PROJEKT: FAZA

:

ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Odlaganje novog otpada, izvedba gornjih brtvenih slojeva ploha 5, 5D i 6, izvedba gotove prekrivke, gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
ZA GRA ENJE, ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE POJEDINIM PODSUSTAVIMA ODLAGALIŠTA OTPADA JAKUŠEVEC

SVEZAK III. KNJIGA 1/3 PROVEDBENI PROJEKTNI ZAHTJEVI NARUČITELJA
Zagrebački holding d.o.o. - Podružnica ZGOS Zeleni trg 3., Zagreb, Hrvatska

Svibanj 2012.

Osnovni sadržaj svezaka dokumentacije za nadmetanje
Svezak I. Opći uvjeti nabave I.1 Upute ponuditeljima I.2 Ponudbeni podaci I.3. Obrazac ponude I.4 Obrazac ponudbenog jamstva I.5 Pismo prihvaćanja II. Ugovor o ustupanju radova i usluga II.1 Ugovor II.2 Opći uvjeti ugovora II.3 Posebni uvjeti ugovora II.4 Dodaci III. Provedbeni projektni zahtjevi Naručitelja po sustavima III.A. Sustav: Tijelo odlagališta III.B. Sustav: Deponija zemlje III.C. Sustav: Stalne prometnice III.D. Sustav: Parkirališta III.E. Sustav: Ure aji za pranje kotača III.F. Sustav: Hidrantska mreža III.G. Sustav: Separatori III.H. Sustav: Vodovodna mreža III.I. Sustav: Odvodnja otpadnih voda iz objekata III.J. Sustav: Elektroinstalacije III.K. Sustav: Telekomunikacijska mreža III.L. Sustav: Vanjska rasvjeta III.M. Sustav: Ograde III.N. Sustav: Piezometri III.O. Sustav: Sustav za pročišćavanje procjedne vode III.P. Sustav: Plinsko postrojenje III.R. Sustav: Ispust procjednih voda u rijeku Savu III.Prilog A. Podloge za izradu dokumentacije za nadmetanje III.Prilog B. Dozvole III.Prilog C. Situacija sustava odlagališta III.Prilog D. Primjeri izvještaja III.Prilog E. Okvirne ponude PRO2 III.Prilog F. Periodična ispitivanja na Odlagalištu otpada Jakuševec III.Prilog G. Fizikalno kemijske analize na ulazu i izlazu iz postrojenja za pročišćavanje procjednih voda III.Prilog H. Izvod iz cjenika Odlagališta otpada Jakuševec III.Prilog I. Pravilnik o pregledu i održavanju elektroenergetskih postrojenja i instalacija III.Prilog J. Shematski prikaz trajnog i privremenog otplinjavanja IV. Tehnička dokumentacija V. Troškovnici gra enja, održavanja i upravljanja po (pod)sustavima

Svezak

Svezak

Svezak Svezak

stranica 2 od 348

SVEZAK III, KNJIGA 1/3
SADRŽAJ KNJIGE 1/3 Sustav A. Tijelo odlagališta III.A.0. Tehnički opis III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada III.A.2. Privremeno prekrivanje III.A.3. Prometnice i platoi III.A.4. Obodni nasip III.A.5. Me unasip (zečji nasip) III.A.6. Kanali III.A.7. Detekcija oštećenja geomembrane III.A.8. Sustav sakupljanja procjednih voda III.A.9. Zaštitni sloj iznad sustava drenaže III.A.10. Ploha za prihvat azbestnog otpada III.A.11. Gornji brtveni sloj III.A.12. Gotova prekrivka III.A.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji III.A.14. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice (mTEO)

stranica 3 od 348

POPIS PODSUSTAVA PO SUSTAVIMA: A. Sustav: Tijelo odlagališta A.1. Prihvat i ugradnja otpada A.2. Privremeno prekrivanje A.3. Prometnice i platoi A.4. Obodni nasip A.5. Me unasip (zečji nasip) A.6. Kanali A.7. Detekcija oštećenja geomembrane A.8. Sustav sakupljanja procjednih voda A.9. Zaštitni sloj iznad sustava drenaže A.10. Ploha za prihvat azbestnog otpada A.11. Gornji brtveni sloj A.12. Gotova prekrivka A.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji A.14. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice B. Sustav: Deponija zemlje C. Sustav: Stalne prometnice D. Sustav: Parkirališta E. Sustav: Ure aji za pranje kotača F. Sustav: Hidrantska mreža G. Sustav: Separatori H. Sustav: Vodovodna mreža I. Sustav: Odvodnja otpadnih voda iz objekata J. Sustav: Elektroinstalacije J.1. Transformatorske stanice (istok i zapad) J.2. Podzemni kablovi i elekroormari K. Sustav: Telekomunikacijska mreža K.1. Telefonska mreža K.2. DTK mreža i okna L. Sustav: Vanjska rasvjeta M. Sustav: Ograde N. Sustav: Piezometri O. Sustav: Sustav za pročišćavanje procjedne vode P. Sustav: Plinsko postrojenje R. Sustav: Ispust pročišćenih procjednih voda u rijeku Savu

stranica 4 od 348

Naručitelj:

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska

Naziv gra evine:

ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC

Razina projekta:

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

III.A. Sustav: TIJELO ODLAGALIŠTA

SADRŽAJ: III.A.0. III.A.1. III.A.2. III.A.3. III.A.4. III.A.5. III.A.6. III.A.7. III.A.8. III.A.9. III.A.10. III.A.11. III.A.12. III.A.13. III.A.14. Tehnički opis Prihvat i ugradnja otpada Privremeno prekrivanje Prometnice i platoi Obodni nasip Me unasip (zečji nasip) Kanali Detekcija oštećenja geomembrane Sustav sakupljanja procjednih voda Zaštitni sloj iznad sustava drenaže Ploha za prihvat azbestnog otpada Gornji brtveni sloj Gotova prekrivka Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice (mTEO)

SVEZAK III.A. Svibanj 2012.

stranica 5 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. Sustav: Tijelo odlagališta

Naručitelj:

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska

Naziv gra evine:

ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC

Razina projekta:

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

III.A. 0. Tehnički opis

SVEZAK III.A. Svibanj 2012.

stranica 6 od 348

...........1.................4...................................................................10.........A.............................................................................................. 20 A............ SUSTAV SAKUPLJANJA PROCJEDNIH VODA ............................................................................5. KANALI ...................................................... 21 A.. 29 A......................................................................7................. GOTOVA PREKRIVKA................................. 19 A.................................2......................................................8..... POVRŠINSKA ODVODNJA OBORINSKIH VODA I POSEBNI DETALJI................ DETEKCIJA OŠTEĆENJA GEOMEMBRANE .......................12............... održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III................ 17 A..Dokumentacija za nadmetanje Gra enje............. 35 A............................. 28 A....... GORNJI BRTVENI SLOJ ..... PLOHA ZA PRIHVAT AZBESTNOG OTPADA ................ PRIVREMENO PREKRIVANJE ...........9........ OBODNI NASIP .......................... 19 A...... 29 A...............................11............ PRIHVAT I UGRADNJA OTPADA .................14.......6.....13................ 38 stranica 7 od 348 ...................... 8 A.... 16 A................................................. 17 A..... ZAŠTITNI SLOJ IZNAD SUSTAVA DRENAŽE ................................... 20 A..................... 33 A....................................................... Sustav: Tijelo odlagališta SADRŽAJ TEHNIČKOG OPISA: UVOD ................... OTPLINJAVANJE ODLAGALIŠTA I PLINSKA MREŽA DO PLINSKE STANICE (mTEO)..............................................3 PROMETNICE I PLATOI ........... ME UNASIP (ZEČJI NASIP) .........

15m HUMUSNI SLOJ • 0.010m GEOKOMPOZITNI SLOJ ZA OTPLINJAVANJE • 0.00 m.3m MEDJU POKROVNI SLOJ 5% 155m. U sredini odlagališta je visinska kota završnog pokrova nešto viša. dok je maksimalna širina oko 390 m.m. • 0.006m BENTONITNI TEPIH (GCL) • 0. Shematski prikaz završnog pokrova tijela odlagališta Jakuševec stranica 8 od 348 .n.m.A.m. Sustav: Tijelo odlagališta UVOD Odlagalište Jakuševec-Prudinec je odlagalište komunalnog i neopasnog otpada grada Zagreba i njegove okolice. Površina terena oko odlagališta je blago nagnuta od sjeverozapada prema jugoistoku.00 m.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. a na jugoistoku iznad 109. nakon zatvaranja odlagališta tj.3m MEDJU POKROVNI SLOJ • 0.n.n. Tlocrtni oblik odlagališta je približno pravokutan.006m BENTONITNI TEPIH • 0. 2.15m HUMUSNI SLOJ • 0. Na sjeverozapadu se teren rijetko izdiže iznad apsolutne kote 109.50 m. jer je na krovnom dijelu projektiran dvostrešni nagib od centra odlagališta prema vrhu bočnih kosina završnog pokrova od 5 %.m.5 1 109 m. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.n.365 m.85 1 OTPAD 2.85m ZAŠTITA OD MRAZA • 0.010m GEOKOMPOZITNI SLOJ ZA OTPLINJAVANJE • 0. Površina kojoj će zauzeti odložen otpad. n.m.010m GEOKOMPOZITNI • 0.. Tijelo odlagalište je koncipirano da obod (sjecište krovnog dijela i bokova) ima apsolutnu visinsku kotu od 155 m. nakon iskorištenja svih kapaciteta iznositi će oko 54 ha. 3 1 1% Slika 1. Maksimalna duljina projektiranog odlagališta iznosi oko 1.n. Prosječna kota okolnog terena je 109.65m ZAŠTITA OD MRAZA • 0.m. odnosno obod se nalazi na visini od 45 m iznad kote okolnog terena koji ga okružuje..001 m GLATKA LLDPE • 0.010m GEOKOMPOZITNI DRENAŽNI SLOJ (GCL) DRENAŽNI SLOJ GEOMEMBRANA • 0.

8.1.7. sustav "Tijelo odlagališta" je podijeljeno u nekoliko podsustava koji se razlikuju po svojoj funkciji i smještaju.5. A.A.4. A.11. A. A.9. A. A. A.14.12.6.13. A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.3. stranica 9 od 348 . Sutav "Tijelo odlagališta" se sastoji od sljedećih podsustava: A. A. A. A. A. A.10. Sustav: Tijelo odlagališta PODSUSTAVI TIJELA ODLAGALIŠTA Radi lakšeg pregleda obaveza Izvo ača. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.2. Prihvat i ugradnja otpada Privremeno prekrivanje Prometnice i platoi Obodni nasip Me unasip (zečji nasip) Kanali Detekcija oštećenja geomembrane Sustav procjednih voda Zaštitni sloj Ploha za prihvat azbestnog otpada (kaseta 6/3 jug) Gornji brtveni sloj Gotova prekrivka Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice U daljnjem tekstu su dane osnovne informacije i tehnički opisi svih podsustava sutava "Tijelo odlagališta".

307-315. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. S. koje je od odlagališta Jakuševec-Prudinec udaljeno samo 3 km nizvodno. Uz spomenuti brtveni sustav. godine na smetlištu su vršena prva sveobuhvatna istraživanja. 2006 i V. kada je izgradnjom nasipa za obranu od poplava rijeke Save trajno zaštićena njena desna obala. ali su ukazala na realnu opasnost od onečišćenja podzemnih voda na području Črnkovec uslijed utjecaja smetlišta. godine pokrenulo izradu Idejnog rješenja ure enja i zatvaranja smetlišta Jakuševec-Prudinec. To područje je 1981. Tada je ta lokacija bila na samom rubu grada. Ahel. 57: str. Donesena je i odluka o ograničenju visine otpada u odnosu na kotu okolnog terena.hr/.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 2006). M. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 2006. Naime. izradi projekata itd.. Sustav: Tijelo odlagališta POVIJESNE INFORMACIJE O PROJEKTU Odluka o otvaranju smetlišta Jakuševec-Prudinec donesena je 1964. godine prepoznato u okviru Vodoprivredne osnove grada Zagreba kao rezervno crpilište. Zagreb. Zbog osiguranja novih površina za potrebe industrijske gradske zone. kada je započelo nekontrolirano odlaganje svih vrsta smeća u rukavce Save i jame nastale eksploatacijom šljunka. 317-324. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 2006.: Onečišćenje zraka u području odlagališta otpada Jakuševec i u okolnim naseljima. 1976 godine započele su aktivnosti na istražnim radovima. N. Do početka 80-tih godina se smatralo da je glavni problem smetlišta Jakuševec-Prudinec njegovo zaposjedanje vrijednog zemljišta za budući industrijski razvoj Grada. posebice na podzemne vode. Terzić. odabrana je varijanta sanacije na način da se postojeći otpad uklanja i privremeno odlaže na drugom mjestu (na postojećoj lokaciji) dok se nije uredilo slabopropusno dno (temeljni brtveni sustav) na koje se kasnije ugra ivao prethodno uklonjen otpad. Nakon analiza različitih varijantnih rješenja. Smetlište je aktivno od 1965 godine. godine odlaganje se provodilo bez provedbe planskih mjera zaštite podzemnih voda i zraka od zaga enja. Zbog nedostatka sredstava ispitivanja nisu bila dovršena prema planiranom programu. postajalo je sve zanimljivije područje Črnkovec na desnoj obali Save. Va ić. Sa sanacijskim radovima odlagališta započelo se 1996. buduće odlagalište podijeljeno je u plohe (1 . do 1988. te se po plohama i provodila sanacija. godine kada je sanirana ploha 1. kako bi se utvrdio utjecaj odloženog otpada na okoliš. što je nedvojbeno upućivalo na to da smetlište treba smatrati značajnim izvorom onečišćenja okoliša (vidi http://hrcak. što je dovelo do danjeg širenja smetlišta. odabrano rješenje sadrži još i neke druge dijelove s kojima stranica 10 od 348 .srce. Tepić. kako su gradska crpilišta na lijevoj obali Save zbog industrijskog onečišćenja postupno bila sve nepovoljnija ili potpuno izvan uporabe.: Organska onečišćenja u odlagalištu otpada Jakuševec i njihov utjecaj na podzemne vode.A. Gradsko poglavarstvo je početkom 1991. 57: str. Istraživanja koja su se provodila 80-tih i 90. Radi jednostavnosti i što lakšeg uskla ivanja spomenutih operacija. Sve do 1996. godine.tih godina na području Jakuševca ukazivala su da postoji izrazit trend pogoršanja kvalitete podzemnih voda i značajan utjecaj na kvalitetu zraka u neposrednoj blizini odlagališta. Od 1986. Zagreb. Zbog stalnog pogoršavanja stanja u vodoopskrbi Grada cjelovito rješavanje problema odlaganja otpada na smetlištu Jakuševec-Prudinec još više dobiva na značaju.6)..

Sa starim otpadom istovremeno se odlagao i novi otpad koji kontinuirano pristiže na odlagalište. interventni crpni sustav i postaja za monitoring kakvoće zraka i sl. stranica 11 od 348 . koja spriječava tečenje procjednih voda iz otpada u podzemlje. Sustav: Tijelo odlagališta opisan način izvedbe ure enog dna tek zajedno čini cjelinu rješavanja sigurnog načina odlaganja otpada na budućem ure enom sanitarnom odlagalištu komunalnog otpada. odvodnje i obrade onečišćenih procjednih voda iz tijela deponije prije njihovog ispuštanja u recipijent. • sustav prikupljnja i odvo enja odlagališnog plina na mali termoenergetski objekt (mTEO) u cilju energetskog iskorištenja plina ili spaljivanja na bakljama. do srpanj 2011" [TD17]. odvodnje i ispuštanja oborinskih voda ure enog dijela tijela odlagališta Jakuševec-Prudinec u recipijent.) Cjelokupni radovi podijeljeni su u dvije vremenski i prostorno odvojene faze. U toj fazi se deponira samo novi otpad koji pristiže na odlagalište. • sigurnosni sustavi (kontrola dovoza različitih vrsta otpada.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Radovi u drugoj fazi ograničeni su na ugradnju novog otpada na plohe 5. do studenog 2011." [TD11]). kontrola pristupa. Druga faza podrazumijeva period nakon premještanja cjelokupnog starog otpada na izgra ene brtvene sustave. • sustav prikupljanja.A. procjenjuje se da kapacitet odlagališta s izgra enim plohama 5D i 6 zadovoljava potrebe grada Zagreba do 2021. što godišnje čini masu od oko 350. To su: • sustav prikupljnja. brtvenu (slabopropusnu) podlogu. g. kada je je ugra en sav stari otpad na izgra en brtveni sustav i sustav odvodnje procjedne vode na plohama 1 do 5. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. U prvoj fazi (fazi sanacije) postojeći stari otpad je prebačen na ure enu. Na odlagalište Jakuševec se dnevno dopremi približno 971 tona neopasnog otpada. DOPREMLJENE KOLIČINE OTPADA Danas se otpad ugra uje na plohu 5D. Sav stari otpad je premješten u plohe 1 do 5. na odlagalište iznosi oko 29. do studenog 2011. Dinamiku realizacije navedenih radova potrebno je prilagoditi stvarnoj situaciji na terenu a koja ovisi o brzini popunjavanja odlagališta novim otpadom. odnosno radove ugranje novog otpada nakon završetka sanacije. 5D (dodataka plohe 5) i plohe 6 s nastavkom odlaganja na novoure ene plohe. Na temelju dolaznih količina otpada. Cjelokupna sanacija dovršena je 2003. (vidi dokument "Količine odloženog otpada na odlagalištu Jakuševec/Pridinec od listopada 2007. Podaci dnevne dinamike ulaza vozila (po satima) se nalaze u dokumentaciji "Dinamika ulaska otpada na odlagalište otpada Prudinec/Jakuševec u periodu od siječanj 2007.000 m3. Tijekom sanacije se novo pristigli otpad ugra ivao na plohe 2 do 5. Godišnja količina otpada koji se odloži na odlagalište iznose približno 450. te prekrivanje odloženog otpada završnim prekrivnim sustavom nakon formiranja geometrije tijela odlagališta definiranog projektom. Prosjek dovoza otpada u periodu od listopada 2007. odnosno u sustav javne odvodnje. 5D i 6.000 tona. Zadatak Izvo ača je nastavak izgradnje i prekrivanje završom prekrivkom ploha 5.140 tona/mjesečno.

izvedbu otplinjavanja odlagališta i plinske mreže.000 tona materijala (otpad plus materijal za prekrivanje). 3 i 4 su u potpunosti izvedene.3. A. izvedbu otplinjavanja odlagališta i plinske mreže. 3 i 4 Plohe 1. izvedbu gotove prekrivke. Izvo ač je zadužen za izgradnju. ZATEČENO STANJE U slijedu je dan opis postojećeg stanja s opisom predvi enih radova za Izvo ača u narednom periodu: Plohe 1.12. Ploha 6 Na plohi 6 je izveden temeljni brtveni sustav i sustav odvodnje procjednih voda. Ploha 5 i 5D Na plohama 5 i 5D je izveden temeljni brtveni sustav i sustav odvodnje procjednih voda.11.2.A. u tijelo odlagališta je potrebno ugraditi približno 290 tona/dan inertnog zemljanog materijala. što znači da su popunjene otpadom koji je ugra en na temeljni brtveni sustav i sustav odvodnje procjednih voda te su prekrivene završnim prekrivnim sustavom. izgradnju prometnica i platoa.14. Na navedenim plohama se ne odlaže otpad. Sustav: Tijelo odlagališta Za potrebe dnevnog i produženog prekrivanja otpada.6 tona/m3. FAZNA REALIZACIJA PROJEKTA I KAPACITET ODLAGALIŠTA Fizička ogranjičenja odlagališta Konačne horizontalne i vertikalne granice odlagališta su definirane lokacijskom i stranica 12 od 348 .13. A.14. A. Izveden je sustav aktivnog otplinjavanja (plinski zdenci s mrežom plinskih cijevi) i sustav površinskog sakupljanja i odvodnje oborinskih voda. A. A. A. Gra enje plohe 5 i 5D uključuje. A. izvedbu površinske odvodnja oborinskih voda i posebnih detalja kao i A. Izvedbu Me unasipa (zečjeg nasipa). A. privremeno prekrivanje. privremeno prekrivanje. izgradnju gornjih brtvenih slojeva. izgradnju prometnica i platoa.11.2. izgradnju gornjih brtvenih slojeva. održavanje i upravljanje podsustavima plohe 6. A. A. izvedbu gotove prekrivke.13. 2. održavanje i upravljanje podsustavima ploha 5 i 5D. Godišnje se u tijelo odlagališta ukupno ugradi 460. Gra enje plohe 6 uključuje. Na plohama 5 i 5D se odlaže otpad. A. 2.1. A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. dok je na vrhu odlagališta prometnica smještena u središnjem dijelu krovnog dijela odlagališta i proteže se sve do spoja ploha 4 i 5 (gdje prestaje završni prekrivni sustav). Prometnica s južne strane spoja ploha 1 i 2 započinje uspon na odlagalište. Minimalna zahtijevana gustoća zbijanja novog otpada iznosi 0. Prihvat i ugradnju otpada.5. Izvo ač je zadužen za izgradnju. Izvo ač je zadužen za održavanje i upravljanje podsustavima izvenih ploha 1 do uključivo plohe 4. prihvat i ugradnju otpada.12. Na na završni prekrivni sustavu ploha 1 do 4 je izvedena interna servisna prometnica koja se može koristiti kako za održavanje tako i za izgradnju.3. A. izvedbu površinske odvodnje oborinskih voda i posebnih detaljia kao i A.1. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.

od kojih svaka traje otprilike 3 godine. Nakon završetka ugradnje otpada po svakoj kaseti provodi se njeno trajno prekrivanjke.m. tako da se gornji brtveni sustavi tih dviju ploha mogu spojiti. Fazni pristup izvo enju radova Radovi odre eni ovom dokumentacijom usredotočeni su primarno na same radove koji uključuju završetak (popunjavanje otpadom i izradu završnog prekrivnog sustava) ploha 5. Slobodan volumen plohe 5D. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji i A. • Istočna strana plohe 6 se nastavlja na plohu 5D na koju se trenutno odlaže otpad. A. Apsolutna visina oboda (spoj krovnog dijela i pokosa) iznosi 155 m.16. 5D i 6.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Gornji brtveni sloj.14. zapadna i istočna granična crta odlagališta definirane su izgra enom obodnom prometnicom. U tom koridoru smještena je sjeverna obodna prometnica. Procjenjuje se da će se radovi na podsustavima. Donji brtveni sustav plohe 6 je u potpunosti izveden i spojen s brtvenim slojem plohe 5D. Vremensko korištenje tako osiguranog volumena ovisiti će.5 mjeseci godišnje. stranica 13 od 348 . Tako je odlaganje na pojedine kasete podijeljeno u faze.15. A.A. na koju se trenutno odlaže otpad i ukupni volumen plohe 6 omogućuju odlaganje od ukupno 3. i o dinamici dotura otpada na odlagalište. Projekt sadrži plan prekrivanja ploha i zasniva se na sadašnjoj procjeni godišnje količine ugradnje novog otpada od 450.000 m3. • Južna.52 miliona m3 otpada. Sustav: Tijelo odlagališta gra evinskom dozvolom su slijedece: • Sjeverna strana odlagališta definirana je obaveznim koridorom kojim je utvr ena minimalna udaljenost nabliže točke tijela odlagališta do središta savskog nasipa. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. A.n. Gotova prekrivka. • Visina temeljnog brtvenog sustava definirana je gravitacijskom odvodnjom procjednih voda do ure aja za pročišćavanje procjednih voda koji se nalazi na istočnom dijelu odlagališta. osim o kvalieti zbijanja i sastavu. • Ugradnjom novog otpada se predvi a niveliranje završnog pokrova izvedene plohe 4 i plohe 5 koja je u punjenju. • Visina tijela odlagališta definirana je apsolutnom visinom obodne točke tijela odlagališta i nagibom krovne plohe (od 5%). Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice provoditi tijekom gra evinske sezone koja traje 4.13.

1 8. m3 otpada. odnosno dijelovi i kapacitet pojedinih ploha prikazane su u tablici 1. Sustav: Tijelo odlagališta Kapacitet odlagališta i fazna gradnja donjih brtvenih slojeva i sustava odvonje procjednih voda po plohama Glavnim projektom odre ene su faze u kojima se izvode radovi na ure enju donjih brtvenih slojeva i sustava odvodnje procjednih voda pojedinih ploha.52 mil.89 13. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.44 8.34 mil. zaključuje se da na odlagalištu ima još mjesta za odlaganje približno 3.18 mil.08 1.05 3. u tablici 2 prikazana je procjena dinamike izvedbe gornjeg brtvenog sloja i završnog prekrivanja odloženog otpada.34 Ukupno 40.27 5. Uz dinamiku prekrivanja istovremeno je prikazana i dinamika izvo enja otplinjavanja i njegovog priključivanja na postojeći sustav.75 2.18 9.67 1.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. m3 otpada. Faze izvedbe donjih brtvenih slojeva i sustava odvodnje procjednih voda. m3 otpada. Fazna izgradnja gornjeg prekrivnog sustava U skladu s pretpostavkama o raspoloživom prostoru na pojedinim plohama odlagalista. te da na plohi 6 stane ukupno 3. Tablica 1 Radna ploha 2 3 4 5 5D 6 Površina plohe (hektari) 6.64 3. stranica 14 od 348 .A.1 3.8 Vrijeme u kojem se izvode radovi Izvedeno Izvedeno Izvedeno Izvedeno Izvedeno Izvedeno Raspoloživi kapacitet (milijun m3) 1.62 Budući da na plohi 5 još ima mjesta za prihvat približno 0.

1 3.75 2.62 Budući da je dinamika radova prikazana u tablici 1 i 2 definirana na osnovu postojećeg stanja i pretpostavci o količinama otpada u budućnosti.5 do 3 m nižoj apsolutnoj koti od projektirane.67 1. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.89 13. Ukupna površina dijela iznad plohe 4 koji će se prekrivati nakon popunjavanja kapaciteta iznosi 1. stranica 15 od 348 .1 8.27 + Vrijeme u kojem se izvode radovi prekrivanja Izvedeno Izvedeno Izvedeno Vrijeme u kojem se izvode plinske instalacije Izvedeno Izvedeno Izvedeno Raspoloživi kapacitet (milijun m3) 1.16 ha (cca. Prije početka odlaganja otpada na navedeni dio. 2. o čemu odluku donosi Investitor. Detalji navedenog područja kao i rješenje spajanja novog prekrivnog sustava s već postojećim.2021. ostavlja se mogućnost da se u slučaju promjene godišnje količine otpada koji se deponira.05 3. promjeni dinamika odre enih radova. otpadom će se nadopuniti već prekriveni krajnji zapadni dio plohe 4. 3 i 4.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. potrebno je izvoditi i sustav plinskih zdenaca. potrebno je pristupiti prekrivanju navedenog dijela. uklonit će se završni prekrivni zemljani sloj i privremeno deponirati na susjedne površine (ploha 4 istok). 2016.08 1.44 8. . Izvo aču će biti dostavljeno naknadano.64 3. * Završni prekrivni sustav i sustav aktivnog otplinjavanja izveden je na plohama 1.91* 5. Neposredno po izvo enju zdenaca i ostalih neophodnih dijelova sustava otplinjavanja.2022.34 0. 2. 2019.A. 2013. izvedbe završnog prekrivnog sustava i sustava otplinjavanja Radna ploha 2 3 4 5 5D 6 Površina plohe (hektari) 6. Istovremeno s završnim prekrivanjem pojedinih dijelova odlagališta odnosno neposredno nakon prekrivanja. Nakon sto se na plohi 5 formira projektni profil (iskorištenje kapaciteta odlagališta . Ukupno 40. 2015. Sustav: Tijelo odlagališta Tabela 2 Procjena popunjavanja ploha odlagališta.18 9. Visinska kota vrha otpada na granici izmedu ploha 4 i 5 nalazi se na cca. 165 x 70 m). .8 Druga polovica 2012.plohe 5). nove zdenci se priključuju na postojeći plinski sustav i redovito održavaju. Kako bi se postigla projektirana visina navedenog područja. 2018.

1. VIII.XI.00 Zaprimanje otpada od tvrtki s kojima INVESTITOR ima posebne ugovore i sporazume se na odlagalištu provodi od ponedjeljka do subote i praktički je kontinuirano tijekom cijelog stranica 16 od 348 . Instituttitut IGH d. a u periodu od 17:00 do 18:00 sati izvode se radovi na privremenom prekrivanju otpada koji je u tijelo odlagališta ugra en tijekom dana. Zavod za planiranje. Radovi na prihvatu i ugradnji otpada su koncipirani tako da popunjavanje tijela odlagališta bude od jugo istoka prema sjevero zapadu tj.X. Izvo ač mora dobiti nalog Naručitelja ili ishoditi suglasnost od Naručitelja.00 07.20.IX. Izvo ač je odgovoran da radove na prihvatu i ugradnji otpada uskladi s Uputama za ugradnju i prekrivanje otpada kao i s Planom odlaganja otpada na plohu 5D i 6 (Broj projekta: 3230-0576/10.30.. mimo perioda za dnevni prihvat i ugradnju otpada. Prihvat i ugradnja glomaznog otpada. Na plohi 4 je otpad ugra en i izveden je završni pokrov (gornji brtveni sloj i gotova prekrivka).31. .00 .18. 07. Obzirom dnevne i tjedne oscilacije inteziteta dovoza otpada tijekom radnog vremena Izvo ača.X. Izvo ač je obvezan izvršiti prihvat. odnosno nalogu Naručitelja. Radno vrijeme Izvo ača Dnevni prihvat i ugradnja otpada se izvodi tijekom čitave godine od ponedjeka do uključivo subote. odnosno nalogu Naručitelja.31.00 07. Od ponedjeljka do uključivo subote prihvat i ugradnja otpada provodi se od 6:00 do 17:00.III.00 . Na plohi 5 i 5D je formiran pokos od ugra enog otpada i zemlje koji ima pad prema sjevero-zapadu (prema kaseti 6/1) u približnom nagibu 1V:3H. studije i zaštitu okoliša) od listopada 2010. . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.19.00 . .00 . .d.00 07.II.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A.16. 1. od plohe 5 i 5D prema kaseti 6/1 plohe 6 i dalje prema kaseti 6/2 i zadnjoj kaseti plohe 6 (6/3).31.1. 1.18. .IX. Izvo ač je obvezan izvršiti a sve prema posebnom zahtjevu.28. 1. me utim zbog slijeganja je potrebno urediti spoj plohe 4 i 5 ugradnjom dodatnog otpada i njegovim prekrivanjem. Sustav: Tijelo odlagališta A. Radno vrijeme odlagališta na prohvatu otpada od gra anstva Rad odlagališta Jakuševec za prihvat otpada od gra anstva je sljedeći: 1.00 07. Za rad nedjeljom.00 .IV.III. potrebno je da IZVO AČ planira nužne radove tijekom perioda sniženog intenziteta dovoza otpada ili Nedjeljom. Otpad je u potpunosti ugra en na plohe 1 do 3. PRIHVAT I UGRADNJA OTPADA Izvo ač radova će dijelatnost prihvata i ugradnje otpada provoditi tijekom cijelog ugovornog perioda. ugradnju i prekrivanje otpada i izvan ovako propisanih uvjeta a sve prema posebnom zahtjevu.

Nadzorni inženjer ovjerana kvalitetu i količinu rada IZVO AČA na sakupljanju letećeg otpada. te IZVO AČ vodi evidenciju o broju radnika. Dnevno prekrivanje Dnevna prekrivka je inertni nezaga eni materijal koji se ugra uje na kompaktirani sloj otpada u debljini 10 cm u rastresitom stanju (bez kompaktiranja). Institut IGH. Sustav: Tijelo odlagališta dana i noći (24 sata). IZVO AČ je dužan na gradilištu imati tim zadužen za sakupljanje letećeg otpada. satima rada radnika i lokaciji skupljanja. Nedjeljom se na odlagalište dovoze manje količine otpada. ugra uje na kompaktirani sloj otpada u slučaju da se zbog očekivanih poremećaja u dinamici ili uslijed tako definiranog plana odlaganja novog otpada. IZVO AČ je zadužen za povremeno sakupljanje raznesenog otpada. Produljeno prekrivanje Produljeno prekrivanje se izvodi u debljini 30 cm rastresitog inertnog materijala. iz veljače 2012. A. uslijed djelovanja vjetra na istovareni otpad. odvija se po stalnim (asfaltnim) prometnicama. Skupljanje letećeg otpada Tijekom postupka prihvata i ugradnje otpada u tijelo odlagališta a prije izvedbe dnevnog prekrivanja. Izvo ač je odgovoran za tjedno i mjesečno planiranje smještaja odlagališne plohe i izgradnju odlagališne plohe.2. broj projekta 81010-041/12. papira i slično) po odlagalištu i izvan vanjske ograde odlagališta. Sakupljanje letećeg otpada se provodi po nalogu Nadzornog inženjera. stranica 17 od 348 . privremenim (tehnološkim) prometnicama i servisnoj prometnici.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. U cilju zaštite okoliša od širenja otpada od lakih materijala raznesenih vjetrom.3 PROMETNICE I PLATOI Prijevoz novog otpada unutar granica odlagališta. sastavu otpada kao i o ostalim uvjetima koji pogoduju njegovom širenju. količini dovezenog neprekrivenog otpada.500 m2). Zaštita pokosa od erozije i sedimentacije Sve pokose na kojima je izvedeno produljeno prekrivanje je potrebno zaštititi ogradama za zaštitu erozije i sprječavanja od brzog odnošenja ugra ene zemlje. PRIVREMENO PREKRIVANJE Sav dnevno odloženi otpad Izvo ač mora prekriti slojem inertnog materijala sukladno Uputama za ugradnju i prekrivanje otpada. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. uglavnom tijekom noći. dolazi do raznošenja otpada od lakih frakcija (plastičnih materijala. Razlikujemo dnevno i produljeno prekrivanje. (vidi IP14). na predmetnoj površini u narednih 30 dana ne očekuju radovi na prihvatu razastiranju i ugradnji novog otpada. A. Ovim slojem se prekriva površina na kojoj je ugra en dopremljeni otpad (približne površine 1. Izvedba ograda je dana u Izvedbenom projektu zaštite pokosa od erozije i sedimentacije. Intenzitet raznesenog otpada ovisi o intenzitetu vjetra.

izgradnju i održavanje istovarnog platoa stranica 18 od 348 . Sustav: Tijelo odlagališta Izvo ač je zadužen za održavanje stalnih prometnica. god.). Lokacija ceste prikazana je na nacrtu 5. Izvo ač je odgovoran za daljnju izgradnju i održavanje servisne prometnice sukladno s Izvedbenim projektom prekrivanja ploha 4. Dolaskom zimskih uvjeta. moraju biti polijevane vodom. a u slučaju podizanja prašine. Izgradnja privremenih prometnica i platoa mora biti u skladu s Planom odlaganja otpada na plohe 5D i 6 (Broj projekta: 3230-0576/10.revizija E . za izgradnju i održavanje servisne prometnice kao i za izgradnju i održavanje platoa za prihvat otpada. U cilju sprječavanja naglog propadanja. ISTOVARNI PLATO Istovarni plato je pripremljena površina (minimalne površina 20×60 m) za prihvat vozila koja na rubu platoa vrše odlaganje (istovar) dopremljenog novog otpada.Zaštita plinskih linija na mjestu servisne prometnice (broj projekta: 24-10067/07 – RevE). Zavod za planiranje. Prometna infrastruktura i platoi odlagališta moraju zadovoljavati prometne potrebe za prihvatom otpada. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007.d. Projektirana širina ceste je 8 metara a maksimalni nagib iznosi 11 % na kratkim dionicama prekrivnog sustava. 5 i 6 (Institut gra evinarstva Hrvatske. za izgradnju i održavanje privremenih (tehnoloških) prometnica. studije i zaštitu okoliša) od listopada 2010. 5 i 6 . Izvo ač je odgovoran za planiranje izgradnje. ispod inertnog kamenog materijala od kojeg se gradi tehnološka prometnica. postavlja se tkani geotekstil minimalne površinske mase 150 g/m2. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Servisna prometnica je smještena na krovnom dijelu tijela odlagališta i izvedena je na plohama 1. god. 2. 3 i 4 (do plinske linije L odnosno profila 13). unutrašnje prometnice se moraju pripremiti te se mora organizirati čišćenje prometnica od snijega i leda. Ukupna debljina ustroja prometnica mora omogućiti uobičajeni gradilišni autoprijevoz (preporučeno minimalno 50 cm). Izvo ač je odgovoran za raspored (planiranje) smještaja.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.. Instituttitut IGH d. tucnaikom frakcije 30-60 mm. Prilaz sevisnoj prometnici se nalazi na južnom spoju ploha 1 i 2. Izgradnja i državanje privremenih prometnica vrši se otpadnim materijalom iz postrojenja za reciklažu gra evinskog otpada (RGO). Prometnice i platoi se moraju održavati prohodnim i čistim. TEHNOLOŠKE PROMETNICE Tehnološka prometnica je privremena prometnica namjenjena za dopremu otpada i prekrivnih materijala do istovarnog platoa. izgradnju i održavanje i tehnoloških prometnica. SERVISNA PROMETNICA Servisna prometnica je stalna prometnica za pristup u cilju održavnja izgra enih dijelova odlagališta a može služiti i za dopremu otpada i prekrivnih materijala.7 Izvedbenog projekta prekrivanja ploha 4. nesortiranim kamenim materijalom frakcije 0 . 5 i 6 (Institut gra evinarstva Hrvatske.C.60 mm i cakum pakom.). Stalne prometnice su posebni sutav (vidi poglavlje III.) i Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.

4. Sustav: Tijelo odlagališta kako bi se odlaganje moglo odvijati nesmetano i sigurno. i u kruni ima širinu od 6 m. Visina obodnog nasipa je od 9 do 10 m. dok s unutrašnje strane nasip ima pad od 1V:3H.5H.d. Navedenu rampu biti će potrebno ukloniti prije početka ugradnje otpada na kasetu 6/1 i dalje na kasetu 6/2 i 6/3. Tehnološka prometnica je najmanje širine 8 m. Izvo ač je zadužen za izvedbu unasipa izme u kasete 6/1 i 6/2. A. A. Obodni nasip ima osnovnu mehaničku funkciju osiguranja stabilnosti tijela odlagališta. kod kojih se procjedne vode odvode u sustav procjednih voda. Instituttitut IGH d. da je umanjeno iznošenje blata na vanjske prometnice. Prije početka ugradnje otpada na kasetu 6/1. studije i zaštitu okoliša) od listopada 2010. Oborinska voda treba se sakupljati odvojeno i odvoditi u sustav za odvodnju oborinskih voda (obodni kanal). Zavod za planiranje.. u obodnom nasipu je formirana prilazna rampa koja se koristi kako bi kamioni koji dovoze otpad mogli pristupiti mjestu odlaganja. Izvo ač je zadužen za održavanje izvedenog obodnog nasipa. separiraju od druge izvedene plohe na koju se nije odlagao i na kojoj se trenutno ne odlaže otpad. treba adaptirati sustav odvodnje tako da se oborinske vode kaseta 6/2 i 6/3 prebacuju u sustav oborinskih voda a procjedna voda iz kasete 6/1 da se pripoji stranica 19 od 348 .A. Nožica pokosa tijala otpada mora biti udaljena minimalno 10 m od osi krune unasipa. Me unasipom se procjedne vode jedne plohe na kojoj se ugra uje otpad. ME UNASIP (ZEČJI NASIP) Me unasip (zečji nasip) je gra evina koja se izvodi na zaštitnom sloju sustava za sakupljanje procjedne vode unutar pojedinih kaseta. Plohe na kojima se ne odlaže otpad moraju imati odvojenu odvodnju oborinskih voda od ploha na kojima se odlaže otpad. Raspored izgradnje istovarnih platoa tijekom izgradnje tijela odlagališta je da u Planu odlaganja otpada na plohe 5D i 6 (Broj projekta: 3230-0576/10. Pokos sa vanjske strane nasipa (gledano s tijela odlagališta) ima pad 1V:2. OBODNI NASIP Obodni nasip je izveden oko svih ploha odlagališta (plohe 1 do 6). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. 6/2 (središnja) i 6/3 (zapadna). Ploha 6 se sastoji od 3 kasete i to kasete 6/1 (istočna). Privremena kontrola površinskih voda Oborine koje dolaze u kontakt s otpadnim materijalom trebalo bi se ograničiti unutar odlagališta obodnim nasipom kao i me unasipima (zečjim nasipima) koji se nalaze izme u pojedinih ploha i formiraju kasete ploha. Me me 6/2 me unasip je izveden izme u plohe 5D i kasete 6/1. Ovo pravilo vrijedi do početka odlaganja otpada na kasetu 6/3. Prometnice moraju biti tako izgra ene. te po potrebi za izvedbu me unasipa izme u kaseta i 6/3. tj materijal za izgradnju mora biti tako izabran.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Na zapadnoj strani kasete 6/3 nalazi se prilaz kaseti za prihvat azbestnog otpada (koja se nalazi na kaset 6/3 jug).5. Sa sjeverne strane kasete 6/1 i plohe 5D.

00 m a širina zelenog pojasa koji je potrebno održavati iznosi 7. Održavanje obodnih kanala je potrebno nakon erozije zemlje s pokosa odlagališta. Svi kanali su na prostoru odlagališta izvedeni u potpunosti.4 metra sa 2. KANALI Pod pojmom kanali podrazumijeva se otvoreni sustav prikupljanja i provo enja oborinskih i drugih površinskih voda na prostoru odlaglišta. U taj kanal se slijevaju oborinske vode s područja zapadno od odlagališta gdje se nalazi ulaz i druge operativne zgrade i parkiralište.5 m. Izvo ač je zadužen za redovno održavanje i upravljanje obodnim kanalima i kanalom uz sjevernu prometnicu. Predvi a se jedno ispitivanje kasete 6/1.7. Dužina otvorenog dijela obodnog kanala iznosi 2800 m. Maksimalni protok sjevernog kanala procijenjen je na 4. Sustav: Tijelo odlagališta sustavu odvodnje procjednih voda.5H:1V stranicama i 0.15 posto uzdužnim nagibom.6.2 kubna metra u sekundi. Obodni kanali sa sjeverne strane projektiran je tako da slijedi rub obodnog nasipa oko odlagališta. kao i vodu s obodne prilazne ceste. Obaveza Izvo ača radova je održavanje kanala košnjom i čišćenjem od mulja i letećeg otpada. Izvo ač je zadužen za jedno ispitivanje sustava detekcije oštećenja geomembrane po plohi neposredno prije početka odlaganja otpada na pojedinu plohu. Tim kanalom se odvode oborinske vode s cijelog sjevernog dijela odlagališta kao i oborinske vode s područja izme u odlagališta i nasipa rijeke Save. Južni kanal odvodi oborinske vode sa zapadne i južne strane odlagališta. Južni kanal projektiran je tako da ide uz obodni nasip odlagališta i slijedi trasu asfaltne ceste koja se nalzi uz zapadni i južni dio odlagališta. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Obodni kanal Obodni kanali su izvedeni uz vanjsku nožicu obodnog nasipa oko svih ploha odlagališta (plohe 1 do 6). DETEKCIJA OŠTEĆENJA GEOMEMBRANE Sustav za detekciju oštećenja geomembrane je položen na svim izvedenim plohama odlagališta. A.5 kubna metra u sekundi a južnog kanala 3. Kanali su duboki 1.050. stranica 20 od 348 . Kanal uz sjevernu ogradu Uz sjevernu ogradu odlagališta (Sajmišna cesta) na dijelu platoa biokompostane je izveden kanal koji prikuplja oborinsku vodu sa prometnice i odvodi je prema retencijskom jezeru.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Dužina predmetnog kanala je 1.A. Obodni kanali tijela Odlagališta moraju biti tako održavani da omogućuju nesmetano protjecanje oborinskih voda a u skladu s postojećom projektom dokumentacijom. A. Neposredno prije početka odlaganja otpada na kasete 6/2 i 6/3 treba spojiti odvodnju tih ploha na sustav procjednih voda. 6/2 i 6/3. Kanali na sjevernoj i zapadno/južnoj strani imaju isti profil. potrebno je redovito vršiti košnju trave i čišćenje od lake leteće frakcije otpada (vrećice).

na kojima još nije započela ugradnja otpada.8. SUSTAV SAKUPLJANJA PROCJEDNIH VODA PREGLED STANJA Sustav sakupljanja procjednih voda sastoji se od dvije glavne komponente i to 1) sustava za dreniranje procjedne vode unutar ploha tijela odlagališta (ploha 1 do 6) i 2) sustava za odvodnju procjedne vode kojim se ona odvodi iz ploha 1 do 6 do sabirnih bazena.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.800 m. procjedne vode se preko kolektorskih cijevi i kompenzacijskih bazena (prepumpnog šahta) koji se nalazi na sjevernom i južnom spoju ploha 2 i 1 i preko kolektora plohe 1 odvode u sabirne bazene (SB) sjever i jug. Od šahtova procjednih voda kroz tijelo nasipa prolaze pune PEHD cijevi dužine približno 50 m. Elektrode su spojene preko kablova do mjernog ormara koja se nalazina obodnom nasipu. drenažne cijevi su promjera 200/175 mm. S pojedinih kaseta. Sustav se sastoji od niza mjernih i napajajućih elektroda smještenih ispod i iznad membrane. kompenzacijskih bazena i kolektorskih cijevi kojima procjedna voda dovodi do sabirnih bazena. Na plohi 2. dok je u drenažnom sloju položena perforirana drenažna cijev promjera 200/175 mm. te se pad električnog potencijala očitava na mjernim elektrodama.5 mm. Sustav dreniranja procjednih voda sastoji se od perforiranih (koje su ugra ene u drenažnom sloju) i punih cijevi (ugra ene u obodnom nasipu) za prihvat procjednih voda. Ploha 1 Na plohi 1 nalazi se 17 šahtova od čega 10 služe za prihvat procjednih voda. Na plohi 6 ima ukupno 6 mjernih ormara (sjeverni i južni po kaseti). Anomalije u električnom polju pokazuju oštećenja geomembrane. Sustav za odvodnju procjedne vode se satoji od šahtova. Procjedne vode gravitacijski otječu iz pojedinih ploha do šahtova procjednih voda koji se nalaze uz vanjsku nožicu obodnog nasipa. Plohe 2 do 6 Na plohama 2 do 6 je izvedeno 22 šahta procjednih voda. stranica 21 od 348 . Od plohe 3 do uključivo plohe 5. A. oborinske vode se istim sustavom odvode u oborinski kanal.000 g/m2. Perforirane cijevi drenaže imaju promjer 300/250 mm i ukupna dužina drenažnih cijevi na plohi 1 iznosi približno 1. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Sustav: Tijelo odlagališta Mjesto oštećenja geomebrane je moguće pronaći obzirom da sustav za detekciju oštećenja geomembrane koristi izolacijska svojstva geomembrane. te se tada mijenja tip cijevi u perforirane. drenažne cijevi su vanjskog promjera 160/143 mm. Od šahtova ploha ploha 6 do 2.A. Ploha 6 je u cijelosti izvedena s cijevima promjera 200/175 mm. Električna struja upušta kroz napajajuće elektrode stavljene preko membrane. Svaka kaseta ima svoj mjerni ormar. Kroz nasip plohe 5D (sjever i jug) je položena puna PEHD cijev promjera 160/143 mm dužine 50 m. Mjerne elektrode se postavljaju prema planu polaganja prije polaganja HDPE geomembrane debljine 2. a napajajuće elektrode se postavljaju iznad zaštitnog geotekstila tipa 1.

. vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05 i stranica 22 od 348 .524 m. Sanacija kompenzacijskih bazena Kompenzacijske (prepumpne) bazene sjever i jug je potrebno rekonstruirati razbijanjem i va enjem postojećeg armirano betonskih kompenzacijskih bazena i izvedbom PEHD šahtova s dvostrukom stijenkom (dno i obod). Prije izvo enja Izvo ač je dužan izraditi Izvedbeni projekt kompenzacijskih bazena i iskoditi suglasnost na projekt od glavnog projektanta. tvrtke Institut gra evinarstva Hrvatske d.2 m. od kuda procjedna voda gravitacijski dalje teče prema sabirnim bazenima sjever i jug. kinete i sifoni moraju biti čisti i svi ventili moraju funkcionirati. Svi šahtovi procjednih voda imaju dvostruke vanjske stijenke. Mulj koji se taloži u sustavu procjednih voda se prije deponiranja. pumpe u kompenzacijskim bazenima moraju funkcionirati. Projekt postojećeg kompenzacijskog bazena je dan je u prilogu 27 dokumentacije Glavni projekt. manometerska visina H = 5 m) u Ex izvedbi. Spojne kolektorske cijevi su vanjskog promjera 300 mm. Na plohi 1 na mjestu ulaska kolektorskih cijevi u sabirne bazene u tri šahta se nalaze križni ventili. Šahtovi procjednih voda na plohama 3 do 6 (18 šahtova) osim sifona imaju i ventile za ručno zatvaranje čime se može spriječiti dotok procjednih voda u šaht. Unutar radijusa kruga od 2 m od kompenzacijskih bazena je Ex zona opasnosti "2".Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Zavod za ekološki inženjering. Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. taložnicom te automatikom. a nakon čišćenja. broj TD 02-02-02-02/05 Glavni paket – paket A1 iz ožujka 2000 god. dubina iznosi 2. Ukupna dužina cijevi sjevernog obodnog kolektora iznosi 1. Dvostruke stijenke kolektorskih cijevi i dvostruke stijenke šahtova omogućuju provedbu kontrole vodonepropusnosti. Unutar šahtova procjednih voda je Ex zona opasnosti "1". ODRŽAVANJE Cilj održavanja sustava procjednih voda je osigurati nesmetano protjecanje procjedne vode do sabirnih bazena. dok je u krugu zdenca na udaljenosti od 2 m zona opasnosti "2". Šahtovi. a južnog 1.531 m. Sustav: Tijelo odlagališta Ukupna dužina drenažnih i kolektorskih cijevi Ukupna dužina drenažnih cijevi (uključivo i pune cijevi kroz nasip) na plohama 1 do 6 iznosi 6. a sve sukladno Zakonu o otpadu (NN 178/04). [vidi GP1]. Kompenzacijski bazeni (sjever i jug) Na spoju ploha 1 i 2 na sjevernoj i južnoj strani tijela odlagališta.d.8 × 6 m. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. napajanjem i ugradbom muljnih pumpi (minimalne karakteristike 2 × 3 l/s. mora fizikalno-kemijski analizirati u ovlaštenom laboratoriju. nalaze se kompenzacijski bazeni (prepumpni šahtovi) koji procjednu vodu koja dolazi iz kolektora ploha 6 do 2 prepumpavaju na višu kotu u kolektorske cijevi plohe 1.383 m. Tlocrtna dimenzija kompenzacijskog bazena je 1. Drenažne i kolektorske cijevi moraju biti čiste i protočne. Šahtovi procjednih voda U svim šahtovima procjednih voda nalaze se sifoni i kinete kolektorske cijevi. Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 23/07) i Uredbi o kategorijama.A.

Troškovi zbrinjavanja otpada koji ne zadovoljava parametre za odlaganje na odlagalište se vrše posebno. NN 60/2008 i NN 87/2009). Dva puta godišnje je potrebno vršiti kontrolu čišćenja i funkcionalnosti sustava procjedne vode ploha 2 do 6 CCTV kamerom. Čišćenjem treba obuhvatiti kompletan kolektor te kompenzacijske i sabirne bazene. Učestalost čišćenja na plohi 1 je minimalno jedan puta godišnje. Izvo ač radova čišćenja bi trebao dati Izvještaj o izvršenim radovima i zapažanjima tijekom čišćenja (dotok.kemijske analize pokažu da je predmetni mulj pogodan za odlaganje na odlagalištu otpad tada ga je moguće otpremiti u tijelo odlagališta Jakuševec. Ukoliko eluat ne zadovolji parametre za odlaganje na odlagalište. ocjenu ispravnosti i izvještaj o nedostacima na ventilima i sifonima. urednosti šahtova. Čišćenje cijevi za prikupljanje procjedne vode Učestalost čišćenja drenažnih cijevi na plohama 2 do 6 je minimalno dva puta godišnje i to za vrijeme smanjenih dotoka i sniženih razina u sustavu procjednih voda. tada se predmetni mulj mora se zbrinuti na odgovarajući način u skladu s Zakonom o otpadu (NN 178/04) izmjenama i dopunama Zakona o otpadu (NN 153/2005 – Uredba. urednost i vodonepropusnost kompenzacijskih bazena i ispravnost pumpi u kompenzacijskim bazenima). stranica 23 od 348 . kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 111/2011). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 117/2007) i Pravilniku o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada. dužina ulaska wome u drenažu. NN 111/2006. Snimanje drenažnih cijevi procjedne vode Na plohi 1 je potrebno jednom godišnje izvršiti kontrolu čišćenja i funkcionalnosti sustava procjedne vode CCTV kamerom. Neposredno prije snimanja sustava procjednih voda kamerom potrebno je provesti čišćenje drenažnih cijevi ure ajem radnog dosega od minimalno 200 m. Ukoliko rezultati fizikalno . Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada. U sklopu snimanja. Izvo ač je dužan dati i prikaz uzdužnih padova cijevi sustava za prikupljanje procjednih voda.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Izvo ač je dužan dati detaljan izvještaj o provedenim radovima. Nakon čišćenja i snimanja Izvo ač mora vratiti sve sifone i ventile u stanje uporabivosti. Sustav: Tijelo odlagališta 39/09).

4 Sumarno snimiti [m] 6379.5 PJ-6 1 300/250 166. Dionica prohodna za čišćenje u cijelosti JB-16 5 D 160/143 222.5 Nakon 187 m neprohodno zbog deformacije vertikalnog profila. PJ-9 1 300/250 189.5 nailazak na zubu zavara cijevi. Dionica prohodna za čišćenje u cijelosti JB-10 4 160/143 223 JB-11 4 160/143 228. JB-14 5 160/143 233 JB-15 5 D 160/143 222.9 Vertikalna deformacija na 51 m.5 Na 25 m nailazak na zub zavara cijevi.5 PS-5 1 300/250 178. * Prije čišćenja potrebno je demontirati 32 sifona s ili bez ventla (redni brojevi 1 do 10 + 18 do 39) stranica 24 od 348 . Sustav: Tijelo odlagališta Tabela 3 Popis drenažnih cijevi koje je potrebno očistiti i snimiti s napomenama za Izvo ača Popis šahtova i drenaže za čišćenje i snimanje Vanjski/U nutarnji Potrebno Orijentacij Naziv okna Promjer R. dalje neprohodno.5 PS-6 1 300/250 186 PJ-8 1 300/250 186 PS-7 1 300/250 189.br. Dionica prohodna za čišćenje u cijelosti JB-6 3 160/143 50.5 JB-8 3 160/143 210. dalje neprohodno za čistač i kameru.5 JB-3 2 200/175 200 JB-4 2 200/175 200 JB-5 3 160/143 202.5 Sumarno očistiti [m] 6379. PS-8 1 300/250 191 PJ-10 1 300/250 191 PS-3 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PS-2 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-PS-1 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-2 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-3 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-4 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-5 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona JB-1 2 200/175 198.4 * Dana metraža je procijenjena udaljenost izmjerena od pripadnog šahta do polovice drenažne cijevi. JB-7 3 160/143 210. Ploha snimiti/očistiti a nove oznake drenažne *[m] cijevi [mm] Komentar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever sjever istok jug jug jug jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug PS-4 1 300/250 166. Dionica prohodna za čišćenje u cijelosti JB17 6 160/143 217 JB 18 6 160/143 217 JB 19 6 160/143 216 JB 20 6 160/143 216 JB 21 6 160/143 202. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.5 JB-2 2 200/175 198.5 JB-13 5 160/143 233 Kamera pod vodom.5 JB-12 4 160/143 228.5 Na 54 m nailazak na zub zavara cijevi. Nije vidljiv uzrok zaustavljanja kamere na 22.5 PJ-7 1 300/250 178.5 Na 19.A. m.5 JB 22 6 160/143 202.5 Vertikalna deformacija od 65-tog metra do 97-mog metra.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.5 JB-9 4 160/143 223 Na 50 m nailazak na zub zavara cijevi.

održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. Sustav: Tijelo odlagališta Tabela 4 Popis šahtova i kolektorskih cijevi koje je potrebno očistiti Popis šahtova i kolektorskih cijevi za čišćenje Vanjski/Unutarnji Potrebn Promjer kolektorske o očistiti cijevi [mm] *[m] R.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Orijentac Naziv susjednih ija okna Ploha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever jug jug jug jug jug jug jug jug jug sjever jug sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever jug jug jug jug jug jug jug jug jug jug PJ-PS-1/PS-2 1 PS-2/PS-3 1 PS-3/PS-4 1 PS-4/PS-5 1 PS-5/PS-6 1 PS-6/PS-7 1 PS-7/PS-8 1 PJ-PS-1/PJ-2 1 PJ-2/PJ-3 1 PJ-3/PJ-4 1 PJ-4/PJ-5 1 PJ-5/PJ-6 1 PJ-6/PJ-7 1 PJ-7/PJ-8 1 PJ-8/PJ-9 1 PJ-9/PJ-10 1 PS-8/JB-1 2 PJ-10/JB-2 2 JB-1/JB-3 2 JB-3/JB-5 2/3 JB-5/JB-7 3 JB-7/JB-9 3/4 JB-9/JB-11 4 JB-11/JB-13 4/5 JB-13/JB-15 5/5D JB-15/JB-17 5D/6 JB-17/JB-19 6 JB-19/JB-21 6 JB-2/JB-4 2 JB-4/JB-6 2/3 JB-6/JB-8 3 JB-8/JB-10 3/4 JB-10/JB-12 4 JB-12/JB-14 4/5 JB-14/JB-16 5/5D JB-16/JB-18 5D/6 JB-18/JB-20 6 JB-20/JB-22 6 Sumarno očistiti [m] 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 39 73 31 30 30 30 30 38 55 40 50 50 43 35 32 31 89 91 63 123 123 123 123 135 108 76 81 76 63 130 127 129 123 141 109 76 77 84 2907 stranica 25 od 348 .br.

Poklopci šahtova su izvedeni s odzračnikom: Šahtove odvodnje procjednih voda potrebno je održavati na sljedeći način: 1. Održavati znakove upozorenja i opasnosti na i ispred šahtova procjednih voda čistima (1 x mjesečno). poklopca šahta i odzračnika. Izvršiti popravak i/ili zamjenu neispravnih sifona i ventila u šahtovima procjednih voda. Nakon čišćenja i snimanja vratiti sve sifone i ventile u stanje uporabivosti.). o brzini protjecanja. (predvidiva kompltena zamjena znakova upozorenja 1× 3. Pregled razine vode u posudi u kojoj se nalazi sifonski priključak drenažnog cjevovoda i po potrebi dolijevanje vode u posudu (1× mjesečno). god. Sanirati nedostatke (vidi točku 10) i izvijestiti o svim eventualnim uočenim nedostacima u šahtu kao na primjer eventualni nedostatak vijaka. eventualnom usporu. 4. Sustav: Tijelo odlagališta Održavanje i upravljanje šahtovima odvodnje procjednih voda Šahtovi procjednih voda su elementi sustava odvodnje procjednih voda koji se nalaze na obodu tijela odlagališta te provode sakupljenu procjednu vodu u sabirne (kolektorske) cijevi.A. 6. U slučaju evidentiranja pojave CH4 provjeru koncentracije treba provoditi češće i to minimalno (1 x tjedno). nepropusnosti spojeva. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. O provedenom čišćenju i snimanju Izvo ač je duža n sastavaiti detaljni Izvještaj. razini procjedne vode u šahtu. dužan je izvještavati o datumu isteka periodičkog ispitivanja. "X" komada. Šahtovi procjednih voda imaju dvostruke stijenke što omogućuje kontrolu vodonepropusnosti. stanju urednosti. Savka tri mjeseca izvršiti pokretanje ručice ventila do potpunog otvaranja i zatavranja te izvijestiti o stanju (4× godišnje). Izvo ač je dužan organizirati ispitivanje od ovlaštene institucije. Održavati nalijepljene oznake (nazive) na šahovima procjednih voda u skladu s projektima. (1 x mjesečno). Tjedno izvijestiti Nadzornog inženjera o eventualnim oštećenjima stranica i dna. kao i čuvanja dokaza o provedenom Ispitivanju (Uvjerenje o vodonepropusnosti. strukturalnoj stabilnosti i funkcionalnosti). U izvještaju treba stranica 26 od 348 . voditi evidenciju provedenih ispitivanja. Šahtovi odvodnje su izvedeni na lomovima i križanjima trasa sustava odvodnje procjednih voda. Održavanje šahtova procjednih voda izvana čistima. 8.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 7. Periodičko ispitivanje vodonepropusnosti.) 10. 2. Tjedno izvršiti vizualni pregled šahtova procjednih voda stanja na mogućnost fizičkog oštećenja stijeki šahta. organizirati ispitivanja prije isteka roka važenja prethodnog ispitivanja. Minimalno dva puta godišnje isprati unutrašnjost šahtova vodom i očistiti sifon ukloniti talog s dna okna / kinete. Izvo ač treba provoditi kontrolu vodonepropusnosti vizualnim pregledom u intervalima od svaka 3 mjeseca (4× godišnje). 3. god. Provjera prisutnosti (koncentracije) metana CH4 volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta. stanju taloga. (u sklopu radova čišćenja sutava prikupljanja i odvodnje procjednih voda i snimanja kamerom). "T" komada. (predvidiva kompltena zamjena sifona i ventila 1× 2. poklopca i oznaka šahta s oznakom upozorenja (1× tjedno). (1× mjesečno). god. ispravnosti ručice ventila. Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova odvodnje procjednih voda s komentarima i prijedlozima mjera. stanju sifona. (2× godišnje). strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti šahtova procjednih voda od ovlaštene institucije provoditi sukladno normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610. Predvidiva kompltena zamjena oznaka 1× 2. 5. (1× godišnje) 11. 9.

Potrebno je izvesti razvod električne energije iz dijela bio kompostane. Izvještaj mora sadržavati situaciju odlagališta s naznačenim očišćenim dionicama. plan provedbe snimnja i čišćenja sustava odvodnje procjednih voda. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.) prebaciti s šahta JB-19 (kaseta 6/2) na JB21 (kaseta 6/3). ugraditi nosače pumpe. Izvedba prepumpnog šahta za crpljenje oborinskih voda nakupljenih na sjevernom dijelu plohe 6: Nakupljenu oborinsku vodu koja se sakuplja u sabirnom dijelu plohe 6 sjever i dalje u pripadne šahtove je potrebno precrpiti u obodni kanal sjever. god. Za navedeno projektno rješenje je potrebno ishoditi suglasnost glavnog projektanta. mjestima na kojima su uočene anomalije i slično. rezultat mjerenja vodonepropusnosti s planom sljedećeg ispitivanja. stanje ručice ventila (s planom sljedećeg pokretanja ručice). plan periodičkg ispitivanja vodonepropusnosti. nabaviti i montirati električnu muljnu pumpu s plovkom koja će precrpljivati oborinsku vodu iz JB-17 u obodni kanal. Na nizvodnoj kolektorskoj cijevi šahta JB-17 je izveden PEHD čep koji spriječava miješanje oborinske vode plohe 6 sjever s procjednom vodom plohe 5D te se u proteklom periodu nakupljena oborinska voda u šahtu JB-17 povremeno crpila mobilnom muljnom pumpom. Budući da se radi o oborinskoj vodi razvod električne energije i pumpa ne trebaju biti u Ex izvedbi. Kolektorske cijevi su izvedene s dvostrukom stijenkom (vanjskog promjera 400 mm i 300 mm): 1. Sumarna zapažanja tjednih pregleda. Sustav mora imati mobilnu električnu pumpu koja će se u budućem periodu (predvidivo do 2018. postaviti električno brojilo. koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta. Održavanje i upravljanje kolektorskim cjevovodom procjednih voda Kolektorske cijevi procjednih voda su elementi sustava odvodnje procjednih voda koji se nalaze na obodu tijela odlagališta te provode sakupljenu procjednu vodu izme u šahtova procjednih voda i kompenzacijskih bazena. 2. O provedenom čišćenju dostaviti izvještaj u dva primjerka. Neposredno prije početka ugradnje otpada na kasetu 6/1 sjever potrebno je maknuti čep od zavarene PEHD pločevine iz šahta JB-17 i ugraditi čep na odvodnoj strani šahta JB-19. U cilju spriječavanja nakupljanja mulja (taloženjem) u drenažnim cijevima sustava odvodnje voda plohe 6 sjever (kaseta 6/2) na šahtu JB-19 je prije početka odlaganja otpada na kasetu 6/1 potrebno projektirati i izvesti sustav za prebacivanje oborinske vode s kaseta 6/2 i 6/3 u obodni kanal. stanje zankova upozorenja i oznaka na šahtovima.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Sustav: Tijelo odlagališta biti navedeno. čistoći šahtova. stranica 27 od 348 . Minimalno 2 puta godišnje womom očistiti sustav kolektorskog cjevovoda . strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti s rezultatima provedenih ispitivanja.

razini procjedne vode u bazenu. Tjedno izvršiti vizualni pregled stanja kompenzacijskih bazena. Navedeni sloj je ugra en na filtarskom geotekstilu tipa 400 g /m2 i služi kao zaštita filtarskog geotekstila od oštećenja. Zaštitni sloj iznad sustava za drenažu procjednih voda je potrebno održavati na plohama 6/1 do 6/3 čupanjem raslinja s korjenjem kako ne bi došlo do oštećenja filtarskog stranica 28 od 348 . voditi evidenciju provedenih ispitivanja. Osnovna funkcija kompenzacijskih bazena je skupljanje i podizanje procjedne vode koja dotiče iz ploha 6 do plohe 2 na višu kotu plohe 1 od kuda procjedna voda gravitacijski otiče prema sabirnim bazenima sjever i jug. Očistiti kompenzacijske bazene od nataloženog mulja mlazom vode i slivničarem po potrebi. stanju urednosti. 2 × mjesečno. 2. strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti kompenzacijskih (prepumpnih) bazena od ovlaštene institucije provoditi sukladno normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610. kao i čuvanja dokaza o provedenom Ispitivanju (Uvjerenje o vodonepropusnosti. Periodički ispitati vodonepropusnosti kolektorskih cijevi od ovlaštene institucije sukladno normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610. Ručno uklanjanje nakupljenog otpada (leteći otpad i slično) iz kompenzacijskog bazena Izvo ač mora provoditi po potrebi. A. kao i čuvanja dokaza o provedenom Ispitivanju (Uvjerenje o vodonepropusnosti. stanju funkcioniranja pumpi. Predvidiv angažman je šest puta godišnje. organizirati ispitivanja prije isteka roka važenja prethodnog ispitivanja.9. dužan je izvještavati o datumu isteka periodičkog ispitivanja. Tjedno izvijestiti Nadzornog inženjera o stanju pumpi. ZAŠTITNI SLOJ IZNAD SUSTAVA DRENAŽE Zaštitni sloj je izveden na svim plohama odlagališta. (1× godišnje) 6. Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova odvodnje procjednih voda s komentarima i prijedlozima mjera. stanju taloga. strukturalnoj stabilnosti i funkcionalnosti). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. organizirati ispitivanja prije isteka roka važenja prethodnog ispitivanja. (1× godišnje) Održavanje kompenzacijskih bazena Kompenzacijski bazen (prepumpni šahtovi) se nalazi na sjevernom i južnom spoju ploha 2 i 1. Predvidiv angažman je 2 radnika po 4 sata. dužan je izvještavati o datumu isteka periodičkog ispitivanja. brzini protjecanja. voditi evidenciju provedenih ispitivanja. 3. stanju stijeki bazena i poklopca bazena. razini vode i slično. Sustav: Tijelo odlagališta 3. Kompenzacijske bazene procjednih voda potrebno je održavati na sljedeći način: 1. Izvo ač je dužan organizirati ispitivanje od ovlaštene institucije. eventualnom usporu. koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta.A. stanju poklopca (1× tjedno). (6×godišnje) 5. (1× godišnje). strukturalnoj stabilnosti i funkcionalnosti). Periodičko ispitivanje vodonepropusnosti.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Ispravnost električnih i strojarskih komponenti pumpe kontrolirati jedan puta godišnje po ovlaštenoj tvrtci. 4. Izvo ač je dužan organizirati ispitivanje od ovlaštene institucije.

izveden je plato za okretanje vozila. Kontinuitet sustava se mora osigurati u pogledu brtvljenja (površinskih voda i odlagališnog plina). uz unutarnji rub južnog i zapadnog obodnog nasipa.11.5 m i ukupne širine 6. na južnom dijelu plohe 6/3 (ploha 6 je podijeljena na 3 dijela). Očekuje se da će se plohe prekrivati dinamikom kojom će se zapunjavati odlagalište. Prekrivni sustav ploha 5.1 . Ukupna površina kazete za prihvat azbestnog otpada iznosi približno 4. odnosno 5 m s unutarnje strane nasipa. Cesta je širine 4 m s vanjske strane obodnog nasipa. Kaseta 6/1 ima tlocrtnu površinu od približno 2. A. A.2 i Nacrti 7) Izvedbeni stranica 29 od 348 . dok je nasip s unutarnje strane izveden od zemljanog materijala. Izvo ač je zadužen za održavanje plohe za prihvat azbestnog otpada čupanjem raslinja s korjenjem kako ne bi došlo do oštećenja filtarskog geotekstila i prodiranja sitnih čestica u drenažni sustav. Sustav: Tijelo odlagališta geotekstila i prodiranja sitnih čestica u drenažni sustav.160 m2. PLOHA ZA PRIHVAT AZBESTNOG OTPADA Ploha za prihvat gra evinskog otpada koji sadrži čvrsto vezani azbest i ostali čvrsto vezani azbestni otpad (u danljem tekstu samo azbestni otpad) je izvedena na samom jugozapadnom rubu odlagališta. Kazeta za prihvat azbestnog otpada je odijeljena od ostalog dijela odlagališta me unasipom visine 1. Nasip s vanjske strane obodnog nasipa je izveden od mješovitog materijala dobivenog obradom gra evinskog otpada. padova za odvodnju oborinskih voda. Sukladno dinamici zapunjavanja odlagališta otpadom.90 ha. 5D i 6 se fazno spaja na već izvedeni sustav sukladno ugradnji otpada do projektirane visine. Opći izgled i konfiguracija završnog pokrova prikazani su u nacrtima (Nacrt 5. Završni pokrov za odgovarajuću plohu povezat će se sa završnim pokrovom prethodne plohe tako da na kraju tih operacija završni pokrov čini kompaktan sustav. na mjestu spajanja s kazetom za azbestni otpad.A.10.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Površina bez obodnog nasipa iznosi približno 2.40 ha.000 m2 (dno kazete + me unasip + postojeći obodni nasip na koji će se naslanjati azbestni otpad). Na kraju pristupne prometnice. kaseta 6/2 ima tlocrtnu površinu od približno 2. Nasip prometnice je izveden od mješovitog materijala.5 m. 2. Pristupna cesta plohi za prihvat azbestnog otpada je smještena na zapadnom nasipu. uzdužnih padova servisne prometnice i slično. te je ta dinamika prikazana u tablici 1. gornji brtveni sloj i gotova prekrivka će se ugra ivati na površinu tijela ugra enog otpada na način da sa završnim pokrovom prethodne plohe (u ovom slučaju plohe 4) čini kontinuirani sustav. GORNJI BRTVENI SLOJ Pregled stanja Završni pokrov (odnosno gornji brtveni sloj i gotova prekrivka) je izveden na plohama 1.92 ha. Nacrti 5. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. kaseta 6/3 ima tlocrtnu površinu od približno 3. 3 i 4.

. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. 5 i 6. stranica 30 od 348 . Radovi na izvedbi gornjeg brtvenog sloja i gotove prekrivke imaju za cilj utjecati na djelovanja površinskih voda na stvaranje erozije (koja umanjuje dugoročnu funkcionalnost gornjih površinskih slojeva i poskupljuje održavanje pokosa i obodnog kanala) . (2) da se spriječi direktan kontakt (ptica i drugih životinja) sa otpadom. Nadogradnja otpada bi prema procjeni uključivala plinske linije K i L. Iz toga je razloga nužno izvesti kvalitetan spoj postojećeg prekrivnog sustava plohe 4 i budućeg prekrivnog sustava plohe 5. Projekt gornjih brtvenih slojeva i gotove prekrivke predvi a 3 glavne funkcije: (1) da se umanji izbijanje odlagališnog plina (a time i neugodnih mirisa) iz tijela odlagališta i njegova emisija u atmosferu. 5 i 6. Sustav: Tijelo odlagališta projekt prekrivanja ploha 4. Projekt nadvišenja na spoju ploha 4 i 5 će se naknadno dostaviti Izvo aču. Gornji brtveni sloj i gotova prekrivka su trajni zaštitni slojevi koji se ugra uju preko ispunjenih dijelova tijela odlagališta kada ugra eni otpad dostigne projektirane gabarite. tako da ograniče pretjeranu eroziju i ispiranje površine. Razmještaj i detalji sustava za kontrolu površinskih voda prikazani su u projektnim nacrtima (nacrt 5. Broj projekta: 24-10046/07. (3) da se ograniči dugoročna infiltracija oborina u tijelo deponije i na taj način se minimalizira nastajanje procjednih voda. kolovoz 2007 god [IP2]. Sustav je projektiran tako da se površinska voda odvodi kroz stalne odvodne kanale do postojećeg retencijskog jezera koji se nalazi istočno od plohe 1. nacrtima i Programu praćenja i kontrole kvalitete.5 – 3 m manja od projektirane visine (samim tim je i završni prekrivni sustav na plohi 4 isto toliko niži od projektiranog). kolovoz 2007 god).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. (Institut gra evinarstva Hrvatske. Sustav treba imati sljedeće funkcije: • sakupljanje i odvod površinskih voda s površine odlagališta na relativno kratkim udaljenostima i • drenažni putevi (kanali i berme) i drenažni ure aji (odvodne cijevi niz padinu i disipatori energije) koji na učinkovit način odvode površinske vode i odgovarajućom brzinom. Institut gra evinarstva Hrvatske. Nadvišenje na spoju ploha 4 i 5 Prilikom završnog prekrivanja novog otpada (a nakon postizanja projektiranih visina) potrebno je osigurati kontinuiranost prekrivnog brtvenog i drenažnog sustava. Broj projekta: 24-10-046/07. predloženo je da se izvede nadogradnji otpada na krovni dio plohe 4 i to s početkom izme u profila 11 i 12 i završetkom izme u profila 12 i 13 ukupne dužina približno 75 m. Analizom geodetske snimke postojećeg stanja na odlagalištu (površine ploha 3 i 4). Kako bi se omogućio prijelaz s navedenog znatno nižeg dijela na dio plohe 5 koji će se izvesti prema projektu. Sustav upravljanja površinskim vodama treba uklanjati oborinske vode sa završnog pokrova bez pretjerane erozije tla i smanjiti količinu vode koja će se infiltrirati kroz pokrovni sustav.10) Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.A. Svaka od komponenti trebala bi se izvoditi sukladno tehničkim specifikacijama. utvr eno je da je visina otpada na spoju plohe 4 i 5 (i to na krovnom dijelu odlagališta gdje je projektirani nagib 5 %) za približno 2. Predloženo je da se krovni dio tijela odlagališta izvede s nadvišenjem (u odnosu na projektirani pad od 5%) s dvostrešnim padom od ukupno 8% prema sjeveru i jugu.

Spoj ploha 4 i 5 kao i detalji spoja. Kako bi se omogućila ugradnja otpada na krovnom dijelu plohe 4.64H. Ugradnja otpada na ovom dijelu obuhvaća iskop ugra enih plinskih glava i brtvenih materijala sve do drenažnog sloja unutar plinskih zdenaca te.m. sukladno dinamici ugradnje otpada. Oba sustava se sastoje od sljedećih komponenti. gornji geosintetski dren za vodu (za oborinske vode).5 m. Detalji izgradnje puta i platoa odre eni su u poglavlju 5.A. Sustav: Tijelo odlagališta Predlaže se da se geometrija pokosa koji ima projektirani nagib 1V: 2. geosintetski glineni brtveni sloj (GCL). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. potrebno je urediti pristupnu prometnicu i radni plato u blizini mjesta odlaganja i na odgovarajućoj visini u odnosu na konačni izgled spoja plohe 4 i 5. prvi sustav je za bočne pokose a druga za krovni dio tijela odlagališta. Pokrovni sustav ima od središnjeg krovnog dijela dvostrešni pad od 5 % prema obodu krovnog dijela tijela odlagališta. Pokosi završnog pokrova Završni pokrov ploha od 2 do 6 je projektiran da od ruba obodnog nasipa do oboda tijela odlagališta bude u nagibu 2.n. Kompozitna prekrivka odabrana je za krovni dio tijela odlagališta kako bi se smanjila infiltracija u području gdje je nagib površine od samo 5%. Materijal za završnu prekrivku izabran je uzevši u obzir sljedeće: . geosintetski sloj za otplinjavanje i me uprekrivni sloj. Maksimalna visina tjemena odlagališta iznosi približno 158.85H:1V. . Krovni dio tijela je projektiran sa slojem od linearne polietilenske geomembrane niske gustoće (LLDPE) debljine 1 mm dok pokosi nisu. počevši od gornjeg sloja nadolje. drenažnog materijala i drenažnih cijevi sve do projektiranog vrha prekrivnog brtvenog sustava kada je potrebno ugraditi plinsku glavu. Obodi tijela odlagališta se nalazi na apsolutnoj visini od 155 m. Prije nego što se započne s odlaganjem na ovaj dio predvi eno je uklanjanje zaštitnog zemljanog sloja plohe 4 na ovom dijelu i njegovo privremeno deponiranje na susjednim površinama. ugradnju zaštitnih kolona. sloj zaštite od smrzavanja. su sljedeće: stranica 31 od 348 .Organske materijale dostupne u blizini terena i .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Komponente završnog pokrova Tijelo odlagališta ima dva razližita sustava završnog prekrivanja.n.Opće priznate postupke za projektiranje deponija. Tako er je potrebno ukloniti umjetne materijale u rubnim dijelovima promatrana površine – uz bermu na rubnom dijelu pokosa projektiranog nagiba 5 %. humusni sloj.Tehničke smjernice Europske zajednice za projekt Prekrivanja deponija komunalnog krutog otpada te hrvatske zakone Konfiguracije prekrivke za krovni dio i bočne pokose. biti će dostavljen Izvo aču naknadno.m.85H izvede s nadvišenjem tako da tijekom izgradnje nagib pokosa bude 1V: 2.

30 m stranica 32 od 348 . komada stijenja. Ugra uje se na krovnom dijelu i bočnim pokosima. Na tijelu odlagališta je izvedena prometnica koja završava na kraju plohe 4 (plinska linija L).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Propusnost geosintetskog glinenog brtvenog sloja je maksimalno 5 x 10-9 centimetara na sekundu. Granulometrija me uprekrivnog sloja treba biti takova da je 85 % zrna jednakog ili većeg promjera od 0. Geosintetski sloj za otplinjavanje Geosintetski sloj za otplinjavanje izvodi se direktno iznad me upokrova. Me upokrov (me uprekrivni sloj) Me upokrov se izvodi na produljenoj prekrivci debljine 30 cm a neposredno prije polaganja geosintetskog sloja za otplinjavanje. te se cijevima poovršinske vode odvode do dna pokosa. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. U me uprekrivnom sloju ne smije biti oštrih predmeta (armature. Berme trebaju presjeći put otjecanju vode od vrha niz pokos i odvoditi je u naborane cijevi.A.85H:1V) Humusni sloj debljine 0.15 m Sloj zaštite od smrzavanja debljine 0. Geosintetski sloj za otplinjavanje ima minimalnu transmisivnost od 8 x 10-4 m2/sek. Geosintetski sloj za otplinjavanje sastoji se od jezgre od polietilena (PE) ili polipropilena (PP) na koju se termičkim procesom s gornje i donje strane spajaju dva netkana geotekstila. Sustav: Tijelo odlagališta Krovni dio prekrivke (pokos od 5% ) Humusni sloj debljine 0.85 m Geosintetski dren za vodu Linearna polietilenska geomembrana niske gustoće debljine 1 mm Geosintetski glineni brtveni sloj. Na završnom sloju dizajnirane su berme za kontrolu površinskih voda. Propusnost me uprekrivnog sloja mora biti biti veća ili jednaka od 1 x 10-4 cm/s. Geosintetski sloj za otplinjavanje Me upokrov 0. GCL Geosintetski glineni brtveni sloj.05 mm.65 m Geosintetski dren za vodu Bočni pokosi prekrivke (2. stakla i sl.) koji bi mogli oštetiti ostale gornje brtvene slojeve (prvenstveno LLDPE geomembranu. Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL) Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL) izvodi se iznad geosintetskog sloja za otplinjavanje. Debljina me uprekrivnog sloja je 30 cm. Geosintetski glineni brtveni sloj je hidraulička barijera koja se sastoji od zrnate prirodne natrijeve bentonitne gline umetnute izme u dva geotekstila i učvršćene tkanjem ili šivanjem.30 m Površina završnog pokrova trebala biti zasa ena vegetacijom koja služi kao dugoročna zaštita protiv erozije. na visinkoj udaljenosti od cca 10 metara. otprilike 1 metar široke. Na završnom pokrovu treba biti izgra ena i servisna prometnica. GCL Geosintetski sloj za otplinjavanje Me upokrov 0.15 m Sloj zaštite od smrzavanja debljine 0.

održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.15 m. Propusnost ovog sloja je oko 3.65 m na krovnom dijelu prekrivke i 0. Geosintetski dren za vodu ima minimalnu debljinu 7 mm i minimalnu transmisivnost od 8 x 10-4 m2/sek.12.85H. a koja je položena na geosintetski glineni brtveni sloj (GCL). GOTOVA PREKRIVKA Zatravljenje (završni vegetacijski pokrov) Vegetacija na završnom pokrovu je bitni element koji sprečava eroziju. panjeva. Geosintetski dren za vodu sastoji se od jezgre od polietilena (PE) ili polipropilena (PP) na koju se termickim procesom s gornje i donje strane spajaju dva netkana geotekstila. Ovaj vrlo slabo propusan sloj ima osnovnu funkciju u sprjecavanju prodiranja oborinskih voda u odložen otpad te spriječava prodirnje odlagališnog plina u geosintetski dren za vodu.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE) treba se izvesti iznad geosintetskog glinenog brtvenog sloja (GCL) na krovnom dijelu prekrivke (5% nagiba). Sloj zaštite od smrzavanja je projektiran u debljini od 0. Humusni sloj Humusni će se sloj izvesti iznad sloja zaštite od smrzavanja u debljini od 0. glatkog.3 x 10-5 centimetara na sekundu. Dobro zasa ena vegetacija poboljšava i evapotranspiraciju vlage iz tla gornjeg brtvenog sloja. Ovaj sloj će se sastojati od zemlje s terena pročišćene od korijenja stabala. Sloj zaštite od smrzavanja namijenjen je da zaštiti donjeležeće slojeve od prodiranja korijenja i smrzavanja. Ovaj sloj mora ukloniti vodu koja se infiltrira kroz gornji sloj zaštite od smrzavanja i humusni sloj za vrijeme i nakon prekrivanja odlagališta. Predvi eno je da se završni prekrivni sustav kao i vanjski pokosi obodnog nasipa zatravne. Na bočnim pokosima geosintetski dren za vodu se izvodi direktno iznad geosintetskog glinenog brtvenog sloja (GCL). Geosintetski dren za vodu Na krovnom dijelu prekrivke. Ekološko funkcionalni učinci zatravljenja su krajobrazno ure enje. Drenažni sloj morao bi infiltrirati vodu duž površine donjeležećeg prekrivnog sloja do drena smještenog u zaštitnim bermama i nožici pokosa prekrivnog sustava.85 m na bočnim pokosima. Sloj zaštite od smrzavanja Sloj zaštite od smrzavanja/humusni sloj treba se izvesti odmah iznad geosintetskog drena za vodu. te spriječiti tečenje pod tlakom u tom sloju.A. Kada se trava uhvati za humusni sloj važno ju je stalno održavati košnjom. Humusni sloj namijenjen je da pospješi rast trave čija je funkcija zaštita od erozije. Košnja vegetacije je potrebna da bi se umanjili rizici od požara. komada kamena i ostalih štetnih predmeta. A. eliminacija stranica 33 od 348 . konzervacija i stabilizacija površinskog sloja tla vezanjem tla. geosintetski dren za vodu izvest će se direktno preko linearne polietilenske geomembrane niske gustoće (LLDPE) debljine 1 mm. biotehnološka rekultivacija. Geomembrana LLDPE se ne ugra uje na pokosima tijela odlagališta nagiba 1V:2. Sustav: Tijelo odlagališta Geomembrana od linearni polietilen niske gustoće (LLDPE) Brtveni sloj koji se sastoji od 1 mm.

Slijeganje završnog pokrova Načelno se razlikuju: • početna slijeganja koja završavaju kratko nakon nanošenja novih slojeva otpada i mogu biti pospješena učestalim prelazima kompaktora. Slijeganje gornjeg brtvenog sloja tijela odlagališta je rezultat degradacije otpada. saniranje neuralgičnih mjesta reljefa. [IP2]. popravljanje vododrživosti.A. projektom je procjenjeno slijeganje od približno 6 posto do ukupne visine tijela otpada. 10 i 12) i 1 uzdužni profil. 6. Predvidiv broj od 14 zamjenjenih repera do kraja 2015. smanjena evaporacija. Institut gra evinarstva Hrvatske. 8. Prostorno namjenske i topografske karakteristike tijela odlagališta uvjetuju primjenu kombiniranog postupka za rekultivaciju travnim sklopom primjenom hidrosjetve i klasičnog strojnog zasijavanja. U projektnoj dokumentaciji je procjenjeno da dugoročno slijeganje ploha samo s novim otapdom. Sustav: Tijelo odlagališta vjetro .16. Degradacija. podizanje kapaciteta za sorpciju i izmjenu tvari. biti će manje nego od novog otpada. 4. Do slijeganja odlagališta dolazi prvenstveno zbog razgradnje organskih tvari otpada. 5 i 6. Geodetski reperi Na tijelu odlagališta je trenutno istalirano 44 komada trajnih geodetska repera. Očekivane razlike u obimu slijeganja za plohe odlagališta u koje je ugra ivan stari i novi otpad ne bi trebale izazvati značajnije promjene nagiba.g. Izvo ač je zadužen da s završetkom gornjih brtvenih slojeva pojedinih ploha ugradi nove repere kako je prikazano u nacrtu 5. odnosno biološka razgradnja otpada se manifestira smanjenjem volumena ugra enog otpada. Slijeganje starog otpada. ali zato po nalogu Naručitelja treba napraviti adekvatnu odvodnju i drenažu sa gornjeg brtvenog sloja i gotove prekrivke. dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. može iznositi 18 posto od ukupne visine tijela otpada. razmještenih u 6 poprečna profila (profili 2. ploha 5D i ploha 6. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. stranica 34 od 348 . • vremenska slijeganja koja se ostvaruju bez opterećenja u kojima se razlikuju slijeganja uslijed bio-degradacije kao i slijeganja uzrokovana spuštanjem razine procjedne vode i takozvana primarna i sekundarna slijeganja (primarna i sekundarna kompresija). koji je prije ugradnje bio izložen višegodišnjem procesu ragradnje. U projektnoj dokumentaciji se pretpostavlja da će se 90 % slijeganja dogoditi u prvih 5 godina nakon prestanka odlaganja. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. promjene efektivnih naprezanja (uslijed eventualne promjene opterećenja i/ili promjene razine procjedne vode) i konsolidacije odloženog otpada. popravljanje fizikalnih. kemijskih i bioloških svojstava tla u smislu pripreme staništa za kulture daljnjih faza rekultivacije.vodo erozivnih procesa. Na površinama gdje se odlagao stari otpad (plohe 1 do 5).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.

Izvo ač radova mora svakih 3 mjeseca snimiti ugra ene repere na plohama 4 i 5. Postavljanje repera potrebno je provesti po nalogu Nadzornog inženjera. odnosno neposredno nakon postavljanja zadnjeg sloja prekrivnog sustava. Na dijelu odlagališta gdje je već postavljen prekrivni sustav (do uključivo plinske linije L) su reperi već postavljeni.d. d. Tako er je potrebno redovito održavati repere.13. Točnost izmjere položaja snimljenih repera treba biti unutar 1 cm. Izvo ač treba provesti geodetsko snimanje položaja (X. Jedan poprečni profil sadrži 7 repera koji su postavljeni na karakterističnim točkama. Na uzdužnom profilu nalaze se 3 repera. svakih 6 mjeseci izvršiti snimanje ploha 2 i 3 (na početku godine i početkom 6-tog mjeseca) i svakih 12 mjeseci smimiti plohu 1. Institut gra evinarstva Hrvatske. po poprečnim presjecima i u uzdužnom smjeru duž tijela odlagališta. Sustav: Tijelo odlagališta Praćenje slijeganja završnog pokrova odlagališta vrši se mjerenjem pomaka geodetskih repera. stranica 35 od 348 .C) i u jedan uzdužni (D). [IP2]. s time da zasebno treba biti prikazan ukupni pomak od nultog mjerenja i pomak ostvaren od posljednjeg mjerenja (pomak u posljednjih 6 mjeseci). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. A. br. Sustav upravljanja površinskim vodama je projektiran tako da prikuplja i odvodi oborinsku vodu sa završnog pokrova na način da se umanji erozija izvedenih dijelova tijela odlagališta te da se umanji mogućnost infiltriracije oborinske vode kroz brtveni sustav. Točni položaji repera i njihove oznake prikazane su na nacrtu 5. Osim navedenog. Y i Z) koordinata svih postaavljenih geodetskih repera. te ih u slučaju oštećenja što hitnije zamijeniti i ponoviti snimanje položaja novog repera. [IDIP6]. POVRŠINSKA ODVODNJA OBORINSKIH VODA I POSEBNI DETALJI Na plohama 1 – 4 (do plinske linije L) je izveden sustav za prikupljanje i odvo enja oborinskih voda s površine odlagališta do obodnog kanala. studeni 2009. Projekta: 24-10-067/07 –rev D. Podatke dobivene snimanjem položaja repera Izvo ač je dužan dostavljati Nazornom inženjeru i Investitoru. Zavod za planiranje.8 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.A. Na preostalom dijelu odlagališta (plohe 5 .15 i u tablici 5.. 5 i 6 – revizija D. studije i zaštitu okoliša. Zatvorenog sustava odvodnje . Broj projekta: 24-10046/07 iz kolovoza 2007 god. Pomaci snimljenih repera (u vektorskom obliku) trebaju biti prikazani tlocrtno. Dužnost Izvo ača radova je da održava postavljene repere te da ih u slučaju oštećenja ili nestanka zamijeni s novim geodetskim reperima. s napomenom da središnji reper profila C predstavlja i krajnji reper uzdužnog profila D. Institut IGH. Nacrt projektiranog sustava površinske odvodnje oborinskih voda je dan u dokumentaciji Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. 5 i 6.6) te na dijelu plohe 4 na kojem će se vršiti spoj s plohom 5.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Izvo ač treba napraviti prikaz vremenskog tijeka vertikalnih pomaka (slijeganja) repera po provednim snimanjima s prikazom po profilima. predvi eno je postavljanje repera u 4 profila – 3 poprečna (A .

Lokacije na kojima su smještene kontrolne berme za površinske vode prikazane su na prilogu 1. • odzračnici drenažnih rovova. Izvo ač je dužan provoditi radove održavnja i upravljanju bermama u skladu s općim i partikularnim zahtjevima Naručitelja. Kontrolne berme moraju se izgraditi na vrhu gornjeg zemljanog sloja u vertikalnim razmacima do približno10 metara i uzdužnim nagibom do 1 posto. • šahtovi za sakupljanje oborinskih voda. Sustav je projektiran tako da se površinska voda odvodi kroz stalne odvodne kanale do retencijskog jezera koji se nalazi istočno od plohe 1. promjer nizvodne cijevi se mijenja u 750 milimetara. Sustav: Tijelo odlagališta Sustav za sakupljanje i odvodnju površinskih voda s površine krovnog dijela odlagališta ima sljedeće elemente: • drenažni rovovi u sustavu zaštite od smrzavanja. Vanjski nagib stranica bermi je 2H:1V a unutarnji nagib je 3H:1V. Razmještaj i detalji sustava za kontrolu površinskih voda prikazani su u projektnim nacrtima (nacrt 5. • uljevne gra evine u korugirane odvodne cijevi. Padovi bermi su dani u projektnoj dokumentaciji. Na križanju s najvišm bermom. • slapišta i disipatori energije. broj projekta 24-10067/07-rev D iz studenog 2009. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Sustav odvodnje za plohe 4 do 6 revizija D. Naborane polietilenske cijevi promjera 250 mm Naborane polietilenske cijevi dizajnirane su tako da odvode sakupljenu površinsku vodu sakupljenu sa krovnog dijela odlagališta koja se sakuplja šahtu promjera 800 mm i odvodi je do križanja s najvišom (gornjom) bermom koja se nalaze na pokosu tijela odlagališta. Institut IGH. • berme. Institut IGH. Lokacije na kojima su smještene naborane cijevi prikazane su na prilogu 1.A.10). Izvo ač je dužan provoditi radove održavnja i upravljanju bermama u skladu s općim i partikularnim zahtjevima Naručitelja. Sustav odvodnje za plohe 4 do 6 revizija D. • korugirane odvodne cijevi (položene niz padinu). [IDIP6]. broj projekta 24-10-067/07-rev D iz studenog 2009. Kontrolne berme za oborinsku vodu trebaju zaštititi završni pokrov od erozije. Naborane polietilenske cijevi promjera 250 mm je izra ena od plastike s glatkim unutrašnjom stijenkom. • drenažni kanali. stranica 36 od 348 . [IP2] Berme na pokosu Berme za kontrolu površinske vode presjecaju put površinskoj vodi koja se slijeva niz padine po završnom pokrovu i usmjeruju ih u naborane polietilenske cijevi položene po pokosu tijela odlaglišta.

).: Ploha Naziv šahta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 PS1 PJ1 PS2 PJ2 PS3 PS4 DR_J2 DR_S2 DR_J8 DR_S8 Prikaz šahtova oborinskih voda na krovnom dijelu odlagališta je prikazan u nacrtu 5. br. Lokacije na kojima su smještene naborane cijevi prikazane su na nacrtima. Popis šahtova se nalazi u tabeli 4. i Prilogu 1 Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Odzračnici drenažnih rovova Na krovnom dijelu tijela odlagališta. Cijevima će se površinske vode odvoditi do slapišta i disipator energije do rip-rapa koji treba izvesti na izlazu iz cijevi kako je prikazano na nacrtu 5. Sustav: Tijelo odlagališta Naborane polietilenske cijevi promjera 750 mm Naborane polietilenske cijevi dizajnirane su tako da odvode sakupljenu površinsku vodu sa bermi do obodnih kanala koji se nalaze uz vanjski rub bodnih nasipa. na poziciji drenažnog rova DR_J1 i izme u DR_J1 i DR_J2 (naziv odzračnika DR_J1/2) nalaze se odzračnici drenažnog rova izvedenog u sloju zaštite od smrzavanja. Obodni kanali imaju namjenu odvodnje površinskih oborinskih voda s područja oko ploha do retencijskog jezera odakle se ove vode ispuštaju u rijeku Savu.A. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. Šahtovi odvodnje oborinskih voda Na krovnom dijelu tijela odlagališta nalazi se 10 šahtova za odvodnju oborinskih voda promjera 1200 mm. Šahtovi su locirani na mjestima križanja ili promjene smjera trase ukopanih drenažnih rovova (s cijevima) odvodnje. 5 i 6 (Institut gra evinarstva Hrvatske.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. cijevi koje odvode površinske vode niz padinu i permanentni drenažni kanali projektirani su za maksimalnu količinu padalina do 100 milimetara u 24 sata.7 Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. 5 i 6. Institut gra evinarstva Hrvatske. Odzračnici DR_J1 i DR_J1/2 su izvedeni u cilju odzračivanja drenažnog rova. budući da je u navedenom rovu i drenažnoj cijevi kao i u šahtu DR_J2 u prethodnom razdoblju detektiran odlagališni plin. Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Cijevi niz bočne stranice tijela odlagališta trebale bi imati promjer 750 milimetara. 5 i 6 – revizija D Zatvorenog sustava odvodnje. Berme za kontrolu površinskih voda. Tabela 5 Popis šahtova oborinskih voda R. izra ene od plastike s glatkim unutrašnjim stijenkama. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. stranica 37 od 348 .10. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god.

odzračnika. koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta (točka 2). Pregled i uvid u stanje razine vode u šahtu. Vizualna provjera stanja na mogućnost fizičkog oštećenja stijeki šahta. stanju taloga. A. eventualnog zdražavanje ili stanja protjecanja vode (1 x mjesečno). komentarima i prijedlozima mjera. poklopca šahta. oznaka upozorenja.3. poklopca šahta. stanje poklopaca. Izvo ač je dužan provoditi sljedeće redovne preglede šahtova odvodnje oborinskih voda: 1. naziva šahta Izvo ač je dužan izvršiti popravak ili zamjenu. stanju urednosti (1 x mjesečno). Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova odvodnje oborinskih voda s izvršenim i planiranim mjerama održavnja.14. oznaka opasnosti. 3. Sumarna zapažanja mjesečnog pregleda (točka 1).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. stanje protjecanja prikupljene oborinske vode (točka 3). oznaka upozorenja. god. a na tri zadnje izgra ene plohe (4. Poklopac okna je izveden sa odzračnikom. (1 x mjesečno). oznaka opasnosti.g. U slučaju evidentiranja pojave CH4 provjeru koncentracije treba provoditi češće i to minimalno (1 x tjedno). 4. 5 i 5D) smješta se uglavnom samo novi komunalni otpad. Održavanje odzračnicima drenažnog rova Izvo ač je dužan provoditi radove održavnja i upravljanja odzračnicima drenažnog rova u skladu s općim i partikularnim zahtjevima Naručitelja. naziva šahta. 2..A. U izvještaju treba biti navedeno. znakova upozorenja i oznaka na šahtovima (točka 4) s planom eventualne zamjene. U slučaju oštećenja stijeki šahta. Provjera prisutnosti (koncentracije) metana CH4 volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta. odzračnika. te zamjena 50 % poklopaca šatova do kraja 2015. OTPLINJAVANJE ODLAGALIŠTA I PLINSKA MREŽA DO PLINSKE STANICE (mTEO) ODLAGALIŠNI PLIN Procjena proizvodnje odlagališnog plina Stari otpad plus odre ene količine novog komunalnog otpada odložene su na plohe 1 . Predvidiva kompltena zamjena oznaka opasnosti i upozorenja i oznaka naziva šahtova 1× 2. Projekt je temeljen na procijenjenoj količini degradacije (raspadanja) starog smeća stranica 38 od 348 . Sustav: Tijelo odlagališta Održavanje i upravljanje šahtovima odvodnje oborinskih voda Šahtovi oborinskih voda su elementi sustava odvodnje oborinskih voda na krovnom dijelu tijela odlagališta koji se izvode na lomovima i križanjima trasa drenažnih kanala. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.

plin proizvoditi sporije nego na odlagalištu novog otpada. Najviša proizvodnja odlagališnog plina će biti nakon 2012. Analize procesa raspadanja smeća bazirane su na podacima sadržanim u izvještajima i informacijama koje je pružio investitor. Stopa proizvodnje odlagališnog plina izračunata za sustav upravljanja plinom sa 85 posto efikasnosti.). koristio se kinetički pristup prvog reda. IPZ Uniprojekt Zagreb – Studija o količini i vrsti smeća. biorazgradivih hlapljivih čestica (BVS) sadržanih u otpadu) na odlagalištu će se kontinuirano stvarati deponijski plin tijekom cijelog vijeka trajanja odlagališta. Dodatak plohe 5 i ploha 6 trebale bi proizvoditi oko 244. biološko začepljenje filtra plinskih zdenaca itd. Za izradu modela projekcije stvaranja plina i proizvodnje nakon premještanja otpada na svaku radnu plohu.). Podaci o količini otpada i broju godina odlaganja na odlagalištu uzeti su kao ulazni podaci za izračunavanje ukupne proizvodnje odlagališnog plina i njegovog iskorištavanja s ploha od 1 do 6. procijenjena je prema podacima koja je pružio Elektroprojekt (Čistoća.A. Za plohe od 1 do 5 pretpostavlja se da će generirati oko 52 kubična metra plina po toni premještenog otpada uz 35 posto vlage.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Zbog progresivnog anaerobnog raspadanja organskih frakcija ugljika iz komunalnog otpada (tj. s tim da na minimalnu efikasnost sustava utječu promjene unutar odlagališta (razgradnja biomase zbog uvo enja zraka. gustoća. godine kada će ploha 6 biti otvorena za prihvat novog otpada. do 2000. Očekivana vrsta otpada. Me utim. mogu se očekivati izmjene projekta. Sustav: Tijelo odlagališta i procijenjenim karakteristikama novog otpada. Količina primljenog smeća na odlagalištu i na plohi 1 od 1991. Podaci o zaprimanju smeća kroz razdoblje od 1965. Znatno manji koeficijent razgradnje primijenjen je za plohe od 1 do 5 zbog stupnja degradacije kod starog otpada. Tada će ukupna pridobiva količina plina biti oko 3. očekuje se da će se tijekom procesa sanacije starog otpada. itd. do 1990. Kao kod svih plinskih projekata u tako posebnim uvjetima. postotak vlage.5 kubičnih metara plina po toni novog komunalnog otpada uzimajući u obzir da će te plohe primati uglavnom novi otpad. s tim da oko 30 posto ukupne mase otpada čini novi otpad. sadržaju vlage i očekivanoj praktičnoj maksimalnoj degradaciji ukupnih biorazgradivih čestica. 1991. Stopa generiranja plina prije zatvaranja zasniva se na očekivanom životnom ciklusu odlagališta prema vrsti zaprimanog otpada. a samo manji postotak tih ploha čini novi otpad. Takva projekcija proizvodnje odlagališnog plina nakon zatvaranja deponije uravnotežena je primjenom stohastičke analize sastava smeća kako bi se mogla utvrditi stopa generiranja plina prije zatvaranja (proizvodnja metana i ugljičnog dioksida). stranica 39 od 348 . korišteni su za definiranje osnovnog sastava smeća i procjene kolika bi mogla biti proizvodnja plina. koje je pribavio prethodni projektant. starog i novog otpada razmatrani su kao elementi za utvr ivanje odgovarajućeg koeficijenta biodegradacije i utvr ivanje realne proizvodnje odlagališnog plina. Očekuje se da će se iskustva ostvarena dosadašnjim radom sustava otplinjavanja koristiti za eventualnu prilagodbu projekata za sustav otplinjavanja na preostalim plohama. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.619 kubičnih metara na sat (60 kubičnih metara po minuti).

Do danas je izvedeno ukupno 90 plinskih zdenaca (uključivo 14 zamjenskih) do plinske linije L uključivo. drenažnog materijala i plinskih cijevi sve do projektiranog vrha prekrivnog brtvenog sustava kada je potrebno ugraditi prethodno uklonjenu plinsku glavu.2 u Izvedbenim projektom prekrivanja ploha 4. Veličina sustava otplinjavanja projektirana je konzervativno kako bi se mogla preuzeti maksimalna predvidiva količina plina s tim da nisu dopustivi gubici zbog neracionalnog korištenja ili propuštanja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Na osnovu podataka o radijusu utjecaja izme u plinskih zdenaca. Vidi popis izvedenih plinskih zdenaca u tabeli 6. projektiran je sustav od ukupno 123 plinskih zdenaca. tipom plinske stranica 40 od 348 . Kolektorski (linijski) cjevovodi koji povezuju plinske glave se polažu u zaštitni sloj od smrzavanja te se potom vežu u kruni južnog obodnog nasipa s kolektorskim cjevovodom koji provodi odlagališni plin do plinske stanice odnosno malog termoenergetskog postrojenja (mTEO) za obradu i iskorištavanje plina (Nacrt 5. Institut gra evinarstva Hrvatske. vidi Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. prisustvu ili odsustvo pokrova geomembrane. OPIS IZVEDENOG SUSTAVA OTPLINJAVANJA Plinski zdenci i plinske linije Na tijelu odlagališta je ukupno je izvedeno 90 plinskih zdenaca raspore enih u plinskih 15 linija (linije A – M i W).12.A. Procjenjuje se da će prosječna bušotina proizvoditi izme u 0.3 i nacrt 5. .12. Udaljenost izme u plinskih zdenaca je otprilike 60 metara računajući od središta bušotine. Dubine zdenaca na linijama plohe 1 iznose 15 do 27 m a na plohama 2 i 3. kao i dubini zdenca. Dio sustava za otplinjavanje je i sustav za manipuliranje kondenzatom koji je prikazan na nacrtu (Nacrt 5. te zdenci M-1 i M-7. zbog prethodno opisane potrebe za nadvišenjem ugra enog otpada na dijelu plohe 4. putem mreže plinovoda kojom se prikupljeni plin dovodi do plinske stanice odnosno malog termoenegretskog objekta (mTEO). 5 i 6. [IP2]). Institut gra evinarstva Hrvatske. Razmještaj bušotina i sustav plinskih glava na vrhu zdenaca prikazan je na nacrtima. Institut gra evinarstva Hrvatske. udaljenosti do pokosa. 5 i 6. Do završetka izgradnje je prema postojećem projektu preostalo za izvesti još 47 zdenaca [IP2]. ugradnju zaštitnih kolona. Osim izgradnje plinskih zdenaca. predvi ena je nadogradnja zdenaca L-2 do L-5 i K-2 do K-5 (ukupno 8 zdenca). sukladno dinamici ugradnje otpada na promatranoj površini. [IP2]. Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.5 i 0. 4 i 5 do 44. god. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god.) [IP2]. Broj projekta: 24-10046/07 iz kolovoza 2007. 5 i 6. Nadogradnja obuhvaća iskop i demontažu ugra enih plinskih glava i brtvenih materijala sve do drenažnog sloja unutar plinskog zdenca te.75 kubičnih metara plina po minuti.6 m. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god.13. Popis plinskih zdenaca s dubinama bušenja. Sustav: Tijelo odlagališta Projektirani sustav plinskih zdenaca na odlagalištu Odlagalište otpada Jakuševec otplinjava se preko trajnih plinskih zdenaca aktivnim sustavom otplinjavanja.

Institut gra evinarstva Hrvatske. Ukupno 42 zdenca su izvedena sa starim tipom plinske glave. 5 i 6 – revizija B zatvorenog sustava odvodnje. Program crpljenja vode iz plinskih zdenaca i eventualna izvedba dodatnih zdenaca na plohama 1. dokumentcije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.7 istog projekta [vidi Prilog A.) [vidi Prilog A. bermi i plinskog sustava . [vidi Prilog A. IP2]. iz svibnja 2008. [vidi Prilog A. Institut gra evinarstva Hrvatske. stranica 41 od 348 . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.1. Sustav: Tijelo odlagališta glave i statusom spojenosti na plinski sustav nalazi se u tabeli 6. Karakteristični poprečni presjek konstrukcije starih plinskih zdenaca je dan u nacrtu 2 Izvedbenog projekta.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.12. Projektirani tlocrtni smještaj svih plinskih zdenaca je dan u nacrtu 5.A. G-3/4 i H-2/3 i H-3/4 je izveden novi tip plinskog zdenca koji ima samo jednu plinsku cijev. Na plinskim zdencima G-2/3.. broj projekta 81010-264/11 iz srpnja 2011. IDIP2]. 5 i 6. 2 i 3. Karakteristični presjek kroz konstrukciju plinskih zdenaca novog tipa s ugra enim dvostrukim cijevima (jedna cijev za iskorištenje plina i druga za crpljenje procjedne vode) je dan u nacrtu 4 (Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Institut IGH d. Presjek kroz plinski zdenac s jednom plinskom cijevi je dan u nacrtu 5. Broj projekta: 24-10-067/07 – Revizija B. god.d. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. IP2]. dok ih je 48 izvedno s novim tipom. IDIP8].

Desno . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. skica presjeka kroz stari tip plinskog zdenca.A. skica presjeka koroz novi plinski zdenac. stranica 42 od 348 .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Sustav: Tijelo odlagališta PUNA CIJEV PUNA CIJEV BENTONITNA BRTVA PUNA CIJEV BENTONITNA BRTVA FINI ŠLJUNAK FINI ŠLJUNAK KRUPNI ŠLJUNČANI FILTER KRUPNI ŠLJUNČANI FILTER PERFORIRANA CIJEV PERFORIRANA CIJEV OTPAD PERFORIRANA CIJEV OTPAD DRENAŽA DRENAŽA Slika 2. Lijevo.

00 38.00 38.00 27. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.00 40.00 38.00 25.00 18.00 18.50 38.00 38.: Ploha Naziv Zdenca Spojenost s glavnim plinovodom Dubina bušenja [m'] Tip glave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN 19.00 27.00 27.00 25.00 18.00 25.00 25.00 18.00 27.00 Stari tip Stari tip Novi tip Stari tip Novi tip Stari tip Novi tip Stari tip stranica 43 od 348 .00 36. Sustav: Tijelo odlagališta Tabela 6 Popis izvedenih plinskih zdenaca 1 2 3 4 5 6 R.50 38.00 38.00 13. br.00 38.00 27.00 39.00 14.00 27.A.00 25.00 40.50 19.00 Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip W1 W2 1 W3 W4 W5 W6 B1 B2 2 B3 B4 B5 C1 C2 2 C3 C4 C5 TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN 26 27 28 29 30 31 32 33 2 D1 D2 D2/1 D3 D3/1 D4 D4/1 D5 TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN 18.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.00 25.

00 Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip stranica 44 od 348 .00 20.00 43.50 39.00 38.00 18.00 37.00 18. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.50 38.00 44.50 39.00 38.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.00 21.50 37.00 43.00 Stari tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Stari tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip 65 66 67 68 69 70 4 I1 I2 I3 I4 I5 I6 TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN 18.00 37.60 38.00 38.00 41.00 42.00 40.50 19.00 38.00 18.00 38.00 40.00 41.00 Stari tip Stari tip Novi tip Stari tip Novi tip Stari tip Novi tip Stari tip Stari tip Stari tip Novi tip Stari tip Novi tip Stari tip Stari tip 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 3 3 G1 G2 G2/3 G3 G3/1 G3/4 G4 G4/1 G5 H1 H2 H2/3 H3 H3/4 H4 H5 TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN 13.50 38.00 40.00 43.00 19.00 38.A. Sustav: Tijelo odlagališta 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 3 E1 E2 E2/1 3 E3 E3/1 E4 E4/1 E5 F1 F2 F2/1 F3 F3/1 F4 F5 TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN 18.00 36.50 38.00 40.

00 37. stranica 45 od 348 .00 18.90 41.00 18.00 37. Projektni položaji plinskih linija koje povezuju plinske zdence su prikazani u nacrtu 5. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.7 je privremeno spojen na liniju plinsku L. Izvedene su sve plinske linije ploha 1 do uključivo 4 (uključujući plinsku liniju L) kao i linija koja povezuje plinski zdenac M-1 s kolektorskim cjevovodom.00 25.90 Novi tip 90 91 M7 JB_14 PRIVREMENO SPOJEN SPOJEN NA SUSTAV PROCJEDNIH VODA 25. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.00 41.7 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.00 37.A. 5 i 6. 89 komada je trajno spojeni na plinski sustav a zdenac M .00 18.00 18.60 41.70 41.50 Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip 89 M1 M2 M3 5 M4 M5 M6 TRAJNO SPOJEN 17. [IP2]. Unutar šahta procjednih voda JB_14 nalazi se plinska glava koja odvodi odlagališni plin iz drenažne cijevi (plohe 5 jug)u plinski sustav. Promjeri PEHD cjevovoda plinskih linija su 140 mm.40 38.20 38.50 Novi tip Novi tip Od ukupno 90 plinskih zdenaca. Institut gra evinarstva Hrvatske.70 37.00 41.00 41. Sustav: Tijelo odlagališta 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 4 J1 J2 4 J3 J4 J5 J6 K1 K2 4 K3 K4 K5 K6 L1 L2 L3 L4 L5 L6 TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN 19. Obaveza je Izvo ača da održava navedenu plinsku glavu.

IP13]. dok je projektirani tlocrtni smještaj ventila dan u nacrtu 5. nalazi se u tabeli 7.. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0"[vidi Prilog A.7 istog projekta [IP2]. br. Unutar radijusa kruga od 2 m od površine glava plinskih zdenaca (novog i starog tipa) i dodatne cijevi za crpljenje procjedne vode je Ex zona opasnosti "2". Unutar radijusa kruga od 2 m od vanjske površine šahtova s ventilima plinskih linija e Ex zona opasnosti "2". Na odlagalištu je ukupno izvedeno 14 ventila plinskih linija zajedno s pripadajućim šahtovima i to na plohama 1 do 4. IP13]. Sustav: Tijelo odlagališta Plinski zdenac M-7 je privremeno spojen na plinsku liniju L PEHD cjevovodom promjera 110 mm. Tabela 7 Popis ventila plinskih linija R.12. Presjek konstrukcije ventila plinskih linija s pripadajućim šahtovima je dana u nacrtu i 5. 5 i 6. Institut gra evinarstva Hrvatske. Šahtovi s ventilima plinskih linija Ventili pojedinih plinskih linija su izvedeni u revizijskim šahtovima promjera 1. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.200 mm. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0" [vidi Prilog A. Popis ventila pliskih linija i ploha na kojima su smješteni.: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 4 3 1 1 Ploha Naziv Ventila V–1–3 V–1–2 V–1–1 V–2–3 V–2–2 V–2–1 V V V V V V V V – – – – – – – – 3 3 3 3 4 4 4 4 – – – – – – – – 4 3 2 1 4 3 2 1 stranica 46 od 348 .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.3 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god.

7 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Detalji konstrukcije ispusta kondezata plinskih linja su dani u nacrtima 5. [IP2].A. Popis hvatača kondenzata s oznakom tipa je prikazan na tebel 8.[IP13].12. Projektirani raspored hvatača kondenzata je prikazan na nacrtu 5.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. dok je u krugu hvatača kondenzata udaljenosti od 2 m zona opasnosti "2". Institut gra evinarstva Hrvatske. 5 i 6. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Sustav: Tijelo odlagališta Hvatači kondenzata Na odlagalištu je trenutno izvedno 38 hvatača kondenzata. stranica 47 od 348 .12. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. Unutar hvatača kondenzata je Ex zona opasnosti "1".3 dokumentacije IP2.2 i 5.

održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. DG – DG-6 kao što je prikazano na nacrtu 5.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. br.: Ploha Plinska linija Tip 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6 6 AW1 AW1 AW2 AW2 AB AB B C C D D D D E E E E E E-F F F F G G H H I I I-J J J K K L L M-N Q-R T 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 3 2 1 2 1 2 1 3 3 3 Odzračnici plinodrenažnog sloja Za odzračivanje (otplinjavanje) plinodrenažnog sloja na gornjem brtvenom izvedeno 6 komada odzračnika i to s oznakama DG – 1.7 dokumentacije Izvedbeni projekt ploha 4. Institut gra evinarstva Hrvatske. Broj projekta: 24-10-046/07 sustavu je 4. DG – 5 i prekrivanja iz kolovoza stranica 48 od 348 . Sustav: Tijelo odlagališta Tabela 8 Popis hvatača kondenzata R.A. 5 i 6. DG – 3. DG – 2.

do 31. 3. predvi ena je izrada 13 komada zamjenskih plinskih zdenaca (vidi tabelu 9) koji su uslijed slijeganja i pomaka tijela odlagališta s vremenom postali neprohodni za opremu kojom se crpi procjedna voda iz plinskih zdenaca.A. N i O iznosi 466 m. [IP2]. Na najnižim mjestima nivelete kolektora postavljeni su hvatači kondenzata tipa 3 kojima se kondenzat odvodi do najbližih revizijskih šahtova za prikupljanje procjedne vode.3.2012.01.12.13 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0" [IP13]. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Ukupna duljina zmjenskih plinskih zdenaca iznosi 508 m. Sabirni plinski cjevovodi promjera 160 mm služe za prikupljanje odlagališnog plina ploha 1 i 2 (zajednički kolektor). Institut gra evinarstva Hrvatske.2015. Detalji konstrukcije odzračnika je prikazan na nacrtu 5. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0" [IP13]. Sustav: Tijelo odlagališta 2007 god. izvedena su 4 komada (promjera 160 mm) i 1 komad (promjera 400 mm) sabirnih plinskih cjevovoda. Plinski zdenci Tijekom perioda radova izgradnje te održavanja i upravljanja objektima odlagališta otpada Jakuševec u razdoblju od 01. stranica 49 od 348 .12. dokumentcije IP2. Dodatno se predvi a izvedba 10 komada (odnosno 410 m) plnskih zdenaca koji će se izvoditi u slučaju promjene prohodnosti izvedenih (postojećih) plinskih zdenaca. Y i Z kote predvi ene pozicije plinskog zdenca. [IP2]. U cilju spuštanja razine procjednih voda u tijelu odlagališta. te od Projektanta zatražiti podatak o potrebnoj dubini bušenja svakog pojedinog zdenca. Deset (10) plinskih zdenaca i to 4 komada na liniji M (M-2 do M-5) i 6 komada na linij N (N-1 do N-6) i 2 komada na liniji O (O-1 i O-6). Ovi zdenci se izvode nakon zapunjavanja plohe 5 s otpadom. GRA ENJE PLINSKOG SUSTAVA Sa svim zahvatima Izvo ača vezanim uz gra enje elemenata plinskog sustava mora biti upoznat voditelj plinske stanice imenovan od Izvo ača radova. 5 i 6. Sabirni plinski cjevovodi (plinski kolektori) U kruni južnog obodnog nasipa. Prikaz pozicija hvatača kondezata postavljenih duž plinskog koolektora je dan u nacrtu 5. Nakon dosizanja projektnih gabarita tijela odlagališta Izvo ač treba geodetski snimiti X. Plinski kolektor plohe 6 promjera 400 mm je položen u krunu nasipa s početkom u profilu 14 i trenutno nije u funkciji budući da nije izveden niti jedan plinski zdenac na plohi 6. 4 i 5. g. predvi a se izrada ukupno 35 plinskih zdenaca. Ukupna duljina plinskih zdenaca linija M. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.

5 i 6 (Institut gra evinarstva Hrvatske.revizija E Zaštita plinskih linija na mjestu servisne prometnice.) [IP2]. Institut IGH d. Izvedene su sve plinske linije ploha 1 do uključivo plohe 4 kao i linija koja povezuje plinski zdenac M-1 s kolektorskim cjevovodom (ploha 5). travanj 2011. 5 i 6 .m. Predvi a se izrada ukupno 76 m PEHD privremenog cjevovoda promjera 110 mm koji će povezivati zdenac O-6 s plinskom linijom N. Potrebno je izvesti plinske linije M (od M-1 do M-7). U razdoblju do 31. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Sustav: Tijelo odlagališta Privremeno otplinjavanje U cilju što racionalnijeg iskorištenja odlagališnog plina.] stranica 50 od 348 . smještenim poprečno na smjer pružanja tijela odlagališta. god. prema partikularnim zahtjevima Naručitelja te od Naručitelja ishoditi suglasnost na predloženi tip privremenog otplinjavanja prije početka izvedbe. IZVO AČ je zadužen za izradu izvedbenog i radioničkog nacrta privremenog otplinjavanja. predvi ena je izvedba sustava privremenog otplinjavanja izvedbom horizontalnih plinskih drenova u dvije razine.7 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. [IDIP7.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. zaštite zdravlja.m. Zavod za planiranje. Plinske linije Projektni položaji plinskih linija koje povezuju plinske zdence su prikazani u nacrtu 5.n. N (N-1 do N-6) i povezivanje zdenca O-1 s plinskim kolektorom.12. Predvi a se izvedba dva reda linija za privremeno otplinjavanje i to prvi red s šahtovima smještenim nešto iznad visinske kote obodnog nasipa približne visinske kote 120 m. Broj projekta: 24-10-067/07 – RevE. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. promjera 1. Predvi ena je izvedba sustava privremenog otplinjavanja sa horizntalnim plino-drenažnim cjevovodima. smanjenja širenja neugodnih mirisa. studije i zaštitu okoliša. i drugi red visinske kote 135 m.A. Izvo ač je dužan izvoditi u skladu s projektom Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Četiri šahta se trebaju smjestiti na jugu i četiri ja sjeveru tijela odlagališta. Predvi a se izrada ukupno 8 novih šahtova za privremeno otplinjavanje konstrukcije identične šahtu procjednih voda. kao i zaštite okoliša od utjecaja stakleničkih plinova.200 mm (sukladno poglavlju 2364 [IP1]). Zaštita plinskih linija koje se polažu u zaštitini sloj protiv smrzavanja.2015.n. se predvi a izrada ukupno 705 m PEHD cjevovoda promjera 140 mm.d. Cjevovod i rov privremenog otplinjavanja mora imati uzdužni pad od 8% i razvodi se od najviše točke cjevovoda smještene unutar tijela odlagališta prema PEHD šahtovima. Promjeri PEHD cjevovoda plinskih linija su 140 mm.. Plinski zdenac M-7 je privremeno spojen na plinsku liniju L PEHD cjevovodom promjera 110 mm.

Po jedan se predvi a ugraditi kod plinskog zdenca N-1 i O-1. Na privremenoj plinskoj liniji P-Q se predvi a 47 m plinovoda privremenog otplinjavanja. Odzračnici plinodrenažnog sloja U razdoblju provedbe Ugovora predvi ena je izrada i ugradnja ukupno 2 odrzračnika plinodrenažnog sloja. kao i dva rezervna hvatača kondenzata. a na liniji O-P se predvi a 48 m plinovoda privremenog otplinjavanja. Sabirni plinski cjevovodi (plinski kolektori) Svi sabirni plinski cjevovodi su izvedeni i nije predvi ena daljnja izgradnja sabirnih plinskih cjevoda. i to jedan (DG-7) izme u plinskih zdenaca N-3 i N-4. Plinske linije se polažu na me uprekrivni sloj debljine od 30 cm. stranica 51 od 348 . Plinske linije privremenog otplinjavanja Plinske linije privremenog otplinjavanja je potrebno spojiti s plinskim sustavom na isti način kao i plinske linije plinskih zdenaca. kao i jedan rezervni odzračnik. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. U razdoblju trajanja Ugovorenih radova predv eno je povezivanje novo izvedenih privremenih plinskih zdenaca sa PEHD plinskim cjevovodima (linijama) ukupne dužine 95 m i promjera 140 mm. koja bi se trebala ugraditi u slučaju ispadanja iz funkcije postojećih izvedenih hvatača kondenzata. U razdoblju provedbe Ugovorenih radova predvi a se izrada i ugradnja ukupno 4 hvatača kondenzata tipa 2. Hvatači kondenzata U razdoblju provedbe Ugovorenih radova predvi a se izrada i ugradnja ukupno 3 hvatača kondenzata tipa 1. Plinskim linijama se povezuju plinski rovovi privremenog otplinjavanja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Izvo ač je zadužen za osiguranje padova položenih plinskih cijevi tako da je u njima omogućen protok plina te da se u njima kontinuirano odvodi nakupljeni kondenzat.A. Sustav: Tijelo odlagališta Šahtovi s ventilima plinskih linija U razdoblju provedbe Ugovorenih radova predvi a se izrada ukupno dva šahta s ventilom trajnog otplinjavanja plinske linije N i linije O. U razdoblju provedbe Ugovorenih radova predvi a se izrada i ugradnja ukupno jednog hvatač kondenzata tipa 3 koji bi trebao biti ugra en u slučaju ispadanja iz funkcije postojećih izvedenih hvatača kondenzata tipa 3. koja bi se trebao ugraditi u slučaju oštećenja odnosno ispadanja iz funkcije postojećih izvedenih odzračnika. Po jedan se predvi a za ugradnjui kod plinskog zdenca N-6 i zdenca O6. koja bi se trebala ugraditi u slučaju ispadanja iz funkcije postojećih izvedenih hvatača kondenzata tipa 1. kao i dva šahta s ventilom privremenog otplinjavanja izme u plinskih linija O-P i P-Q. kao i dva rezervna hvatača kondenzata.

Održavanje dijelova plinskog sustava može se podijeliti na sljedeće elemente: • održavanje plinskih glava (trajnog i privremenog otplinjavanja). upravljanje i monitoring plinskog sustava mora provoditi voditelj plinske stanice imenovan od Izvo ača radova. Održavanje glava plinskih zdenaca Plinski zdenci izvedeni su u tijelu otpada. Naručitelj će odlučiti o mjerama sanacije. od razloga slabijeg stranica 52 od 348 . • održavanje hvatača kondenzata (tip 1. Ovisno o rezultatima mjerenja koncetracije metana uz elemente plinskkog sustava. Ukoliko izmjerena koncentracija metana uz elemente plinskog sustava bude veća od 1 % (10. osloba anjem odlagališnog plina koji se ne zahvaća sustavom aktivnog otplinavanja.000 ppm). Izvo ač je dužan provoditi radove održavnja i upravljanju glavama plinskih zdenaca u skladu s općim i partikularnim zahtjevima Naručitelja. odnosno da li je potrebno popraviti brtveni sustav u okolici plinskog zdenca. Prohodnost plinskih zdenaca Neprohodnost izvedenih plinskih zdenaca predstavlja jedan funkcioniranja aktivnog sustava otplinjavanja na odlagalištu. 2. Radovi na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta u okolici plinskih sondi moraju se izvoditi krajnje pažljivo (ručno). Oštećenje elemenata plinskog sustava. • održavanje šahtova u kojima se nalaze ventili plinskih linija. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Sustav: Tijelo odlagališta ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE DIJELOVIMA PLINSKOG SUSTAVA Opći zahtjevi Naručitelja Održavanje.A. Nepodešenost otplinjavanja plinskog sustava. Izvo ač je o mjerenjima dužan sastaviti Izvješće s komentarima izvršenih mjerenja i prijedlozima mjera. Izvo ač je zadužen da svaka 3 mjeseca provedi mjerenje koncentracije metana u volumnim postocima uz i oko svih elemenata plinskog sustava. • održavanje konkavnih prijeloma plinskih linijskih kolektora. • održavanje odzračnika me usloja. 2 i 3). • održavanje sabirnog okna kondenzata prije ulaza plinskih linija u plinsku stanicu (mTEO). 3.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. uzrok pojave deponijskog plina može biti uslijed slijedećih čimbenika: 1. pri čemu su krajevi zdenca vidljivi iznad razine pokrovnog brtvenog sloja zatvoreni trajnim PEHD plinskim glavama. Eventualna oštećenja dijelova plinskog sustava rezultiraju smanjenjem funkcionalnosti aktivnog sustava otplinjavanja. Mjerenjem se evidentira da li je došlo do propuštanja. Propuštanje ili oštećenje LLDPE geomembrane (1 mm) ili cementno-bentonitnog čepa i uz plinske zdence.

00 18.00 0.50 20. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.00% 98.00 0. Prohodnost plinskog zdenca provodi se s probom (sondom) promjera 5 cm i dužine 70 cm.00 25.50 38.00 38.50 19.00 09.95% 48.00 27.00 0.68% 100.00 0.00 0.00 / 20.00% 53.00 42.00 14.00 38.00 27.00 0.00 37.00 0.62% 75.00 0.00 25. br.00 0.59% 92.00% 100.00 27.15% 90.00 0.00% 100.00 3.00% 19.00 0.00 0.00 0.00 38.50 19.00 0.A.30 20.80 16.00% 6.00% 100.00 4.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.00 38.50 11.00% 94.50 19.00 0.50 22.00% 100.00 23.44% 0.50 92.00 38.50 40.00 0.00 0.50 38.00 suh 22.00 0. Tabela 9 Analiza neprohodnosti zdenaca i potrebe za bušenjem zamjenskih zdenaca 1 2 3 4 5 Mjerenje razine procjedne Prohodnost od vrha do dna vode (od sonde na dan 22.00 25.00 11.00 84.00 27.8.00% 79.00 0.00% / 21.00 26.50 22.00 27.00 14.33% 42.2011.20 15.00 40.30 11.00 0.50 18.50 24.2011.00 14.00 0.00% 98.00 18.56% 98.50 19.00% 96. 09.00 0.00 21.00% 86.10 15.00% 100.68% 100.00 0.50 18.00 18.00 neprohodan 20.63% 83.00 28.00 18.00 23.70 4. 09.00 27.00 40. stranica 53 od 348 .00 0.00 11.00% 82.00 25.11% 58.00 24.00 38.00 0.00 0.00% 100.00% 100.00 0.00 24. Sustav: Tijelo odlagališta Izvo ač je u obvezi redovno provoditi mjerenja prohodnosti svih izvedenih plinskih zdenaca svakih 6 mjeseci.50 21.00 0.00 / 18.00 18.00 0.00 17.20 10.00 0.00 17.00 18.00 4.00 0. u funkciji: PLINSKI ZDENAC MJESEC I GODINA DUBINA BUŠENJA BUŠENJA ZDENCA ZDENCA KOMENTAR Metara bušenja zamjenskog zdenca[m] PLINSKA LINIJA A 1 A1 2 A2 3 A3 4 A4 5 A5 6 A6 7 A7 8 A8 9 A9 PLINSKA LINIJA W 10 W1 11 W2 12 W3 13 W4 14 W5 15 W6 PLINSKA LINIJA B 16 B1 17 B2 18 B3 19 B4 20 B5 PLINSKA LINIJA C 21 C1 22 C2 23 C3 24 C4 25 C5 PLINSKA LINIJA E 34 E1 35 E2 36 E2/1 37 E3 38 E3/1 39 E4 40 E4/1 41 E5 19.00 13.00 0.00 25.50 14.00 38.59% 98.00 38.50 25.00 25.20 13.00 25.50 37. vrha) 01/2012 [m] 6 7 r.40 16.2011.50 21.00 15.50 13.2011. U tabeli 9 je dan popis plinskih zdenaca koji su neprohodni u dužini većoj od 75% dužine bušenja i kod kojih je zamijećena visoka razina procjednih voda.00 40.20 15.50 14.00 0.00 80.50 24.

00 18.00 0.00 13.00 37.50 38.00 34.97% 35.2011.00 36.2008.00 10.00 19.00 16.00 13.20 / 5.59% 100.00 0.50 35.50 38.70% 22. 04.00 18.00 37.2011.50 35.21% 88. 08.00 43.00 18.00% 45.00 37.00 41. 05.00 0.68% 100.70 5.00 38.50 14. 18.60 12.2011.00 40.00 17. 08.00 0.00 5. 07.00 41.00 20.00 8.00 0.00 neprohodan 31.00 32.00 6.00 0.00 38.00 8.00 0.70 37.00 18.00 21.89% 50.2008. 04.00 19.60% 84.00 40.50 6. 18.00 0.00 0.50 8.2008.00 9.00 10.2010. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.20 14.37% 90.60 38.50 39.00 0.00% 100.50 18. 03.50 9.00% 0.00 16.50 37.00 07. 04.00 8.00 7.00 8. 08.00 43.29% 99.00 6.00 0.00 6.30 0.2010. Potrebno bušiti Potrebno bušiti Potrebno bušiti 08.10 22.00 8. 08.10 7.12% 90.2010.50 7.20 22.00 stranica 54 od 348 .00 18.00 0.2008.50 39.10 11.40 38.20 9.00 10.00 3.90 0.2008.50 39.70 3.00 43.00 43. 25.02% 95.2010.2008.42% 91.2010.00 41.2008. 08.00 0.95% 48.00 8.00 22.90 41.00% 69.2008.00 0.00 0. Sustav: Tijelo odlagališta PLINSKA LINIJA F 42 F1 43 F2 44 F2/1 45 F3 46 F3/1 47 F4 48 F5 PLINSKA LINIJA G 49 G1 50 G2 51 G2/3 52 G3 53 G3/1 54 G3/4 55 G4 56 G4/1 57 G5 PLINSKA LINIJA H 58 H1 59 H2 60 H2/3 61 H3 62 H3/4 63 H4 64 H5 PLINSKA LINIJA I 65 I1 66 I2 67 I3 68 I4 69 I5 70 I6 PLINSKA LINIJA J 71 J1 72 J2 73 J3 74 J4 75 J5 76 J6 PLINSKA LINIJA K 77 K1 78 K2 79 K3 80 K4 81 K5 82 K6 PLINSKA LINIJA L 83 L1 84 L2 85 L3 86 L4 87 L5 88 L6 PLINSKA LINIJA M 89 M1 M2 M3 M4 M5 M6 90 M7 08.2008.44% 6.00 3.50 0.00 0.00 38.2010.00 19.2008.90 83.60 41.2008.00 6.00 7.89% 7. Potrebno bušiti Potrebno bušiti Potrebno bušiti 05.2010.00 0. 08.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.73% 24.00 neprohodan 31.00 37.39% 22.00 08.00 37.00 10.00 0.20 38.24% 27.00 40.00 0.00 19.2008.50 20.00% 97.00% 86.00 10.11% 18.00 0.00% 20.00 0.00 0.00 38.00 37.00 7.50 18.00 8.00 15. 04.50 8.2010.00 43.70 0.00 37. Potrebno bušiti Potrebno bušiti 07.40 7.00 7.00 0.2008.00 0.00 19.00 0.40 11.00 22. 08.00 33.60 0.50 12.50 9.00 10. Potrebno bušiti Potrebno bušiti 07.94% 21.16% 88.2011.96% 85.00 15.00 18.00 11.45% 32.00 0.00 0.70 41.00 0.A.00 37.40 6.98% 70.00 5.00 22.00 38.00 0.00 18.50 29.20 12.50 13.00 21.00 25.00% 81.11% 13.30 19.11% 46.2010.00 41.10 19.2010. 05.50 39.33% 20.2010.00 44.00 37.00 0.00 0.2010.46% 94.2008.16% 100.03% 61.00 41.00 37. 08.00 0.50 5. 08.00 38.00 14.20 9.80 / Potrebno bušiti Potrebno bušiti Potrebno bušiti 0.25% 16.24% 41. 05.00 0. 04.49% 42.00 0.50 38.00 37.00 0. 03.00 41.50 39. 07.00 0.23% 18.74% 11.00 14.00 26.00 13.50 38.00 10. 04. 08.58% 76.00 0.

20 13.30 3.00 4.80 16.00 4.80 11.20 15.30 19. a na temelju prethodnih mjerenja.00 15.00 20.30 10.00 38.00 25.00 16.00 13.00 13.00 18.00 25.00 11.60 14.00 17.50 suh 20.70 23.10 18.00 / 18.50 11.50 13.40 20. Prema navedenom kriteriju.10 13.00 3.20 15.00 27.00 25. visoka razina vode (ispunjenost vodom preko 35% od dubine izvedenog zdenca) prisutna je kod 70 plinskih zdenaca odnosno na 77% zdenaca.00 18.00 / 14. Razina procjedne vode u plinskom zdencu se mjeri s mjernom trakom sa ugra enim električnim osjetnikom (senzorom).00 21.00 21.40 21.00 11.60 16.00 12.00 14.00 6.50 19.50 13.60 20.00 3.50 16.00 12.50 14.70 18.70 23.60 13.10 16.00 / 21.00 18.00 18.60 na 13 m blokiran 17.00 12.00 17.00 25.00 11.00 17.00 18.80 16.00 27.60 3.00 15.00 10.40 20.10 15.00 18.br.00 4.00 8. potrebno ju je crpiti i kontrolirati dinamikom i načinom opisanim u pod točkom Monitoring razine procjedne vode u plinskom zdencima. Zdenac Mjerenje 03/2012 Mjerenje 01/2012 Oznaka Dubina od vrha Dubina od vrha Mjerenje 4/2011 Dubina od vrha Mjerenje 10/2010 Dubina od vrha glave do vode (m) Mjerenje 2009 Dubina od vrha glave do vode (m) Dubina bušenja (m) glave do vode (m) glave do vode (m) glave do vode (m) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 W1 W2 W3 W4 W5 W6 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 17.00 25.00 3.70 19.00 stranica 55 od 348 .00 24.40 21.00 suh 22.40 3.00 38.00 18. Budući da visoka razina vode predstavlja jedan od glavnih razloga slabijeg funkcioniranja aktivnog sustava otplinjavanja na odlagalištu (smanjenja efektivna dubina zdenca i smanjen radijus utjecaja zdenca).00 suh 20.00 27.00 38.00 11.10 15.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.00 25.20 18.00 23.g.00 40. Prema odabranom kriteriju s crpljenjem vode iz zdenaca se mora započeti kada procjedna voda ispuni 35% dubine izvedenog zdenca.50 38.00 23.00 4.00 27.60 7.50 suh 21. R.00 8.00 2.30 13.00 10.00 27.50 19.50 suh 20.20 18.70 19.00 / 20.00 14.60 9.50 10. Sustav: Tijelo odlagališta Monitoring razine vode u izvedenim plinskim zdencima Kao sastavni dio održavanja odlagališta je predvi eno redovito provo enje crpljenja i monitoringa razine procjedne vode unutar zdenaca plinskog sustava na svim plohama s izvedenim sustavom otplinjavanja. Tabela 10.00 3.60 14. Promjena razine procjedne vode u plinskim zdencima od 2009 do 2012.00 21.60 2.50 14.80 3.00 19.00 24.00 38.00 6.00 25. Zdenci na plohi 1 bilježe prosječno manju razinu vode od zdenaca ostalih ploha.A.00 14.90 10.40 suh 16. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.00 11.00 27.00 suh 21.00 18.00 17.00 27.

00 38.00 5.40 38.00 8.00 4.20 10.30 13.00 10.20 5.50 7.00 pjena pjena 10.20 12.70 12.00 19.00 14.00 7.00 18.00 6.30 6.50 14.70 12.50 suh 4.10 3.00 3.00 12.20 14.25 4.00 12.10 4.20 10.50 12.00 7.00 21.00 10.00 9.00 9.20 10.60 12.70 7.00 22.00 11.20 10.00 14.60 12.00 10.80 10.00 43.00 na 8 m blokiran 12.50 6.00 3.00 8.10 suh 12.00 3.20 9.50 / 4.00 9.00 4.00 13.00 13.70 7.20 9.00 40.00 8.00 38.20 18.00 13.00 5.20 pun vode 11.50 7.00 10.00 8.20 suh 5.00 20.50 38.00 18.00 5.90 9.40 7.50 8.00 8.00 7.00 18.00 18.70 10.40 11.10 11.80 8.00 36. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.00 6.00 12.20 12.00 9.60 38.30 11.10 8.00 9.40 11.00 19.00 12.20 9.00 14.00 18.20 9.20 14.00 37.00 10.40 7.20 13.30 13.20 15.00 12.00 18.00 22.70 5.40 7.20 13.30 20.00 38.20 5.00 12.00 8.A.00 10.00 38.00 43.00 38.40 na 3.60 7.00 19.80 18.80 7.10 14.30 11.30 14.00 8.20 12.00 14.00 7.50 22.00 3.70 7.00 28.80 4.50 38.50 22.40 7.00 40.50 37.30 9.80 5.00 41.00 19.00 8.00 13.00 22.00 22.30 6.50 6.30 19.00 7.30 19.00 8.00 14.00 6.80 12.00 5.80 8.00 12.00 stranica 56 od 348 .60 11.30 11.00 5.00 10.10 18.00 14.80 7.20 13.60 11.20 15.40 11.00 20.00 13.00 pjena pjena 5.3 m blokiran 7.00 13.00 5.80 8.50 39.20 13.00 43.00 40.25 9.20 22.84 12.70 39.40 16.10 22.00 38.00 19.00 12.20 10.50 37.50 38.00 18.80 4.00 6.50 9.20 12. Sustav: Tijelo odlagališta 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 D1 D2 D2/1 D3 D3/1 D4 D4/1 D5 E1 E2 E2/1 E3 E3/1 E4 E4/1 E5 F1 F2 F2/1 F3 F3/1 F4 F5 G1 G2 G2/3 G3 G3/1 G3/4 G4 G4/1 G5 H1 H2 H2/3 H3 H3/4 H4 H5 I1 I2 I3 I4 I5 I6 J1 J2 J3 J4 J5 J6 3.50 39.00 42.00 40.00 39.50 38.00 13.00 13.00 19.00 36.00 9.00 11.00 7.00 3.70 5.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.10 9.50 13.00 44.20 22.50 14.00 8.20 12.00 14.40 16.00 40.50 19.00 41.00 37.10 12.40 13.00 4.80 7.50 13.00 7.20 14.70 13.30 11.60 pjena 11.00 10.50 39.00 38.00 38.00 8.20 8.00 12.00 4.30 20.70 8.00 11.10 11.40 11.00 7.10 11.00 5.20 13.70 5.

00 7.00 8.90 25.90 41. Faza 2 Ukoliko se tijekom razdoblja Faze 1 ne zabilježi razina procjedne vode u zdencu veća od 35% dubine zdenca. Voditelj plinske stanice mora koordinirati otvaranje i zatvaranje pojedinih plinskih linija i mora biti upoznat s radovima na plinskom sustavu.00 suh suh 7.80 7.00 18.20 5.00 3.00 8.00 10.00 5.00 6.00 37.00 10.40 6.00 13. ukupno 4 mjerenja.20 11. Faza 4 Ukoliko se tijekom prethodnog razdoblja ne zabilježi razina procjedne vode u zdencu veća od 35% dubine zdenca.50 8. učestalost mjerenja razina procjedne vode se mijenja te je predvi eno provo enje mjerenja 4 puta godišnje (svaka 3 mjeseca) tijekom razdoblja korištenja plinskog sustava.00 Mjerenje razine procjedne vode u plinskim zdencima te eventualno posljedično crpljenje procjedne vode opisano ovom dokumentacijom.00 13.50 17.00 14. Prvim mjerenjem smatra se mjerenje razine procjedne vode 4 dana nakon završetka crpljenja procjedne vode iz pojedine linije.00 6. Nakon završetka crpljenja procjedne vode iz pojedine linije (potrebno je potpuno isprazniti plinske zdence).00 8.00 10. potrebno je pristupiti crpljenju procjedne vode iz svih zdenaca koji imaju razinu procjedne vode veću od 35% u dotičnoj liniji.00 6.00 18.10 9. Faza 3 Ukoliko se tijekom prethodnog razdoblja ne zabilježi razina procjedne vode u zdencu veća od 35% dubine zdenca. Sustav: Tijelo odlagališta 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 K1 K2 K3 K4 K5 K6 L1 L2 L3 L4 L5 L6 M1 M7 8. Ukoliko se prilikom mjerenja utvrdi da je razina procjedne vode u plinskom zdencu odre ene linije veća od 35% dubine zdenca.00 6.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.30 16.00 8.00 5.00 6.00 14.20 37.10 6. U slučaju da se tijekom bilo koje od navedenih faza zabilježi razina procjedne vode veća od 35% dubine zdenca.00 pjena 10.10 19.00 7.60 41.50 9.50 6.00 25.00 15. Crpljenje procjedne vode se predvi a provoditi s pneumatskim pumpama. smatra se radom redovnog održavanja odlagališta.00 6. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.10 9. učestalost mjerenja razina procjedne vode se mijenja te je predvi eno provo enje mjerenja jednom u tjedan dana.00 10.A. dinamika mjerenja razine vode u zdencima linije je sljedeća: Faza 1 Svaka 4 dana. potrebno je pristupiti crpljenju procjedne vode iz svih zdenaca u dotičnoj liniji.50 10.00 11.10 19.70 3. učestalost mjerenja razina procjedne vode se mijenja te je predvi eno provo enje mjerenja jednom u mjesec dana.70 9.80 / 6. Nakon završetka crpljenja procjedne vode iz pojedine linije (potrebno je stranica 57 od 348 .00 37.30 10.00 41.00 6. ukupno 4 mjerenja.70 38.50 10.50 12. tijekom 1 godine.00 9.00 18.00 7.00 41.

stranica 58 od 348 .A. Dijagram toka navedenog mjerenja razine procjedne vode i pripadajućeg crpljenja identičan je onome iz na slici 1.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Sustav: Tijelo odlagališta potpuno isprazniti plinske zdence) nastavlja se s praćenjem razine procjedne vode u plinskim zdencima te linije i to od Faze tijekom koje je zabilježena razina procjedne vode veća od 35% dubine zdenca. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.

Sustav: Tijelo odlagališta FAZA 1 Mjerenje svaka 4 dana. tijekom 1 godine Crpljenje Hv > 35 % visine zdenca Hv < 35 % visine zdenca FAZA 4 Kontinuirano mjerenje Mjerenje svaka 3 mjeseca. ukupno 4 puta Crpljenje Hv > 35 % visine zdenca Hv < 35 % visine zdenca FAZA 3 Mjerenje jednom u mjesec dana.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. tijekom korištenja odlagališta Crpljenje Hv > 35 % visine zdenca Hv < 35 % visine zdenca Slika 3 Dijagam toka mjerenja razine procjedne vode stranica 59 od 348 . ukupno 4 puta Crpljenje Hv > 35 % visine zdenca Hv < 35 % visine zdenca FAZA 2 Mjerenje jednom u tjedan dana. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.

D-4/1.2011. J4 i K-3. dovoljno prohodni plinski zdenci.7. Tako je uočeno da su izdašni zdenci.A. A5. A3. Monitoring razine procjedne vode u plinskim zdencima iz kojih nije crpljena voda u sklopu ovih radova održavanja (A1. a u slučaju potrebe za crpljenjem vode iz zdenaca. potrebno je voditi evidenciju o ukupnim iscrpljenim količinama plina prije i nakon crpljenja vode kako bi se utvrdio utjecaj pojedinih zdenaca (njihove nepotpune funkcionalnosti) na ukupnu iscrpljenu količinu plina. U tabeli 10 je dana promjena razine procjedne vode u plinskim zdencima od 2009 do 2012.g. propisati će se nova dinamika monitoringa. Tako er. J-3. sporo prihranjujućih zdenaca. A2. W2.12. D-2/1.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. U nastavku je u tabeli 11 dan pregled spuštanja razine procjedne vode u plinskim zdencima tijekom prethodnih radova crpljenja procjedne vode iz plinskih zdenac u periodu od 15.2011 do 30. Pojedini. Sustav: Tijelo odlagališta Ukoliko Naručitelj ili Projektant u sklopu projektantskog nadzora utvrdi da predvi ena učestalost monitoringa nije odgovarajuća. J-1. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. W4) potrebno je provoditi počevši od faze 3. tijekom redovitog praćenja razine procjedne vode u zdencima. stranica 60 od 348 . W3. I-5 i G-3/1. znatno više pridonose spuštanju razine (uklanjanju) procjedne vode iz plinskih zdenaca od slabo prohodnih. D-3/1.

50 NIJE CRPLJEN NEPROHODAN 7.50 28 D2/1 38.00% 0.50 19.63% 83.2011.00 NIJE CRPLJEN 12.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 55. 02.00 6 A6 27.00 13.00 NEMA VODE 32.00 38 E3/1 42.10.00% stranica 61 od 348 .00% 100. 07.50 20.53% 12.59% 98. 08.00% 0.2011. 20.50 25.50 38.00 PLINSKA LINIJA F 42 F1 18.2011. 07.10.2011.16% 100.00 44 F2/1 40.2011. 03.75% 70.00 43 F2 36.00% 82.2011.00 17.50 11.50 47 F4 38.00 35 E2 37.2011.00 15.00 NEPROHODAN 34.15% 90.07% 88.00 40 E4/1 40.PROMJENA RAZINE PROCJEDNE VODE DATUM IZVJEŠTAJA: STANJE ZA DAN: 13.00 PLINSKA LINIJA D 26 D1 18.95% 24. 02.50 24.00 28.00 11 W2 25.2011.51% 41.50 18.2011.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.00 38.26% 67.00 NEPROHODAN 12. 69.2011. 48.05% 36.00 31 D4 38.50 20.2011.00% 100.2011.00 15 W6 18.21% 31.12.00 NIJE CRPLJEN 8.00 53.23% 17.00 24 C4 38. 30.00 38.12.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 17.2011.00% 100.00 29 D3 38.00 45 F3 38. 02.00% 100.10.00 11.50 19.2011.10.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NEPROHODAN 28.00% 98.00% 98. 23.00 33.62% 75.00 NEMA VODE 22. u I BUŠENJA funkciji: ZDENA ZDENCA C PLINSKA LINIJA A 1 A1 19.00 3 A3 25.99% neprohodan 0.2011. 03.00 14.42% 37.33% 42.00 14 W5 25. 03.10.00 PLINSKA LINIJA B 16 B1 13.50 22.44% neprohodan 0.33% 23. 08.11.11.50 23.4 .00 NEPROHODAN NEPROHODAN 24.00 NIJE CRPLJEN 32.00 12.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 05.08% 61.00% 86.10.00 48 F5 20. 1 2 7 9 Prohodnost od vrha do dna sonde na dan 22.00 24.00 28.12.00 15.16% 03. 07.00 18.2012.00% 71.00 PLINSKA LINIJA E 34 E1 18. 80.59% 92.05% 73.11% 17.68% 75.10. 11 DATUM POČETKA CRPLJENJA 12 DATUM ZAVRŠETKA CRPLJENJA PLINSK DUBINA r.24% 49.2011.00% 100.00 PLINSKA LINIJA C 21 C1 14.68% 100.00% 80.66% 21.50 41 E5 19.00 27.2011.00% 100.00 PLINSKA LINIJA W 10 W1 18.2011.2011. 100. br.00 7 A7 27.00% 11.81% 20.00 36 E2/1 40.00 46 F3/1 41.A.26% 44.00 30 D3/1 40.08.12.00 4 A4 27.00% 31.00% 79.00 33 D5 18.50 22.12.00 33.42% 11. 03.50 24.2011.00 13 W4 25. 43.00% 84.00 neprohodan neprohodan 16.11.2011.50% 18.50 22 C2 38. 60.00% 24.00 86.07.11% 58.10.10.11.50 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NEPROHODAN 12.38% 30. 83.03% 26.50 21.11.00 92. 04.2011.00 2 A2 25.2011. 0.00 17 B2 38.00 NIJE CRPLJEN NEPROHODAN 14.00 18 B3 38.00 21.00 37 E3 38.74% 03.10.10.00% 69.01.10.50 25 C5 19.11% 73. 27.50 37.00 8 A8 27.50 NIJE CRPLJEN 20.00 19 B4 40.00 26.10.2011.00 39 E4 38.68% 24.10.50 21.2011.50 14.00% 78.11% 5.8.00 5 A5 27.2011. Sustav: Tijelo odlagališta Tabela 11 Učinci spuštanje razine procjedne vode u plinskim zdencima ODLAGALIŠTE JAKUŠEVEC PLINSKI ZDENCI PLOHA 1 .00 32 D4/1 39. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.20 24.32% 28.2011. 0. 03. 23.2011.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 10.00 NEMA VODE 10.00 20 B5 18.20 NEPROHODAN NEPROHODAN 10.00% 30.50 18.00 13 Razina procjedne vode u zdencu prije početka crpljenja i postotak vode u odnosu na na dubinu bušenja zdenca* NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 14 Razina procjedne vode u zdencu nakon provedenog crpljenja i postotak vode u odnosu na dubinu bušenja* NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 0.56% 98.12.50 40.66% 55.50 NEMA VODE 12. 30.00 12.2011.50 14.00 12 W3 25.00% 68.2011.00% 96.00 9 A9 25.50 10.2011.11.56% 70.10.12.00 94.00 27 D2 36. 30.10.40 17.84% 45.2011.00% 23.20 11.00% 100. 4.00 23 C3 38.

14.30 NEPROHODAN 23.09.00 16.16% 35.05% 65.56% * prohodnost prema mjerenju od 22.2011. 08.09.19% 56.23% 7.12.21% 88.45% 32.00 8.A.00 8. 26.80 10. 21.90 M2 M3 M4 M5 M6 90 M7 25.00 50 G2 38.00% 11.00 18.68% 46.00 81 K5 37.20 78 K2 38. 48.37% 90.11% 46.00 88 L6 25.2011.09.50 5.2011. 60.89% 83.58% 34.08. 6.09.00 37.00 66 I2 37.09.00 13.2011.12% 90.42% 40.00 NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN 20.09.00 6.00 16.12.60% 84.50 12.32% 76.00% 45.10.00 70 I6 21.11.6 16.00 NEMA VODE NEPROHODAN NEPROHODAN NEMA VODE 21.50 18.70 84 L2 37. 21.09. 20.09.05% 68.00% 38.00 NIJE CRPLJEN 7.2011. 30.08.2011. 05.42% 66.00 26.00 NIJE CRPLJEN 14.00 15.11.00 76.00 NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN 16.67% 77.50 69 I5 37. Sustav: Tijelo odlagališta PLINSKA LINIJA G 49 G1 13.33% 20. 23. 11.00 56 G4/1 40. 21. 23.00 16.00 51 G2/3 44. 26.68% 23.97% 35.00 10.10.00 57 G5 18.11.00 4.50 35.00 19.12.2011. 23.2011.60 52 G3 38. 08.70 73 J3 41.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.2011.00 63 H4 38.09.98% 50.00% 100.11.00 PLINSKA LINIJA I 65 I1 18.10. 20.2011.2011.00% 10.00% 46.50 55 G4 38.12. 26.00% 75.08.50 67 I3 39.00 62 H3/4 43.50 8.2011.00 80 K4 41.30% 53. 60. 14.00 64 H5 18.50 PLINSKA LINIJA M 89 M1 17.59% 100.46% 94. 20.00 91.00% 97. Hvatač kondenzata tipa 1 se izvodi sa stranica 62 od 348 .60 79 K3 41. 23.00 PLINSKA LINIJA J 71 J1 19.90 85 L3 41.79% 68.2011.50 39.73% 24.00 19.80 NEMA VODE NEPROHODAN 20.11.16% 38.50 8.29% 03.78% 47.50 NEPROHODAN 14.98% 70.00 8.00 21. 21.2011.00 74 J4 41.00 10.2011.68% 100.00 8.95% 48.50 15.53% 73.2011.50 9.00 59 H2 38.2011. Razina procjedne vode je viša od 35% visine bušenja zdenca Razina procjedne vode je niža od 35% visine bušenja zdenca Održavanje odvajača kondenzata tip 1.49% 42.00 37.00 11.2011.78% 23.34% 01. 28.50 NEMA VODE NEPROHODAN NEPROHODAN 10.2011.30 13.2011.03% 61.00 PLINSKA LINIJA K 77 K1 18.00 87 L5 37.00% 50.2011.2011.11.2011.50 neprohodan 0.09.00 32.24% 27.2011.00 82 K6 18.50 20.70% 22.2011.40 72 J2 38.09.2011. 22.00 18.98% 60.00 53 G3/1 41.50 22.00 81.22% 23.41% 62.50 68 I4 39.00% 31.50 10.00 NEMA VODE NEPROHODAN NEPROHODAN NEMA VODE 21.50 NEMA VODE 19.2011. tip 2 i tip 3 Odvajač kondenzata je dio plinske instalacije koji ima funkciju odvajanja kondenzat iz odlagališnog plina koji se nalazi u plinskoj instalaciji.00 54 G3/4 43.2011.50 NEPROHODAN 13.08. 22.00 NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN 9.00 NEPROHODAN 19. 23.2011.25% 16.00 60 H2/3 43.2011.00 6.66% 51.09.00 NEPROHODAN 12.2011.77% 55.00 NEMA VODE 14.96% 85.2011.09.00 PLINSKA LINIJA H 58 H1 19.00% 21.2011.00 7.2011. 14.09.89% 50. 30.63% 63.68% 71. 21.10% 43.29% 63.50 29.00 75 J5 37. 74.50 35.11% 18.00% 69.2011.00 11.00 26.09.24% 41.11.5 9.02% 95.09. 08.2011.00% 20.09.2011.70 NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN 14.00 76 J6 18.00 8. 11.94% 21. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.00 86 L4 41.20 NEMA VODE NEPROHODAN 13.00 8.50 9.79% 50.74% 11.39% 22.00 36.00 20.50 61 H3 38.33% 40.11.50 5.56% 11.00 15.00 NEMA VODE NEPROHODAN NEPROHODAN 50.09.00 PLINSKA LINIJA L 83 L1 18.2011.19% 64. 26. 23.09.09. 22.00 NEPROHODAN 11.2011.

Tip 3 se montira najčešće na konkavnim prijelomima plinske linije (na mjestima ulegnuća). održavanja i upravljanja na pojedinoj liniji. Izvo ač je dužan provoditi radove na upravljanju i održavanju sabirnog okna kondenzata u skladu s općim i partikularnim zahtjevima Naručitelja. Održavanje šahtova u kojima se nalaze ventili plinskih linija Šaht s ventilom plinske linije je dio plinske instalacije koji ima funkciju reguliranja otvorenosti pojedine linije u slučaju radova izgradnje. Izvo ač je dužan provoditi radove na upravljanju i održavanju šahtovima u kojima se nalaze ventili plinskih linija u skladu s općim i partikularnim zahtjevima Naručitelja. Tip 2 se montira najčešće na plinsku liniju na mjestima ulegnuća. H. Izvo ač je dužan provoditi radove na upravljanju i održavanju hvatača kondenzata u skladu s općim i partikularnim zahtjevima Naručitelja. Upravljanje sustavom otplinjavanja Plinski zdenci izvedeni su u tijelu otpada. Izvo ač je dužan provoditi radove na upravljanju i održavanju sustava otplinjavanja u skladu s općim i partikularnim zahtjevima Naručitelja.: ventilskom oknu ( na spoju plinske linije i glavnog kolektora). Održavanje sabirnog okna kondenzata prije ulaza u mTEO Sabirno okno prije ulazu u ogra eni prostor plinske stanice je dio plinske instalacije koji ima funkciju odvajanja i sakupljanja kondenzata iz odlagališnog plina koji se nalazi u plinskoj instalaciji. montira se samo u slu ajevima kada zbog nedostatka prostora nije mogu e ugraditi tip 2 na svaku liniju posebno. pri čemu su vidljivi krajevi zdenca vidljivi iznad razine pokrovnog brtvenog sloja zatvoreni trajnim PEHD plinskim glavama. s "U" cijevi i jednom ispusnom cijevi koja ispušta višak kondenzata u tijelo odlagališta.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Sustav: Tijelo odlagališta jednom dolaznom plinskom cijevi. I i J (izme u plinskih glava zdenaca oznake 2 i 5). s "U" cijevi. ili prolaza linije prema npr. Tip 3 se izvodi nekoliko dolazniz i isto toliko odlaznih odlaznih plinskih cijevi. montira se načešće na kraju plinske linije. Održavanje padova plinskih linijskih kolektora Sanacijski radovi obuhvaćaju jedno mjerenje (tijekom trajanja ugovora) uzdužnog pada cijevi (hidraulički profilometar ili CCTV inspekcija s mjeračem nagiba) na linijskim kolektorima G. Tip 2 se izvodi s jednom dolaznom. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Razina kondenzata u oknu smije doseći maksimalno do vrha preljeva kondenzata.A. jednom odlaznom plinskom cijevi i jednom ispusnom cijevi za kondenzat. U zavisnosti od stranica 63 od 348 .

održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Sustav: Tijelo odlagališta rezultata mjerenja profila kolektora.A. stranica 64 od 348 . Radovi na konkavnim prijelomima plinskih linijskih kolektora moraju se obavljati koordinirano sa eventualnim ostalim sanacijskim radovima. ugradit će se dodatni hvatači kondenzata (Tip II) na mjestima konkavnih prijeloma.

A.1.A.1 III.1. Svibanj 2012.A.A.1.1.3.1.o.2 III.4 III.3.A.1. stranica 65 od 348 .1.1 III.1.3 III.1 III.o.A.A.1. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.A.A.1.2 III.A.A.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.2 III.1.1.2.A.A.1 III.2 III. Prihvat i ugradnja otpada SADRŽAJ: III.1.1.2.5 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja Postupanje s opasnim otpadom Zaštita okoliša i zdravlja SVEZAK III.

. 77 III.................1..................................................1..A....................... 100 III............................................................................A.2 PROCJENA OPASNOSTI .......1......................................5....................................1.5................... ODRŽAVANJE ...............................A..................1. 67 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ....1........................................................................................A.......................4..................2......................1 OPĆE INFORMACIJE I RASPON RADA.......1...................................... 130 PRILOG 7.........1................A......5...................................................1 III. 73 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ....................1..........1 III.............. 123 PRILOG 5......................... 67 III..3.. 132 PRILOG 8....... 73 III.... 85 III.............4 KONTROLA NA GRADILIŠTU ......... POSTUPANJE S OPASNIM OTPADOM ............................ Prihvat i ugradnja otpada SADRŽAJ POGLAVALJA: III....................... 72 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA...........................A..................................................................................... 110 PRILOG 1 ......................................1............1......1............... održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.............5.2 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .....A................................1............A...A........1....................................................................................... GRA ENJE ....Dokumentacija za nadmetanje Gra enje..................1....................... 67 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .............................A........................................1...........................................................1 III.......A.......A...............A.......................1. 121 PRILOG 4.......3................. 105 III.................1..... UPRAVLJANJE..3................ 74 III...............................................5 PLAN DJELOVANJA U HITNIM I NEPREDVI ENIM SLUČAJEVIMA .......................................A.................A........... ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA ...............2..........A.......................2 III. 72 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ................... 117 PRILOG 2...... 135 stranica 66 od 348 ..... 72 III.......................................................................................................................A...................................................................3.......................1............ 119 PRILOG 3..................................2 III................................... MONITORING ODLAGALIŠTA I GRANIČNE VRIJEDNOSTI .....................1.......... 73 III...................2........5............................ 125 PRILOG 6..........................5..................................... 75 III........................................

Zagreb.aspx?id=10768. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. ožujak 2007 god. Upute koje je dokaze potrebno dostaviti uz zahtjev za gospodarenje otpadom dane su na internetskoj stranici http://www.1. zaštitu okoliša i održivi razvoj. zbijanje.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi izvo enja radova su dani u dokumentaciji. oznaka IZV-JAK-A1.hr/default. Prihvat i ugradnja otpada III.d.A. listopad 2010. sabijanje i kompaktiranje.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Opće napomene Obveza IZVO AČA je ugradnja otpada koji se svakodnevno doprema (ponedjeljak do uključivo subota) na odlagalište otpada Jakuševec. planiranje. IZVO AČ treba ishoditi Dozvolu za obavljanje djelatnosti zbrinjavanja komunalnog i inertnog otpada i skladištenje metalnog otpada i otpadnih guma koji izdaje gradski ured za energetiku. Zavod za ekološki inženjering.A. Prosijek dovoza otpada u posljedenje četiri godine na odlagalište iznosi oko 29. [Vidi GP1]. broj: 24-10-013/07. III. studije i zaštitu okoliša. ožujak 2000 god.1. količine odloženog otpada u posljednje 4 godine su dane u dokumentaciji "Količine odloženog otpada na odlagalištu Jakuševec/Pridinec od listopada 2007.A.1. Zagreb.1.1. provodi se strojno ili nekim drugim oblikom mehaniziranog rada.d. do studenog 2011. 60/08 i 87/09) nadležna tijela u županijama odnosno gradu Zagrebu izdaju dozvole za gospodarenje komunalnim i neopasnim proizvodnim otpadom. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Zavod za ekološki inženjering. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Poženo je da na istovarni plato ne zalazi stranica 67 od 348 . • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. Zavod za planiranje.zagreb. Uskla ivanje izvo enja radova sa važećom Zakonskom regulativom Na temelju Zakona o otpadu i Zakona o izmjenama i dopunama zakona o otpadu (Narodne novine broj 111/06. Ugranja novog otpada porazumjeva razgurivanje.d.140 tona/mjesečno. • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Na zahtijev Naručitelja. • Plan odlaganja otpada na plohu 5D i 6. [Vidi IP1].1.1.Broj projekta: 3230-0576/10. [vidi IP6]...A.. odnosno: • Razguravanje otpada s istovarnog platoa se vrši utovarivačem točkašem ili sličnim samohodnim strojem s gumenim kotačima. razastiranje." Podaci o dinamici ulaza vozila s otpadom se nalaze u dokumentaciji "Dinamika ulaska otpada na odlagalište otpada Prudinec/Jakuševec u periodu od siječanj 2007 do srpanj 2011".Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Institut IGH d. GRA ENJE III.

koja služi za gašenje eventualnih požara na (i u) tijelu otpada. IZVODAČ je odgovoran za provedbu svih potrebnih zaštitnih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika odlaganja (ugradnje) otpada. a u periodu od 17:00 do 18:00 sati izvode se radovi na privremenom prekrivanju otpada koji je u tijelo odlagališta ugra en tijekom dana.A. IZVO AČ je dužan provoditi radove na prihvatu i ugradnji otpada sukladno smjernicama i preporukama me unarodne udruge za kruti otpad (ISWA) "Landfill operational guidelines" (vidi internet adresu: www. čistilice imaju niže podvozje tako da im često nije moguć pristup na sve tehnološke prometnice i platoe.iswa. zaštite od požara i eksplozije i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne vazećim zakonima ili koje su propisane ovom dokumentacijom. Naime. • Kompaktiranje (zbijanje) otpada se može isključivo vršiti s kompaktorima minimalne mase 32 tone. Od ponedjeljka do uključivo subote prihvat i ugradnja otpada provodi se od 6:00 do 17:00. da omogući nesmetano kretanje vozila koja dovoze novi otpad na istovarnu plohu. Prihvat i ugradnja otpada mehanizacija s gusjenicama ili metalnim kotačima s ježevima. sanga i performanse kompaktora moraju osigurati minimalno traženu gustoću novo ugra enog otpada. u količini od približno 100 m3 zemlje. • Razastiranje i guranje otpada po odlagališnoj plohi se može vršiti dozerima ili kompaktorima ovisno o raspoloživosti mehanizacije i organizaciji IZVO AČA. IZVO AČ mora na istovarnom platou osigurati sigurnosni deponij. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima. Obveza je IZVO AČA da omogući nesmetanu dopremu i istovar vozila koja dovoze novi otpad. stranica 68 od 348 . opremu. INVESTITOR provdi nadzor prihvata otpada i odgovoran je za sadržaj otpada koji je istovaren na odlagalište. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Troškovi IZVO AČA na ugradnji otpada uključuju sve mjere zaštite na radu. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. materijale. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini. te da tako organizira posao da se nesmetano može prihvatiti sav novi otpad i to u vrijeme kada taj otpad dolazi na gradilište. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.org).1. odredbama. alate i pribor. IZVO AČA je zadužen da omogući nesmetanu dopremu i istovar specijalnih čistilica prometnica. Razguravanje otpada se vrši sa istovarnog platoa na odlagališnu plohu (vidi definicije). Radno vrijeme Izvo ača Dnevni prihvat i ugradnja otpada se izvodi tijekom čitave godine od ponedjeka do uključivo subote.

.6 t/m3.IX. IZVO AČ je obavezan uspostaviti organizaciju izgradnje tijela odlagališta koja će omogućiti sinktonizaciju i preklapanje svih opisanih vrsta radova. Otpad se nasipava u vodoravnim slojevima debljine od oko 60 cm u rastresitom stanju.30. uglavnom tijekom noći. Mjesečni i tjedni plan razmještaja pristupnih prometnica i istovarnih platoa.00 .19. .00 07.IX. 1. šiljatih i sličnih po obliku materijala odnosno komada metala i kompozita s metalom. Za rad nedjeljom.. mimo perioda za dnevni prihvat i ugradnju otpada. 1. Nedjeljom se na odlagalište dovoze manje količine otpada. čime se brtveni slojevi stranica 69 od 348 . Prva dva metra se pune otpadom bez krupnijih komada. 1. uz maksimalno iskorištenje projektiranih kapaciteta tijela odlagališta.18. ugradnju i prekrivanje otpada i izvan ovako propisanih uvjeta a sve prema posebnom zahtjevu.X.III.00 .16.00 .00 07.XI.31. Probrani otpad je otpad bez krupnih. Prihvat i ugradnja glomaznog otpada. .IV.d.1.X. Izvo ač mora dobiti nalog Naručitelja ili ishoditi suglasnost od Naručitelja. Prihvat i ugradnja otpada IZVO AČ je obvezan izvršiti prihvat.00 Zaprimanje otpada od tvrtki s kojima INVESTITOR ima posebne ugovore i sporazume se na odlagalištu provodi od ponedjeljka do subote i praktički je kontinuirano tijekom cijelog dana i noći (24 sata).28. Zavod za planiranje. odnosno nalogu Naručitelja. Način i redosljed punjenja tijela odlagališta otpadom IZVODAČ je dužan izraditi plan redosljeda izgradnje tijela odlagališta s izradom pristupa pojedinim razinama.31. Radno vrijeme odlagališta na prohvatu otpada od gra anstva Rad odlagališta Jakuševec za prihvat otpada od gra anstva je sljedeći: 1. 07.00 07. IZVO AČ mora dostaviti NADZORNOM INŽENJERU na suglasnost prije početka mjeseca. Ugradnja otpada na zaštitni sloj se vrši probranim otpadom.III. Obzirom dnevne i tjedne oscilacije inteziteta dovoza otpada tijekom radnog vremena Izvo ača. VIII. odnosno nalogu Naručitelja.II.A.31.00 . koji mora biti u skladu s Planom odlaganja otpada na plohu 5D i 6 (Broj projekta: 3230-0576/10. .20.00 07. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. potrebno je da IZVO AČ planira nužne radove tijekom perioda sniženog intenziteta dovoza otpada ili Nedjeljom. 1.00 . studije i zaštitu okoliša) iz listopada 2010.18. nakon čega se vrši zbijanje ili kompaktiranje uz ponavljanje postupka dok se ne postigne konačna debljina sloja uvažavajući kriterij minimalne gustoće zbijenog otpada od 0.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. odnosno tjedna na koji se plan odnosi. Izvo ač je obvezan izvršiti a sve prema posebnom zahtjevu. Institut IGH d. .

Upute za ugradnju i prekrivanje otpada IZVO AČ je dužan provoditi radove u skladu s Uputama za ugradnju i prekrivanje otpada. snijeg . Nakon izvršenog razastiranja. Pokosi se moraju zaštititi od erozije izradom sustava zaštite od erozije [IP14].1. sloj se kompaktira s minimalno dva prijelaza kompaktora. U slučaju kada se produljena prekrivka radi preko dnevne prekrivke. tada je debljina ukupnog sloja prekrivke mora iznositi približno 30 cm. Dnevna ugradnja otpada se mora provoditi u skladu s važećim Planom odlaganja na površini koja zauzima približno 1. 1. s navo enjem razloga za postupanje.A. Stalne prometnice stranica 70 od 348 .C.više od 10cm i sl. pod istim uvjetima kao i ugradnja prethodnog dana. U slučaju prisutnih ili neposredno očekivanih vremenskih uvjeta koji su nepovoljni za izvedbu dnevnog prekrivnog sloja (kiša. Otpad se ugra uje u radno vrijeme definirano u ovom poglavlju. Izvo ač je obavezan do 18:00 sati izvršiti kompletno prekrivanje do tada ugra enog otpada. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. 11. kao i nastavno odlaganje novog otpada tijekom večeri i noći se tretira kao novi otpad koji treba ugraditi od 6:00 sati sljedeći dan.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 6.A. 8. 3. Produljena prekrivka u debljini 30 cm rastresitog inertnog materijala ugra uje na kompaktirani sloj otpada u slučaju da se zbog očekivanih poremećaja u dinamici ili uslijed tako definiranog plana odlaganja novog otpada. 2.500 m2.). Ovjeru prekovremenog rada Izvo ača vrši NADZORNI INŽENJER. zale ivanje zemlje. Na pokosima je moguća izvedba nadvišenja radi umanjenja efekta slijeganja. u maksimalno dozvoljenoj debljini.A. visine približno 2m. 9. Prihvat i ugradnja otpada štite od oštećenja ili probijanja. na predmetnoj površini u narednih 30 dana ne očekuju radovi na prihvatu razastiranju i ugradnji novog otpada. Ugradnja dnevne prekrivke započinje u vremenu od 17:00 i završava do 18:00 sati. Zaštitmi sloj otpada se ne kompaktira. Nadzorni inženjer je ovlašten da upisom u gra evinski dnevnik odobri odgodu izvo enja dnevne prekrivke. Otpad se ugra uje u rahlim slojevima maksimalne debljine 60 centimetara. Za prekrivanje pokosa vrijede ista pravila kao i za prekrivanje horizontalnih ploha.. Srodna poglavlja Poglavlje III. Dnevna prekrivka je inertni nezaga eni materijal koji se ugra uje na kompaktirani sloj otpada u debljini 10 cm u rastresitom stanju (bez kompaktiranja). 4. 10.2 Privremeno prekrivanje Poglavlje III. visok stupanj vlažnosti u atmosferi. sklizanje strojeva.3 Prometnice i platoi Poglavlje III. Ugradnja otpada se u tom slučaju vrši s lakim dozerom ili sličnom mehanizacijom. IZVO AČ će u slučaju opravdane potrebe voditi evidenciju rada koje premašuje "normalno radno vrijeme" definirano ugovorom. Odlaganje novog otpada iza 18:00 sati. 5. Dnevna površina na kojoj se ugra uje otpad mora biti označena kolcima u vidno označenih. 7. 12. na već dnevnom prekrivkom prekrivenu površinu.

IZVO AČ je odgovoran za planiranje smještaja. Za ublažavanje uočenog efekta slijeganja poželjno je da se izvedu nadvišenja pokosa od 2. Zbijanje novog otpada Novi se otpad ugr uje u rahlim slojevima debljine maksimalno 0. kondicionirano do odgovarajuće vlažnosti. Prihvat i ugradnja otpada A. Plohe namijenjene za prihvat novog otpada: Područja odlagališta gdje je izveden brtveni sustav i sustav za prikupljanje procjedne vode. izgradnju i održavanje istovarnog platoa kako bi se odlaganje moglo odvijati nesmetano i sigurno. uslijed prirodnog slijeganja tijela odlagališta dolazi do stalnih potreba za uskla ivanjem izvedenih kontura tijela odlagališta (visina i nagiba) s projektiranim gabritima. D.5% i krovnog dijela od 3%. na predmetnoj površini u narednih 30 dana ne očekuju radovi na prihvatu razastiranju i ugradnji novog otpada. Odlagališna ploha se svakodnevno prekriva dnevnom prekrivkom.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Održavanje i korekcija oznaka zahtjevanih linija. razastiranje i kompaktiranje novog otpada. stranica 71 od 348 . Odredivanje zahtjevanih linija. Izvo ač je odgovoran za razguravanje. Troškove terenskih mjerenja IZVO AČ mora uključiti u jediničnu cijenu ugradnje otpada. Zaštita postojećih objekata i ugra ene opreme od oštećenja uslijed procesa rada. pomicanje. Izvo ač je odgovoran za tjedno i mjesečno planiranje smještaja odlagališne plohe i izgradnju odlagališne plohe. nagibi) u odnosu na izvedene radove. Predvi ena dnevna potrošnja zemlje za dnevnu prekrivku varira u rasponu 150 do 240 m3. E. nagiba. Definicije Otpad: Otpad je materijali koji je dovezen na istovarnu plohu odlagališta Jakuševec. Naime. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. IZVO AČ mora izvesti barem dva prolaza po sloju odlagališne plohe. obra eno i zbijeno o trošku IZVO AČA. Zbijena površina mora se pregledati od strane NADZORNOG INŽENJERA prije ugradnje sljedećeg sloja. Produljena prekrivka: Sloj ugra enog inertnog materijala debljine 30 cm.6 metara. Zbijena podloga mora biti ravna (osim ako je u blizini pokosa) i stabilna. Odlagališna ploha: Površina za ugradnju dopremljenog otpada približne površine 1. nagiba. C. Priprema ploha za novi otpad A. C. Dnevna prekrivka: Sloj zemlje približne debljine 10 cm koji se nakon aktivnosti kompaktiranja ugra uje na odlagališnu plohu. Istovarni plato: Pripremljena površina za odlaganje otpada koji su dopremila treća lica kao i otpada koji je dopremio IZVO AČ sa privremene deponije.500 m2. Zbijanje se izvodi s kompaktorom mase od minimalno 32 tone. ili blatno tečenje treba biti iskopano. kontura i kota. B.1. F. dužine.A. Terenska mjerenja Geodetska izmjera i iskolčenje projektiranih gabrita (visine. kontura i kota (uvažavajući nadvišenja). Izvodi se u slučaju kada se zbog očekivanih poremećaja u dinamici izvo enja radova ili uslijed tako definiranog plana odlaganja novog otpada. B. Područja na kojima se za vrijeme zbijanja pojave nestabilni uvjeti kao što su gumiranje.Odlagališna ploha se svakodnevno prekriva dnevnom prekrivkom.

1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02221 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.2.A. Zavod za ekološki inženjering. ODRŽAVANJE III.A. Skupljanje letećeg otpada Bez obzira na predvi ene mjere dnevnog prekrivanja (vidi poglavlje II. uslijed djelovanja vjetra na istovareni otpad. Nadzorni inženjer ovjerava kvalitetu i količinu ugra enog otpada. Sakupljanje letećeg otpada raznesenog vjetrom IZVO AČ provodi po potrebi. Intenzitet raznesenog otpada ovisi o intenzitetu vjetra.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Terenska mjerenja IZVO AČ je zadužen za redovitu geodetsku izmjeru i iskolčenje projektiranih gabrita tijela odlagališta s nadvišenjima (visine. papira i slično) po odlagalištu i izvan vanjske ograde odlagališta. Ovjera količina Evidencija dopremljenog otopada u tonama se vrši na ulaznoj vagi. III.1. III. Zagreb. ožujak 2000 god. U cilju zaštite okoliša od širenja otpada od lakih plastičnih materijala raznesenih vjetrom.1.5% i krovnog dijela od 3%. nagibi). Institut gra evinarstva Hrvatske d. Za ublažavanje efekta slijeganja poželjno je da se izvedu nadvišenja pokosa od 2. dužine.1.6 t/m3.d. [Vidi GP1]. Troškovi rada IZVO AČA na redovitoj geodetskoj izmjeri trebaju se ukalkulirati u cijenu prihvata i ugradnje otpada.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. predvidiv angažman Izvo ača je 90 sati godišnje.2. sastavu otpada kao i o ostalim uvjetima koji pogoduju njegovom širenju.2. Sakupljeni leteći otpad IZVO AČ mora predati u reciklažno dvorište.). često dolazi do raznošenja otpada od lakih frakcija (plastičnih materijala. IZVO AČ je zadužen za povremeno sakupljanje raznesenog otpada.. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. stranica 72 od 348 . Nadvišenja Uslijed prirodnog slijeganja tijela odlagališta dolazi do stalnih potreba za uskla ivanjem izvedenih kontura tijela odlagališta (visina i nagiba) s projektiranim gabritima uvažavajući nadvišenja. Prihvat i ugradnja otpada Zbijenost novo ugradenog otpada mora iznositi minimalno 0.A.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. količini neprekrivenog otpada.1.2.

2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Izvještaji Izvo ača IZVODAČ je dužan izraditi generalni plan redosljeda izgradnje tijela odlagališta s izradom pristupa pojedinim razinama. III.d. uz maksimalno iskorištenje projektiranih kapaciteta tijela odlagališta. IZVO AČ mora dostaviti NADZORNOM INŽENJERU na suglasnost prije početka mjeseca. mjesto sakupljanja letećeg otpada.A.3. Zavod za planiranje. Mjesečni i tjedni plan razmještaja pristupnih prometnica. studije i zaštitu okoliša) iz listopada 2010. Mjesečno izvještavanje IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije.A. Navedeni plan IZVO AČA mora biti usuglašen s Nadzornim inženjerom i mora biti napravljen u 2 primjerka u roku od mjesec dana od potpisa ugovora o izvo enju radova.A..1. koji mora biti u skladu s Planom odlaganja otpada na plohu 5D i 6 (Broj projekta: 3230-0576/10. Zavod za ekološki inženjering. Institut gra evinarstva Hrvatske d. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1.A. IZVO AČ mora dostaviti NADZORNOM INŽENJERU na suglasnost prije početka mjeseca. Ovjeru izvršenog rada vrši Nadzorni inženjer.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02221 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.3. Zagreb. Trošak IZVO AČA na izradi generalnog plana treba biti uračunat u izradu Mjesčnih i tjednih planova razmještaja pristupnih prometnica i istovarnih platoa. te navedeni plan Izvo ač treba mjesečno ažurirati i nadopunjavati. odnosno tjedna na koji se plan odnosi. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. UPRAVLJANJE III. Mjesečni i tjedni plan razmještaja pristupnih prometnica i istovarnih platoa. U mjesečnom stranica 73 od 348 . Ovjera količina Evidenciju rada radnika IZVO AČA u satima rada sakupljenog letećeg otpada kao i kvalitetu i količinu sakupljenog letećeg otpada ovjerava Nadzorni inženjer. Prihvat i ugradnja otpada Datum izvršenog sakupljanja.) i odlagališnih ploha.1. ožujak 2000 god. [Vidi GP1]. istovarnih platoa (vidi poglavlje III.d.3. IZVO AČ je obavezan uspostaviti organizaciju izgradnje tijela odlagališta koja će omogućiti sinktonizaciju i preklapanje svih opisanih vrsta radova.1. III. sati sakupljanja.A.1. Institut IGH d. broj angažiranih radnika..3. Navedeni plan Izvo ača mora prikazati aktivnosti IZVO AČA po kvartalima. odnosno tjedna na koji se plan odnosi. datum i broj predanih vreća mora biti sadržan u Mjesečnom izvještaju Izvo ača.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.

pažljivi istovar uz razvrstavanje. Navedeni potencijalni opasni otpad može biti prekriven koherentnim materijalom. deponijom zemlje za gašenje požara i privremenom deponijom zemlje za prekrivanje otpada. stranica 74 od 348 . Pri navedenom postupku s potencijalno opasnim otpadom obavezna je primjena svih mjera u svezi zaštite okoliša. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. prijevoz do prostora namijenjenog za privremeno čuvanje.A.1. III. Prije početka radova na iskopu otpada potrebno je zbrinuti navedeni opasni otpad na sljedeći način: • • • • • pažljivo otkopavanje bačava i ostalih opasnih predmeta. Izvo ač u slučaju potrebe za prekovremenim radom. Prijedlog IZVO AČA o (tjednom i mjesečnom) smještaju odlagališne plohe mora biti dan Nadzornom inženjeru na suglasnost prije početka predmetnog mjeseca odnosno tjedna. pravilno uskladištenje i čuvanje potencijalno opasnog otpada do konačnog postupka zbrinjavanja. Ovjeru prekovremenog rada Izvo ača vrši Nadzorni inženjer.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Prihvat i ugradnja otpada planu trebaju biti prikazane pristupne i odlagališne površine po tijednima predmetnog mjeseca.4. produljenu prekrivku. Obračun rada IZVO AČA na zbrinjavanju opasnog otpada vrši se posebno. zaštite od požara i eksplozija te postupanja s opasnim otpadom. IZVO AČ mora na početku perioda od svakih 6 mjeseci dostavljati NADZORNOM INŽENJERU plougodišnje planove potrošnje zemlje za dnevnu prekrivku. U tjednom planu moraju biti prikazane predvi eni smještaj istovarnih platoa.1. odlagališne površine po danima zajedno s lokacijom pristupnih površina. Dostava tjednih i mjesečnih planova kao i mjesečno izvještavanje IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. POSTUPANJE S OPASNIM OTPADOM Bačve i ostali potencijalno opasni predmeti Moguće je da postoji odre eni broj otvorenih i zatvorenih bačava i drugih opasnih predmeta (potencijalno opasni otpad) smještenih na području predvi ene izgradnje. zaštite na radu. pažljivi utovar u vozila. korištenja inertnog materijala iz RGO-a i kamenog materijala za izgradnju i održavanje privremenih prometnica i platoa. voditi evidenciju rada koje premašuje "normalno radno vrijeme" definirano ugovorom.

7. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.5. pregled stanja spojne cijevi i mlaznice uz propuhivanje zrakom i obvezatnu zamjenu brtve ventila te drugih oštećenih ili dotrajalih dijelova. vanjski pregled stanja i kompletnosti svih dijelova aparata. 3. odnosno svake dvije godine za aparate starije od 15 godina.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Periodični servis aparata pod stalnim tlakom obuhvaća: 1.A.1. 2. vanjski pregled stanja i kompletnosti svih dijelova aparata. 6. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA Aparati za gašenje požara Održavanje aparata ispravnim i funkcionalnim obavlja se kroz periodični servis. te upisivanje na samoljepivu naljepnicu. 10. pregled stanja spojne cijevi i mlaznice uz propuhivanje zrakom i obvezatnu zamjenu membrane spojne cijevi. Neupotrebljivi prah mijenja se u cijelosti istovrsnim novim. 8.1.A. 5. temeljito čišćenje svih nečistoća. pregled glede uporabivosti natpisa i uputa za rukovanje na aparatu. protresanje aparata u obrnutom položaju u svrhu rastresanja praha. vanjski pregled općeg stanja aparata s obzirom na koroziju i oštećenja. 3. pregled glede uporabivosti natpisa i uputa za rukovanje na aparatu 4. kontrola dosjednih površina ventila. kontrolu ispravnosti manometra. III. koji treba obaviti najmanje jednom godišnje. izvlačenje osigurača i ponovno plombiranje. goriva. brtve zatvarača te drugih oštećenih ili dotrajalih dijelova. vanjski pregled općeg stanja aparata s obzirom na koroziju i oštećenja. Navedene radnje vrše se u suhoj stranica 75 od 348 . i unutarnji pregled koji treba obaviti svake pete godine za aparate starosti do 15 godina. pojave grudica i stranih tijela. itd) IZVO AČ je dužan izvršiti radove na otklanjanju opasnih tvari u skladu sa Uredbom o uvjetima za postupanje sa opasnim otpadom (NN 34/95). 9. provjeru rada mehanizma za aktiviranje i svih brtvi. 7. propisano označavanje servisnom naljepnicom na tijelu spremnika Periodični servis aparata s bočicom obuhvaća: 1. aparat sa prahom. 6. 8. provjeru usponske i uzbudne cijevi. provjeru mase pogonskog plina u bočici vaganjem. upisivanje izvagane mase bočice i datuma vaganja na samoljepivu naljepnicu i ljepljenje na bočicu 10. smanjenje tlaka pogonskog plina u aparatu na tlak okoline i provjeru stanja praha glede sipkosti. 2. izvlačenje osigurača i ponovno plombiranje 5. stanja praha u pogledu sipkosti i pojave grudica grudica i stranih tijela. 9. Prosijavanje praha nije dopušteno. provjera sredstva za gašenje a. Prihvat i ugradnja otpada Ukoliko se na deponiji zemlje zateknu opasni otpad (asfalt. provjeru mase sredstava za gašenje vaganjem. i ljepljenje na usponsku cijev aparata 11. 4. skidanje zatvarača. motorna ulja.

propisano označavanje servisnom naljepnicom na tijelo spremnika IZVO AČ je zadužen za redovno praćenja valjanosti. a obuhvaća radnje predvi ene periodičnim servisom. Navedene radnje vrše se u suhoj zatvorenoj prostoriji i u što kraće vrijeme. istresanje sredstva za gašenje iz spremnika te provjera: a) aparat sa prahom. ponovno punjenje aparata sredstvom za gašenje. 4. zatvaranje i plombiranje zatvarača. Punjenje aparata sredstvom za gašenje: a) prah/ starim ili novim u cijelosti b) voda/pjena. b. 10. vanjsku površinsku zaštitu spremnika. detaljno rasklapanje zatvarača ili ventila. Neupotrebljivi prah mijenja se u cijelosti istovrsnim novim. unutarnji pregled svakih 5 godina (ili svake 2 godine za aparate starije od 15 godina). 3. provjera mehanizma za aktiviranje i zamjenu svih brtvi. b) aparat sa sredstvom za gašenje na bazi vode. unutarnji pregled spremnika CO2 svakih 5 godina. periodični servis svake godine. kod aparata pod stalnim tlakom. eventualno punjenje CO2 boca. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. izra en od metala otpornog na koroziju.1. propisano označavanje servisnom naljepnicom na tijelu spremnika Unutarnji pregled Unutarnji pregled vatrogasnih aparata mora se obaviti najmanje svake pete godine. aparat sa sredstvom za gašenje na bazi vode / zamućenosti sredstva za gašenje i zamjena novim po potrebi 11. na kojem se na neizbrisiv način označava godina u kojoj treba izvršiti ponovni unutrašnji pregled 9. da se izbjegne vlaženje praha vlagom iz zraka. nova mješavina u cijelosti 8. servisiranje i održavanje protupožarnih aparata i opreme. zamućenosti sredstva za gašenje te obavezna zamjena pjenila/aditiva svake pete godine 6. detaljan unutarnji pregled spremnika 7.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. prije ponovnog punjenja spremnika aparata s prahom na dno spremnika stavlja se prsten. Prosijavanje praha nije dopušteno. U cijenu održavanja vatrogasnih aparata IZVO AČ treba uključiti. provjeru usponskih/uzbudnih cijevi. Prihvat i ugradnja otpada zatvorenoj prostoriji i u što kraće vrijeme. ispitivanje spojnih cijevi na vrijednost ispitnog tlaka spremnika 5. vanjski pregled spremnika CO2 svake 2 godine. uz dodatak sljedećih radnji: 1. 2. a aparati stariji od 15 godina svake dvije godine. osloba anje tlaka iz aparata i otvaranje spremnika. naljepnice i ostalo. stanja praha u pogledu sipkosti i pojave grudica grudica i stranih tijela.A. tlačnu probu spremnika CO2 svakih 10 godina. da se izbjegne vlaženje praha vlagom iz zraka. Protupožarno osiguranje na odlagalištu sastoji se Prijenosni aparat za gašenje prahom Tip S-6 Prijenosni aparat za gašenje prahom Tip S-9 Prijenosni aparat za gašenje prahom Tip S-50 iz sljedećih vatrogasnih aparata: 3 komada 32 komada 4 komada stranica 76 od 348 .

hrvatski propisi će imati prednost. Prije samih aktivnosti sanacije. stranica 77 od 348 .1.5. Usto. III.1.A. RC-ov HASP trebao bi opisivati opće postupke koje treba provoditi kako bi se zaštitilo RCovo osoblje koje je uključeno u provo enje aktivnosti sanacije Odlagališta. Prihvat i ugradnja otpada Predvi a se da će se sa izvedbom mobilne pretovarne stanice povećati potreba aparata za gašenje požara na Prijenosni aparat za gašenje prahom Tip S-6 5 komada Prijenosni aparat za gašenje prahom Tip S-9 36 komada Prijenosni aparat za gašenje prahom Tip S-50 5 komada IZVO AČ je dužan voditi evidenciju ispitivanja vatrogasnih aparata kroz Mjesečni izvještaj. Provo enje HASP-a za vrijeme izgradnje odgovornost je RC-a. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.1 OPĆE INFORMACIJE I RASPON RADA Izvo ač sanacije (RC) će biti odgovoran za izradu i provo enje plana mjera zaštite zdravlja i sigurnosti (HASP) pri izgradnji odlagališta Jakuševec (u daljnjem tekstu Odlagalište). Minimum uvjeta HASP-a bit će naveden u tehničkim specifikacijama kao minimum uvjeta koje će RC morati uključiti u svoj HASP.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. U slučaju nepodudarnosti izme u hrvatskih propisa i propisa EU. procedure bi trebale biti u skladu s mjerodavnim direktivama i propisima Europske unije. RC će morati dostaviti svoj HASP ZGOS-u na pregled. HASP bi se trebao pripremiti tako da se pridržava mjerodavnih hrvatskih propisa.

održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. CRZ – Zona smanjenja kontaminacije (Contamination Reduction Zone) – zona odre ena za uklanjanje kontaminenata s osoblja i opreme. Polumjer od otprilike 7. Prihvat i ugradnja otpada Akronimi i definicije Termini koji se koriste u ovim posljednjim uvjetima HASP-a.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.1. na terenu – područja unutar granica odlagališta Jakuševec izvan terena – područja izvan granica odlagališta Jakuševec Nadzorno osoblje –sve osobe koje je imenovala odgovarajuća regionalna ili federalna vladina agencija. osoblje projekta. EU – Europska unija Zona zabrane pristupa – područje u kojemu sve osoblje koje u njega ulazi mora direktno biti povezano s radovima koji su u toku. hrvatske nadležne vlasti ili OSHA) PPE – Oprema za osobnu zaštitu (Personal Protective Equipment) ppm – dijelovi u milijun (parts per million). mora imati odre enu opremu za osobnu zaštitu (PPE) i mora zadovoljavati uvjete obučavanja i liječničkog nadzora. a koje su odre ene da izvrsavaju nadzorni posao PEL – Dopuštena granična vrijednost izloženosti (Permissible Exposure Limit) (koju su uvele EU. nadzorno osoblje. prikazuje se kao ppm(v) za plinove i pare stranica 78 od 348 . kemijskim i opasnim svojstvima kemijskih sastojaka. ovako se definiraju: Ovlašteno osoblje – osoblje s točno odre enim zaduženjima. mora definirati Zonu zabrane pristupa.5 m oko radne površine. HASP – Plan mjera zaštite zdravlja i sigurnosti (Health and Safety Plan) HSO – RC-ov nadzornik zaštite zdravlja i sigurnosti (Health and Safety Officer) IDLH – Neposredna opasnost po život i zdravlje (Immediately Dangerous to Life and Health) ILO – Me unarodna organizacija rada (International Labour Organization) MSDS – Liste podataka o sigurnosti materijala (Material Safety Data Sheets). One daju informacije o fizičkim. koji će se odgovarajuće označiti.A. To područje nalazi se uz Zonu zabrane pristupa. izvo ač i konzultant čije je prisustvo ovlašteno Zona disanja – zona disanja radnika je zamišljena kružna zona polumjera 60 cm oko glave.

održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. njihovo punjenje otpadom te prekrivanje završnim prekrivnim sustavom. TLV – Prag graničnih vrijednosti (Threshold Limit Value) Opis projekta Pripremljeni su uvjeti HASP-a za aktivnosti na odlagalištu Jakuševec u Zagrebu.". Ovi uvjeti pripremljeni su u skladu s direktivama EU u sklopu 294A0103(68) Sporazuma o europskom ekonomskom području .Zaštita zdravlja i sigurnost na radu. Zakon o radu.1. Hrvatska. ispraviti. kako bi se osigurala primjena odgovarajuće zaštite i kontrole u slučaju opasnosti za terenske radnike i okolinu. Aktivnosti obuhvaćaju i izgradnju sustava odvodnje i otplinjavanja.A.Aneks VII . RC-ov HASP će se pregledati i ako je to potrebno.preporučena granična vrijednost izloženosti (Recommended Exposure Limit) SHSC – koordinator zaštite zdravlja sigurnosti na Odlagalištu (Site Health and Safety Coordinator) Odlagalište – odlagalište Jakuševec Uporišna zona – područje izvan Zone zabrane pristupa koja se smatra čistom u svrhe HASP-a. Potrebne sigurnosne mjere na projektu Razina zaštite i postupci specificirani u ovim uvjetima HASP-a predstavljaju minimum uvjeta za zaštitu zdravlja i sigurnosti koje RC treba uključiti u HASP za sveukupno terensko osoblje uključeno u gra evinske radove na sanaciji. Do e li do situacije koja je izvan ovdje specificiranih postupaka Osobne zaštite i dekontaminacije. 8 (Revizija 1): Sigurnost pri iskopavanjima. Daljnje upute dali su standardi Američke uprave za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (OSHA) 29 CFR §1910. Ostali mjerodavni dokumenti su oni od institucija SAD-a (NIOSH/OSHA/USCG/USEPA): "Smjernice za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu za aktivnosti na gradilištu s opasnim otpadom". i HSE-ov izvadak br. radne aktivnosti smjesta će se prekinuti u išćekivanju rasprave s RC-ovim nadzornikom zaštite zdravlja i sigurnosti (HSO) stranica 79 od 348 . uporište) i kao veza izme u raznih zona. Koristi se za prijenos opreme i materijala na teren (tj. dokument Zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost (HSE) Velike Britanije naslovljen "Kratki vodič osobne zaštitne odjeće pri radnim regulativama iz 1992.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Jednaka prava za muškarce i žene. Zadnja dva dokumenta obuhvaćaju uvjete zaštite zdravlja i sigurnosti Velike Britanije pri Zakonu o radu iz 1974. Prihvat i ugradnja otpada RC – Izvo ač radova (Contractor) REL. Glavne aktivnosti na Odlagalištu Planirani radovi na izgradnji Odlagališta uključuju iskopavanja i izradu obloženih radnih ploha deponije.1926.120 i 29 CFR §1910.

a imenovanja bi se trebala izvršiti kako je dolje prikazano po autoritativnosti: 1. policije i bolnica. te revizije specificiranih postupaka zaštite zdravlja i sigurnosti. 2. RC-ov SHSC će biti zadužen za listu adresa i telefonskih brojeva za hitne slučajeve koja će uključivati. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. Imenovano osoblje za sigurnost i poslovodna struktura Osoblje odgovorno za zdravlje i sigurnost zaposlenika na terenu bit će SHSC. RC-ov SHSC i HSO odgovorni su za provo enje tih postupaka i imaju ovlaštenje zaustaviti radove ili otpustiti osoblje u slučaju nepridržavanja mjera. uključujući ako je potrebno i ovlaštenje da privremeno prekine rad na projektu zbog zdravstvenih i sigurnosnih razloga. postignute ili prekoračene granične koncentracije. Prihvat i ugradnja otpada i RC-ovim voditeljem projekta (tj. te ostale informacije koje se odnose na zaštitu zdravlja i sigurnosti na gradilištu. stranica 80 od 348 . izme u ostalog. 3. i brojeve hitne pomoći. Cijelo osoblje uključeno u rad na terenu morat će pročitati HASP i potpisati RC-ov obrazac s uputama u mjere sigurnosti prilikom aktivnosti na terenu. RC-ov voditelj projekta RC-ov nadzornik zaštite zdravlja i sigurnosti RC-ov koordinator zaštite zdravlja i sigurnosti na Odlagalištu Podizvo ačev koordinator zaštite zdravlja i sigurnosti na Odlagalištu (podizvo ačev SHSC) RC-ov voditelj projekta imat će sveukupnu odgovornost na projektu i bit će ovlašten da poduzima sve mjere koje smatra potrebnima kako bi osigurao sigurnu radnu sredinu za sveukupno osoblje koje radi na projektu. opći podaci. voditeljem projekta.). stanje instrumenata.1. 4. HSO i voditelj projekta zajedno s podizvo ačevim SHSC-om.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. nadzornikom Odlagališta itd. te mora biti spremno na sve opasnosti vezane za rad u blizini vozila i opreme i u svako doba se ponašati razumno i pažljivo. Svo osoblje mora se pridržavati odre enih postupaka za zaštitu zdravlja i sigurnosti. Osoblje koje ima bilo kakvih pitanja ili nedoumica u svezi s provo enjem ovih mjera slobodno može zatražiti pojašnjenje od RC-ova HSO-a ili od koordinatora zaštite zdravlja i sigurnosti na Odlagalištu (SHSC). HSO će imati sveukupnu odgovornost pri odre ivanju postupaka za zaštitu zdravlja i sigurnosti na projektu i dobit će nužna ovlaštenja da provodi te mjere. te za reviziju računa. Usto. RC-ov SHSC tako er je dužan voditi zapisnik na terenu u koji će upisivati podatke kao što su radno vrijeme. Sve revizije postupaka zaštite zdravlja i sigurnosti zabilježit će se u RC-ovu Obrascu za odobrenje promjene postupaka na terenu (primjer dan u Prilogu 1) i trebat će se odobriti od strane HSO-a i voditelja projekta. RC-ov SHSC je odgovoran za dokumentaciju o provo enju svih odre enih postupaka zaštite zdravlja i sigurnosti.

održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Svaki podizvo ačev SHSC bit će odgovoran za provo enje navedenih postupaka na terenu. te za svakog novog radnika koji do e na teren. prepoznavanju opasnosti. mora biti podučeno u postupcima zaštite zdravlja i sigurnosti. glavna odgovornost za zdravlje i sigurnost pojedinacnog radnika leži na samom radniku i njegovim suradnicima. kvar opreme. Prihvat i ugradnja otpada Za svakog podizvo ača će se odrediti SHSC. nikada ne smije biti opravdanje za nesiguran rad i postupke. U slučaju situacije neposredno opasne po život. U takvim situacijama svi koji rade na projektu moraju znati da mogu potencijalno svjesno ili nesvjesno ugroziti standarde zaštite zdravlja i sigurnosti.A. i/ili zrakom. te se posebno mora voditi računa o mjerama sigurnosti. 82/605/EEC i 98/24/EC. prilikom istraživanja opasnog otpada na terenu. Sve osoblje na gradilištu koje potencijalno može doći u kontakt s kontaminiranim tlom. direktive 80/1107/ EEC. on/ona mora smjesta prekinuti opasan postupak. Primijeti li netko od radnika potencijalno opasnu situaciju. Potrebno obučavanje i liječnički nadzor Sve osoblje uključeno u rad na terenu mora obaviti osnovni sistematski pregled i mora sudjelovati u programu liječničkog nadzora svoga poslodavca. te cijevnih kolorimetrijskih detektora. RC-ov SHSC će voditi računa da svaki radnik obavi sistematski pregied prije početka projekta. Me utim. Ovi zahtjevi obučavanja odnose se na sve radnike zaposlene na gradilištu. Svaki radnik odgovoran je da razumnom procjenom opreznim ponašanjem zaštiti zdravlje i sigurnost. Radnik potom mora ispuniti obrazac "Opasne okolnosti i postupci". RC-ov SHSC mora evidentirati takvu opremu na početku rada. vodom. Postupci izvan osnovnog sistematskog i rutinskog liječničkog nadzora nisu planirani unutar zadataka popisanih u ovomu dokumentu. "Opravdane situacije" kao što je ograničenje proračuna ili pak vremensko ograničenje. radnik je dužan prestati s radom i smjesta obavijestiti odgovarajuće nadležno osoblje za sigurnost. itd. Osoblje koje upravlja specijaliziranim strojevima ili drugom opremom mora se obučiti i biti kvalificirano kako bi moglo njome upravljati. dužan je to smjesta prijaviti imenovanomu osoblju za zaštitu zdravlja i sigurnosti Izvo ača sanacije.1. Obučavanje bi tako er trebalo uključivati obuku o dekontaminaciji osoblja i opreme. 89/656/EEC.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. a u skladu s uvjetima liječničkog nadzora EU. RC-ov SHSC bit će odgovoran za koordinaciju aktivnosti za sigurnost na Odlagalištu izme u podizvo ača i ostalog osoblja na terenu. To uključuje poduku o korištenju sve potrebne opreme za zaštitu u skladu s direktivom EU. Na e li se radnik u potencijalno opasnoj situaciji. kako svoje tako i svojih suradnika. promijenjeni ili neočekivani uvjeti. osim u slučajevima u kojima poslodavac može dokazati da dotični posao neće ugroziti stranica 81 od 348 . te poduzeti odgovarajuće preventivne ili korektivne mjere ili smjesta obavijestiti RC-ova SHSC-a ili voditelja projekta o vrsti te opasnosti. Očekuje se i zahtijeva da sigurnost svog osoblja na Odlagalištu bude u svakom trenutku najvažnija. te o pravilnom kalibriranju i upotrebi detektora zapaljivih plinova (CGI). foto-ionizacijskih detektora (PID).

Veze Na Odlagalištu mora postojati telefon smješten u terenskoj prikolici. opremu za reanimiranje i otopinu za ispiranje očiju uz ostali uobičajeni pribor prve pomoći čije će zalihe SHSC obnavljati po potrebi. ne mogu poslužiti za uspostavljanje veza s odgovarajućim lokalnim hitnim službama. Neke nerizične aktivnosti (npr. ograničene geodetske aktivnosti) spadaju pod takve iznimke.1.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Osoblje koje dozna za nezgode ili ozljede smjesta je dužno osigurati davanje odgovarajuće prve pomoći. Od RC-a zahtijevat će se da na Odlagalištu uvijek bude prisutna osoba koja je obučena u davanju prve pomoći i reanimiranju. tj. Treba napomenuti da mobilni telefoni koji se koriste izvan područja njihova dosega. ali izvan vidnog ili slušnog dometa (npr. Sve osoblje i poslodavac dužni su se pridržavati odgovarajućih nacionalnih ili EU normi i propisa vezanih za profesionalnu izloženost patogenima koji se šire krvlju. Korisnici mobilnih telefona uspostaviti će bolju vezu ako biraju puni broj hitne službe.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. ako radove na terenu obavljaju dvije ili više terenskih ekipa. Taj pribor mora biti odgovarajuće veličine. pri čemu će se konzultirati sa SHSC-om ako bude potrebno. HSO je taj koji će donijeti odluku za svaki slučaj posebno.1-1978 ili odgovarajuće i ekvivalentne hrvatske ili EU standarde. izložiti ih opasnostima štetnim po zdravlje i sigurnost. Zahtjeve obuke za nerizične aktivnosti razmotrit će se za svaki slučaj posebno budući da su uvjeti na Odlagalištu podložni promjenama. a u skladu s brojem zaposlenika na terenu i mora sadržavati najmanje dva para lateks rukavica. stranica 82 od 348 . nalaze se na različitim mjestima na Odlagalištu). Prva pomoć Na odlagalištu se mora nalaziti osnovi pribor za pružanje prve pomoći koji zadovoljava uvjete ANSI specifikacije Z308. Usto. Prihvat i ugradnja otpada zaposlenike. ispostava robe. te mora prijaviti incident HSO-u. radio veza ili slične metode koristit će se za održavanje veza.

Te smjernice predstavljaju minimum standardnih postupaka za smanjivanje potencijalnih rizika povezanih s ovim projektom.A. prije unošenja jela u usta i dr. a koja je dovoljno glasna da bude nelagodna ukazuju na potrebu nošenja slušne zaštite. nitrilnih ili neopreonskih gumenih rukavica. iskopavanje otpada). na promjenu mirisa ili pojavu ulja na vodi. Prihvat i ugradnja otpada Opće smjernice ponašanja i higijenskih mjera Dolje navedene opće smjernice vezane uz osobne higijenske i radne navike. • Buka može predstavljati opasnost po zdravlje i sigurnost. i da se ta zaštita mora koristiti pri razinama izloženosti višim od 90 dB. Osim toga buka od aktivnosti koja uključuje udarce (npr. valja izbjeći kontaminaciju usne šupljine putem ruku. Radnici bi se trebali odnositi prema svom iskopanom materijalu. ili tome slično. • Višenamjenski suhi kemijski aparat za gašenje požara. piće.1. Slušna zaštita mora biti lako dostupna na Odlagalištu. • Treba temeljito oprati ruke i po potrebi lice. • Ni u kojem slučaju ne smije se ući ili voziti u kantama ili dizalima za materijal ili bilo kojem drugom sličnom sredstvu koja nije posebno namijenjena za ljude. Tako er treba nastojati pristupiti svakoj potencijalno kontaminiranoj jedinici/objektu uz vjetar. stranica 83 od 348 . tlu ili otpadu ili podzemnim vodama kao da su kontaminirani. • Treba biti svjestan simptoma umora ili stresa od hladnoće/vrućine. • Treba paziti na eventualnu promjenu uvjeta npr.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. tj. Ni u kom slučaju se te aktivnosti ne dozvoljavaju u neposrednoj blizini bilo kakvih rizičnih aktivnosti (npr. U smjernicama EU odre eno je da slušna zaštita tako er treba biti dostupna svom osoblju koje je izloženo nevrednovanoj dnevnoj buci od 85 dB ili više. tj. namijenjene su sprječavanju ozljeda i djelovanja štetnog za zdravlje. žvakanje žvakaće gume ili duhana i pušenje dozvoljeni su samo na mjestima koja je odredio SHSC. • Ne smije se baratati uzorcima otpada ili nekim drugim potencijalno kontaminiranim sastojcima bez korištenja barem lateks. • Jelo. te djelovanja istih na opreznost i sposobnost prosu ivanja. te atestiranom tekućinom s kojom se oči ispiru 15 minuta. Odabir materijala za rukavice trebao bi ovisiti o proizvo ačevim podacima o njihovoj propusnosti. • Svaki radnik na terenu treba u svakom trenutku raditi unutar vidokruga drugog radnika za vrijeme istražnih radova. Terenske prikolice će tako er biti opremljene tim priborom za hitne slučajeve.. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. osobito za vrijeme aktivnosti bušenja i izgradnje. moraju se držati u svim terenskim vozilima. kompletan terenski pribor za prvu pomoć i bočica otopine za ispiranje očiju. a kojih se u svako doba treba pridržavati sve osoblje na Odlagalištu. pobijanje obloge u postupku bušenja).

stranica 84 od 348 . Prihvat i ugradnja otpada • Uvijek treba koristiti odgovarajući stupanj osobne zaštite. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Sve osoblje morat će potpisati tjednu izjavu o sastancima za izvo ače (primjer dat kao Prilog 2). Sveukupno osoblje morat će pročitati HASP i potpisati Izjavu za izvo ače prije obavljanja bilo kakvih radova na terenu. Treba biti spreman prestati s radom ako to nameću okolnosti. Smanjena razina zaštitne opreme može uzrokovati izloženost koja se mogla spriječiti.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. • Treba obratiti iznimnu pozornost za vrijeme bušenja. SHSC će tako er voditi i dokumentirati redovite sastanke o sigurnosti prije početka svakog novog zadatka i to ne rije e od jedanput tjedno za vrijeme radova na terenu.1. snijeg. grmljavina) na sigurnost Odlagališta. Treba voditi zapisnik s datumom. iskopavanja ili obavljanja drugih aktivnosti u blizini nadzemnih instalacija. Treba kontaktirati lokalnu elektroprivredu ukoliko postoje pitanja u vezi sa statusom i voltažom vodova.A. i minimalno moraju uključivati sljedeće: • • • • • • • Kontakt brojevi u hitnim slučajevima Pitanja sigurnosti vezana uz vremenske prilike Opasnosti specifične za radne zadatke i potrebna zaštitna oprema Neuobičajene situacije/područja na gradilištu Problematika sigurnosti Promjene u HASP-u i Bilo kakvi incidenti vezani za zaštitu zdravlja i sigurnost do kojih je došlo na Odlagalištu. prevelika razina zaštitne opreme može smanjiti učinkovitost i povećati mogućnost ozljeda. vremenom. Točke koje će se razmatrati ovise o zadanim aktivnostima. sadržajem i popisom prisutnih na svakom sastanku. Sastanci za upućivanje o sigurnosti na gradilištu SHSC je dužan uputiti u mjere sigurnosti na gradilištu sve osoblje po njihovu dolasku na Odlagalište. • Treba biti svjestan utjecaja oštre klime (kiša. poledica.

podzemnim vodama. amonijak i mineralna ulja. površinske vode. HASP mora u potpunosti ispitati potencijalnu opasnost od svih detektiranih spojeva ili onih čije se prisustvo očekuje na gradilištu.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. U taj popis uključeni su VOC. te spojeva čija se prisutnost očekuje. fizičke opasnosti i biološke opasnosti.A. podzemnim ili procjednim vodama. talog i zemlja Do sada nije provedeno detaljno vrednovanje otpadnih materijala. Isto tako. površinskim tlom. Sažetak prikaza ranije detektiranih spojeva na Odlagalištu i njihovih maksimalnih koncentracija. • Izloženost kože i moguća apsorpcija preko kože odre enih lipofilnih (koji se lako upijaju kroz kožu) organskih kemijskih spojeva. O opasnosti putem udisanja govori se u poglavlju 4.A. a koji bi mogli predstavljati rizik za zdravlje zaposlenika uključuju arsen. Potencijalna kemijska opasnost Potencijalna kemijska opasnost na Odlagalištu može se povezati s otpadom.1. mogli tako er biti značajni. uključeni su u Prilogu 3. Potencijalna opasnost od izloženosti uključuje: • Udisanje organskih para zbog potencijalne prisutnosti hlapivih organskih tvari (VOC) u otpadu. O svakoj od tih grupa potencijalnih opasnosti govori se dalje u tekstu. procjednih voda i podzemnih voda na Odlagalištu. te mora sadržavati popis odgovarajućih IDLH koncentracija u HASP-u.3.5. RA izvo ač će dati na pregled tablicu s rezimiranim graničnim vrijednostima izloženosti za tvari koje se prenose zrakom i djelovanja na zdravlje tih kemijskih onečišćivača u HASP-u. Zabranom pušenja. Potencijalno kontaminirane podzemne vode. Očekuje se da bi ostali organski spojevi i teški metali.1. ZGOS-ova će odgovornost biti pribaviti popis potencijalno opasnih kemikalija koje se mogu pojaviti na gradilištu. polu-hlapive tvari. uključujući olovo i krom. stranica 85 od 348 . redovnom osobnom higijenom i odgovarajućom odjećom može se spriječiti izloženost putem kože. te plinovima na deponiji. Prihvat i ugradnja otpada III. površinskim vodama i taloženjima. jela i pića u kontaminiranim područjima. • Nehotično unošenje gutanjem potencijalno toksičnih tvari preko dodira ruku s ustima ili namjerno unošenje materijala koji su nehotično kontaminirani potencijalno štetnim tvarima. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. metali i cijanid. Ta procjena opasnosti mora uključiti dopuštene granične vrijednosti izloženosti za pojedine tvari u skladu s hrvatskim i EU pravilima.2 PROCJENA OPASNOSTI Potencijalne opasnosti na Odlagalištu uključuju kemijske opasnosti. Nadalje. Spojevi koji su prona eni u podzemnim vodama na terenu. zajedno s navikom osobne higijene može se uspješno kontrolirati izloženost opasnim tvarima putem ingestije. procjednim vodama.

Unošenje hrane može uzrokovati jaku že . bubrezi. te od eksplozija. mučninu. te do želučano. Simptomi vezani za zdravlje koji su uzrokovani izloženošću bilo kojim već otkrivenim spojevima na gradilištu moraju se obraditi u HASP-u i mogu se pronaći u odgovarajućim Listama podataka o zaštiti od kemijskim spojeva ili NIOSH-evu Vodiču za opasnost od kemijskih spojeva. Arsen je poznati karcinogen i moguć teratogen. koža.crijevnih smetnji.A. bolove u trbuhu. uključujući sljedeće: • • • • • • • • metan vodikov sulfid vodikov cijanid benzen vinil klorid metilenski klorid ugljik dioksid merkaptani Metan i vodikov sulfid (H2S) su uobičajeni spojevi na deponijama koji se stvaraju anaerobnom razgradnjom otpada. unošenja hrane i dodira s kožom i s opasnim tvarima navedenim u Prilogu 3. Za vrijeme rizičnih aktivnosti kao što je va enje otpada može doći do ispuštanja tih plinova koji predstavljaju opasnost prilikom udisanja. stranica 86 od 348 . poglavlju. Zbog toga se mora vršiti monitoring zraka za navedene plinove za vrijeme svih rizičnih radnji kao što je iskopavanje i uklanjanje smeća. Dalje navedeni spojevi detektirani su na Odlagalištu i predstavljaju potencijalnu opasnost po zdravlje za vrijeme rizičnih aktivnosti na terenu. Prihvat i ugradnja otpada Plinovi na Odlagalištu Odlagališta mogu sadržati niz plinovitih spojeva. Znakovi i simptomi akutne izloženosti Zadaci vezani uz zaštitu zdravlja na Odlagalištu morali bi uključivati moguću izloženost putem udisanja. povračanje. Upijanje putem kože može dovesti do dermatitisa. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. HASP mora u potpunosti razmotriti potencijalne opasnosti zajedno s dopuštenim graničnim vrijednostima izloženosti i IDLH-om za opasne tvari. Udisanje može izazvati osjećaj žarenja u gornjim dišnim putovima i može doći do edema i upale pluća kemijskim putem.1. Kontakt s kožom može izazvati nadraživanje dišnog trakta i perifernu neuropatiju. • Arsen: Akutna izloženost putem udisanja može izazvati nastajanje upale nosnog septuma. Organi koje napada su jetra. proljev. pluća i limfni sustav. te nepravilno kucanje srca. a što je detaljno opisano u 3. • Amonijak: Akutna izloženost može dovesti do upale i naticanja očiju uz mogući gubitak vida. Ulazak amonijaka duboko u pluća uzrokuje plućni edem.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. bilo da su prije detektirane ili da se njihova prisutnost očekuju na odlagalištu.

vodikov sulfid je vjerojatno prisutan. Radnici su dužni voditi računa o sebi i drugima kad je riječ o znakovima pregrijavanja organizma kada je okolna temperatura viša od 27°C ili 21°C za vrijeme nošenja zaštitnog odijela ili slično. Potencijalna fizička opasnost Vrućina Rad u zaštitnoj odjeći može uvelike povećati mogućnost tjelesnog pregrijavanja. Izvor pitke vode mora biti dostupan u Uporišnoj zoni (4.A. Znakovi i simptomi pothla ivanja prikazani su u poglavlju 2. Prihvat i ugradnja otpada Iako do sada nije otkriven na Odlagalištu.4. klonulost. Kronični simptomi uključuju zamagljeni vid. gušenje. konstipacija. zamagljeni vid. nesanica. drhtavica. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. kolike. paralizu. te one na koje će se ondje vjerojatno naići. nesanicu i anoreksiju. bolovi u trbuhu. Kod osoblja izloženog niskim temperaturama (pogotovo za vjetrovita vremena) mogu se pojaviti promrzline. paralizu.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.1. Simptomi izloženosti tom plinu su sljedeći: • Vodikov sulfid: Akutni simptomi udisanja vodikovog sulfida uključuju nadraživanje dišnog trakta. Znakovi i simptomi tjelesnog pregrijavanja navedeni su u poglavlju 2. Sažetak maksimalnih koncentracija za spojeve detektirane na gradilištu prije sanacije sadržan je u Prilogu 3. encefalopatija. paraliza zglobova. HASP mora predvidjeti i odrediti pauze za odmor i unos tekućine. To može uzrokovati zdravstvene posljedice od prolaznog umora od vrućine do ozbiljnog oboljenja ili smrti. Radnicima će se preporučiti da što češće piju tekućinu za vrijeme radnoga vremena. te fibrozu pluća. krvarenje i smrt. neishranjenost. Izloženost navedenim tvarima izaziva sljedeće simptome: • Krom: Simptomi uključuju nadraživanje očiju i kože. ozebline ili hipotermija.4. anemija. bljedilo. Radnici su stranica 87 od 348 . blijede oči. HASP bi trebao obraditi sve spojeve već detektirane na Odlagalištu. poglavlje) za vrijeme toplog vremena. nadraživanje očiju i hipotenzija. pogotovo za vrijeme jakih vjetrova. bolest bubrega. gingivna pukotina. kašalj. pospanost. glavobolju. • Olovo: Simptomi prevelike izloženosti ne pojavljuju se u svim slučajevima trenutno. Predvi a se mogućnost otkrivanja kroma i olova na gradilištu. treba voditi računa da se izbjegne pothla ivanje organizma. Hladnoća Kada se očekuju temperature oko 5°C ili niže. Simptomi su slabost. Primjer rasporeda minimalnih radnih stanki prikazan je u Prilogu 4. anoreksija.

Ako je iskop dublji od 1 metra. iskapana zemlja ili drugi materijali ne bi se smjeli stavljati u blizinu bokova iskopa.) trebaju biti pri ruci na gradilištu prije početka bilo koje aktivnosti iskopavanja. Mogućnošću da osobe ili vozila upadnu u iskop. ili bi ih trebalo poduprijeti drvenom oplatom. valja voditi računa da. Kako bi se izbjegla opasnost od urušavanja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Treba spriječiti i upad osoblja ili vozila u iskope. Uz opasnosti koje predstavlja urušavanje neadekvatno postavljenag materijala. glavu i stopala. Prije iskopavanja trebaju se potražiti očiti znaci podzemnih komunalija. Stranice svakog iskopa trebale bi se poravnati tako da budu pod kutom pod kojim se ne bi urušile. Sredstva za osiguravanje ulaska i izlaska (npr.) moraju se priskrbiti za stranica 88 od 348 . Materijalom koji padne na osobe koje rade unutar iskopa. rešetke ili popravke betonskih ili asfaltnih površina. odjeća ostane suha.1. sigurnosna ograda i/ili daske). Osoblje ne bi smjelo ulaziti u iskope koji nisu na taj način poravnani ili poduprijeti. rampe. tada se trebaju postaviti prepreke (npr.A. Ako je to moguće. ali ne isključivo. ako je to moguće. Pri vremenskim okolnostima kod kojih može doći do snižavanja tjelesne temperature. Treba biti posebno oprezan kad se radi po jakom vjetru i/ili kada se odjeća smoči. Usto. Ako se prona u instalacije. treba osmisliti plan kako se nositi sa sljedećim: • • • • • • • Kontaktom s podzemnim instalacijama. Ako je pohranjivanje materijala u blizini ruba iskopa neizbježno. višak težine koji se položio na stjenke iskopa može izazvati urušavanje. te da prekrivaju i utople ruke. Prihvat i ugradnja otpada dužni voditi računa o sebi i drugima kad je riječ o znakovima promrzlina za hladna vremena. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Potpora će možda biti potrebna i kod plitkih rovova gdje se za vrijeme rada treba saginjati i kleknuti. površina tla koja ih prekriva mora se odgovarajuće označiti. Opasnost od skrućenog prostora i iskopavanja Prije početka aktivnosti iskopavanja. Pristupom izlazu iz iskopa. žmurjem ili na neki drugi odgovarajući način. prekrivala za ventile. rekviziti itd. Urušavanjem bokova iskopa. Radnici bi tako er trebali jesti visoko kaloričnu hranu i piti mnogo tekućine kako bi izbjegli dehidraciju. Možda će biti potrebna dodatna potpora na rubu iskopa kako bi prihvatila težinu vozila koje se ispražnjava ili obavlja neku drugu aktivnost. plan instalacija bi se trebao pregledati prije početka iskopavanja. i Potkopavanjem obližnjih gra evina. ljestve i sl. žmurje. Mogućom kemijskom izloženosti. radnicima će se preporučiti da nose višeslojnu nepropusnu odjeću. tada daske ili nešto tomu slično treba postaviti kako bi se spriječilo urušavanje materijala u iskop. Tamo gdje vozila ispražnjavaju materijal u iskop trebaju se postaviti granični blokovi kako bi se spriječilo da ne upadnu preko ruba u iskop. Svi materijali i oprema koji su potrebni kako bi iskopavanje uspješno teklo (npr. uključujući.

tada se taj razmak mora povećati za 0. izme u ostalog. U slučaju rada u blizini nadzemnih vodova.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Pristup tom izlazu ne smije se blokirati ni na koji način dok se radnici nalaze unutar iskopa. Takve pregrade ne moraju biti sastavni dio vozila niti pričvršćene za njega ili neki njegov dio ni na koji način. Kontrolne mjere za opasnost od struje moraju uključivati. navedeno će predstavljati potencijalnu opasnost od struje. • Svi produžni kablovi moraju se svaki dan pregledati radi utvr ivanja mogućeg oštećenja ili prekinuća. vodovi bi se trebali isključiti (da nisu pod naponom). Opasnost od struje S obzirom da će se na terenu zasigurno koristiti električna oprema. • Ako se gore opisani razmaci ne mogu održavati. Treba voditi računa da iskopavanje ne utječe na podnožje skela ili na temelje obližnjih zgrada i drugih gra evina. • Električarske poslove moraju obavljati kvalificirani električari. • Električne žice na radnim plohama moraju se prekriti ili zaštititi radi izbjegavanja oštećenja.A. • Sve utičnice moraju se držati podalje od vode. • Sva električna oprema koja se koristi na gradilištu mora imati oznaku CE ili odgovarajući dokaz o pridržavanju sigurnosnih standarda. tada se treba odrediti hoće li privremena potpora biti potrebna. Možda će biti potrebno konzultirati se s projektantom ili nekom drugom kvalificiranom osobom po naho enju SHSC-a. ako je to moguće. i • Mora se koristiti. sljedeće: • Za vrijeme kopanja treba utvrditi položaj vodova. oprema za vodu i nepropusna oprema. moraju se provesti sljedeće mjere opreza: • Ako je to moguće.1. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Prihvat i ugradnja otpada cjelokupno osoblje i vozila koja rade unutar mjesta za iskopavanje. tada se razmak smije smanjiti samo ako se izolirane pregrade prikladne za tu voltažu voda postave izme u vozila i voda. • Sva električna oprema mora biti pravilno uzemljena. • Sve ostale vodljive materijale i opremu radnici su dužni spriječiti da do u u stranica 89 od 348 . ako su zgrade i ostale gra evine u blizini padručja koja će se iskopavati. a nadležno tijelo odgovorno za njihov rad i održavanje treba ih uzemljiti prije početka bilo kakvih radova u njihovoj blizini. bilo kojim vozilima ili mehaničkom opremom koja ima pomične dijelove mora se rukovati na takav način da se uspostavi razmak od najmanje 3 metra izme u svih dijelova vozila i voda. • Ako se vodovi ne mogu isključiti. Ako voltaža voda prelazi 50 kV. te kontaktirati odgovarajuću stručnu službu ako je potrebno.1 metar na svakih 10 kV koji prelaze 50 kV.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada

kontakt s uključenim električnim vodovima. Ako se u bilo kojim EU, hrvatskim ili mjesnim propisima zahtijevaju razmaci veći od gore navedenih, u tom slučaju ti propisi imaju prednost.

Teška mehanizacija i buka Teška mehanizacija će biti na gradilištu za vrijeme rizičnih aktivnosti i stoga treba biti posebno oprezan kako bi se izbjegle nesreće. Radnici koji koriste opremu za osobnu zaštitu koja smanjuje sposobnost kretanja ili slušanja posebno bi trebali biti svjesni opasnosti do kojih može doći zbog teške opreme. Postoji mnogo situacija i mogućnosti nastanka nesreće dok se radi u blizini opreme za bušenje, iskopavanje i ostale masivne opreme. U načelu, radnici moraju biti svjesni opasnosti povezanih sa sljedećim: predmetima koji padaju ili se njišu s vitala ili kablova; otkinutim željeznim dijelovima; šmrkova i vodova pod pritiskom koji su podložni pucanju; mogućnosti da se odjeća ili oprema za osobnu zaštitu zaplete za strojeve u pogonu; i • opasnosti od sklizanja, posrtaja i padova. • • • • Oprema za bušenje, masivna oprema za raznašanje zemlje i ostala teška mehanizacija mogu proizvesti veliku buku. U skladu s direktivom EU 86/188/EEC, svi radnici koji su izloženi svakodnevnoj buci višoj od 90 dB, kako stoji u članku 2 te direktive, moraju koristiti slušnu zaštitu. Slušna se zaštita tako er mora nositi ako je radnik izložen neizmjerenom trenutačnom zvučnom pritisku, a koji prelazi 200 Pa. Slušna zaštita mora biti dostupna svim radnicima na gradilištu izloženim svakodnevnoj buci od 85 dB ili više. Slušna zaštita mora se predvidjeti i razraditi u HASP-u i biti dostupna na terenu. Tamo gdje nije provedivo smanjiti dnevnu izloženost buci radnika na Odlagalištu na razinu manju od 85 dB, tada se izloženim radnicima mora provjeriti sluh kako bi se ustanovilo djelovanje izloženosti buci. Podizvo ačev HSO i/ili RC-jev HSO bit će odgovorni za ispravnost masivne opreme prije i za vrijeme njezina korištenja na gradilištu, te za obuku osoblja o sigurnosti pri rukovanju. Ti uvjeti će se naznačiti u HASP-u i moraju biti u skladu s direktivom EU 89/655/EEC u svezi s minimalnim uvjetima sigurnosti i zaštite zdravlja pri korištenju radne opreme.

Ručno baratanje teretima Nepropisno ručno baratanje teretima može uzrokovati ozljede uključujući posjekotine, uklještenja, drobljenje, te ozbiljne povrede le a, trbuha, mišića ruku i nogu, te zglobova. Poseban rizik od ozljeda predstavljaju tereti koji su: • teški i/ili veliki; • glomazni ili teški za obuhvatiti; ili • nestabilni ili sa sastavom podložnom micanju.
stranica 90 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada

Daljnji rizik od ozljeda povezan je s pokretima podizanja: • do kojih dolazi savijanjem ili iskrivljenjem torza; • koji vrše veliki pritisak na kralježnicu; • koji uključuju dugi fizički napor kao npr. nošenje; ili • koji se vrše na skliskim ili nestabilnim površinama. U skladu s direktivom Vijeća EU 90/269/EEC od 29. svibnja 1990. o minimalnim uvjetima zaštite zdravlja i sigurnosti pri ručnom baratanju teretima, ručno baratanje bi se trebalo izbjegavati, ako je opravdana upotreba mehaničkih pomagala. Stoga treba, kada je god to moguće, koristiti mehaničku opremu ili pomagala (razne vrste kolica). Mehanička pomagala moraju biti odgovarajuće veličine, moraju imati kotače namijenjene za teren i biti napravljena tako da spriječe uklještenja i ne vrše nepotrebni pritisak na zglobove. Predmeti koji se prenose moraju biti pravilno učvršćeni kako ne bi pali, te uravnoteženo postavljeni kako se ne bi prevrnuli. Radnici moraju znati koji je kapacitet sveukupne mehaničke opreme i moraju se pobrinuti da tereti budu lakši od pripadajućeg kapaciteta. Bilo koji komad opreme koji se koristi za podizanje materijala ili osoblja mora se upotrebljavati i održavati strogo u skladu s uputama proizvo ača, direktivom EU 89/655/EEC, i svim drugim mjerodavnim hrvatskim ili EU propisima. Granične vrijednosti tereta bit će vidljivo istaknute na svim strojevima za podizanje. Samo operateri koji su kompetentni smjeti će upravljati navedenim strojevima. Strojevi za dizanje i svi elementi opreme koja se koristi pridizanju ili podupiranju tereta moraju se pregledati prije upotrebe. Pregled mora vršiti stručna osoba i mora se dokumentirati. Kada se u projektnim zadacima izričito zahtijeva ručno baratanje ili korištenje masivne opreme i kada upotreba mehaničkih pomagala nije opravdana, tada se ručno baratanje smatra fizičkom opasnosti. U tim slučajevima sljedeći sigurnosni postupci dizanja moraju se uvesti u skladu s 90/269/EEC: • Radnike treba uputiti u sigurnosne tehnike baratanja i informirati o rizicima koji proizlaze iz nepravilnog ručnog baratanja teretima. • Prije počinjanja bilo kojeg zadatka ručnog baratanja, treba se odrediti težina predmeta. U skladu s ILO-ovom Preporukom o maksimumu težine, 1967., br. 128, niti od jednog se radnika ne smije zahtijevati da ručno barata teretom koji može ugroziti njegovu sigurnost. Ni pod kojim se uvjetima od radnika ne očekuje da podizanje ili nošenje tereta težeg od 55 kg. • Prije podizanja nekog predmeta, potrebno ga je pregledati i eventualno ustanoviti dijelove koji bi mogli predstavljati opasnost (npr. napukline, oštre rubove, i sl.). Tako er treba razmotriti potencijalne opasnosti od kemijskih spojeva (npr. prskanja ili izljeva). • Pod ili tlo na kojemu se namjerava nešto dizati tako er treba pregledati kako nebi došlo do sklizanja, posrtaja i padova.

stranica 91 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada

• Trebaju se uzeti u obzir posljedice prenaprezanja, pogotovo pri nošenju opreme za osobnu zaštitu, ili ako su temperature taka visoke da mogu izazvati toplotni udar. Pri sprečavanju i zaštiti od fizičkih opasnosti vezanih uz podizanje predmeta s poda treba obaviti sljedeće: • Provjeriti je li predmet unutar granica dozvoljene težine; • Provjeriti može li doći do ozljeda pri kontaktu; • Provjeriti je li pod sklizav; • Provjeriti postoji li dovoljan razmak izme u predmeta koji se treba podići i ostalih predmeta kako bi se izbjeglo uklještenje ili gnječenje; • Provjeriti ima li dovoljno prostora za spustiti se u čučanj, podići, okrenuti se i kretati se bez da se povrijede le a ili neki drugi mišići ili zglobovi; • Proći po namijenjenoj ruti kako bi se pronašle i uklonile sve opasnosti od pada ili sklizanja, ako je to moguće; • Ustanoviti promjene u ravnini tla, stepenicama, rampama i ljestvama koje treba riješiti. Pri podizanju predmeta koji su kockastog ili pravokutnog oblika mora se učiniti sljedeće: 1. Staviti jednu nogu ispred druge. 2. Spustiti se u čučanj do predmeta što je bliže moguće. 3. Uhvatiti jedan od gornjih kutova od tijela i njemu nasuprotan donji kut najbliži tijelu. 4. Predmet lagano nagnuti od tijela, nagnuti se naprijed u kukovima, ispraviti le a i uvući bradu. 5. Uvjeriti se da predmet nije zapeo za pod i da će se moći podići. 6. Ispraviti noge prilikom čega držati kičmu ispravljenom, povući predmet prema tijelu i polako se ustati bez naglih pokreta. 7. Ako se treba okrenuti ili promijeniti smjer, okrenuti se stopalima bez iskrivljavanja torza, i krenuti u namijenjenom smjeru. 8. Predmeti se ne smiju nositi na način koji zaklanja radniku put kojim se kreće i tlo pod nogama.

stranica 92 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada

Čišćenje parom/pranje pod pritiskom Pranje vodom pod visokim pritiskom (čišćenje, ispiranje mlazom) definira se kao upotreba vode pod pritiskom, sa ili bez dodatka drugih tekućina ili krutih čestica kako bi se uklonile nepoželjne tvari s različitih površina gdje pritisak tekućeg mlaza prelazi 6900 kPa (1000 psi). Radnici moraju biti svjesni da pritisci ispod te granice mogu uzrokovati ozljede, te se stoga treba pridržavati dolje navedenih preporučenih postupaka. Odgovarajuće mjere opreza, slične ovim preporučenim postupcima, potrebne su pri radu sa svim pritiscima. Ozljede uzrokovane mlazom vode mogu se činiti neznatnima i slabo indiciraju na razmjer ozljede ispod kože i štete nanešene dubljem tkivu. Pri ozljedama od vodnog mlaza pri visokom pritisku, zahtijeva se hitna bolnička skrb i upoznavanje medicinskog osoblja s uzrokom ozljeda. Tako er, medicinsko osoblje treba obavijestiti o prijašnjim slučajevima ozljeda vodnim mlazom kod kojih je došlo do neobičnih bakterijskih infekcija s gram negativnim patogenima prisutnim u kanalizaciji. Stoga bi bakterijski bris i kultura krvi mogli pomoći. Valja pročitati i pridržavati se proizvo ačeva priručnika.

Minimalni uvjeti opreme za pranje pod pritiskom:
Oprema za pranje pod pritiskom mora imati oznaku CE ili neku drugu sličnu oznaku koja govori da udovoljava odgovarajućim standardima sigurnosti. Minimaini uvjeti koje treba zadovoljiti za opremu za pranje pod pritiskom koja se koristi na gradilištu su sljedeći: • Automatsko ispuštanje pritiska: Sustav mora biti opremljen spravom za automatsko ispustanje pritiska na izlaznom dijelu crpke, tako namještenom da ne prelazi proizvo ačev maksimum dozvoljenog pritiska. • Mjerilo pritiska: Sustav mora imati mjerilo koje će pokazivati razvoj pritiska. • Električne komande: Sve električne komande će biti ili osigurane od kvara, niske voltaže ili zaštićene prekidačem strujnog kruga (pri kvaru u uzemljenju). • Operaterove komande: Prekidač on-off kojeg koristi operater za upravljanje tokom vode pod visokim pritiskom na štrcaljki mora uključivati "dead man'' sklopku koja će automatski zaustaviti istjecanje vode pod pritiskom čim operater ispusti komande.

Minimalni uvjeti za osobnu zaštitu i opremu:
Dok navedena oprema za zaštitu osobija mora biti dostupna i obavezno se nositi u skladu s uputama proizvo ača i/ili uputama HSO-a. Dodatna oprema može biti potrebna ako je prisutna kemijska i druga opasnost. • Zaštita cijelog tijela od špricanja: Odijela otporna na tekućine/kemikalije u skladu s uputama proizvo ača. • Glava: Po potrebi sigurnosna kaciga sa CE oznakom • Oči i lice: Štit za lice sa CE oznakom
stranica 93 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada

• Stopala: Nepromočive čizme sa CE oznakom • Sluh: Po potrebi čepići ili pokrivala za uši

Pravila za rukovanje opremom:
Minimalni uvjeti za rukovanje opremom za pranje pod pritiskom koje treba obraditi HASP su sljedeći: 1. Nikada se ne smije upravljati opremom iznad maksimalnog pritiska kojeg je odredio proizvo ač. 2. Pritisak se podiže polako dok se ne postigne željeni pritisak za rad. 3. Površinu koju treba očistiti uvijek se mora označiti konopom. 4. Uvijek se mora znati gdje je štrcaljka. Nikada se štrcaljka ne smije usmjeriti u drugu osobu. Treba znati da mlaz vode može probušiti zaštitno odijelo, čizme i ostalu osobnu zaštitnu odjeću.

Ručni/električni alat Radove koji ne zahtijevaju samo najjednostavniji ručni alat bez napajanja izvodit će samo one osobe koje su za to obučene ili imaju iskustva. Pri korištenju ručnog/električnog alata minimalno se treba pridržavati sljedećih postupaka: • Neispravan ručni alat neće se izdavati niti koristiti. Sav ručnt alat držat će se u ispravnom stanju i koristiti samo u svrhu za koju je namijenjen. Primjeri nepouzdanog alata su kliješta, udarni alati, te alat s drvenim drškama na kojima postoje raspukline ili iverje. • Alat koji je tako oštećen nepouzdan je, te će ga se označiti, učiniti neupotrebljivim i ukloniti. • Moraju se postaviti zaštitni dijelovi za vrijeme rada na svim električnim alatima. Zaštitni i sigurnosni dijelovi moraju ostati postavljeni na električnim alatima osim za vrijeme održavanja u skladu s uputama proizvo ača od strane stručne osobe, a moraju se ponovo postaviti prije stavljanja u upotrebu. Remeni, mehanizmi, vratila, bubnjevi, zamašnjaci, lanci i ostali rotirajući, recipročni i pokretni dijelovi izloženi dodiru sa zaposlenikom moraju imati zaštitu. • Odgovarajuća PPE mora se koristiti pri radu s električnim i ručnim alatom koji bi mogao stvarati projektile, posjekotine, ogrebotine, prašinu, isparavanja, zamagljenost ili svjetlost, ili koji bi mogli uzrokovati ozljedu ruku, nogu ili stopala u slučaju ispadanja. • Bacanje alata ili materijala s jednog mjesta na drugo, od jedne osobe ka drugoj ili njihovo bacanje na niže nivoe nije dozvoljeno. • Samo oni alati koji ne stvaraju iskre koristit će se na mjestima gdje izvor

stranica 94 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada

paljenja može izazvati požar ili eksploziju. • Električni alat se mora pregledati, testirati i proglasiti sigurnim prije upotrebe. Provodit će se stalne provjere kako bi se stvorili sigurni uvjeti rada i adekvatno održavanje alata. • Električni alat mora imati oznaku CE u skladu s direktivom EU 93/68/EEC. • Rotirajući ili recipročni prijenosni električni alat mora imati prekidač koji će se iskijučiti čim ga operater ispusti. Prijenosni električni alat može imati lock-on prekidač (zakočnicu) pod uvjetom da se može isključiti jednim pokretom prsta ili prstiju kojima se i uključio. • Hidraulična tekućina koja se koristi u električnim alatima mora zadržati svoje operativne karakteristike pri izlaganju najekstremnijim temperaturama kojima će biti iziožena. • Ne smije se prijeći maksimum pritiska koji propisuje proizvo ač za hidrauličke šmrkove, ventile, cijevi, filtre i dr. • Svi hidraulički i pneumatski alati koji se koriste na i oko vodova ili opreme pod strujom moraju imati šmrkove koji ne provode struju i koji imaju odgovarajuću snagu da izdrže normalne operativne pritiske. • Nezakopčana i neuredna odjeća, raspuštena duga kosa, viseći nakit, prstenje, lančići i ručni satovi ne smiju se nositi za vrijeme rada s bilo kojim električnim alatom ili strojem. • Sav alat i strojevi za obradu drva moraju zadovoljavati uvjete EU i to tako da imaju oznaku CE u skladu s direktivom EU 93/68/EEC.

Produžni kabel Produžni kablovi moraju minimalno zadovoljiti sljedeće uvjete: • Moraju zadovoljavati CE ili druge kriterije koji su u skladu s odgovarajućim hrvatskim ili EU propisima. • Njihova upotreba ograničava se samo na bitne radove. • Moraju se testirati prije svake upotrebe i biti spojeni na uzemljene utičnice ili se moraju koristiti prkidačem strujnog kruga prilikom kvara u uzemljenju. • Svakodnevno se moraju pregledati jesu li ispravno izolirani, jesu li slomljeni, nedostaju li utikači, jesu li žice prekrivene, itd. • Treba se potvrditi jesu li utičnice koje se koriste za prijenosne alate uzemljene. • Ne smije se dozvoliti da produžni kabel predstavlja opasnost od sklizanja ili posrtaja. • Ne smiju se koristiti za podizanje, vezivanje, te se moraju isključiti samo povlačenjem utikača, a ne i samog kabla.

stranica 95 od 348

izme u ostalog. u vodi i u njezinoj blizini. Osoblje mora voditi računa o opasnostima vezanima uz vremenske prilike (npr. hipotermiju i/ili traumatske ozljede zbog pada u vodu. Usto. sigurnosna sajla kako bi se spriječilo upadanje u vodu.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. površinske vode. te otpadne materijale koji predstavljaju opasnost od padova i posrtaja. Može doći do nezgoda zbog nestručnosti osoblja koje barata opremom. Na Odlagalištu tako er može biti potencijalno štetnih sisavaca. tešku opremu. Novi terenski radnici moraju se dobro podučiti sigurnim radnim metodama vezano uz posao koji će se obavljati. Treba poduzeti mjere opreza za vrijeme rada osoblja iznad vode.. npr. Zbog nekorištenja osobne zaštitne opreme i pogrešnog korištenja osobne zaštitne opreme može doći do ozljeda ili smrti. Kada se u blizini mjesta rada nalazi voda. treba uvesti odgovarajuće sigurnosne mjere. pogotovo u blizini rupa u zemlji. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.1. Opasnosti od stresa od vrućine tako er mogu biti prisutne. procjedne podzemne vode i komunalni kruti otpad) može dovesti do inficiranih rana. nasip. te površine koje su skliske i/ili prenatrpane stvarima. Prihvat i ugradnja otpada Rad u blizini vode Opasnosti vezane za rad u blizini vode uključuju utapanje. Sigurnosni uvjeti za opremu i postupke moraju se temeljiti na procjeni radnih zadataka. 0soblje mora biti svjesno mogućeg prisustva tih životinja. kolni promet. te mogućnosti utapanja ili ozljede. Ostale fizičke opasnosti Svi radnici na Odlagalištu moraju obratiti pozornost na fizičke opasnosti koje se navode za vrijeme upućivanja o sigurnosti na Odlagalištu. nadzemne instalacije. i slični postupci mogu uzrokovati ozljede kod zaposlenika koji rade iznad vode. a koje mogu izazvati padove. Potencijalna biološka opasnost Kontakt s raznim elementima na gradilištu (npr. u vodi i u njezinoj blizini. Terensko osoblje mora biti svjesno opasnosti vezanih uz terenska vozila. 0soblje je dužno pridržavati se smjernica iz poglavlja 1. npr. Te opasnosti uključuju. zafrkancije. u vodi ili blizu nje gdje postoji mogućnost utapanja. te rad s električnom ručnom opremom. glodavaca. te pridržavati se odgovarajućih mjera prve pomoći za dezinfekciju posjekotina i ogrebotina. moraju postojati plutajući i ostali rekviziti za spašavanje. Pri radu iznad vode. ozebline. Nemarnost. grmljavina) ili o povećanim fizičkim opasnostima koje mogu biti vezane za vremenske uvjete. talog. te ostala oprema za osobnu zaštitu kao npr.A. treba se postaviti ograda i daske. zemlja. stranica 96 od 348 . pokose. mekana taloženja. mokre ili ledene površine koje mogu pospješiti opasnost od padova. oštre krhotine.6.

a kao najviša zaštitna razina predvi a se zaštitna razina C. Ne očekuje se da će zaštitna razina B i A biti potrebna na Odlagalištu. Ako su uočeni simptomi očiti rezultat kemijske izloženosti. zajedno s mrtvilom u navedenim dijelovima. Fizička izloženost Znakovi snižavanje tjelesne temperature organizma su sljedeći: • Hipotermija je vjerojatna ako oboljeli pokazuje znakove drhtavice. Zahtjev PPE za navedeni monitoring mora minimalno uključiti zaštitnu razinu C. hipotermija može dovesti do smrti. nosu. Ako se ne liječi. očiju i dišnog sustava. ušima. • Oboljeli od ozeblina manifestiraju ukočenost i mrtvilo u dijelovima tijela (npr. Očekuje se da će modificirana zaštitna razina D biti dovoljna za većinu radnih zadataka. Prihvat i ugradnja otpada Znakovi i simptomi izloženosti Kemijska izloženost Zdravstvene posljedice vezane za kemijske onečišćivače na Odlagalištu različite su. problemi sa želučano-crijevnim traktom. kapa). Svaki ozbiljniji zdravstveni problem treba se uputiti na profesionalnu liječničku skrb. Treba reći da navedeni simptomi ne moraju biti rezultat kemijske izloženosti. itd.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. rukavice. • osip/opekline na koži. U slučaju da se odjeća smoći. ako je potrebno.1. a radnik se ne bi smio vraćati na posao bez dodatne zaštite (npr. Znakovi pothla ivanja organizma mogu uključivati žute ili bijele mrlje na koži vršaka prstiju.). ručnim i nožnim prstima. usporenosti. nosu i ušima. nejasnog izgovaranja. tada se aktivnosti u tom području ne smiju nastaviti dok se ne procijeni kvaliteta zraka pomoću odgovarajućih instrumenata i postupaka monitoringa opisanih u 3. razdražljivosti. RC-ov SHSC mora evakuirati to područje. i procijeniti radi li se kod osoblja o znakovima i simptomima izloženosti.A. Trebaju se poduzeti odgovarajuće mjere prve pomoći. Ni u kom slučaju radnici ne smiju povisiti ili sniziti osobnu razinu zaštite bez odobrenja HSO-a. te vidljivo sivkastu ili bjelkastu boju kože. Zahvaćeni dijelovi tijela trebaju se polako utopliti. umora i lošeg prosu ivanja. • drhtavica. poglavlju. • mučnina. 0soblje koje primijeti bilo koji od sljedećih simptoma treba to smjesta prijaviti RC-ovu SHSC-u: • iritacija kože. loše orijentacije. neophodno je presvlačenje u suhu odjeću prije stranica 97 od 348 . vrtoglavice. Hipotermija se smatra jakom ako oboljeli pokazuje znakove ošamućenosti ili nesvjestice. Ako osoblje ima bilo koji od gore navedenih simptoma. i/ili • umor. • glavobolje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Prevencija nastanka ozeblina veoma je bitna u provo enju zaštite od hladnoće.

Znakovi i simptomi uključuju grčenje mišića te bol u rukama. Dovoljna količina pitke vode mora biti stalno dostupna u Uporišnoj zoni. uključujući lošu cirkulaciju krvi do koje dolazi zbog zastoja krvožilnog sustava ili dehidracije. te prekriti zahvaćeni dio čistim zavojem.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Ako postoji sumnja da je došlo do pregrijavanja organizma. Znakovi pregrijavanja organizma su sljedeći: • Osip od vrućine koji je uzrokovan neprekidnom izloženošću vrućini ili vlažnom zraku. Ako simptomi ne nestanu nakon odre enog odmora. Odmah se moraju poduzeti mjere hla enja organizma prije nego što do e do ozbiljne povrede i smrti. radnik je dužan obavijestiti SHSC i zatražiti liječničku pomoć. rashladiti. Za vrijeme rada pri vanjskoj temperaturi višoj od 26°C (21°C u zaštitnoj odjeći). Smanjeno znojenje ili neznojenje. Biološka izloženost Pri kontaktu kože s vegetacijom koja sadrži biljne otrove stvara se grudasti. vruća. hladnu i vlažnu kožu. jako znojenje. Taj se osip lako siri ako ulje dospije na prste. brzi otkucaji srca. Znakovi i simptomi iscrpljenosti od vrućine uključuju blijedu. koji je ujedno i opasan po život. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. i Koma. temperatura se tijela podigne do opasnih razina. te piti mnogo hladne tekućine. Kada regulacija tjelesne temperature zakaže.1. te toplotnog udara. stopalima i trbuhu. Odmah treba oprati zahvaćeni dio i alate. Toplotni udar je najozbiljniji oblik pregrijavanja organizma. Zbog jake izloženosti možda će biti potreban pregled liječničkog specijaliste. Jaki. Mora se pružiti stručna medicinska pomoć. Prihvat i ugradnja otpada nastavka rada kako bi se spriječila hipotermija. zahvaćeni radnik mora napustiti radno mjesto. vrtoglavicu. Osoblje koje stranica 98 od 348 . Rad u zaštitnoj odjeći uvelike može povećati vjerojatnost umora i iscrpljenosti od vrućine. Znakovi i simptomi toplotnog udara su sljedeći: • • • • • • Crvena. obično suha koža. natečeni osip. odmoriti se. • Iscrpljenost od vrućine koja je uzrokovana povećanim opterećenjem cijelog organizma. Osoblje koje pokazuje znakove pothla ivanja organizma ili hipotermije ne smije se vratiti na posao bez odobrenja RC-ova SHSC-a ili podizvo ačkog SHSC-a. • Grčevi od vrućine koji su uzrokovani jakim znojenjem koje se adekvatno ne nadomjesti elektrolitima. Vrtoglavica i smušenost. Treba izbjeći diranje osipa. Kako bi se smanjila iritacija kože treba upotrijebiti lijekove koji se mogu dobit bez liječničkog recepta. mučninu i nesvjesticu. Mučnina. Cjelokupno osoblje mora biti svjesno mogućnosti i simptoma tjelesnog pregrijavanja uslijed vrućine. radnici su dužni me usobno pratiti eventualnu pojavu znakova tjelesnog pregrijavanja.

A.1. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. stranica 99 od 348 .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Prihvat i ugradnja otpada ogrebu ili ugrizu sisavci mora odmah očistiti ranu i otići u najbližu bolnicu na liječnički pregled.

razne tekućine. CO2. 50% LEL-a metana odgovara 25. očitavanje instrumenta. Prihvat i ugradnja otpada III. itd. Dakle. instrumentaciju. Za vrijeme svih rizičnih aktivnosti mora se vršiti monitoring koncentracije metana u zraku pomoću mjerila za očitavanje zapaljivih plinova. U blizini kopanja rovova ili iskopavanja ne smiju se dozvoliti otvoreni plamenovi. okusa i boje. a podaci kalibriranja (npr. i dokumentaciju) i prateće granične vrijednosti za svaku predvi enu rizičnu radnju. ali jako slabo reagiraju na metan. LEL obično varira izme u 1 i 7 % kod većine zapaljivih organskih plinova i para. miris. ime osobe koja obavlja kalibriranje. zapaljivi plin. Foto-ionizacijski detektori (PID) otkrivaju organske pare u zraku u izuzetno malim koncentracijama. Dužnost HASP-a je navesti uvjete za monitoring zraka (uključujući TLV. primjereno koncentraciji od 10.1. MONITORING ODLAGALIŠTA I GRANIČNE VRIJEDNOSTI Svi rizični zadaci izgradnje zahtijevaju monitoring zraka. budući da su bez mirisa. Koncentracije se tipično izražavaju u obliku postotka donje granice eksplozivnosti (LEL).) moraju se zabilježiti. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. vidljivi stup dima ili dim. HSO će odlučiti o tome da li je rutinski monitoring zraka potreban tijekom nerizičnih aktivnosti. PEL. učestalost.). U tom će se slučaju stranica 100 od 348 .000 ppm. Dakle. vrijeme. kalibriranje. i vodikov sulfid) ili odgovarajući instrumenti za direktno očitavanje u svrhu monitoringa koncentracije zapaljivih plinova. U narednim se poglavljima opisuju metode monitoringa koje će se koristiti i njihovo značenje tijekom rada. datum. rezultat kalibriranja. IDLH.000 ppm u volumenu zraka. Ukoliko se utvrde navedeni pokazatelji. Zapaljivi plinovi Na Odlagalištu se nalazi plin metan koji nastaje raspadanjem otpada.000 do 70. Svako se kalibriranje mora obaviti u skladu s uputama proizvo ača. Instrumenti se moraju kalibrirati na početku svakog radnog dana i nakon svakih 8 sati korištenja. minimalne koncentracije kod koje plin postaje eksplozivan u zraku. Za vrijeme punjenja i prekrivanja odlagališta. Ukoliko se otkrije povišeno očitavanje zapaljivih plinova. Pri ovakvim se koncentracijama većina zapaljivih plinova može otkriti osjetom mirisa. upaljači ili bilo kakva vatra. podaci o instrumentu. kopanje ili bušenje (uključujući ručno kopanje) na takvom području može dovesti u pitanje opasnost od požara i eksplozije. IZVO AČ mora koristiti plinski detektor (O2. Visoka očitavanja zapaljivoq plina bez prisustva ikakvog mirisa izričito ukazuju na prisustvo metana. postoji mogućnost da isti dolaze iz lokaliziranog plinskog džepa. LEL koncentracija metana iznosi 5% ili 50.A. Me utim.5. itd.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. treba se prekinuti s radom i kontaktirati HSO. šibice.000 ppm u zraku. visoko očitavanje zapaljivog plina bez prisustva visokog PID očitavanja dodatni je pokazatelj vrlo vjerojatne prisutnosti metana.3.1. Terensko osoblje bi trebalo znati raspoznati znakove koji ukazuju na izloženost kemijskim spojevima u zraku (npr. Svako iskopavanje. a rezultati zadržati na samom odlagalištu.A. metan i vodik su značajne iznimke.

Okolnosti bi mogle zahtijevati poduzimanje preventivnih ili korektivnih mjera. ili dok se ne obave tehničke kontrole i iste dokažu učinkovitima. Možda ne bi bilo uputno odrediti samo jednu graničnu vrijednost za zapaljive plinove kod koje će se prestati s radom na iskopavanju. rezultat kalibriranja. Mjerna očitavanja bi trebala iznositi 9-11 ppm. i • Za područje neposredno oko zone iskopavanja na kojemu bi RC SHSC trebao privremeno obustaviti radove i pomno procijeniti situaciju. • Primjenu izuzetnog opreza. datum. podaci o instrumentu. iskopavanjem se mogu osloboditi drugi plinovi. dva su najčešća plina koja se mogu susresti uz metan. Kalibriranje detektora za vodikov sulfid mora se obaviti u skladu s uputama proizvo ača na početku svakog radnog dana i nakon svakih osam sati upotrebe uvo enjem 10 ppm ili 40 ppm H2S kalibracijskog plina (idealno bi bilo oboje radi provjere linearnosti).) moraju se zabilježiti i rezultati zadržati na odlagalištu. Ako se ona spusti. može se nastaviti s radom uz oprez i pažljiv monitoring. U slučaju da kasnije razine zapaljivog plina na površini i razina zapaljivosti plina/kisika na dnu ne budu više ukazivale na opasnost od eksplozije. Vodikov sulfid i vodikov cijanid. radovi se mogu nastaviti s učestalim monitoringom i izuzetnim oprezom. RC-ov SHSC mora biti dovoljno upućen da bi mogao procijeniti situaciju uzimajući u obzir sve bitne čimbenike. pri visokim koncentracijama vodikov sulfid narušava funkciju njuha. Vodikov sulfid i vodikov cijanid Osim metana.A. Vodikov sulfid može se lako otkriti pri niskim koncentracijama po svom mirisu sličnom pokvarenim jajima. odnosno 36-44 ppm. stranica 101 od 348 .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. očitavanje mjerila. • Prestanak djelovanja i utvr ivanje koncentracija H2S u zoni disanja na mjestu iskopa. oba visoko toksični.1. Me utim. RC će odrediti granične vrijednosti za LEL tijekom obavljanja rizičnih i nerizičnih (ukoliko to bude potrebno) aktivnosti za sljedeće: • Povećani monitoring. RA izvo ač mora utvrditi graničnu vrijednost za LEL pri kojoj bi se izvršila obustava rada i izvršila procjena situacije. što pokazuje da miris nije pouzdan kriterij za njegovo otkrivanje. Prihvat i ugradnja otpada nastaviti s monitoringom da bi se vidjelo hoće li se razina očitane vrijednosti spustiti. vrijeme. Svi podaci kalibriranja (npr. kao što su čišćenje rupe ili generalno provjetravanje gradilišta. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Koncentracije vodikovog sulfida mogu se pratiti na većini plinskih mjernih instrumenata u ppm. • Prestanak svih radova dok se ne smanji nivo H2S. povećane budnosti i pomne procjene sveukupnih gore navedenih uvjeta. RC će utvrditi granične vrijednosti za H2S za: • Povećani monitoring i/ili neprekidni rad MSA-a na radnom mjestu zaposlenika. ime osobe koja obavlja kalibriranje i dr.

• Prestanak radova i utvr ivanje koncentracija HCN-a u zoni disanja na mjestu iskopa. Ukoliko bi se tehničke kontrole i/ili čekanje da se smanje koncentracije vodikovog sulfida pokazalo neučinkovito. Ukoliko postoji bilo kakav dokaz o aktivnom istjecanju plina iz mjesta iskopa. Drager®) ili elektronskih instrumenata (npr. Monitoring VOC-a Hlapive organske tvari. te odobriti revidirane postupke. na Odlagalište će se dopremiti dodatna respiratorna zaštitna oprema u obliku aparata za disanje i provest će se obuka korištenja od strane HSO-a. su one tvari koje su umjereno toksične i imaju pragove mirisa (tj. moraju se kalibrirati u skladu s uputama proizvo ača na početku svakog radnog dana i nakon svakih osam sati rada.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Ako se koriste elektronski instrumenti. Osoblje na Odlagalištu trebalo bi nastojati postaviti se uz vjetar od mjesta iskopa. te odobriti revidirane postupke. koje su najvažnije s aspekta udisanja.A. RC će utvrditi granične vrijednosti za HNC za sljedeće: • Povećani do kontinuirani monitoring u stvarnom vremenu koristeći se mjerilom za direktno očitavanje ( DRI) na mjestu iskopa dok su očitavanja ispod utvr ene granične vrijednosti. na Odlagalište će se dopremiti dodatna respiratorna zaštita u obliku aparata za disanje i osigurat će se obuka o korištenju navedenih aparata. za pročišćavanje zraka. ToxiRAE®). Prihvat i ugradnja otpada Kod pripreme ovih graničnih vrijednosti treba imati u vidu da je kod većine europskih zemalja iznos dopuštene vremenski ovisne granične vrijednosti izloženosti tijekom 8satnog radnog vremena 10 ppm (15 mg/m3). miris koji prati vodikov sulfid mora biti takav da osoblje Odlagališta samo osjeti potrebu za dobrovoljnim stavljanjem aparata za disanje tj. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Preporučuje se da se ove smjernice uvrste u HASP. Ukoliko bi se tehničke kontrole i/ili čekanje da se smanji razina vodikovog cijanida pokazale neučinkovitima. benzen i metilen klorid. stranica 102 od 348 . Prije primjene ovog aparata HSO se mora posavjetovati o uvjetima. Ovo se kalibriranje mora dokumentirati i zapisani rezultati zadržati na odlagalištu. najmanju koncentraciju kemikalije koja se može otkriti osjetom mirisa kod više od 50% izloženih osoba) veće od svog odgovarajućeg TLV-a. U ovu skupinu spadaju tetrakloretilen. Takva je upotreba respiratora primjerena ako se koncentracije H2S u atmosferi neprekidno prate. Kratkotrajne granične vrijednosti izloženosti (15 minuta) odre ene od strane europskih regulativnih agencija variraju od 10 ppm do 20 ppm. Prije primjene ovog aparata HSO se mora posavjetovati o uvjetima. mora se pratiti prisutnost vodikovog cijanida (HCN) pomoću detektorskih cijevi (npr. Pri koncentracijama od nekoliko ppm-a u zoni disanja. • Prestanak radova dok se razina HCN-a ne smanji ili dok se ne obave tehničke kontrole i iste dokažu učinkovitima.1.

Pri odre ivanju koncentracija kod kojih se moraju koristiti aparati za pročišćavanje zraka. U slučaju nedostatka takvih propisa. gomile nepogodnog materijala. separator do visoko učinkovitih elektrostatičkih precipitatora i filtera za čestice) prije i za vrijeme rada. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. HASP mora odrediti granične vrijednosti za VOC za sljedeće: • Povećani monitoring. Ukoliko se tehničke kontrole pokažu neučinkovitima kod kontroliranja prašine iz otpadnih stranica 103 od 348 . te odobriti revidirane postupke.) moraju se dokumentirati i zapisani rezultati kalibriranja zadržati na gradilištu. • Stavljanje respiratora. mogu se koristiti umjesto respiratorne zaštite ukoliko se iste monitoringom pokažu učinkovitima u smanjivanju koncentracija štetnih tvari prenosivih zrakom.) od zadnjeg mjerenja. i • Prestanak radova dok se razina VOC-a ne smanji ili dok se ne obave tehničke kontrole i iste ne dokažu učinkovitima. mjerodavnim će se smatrati propisi NIOSH-a i/ili OSHA. Treba spomenuti da se kod korištenja aparata za pročišćavanje zraka neki sastojci pokazuju vrlo brzo prodiranje kroz filtere. Aktivnosti kojima se stvara prašina trebat će tehnički kontrolirati (npr. itd. Ovaj se instrument mora kalibrirati u skladu s uputama proizvo ača na početku svakog radnog dana i nakon svakih osam sati upotrebe.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.1. Deponij na kojemu se vrše iskopavanja i zona disanja radnika moraju se nadzirati barem svakih 15 minuta.). uporabe. i održavanja PPE-a. Photovac MicroTip II. ili uvijek kada postoji pokazatelj da su se koncentracije možda promijenile (mirisi. tj. Pozadinska očitavanja za PID trebaju se utvrditi podalje od bilo kakvog iskopavanja. i sl. Stoga bi se respiratorne patrone ili spremnici trebali zamijeniti minimalno jednom svakih 8 sati upotrebe. obavezno je pridržavati se svih primjenjivih EU i/ili hrvatskih propisa koji se tiču dopuštenih stupnjeva izloženosti. u skladu s prikladnim hrvatskim propisima i/ili Člankom 4 direktive Vijeća EU 89/656/EEC koji se tiče minimalnih zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta kojih se radnici moraju pridržavati kod korištenja opreme za osobnu zaštitu na radnom mjestu. vrijeme. kao što je dodatno provjetravanje. itd. Tehničke kontrole. izloženog otpada. Učestalost zamjene odredit će se u HASP-u. Minirae. HSO se mora posavjetovati o ovakvim uvjetima. vidljivi plinovi. Češću zamjenu mogu zahtijevati situacije visoke vlažnosti (veće od 80% relativne vlažnosti). Monitoring prašine i metala Prilikom rizičnih aktivnosti Izvo ač treba voditi brigu o pojavi metala i prašine u zraku.A. Svi detalji u vezi s kalibriranjem (npr. Prihvat i ugradnja otpada Imenovani RC-ov SHSC stalno će imati na Odlagalištu PID (npr. sastav i koncentracija kalibranta. aparata za pročišćavanje zraka opremljenog s HEPA/patronama s organskom parom. Cjelokupno osoblje koje se namjerava koristiti aparatima za pročišćavanje zraka mora se prikladno obučiti u korištenju istih. Patrone se moraju zamijeniti odmah nakon pojave bilo kojeg pokazatelja prisutnosti štetnih tvari u maski (osjetni mirisi). itd. Treba se pridržavati svih uvjeta 89/656/ EEC koji se tiču izbora.

stranica 104 od 348 . Prihvat i ugradnja otpada materijala.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. djelatnici su dužni primijeniti respiratornu zaštitu minimalno na razini C. kao što je dokazano kod dugotrajno vidljive prašine koja se prenosi zrakom. provest će se praćenje aerosola u stvarnom vremenu (koristeći MIE PDM-3 Miniram ili sl.1. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.) i izvršit će se procjena koncentracije metala u zraku imajući u vidu najpesimističnija predvi anja.

ODSTUPI. Signali koji bi se mogli koristiti su sljedeći: • Jedan dugi signal trubom (>3 sekunde) • Dva duga signala trubom • Tri duga signala trubom . stabilizacije mulja).POŠALJI POMOĆ. . Za vrijeme davanja naputaka o zdravlju i sigurnosti na odlagalištu pregledat će se signali u slučaju opasnosti. • Guranje jedne ili obiju ruka od tijela prema van . minimalne veličine 7. terensko će se osoblje koristiti ručnim signalima. i .POZOR.TREBAM POMOĆ.DO I OVDJE.NE/OVO NE IZGLEDA DOBRO. iskopavanja otpada. naglo ih zaustavljajući direktno ispred trupa u razini ramena . Isti će se pregledati pri upućivanju o zdravlju i sigurnosti na odlagalištu.4 KONTROLA NA GRADILIŠTU Komunikacijski sustav na gradilištu Terensko osoblje će obavljati sve radove tako da se svaki radnik u svakom trenutku može vidjeti i čuti drugog radnika ili grupu. Za vrijeme rizičnih aktivnosti (npr. • Ruke na tjemenu . Sigurnosna zona na gradilištu i kontrola pristupa zoni Sigurnosne zone na gradilištu nisu potrebne kod nerizičnih aktivnosti. ODMAH NAPUSTI PODRUČJE. .DA/SVE JE U REDU.A. • Spušteni palčevi . odredit će se Zona zabrane pristupa. Primjeri ručnih signala koji se mogu koristiti su sljedeći: • Mahanje rukom prema tijelu u znak poziva . otvorenih šaka. bit će potrebni walkie-talkie ili neko drugo sredstvo radi komunikacije.OPASNOST. kopanja rovova. • Opetovani kratki signali trubom Kada učinkovita komunikacija govorom ne bude moguća zbog pretjerane buke (usred rada strojeva).5.STANI TOČNO TU GDJE JESI. • Zabacivanje desne čvrsto stisnute šake s ispruženim desnim palcem naglo preko desnog ramena . dlanova okrenutih prema van.1. Prihvat i ugradnja otpada III. • Pružanje obiju ruka.HAJDEMO ODAVDE! • Podignuti palčevi .NAPUSTI PODRUČJE ČIM MOŽEŠ. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.GUŠIM SE/BEZ ZRAKA.A.5 metara udaljenosti od stranica 105 od 348 . • Ruke koje se hvataju za vrat . Terensko se osoblje u hitnim situacijama može još koristiti zvučnim sirenama ili trubama na vozilima. Ako na Odlagalištu radi više od jedne grupe i ako te grupe ne mogu fizički komunicirati jedna s drugom.1.

vreće za bacanje PPEa) i bit će organizirana tako da se omogući dekontaminacija terenskog osoblja smještenog uz vjetar od Zone zabrane pristupa.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. te za osoblje. kade. Sva će se sumnjiva zaštitna oprema stranica 106 od 348 . respiratore za pročišćavanje zraka. selekcije PPE-a.). kao što je to dolje opisano (tj. održavanje. Ukoliko koncentracije parametara budu veće od pozadinskih. Prije početka radova HSO će uputiti terensko osoblje o točnim mjestima rada i Zonama zabrane pristupa. Područje izvan Zone zabrane pristupa i Zone smanjenja kontaminacije naznačeno je kao Uporišna zona. Zonama za dekontaminaciju. parametar niz vjetar proširit će se do točke u kojoj su koncentracije niz vjetar i pozadinske koncentracije slične. i "D" odnosit će se posebice na stupnjeve respiratorne zaštite. Prije upotrebe cijelu će opremu i odjeću prekontrolirati oni koji će je nositi. skladištenje. najčešćem smjeru vjetra.A. te na odsustvo respiratorne zaštite. mjestima za pranje očiju. itd. aparatima za gašenje požara. CRZ će se koristiti u svrhu dekontaminacije osoblja i manjih komada opreme. "C". održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. "B-1". "2". čime bi se osiguralo da koncentracije svih sastojaka budu slične pozadinskim koncentracijama. Osobna zaštitna odjeća i zaštita dišnih putova Sljedeća će se shema koristiti za označavanje traženih stupnjeva osobne zaštitne opreme za i opreme za zaštitu dišnih putova: abecedne oznake "B". ograničenja PPE-a tijekom temperaturnih krajnosti. i električnim kablovima (ukoliko nisu označeni na samom odlagalištu). prikladnost. i sl. Prihvat i ugradnja otpada rubova odlagališta štetnog materijala ili iskopina. Monitoring će se provoditi periodički na parametrima niz vjetar od Zone zabrane pristupa. trajanje radnji na Odlagalištu. Sadržavati će materijale za dekontaminaciju (kao npr. Za dekontaminaciju opreme za premještanje zemlje i iskopavanje. te da poboljšani stupanj zaštitne opreme bude lako dostupan. redom na respiratore pod tlakom. te postupke stavljanja/skidanja opreme. Granice Zone zabrane pristupa moraju se označiti preprekama.1. Svi materijali i tekućine za dekontaminaciju propisno će se skupiti i pripremiti za pravilno odlaganje. brojčane oznake "1". Do Zone zabrane pristupa moći će se doći preko označene Zone smanjenja kontaminacije (CRZ). koristit će se centralizirani objekt za dekontaminaciju. priboru za prvu pomoć. čunjevima. telefonima. i " 3" koristit će se za označavanje stupnja zaštitne opreme koji će se primjenjivati zajedno s naznačenim stupnjem zaštite dišnih putova. tj. te naznačiti opasnosti na Odlagalištu. četke. stupanj zaštitne opreme može se u potpunosti definirati oznakom "C-2". bez obzira na traženi stupanj zaštite dišnih putova. SHSC je dužan osigurati da cijelo osoblje koje ulazi u Zonu zabrane pristupa nosi obveznu zaštitnu opremu. HASP mora točno odrediti tražene stupnjeve zaštitne opreme i poboljšati kriterije za svaki radni zadatak. upotrebu. koncentracije u trajanju dužem od pet minuta. Imajući u vidu moguće opasnosti od izloženosti kože koje bi mogle zahtijevati široki opseg odjeće za osobnu zaštitu. Pitka voda će biti dostupna u svako doba u Zoni za dekontaminaciju i Nezaga enom području.

bez silikona.A. stranica 107 od 348 . Zaštitni kombinezon s kapuljačom. Ponovni ulaz će biti. kemikalije. • Narančaste zaštitne jakne (kada se radi u blizini javnog prometa). Minimalna potrebna razina osobne zaštitne odjeće biti će D-1. kemikalije.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Takva područja trebaju biti označena na karti i mora se obavijestiti HSO. azbest i čestice prašine. Sve zaštitne kacige. otporan na vodu. Prihvat i ugradnja otpada odbaciti i primjereno ukloniti. koja je dopunjena Direktivama 93/68/EEC i 96/58/EC. • Čizme s čeličnim vrhom. antistatik. zaposlenici trebaju odmah napustiti takvo područje i obavijestiti HSO prije nego što pre u na razinu zaštite C ili višu. netkani polietilen. • Zaštitno odijelo za slučaj špricanja kemikalija/tekućina (gdje je to prikladno). bijele boje s patentnim zatvaračima. s pozicije uz vjetar. • Nitrilne ili lateks rukavice. otporan na vodu. Navedeni kombinezon se tako er može koristiti kada se radi u blatnim uvjetima. čizme s čeličnim vrhom i zaštitne naočale koje se koriste na Odlagalištu moraju imati će oznaku i biti u skladu s Direktivom Vijeća EU 89/686/ EEC. • Zaštitni kombinezon s kapuljačom. netkani polietilen. bez silikona. a sastojat će se od slijedećeg: ZAŠTITNA ODJEĆA RAZINE D-1 • Standardna radna odjeća (duge hlače i košulja s rukavima). U opasnim područjima rad se neće nastaviti dok se ne procijeni uzrok opasnosti pomoću monitoringa zraka i dok se ne poduzmu dodatne zaštitne mjere koje odredi RC-ov SHSC. i • Vanjske rukavice napravljene od nepropusnog materijala koji može zadržati moguće kemijske tvari u očekivanom vremenu. i • Slušna zaštita (za vrijeme bušenja i ostalih aktivnosti koje proizvode buku). Kao smjernicu treba proučiti proizvo ačeve podatke o propusnosti. podzemnom vodom i procjednom vodom. Ako se sumnja na mogućnost udisanja opasnih tvari (neuobičajen i neprekidan miris. slabost ili smetnje pri disanju). bijele boje s patentnim zatvaračima se koristi na mjestima gdje postoji vjerojatnost češćeg kontakta s otpadom. zaposlenici se trebaju odmah premjestiti na lokaciju koja se nalazi uz vjetar. • Gumene čizme ili čizme s čeličnim vrhom otporne na kemikalije. Dodatna zaštitna odjeća sadrži slijedeće dijelove: MODIFICIRANA ZAŠTITNA ODJEĆA RAZINE D-2 • Zaštitna odjeća razine 1. antistatik. • Zaštitne naočale.1. s tim da će se prije obaviti monitoring zraka. azbest i čestice prašine. • Zaštitne kacige (kada postoji opasnost od povišenih elemenata). ZAŠTITNA ODJEĆA RAZINE D-3 • Zaštitna odjeća razine 2. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. RC-ov SHSC mora obavijestiti terenske radnike. gdje god je moguće. Ukoliko se pojave situacije koje su izvan opsega postojećih razina zaštite.

Alconox). • Stanica 3: Skidanje vanjskih rukavica stranica 108 od 348 . Tipično područje za dekontaminaciju mora imati slijedeće sadržaje: • • • • • • • • • dvije kade za pranje (1 za pranje. Prva faza sadrži grubu dekontaminaciju osoba i opreme. • Stanica 2: Pranje i ispiranje vanjske odjeće. sapun za ruke.g. izme u instaliranih zdenaca za monitoring) potpuna dekontaminacija (čišćenjem parom) alata za bušenje tako er će se obaviti izme u istraživanih lokacija. nekoliko četki za ribanje. Svi zaposlenici uključeni u rizične aktivnosti i/ili kontaminirano osoblje treba biti dekontaminirano prije napuštanja Odlagališta. otopinu za dekontaminaciju (e. gdje je to moguće. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. ručnu opremu i materijale za dekontaminaciju. ručnike i plastične vrećice za jednokratnu uporabu. Sva zemlja dobivena na takav način vraća se. te se sastoji od uklanjanja krutih tvari pomoću struganja i četkanja. itd. Dekontaminacija uključuje dvije faze. (npr. 1 za ispiranje). Tamo gdje se smatra da je dekontaminacija neophodna. vodu za pranje. ljepljivu traku.. čizama i rukavica Ribanje čizama. osim u hitnim slučajevima.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Ondje gdje je prikladno izbjeći moguću unakrsnu kontaminaciju. stanica za hla enje može se smjestiti u to područje. Ispiranje vodom. instrumenti za monitoring. U razdoblju toplih vremenskih uvjeta. Dekontaminacija osoblja HSO i/ili RC-ov SHSC će odrediti kada je dekontaminacija neophodna. ploča za obavijesti. i to se odvija u Zoni smanjivanja kontaminacije. i posebnu otopinu za ispiranje ručnog alata za uzimanje uzoraka . • Stanica 1: Bacanje opreme Oprema korištena na odlagalištu (ručni alat. u iskop. vanjskih rukavica i odječe za zaštitu od špricanja (ukoliko je nošena) s otopinom za dekontaminaciju.A.) odlaže se na plastične podlagače. Zaposlenici se minimalno moraju pridržavati procedure za dekontaminaciju navedene dolje. Prihvat i ugradnja otpada Zaposlenici koji osjećaju posljedice neće ulaziti na opasno područje dok se simptomi ne povuku i dok se ne poduzmu dodatne mjere zaštite uz pomoć monitoringa. osoblje i oprema idu na potpunu dekontaminaciju u centralno postrojenje za dekontaminaciju prije nego napuste Odlagalište.1. ure aji i kontejneri za uzorkovanje. sjedalicu za skidanje čizama. Područje na kojem se nalazi objekt za dekontaminaciju treba imati plastičnu podlogu na tlu koja je dovoljno velika za osoblje. Odvajanje pri bacanju smanjuje vjerojatnost pojave unakrsne kontaminacije.

Radnikov spremnik se mijenja za drugi. i • pribor za prvu pomoć koji zadovoljava gore spomenute uvjete. Kao minimalna mjera. Odlaganje u kontejner obložen plastikom. • Stanica 4: Mijenjanje patrona ili respiratora (ako je primjenjivo) Ako radnik napusti Zonu zabrane pristupa kako bi promijenio patronu (ili respirator). rukavica i unutrašnje odjeće (ako je primjenjivo) Skidanje čizama. zaštitnog odijela i unutarnjih rukavica i odlaganje u kontejner za bacanje. Dodatna oprema za hitne slučajeve i sigurnost Pri svim radovima na terenu mora biti dostupna slijedeća oprema : • • • • • telefon. tekućina za ispiranje očiju.A. pušenja ili odlaska s Odlagališta. daju mu se nove rukavice lijepe se na spoju. stranica 109 od 348 . telefonski brojevi za hitne slučajeve. aparat za gašenje požara prikladan za obične zapaljive tvari. • Stanica 7: Područje za pranje Ruke i lice temeljito se operu. • Stanica 5: Skidanje čizama. i radnik se potom može vratiti na posao. Oprema za monitoring i ručni alat moraju se vratiti i dekontaminirati metodom koja odgovara toj vrsti opreme. to je posljednji korak u postupku dekontaminacije. osim kondenzata koji je nastao čišćenjem parom). kao i oprema za osobnu zaštitu. Sav materijal za dekontaminaciju (krut i tekuć. Vrši se tuširanje što je prije moguće. • Stanica 6: Skidanje respiratora (ako je primjenjivo) Respirator se uklanja. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Ovaj uvjet se tako er odnosi na materijale za bušenje. respirator se odloži na plastičnu podlogu. Za odre enu opremu za uzorkovanje (npr. smještat će se u bačve ili druge prikladne kontejnere osigurane u naznačenom skladišnom prostoru unutar CRZ-a radi uklanjanja. slušna zaštita.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.1. Sve kemikalije koje se dovoze na Odlagalište moraju biti popraćene odgovarajućim Listama podataka o sigurnosti materijala (MSDS) koje se imaju ostaviti na gradilištu. zapaljive tekućine i požare na električnim instalacijama. Izbjegava se dodirivanje lica prstima. RC-ov SHSC dužan je provjeriti je li ta oprema čista. cjelokupno osoblje mora oprati ruke i lice prije jela. ručna oprema) mogu biti potrebni posebni postupci dekontaminacije i/ili kemikalije. Prihvat i ugradnja otpada Skidanje vanjskih rukavica. SHSC mora provjeriti jesu li osoblje i zaštitna oprema koja se ne baca cisti prije nego što se napusti Odlagalište. Držanje opreme u plastici prije ulaska u Odlagalište ubrzati će dekontaminaciju.

ekipa za opasne materijale). Stupiti u kontakt s odgovarajućom agencijom za zdravlje i/ili okoliš.1. Prihvat i ugradnja otpada Usto. osoblje Odlagališta treba se staviti na raspolaganje hitnoj službi tako da osoblje za hitne slučajeve može pravodobno poduzeti potrebne mjere. Nastaviti monitoring situacije nakon stabilizacije. vatrogasci. RC-ov SHSC će poduzeti odgovarajuće mjere za odre ivanje prikladne obrade ili odlaganja kontaminiranog tla i omogućiti da svi potrebni postupci čišćenja budu završeni. RC-ov SHSC mora poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurao da se požari. U slučaju opasnosti.5 PLAN DJELOVANJA U HITNIM I NEPREDVI ENIM SLUČAJEVIMA Ukoliko do e do pojave neočekivanih. evakuaciju osoblja. eksplozije. skloniti se u sigurno područje. Obavijestiti osoblje na gradilištu.1. ukoliko je potrebno. RC-ov SHSC će obaviti slijedeće zadatke: 1. Osoblje se prilikom dolaska na Odlagalište mora upoznati s lokacijom najbližeg telefona te medicinskih objekata.5. III.A. i raščišćavanje cesta kako bi bile bez zapreka dok god traje opasnost. kako je to specificirano u HASP-u. Pozvati odgovarajuće osoblje (npr. tada radnici na Odlagalištu moraju privremeno obustaviti rad. a do kojih može doći na Odlagalištu u toku redovnih aktivnosti. medicinski problemi izvan rutinske prve pomoći i požara izvan početnog stadija) osoblje na Odlagalištu je dužno slijediti upute iz RC-ovih postupaka za hitne slučajeve. 4. U slučaju neizbježne ili stvarne opasnosti. Utvrditi problem i procijeniti opasnosti po zdravlje i okoliš. potencijalno opasnih situacija koje se manifestiraju kao vidljivo onečišćenje. Kada stigne pomoć. 2. Ukoliko RC-ov SHSC nije dostupan. ispuštanja ili izlijevanja ne bi pojavila. Minimalno se moraju poduzeti dalje navedeni koraci za postupanje u hitnim slučajevima. na gradilištu moraju postojati MSDS-i za sve radne materijale. 6.A. 5. te za spojeve koji se očekuju na Odlagalištu a koji bi mogli predstavljati zdravstvenu i sigurnosnu opasnost za osoblje. Te mjere uključuju obustavljanje aktivnosti ili operacija u tijeku opasnosti. uključujući evakuaciju Odlagališta ako je to potrebno. Nakon opasnosti. Kod ozbiljnih hitnih slučajeva (npr.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Dokumentirati situaciju i mjere koje su poduzete. Poduzeti sve potrebne postupke za stabilizaciju situacije. Za vrijeme opasnosti. u tom slučaju njegov zamjenik ili pretpostavljeni radnik na gradilištu može preuzeti ulogu RC-ova SHSC predstavnika sve dok RC-ov SHSC ne bude stranica 110 od 348 . 3. Upute za hitne slučajeve trebaju se staviti na istaknuto mjesto na Odlagalištu. i stupiti u kontakt s RC-ovim SHSC-om. ponovila ili raširila. neuobičajen ili jak neugodan miris ili neuobičajeno visoke vrijednosti onečišćenja zraka prilikom monitoringa. i 7. koji će poduzeti odgovarajuće korake koji su gore opisani. Primjeri su uključeni u Prilogu 5. policija. pojedinac koji je primijetio takvu situaciju treba odmah o navedenom obavijestiti RC-ovog SHSC-a.

U HASP-u se mora nalaziti popis službi za hitne slučajeve s brojevima telefona. 6. 3. podalje od mjesta nesreće.1. RC-ov SHSC mora stupiti u kontakt s odgovarajućom službom. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Naziv i adresu Odlagališta. hitna medicinska služba ). i 7.A. evakuacija može biti potrebna u području koje neposredno okružuje opasnu situaciju. 5. Osoblje neće smjeti ponovno ući na područje odlagališta dok RC-ov SHSC (ili neko drugo ovlašteno lice) ne odredi je li ono sigurno. RC-ov SHSC će obavijestiti odgovarajuću agenciju za hitne slučajeve. Vrijeme i vrstu incidenta. Osoblje će se evakuirati cestama koje vode na Odlagalište. stranica 111 od 348 . 5. Taj popis i mapa s prikazanim lokacijama Odlagališta i najbližom bolnicom za hitne slučajeve mora biti postavljena na uočljivo mjesto na terenu. RC-ov SHSC će biti odgovoran za sveukupno osoblje. ne smatraju se hitnim slučajevima. RC-ov SHSC ima puno ovlaštenje za angažiranje navedenih potrebnih službi. 4. Evakuacija Ne predvi a se da će biti potrebna potpuna evakuacija Odlagališta ili njegovih pograničnih dijelova. Prihvat i ugradnja otpada dostupan. moraju se provesti slijedeći postupci evakuacije: Obavijestiti cijelo osoblje na terenu. Hitne službe Ukoliko je u slučaju incidenta na terenu potrebna vanjska služba za hitne slučajeve (policija. Primjeri popisa kontakt brojeva za hitne slučajeve i Obrazac za izvještaj o incidentu prikazani su u dodatku 6. Naziv. Od trenutka dolaska odgovarajuće službe za hitne slučajeve na gradilište. odnosno 7. Greške pri održavanju. 2. 6. 4. vrstu i količinu uključenih materijala. 3. Osoblje će osigurati opremu i materijale i odložiti ih na sigurno mjesto. operacijama ili projektiranju koje ne uzrokuju ozljede osoblja ili neposrednu štetu. Ukoliko SHSC utvrdi da je evakuacija Odlagališta potrebna. Osoblje će se ponovno sastati u blizini ulaza na Odlagalište ili na nekoj drugoj lokaciji koju odre uje RC-ov SHSC. Ime i broj telefona osobe koja prijavljuje nesreću. kako bi se utvrdlio da su sve osobe evakuirane sa zahvaćenog područja. Ipak. ako ih ima. i Utvr ene opasnosti za ljudsko zdravlje i/ili okoliš.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. ili njegov/njezin predstavnik treba dati minimalno slijedeće informacije službi za hitne slučajeve: 1. 2. RC-ov SHSC. vatrogasna služba. 1. RC-ov SHSC im prepušta kontrolu situacije. Raspon povreda. ali će nastaviti s davanjem savjeta i sve ostale potrebne pripomoći.

Zatim treba pružiti ispravnu prvu pomoć. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. • Ako ozljeda uključuje strani materijal u očima. sve dok se ne utvrdi vrsta ozlijede.1. Ako je potrebna daljnja medicinska pomoć. te što prije obavijestiti RC-ov SHSC: • Ako je u mogućnosti. treba ukloniti vanjske dijelove odjeće i oprati područje ozlijede sapunom i vodom. U oba slučaja. • Osoba imenovana od strane RC-ovog SHSC-a za omogućavanje brze i adekvatne medicinske pomoći zadužena je pratiti ozlije enu osobu do bolnice. Nakon što je pružena odgovarajuća medicinska pomoć. ili ako nešto upućuje na lom kralježnice ili vrata. trebaju se poduzeti odgovarajuće mjere opreznosti da bi se izbjegao prijenos kontaminacije na vozila i druge ure aje. mučnina. a ozljeda nije ozbiljna. dezorijentiranost). Prihvat i ugradnja otpada Plan djelovanja za hitne medicinske slučajeve Ne očekuje se da odre eno kemijsko onečišćenje unutar ovog projekta predstavlja neposrednu opasnost po ljudsko zdravlje. stranica 112 od 348 . vrtoglavica. • Ako je žrtva bez svijesti ili se nije u mogućnosti micati. Stoga osim kod uklanjanja vanjske zaštitne odjeće i unakrsne kontaminacije (npr. zaustaviti jaka krvarenja i smjesta pozvati hitnu pomoć. OZLIJE ENU OSOBU NE MICATI. treba stupiti u kontakt s najbližom bolnicom (ime i smjernice do bolnice moraju biti u HASPu i oglašene na Odlagalištu) i odvesti ozlije enu osobu u bolnicu. OSIM U SLUČAJU AKO JE TO APSOLUTNO NEOPHODNO KAKO BI SE SPASIO NJEGOV ILI NJEZIN ŽIVOT. mulj). a u me uvremenu stupiti u kontakt s bolnicom i izvijestiti ih o situaciji.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. To se može učiniti upotrebom plastičnih podlagača ili pokrivača koji se nalaze u priboru za prvu pomoć. Ako je ozljeda bila izložena potencijalno opasnim plinovima ili parama (glavobolja. Primijeniti umjetno disanje ukoliko žrtva ne diše. ako nije poduzeta dekontaminacija. Treba poduzeti odgovarajuće mjere za zaštitu privatnosti radnika u svezi s oblačenjem i skidanjem zaštitne odjeće. Osoblje na Odlagalištu dužno je sa sobom ponijeti zdravstvenu knjižicu kada god se nalazi na Odlagalištu. treba potražiti profesionalnu medicinsku pomoć kako je to raspravljeno u daljnjem tekstu. potrebno je smjesta isprati oči otopinom za ispiranje. Ako je potrebno. • Ako je potrebna daljnja medicinska pomoć. Ako je ozljeda ozbiljna. žrtvu treba izvesti na svježi zrak i što prije je odvesti do najbliže bolnice (informacija dostupna u HASP-u). i/ili isprati obilnim količinama pitke vode. neposredno liječenje ozljeda trebalo bi imati prednost pred osobnom dekontaminacijom.A. treba započeti sa sljedećim planom aktivnosti. imenovani suputnik treba obavijestiti HSO i pripremiti pismeni izvještaj. ozlije ena osoba treba otići do najbližeg dostupnog pribora za prvu pomoć. smjesta je potrebno nazvati hitnu pomoć. Ako se netko na Odlagalištu ozlijedi ili razboli.

potrebno je smjesta zatražiti hitnu medicinsku pomoć. Prihvat i ugradnja otpada • Ako je ozljeda radnika povezana s fizičkom opasnosti koja je prethodno utvr ena u poglavlju 2. zapaljeni motor vozila koji se zapali. treba ga ponovo ugrijati na sobnoj temperaturi. Toplotni udar . potrebno je potražiti stručnu liječničku pomoć. U slučaju ozljede zaposlenika na odlagalištu za vrijeme faze sanacijskih aktivnosti.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Za vrijeme tih postupaka. zapaljive tekućine i električna oprema.A. Unesrećenom se ne smije ništa davati oralno. stranica 113 od 348 . Ako su zahvaćeni ručni ili nožni prsti. ŽRTVU TREBA OHLADITI ŠTO JE PRIJE MOGUĆE tako da je se uroni u mlaku vodu ili umota u mokre plahte. a NE vruću vodu. bez trljanja ili masiranja. liječničkom osoblju ili zdravstvenoj ustanovi. Ako je potrebno. Zaposlenika se treba udaljiti od hladnoće i dati mu toplu odjeću ili deke. a za hla enje kože trebaju se upotrijebiti hladni oblozi. treba promatrati unesrećenog zbog eventualne pojave simptoma stanja šoka.Ako radnik pati od hipotermije. itd. POTREBNO JE ODMAH POTRAŽITI LIJEČNIČKU POMOĆ. Sa smrznutim površinama treba rukovati pažljivo. mokri ručnici. trebao bi biti premješten iz toplog u hladnije mjesto. male količine prolivenog i zapaljenog benzina. trebalo bi mu dati pola čaše vode svakih 15 minuta. U tom slučaju se mora hitno provesti evakuacija radnika i pozvati vatrogasnu službu. unesrećenog treba nadgledati zbog eventualne pojave simptoma stanja šoka. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.Ako radnik pati od iscrpljenosti od vrućine. ili plahte. Ozlije eni dijelovi bi se trebali lagano zaviti. trava.1. S ovim aparatima ne smije se pokušavati gasiti požare koji su se proširili na veliko područje ili koji su zahvatili veće količine zapaljive tekućine. Ako se smrznuti dio tijela ugrije i ponovo zamrzne. Iscrpljenost od vrućine . Ozebla mjesta na tijelu trebaju se staviti u toplu (37 do 40°C). valja potražiti liječničku pomoć. Dok se čeka dolazak kola hitne pomoći. Oni su prikladni za male lokalizirane požare kao što su bačve sa smećem koje gori. Žrtva se treba ukloniti od vrućine na hladnije mjesto.Bilo koji radnik koji pati od ozeblina treba biti odmah smješten na toplo mjesto. Požari i eksplozije Suhi kemijski aparati za gašenje požara su efikasni za požare uzrokovane običnim zapaljivim materijalima kao što su drvo. sve dostupne tehničke informacije i popratna dokumentacija moraju se predočiti liječniku.Ako radnik doživi toplotni udar. ne smije mu se dati hrana ni piće. Ozebline . Unesrećeni treba ležati s uzdignutim nogama. Odjeća se treba ukloniti ili raskopčati. ili ukoliko mu se stanje pogorša. Ukoliko je unesrećeni pri svijesti i ukoliko to prihvaća. Ako se unesrećeni ne oporavi unutar pola sata. odgovarajuća prva pomoć biti će provedena na slijedeći način: Hipotermija . nakon njihova zagrijavanja izme u njih bi se trebala staviti gaza. Zagrijavanje se mora odvijati polako.

Odmah potražiti medicinsku pomoć.A. Potražiti pomoć. ukoliko je to moguće. Na odlagalištu nije dozvoljeno pušenje osim u unaprijed označenim područjima. Ne koristiti sapun na inficiranom području. ne smije se izazvati povraćanje. • Udisanje: Premjestiti unesrećenog uz vjetar zbog svježeg zraka. Prihvat i ugradnja otpada Kod moguće situacije izbijanja požara najviše pomaže prevencija. Prva pomoć pri izloženosti kemikalijama U slučaju izloženosti kemijskim utjecajima za vrijeme sanacije mora se pridržavati slijedećih postupaka: • Dodir s očima: Ispiranje obilnom količinom čiste vode 15 minuta ili više. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Ukloniti sve radnike s područja požara u najkraćem mogućem roku. Treba naglasiti da se simptomi znaju pojaviti tek nakon nekog vremena poslije izloženosti. treba poduzeti izravne aktivnosti u skladu s tim. • Dodir s kožom: Ispirati obilnom količinom pitke vode najmanje 15 minuta (potražiti pomoć ukoliko je neophodno). U slučaju požara ili eksplozije: • Ako se situacija može kontrolirati raspoloživim resursima bez ugrožavanja zdravlja i sigurnosti zaposlenih na Odlagalištu. Potrebno je smjesta potražiti medicinsku pomoć. Odmah telefonom obavijestiti osoblje zaposleno na odlagalištu i vatrogasnu službu (u HASP-u će pisati neophodni telefonski brojevi za hitne slučajeve). Nije dozvoljeno zadržavanje vozila s upaljenim motorom na mjestima gdje se nalazi suha trava ili drugi zapaljivi materijal. Plan za velika isparavanja Kontrolni plan isparavanja treba biti uspostavljen za vrijeme aktivnosti iskopavanja. • Ako ne: Izolirati požar kako se ne bi proširio. Pokušati ispirati ispod očnih kapaka. Vidjeti postoje li znakovi izloženosti i znakovi teškoća pri disanju.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Uvjeti monitoringa stranica 114 od 348 . treba ga pregledati liječnik. Pozvati odgovarajuće medicinsko osoblje. Ukoliko je potrebno dati umjetno disanje dok ne stigne hitna pomoć.1. • Unošenje: Ukoliko se kontaminirani materijali progutaju. Glavne komponente tog plana opisane su u poglavljima koja slijede. Ako su opekline vidljive potražiti odmah liječničku pomoć. Ukoliko je netko bio previše izložen kemijskom utjecaju ili pokazuje znakove izloženosti.

koncentracije VOC-a na obodnici niz vjetar u Zoni zabrane pristupa padne ispod ustanovljene donje granične vrijednosti. • Ukoliko. Minimalno se trebaju poduzimati slijedeći action levels/ stupnjevi djelovanja: • Ukoliko ukupna razina VOC-a na obodnici niz vjetar u Zoni zabrane pristupa prekorači donju dozvoljenu graničnu vrijednost.1.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Ako razina VOC-a u zoni 6 od metara premaši ustanovljeni gornji limit za bilo koji vremenski period. nakon prestanka rada. Ako su VOC-i ispod ustanovljene donje granične vrijednosti. radovi se mogu nastaviti. razina VOC-a 60 metara niz vjetar od radnog područja (ili pola razdaljine do najbližeg naseljenog područja. mora se postaviti aeronautička vreća ili neki sličan ure aj pomoću kojeg se nadgleda smjer vjetra (ukoliko neki takav ure aj već ne postoji na odlagalištu). tada se mora provoditi monitoring zraka unutar 6 metara od obodnice najbližeg naseljenog područja (ovdje se spominje kao zona od 6 metara). Prikladne tehničke kontrole moraju se primijeniti zbog kontrole ispuštanja VOC-a. • Ukoliko. Velika isparavanja Minimalno. koji je prikazan dolje. velika isparavanja se identificiraju kao razine VOC-a koje prelaze dozvoljenu granicu za više od 1 ppm na lokaciji 60 metara niz vjetar od radnog područja (ili pola razdaljine do najbližeg naseljenog područja. tada se koncentracije VOC-a moraju mjeriti ili 60 metara niz vjetar od radnog područja ili na polovini udaljenosti od najbližeg naseljenog prostora (uzima se manja vrijednost od te dvije). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. nakon prestanka rada ili zbog hitnosti. uzima se manja vrijednost). Radne aktivnosti se prekidaju a monitoring se nastavlja. Ukoliko se mjerenjem evidentira ta razina: • Prekidaju se sve radne aktivnosti i provode se tehničke kontrole radi smanjenja ispuštanja VOC-a. Prihvat i ugradnja otpada Rubovi radnog prostora uz i niz vjetar neprestano će se nadzirati radi prisutnosti VOC-a i to upotrebom PID-a kojim se može neprekidno vršiti monitoring. tada se hitno stranica 115 od 348 . U suprotnom su neophodne tehničke kontrole radi smanjivanja ispuštanja VOC-a. kako je specificirano u HASP-u. tada se odmah primjenjuje Plan za velika isparavanja. koncentracije VOC-a prekoračile ustanovljenu donju graničnu vrijednost. nakon prestanka rada. • Ukoliko su. radne aktivnosti mogu se nastaviti. • Ukoliko razina VOC-a na obodnici radnog područja premaši ustanovljenu gornju graničnu vrijednost. ali su manje od ustanovljene gornje granične vrijednosti za obodnicu radnog područja. uzima se manja vrijednost) premašuje ustanovljenu donju graničnu vrijednost na dulje vremensko razdoblje.A. • Ako napori da se smanji ispuštanje VOC-a pri samom izvoru ne uspiju i koncentracije VOC-a ostanu na razini većoj od ustanovljene donje razine više od 30 minuta u zoni od 6 metara. radne aktivnosti moraju se zaustaviti i mora se provesti monitoring zraka niz vjetar kako bi se osiguralo da se ne zahvati najbliže naseljeno područje.

izvor ispuštanja VOC-a stavljen pod kontrolu i koncentracije VOC-a su ispod ustanovljene donje razine na lokaciji 60 metara niz vjetar od radnog područja (ili pola udaljenosti do najbližeg naseljenog područja). nakon prestanka rada. moraju se obavijestiti HSO i RC-ov voditelj projekta i mora se ispuniti Obrazac za izvještaj o incidentu (primjer prikazan u Prilogu 7). unutar zone od 6 metara opisane gore. premjestiti na drugu lokaciju) ili zaustaviti prije rasprave s HSO-om i primjene prikladnih mjera zaštite. tj. stranica 116 od 348 . Nepredvi ene okolnosti Zdravstvene i sigurnosne mjere navedene u ovom planu temelje se na najboljim informacijama dostupnima u vrijeme izrade. radne aktivnosti mogu se nastaviti. Izvještaji o nezgodama i incidentima Ukoliko do e do incidenta ili nezgode. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. • RC-ov SHSC mora odmah kontaktirati lokalnu policiju ili hitne službe i upoznati ih sa situacijom. lokacije na Odlagalištu. Izvještaj se što je prije moguće proslje uje do HSO-a na daljnju istragu. Ovaj plan ne može uzeti u obzir svaki nepredvi eni uvjet ili predvidjeti svaku situaciju. monitoring zraka u zoni od 6 metara HSO može se zaustaviti ili modificirati. Prihvat i ugradnja otpada primjenjuje Plan za velika isparavanja. Ukoliko osoblje sumnja ili nai e na područja s neočekivano velikom razinom onečišćenja ili se pojavi situacija koja je očito izvan sigurnosnih mjera ovdje opisanih. sa snimanjem u intervalima od 30 minuta. Ukoliko se očitavanja ispod 1 ppm održe minimalno 30 minuta. • Ukoliko je. Mogu postojati nepoznati uvjeti. a poznati uvjeti mogu se promijeniti. Plan djelovanja Plan za velika isparavanja mora najmanje uključivati slijedeće aktivnosti: • Na snagu stupaju svi postupci djelovanja koji su popisani u HASP-u.A. Ove informacije moraju tako er biti postavljene na vidljiva mjesta. Izvještaj je dužan sastaviti očevidac (ako je to moguće) uz pomoć RC-a i/ili podizvo ačeva SHSC-a. Kontakt osobe u hitnim slučajevima Objava informacija za hitne slučajeve mora biti dio HASP-a i mora biti razmatrana na svim sastancima za upućivanje o sigurnosti na gradilištu. i • Mora se provoditi kontinuirani monitoring zraka.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.1. radne aktivnosti moraju se modificirati (npr.

PRILOG 1 PRIMJER OBRASCA ZA ODOBRENJE PROMJENE POSTUPAKA NA TERENU stranica 117 od 348 .

PRILOG 1 OBRAZAC ZA ODOBRENJE PROMJENE POSTUPAKA NA TERENU Broj promjene ______________ Datum: ___________________ Trajanje zatraženog odobrenja Samo danas Trajanje zadatka Opis preinačenja procedura: ____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Opravdanje: _________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Osoba koja je zatražila promjenu: ______________________________ Ime ______________________________ Titula ______________________________ Potpis Usmeno odobrio: _______________________________ Ime _______________________________ Titula _______________________________ Datum i vrijeme Odobrio: ______________________________ Ime ______________________________ Titula ______________________________ Potpis ______________________________ Datum i vrijeme stranica 118 od 348 .

PRILOG 2 PRIMJER OBRASCA ZA UPUĆIVANJE U MJERE SIGURNOSTI stranica 119 od 348 .

PRILOG 2 OBRAZAC ZA UPUĆIVANJE U MJERE SIGURNOSTI Datum: ________________________ Projekt: ______________________________ Ime:___________________________ Broj projekta: _________________________ Radna lokacija: _______________________________________________________________________ Tip posla koji treba obaviti: _____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ PREDSTAVLJENJE TOČKE MJERA SIGURNOSTI Kemijske opasnosti: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Fizičke opasnosti/podzemne instalacije: ___________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Mjere sigurnosti vezane uz vrijeme: ______________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Opasnosti specifične za odre ene zadatke: _________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Pitanja sigurnosti: _____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Promjene u HASP-u: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Zaštitna odjeća/oprema: _______________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Posebna oprema: _____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Pitanja zaštite zdravlja i sigurnosti: _______________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Postupci za hitne slučajeve: _____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Bolnica/Ambulanta: ______________________________ Tel: ____________________________ Adresa: ________________________________________ Tel. medicinskih tehničara: ________________________ Tel: ____________________________ PRISUSTVOVALI SU: IMENA ŠTAMPANIM SLOVIMA ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ POTPIS ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ stranica 120 od 348 .

PRILOG 3 SAŽETAK PRIKAZA RANIJE DETEKTIRANIH SPOJEVA I NJIHOVIH MAKSIMALNIH KONCENTRACIJA stranica 121 od 348 .

2 µg/L 22.3 µg/L MEDIJ podzemna podzemna podzemna podzemna voda voda voda voda KOMPONENTA amonijak arsen sveukupna ulja mineralna ulja Podaci se odnose na razdoblje prije provedene sanacije.PRILOG 3 MAKSIMALNE KONCENTRACIJE SASTOJAKA VEĆ OTKRIVENIH NA GRADILIŠTU MAKSIMIM KONCENTRACIJE 88.1 mg/L N 11.85 µg/L 251. stranica 122 od 348 .

PRILOG 4 PRIMJER MINIMALNOG ODMORA PO OBAVLJENOM POSLU stranica 123 od 348 .

ali prostor za odmor mora se dijeliti. Vidi gore. Vidi gore.PRILOG 4 TABLICA 1 Preporučeni odmori za toplih vremena Temperatura 21 do 24°C Posao 3 sata Odmor 5 min Komentari Razmotriti proces od vrućine na sastanku za sigurnost. Imati na raspolaganju najmanje 10 vrećica s ledom. Nastojati osigurati zajedničko područje za rad. Izmjeriti puls prije posla. Popiti najmanje 8 unca (cca. na početku stanke za ručak i na kraju dana. Predvidjeti odmor za piće najmanje svakih 2 sata. Nastojati promijeniti raspored posla kako bi se izbjeglo raditi po podnevnoj vrućini. Sjesti za vrijeme odmora. 24 do 27°C 3 sata 15 min 27 do 29°C 2 sata 10 min 29 do 32°C 90 min 10 min iznad 32°C 90 min 10 min stranica 124 od 348 . Vidi gore. 240g) za svakog odmora. Možda će biti potrebni češći odmori.

PRILOG 5 PRIMJER MSDS-a – LISTE PODATAKA O SIGURNOSTI MATERIJALA stranica 125 od 348 .

Zaštita očiju. Svježi zrak. a potom otići liječniku. Uvijek zatražiti liječničku pomoć. POŽAR Zapaljivo. povraćanje UNOŠENJE stranica 126 od 348 . Vatrogasci moraju nositi punu zaštitnu odjeću. Proljev. Prvo ispirati nekoliko minuta s mnogo vode (skinuti kontaktne leće. povraćanje. EKSPLOZIJA Spriječiti taloženje prašine. sprej. ako je u obliku sitnog praha ili prašine kad je izložena vrućim površinama ili plamenu. uključujući aparat za disanje. ugljični dioksid. Prati ruke prije jela. Ne jesti. Isprati usta. Vatrogasci moraju nositi punu zaštitnu odjeću. uključujući aparat za disanje. odmor. slabost. grlobolja. piti niti pušiti za vrijeme rada. ako je riječ o prahu. AGENSI ZA GAŠENJE VATRE: Gasiti vatru iz zaštićene pozicije.Me unarodne kartice za kemijsku sigurnost VRSTE OPASNOSTI/ IZLOŽENOSTI AKUTNE OPASNOSTI/ SIMPTOMI PREVENCIJA PRVA POMOĆ/ PROTUPOŽARNE MJERE SREDSTVO ZA GAŠENJE VATRE: Prah. sivilo kože. Ukloniti kontaminiranu odjeću. zaštitna odjeća. Kašalj. Bez kontakta s jakim oksidantima. voda. Fizički kontakt. Izbjegavati svaki kontakt. zatvoreni sustav. mučnina. zadihanost. Bez kontakta s vrućim površinama. Sitne raspršene čestice iz eksplozivne mješavine u zraku. opasnost od vatre i eksplozije je malena. potražiti liječničku pomoć. ispušta iritirajuće ili toksične pare (ili plinove) u vatri. Zatvoreni sustav i ventilacija. Crvenilo. zatražiti liječničku pomoć. u kombinaciji s dišnom zaštitom. isprati kožu s mnogo vode. Bez otvorenog plamena. električna rasvjeta i oprema otporna na eksploziju prašine. ako je to lako izvodljivo). nesvjestica. Zaštitne rukavice. pjena. umjetno disanje ako je naznačeno. Izazvati povraćanje. proljev. grlobolja. IZLOŽENOST UDISANJE KOŽA OČI Crvenilo.

POHRANA Otporna na vatru. Odvojiti od jakih oksidanata. Pomesti prolivenu tvar i zatvoriti je u posude. Treba se osigurati da se tekući otpad drži podalje od gašenja požara. uključujući aparat za disanje). Ne smije se dozvoliti da ta kemikalija u e u okoliš (dodatna zaštita: puna zaštitna odjeća. Pažljivo sakupiti ostatak i spremiti na sigurno mjesto.UKLANJANJE IZLJEVA Evidentirati opasno područje. hrane i stočne hrane. Kategorija opasnosti: 6. PAKIRANJE I OZNAČAVANJE Ne prevoziti s hranom i stočnom hranom.1 UN skupina za pakiranje: II Morski zaga ivači. kiselina. stranica 127 od 348 . halogena. Ne isprati u kanalizaciju.

POSLJEDICE KRATKOTRAJNE IZLOŽENOSTI: Tvar iritira oči.01 mg/m3 (kao TWA) A1 (ACGIH 1994-1995) stranica 128 od 348 . Posljedice se mogu pojaviti kasnije. Ova tvar je karcinogena za ljude. Liječnički nadzor je indiciran. uzrokujući neuropatiju. poremećaj pigmentacije. Reagira s dušičnom kiselinom. Tvar može imati posljedice za krvotok. kožno sivilo i hiperkeratozu. u prahu Atomska masa: 74. GRANICE IZLOŽENOSTI NA POSLU (OEL): TLV: ppm. te uzrokovati grčenja. gubitak tekućine. kristali metalnog izgleda i bez mirisa. Kad korištenja s jakim oksidantima i halogenima dolazi do opasnosti od požara i eksplozije. te elektrolite. POSLJEDICE DUGOTRAJNE IZLOŽENOSTI ILI ONE KOJA SE PONAVLJA: Dug ili stalan kontakt s kožom može uzrokovati dermatitis. štetna koncentracija čestica koje kolaju zrakom može se. jetru.Me unarodne kartice za kemijsku sigurnost ARSEN ARSEN => Sivi arsen.9 VAŽNI PODACI: FIZIČKO STANJE. Tvar se može unijeti u tijelo udisanjem njezina aerosoloa. te kroz kožu ili unošenjem u organizam. FIZIČKE OPASNOSTI: KEMIJSKE OPASNOSTI: Prilikom zagrijavanja stvaraju se toksične pare. Tvar može djelovati na sluznicu. me utim. Dug ili stalan kontakt može uzrokovati osjetljivost kože. brzo doseći. bubrege. bubrege i želučano-crijevni trakt. Metalni arsen. Izloženost može uzrokovati smrt. Toksični arsenovi plinovi mogu se stvoriti u kontaktu s kiselinom ili kiselinskim tvarima i nekim metalima kao što su galvanizirani ili laki metali. jaka krvarenja. RIZICI UDISANJA: Isparavanje pri 20°C je zanemarivo. perforaciju nosnog septuma i ozljede tkiva. sivi. živčani sustav. kožu i dišni trakt > jaki iritans. oštećenje bubrega. kožu. vrućom sumpornom kiselinom. PUT IZLOŽENOSTI: Krhki. IZGLED. šok i smrt. 0.

Preporučuje se ne dozvoliti ulazak kemikalije u okoliš jer će tu i ostati. arsine (ICSC # 0222). Radna odjeća se ne smije nositi kući. arsenic trichloride (ICSC # 0378). arsenic pentoxide (ICSC # 0377). indiciran je periodični liječnički pregled. ali u literaturi ne postoji točka žarišta. V.7 Topljivost u vodi: 0 Strujna provodljivost (nema je na kartici): 3. ZABILJEŠKE: Tvar je zapaljiva. Ne koristiti u blizini vatre ili vrućih površina. ili prilikom zavarivanja. npr. Ovisno o razini izloženosti.FIZIČKA SVOJSTVA: Točka sublimacije: 613°C Relativna gustoća (voda = 1): 5.8 x 10 (+18) pri 0°CpS/m Toksičnost po okoliš: tvar je toksična za vodene organizme. takoder kartice za specifične sastojke arsena. DODATNE INFORMACIJE: ICS C: 001 3 stranica 129 od 348 .

PRILOG 6 PRIMJER POPISA KONTAKT BROJEVA ZA HITNE SLUČAJEVE stranica 130 od 348 .

PRILOG 6 Primjer popisa kontakt brojeva za hitne slučajeve Kola hitne pomoći Javni odjel za sigurnost (policija i požari) Bolnica Traumatološki centar MDEQ voditelj projekta Gra evinski voditelj Voditelj projekta Projektni inženjer HSO RA SHSC Broj za hitne slučajeve (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) Broj za slučajeve koji nisu hitni (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) stranica 131 od 348 .

PRILOG 7 PRIMJER OBRASCA ZA IZVJEŠTAJ O INCIDENTU stranica 132 od 348 .

uvjete rada.PRILOG 7 PRIMJER OBRASCA ZA IZVJEŠTAJ O INCIDENTU/NESREĆI U slučaju ozljede. Adresa ureda zaposlenika za slanje pošte: ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ Lokacija ureda (ako je drugačija): _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ PODACI O ZAPOSLENIKU: Ime zaposlenika:_________________________________________________ Dužina zaposlenja: _______________________________________________ Broj zdravstvenog osiguranja: ______________________________________ Spol: muški ženski Datum ro enja: _________________________________________________ Kućna adresa: ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Zanimanje: _____________________________________________________ Odjel ili grupa: __________________________________________________ INFORMACIJE O PROJEKTU: Broj projekta: ___________________________________________________ Skraćenica projekta: ______________________________________________ Voditelj projekta: ________________________________________________ Terenski nadzornik: ______________________________________________ Opis projekta (kratki opis projekta. na kojemu je zadatku zaposlenik tada radio. itd. itd. lokacije.): ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ stranica 133 od 348 . a ne samo prvu pomoć.): ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Opis nesreće/incidenta (ukratko opisati kako se zbila nesreća/incident. molimo ispunite ovaj obrazac. nesreće ili bolesti koji zahtijevaju liječničku pomoć. uloge zaposlenika.

PODACI O BOLESTI/OZLJEDI: Opis ozljede/bolesti (opis vrste ozljede/bolesti. zahvaćenih dijelova tijela. te uzrok te nesreće/bolesti): ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Ime i adresa dežurnog liječnika: ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Ime i adresa bolnice (ako je primljen): ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Izvještaj pripremio:_______________________________ Titula: ______________________________ Datum: _____________________________ Potpis: ______________________________ stranica 134 od 348 .

PRILOG 8 PRAVNA REGULATIVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU stranica 135 od 348 .

86/08. 9. 27. 111/11) Zakon o gradnji (NN 175/03. 28/10) Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja. list SFRJ br. 12/12) Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07. 43/09) Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07) Pravilnik o izradi procjene opasnosti (NN 48/97. 14. 139/10. 100/04) Zakon o prostornom ure enju i gradnji (NN 76/07. te provjere znanja o zaštiti od otrova (NN 62/99) Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (NN 34/10) Popis Hrvatskih normi za primjenu Pravilnika o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (NN 032/2011) Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08. 22/11. 126/03. 21/71) Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06) Zakon o državnom inspektoratu (NN 116/08. 123/97. 178/04. 56/10) Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99) Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/2011) Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99) Pravilnik o sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (NN 35/94. 13. 16. 144/09) Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09) Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) 26. 31. 55/11. 19. 27/96) Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN br. 42/68 i 45/68) Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08) Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (NN 6/84. 29. Zakon o zaštiti na radu (NN br. 17. 7. stranica 136 od 348 . 87/09) Pravilnik o vrstama otpada (NN br. 25. 15. list SFRJ br. 110/05. 12. 123/08) Zakon o otpadu (NN br. 114/02. 114/03. 6. 71/10. 22. 30. 8. 94/96. 112/01) Uredba o uvjetima za postupanje s otpadom (NN br. 60/08. 113/06) Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN br. 90/11) Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95. 21. 75/09) Pravilnik o zaštiti na radu u gra evinarstvu (Sl. 55/94) Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 35/94. 24. 111/06. 56/83) Pravilnik o opremi i postupku za pružanje prve pomoći i o organiziranju službe spašavanja u slučaju nezgode na radu (Sl. 23.PRAVNA REGULATIVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU 1. 84/11. 10. 2. 113/08. 59/96. 4. 28. 3. 11. 5. 32/98) Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada. 18. 38/09. kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 117/2007. 20.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (130/11) 48. SFRJ 13/68) 44. dio: Unutrašnji radni prostori (HRN EN 12464-1:2008) 59. Zakon o vodama (NN 153/09) 47. Pravilnik o tehničkim propisima o gromobranima (Sl. Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 087/2010) 50. Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite (NN 198/03) stranica 137 od 348 .100/62) 42. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 116/10.743) (Električne instalacije zgrada. Odluka o odvodnji otpadnih voda (Sl.C9. 124/10) 56. Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08) 33. Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (Sl. Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i ure aja s povećanim opasnostima (NN 114/02. SFRJ 65/88. 12/02. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10) 55. Nadstrujna zaštita (HRN N. l. Električne instalacije u zgradama. Dnevno i električno osvjetljenje prostorija u zgradama (HRN U. Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV (Sl. Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/2008) 34. glasnik grada Zagreba br. 131/02.B2.C9. Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84) 57.100/1962) 58. 1/08) 49.32. Europski standard za rasvjetu 45. Dnevno i umjetno osvjetljenje prostorija u zgradama (HRN U. Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (Sl. Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN 28/2011) 40. Svjetlo i rasvjeta – Rasvjeta radnih mjesta – 1. NN 24/97) 61. Pravilnik o listi strojeva i ure aja s povećanim opasnostima (NN 47/02) 39. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadnih transformatorskih stanica (Sl. l.100) 37. izvještajima i knjizi nadzora iz područja zaštite na radu (NN 52/84) 41. SFRJ 13/78) 52. Nadstrujna zaštita) 53. NFPA 72 AE 46. SFRJ 53/88. Pravilnik o tehničkim normativima za ure aje za odvo enje dima i topline nastale u požaru (Sl.9.C. Danje svjetlo i električna rasvjeta prostorija u zgradama (HRN U. l.741) 51. Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima (NN 013/2009) 36. 23/03. l. Pravilnik o evidenciji. list 45/83) 35. ispravama. l. dio: Vanjski radni prostori (HRN EN 12464-1:2008) 60. 126/03) 38. Električne instalacije niskog napona – Zahtjevi za sigurnost – Zaštita od električnog udara (HRN N. Svjetlo i rasvjeta – Rasvjeta radnih mjesta – 2. SFRJ 53/88. NN 5/02) 43. NN 5/02) 54.B2. Zahtjevi za sigurnost.

62. Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN 42/05) -~ ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 138 od 348 . Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86) 63.

A. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.2.A.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.2.2.3 III.A.2 III.2 III. Privremeno prekrivanje SADRŽAJ: III. Svibanj 2012.2.1.2.A.3.A.A.A.2.2 III.1.A.A.2.2.2.1 III.2 III.3.A.2.2. stranica 139 od 348 .4 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja Zaštita okoliša i zdravlja SVEZAK III.1 III.1 III.A.o.A.o.2.2.1 III.

.2.......1 III.....................A............. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA ...144 stranica 140 od 348 ..............2........A....................4.2.....A... UPRAVLJANJE...........3.................................................................... 141 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ............A..................................2.2.........................1.........141 III...............1 III..................143 III......................A. 143 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA............3...... Privremeno prekrivanje SADRŽAJ POGLAVALJA: III........2 III............. ODRŽAVANJE ............A...2......144 III.........1 III................. 144 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA .....Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.......................3.........2 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .......2........ 144 III.....A.2...............................2...............................2... 141 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ..........................2....2...... održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.....A......2......................1 III................... 143 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ................................A........1................A.................. GRA ENJE .........2............1..................................A...

d.d. oznaka IZV-JAK-A1. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. stranica 141 od 348 . [vidi GP1].. GRA ENJE III. Institut gra evinarstva Hrvatske d.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi izvo enja radova su dani u dokumentaciji. Troškovi IZVO AČA na prekrivanju otpada otpada uključuju sve mjere zaštite na radu. ožujak 2000 god. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.2. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. IZVO AČ mora na istovarnom platou osigurati sigurnosni deponij. ishoditi Dozvolu za obavljanje djelatnosti zbrinjavanja komunalnog i inertnog otpada i skladištenje metalnog otpada i otpadnih guma koji izdaje gradski ured za energetiku. Institut IGH d. Zagreb. u količini od približno 100 m3 zemlje. • Plan odlaganja otpada na plohu 5D i 6.1.2. IZVO AČ je dužan provoditi radove na privremenom prekrivanju otpada sukladno smjernicama i preporukama me unarodne udruge za kruti otpad (ISWA) "Landfill operational guidelines" (vidi internet adresu: www. Zagreb. Zavod za planiranje... kada se za to steknu potrebni uvjeti.Broj projekta: 3230-0576/10. ožujak 2007 god. studije i zaštitu okoliša. Zavod za ekološki inženjering. koja služi za gašenje eventualnih požara na (i u) tijelu otpada. IZVODAČ je odgovoran za provedbu svih potrebnih zaštitnih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika prekrivanja otpada. III. [vidi IP1]. Privremeno prekrivanje III.iswa. zaštite od požara i eksplozije i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne vazećim zakonima ili koje su propisane ovom dokumentacijom.A.2.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. IZVO AČ mora izvoditi radove sukladno Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada. 117/2007 i 111/2011.A. IZVO AČ mora osigurati ispravnu rasvjetu na gradilišnoj mehanizaciji kojom izvodi radove privremenog prekrivanja otpada. kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada. NN br.A. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Zavod za ekološki inženjering. • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. listopad 2010.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Opće napomene Zemljani materijal za dnevno i produljeno prekrivanje osigurava Investitor dok je dužnost IZVO AČA provoditi redovito prekrivanje otpada s navedenim materijalom. broj: 24-10-013/07.2. Uskla ivanje izvo enja radova sa važećom Zakonskom regulativom IZVO AČ mora.1. [vidi IP6].A. zaštitu okoliša i održivi razvoj.org).d.1.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A. Privremeno prekrivanje Svi troškovi IZVO AČA na transportu. IZVO AČ je dužan provoditi radove na privremenom prekrivanju otpada sukladno smjernicama i preporukama me unarodne udruge za kruti otpad (ISWA) "Landfill operational guidelines" (vidi internet adresu: www. Procedura za ovjeru mjesečnih količina inertnog materijala utrošenog na prekrivanje otpada IZVO AČ je dužan provoditi radove sukladno ovdje propisanoj Proceduri za ovjeru mjesečnih količina inertnog materijala utrošenog na prekrivanje otpada. Upute za ugradnju i prekrivanje otpada IZVO AČ je dužan provoditi radove u skladu s Uputama za ugradnju i prekrivanje otpada (vidi poglavlje III. kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada. 7. tada će IZVO AČ o tome obavijestiti Nadzornog inženjera. Ukoliko Investitor uvozi znatno veće količine zemlje od kapaciteta posebne deponije. Dopremljena zemlja iz Izvo ačevih izvora će se posebno evidentirati i vagati na vagi Investitora koja se nalazi na ulazu u odlagalište. te raznošenje vjetrom lake fracije otpada a sve u skladu s zahtjevima iz Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada. utovaru. Nadzorni inženjer će o istome obavijestiti Investitora. deponiranju. 4.A. Zemljani materijal za dnevnu i produljenu prekrivku osigurava Investitor. Na posebnom deponiju. Ukoliko nisu osigurane dostatne dnevne količine zemlje za dnevnu prekrivku. Provo enje redovitog dnevnog prekrivanja otpada inertnim zemljanim materijalom trebalo bi umanjiti izbijanje neugodnih mirisa iz tijela odlagališta na kojem se odlaže otpad. Izvo ač će za dnevnu prekrivku koristiti inertni materijal (zemlju) od Investitora. Zemlja koju je osigurao Investitor će se odlagati na posebni deponij (planirka) na lokaciju sjevero-zapadno od ulazne vage. te na osnovu prikupljenih informacija (od Investitora) može dozvoliti dopremu zemlje iz Izvo ačevih izvora. ptica i glodavaca. iskop.iswa.1. GRA ENJE ). 1. umanjiti okupljanje gamadi. Izvo ač je odgovoran za formiranje posebne deponije.org). zaprimanje i lokalno usmjeravanje ulaznih vozila provodi IZVO AČ.2. 3. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. 5. 6. Evidenciju dolaznih količina materijala za dnevnu prekrivku provodi Investitor na ulaznom postrojenju na kojem se nalazi vaga. 2. istovaru. tada će IZVO AČ o tome obavijestiti Nadzornog inženjera. Izvo ač će ugra ivati dnevnu prekrivku i privremenu prekrivku u skladu s Uputama za ugradnju i prekrivanje otpada. Izvo ač će vršiti evidenciju količina dopremljene i ugra ene zemlje za dnevnu prekrivku. utovar i transport do mjesta izvedbe dnevne i produljene prekrivke. stranica 142 od 348 . guranju i razastiranju materijala za izvedbu privremene prekrivke moraju biti uključeni u jediničnu cijenu privremenog prekrivanja otpada. koje IZVO AČ vrši unutar kruga odlagališta. Evidencija se vrši u tonama. Troškovi tansporta materijala sa deponije.1. moraju biti uključeni u jediničnu cijenu privremenog prekrivanja.

A.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zaštita pokosa od erozije i sedimentacije Sve pokose na kojima je izvedeno produljeno prekrivanje je potrebno zaštititi ogradama za zaštitu erozije i sprječavanja od brzog odnošenja ugra ene zemlje.2. 9. Naplata privremene prekrivke se vrši u tonama uvažavajući gustoću zemlje u rastresitom stanju od 1.6 t/m3. Održavanje produljene prekrivke na pokosima je predvi ena Zaštitom pokosa od erozije i sedimentacije.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. broj projekta 81010-041/12.A. Izvodi se u slučaju kada se zbog očekivanih poremećaja u dinamici izvo enja radova ili uslijed tako definiranog plana odlaganja novog otpada.2. Privremeno prekrivanje 8. Dnevna prekrivka: Sloj zemlje približne debljine 10 cm koji se nakon aktivnosti kompaktiranja ugra uje na odlagališnu plohu. III. iz veljače 2011 [IP14]. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. H. Dnevnu evidenciju zemlje koja iz dovezena iz posebne deponije unutar prostora odlagališta. Izvedba zaštite je dana u ograda je dana u Izvedbenom projektu zaštite pokosa od erozije i sedimentacije.3 Prometnice i platoi Poglavlje III. Produljena prekrivka: Sloj ugra enog inertnog materijala debljine 30 cm.A.1 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Dnevna prekrivka je privremema gra evina i kao takvu je ne treba održavati. Predvi ena dnevna potrošnja zemlje za dnevnu prekrivku varira u rasponu 150 do 240 m3. ODRŽAVANJE III. Izvo ač će tjedno i mjesečno dostavljati Nadzornom inženjeru. Posebno će biti naznačene količine koje su pristigle iz Izvo ačevih izvora.2.A.2. Srodna poglavlja Poglavlje III.A.1 Prihvat i ugradnja otpada Poglavlje III.Odlagališna ploha se svakodnevno prekriva dnevnom prekrivkom. Nadzorni inženjer vrši nadzor nad radovima dnevne prekrivke (ovjerava količinu ugra enog materijala te ovjerava procijenjenu površinu na kojoj se vršila dnevna prekrivka). Institut IGH. Stalne prometnice Definiclje G.2.A.C. stranica 143 od 348 . Evidencija ugra ene zemlje privremeno prekrivanje se vrši u m3.2. na predmetnoj površini u narednih 30 dana ne očekuju radovi na prihvatu razastiranju i ugradnji novog otpada.2. 10. III. Investitor će podatke o količinama dnevno dovezenog inertnog materijala koja je uvezena preko vage tjedno i mjesečno dostavljati Nadzornom inženjeru i Izvo aču.

održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. deponirane i ugra ene zemlje.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Vidi partikularne zahtjeve upravljanja.A. U Izvještaju trebaju biti različito evidentirane površine koje su u prekrivene dnevnom prekrivkom. produljenom prekrivkom kao i površine koje su u nagibu manjem i većem od 5%.2.3. III.1.2. tjednu i mjesečnu evidenciju dopremljene (iz vlastitih izvora i iz posebne deponije unutar odlagališta).5. tjednih i polugodišnjihg planova i izvještaja IZVO AČA moraju biti uključeni u cijenu ugradnje otpada. kao i površine (procijenjeno u m2) koja je prekrivena s dopremljenom zemljom. -~ ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 144 od 348 .3.A. Troškovi izrade mjesečnih.2.A. Dostava tjednih i mjesečnih planova kao i mjesečno izvještavanje IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. Izvo ač je dužan tjednu i mjesečnu evidenciju dostavljati Nadzornom inženjeru.2.2.A. UPRAVLJANJE III.A.4.3. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA Vidi poglavlje III. Izvo ač je dužan voditi dnevnu. Privremeno prekrivanje III.A. III.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA IZVO AČ mora na početku perioda od svakih 6 mjeseci dostavljati NADZORNOM INŽENJERU plougodišnje planove potrošnje zemlje za dnevnu prekrivku i produljenu prekrivku.

3.A.A.1 III.A.3 III.3.1.3. Svibanj 2012.A.1 III.2 III.1 III.3.2 III.3. stranica 145 od 348 .A.3.A.2.3.3.3.3. Prometnice i platoi SADRŽAJ: III.4 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja Zaštita okoliša i zdravlja SVEZAK III.A.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.o.3.A.A.A.3.1.2.2 III.1 III.A.2 III. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.o.3.A.

.3............................. GRA ENJE ... 147 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ........3...............................Dokumentacija za nadmetanje Gra enje................ 152 III...................2..... održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.........3.......2 III...1.3...................1.................3.............A....................................... Prometnice i platoi SADRŽAJ POGLAVALJA: III............A..................... ODRŽAVANJE ........3.................2 III............ 147 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .......A........A.....................................150 III....4.2 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ..... 147 III............................... 152 III..............2................ 152 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ...1 III......................A........... 150 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA .........A..3..A................3..............................3.........1 III..A........3......... 150 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA...1 III.... ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA ..3..3....3...............A..................................................2.................3....................A........ 153 stranica 146 od 348 ....................................................... UPRAVLJANJE..A.............1..........

Maksimalni nagib nivelete tehnološke prometnice iznosi od 11% a minimalni horizontalni polumjer skretanja iznosi 19 m. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. unutar područja odlagališta otpada. odnosno izvan prostora odlagališta Jakuševec.3.3.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. tehnološka prometnca je najmanje širine 8 m kako bi se omogućilo nesmetano mimoilaženje vozila. zbijanje i ugradnja.1. studije i zaštitu okoliša) od listopada 2010. Prometna infrastruktura i platoi odlagališta moraju zadovoljavati prometne potrebe za prihvatom otpada. privremenim (tehnološkim) prometnicama i servisnoj prometnici. Institut gra evinarstva Hrvatske d.C. razastiranje.3. Institutut IGH d.1. III. do mjesta njegova odlaganja obavlja se po stalnim (asfaltnim) prometnicama..). nisu obra ene u ovom poglavlju (vidi poglavlje III.d. Stalne (asfaltne) prometnice su posebni sustav.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02221 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. Ne predvi a se korištenje nikakvih drugih prometnica izvan navedenog područja. Privremene (tehnološke) prometnice unutar tijela odlagališta prvenstveno služe za prijevoz otpada i prekrivnih materijala na pojedine radne plohe gdje se odvija njegovo odlaganje. za izgradnju i održavanje privremenih (tehnoloških) prometnica.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Opće napomene Prijevoz novog otpada unutar granica odlagališta.A. Prometnice i platoi se moraju održavati prohodnim i čistim. IZVO AČEV plan izgradnje tehnoloških prometnica i istovarnih platoa mora biti u skladu s Planom odlaganja otpada na plohu 5D i 6 (Broj projekta: 3230-0576/10.A. IZVO AČ je zadužen za održavanje stalnih prometnica. a u slučaju podizanja prašine. [Vidi GP1]. Prometnica se izvodi nasipavanjem sloja krupnog i sitnijeg inertnog kamenog materijala stranica 147 od 348 . Prometnice i platoi III. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. U načelu. Zagreb..A. ožujak 2000 god.d. Dolaskom zimskih uvjeta. za izgradnju i održavanje servisne prometnice kao i za izgradnju i održavanje platoa za prihvat otpada. Privremene (tehnološke) prometnice služe i za transport strojeva i materijala potrebnih za izvo enje radova (na primjer pristupi za izradu plinskih zdenaca). Zavod za ekološki inženjering. nakon prolaska ulazno-izlazne zone.1.3. GRA ENJE III.A. IZVO AČ mora pripremiti unutrašnje prometnice te mora organizirati čišćenje prometnica od snijega i leda. IZVO AČ mora organizirati polijevanje prometnica vodom. Zavod za planiranje.

Naručitelj za potrebe izgradnje privremenih prometnica i platoa.60 mm i cakum pakom.000 m2. IZVO AČ mora voditi brigu o raspoloživim količinama kamenog materijala za izgradnju i održavanje privremenih prometnica kao i o njegovoj kvaliteti.A. postavlja se tkani geotekstil minimalne površinske mase 150 g/m2. U cilju sprečavanja naglog propadanja. tada o tome IZVO AČ mora obavijestiti Naručitelja. Izgradnju i održavanje privremenih prometnica IZVO AČ je dužan vršiti se otpadnim materijalom iz postrojenja RGO. Jedinična cijena odlaganja i ugradnje otpada obuhvaća izvedbu posteljice opisanih tehnoloških prometnica. Ukoliko u pogonu za RGO ne postoje dovoljne količine materijala. ispod inertnog kamenog materijala od kojeg se gradi tehnološka prometnice. na Odlagalište dopremiti kvalitetan kameni materijal za održavanje privremenih prometnica. za potrebe koje nisu specificirane ovom dokumentacijom. Minimalna debljina postavljenog sloja inertnog kamenog materijala je ona koja omogućava uobičajeni gradilišni autoprijevoz (preporučeno minimalno 50 cm). u slučaju potrebe. Obveza je IZVO AČA da u cilju umanjenja efekta propadanja tehnoloških prometnica izgradi i održava kanale odvodnje tehnoloških prometnica. te se troškovi vaganja ne obračunavaju IZVO AČU. Voda koja završi u odvodnji tehnoloških prometnica mora konačno završavati u sustavu za pročišćavanje procjednih voda. IZVO AČ mora. Prometnice i platoi dobivenog obradom gra evinskog materijala u postrojenju za reciklažu gradevinskog otpada (RGO) ili s materijalom sličnih karakteistika. dok predvi ena površina platoa iznosi približno 20. stranica 148 od 348 . Materijal iz priloga H je u vlasništvu Naručitelja. Troškovi usluge vaganja kao i postojeći cjenik materijala Naručitelja. i dok se obračun geotekstila vrši po ugra enom m2 tlocrtne površine a količina ugradenog inertnog materijala se obračunava po toni.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Ukupna predvidena dužina tehnoloških prometnica iznosi približno 4. Predvi a se da će se nove prometnice izvoditi usijecanjem i nasipavanjem na već izvedene pokose obodnog nasipa i tijela odlagališta. Obračun ovog rada vrši se posebno. Izgradnja i održavanje istovarnih platoa vrši se otpadnim gra evinskim materijalom iz postrojenja RGO. IZVO AČ je odgovoran da rubni dijelovi tehnoloških i servisnih prometnica budu vidno označeni propisnim oznakama (kolcima i trakama). tucanikom frakcije 30-60 mm.200 m. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. ustupa IZVO AČU materijal (šutu) iz RGO na raspolaganje bez naknade. nesortiranim kamenim materijalom frakcije 0 . se nalazi u prilogu H "Izvod iz cjenika odlaglišta otpada Jakuševec ". Uz tehnološke prometnice obaveza IZVO AČA je izvedba istovarnih platoa na kojima će se vršiti istovar (istresanje) otpada te odakle će se dalje otpad ugradivati u tijelo deponije.3. Obrčun ugra enih količina materijala iz RGO se vrši vaganjem na ulaznoj vagi.

Tehnološka prometnica: je privremena prometnica namjenjena za dopremu otpada i prekrivnih materijala do istovarnog platoa. održavanje i upravljanje prometnicama i platoima.1 Prihvat i ugradnja otpada III. Obveza je IZVO AČA da omogući nesmetan dovoz novog otpada.A. Izvo ač je odgovoran za planiranje izgradnje.14 Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III. Rad IZVO AČA na izgradnji. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.4 Obodni nasip III. Srodna poglavlja Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje III. odredbama. izgradnju i održavanje tehnološke prometnice.A. opremi i signalizaciji na cestama (NN 104/04).2 Privremeno prekrivanje III. izraditi 8 primjeraka uvezene projektne dokumentacije kao i 2 primjerka na digitalnom mediju (CD).A. da omogući nesmetano kretanje vozila koja dovoze novi otpad na istovarnu plohu. IZVO AČ je dužan Projekt prometne gradilišne signalizacije izraditi u roku od 70 kalendarskih dana od dana uvo enja u posao. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu. Stalne prometnice Definicije I.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. Navedeni projekt mora biti usuglašen i ovjeren od glavnog projektanta i Koordinatora II. Prometnice i platoi IZVO AČ je dužan organizirati izradu Projekta prometne gradilišne signalizacije sukladno Pravilniku o prometnim znakovima. te da tako organizira posao da se nesmetano može prihvatiti sav novi otpad i to u vrijeme kada taj otpad dolazi na gradilište. alate i pribor. IZVO AČ je dužan.C. materijale. opremu. održavanju i upravljanju prometnicama i platoima obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima. Obračun izrade projekta se vrši po kompletiranoj dokumentaciji usuglašenoj s Glavnim projektantom i Kordinatorom II. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća izgradnju.3. Vremenski i prostorni plan IZVO AČA vezan uz izvedbu i smještaj pristupnih puteva prema istovarnom platou i preklapanje pravaca privremenog otplinjavanja s pristupnim putevima mora biti tako koncipirano da izvedba privremenog otplinjavanja ne ometa osnovnu aktivnost na prihvatu i ugradnji otpada. nakon usuglašavanja s glavnim projektantom. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini.A. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima. stranica 149 od 348 .

tj materijal za izgradnju mora biti tako izabran. E. ožujak 2000 god. unutrašnje prometnice se moraju pripremiti te se mora organizirati čišćenje prometnica od snijega i leda. K. Tijekom toplog perioda godine.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02221 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. Geodetsku izmjeru i ovjeru geodetske izmjere vrši geodetski nadzor. površine i debljine). Privremene prometnice moraju biti tako izgra ene.A. Dolaskom zimskih uvjeta IZVO AČ mora pripremiti privremene prometnice i platoe za zimske uvijete (ručno ili strojno posipavanje sipine na privremenim prometnicama) i vršiti čišćenje snijega i leda s prometnih površina.A.d. Odredivanje zahtjevanih linija.2. dok gra evinsku lnjigu ovjerava glavni nadzorni inženjer. ožujka do 31. Zavod za ekološki inženjering. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Zagreb. kontura i kota. Prometnice i platoi J. Servisna prometnica: je stalna prometnica za pristup izgra enim dijelovima odlagališta a može služiti i za dopremu otpada i prekrivnih materijala. IZVO AČ na odlagalištu mora raspolagati minimalno s jednim ispravnim vozilom za polijevanje privremenih prometnica vodom. listopada.3. D.2.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Terenska mjerenja IZVO AČ je zadužen za iskolčenje odobrenih trasa prometnica i platoa kao i za izradu geodetsku izmjere za ovjeru gra evinske knjige (dužine. u periodu od 1. Izvo ač je odgovoran za izgradnju i održavanje servisne prometnice. širina.2. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. III. IZVO AČ je odgovoran za planiranje smještaja. Obračun rada na polijevanju prmetnica vrši se na mjesečnoj osnovi. nagiba.3. Predvidivi angažman vozila za polijevanje prometnica je 8 h/dan. Dolaskom zimskih uvjeta. izgradnju i održavanje istovarnog platoa kako bi se odlaganje moglo odvijati nesmetano i sigurno.3.3. Posipanje prometnica solju nije stranica 150 od 348 . Institut gra evinarstva Hrvatske d. IZVO AČ je zadužen za polijevanje prometnica i platoa vodom zbog pojave prašine.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Cestovna infrastruktura i platoi Odlagališta moraju zadovoljavati prometne potrebe za prihvatom otpada.. III. Zaštita postojećih objekata i ugra ene opreme od oštećenja uslijed procesa rada. da je umanjeno prašenje tijekom sušnog perioda i smanjeno formiranje blata za vrijeme vlažnog perioda.A. ODRŽAVANJE III. Privremene prometnice se dolaskom zimskih uvjeta moraju profilirati (naborati) strojem s gusjenicama. Istovarni plato: Pripremljena površina za odlaganje otpada koji su dopremila treća lica.

Obračun nabave. IZVO AČ je zadužen za zamijenu i popravak oštećene signalizacije. Obračun ovog rada vrši se posebno. IZVO AČ je zadužen za čišćenje i pranje vertikalne signalizacije (prometnih znakova).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Ovjeru rada vrši Naručitelj. deponiranja. ugradnje. planiranja i zbijanja ovog rada vrši se posebno. sljedeće godine. transporta.60 mm.A. IZVO AČ mora.03. odnosno nalogu Naručitelja. stranica 151 od 348 . IZVO AČ je odgovoran da dnevno ožnačava rubne dijelove tehnoloških i servisnih prometnica propisnim oznakama (kolcima i trakama). tucnaikom frakcije 30-60 mm. Održavanje (obnova) privremenih prometnica vrši se otpadnim materijalom iz postrojenja RGO. nesortiranim kamenim materijalom frakcije 0 . Održavanje obuhvaća čišćenje kanala od mulja. u tekućoj godini.11. Obračun rada na pripremi prometnica za zimske uvjete i zimsko održavanje vrši se na mjesečnoj osnovi. Obveza je IZVO AČA da u cilju umanjenja efekta propadanja tehnoloških prometnica održava kanale odvodnje tehnoloških prometnica. IZVO AČ je dužan u Mjesečnom izvještaju i gra evinskom dnevniku vršiti evidenciju zimskog održavanja prometnica. u slučaju potrebe. Stanje prometnica i stanje ispravnosti strojeva mora biti evidentirano u mjesečnom izvještaju IZVO AČA. Obračun ovih radova vrši se posebno. Prometnice i platoi preporučljivo zbog uništavanja donjeg ustroja privremene prometnice. na Odlagalište dopremiti kvalitetan kameni materijal za održavanje privremenih prometnica. utoavra. IZVO AČ mora dnevno sanirati ulegnuća i neravnine na privremenim prometnicama i platou. IZVO AČ mora. u slučaju potrebe. erozije i dospjelog otpada.3. Predvidivi angažman specijaliziranog vozila IZVO AČA za zimsko održavanje prometnica je jednom tjedno u trajanju od 8 sati u periodu od 01. do 31. Aktivnosti Izvo ača na održavanju prometnica i platoa moraju biti sadržane u Mjesečnom izvještaju. IZVO AČ je obvezan izvršiti održavanje prometnica i izvan ovako propisanih uvjeta a sve prema posebnom zahtjevu. Obračun rada na interventnom održavanju prometnica tijekom zimskih uvjeta vrši se po satu interventnog održavanja. IZVO AČ mora voditi brigu o raspoloživim količinama kamenog materijala za izgradnju i održavanje privremenih prometnica kao i o njegovoj kvaliteti. IZVO AČ mora voditi brigu o raspoloživim količinama kamenog materijala za održavanje privremenih prometnica kao i o njegovoj kvaliteti. na odlagalište dopremiti kvalitetan kameni materijal za održavanje privremenih prometnica.

Rad Izvo ača na održavanju prometnica i platoa obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima. dok gra evinsku knjigu ovjerava glavni nadzorni inženjer. III. Zagreb. IZVO AČ mora dostaviti NADZORNOM INŽENJERU na suglasnost prije početka mjeseca. studije i zaštitu okoliša) iz listopada 2010.. Zavod za ekološki inženjering.3.A. IZVO AČ je obavezan uspostaviti organizaciju izgradnje i održavanja prometnica i platoa koje će omogućiti sinktonizaciju i preklapanje svih opisanih vrsta radova. UPRAVLJANJE III.3. Institut gra evinarstva Hrvatske d.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Način i redosljed punjenja tijela odlagališta otpadom Obveza je IZVODAČA da planira redosljed izgradnje pristupa pojedinim razinama popunjavanja tijela deponije.3. IZVO AČ mora ukalkulirati u jediničnu cijenu ga enja i održavanja privremenih prometnica i platoa. Prometnice i platoi Terenska mjerenja IZVO AČ je zadužen za iskolčenje i prometnica odobrenih trasa prometnica i platoa kao i za izradu geodetsku izmjere za gra evinsku knjigu (dužine.d. [vidi IP6].3.d.A.3. III. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. stranica 152 od 348 . Geodetsku izmjeru i ovjeru geodetske izmjere vrši geodetski nadzor. IZVODAČ je dužan izraditi plan redosljeda izgradnje privremenih prometnica i platoa na tijelu odlagališta.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02221 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Troškovi Izvo ača na terenskim mjerenjima iskolčenja i izvršenih radova.A. Obračun sitnih popravaka prometnica i platoa se vrši ovjerom Nadzornog inženjera utrošene količine ugra enih materijala za održavanje prometnica i platoa.. Mjesečni i tjedni plan razmještaja pristupnih prometnica i istovarnih platoa. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća održavanje. odnosno tjedna na koji se plan odjnosi.3. Zavod za planiranje. Institut IGH d. ožujak 2000 god. površine i debljine). koji mora biti u skladu s Planom odlaganja otpada na plohu 5D i 6 (Broj projekta: 3230-0576/10.A.3.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.

IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća izgradnju. cakum pak) za izgradnju i održavanje tehnoloških i servisnih prometnica kao i privremenih platoa.3. Izvo ač mora voditi dnevnu. nesortirani kameni materijal.4.A. održavanje i upravljanje prometnicama i platoima. Vidi poglavlje III.A. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA Rad IZVO AČA na izgradnji. Prijedlog Izvo ača o (tjednom i mjesečnom) smještaju odlagališne plohe mora biti dan NADZORNOM INŽENJERU na suglasnost prije početka predmetnog mjeseca odnosno tjedna. tucanik. Prometnice i platoi Izvještaji Izvo ača Mjesečni i tjedni plan razmještaja pristupnih prometnica. U tjednom planu moraju biti prikazane predvi eni smještaj istovarnih platoa.5. istovarnih platoa i odlagališnih ploha.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. deponijom zemlje za gašenje požara i privremenom deponijom zemlje za prekrivanje otpada. U mjesečnom planu trebaju biti prikazane pristupne i odlagališne površine po tijednima predmetnog mjeseca. III. ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 153 od 348 . odnosno tjedna na koji se plan odnosi. Tjednu i mjesečnu evidenciju je Izvo ač dužan redovito dostavljati Nadzornom inženjeru. Dostava tjednih i mjesečnih planova kao i mjesečno izvještavanje IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. IZVO AČ mora voditi brigu o raspoloživim količinama i kvaliteti inertnog materijala iz RGOa i kamenog materijala za izgradnju i održavanje prometnica. IZVO AČ mora na početku perioda od svakih 6 mjeseci dostavljati NADZORNOM INŽENJERU plougodišnje planove potrošnje (korištenja) inertnog materijala iz RGO-a kao i ostalog kamenog materijala za izgradnju i održavanje prometnica i platoa. održavanju i upravljanju prometnicama i platoima obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.1. tjednu i mjesečnu evidenciju dopremljenih i ugra enih količina materijala (šuta iz postrojenja RGO.3. IZVO AČ mora dostaviti NADZORNOM INŽENJERU na suglasnost prije početka mjeseca. odlagališne površine po danima zajedno s lokacijom pristupnih površina.

Obodni nasip SADRŽAJ: III. Svibanj 2012.A.3.1 III.o.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.2.A.1.1 III.2 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja SVEZAK III. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.4.3.A.4.4.A.2 III.4.A.3 III.4.A.4.1 III. stranica 154 od 348 .4.A.A.1 III.4.2 III.4.o.4.A.2.2 III.A.A.1.

.4..............................A...........A.................... Obodni nasip SADRŽAJ POGLAVALJA: III.................................................2 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .............2................3..................... 157 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ................ 158 stranica 155 od 348 ......4..... 158 III...2....... 156 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ......................................A.......... 158 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ............ GRA ENJE ..........2 III................................... 156 III..............................................3.............................1 III...2 III.............................1 III.157 III.... ODRŽAVANJE ...A.4.....A.......4.....................3.1..1 III..........4.....4..................A....4..........1. UPRAVLJANJE.....A.............................................1...4............A.........................................4......2..................4......A...........A...........Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 157 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA... održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.... 156 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ...

broj: 24-10-013/07. alate i pribor. Srodna poglavlja Poglavlje III. [vidi GP1]. • Plan odlaganja otpada na plohu 5D i 6.A.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Obodni nasip tijela odlagališta je izveden u potpunosti. ožujak 2000 god. ožujak 2007 god.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Opće napomene Rad IZVO AČA na održavanju i upravljanju obodnim nasipima obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima. GRA ENJE III. oznaka IZV-JAK-A1.4. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu.2 Privremeno prekrivanje Poglavlje III.. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Obodni nasip III.A.4. studije i zaštitu okoliša.A.A.3 Prometnice i platoi Poglavlje III. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. odredbama..4.5 Me unasip (zečji nasip) stranica 156 od 348 . Obveza je IZVO AČA da prije izvo enja eventualnih radova i/ili transporta po tijelu nasipa prikupi podloge o položenim instalacijama (plin. instalacije sutava za umanjenje širenja neugodnih mirisa). šahtovi ventila.1. Zavod za ekološki inženjering.A. Institut IGH d.A. • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini.d. Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi gra enja su dani u dokumentaciji. Zavod za planiranje.1. [vidi IP6]. materijale. kablovi za detekciju oštećenja geomembrane.4.d. Zavod za ekološki inženjering. [vidi IP1].A.Broj projekta: 3230-0576/10. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1.d.A. III.1. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. opremu. listopad 2010. Institut gra evinarstva Hrvatske d. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. održavanje i izvedbu tehnoloških (privremenih) prometnica prema istovarnim platoima i odlagališnim plohama. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća izgradnju. Izvo ač je zadužen za održavanje izgra enog nasipa u funkcionalnom stanju kao i za upravljanje. hvatači kondenzata. Zagreb.1 Prihvat i ugradnja otpada Poglavlje III. Zagreb.. održavanje i upravljanje prometnicama i platoima. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima. ta da transporte i zvo enje radova provodi tako da izbjegne mogućnost oštećenja izvedenih instalacija.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.

održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.10 Ploha za prihvat azbesta (kaseta 6/3 jug) III. Vidi poglavlje III. [vidi GP1]. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Za potrebe održavanja i eventualnog spriječavanja širenja zaga enja. Aktivnosti IZVO AČA na održavanju nasipa moraju biti sadržane u Mjesečnom izvještaju. Zagreb. minimalnih karakteristika protok 30l/s kod H=10 m (kao Flygt BIBO 2102. A. III. 3 faze. Obračun ovih radova vrši se putem mjesečnih Izvještaja izvo ača.12. a po nalogu Naručitelja.A.4. te da izvještava o eventualnim erozijama nasipa. Obodni nasip Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje III. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji III.A.2. 6.A.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02301 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.4. Obveza je IZVO AČA da izvo enje radova održavanja provodi tako da ne do e do oštećenja izvedenih instalacija.4.000 sati. A. ožujak 2000 god.A.2.2.12.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA IZVO AČ je zadužen za čišćenje od otpada lakih frakcija i košnju obodnih nasipa. Gotova prekrivka. na spoju produljene prekrivke (dio plohe kod kojega je tijelo otpada u izgradnji) i sustava odvodnje procjednih voda duž nasipa prati razinu procjedne vode kako ne bi došlo do preljevanja nakupljene procjedne vode niz nasip.A.8 Sustav procjednih voda III. Obveza je IZVO AČA da na obodnom nasipu. Obračun rada se vrši po satu najma opreme za crpljenje i opreme za električno napajanje pumpe (agregat) zajedno s gorivom za agregat. IZVO AČ je zadužen za održavanje (popravak) erozija nastalih na nasipu.. Izvo ač će izvršiti nabavu muljne pumpe. Popravak se vrši zapunjavanjem brazda zemljanim materijalom i zatravljenjem zapuna. te će vršiti cršljenje procjedne ili oborinske vode u sustav procjednih ili oborinskih voda. kao i po satu rada pumpe. Obveza je IZVO AČA da vrši mjesečni vizualni obilazak i pregled izvedenih obodnih nasipa.A. Zavod za ekološki inženjering. stranica 157 od 348 . Predvidiv broj sati crpljenja je 1.A. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. kao i električno napajanje za nabavljenu crpku.6. ODRŽAVANJE III. impeller code 231).A.A. Gotova prekrivka III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.3 kW. Obodni kanali III. Popravak oštećenja izvedenih instalacija snosi IZVO AČ.d.13.4.7 Detekcija oštećenja geomembrane III.

te da izvještava o razini procjedne vode na spoju privremene prekrivke i sloja odvodnje procjednih voda kao i pojavi eventualnih erozija nasipa. Institut gra evinarstva Hrvatske d.A..d.4.4. III. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije.3. Obodni nasip Rad IZO AČA na održavanju nasipa obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima.A.A. UPRAVLJANJE III. [vidi GP1].4. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća održavanje. -~ ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 158 od 348 .2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Izvještaji Izvo ača Obveza je IZVO AČA da putem mjesečnog izvještaja obavještava o stanju izvedenih obodnih nasipa.3. III.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02301 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Zavod za ekološki inženjering.4. Ovjera količina Evidenciju rada radnika IZVO AČA u satima rada na održavanju nasipa od djelovanja erozija kao i kvalitetu i količinu sakupljenog letećeg otpada ovjerava Nadzorni inženjer.3. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. ožujak 2000 god. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Zagreb.

2 III.5.A.o.3.1.2.3.1 III.5. stranica 159 od 348 .A.5.A.5.A.5. Me unasip (zečji nasip) SADRŽAJ: III.A.3 III.5.o.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.5.2 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja SVEZAK III.5.2 III.A.5.A.2 III.A. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.A.A.2.1. Svibanj 2012.5.1 III.1 III.A.1 III.

.............................Dokumentacija za nadmetanje Glavni radovi i upravljanje postrojenjima na odlagalištu Jakuševec III.........1 III..5.....A...2 GRA ENJE ........2 UPRAVLJANJE .....1.....................A......... 165 stranica 160 od 348 . 164 III............................................................3..A............. 161 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ........A............3.........A......................... 164 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ....................................... III.............................. III........3.................. III........5.................................1...... 164 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA .....................161 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .....5......A............. Me unasip (zečji nasip) SADRŽAJ POGLAVALJA: III........ 164 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA..5.......A............... 161 III..........A.A..........1 III.....................5................5...........................1 III...........1........A......5........2.......... 164 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ............2.....................................5..............2.........5..................5..2 ODRŽAVANJE ..

Poglavlje 02363. utovar. III. Troškovi IZVO AČA na izvedbi me unasipa uključuju sve mjere zaštite na radu. Zagreb. deponiranje. istovar. • Zaštitni geotekstil – Poglavlje 02360.1. prirodnih i umjetnih materijala. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu. alate i pribor.5. ožujak 2000 god. Radovi se trebaju izvoditi u skladu sa svim zdravstvenim i sigurnosnim propisima i u skladu s Posebnim odlagališnim planom zaštite na radu.1.5. materijale. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima. priprema podloge. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. ugradnju.d. • Zaštitni sloj .1. opreme i izvo enje svih radova potrebnih za iskop.Dokumentacija za nadmetanje Glavni radovi i upravljanje postrojenjima na odlagalištu Jakuševec III. zavarivanje umjetnih materijala. opremu. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6.5. reguliranje vlage. razastiranje i zbijanje zemljane ispune i umjetnih materijala za Izvedbu me unasipa (zečjeg nasipa).A. oznaka IZV-JAK-A1.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi izvo enja radova su dani u dokumentaciji. • Drenažni materijal – Poglavlje 02361. zaštite od požara i eksplozije i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne vazećim zakonima ili koje su propisane ovom dokumentacijom. [vidi IP1]. Zagreb. • Hrapava HDPE geomembrana – Poglavlje 02351. transport. Institut gra evinarstva Hrvatske d. • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. GRA ENJE III. Me unasip (zečji nasip) III.A.5. Institut gra evinarstva Hrvatske d. IZVODAČ je odgovoran za provedbu svih potrebnih zaštitnih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika izvedba me unasipa.. [vidi GP1]. broj: 24-10-013/07. • Filterski geotekstil . ožujak 2007 god.d.A.A. rezanje umjetnih materijala. Vidi poglavlja: • Konstrukcija kanala – Poglavlje 02302 • Hrapava HDPE geomembrana u sabirnom području – Poglavlje 0234. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Opće napomene Rad IZVO AČA na izvedbi me unasipa (zečjeg nasipa) uključuje pribavljanje cjelokupne radne snage. Zavod za ekološki inženjering.Poglavlje 02362.Poglavlje . za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. odredbama. Zavod za ekološki inženjering. stranica 161 od 348 ..

Troškovi gedetskog iskolčenja pozicije me unasipa. A. Me uansip (zečji nasip) Nožica pokosa ugra enog otpada odlagališta mora biti udaljena minimalno 10 m od krune me unasipa. skladištenja i ugradnje iz poglavlja 02349 – Hrapava HDPE geomembrana u sabirnom području. i svih ostalih štetnih materijala koji mogu biti degradirani ili koji se ne mogu dovoljno zbiti. Zemljana ispuna Sva zemljana ispuna treba biti dobavljena iz čistih izvora koji je pregledao NADZORNI INŽENJER. postavljanje i zavar glatke PEHD geomembrane debljine 1 mm. Nakon polaganja glatke PEHD geomembrane od 1 mm i osiguranja od pomicanja geomembrane sa zemljom. Zemlja uzeta iz prostora odlagališta prikladna je za ispunu samo po uvjetima iz stavke B. drva. rezanje.B1. Me unasip (zečji nasip) A. zaštitnog geotekstila (tipa 1000 g/m2) treba obaviti vrlo pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja hrapave PEHD geomembrane (debljine 2. C.A. Mora imati fizičke karakteristike koje omogućuju ravnomjerno rasprostiranje i zbijanje.024.5. filtarskog geotekstila (tipa 400 g/m2). Sva zemljana ispuna zečjeg nasipa treba biti izvedena u skladu s poglavljem "Zemljana ispuna". C. drenažnog sloja. filtarskog geotekstila (tipa 400 g/m2) i zaštitnog sloja u projektno stanje. F.5 mm). Isto tako materijal ne smije sadržavati dijelove kamena ili šljunak veće od stotinu (250) mm u promjeru. B. IZVO AČ je zadužen za vraćanje ukljonjenih slojeva zaštitnog geotekstila (tipa 1000 g/m2). Zamrznuti materijali se ne smiju koristiti za zemljanu ispunu.5 mm. Osiguranja od pomicanja geomembrane slojem zemlje. led i smrznuta zemlja se trebaju ukloniti iz zemljane ispune prije ugradnje. i izrade obračuna ugra enih materijala IZVO AČ treba ukalkulirati u ukupnu cijenu izvedbe me unasipa. IZVO AČ je zadužen za čišćenje i pripremu podloge za linijski zavar glatke HDPE geomembrane debljine 1 mm i hrapave PEHD geomembrane debljine 2. drenažnog sloja. Materijal koji se koristi mora biti bez organskih sastojaka. dovoz. D. Snijeg. po HRN U.Dokumentacija za nadmetanje Glavni radovi i upravljanje postrojenjima na odlagalištu Jakuševec III. kvalitete. Uklanjanje zaštitnog sloja. Vidi sliku 1. Nabava. NADZORNI INŽENJER može pogledati predvi ena područja za dobavu zemljane ispune. E. otpada. Geomembrana mora udovoljiti svim zahtjevima rukovanja. D. Zemljana ispuna ne smije uključivati tla koja se klasificiraju kao OH ili OL. stranica 162 od 348 . B. (vidi sliku 1).

stranica 163 od 348 .A. Ovjera količina Nadzorni inženjer za gra evinske radove ovjerava kvalitetu.3. Plohe na kojima se odlaže otpad moraju imati odvodnju spojenu sa sustavom procjednih voda.C. M. a nadzorni inženjer za geodetske radove ovjerava količine izvedenih radova. Privremeno prekrivanje Poglavlje III.Dokumentacija za nadmetanje Glavni radovi i upravljanje postrojenjima na odlagalištu Jakuševec III. separiraju od druge izvedene plohe na koju se nije odlagao i na kojoj se ne odlaže otpad.A. nagibi) kao i snimak izvedenog stanja za gra evinsku knjigu je obveza IZVO AČA i treba biti uključena je u jediničnu cijenu izvedbe me unasipa. Me unasip nasip: Gra evina kojom se procjedne vode jedne plohe na kojoj se ugra uje otpad.5. čvrst i trajan zemljani materijal iz tla. G. odnosno koji je potrebno ugraditi radi izvedbe me uansipa (zečjeg nasipa) izme u pojedinih odlagališnih kaseta i ploha. nagiba. kontura i kota. dužine. Terenska mjerenja Geodetska izmjera i iskolčenje projektiranih gabrita (visine. Zemljana ispuna je neorganski.A. Odredivanje zahtjevanih linija. Zemljana ispuna: Zemljana ispuna je zemljani materijal (tlo) koji treba ugraditi i zbiti. Terenska mjerenja uključuju: F. Stalne prometnice Definicije L.A. Prometnice i platoi Poglavlje III. Me unasip (zečji nasip) 10 m UDALJENOST OTPADA I VRHA NASIPA Slika 4 Nacrt izvedbe me unasipa (zečjeg nasipa) Srodna poglavlja Poglavlje III. Obodni nasip Poglavlje III. Plohe na kojima se nije započeo odlagati otpad moraju imati odvodnju u sustav oborinskih voda. Snimak izvedenog stanja za gra evinsku knjigu.4.2.

Dokumentacija za nadmetanje Glavni radovi i upravljanje postrojenjima na odlagalištu Jakuševec III.A.5. Me unasip (zečji nasip)

III.A.5.2. ODRŽAVANJE
III.A.5.2.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA
Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavljima: • Konstrukcija kanala – Poglavlje 02302 • Hrapava HDPE geomembrana u sabirnom području – Poglavlje 0234, • Drenažni materijal – Poglavlje 02361, • Filterski geotekstil - Poglavlje 02362, • Zaštitni sloj - Poglavlje - Poglavlje 02363, • Zaštitni geotekstil – Poglavlje 02360, • Hrapava HDPE geomembrana – Poglavlje 02351, Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6, oznaka IZV-JAK-A1, broj: 24-10-013/07, Institut gra evinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekološki inženjering, Zagreb, ožujak 2007 god. [vidi IP1].

III.A.5.2.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA
IZVO AČ je dužan vršiti redovito čišćenje nakupljenog mulja na prostoru izme u me unasipa i tijela odlagališta otpada (nožice pokosa), kako bi se oomogućilo otjecanje nakupljene procjene vode. Nakupljeni mulj IZVO AČ mora otpremiti na odlagališnu plohu. Radovi na čišćenju nakupljenog mulja trebaju biti izvršeni krajnje oprezno kako ne bi došlo do oštećenja geotekstila i geomembrane.

III.A.5.3. UPRAVLJANJE
III.A.5.3.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA
Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi upravljanja su dani u poglavljima: • Konstrukcija kanala – Poglavlje 02302 • Hrapava HDPE geomembrana u sabirnom području – Poglavlje 0234, • Drenažni materijal – Poglavlje 02361, • Filterski geotekstil - Poglavlje 02362, • Zaštitni sloj - Poglavlje 02363, • Zaštitni geotekstil – Poglavlje 02360, • Hrapava HDPE geomembrana – Poglavlje 02351, Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6, oznaka IZV-JAK-A1, broj: 24-10-013/07, Institut gra evinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekološki inženjering, Zagreb, ožujak 2007 god. [vidi IP1].

stranica 164 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Glavni radovi i upravljanje postrojenjima na odlagalištu Jakuševec III.A.5. Me unasip (zečji nasip)

III.A.5.3.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA
Izvještaji Izvo ača IZVO AČ mora izvesti me unasip prije početka odlaganja i ugradnje otpada na kasetu 6/1, odnosno 6/2. Izvo ač mora u Mjesečnim izvještajima dostaviti evidenciju čišćenja nakupljenog mulja na prostoru izme u me unasipa i tijela odlagališta otpada (nožice pokosa). Dostava mjesečng izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije.

***KRAJ POGLAVLJA ***

stranica 165 od 348

Naručitelj:

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska

Naziv gra evine:

ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC

Razina projekta:

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

III.A.6. Kanali

SADRŽAJ: III.A.6.1 III.A.6.1.1 III.A.6.1.2 III.A.6.2 III.A.6.2.1 III.A.6.2.2 III.A.6.3 III.A.6.3.1 III.A.6.3.2 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja

SVEZAK III.A. Svibanj 2012.

stranica 166 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.6. Kanali

SADRŽAJ POGLAVALJA: III.A.6.1.
III.A.6.1.1 III.A.6.1.2

GRA ENJE ............................................................................................168
OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ........................................................... 168 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ............................................. 168

III.A.6.2.
III.A.6.2.1 III.A.6.2.2

ODRŽAVANJE ........................................................................................ 169
OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ...................................................................... 169 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ....................................................... 169

III.A.6.3.
III.A.6.3.1 III.A.6.3.2

UPRAVLJANJE ........................................................................................ 171
OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA...................................................................... 171 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ....................................................... 171

stranica 167 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.6. Kanali

III.A.6.1. GRA ENJE
III.A.6.1.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA
Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi izvo enja radova su dani u dokumentaciji; • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec, TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1, Institut gra evinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekološki inženjering, Zagreb, ožujak 2000 god. [vidi GP1]. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6, oznaka IZV-JAK-A1, broj: 24-10-013/07, Institut gra evinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekološki inženjering, Zagreb, ožujak 2007 god. [vidi IP1]. Vidi poglavlja: • Konstrukcija kanala – Poglavlje 02302, • Zemljana ispuna – Poglavlje 2301

III.A.6.1.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA
Opće napomene Izgradnja kanala nije predvi ena ovom dokumentacijom. IZVO AČ je obvezan izvršiti izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju kanala i izvan ovako propisanih uvjeta a sve prema posebnom zahtjevu, odnosno nalogu Naručitelja. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu, materijale, opremu, alate i pribor, za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima, odredbama, statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini. Troškovi IZVO AČA na izvedbi kanala uključuju sve mjere zaštite na radu, zaštite od požara i eksplozije i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne vazećim zakonima ili koje su propisane ovom dokumentacijom. IZVODAČ je odgovoran za provedbu svih potrebnih zaštitnih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika izvedba me unasipa. Radovi se trebaju izvoditi u skladu sa svim zdravstvenim i sigurnosnim propisima i u skladu s Posebnim odlagališnim planom zaštite na radu. Srodna poglavlja Poglavlje III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada Poglavlje III.A.2. Privremeno prekrivanje Poglavlje III.A.4. Obodni nasip Poglavlje III.C. Stalne prometnice

stranica 168 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.6. Kanali

Definicije N. Kanali: Kanali su gra evine koje služe za otvoreno prikupljanje i provo enje oborinskih i drugih površinskih voda na prostoru odlaglišta. Svi kanali su na prostoru odlagališta izvedeni u potpunosti. Izvo ač je zadužen za redovno održavanje i upravljanje obodnim kanalima i kanalom uz sjevernu prometnicu. Terenska mjerenja H. Nisu predvi ena.

III.A.6.2. ODRŽAVANJE
III.A.6.2.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA
Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju: • Konstrukcija kanala – Poglavlje 02302 • Zemljana ispuna – Poglavlje 2301 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6, oznaka IZV-JAK-A1, broj: 24-10-013/07, Institut gra evinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekološki inženjering, Zagreb, ožujak 2007 god. [vidi IP1].

III.A.6.2.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA
Opće napomene Rad IZVO AČA na održavanju i upravljanju kanala dlagališta obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća održavanje i upravljanje kanalima odlagališta. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu, materijale, opremu, alate i pribor, za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima, odredbama, statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini. Obveza je IZVO AČA da izvo enje radova provodi tako da izbjegne mogućnost oštećenja izvedenih elemenata tijela odlaglišta. Prilikom izvo enja radovam, u cilju izbjegavanja moguće pojave požara ili eksplozije, IZVO AČ je obavezan sve djelatnike s Ex zonama na odlaglištu odnosno Elaboratom zaštite od požara i klasifikacija prostora, Ecoina, kolovoz 2011. [vidi Prilog A, IP13].

stranica 169 od 348

IZVO AČ je zadužen za ručnu i/ili strojnu košnju otvorenog dijela obodnih kanala provoditi 5 puta godišnje. Predvidiv angažman Izvo ača po čišćenju je 1 radnik × 4 dana /mjesečno × 8 sati kroz period od 5 mjeseci. Stanje elemenata iz ove točke mora biti evidentirano u mjesečnom izvještaju Izvo ača s datumima obilaska.6. IZVO AČ je zadužen za ručno čišćenje svih kanala od letećeg otpada. Troškove rada IZVO AČA treba uključiti paušalni iznos koji je predvi en za upravljanje kanalima. Čišćenje treba provesti specijaliziranom opremom tzv izvršenog čišćenja i planirani datum sljedećeg čišćenja mora biti izvještaju IZVO AČA. IZVO AČ je zadužen provoditi minimalno nataloženi mulj kao "slivničarem". dok se širina kanala mijenja i iznosi maksimalno 8 m. IZVO AČ je zadužen za ručnu i/ili strojnu košnju otvorenog dijela kanala provoditi 5 puta godišnje.800 m. Evidencija rada IZVO AČA mora biti evidentirana u gra evinskom dnevniku i Mjesečnom izvještaju. Sakupljanje letećeg otpada treba provoditi po potrebi. Predvidiv angažman IZVO AČA je jedan puta godišnje. površina za održavanje iznosi 1.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.5 m. dok se tijekom nižih temperatura ne očekuje angažman Izvo ača. IZVO AČ po nalogu Naručitelja treba izvršiti strojno čišćenje svih kanala od nakupljenog mulja. predvidivo 7 komada) minimalno jedan puta mjesečno.A. Dužina otvorenog dijela obodnog kanala iznosi 2.A. Datumi izvršenih čišćenja. Obveza IZVO AČA na košnji predmetnog kanala je dana u poglavlju III.12.12. Nakupljeni mulj IZVO AČ mora otpremiti na odlagališnu plohu. Obveza IZVO AČA na košnji obodnih kanala je dana u poglavlju III. Dužina predmetnog kanala je 1. obično nakon kiše. Obodni kanal IZVO AČ je zadužen za obilazak i pregled otvorenih i zatvorenih odvodnih kanala oborinskih voda uključivo i taložnica (na plohi 1 jug. Obračun ovog rada se vrši ovjerom sati rada radnika kroz gra evinski dnevnik. evidencija broja angažiranih radnika. Veći angažman IZVO AČA se očekuje tijekom toplijeg dijela godine. Gotova prekrivka. Kanal uz sjevernu ogradu Uz sjevernu ogradu odlagališta (Sajmišna cesta) na dijelu platoa biokompostane je izveden kanal koji prikuplja oborinsku vodu sa prometnice i odvodi je prema retencijskom jezeru. Kanali IZVO AČ je dužan vršiti tjedni obilazak i pregled 1) obodnog kanala i 2) kanala uz sjevernu ogradu. Obaveza IZVO AČA radova je održavanje kanala košnjom i čišćenjem od mulja i letećeg otpada.050. Datum sadržan u mjesečnom za čišćenje taložnica u otvorenom kanalu oborinskih voda plohe 1 dva puta godišnje. IZVO AČ je zadužen da pet (5) puta godišnje očistiti od raslinja sve betonske kanalice za odvodnju površinskih voda postavljene po tijelu deponije (ploha 1).58 ha. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.00 m a širina zelenog pojasa koji je potrebno održavati iznosi 7. sati rada radnika i evidencija broja stranica 170 od 348 .A. Radovi na čišćenju nakupljenog mulja trebaju biti izvršeni krajnje oprezno kako ne bi došlo do oštećenja glinenog dna kanala. Osim čišćenja IZVO AČ je dužan zbrinuti otpad. Gotova prekrivka.

UPRAVLJANJE III. organizirati ispitivanje prije isteka roka važenja prethodnog Ispitivanja.3.3..6.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi upravljanja su dani u poglavljima: • Konstrukcija kanala – Poglavlje 02302 • Zemljana ispuna – Poglavlje 2301 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. Kontrolu i prijedlog prihvaćanja izvršenih radova vrši Nadzor a odobrava Investitor. IZVO AČ je dužan organizirati provedbu ispitavanja od ovlaštene institucije. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. broj: 24-10-013/07.A. Kanali sakupljenih vreća napunjenih letećim otpadom mora biti sadržan u mjesečnom izvještaju Izvo ača. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Izvještaji Izvo ača IZVO AČ je zadužen za organizaciju periodičkg ispitivanja vodonepropusnosti dna kanala od ovlaštene institucije.A.A. Zavod za ekološki inženjering. Ispitivanje se provodi jednom u 5 godina. kao i čuvanja dokumentacije o provedenom Ispitivanju. [vidi IP1]. Institut gra evinarstva Hrvatske d.d. ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 171 od 348 .3. voditi evidenciju provedenih ispitivanja.6. III. ožujak 2007 god. izvještavati o isteku periodičkog ispitivanja.A. Predvidivo je jedno ispitivanje tijekom provedbe Ugovora. oznaka IZV-JAK-A1.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Popravci neophodni za nesmetan rad kanala moraju se evidentirati u mjesečnom izvještaju Izvo ača s foto-dokumentacijom. III. Izvo ač mora u Mjesečnim izvještajima dostaviti evidenciju košnje i čišćenja kanala od nakupljenog mulja.6.6. Aktivnosti Izvo ača na održavanju kanala moraju biti sadržane u Mjesečnom izvještaju. Obveza je IZVO AČA da putem mjesečnog izvještaja obavještava o stanju izvedenih kanala. Zagreb.

A.7.2 III.7.1 III.7.7.7.A. Detekcija oštećenja geomembrane SADRŽAJ: III.7.3.A.1 III.A.A. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.o.7.3.A.2 III.2 III.7.1.A.3 III.7.A. Svibanj 2012.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.o.7.1 III.A.1 III. stranica 172 od 348 .2 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja SVEZAK III.A.A.2.2.1.

..........................1....................7........A.......................7..3..........A.............................. 177 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ....................... 174 III......3....................A....A..............................................................177 III............. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III..........7....................7............. 177 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ............ UPRAVLJANJE..... Detekcija oštećenja geomembrane SADRŽAJ POGLAVALJA: III..2 III........1 III.......A........2 III.....................1.............. 174 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ........7...................... 177 stranica 173 od 348 ............................A....................7....2.1 III......2...3..2 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA . 174 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ......................2...... ODRŽAVANJE ..............7. 178 III...7......1 III..........................7...................... 177 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA......................................1...........................A.....Dokumentacija za nadmetanje Gra enje..A...A....A...7..................... GRA ENJE .......

6/2 i 6/3.A.1.1. materijale. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.7. Vidi poglavlja: • Sistem detekcije– Poglavlje 02365. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. GRA ENJE III. alate i pribor. Radovi se trebaju izvoditi u skladu sa svim zdravstvenim i sigurnosnim propisima i u skladu s Posebnim odlagališnim planom zaštite na radu.1.A. Zagreb. Institut gra evinarstva Hrvatske d.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi izvo enja radova su dani u dokumentaciji. Detekcija oštećenja geomembrane III. ožujak 2007 god. ožujak 2000 god. Troškovi IZVO AČA na ispitivanju sustava za detekciju oštećenja geomembrane uključuju sve mjere zaštite na radu. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.. oznaka IZV-JAK-A1. Institut gra evinarstva Hrvatske d. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. • Hrapava HDPE geomembrana – Poglavlje 2351 • Hrapava HDPE geomembrana u sabirnom području – Poglavlje 2349 III. Zagreb.A. Izvedba sustava za detekciju oštećenja geomembrane nije predvi ena ovom dokumentacijom. opremu. Izvo ač je obvezan izvršiti ispitivanje sustava za detekciju oštećenja geomembrane a sve prema zahtjevu.d. Izvedeno stanje sustava za detekciju je vidljivo na slici 1. Zavod za ekološki inženjering. IZVODAČ je odgovoran za provedbu svih potrebnih zaštitnih mjera pri čemu su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika detekcije oštećenja geomembrane. [vidi GP1]. odnosno nalogu Naručitelja. broj: 24-10-013/07. zaštite od požara i eksplozije i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima ili koje su propisane ovom dokumentacijom.7.7. IZVO AČ je zadužen za jedno ispitivanje sustava detekcije oštećenja geomembrane po plohi neposredno prije početka odlaganja otpada na pojedinu plohu. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. Zavod za ekološki inženjering. Predvi a se jedno ispitivanje kasete 6/1. [vidi IP1]. stranica 174 od 348 . IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima.d.. odredbama. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini.7.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Opće napomene Sustav za detekciju oštećenja geomembrane je položen na svim izvedenim plohama odlagališta.

Sustav procjednih voda Poglavlje III.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.7. Anomalije u električnom polju pokazuju oštećenja geomembrane. i mjernih ormara čija je funkcija pronalazak mjesta oštećenja geomebrane.000 g/m2. Ploha za prihvat azbestnog otpada Definicije O.A. Detekcija oštećenja geomembrane Srodna poglavlja Poglavlje III.A.1. Zaštitini sloj iznad sustava procjednih voda Poglavlje III.2. Obuhvaćaju kontrolno ispitivanje propuštanja geomembrane prije početka ugradnje otpada.8.5 mm.4.10.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. te se pad električnog potencijala očitava na mjernim elektrodama. Terenska mjerenja I. Sistem za detekcjiu oštećenja geomembrane: Je skup kablova. Električna struja upušta kroz napajajuće elektrode stavljene preko membrane. a napajajuće elektrode se postavljaju iznad zaštitnog geotekstila tipa 1. stranica 175 od 348 . Mjerne elektrode se postavljaju prema planu polaganja prije polaganja HDPE geomembrane debljine 2.A.A.A. Obodni nasip Poglavlje III. mjernih i napajajućih elektroda. Privremeno prekrivanje Poglavlje III.9. Prihvat i ugradnja otpada Poglavlje III.A.

7.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Detekcija oštećenja geomembrane Slika 5 Izvedeno stanje sustava za detekciju oštećenja PEHD geomembrane na plohama 5D i 6 stranica 176 od 348 .

Zavod za ekološki inženjering. Vidi poglavlja: • Sistem detekcije– Poglavlje 02365. Institut gra evinarstva Hrvatske d.7. Institut gra evinarstva Hrvatske d.A. Zagreb.7.A. broj: 24-10-013/07.d.7.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA IZVO AČ je zadužen za jedno kontrolno ispitivanje oštećenja geomembrane prije početka ugradnje otpada. oznaka IZV-JAK-A1.7.d. • Hrapava HDPE geomembrana – Poglavlje 2351 • Hrapava HDPE geomembrana u sabirnom području – Poglavlje 2349 stranica 177 od 348 . UPRAVLJANJE III. [vidi IP1].2. Površina kasete 6/1 iznosi 2.7. Zavod za ekološki inženjering. 6/2 i 6/3 (ploha 6).d. oznaka IZV-JAK-A1.3. broj: 24-10-013/07. [vidi GP1]. Sustav detekcije oštećenja ne zahtijeva posebno održavanje. ožujak 2007 god. Zagreb. ožujak 2000 god. Zavod za ekološki inženjering. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1.. kasete 6/2 iznosi 2. Zavod za ekološki inženjering. Zagreb. ODRŽAVANJE III.. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. [vidi GP1].Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Detekcija oštećenja geomembrane III. ožujak 2007 god.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi upravljanja su dani u dokumentaciji: • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.40 ha. ožujak 2000 god..A..90 ha i kasete 6/3 iznosi 3.A. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju: • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.92 ha.7. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. • Hrapava HDPE geomembrana – Poglavlje 2351 • Hrapava HDPE geomembrana u sabirnom području – Poglavlje 2349 III.3. Predvidivo je ispitivane kaseta 6/1. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1.2. osim zaštite terminala praćenja (plave metalne kutije označene kao MC na slici 1) koje su postavljene na obodu nasipa od oštećenja tijekom radova na odlagalištu. [vidi IP1]. Vidi poglavlja: • Sistem detekcije– Poglavlje 02365. III. Institut gra evinarstva Hrvatske d.2.A. Zagreb. Institut gra evinarstva Hrvatske d.A.d.

7. Aktivnosti Izvo ača na detekciji oštećenja geomembrane moraju biti sadržane u Mjesečnom izvještaju. Obveza je IZVO AČA da putem izvještaja obavjsti o stanju sustava detekcije i o rezultatima provedenog ispitivanja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. organizirati ispitivanje i dostaviti Izvješće o ispitivanju prije planiranog početka ugradnje otpada na pojedinu kasetu. Predvidivo je ispitivane kaseta 6/1. ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 178 od 348 . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije.7. Izvo ač mora u Mjesečnim izvještajima dostaviti plan provedbi ispitivanja i evidenciju o provedbi ispitivanja. Detekcija oštećenja geomembrane III. Popravci PEHD geomembrane neophodni za nastavak radova na ugradnji otpada moraju se sanirati prije početka ugradnje otpada. Izvedeno stanje sustava za detekciju je vidljivo na slici 1.3.A. IZVO AČ je dužan organizirati provedbu ispitavanja od ovlaštene institucije. Kontrolu i prijedlog prihvaćanja izvršenih radova vrši Nadzor a odobrava Investitor. Predvidivo je jedno ispitivanje tijekom provedbe Ugovora.A. 6/2 i 6/3 (ploha 6).2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Izvještaji Izvo ača IZVO AČ je zadužen za organizaciju jednog ispitivanja detekcije oštećenja geomembrane prije početka ugradnje otpada na kasete plohe 6.

5 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja Postupanje s otpadom Zaštita okoliša i zdravlja SVEZAK III.A.8.1 III.8.o.A.1.A.8.8.8.1 III.8.3.2.1. stranica 179 od 348 .2 III.o.1 III.A.3.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.8.1 III.8.2 III.A. Svibanj 2012.A. Sustav sakupljanja procjenih voda SADRŽAJ: III.A.8.2 III.2 III.A.A.8.2.A.3 III.A.8.A.4 III.8.A.

... Sustav sakupljanja procjednih voda SADRŽAJ POGLAVALJA: III............................3....8..............3............. 194 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA......1 III.......................2 GRA ENJE ........................... 194 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ...................A............................................. 187 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ......................A...1 III............ III.A............................................... 196 stranica 180 od 348 ....................8.....Dokumentacija za nadmetanje Gra enje..... 187 III........................................A................................. 181 III.... III........... 195 ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA .....................2.........................................................8.. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III..... 181 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .......1.......................A..................................1 III. 195 III..............A............5......8................A.............2...... III......................181 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ........8.....2...A.8.A............3.........2 UPRAVLJANJE .........A........ 187 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ......4...............8........1.A........1.....2 ODRŽAVANJE ................8........8....A........8.................8..... POSTUPANJE S OTPADOM..8.......... III..........

8.8.1.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi izvo enja radova su dani u dokumentaciji.A. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu.A. održavnju i upravljanju sustavom procjednih voda uključuje sve mjere zaštite na radu.8. [vidi GP1]. Opće napomene Sustav sakupljanja procjednih voda je izveden na svim plohama odlagališta. stranica 181 od 348 .A.d. U cilju spriječavanja nakupljanja mulja (taloženjem) u drenažnim cijevima sustava odvodnje voda plohe 6 sjever (kaseta 6/2) na šahtu JB-19 je prije početka odlaganja otpada na kasetu 6/1 potrebno projektirati i izvesti sustav za prebacivanje oborinske vode s kaseta 6/2 i 6/3 u obodni kanal. IZVO AČ je zadužen za organiziranje izrade Izvedbenog projekta kompenzacijskih bazena (sjever i jug) uvažavajući Ex zone odlagališta kao i za gra enje projektiranih kompenzacijskih bazena. oznaka IZV-JAK-A1.d. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Sustav sakupljanja procjednih voda III. Zagreb. IZVODAČ je odgovoran za provedbu svih potrebnih zaštitnih mjera pri čemu su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika sustava procjednih voda.. ožujak 2000 god. zaštite od požara i eksplozije i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima ili koje su propisane ovom dokumentacijom. IZVO AČ je zadužen za održavanje i upravljanje sustavom procjednih voda. izgradnji.1. Zagreb. Zavod za ekološki inženjering. • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. Institut gra evinarstva Hrvatske d. alate i pribor. GRA ENJE III. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1.1. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6.. IZVO AČ je zadužen za izradu Izvedbenog projekta premumpnog šahta kao i za gra enje projektiranog prepumpnog šahta.A. Zavod za ekološki inženjering. broj: 24-10-013/07. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini. materijale. opremu. • Drenažni materijal – Poglavlje 2361. Troškovi IZVO AČA na organizaciji izrade projekta. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Vidi poglavlja: • Konstrukcija kanala– Poglavlje 02302. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. • Cijevi i šahtovi (HDPE) – Poglavlje 2364 III.1.2.8.A. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.8.1. ožujak 2007 god.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA III. odredbama. [vidi IP1].

8. Ukupna dužina cijevi sjevernog obodnog kolektora iznosi 1. oborinske vode se istim sustavom odvode u obodni kanal oborinskih voda. Ploha 6 je u cijelosti izvedena s cijevima promjera 200/175 mm. nalaze se kompenzacijski bazeni (prepumpni šahtovi) koji procjednu vodu koja dolazi iz kolektora stranica 182 od 348 . III.390 m.1. te se tada mijenja tip cijevi u perforirane. S pojedinih kaseta.2.A. kompenzacijskih bazena i kolektorskih cijevi kojima procjedna voda dovodi do sabirnih bazena. Unutar šahtova procjednih voda je Ex zona opasnosti "1".531 m. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.2. Ploha 1 Na plohi 1 nalazi se 17 šahtova od čega 10 služe za prihvat procjednih voda. Plohe 2 do 6 Na plohama 2 do 6 je izvedeno 22 šahta procjednih voda.1. drenažne cijevi su vanjskog promjera 160/143 mm. Ukupna dužina drenažnih i kolektorskih cijevi Ukupna dužina drenažnih cijevi (uključivo i pune cijevi kroz nasip) na plohama 1 do 6 iznosi 6.2. Kroz nasip plohe 5D (sjever i jug) je položena puna PEHD cijev promjera 160/143 mm dužine 50 m. dok je u krugu šahta na udaljenosti od 2 m zona opasnosti "2".A. a južnog 1. drenažne cijevi su promjera 200/175 mm.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.8. Sustav sakupljanja procjednih voda sastoji se od dvije glavne komponente i to 1) sustava za dreniranje procjedne vode unutar ploha tijela odlagališta (ploha 1 do 6) i 2) sustava za odvodnju procjedne vode kojim se ona odvodi iz ploha 1 do 6 do sabirnih bazena.2.A.5. Sustav za odvodnju procjedne vode se satoji od šahtova. Sustav sakupljanja procjednih voda Radovi se trebaju izvoditi u skladu sa svim zdravstvenim i sigurnosnim propisima i u skladu s Posebnim odlagališnim planom zaštite na radu.512 m.2. procjedne vode se preko kolektorskih cijevi i kompenzacijskih bazena (prepumpnog šahta) koji se nalazi na sjevernom i južnom spoju ploha 2 i 1 i preko kolektora plohe 1 odvode u sabirne bazene (SB) sjever i jug. III. Procjedne vode gravitacijski otječu iz pojedinih ploha do šahtova procjednih voda koji se nalaze uz vanjsku nožicu obodnog nasipa.4. Od šahtova procjednih voda kroz tijelo nasipa prolaze pune PEHD cijevi dužine približno 50 m.3. Perforirane cijevi drenaže imaju promjer 300/250 mm i ukupna dužina drenažnih cijevi na plohi 1 iznosi približno 1. dok je u drenažnom sloju položena perforirana drenažna cijev promjera 200/175 mm.1. III.8. III. Sustav za dreniranje procjednih voda sastoji se od perforiranih cijevi (koje su ugra ene u drenažnom sloju) i punih cijevi (ugra ene u obodnom nasipu). Od plohe 3 do uključivo plohe 5. Od šahtova ploha ploha 6 do 2.A. Na plohi 2. Opis izvedenih kompenzacijskih bazena (sjever i jug) Na spoju ploha 1 i 2 na sjevernoj i južnoj strani tijela odlagališta Jakuševec. na kojima još nije započela ugradnja otpada.8.800 m.1. Unutar radijusa kruga od 2 m od kompenzacijskih bazena je Ex zona opasnosti "2". Spojne kolektorske cijevi su unutrašnjeg promjera 300 mm (vanjskog promjera 400 mm).8.

Konstrukcija šahta mora biti takva da je omogućena vizualna provjera eventualnog propuštanja izvedenog šahta (dvostruka stijenka). tvrtke broj TD 02-02-02- III.8. 02/05 Glavni paket – paket A1 iz ožujka 2000 god.n. Sustav sakupljanja procjednih voda ploha 6 do 2 prepumpavaju na višu kotu u kolektorske cijevi plohe 1.. Predvi a se smještaj 2 pumpe s usisom u visinskom području od približno 1 m izme u visinske kote vrha taložnice i dolazne (ulazne) cijevi. stranica 183 od 348 . 3) i granični senzor isključenja (senzor br.8. od kuda procjedna voda gravitacijski dalje teče prema sabirnim bazenima sjever i jug.n.n.m. Prije izrade projektnog rješenja. Sanacija izvedenih kompenzacijskih bazena Kompenzacijske (prepumpne) bazene sjever i jug je potrebno rekonstruirati u skladu sa sljedećim projektnim zadatkom: IZVO AČ je dužan organizirati izradu Izvedbenog projekta šahtova s dvostrukom PEHD stijenkom (po dnu i obodu). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.6. opasnosti "2" [vidi prilogu 27 i 28 – Prudinec.n. Kota dna ulazne cijevi procjedne vode u kompenzacijski bazen jug je 107. Projekt postojećeg kompenzacijskog bazena je dan je u dokumentacije Glavni projekt.m. dubina kompenzacijskih bazena iznosi 2.2 m. Automatika uključivanja pumpi mora biti programirana tako da se ugra ene pumpe kod razine vode izme u senzora 1 i 2 naizmjenično uključuju. Sanacija odlagališta otpada Jakuševec Institut gra evinarstva Hrvatske d.8 × 6 m. Konstrukcija izlazne cijevi iz šahta mora biti takva da otežava povrat iscrpljene vode nazad u šaht a istovremeno omogućuje gravitacijski istjecanje u punom profilu izlazne cijevi (tzv.n. 4) kada je razina procjedne vode u šahtu na razini izlazne cijevi i omogućeno je gravitacijsko istjecanje iz kompenzacijskog bazena. Kota dna izlazne cijevi procjedne vode iz kompenzacijskog bazena jug je 108. Kota dna ulazne cijevi procjedne vode u kompenzacijski bazen sjever je 107. Projektom je potrebno predvidjeti još 3 senzora i to senzor uključenja i rada jedne pumpe (senzor br. pelikanov kljun).m. Zavod za ekološki inženjering.1.25 m.d. Visinska kota poklopca kompenzacijskog bazena je 109. Debljina stijenke mora biti minimalno 10 mm.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 1).25 m. Kota dna izlazne cijevi procjedne vode iz kompenzacijskog bazena jug je 108.m. Unutar radijusa kruga od 2 m od kompenzacijskih bazena je Ex zona IP13]. Tlocrtna dimenzija kompenzacijskog bazena je 1.m.2.A.47 m. Poklopac šahta od PEHD materijala treba imati odzračnik dovoljnog kapaciteta odzračivanja. Projektom kompenzacijskog bazena IZVO AČ treba predvidjeti automatsko isključenje pumpi prije spuštnja razine procjedne vode na razinu usisa pumpe (senzor isključenja br. IZVO AČ je zadužen za geodetsko snimanje pozicija ulaznih i izlaznih cijevi iz oba kompenzacijska bazena.33 m. Kompenzacijski bazen treba imati taložnicu konusnog oblika minimalne dubine 30 cm.A. [vidi GP1]. 2) senzor uključenja paralelnog rada 2 pumpe (senzor br.20 m.

a IZVO AČ mora izvesti pristup specijalnom stroju do šahta (predvidivo 6 m2 po kompenzacijskom bazenu). IZVO AČ je zadužen za razbijanje. predati upute za rad i održavanje te izvršiti ispitivanje vodonepropusnosti izvedenog kompenzacijskog bazena. oznaka upozorenja i opasnosti (prema Zakonu o zaštiti na radu. Nosač za pumpu. stranica 184 od 348 . IZVO AČ je zadužen za izvedbu projektiranih kompenzacijskih bazena na koje je prethodno dobio suglasnost. IZVO AČ je dužan organizirati izradu Izvedbenog projekta sanacije kompenzacijskih bazena izraditi u roku od 60 kalendarskih dana od dana uvo enja u posao. Prije postavljanja PEHD šahta IZVO AČ mora zbiti temeljnu podlogu od šljunka debljine 20 cm na minimalno 30 MN/m2 i izvesti temelj (debljine 20 cm) od betona klase C 12/15. Izvedba treba biti provedena bez utjecaja na funkcionalnost sustava odvodnje procjednih voda. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Predvidjeti dvije pumpe po bazenu. va enje i zbrinjavanje gra evinskog otpada postojećeg armirano betonskih kompenzacijskih bazena. Napajanje pumpi projektno riješiti s vanjskog razvodnog elektro ormara u protueksplozijskoj izvedbi. Projektant navedenog projekta ne smije biti zaposlenik osobe koja je izvo ač na istoj gra evini. Izvedbenim projektom je potrebno predvidjeti postavljanje oznaka (naziva) kompenzacijskih bazena. Prije izvo enja. Obračun izrade projekta se vrši po kompletiranoj dokumentaciji usuglašenoj s Naručiteljem. te je stoga preporučljivo da se radovi provode usušnom periodu godine.A. IZVO AČ je dužan izraditi 8 primjeraka uvezene projektne dokumentacije kao i 2 primjerka na digitalnom mediju (CD). IZVO AČ je dužan za Izvedbeni projekt kompenzacijskih bazena ishoditi suglasnost od Glavnog projektanta i Koordinatora II. Sustav sakupljanja procjednih voda Izvedbenim projektom je potrebno osigurati pristup taložnici kako bi specijalan stroj mogao izvršiti čišćenje taložnice crpljenjem nakupljnog mulja.5 l/s.8. Pumpe moraju biti sa mogućnošću pojedinačnog va enja (automatska spojka s vodilicama).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. visine H = 5 m) u protuekslozijskoj izvedbi. Zakonu o zaštiti od požara i eksplozije) kao i oznake zabrane pristupa. odnosno u tijeku izvo enja se procjedna voda treba precrpljivati u nizvodni šaht procjednih voda. Predvidjeti svjetlosni signal (bljeskalicu) s elekto ormara kompenzacijskih bazena u slučaju kvara pumpi i/ili pojave razine vode u kompenzacijskom bazenu iznad senzora br.4. U kompenzacijskom bazenu je potrebno projektno predvidjeti i izvesti nosače za dvije pumpe i penjalice za spuštanje u šaht i eventualnu izvedbu zaštite od pada u dubinu. penjalice i le obran trebaju biti izvedeni od nehr ajučeg materijala. Izvedbenim projektom je potrebno riješiti automatiku. napajanje i odabir tipa robusnih muljnih pumpi otpornih na agresivne procjedne vode (minimalne karakteristike 2. Troškove precrpljivanja procjednih voda snosi IZVO AČ. Nakon izgradnje kompenzacijskih bazena IZVO AČ je dužan izraditi projekt izvedenog stanja (gra evinski strojarski i elekto projekt izvedenog stanja).

7. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.1. Budući da se radi o oborinskoj vodi. IZVO AČ dužan izraditi Izvedbeni projekt adaptacije šahta za prebacivanje oborinske vode s kaseta 6/2 i 6/3 u obodni kanal. postavljanjem kablova.5 l/sekundi pri H=5 m. Unutar šahtova procjednih voda je Ex zona opasnosti "1". Na nizvodnoj kolektorskoj cijevi šahta JB-17 je izveden PEHD čep koji spriječava miješanje oborinske vode plohe 6 sjever s procjednom vodom plohe 5D te se u proteklom periodu nakupljena oborinska voda u šahtu JB-17 povremeno crpila mobilnom muljnom pumpom. Na plohi 1 se ulijev sadržaja kolektorskih cijevi u sabirne bazene provodi pomoću tri revizijska šahta u kojima se nalaze križni ventili. Svi šahtovi procjednih voda imaju dvostruke vanjske stijenke. Izvedbeni projekt mora imati plan izrade razvoda električne energije iz dijela biokompostane. uključivo s iskopom.8. zatrpavnjem i asfaltiranjem pristupne prometnice.A.1. god.8. Šahtovi procjednih voda U svim šahtovima procjednih voda nalaze se sifoni i kinete kolektorske cijevi.) prebaciti s šahta JB-19 (kaseta 6/2) na JB-21 (kaseta 6/3). te je IZVO AČ dužan provesti sanaciju propuštanja ventila. Sustav sakupljanja procjednih voda III. Minimalni kapacitet muljne pumpe iznosi 2. Razvod elektične energije koji se ugra ue unutar obodne prometnice mora biti u proueksplozijskoj izvedbi.2. Plan razvoda elektične enercije mora biti projektiran za napajanje električnom energijom sa JB-19 na JB-21 uključivo s iskopom. Adaptacija i izvedba prepumpnog šahta za crpljenje oborinskih voda nakupljenih na sjevernom dijelu plohe 6 Nakupljenu oborinsku vodu koja se sakuplja u sabirnom dijelu plohe 6 sjever i dalje u pripadne šahtove je potrebno precrpiti u obodni kanal sjever. Pumpa mora biti projektirana i ugra ena s lancem sa mogućnošću va enja za lakše održavanje. dok je u krugu šahta na udaljenosti od 2 m zona opasnosti "2".8.A.8. U cilju spriječavanja nakupljanja mulja (taloženjem) u drenažnim cijevima sustava odvodnje voda plohe 6 sjever (kaseta 6/2) na šahtu JB-19 je prije početka odlaganja otpada na kasetu 6/1.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.2. Predvidiva je ugradnja jedne pumpe po šahtu. Dvostruke stijenke kolektorskih cijevi i dvostruke stijenke šahtova omogućuju provedbu kontrole vodonepropusnosti. Precrpni sustav treba projektirati tako da je električnu pumpu (na va enje) moguće u budućem periodu (predvidivo do 2018. Poklopci (brtve) križnih ventila su trenutno vodopropusni. stranica 185 od 348 . Projektom adaptacije precrpnog šahta IZVO AČ treba predvidjeti isključenje električne pumpe prije spuštnja razine procjedne vode na razinu usisa pumpe (pumpa na plovak). III. Šahtovi procjednih voda na plohama 3 do 6 (18 šahtova) osim sifona imaju i ventile za ručno zatvaranje čime se može spriječiti dotok procjednih voda u šaht. postavljanjem kablova i zatrpavnjem. muljna pumpa ne trebaju biti u Ex izvedbi.

Zaštitni sloj iznad sustava za prikupljajne procjednih voda Poglavlje III. odnosno prije izvedbe prepumpnog sustava.4.6. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.8.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. IZVO AČ je dužan izraditi 8 primjeraka uvezene projektne dokumentacije kao i 2 primjerka na digitalnom mediju (CD).14. Prihvat i ugradjna otpada Poglavlje III. IZVO AČ je dužan adaptirati prepumpni šaht u skladu s Izvedbenim projektom adaptacije. IZVO AČ je zadužen za nabavu i izvedbu adaptacije projektiranog precrpnog šahta na koji je prethodno dobio suglasnost. IZVO AČ je dužan da za Izvedbeni projekt adaptacije prepumpnog šahta ishoditi suglasnost od Naručitelja. Srodna poglavlja Poglavlje III. strojarski i elekto projekt izvedenog stanja). potrebno je ukloniti zavareni čep od PEHD pločevine iz šahta JB-17 i ugraditi čep na nizvodnoj strani šahta JB19.A. ugradnjom razvodnih ormara. IZVO AČ je dužan izvršiti nabavu i montažu baždarenog električnog kontrolnog brojila.A. III.9.10.A. predati upute za rad i održavanje te izvršiti ispitivanje vodonepropusnosti izvedenog prepumpnog šahta.A.9. Nakon izgradnje prepumpnog šahta IZVO AČ je dužan izraditi projekt izvedenog stanja (gra evinski.A. Sustav sakupljanja procjednih voda Neposredno prije početka ugradnje otpada na kasetu 6/1 sjever.A.A.1.A. Kanali Poglavlje III. uključivo s iskopom. IZVO AČ je zadužen za izvedbu razvoda električne energije iz dijela biokompostane. Prije izvo enja. te je stoga preporučljivo da se radovi provode usušnom periodu godine.12. U sklopu projekta IZVO AČ je dužan dostaviti projektantski troškovnik (i ispunjeni troškovnik s procjenom troškova). Izvedba treba biti provedena bez utjecaja na funkcionalnost sustava odvodnje oborinskih voda. Gotova prekrivka Poglavlje III.A. zatrpavnjem i asfaltiranjem pristupne prometnice.8.A. Troškovi uklanjanja i ugradnje pločevine uključuju sav materijal i radove za kompletno izvršenje posla.11. postavljanjem kablova.13. Obodni nasip Poglavlje III. IZVO AČ je dužan Izvedbeni projekt adaptacije prepumpnog šahta izraditi u roku od 60 kalendarskih dana od dana uvo enja u posao. Obračun izrade projekta se vrši po kompletiranoj dokumentaciji usuglašenoj s Glavnim projektantom.1. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji stranica 186 od 348 . Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do mTEO Poglavlje III. Gornji brtveni sloj Poglavlje III. nabavu i montažu električne muljne pumpe s plovkom koja će crpiti oborinsku vodu iz JB-17 u obodni kanal. IZVO AČ mora isprazniti revizijski šaht od dotekle oborinske vode. Troškove precrpljivanja oborinskih voda snosi IZVO AČ. Ploha za prihvat azbestnog otpada Poglavlje III.2.A. Projektant navedenog projekta ne smije biti zaposlenik osobe koja je izvo ač na istoj gra evini.

ODRŽAVANJE III.8. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.1. 5D. III.d. Institut gra evinarstva Hrvatske d. ožujak 2007 god.2. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. Zagreb. 5. stranica 187 od 348 . pumpe u kompenzacijskim bazenima moraju funkcionirati. Obuhvaća geodetsku izmjeru ulaznih i izlaznih cijevi u postojeće kompenzacijske bazena te izmjeru i iskolčenje za postavljanje novih kompenzacijskih bazena. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Definicije Drenažne cijevi: Su perforirane i pune PEHD cijevi kojima se prikupljena procjedna voda dovodi do sabirnih šahtoava.2. [vidi IP1]. Drenažne i kolektorske cijevi moraju biti čiste i protočne.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju: • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. oznaka IZV-JAK-A1. [vidi GP1].A.8. Kolektorske cijevi: Kolektorske cijevi su dvostjene PEHD cijevi promjera 400/300 mm koje provode procjednu vodu iz sabirnih šahtova nizvodno. Kompenzacijski bazeni: Kompenzacijski bazeni su gra evine koje procjednu vodu koja gravitacijski dotiče iz ploha 6.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Cilj održavanja sustava procjednih voda je osigurati nesmetano protjecanje procjedne vode od pojedinih drenažnih ploha do sabirnih bazena. ožujak 2000 god.2. Kontrolno ispitivanje vodonepropusnosti novo izvedenih kompenzacijskih bazena.8.11. Kompenzacijski bazeni su izvedeni na spoju ploha 1 i 2 .8.A.A. Terenska mjerenja J. Zavod za ekološki inženjering. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. 3 i 2 prebacuju na višu kotu plohe 1 od kuda procjedna voda dalje gravitacijski teče prema sabirnim bazenima.10.8. broj: 24-10-013/07.2. Sustav sakupljanja procjednih voda P. kinete i sifoni moraju biti čisti a svi ventili moraju funkcionirati. Zagreb.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.1.. III. R. Zavod za ekološki inženjering.A.d. 4. S.2. • Cijevi i šahtovi (HDPE) – Poglavlje 2364 III. Sabirni šahtovi: Sabirni šahtovi su dvostjeni PEHD elementi sustava procjednih voda koji prikupljaju procjednu vodu iz pojedinih kasta i dvode je kolektorskim cijevima nizvodno prema sabirnim bazenima.A. III.. Q. K.8. • Drenažni materijal – Poglavlje 2361. Vidi poglavlja: • Konstrukcija kanala– Poglavlje 02302.A. Šahtovi.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. kao i čuvanja dokaza o provedenom Ispitivanju (Uvjerenje o vodonepropusnosti.2. urednost i vodonepropusnost kompenzacijskih bazena i ispravnost pumpi u kompenzacijskim bazenima). Oprema za čišćenje sustava procjednih voda mora biti u Ex izvedbi. Neposredno prije snimanja sustava procjednih voda kamerom. IZVO AČ je dužan provesti prvo ispitivanje u roku od 60 dana od uvo enja u posao.8. IZVO AČ je dužan dostavljati rezultate ispitivanja Nadzornom inženjeru u dvije kopije.A. potrebno je provesti čišćenje cijevi za prikupljanje procjednih voda ure ajem radnog dosega od minimalno 200 m. urednosti šahtova. organizirati ispitivanja prije isteka roka važenja prethodnog ispitivanja.2.2. Predvi ena dužina čišćenja plohe 1 iznosi 10× 200 m = 2. IZVO A je dužan provesti periodičko ispitiavanje vodonepropusnosti kolektorskih cijevi od ovlaštene institucije sukladno normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610. stranica 188 od 348 . ventile i poklopcwe šahtova u stanje uporabivosti. IZVO AČ radova čišćenja je dužan dati Izvještaj o izvršenim radovima i zapažanjima tijekom čišćenja (dotok. IZVO AČ je zadužen da minimalno 1 puta godišnje womom očistiti sustav kolektorskog cjevovoda . mjestima na kojima su uočena odstupanja i slično. IZVO AČ je dužan o provedenom održavanju dostaviti Izvještaj u dva primjerka. Predvi ena dužina čišćenja ploha 2 do 6 iznosi 21 × 200 m + 1 (JB-6) 51 m= 4. 5. strukturalnoj stabilnosti i funkcionalnosti).A. Izvještaj mora sadržavati situaciju odlagališta s naznačenim očišćenim dionicama. dužina ulaska wome u drenažu. dužan je izvještavati o datumu isteka periodičkog ispitivanja.2. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. voditi evidenciju provedenih ispitivanja. III. 6. Sustav sakupljanja procjednih voda III.8. Održavanje i upravljanje kolektorskim cjevovodom procjednih voda Kolektorske cijevi procjednih voda su elementi sustava odvodnje procjednih voda koji se nalaze na obodu tijela odlagališta te provode sakupljenu procjednu vodu izme u šahtova procjednih voda i kompenzacijskih bazena. Troškove IZVO AČA po ovoj točki treba obračunati kroz stavku upravljanje.A. Učestalost čišćenja drenažnih cijevi (perforiranih i punih) na plohama 2 do 6 je minimalno dva puta godišnje (2× godišnje) i to za vrijeme smanjenih dotoka i sniženih razina u sustavu procjednih voda. Ispitivanje treba provesti ovlaštena institucije. Nakon čišćenja i snimanja Izvo ač mora vratiti sve sifone. Neposredno prije snimanja IZVO AČ treba provesti čišćenje svih kolektorskih cijevi ukupne dužine 2. Čišćenje cijevi za prikupljanje procjedne vode Učestalost čišćenja cijevi za prikupljanje procjedne vode na plohi 1 je minimalno jedan puta godišnj (1 × godišnje). ocjenu ispravnosti i Izvještaj o nedostacima na ventilima i sifonima. (1× godišnje).1. Kolektorske cijevi su izvedene s dvostrukom stijenkom (vanjskog promjera 400 mm i 300 mm): 4.000 m.2.251 m.8.907 m.

Izvještaj mora sadržavati situaciju odlagališta s naznačenim snimljenim i očišćenim dionicama. Snimanje se provodi dva puta godišnje. Izvo ač je dužan dati i prikaz uzdužnih padova cijevi sustava za prikupljanje procjednih voda. Sustav sakupljanja procjednih voda III. mjestima na kojima su uočene anomalije. stranica 189 od 348 .8. Snimanje se provodi jedan puta godišnje.1:2006.A. Plohe 2 do 6 Neposredno nakon čišćenja IZVO AČ treba izvršiti kontrolu čišćenja i funkcionalnosti.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.2. Snimanje i Izvještaj moraju biti uskla eni s normom HRN EN 13508.2. O provedenom snimanju IZVO AČ mora dostaviti izvještaj u dva primjerka uz jedan primjerak digitalne snimke (CD ili DVD). suženja poprečnog presjeka. talog. Snimanje mora biti izvršeno samohodnom kamerom sa širokokutnim objektivom i izvorom svjetlosti.8.A. kontra padovi. Ploha 1 Neposredno nakon čišćenja IZVO AČ treba izvršiti kontrolu čišćenja i funkcionalnosti. Izvo ač je dužan izraditi i dostaviti Nadzornom inženjeru detaljan izvještaj o provedenim radovima. fotografijama kritičnih dionica.3. U sklopu snimanja. Snimanje sustava za prikupljanje procjedne vode IZVO AČ treba izvršiti kontrolu čišćenja i funkcionalnosti sustava za prikupljanje procjedne vode CCTV (Closed-circuit television) kamerom. Oprema za snimanje sustava procjednih voda mora biti u Ex izvedbi. puknuća i slično. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.

Dionica prohodna za čišćenje u cijelosti JB-6 3 160/143 50.9 Vertikalna deformacija na 51 m.5 Sumarno očistiti [m] 6379. PS-8 1 300/250 191 PJ-10 1 300/250 191 PS-3 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PS-2 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-PS-1 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-2 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-3 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-4 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-5 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona JB-1 2 200/175 198. JB-7 3 160/143 210. JB-14 5 160/143 233 JB-15 5 D 160/143 222.4 Sumarno snimiti [m] 6379.8.5 JB-9 4 160/143 223 Na 50 m nailazak na zub zavara cijevi.4 * Dana metraža je procijenjena udaljenost izmjerena od pripadnog šahta do polovice drenažne cijevi. PJ-9 1 300/250 189.br.5 Nakon 187 m neprohodno zbog deformacije vertikalnog profila. Sustav sakupljanja procjednih voda Tabela 12 Popis drenažnih cijevi koje je potrebno očistiti i snimiti s napomenama za Izvo ača Popis šahtova i drenaže za čišćenje i snimanje Vanjski/U nutarnji Potrebno Orijentacij Naziv okna Promjer R.5 JB-8 3 160/143 210. Dionica prohodna za čišćenje u cijelosti JB17 6 160/143 217 JB 18 6 160/143 217 JB 19 6 160/143 216 JB 20 6 160/143 216 JB 21 6 160/143 202.5 PS-6 1 300/250 186 PJ-8 1 300/250 186 PS-7 1 300/250 189. dalje neprohodno za čistač i kameru. m.5 JB-13 5 160/143 233 Kamera pod vodom.5 JB-2 2 200/175 198.5 Na 25 m nailazak na zub zavara cijevi.5 nailazak na zubu zavara cijevi.5 Vertikalna deformacija od 65-tog metra do 97-mog metra.5 JB 22 6 160/143 202. Dionica prohodna za čišćenje u cijelosti JB-10 4 160/143 223 JB-11 4 160/143 228. Ploha snimiti/očistiti a nove oznake drenažne *[m] cijevi [mm] Komentar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever sjever istok jug jug jug jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug PS-4 1 300/250 166. dalje neprohodno.5 Na 19.A.5 Na 54 m nailazak na zub zavara cijevi. * Prije čišćenja potrebno je demontirati 32 sifona s ili bez ventla (redni brojevi 1 do 10 + 18 do 39) stranica 190 od 348 . Dionica prohodna za čišćenje u cijelosti JB-16 5 D 160/143 222. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.5 JB-12 4 160/143 228.5 JB-3 2 200/175 200 JB-4 2 200/175 200 JB-5 3 160/143 202.5 PJ-6 1 300/250 166.5 PJ-7 1 300/250 178. Nije vidljiv uzrok zaustavljanja kamere na 22.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.5 PS-5 1 300/250 178.

br. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Orijentac Naziv susjednih ija okna Ploha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever jug jug jug jug jug jug jug jug jug sjever jug sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever jug jug jug jug jug jug jug jug jug jug PJ-PS-1/PS-2 1 PS-2/PS-3 1 PS-3/PS-4 1 PS-4/PS-5 1 PS-5/PS-6 1 PS-6/PS-7 1 PS-7/PS-8 1 PJ-PS-1/PJ-2 1 PJ-2/PJ-3 1 PJ-3/PJ-4 1 PJ-4/PJ-5 1 PJ-5/PJ-6 1 PJ-6/PJ-7 1 PJ-7/PJ-8 1 PJ-8/PJ-9 1 PJ-9/PJ-10 1 PS-8/JB-1 2 PJ-10/JB-2 2 JB-1/JB-3 2 JB-3/JB-5 2/3 JB-5/JB-7 3 JB-7/JB-9 3/4 JB-9/JB-11 4 JB-11/JB-13 4/5 JB-13/JB-15 5/5D JB-15/JB-17 5D/6 JB-17/JB-19 6 JB-19/JB-21 6 JB-2/JB-4 2 JB-4/JB-6 2/3 JB-6/JB-8 3 JB-8/JB-10 3/4 JB-10/JB-12 4 JB-12/JB-14 4/5 JB-14/JB-16 5/5D JB-16/JB-18 5D/6 JB-18/JB-20 6 JB-20/JB-22 6 Sumarno očistiti [m] 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 39 73 31 30 30 30 30 38 55 40 50 50 43 35 32 31 89 91 63 123 123 123 123 135 108 76 81 76 63 130 127 129 123 141 109 76 77 84 2907 stranica 191 od 348 .A. Sustav sakupljanja procjednih voda Tabela 13 Popis revizijskih šahtova i kolektorskih cijevi koje je potrebno čistiti Popis šahtova i kolektorskih cijevi za čišćenje Vanjski/Unutarnji Potrebn Promjer kolektorske o očistiti cijevi [mm] *[m] R.8.

17. "X" komada. Održavanje sabirnih šahtova odvodnje procjednih voda Sabirni šahtovi procjednih voda su elementi sustava odvodnje procjednih voda koji se nalaze na obodu tijela odlagališta te provode sakupljenu procjednu vodu u sabirne (kolektorske) cijevi. Sve nedostajuće vijke IZVO AČ treba zamijeniti s inox vijsima. poklopca šahta i odzračnika.A. Pregled stanja se provodi radi mogućnosti fizičkog oštećenja stijeki šahta. IZVO AČ je zadužen za provedbu kontrole vodonepropusnosti vizualnim pregledom u intervalima od svaka 3 mjeseca (4× godišnje).).2.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. ispravnosti ručice ventila.8. IZVO AČ je zadužen za tjedno izviještavanje Nadzornog inženjera o eventualnim oštećenjima stranica i dna. (1× mjesečno). O provedenom čišćenju Izvo ač je dužan sastavaiti detaljni Izvještaj. Šahtovi procjednih voda imaju dvostruke stijenke što omogućuje kontrolu vodonepropusnosti. (2× godišnje). priključna kolektorska cijev i sl. Šahtove odvodnje procjednih voda IZVO AČ je dužan održavati na sljedeći način: 12. (u sklopu radova čišćenja sutava prikupljanja i odvodnje procjednih voda a prije snimanja kamerom). IZVO AČ je dužan održavati znakove upozorenja i opasnosti na i ispred šahtova procjednih voda čišćenjem (1 x mjesečno). Nakon čišćenja i snimanja vratiti sve sifone.5.8. ventile i poklopce u stanje uporabivosti. poklopca i oznaka šahta s oznakom upozorenja (1× tjedno). 19. 18. Prvo ispitivanje vodonepropusnosti IZVO AČ mora izvršiti u mjesecu u kojem je uveden u posao. stanju sifona. IZVO AČ je dužan izvijestiti o mjestu izbijanja metana u šahtu (hvatač kondenzat tipa 3. "T" komada. 14. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Održavati nalijepljene oznake (nazive) na šahovima stranica 192 od 348 . IZVO AČ je zadužen za tjedne vizuale preglede šahtova procjednih voda. IZVO AČ je zadužen za provjeru prisutnosti (koncentracije) metana CH4 volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta (1 x mjesečno). nepropusnosti spojeva.4. sifon. (predvidiva kompltena zamjena znakova upozorenja 1× 3. o brzini protjecanja. Poklopci šahtova su izvedeni s odzračnikom. Minimalno dva puta godišnje IZVO AČ mora isprati unutrašnjost šahtova na kojima se vrši snimanje vodom. IZVO AČ je zadužen za održavanje šahtova procjednih voda čišćenjem. 16. god. Zaštita okoliša i zdravalja. Prvo pokretanje ručice IZVO AČ mora izvršiti u mjesecu u kojem je uveaden u posao. Sanirati nedostatke (vidi točku 10) i izvijestiti o svim eventualnim uočenim nedostacima u šahtu kao na primjer eventualni nedostatak vijaka. razini procjedne vode u šahtu. stanju urednosti.).A. eventualnom usporu. Prije eventualnog ulaska u šaht provesti mjere propisane u poglavlju III. Pregled razine vode u posudi u kojoj se nalazi sifonski priključak drenažnog cjevovoda i po potrebi dolijevanje vode u posudu (1× mjesečno). U slučaju evidentiranja pojave CH4 provjeru koncentracije treba provoditi češće i to minimalno (1 x tjedno). Šahtovi odvodnje su izvedeni na lomovima i križanjima trasa sustava odvodnje procjednih voda. 13. 15.2. U slučaju detekcije CH4.8. stanju taloga. očistiti sifon ukloniti talog s dna okna / kinete. Sustav sakupljanja procjednih voda III. Savka tri mjeseca izvršiti pokretanje ručice ventila do potpunog otvaranja i zatavranja te izvijestiti o stanju (4× godišnje).

Kompenzacijske bazene procjednih voda IZVO AČ treba održavati na sljedeći način: 7. Izvo ač je dužan provesti ispitivanje od ovlaštene institucije. IZVO AČ je dužan dostavljati rezultate ispitivanja Nadzornom inženjeru u dvije kopije. koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta. III. stanju taloga. stanju urednosti. IZVO AČ je dužan provesti prvo ispitivanje u roku od 60 dana od uvo enja u posao. Održavanje kompenzacijskih bazena Kompenzacijski bazen (prepumpni šahtovi) se nalazi na sjevernom i južnom spoju ploha 2 i 1. Predvidiva kompltena zamjena oznaka 1× 2. 2 × mjesečno. strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti s rezultatima provedenih ispitivanja.8. god.2. Sumarna zapažanja tjednih pregleda.A.A. 20.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Predvidiv angažman je šest puta godišnje. 21. strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti šahtova procjednih voda od ovlaštene institucije provoditi sukladno normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610. god. stanju stijeki bazena i poklopca bazena. strukturalnoj stabilnosti i funkcionalnosti). razini procjedne vode u bazenu. (1× godišnje) 22. 8. Ispravnost električnih i strojarskih komponenti ugra enih pumpi (u Ex izvedbi) IZVO AČ mora kontrolirati jedan puta godišnje po ovlaštenoj tvrtci.A. Predvidiv angažman je 2 radnika po 4 sata. Ručno uklanjanje nakupljenog otpada (leteći otpad i slično) iz kompenzacijskog bazena IZVO AČ mora provoditi po potrebi. IZVO AČ je zadužen za čišćenje taložnice i unutrašnjosti kompenzacijskih bazena od nataloženog mulja mlazom vode i usisavanje slivničarem po potrebi. plan periodičkg ispitivanja vodonepropusnosti. IZVO AČ je zdužen za provedbu periodičkog ispitivanje vodonepropusnosti. rezultat mjerenja vodonepropusnosti s planom sljedećeg ispitivanja. kao i čuvanja dokaza o provedenom Ispitivanju (Uvjerenje o vodonepropusnosti. Obračun se vrši kroz poglavlje V.5. organizirati ispitivanja prije isteka roka važenja prethodnog ispitivanja. IZVO AČ je dužan izvršiti popravak i/ili zamjenu neispravnih sifona i ventila u šahtovima procjednih voda. stanju funkcioniranja pumpi. IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova odvodnje procjednih voda s komentarima i prijedlozima mjera. čistoći šahtova. Sustav sakupljanja procjednih voda procjednih voda u skladu s projektima. Osnovna funkcija kompenzacijskih bazena je sakupljanje i podizanje procjedne vode koja dotiče iz ploha 6 do plohe 2 na višu kotu plohe 1 od kuda procjedna voda gravitacijski otiče prema sabirnim bazenima sjever i jug. 9. (6×godišnje). stanje ručice ventila (s planom sljedećeg pokretanja ručice). Predvidiva kompltena zamjena sifona i ventila 1× 2. stanju poklopca (1× tjedno). 10. stanje zankova upozorenja i oznaka na šahtovima.1. plan provedbe snimnja i čišćenja sustava odvodnje procjednih voda. stranica 193 od 348 . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. voditi evidenciju provedenih ispitivanja. Tjedno izvijestiti Nadzornog inženjera o stanju pumpi. brzini protjecanja.8. dužan je izvještavati o datumu isteka periodičkog ispitivanja. Tjedno izvršiti vizualni pregled stanja kompenzacijskih bazena. U izvještaju treba biti navedeno.2. eventualnom usporu. (1× godišnje).

Zavod za ekološki inženjering.8.d. Zavod za ekološki inženjering. III.. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. ožujak 2000 god. kao i čuvanja dokaza o provedenom Ispitivanju (Uvjerenje o vodonepropusnosti.A. razini vode i slično.A..8. IZVO AČ je zadužen za čišćenje taložnice u prepumpnom šahtu od nataloženog mulja mlazom vode i usisavanje slivničarem po potrebi. [vidi IP1]. • Cijevi i šahtovi (HDPE) – Poglavlje 2364 stranica 194 od 348 . koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta. Sustav sakupljanja procjednih voda 11.8. • Drenažni materijal – Poglavlje 2361. IZVO AČ je zadužen za provedbu periodičkog ispitivanja vodonepropusnosti. strukturalnoj stabilnosti i funkcionalnosti). ožujak 2007 god. UPRAVLJANJE III.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi upravljanja su dani u dokumentaciji: • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti kompenzacijskih (prepumpnih) bazena od ovlaštene institucije koje se provodi prema normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610.A.8. IZVO AČ je dužan provesti prvo ispitivanje u roku od 60 dana od uvo enja u posao. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. Vidi poglavlja: • Konstrukcija kanala– Poglavlje 02302. Predvidiv angažman je četir puta godišnje. IZVO AČ je dužan dostavljati rezultate ispitivanja Nadzornom inženjeru u dvije kopije. Izvo ač je dužan izvršiti ispitivanje po ovlaštenoj instituciji. [vidi GP1]. organizirati ispitivanja prije isteka roka važenja prethodnog ispitivanja. Održavanje adaptiranog prepumpnog šahta za crpljenje oborinskih voda nakupljenih na sjevernom dijelu plohe 6 Održavanje adaptiranog prepumpnog šahta za crpljenje oborinskih voda mora biti po svmu isto kao i za šahtove procjednih voda osim što se još predvi a i crpljenje nataloženog mulja iz dna precrpnog šahta 4 × godišnje. Institut gra evinarstva Hrvatske d. oznaka IZV-JAK-A1.3.3.d. Zagreb. Zagreb.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. (4×godišnje). IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova odvodnje procjednih voda s komentarima i prijedlozima mjera. (1× godišnje) 12. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. Institut gra evinarstva Hrvatske d. voditi evidenciju provedenih ispitivanja. dužan je izvještavati o datumu isteka periodičkog ispitivanja.2.2. III.6. broj: 24-10-013/07.

dužan je izvještavati o datumu isteka periodičkog ispitivanja. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. ocjenu ispravnosti i Izvještaj o nedostacima na ventilima i sifonima. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.8.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Izvještaji Izvo ača IZVO AČ je dužan u sklopu mjesečnog izvještaja dostavljti vremenski i financijski plan gra enja i održavanja sustava procjednih voda. a sve sukladno Zakonu o otpadu (NN 178/04). urednost i vodonepropusnost kompenzacijskih bazena i ispravnost pumpi u kompenzacijskim bazenima). stranica 195 od 348 .A. dužina ulaska wome u drenažu. (1× godišnje) IZVO AČ je dužan izraditi i dostaviti navedene Izvještaje u dva primjerka.A. Vremenski i financijski plan IZVO AČ u slučaju potrebe mora revidirati (aktualizirati). IZVO AČ je dužan dostaviti Izvještaj o održavanju kolektorskih cjevovoda. Sustav sakupljanja procjednih voda III.8. mora fizikalno-kemijski analizirati u ovlaštenom laboratoriju. IZVO AČ je dužan voditi evidenciju provedenih ispitivanja vodonepropusnosti kompenzacijskih bazena. U izvještaju trebaju biti navedene sve aktivnosti izvo ača iz poglavlja III. kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 117/2007) i Pravilniku o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada.A.8. POSTUPANJE S OTPADOM Mulj koji se taloži u sustavu procjednih voda se prije deponiranja.3. Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 23/07) i Uredbi o kategorijama. od ovlaštene institiucije. vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05 i 39/09). urednosti šahtova. Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada. provesti ispitivanje prije isteka roka važenja prethodnog ispitivanja. Trošak izrade vremenskog plana treba uključiti u cijenu upravljanja sustavom procjednih voda.8.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. IZVO AČ je dužan izraditi i dostaviti nadzornom inženjeru detaljan izvještaj o provedenim radovima snimanja sustava procjednih voda u dva primjerka.A. III. IZVO AČ radova je dužan dati Izvještaj o izvršenim radovima i zapažanjima tijekom čišćenja cijevi za sakupljanje procjednih voda (dotok.2. a nakon čišćenja. IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova odvodnje procjednih voda s komentarima i prijedlozima mjera. kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 111/2011).4. Izvještaj mora sadržavati situaciju odlagališta s naznačenim očišćenim dionicama. strukturalnoj stabilnosti i funkcionalnosti). kao i čuvati dokaz o provedenom Ispitivanju (Uvjerenje o vodonepropusnosti. mjestima na kojima su uočene nepravilnosti.

Osoblje IZVO AČA mora poznavati sigurnosne i preventivne mjere u svim situacijama izvršenja posla. Obračun i naplata zbrinjavanja opasnog otpada vrši se posebno.8. • Toksičnost .8. Radovi gra enja i odžavanja se moraju izvoditi na mjestima s povećanom opasnosti. U suprotnom se s predmetnim muljem treba postupati u skladu s Zakonom o otpadu (NN 178/04) izmjenama i dopunama Zakona o otpadu (NN 153/2005 – Uredba.5. Neposredno prije ulaska u šahtove i kompenzacijske bazene. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA Pojava odlagališnog plina je moguća prilikom svih radova. Unutar radijusa kruga od 2 m od kompenzacijskih bazena je Ex zona opasnosti "2". III. NN 111/2006.opasnost od gušenja radnika.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. IZVOA Č treba prozračiti radni prostor i izmjeriti koncentraciju CH4. kompenzacijski bazeni. Preventivne mjere zaštite na radu su obvezujuće. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. CO2. Osnovne opasnosti prstora u kojima je evidentirana pojava odlagališnog plina su: • Nedostatak kisika . Poslove na održavanju mogu obavljati samo zdravstveno sposobni radnici IZVO AČA koji su obučeni za radove održavanja.A. Sustav sakupljanja procjednih voda Ukoliko rezultati fizikalno . • Opasnost od eksplozije. dok je u krugu šahta na udaljenosti od 2 m zona opasnosti "2". Tijekom cijelog izvo enja radova IZVO AČ mora kontinuirano provoditi mjernja deponijsko plina u radnom prostoru i mora imati na raspolaganju dežurno osoblje za pomoć i spašavanje. kao što su šahtovi. ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 196 od 348 .kemijske analize pokažu da predmetni mulj nije opasni otpad tada ga je moguće otpremiti u tijelo odlagališta Jakuševec. NN 60/2008 i NN 87/2009). održavanje i upravljanje prometnicama i platoima. H2S. Izvo ač smije ulaziti u radni prostor samo ako je prethodno utvrdio da koncentracija deponijskog plina nije opsna po život i zdravlje radnika. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća izgradnju. Unutar šahtova procjednih voda je Ex zona opasnosti "1". moraju primjenjivati mjere zaštite na radu i moraju primjenjivati zaštitna sredstava za rad. uprvaljanja i održavanja na sustavu procjednih voda. Deponijski plin može biti prisutan na mjestima rada u koncentraciji izvan granice ljudskih osjetila. cjevovodi procjednih voda u kojima je detektiran odlagališni plin.opasnost od trovanja. Osoblje IZVO AČA mora biti upoznato s izvorima opasnosti. radnici moraju imati uvjerenje o poha anju specijalističke edukacije iz protueksplozijske zaštite. Osoblje IZVO AČA mora biti opremljeno prikladnim i pouzdanim osobnim zaštitnim sredstvima.

9.2.A.9.2 III.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.2.A.9.3.1.3 III.A.9.9.9.9.A. stranica 197 od 348 .o.1 III.2 III.1 III.A.A.A.9.2 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja SVEZAK III.1.9.9.1 III.A.A. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III. Svibanj 2012.o.3.A.1 III.A. Zaštitni sloj iznad sustava drenaže SADRŽAJ: III.2 III.

... 199 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .....1 III. GRA ENJE ......... održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.................................. ODRŽAVANJE ......9....................200 III.....9....................Dokumentacija za nadmetanje Gra enje....A................ Zaštitni sloj iznad sustava drenaže SADRŽAJ POGLAVALJA: III......... UPRAVLJANJE.......2 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .........................9..A................9.............................................. 201 III.......9...2.....201 stranica 198 od 348 .......2 III..................... 201 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ...1 III...................................................1 III..................................................A.9...........................................3.............A.......2..2 III...................9......1.........1................9.........199 III.......9....... 200 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ..................... 200 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA.................A...A.....A.................. 199 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ........3...........A........9.......2.................3......1..A.................A............

1. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.d. listopad 2010.9.Broj projekta: 3230-0576/10. III. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća izgradnju. Zagreb. Institut IGH d.1. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. oznaka IZV-JAK-A1. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima.1. Zagreb. GRA ENJE III. održavanje i upravljanje prometnicama i platoima. alate i pribor.A.9. Zavod za planiranje. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini. studije i zaštitu okoliša. • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. [vidi IP6]. Zaštitni sloj iznad sustava drenaže procjednih voda je potrebno održavati na plohama 6/1 do 6/3 čupanjem raslinja s korjenjem kako ne bi došlo do oštećenja filtarskog geotekstila i prodiranja sitnih čestica u drenažni sustav. ožujak 2000 god.1 Prihvat i ugradnja otpada stranica 199 od 348 .9. opremu.d. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6.d.A. Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi gra enja su dani u dokumentaciji. Zaštitni sloj iznad sustava drenaže III.9. ožujak 2007 god.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Opće napomene Rad IZVO AČA na održavanju i upravljanju zaštitnog sloja iznad sustava drenaže procjednih voda obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima. Obveza je IZVO AČA da izvo enje radova provodi tako da izbjegne mogućnost oštećenja izvedenih elemenata odvodnje procjednih voda i me unasipa (zečjeg nasipa).A.A.. Srodna poglavlja Poglavlje III. Zavod za ekološki inženjering. Zavod za ekološki inženjering... [vidi IP1]. odredbama. broj: 24-10-013/07. materijale.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Zaštitni sloj iznad sustava drenaže procjednih voda je izveden na svim plohama odlagališta. [vidi GP1]. Navedeni sloj je ugra en na filtarskom geotekstilu tipa 400 g /m2 i služi kao zaštita filtarskog geotekstila od oštećenja. • Plan odlaganja otpada na plohu 5D i 6.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Institut gra evinarstva Hrvatske d.

ODRŽAVANJE III.9.2 Privremeno prekrivanje III. III. kaseta 6/2 ima tlocrtnu površinu od približno 2.A. Zaštitni sloj iznad sustava drenaže Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje III. Zaštitni sloj iznad sustava za prikupljanje procjednih voda: Zaštitni sloj definira se kao inertni pjeskoviti ili šljunkoviti materijal.7 Detekcija oštećenja geomembrane III. A. Popravak oštećenja izvedenih elemenata snosi IZVO AČ.A. oznaka IZV-JAK-A1.92 ha. Predvidiv angažman izvo ača je 1 radnik 3 dana po 8 sati mjesečno. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. stranica 200 od 348 .9.13. [Vidi IP1].9. A.2.A. Kaseta 6/1 ima tlocrtnu površinu od približno 2.5 Me unasip (zečji nasip) III. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Definicije T. kaseta 6/3 ima tlocrtnu površinu od približno 3. Zavod za ekološki inženjering.8 Sustav procjednih voda III.2. Čišćenje treba provoditi jednom mjesečno ručnim alatom (plijeviti i čupati raslinje). Obim posla na održavnju zaštitnog sloj iznad sustava za prikupljanje procjednih voda će se smanjivati s početkom odlaganja otpada na pojedine kasete izvedenog brtvenog sustava i sustava odvodnje procjednih voda.3 Prometnice i platoi III.A. Zaštitni sloj je potrebno održavati čupanjem raslinja s korjenjem kako ne bi došlo do oštećenja filtarskog geotekstila i prodiranja sitnih čestica u drenažni sustav.12.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02363 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. Gotova prekrivka III..2.A.10 Ploha za prihvat azbesta (kaseta 6/3 jug) III.A. Zagreb. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Ugra uje se na filtarski geotekstil tipa 400 g /m2 i služi kao zaštita filtarskog geotekstila od oštećenja.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA IZVO AČ je zadužen za čišćenje zaštitnog sloja na plohama 6/1 do uključivo 6/3 tijekom perioda od ožujka do listopada.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A.d. broj: 24-10-013/07.9.A. Obodni kanali III. ožujak 2007 god.90 ha. III.A.A.6.40 ha. Obveza je IZVO AČA da zvo enje radova održavanja provodi tako da ne do e do oštećenja izvedenih elemenata odvodnje procjednih voda.

d. Ovjera količina Evidenciju rada radnika IZVO AČA u satima rada na održavanju zaštitnog sloja iznad sustava za prikupljanje procjednih voda kao i kvalitetu rada. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. Zagreb.9. III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.3. Zavod za ekološki inženjering.A.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Izvještaji Izvo ača Obveza je IZVO AČA da putem Mjesečnih izvještaja obavještava o stanju izvedenih radova održavanja.3. III.A.9. UPRAVLJANJE III.3. -~ ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 201 od 348 . ovjerava Nadzorni inženjer.A.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02363 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. [Vidi IP1]. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća održavanje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Rad IZO AČA na održavanju zaštitnog sloja iznad sustava za prikupljanje procjednih voda obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima.A. Zaštitni sloj iznad sustava drenaže Aktivnosti IZVO AČA na održavanju zaštitnog sloja iznad sustava drenaže moraju biti sadržane u Mjesečnom izvještaju.9. ožujak 2007 god.9. Institut gra evinarstva Hrvatske d. oznaka IZV-JAK-A1. broj: 24-10-013/07..

A.1.1.3 III.A. Svibanj 2012.1 III.A.10.10.5 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja Postupanje s opasnim otpadom Zaštita okoliša i zdravlja SVEZAK III.A.1 III.10.o.10.10.A.A.A.10.2 III. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.2.1 III.10. stranica 202 od 348 .2.A.A.o.1 III.10.2 III.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.4 III.A.A.3.A.3.10.10.A.2 III.10. Ploha za prihvat azbestnog otpada SADRŽAJ: III.10.2 III.

A.3......................... 205 III...........1..10......A.................................A........10.1 III................1....... 216 stranica 203 od 348 ......2..... 204 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ........A.......10......... 214 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ........... 215 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ................. 215 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA....... 214 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ... III...........................10.1................3.....2 UPRAVLJANJE .....A...10................................. POSTUPANJE S OPASNIM OTPADOM ..........................A.........2........................10............................. III.................... III... održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III..........204 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ..............................................3.......A... III.........1 III.......................... 216 ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA ....10......10....5........2 GRA ENJE ..................A.... 214 III..10...............10.....10....A..2 ODRŽAVANJE ...........Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.........A........................2..... Ploha za prihvat azbestnog otpada SADRŽAJ POGLAVALJA: III.............A...1 III............................................................................................A........4...... 215 III..................10...................................

Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. izveden je plato za okretanje vozila.10. na južnom dijelu plohe 6/3 (ploha 6 je podijeljena na 3 dijela). Cesta je širine 4 m s vanjske strane obodnog nasipa.d. Zagreb. Opći • • • • stranica 204 od 348 .5 m i ukupne širine 6.A.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Ploha za prihvat gra evinskog otpada koji sadrži čvrsto vezani azbest i ostali čvrsto vezani azbestni otpad (u danljem tekstu samo azbestni otpad) je izvedena na samom jugozapadnom rubu odlagališta. studije i zaštitu okoliša. [vidi IP1]. Institut gra evinarstva Hrvatske d..Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Pristupna cesta plohi za prihvat azbestnog otpada je smještena na zapadnom nasipu. Institut gra evinarstva Hrvatske d.A. Zavod za ekološki inženjering. uz unutarnji rub južnog i zapadnog obodnog nasipa.000 m2 (dno kazete + me unasip + postojeći obodni nasip na koji će se naslanjati azbestni otpad).d. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. na mjestu spajanja s kazetom za azbestni otpad.A. odnosno 5 m s unutarnje strane nasipa. broj: 24-10-013/07... Površina bez obodnog nasipa iznosi približno 2. listopad 2010. Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom zahtjevi gra enja su dani u dokumentaciji. Zavod za planiranje. Elaborat tehnologije odlaganja gra evinskog otpada koji sadrži azbest na kazeti izgra enoj u okviru odlagališta Jakuševec [vidi TD27]. Ukupna površina kazete za prihvat azbestnog otpada iznosi približno 4. Ploha za prihvat azbestnog otpada III. Nasip s vanjske strane obodnog nasipa je izveden od mješovitog materijala dobivenog obradom gra evinskog otpada. Na kraju pristupne prometnice. Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. Izvo ač je dužan ishoditi sve potrebne suglasnosti/dozvole za rad s azbestom nadležnih ministarstava. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1.1. Institut IGH d. Kazeta za prihvat azbestnog otpada je odijeljena od ostalog dijela odlagališta me unasipom visine 1. Izvo ač je zadužen za održavanje plohe za prihvat azbestnog otpada čupanjem raslinja s korjenjem kako ne bi došlo do oštećenja filtarskog geotekstila i prodiranja sitnih čestica u drenažni sustav. Zavod za ekološki inženjering. Zagreb.160 m2. Nasip prometnice je izveden od mješovitog materijala.1. GRA ENJE III.d. [vidi IP6]. oznaka IZV-JAK-A1.10. Plan odlaganja otpada na plohu 5D i 6.5 m. dok je nasip s unutarnje strane izveden od zemljanog materijala.Broj projekta: 3230-0576/10. ožujak 2000 god. [vidi GP1].10. ožujak 2007 god.

6 Obodni kanali Poglavlje III.8 Sustav procjednih voda Poglavlje III.A. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu.A. alate i pribor. 39/09) Pravilnik o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN42/07) Naputak o postupanju s otpadom koji sadrži azbest (NN 89/08) Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima (NN 13/09) Odluka o postupanju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za provedbu mjera radi unaprje enja sustava gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 58/11) Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada.5 Me unasip (zečji nasip) Poglavlje III. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća izgradnju.A.A.A.7 Detekcija oštećenja geomembrane Poglavlje III.A. odredbama.2 Privremeno prekrivanje Poglavlje III.3 Prometnice i platoi Poglavlje III.1 Prihvat i ugradnja otpada Poglavlje III.A.1. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.9 Zaštitni sloj iznad sustava za prikupljanje procjednih voda Pravilnici i propisi Uredba o kategorijama.A. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. održavanje i upravljanje prometnicama i platoima. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Opće napomene Rad IZVO AČA na održavanju i upravljanju plohe za prihvat azbestnog otpada obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima. vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05. kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 117/07) • • • • • • stranica 205 od 348 .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Srodna poglavlja Poglavlje III. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima. opremu.10. materijale.A.A.10. Ploha za prihvat azbestnog otpada III. Obveza je IZVO AČA da izvo enje radova provodi tako da izbjegne mogućnost oštećenja izvedenih elemenata odvodnje procjednih voda i me unasipa (zečjeg nasipa).

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. potrebno je izme u azbestnog i komunalnog otpada izvesti odgovarajuće me uprekrivne slojeve. ali treba voditi računa da je udaljenost dna zdenca od vrha me uprekrivnog sustava veća od predvi enog slijeganja otpada. Ploha za prihvat azbestnog otpada IZVO AČ je dužan postupati u skladu s Elaboratom tehnologije odlaganja gra evinskog otpada koji sadrži azbest na kazeti izgra enoj u okviru odlagališta Jakuševec [vidi TD27]: Tehnologija odlaganja azbestnog otpada Izdvajanje polja za prihvat azbestnog otpada . te se odlagalište čuva 24 sata. Na vidljivom mjestu. Kako bi se i u tom slučaju polje za prihvat azbestnog otpada izoliralo od okoline.Nakon završetka odlaganja azbestnog otpada. Prema Naputku o postupanju s otpadom koji sadrži azbest (NN 89/08) polje (kazeta) za prihvat azbestnog otpada mora biti izdvojeno od ostalog dijela odlagališta.Pristup odlagalištu osobama koje nisu zaposlene spriječen je ogradom koja se izvodi po rubu odlagališta ili oko samog polja za prihvat azbestnog otpada. iznad njega se može odlagati komunalni otpad..˝ stranica 206 od 348 . koja ima otprilike slijedeći sadržaj: OPASNOST – AZBEST – SAMO OVLAŠTENO OSOBLJE – OBVEZNA UPOTREBA ZAŠTITNE OPREME. a time i zdravlja ljudi. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III...Nakon zatvaranja polja za prihvat azbestnog otpada iznad područja gdje je vršeno njegovo odlaganje ne smiju se provoditi aktivnosti kojima bi se dovelo do zaga enja okoliša. Primjer koji se prezentira ovaj slučaj prikazan je na slici 3˝ u TD27: . Ukoliko se iznad azbestnog otpada odlaže komunalni otpad mogu se u području odloženog komunalnog otpada izvoditi zdenci. Pri tome se poglavito misli na bušenje plinskih zdenaca.A. postavlja se tabla.10. a na porti se provodi evidencija ulaženja ljudi na odlagalište. odmah uz područje gdje se prihvaća azbestni otpad. ODJEČE I OBUĆE'' .

gdje se istovaruje. Ukoliko se na odlagalište ipak dopremi i azbestni otpad koji nije pakiran ili obra en. izvo ač koji provodi prihvat i ugradnju azbestnog otpada dužan je sukladno dinamici punjenja plohe azbestom izgra ivati pristupnu prometnicu/rampu. odnosno svede na minimum. pri prijevozu azbestnog otpada.4 mm) • spremnici i ambalaža koja sadrži azbestni otpad moraju biti vidljivo označeni prema posebnom propisu • osoba koja prevozi otpad koji sadrži azbestna vlakna ili prašinu mora osigurati da tijekom utovara.A. Ploha za prihvat azbestnog otpada Dovoz otpada koji sadrži azbest do polja za njegov prihvat .odmah po istovaru navlažiti otpad stranica 207 od 348 .10.4 mm.Sukladno Pravilniku o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 42/07). istovara i prijevoza ne do e do ispuštanja tih vlakana ili prašine u zrak Azbestni otpad se do samog mjesta odlaganja dovozi trajnom ili privremenom gradilišnom prometnicom. kako bi mogao pristupiti do slijedećeg sloja (nivoa) odlaganja azbesta. te ukoliko nije provesti isto polietilenskom folijom debljine minimalno 0.).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. a svi radovi trebaju proteći na način da se izbjegne ili skrati period u kojem nije moguć pristup kazeti za odlaganje azbestnog otpada..Sukladno Pravilniku o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 42/07). te osigurati rubove ljepljivom trakom • nezapakiran azbestni otpad: . teškog opterećenja vozila i dr.. Pristupnu prometnicu (i radni plato ispred kazete za azbest) potrebno je redovito održavati. Tehnologija koje se treba pridržavati kako bi se isto postiglo. Tehnologija istovara i ugradnje zapakiranog azbestnog otpada opisana je u TD27. ispuštanje azbestnih vlakana i prašine u zrak. Održavanje prometnice obuhvaća i održavanje prometne gradilišne signalizacije. te po potrebi sanirati oštećenja koja mogu nastati uslijed različitih utjecaja (padalina. na odlagalište se doprema samo zapakiran ili adekvatno obra en azbestni otpad. Kod odlaganja azbestnog otpada najveću pažnju treba posvetiti tome da se spriječi. odnosi se na slijedeće: • zapakirani azbestni otpad – provjeriti da li je dobro zapakiran. Nadalje. Izvo ač (poduzeće) koji provodi prihvat i ugradnju azbestnog otpada dužan je izvoditi radove održavanja prometnice.˝ Općenito o odlaganju otpada koji sadrži azbest . da se izbjegne ispuštanje čestica azbesta u okoliš potrebno je hitno poprskati otpad. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. mora zapakirati tako da se spriječi ispuštanje azbestnih vlakana i azbestne prašine u okoliš (zahtijeva se ambalaža od polietilenske folije debljine najmanje 0. te ga u što kraćem vremenu zapakirati u foliju ili alternativno (nepostojanje adekvatne folije u danom trenutku na gradilištu) prekriti slojem zemlje u debljini od minimalno 10 cm. potrebno je pridržavati se slijedećeg: • otpad se prije prijevoza.

zbijanjem otpada odgovarajućim brojem prijelaza stroja (npr. U pravilu se zadovoljavajuća stabilnost postiže projektiranjem konačnog pokosa odloženog azbestnog otpada u nagibu 1V:3H.2m nakon zbijanja. zemljanim materijalom ili slično. piliti ili na bilo koji drugi način obra ivati Pokosi odloženog azbestnog otpada i zbijenost otpada trebaju biti takovi da se osigura stabilnost odloženog azbestnog otpada. Udaljenost susjednih vertikalnih drenaža ne smije biti veća od 3 m.A. šljunkom. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. a širina drenažnog stupca treba iznositi najmanje 0. kao i Ministarstva graditeljstva i prostornog ure enja. a debljina ovog sloja treba iznositi minimalno 0.5m.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Svaki red paleta prekriva se horizontalnim slojem zemljanog materijala s većim udjelom pijeska i šljunka (vidi Tehničke uvjete ugradnje – zemljani materijal veće vodopropus-nosti [vidi TD27]). 12t) i ograničavanjem debljine jednog sloja odloženog otpada prije zbijanja na visinu jedne-dvije palete (maksimalno 1. kako je opisano u zasebnom poglavlju. Prije prekrivanja i zbijanja redova paleta. te tako pripremljene cijevi upakirati u foliju • zdrobiti cijevi nakon prekrivanja zemljanim materijalom uz adekvatne mjere zaštite (me uostalim prskanje vodom i obavezno korištenje zaštitne opreme) i uz prethodno isho enu suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode. te izvedbe vertikalnih zemljanih stupaca. vrsti. Kako je azbestni otpad upakiran u foliji.5m). uz korištenje adekvatne opreme. Ploha za prihvat azbestnog otpada . potrebno je provesti neku od slijedećih mjera: • prije prelaska strojevima/vozilima preko cijevi iste ispuniti betonom.10.˝ stranica 208 od 348 . a potrebno je osigurati procje ivanje oborinske vode do sustava za sakupljanje procjednih voda. te osigurati rubove ljepljivom trakom • azbestni otpad nije dozvoljeno lomiti. kao i globalna stabilnost cjelokupnog odloženog otpada za slučaj da se iznad azbestnog otpada odlaže komunalni otpad. te mjestu gdje je azbestni otpad odložen (u skladu s Pravilnikom o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest. izme u paleta treba ugra ivati vertikalne slojeve zemljanog materijala s većim udjelom pijeska i šljunka (vidi Tehničke uvjete ugradnje – zemljani materijal veće vodopropusnosti [vidi TD27]). tri prijelaza kompaktora ili buldozera težine min.4 mm. načinu obrade odloženog azbestnog otpada. Ukoliko se ipak dopreme i odre ene količine cijevi koje sadrže azbest. Odlagatelj azbestnog otpada dužan je voditi očevidnik o nastanku i tijeku otpada i voditi podatke o količini. potrebno je na samoj lokaciji osigurati dovoljnu količinu vode za prskanje azbestnog otpada za slučaj da do e do puknuća folije u koju je upakiran.u što kraćem vremenu upakirati otpad u polietilensku foliju debljine minimalno 0. U pravilu se na polja za azbestni otpad dopremaju valovite ili ravne fasadne i krovne ploče. NN 42/07). Na odlaganju azbestnog otpada smije raditi isključivo obučeno osoblje.

Slika 7. dopremati će se na drvenim paletama (dimenzije paleta su uglavnom 0.5 tona.2 m).krovne ploče. dok se težina jedne palete kreće u rasponu od 0.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Azbestni otpad upakiran u . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. Azbestni otpad upakiran i odložen na paletama Drobljeni ili usitnjeni azbest se na mjestu nastanka uglavnom pakira u nepropusne polipropilenske vreće tzv.2 x 1.big bag˝ vreću stranica 209 od 348 ..5 m do 1. Rukovanje i manipulacija s ovim vrećama riješena je preko ušivenih ručki koje se prihvaćaju pretežito viljuškarima ili nekim drugim strojevima za podizanje tereta.5 m.Većina azbestnog otpada koji će se odlagati na kazetu. Na ovaj se način uglavnom pakira i transportira "pločasti" azbest . različitih dimenzija. Slika 6. 1 x 1.8 x 1.10.. obloge i sl.5 do 1.2 m.2 m ili 1. Visina azbestnog otpada na pojedinim paletama kreće se uglavnom od 0. Ploha za prihvat azbestnog otpada Postupak ugradnje otpada koji sadrži azbest na odlagalištu Jakuševec . "big bag".

Na taj će se način formirati red duljine od oko 45 m. Na taj način formirati će se "dvored" približnih dimenzija 2. te tako er paleta/vreća do palete/vreće. u ovom trenutku nije moguće odrediti točnu količinu/visinu materijala potrebnog za prekrivanje azbestnog otpada. Sa vozila koja su dovezla azbestni otpad. Prekrivanje će se vršiti s pjeskovito/šljunkovitim materijalom čije su karakteristike specificirane u Tehničkim uvjetima ugradnje – zemljani materijal veće vodopropusnosti [vidi TD27].0 m izme u njih). odnosno na posebno ure enu površinu uz kazetu za azbest. kamiona i drugih strojeva kojima se transportira azbest) realno je za očekivati da na kazetu za azbest neće dolaziti azbestni "paketi" veći od cca 1. stranica 210 od 348 . Tako er. Me utim.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. potrebno je osigurati debljinu prekrivnog sloja od minimalno 20 cm (u zbijenom stanju) iznad azbestnog otpada. te ga na isti način složiti. Palete/vreće potrebno je slagati neposredno jedne uz drugu. Ploha za prihvat azbestnog otpada Postoji mogućnost da će odre ena količina azbestnog otpada dolaziti pakirana i u drugačijim oblicima.5 x 1.5 m. s obzirom na težinu azbesta i manipulacijska ograničenja (nosivost viljuškara. Drugi red će se slagati neposredno uz prvi. Kako bi se moglo pristupiti prekrivanju azbestnog otpada (s propisanim zbijanjem) potrebno je izvesti najmanje dva ''dvoreda'' (4 reda paleta s jednim razmakom od cca 1. Kada se propisno zapakirani otpad koji sadrži azbest dopremi do mjesta budućeg odlaganja (dozvoljeno isključivo osobama ovlaštenima za transport i postupanje s zbestnim otpadom) potrebno je pristupiti njegovom istovaru i odlaganju na ure enu kazetu za prihvat azbestnog otpada. Sljedeći "dvored" je potrebno odmaknuti za cca. Vozilo koje je dovezlo azbestni otpad parkira se što bliže kazeti za odlaganje azbesta. Prekrivanje odloženih paleta/vreća (dvoreda) je moguće započeti bilo kada unutar 3 mjeseca od odlaganja uz uvjet da prilikom manipulacije i odlaganja nije došlo do oštećenja zaštitne folije tj. te odvoze do mjesta odlaganja gdje se zajedno s paletom polažu na horizontalnu podlogu kazete za azbest.5-3 m (širina dviju paleta) x 45 m (duljina kazete za azbest. Vozilo koje je dovezlo azbestni otpad ne smije ulaziti u prostor kazete za azbest. a provedbom monitoringa se konstatira da je kakvoća zraka zadovoljavajuća. palete/vreće (ili neki drugi oblik azbestnog ''paketa'') se uz pomoć "kombinirke" na kojoj su montirane vilice ili nekog sličnog stroja skidaju s vozila. dok se konačna površina jednog sloja ugra enog azbestnog otpada zbija prelascima kompaktora. duljina reda) x 1.A. 1. ''žabom'' ili nekim sličnim strojem.0 m (visina palete). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Budući da visina pojedinih paleta/vreća neće biti ujednačena. ali se to u ovom trenutku ne može točno znati. Kazetu za azbest potrebno je popunjavati u redovima i to tako da se prvi red složi paralelno i neposredno uz rub (južnog) obodnog nasipa. valjka ili nekog sličnog stroja minimalne mase od 12 t. tj.0 m od prethodnog. ukoliko je sav odloženi otpad propisno upakiran. bez obzira na geometrijski oblik azbestih "paketa" zajedničko im je svima da moraju biti propisno pakirani kako bi bilo spriječeno osloba anje azbestnih čestica u zrak. Prostor izme u "dvoreda" potrebno je zbijati mini-kompaktorom.10. Me utim.5 x 1.

5 slojeva (nivoa) azbestnog otpada. Potrebno je isprati sve dijelove koji su mogli biti u kontaktu s azbestnim otpadom (kotači.) kojima će se slagati palete i ugra ivati sljedeći sloj azbestnog otpada (potrebno je zbiti prekrivni materijal nižeg sloja (nivoa) azbestnog otpada.).A. radove treba obustaviti. Na opisan način potrebno je popuniti cijelu kazetu. buldozer i sl.. u TD27: Prekrivanje otpada koji sadrži azbest . "dvoreda" i slojeva dan je na slici 6. S obzirom na predvi ene dimenzije kazete za prihvat azbestnog otpada na odlagalištu Jakuševec i pretpostavljenu visinu jednog sloja (cca.10. vilice i dr. gusjenice. a to su: • prekrivanje u slučaju hitnih intervencija. Ploha za prihvat azbestnog otpada U slučaju da do e do oštećenja zaštitne folije ili vreće koje nije moguće sanirati polietilenskom folijom i ljepljivom trakom. kako bi mogao pristupiti do slijedećeg sloja (nivoa) odlaganja azbesta. npr. Kada se utvrdi da je prije ena dozvoljena granica onečišćenja zraka. pretpostavlja se da će se ukupno odložiti 4 . zamijećenim zaga enjem zraka tijekom provedbe monitoringa i sl.Azbestni otpad se prekriva u više slučajeva. kompaktor. Vozila je potrebno prati na samoj kazeti ili neposredno uz kazetu za azbest. Izvo ač mora izgraditi pristupnu prometnicu/rampu.2 m).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 1. Tijekom zbijanja sloja azbestnog otpada potrebno je provoditi mjerenja količina azbestnih čestica u zraku. kod dolaska neupakiranog azbestnog otpada ili puknuća folije na upakiranom otpadu.'' Shematski prikaz redova. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. a površinu prekrivnog materijala urediti tako da se po njoj mogu kretati strojevi (kombinirka. kako bi imao dovoljnu nosivost potrebnu za ugradnju narednog sloja). Svi strojevi koji se koriste za ugradnju azbestnog otpada moraju se prije napuštanja azbestne kazete i korištenja na nekim drugim lokacijama obavezno isprati vodom. potrebno je oštećenu paletu/vreću poprskati vodom i u što kraćem roku prekriti (zatrpati) pjeskovito/šljunkovitim materijalom (u ovom slučaju nije potrebno zbijati zemljani materijal već će se zbijanje provoditi prilikom prekrivanja "dvoreda"). stranica 211 od 348 . Nastaviti s radovima tek nakon što se mjerenjima pokaže da su onečišćenja smanjena ispod dozvoljene granice.

Me uprekrivanje azbestnog otpada iznad kojeg se odlaže komunalni otpad Kako bi se azbestni otpad izolirao od komunalnog otpada koji se odlaže iznad njega treba prethodno izvesti sloj zemljanog materijala u debljini minimalno 1. Kako bi se spriječila infiltracija procjednih voda iz komunalnog otpada u polje gdje je odložen azbestni otpad. odnosno odmah po njegovom dovozu. Prekrivanje azbestnog otpada prije zbijanja Prekrivanje azbestnog otpada tek prije njegova zbijanja podrazumijeva da se na odlagalištu provode slijedeće mjere zaštite okoliša i zdravlja ljudi: • polje za azbestni otpad je izvedeno unutar ogra enog odlagališta na kojem je uspostavljena čuvarska služba tijekom cijelog dana (24 sata) • uz polje postoji tabla kojom se ukazuje na opasni azbestni otpad i zabranjuje pristup nezaposlenim osobama • sav azbestni otpad je upakiran u foliju • na odlagalištu se provodi monitoring sukladno opisu danom u zasebnom poglavlju Ukoliko nije uspostavljena neka od gore opisanih mjera potrebno je prekriti azbestni otpad na kraju istog radnog dana u kojem je on dopremljen.3 m (vidi Tehničke uvjete ugradnje – drenažni šljunak [vidi TD27]) • fiterski geotekstil mase 400 g/m2 (vidi Tehničke uvjete ugradnje – filterski/separacijski geotekstil [vidi TD27]) stranica 212 od 348 . kako bi bio slabije propusnosti.5 m. mase 400 g/m2 (vidi Tehničke uvjete ugradnje – filterski/separacijski geotekstil [vidi TD27]) • drenažni šljunčani sloj debljine 0. 2. slojem zemljanog materijala minimalne debljine 0. Ovim me uprekrivnim zemljanim slojem odvaja se azbestni otpad od komunalnog otpada.4 i 2.5 m (karakteristike materijala prema Tehničkim uvjetima ugradnje – zemljani materijal manje vodopropusnosti [vidi TD27]) • filterski geotekstil. preporuča se da me uprekrivni zemljani sloj ima veći udio sitnozrnatog koherentnog materijala.10. kako ne bi došlo do miješanja materijala. Završno prekrivanje otpada ima i dodatnu funkciju.3 m.5 u TD27) • me uprekrivanje zemljanim materijalom koje se provodi kada se nakon završetka odlaganja azbestnog otpada iznad njega nastavlja s odlaganjem komunalnog otpada • završno prekrivanje.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. nakon čega slijedi zatvaranje odlagališta ili dijela odlagališta gdje se vršio prihvat azbestnog otpada Sva gore navedena prekrivanja zemljanim materijalom provode se kao mjera zaštite od osloba anja azbestnih vlakana i prašine u okoliš. a da se iznad tog sloja izvede drenažni šljunčani sloj debljine 0. 1. a to je ograničavanja infiltracije oborina u otpad i time minimaliziranja nastajanje procjednih voda. Ploha za prihvat azbestnog otpada • prekrivanje prije zbijanja (opisano u poglavljima 2. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. te odgovarajući filterski geotekstili. Ovi materijali tada čine me uprekrivni sustav (odozdol prema gore): • zemljani sloj debljine 1.A.2 m.

načinu i mjestu gdje je azbestni otpad odložen • mjerenje količine azbestnih čestica u zraku na području samog polja.jednom mjesečno prva tri mjeseca rada . odnosno nakon izvedenog završnog prekrivanja otpada.5 m i kmax = 1 X 10-7 cm/s ili brtveni materijalnih (npr. vrsti.Završni prekrivni slojevi za polje gdje se izvodi azbestni otpad trebaju odgovarati slojevima koji se prema Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada. tj. filterski geotekstil + šljunak + zaštitnigeotekstil ili geosintetski drenažni sloj adekvatnih svojstava • glina debljine 0. odnosno sloj za zaštitu od smrzavanja • drenaža za oborinsku vodu.3 m (karakteristike materijala prema Tehničkim uvjetima ugradnje – zemljani materijal veće vodopropusnosti [vidi TD27]) Padovi me uprekrivnih slojeva trebaju biti takovi da se osigura odvodnja procjednih voda komunalnog otpada na područje gdje je ovaj otpad u kontaktu s donjim brtvenim sustavom odlagališta.nakon prva tri mjeseca rada jednom tromjesečno (ova mjerenja mogu se podudarati s mjerenjima koja se provode tijekom prekrivanja i zbijanja otpada) stranica 213 od 348 .. filterski geotekstil + šljunak + zaštitni geotekstil ili geosintetski drenažni sloj adekvatnih svojstava • zaštitni zemljani sloj Po završetku rada odlagališta. površinu ispod koje se nalazi odložen azbestni otpad najbolje je ograditi. kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 117/07) zahtijevaju za komunalni otpad.U PODLOZI ODLOŽEN AZBESTNI OTPAD.'' Monitoring IZVO AČ je dužan postupati u skladu s Elaboratom tehnologije odlaganja gra evinskog otpada koji sadrži azbest na kazeti izgra enoj u okviru odlagališta Jakuševec [vidi TD27]: .10.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.'' Primjeri izvedbe vrha azbestnog otpada i me uprekrivnog sustava za odlagalište Jakuševec dani su na nacrtima 1 i 2. u TD27 3. GCL) adekvatnih svojstava • plinska drenaža.. Ploha za prihvat azbestnog otpada • zaštitni zemljani sloj debljine 0. odlagatelj azbestnog otpada dužan je voditi očevidnik o nastanku i tijeku otpada i voditi podatke o količini. sa slijedećom učestalošću: . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. U principu se radi o slijedećim slojevima (od vrha na niže): • rekultivirajući zemljani sloj. Završno prekrivanje. prestanak bilo kakvog odlaganja na ili iznad površine polja . kako bi se spriječile bilo kakve aktivnosti na tom području. podrijetlu. te postaviti tablu s upozorenjem: OPASNOST .Program praćenja stanja na odlagalištu koje prihvaća azbestni otpad podrazumijeva slijedeće: • sukladno Pravilniku o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 42/07). Padovi ne smiju biti izvedeni na način da se procjedna voda zadržava iznad polja za azbestni otpad.A. u neposrednoj blizini radova koji se odvijaju unutar polja.

ožujak 2010. Ovim Pravilnikom zahtijeva se da izloženost radnika azbestu iznosi najviše 0. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Zagreb.2.. Ploha za prihvat azbestnog otpada .2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Partikularni zahtjevi su dani u poglavlju III.A.obvezno tijekom provedbe prekrivanja zemljanim materijalom zbijanja azbestnog otpada .narednih petnaest godina jednom u pet godina III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. broj: 24-10-013/07. god. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. Zavod za planiranje .10.10.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02363 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6.kod hitnih intervencija prekrivanja azbestnog otpada zemljanim materijalom zbog puknuća folije. prema nalogu nadzornog inženjera Napomena: Granična vrijednost izloženosti azbestnim vlaknima definirana je Pravilnikom o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima (NN13/09).svaki puta nakon što se uoči azbestna prašina u zraku. Zavod za ekološki inženjering. neovisno o uzroku prašine . [IP15].10.10. • svakodnevnu kontrolu ispravnosti zaštitne opreme • svakodnevnu kontrolu odloženog azbestnog otpada na kraju radnog vremena.jednom godišnje tijekom prve dvije godine nakon zatvaranja polja . oznaka IZV-JAK-A1.2. Broj projekta: 3230-729/09. studije i zaštitu okoliša. stranica 214 od 348 .1 vlakno/ml za sve tipove azbesta.9 Zaštitni sloj iznad sustava za prikupljanje procjednih voda.d. prvenstveno radi kontrole ispravnosti provo enja svih potrebnih mjera da ne do e do izdvajanja azbestnih vlakana i prašine u okoliš (kvaliteta pakiranja i prekrivanja otpada). tvrtka: Institut IGH d.A..d.2. ODRŽAVANJE III.A. III.A. Zagreb. ožujak 2007 god. [Vidi IP1] kao i u dokumentaciji Izvedbeni projekt kazete za prihvat azbestnog otpada. Program praćenja stanja nakon zatvaranja odlagališta koje je u prošlosti prihvaćalo azbestni otpad: • mjerenje količine azbestnih čestica u zraku na području iznad samog polja ili u neposrednoj blizini sa slijedećom učestalošću: .

2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Izvještaji Izvo ača Obveza je IZVO AČA da putem Mjesečnih izvještaja obavještava o stanju izvedenih radova održavanja. UPRAVLJANJE III. tj. ožujak 2007 god. III. Broj projekta: 3230-729/09.svaki puta nakon što se uoči azbestna prašina u zraku.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi upravljanja su dani u poglavlju 02363 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. Zagreb.A.d.3.10.10. studije i zaštitu okoliša. podrijetlu. IZVO AČ je dužan postupati u skladu s Elaboratom tehnologije odlaganja gra evinskog otpada koji sadrži azbest na kazeti izgra enoj u okviru odlagališta Jakuševec [vidi TD27]: . Zagreb.A. načinu i mjestu gdje je azbestni otpad odložen • mjerenje količine azbestnih čestica u zraku na području samog polja.10.d.10.. Institut gra evinarstva Hrvatske d.obvezno tijekom provedbe prekrivanja zemljanim materijalom zbijanja azbestnog otpada . odlagatelj azbestnog otpada dužan je voditi očevidnik o nastanku i tijeku otpada i voditi podatke o količini. Zavod za planiranje . broj: 24-10-013/07. ožujak 2010. god..Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. tvrtka: Institut IGH d. vrsti. sa slijedećom učestalošću: . [Vidi IP1] kao i u dokumentaciji Izvedbeni projekt kazete za prihvat azbestnog otpada..A.3.3. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije.Program praćenja stanja na odlagalištu koje prihvaća azbestni otpad podrazumijeva slijedeće: • sukladno Pravilniku o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 42/07). prema nalogu nadzornog inženjera stranica 215 od 348 . u neposrednoj blizini radova koji se odvijaju unutar polja. [IP15].nakon prva tri mjeseca rada jednom tromjesečno (ova mjerenja mogu se podudarati s mjerenjima koja se provode tijekom prekrivanja i zbijanja otpada) . Zavod za ekološki inženjering. oznaka IZV-JAK-A1.kod hitnih intervencija prekrivanja azbestnog otpada zemljanim materijalom zbog puknuća folije. Ploha za prihvat azbestnog otpada III. neovisno o uzroku prašine .jednom mjesečno prva tri mjeseca rada .

10. kako je opisano u zasebnom poglavlju. POSTUPANJE S OPASNIM OTPADOM IZVO AČ je dužan postupati s opasnim otpadom u skladu s Elaboratu tehnologije odlaganja gra evinskog otpada koji sadrži azbest na kazeti izgra enoj u okviru odlagališta Jakuševec [vidi TD27].A. Ljudsko zdravlje tada je ugroženo zbog mogućnosti da se azbestna vlakanca igličaste strukture zabodu u plućne membrane.5. te imaju odgovarajuću zaštitnu opremu (sukladno Naputku o postupanju s otpadom koji sadrži azbest.4.Na poslovima odlaganja azbestnog otpada smiju raditi i provoditi kontrolu samo djelatnici koji su prošli adekvatnu obuku.narednih petnaest godina jednom u pet godina III.10. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. potrebno je provoditi monitoring.azbestoza pluća i rak pluća. Na odlagalištu treba provoditi minimalno slijedeće mjere za sprječavanje emisije azbestnih vlakana i prašine u okoliš: • treba provjeriti da li je adekvatno zapakiran azbestni otpad dopremljen na odlagalište stranica 216 od 348 . ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA IZVO AČ je dužan postupati u skladu s Elaboratom tehnologije odlaganja gra evinskog otpada koji sadrži azbest na kazeti izgra enoj u okviru odlagališta Jakuševec [vidi TD27]: .A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. čime se uzrokuju smrtonosne bolesti .A. Ploha za prihvat azbestnog otpada Napomena: Granična vrijednost izloženosti azbestnim vlaknima definirana je Pravilnikom o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima (NN13/09). NN 89/08). Pri tome se posebno misli na opasnosti koje se javljaju kada se prašina i vlakna azbesta na u u zraku.10.. Pri odlaganju azbestnog otpada na odlagalištu treba osigurati sve potrebne mjere za zaštitu radnika. Program praćenja stanja nakon zatvaranja odlagališta koje je u prošlosti prihvaćalo azbestni otpad: • mjerenje količine azbestnih čestica u zraku na području iznad samog polja ili u neposrednoj blizini sa slijedećom učestalošću: . U svrhu zaštite djelatnika i ostalih osoba. Ovim Pravilnikom zahtijeva se da izloženost radnika azbestu iznosi najviše 0. III. prvenstveno radi kontrole ispravnosti provo enja svih potrebnih mjera da ne do e do izdvajanja azbestnih vlakana i prašine u okoliš (kvaliteta pakiranja i prekrivanja otpada).jednom godišnje tijekom prve dvije godine nakon zatvaranja polja .1 vlakno/ml za sve tipove azbesta. • svakodnevnu kontrolu ispravnosti zaštitne opreme • svakodnevnu kontrolu odloženog azbestnog otpada na kraju radnog vremena.

Izvo ač mora osigurati poseban prostor za dekontaminaciju i skladištenje opreme.prskanje i prekrivanje zemljanim materijalom) • kod svakog vidljivog stvaranja azbestne prašine treba odmah poprskati otpad. veće puknuće . Ovako upakiran otpad treba odložiti na polju za prihvat azbestnog otpada. koji se više ne koriste. brusiti ili na bilo koji drugi način obra ivati proizvode koji sadrže azbest • treba provoditi monitoring Radnici koji rade na odlaganju/zbijanju azbestnog otpada moraju biti školovani za postupanje u izvanrednim situacijama (povećane količine azbesta u zraku). skidanje respiratora nakon što je provedena dekontaminacija itd. te kasnije najmanje jednom godišnje) stranica 217 od 348 . te zatim poduzeti odgovarajuće mjere (prekrivanje. odlaganje zaštitne odječe i respiratora. Vreće moraju biti vidno označene natpisom ili znakom za azbestni otpad. upoznati se s opasnostima pri radu s azbestnim otpadom. Radnik mora biti školovan za pravilno korištenje respiratora (maske).4 mm. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. oprema i respiratori. treba biti u skladu s uputama proizvo ača. Zaštitna odjeća. Pri radu u okolini u kojoj postoji mogućnost od povećane količine azbesta u zraku radnici moraju imati zaštitu opremu: • zaštitno odijelo • respirator (zaštitna maska) • zaštitne rukavice • čizme ili druga obuća Tijekom zbijanja azbestnog otpada radnici moraju nositi zaštitnu odjeću. radnik mora navlažiti otpad • svakodnevno treba kontrolirati stanje folije u koju je otpad upakiran • u slučaju da je folija oštećena treba odmah reagirati sukladno stanju oštećenja (manja puknuće .10. Radnik mora biti školovan za pravilnu dekontaminaciju obuče i odjeće (čišćenje mokrom krpom i usisavačem. Ploha za prihvat azbestnog otpada • neupakiran azbestni otpad treba zapakirati u polietilenske vreće minimalne debljine 0. Tijekom prihvata azbestnog otpada na odlagalištu potrebno je kontrolirati/pratiti slijedeće: • zdravstveno stanje radnika (zdravstveni pregled obavezan prije uvo enja radnika u posao.).A. posebno respiratora.4 mm. strugati. te odlaganje druge odječe i preoblačenje.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. te ga ne smije skidati i odlagati na području polja s azbestnim otpadom. bušiti. te znati pravilno koristiti zaštitnu opremu. te na vreći treba stajati opis o sadržaju vreće. moraju se odložiti u polietilenske vreće debljine najmanje 0. te osigurati rubove ljepljivom trakom. a prije pakiranja u folije. Prostor za dekontaminaciju radnika mora imati me usobno odvojene prostore za čišćenje zaštitne odječe. Nošenje odjeće. obavezno odlaganje odjeće u zatvorene spremnike. niti bilo gdje drugdje gdje ima prašine.prskanje i lijepljenje folije. pakiranje) • kod zbijanja otpada treba prskati otpad za slučaj puknuća folije • strogo je zabranjeno trgati. Za rad s azbestnim otpadom radnik mora biti dobrog zdravstvenog stanja.

o čemu treba voditi očevidnik sukladno Pravilniku o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 42107)'' ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 218 od 348 .) • količinu.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. te s planiranim aktivnostima na polju .zbijanje slojeva. Ploha za prihvat azbestnog otpada • osobna zaštitna sredstva i opremu (kontrolirati ispravnost. vrstu i način obrade materijala.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. prekrivanje i sl. te redovito mijenjati korištena sredstva i opremu) • količinu azbestnih čestica u zraku.10. mjerenjem istih na području samog polja ili u neposrednoj blizini (dinamiku mjerenja treba uskladiti s dinamikom i količinom azbestnog otpada.

3.A.A. Gornji brtveni sloj SADRŽAJ: III.A.2 III.11.2.11.11.11.A.11.11.o.11.A.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.A. Svibanj 2012. stranica 219 od 348 .2 III.A.A.11.A.3.A.1 III.3 III.1 III.1 III.A.2.o.2 III.1 III.1.A.11.11.4 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja Zaštita okoliša i zdravlja SVEZAK III.1.11.2 III.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.11. Gornji brtveni sloj

SADRŽAJ POGLAVALJA: III.A.11.1.
III.A.11.1.1 III.A.11.1.2

GRA ENJE ............................................................................................221
OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .......................................................... 221 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ............................................ 223

III.A.11.2.
III.A.11.2.1 III.A.11.2.2

ODRŽAVANJE ........................................................................................ 230
OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ..................................................................... 230 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ...................................................... 230

III.A.11.3.
III.A.11.3.1 III.A.11.3.2

UPRAVLJANJE ........................................................................................ 231
OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA..................................................................... 231 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ...................................................... 231

III.A.11.4.

ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA .............................................................. 232

stranica 220 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.11. Gornji brtveni sloj

III.A.11.1. GRA ENJE
III.A.11.1.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA
Na plohama 1 – 4 (do plinske linije L) je izveden gornji brtveni sloj sa gotovom prekrivkom. Gornji brtveni slojevi se izvode na formiranom i kompaktiranom tijelu od otpada. Nacrti projektiranog sustava gornjih brtvenih slojeva su dani dokumentaciji Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6, Institut gra evinarstva Hrvatske, Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. [IP2], vidi nacrte 5.3. (plan nagiba ploha 4, 5 i 6, vrh otpada), nacrt 5.4, (plan nagiba ploha 4, 5 i 6, vrh izravnavajućeg sloja zemlje) i nacrt 5.5, (plan nagiba ploha 4, 5 i 6, vrh završnog sloja zemlje). Komponente završnog pokrova Tijelo odlagališta ima dva razližita sustava završnog prekrivanja, prvi sustav je za bočne pokose a druga za krovni dio tijela odlagališta. Krovni dio tijela je projektiran sa slojem od linearne polietilenske geomembrane niske gustoće (LLDPE) debljine 1 mm dok pokosi nisu. Kompozitna prekrivka odabrana je za krovni dio tijela odlagališta kako bi se smanjila infiltracija u području gdje je nagib površine od samo 5%. Oba sustava se sastoje od sljedećih komponenti; humusni sloj, sloj zaštite od smrzavanja, gornji geosintetski dren za vodu (za oborinske vode), geosintetski glineni brtveni sloj (GCL), geosintetski sloj za otplinjavanje i me uprekrivni sloj. Konfiguracije prekrivke za krovni dio i bočne pokose, počevši od gornjeg sloja nadolje, su sljedeće: Krovni dio prekrivke (pokos od 5% ) Humusni sloj debljine 0,15 m Sloj zaštite od smrzavanja debljine 0,65 m Geosintetski dren za vodu Bočni pokosi prekrivke (2.85H:1V) Humusni sloj debljine 0,15 m Sloj zaštite od smrzavanja debljine 0,85 m

Geosintetski dren za vodu Linearna polietilenska geomembrana niske gustoće (LLDPE) debljine 1 mm Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL) Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL( Geosintetski sloj za otplinjavanje Me upokrov 0,30 m Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi gra enja su dani u dokumentaciji; •Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec, TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1, Institut gra evinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekološki inženjering, Zagreb, ožujak 2000 [GP1]. •Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6, oznaka IZV-JAK-A1, broj: 24-10-013/07, Institut gra evinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekološki inženjering, Zagreb, ožujak 2007 god. [Vidi IP1]. Geosintetski sloj za otplinjavanje Me upokrov 0,30 m

stranica 221 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.11. Gornji brtveni sloj

•Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6, Institut gra evinarstva Hrvatske, Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. [IP2]. •Izvedbeni projekt zaštite pokosa od erozije i sedimentacije, broj projekta: 81010041/12, institut IGH, d.d. Zavod za planiranje, studije i zaštitu okoliša, veljača 2012. [IP14]. Projektni zahtjevi izvedbe sustava gornjih brtvenih slojeva odlagališta su dani u poglavljima; • 02361 – Drenažni šljunak, • 02363 – Me uprekrivni sloj, • 02371 – Geosintetski dren za plin, • 02370 - Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL), • 02372 – Glatka LLDPE geomembrana gornjeg brtvenog sloja, • 02374 - Geosintetski dren za vodu, • 02375 – Zaštita od smrzavanja, • 02502 – Zatravljene završnog sloja Gore dana poglavlja se nalaze u dokumentaciji [IP1 i IP2]. Me upokrov (me uprekrivni sloj) Me upokrov se izvodi na produljenoj prekrivci debljine 30 cm a neposredno prije polaganja geosintetskog sloja za otplinjavanje. Debljina me uprekrivnog sloja je 30 cm. Granulometrija me uprekrivnog sloja treba biti takova da je 85 % zrna jednakog ili većeg promjera od 0.05 mm. Propusnost me uprekrivnog sloja mora biti biti veća ili jednaka od 1 x 10-4 cm/s. U me uprekrivnom sloju ne smije biti oštrih predmeta (armature, komada stijenja, stakla i sl.) koji bi mogli oštetiti ostale gornje brtvene slojeve. Geosintetski sloj za otplinjavanje Geosintetski sloj za otplinjavanje izvodi se direktno iznad me upokrova. Geosintetski sloj za otplinjavanje sastoji se od jezgre od polietilena (PE) ili polipropilena (PP) na koju se termičkim procesom s gornje i donje strane spajaju dva netkana geotekstila. Geosintetski sloj za otplinjavanje ima minimalnu transmisivnost od 8 x 10-4 m2/sek. Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL) Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL) izvodi se iznad geosintetskog sloja za otplinjavanje. Ugra uje se na krovnom dijelu i bočnim pokosima. Geosintetski glineni brtveni sloj je hidraulička barijera koja se sastoji od zrnate prirodne natrijeve bentonitne gline umetnute izme u dva geotekstila i učvršćene tkanjem ili šivanjem. Propusnost geosintetskog glinenog brtvenog sloja je maksimalno 5 x 10-9 centimetara na sekundu. Geomembrana od linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE) Brtveni sloj koji se sastoji od 1 mm, glatkog, linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE) treba se izvesti iznad geosintetskog glinenog brtvenog sloja (GCL) na krovnom dijelu prekrivke (5% nagiba). Geomembrana LLDPE se ne ugra uje na pokosima tijela odlagališta nagiba 1V:2.85H. Ovaj vrlo slabo propusan sloj ima osnovnu funkciju u

stranica 222 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.11. Gornji brtveni sloj

sprjecavanju prodiranja oborinskih voda u odložen otpad te spriječava prodirnje odlagališnog plina u geosintetski dren za vodu. Geosintetski dren za vodu Na krovnom dijelu prekrivke, geosintetski dren za vodu izvest će se direktno preko linearne polietilenske geomembrane niske gustoće (LLDPE) debljine 1 mm, a koja je položena na geosintetski glineni brtveni sloj (GCL). Na bočnim pokosima geosintetski dren za vodu se izvodi direktno iznad geosintetskog glinenog brtvenog sloja (GCL). Geosintetski dren za vodu sastoji se od jezgre od polietilena (PE) ili polipropilena (PP) na koju se termickim procesom s gornje i donje strane spajaju dva netkana geotekstila. Geosintetski dren za vodu ima minimalnu debljinu 7 mm i minimalnu transmisivnost od 8 x 10-4 m2/sek. Ovaj sloj mora ukloniti vodu koja se infiltrira kroz gornji sloj zaštite od smrzavanja i humusni sloj za vrijeme i nakon prekrivanja odlagališta, te spriječiti tečenje pod tlakom u tom sloju. Drenažni sloj morao bi infiltrirati vodu duž površine donjeležećeg prekrivnog sloja do drena smještenog u zaštitnim bermama i nožici pokosa prekrivnog sustava. Sloj zaštite od smrzavanja Sloj zaštite od smrzavanja/humusni sloj treba se izvesti odmah iznad geosintetskog drena za vodu. Sloj zaštite od smrzavanja je projektiran u debljini od 0,65 m na krovnom dijelu prekrivke i 0,85 m na bočnim pokosima. Ovaj sloj će se sastojati od zemlje s terena pročišćene od korijenja stabala, panjeva, komada kamena i ostalih štetnih predmeta. Propusnost ovog sloja je oko 3,3 x 10-5 centimetara na sekundu. Sloj zaštite od smrzavanja namijenjen je da zaštiti donjeležeće slojeve od prodiranja korijenja i smrzavanja. Humusni sloj Humusni će se sloj izvesti iznad sloja zaštite od smrzavanja u debljini od 0,15 m. Humusni sloj namijenjen je da pospješi rast trave čija je funkcija zaštita od erozije.

III.A.11.1.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA
III.A.11.1.2.1. Opće napomene Rad IZVO AČA na gra enju, održavanju i upravljanju Gornjih brtvenih slojeva obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća gra enje, održavanje i upravljanje Gotovom prekrivkom. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu, materijale, opremu, alate i pribor, za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima, odredbama, statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini.

stranica 223 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.11. Gornji brtveni sloj

Obveza je IZVO AČA da izvo enje radova, održavanje i upravljanje provodi tako da izbjegne mogućnost oštećenja izvedenih elemenata tijela odlaglišta. III.A.11.1.2.2. Srodna poglavlja

Poglavlje III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada Poglavlje III.A.2. Privremeno prekrivanje Poglavlje III.A.3. Prometnice i platoi Poglavlje III.A.4. Obodni nasip Poglavlje III.A.6. Kanali Poglavlje III.A.12. Gotova prekrivka Poglavlje III.A.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Poglavlje III.A.14. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III.A.11.1.2.3. Me upokrov (me uprekrivni sloj) Radovi IZVO AČA na ispitivanju, dobavi, transportu i ugradnji me upokrova obuhvaćaju nabavu cjelokupne radne snage, materijala, opreme i izvo enja posla neophodnog za ugradnju i ispitivanje me upokrovnog sloja. Rezultaiti ispitivanja, prijevoz materijala na odlagalište, deponiranje, unutrašnji prijevoz, ugradnja, zbijanje i izmjera ugra enih količina mora biti u suglasnosti s ovom poglavljem. Me uprekrivni sloj (me upokrov) definira se kao inertni pjeskoviti ili šljunkoviti materijal. Ugra uje se na inertni zemljani sloj od produljene prekrivke. Po zahtjevu odnosno nalogu Naručitelja IZVO AČ treba provesti polaganja ostalih gornjih brtvenih slojeva na me uprekrivni sloj. Materijal me uprekrivnog sloja je pjeskovito ili šljunkovito tlo dobiveno iz iskopa i zaliha pod nadzorom NADZORNOG INŽENJERA. Granulometrija me uprekrivnog sloja treba biti takova da je 85 % zrna jednakog ili većeg promjera od 0.05 mm. Hidraulička propusnost me uprekrivnog sloja mora biti biti veća ili jednaka od 1 x 10-4 cm/s. U me uprekrivnom sloju ne smije biti oštrih predmeta (armature, komada stijenja, stakla i sl.) koji bi mogli oštetiti ostale gornje brtvene slojeve (prvenstveno LLDPE geomembranu i geosintetski glineni brtveni sloj GCL). Me uprekivni sloj se ugra uje na produljenu prekrivku debljine 30 cm. Prije ugradnje me uprekrivnog sloja, potrebno je ukloniti sustav zaštite pokosa od erozije i sedimentacije. Obračun ovog rada vrši se kroz poglavlje V.A.2. Nakon uklanjanja sustava zaštite od erozije, potrebno je produljenu prekrivku očistiti od eventualnog raslinja i nečistoća. Prije ugradnje me uprekrivnog sloja IZVO AČ treba zatražiti od NADZORNOG INŽENJERA pregled površine i odobrenje za ugradnju. Materijal me uprekrivnog sloja treba ugraditi u jednom sloju na adekvatno pripremljenu površinu. IZVO AČ mora deset (10) dana prije upotrebe predloženog materijala, dati NADZORNOM INŽENJERU na uvid potvrdu da predloženi materijal udovoljava zahtjeve iz ovog poglavlja.

stranica 224 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.11. Gornji brtveni sloj

IZVO AČ je odgovoran za ispitivanja. Ispitivanja se moraju izvoditi u specijaliziranom laboratoriju. IZVO AČ ne smije ugra ivati materijale dok NADZORNI INŽENJER posebno ne pregleda i odobri predloženi materijal. Ukoliko po mišljenju NADZORNOG INŽENJERA, materijal koji je predložen od strane IZVO AČA, nije prikladan za upotrebu, IZVO AČ mora priložiti na razmatranje gore navedene potvrde za drugi materijal iz drugog izvora. NADZORNI INŽENJER može u bilo koje vrijeme tražiti uzimanje uzoraka dovezenog materijala za dodatna ispitivanja karakteristika na trošak INVESTITORA. Bilo koji dovezeni materijal s terena za koji se ustanovi da nije u skladu sa specifikacijom, ili se ustanovi da je zaga en, mora se odmah ukloniti i zamijeniti prikladnim materijalom na trošak IZVO AČA, bez produženja rokova izvo enja. Debljina materijala mora se dokazati odre ivanjem visina početnih i završnih površina me uprekrivnog sloja pod geodetskim NADZOROM, a vertikalna tolerancija iznosi ± pedeset (50) mm, dok je održavanje minimalne debljine i nagiba pokosa kako je to specificirano u crtežima. Debljina materijala odre uje se kao visinska razlika izme u završne i početne površine. Tekuća ispitivanja - granulometrijske analize - moraju se provoditi najmanje jednom na 1.000 m3 ugra enog materijala. Ukoliko ispitivanja ne zadovolje propisane kriterije iz ovog poglavlja, IZVO AČ mora ukloniti ugra eni materijal i ugraditi onaj koji odgovara kriteijima propisanim u ovom poglavlju. Kontrolna ispitivanja se vrše prema nalogu Nadzornog inženjera. Tijekom provedbe ugovora IZVO AČA predvi a se ugradnja 13.800 m3 materijala za me upokrov od plinske linije L do plinske linije N. Jedinčna cijena nabave materijala, izvedbe i ugradnje me uprekrivnog sloja uključuje svu potrebnu radnu snagu, tekuća ispitivanja, materijal, opremu, alate, pribor, utovar, transporte, iskope, deponiranje, zatrpavanje, strojna guranja, zbijanje, fino planiranje, geodetsko mjerenje i sve ostale manipulacije i za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Obračun se vrši po m3 ugra enog materijala za me upokrov i to od materijala kojeg osigurava IZVO AČ. Ukoliko se planira odgoditi ugradnja gornjih brtvenih slojeva do prestanka značajnijih slijeganja, po zahtjevu odnosno nalogu Naručitelja, na me upokrovnom sloju treba izvesti zaštitu pokosa me upokrova od erozije i sedimentacije (vidi IP14). III.A.11.1.2.4. Geosintetski sloj za otplinjavanje Po zahtjevu Naručitelja, IZVO AČ treba provesti polaganja ostalih gornjih brtvenih slojeva na me uprekrivni sloj. Radovi IZVO AČA na izvedbi geosintetskog sloja za otplinjavanje obuhvaćaju nabavu cjelokupne radne snage, materijala, opreme, i izvo enja posla neophodnog za ugradnju i

stranica 225 od 348

Prijevoz materijala na odlagalište.11.6.950 m2 geosintetskog sloja za otplinjavanje od plinske linije L do plinske linije N. materijale.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.950 m2 geosintetskog glinenog brtvenog sloja od plinske linije L do plinske linije N. Geosintetski glineni brtveni sloj IZVO AČ treba izvesti u skladu s poglavljem 02370 dokumentacije [IP2].11. Izvedba spoja ploha 4 i 5 predvi a ugradnju 15. materijale. opremu. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.450 m2 geosintetskog glinenog brtvenog sloja (GCL). III. i izvo enja posla neophodnog za ugradnju i ispitivanje Geomembrana od linearnog polietilena niske stranica 226 od 348 . opreme. Gornji brtveni sloj ispitivanje geosintetskog sloja za otplinjavanje. opreme. Obračun se vrši po m2 ugra enog geosintetskog sloja za otplinjavanje i to od materijala kojeg osigurava IZVO AČ. opremu. Prijevoz materijala na odlagalište. izvedbe i ugradnje geosintetskog sloja za otplinjavanje uključuje svu potrebnu radnu snagu. Geosintetski sloj za otplinjavanje IZVO AČ treba izvesti u skladu s poglavljem 02371 dokumentacije [IP2]. pribor. guranja.A. geodetsku izmjeru i sve ostale manipulacije i za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.1. ugradnja.11. Tijekom provedbe ugovora IZVO AČA predvi a se ugradnja 45. materijala. III.2. guranja. unutrašnji transporti.1. Za izvedbu spoja ploha 4 i 5 predvi a se ugradnju 14. Obračun se vrši po m2 ugra enog geosintetskog glinenog brtvenog sloja i to od materijala kojeg osigurava IZVO AČ. transporte.A. Tijekom provedbe ugovora IZVO AČA. ispitivanje i izmjera ugra enih količina mora biti u suglasnosti s ovom poglavljem. geodetsku izmjeru i sve ostale manipulacije i za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.2. ispitivanje i izmjera ugra enih količina mora biti u suglasnosti s zahtjevima ovog poglavlja. skladištenje. predvi a se ugradnja 45.A. materijala. transporte. pribor. skladištenje. utovar. Geomembrana od linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE) Radovi IZVO AČA na izvedbi Geomembrana od linearnog polietilena niske gustoće obuhvaćaju nabavu cjelokupne radne snage.5. i izvo enja posla neophodnog za ugradnju i ispitivanje geosintetskog glinenog brtvenog sloja. alate. ugradnja.900 m2 geosintetskog sloja za otplinjavanje. unutrašnji transporti. strojnu manipulaciju. alate. Jedinčna cijena nabave materijala. Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL) Radovi IZVO AČA na izvedbi geosintetskog brtvenog obuhvaćaju nabavu cjelokupne radne snage. utovar. Jedinčna cijena nabave materijala. izvedbe i ugradnje geosintetskog glinenog brtvenog sloja uključuje svu potrebnu radnu snagu. strojnu manipulaciju.

opremu. III.2.11. Za izvedbu spoja ploha 4 i 5 predvi a se ugradnju 15. Za izvedbu spoja ploha 4 i 5 predvi a se ugradnju 15.8. izvedbe i ugradnje geomembrane od linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE) uključuje svu potrebnu radnu snagu. Geosintetski dren za vodu Radovi IZVO AČA na izvedbi geosintetskog drena za vodu obuhvaćaju nabavu cjelokupne radne snage. transporte. Tijekom provedbe ugovora IZVO AČA predvi a se ugradnja 45. strojnu manipulaciju. Obračun se vrši po m2 ugra enog geomembrane od linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE) i to od materijala kojeg osigurava IZVO AČ.300 m2 geomembrane od linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE) od plinske linije L do plinske linije N.A. materijale. Prijevoz materijala na odlagalište. Tijekom provedbe ugovora IZVO AČA. materijala.1. skladištenje. Prijevoz materijala na odlagalište. Prijevoz materijala na odlagalište. guranja. geodetsku izmjeru i sve ostale manipulacije za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.7. Geosintetski dren za vodu IZVO AČ treba izvesti u skladu s poglavljem 02374 dokumentacije [IP2].11. Gornji brtveni sloj gustoće.11.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. III. ispitivanje i izmjera ugra enih količina mora biti u suglasnosti s zahtjevima ovog poglavlja. transporte. utovar. unutrašnji stranica 227 od 348 . skladištenje. guranja. Obračun se vrši po m2 ugra enog geosintetskog drena za vodu i to od materijala kojeg osigurava IZVO AČ. geodetsku izmjeru i sve ostale manipulacije za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. i izvo enja posla neophodnog za ugradnju i ispitivanje geosintetskog drena za vodu. pribor. Geomembrana od linearnog polietilena niske gustoće IZVO AČ treba izvesti u skladu s poglavljem 02372 dokumentacije [IP2]. unutrašnji transporti. i izvo enja posla neophodnog za ugradnju i ispitivanje sloja zaštite od smrzavanja. strojnu manipulaciju. opremu. materijala.2. izvedbe i ugradnje geosintetskog drena za vodu uključuje svu potrebnu radnu snagu. Jedinčna cijena nabave materijala. utovar. Sloj zaštite od smrzavanja Radovi IZVO AČA na izvedbi sloja zaštite od smrzavanja obuhvaćaju nabavu cjelokupne radne snage. Jedinčna cijena nabave materijala. materijale. alate. ugradnja. unutrašnji transporti.900 m2 geosintetskog drena za vodu. alate.A. opreme.900 m2 geomembrane od linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE).1.A. ispitivanje i izmjera ugra enih količina mora biti u suglasnosti s ovom poglavljem. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. opreme.950 m2 geosintetskog drena za vodu od plinske linije L do plinske linije N. predvi a se ugradnja 27. skladištenje. pribor. ugradnja.

humusni sloj je potrebno ugraditi nakon izvedbe spoja ploha 4 i 5.85). ugradnja. utovar. IZVO AČ je zadužen da ugra eni sloj zaštite od smrzavanja ukloni s područja širine 75 m od plinske linije L prema istoku i deponira na privremenoj deponij na krovnom dijelu tijela odlagališta. guranju. Prije izvedbe spoja ploha 4 i 5 IZVO AČ je dužan ukloniti humusni sloj u dužini od 75 m od plinske linije L prema istoku. Tijekom provedbe ugovora IZVO AČA predvi a se ugradnja 17. ugradnja. ispitivanje i izmjera ugra enih količina mora biti u suglasnosti s ovom poglavljem.11. III. IZVO AČ je zadužen da ugra eni humusni sloj ukloni s područja širine 75 m od plinske linije L prema istoku i deponira na privremenoj deponij na krovnom dijelu tijela odlagališta. Predmetni materijal IZVO AČ treba deponirati. Jedinčna cijena nabave materijala.400 m3 prethodno uklonjenog i deponiranog sloja zaštite od zmrzavnja. pribor. materijale. strojnu manipulaciju. tako da se gornji brtveni sustavi tih dviju ploha mogu spojiti.1. Gornji brtveni sloj transporti. unutrašnji transporti.870 m3 po pokosu (nagiba V:H = 1:2. Prije izvedbe spoja ploha 4 i 5 IZVO AČ je dužan ukloniti zaštitni sloj od smrzavanja u dužini od 75 m od plinske linije L prema istoku.A.A. stranica 228 od 348 . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Po nalogu Naučitelja.9. materijala. Za izvedbu spoja ploha 4 i 5. transporte. opreme.2. skladištenje.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Humusni sloj Radovi IZVO AČA na izvedbi humusnog sloja obuhvaćaju nabavu cjelokupne radne snage. ispitivanje i izmjera ugra enih količina mora biti u suglasnosti s ovom poglavljem. Ugradnjom novog otpada se predvi a niveliranje završnog pokrova izvedene plohe 4 i plohe 5 koja je u izgradnji (punjenju).11. Predmetni materijal IZVO AČ treba deponirati. Prijevoz materijala na odlagalište. opremu. tako da se gornji brtveni sustavi tih dviju ploha mogu spojiti. Ugradnjom novog otpada se predvi a niveliranje završnog pokrova izvedene plohe 4 i plohe 5 koja je u izgradnji (punjenju). Sloj zaštite od smrzavanja IZVO AČ treba izvesti u skladu s poglavljem 02375 dokumentacije [IP2]. Sloja zaštite od smrzavanja IZVO AČ treba biti izveden u skladu s poglavljem 02375 i 2502 dokumentacije [IP2]. geodetsku izmjeru i sve ostale manipulacije za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Obračun se vrši po m3 ugra enog sloja zaštite od smrzavanja i to od materijala kojeg osigurava IZVO AČ.730 m3 po krovnom dijelu odlagališta (nagiba do 8%) od plinske linije L do plinske linije N kao i ugradnja 15. izvedbe i ugradnje sloja zaštite od smrzavanja uključuje svu potrebnu radnu snagu. Po nalogu Naučitelja deponiranji materijal IZVO AČ treba ugraditi nakon izvedbe spoja ploha 4 i 5. IZVO AČ je dužan ugraditi i 10. i izvo enja posla neophodnog za ugradnju i ispitivanje humusnog sloja. alate.

utovar. ispitivanje spojeva i izmjera izvedenih količina mora biti u suglasnosti s zahtjevima ovog poglavlja. zavarivanje. materijale. stranica 229 od 348 . i izvo enja posla neophodnog za ugradnju novih brtvenih slojeva ploha 4 i 5. priprema spoja.1. strojnu manipulaciju. transporte.400 m3 prethodno uklonjenog i deponiranog sloja zaštite od zmrzavnja sa spoja ploha 4 i 5.800 m3 po pokosu (nagiba V:H = 1:2. priprema. čišćenje. alate. rezanje.85). deponiranje otkopanog materijala. Obračun se vrši po m' izvedenog spoja od materijala kojeg osigurava IZVO AČ. Detalj izvedbe drenažnog nožišta je prikazan u nacrtu 5. opreme i izvo enja posla neophodnog za izvedbi drenažnog nožišta na spoju gornjih i donjih brtvenih slojeva. opreme. transporte. pribor. čišćenje. istovar. III. zavarivanje. izvedbe i ugradnje humusnog sloja uključuje svu potrebnu radnu snagu. izvedbe spoja starih i novih brtvenih slojeva na spoju ploha 4 i 5 uključuje svu potrebnu radnu snagu. guranje. prekrajanje. strojnu manipulaciju. geodetsku izmjeru i sve ostale manipulacije za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Za izvedbu drenažnog nožišta na spoju gornjih i donjih brtvenih slojeva plohe 6/1 predvi a se ugradnja 250 m3 drenažnog šljunka. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. kombinirani ručni i strojni otkop.11. Za izvedbu spoja ploha 4 i 5 predvi a se izvedba 340 m' spoja gornjih brtvenih slojeva. materijala. IZVO AČ je dužan ugraditi i 2. pribor.11.11.10.A. alate.2.1. Kombinirani ručni i strojni otkop.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. ispitivanje spojeva i izmjera izvedenih količina i sve ostale manipulacije za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. utovar. Spoj starih i novih brtvenih slojeva Radovi IZVO AČA na izvedbi spoja starih i novih brtvenih slojeva na plohi 4 obuhvaćaju nabavu cjelokupne radne snage. Obračun se vrši po m3 ugra enog humusnog sloja i to od materijala kojeg osigurava IZVO AČ. materijala. Jedinčna cijena nabave materijala. dovoz.11.A. opremu. III.9. ugradnja drenažnog šljunka i izmjera izvedenih količina mora biti u suglasnosti s zahtjevima ovog poglavlja. nabava. prekrajanje. deponiranje otkopanog materijala. [IP2]. Gornji brtveni sloj Tijekom provedbe ugovora IZVO AČA predvi a se ugradnja 4. rezanje.100 m3 humusnog sloja po krovnom dijelu odlagališta (nagiba do 8%) od plinske linije L do plinske linije N kao i ugradnja 2. materijale. opremu. brtvenih slojeva Izvedba drenažnog nožišta na spoju gornjih i donjih Radovi IZVO AČA na izvedbi drenažnog nožišta na spoju gornjih i donjih brtvenih slojeva plohe 6/1 obuhvaćaju nabavu cjelokupne radne snage. Drenažni šljunak po kavliteti mora biti sukladan zahtjevima poglavlja 02361 dokumentacije [IP1]. sidrenje umjetnih materijala.2. deponiranje otkopanog materijala. Kombinirani ručni i strojni otkop. Jedinčna cijena nabave materijala.

. kombinirani ručni i strojni otkop. veljača 2012. Prije polaganja ostalih gornjih brtvenih slojeva (geosintetskog drena za plin). • 02375 – Zaštita od smrzavanja. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. strojnu manipulaciju.A. 5 i 6.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. broj projekta: 81010041/12. • 02361 – Drenažni šljunak. • 02363 – Me uprekrivni sloj.Geosintetski dren za vodu.d. ožujak 2007 god. istovar. Gornji brtveni sloj Jedinčna cijena nabave materijala. dopremu drenažnog šljunčanog materijala.d. •Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. • 02372 – Glatka LLDPE geomembrana gornjeg brtvenog sloja. •Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavnja su dani u dokumentaciji. izvedbe drenažnog nožišta na spoju gornjih i donjih brtvenih slojeva uključuje svu potrebnu radnu snagu.11.2. [Vidi IP1]. pribor. III. ožujak 2000 [GP1]. ugradnju. oznaka IZV-JAK-A1. Institut gra evinarstva Hrvatske d. [IP2]. izmjeru izvedenih količina i sve ostale manipulacije za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.A. Projektni zahtjevi održavanja gornjeg brtvenog sloja odlagališta su dani u poglavljima. Zavod za ekološki inženjering.A. opremu. Me upokrov (me uprekrivni sloj) Me uprekrivni sloj se ugra uje na produljenu prekrivku debljine 30 cm. • 02371 – Geosintetski dren za plin. Zavod za planiranje.11. Institut gra evinarstva Hrvatske.d. IZVO AČ mora očistiti me uprekrivni sloj od svog raslinja. • 02374 .2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA III.3.2.. •Izvedbeni projekt zaštite pokosa od erozije i sedimentacije.Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL). Prije ugradnje me uprekrivnog sloja. • 02502 – Zatravljene završnog sloja III. deponiranje otkopanog materijala. utovar. sidrenje umjetnih materijala. • 02370 .11. Obračun se vrši po m' izvedenog drenažnog nožišta od materijala kojeg osigurava IZVO AČ. alate. institut IGH. nabavu. broj: 24-10-013/07. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Institut gra evinarstva Hrvatske d. ODRŽAVANJE III.2. studije i zaštitu okoliša.11. d. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. korjenja i ostalih nečistoća koje bi mogle stranica 230 od 348 . potrebno je produljenu prekrivku očistiti od eventualnog raslinja i nečistoća. Zagreb. transporte. Zavod za ekološki inženjering.2. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. [IP14].11. materijale.A. Zagreb.2.

d.d. broj: 24-10-013/07.. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. bez prekrivanja slojem zaštite od smrzavanja.A.11. Zagreb.A.11.. Institut gra evinarstva Hrvatske.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi upravljanja su dani u dokumentaciji. stranica 231 od 348 .3. Zavod za ekološki inženjering. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. Institut gra evinarstva Hrvatske d.3. [Vidi IP1]. studije i zaštitu okoliša.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Drugi zahtjevi održavanja gornjih brtvenih slojeva nisu predvi eni ovom dokumentacijom.3. •Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. [IP14].11. Nakon izvedbe sloja zaštite od smrzavanja IZVO AČ treba uskladiti izvo enje radova kako na pokosu ne bi došlo do pojave erozije. Ostali gornje brtvene slojeve IZVO AČ može polagati tek po odobrenju Nadzornog inženjera.A. Nije dopušteno da IZVO AČ započne s radovima ugradnje gornjih brtvenih slojeva bez prethodnog osiguranja svih potrebnih količina brtvenih slojeva za zvršno prekrivanje homusnim slojem njegovim zatravljenjem. IZVO AČU nije dozvoljeno da organizira radove tako da se brtveni slojevi od umjetnih materijala izlažu atmosferskom utjecaju. Vremenski i financijski plan IZVO AČ u slučaju potrebe mora revidirati (aktualizirati).A. III. IZVO AČ mora planirati radove na čišćenju me uprekrivnog sloja neposredno prije ugradnje gornjih brtvenih slojeva. veljača 2012. Gornji brtveni sloj oštetititi gornje brtvene slojeve (prvenstveno LLDPE geomembranu i geosintetski glineni brtveni sloj GCL). Zavod za planiranje. broj projekta: 81010041/12. III. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. UPRAVLJANJE III.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Upravljanje gornjim brtvenim slojem IZVO AČ je dužan u sklopu mjesečnog izvještaja dostavljti vremenski i financijski plan gra enja i održavanja gotove prekrivke. [IP2]. oznaka IZV-JAK-A1. Institut gra evinarstva Hrvatske d. ožujak 2007 god.11. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. •Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. Po nalogu odnosno zahtjevu Naručitelja. IZVO AČ treba provesti polaganja ostalih gornjih brtvenih slojeva na me uprekrivni sloj. d. •Izvedbeni projekt zaštite pokosa od erozije i sedimentacije. institut IGH. Troškove izrade vremenskog plana IZVO AČ treba uuključiti u ukupnu cijenu izrade gornjih brtvenih slojeva. 5 i 6.d. ožujak 2000 [GP1]. Zagreb. Zavod za ekološki inženjering.

Preventivne mjere zaštite na radu su obvezujuće.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Tijekom cijelog izvo enja radova IZVO AČ mora kontinuirano provoditi mjernja deponijsko plina u radnom prostoru i mora imati na raspolaganju dežurno osoblje za pomoć i spašavanje. H2S.opasnost od trovanja. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA IZVO AČ je dužan upoznati se s srodnim poglavljem poglavljem III.14. Osoblje IZVO AČA mora biti opremljeno prikladnim i pouzdanim osobnim zaštitnim sredstvima. stranica 232 od 348 .A. uprvaljanja i održavanja na sustavu površinske odvodnje oborinskih voda.opasnost od gušenja radnika.4. IZVOA Č treba prozračiti radni prostor i izmjeriti koncentraciju CH4. CO2. Pojava odlagališnog plina je moguća prilikom svih radova. odzračnici.4.A. U šahtovi. moraju primjenjivati mjere zaštite na radu i moraju primjenjivati zaštitna sredstava za rad. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. Osnovne opasnosti prstora u kojima je evidentirana pojava odlagališnog plina su: • Nedostatak kisika . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. cjevovodi oborinskih voda.11. • Opasnost od eksplozije. radnici moraju imati uvjerenje o poha anju specijalističke edukacije iz protueksplozijske zaštite. Deponijski plin može biti prisutan na mjestima rada u koncentraciji izvan granice ljudskih osjetila. Osoblje IZVO AČA mora biti upoznato s izvorima opasnosti. Izvo ač smije ulaziti u radni prostor samo ako je prethodno utvrdio da koncentracija deponijskog plina nije opsna po život i zdravlje radnika. Neposredno prije ulaska u šahtove i kompenzacijske bazene.11.A. kao što su šahtovi. odzračnici. Radovi gra enja i odžavanja se izvodei na mjestima s povećanom opasnosti. Osoblje IZVO AČA mora poznavati sigurnosne i preventivne mjere u svim situacijama izvršenja posla. III. • Toksičnost . Poslove na održavanju mogu obavljati samo zdravstveno sposobni radnici IZVO AČA koji su obučeni za radove održavanja. Izvještaji Izvo ača Obveza je IZVO AČA da putem Mjesečnih izvještaja obavještava o stanju gra enja i radova održavanja. Gornji brtveni sloj Nakon izvedbe sloja zaštite od smrzavanja i humusom IZVO AČ treba uskladiti izvo enje radova kako na pokosu ne bi došlo do pojave erozije. cjevovodi oborinskih voda je u prethodnom razdoblju detektiran odlagališni plin.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Gornji brtveni sloj IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća izgradnju.11. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. -~ ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 233 od 348 . održavanje i upravljanje prometnicama i platoima.A.

Gotova prekrivka SADRŽAJ: III.A.12. Svibanj 2012.12.o.2 III.12.12.2.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.2 III.A.3.2.12.A.12. stranica 234 od 348 .2 III.1.12.A.12.1 III.1.3 III.4 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja Zaštita okoliša i zdravlja SVEZAK III. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.12.3.1 III.2 III.1 III.A.A.o.A.A.A.12.A.1 III.A.12.A.

...............................A..........12......1..........................A.............. III........2 GRA ENJE .........A..A..................... III.......................A........................................12......................................2. 257 stranica 235 od 348 .......12........................12............ Gotova prekrivka SADRŽAJ POGLAVALJA: III....... ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA .A............ 240 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA .....................12..1 III........................A........................ 257 III.........A...........3.. 240 III.. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.....2 UPRAVLJANJE .......................................1.....12.....12.........4.............................1.............236 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .12... 257 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA.. 257 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA .......2.............Dokumentacija za nadmetanje Gra enje........... III.....A................ 240 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ...........A................. 236 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ......................3.12...........2...........................................12...... 236 III............12................1 III.........A...1 III..2 ODRŽAVANJE ...............3.........

[IP2]. stranica 236 od 348 .12. materijale.1.12. 5 i 6. Institut gra evinarstva Hrvatske. • 02502 – Zatravljene završnog sloja.11.1.A.1.12. odredbama.A. Opće napomene Rad IZVO AČA na gra enju. Gore dana poglavlja se nalaze u dokumentaciji [IP1 i IP2]. održavanje i upravljanje Gotovom prekrivkom. • geodetski reperi Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi gra enja su dani u dokumentaciji.16. održavanju i upravljanju Gotove prekrivke obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima. Projektirani sustav gotove prekrivke je dan u nacrtima 5.2.. Zavod za ekološki inženjering. Obveza je IZVO AČA da izvo enje radova. alate i pribor. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Na plohama 1 – 4 (do plinske linije L) je izvedena gotova prekrivka. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Sustav gotove prekrivke sastoj se od sljedećih elemenata: • zatravljenje i. Projektni zahtjevi izvedbe sustava površinske odvodnje odlagališta su dani u poglavljima. Zagreb. [IP2]. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. Gotova prekrivka III. III.12.12.2.A. dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. ožujak 2000 [GP1]. Gotova prekrivka se izvodi na gornjem brtvenom sloju (vidi poglavlje III.). Institut gra evinarstva Hrvatske d. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu. • 02301 – Zemljana ispuna. GRA ENJE III. • 02375 – Zaštita od smrzavanja. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. i nacrtu 5. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA III. 5 i 6.A.A. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća gra enje. održavanje i upravljanje provodi tako da izbjegne mogućnost oštećenja izvedenih elemenata tijela odlaglišta. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. •Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.1. Institut gra evinarstva Hrvatske.1.A. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini. opremu. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god.d.

5 do 2 cm i to 1 do 3 litre vodene suspenzije/m2 odnosno 4 do 5 litara /m2 ukoliko se primjenjuje mulch sjetva (mulch seeder).A. i druga biljna vlakna) .11.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.sredstva za popravljanje svojstava tla (treset.6. količina sjemena cca 24 g/m2. vrste visoke sposobnosti brzog stvaranja nadzemne i podzemne vegetacijske mase.2. vododržnost. strojno se (hydro-seeder) prska vodena suspenzija: .12. u vrijeme bez mrazeva. nadmorska visina. Hidrosjetva Primjenjuje se za isplaniranu zemljanu podlogu sa nagibima 1:3. mrazišta).5 i većim. Navedeni čimbenici ujedno utječu na dužinu razdoblja klijanja a navedene stabilizacijske primjese u suspenziji osiguravaju bolje uvjete za klijanje i rast.13.1. latex disperzija. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Poglavlje III.1.sredstva za stabilizaciju (vodena bitumenska emulzija. hidrosilikat. jesen) pri temperaturama tla iznad 8 stupnjeva C. Zatravljenje (završni vegetacijski pokrov) Predvi eno je da se završni prekrivni sustav kao i vanjski pokosi obodnog nasipa zatravne. prosječna vlažnost zraka. Smjesa se nanosi u sloju od 0. vodena disperzija.A. slama. kompost. Kanali Poglavlje III. FESTUCA OVINA CAPILLATA. Prostorno namjenske i topografske karakteristike tijela odlagališta uvjetuju primjenu kombiniranog postupka za rekultivaciju travnim sklopom primjenom hidrosjetve i klasičnog strojnog zasijavanja. ekspozicija. Sjeme visoke klijavosti.A.organskih i anorganskih gnojiva (NPK=12:12:17) . POA PRATENSIS. organsko tutkalo).12.12.3.1.2.A. propusnost.A.2.A. erozivni procesi. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III.A. sadržaj organske supstance. Srodna poglavlja Poglavlje III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.4. III. FESTUCA OVINA. inklinacija. Gotova prekrivka III. Količina ovisi o svojstvima lokacije i staništa pri čemu se odvojeno vrednuju: tlo (debljina i struktura plodnog sloja.sjemenske smjese (travna smjesa / travno sjeme i sjeme drvenastog bilja) . AGROSTIS TENUIS.mulch (celuloza. Aplikacija se provodi u jednom ili više radnih hodova kroz vlažniji dio godine (proljeće. klima (godišnji prosjek oborina.A. temperaturne oscilacije. Sjemena smjesa trava za inicijalno zatravnjivanje velikih površina u pokosu: FESTUCA RUBRA GENUINA.4. Prometnice i platoi Poglavlje III.3. Gornji brtveni sloj Poglavlje III. Obodni nasip Poglavlje III. sadržaj hranjiva. alginat. LOLIUM PERENNE (30:30:10:10:10:10).A.12. sječka. sadržaj toksičnih elemenata). sintetske pjene) . stranica 237 od 348 . snježni pokrov.2. svjetlosni uvjeti.14.

odnosno s nagibom 1: 3.75 hektara klasičnim strojnim zasijavanjem trave. brza regeneracija): LORETTA SUPRARASEN. Obračun radova vrši se po hektaru zasijane površine.A. predvi a se da će IZVO AČ izvršiti zasijavanje od 2. IZVO AČ navedenu sjemensku smjesa treba nanositi klasičnim strojnim zasijavanjem. LOLIUM PERENNE LORINA. IZVO AČ je obvezan o svom trošku sanirati sve posljedice erozije koja se može pojaviti nakon ugradnje me uprekrivnog sloja. zaštitnog sloja protiv smrzavnja i humusnog sloja. Obračun radova vrši se po hektaru zasijane površine.1. jako potiskivanje korova i mahovine.12. predvi a se da će IZVO AČ izvršiti zasijavanje od 2. te prema izgledu i boji trave.12.2. Na površinama gdje trava nije potrebne kvalitete ili postupak sijanja nije uspio. FRAXINUS. POA PRATENSIS JULIA. IZVODITELJ će o svom trošku izvesti dodatno sijanje. Ukoliko se travnoj smjesi dodaje sjeme drvenastog bilja za uspostavu gornje pionirske etaže najsukladnije su vrste ACER. NADZORNI INŽENJER preuzima onaj rad kada je trava dobro razvijena i sposobna za daljnji razvoj i rast. CORNUS. Tijekom provedbe ugovora.5 i manjim. Kvaliteta izvršenih radova procjenjuje se prema površinama obraslim travom jednake gustoće. Sastav smjese: LOLIUM PERENNE LORETTA. PINUS. Klasično strojno zasijavanje trave Primjenjuje se na humusiranu isplaniranu zemljanu podlogu – ravnu s nagibom za površinsku odvodnju. Gotova prekrivka Središnje programirano navodnjavanje i tekuće prignojavanje kao preduvjet vitalnog i trajnog kompaktnog vegetacijskog pokrova. odnosno sve potrebne popravke. POA SUPINA SUPRA (50:10:15:10:10:5). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. IZVO AČ treba nanjeti sljedeću smjesu za trajni travnjak (brzo postizanje gustog sklopa.68 hektara hidrosjetvom. odnosno sve potrebne popravke. POA PRATENSIS STOLA. BETULA. a svrhovita je metoda primjene na dijelovima lokaliteta gdje ne može biti primijenjena sjetva u brazde ili klasična sadnja sadnica. te prema izgledu i boji trave.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. POA PRATENSIS CYNTHIA. Količina sjemena 20 g/m2. stranica 238 od 348 .QUERCUS. III.A. VIBURNUM. IZVODITELJ će o svom trošku izvesti dodatno sijanje. POPULUS. Tijekom provedbe ugovora. IZVO AČ navedenu sjemensku smjesa treba nanositi s hidro-sjetvom NADZORNI INŽENJER preuzima onaj rad kada je trava dobro razvijena i sposobna za daljnji razvoj i rast. ALNUS. Na površinama gdje trava nije potrebne kvalitete ili postupak sijanja nije uspio. Kvaliteta izvršenih radova procjenjuje se prema površinama obraslim travom jednake gustoće. SALIX.5.

C) i jedan uzdužni (D). Jedan poprečni profil sadrži 7 repera koji su postavljeni na karakterističnim točkama. transporte i skladištenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Institut gra evinarstva Hrvatske. Praćenje slijeganja završnog pokrova odlagališta vrši se mjerenjem pomaka geodetskih repera. Broj projekta: 24-10046/07 iz kolovoza 2007 god. dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. s napomenom da središnji reper profila C predstavlja i krajnji reper uzdužnog profila D. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. 5 i 6.8 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Na uzdužnom profilu nalaze se 3 repera. IZVO AČ je zadužen da s završetkom gornjih brtvenih slojeva pojedinih ploha ugradi nove repere raspore ene u profile kako je prikazano u nacrtu 5. te ih u slučaju oštećenja što hitnije zamijeniti i ponoviti snimanje položaja novog repera. Geodetski reperi Slijeganje gornjeg brtvenog sloja tijela odlagališta je rezultat degradacije otpada. 10 i 12) i 1 uzdužni profil. te da ih nakon izvedbe gornjih brtvenih slojeva postavi u profil 12.2. opremu. alate. Gotova prekrivka Jedinčne cijene zatravljenja uključuju svu potrebnu radnu snagu. Tijekom provedbe ugovora predvi a se ugradnja 14 komada zamjenjenih geodetskih repera. [IP2].6) te na dijelu plohe 4 na kojem će se vršiti spoj s plohom 5. odnosno biološka razgradnja otpada se manifestira smanjenjem volumena ugra enog otpada. Podatke dobivene snimanjem položaja repera Izvo ač je dužan dostavljati Nazornom inženjeru u 2 primjerka kao i u digitalnom obliku (CD). materijale. Na dijelu odlagališta gdje je već postavljen prekrivni sustav (do poprečnog presjeka 12) su reperi već postavljeni.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. U projektnoj dokumentaciji se pretpostavlja da će se 90 % slijeganja dogoditi u prvih 5 godina nakon prestanka odlaganja. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. 4. Postavljanje repera potrebno je provesti neposredno nakon postavljanja prekrivnog sustava i izvedbe odvodnje oborinskih voda. 6. Točni položaji repera i njihove oznake prikazane su na nacrtu 5. pribor.1. razmještenih u 6 poprečna profila (profili 2. Degradacija. Tako er je potrebno redovito održavati repere. Institut gra evinarstva Hrvatske. predvi eno je postavljanje repera u 4 profila – 3 poprečna (A . tako je potrebno da IZVO AČ prije izvedbe spoja ukloni 7 komada postavljenih geodetskih repera na poprečnom presjeku 12. nabavu. III. Budući da se predvi a izvedba spoja ploha 4 i 5 u dužini od 75 m. 8.12. [IP2].6.A. promjene efektivnih naprezanja (uslijed eventualne promjene opterećenja i/ili promjene razine procjedne vode) i konsolidacije odloženog otpada. Na tijelu odlagališta je trenutno istalirano 44 komada trajnih geodetska repera. 5 i 6.12. stranica 239 od 348 .A.15 i u tablici 5. Na preostalom dijelu odlagališta (plohe 5 .16.

odvjajače kondenzata.2.A. Projektni zahtjevi održavanja sustava površinske odvodnje odlagališta su dani u poglavljima. Institut gra evinarstva Hrvatske d.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.12. Cilj Područje Odlagališta treba biti prožeto niskim zelenim raslinjem radi sprječavanja erozije površina u nagibu. ODRŽAVANJE III.A.2. • 02502 – Zatravljene završnog sloja.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavnja su dani u dokumentaciji. studije i zaštitu okoliša. gahtove linijskih ventila.2. •Izvedbeni projekt zaštite pokosa od erozije i sedimentacije. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. [IP14]. odzračnike me usloja. oštećenje prometnica ili smanjenje prometne učinkovitosti uslijed širenja korijenja) te penjanja puzajućeg bilja (mogućnost oštećenja antikorozivne zaštite kod metalnih ograda ili mogućnost oštećenja fasade gra evina). Uz plinske zdence.. Institut gra evinarstva Hrvatske. U tom smislu mora biti spriječeno oštećenje elemenata Odlagališta od širenja i prodiranja korijenja (eventualno probijanje nepropusnih brtvenih slojeva. III. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. institut IGH. •Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.A. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.12.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA III. Zavod za ekološki inženjering. Zagreb. • 02301 – Zemljana ispuna. • 02375 – Zaštita od smrzavanja. [IP2]. šahtove oborinskih i stranica 240 od 348 .2.d.12.12.d. Odlagalište treba u što većoj mjeri zadržati postojeće kvalitete zelenih površina radi očuvanja ekološke raznolikosti i cjelokupnog prirodnog pejzaža.1. održavanja ekoloških i mikroklimatskih prilika zadržavajući funkcionalne aspekte svih elemenata Odlagališta. Gotova prekrivka III. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. veljača 2012. dobivanja na estetskoj vrijednosti prostora. Odlagalište treba biti sigurno u smislu smanjenja mogućih rizika za nastanak i širenje požara.12. ožujak 2000 [GP1]. d. Pravilno održavanje površina zasijanih travom ili drvećem ozelenjenih površina ili niskim raslinjem mora umanjiti svaku mogućnost ugrožavanja sigurnosti ljudi i objekata na Odlagalištu na način da se učinjeni otkos sakuplja na za to predvi ena mjesta i odvozi u bio-kompostanu. 5 i 6. Zavod za planiranje. Raslinje mora biti tako planirano i održavano da ne umanjuje vrijednost i funkcionalnost izgra enih elemenata Odlagališta. broj projekta: 81010041/12. Košnja se u pravilu vrši specijalnom mehanizacijom.A.2.

Gotova prekrivka procjednih voda.2.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.91 ha). Sav otkos IZVO AČ mora usitniti a sve u cilju smanjenja rizika od nastanka požara. • Istočno od obilazne prometnice uz retencijsko jezero (2. • Krovni dio plohe 2 do plinske linije L (9. kako ne bi došlo do oštećenja elemenata plinskog sustava.2.76 ha). • Plato južno od plinske stanice (0. Izvo ač nije zadužen za održavanje zelenih površina koje se nalaze unutar ograde PUTO. stranica 241 od 348 . Posebnu pažnju treba posvetiti košnji na tijelu odlagališta. III. te ga IZVO AČ treba odvesti u bio-kompostanu. stupove javne rasvjete.52 ha. prometne znakove.58 ha) • Zelene površine uz PUTO i oko bio-kompostane (1.2.A. Održavanje površina zasijanih travom ili ozelenjenih drvećem ili niskim raslinjem Održavanje i upravljanje gotovom prekrivkom mora provoditi IZVO AČA radova.93 ha).85).95 ha Do završtka trajanja ugovora s IZVO AČEM se predvi a da će površina za košnju povećati za 3. Do završetka izgradnje odlagališta. površine pod nagibom većim od 5% će imati 'površinu od ukupno 43. hidrante. visoko raslinje i ograde. a sve u cilju smanjenja rizika od nastanka požara. Sustav gotove prekrivke sastoj se od sljedećih elemenata: • zatravljenje i.04 ha).12. Sav otkos IZVO AČ mora usitniti ili sakupiti.59 ha) • Krovni dio tijela odlagališta ploha 1 (1.12.65 ha).12.3. • Površina nasipa od plinske linije L do uključivo ploha 6 zauzima 2. Područje koje se održava IZVO AČ je zadužen za održavanje površina zasijanih travom ili ozelenjenih drvećem ili niskim raslinjem koje se nalazi unutar vanjske ograde odlagališta Jakuševec i kao površine koje se nalaze 1 m uz ogradu odlagališta s vanjske strane (uključujući i zelene površine unutar biokompostane). • Površina od plohe 1 do plinske linije L zauzima 24.2.46 ha). Površine pod nagibom većim od 5% koje su trenutno raspoložive za košnju. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. IZVO AČ je dužan provesti minimalno 5 (pet) košnji godišnje površina s nagibom manjim ili jednakim 5%. košnju je potrebno vršiti ručnom kosilicom. • geodetski reperi IZVO AČ je dužan provesti minimalno 3 (tri) košnje godišnje (košnja površina s nagibom većim od 5% s laganom mehanizaciju kojom se neće stvarati kolotrazi po pokosu tijela odlagališta (nagib 1:2. • Južni pojas od južnog kraka asfaltne obilazne prometnice (1. • zapadni plato uz Tišinsku ulicu (4.A.30 ha.08 ha). Površine koje je potrebno kositi su.2.38 ha. III. • Obodni kanal ploha 2 do 6 (1.A. • Horizontalne površine izme u pojasa obilazne prometnice i plohe 1 (1.

Geodetski reperi Dužnost IZVO AČA radova je da održava postavljene repere te da ih u slučaju oštećenja ili nestanka zamijeni s novim geodetskim reperima. IZVO AČ mora kontinuirano ure ivati. Uleknuća. izbočine IZVO AČ treba urediti nasipavanjem ili struganjem i zagla ivanjem valjkomi. Gotova prekrivka Do završtka trajanja ugovora s IZVO AČEM. Obračun rada se vrši po komadu kompletno izvršeng čišćenja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 100 kg Obračun rada na sanaciji vododerina i erozija vršiti će se po satu stvarno izvedenih radova. IZVO AČ je dužan organizirati radove tako da spriječi i sanira pojavu erozija na pokosima tijela Odlagališta. III.A. svakih 6 mjeseci izvršiti snimanje ploha 2 i 3 (na početku godine i početkom 6-tog mjeseca) i svakih 12 mjeseci smimiti repere plohe 1. IZVO AČ treba minimalno pet (5) puta godišnje očistiti od raslinja sve betonske kanalice za odvodnju površinskih voda postavljene po tijelu deponije (ploha 1) od raslinja.48 ha. Otpadni materijal IZVO AČ mora odvesti na prikladni deponij. Kritična mjesta na kojima je moguća pojava erozije moraju biti evidentirana u mjesečnom izvještaju Izvo ača s datumima obilaska.2. Površine koje nisu podložne strojnom košenju zbog pojave krupnog kamenja. Napomena: Do završetka izgradnje odlagališta horizontalne površine na vrhu ploha 2 do 6 iznositi će 14. stranica 242 od 348 .12. Cijena ure enja površina za košnju IZVO AČ treba uklučiti u cijenu košnje.A. Y i Z) koordinata svih postavljenih geodetskih repera. Točnost izmjere položaja snimljenih repera treba biti unutar 1 cm. predvi a se da će se površina za košnju po krovnom dijelu odlagališta povećati za (od plinske linje L do plionske linije N) 2.2. Predvidiv angažman rada radnika IZVO AČA na ure enju površina za košnju iznosi 10 sati mjesečno. • s nagibom manjim ili jednakim 5% • s nagibom većim od 5%.A. ulegnuća terena i sl.12. odbačene armature.82 ha.12. Za potrebe sanacije izvedenih ploha odlagališta (plohe 1 do plinska linija L) predvi a se sljedeći angažman: • kombinirka rovokopač-utovarivač snage do 100 kW 50 sati • rad PKV radnika 200 sati • kamion kiper 50 sati • sjemena smjesa prema poglavlju III. IZVO AČ treba minimalno tri (3) puta godišnje pokositi pojas uz ogradu u širini od 100 cm te očistiti vanjsku ogradu i sve objekte odlagališta od puzajućeg raslinja. IZVO AČ radova mora svakih 3 mjeseca snimiti ugra ene repere na plohama 4 i 5. Obračun rada na košnji će se obračunavati po površini u hektarima pokošene površine. IZVO AČ treba provesti geodetsko snimanje položaja (X.4. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.

A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.12. s time da zasebno treba biti prikazan ukupni pomak od nultog mjerenja i pomak ostvaren od posljednjeg mjerenja (pomak u posljednjih 6 mjeseci).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Osim navedenog. Pomaci trebaju biti prikazani tlocrtno na nacrtu dimenzije A3 (vidi sliku 1). po poprečnim presjecima (vidi slike 2 i 3) i u uzdužnom smjeru duž tijela odlagališta. IZVO AČ treba napraviti prikaz vremenskog tijeka vertikalnih pomaka (slijeganja) repera po provednim snimanjima s prikazom po profilima. Gotova prekrivka IZVO AČ treba prikazati snimljene pomake snimljenih repera u tabličnom i u grafičkom (vektorskom obliku). Slika 8 Tlocrtni prikaz vektora pomaka geodetskih repera Primjer prikaza vektora pomaka u ravnini profila stranica 243 od 348 .

145 9 0.091 8 0.086 6 0.12.470 0.792 6 0.11. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.069 Slika 10 Inkrement izmjerenih pomaka na profilu 2 od posljednjeg mjerenja 2.105 2 0.12. Gotova prekrivka 50 40 30 20 10 0 0 50 40 30 20 10 0 0 100 200 300 Sli 7 2 8 0.2010.803 0. stranica 244 od 348 .A. 7 0. IZVO AČ je dužan nakon svakog geodetskog snimka napraviti prikaze ukupnih pomaka i pomaka ostvarenih od posljednje izmjere položaja repera po porečnim profilima (12 do 14 profila) i jednom uzdužnom profilu.2006.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.891 9 0.602 100 200 300 Slika 9 Kumulativno izmjereni pomaci na profilu 2 od mjerenja izvršenog 24.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Gotova prekrivka III.12.12. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Prethodne izmjere geodetskih repera stranica 245 od 348 .A.5.2.2.A.

186 154.258 0.239 154.312 Napomena: Obnovljeni reperi su 1.880 68998.987 69078.595 69104.703 154.198 80559.596 136.579 0.486 69206.914 80618.713 155.387 0.176 0.919 153.885 154.216 0.944 80800.591 69112.722 80425.546 80522.745 69012.035 135.286 152.084 68901.780 69266.006 80844.2006.286 0.865 68899.222 80838.887 151.097 80676.358 153. 16 i 19 snimljeni su 20.846 68899.338 0.124 154.11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80726.345 80734.287 68944.461 0.234 153.917 153.255 80598.538 80655.670 69018.278 68944.452 69153. 2.270 0.617 69066.371 80838.020 69193.305 0.863 80799.248 69184. stranica 246 od 348 .328 80773.582 0.211 70043.198 69120.955 80481.440 GPS 4070 79894.705 155.155 155.669 154.408 153.257 69018.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.055 80732.218 80580.741 69162.920 114. 14.027 80618.420 69140.705 69018.884 68998.002 69057.934 154.282 80773.386 153.441 153.269 0.014 0.414 80559.810 154.976 80693.552 69104.561 0. Reperi 1.174 80676.968 69132.486 114.829 141.703 152.581 69111.205 0. 2.867 70216. 4.009 151.02.016 80675.467 0.300 GPS 4173 80662.830 153.437 0.002 80770.240 136.489 69153.889 113. 4.531 80796.968 153.012 GPS 4045 79716.967 80617.498 69394.264 69184.163 68958.693 29.408 137.040 GPS 4173 80662.821 80617.337 155.154 155.358 0.813 114.12.699 80460.810 GPS 4070 79894. 16.889 152.746 69070.013 0.948 68957.944 68957.019 80770.232 69038.543 141.2008.027 152.864 69091.243 139. Gotova prekrivka SNIMAK VISINA REPERA NA ODLAGALIŠTU OTPADA JAKUŠEVEC 24.698 80579.397 69206.998 69078.853 80687.059 69193.700 69266.531 0.085 137.812 80522.067 80501.660 137.403 0.910 153.071 80732. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80726.143 80734.500 GPS 4045 79716.429 0.314 152.998 80713.654 68990.008 69132.229 134.839 136.566 152. 19.730 144.049 144.191 80520.221 69018.885 69091.721 154.858 80544.681 68990.324 152.545 153.280 0.451 0.548 80579.623 69066.068 80501. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.762 80544.519 0.649 69012.503 80872.456 68925.522 137.01.429 80796.027 139.284 80599.2008.123 68958.935 80844.427 113.491 69228.751 69070.204 80520.135 137.488 80459.813 69029.126 139.708 69162.A. 14.691 80687.216 0. 26 i 28.496 80872.838 80425.798 69029.182 69120.624 0.610 80638.097 80481.396 0.470 69228.100 68901.807 155.597 0.499 68925.425 0.672 135.243 0.230 70043.971 69057.773 80656.045 114.435 ∆H 0.427 153.302 139.157 80580.890 70216.403 69140.181 69037.951 80674.624 138.043 155.587 134.203 156.081 80694.520 69394.088 80713.205 135.514 80638.319 0.

780 151.126 139.838 80425.07.967 80617.159 0.107 0.260 80580.203 80520.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.035 135.112 80501.773 80656.112 0.887 151.338 80735. Gotova prekrivka SNIMAK VISINA REPERA NA ODLAGALIŠTU OTPADA JAKUŠEVEC 29.229 134.113 0.163 0.204 80520.002 69057.421 69140. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.076 0.328 80773.019 80770.068 80501.969 151.552 69104.217 69038.756 69029.748 69162.961 69193.207 80676.947 139.838 80425.253 69018.442 80559.994 69078.934 154.543 141.968 69132.893 153.669 154. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80726.284 80599.274 68944.163 68958.531 80796.630 69266.002 69057.545 153.684 153.A.828 80687.2008.640 154.411 137.078 .485 69206.257 69018.040 138.211 0.127 135.109 0.566 152.01.830 153.728 69012.103 68901.546 80796.184 0.159 0.062 0.596 136.135 137.039 Napomena: Reperi 1 – 30 snimljeni su GPS-om GNSS .016 80675.708 69162.146 80713.020 69193.138 0.700 69266.746 69070.798 69029.065 0.703 152.040 0.807 155.552 69104.R 8.810 154.286 152.361 80773.730 144.083 0.248 69184.948 68957.669 80638.488 80872.703 154.660 137.371 80838.989 135.006 80844.027 139.547 137.440 69228.035 80770.857 80522.009 151.889 152.07.567 135.175 153.029 0.644 155.386 153.699 80460.064 80844.104 68958.853 80687.452 69153.2008.591 154.027 80618.220 153.059 136.403 69140.900 69091.475 141.164 134.613 69066.722 80460.502 68925.970 80617.698 80579.814 154.623 69066.086 0.998 69078.581 69111. stranica 247 od 348 .068 0.100 68901.081 80694.12.864 69091.917 153.846 68899.280 69184.812 80522.892 68998.386 152.856 68899.024 0.830 69070.705 155.738 80579.364 80838.977 69132.745 69012.218 80580.358 153.697 154.441 153.681 68990.088 80713.781 152.379 153.076 80732.787 80656.155 80694.596 155.647 144.232 69038.198 69120.055 80732.610 80638.414 80559.071 0.491 69228.003 0.180 0.750 80544.2007. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80726.111 152.486 69206.278 68944.345 80734. Datum: 02.519 152.705 69018.386 153.174 80676.146 0.496 80872.159 69120.257 80599.612 69111.108 0.885 154.097 80481.080 0.775 154.175 0.077 80618.408 137.021 80800.100 80675.724 69018.113 0.199 80481.435 02.884 68998.0.930 68957.396 ∆H 0.641 68990.944 80800.858 80544.429 69152.499 68925.046 0.205 135.

724 69018.411 137.260 80580.085 0.023 0.781 152.421 69140.756 69029.858 68998.838 80425.748 69162.647 144.629 152.710 69018.386 153.121 134.644 155.000 0.856 68899.969 151.941 80617.946 151.546 80796.253 69018.136 0.930 68957. Datum: 13.591 154.932 68957.547 137.745 80656.000 0.974 69193.552 80796.029 80844.892 68998.900 69091.062 0.024 Napomena: Reperi 1 – 30 snimljeni su GPS-om GNSS .552 69104.429 69152.112 0.684 153.103 68901.002 69057.893 153.710 80460.571 155.181 69120.112 80501.104 68958.361 80773.080 80675.203 80520.596 155.207 80676.906 139.280 69184.964 69132.974 69078.347 80773.393 69152.063 0.096 68901.000 0.612 69111. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 80726.710 151.488 80872.411 137.059 136.392 69104.07.365 ∆H 0.989 135.647 69066. Reperi 26.196 80676.719 69266.559 153.137 68958.025 0.780 151.220 153.035 80770.396 13.021 80800.011 0.257 80599.795 80687.831 153.440 69228.004 136.2009.989 135.159 69120.750 80544.076 80732.12.775 154.669 152.146 80713.230 69228.299 68944.728 69012.641 68990.993 69057.164 134.644 155.977 69132. 27 i 28 su uništeni prilikom nasipavanja smeća.857 80522.722 80460.758 80425.970 80617.630 69266.000 0.592 69111.567 135.006 80800.094 0.103 0.040 138.814 154.217 69038.364 80838. Gotova prekrivka SNIMAK VISINA REPERA NA ODLAGALIŠTU OTPADA JAKUŠEVEC 02.851 68899.077 80618.502 68925.814 154.01.947 139.787 80656.064 80844.100 80675.372 0.000 0.617 80580.733 80579.475 141.127 135. stranica 248 od 348 .642 80638.042 135.961 69193.094 0.077 80618.207 69012.152 80732.544 154.111 152.000 0.669 80638.141 80694.364 153.175 153.830 69070.A.021 29 30 80544.697 154.356 80838.485 69206.475 141.2009.01.230 69037.317 137.994 69078.040 138.867 69091.144 80713.331 80735.442 80559.047 0.738 80579.117 153.008 80770.636 144.502 68925.043 0.274 68944.000 0. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.828 80687.125 0.400 69140.640 154.766 69029.634 154.199 80481.292 153.775 154.673 68990.283 69018.747 154.155 80694.041 0.281 80599.033 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80726.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.464 80872.519 152.070 0.2008.567 135.407 80559.765 69070.379 153.386 152.338 80735.613 69066.055 0.R 8.195 80520.

814 154.152 80732.325 80735.060 -0.964 69132.974 69078.193 69228.993 69057.424 80559.095 -0.2009.345 -0.096 ±0.364 153.093 -0.710 80460.084 80675.027 Napomena: Reperi 1 – 30 snimljeni su GPS-om GNSS .141 80694.249 69037.636 144. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ∆H 80770.558 153.510 155. Reperi 1.642 80638.2009.634 154.000 -0.766 69029.858 68998.365 152.673 68990.598 152.559 153.181 69120.592 69111.758 80425.392 69104.R 8.733 80579.906 139. stranica 249 od 348 .196 80676.719 69012.000 -0.004 136.230 80580.144 80713.812 80687.617 69266.546 135.851 68899.219 68990.787 154.989 69057.765 69070.000 -0.292 153.122 80713.060 80732. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.027 -0.515 80796.209 80676.317 137.867 69091.100 -0.287 69018.750 80544.204 80520.989 135. 26.857 80522.745 80656.775 154.407 80559.040 138.589 69111.806 153.347 80773.970 69078.176 69120.657 80638.932 80617.531 69104.569 152.120 ±0.398 69152.020 80844.998 152.119 -0.304 68944.113 68901.282 80599.102 80544.029 80844.175 153.733 69018.287 153.393 69152.331 80735.943 136.863 151.077 -0.360 80838.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.760 69029.230 69037.112 80501.372 29.159 68958.096 68901.137 68958.283 69018.400 69140.299 68944.519 152.688 154.764 151.386 152.12.323 80773.158 -0.761 69070.061 -0.931 68957.544 154.644 155.134 153.888 68899.06.973 69193.317 137.776 80656.379 141.669 152.552 80796.117 153.621 69066.735 69266.008 80770.946 69132.747 69162.077 80618. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80726.069 -0.571 155.026 80800.485 69206.318 137.080 80675.906 139.464 80872. Datum: 29.629 154.A.932 68957.121 134.207 80481.941 80617.795 80687.922 135.111 152.959 135.195 80520.974 69193.280 69184.01.440 154.567 144.042 135.061 ±0.518 68925.411 137.2009.831 153.567 135.061 134.397 69140.549 155.040 138.030 -0.647 69066.130 80694.083 -0.173 -0.710 69018.475 141.878 69091.025 -0. 27 i 28 su uništeni prilikom nasipavanja zemlje.356 80838.710 151. Gotova prekrivka SNIMAK VISINA REPERA NA ODLAGALIŠTU OTPADA JAKUŠEVEC 13.889 68998.695 80460.076 -0.087 80618.281 80599.502 68925.06.946 151.021 -0.006 80800.810 80425.758 80579.087 -0.263 -0.444 80872.575 80580.440 69228.104 -0.

688 154.283 69018.181 69120.795 80687.000 -0.510 155.069 -0.137 68958.735 69266.120 ±0.710 80460.392 69104.104 -0.569 152.444 80872. Reperi 1.787 154.411 137.765 69070.000 -0.776 80656.2009.745 80656.12.558 153. Datum: 29.932 80617.060 -0.008 80770.061 ±0.100 -0.906 139.006 80800.831 153. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80726.207 80481.176 69120.06.946 69132.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 26.931 68957.863 151.889 68998.440 69228.087 -0.159 68958.657 80638.158 -0.544 154.025 -0.360 80838.851 68899.810 80425.061 134.398 69152.760 69029.993 69057.974 69078.669 152. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.567 135.323 80773.750 80544.096 ±0.567 144.084 80675.379 141.020 80844.030 -0.196 80676.747 69162.812 80687.193 69228.083 -0.518 68925.424 80559.325 80735.400 69140.061 -0.195 80520.080 80675.814 154.733 80579.356 80838.943 136.173 -0.515 80796.A.209 80676.027 Napomena: Reperi 1 – 30 snimljeni su GPS-om GNSS .549 155.087 80618.959 135.287 69018.941 80617.263 -0. stranica 250 od 348 .141 80694.144 80713.318 137.464 80872.888 68899.733 69018.386 152.281 80599.204 80520.989 135.317 137.282 80599.857 80522.519 152.317 137.029 80844.867 69091.906 139.636 144.393 69152.364 153.372 29.634 154.004 136. Gotova prekrivka SNIMAK VISINA REPERA NA ODLAGALIŠTU OTPADA JAKUŠEVEC 13.617 69266.021 -0.280 69184.077 -0.027 -0.R 8.592 69111.989 69057.546 135.111 152.077 80618.230 69037.764 151.502 68925.113 68901.230 80580.407 80559.292 153.531 69104.775 154.719 69012.644 155.571 155.040 138.806 153.946 151.219 68990.973 69193.076 -0.922 135.970 69078.345 -0.673 68990.060 80732.134 153.000 -0.878 69091.758 80425.964 69132.096 68901.365 152.552 80796.01.175 153.042 135. 27 i 28 su uništeni prilikom nasipavanja zemlje.2009.575 80580.761 69070.485 69206.119 -0.475 141.932 68957.974 69193.858 68998.040 138.304 68944.093 -0.117 153.766 69029.299 68944.331 80735.249 69037.589 69111.152 80732.121 134.122 80713.710 151.2009.621 69066.642 80638.758 80579.102 80544.440 154.559 153.629 154.695 80460.130 80694.347 80773.598 152.647 69066.710 69018. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ∆H 80770.06.397 69140.095 -0.287 153.026 80800.112 80501.998 152.

201 154.611 69111.702 154.713 80460.A.940 134.744 69266.435 135.138 80694.122 -0.372 69152.004 80844.353 154.748 69029.183 80732.769 80579.602 152.968 80770.599 152.491 151.178 69120.12.913 68957.709 154.820 80687.066 -0.079 -0.252 80544.114 68901.891 68899.062 80675.214 137.459 135.970 153.306 153.491 154.884 68998.542 80796.691 80460.312 154.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.157 68958.312 140.042 -0.855 153.739 69029.351 155.323 151.186 137.902 69091. stranica 251 od 348 .690 68990.911 69091.111 -0.776 69070.328 80838.956 138.074 152.915 135.559 68925.095 -0.723 135.953 69193.175 80676.947 69193.077 -0.995 ∆H -0.626 69066.214 152.079 -0.864 152.653 80638.06.799 80687.006 80800.324 68944.155 153.113 80713.041 80844.307 69018.818 139.737 69018.517 69104.690 153.453 80559.056 -0.312 80735.771 154.117 -0.218 -0.815 135.116 80544.755 136. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80725.824 80425.2009.002 69058.096 80713.791 69070.2010.268 69012.781 151.366 69140. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80726.245 137.707 69266.159 69078.524 68925.191 69228.270 140.387 144.290 80599.134 80694.337 80735.370 69140.311 68944.331 69018.060 -0.016 -0.185 80770.863 134.115 -0.071 80675.06.336 80838.191 69120.584 80580.461 80872.792 80656.668 68990.297 80599.313 80773.898 135.086 -0.525 69104.788 154.099 80618. Gotova prekrivka SNIMAK VISINA REPERA NA ODLAGALIŠTU OTPADA JAKUŠEVEC 11.744 69018.801 80425.005 80800.834 136.032 -0.185 80520.927 80617.050 -0.806 151.R 8.118 68901.652 80638.786 139.140 -0.069 80618.202 80676.632 69066. 27 i 28 su uništeni prilikom nasipavanja zemlje.2010.430 155.946 80617.081 -0.418 151.640 153.991 69132.092 -0.930 68957.907 68899. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.619 69111.557 80580.443 144.404 69152.195 80520.152 68958.074 152.034 Napomena: Reperi 1 – 30 snimljeni su GPS-om GNSS .632 80872.263 69012.111 17.017 -0.255 69038.742 152.160 69078.577 154.095 137.968 69132.007 -0.911 68998.413 154. Datum: 17.759 80579.775 80656.215 69228. Reperi 26.091 -0.425 151.200 80732.969 69058.940 138.12.285 80773.427 80559.031 -0.025 -0.423 153.510 80796.024 -0.277 69037.

.786 139.611 69111.075 80675.095 137.344 69018.624 153.06.799 69070.755 69029.641 80638.062 80675.660 135.456 80872.096 80618.324 80735.387 144.208 -0.074 152.618 69066.201 154.318 68944.034 -0.772 80579.264 69012.151 154.290 80599.403 69152.788 154.872 135.622 69111.174 69120.974 152.754 139.771 151.067 -0.792 80656.332 80838.R 8. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.100 -0.069 80618.218 80544.026 -0.898 135.715 136.324 68944.803 154.12.163 69078.020 0.665 152.010 -0.277 69037.396 69140.077 -0.626 69066.045 -0.051 152.276 80773.270 153.742 152.911 69091.023 -0.557 80580.433 80559.178 80732.053 80544.843 134.A.748 69029.160 69078.004 80800.742 152.043 137.653 80638.032 -0.946 80617.942 ∆H -0.353 144.010 -0.744 69018. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80725.923 68957.080 -0.755 136.640 153.968 69132.156 68958.926 80617.510 80796.855 153.284 155.063 -0.547 80580.940 138.773 80656.297 80599. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80725. 27 i 28 su uništeni prilikom nasipavanja zemlje.705 69266.969 69058.801 80425.175 80676.112 80713.007 -0.004 80844.2010.180 69228.582 152.12.972 69132.323 151.331 69018.913 68957.508 80796.178 69120.270 140.104 68901.174 80676.911 68998.183 80732.343 154.372 151.191 69228. Snimio: Toni Birin geod.268 69012.214 137.453 80559.118 68901.702 154.366 69140.337 80735.713 80460.028 -0.769 80579.029 -0.891 68899.690 68990.243 151.040 -0.795 80425. Gotova prekrivka SNIMAK VISINA REPERA NA ODLAGALIŠTU OTPADA JAKUŠEVEC 17.755 69018.2010.461 80872.796 80687.163 80520.876 68899.936 69193.525 69104.953 69193.435 135.096 80713.134 80694.036 -0.074 152.138 80694. Datum: 02.372 69152.993 69058.157 68958.016 -0.918 69091.307 69037.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.968 80770.863 134.353 154.351 155.008 80844.680 154.781 151.teh.602 152.491 154.893 68998.306 153.022 -0.693 68990.911 138.000 -0.328 80838.053 -0.285 80773.995 02.435 135.2010.052 -0.207 137.12.791 69070. stranica 252 od 348 .517 69104.446 154.010 Napomena: Reperi 1 – 30 snimljeni su GPS-om GNSS .799 80687.050 -0. Reperi 26.970 80770.185 80520.005 80800.700 80460.425 151.532 68925.113 -0.559 68925.707 69266.723 135.242 140.

257 154.974 152.121 154.518 5069206.913 5580425.3 3.116 151.284 155.151 154.929 5069193.583 152.390 5580486.642 5069066.500 5069104.586 5069356.046 154.187 5580543. 154.5 10.446 154.587 5069160.127 5580732.988 154.754 139.166 5580676.174 5580520.899 5069217.820 5580687.5 8.325 5580838. Gotova prekrivka REPERI SNIMLJENI 30.175 5069120.981 5069132.1 8.715 136.767 5580579.613 156.506 5580796.5 1.371 5069018.872 5580396.386 155.0 NOVI REPER OBNOVLJENI REPER 5.5 13.003 5580800.9 6.352 5068944.391 5069152.624 153.690 151.113 5580713.9 9.6 NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER stranica 253 od 348 .925 5580204.207 137.900 5580617.684 138.109 5068901.2011.818 5069390.551 5580384.311 5069037.601 5069162.521 5069308.544 152.5 7.436 154.2 9.4 9.530 152.208 VISINE SNIMLJENE 02.242 140.30. BR.616 137.895 5580290.527 153.383 139. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.685 153.380 155.125 5580694.5 13.353 144.409 5069143.437 5580260.143 5069278.942 155.642 136.339 5580735.660 135.690 H 154.915 5068998. 7.262 144.2010.191 138.928 153.239 5069291.0 6.12.3 OBNOVLJENI REPER 9.438 5069342.185 155.555 135.168 154.750 5069029.872 135.911 138.883 5068899.850 5580523.317 5069184.460 SLIJEGANJE (cm) 02.640 157. REPERA Y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 5580726.06.081 5580618.137 153.698 134.9 8.051 152.112 5069322.809 152.071 152.610 5580638.343 154.3 7.369 154.152 139.760 5580355.927 5580323.372 151.612 5069227.782 5580656.630 X 5069012.445 135.152 5069078.706 5580313.680 154.803 135.7 7.704 156.175 155.057 5580675.703 5580462.521 5069195.929 5580580.300 151.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.977 156.636 152.671 5069248.872 138.843 134.422 5580559.12.270 153.302 5580599.991 5580481.000 5580844.403 155.169 140.767 5580425.918 5068957.104 5580501.411 5580243.810 5069262.370 135.7 15.781 5069266. .9 16.3 7.822 5069070.771 151.333 139.7 9.665 152.581 154.06.A.9 10.067 5069420.924 5069091.967 5580454.6 14.441 5580872.260 5580773.243 151.626 5069111.169 5068958.552 5068925.193 137.12.1 12.043 137.280 5069231.742 152.139 5580770.1 7.761 5069018.696 5068990.990 5069058.015 5580367.235 5580347.

12 151.25 VISINE SNIMLJENE 30.91 138.399 5580486.727 5580725.64 152.64 136.28 155.336 5580735.19 155.56 135.98 156.306 5069184.924 5580204.622 5580290.19 138.54 11 8 4 2 10 7 9 7 4 2 5 12 13 13 8 7 5 15 31 28 34 22 28 14 OBNOVLJENI REPER OBNOVLJENI REPER OBNOVLJENI REPER 36 31 45 29 SLIJEGANJE (cm) 30.397 5580243.691 5580313.12 154.66 138.346 5068944.12.00 151.900 5069193.61 156.502 5069195.722 5580463.69 153.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.26 144.486 5580260.26 154.34 157. BR.37 154.11 154.70 134.004 5580481.83 154.310 5580599.12.278 5069231.94 154.68 138.44 154. REPERA Y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 5580713.98 153.37 135.06.71 152.80 135.939 5580323.48 135.21 154.268 5069290.05 154.628 5069111.115 5068901.54 153.80 135.336 H 154.93 153.2011.45 nije snimljen 152.837 5580770.39 155.844 5069390.182 5069120.38 155.99 152.413 5069143.03 155.772 5580355.103 5580501.000 5580799.37 135.38 139.456 5580559.034 5580454.69 151.882 5068899.581 5069356.398 5069018.33 139.18 155.136 5069278.540 5068925.529 5069308.10 139.42 152.A.965 5069132.956 5580426.58 152.757 5069266.82 155.99 154.236 5580346.25 151.160 5068958.483 5069104.144 5580520.578 5069160.53 153.162 5069078.798 5580656.70 155. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.2011.07 153.06.19 138.408 5069342.87 138.07 152.780 5069262.14.13 154.48 156.868 5069217.60 136.086 5580618.996 5580844.55 137.19 137.110 5580732.495 5580796.654 5069248.606 5069227.17 140.571 5580384.896 5068957.976 5068990.789 5580579.51 153.118 X 5069011.052 5580675.65 151.162 5580676.58 154.27 154. Gotova prekrivka REPERI SNIMLJENI 14.803 5580687.625 5069162.15 139.64 157.838 5069070.17 154.618 5580638.14 153.62 137.940 5068998.81 152.215 5580773.447 5580872.763 5069018.67 134.905 5580580. .93 139.311 5580838.40 155.58 154.846 5580523.368 5069152.30 151.53 152.138 5069420.482 5069206.25 154. 154. OBNOVLJENI REPER 3 3 0 0 0 5 3 0 4 12 13 stranica 254 od 348 .763 5580425.656 5069058.638 5069066.87 138.33 151.14 140.178 5580543.15 137.906 5580617.987 5069322.874 5580396.23 144.933 5069091.96 154.726 5069029.995 5580367.12.

12.602 Primjer prikaza vektora pomaka u ravnini profila 7 2 8 0.891 9 0. 50 40 30 20 10 0 0 50 40 30 20 10 0 0 6 0. stranica 255 od 348 .2.2006.069 100 200 300 Sli Slika 12 Inkrement izmjerenih pomaka na profilu 2 od posljednjeg mjerenja 2. IZVO AČ je dužan nakon svakog geodetskog snimka napraviti grafički prikaze ukupnih pomaka i pomaka ostvarenih od posljednje izmjere položaja repera po porečnim profilima (od profila 2 do profila 12 odnosno profila 14) i u jednom uzdužnom profilu kroz tijelo odlagališta.12.086 2 0.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Gotova prekrivka III.792 100 200 300 Slika 11 Kumulativno izmjereni pomaci na profilu 2 od mjerenja izvršenog 24.145 9 0.091 8 0. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. 7 0.11.A.2010.105 6 0.6.803 0.470 0.12.2.

4 0. 13.6 1. Horizontalna os prikazuje vrijeme u danima a vertikalna os prikazuje slijeganje u metrima. 15 i 16 (profil 4). 13.A. Vrijeme je prikazano u linearnom mjerilu. Vrijeme je prikazano u logaritamskom mjerilu.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Početni datum mjerenja slijeganja je 24. stranica 256 od 348 .12.2 1. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. 4/28/07 0 11/24/2006 6/1/08 7/6/09 8/10/10 1/29/20087/2/2008 1/13/20096/29/2009 0.11.2006. 11.11.8 13 14 1 15 16 1. Gotova prekrivka 100 0 1000 0.2 Graph 1 R16 R15 R14 R13 R12 R11 R10 1.2 0. 14.8 1.4 1. 12.8 Slika 13 Prikaz konsolidacije repera broj 10.6 2 Slika 14 Prikaz konsolidacije repera broj 10.6 10 11 12 0.2006.4 12/11/2009 6/17/201012/2/2010 6/30/2011 0. Horizontalna os prikazuje vrijeme u danima a vertikalna os prikazuje slijeganje u metrima. 12. 15 i 16 (profil 4). 14. Početni datum mjerenja slijeganja je 24. 11.

Zagreb. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. d. III. Zavod za planiranje. Pojava odlagališnog plina je moguća prilikom svih radova.2.4. 5 i 6. institut IGH.12.A.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A.3.12. studije i zaštitu okoliša.2. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.3. III. uprvaljanja i održavanja na sustavu površinske odvodnje oborinskih voda.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi upravljanja su dani u dokumentaciji. IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju elemenata sustava gotove prekrivke s komentarima i prijedlozima mjera.A.14. IZVO AČ radova je dužan svaka 3 mjeseca dostaviti Izvještaj o izvršenim radovima snimanja geodetskih repera u dva primjerka (i u digitalnom obliku) zajedno s prikazima vektora pomaka sukladno poglavlju III.12.12.A.3. •Izvedbeni projekt zaštite pokosa od erozije i sedimentacije.12. Institut gra evinarstva Hrvatske. UPRAVLJANJE III. Izvještaji Izvo ača Obveza je IZVO AČA da putem Mjesečnih izvještaja obavještava o stanju gra enja i radova održavanja. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god.A. [IP14]. Vremenski i financijski plan IZVO AČ u slučaju potrebe mora revidirati (aktualizirati). •Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.4. Institut gra evinarstva Hrvatske d. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. ožujak 2000 [GP1]. Zavod za ekološki inženjering. veljača 2012. Radovi gra enja i odžavanja se izvodei na stranica 257 od 348 .12. [IP2]..d. broj projekta: 81010041/12. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Upravljanje gotovom prekrivkom IZVO AČ je dužan u sklopu mjesečnog izvještaja dostavljti vremenski i financijski plan gra enja i održavanja gotove prekrivke.A.12. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA IZVO AČ je dužan upoznati se s srodnim poglavljem poglavljem III. Gotova prekrivka III. U izvještaju trebaju biti navedene sve aktivnosti izvo ača iz poglavlja III.d.A.

Preventivne mjere zaštite na radu su obvezujuće. Deponijski plin može biti prisutan na mjestima rada u koncentraciji izvan granice ljudskih osjetila.12. -~ ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 258 od 348 . Osoblje IZVO AČA mora poznavati sigurnosne i preventivne mjere u svim situacijama izvršenja posla. odzračnici.A. CO2. Neposredno prije ulaska u šahtove i kompenzacijske bazene.opasnost od trovanja. moraju primjenjivati mjere zaštite na radu i moraju primjenjivati zaštitna sredstava za rad. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća izgradnju. • Toksičnost . cjevovodi oborinskih voda je u prethodnom razdoblju detektiran odlagališni plin. odzračnici. Osnovne opasnosti prstora u kojima je evidentirana pojava odlagališnog plina su: • Nedostatak kisika . Izvo ač smije ulaziti u radni prostor samo ako je prethodno utvrdio da koncentracija deponijskog plina nije opsna po život i zdravlje radnika. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Poslove na održavanju mogu obavljati samo zdravstveno sposobni radnici IZVO AČA koji su obučeni za radove održavanja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. IZVOA Č treba prozračiti radni prostor i izmjeriti koncentraciju CH4. Gotova prekrivka mjestima s povećanom opasnosti. • Opasnost od eksplozije. radnici moraju imati uvjerenje o poha anju specijalističke edukacije iz protueksplozijske zaštite. cjevovodi oborinskih voda. U šahtovi.opasnost od gušenja radnika. Osoblje IZVO AČA mora biti opremljeno prikladnim i pouzdanim osobnim zaštitnim sredstvima. Tijekom cijelog izvo enja radova IZVO AČ mora kontinuirano provoditi mjernja deponijsko plina u radnom prostoru i mora imati na raspolaganju dežurno osoblje za pomoć i spašavanje. održavanje i upravljanje prometnicama i platoima. Osoblje IZVO AČA mora biti upoznato s izvorima opasnosti. kao što su šahtovi. H2S.

A.A.13.13.A.1 III.2 III.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.1. Svibanj 2012.13.4 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja Zaštita okoliša i zdravlja SVEZAK III.13.1 III.2.13.2 III.13.A.A.1. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.13.1 III.13.A.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji SADRŽAJ: III.3 III.o.1 III.A.A.A.13.3.3.2.o.A.A.2 III. stranica 259 od 348 .13.A.2 III.

......Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.................................... 270 III.........1.........A...261 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ......................................13... 274 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA. 270 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ....... 274 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ..........................2 UPRAVLJANJE ..........3.....A............................. 275 stranica 260 od 348 ...... održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III..... 270 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ........4..................A.........1.... III....13..A...13........................13............... III............13..... ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA ..A..................1 III.... III..........13.............................13........ Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji SADRŽAJ POGLAVALJA: III.2 ODRŽAVANJE ........................1 III.................2.........................A.....................13......13............................ 262 III............................ 274 III.........2.......A.........A..3...........3...A.................2 GRA ENJE .....................A.............................1 III................................ 261 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ..2........13..............................1..A.................13......

d.10 i 5. studije i zaštitu okoliša..1. studeni 2009. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. [IDIP6].1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Na plohama 1 – 4 (do plinske linije L) je izveden sustav za prikupljanje i odvo enja oborinskih voda s površine odlagališta do obodnog kanala. d. Zavod za planiranje. Zatvorenog sustava odvodnje . d. [IP14]. • berme.. Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi gra enja su dani u dokumentaciji. br. Institut IGH. ožujak 2000 [GP1]. 5 i 6 – revizija D. studije i zaštitu okoliša. [IP2]. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji III. Zavod za ekološki inženjering. [IDIP6].A. GRA ENJE III. Zatvorenog sustava odvodnje . •Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. veljača 2012. • slapišta i disipatori energije. • odzračnici drenažnih rovova. d. Sustav upravljanja površinskim vodama je projektiran tako da prikuplja i odvodi oborinsku vodu sa završnog pokrova na način da se umanji erozija izvedenih dijelova tijela odlagališta te da se umanji infiltriracija oborinske vode kroz uzvedeni brtveni sustav. Zagreb. broj projekta: 81010041/12. Zavod za planiranje. Zavod za planiranje. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Institut gra evinarstva Hrvatske. Sustav za sakupljanje i odvodnju površinskih voda s površine krovnog dijela odlagališta ima sljedeće elemente: • drenažni rovovi u sustavu zaštite od smrzavanja. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. • uljevne gra evine u korugirane odvodne cijevi. institut IGH. Institut gra evinarstva Hrvatske d.d.A. Projekta: 24-10-067/07 – rev D.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Institut IGH. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1.13. Projekta: 24-10-067/07 –rev D. Nacrt projektiranog sustava površinske odvodnje oborinskih voda je dan u dokumentaciji Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.A.. Razmještaj i detalji sustava za kontrolu površinskih voda prikazani su u projektnim nacrtima (nacrt 5. 5 i 6. studeni 2009.d. 5 i 6 – revizija D. • drenažni kanali. • 02361 – Drenažni materijal.1. • korugirane odvodne cijevi (položene niz padinu). • šahtovi za sakupljanje oborinskih voda. Projektni zahtjevi izvedbe sustava površinske odvodnje odlagališta su dani u poglavljima. Sustav je projektiran tako da se površinska voda odvodi kroz stalne odvodne kanale do retencijskog jezera koji se nalazi istočno od plohe 1.11). [IP2]. studije i zaštitu okoliša. br. • 02301 – Zemljana ispuna.13. •Izvedbeni projekt zaštite pokosa od erozije i sedimentacije. stranica 261 od 348 .d. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god.13.

Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice stranica 262 od 348 .5.1 Opće napomene Rad IZVO AČA na gra enju.A. alate i pribor.A. Me unasip (Zečji nasiop) Poglavlje III.2. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. održavanju i upravljanju Površinske odvodnje oborinskih voda i posebnih detalja obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima.13. pune cijevi i šahtovi od polietilena visoke gustoće (HDPE).A.13. Obveza je IZVO AČA da izvo enje radova provodi tako da izbjegne mogućnost oštećenja izvedenih elemenata tijela odlaglišta.A. Zatravljene završnog sloja.6. Obodni nasip Poglavlje III.14.A. Korugirana cijev. Rip – rap.A.A. IP13]. Geosintetski dren za plin.1. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu.12. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima. Geosintetski dren za vodu. Zaštita od smrzavanja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini. Gornji brtveni sloj Poglavlje III. Glatka linearni polietilena niske gustoće LLDPE gornjeg brtvenog sloja. Sustav procjednih voda Poglavlje III.9. Gotova prekrivka Poglavlje III. materijale.13.13. opremu. održavanje i upravljanje Površinske odvodnje oborinskih voda i posebnih detalja odlagališta. Elementi sustava površinske odvodnje oborinskih voda nije obuhvaćen Elaboratom zona opasnosti. drenažni rovovi.11. Srodna poglavlja Poglavlje III.1. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji • 02362 • 02364 • 02371 • 02372 • 02374 • 02375 • 02370 • 02376 • 02385 • 02502 – – – – – – – – – – Filterski geotekstil. Geosintetski glineni brtveni sloj GCL. me utim prilikom izvo enja radova u zatvornim elementima sustava (šahtovi. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.2.A. III. III.8. Zaštitni sloj iznad sustava za prikupljanje procjednih voda Poglavlje III. Kanali Poglavlje III. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća gra enje. odzračnici drenažnih rovova) na gra enju.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA III.A. Perforirane cijevi.A.4. odredbama.A.1. održavanju i upravljanju IZVO AČ mora detektirati eventualnu prisutnost deponijskog plina [vidi Prilog A.A.2.

visine 30 cm. transporte. • 02364 – Perforirane cijevi. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Projekta: 24-10-067/07 –rev D. Projektni zahtjevi i zahtjevi kavlitete izvedbe drenažnog rova površinske odvodnje odlagališta su dani u poglavljima. 5 i 6 – revizija D. • 02362 – Filterski geotekstil. 12. Institut IGH. Zavod za planiranje. manipulacije i skladištenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. bočnih stranica nagiba V:H =1:1 i širine u gornjoj bazi 20 cm.1. stranica 263 od 348 . materijale. Nakon postavljanja geotekstila.A. Obračun radova vrši se po. d. Nakon izvedbe spoja ploha 4 i 5. Zatvorenog sustava odvodnje.3.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.13.) i odluci Naručitelja. rezanja. po izvedbi gornjih brtvenih slojeva (vidi poglavlje A. Jedinčne cijene ugradnje prirodnih i umjetnih materijala za izvedbu novog drenažnog rova uključuju svu potrebnu radnu snagu. predvi a se izvedba još 498 m' drenažnih rovova i to od plinske linije L do poprečnog presjeka 15. Potrebno je da Izvo ač sačuva uklonjene drenažne cijvi kako bi ih mogao upotrijebiti nakon nadogradnje otpada na prijelazu ploha 4 i 5.13. Perforiranu cijev IZVO AČ treba zasuti s drenažnim šljunkom tako da šljunak formira tijelo prizme koji u poprečnom presjeku izgleda kao trapez. Na mjestu odreza ugra ene cijevi je potrebno da ih IZVO AČ zaštititi od oštećenja i zamuljivanja s poklopcem. m2 ugra enog filtarskog geotekstila tipa 400 g/m2. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji III. Na južnom dijelu krovnog dijela je potrebno ukloniti 75 m' drenažnog rova na dionici od točake DR_J3 do plinske linije K. alate. zatrpavanja. zavarivanja. studeni 2009. potrebno je da IZVO AČ privremeno ukloni (odreže) izvedenih 150 m' cijevi promjera 200 mm drenažnog rova koji se nalazi u sustavu zaštite od smrzavanja. • 02361 – Drenažni materijal.d. Tijekom uklanjanja zaštinog sloja sa spoja ploha 4 i 5. studije i zaštitu okoliša.. Filtarski geotekstiom IZVO AČ mora omotati prizmu tako da se na gornjoj bazi stranice geotekstila preklapaju. Obračun se vrši po stvarnoj količini ugra enog materijala drenažnih rovova i to od materijala kojeg osigurava IZVO AČ. IZVO AČ na geotekstil treba ručnim alatom postaviti sloj zaštite od smrzavanja koko bi se rov zaštitio od oštećenja prilikom manipulacije i ugradnje sloja protiv smrzavanja.III. Na geosintetski drenažni sloj za vodu treba postaviti filtarski geotekstil površinske mase 400 g/m2 (minimalne širine 205 cm) i perforiranu PEHD cijev promjera 200 mm. Širina zasipa mora u osnovici (donjoj bazi) biti širine 80 cm. opremu. pune cijevi i šahtovi od polietilena visoke gustoće (HDPE). nabavu.2. Drenažni rovovi koji su izvedeni na sjevernom i južnom obodnom krovnom dijelu tijela odlagališta se tijekom izvedbe spoja ploha 4 i 5 ne planiraju uklanjati. Drenažni rovovi u sustavu zaštite od smrzavanja Nacrt projektiranog drenažnog rova površinske odvodnje s detaljem poprečnog presjeka je dan u Prilozima 1 i 2 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. m' ugra enih cijevi promjera 200 mm i 100 m3 ugra enog drenažnog šljunka. iskope. [IDIP6]. pribor.A. te na sjevernom dijelu 75 m' rova na dionici od geodetske točake DR_S3 do plinske linije K. br.

. po nalogu Naručitelja izvesti 4 komada odzračnika i to u slučaju potrebe odnosno detekcije odlagališnog plina u drenažnom rovu. • 02372 – Glatki linearni polietilen niske gustoće LLDPE gornjeg brtvenog sloja. 5 i 6 – revizija D.1. m3 iskopa drenažnog kanala.. • 02362 – Filterski geotekstil. manipulacije. zavarivanja. Projektni zahtjevi i zahtjevi kavlitete izvedbe drenažnog kanala površinske odvodnje odlagališta su dani u poglavljima. • 02361 – Drenažni materijal. m' ugra enih cijevi promjera 250 mm i m3 ugra enog drenažnog šljunka. zatrpavanja. materijale. Institut IGH. m2 ugra ene glatke geomembrane LLDPE. [IDIP6]. Zatvorenog sustava odvodnje. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji III. nabavu. Zavod za planiranje.5. Projekta: 24-10-067/07 –rev D. studije i zaštitu okoliša. pribor. Obračun radova vrši se po. Tijekom provedbe ugovora.d.d. 5 i 6 – revizija D. transporte. III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Odzračnici drenažnih rovova Na krovnom dijelu tijela odlagališta (iznad temeljnog sloja plohe 4) na poziciji drenažnog rova DR_J1 i izme u DR_J1 i DR_J2 (naziv odzračnika DR_J1/2) nalaze se odzračnici drenažnog rova koji je izveden u sloju zaštite od smrzavanja. d. IZVO AČ treba izvesti drenažni kanali za prikupljanje i odvo enje oborinskih voda kako je prikazano na Prilogu 1 i Prilogu 2 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. iskope. Institut IGH. Drenažni kanali za prikupljanje i odvo enje oborinskih voda na obodu krovnog dijela Nacrt projektiranog sustava površinske odvodnje s detaljom drenažnog kanala za prikupljanje oborinskih voda je dan u dokumentaciji Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. m2 ugra e og bentonitnog tepiha (GCL). stranica 264 od 348 . • 02370 – Geosintetski glineni brtveni sloj GCL. br. opremu. studije i zaštitu okoliša. Obračun radova vrši se po komadu ugra enog odzračnika. studeni 2009. Za izvedbu spoja gornjeg brtvenog sloja ploha 4 i 5 nije predvi eno uklanjanje izvedenog drenažnog kanala. studeni 2009. budući da je u navedenom rovu i drenažnoj cijevi kao i u šahtu DR_J2 u prethodnom razdoblju detektiran odlagališni plin (metan).A. Po odluci Naručitelja. br. Zavod za planiranje. skladištenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Zatvorenog sustava odvodnje. d.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Tijekom provedbe ugovora. Odzračnik drenažnih rovova mora biti napravljen od PEHD materijala koji provodi statički elektricitet. [IDIP6].2. predvi a se da će IZVO AČ.4. pune cijevi i šahtovi od polietilena visoke gustoće (HDPE). Jedinčna cijena odzračnika drenažnih rovova uključuje svu potrebnu radnu snagu.13.2. • 02364 – Perforirane cijevi. Odzračnici DR_J1 i DR_J1/2 su izvedeni u cilju odzračivanja drenažnog rova i cijevi.A.13.13. bušenje. predvi a se da će IZVO AČ izvesti 158 m' kanala na jugu i 162 m' kanala na sjeveru. alate. rezanje. Projekta: 24-10-067/07 –rev D.1. m2 ugra enog filtarskog geotekstila tipa 400 g/m2.

13. Šahtovi su locirani na mjestima križanja ili promjene smjera trase ukopanih drenažnih rovova (s cijevima) odvodnje. transporte. Tabela 14 Popis šahtova oborinskih voda R. br. Popis šahtova se nalazi u tabeli 4. god.6.13. rezanja.A. IZVO AČ treba izvesti šahtove oborinskih voda kako je prikazano na nacrtu 5.A. dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.7. [IP2]. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. na svojim poklopcima imaju izveden odzračnik. alate. Tijekom provedbe ugovora. Institut gra evinarstva Hrvatske. [IP2]. Šahtovi za sakupljanje oborinskih voda Na krovnom dijelu tijela odlagališta nalazi se 10 šahtova za odvodnju oborinskih voda promjera 1.: Ploha Naziv šahta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 PS1 PJ1 PS2 PJ2 PS3 PS4 DR_J2 DR_S2 DR_J8 DR_S8 Prikaz položaja šahtova oborinskih voda na krovnom dijelu odlagališta je prikazan u Prilogu 1 Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. bušenja. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007. oznaka upozorenja i opasnosti (prema Zakonu o zaštiti na radu. Institut gra evinarstva Hrvatske. IZVO AČ mora izvesti poklopac šahta s odzračnikom dovoljnog kapaciteta odzračivanja. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007. zavarivanja. Svi šahtovi oborinskih voda na krovnom dijelu odlagališta. manipulacije i skladištenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Zakonu o zaštiti od požara i eksplozije) kao i oznake zabrane pristupa. kao i na nacrtu 5. god. opremu. zatrpavanja.10. materijale. predvi a se da će IZVO AČ izvesti 2 šahta odvodnje oborinskih voda i to DR_S4 i DR_J4. stranica 265 od 348 .2. pribor. 5 i 6 – revizija D Zatvorenog sustava odvodnje [IDIP6].200 mm. Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. iskope. (Površina presjeka 3.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.54 m2) III.1. U cijenu izvedbe šahta IZVO AČ je dužan predvidjeti postavljanje oznaka (naziva) šahta. 5 i 6. 5 i 6. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Jedinčne cijene ugradnje prirodnih i umjetnih materijala za izvedbu drenažnog kanala uključuju svu potrebnu radnu snagu. nabavu.

Kompostirani materijal može se umiješati i dodati u humusni sloj. korijenje ili slične objekte veće od pedeset (50) mm u bilo kojoj dimenziji. Berme na pokosu Kontrolne berme za oborinsku vodu trebaju zaštititi završni pokrov od erozije. opremu. te od ostalih srodnih i dodatnih radova unutar zadanog područja.13. te u slučaju ne slaganja s projektiranim padovima. iskope. zatrpavanja. manipulacije i skladištenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Površinski sloj debline 0. transporte. materijale. Humusni sloj (tj. Nagib stranica je 2H:1V prema van i 3H:1V prema unutra. Slojevi berme moraju se ugraditi u zbijenim radnim slojevima debljine stotinu i pedeset (150) mm. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Jedinčna cijena izvedbe i ugradnje šahta za sakupljanje oborinskih voda uključuje svu potrebnu radnu snagu.6. opisano ili potrebno prema nacrtima a sve sukladno poglavlju 02375 [IP2]. pjeskovitu glinu ili prašinastu glinu s maksimalnom hidrauličkom provodljivosti 1 x 10-4 cm/sek. IZVO AČ je dužan pribaviti svu radnu snagu. Dozvoljena stranica 266 od 348 . te izvo enja ostalih radova kao što je prikazano. Kontrolne berme moraju se izgraditi na vrhu gornjeg zemljanog sloja u vertikalnim razmacima do cca 10 metara i uzdužnim nagibom do 1 posto prema istoku. Materijal za humusni sloj mora imati minimalni organski sadržaj od tri (3) posto po težini i maksimalni organski sadržaj od pet (5) posto po težini. gornjih 150 mm) mora sadržavati glinu ili prah. materijale.1. istovara. Radovi se u ovom dijelu sastoje od nabave. planiranja. transporta. Obračun radova vrši se po komadu ugra enog šahta. IZVO AČ je zadužen geodetski snimiti izvedeni dio bermi. Humusni sloj ne smije sadržavati kamenje. na koje se treba nastaviti izrada bermi. Zemljani materijal koji se upotrebljava kao humusni sloj mora biti u mogućnosti podržavati raslinje.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.2. alat i pribor potreban za izvo enje radova za izvedbu bermi. Kontrolne berme moraju se izgraditi na vrhu gornjeg zemljanog sloja u vertikalnim razmacima do približno 10 metara i uzdužnim nagibom do 1 posto. grumene. alate. Padovi bermi su dani u projektnoj dokumentaciji.8 i 7. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Humusni sloj treba imati pH izme u 5. rezanje. pribor. osim prvog sloja zaštite od smrzavanja iznad sloja drena za vodu koji se mora ugraditi u nezbijenom radnom sloju debljine tristo i pedeset (350) mm.A. ugradnje. bzšenje. zbijanja rukovanja materijalom. nabavu.A. Prije početka izvedbe bermi na pokosu.7. III. i mora biti u mogućnosti podržavati raslinje. zavarivanja. Kontrolne berme za oborinsku vodu trebaju zaštititi završni pokrov od erozije. opremu. predati snimku Naručitelju u cilju eventualne korekcije padova bermi.13.15 cm za izradu bermi kategorizira se kao Humusni sloj Poglavlja 02375 dokumentacije [IP2]. Materijal za izradu tijela bermi kategorizira se kao zemljana ispuna iz Poglavlja 02301 dokumentacije [IP1]. (odnosno na koje se treba priključiti). Vanjski nagib stranica bermi je 2H:1V a unutarnji nagib je 3H:1V.

NADZORNI INŽENJER ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti uzimanje uzoraka materijala s pozajmišta radi analize odnosno ispitivanja pokazatelja materijala a o trošku IZVO AČA.A. Treba ovjeriti i predati dokaze da materijali s nekog drugog terena nisu kemijski zaga eni. Moraju se primijeniti normalna naprezanja od 15 i 30 kPa i brzina smicanja od 1. IZVO AČ je dužan dati na uvid gore navedenu potvrdu za materijale nekog drugog tipa ili razmotriti neki drugi izvor materijala. c) Pokusi se moraju izvesti u skladu s ASTM D 5321.13. Sastojci tla moraju biti saturirani prije smicanja. IZVO AČ ne smije početi s upotrebom materijala sve dok NADZORNI INŽENJER ne odobri predvi eni materijal. bez odobravanja produžetka rokova izgradnje. Ako NADZORNI INŽENJER smatra da je materijal kojega je predvidio IZVO AČ neprikladan za predvi enu namjeru. ili da su zaga eni. Sastojci tla moraju biti isti oni koji se koriste za izgradnju punih razmjera i moraju se zbiti na istu potrebnu vlažnost definiranu za ugradnju na terenu. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Ispitivanje trenja na kontaktima: Ispitivanja trenja na kontaktima u laboratoriju moraju se izvesti na sljedećem kontaktu: a) Geosintetski dren za vodu/Sloj zaštite od smrzavanja b) Učestalost ispitivanja za kontakte mora biti u omjeru od dva pokusa po izvedenoj radnoj plohi. Ispitivanja je dužan provesti specijalizirani laboratorij kojega je NADZORNI INŽENJER prethodno odobrio. Ta potvrda mora sadržavati sljedeće pokuse za materijal i izvor(e) materijala: • Veličina zrna • pH • Organski sadržaj • Plodnost tla • Posmična čvrstoća na kontaktu ASTM D422 ASTM D4972 ASTM D2974 Bakerov ili LaMotteov pokus ASTM D 5321 IZVO AČ je odgovoran za ispitivanja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Položaj geosintetika mora biti takav da sila smicanja bude paralelna s nagibom pokosa istih sastojaka kao što su na terenu. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji odstupanja u debljini sloja zaštite od smrzavanja i humusnog sloja su od nula (0) do plus pedeset (+50) mm. IZVO AČ je dužan predati NADZORNOME INŽENJERU potvrdu o udovoljavanju zajedno s najmanje četrdeset i pet (45) kg od svakog predvi enog materijala iz svakog pozajmišta predvi enog za upotrebu. moraju se odmah ukloniti i zamijeniti odgovarajućim materijalima na trošak IZVO AČA. IZVO AČ je dužan dvadeset (20) dana prije početka korištenja predvi enog materijala predati potvrdu NADZORNOME INŽENJERU da su materijali predvi eni za sloj zaštite od smrzavanja i za humusni sloj u skladu sa specifikacijama za razne dijelove izvo enja.0 mm na minutu. Bilo koji materijali s drugih pozajmišta za koje se uspostavi da nisu u skladu sa specifikacijama. Potreban je minimalni rezidualni kut trenja na kontaktu od 26 stupnjeva. stranica 267 od 348 .

osigurana je izvedba i ugradnja 1 komada uljevne gra evine. Tijekom provedbe ugovora.13. Naborane polietilenske cijevi promjera 250 mm je izra ena od plastike s glatkim unutrašnjom stijenkom. Institut IGH. Prije izvo enja.200 mm i odvodi je do križanja s najvišom (gornjom) bermom koja se nalaze na pokosu tijela odlagališta.2. rezanja. stranica 268 od 348 . manipulacije. utovar. transporte. Institut gra evinarstva Hrvatske.A. Sustav odvodnje za plohe 4 do 6 revizija D. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007. Po nalogu Naručitelja.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Tijekom provedbe ugovora. transporte.9. finog planiranja manipulacije i deponiranja za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Lokacije na kojima su smještene naborane cijevi prikazane su na prilogu 1. opremu.1. pribor.13.000 m3 bermi i to od plinske linije L do poprečnog presjeka 15. Naborane polietilenske cijevi promjera 250 mm Naborane polietilenske cijevi dizajnirane su tako da odvode sakupljenu površinsku vodu sakupljenu sa krovnog dijela odlagališta koja se sakuplja šahtu promjera 1. god. [IP2]. Uljevnu gra evinu. nabavu. broj projekta 2410-067/07-rev D iz studenog 2009. pribor. Obračun 3 radova vrši se po m izvedenih bermi. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. zatrpavanja. Izgled (prikaz) uljevne gra evine je dan na nacrtu 5. alate.A. alate. ne predvi a se izvodba uljevnih gra evina.A. koja je dana u nacrtima IZVO AČ mora projektirati tako da bude izvedena od zavarene PEHD pločevine debljine 1 cm. zavarivarenja i skladištenja za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. 5 i 6. IZVO AČ je dužan za Izvedbeni projekt uljevne gra evine ishoditi suglasnost od glavnog projektanta. predvi a se da će IZVO AČ izvesti 11. guranja. opremu.8.1. Jedinčna cijena izvedbe i ugradnje bermi na uključuje svu potrebnu radnu snagu. iskope.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. bušenja. Obračun radova vrši se po komadu ugra enih uljevnih gra evina. Jedinčna cijena ugradnje uljevnih gra evina uključuje svu potrebnu radnu snagu. [IDIP6]. Izvedba treba biti provedena bez utjecaja na funkcionalnost sustava odvodnje oborinskih voda. Na križanju s najvišm bermom. III. materijale. IZVO AČ je zadužen za izvedbu projektirane uljevne gra evine kompenzacijskih bazena na koju je prethodno dobio suglasnost. Ulijevne gra evine u korugirane odvodne cijevi Na mjestima križanja bermi i naboranih polietilenskih cijevi IZVO AČ traba projektirati (Izvedbeni projekt) i izvesti ulijevne gra evine u korugirane odvodne cijevi. Uljevne gra evine su elementi sustava površinske odvodnje izvedeni od zavarene PEHD pločevine debljine 1 cm.11 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. odnosno u slučaju potrebe. III.2. promjer nizvodne cijevi se mijenja u promjer 750 milimetara. nabavu. materijale.

alate. Jedinčna cijena uključuje svu potrebnu radnu snagu. Tijekom provedbe ugovora. [IP2].1. Lokacije na kojima su smještene naborane cijevi prikazane su na prilogu 1.11. god. III. a disipator energije od lomljenog kamena (rip-rapa) kako je prikazano na nacrtu 5. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007. Sustav odvodnje za plohe 4 do 6 revizija D. • 02385 – Korugirana cijev. osigurana je izvedba i ugradnja 60 m naboranih polietilenskih cijevi promjera 750 mm. Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Cijevi niz bočne stranice tijela odlagališta imaju promjer 750 milimetara. rip rap materijal). Tijekom provedbe ugovora. pribor.11.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Po nalogu Naručitelja. nabavu. III. pribor. rezanje. Cijevima će se površinske vode odvoditi do slapišta i disipatora energije do rip-rapa koji treba izvesti na izlazu iz cijevi kako je prikazano na nacrtima 5.13. 5 i 6.2. izra ene su od plastike s glatkim unutrašnjim stijenkama. Obračun radova vrši se po komadu ugra enog slapišta i po m3 ugra enom rip – rap materijala. ne predvi a se izvedba i ugradnja novih naboranih polietilenske cijevi promjera 750 mm. manipulacije i skladištenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.13.10. Po nalogu Naručitelja. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007. manipulacije. • 02376 – Rip – rap. Institut IGH. osigurana je izvedba i ugradnja 42 m naboranih polietilenskih cijevi promjera 250 mm.A. zavarivanje i skladištenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Jedinčna cijena ugradnje naboranih polietilenskih cijevi uključuje svu potrebnu radnu snagu. Institut gra evinarstva Hrvatske.A. broj projekta 24-10-067/07-rev D iz studenog 2009. ne predvi a se izvedba i ugradnja novih naboranih polietilenske cijevi promjera 250 mm. Slapišta i disipatori energije Na krajnjem nizvodnom dijelu korugirane polietilenske cijevi promjera 750 mm na samom izljevu u obodni kanal potrebno je izvesti i ugraditi slapište u obliku proširenja polietilenske cijevi i ugraditi kameni materijal za disipaciju energije (tzv. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. odnosno u slučaju potrebe. transporte. god. Naborane polietilenske cijevi promjera 750 mm Naborane polietilenske cijevi dizajnirane su tako da odvode sakupljenu površinsku vodu sa bermi do obodnih kanala koji se nalaze uz vanjski rub bodnih nasipa.1. transporte. Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.10 i 5. odnosno u slučaju potrebe. materijale. nabavu. opremu.11. 5 i 6. opremu. [IP2]. Institut gra evinarstva Hrvatske. Obračun radova vrši se po metru ugra enih naboranih polietilenskih cijevi. alate. materijale. Slapišta su izvedena od PEHD plastike s glatkim unutrašnjim stijenkama debljine 1 cm.2.A. [IDIP6].13. Obračun radova vrši se po metru ugra enih naboranih polietilenskih cijevi. bušenje. Projektni zahtjevi izvedbe slapišta i disipatora energije su dani u poglavljima. stranica 269 od 348 .

• 02385 – Korugirana cijev. III. • 02301 – Zemljana ispuna. Zavod za planiranje.. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Zagreb. veljača 2012.2.A. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. pune cijevi i šahtovi od polietilena visoke gustoće (HDPE). istovar. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Institut IGH. • 02376 – Rip – rap. III. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god.A. transporte. zavarivanje i skladištenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.A.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Cilj održavanja sustava odvodnje oborinskih voda je osigurati nesmetano protjecanje oborinske vode s površine tijela odlagališta do obodnog kanala.13. 5 i 6. • 02371 – Geosintetski dren za plin. • 02375 – Zaštita od smrzavanja. studije i zaštitu okoliša. [IDIP6]. materijale.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. ne predvi a se izvedba i ugradnja novih slapišta i disipatora energije od rip-rapa. • 02372 – Glatka linearni polietilena niske gustoće LLDPE gornjeg brtvenog sloja. alate. Drenažne i kolektorske stranica 270 od 348 . • 02374 – Geosintetski dren za vodu. Institut gra evinarstva Hrvatske. [IP14]. ODRŽAVANJE III.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Jedinčna cijena uključuje svu potrebnu radnu snagu. •Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. d.d. [IP2]. • 02502 – Zatravljene završnog sloja. ožujak 2000 [GP1]. • 02364 – Perforirane cijevi. br. studije i zaštitu okoliša. • 02362 – Filterski geotekstil. pribor. Institut gra evinarstva Hrvatske d. manipulacije. Zatvorenog sustava odvodnje . odnosno u slučaju potrebe. nabavu. d.. rezanje. • 02361 – Drenažni materijal. Projekta: 24-10-067/07 – rev D.2. broj projekta: 81010041/12. •Izvedbeni projekt zaštite pokosa od erozije i sedimentacije. institut IGH. Zavod za ekološki inženjering. studeni 2009.A.13. Projektni zahtjevi održavanja sustava površinske odvodnje odlagališta su dani u poglavljima.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavnja su dani u dokumentaciji. 5 i 6 – revizija D.d. opremu. utovar. bušenje. osigurana je izvedba i ugradnja 1 komada slapišta i 15 m3 rip-rap materijala. Tijekom provedbe ugovora.2. Po nalogu Naručitelja. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.d. Zavod za planiranje.13. • 02370 – Geosintetski glineni brtveni sloj GCL.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji

cijevi, šahtovi i uljevne gra evine moraju biti čisti i protočni, slapišta i disiptori energije moraju biti postojani i pravovremeno obnavljani. III.A.13.2.2.1. Opći partikularni zahtjevi Naručitelja Održavanje, upravljanje i monitoring sustava odvodnje oborinskih voda mora provoditi IZVO AČA radova. Održavanje dijelova sustava odvodnje može se provoditi po elementima: • drenažni rovovi u sustavu zaštite od smrzavanja, • odzračnici drenažnih rovova, • drenažni kanali, • šahtovi za sakupljanje oborinskih voda, • berme, • uljevne gra evine u korugirane odvodne cijevi, • korugirane odvodne cijevi (položene niz padinu), • slapišta i disipatori energije. IZVO AČ je zadužen da svaka 3 mjeseca provedi mjerenje koncentracije metana volumnim postocima u i oko sljedećih elemenata plinskog sustava: 1. uz sve i unutar svih izvedenih šahtova oborinskih voda, 2. uz sve i unutar odzračnika drenažnih rovova, IZVO AČ mora upoznati Voditelja plinske stanice i Nadzornog inženjera s rezultatima mjerenja koncentracije metana na sustavu odvodnje oborinskih voda. III.A.13.2.2.2. Drenažni rovovi u sustavu zaštite od smrzavanja Po nalogu Naručitelja, odnosno u slučaju potrebe, osigurano ispiranje (čišćenje) womom 400 m' promjera 200 mm drenažnh rovova u sustavu zaštite od smrzavanja kao i 400 m' snimanja rova CCTV (Closed-circuit television) kamerom. Oprema za snimanje sustava oborinskih voda mora biti u Ex izvedbi. Snimanje mora biti izvršeno samohodnom kamerom sa širokokutnim objektivom i izvorom svjetlosti. Neposredno prije snimanja cijevi drenažnih rovova kamerom, IZVO AČ treba provesti čišćenje cijevi čistilicom (womom) radnog dosega od minimalno 200 m'. IZVO AČ mora dostaviti detaljan izvještaj o provedenim radovima čišćenja i snimanja u dva primjerka uz jedan primjerak digitalne snimke (CD ili DVD). Snimanje i Izvještaj moraju biti uskla eni s normom HRN EN 13508- 1:2006. Izvještaj mora sadržavati situaciju odlagališta s naznačenim snimljenim i očišćenim dionicama, fotografijama kritičnih dionica, mjestima na kojima su uočene anomalije, talozi, suženja poprečnog presjeka, kontra padovi, puknuća i slično. III.A.13.2.2.3. Odzračnici drenažnih rovova IZVO AČ je dužan provoditi sljedeće radove na održavanju odzračnika drenažnih rovova:

stranica 271 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji

5. Vizualna provjera stanja na mogućnost fizičkog oštećenja stijeki odzračnika, oznaka opasnosti, oznaka upozorenja, naziva odzračnika i stanju urednosti (1 x mjesečno), 6. Provjera prisutnosti (koncentracije) metana CH4 volumnim postcima (%) u odzračniku i neposrednoj okolici odzračnika, (4 x godišnje). U slučaju evidentiranja pojave CH4 provjeru koncentracije treba provoditi češće i to minimalno (1 x mjesečno). Prvo mjerenje koncentracije IZVO AČ mora provesti u roku od 1 mjesec od početka radova. 7. U slučaju oštećenja stijeki odzračnika, oznaka opasnosti, oznaka upozorenja, naziva odzračnika, IZVO AČ je dužan izvršiti popravak ili zamjenu. Predvidiva kompltena zamjena oznaka opasnosti i upozorenja i oznaka naziva odzračnika 1× 2. god. Radove na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta u okolici odzračnika drenažnih rovova IZVO AČ mora izvoditi krajnje pažljivo (ručno). Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju odzračnika s izvršenim i planiranim mjerama održavnja, komentarima i prijedlozima mjera. U izvještaju treba biti navedeno; Sumarna zapažanja mjesečnog pregleda (točka 1), koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u odzračniku i neposrednoj okolici odzračnika (točka 2), plan popravaka eventualno oštećenih komponenti odzračnika (točka 3). III.A.13.2.2.4. Drenažni kanali za prikupljanje i odvo enje oborinskih voda na obodu krovnog dijela Po nalogu Naručitelja, odnosno u slučaju potrebe, osigurano je ispiranje (čišćenje) womom 200 m' cijevi promjera 250 mm drenažnih kanala za prikupljanje i odvo enje oborinskih voda na obodu krovnog dijela kao i 200 m' snimanja drenažnih cijevi CCTV (Closed-circuit television) kamerom. Oprema za snimanje cijevi drenažnog kanala oborinskih voda mora biti u Ex izvedbi. Snimanje mora biti izvršeno samohodnom kamerom sa širokokutnim objektivom i izvorom svjetlosti. Neposredno prije snimanja cijevi drenažnog kanala kamerom, potrebno je provesti čišćenje cijevi čistilicom radnog dosega od minimalno 200 m'. IZVO AČ mora dostaviti detaljan izvještaj o provedenim radovima čišćenja i snimanja u dva primjerka uz jedan primjerak digitalne snimke (CD ili DVD). Snimanje i Izvještaj moraju biti uskla eni s normom HRN EN 13508- 1:2006. Izvještaj mora sadržavati situaciju odlagališta s naznačenim snimljenim i očišćenim dionicama, fotografijama kritičnih dionica, mjestima na kojima su uočene anomalije, talozi, suženja poprečnog presjeka, kontra padovi, puknuća i slično. III.A.13.2.2.5. Šahtovi za sakupljanje oborinskih voda Šahtovi oborinskih voda su elementi sustava odvodnje oborinskih voda na krovnom dijelu tijela odlagališta koji se izvode na lomovima i križanjima trasa drenažnih kanala. Poklopac šahta je izveden s odzračnikom.

stranica 272 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji

IZVO AČ je dužan provoditi sljedeće radove na održavanju šahtova odvodnje oborinskih voda: 1. Vizualna provjera stanja na mogućnost fizičkog oštećenja stijeki šahta, poklopca šahta, odzračnika, oznaka opasnosti, oznaka upozorenja, naziva šahta, stanju taloga, stanju urednosti (1 x mjesečno), 2. Provjera prisutnosti (koncentracije) metana CH4 volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta, (4 x godišnje). U slučaju evidentiranja pojave CH4 provjeru koncentracije treba provoditi češće i to minimalno (1 x mjesečno). Prvo mjerenje koncentracije metana IZVO AČ mora provesti u roku od 1 mjesec od početka radova. 3. Pregled i uvid u stanje razine vode u šahtu, eventualnog zdražavanje ili stanja protjecanja vode (1 x mjesečno), 4. Održavanje šahtova oborinskih voda čišćenjem iz nutra i izvana. (2× godišnje). Prije čišćenja i za vrijeme čišćenja IZVO AČ se mora pridržavati svih mjera zaštite na radu, zaštite od požara i eksplozije. 5. U slučaju oštećenja stijeki šahta, poklopca šahta, odzračnika, oznaka opasnosti, oznaka upozorenja, naziva šahta Izvo ač je dužan izvršiti popravak ili zamjenu. Predvidiva kompltena zamjena oznaka opasnosti i upozorenja i oznaka naziva šahtova 1× 2. god., te zamjena 50 % poklopaca šatova do kraja ugovorenih radova. Radove na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta u okolici šahtova za sakupljanje oborinskih voda, IZVO AČ mora izvoditi krajnje pažljivo (ručno). Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova odvodnje oborinskih voda s izvršenim i planiranim mjerama oržavnja, komentarima i prijedlozima mjera. U izvještaju treba biti navedeno; Sumarna zapažanja mjesečnog pregleda (točka 1), koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta (točka 2), stanje očišćenosti i protjecanja prikupljene oborinske vode (točke 3 i 4), stanje poklopaca, znakova upozorenja i oznaka na šahtovima (točka 5) s planom eventualne zamjene. III.A.13.2.2.6. Berme na pokosu Osim košnje (vidi III.A.12 Gotova prekrivka) i sakupljanja letećeg otpada (vidi III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada) po bermama nijsu predvi ene druge mjere održavanja bermi. IZVO AČ je obvezan izvršiti i druge radove održavanja bermi a sve prema posebnom zahtjevu, odnosno nalogu Naručitelja. III.A.13.2.2.7. Ulijevne gra evine u korugirane odvodne cijevi Osim sakupljanja letećeg otpada (vidi III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada) nisu predvi ene druge mjere održavanja uljevnih gra evina. IZVO AČ je obvezan izvršiti i druge radove održavanja uljevnih gra evina a sve prema posebnom zahtjevu, odnosno nalogu Naručitelja.

stranica 273 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji

III.A.13.2.2.8. Naborane polietilenske cijevi promjera 250 mm Ovom dokumentacijom nisu predvi ene mjere održavanja naboranih polietilenskih cijevi, me utim IZVO AČ je obvezan izvršiti radove održavanja naboranih polietilenskih cijevi prema posebnom zahtjevu, odnosno nalogu Naručitelja. III.A.13.2.2.9. Naborane polietilenske cijevi promjera 750 mm Ovom dokumentacijom nisu predvi ene mjere održavanja naboranih polietilenskih cijevi, me utim IZVO AČ je obvezan izvršiti radove održavanja naboranih polietilenskih cijevi prema posebnom zahtjevu, odnosno nalogu Naručitelja. III.A.13.2.2.10. Slapišta i disipatori energije Ovom dokumentacijom nisu predvi ene mjere održavanja slapišta i disipatora energije, me utim IZVO AČ je obvezan izvršiti radove održavanja prema posebnom zahtjevu, odnosno nalogu Naručitelja.

III.A.13.3. UPRAVLJANJE
III.A.13.3.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA
Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavnja su dani u dokumentaciji; •Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec, TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1, Institut gra evinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekološki inženjering, Zagreb, ožujak 2000 [GP1]. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6, Institut gra evinarstva Hrvatske, Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. [IP2]. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6 – revizija D, Zatvorenog sustava odvodnje , Institut IGH, d.d., Zavod za planiranje, studije i zaštitu okoliša, br. Projekta: 24-10-067/07 – rev D, studeni 2009. [IDIP6]. •Izvedbeni projekt zaštite pokosa od erozije i sedimentacije, broj projekta: 81010041/12, institut IGH, d.d. Zavod za planiranje, studije i zaštitu okoliša, veljača 2012. [IP14].

III.A.13.3.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA
III.A.13.3.2.1. Upravljanje sustavom površinske odvodnje IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostavljti vremenski i financijski plan gra enja i održavanja sustavom površinske odvodnje. Vremenski i financijski plan IZVO AČ u slučaju potrebe mora revidirati (aktualizirati). IZVO AČ radova je dužan dati Izvještaj o izvršenim radovima i zapažanjima tijekom čišćenja cijevi za sakupljanje oborinskih voda (dotok, dužina ulaska wome u drenažnu

stranica 274 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji

cijev, ocjenu ispravnosti i Izvještaj o nedostacima na šahtovima oborinskih voda i urednosti šahtova. IZVO AČ je dužan izraditi i dostaviti nadzornom inženjeru detaljan izvještaj o provedenim radovima snimanja sustava površinske odvodnje oborinskih voda u dva primjerka. IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju elemenata sustava površinske odvodnje s komentarima i prijedlozima mjera. U izvještaju trebaju biti navedene sve aktivnosti izvo ača iz poglavlja III.A.13.2. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. III.A.13.3.2.2. Odzračnici drenažnih rovova Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju odzračnika s izvršenim i planiranim mjerama održavnja, komentarima i prijedlozima mjera. U izvještaju treba biti navedeno; Sumarna zapažanja mjesečnog pregleda (točka 1), koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u odzračniku i neposrednoj okolici odzračnika (točka 2), plan popravaka eventualno oštećenih komponenti odzračnika (točka 3). III.A.13.3.2.3. Šahtovi za sakupljanje oborinskih voda Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova odvodnje oborinskih voda s izvršenim i planiranim mjerama oržavnja, komentarima i prijedlozima mjera. U izvještaju treba biti navedeno; Sumarna zapažanja mjesečnog pregleda (točka 1), koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta (točka 2), stanje očišćenosti i protjecanja prikupljene oborinske vode (točke 3 i 4), stanje poklopaca, znakova upozorenja i oznaka na šahtovima (točka 5) s planom eventualne zamjene. III.A.13.3.2.4. Izvještaji Izvo ača Obveza je IZVO AČA da putem Mjesečnih izvještaja obavještava o stanju gra enja i radova održavanja. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije.

III.A.13.4. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA
IZVO AČ je dužan upoznati se s srodnim poglavljem poglavljem III.A.14.4. Pojava odlagališnog plina je moguća prilikom svih radova, uprvaljanja i održavanja na sustavu površinske odvodnje oborinskih voda. Radovi gra enja i odžavanja se izvodei na mjestima s povećanom opasnosti, kao što su šahtovi, odzračnici, cjevovodi oborinskih voda. U šahtovi, odzračnici, cjevovodi oborinskih voda je u prethodnom razdoblju detektiran odlagališni plin. Osnovne opasnosti prstora u kojima je evidentirana pojava odlagališnog plina su:

stranica 275 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji

• Nedostatak kisika - opasnost od gušenja radnika, • Toksičnost - opasnost od trovanja, • Opasnost od eksplozije. Deponijski plin može biti prisutan na mjestima rada u koncentraciji izvan granice ljudskih osjetila. Preventivne mjere zaštite na radu su obvezujuće. Osoblje IZVO AČA mora biti upoznato s izvorima opasnosti. Neposredno prije ulaska u šahtove i kompenzacijske bazene, IZVOA Č treba prozračiti radni prostor i izmjeriti koncentraciju CH4, CO2, H2S. Izvo ač smije ulaziti u radni prostor samo ako je prethodno utvrdio da koncentracija deponijskog plina nije opsna po život i zdravlje radnika. Tijekom cijelog izvo enja radova IZVO AČ mora kontinuirano provoditi mjernja deponijsko plina u radnom prostoru i mora imati na raspolaganju dežurno osoblje za pomoć i spašavanje. Osoblje IZVO AČA mora poznavati sigurnosne i preventivne mjere u svim situacijama izvršenja posla. Osoblje IZVO AČA mora biti opremljeno prikladnim i pouzdanim osobnim zaštitnim sredstvima. Poslove na održavanju mogu obavljati samo zdravstveno sposobni radnici IZVO AČA koji su obučeni za radove održavanja, radnici moraju imati uvjerenje o poha anju specijalističke edukacije iz protueksplozijske zaštite, moraju primjenjivati mjere zaštite na radu i moraju primjenjivati zaštitna sredstava za rad. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća izgradnju, održavanje i upravljanje prometnicama i platoima.
-~

***KRAJ POGLAVLJA ***

stranica 276 od 348

A.A.A.o.14.2. Svibanj 2012.A.1. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice SADRŽAJ: III.3.3 III.2.14.14.14.1 III.2 III.14.A.A. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.o.14.1 III.A.A.14.14.14.1 III.2 III.14.14.A.2 III.3.1 III.2 III.1.A.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.A.4 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja Zaštita okoliša i zdravlja SVEZAK III. stranica 277 od 348 .A.

.....4.................14...2....................14..A........A................ održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III........................................ 317 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA .............. 320 POPIS ZAKONA I PROPISA ........9 III............A..................4..........14.....................A........2 ODRŽAVANJE ..............................2 UPRAVLJANJE ....................3.....14.........................A...............14..14.14..................2 III.......................................... 344 MJERE IZBJEGAVANJA OPASNOSTI OD EKSPLOZIJA ...............................................4. III..14..............1 III..A......14... 345 NAČIN GAŠENJA POŽARA.......3.7 III........................14..................10 III.........4............... 347 TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE .3..........3 III................................. 343 ELEMENTI POŽARNE OPASNOSTI ................... III.............2.. 300 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ......................................279 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ..............1...... III....13 stranica 278 od 348 ..........4.................5 III........4..........Dokumentacija za nadmetanje Gra enje....4...........4..........A.....14..... 340 PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I EKSPLOZIJE ..........14...............6 III.......A..... 320 MJERE ZAŠTITE NA RADU ZA VRIJEME IZGRADNJE .....4...A.........1 III..... 347 III...........A............................................... 343 MJERE IZBJEGAVANJA POŽARA ...................A.. 317 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA.. 279 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .......... 331 PRIKAZ MJERA ZAŠTITE RADNIKA ......... 346 OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIKA ..A....4............14.........................................A.........A..................14.....................................................A..... 326 TEHNIČKA RJEŠENJA ZA PRIMJENU PROPISA ZAŠTITE NA RADU .........14.1....4 III.A................ 341 UVOD ........................12 III................................................A.........4.A.......................14...................................14....................2...14.... 300 III........A...............................4............................ 300 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ...........................................................4......4...14........1 III.....A........................ Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice SADRŽAJ POGLAVALJA: III........... 339 REDOVITE MJERE ZAŠTITE ......A..................... 279 III.........11 III........A........14..............1..14..........2 GRA ENJE ..........A....14.................A. 317 III.....1 III. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA ..........8 III...........14......14....................

održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. broj projekta 81010-264/11 iz srpnja 2011.1. • 02377 .14. [IP2]. materijale. putem mreže plinovoda kojom se prikupljeni plin dovodi do plinske stanice odnosno malog termoenegretskog objekta (mTEO)..14.A. ožujak 2000 [GP1].1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Odlagalište otpada Jakuševec otplinjava se preko plinskih zdenaca aktivnim sustavom otplinjavanja. • Program crpljenja vode iz plinskih zdenaca i eventualna izvedba dodatnih zdenaca na plohama 1. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1.14. Projektni zahtjevi izvedbe sustava otplinjavanja odlagališta su dani u poglavljima.1. 5 i 6 – revizija B zatvorenog sustava odvodnje. bermi i plinskog sustava . • Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Institut IGH d.1. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća gra enje.1.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. opremu. održavanje i upravljanje otplinjavanjem odlagališta. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu. • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA III.1.) [IDIP2]..Zdenci za otplinjavanje. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. Institut gra evinarstva Hrvatske. Zavod za ekološki inženjering.Sustav za gospodarenje kondenzatom. Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji [IP2].A. god. III.d. Institut gra evinarstva Hrvatske d.Plinski cjevovod. stranica 279 od 348 . Broj projekta: 24-10067/07 – Revizija B. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III. • 02378 . Opće napomene Rad IZVO AČA na gra enju.d.Polivinil klorid cijevi.A. iz svibnja 2008. održavanju i upravljanju otplinjavanja odlagališta obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima. GRA ENJE III. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini.A.A.14. • 02379 . 5 i 6. Zagreb. • Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. • 02380 . [IDIP8].14. odredbama. te u poglavlju IV dokumentacije [IDIP8]. Institut gra evinarstva Hrvatske. Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi gra enja su dani u dokumentaciji. alate i pribor.2. 2 i 3.

Kolektorski (linijski) cjevovodi koji povezuju plinske glave se polažu u zaštitni sloj od smrzavanja te se potom vežu u kruni južnog obodnog nasipa s kolektorskim cjevovodom koji provodi odlagališni plin do plinske stanice odnosno malog termoenergetskog postrojenja (mTEO) za obradu i iskorištavanje plina (vidi Nacrt 5. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji III. Sa svim zahvatima IZVO AČA vezanim uz gra enje elemenata plinskog sustava mora biti upoznat voditelj plinske stanice imenovan od IZVO AČA radova. A. Gornji brtveni sloj III.A. zbog prethodno opisane potrebe za nadvišenjem ugra enog otpada na dijelu plohe 4.13. [IP2]. IP13]. Osim izgradnje novih plinskih zdenaca.2.14. Gotova prekrivka III.14. putem mreže plinovoda kojom se prikupljeni plin dovodi do plinske stanice odnosno malog termoenegretskog objekta (mTEO). III. stranica 280 od 348 . Dio sustava za otplinjavanje je i sustav za manipuliranje kondenzatom koji je prikazan na nacrtu 5.13.A. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god.14. drenažnog materijala i plinskih cijevi sve do projektiranog vrha prekrivnog brtvenog sustava kada je potrebno ugraditi prethodno uklonjenu plinsku glavu.12.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.12. Institut gra evinarstva Hrvatske. Unutar radijusa kruga od 2 m od površine glava plinskih zdenaca (novog i starog tipa) i dodatne cijevi za crpljenje procjedne vode je Ex zona opasnosti "2".1. ugradnju zaštitnih kolona. te da prije početka radova educira minimalno 2 radnika na temu protueksplozijske zaštite (Program 1 i Program 2) u Ex agenciji.2 u dokumentaciji Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Projektirani sustav plinskih zdenaca na odlagalištu Odlagalište otpada Jakuševec otplinjava se preko trajnih i privremenih plinskih zdenaca aktivnim sustavom otplinjavanja.2.3.1.11.3. A. Nadogradnja obuhvaća iskop i demontažu ugra enih plinskih glava i brtvenih materijala sve do drenažnog sloja unutar plinskog zdenca te. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. sukladno dinamici ugradnje otpada na promatranoj površini. Prometnice i platoi III.A.12.A. Svi elementi plinskog sustava koji će se nakon izgradnje (ugradnje) nalaziti na površini tijela odlagališta moraju biti izvedeni od specijalnog elektrovodljivog PEHD materijala koji provodi statički elektricitet. . Obveza je IZVO AČA da osposobi radnike za rad na siguran način u Ex okruženju.3 i nacrt 5. predvi ena je nadogradnja zdenaca L-2 do L-5 i K-2 do K-5 (ukupno 8 zdenca). Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0" [vidi Prilog A. 5 i 6. Srodna poglavlja Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje III. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Obveza je IZVO AČA da izvo enje radova provodi tako da izbjegne mogućnost oštećenja izvedenih elemenata tijela odlaglišta.2.

A. III.200 mm. Filteri plinskih zdenaca: slotirane PVC cijevi promjera stošezdeset (160) mm (nominalnog promjera 6-inch IPS) postavljene u filtersku ispune uglavnom od šljunka. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Institut gra evinarstva Hrvatske.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. IP13]. Vertikalne cijevi plinskih zdenaca: PVC cijevi čvrstih stijenki bez ispupčenja promjera stošezdest (160) mm (nominalnog promjera 6-inch IPS) koje se od slotirane cijevi filtra pružaju do gornjeg nivoa (spoja s plinskom glavom. IZVO AČ je dužan osigurati uvjete za siguran pristup cjelokupne opreme do mjesta bušenja.14. Nakon toga moguće je pristupiti bušenju zdenca. U cijenu izvedbe plinskih zdenaca IZVO AČ treba uključiti izradu svih pristupnih puteva do pozicija plinskih zdenaca. Prije početka bušenja novih zdenaca. uključujući sav rad i prateće dijelove potrebne za instalaciju. 4 mobilizacije i demobilizacije (dolaska i odlaska) garniture sa zaštitnim kolonama za izvedbu plinskih zdenaca promjera 1. dostavu. Novi zdenci za otplinjavanje i plinske glave Ovo poglavlje Tehničkih uvjeta obuhvaća nabavu potrebne radne snage. zasuna i spojeva. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0" [vidi Prilog A. 1. IZVO AČ trebna.1.4. materijala. skladištenje. prani filterski kamen bez karbonata postavljen oko vertikalne slotirane cijevi filtra. Pri tome se prvenstveno misli na izgradnju privremenih prometnica i platoa za bušenje čija je nosivost dovoljna za bušaču garnituru. Izvedbu trajnih (vertikalnih) plinskih zdenaca IZVO AČ treba zapožeti po nalogu Investitora te Investitor zadržava pravo na odluku o izvo enju (odnosno ne izvo enju) predmetnih radova. do dubina prikazanih na Nacrtima. završne kape cijevi). Prije početka bušenja. Unutar radijusa kruga od 2 m od površine glava plinskih zdenaca (novog i starog tipa) i dodatne cijevi za crpljenje procjedne vode je Ex zona opasnosti "2". 2. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. 3. god.A. stranica 281 od 348 . Filterska ispuna od krupnog šljunka 32-64 mm: Eruptivni. Izvedba trajnih (vertikalnih) plinskih zdenaca Trajni vertikalni plinski zdenci se izvode tek po dosizanju visinskih gabarita i padova krovnog dijela i bočnih pokosa tijela odlagališta.2. opreme i obavljanje kompletnog rada potrebnog za proizvodnju. HDPE (PE 80) ili drugih elastičnih plastičnih cijevi za glavu zdenca. [IP2]). prema potrebi ukloniti sve slojeve prekrivnog brtvenog sustava na površini od približno od 4 x 4 m (uklanjanje slojeva sve do otpada). te odgovarajućih PVC. Bušenje odnosno iskop se provodi sa zaštitnim kolonama po čitavoj dubini bušenih zdenaca. 5 i 6. instalaciju i ispitivanja vertikalnog PVC cjevovoda za plinske zdence. minimalnog promjera bušotine od tisućuidvjesto (1200) mm. kao što je specificirano u ovom poglavlju i prikazano na Nacrtima.14.

116 stupnjeva C.Standardna granična vlačna čvrstoća za PE 80.5 m ispod razine konačne kote terena oko zdenca. BS2782. što je prikazano na Nacrtima. BS2782. >600 posto.Standarna brzina taljenja pri opterećenju od 2. ISO R527 . B. inspekcijske otvore i instrumente koji se montiraju na vrh vertikalne PVC cijevi zdenca.5 m ispod razine konačne kote terena oko zdenca. umetke.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. ISO 527 .0 g/10 min za PE 80. F. 8.A. Spojnica (Fernco ili ekvivalent). krajevi s navojem i cijevni pribor. Tehnički uvjeti 1. Fleksibilno vakuum/tlačno crijevo: Fleksibilni. spojevi. >949 kg po kubičnom metru. Tehnički uvjeti 0. 10. BS2782. Filterski sloj od sitnog šljunka: Filterski sloj šljunka postavljen izme u krupnog šljunka koji okružuje slotiranu cijev filtra i bentonitnog brtvenog sloja. BS2782 . G. klinovi. oprema za taljenje. spojke.14. 6.16 Kg.Tehnički uvjeti za Vicatovu točku omekšanja za PE 80.Standardni modul savijanja za PE 80. Norme i smjernice A.2 g/10 min za PE 80.Standardna brzina taljenja pri opterećenju od 5. zasune. 5. C. UV otporni plastični cjevovod (4-inch IPS) promjera sto (100) mm postavljen izme u glave zdenca sa zasunom i bočnog i glavnog cjevovoda za provodnju plina od polietilena (SDR 17 HDPE) PE 80. BS2782.Standardno izduženje kod lomljenja za PE 80. E. BS2782. 700 MPa. Cementno-bentonitni brtveni sloj: smjesa od čistog bentonitnog praha pomiješanog s cementom koja se postavlja od vrha glinenog brtvenog čepa do nivoa od 0. 9. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice 4. 18 MPa. izra eni elementi i drugi dijelovi i oprema potrebni za ugradnju plinskih zdenaca kao. ISO 1133 . PN 10 (tlak od 10 bara). D. Glava zdenca: Sklop za kontrolu protoka i monitoring uključujući sve prirubnice. brtvila. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. 7.0 Kg.Standardna gustoća za crni PE 80. stranica 282 od 348 . spojeve. prirubnice. Razno: Sve kapice. Glineni brtveni čep: glinoviti meterijal u skladu s propisanim tehničkim uvjetima koja se postavlja od vrha glinenog brtvenog čepa do nivoa od 0. ISO 1133 . ISO R527 . BS3412. kao što je prikazano na Nacrtima. alati. ISO 1872 .

<70 stupnjeva C. U.Standardna Tehnički uvjeti za termoplastičnu plinsko tlačnu cijev. metalne cijevi i spojeve. I. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.Standardni Tehnički uvjeti za lijevanje duktilnog željeza.Tehnički uvjeti za toplinsku provodljivost za PE 80. T. ASTM D-3261 .Standardna metoda ispitivanja stopa protoka termoplastike plastometrom za istiskivanje. ASTM D-1693 . Definicije Osigurnje kvalitete: Smišljeni sustav aktivnosti koji NARUČITELJU i ovlaštenom zastupniku pruža garanciju da je objekt izgra en. P. sljedeći tehnički uvjeti i metode se mogu usvojiti: ASTM A-536 . BS ili ISO nomenklaturi ne budu mogli primijeniti. Q.Standardna metoda ispitivanja gustoće plastike tehnikom gustoća . K.Standardna metoda ispitivanja savijanja pojačane i nepojačane plastike i električnih izolacijskih materijala.4 W/m stupnjeva K. N. R.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. stranica 283 od 348 . ASTM D-1238 .Standardni Tehnički uvjeti za taljenje sučeonih plastičnih spojeva od polietilena (PE) za polietilenske (PE) plastične cijevi i cjevovod.Standardni Tehnički uvjeti za oblikovanje polietilenske plastike i materijala za istiskivanje.Standardna metoda ispitivanja vlačne čvrstoće plastike. ASTM D696 . ASTM D-2837 . ISO 9784 .14. 1.gradijent.Tehnički uvjeti za temperaturu krtosti za PE 80. ASTM D-638 . J. ASTM D-2513 . U slučaju da se tražene metode ispitivanja ili tehnički uvjeti u DIN. L. ASTM D-1505 . ASTM D-3350 .Tehnički uvjeti za polietilenske plastične cijevi i materijal za cijevni pribor. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice H. DIN 52612 . kao što je specifirano u Projektu i prikazano na Nacrtima. ASTM D-790 .5x10-4 stupnjeva C.Standardna metoda ispitivanja etilenske plastike na pucanje uslijed naprezanja pod utjecajem okoline. ASTM D746. BS874.Tehnički uvjeti za linearno toplinsko širenje za PE 80. S. O.A. ASTM D-1248 . 0.Standardna metoda ispitivanja dobivanja osnove za hidrostatično projektiranje materijala za cijevi od termoplastike. M.

instalirati. Svi se dijelovi i materijali trebaju pravilno zaštititi da bi se onemogućilo bilo kakvo oštećenje. IGH. IGH. Maksimalna visina do koje se cijevi mogu složiti na hrpu iznosi 2. održavati i testirati u skladu s Tehničkim uvjetima 02378 i 02379 (Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. kolovoz 2007. Proizvodi PVC cijevi Sve PVC cijevi će se nabaviti.14. 2. Skladištenje mora biti sukladno preporukama proizvo ača.). Rukovanje cijevima: 1. 5 i 6. HDPE cijevi Sve HDPE cijevi će se nabaviti. isti će se odbaciti. B. kolovoz 2007. Spojevi Svi plastični spojevi za cijevi. propadanje ili zaga enje od trenutka njihove dostave do završetka Rada opisanog u ovom poglavlju. upotrijebiti. 5 i 6. Cijevi moraju biti spremljene u skladištu ili složene na hrpu radi zaštite od oštećenja. IZVO AČ će te dijelove i materijale zamijeniti bez ikakvog troška od strane NARUČITELJA. prirubnice.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. instalirati. spojnice i odgovarajući prateći dijelovi nabavit će se. održavati i ispitivati u skladu s Tehničkim uvjetima 02378 (Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. IGH. instalirati. Skladištenje cijevi: 1. 5 i 6. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Skladištenje i rukovanje A. C. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. propadanja ili zaga enja dijelova i materijala. stranica 284 od 348 .). Cijevi se trebaju zaštititi od pretjerane vrućine ili štetnih kemikalija.). 2. upotrijebiti.A. održavati i ispitivati u skladu s Tehničkim uvjetima 02379 (Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. drobljenja ili probijanja.0 m. kolovoz 2007. U slučaju da NADZORNI INŽENJER bude smatrao da je ipak došlo do oštećenja.

1. Zapisnik mora obuhvaćati temeljan opis materijala na enog prilikom bušenja (promjene karakteristika materijala – procjedna voda.5. Vremenski uvjeti za vrijeme instaliranja. trajnosti ili upotrebljivosti cijevi. Greške koje ukazuju na nepravilno proporcioniranje. 4. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Izvedba III. 10. C. Broj i lokacija korištenih distancera. 7. Dubina i opis obloge zdenca i filtera. izuzev jedne pukotine koja nije veća od 50 mm po dužini na jednom kraju cijevi koji se može odsjeći i baciti. Pukotine zbog kojih dolazi do narušavanja čvrstoće. Ukupna dubina završenog zdenca. Veličina i količina materijala (uključujući broj vrećica) za ispunjavanje prstenastog prostora. broj iskopanih metara. te Ostali relevantni podaci koje zatraži NADZORNI INŽENJER. Zaštitna obloga. broj sati rada. 2. Raspukline ili pukotine u unutrašnjosti stijenke cijevi.A. 3. Svaka se PVC ili HDPE cijev ne može se upotrijebiti za izvo enje u slučaju sljedećih oštećenja: 1. Cijevi dostavljene u jednoj pošiljci bacit će ukoliko je više od 5% cijele pošiljke ili dostave s greškom. veličinu obložnog seta u metrima i ostale relevantne podatke koje zatraži NADZORNI INŽENJER. ili alata. 5. 11. Nakon završetka gradnje svakog zdenca. IZVO AČ mora voditi detaljni dnevni zapisnik bušenja kojeg mora predati po nalogu NADZORNOG INŽENJERA.14. IZVO AČ mora NADZORNOM INŽENJERU predati zapisnik o sljedećem: 1. Tako er IZVO AČ treba voditi i fotodokumentaciju bušenja zdenaca. kombiniranje i oblikovanje. sastav otpada). 8. stranica 285 od 348 . Ime osobe koja je pripremila zapisnik i ekipa koja je izvodila bušenje. bentonit i materijali korišteni za injektiranje i dubine.14. Oštećeni krajevi zbog kojih se ne može uraditi zadovoljavajući spoj.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. prekida bušenja zbog kvara. 2. Za vrijeme bušenja svakog zdenca. materijala za bušenje. klin. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. 4. veličina kape i korišteni materijali. B. Dubina ili lokacija bilo kojeg izgubljenog ispirka bušotine. Nominalan promjer bušotine i ukupna dubina. Cement. 3.A.2. 6. Kontrola kvalitete izvo enja plinskih zdenaca A. 9.

održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. 2. IZVO AČ će svaki plinski zdenac izbušiti na način da: stranica 286 od 348 . III. C.A. IZVO AČ će NADZORNOM INŽENJERU dostaviti radi odobrenja uzorke brtvenih slojeva od bentonita (i bentonitnih mješavina) predloženih za svaki brtveni sloj bušotine zdenca. Zaštititi objekte u blizini zdenca od oštećenja prilikom gra enja zdenca. 2. 6. Dubina na kojoj dolazi do promjene promjera rupe ili nastaje zarušavanje. 8. Referentno mjesto za sva mjerenja dubine. sondama i mjestima za sabiranje kondenzata. 9. G. Nakon završetka bušenja IZVO AČ mora NADZORNOM INŽENJERU predati potpisane kopije dnevnika bušenja sa sljedećim podacima: 1. Korištenje vode za vrijeme bušenja. Otpor na prodiranje prilikom uzorkovanja rasklopnim cilindrom. Potrebno je dostaviti sastav brtvene smjese kako bi se utvrdila odstupanja od projektom propisanih vrijednosti. Vrsta bušače garniture i izrada. Ime osobe koja je pripremila dnevnik bušenja i ekipe koja je izvodila bušenje. Osigurati pristup svim zdencima odlagališnog plina (LFG).2. ukoliko se zatraži. B.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A. 3. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice D. Razine procjedne vode prona ene za vrijeme bušenja. IZVO AČ će pregledati sve materijale po primitku i prije njihovog urudžbiranja provjeriti da li su u originalnoj ambalaži proizvo ača ili dostavljača i bez ikakvog materijala kojim bi se oslabila kvaliteta plina u zdencu odnosno kvaliteta cijelog zdenca. IZVO AČ će predati topografske bilješke terena s koordinatama i kotama. Ugradnja trajnih plinskih zdenaca A. 4. Gubitak usipnih materijala ili isplake i količina. i Ostali relevantni podaci koje zatraži NADZORNI INŽENJER. 3.14.1. Pripremiti područje za obavljanje etapnog bušenja prije premještanja na odlagalište. IZVO AČ će pripremiti gradilište na način da će IZVO AČ: 1. IZVO AČ će NADZORNOM INŽENJERU dostaviti radi odobrenja granulometrijski sastav filterskih ispuna od šljunka i sitnog šljunka predloženih za svaki filter zdenca. 7. F. E. 5.14.6.

Sklop filtera zdenca i vertikalne cijevi obuhvaća: * Uskla enost s Poglavljem 02378 (Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Za svaki će se zdenac spiralnim svrdlom ili odobrenom alternativom izbušiti bušotina do tražene dubine minimalnog promjera tisuću i dvjesto (1200) mm. Za instalaciju bentonitnog brtvenog sloja potrebno je: * Smjesa za bentonitne brtvene slojeve izmiješat će se u skladu s uputama NADZORNOG INŽENJERA. * Sve filterske ispune od šljunka i sitnog šljunka postavit će u skladu s Nacrtima tako da se ovi granulirani materijali ne uruše unutar stijenke bušotine.14. 4. * Ugradnja svih filtera i vertikalnih cijevi zdenca u bušotinu. PN6) s ugra enim filterima. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. * Pregled filtera i obloge prije ugradnje. 5 i 6. * Cementno bentoniti brtveni sloj izmiješat će se u omjeru 5% (bentonita u odnosu na cement) od bentonita hidratiziranog prije miješanja s cementom.). Svako napuštanje bušotine koja se mora odbaciti biti će u skladu s Tehničkim uvjetima. Prije instaliranja plinskog zdenca provjerit će se bušotina da bi se izbjegla urušavanja. i ne smije se završiti prije nego se do e do projektirane dubine (osim u slučaju opravdanih razloga za što odobrenje daje NADZORNi INŽENJER) . kao što je prikazano na Nacrtima. Brtveni sloj od cementa/bentonita po potrebi će se ugraditi i nakon završetka izrade završne kote terena oko zdenca tamo gdje površinska 3. te primjena prorezanih PVC cijevi promjera stošezdeset (160) mm (6inch IPS. Ugradnja pješčanih i šljunčanih filterskih ispuna obuhvaća sljedeće: * Pješčane i šljunčane filterske ispune pružat će se oko filtera zdenca. a smjesa će se zaliti u bušotinu do dubine prikazane na Nacrtima (početak je iznad glinenog brtvenog čepa). IGH. * Pješčane i šljunčane filterske ispune neće imati karbonata u sebi. stranica 287 od 348 . Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice 1. 2. * Smjesa bentonitnog brtvenog sloja odležat će najmanje 24 sata nakon zalijevanja da bi se osiguralo potpuno stvrdnjavanje prije ugradnje sklopova glave zdenca. * Primjena mjera opreza (oprema i osoblje) da mast. ulje ili druga zaga ivala ili materijali koji bi mogli začepiti filter zdenca ne bi došli u dodir s materijalima za gradnju zdenca. itd. Bušenje je potrebno provoditi pod nadzorom NADZORNOG INŽENJERA.A. Plinski zdenci budu instalirani i sagra eni u skladu s detaljima prikazanim na Nacrtima. D. zarušavanja i zapreke iste. kolovoz 2007. kao što je prikazano na Nacrtima.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Dubina zdenca za otplinjavanje odre ena je projektom (definirana kota dna zdenca). 2. IZVO AČ će svaki zdenac sagraditi na način da: 1.

). Pitka voda od čišćenja parom moći će se dobiti na samom gradilištu.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. ventili za kontrolu protoka i fleksibilno vakuum/tlačno crijevo moraju se održavati u čistom stanju da ni jedan strani materijal ne bi dospio do otvora. kolovoz 2007. Čišćenje parom i dekontaminacija obavljat će se sukladno standardnim protokolima. a koje su se koristile. Sklopovi glave zdenca ugra uju se na svaki plinski zdenac i zdenac za injektiranje spojnicom (Fernco) ili ekvivalentnim kliznim adapterom stišnjavanja na način da se osigura uski otvor promjera 63 mm (2inch IPS) za umetanje mjerača protoka. 5 i 6. inspekcijskog otvora ili cijevi da se isti ne bi začepili ili onesposobili. IGH. te tako da se ispitivanje tlaka u sustavu može prikladno izvesti u skladu s Poglavljem 02378 i 02379 (Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. F. Talozi od bušenja i ostali čvrsti materijali bacit će se sukladno odobrenju NADZORNOG INŽENJERA. Ugradnju je potrebno provoditi u slojevima debljine do 30 cm uz zbijanje ispuštanjem tereta mase cca 40 kg s visine od 30 – 40 cm (cilindrično tijelo promjera ne većeg od 20 cm) ili ekvivalentnom silom.14. E. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Umetci za mjerače protoka.A. tlačni otvori. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice 5. IZVO AČ će se pobrinuti da se sa svim tekućinama koje sadrže vodu i onima bez vode. sklopke za brzo isključenje. Bušača garnitura i oprema za bušenje očistit će se od zemlje i otpadaka na enih izme u bušotina na mjestu bušenja. termometri. Spoj gornjeg brtvenog sustava s plinskim zdencem stranica 288 od 348 . kota ne bude uskla ena sa završnim kotama okolnog terena a nakon završetka radova na sklopovima glave zdenca i povezivanja na cijevi za provo enje plina. Svaka će se otvorena cijev začepiti s privremenom kapom specijalno izra enom u svrhu dok se takova otvorena cijev ne bude mogla spojiti na odgovarajući spoj ili cjevovod za provo enje plina na način da kraj cijevi bude zatvoren zbog sprečavanja ulaska stranih tvari u cijev. * Smjesa za glineni čep treba biti u skladu s Tehničkim uvjetima koji se odnose na glinu za ugradnju u brtvene slojeve (02350) uz iznimku vlažnosti koja mora biti veća od optimalne w = wopt do wopt + 4 %. 7. IZVO AČ će osigurati čišćenje parom bušače garniture i kompletne opreme za bušenje odmah nakon dolaska na gradilište i prije napuštanja istog. 6. sabrale ili pronašle za vrijeme obavljanja ovog Posla postupi u skladu s odobrenjem NADZORNOG INŽENJERA.

treba osigurati odgovarajućim kalupima. a preklop mora biti minimalno 20 cm. kolovoz 2007. Preklopi geomembrane moraju biti minimalno 60 cm. IGH. Novo položena LLDPE geomembrana se ekstrudorski zavaruje na postojeću geomembranu i na PEHD ovratnik. Po montaži glave na vrh zdenca. Cementno-bentonitin čep Cementno-bentonitni čep je smjesa od čistog bentonitnog praha pomiješanog s cementom koja se postavlja od vrha bentonitne brtve do razine konačne kote terena oko zdenca. Na položenu LLDPE geomembranu se još polaže dren za vodu s preklopom od 60 cm preko starog materijala i 20 cm uz glavu plinskog zdenca. a prije montaže plinske glave. 5 i 6. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.00 mm. Preklop položenog materijala u prekrivnom brtvenom sustavu i novog materijala mora biti minimalno 60 cm. Cementno bentonitni čep se izvodi tako da težinski omjer bentonita/cement bude 0. Montaža glava plinskih zdenaca se mora provesti pažljivo uz poštivanje svih propisanih mjera zaštite na radu i zaštite od požara i eksplozije. Dimenzije geosintetskih materijala koji se polažu u cilju spajanja gornjih brtvenih slojeva s postojećim brtvenim slojevima iznose približno 550 x 550 cm. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Oko plinskih zdenaca potreban je dodatan oprez i ručna ugradnja svih slojeva brtvenog sustava kako ne bi došlo do eventualnog oštećenja vertikalno položenih PVC i PEHD cijevi. Sve zavare geomembrane ispituje Izvo ač nekom od uobičajenih nerazornih metoda (visokofrekventne struje.) odobrenima od strane Nadzornog inženjera. Nakon toga pristupa se montaži plinske glave. potrebno je ponovno ispitati prohodnost zdenaca i razinu procjedne vode. Potom se na ovratnik ekstruderski zavari LLDPE geomembrana debljine 1. Svi ugra eni geosintetski materijali. zračni pritisak. kao i zemljani materijali koji se ugra uju preko njih. Prijanjanje cementno-bentonitnog čepa uz glavu zdenca te spriječavanje razlijevanja bentonitne smjese.14.A.00 m. godine [IP2] i moraju biti odobreni od strane Nadzornog inženjera.15/1 te da se u mješavinu dodaje dovoljno vode kako bi se omogućilo miješanje i ugradnja. odmah se ugra uje cementno-bentonitni čep. a ostatak materijala iz iskopa se vraća u iskop uz zbijanje ručnim nabijačima. Na sintetski dren za plin se polaže geosintetski glineni tepih (GCL). Nakon izvo enja svih prekrivnih slojeva. koji je potrebno položiti neposredno uz montiranu glavu. uz iskop zaštitinog zemljanog sloja. stranica 289 od 348 . moraju zadovoljiti tehničke karakteristike specificirane Izvedbenim projektom prekrivanja ploha 4. Neposredno uz montiranu glavu IZVO AČ treba izvesti zavareni "ovratnik" od PE100 pločevine debljine 1 cm i minimalne širine vijenca od 10 cm. u svrhu montaže priključne cijevi prosječne duljine 3. vakuum. Funkcija zavarene geomembrane je maksimalno moguće prijanjanje uz plinski zdenac čime će se ograničiti emisija odlagališnog plina uz glavu plinskog zdenca.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. itd. Slojevi geosintetskih materijala iz prekrivnog brtvenog sloja se polažu uz vertikalno položenu PVC i PEHD cijev.

A. • 02377 . mora pažljivo zbijati u slojevima debljine do 0. 9.85 m na pokosima.30 m kako ne bi došlo do oštećenja plinovoda. IZVO AČ će svaki plinski zdenac izbušiti na način da: 3. Postojeći otkopani priključni plinovod te zona oko ugra ene glave će se zasipati zaštitnim slojem protiv smrzavanja ukupne debljine 0. 10. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. glava zdenca će se spojiti na postojeću priključnu cijev. Prilikom izvedbe priključka. sukladno količini i sastavu materijala iz iskopa. Spojni PEHD cjevovod Spojni PEHD cjevovod promjera 100 mm mora biti položen u padu od minimalno 2% od linijskog kolektora prema glavi plinskog zdenca. nisu predvi ena ispitivanja niti nadogradnja priključnog plinovoda. • te u poglavlju IV dokumentacije [IDIP8]. Odvoz viška materijala IZVO AČ mora uključiti u cijenu izrade spojnog HDPE cjevovoda. Bušenje je potrebno provoditi pod nadzorom NADZORNOG INŽENJERA. Dubina zdenca za otplinjavanje odre ena je projektom (definirana kota dna zdenca).14. Osigurati pristup svim zdencima odlagališnog plina (LFG).Plinski cjevovod [IP2]. Višak materijala iz iskopa potrebno je odvesti na lokaciju unutar odlagališta koju odredi Nadzorni inženjer.15 m ugra uje organsko tlo (humus) potrebno za rast vegetacije. IZVO AČ će pregledati sve materijale po primitku i prije njihovog urudžbiranja provjeriti da li su u originalnoj ambalaži proizvo ača ili dostavljača i bez ikakvog materijala kojim bi se oslabila kvaliteta plina u zdencu odnosno kvaliteta cijelog zdenca. prilikom ugradnje. Eventualna visinska korekcija spojne cijevi će se izvesti materijalom iz iskopa (zemlja iz sloja protiv smrzavnja). Zaštititi objekte u blizini zdenca od oštećenja prilikom gra enja zdenca. Pripremiti područje za obavljanje etapnog bušenja prije premještanja na odlagalište. odnosno na postojeći linijski kolektor. Na zaštitni sloj protiv smrzavanja se potom u jednom sloju debljine 0.65 m na krovnom dijelu i 0. Materijal se. • 02379 . Za svaki će se stranica 290 od 348 . IZVO AČ će pripremiti gradilište na način da će IZVO AČ: 8. Ostali projektni zahtjevi izvedbe plinskih zdenaca su dani u poglavljima. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Bentonitni brtveni sloj Injekcijska smjesa od čistog bentonitnog praha koja se postavlja na sloj od finog šljunka kao i na LLDPE geomembranu. i ne smije se završiti prije nego se do e do projektirane dubine (osim u slučaju opravdanih razloga za što odobrenje daje NADZORNi INŽENJER) . sondama i mjestima za sabiranje kondenzata. glave ili umjetnih materijala. Nakon ugradnje geosintetskih materijala.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.Zdenci za otplinjavanje [IP2]. Ugra uje se metodom suhog nanošenja kojom se istovremeno obavlja sipanje bentonita u bušotinu i prskanje bentonitnog praha čistom vodom..

Ugradnja šljunčanih filterskih ispuna obuhvaća sljedeće: * Šljunčane filterske ispune pružat će se oko filtera zdenca. 5 i 6. Umetci za mjerače protoka. Svaka će se otvorena cijev začepiti s privremenom kapom specijalno izra enom u svrhu dok se takova otvorena cijev ne bude mogla spojiti na odgovarajući spoj ili cjevovod za provo enje plina na način da kraj cijevi bude zatvoren zbog sprečavanja ulaska stranih tvari u cijev. kolovoz 2007. inspekcijskog otvora ili cijevi da se isti ne bi začepili ili onesposobili. * Primjena mjera opreza (oprema i osoblje) da mast. 3. Sklopovi glave zdenca ugra uju se na svaki plinski zdenac i zdenac za injektiranje spojnicom (Fernco) ili ekvivalentnim kliznim adapterom stišnjavanja na način da se osigura uski otvor promjera 63 mm (2-inch IPS) za umetanje mjerača protoka. 5 i 6. itd. distancerima i filterima. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice zdenac spiralnim svrdlom ili odobrenom alternativom izbušiti bušotina do tražene dubine minimalnog promjera tisuću i dvjesto (1. * Smjesa za glineni čep treba biti u skladu s Tehničkim uvjetima koji se odnose na glinu za ugradnju u brtvene slojeve (02350)[IP2] uz iznimku vlažnosti koja mora biti veća od optimalne w = wopt do wopt + 4 %. stranica 291 od 348 . 4. ventili za kontrolu protoka i fleksibilno vakuum/tlačno crijevo moraju se održavati u čistom stanju da ni jedan strani materijal ne bi dospio do otvora. kao što je prikazano na Nacrtima odobrenim od Naručitelja. * Smjesa bentonitnog brtvenog sloja odležat će najmanje 24 sata nakon zalijevanja da bi se osiguralo potpuno stvrdnjavanje prije ugradnje sklopova glave zdenca. Sklop filtera zdenca i vertikalne cijevi obuhvaća: * Uskla enost s Poglavljem 02378 (Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. IGH.200) mm. 11. 14. IGH.) [IP2]. ulje ili druga zaga ivala ili materijali koji bi mogli začepiti filter zdenca ne bi došli u dodir s materijalima za gradnju zdenca. Plinski zdenci budu instalirani i sagra eni u skladu s detaljima prikazanim na Nacrtima usuglašenim s glavnim projektantom. IZVO AČ će svaki zdenac sagraditi na način da: 3. Ugradnju je potrebno provoditi u slojevima debljine do 30 cm uz zbijanje ručnim nabijanjem mase cca 40 kg s visine od 30 – 40 cm (cilindrično tijelo promjera ne većeg od 20 cm) ili ekvivalentnom silom. * Ugradnja svih filtera i vertikalnih cijevi zdenca u bušotinu. * Pješčane i šljunčane filterske ispune neće imati karbonata u sebi.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A. Za instalaciju bentonitnog brtvenog sloja potrebno je: * Smjesa za bentonitne brtvene slojeve izmiješat će se u skladu s uputama NADZORNOG INŽENJERA. te tako da se ispitivanje tlaka u sustavu može prikladno izvesti u skladu s Poglavljem 02378 i 02379 (Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.) [IP2]. 13. te primjena perforiranih PP-H cijevi promjera 315 mm s ugra enim mrežicama. * Pregled filtera i obloge prije ugradnje. tlačni otvori. kao što je prikazano na Nacrtima. termometri. 12. sklopke za brzo isključenje.14. kolovoz 2007.

III. Privremeno otplinjavanje Ovim tehničkim uvjetima je predvi ena izvedba sustava privremenog otplinjavanja sa horizntalnim PP-H (polipropilenskim-homopolimer) plino-drenažnim cjevovodima.n.7. stranica 292 od 348 . Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice 15. Horizontalni smještaj linija privremenog otplinjavanja se ne smije poklapati s pozicijama trajih plinskih zdenaca (koji se izvode tek po dosiznju predvi ene geometrije tijela odlagališta). smještenim poprečno na smjer pružanja tijela odlagališta. Izvedbu privremenog otplinjavanja IZVO AČ treba započeti po nalogu Investitora te Investitor zadržava pravo na odluku o izvo enju (odnosno ne izvo enju) predmetnih radova. Perforirani cjevovod se polože u rov (dimenzija rova V:Š = 1. Prije završetka ugovorenog roka IZVO AČ mora dostaviti Nadzornom inženjeru nacrte i dokumentaciju izvedenog stanja s uputama za održavanje izvedenih elemenata otplinajavanja odlagališta. Bušača garnitura i oprema za bušenje očistit će se od zemlje i otpadaka na enih izme u bušotina na mjestu bušenja. a koje su se koristile. i vertikalnoj (visinskoj) udaljenosti dviju razina od približno 15 m.m. Cjevovod i rov privremenog otplinjavanja mora imati uzdužni pad od 8% i razvodi se od najviše točke cjevovoda smještene unutar tijela odlagališta prema PEHD obodnim šahtovima.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. i drugi red visinske kote 135 m.A. Predvi a se izvedba dva visinski razmaknuta reda. sabrale ili pronašle za vrijeme obavljanja ovog Posla postupi u skladu s odobrenjem NADZORNOG INŽENJERA. Projektni zahtjevi Naručitelja za izvedbu privremenog otplinjavanja su sljedeći: Linije privremenog otplinjavanja treba položiti u dvije razine izme u plinskih linija O-P i PQ na me usobnoj horizontalnoj udaljenosti od približno 60 m. Nužno je da IZVO AČ planira i izvodi radove tako da osigura projektirane padove linija privremenog otplinjavanja kako se u plinskim cjevovodima ne bi zadržavao kondenzat i procjedna voda.A. Talozi od bušenja i ostali čvrsti materijali bacit će se sukladno odobrenju NADZORNOG INŽENJERA.1.m. Čišćenje parom i dekontaminacija obavljat će se sukladno standardnim protokolima. Troškovi čišćenja parom i talozi od bušenja. 16. IZVO AČ mora uračunati u cijenu bušenja plinskih zdenaca. IZVO AČ će osigurati čišćenje parom bušače garniture i kompletne opreme za bušenje odmah nakon dolaska na gradilište i prije napuštanja istog. Predvi eno je izvo enje plinskih linija tek kada ugradnja otpada prema planu IZVO AČA na cijeloj poprečnoj dužini pojedine kasete dosegne projektirane visine i padove linija privremenog otplinjavanja.2. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. IZVO AČ će se pobrinuti da se sa svim tekućinama koje sadrže vodu i onima bez vode. linija za privremeno otplinjavanje i to prvi red s šahtovima smještenim nešto iznad visinske kote obodnog nasipa približne visinske kote 120 m.n.14.14.5 × 1 m) koji je ispunjen drenažnim šljunkom (dimenzija šljunčane ispune V:Š = 1 × 1 m) koji je po oplošju saštićen od prodiranja i taloženja sithih čestica filtarskim geotekstilom (400 gr/m2).

). stranica 293 od 348 . rov se zasipava do ukupne visine 1 m oblim šljunkom granulacije od 4 do 64 mm. Po izgradnji rova za privremeno otplinjavanje (1.).n. Plinska glava mora biti projektirana i izvedena u skladu s poglavljem 02377 . Promjer PP-H100 privremene plinske linije ugra ene u tijelu odlagališta mora biti vanjske dimenzije 200 mm i debljine stijenke 18. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Privremeni plinski cjevovodi moraju završavati u revizijskim šahtovima promjera 1. Na punom dijelu cjevovoda a prije ulaska cijevi u šaht mora biti izveden glineni čep kojim će se spriječiti osloba anje odlagališnog plina i eventualne procjedne vode uz cijev privremenog otplinjavanja. dok krajnji dijelovi linije moraju biti izvedeni od punih cijevi u dužini 20 m do ulaska linije u šaht. na način da nakon zapunjavanja rova materijalom šljunka. Odvodnja nakupljene procjedne vode koja će prelijevati iz sifona treba biti kanalizirana (kinetom) i cijevno odvedena do najbližeg nizvodnog šahta za privremeno otplinjavanje pa sve do najbližeg šahta procjednih voda. procjednu vodu treba cijevno odvesti do šahta kod nasipa (visinska kota približno 120 m. U šahtove položene kod nasipa teba predvidjeti mjesta priključka procjedne vode koja dotiče sa šahtova privremenog otplinjavanja koji će se izvesti na pokosu tijela odlagališta (visinska kota 135 m. Dionica pune cijevi u dužini od minimalno 4 m prije ulaska u šaht mora biti od UV stabiliziranog. Perforacije moraju biti izvedene po poprečnom presjeku. Važno je napomenuti kako je potrebno pažljivo zasipavanje šljunkom da ne bi došlo do eventualnog oštećenja cijevi koje bi moglo rezultirati njenim diskontinuitetom i smanjenom izdašnošću.).m.m. Nakon polaganju cijevi na šljunčanu posteljicu (debljine 30 cm) koja je ugra ena u rovu na geotekstil. te iz šahta kod nasipa do najbližeg šahta procjednih voda. Filtarski geotekstil mora imati karakteristike definirane u poglavlju 02362 dokumentacije [IP1].5 × 1 m).n. Šljunčani zasip treba izvesti pažljivo i uz prisustvo Nadzornog inženjera. ali se poklapaju perforacije svakog parnog (sljedećeg) presjeka.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.2 mm (SDR11).m.Zdenci za otplinjavanje IP2. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. u obliku bušenih perforacija promjera 1 cm na svkih 45° mjereno od središtnje osi plinske cijevi (8 perforacija po presjeku). Uzduž cijevi se raspored perforacija mora zakretati za 22.). getekstil obavije cjelokupnu drenažu uključivo njegov površinski dio. Konstrukcija šahta je idenična šahtu procjednih voda. Prije ulaska privremenog plinskog cijevovoda u šaht predvi ena je ugradnja plinske glave (sa regulacijom protoka i mjernim mjestima).n. Privremene plinske linije moraju biti perforirane po središnjem rasponu (dijelu) smještenom u tijelu odlagališta.m. kojim zahvaćaju deponijski plin.m.14.200 mm položenim na donjoj etaži na obodnom nasipu (visinske kote približno 120 m. rov se oblaže filtarskim geotekstilom.) i/ili na pokosu (visinska kota 135 m.n. tako da na se na susjednim presjecima perforacije ne poklapaju u uzdužnom smjeru.n. U uzdužnom smjeru se perforacije izvode na svakih 5 cm cijevi. Iz šahta na pokosu (visinska kota 135 m. elektrovodljivog PP-Rs-el materijala (SDR11). dok drenažni materijal mora zadovoljavti uvjetima iz poglavlja 02361 dokumentacije [IP1].5°.

U ovim šahtovima se ne predvi a izvedba ventila za regulaciju dotoka procjedne vode. Mjerna mjesta (za mjerenje sastava i protoka plina) i ventil za regulaciju protoka moraju biti postavljeni prije ulaska privremene plinske linije u šaht (gdje se nalazi sifon). Na krajevima plinske linije IZVO AČ treba projektirati i izvesti montažno . promjera 1. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. rov se obavija geotekstilom. ukupno 142 m čini PP-H100 cjevovod bez perforacija te 16 m elektovodljive PP-R-s-el cijevi. Tijekom perioda radova izgradnje te održavanja i upravljanja objektima odlagališta otpada Jakuševec u razdoblju do 31. te prije izvedbe ishoditi suglasnost na projekt od Naručitelja.demontažnu ploču (flanžu) s X komadom. brtvila. Vakuum/tlačna cijev koja spaja plinsku glavu privremenog otplinjavanja s privremenom plinskom linijom je UV stabilizirani plastični cjevovod (4-inch IPS) promjera sto (100) mm postavljen izme u glave zdenca sa zasunom i linijskog cjevovoda za provodnju plina od polietilena (SDR 17 PEHD). Navedena spojna cijev mora biti izvedena od elektrovodljivog materijala koji provodi statički elektricitet. inspekcijske otvore i instrumente koji se montiraju na nju. umetke.276 m). i na površinski položen geotekstil se postavlja otpad iz iskopa kako ne bi došlo do oštećenja ili razmatanja geotekstila tijekom kasnije ugradnje otpada. spojevi. izra eni elementi i drugi dijelovi i oprema potrebni za ugradnju plinskih zdenaca. Glava privremenog plinskog zdenca mora biti izvedena od elektrovodljivog HDPE-el materijala. alati.A.12.n. g. Glava plinskog zdenca za privremeno otplinjavanje se izvodi prije ulaska PP-H cijevi u šaht privremenog otplinjavanja. IZVO AČ treba uključiti sve kapice.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Dvije plinske linije se trebaju izvesti s izvodima u šahtovima na obodnom nasipu dužine 786 m (izme u linija O-P 389 m i izme u linija P-Q 397 m). čijom se demontažom omogućava inspekcija (CCTV kamerom) i održavanje privremene plinske linije (ispiranjem). predvi a se izrada 4 privremene plinske linije. plinskog zdenca. Predvi a se izrada ukupno 8 novih šahtova za privremeno otplinjavanje konstrukcije identične šahtu procjednih voda. zasune. spojke. tako da se on površinski odvodi u PEHD cijevi promjera 160 mm (SDR 11) do šahta na nasipu i sa šahta na nasipu stranica 294 od 348 . oprema za taljenje.200 mm (sukladno poglavlju 2364 [IP1]).14. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Nakon ugradnje šljunčanog zasipa. izme u linija P. krajeve s navojem i cijevni pribor. spoja na plinsku liniju i sakupljanja sustava kondenzata i procjedne vode. dok se 2 linije izvode s izvodima u šahtovima na pokosu (visinska kota 135 m. Od ukupno navedene dužine (1. Odvod nakupljenog kondenzata i procjedene vode s gornje etaže privremenog otplinjavanja IZVO AČ mora projektirati i po suglasnosti Naručitelja izvesti.355 m) privremenog otplinjavanja. spojeve. U jediničnu cijenu izvedbe i montaže sustava privremenog otplinjavanja. Tlačno vakumsku cijev i spoj na plinsku liniju privremenog otplinjavanja IZVO AČ treba projektirati.2015. Četiri šahta se trebaju smjestiti na jugu i četiri ja sjeveru tijela odlagališta. U cijenu glave zdenca IZVO AČ treba uključiti sve prirubnice.m.) dužine 569 m (izme u linija O-P 293 m. prirubnice. klinove. Glava privremenog plinskog zdenca je sklop za kontrolu protoka deponijskog plina i monitoring.

Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0" [vidi Prilog A. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0"[vidi Prilog A. IZVO AČ mora uključiti izradu propisnih oznaka (naziva) šahtova kao i ostale oznake upozorenja i opasnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu. dok se na sjevernoj stani tijela predvi a samo dreniranje procjedne vode privremenog otplinjavanja. Projektant izvedbenog projekta ne može biti zaposlenik osobe koja je stranica 295 od 348 . odvodnje kondenzata i procjedne vode te od Nadzornog inženjera i Glavnog projektanta ishoditi suglasnost na predloženi tip privremenog otplinjavanja prije početka izvedbe. Zakonom o zaštiti od požara i eksplozije. dok je unutar kruga od 2 m od površine šahta privrmenog otplinjavanja Ex zona opasnosti "2". platoa ili rampi za izvo enje privremenog otplinjavanja su isključivo stvar IZVO AČA radova te moraju biti uključeni u jediničnu cijenu izgradnje privremenih plinskih linija.14. šahtova. IP13].A. unutarnjeg promjera du=250 (SDR11) i vanjskog promjera dv=355 mm (SDR31). U cijenu izvedbe šahtova i glava za privremeno otplinjavanje. Unutar radijusa kruga od 2 m od vanjske površine šahtova s ventilima plinskih linija e Ex zona opasnosti "2". glava plinskih zdenaca. Preklapanje pravaca privremenog otplinjavanja (i odvodnje procjednih voda) s pristupnim putevima IZVO AČ mora tako planirati da izvedba privremenog otplinjavanja ne ometa osnovnu aktivnost na prihvatu i ugradnji otpada. Vremenski i prostorni plan IZVO AČA vezan uz aktivnosti privremenog otplinjavanja mora biti takav da se otpad dovozi i ugra uje u tijelo odlagališta formirajući tijelo ugra enog otpada s predvi enim padovima i smjerovima kako bi se linije privremenog otplinjavanja izvele bez ometanja aktivnosti na prihvatu i ugradnji otpada. Sve cijevi za odvodnju procjednih voda i kondenzata moraju biti zaštićene slojem zemlje (50 cm) od eventualnog oštećenja . Unutar šahta za privremeno otplinjavanje je Ex zona opasnosti "1". Predvi a se izvedba dva PEHD šahta za ventile privremenog otplinjavanja sa dva ventila privremenog otplinjavanja. Otvorenost linija plinovoda privremenog otplinjavanja se preko ventila u šahtovima linija privremenog otplijavanja povezuje sa sabirnim plinskim cjevovodom. Izvedba šahtova privremenog otplinjavanja se predvi a samo na južnoj strani tijela odlagališta. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. odnosno odvod kondenzata. do najbližeg šahta procjednih voda. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice se odvodi s PEHD cijevi s dvostrukim obodom. kao i u skladu s Ex zonama odlagališta. bez ikakvih dodatnih obveza prema Investitoru. Svi radovi vezani uz nabavku i ugradnju materijala za izgradnju privremenih pristupnih puteva. IZVO AČ je zadužen za organizaciju izrade izvedbenog projekta i potrebnih radioničkih nacrta ovdje danog opisa privremenog otplinjavanja. Obveza je IZVO AČA da zahtjeve Naručitelja za privremenim otplinjavanjem ugradi u Izvedbeni projekt.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. IP13]. Deponijski plin se iz šahtova privremenog otplinjavanja pomoću plinskih cijevi odvodi do linija privremenog otplinjavanja koje su smještene na površini tijela odlaglišta.

rezanja. IZVO AČ je dužan predati 8 primjeraka uvezene projektne dokumentacije kao i 2 primjerka na digitalnom mediju (CD).A. Jedinčne cijene privremenog uklanjanja plinske linije uključuju svu potrebnu radnu snagu. zavarivanja. Predvi a se izrada ukupno 76 m PEHD privremenog cjevovoda promjera 110 mm koji će povezivati zdenac O-6 s plinskom linijom N. čišćenja. opremu. iskope. transporte. nabavu. manipulacije. Obračun se vrši po stvarnoj količini ugra ene plinske linije. tada mu je obveza da predloži Naručitelju imenovanje drugog odgovornog Glavnog projektanta. Ukoliko IZVO AČ ne može ishoditi suglasnost glavnog projektanta. Nakon izvedbe spoja ploha 4 i 5. zatrpavanje i zbijanje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. U razdoblju trajanja ugovorenih radova predv eno je povezivanje novo izvedenih trajnih plinskih zdenaca sa PEHD plinskim cjevovodima (linijama) ukupne dužine 705 m i promjera 140 mm (SDR17). Obračun se vrši po stvarnoj količini privremeno deponirane plinske linije.14. Jedinčne cijene ponovne montaže plinske linije uključuje svu potrebnu radnu snagu. pribor. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. transporte.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. III. izvedbi gornjih brtvenih slojeva i ugradnji istih plinskih cjevovoda plinskih linija u sloj protiv smrzavanja. alate. rezanja. iskopati. IZVO AČ treba izvesti privremeni nadzemni spoj plinskih zdenaca linije M (plinski zdenci od M-1 do M-7). materijale.A. pribor. Plinskim linijama se povezuju novo izvedeni plinski zdenci. alate. potrebno je iskopane plinske linije pripojiti plinskim linijama K i L. nabavu. privremeno otpojiti i privremeno deponirati na sigurnu površinu.2. IZVO AČ je dužan Izvedbeni projekt privremenog otplinjavanja predati u roku od 70 kalendarskih dana od dana uvo enja u posao. materijale. Plinske linije se polažu na me uprekrivni sloj od 30 cm. zavarivanja. koje se nalaze sloju zaštite od smrzavanja na krovnom dijelu odlagališta.8. pripremu površina. Plinske linije plinskih zdenaca Za potrebe izvedbe spoja ploha 4 i 5 potrebno je dio plinske linije K i L. iskope. stranica 296 od 348 . linije N (plinski zdenci od plinskog kolektora preko zdenca N-1 do N-6) i plinskog zdenca O-1 s plinskim kolektorom. Obračun izrade projekta se vrši po kompletiranoj dokumentaciji usuglašenoj s Naručiteljem. IZVO AČ je zadužen za osiguranje padova položenih plinskih cijevi tako da je u njima omogućen protok plina te da se u njima kontinuirano odvodi nakupljeni kondenzat.1. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice izvo ač na istoj gra evini. i izvedbe sloja zaštite od smrzavnja (ili humusnog sloja). manipulacije i skladištenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Po odluci Naručitelja treba pristupiti otpajanju pojedinih privremenih plinskih linija. opremu.14.

[IDIP7.A. III. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Na prijelazu servisne prometnice preko plinske linije.14. Zavod za planiranje. Institut IGH d.A. Zaštita plinskih linija koje se polažu u zaštitini sloj protiv smrzavanja Na mjestu prolaska servisne prometnice preko plinskih kolektorskih cijevi potrebno je po nalogu odnosno suglasnosti Naručitelja izvesti odgovarajuću zaštitu kako bi se spriječilo nejednoliko slijeganje i eventualno oštećenje kolektorske cijevi uslijed prometa.revizija E Zaštita plinskih linija na mjestu servisne prometnice. 5 i 6 . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. kada je linija postavljena na me uprekrivni sloj. Oslabljenje je potrebno izvesti širine cca 1 cm a dubine/visine do armature donje zone. god.1. nevezani kameni materijal . Zaštita plinskih linija koje se polažu u zaštitini sloj protiv smrzavanja IZVO AČ je dužan izvoditi u skladu s projektom Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Projektni zahtjevi izvedbe plinske linije su dani u poglavlju 02379 .2.1. potrebno je plinsku liniju zaštititi s korugiranom dvoslojnom (dvostjenom) PEHD cijevi bez perforacija nazivnog promjera 175 mm ili 200 mm.10..] III.d. IP13]. Izvedba Zaštita plinskih linija koje se polažu u zaštitini sloj protiv smrzavanja IZVO AČ mora provesti u skladu s programom kontrole i osiguranja kvalitete [IDIP7].2. studije i zaštitu okoliša.9.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.Plinski cjevovod [IP2]. nevezani kameni materijal (tamponski sloj) geotekstil posteljica od zemljanog materijala U osi AB ploči. Broj projekta: 24-10-067/07 – RevE. s donje strane radi se oslabljenje AB konstrukcije s ciljem kontroliranja mjesta nastanka pukotine uslijed skupljanja betona.14.A. Struktura konstrukcije prikazana je na sljedećem prilogu: 20 cm 50 cm AB ploča C30/37 15 cm 15 cm cementom stabilizirani kameni materijal mehanički zbijeni.14. Predvi eno je izvo enje zaštite pomoću AB kolničke ploče u podlozi koje se nalazi cementom stabilizirani kameni materijal te mehanički zbijeni. stranica 297 od 348 . Plinske linije privremenog otplinjavanja Plinske linije privremenog otplinjavanja je potrebno spojiti s plinskim sustavom na isti način kao i plinske linije plinskih zdenaca. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0" [vidi Prilog A. travanj 2011.

A. U cijenu izvedbe elemenata plinskog sustava IZVO AČ je uključena izrada propisnih oznaka (naziva po projektu) plinskog zdenca kao i ostale oznake upozorenja i opasnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu. brtvila.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. kao i u skladu s Ex zonama odlagališta. Šahtovi s ventilima plinskih linija U razdoblju provedbe Ugovora predvi a se izrada ukupno dva šahta s ventilom trajnog otplinjavanja plinske linije N i linije O.Plinski cjevovod [IP2]. spojevi. šaht barem za 0. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0"[vidi Prilog A. IP13]. Na privremenoj plinskoj liniji P-Q se predvi a 47 m plinovoda privremenog otplinjavanja. Prije ugranje šahta IZVO AČ mora geodetski izmjeriti kotu priključnog linijskog cjevovoda i okolnog tla tako da. IZVO AČ je zadužen za osiguranje padova položenih plinskih cijevi tako da je u njima omogućen protok plina te da se u njima kontinuirano odvodi nakupljeni kondenzat. IZVO AČ je zadužen organizirati izradu radioničkog nacrta odžračnika na poklopcu i od Projektanta ishoditi suglasnost na predloženo riješenje. Poklopac šahta mora imati izveden odzračnik od nadkrivenih perforacija (rupa) na površini poklopca. te od Naručitelja ishoditi suglasnost na predloženi tip linija privremenog otplinjavanja prije početka gra enja.5 m bude izvan razine okolnog ure enog tla. IP13]. Projektant navedenog projekta ne može biti zaposlenik osobe koja je izvo ač na istoj gra evini. spojke. oprema za taljenje. IZVO AČ treba uključiti sve kapice. izra eni elementi i drugi dijelovi i oprema potrebni za ugradnju plinskih zdenaca.2. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Plinske linije se polažu na me uprekrivni sloj debljine od 30 cm. Plinskim linijama se povezuju plinski zdenci privremenog otplinjavanja. alati.14. kao i dva šahta s ventilom privremenog otplinjavanja izme u plinskih linija O-P i P-Q.A. stranica 298 od 348 . prirubnice. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0" [vidi Prilog A.14. Projektni zahtjevi izvedbe plinske linije su dani u poglavlju 02379 . Prije izvedbe odzračnika.1. nakon izvedbe zaštite protiv smrzavanja.3 m. Unutar radijusa kruga od 2 m od vanjske površine šahtova s ventilima plinskih linija e Ex zona opasnosti "2". Šaht s ventilom plinske linije trajnog i privremenog otplinjavanja ima visinu od približno 1. klinovi. a na liniji O-P se predvi a 48 m plinovoda privremenog otplinjavanja. IZVO AČ je zadužen za organizaciju izrade izvedbenog i radioničkog nacrta ovdje danog opisa linija privremenog otplinjavanja. Zakonom o zaštiti od požara i eksplozije. kako bi se osiguralo odzračivanje i u isto vrijeme spriječilo gomilanje vlage u šahtu. III. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice U razdoblju trajanja ugovorenih radova predv eno je povezivanje novo izvedenih privremenih plinskih zdenaca sa PEHD plinskim cjevovodima (linijama) ukupne dužine 95 m i promjera 140 mm (SDR17).11. U jediničnu cijenu izvedbe i montaže šahtova s ventilima. krajevi s navojem i cijevni pribor.

A. U razdoblju provedbe Ugovorenih radova predvi a se izrada i ugradnja ukupno 3 hvatača kondenzata tipa 1. koja bi se trebala ugraditi u slučaju ispadanja iz funkcije postojećih izvedenih hvatača kondenzata.14. Zakonom o zaštiti od požara i eksplozije.13.[IP13].2.1.A. Odzračnici plinodrenažnog sloja Svi odzračnici plino drenažnog sloja moraju biti izvedeni od specijalnog elektrovodljivog PEHD materijala koji provodi statički elektricitet. IP2.14.12. i to jedan (DG-7) izme u plinskih zdenaca N-3 i N-4. Nadzorni inženjer mora upisom u gra evinski dnevnik dati suglasnost za ugradnju hvatača kondenzata.2. Po jedan se predvi a ugraditi kod plinskog zdenca N-1 i O-1. Unutar hvatača kondenzata je Ex zona opasnosti "1". Po jedan hvatač kondenzata se predvi a ugraditi kod plinskog zdenca N-6 i zdenca O-6.12. Unutar odzračnika plino drenažnog sloja je Ex zona opasnosti "1". stranica 299 od 348 .A. kao i jedan rezervni odzračnik. Svi hvatači kondenzata moraju biti ugra eni u drenažni sloj šljunka kao što je dano u nacrtu 5.2. kao i u skladu s Ex zonama odlagališta. U cijenu izvedbe hvatača kondenzata IZVO AČ treba uključiti izradu propisnih oznaka (naziva po projektu) kao i ostale oznake upozorenja i opasnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu. koja bi se trebao ugraditi u slučaju oštećenja odnosno ispadanja iz funkcije postojećih izvedenih odzračnika. kao i u skladu s Ex zonama odlagališta. kao i dva rezervna hvatača kondenzata. III. Predvi a se izrada i ugradnja ukupno jednog hvatača kondenzata tipa 3 koji bi trebao biti ugra en u slučaju ispadanja iz funkcije postojećih izvedenih hvatača kondenzata tipa 3.1. U jediničnu cijenu izvedbe odzračnika plino drenažnog sloja. dok je u krugu hvatača kondenzata udaljenosti od 2 m zona opasnosti "2". održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Predvi a se izrada i ugradnja ukupno 2 odrzračnika plinodrenažnog sloja.14. Predvi a se izrada i ugradnja ukupno 4 hvatača kondenzata tipa 2. Projektni zahtjevi izvedbe hvatača kondenzata su dani u poglavlju 02380 – Sustav za gospodarenje kondenzatom [IP2]. IZVO AČ treba uključiti izradu propisnih oznaka (naziva po projektu) kao i ostale oznake upozorenja i opasnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu.[IP13]. dok je u krugu udaljenosti od 2 m od odzračnika zona opasnosti "2". Zakonom o zaštiti od požara i eksplozije. kao i dva rezervna hvatača kondenzata. Hvatači kondenzata Svi hvatači kondenzata moraju biti izvedeni od specijalnog elektrovodljivog PEHD materijala (koji provdi statički elektricitet). Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. koja bi se trebala ugraditi u slučaju ispadanja iz funkcije postojećih izvedenih hvatača kondenzata.

• Program crpljenja vode iz plinskih zdenaca i eventualna izvedba dodatnih zdenaca na plohama 1.14.A. • 02379 .2. III. IP13]. 2 i 3. • 02377 . Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god..) [IDIP2].14. • 02378 . upravljanje i monitoring plinskog sustava mora provoditi djelatnik imenovan od IZVOA AČA a voditelj plinske stanice mora biti upoznat sa aktivnostima na otplinjavanju odlagališta i plinskoj mreži do plinske stanice.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja sustava otplinjavanja su dani u dokumentaciji. • Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. ODRŽAVANJE III. Zavod za ekološki inženjering. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.14. III.A. Institut IGH d.2. Sabirni plinski cjevovodi (plinski kolektori) Svi sabirni plinski cjevovodi su izvedeni i nije predvi ena daljnja izgradnja sabirnih plinskih cjevoda. Za kontinuirano informiranje voditelja plinske stanice o radovima na gra enju i održavanju sustava otplinjavanja odlagališta odgovoran je IZVO AČ radova.A. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0" [vidi Prilog A. 5 i 6 – revizija B zatvorenog sustava odvodnje. iz svibnja 2008. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III.Plinski cjevovod. [IP2]. Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koja se nalazi u dokumentaciji [IP2].2.Sustav za gospodarenje kondenzatom.A.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA III.14.2.2.1 Općenito Održavanje. • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. bermi i plinskog sustava . ožujak 2000 [GP1]. god.A.Polivinil klorid cijevi. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. Institut gra evinarstva Hrvatske d.14.14. [IDIP8]. 5 i 6. Zahtjevi održavanja sustava otplinjavanja odlagališta su dani u poglavljima.A.1. stranica 300 od 348 .d.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Institut gra evinarstva Hrvatske. Zagreb. Broj projekta: 24-10067/07 – Revizija B. te u poglavlju IV dokumentacije [IDIP8].d. • Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. broj projekta 81010-264/11 iz srpnja 2011.. Održavanje dijelova plinskog sustava može se podijeliti na sljedeće elemente: • održavanje plinskih glava (trajnog i privremenog otplinjavanja).2. Institut gra evinarstva Hrvatske.Zdenci za otplinjavanje. • 02380 .14.

te ovisno o prijedlozima mjera IZVO AČA. 2 i 3). IZVO AČ je o mjerenjima dužan sastaviti Izvješće s komentarima izvršenih mjerenja i prijedlozima mjera. šahtova u kojima se nalaze ventili plinskih linija. Nepodešenost otplinjavanja plinskog sustava. Naručitelj će odlučiti o mjerama sanacije. 7. uz sve izvedene hvatače kondenzata. u i oko sabirnog okna kondenzata prije ulaza u plinsku stanicu (mTEO). IZVO AČ je dužan provoditi sljedeće radove na održavnju i upravljanju glava plinskih zdenaca: stranica 301 od 348 . 4. Ovisno o rezultatima mjerenja koncetracije metana uz elemente plinskog sustava. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • • • • • održavanje održavanje održavanje održavanje održavanje (mTEO).2. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.2 Održavanje glava plinskih zdenaca Plinski zdenci trajnog otplinjavanja izvedeni su u tijelu otpada. Unutar šahta procjednih voda JB-14 nalazi se plinska glava koja odvodi odlagališni plin iz drenažne cijevi (plohe 5 jug)u plinski sustav. Oštećenje elemenata plinskog sustava. 9. IZVO AČ mora provesti u roku od 1 mjesec nakon početka radova.14. 5.A. 6. u i oko šahtova odvodnje oborinskih voda. u i oko šahtova u kojima se nalaze ventili plinskih linija. u i oko odzračnika drenažnih rovova površinske odvodnje. 6. 5. konkavnih prijeloma plinskih linijskih kolektora. III.A. Prvo mjerenje koncentracije metana. odzračnika me usloja.14. 8. hvatača kondenzata (tip 1. ili glinenom brtvom. Obaveza je IZVO AČA da održava navedenu plinsku glavu. uzrok pojave deponijskog plina može biti uslijed slijedećih čimbenika: 4. uključujući i glave zdenaca privremenog otplinjavanja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Ukoliko izmjerena koncentracija metana uz elemente plinskog sustava bude veća od 1 % (10. pri čemu su glave plinskih zdenaca vidljive iznad razine pokrovnog brtvenog sloja zatvoreni trajnim PEHD plinskim glavama.2. uz odzračnike plino drenažnog sloja. Propuštanje ili oštećenje LLDPE geomembrane (1 mm) ili cementno-bentonitnog čepa odnosno glinenog čepa uz plinske zdence.000 ppm). sabirnog okna kondenzata prije ulaza plinskih linija u plinsku stanicu IZVO AČ je zadužen da svaka 3 mjeseca provedi mjerenje koncentracije metana volumnim postocima u i oko sljedećih elemenata plinskog sustava: 3. glave svih izvedenih plinskih zdenaca na spoju s cementno – bentonitnim čepom.

• Optimalno podešavanje i upravljanje kompletnog plinskog sustava što uključuje održavanje podtlaka u plinskoj mreži. • Redovno mjerenje razine vode u plinskim zdencima prema poglavlju Monitoring razine vode u izvedenim plinskim zdencima. IZVO AČ je dužan provoditi sljedeće radove na održavnju sustava privremenog otplinjavanja: stranica 302 od 348 . O2 i CO2) u volumnim postcima (%). • Provjera prisutnosti metana na spojnim elementima plinskih zdenaca i u neposrednoj okolici plinskih zdenaca na spoju s cementno-bentonitnim čepom (4 x godišnje). provjera stanja na mogućnost fizičkog oštećenja stijeki glave zdenca.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. oznaka zdenaca. tlaku odlagališnog plina. • Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj s komentarima i prijedlozima mjera o stanju plinskih zdenaca. u okolici privremenog III. Mjerenjem koncentracije metana volumnim postocima uz glave plinskih zdenaca se ustanovljuje da li je došlo do propuštanja. odnosno da li je potrebno popraviti brtveni sustav u okolici plinskog zdenca. temperaturi odlagališnog plina. Radove na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta otplinjavanja IZVO AČ mora izvoditi krajnje pažljivo (ručno). O2 i CO2) i količine plina na glavama plinskih zdenaca (1 x tjedno).14. razini procjedne vode i slično. • Vizualana provjera stanja (propusnosti) flaksibilnog crijeva (1 x mjesečno). prioritetno vo enje u području maksimalne sigumosti uključujući zaštitu zdravlja ljudi i okoliša te optimalnu proizvodnju električne energije.A.2.3 Održavanje sustava privremenog otplinjavanja Privremeno otplinjavanje se izvodi ukopavanjem plino-drenažnog cjevovoda u rovove koji su smješteni u tijelu odlagališta. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • Vizualana provjera stanja spojnih elemenata plinskog zdenca. otvorenosti plinskih ventila (u %). sastavu odlagališnog plina po zdencima (CH4. • Provjera podešenosti plinskih regulacijskih ventila (1 x mjesečno). Glave zdenaca privremenog otplinjavanja se nalaze na pokosima neprekrivenog dijela tijela odlagališta.14. • Provjera ispravnosti (pokretanjem ručice) regulacijskog plinskog ventila plinske glave (1 x mjesečno). Obveza je IZVO AČA da održava sve prethodno izvedene glave plinskih zdenaca kao i glave koje će izvesti IZVO AČ. i slično (1 x mjesečno). • Mjerenje tlaka odlagališnog plina na glavama plinskih zdenaca (1 x tjedno). • Mjerenje temperature odlagališnog plina na glavama plinskih zdenaca (1 x tjedno). Prvo mjerenje koncentracije IZVO AČ mora provesti u roku od 1 mjesec od početka radova.A. • Ispitivanje propusnosti spojeva glave plinskog zdenca sapunicom (4 x godišnje). • Mjerenje sastava (CH4.2. oznaka upozorenja uz glave plinskih zdenaca.

stari tip Na glavama zdenaca starog tipa postoje tri osnovna sklopa elemenata vidi nacrt 2 dokumentacije Program crpljenja vode iz plinskih zdenaca i eventualna izvedba dodatnih stranica 303 od 348 .A. Nakon čišćenja Izvo ač mora vratiti sve sifone u stanje uporabivosti. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Mjerenjem koncentracije metana volumnim postocima uz glave plinskih glava i spojnog cjevovoda privremenog otplinjavanja se ustanovljuje da li je došlo do propuštanja.14. prioritetno vo enje u području maksimalne sigumosti uključujući zaštitu zdravlja ljudi i okoliša te optimalnu proizvodnju električne energije. provjera stanja na mogućnost fizičkog oštećenja stijeki glave zdenca.2. • Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj s komentarima i prijedlozima mjera o stanju izvedenog privremenog otplinjavanja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.4 Sanacija glava plinskih zdenaca . u okolici privremenog III.. ocjenu ispravnosti i izvještaj o nedostacima na sifonima. otvorenosti plinskih ventila (u %). • Učestalost čišćenja plinskih cijevi privremenog otplinjavanja je minimalno jedan puta godišnje. oznaka upozorenja uz glave plinskih zdenaca. odnosno da li je potrebno popraviti brtveni sustav u okolici plinskog zdenca ili spojeve privremenog otplijnavanja. temperaturi odlagališnog plina. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • Vizualana provjera stanja spojnih elemenata plinske glave. • Mjerenje temperature odlagališnog plina na glavama plinskih zdenaca (1 x tjedno). O2 i CO2) u volumnim postcima (%). IZVO AČ radova čišćenja treba dati Izvještaj o izvršenim radovima i zapažanjima tijekom čišćenja (dotok. urednosti šahtova). dužina ulaska wome u drenažu. kao i ocjena eventualnog propuštanja procjedne vode iz spojnih cjevovoda prema šahtu procjedne vode. • Mjerenje tlaka odlagališnog plina na glavama plinskih zdenaca (1 x tjedno). • Redovni obilazak i vizualna ocjena otjecanja procjedne vode iz plinske linije. • Mjerenje sastava (CH4. • Optimalno podešavanje i upravljanje kompletnog plinskog sustava što uključuje održavanje podtlaka u plinskoj mreži. Čišćenje plinodrenažnih cijevi mora biti provedeno ure ajem za čišćenje radnog dosega od minimalno 200 m. • Vizualana provjera stanja (propusnosti) cijevi spoja s plinskom linijom (1 x mjesečno).A. sastavu odlagališnog plina po zdencima (CH4.14. • Provjera ispravnosti (pokretanjem ručice) regulacijskog plinskog ventila plinske glave (1 x mjesečno). • Ispitivanje propusnosti spojeva plinske glave sapunicom (4 x godišnje). • Provjera podešenosti plinskih regulacijskih ventila (1 x mjesečno). • Provjera prisutnosti metana na spojnim elementima plinske glave (4 x godišnje).2. Prvo mjerenje koncentracije IZVO AČ mora provesti u roku od 1 mjesec od početka radova. tlaku odlagališnog plina i slično. i slično (1 x mjesečno). O2 i CO2) i količine plina na glavama plinskih zdenaca (1 x tjedno). oznaka zdenaca. Radove na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta otplinjavanja IZVO AČ mora izvoditi krajnje pažljivo (ručno).

iz svibnja 2008.) • priključni sklop (fleksibilna cijev za priključak glave na dio plinovoda prema kolektoru.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Zavod za planiranje. ispitivanje na čvrstoću i nepropusnost svih elemenata glave.A. Detekciju eventualnog oštećenja usisnog.). Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice zdenaca na plohama 1.14.14. odvodi za mjerenje i sl.6 Prohodnost plinskih zdenaca IZVO AČ je u obvezi redovno provoditi mjerenja prohodnosti svih izvedenih plinskih zdenaca svakih 6 mjeseci.Izvedbeni gra evinski projekt. ventilskog i priključnog sklopa treba izvršiti tijekom propisanih radova održavanja glava plinskih zdenaca. studije i zaštitu okoliša.) • ventilski sklop (ventil. IZVO AČ će izvršiti sanaciju. [IDIP2].A. cijev za odvodnju kondenzata iz vrha glave. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Institut IGH d. Broj projekta: 2410-067/07 – Revizija B. [IDIP8]: • usisni sklop (cijev za priključak plinske glave. utvrdi oštećenja elemenata plinske glave. ručice za regulaciju. uz prisustvo Nadzornog inženjera. 5 i 6 – revizija B zatvorenog sustava odvodnje. odnosno popravak detektiranih oštećenja na način da se radovi na sanaciji glave izvrše sukladno Nacrtu 2 [IDIP8].2. što prethodno treba odobriti Naručitelj.. god. III.) • priključni sklop (cijev za priključak glave na dio plinovoda prema kolektoru. iz srpnja 2011. ispitivanje na čvrstoću i nepropusnost svih elemenata glave. odvodi za mjerenje i sl. IZVO AČ će nakon sanacije provesti jedno kontrolno ispitivanje zavara. ventilskog i priključnog sklopa treba izvršiti tijekom propisanih radova održavanja glava plinskih zdenaca.14. Institut gra evinarstva Hrvatske.2. ručice za regulaciju. Broj projekta: 810101-264/11. te glave kao cjeline (tlačna proba) uz prisutnost Nadzornog inženjera. plinovoda do linijskog kolektora i sl.5 Sanacija glava plinskih zdenaca . gumene brtve. dok se detaljna defektaža vrši nakon demontaže glave plinskog zdenca. brtve. dok se detaljna defektaža vrši nakon demontaže glave plinskog zdenca. te glave kao cjeline (tlačna proba) uz prisutnost Nadzornog inženjera. 2 i 3 . što prethodno treba odobriti Naručitelj.A. IZVO AČ će izvršiti sanaciju glave. sifon i sl. Ukoliko prilikom detekcije oštećenja IZVO AČ. bermi i plinskog sustava . dio plinovoda do linijskog kolektora i sl. uz prisustvo Nadzornog inženjera.novi tip Plinski zdenci novog tipa sastoje se od tri osnovna sklopa: • usisni sklop (priključak glave zdenca na plinski zdenac) • ventilski sklop (ventil. IZVO AČ će nakon sanacije provesti jedno kontrolno ispitivanje zavara. Prohodnost plinskog zdenca IZVO AČ treba provoditi s probom stranica 304 od 348 . utvrdi oštećenja elemenata u jednom ili dva glavna sklopa (usis i/ili ventil i/ili priključak). odnosno popravak detektiranih oštećenja na način da se radovi na sanaciji glave izvrše sukladno nacrtu 4 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.2. Ukoliko prilikom detekcije oštećenja IZVO AČ.2. III.). Detekciju eventualnog oštećenja usisnog.d. god.

Njihovom demontažom i potpunim otvaranjem ventila (pozicija 14) omogućit će se pristup pumpi za crpljenje vode iz postojećih bunara. ventila.A. Popis opreme za nabavu. Prvo mjerenje prohodnosti IZVO AČ mora provesti u mjesecu u kojem je uveden u posao. Za potrebe crpljenja IZVO AČ mora osigurati minimalno pet radnih crpki i dvije koja će se nalaziti u rezervi. cijevi.2. mjerača protoka kao isvih drugih potrebnih komponenti mora biti uračunata u cijenu rada IZVO AČA na crpljenju procjedne vode iz plinskih zdenaca. Elementi koji se moraju demontirati kako bi se omogućilo crpljenje su: zaštitna ploča (pozicija 3). priključaka. privremenih spojnih cjevovoda. Tip pumpe koja zadovoljava zadane projektne kriterije je zračna pumpa tipa kao Auto Pump 2 Bottom Long (AP2BL) ili jednakovrijedna. kablova. Kada završe radovi na sanaciji i crpljenju vode iz zdenaca pojedine linije.5 l/s i H = 60 m. kablova.7 Crpljenje viška vode iz postojećih zdenaca Prilikom crpljenja procjedne vode iz plinskih zdenaca je potrebno da se IZVO AČ pridržava svih propisanih mjera zaštite na radu i zaštite od požara i eksplozije.A. zaštitna cijev (pozicija 4) i X-komad (pozicija 24). Crpljenje će se provoditi kontinuirano i istovremeno na svim zdencima linije na kojima je utvr ena razna procjedne vode viša od 35% dubine bušenja zdenca. Usporedni rad 4 crpki Rad 2 radnika u periodu 8 radnih sati IZVO AČ je dužan izvršiti nabava i doprema izvora električne energije za predvidivi usporedni pogon 4 pumpe.14. cjevovoda. Sa svim radovima IZVO AČA vezanim uz crpljenje procjedne vode iz plinskog sustava mora biti upoznat voditelj plinske stanice imenovan od IZVO AČA radova. Predvi eno je da se s crpljenjem započne od pojedinih plinskih linija plohe 1. Djelomična demontaža obuhvaća demontažu ventilskog sklopa postojeće sonde (Nacrt 2 – Postojeći plinski zdenac – presjek i detalji [IDIP8]). Pumpa kojom se može izvesti crpljenje na opisani način mora imati promjer do maksimalno 45 mm. III. potrebnih priključaka. Stavka rada IZVO AČA na rpljenju procjedne vode iz plinskih zdenaca obuhvaća i sav sitni potrošni materijal. crpljenje se nastavilja iz zdenaca susjedne linije. sabirnih šahtova. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice (sondom) promjera 5 cm i dužine 70 cm. stranica 305 od 348 . Troškovi IZVO AČA na nabavi pumpi. dok karakteristika pumpe mora bit minimalno Q = 0.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.2.14. Crpljenje vode iz zdenaca će se izvoditi na načina s djelomičnom demontažom glave plinskog zdenca. Troškovi IZVO AČA na nabavi izvora električne enrgije mora biti uračunata u cijenu rada agregata. zračnih kompresora i dvije AP2BL pumpe je dan u tabeli 1. sajli. Obračun rada IZVO AČA na crpljenju procjedne vode se provdi prema sljedećem obrascu. kompresora.

• količina ispumpane vode (mjerene mjeračem protoka). Prilikom crpljenja IZVO AČ na svakom zdencu mora voditi očevidnik koji mora sadržavati slijedeće podatke: • Datum. • naziv zdenaca iz kojih se crpi.A. • oznaka vodomjera i konačno stanje vodomjera.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. • interna oznaka pumpe s kojom se crpi. upustiti u sustav za zbrinjavanje procjedne vode. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Tabela 15 Informativni popis opreme koja je potrebna za rad 2 pumpe Ispumpana procjedna voda iz zdenca se mora. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. • primjedba stranica 306 od 348 .14. • oznaka vodomjera i početno stanje vodomjera na mjeraču protoka. • početna visina vode u zdencu. preko mjerača protoka. • visina vode u zdencu na kraju crpljenja. • vrijeme kraja crpljenja. • vrijeme početka crpljenja.

Svi radovi tijekom crpljenja procjedne vode moraju biti evidentirani kroz Gra evinski dnevnik i ovjereni od strane Nadzornog inženjera.00 sati) za vrijeme trajanja sanacijskih radova na liniji. Impulsni generator mora biti opremljen posebnim sistemom ventila koji su u mogućnosti otpuštati zrak pod visokim pritiskom i prouzročiti udarne valove. Impulsni generator mora imati kontrolirane udare komprimiranog zraka.2. Crpljenje i mjerenje razine procjedne vode je predvi eno bez potpune demontaže glava plinskih zdenaca. Navedeno mjerenje će poslužiti za utvr ivanje prikladnosti CCTV opreme za snimanje unutar plinsko zdenca.8 Revitalizacija vertikalnih plinskih zdenaca Dva plinska zdenca koji su izvedeni sa PP plinskom cijevi vanjskog promjera 315 mm (SDR11) i minimalne debljine stijenke 28. IZVO AČ mora posvetiti maksimalnu pažnju da ne do e do onečišćenja površine tijela odlagališta.A. Predvidiv rad IZVO AČA je 12 sati. stranica 307 od 348 . Oprema za snimanje plinskog zdenca mora biti u Ex izvedbi. IZVO AČ mora uračunati u cijenu "airlift" čišćenja. mora se odmah pristupiti njenom crpljenju. predvi ena je revitalizacija smislu ispiranja sadržaja plinskog zdenca (nakupljen organski i neorganski mulj.A. Izvedba privremene odvodnje od plinskog zdenca do sustava procjedne vode. IZVO AČ treba provesti čišćenje cijevi čistilicom (womom) radnog dosega od minimalno 60 m'.6 mm.14. koji će biti naknadno odabrani po odluci Naručitelja. a odvijat će se. Sva procjedna voda i nečistoća s dna zdenca mora biti provedena do sustava odovdnje procjednih voda. Prije radova revitalizacije IZVO AČ treba provesti mjerejne temperature (u stupnjevima C °) deponijskog plina i procjedne vode po visini plinskog zdenca.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.2. CCTV kamera mora biti u protueksplozijskoj izvedbi. da ne done do oštećenja stijenki zdenca. eventualnom ugradnjom preventera (ili pakera). uz prethodno zatvaranje linijskog ventila. CCTV video inspekcija zdenca po cijeloj dubini kamerom visoke rezolucije i mogućnošću snimanja 360° stijenki zdenaca.00 sati i oko 15. Čišenje stijenki zdenca PP plinskog zdenca metodom "Hydropuls" pneumatsko impulsnim generatorom. III. Ukoliko je u zdencu detektirana prisutnost vode u visini većoj od 35% dubine bušenja. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Visina vode u zdencu IZVO AČ mora evidentirati svaki dan po dva puta (oko 9. Predvidivo 2 čišćenja po 45 m'. Tijekom rada IZVO AČ mora voditi posebnu pažnju da sa procjednom vodom ne onečisti površinu tijela odlagališta. Predvi eno snimanje 2 zdenca × 45 m'. Nakon snimanja IZVO AČ treba provesti čišćenje nečistoća s dna zdenca "airlift" postupkom pomoću "mamut crpke". pjena i slično) koji onemogućuju radove na crpljenju procjedne vode iz novih plinskih zdenaca. Snimanje mora biti izvršeno kamerom sa širokokutnim objektivom i izvorom svjetlosti. uz istovremeno korištenje pet kompleta radnih crpki te uz poštivanje prethodno opisane procedure. Neposredno prije snimanja cijevi plinskog zdenca kamerom.14.

stranica 308 od 348 . ) (POD)IZVO AČ koji izvodi radove revitalizacije mora imati tehničko iskustvo s minimalno tri (3) uspješno izvršena ugovora u Hrvatskoj za istu ili sličnu vrstu traženih radova u protekle (3) godine. Izvješće dostaviti u 8 primjeraka u pisanom i 2 primjerka u elektroničkom obliku.A.2. 90 m tlačnog crijeva do 200 bara o Kamera za podvodno snimanje zdenaca sa visokom rezolucijom i pogledom 360° o Bezuljni kompresor ili kompresor sa filtriranjem zraka bez mogućnosti prodora ulja ( min. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Nakon čišćenja stijenki potrbno je provesti ponovno čišćenje nečistoća sa sa dna zdenca "airlift" postupkom pomoću "mamut crpke". 8kW o Regulator tlaka 2 – 100 bara o Električno vitlo sa min. Zdenci na plohi 1 bilježe prosječno manju razina vode od zdenaca ostalih ploha. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Prema navedenom kriteriju. brzina generiranih impulsa maksimum 2000 m/s o Elekto agregat min.9 Monitoring razine vode u izvedenim plinskim zdencima Kao sastavni dio održavanja odlagališta je predvi eno redovito provo enje crpljenja i monitoringa razine procjedne vode unutar zdenaca plinskog sustava na svim plohama s izvedenim sustavom otplinjavanja. Razina procjedne vode u plinskom zdencu se mjeri s mjernom trakom sa ugra enim električnim osjetnikom (senzorom).14. visoka razina vode (ispunjenost vodom preko 35% od dubine izvedenog zdenca) prisutna je u 70 plinskih zdenaca odnosno na 77% zdenaca. Nakon izvršenih radova IZVO AČ treba nastaviti s radovima crpljenja procjedne vode iz plinskih zdenaca.14. stručno znanje i iskustvo potrebno za izvršenje traženog rada i usluga. IZVO AČ treba ponovno izvršiti CCTV video inspekciju zdenca po cijeloj dubini kamerom visoke rezolucije i mogućnošću snimanja 360° stijenki zdenca. Predvidiv rad IZVO AČA je 12 sati. III. kao i na zdencima koji će se tijekom ugovorenih radova izvesti. 4 lit. IZVO AČ revitalizacije mora imati minimum navedene opreme kako slijedi : o Impulsni generator sa vodilicom po profilu zdenca. istog ili većeg stupnja složenosti. Prema odabranom kriteriju s crpljenjem vode iz zdenaca se mora započeti kada procjedna voda ispuni 35% dubine izvedenog zdenca.A. a na temelju prethodnih mjerenja. IZVO AČ je dužan izraditi izvješće o izvedenim radovima revitalizacije sa priloženim video materijalima za svaki zdenac posebno.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. (POD)IZVO AČ koji izvodi radove revitalizacije mora imati minimalnu stručnu sposobnost i broj zaposlenika kojima raspolaže Voditelja ekipe: diplomiranog inženjera tehničke struke i dva stručna radnika koja posjeduju strukovnu sposobnost.2.

Prvim mjerenjem smatra se mjerenje razine procjedne vode 4 dana nakon završetka crpljenja procjedne vode iz pojedine linije. ukupno 4 mjerenja. Ukoliko se prilikom mjerenja utvrdi da je razina procjedne vode u plinskom zdencu odre ene linije veća od 35% dubine zdenca. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Budući da visoka razina vode predstavlja jedan od glavnih razloga slabijeg funkcioniranja aktivnog sustava otplinjavanja na odlagalištu (smanjenja efektivna dubina zdenca i smanjen radijus utjecaja zdenca). Voditelj plinske stanice koji je imenovan od IZVO AČA mora koordinirati otvaranje i zatvaranje pojedinih plinskih linija i mora biti upoznat s radovima IZVO AČA na plinskom sustavu. Nakon završetka crpljenja procjedne vode iz pojedine linije (potrebno je potpuno isprazniti plinske zdence) nastavlja se s praćenjem razine procjedne vode u plinskim zdencima te linije i to od Faze tijekom koje je zabilježena razina procjedne vode veća od 35% dubine zdenca. Nakon završetka crpljenja procjedne vode iz pojedine linije (spuštanjem razine procjedne vode ispod 35% dubine izvedenog zdenca). Faza 4 Ukoliko se tijekom prethodnog razdoblja ne zabilježi razina procjedne vode u zdencu veća od 35% dubine zdenca. učestalost mjerenja razina procjedne vode se mijenja te je predvi eno provo enje mjerenja 4 puta godišnje (svaka 3 mjeseca) tijekom razdoblja korištenja plinskog sustava. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. tijekom 1 godine. učestalost mjerenja razina procjedne vode se mijenja te je predvi eno provo enje mjerenja jednom u mjesec dana.A. ukupno 4 mjerenja.14. dinamika mjerenja razine vode u zdencima linije je sljedeća: Faza 1 Svaka 4 dana. potrebno je pristupiti crpljenju procjedne vode iz svih zdenaca u dotičnoj liniji. učestalost mjerenja razina procjedne vode se mijenja te je predvi eno provo enje mjerenja jednom u tjedan dana.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. smatra se radom redovnog održavanja odlagališta. Faza 3 Ukoliko se tijekom prethodnog razdoblja ne zabilježi razina procjedne vode u zdencu veća od 35% dubine zdenca. U slučaju da se tijekom bilo koje od navedenih faza zabilježi razina procjedne vode veća od 35% dubine zdenca. Dijagram toka navedenog mjerenja razine procjedne vode i pripadajućeg crpljenja identičan je onome iz na slici 1. potrebno je pristupiti crpljenju procjedne vode iz svih zdenaca koji imaju razinu procjedne vode veću od 35% u dotičnoj liniji. stranica 309 od 348 . potrebno ju je crpiti i kontrolirati dinamikom i načinom opisanim u ovom poglavlju. Obveza IZVO AČA na mjerenju razine procjedne vode u plinskim zdencima te eventualno posljedično crpljenje procjedne vode opisano ovom dokumentacijom. Faza 2 Ukoliko se tijekom razdoblja Faze 1 ne zabilježi razina procjedne vode u zdencu veća od 35% dubine zdenca.

ukupno 4 puta Crpljenje Hv > 35 % visine zdenca Hv < 35 % visine zdenca FAZA 3 Mjerenje jednom u mjesec dana.14. ukupno 4 puta Crpljenje Hv > 35 % visine zdenca Hv < 35 % visine zdenca FAZA 2 Mjerenje jednom u tjedan dana.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice FAZA 1 Mjerenje svaka 4 dana. tijekom 1 godine Crpljenje Hv > 35 % visine zdenca Hv < 35 % visine zdenca FAZA 4 Kontinuirano mjerenje Mjerenje svaka 3 mjeseca. tijekom korištenja odlagališta Crpljenje Hv > 35 % visine zdenca Hv < 35 % visine zdenca Slika 15 Dijagam toka mjerenja razine procjedne vode stranica 310 od 348 .

00% 84.00 8 A8 27.50 40.00 18. J-3. 27.A.00 13 W4 25.50 24. I-5 i G-3/1.50 37.07.00 28. br.50 21. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. potrebno je voditi evidenciju o ukupnim iscrpljenim količinama plina prije i nakon crpljenja vode kako bi se utvrdio utjecaj pojedinih zdenaca (njihove nepotpune funkcionalnosti) na ukupnu iscrpljenu količinu plina.00 9 A9 25.62% 75. propisati će se nova dinamika monitoringa.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 55.00% 98.00 92.00 3 A3 25.01.00 7 A7 27.00% 79.50 18. sporo prihranjujućih zdenaca.14.59% 98.00% 98.26% 44.50 11.00% 02. potrebno je provoditi počevši od faze 3.50 21. 0. Monitoring razine procjedne vode u plinskim zdencima plohe 1.00% 80.50 14.50 14.00 18 B3 38.4 . znatno više pridonose spuštanju razine (uklanjanju) procjedne vode iz plinskih zdenaca od slabo prohodnih.50 22.2012.00 24.74% stranica 311 od 348 .00 17. J-1.00 13 Razina procjedne vode u zdencu prije početka crpljenja i postotak vode u odnosu na na dubinu bušenja zdenca* NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 14 Razina procjedne vode u zdencu nakon provedenog crpljenja i postotak vode u odnosu na dubinu bušenja* NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 0. dovoljno prohodni plinski zdenci. Tako er.15% 90.00 5 A5 27.56% 98. 1 2 7 9 Prohodnost od vrha do dna sonde na dan 22.2011. D-2/1. u I BUŠENJA funkciji: ZDENA ZDENCA C PLINSKA LINIJA A 1 A1 19.12.50 25.00 11.2011.12.00 14 W5 25.7.59% 92.00 26. Tako je uočeno da su izdašni zdenci.00 17 B2 38.00 2 A2 25. tijekom redovitog praćenja razine procjedne vode u zdencima.11% 58.08.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 17.00 21.00 15 W6 18.00 12 W3 25.68% 100.00 6 A6 27.50 22. D-3/1.00% 96.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.00 4 A4 27.00 PLINSKA LINIJA B 16 B1 13.00% 86.2011. Tabela 16 Učinci spuštanje razine procjedne vode u plinskim zdencima ODLAGALIŠTE JAKUŠEVEC PLINSKI ZDENCI PLOHA 1 .00% 100.2011 do 30.8.50 20.2011. a u slučaju potrebe za crpljenjem vode iz zdenaca.2011.PROMJENA RAZINE PROCJEDNE VODE DATUM IZVJEŠTAJA: STANJE ZA DAN: 13.33% 42. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Ukoliko Naručitelj utvrdi da predvi ena učestalost monitoringa nije odgovarajuća.00% 82.00 11 W2 25.00 PLINSKA LINIJA W 10 W1 18.00 19 B4 40. J4 i K-3. U nastavku je u tabeli 2 dan pregled spuštanja razine procjedne vode u plinskim zdencima tijekom prethodnih radova crpljenja procjedne vode iz plinskih zdenac u periodu od 15. 30.63% 83.50 24.00% 100. D-4/1.00 20 B5 18. 11 DATUM POČETKA CRPLJENJA 12 DATUM ZAVRŠETKA CRPLJENJA PLINSK DUBINA r. Pojedini.

67% 77.68% 75.2011.00% 75.2011. 23.00 43.51% 41.00 27.24% 49.02% 95.2011.14.00 86. 21.68% 46.50 35.2011.00 37.11.2011.00 38.00 18.00% 69.2011.00 NIJE CRPLJEN 32.00 18.2011.12.07% 88.11% 17.00 32.10. 43.10.00 13.10.50 19.00 neprohodan 0.2011.00 81.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 31.00 18.00 NEPROHODAN NEPROHODAN 24.2011.08.50 20.95% 24.00 40.50 18.00 44.2011.50 39.00 11.20 38.00 39.00% 31.00 neprohodan neprohodan 16.2011. 07.00 18.00 20.2011. 14.00 12.2011.50 38.00 19.00 38.50 NIJE CRPLJEN NEPROHODAN 7. 05.09.00 4.59% 100.29% 63.00 40.12.00 NEMA VODE 10.80 NEMA VODE NEPROHODAN 20.00 15.42% 40.63% 63.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 69.03% 61.00 18.34% stranica 312 od 348 .50 38.50 19.50 15.00 37.00 100.99% neprohodan 0.2011.11% 5.50 9.50 39. 23.2011.00 38.46% 94.00 NIJE CRPLJEN 7.66% 51.2011.00 19.25% 16.50 NEPROHODAN 13. 03.70 NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN 14.56% 70.38% 30.00 NEMA VODE NEPROHODAN 50.00% 100. 08.2011. 26.11.78% 23.42% 37.2011. 60. 23.2011.50 8. 21.00 18.10.00% 0.00% 24.79% 68. 02.12.00 91.30% 53.00 94.00 42. 22.2011.96% 85.12% 90.00 NIJE CRPLJEN 14.A.00 38.94% 21. 21.00% 78.2011.00 NEPROHODAN 12.08% 61.00 15. 03. 100.00 NEPROHODAN 34.00% 21.20 11.10.00 6.00 15.50 19.09.68% 100.66% 21.00% 100.11.08.2011.16% 38.20 NEPROHODAN NEPROHODAN 10.00 NEMA VODE 32.98% 50.00 18.00% 23. 30. 04. 26.50 37.53% 12.09.2011.98% 60.00 NEMA VODE 22.11% 46.16% 03.50 10.00% 30.68% 23.00 NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN 16.00 37.50 NIJE CRPLJEN 20. 14.32% 76. 23.10.2011.03% 26.41% 62.2011. 05.2011.50 8.11.00 NEMA VODE 14.16% 100.21% 10.00 18.26% 67.2011.2011.89% 83. 23.00 21.40 38.2011.00 NEPROHODAN 11.84% 45. 20.00 19.00% 20.00 38.00 41.00 NIJE CRPLJEN NEPROHODAN 14.00 11.2011.50 23.49% 42.11.70 41.00 NEMA VODE NEPROHODAN 10.50 10.2011.09.33% 23.00 38.2011.00 36. 60.00% 97.50 5.12.50 35.00 NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN 20.09. 14. 20.11.89% 50. 03.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.00% 03.42% 11.50 38. 07.2011. 22.05% 68. 03.16% 35. 60.68% 24.00% 71.00 16. 30.00 40.00 6.11.32% 28.2011.00% 50.09.09. 80.00 15.2011.5 9. 30.30 NEPROHODAN 23.00 36.00 NEPROHODAN 19.50 18.24% 27.10.00% 100.00% 03.79% 50.10.2011.66% 55.10. 26.95% 48.00 41.50% 18.00 NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN 9. 02.00 41.09.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NEPROHODAN 28.21% 88.2011.40 17.09.00 8.00 18.00 18.00 28.2011. 07.09.00 16.20 24.50 38.22% 23.2011.00 10.00 26. 21.00 38.00% 0.09.2011.2011.74% 11.2011.53% 73.00 37.09.2011.00 38.6 16.11.81% 20.2011.09.00 38.09. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice PLINSKA LINIJA C 21 C1 22 C2 23 C3 24 C4 25 C5 PLINSKA LINIJA D 26 D1 27 D2 28 D2/1 29 D3 30 D3/1 31 D4 32 D4/1 33 D5 PLINSKA LINIJA E 34 E1 35 E2 36 E2/1 37 E3 38 E3/1 39 E4 40 E4/1 41 E5 PLINSKA LINIJA F 42 F1 43 F2 44 F2/1 45 F3 46 F3/1 47 F4 48 F5 PLINSKA LINIJA G 49 G1 50 G2 51 G2/3 52 G3 53 G3/1 54 G3/4 55 G4 56 G4/1 57 G5 PLINSKA LINIJA H 58 H1 59 H2 60 H2/3 61 H3 62 H3/4 63 H4 64 H5 PLINSKA LINIJA I 65 I1 66 I2 67 I3 68 I4 69 I5 70 I6 PLINSKA LINIJA J 71 J1 72 J2 73 J3 74 J4 75 J5 76 J6 PLINSKA LINIJA K 77 K1 78 K2 79 K3 80 K4 81 K5 82 K6 14.2011.80 10.00% 31.77% 55.00 19.60 41.05% 73.00 76.2011.44% neprohodan 0.00% 11.11.00% 38.2011.00 NIJE CRPLJEN 12.11% 18.24% 41.00 40.00% 10.2011.00 38.2011. 08.56% 11.00% 100.00 37.00 38. 20.42% 66.2011.05% 65.09. 03.10.30 13.75% 70.2011.00 14. 08.60% 84.00 NIJE CRPLJEN 8.58% 34.12.00 43.00 21.05% 36.09.60 38.00 NEPROHODAN 12.2011. 23.00% 69.2011.10.10.12.00 12.50 38.09.10. 11.68% 71.00 37.2011.11.10.00 53.50 NEMA VODE 19.50 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NEPROHODAN 12.11. 28.00 7.11.2011.50 19.2011.2011. 22.2011.00 18.11% 73.00 40.00 8.00 13.00% 100.10.00 18. 74. 11.50 NEPROHODAN 14.2011.00 38.00 20.23% 7.11.2011. 26.2011.10% 43. 23. 08.11. 23.10.10.00 16.09.23% 11.50 38.00 41.33% 40.00 33. 20.00 8.00 26.37% 90.09. 21.50 NEMA VODE 12.12.00% 13. 0.70% 22.00 8.08.2011.20 NEMA VODE NEPROHODAN 13.10.50 39. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.00% 68.50 20.2011. 17.10.09.12.50 5. 6.2011.19% 56.00 36.00% 46.00 33. 48. 30. 83.50 22.33% 20.19% 64.00 43. 4.

29% 01. IZVO AČ mora dostaviti detaljan izvještaj o provedenim radovima snimanja u dva primjerka uz jedan primjerak digitalne snimke (CD ili DVD). Održavanje padova plinskih linija u zaštitnom sloju Radovi održavanja padova plinskih linija koje su ugra ene u zaštitni sloj protiv smrzavanja obuhvaća jedno mjerenje (tijekom trajanja ugovora) uzdužnog pada cijevi (hidraulički profilometar ili CCTV inspekcija s mjeračem nagiba) na linijskim kolektorima kod kojih se uoči nakupljanje kondenzata (predvidivo krovni dio linija G. kontra padovi.39% 22. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. H. Snimanje i Izvještaj moraju biti uskla eni s normom HRN EN 13508.1:2006.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.14. Snimanje mora biti izvršeno samohodnom kamerom sa širokokutnim objektivom i izvorom svjetlosti.08.00 86 L4 41.A. U zavisnosti od rezultata mjerenja profila kolektora. III.50 12.90 85 L3 41.50 NEMA VODE NEPROHODAN NEPROHODAN 47. puknuća i slično.98% 70.2011.2.14.50 9.00 87 L5 37. odnosno u slučaju potrebe.50 PLINSKA LINIJA M 89 M1 17.56% * prohodnost prema mjerenju od 22.00 10.70 84 L2 37.2. Po nalogu Naručitelja. osigurano je snimanje 557 m' cijevi plinskih linija CCTV (Closed-circuit television) kamerom.97% 35. Održavanje padova plinskih linija Održavanje padova plinskih linija položenih na me uprekrivni sloj IZVO AČ je zadužen da kontinuirano održava padove plinskih linija položenih po površini (na me uprekrivni sloj) tako da je u njima omogućen nesmetan protok plina te da se u njima kontinuirano odvodi nakupljeni kondenzat. 08. suženja poprečnog presjeka. Razina procjedne vode je viša od 35% visine bušenja zdenca Razina procjedne vode je niža od 35% visine bušenja zdenca III.2011.00 NEMA VODE NEPROHODAN NEPROHODAN 48.10. NEPROHODAN NEMA VODE 21. talozi. Izvještaj mora sadržavati situaciju odlagališta s naznačenim snimljenim dionicama.12.12.14.2.45% 32.2. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice PLINSKA LINIJA L 83 L1 18. Hvatač kondenzata tipa 1 se izvodi sa stranica 313 od 348 .00 8. Održavanje odvajača kondenzata Odvajač kondenzata je dio plinske instalacije koji ima funkciju odvajanja kondenzat iz odlagališnog plina koji se nalazi u plinskoj instalaciji.11.A.73% 24.50 29. Oprema za snimanje plinskih cijevi mora biti u Ex izvedbi.50 8.2011. I i J izme u plinskih glava zdenaca oznake 2 i 5).00 88 L6 25.00 45.90 M2 M3 M4 M5 M6 90 M7 25.78% NEPROHODAN NEMA VODE 21.A. fotografijama kritičnih dionica. ugradit će se dodatni hvatači kondenzata (Tip II) na mjestima konkavnih prijeloma. mjestima na kojima su uočene anomalije.

kosilicom i sl. stanja brtvi prirubničkih spojeva i slično s komentarima i prijedlozima mjera. U slučajevima manjka kondezata u hvataču potrebno je istu doliti.A. (1x mjesečno). • Provjera prisutnosti metana u neposrednoj okolici odvajača kondenzata (4 x godišnje). istu je potrebno zamjeniti. • Pregled nivoa vode u odvajaču. Radovi na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta u okolici odvajača kondenzata moraju se izvoditi krajnje pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja (ručna košnja). Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice jednom dolaznom plinskom cijevi. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Tip 3 se montira najčešće na konkavnim prijelomima plinske linije (na mjestima ulegnuća). U slučajevima propuštanja brtve na prirubničkom spoju. Kada se sumnja da slijeganja priključnog cjevovoda ili podloge odvajača kondenzata. Tip 3 se izvodi nekoliko dolazniz i isto toliko odlaznih odlaznih plinskih cijevi. te hitno pristupiti sanaciji.14. U slučaju viška kondenzata.: ventilskom oknu ( na spoju plinske linije i glavnog kolektora). odajvajač gubi svoju osnovnu namjenu. U slučajevima viška vode i začepljenosti. Tip 2 se izvodi s jednom dolaznom.: vozilom. Tip 2 se montira najčešće na plinsku liniju na mjestima ulegnuća. b) zasićenost okolnog drenažnog šljunka sitnim česticama iz otpada. montira se samo u slu ajevima kada zbog nedostatka prostora nije mogu e ugraditi tip 2 na svaku liniju posebno. Potrebna je sanacija odvoda kondenzata ispod brtvenih slojeva. U slučajevima fizičkog oštećenja (npr. IZVO AČ je dužan održavati hvatač kondenzata u funkcionalnom stanju i provoditi sljedeće radove na upravljanju i održavanju hvatača kondenzata: • Vizualna provjera stanja (1 x mjesečno).potrebna je sanacija ispod brtvenih slojeva. ili prolaza linije prema npr. poduzimaju se sljedeće mjere. jednom odlaznom plinskom cijevi i jednom ispusnom cijevi za kondenzat. • Vizualna i provjera sapunicom stanja brtvi prirubničkih spojeva (1 x mjesečno). montira se načešće na kraju plinske linije. • Kontrola na eventualnu začepljenost ispusta (odvodnje) kondenzata. Prvo mjerenje koncentracije IZVO AČ mora provesti u roku od 1 mjesec od početka radova. s "U" cijevi.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. potrebno je nivelirati podlogu ili priključni cjevovod. razini kondenzata u "U" cijevi. (1x mjesečno). pretpostavka je: a) začepljenost odvoda ili okolice odvoda.) potrebno je označiti navedeno mjesto. s "U" cijevi i jednom ispusnom cijevi koja ispušta višak kondenzata u tijelo odlagališta. stranica 314 od 348 . IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju hvatača kondenazata. koji spriječavaju normalno otjecanje kondenzata u tijelo deponije .

IZVO AČ je dužan provoditi sljedeće redovne održavanja sabirnog okna kondenzata: stranica 315 od 348 .2. • U koordinaciji s voditeljem mTEO.A. Obveza je IZVO AČA da održava sve prethodno izvedene šahtove u kojima se nalaze ventili kao i šahtove koje će izvesti IZVO AČ. savka tri mjeseca izvršiti pokretanje ručice ventila do potpunog otvaranja i zatavranja te izvijestiti o stanju (4× godišnje).A. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III. • IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova u kojima se nalaze ventili plinskih linija s komentarima i prijedlozima mjera. • Održavanje šahtova izvana čistima (1× mjesečno). III. Održavanje šahtova u kojima se nalaze ventili plinskih linija Šaht s ventilom plinske linije je dio plinske instalacije koji ima funkciju reguliranja otvorenosti pojedine linije u slučaju radova izgradnje. • Provjera prisutnosti metana u šahtu i neposrednoj okolici šahta (4 x godišnje).2. Radovi na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta u okolici šahta moraju se izvoditi krajnje pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja (ručna košnja). IP13]. koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta. Prvo mjerenje koncentracije IZVO AČ mora provesti u roku od 1 mjesec od početka radova. Održavanje sabirnog okna kondenzata prije ulaza u mTEO Sabirno okno prije ulaza plinskih linija u ogra eni prostor plinske stanice je dio plinske instalacije koji ima funkciju odvajanja i sakupljanja kondenzata iz odlagališnog plina koji se nalazi u plinskoj instalaciji. IZVO AČ je dužan provoditi sljedeće radove na upravljanju i održavanju svih izvedenih (trajnih i privremenih) šahtova u kojima se nalaze ventili plinskih linija: • Vizualna provjera stanja stijenki.2. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0"[vidi Prilog A.14. Unutar radijusa kruga od 2 m od vanjske površine šahtova s ventilima plinskih linija e Ex zona opasnosti "2".Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. • Održavati nalijepljene oznake (nazive) na šahovima u skladu s projektima (1× mjesečno).2.12. Izvijestiti o svim eventualnim uočenim nedostacima u šahtu (2× godišnje). Razina kondenzata u oknu smije doseći maksimalno do vrha preljeva kondenzata. • Minimalno dva puta godišnje očistiti unutrašnjost šahtova. • Održavati znakove upozorenja i opasnosti na i ispred šahtova čistima (1× mjesečno). održavanja i upravljanja na pojedinoj liniji.14.14. stanju urednosti i slično. poklopca šahta. cijevi i ventila (1 x mjesečno). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.13.A. • Vizualna i provjera sapunicom stanja brtvi prirubničkih spojeva (1 x mjesečno).

14. naziva okna i slično (1 x mjesečno).14.2. • Vizualna i provjera sapunicom stanja brtvi prirubničkih spojeva (1 x mjesečno). • Provjera prisutnosti CH4 u oknu i neposrednoj okolici okna kondenzata (4 x godišnje). temperaturi odlagališnog plina. oznaka upozorenja.2. • Mjerenje sastava (CH4.14. provjera stanja na mogućnost fizičkog oštećenja stijeki odzračnika. U slučajevima fizičkog oštećenja (npr. poduzetim mjerama i slično. stranica 316 od 348 . 30 minuta nakon otvaranja i 2 sata nakon otvaranja (2 x godišnje). naziva šahta Izvo ač je dužan izvršiti popravak. • U slučaju oštećenja stijeki šahta. • Pregled nivoa vode kondenzata u oknu. oznaka odzračnika i slično (1 x mjesečno). razini vode. • Provjera prisutnosti metana na spojnim elementima odzračnika i u neposrednoj okolici odzračnika na spoju s okolnim tlom (4 x godišnje). odzračnika. • Mjerenje temperature odlagališnog plina na odzračnicima (2 x godišnje). • Ispitivanje propusnosti spojeva odzračnika sapunicom (4 x godišnje). Odzračnici me usloja su vidljivi iznad razine pokrovnog brtvenog sloja i izvedeni su od PEHD-a. Radovi na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta u okolici sabirnog okna kondenzata IZVO AČ mora provoditi krajnje pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja (ručna košnja). Prvo mjerenje koncentracije IZVO AČ mora provesti u roku od 1 mjesec od početka radova. oznaka opasnosti. Prvo mjerenje koncentracije IZVO AČ mora provesti u roku od 1 mjesec od početka radova. odzračnika. poklopca šahta. koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u oknu i neposrednoj okolici okna. O2 i CO2) u volumnim postcima (%). oznaka opasnosti. • Mjerenje tlaka i protoka odlagališnog plina pri otvorenom ispuštanju deponijskog plina na odzračnicima u intervalu 5 minuta nakon otvaranja. oznaka upozorenja. kosilicom i sl. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. • Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju sabirnog okna kondenzata s komentarima i prijedlozima mjera. • Kontrola na eventualnu začepljenost ispusta (odvodnje) kondenzata. IZVO AČ je dužan provoditi sljedeće radove na održavnju i upravljanju odzračnicima me usloja: • Vizualana provjera stanja elemenata odzračnika. O2 i CO2) na odzračnicima (2 x godišnje).) IZVO AČ je dužan označiti navedeno mjesto. sastavu odlagališnog plina po odzračnicima (CH4. Nakupljeni kondenzat je potrebno redovito crpiti. (1x mjesečno). poklopca okna. reguliranje (crpljenjem) maksimalno dozvoljenog nivoa (do vrha preljeva kondenzata). Održavanje odzračnika me usloja Odzračnici plino-drenažnog me usloja služe za inspekciju stanja deponijskog plina u plinodrenažnom sloju.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. (1x mjesečno). III. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • Vizualna provjera stanja na mogućnost fizičkog oštećenja stijeki okna.A. te hitno pristupiti sanaciji.: vozilom. • IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj s komentarima i prijedlozima mjera o stanju odzračnika.

3. Institut gra evinarstva Hrvatske..14. prioritetno vo enje u području maksimalne stranica 317 od 348 .) [IDIP2]. broj projekta 81010-264/11 iz srpnja 2011. odnosno da li je potrebno popraviti brtveni sustav u okolici odzračnika. Obveza je IZVO AČA da održava sve prethodno izvedene odzračnike kao i odzračnike koje će izvesti IZVO AČ.2.3.3. Zavod za ekološki inženjering.. Zagreb. [IP2].A. 30 minuta nakon otvaranja i 2 sata nakon otvaranja odzračnika s time da se mjerenja provode s otvorenim odzračnikom.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA III.A. bermi i plinskog sustava . 2 i 3. iz svibnja 2008.14. Mjerenjem koncentracije metana volumnim postocima uz odzrčnik se ustanovljuje da li je došlo do propuštanja.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi upravljanja sustavom otplinjavanja su dani u dokumentaciji.1. pri čemu su PEHD glave zdenaca vidljive iznad razine pokrovnog brtvenog sloja.A. Radove na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta u okolici privremenog otplinjavanja IZVO AČ mora izvoditi krajnje pažljivo (ručno). Institut gra evinarstva Hrvatske.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.14. 5 i 6 – revizija B zatvorenog sustava odvodnje.A. god. ožujak 2000 [GP1].3. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice mjerenjima tlaka i protoka odlagališnog plina u intervalu 5 minuta nakon otvaranja. Broj projekta: 24-10067/07 – Revizija B.d. Zahtjevi oupravljanja sustavom otplinjavanja odlagališta su dani u poglavlju IV dokumentacije [IDIP8]. Institut IGH d. III. UPRAVLJANJE III. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. [IDIP8]. Izvo ač je dužan provoditi sljedeće radove na upravljanju glavama plinskih zdenaca: • Optimalno podešavanje i upravljanje kompletnog plinskog sustava što uključuje održavanje podtlaka u plinskoj mreži. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.d. Institut gra evinarstva Hrvatske d. • Program crpljenja vode iz plinskih zdenaca i eventualna izvedba dodatnih zdenaca na plohama 1. • Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Upravljanje sustavom otplinjavanja Plinski zdenci izvedeni su u tijelu otpada. III. • Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.14. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. 5 i 6. • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.14.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A. Ventil na plinskoj glavi treba zatvoriti (0% otvorenosti) ako je: • koncentracija metana niža od 25 vol. a koncentracija O2 nije viša od 3% tada ventil na plinskoj glavi treba zatvoriti na 5% otvorenosti ventila. Pri regulaciji plinske mreže uzima se uzorak plina iz plinske glave. • Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj s komentarima i prijedlozima mjera o stanju plinskih zdenaca. Radovi na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta u okolici plinskih sondi moraju se izvoditi krajnje pažljivo (ručno). tada treba povećati usisni podtlak na predmetnoj liniji. odnosno da li je potrebno popraviti brtveni sustav u okolici plinskog zdenca. %. ili po potrebi sanirati plinsku liniju. Važno je da se ne dozvoli porast tlaka u sondi (pritisak plina). pri čemu je za vrijednosti koncentracija CH4 manje od 30 vol. Svako mjerenju sastava odlagališnog plina. Izvo ač treba bilježiti u dnevnik (karticu) svakog zdenca. stranica 318 od 348 . % i koncentracija O2 je viša od 3%. Svaka glava plinskog zdenac je opremljena sa ventilom i dva mjernina mjesta i to prije ventila i nakon ventila. % ventil potrebno potpuno zatvoriti. % i 25 vol. da se u plinskoj glavi ostvari podtlak. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice sigumosti uključujući zaštitu zdravlja ljudi i okoliša te optimalnu proizvodnju električne energije. Ako je koncentracija CH4 izm u 30 vol. %. sastavu odlagališnog plina po zdencima (CH4. koncentracija CH4 je viša od 55 vol. temperaturi odlagališnog plina. otvorenosti plinskih ventila (u %). te ga se analizira s prijenosnim analizatorom. koncentracija CH4 je viša od 45 vol. Mjerenjem se ustanovljuje da li je došlo do propuštanja. % . tlaku odlagališnog plina. Ukoliko se ispred ventila plinske glave izmjeri tlak (pritisak plina). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. i to za : • 5% ako je u plinskoj glavi tlak. koncentracija CH4 je viša od 30 vol. Ukoliko je u plinskoj glavi evidentiran tlak (pritisak plina) i koncentracija CH4 je viša od 30 vol. ventil treba otvoriti toliko. • koncentracija O2 je viša od 6%. O2 i CO2) u plinskom zdencu. • 15% ako je u plinskoj glavi tlak. a ventil se otvara postepeno. mjeri se tlak (podtlak) u plinskoj glavi i plinskom cjevovodu na kojega je priključena glava. O2 i CO2) u volumnim postcima (%). Nakon izvršenog mjerenja. Regulacijski ventili se podešavaju na temelju mjerenja koncentracije (CH4. • na plinskoj glavi se uočava vidljivo oštećenje. te da se svaka plinska glava regulira prema specifičnostima područja u kojem se nalazi. Nakon analize plina. odnosno potpuno otvoriti za vrijednosti koncentracije CH4 veće od 40 %. tlaka i temperature na plinskom zdencu. %. vrši se usporedba svakog mjerenja sa prethodnim izmjerama i na temelju tih podataka vrši se regulacija ventila svake plinske glave. • 10% ako je u plinskoj glavi tlak. %. razini procjedne vode i slično.14.

14.A.4. mjerenjima tlaka i protoka odlagališnog plina u intervalu 5 minuta nakon otvaranja.14.2.3. Upravljanje odzračnicima me usloja IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj s komentarima i prijedlozima mjera o stanju odzračnika.6. Glave zdenaca privremenog otplinjavanja se nalaze na pokosima neprekrivenog dijela tijela odlagališta.3. koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u oknu i neposrednoj okolici okna. razini vode. O2 i CO2) u volumnim postcima (%). • Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj s komentarima i prijedlozima mjera o stanju izvedenog privremenog otplinjavanja.A. 30 minuta nakon otvaranja i 2 sata nakon otvaranja odzračnika i slično. Upravljanje sabirnim oknom kondenzata prije ulaza u mTEO Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju sabirnog okna kondenzata s komentarima i prijedlozima mjera.14.2.3. temperaturi odlagališnog plina. temperaturi odlagališnog plina.A.2. poduzetim mjerama i slično.A.5.A. O2 i CO2) u volumnim postcima (%). III.3. Upravljanje sustavom privremenog otplinjavanja Privremeno otplinjavanje se izvodi ukopavanjem plino-drenažnog cjevovoda u rovove koji su smješteni u tijelu odlagališta. IZVO AČ je dužan provoditi sljedeće radove na upravljanju sustavom privremenog otplinjavanja: • Optimalno podešavanje i upravljanje kompletnog plinskog sustava što uključuje održavanje podtlaka u plinskoj mreži.3.2. otvorenosti plinskih ventila (u %). tlaku odlagališnog plina i slično.14. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III.14.A. stranica 319 od 348 . Upravljanje odvajačima kondenzata IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju hvatača kondenazata. III.14. stanju urednosti i slično. Upravljanje šahtovima s ventilima plinskih linija IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova u kojima se nalaze ventili plinskih linija s komentarima i prijedlozima mjera. prioritetno vo enje u području maksimalne sigumosti uključujući zaštitu zdravlja ljudi i okoliša te optimalnu proizvodnju električne energije. III. sastavu odlagališnog plina po zdencima (CH4. razini kondenzata u "U" cijevi. stanja brtvi prirubničkih spojeva i slično s komentarima i prijedlozima mjera. sastavu odlagališnog plina po odzračnicima (CH4. koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta.3. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.2.2. III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.

114/03 i 100/04) • Zakon o zaštiti od buke (NN 20/03) • Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN 14/78.4.A. 31/80 i 53/84) • Zakon o zaštiti od požara (NN 58/93.14. Izvještaji Izvo ača Obveza je IZVO AČA da putem Mjesečnih izvještaja obavještava o stanju gra enja i radova održavanja. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III.A. 177/04 i 76/07) • Zakon o inspekciji rada (NN 59/96 i 94/96) • Zakon o javnim cestama (NN 180/04 i 138/06) • Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 158/03) • Zakon o otpadu (NN 178/04 i 111/06) • Zakon o otrovima (NN 27/99 i 55/99) • Zakon o poljoprivredi (NN 66/01 i 83/02) • Zakon o preuzimanju zakona o standardizaciji koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički Zakon (NN 53/91) • Zakon o prostornom ure enju i gradnji (NN 76/07) • Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 27/99 i 82/07) • Zakon o šumama (NN 140/05 i 82/06) • Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 158/03 i 79/07) • Zakon o telekomunikacijama (NN 122/03. 94/96.3.A.14. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. 158/03. 29) Pravilnici i uredbe: stranica 320 od 348 .7.A.14.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.4. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA III. 33/05 i 107/07) • Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07) • Zakon o zaštiti prirode (NN 70/05) • Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07) • Zakon o zaštiti zraka (NN 178/04) • Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 1/97. pročišćeni tekst ne vrijedi čl. Primjer tjednog Izvještaja upravljanja plinskim poljem je dan u prilogu D sveska III.2. III. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. 177/03 i 70/05) • Zakon o vodama (NN 107/95 i 150/05) • Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96.1 POPIS ZAKONA I PROPISA Izvo ač se mora pridržavati svih navedenih propisa prilikom izrade procedura i elaborata te prilikom izvo enja radova: Zakoni: • Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07) • Zakon o državnom inspektoratu (NN 76/99 i 129/05) • Zakon o eksplozivnim tvarima (NN 178/04) • Zakon o energiji (NN 68/01.14.

21/71. 27/67. dezinsekcije i deratizacije (NN 35/07) Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledavanju postrojenja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. instalacija i ure aja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06) Pravilnik o najvišim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti. list 16/47. opreme. te sadržaju i načinu izdavanja isprava (NN 52/84) Pravilnik o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije. 28/47. instalacija i ure aja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06 i 106/07) Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja. list 21/71. 56/71. prehrane i prijevoza radnika koji obavljaju poslove na privremenim radilištima izvan sjedišta organizacije odnosno poslodavca (NN 7/87) Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84) Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN 56/83) Pravilnik o sadržaju plana ure enja privremenih i zajedničkih privremenih gradilišta (NN 45/84) Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 29/05) Pravilnik o sredstvima osobne zaštite na radu i osobnoj zaštitnoj opremi (Sl. list 35/69 i 21/71) Pravilnik o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme (NN 106/07) stranica 321 od 348 . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Opći pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu (Sl. list 29/71) Pravilnik o načinu ispitivanja odre enih sredstava za rad i radne okoline. 131/02 i 126/03) Pravilnik o izradi procjene opasnosti (NN 48/97. ispravama o sukladnosti i označavanju gra evnih proizvoda (NN 1/05) Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu od buke u radnim prostorijama (Sl. 18/67. 36/56. NN 56/83 i 59/96) Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 123/05) Pravilnik o osiguranju smještaja. list 18/91) Pravilnik o mjerama zaštite na radu na oru u za rad (Sl. NN 19/83 i 59/96) Popis hrvatskih normi za primjenu Pravilnika o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 141/06) Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera zaštite od buke (NN 91/07) Pravilnik o dozvoli za miniranje (NN 57/06 i 21/07) Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i ure aja s povećanim opasnostima (NN 114/02. opreme. 52/57. list 29/71) Pravilnik o opremi i postupku za pružanje prve pomoći i o organiziranju službe spašavanja u slučaju nezgode na radu (Sl.14. 35/69. 15/65. 114/02 i 126/03) Pravilnik o listi strojeva i ure aja s povećanim opasnostima (NN 47/02) Pravilnik o maksimalno dopustivim koncentracijama štetnih tvari u atmosferi radnih prostorija i prostora i o biološko graničnim vrijednostima (NN 92/93) Pravilnik o mjerama i normativima zaštite na radu na oru u za rad (Sl.

NN 19/83 i 59/96) Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (NN 6/84 i 42/05) Pravilnik o zaštitnim mjerama pri rukovanju eksplozivom i miniranju u rudnicima i kamenolomima kao i pri drugim radovima (Sl. A9. E1.A. B2. Zaštita od toplinskog učinka • HRN N. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • • • • • • • • • • • • • • Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (NN 53/88) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta (Sl.070 Stupnjevi zaštite električne opreme ostvarene pomoću zaštitnih kućišta • HRN N. list 42/68. B2.826 Električne instalacije zgrada. B2. E1. 310 za instalacione sklopke • HRN N.112 za priključnice po objektu • HRN N. B2. Opće karakteristike i klasifikacija • HRN N. list 98/49) Uredba o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (NN 140/97) Norme: • HRN N. A0. B2.743 Električne instalacije zgrada.741 Električne instalacije zgrada.752 Električni razvod. 220 za kabele od 1 kV nazivnog napona izolirane termoplastičnim masama (PP00. PP00-A. B2. 220 za vodiče izolirane termoplastičnim masama P.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.742 Električne instalacije zgrada. Uzemljenje i zaštitni vodiči • HRN N.920 zaštita el. opreme u razdjelnicima pomoću zaštitnih kućišta • HRN N.730 Električne instalacije zgrada. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. A5. P/F i PP • HRN N.771 Električne instalacije zgrada. E3. Nadstrujna zaštita • HRN N.101 za instalacijske kutije • HRN N. E0. Termini i definicije • HRN N. 310 za instalacione automatske osigurače stranica 322 od 348 . trajno dozvoljene struje • HRN N. Zaštita od električnog udara • HRN N.14. C5.008 za instalacijske cijevi • HRN N. B2. B2. PP41 i PP41-A) • HRN N. list 62/73 i NN 59/96) Pravilnik o tehničkim propisima o gromobranima (Sl. 45/68. list 13/68 i NN 55/96) Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06) Pravilnik o utvr ivanju opće i posebne zdravstvene sposobnosti radnika i sposobnosti radnika za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada (NN 3/084 i 55/85) Pravilnik o uvjetima za osposobljavanje radnika za rad na siguran način (NN 114/02 i 126/03) Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku izdavanja gra evinskih dozvola i u tehničkim pregledima izgra enih objekata (NN 48/97) Pravilnik o zaštiti na radu pri korištenju električne energije (NN 9/87) Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN 42/05) Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86) Pravilnik o zaštiti na radu u gra evinarstvu (Sl.001 Klasifikacija elektronskih i električnih ure aja s obzirom na zaštitu od električnog udara • HRN N. Prostorije s kadom ili tušem • HRN N. C3. E1.754 Električne instalacije zgrada.

E5. E3.100 Dnevna i električna rasvjeta prostorija u zgradama IEC 15701 IEC 158-1 za grebenaste sklopke. 501 za priključni pribor uza industrijske svrhe HRN N. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. L5. E3.006 Elektroenergetika.205 za osigurače HRN N. 210 za svjetiljke sa fluorescentnim cijevima HRN N. E5. L5. motornozaštitne sklopke i sklopnike IEC 292-1. norme i preporuke za pojedine vrste radova specificirane u tehničkim uvjetima gra enja stranica 323 od 348 . Boje za označavanje i sustavi označavanja žila kabela i izoliranih vodiča za napone do 1000V HRN U.A.620 za jednofazne priključnice HRN N. N6.C0.624 za trofazne priključnice HRN N. 211 za niskonaponske osigurače za primjenu u domaćinstvu i slične svrhe HRN N. E3. 408 Ostali važeći standardi. E5. 210 za niskonaponske osigurače velike prekidne moći HRN N. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • • • • • • • • • • • • • • • • • HRN N. Označavanje izoliranih vodiča i kabela HRN N. 500 za priključnice 10/16 A HRN N. 110 za svjetiljke za sijalice sa užarenim vlaknom HRN N.C0. E3. 292-2.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.010 Elektroenergetika. C9.179 za zaštitno uzemljenje HRN N.14.

Izvo ač ne neplaćuje posebno već ih mora ukalkulirati u jedinične cijene izvo enja radova sanacije plinskog sustava (plohe 1 – 3). Za provedbu i nadzor navedenih mjera zaštite na radu. Provo enje mjera zaštite na radu te nabavku i uporabu sve potrebne opreme i materijala. u nastavku opisanih mjera. 114/03 i 100/04) daje se prikaz tehničkih mjera i rješenja za primjenu pravila zaštite na radu prilikom provedbe radova na sanaciji plinskog sustava odlagališta otpada Prudinec – Jakuševec (plohe 1 – 3). Izvo ač mora organizirati odgovarajuću službu i imenovati odgovornu osobu. Svaku izvanrednu situaciju koja se odnosi na primjenu. Prije početka izvo enja radova. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.14. Tehnička rješenja su odabrana sukladno navedenim zakonim i propisima. potrebno je unijeti u gra evinski dnevnik te o tome obavijestiti Nadzornog inženjera. stranica 324 od 348 . Norme i preporuke za pojedine vrste radova posebno su specificirane u tehničkim uvjetima gra enja. 94/96. Izvo ač je dužan izraditi Elaborat zaštite na radu koji mora biti uskla en sa zakonskim propisima i dokumentima propisanima od strane poduzeća koje upravlja odlagalištem (u daljnjem tekstu: Korisnik).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Općenito Sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu (NN 59/96.A.

osoblja. naprava. stranica 325 od 348 . poštuju normative. Prilikom gradnje gra evine i izvo enja sanacijskih radova. • osigurati osobna zaštitna sredstava i opremu. • kontrolom postići da se navedeni zahtjevi i poštuju. • redovito provoditi zdravstvene preglede radnika. • prilikom gradnje gra evine. Zaštita na radu se primjenjuje na tri područja: • prilikom projektiranja gra evine. prometa. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Opći zahtjevi zaštite na radu U skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (NN 59/96. • provoditi ispitivanja u uvjetima radnog okoliša. • zaštitu od buke. standardima i normativima koji važe za gradnju i sanaciju takve vrste objekata. Prilikom korištenja gra evine Korisnik i Izvo ač radova su dužni: • svake godine izraditi plan zaštite na radu.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.14. Zaštita na radu je postignuta ukoliko radnici i sve drugo osoblje provode sve sigurnosne mjere. susjednih objekata te za sigurnost samog objekta i radova. Korisnik i Izvo ač radova su dužni: • pravovremeno učiniti sve potrebno za sigurnost radnika. opreme te materijala. ure enje i poboljšanje zaštite na radu u skladu s propisima i odredbama pravilnika o zaštiti na radu. instalacije. naprave i opremu čija kvaliteta je dokumentirana s atestima ili certifikatima kvalitete. standarde i tehničke propise te s odgovarajućom pažnjom. 94/96. 114/03 i 100/04) potrebno je odrediti mjere za sigurno izvo enje aktivnosti na odlagalištu otpada Jakuševec prilikom provedbe radova na sanaciji sustava otplinjavanja (plohe 1 – 3). s kojim se osigurava redovito izvo enje. • o svim pregledima napraviti zapisnike i sačuvati ih. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. • redovito provoditi preglede i probe radne opreme i strojeva. stručnom i radnom osposobljenošću koriste propisane sigurnosne mjere i opremu. Prilikom projektiranja gra evine treba uvažavati bitne zahtjeve za gra evinu koji se odnose na: • zaštitu zdravlja ljudi i zaštitu okoliša. • izvoditi radove po izvedbenim projektima. • sigurnost u korištenju.A. • ugra ivati materijale. • mehaničku otpornost i stabilnost. • uštedu energije i toplinsku zaštitu i • zaštitu okoliša. • prilikom korištenja gra evine. po tehničkim propisima. • zaštitu od požara.

prašine. • izgradnja. eksplozije stranica 326 od 348 . • način obilježavanja odnosno osiguravanja opasnih mjesta i ugroženih prostora na gradilištu (opasne zone). dozvoljeno je dopremanje materijala samo u količinama koje se mogu složiti bez zakrčivanja prilaza i prolaza i bez opasnosti od rušenja. • način rada na mjestima gdje se pojavljuju štetni plinovi. Sav materijal. ure aji.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.14. • odre ivanje vrste i smještaja gra evinskih strojeva i postrojenja i odgovarajuća osiguranja s obzirom na lokaciju gradilišta.2 MJERE ZAŠTITE NA RADU ZA VRIJEME IZGRADNJE Gradilište mora biti ure eno tako da je omogućeno nesmetano i sigurno izvo enje svih radova na gradilištu. moraju se poduzeti zaštitne mjere radi smanjenja štetnog djelovanja: plinova i pare. istovarivanja i odlaganja raznih vrsta gra evnog materijala i teških predmeta. gdje može nastati vatra i sl. prijevoza radnika na gradilište i s gradilišta. O ure enju gradilišta i radu na istome Izvo ač radova sastavlja poseban Elaborat koji u pogledu zaštite na radu obuhvaća slijedeće mjere: • osiguranje granica gradilišta prema okolini. treba obavezno smjestiti izvan opasnih zona na gradilištu.A. Tako er se moraju predvidjeti i osigurati odgovarajuće mjere zaštite na radu radnika koji rade u tim pogonima. stolarske. • odre ivanje mjesta. kao tesarske. odnosno. prostora i načina razmještaja i uskladištenje gra evnog materijala. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III. • ure enje i održavanje prometnica prema okolini (prolazi.). biti složeni tako da je omogućen lak pregled i nesmetano njihovo ručno ili mehanizirano uzimanje bez opasnosti od rušenja i slično. buke i vibracija. • druge nužne mjere za zaštitu osoba na radu. visoke i niske temperature.14. • organiziranje prve pomoći na gradilištu. • način prijevoza. Izvo enje radova na gradilištu smije se otpočeti tek kada je gradilište ure eno prema navedenim odredbama. bravarske i druge radionice. putevi i sl.4. shodno postojećim propisima. Ako su pomoćni pogoni na gradilištima izra eni u cjelini ili djelomično od zapaljivog materijala. prehrane. para. postrojenja i oprema potrebni za izgradnju objekta. kada se ne upotrebljavaju. Pomoćne pogone na gradilištu. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. atmosferskog pritiska. otrova. • izgradnju i ure enje prostora za čuvanje opasnog materijala. moraju se na gradilištu poduzeti potrebne mjere za zaštitu od požara. • organiziranje smještaja. • odre ivanje radnih mjesta na kojima postoji povećana opasnost po život i zdravlje radnika kao i vrste i količine potrebnih osobnih zaštitnih sredstava odnosno zaštitne opreme. • način zaštite od pada s visine ili u dubinu. Da bi bili osigurani odgovarajući radni uvjeti u zatvorenim radnim prostorijama. prijelazi. moraju. Na mjestima na kojima ne postoji mogućnost za uskladištenje gra evnog materijala u potrebnim količinama.. odnosno za izvo enje sanacijskih radova na gradilištu. prašina. vlage. utovarivanja. • ure enje električnih instalacija za pogon i osvjetljenje na pojedinim mjestima na gradilištu. • mjere i sredstva protupožarne zaštite na gradilištu.A. ure enje i održavanje sanitarnih čvorova na gradilištu.

Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice plinova. Tako er prilikom sanacijskih radova. Pri otvaranju gradilišta moraju se još prije početka gra evinskih radova osigurati higijensko-sanitarni ure aji: zahodi. umivaonici. uvjeta za smještaj ozlije enih radnika i drugo. atmosferskim ili drugim utjecajima. unesrećenu osobu je potrebno okrenuti u stabilni bočni položaj (posebno važno kod transporta). ugljikovog dioksida (CO2). odnosno standardima. svih vrsta zračenja. instalacije za pitku vodu. namjestiti je u udoban položaj i raskopčati tijesnu odjeću. prostorije za boravak radnika za vrijeme vremenskih nepogoda u tijeku rada i za sušenje mokre odjeće i drugo u skladu s postojećim propisima o zaštiti na radu.14. Metan (CH4) Plin lakši od zraka.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. insekata i glodavaca te samog otpada i zaga enog tla. ptica. i njihovog svo enja na granice dopuštene postojećim propisima o zaštiti na radu. radnici i drugo osoblje mogu doći u dodir s nizom opasnih tvari koje mogu ugroziti zdravlje i život radnika. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. opasnosti od električne struje te ostali nepovoljni faktori radne okoline. Opasan za zdravlje pošto prilikom ispuštanja postoji opasnost od gušenja zbog nedostatka kisika. Utjecaj odlagališnog plina Radovi na sanaciji plinskog sustava će se odvijati pod utjecajem odlagališnog plina koji se sastoji od mješavine plinova: metana (CH4). Mogućnost kontakta s opasnim tvarima odnosi se na pojavu opasnih i agresivnih plinova. sumporvodika (H2S) itd. Na gradilištu se mora organizirati odgovarajuća efikasna služba prve pomoći za provo enje hitne intervencije pri ozljedama radnika na radu. radnici i drugo osoblje susreću se s opasnostima i štetnostima kao što su mehanički izvori opasnosti. odnosno prilikom rada na odlagalištu otpada. gubitak svijesti. Uputstva za liječnika: Simptomatsko liječenje! stranica 327 od 348 . Ako postoji opasnost od gubitka svijesti. opasnosti pri kretanju na radu. na gradilištu se moraju osigurati potrebna sanitarna i druga sredstva i odgovarajuće stručno osoblje za pružanje prve pomoći. U slučaju teškoća pri disanju potrebno je pružiti umjetno disanje i osigurati dodatni kisik. prašine. Plinovi se javljaju u različitim omjerima što ovisi o starosti i sastavu otpada. goriv i eksplozivan pri koncentraciji od 5 – 15% u zraku. kao i ostalih štetnosti. Zavisno od stupnja opasnosti. Prva pomoć: Unesrećenu osobu treba prenijeti na svježi zrak. broja radnika. Tijekom rada na odlagalištu otpada. Izvo ač svojim općim aktom odre uje mjere zaštite na radu za osiguranje potrebnih radnih uvjeta i predvi a korištenje odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava odnosno opreme pri provo enju tih radova.A. Simptomi trovanja su pospanost. bez mirisa. procjednih voda. osjećaj slabosti. lokacije gradilišta i njegove udaljenosti od zdravstvenih ustanova. Za radove koji se provode u slobodnom prostoru pod nepovoljnim klimatskim.

36 g/l pri 0° C).000 ppm (12-15 vol %) uzrokuje gubitak svijesti kroz nekoliko minuta. jako otrovan plin s izraženim mirisom gnjilih jaja. rezervoare. U većim koncentracijama je bez mirisa. U slučaju teškoća pri disanju potrebno je pružiti umjetno disanje i osigurati dodatni kisik. %).05 u tež. poremećaji vida. Efekti povećanja koncentracije CO2 su: • koncentracija 30. Posebno je opasan u zatvorenim prostorima u kojima nije osigurano odgovarajuće prozračivanje (jame. namjestiti je u udoban položaj i raskopčati tijesnu odjeću. koji može završiti sa smrću.000 ppm uzrokuje za 300% intenzivnije disanje. iako ga biljke koriste za asimilaciju. itd.). bezbojan je. Simptomi trovanja su glavobolja. Opasnost za zrak: Pridonosi globalnom zagrijavanju i štetan je za atmosferu. opća slabost. Kod manjih koncentracija nastupaju poremećaji centralnog živčanog sustava. slabost. • koncentracija 120. Opasnost za vode i vodne organizme: U vodi nije topljiv te na vodne organizme nema posebnih utjecaja. Emisija metana se regulira dnevnim prekrivanjem otpada. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Mjere u slučaju požara: Osnovno je spriječiti ispuštanje metana (zatrpavanjem inertnim materijalom). Opasnost za vode i vodne organizme: U vodi je slabo topiv (3.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. ako je moguće.03 vol. Mjere u slučaju požara: Ugljikov dioksid ne gori.). zato se skuplja iznad vodnih površina i predstavlja veliku opasnost za osobe i organizme koji se zadržavaju iznad vode. bez mirisa. razdražljivost.% (0.) u blizini požara potrebno je hladiti s raspršenim vodnim mlazovima i. u suprotnom postoji mogućnost velikih eksplozija. dok kod većih nastupa gubitak svijesti i smrt. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. intenzivniji puls. Posebno je opasan u zatvorenim prostorima u kojima nije osigurano odgovarajuće prozračivanje (jame. izgradnjom sustava otplinjavanja i kontroliranim ispuštanjem prikupljenog metana preko biofiltera. Ugljikov dioksid sam po sebi nije otrovan.A. Čovjek se brzo privikava na miris H2S i zato ga više ne primjećuje što je jedan od mogućih uzroka smrtnog slučaja. cjevovode. Opasnost za zrak: Prekomjerne količine koje se danas ispuštaju pridonose globalnom zagrijavanju i štetne su za atmosferu. U zraku je prisutan s 0. Posude (metalne posude. što prije ih maknuti iz opasnih područja. smanjivanja parcijalnog tlaka kisika u vodi ugrožava ribe i planktone (ako do e u vodu). dok je za veće požare potrebno koristiti raspršenu vodu. Sumporovodik H2S Plin teži od zraka. Prva pomoć: Unesrećenu osobu treba prenijeti na svježi zrak. ali prilikom ispuštanja postoji opasnost od gušenja zbog nedostatka kisika. stranica 328 od 348 .000 ppm uzrokuje za 100% intenzivnije disanje. ugradnjom prekrivnog brtvenog sustava. teško disanje. grčevi i prestanak disanja. Mjere za spriječavanje požara i eksplozija posredno štite i zrak. ne gori i nije eksplozivan u zraku. Upotrebljava se za gašenje manjih požara (s ručnim ili prijevoznim aparatima na CO2). Zbog razrje ivanja rastopljenog kisika tj. šumovi u ušima. okna i sl.14. Manji požari sa gase prahom. • koncentracija 50. okna i sl. Ugljikov dioksid (CO2) Plin teži od zraka.000 -150.

planktone i alge. maglen pogled. koje se nalaze u vlazi sluznica (stvara se alkalni Na2S). zato ne smije doći u kontakt s oksidantima. proljev. postaje neupotrebljiva (otrovna). ozlije enog treba postaviti u stabilni bočni položaj. Efekti na živčani sustav su sljedeći: kod visokih koncentracija je djelovanje depresivno. suzenje i trganje u očima. pri čemu nastaju otrovni i eksplozivni oblaci koji se šire u okolicu. kod jako velikih koncentracija nastupa blokada centra za disanje. posude hladimo s raspršenom vodom.). podizači. vrtoglavica. Ako postoji opasnost gubitka svijesti. Zrak iznad vodnih rastopina može sadržavati eksplozivnu koncentraciju (4 – 46% u zraku) te se osjeća jak miris po gnjilim jajima. odmičemo s ugroženog područja. bageri.14. Kod većih koncentracija počinju prevladavati učinci na živčani sustav. Malo veće koncentracije draže gornje dišne puteve. Kod 30 minutnog izlaganja H2S sa koncentracijom od 500 ppm javlja se glavobolja. dozeri. Odmah treba pozvati liječnika. u kojima se nalazi H2S. Transport se vrši u ležećem položaju (kod umjetnog disanja može i u polusjedećem). gubitak tjelesne težine. osjetljivost na svjetlost. itd.86 mg/l. kiperi. a za planktone 1 mg/l. Granica otrovnosti za ribe iznosi 0. kao posljedica gibanja rotirajućih djelova ručnih i priručnih mehaniziranih alata. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Djeluje kao prigušivač ili dražljivac. kompaktori. Mehaničkim izvorima opasnosti. Nadražljivost H2S je posljedica reakcije sa alkalijama. Ako prodre u plitku vodu. probavne teškoće. utovarivači. opću slabost. razdražljivost. itd.A. itd. S gašenjem možemo početi tek nakon što zaustavimo izlaženje gorljivog plina Pri izgaranju nastaje SO2. stranica 329 od 348 . kamioni za dovoz otpada. Ozlije eni se ne smije podhladiti. Ako to nije moguće. Prva pomoć: Unesrećenu osobu treba prenijeti na svježi zrak. H2S je otrovan za ribe. Mjere u slučaju požara: Male požare gasimo s aparatima na prah ili CO2. Tlačne posude. gubitak ravnoteže. susreću se svi monteri. Niske koncentracije (20150 ppm) draže oči. ručni alati. Opasnost za zrak: Plin u tekućem stanju na zraku brzo isparava. U slučaju teškoća pri disanju potrebno je pružiti umjetno disanje i osigurati dodatni kisik. kod većih stimulativno. Mehanički izvori opasnosti Mehanički izvori opasnosti su najviše posljedica gibanja rotirajućih ili pomičnih dijelova vozila za dopremu materijala ili otpada (demperi. Koncentracija 800-1000 ppm uzrokuje smrt poslije 30 minutnog izlaganja. Može se pojaviti i bronhitis ili bronhopneumonija. Ako efekt traje duže vremena može nastupiti plućni edem. Česta izloženost nižim koncentracijama H2S izaziva konjuktivitis. odnosno gra evinskih strojeva (drobilice. Opasnost zbog kemijskih reakcija: H2S reagira s velikim brojem metala i pri tome tvori metalne sulfide. Kod još većih koncentracija nastupa trenutna smrt. Opasnost za vode i vodne organizme: H2S se razmjerno dobro topi u vodi. namjestiti je u udoban položaj i raskopčati tijesnu odjeću. S ovim opasnostima uglavnom se susreću rukovatelji gra evinskih strojeva te su za sigurnost radnika najbitnija pravila rada na siguran način za rukovanje i održavanje gra evinskih strojeva. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Ima reduktivna svojstva.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.). Približno jak otrov kao HCN.

jama ili slično ili padom materijala na radnika. Kod ovih je opasnosti karakteristično to da do ozljede može doći bilo padom preko zapreka. • opasnost od kretanja po putevima s nedovoljnim slobodnim prostorom. stranica 330 od 348 . Općenito je potrebno upozoriti na slijedeće moguće opasnosti: • patogene bakterije u otpadu. pa će mjere zaštite sadržavati upute i zabrane vezane za rad. Karakteristične opasnosti su poslijedica djelovanja buke i vibracija gra evinskih strojeva te će i mjere biti usmjerene smanjenju njihovog štetnog djelovanja.14. Tako er se prilikom rada da odlagalištu otpada mogu pojaviti i slijedeće opasnosti: • opasnost od štetnih plinova ili otrovnih plinova. • opasnost od ozljeda pri ulaski i izlasku iz rova ili okna. • opasnost od poskliznuća u jamu. odnosno nekontroliranog pada dijelova otpada prilikom istovara s kamiona. • opasnost od urušavanja zemlje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. • poseban otpad industrijskog porijekla. dempera ili kipera. trovanje i slične štetne posljedice). eksploziju. • opasnost od vibracija. • opasnost od buke.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice U mehaničke izvore opasnosti prilkom sanacije objekta možemo svrstati i slijedeće opasnosti: • rad s opasnim tvarima (tvari koje mogu prouzrokovati požar. • opasan otpad. • opasnost od pada dijelova s postrojenja.A. rov ili okno. Opasnosti pri kretanju na radu Pod opasnostima pri kretanju na radu svrstavaju se slijedeće opasnosti: • opasnost od urušavanja prilikom iskopavanja starog otpada. • glomazan otpad. Ostali nepovoljni faktori radne okoline Na odlagalištu otpada Jakuševec je odlagaln i još se odlaže komunalni otpad koji je heterogenog sastava i zbog toga nije moguće predvidjeti sve štetne tvari na koje bi se moglo naići na odlagalištu otpada. Karakteristične opasnosti su posljedica rada u rovu i iskopanim jamama gdje dugotrajno zadržavanje bez korištenja odgovarajuće zaštitne opreme može postati uzorkom kroničnih bolesti ili ozlijeda.

a u pogledu zaštite na radu. iskrolovce. vrsti i osobinama materijala koji se obra uje. Opasnost od požara i eksplozije te tako er i oznaka Zabranjena upotreba alata koji iskri.3 TEHNIČKA RJEŠENJA ZA PRIMJENU PROPISA ZAŠTITE NA RADU Mjere zaštite od utjecaja odlagališnog plina Područja na odlagalištu otpada na kojima postoji mogućnost stvaranja zapaljivih i eksplozivnih koncentracija odlagališnih plinova podijeljena su u četri zone opasnosti: • nulta zona je zona bez opasnosti stvaranja zapaljivih i eksplozivnih smjesa i plinova • prva zona je prostor najveće opasnosti i obuhvaća područja u kojima su u uobičajenim pogonskim uvjetima rada očekivano prisutne zapaljive ili eksplozivne smjese odlagališnog plina • druga zona obuhvaća područja na kojima se u uobičajenim pogonskim uvjetima rijetko može očekivati stvaranje zapaljivih i eksplozivnih plinova • treća zona obuhvaća područja u kojima u uobičajenim pogonskim uvjetima samo u iznimnim slučajevima može očekivati stvaranje zapaljivih i eksplozivnih smjesa plinova. Mjere zaštite od mehaničkih izvora opasnosti Gra evinski strojevi Gra evinski strojevi koji se upotrebljavaju u gra evinarstvu. moraju odgovarati specifičnim uvjetima gra evinarstva. Za početno gašenje požara moraju se osigurati ručni vatrogasni aparati te veće količine zemlje. vremenskim uvjetima. kao i stupnju obučenosti radnika. Svi gra evinski strojevi moraju imati važeće Uvjerenje za rad na siguran način te moraju biti ispravni.14. To područje mora biti zaštićeno od svih izvora vatre i drugih toplinskih izvora.A. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III.4. NAvedene i ostale mjere su detaljnije opisane u Prikazu mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija u sklopu ovoga projekta.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Ispravni stroj je onaj na kojemu rukovatelj ili odgovorna osoba vlasnika stroja pri dnevnom pregledu prije početka rada na stroju nije ustanovio nikakve nedostatke koji bi mogli ugrožavati njegovu sigurnost. Sve radnike na izvo enju radova i radnike na odlagalištu je potrebno upoznati s opasnostima i mjerama zaštite od požara i moraju biti osposobljeni za rukovanje sredstvima za gašenje požara. svrstava se u prvu zonu opasnosti i u kategoriju povećane opasnosti pojave požara. Područje na kojem će se odvijati poslovi sanacije. Zaštitne naprave ugra ene na gra evinskim strojevima i ure ajima moraju odgovarati uvjetima rada i stupnju ugroženosti radnika koji njima rukuju. Na samom ulazu na odlagalište i na ostalim vidljivim mjestima na odlagalištu otpada potrebno je postaviti uočljive oznake upozorenja i zabrane: Zabranjeno pušenje i pristup otvorenim plamenom. stranica 331 od 348 . Sva vozila i strojevi koji su pokretani motorima s unutrašnjim izgaranjem i koja se kreću u prvoj zoni opasnosti na ispušnim cijevima moraju imati hvatače iskri tzv.14.

Ručni mehanizirani alati moraju biti ispravni. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Samohodni gra evinski strojevi moraju imati napravu za davanje zvučnih signala. Rukovatelji strojeva Svi rukovatelji strojeva moraju zadovoljavati uvjete za poslove s posebnim opasnostima. noževima i drugim oštrim alatima. Gra evinski strojevi sa ugra enim elektromotorima ili električnom instalacijom. mora biti zaštićen od štetnog djelovanja ispušnih plinova motora. Za noćni rad mjesto rada stroja mora biti osvijetljeno. Rukovatelj svakog stroja mora biti stručno osposobljen za rad tim strojem. opremljen ispravnim osobnim zaštitnim sredstvima.) moraju biti lako i bez opasnosti zamjenljivi. stranica 332 od 348 .A. Rukovatelj gra evinskog stroja mora biti sukladno Pravilniku o zaštiti na radu. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Radovi koji su predvi eni moraju odgovarati mogućnostima stroja. Rukovatelj gra evinskim strojem mora voditi računa da se u području rada stroja ne nalaze drugi radnici ili osobe. moraju biti osigurani od zavlačenja ruku radnika u opasnu zonu noževa ili drugih oštrih alata. Dijelovi samohodnih gra evinskih strojeva (bageri. Ispravan je onaj alat na kojemu rukovatelj ili odgovorna osoba vlasnika pri dnevnom pregledu prije početka rada. Rukovatelj gra evinskim strojem koji pokreće motor s unutrašnjim izgaranjem. Mjesto za rukovanje mora biti na stroju smješteno tako da je rukovaocu strojem omogućena laka preglednost terena na kome se kreće. koristeći se pritome unaprijed dogovorenim signalnim znakovima. kako u pogledu godina i zdravstvenog stanja. radi upozorenja na opasnost. Rukovatelj stroja poslove obavlja s dužnom pažnjom i.14. tako i u pogledu stručne osposobljenosti.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Kretanje strojeva po gradilištu je odre eno kao unutarnji transport te su brzine vožnje propisane sukladno Pravilniku o zaštiti na radu. ježevi. a stroj zaključati. koristi uslugu stručno osposobljenog signalista. utovarivači. nije ustanovio nikakvih nedostataka koji bi mogli ugrožavati njegovu sigurnost. ukoliko to posao zahtijeva. itd. Otvori za ubacivanje odnosno dodavanje materijala na strojevima sa valjcima. vozač dempera ili kipera mora uvijek zvučnim signalom potvrditi da je spreman prihvatiti teret. Za vrijeme rada gra evinskih strojeva zabranjen je pristup drugim osobama. a rukovoditelj će prije početka rada. Svi lako pristupačni rotirajući i pokretni dijelovi strojeva i ure aja moraju biti na podesan način opremljeni zaštitnim napravama radi zaštite radnika od mogućeg ozlje ivanja. motor se mora ugasiti. Ručni i mehanizirani alat Svi korišteni alati moraju imati važeće Uvjerenje o sposobnosti za rad na siguran način. a nakon dnevnog pregleda stroja provjeriti da li težina radova i konfiguracija terena odgovara karakteristikama stroja. demperi. valjci. Nakon završetka rada gra evinski strojevi moraju se isprazniti. Zaštitne naprave na strojevima moraju biti po potrebi ugra ene tako da se bez njih stroj odnosno ure aj ne može staviti u pogon. moraju biti zaštićeni od udara električne struje. Ukoliko rukovatelj bagera ili utovarivača utovaruje materijal u demper ili kiper. plugovi. Okviri pokretnih dijelova stroja (košara utovarivača i slično) moraju biti obojeni žutim ili bijelim trakama pod kutem od 45° prema horizontali. dozeri. prema postojećim tehničkim propisima. Komandne poluge i gumbi sklopki moraju na stroju biti smješteni tako da je nekontrolirano uključivanje stroja onemogućeno.

Radovi s opasnim tvarima Pod opasnim tvarima na gradilištu podrazumijevaju se tvari koje mogu prouzrokovati požar. prenošenju i korištenju zapaljivih tekućina moraju se primjenjivati preventivne zaštitne mjere predvi ene postojećim propisima. Pri prijevozu. benzin. trovanje i slične štetne posljedice. nafta i razna ulja. Otpaci od drveta (piljevine.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. propisana osobna zaštitna sredstva. Da bi se izbjegle opasnosti pri iskopu rovova i jama potrebno je pridržavati se posebnih mjera zaštite na radu i to naročito: stranica 333 od 348 . • zabranom zagrijavanja zatvorenih prostorija na gradilištu pomoću otvorenog ili provizornog ložišta. Zapaljive tekućine sa lako eksplozivnim isparenjima.14. Rukovatelj svakog mehaniziranog alata mora biti stručno osposobljen za rad s alatom. izgra enim prema postojećim propisima. grede. kao i poznavanja opasnosti i štetnosti. prenošenju i korištenju eksploziva i eksplozivnih sredstava moraju se primjenjivati preventivne zaštitne mjere predvi ene uputstvima proizvo ača i postojećim propisima. Lako zapaljivi gra evni materijali (daske. prema Pravilniku o zaštiti na radu. Rukovatelj poslove obavlja s dužnom pažnjom i mora voditi računa da se u području rada ne nalaze drugi radnici i osobe. Eksplozivi i eksplozivna sredstva smiju se na gradilištima čuvati samo u posebnim skladištima. kako u pogledu godina i zdravstvenog stanja. smiju se na gradilištu čuvati samo u posebnim skladištima. iverje i drugo) moraju se uklanjati na mjesta osigurana od požara. • zabranom ulaženja radnika u zatvorene posude u kojima se čuvaju naftni derivati (čišćenje cisterne i drugo). Svi rukovatelji ručnim mehaniziranim alatom moraju zadovoljavati uvjete za poslove s posebnim opasnostima. osiguranim od požara i eksplozije u smislu postojećih propisa. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. eksploziju. a čija je upotreba za tu svrhu odobrena od nadležnog općinskog organa. kao: eter. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Poslovi koji su predvi eni moraju odgovarati mogućnostima alata. Mjere zaštite od opasnosti pri kretanju Svi radnici na gradilištu moraju položiti ispit iz poznavanja osnova zaštite na radu na gradilištu.A. bez poduzimanja odgovarajućih mjera zaštite i slično. Svi radnici prilikom kretanja po gradilištu moraju nosti. moraju se provesti zaštitne mjere predvi ene postojećim propisima o zaštiti od požara. Rukovatelj ručnim i mehaniziranim alatom mora biti sukladno Pravilniku o zaštiti na radu opremljen ispravnim osobnim zaštitnim sredstvima. Pri prevoženju. tako i u pogledu stručne osposobljenosti. benzol. Na svim mjestima na gradilištu na kojima postoji opasnost od paljenja lako zapaljivog materijala. letve i drugo) moraju se na gradilištu slagati na mjestima udaljenim od toplinskih izvora. Stvaranje ugljikovog monoksida mora se na gradilištu spriječavati primjenom sljedećih zaštitnih mjera: • sigurnim odvo enjem sagorjelih plinova iz motora sa unutrašnjim izgaranjem ili zabranom rada takvih motora u zatvorenim prostorijama.

ako to čvrstoća materijala dozvoljava. poduzeti odgovarajuće zaštitne mjere protiv opasnosti od obrušavanja bočnih strana iskopa iskop materijala na dubini do 100 cm može se provoditi i bez razupiranja.). itd. a potkopavanje je zabranjeno kopanje na dubini većoj od 100 cm obavezno izvoditi pod kontrolom odgovorne osobe podupiranje stranica rovova i okana moraju izvoditi stručno osposobljeni radnici temeljem odgovarajućih normativa ili po projektu projektom nije predvi eno da bi se prilikom sanacije plinskog sustava naišlo na druge instalacije. konstantno mjeriti prisutnost metana. sumporovodika. ugljikovog dioksida. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. ako je time osigurano kretanje radnika i za vrijeme oborina prilikom rada radnika u iskopu bilo koje dubine ili neposredno uz plinski zdenac (prilikom montaže i demontaže plinskih glava. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • pri izvo enju radova na dubini većoj od 100 cm moraju se poduzeti mjere protiv rušenja bočnih strana i protiv obrušavanja iskopanog materijala ručno iskapanje provodi se uvijek odozgo naniže. ugljikovog monoksida odnosno drugih štetnih.14. kao i rad radnika u njima najmanja širina rovova odnosno kanala dubine do 100 cm odre uje se slobodno pri dubini preko 100 cm. niti pri etažnom kopanju do dubine veće od 200 cm rovovi i kanali moraju se izvoditi u tolikoj širini koja omogućuje nesmetan rad na razupiranju bočnih strana. radove treba prekinuti i obavjestiti Nadzornog inženjera prilikom radova na sanaciji plinskog sustava. ukoliko se to ipak dogodi. radnik mora biti osiguran odgovarajućim pojasom i užadi te uz rov s dva pomoćna radnika koji osiguravaju njegovo brzo izvlačenje u slučaju opasnosti zabranjeno je spuštanje radnika u iskop ili okno pomoću bilo kojeg ure aja ili stroja za iskop ili podizanje tereta prije početka rada na iskopu zemlje. dozvoljen je ulaz i pomoću stepenica ili rampi. sanacije plinovoda. ako po izvršenom iskopu treba izvoditi i druge radove u iskopu rubovi iskopa smije se opterećivati strojevima ili drugim teškim ure ajima samo ako su poduzete mjere protiv obrušavanja uslijed takvih opterećenja stranica 334 od 348 . zapaljivih ili eksplozivnih plinova za silaženje radnika u iskop i izlaženje iz iskopa moraju se osigurati čvrste ljestve tolike dužine da prelaze iznad ruba iskopa za najmanje 75 cm. Iskop materijala u dubini većoj od 100 cm smije se provoditi samo uz postupno osiguranje bočnih srana iskopa razupiranje strana iskopa nije potrebno ako su bočne strane iskopa ure ene pod kutem unutrašnjeg trenja tla (prirodni nagib terena) u kojem se iskop vrši. a uvijek poslije vremenskih nepogoda rukovoditelj iskopavanja mora pregledati stanje radova i. po potrebi. širina rova odnosno kanala mora biti tolika da čista širina rova odnosno kanala nakon izvršenog razupiranja bude najmanje 60 cm oplata mora nadvisivati rub iskopa za najmanje 20 cm skidanje oplate i zasipivanje iskopa mora se izvoditi po uputi i pod nadzorom stručne osobe ukoliko bi va enje oplate ugrozilo sigurnost radnika oplata se mora ostaviti u iskopu pri strojnom kopanju rova ili okna mora se voditi računa o stabilnosti stroja prilikom strojnog iskopa iskopani materijal treba odlagati na udaljenosti koja ne ugrožava stabilnost strana iskopa.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.

14. Zaštita od direktnog dodira djelova pod naponom Mogućnost direktnog dodira dijelova pod naponom električnih ure aja ne smije postojati je svi ure aji moraju biti izolirani. • Mjere zaštite pri korištenju električne struje Radove mogu obavljati samo stručno osposobljeni radnici. odnosno smješteni u zatvorena kućišta. odnosno kanala. moraju se u potrebnoj širini osigurati od obrušavanja razupiranjem • radnici u oknima i na radu neposredno uz plinski zdenac moraju imati tri konopca: signalni i dva sigurnosna (za izvlačenje) čiji krajevi su na gornjem rubu okna uvijek dobro osigurani od padanja u okno • uz sigurnosne konopce za trajanja rada u oknima i neposredno uz plinski zdenac uvijek moraju biti dva radnika spreman za brzo izvlačenje u slučaju opasnosti • radi zaštite radnika na dnu okna potrebno je na visini od najmanje 200 cm od dna postaviti zaštitnu nadstrešnicu • radi spriječavanja pada materijala u okno potrebno je po opsegu ruba okna postaviti zaštitnu ogradu visine najmanje 100 cm ako se kao ure aji za dizanje – spuštanje materijala u okno koriste vitla i ona moraju zadovoljavati propise o zaštiti na radu s dizalicama • materijal za montažu u iskope ne smije se slagati na rubove iskopa ili na mjestima odakle bi se mogao srušiti na radnike u rovu ili oknu • spuštanje težih komada mogu izvoditi samo stučno osposobljeni radnici pod nadzorom odgovorne osobe Da bi se izbjegla opasnost od kretanja po putevima s nedovoljno slobodnim prostorom zabranjeno je kretanje u zoni okretanja. stranica 335 od 348 . vodovi i slično. ure ajima može izvoditi samo za to zadužena stručna osoba. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. na mjestima na kojima je neophodan pristup radnika na dno iskopa radi izvo enja potrebnih radova na tim cijevima. Internim pravilnikom Korisnik i Izvo ač trebaju riješiti da pristup i rukovanje el. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice ako se u rovove i okna nerazuprtih strana iskopa polažu cijevi. vodovima i slično bočne strane rova.A.

Ako se svjetiljke postavljaju na visinama manjim od 2. Potrebno je osigurati prostor za posluživanje razdjelnika koji ne smije biti manji od 80 cm. Privremene električne instalacije na grradilištima izvode se na način i po postupku utvr enim pravilnikom uz obavezno izvo enje zaštite od električnog udara prema standardima i pravilnicima o tehničkim normativima. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Zaštita od indirektnog dodira Zaštita od mogućnosti da se previsoki napon dodira održi na dijelovima električnih ure aja ili instalacija koji ne pripadaju strujnom krugu mora se provesti automatskim isklapanjem napajanja u sustavu napajanja TN-S. električni vodiči moraju biti u cijevima ili kutijama dovoljne mehaničke otpornosti. ure ajima i napravama sprovesti zaštita od električnog udara u skladu s odredbama standarda. Ograde i kućišta elektrovodljivih dijelova moraju biti tako izvedeni da se njihovo skidanje ili otkrivanje može izvršiti samo pomoću ključa ili alata. U položaju "isključeno" prekidači i drugi ure aji za uključivanje ne smiju svojom težinom djelovati na zatvaranje strujnog kruga.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.5 m od zemlje. kontaktni prekidači i osigurači.5 m iznad mjesta rada. klase. stezaljke električnih strojeva i aparata i sl. a rukovanje njima može provoditi samo stručna i za to zadužena osoba.5 m od zemlje ili poda. Razdjelnici moraju biti izra eni od mehanički otpornog materijala koji nije lako zapaljiv. Na visinama manjim od 2. 3.5 m od zemlje ili poda. mora biti isključena mogućnost dodira njihovih vodljivih dijelova ili treba primijeniti napon najviše 50 V odnosno postaviti svjetiljke II. moraju biti zaključani bravicom s ključem. Zabranjeno je uključivanje dva ili više električnih trošila jednim ure ajem za uključivanje.5 m iznad pješačkog prolaza i 6 m iznad ceste.) moraju sa pristupnih strana biti ogra eni ogradama ili zaprekama ili se moraju nalaziti izvan dohvata ruke. stranica 336 od 348 .A. ako ne čine jedinstvenu funkcionalnu cjelinu. U svim radnim prostorijama i prostorima bez obzira na klasifikaciju mora se na svim električnim instalacijama. Svjetiljke općeg osvjetljenja napona 220 V moraju se postavljati na visinama najmanje 2.14. poda ili platforme. Pokretni kontaktni dijelovi prekidača ne smiju se nalaziti pod naponom u isklopljenom stanju. šine. Prekidači moraju biti opremljeni zaštitnim oklopima bez otvora i procjepa za kretanje ručice i smješteni u ormarima koji se zaključavaju. tako da se najniža točka vodiča nalazi na najmanje 2. Pristupačni neizolirani elektrovodljivi dijelovi električnih postrojenja (vodovi. Krajevi izoliranih vodiča i kabela koji nisu u upotrebi moraju se kratko spojiti i izolirati. Sve metalne dijelove rasvjete i pribora potrebno je vezati na zaštitni uzemljivač. Gradilište i radne prostorije U radnim prostorijama se izvode stalne električne instalacije prema klasifikaciji radne prostorije odnosno prostora u skladu s standardima i pravilima o tehničkim normativima. Privremene električne vodove na otvorenom prostoru gradilišta treba izvesti s izoliranim vodičima na sigurnim stupovima. Električna mreža i instalacija na gradilištu mora biti tako izvedena da se s jednog mjesta mogu isključiti svi vodiči pod naponom. Svi ure aji za uključivanje strojeva i ure aja moraju biti postavljeni tako da ih se ne može nehotično uključiti.

kao i alat s izolacijskim ručicama. U skučenim vodljivim prostorima kao što su metalni rezervoari. klase ili alati napajani iz transformatora za odvajanje.5 mm2. Gumena zaštitna sredstva moraju se čuvati čista i suha u zatvorenim ormarima ili sanducima. Svjetiljke i električni alati napona do 50 V. izolacijske čizme ili cipele. mogu se koristiti prijenosni alati III. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Radovi s mjernom izolacijskom motkom i priključivanje pokretnih mehanizama pomoću specijalnih provodnih ure aja ne moraju se obavljati na način utvr en u prethodnom stavku. valjci. ure aja električnog osvjetljenja i drugih električnih trošila. ležišta i odvodi plinova iz kotlova i slično. Zabranjuje se krpanje oštećenih radioničkih kabela i njihovo improvizirano nastavljanje. stranica 337 od 348 .). Izolacijska zaštitna sredstva moraju na trajan način imati označen napon uz koji je dozvoljeno njihovo korištenje i ne smiju se koristiti po isteku roka upotrebe. Nastavljanje radioničkog kabela je dozvoljeno samo pomoću ispravnih produžnih garnitura.). Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Nakon isključenja napona glavnim prekidačem ili nakon nestanka napajanja. izolacijske kaljače. Svi montažni i remontni radovi na električnim mrežama ili postrojenjima ili u njihovoj blizini. zaštitne rukavice i slično. a u slučaju ovlažene površine temeljito obrisana i osušena. Zamjena sijalica se obavlja u beznaponskom stanju. benzina i drugih materijala koji oštećuju gumu. Gumena zaštitna sredstva prije primjene moraju biti pregledana i očišćena od prljavštine. moraju se na alatu postaviti učvršćene uvodnice od izolacijskog materijala. Zabranjeno je improvizirano priključivanje električnih trošila na električnu mrežu (npr. Priključivanje na električnu mrežu elektromotora. a u slučaju primjene alata visoke frekvencije iz pretvarača frekvencije. prijenosne električne svjetiljke i transformatori za odvajanje Uvjeti korištenja prijenosnih alata zavise od radne okoline u kojoj se alat koristi. Zamjena osigurača pod naponom provodi se uz obavezno isključenje opterećenja i te poslove moraju obavljati osposobljeni radnici. moraju se vršiti uz isključen napon te primjenu pravila sigurnosti. kao i radovi na priključivanju i otpajanju vodiča.14. kotlovi. poderotinama i sl. Prijenosni alat. Radnicima koji rukuju električnim instalacijama i električnim postrojenjima na radilištima. uvijanjem krajeva vodiča i sl. odvojeno od alata. moraju se napajati iz transformatora za odvajanja. Za zaštitu uvodnih vodiča od prevelikog savijanja i oštećenja.A. Gumena zaštitna sredstva treba čuvati od djelovanja ulja. elektrificiranog alata. mora se vršiti pomoću ure aja i naprava predvi enih za tu svrhu. moraju biti stavljena na raspolaganje zaštitna sredstva kao što su: izolacijske i kožne rukavice. Zabranjena je upotreba oštećenih gumenih zaštitnih sredstava (s pukotinama. cjevovodi. ubodima. Priključivanje prijenosnog alata i električnih svjetiljki na električnu instalaciju smije se obavljati samo izoliranim vodičima sa zajedničkim oklopom ili radioničkim kabelom s presjekom vodiča 1. i III. obavezno je isključivanje oru a za rad s povećanim opasnostima vlastitim prekidačima. Izbor i postavljanje električne opreme u radne prostorije i prostore obavlja se ovisno o karakteristikama radne okoline i osposobljenosti radnika koji koriste sredstva rada u skladu s propisima o klasifikaciji i izboru električne opreme utvr enim standardima i pravilnicima o tehničkim normativima.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Na otvorenom prostoru može se obavljati rad samo s prijenosnim alatima klase II.

A. metalnim rezervoarima i slično. prijenosne transformatore za odvajanje i pretvarače frekvencije • dodavati alat u uključenom (radnom) stanju.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. prijenosnih svjetiljki. šahtovi i dr. Kabel mora biti oklopljen izolacionim plaštem i ne smije biti duži od 1. Pri izdavanju prijenosnog alata. i to kod izmjenične struje pomoću prijenosnih naročito gra enih transformatora za odvajanje. alat mora biti odvojen od električne instalacije. induktivnih svitaka i reostata za dobivanje nižih napona. Ispravnost prijenosnog alata. a na strani 12 42 V transformator mora imati priključnice konstruktivno različite od priključnica 127 i 220 V. ložištu kotla. Ručne svjetiljke moraju ispunjavati uvjete predvi ene standardom. mora se izvesti pomoću posebnog zaštitnog vodiča koji se nalazi u višežilnom priključnom kabelu. Pri radu s prijenosnim alatom zabranjeno je: • davati na upotrebu električni alat drugim radnicama koji nisu osposobljeni za rad na siguran način s takvim alatom • unositi unutar kotlova. kabelima za zavarivanje i s crijevima za plinsko rezanje i zavarivanje. a za prostorije s vanjskim utjecajem i za rad u kotlovima i sličnim objektima moraju biti zaštićene zaštitnom mrežom i zaštitnim staklom. Zabranjena je zamjena pregorjele sijalice na prijenosnim električnim svjetiljkama u oknima. Transformator za odvajanje na koji se priključuje prijenosna ručna svjetiljka ili prijenosni alat. treba se nalaziti izvan opasnog prostora u kome se obavljaju poslovi (kabeli. metalnih rezervoara. Zabranjena je primjena autotransformatora. Za prijenosne ručne svjetiljke moraju se upotrebljavati izolirani vodiči sa zajedničkim opletom ili radionički kabeli. produžnih kabela i transformatora za odvajanje mora se periodično provjeravati i ispitivati na način utvr en propisima o zaštiti na radu. prijenosne svjetiljke ili transformatora za odvajanje radnik koji ga izdaje i radnik koji ga prima moraju provjeriti da nema vidljivih oštećenja alata odnosno svjetiljke ili transformatora. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.). Pri obavljanju zemljanih radova transformator se mora nalaziti na površini zemlje. a kod istosmjerne struje pomoću akumulatora. Transformator za odvajanje mora imati na strani višeg napona kabel s utikačem sa zaštitnim kontaktom za priključivanje na električnu instalaciju. Ručne svjetiljke za rad u kotlovima ili sličnim opasnim prostorijama s dobro vodljivim konstrukcijama smiju se upotrebljavati samo s malim naponom do 25 V.5 m. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Zaštita od napona dodira prijenosnog alata klase I. kao i pri udaljavanju s mjesta rada. stranica 338 od 348 . ukoliko prethodno nije isključena iz utičnice. Nije dozvoljeno za vrijeme rada s prijenosnim alatom natezanje i presavijanje priključnih kabela kao ni križanje ovih kabela s čeličnim užadima. Za zaštitu zabranjeno je korištenje neutralnog vodiča. Pri nestanku napona za vrijeme rada s prijenosnim alatom ili pri dužem prekidu radnih operacija. valjaka i slično. priključnog kabela i utikača. rovu.14. Uključivanje i isključivanje prijenosnog alata u utičnicu i njegovo podešavanje može se vršiti samo poslije njegovog zaustavljanja i isključivanja prekidača.

nošenje sredstava za zaštitu sluha. III. treba predvidjeti mogućnost pojave opasnih plinova. nositi propisana sredstva za zaštitu sluha. Daljnji nastavak rada je moguć kada padne koncentracija metana ispod kritične koncentracije (ispod 4.). Ruke u posrednom dodiru sa otpadom treba štititi zaštitnim rukavicama. Od prašine ili neugodnog mirisa manjeg intenziteta dišni organi se štite respiratorom.5%) radovi se prekidaju i o izmjerenim vrijednostima se obavještava Koordinator II i Nadzorni inženjer. treba upotrebljavati zaštitnu masku. prema Pravilniku o zaštiti na radu. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Mjere zaštite od nepovoljnih faktora okoline Zaštita od nepovoljnih faktora radne okoline rješava se nošenjem odgovarajuće zaštitne odjeće koja tako er mora biti propisana u Elaboratu o zaštiti na radu.14.A. odnosno kada to odobri Nadzorni inženjer. Zaštitna obuća treba biti visoka s debelim ugra enim onom (čelična kapica) koja štiti noge od eventualnih oštrih predmeta koji se nalaze u otpadu. u pravilu. stranica 339 od 348 . Za zaštitu od vlage potrebno je nositi zaštitno odjelo i osigurati mjesto za sušenje i zagrijavanje nakon rada u vlažnoj okolini. moraju biti upoznati s dozvoljenim radnim vremenom u kojem rad sa strojem s opasnim vibracijama ne izaziva po zdravlje štetne posljedice.5%).4.A. Za zaštitu od buke rukovatelji moraju. propisanom zaštitnom opremom (pojas i sigurnosna užad. Za zaštitu protiv opasnih vibracija radnici koji ručnim alatima obavljaju poslove na gradilištu. radovi se dozvoljavaju samo radniku sa zaštitnom maskom. Ukoliko se u zoni radova izmjeri kritična koncentracija metana (preko 4. a kod nužnih radova u atmosferi intenzivnog smrada ili granično dopuštene koncentracije odlagališnog plina.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.4 PRIKAZ MJERA ZAŠTITE RADNIKA Mjere zaštite radnika Oprema za osobnu zaštitu radnika Sve radnike na odlagalištu otpada potrebno je zaštititi zaštitnom obućom i odjećom. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.14. zaštitna maska. zaštitna odjeća i obuća. a kako su vibracije u pravilu povezane i s opasnom bukom predvi eno je. demontaža i montaža glave plinskog zdenca) ustanovi prisutnost štetnih plinova. Ukoliko se uz zdenac u zoni radova (npr. Svi radnici koji ulaze u opasne zone uz plinski zdenac moraju biti osigurani zaštitnim pojasom i sigurnosnim konopcima. Pri radovima uz zdenac za otplinjavanje. ponajprije metana. itd. Pravilnikom o zaštiti na radu. Provjeru obavezno mora provoditi stručna osoba odgovarajućim metodama i sredstvima. Svi radnici i drugo osoblje koji ulaze u opasne zone moraju imati kacigu i zaštitne naočale.

A. • Dezinficirati redovito sanitarne prostorije. U slučaju zdravstvenih problema potrebno je odmah provesti kompletan propisani sistematski pregled. a prema potrebi i češće.5 REDOVITE MJERE ZAŠTITE Zbog specifičnosti radova na odlagalištu otpada.mjerenje koncentracije metana .dezinficiranje otvorenog kopa .korištenje osobne i kolektivne zaštitne opreme .postupanje osoblja prema koncentraciji metana. moguće su i ozljede radnika. Ozlije enome prvu pomoć treba pružiti stručna osoba na gradilištu. stranica 340 od 348 .pranjem vodom i detergentima .4.14.14.kemijski . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. a najmanje jednom prije početka radova na sanaciji te na kraju radova. a uz pomoć potrebne opreme. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Ostala oprema za provedbu mjera zaštite Za radnike i drugo osoblje na gradilištu je potrebno osigurati i slijedeću opremu: • sanitarne prostorije • garderobu • prostor za držanje kemijskih sredstava za dezinfekciju.korištenje sanitarne opreme . • Provoditi redovite medicinske preglede ljudi koji su u neposrednom dodiru s otpadom. a u cilju zaštite radnika treba poduzeti slijedeće mjere: • Zaštitnu odjeću redovito prati.opskrbljenost gradilišta kompletnom zaštitnom opremom . Zbog toga je potrebno provoditi stroge provjere pridržavanja redovitih mjera zaštite.mehanički . Po mogućnosti potrebno je na laboratorijsku kontrolu poslati i predmet koji je prouzročio ozljedu. dezinsekciju i deratizaciju • prskalice (obične i motorne) • pitku vodu. Izvanredne mjere zaštite S obzirom da se radi na prostoru kod kojeg je moguća nepredvidiva situacija. čak i u slučaju manje ozljede radi potrebne kontrole.dekontaminacija ljudi. • Tijekom rada treba se pridržavati slijedećih radnih instrukcija: . III.A. najmanje dva puta tjedno. I ukoliko do e do incidentnih situacija. prostor privremenog zadržavanja te strojeve i opremu. primjena odgovarajućih zaštitnih mjera.prskanje odre enim kemijskim sredstvima • Dezinsekciju i deratizaciju odlagališta provodi Korisnik sukladno svom planu. potrebno je imati stalno na raspolaganju telefonsku vezu radi poziva za pomoć i osobno vozilo za prijevoz ozlije enog do bolnice. Zatim treba ozlije enog prevesti do bolnice. plinovima i prašinom tijekom rada.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Da bi se spriječila ili umanjila mogućnost zaraze ili kožnih oboljenja potrebno je poduzeti mjere dezinfekcije. Dezinfekciju je potrebno provoditi mehaničkim i kemijskim načinom: . vozila i opreme .

rezanja. 31/80 i 53/84) zaštiti od požara (NN 58/93. lemljenja i srodnih tehnika rada (N. instalacija i ure aja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06) • Pravilnik o održavanju i izboru vatrogasnih aparata (NN 35/94. 2. 55/94 i 103/96) • Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namjenjenim za uporabu u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 123/05) • Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN 47/06) • Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara. 117/01. 139/04 i 174/04) zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95) zaštiti i spašavanju (NN 174/04 i 79/07) zaštiti od elementarnih nepogoda (NN 14/78. gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN 61/94) • Pravilnik o razvrstavanju gra evina.A. gra evinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (NN 62/94 i 32/97) stranica 341 od 348 . čl.14.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 33/05 i 107/07) Pravilnici i uredbe: • Naredba o obaveznom potvr ivanju ručnih i prijevoznih aparata za gašenje požara (Sl.. rezanja. list 16/83 i čl. Zakona o normizaciji NN 55/96 i 1/01) • Pravilni o mjerama zaštite od požara pri izvo enju radova zavarivanja. st. instalacija i ure aja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06) • Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja.4. 44/88. opreme. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III.6 PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I EKSPLOZIJE Popis zakona i propisa Zakoni: • Zakon • Zakon • Zakon • Zakon • Zakon • Zakon • Zakon • Zakon • Zakon • Zakon o o o o o o o o o o državnom inspektoratu (NN 76/99 i 129/05) eksplozivnim tvarima (NN 178/04) prijevozu opasnih tvari ( 97/93. 96/03. 34/95 i 151/03) prostornom ure enju i gradnji (NN 76/07) skladištenju i prometu zapaljivih tekućina i plinova (NN 178/04) vatrogastvu (NN 106/99..14.N. lemljenja i srodnih tehnika (Sl. opreme. 56. 36/02. br. Zakona o zaštiti od požara 58/93. list 44/88) • Pravilnik o dozvoli za miniranje (NN 57/06 i 21/07) • Pravilnik o gra evinama za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete gra enja glede zaštite od požara (NN 35/94) • Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06) • Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 35/94 i 110/05) • Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN 20/06) • Pravilnik o mjerama zaštite od požara pri izvo enju radova zavarivanja.) • Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. 53.

. 41/91.) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija (Sl. br.. Pravilnika -21/90. list. čl. br..) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara (Sl. 24/87. Zakona o normizaciji .. 69/98. 112/03.. 53. N. Pravilnika o tehničkim normativima za projektiranje i izvo enje završnih radova u gra evinarstvu . list. 56.. list. 53. 53. br.A. 55/96.) Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvod dima i topline nastalih u požaru (Sl. list.N. 4/00. 5/02. Zakona o normizaciji-N.) Pravilnik o tehničkim propisima o gromobranima (Sl.N. 7/84.N. 62/73. br.J1.. i čl.21/90...N. 55/96. 59/96. br.N.N. 13/68. čl. br.N. instalacija i ure aja namijenjenih za rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (N.) Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje od požara (NN 67/96) Pravilnik o uvjetima za vatrogasne puteve (NN 35/94. br. 148/99. Zakona o zaštiti od požara – 58/93. br. Zakona o normizaciji . 53.001 stranica 342 od 348 .2/02.) Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje (NN 13/06 i 49/06) Norme: • Nomenklatura zaštite od požara HRN U..N. 55/94 i 142/03) Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99) Pravilnik o zaštiti šuma od požara (NN 26/03) Upute o zaštiti od požara za daljinski vo ena i daljinski nadzirana elektroenergetska postrojenja (N.. list. zaštitne sustave i komponente namijenjene za rad u eksplozivnoj atmosferi plinova.14... br. Zakona o normizaciji NN 55/96) Pravilnik o tehničkim normativima za ure aje za automatsko zatvaranje vrata ili zaklopki otpornih prema požaru (Sl.. list 45/83 i čl. čl. br. 53. br. maglica i prašina (N. br. čl. br. 74/90. br. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 35/94) Pravilnik o sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (NN 35/94 i 55/94) Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 29/05) Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99) Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (Sl.N. 55/96. 53. 53/88. list 44/83 i 31/89i čl. para. list 35/80 i čl. 53. 55/96. 114. Zakona o normizaciji-N. 32.) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta (Sl.N. list 38/89 i čl. st. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. 53. Zakona o zaštiti na radu.. 1/01. 55/96.. i čl. Zakona o normizaciji NN 55/96 i 69/97) Pravilnik o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave (Sl.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 23. 2. 53. Zakona o normizaciji .N. i čl.. i čl.) Pravilnik o tehničkom nadzoru električnih postrojenja.N. čl. list.-ispravak. 141/03.) Pravilnik o temeljnim zahtjevima za opremu.. Zakona o normizaciji NN 55/96 i 69/97) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i ure aja od požara (Sl.. Zakona o normizaciji NN 55/96 ) Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne ure aje za gašenje požara ugljičnimdioksidom (Sl.

14. Provo enje mjera zaštite od požara i eksplozija te nabavku i uporabu sve potrebne opreme i materijala Izvo ač ne neplaćuje posebno već ih mora ukalkulirati u jedinične cijene izvo enja radova na otplinjavanju odlagališta.7 UVOD Zbog specifičnosti radova na prostoru odlagalištu otpada.A. koji mora biti izra en u skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (NN 35/94 i 55/94). Izvo ač je dužan izraditi Elaborat zaštite od požara i eksplozija koji mora biti uskla en sa zakonskim propisima i dokumentima propisanima od strane poduzeća koje upravlja odlagalištem. • Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija. koja mora biti izra en u skladu s odredbama Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija (NN 35/94 i 110/05). kada se radovi na odlagalištu stranica 343 od 348 . svih radova uz plinske glave. 33/05 i 107/07) • Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 97/93. Izvo ač je obvezan na gradilištu provoditi sve mjere zaštite od požara sukladno pravilima tehničke prakse te mjera koje su propisane slijedećim zakonima i pravilnicima: • Zakon o zaštiti od požara (NN 58/93. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III. Sukladno Zakonu o zaštiti od požara ovdje su prikazane osnove mjere zaštite od požara i eksplozija kojih se mora pridržavati Izvo ač radova.4. u prvom redu ubrajamo: • Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija. šahtove procjednih voda. nadležnim inspekcijskim službama i Projektantom).14. hvatače kondenzata.4. za koje mora dobiti odobrenje Koordinatora II (koji se prije odobrenja mora savjetovati s poduzećem koje upravlja odlagalištem. Svaku izvanrednu situaciju koja se odnosi na primjenu.A. III. Prije početka izvo enja radova. a u koje. osim u slučaju da sam predloži vlastite mjere zaštite.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. a u cilju zaštite radnika i drugog osoblja potrebno je pridržavati se Zakona i pravilnika koji se odnose na zaštitu od požara i eksplozija. potrebno je unijeti u gra evinski dnevnik te o tome obavijestiti Kordinatora II. 34/95 i 151/03) • Zakon o otpadu (NN 178/04 i 111/06) • Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95) • Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99). ventile. Za provedbu i nadzor navedenih mjera zaštite od požara i eksplozija Izvo ač mora organizirati odgovarajuću službu i imenovati odgovornu osobu.8 ELEMENTI POŽARNE OPASNOSTI Najveća opasnost od požara i eksplozija je prisutna prilikom iskopa plinskih zdenaca. odzračnika me usloja. crpljenja i iskopa starog otpada. • Pravilnik o zaštiti od požara za odlagalište Jakuševec te drugim zakonskim propisima i propisanim aktima donesenim od strane poduzeća koje upravlja odlagalištem. • Plan postupanja u izvanrednim situacijama. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. u nastavku opisanih mjera. plinske cijevi.A.14.

9 MJERE IZBJEGAVANJA POŽARA Prema pravilima o zaštiti ljudi i imovine od požara i eksplozije na odlagalištu otpada potrebno je odrediti na kojim se poslovima pojavljuje povećana opasnost za život i zdravlje radnika. sumporvodika (H2S).) • Povećana opasnost .) Mjere preventivne zaštite Područja na odlagalištu otpada na kojima postoji mogućnost stvaranja zapaljivih i eksplozivnih koncentracija odlagališnih plinova podijeljena su u četri zone opasnosti: • nulta zona je zona bez opasnosti stvaranja zapaljivih i eksplozivnih smjesa i plinova • prva zona je prostor najveće opasnosti i obuhvaća područja u kojima su u uobičajenim pogonskim uvjetima rada očekivano prisutne zapaljive ili eksplozivne smjese odlagališnog plina • druga zona obuhvaća područja na kojima se u uobičajenim pogonskim uvjetima rijetko može očekivati stvaranje zapaljivih i eksplozivnih plinova • treća zona obuhvaća područja u kojima u uobičajenim pogonskim uvjetima samo u iznimnim slučajevima može očekivati stvaranje zapaljivih i eksplozivnih smjesa plinova. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. te opseg opasnosti i mjere preventive zaštite. stranica 344 od 348 . Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice mogu odvijati pod utjecajem odlagališnog plina koji se sastoji od mješavine plinova: metana (CH4).A.kada se prisutne opasnosti mogu otkloniti primjenom osnovnih pravila zaštite (ure eno odlagalište. itd.A. Opseg opasnosti Opseg opasnosti od požara utvr uje se prema kategorijama: • Mala opasnost .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. ugljikov monoksida (CO). itd.14. slaba protupožarna zaštita itd. u najvećoj mjeri. bez mjerenja koncentracije odlagališnih plinova. ugljikov dioksida (CO2). na predmetnom odlagalištu otpada. Područje na kojem se obavljaju sanacijski radovi svrstava se u prvu zonu opasnosti i u kategoriju povećane opasnosti pojave požara. Plinovi se mogu javiti u različitim omjerima što. To područje mora biti zaštićeno od svih izvora vatre i drugih toplinskih izvora. poznate količine i struktura otpada. može doći do nekontroliranog osloba anja kemijski vezane energije – eksplozije.14. smetlište.kada se prisutne opasnosti ne mogu jednostavno ukloniti primjenom standardnih pravila i metoda zaštite (neure eno odlagalište.4. • prisutnost izvora zapaljenja s minimalnom potrebnom temperaturom paljenja (eksplozija može nastati i u zatvorenom prostoru). mjerenjem koncentracije odlagališnih plinova. ovisi o starosti i sastavu otpada ugra enog u tijelo otpada. Do pojave eksplozije najčešće dolazi ako je: • prisutnost metana u smjesi sa zrakom ili kisikom u točno odre enim koncentracijama (granica eksplozivnosti): • donja granica eksplozivnosti je 5 vol% • gornja granica eksplozivnosti je 15 vol%. U odre enim situacijama povećane koncentracije pojedinih plinova. III.

stranica 345 od 348 .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A. na mjestima priključaka zdenaca na linijske kolektore. kisika (O2). • sva vozila i sve strojeve opremiti kao za rad u metanskim jamama. • organizirati zvučno oglašavanje opasnosti. radovi na sanaciji se prekidaju u cijelosti ili djelomično. Prekid rada na odlagalištu otpada se oglašava zvučnim signalom – sirenom s unaprijed dogovorenim signalima. sumporvodika (H2S) i vodika (H2) s mjernim područjem: • 0-100 % volumena za CH4. oko samih zdenaca. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. Ure aji za mjerenje koncentracije odlagališnog plina su prenosivi ure aji koji imaju mogućnost mjerenja slijedećih komponenti odlagališnog plina: metana (CH4).14. Opasnost od požara i eksplozije te tako er i oznaka Zabranjena upotreba alata koji iskri. Sve radnike na izvo enju radova i radnike na odlagališti je potrebno upoznati s opasnostima i mjerama zaštite od požara i moraju biti osposobljeni za rukovanje sredstvima za gašenje požara.14. oko hvatača kondenzata i na svim onim mjestima gdje se može očekivati povećana koncentracija metana. Mjerenja koncentracije odlagališnih plinova u zrak provodi se ure ajima za mjerenje koncentracije odlagališnih plinova. itd. Ukoliko se mjerenjem koncentracije metana utvrde kritične količine metana (više od 4. O svim mjerenjima i naredbama potrebno je voditi poseban dnevnik. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Sva vozila i strojevi koji su pokretani motorima s unutrašnjim izgaranjem i koja se kreću u prvoj zoni opasnosti na ispušnim cijevima moraju imati hvatače iskri tzv. Pastor – TVA) koji se moraju postaviti uz svaki plinski zdenac (na liniji koja se nalazi u sanaciji) na udaljenosti ne većoj od 10 metara. Na vidljivim mjestima na odlagalištu otpada potrebno je postaviti uočljive oznake upozorenja i zabrane: Zabranjeno pušenje i pristup otvorenim plamenom. • sve strojeve s unutrašnjim izgaranjem koji kontinuirano rade (npr. Radovi se nastavljaju kada se utvrdi pad kritične koncentracije metana.10 MJERE IZBJEGAVANJA OPASNOSTI OD EKSPLOZIJA Da bi se izbjegla opasnost od eksplozija prilikom sanacijskih radova. na ispušnim cijevima ugraditi iskrolovce. Mjerenja je potrebno provoditi u zoni sanacijskih radova. Izvo ač tako er mora osigurati veće količine zemlje potrebne za početno gašenje požara. iskrolovce.5%). potrebno je izvršiti slijedeće: • kontinuirano mjeriti koncentraciju metana u zoni sanacijskih radova. ugljikovog dioksida (CO2). Za početno gašenje požara Izvo ač mora osigurati prijevozne atestirane vatrogasne aparate punjene s 50 kg ABC praha za gašenje (kao tip S50. • na svim strojevima i vozilima koji se kreću kroz prvu zonu opasnosti i koji su pokretani motorima s unutrašnjim izgaranjem. odnosno kada to odobri Nadzorni inženjer. agregati) udaljiti izvan prve zone opasnosti.4. III.

potoka. okoliš i kulturna dobra.4. stranica 346 od 348 . Kod većih koncentracija metana potrebno je zatražiti prisutnost medicinske ekipe. a požarište se mora hladiti vodom.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. rijeka ili mora • druge pojave koje predstavljaju opasnost za život i zdravlje ljudi ili životinja ili ugrožavaju imovinu. Ure aji mora imati potvrdu Ex-Agencije prema Pravilniku o opremi i zaštitnim sustavima namjenjenim za uporabu u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 123/05) i Pravilniku o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja. okoliš obavezno treba obavijestiti Državnu upravu za zaštitu i spašavanje pozivom na broj 112.11 NAČIN GAŠENJA POŽARA Ukoliko do e do požara. O svim hitnim situacijama na odlagalištu. • 0-200 ppm za H2S i • 0-1000 ppm za H2.14. potrebno je pozvati vatrogasnu postrojbu i obavijestiti policiju. nesrećama ili prijetnji za ljudske živote. III.14. on se mora vrlo brzo i organizirano gasiti pomoću postojećih vatrogasnih aparata i zasipnog materijala. instalacija i ure aja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06).A. Ukoliko početni požar nije moguće lokalizirati. • 0-25 % volumena za O2. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Kada IZVO AČ nazove Državnu upravu za zaštitu i spašavanje (112).A. potrebno je obvijestiti: • što se dogodilo • gdje se dogodilo • kada se dogodilo • koliko je unesrećenih • kakvu pomoć trebate • tko zove. • onečišćenje pitke vode. Istovremeno treba mjeriti koncentracije metana i štetnih tvari u dimnim plinovima i narediti upotrebu zaštitnih sredstava (maski) tako da ne do e do trovanja radnika koji gase požar. opreme. U tom slučaju treba prekinuti sve radove. Državnu upravu za zaštitu i spašavanje IZVO AČ treba obavijestiti ako je na odlagalištu neodgodivo potrebna: • hitna medicinska pomoć • pomoć vatrogasaca • pomoć policije • pomoć gorske službe spašavanja • pomoć drugih hitnih službi i operativnih snaga sustava zaštite i spašavanja ili ako je IZVO AČ uočio: • požar • istjecanje opasnih tvari. imovinu. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • 0-100 % volumena za CO2.

12 OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIKA Nedovoljna upućenost zaposlenih osoba na odlagalištu otpada o opasnostima koje mogu nastati zbog nesmostrenosti. • uklanjati predmete koji predstavljaju opasnost za nastajanje i širenje požara izvan prostora sanacije.14. gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN 61/94). 94/96. zavarivanje. pušenje. • uklanjati zapaljive tvari koje predstavljaju opasnost za nastajanje i širenje požara izvan prostora sanacije.4. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.). 33/05. otvorena ložišta. na za to potrebna mjesta. Mjere zaštite od požara i eksplozije tijekom sanacije plinskog sustava su slijedeće: • upotrebljavati samo strojeva. • održavati puteve u stanju koji omogućavaju pristup vatrogasnim vozilima u svako doba. svjetiljke s otvorenim plamenom.14. Zatim treba pristupiti gašenju požara nastalih nakon eksplozije.A. itd.4.A. one elemenate i sklopove na postrojenjima. Prema Zakonu o prostornom ure enju i gradnji (NN 76/07). strojevima i ure ajima koji pri radu mogu izbacivati iskre na mjestima gdje bi to moglo predstavljati opasnost od požara. III. instalacije i ure aje u ispravnom stanju. u velikoj mjeri predstavlja propust koji može rezultirati požarom ili eksplozijom. • nabavljati odre ene količine i vrste tehničke opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara. koristeći zaštitna sredstva. upoznati s izra enim Elaboratima i mjerama zaštite. 107/07) Izvo ač radova na sanaciji je dužan izraditi Elaborat zaštite na radu i Elaborat zaštite od požara i eksplozija te sve radnike i ostalo osoblje uključeno na bilo koji način u poslove sanacije plinskog sustava. nemara ili slično. • izvoditi i održavati odgovarajuće ure aje i instalacije za dojavu i gašenje požara. • uklanjanjati. pružiti prvu pomoć eventualno povrije enim te pozvati hitnu pomoć. vozila. elektroinstalacije koje nisu u S-izvedbi.14. • održavati u ispravnom stanju vatrogasnu opremu i sredstava za gašenje požara. instalacijama i ure ajima koji mogu izazvati požar. 114/03) i Zakonu o zaštiti požara (NN 58/93. vatrogasnu opremu i sredstava za gašenje požara. Zakonu o zaštiti na radu (NN 59/96. Radi navedenog svi zaposlenici moraju biti osposobljeni po požarnom minimumu i uvježbani o načinu rukovanja opremom i sredstvima za gašenje požara u skladu s odredbama Zakonom o zaštiti od požara i Pravilnika o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. III. • zabraniti uporabu otvorene vatre u prostoru sanacije (npr. odnosno izmjeniti. • onemogućavati pristup vozilima. • onemogućavati ubacivanje predmeta koji bi mogli prouzročiti požar u otvorenom prostoru sanacije na koji je pristup ograničen. • postavljati. stranica 347 od 348 . Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice U slučaju eksplozije treba prekinuti rad i udaljiti ljude.A.13 TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE Prema zakonu o zaštiti od požara potrebno je poduzimati radnje nužne za utvr ivanje primjene propisanih i nare enih mjera zaštite od požara.

Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • • • • zabraniti uporabu ure aja. pretakanje zapaljivih tekućina i plinova.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.14. Kontrolu mjera protupožarne zaštite provode nadležna tijela. zabraniti obavljanje opasnih poslova na prostoru sanacije (npr. usaglašavati mjere zaštite s važećim zakonima i podzakonskim aktima te s općim aktima propisanim od strane organizacije koja upravlja odlagalištem. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.). spaljivanje. lakiranje. zabraniti uporabu neadekvatnih i opasnih ure aja. instalacija ili drugih sredstava sve dok se ne poduzmu sve mjere da se opasnost ukloni. -~ ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 348 od 348 . itd. organizacija koja upravlja odlagalištem i Koordinator II. ako se njihovim preure enjem ne može otkloniti nedostatak koji može prouzročiti požar.A. Za provo enje svih propupožarnih mjera zaštite je odgovoran Izvo ač radova i odgovorna osoba Izvo ača. instalacija ili drugih sredstava.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful