava rubne dijelove tehnoloških i servisnih prometnica propisnim oznakama (kolcima i trakama). stranica 151 od 348 . IZVO AČ je obvezan izvršiti održavanje prometnica i izvan ovako propisanih uvjeta a sve prema posebnom zahtjevu. IZVO AČ je dužan u Mjesečnom izvještaju i gra evinskom dnevniku vršiti evidenciju zimskog održavanja prometnica. na Odlagalište dopremiti kvalitetan kameni materijal za održavanje privremenih prometnica. Aktivnosti Izvo ača na održavanju prometnica i platoa moraju biti sadržane u Mjesečnom izvještaju. sljedeće godine. tucnaikom frakcije 30-60 mm. Održavanje obuhvaća čišćenje kanala od mulja. IZVO AČ mora voditi brigu o raspoloživim količinama kamenog materijala za izgradnju i održavanje privremenih prometnica kao i o njegovoj kvaliteti.

1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02221 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.A. [vidi IP6]. studije i zaštitu okoliša) iz listopada 2010.d.3. IZVO AČ mora ukalkulirati u jediničnu cijenu ga enja i održavanja privremenih prometnica i platoa.3. Zavod za ekološki inženjering. Geodetsku izmjeru i ovjeru geodetske izmjere vrši geodetski nadzor.A. Obračun sitnih popravaka prometnica i platoa se vrši ovjerom Nadzornog inženjera utrošene količine ugra enih materijala za održavanje prometnica i platoa. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.3. III.3.3.A. ožujak 2000 god.3. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća održavanje. IZVO AČ mora dostaviti NADZORNOM INŽENJERU na suglasnost prije početka mjeseca.A. III. odnosno tjedna na koji se plan odjnosi.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.3. površine i debljine). Institut gra evinarstva Hrvatske d. dok gra evinsku knjigu ovjerava glavni nadzorni inženjer. Mjesečni i tjedni plan razmještaja pristupnih prometnica i istovarnih platoa. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. Zagreb. koji mora biti u skladu s Planom odlaganja otpada na plohu 5D i 6 (Broj projekta: 3230-0576/10. Prometnice i platoi Terenska mjerenja IZVO AČ je zadužen za iskolčenje i prometnica odobrenih trasa prometnica i platoa kao i za izradu geodetsku izmjere za gra evinsku knjigu (dužine. Troškovi Izvo ača na terenskim mjerenjima iskolčenja i izvršenih radova. IZVO AČ je obavezan uspostaviti organizaciju izgradnje i održavanja prometnica i platoa koje će omogućiti sinktonizaciju i preklapanje svih opisanih vrsta radova.d. Zavod za planiranje. stranica 152 od 348 . Rad Izvo ača na održavanju prometnica i platoa obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima.. UPRAVLJANJE III. Institut IGH d..2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Način i redosljed punjenja tijela odlagališta otpadom Obveza je IZVODAČA da planira redosljed izgradnje pristupa pojedinim razinama popunjavanja tijela deponije. IZVODAČ je dužan izraditi plan redosljeda izgradnje privremenih prometnica i platoa na tijelu odlagališta.

III. održavanje i upravljanje prometnicama i platoima. Dostava tjednih i mjesečnih planova kao i mjesečno izvještavanje IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije.3. ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 153 od 348 . istovarnih platoa i odlagališnih ploha. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Tjednu i mjesečnu evidenciju je Izvo ač dužan redovito dostavljati Nadzornom inženjeru.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. tjednu i mjesečnu evidenciju dopremljenih i ugra enih količina materijala (šuta iz postrojenja RGO. IZVO AČ mora voditi brigu o raspoloživim količinama i kvaliteti inertnog materijala iz RGOa i kamenog materijala za izgradnju i održavanje prometnica.A. Vidi poglavlje III. održavanju i upravljanju prometnicama i platoima obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima. IZVO AČ mora dostaviti NADZORNOM INŽENJERU na suglasnost prije početka mjeseca.4. Prometnice i platoi Izvještaji Izvo ača Mjesečni i tjedni plan razmještaja pristupnih prometnica.A. odnosno tjedna na koji se plan odnosi. cakum pak) za izgradnju i održavanje tehnoloških i servisnih prometnica kao i privremenih platoa. U tjednom planu moraju biti prikazane predvi eni smještaj istovarnih platoa. tucanik. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA Rad IZVO AČA na izgradnji.3. IZVO AČ mora na početku perioda od svakih 6 mjeseci dostavljati NADZORNOM INŽENJERU plougodišnje planove potrošnje (korištenja) inertnog materijala iz RGO-a kao i ostalog kamenog materijala za izgradnju i održavanje prometnica i platoa. Izvo ač mora voditi dnevnu. odlagališne površine po danima zajedno s lokacijom pristupnih površina. deponijom zemlje za gašenje požara i privremenom deponijom zemlje za prekrivanje otpada.5.1. U mjesečnom planu trebaju biti prikazane pristupne i odlagališne površine po tijednima predmetnog mjeseca.A. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća izgradnju. nesortirani kameni materijal. Prijedlog Izvo ača o (tjednom i mjesečnom) smještaju odlagališne plohe mora biti dan NADZORNOM INŽENJERU na suglasnost prije početka predmetnog mjeseca odnosno tjedna.

4.2 III.2 III.A.4.A. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.o.4.1 III.1 III.4. stranica 154 od 348 .1.A.A.4.A.A.1 III.4.2.4.4.2 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja SVEZAK III. Obodni nasip SADRŽAJ: III.1 III.3.3 III.A.2 III.A. Svibanj 2012.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.o.A.4.A.2.3.4.1.A.

..........3.....Dokumentacija za nadmetanje Gra enje....2. 158 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA .............A...... GRA ENJE .......................4...1 III...... 157 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ................ Obodni nasip SADRŽAJ POGLAVALJA: III...................4............A...1...................................2 III......157 III...... 158 stranica 155 od 348 ..................... ODRŽAVANJE ...........................2 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ...............A.............................A........... 156 III...............4.................. 157 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA...............................................3..2. 156 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ........ 158 III..................................A.....A..........................1 III............................4................. UPRAVLJANJE.......A...............4..4........ 156 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ..4.......1................2........A..........A......................3......1 III.....................4...................4.......................1...2 III...4.....................A... održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III....

3 Prometnice i platoi Poglavlje III. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6.1 Prihvat i ugradnja otpada Poglavlje III. [vidi GP1]. ožujak 2007 god.d.. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu.4.A. opremu. Zavod za ekološki inženjering. održavanje i upravljanje prometnicama i platoima. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća izgradnju. održavanje i izvedbu tehnoloških (privremenih) prometnica prema istovarnim platoima i odlagališnim plohama. Zavod za ekološki inženjering. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima. Institut gra evinarstva Hrvatske d.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Obodni nasip tijela odlagališta je izveden u potpunosti. ta da transporte i zvo enje radova provodi tako da izbjegne mogućnost oštećenja izvedenih instalacija.A. Institut IGH d. [vidi IP6]. instalacije sutava za umanjenje širenja neugodnih mirisa).1.5 Me unasip (zečji nasip) stranica 156 od 348 . TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. hvatači kondenzata. šahtovi ventila. Zagreb.A.1. [vidi IP1].Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Institut gra evinarstva Hrvatske d. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.4.Broj projekta: 3230-0576/10.A.A. kablovi za detekciju oštećenja geomembrane... Obveza je IZVO AČA da prije izvo enja eventualnih radova i/ili transporta po tijelu nasipa prikupi podloge o položenim instalacijama (plin. listopad 2010.A. Srodna poglavlja Poglavlje III. oznaka IZV-JAK-A1. alate i pribor.A.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Opće napomene Rad IZVO AČA na održavanju i upravljanju obodnim nasipima obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima.1. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini. Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi gra enja su dani u dokumentaciji. Zavod za planiranje.4. studije i zaštitu okoliša. Izvo ač je zadužen za održavanje izgra enog nasipa u funkcionalnom stanju kao i za upravljanje. • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. broj: 24-10-013/07. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.4. Obodni nasip III. odredbama. ožujak 2000 god. III.d.d.2 Privremeno prekrivanje Poglavlje III. GRA ENJE III. Zagreb.A. • Plan odlaganja otpada na plohu 5D i 6. materijale.

A.000 sati.13.. a po nalogu Naručitelja.10 Ploha za prihvat azbesta (kaseta 6/3 jug) III.A.A.d.A.6. kao i električno napajanje za nabavljenu crpku. Obveza je IZVO AČA da vrši mjesečni vizualni obilazak i pregled izvedenih obodnih nasipa.2.2. Zagreb.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA IZVO AČ je zadužen za čišćenje od otpada lakih frakcija i košnju obodnih nasipa.4. impeller code 231).4. Obveza je IZVO AČA da izvo enje radova održavanja provodi tako da ne do e do oštećenja izvedenih instalacija. ožujak 2000 god. Gotova prekrivka. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Obveza je IZVO AČA da na obodnom nasipu. Popravak se vrši zapunjavanjem brazda zemljanim materijalom i zatravljenjem zapuna. 3 faze.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Obodni nasip Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje III. na spoju produljene prekrivke (dio plohe kod kojega je tijelo otpada u izgradnji) i sustava odvodnje procjednih voda duž nasipa prati razinu procjedne vode kako ne bi došlo do preljevanja nakupljene procjedne vode niz nasip.8 Sustav procjednih voda III.3 kW. Za potrebe održavanja i eventualnog spriječavanja širenja zaga enja. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. Predvidiv broj sati crpljenja je 1. Izvo ač će izvršiti nabavu muljne pumpe. Zavod za ekološki inženjering. 6.A.4. ODRŽAVANJE III. Institut gra evinarstva Hrvatske d. A.7 Detekcija oštećenja geomembrane III.A.A. Obračun ovih radova vrši se putem mjesečnih Izvještaja izvo ača. te da izvještava o eventualnim erozijama nasipa. Aktivnosti IZVO AČA na održavanju nasipa moraju biti sadržane u Mjesečnom izvještaju. Vidi poglavlje III.12.12. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji III. [vidi GP1].A. Popravak oštećenja izvedenih instalacija snosi IZVO AČ. kao i po satu rada pumpe.A.4. te će vršiti cršljenje procjedne ili oborinske vode u sustav procjednih ili oborinskih voda. A. Gotova prekrivka III. Obodni kanali III. IZVO AČ je zadužen za održavanje (popravak) erozija nastalih na nasipu. minimalnih karakteristika protok 30l/s kod H=10 m (kao Flygt BIBO 2102.2. Obračun rada se vrši po satu najma opreme za crpljenje i opreme za električno napajanje pumpe (agregat) zajedno s gorivom za agregat. III. stranica 157 od 348 .1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02301 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.

III. Obodni nasip Rad IZO AČA na održavanju nasipa obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima.A. III. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća održavanje.3. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Ovjera količina Evidenciju rada radnika IZVO AČA u satima rada na održavanju nasipa od djelovanja erozija kao i kvalitetu i količinu sakupljenog letećeg otpada ovjerava Nadzorni inženjer. Zavod za ekološki inženjering.A.3. UPRAVLJANJE III.A.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Izvještaji Izvo ača Obveza je IZVO AČA da putem mjesečnog izvještaja obavještava o stanju izvedenih obodnih nasipa.4.4. ožujak 2000 god. te da izvještava o razini procjedne vode na spoju privremene prekrivke i sloja odvodnje procjednih voda kao i pojavi eventualnih erozija nasipa. Zagreb. -~ ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 158 od 348 .1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02301 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.4.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.4.A.d. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. [vidi GP1].3.

3 III.A. stranica 159 od 348 .2 III.A. Svibanj 2012.1 III.o.2 III.1 III.2 III.5.2 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja SVEZAK III.5.1 III.A.o.A.5.A.5.5.1 III.5.5.2.3.1.5.A.3.A.5.A.5.A. Me unasip (zečji nasip) SADRŽAJ: III.A.1.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.A. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.2.

....... Me unasip (zečji nasip) SADRŽAJ POGLAVALJA: III.....................161 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ..... 164 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ......................A................A..........1.............. III.........................................1 III.2 GRA ENJE .....1............... 161 III......5.A........... III...5..A.................5... 165 stranica 160 od 348 ....2........A..................A......................................................1 III.................... 164 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA . 164 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ................. III.......................A...................................................A......................................................... 164 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA.2.....5....5.......1 III..5.3.............2.....................3.5.............................................................. 164 III....5....... 161 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ........5.......2 ODRŽAVANJE ......2 UPRAVLJANJE ....................5................A..A..................Dokumentacija za nadmetanje Glavni radovi i upravljanje postrojenjima na odlagalištu Jakuševec III.1..3.

1. transport. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. ožujak 2007 god. III.5.Dokumentacija za nadmetanje Glavni radovi i upravljanje postrojenjima na odlagalištu Jakuševec III.. priprema podloge. opreme i izvo enje svih radova potrebnih za iskop. broj: 24-10-013/07. stranica 161 od 348 . odredbama.5.Poglavlje . Zagreb. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima.d. [vidi IP1].Poglavlje 02363. Radovi se trebaju izvoditi u skladu sa svim zdravstvenim i sigurnosnim propisima i u skladu s Posebnim odlagališnim planom zaštite na radu. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu. • Hrapava HDPE geomembrana – Poglavlje 02351. istovar. GRA ENJE III. opremu. Zavod za ekološki inženjering. zavarivanje umjetnih materijala. Zavod za ekološki inženjering.1. ožujak 2000 god.. • Filterski geotekstil . Institut gra evinarstva Hrvatske d. utovar. deponiranje. • Drenažni materijal – Poglavlje 02361.A.A. oznaka IZV-JAK-A1.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Opće napomene Rad IZVO AČA na izvedbi me unasipa (zečjeg nasipa) uključuje pribavljanje cjelokupne radne snage. alate i pribor. zaštite od požara i eksplozije i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne vazećim zakonima ili koje su propisane ovom dokumentacijom. [vidi GP1]. rezanje umjetnih materijala. prirodnih i umjetnih materijala.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi izvo enja radova su dani u dokumentaciji. • Zaštitni sloj . razastiranje i zbijanje zemljane ispune i umjetnih materijala za Izvedbu me unasipa (zečjeg nasipa).5.1.Poglavlje 02362. materijale. • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.d. IZVODAČ je odgovoran za provedbu svih potrebnih zaštitnih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika izvedba me unasipa.5. Troškovi IZVO AČA na izvedbi me unasipa uključuju sve mjere zaštite na radu. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. Zagreb. ugradnju.A. Me unasip (zečji nasip) III. Vidi poglavlja: • Konstrukcija kanala – Poglavlje 02302 • Hrapava HDPE geomembrana u sabirnom području – Poglavlje 0234. Institut gra evinarstva Hrvatske d.A. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini. reguliranje vlage. • Zaštitni geotekstil – Poglavlje 02360.

Me uansip (zečji nasip) Nožica pokosa ugra enog otpada odlagališta mora biti udaljena minimalno 10 m od krune me unasipa. Zemlja uzeta iz prostora odlagališta prikladna je za ispunu samo po uvjetima iz stavke B. E. Nakon polaganja glatke PEHD geomembrane od 1 mm i osiguranja od pomicanja geomembrane sa zemljom. dovoz. drenažnog sloja. led i smrznuta zemlja se trebaju ukloniti iz zemljane ispune prije ugradnje. (vidi sliku 1). Zemljana ispuna Sva zemljana ispuna treba biti dobavljena iz čistih izvora koji je pregledao NADZORNI INŽENJER. otpada. Osiguranja od pomicanja geomembrane slojem zemlje.B1. zaštitnog geotekstila (tipa 1000 g/m2) treba obaviti vrlo pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja hrapave PEHD geomembrane (debljine 2. Zemljana ispuna ne smije uključivati tla koja se klasificiraju kao OH ili OL. Mora imati fizičke karakteristike koje omogućuju ravnomjerno rasprostiranje i zbijanje. i izrade obračuna ugra enih materijala IZVO AČ treba ukalkulirati u ukupnu cijenu izvedbe me unasipa.A. D. filtarskog geotekstila (tipa 400 g/m2). C. stranica 162 od 348 . C. rezanje. Isto tako materijal ne smije sadržavati dijelove kamena ili šljunak veće od stotinu (250) mm u promjeru. Sva zemljana ispuna zečjeg nasipa treba biti izvedena u skladu s poglavljem "Zemljana ispuna".5 mm). Snijeg. Vidi sliku 1. B.024. postavljanje i zavar glatke PEHD geomembrane debljine 1 mm. A. IZVO AČ je zadužen za čišćenje i pripremu podloge za linijski zavar glatke HDPE geomembrane debljine 1 mm i hrapave PEHD geomembrane debljine 2. Uklanjanje zaštitnog sloja. Troškovi gedetskog iskolčenja pozicije me unasipa.5 mm. filtarskog geotekstila (tipa 400 g/m2) i zaštitnog sloja u projektno stanje. F. Zamrznuti materijali se ne smiju koristiti za zemljanu ispunu. Me unasip (zečji nasip) A. D. Nabava. skladištenja i ugradnje iz poglavlja 02349 – Hrapava HDPE geomembrana u sabirnom području. po HRN U. drenažnog sloja.5. Materijal koji se koristi mora biti bez organskih sastojaka.Dokumentacija za nadmetanje Glavni radovi i upravljanje postrojenjima na odlagalištu Jakuševec III. Geomembrana mora udovoljiti svim zahtjevima rukovanja. B. drva. i svih ostalih štetnih materijala koji mogu biti degradirani ili koji se ne mogu dovoljno zbiti. kvalitete. IZVO AČ je zadužen za vraćanje ukljonjenih slojeva zaštitnog geotekstila (tipa 1000 g/m2). NADZORNI INŽENJER može pogledati predvi ena područja za dobavu zemljane ispune.

Zemljana ispuna: Zemljana ispuna je zemljani materijal (tlo) koji treba ugraditi i zbiti. stranica 163 od 348 . kontura i kota.3. Odredivanje zahtjevanih linija. separiraju od druge izvedene plohe na koju se nije odlagao i na kojoj se ne odlaže otpad. Snimak izvedenog stanja za gra evinsku knjigu. Privremeno prekrivanje Poglavlje III. M. Me unasip (zečji nasip) 10 m UDALJENOST OTPADA I VRHA NASIPA Slika 4 Nacrt izvedbe me unasipa (zečjeg nasipa) Srodna poglavlja Poglavlje III. a nadzorni inženjer za geodetske radove ovjerava količine izvedenih radova. Plohe na kojima se nije započeo odlagati otpad moraju imati odvodnju u sustav oborinskih voda. Obodni nasip Poglavlje III.A. Ovjera količina Nadzorni inženjer za gra evinske radove ovjerava kvalitetu.C. Terenska mjerenja Geodetska izmjera i iskolčenje projektiranih gabrita (visine.4. Stalne prometnice Definicije L. Terenska mjerenja uključuju: F.Dokumentacija za nadmetanje Glavni radovi i upravljanje postrojenjima na odlagalištu Jakuševec III. odnosno koji je potrebno ugraditi radi izvedbe me uansipa (zečjeg nasipa) izme u pojedinih odlagališnih kaseta i ploha. Plohe na kojima se odlaže otpad moraju imati odvodnju spojenu sa sustavom procjednih voda.A.A. Me unasip nasip: Gra evina kojom se procjedne vode jedne plohe na kojoj se ugra uje otpad.5. Prometnice i platoi Poglavlje III. čvrst i trajan zemljani materijal iz tla. Zemljana ispuna je neorganski.A.2. nagibi) kao i snimak izvedenog stanja za gra evinsku knjigu je obveza IZVO AČA i treba biti uključena je u jediničnu cijenu izvedbe me unasipa. G. nagiba. dužine.

Dokumentacija za nadmetanje Glavni radovi i upravljanje postrojenjima na odlagalištu Jakuševec III.A.5. Me unasip (zečji nasip)

III.A.5.2. ODRŽAVANJE
III.A.5.2.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA
Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavljima: • Konstrukcija kanala – Poglavlje 02302 • Hrapava HDPE geomembrana u sabirnom području – Poglavlje 0234, • Drenažni materijal – Poglavlje 02361, • Filterski geotekstil - Poglavlje 02362, • Zaštitni sloj - Poglavlje - Poglavlje 02363, • Zaštitni geotekstil – Poglavlje 02360, • Hrapava HDPE geomembrana – Poglavlje 02351, Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6, oznaka IZV-JAK-A1, broj: 24-10-013/07, Institut gra evinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekološki inženjering, Zagreb, ožujak 2007 god. [vidi IP1].

III.A.5.2.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA
IZVO AČ je dužan vršiti redovito čišćenje nakupljenog mulja na prostoru izme u me unasipa i tijela odlagališta otpada (nožice pokosa), kako bi se oomogućilo otjecanje nakupljene procjene vode. Nakupljeni mulj IZVO AČ mora otpremiti na odlagališnu plohu. Radovi na čišćenju nakupljenog mulja trebaju biti izvršeni krajnje oprezno kako ne bi došlo do oštećenja geotekstila i geomembrane.

III.A.5.3. UPRAVLJANJE
III.A.5.3.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA
Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi upravljanja su dani u poglavljima: • Konstrukcija kanala – Poglavlje 02302 • Hrapava HDPE geomembrana u sabirnom području – Poglavlje 0234, • Drenažni materijal – Poglavlje 02361, • Filterski geotekstil - Poglavlje 02362, • Zaštitni sloj - Poglavlje 02363, • Zaštitni geotekstil – Poglavlje 02360, • Hrapava HDPE geomembrana – Poglavlje 02351, Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6, oznaka IZV-JAK-A1, broj: 24-10-013/07, Institut gra evinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekološki inženjering, Zagreb, ožujak 2007 god. [vidi IP1].

stranica 164 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Glavni radovi i upravljanje postrojenjima na odlagalištu Jakuševec III.A.5. Me unasip (zečji nasip)

III.A.5.3.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA
Izvještaji Izvo ača IZVO AČ mora izvesti me unasip prije početka odlaganja i ugradnje otpada na kasetu 6/1, odnosno 6/2. Izvo ač mora u Mjesečnim izvještajima dostaviti evidenciju čišćenja nakupljenog mulja na prostoru izme u me unasipa i tijela odlagališta otpada (nožice pokosa). Dostava mjesečng izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije.

***KRAJ POGLAVLJA ***

stranica 165 od 348

Naručitelj:

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska

Naziv gra evine:

ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC

Razina projekta:

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

III.A.6. Kanali

SADRŽAJ: III.A.6.1 III.A.6.1.1 III.A.6.1.2 III.A.6.2 III.A.6.2.1 III.A.6.2.2 III.A.6.3 III.A.6.3.1 III.A.6.3.2 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja

SVEZAK III.A. Svibanj 2012.

stranica 166 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.6. Kanali

SADRŽAJ POGLAVALJA: III.A.6.1.
III.A.6.1.1 III.A.6.1.2

GRA ENJE ............................................................................................168
OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ........................................................... 168 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ............................................. 168

III.A.6.2.
III.A.6.2.1 III.A.6.2.2

ODRŽAVANJE ........................................................................................ 169
OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ...................................................................... 169 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ....................................................... 169

III.A.6.3.
III.A.6.3.1 III.A.6.3.2

UPRAVLJANJE ........................................................................................ 171
OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA...................................................................... 171 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ....................................................... 171

stranica 167 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.6. Kanali

III.A.6.1. GRA ENJE
III.A.6.1.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA
Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi izvo enja radova su dani u dokumentaciji; • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec, TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1, Institut gra evinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekološki inženjering, Zagreb, ožujak 2000 god. [vidi GP1]. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6, oznaka IZV-JAK-A1, broj: 24-10-013/07, Institut gra evinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekološki inženjering, Zagreb, ožujak 2007 god. [vidi IP1]. Vidi poglavlja: • Konstrukcija kanala – Poglavlje 02302, • Zemljana ispuna – Poglavlje 2301

III.A.6.1.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA
Opće napomene Izgradnja kanala nije predvi ena ovom dokumentacijom. IZVO AČ je obvezan izvršiti izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju kanala i izvan ovako propisanih uvjeta a sve prema posebnom zahtjevu, odnosno nalogu Naručitelja. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu, materijale, opremu, alate i pribor, za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima, odredbama, statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini. Troškovi IZVO AČA na izvedbi kanala uključuju sve mjere zaštite na radu, zaštite od požara i eksplozije i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne vazećim zakonima ili koje su propisane ovom dokumentacijom. IZVODAČ je odgovoran za provedbu svih potrebnih zaštitnih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika izvedba me unasipa. Radovi se trebaju izvoditi u skladu sa svim zdravstvenim i sigurnosnim propisima i u skladu s Posebnim odlagališnim planom zaštite na radu. Srodna poglavlja Poglavlje III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada Poglavlje III.A.2. Privremeno prekrivanje Poglavlje III.A.4. Obodni nasip Poglavlje III.C. Stalne prometnice

stranica 168 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.6. Kanali

Definicije N. Kanali: Kanali su gra evine koje služe za otvoreno prikupljanje i provo enje oborinskih i drugih površinskih voda na prostoru odlaglišta. Svi kanali su na prostoru odlagališta izvedeni u potpunosti. Izvo ač je zadužen za redovno održavanje i upravljanje obodnim kanalima i kanalom uz sjevernu prometnicu. Terenska mjerenja H. Nisu predvi ena.

III.A.6.2. ODRŽAVANJE
III.A.6.2.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA
Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju: • Konstrukcija kanala – Poglavlje 02302 • Zemljana ispuna – Poglavlje 2301 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6, oznaka IZV-JAK-A1, broj: 24-10-013/07, Institut gra evinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekološki inženjering, Zagreb, ožujak 2007 god. [vidi IP1].

III.A.6.2.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA
Opće napomene Rad IZVO AČA na održavanju i upravljanju kanala dlagališta obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća održavanje i upravljanje kanalima odlagališta. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu, materijale, opremu, alate i pribor, za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima, odredbama, statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini. Obveza je IZVO AČA da izvo enje radova provodi tako da izbjegne mogućnost oštećenja izvedenih elemenata tijela odlaglišta. Prilikom izvo enja radovam, u cilju izbjegavanja moguće pojave požara ili eksplozije, IZVO AČ je obavezan sve djelatnike s Ex zonama na odlaglištu odnosno Elaboratom zaštite od požara i klasifikacija prostora, Ecoina, kolovoz 2011. [vidi Prilog A, IP13].

stranica 169 od 348

6.800 m. Obaveza IZVO AČA radova je održavanje kanala košnjom i čišćenjem od mulja i letećeg otpada. Sakupljanje letećeg otpada treba provoditi po potrebi. Radovi na čišćenju nakupljenog mulja trebaju biti izvršeni krajnje oprezno kako ne bi došlo do oštećenja glinenog dna kanala. IZVO AČ je zadužen za ručnu i/ili strojnu košnju otvorenog dijela kanala provoditi 5 puta godišnje.050.12. Veći angažman IZVO AČA se očekuje tijekom toplijeg dijela godine. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.58 ha.5 m. Datumi izvršenih čišćenja. Kanal uz sjevernu ogradu Uz sjevernu ogradu odlagališta (Sajmišna cesta) na dijelu platoa biokompostane je izveden kanal koji prikuplja oborinsku vodu sa prometnice i odvodi je prema retencijskom jezeru. Obodni kanal IZVO AČ je zadužen za obilazak i pregled otvorenih i zatvorenih odvodnih kanala oborinskih voda uključivo i taložnica (na plohi 1 jug.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Stanje elemenata iz ove točke mora biti evidentirano u mjesečnom izvještaju Izvo ača s datumima obilaska. Dužina predmetnog kanala je 1.12. Troškove rada IZVO AČA treba uključiti paušalni iznos koji je predvi en za upravljanje kanalima. Obračun ovog rada se vrši ovjerom sati rada radnika kroz gra evinski dnevnik. IZVO AČ je zadužen za ručnu i/ili strojnu košnju otvorenog dijela obodnih kanala provoditi 5 puta godišnje. obično nakon kiše. Nakupljeni mulj IZVO AČ mora otpremiti na odlagališnu plohu. sati rada radnika i evidencija broja stranica 170 od 348 . Dužina otvorenog dijela obodnog kanala iznosi 2. Evidencija rada IZVO AČA mora biti evidentirana u gra evinskom dnevniku i Mjesečnom izvještaju. predvidivo 7 komada) minimalno jedan puta mjesečno. dok se tijekom nižih temperatura ne očekuje angažman Izvo ača. IZVO AČ po nalogu Naručitelja treba izvršiti strojno čišćenje svih kanala od nakupljenog mulja. IZVO AČ je zadužen provoditi minimalno nataloženi mulj kao "slivničarem". Kanali IZVO AČ je dužan vršiti tjedni obilazak i pregled 1) obodnog kanala i 2) kanala uz sjevernu ogradu. dok se širina kanala mijenja i iznosi maksimalno 8 m. IZVO AČ je zadužen da pet (5) puta godišnje očistiti od raslinja sve betonske kanalice za odvodnju površinskih voda postavljene po tijelu deponije (ploha 1).A. površina za održavanje iznosi 1. Osim čišćenja IZVO AČ je dužan zbrinuti otpad. Predvidiv angažman Izvo ača po čišćenju je 1 radnik × 4 dana /mjesečno × 8 sati kroz period od 5 mjeseci.A. Obveza IZVO AČA na košnji predmetnog kanala je dana u poglavlju III. Obveza IZVO AČA na košnji obodnih kanala je dana u poglavlju III. Gotova prekrivka. Predvidiv angažman IZVO AČA je jedan puta godišnje.A. Čišćenje treba provesti specijaliziranom opremom tzv izvršenog čišćenja i planirani datum sljedećeg čišćenja mora biti izvještaju IZVO AČA. evidencija broja angažiranih radnika.00 m a širina zelenog pojasa koji je potrebno održavati iznosi 7. IZVO AČ je zadužen za ručno čišćenje svih kanala od letećeg otpada. Gotova prekrivka. Datum sadržan u mjesečnom za čišćenje taložnica u otvorenom kanalu oborinskih voda plohe 1 dva puta godišnje.

1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi upravljanja su dani u poglavljima: • Konstrukcija kanala – Poglavlje 02302 • Zemljana ispuna – Poglavlje 2301 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6.A. Ispitivanje se provodi jednom u 5 godina. oznaka IZV-JAK-A1. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Kanali sakupljenih vreća napunjenih letećim otpadom mora biti sadržan u mjesečnom izvještaju Izvo ača. kao i čuvanja dokumentacije o provedenom Ispitivanju. Zagreb. voditi evidenciju provedenih ispitivanja. III. broj: 24-10-013/07.A.6.A. izvještavati o isteku periodičkog ispitivanja. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Popravci neophodni za nesmetan rad kanala moraju se evidentirati u mjesečnom izvještaju Izvo ača s foto-dokumentacijom. UPRAVLJANJE III.6. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. organizirati ispitivanje prije isteka roka važenja prethodnog Ispitivanja.. ožujak 2007 god.6.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. IZVO AČ je dužan organizirati provedbu ispitavanja od ovlaštene institucije. Obveza je IZVO AČA da putem mjesečnog izvještaja obavještava o stanju izvedenih kanala. Kontrolu i prijedlog prihvaćanja izvršenih radova vrši Nadzor a odobrava Investitor. [vidi IP1]. Izvo ač mora u Mjesečnim izvještajima dostaviti evidenciju košnje i čišćenja kanala od nakupljenog mulja.3. Predvidivo je jedno ispitivanje tijekom provedbe Ugovora.6.3.3.d. III.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Izvještaji Izvo ača IZVO AČ je zadužen za organizaciju periodičkg ispitivanja vodonepropusnosti dna kanala od ovlaštene institucije. Zavod za ekološki inženjering.A. ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 171 od 348 . Aktivnosti Izvo ača na održavanju kanala moraju biti sadržane u Mjesečnom izvještaju.

A. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.2.1 III.7.A.7.2 III.7.7.2 III.7.7.1 III.2 III. Svibanj 2012.1 III.7.1.1 III.3.A.7.o.A.A.7.A.3.3 III.A.A. stranica 172 od 348 .2 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja SVEZAK III.7.o. Detekcija oštećenja geomembrane SADRŽAJ: III.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.A.2.A.1.A.

2......A.......A....... 177 stranica 173 od 348 .....................................7................................................A.......7.... Detekcija oštećenja geomembrane SADRŽAJ POGLAVALJA: III................................................7...... UPRAVLJANJE...............1......................7.......................... 177 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ..........2 III................ GRA ENJE ...........7......1......2 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ..7................1 III........ 174 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ..............1 III....................... ODRŽAVANJE .....2...................2.1.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje............7..........................A............................................3..2 III......A.7.......7...A...........A.......177 III..A...... 174 III.. 177 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA...............1 III..........A.........3........A..3.......................... 177 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA .............. 174 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA .....7................................. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III..................................... 178 III.............

održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi izvo enja radova su dani u dokumentaciji.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Opće napomene Sustav za detekciju oštećenja geomembrane je položen na svim izvedenim plohama odlagališta. [vidi IP1]. Izvedba sustava za detekciju oštećenja geomembrane nije predvi ena ovom dokumentacijom. odredbama.A.7.7.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.d. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini.. odnosno nalogu Naručitelja. Izvo ač je obvezan izvršiti ispitivanje sustava za detekciju oštećenja geomembrane a sve prema zahtjevu. Detekcija oštećenja geomembrane III. opremu. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima. 6/2 i 6/3. IZVODAČ je odgovoran za provedbu svih potrebnih zaštitnih mjera pri čemu su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika detekcije oštećenja geomembrane. ožujak 2007 god.7. Zavod za ekološki inženjering. [vidi GP1]. Zagreb. IZVO AČ je zadužen za jedno ispitivanje sustava detekcije oštećenja geomembrane po plohi neposredno prije početka odlaganja otpada na pojedinu plohu.7.A. alate i pribor. Troškovi IZVO AČA na ispitivanju sustava za detekciju oštećenja geomembrane uključuju sve mjere zaštite na radu.1.A. zaštite od požara i eksplozije i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima ili koje su propisane ovom dokumentacijom. Predvi a se jedno ispitivanje kasete 6/1. Radovi se trebaju izvoditi u skladu sa svim zdravstvenim i sigurnosnim propisima i u skladu s Posebnim odlagališnim planom zaštite na radu. • Hrapava HDPE geomembrana – Poglavlje 2351 • Hrapava HDPE geomembrana u sabirnom području – Poglavlje 2349 III.1. • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. Izvedeno stanje sustava za detekciju je vidljivo na slici 1.A.1.d. GRA ENJE III. materijale. Zavod za ekološki inženjering. stranica 174 od 348 .. broj: 24-10-013/07. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Zagreb. oznaka IZV-JAK-A1. Vidi poglavlja: • Sistem detekcije– Poglavlje 02365. Institut gra evinarstva Hrvatske d. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu. ožujak 2000 god. Institut gra evinarstva Hrvatske d.

Ploha za prihvat azbestnog otpada Definicije O. Prihvat i ugradnja otpada Poglavlje III. te se pad električnog potencijala očitava na mjernim elektrodama.1. Obuhvaćaju kontrolno ispitivanje propuštanja geomembrane prije početka ugradnje otpada.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. mjernih i napajajućih elektroda.A.A. Sustav procjednih voda Poglavlje III. Privremeno prekrivanje Poglavlje III. Električna struja upušta kroz napajajuće elektrode stavljene preko membrane.000 g/m2. Obodni nasip Poglavlje III. Detekcija oštećenja geomembrane Srodna poglavlja Poglavlje III. Sistem za detekcjiu oštećenja geomembrane: Je skup kablova.A.4.A.A. Anomalije u električnom polju pokazuju oštećenja geomembrane. stranica 175 od 348 .5 mm.7.10. Terenska mjerenja I.9.2. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Zaštitini sloj iznad sustava procjednih voda Poglavlje III.A. i mjernih ormara čija je funkcija pronalazak mjesta oštećenja geomebrane.8. a napajajuće elektrode se postavljaju iznad zaštitnog geotekstila tipa 1.A. Mjerne elektrode se postavljaju prema planu polaganja prije polaganja HDPE geomembrane debljine 2.

A.7. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Detekcija oštećenja geomembrane Slika 5 Izvedeno stanje sustava za detekciju oštećenja PEHD geomembrane na plohama 5D i 6 stranica 176 od 348 .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.

Zavod za ekološki inženjering. Detekcija oštećenja geomembrane III. Predvidivo je ispitivane kaseta 6/1. [vidi GP1]. Vidi poglavlja: • Sistem detekcije– Poglavlje 02365.d.7. osim zaštite terminala praćenja (plave metalne kutije označene kao MC na slici 1) koje su postavljene na obodu nasipa od oštećenja tijekom radova na odlagalištu.7.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Institut gra evinarstva Hrvatske d.7. [vidi IP1].92 ha. • Hrapava HDPE geomembrana – Poglavlje 2351 • Hrapava HDPE geomembrana u sabirnom području – Poglavlje 2349 stranica 177 od 348 . ODRŽAVANJE III. 6/2 i 6/3 (ploha 6). ožujak 2000 god.2. broj: 24-10-013/07. ožujak 2000 god. broj: 24-10-013/07.2.3.A. [vidi IP1]. Institut gra evinarstva Hrvatske d. ožujak 2007 god.A. Zavod za ekološki inženjering. Institut gra evinarstva Hrvatske d.7. Zagreb. III. Zavod za ekološki inženjering. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. oznaka IZV-JAK-A1.7. [vidi GP1].. Zagreb.d. oznaka IZV-JAK-A1..40 ha.3..A. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju: • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA IZVO AČ je zadužen za jedno kontrolno ispitivanje oštećenja geomembrane prije početka ugradnje otpada. ožujak 2007 god. Sustav detekcije oštećenja ne zahtijeva posebno održavanje. UPRAVLJANJE III. Vidi poglavlja: • Sistem detekcije– Poglavlje 02365.7.d. Površina kasete 6/1 iznosi 2.2.d. Zavod za ekološki inženjering.A. Zagreb. Zagreb.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi upravljanja su dani u dokumentaciji: • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1.90 ha i kasete 6/3 iznosi 3. Institut gra evinarstva Hrvatske d. kasete 6/2 iznosi 2. • Hrapava HDPE geomembrana – Poglavlje 2351 • Hrapava HDPE geomembrana u sabirnom području – Poglavlje 2349 III.A.

7. Kontrolu i prijedlog prihvaćanja izvršenih radova vrši Nadzor a odobrava Investitor. Predvidivo je ispitivane kaseta 6/1. Obveza je IZVO AČA da putem izvještaja obavjsti o stanju sustava detekcije i o rezultatima provedenog ispitivanja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A. Predvidivo je jedno ispitivanje tijekom provedbe Ugovora. ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 178 od 348 . 6/2 i 6/3 (ploha 6).3. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Izvo ač mora u Mjesečnim izvještajima dostaviti plan provedbi ispitivanja i evidenciju o provedbi ispitivanja. Aktivnosti Izvo ača na detekciji oštećenja geomembrane moraju biti sadržane u Mjesečnom izvještaju. Izvedeno stanje sustava za detekciju je vidljivo na slici 1.7. IZVO AČ je dužan organizirati provedbu ispitavanja od ovlaštene institucije. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. Popravci PEHD geomembrane neophodni za nastavak radova na ugradnji otpada moraju se sanirati prije početka ugradnje otpada.A.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Izvještaji Izvo ača IZVO AČ je zadužen za organizaciju jednog ispitivanja detekcije oštećenja geomembrane prije početka ugradnje otpada na kasete plohe 6. organizirati ispitivanje i dostaviti Izvješće o ispitivanju prije planiranog početka ugradnje otpada na pojedinu kasetu. Detekcija oštećenja geomembrane III.

8.o.A.2 III.A.5 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja Postupanje s otpadom Zaštita okoliša i zdravlja SVEZAK III. Sustav sakupljanja procjenih voda SADRŽAJ: III.A. Svibanj 2012.1.3 III.1 III.8.1 III.2 III.8.4 III.3.A.A.A.A.2.2.A.A.A.8.2 III.8.o.A.A.8.3.8.A.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.8.8. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.1 III.1. stranica 179 od 348 .2 III.8.8.8.1 III.

.........A.........8................... 196 stranica 180 od 348 ...................8......2.......................8...... 181 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ....A................ 187 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA .................................1.. 187 III................. POSTUPANJE S OTPADOM....................8.................1......................................................... Sustav sakupljanja procjednih voda SADRŽAJ POGLAVALJA: III...........8................8............ 181 III.......2 GRA ENJE ...............................2..A..A......... 195 III.1 III..................... III....1..............Dokumentacija za nadmetanje Gra enje............A.........8.................. 195 ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA ........... 194 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ...........8..............8............................. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.............. 187 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA .........................2 ODRŽAVANJE ..................5..................3.A................3...........2.....3..4......A...............8.......A..............A..... III.....A.......1 III..... 194 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA...................1 III............................8.....A... III................................... III..........181 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .........8........A..............2 UPRAVLJANJE .......

1. materijale.8.8. Zavod za ekološki inženjering. Zavod za ekološki inženjering. IZVO AČ je zadužen za održavanje i upravljanje sustavom procjednih voda. Zagreb.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. alate i pribor. [vidi GP1].A. IZVODAČ je odgovoran za provedbu svih potrebnih zaštitnih mjera pri čemu su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika sustava procjednih voda. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima. • Drenažni materijal – Poglavlje 2361.. stranica 181 od 348 .8. • Cijevi i šahtovi (HDPE) – Poglavlje 2364 III.1. Opće napomene Sustav sakupljanja procjednih voda je izveden na svim plohama odlagališta.d. Troškovi IZVO AČA na organizaciji izrade projekta.1. ožujak 2007 god.d.2. ožujak 2000 god. oznaka IZV-JAK-A1.A. održavnju i upravljanju sustavom procjednih voda uključuje sve mjere zaštite na radu. IZVO AČ je zadužen za izradu Izvedbenog projekta premumpnog šahta kao i za gra enje projektiranog prepumpnog šahta.8. izgradnji..8. Institut gra evinarstva Hrvatske d.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA III. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. [vidi IP1]. IZVO AČ je zadužen za organiziranje izrade Izvedbenog projekta kompenzacijskih bazena (sjever i jug) uvažavajući Ex zone odlagališta kao i za gra enje projektiranih kompenzacijskih bazena. odredbama. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. GRA ENJE III. zaštite od požara i eksplozije i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima ili koje su propisane ovom dokumentacijom.1.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi izvo enja radova su dani u dokumentaciji. Institut gra evinarstva Hrvatske d.A. Zagreb.1. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini.A. U cilju spriječavanja nakupljanja mulja (taloženjem) u drenažnim cijevima sustava odvodnje voda plohe 6 sjever (kaseta 6/2) na šahtu JB-19 je prije početka odlaganja otpada na kasetu 6/1 potrebno projektirati i izvesti sustav za prebacivanje oborinske vode s kaseta 6/2 i 6/3 u obodni kanal.A. Vidi poglavlja: • Konstrukcija kanala– Poglavlje 02302. broj: 24-10-013/07. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu. • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. opremu. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Sustav sakupljanja procjednih voda III.

Opis izvedenih kompenzacijskih bazena (sjever i jug) Na spoju ploha 1 i 2 na sjevernoj i južnoj strani tijela odlagališta Jakuševec. Ukupna dužina cijevi sjevernog obodnog kolektora iznosi 1. nalaze se kompenzacijski bazeni (prepumpni šahtovi) koji procjednu vodu koja dolazi iz kolektora stranica 182 od 348 .2.1. III. III. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.2. dok je u drenažnom sloju položena perforirana drenažna cijev promjera 200/175 mm. Sustav sakupljanja procjednih voda Radovi se trebaju izvoditi u skladu sa svim zdravstvenim i sigurnosnim propisima i u skladu s Posebnim odlagališnim planom zaštite na radu. Sustav sakupljanja procjednih voda sastoji se od dvije glavne komponente i to 1) sustava za dreniranje procjedne vode unutar ploha tijela odlagališta (ploha 1 do 6) i 2) sustava za odvodnju procjedne vode kojim se ona odvodi iz ploha 1 do 6 do sabirnih bazena. Sustav za dreniranje procjednih voda sastoji se od perforiranih cijevi (koje su ugra ene u drenažnom sloju) i punih cijevi (ugra ene u obodnom nasipu). Na plohi 2. Ploha 1 Na plohi 1 nalazi se 17 šahtova od čega 10 služe za prihvat procjednih voda.A.8. Kroz nasip plohe 5D (sjever i jug) je položena puna PEHD cijev promjera 160/143 mm dužine 50 m.390 m. Od šahtova procjednih voda kroz tijelo nasipa prolaze pune PEHD cijevi dužine približno 50 m.531 m. Od plohe 3 do uključivo plohe 5. kompenzacijskih bazena i kolektorskih cijevi kojima procjedna voda dovodi do sabirnih bazena.512 m. Sustav za odvodnju procjedne vode se satoji od šahtova. drenažne cijevi su promjera 200/175 mm. S pojedinih kaseta. a južnog 1. III.2.3. III.A.4. Ploha 6 je u cijelosti izvedena s cijevima promjera 200/175 mm.5. drenažne cijevi su vanjskog promjera 160/143 mm.8.1.A. Od šahtova ploha ploha 6 do 2. Unutar šahtova procjednih voda je Ex zona opasnosti "1". Spojne kolektorske cijevi su unutrašnjeg promjera 300 mm (vanjskog promjera 400 mm).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A. Ukupna dužina drenažnih i kolektorskih cijevi Ukupna dužina drenažnih cijevi (uključivo i pune cijevi kroz nasip) na plohama 1 do 6 iznosi 6. Unutar radijusa kruga od 2 m od kompenzacijskih bazena je Ex zona opasnosti "2". te se tada mijenja tip cijevi u perforirane. Perforirane cijevi drenaže imaju promjer 300/250 mm i ukupna dužina drenažnih cijevi na plohi 1 iznosi približno 1.1.8.800 m. Procjedne vode gravitacijski otječu iz pojedinih ploha do šahtova procjednih voda koji se nalaze uz vanjsku nožicu obodnog nasipa. na kojima još nije započela ugradnja otpada.8. procjedne vode se preko kolektorskih cijevi i kompenzacijskih bazena (prepumpnog šahta) koji se nalazi na sjevernom i južnom spoju ploha 2 i 1 i preko kolektora plohe 1 odvode u sabirne bazene (SB) sjever i jug.A. oborinske vode se istim sustavom odvode u obodni kanal oborinskih voda.2.8.1. Plohe 2 do 6 Na plohama 2 do 6 je izvedeno 22 šahta procjednih voda. dok je u krugu šahta na udaljenosti od 2 m zona opasnosti "2".2.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Kota dna ulazne cijevi procjedne vode u kompenzacijski bazen jug je 107. Sanacija izvedenih kompenzacijskih bazena Kompenzacijske (prepumpne) bazene sjever i jug je potrebno rekonstruirati u skladu sa sljedećim projektnim zadatkom: IZVO AČ je dužan organizirati izradu Izvedbenog projekta šahtova s dvostrukom PEHD stijenkom (po dnu i obodu). 1).1. Projektom je potrebno predvidjeti još 3 senzora i to senzor uključenja i rada jedne pumpe (senzor br.n. IZVO AČ je zadužen za geodetsko snimanje pozicija ulaznih i izlaznih cijevi iz oba kompenzacijska bazena. 02/05 Glavni paket – paket A1 iz ožujka 2000 god. Konstrukcija šahta mora biti takva da je omogućena vizualna provjera eventualnog propuštanja izvedenog šahta (dvostruka stijenka).m. Visinska kota poklopca kompenzacijskog bazena je 109. 2) senzor uključenja paralelnog rada 2 pumpe (senzor br.m.33 m. Poklopac šahta od PEHD materijala treba imati odzračnik dovoljnog kapaciteta odzračivanja.m.8 × 6 m. 3) i granični senzor isključenja (senzor br.2 m. Predvi a se smještaj 2 pumpe s usisom u visinskom području od približno 1 m izme u visinske kote vrha taložnice i dolazne (ulazne) cijevi.8. Kompenzacijski bazen treba imati taložnicu konusnog oblika minimalne dubine 30 cm. Sanacija odlagališta otpada Jakuševec Institut gra evinarstva Hrvatske d.A.m.2.n. dubina kompenzacijskih bazena iznosi 2. Konstrukcija izlazne cijevi iz šahta mora biti takva da otežava povrat iscrpljene vode nazad u šaht a istovremeno omogućuje gravitacijski istjecanje u punom profilu izlazne cijevi (tzv.n. Zavod za ekološki inženjering. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Sustav sakupljanja procjednih voda ploha 6 do 2 prepumpavaju na višu kotu u kolektorske cijevi plohe 1.6. Kota dna ulazne cijevi procjedne vode u kompenzacijski bazen sjever je 107.47 m.n. pelikanov kljun). 4) kada je razina procjedne vode u šahtu na razini izlazne cijevi i omogućeno je gravitacijsko istjecanje iz kompenzacijskog bazena. Kota dna izlazne cijevi procjedne vode iz kompenzacijskog bazena jug je 108.A. Projektom kompenzacijskog bazena IZVO AČ treba predvidjeti automatsko isključenje pumpi prije spuštnja razine procjedne vode na razinu usisa pumpe (senzor isključenja br. Tlocrtna dimenzija kompenzacijskog bazena je 1. [vidi GP1].8.25 m. Debljina stijenke mora biti minimalno 10 mm. Projekt postojećeg kompenzacijskog bazena je dan je u dokumentacije Glavni projekt.20 m.25 m. Kota dna izlazne cijevi procjedne vode iz kompenzacijskog bazena jug je 108.n.m.. Prije izrade projektnog rješenja. Automatika uključivanja pumpi mora biti programirana tako da se ugra ene pumpe kod razine vode izme u senzora 1 i 2 naizmjenično uključuju. Unutar radijusa kruga od 2 m od kompenzacijskih bazena je Ex zona IP13].d. stranica 183 od 348 . tvrtke broj TD 02-02-02- III. opasnosti "2" [vidi prilogu 27 i 28 – Prudinec. od kuda procjedna voda gravitacijski dalje teče prema sabirnim bazenima sjever i jug.

Nakon izgradnje kompenzacijskih bazena IZVO AČ je dužan izraditi projekt izvedenog stanja (gra evinski strojarski i elekto projekt izvedenog stanja). Pumpe moraju biti sa mogućnošću pojedinačnog va enja (automatska spojka s vodilicama). visine H = 5 m) u protuekslozijskoj izvedbi. IZVO AČ je dužan izraditi 8 primjeraka uvezene projektne dokumentacije kao i 2 primjerka na digitalnom mediju (CD). stranica 184 od 348 . Obračun izrade projekta se vrši po kompletiranoj dokumentaciji usuglašenoj s Naručiteljem. te je stoga preporučljivo da se radovi provode usušnom periodu godine. Predvidjeti dvije pumpe po bazenu. Predvidjeti svjetlosni signal (bljeskalicu) s elekto ormara kompenzacijskih bazena u slučaju kvara pumpi i/ili pojave razine vode u kompenzacijskom bazenu iznad senzora br. U kompenzacijskom bazenu je potrebno projektno predvidjeti i izvesti nosače za dvije pumpe i penjalice za spuštanje u šaht i eventualnu izvedbu zaštite od pada u dubinu.8. Troškove precrpljivanja procjednih voda snosi IZVO AČ. Izvedba treba biti provedena bez utjecaja na funkcionalnost sustava odvodnje procjednih voda.A. predati upute za rad i održavanje te izvršiti ispitivanje vodonepropusnosti izvedenog kompenzacijskog bazena.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. va enje i zbrinjavanje gra evinskog otpada postojećeg armirano betonskih kompenzacijskih bazena. Zakonu o zaštiti od požara i eksplozije) kao i oznake zabrane pristupa. IZVO AČ je dužan organizirati izradu Izvedbenog projekta sanacije kompenzacijskih bazena izraditi u roku od 60 kalendarskih dana od dana uvo enja u posao. a IZVO AČ mora izvesti pristup specijalnom stroju do šahta (predvidivo 6 m2 po kompenzacijskom bazenu). Izvedbenim projektom je potrebno predvidjeti postavljanje oznaka (naziva) kompenzacijskih bazena. odnosno u tijeku izvo enja se procjedna voda treba precrpljivati u nizvodni šaht procjednih voda.4. Projektant navedenog projekta ne smije biti zaposlenik osobe koja je izvo ač na istoj gra evini. IZVO AČ je zadužen za razbijanje. Prije izvo enja. Izvedbenim projektom je potrebno riješiti automatiku. penjalice i le obran trebaju biti izvedeni od nehr ajučeg materijala.5 l/s. IZVO AČ je dužan za Izvedbeni projekt kompenzacijskih bazena ishoditi suglasnost od Glavnog projektanta i Koordinatora II. oznaka upozorenja i opasnosti (prema Zakonu o zaštiti na radu. IZVO AČ je zadužen za izvedbu projektiranih kompenzacijskih bazena na koje je prethodno dobio suglasnost. Napajanje pumpi projektno riješiti s vanjskog razvodnog elektro ormara u protueksplozijskoj izvedbi. Sustav sakupljanja procjednih voda Izvedbenim projektom je potrebno osigurati pristup taložnici kako bi specijalan stroj mogao izvršiti čišćenje taložnice crpljenjem nakupljnog mulja. napajanje i odabir tipa robusnih muljnih pumpi otpornih na agresivne procjedne vode (minimalne karakteristike 2. Nosač za pumpu. Prije postavljanja PEHD šahta IZVO AČ mora zbiti temeljnu podlogu od šljunka debljine 20 cm na minimalno 30 MN/m2 i izvesti temelj (debljine 20 cm) od betona klase C 12/15. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.

postavljanjem kablova i zatrpavnjem.7. uključivo s iskopom. Minimalni kapacitet muljne pumpe iznosi 2. Pumpa mora biti projektirana i ugra ena s lancem sa mogućnošću va enja za lakše održavanje. god. IZVO AČ dužan izraditi Izvedbeni projekt adaptacije šahta za prebacivanje oborinske vode s kaseta 6/2 i 6/3 u obodni kanal. Razvod elektične energije koji se ugra ue unutar obodne prometnice mora biti u proueksplozijskoj izvedbi.8. U cilju spriječavanja nakupljanja mulja (taloženjem) u drenažnim cijevima sustava odvodnje voda plohe 6 sjever (kaseta 6/2) na šahtu JB-19 je prije početka odlaganja otpada na kasetu 6/1. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.8.A. Precrpni sustav treba projektirati tako da je električnu pumpu (na va enje) moguće u budućem periodu (predvidivo do 2018. Svi šahtovi procjednih voda imaju dvostruke vanjske stijenke. zatrpavnjem i asfaltiranjem pristupne prometnice. Šahtovi procjednih voda U svim šahtovima procjednih voda nalaze se sifoni i kinete kolektorske cijevi.8. III. Plan razvoda elektične enercije mora biti projektiran za napajanje električnom energijom sa JB-19 na JB-21 uključivo s iskopom. Budući da se radi o oborinskoj vodi. Na plohi 1 se ulijev sadržaja kolektorskih cijevi u sabirne bazene provodi pomoću tri revizijska šahta u kojima se nalaze križni ventili. dok je u krugu šahta na udaljenosti od 2 m zona opasnosti "2". Izvedbeni projekt mora imati plan izrade razvoda električne energije iz dijela biokompostane. Šahtovi procjednih voda na plohama 3 do 6 (18 šahtova) osim sifona imaju i ventile za ručno zatvaranje čime se može spriječiti dotok procjednih voda u šaht. Unutar šahtova procjednih voda je Ex zona opasnosti "1". stranica 185 od 348 .2. postavljanjem kablova. muljna pumpa ne trebaju biti u Ex izvedbi.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Predvidiva je ugradnja jedne pumpe po šahtu.2.) prebaciti s šahta JB-19 (kaseta 6/2) na JB-21 (kaseta 6/3). te je IZVO AČ dužan provesti sanaciju propuštanja ventila.1. Na nizvodnoj kolektorskoj cijevi šahta JB-17 je izveden PEHD čep koji spriječava miješanje oborinske vode plohe 6 sjever s procjednom vodom plohe 5D te se u proteklom periodu nakupljena oborinska voda u šahtu JB-17 povremeno crpila mobilnom muljnom pumpom. Dvostruke stijenke kolektorskih cijevi i dvostruke stijenke šahtova omogućuju provedbu kontrole vodonepropusnosti.A.5 l/sekundi pri H=5 m.1. Poklopci (brtve) križnih ventila su trenutno vodopropusni.8. Sustav sakupljanja procjednih voda III. Adaptacija i izvedba prepumpnog šahta za crpljenje oborinskih voda nakupljenih na sjevernom dijelu plohe 6 Nakupljenu oborinsku vodu koja se sakuplja u sabirnom dijelu plohe 6 sjever i dalje u pripadne šahtove je potrebno precrpiti u obodni kanal sjever. Projektom adaptacije precrpnog šahta IZVO AČ treba predvidjeti isključenje električne pumpe prije spuštnja razine procjedne vode na razinu usisa pumpe (pumpa na plovak).

Srodna poglavlja Poglavlje III. strojarski i elekto projekt izvedenog stanja). Gornji brtveni sloj Poglavlje III.2. nabavu i montažu električne muljne pumpe s plovkom koja će crpiti oborinsku vodu iz JB-17 u obodni kanal.A. ugradnjom razvodnih ormara. Prije izvo enja.1.A.8. Zaštitni sloj iznad sustava za prikupljajne procjednih voda Poglavlje III.9. odnosno prije izvedbe prepumpnog sustava. Gotova prekrivka Poglavlje III.1.6. IZVO AČ mora isprazniti revizijski šaht od dotekle oborinske vode.13. Izvedba treba biti provedena bez utjecaja na funkcionalnost sustava odvodnje oborinskih voda. Troškove precrpljivanja oborinskih voda snosi IZVO AČ. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do mTEO Poglavlje III. Ploha za prihvat azbestnog otpada Poglavlje III.14. IZVO AČ je dužan Izvedbeni projekt adaptacije prepumpnog šahta izraditi u roku od 60 kalendarskih dana od dana uvo enja u posao.A. Sustav sakupljanja procjednih voda Neposredno prije početka ugradnje otpada na kasetu 6/1 sjever.12. IZVO AČ je zadužen za izvedbu razvoda električne energije iz dijela biokompostane. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. Prihvat i ugradjna otpada Poglavlje III. predati upute za rad i održavanje te izvršiti ispitivanje vodonepropusnosti izvedenog prepumpnog šahta. U sklopu projekta IZVO AČ je dužan dostaviti projektantski troškovnik (i ispunjeni troškovnik s procjenom troškova).A.A. te je stoga preporučljivo da se radovi provode usušnom periodu godine. IZVO AČ je zadužen za nabavu i izvedbu adaptacije projektiranog precrpnog šahta na koji je prethodno dobio suglasnost. Troškovi uklanjanja i ugradnje pločevine uključuju sav materijal i radove za kompletno izvršenje posla. IZVO AČ je dužan izraditi 8 primjeraka uvezene projektne dokumentacije kao i 2 primjerka na digitalnom mediju (CD).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Projektant navedenog projekta ne smije biti zaposlenik osobe koja je izvo ač na istoj gra evini. potrebno je ukloniti zavareni čep od PEHD pločevine iz šahta JB-17 i ugraditi čep na nizvodnoj strani šahta JB19.4.A. IZVO AČ je dužan izvršiti nabavu i montažu baždarenog električnog kontrolnog brojila.A. Obodni nasip Poglavlje III.11. zatrpavnjem i asfaltiranjem pristupne prometnice. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji stranica 186 od 348 . postavljanjem kablova. uključivo s iskopom. IZVO AČ je dužan adaptirati prepumpni šaht u skladu s Izvedbenim projektom adaptacije. IZVO AČ je dužan da za Izvedbeni projekt adaptacije prepumpnog šahta ishoditi suglasnost od Naručitelja.A.A. III. Kanali Poglavlje III. Nakon izgradnje prepumpnog šahta IZVO AČ je dužan izraditi projekt izvedenog stanja (gra evinski.10. Obračun izrade projekta se vrši po kompletiranoj dokumentaciji usuglašenoj s Glavnim projektantom.8.A.9.

A.A.1. S. III. Zavod za ekološki inženjering.d. R. • Drenažni materijal – Poglavlje 2361. ožujak 2007 god. Zagreb. Institut gra evinarstva Hrvatske d.. Zagreb. III. 5D. ODRŽAVANJE III.10.8. Sabirni šahtovi: Sabirni šahtovi su dvostjeni PEHD elementi sustava procjednih voda koji prikupljaju procjednu vodu iz pojedinih kasta i dvode je kolektorskim cijevima nizvodno prema sabirnim bazenima.2.d. 5.1. Kompenzacijski bazeni su izvedeni na spoju ploha 1 i 2 .2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Cilj održavanja sustava procjednih voda je osigurati nesmetano protjecanje procjedne vode od pojedinih drenažnih ploha do sabirnih bazena. K. III.8.2. [vidi GP1]. Zavod za ekološki inženjering. Terenska mjerenja J. Q.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju: • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.2. Obuhvaća geodetsku izmjeru ulaznih i izlaznih cijevi u postojeće kompenzacijske bazena te izmjeru i iskolčenje za postavljanje novih kompenzacijskih bazena.. Šahtovi. • Cijevi i šahtovi (HDPE) – Poglavlje 2364 III. kinete i sifoni moraju biti čisti a svi ventili moraju funkcionirati. [vidi IP1]. Kontrolno ispitivanje vodonepropusnosti novo izvedenih kompenzacijskih bazena.2.11.8. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Vidi poglavlja: • Konstrukcija kanala– Poglavlje 02302. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6.A. Sustav sakupljanja procjednih voda P. oznaka IZV-JAK-A1. Definicije Drenažne cijevi: Su perforirane i pune PEHD cijevi kojima se prikupljena procjedna voda dovodi do sabirnih šahtoava. Drenažne i kolektorske cijevi moraju biti čiste i protočne. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Kompenzacijski bazeni: Kompenzacijski bazeni su gra evine koje procjednu vodu koja gravitacijski dotiče iz ploha 6.A. broj: 24-10-013/07.8. 4. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. ožujak 2000 god. 3 i 2 prebacuju na višu kotu plohe 1 od kuda procjedna voda dalje gravitacijski teče prema sabirnim bazenima. pumpe u kompenzacijskim bazenima moraju funkcionirati. stranica 187 od 348 . Kolektorske cijevi: Kolektorske cijevi su dvostjene PEHD cijevi promjera 400/300 mm koje provode procjednu vodu iz sabirnih šahtova nizvodno.A.A.2.8.8.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.

6. Troškove IZVO AČA po ovoj točki treba obračunati kroz stavku upravljanje. III. mjestima na kojima su uočena odstupanja i slično. strukturalnoj stabilnosti i funkcionalnosti).8.8. Oprema za čišćenje sustava procjednih voda mora biti u Ex izvedbi. 5. dužan je izvještavati o datumu isteka periodičkog ispitivanja. dužina ulaska wome u drenažu. kao i čuvanja dokaza o provedenom Ispitivanju (Uvjerenje o vodonepropusnosti. Kolektorske cijevi su izvedene s dvostrukom stijenkom (vanjskog promjera 400 mm i 300 mm): 4.000 m. ventile i poklopcwe šahtova u stanje uporabivosti.2.1. ocjenu ispravnosti i Izvještaj o nedostacima na ventilima i sifonima. Predvi ena dužina čišćenja ploha 2 do 6 iznosi 21 × 200 m + 1 (JB-6) 51 m= 4. IZVO AČ je dužan o provedenom održavanju dostaviti Izvještaj u dva primjerka.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Čišćenje cijevi za prikupljanje procjedne vode Učestalost čišćenja cijevi za prikupljanje procjedne vode na plohi 1 je minimalno jedan puta godišnj (1 × godišnje). Ispitivanje treba provesti ovlaštena institucije.8. (1× godišnje).A. Nakon čišćenja i snimanja Izvo ač mora vratiti sve sifone. Održavanje i upravljanje kolektorskim cjevovodom procjednih voda Kolektorske cijevi procjednih voda su elementi sustava odvodnje procjednih voda koji se nalaze na obodu tijela odlagališta te provode sakupljenu procjednu vodu izme u šahtova procjednih voda i kompenzacijskih bazena. potrebno je provesti čišćenje cijevi za prikupljanje procjednih voda ure ajem radnog dosega od minimalno 200 m.A. IZVO AČ je zadužen da minimalno 1 puta godišnje womom očistiti sustav kolektorskog cjevovoda . organizirati ispitivanja prije isteka roka važenja prethodnog ispitivanja.2. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.251 m. Izvještaj mora sadržavati situaciju odlagališta s naznačenim očišćenim dionicama.907 m.2. IZVO A je dužan provesti periodičko ispitiavanje vodonepropusnosti kolektorskih cijevi od ovlaštene institucije sukladno normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610.2. IZVO AČ je dužan provesti prvo ispitivanje u roku od 60 dana od uvo enja u posao. urednosti šahtova. Predvi ena dužina čišćenja plohe 1 iznosi 10× 200 m = 2.A. Neposredno prije snimanja IZVO AČ treba provesti čišćenje svih kolektorskih cijevi ukupne dužine 2. Učestalost čišćenja drenažnih cijevi (perforiranih i punih) na plohama 2 do 6 je minimalno dva puta godišnje (2× godišnje) i to za vrijeme smanjenih dotoka i sniženih razina u sustavu procjednih voda. voditi evidenciju provedenih ispitivanja. Sustav sakupljanja procjednih voda III. IZVO AČ je dužan dostavljati rezultate ispitivanja Nadzornom inženjeru u dvije kopije. urednost i vodonepropusnost kompenzacijskih bazena i ispravnost pumpi u kompenzacijskim bazenima). Neposredno prije snimanja sustava procjednih voda kamerom.2. IZVO AČ radova čišćenja je dužan dati Izvještaj o izvršenim radovima i zapažanjima tijekom čišćenja (dotok. stranica 188 od 348 .

1:2006. Snimanje se provodi jedan puta godišnje.2.A. puknuća i slično. stranica 189 od 348 .3. Snimanje i Izvještaj moraju biti uskla eni s normom HRN EN 13508. Ploha 1 Neposredno nakon čišćenja IZVO AČ treba izvršiti kontrolu čišćenja i funkcionalnosti. Snimanje mora biti izvršeno samohodnom kamerom sa širokokutnim objektivom i izvorom svjetlosti.8. Izvještaj mora sadržavati situaciju odlagališta s naznačenim snimljenim i očišćenim dionicama. mjestima na kojima su uočene anomalije. kontra padovi. Sustav sakupljanja procjednih voda III. O provedenom snimanju IZVO AČ mora dostaviti izvještaj u dva primjerka uz jedan primjerak digitalne snimke (CD ili DVD). Izvo ač je dužan dati i prikaz uzdužnih padova cijevi sustava za prikupljanje procjednih voda. Oprema za snimanje sustava procjednih voda mora biti u Ex izvedbi. suženja poprečnog presjeka. Izvo ač je dužan izraditi i dostaviti Nadzornom inženjeru detaljan izvještaj o provedenim radovima. Snimanje sustava za prikupljanje procjedne vode IZVO AČ treba izvršiti kontrolu čišćenja i funkcionalnosti sustava za prikupljanje procjedne vode CCTV (Closed-circuit television) kamerom.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.2.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. fotografijama kritičnih dionica. U sklopu snimanja. Snimanje se provodi dva puta godišnje. Plohe 2 do 6 Neposredno nakon čišćenja IZVO AČ treba izvršiti kontrolu čišćenja i funkcionalnosti.8. talog.

m.5 Na 19. Dionica prohodna za čišćenje u cijelosti JB-16 5 D 160/143 222. dalje neprohodno.5 JB-13 5 160/143 233 Kamera pod vodom.5 JB-9 4 160/143 223 Na 50 m nailazak na zub zavara cijevi.5 PS-6 1 300/250 186 PJ-8 1 300/250 186 PS-7 1 300/250 189.5 JB-12 4 160/143 228. JB-14 5 160/143 233 JB-15 5 D 160/143 222. Nije vidljiv uzrok zaustavljanja kamere na 22. PS-8 1 300/250 191 PJ-10 1 300/250 191 PS-3 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PS-2 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-PS-1 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-2 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-3 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-4 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-5 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona JB-1 2 200/175 198.8. dalje neprohodno za čistač i kameru. Ploha snimiti/očistiti a nove oznake drenažne *[m] cijevi [mm] Komentar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever sjever istok jug jug jug jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug PS-4 1 300/250 166. Dionica prohodna za čišćenje u cijelosti JB17 6 160/143 217 JB 18 6 160/143 217 JB 19 6 160/143 216 JB 20 6 160/143 216 JB 21 6 160/143 202.5 JB-3 2 200/175 200 JB-4 2 200/175 200 JB-5 3 160/143 202.5 JB 22 6 160/143 202.4 * Dana metraža je procijenjena udaljenost izmjerena od pripadnog šahta do polovice drenažne cijevi.5 Nakon 187 m neprohodno zbog deformacije vertikalnog profila.5 JB-8 3 160/143 210.9 Vertikalna deformacija na 51 m. Dionica prohodna za čišćenje u cijelosti JB-6 3 160/143 50. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A.5 PS-5 1 300/250 178.br. JB-7 3 160/143 210.5 Vertikalna deformacija od 65-tog metra do 97-mog metra.5 PJ-6 1 300/250 166.5 Na 54 m nailazak na zub zavara cijevi. Sustav sakupljanja procjednih voda Tabela 12 Popis drenažnih cijevi koje je potrebno očistiti i snimiti s napomenama za Izvo ača Popis šahtova i drenaže za čišćenje i snimanje Vanjski/U nutarnji Potrebno Orijentacij Naziv okna Promjer R. * Prije čišćenja potrebno je demontirati 32 sifona s ili bez ventla (redni brojevi 1 do 10 + 18 do 39) stranica 190 od 348 .5 Sumarno očistiti [m] 6379.5 PJ-7 1 300/250 178. PJ-9 1 300/250 189.5 nailazak na zubu zavara cijevi.5 Na 25 m nailazak na zub zavara cijevi. Dionica prohodna za čišćenje u cijelosti JB-10 4 160/143 223 JB-11 4 160/143 228.5 JB-2 2 200/175 198.4 Sumarno snimiti [m] 6379.

br.8. Orijentac Naziv susjednih ija okna Ploha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever jug jug jug jug jug jug jug jug jug sjever jug sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever jug jug jug jug jug jug jug jug jug jug PJ-PS-1/PS-2 1 PS-2/PS-3 1 PS-3/PS-4 1 PS-4/PS-5 1 PS-5/PS-6 1 PS-6/PS-7 1 PS-7/PS-8 1 PJ-PS-1/PJ-2 1 PJ-2/PJ-3 1 PJ-3/PJ-4 1 PJ-4/PJ-5 1 PJ-5/PJ-6 1 PJ-6/PJ-7 1 PJ-7/PJ-8 1 PJ-8/PJ-9 1 PJ-9/PJ-10 1 PS-8/JB-1 2 PJ-10/JB-2 2 JB-1/JB-3 2 JB-3/JB-5 2/3 JB-5/JB-7 3 JB-7/JB-9 3/4 JB-9/JB-11 4 JB-11/JB-13 4/5 JB-13/JB-15 5/5D JB-15/JB-17 5D/6 JB-17/JB-19 6 JB-19/JB-21 6 JB-2/JB-4 2 JB-4/JB-6 2/3 JB-6/JB-8 3 JB-8/JB-10 3/4 JB-10/JB-12 4 JB-12/JB-14 4/5 JB-14/JB-16 5/5D JB-16/JB-18 5D/6 JB-18/JB-20 6 JB-20/JB-22 6 Sumarno očistiti [m] 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 39 73 31 30 30 30 30 38 55 40 50 50 43 35 32 31 89 91 63 123 123 123 123 135 108 76 81 76 63 130 127 129 123 141 109 76 77 84 2907 stranica 191 od 348 . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Sustav sakupljanja procjednih voda Tabela 13 Popis revizijskih šahtova i kolektorskih cijevi koje je potrebno čistiti Popis šahtova i kolektorskih cijevi za čišćenje Vanjski/Unutarnji Potrebn Promjer kolektorske o očistiti cijevi [mm] *[m] R.A.

stanju urednosti. Šahtove odvodnje procjednih voda IZVO AČ je dužan održavati na sljedeći način: 12. 17. Sustav sakupljanja procjednih voda III. Šahtovi odvodnje su izvedeni na lomovima i križanjima trasa sustava odvodnje procjednih voda. stanju sifona. IZVO AČ je zadužen za tjedno izviještavanje Nadzornog inženjera o eventualnim oštećenjima stranica i dna. ispravnosti ručice ventila. sifon. 14. Sve nedostajuće vijke IZVO AČ treba zamijeniti s inox vijsima. nepropusnosti spojeva. Zaštita okoliša i zdravalja.2. stanju taloga. Pregled razine vode u posudi u kojoj se nalazi sifonski priključak drenažnog cjevovoda i po potrebi dolijevanje vode u posudu (1× mjesečno). (1× mjesečno). eventualnom usporu. ventile i poklopce u stanje uporabivosti.8. Prvo pokretanje ručice IZVO AČ mora izvršiti u mjesecu u kojem je uveaden u posao. O provedenom čišćenju Izvo ač je dužan sastavaiti detaljni Izvještaj. Pregled stanja se provodi radi mogućnosti fizičkog oštećenja stijeki šahta. IZVO AČ je zadužen za održavanje šahtova procjednih voda čišćenjem. Minimalno dva puta godišnje IZVO AČ mora isprati unutrašnjost šahtova na kojima se vrši snimanje vodom. poklopca šahta i odzračnika.A. Održavanje sabirnih šahtova odvodnje procjednih voda Sabirni šahtovi procjednih voda su elementi sustava odvodnje procjednih voda koji se nalaze na obodu tijela odlagališta te provode sakupljenu procjednu vodu u sabirne (kolektorske) cijevi. "X" komada. IZVO AČ je zadužen za provjeru prisutnosti (koncentracije) metana CH4 volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta (1 x mjesečno). Sanirati nedostatke (vidi točku 10) i izvijestiti o svim eventualnim uočenim nedostacima u šahtu kao na primjer eventualni nedostatak vijaka. Savka tri mjeseca izvršiti pokretanje ručice ventila do potpunog otvaranja i zatavranja te izvijestiti o stanju (4× godišnje). Prvo ispitivanje vodonepropusnosti IZVO AČ mora izvršiti u mjesecu u kojem je uveden u posao. razini procjedne vode u šahtu. Šahtovi procjednih voda imaju dvostruke stijenke što omogućuje kontrolu vodonepropusnosti. U slučaju evidentiranja pojave CH4 provjeru koncentracije treba provoditi češće i to minimalno (1 x tjedno). (predvidiva kompltena zamjena znakova upozorenja 1× 3.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. "T" komada. Prije eventualnog ulaska u šaht provesti mjere propisane u poglavlju III. (2× godišnje). god.8. Poklopci šahtova su izvedeni s odzračnikom. 16. IZVO AČ je dužan održavati znakove upozorenja i opasnosti na i ispred šahtova procjednih voda čišćenjem (1 x mjesečno). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. 19. 18. Nakon čišćenja i snimanja vratiti sve sifone. priključna kolektorska cijev i sl. očistiti sifon ukloniti talog s dna okna / kinete. 13.).A. Održavati nalijepljene oznake (nazive) na šahovima stranica 192 od 348 .5.8. IZVO AČ je dužan izvijestiti o mjestu izbijanja metana u šahtu (hvatač kondenzat tipa 3. o brzini protjecanja. IZVO AČ je zadužen za provedbu kontrole vodonepropusnosti vizualnim pregledom u intervalima od svaka 3 mjeseca (4× godišnje). (u sklopu radova čišćenja sutava prikupljanja i odvodnje procjednih voda a prije snimanja kamerom).4. 15.2. IZVO AČ je zadužen za tjedne vizuale preglede šahtova procjednih voda. U slučaju detekcije CH4.). poklopca i oznaka šahta s oznakom upozorenja (1× tjedno).

strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti s rezultatima provedenih ispitivanja.A. (1× godišnje) 22. stanju poklopca (1× tjedno). Izvo ač je dužan provesti ispitivanje od ovlaštene institucije. Predvidiva kompltena zamjena sifona i ventila 1× 2. Tjedno izvršiti vizualni pregled stanja kompenzacijskih bazena. 20. stanje ručice ventila (s planom sljedećeg pokretanja ručice). god. stanju urednosti. Predvidiv angažman je 2 radnika po 4 sata. eventualnom usporu.A. dužan je izvještavati o datumu isteka periodičkog ispitivanja. Tjedno izvijestiti Nadzornog inženjera o stanju pumpi. Obračun se vrši kroz poglavlje V. IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova odvodnje procjednih voda s komentarima i prijedlozima mjera. 21.8. (1× godišnje). strukturalnoj stabilnosti i funkcionalnosti).2. IZVO AČ je dužan provesti prvo ispitivanje u roku od 60 dana od uvo enja u posao.2. Kompenzacijske bazene procjednih voda IZVO AČ treba održavati na sljedeći način: 7. Predvidiv angažman je šest puta godišnje. god. voditi evidenciju provedenih ispitivanja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 10. IZVO AČ je dužan izvršiti popravak i/ili zamjenu neispravnih sifona i ventila u šahtovima procjednih voda. plan provedbe snimnja i čišćenja sustava odvodnje procjednih voda. Predvidiva kompltena zamjena oznaka 1× 2. strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti šahtova procjednih voda od ovlaštene institucije provoditi sukladno normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610. 9. stanje zankova upozorenja i oznaka na šahtovima. koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta. razini procjedne vode u bazenu. stanju taloga. IZVO AČ je dužan dostavljati rezultate ispitivanja Nadzornom inženjeru u dvije kopije. plan periodičkg ispitivanja vodonepropusnosti. čistoći šahtova. IZVO AČ je zadužen za čišćenje taložnice i unutrašnjosti kompenzacijskih bazena od nataloženog mulja mlazom vode i usisavanje slivničarem po potrebi. U izvještaju treba biti navedeno.1. stanju stijeki bazena i poklopca bazena. Osnovna funkcija kompenzacijskih bazena je sakupljanje i podizanje procjedne vode koja dotiče iz ploha 6 do plohe 2 na višu kotu plohe 1 od kuda procjedna voda gravitacijski otiče prema sabirnim bazenima sjever i jug. Sustav sakupljanja procjednih voda procjednih voda u skladu s projektima. Ispravnost električnih i strojarskih komponenti ugra enih pumpi (u Ex izvedbi) IZVO AČ mora kontrolirati jedan puta godišnje po ovlaštenoj tvrtci. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. IZVO AČ je zdužen za provedbu periodičkog ispitivanje vodonepropusnosti.A. 8.5. stanju funkcioniranja pumpi. stranica 193 od 348 . (6×godišnje). Održavanje kompenzacijskih bazena Kompenzacijski bazen (prepumpni šahtovi) se nalazi na sjevernom i južnom spoju ploha 2 i 1. kao i čuvanja dokaza o provedenom Ispitivanju (Uvjerenje o vodonepropusnosti. brzini protjecanja. Sumarna zapažanja tjednih pregleda. organizirati ispitivanja prije isteka roka važenja prethodnog ispitivanja. Ručno uklanjanje nakupljenog otpada (leteći otpad i slično) iz kompenzacijskog bazena IZVO AČ mora provoditi po potrebi. III. rezultat mjerenja vodonepropusnosti s planom sljedećeg ispitivanja.8. 2 × mjesečno.

A. IZVO AČ je zadužen za provedbu periodičkog ispitivanja vodonepropusnosti. IZVO AČ je dužan provesti prvo ispitivanje u roku od 60 dana od uvo enja u posao. Zavod za ekološki inženjering. III.3. (1× godišnje) 12. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. ožujak 2000 god. broj: 24-10-013/07. kao i čuvanja dokaza o provedenom Ispitivanju (Uvjerenje o vodonepropusnosti. Održavanje adaptiranog prepumpnog šahta za crpljenje oborinskih voda nakupljenih na sjevernom dijelu plohe 6 Održavanje adaptiranog prepumpnog šahta za crpljenje oborinskih voda mora biti po svmu isto kao i za šahtove procjednih voda osim što se još predvi a i crpljenje nataloženog mulja iz dna precrpnog šahta 4 × godišnje. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1.A.8. • Drenažni materijal – Poglavlje 2361. Predvidiv angažman je četir puta godišnje.d. Institut gra evinarstva Hrvatske d.6.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi upravljanja su dani u dokumentaciji: • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. Zavod za ekološki inženjering. strukturalnoj stabilnosti i funkcionalnosti).8.A. III. voditi evidenciju provedenih ispitivanja. UPRAVLJANJE III. [vidi IP1]. razini vode i slično. organizirati ispitivanja prije isteka roka važenja prethodnog ispitivanja.2. Institut gra evinarstva Hrvatske d.d. Zagreb. IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova odvodnje procjednih voda s komentarima i prijedlozima mjera. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.8.3. • Cijevi i šahtovi (HDPE) – Poglavlje 2364 stranica 194 od 348 .2. oznaka IZV-JAK-A1. [vidi GP1]. strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti kompenzacijskih (prepumpnih) bazena od ovlaštene institucije koje se provodi prema normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610. dužan je izvještavati o datumu isteka periodičkog ispitivanja. IZVO AČ je dužan dostavljati rezultate ispitivanja Nadzornom inženjeru u dvije kopije. (4×godišnje).8. Zagreb. koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta.A. Izvo ač je dužan izvršiti ispitivanje po ovlaštenoj instituciji. Sustav sakupljanja procjednih voda 11..Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. ožujak 2007 god. Vidi poglavlja: • Konstrukcija kanala– Poglavlje 02302.. IZVO AČ je zadužen za čišćenje taložnice u prepumpnom šahtu od nataloženog mulja mlazom vode i usisavanje slivničarem po potrebi.

POSTUPANJE S OTPADOM Mulj koji se taloži u sustavu procjednih voda se prije deponiranja. stranica 195 od 348 . mora fizikalno-kemijski analizirati u ovlaštenom laboratoriju. Izvještaj mora sadržavati situaciju odlagališta s naznačenim očišćenim dionicama. mjestima na kojima su uočene nepravilnosti. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. IZVO AČ je dužan dostaviti Izvještaj o održavanju kolektorskih cjevovoda. (1× godišnje) IZVO AČ je dužan izraditi i dostaviti navedene Izvještaje u dva primjerka.A. IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova odvodnje procjednih voda s komentarima i prijedlozima mjera. IZVO AČ je dužan voditi evidenciju provedenih ispitivanja vodonepropusnosti kompenzacijskih bazena. kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 117/2007) i Pravilniku o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada. U izvještaju trebaju biti navedene sve aktivnosti izvo ača iz poglavlja III.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Izvještaji Izvo ača IZVO AČ je dužan u sklopu mjesečnog izvještaja dostavljti vremenski i financijski plan gra enja i održavanja sustava procjednih voda. a sve sukladno Zakonu o otpadu (NN 178/04). Sustav sakupljanja procjednih voda III.A.A.8. Trošak izrade vremenskog plana treba uključiti u cijenu upravljanja sustavom procjednih voda.A. urednost i vodonepropusnost kompenzacijskih bazena i ispravnost pumpi u kompenzacijskim bazenima). Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. provesti ispitivanje prije isteka roka važenja prethodnog ispitivanja. IZVO AČ radova je dužan dati Izvještaj o izvršenim radovima i zapažanjima tijekom čišćenja cijevi za sakupljanje procjednih voda (dotok.8. Vremenski i financijski plan IZVO AČ u slučaju potrebe mora revidirati (aktualizirati).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. dužina ulaska wome u drenažu. Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 23/07) i Uredbi o kategorijama.8. strukturalnoj stabilnosti i funkcionalnosti). ocjenu ispravnosti i Izvještaj o nedostacima na ventilima i sifonima. urednosti šahtova. od ovlaštene institiucije.2.4. IZVO AČ je dužan izraditi i dostaviti nadzornom inženjeru detaljan izvještaj o provedenim radovima snimanja sustava procjednih voda u dva primjerka. Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada. dužan je izvještavati o datumu isteka periodičkog ispitivanja. a nakon čišćenja.8. kao i čuvati dokaz o provedenom Ispitivanju (Uvjerenje o vodonepropusnosti. III. vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05 i 39/09).3. kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 111/2011).

8. NN 60/2008 i NN 87/2009).5.8. kao što su šahtovi. Radovi gra enja i odžavanja se moraju izvoditi na mjestima s povećanom opasnosti. moraju primjenjivati mjere zaštite na radu i moraju primjenjivati zaštitna sredstava za rad. kompenzacijski bazeni. H2S. Osoblje IZVO AČA mora biti upoznato s izvorima opasnosti.A. održavanje i upravljanje prometnicama i platoima. IZVOA Č treba prozračiti radni prostor i izmjeriti koncentraciju CH4. cjevovodi procjednih voda u kojima je detektiran odlagališni plin. III. Unutar radijusa kruga od 2 m od kompenzacijskih bazena je Ex zona opasnosti "2". Osnovne opasnosti prstora u kojima je evidentirana pojava odlagališnog plina su: • Nedostatak kisika . Obračun i naplata zbrinjavanja opasnog otpada vrši se posebno. ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 196 od 348 . U suprotnom se s predmetnim muljem treba postupati u skladu s Zakonom o otpadu (NN 178/04) izmjenama i dopunama Zakona o otpadu (NN 153/2005 – Uredba. Osoblje IZVO AČA mora poznavati sigurnosne i preventivne mjere u svim situacijama izvršenja posla. NN 111/2006. Izvo ač smije ulaziti u radni prostor samo ako je prethodno utvrdio da koncentracija deponijskog plina nije opsna po život i zdravlje radnika. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. • Opasnost od eksplozije.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Osoblje IZVO AČA mora biti opremljeno prikladnim i pouzdanim osobnim zaštitnim sredstvima.A. • Toksičnost . Unutar šahtova procjednih voda je Ex zona opasnosti "1". Deponijski plin može biti prisutan na mjestima rada u koncentraciji izvan granice ljudskih osjetila. Tijekom cijelog izvo enja radova IZVO AČ mora kontinuirano provoditi mjernja deponijsko plina u radnom prostoru i mora imati na raspolaganju dežurno osoblje za pomoć i spašavanje. Sustav sakupljanja procjednih voda Ukoliko rezultati fizikalno . IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća izgradnju. CO2.opasnost od trovanja. Neposredno prije ulaska u šahtove i kompenzacijske bazene. radnici moraju imati uvjerenje o poha anju specijalističke edukacije iz protueksplozijske zaštite.opasnost od gušenja radnika. Poslove na održavanju mogu obavljati samo zdravstveno sposobni radnici IZVO AČA koji su obučeni za radove održavanja. Preventivne mjere zaštite na radu su obvezujuće.kemijske analize pokažu da predmetni mulj nije opasni otpad tada ga je moguće otpremiti u tijelo odlagališta Jakuševec. dok je u krugu šahta na udaljenosti od 2 m zona opasnosti "2". ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA Pojava odlagališnog plina je moguća prilikom svih radova. uprvaljanja i održavanja na sustavu procjednih voda.

2.2 III.9.1 III.1.9.o.9.9.2 III.A.A.1 III.2 III. stranica 197 od 348 .2 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja SVEZAK III.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.o.A.9.A.1 III.1.3.A.3.A.9.9.1 III. Zaštitni sloj iznad sustava drenaže SADRŽAJ: III.A.9.9.A.A.A. Svibanj 2012.A.9.3 III.2. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.

2....2.......................3..9.........199 III...9..................1 III.....9...................3....................1 III.................9.................... UPRAVLJANJE....... 200 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA..................A......................2 III....Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.1.1 III.....A..........A................. 199 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ...A..............9..9.. 201 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ........9........................................A.201 stranica 198 od 348 ........................................................................... održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III...... ODRŽAVANJE .............3.......................200 III...........9........................ 200 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ...........2 III..............2 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ...........A........................... 199 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ..................... 201 III....A..... GRA ENJE ........A............... Zaštitni sloj iznad sustava drenaže SADRŽAJ POGLAVALJA: III..........................1....A..........................1............................2.......9........A.9...

Zaštitni sloj iznad sustava drenaže III.1. Zagreb. ožujak 2007 god. odredbama. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. materijale.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.d. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Zaštitni sloj iznad sustava drenaže procjednih voda je izveden na svim plohama odlagališta. Srodna poglavlja Poglavlje III.d.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Opće napomene Rad IZVO AČA na održavanju i upravljanju zaštitnog sloja iznad sustava drenaže procjednih voda obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima.A.9. listopad 2010. Zaštitni sloj iznad sustava drenaže procjednih voda je potrebno održavati na plohama 6/1 do 6/3 čupanjem raslinja s korjenjem kako ne bi došlo do oštećenja filtarskog geotekstila i prodiranja sitnih čestica u drenažni sustav.. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima.9. • Plan odlaganja otpada na plohu 5D i 6.d.9. Zavod za ekološki inženjering. III. oznaka IZV-JAK-A1.Broj projekta: 3230-0576/10. Institut gra evinarstva Hrvatske d. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća izgradnju. Zavod za planiranje.. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. GRA ENJE III.1. [vidi IP1].9.A.A. Zagreb.A. alate i pribor. Obveza je IZVO AČA da izvo enje radova provodi tako da izbjegne mogućnost oštećenja izvedenih elemenata odvodnje procjednih voda i me unasipa (zečjeg nasipa).1. Institut IGH d. Institut gra evinarstva Hrvatske d. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.1 Prihvat i ugradnja otpada stranica 199 od 348 . opremu. [vidi IP6]. studije i zaštitu okoliša. ožujak 2000 god. Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi gra enja su dani u dokumentaciji. • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. održavanje i upravljanje prometnicama i platoima. Zavod za ekološki inženjering. broj: 24-10-013/07. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu.. [vidi GP1]. Navedeni sloj je ugra en na filtarskom geotekstilu tipa 400 g /m2 i služi kao zaštita filtarskog geotekstila od oštećenja. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini.A.

2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA IZVO AČ je zadužen za čišćenje zaštitnog sloja na plohama 6/1 do uključivo 6/3 tijekom perioda od ožujka do listopada. III.2 Privremeno prekrivanje III.10 Ploha za prihvat azbesta (kaseta 6/3 jug) III. Čišćenje treba provoditi jednom mjesečno ručnim alatom (plijeviti i čupati raslinje).A.5 Me unasip (zečji nasip) III. oznaka IZV-JAK-A1..3 Prometnice i platoi III.9. A.2.90 ha. Gotova prekrivka III.92 ha.A.A. ožujak 2007 god. kaseta 6/3 ima tlocrtnu površinu od približno 3. Zaštitni sloj je potrebno održavati čupanjem raslinja s korjenjem kako ne bi došlo do oštećenja filtarskog geotekstila i prodiranja sitnih čestica u drenažni sustav.2. Zagreb. Popravak oštećenja izvedenih elemenata snosi IZVO AČ.8 Sustav procjednih voda III. III. Kaseta 6/1 ima tlocrtnu površinu od približno 2.9. Obodni kanali III.13. [Vidi IP1].9.7 Detekcija oštećenja geomembrane III. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Definicije T. Institut gra evinarstva Hrvatske d. stranica 200 od 348 . Ugra uje se na filtarski geotekstil tipa 400 g /m2 i služi kao zaštita filtarskog geotekstila od oštećenja.A.A. Zavod za ekološki inženjering. kaseta 6/2 ima tlocrtnu površinu od približno 2. Obim posla na održavnju zaštitnog sloj iznad sustava za prikupljanje procjednih voda će se smanjivati s početkom odlaganja otpada na pojedine kasete izvedenog brtvenog sustava i sustava odvodnje procjednih voda.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. A.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02363 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6.2.A. Obveza je IZVO AČA da zvo enje radova održavanja provodi tako da ne do e do oštećenja izvedenih elemenata odvodnje procjednih voda. ODRŽAVANJE III.A.A. Zaštitni sloj iznad sustava drenaže Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje III. Predvidiv angažman izvo ača je 1 radnik 3 dana po 8 sati mjesečno.A. broj: 24-10-013/07.9. Zaštitni sloj iznad sustava za prikupljanje procjednih voda: Zaštitni sloj definira se kao inertni pjeskoviti ili šljunkoviti materijal.12.6.40 ha.d.

IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća održavanje. III.9.9.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.3.A.9.d.3. Institut gra evinarstva Hrvatske d. UPRAVLJANJE III.9. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. III. Zaštitni sloj iznad sustava drenaže Aktivnosti IZVO AČA na održavanju zaštitnog sloja iznad sustava drenaže moraju biti sadržane u Mjesečnom izvještaju.A.A. -~ ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 201 od 348 . [Vidi IP1]..A.3.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Izvještaji Izvo ača Obveza je IZVO AČA da putem Mjesečnih izvještaja obavještava o stanju izvedenih radova održavanja. Zavod za ekološki inženjering. broj: 24-10-013/07. ožujak 2007 god. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Ovjera količina Evidenciju rada radnika IZVO AČA u satima rada na održavanju zaštitnog sloja iznad sustava za prikupljanje procjednih voda kao i kvalitetu rada. Zagreb. oznaka IZV-JAK-A1. Rad IZO AČA na održavanju zaštitnog sloja iznad sustava za prikupljanje procjednih voda obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima. ovjerava Nadzorni inženjer.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02363 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6.

10.2 III. Svibanj 2012. Ploha za prihvat azbestnog otpada SADRŽAJ: III.2 III.2.10.A.1.10.10.10.10.A.10.10.o.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.A.A.1 III.A.A.10.4 III.A.3 III.10.3.A.1 III.A. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.A.A.A.1 III.10.A. stranica 202 od 348 .2 III.1.10.1 III.o.2 III.3.5 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja Postupanje s opasnim otpadom Zaštita okoliša i zdravlja SVEZAK III.2.

..................... POSTUPANJE S OPASNIM OTPADOM ......A................................10.2 ODRŽAVANJE ...................................A..................................10....................10.................. III..1 III.2..204 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ....A.............................4...................Dokumentacija za nadmetanje Gra enje..10............2 GRA ENJE ......10.....1 III......................................................................2...... III...............A.................................... 204 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.......5.....A......10.... 214 III...................... 216 stranica 203 od 348 ...................................10...... Ploha za prihvat azbestnog otpada SADRŽAJ POGLAVALJA: III... III...A.................. 215 III.3.....10......1...............A........10.........................1..... III.....1...2 UPRAVLJANJE ............A........ 215 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA .................... 216 ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA .....10.......................3..................10............................................ 215 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA.......2.A......3.................. 205 III..... 214 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ...... 214 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ..............1 III...A..........A.A.............10........

na južnom dijelu plohe 6/3 (ploha 6 je podijeljena na 3 dijela).10.5 m.A. Zavod za ekološki inženjering. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom zahtjevi gra enja su dani u dokumentaciji. Ukupna površina kazete za prihvat azbestnog otpada iznosi približno 4.. izveden je plato za okretanje vozila..Broj projekta: 3230-0576/10. odnosno 5 m s unutarnje strane nasipa. Nasip prometnice je izveden od mješovitog materijala. Kazeta za prihvat azbestnog otpada je odijeljena od ostalog dijela odlagališta me unasipom visine 1.1. Zagreb. Zagreb. uz unutarnji rub južnog i zapadnog obodnog nasipa. ožujak 2007 god.1. Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. Plan odlaganja otpada na plohu 5D i 6. Na kraju pristupne prometnice. Površina bez obodnog nasipa iznosi približno 2.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. [vidi IP6]. Nasip s vanjske strane obodnog nasipa je izveden od mješovitog materijala dobivenog obradom gra evinskog otpada. listopad 2010. broj: 24-10-013/07.. Zavod za ekološki inženjering. ožujak 2000 god. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Ploha za prihvat azbestnog otpada III.A. Izvo ač je zadužen za održavanje plohe za prihvat azbestnog otpada čupanjem raslinja s korjenjem kako ne bi došlo do oštećenja filtarskog geotekstila i prodiranja sitnih čestica u drenažni sustav. Zavod za planiranje. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. oznaka IZV-JAK-A1. na mjestu spajanja s kazetom za azbestni otpad. Institut gra evinarstva Hrvatske d.A. [vidi GP1]. Opći • • • • stranica 204 od 348 .d. GRA ENJE III.d.160 m2. studije i zaštitu okoliša.10.000 m2 (dno kazete + me unasip + postojeći obodni nasip na koji će se naslanjati azbestni otpad).1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Ploha za prihvat gra evinskog otpada koji sadrži čvrsto vezani azbest i ostali čvrsto vezani azbestni otpad (u danljem tekstu samo azbestni otpad) je izvedena na samom jugozapadnom rubu odlagališta. dok je nasip s unutarnje strane izveden od zemljanog materijala. Cesta je širine 4 m s vanjske strane obodnog nasipa.10. [vidi IP1]. Elaborat tehnologije odlaganja gra evinskog otpada koji sadrži azbest na kazeti izgra enoj u okviru odlagališta Jakuševec [vidi TD27]. Pristupna cesta plohi za prihvat azbestnog otpada je smještena na zapadnom nasipu.5 m i ukupne širine 6.d. Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. Izvo ač je dužan ishoditi sve potrebne suglasnosti/dozvole za rad s azbestom nadležnih ministarstava. Institut IGH d.

vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. materijale.3 Prometnice i platoi Poglavlje III. Obveza je IZVO AČA da izvo enje radova provodi tako da izbjegne mogućnost oštećenja izvedenih elemenata odvodnje procjednih voda i me unasipa (zečjeg nasipa).A.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.A. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu.10.A.A. odredbama.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Opće napomene Rad IZVO AČA na održavanju i upravljanju plohe za prihvat azbestnog otpada obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima. Ploha za prihvat azbestnog otpada III. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini. alate i pribor. opremu.1 Prihvat i ugradnja otpada Poglavlje III.A.6 Obodni kanali Poglavlje III.9 Zaštitni sloj iznad sustava za prikupljanje procjednih voda Pravilnici i propisi Uredba o kategorijama. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima.5 Me unasip (zečji nasip) Poglavlje III.A.8 Sustav procjednih voda Poglavlje III.A.2 Privremeno prekrivanje Poglavlje III. kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 117/07) • • • • • • stranica 205 od 348 .7 Detekcija oštećenja geomembrane Poglavlje III.A.10.A. održavanje i upravljanje prometnicama i platoima.1. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća izgradnju. 39/09) Pravilnik o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN42/07) Naputak o postupanju s otpadom koji sadrži azbest (NN 89/08) Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima (NN 13/09) Odluka o postupanju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za provedbu mjera radi unaprje enja sustava gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 58/11) Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada. Srodna poglavlja Poglavlje III.

10.Pristup odlagalištu osobama koje nisu zaposlene spriječen je ogradom koja se izvodi po rubu odlagališta ili oko samog polja za prihvat azbestnog otpada. Primjer koji se prezentira ovaj slučaj prikazan je na slici 3˝ u TD27: . Ukoliko se iznad azbestnog otpada odlaže komunalni otpad mogu se u području odloženog komunalnog otpada izvoditi zdenci..Nakon zatvaranja polja za prihvat azbestnog otpada iznad područja gdje je vršeno njegovo odlaganje ne smiju se provoditi aktivnosti kojima bi se dovelo do zaga enja okoliša. Pri tome se poglavito misli na bušenje plinskih zdenaca.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. ali treba voditi računa da je udaljenost dna zdenca od vrha me uprekrivnog sustava veća od predvi enog slijeganja otpada.Nakon završetka odlaganja azbestnog otpada.. Kako bi se i u tom slučaju polje za prihvat azbestnog otpada izoliralo od okoline. potrebno je izme u azbestnog i komunalnog otpada izvesti odgovarajuće me uprekrivne slojeve. Ploha za prihvat azbestnog otpada IZVO AČ je dužan postupati u skladu s Elaboratom tehnologije odlaganja gra evinskog otpada koji sadrži azbest na kazeti izgra enoj u okviru odlagališta Jakuševec [vidi TD27]: Tehnologija odlaganja azbestnog otpada Izdvajanje polja za prihvat azbestnog otpada . postavlja se tabla. iznad njega se može odlagati komunalni otpad. a time i zdravlja ljudi. odmah uz područje gdje se prihvaća azbestni otpad. koja ima otprilike slijedeći sadržaj: OPASNOST – AZBEST – SAMO OVLAŠTENO OSOBLJE – OBVEZNA UPOTREBA ZAŠTITNE OPREME. Prema Naputku o postupanju s otpadom koji sadrži azbest (NN 89/08) polje (kazeta) za prihvat azbestnog otpada mora biti izdvojeno od ostalog dijela odlagališta.˝ stranica 206 od 348 .. ODJEČE I OBUĆE'' . a na porti se provodi evidencija ulaženja ljudi na odlagalište. te se odlagalište čuva 24 sata. Na vidljivom mjestu. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.

na odlagalište se doprema samo zapakiran ili adekvatno obra en azbestni otpad. kako bi mogao pristupiti do slijedećeg sloja (nivoa) odlaganja azbesta.˝ Općenito o odlaganju otpada koji sadrži azbest . Tehnologija istovara i ugradnje zapakiranog azbestnog otpada opisana je u TD27. mora zapakirati tako da se spriječi ispuštanje azbestnih vlakana i azbestne prašine u okoliš (zahtijeva se ambalaža od polietilenske folije debljine najmanje 0. te po potrebi sanirati oštećenja koja mogu nastati uslijed različitih utjecaja (padalina. a svi radovi trebaju proteći na način da se izbjegne ili skrati period u kojem nije moguć pristup kazeti za odlaganje azbestnog otpada. da se izbjegne ispuštanje čestica azbesta u okoliš potrebno je hitno poprskati otpad. te osigurati rubove ljepljivom trakom • nezapakiran azbestni otpad: . Nadalje. te ga u što kraćem vremenu zapakirati u foliju ili alternativno (nepostojanje adekvatne folije u danom trenutku na gradilištu) prekriti slojem zemlje u debljini od minimalno 10 cm. Održavanje prometnice obuhvaća i održavanje prometne gradilišne signalizacije. teškog opterećenja vozila i dr. Ukoliko se na odlagalište ipak dopremi i azbestni otpad koji nije pakiran ili obra en. Izvo ač (poduzeće) koji provodi prihvat i ugradnju azbestnog otpada dužan je izvoditi radove održavanja prometnice.Sukladno Pravilniku o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 42/07). Tehnologija koje se treba pridržavati kako bi se isto postiglo.10..odmah po istovaru navlažiti otpad stranica 207 od 348 . Kod odlaganja azbestnog otpada najveću pažnju treba posvetiti tome da se spriječi. te ukoliko nije provesti isto polietilenskom folijom debljine minimalno 0.. gdje se istovaruje. potrebno je pridržavati se slijedećeg: • otpad se prije prijevoza.4 mm) • spremnici i ambalaža koja sadrži azbestni otpad moraju biti vidljivo označeni prema posebnom propisu • osoba koja prevozi otpad koji sadrži azbestna vlakna ili prašinu mora osigurati da tijekom utovara.4 mm. Pristupnu prometnicu (i radni plato ispred kazete za azbest) potrebno je redovito održavati. pri prijevozu azbestnog otpada. ispuštanje azbestnih vlakana i prašine u zrak.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. istovara i prijevoza ne do e do ispuštanja tih vlakana ili prašine u zrak Azbestni otpad se do samog mjesta odlaganja dovozi trajnom ili privremenom gradilišnom prometnicom. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. izvo ač koji provodi prihvat i ugradnju azbestnog otpada dužan je sukladno dinamici punjenja plohe azbestom izgra ivati pristupnu prometnicu/rampu. odnosi se na slijedeće: • zapakirani azbestni otpad – provjeriti da li je dobro zapakiran.A.Sukladno Pravilniku o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 42/07). Ploha za prihvat azbestnog otpada Dovoz otpada koji sadrži azbest do polja za njegov prihvat . odnosno svede na minimum.).

šljunkom.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.u što kraćem vremenu upakirati otpad u polietilensku foliju debljine minimalno 0. te mjestu gdje je azbestni otpad odložen (u skladu s Pravilnikom o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest. U pravilu se zadovoljavajuća stabilnost postiže projektiranjem konačnog pokosa odloženog azbestnog otpada u nagibu 1V:3H. tri prijelaza kompaktora ili buldozera težine min. izme u paleta treba ugra ivati vertikalne slojeve zemljanog materijala s većim udjelom pijeska i šljunka (vidi Tehničke uvjete ugradnje – zemljani materijal veće vodopropusnosti [vidi TD27]).˝ stranica 208 od 348 . zbijanjem otpada odgovarajućim brojem prijelaza stroja (npr. Prije prekrivanja i zbijanja redova paleta. Ukoliko se ipak dopreme i odre ene količine cijevi koje sadrže azbest. NN 42/07). potrebno je provesti neku od slijedećih mjera: • prije prelaska strojevima/vozilima preko cijevi iste ispuniti betonom. a potrebno je osigurati procje ivanje oborinske vode do sustava za sakupljanje procjednih voda.5m. kako je opisano u zasebnom poglavlju.A. Svaki red paleta prekriva se horizontalnim slojem zemljanog materijala s većim udjelom pijeska i šljunka (vidi Tehničke uvjete ugradnje – zemljani materijal veće vodopropus-nosti [vidi TD27]). Na odlaganju azbestnog otpada smije raditi isključivo obučeno osoblje. 12t) i ograničavanjem debljine jednog sloja odloženog otpada prije zbijanja na visinu jedne-dvije palete (maksimalno 1. a debljina ovog sloja treba iznositi minimalno 0. piliti ili na bilo koji drugi način obra ivati Pokosi odloženog azbestnog otpada i zbijenost otpada trebaju biti takovi da se osigura stabilnost odloženog azbestnog otpada. te izvedbe vertikalnih zemljanih stupaca. Kako je azbestni otpad upakiran u foliji.4 mm.5m). načinu obrade odloženog azbestnog otpada. uz korištenje adekvatne opreme. U pravilu se na polja za azbestni otpad dopremaju valovite ili ravne fasadne i krovne ploče. Ploha za prihvat azbestnog otpada . a širina drenažnog stupca treba iznositi najmanje 0.2m nakon zbijanja. zemljanim materijalom ili slično. te tako pripremljene cijevi upakirati u foliju • zdrobiti cijevi nakon prekrivanja zemljanim materijalom uz adekvatne mjere zaštite (me uostalim prskanje vodom i obavezno korištenje zaštitne opreme) i uz prethodno isho enu suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode. kao i Ministarstva graditeljstva i prostornog ure enja. potrebno je na samoj lokaciji osigurati dovoljnu količinu vode za prskanje azbestnog otpada za slučaj da do e do puknuća folije u koju je upakiran. vrsti. Udaljenost susjednih vertikalnih drenaža ne smije biti veća od 3 m. te osigurati rubove ljepljivom trakom • azbestni otpad nije dozvoljeno lomiti. kao i globalna stabilnost cjelokupnog odloženog otpada za slučaj da se iznad azbestnog otpada odlaže komunalni otpad.10. Odlagatelj azbestnog otpada dužan je voditi očevidnik o nastanku i tijeku otpada i voditi podatke o količini.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.2 x 1. Visina azbestnog otpada na pojedinim paletama kreće se uglavnom od 0. 1 x 1. obloge i sl.5 do 1..big bag˝ vreću stranica 209 od 348 .krovne ploče.A. "big bag".8 x 1.10. različitih dimenzija.5 tona. Slika 6. Azbestni otpad upakiran i odložen na paletama Drobljeni ili usitnjeni azbest se na mjestu nastanka uglavnom pakira u nepropusne polipropilenske vreće tzv. Azbestni otpad upakiran u . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. dopremati će se na drvenim paletama (dimenzije paleta su uglavnom 0.5 m.2 m ili 1. Rukovanje i manipulacija s ovim vrećama riješena je preko ušivenih ručki koje se prihvaćaju pretežito viljuškarima ili nekim drugim strojevima za podizanje tereta. Slika 7.2 m. dok se težina jedne palete kreće u rasponu od 0.Većina azbestnog otpada koji će se odlagati na kazetu.5 m do 1. Na ovaj se način uglavnom pakira i transportira "pločasti" azbest .2 m).. Ploha za prihvat azbestnog otpada Postupak ugradnje otpada koji sadrži azbest na odlagalištu Jakuševec .

5-3 m (širina dviju paleta) x 45 m (duljina kazete za azbest. 1.10. Sljedeći "dvored" je potrebno odmaknuti za cca.A.0 m izme u njih). Prekrivanje odloženih paleta/vreća (dvoreda) je moguće započeti bilo kada unutar 3 mjeseca od odlaganja uz uvjet da prilikom manipulacije i odlaganja nije došlo do oštećenja zaštitne folije tj. Kada se propisno zapakirani otpad koji sadrži azbest dopremi do mjesta budućeg odlaganja (dozvoljeno isključivo osobama ovlaštenima za transport i postupanje s zbestnim otpadom) potrebno je pristupiti njegovom istovaru i odlaganju na ure enu kazetu za prihvat azbestnog otpada. dok se konačna površina jednog sloja ugra enog azbestnog otpada zbija prelascima kompaktora. Drugi red će se slagati neposredno uz prvi. valjka ili nekog sličnog stroja minimalne mase od 12 t. stranica 210 od 348 .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Me utim. ukoliko je sav odloženi otpad propisno upakiran. tj. palete/vreće (ili neki drugi oblik azbestnog ''paketa'') se uz pomoć "kombinirke" na kojoj su montirane vilice ili nekog sličnog stroja skidaju s vozila.5 m.5 x 1. odnosno na posebno ure enu površinu uz kazetu za azbest. Sa vozila koja su dovezla azbestni otpad. potrebno je osigurati debljinu prekrivnog sloja od minimalno 20 cm (u zbijenom stanju) iznad azbestnog otpada. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. a provedbom monitoringa se konstatira da je kakvoća zraka zadovoljavajuća. ''žabom'' ili nekim sličnim strojem. s obzirom na težinu azbesta i manipulacijska ograničenja (nosivost viljuškara. Tako er. ali se to u ovom trenutku ne može točno znati. bez obzira na geometrijski oblik azbestih "paketa" zajedničko im je svima da moraju biti propisno pakirani kako bi bilo spriječeno osloba anje azbestnih čestica u zrak. te ga na isti način složiti.0 m od prethodnog. te odvoze do mjesta odlaganja gdje se zajedno s paletom polažu na horizontalnu podlogu kazete za azbest.0 m (visina palete). Prekrivanje će se vršiti s pjeskovito/šljunkovitim materijalom čije su karakteristike specificirane u Tehničkim uvjetima ugradnje – zemljani materijal veće vodopropusnosti [vidi TD27]. Kazetu za azbest potrebno je popunjavati u redovima i to tako da se prvi red složi paralelno i neposredno uz rub (južnog) obodnog nasipa. Palete/vreće potrebno je slagati neposredno jedne uz drugu.5 x 1. Na taj način formirati će se "dvored" približnih dimenzija 2. duljina reda) x 1. kamiona i drugih strojeva kojima se transportira azbest) realno je za očekivati da na kazetu za azbest neće dolaziti azbestni "paketi" veći od cca 1. te tako er paleta/vreća do palete/vreće. u ovom trenutku nije moguće odrediti točnu količinu/visinu materijala potrebnog za prekrivanje azbestnog otpada. Prostor izme u "dvoreda" potrebno je zbijati mini-kompaktorom. Budući da visina pojedinih paleta/vreća neće biti ujednačena. Na taj će se način formirati red duljine od oko 45 m. Me utim. Kako bi se moglo pristupiti prekrivanju azbestnog otpada (s propisanim zbijanjem) potrebno je izvesti najmanje dva ''dvoreda'' (4 reda paleta s jednim razmakom od cca 1. Ploha za prihvat azbestnog otpada Postoji mogućnost da će odre ena količina azbestnog otpada dolaziti pakirana i u drugačijim oblicima. Vozilo koje je dovezlo azbestni otpad parkira se što bliže kazeti za odlaganje azbesta. Vozilo koje je dovezlo azbestni otpad ne smije ulaziti u prostor kazete za azbest.

gusjenice. zamijećenim zaga enjem zraka tijekom provedbe monitoringa i sl. Kada se utvrdi da je prije ena dozvoljena granica onečišćenja zraka. a to su: • prekrivanje u slučaju hitnih intervencija. pretpostavlja se da će se ukupno odložiti 4 . u TD27: Prekrivanje otpada koji sadrži azbest . 1.Azbestni otpad se prekriva u više slučajeva. Ploha za prihvat azbestnog otpada U slučaju da do e do oštećenja zaštitne folije ili vreće koje nije moguće sanirati polietilenskom folijom i ljepljivom trakom. Nastaviti s radovima tek nakon što se mjerenjima pokaže da su onečišćenja smanjena ispod dozvoljene granice. radove treba obustaviti. Potrebno je isprati sve dijelove koji su mogli biti u kontaktu s azbestnim otpadom (kotači.10. kako bi imao dovoljnu nosivost potrebnu za ugradnju narednog sloja). Vozila je potrebno prati na samoj kazeti ili neposredno uz kazetu za azbest.A.). vilice i dr.. Svi strojevi koji se koriste za ugradnju azbestnog otpada moraju se prije napuštanja azbestne kazete i korištenja na nekim drugim lokacijama obavezno isprati vodom. kod dolaska neupakiranog azbestnog otpada ili puknuća folije na upakiranom otpadu. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.5 slojeva (nivoa) azbestnog otpada. a površinu prekrivnog materijala urediti tako da se po njoj mogu kretati strojevi (kombinirka. buldozer i sl.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Na opisan način potrebno je popuniti cijelu kazetu. npr. stranica 211 od 348 . potrebno je oštećenu paletu/vreću poprskati vodom i u što kraćem roku prekriti (zatrpati) pjeskovito/šljunkovitim materijalom (u ovom slučaju nije potrebno zbijati zemljani materijal već će se zbijanje provoditi prilikom prekrivanja "dvoreda"). "dvoreda" i slojeva dan je na slici 6.) kojima će se slagati palete i ugra ivati sljedeći sloj azbestnog otpada (potrebno je zbiti prekrivni materijal nižeg sloja (nivoa) azbestnog otpada. kompaktor. S obzirom na predvi ene dimenzije kazete za prihvat azbestnog otpada na odlagalištu Jakuševec i pretpostavljenu visinu jednog sloja (cca. Tijekom zbijanja sloja azbestnog otpada potrebno je provoditi mjerenja količina azbestnih čestica u zraku.'' Shematski prikaz redova. kako bi mogao pristupiti do slijedećeg sloja (nivoa) odlaganja azbesta.2 m). Izvo ač mora izgraditi pristupnu prometnicu/rampu.

nakon čega slijedi zatvaranje odlagališta ili dijela odlagališta gdje se vršio prihvat azbestnog otpada Sva gore navedena prekrivanja zemljanim materijalom provode se kao mjera zaštite od osloba anja azbestnih vlakana i prašine u okoliš. a to je ograničavanja infiltracije oborina u otpad i time minimaliziranja nastajanje procjednih voda. odnosno odmah po njegovom dovozu.3 m (vidi Tehničke uvjete ugradnje – drenažni šljunak [vidi TD27]) • fiterski geotekstil mase 400 g/m2 (vidi Tehničke uvjete ugradnje – filterski/separacijski geotekstil [vidi TD27]) stranica 212 od 348 . mase 400 g/m2 (vidi Tehničke uvjete ugradnje – filterski/separacijski geotekstil [vidi TD27]) • drenažni šljunčani sloj debljine 0.2 m. Završno prekrivanje otpada ima i dodatnu funkciju.4 i 2.3 m.5 m (karakteristike materijala prema Tehničkim uvjetima ugradnje – zemljani materijal manje vodopropusnosti [vidi TD27]) • filterski geotekstil. 2. Prekrivanje azbestnog otpada prije zbijanja Prekrivanje azbestnog otpada tek prije njegova zbijanja podrazumijeva da se na odlagalištu provode slijedeće mjere zaštite okoliša i zdravlja ljudi: • polje za azbestni otpad je izvedeno unutar ogra enog odlagališta na kojem je uspostavljena čuvarska služba tijekom cijelog dana (24 sata) • uz polje postoji tabla kojom se ukazuje na opasni azbestni otpad i zabranjuje pristup nezaposlenim osobama • sav azbestni otpad je upakiran u foliju • na odlagalištu se provodi monitoring sukladno opisu danom u zasebnom poglavlju Ukoliko nije uspostavljena neka od gore opisanih mjera potrebno je prekriti azbestni otpad na kraju istog radnog dana u kojem je on dopremljen. Me uprekrivanje azbestnog otpada iznad kojeg se odlaže komunalni otpad Kako bi se azbestni otpad izolirao od komunalnog otpada koji se odlaže iznad njega treba prethodno izvesti sloj zemljanog materijala u debljini minimalno 1.10.5 u TD27) • me uprekrivanje zemljanim materijalom koje se provodi kada se nakon završetka odlaganja azbestnog otpada iznad njega nastavlja s odlaganjem komunalnog otpada • završno prekrivanje. Ovi materijali tada čine me uprekrivni sustav (odozdol prema gore): • zemljani sloj debljine 1. Kako bi se spriječila infiltracija procjednih voda iz komunalnog otpada u polje gdje je odložen azbestni otpad.5 m. te odgovarajući filterski geotekstili. 1. Ploha za prihvat azbestnog otpada • prekrivanje prije zbijanja (opisano u poglavljima 2. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. kako ne bi došlo do miješanja materijala. preporuča se da me uprekrivni zemljani sloj ima veći udio sitnozrnatog koherentnog materijala. Ovim me uprekrivnim zemljanim slojem odvaja se azbestni otpad od komunalnog otpada.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. kako bi bio slabije propusnosti. slojem zemljanog materijala minimalne debljine 0. a da se iznad tog sloja izvede drenažni šljunčani sloj debljine 0.A.

U principu se radi o slijedećim slojevima (od vrha na niže): • rekultivirajući zemljani sloj. kako bi se spriječile bilo kakve aktivnosti na tom području. odnosno nakon izvedenog završnog prekrivanja otpada. odnosno sloj za zaštitu od smrzavanja • drenaža za oborinsku vodu.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.5 m i kmax = 1 X 10-7 cm/s ili brtveni materijalnih (npr. tj.Završni prekrivni slojevi za polje gdje se izvodi azbestni otpad trebaju odgovarati slojevima koji se prema Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada.. Završno prekrivanje.Program praćenja stanja na odlagalištu koje prihvaća azbestni otpad podrazumijeva slijedeće: • sukladno Pravilniku o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 42/07).U PODLOZI ODLOŽEN AZBESTNI OTPAD. vrsti. Padovi ne smiju biti izvedeni na način da se procjedna voda zadržava iznad polja za azbestni otpad. kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 117/07) zahtijevaju za komunalni otpad. te postaviti tablu s upozorenjem: OPASNOST .A.nakon prva tri mjeseca rada jednom tromjesečno (ova mjerenja mogu se podudarati s mjerenjima koja se provode tijekom prekrivanja i zbijanja otpada) stranica 213 od 348 . prestanak bilo kakvog odlaganja na ili iznad površine polja .10. podrijetlu. u neposrednoj blizini radova koji se odvijaju unutar polja. u TD27 3.'' Monitoring IZVO AČ je dužan postupati u skladu s Elaboratom tehnologije odlaganja gra evinskog otpada koji sadrži azbest na kazeti izgra enoj u okviru odlagališta Jakuševec [vidi TD27]: .. odlagatelj azbestnog otpada dužan je voditi očevidnik o nastanku i tijeku otpada i voditi podatke o količini. sa slijedećom učestalošću: . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. filterski geotekstil + šljunak + zaštitni geotekstil ili geosintetski drenažni sloj adekvatnih svojstava • zaštitni zemljani sloj Po završetku rada odlagališta. površinu ispod koje se nalazi odložen azbestni otpad najbolje je ograditi. GCL) adekvatnih svojstava • plinska drenaža.jednom mjesečno prva tri mjeseca rada . načinu i mjestu gdje je azbestni otpad odložen • mjerenje količine azbestnih čestica u zraku na području samog polja.'' Primjeri izvedbe vrha azbestnog otpada i me uprekrivnog sustava za odlagalište Jakuševec dani su na nacrtima 1 i 2. Ploha za prihvat azbestnog otpada • zaštitni zemljani sloj debljine 0. filterski geotekstil + šljunak + zaštitnigeotekstil ili geosintetski drenažni sloj adekvatnih svojstava • glina debljine 0.3 m (karakteristike materijala prema Tehničkim uvjetima ugradnje – zemljani materijal veće vodopropusnosti [vidi TD27]) Padovi me uprekrivnih slojeva trebaju biti takovi da se osigura odvodnja procjednih voda komunalnog otpada na područje gdje je ovaj otpad u kontaktu s donjim brtvenim sustavom odlagališta.

d.A.A.10.10.A. broj: 24-10-013/07.A. Zavod za ekološki inženjering. Program praćenja stanja nakon zatvaranja odlagališta koje je u prošlosti prihvaćalo azbestni otpad: • mjerenje količine azbestnih čestica u zraku na području iznad samog polja ili u neposrednoj blizini sa slijedećom učestalošću: . Ovim Pravilnikom zahtijeva se da izloženost radnika azbestu iznosi najviše 0.. prvenstveno radi kontrole ispravnosti provo enja svih potrebnih mjera da ne do e do izdvajanja azbestnih vlakana i prašine u okoliš (kvaliteta pakiranja i prekrivanja otpada). • svakodnevnu kontrolu ispravnosti zaštitne opreme • svakodnevnu kontrolu odloženog azbestnog otpada na kraju radnog vremena.2. Zagreb.narednih petnaest godina jednom u pet godina III.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Partikularni zahtjevi su dani u poglavlju III. Ploha za prihvat azbestnog otpada . prema nalogu nadzornog inženjera Napomena: Granična vrijednost izloženosti azbestnim vlaknima definirana je Pravilnikom o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima (NN13/09).1 vlakno/ml za sve tipove azbesta.9 Zaštitni sloj iznad sustava za prikupljanje procjednih voda. [IP15].A. studije i zaštitu okoliša.jednom godišnje tijekom prve dvije godine nakon zatvaranja polja .. oznaka IZV-JAK-A1. ožujak 2010. tvrtka: Institut IGH d. Broj projekta: 3230-729/09.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. stranica 214 od 348 .10. neovisno o uzroku prašine . III.2. ožujak 2007 god.svaki puta nakon što se uoči azbestna prašina u zraku. Zavod za planiranje . Zagreb. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.10. ODRŽAVANJE III.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02363 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. [Vidi IP1] kao i u dokumentaciji Izvedbeni projekt kazete za prihvat azbestnog otpada.2.obvezno tijekom provedbe prekrivanja zemljanim materijalom zbijanja azbestnog otpada . god. Institut gra evinarstva Hrvatske d.kod hitnih intervencija prekrivanja azbestnog otpada zemljanim materijalom zbog puknuća folije.d.

broj: 24-10-013/07.3. Zavod za planiranje .d.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi upravljanja su dani u poglavlju 02363 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. god. IZVO AČ je dužan postupati u skladu s Elaboratom tehnologije odlaganja gra evinskog otpada koji sadrži azbest na kazeti izgra enoj u okviru odlagališta Jakuševec [vidi TD27]: . podrijetlu.svaki puta nakon što se uoči azbestna prašina u zraku.10.Program praćenja stanja na odlagalištu koje prihvaća azbestni otpad podrazumijeva slijedeće: • sukladno Pravilniku o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 42/07). Zagreb.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Izvještaji Izvo ača Obveza je IZVO AČA da putem Mjesečnih izvještaja obavještava o stanju izvedenih radova održavanja. III..obvezno tijekom provedbe prekrivanja zemljanim materijalom zbijanja azbestnog otpada . ožujak 2010. tvrtka: Institut IGH d. [IP15].10.10. neovisno o uzroku prašine . Zavod za ekološki inženjering. u neposrednoj blizini radova koji se odvijaju unutar polja.A. sa slijedećom učestalošću: . Ploha za prihvat azbestnog otpada III. UPRAVLJANJE III. vrsti.A.10. oznaka IZV-JAK-A1.3. ožujak 2007 god.A. studije i zaštitu okoliša.nakon prva tri mjeseca rada jednom tromjesečno (ova mjerenja mogu se podudarati s mjerenjima koja se provode tijekom prekrivanja i zbijanja otpada) . odlagatelj azbestnog otpada dužan je voditi očevidnik o nastanku i tijeku otpada i voditi podatke o količini.jednom mjesečno prva tri mjeseca rada . Zagreb.d.3. Broj projekta: 3230-729/09.. [Vidi IP1] kao i u dokumentaciji Izvedbeni projekt kazete za prihvat azbestnog otpada.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. tj. načinu i mjestu gdje je azbestni otpad odložen • mjerenje količine azbestnih čestica u zraku na području samog polja. Institut gra evinarstva Hrvatske d.. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije.A.kod hitnih intervencija prekrivanja azbestnog otpada zemljanim materijalom zbog puknuća folije. prema nalogu nadzornog inženjera stranica 215 od 348 .

A. Pri odlaganju azbestnog otpada na odlagalištu treba osigurati sve potrebne mjere za zaštitu radnika. POSTUPANJE S OPASNIM OTPADOM IZVO AČ je dužan postupati s opasnim otpadom u skladu s Elaboratu tehnologije odlaganja gra evinskog otpada koji sadrži azbest na kazeti izgra enoj u okviru odlagališta Jakuševec [vidi TD27]. kako je opisano u zasebnom poglavlju..5.narednih petnaest godina jednom u pet godina III. potrebno je provoditi monitoring.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.10. U svrhu zaštite djelatnika i ostalih osoba.10.A. čime se uzrokuju smrtonosne bolesti . prvenstveno radi kontrole ispravnosti provo enja svih potrebnih mjera da ne do e do izdvajanja azbestnih vlakana i prašine u okoliš (kvaliteta pakiranja i prekrivanja otpada). Pri tome se posebno misli na opasnosti koje se javljaju kada se prašina i vlakna azbesta na u u zraku. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA IZVO AČ je dužan postupati u skladu s Elaboratom tehnologije odlaganja gra evinskog otpada koji sadrži azbest na kazeti izgra enoj u okviru odlagališta Jakuševec [vidi TD27]: . te imaju odgovarajuću zaštitnu opremu (sukladno Naputku o postupanju s otpadom koji sadrži azbest. Ovim Pravilnikom zahtijeva se da izloženost radnika azbestu iznosi najviše 0. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.1 vlakno/ml za sve tipove azbesta.jednom godišnje tijekom prve dvije godine nakon zatvaranja polja . III.Na poslovima odlaganja azbestnog otpada smiju raditi i provoditi kontrolu samo djelatnici koji su prošli adekvatnu obuku. • svakodnevnu kontrolu ispravnosti zaštitne opreme • svakodnevnu kontrolu odloženog azbestnog otpada na kraju radnog vremena.A. NN 89/08). Program praćenja stanja nakon zatvaranja odlagališta koje je u prošlosti prihvaćalo azbestni otpad: • mjerenje količine azbestnih čestica u zraku na području iznad samog polja ili u neposrednoj blizini sa slijedećom učestalošću: .10. Na odlagalištu treba provoditi minimalno slijedeće mjere za sprječavanje emisije azbestnih vlakana i prašine u okoliš: • treba provjeriti da li je adekvatno zapakiran azbestni otpad dopremljen na odlagalište stranica 216 od 348 .azbestoza pluća i rak pluća. Ljudsko zdravlje tada je ugroženo zbog mogućnosti da se azbestna vlakanca igličaste strukture zabodu u plućne membrane. Ploha za prihvat azbestnog otpada Napomena: Granična vrijednost izloženosti azbestnim vlaknima definirana je Pravilnikom o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima (NN13/09).4.

prskanje i prekrivanje zemljanim materijalom) • kod svakog vidljivog stvaranja azbestne prašine treba odmah poprskati otpad. Za rad s azbestnim otpadom radnik mora biti dobrog zdravstvenog stanja. Izvo ač mora osigurati poseban prostor za dekontaminaciju i skladištenje opreme. te kasnije najmanje jednom godišnje) stranica 217 od 348 .10. treba biti u skladu s uputama proizvo ača. te zatim poduzeti odgovarajuće mjere (prekrivanje. Radnik mora biti školovan za pravilno korištenje respiratora (maske). pakiranje) • kod zbijanja otpada treba prskati otpad za slučaj puknuća folije • strogo je zabranjeno trgati. Zaštitna odjeća. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. radnik mora navlažiti otpad • svakodnevno treba kontrolirati stanje folije u koju je otpad upakiran • u slučaju da je folija oštećena treba odmah reagirati sukladno stanju oštećenja (manja puknuće . te osigurati rubove ljepljivom trakom. Pri radu u okolini u kojoj postoji mogućnost od povećane količine azbesta u zraku radnici moraju imati zaštitu opremu: • zaštitno odijelo • respirator (zaštitna maska) • zaštitne rukavice • čizme ili druga obuća Tijekom zbijanja azbestnog otpada radnici moraju nositi zaštitnu odjeću. posebno respiratora. veće puknuće . Radnik mora biti školovan za pravilnu dekontaminaciju obuče i odjeće (čišćenje mokrom krpom i usisavačem. skidanje respiratora nakon što je provedena dekontaminacija itd. te znati pravilno koristiti zaštitnu opremu. te ga ne smije skidati i odlagati na području polja s azbestnim otpadom. Ovako upakiran otpad treba odložiti na polju za prihvat azbestnog otpada. moraju se odložiti u polietilenske vreće debljine najmanje 0.prskanje i lijepljenje folije. bušiti. a prije pakiranja u folije.A. odlaganje zaštitne odječe i respiratora.4 mm. upoznati se s opasnostima pri radu s azbestnim otpadom. koji se više ne koriste. Ploha za prihvat azbestnog otpada • neupakiran azbestni otpad treba zapakirati u polietilenske vreće minimalne debljine 0. obavezno odlaganje odjeće u zatvorene spremnike. te na vreći treba stajati opis o sadržaju vreće.). niti bilo gdje drugdje gdje ima prašine. brusiti ili na bilo koji drugi način obra ivati proizvode koji sadrže azbest • treba provoditi monitoring Radnici koji rade na odlaganju/zbijanju azbestnog otpada moraju biti školovani za postupanje u izvanrednim situacijama (povećane količine azbesta u zraku). te odlaganje druge odječe i preoblačenje.4 mm. Prostor za dekontaminaciju radnika mora imati me usobno odvojene prostore za čišćenje zaštitne odječe. oprema i respiratori.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Nošenje odjeće. Tijekom prihvata azbestnog otpada na odlagalištu potrebno je kontrolirati/pratiti slijedeće: • zdravstveno stanje radnika (zdravstveni pregled obavezan prije uvo enja radnika u posao. Vreće moraju biti vidno označene natpisom ili znakom za azbestni otpad. strugati.

A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Ploha za prihvat azbestnog otpada • osobna zaštitna sredstva i opremu (kontrolirati ispravnost. te s planiranim aktivnostima na polju .10.zbijanje slojeva. te redovito mijenjati korištena sredstva i opremu) • količinu azbestnih čestica u zraku. mjerenjem istih na području samog polja ili u neposrednoj blizini (dinamiku mjerenja treba uskladiti s dinamikom i količinom azbestnog otpada. vrstu i način obrade materijala. o čemu treba voditi očevidnik sukladno Pravilniku o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 42107)'' ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 218 od 348 . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.) • količinu. prekrivanje i sl.

2 III.2 III.A. Svibanj 2012.11.A.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d. stranica 219 od 348 .2.1 III.1.11.11.1 III.A.o.1 III.11.3.A.1. Gornji brtveni sloj SADRŽAJ: III.A.11.A.11.2.A.A.11.2 III.2 III.3.11.1 III.3 III.11.11.11.A.A. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.o.A.A.4 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja Zaštita okoliša i zdravlja SVEZAK III.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.11. Gornji brtveni sloj

SADRŽAJ POGLAVALJA: III.A.11.1.
III.A.11.1.1 III.A.11.1.2

GRA ENJE ............................................................................................221
OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .......................................................... 221 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ............................................ 223

III.A.11.2.
III.A.11.2.1 III.A.11.2.2

ODRŽAVANJE ........................................................................................ 230
OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ..................................................................... 230 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ...................................................... 230

III.A.11.3.
III.A.11.3.1 III.A.11.3.2

UPRAVLJANJE ........................................................................................ 231
OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA..................................................................... 231 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ...................................................... 231

III.A.11.4.

ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA .............................................................. 232

stranica 220 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.11. Gornji brtveni sloj

III.A.11.1. GRA ENJE
III.A.11.1.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA
Na plohama 1 – 4 (do plinske linije L) je izveden gornji brtveni sloj sa gotovom prekrivkom. Gornji brtveni slojevi se izvode na formiranom i kompaktiranom tijelu od otpada. Nacrti projektiranog sustava gornjih brtvenih slojeva su dani dokumentaciji Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6, Institut gra evinarstva Hrvatske, Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. [IP2], vidi nacrte 5.3. (plan nagiba ploha 4, 5 i 6, vrh otpada), nacrt 5.4, (plan nagiba ploha 4, 5 i 6, vrh izravnavajućeg sloja zemlje) i nacrt 5.5, (plan nagiba ploha 4, 5 i 6, vrh završnog sloja zemlje). Komponente završnog pokrova Tijelo odlagališta ima dva razližita sustava završnog prekrivanja, prvi sustav je za bočne pokose a druga za krovni dio tijela odlagališta. Krovni dio tijela je projektiran sa slojem od linearne polietilenske geomembrane niske gustoće (LLDPE) debljine 1 mm dok pokosi nisu. Kompozitna prekrivka odabrana je za krovni dio tijela odlagališta kako bi se smanjila infiltracija u području gdje je nagib površine od samo 5%. Oba sustava se sastoje od sljedećih komponenti; humusni sloj, sloj zaštite od smrzavanja, gornji geosintetski dren za vodu (za oborinske vode), geosintetski glineni brtveni sloj (GCL), geosintetski sloj za otplinjavanje i me uprekrivni sloj. Konfiguracije prekrivke za krovni dio i bočne pokose, počevši od gornjeg sloja nadolje, su sljedeće: Krovni dio prekrivke (pokos od 5% ) Humusni sloj debljine 0,15 m Sloj zaštite od smrzavanja debljine 0,65 m Geosintetski dren za vodu Bočni pokosi prekrivke (2.85H:1V) Humusni sloj debljine 0,15 m Sloj zaštite od smrzavanja debljine 0,85 m

Geosintetski dren za vodu Linearna polietilenska geomembrana niske gustoće (LLDPE) debljine 1 mm Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL) Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL( Geosintetski sloj za otplinjavanje Me upokrov 0,30 m Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi gra enja su dani u dokumentaciji; •Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec, TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1, Institut gra evinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekološki inženjering, Zagreb, ožujak 2000 [GP1]. •Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6, oznaka IZV-JAK-A1, broj: 24-10-013/07, Institut gra evinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekološki inženjering, Zagreb, ožujak 2007 god. [Vidi IP1]. Geosintetski sloj za otplinjavanje Me upokrov 0,30 m

stranica 221 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.11. Gornji brtveni sloj

•Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6, Institut gra evinarstva Hrvatske, Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. [IP2]. •Izvedbeni projekt zaštite pokosa od erozije i sedimentacije, broj projekta: 81010041/12, institut IGH, d.d. Zavod za planiranje, studije i zaštitu okoliša, veljača 2012. [IP14]. Projektni zahtjevi izvedbe sustava gornjih brtvenih slojeva odlagališta su dani u poglavljima; • 02361 – Drenažni šljunak, • 02363 – Me uprekrivni sloj, • 02371 – Geosintetski dren za plin, • 02370 - Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL), • 02372 – Glatka LLDPE geomembrana gornjeg brtvenog sloja, • 02374 - Geosintetski dren za vodu, • 02375 – Zaštita od smrzavanja, • 02502 – Zatravljene završnog sloja Gore dana poglavlja se nalaze u dokumentaciji [IP1 i IP2]. Me upokrov (me uprekrivni sloj) Me upokrov se izvodi na produljenoj prekrivci debljine 30 cm a neposredno prije polaganja geosintetskog sloja za otplinjavanje. Debljina me uprekrivnog sloja je 30 cm. Granulometrija me uprekrivnog sloja treba biti takova da je 85 % zrna jednakog ili većeg promjera od 0.05 mm. Propusnost me uprekrivnog sloja mora biti biti veća ili jednaka od 1 x 10-4 cm/s. U me uprekrivnom sloju ne smije biti oštrih predmeta (armature, komada stijenja, stakla i sl.) koji bi mogli oštetiti ostale gornje brtvene slojeve. Geosintetski sloj za otplinjavanje Geosintetski sloj za otplinjavanje izvodi se direktno iznad me upokrova. Geosintetski sloj za otplinjavanje sastoji se od jezgre od polietilena (PE) ili polipropilena (PP) na koju se termičkim procesom s gornje i donje strane spajaju dva netkana geotekstila. Geosintetski sloj za otplinjavanje ima minimalnu transmisivnost od 8 x 10-4 m2/sek. Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL) Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL) izvodi se iznad geosintetskog sloja za otplinjavanje. Ugra uje se na krovnom dijelu i bočnim pokosima. Geosintetski glineni brtveni sloj je hidraulička barijera koja se sastoji od zrnate prirodne natrijeve bentonitne gline umetnute izme u dva geotekstila i učvršćene tkanjem ili šivanjem. Propusnost geosintetskog glinenog brtvenog sloja je maksimalno 5 x 10-9 centimetara na sekundu. Geomembrana od linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE) Brtveni sloj koji se sastoji od 1 mm, glatkog, linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE) treba se izvesti iznad geosintetskog glinenog brtvenog sloja (GCL) na krovnom dijelu prekrivke (5% nagiba). Geomembrana LLDPE se ne ugra uje na pokosima tijela odlagališta nagiba 1V:2.85H. Ovaj vrlo slabo propusan sloj ima osnovnu funkciju u

stranica 222 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.11. Gornji brtveni sloj

sprjecavanju prodiranja oborinskih voda u odložen otpad te spriječava prodirnje odlagališnog plina u geosintetski dren za vodu. Geosintetski dren za vodu Na krovnom dijelu prekrivke, geosintetski dren za vodu izvest će se direktno preko linearne polietilenske geomembrane niske gustoće (LLDPE) debljine 1 mm, a koja je položena na geosintetski glineni brtveni sloj (GCL). Na bočnim pokosima geosintetski dren za vodu se izvodi direktno iznad geosintetskog glinenog brtvenog sloja (GCL). Geosintetski dren za vodu sastoji se od jezgre od polietilena (PE) ili polipropilena (PP) na koju se termickim procesom s gornje i donje strane spajaju dva netkana geotekstila. Geosintetski dren za vodu ima minimalnu debljinu 7 mm i minimalnu transmisivnost od 8 x 10-4 m2/sek. Ovaj sloj mora ukloniti vodu koja se infiltrira kroz gornji sloj zaštite od smrzavanja i humusni sloj za vrijeme i nakon prekrivanja odlagališta, te spriječiti tečenje pod tlakom u tom sloju. Drenažni sloj morao bi infiltrirati vodu duž površine donjeležećeg prekrivnog sloja do drena smještenog u zaštitnim bermama i nožici pokosa prekrivnog sustava. Sloj zaštite od smrzavanja Sloj zaštite od smrzavanja/humusni sloj treba se izvesti odmah iznad geosintetskog drena za vodu. Sloj zaštite od smrzavanja je projektiran u debljini od 0,65 m na krovnom dijelu prekrivke i 0,85 m na bočnim pokosima. Ovaj sloj će se sastojati od zemlje s terena pročišćene od korijenja stabala, panjeva, komada kamena i ostalih štetnih predmeta. Propusnost ovog sloja je oko 3,3 x 10-5 centimetara na sekundu. Sloj zaštite od smrzavanja namijenjen je da zaštiti donjeležeće slojeve od prodiranja korijenja i smrzavanja. Humusni sloj Humusni će se sloj izvesti iznad sloja zaštite od smrzavanja u debljini od 0,15 m. Humusni sloj namijenjen je da pospješi rast trave čija je funkcija zaštita od erozije.

III.A.11.1.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA
III.A.11.1.2.1. Opće napomene Rad IZVO AČA na gra enju, održavanju i upravljanju Gornjih brtvenih slojeva obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća gra enje, održavanje i upravljanje Gotovom prekrivkom. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu, materijale, opremu, alate i pribor, za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima, odredbama, statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini.

stranica 223 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.11. Gornji brtveni sloj

Obveza je IZVO AČA da izvo enje radova, održavanje i upravljanje provodi tako da izbjegne mogućnost oštećenja izvedenih elemenata tijela odlaglišta. III.A.11.1.2.2. Srodna poglavlja

Poglavlje III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada Poglavlje III.A.2. Privremeno prekrivanje Poglavlje III.A.3. Prometnice i platoi Poglavlje III.A.4. Obodni nasip Poglavlje III.A.6. Kanali Poglavlje III.A.12. Gotova prekrivka Poglavlje III.A.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Poglavlje III.A.14. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III.A.11.1.2.3. Me upokrov (me uprekrivni sloj) Radovi IZVO AČA na ispitivanju, dobavi, transportu i ugradnji me upokrova obuhvaćaju nabavu cjelokupne radne snage, materijala, opreme i izvo enja posla neophodnog za ugradnju i ispitivanje me upokrovnog sloja. Rezultaiti ispitivanja, prijevoz materijala na odlagalište, deponiranje, unutrašnji prijevoz, ugradnja, zbijanje i izmjera ugra enih količina mora biti u suglasnosti s ovom poglavljem. Me uprekrivni sloj (me upokrov) definira se kao inertni pjeskoviti ili šljunkoviti materijal. Ugra uje se na inertni zemljani sloj od produljene prekrivke. Po zahtjevu odnosno nalogu Naručitelja IZVO AČ treba provesti polaganja ostalih gornjih brtvenih slojeva na me uprekrivni sloj. Materijal me uprekrivnog sloja je pjeskovito ili šljunkovito tlo dobiveno iz iskopa i zaliha pod nadzorom NADZORNOG INŽENJERA. Granulometrija me uprekrivnog sloja treba biti takova da je 85 % zrna jednakog ili većeg promjera od 0.05 mm. Hidraulička propusnost me uprekrivnog sloja mora biti biti veća ili jednaka od 1 x 10-4 cm/s. U me uprekrivnom sloju ne smije biti oštrih predmeta (armature, komada stijenja, stakla i sl.) koji bi mogli oštetiti ostale gornje brtvene slojeve (prvenstveno LLDPE geomembranu i geosintetski glineni brtveni sloj GCL). Me uprekivni sloj se ugra uje na produljenu prekrivku debljine 30 cm. Prije ugradnje me uprekrivnog sloja, potrebno je ukloniti sustav zaštite pokosa od erozije i sedimentacije. Obračun ovog rada vrši se kroz poglavlje V.A.2. Nakon uklanjanja sustava zaštite od erozije, potrebno je produljenu prekrivku očistiti od eventualnog raslinja i nečistoća. Prije ugradnje me uprekrivnog sloja IZVO AČ treba zatražiti od NADZORNOG INŽENJERA pregled površine i odobrenje za ugradnju. Materijal me uprekrivnog sloja treba ugraditi u jednom sloju na adekvatno pripremljenu površinu. IZVO AČ mora deset (10) dana prije upotrebe predloženog materijala, dati NADZORNOM INŽENJERU na uvid potvrdu da predloženi materijal udovoljava zahtjeve iz ovog poglavlja.

stranica 224 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.11. Gornji brtveni sloj

IZVO AČ je odgovoran za ispitivanja. Ispitivanja se moraju izvoditi u specijaliziranom laboratoriju. IZVO AČ ne smije ugra ivati materijale dok NADZORNI INŽENJER posebno ne pregleda i odobri predloženi materijal. Ukoliko po mišljenju NADZORNOG INŽENJERA, materijal koji je predložen od strane IZVO AČA, nije prikladan za upotrebu, IZVO AČ mora priložiti na razmatranje gore navedene potvrde za drugi materijal iz drugog izvora. NADZORNI INŽENJER može u bilo koje vrijeme tražiti uzimanje uzoraka dovezenog materijala za dodatna ispitivanja karakteristika na trošak INVESTITORA. Bilo koji dovezeni materijal s terena za koji se ustanovi da nije u skladu sa specifikacijom, ili se ustanovi da je zaga en, mora se odmah ukloniti i zamijeniti prikladnim materijalom na trošak IZVO AČA, bez produženja rokova izvo enja. Debljina materijala mora se dokazati odre ivanjem visina početnih i završnih površina me uprekrivnog sloja pod geodetskim NADZOROM, a vertikalna tolerancija iznosi ± pedeset (50) mm, dok je održavanje minimalne debljine i nagiba pokosa kako je to specificirano u crtežima. Debljina materijala odre uje se kao visinska razlika izme u završne i početne površine. Tekuća ispitivanja - granulometrijske analize - moraju se provoditi najmanje jednom na 1.000 m3 ugra enog materijala. Ukoliko ispitivanja ne zadovolje propisane kriterije iz ovog poglavlja, IZVO AČ mora ukloniti ugra eni materijal i ugraditi onaj koji odgovara kriteijima propisanim u ovom poglavlju. Kontrolna ispitivanja se vrše prema nalogu Nadzornog inženjera. Tijekom provedbe ugovora IZVO AČA predvi a se ugradnja 13.800 m3 materijala za me upokrov od plinske linije L do plinske linije N. Jedinčna cijena nabave materijala, izvedbe i ugradnje me uprekrivnog sloja uključuje svu potrebnu radnu snagu, tekuća ispitivanja, materijal, opremu, alate, pribor, utovar, transporte, iskope, deponiranje, zatrpavanje, strojna guranja, zbijanje, fino planiranje, geodetsko mjerenje i sve ostale manipulacije i za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Obračun se vrši po m3 ugra enog materijala za me upokrov i to od materijala kojeg osigurava IZVO AČ. Ukoliko se planira odgoditi ugradnja gornjih brtvenih slojeva do prestanka značajnijih slijeganja, po zahtjevu odnosno nalogu Naručitelja, na me upokrovnom sloju treba izvesti zaštitu pokosa me upokrova od erozije i sedimentacije (vidi IP14). III.A.11.1.2.4. Geosintetski sloj za otplinjavanje Po zahtjevu Naručitelja, IZVO AČ treba provesti polaganja ostalih gornjih brtvenih slojeva na me uprekrivni sloj. Radovi IZVO AČA na izvedbi geosintetskog sloja za otplinjavanje obuhvaćaju nabavu cjelokupne radne snage, materijala, opreme, i izvo enja posla neophodnog za ugradnju i

stranica 225 od 348

geodetsku izmjeru i sve ostale manipulacije i za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. i izvo enja posla neophodnog za ugradnju i ispitivanje Geomembrana od linearnog polietilena niske stranica 226 od 348 . opreme. Obračun se vrši po m2 ugra enog geosintetskog sloja za otplinjavanje i to od materijala kojeg osigurava IZVO AČ. pribor. materijale. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. materijala. ugradnja.450 m2 geosintetskog glinenog brtvenog sloja (GCL). transporte. Prijevoz materijala na odlagalište. III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. materijala. Tijekom provedbe ugovora IZVO AČA predvi a se ugradnja 45. Prijevoz materijala na odlagalište. izvedbe i ugradnje geosintetskog glinenog brtvenog sloja uključuje svu potrebnu radnu snagu. Tijekom provedbe ugovora IZVO AČA. predvi a se ugradnja 45. Geosintetski glineni brtveni sloj IZVO AČ treba izvesti u skladu s poglavljem 02370 dokumentacije [IP2]. izvedbe i ugradnje geosintetskog sloja za otplinjavanje uključuje svu potrebnu radnu snagu. Geosintetski sloj za otplinjavanje IZVO AČ treba izvesti u skladu s poglavljem 02371 dokumentacije [IP2].1.2. strojnu manipulaciju.950 m2 geosintetskog glinenog brtvenog sloja od plinske linije L do plinske linije N.6.2. alate.950 m2 geosintetskog sloja za otplinjavanje od plinske linije L do plinske linije N.1. Za izvedbu spoja ploha 4 i 5 predvi a se ugradnju 14. i izvo enja posla neophodnog za ugradnju i ispitivanje geosintetskog glinenog brtvenog sloja. geodetsku izmjeru i sve ostale manipulacije i za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.900 m2 geosintetskog sloja za otplinjavanje. opremu. unutrašnji transporti.A. Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL) Radovi IZVO AČA na izvedbi geosintetskog brtvenog obuhvaćaju nabavu cjelokupne radne snage. strojnu manipulaciju.11.11. Geomembrana od linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE) Radovi IZVO AČA na izvedbi Geomembrana od linearnog polietilena niske gustoće obuhvaćaju nabavu cjelokupne radne snage. transporte. Gornji brtveni sloj ispitivanje geosintetskog sloja za otplinjavanje. Jedinčna cijena nabave materijala. alate. ugradnja. Izvedba spoja ploha 4 i 5 predvi a ugradnju 15.A. pribor. III. Obračun se vrši po m2 ugra enog geosintetskog glinenog brtvenog sloja i to od materijala kojeg osigurava IZVO AČ. skladištenje. Jedinčna cijena nabave materijala.11. ispitivanje i izmjera ugra enih količina mora biti u suglasnosti s ovom poglavljem. opreme. unutrašnji transporti.A. ispitivanje i izmjera ugra enih količina mora biti u suglasnosti s zahtjevima ovog poglavlja. guranja. utovar. utovar. skladištenje. materijale. guranja.5. opremu.

guranja. Obračun se vrši po m2 ugra enog geomembrane od linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE) i to od materijala kojeg osigurava IZVO AČ. Tijekom provedbe ugovora IZVO AČA. Tijekom provedbe ugovora IZVO AČA predvi a se ugradnja 45. skladištenje. Prijevoz materijala na odlagalište. opremu.11. ugradnja. opremu. ispitivanje i izmjera ugra enih količina mora biti u suglasnosti s zahtjevima ovog poglavlja. skladištenje. i izvo enja posla neophodnog za ugradnju i ispitivanje geosintetskog drena za vodu. guranja.A. Jedinčna cijena nabave materijala. ispitivanje i izmjera ugra enih količina mora biti u suglasnosti s ovom poglavljem. geodetsku izmjeru i sve ostale manipulacije za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. pribor. opreme.900 m2 geomembrane od linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE).300 m2 geomembrane od linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE) od plinske linije L do plinske linije N. III. Geosintetski dren za vodu Radovi IZVO AČA na izvedbi geosintetskog drena za vodu obuhvaćaju nabavu cjelokupne radne snage.8. strojnu manipulaciju. Prijevoz materijala na odlagalište.1.950 m2 geosintetskog drena za vodu od plinske linije L do plinske linije N. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Za izvedbu spoja ploha 4 i 5 predvi a se ugradnju 15.2. unutrašnji transporti. opreme. materijala. unutrašnji stranica 227 od 348 . Jedinčna cijena nabave materijala.1. utovar. pribor.7.2. Sloj zaštite od smrzavanja Radovi IZVO AČA na izvedbi sloja zaštite od smrzavanja obuhvaćaju nabavu cjelokupne radne snage. i izvo enja posla neophodnog za ugradnju i ispitivanje sloja zaštite od smrzavanja. Gornji brtveni sloj gustoće. materijale. utovar.A. izvedbe i ugradnje geomembrane od linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE) uključuje svu potrebnu radnu snagu. Prijevoz materijala na odlagalište. transporte. transporte.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. strojnu manipulaciju. unutrašnji transporti. Za izvedbu spoja ploha 4 i 5 predvi a se ugradnju 15. III.900 m2 geosintetskog drena za vodu.A.11.11. alate. materijala. Geomembrana od linearnog polietilena niske gustoće IZVO AČ treba izvesti u skladu s poglavljem 02372 dokumentacije [IP2]. Geosintetski dren za vodu IZVO AČ treba izvesti u skladu s poglavljem 02374 dokumentacije [IP2]. predvi a se ugradnja 27. alate. ugradnja. skladištenje. materijale. geodetsku izmjeru i sve ostale manipulacije za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. izvedbe i ugradnje geosintetskog drena za vodu uključuje svu potrebnu radnu snagu. Obračun se vrši po m2 ugra enog geosintetskog drena za vodu i to od materijala kojeg osigurava IZVO AČ.

III. opreme. transporte. Sloj zaštite od smrzavanja IZVO AČ treba izvesti u skladu s poglavljem 02375 dokumentacije [IP2]. Obračun se vrši po m3 ugra enog sloja zaštite od smrzavanja i to od materijala kojeg osigurava IZVO AČ. Prijevoz materijala na odlagalište. ispitivanje i izmjera ugra enih količina mora biti u suglasnosti s ovom poglavljem.2. guranju.730 m3 po krovnom dijelu odlagališta (nagiba do 8%) od plinske linije L do plinske linije N kao i ugradnja 15.85). i izvo enja posla neophodnog za ugradnju i ispitivanje humusnog sloja. geodetsku izmjeru i sve ostale manipulacije za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. tako da se gornji brtveni sustavi tih dviju ploha mogu spojiti. ugradnja.A. materijala. Humusni sloj Radovi IZVO AČA na izvedbi humusnog sloja obuhvaćaju nabavu cjelokupne radne snage. tako da se gornji brtveni sustavi tih dviju ploha mogu spojiti. ugradnja.11.9. Predmetni materijal IZVO AČ treba deponirati. IZVO AČ je dužan ugraditi i 10. stranica 228 od 348 . Sloja zaštite od smrzavanja IZVO AČ treba biti izveden u skladu s poglavljem 02375 i 2502 dokumentacije [IP2]. Ugradnjom novog otpada se predvi a niveliranje završnog pokrova izvedene plohe 4 i plohe 5 koja je u izgradnji (punjenju). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. strojnu manipulaciju. opremu. izvedbe i ugradnje sloja zaštite od smrzavanja uključuje svu potrebnu radnu snagu. Ugradnjom novog otpada se predvi a niveliranje završnog pokrova izvedene plohe 4 i plohe 5 koja je u izgradnji (punjenju). Po nalogu Naučitelja. humusni sloj je potrebno ugraditi nakon izvedbe spoja ploha 4 i 5.11. ispitivanje i izmjera ugra enih količina mora biti u suglasnosti s ovom poglavljem.1. pribor. Tijekom provedbe ugovora IZVO AČA predvi a se ugradnja 17. IZVO AČ je zadužen da ugra eni sloj zaštite od smrzavanja ukloni s područja širine 75 m od plinske linije L prema istoku i deponira na privremenoj deponij na krovnom dijelu tijela odlagališta. Za izvedbu spoja ploha 4 i 5. unutrašnji transporti. Prije izvedbe spoja ploha 4 i 5 IZVO AČ je dužan ukloniti zaštitni sloj od smrzavanja u dužini od 75 m od plinske linije L prema istoku. IZVO AČ je zadužen da ugra eni humusni sloj ukloni s područja širine 75 m od plinske linije L prema istoku i deponira na privremenoj deponij na krovnom dijelu tijela odlagališta. Gornji brtveni sloj transporti. alate. Prije izvedbe spoja ploha 4 i 5 IZVO AČ je dužan ukloniti humusni sloj u dužini od 75 m od plinske linije L prema istoku.870 m3 po pokosu (nagiba V:H = 1:2. skladištenje. materijale. Po nalogu Naučitelja deponiranji materijal IZVO AČ treba ugraditi nakon izvedbe spoja ploha 4 i 5. Jedinčna cijena nabave materijala.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Predmetni materijal IZVO AČ treba deponirati.A. utovar.400 m3 prethodno uklonjenog i deponiranog sloja zaštite od zmrzavnja.

85). III. Obračun se vrši po m' izvedenog spoja od materijala kojeg osigurava IZVO AČ. strojnu manipulaciju. opreme i izvo enja posla neophodnog za izvedbi drenažnog nožišta na spoju gornjih i donjih brtvenih slojeva. III. opreme.A. stranica 229 od 348 . geodetsku izmjeru i sve ostale manipulacije za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.11. ugradnja drenažnog šljunka i izmjera izvedenih količina mora biti u suglasnosti s zahtjevima ovog poglavlja. Spoj starih i novih brtvenih slojeva Radovi IZVO AČA na izvedbi spoja starih i novih brtvenih slojeva na plohi 4 obuhvaćaju nabavu cjelokupne radne snage. [IP2]. strojnu manipulaciju. čišćenje. deponiranje otkopanog materijala. Detalj izvedbe drenažnog nožišta je prikazan u nacrtu 5. sidrenje umjetnih materijala. Kombinirani ručni i strojni otkop. Kombinirani ručni i strojni otkop. čišćenje.10.A. Gornji brtveni sloj Tijekom provedbe ugovora IZVO AČA predvi a se ugradnja 4. rezanje. prekrajanje.2. IZVO AČ je dužan ugraditi i 2. opremu. priprema. utovar. zavarivanje. pribor. materijale.100 m3 humusnog sloja po krovnom dijelu odlagališta (nagiba do 8%) od plinske linije L do plinske linije N kao i ugradnja 2. guranje. zavarivanje. Za izvedbu drenažnog nožišta na spoju gornjih i donjih brtvenih slojeva plohe 6/1 predvi a se ugradnja 250 m3 drenažnog šljunka. Drenažni šljunak po kavliteti mora biti sukladan zahtjevima poglavlja 02361 dokumentacije [IP1]. alate.1. ispitivanje spojeva i izmjera izvedenih količina i sve ostale manipulacije za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. kombinirani ručni i strojni otkop. izvedbe spoja starih i novih brtvenih slojeva na spoju ploha 4 i 5 uključuje svu potrebnu radnu snagu.2. rezanje. istovar. Jedinčna cijena nabave materijala. materijale. materijala. prekrajanje. priprema spoja. dovoz. Obračun se vrši po m3 ugra enog humusnog sloja i to od materijala kojeg osigurava IZVO AČ. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. utovar. Jedinčna cijena nabave materijala. brtvenih slojeva Izvedba drenažnog nožišta na spoju gornjih i donjih Radovi IZVO AČA na izvedbi drenažnog nožišta na spoju gornjih i donjih brtvenih slojeva plohe 6/1 obuhvaćaju nabavu cjelokupne radne snage. opremu. alate.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. i izvo enja posla neophodnog za ugradnju novih brtvenih slojeva ploha 4 i 5. deponiranje otkopanog materijala. materijala.11.400 m3 prethodno uklonjenog i deponiranog sloja zaštite od zmrzavnja sa spoja ploha 4 i 5.1. nabava.800 m3 po pokosu (nagiba V:H = 1:2. ispitivanje spojeva i izmjera izvedenih količina mora biti u suglasnosti s zahtjevima ovog poglavlja. pribor.11.11.9. transporte. izvedbe i ugradnje humusnog sloja uključuje svu potrebnu radnu snagu. transporte. Za izvedbu spoja ploha 4 i 5 predvi a se izvedba 340 m' spoja gornjih brtvenih slojeva. deponiranje otkopanog materijala.

Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL). • 02372 – Glatka LLDPE geomembrana gornjeg brtvenog sloja..11. Zagreb. ožujak 2000 [GP1]. • 02374 . oznaka IZV-JAK-A1. potrebno je produljenu prekrivku očistiti od eventualnog raslinja i nečistoća. Me upokrov (me uprekrivni sloj) Me uprekrivni sloj se ugra uje na produljenu prekrivku debljine 30 cm. [Vidi IP1]. transporte. [IP14]. Institut gra evinarstva Hrvatske d.d.d.Geosintetski dren za vodu. broj projekta: 81010041/12.2..A. ugradnju. Institut gra evinarstva Hrvatske d. strojnu manipulaciju. • 02363 – Me uprekrivni sloj.A.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavnja su dani u dokumentaciji. d. studije i zaštitu okoliša. nabavu.2.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA III. ODRŽAVANJE III. izmjeru izvedenih količina i sve ostale manipulacije za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Projektni zahtjevi održavanja gornjeg brtvenog sloja odlagališta su dani u poglavljima. •Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.A.2. deponiranje otkopanog materijala. utovar.3.11. 5 i 6. Obračun se vrši po m' izvedenog drenažnog nožišta od materijala kojeg osigurava IZVO AČ. alate. [IP2].A. Zagreb.2. III. IZVO AČ mora očistiti me uprekrivni sloj od svog raslinja.d. ožujak 2007 god. broj: 24-10-013/07. materijale. • 02361 – Drenažni šljunak. korjenja i ostalih nečistoća koje bi mogle stranica 230 od 348 . •Izvedbeni projekt zaštite pokosa od erozije i sedimentacije. sidrenje umjetnih materijala. • 02370 . izvedbe drenažnog nožišta na spoju gornjih i donjih brtvenih slojeva uključuje svu potrebnu radnu snagu. Zavod za planiranje. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. • 02502 – Zatravljene završnog sloja III. Zavod za ekološki inženjering. dopremu drenažnog šljunčanog materijala. Institut gra evinarstva Hrvatske. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.11. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. pribor. • 02375 – Zaštita od smrzavanja. •Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. veljača 2012. opremu. Prije polaganja ostalih gornjih brtvenih slojeva (geosintetskog drena za plin).11. • 02371 – Geosintetski dren za plin. Prije ugradnje me uprekrivnog sloja. istovar.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A.11. kombinirani ručni i strojni otkop. Gornji brtveni sloj Jedinčna cijena nabave materijala.2. institut IGH. Zavod za ekološki inženjering.

•Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6.3.d.A. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. [IP2].3. Troškove izrade vremenskog plana IZVO AČ treba uuključiti u ukupnu cijenu izrade gornjih brtvenih slojeva.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. broj: 24-10-013/07. stranica 231 od 348 . [IP14]. [Vidi IP1].2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Upravljanje gornjim brtvenim slojem IZVO AČ je dužan u sklopu mjesečnog izvještaja dostavljti vremenski i financijski plan gra enja i održavanja gotove prekrivke. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Zagreb.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi upravljanja su dani u dokumentaciji.11. Po nalogu odnosno zahtjevu Naručitelja. broj projekta: 81010041/12. veljača 2012.A.d. Zavod za ekološki inženjering. •Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. IZVO AČ mora planirati radove na čišćenju me uprekrivnog sloja neposredno prije ugradnje gornjih brtvenih slojeva.3. Gornji brtveni sloj oštetititi gornje brtvene slojeve (prvenstveno LLDPE geomembranu i geosintetski glineni brtveni sloj GCL). oznaka IZV-JAK-A1. UPRAVLJANJE III. Nije dopušteno da IZVO AČ započne s radovima ugradnje gornjih brtvenih slojeva bez prethodnog osiguranja svih potrebnih količina brtvenih slojeva za zvršno prekrivanje homusnim slojem njegovim zatravljenjem. studije i zaštitu okoliša. Institut gra evinarstva Hrvatske d.11. III. bez prekrivanja slojem zaštite od smrzavanja. Zagreb. III. institut IGH. Drugi zahtjevi održavanja gornjih brtvenih slojeva nisu predvi eni ovom dokumentacijom.d.11. IZVO AČ treba provesti polaganja ostalih gornjih brtvenih slojeva na me uprekrivni sloj.. IZVO AČU nije dozvoljeno da organizira radove tako da se brtveni slojevi od umjetnih materijala izlažu atmosferskom utjecaju.11. Zavod za ekološki inženjering. ožujak 2000 [GP1]. Institut gra evinarstva Hrvatske. Nakon izvedbe sloja zaštite od smrzavanja IZVO AČ treba uskladiti izvo enje radova kako na pokosu ne bi došlo do pojave erozije.. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Ostali gornje brtvene slojeve IZVO AČ može polagati tek po odobrenju Nadzornog inženjera.A. d. •Izvedbeni projekt zaštite pokosa od erozije i sedimentacije. 5 i 6. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. Vremenski i financijski plan IZVO AČ u slučaju potrebe mora revidirati (aktualizirati). Zavod za planiranje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. ožujak 2007 god.

11. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. III.opasnost od gušenja radnika.opasnost od trovanja. radnici moraju imati uvjerenje o poha anju specijalističke edukacije iz protueksplozijske zaštite. IZVOA Č treba prozračiti radni prostor i izmjeriti koncentraciju CH4. • Toksičnost . Osoblje IZVO AČA mora biti upoznato s izvorima opasnosti. H2S. kao što su šahtovi.A.A. • Opasnost od eksplozije. Radovi gra enja i odžavanja se izvodei na mjestima s povećanom opasnosti. Izvještaji Izvo ača Obveza je IZVO AČA da putem Mjesečnih izvještaja obavještava o stanju gra enja i radova održavanja. moraju primjenjivati mjere zaštite na radu i moraju primjenjivati zaštitna sredstava za rad. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. Tijekom cijelog izvo enja radova IZVO AČ mora kontinuirano provoditi mjernja deponijsko plina u radnom prostoru i mora imati na raspolaganju dežurno osoblje za pomoć i spašavanje. CO2.4. Osoblje IZVO AČA mora poznavati sigurnosne i preventivne mjere u svim situacijama izvršenja posla. Preventivne mjere zaštite na radu su obvezujuće. odzračnici. Izvo ač smije ulaziti u radni prostor samo ako je prethodno utvrdio da koncentracija deponijskog plina nije opsna po život i zdravlje radnika. odzračnici. Deponijski plin može biti prisutan na mjestima rada u koncentraciji izvan granice ljudskih osjetila. Poslove na održavanju mogu obavljati samo zdravstveno sposobni radnici IZVO AČA koji su obučeni za radove održavanja. Neposredno prije ulaska u šahtove i kompenzacijske bazene. cjevovodi oborinskih voda je u prethodnom razdoblju detektiran odlagališni plin. stranica 232 od 348 . cjevovodi oborinskih voda. Osnovne opasnosti prstora u kojima je evidentirana pojava odlagališnog plina su: • Nedostatak kisika . U šahtovi. uprvaljanja i održavanja na sustavu površinske odvodnje oborinskih voda.A. Osoblje IZVO AČA mora biti opremljeno prikladnim i pouzdanim osobnim zaštitnim sredstvima.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.11. Gornji brtveni sloj Nakon izvedbe sloja zaštite od smrzavanja i humusom IZVO AČ treba uskladiti izvo enje radova kako na pokosu ne bi došlo do pojave erozije.14.4. Pojava odlagališnog plina je moguća prilikom svih radova. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA IZVO AČ je dužan upoznati se s srodnim poglavljem poglavljem III.

A. Gornji brtveni sloj IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća izgradnju. održavanje i upravljanje prometnicama i platoima. -~ ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 233 od 348 .11. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.

A.12.1.A.12.2 III.2.1 III.A.12.A.1 III.4 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja Zaštita okoliša i zdravlja SVEZAK III.3 III.2 III.A.A.A.12.A.12.o.o.2 III.12. Svibanj 2012.1 III.12.12.3.12. stranica 234 od 348 .Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.3.12. Gotova prekrivka SADRŽAJ: III.A.A.A.2.A.12.2 III.1.1 III.

.............12.......... III.............2..A.......2..1 III.........12............................................236 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ........12................3..............2 GRA ENJE ....A........................12..................................... III.........3........A.......................................1 III...... 257 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA................. 257 stranica 235 od 348 ..............A.................12........12...A.. 236 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .........A...........................................4............... 240 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ............... Gotova prekrivka SADRŽAJ POGLAVALJA: III..... 240 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ...A............................. 240 III..............................................1....................... 257 III.........12...12..... III... 236 III.. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. 257 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ...12..........................12.............A.2......2 UPRAVLJANJE ......1 III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje......12............................. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA ........A..............1...............2 ODRŽAVANJE ........1.............................A..................A.3......

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.1.12. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.). održavanje i upravljanje Gotovom prekrivkom. stranica 236 od 348 . Gotova prekrivka III.A.A. •Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. [IP2]. odredbama. Obveza je IZVO AČA da izvo enje radova.A.11. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Gotova prekrivka se izvodi na gornjem brtvenom sloju (vidi poglavlje III. Institut gra evinarstva Hrvatske. • 02301 – Zemljana ispuna. Sustav gotove prekrivke sastoj se od sljedećih elemenata: • zatravljenje i.16. Gore dana poglavlja se nalaze u dokumentaciji [IP1 i IP2]. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. Institut gra evinarstva Hrvatske. alate i pribor.12. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća gra enje. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu. ožujak 2000 [GP1].12. 5 i 6. Zagreb. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini. materijale.1. Zavod za ekološki inženjering.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA III.d.2.1.12.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Na plohama 1 – 4 (do plinske linije L) je izvedena gotova prekrivka.A. održavanju i upravljanju Gotove prekrivke obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima.A. GRA ENJE III. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima. opremu. [IP2]. Projektni zahtjevi izvedbe sustava površinske odvodnje odlagališta su dani u poglavljima. Opće napomene Rad IZVO AČA na gra enju. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god.A. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.1. održavanje i upravljanje provodi tako da izbjegne mogućnost oštećenja izvedenih elemenata tijela odlaglišta.2.. • geodetski reperi Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi gra enja su dani u dokumentaciji. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.1. dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. III. • 02502 – Zatravljene završnog sloja. Projektirani sustav gotove prekrivke je dan u nacrtima 5. • 02375 – Zaštita od smrzavanja. i nacrtu 5. 5 i 6. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god.12.

A. klima (godišnji prosjek oborina. sadržaj hranjiva. prosječna vlažnost zraka.sredstva za popravljanje svojstava tla (treset. kompost. Aplikacija se provodi u jednom ili više radnih hodova kroz vlažniji dio godine (proljeće. sintetske pjene) . inklinacija. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. stranica 237 od 348 . FESTUCA OVINA CAPILLATA. erozivni procesi.2. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Poglavlje III. propusnost.12.12. Zatravljenje (završni vegetacijski pokrov) Predvi eno je da se završni prekrivni sustav kao i vanjski pokosi obodnog nasipa zatravne.organskih i anorganskih gnojiva (NPK=12:12:17) . ekspozicija. mrazišta).2.1.3. sadržaj toksičnih elemenata). količina sjemena cca 24 g/m2. Obodni nasip Poglavlje III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.12. hidrosilikat.4. Hidrosjetva Primjenjuje se za isplaniranu zemljanu podlogu sa nagibima 1:3. Sjemena smjesa trava za inicijalno zatravnjivanje velikih površina u pokosu: FESTUCA RUBRA GENUINA. sadržaj organske supstance. sječka.13.2.4. III.A. vodena disperzija.A.sjemenske smjese (travna smjesa / travno sjeme i sjeme drvenastog bilja) .A.1. Količina ovisi o svojstvima lokacije i staništa pri čemu se odvojeno vrednuju: tlo (debljina i struktura plodnog sloja.mulch (celuloza.A. svjetlosni uvjeti.12. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III. Prometnice i platoi Poglavlje III. AGROSTIS TENUIS.A.A.1.A. organsko tutkalo). jesen) pri temperaturama tla iznad 8 stupnjeva C. strojno se (hydro-seeder) prska vodena suspenzija: . alginat.11. POA PRATENSIS. Gornji brtveni sloj Poglavlje III. FESTUCA OVINA. Gotova prekrivka III. Prostorno namjenske i topografske karakteristike tijela odlagališta uvjetuju primjenu kombiniranog postupka za rekultivaciju travnim sklopom primjenom hidrosjetve i klasičnog strojnog zasijavanja.A.2. LOLIUM PERENNE (30:30:10:10:10:10). slama. Kanali Poglavlje III.A. Sjeme visoke klijavosti.5 do 2 cm i to 1 do 3 litre vodene suspenzije/m2 odnosno 4 do 5 litara /m2 ukoliko se primjenjuje mulch sjetva (mulch seeder).5 i većim. i druga biljna vlakna) . u vrijeme bez mrazeva. snježni pokrov. vododržnost. temperaturne oscilacije. latex disperzija.6. nadmorska visina.3. Navedeni čimbenici ujedno utječu na dužinu razdoblja klijanja a navedene stabilizacijske primjese u suspenziji osiguravaju bolje uvjete za klijanje i rast.14. vrste visoke sposobnosti brzog stvaranja nadzemne i podzemne vegetacijske mase.sredstva za stabilizaciju (vodena bitumenska emulzija. Srodna poglavlja Poglavlje III. Smjesa se nanosi u sloju od 0.

12. POPULUS. Kvaliteta izvršenih radova procjenjuje se prema površinama obraslim travom jednake gustoće. Obračun radova vrši se po hektaru zasijane površine.2. a svrhovita je metoda primjene na dijelovima lokaliteta gdje ne može biti primijenjena sjetva u brazde ili klasična sadnja sadnica. brza regeneracija): LORETTA SUPRARASEN.5. zaštitnog sloja protiv smrzavnja i humusnog sloja. Ukoliko se travnoj smjesi dodaje sjeme drvenastog bilja za uspostavu gornje pionirske etaže najsukladnije su vrste ACER. Tijekom provedbe ugovora. predvi a se da će IZVO AČ izvršiti zasijavanje od 2.1. te prema izgledu i boji trave.12. IZVO AČ je obvezan o svom trošku sanirati sve posljedice erozije koja se može pojaviti nakon ugradnje me uprekrivnog sloja. Gotova prekrivka Središnje programirano navodnjavanje i tekuće prignojavanje kao preduvjet vitalnog i trajnog kompaktnog vegetacijskog pokrova.5 i manjim. Na površinama gdje trava nije potrebne kvalitete ili postupak sijanja nije uspio. te prema izgledu i boji trave. SALIX. IZVO AČ navedenu sjemensku smjesa treba nanositi s hidro-sjetvom NADZORNI INŽENJER preuzima onaj rad kada je trava dobro razvijena i sposobna za daljnji razvoj i rast. Sastav smjese: LOLIUM PERENNE LORETTA. IZVODITELJ će o svom trošku izvesti dodatno sijanje. ALNUS. IZVO AČ navedenu sjemensku smjesa treba nanositi klasičnim strojnim zasijavanjem. odnosno s nagibom 1: 3. Količina sjemena 20 g/m2.A.68 hektara hidrosjetvom. IZVODITELJ će o svom trošku izvesti dodatno sijanje. odnosno sve potrebne popravke. Na površinama gdje trava nije potrebne kvalitete ili postupak sijanja nije uspio.A. PINUS. VIBURNUM. IZVO AČ treba nanjeti sljedeću smjesu za trajni travnjak (brzo postizanje gustog sklopa. Obračun radova vrši se po hektaru zasijane površine. Kvaliteta izvršenih radova procjenjuje se prema površinama obraslim travom jednake gustoće. predvi a se da će IZVO AČ izvršiti zasijavanje od 2. stranica 238 od 348 .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.75 hektara klasičnim strojnim zasijavanjem trave. CORNUS. odnosno sve potrebne popravke. jako potiskivanje korova i mahovine. POA PRATENSIS CYNTHIA.QUERCUS. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. POA SUPINA SUPRA (50:10:15:10:10:5). BETULA. Tijekom provedbe ugovora. FRAXINUS. NADZORNI INŽENJER preuzima onaj rad kada je trava dobro razvijena i sposobna za daljnji razvoj i rast. POA PRATENSIS STOLA. POA PRATENSIS JULIA. LOLIUM PERENNE LORINA. Klasično strojno zasijavanje trave Primjenjuje se na humusiranu isplaniranu zemljanu podlogu – ravnu s nagibom za površinsku odvodnju. III.

[IP2]. te da ih nakon izvedbe gornjih brtvenih slojeva postavi u profil 12. Podatke dobivene snimanjem položaja repera Izvo ač je dužan dostavljati Nazornom inženjeru u 2 primjerka kao i u digitalnom obliku (CD).C) i jedan uzdužni (D). 8. Na tijelu odlagališta je trenutno istalirano 44 komada trajnih geodetska repera. Na dijelu odlagališta gdje je već postavljen prekrivni sustav (do poprečnog presjeka 12) su reperi već postavljeni. stranica 239 od 348 . dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Na preostalom dijelu odlagališta (plohe 5 . razmještenih u 6 poprečna profila (profili 2. materijale. Institut gra evinarstva Hrvatske. [IP2]. promjene efektivnih naprezanja (uslijed eventualne promjene opterećenja i/ili promjene razine procjedne vode) i konsolidacije odloženog otpada.6) te na dijelu plohe 4 na kojem će se vršiti spoj s plohom 5.2.12. tako je potrebno da IZVO AČ prije izvedbe spoja ukloni 7 komada postavljenih geodetskih repera na poprečnom presjeku 12.15 i u tablici 5. III. alate.A. Institut gra evinarstva Hrvatske. opremu. Na uzdužnom profilu nalaze se 3 repera. Tako er je potrebno redovito održavati repere.8 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Tijekom provedbe ugovora predvi a se ugradnja 14 komada zamjenjenih geodetskih repera. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.16. 4.12. Geodetski reperi Slijeganje gornjeg brtvenog sloja tijela odlagališta je rezultat degradacije otpada. 5 i 6. Budući da se predvi a izvedba spoja ploha 4 i 5 u dužini od 75 m. s napomenom da središnji reper profila C predstavlja i krajnji reper uzdužnog profila D. predvi eno je postavljanje repera u 4 profila – 3 poprečna (A . Jedan poprečni profil sadrži 7 repera koji su postavljeni na karakterističnim točkama. nabavu. te ih u slučaju oštećenja što hitnije zamijeniti i ponoviti snimanje položaja novog repera. Praćenje slijeganja završnog pokrova odlagališta vrši se mjerenjem pomaka geodetskih repera.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. transporte i skladištenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. 5 i 6. pribor.1. Broj projekta: 24-10046/07 iz kolovoza 2007 god. 6. IZVO AČ je zadužen da s završetkom gornjih brtvenih slojeva pojedinih ploha ugradi nove repere raspore ene u profile kako je prikazano u nacrtu 5. Gotova prekrivka Jedinčne cijene zatravljenja uključuju svu potrebnu radnu snagu. Točni položaji repera i njihove oznake prikazane su na nacrtu 5.6. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. odnosno biološka razgradnja otpada se manifestira smanjenjem volumena ugra enog otpada. Degradacija. U projektnoj dokumentaciji se pretpostavlja da će se 90 % slijeganja dogoditi u prvih 5 godina nakon prestanka odlaganja.A. Postavljanje repera potrebno je provesti neposredno nakon postavljanja prekrivnog sustava i izvedbe odvodnje oborinskih voda. 10 i 12) i 1 uzdužni profil.

dobivanja na estetskoj vrijednosti prostora. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. održavanja ekoloških i mikroklimatskih prilika zadržavajući funkcionalne aspekte svih elemenata Odlagališta. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. studije i zaštitu okoliša.A. Cilj Područje Odlagališta treba biti prožeto niskim zelenim raslinjem radi sprječavanja erozije površina u nagibu. U tom smislu mora biti spriječeno oštećenje elemenata Odlagališta od širenja i prodiranja korijenja (eventualno probijanje nepropusnih brtvenih slojeva.A. Uz plinske zdence.. Zavod za planiranje. III. Institut gra evinarstva Hrvatske d.2. gahtove linijskih ventila.2. odvjajače kondenzata. Odlagalište treba biti sigurno u smislu smanjenja mogućih rizika za nastanak i širenje požara. Odlagalište treba u što većoj mjeri zadržati postojeće kvalitete zelenih površina radi očuvanja ekološke raznolikosti i cjelokupnog prirodnog pejzaža. • 02301 – Zemljana ispuna.1. broj projekta: 81010041/12.d. oštećenje prometnica ili smanjenje prometne učinkovitosti uslijed širenja korijenja) te penjanja puzajućeg bilja (mogućnost oštećenja antikorozivne zaštite kod metalnih ograda ili mogućnost oštećenja fasade gra evina). veljača 2012. Gotova prekrivka III.A.2.d. ožujak 2000 [GP1]. •Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.12.A. •Izvedbeni projekt zaštite pokosa od erozije i sedimentacije. Zavod za ekološki inženjering. institut IGH. Projektni zahtjevi održavanja sustava površinske odvodnje odlagališta su dani u poglavljima. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. Pravilno održavanje površina zasijanih travom ili drvećem ozelenjenih površina ili niskim raslinjem mora umanjiti svaku mogućnost ugrožavanja sigurnosti ljudi i objekata na Odlagalištu na način da se učinjeni otkos sakuplja na za to predvi ena mjesta i odvozi u bio-kompostanu. Košnja se u pravilu vrši specijalnom mehanizacijom.2. 5 i 6.A.12.12. [IP2]. • 02502 – Zatravljene završnog sloja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. ODRŽAVANJE III. odzračnike me usloja. Raslinje mora biti tako planirano i održavano da ne umanjuje vrijednost i funkcionalnost izgra enih elemenata Odlagališta. d. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. šahtove oborinskih i stranica 240 od 348 . Zagreb.2.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavnja su dani u dokumentaciji. Institut gra evinarstva Hrvatske.12. • 02375 – Zaštita od smrzavanja. [IP14].12.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA III.

12.46 ha). Područje koje se održava IZVO AČ je zadužen za održavanje površina zasijanih travom ili ozelenjenih drvećem ili niskim raslinjem koje se nalazi unutar vanjske ograde odlagališta Jakuševec i kao površine koje se nalaze 1 m uz ogradu odlagališta s vanjske strane (uključujući i zelene površine unutar biokompostane). III.A. • Obodni kanal ploha 2 do 6 (1.04 ha). • Krovni dio plohe 2 do plinske linije L (9.38 ha.65 ha). • Površina od plohe 1 do plinske linije L zauzima 24. Održavanje površina zasijanih travom ili ozelenjenih drvećem ili niskim raslinjem Održavanje i upravljanje gotovom prekrivkom mora provoditi IZVO AČA radova. • Plato južno od plinske stanice (0. • geodetski reperi IZVO AČ je dužan provesti minimalno 3 (tri) košnje godišnje (košnja površina s nagibom većim od 5% s laganom mehanizaciju kojom se neće stvarati kolotrazi po pokosu tijela odlagališta (nagib 1:2.93 ha). • Horizontalne površine izme u pojasa obilazne prometnice i plohe 1 (1.76 ha). • Južni pojas od južnog kraka asfaltne obilazne prometnice (1.52 ha.12. stranica 241 od 348 . stupove javne rasvjete. • Istočno od obilazne prometnice uz retencijsko jezero (2.59 ha) • Krovni dio tijela odlagališta ploha 1 (1. IZVO AČ je dužan provesti minimalno 5 (pet) košnji godišnje površina s nagibom manjim ili jednakim 5%. • zapadni plato uz Tišinsku ulicu (4. III.95 ha Do završtka trajanja ugovora s IZVO AČEM se predvi a da će površina za košnju povećati za 3. Do završetka izgradnje odlagališta.2. hidrante. te ga IZVO AČ treba odvesti u bio-kompostanu. • Površina nasipa od plinske linije L do uključivo ploha 6 zauzima 2.91 ha).3. prometne znakove. Izvo ač nije zadužen za održavanje zelenih površina koje se nalaze unutar ograde PUTO.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Sav otkos IZVO AČ mora usitniti ili sakupiti. Gotova prekrivka procjednih voda.A.08 ha). površine pod nagibom većim od 5% će imati 'površinu od ukupno 43. visoko raslinje i ograde.2. a sve u cilju smanjenja rizika od nastanka požara. košnju je potrebno vršiti ručnom kosilicom. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Površine koje je potrebno kositi su.2. Sustav gotove prekrivke sastoj se od sljedećih elemenata: • zatravljenje i.30 ha. Sav otkos IZVO AČ mora usitniti a sve u cilju smanjenja rizika od nastanka požara.85).A. kako ne bi došlo do oštećenja elemenata plinskog sustava.2. Površine pod nagibom većim od 5% koje su trenutno raspoložive za košnju.12.58 ha) • Zelene površine uz PUTO i oko bio-kompostane (1. Posebnu pažnju treba posvetiti košnji na tijelu odlagališta.2.

Površine koje nisu podložne strojnom košenju zbog pojave krupnog kamenja. IZVO AČ je dužan organizirati radove tako da spriječi i sanira pojavu erozija na pokosima tijela Odlagališta.2. IZVO AČ mora kontinuirano ure ivati. 100 kg Obračun rada na sanaciji vododerina i erozija vršiti će se po satu stvarno izvedenih radova. Otpadni materijal IZVO AČ mora odvesti na prikladni deponij. Predvidiv angažman rada radnika IZVO AČA na ure enju površina za košnju iznosi 10 sati mjesečno. Cijena ure enja površina za košnju IZVO AČ treba uklučiti u cijenu košnje. Uleknuća. izbočine IZVO AČ treba urediti nasipavanjem ili struganjem i zagla ivanjem valjkomi. IZVO AČ radova mora svakih 3 mjeseca snimiti ugra ene repere na plohama 4 i 5. • s nagibom manjim ili jednakim 5% • s nagibom većim od 5%. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Točnost izmjere položaja snimljenih repera treba biti unutar 1 cm. IZVO AČ treba minimalno pet (5) puta godišnje očistiti od raslinja sve betonske kanalice za odvodnju površinskih voda postavljene po tijelu deponije (ploha 1) od raslinja. Obračun rada se vrši po komadu kompletno izvršeng čišćenja.A.A. stranica 242 od 348 . Kritična mjesta na kojima je moguća pojava erozije moraju biti evidentirana u mjesečnom izvještaju Izvo ača s datumima obilaska.82 ha.48 ha. III. Napomena: Do završetka izgradnje odlagališta horizontalne površine na vrhu ploha 2 do 6 iznositi će 14. Obračun rada na košnji će se obračunavati po površini u hektarima pokošene površine. svakih 6 mjeseci izvršiti snimanje ploha 2 i 3 (na početku godine i početkom 6-tog mjeseca) i svakih 12 mjeseci smimiti repere plohe 1.A.2. Geodetski reperi Dužnost IZVO AČA radova je da održava postavljene repere te da ih u slučaju oštećenja ili nestanka zamijeni s novim geodetskim reperima.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. IZVO AČ treba provesti geodetsko snimanje položaja (X. ulegnuća terena i sl.12.12. predvi a se da će se površina za košnju po krovnom dijelu odlagališta povećati za (od plinske linje L do plionske linije N) 2.12.4. Gotova prekrivka Do završtka trajanja ugovora s IZVO AČEM. odbačene armature. Y i Z) koordinata svih postavljenih geodetskih repera. Za potrebe sanacije izvedenih ploha odlagališta (plohe 1 do plinska linija L) predvi a se sljedeći angažman: • kombinirka rovokopač-utovarivač snage do 100 kW 50 sati • rad PKV radnika 200 sati • kamion kiper 50 sati • sjemena smjesa prema poglavlju III. IZVO AČ treba minimalno tri (3) puta godišnje pokositi pojas uz ogradu u širini od 100 cm te očistiti vanjsku ogradu i sve objekte odlagališta od puzajućeg raslinja.

12. s time da zasebno treba biti prikazan ukupni pomak od nultog mjerenja i pomak ostvaren od posljednjeg mjerenja (pomak u posljednjih 6 mjeseci). Slika 8 Tlocrtni prikaz vektora pomaka geodetskih repera Primjer prikaza vektora pomaka u ravnini profila stranica 243 od 348 . Osim navedenog. Gotova prekrivka IZVO AČ treba prikazati snimljene pomake snimljenih repera u tabličnom i u grafičkom (vektorskom obliku). Pomaci trebaju biti prikazani tlocrtno na nacrtu dimenzije A3 (vidi sliku 1).A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. IZVO AČ treba napraviti prikaz vremenskog tijeka vertikalnih pomaka (slijeganja) repera po provednim snimanjima s prikazom po profilima. po poprečnim presjecima (vidi slike 2 i 3) i u uzdužnom smjeru duž tijela odlagališta.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.

12.2010. 7 0.803 0.470 0. IZVO AČ je dužan nakon svakog geodetskog snimka napraviti prikaze ukupnih pomaka i pomaka ostvarenih od posljednje izmjere položaja repera po porečnim profilima (12 do 14 profila) i jednom uzdužnom profilu. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A.792 6 0.145 9 0.891 9 0.069 Slika 10 Inkrement izmjerenih pomaka na profilu 2 od posljednjeg mjerenja 2.105 2 0.2006.091 8 0. Gotova prekrivka 50 40 30 20 10 0 0 50 40 30 20 10 0 0 100 200 300 Sli 7 2 8 0.086 6 0. stranica 244 od 348 .11.12.602 100 200 300 Slika 9 Kumulativno izmjereni pomaci na profilu 2 od mjerenja izvršenog 24.

A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.12.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.12.2.5.2.A. Gotova prekrivka III. Prethodne izmjere geodetskih repera stranica 245 od 348 .

154 155.403 0.328 80773.435 ∆H 0.499 68925.040 GPS 4173 80662.798 69029.543 141.124 154.461 0.880 68998.693 29.745 69012.027 152.302 139.068 80501.016 80675.240 136.012 GPS 4045 79716.514 80638.968 69132.624 138.813 69029.699 80460.531 0.910 153.863 80799.829 141.703 152.234 153.143 80734. 19.324 152.498 69394.396 0.951 80674.232 69038.371 80838.205 0.830 153.387 0. 14.437 0.821 80617.705 69018.126 139.519 0.489 69153.944 80800.420 69140.722 80425.884 68998.157 80580.243 0.071 80732.885 69091.055 80732.741 69162.987 69078.427 113.846 68899.425 0.338 0.248 69184.700 69266.203 156.587 134.085 137.2008.305 0.624 0.218 80580. 26 i 28.889 152.935 80844.545 153.239 154.617 69066.049 144.691 80687.730 144. 16.319 0.02.561 0.582 0.713 155.11.221 69018.01.853 80687.746 69070.623 69066.488 80459.546 80522. 2.865 68899.887 151.610 80638. Reperi 1. stranica 246 od 348 .014 0.441 153.027 139.286 0. 4.035 135.708 69162.531 80796.081 80694.998 69078.414 80559.300 GPS 4173 80662.097 80481.198 80559. 4.287 68944.591 69112.229 134.998 80713.934 154.222 80838.006 80844.397 69206.264 69184.467 0.216 0.013 0.205 135.186 154.520 69394.314 152.456 68925.280 0.12.408 137.123 68958.408 153.084 68901.097 80676.155 155. Gotova prekrivka SNIMAK VISINA REPERA NA ODLAGALIŠTU OTPADA JAKUŠEVEC 24.429 0.917 153.581 69111.538 80655.762 80544.552 69104.698 80579.595 69104.889 113.269 0.243 139. 16 i 19 snimljeni su 20.043 155.282 80773.813 114.486 69206.135 137.088 80713.976 80693.944 68957.470 69228.721 154.812 80522.971 69057.059 69193. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80726.596 136.A.660 137.211 70043.204 80520.358 153.864 69091.670 69018.451 0.968 153.181 69037.867 70216.163 68958.751 69070.176 0.681 68990.654 68990.579 0.020 69193.920 114. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80726.284 80599.703 154.780 69266.597 0.008 69132.067 80501.403 69140.174 80676.2008.807 155.491 69228.486 114.522 137.019 80770.358 0.838 80425.810 154.278 68944.427 153.705 155.440 GPS 4070 79894.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.672 135. 14.002 80770.948 68957.2006.257 69018.429 80796.100 68901.496 80872.566 152.337 155.890 70216.270 0.045 114.386 153.548 80579.669 154.503 80872.885 154.216 0.009 151.191 80520.955 80481.967 80617. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. 2.002 69057.312 Napomena: Obnovljeni reperi su 1.230 70043.500 GPS 4045 79716.255 80598.773 80656.839 136.182 69120.452 69153.649 69012.919 153.027 80618.345 80734.258 0.858 80544.198 69120.914 80618.810 GPS 4070 79894.286 152.

970 80617.887 151.858 80544.286 152.787 80656.076 0.968 69132.111 152.083 0.647 144.591 154.016 80675.006 80844.884 68998.630 69266.969 151.065 0.112 80501.705 69018.947 139.812 80522.009 151.024 0.274 68944.547 137.408 137.386 153.856 68899.135 137.112 0.485 69206.379 153.035 80770.068 80501.499 68925.076 80732.660 137.748 69162.046 0.488 80872.853 80687.699 80460.027 80618.2008.885 154.040 0.440 69228.2007.174 80676.278 68944.257 80599.199 80481.12.386 152.798 69029. Datum: 02.900 69091.697 154.948 68957.01.441 153.159 0.613 69066.864 69091.775 154.596 136.496 80872.442 80559.284 80599.703 154.232 69038.280 69184.253 69018.684 153.623 69066.567 135.728 69012.A.217 69038.229 134.610 80638.893 153.328 80773.414 80559.746 69070.2008.126 139. stranica 247 od 348 .977 69132.R 8.003 0.019 80770.071 0.745 69012.994 69078.519 152.180 0.773 80656.029 0.386 153.545 153.566 152.138 0.502 68925.163 68958.155 80694.204 80520.738 80579.097 80481.198 69120.021 80800.486 69206.669 154.068 0.814 154.644 155.088 80713.889 152.944 80800.781 152.967 80617.681 68990.127 135.756 69029.07.830 69070.338 80735. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80726.257 69018.175 153.531 80796.429 69152.807 155.260 80580.064 80844.159 69120.159 0.371 80838.698 80579.055 80732.081 80694.930 68957.039 Napomena: Reperi 1 – 30 snimljeni su GPS-om GNSS .917 153.07.035 135.475 141.491 69228.0.100 80675.078 .113 0.703 152.722 80460.892 68998.435 02.989 135.002 69057.146 80713.934 154.708 69162.103 68901.421 69140.857 80522.175 0.062 0.705 155.345 80734.107 0.830 153.211 0.358 153.640 154.080 0.838 80425.002 69057.205 135.546 80796.248 69184.203 80520.543 141.109 0.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.730 144.828 80687.113 0.104 68958.040 138.581 69111.364 80838.411 137.724 69018.184 0.403 69140.452 69153.207 80676.108 0.998 69078.164 134.596 155.146 0.552 69104.163 0.612 69111.810 154.846 68899.838 80425.077 80618.750 80544.641 68990. Gotova prekrivka SNIMAK VISINA REPERA NA ODLAGALIŠTU OTPADA JAKUŠEVEC 29.361 80773.669 80638.700 69266.020 69193. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80726.220 153.961 69193.059 136.100 68901.552 69104.218 80580.396 ∆H 0.086 0. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.027 139.780 151.

393 69152.207 69012.640 154.993 69057.220 153.283 69018.906 139.004 136.A.023 0.617 80580.758 80425.055 0. stranica 248 od 348 .024 Napomena: Reperi 1 – 30 snimljeni su GPS-om GNSS .765 69070.155 80694.164 134.642 80638.100 80675.930 68957.127 135.710 80460.697 154.195 80520.946 151.728 69012.567 135.867 69091.766 69029.117 153.684 153. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80726.000 0.647 69066.747 154.745 80656.008 80770.669 152.002 69057.103 0.644 155.386 152.502 68925.2009.063 0.280 69184. Gotova prekrivka SNIMAK VISINA REPERA NA ODLAGALIŠTU OTPADA JAKUŠEVEC 02.041 0.644 155.830 69070.042 135.144 80713.137 68958.080 80675.01.175 153.281 80599.722 80460.429 69152.733 80579.814 154.396 13.331 80735.257 80599.641 68990.12.634 154.780 151.488 80872.2009.000 0.710 151.000 0.299 68944.851 68899.2008.033 0.647 144.407 80559.612 69111.112 80501.338 80735.01.207 80676.411 137.112 0.892 68998.103 68901.356 80838.502 68925.R 8.547 137.077 80618. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 80726.775 154.592 69111.630 69266.546 80796.000 0.104 68958.141 80694.361 80773.748 69162.961 69193.064 80844.669 80638.094 0.970 80617.831 153.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.989 135.085 0.485 69206.442 80559.274 68944.969 151.000 0.372 0.989 135.411 137.857 80522.947 139.781 152.253 69018.636 144.364 80838.756 69029.000 0.795 80687.006 80800.011 0. Reperi 26.900 69091.040 138.094 0.787 80656.386 153.196 80676.932 68957.964 69132.029 80844. Datum: 13.629 152.125 0.571 155.040 138.347 80773.159 69120.814 154.047 0.974 69078.400 69140.070 0.475 141.035 80770.464 80872.152 80732.552 80796. 27 i 28 su uništeni prilikom nasipavanja smeća.567 135.230 69037.136 0.203 80520.858 68998.544 154.893 153.941 80617.077 80618.738 80579.838 80425.260 80580.559 153.974 69193.552 69104.217 69038.750 80544.230 69228.000 0.673 68990.021 29 30 80544.977 69132.596 155.292 153.062 0.613 69066.096 68901.392 69104.146 80713.719 69266.591 154.519 152.994 69078.059 136.775 154.724 69018.440 69228.07.111 152.021 80800.025 0.856 68899.199 80481.421 69140.317 137.364 153.043 0.076 80732.121 134.181 69120.365 ∆H 0.475 141.379 153.710 69018.828 80687.

857 80522.407 80559.386 152.137 68958.814 154.030 -0.642 80638.096 ±0.087 -0.989 135.175 153.750 80544.775 154.695 80460.719 69012.026 80800.629 154.096 68901.758 80425.040 138.372 29.027 -0.444 80872.360 80838.510 155.176 69120.867 69091.069 -0.331 80735.209 80676.077 -0.766 69029.973 69193.636 144.158 -0.932 68957.806 153.889 68998.567 135.356 80838.025 -0.617 69266.906 139. stranica 249 od 348 .644 155.365 152.379 141.042 135.863 151.733 69018.304 68944.287 153.598 152.998 152.946 151.061 134.12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80726.317 137.195 80520.01.669 152.810 80425.144 80713. 27 i 28 su uništeni prilikom nasipavanja zemlje.111 152.567 144.102 80544.941 80617.087 80618.398 69152.993 69057.282 80599.020 80844.141 80694.400 69140. Gotova prekrivka SNIMAK VISINA REPERA NA ODLAGALIŠTU OTPADA JAKUŠEVEC 13.558 153.364 153.061 ±0.283 69018.733 80579.592 69111.974 69193.021 -0.207 80481.299 68944.464 80872. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.745 80656.181 69120.06.673 68990.008 80770.970 69078.281 80599.027 Napomena: Reperi 1 – 30 snimljeni su GPS-om GNSS .812 80687.249 69037.083 -0.060 80732.A.959 135.569 152.531 69104.173 -0.931 68957.095 -0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ∆H 80770.2009.004 136.518 68925.345 -0.2009.060 -0.888 68899.113 68901.688 154.519 152. Datum: 29.440 69228.318 137.077 80618.280 69184.392 69104. 26.964 69132.100 -0.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.710 80460.196 80676.634 154.000 -0.230 80580.219 68990.2009.061 -0.347 80773.858 68998.093 -0.029 80844.084 80675.393 69152.006 80800.120 ±0.747 69162.440 154.974 69078.544 154.735 69266.485 69206.193 69228.287 69018.117 153.325 80735.552 80796.204 80520.159 68958.647 69066.922 135.515 80796.559 153.764 151.134 153.546 135.710 69018.121 134.932 80617. Reperi 1.040 138.758 80579.323 80773.571 155.710 151.765 69070.943 136.R 8.104 -0.230 69037.989 69057.776 80656.076 -0.906 139.760 69029.122 80713.130 80694.761 69070.263 -0.657 80638.317 137.878 69091.621 69066.292 153.851 68899.080 80675.112 80501.575 80580.000 -0.475 141.549 155.424 80559.397 69140.06.787 154.502 68925.119 -0.152 80732.946 69132.831 153.589 69111.795 80687.000 -0.411 137.

878 69091.629 154.379 141.281 80599.644 155.922 135.386 152.096 68901.858 68998.775 154.061 ±0.084 80675.943 136.027 -0.552 80796. 27 i 28 su uništeni prilikom nasipavanja zemlje.398 69152.931 68957.280 69184.518 68925.519 152.688 154.317 137.617 69266.973 69193.318 137. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.515 80796.592 69111.004 136.2009.760 69029.424 80559.621 69066.544 154.152 80732.144 80713.392 69104.673 68990.695 80460.077 -0.998 152.795 80687.113 68901. 26.080 80675.758 80425. stranica 250 od 348 .397 69140.249 69037.230 80580.2009.906 139.598 152.372 29.634 154.181 69120.204 80520.364 153.292 153.546 135.531 69104.195 80520.888 68899.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.193 69228.122 80713.657 80638.096 ±0.117 153.440 154.01.812 80687.141 80694.000 -0.946 69132.042 135.814 154.710 151.889 68998.112 80501.087 -0.323 80773.287 153.060 80732.282 80599.867 69091.571 155.989 69057.331 80735.993 69057. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ∆H 80770.121 134.317 137.510 155.299 68944.411 137.119 -0.360 80838.356 80838. Reperi 1.2009.069 -0.111 152.932 80617.173 -0.485 69206.636 144.087 80618.764 151.567 135.710 80460.974 69078.130 80694.974 69193.766 69029.176 69120.735 69266.134 153.345 -0.400 69140.040 138.R 8.851 68899.647 69066.077 80618.747 69162.806 153.287 69018.946 151.000 -0.502 68925.102 80544.558 153.710 69018.061 -0.906 139.989 135.230 69037.761 69070.304 68944.040 138.857 80522.06.745 80656.263 -0.475 141.120 ±0.061 134.970 69078.959 135.733 80579.000 -0.559 153.A.444 80872.175 153.575 80580.021 -0.025 -0.008 80770.100 -0.137 68958.219 68990.810 80425.831 153.549 155.589 69111.083 -0.196 80676.941 80617.765 69070.325 80735.719 69012.06. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80726.158 -0.642 80638.209 80676.283 69018.440 69228.750 80544. Datum: 29.006 80800.863 151.733 69018.027 Napomena: Reperi 1 – 30 snimljeni su GPS-om GNSS .393 69152.12.365 152.159 68958.787 154.026 80800.095 -0.569 152.464 80872.932 68957.207 80481.076 -0.758 80579.347 80773.567 144.020 80844.964 69132.776 80656.407 80559.029 80844.669 152.104 -0. Gotova prekrivka SNIMAK VISINA REPERA NA ODLAGALIŠTU OTPADA JAKUŠEVEC 13.030 -0.093 -0.060 -0.

956 138.430 155.968 80770.737 69018.214 137.947 69193.969 69058.611 69111.723 135.252 80544.2010.005 80800.074 152. 27 i 28 su uništeni prilikom nasipavanja zemlje.404 69152.323 151.111 -0.626 69066.056 -0.559 68925.453 80559.946 80617.690 68990.290 80599.160 69078.114 68901.907 68899.599 152.707 69266.042 -0.739 69029.307 69018.306 153.312 140.255 69038.953 69193.118 68901.995 ∆H -0.792 80656.214 152.113 80713.759 80579.557 80580.632 69066.691 80460.215 69228.024 -0.06.806 151.443 144.940 138.915 135.116 80544.263 69012.159 69078.459 135.425 151.640 153.004 80844.584 80580.117 -0.366 69140.191 69120.435 135.769 80579.781 151.524 68925.311 68944.007 -0.820 80687.122 -0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80726.079 -0.074 152.619 69111.041 80844.744 69018.324 68944.786 139.201 154.095 137.542 80796.372 69152.2009.891 68899.R 8.337 80735.185 80520.071 80675.911 69091.186 137.713 80460.096 80713.032 -0. stranica 251 od 348 .510 80796.218 -0.016 -0.423 153.801 80425.185 80770.312 154.270 140.069 80618.632 80872.353 154.863 134.709 154.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.115 -0. Datum: 17.653 80638.06.191 69228.824 80425.245 137.140 -0.336 80838.086 -0.268 69012. Reperi 26.200 80732.091 -0.864 152.461 80872.017 -0.815 135.12. Gotova prekrivka SNIMAK VISINA REPERA NA ODLAGALIŠTU OTPADA JAKUŠEVEC 11.491 154.092 -0.081 -0.940 134.111 17.002 69058.991 69132.577 154.902 69091.077 -0.178 69120.702 154.517 69104.748 69029.970 153.791 69070.771 154.155 153.413 154.788 154.884 68998.285 80773.927 80617.652 80638.A.930 68957.034 Napomena: Reperi 1 – 30 snimljeni su GPS-om GNSS .755 136.968 69132.297 80599.152 68958.313 80773.776 69070.031 -0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80725.312 80735.2010.328 80838.742 152.079 -0.370 69140.12.855 153.060 -0.911 68998.668 68990.351 155.427 80559.525 69104.006 80800.387 144.025 -0.195 80520.818 139.690 153.134 80694.913 68957.834 136.775 80656.202 80676.331 69018.277 69037.602 152.099 80618.418 151.183 80732.138 80694. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.799 80687.066 -0.095 -0.175 80676.157 68958.898 135.744 69266.062 80675.491 151.050 -0.

134 80694.242 140.456 80872.113 -0.748 69029.050 -0.214 137.R 8.12.053 80544. .876 68899.069 80618.053 -0.855 153.968 80770.707 69266.653 80638.208 -0.043 137.007 -0.972 69132.425 151.351 155.754 139.2010.387 144.045 -0.624 153.191 69228.872 135.163 69078.277 69037.201 154.353 144.791 69070.788 154.010 -0. Reperi 26.180 69228.337 80735.435 135.318 68944.641 80638.693 68990.174 80676.453 80559.525 69104.270 140.665 152.276 80773.118 68901.178 69120.285 80773.993 69058.040 -0.936 69193.307 69037.660 135.786 139.100 -0.911 138.324 68944.446 154.008 80844.953 69193.174 69120.792 80656.891 68899.918 69091. Snimio: Toni Birin geod.700 80460.2010.911 69091.151 154.772 80579.062 80675.331 69018. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80725.095 137.12.433 80559.004 80800.893 68998.926 80617.284 155.863 134.602 152.898 135. stranica 252 od 348 .185 80520.626 69066.799 80687.074 152. Gotova prekrivka SNIMAK VISINA REPERA NA ODLAGALIŠTU OTPADA JAKUŠEVEC 17.435 135.611 69111.640 153.843 134.teh.067 -0.138 80694.175 80676.618 69066. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.096 80713.06.801 80425.004 80844.755 136.020 0.005 80800.559 68925.051 152.773 80656.160 69078.268 69012.A.913 68957. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80725.156 68958.096 80618.207 137.112 80713.995 02.163 80520.12.028 -0.366 69140.328 80838.755 69018.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.557 80580.178 80732.353 154.781 151.343 154.702 154.372 69152.680 154. Datum: 02.705 69266.911 68998.796 80687.026 -0.803 154.532 68925.723 135.344 69018.491 154.074 152.016 -0.218 80544.713 80460.942 ∆H -0.403 69152.715 136.306 153.157 68958.755 69029.771 151.297 80599.080 -0.968 69132.969 69058.290 80599.243 151.034 -0.324 80735.970 80770.372 151.323 151.547 80580.2010.077 -0.075 80675.000 -0.742 152.508 80796.461 80872.396 69140.690 68990.052 -0.742 152.264 69012. 27 i 28 su uništeni prilikom nasipavanja zemlje.023 -0.799 69070.104 68901.923 68957.010 -0.940 138.029 -0.622 69111.510 80796.332 80838.183 80732.036 -0.010 Napomena: Reperi 1 – 30 snimljeni su GPS-om GNSS .769 80579.744 69018.063 -0.795 80425.032 -0.022 -0.946 80617.974 152.270 153.582 152.517 69104.

771 151.12.113 5580713.818 5069390.690 151.152 139.928 153.9 16.30.168 154.300 151.988 154.929 5580580.409 5069143.445 135.703 5580462.125 5580694.715 136.446 154.325 5580838.6 14.925 5580204.7 7.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.991 5580481.911 138.3 7.353 144.3 3.0 NOVI REPER OBNOVLJENI REPER 5.883 5068899.270 153.610 5580638.750 5069029.317 5069184.850 5580523.109 5068901.390 5580486.810 5069262.343 154.696 5068990.438 5069342.06.383 139.612 5069227.698 134.1 8.583 152.660 135.521 5069308.437 5580260.5 8.422 5580559.872 5580396.781 5069266.175 155.243 151.843 134.977 156.175 5069120.927 5580323.000 5580844.527 153. Gotova prekrivka REPERI SNIMLJENI 30.586 5069356.895 5580290.262 144. 154.043 137.684 138.333 139.767 5580425.9 9.003 5580800.552 5068925.152 5069078.500 5069104.139 5580770.613 156.137 153.754 139.352 5068944.169 140.555 135.626 5069111.680 154.9 10.942 155.760 5580355.391 5069152.311 5069037.3 OBNOVLJENI REPER 9.820 5580687.207 137.3 7.913 5580425.2 9.624 153.690 H 154.370 135.386 155.174 5580520.929 5069193.4 9.235 5580347.187 5580543.5 1.551 5580384.193 137.742 152.380 155.12.9 6.06.371 5069018.642 5069066. BR.544 152.822 5069070.067 5069420.116 151.7 15.239 5069291.284 155.1 7.046 154.530 152.767 5580579.166 5580676.081 5580618.900 5580617.636 152.460 SLIJEGANJE (cm) 02.581 154.587 5069160.071 152.5 7.665 152.12.671 5069248.5 13.127 5580732. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.981 5069132.642 136.051 152.918 5068957.057 5580675.899 5069217.5 13.6 NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER stranica 253 od 348 .990 5069058. .1 12. REPERA Y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 5580726.143 5069278. 7.7 9.104 5580501.260 5580773.242 140.169 5068958.704 156.369 154.872 135.616 137.191 138.280 5069231.257 154.506 5580796.151 154.441 5580872.521 5069195.208 VISINE SNIMLJENE 02.339 5580735.803 135.015 5580367.782 5580656.630 X 5069012.706 5580313.2011.372 151.974 152.924 5069091.112 5069322.761 5069018.A.518 5069206.640 157.302 5580599.9 8.685 153.0 6.2010.185 155.915 5068998.5 10.967 5580454.601 5069162.872 138.411 5580243.809 152.121 154.436 154.403 155.

906 5580617.540 5068925.160 5068958.882 5068899.136 5069278.17 140.215 5580773.976 5068990.15 139.618 5580638.33 139.26 144.654 5069248.69 151.18 155.995 5580367.27 154.87 138.722 5580463.45 nije snimljen 152.61 156.64 152.874 5580396.38 155.118 X 5069011.37 135. .606 5069227.780 5069262.70 134.310 5580599.65 151.004 5580481.98 153.868 5069217.763 5580425.25 154.933 5069091.66 138.495 5580796.39 155.034 5580454.956 5580426.67 134.03 155.965 5069132.80 135.103 5580501.71 152.138 5069420.086 5580618. BR.98 156.10 139. 154. OBNOVLJENI REPER 3 3 0 0 0 5 3 0 4 12 13 stranica 254 od 348 .838 5069070.803 5580687.162 5069078.115 5068901.178 5580543. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.798 5580656.346 5068944.53 153.26 154.80 135.68 138.19 155.311 5580838.51 153.81 152.940 5068998.052 5580675.15 137.578 5069160.408 5069342.368 5069152.82 155.87 138.628 5069111.48 135.94 154.14.837 5580770.30 151.456 5580559.2011.37 135.06.896 5068957.336 5580735.763 5069018.33 151.21 154.13 154.900 5069193.110 5580732.622 5580290.58 152.278 5069231.846 5580523.14 153.54 11 8 4 2 10 7 9 7 4 2 5 12 13 13 8 7 5 15 31 28 34 22 28 14 OBNOVLJENI REPER OBNOVLJENI REPER OBNOVLJENI REPER 36 31 45 29 SLIJEGANJE (cm) 30.54 153.268 5069290.398 5069018.19 138.726 5069029.789 5580579.12 154.483 5069104.182 5069120.44 154.83 154.12.62 137.905 5580580.757 5069266.55 137.69 153.924 5580204.06.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.12.93 153.399 5580486.64 136.486 5580260.05 154.37 154.162 5580676.19 138.529 5069308.23 144.48 156.939 5580323.144 5580520.70 155.60 136.96 154. REPERA Y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 5580713.07 153.656 5069058.397 5580243.64 157.19 137.14 140.34 157.12.42 152.447 5580872.638 5069066.996 5580844.58 154.502 5069195.987 5069322.56 135.236 5580346.625 5069162.A.482 5069206.2011.40 155.000 5580799.336 H 154.306 5069184.99 152.93 139.53 152.99 154.727 5580725.58 154.571 5580384.07 152.11 154.00 151. Gotova prekrivka REPERI SNIMLJENI 14.413 5069143.772 5580355.28 155.581 5069356.17 154.25 VISINE SNIMLJENE 30.25 151.844 5069390.691 5580313.91 138.38 139.12 151.

stranica 255 od 348 .2010.2. 7 0.602 Primjer prikaza vektora pomaka u ravnini profila 7 2 8 0. IZVO AČ je dužan nakon svakog geodetskog snimka napraviti grafički prikaze ukupnih pomaka i pomaka ostvarenih od posljednje izmjere položaja repera po porečnim profilima (od profila 2 do profila 12 odnosno profila 14) i u jednom uzdužnom profilu kroz tijelo odlagališta. Gotova prekrivka III.086 2 0.470 0.145 9 0. 50 40 30 20 10 0 0 50 40 30 20 10 0 0 6 0.803 0.2.792 100 200 300 Slika 11 Kumulativno izmjereni pomaci na profilu 2 od mjerenja izvršenog 24.12.11.105 6 0.091 8 0. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.12.A.891 9 0.6.12.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.069 100 200 300 Sli Slika 12 Inkrement izmjerenih pomaka na profilu 2 od posljednjeg mjerenja 2.2006.

11. Horizontalna os prikazuje vrijeme u danima a vertikalna os prikazuje slijeganje u metrima.4 12/11/2009 6/17/201012/2/2010 6/30/2011 0.11. 11. 11. Vrijeme je prikazano u linearnom mjerilu. 12. 15 i 16 (profil 4). 14.6 1.12.6 10 11 12 0.2006. Početni datum mjerenja slijeganja je 24. 4/28/07 0 11/24/2006 6/1/08 7/6/09 8/10/10 1/29/20087/2/2008 1/13/20096/29/2009 0.6 2 Slika 14 Prikaz konsolidacije repera broj 10. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.2 1.2006.4 1. 13.4 0. stranica 256 od 348 .A.8 Slika 13 Prikaz konsolidacije repera broj 10. Gotova prekrivka 100 0 1000 0. 15 i 16 (profil 4). Početni datum mjerenja slijeganja je 24.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 13. 14.8 13 14 1 15 16 1. 12. Vrijeme je prikazano u logaritamskom mjerilu.8 1. Horizontalna os prikazuje vrijeme u danima a vertikalna os prikazuje slijeganje u metrima.2 0.2 Graph 1 R16 R15 R14 R13 R12 R11 R10 1.

12.. 5 i 6. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.3. •Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. Zavod za ekološki inženjering. veljača 2012. uprvaljanja i održavanja na sustavu površinske odvodnje oborinskih voda.A.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Upravljanje gotovom prekrivkom IZVO AČ je dužan u sklopu mjesečnog izvještaja dostavljti vremenski i financijski plan gra enja i održavanja gotove prekrivke.A.d.A.12.A.12. Pojava odlagališnog plina je moguća prilikom svih radova. UPRAVLJANJE III. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1.12.d. U izvještaju trebaju biti navedene sve aktivnosti izvo ača iz poglavlja III.2.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi upravljanja su dani u dokumentaciji. •Izvedbeni projekt zaštite pokosa od erozije i sedimentacije.A.2.4. institut IGH. III. IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju elemenata sustava gotove prekrivke s komentarima i prijedlozima mjera. III. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA IZVO AČ je dužan upoznati se s srodnim poglavljem poglavljem III.12.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.3.A. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Institut gra evinarstva Hrvatske.12. Radovi gra enja i odžavanja se izvodei na stranica 257 od 348 .A. IZVO AČ radova je dužan svaka 3 mjeseca dostaviti Izvještaj o izvršenim radovima snimanja geodetskih repera u dva primjerka (i u digitalnom obliku) zajedno s prikazima vektora pomaka sukladno poglavlju III. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. d. [IP2].14. Vremenski i financijski plan IZVO AČ u slučaju potrebe mora revidirati (aktualizirati).4.3.12. [IP14]. ožujak 2000 [GP1].A. Zavod za planiranje. Gotova prekrivka III. broj projekta: 81010041/12. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. Zagreb. Izvještaji Izvo ača Obveza je IZVO AČA da putem Mjesečnih izvještaja obavještava o stanju gra enja i radova održavanja. studije i zaštitu okoliša.

12. U šahtovi. Osoblje IZVO AČA mora poznavati sigurnosne i preventivne mjere u svim situacijama izvršenja posla. održavanje i upravljanje prometnicama i platoima. odzračnici. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća izgradnju. Osnovne opasnosti prstora u kojima je evidentirana pojava odlagališnog plina su: • Nedostatak kisika . H2S. • Toksičnost . Poslove na održavanju mogu obavljati samo zdravstveno sposobni radnici IZVO AČA koji su obučeni za radove održavanja. cjevovodi oborinskih voda. IZVOA Č treba prozračiti radni prostor i izmjeriti koncentraciju CH4. kao što su šahtovi. cjevovodi oborinskih voda je u prethodnom razdoblju detektiran odlagališni plin. odzračnici. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.opasnost od gušenja radnika. Deponijski plin može biti prisutan na mjestima rada u koncentraciji izvan granice ljudskih osjetila. Osoblje IZVO AČA mora biti opremljeno prikladnim i pouzdanim osobnim zaštitnim sredstvima.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. -~ ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 258 od 348 . Izvo ač smije ulaziti u radni prostor samo ako je prethodno utvrdio da koncentracija deponijskog plina nije opsna po život i zdravlje radnika. Gotova prekrivka mjestima s povećanom opasnosti. Preventivne mjere zaštite na radu su obvezujuće.A. CO2. • Opasnost od eksplozije. Tijekom cijelog izvo enja radova IZVO AČ mora kontinuirano provoditi mjernja deponijsko plina u radnom prostoru i mora imati na raspolaganju dežurno osoblje za pomoć i spašavanje. Neposredno prije ulaska u šahtove i kompenzacijske bazene. radnici moraju imati uvjerenje o poha anju specijalističke edukacije iz protueksplozijske zaštite. Osoblje IZVO AČA mora biti upoznato s izvorima opasnosti.opasnost od trovanja. moraju primjenjivati mjere zaštite na radu i moraju primjenjivati zaštitna sredstava za rad.

A.13.13.A.A.3.13. Svibanj 2012.2 III.13.1 III.A.2 III.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.A. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji SADRŽAJ: III.A.4 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja Zaštita okoliša i zdravlja SVEZAK III.A.13.13.3.2.A.A.o.1 III.13. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.A.13.o.2 III.2 III. stranica 259 od 348 .1 III.13.13.1.2.13.3 III.A.A.1.1 III.

................ 275 stranica 260 od 348 .......................... 274 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA.......................... III..........13.....1......13...1...............................3............................. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III......................13...............................................2 UPRAVLJANJE ..A....2..........4.................................A...............13........................13............................A....13................... Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji SADRŽAJ POGLAVALJA: III......A.............................13...261 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .. 270 III...........A...... 270 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ...... 270 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ......13..... 262 III........A. III.........A..A............................... 261 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ..13...... 274 III.....1 III.......................... ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA ..........3....1 III................13.2 ODRŽAVANJE ... 274 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ...A..2................... III......3....................Dokumentacija za nadmetanje Gra enje...............................A..13..................................1...A.......2....2 GRA ENJE ........1 III..........................

Projektni zahtjevi izvedbe sustava površinske odvodnje odlagališta su dani u poglavljima. veljača 2012. broj projekta: 81010041/12. • uljevne gra evine u korugirane odvodne cijevi. Institut IGH.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Na plohama 1 – 4 (do plinske linije L) je izveden sustav za prikupljanje i odvo enja oborinskih voda s površine odlagališta do obodnog kanala.A.A. Projekta: 24-10-067/07 – rev D. Zavod za ekološki inženjering. • šahtovi za sakupljanje oborinskih voda. studije i zaštitu okoliša. 5 i 6. [IDIP6]. • drenažni kanali. Razmještaj i detalji sustava za kontrolu površinskih voda prikazani su u projektnim nacrtima (nacrt 5. Institut IGH.13. institut IGH.d. • korugirane odvodne cijevi (položene niz padinu). GRA ENJE III. Zatvorenog sustava odvodnje . Sustav za sakupljanje i odvodnju površinskih voda s površine krovnog dijela odlagališta ima sljedeće elemente: • drenažni rovovi u sustavu zaštite od smrzavanja.. • slapišta i disipatori energije. Sustav je projektiran tako da se površinska voda odvodi kroz stalne odvodne kanale do retencijskog jezera koji se nalazi istočno od plohe 1. Institut gra evinarstva Hrvatske. br. [IP14]. br. Sustav upravljanja površinskim vodama je projektiran tako da prikuplja i odvodi oborinsku vodu sa završnog pokrova na način da se umanji erozija izvedenih dijelova tijela odlagališta te da se umanji infiltriracija oborinske vode kroz uzvedeni brtveni sustav. Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi gra enja su dani u dokumentaciji. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Institut gra evinarstva Hrvatske d. • 02301 – Zemljana ispuna. •Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.A. • odzračnici drenažnih rovova. • berme. •Izvedbeni projekt zaštite pokosa od erozije i sedimentacije. 5 i 6 – revizija D.13.11).13. d. studije i zaštitu okoliša. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. d. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Zavod za planiranje. Projekta: 24-10-067/07 –rev D. [IP2].d.. stranica 261 od 348 . Zagreb.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji III. studeni 2009. studije i zaštitu okoliša. Nacrt projektiranog sustava površinske odvodnje oborinskih voda je dan u dokumentaciji Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. 5 i 6 – revizija D. [IDIP6].1. ožujak 2000 [GP1].10 i 5. [IP2]. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. Zavod za planiranje.1. d. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1.d. studeni 2009.. • 02361 – Drenažni materijal.d. Zavod za planiranje. Zatvorenog sustava odvodnje .

održavanju i upravljanju Površinske odvodnje oborinskih voda i posebnih detalja obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima. Zatravljene završnog sloja.13.A.5. me utim prilikom izvo enja radova u zatvornim elementima sustava (šahtovi. Srodna poglavlja Poglavlje III.A.A. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. III. Geosintetski dren za vodu. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu.A. Elementi sustava površinske odvodnje oborinskih voda nije obuhvaćen Elaboratom zona opasnosti. Obodni nasip Poglavlje III.6. opremu. Perforirane cijevi. Korugirana cijev. materijale. Glatka linearni polietilena niske gustoće LLDPE gornjeg brtvenog sloja.13.A. odzračnici drenažnih rovova) na gra enju.A.1. Zaštitni sloj iznad sustava za prikupljanje procjednih voda Poglavlje III.A.1.A. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini. Obveza je IZVO AČA da izvo enje radova provodi tako da izbjegne mogućnost oštećenja izvedenih elemenata tijela odlaglišta. održavanju i upravljanju IZVO AČ mora detektirati eventualnu prisutnost deponijskog plina [vidi Prilog A. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice stranica 262 od 348 .A.A.12. Gornji brtveni sloj Poglavlje III.11.A.9. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji • 02362 • 02364 • 02371 • 02372 • 02374 • 02375 • 02370 • 02376 • 02385 • 02502 – – – – – – – – – – Filterski geotekstil.A.13. Rip – rap. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća gra enje.1.8.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. drenažni rovovi. Geosintetski glineni brtveni sloj GCL.2. pune cijevi i šahtovi od polietilena visoke gustoće (HDPE). alate i pribor. odredbama. IP13].14. Gotova prekrivka Poglavlje III.2. održavanje i upravljanje Površinske odvodnje oborinskih voda i posebnih detalja odlagališta. Sustav procjednih voda Poglavlje III. Geosintetski dren za plin. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA III. Kanali Poglavlje III.1 Opće napomene Rad IZVO AČA na gra enju. III.2.4. Zaštita od smrzavanja.13. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Me unasip (Zečji nasiop) Poglavlje III.

materijale. Drenažni rovovi koji su izvedeni na sjevernom i južnom obodnom krovnom dijelu tijela odlagališta se tijekom izvedbe spoja ploha 4 i 5 ne planiraju uklanjati. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji III. po izvedbi gornjih brtvenih slojeva (vidi poglavlje A. m2 ugra enog filtarskog geotekstila tipa 400 g/m2.1.13. stranica 263 od 348 . Obračun radova vrši se po.2. Na geosintetski drenažni sloj za vodu treba postaviti filtarski geotekstil površinske mase 400 g/m2 (minimalne širine 205 cm) i perforiranu PEHD cijev promjera 200 mm. Projektni zahtjevi i zahtjevi kavlitete izvedbe drenažnog rova površinske odvodnje odlagališta su dani u poglavljima. br. Perforiranu cijev IZVO AČ treba zasuti s drenažnim šljunkom tako da šljunak formira tijelo prizme koji u poprečnom presjeku izgleda kao trapez. Obračun se vrši po stvarnoj količini ugra enog materijala drenažnih rovova i to od materijala kojeg osigurava IZVO AČ. Potrebno je da Izvo ač sačuva uklonjene drenažne cijvi kako bi ih mogao upotrijebiti nakon nadogradnje otpada na prijelazu ploha 4 i 5. potrebno je da IZVO AČ privremeno ukloni (odreže) izvedenih 150 m' cijevi promjera 200 mm drenažnog rova koji se nalazi u sustavu zaštite od smrzavanja. 12.13. IZVO AČ na geotekstil treba ručnim alatom postaviti sloj zaštite od smrzavanja koko bi se rov zaštitio od oštećenja prilikom manipulacije i ugradnje sloja protiv smrzavanja.d. Tijekom uklanjanja zaštinog sloja sa spoja ploha 4 i 5. Drenažni rovovi u sustavu zaštite od smrzavanja Nacrt projektiranog drenažnog rova površinske odvodnje s detaljem poprečnog presjeka je dan u Prilozima 1 i 2 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. pribor. pune cijevi i šahtovi od polietilena visoke gustoće (HDPE). studije i zaštitu okoliša. Jedinčne cijene ugradnje prirodnih i umjetnih materijala za izvedbu novog drenažnog rova uključuju svu potrebnu radnu snagu. d. te na sjevernom dijelu 75 m' rova na dionici od geodetske točake DR_S3 do plinske linije K. bočnih stranica nagiba V:H =1:1 i širine u gornjoj bazi 20 cm. Na južnom dijelu krovnog dijela je potrebno ukloniti 75 m' drenažnog rova na dionici od točake DR_J3 do plinske linije K.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. [IDIP6]. Filtarski geotekstiom IZVO AČ mora omotati prizmu tako da se na gornjoj bazi stranice geotekstila preklapaju.A. Nakon izvedbe spoja ploha 4 i 5. Nakon postavljanja geotekstila. Na mjestu odreza ugra ene cijevi je potrebno da ih IZVO AČ zaštititi od oštećenja i zamuljivanja s poklopcem. alate. Institut IGH. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. rezanja. m' ugra enih cijevi promjera 200 mm i 100 m3 ugra enog drenažnog šljunka. nabavu.) i odluci Naručitelja.. opremu.III. iskope. transporte. • 02364 – Perforirane cijevi. zavarivanja. visine 30 cm. • 02362 – Filterski geotekstil. • 02361 – Drenažni materijal. Zavod za planiranje. 5 i 6 – revizija D.A. studeni 2009. Zatvorenog sustava odvodnje. predvi a se izvedba još 498 m' drenažnih rovova i to od plinske linije L do poprečnog presjeka 15.3. Širina zasipa mora u osnovici (donjoj bazi) biti širine 80 cm. zatrpavanja. Projekta: 24-10-067/07 –rev D. manipulacije i skladištenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.

. Drenažni kanali za prikupljanje i odvo enje oborinskih voda na obodu krovnog dijela Nacrt projektiranog sustava površinske odvodnje s detaljom drenažnog kanala za prikupljanje oborinskih voda je dan u dokumentaciji Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.1. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. d. Projektni zahtjevi i zahtjevi kavlitete izvedbe drenažnog kanala površinske odvodnje odlagališta su dani u poglavljima. opremu. materijale. Zavod za planiranje. Zavod za planiranje. stranica 264 od 348 . predvi a se da će IZVO AČ. Zatvorenog sustava odvodnje. • 02364 – Perforirane cijevi.13. nabavu. br.13. studeni 2009.2. zatrpavanja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. d..4.d. po nalogu Naručitelja izvesti 4 komada odzračnika i to u slučaju potrebe odnosno detekcije odlagališnog plina u drenažnom rovu. iskope. studeni 2009. Za izvedbu spoja gornjeg brtvenog sloja ploha 4 i 5 nije predvi eno uklanjanje izvedenog drenažnog kanala. skladištenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. [IDIP6]. Odzračnici DR_J1 i DR_J1/2 su izvedeni u cilju odzračivanja drenažnog rova i cijevi.1.A. • 02370 – Geosintetski glineni brtveni sloj GCL. Tijekom provedbe ugovora. pune cijevi i šahtovi od polietilena visoke gustoće (HDPE). budući da je u navedenom rovu i drenažnoj cijevi kao i u šahtu DR_J2 u prethodnom razdoblju detektiran odlagališni plin (metan). Zatvorenog sustava odvodnje. br. bušenje. [IDIP6]. • 02361 – Drenažni materijal. Institut IGH. • 02362 – Filterski geotekstil.d. • 02372 – Glatki linearni polietilen niske gustoće LLDPE gornjeg brtvenog sloja. Tijekom provedbe ugovora. zavarivanja. 5 i 6 – revizija D. predvi a se da će IZVO AČ izvesti 158 m' kanala na jugu i 162 m' kanala na sjeveru. manipulacije. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji III. m3 iskopa drenažnog kanala. Institut IGH. Obračun radova vrši se po. pribor. IZVO AČ treba izvesti drenažni kanali za prikupljanje i odvo enje oborinskih voda kako je prikazano na Prilogu 1 i Prilogu 2 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. rezanje. Projekta: 24-10-067/07 –rev D. 5 i 6 – revizija D. studije i zaštitu okoliša. Jedinčna cijena odzračnika drenažnih rovova uključuje svu potrebnu radnu snagu.13.A.2. studije i zaštitu okoliša. III. Obračun radova vrši se po komadu ugra enog odzračnika. alate.5. Odzračnici drenažnih rovova Na krovnom dijelu tijela odlagališta (iznad temeljnog sloja plohe 4) na poziciji drenažnog rova DR_J1 i izme u DR_J1 i DR_J2 (naziv odzračnika DR_J1/2) nalaze se odzračnici drenažnog rova koji je izveden u sloju zaštite od smrzavanja. Projekta: 24-10-067/07 –rev D. Odzračnik drenažnih rovova mora biti napravljen od PEHD materijala koji provodi statički elektricitet. m' ugra enih cijevi promjera 250 mm i m3 ugra enog drenažnog šljunka. transporte. m2 ugra ene glatke geomembrane LLDPE. m2 ugra enog filtarskog geotekstila tipa 400 g/m2. Po odluci Naručitelja. m2 ugra e og bentonitnog tepiha (GCL).

god.: Ploha Naziv šahta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 PS1 PJ1 PS2 PJ2 PS3 PS4 DR_J2 DR_S2 DR_J8 DR_S8 Prikaz položaja šahtova oborinskih voda na krovnom dijelu odlagališta je prikazan u Prilogu 1 Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. kao i na nacrtu 5. Tijekom provedbe ugovora. Institut gra evinarstva Hrvatske. 5 i 6. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007. stranica 265 od 348 .2. (Površina presjeka 3. U cijenu izvedbe šahta IZVO AČ je dužan predvidjeti postavljanje oznaka (naziva) šahta. opremu. materijale.A. Tabela 14 Popis šahtova oborinskih voda R. iskope. [IP2]. dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Šahtovi za sakupljanje oborinskih voda Na krovnom dijelu tijela odlagališta nalazi se 10 šahtova za odvodnju oborinskih voda promjera 1.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Šahtovi su locirani na mjestima križanja ili promjene smjera trase ukopanih drenažnih rovova (s cijevima) odvodnje. alate. bušenja. manipulacije i skladištenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Institut gra evinarstva Hrvatske. zavarivanja. nabavu.10. Svi šahtovi oborinskih voda na krovnom dijelu odlagališta. zatrpavanja.13. 5 i 6. transporte. predvi a se da će IZVO AČ izvesti 2 šahta odvodnje oborinskih voda i to DR_S4 i DR_J4.6.A. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Jedinčne cijene ugradnje prirodnih i umjetnih materijala za izvedbu drenažnog kanala uključuju svu potrebnu radnu snagu. IZVO AČ mora izvesti poklopac šahta s odzračnikom dovoljnog kapaciteta odzračivanja. rezanja. Popis šahtova se nalazi u tabeli 4.200 mm.7.54 m2) III. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. 5 i 6 – revizija D Zatvorenog sustava odvodnje [IDIP6]. IZVO AČ treba izvesti šahtove oborinskih voda kako je prikazano na nacrtu 5.1. oznaka upozorenja i opasnosti (prema Zakonu o zaštiti na radu.13. Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. pribor. na svojim poklopcima imaju izveden odzračnik. [IP2]. god. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007. Zakonu o zaštiti od požara i eksplozije) kao i oznake zabrane pristupa. br.

pribor. Humusni sloj ne smije sadržavati kamenje. grumene. transporta. III. alate.A. na koje se treba nastaviti izrada bermi. Dozvoljena stranica 266 od 348 . Površinski sloj debline 0. Kontrolne berme moraju se izgraditi na vrhu gornjeg zemljanog sloja u vertikalnim razmacima do cca 10 metara i uzdužnim nagibom do 1 posto prema istoku. Humusni sloj treba imati pH izme u 5. te od ostalih srodnih i dodatnih radova unutar zadanog područja. korijenje ili slične objekte veće od pedeset (50) mm u bilo kojoj dimenziji. Kontrolne berme za oborinsku vodu trebaju zaštititi završni pokrov od erozije. Padovi bermi su dani u projektnoj dokumentaciji. Humusni sloj (tj. osim prvog sloja zaštite od smrzavanja iznad sloja drena za vodu koji se mora ugraditi u nezbijenom radnom sloju debljine tristo i pedeset (350) mm. predati snimku Naručitelju u cilju eventualne korekcije padova bermi.13. zbijanja rukovanja materijalom.13. planiranja. materijale. zatrpavanja. Radovi se u ovom dijelu sastoje od nabave. opremu. zavarivanja. (odnosno na koje se treba priključiti). IZVO AČ je zadužen geodetski snimiti izvedeni dio bermi. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.7. opremu. opisano ili potrebno prema nacrtima a sve sukladno poglavlju 02375 [IP2]. bzšenje. rezanje.8 i 7. istovara. Kompostirani materijal može se umiješati i dodati u humusni sloj. ugradnje. Zemljani materijal koji se upotrebljava kao humusni sloj mora biti u mogućnosti podržavati raslinje. nabavu.15 cm za izradu bermi kategorizira se kao Humusni sloj Poglavlja 02375 dokumentacije [IP2]. transporte. Materijal za humusni sloj mora imati minimalni organski sadržaj od tri (3) posto po težini i maksimalni organski sadržaj od pet (5) posto po težini. te izvo enja ostalih radova kao što je prikazano. manipulacije i skladištenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.A. alat i pribor potreban za izvo enje radova za izvedbu bermi.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Berme na pokosu Kontrolne berme za oborinsku vodu trebaju zaštititi završni pokrov od erozije. IZVO AČ je dužan pribaviti svu radnu snagu. pjeskovitu glinu ili prašinastu glinu s maksimalnom hidrauličkom provodljivosti 1 x 10-4 cm/sek. materijale. Slojevi berme moraju se ugraditi u zbijenim radnim slojevima debljine stotinu i pedeset (150) mm.2. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Jedinčna cijena izvedbe i ugradnje šahta za sakupljanje oborinskih voda uključuje svu potrebnu radnu snagu. Kontrolne berme moraju se izgraditi na vrhu gornjeg zemljanog sloja u vertikalnim razmacima do približno 10 metara i uzdužnim nagibom do 1 posto. Nagib stranica je 2H:1V prema van i 3H:1V prema unutra. Vanjski nagib stranica bermi je 2H:1V a unutarnji nagib je 3H:1V. i mora biti u mogućnosti podržavati raslinje. iskope. te u slučaju ne slaganja s projektiranim padovima. Obračun radova vrši se po komadu ugra enog šahta.1. gornjih 150 mm) mora sadržavati glinu ili prah.6. Prije početka izvedbe bermi na pokosu. Materijal za izradu tijela bermi kategorizira se kao zemljana ispuna iz Poglavlja 02301 dokumentacije [IP1].

Treba ovjeriti i predati dokaze da materijali s nekog drugog terena nisu kemijski zaga eni. Moraju se primijeniti normalna naprezanja od 15 i 30 kPa i brzina smicanja od 1. c) Pokusi se moraju izvesti u skladu s ASTM D 5321.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. bez odobravanja produžetka rokova izgradnje. Ispitivanje trenja na kontaktima: Ispitivanja trenja na kontaktima u laboratoriju moraju se izvesti na sljedećem kontaktu: a) Geosintetski dren za vodu/Sloj zaštite od smrzavanja b) Učestalost ispitivanja za kontakte mora biti u omjeru od dva pokusa po izvedenoj radnoj plohi. Bilo koji materijali s drugih pozajmišta za koje se uspostavi da nisu u skladu sa specifikacijama. IZVO AČ je dužan dvadeset (20) dana prije početka korištenja predvi enog materijala predati potvrdu NADZORNOME INŽENJERU da su materijali predvi eni za sloj zaštite od smrzavanja i za humusni sloj u skladu sa specifikacijama za razne dijelove izvo enja.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji odstupanja u debljini sloja zaštite od smrzavanja i humusnog sloja su od nula (0) do plus pedeset (+50) mm. Ako NADZORNI INŽENJER smatra da je materijal kojega je predvidio IZVO AČ neprikladan za predvi enu namjeru. IZVO AČ je dužan predati NADZORNOME INŽENJERU potvrdu o udovoljavanju zajedno s najmanje četrdeset i pet (45) kg od svakog predvi enog materijala iz svakog pozajmišta predvi enog za upotrebu. NADZORNI INŽENJER ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti uzimanje uzoraka materijala s pozajmišta radi analize odnosno ispitivanja pokazatelja materijala a o trošku IZVO AČA. Položaj geosintetika mora biti takav da sila smicanja bude paralelna s nagibom pokosa istih sastojaka kao što su na terenu. Sastojci tla moraju biti saturirani prije smicanja.A. Sastojci tla moraju biti isti oni koji se koriste za izgradnju punih razmjera i moraju se zbiti na istu potrebnu vlažnost definiranu za ugradnju na terenu.0 mm na minutu. Ta potvrda mora sadržavati sljedeće pokuse za materijal i izvor(e) materijala: • Veličina zrna • pH • Organski sadržaj • Plodnost tla • Posmična čvrstoća na kontaktu ASTM D422 ASTM D4972 ASTM D2974 Bakerov ili LaMotteov pokus ASTM D 5321 IZVO AČ je odgovoran za ispitivanja. moraju se odmah ukloniti i zamijeniti odgovarajućim materijalima na trošak IZVO AČA. Potreban je minimalni rezidualni kut trenja na kontaktu od 26 stupnjeva. IZVO AČ ne smije početi s upotrebom materijala sve dok NADZORNI INŽENJER ne odobri predvi eni materijal. IZVO AČ je dužan dati na uvid gore navedenu potvrdu za materijale nekog drugog tipa ili razmotriti neki drugi izvor materijala. stranica 267 od 348 . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. ili da su zaga eni. Ispitivanja je dužan provesti specijalizirani laboratorij kojega je NADZORNI INŽENJER prethodno odobrio.

Ulijevne gra evine u korugirane odvodne cijevi Na mjestima križanja bermi i naboranih polietilenskih cijevi IZVO AČ traba projektirati (Izvedbeni projekt) i izvesti ulijevne gra evine u korugirane odvodne cijevi. Obračun radova vrši se po komadu ugra enih uljevnih gra evina. Naborane polietilenske cijevi promjera 250 mm Naborane polietilenske cijevi dizajnirane su tako da odvode sakupljenu površinsku vodu sakupljenu sa krovnog dijela odlagališta koja se sakuplja šahtu promjera 1. Tijekom provedbe ugovora.000 m3 bermi i to od plinske linije L do poprečnog presjeka 15. utovar.1. Prije izvo enja.2. III. promjer nizvodne cijevi se mijenja u promjer 750 milimetara. zavarivarenja i skladištenja za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.A. Lokacije na kojima su smještene naborane cijevi prikazane su na prilogu 1.A.200 mm i odvodi je do križanja s najvišom (gornjom) bermom koja se nalaze na pokosu tijela odlagališta.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. alate. odnosno u slučaju potrebe. Obračun 3 radova vrši se po m izvedenih bermi. [IP2]. materijale.8. koja je dana u nacrtima IZVO AČ mora projektirati tako da bude izvedena od zavarene PEHD pločevine debljine 1 cm. predvi a se da će IZVO AČ izvesti 11. materijale. [IDIP6]. Izvedba treba biti provedena bez utjecaja na funkcionalnost sustava odvodnje oborinskih voda.13. guranja.A. transporte. god. nabavu. finog planiranja manipulacije i deponiranja za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.13. osigurana je izvedba i ugradnja 1 komada uljevne gra evine. zatrpavanja. manipulacije. Na križanju s najvišm bermom. transporte. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007. Jedinčna cijena ugradnje uljevnih gra evina uključuje svu potrebnu radnu snagu. rezanja. Jedinčna cijena izvedbe i ugradnje bermi na uključuje svu potrebnu radnu snagu.9. Po nalogu Naručitelja. iskope. Uljevne gra evine su elementi sustava površinske odvodnje izvedeni od zavarene PEHD pločevine debljine 1 cm.11 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. IZVO AČ je zadužen za izvedbu projektirane uljevne gra evine kompenzacijskih bazena na koju je prethodno dobio suglasnost. broj projekta 2410-067/07-rev D iz studenog 2009. Institut IGH. Izgled (prikaz) uljevne gra evine je dan na nacrtu 5. opremu. nabavu. Naborane polietilenske cijevi promjera 250 mm je izra ena od plastike s glatkim unutrašnjom stijenkom. alate. stranica 268 od 348 .13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Tijekom provedbe ugovora. III. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. IZVO AČ je dužan za Izvedbeni projekt uljevne gra evine ishoditi suglasnost od glavnog projektanta. Sustav odvodnje za plohe 4 do 6 revizija D.1.2. Institut gra evinarstva Hrvatske. pribor. opremu. Uljevnu gra evinu. 5 i 6. ne predvi a se izvodba uljevnih gra evina. pribor. bušenja.

A. [IP2]. Slapišta i disipatori energije Na krajnjem nizvodnom dijelu korugirane polietilenske cijevi promjera 750 mm na samom izljevu u obodni kanal potrebno je izvesti i ugraditi slapište u obliku proširenja polietilenske cijevi i ugraditi kameni materijal za disipaciju energije (tzv. opremu. alate. Po nalogu Naručitelja. zavarivanje i skladištenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Obračun radova vrši se po metru ugra enih naboranih polietilenskih cijevi. rip rap materijal). materijale. nabavu. 5 i 6. opremu. transporte. odnosno u slučaju potrebe. osigurana je izvedba i ugradnja 60 m naboranih polietilenskih cijevi promjera 750 mm. Cijevi niz bočne stranice tijela odlagališta imaju promjer 750 milimetara. Tijekom provedbe ugovora. izra ene su od plastike s glatkim unutrašnjim stijenkama. 5 i 6. a disipator energije od lomljenog kamena (rip-rapa) kako je prikazano na nacrtu 5. Obračun radova vrši se po metru ugra enih naboranih polietilenskih cijevi. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007. pribor. transporte. Slapišta su izvedena od PEHD plastike s glatkim unutrašnjim stijenkama debljine 1 cm.11.11.2. Institut IGH.13. Institut gra evinarstva Hrvatske. [IDIP6].A. Projektni zahtjevi izvedbe slapišta i disipatora energije su dani u poglavljima.1. pribor. stranica 269 od 348 . bušenje. ne predvi a se izvedba i ugradnja novih naboranih polietilenske cijevi promjera 250 mm.13. nabavu. rezanje. manipulacije i skladištenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. manipulacije.1. alate.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Obračun radova vrši se po komadu ugra enog slapišta i po m3 ugra enom rip – rap materijala. odnosno u slučaju potrebe. Naborane polietilenske cijevi promjera 750 mm Naborane polietilenske cijevi dizajnirane su tako da odvode sakupljenu površinsku vodu sa bermi do obodnih kanala koji se nalaze uz vanjski rub bodnih nasipa. III. Tijekom provedbe ugovora. osigurana je izvedba i ugradnja 42 m naboranih polietilenskih cijevi promjera 250 mm. Po nalogu Naručitelja. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Jedinčna cijena ugradnje naboranih polietilenskih cijevi uključuje svu potrebnu radnu snagu.13. Institut gra evinarstva Hrvatske. Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.10 i 5. Sustav odvodnje za plohe 4 do 6 revizija D. ne predvi a se izvedba i ugradnja novih naboranih polietilenske cijevi promjera 750 mm.11. [IP2]. Lokacije na kojima su smještene naborane cijevi prikazane su na prilogu 1. Jedinčna cijena uključuje svu potrebnu radnu snagu. • 02385 – Korugirana cijev.10. • 02376 – Rip – rap. god. Cijevima će se površinske vode odvoditi do slapišta i disipatora energije do rip-rapa koji treba izvesti na izlazu iz cijevi kako je prikazano na nacrtima 5. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007. god. III.A. materijale.2. broj projekta 24-10-067/07-rev D iz studenog 2009.

5 i 6 – revizija D. • 02502 – Zatravljene završnog sloja. Zavod za planiranje. odnosno u slučaju potrebe. Institut IGH.13. studije i zaštitu okoliša.d. opremu. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. III.A. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Jedinčna cijena uključuje svu potrebnu radnu snagu. Po nalogu Naručitelja.A. broj projekta: 81010041/12. • 02371 – Geosintetski dren za plin.2. ožujak 2000 [GP1]. Zatvorenog sustava odvodnje . zavarivanje i skladištenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. studije i zaštitu okoliša. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. pune cijevi i šahtovi od polietilena visoke gustoće (HDPE). •Izvedbeni projekt zaštite pokosa od erozije i sedimentacije. Zavod za planiranje. • 02374 – Geosintetski dren za vodu.2. [IP14]. • 02301 – Zemljana ispuna. ne predvi a se izvedba i ugradnja novih slapišta i disipatora energije od rip-rapa..1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavnja su dani u dokumentaciji. bušenje. alate.13.2. br. d. • 02361 – Drenažni materijal. pribor. istovar. Institut gra evinarstva Hrvatske d. osigurana je izvedba i ugradnja 1 komada slapišta i 15 m3 rip-rap materijala.. Institut gra evinarstva Hrvatske. d. Drenažne i kolektorske stranica 270 od 348 . studeni 2009.A.13. rezanje. Zavod za ekološki inženjering.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Cilj održavanja sustava odvodnje oborinskih voda je osigurati nesmetano protjecanje oborinske vode s površine tijela odlagališta do obodnog kanala. III. • 02362 – Filterski geotekstil.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. materijale. Zagreb. 5 i 6. Projekta: 24-10-067/07 – rev D.13.d. • 02372 – Glatka linearni polietilena niske gustoće LLDPE gornjeg brtvenog sloja. utovar. veljača 2012.A. [IDIP6]. • 02376 – Rip – rap. transporte. [IP2]. nabavu. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. • 02385 – Korugirana cijev. • 02375 – Zaštita od smrzavanja. Tijekom provedbe ugovora. manipulacije. Projektni zahtjevi održavanja sustava površinske odvodnje odlagališta su dani u poglavljima. • 02370 – Geosintetski glineni brtveni sloj GCL. institut IGH. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. •Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.d. ODRŽAVANJE III. • 02364 – Perforirane cijevi.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji

cijevi, šahtovi i uljevne gra evine moraju biti čisti i protočni, slapišta i disiptori energije moraju biti postojani i pravovremeno obnavljani. III.A.13.2.2.1. Opći partikularni zahtjevi Naručitelja Održavanje, upravljanje i monitoring sustava odvodnje oborinskih voda mora provoditi IZVO AČA radova. Održavanje dijelova sustava odvodnje može se provoditi po elementima: • drenažni rovovi u sustavu zaštite od smrzavanja, • odzračnici drenažnih rovova, • drenažni kanali, • šahtovi za sakupljanje oborinskih voda, • berme, • uljevne gra evine u korugirane odvodne cijevi, • korugirane odvodne cijevi (položene niz padinu), • slapišta i disipatori energije. IZVO AČ je zadužen da svaka 3 mjeseca provedi mjerenje koncentracije metana volumnim postocima u i oko sljedećih elemenata plinskog sustava: 1. uz sve i unutar svih izvedenih šahtova oborinskih voda, 2. uz sve i unutar odzračnika drenažnih rovova, IZVO AČ mora upoznati Voditelja plinske stanice i Nadzornog inženjera s rezultatima mjerenja koncentracije metana na sustavu odvodnje oborinskih voda. III.A.13.2.2.2. Drenažni rovovi u sustavu zaštite od smrzavanja Po nalogu Naručitelja, odnosno u slučaju potrebe, osigurano ispiranje (čišćenje) womom 400 m' promjera 200 mm drenažnh rovova u sustavu zaštite od smrzavanja kao i 400 m' snimanja rova CCTV (Closed-circuit television) kamerom. Oprema za snimanje sustava oborinskih voda mora biti u Ex izvedbi. Snimanje mora biti izvršeno samohodnom kamerom sa širokokutnim objektivom i izvorom svjetlosti. Neposredno prije snimanja cijevi drenažnih rovova kamerom, IZVO AČ treba provesti čišćenje cijevi čistilicom (womom) radnog dosega od minimalno 200 m'. IZVO AČ mora dostaviti detaljan izvještaj o provedenim radovima čišćenja i snimanja u dva primjerka uz jedan primjerak digitalne snimke (CD ili DVD). Snimanje i Izvještaj moraju biti uskla eni s normom HRN EN 13508- 1:2006. Izvještaj mora sadržavati situaciju odlagališta s naznačenim snimljenim i očišćenim dionicama, fotografijama kritičnih dionica, mjestima na kojima su uočene anomalije, talozi, suženja poprečnog presjeka, kontra padovi, puknuća i slično. III.A.13.2.2.3. Odzračnici drenažnih rovova IZVO AČ je dužan provoditi sljedeće radove na održavanju odzračnika drenažnih rovova:

stranica 271 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji

5. Vizualna provjera stanja na mogućnost fizičkog oštećenja stijeki odzračnika, oznaka opasnosti, oznaka upozorenja, naziva odzračnika i stanju urednosti (1 x mjesečno), 6. Provjera prisutnosti (koncentracije) metana CH4 volumnim postcima (%) u odzračniku i neposrednoj okolici odzračnika, (4 x godišnje). U slučaju evidentiranja pojave CH4 provjeru koncentracije treba provoditi češće i to minimalno (1 x mjesečno). Prvo mjerenje koncentracije IZVO AČ mora provesti u roku od 1 mjesec od početka radova. 7. U slučaju oštećenja stijeki odzračnika, oznaka opasnosti, oznaka upozorenja, naziva odzračnika, IZVO AČ je dužan izvršiti popravak ili zamjenu. Predvidiva kompltena zamjena oznaka opasnosti i upozorenja i oznaka naziva odzračnika 1× 2. god. Radove na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta u okolici odzračnika drenažnih rovova IZVO AČ mora izvoditi krajnje pažljivo (ručno). Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju odzračnika s izvršenim i planiranim mjerama održavnja, komentarima i prijedlozima mjera. U izvještaju treba biti navedeno; Sumarna zapažanja mjesečnog pregleda (točka 1), koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u odzračniku i neposrednoj okolici odzračnika (točka 2), plan popravaka eventualno oštećenih komponenti odzračnika (točka 3). III.A.13.2.2.4. Drenažni kanali za prikupljanje i odvo enje oborinskih voda na obodu krovnog dijela Po nalogu Naručitelja, odnosno u slučaju potrebe, osigurano je ispiranje (čišćenje) womom 200 m' cijevi promjera 250 mm drenažnih kanala za prikupljanje i odvo enje oborinskih voda na obodu krovnog dijela kao i 200 m' snimanja drenažnih cijevi CCTV (Closed-circuit television) kamerom. Oprema za snimanje cijevi drenažnog kanala oborinskih voda mora biti u Ex izvedbi. Snimanje mora biti izvršeno samohodnom kamerom sa širokokutnim objektivom i izvorom svjetlosti. Neposredno prije snimanja cijevi drenažnog kanala kamerom, potrebno je provesti čišćenje cijevi čistilicom radnog dosega od minimalno 200 m'. IZVO AČ mora dostaviti detaljan izvještaj o provedenim radovima čišćenja i snimanja u dva primjerka uz jedan primjerak digitalne snimke (CD ili DVD). Snimanje i Izvještaj moraju biti uskla eni s normom HRN EN 13508- 1:2006. Izvještaj mora sadržavati situaciju odlagališta s naznačenim snimljenim i očišćenim dionicama, fotografijama kritičnih dionica, mjestima na kojima su uočene anomalije, talozi, suženja poprečnog presjeka, kontra padovi, puknuća i slično. III.A.13.2.2.5. Šahtovi za sakupljanje oborinskih voda Šahtovi oborinskih voda su elementi sustava odvodnje oborinskih voda na krovnom dijelu tijela odlagališta koji se izvode na lomovima i križanjima trasa drenažnih kanala. Poklopac šahta je izveden s odzračnikom.

stranica 272 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji

IZVO AČ je dužan provoditi sljedeće radove na održavanju šahtova odvodnje oborinskih voda: 1. Vizualna provjera stanja na mogućnost fizičkog oštećenja stijeki šahta, poklopca šahta, odzračnika, oznaka opasnosti, oznaka upozorenja, naziva šahta, stanju taloga, stanju urednosti (1 x mjesečno), 2. Provjera prisutnosti (koncentracije) metana CH4 volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta, (4 x godišnje). U slučaju evidentiranja pojave CH4 provjeru koncentracije treba provoditi češće i to minimalno (1 x mjesečno). Prvo mjerenje koncentracije metana IZVO AČ mora provesti u roku od 1 mjesec od početka radova. 3. Pregled i uvid u stanje razine vode u šahtu, eventualnog zdražavanje ili stanja protjecanja vode (1 x mjesečno), 4. Održavanje šahtova oborinskih voda čišćenjem iz nutra i izvana. (2× godišnje). Prije čišćenja i za vrijeme čišćenja IZVO AČ se mora pridržavati svih mjera zaštite na radu, zaštite od požara i eksplozije. 5. U slučaju oštećenja stijeki šahta, poklopca šahta, odzračnika, oznaka opasnosti, oznaka upozorenja, naziva šahta Izvo ač je dužan izvršiti popravak ili zamjenu. Predvidiva kompltena zamjena oznaka opasnosti i upozorenja i oznaka naziva šahtova 1× 2. god., te zamjena 50 % poklopaca šatova do kraja ugovorenih radova. Radove na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta u okolici šahtova za sakupljanje oborinskih voda, IZVO AČ mora izvoditi krajnje pažljivo (ručno). Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova odvodnje oborinskih voda s izvršenim i planiranim mjerama oržavnja, komentarima i prijedlozima mjera. U izvještaju treba biti navedeno; Sumarna zapažanja mjesečnog pregleda (točka 1), koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta (točka 2), stanje očišćenosti i protjecanja prikupljene oborinske vode (točke 3 i 4), stanje poklopaca, znakova upozorenja i oznaka na šahtovima (točka 5) s planom eventualne zamjene. III.A.13.2.2.6. Berme na pokosu Osim košnje (vidi III.A.12 Gotova prekrivka) i sakupljanja letećeg otpada (vidi III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada) po bermama nijsu predvi ene druge mjere održavanja bermi. IZVO AČ je obvezan izvršiti i druge radove održavanja bermi a sve prema posebnom zahtjevu, odnosno nalogu Naručitelja. III.A.13.2.2.7. Ulijevne gra evine u korugirane odvodne cijevi Osim sakupljanja letećeg otpada (vidi III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada) nisu predvi ene druge mjere održavanja uljevnih gra evina. IZVO AČ je obvezan izvršiti i druge radove održavanja uljevnih gra evina a sve prema posebnom zahtjevu, odnosno nalogu Naručitelja.

stranica 273 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji

III.A.13.2.2.8. Naborane polietilenske cijevi promjera 250 mm Ovom dokumentacijom nisu predvi ene mjere održavanja naboranih polietilenskih cijevi, me utim IZVO AČ je obvezan izvršiti radove održavanja naboranih polietilenskih cijevi prema posebnom zahtjevu, odnosno nalogu Naručitelja. III.A.13.2.2.9. Naborane polietilenske cijevi promjera 750 mm Ovom dokumentacijom nisu predvi ene mjere održavanja naboranih polietilenskih cijevi, me utim IZVO AČ je obvezan izvršiti radove održavanja naboranih polietilenskih cijevi prema posebnom zahtjevu, odnosno nalogu Naručitelja. III.A.13.2.2.10. Slapišta i disipatori energije Ovom dokumentacijom nisu predvi ene mjere održavanja slapišta i disipatora energije, me utim IZVO AČ je obvezan izvršiti radove održavanja prema posebnom zahtjevu, odnosno nalogu Naručitelja.

III.A.13.3. UPRAVLJANJE
III.A.13.3.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA
Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavnja su dani u dokumentaciji; •Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec, TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1, Institut gra evinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekološki inženjering, Zagreb, ožujak 2000 [GP1]. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6, Institut gra evinarstva Hrvatske, Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. [IP2]. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6 – revizija D, Zatvorenog sustava odvodnje , Institut IGH, d.d., Zavod za planiranje, studije i zaštitu okoliša, br. Projekta: 24-10-067/07 – rev D, studeni 2009. [IDIP6]. •Izvedbeni projekt zaštite pokosa od erozije i sedimentacije, broj projekta: 81010041/12, institut IGH, d.d. Zavod za planiranje, studije i zaštitu okoliša, veljača 2012. [IP14].

III.A.13.3.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA
III.A.13.3.2.1. Upravljanje sustavom površinske odvodnje IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostavljti vremenski i financijski plan gra enja i održavanja sustavom površinske odvodnje. Vremenski i financijski plan IZVO AČ u slučaju potrebe mora revidirati (aktualizirati). IZVO AČ radova je dužan dati Izvještaj o izvršenim radovima i zapažanjima tijekom čišćenja cijevi za sakupljanje oborinskih voda (dotok, dužina ulaska wome u drenažnu

stranica 274 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji

cijev, ocjenu ispravnosti i Izvještaj o nedostacima na šahtovima oborinskih voda i urednosti šahtova. IZVO AČ je dužan izraditi i dostaviti nadzornom inženjeru detaljan izvještaj o provedenim radovima snimanja sustava površinske odvodnje oborinskih voda u dva primjerka. IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju elemenata sustava površinske odvodnje s komentarima i prijedlozima mjera. U izvještaju trebaju biti navedene sve aktivnosti izvo ača iz poglavlja III.A.13.2. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. III.A.13.3.2.2. Odzračnici drenažnih rovova Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju odzračnika s izvršenim i planiranim mjerama održavnja, komentarima i prijedlozima mjera. U izvještaju treba biti navedeno; Sumarna zapažanja mjesečnog pregleda (točka 1), koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u odzračniku i neposrednoj okolici odzračnika (točka 2), plan popravaka eventualno oštećenih komponenti odzračnika (točka 3). III.A.13.3.2.3. Šahtovi za sakupljanje oborinskih voda Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova odvodnje oborinskih voda s izvršenim i planiranim mjerama oržavnja, komentarima i prijedlozima mjera. U izvještaju treba biti navedeno; Sumarna zapažanja mjesečnog pregleda (točka 1), koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta (točka 2), stanje očišćenosti i protjecanja prikupljene oborinske vode (točke 3 i 4), stanje poklopaca, znakova upozorenja i oznaka na šahtovima (točka 5) s planom eventualne zamjene. III.A.13.3.2.4. Izvještaji Izvo ača Obveza je IZVO AČA da putem Mjesečnih izvještaja obavještava o stanju gra enja i radova održavanja. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije.

III.A.13.4. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA
IZVO AČ je dužan upoznati se s srodnim poglavljem poglavljem III.A.14.4. Pojava odlagališnog plina je moguća prilikom svih radova, uprvaljanja i održavanja na sustavu površinske odvodnje oborinskih voda. Radovi gra enja i odžavanja se izvodei na mjestima s povećanom opasnosti, kao što su šahtovi, odzračnici, cjevovodi oborinskih voda. U šahtovi, odzračnici, cjevovodi oborinskih voda je u prethodnom razdoblju detektiran odlagališni plin. Osnovne opasnosti prstora u kojima je evidentirana pojava odlagališnog plina su:

stranica 275 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji

• Nedostatak kisika - opasnost od gušenja radnika, • Toksičnost - opasnost od trovanja, • Opasnost od eksplozije. Deponijski plin može biti prisutan na mjestima rada u koncentraciji izvan granice ljudskih osjetila. Preventivne mjere zaštite na radu su obvezujuće. Osoblje IZVO AČA mora biti upoznato s izvorima opasnosti. Neposredno prije ulaska u šahtove i kompenzacijske bazene, IZVOA Č treba prozračiti radni prostor i izmjeriti koncentraciju CH4, CO2, H2S. Izvo ač smije ulaziti u radni prostor samo ako je prethodno utvrdio da koncentracija deponijskog plina nije opsna po život i zdravlje radnika. Tijekom cijelog izvo enja radova IZVO AČ mora kontinuirano provoditi mjernja deponijsko plina u radnom prostoru i mora imati na raspolaganju dežurno osoblje za pomoć i spašavanje. Osoblje IZVO AČA mora poznavati sigurnosne i preventivne mjere u svim situacijama izvršenja posla. Osoblje IZVO AČA mora biti opremljeno prikladnim i pouzdanim osobnim zaštitnim sredstvima. Poslove na održavanju mogu obavljati samo zdravstveno sposobni radnici IZVO AČA koji su obučeni za radove održavanja, radnici moraju imati uvjerenje o poha anju specijalističke edukacije iz protueksplozijske zaštite, moraju primjenjivati mjere zaštite na radu i moraju primjenjivati zaštitna sredstava za rad. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća izgradnju, održavanje i upravljanje prometnicama i platoima.
-~

***KRAJ POGLAVLJA ***

stranica 276 od 348

14. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.o.3.14.A.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.1 III.14.2 III.14.2 III. stranica 277 od 348 .14.A.A.4 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja Zaštita okoliša i zdravlja SVEZAK III.1.A.1.A.1 III.o.A.1 III.2.14.2 III.2.14. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice SADRŽAJ: III.14.A.A.A.3 III.14.A.A.A.2 III.1 III. Svibanj 2012.3.14.14.

......................... 279 III............................................................ 340 PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I EKSPLOZIJE ...........4.........4......... 279 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .1.............14...............A...............4 III............5 III.......14.............1 III........14............................ 347 III........ 331 PRIKAZ MJERA ZAŠTITE RADNIKA . 343 ELEMENTI POŽARNE OPASNOSTI ...A.......2 GRA ENJE .......279 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ................14......... 347 TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE ...................A......... 339 REDOVITE MJERE ZAŠTITE ....14....A.......1.11 III.................14......14..14..2...14..A......A.....................6 III.14............14...........A......A............3.......................... III......A.......................A.....1..3.....................13 stranica 278 od 348 ............1 III......14..................... 344 MJERE IZBJEGAVANJA OPASNOSTI OD EKSPLOZIJA ................. 346 OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIKA ........4....3 III.... III........................A.......A.. 300 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ............................12 III..Dokumentacija za nadmetanje Gra enje............. 326 TEHNIČKA RJEŠENJA ZA PRIMJENU PROPISA ZAŠTITE NA RADU .....A.........2 III................... 341 UVOD ......4...A.14.............................A...................4.............4.... 317 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA .......................................................................10 III.................................14..................A...........................14.14...........14.....A..... 343 MJERE IZBJEGAVANJA POŽARA .A...............................4.......... Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice SADRŽAJ POGLAVALJA: III..........2 ODRŽAVANJE ..............1 III...........A...............14..3.........................4...............................A.......4................ 300 III...4............ III....... 320 POPIS ZAKONA I PROPISA ..........4.................14................................................................ 317 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA................ 345 NAČIN GAŠENJA POŽARA.....................................................2 UPRAVLJANJE ..................................A.......... održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.............. 320 MJERE ZAŠTITE NA RADU ZA VRIJEME IZGRADNJE .14....................4...........................4............8 III........14........ ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA .......A..........1 III...............................7 III....14...A.. 317 III............14...............4........................14....... 300 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA .........2.....................2.....A..9 III...

2. [IDIP8]. broj projekta 81010-264/11 iz srpnja 2011.Sustav za gospodarenje kondenzatom..d.A. iz svibnja 2008.Plinski cjevovod.1.1. te u poglavlju IV dokumentacije [IDIP8]. Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji [IP2].1.1. • 02380 .) [IDIP2].A. god. 2 i 3.. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima. Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi gra enja su dani u dokumentaciji. odredbama. stranica 279 od 348 . alate i pribor.d. • Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.14.14.Polivinil klorid cijevi.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA III. • 02379 . održavanju i upravljanju otplinjavanja odlagališta obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća gra enje. [IP2]. • Program crpljenja vode iz plinskih zdenaca i eventualna izvedba dodatnih zdenaca na plohama 1. Zavod za ekološki inženjering.14.Zdenci za otplinjavanje.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. GRA ENJE III. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. Zagreb. Institut gra evinarstva Hrvatske. Projektni zahtjevi izvedbe sustava otplinjavanja odlagališta su dani u poglavljima. materijale. opremu. Institut IGH d.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Odlagalište otpada Jakuševec otplinjava se preko plinskih zdenaca aktivnim sustavom otplinjavanja. • 02378 . • 02377 . • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. održavanje i upravljanje otplinjavanjem odlagališta. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. Institut gra evinarstva Hrvatske. bermi i plinskog sustava . 5 i 6. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III. putem mreže plinovoda kojom se prikupljeni plin dovodi do plinske stanice odnosno malog termoenegretskog objekta (mTEO). Broj projekta: 24-10067/07 – Revizija B.14. Opće napomene Rad IZVO AČA na gra enju.1. ožujak 2000 [GP1].14. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. • Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini. Institut gra evinarstva Hrvatske d. 5 i 6 – revizija B zatvorenog sustava odvodnje. III.A.A.

3. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0" [vidi Prilog A. Gotova prekrivka III. A. Gornji brtveni sloj III.2.3 i nacrt 5.13.11. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.12. sukladno dinamici ugradnje otpada na promatranoj površini.2. Kolektorski (linijski) cjevovodi koji povezuju plinske glave se polažu u zaštitni sloj od smrzavanja te se potom vežu u kruni južnog obodnog nasipa s kolektorskim cjevovodom koji provodi odlagališni plin do plinske stanice odnosno malog termoenergetskog postrojenja (mTEO) za obradu i iskorištavanje plina (vidi Nacrt 5. ugradnju zaštitnih kolona. Projektirani sustav plinskih zdenaca na odlagalištu Odlagalište otpada Jakuševec otplinjava se preko trajnih i privremenih plinskih zdenaca aktivnim sustavom otplinjavanja. drenažnog materijala i plinskih cijevi sve do projektiranog vrha prekrivnog brtvenog sustava kada je potrebno ugraditi prethodno uklonjenu plinsku glavu.14. .A. IP13]. Nadogradnja obuhvaća iskop i demontažu ugra enih plinskih glava i brtvenih materijala sve do drenažnog sloja unutar plinskog zdenca te. Obveza je IZVO AČA da osposobi radnike za rad na siguran način u Ex okruženju.A. Dio sustava za otplinjavanje je i sustav za manipuliranje kondenzatom koji je prikazan na nacrtu 5. Prometnice i platoi III. te da prije početka radova educira minimalno 2 radnika na temu protueksplozijske zaštite (Program 1 i Program 2) u Ex agenciji.2. predvi ena je nadogradnja zdenaca L-2 do L-5 i K-2 do K-5 (ukupno 8 zdenca).14. Osim izgradnje novih plinskih zdenaca. A.1.12. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji III.A.12. Unutar radijusa kruga od 2 m od površine glava plinskih zdenaca (novog i starog tipa) i dodatne cijevi za crpljenje procjedne vode je Ex zona opasnosti "2". Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god.14. Srodna poglavlja Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje III. Sa svim zahvatima IZVO AČA vezanim uz gra enje elemenata plinskog sustava mora biti upoznat voditelj plinske stanice imenovan od IZVO AČA radova. Svi elementi plinskog sustava koji će se nakon izgradnje (ugradnje) nalaziti na površini tijela odlagališta moraju biti izvedeni od specijalnog elektrovodljivog PEHD materijala koji provodi statički elektricitet. Institut gra evinarstva Hrvatske. 5 i 6.13.A. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Obveza je IZVO AČA da izvo enje radova provodi tako da izbjegne mogućnost oštećenja izvedenih elemenata tijela odlaglišta. [IP2].A. putem mreže plinovoda kojom se prikupljeni plin dovodi do plinske stanice odnosno malog termoenegretskog objekta (mTEO). stranica 280 od 348 .3. III. zbog prethodno opisane potrebe za nadvišenjem ugra enog otpada na dijelu plohe 4.2 u dokumentaciji Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.1.

IZVO AČ je dužan osigurati uvjete za siguran pristup cjelokupne opreme do mjesta bušenja. Unutar radijusa kruga od 2 m od površine glava plinskih zdenaca (novog i starog tipa) i dodatne cijevi za crpljenje procjedne vode je Ex zona opasnosti "2". III.2. Novi zdenci za otplinjavanje i plinske glave Ovo poglavlje Tehničkih uvjeta obuhvaća nabavu potrebne radne snage.A.14. 3. materijala. prema potrebi ukloniti sve slojeve prekrivnog brtvenog sustava na površini od približno od 4 x 4 m (uklanjanje slojeva sve do otpada). Prije početka bušenja novih zdenaca. kao što je specificirano u ovom poglavlju i prikazano na Nacrtima. god. U cijenu izvedbe plinskih zdenaca IZVO AČ treba uključiti izradu svih pristupnih puteva do pozicija plinskih zdenaca. 2. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0" [vidi Prilog A. završne kape cijevi).4. do dubina prikazanih na Nacrtima.1. zasuna i spojeva. 5 i 6. opreme i obavljanje kompletnog rada potrebnog za proizvodnju. Nakon toga moguće je pristupiti bušenju zdenca. 1. Bušenje odnosno iskop se provodi sa zaštitnim kolonama po čitavoj dubini bušenih zdenaca. stranica 281 od 348 . Institut gra evinarstva Hrvatske. instalaciju i ispitivanja vertikalnog PVC cjevovoda za plinske zdence. minimalnog promjera bušotine od tisućuidvjesto (1200) mm. HDPE (PE 80) ili drugih elastičnih plastičnih cijevi za glavu zdenca. uključujući sav rad i prateće dijelove potrebne za instalaciju. Filteri plinskih zdenaca: slotirane PVC cijevi promjera stošezdeset (160) mm (nominalnog promjera 6-inch IPS) postavljene u filtersku ispune uglavnom od šljunka.200 mm.14. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007. IZVO AČ trebna. Vertikalne cijevi plinskih zdenaca: PVC cijevi čvrstih stijenki bez ispupčenja promjera stošezdest (160) mm (nominalnog promjera 6-inch IPS) koje se od slotirane cijevi filtra pružaju do gornjeg nivoa (spoja s plinskom glavom.A. Prije početka bušenja. 4 mobilizacije i demobilizacije (dolaska i odlaska) garniture sa zaštitnim kolonama za izvedbu plinskih zdenaca promjera 1. skladištenje.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Pri tome se prvenstveno misli na izgradnju privremenih prometnica i platoa za bušenje čija je nosivost dovoljna za bušaču garnituru. Izvedba trajnih (vertikalnih) plinskih zdenaca Trajni vertikalni plinski zdenci se izvode tek po dosizanju visinskih gabarita i padova krovnog dijela i bočnih pokosa tijela odlagališta. prani filterski kamen bez karbonata postavljen oko vertikalne slotirane cijevi filtra. [IP2]). IP13]. te odgovarajućih PVC. Izvedbu trajnih (vertikalnih) plinskih zdenaca IZVO AČ treba zapožeti po nalogu Investitora te Investitor zadržava pravo na odluku o izvo enju (odnosno ne izvo enju) predmetnih radova. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. dostavu. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Filterska ispuna od krupnog šljunka 32-64 mm: Eruptivni.

700 MPa. BS2782. Spojnica (Fernco ili ekvivalent).Standardna brzina taljenja pri opterećenju od 5. prirubnice. ISO 527 . ISO R527 . 7.A.0 g/10 min za PE 80. spojeve. alati. Fleksibilno vakuum/tlačno crijevo: Fleksibilni. B. BS2782. izra eni elementi i drugi dijelovi i oprema potrebni za ugradnju plinskih zdenaca kao.Standardna granična vlačna čvrstoća za PE 80. Filterski sloj od sitnog šljunka: Filterski sloj šljunka postavljen izme u krupnog šljunka koji okružuje slotiranu cijev filtra i bentonitnog brtvenog sloja. krajevi s navojem i cijevni pribor. UV otporni plastični cjevovod (4-inch IPS) promjera sto (100) mm postavljen izme u glave zdenca sa zasunom i bočnog i glavnog cjevovoda za provodnju plina od polietilena (SDR 17 HDPE) PE 80.Standardna gustoća za crni PE 80.14. Glava zdenca: Sklop za kontrolu protoka i monitoring uključujući sve prirubnice.0 Kg. ISO 1872 . 10.5 m ispod razine konačne kote terena oko zdenca. F. Razno: Sve kapice. Norme i smjernice A.16 Kg. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice 4.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.Standarna brzina taljenja pri opterećenju od 2.5 m ispod razine konačne kote terena oko zdenca. ISO R527 . inspekcijske otvore i instrumente koji se montiraju na vrh vertikalne PVC cijevi zdenca. 8. BS2782 . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.Tehnički uvjeti za Vicatovu točku omekšanja za PE 80. umetke. zasune. E. 9. Cementno-bentonitni brtveni sloj: smjesa od čistog bentonitnog praha pomiješanog s cementom koja se postavlja od vrha glinenog brtvenog čepa do nivoa od 0.Standardno izduženje kod lomljenja za PE 80. ISO 1133 .Standardni modul savijanja za PE 80.2 g/10 min za PE 80. 116 stupnjeva C. klinovi. spojevi. 18 MPa. oprema za taljenje. Glineni brtveni čep: glinoviti meterijal u skladu s propisanim tehničkim uvjetima koja se postavlja od vrha glinenog brtvenog čepa do nivoa od 0. C. kao što je prikazano na Nacrtima. stranica 282 od 348 . 6. BS3412. >949 kg po kubičnom metru. spojke. G. 5. BS2782. >600 posto. BS2782. Tehnički uvjeti 0. BS2782. brtvila. D. ISO 1133 . PN 10 (tlak od 10 bara). što je prikazano na Nacrtima. Tehnički uvjeti 1.

BS ili ISO nomenklaturi ne budu mogli primijeniti.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.Standardna metoda ispitivanja stopa protoka termoplastike plastometrom za istiskivanje.Standardna metoda ispitivanja gustoće plastike tehnikom gustoća .Standardna metoda ispitivanja dobivanja osnove za hidrostatično projektiranje materijala za cijevi od termoplastike.Tehnički uvjeti za temperaturu krtosti za PE 80. ASTM D746. ISO 9784 . ASTM D-1505 .Tehnički uvjeti za polietilenske plastične cijevi i materijal za cijevni pribor. U. O. ASTM D-3261 .Tehnički uvjeti za toplinsku provodljivost za PE 80. stranica 283 od 348 . DIN 52612 . ASTM D-790 . T.Tehnički uvjeti za linearno toplinsko širenje za PE 80.Standardna Tehnički uvjeti za termoplastičnu plinsko tlačnu cijev. ASTM D-1238 . Q. I. kao što je specifirano u Projektu i prikazano na Nacrtima. K. 1. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice H.Standardna metoda ispitivanja savijanja pojačane i nepojačane plastike i električnih izolacijskih materijala.Standardni Tehnički uvjeti za lijevanje duktilnog željeza.gradijent. N. 0. <70 stupnjeva C. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. R. BS874. J. U slučaju da se tražene metode ispitivanja ili tehnički uvjeti u DIN. sljedeći tehnički uvjeti i metode se mogu usvojiti: ASTM A-536 .Standardna metoda ispitivanja vlačne čvrstoće plastike. ASTM D-1248 .5x10-4 stupnjeva C. L. ASTM D-638 .14.Standardni Tehnički uvjeti za oblikovanje polietilenske plastike i materijala za istiskivanje. P.Standardni Tehnički uvjeti za taljenje sučeonih plastičnih spojeva od polietilena (PE) za polietilenske (PE) plastične cijevi i cjevovod.A. Definicije Osigurnje kvalitete: Smišljeni sustav aktivnosti koji NARUČITELJU i ovlaštenom zastupniku pruža garanciju da je objekt izgra en.4 W/m stupnjeva K. ASTM D-3350 . metalne cijevi i spojeve. ASTM D-2513 .Standardna metoda ispitivanja etilenske plastike na pucanje uslijed naprezanja pod utjecajem okoline. ASTM D696 . ASTM D-2837 . ASTM D-1693 . S. M.

Cijevi moraju biti spremljene u skladištu ili složene na hrpu radi zaštite od oštećenja. Skladištenje mora biti sukladno preporukama proizvo ača. kolovoz 2007. prirubnice. IZVO AČ će te dijelove i materijale zamijeniti bez ikakvog troška od strane NARUČITELJA. Svi se dijelovi i materijali trebaju pravilno zaštititi da bi se onemogućilo bilo kakvo oštećenje. Maksimalna visina do koje se cijevi mogu složiti na hrpu iznosi 2. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. održavati i ispitivati u skladu s Tehničkim uvjetima 02379 (Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. 5 i 6. Proizvodi PVC cijevi Sve PVC cijevi će se nabaviti.A.). propadanja ili zaga enja dijelova i materijala. Skladištenje cijevi: 1.0 m. drobljenja ili probijanja. Rukovanje cijevima: 1.14. IGH. propadanje ili zaga enje od trenutka njihove dostave do završetka Rada opisanog u ovom poglavlju. C.). Cijevi se trebaju zaštititi od pretjerane vrućine ili štetnih kemikalija. Spojevi Svi plastični spojevi za cijevi. B. instalirati. održavati i ispitivati u skladu s Tehničkim uvjetima 02378 (Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. IGH. kolovoz 2007. održavati i testirati u skladu s Tehničkim uvjetima 02378 i 02379 (Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. 2. instalirati. isti će se odbaciti. upotrijebiti. stranica 284 od 348 . 5 i 6. instalirati. 2.). spojnice i odgovarajući prateći dijelovi nabavit će se.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Skladištenje i rukovanje A. 5 i 6. HDPE cijevi Sve HDPE cijevi će se nabaviti. IGH. upotrijebiti. U slučaju da NADZORNI INŽENJER bude smatrao da je ipak došlo do oštećenja. kolovoz 2007.

materijala za bušenje. Raspukline ili pukotine u unutrašnjosti stijenke cijevi. Nominalan promjer bušotine i ukupna dubina.1. 2. 7. Za vrijeme bušenja svakog zdenca. Cement. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Izvedba III. bentonit i materijali korišteni za injektiranje i dubine. 9. Svaka se PVC ili HDPE cijev ne može se upotrijebiti za izvo enje u slučaju sljedećih oštećenja: 1. IZVO AČ mora voditi detaljni dnevni zapisnik bušenja kojeg mora predati po nalogu NADZORNOG INŽENJERA. klin. Broj i lokacija korištenih distancera. ili alata.2. broj iskopanih metara. veličinu obložnog seta u metrima i ostale relevantne podatke koje zatraži NADZORNI INŽENJER. Zapisnik mora obuhvaćati temeljan opis materijala na enog prilikom bušenja (promjene karakteristika materijala – procjedna voda. trajnosti ili upotrebljivosti cijevi. Tako er IZVO AČ treba voditi i fotodokumentaciju bušenja zdenaca. stranica 285 od 348 . Zaštitna obloga. 2. Cijevi dostavljene u jednoj pošiljci bacit će ukoliko je više od 5% cijele pošiljke ili dostave s greškom. veličina kape i korišteni materijali. 10. Greške koje ukazuju na nepravilno proporcioniranje. Kontrola kvalitete izvo enja plinskih zdenaca A.5. Ime osobe koja je pripremila zapisnik i ekipa koja je izvodila bušenje. broj sati rada. Veličina i količina materijala (uključujući broj vrećica) za ispunjavanje prstenastog prostora. Ukupna dubina završenog zdenca. 6. IZVO AČ mora NADZORNOM INŽENJERU predati zapisnik o sljedećem: 1. Nakon završetka gradnje svakog zdenca.A. 4. 4. Dubina i opis obloge zdenca i filtera. 3. Oštećeni krajevi zbog kojih se ne može uraditi zadovoljavajući spoj. 5. izuzev jedne pukotine koja nije veća od 50 mm po dužini na jednom kraju cijevi koji se može odsjeći i baciti. prekida bušenja zbog kvara. Pukotine zbog kojih dolazi do narušavanja čvrstoće.A. Vremenski uvjeti za vrijeme instaliranja. C.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. te Ostali relevantni podaci koje zatraži NADZORNI INŽENJER. Dubina ili lokacija bilo kojeg izgubljenog ispirka bušotine. sastav otpada).14. 8. 3. kombiniranje i oblikovanje.14. 11. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. B.

5. 2. III. 7. Gubitak usipnih materijala ili isplake i količina.2. IZVO AČ će svaki plinski zdenac izbušiti na način da: stranica 286 od 348 . Ugradnja trajnih plinskih zdenaca A. 9.6. IZVO AČ će NADZORNOM INŽENJERU dostaviti radi odobrenja granulometrijski sastav filterskih ispuna od šljunka i sitnog šljunka predloženih za svaki filter zdenca.A. 4. Nakon završetka bušenja IZVO AČ mora NADZORNOM INŽENJERU predati potpisane kopije dnevnika bušenja sa sljedećim podacima: 1. i Ostali relevantni podaci koje zatraži NADZORNI INŽENJER. G. sondama i mjestima za sabiranje kondenzata. B. Dubina na kojoj dolazi do promjene promjera rupe ili nastaje zarušavanje. IZVO AČ će pripremiti gradilište na način da će IZVO AČ: 1.1. IZVO AČ će NADZORNOM INŽENJERU dostaviti radi odobrenja uzorke brtvenih slojeva od bentonita (i bentonitnih mješavina) predloženih za svaki brtveni sloj bušotine zdenca.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 6.14. E.A. Razine procjedne vode prona ene za vrijeme bušenja. 3. Osigurati pristup svim zdencima odlagališnog plina (LFG). Pripremiti područje za obavljanje etapnog bušenja prije premještanja na odlagalište.14. Referentno mjesto za sva mjerenja dubine. Potrebno je dostaviti sastav brtvene smjese kako bi se utvrdila odstupanja od projektom propisanih vrijednosti. C. Vrsta bušače garniture i izrada. Zaštititi objekte u blizini zdenca od oštećenja prilikom gra enja zdenca. 2. F. IZVO AČ će pregledati sve materijale po primitku i prije njihovog urudžbiranja provjeriti da li su u originalnoj ambalaži proizvo ača ili dostavljača i bez ikakvog materijala kojim bi se oslabila kvaliteta plina u zdencu odnosno kvaliteta cijelog zdenca. Ime osobe koja je pripremila dnevnik bušenja i ekipe koja je izvodila bušenje. 3. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. 8. Otpor na prodiranje prilikom uzorkovanja rasklopnim cilindrom. IZVO AČ će predati topografske bilješke terena s koordinatama i kotama. ukoliko se zatraži. Korištenje vode za vrijeme bušenja. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice D.

i ne smije se završiti prije nego se do e do projektirane dubine (osim u slučaju opravdanih razloga za što odobrenje daje NADZORNi INŽENJER) . Prije instaliranja plinskog zdenca provjerit će se bušotina da bi se izbjegla urušavanja. * Sve filterske ispune od šljunka i sitnog šljunka postavit će u skladu s Nacrtima tako da se ovi granulirani materijali ne uruše unutar stijenke bušotine. PN6) s ugra enim filterima. Sklop filtera zdenca i vertikalne cijevi obuhvaća: * Uskla enost s Poglavljem 02378 (Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Brtveni sloj od cementa/bentonita po potrebi će se ugraditi i nakon završetka izrade završne kote terena oko zdenca tamo gdje površinska 3. 4. kao što je prikazano na Nacrtima.14. Plinski zdenci budu instalirani i sagra eni u skladu s detaljima prikazanim na Nacrtima. * Pregled filtera i obloge prije ugradnje. a smjesa će se zaliti u bušotinu do dubine prikazane na Nacrtima (početak je iznad glinenog brtvenog čepa).A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. te primjena prorezanih PVC cijevi promjera stošezdeset (160) mm (6inch IPS. * Cementno bentoniti brtveni sloj izmiješat će se u omjeru 5% (bentonita u odnosu na cement) od bentonita hidratiziranog prije miješanja s cementom. IGH. Svako napuštanje bušotine koja se mora odbaciti biti će u skladu s Tehničkim uvjetima. * Pješčane i šljunčane filterske ispune neće imati karbonata u sebi. zarušavanja i zapreke iste. 5 i 6. kao što je prikazano na Nacrtima.). Bušenje je potrebno provoditi pod nadzorom NADZORNOG INŽENJERA. Za svaki će se zdenac spiralnim svrdlom ili odobrenom alternativom izbušiti bušotina do tražene dubine minimalnog promjera tisuću i dvjesto (1200) mm. D. Za instalaciju bentonitnog brtvenog sloja potrebno je: * Smjesa za bentonitne brtvene slojeve izmiješat će se u skladu s uputama NADZORNOG INŽENJERA. ulje ili druga zaga ivala ili materijali koji bi mogli začepiti filter zdenca ne bi došli u dodir s materijalima za gradnju zdenca. stranica 287 od 348 . * Smjesa bentonitnog brtvenog sloja odležat će najmanje 24 sata nakon zalijevanja da bi se osiguralo potpuno stvrdnjavanje prije ugradnje sklopova glave zdenca. Ugradnja pješčanih i šljunčanih filterskih ispuna obuhvaća sljedeće: * Pješčane i šljunčane filterske ispune pružat će se oko filtera zdenca. 2. itd. 2.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. * Primjena mjera opreza (oprema i osoblje) da mast. Dubina zdenca za otplinjavanje odre ena je projektom (definirana kota dna zdenca). * Ugradnja svih filtera i vertikalnih cijevi zdenca u bušotinu. kolovoz 2007. IZVO AČ će svaki zdenac sagraditi na način da: 1. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice 1.

sabrale ili pronašle za vrijeme obavljanja ovog Posla postupi u skladu s odobrenjem NADZORNOG INŽENJERA. IZVO AČ će se pobrinuti da se sa svim tekućinama koje sadrže vodu i onima bez vode. IGH. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice 5. a koje su se koristile. 6. Spoj gornjeg brtvenog sustava s plinskim zdencem stranica 288 od 348 . 7.). Svaka će se otvorena cijev začepiti s privremenom kapom specijalno izra enom u svrhu dok se takova otvorena cijev ne bude mogla spojiti na odgovarajući spoj ili cjevovod za provo enje plina na način da kraj cijevi bude zatvoren zbog sprečavanja ulaska stranih tvari u cijev.A.14. kota ne bude uskla ena sa završnim kotama okolnog terena a nakon završetka radova na sklopovima glave zdenca i povezivanja na cijevi za provo enje plina. Talozi od bušenja i ostali čvrsti materijali bacit će se sukladno odobrenju NADZORNOG INŽENJERA.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. IZVO AČ će osigurati čišćenje parom bušače garniture i kompletne opreme za bušenje odmah nakon dolaska na gradilište i prije napuštanja istog. tlačni otvori. 5 i 6. termometri. F. * Smjesa za glineni čep treba biti u skladu s Tehničkim uvjetima koji se odnose na glinu za ugradnju u brtvene slojeve (02350) uz iznimku vlažnosti koja mora biti veća od optimalne w = wopt do wopt + 4 %. ventili za kontrolu protoka i fleksibilno vakuum/tlačno crijevo moraju se održavati u čistom stanju da ni jedan strani materijal ne bi dospio do otvora. Pitka voda od čišćenja parom moći će se dobiti na samom gradilištu. sklopke za brzo isključenje. Sklopovi glave zdenca ugra uju se na svaki plinski zdenac i zdenac za injektiranje spojnicom (Fernco) ili ekvivalentnim kliznim adapterom stišnjavanja na način da se osigura uski otvor promjera 63 mm (2inch IPS) za umetanje mjerača protoka. inspekcijskog otvora ili cijevi da se isti ne bi začepili ili onesposobili. te tako da se ispitivanje tlaka u sustavu može prikladno izvesti u skladu s Poglavljem 02378 i 02379 (Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Čišćenje parom i dekontaminacija obavljat će se sukladno standardnim protokolima. Bušača garnitura i oprema za bušenje očistit će se od zemlje i otpadaka na enih izme u bušotina na mjestu bušenja. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Ugradnju je potrebno provoditi u slojevima debljine do 30 cm uz zbijanje ispuštanjem tereta mase cca 40 kg s visine od 30 – 40 cm (cilindrično tijelo promjera ne većeg od 20 cm) ili ekvivalentnom silom. Umetci za mjerače protoka. kolovoz 2007. E.

kolovoz 2007. Montaža glava plinskih zdenaca se mora provesti pažljivo uz poštivanje svih propisanih mjera zaštite na radu i zaštite od požara i eksplozije. uz iskop zaštitinog zemljanog sloja. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Preklop položenog materijala u prekrivnom brtvenom sustavu i novog materijala mora biti minimalno 60 cm.) odobrenima od strane Nadzornog inženjera. u svrhu montaže priključne cijevi prosječne duljine 3. IGH. a ostatak materijala iz iskopa se vraća u iskop uz zbijanje ručnim nabijačima. itd. odmah se ugra uje cementno-bentonitni čep. Potom se na ovratnik ekstruderski zavari LLDPE geomembrana debljine 1. Sve zavare geomembrane ispituje Izvo ač nekom od uobičajenih nerazornih metoda (visokofrekventne struje. kao i zemljani materijali koji se ugra uju preko njih. stranica 289 od 348 . Slojevi geosintetskih materijala iz prekrivnog brtvenog sloja se polažu uz vertikalno položenu PVC i PEHD cijev. Novo položena LLDPE geomembrana se ekstrudorski zavaruje na postojeću geomembranu i na PEHD ovratnik.14. Cementno bentonitni čep se izvodi tako da težinski omjer bentonita/cement bude 0. koji je potrebno položiti neposredno uz montiranu glavu. a preklop mora biti minimalno 20 cm. zračni pritisak.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Na sintetski dren za plin se polaže geosintetski glineni tepih (GCL). godine [IP2] i moraju biti odobreni od strane Nadzornog inženjera. potrebno je ponovno ispitati prohodnost zdenaca i razinu procjedne vode. Dimenzije geosintetskih materijala koji se polažu u cilju spajanja gornjih brtvenih slojeva s postojećim brtvenim slojevima iznose približno 550 x 550 cm.A. Nakon izvo enja svih prekrivnih slojeva. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Oko plinskih zdenaca potreban je dodatan oprez i ručna ugradnja svih slojeva brtvenog sustava kako ne bi došlo do eventualnog oštećenja vertikalno položenih PVC i PEHD cijevi. moraju zadovoljiti tehničke karakteristike specificirane Izvedbenim projektom prekrivanja ploha 4. Na položenu LLDPE geomembranu se još polaže dren za vodu s preklopom od 60 cm preko starog materijala i 20 cm uz glavu plinskog zdenca. Nakon toga pristupa se montaži plinske glave. Prijanjanje cementno-bentonitnog čepa uz glavu zdenca te spriječavanje razlijevanja bentonitne smjese. 5 i 6. a prije montaže plinske glave.00 mm. Cementno-bentonitin čep Cementno-bentonitni čep je smjesa od čistog bentonitnog praha pomiješanog s cementom koja se postavlja od vrha bentonitne brtve do razine konačne kote terena oko zdenca. Funkcija zavarene geomembrane je maksimalno moguće prijanjanje uz plinski zdenac čime će se ograničiti emisija odlagališnog plina uz glavu plinskog zdenca. Svi ugra eni geosintetski materijali. Neposredno uz montiranu glavu IZVO AČ treba izvesti zavareni "ovratnik" od PE100 pločevine debljine 1 cm i minimalne širine vijenca od 10 cm. treba osigurati odgovarajućim kalupima. Po montaži glave na vrh zdenca. Preklopi geomembrane moraju biti minimalno 60 cm.00 m.15/1 te da se u mješavinu dodaje dovoljno vode kako bi se omogućilo miješanje i ugradnja. vakuum.

sondama i mjestima za sabiranje kondenzata. odnosno na postojeći linijski kolektor. sukladno količini i sastavu materijala iz iskopa. Dubina zdenca za otplinjavanje odre ena je projektom (definirana kota dna zdenca). i ne smije se završiti prije nego se do e do projektirane dubine (osim u slučaju opravdanih razloga za što odobrenje daje NADZORNi INŽENJER) . Ugra uje se metodom suhog nanošenja kojom se istovremeno obavlja sipanje bentonita u bušotinu i prskanje bentonitnog praha čistom vodom. Za svaki će se stranica 290 od 348 . IZVO AČ će pripremiti gradilište na način da će IZVO AČ: 8.30 m kako ne bi došlo do oštećenja plinovoda.65 m na krovnom dijelu i 0. 9.14.Zdenci za otplinjavanje [IP2]. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Bentonitni brtveni sloj Injekcijska smjesa od čistog bentonitnog praha koja se postavlja na sloj od finog šljunka kao i na LLDPE geomembranu. Osigurati pristup svim zdencima odlagališnog plina (LFG). Spojni PEHD cjevovod Spojni PEHD cjevovod promjera 100 mm mora biti položen u padu od minimalno 2% od linijskog kolektora prema glavi plinskog zdenca. Pripremiti područje za obavljanje etapnog bušenja prije premještanja na odlagalište. Višak materijala iz iskopa potrebno je odvesti na lokaciju unutar odlagališta koju odredi Nadzorni inženjer. • 02377 . Odvoz viška materijala IZVO AČ mora uključiti u cijenu izrade spojnog HDPE cjevovoda. Nakon ugradnje geosintetskih materijala. Bušenje je potrebno provoditi pod nadzorom NADZORNOG INŽENJERA. Na zaštitni sloj protiv smrzavanja se potom u jednom sloju debljine 0. • 02379 .A. Ostali projektni zahtjevi izvedbe plinskih zdenaca su dani u poglavljima.15 m ugra uje organsko tlo (humus) potrebno za rast vegetacije. glave ili umjetnih materijala. Eventualna visinska korekcija spojne cijevi će se izvesti materijalom iz iskopa (zemlja iz sloja protiv smrzavnja).85 m na pokosima. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.. Zaštititi objekte u blizini zdenca od oštećenja prilikom gra enja zdenca. Postojeći otkopani priključni plinovod te zona oko ugra ene glave će se zasipati zaštitnim slojem protiv smrzavanja ukupne debljine 0. Materijal se. 10. nisu predvi ena ispitivanja niti nadogradnja priključnog plinovoda. prilikom ugradnje. glava zdenca će se spojiti na postojeću priključnu cijev.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. IZVO AČ će svaki plinski zdenac izbušiti na način da: 3. IZVO AČ će pregledati sve materijale po primitku i prije njihovog urudžbiranja provjeriti da li su u originalnoj ambalaži proizvo ača ili dostavljača i bez ikakvog materijala kojim bi se oslabila kvaliteta plina u zdencu odnosno kvaliteta cijelog zdenca. Prilikom izvedbe priključka. mora pažljivo zbijati u slojevima debljine do 0.Plinski cjevovod [IP2]. • te u poglavlju IV dokumentacije [IDIP8].

održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice zdenac spiralnim svrdlom ili odobrenom alternativom izbušiti bušotina do tražene dubine minimalnog promjera tisuću i dvjesto (1. * Smjesa za glineni čep treba biti u skladu s Tehničkim uvjetima koji se odnose na glinu za ugradnju u brtvene slojeve (02350)[IP2] uz iznimku vlažnosti koja mora biti veća od optimalne w = wopt do wopt + 4 %. 11. 4. * Ugradnja svih filtera i vertikalnih cijevi zdenca u bušotinu. te tako da se ispitivanje tlaka u sustavu može prikladno izvesti u skladu s Poglavljem 02378 i 02379 (Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. ventili za kontrolu protoka i fleksibilno vakuum/tlačno crijevo moraju se održavati u čistom stanju da ni jedan strani materijal ne bi dospio do otvora. kao što je prikazano na Nacrtima. termometri. 14. * Pješčane i šljunčane filterske ispune neće imati karbonata u sebi. inspekcijskog otvora ili cijevi da se isti ne bi začepili ili onesposobili. tlačni otvori. kolovoz 2007. stranica 291 od 348 . Umetci za mjerače protoka. 12.200) mm. * Primjena mjera opreza (oprema i osoblje) da mast. 3. 5 i 6. kolovoz 2007. itd.) [IP2]. Za instalaciju bentonitnog brtvenog sloja potrebno je: * Smjesa za bentonitne brtvene slojeve izmiješat će se u skladu s uputama NADZORNOG INŽENJERA.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. * Smjesa bentonitnog brtvenog sloja odležat će najmanje 24 sata nakon zalijevanja da bi se osiguralo potpuno stvrdnjavanje prije ugradnje sklopova glave zdenca. Plinski zdenci budu instalirani i sagra eni u skladu s detaljima prikazanim na Nacrtima usuglašenim s glavnim projektantom. Svaka će se otvorena cijev začepiti s privremenom kapom specijalno izra enom u svrhu dok se takova otvorena cijev ne bude mogla spojiti na odgovarajući spoj ili cjevovod za provo enje plina na način da kraj cijevi bude zatvoren zbog sprečavanja ulaska stranih tvari u cijev.14. IGH. kao što je prikazano na Nacrtima odobrenim od Naručitelja. IZVO AČ će svaki zdenac sagraditi na način da: 3. IGH. Sklopovi glave zdenca ugra uju se na svaki plinski zdenac i zdenac za injektiranje spojnicom (Fernco) ili ekvivalentnim kliznim adapterom stišnjavanja na način da se osigura uski otvor promjera 63 mm (2-inch IPS) za umetanje mjerača protoka. * Pregled filtera i obloge prije ugradnje. Sklop filtera zdenca i vertikalne cijevi obuhvaća: * Uskla enost s Poglavljem 02378 (Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. te primjena perforiranih PP-H cijevi promjera 315 mm s ugra enim mrežicama.) [IP2]. Ugradnja šljunčanih filterskih ispuna obuhvaća sljedeće: * Šljunčane filterske ispune pružat će se oko filtera zdenca. 5 i 6. Ugradnju je potrebno provoditi u slojevima debljine do 30 cm uz zbijanje ručnim nabijanjem mase cca 40 kg s visine od 30 – 40 cm (cilindrično tijelo promjera ne većeg od 20 cm) ili ekvivalentnom silom. distancerima i filterima. sklopke za brzo isključenje. 13. ulje ili druga zaga ivala ili materijali koji bi mogli začepiti filter zdenca ne bi došli u dodir s materijalima za gradnju zdenca.A.

m.2.m. Projektni zahtjevi Naručitelja za izvedbu privremenog otplinjavanja su sljedeći: Linije privremenog otplinjavanja treba položiti u dvije razine izme u plinskih linija O-P i PQ na me usobnoj horizontalnoj udaljenosti od približno 60 m. Predvi a se izvedba dva visinski razmaknuta reda. sabrale ili pronašle za vrijeme obavljanja ovog Posla postupi u skladu s odobrenjem NADZORNOG INŽENJERA. Čišćenje parom i dekontaminacija obavljat će se sukladno standardnim protokolima.14. i drugi red visinske kote 135 m. Nužno je da IZVO AČ planira i izvodi radove tako da osigura projektirane padove linija privremenog otplinjavanja kako se u plinskim cjevovodima ne bi zadržavao kondenzat i procjedna voda. smještenim poprečno na smjer pružanja tijela odlagališta. 16.14. a koje su se koristile. Bušača garnitura i oprema za bušenje očistit će se od zemlje i otpadaka na enih izme u bušotina na mjestu bušenja. Perforirani cjevovod se polože u rov (dimenzija rova V:Š = 1. stranica 292 od 348 . Predvi eno je izvo enje plinskih linija tek kada ugradnja otpada prema planu IZVO AČA na cijeloj poprečnoj dužini pojedine kasete dosegne projektirane visine i padove linija privremenog otplinjavanja.7. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. III. i vertikalnoj (visinskoj) udaljenosti dviju razina od približno 15 m. Prije završetka ugovorenog roka IZVO AČ mora dostaviti Nadzornom inženjeru nacrte i dokumentaciju izvedenog stanja s uputama za održavanje izvedenih elemenata otplinajavanja odlagališta. linija za privremeno otplinjavanje i to prvi red s šahtovima smještenim nešto iznad visinske kote obodnog nasipa približne visinske kote 120 m. IZVO AČ će osigurati čišćenje parom bušače garniture i kompletne opreme za bušenje odmah nakon dolaska na gradilište i prije napuštanja istog. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice 15. Izvedbu privremenog otplinjavanja IZVO AČ treba započeti po nalogu Investitora te Investitor zadržava pravo na odluku o izvo enju (odnosno ne izvo enju) predmetnih radova.n. IZVO AČ će se pobrinuti da se sa svim tekućinama koje sadrže vodu i onima bez vode. Privremeno otplinjavanje Ovim tehničkim uvjetima je predvi ena izvedba sustava privremenog otplinjavanja sa horizntalnim PP-H (polipropilenskim-homopolimer) plino-drenažnim cjevovodima. Cjevovod i rov privremenog otplinjavanja mora imati uzdužni pad od 8% i razvodi se od najviše točke cjevovoda smještene unutar tijela odlagališta prema PEHD obodnim šahtovima. Troškovi čišćenja parom i talozi od bušenja.n.A. Talozi od bušenja i ostali čvrsti materijali bacit će se sukladno odobrenju NADZORNOG INŽENJERA.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A. IZVO AČ mora uračunati u cijenu bušenja plinskih zdenaca.5 × 1 m) koji je ispunjen drenažnim šljunkom (dimenzija šljunčane ispune V:Š = 1 × 1 m) koji je po oplošju saštićen od prodiranja i taloženja sithih čestica filtarskim geotekstilom (400 gr/m2).1. Horizontalni smještaj linija privremenog otplinjavanja se ne smije poklapati s pozicijama trajih plinskih zdenaca (koji se izvode tek po dosiznju predvi ene geometrije tijela odlagališta).

n. Plinska glava mora biti projektirana i izvedena u skladu s poglavljem 02377 .m. tako da na se na susjednim presjecima perforacije ne poklapaju u uzdužnom smjeru.m. u obliku bušenih perforacija promjera 1 cm na svkih 45° mjereno od središtnje osi plinske cijevi (8 perforacija po presjeku).m. rov se zasipava do ukupne visine 1 m oblim šljunkom granulacije od 4 do 64 mm. Nakon polaganju cijevi na šljunčanu posteljicu (debljine 30 cm) koja je ugra ena u rovu na geotekstil.5 × 1 m). U uzdužnom smjeru se perforacije izvode na svakih 5 cm cijevi.n. na način da nakon zapunjavanja rova materijalom šljunka. Na punom dijelu cjevovoda a prije ulaska cijevi u šaht mora biti izveden glineni čep kojim će se spriječiti osloba anje odlagališnog plina i eventualne procjedne vode uz cijev privremenog otplinjavanja. Filtarski geotekstil mora imati karakteristike definirane u poglavlju 02362 dokumentacije [IP1].A.2 mm (SDR11). Važno je napomenuti kako je potrebno pažljivo zasipavanje šljunkom da ne bi došlo do eventualnog oštećenja cijevi koje bi moglo rezultirati njenim diskontinuitetom i smanjenom izdašnošću. Uzduž cijevi se raspored perforacija mora zakretati za 22. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.Zdenci za otplinjavanje IP2. elektrovodljivog PP-Rs-el materijala (SDR11).14.5°.m.n. Promjer PP-H100 privremene plinske linije ugra ene u tijelu odlagališta mora biti vanjske dimenzije 200 mm i debljine stijenke 18. Konstrukcija šahta je idenična šahtu procjednih voda.n. Odvodnja nakupljene procjedne vode koja će prelijevati iz sifona treba biti kanalizirana (kinetom) i cijevno odvedena do najbližeg nizvodnog šahta za privremeno otplinjavanje pa sve do najbližeg šahta procjednih voda. te iz šahta kod nasipa do najbližeg šahta procjednih voda. dok krajnji dijelovi linije moraju biti izvedeni od punih cijevi u dužini 20 m do ulaska linije u šaht.).).n. Dionica pune cijevi u dužini od minimalno 4 m prije ulaska u šaht mora biti od UV stabiliziranog.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Iz šahta na pokosu (visinska kota 135 m. rov se oblaže filtarskim geotekstilom.200 mm položenim na donjoj etaži na obodnom nasipu (visinske kote približno 120 m.). procjednu vodu treba cijevno odvesti do šahta kod nasipa (visinska kota približno 120 m.m. Privremene plinske linije moraju biti perforirane po središnjem rasponu (dijelu) smještenom u tijelu odlagališta. Šljunčani zasip treba izvesti pažljivo i uz prisustvo Nadzornog inženjera. kojim zahvaćaju deponijski plin. Po izgradnji rova za privremeno otplinjavanje (1. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Privremeni plinski cjevovodi moraju završavati u revizijskim šahtovima promjera 1. ali se poklapaju perforacije svakog parnog (sljedećeg) presjeka. dok drenažni materijal mora zadovoljavti uvjetima iz poglavlja 02361 dokumentacije [IP1]. Prije ulaska privremenog plinskog cijevovoda u šaht predvi ena je ugradnja plinske glave (sa regulacijom protoka i mjernim mjestima). getekstil obavije cjelokupnu drenažu uključivo njegov površinski dio. Perforacije moraju biti izvedene po poprečnom presjeku.) i/ili na pokosu (visinska kota 135 m. stranica 293 od 348 .). U šahtove položene kod nasipa teba predvidjeti mjesta priključka procjedne vode koja dotiče sa šahtova privremenog otplinjavanja koji će se izvesti na pokosu tijela odlagališta (visinska kota 135 m.

zasune. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Nakon ugradnje šljunčanog zasipa. g. promjera 1. spojevi. oprema za taljenje. čijom se demontažom omogućava inspekcija (CCTV kamerom) i održavanje privremene plinske linije (ispiranjem). Od ukupno navedene dužine (1. prirubnice. klinove. Mjerna mjesta (za mjerenje sastava i protoka plina) i ventil za regulaciju protoka moraju biti postavljeni prije ulaska privremene plinske linije u šaht (gdje se nalazi sifon).200 mm (sukladno poglavlju 2364 [IP1]). Glava plinskog zdenca za privremeno otplinjavanje se izvodi prije ulaska PP-H cijevi u šaht privremenog otplinjavanja.m. IZVO AČ treba uključiti sve kapice. Glava privremenog plinskog zdenca mora biti izvedena od elektrovodljivog HDPE-el materijala. Vakuum/tlačna cijev koja spaja plinsku glavu privremenog otplinjavanja s privremenom plinskom linijom je UV stabilizirani plastični cjevovod (4-inch IPS) promjera sto (100) mm postavljen izme u glave zdenca sa zasunom i linijskog cjevovoda za provodnju plina od polietilena (SDR 17 PEHD). alati. ukupno 142 m čini PP-H100 cjevovod bez perforacija te 16 m elektovodljive PP-R-s-el cijevi.14. tako da se on površinski odvodi u PEHD cijevi promjera 160 mm (SDR 11) do šahta na nasipu i sa šahta na nasipu stranica 294 od 348 . Dvije plinske linije se trebaju izvesti s izvodima u šahtovima na obodnom nasipu dužine 786 m (izme u linija O-P 389 m i izme u linija P-Q 397 m). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.demontažnu ploču (flanžu) s X komadom. spojke. spoja na plinsku liniju i sakupljanja sustava kondenzata i procjedne vode. Tijekom perioda radova izgradnje te održavanja i upravljanja objektima odlagališta otpada Jakuševec u razdoblju do 31.n. Odvod nakupljenog kondenzata i procjedene vode s gornje etaže privremenog otplinjavanja IZVO AČ mora projektirati i po suglasnosti Naručitelja izvesti. izme u linija P. Tlačno vakumsku cijev i spoj na plinsku liniju privremenog otplinjavanja IZVO AČ treba projektirati.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.12.355 m) privremenog otplinjavanja.2015.A. U cijenu glave zdenca IZVO AČ treba uključiti sve prirubnice. i na površinski položen geotekstil se postavlja otpad iz iskopa kako ne bi došlo do oštećenja ili razmatanja geotekstila tijekom kasnije ugradnje otpada. rov se obavija geotekstilom. U jediničnu cijenu izvedbe i montaže sustava privremenog otplinjavanja. Navedena spojna cijev mora biti izvedena od elektrovodljivog materijala koji provodi statički elektricitet. predvi a se izrada 4 privremene plinske linije. inspekcijske otvore i instrumente koji se montiraju na nju. izra eni elementi i drugi dijelovi i oprema potrebni za ugradnju plinskih zdenaca. brtvila. U ovim šahtovima se ne predvi a izvedba ventila za regulaciju dotoka procjedne vode. spojeve. te prije izvedbe ishoditi suglasnost na projekt od Naručitelja.276 m). Četiri šahta se trebaju smjestiti na jugu i četiri ja sjeveru tijela odlagališta. Glava privremenog plinskog zdenca je sklop za kontrolu protoka deponijskog plina i monitoring.) dužine 569 m (izme u linija O-P 293 m. Na krajevima plinske linije IZVO AČ treba projektirati i izvesti montažno . plinskog zdenca. Predvi a se izrada ukupno 8 novih šahtova za privremeno otplinjavanje konstrukcije identične šahtu procjednih voda. umetke. krajeve s navojem i cijevni pribor. dok se 2 linije izvode s izvodima u šahtovima na pokosu (visinska kota 135 m.

do najbližeg šahta procjednih voda. Projektant izvedbenog projekta ne može biti zaposlenik osobe koja je stranica 295 od 348 . Izvedba šahtova privremenog otplinjavanja se predvi a samo na južnoj strani tijela odlagališta. bez ikakvih dodatnih obveza prema Investitoru. Deponijski plin se iz šahtova privremenog otplinjavanja pomoću plinskih cijevi odvodi do linija privremenog otplinjavanja koje su smještene na površini tijela odlaglišta. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice se odvodi s PEHD cijevi s dvostrukim obodom. dok je unutar kruga od 2 m od površine šahta privrmenog otplinjavanja Ex zona opasnosti "2". U cijenu izvedbe šahtova i glava za privremeno otplinjavanje. dok se na sjevernoj stani tijela predvi a samo dreniranje procjedne vode privremenog otplinjavanja. kao i u skladu s Ex zonama odlagališta. Otvorenost linija plinovoda privremenog otplinjavanja se preko ventila u šahtovima linija privremenog otplijavanja povezuje sa sabirnim plinskim cjevovodom. unutarnjeg promjera du=250 (SDR11) i vanjskog promjera dv=355 mm (SDR31). Sve cijevi za odvodnju procjednih voda i kondenzata moraju biti zaštićene slojem zemlje (50 cm) od eventualnog oštećenja .A. Zakonom o zaštiti od požara i eksplozije. glava plinskih zdenaca. Predvi a se izvedba dva PEHD šahta za ventile privremenog otplinjavanja sa dva ventila privremenog otplinjavanja. Vremenski i prostorni plan IZVO AČA vezan uz aktivnosti privremenog otplinjavanja mora biti takav da se otpad dovozi i ugra uje u tijelo odlagališta formirajući tijelo ugra enog otpada s predvi enim padovima i smjerovima kako bi se linije privremenog otplinjavanja izvele bez ometanja aktivnosti na prihvatu i ugradnji otpada. šahtova. Unutar šahta za privremeno otplinjavanje je Ex zona opasnosti "1". IP13]. IP13]. Preklapanje pravaca privremenog otplinjavanja (i odvodnje procjednih voda) s pristupnim putevima IZVO AČ mora tako planirati da izvedba privremenog otplinjavanja ne ometa osnovnu aktivnost na prihvatu i ugradnji otpada. IZVO AČ mora uključiti izradu propisnih oznaka (naziva) šahtova kao i ostale oznake upozorenja i opasnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu.14. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Obveza je IZVO AČA da zahtjeve Naručitelja za privremenim otplinjavanjem ugradi u Izvedbeni projekt. platoa ili rampi za izvo enje privremenog otplinjavanja su isključivo stvar IZVO AČA radova te moraju biti uključeni u jediničnu cijenu izgradnje privremenih plinskih linija. odnosno odvod kondenzata. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0"[vidi Prilog A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. odvodnje kondenzata i procjedne vode te od Nadzornog inženjera i Glavnog projektanta ishoditi suglasnost na predloženi tip privremenog otplinjavanja prije početka izvedbe. Svi radovi vezani uz nabavku i ugradnju materijala za izgradnju privremenih pristupnih puteva. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0" [vidi Prilog A. IZVO AČ je zadužen za organizaciju izrade izvedbenog projekta i potrebnih radioničkih nacrta ovdje danog opisa privremenog otplinjavanja. Unutar radijusa kruga od 2 m od vanjske površine šahtova s ventilima plinskih linija e Ex zona opasnosti "2".

Plinske linije se polažu na me uprekrivni sloj od 30 cm. nabavu. pribor. Jedinčne cijene privremenog uklanjanja plinske linije uključuju svu potrebnu radnu snagu. zavarivanja. Nakon izvedbe spoja ploha 4 i 5. koje se nalaze sloju zaštite od smrzavanja na krovnom dijelu odlagališta. iskopati. transporte. čišćenja. Obračun se vrši po stvarnoj količini privremeno deponirane plinske linije. alate. iskope. IZVO AČ je zadužen za osiguranje padova položenih plinskih cijevi tako da je u njima omogućen protok plina te da se u njima kontinuirano odvodi nakupljeni kondenzat. Predvi a se izrada ukupno 76 m PEHD privremenog cjevovoda promjera 110 mm koji će povezivati zdenac O-6 s plinskom linijom N.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. pribor. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice izvo ač na istoj gra evini.2. zavarivanja. opremu. iskope. linije N (plinski zdenci od plinskog kolektora preko zdenca N-1 do N-6) i plinskog zdenca O-1 s plinskim kolektorom. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Obračun se vrši po stvarnoj količini ugra ene plinske linije. potrebno je iskopane plinske linije pripojiti plinskim linijama K i L. U razdoblju trajanja ugovorenih radova predv eno je povezivanje novo izvedenih trajnih plinskih zdenaca sa PEHD plinskim cjevovodima (linijama) ukupne dužine 705 m i promjera 140 mm (SDR17). Po odluci Naručitelja treba pristupiti otpajanju pojedinih privremenih plinskih linija. izvedbi gornjih brtvenih slojeva i ugradnji istih plinskih cjevovoda plinskih linija u sloj protiv smrzavanja. manipulacije i skladištenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Obračun izrade projekta se vrši po kompletiranoj dokumentaciji usuglašenoj s Naručiteljem. IZVO AČ je dužan predati 8 primjeraka uvezene projektne dokumentacije kao i 2 primjerka na digitalnom mediju (CD).A.1. Jedinčne cijene ponovne montaže plinske linije uključuje svu potrebnu radnu snagu. opremu. tada mu je obveza da predloži Naručitelju imenovanje drugog odgovornog Glavnog projektanta. materijale. Plinskim linijama se povezuju novo izvedeni plinski zdenci. rezanja. pripremu površina.8.A. privremeno otpojiti i privremeno deponirati na sigurnu površinu. IZVO AČ treba izvesti privremeni nadzemni spoj plinskih zdenaca linije M (plinski zdenci od M-1 do M-7). stranica 296 od 348 . nabavu. III.14. transporte. materijale. rezanja. i izvedbe sloja zaštite od smrzavnja (ili humusnog sloja). IZVO AČ je dužan Izvedbeni projekt privremenog otplinjavanja predati u roku od 70 kalendarskih dana od dana uvo enja u posao. manipulacije. Ukoliko IZVO AČ ne može ishoditi suglasnost glavnog projektanta. zatrpavanje i zbijanje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Plinske linije plinskih zdenaca Za potrebe izvedbe spoja ploha 4 i 5 potrebno je dio plinske linije K i L.14. alate.

Struktura konstrukcije prikazana je na sljedećem prilogu: 20 cm 50 cm AB ploča C30/37 15 cm 15 cm cementom stabilizirani kameni materijal mehanički zbijeni.14. potrebno je plinsku liniju zaštititi s korugiranom dvoslojnom (dvostjenom) PEHD cijevi bez perforacija nazivnog promjera 175 mm ili 200 mm.1.1. Institut IGH d.Plinski cjevovod [IP2]. studije i zaštitu okoliša.] III. Projektni zahtjevi izvedbe plinske linije su dani u poglavlju 02379 .revizija E Zaštita plinskih linija na mjestu servisne prometnice.9. III.2. 5 i 6 .A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.10.A. Predvi eno je izvo enje zaštite pomoću AB kolničke ploče u podlozi koje se nalazi cementom stabilizirani kameni materijal te mehanički zbijeni.. kada je linija postavljena na me uprekrivni sloj. Oslabljenje je potrebno izvesti širine cca 1 cm a dubine/visine do armature donje zone. god.d. travanj 2011. s donje strane radi se oslabljenje AB konstrukcije s ciljem kontroliranja mjesta nastanka pukotine uslijed skupljanja betona. nevezani kameni materijal (tamponski sloj) geotekstil posteljica od zemljanog materijala U osi AB ploči. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0" [vidi Prilog A. nevezani kameni materijal .2.14.A. Izvedba Zaštita plinskih linija koje se polažu u zaštitini sloj protiv smrzavanja IZVO AČ mora provesti u skladu s programom kontrole i osiguranja kvalitete [IDIP7]. IP13]. Zaštita plinskih linija koje se polažu u zaštitini sloj protiv smrzavanja IZVO AČ je dužan izvoditi u skladu s projektom Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Plinske linije privremenog otplinjavanja Plinske linije privremenog otplinjavanja je potrebno spojiti s plinskim sustavom na isti način kao i plinske linije plinskih zdenaca. Zaštita plinskih linija koje se polažu u zaštitini sloj protiv smrzavanja Na mjestu prolaska servisne prometnice preko plinskih kolektorskih cijevi potrebno je po nalogu odnosno suglasnosti Naručitelja izvesti odgovarajuću zaštitu kako bi se spriječilo nejednoliko slijeganje i eventualno oštećenje kolektorske cijevi uslijed prometa. [IDIP7. Zavod za planiranje. stranica 297 od 348 . Broj projekta: 24-10-067/07 – RevE. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Na prijelazu servisne prometnice preko plinske linije.14.

Plinski cjevovod [IP2]. te od Naručitelja ishoditi suglasnost na predloženi tip linija privremenog otplinjavanja prije početka gra enja. IZVO AČ je zadužen za osiguranje padova položenih plinskih cijevi tako da je u njima omogućen protok plina te da se u njima kontinuirano odvodi nakupljeni kondenzat. klinovi. Unutar radijusa kruga od 2 m od vanjske površine šahtova s ventilima plinskih linija e Ex zona opasnosti "2". Plinskim linijama se povezuju plinski zdenci privremenog otplinjavanja. kao i u skladu s Ex zonama odlagališta. stranica 298 od 348 . Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice U razdoblju trajanja ugovorenih radova predv eno je povezivanje novo izvedenih privremenih plinskih zdenaca sa PEHD plinskim cjevovodima (linijama) ukupne dužine 95 m i promjera 140 mm (SDR17). IZVO AČ je zadužen organizirati izradu radioničkog nacrta odžračnika na poklopcu i od Projektanta ishoditi suglasnost na predloženo riješenje.14. krajevi s navojem i cijevni pribor. U jediničnu cijenu izvedbe i montaže šahtova s ventilima.5 m bude izvan razine okolnog ure enog tla. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0" [vidi Prilog A. IZVO AČ je zadužen za organizaciju izrade izvedbenog i radioničkog nacrta ovdje danog opisa linija privremenog otplinjavanja.3 m. IZVO AČ treba uključiti sve kapice. Zakonom o zaštiti od požara i eksplozije. Na privremenoj plinskoj liniji P-Q se predvi a 47 m plinovoda privremenog otplinjavanja. prirubnice. brtvila. nakon izvedbe zaštite protiv smrzavanja. Prije ugranje šahta IZVO AČ mora geodetski izmjeriti kotu priključnog linijskog cjevovoda i okolnog tla tako da.1.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. oprema za taljenje. Plinske linije se polažu na me uprekrivni sloj debljine od 30 cm. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0"[vidi Prilog A. šaht barem za 0. Šahtovi s ventilima plinskih linija U razdoblju provedbe Ugovora predvi a se izrada ukupno dva šahta s ventilom trajnog otplinjavanja plinske linije N i linije O. III. IP13]. spojevi. a na liniji O-P se predvi a 48 m plinovoda privremenog otplinjavanja. IP13]. kako bi se osiguralo odzračivanje i u isto vrijeme spriječilo gomilanje vlage u šahtu.2. kao i dva šahta s ventilom privremenog otplinjavanja izme u plinskih linija O-P i P-Q. Projektni zahtjevi izvedbe plinske linije su dani u poglavlju 02379 . izra eni elementi i drugi dijelovi i oprema potrebni za ugradnju plinskih zdenaca. U cijenu izvedbe elemenata plinskog sustava IZVO AČ je uključena izrada propisnih oznaka (naziva po projektu) plinskog zdenca kao i ostale oznake upozorenja i opasnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu. alati. Projektant navedenog projekta ne može biti zaposlenik osobe koja je izvo ač na istoj gra evini. spojke. Prije izvedbe odzračnika.A. Šaht s ventilom plinske linije trajnog i privremenog otplinjavanja ima visinu od približno 1.A. Poklopac šahta mora imati izveden odzračnik od nadkrivenih perforacija (rupa) na površini poklopca.14.11.

12. kao i dva rezervna hvatača kondenzata. III. kao i u skladu s Ex zonama odlagališta. Predvi a se izrada i ugradnja ukupno 2 odrzračnika plinodrenažnog sloja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.[IP13].A. i to jedan (DG-7) izme u plinskih zdenaca N-3 i N-4.1. IP2. Projektni zahtjevi izvedbe hvatača kondenzata su dani u poglavlju 02380 – Sustav za gospodarenje kondenzatom [IP2]. Svi hvatači kondenzata moraju biti ugra eni u drenažni sloj šljunka kao što je dano u nacrtu 5.2. Nadzorni inženjer mora upisom u gra evinski dnevnik dati suglasnost za ugradnju hvatača kondenzata. koja bi se trebao ugraditi u slučaju oštećenja odnosno ispadanja iz funkcije postojećih izvedenih odzračnika. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III.12. kao i jedan rezervni odzračnik. U razdoblju provedbe Ugovorenih radova predvi a se izrada i ugradnja ukupno 3 hvatača kondenzata tipa 1. Odzračnici plinodrenažnog sloja Svi odzračnici plino drenažnog sloja moraju biti izvedeni od specijalnog elektrovodljivog PEHD materijala koji provodi statički elektricitet. Zakonom o zaštiti od požara i eksplozije. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.1. Predvi a se izrada i ugradnja ukupno 4 hvatača kondenzata tipa 2. stranica 299 od 348 .2.14.A.14.[IP13]. Hvatači kondenzata Svi hvatači kondenzata moraju biti izvedeni od specijalnog elektrovodljivog PEHD materijala (koji provdi statički elektricitet). koja bi se trebala ugraditi u slučaju ispadanja iz funkcije postojećih izvedenih hvatača kondenzata.13. Predvi a se izrada i ugradnja ukupno jednog hvatača kondenzata tipa 3 koji bi trebao biti ugra en u slučaju ispadanja iz funkcije postojećih izvedenih hvatača kondenzata tipa 3. dok je u krugu hvatača kondenzata udaljenosti od 2 m zona opasnosti "2". U jediničnu cijenu izvedbe odzračnika plino drenažnog sloja.2. Po jedan hvatač kondenzata se predvi a ugraditi kod plinskog zdenca N-6 i zdenca O-6. kao i dva rezervna hvatača kondenzata. IZVO AČ treba uključiti izradu propisnih oznaka (naziva po projektu) kao i ostale oznake upozorenja i opasnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu. Zakonom o zaštiti od požara i eksplozije. Po jedan se predvi a ugraditi kod plinskog zdenca N-1 i O-1.14. koja bi se trebala ugraditi u slučaju ispadanja iz funkcije postojećih izvedenih hvatača kondenzata. dok je u krugu udaljenosti od 2 m od odzračnika zona opasnosti "2". U cijenu izvedbe hvatača kondenzata IZVO AČ treba uključiti izradu propisnih oznaka (naziva po projektu) kao i ostale oznake upozorenja i opasnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu.A. kao i u skladu s Ex zonama odlagališta. Unutar odzračnika plino drenažnog sloja je Ex zona opasnosti "1". Unutar hvatača kondenzata je Ex zona opasnosti "1".

Institut gra evinarstva Hrvatske.A. Institut IGH d.A.2.d.14.1 Općenito Održavanje.Zdenci za otplinjavanje. Broj projekta: 24-10067/07 – Revizija B. god.14.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III.2.2.d. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0" [vidi Prilog A.2.14.) [IDIP2]. • Program crpljenja vode iz plinskih zdenaca i eventualna izvedba dodatnih zdenaca na plohama 1. III. upravljanje i monitoring plinskog sustava mora provoditi djelatnik imenovan od IZVOA AČA a voditelj plinske stanice mora biti upoznat sa aktivnostima na otplinjavanju odlagališta i plinskoj mreži do plinske stanice. • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. Zavod za ekološki inženjering. III.A. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1.14.2.Sustav za gospodarenje kondenzatom.1.Plinski cjevovod. 2 i 3. 5 i 6 – revizija B zatvorenog sustava odvodnje. • 02380 . Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god.A. • 02378 . Sabirni plinski cjevovodi (plinski kolektori) Svi sabirni plinski cjevovodi su izvedeni i nije predvi ena daljnja izgradnja sabirnih plinskih cjevoda. [IDIP8].2.. Održavanje dijelova plinskog sustava može se podijeliti na sljedeće elemente: • održavanje plinskih glava (trajnog i privremenog otplinjavanja).Polivinil klorid cijevi. broj projekta 81010-264/11 iz srpnja 2011. Za kontinuirano informiranje voditelja plinske stanice o radovima na gra enju i održavanju sustava otplinjavanja odlagališta odgovoran je IZVO AČ radova. te u poglavlju IV dokumentacije [IDIP8]. IP13].14. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. ODRŽAVANJE III.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja sustava otplinjavanja su dani u dokumentaciji. Zahtjevi održavanja sustava otplinjavanja odlagališta su dani u poglavljima. Zagreb. • 02377 ..A. 5 i 6.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA III. [IP2]. ožujak 2000 [GP1].14. • Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.14. • Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koja se nalazi u dokumentaciji [IP2]. bermi i plinskog sustava . iz svibnja 2008. stranica 300 od 348 .A. • 02379 . Institut gra evinarstva Hrvatske. Institut gra evinarstva Hrvatske d.

u i oko šahtova u kojima se nalaze ventili plinskih linija. IZVO AČ mora provesti u roku od 1 mjesec nakon početka radova. 4.2. te ovisno o prijedlozima mjera IZVO AČA. Unutar šahta procjednih voda JB-14 nalazi se plinska glava koja odvodi odlagališni plin iz drenažne cijevi (plohe 5 jug)u plinski sustav.A. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • • • • • održavanje održavanje održavanje održavanje održavanje (mTEO). Propuštanje ili oštećenje LLDPE geomembrane (1 mm) ili cementno-bentonitnog čepa odnosno glinenog čepa uz plinske zdence. 6. Nepodešenost otplinjavanja plinskog sustava. Obaveza je IZVO AČA da održava navedenu plinsku glavu. u i oko odzračnika drenažnih rovova površinske odvodnje.A. IZVO AČ je dužan provoditi sljedeće radove na održavnju i upravljanju glava plinskih zdenaca: stranica 301 od 348 . 5. Ukoliko izmjerena koncentracija metana uz elemente plinskog sustava bude veća od 1 % (10. IZVO AČ je o mjerenjima dužan sastaviti Izvješće s komentarima izvršenih mjerenja i prijedlozima mjera.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Ovisno o rezultatima mjerenja koncetracije metana uz elemente plinskog sustava. ili glinenom brtvom. 9. uzrok pojave deponijskog plina može biti uslijed slijedećih čimbenika: 4.000 ppm). 5. pri čemu su glave plinskih zdenaca vidljive iznad razine pokrovnog brtvenog sloja zatvoreni trajnim PEHD plinskim glavama. Prvo mjerenje koncentracije metana. III. odzračnika me usloja. konkavnih prijeloma plinskih linijskih kolektora. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. uz odzračnike plino drenažnog sloja. 7. u i oko sabirnog okna kondenzata prije ulaza u plinsku stanicu (mTEO). hvatača kondenzata (tip 1. Naručitelj će odlučiti o mjerama sanacije. glave svih izvedenih plinskih zdenaca na spoju s cementno – bentonitnim čepom.14.2. 2 i 3). šahtova u kojima se nalaze ventili plinskih linija.2 Održavanje glava plinskih zdenaca Plinski zdenci trajnog otplinjavanja izvedeni su u tijelu otpada. uključujući i glave zdenaca privremenog otplinjavanja.14. 6. sabirnog okna kondenzata prije ulaza plinskih linija u plinsku stanicu IZVO AČ je zadužen da svaka 3 mjeseca provedi mjerenje koncentracije metana volumnim postocima u i oko sljedećih elemenata plinskog sustava: 3. Oštećenje elemenata plinskog sustava. uz sve izvedene hvatače kondenzata. 8. u i oko šahtova odvodnje oborinskih voda.

provjera stanja na mogućnost fizičkog oštećenja stijeki glave zdenca.2.2. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • Vizualana provjera stanja spojnih elemenata plinskog zdenca. sastavu odlagališnog plina po zdencima (CH4. O2 i CO2) i količine plina na glavama plinskih zdenaca (1 x tjedno). • Mjerenje temperature odlagališnog plina na glavama plinskih zdenaca (1 x tjedno).14. Prvo mjerenje koncentracije IZVO AČ mora provesti u roku od 1 mjesec od početka radova. otvorenosti plinskih ventila (u %). Mjerenjem koncentracije metana volumnim postocima uz glave plinskih zdenaca se ustanovljuje da li je došlo do propuštanja. • Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj s komentarima i prijedlozima mjera o stanju plinskih zdenaca.A. razini procjedne vode i slično.14. oznaka upozorenja uz glave plinskih zdenaca. • Ispitivanje propusnosti spojeva glave plinskog zdenca sapunicom (4 x godišnje). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. temperaturi odlagališnog plina. Obveza je IZVO AČA da održava sve prethodno izvedene glave plinskih zdenaca kao i glave koje će izvesti IZVO AČ. i slično (1 x mjesečno). • Provjera prisutnosti metana na spojnim elementima plinskih zdenaca i u neposrednoj okolici plinskih zdenaca na spoju s cementno-bentonitnim čepom (4 x godišnje). Radove na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta otplinjavanja IZVO AČ mora izvoditi krajnje pažljivo (ručno). Glave zdenaca privremenog otplinjavanja se nalaze na pokosima neprekrivenog dijela tijela odlagališta.3 Održavanje sustava privremenog otplinjavanja Privremeno otplinjavanje se izvodi ukopavanjem plino-drenažnog cjevovoda u rovove koji su smješteni u tijelu odlagališta. • Optimalno podešavanje i upravljanje kompletnog plinskog sustava što uključuje održavanje podtlaka u plinskoj mreži. • Redovno mjerenje razine vode u plinskim zdencima prema poglavlju Monitoring razine vode u izvedenim plinskim zdencima. u okolici privremenog III. odnosno da li je potrebno popraviti brtveni sustav u okolici plinskog zdenca. tlaku odlagališnog plina. • Provjera ispravnosti (pokretanjem ručice) regulacijskog plinskog ventila plinske glave (1 x mjesečno). • Vizualana provjera stanja (propusnosti) flaksibilnog crijeva (1 x mjesečno). • Mjerenje sastava (CH4.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. O2 i CO2) u volumnim postcima (%).A. prioritetno vo enje u području maksimalne sigumosti uključujući zaštitu zdravlja ljudi i okoliša te optimalnu proizvodnju električne energije. • Mjerenje tlaka odlagališnog plina na glavama plinskih zdenaca (1 x tjedno). • Provjera podešenosti plinskih regulacijskih ventila (1 x mjesečno). oznaka zdenaca. IZVO AČ je dužan provoditi sljedeće radove na održavnju sustava privremenog otplinjavanja: stranica 302 od 348 .

provjera stanja na mogućnost fizičkog oštećenja stijeki glave zdenca. tlaku odlagališnog plina i slično. • Redovni obilazak i vizualna ocjena otjecanja procjedne vode iz plinske linije. • Mjerenje sastava (CH4. • Provjera prisutnosti metana na spojnim elementima plinske glave (4 x godišnje).2. temperaturi odlagališnog plina. • Provjera podešenosti plinskih regulacijskih ventila (1 x mjesečno).14.14. oznaka zdenaca. odnosno da li je potrebno popraviti brtveni sustav u okolici plinskog zdenca ili spojeve privremenog otplijnavanja.. Prvo mjerenje koncentracije IZVO AČ mora provesti u roku od 1 mjesec od početka radova. dužina ulaska wome u drenažu. i slično (1 x mjesečno). sastavu odlagališnog plina po zdencima (CH4.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Radove na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta otplinjavanja IZVO AČ mora izvoditi krajnje pažljivo (ručno). Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • Vizualana provjera stanja spojnih elemenata plinske glave.A. urednosti šahtova). • Mjerenje temperature odlagališnog plina na glavama plinskih zdenaca (1 x tjedno). • Učestalost čišćenja plinskih cijevi privremenog otplinjavanja je minimalno jedan puta godišnje.4 Sanacija glava plinskih zdenaca . • Mjerenje tlaka odlagališnog plina na glavama plinskih zdenaca (1 x tjedno). oznaka upozorenja uz glave plinskih zdenaca. O2 i CO2) u volumnim postcima (%).stari tip Na glavama zdenaca starog tipa postoje tri osnovna sklopa elemenata vidi nacrt 2 dokumentacije Program crpljenja vode iz plinskih zdenaca i eventualna izvedba dodatnih stranica 303 od 348 . • Ispitivanje propusnosti spojeva plinske glave sapunicom (4 x godišnje).2. • Optimalno podešavanje i upravljanje kompletnog plinskog sustava što uključuje održavanje podtlaka u plinskoj mreži. otvorenosti plinskih ventila (u %). • Provjera ispravnosti (pokretanjem ručice) regulacijskog plinskog ventila plinske glave (1 x mjesečno). Nakon čišćenja Izvo ač mora vratiti sve sifone u stanje uporabivosti. • Vizualana provjera stanja (propusnosti) cijevi spoja s plinskom linijom (1 x mjesečno). Mjerenjem koncentracije metana volumnim postocima uz glave plinskih glava i spojnog cjevovoda privremenog otplinjavanja se ustanovljuje da li je došlo do propuštanja. prioritetno vo enje u području maksimalne sigumosti uključujući zaštitu zdravlja ljudi i okoliša te optimalnu proizvodnju električne energije. ocjenu ispravnosti i izvještaj o nedostacima na sifonima. u okolici privremenog III. Čišćenje plinodrenažnih cijevi mora biti provedeno ure ajem za čišćenje radnog dosega od minimalno 200 m. • Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj s komentarima i prijedlozima mjera o stanju izvedenog privremenog otplinjavanja. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. kao i ocjena eventualnog propuštanja procjedne vode iz spojnih cjevovoda prema šahtu procjedne vode. O2 i CO2) i količine plina na glavama plinskih zdenaca (1 x tjedno).A. IZVO AČ radova čišćenja treba dati Izvještaj o izvršenim radovima i zapažanjima tijekom čišćenja (dotok.

Broj projekta: 2410-067/07 – Revizija B. uz prisustvo Nadzornog inženjera. Detekciju eventualnog oštećenja usisnog. dok se detaljna defektaža vrši nakon demontaže glave plinskog zdenca.6 Prohodnost plinskih zdenaca IZVO AČ je u obvezi redovno provoditi mjerenja prohodnosti svih izvedenih plinskih zdenaca svakih 6 mjeseci. što prethodno treba odobriti Naručitelj. Prohodnost plinskog zdenca IZVO AČ treba provoditi s probom stranica 304 od 348 . IZVO AČ će izvršiti sanaciju. Ukoliko prilikom detekcije oštećenja IZVO AČ. Institut gra evinarstva Hrvatske. Zavod za planiranje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. brtve.). 2 i 3 . plinovoda do linijskog kolektora i sl.). III. Ukoliko prilikom detekcije oštećenja IZVO AČ.2. uz prisustvo Nadzornog inženjera. odnosno popravak detektiranih oštećenja na način da se radovi na sanaciji glave izvrše sukladno Nacrtu 2 [IDIP8].d. dok se detaljna defektaža vrši nakon demontaže glave plinskog zdenca. [IDIP2]. utvrdi oštećenja elemenata u jednom ili dva glavna sklopa (usis i/ili ventil i/ili priključak). ručice za regulaciju. ispitivanje na čvrstoću i nepropusnost svih elemenata glave.2. ručice za regulaciju. [IDIP8]: • usisni sklop (cijev za priključak plinske glave. 5 i 6 – revizija B zatvorenog sustava odvodnje. IZVO AČ će izvršiti sanaciju glave. Detekciju eventualnog oštećenja usisnog. IZVO AČ će nakon sanacije provesti jedno kontrolno ispitivanje zavara. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice zdenaca na plohama 1.Izvedbeni gra evinski projekt.) • priključni sklop (cijev za priključak glave na dio plinovoda prema kolektoru.A. ispitivanje na čvrstoću i nepropusnost svih elemenata glave.) • ventilski sklop (ventil.14.2.14. ventilskog i priključnog sklopa treba izvršiti tijekom propisanih radova održavanja glava plinskih zdenaca. iz srpnja 2011..novi tip Plinski zdenci novog tipa sastoje se od tri osnovna sklopa: • usisni sklop (priključak glave zdenca na plinski zdenac) • ventilski sklop (ventil.2. studije i zaštitu okoliša. iz svibnja 2008. utvrdi oštećenja elemenata plinske glave. što prethodno treba odobriti Naručitelj. te glave kao cjeline (tlačna proba) uz prisutnost Nadzornog inženjera. odvodi za mjerenje i sl.A.14. god. ventilskog i priključnog sklopa treba izvršiti tijekom propisanih radova održavanja glava plinskih zdenaca. dio plinovoda do linijskog kolektora i sl. gumene brtve. odvodi za mjerenje i sl.) • priključni sklop (fleksibilna cijev za priključak glave na dio plinovoda prema kolektoru. Broj projekta: 810101-264/11. odnosno popravak detektiranih oštećenja na način da se radovi na sanaciji glave izvrše sukladno nacrtu 4 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. cijev za odvodnju kondenzata iz vrha glave. te glave kao cjeline (tlačna proba) uz prisutnost Nadzornog inženjera. Institut IGH d.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. sifon i sl. bermi i plinskog sustava . IZVO AČ će nakon sanacije provesti jedno kontrolno ispitivanje zavara. III.5 Sanacija glava plinskih zdenaca . god.A.

kompresora. Njihovom demontažom i potpunim otvaranjem ventila (pozicija 14) omogućit će se pristup pumpi za crpljenje vode iz postojećih bunara. sabirnih šahtova. priključaka. zaštitna cijev (pozicija 4) i X-komad (pozicija 24). Tip pumpe koja zadovoljava zadane projektne kriterije je zračna pumpa tipa kao Auto Pump 2 Bottom Long (AP2BL) ili jednakovrijedna. cjevovoda. Popis opreme za nabavu. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice (sondom) promjera 5 cm i dužine 70 cm. Elementi koji se moraju demontirati kako bi se omogućilo crpljenje su: zaštitna ploča (pozicija 3). cijevi. mjerača protoka kao isvih drugih potrebnih komponenti mora biti uračunata u cijenu rada IZVO AČA na crpljenju procjedne vode iz plinskih zdenaca. privremenih spojnih cjevovoda. Djelomična demontaža obuhvaća demontažu ventilskog sklopa postojeće sonde (Nacrt 2 – Postojeći plinski zdenac – presjek i detalji [IDIP8]). potrebnih priključaka. Crpljenje vode iz zdenaca će se izvoditi na načina s djelomičnom demontažom glave plinskog zdenca. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. dok karakteristika pumpe mora bit minimalno Q = 0.A. Prvo mjerenje prohodnosti IZVO AČ mora provesti u mjesecu u kojem je uveden u posao. Troškovi IZVO AČA na nabavi izvora električne enrgije mora biti uračunata u cijenu rada agregata. ventila. crpljenje se nastavilja iz zdenaca susjedne linije. kablova. Sa svim radovima IZVO AČA vezanim uz crpljenje procjedne vode iz plinskog sustava mora biti upoznat voditelj plinske stanice imenovan od IZVO AČA radova.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Troškovi IZVO AČA na nabavi pumpi. kablova. Stavka rada IZVO AČA na rpljenju procjedne vode iz plinskih zdenaca obuhvaća i sav sitni potrošni materijal.7 Crpljenje viška vode iz postojećih zdenaca Prilikom crpljenja procjedne vode iz plinskih zdenaca je potrebno da se IZVO AČ pridržava svih propisanih mjera zaštite na radu i zaštite od požara i eksplozije. Obračun rada IZVO AČA na crpljenju procjedne vode se provdi prema sljedećem obrascu.14.2. Za potrebe crpljenja IZVO AČ mora osigurati minimalno pet radnih crpki i dvije koja će se nalaziti u rezervi. stranica 305 od 348 . sajli. III.14.5 l/s i H = 60 m. Predvi eno je da se s crpljenjem započne od pojedinih plinskih linija plohe 1.A. Usporedni rad 4 crpki Rad 2 radnika u periodu 8 radnih sati IZVO AČ je dužan izvršiti nabava i doprema izvora električne energije za predvidivi usporedni pogon 4 pumpe.2. Pumpa kojom se može izvesti crpljenje na opisani način mora imati promjer do maksimalno 45 mm. Crpljenje će se provoditi kontinuirano i istovremeno na svim zdencima linije na kojima je utvr ena razna procjedne vode viša od 35% dubine bušenja zdenca. zračnih kompresora i dvije AP2BL pumpe je dan u tabeli 1. Kada završe radovi na sanaciji i crpljenju vode iz zdenaca pojedine linije.

A. preko mjerača protoka.14.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. • primjedba stranica 306 od 348 . • vrijeme početka crpljenja. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Tabela 15 Informativni popis opreme koja je potrebna za rad 2 pumpe Ispumpana procjedna voda iz zdenca se mora. • naziv zdenaca iz kojih se crpi. • količina ispumpane vode (mjerene mjeračem protoka). • interna oznaka pumpe s kojom se crpi. • početna visina vode u zdencu. upustiti u sustav za zbrinjavanje procjedne vode. • oznaka vodomjera i početno stanje vodomjera na mjeraču protoka. Prilikom crpljenja IZVO AČ na svakom zdencu mora voditi očevidnik koji mora sadržavati slijedeće podatke: • Datum. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. • oznaka vodomjera i konačno stanje vodomjera. • vrijeme kraja crpljenja. • visina vode u zdencu na kraju crpljenja.

8 Revitalizacija vertikalnih plinskih zdenaca Dva plinska zdenca koji su izvedeni sa PP plinskom cijevi vanjskog promjera 315 mm (SDR11) i minimalne debljine stijenke 28.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Tijekom rada IZVO AČ mora voditi posebnu pažnju da sa procjednom vodom ne onečisti površinu tijela odlagališta.2. IZVO AČ mora uračunati u cijenu "airlift" čišćenja.6 mm.A.00 sati i oko 15. IZVO AČ treba provesti čišćenje cijevi čistilicom (womom) radnog dosega od minimalno 60 m'. Crpljenje i mjerenje razine procjedne vode je predvi eno bez potpune demontaže glava plinskih zdenaca. Sva procjedna voda i nečistoća s dna zdenca mora biti provedena do sustava odovdnje procjednih voda. Navedeno mjerenje će poslužiti za utvr ivanje prikladnosti CCTV opreme za snimanje unutar plinsko zdenca. Svi radovi tijekom crpljenja procjedne vode moraju biti evidentirani kroz Gra evinski dnevnik i ovjereni od strane Nadzornog inženjera. CCTV video inspekcija zdenca po cijeloj dubini kamerom visoke rezolucije i mogućnošću snimanja 360° stijenki zdenaca. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Nakon snimanja IZVO AČ treba provesti čišćenje nečistoća s dna zdenca "airlift" postupkom pomoću "mamut crpke". Impulsni generator mora biti opremljen posebnim sistemom ventila koji su u mogućnosti otpuštati zrak pod visokim pritiskom i prouzročiti udarne valove. Čišenje stijenki zdenca PP plinskog zdenca metodom "Hydropuls" pneumatsko impulsnim generatorom. predvi ena je revitalizacija smislu ispiranja sadržaja plinskog zdenca (nakupljen organski i neorganski mulj. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Visina vode u zdencu IZVO AČ mora evidentirati svaki dan po dva puta (oko 9. Izvedba privremene odvodnje od plinskog zdenca do sustava procjedne vode. Prije radova revitalizacije IZVO AČ treba provesti mjerejne temperature (u stupnjevima C °) deponijskog plina i procjedne vode po visini plinskog zdenca. da ne done do oštećenja stijenki zdenca. Impulsni generator mora imati kontrolirane udare komprimiranog zraka. III. uz istovremeno korištenje pet kompleta radnih crpki te uz poštivanje prethodno opisane procedure.2. Ukoliko je u zdencu detektirana prisutnost vode u visini većoj od 35% dubine bušenja. IZVO AČ mora posvetiti maksimalnu pažnju da ne do e do onečišćenja površine tijela odlagališta. stranica 307 od 348 . a odvijat će se. eventualnom ugradnjom preventera (ili pakera).14.00 sati) za vrijeme trajanja sanacijskih radova na liniji.A. uz prethodno zatvaranje linijskog ventila. Predvi eno snimanje 2 zdenca × 45 m'. pjena i slično) koji onemogućuju radove na crpljenju procjedne vode iz novih plinskih zdenaca. Oprema za snimanje plinskog zdenca mora biti u Ex izvedbi. Neposredno prije snimanja cijevi plinskog zdenca kamerom. koji će biti naknadno odabrani po odluci Naručitelja. mora se odmah pristupiti njenom crpljenju. Predvidiv rad IZVO AČA je 12 sati. CCTV kamera mora biti u protueksplozijskoj izvedbi. Snimanje mora biti izvršeno kamerom sa širokokutnim objektivom i izvorom svjetlosti. Predvidivo 2 čišćenja po 45 m'.14.

Nakon izvršenih radova IZVO AČ treba nastaviti s radovima crpljenja procjedne vode iz plinskih zdenaca.14.14. ) (POD)IZVO AČ koji izvodi radove revitalizacije mora imati tehničko iskustvo s minimalno tri (3) uspješno izvršena ugovora u Hrvatskoj za istu ili sličnu vrstu traženih radova u protekle (3) godine. 8kW o Regulator tlaka 2 – 100 bara o Električno vitlo sa min. Predvidiv rad IZVO AČA je 12 sati. Prema navedenom kriteriju.A. IZVO AČ je dužan izraditi izvješće o izvedenim radovima revitalizacije sa priloženim video materijalima za svaki zdenac posebno. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Nakon čišćenja stijenki potrbno je provesti ponovno čišćenje nečistoća sa sa dna zdenca "airlift" postupkom pomoću "mamut crpke". istog ili većeg stupnja složenosti. visoka razina vode (ispunjenost vodom preko 35% od dubine izvedenog zdenca) prisutna je u 70 plinskih zdenaca odnosno na 77% zdenaca. brzina generiranih impulsa maksimum 2000 m/s o Elekto agregat min. Izvješće dostaviti u 8 primjeraka u pisanom i 2 primjerka u elektroničkom obliku. 90 m tlačnog crijeva do 200 bara o Kamera za podvodno snimanje zdenaca sa visokom rezolucijom i pogledom 360° o Bezuljni kompresor ili kompresor sa filtriranjem zraka bez mogućnosti prodora ulja ( min. (POD)IZVO AČ koji izvodi radove revitalizacije mora imati minimalnu stručnu sposobnost i broj zaposlenika kojima raspolaže Voditelja ekipe: diplomiranog inženjera tehničke struke i dva stručna radnika koja posjeduju strukovnu sposobnost. stručno znanje i iskustvo potrebno za izvršenje traženog rada i usluga.A. kao i na zdencima koji će se tijekom ugovorenih radova izvesti.2. 4 lit. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. a na temelju prethodnih mjerenja.9 Monitoring razine vode u izvedenim plinskim zdencima Kao sastavni dio održavanja odlagališta je predvi eno redovito provo enje crpljenja i monitoringa razine procjedne vode unutar zdenaca plinskog sustava na svim plohama s izvedenim sustavom otplinjavanja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. stranica 308 od 348 . IZVO AČ treba ponovno izvršiti CCTV video inspekciju zdenca po cijeloj dubini kamerom visoke rezolucije i mogućnošću snimanja 360° stijenki zdenca. III. IZVO AČ revitalizacije mora imati minimum navedene opreme kako slijedi : o Impulsni generator sa vodilicom po profilu zdenca. Prema odabranom kriteriju s crpljenjem vode iz zdenaca se mora započeti kada procjedna voda ispuni 35% dubine izvedenog zdenca. Zdenci na plohi 1 bilježe prosječno manju razina vode od zdenaca ostalih ploha.2. Razina procjedne vode u plinskom zdencu se mjeri s mjernom trakom sa ugra enim električnim osjetnikom (senzorom).

tijekom 1 godine. Prvim mjerenjem smatra se mjerenje razine procjedne vode 4 dana nakon završetka crpljenja procjedne vode iz pojedine linije. Nakon završetka crpljenja procjedne vode iz pojedine linije (potrebno je potpuno isprazniti plinske zdence) nastavlja se s praćenjem razine procjedne vode u plinskim zdencima te linije i to od Faze tijekom koje je zabilježena razina procjedne vode veća od 35% dubine zdenca. Ukoliko se prilikom mjerenja utvrdi da je razina procjedne vode u plinskom zdencu odre ene linije veća od 35% dubine zdenca. dinamika mjerenja razine vode u zdencima linije je sljedeća: Faza 1 Svaka 4 dana. Nakon završetka crpljenja procjedne vode iz pojedine linije (spuštanjem razine procjedne vode ispod 35% dubine izvedenog zdenca).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Obveza IZVO AČA na mjerenju razine procjedne vode u plinskim zdencima te eventualno posljedično crpljenje procjedne vode opisano ovom dokumentacijom. Faza 4 Ukoliko se tijekom prethodnog razdoblja ne zabilježi razina procjedne vode u zdencu veća od 35% dubine zdenca. U slučaju da se tijekom bilo koje od navedenih faza zabilježi razina procjedne vode veća od 35% dubine zdenca. potrebno je pristupiti crpljenju procjedne vode iz svih zdenaca koji imaju razinu procjedne vode veću od 35% u dotičnoj liniji. učestalost mjerenja razina procjedne vode se mijenja te je predvi eno provo enje mjerenja jednom u mjesec dana. učestalost mjerenja razina procjedne vode se mijenja te je predvi eno provo enje mjerenja 4 puta godišnje (svaka 3 mjeseca) tijekom razdoblja korištenja plinskog sustava. Faza 3 Ukoliko se tijekom prethodnog razdoblja ne zabilježi razina procjedne vode u zdencu veća od 35% dubine zdenca. Voditelj plinske stanice koji je imenovan od IZVO AČA mora koordinirati otvaranje i zatvaranje pojedinih plinskih linija i mora biti upoznat s radovima IZVO AČA na plinskom sustavu. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. smatra se radom redovnog održavanja odlagališta. ukupno 4 mjerenja.A. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Budući da visoka razina vode predstavlja jedan od glavnih razloga slabijeg funkcioniranja aktivnog sustava otplinjavanja na odlagalištu (smanjenja efektivna dubina zdenca i smanjen radijus utjecaja zdenca). učestalost mjerenja razina procjedne vode se mijenja te je predvi eno provo enje mjerenja jednom u tjedan dana. potrebno ju je crpiti i kontrolirati dinamikom i načinom opisanim u ovom poglavlju.14. ukupno 4 mjerenja. Faza 2 Ukoliko se tijekom razdoblja Faze 1 ne zabilježi razina procjedne vode u zdencu veća od 35% dubine zdenca. Dijagram toka navedenog mjerenja razine procjedne vode i pripadajućeg crpljenja identičan je onome iz na slici 1. potrebno je pristupiti crpljenju procjedne vode iz svih zdenaca u dotičnoj liniji. stranica 309 od 348 .

tijekom korištenja odlagališta Crpljenje Hv > 35 % visine zdenca Hv < 35 % visine zdenca Slika 15 Dijagam toka mjerenja razine procjedne vode stranica 310 od 348 .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. tijekom 1 godine Crpljenje Hv > 35 % visine zdenca Hv < 35 % visine zdenca FAZA 4 Kontinuirano mjerenje Mjerenje svaka 3 mjeseca.A. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice FAZA 1 Mjerenje svaka 4 dana. ukupno 4 puta Crpljenje Hv > 35 % visine zdenca Hv < 35 % visine zdenca FAZA 3 Mjerenje jednom u mjesec dana. ukupno 4 puta Crpljenje Hv > 35 % visine zdenca Hv < 35 % visine zdenca FAZA 2 Mjerenje jednom u tjedan dana.14.

56% 98. tijekom redovitog praćenja razine procjedne vode u zdencima.00 26.14.2011.00 9 A9 25.2011.33% 42.00% 82.50 24. J4 i K-3.00 4 A4 27.2011. Tabela 16 Učinci spuštanje razine procjedne vode u plinskim zdencima ODLAGALIŠTE JAKUŠEVEC PLINSKI ZDENCI PLOHA 1 .00 8 A8 27.50 22.00 13 W4 25.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 17.00% 100.00 18.00 7 A7 27.50 24.00% 100.74% stranica 311 od 348 .00 2 A2 25.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 55. dovoljno prohodni plinski zdenci. U nastavku je u tabeli 2 dan pregled spuštanja razine procjedne vode u plinskim zdencima tijekom prethodnih radova crpljenja procjedne vode iz plinskih zdenac u periodu od 15. 11 DATUM POČETKA CRPLJENJA 12 DATUM ZAVRŠETKA CRPLJENJA PLINSK DUBINA r.50 25.15% 90.00 20 B5 18. potrebno je voditi evidenciju o ukupnim iscrpljenim količinama plina prije i nakon crpljenja vode kako bi se utvrdio utjecaj pojedinih zdenaca (njihove nepotpune funkcionalnosti) na ukupnu iscrpljenu količinu plina. J-1.62% 75.08.50 14. sporo prihranjujućih zdenaca.00% 98.00 24.00 3 A3 25. Pojedini. 1 2 7 9 Prohodnost od vrha do dna sonde na dan 22.00 28.2011. I-5 i G-3/1.07. propisati će se nova dinamika monitoringa.00 19 B4 40. 27.00 6 A6 27.2011. u I BUŠENJA funkciji: ZDENA ZDENCA C PLINSKA LINIJA A 1 A1 19. Monitoring razine procjedne vode u plinskim zdencima plohe 1.2012.12.00% 86.59% 92.00% 80.00 11 W2 25.00 15 W6 18.00 PLINSKA LINIJA W 10 W1 18.50 18.A. potrebno je provoditi počevši od faze 3.26% 44.00 92.00% 02.00 14 W5 25. J-3.11% 58. br.50 21.12.68% 100.PROMJENA RAZINE PROCJEDNE VODE DATUM IZVJEŠTAJA: STANJE ZA DAN: 13.00% 98.50 22.50 21. a u slučaju potrebe za crpljenjem vode iz zdenaca. 30. D-4/1.7.59% 98. 0. Tako er.00 11.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.01. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Ukoliko Naručitelj utvrdi da predvi ena učestalost monitoringa nije odgovarajuća.50 14.50 20.50 37.00 12 W3 25. znatno više pridonose spuštanju razine (uklanjanju) procjedne vode iz plinskih zdenaca od slabo prohodnih.8.63% 83.00% 79. Tako je uočeno da su izdašni zdenci.00 5 A5 27. D-3/1.00 PLINSKA LINIJA B 16 B1 13.50 40.00 17 B2 38.4 .00% 84.00 18 B3 38.00 21.00 13 Razina procjedne vode u zdencu prije početka crpljenja i postotak vode u odnosu na na dubinu bušenja zdenca* NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 14 Razina procjedne vode u zdencu nakon provedenog crpljenja i postotak vode u odnosu na dubinu bušenja* NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 0.00% 96. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.00 17.50 11.2011 do 30. D-2/1.

21% 88.00% 100.10. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice PLINSKA LINIJA C 21 C1 22 C2 23 C3 24 C4 25 C5 PLINSKA LINIJA D 26 D1 27 D2 28 D2/1 29 D3 30 D3/1 31 D4 32 D4/1 33 D5 PLINSKA LINIJA E 34 E1 35 E2 36 E2/1 37 E3 38 E3/1 39 E4 40 E4/1 41 E5 PLINSKA LINIJA F 42 F1 43 F2 44 F2/1 45 F3 46 F3/1 47 F4 48 F5 PLINSKA LINIJA G 49 G1 50 G2 51 G2/3 52 G3 53 G3/1 54 G3/4 55 G4 56 G4/1 57 G5 PLINSKA LINIJA H 58 H1 59 H2 60 H2/3 61 H3 62 H3/4 63 H4 64 H5 PLINSKA LINIJA I 65 I1 66 I2 67 I3 68 I4 69 I5 70 I6 PLINSKA LINIJA J 71 J1 72 J2 73 J3 74 J4 75 J5 76 J6 PLINSKA LINIJA K 77 K1 78 K2 79 K3 80 K4 81 K5 82 K6 14.00 NIJE CRPLJEN 8.10.00 NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN 9. 03.00 8.08.68% 75.00 38.10.2011.63% 63.26% 67.00 15.00 NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN 20.00 38.50 NEPROHODAN 14.12.50 19.50 8. 74.11.32% 28. 22. 07.10.56% 70.11.00% 97.10.50 9.11.50 NIJE CRPLJEN 20.00 neprohodan neprohodan 16.00 18.00 38.00 37.2011.09.00 18. 23.00 38.00 8.00 36. 22.2011. 83.50 38.00 37.79% 50.99% neprohodan 0.2011.2011.00 15.68% 46.00 18.89% 50.00% 68.50 23.60 38.00 40.00% 31.68% 23.30% 53.80 10.2011. 20.66% 21. 23. 43.49% 42.2011.70 41.00 42. 80. 14. 21.00 37. 21.2011.66% 51.77% 55.20 NEMA VODE NEPROHODAN 13.00 44.10. 6. 03.33% 40.05% 36.74% 11.00 41.00 21.09.10.00 18.2011. 60.2011.A. 21. 23.2011. 05.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 31. 08.11.00 91.2011.00 18.6 16.00 NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN 16.00% 75.50 37. 21.00 36.00 NEPROHODAN 12.00% 71.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.50 38.2011. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.50 20.00 18.70 NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN 14.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 69.00 11. 07.25% 16.75% 70.00 NIJE CRPLJEN 12.2011.09. 26.00 38. 11.00 NEMA VODE 22.11.10.2011.19% 64.00 NIJE CRPLJEN 32. 20.11% 18.00 15.00 NEPROHODAN NEPROHODAN 24.00 94.00 18.2011.12.08% 61.2011.2011.00 10.5 9.2011.12.09.10.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NEPROHODAN 28.00 NIJE CRPLJEN 7.09.2011.10.00 NEPROHODAN 11.00 38.96% 85.00 86.2011.50 5.20 38.2011.2011.02% 95.44% neprohodan 0.60% 84.11.16% 100.94% 21. 03.2011.20 11.00 6.00 36.11% 46.09.29% 63.42% 37.12. 17.09.70% 22.10.00 43.00 41.68% 100.2011.10.05% 73.50 NEMA VODE 19.80 NEMA VODE NEPROHODAN 20.2011.00 41.00 NIJE CRPLJEN 14.00 81.00 43.41% 62.53% 12.00 NEMA VODE 32. 26.50 18. 26.10.09.23% 11.19% 56.00 32.50 19. 23. 48.10.00 20.10% 43. 02.2011.50 39.11.00% 0.2011.2011.2011.50 38.08.37% 90.50 15.89% 83.09.00 18.00 19.2011.2011.00 13.2011.09.40 38.08.00% 100.00 33.98% 50.00% 03.00 11.22% 23.00 26.2011.98% 60.00 38.30 NEPROHODAN 23.12.42% 66.00 8.00 19.33% 23.2011.2011.10.00 40.00 18.12.67% 77.79% 68.00% 46.00% 24.09.33% 20.20 24.95% 48.00 38.00 16. 4.2011.10.2011.50 8.00% 78.00% 69.00 NIJE CRPLJEN NEPROHODAN 14.50 38.00 38.00 19.00 21.2011.05% 68. 20.11.00 4.11% 73.09.21% 10.07% 88.32% 76.2011. 100.81% 20. 03.00 53.00 NEPROHODAN 34.2011.50 19.00% 03.2011. 23.2011.50 20.68% 24. 08.00 37.00 37.50 38.00% 0.00 12.2011. 30.00% 23.50 38.00% 100.00% 13.00 7.00 neprohodan 0.00 NEMA VODE 14.34% stranica 312 od 348 .00 NEPROHODAN 12. 14.09.95% 24.09. 11. 23.50 NEMA VODE 12.00% 31.60 41.00 76.84% 45.50 5.50 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NEPROHODAN 12.2011.00 26.50 39.00 40. 03.50 18.10. 22.2011.11.00 18.11.50 19.14.00% 69.00% 100.00 NEPROHODAN 19.00 16.16% 35.00% 30.09.00 8.09. 07.50 39.2011.00 38.11.00 39.00% 11.00 41. 05. 21. 23. 30.03% 61.2011. 0.30 13.2011.24% 27.00 40. 30.10.16% 38.2011. 04.00% 50. 60.68% 71. 30.40 17.12% 90. 08.51% 41.50 22.00 14.50 10.00 NEMA VODE 10.00 28.00 19.00 15.11.00 40.00 6.09.50 NIJE CRPLJEN NEPROHODAN 7.00% 20.09.11% 17.20 NEPROHODAN NEPROHODAN 10.59% 100.53% 73.66% 55.2011.24% 49.42% 40.50% 18.00% 10.23% 7.2011.10.2011.42% 11.24% 41.2011.56% 11. 26.00 20.2011.11. 08.05% 65.46% 94.03% 26.11% 5.2011.09.00 NEMA VODE NEPROHODAN 10.50 35.00 12.00 18. 14.00 16.09. 28.00 100.2011.50 NEPROHODAN 13.00 33.2011.12.00 38. 60.00 NEMA VODE NEPROHODAN 50. 20.2011.00 37.78% 23.38% 30.00 13.00 18.00% 100.00% 38.00% 21.58% 34.50 35.00 38.12.11. 02.2011.2011.2011.00 27. 23.16% 03.2011.50 10.00 43.2011.

NEPROHODAN NEMA VODE 21.11.50 NEMA VODE NEPROHODAN NEPROHODAN 47.90 M2 M3 M4 M5 M6 90 M7 25. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice PLINSKA LINIJA L 83 L1 18. ugradit će se dodatni hvatači kondenzata (Tip II) na mjestima konkavnih prijeloma.90 85 L3 41.98% 70.2011.50 12. Po nalogu Naručitelja.73% 24. osigurano je snimanje 557 m' cijevi plinskih linija CCTV (Closed-circuit television) kamerom.00 86 L4 41.00 45.39% 22. Izvještaj mora sadržavati situaciju odlagališta s naznačenim snimljenim dionicama. 08.56% * prohodnost prema mjerenju od 22. kontra padovi.2.A.10.00 8.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Hvatač kondenzata tipa 1 se izvodi sa stranica 313 od 348 .00 88 L6 25.50 29.14.A. odnosno u slučaju potrebe. III.00 NEMA VODE NEPROHODAN NEPROHODAN 48.14. I i J izme u plinskih glava zdenaca oznake 2 i 5).50 9.78% NEPROHODAN NEMA VODE 21. U zavisnosti od rezultata mjerenja profila kolektora.29% 01. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.2011. Snimanje i Izvještaj moraju biti uskla eni s normom HRN EN 13508. mjestima na kojima su uočene anomalije. IZVO AČ mora dostaviti detaljan izvještaj o provedenim radovima snimanja u dva primjerka uz jedan primjerak digitalne snimke (CD ili DVD). Održavanje padova plinskih linija Održavanje padova plinskih linija položenih na me uprekrivni sloj IZVO AČ je zadužen da kontinuirano održava padove plinskih linija položenih po površini (na me uprekrivni sloj) tako da je u njima omogućen nesmetan protok plina te da se u njima kontinuirano odvodi nakupljeni kondenzat. fotografijama kritičnih dionica. H. Razina procjedne vode je viša od 35% visine bušenja zdenca Razina procjedne vode je niža od 35% visine bušenja zdenca III.2011.45% 32.2.00 10.2. Održavanje padova plinskih linija u zaštitnom sloju Radovi održavanja padova plinskih linija koje su ugra ene u zaštitni sloj protiv smrzavanja obuhvaća jedno mjerenje (tijekom trajanja ugovora) uzdužnog pada cijevi (hidraulički profilometar ili CCTV inspekcija s mjeračem nagiba) na linijskim kolektorima kod kojih se uoči nakupljanje kondenzata (predvidivo krovni dio linija G. Snimanje mora biti izvršeno samohodnom kamerom sa širokokutnim objektivom i izvorom svjetlosti.00 87 L5 37.14.A.70 84 L2 37. Održavanje odvajača kondenzata Odvajač kondenzata je dio plinske instalacije koji ima funkciju odvajanja kondenzat iz odlagališnog plina koji se nalazi u plinskoj instalaciji.12.1:2006. talozi.2.97% 35.50 PLINSKA LINIJA M 89 M1 17. puknuća i slično.50 8. Oprema za snimanje plinskih cijevi mora biti u Ex izvedbi.12. suženja poprečnog presjeka.08.

jednom odlaznom plinskom cijevi i jednom ispusnom cijevi za kondenzat.) potrebno je označiti navedeno mjesto.A. (1x mjesečno).potrebna je sanacija ispod brtvenih slojeva. montira se samo u slu ajevima kada zbog nedostatka prostora nije mogu e ugraditi tip 2 na svaku liniju posebno. Tip 2 se izvodi s jednom dolaznom. kosilicom i sl. U slučajevima fizičkog oštećenja (npr. odajvajač gubi svoju osnovnu namjenu. Tip 3 se montira najčešće na konkavnim prijelomima plinske linije (na mjestima ulegnuća). • Kontrola na eventualnu začepljenost ispusta (odvodnje) kondenzata. Kada se sumnja da slijeganja priključnog cjevovoda ili podloge odvajača kondenzata. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice jednom dolaznom plinskom cijevi.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Tip 2 se montira najčešće na plinsku liniju na mjestima ulegnuća. Tip 3 se izvodi nekoliko dolazniz i isto toliko odlaznih odlaznih plinskih cijevi. U slučajevima manjka kondezata u hvataču potrebno je istu doliti. istu je potrebno zamjeniti. U slučajevima propuštanja brtve na prirubničkom spoju. stanja brtvi prirubničkih spojeva i slično s komentarima i prijedlozima mjera. poduzimaju se sljedeće mjere. • Provjera prisutnosti metana u neposrednoj okolici odvajača kondenzata (4 x godišnje). razini kondenzata u "U" cijevi. stranica 314 od 348 . U slučajevima viška vode i začepljenosti. s "U" cijevi. s "U" cijevi i jednom ispusnom cijevi koja ispušta višak kondenzata u tijelo odlagališta. Prvo mjerenje koncentracije IZVO AČ mora provesti u roku od 1 mjesec od početka radova.14. U slučaju viška kondenzata. • Pregled nivoa vode u odvajaču. potrebno je nivelirati podlogu ili priključni cjevovod. IZVO AČ je dužan održavati hvatač kondenzata u funkcionalnom stanju i provoditi sljedeće radove na upravljanju i održavanju hvatača kondenzata: • Vizualna provjera stanja (1 x mjesečno). (1x mjesečno). Potrebna je sanacija odvoda kondenzata ispod brtvenih slojeva. pretpostavka je: a) začepljenost odvoda ili okolice odvoda.: ventilskom oknu ( na spoju plinske linije i glavnog kolektora). • Vizualna i provjera sapunicom stanja brtvi prirubničkih spojeva (1 x mjesečno). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.: vozilom. Radovi na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta u okolici odvajača kondenzata moraju se izvoditi krajnje pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja (ručna košnja). te hitno pristupiti sanaciji. IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju hvatača kondenazata. koji spriječavaju normalno otjecanje kondenzata u tijelo deponije . montira se načešće na kraju plinske linije. b) zasićenost okolnog drenažnog šljunka sitnim česticama iz otpada. ili prolaza linije prema npr.

Razina kondenzata u oknu smije doseći maksimalno do vrha preljeva kondenzata. održavanja i upravljanja na pojedinoj liniji. koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta. IZVO AČ je dužan provoditi sljedeće radove na upravljanju i održavanju svih izvedenih (trajnih i privremenih) šahtova u kojima se nalaze ventili plinskih linija: • Vizualna provjera stanja stijenki.2. • Održavati znakove upozorenja i opasnosti na i ispred šahtova čistima (1× mjesečno). • IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova u kojima se nalaze ventili plinskih linija s komentarima i prijedlozima mjera. • Minimalno dva puta godišnje očistiti unutrašnjost šahtova.2.14. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III. IZVO AČ je dužan provoditi sljedeće redovne održavanja sabirnog okna kondenzata: stranica 315 od 348 .2. Održavanje sabirnog okna kondenzata prije ulaza u mTEO Sabirno okno prije ulaza plinskih linija u ogra eni prostor plinske stanice je dio plinske instalacije koji ima funkciju odvajanja i sakupljanja kondenzata iz odlagališnog plina koji se nalazi u plinskoj instalaciji.13.14. III. Unutar radijusa kruga od 2 m od vanjske površine šahtova s ventilima plinskih linija e Ex zona opasnosti "2". Izvijestiti o svim eventualnim uočenim nedostacima u šahtu (2× godišnje). • Provjera prisutnosti metana u šahtu i neposrednoj okolici šahta (4 x godišnje).A.14.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0"[vidi Prilog A. cijevi i ventila (1 x mjesečno). • Održavati nalijepljene oznake (nazive) na šahovima u skladu s projektima (1× mjesečno). Obveza je IZVO AČA da održava sve prethodno izvedene šahtove u kojima se nalaze ventili kao i šahtove koje će izvesti IZVO AČ. savka tri mjeseca izvršiti pokretanje ručice ventila do potpunog otvaranja i zatavranja te izvijestiti o stanju (4× godišnje).2.A. IP13]. • Održavanje šahtova izvana čistima (1× mjesečno). Prvo mjerenje koncentracije IZVO AČ mora provesti u roku od 1 mjesec od početka radova. Održavanje šahtova u kojima se nalaze ventili plinskih linija Šaht s ventilom plinske linije je dio plinske instalacije koji ima funkciju reguliranja otvorenosti pojedine linije u slučaju radova izgradnje. • U koordinaciji s voditeljem mTEO.A. poklopca šahta. stanju urednosti i slično. Radovi na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta u okolici šahta moraju se izvoditi krajnje pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja (ručna košnja). • Vizualna i provjera sapunicom stanja brtvi prirubničkih spojeva (1 x mjesečno). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.12.

2. stranica 316 od 348 . kosilicom i sl. • U slučaju oštećenja stijeki šahta. Radovi na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta u okolici sabirnog okna kondenzata IZVO AČ mora provoditi krajnje pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja (ručna košnja). koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u oknu i neposrednoj okolici okna. • Pregled nivoa vode kondenzata u oknu. U slučajevima fizičkog oštećenja (npr. • Vizualna i provjera sapunicom stanja brtvi prirubničkih spojeva (1 x mjesečno). naziva šahta Izvo ač je dužan izvršiti popravak. Prvo mjerenje koncentracije IZVO AČ mora provesti u roku od 1 mjesec od početka radova. • Provjera prisutnosti metana na spojnim elementima odzračnika i u neposrednoj okolici odzračnika na spoju s okolnim tlom (4 x godišnje).A. Nakupljeni kondenzat je potrebno redovito crpiti. III.14. • IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj s komentarima i prijedlozima mjera o stanju odzračnika. te hitno pristupiti sanaciji. Prvo mjerenje koncentracije IZVO AČ mora provesti u roku od 1 mjesec od početka radova. 30 minuta nakon otvaranja i 2 sata nakon otvaranja (2 x godišnje). oznaka upozorenja. • Mjerenje tlaka i protoka odlagališnog plina pri otvorenom ispuštanju deponijskog plina na odzračnicima u intervalu 5 minuta nakon otvaranja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. naziva okna i slično (1 x mjesečno).2. O2 i CO2) na odzračnicima (2 x godišnje). sastavu odlagališnog plina po odzračnicima (CH4.14. O2 i CO2) u volumnim postcima (%). odzračnika. razini vode.14. • Kontrola na eventualnu začepljenost ispusta (odvodnje) kondenzata. (1x mjesečno). reguliranje (crpljenjem) maksimalno dozvoljenog nivoa (do vrha preljeva kondenzata). poklopca okna. oznaka opasnosti. • Provjera prisutnosti CH4 u oknu i neposrednoj okolici okna kondenzata (4 x godišnje). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. oznaka odzračnika i slično (1 x mjesečno).A. • Mjerenje temperature odlagališnog plina na odzračnicima (2 x godišnje). odzračnika. oznaka opasnosti.: vozilom. (1x mjesečno). Održavanje odzračnika me usloja Odzračnici plino-drenažnog me usloja služe za inspekciju stanja deponijskog plina u plinodrenažnom sloju. • Mjerenje sastava (CH4. poduzetim mjerama i slično. Odzračnici me usloja su vidljivi iznad razine pokrovnog brtvenog sloja i izvedeni su od PEHD-a. oznaka upozorenja. temperaturi odlagališnog plina.) IZVO AČ je dužan označiti navedeno mjesto. IZVO AČ je dužan provoditi sljedeće radove na održavnju i upravljanju odzračnicima me usloja: • Vizualana provjera stanja elemenata odzračnika. provjera stanja na mogućnost fizičkog oštećenja stijeki odzračnika. • Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju sabirnog okna kondenzata s komentarima i prijedlozima mjera. • Ispitivanje propusnosti spojeva odzračnika sapunicom (4 x godišnje). Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • Vizualna provjera stanja na mogućnost fizičkog oštećenja stijeki okna. poklopca šahta.

održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. pri čemu su PEHD glave zdenaca vidljive iznad razine pokrovnog brtvenog sloja. 2 i 3. iz svibnja 2008. Obveza je IZVO AČA da održava sve prethodno izvedene odzračnike kao i odzračnike koje će izvesti IZVO AČ. Institut gra evinarstva Hrvatske..d.A.3.A. ožujak 2000 [GP1]. bermi i plinskog sustava . prioritetno vo enje u području maksimalne stranica 317 od 348 . Zagreb.) [IDIP2]. Institut gra evinarstva Hrvatske d.d. [IDIP8]. 30 minuta nakon otvaranja i 2 sata nakon otvaranja odzračnika s time da se mjerenja provode s otvorenim odzračnikom.2. odnosno da li je potrebno popraviti brtveni sustav u okolici odzračnika. • Program crpljenja vode iz plinskih zdenaca i eventualna izvedba dodatnih zdenaca na plohama 1.. Upravljanje sustavom otplinjavanja Plinski zdenci izvedeni su u tijelu otpada. III.14. Broj projekta: 24-10067/07 – Revizija B. • Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. [IP2].14.14. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. 5 i 6 – revizija B zatvorenog sustava odvodnje. god.A. III. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice mjerenjima tlaka i protoka odlagališnog plina u intervalu 5 minuta nakon otvaranja.3.14. Zahtjevi oupravljanja sustavom otplinjavanja odlagališta su dani u poglavlju IV dokumentacije [IDIP8].Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. UPRAVLJANJE III. Izvo ač je dužan provoditi sljedeće radove na upravljanju glavama plinskih zdenaca: • Optimalno podešavanje i upravljanje kompletnog plinskog sustava što uključuje održavanje podtlaka u plinskoj mreži. Mjerenjem koncentracije metana volumnim postocima uz odzrčnik se ustanovljuje da li je došlo do propuštanja.A.3. 5 i 6.3.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA III. • Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Radove na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta u okolici privremenog otplinjavanja IZVO AČ mora izvoditi krajnje pažljivo (ručno).1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi upravljanja sustavom otplinjavanja su dani u dokumentaciji.14. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. broj projekta 81010-264/11 iz srpnja 2011. Institut gra evinarstva Hrvatske.1. Institut IGH d. Zavod za ekološki inženjering.

% ventil potrebno potpuno zatvoriti. koncentracija CH4 je viša od 55 vol. % . koncentracija CH4 je viša od 30 vol. i to za : • 5% ako je u plinskoj glavi tlak. Mjerenjem se ustanovljuje da li je došlo do propuštanja. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Izvo ač treba bilježiti u dnevnik (karticu) svakog zdenca. te ga se analizira s prijenosnim analizatorom. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice sigumosti uključujući zaštitu zdravlja ljudi i okoliša te optimalnu proizvodnju električne energije. temperaturi odlagališnog plina. tlaka i temperature na plinskom zdencu. %.A. otvorenosti plinskih ventila (u %). razini procjedne vode i slično. Važno je da se ne dozvoli porast tlaka u sondi (pritisak plina). %.14. stranica 318 od 348 . pri čemu je za vrijednosti koncentracija CH4 manje od 30 vol. tada treba povećati usisni podtlak na predmetnoj liniji. %. Ukoliko se ispred ventila plinske glave izmjeri tlak (pritisak plina). ili po potrebi sanirati plinsku liniju. vrši se usporedba svakog mjerenja sa prethodnim izmjerama i na temelju tih podataka vrši se regulacija ventila svake plinske glave. %. • 10% ako je u plinskoj glavi tlak. % i koncentracija O2 je viša od 3%. Nakon izvršenog mjerenja. odnosno da li je potrebno popraviti brtveni sustav u okolici plinskog zdenca. O2 i CO2) u volumnim postcima (%). Svako mjerenju sastava odlagališnog plina. • 15% ako je u plinskoj glavi tlak. % i 25 vol. Ako je koncentracija CH4 izm u 30 vol. odnosno potpuno otvoriti za vrijednosti koncentracije CH4 veće od 40 %. Nakon analize plina. ventil treba otvoriti toliko. Svaka glava plinskog zdenac je opremljena sa ventilom i dva mjernina mjesta i to prije ventila i nakon ventila. sastavu odlagališnog plina po zdencima (CH4. tlaku odlagališnog plina. Pri regulaciji plinske mreže uzima se uzorak plina iz plinske glave. • na plinskoj glavi se uočava vidljivo oštećenje. koncentracija CH4 je viša od 45 vol. • koncentracija O2 je viša od 6%. Regulacijski ventili se podešavaju na temelju mjerenja koncentracije (CH4. a koncentracija O2 nije viša od 3% tada ventil na plinskoj glavi treba zatvoriti na 5% otvorenosti ventila. mjeri se tlak (podtlak) u plinskoj glavi i plinskom cjevovodu na kojega je priključena glava. a ventil se otvara postepeno.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Radovi na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta u okolici plinskih sondi moraju se izvoditi krajnje pažljivo (ručno). Ventil na plinskoj glavi treba zatvoriti (0% otvorenosti) ako je: • koncentracija metana niža od 25 vol. da se u plinskoj glavi ostvari podtlak. • Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj s komentarima i prijedlozima mjera o stanju plinskih zdenaca. Ukoliko je u plinskoj glavi evidentiran tlak (pritisak plina) i koncentracija CH4 je viša od 30 vol. te da se svaka plinska glava regulira prema specifičnostima područja u kojem se nalazi. O2 i CO2) u plinskom zdencu.

Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III. 30 minuta nakon otvaranja i 2 sata nakon otvaranja odzračnika i slično.14.2.3. mjerenjima tlaka i protoka odlagališnog plina u intervalu 5 minuta nakon otvaranja.3. III.14.3.5.3. • Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj s komentarima i prijedlozima mjera o stanju izvedenog privremenog otplinjavanja.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. III. Upravljanje odzračnicima me usloja IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj s komentarima i prijedlozima mjera o stanju odzračnika. prioritetno vo enje u području maksimalne sigumosti uključujući zaštitu zdravlja ljudi i okoliša te optimalnu proizvodnju električne energije.A.A. temperaturi odlagališnog plina. Upravljanje šahtovima s ventilima plinskih linija IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova u kojima se nalaze ventili plinskih linija s komentarima i prijedlozima mjera.A. Glave zdenaca privremenog otplinjavanja se nalaze na pokosima neprekrivenog dijela tijela odlagališta.14.3. stranica 319 od 348 . poduzetim mjerama i slično. Upravljanje sustavom privremenog otplinjavanja Privremeno otplinjavanje se izvodi ukopavanjem plino-drenažnog cjevovoda u rovove koji su smješteni u tijelu odlagališta. temperaturi odlagališnog plina. III. stanju urednosti i slično.4. sastavu odlagališnog plina po zdencima (CH4. razini vode.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.14.2.3. IZVO AČ je dužan provoditi sljedeće radove na upravljanju sustavom privremenog otplinjavanja: • Optimalno podešavanje i upravljanje kompletnog plinskog sustava što uključuje održavanje podtlaka u plinskoj mreži.2.2.2. stanja brtvi prirubničkih spojeva i slično s komentarima i prijedlozima mjera. sastavu odlagališnog plina po odzračnicima (CH4. koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u oknu i neposrednoj okolici okna. III. Upravljanje sabirnim oknom kondenzata prije ulaza u mTEO Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju sabirnog okna kondenzata s komentarima i prijedlozima mjera. tlaku odlagališnog plina i slično.14.6.A. otvorenosti plinskih ventila (u %). O2 i CO2) u volumnim postcima (%). razini kondenzata u "U" cijevi.A.14. O2 i CO2) u volumnim postcima (%).2. koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta. Upravljanje odvajačima kondenzata IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju hvatača kondenazata.

33/05 i 107/07) • Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07) • Zakon o zaštiti prirode (NN 70/05) • Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07) • Zakon o zaštiti zraka (NN 178/04) • Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 1/97. pročišćeni tekst ne vrijedi čl. 31/80 i 53/84) • Zakon o zaštiti od požara (NN 58/93.3.1 POPIS ZAKONA I PROPISA Izvo ač se mora pridržavati svih navedenih propisa prilikom izrade procedura i elaborata te prilikom izvo enja radova: Zakoni: • Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07) • Zakon o državnom inspektoratu (NN 76/99 i 129/05) • Zakon o eksplozivnim tvarima (NN 178/04) • Zakon o energiji (NN 68/01. 29) Pravilnici i uredbe: stranica 320 od 348 . Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III. 114/03 i 100/04) • Zakon o zaštiti od buke (NN 20/03) • Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN 14/78. Izvještaji Izvo ača Obveza je IZVO AČA da putem Mjesečnih izvještaja obavještava o stanju gra enja i radova održavanja. 158/03. 177/03 i 70/05) • Zakon o vodama (NN 107/95 i 150/05) • Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96.2.A. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije.A.14. Primjer tjednog Izvještaja upravljanja plinskim poljem je dan u prilogu D sveska III. III.4.14.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.14. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA III.7. 177/04 i 76/07) • Zakon o inspekciji rada (NN 59/96 i 94/96) • Zakon o javnim cestama (NN 180/04 i 138/06) • Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 158/03) • Zakon o otpadu (NN 178/04 i 111/06) • Zakon o otrovima (NN 27/99 i 55/99) • Zakon o poljoprivredi (NN 66/01 i 83/02) • Zakon o preuzimanju zakona o standardizaciji koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički Zakon (NN 53/91) • Zakon o prostornom ure enju i gradnji (NN 76/07) • Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 27/99 i 82/07) • Zakon o šumama (NN 140/05 i 82/06) • Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 158/03 i 79/07) • Zakon o telekomunikacijama (NN 122/03.A.14.4.A. 94/96. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.

15/65. instalacija i ure aja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06) Pravilnik o najvišim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti. 36/56. 131/02 i 126/03) Pravilnik o izradi procjene opasnosti (NN 48/97. list 16/47. opreme. 27/67. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Opći pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu (Sl. 28/47. list 21/71. 52/57. 56/71. dezinsekcije i deratizacije (NN 35/07) Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledavanju postrojenja. prehrane i prijevoza radnika koji obavljaju poslove na privremenim radilištima izvan sjedišta organizacije odnosno poslodavca (NN 7/87) Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84) Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN 56/83) Pravilnik o sadržaju plana ure enja privremenih i zajedničkih privremenih gradilišta (NN 45/84) Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 29/05) Pravilnik o sredstvima osobne zaštite na radu i osobnoj zaštitnoj opremi (Sl.14.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. ispravama o sukladnosti i označavanju gra evnih proizvoda (NN 1/05) Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu od buke u radnim prostorijama (Sl. instalacija i ure aja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06 i 106/07) Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja. list 18/91) Pravilnik o mjerama zaštite na radu na oru u za rad (Sl.A. 18/67. te sadržaju i načinu izdavanja isprava (NN 52/84) Pravilnik o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije. 114/02 i 126/03) Pravilnik o listi strojeva i ure aja s povećanim opasnostima (NN 47/02) Pravilnik o maksimalno dopustivim koncentracijama štetnih tvari u atmosferi radnih prostorija i prostora i o biološko graničnim vrijednostima (NN 92/93) Pravilnik o mjerama i normativima zaštite na radu na oru u za rad (Sl. NN 56/83 i 59/96) Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 123/05) Pravilnik o osiguranju smještaja. list 35/69 i 21/71) Pravilnik o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme (NN 106/07) stranica 321 od 348 . opreme. NN 19/83 i 59/96) Popis hrvatskih normi za primjenu Pravilnika o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 141/06) Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera zaštite od buke (NN 91/07) Pravilnik o dozvoli za miniranje (NN 57/06 i 21/07) Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i ure aja s povećanim opasnostima (NN 114/02. 21/71. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. list 29/71) Pravilnik o načinu ispitivanja odre enih sredstava za rad i radne okoline. list 29/71) Pravilnik o opremi i postupku za pružanje prve pomoći i o organiziranju službe spašavanja u slučaju nezgode na radu (Sl. 35/69.

E1. A9. PP00-A.008 za instalacijske cijevi • HRN N. P/F i PP • HRN N.A. A0. list 62/73 i NN 59/96) Pravilnik o tehničkim propisima o gromobranima (Sl. 310 za instalacione sklopke • HRN N. Prostorije s kadom ili tušem • HRN N. trajno dozvoljene struje • HRN N. B2. list 42/68. E0. Opće karakteristike i klasifikacija • HRN N. B2. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. opreme u razdjelnicima pomoću zaštitnih kućišta • HRN N. B2. C3. B2.742 Električne instalacije zgrada.752 Električni razvod. 220 za vodiče izolirane termoplastičnim masama P. 220 za kabele od 1 kV nazivnog napona izolirane termoplastičnim masama (PP00. B2. C5. Termini i definicije • HRN N. E1. A5. Uzemljenje i zaštitni vodiči • HRN N.101 za instalacijske kutije • HRN N. B2. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • • • • • • • • • • • • • • Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (NN 53/88) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta (Sl.920 zaštita el. E3. Zaštita od električnog udara • HRN N. list 13/68 i NN 55/96) Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06) Pravilnik o utvr ivanju opće i posebne zdravstvene sposobnosti radnika i sposobnosti radnika za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada (NN 3/084 i 55/85) Pravilnik o uvjetima za osposobljavanje radnika za rad na siguran način (NN 114/02 i 126/03) Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku izdavanja gra evinskih dozvola i u tehničkim pregledima izgra enih objekata (NN 48/97) Pravilnik o zaštiti na radu pri korištenju električne energije (NN 9/87) Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN 42/05) Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86) Pravilnik o zaštiti na radu u gra evinarstvu (Sl.14.112 za priključnice po objektu • HRN N.730 Električne instalacije zgrada. B2. Zaštita od toplinskog učinka • HRN N. B2. 310 za instalacione automatske osigurače stranica 322 od 348 .001 Klasifikacija elektronskih i električnih ure aja s obzirom na zaštitu od električnog udara • HRN N.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.754 Električne instalacije zgrada. PP41 i PP41-A) • HRN N.743 Električne instalacije zgrada.741 Električne instalacije zgrada. E1. NN 19/83 i 59/96) Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (NN 6/84 i 42/05) Pravilnik o zaštitnim mjerama pri rukovanju eksplozivom i miniranju u rudnicima i kamenolomima kao i pri drugim radovima (Sl.771 Električne instalacije zgrada.826 Električne instalacije zgrada.070 Stupnjevi zaštite električne opreme ostvarene pomoću zaštitnih kućišta • HRN N. Nadstrujna zaštita • HRN N. list 98/49) Uredba o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (NN 140/97) Norme: • HRN N. 45/68.

010 Elektroenergetika. E5.205 za osigurače HRN N.A. N6.C0. L5.C0. 501 za priključni pribor uza industrijske svrhe HRN N.179 za zaštitno uzemljenje HRN N. 211 za niskonaponske osigurače za primjenu u domaćinstvu i slične svrhe HRN N. E3. motornozaštitne sklopke i sklopnike IEC 292-1. 210 za svjetiljke sa fluorescentnim cijevima HRN N. 292-2. norme i preporuke za pojedine vrste radova specificirane u tehničkim uvjetima gra enja stranica 323 od 348 . 500 za priključnice 10/16 A HRN N. 408 Ostali važeći standardi. E5. E3. E3. 110 za svjetiljke za sijalice sa užarenim vlaknom HRN N. 210 za niskonaponske osigurače velike prekidne moći HRN N. E3. L5. C9. E5. Boje za označavanje i sustavi označavanja žila kabela i izoliranih vodiča za napone do 1000V HRN U.620 za jednofazne priključnice HRN N.100 Dnevna i električna rasvjeta prostorija u zgradama IEC 15701 IEC 158-1 za grebenaste sklopke. Označavanje izoliranih vodiča i kabela HRN N.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.006 Elektroenergetika.14.624 za trofazne priključnice HRN N. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • • • • • • • • • • • • • • • • • HRN N.

održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.14. Norme i preporuke za pojedine vrste radova posebno su specificirane u tehničkim uvjetima gra enja.A. stranica 324 od 348 . Izvo ač je dužan izraditi Elaborat zaštite na radu koji mora biti uskla en sa zakonskim propisima i dokumentima propisanima od strane poduzeća koje upravlja odlagalištem (u daljnjem tekstu: Korisnik). potrebno je unijeti u gra evinski dnevnik te o tome obavijestiti Nadzornog inženjera. Svaku izvanrednu situaciju koja se odnosi na primjenu. 94/96. Izvo ač ne neplaćuje posebno već ih mora ukalkulirati u jedinične cijene izvo enja radova sanacije plinskog sustava (plohe 1 – 3). Izvo ač mora organizirati odgovarajuću službu i imenovati odgovornu osobu. 114/03 i 100/04) daje se prikaz tehničkih mjera i rješenja za primjenu pravila zaštite na radu prilikom provedbe radova na sanaciji plinskog sustava odlagališta otpada Prudinec – Jakuševec (plohe 1 – 3). Tehnička rješenja su odabrana sukladno navedenim zakonim i propisima. Za provedbu i nadzor navedenih mjera zaštite na radu. Provo enje mjera zaštite na radu te nabavku i uporabu sve potrebne opreme i materijala.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Općenito Sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu (NN 59/96. Prije početka izvo enja radova. u nastavku opisanih mjera.

• kontrolom postići da se navedeni zahtjevi i poštuju. • prilikom korištenja gra evine.A. • provoditi ispitivanja u uvjetima radnog okoliša. ure enje i poboljšanje zaštite na radu u skladu s propisima i odredbama pravilnika o zaštiti na radu. susjednih objekata te za sigurnost samog objekta i radova. standarde i tehničke propise te s odgovarajućom pažnjom. osoblja. • osigurati osobna zaštitna sredstava i opremu. Prilikom projektiranja gra evine treba uvažavati bitne zahtjeve za gra evinu koji se odnose na: • zaštitu zdravlja ljudi i zaštitu okoliša. poštuju normative. naprave i opremu čija kvaliteta je dokumentirana s atestima ili certifikatima kvalitete. Prilikom korištenja gra evine Korisnik i Izvo ač radova su dužni: • svake godine izraditi plan zaštite na radu. stranica 325 od 348 . • redovito provoditi zdravstvene preglede radnika.14. Zaštita na radu se primjenjuje na tri područja: • prilikom projektiranja gra evine. • sigurnost u korištenju. 94/96. prometa. • zaštitu od požara. • redovito provoditi preglede i probe radne opreme i strojeva.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. s kojim se osigurava redovito izvo enje. • o svim pregledima napraviti zapisnike i sačuvati ih. Prilikom gradnje gra evine i izvo enja sanacijskih radova. • uštedu energije i toplinsku zaštitu i • zaštitu okoliša. • mehaničku otpornost i stabilnost. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Opći zahtjevi zaštite na radu U skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (NN 59/96. • zaštitu od buke. • izvoditi radove po izvedbenim projektima. 114/03 i 100/04) potrebno je odrediti mjere za sigurno izvo enje aktivnosti na odlagalištu otpada Jakuševec prilikom provedbe radova na sanaciji sustava otplinjavanja (plohe 1 – 3). • prilikom gradnje gra evine. stručnom i radnom osposobljenošću koriste propisane sigurnosne mjere i opremu. opreme te materijala. Korisnik i Izvo ač radova su dužni: • pravovremeno učiniti sve potrebno za sigurnost radnika. • ugra ivati materijale. naprava. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Zaštita na radu je postignuta ukoliko radnici i sve drugo osoblje provode sve sigurnosne mjere. standardima i normativima koji važe za gradnju i sanaciju takve vrste objekata. instalacije. po tehničkim propisima.

• odre ivanje radnih mjesta na kojima postoji povećana opasnost po život i zdravlje radnika kao i vrste i količine potrebnih osobnih zaštitnih sredstava odnosno zaštitne opreme. prostora i načina razmještaja i uskladištenje gra evnog materijala. • odre ivanje vrste i smještaja gra evinskih strojeva i postrojenja i odgovarajuća osiguranja s obzirom na lokaciju gradilišta. Pomoćne pogone na gradilištu. postrojenja i oprema potrebni za izgradnju objekta. biti složeni tako da je omogućen lak pregled i nesmetano njihovo ručno ili mehanizirano uzimanje bez opasnosti od rušenja i slično. ure enje i održavanje sanitarnih čvorova na gradilištu. Izvo enje radova na gradilištu smije se otpočeti tek kada je gradilište ure eno prema navedenim odredbama.. putevi i sl. • mjere i sredstva protupožarne zaštite na gradilištu. Sav materijal. moraju. gdje može nastati vatra i sl. • način rada na mjestima gdje se pojavljuju štetni plinovi. Ako su pomoćni pogoni na gradilištima izra eni u cjelini ili djelomično od zapaljivog materijala. kao tesarske.A.14. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III.). atmosferskog pritiska. vlage. shodno postojećim propisima.14. prašine. • način obilježavanja odnosno osiguravanja opasnih mjesta i ugroženih prostora na gradilištu (opasne zone). bravarske i druge radionice.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. prijelazi. para. • ure enje i održavanje prometnica prema okolini (prolazi. prijevoza radnika na gradilište i s gradilišta.2 MJERE ZAŠTITE NA RADU ZA VRIJEME IZGRADNJE Gradilište mora biti ure eno tako da je omogućeno nesmetano i sigurno izvo enje svih radova na gradilištu. prašina. visoke i niske temperature. • način zaštite od pada s visine ili u dubinu. buke i vibracija. • druge nužne mjere za zaštitu osoba na radu. Na mjestima na kojima ne postoji mogućnost za uskladištenje gra evnog materijala u potrebnim količinama. odnosno za izvo enje sanacijskih radova na gradilištu. dozvoljeno je dopremanje materijala samo u količinama koje se mogu složiti bez zakrčivanja prilaza i prolaza i bez opasnosti od rušenja.4. ure aji. • način prijevoza. prehrane. • organiziranje smještaja. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. • organiziranje prve pomoći na gradilištu. odnosno. Da bi bili osigurani odgovarajući radni uvjeti u zatvorenim radnim prostorijama. • izgradnja. kada se ne upotrebljavaju. istovarivanja i odlaganja raznih vrsta gra evnog materijala i teških predmeta. Tako er se moraju predvidjeti i osigurati odgovarajuće mjere zaštite na radu radnika koji rade u tim pogonima. otrova. treba obavezno smjestiti izvan opasnih zona na gradilištu. • izgradnju i ure enje prostora za čuvanje opasnog materijala. eksplozije stranica 326 od 348 . moraju se na gradilištu poduzeti potrebne mjere za zaštitu od požara. stolarske. utovarivanja. moraju se poduzeti zaštitne mjere radi smanjenja štetnog djelovanja: plinova i pare. • ure enje električnih instalacija za pogon i osvjetljenje na pojedinim mjestima na gradilištu.A. O ure enju gradilišta i radu na istome Izvo ač radova sastavlja poseban Elaborat koji u pogledu zaštite na radu obuhvaća slijedeće mjere: • osiguranje granica gradilišta prema okolini. • odre ivanje mjesta.

Pri otvaranju gradilišta moraju se još prije početka gra evinskih radova osigurati higijensko-sanitarni ure aji: zahodi. Zavisno od stupnja opasnosti. prašine. na gradilištu se moraju osigurati potrebna sanitarna i druga sredstva i odgovarajuće stručno osoblje za pružanje prve pomoći. namjestiti je u udoban položaj i raskopčati tijesnu odjeću. instalacije za pitku vodu. ptica. uvjeta za smještaj ozlije enih radnika i drugo. gubitak svijesti. Uputstva za liječnika: Simptomatsko liječenje! stranica 327 od 348 . Tako er prilikom sanacijskih radova. umivaonici. unesrećenu osobu je potrebno okrenuti u stabilni bočni položaj (posebno važno kod transporta). lokacije gradilišta i njegove udaljenosti od zdravstvenih ustanova. U slučaju teškoća pri disanju potrebno je pružiti umjetno disanje i osigurati dodatni kisik. sumporvodika (H2S) itd. ugljikovog dioksida (CO2). broja radnika. Za radove koji se provode u slobodnom prostoru pod nepovoljnim klimatskim.A. odnosno standardima. Plinovi se javljaju u različitim omjerima što ovisi o starosti i sastavu otpada. prostorije za boravak radnika za vrijeme vremenskih nepogoda u tijeku rada i za sušenje mokre odjeće i drugo u skladu s postojećim propisima o zaštiti na radu. atmosferskim ili drugim utjecajima. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. opasnosti pri kretanju na radu. kao i ostalih štetnosti. Mogućnost kontakta s opasnim tvarima odnosi se na pojavu opasnih i agresivnih plinova. bez mirisa. radnici i drugo osoblje susreću se s opasnostima i štetnostima kao što su mehanički izvori opasnosti. Opasan za zdravlje pošto prilikom ispuštanja postoji opasnost od gušenja zbog nedostatka kisika. Prva pomoć: Unesrećenu osobu treba prenijeti na svježi zrak. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice plinova. insekata i glodavaca te samog otpada i zaga enog tla. goriv i eksplozivan pri koncentraciji od 5 – 15% u zraku. Simptomi trovanja su pospanost. i njihovog svo enja na granice dopuštene postojećim propisima o zaštiti na radu. radnici i drugo osoblje mogu doći u dodir s nizom opasnih tvari koje mogu ugroziti zdravlje i život radnika. Tijekom rada na odlagalištu otpada. Metan (CH4) Plin lakši od zraka. odnosno prilikom rada na odlagalištu otpada. osjećaj slabosti. Utjecaj odlagališnog plina Radovi na sanaciji plinskog sustava će se odvijati pod utjecajem odlagališnog plina koji se sastoji od mješavine plinova: metana (CH4). opasnosti od električne struje te ostali nepovoljni faktori radne okoline. Ako postoji opasnost od gubitka svijesti.14. svih vrsta zračenja. Na gradilištu se mora organizirati odgovarajuća efikasna služba prve pomoći za provo enje hitne intervencije pri ozljedama radnika na radu. Izvo ač svojim općim aktom odre uje mjere zaštite na radu za osiguranje potrebnih radnih uvjeta i predvi a korištenje odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava odnosno opreme pri provo enju tih radova. procjednih voda.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.

U većim koncentracijama je bez mirisa. Zbog razrje ivanja rastopljenog kisika tj. iako ga biljke koriste za asimilaciju. poremećaji vida. %). Posude (metalne posude. bezbojan je. intenzivniji puls. dok kod većih nastupa gubitak svijesti i smrt.000 ppm uzrokuje za 100% intenzivnije disanje. bez mirisa. koji može završiti sa smrću.000 ppm (12-15 vol %) uzrokuje gubitak svijesti kroz nekoliko minuta. Upotrebljava se za gašenje manjih požara (s ručnim ili prijevoznim aparatima na CO2). slabost. dok je za veće požare potrebno koristiti raspršenu vodu.000 -150. Mjere u slučaju požara: Ugljikov dioksid ne gori.) u blizini požara potrebno je hladiti s raspršenim vodnim mlazovima i.03 vol. okna i sl. smanjivanja parcijalnog tlaka kisika u vodi ugrožava ribe i planktone (ako do e u vodu). Opasnost za zrak: Pridonosi globalnom zagrijavanju i štetan je za atmosferu.05 u tež. okna i sl. Ugljikov dioksid sam po sebi nije otrovan. zato se skuplja iznad vodnih površina i predstavlja veliku opasnost za osobe i organizme koji se zadržavaju iznad vode. ne gori i nije eksplozivan u zraku. grčevi i prestanak disanja.). Manji požari sa gase prahom. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. cjevovode. U slučaju teškoća pri disanju potrebno je pružiti umjetno disanje i osigurati dodatni kisik. Ugljikov dioksid (CO2) Plin teži od zraka. Posebno je opasan u zatvorenim prostorima u kojima nije osigurano odgovarajuće prozračivanje (jame. Mjere za spriječavanje požara i eksplozija posredno štite i zrak. U zraku je prisutan s 0.A. Emisija metana se regulira dnevnim prekrivanjem otpada. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Mjere u slučaju požara: Osnovno je spriječiti ispuštanje metana (zatrpavanjem inertnim materijalom). Efekti povećanja koncentracije CO2 su: • koncentracija 30. • koncentracija 120. Posebno je opasan u zatvorenim prostorima u kojima nije osigurano odgovarajuće prozračivanje (jame. Simptomi trovanja su glavobolja. teško disanje. opća slabost. što prije ih maknuti iz opasnih područja. rezervoare. Opasnost za vode i vodne organizme: U vodi nije topljiv te na vodne organizme nema posebnih utjecaja. namjestiti je u udoban položaj i raskopčati tijesnu odjeću. Čovjek se brzo privikava na miris H2S i zato ga više ne primjećuje što je jedan od mogućih uzroka smrtnog slučaja. Kod manjih koncentracija nastupaju poremećaji centralnog živčanog sustava. Sumporovodik H2S Plin teži od zraka. Opasnost za zrak: Prekomjerne količine koje se danas ispuštaju pridonose globalnom zagrijavanju i štetne su za atmosferu. Prva pomoć: Unesrećenu osobu treba prenijeti na svježi zrak. izgradnjom sustava otplinjavanja i kontroliranim ispuštanjem prikupljenog metana preko biofiltera. jako otrovan plin s izraženim mirisom gnjilih jaja. šumovi u ušima. ako je moguće. razdražljivost. u suprotnom postoji mogućnost velikih eksplozija. stranica 328 od 348 .000 ppm uzrokuje za 300% intenzivnije disanje.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. ugradnjom prekrivnog brtvenog sustava.). ali prilikom ispuštanja postoji opasnost od gušenja zbog nedostatka kisika.36 g/l pri 0° C). • koncentracija 50. itd. Opasnost za vode i vodne organizme: U vodi je slabo topiv (3.14.% (0.

U slučaju teškoća pri disanju potrebno je pružiti umjetno disanje i osigurati dodatni kisik. susreću se svi monteri. proljev. maglen pogled. namjestiti je u udoban položaj i raskopčati tijesnu odjeću. ručni alati. Granica otrovnosti za ribe iznosi 0. Tlačne posude. zato ne smije doći u kontakt s oksidantima. kao posljedica gibanja rotirajućih djelova ručnih i priručnih mehaniziranih alata. postaje neupotrebljiva (otrovna). vrtoglavica. Ako efekt traje duže vremena može nastupiti plućni edem. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Niske koncentracije (20150 ppm) draže oči. Približno jak otrov kao HCN. Ako postoji opasnost gubitka svijesti. Opasnost za zrak: Plin u tekućem stanju na zraku brzo isparava. Opasnost za vode i vodne organizme: H2S se razmjerno dobro topi u vodi. Ozlije eni se ne smije podhladiti. kod jako velikih koncentracija nastupa blokada centra za disanje. Kod većih koncentracija počinju prevladavati učinci na živčani sustav. Česta izloženost nižim koncentracijama H2S izaziva konjuktivitis. itd. itd. probavne teškoće. kod većih stimulativno. razdražljivost. Transport se vrši u ležećem položaju (kod umjetnog disanja može i u polusjedećem). Mjere u slučaju požara: Male požare gasimo s aparatima na prah ili CO2. Kod 30 minutnog izlaganja H2S sa koncentracijom od 500 ppm javlja se glavobolja. kompaktori. podizači. dozeri. Malo veće koncentracije draže gornje dišne puteve. utovarivači. H2S je otrovan za ribe. pri čemu nastaju otrovni i eksplozivni oblaci koji se šire u okolicu.86 mg/l. posude hladimo s raspršenom vodom.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. u kojima se nalazi H2S. gubitak tjelesne težine. stranica 329 od 348 . odnosno gra evinskih strojeva (drobilice. bageri. gubitak ravnoteže. Ako prodre u plitku vodu. Zrak iznad vodnih rastopina može sadržavati eksplozivnu koncentraciju (4 – 46% u zraku) te se osjeća jak miris po gnjilim jajima. Kod još većih koncentracija nastupa trenutna smrt. Mehanički izvori opasnosti Mehanički izvori opasnosti su najviše posljedica gibanja rotirajućih ili pomičnih dijelova vozila za dopremu materijala ili otpada (demperi.). suzenje i trganje u očima. kiperi. osjetljivost na svjetlost.). Opasnost zbog kemijskih reakcija: H2S reagira s velikim brojem metala i pri tome tvori metalne sulfide. opću slabost. Može se pojaviti i bronhitis ili bronhopneumonija. Ako to nije moguće. a za planktone 1 mg/l. kamioni za dovoz otpada.14. Ima reduktivna svojstva. odmičemo s ugroženog područja. Nadražljivost H2S je posljedica reakcije sa alkalijama. Koncentracija 800-1000 ppm uzrokuje smrt poslije 30 minutnog izlaganja. Prva pomoć: Unesrećenu osobu treba prenijeti na svježi zrak. Mehaničkim izvorima opasnosti. Odmah treba pozvati liječnika. S gašenjem možemo početi tek nakon što zaustavimo izlaženje gorljivog plina Pri izgaranju nastaje SO2.A. ozlije enog treba postaviti u stabilni bočni položaj. planktone i alge. koje se nalaze u vlazi sluznica (stvara se alkalni Na2S). S ovim opasnostima uglavnom se susreću rukovatelji gra evinskih strojeva te su za sigurnost radnika najbitnija pravila rada na siguran način za rukovanje i održavanje gra evinskih strojeva. Efekti na živčani sustav su sljedeći: kod visokih koncentracija je djelovanje depresivno. itd. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Djeluje kao prigušivač ili dražljivac.

jama ili slično ili padom materijala na radnika. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice U mehaničke izvore opasnosti prilkom sanacije objekta možemo svrstati i slijedeće opasnosti: • rad s opasnim tvarima (tvari koje mogu prouzrokovati požar. Općenito je potrebno upozoriti na slijedeće moguće opasnosti: • patogene bakterije u otpadu. eksploziju. pa će mjere zaštite sadržavati upute i zabrane vezane za rad. • opasnost od vibracija. Ostali nepovoljni faktori radne okoline Na odlagalištu otpada Jakuševec je odlagaln i još se odlaže komunalni otpad koji je heterogenog sastava i zbog toga nije moguće predvidjeti sve štetne tvari na koje bi se moglo naići na odlagalištu otpada. odnosno nekontroliranog pada dijelova otpada prilikom istovara s kamiona.14. Opasnosti pri kretanju na radu Pod opasnostima pri kretanju na radu svrstavaju se slijedeće opasnosti: • opasnost od urušavanja prilikom iskopavanja starog otpada.A. Karakteristične opasnosti su posljedica rada u rovu i iskopanim jamama gdje dugotrajno zadržavanje bez korištenja odgovarajuće zaštitne opreme može postati uzorkom kroničnih bolesti ili ozlijeda.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. • opasnost od urušavanja zemlje. • opasnost od buke. Kod ovih je opasnosti karakteristično to da do ozljede može doći bilo padom preko zapreka. rov ili okno. Karakteristične opasnosti su poslijedica djelovanja buke i vibracija gra evinskih strojeva te će i mjere biti usmjerene smanjenju njihovog štetnog djelovanja. • poseban otpad industrijskog porijekla. trovanje i slične štetne posljedice). • opasnost od pada dijelova s postrojenja. Tako er se prilikom rada da odlagalištu otpada mogu pojaviti i slijedeće opasnosti: • opasnost od štetnih plinova ili otrovnih plinova. • opasan otpad. • opasnost od ozljeda pri ulaski i izlasku iz rova ili okna. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. stranica 330 od 348 . • opasnost od kretanja po putevima s nedovoljnim slobodnim prostorom. dempera ili kipera. • opasnost od poskliznuća u jamu. • glomazan otpad.

Sva vozila i strojevi koji su pokretani motorima s unutrašnjim izgaranjem i koja se kreću u prvoj zoni opasnosti na ispušnim cijevima moraju imati hvatače iskri tzv.A. NAvedene i ostale mjere su detaljnije opisane u Prikazu mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija u sklopu ovoga projekta.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.4. svrstava se u prvu zonu opasnosti i u kategoriju povećane opasnosti pojave požara. Područje na kojem će se odvijati poslovi sanacije. vremenskim uvjetima. a u pogledu zaštite na radu. Opasnost od požara i eksplozije te tako er i oznaka Zabranjena upotreba alata koji iskri. kao i stupnju obučenosti radnika. To područje mora biti zaštićeno od svih izvora vatre i drugih toplinskih izvora. Sve radnike na izvo enju radova i radnike na odlagalištu je potrebno upoznati s opasnostima i mjerama zaštite od požara i moraju biti osposobljeni za rukovanje sredstvima za gašenje požara. vrsti i osobinama materijala koji se obra uje.14. Zaštitne naprave ugra ene na gra evinskim strojevima i ure ajima moraju odgovarati uvjetima rada i stupnju ugroženosti radnika koji njima rukuju. Mjere zaštite od mehaničkih izvora opasnosti Gra evinski strojevi Gra evinski strojevi koji se upotrebljavaju u gra evinarstvu. Za početno gašenje požara moraju se osigurati ručni vatrogasni aparati te veće količine zemlje.3 TEHNIČKA RJEŠENJA ZA PRIMJENU PROPISA ZAŠTITE NA RADU Mjere zaštite od utjecaja odlagališnog plina Područja na odlagalištu otpada na kojima postoji mogućnost stvaranja zapaljivih i eksplozivnih koncentracija odlagališnih plinova podijeljena su u četri zone opasnosti: • nulta zona je zona bez opasnosti stvaranja zapaljivih i eksplozivnih smjesa i plinova • prva zona je prostor najveće opasnosti i obuhvaća područja u kojima su u uobičajenim pogonskim uvjetima rada očekivano prisutne zapaljive ili eksplozivne smjese odlagališnog plina • druga zona obuhvaća područja na kojima se u uobičajenim pogonskim uvjetima rijetko može očekivati stvaranje zapaljivih i eksplozivnih plinova • treća zona obuhvaća područja u kojima u uobičajenim pogonskim uvjetima samo u iznimnim slučajevima može očekivati stvaranje zapaljivih i eksplozivnih smjesa plinova. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Ispravni stroj je onaj na kojemu rukovatelj ili odgovorna osoba vlasnika stroja pri dnevnom pregledu prije početka rada na stroju nije ustanovio nikakve nedostatke koji bi mogli ugrožavati njegovu sigurnost. moraju odgovarati specifičnim uvjetima gra evinarstva. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III. stranica 331 od 348 . Na samom ulazu na odlagalište i na ostalim vidljivim mjestima na odlagalištu otpada potrebno je postaviti uočljive oznake upozorenja i zabrane: Zabranjeno pušenje i pristup otvorenim plamenom.A. iskrolovce. Svi gra evinski strojevi moraju imati važeće Uvjerenje za rad na siguran način te moraju biti ispravni.14.

) moraju biti lako i bez opasnosti zamjenljivi.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Mjesto za rukovanje mora biti na stroju smješteno tako da je rukovaocu strojem omogućena laka preglednost terena na kome se kreće. Okviri pokretnih dijelova stroja (košara utovarivača i slično) moraju biti obojeni žutim ili bijelim trakama pod kutem od 45° prema horizontali. Rukovatelj gra evinskog stroja mora biti sukladno Pravilniku o zaštiti na radu. Ispravan je onaj alat na kojemu rukovatelj ili odgovorna osoba vlasnika pri dnevnom pregledu prije početka rada.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. ježevi. kako u pogledu godina i zdravstvenog stanja. a nakon dnevnog pregleda stroja provjeriti da li težina radova i konfiguracija terena odgovara karakteristikama stroja. koristi uslugu stručno osposobljenog signalista. Nakon završetka rada gra evinski strojevi moraju se isprazniti. demperi. Ručni i mehanizirani alat Svi korišteni alati moraju imati važeće Uvjerenje o sposobnosti za rad na siguran način. Za vrijeme rada gra evinskih strojeva zabranjen je pristup drugim osobama. Rukovatelj stroja poslove obavlja s dužnom pažnjom i. Za noćni rad mjesto rada stroja mora biti osvijetljeno. vozač dempera ili kipera mora uvijek zvučnim signalom potvrditi da je spreman prihvatiti teret. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Radovi koji su predvi eni moraju odgovarati mogućnostima stroja. ukoliko to posao zahtijeva. Rukovatelji strojeva Svi rukovatelji strojeva moraju zadovoljavati uvjete za poslove s posebnim opasnostima. noževima i drugim oštrim alatima. a stroj zaključati. motor se mora ugasiti. Komandne poluge i gumbi sklopki moraju na stroju biti smješteni tako da je nekontrolirano uključivanje stroja onemogućeno. moraju biti osigurani od zavlačenja ruku radnika u opasnu zonu noževa ili drugih oštrih alata. Ukoliko rukovatelj bagera ili utovarivača utovaruje materijal u demper ili kiper. itd. Rukovatelj svakog stroja mora biti stručno osposobljen za rad tim strojem. Samohodni gra evinski strojevi moraju imati napravu za davanje zvučnih signala.14. radi upozorenja na opasnost. Ručni mehanizirani alati moraju biti ispravni. utovarivači. Rukovatelj gra evinskim strojem koji pokreće motor s unutrašnjim izgaranjem. plugovi. moraju biti zaštićeni od udara električne struje. dozeri. Gra evinski strojevi sa ugra enim elektromotorima ili električnom instalacijom. mora biti zaštićen od štetnog djelovanja ispušnih plinova motora. valjci. tako i u pogledu stručne osposobljenosti. koristeći se pritome unaprijed dogovorenim signalnim znakovima. Otvori za ubacivanje odnosno dodavanje materijala na strojevima sa valjcima. prema postojećim tehničkim propisima. Rukovatelj gra evinskim strojem mora voditi računa da se u području rada stroja ne nalaze drugi radnici ili osobe. stranica 332 od 348 . Kretanje strojeva po gradilištu je odre eno kao unutarnji transport te su brzine vožnje propisane sukladno Pravilniku o zaštiti na radu. Zaštitne naprave na strojevima moraju biti po potrebi ugra ene tako da se bez njih stroj odnosno ure aj ne može staviti u pogon. Svi lako pristupačni rotirajući i pokretni dijelovi strojeva i ure aja moraju biti na podesan način opremljeni zaštitnim napravama radi zaštite radnika od mogućeg ozlje ivanja. opremljen ispravnim osobnim zaštitnim sredstvima. a rukovoditelj će prije početka rada. nije ustanovio nikakvih nedostataka koji bi mogli ugrožavati njegovu sigurnost. Dijelovi samohodnih gra evinskih strojeva (bageri.

benzin. kao i poznavanja opasnosti i štetnosti. prema Pravilniku o zaštiti na radu. grede. propisana osobna zaštitna sredstva. Otpaci od drveta (piljevine. bez poduzimanja odgovarajućih mjera zaštite i slično. nafta i razna ulja. kako u pogledu godina i zdravstvenog stanja. osiguranim od požara i eksplozije u smislu postojećih propisa. Eksplozivi i eksplozivna sredstva smiju se na gradilištima čuvati samo u posebnim skladištima. prenošenju i korištenju zapaljivih tekućina moraju se primjenjivati preventivne zaštitne mjere predvi ene postojećim propisima. tako i u pogledu stručne osposobljenosti. Radovi s opasnim tvarima Pod opasnim tvarima na gradilištu podrazumijevaju se tvari koje mogu prouzrokovati požar. benzol.A. a čija je upotreba za tu svrhu odobrena od nadležnog općinskog organa. kao: eter. eksploziju. Svi rukovatelji ručnim mehaniziranim alatom moraju zadovoljavati uvjete za poslove s posebnim opasnostima. trovanje i slične štetne posljedice. Lako zapaljivi gra evni materijali (daske. Na svim mjestima na gradilištu na kojima postoji opasnost od paljenja lako zapaljivog materijala. Stvaranje ugljikovog monoksida mora se na gradilištu spriječavati primjenom sljedećih zaštitnih mjera: • sigurnim odvo enjem sagorjelih plinova iz motora sa unutrašnjim izgaranjem ili zabranom rada takvih motora u zatvorenim prostorijama. smiju se na gradilištu čuvati samo u posebnim skladištima. prenošenju i korištenju eksploziva i eksplozivnih sredstava moraju se primjenjivati preventivne zaštitne mjere predvi ene uputstvima proizvo ača i postojećim propisima. Mjere zaštite od opasnosti pri kretanju Svi radnici na gradilištu moraju položiti ispit iz poznavanja osnova zaštite na radu na gradilištu. Rukovatelj poslove obavlja s dužnom pažnjom i mora voditi računa da se u području rada ne nalaze drugi radnici i osobe.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.14. moraju se provesti zaštitne mjere predvi ene postojećim propisima o zaštiti od požara. Pri prevoženju. izgra enim prema postojećim propisima. letve i drugo) moraju se na gradilištu slagati na mjestima udaljenim od toplinskih izvora. iverje i drugo) moraju se uklanjati na mjesta osigurana od požara. Svi radnici prilikom kretanja po gradilištu moraju nosti. Da bi se izbjegle opasnosti pri iskopu rovova i jama potrebno je pridržavati se posebnih mjera zaštite na radu i to naročito: stranica 333 od 348 . Pri prijevozu. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Zapaljive tekućine sa lako eksplozivnim isparenjima. Rukovatelj svakog mehaniziranog alata mora biti stručno osposobljen za rad s alatom. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Poslovi koji su predvi eni moraju odgovarati mogućnostima alata. • zabranom zagrijavanja zatvorenih prostorija na gradilištu pomoću otvorenog ili provizornog ložišta. Rukovatelj ručnim i mehaniziranim alatom mora biti sukladno Pravilniku o zaštiti na radu opremljen ispravnim osobnim zaštitnim sredstvima. • zabranom ulaženja radnika u zatvorene posude u kojima se čuvaju naftni derivati (čišćenje cisterne i drugo).

niti pri etažnom kopanju do dubine veće od 200 cm rovovi i kanali moraju se izvoditi u tolikoj širini koja omogućuje nesmetan rad na razupiranju bočnih strana. dozvoljen je ulaz i pomoću stepenica ili rampi. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. radnik mora biti osiguran odgovarajućim pojasom i užadi te uz rov s dva pomoćna radnika koji osiguravaju njegovo brzo izvlačenje u slučaju opasnosti zabranjeno je spuštanje radnika u iskop ili okno pomoću bilo kojeg ure aja ili stroja za iskop ili podizanje tereta prije početka rada na iskopu zemlje. Iskop materijala u dubini većoj od 100 cm smije se provoditi samo uz postupno osiguranje bočnih srana iskopa razupiranje strana iskopa nije potrebno ako su bočne strane iskopa ure ene pod kutem unutrašnjeg trenja tla (prirodni nagib terena) u kojem se iskop vrši.). ako je time osigurano kretanje radnika i za vrijeme oborina prilikom rada radnika u iskopu bilo koje dubine ili neposredno uz plinski zdenac (prilikom montaže i demontaže plinskih glava. zapaljivih ili eksplozivnih plinova za silaženje radnika u iskop i izlaženje iz iskopa moraju se osigurati čvrste ljestve tolike dužine da prelaze iznad ruba iskopa za najmanje 75 cm. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • pri izvo enju radova na dubini većoj od 100 cm moraju se poduzeti mjere protiv rušenja bočnih strana i protiv obrušavanja iskopanog materijala ručno iskapanje provodi se uvijek odozgo naniže. po potrebi. širina rova odnosno kanala mora biti tolika da čista širina rova odnosno kanala nakon izvršenog razupiranja bude najmanje 60 cm oplata mora nadvisivati rub iskopa za najmanje 20 cm skidanje oplate i zasipivanje iskopa mora se izvoditi po uputi i pod nadzorom stručne osobe ukoliko bi va enje oplate ugrozilo sigurnost radnika oplata se mora ostaviti u iskopu pri strojnom kopanju rova ili okna mora se voditi računa o stabilnosti stroja prilikom strojnog iskopa iskopani materijal treba odlagati na udaljenosti koja ne ugrožava stabilnost strana iskopa. ugljikovog monoksida odnosno drugih štetnih. radove treba prekinuti i obavjestiti Nadzornog inženjera prilikom radova na sanaciji plinskog sustava. kao i rad radnika u njima najmanja širina rovova odnosno kanala dubine do 100 cm odre uje se slobodno pri dubini preko 100 cm. ugljikovog dioksida. ako to čvrstoća materijala dozvoljava.14. ako po izvršenom iskopu treba izvoditi i druge radove u iskopu rubovi iskopa smije se opterećivati strojevima ili drugim teškim ure ajima samo ako su poduzete mjere protiv obrušavanja uslijed takvih opterećenja stranica 334 od 348 . konstantno mjeriti prisutnost metana. a potkopavanje je zabranjeno kopanje na dubini većoj od 100 cm obavezno izvoditi pod kontrolom odgovorne osobe podupiranje stranica rovova i okana moraju izvoditi stručno osposobljeni radnici temeljem odgovarajućih normativa ili po projektu projektom nije predvi eno da bi se prilikom sanacije plinskog sustava naišlo na druge instalacije.A. a uvijek poslije vremenskih nepogoda rukovoditelj iskopavanja mora pregledati stanje radova i. poduzeti odgovarajuće zaštitne mjere protiv opasnosti od obrušavanja bočnih strana iskopa iskop materijala na dubini do 100 cm može se provoditi i bez razupiranja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. itd. ukoliko se to ipak dogodi. sumporovodika. sanacije plinovoda.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A. vodovi i slično. moraju se u potrebnoj širini osigurati od obrušavanja razupiranjem • radnici u oknima i na radu neposredno uz plinski zdenac moraju imati tri konopca: signalni i dva sigurnosna (za izvlačenje) čiji krajevi su na gornjem rubu okna uvijek dobro osigurani od padanja u okno • uz sigurnosne konopce za trajanja rada u oknima i neposredno uz plinski zdenac uvijek moraju biti dva radnika spreman za brzo izvlačenje u slučaju opasnosti • radi zaštite radnika na dnu okna potrebno je na visini od najmanje 200 cm od dna postaviti zaštitnu nadstrešnicu • radi spriječavanja pada materijala u okno potrebno je po opsegu ruba okna postaviti zaštitnu ogradu visine najmanje 100 cm ako se kao ure aji za dizanje – spuštanje materijala u okno koriste vitla i ona moraju zadovoljavati propise o zaštiti na radu s dizalicama • materijal za montažu u iskope ne smije se slagati na rubove iskopa ili na mjestima odakle bi se mogao srušiti na radnike u rovu ili oknu • spuštanje težih komada mogu izvoditi samo stučno osposobljeni radnici pod nadzorom odgovorne osobe Da bi se izbjegla opasnost od kretanja po putevima s nedovoljno slobodnim prostorom zabranjeno je kretanje u zoni okretanja. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice ako se u rovove i okna nerazuprtih strana iskopa polažu cijevi. stranica 335 od 348 . vodovima i slično bočne strane rova. ure ajima može izvoditi samo za to zadužena stručna osoba. • Mjere zaštite pri korištenju električne struje Radove mogu obavljati samo stručno osposobljeni radnici. na mjestima na kojima je neophodan pristup radnika na dno iskopa radi izvo enja potrebnih radova na tim cijevima. odnosno kanala. odnosno smješteni u zatvorena kućišta.14. Zaštita od direktnog dodira djelova pod naponom Mogućnost direktnog dodira dijelova pod naponom električnih ure aja ne smije postojati je svi ure aji moraju biti izolirani. Internim pravilnikom Korisnik i Izvo ač trebaju riješiti da pristup i rukovanje el.

5 m od zemlje ili poda. Pokretni kontaktni dijelovi prekidača ne smiju se nalaziti pod naponom u isklopljenom stanju. Sve metalne dijelove rasvjete i pribora potrebno je vezati na zaštitni uzemljivač. Svjetiljke općeg osvjetljenja napona 220 V moraju se postavljati na visinama najmanje 2. a rukovanje njima može provoditi samo stručna i za to zadužena osoba. 3. električni vodiči moraju biti u cijevima ili kutijama dovoljne mehaničke otpornosti. Na visinama manjim od 2. Svi ure aji za uključivanje strojeva i ure aja moraju biti postavljeni tako da ih se ne može nehotično uključiti. stranica 336 od 348 . mora biti isključena mogućnost dodira njihovih vodljivih dijelova ili treba primijeniti napon najviše 50 V odnosno postaviti svjetiljke II. Ograde i kućišta elektrovodljivih dijelova moraju biti tako izvedeni da se njihovo skidanje ili otkrivanje može izvršiti samo pomoću ključa ili alata. klase. ako ne čine jedinstvenu funkcionalnu cjelinu. Privremene električne instalacije na grradilištima izvode se na način i po postupku utvr enim pravilnikom uz obavezno izvo enje zaštite od električnog udara prema standardima i pravilnicima o tehničkim normativima. Krajevi izoliranih vodiča i kabela koji nisu u upotrebi moraju se kratko spojiti i izolirati. šine. kontaktni prekidači i osigurači. moraju biti zaključani bravicom s ključem. stezaljke električnih strojeva i aparata i sl. Ako se svjetiljke postavljaju na visinama manjim od 2.) moraju sa pristupnih strana biti ogra eni ogradama ili zaprekama ili se moraju nalaziti izvan dohvata ruke. Prekidači moraju biti opremljeni zaštitnim oklopima bez otvora i procjepa za kretanje ručice i smješteni u ormarima koji se zaključavaju. poda ili platforme. tako da se najniža točka vodiča nalazi na najmanje 2. Razdjelnici moraju biti izra eni od mehanički otpornog materijala koji nije lako zapaljiv.5 m od zemlje.5 m iznad mjesta rada.14. ure ajima i napravama sprovesti zaštita od električnog udara u skladu s odredbama standarda. U položaju "isključeno" prekidači i drugi ure aji za uključivanje ne smiju svojom težinom djelovati na zatvaranje strujnog kruga.5 m od zemlje ili poda. Pristupačni neizolirani elektrovodljivi dijelovi električnih postrojenja (vodovi.5 m iznad pješačkog prolaza i 6 m iznad ceste. Električna mreža i instalacija na gradilištu mora biti tako izvedena da se s jednog mjesta mogu isključiti svi vodiči pod naponom. Zabranjeno je uključivanje dva ili više električnih trošila jednim ure ajem za uključivanje. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Zaštita od indirektnog dodira Zaštita od mogućnosti da se previsoki napon dodira održi na dijelovima električnih ure aja ili instalacija koji ne pripadaju strujnom krugu mora se provesti automatskim isklapanjem napajanja u sustavu napajanja TN-S.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Potrebno je osigurati prostor za posluživanje razdjelnika koji ne smije biti manji od 80 cm. Privremene električne vodove na otvorenom prostoru gradilišta treba izvesti s izoliranim vodičima na sigurnim stupovima. U svim radnim prostorijama i prostorima bez obzira na klasifikaciju mora se na svim električnim instalacijama. Gradilište i radne prostorije U radnim prostorijama se izvode stalne električne instalacije prema klasifikaciji radne prostorije odnosno prostora u skladu s standardima i pravilima o tehničkim normativima.

). elektrificiranog alata. zaštitne rukavice i slično. poderotinama i sl. a u slučaju primjene alata visoke frekvencije iz pretvarača frekvencije. Zabranjuje se krpanje oštećenih radioničkih kabela i njihovo improvizirano nastavljanje. Gumena zaštitna sredstva treba čuvati od djelovanja ulja. Zamjena sijalica se obavlja u beznaponskom stanju. kao i radovi na priključivanju i otpajanju vodiča. Izolacijska zaštitna sredstva moraju na trajan način imati označen napon uz koji je dozvoljeno njihovo korištenje i ne smiju se koristiti po isteku roka upotrebe. moraju se vršiti uz isključen napon te primjenu pravila sigurnosti. Priključivanje na električnu mrežu elektromotora. ležišta i odvodi plinova iz kotlova i slično. Izbor i postavljanje električne opreme u radne prostorije i prostore obavlja se ovisno o karakteristikama radne okoline i osposobljenosti radnika koji koriste sredstva rada u skladu s propisima o klasifikaciji i izboru električne opreme utvr enim standardima i pravilnicima o tehničkim normativima. kotlovi. Radnicima koji rukuju električnim instalacijama i električnim postrojenjima na radilištima. valjci. klase ili alati napajani iz transformatora za odvajanje. Na otvorenom prostoru može se obavljati rad samo s prijenosnim alatima klase II. odvojeno od alata.). moraju biti stavljena na raspolaganje zaštitna sredstva kao što su: izolacijske i kožne rukavice. izolacijske kaljače.14.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. izolacijske čizme ili cipele. Priključivanje prijenosnog alata i električnih svjetiljki na električnu instalaciju smije se obavljati samo izoliranim vodičima sa zajedničkim oklopom ili radioničkim kabelom s presjekom vodiča 1. stranica 337 od 348 . moraju se napajati iz transformatora za odvajanja. ure aja električnog osvjetljenja i drugih električnih trošila. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. a u slučaju ovlažene površine temeljito obrisana i osušena. Nastavljanje radioničkog kabela je dozvoljeno samo pomoću ispravnih produžnih garnitura. obavezno je isključivanje oru a za rad s povećanim opasnostima vlastitim prekidačima. Gumena zaštitna sredstva prije primjene moraju biti pregledana i očišćena od prljavštine. Za zaštitu uvodnih vodiča od prevelikog savijanja i oštećenja. Zamjena osigurača pod naponom provodi se uz obavezno isključenje opterećenja i te poslove moraju obavljati osposobljeni radnici. uvijanjem krajeva vodiča i sl. i III. Svjetiljke i električni alati napona do 50 V. Svi montažni i remontni radovi na električnim mrežama ili postrojenjima ili u njihovoj blizini. mogu se koristiti prijenosni alati III. ubodima. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Nakon isključenja napona glavnim prekidačem ili nakon nestanka napajanja. Gumena zaštitna sredstva moraju se čuvati čista i suha u zatvorenim ormarima ili sanducima.5 mm2. kao i alat s izolacijskim ručicama. Prijenosni alat. mora se vršiti pomoću ure aja i naprava predvi enih za tu svrhu. prijenosne električne svjetiljke i transformatori za odvajanje Uvjeti korištenja prijenosnih alata zavise od radne okoline u kojoj se alat koristi.A. moraju se na alatu postaviti učvršćene uvodnice od izolacijskog materijala. Radovi s mjernom izolacijskom motkom i priključivanje pokretnih mehanizama pomoću specijalnih provodnih ure aja ne moraju se obavljati na način utvr en u prethodnom stavku. Zabranjena je upotreba oštećenih gumenih zaštitnih sredstava (s pukotinama. cjevovodi. benzina i drugih materijala koji oštećuju gumu. Zabranjeno je improvizirano priključivanje električnih trošila na električnu mrežu (npr. U skučenim vodljivim prostorima kao što su metalni rezervoari.

šahtovi i dr. treba se nalaziti izvan opasnog prostora u kome se obavljaju poslovi (kabeli. Pri nestanku napona za vrijeme rada s prijenosnim alatom ili pri dužem prekidu radnih operacija. alat mora biti odvojen od električne instalacije. stranica 338 od 348 . Za prijenosne ručne svjetiljke moraju se upotrebljavati izolirani vodiči sa zajedničkim opletom ili radionički kabeli. kabelima za zavarivanje i s crijevima za plinsko rezanje i zavarivanje. Transformator za odvajanje mora imati na strani višeg napona kabel s utikačem sa zaštitnim kontaktom za priključivanje na električnu instalaciju. Pri obavljanju zemljanih radova transformator se mora nalaziti na površini zemlje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. produžnih kabela i transformatora za odvajanje mora se periodično provjeravati i ispitivati na način utvr en propisima o zaštiti na radu. Ispravnost prijenosnog alata. valjaka i slično. a na strani 12 42 V transformator mora imati priključnice konstruktivno različite od priključnica 127 i 220 V. Pri izdavanju prijenosnog alata. ložištu kotla. metalnim rezervoarima i slično. Za zaštitu zabranjeno je korištenje neutralnog vodiča. priključnog kabela i utikača. Ručne svjetiljke moraju ispunjavati uvjete predvi ene standardom. Kabel mora biti oklopljen izolacionim plaštem i ne smije biti duži od 1. kao i pri udaljavanju s mjesta rada. Ručne svjetiljke za rad u kotlovima ili sličnim opasnim prostorijama s dobro vodljivim konstrukcijama smiju se upotrebljavati samo s malim naponom do 25 V. Uključivanje i isključivanje prijenosnog alata u utičnicu i njegovo podešavanje može se vršiti samo poslije njegovog zaustavljanja i isključivanja prekidača.). i to kod izmjenične struje pomoću prijenosnih naročito gra enih transformatora za odvajanje. prijenosnih svjetiljki.A.14. a za prostorije s vanjskim utjecajem i za rad u kotlovima i sličnim objektima moraju biti zaštićene zaštitnom mrežom i zaštitnim staklom. mora se izvesti pomoću posebnog zaštitnog vodiča koji se nalazi u višežilnom priključnom kabelu. prijenosne svjetiljke ili transformatora za odvajanje radnik koji ga izdaje i radnik koji ga prima moraju provjeriti da nema vidljivih oštećenja alata odnosno svjetiljke ili transformatora. a kod istosmjerne struje pomoću akumulatora. rovu. ukoliko prethodno nije isključena iz utičnice. Transformator za odvajanje na koji se priključuje prijenosna ručna svjetiljka ili prijenosni alat. Zabranjena je zamjena pregorjele sijalice na prijenosnim električnim svjetiljkama u oknima. prijenosne transformatore za odvajanje i pretvarače frekvencije • dodavati alat u uključenom (radnom) stanju. Zabranjena je primjena autotransformatora. induktivnih svitaka i reostata za dobivanje nižih napona. Pri radu s prijenosnim alatom zabranjeno je: • davati na upotrebu električni alat drugim radnicama koji nisu osposobljeni za rad na siguran način s takvim alatom • unositi unutar kotlova.5 m.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Zaštita od napona dodira prijenosnog alata klase I. Nije dozvoljeno za vrijeme rada s prijenosnim alatom natezanje i presavijanje priključnih kabela kao ni križanje ovih kabela s čeličnim užadima. metalnih rezervoara.

Ukoliko se uz zdenac u zoni radova (npr.4. odnosno kada to odobri Nadzorni inženjer. propisanom zaštitnom opremom (pojas i sigurnosna užad. Provjeru obavezno mora provoditi stručna osoba odgovarajućim metodama i sredstvima. a kod nužnih radova u atmosferi intenzivnog smrada ili granično dopuštene koncentracije odlagališnog plina. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. moraju biti upoznati s dozvoljenim radnim vremenom u kojem rad sa strojem s opasnim vibracijama ne izaziva po zdravlje štetne posljedice.5%). Za zaštitu od vlage potrebno je nositi zaštitno odjelo i osigurati mjesto za sušenje i zagrijavanje nakon rada u vlažnoj okolini.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A. III. a kako su vibracije u pravilu povezane i s opasnom bukom predvi eno je. Svi radnici i drugo osoblje koji ulaze u opasne zone moraju imati kacigu i zaštitne naočale. zaštitna odjeća i obuća. radovi se dozvoljavaju samo radniku sa zaštitnom maskom. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Mjere zaštite od nepovoljnih faktora okoline Zaštita od nepovoljnih faktora radne okoline rješava se nošenjem odgovarajuće zaštitne odjeće koja tako er mora biti propisana u Elaboratu o zaštiti na radu. Svi radnici koji ulaze u opasne zone uz plinski zdenac moraju biti osigurani zaštitnim pojasom i sigurnosnim konopcima. Pri radovima uz zdenac za otplinjavanje. ponajprije metana. Za zaštitu protiv opasnih vibracija radnici koji ručnim alatima obavljaju poslove na gradilištu. prema Pravilniku o zaštiti na radu. Daljnji nastavak rada je moguć kada padne koncentracija metana ispod kritične koncentracije (ispod 4. u pravilu. itd.14. Ukoliko se u zoni radova izmjeri kritična koncentracija metana (preko 4.5%) radovi se prekidaju i o izmjerenim vrijednostima se obavještava Koordinator II i Nadzorni inženjer.4 PRIKAZ MJERA ZAŠTITE RADNIKA Mjere zaštite radnika Oprema za osobnu zaštitu radnika Sve radnike na odlagalištu otpada potrebno je zaštititi zaštitnom obućom i odjećom. Za zaštitu od buke rukovatelji moraju. treba upotrebljavati zaštitnu masku.). demontaža i montaža glave plinskog zdenca) ustanovi prisutnost štetnih plinova.14. Od prašine ili neugodnog mirisa manjeg intenziteta dišni organi se štite respiratorom. nošenje sredstava za zaštitu sluha. stranica 339 od 348 . zaštitna maska.A. Ruke u posrednom dodiru sa otpadom treba štititi zaštitnim rukavicama. nositi propisana sredstva za zaštitu sluha. Pravilnikom o zaštiti na radu. treba predvidjeti mogućnost pojave opasnih plinova. Zaštitna obuća treba biti visoka s debelim ugra enim onom (čelična kapica) koja štiti noge od eventualnih oštrih predmeta koji se nalaze u otpadu.

najmanje dva puta tjedno. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. a najmanje jednom prije početka radova na sanaciji te na kraju radova. Dezinfekciju je potrebno provoditi mehaničkim i kemijskim načinom: .14.A.kemijski .5 REDOVITE MJERE ZAŠTITE Zbog specifičnosti radova na odlagalištu otpada. • Dezinficirati redovito sanitarne prostorije. I ukoliko do e do incidentnih situacija. plinovima i prašinom tijekom rada. Izvanredne mjere zaštite S obzirom da se radi na prostoru kod kojeg je moguća nepredvidiva situacija. Ozlije enome prvu pomoć treba pružiti stručna osoba na gradilištu. moguće su i ozljede radnika. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Ostala oprema za provedbu mjera zaštite Za radnike i drugo osoblje na gradilištu je potrebno osigurati i slijedeću opremu: • sanitarne prostorije • garderobu • prostor za držanje kemijskih sredstava za dezinfekciju.opskrbljenost gradilišta kompletnom zaštitnom opremom . dezinsekciju i deratizaciju • prskalice (obične i motorne) • pitku vodu. Po mogućnosti potrebno je na laboratorijsku kontrolu poslati i predmet koji je prouzročio ozljedu.dezinficiranje otvorenog kopa . potrebno je imati stalno na raspolaganju telefonsku vezu radi poziva za pomoć i osobno vozilo za prijevoz ozlije enog do bolnice.pranjem vodom i detergentima .korištenje osobne i kolektivne zaštitne opreme . čak i u slučaju manje ozljede radi potrebne kontrole. prostor privremenog zadržavanja te strojeve i opremu.postupanje osoblja prema koncentraciji metana. • Provoditi redovite medicinske preglede ljudi koji su u neposrednom dodiru s otpadom. Zatim treba ozlije enog prevesti do bolnice. stranica 340 od 348 .dekontaminacija ljudi. III. vozila i opreme . a uz pomoć potrebne opreme.14.mehanički . Zbog toga je potrebno provoditi stroge provjere pridržavanja redovitih mjera zaštite. • Tijekom rada treba se pridržavati slijedećih radnih instrukcija: . a u cilju zaštite radnika treba poduzeti slijedeće mjere: • Zaštitnu odjeću redovito prati.korištenje sanitarne opreme .mjerenje koncentracije metana . primjena odgovarajućih zaštitnih mjera.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A. Da bi se spriječila ili umanjila mogućnost zaraze ili kožnih oboljenja potrebno je poduzeti mjere dezinfekcije. U slučaju zdravstvenih problema potrebno je odmah provesti kompletan propisani sistematski pregled.4.prskanje odre enim kemijskim sredstvima • Dezinsekciju i deratizaciju odlagališta provodi Korisnik sukladno svom planu. a prema potrebi i češće.

rezanja. 2. 31/80 i 53/84) zaštiti od požara (NN 58/93. 36/02. 96/03. 55/94 i 103/96) • Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namjenjenim za uporabu u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 123/05) • Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN 47/06) • Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara. čl. st. 56. list 16/83 i čl. Zakona o zaštiti od požara 58/93. gra evinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (NN 62/94 i 32/97) stranica 341 od 348 . instalacija i ure aja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06) • Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja..A.A.) • Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja. opreme. list 44/88) • Pravilnik o dozvoli za miniranje (NN 57/06 i 21/07) • Pravilnik o gra evinama za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete gra enja glede zaštite od požara (NN 35/94) • Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06) • Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 35/94 i 110/05) • Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN 20/06) • Pravilnik o mjerama zaštite od požara pri izvo enju radova zavarivanja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. 34/95 i 151/03) prostornom ure enju i gradnji (NN 76/07) skladištenju i prometu zapaljivih tekućina i plinova (NN 178/04) vatrogastvu (NN 106/99. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III. 117/01. 33/05 i 107/07) Pravilnici i uredbe: • Naredba o obaveznom potvr ivanju ručnih i prijevoznih aparata za gašenje požara (Sl. 53. gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN 61/94) • Pravilnik o razvrstavanju gra evina.6 PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I EKSPLOZIJE Popis zakona i propisa Zakoni: • Zakon • Zakon • Zakon • Zakon • Zakon • Zakon • Zakon • Zakon • Zakon • Zakon o o o o o o o o o o državnom inspektoratu (NN 76/99 i 129/05) eksplozivnim tvarima (NN 178/04) prijevozu opasnih tvari ( 97/93.14.14. instalacija i ure aja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06) • Pravilnik o održavanju i izboru vatrogasnih aparata (NN 35/94.. 139/04 i 174/04) zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95) zaštiti i spašavanju (NN 174/04 i 79/07) zaštiti od elementarnih nepogoda (NN 14/78. lemljenja i srodnih tehnika rada (N. rezanja. Zakona o normizaciji NN 55/96 i 1/01) • Pravilni o mjerama zaštite od požara pri izvo enju radova zavarivanja. br.N. opreme. 44/88.4. lemljenja i srodnih tehnika (Sl.

. zaštitne sustave i komponente namijenjene za rad u eksplozivnoj atmosferi plinova. 1/01. br..N.) Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje od požara (NN 67/96) Pravilnik o uvjetima za vatrogasne puteve (NN 35/94. br. br. instalacija i ure aja namijenjenih za rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (N.. 55/96. 114. maglica i prašina (N. br... Zakona o zaštiti na radu. 53. i čl. čl. br. 55/96.N.. 53/88. 41/91. br. list 44/83 i 31/89i čl.) Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje (NN 13/06 i 49/06) Norme: • Nomenklatura zaštite od požara HRN U.N.N... 53.N. 53. 62/73. i čl. 56..N.N. br.21/90.) Pravilnik o temeljnim zahtjevima za opremu. 69/98. 2. 148/99. br. br. čl.A.) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija (Sl. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. 53.J1. 55/94 i 142/03) Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99) Pravilnik o zaštiti šuma od požara (NN 26/03) Upute o zaštiti od požara za daljinski vo ena i daljinski nadzirana elektroenergetska postrojenja (N.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 141/03. br. 74/90.N.. list.N.2/02. i čl.. Zakona o normizaciji NN 55/96 i 69/97) Pravilnik o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave (Sl.001 stranica 342 od 348 . br. 55/96. 53. Zakona o normizaciji-N. 112/03.. list.-ispravak. i čl. N. st. 13/68. Pravilnika o tehničkim normativima za projektiranje i izvo enje završnih radova u gra evinarstvu ..) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta (Sl.. Zakona o normizaciji NN 55/96 i 69/97) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i ure aja od požara (Sl. list.. 55/96. br. 53. list. 53..N. čl. Zakona o normizaciji-N..) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara (Sl. 59/96. 32..) Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvod dima i topline nastalih u požaru (Sl. 7/84. 4/00. list 38/89 i čl. br.14. Zakona o zaštiti od požara – 58/93. para. 53. Pravilnika -21/90. 24/87. 55/96.. list 35/80 i čl. list.) Pravilnik o tehničkom nadzoru električnih postrojenja. Zakona o normizaciji NN 55/96 ) Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne ure aje za gašenje požara ugljičnimdioksidom (Sl. list.) Pravilnik o tehničkim propisima o gromobranima (Sl.N. Zakona o normizaciji . Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 35/94) Pravilnik o sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (NN 35/94 i 55/94) Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 29/05) Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99) Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (Sl. Zakona o normizaciji NN 55/96) Pravilnik o tehničkim normativima za ure aje za automatsko zatvaranje vrata ili zaklopki otpornih prema požaru (Sl. 5/02. Zakona o normizaciji . čl. br. 53. čl.N. Zakona o normizaciji . 23. list 45/83 i čl.

kada se radovi na odlagalištu stranica 343 od 348 . hvatače kondenzata. Provo enje mjera zaštite od požara i eksplozija te nabavku i uporabu sve potrebne opreme i materijala Izvo ač ne neplaćuje posebno već ih mora ukalkulirati u jedinične cijene izvo enja radova na otplinjavanju odlagališta. • Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija. Izvo ač je obvezan na gradilištu provoditi sve mjere zaštite od požara sukladno pravilima tehničke prakse te mjera koje su propisane slijedećim zakonima i pravilnicima: • Zakon o zaštiti od požara (NN 58/93.A.14. šahtove procjednih voda. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III. u nastavku opisanih mjera. a u cilju zaštite radnika i drugog osoblja potrebno je pridržavati se Zakona i pravilnika koji se odnose na zaštitu od požara i eksplozija.4.14.14. ventile. odzračnika me usloja. koja mora biti izra en u skladu s odredbama Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija (NN 35/94 i 110/05). • Plan postupanja u izvanrednim situacijama. osim u slučaju da sam predloži vlastite mjere zaštite. Za provedbu i nadzor navedenih mjera zaštite od požara i eksplozija Izvo ač mora organizirati odgovarajuću službu i imenovati odgovornu osobu. Prije početka izvo enja radova.A.8 ELEMENTI POŽARNE OPASNOSTI Najveća opasnost od požara i eksplozija je prisutna prilikom iskopa plinskih zdenaca. • Pravilnik o zaštiti od požara za odlagalište Jakuševec te drugim zakonskim propisima i propisanim aktima donesenim od strane poduzeća koje upravlja odlagalištem. za koje mora dobiti odobrenje Koordinatora II (koji se prije odobrenja mora savjetovati s poduzećem koje upravlja odlagalištem. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. III. Izvo ač je dužan izraditi Elaborat zaštite od požara i eksplozija koji mora biti uskla en sa zakonskim propisima i dokumentima propisanima od strane poduzeća koje upravlja odlagalištem. crpljenja i iskopa starog otpada. koji mora biti izra en u skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (NN 35/94 i 55/94). u prvom redu ubrajamo: • Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija. 34/95 i 151/03) • Zakon o otpadu (NN 178/04 i 111/06) • Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95) • Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99). nadležnim inspekcijskim službama i Projektantom).A. a u koje. Sukladno Zakonu o zaštiti od požara ovdje su prikazane osnove mjere zaštite od požara i eksplozija kojih se mora pridržavati Izvo ač radova.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. plinske cijevi. svih radova uz plinske glave.4. potrebno je unijeti u gra evinski dnevnik te o tome obavijestiti Kordinatora II. Svaku izvanrednu situaciju koja se odnosi na primjenu. 33/05 i 107/07) • Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 97/93.7 UVOD Zbog specifičnosti radova na prostoru odlagalištu otpada.

ugljikov monoksida (CO). mjerenjem koncentracije odlagališnih plinova. Do pojave eksplozije najčešće dolazi ako je: • prisutnost metana u smjesi sa zrakom ili kisikom u točno odre enim koncentracijama (granica eksplozivnosti): • donja granica eksplozivnosti je 5 vol% • gornja granica eksplozivnosti je 15 vol%. itd. To područje mora biti zaštićeno od svih izvora vatre i drugih toplinskih izvora. može doći do nekontroliranog osloba anja kemijski vezane energije – eksplozije. Područje na kojem se obavljaju sanacijski radovi svrstava se u prvu zonu opasnosti i u kategoriju povećane opasnosti pojave požara. ovisi o starosti i sastavu otpada ugra enog u tijelo otpada. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice mogu odvijati pod utjecajem odlagališnog plina koji se sastoji od mješavine plinova: metana (CH4). sumporvodika (H2S). Plinovi se mogu javiti u različitim omjerima što.A. bez mjerenja koncentracije odlagališnih plinova.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.4. • prisutnost izvora zapaljenja s minimalnom potrebnom temperaturom paljenja (eksplozija može nastati i u zatvorenom prostoru). U odre enim situacijama povećane koncentracije pojedinih plinova. ugljikov dioksida (CO2). III. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. slaba protupožarna zaštita itd.14. stranica 344 od 348 .9 MJERE IZBJEGAVANJA POŽARA Prema pravilima o zaštiti ljudi i imovine od požara i eksplozije na odlagalištu otpada potrebno je odrediti na kojim se poslovima pojavljuje povećana opasnost za život i zdravlje radnika. u najvećoj mjeri.A. na predmetnom odlagalištu otpada. smetlište. Opseg opasnosti Opseg opasnosti od požara utvr uje se prema kategorijama: • Mala opasnost .) • Povećana opasnost . itd.kada se prisutne opasnosti mogu otkloniti primjenom osnovnih pravila zaštite (ure eno odlagalište.) Mjere preventivne zaštite Područja na odlagalištu otpada na kojima postoji mogućnost stvaranja zapaljivih i eksplozivnih koncentracija odlagališnih plinova podijeljena su u četri zone opasnosti: • nulta zona je zona bez opasnosti stvaranja zapaljivih i eksplozivnih smjesa i plinova • prva zona je prostor najveće opasnosti i obuhvaća područja u kojima su u uobičajenim pogonskim uvjetima rada očekivano prisutne zapaljive ili eksplozivne smjese odlagališnog plina • druga zona obuhvaća područja na kojima se u uobičajenim pogonskim uvjetima rijetko može očekivati stvaranje zapaljivih i eksplozivnih plinova • treća zona obuhvaća područja u kojima u uobičajenim pogonskim uvjetima samo u iznimnim slučajevima može očekivati stvaranje zapaljivih i eksplozivnih smjesa plinova.14. poznate količine i struktura otpada. te opseg opasnosti i mjere preventive zaštite.kada se prisutne opasnosti ne mogu jednostavno ukloniti primjenom standardnih pravila i metoda zaštite (neure eno odlagalište.

Izvo ač tako er mora osigurati veće količine zemlje potrebne za početno gašenje požara. ugljikovog dioksida (CO2). Mjerenja je potrebno provoditi u zoni sanacijskih radova. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. iskrolovce. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Sva vozila i strojevi koji su pokretani motorima s unutrašnjim izgaranjem i koja se kreću u prvoj zoni opasnosti na ispušnim cijevima moraju imati hvatače iskri tzv.A. na ispušnim cijevima ugraditi iskrolovce. • organizirati zvučno oglašavanje opasnosti. Sve radnike na izvo enju radova i radnike na odlagališti je potrebno upoznati s opasnostima i mjerama zaštite od požara i moraju biti osposobljeni za rukovanje sredstvima za gašenje požara. sumporvodika (H2S) i vodika (H2) s mjernim područjem: • 0-100 % volumena za CH4. • na svim strojevima i vozilima koji se kreću kroz prvu zonu opasnosti i koji su pokretani motorima s unutrašnjim izgaranjem. potrebno je izvršiti slijedeće: • kontinuirano mjeriti koncentraciju metana u zoni sanacijskih radova. III. itd. Ukoliko se mjerenjem koncentracije metana utvrde kritične količine metana (više od 4. Radovi se nastavljaju kada se utvrdi pad kritične koncentracije metana. • sve strojeve s unutrašnjim izgaranjem koji kontinuirano rade (npr.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Ure aji za mjerenje koncentracije odlagališnog plina su prenosivi ure aji koji imaju mogućnost mjerenja slijedećih komponenti odlagališnog plina: metana (CH4). Mjerenja koncentracije odlagališnih plinova u zrak provodi se ure ajima za mjerenje koncentracije odlagališnih plinova. oko samih zdenaca.A. oko hvatača kondenzata i na svim onim mjestima gdje se može očekivati povećana koncentracija metana.4. radovi na sanaciji se prekidaju u cijelosti ili djelomično. Pastor – TVA) koji se moraju postaviti uz svaki plinski zdenac (na liniji koja se nalazi u sanaciji) na udaljenosti ne većoj od 10 metara. odnosno kada to odobri Nadzorni inženjer. • sva vozila i sve strojeve opremiti kao za rad u metanskim jamama. stranica 345 od 348 . Na vidljivim mjestima na odlagalištu otpada potrebno je postaviti uočljive oznake upozorenja i zabrane: Zabranjeno pušenje i pristup otvorenim plamenom.10 MJERE IZBJEGAVANJA OPASNOSTI OD EKSPLOZIJA Da bi se izbjegla opasnost od eksplozija prilikom sanacijskih radova. kisika (O2).14.5%). na mjestima priključaka zdenaca na linijske kolektore. agregati) udaljiti izvan prve zone opasnosti. Opasnost od požara i eksplozije te tako er i oznaka Zabranjena upotreba alata koji iskri.14. O svim mjerenjima i naredbama potrebno je voditi poseban dnevnik. Prekid rada na odlagalištu otpada se oglašava zvučnim signalom – sirenom s unaprijed dogovorenim signalima. Za početno gašenje požara Izvo ač mora osigurati prijevozne atestirane vatrogasne aparate punjene s 50 kg ABC praha za gašenje (kao tip S50.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. III.14. Kod većih koncentracija metana potrebno je zatražiti prisutnost medicinske ekipe. opreme. potrebno je obvijestiti: • što se dogodilo • gdje se dogodilo • kada se dogodilo • koliko je unesrećenih • kakvu pomoć trebate • tko zove. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • 0-100 % volumena za CO2. nesrećama ili prijetnji za ljudske živote. Ukoliko početni požar nije moguće lokalizirati. potoka. potrebno je pozvati vatrogasnu postrojbu i obavijestiti policiju. instalacija i ure aja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06).4. okoliš obavezno treba obavijestiti Državnu upravu za zaštitu i spašavanje pozivom na broj 112.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Istovremeno treba mjeriti koncentracije metana i štetnih tvari u dimnim plinovima i narediti upotrebu zaštitnih sredstava (maski) tako da ne do e do trovanja radnika koji gase požar. • 0-200 ppm za H2S i • 0-1000 ppm za H2. Državnu upravu za zaštitu i spašavanje IZVO AČ treba obavijestiti ako je na odlagalištu neodgodivo potrebna: • hitna medicinska pomoć • pomoć vatrogasaca • pomoć policije • pomoć gorske službe spašavanja • pomoć drugih hitnih službi i operativnih snaga sustava zaštite i spašavanja ili ako je IZVO AČ uočio: • požar • istjecanje opasnih tvari. a požarište se mora hladiti vodom. Ure aji mora imati potvrdu Ex-Agencije prema Pravilniku o opremi i zaštitnim sustavima namjenjenim za uporabu u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 123/05) i Pravilniku o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja.A. okoliš i kulturna dobra. Kada IZVO AČ nazove Državnu upravu za zaštitu i spašavanje (112). rijeka ili mora • druge pojave koje predstavljaju opasnost za život i zdravlje ljudi ili životinja ili ugrožavaju imovinu. imovinu.11 NAČIN GAŠENJA POŽARA Ukoliko do e do požara. on se mora vrlo brzo i organizirano gasiti pomoću postojećih vatrogasnih aparata i zasipnog materijala. • onečišćenje pitke vode. U tom slučaju treba prekinuti sve radove. stranica 346 od 348 .14. • 0-25 % volumena za O2. O svim hitnim situacijama na odlagalištu.

107/07) Izvo ač radova na sanaciji je dužan izraditi Elaborat zaštite na radu i Elaborat zaštite od požara i eksplozija te sve radnike i ostalo osoblje uključeno na bilo koji način u poslove sanacije plinskog sustava. one elemenate i sklopove na postrojenjima. III. svjetiljke s otvorenim plamenom. gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN 61/94). 33/05. itd.4.A. • održavati puteve u stanju koji omogućavaju pristup vatrogasnim vozilima u svako doba. na za to potrebna mjesta. instalacije i ure aje u ispravnom stanju. Prema Zakonu o prostornom ure enju i gradnji (NN 76/07). Radi navedenog svi zaposlenici moraju biti osposobljeni po požarnom minimumu i uvježbani o načinu rukovanja opremom i sredstvima za gašenje požara u skladu s odredbama Zakonom o zaštiti od požara i Pravilnika o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice U slučaju eksplozije treba prekinuti rad i udaljiti ljude. elektroinstalacije koje nisu u S-izvedbi. 94/96. • uklanjanjati. zavarivanje. • uklanjati predmete koji predstavljaju opasnost za nastajanje i širenje požara izvan prostora sanacije. • izvoditi i održavati odgovarajuće ure aje i instalacije za dojavu i gašenje požara. • održavati u ispravnom stanju vatrogasnu opremu i sredstava za gašenje požara. Zakonu o zaštiti na radu (NN 59/96. • nabavljati odre ene količine i vrste tehničke opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara. instalacijama i ure ajima koji mogu izazvati požar.14. Zatim treba pristupiti gašenju požara nastalih nakon eksplozije. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. upoznati s izra enim Elaboratima i mjerama zaštite. pušenje. Mjere zaštite od požara i eksplozije tijekom sanacije plinskog sustava su slijedeće: • upotrebljavati samo strojeva. • onemogućavati ubacivanje predmeta koji bi mogli prouzročiti požar u otvorenom prostoru sanacije na koji je pristup ograničen. • postavljati.14.13 TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE Prema zakonu o zaštiti od požara potrebno je poduzimati radnje nužne za utvr ivanje primjene propisanih i nare enih mjera zaštite od požara. nemara ili slično.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. pružiti prvu pomoć eventualno povrije enim te pozvati hitnu pomoć. odnosno izmjeniti.). • uklanjati zapaljive tvari koje predstavljaju opasnost za nastajanje i širenje požara izvan prostora sanacije.14. vatrogasnu opremu i sredstava za gašenje požara. 114/03) i Zakonu o zaštiti požara (NN 58/93. III. koristeći zaštitna sredstva. • zabraniti uporabu otvorene vatre u prostoru sanacije (npr. strojevima i ure ajima koji pri radu mogu izbacivati iskre na mjestima gdje bi to moglo predstavljati opasnost od požara. stranica 347 od 348 .A.A.4. u velikoj mjeri predstavlja propust koji može rezultirati požarom ili eksplozijom.12 OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIKA Nedovoljna upućenost zaposlenih osoba na odlagalištu otpada o opasnostima koje mogu nastati zbog nesmostrenosti. • onemogućavati pristup vozilima. vozila. otvorena ložišta.

-~ ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 348 od 348 . itd.). organizacija koja upravlja odlagalištem i Koordinator II. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Za provo enje svih propupožarnih mjera zaštite je odgovoran Izvo ač radova i odgovorna osoba Izvo ača. instalacija ili drugih sredstava sve dok se ne poduzmu sve mjere da se opasnost ukloni. ako se njihovim preure enjem ne može otkloniti nedostatak koji može prouzročiti požar. lakiranje. usaglašavati mjere zaštite s važećim zakonima i podzakonskim aktima te s općim aktima propisanim od strane organizacije koja upravlja odlagalištem. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • • • • zabraniti uporabu ure aja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. instalacija ili drugih sredstava. zabraniti obavljanje opasnih poslova na prostoru sanacije (npr. pretakanje zapaljivih tekućina i plinova. Kontrolu mjera protupožarne zaštite provode nadležna tijela. spaljivanje. zabraniti uporabu neadekvatnih i opasnih ure aja.14.A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful