PROJEKT: FAZA

:

ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Odlaganje novog otpada, izvedba gornjih brtvenih slojeva ploha 5, 5D i 6, izvedba gotove prekrivke, gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
ZA GRA ENJE, ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE POJEDINIM PODSUSTAVIMA ODLAGALIŠTA OTPADA JAKUŠEVEC

SVEZAK III. KNJIGA 1/3 PROVEDBENI PROJEKTNI ZAHTJEVI NARUČITELJA
Zagrebački holding d.o.o. - Podružnica ZGOS Zeleni trg 3., Zagreb, Hrvatska

Svibanj 2012.

Osnovni sadržaj svezaka dokumentacije za nadmetanje
Svezak I. Opći uvjeti nabave I.1 Upute ponuditeljima I.2 Ponudbeni podaci I.3. Obrazac ponude I.4 Obrazac ponudbenog jamstva I.5 Pismo prihvaćanja II. Ugovor o ustupanju radova i usluga II.1 Ugovor II.2 Opći uvjeti ugovora II.3 Posebni uvjeti ugovora II.4 Dodaci III. Provedbeni projektni zahtjevi Naručitelja po sustavima III.A. Sustav: Tijelo odlagališta III.B. Sustav: Deponija zemlje III.C. Sustav: Stalne prometnice III.D. Sustav: Parkirališta III.E. Sustav: Ure aji za pranje kotača III.F. Sustav: Hidrantska mreža III.G. Sustav: Separatori III.H. Sustav: Vodovodna mreža III.I. Sustav: Odvodnja otpadnih voda iz objekata III.J. Sustav: Elektroinstalacije III.K. Sustav: Telekomunikacijska mreža III.L. Sustav: Vanjska rasvjeta III.M. Sustav: Ograde III.N. Sustav: Piezometri III.O. Sustav: Sustav za pročišćavanje procjedne vode III.P. Sustav: Plinsko postrojenje III.R. Sustav: Ispust procjednih voda u rijeku Savu III.Prilog A. Podloge za izradu dokumentacije za nadmetanje III.Prilog B. Dozvole III.Prilog C. Situacija sustava odlagališta III.Prilog D. Primjeri izvještaja III.Prilog E. Okvirne ponude PRO2 III.Prilog F. Periodična ispitivanja na Odlagalištu otpada Jakuševec III.Prilog G. Fizikalno kemijske analize na ulazu i izlazu iz postrojenja za pročišćavanje procjednih voda III.Prilog H. Izvod iz cjenika Odlagališta otpada Jakuševec III.Prilog I. Pravilnik o pregledu i održavanju elektroenergetskih postrojenja i instalacija III.Prilog J. Shematski prikaz trajnog i privremenog otplinjavanja IV. Tehnička dokumentacija V. Troškovnici gra enja, održavanja i upravljanja po (pod)sustavima

Svezak

Svezak

Svezak Svezak

stranica 2 od 348

SVEZAK III, KNJIGA 1/3
SADRŽAJ KNJIGE 1/3 Sustav A. Tijelo odlagališta III.A.0. Tehnički opis III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada III.A.2. Privremeno prekrivanje III.A.3. Prometnice i platoi III.A.4. Obodni nasip III.A.5. Me unasip (zečji nasip) III.A.6. Kanali III.A.7. Detekcija oštećenja geomembrane III.A.8. Sustav sakupljanja procjednih voda III.A.9. Zaštitni sloj iznad sustava drenaže III.A.10. Ploha za prihvat azbestnog otpada III.A.11. Gornji brtveni sloj III.A.12. Gotova prekrivka III.A.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji III.A.14. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice (mTEO)

stranica 3 od 348

POPIS PODSUSTAVA PO SUSTAVIMA: A. Sustav: Tijelo odlagališta A.1. Prihvat i ugradnja otpada A.2. Privremeno prekrivanje A.3. Prometnice i platoi A.4. Obodni nasip A.5. Me unasip (zečji nasip) A.6. Kanali A.7. Detekcija oštećenja geomembrane A.8. Sustav sakupljanja procjednih voda A.9. Zaštitni sloj iznad sustava drenaže A.10. Ploha za prihvat azbestnog otpada A.11. Gornji brtveni sloj A.12. Gotova prekrivka A.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji A.14. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice B. Sustav: Deponija zemlje C. Sustav: Stalne prometnice D. Sustav: Parkirališta E. Sustav: Ure aji za pranje kotača F. Sustav: Hidrantska mreža G. Sustav: Separatori H. Sustav: Vodovodna mreža I. Sustav: Odvodnja otpadnih voda iz objekata J. Sustav: Elektroinstalacije J.1. Transformatorske stanice (istok i zapad) J.2. Podzemni kablovi i elekroormari K. Sustav: Telekomunikacijska mreža K.1. Telefonska mreža K.2. DTK mreža i okna L. Sustav: Vanjska rasvjeta M. Sustav: Ograde N. Sustav: Piezometri O. Sustav: Sustav za pročišćavanje procjedne vode P. Sustav: Plinsko postrojenje R. Sustav: Ispust pročišćenih procjednih voda u rijeku Savu

stranica 4 od 348

Naručitelj:

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska

Naziv gra evine:

ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC

Razina projekta:

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

III.A. Sustav: TIJELO ODLAGALIŠTA

SADRŽAJ: III.A.0. III.A.1. III.A.2. III.A.3. III.A.4. III.A.5. III.A.6. III.A.7. III.A.8. III.A.9. III.A.10. III.A.11. III.A.12. III.A.13. III.A.14. Tehnički opis Prihvat i ugradnja otpada Privremeno prekrivanje Prometnice i platoi Obodni nasip Me unasip (zečji nasip) Kanali Detekcija oštećenja geomembrane Sustav sakupljanja procjednih voda Zaštitni sloj iznad sustava drenaže Ploha za prihvat azbestnog otpada Gornji brtveni sloj Gotova prekrivka Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice (mTEO)

SVEZAK III.A. Svibanj 2012.

stranica 5 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. Sustav: Tijelo odlagališta

Naručitelj:

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska

Naziv gra evine:

ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC

Razina projekta:

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

III.A. 0. Tehnički opis

SVEZAK III.A. Svibanj 2012.

stranica 6 od 348

............................. 8 A................................... KANALI ........................ 19 A........5.... 28 A.......6..................A.......Dokumentacija za nadmetanje Gra enje........................................................... SUSTAV SAKUPLJANJA PROCJEDNIH VODA ...........9.................................................. GOTOVA PREKRIVKA............... DETEKCIJA OŠTEĆENJA GEOMEMBRANE ..................... 19 A................................................... održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III............... 20 A........................................... PRIVREMENO PREKRIVANJE ........ 33 A.... 21 A............................ OTPLINJAVANJE ODLAGALIŠTA I PLINSKA MREŽA DO PLINSKE STANICE (mTEO)....................... OBODNI NASIP ............. POVRŠINSKA ODVODNJA OBORINSKIH VODA I POSEBNI DETALJI..............8........... 29 A.................11......................... ZAŠTITNI SLOJ IZNAD SUSTAVA DRENAŽE ....................................................................10....... ME UNASIP (ZEČJI NASIP) .................................................................................................................... 17 A................ 16 A.................................... 20 A.12.......... GORNJI BRTVENI SLOJ .... PRIHVAT I UGRADNJA OTPADA .....................................2.......... Sustav: Tijelo odlagališta SADRŽAJ TEHNIČKOG OPISA: UVOD ........................................... 38 stranica 7 od 348 ............................. 17 A....13. 35 A... PLOHA ZA PRIHVAT AZBESTNOG OTPADA ................................................7..............14................................4.................. 29 A......3 PROMETNICE I PLATOI ....................................................................1.

3m MEDJU POKROVNI SLOJ • 0. U sredini odlagališta je visinska kota završnog pokrova nešto viša.65m ZAŠTITA OD MRAZA • 0. Površina kojoj će zauzeti odložen otpad.n.. nakon iskorištenja svih kapaciteta iznositi će oko 54 ha.15m HUMUSNI SLOJ • 0. Tijelo odlagalište je koncipirano da obod (sjecište krovnog dijela i bokova) ima apsolutnu visinsku kotu od 155 m. Sustav: Tijelo odlagališta UVOD Odlagalište Jakuševec-Prudinec je odlagalište komunalnog i neopasnog otpada grada Zagreba i njegove okolice.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.3m MEDJU POKROVNI SLOJ 5% 155m.00 m.010m GEOKOMPOZITNI • 0. 3 1 1% Slika 1.15m HUMUSNI SLOJ • 0.010m GEOKOMPOZITNI SLOJ ZA OTPLINJAVANJE • 0.m.m.85m ZAŠTITA OD MRAZA • 0.n.. Tlocrtni oblik odlagališta je približno pravokutan.010m GEOKOMPOZITNI DRENAŽNI SLOJ (GCL) DRENAŽNI SLOJ GEOMEMBRANA • 0.n. • 0. dok je maksimalna širina oko 390 m. a na jugoistoku iznad 109. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.50 m. 2.m. Na sjeverozapadu se teren rijetko izdiže iznad apsolutne kote 109.A. n. Maksimalna duljina projektiranog odlagališta iznosi oko 1. odnosno obod se nalazi na visini od 45 m iznad kote okolnog terena koji ga okružuje.010m GEOKOMPOZITNI SLOJ ZA OTPLINJAVANJE • 0.365 m.5 1 109 m. Površina terena oko odlagališta je blago nagnuta od sjeverozapada prema jugoistoku. jer je na krovnom dijelu projektiran dvostrešni nagib od centra odlagališta prema vrhu bočnih kosina završnog pokrova od 5 %.85 1 OTPAD 2.m.006m BENTONITNI TEPIH • 0.00 m.006m BENTONITNI TEPIH (GCL) • 0.n.n.m. Shematski prikaz završnog pokrova tijela odlagališta Jakuševec stranica 8 od 348 . Prosječna kota okolnog terena je 109.m.001 m GLATKA LLDPE • 0. nakon zatvaranja odlagališta tj.

A.9. A.6. A.11.3. stranica 9 od 348 . A.12.7.4. A. A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Sustav: Tijelo odlagališta PODSUSTAVI TIJELA ODLAGALIŠTA Radi lakšeg pregleda obaveza Izvo ača.10.8. A. A. A.2. A. A.14.5.A. sustav "Tijelo odlagališta" je podijeljeno u nekoliko podsustava koji se razlikuju po svojoj funkciji i smještaju.1.13.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Sutav "Tijelo odlagališta" se sastoji od sljedećih podsustava: A. A. A. Prihvat i ugradnja otpada Privremeno prekrivanje Prometnice i platoi Obodni nasip Me unasip (zečji nasip) Kanali Detekcija oštećenja geomembrane Sustav procjednih voda Zaštitni sloj Ploha za prihvat azbestnog otpada (kaseta 6/3 jug) Gornji brtveni sloj Gotova prekrivka Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice U daljnjem tekstu su dane osnovne informacije i tehnički opisi svih podsustava sutava "Tijelo odlagališta".

što je nedvojbeno upućivalo na to da smetlište treba smatrati značajnim izvorom onečišćenja okoliša (vidi http://hrcak. Zagreb. ali su ukazala na realnu opasnost od onečišćenja podzemnih voda na području Črnkovec uslijed utjecaja smetlišta. Sustav: Tijelo odlagališta POVIJESNE INFORMACIJE O PROJEKTU Odluka o otvaranju smetlišta Jakuševec-Prudinec donesena je 1964. buduće odlagalište podijeljeno je u plohe (1 . postajalo je sve zanimljivije područje Črnkovec na desnoj obali Save. N. 57: str. te se po plohama i provodila sanacija. M. kako su gradska crpilišta na lijevoj obali Save zbog industrijskog onečišćenja postupno bila sve nepovoljnija ili potpuno izvan uporabe. Zagreb. 307-315. Ahel. godine na smetlištu su vršena prva sveobuhvatna istraživanja. Istraživanja koja su se provodila 80-tih i 90. godine prepoznato u okviru Vodoprivredne osnove grada Zagreba kao rezervno crpilište. Smetlište je aktivno od 1965 godine. godine kada je sanirana ploha 1. 1976 godine započele su aktivnosti na istražnim radovima. Sa sanacijskim radovima odlagališta započelo se 1996. godine odlaganje se provodilo bez provedbe planskih mjera zaštite podzemnih voda i zraka od zaga enja. Naime.A.: Organska onečišćenja u odlagalištu otpada Jakuševec i njihov utjecaj na podzemne vode. što je dovelo do danjeg širenja smetlišta.hr/. 2006 i V. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.. Zbog stalnog pogoršavanja stanja u vodoopskrbi Grada cjelovito rješavanje problema odlaganja otpada na smetlištu Jakuševec-Prudinec još više dobiva na značaju.: Onečišćenje zraka u području odlagališta otpada Jakuševec i u okolnim naseljima. godine pokrenulo izradu Idejnog rješenja ure enja i zatvaranja smetlišta Jakuševec-Prudinec. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 2006. izradi projekata itd. Zbog nedostatka sredstava ispitivanja nisu bila dovršena prema planiranom programu. Tada je ta lokacija bila na samom rubu grada. Terzić.6). Uz spomenuti brtveni sustav. odabrana je varijanta sanacije na način da se postojeći otpad uklanja i privremeno odlaže na drugom mjestu (na postojećoj lokaciji) dok se nije uredilo slabopropusno dno (temeljni brtveni sustav) na koje se kasnije ugra ivao prethodno uklonjen otpad. odabrano rješenje sadrži još i neke druge dijelove s kojima stranica 10 od 348 . Od 1986. kada je započelo nekontrolirano odlaganje svih vrsta smeća u rukavce Save i jame nastale eksploatacijom šljunka. Do početka 80-tih godina se smatralo da je glavni problem smetlišta Jakuševec-Prudinec njegovo zaposjedanje vrijednog zemljišta za budući industrijski razvoj Grada. S.tih godina na području Jakuševca ukazivala su da postoji izrazit trend pogoršanja kvalitete podzemnih voda i značajan utjecaj na kvalitetu zraka u neposrednoj blizini odlagališta. 317-324. Tepić. Gradsko poglavarstvo je početkom 1991. kako bi se utvrdio utjecaj odloženog otpada na okoliš. Nakon analiza različitih varijantnih rješenja. Sve do 1996.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Zbog osiguranja novih površina za potrebe industrijske gradske zone. godine. posebice na podzemne vode. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju 2006. 2006). Radi jednostavnosti i što lakšeg uskla ivanja spomenutih operacija. do 1988.srce. koje je od odlagališta Jakuševec-Prudinec udaljeno samo 3 km nizvodno. Donesena je i odluka o ograničenju visine otpada u odnosu na kotu okolnog terena. 57: str. Va ić. kada je izgradnjom nasipa za obranu od poplava rijeke Save trajno zaštićena njena desna obala. To područje je 1981..

što godišnje čini masu od oko 350. na odlagalište iznosi oko 29. procjenjuje se da kapacitet odlagališta s izgra enim plohama 5D i 6 zadovoljava potrebe grada Zagreba do 2021. stranica 11 od 348 . Na temelju dolaznih količina otpada. Cjelokupna sanacija dovršena je 2003. Sustav: Tijelo odlagališta opisan način izvedbe ure enog dna tek zajedno čini cjelinu rješavanja sigurnog načina odlaganja otpada na budućem ure enom sanitarnom odlagalištu komunalnog otpada. interventni crpni sustav i postaja za monitoring kakvoće zraka i sl. Radovi u drugoj fazi ograničeni su na ugradnju novog otpada na plohe 5. Sav stari otpad je premješten u plohe 1 do 5. Sa starim otpadom istovremeno se odlagao i novi otpad koji kontinuirano pristiže na odlagalište. Prosjek dovoza otpada u periodu od listopada 2007. te prekrivanje odloženog otpada završnim prekrivnim sustavom nakon formiranja geometrije tijela odlagališta definiranog projektom. Godišnja količina otpada koji se odloži na odlagalište iznose približno 450. odvodnje i obrade onečišćenih procjednih voda iz tijela deponije prije njihovog ispuštanja u recipijent. g.A. kada je je ugra en sav stari otpad na izgra en brtveni sustav i sustav odvodnje procjedne vode na plohama 1 do 5. To su: • sustav prikupljnja. odnosno u sustav javne odvodnje. Zadatak Izvo ača je nastavak izgradnje i prekrivanje završom prekrivkom ploha 5. • sustav prikupljnja i odvo enja odlagališnog plina na mali termoenergetski objekt (mTEO) u cilju energetskog iskorištenja plina ili spaljivanja na bakljama. kontrola pristupa.140 tona/mjesečno. U prvoj fazi (fazi sanacije) postojeći stari otpad je prebačen na ure enu. DOPREMLJENE KOLIČINE OTPADA Danas se otpad ugra uje na plohu 5D. do studenog 2011. Podaci dnevne dinamike ulaza vozila (po satima) se nalaze u dokumentaciji "Dinamika ulaska otpada na odlagalište otpada Prudinec/Jakuševec u periodu od siječanj 2007. • sigurnosni sustavi (kontrola dovoza različitih vrsta otpada.000 m3. 5D i 6.) Cjelokupni radovi podijeljeni su u dvije vremenski i prostorno odvojene faze. (vidi dokument "Količine odloženog otpada na odlagalištu Jakuševec/Pridinec od listopada 2007. Tijekom sanacije se novo pristigli otpad ugra ivao na plohe 2 do 5. odnosno radove ugranje novog otpada nakon završetka sanacije. Dinamiku realizacije navedenih radova potrebno je prilagoditi stvarnoj situaciji na terenu a koja ovisi o brzini popunjavanja odlagališta novim otpadom.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. odvodnje i ispuštanja oborinskih voda ure enog dijela tijela odlagališta Jakuševec-Prudinec u recipijent. do srpanj 2011" [TD17]. U toj fazi se deponira samo novi otpad koji pristiže na odlagalište. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. koja spriječava tečenje procjednih voda iz otpada u podzemlje.000 tona. do studenog 2011. brtvenu (slabopropusnu) podlogu. • sustav prikupljanja. 5D (dodataka plohe 5) i plohe 6 s nastavkom odlaganja na novoure ene plohe. Na odlagalište Jakuševec se dnevno dopremi približno 971 tona neopasnog otpada. Druga faza podrazumijeva period nakon premještanja cjelokupnog starog otpada na izgra ene brtvene sustave." [TD11]).

A. Izvo ač je zadužen za izgradnju. izgradnju prometnica i platoa. A. izgradnju gornjih brtvenih slojeva. A. Ploha 6 Na plohi 6 je izveden temeljni brtveni sustav i sustav odvodnje procjednih voda. privremeno prekrivanje.13. Izvo ač je zadužen za izgradnju. Prometnica s južne strane spoja ploha 1 i 2 započinje uspon na odlagalište.2.14. izvedbu gotove prekrivke. 2. izvedbu otplinjavanja odlagališta i plinske mreže. dok je na vrhu odlagališta prometnica smještena u središnjem dijelu krovnog dijela odlagališta i proteže se sve do spoja ploha 4 i 5 (gdje prestaje završni prekrivni sustav).A. Na navedenim plohama se ne odlaže otpad. izvedbu otplinjavanja odlagališta i plinske mreže.14.6 tona/m3. izvedbu površinske odvodnja oborinskih voda i posebnih detalja kao i A.12. A. prihvat i ugradnju otpada. A.3. A. Prihvat i ugradnju otpada. 3 i 4 Plohe 1. Izveden je sustav aktivnog otplinjavanja (plinski zdenci s mrežom plinskih cijevi) i sustav površinskog sakupljanja i odvodnje oborinskih voda. A. A. Gra enje plohe 5 i 5D uključuje. održavanje i upravljanje podsustavima ploha 5 i 5D.2.11.11. Sustav: Tijelo odlagališta Za potrebe dnevnog i produženog prekrivanja otpada. u tijelo odlagališta je potrebno ugraditi približno 290 tona/dan inertnog zemljanog materijala. ZATEČENO STANJE U slijedu je dan opis postojećeg stanja s opisom predvi enih radova za Izvo ača u narednom periodu: Plohe 1. A. izvedbu gotove prekrivke. Godišnje se u tijelo odlagališta ukupno ugradi 460. što znači da su popunjene otpadom koji je ugra en na temeljni brtveni sustav i sustav odvodnje procjednih voda te su prekrivene završnim prekrivnim sustavom. 2.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. FAZNA REALIZACIJA PROJEKTA I KAPACITET ODLAGALIŠTA Fizička ogranjičenja odlagališta Konačne horizontalne i vertikalne granice odlagališta su definirane lokacijskom i stranica 12 od 348 . izvedbu površinske odvodnje oborinskih voda i posebnih detaljia kao i A. A. Na plohama 5 i 5D se odlaže otpad. izgradnju prometnica i platoa.000 tona materijala (otpad plus materijal za prekrivanje). Gra enje plohe 6 uključuje. održavanje i upravljanje podsustavima plohe 6. 3 i 4 su u potpunosti izvedene. izgradnju gornjih brtvenih slojeva.1.13. Na na završni prekrivni sustavu ploha 1 do 4 je izvedena interna servisna prometnica koja se može koristiti kako za održavanje tako i za izgradnju. Izvo ač je zadužen za održavanje i upravljanje podsustavima izvenih ploha 1 do uključivo plohe 4. A. privremeno prekrivanje.5.1.12. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.3. Ploha 5 i 5D Na plohama 5 i 5D je izveden temeljni brtveni sustav i sustav odvodnje procjednih voda. A. Izvedbu Me unasipa (zečjeg nasipa). A. Minimalna zahtijevana gustoća zbijanja novog otpada iznosi 0.

A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. i o dinamici dotura otpada na odlagalište. Sustav: Tijelo odlagališta gra evinskom dozvolom su slijedece: • Sjeverna strana odlagališta definirana je obaveznim koridorom kojim je utvr ena minimalna udaljenost nabliže točke tijela odlagališta do središta savskog nasipa. Procjenjuje se da će se radovi na podsustavima. stranica 13 od 348 .n.m. • Istočna strana plohe 6 se nastavlja na plohu 5D na koju se trenutno odlaže otpad. na koju se trenutno odlaže otpad i ukupni volumen plohe 6 omogućuju odlaganje od ukupno 3. Gornji brtveni sloj.16. A.14. Slobodan volumen plohe 5D. Vremensko korištenje tako osiguranog volumena ovisiti će.000 m3. Gotova prekrivka. U tom koridoru smještena je sjeverna obodna prometnica. Apsolutna visina oboda (spoj krovnog dijela i pokosa) iznosi 155 m. osim o kvalieti zbijanja i sastavu. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.52 miliona m3 otpada. A.15. A. Donji brtveni sustav plohe 6 je u potpunosti izveden i spojen s brtvenim slojem plohe 5D. • Ugradnjom novog otpada se predvi a niveliranje završnog pokrova izvedene plohe 4 i plohe 5 koja je u punjenju.5 mjeseci godišnje. • Visina tijela odlagališta definirana je apsolutnom visinom obodne točke tijela odlagališta i nagibom krovne plohe (od 5%). Fazni pristup izvo enju radova Radovi odre eni ovom dokumentacijom usredotočeni su primarno na same radove koji uključuju završetak (popunjavanje otpadom i izradu završnog prekrivnog sustava) ploha 5. • Južna. zapadna i istočna granična crta odlagališta definirane su izgra enom obodnom prometnicom. Projekt sadrži plan prekrivanja ploha i zasniva se na sadašnjoj procjeni godišnje količine ugradnje novog otpada od 450. 5D i 6. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice provoditi tijekom gra evinske sezone koja traje 4. Tako je odlaganje na pojedine kasete podijeljeno u faze. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji i A. • Visina temeljnog brtvenog sustava definirana je gravitacijskom odvodnjom procjednih voda do ure aja za pročišćavanje procjednih voda koji se nalazi na istočnom dijelu odlagališta.13. od kojih svaka traje otprilike 3 godine. Nakon završetka ugradnje otpada po svakoj kaseti provodi se njeno trajno prekrivanjke. tako da se gornji brtveni sustavi tih dviju ploha mogu spojiti.

m3 otpada.34 mil. zaključuje se da na odlagalištu ima još mjesta za odlaganje približno 3.1 8.75 2. odnosno dijelovi i kapacitet pojedinih ploha prikazane su u tablici 1.52 mil. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. m3 otpada.18 9.1 3. Tablica 1 Radna ploha 2 3 4 5 5D 6 Površina plohe (hektari) 6. m3 otpada. Uz dinamiku prekrivanja istovremeno je prikazana i dinamika izvo enja otplinjavanja i njegovog priključivanja na postojeći sustav. Faze izvedbe donjih brtvenih slojeva i sustava odvodnje procjednih voda.89 13. te da na plohi 6 stane ukupno 3.8 Vrijeme u kojem se izvode radovi Izvedeno Izvedeno Izvedeno Izvedeno Izvedeno Izvedeno Raspoloživi kapacitet (milijun m3) 1. Fazna izgradnja gornjeg prekrivnog sustava U skladu s pretpostavkama o raspoloživom prostoru na pojedinim plohama odlagalista.44 8. Sustav: Tijelo odlagališta Kapacitet odlagališta i fazna gradnja donjih brtvenih slojeva i sustava odvonje procjednih voda po plohama Glavnim projektom odre ene su faze u kojima se izvode radovi na ure enju donjih brtvenih slojeva i sustava odvodnje procjednih voda pojedinih ploha.34 Ukupno 40. u tablici 2 prikazana je procjena dinamike izvedbe gornjeg brtvenog sloja i završnog prekrivanja odloženog otpada.08 1.18 mil.A.62 Budući da na plohi 5 još ima mjesta za prihvat približno 0.27 5. stranica 14 od 348 .64 3.67 1.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.05 3.

plohe 5). 2. izvedbe završnog prekrivnog sustava i sustava otplinjavanja Radna ploha 2 3 4 5 5D 6 Površina plohe (hektari) 6. Detalji navedenog područja kao i rješenje spajanja novog prekrivnog sustava s već postojećim.8 Druga polovica 2012. Nakon sto se na plohi 5 formira projektni profil (iskorištenje kapaciteta odlagališta .44 8. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.34 0.1 3.1 8.08 1.2022.27 + Vrijeme u kojem se izvode radovi prekrivanja Izvedeno Izvedeno Izvedeno Vrijeme u kojem se izvode plinske instalacije Izvedeno Izvedeno Izvedeno Raspoloživi kapacitet (milijun m3) 1.64 3.16 ha (cca. Izvo aču će biti dostavljeno naknadano. 2016. 2019.75 2.89 13. ostavlja se mogućnost da se u slučaju promjene godišnje količine otpada koji se deponira. Istovremeno s završnim prekrivanjem pojedinih dijelova odlagališta odnosno neposredno nakon prekrivanja.62 Budući da je dinamika radova prikazana u tablici 1 i 2 definirana na osnovu postojećeg stanja i pretpostavci o količinama otpada u budućnosti. 2018.18 9.05 3.A. . Kako bi se postigla projektirana visina navedenog područja. otpadom će se nadopuniti već prekriveni krajnji zapadni dio plohe 4. promjeni dinamika odre enih radova. Ukupno 40. 2015.91* 5. Ukupna površina dijela iznad plohe 4 koji će se prekrivati nakon popunjavanja kapaciteta iznosi 1.67 1. Visinska kota vrha otpada na granici izmedu ploha 4 i 5 nalazi se na cca. 2. Neposredno po izvo enju zdenaca i ostalih neophodnih dijelova sustava otplinjavanja. . * Završni prekrivni sustav i sustav aktivnog otplinjavanja izveden je na plohama 1. o čemu odluku donosi Investitor. potrebno je izvoditi i sustav plinskih zdenaca. Sustav: Tijelo odlagališta Tabela 2 Procjena popunjavanja ploha odlagališta. Prije početka odlaganja otpada na navedeni dio. potrebno je pristupiti prekrivanju navedenog dijela. 165 x 70 m). uklonit će se završni prekrivni zemljani sloj i privremeno deponirati na susjedne površine (ploha 4 istok). 2013.2021.5 do 3 m nižoj apsolutnoj koti od projektirane. nove zdenci se priključuju na postojeći plinski sustav i redovito održavaju.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. stranica 15 od 348 . 3 i 4.

Radno vrijeme Izvo ača Dnevni prihvat i ugradnja otpada se izvodi tijekom čitave godine od ponedjeka do uključivo subote. Radovi na prihvatu i ugradnji otpada su koncipirani tako da popunjavanje tijela odlagališta bude od jugo istoka prema sjevero zapadu tj.X. Prihvat i ugradnja glomaznog otpada.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. PRIHVAT I UGRADNJA OTPADA Izvo ač radova će dijelatnost prihvata i ugradnje otpada provoditi tijekom cijelog ugovornog perioda. Sustav: Tijelo odlagališta A. mimo perioda za dnevni prihvat i ugradnju otpada. ugradnju i prekrivanje otpada i izvan ovako propisanih uvjeta a sve prema posebnom zahtjevu.d. Izvo ač je obvezan izvršiti prihvat. Otpad je u potpunosti ugra en na plohe 1 do 3. Obzirom dnevne i tjedne oscilacije inteziteta dovoza otpada tijekom radnog vremena Izvo ača. Na plohi 5 i 5D je formiran pokos od ugra enog otpada i zemlje koji ima pad prema sjevero-zapadu (prema kaseti 6/1) u približnom nagibu 1V:3H.III.IX.20. 1.00 07.30.00 .18. . potrebno je da IZVO AČ planira nužne radove tijekom perioda sniženog intenziteta dovoza otpada ili Nedjeljom.00 07.. odnosno nalogu Naručitelja. 1. .XI.31.1. me utim zbog slijeganja je potrebno urediti spoj plohe 4 i 5 ugradnjom dodatnog otpada i njegovim prekrivanjem.19.00 Zaprimanje otpada od tvrtki s kojima INVESTITOR ima posebne ugovore i sporazume se na odlagalištu provodi od ponedjeljka do subote i praktički je kontinuirano tijekom cijelog stranica 16 od 348 . Zavod za planiranje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Za rad nedjeljom.00 . Od ponedjeljka do uključivo subote prihvat i ugradnja otpada provodi se od 6:00 do 17:00.III.00 .00 .X. Radno vrijeme odlagališta na prohvatu otpada od gra anstva Rad odlagališta Jakuševec za prihvat otpada od gra anstva je sljedeći: 1. 1.00 07.A. .00 .II. 07. 1. studije i zaštitu okoliša) od listopada 2010.18. Izvo ač je obvezan izvršiti a sve prema posebnom zahtjevu.00 07.31. Izvo ač mora dobiti nalog Naručitelja ili ishoditi suglasnost od Naručitelja. Na plohi 4 je otpad ugra en i izveden je završni pokrov (gornji brtveni sloj i gotova prekrivka). Instituttitut IGH d. od plohe 5 i 5D prema kaseti 6/1 plohe 6 i dalje prema kaseti 6/2 i zadnjoj kaseti plohe 6 (6/3). odnosno nalogu Naručitelja.31.IX. . a u periodu od 17:00 do 18:00 sati izvode se radovi na privremenom prekrivanju otpada koji je u tijelo odlagališta ugra en tijekom dana.IV. . VIII. Izvo ač je odgovoran da radove na prihvatu i ugradnji otpada uskladi s Uputama za ugradnju i prekrivanje otpada kao i s Planom odlaganja otpada na plohu 5D i 6 (Broj projekta: 3230-0576/10.16.28.

Skupljanje letećeg otpada Tijekom postupka prihvata i ugradnje otpada u tijelo odlagališta a prije izvedbe dnevnog prekrivanja. Intenzitet raznesenog otpada ovisi o intenzitetu vjetra. satima rada radnika i lokaciji skupljanja.3 PROMETNICE I PLATOI Prijevoz novog otpada unutar granica odlagališta. papira i slično) po odlagalištu i izvan vanjske ograde odlagališta. uglavnom tijekom noći. Sakupljanje letećeg otpada se provodi po nalogu Nadzornog inženjera. broj projekta 81010-041/12. ugra uje na kompaktirani sloj otpada u slučaju da se zbog očekivanih poremećaja u dinamici ili uslijed tako definiranog plana odlaganja novog otpada. PRIVREMENO PREKRIVANJE Sav dnevno odloženi otpad Izvo ač mora prekriti slojem inertnog materijala sukladno Uputama za ugradnju i prekrivanje otpada. te IZVO AČ vodi evidenciju o broju radnika. Izvedba ograda je dana u Izvedbenom projektu zaštite pokosa od erozije i sedimentacije.A. iz veljače 2012. A. IZVO AČ je dužan na gradilištu imati tim zadužen za sakupljanje letećeg otpada. količini dovezenog neprekrivenog otpada. U cilju zaštite okoliša od širenja otpada od lakih materijala raznesenih vjetrom. Izvo ač je odgovoran za tjedno i mjesečno planiranje smještaja odlagališne plohe i izgradnju odlagališne plohe. Sustav: Tijelo odlagališta dana i noći (24 sata).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. (vidi IP14). privremenim (tehnološkim) prometnicama i servisnoj prometnici. A.2. dolazi do raznošenja otpada od lakih frakcija (plastičnih materijala. Ovim slojem se prekriva površina na kojoj je ugra en dopremljeni otpad (približne površine 1. Razlikujemo dnevno i produljeno prekrivanje. Nadzorni inženjer ovjerana kvalitetu i količinu rada IZVO AČA na sakupljanju letećeg otpada. stranica 17 od 348 . na predmetnoj površini u narednih 30 dana ne očekuju radovi na prihvatu razastiranju i ugradnji novog otpada. Zaštita pokosa od erozije i sedimentacije Sve pokose na kojima je izvedeno produljeno prekrivanje je potrebno zaštititi ogradama za zaštitu erozije i sprječavanja od brzog odnošenja ugra ene zemlje. Nedjeljom se na odlagalište dovoze manje količine otpada. IZVO AČ je zadužen za povremeno sakupljanje raznesenog otpada.500 m2). odvija se po stalnim (asfaltnim) prometnicama. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Institut IGH. sastavu otpada kao i o ostalim uvjetima koji pogoduju njegovom širenju. uslijed djelovanja vjetra na istovareni otpad. Dnevno prekrivanje Dnevna prekrivka je inertni nezaga eni materijal koji se ugra uje na kompaktirani sloj otpada u debljini 10 cm u rastresitom stanju (bez kompaktiranja). Produljeno prekrivanje Produljeno prekrivanje se izvodi u debljini 30 cm rastresitog inertnog materijala.

za izgradnju i održavanje privremenih (tehnoloških) prometnica. nesortiranim kamenim materijalom frakcije 0 . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Prometna infrastruktura i platoi odlagališta moraju zadovoljavati prometne potrebe za prihvatom otpada. ispod inertnog kamenog materijala od kojeg se gradi tehnološka prometnica.. Instituttitut IGH d. Zavod za planiranje.).Zaštita plinskih linija na mjestu servisne prometnice (broj projekta: 24-10067/07 – RevE).) i Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. izgradnju i održavanje istovarnog platoa stranica 18 od 348 .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Servisna prometnica je smještena na krovnom dijelu tijela odlagališta i izvedena je na plohama 1. Izvo ač je odgovoran za daljnju izgradnju i održavanje servisne prometnice sukladno s Izvedbenim projektom prekrivanja ploha 4. god. moraju biti polijevane vodom. U cilju sprječavanja naglog propadanja. Lokacija ceste prikazana je na nacrtu 5. Ukupna debljina ustroja prometnica mora omogućiti uobičajeni gradilišni autoprijevoz (preporučeno minimalno 50 cm). Izgradnja i državanje privremenih prometnica vrši se otpadnim materijalom iz postrojenja za reciklažu gra evinskog otpada (RGO). studije i zaštitu okoliša) od listopada 2010. za izgradnju i održavanje servisne prometnice kao i za izgradnju i održavanje platoa za prihvat otpada. 5 i 6 (Institut gra evinarstva Hrvatske. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007. god.60 mm i cakum pakom. 5 i 6 (Institut gra evinarstva Hrvatske.A. Izgradnja privremenih prometnica i platoa mora biti u skladu s Planom odlaganja otpada na plohe 5D i 6 (Broj projekta: 3230-0576/10. izgradnju i održavanje i tehnoloških prometnica. postavlja se tkani geotekstil minimalne površinske mase 150 g/m2. Stalne prometnice su posebni sutav (vidi poglavlje III. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007. 3 i 4 (do plinske linije L odnosno profila 13).C. 2. Izvo ač je odgovoran za raspored (planiranje) smještaja. unutrašnje prometnice se moraju pripremiti te se mora organizirati čišćenje prometnica od snijega i leda. a u slučaju podizanja prašine. ISTOVARNI PLATO Istovarni plato je pripremljena površina (minimalne površina 20×60 m) za prihvat vozila koja na rubu platoa vrše odlaganje (istovar) dopremljenog novog otpada. Prometnice i platoi se moraju održavati prohodnim i čistim. Izvo ač je odgovoran za planiranje izgradnje. SERVISNA PROMETNICA Servisna prometnica je stalna prometnica za pristup u cilju održavnja izgra enih dijelova odlagališta a može služiti i za dopremu otpada i prekrivnih materijala. 5 i 6 .revizija E . Dolaskom zimskih uvjeta. Prilaz sevisnoj prometnici se nalazi na južnom spoju ploha 1 i 2. Projektirana širina ceste je 8 metara a maksimalni nagib iznosi 11 % na kratkim dionicama prekrivnog sustava. Sustav: Tijelo odlagališta Izvo ač je zadužen za održavanje stalnih prometnica.d.). tucnaikom frakcije 30-60 mm. TEHNOLOŠKE PROMETNICE Tehnološka prometnica je privremena prometnica namjenjena za dopremu otpada i prekrivnih materijala do istovarnog platoa.7 Izvedbenog projekta prekrivanja ploha 4.

Prometnice moraju biti tako izgra ene. Raspored izgradnje istovarnih platoa tijekom izgradnje tijela odlagališta je da u Planu odlaganja otpada na plohe 5D i 6 (Broj projekta: 3230-0576/10. separiraju od druge izvedene plohe na koju se nije odlagao i na kojoj se trenutno ne odlaže otpad. Me me 6/2 me unasip je izveden izme u plohe 5D i kasete 6/1. Izvo ač je zadužen za izvedbu unasipa izme u kasete 6/1 i 6/2. Privremena kontrola površinskih voda Oborine koje dolaze u kontakt s otpadnim materijalom trebalo bi se ograničiti unutar odlagališta obodnim nasipom kao i me unasipima (zečjim nasipima) koji se nalaze izme u pojedinih ploha i formiraju kasete ploha. A. Sustav: Tijelo odlagališta kako bi se odlaganje moglo odvijati nesmetano i sigurno. ME UNASIP (ZEČJI NASIP) Me unasip (zečji nasip) je gra evina koja se izvodi na zaštitnom sloju sustava za sakupljanje procjedne vode unutar pojedinih kaseta.5. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. studije i zaštitu okoliša) od listopada 2010. Ploha 6 se sastoji od 3 kasete i to kasete 6/1 (istočna). Prije početka ugradnje otpada na kasetu 6/1. te po potrebi za izvedbu me unasipa izme u kaseta i 6/3. Izvo ač je zadužen za održavanje izvedenog obodnog nasipa. Zavod za planiranje. kod kojih se procjedne vode odvode u sustav procjednih voda. 6/2 (središnja) i 6/3 (zapadna).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Ovo pravilo vrijedi do početka odlaganja otpada na kasetu 6/3. Pokos sa vanjske strane nasipa (gledano s tijela odlagališta) ima pad 1V:2. A. Me unasipom se procjedne vode jedne plohe na kojoj se ugra uje otpad.4.5H. u obodnom nasipu je formirana prilazna rampa koja se koristi kako bi kamioni koji dovoze otpad mogli pristupiti mjestu odlaganja. Navedenu rampu biti će potrebno ukloniti prije početka ugradnje otpada na kasetu 6/1 i dalje na kasetu 6/2 i 6/3. Na zapadnoj strani kasete 6/3 nalazi se prilaz kaseti za prihvat azbestnog otpada (koja se nalazi na kaset 6/3 jug). i u kruni ima širinu od 6 m. treba adaptirati sustav odvodnje tako da se oborinske vode kaseta 6/2 i 6/3 prebacuju u sustav oborinskih voda a procjedna voda iz kasete 6/1 da se pripoji stranica 19 od 348 . dok s unutrašnje strane nasip ima pad od 1V:3H. Oborinska voda treba se sakupljati odvojeno i odvoditi u sustav za odvodnju oborinskih voda (obodni kanal). Tehnološka prometnica je najmanje širine 8 m. Instituttitut IGH d.d. Visina obodnog nasipa je od 9 do 10 m. Obodni nasip ima osnovnu mehaničku funkciju osiguranja stabilnosti tijela odlagališta.. Sa sjeverne strane kasete 6/1 i plohe 5D.A. Plohe na kojima se ne odlaže otpad moraju imati odvojenu odvodnju oborinskih voda od ploha na kojima se odlaže otpad. tj materijal za izgradnju mora biti tako izabran. da je umanjeno iznošenje blata na vanjske prometnice. Nožica pokosa tijala otpada mora biti udaljena minimalno 10 m od osi krune unasipa. OBODNI NASIP Obodni nasip je izveden oko svih ploha odlagališta (plohe 1 do 6).

6/2 i 6/3. stranica 20 od 348 . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. DETEKCIJA OŠTEĆENJA GEOMEMBRANE Sustav za detekciju oštećenja geomembrane je položen na svim izvedenim plohama odlagališta. Obaveza Izvo ača radova je održavanje kanala košnjom i čišćenjem od mulja i letećeg otpada.5 m. Južni kanal projektiran je tako da ide uz obodni nasip odlagališta i slijedi trasu asfaltne ceste koja se nalzi uz zapadni i južni dio odlagališta.4 metra sa 2. Obodni kanali tijela Odlagališta moraju biti tako održavani da omogućuju nesmetano protjecanje oborinskih voda a u skladu s postojećom projektom dokumentacijom. Obodni kanali sa sjeverne strane projektiran je tako da slijedi rub obodnog nasipa oko odlagališta.2 kubna metra u sekundi. KANALI Pod pojmom kanali podrazumijeva se otvoreni sustav prikupljanja i provo enja oborinskih i drugih površinskih voda na prostoru odlaglišta. Tim kanalom se odvode oborinske vode s cijelog sjevernog dijela odlagališta kao i oborinske vode s područja izme u odlagališta i nasipa rijeke Save. Dužina predmetnog kanala je 1. Izvo ač je zadužen za redovno održavanje i upravljanje obodnim kanalima i kanalom uz sjevernu prometnicu. Izvo ač je zadužen za jedno ispitivanje sustava detekcije oštećenja geomembrane po plohi neposredno prije početka odlaganja otpada na pojedinu plohu.050.A. Dužina otvorenog dijela obodnog kanala iznosi 2800 m. A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.15 posto uzdužnim nagibom. kao i vodu s obodne prilazne ceste. Sustav: Tijelo odlagališta sustavu odvodnje procjednih voda. U taj kanal se slijevaju oborinske vode s područja zapadno od odlagališta gdje se nalazi ulaz i druge operativne zgrade i parkiralište. Neposredno prije početka odlaganja otpada na kasete 6/2 i 6/3 treba spojiti odvodnju tih ploha na sustav procjednih voda.5H:1V stranicama i 0. Svi kanali su na prostoru odlagališta izvedeni u potpunosti.6. Kanal uz sjevernu ogradu Uz sjevernu ogradu odlagališta (Sajmišna cesta) na dijelu platoa biokompostane je izveden kanal koji prikuplja oborinsku vodu sa prometnice i odvodi je prema retencijskom jezeru.7. Održavanje obodnih kanala je potrebno nakon erozije zemlje s pokosa odlagališta.5 kubna metra u sekundi a južnog kanala 3. Kanali na sjevernoj i zapadno/južnoj strani imaju isti profil. A.00 m a širina zelenog pojasa koji je potrebno održavati iznosi 7. potrebno je redovito vršiti košnju trave i čišćenje od lake leteće frakcije otpada (vrećice). Maksimalni protok sjevernog kanala procijenjen je na 4. Predvi a se jedno ispitivanje kasete 6/1. Kanali su duboki 1. Južni kanal odvodi oborinske vode sa zapadne i južne strane odlagališta. Obodni kanal Obodni kanali su izvedeni uz vanjsku nožicu obodnog nasipa oko svih ploha odlagališta (plohe 1 do 6).

procjedne vode se preko kolektorskih cijevi i kompenzacijskih bazena (prepumpnog šahta) koji se nalazi na sjevernom i južnom spoju ploha 2 i 1 i preko kolektora plohe 1 odvode u sabirne bazene (SB) sjever i jug. Sustav dreniranja procjednih voda sastoji se od perforiranih (koje su ugra ene u drenažnom sloju) i punih cijevi (ugra ene u obodnom nasipu) za prihvat procjednih voda. Anomalije u električnom polju pokazuju oštećenja geomembrane.800 m. oborinske vode se istim sustavom odvode u oborinski kanal. SUSTAV SAKUPLJANJA PROCJEDNIH VODA PREGLED STANJA Sustav sakupljanja procjednih voda sastoji se od dvije glavne komponente i to 1) sustava za dreniranje procjedne vode unutar ploha tijela odlagališta (ploha 1 do 6) i 2) sustava za odvodnju procjedne vode kojim se ona odvodi iz ploha 1 do 6 do sabirnih bazena.000 g/m2. Elektrode su spojene preko kablova do mjernog ormara koja se nalazina obodnom nasipu. Na plohi 6 ima ukupno 6 mjernih ormara (sjeverni i južni po kaseti). drenažne cijevi su vanjskog promjera 160/143 mm. Sustav: Tijelo odlagališta Mjesto oštećenja geomebrane je moguće pronaći obzirom da sustav za detekciju oštećenja geomembrane koristi izolacijska svojstva geomembrane.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. kompenzacijskih bazena i kolektorskih cijevi kojima procjedna voda dovodi do sabirnih bazena. a napajajuće elektrode se postavljaju iznad zaštitnog geotekstila tipa 1. Sustav za odvodnju procjedne vode se satoji od šahtova. Svaka kaseta ima svoj mjerni ormar. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Ploha 6 je u cijelosti izvedena s cijevima promjera 200/175 mm. te se pad električnog potencijala očitava na mjernim elektrodama. dok je u drenažnom sloju položena perforirana drenažna cijev promjera 200/175 mm.5 mm. Električna struja upušta kroz napajajuće elektrode stavljene preko membrane. Ploha 1 Na plohi 1 nalazi se 17 šahtova od čega 10 služe za prihvat procjednih voda. drenažne cijevi su promjera 200/175 mm.A. Mjerne elektrode se postavljaju prema planu polaganja prije polaganja HDPE geomembrane debljine 2. Od plohe 3 do uključivo plohe 5. stranica 21 od 348 . Procjedne vode gravitacijski otječu iz pojedinih ploha do šahtova procjednih voda koji se nalaze uz vanjsku nožicu obodnog nasipa. Plohe 2 do 6 Na plohama 2 do 6 je izvedeno 22 šahta procjednih voda. Sustav se sastoji od niza mjernih i napajajućih elektroda smještenih ispod i iznad membrane. Kroz nasip plohe 5D (sjever i jug) je položena puna PEHD cijev promjera 160/143 mm dužine 50 m. Na plohi 2.8. Od šahtova ploha ploha 6 do 2. na kojima još nije započela ugradnja otpada. A. Perforirane cijevi drenaže imaju promjer 300/250 mm i ukupna dužina drenažnih cijevi na plohi 1 iznosi približno 1. Od šahtova procjednih voda kroz tijelo nasipa prolaze pune PEHD cijevi dužine približno 50 m. te se tada mijenja tip cijevi u perforirane. S pojedinih kaseta.

Unutar šahtova procjednih voda je Ex zona opasnosti "1".383 m. Projekt postojećeg kompenzacijskog bazena je dan je u prilogu 27 dokumentacije Glavni projekt. Sustav: Tijelo odlagališta Ukupna dužina drenažnih i kolektorskih cijevi Ukupna dužina drenažnih cijevi (uključivo i pune cijevi kroz nasip) na plohama 1 do 6 iznosi 6. tvrtke Institut gra evinarstva Hrvatske d. Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.524 m. Zavod za ekološki inženjering. Tlocrtna dimenzija kompenzacijskog bazena je 1. Dvostruke stijenke kolektorskih cijevi i dvostruke stijenke šahtova omogućuju provedbu kontrole vodonepropusnosti. taložnicom te automatikom. ODRŽAVANJE Cilj održavanja sustava procjednih voda je osigurati nesmetano protjecanje procjedne vode do sabirnih bazena. broj TD 02-02-02-02/05 Glavni paket – paket A1 iz ožujka 2000 god. Sanacija kompenzacijskih bazena Kompenzacijske (prepumpne) bazene sjever i jug je potrebno rekonstruirati razbijanjem i va enjem postojećeg armirano betonskih kompenzacijskih bazena i izvedbom PEHD šahtova s dvostrukom stijenkom (dno i obod). Šahtovi procjednih voda na plohama 3 do 6 (18 šahtova) osim sifona imaju i ventile za ručno zatvaranje čime se može spriječiti dotok procjednih voda u šaht. dubina iznosi 2. Unutar radijusa kruga od 2 m od kompenzacijskih bazena je Ex zona opasnosti "2".A.d. Kompenzacijski bazeni (sjever i jug) Na spoju ploha 1 i 2 na sjevernoj i južnoj strani tijela odlagališta. mora fizikalno-kemijski analizirati u ovlaštenom laboratoriju. dok je u krugu zdenca na udaljenosti od 2 m zona opasnosti "2".Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. manometerska visina H = 5 m) u Ex izvedbi. Na plohi 1 na mjestu ulaska kolektorskih cijevi u sabirne bazene u tri šahta se nalaze križni ventili. Prije izvo enja Izvo ač je dužan izraditi Izvedbeni projekt kompenzacijskih bazena i iskoditi suglasnost na projekt od glavnog projektanta. nalaze se kompenzacijski bazeni (prepumpni šahtovi) koji procjednu vodu koja dolazi iz kolektora ploha 6 do 2 prepumpavaju na višu kotu u kolektorske cijevi plohe 1. Šahtovi.531 m. a nakon čišćenja.8 × 6 m.. Šahtovi procjednih voda U svim šahtovima procjednih voda nalaze se sifoni i kinete kolektorske cijevi. Drenažne i kolektorske cijevi moraju biti čiste i protočne. a sve sukladno Zakonu o otpadu (NN 178/04). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. a južnog 1. pumpe u kompenzacijskim bazenima moraju funkcionirati. Svi šahtovi procjednih voda imaju dvostruke vanjske stijenke. Ukupna dužina cijevi sjevernog obodnog kolektora iznosi 1.2 m. Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 23/07) i Uredbi o kategorijama. Spojne kolektorske cijevi su vanjskog promjera 300 mm. Mulj koji se taloži u sustavu procjednih voda se prije deponiranja. vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05 i stranica 22 od 348 . od kuda procjedna voda gravitacijski dalje teče prema sabirnim bazenima sjever i jug. kinete i sifoni moraju biti čisti i svi ventili moraju funkcionirati. napajanjem i ugradbom muljnih pumpi (minimalne karakteristike 2 × 3 l/s. [vidi GP1].

Izvo ač je dužan dati i prikaz uzdužnih padova cijevi sustava za prikupljanje procjednih voda.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 117/2007) i Pravilniku o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada. Neposredno prije snimanja sustava procjednih voda kamerom potrebno je provesti čišćenje drenažnih cijevi ure ajem radnog dosega od minimalno 200 m. Ukoliko rezultati fizikalno . Čišćenje cijevi za prikupljanje procjedne vode Učestalost čišćenja drenažnih cijevi na plohama 2 do 6 je minimalno dva puta godišnje i to za vrijeme smanjenih dotoka i sniženih razina u sustavu procjednih voda. Sustav: Tijelo odlagališta 39/09). urednosti šahtova. Ukoliko eluat ne zadovolji parametre za odlaganje na odlagalište.kemijske analize pokažu da je predmetni mulj pogodan za odlaganje na odlagalištu otpad tada ga je moguće otpremiti u tijelo odlagališta Jakuševec. Izvo ač je dužan dati detaljan izvještaj o provedenim radovima. stranica 23 od 348 . NN 60/2008 i NN 87/2009). ocjenu ispravnosti i izvještaj o nedostacima na ventilima i sifonima. tada se predmetni mulj mora se zbrinuti na odgovarajući način u skladu s Zakonom o otpadu (NN 178/04) izmjenama i dopunama Zakona o otpadu (NN 153/2005 – Uredba. Učestalost čišćenja na plohi 1 je minimalno jedan puta godišnje. Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada. Snimanje drenažnih cijevi procjedne vode Na plohi 1 je potrebno jednom godišnje izvršiti kontrolu čišćenja i funkcionalnosti sustava procjedne vode CCTV kamerom. Troškovi zbrinjavanja otpada koji ne zadovoljava parametre za odlaganje na odlagalište se vrše posebno. kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 111/2011). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. U sklopu snimanja. Čišćenjem treba obuhvatiti kompletan kolektor te kompenzacijske i sabirne bazene. Nakon čišćenja i snimanja Izvo ač mora vratiti sve sifone i ventile u stanje uporabivosti. dužina ulaska wome u drenažu.A. Izvo ač radova čišćenja bi trebao dati Izvještaj o izvršenim radovima i zapažanjima tijekom čišćenja (dotok. Dva puta godišnje je potrebno vršiti kontrolu čišćenja i funkcionalnosti sustava procjedne vode ploha 2 do 6 CCTV kamerom. urednost i vodonepropusnost kompenzacijskih bazena i ispravnost pumpi u kompenzacijskim bazenima). NN 111/2006.

5 Nakon 187 m neprohodno zbog deformacije vertikalnog profila. JB-14 5 160/143 233 JB-15 5 D 160/143 222. Dionica prohodna za čišćenje u cijelosti JB-10 4 160/143 223 JB-11 4 160/143 228.5 PJ-6 1 300/250 166. dalje neprohodno. Dionica prohodna za čišćenje u cijelosti JB-16 5 D 160/143 222.5 JB-8 3 160/143 210.5 Na 19.A.br.5 Na 25 m nailazak na zub zavara cijevi. Ploha snimiti/očistiti a nove oznake drenažne *[m] cijevi [mm] Komentar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever sjever istok jug jug jug jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug PS-4 1 300/250 166. Dionica prohodna za čišćenje u cijelosti JB-6 3 160/143 50.5 Sumarno očistiti [m] 6379. dalje neprohodno za čistač i kameru.9 Vertikalna deformacija na 51 m.5 JB 22 6 160/143 202.5 Vertikalna deformacija od 65-tog metra do 97-mog metra. Dionica prohodna za čišćenje u cijelosti JB17 6 160/143 217 JB 18 6 160/143 217 JB 19 6 160/143 216 JB 20 6 160/143 216 JB 21 6 160/143 202. JB-7 3 160/143 210. Nije vidljiv uzrok zaustavljanja kamere na 22.5 Na 54 m nailazak na zub zavara cijevi. m.5 JB-12 4 160/143 228.5 JB-3 2 200/175 200 JB-4 2 200/175 200 JB-5 3 160/143 202.4 * Dana metraža je procijenjena udaljenost izmjerena od pripadnog šahta do polovice drenažne cijevi. * Prije čišćenja potrebno je demontirati 32 sifona s ili bez ventla (redni brojevi 1 do 10 + 18 do 39) stranica 24 od 348 . PS-8 1 300/250 191 PJ-10 1 300/250 191 PS-3 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PS-2 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-PS-1 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-2 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-3 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-4 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-5 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona JB-1 2 200/175 198.5 JB-13 5 160/143 233 Kamera pod vodom.5 PS-5 1 300/250 178.5 PJ-7 1 300/250 178.5 PS-6 1 300/250 186 PJ-8 1 300/250 186 PS-7 1 300/250 189.5 nailazak na zubu zavara cijevi.4 Sumarno snimiti [m] 6379. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.5 JB-2 2 200/175 198.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. PJ-9 1 300/250 189.5 JB-9 4 160/143 223 Na 50 m nailazak na zub zavara cijevi. Sustav: Tijelo odlagališta Tabela 3 Popis drenažnih cijevi koje je potrebno očistiti i snimiti s napomenama za Izvo ača Popis šahtova i drenaže za čišćenje i snimanje Vanjski/U nutarnji Potrebno Orijentacij Naziv okna Promjer R.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A.br. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Sustav: Tijelo odlagališta Tabela 4 Popis šahtova i kolektorskih cijevi koje je potrebno očistiti Popis šahtova i kolektorskih cijevi za čišćenje Vanjski/Unutarnji Potrebn Promjer kolektorske o očistiti cijevi [mm] *[m] R. Orijentac Naziv susjednih ija okna Ploha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever jug jug jug jug jug jug jug jug jug sjever jug sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever jug jug jug jug jug jug jug jug jug jug PJ-PS-1/PS-2 1 PS-2/PS-3 1 PS-3/PS-4 1 PS-4/PS-5 1 PS-5/PS-6 1 PS-6/PS-7 1 PS-7/PS-8 1 PJ-PS-1/PJ-2 1 PJ-2/PJ-3 1 PJ-3/PJ-4 1 PJ-4/PJ-5 1 PJ-5/PJ-6 1 PJ-6/PJ-7 1 PJ-7/PJ-8 1 PJ-8/PJ-9 1 PJ-9/PJ-10 1 PS-8/JB-1 2 PJ-10/JB-2 2 JB-1/JB-3 2 JB-3/JB-5 2/3 JB-5/JB-7 3 JB-7/JB-9 3/4 JB-9/JB-11 4 JB-11/JB-13 4/5 JB-13/JB-15 5/5D JB-15/JB-17 5D/6 JB-17/JB-19 6 JB-19/JB-21 6 JB-2/JB-4 2 JB-4/JB-6 2/3 JB-6/JB-8 3 JB-8/JB-10 3/4 JB-10/JB-12 4 JB-12/JB-14 4/5 JB-14/JB-16 5/5D JB-16/JB-18 5D/6 JB-18/JB-20 6 JB-20/JB-22 6 Sumarno očistiti [m] 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 39 73 31 30 30 30 30 38 55 40 50 50 43 35 32 31 89 91 63 123 123 123 123 135 108 76 81 76 63 130 127 129 123 141 109 76 77 84 2907 stranica 25 od 348 .

Šahtovi odvodnje su izvedeni na lomovima i križanjima trasa sustava odvodnje procjednih voda. Šahtovi procjednih voda imaju dvostruke stijenke što omogućuje kontrolu vodonepropusnosti. god. 3. Pregled razine vode u posudi u kojoj se nalazi sifonski priključak drenažnog cjevovoda i po potrebi dolijevanje vode u posudu (1× mjesečno). Sustav: Tijelo odlagališta Održavanje i upravljanje šahtovima odvodnje procjednih voda Šahtovi procjednih voda su elementi sustava odvodnje procjednih voda koji se nalaze na obodu tijela odlagališta te provode sakupljenu procjednu vodu u sabirne (kolektorske) cijevi.) 10.). god. 8. Izvršiti popravak i/ili zamjenu neispravnih sifona i ventila u šahtovima procjednih voda. 6. poklopca šahta i odzračnika. god. 5. 7. organizirati ispitivanja prije isteka roka važenja prethodnog ispitivanja. Izvo ač je dužan organizirati ispitivanje od ovlaštene institucije. (predvidiva kompltena zamjena znakova upozorenja 1× 3. O provedenom čišćenju i snimanju Izvo ač je duža n sastavaiti detaljni Izvještaj. 4. U slučaju evidentiranja pojave CH4 provjeru koncentracije treba provoditi češće i to minimalno (1 x tjedno). Minimalno dva puta godišnje isprati unutrašnjost šahtova vodom i očistiti sifon ukloniti talog s dna okna / kinete. nepropusnosti spojeva. (u sklopu radova čišćenja sutava prikupljanja i odvodnje procjednih voda i snimanja kamerom). (1× mjesečno). (predvidiva kompltena zamjena sifona i ventila 1× 2. Predvidiva kompltena zamjena oznaka 1× 2. stanju sifona. Periodičko ispitivanje vodonepropusnosti. Savka tri mjeseca izvršiti pokretanje ručice ventila do potpunog otvaranja i zatavranja te izvijestiti o stanju (4× godišnje). (2× godišnje). strukturalnoj stabilnosti i funkcionalnosti). Nakon čišćenja i snimanja vratiti sve sifone i ventile u stanje uporabivosti. eventualnom usporu. kao i čuvanja dokaza o provedenom Ispitivanju (Uvjerenje o vodonepropusnosti. 2. razini procjedne vode u šahtu. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Sanirati nedostatke (vidi točku 10) i izvijestiti o svim eventualnim uočenim nedostacima u šahtu kao na primjer eventualni nedostatak vijaka. stanju taloga.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A. poklopca i oznaka šahta s oznakom upozorenja (1× tjedno). Održavati nalijepljene oznake (nazive) na šahovima procjednih voda u skladu s projektima. strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti šahtova procjednih voda od ovlaštene institucije provoditi sukladno normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610. "T" komada. Provjera prisutnosti (koncentracije) metana CH4 volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta. (1× godišnje) 11. U izvještaju treba stranica 26 od 348 . 9. Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova odvodnje procjednih voda s komentarima i prijedlozima mjera. Tjedno izvršiti vizualni pregled šahtova procjednih voda stanja na mogućnost fizičkog oštećenja stijeki šahta. dužan je izvještavati o datumu isteka periodičkog ispitivanja. Izvo ač treba provoditi kontrolu vodonepropusnosti vizualnim pregledom u intervalima od svaka 3 mjeseca (4× godišnje). Poklopci šahtova su izvedeni s odzračnikom: Šahtove odvodnje procjednih voda potrebno je održavati na sljedeći način: 1. voditi evidenciju provedenih ispitivanja. ispravnosti ručice ventila. o brzini protjecanja. Održavanje šahtova procjednih voda izvana čistima. Održavati znakove upozorenja i opasnosti na i ispred šahtova procjednih voda čistima (1 x mjesečno). stanju urednosti. (1 x mjesečno). Tjedno izvijestiti Nadzornog inženjera o eventualnim oštećenjima stranica i dna. "X" komada.

2. Na nizvodnoj kolektorskoj cijevi šahta JB-17 je izveden PEHD čep koji spriječava miješanje oborinske vode plohe 6 sjever s procjednom vodom plohe 5D te se u proteklom periodu nakupljena oborinska voda u šahtu JB-17 povremeno crpila mobilnom muljnom pumpom. Izvještaj mora sadržavati situaciju odlagališta s naznačenim očišćenim dionicama. Neposredno prije početka ugradnje otpada na kasetu 6/1 sjever potrebno je maknuti čep od zavarene PEHD pločevine iz šahta JB-17 i ugraditi čep na odvodnoj strani šahta JB-19. god. Za navedeno projektno rješenje je potrebno ishoditi suglasnost glavnog projektanta.A. koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta. Izvedba prepumpnog šahta za crpljenje oborinskih voda nakupljenih na sjevernom dijelu plohe 6: Nakupljenu oborinsku vodu koja se sakuplja u sabirnom dijelu plohe 6 sjever i dalje u pripadne šahtove je potrebno precrpiti u obodni kanal sjever. O provedenom čišćenju dostaviti izvještaj u dva primjerka. U cilju spriječavanja nakupljanja mulja (taloženjem) u drenažnim cijevima sustava odvodnje voda plohe 6 sjever (kaseta 6/2) na šahtu JB-19 je prije početka odlaganja otpada na kasetu 6/1 potrebno projektirati i izvesti sustav za prebacivanje oborinske vode s kaseta 6/2 i 6/3 u obodni kanal.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. postaviti električno brojilo. Održavanje i upravljanje kolektorskim cjevovodom procjednih voda Kolektorske cijevi procjednih voda su elementi sustava odvodnje procjednih voda koji se nalaze na obodu tijela odlagališta te provode sakupljenu procjednu vodu izme u šahtova procjednih voda i kompenzacijskih bazena. strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti s rezultatima provedenih ispitivanja. Budući da se radi o oborinskoj vodi razvod električne energije i pumpa ne trebaju biti u Ex izvedbi. Sumarna zapažanja tjednih pregleda.) prebaciti s šahta JB-19 (kaseta 6/2) na JB21 (kaseta 6/3). stanje ručice ventila (s planom sljedećeg pokretanja ručice). čistoći šahtova. mjestima na kojima su uočene anomalije i slično. Minimalno 2 puta godišnje womom očistiti sustav kolektorskog cjevovoda . Sustav mora imati mobilnu električnu pumpu koja će se u budućem periodu (predvidivo do 2018. Kolektorske cijevi su izvedene s dvostrukom stijenkom (vanjskog promjera 400 mm i 300 mm): 1. stanje zankova upozorenja i oznaka na šahtovima. stranica 27 od 348 . nabaviti i montirati električnu muljnu pumpu s plovkom koja će precrpljivati oborinsku vodu iz JB-17 u obodni kanal. Sustav: Tijelo odlagališta biti navedeno. rezultat mjerenja vodonepropusnosti s planom sljedećeg ispitivanja. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. ugraditi nosače pumpe. Potrebno je izvesti razvod električne energije iz dijela bio kompostane. plan provedbe snimnja i čišćenja sustava odvodnje procjednih voda. plan periodičkg ispitivanja vodonepropusnosti.

4. stanju funkcioniranja pumpi. Osnovna funkcija kompenzacijskih bazena je skupljanje i podizanje procjedne vode koja dotiče iz ploha 6 do plohe 2 na višu kotu plohe 1 od kuda procjedna voda gravitacijski otiče prema sabirnim bazenima sjever i jug. dužan je izvještavati o datumu isteka periodičkog ispitivanja. A. 2 × mjesečno. (1× godišnje) Održavanje kompenzacijskih bazena Kompenzacijski bazen (prepumpni šahtovi) se nalazi na sjevernom i južnom spoju ploha 2 i 1. Zaštitni sloj iznad sustava za drenažu procjednih voda je potrebno održavati na plohama 6/1 do 6/3 čupanjem raslinja s korjenjem kako ne bi došlo do oštećenja filtarskog stranica 28 od 348 . stanju urednosti. Tjedno izvijestiti Nadzornog inženjera o stanju pumpi. Očistiti kompenzacijske bazene od nataloženog mulja mlazom vode i slivničarem po potrebi.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. razini vode i slično. (1× godišnje). voditi evidenciju provedenih ispitivanja. Ispravnost električnih i strojarskih komponenti pumpe kontrolirati jedan puta godišnje po ovlaštenoj tvrtci. Predvidiv angažman je šest puta godišnje. brzini protjecanja. Periodičko ispitivanje vodonepropusnosti. Kompenzacijske bazene procjednih voda potrebno je održavati na sljedeći način: 1. strukturalnoj stabilnosti i funkcionalnosti). Ručno uklanjanje nakupljenog otpada (leteći otpad i slično) iz kompenzacijskog bazena Izvo ač mora provoditi po potrebi.9. voditi evidenciju provedenih ispitivanja. strukturalnoj stabilnosti i funkcionalnosti). kao i čuvanja dokaza o provedenom Ispitivanju (Uvjerenje o vodonepropusnosti. Tjedno izvršiti vizualni pregled stanja kompenzacijskih bazena. stanju poklopca (1× tjedno). dužan je izvještavati o datumu isteka periodičkog ispitivanja. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti kompenzacijskih (prepumpnih) bazena od ovlaštene institucije provoditi sukladno normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610. organizirati ispitivanja prije isteka roka važenja prethodnog ispitivanja. Sustav: Tijelo odlagališta 3. ZAŠTITNI SLOJ IZNAD SUSTAVA DRENAŽE Zaštitni sloj je izveden na svim plohama odlagališta. Periodički ispitati vodonepropusnosti kolektorskih cijevi od ovlaštene institucije sukladno normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610. Navedeni sloj je ugra en na filtarskom geotekstilu tipa 400 g /m2 i služi kao zaštita filtarskog geotekstila od oštećenja. 3. koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta. 2. (1× godišnje) 6. (6×godišnje) 5. stanju stijeki bazena i poklopca bazena. razini procjedne vode u bazenu. Izvo ač je dužan organizirati ispitivanje od ovlaštene institucije. Predvidiv angažman je 2 radnika po 4 sata. stanju taloga. eventualnom usporu. kao i čuvanja dokaza o provedenom Ispitivanju (Uvjerenje o vodonepropusnosti.A. organizirati ispitivanja prije isteka roka važenja prethodnog ispitivanja. Izvo ač je dužan organizirati ispitivanje od ovlaštene institucije. Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova odvodnje procjednih voda s komentarima i prijedlozima mjera.

Površina bez obodnog nasipa iznosi približno 2. odnosno 5 m s unutarnje strane nasipa. PLOHA ZA PRIHVAT AZBESTNOG OTPADA Ploha za prihvat gra evinskog otpada koji sadrži čvrsto vezani azbest i ostali čvrsto vezani azbestni otpad (u danljem tekstu samo azbestni otpad) je izvedena na samom jugozapadnom rubu odlagališta.1 .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Sukladno dinamici zapunjavanja odlagališta otpadom.2 i Nacrti 7) Izvedbeni stranica 29 od 348 . Cesta je širine 4 m s vanjske strane obodnog nasipa. 3 i 4. uz unutarnji rub južnog i zapadnog obodnog nasipa. Završni pokrov za odgovarajuću plohu povezat će se sa završnim pokrovom prethodne plohe tako da na kraju tih operacija završni pokrov čini kompaktan sustav. A. Očekuje se da će se plohe prekrivati dinamikom kojom će se zapunjavati odlagalište.000 m2 (dno kazete + me unasip + postojeći obodni nasip na koji će se naslanjati azbestni otpad). Sustav: Tijelo odlagališta geotekstila i prodiranja sitnih čestica u drenažni sustav. Nacrti 5. Kazeta za prihvat azbestnog otpada je odijeljena od ostalog dijela odlagališta me unasipom visine 1. kaseta 6/3 ima tlocrtnu površinu od približno 3.92 ha. Nasip s vanjske strane obodnog nasipa je izveden od mješovitog materijala dobivenog obradom gra evinskog otpada. kaseta 6/2 ima tlocrtnu površinu od približno 2.5 m i ukupne širine 6. Ukupna površina kazete za prihvat azbestnog otpada iznosi približno 4. Nasip prometnice je izveden od mješovitog materijala. 2. gornji brtveni sloj i gotova prekrivka će se ugra ivati na površinu tijela ugra enog otpada na način da sa završnim pokrovom prethodne plohe (u ovom slučaju plohe 4) čini kontinuirani sustav.10. Kontinuitet sustava se mora osigurati u pogledu brtvljenja (površinskih voda i odlagališnog plina). A. Opći izgled i konfiguracija završnog pokrova prikazani su u nacrtima (Nacrt 5. GORNJI BRTVENI SLOJ Pregled stanja Završni pokrov (odnosno gornji brtveni sloj i gotova prekrivka) je izveden na plohama 1. 5D i 6 se fazno spaja na već izvedeni sustav sukladno ugradnji otpada do projektirane visine. te je ta dinamika prikazana u tablici 1. Na kraju pristupne prometnice. na južnom dijelu plohe 6/3 (ploha 6 je podijeljena na 3 dijela). Izvo ač je zadužen za održavanje plohe za prihvat azbestnog otpada čupanjem raslinja s korjenjem kako ne bi došlo do oštećenja filtarskog geotekstila i prodiranja sitnih čestica u drenažni sustav. na mjestu spajanja s kazetom za azbestni otpad. Pristupna cesta plohi za prihvat azbestnog otpada je smještena na zapadnom nasipu.A. Kaseta 6/1 ima tlocrtnu površinu od približno 2.90 ha. Prekrivni sustav ploha 5. uzdužnih padova servisne prometnice i slično. padova za odvodnju oborinskih voda. izveden je plato za okretanje vozila.11.5 m. dok je nasip s unutarnje strane izveden od zemljanog materijala.160 m2.40 ha.

5 i 6. Sustav: Tijelo odlagališta projekt prekrivanja ploha 4. Iz toga je razloga nužno izvesti kvalitetan spoj postojećeg prekrivnog sustava plohe 4 i budućeg prekrivnog sustava plohe 5. kolovoz 2007 god [IP2]. Analizom geodetske snimke postojećeg stanja na odlagalištu (površine ploha 3 i 4). Broj projekta: 24-10-046/07. utvr eno je da je visina otpada na spoju plohe 4 i 5 (i to na krovnom dijelu odlagališta gdje je projektirani nagib 5 %) za približno 2. Institut gra evinarstva Hrvatske. Nadvišenje na spoju ploha 4 i 5 Prilikom završnog prekrivanja novog otpada (a nakon postizanja projektiranih visina) potrebno je osigurati kontinuiranost prekrivnog brtvenog i drenažnog sustava. Svaka od komponenti trebala bi se izvoditi sukladno tehničkim specifikacijama. Sustav treba imati sljedeće funkcije: • sakupljanje i odvod površinskih voda s površine odlagališta na relativno kratkim udaljenostima i • drenažni putevi (kanali i berme) i drenažni ure aji (odvodne cijevi niz padinu i disipatori energije) koji na učinkovit način odvode površinske vode i odgovarajućom brzinom. (Institut gra evinarstva Hrvatske. stranica 30 od 348 . Projekt gornjih brtvenih slojeva i gotove prekrivke predvi a 3 glavne funkcije: (1) da se umanji izbijanje odlagališnog plina (a time i neugodnih mirisa) iz tijela odlagališta i njegova emisija u atmosferu.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. (2) da se spriječi direktan kontakt (ptica i drugih životinja) sa otpadom. Predloženo je da se krovni dio tijela odlagališta izvede s nadvišenjem (u odnosu na projektirani pad od 5%) s dvostrešnim padom od ukupno 8% prema sjeveru i jugu. nacrtima i Programu praćenja i kontrole kvalitete. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. predloženo je da se izvede nadogradnji otpada na krovni dio plohe 4 i to s početkom izme u profila 11 i 12 i završetkom izme u profila 12 i 13 ukupne dužina približno 75 m.. tako da ograniče pretjeranu eroziju i ispiranje površine.A. Gornji brtveni sloj i gotova prekrivka su trajni zaštitni slojevi koji se ugra uju preko ispunjenih dijelova tijela odlagališta kada ugra eni otpad dostigne projektirane gabarite. Razmještaj i detalji sustava za kontrolu površinskih voda prikazani su u projektnim nacrtima (nacrt 5. Sustav je projektiran tako da se površinska voda odvodi kroz stalne odvodne kanale do postojećeg retencijskog jezera koji se nalazi istočno od plohe 1. kolovoz 2007 god).10) Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Kako bi se omogućio prijelaz s navedenog znatno nižeg dijela na dio plohe 5 koji će se izvesti prema projektu. 5 i 6. Broj projekta: 24-10046/07. (3) da se ograniči dugoročna infiltracija oborina u tijelo deponije i na taj način se minimalizira nastajanje procjednih voda. Sustav upravljanja površinskim vodama treba uklanjati oborinske vode sa završnog pokrova bez pretjerane erozije tla i smanjiti količinu vode koja će se infiltrirati kroz pokrovni sustav.5 – 3 m manja od projektirane visine (samim tim je i završni prekrivni sustav na plohi 4 isto toliko niži od projektiranog). Radovi na izvedbi gornjeg brtvenog sloja i gotove prekrivke imaju za cilj utjecati na djelovanja površinskih voda na stvaranje erozije (koja umanjuje dugoročnu funkcionalnost gornjih površinskih slojeva i poskupljuje održavanje pokosa i obodnog kanala) . Nadogradnja otpada bi prema procjeni uključivala plinske linije K i L. Projekt nadvišenja na spoju ploha 4 i 5 će se naknadno dostaviti Izvo aču.

humusni sloj. . sukladno dinamici ugradnje otpada. su sljedeće: stranica 31 od 348 . Pokrovni sustav ima od središnjeg krovnog dijela dvostrešni pad od 5 % prema obodu krovnog dijela tijela odlagališta. Spoj ploha 4 i 5 kao i detalji spoja. Pokosi završnog pokrova Završni pokrov ploha od 2 do 6 je projektiran da od ruba obodnog nasipa do oboda tijela odlagališta bude u nagibu 2. Kako bi se omogućila ugradnja otpada na krovnom dijelu plohe 4. Obodi tijela odlagališta se nalazi na apsolutnoj visini od 155 m.Tehničke smjernice Europske zajednice za projekt Prekrivanja deponija komunalnog krutog otpada te hrvatske zakone Konfiguracije prekrivke za krovni dio i bočne pokose.5 m.85H:1V. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Krovni dio tijela je projektiran sa slojem od linearne polietilenske geomembrane niske gustoće (LLDPE) debljine 1 mm dok pokosi nisu.n.m. potrebno je urediti pristupnu prometnicu i radni plato u blizini mjesta odlaganja i na odgovarajućoj visini u odnosu na konačni izgled spoja plohe 4 i 5.Opće priznate postupke za projektiranje deponija. geosintetski glineni brtveni sloj (GCL). ugradnju zaštitnih kolona. počevši od gornjeg sloja nadolje.Organske materijale dostupne u blizini terena i . Oba sustava se sastoje od sljedećih komponenti. Maksimalna visina tjemena odlagališta iznosi približno 158. sloj zaštite od smrzavanja.n. Detalji izgradnje puta i platoa odre eni su u poglavlju 5. drenažnog materijala i drenažnih cijevi sve do projektiranog vrha prekrivnog brtvenog sustava kada je potrebno ugraditi plinsku glavu. geosintetski sloj za otplinjavanje i me uprekrivni sloj. Kompozitna prekrivka odabrana je za krovni dio tijela odlagališta kako bi se smanjila infiltracija u području gdje je nagib površine od samo 5%. biti će dostavljen Izvo aču naknadno. Prije nego što se započne s odlaganjem na ovaj dio predvi eno je uklanjanje zaštitnog zemljanog sloja plohe 4 na ovom dijelu i njegovo privremeno deponiranje na susjednim površinama. gornji geosintetski dren za vodu (za oborinske vode).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Sustav: Tijelo odlagališta Predlaže se da se geometrija pokosa koji ima projektirani nagib 1V: 2.85H izvede s nadvišenjem tako da tijekom izgradnje nagib pokosa bude 1V: 2.m. Komponente završnog pokrova Tijelo odlagališta ima dva razližita sustava završnog prekrivanja. prvi sustav je za bočne pokose a druga za krovni dio tijela odlagališta.64H.A. Ugradnja otpada na ovom dijelu obuhvaća iskop ugra enih plinskih glava i brtvenih materijala sve do drenažnog sloja unutar plinskih zdenaca te. Tako er je potrebno ukloniti umjetne materijale u rubnim dijelovima promatrana površine – uz bermu na rubnom dijelu pokosa projektiranog nagiba 5 %. Materijal za završnu prekrivku izabran je uzevši u obzir sljedeće: .

Geosintetski sloj za otplinjavanje Me upokrov 0.A. komada stijenja. Na završnom sloju dizajnirane su berme za kontrolu površinskih voda.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Geosintetski sloj za otplinjavanje Geosintetski sloj za otplinjavanje izvodi se direktno iznad me upokrova. Berme trebaju presjeći put otjecanju vode od vrha niz pokos i odvoditi je u naborane cijevi. Na tijelu odlagališta je izvedena prometnica koja završava na kraju plohe 4 (plinska linija L). Me upokrov (me uprekrivni sloj) Me upokrov se izvodi na produljenoj prekrivci debljine 30 cm a neposredno prije polaganja geosintetskog sloja za otplinjavanje.85 m Geosintetski dren za vodu Linearna polietilenska geomembrana niske gustoće debljine 1 mm Geosintetski glineni brtveni sloj. na visinkoj udaljenosti od cca 10 metara. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. stakla i sl. Ugra uje se na krovnom dijelu i bočnim pokosima. Propusnost me uprekrivnog sloja mora biti biti veća ili jednaka od 1 x 10-4 cm/s. Geosintetski glineni brtveni sloj je hidraulička barijera koja se sastoji od zrnate prirodne natrijeve bentonitne gline umetnute izme u dva geotekstila i učvršćene tkanjem ili šivanjem. otprilike 1 metar široke. Geosintetski sloj za otplinjavanje sastoji se od jezgre od polietilena (PE) ili polipropilena (PP) na koju se termičkim procesom s gornje i donje strane spajaju dva netkana geotekstila. Debljina me uprekrivnog sloja je 30 cm.85H:1V) Humusni sloj debljine 0.15 m Sloj zaštite od smrzavanja debljine 0.05 mm. Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL) Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL) izvodi se iznad geosintetskog sloja za otplinjavanje.15 m Sloj zaštite od smrzavanja debljine 0. Granulometrija me uprekrivnog sloja treba biti takova da je 85 % zrna jednakog ili većeg promjera od 0. U me uprekrivnom sloju ne smije biti oštrih predmeta (armature. GCL Geosintetski sloj za otplinjavanje Me upokrov 0. te se cijevima poovršinske vode odvode do dna pokosa. Na završnom pokrovu treba biti izgra ena i servisna prometnica. Sustav: Tijelo odlagališta Krovni dio prekrivke (pokos od 5% ) Humusni sloj debljine 0.30 m stranica 32 od 348 .65 m Geosintetski dren za vodu Bočni pokosi prekrivke (2.30 m Površina završnog pokrova trebala biti zasa ena vegetacijom koja služi kao dugoročna zaštita protiv erozije. GCL Geosintetski glineni brtveni sloj.) koji bi mogli oštetiti ostale gornje brtvene slojeve (prvenstveno LLDPE geomembranu. Propusnost geosintetskog glinenog brtvenog sloja je maksimalno 5 x 10-9 centimetara na sekundu. Geosintetski sloj za otplinjavanje ima minimalnu transmisivnost od 8 x 10-4 m2/sek.

Humusni sloj namijenjen je da pospješi rast trave čija je funkcija zaštita od erozije. Drenažni sloj morao bi infiltrirati vodu duž površine donjeležećeg prekrivnog sloja do drena smještenog u zaštitnim bermama i nožici pokosa prekrivnog sustava. Kada se trava uhvati za humusni sloj važno ju je stalno održavati košnjom.65 m na krovnom dijelu prekrivke i 0. konzervacija i stabilizacija površinskog sloja tla vezanjem tla. A. te spriječiti tečenje pod tlakom u tom sloju. geosintetski dren za vodu izvest će se direktno preko linearne polietilenske geomembrane niske gustoće (LLDPE) debljine 1 mm. Ovaj sloj mora ukloniti vodu koja se infiltrira kroz gornji sloj zaštite od smrzavanja i humusni sloj za vrijeme i nakon prekrivanja odlagališta. Ovaj vrlo slabo propusan sloj ima osnovnu funkciju u sprjecavanju prodiranja oborinskih voda u odložen otpad te spriječava prodirnje odlagališnog plina u geosintetski dren za vodu. Ekološko funkcionalni učinci zatravljenja su krajobrazno ure enje. Geomembrana LLDPE se ne ugra uje na pokosima tijela odlagališta nagiba 1V:2. Ovaj sloj će se sastojati od zemlje s terena pročišćene od korijenja stabala. panjeva. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. Geosintetski dren za vodu sastoji se od jezgre od polietilena (PE) ili polipropilena (PP) na koju se termickim procesom s gornje i donje strane spajaju dva netkana geotekstila. Geosintetski dren za vodu Na krovnom dijelu prekrivke.12. GOTOVA PREKRIVKA Zatravljenje (završni vegetacijski pokrov) Vegetacija na završnom pokrovu je bitni element koji sprečava eroziju. glatkog. Sloj zaštite od smrzavanja je projektiran u debljini od 0. komada kamena i ostalih štetnih predmeta. eliminacija stranica 33 od 348 . Geosintetski dren za vodu ima minimalnu debljinu 7 mm i minimalnu transmisivnost od 8 x 10-4 m2/sek. Predvi eno je da se završni prekrivni sustav kao i vanjski pokosi obodnog nasipa zatravne. Sustav: Tijelo odlagališta Geomembrana od linearni polietilen niske gustoće (LLDPE) Brtveni sloj koji se sastoji od 1 mm.85 m na bočnim pokosima. Sloj zaštite od smrzavanja Sloj zaštite od smrzavanja/humusni sloj treba se izvesti odmah iznad geosintetskog drena za vodu.85H. Humusni sloj Humusni će se sloj izvesti iznad sloja zaštite od smrzavanja u debljini od 0. Na bočnim pokosima geosintetski dren za vodu se izvodi direktno iznad geosintetskog glinenog brtvenog sloja (GCL). a koja je položena na geosintetski glineni brtveni sloj (GCL). biotehnološka rekultivacija.3 x 10-5 centimetara na sekundu.15 m. Sloj zaštite od smrzavanja namijenjen je da zaštiti donjeležeće slojeve od prodiranja korijenja i smrzavanja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Dobro zasa ena vegetacija poboljšava i evapotranspiraciju vlage iz tla gornjeg brtvenog sloja. linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE) treba se izvesti iznad geosintetskog glinenog brtvenog sloja (GCL) na krovnom dijelu prekrivke (5% nagiba). Propusnost ovog sloja je oko 3. Košnja vegetacije je potrebna da bi se umanjili rizici od požara.

vodo erozivnih procesa.A. smanjena evaporacija. Očekivane razlike u obimu slijeganja za plohe odlagališta u koje je ugra ivan stari i novi otpad ne bi trebale izazvati značajnije promjene nagiba. 10 i 12) i 1 uzdužni profil. promjene efektivnih naprezanja (uslijed eventualne promjene opterećenja i/ili promjene razine procjedne vode) i konsolidacije odloženog otpada. razmještenih u 6 poprečna profila (profili 2. Geodetski reperi Na tijelu odlagališta je trenutno istalirano 44 komada trajnih geodetska repera. 8. Slijeganje gornjeg brtvenog sloja tijela odlagališta je rezultat degradacije otpada. stranica 34 od 348 . 6. U projektnoj dokumentaciji se pretpostavlja da će se 90 % slijeganja dogoditi u prvih 5 godina nakon prestanka odlaganja. koji je prije ugradnje bio izložen višegodišnjem procesu ragradnje. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. Slijeganje završnog pokrova Načelno se razlikuju: • početna slijeganja koja završavaju kratko nakon nanošenja novih slojeva otpada i mogu biti pospješena učestalim prelazima kompaktora. ploha 5D i ploha 6. projektom je procjenjeno slijeganje od približno 6 posto do ukupne visine tijela otpada. Institut gra evinarstva Hrvatske. Na površinama gdje se odlagao stari otpad (plohe 1 do 5). Prostorno namjenske i topografske karakteristike tijela odlagališta uvjetuju primjenu kombiniranog postupka za rekultivaciju travnim sklopom primjenom hidrosjetve i klasičnog strojnog zasijavanja. dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Predvidiv broj od 14 zamjenjenih repera do kraja 2015. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.16. Sustav: Tijelo odlagališta vjetro . Slijeganje starog otpada. U projektnoj dokumentaciji je procjenjeno da dugoročno slijeganje ploha samo s novim otapdom.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 4. [IP2]. odnosno biološka razgradnja otpada se manifestira smanjenjem volumena ugra enog otpada. Izvo ač je zadužen da s završetkom gornjih brtvenih slojeva pojedinih ploha ugradi nove repere kako je prikazano u nacrtu 5. kemijskih i bioloških svojstava tla u smislu pripreme staništa za kulture daljnjih faza rekultivacije. popravljanje vododrživosti. popravljanje fizikalnih.g. Do slijeganja odlagališta dolazi prvenstveno zbog razgradnje organskih tvari otpada. biti će manje nego od novog otpada. podizanje kapaciteta za sorpciju i izmjenu tvari. ali zato po nalogu Naručitelja treba napraviti adekvatnu odvodnju i drenažu sa gornjeg brtvenog sloja i gotove prekrivke. • vremenska slijeganja koja se ostvaruju bez opterećenja u kojima se razlikuju slijeganja uslijed bio-degradacije kao i slijeganja uzrokovana spuštanjem razine procjedne vode i takozvana primarna i sekundarna slijeganja (primarna i sekundarna kompresija). 5 i 6. Degradacija. može iznositi 18 posto od ukupne visine tijela otpada. saniranje neuralgičnih mjesta reljefa.

13.. Institut IGH. Zavod za planiranje. Projekta: 24-10-067/07 –rev D. br. [IP2]. Broj projekta: 24-10046/07 iz kolovoza 2007 god. s time da zasebno treba biti prikazan ukupni pomak od nultog mjerenja i pomak ostvaren od posljednjeg mjerenja (pomak u posljednjih 6 mjeseci). Izvo ač treba provesti geodetsko snimanje položaja (X. predvi eno je postavljanje repera u 4 profila – 3 poprečna (A . Na preostalom dijelu odlagališta (plohe 5 . Pomaci snimljenih repera (u vektorskom obliku) trebaju biti prikazani tlocrtno. po poprečnim presjecima i u uzdužnom smjeru duž tijela odlagališta. A. Sustav: Tijelo odlagališta Praćenje slijeganja završnog pokrova odlagališta vrši se mjerenjem pomaka geodetskih repera.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. d. Postavljanje repera potrebno je provesti po nalogu Nadzornog inženjera. 5 i 6. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.15 i u tablici 5. Institut gra evinarstva Hrvatske.8 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Jedan poprečni profil sadrži 7 repera koji su postavljeni na karakterističnim točkama. svakih 6 mjeseci izvršiti snimanje ploha 2 i 3 (na početku godine i početkom 6-tog mjeseca) i svakih 12 mjeseci smimiti plohu 1. Y i Z) koordinata svih postaavljenih geodetskih repera. Sustav upravljanja površinskim vodama je projektiran tako da prikuplja i odvodi oborinsku vodu sa završnog pokrova na način da se umanji erozija izvedenih dijelova tijela odlagališta te da se umanji mogućnost infiltriracije oborinske vode kroz brtveni sustav. Podatke dobivene snimanjem položaja repera Izvo ač je dužan dostavljati Nazornom inženjeru i Investitoru.6) te na dijelu plohe 4 na kojem će se vršiti spoj s plohom 5. Na uzdužnom profilu nalaze se 3 repera. Osim navedenog. [IDIP6]. Zatvorenog sustava odvodnje . Točni položaji repera i njihove oznake prikazane su na nacrtu 5. Izvo ač radova mora svakih 3 mjeseca snimiti ugra ene repere na plohama 4 i 5. studije i zaštitu okoliša.d. Izvo ač treba napraviti prikaz vremenskog tijeka vertikalnih pomaka (slijeganja) repera po provednim snimanjima s prikazom po profilima. Točnost izmjere položaja snimljenih repera treba biti unutar 1 cm. POVRŠINSKA ODVODNJA OBORINSKIH VODA I POSEBNI DETALJI Na plohama 1 – 4 (do plinske linije L) je izveden sustav za prikupljanje i odvo enja oborinskih voda s površine odlagališta do obodnog kanala. 5 i 6 – revizija D. s napomenom da središnji reper profila C predstavlja i krajnji reper uzdužnog profila D. te ih u slučaju oštećenja što hitnije zamijeniti i ponoviti snimanje položaja novog repera. Dužnost Izvo ača radova je da održava postavljene repere te da ih u slučaju oštećenja ili nestanka zamijeni s novim geodetskim reperima. stranica 35 od 348 .A. odnosno neposredno nakon postavljanja zadnjeg sloja prekrivnog sustava. Na dijelu odlagališta gdje je već postavljen prekrivni sustav (do uključivo plinske linije L) su reperi već postavljeni. studeni 2009.C) i u jedan uzdužni (D). Tako er je potrebno redovito održavati repere. Nacrt projektiranog sustava površinske odvodnje oborinskih voda je dan u dokumentaciji Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.

Vanjski nagib stranica bermi je 2H:1V a unutarnji nagib je 3H:1V. Institut IGH. Sustav je projektiran tako da se površinska voda odvodi kroz stalne odvodne kanale do retencijskog jezera koji se nalazi istočno od plohe 1.A. Na križanju s najvišm bermom. Institut IGH. broj projekta 24-10067/07-rev D iz studenog 2009. • uljevne gra evine u korugirane odvodne cijevi. Sustav odvodnje za plohe 4 do 6 revizija D. • korugirane odvodne cijevi (položene niz padinu). stranica 36 od 348 . Padovi bermi su dani u projektnoj dokumentaciji. • šahtovi za sakupljanje oborinskih voda. promjer nizvodne cijevi se mijenja u 750 milimetara. • drenažni kanali.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. [IP2] Berme na pokosu Berme za kontrolu površinske vode presjecaju put površinskoj vodi koja se slijeva niz padine po završnom pokrovu i usmjeruju ih u naborane polietilenske cijevi položene po pokosu tijela odlaglišta. Naborane polietilenske cijevi promjera 250 mm Naborane polietilenske cijevi dizajnirane su tako da odvode sakupljenu površinsku vodu sakupljenu sa krovnog dijela odlagališta koja se sakuplja šahtu promjera 800 mm i odvodi je do križanja s najvišom (gornjom) bermom koja se nalaze na pokosu tijela odlagališta. Kontrolne berme moraju se izgraditi na vrhu gornjeg zemljanog sloja u vertikalnim razmacima do približno10 metara i uzdužnim nagibom do 1 posto.10). Lokacije na kojima su smještene kontrolne berme za površinske vode prikazane su na prilogu 1. Sustav: Tijelo odlagališta Sustav za sakupljanje i odvodnju površinskih voda s površine krovnog dijela odlagališta ima sljedeće elemente: • drenažni rovovi u sustavu zaštite od smrzavanja. Kontrolne berme za oborinsku vodu trebaju zaštititi završni pokrov od erozije. • odzračnici drenažnih rovova. Naborane polietilenske cijevi promjera 250 mm je izra ena od plastike s glatkim unutrašnjom stijenkom. Izvo ač je dužan provoditi radove održavnja i upravljanju bermama u skladu s općim i partikularnim zahtjevima Naručitelja. • berme. Lokacije na kojima su smještene naborane cijevi prikazane su na prilogu 1. Izvo ač je dužan provoditi radove održavnja i upravljanju bermama u skladu s općim i partikularnim zahtjevima Naručitelja. Sustav odvodnje za plohe 4 do 6 revizija D. • slapišta i disipatori energije. broj projekta 24-10-067/07-rev D iz studenog 2009. Razmještaj i detalji sustava za kontrolu površinskih voda prikazani su u projektnim nacrtima (nacrt 5. [IDIP6].

A.).10. Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. 5 i 6 (Institut gra evinarstva Hrvatske. budući da je u navedenom rovu i drenažnoj cijevi kao i u šahtu DR_J2 u prethodnom razdoblju detektiran odlagališni plin. Odzračnici drenažnih rovova Na krovnom dijelu tijela odlagališta. cijevi koje odvode površinske vode niz padinu i permanentni drenažni kanali projektirani su za maksimalnu količinu padalina do 100 milimetara u 24 sata. 5 i 6 – revizija D Zatvorenog sustava odvodnje. Cijevi niz bočne stranice tijela odlagališta trebale bi imati promjer 750 milimetara. Cijevima će se površinske vode odvoditi do slapišta i disipator energije do rip-rapa koji treba izvesti na izlazu iz cijevi kako je prikazano na nacrtu 5. stranica 37 od 348 . Berme za kontrolu površinskih voda. Popis šahtova se nalazi u tabeli 4. Institut gra evinarstva Hrvatske. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Šahtovi odvodnje oborinskih voda Na krovnom dijelu tijela odlagališta nalazi se 10 šahtova za odvodnju oborinskih voda promjera 1200 mm. Obodni kanali imaju namjenu odvodnje površinskih oborinskih voda s područja oko ploha do retencijskog jezera odakle se ove vode ispuštaju u rijeku Savu. Tabela 5 Popis šahtova oborinskih voda R. na poziciji drenažnog rova DR_J1 i izme u DR_J1 i DR_J2 (naziv odzračnika DR_J1/2) nalaze se odzračnici drenažnog rova izvedenog u sloju zaštite od smrzavanja.: Ploha Naziv šahta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 PS1 PJ1 PS2 PJ2 PS3 PS4 DR_J2 DR_S2 DR_J8 DR_S8 Prikaz šahtova oborinskih voda na krovnom dijelu odlagališta je prikazan u nacrtu 5. izra ene od plastike s glatkim unutrašnjim stijenkama. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. Šahtovi su locirani na mjestima križanja ili promjene smjera trase ukopanih drenažnih rovova (s cijevima) odvodnje. i Prilogu 1 Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. Lokacije na kojima su smještene naborane cijevi prikazane su na nacrtima. Odzračnici DR_J1 i DR_J1/2 su izvedeni u cilju odzračivanja drenažnog rova.7 Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Sustav: Tijelo odlagališta Naborane polietilenske cijevi promjera 750 mm Naborane polietilenske cijevi dizajnirane su tako da odvode sakupljenu površinsku vodu sa bermi do obodnih kanala koji se nalaze uz vanjski rub bodnih nasipa.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 5 i 6. br.

naziva šahta. Pregled i uvid u stanje razine vode u šahtu. a na tri zadnje izgra ene plohe (4. 4. Provjera prisutnosti (koncentracije) metana CH4 volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta. poklopca šahta. Projekt je temeljen na procijenjenoj količini degradacije (raspadanja) starog smeća stranica 38 od 348 . Poklopac okna je izveden sa odzračnikom. odzračnika. Sumarna zapažanja mjesečnog pregleda (točka 1). stanju urednosti (1 x mjesečno). Sustav: Tijelo odlagališta Održavanje i upravljanje šahtovima odvodnje oborinskih voda Šahtovi oborinskih voda su elementi sustava odvodnje oborinskih voda na krovnom dijelu tijela odlagališta koji se izvode na lomovima i križanjima trasa drenažnih kanala. te zamjena 50 % poklopaca šatova do kraja 2015. znakova upozorenja i oznaka na šahtovima (točka 4) s planom eventualne zamjene. 2. oznaka upozorenja. odzračnika. stanje protjecanja prikupljene oborinske vode (točka 3). poklopca šahta. god.g.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A. A. naziva šahta Izvo ač je dužan izvršiti popravak ili zamjenu. Održavanje odzračnicima drenažnog rova Izvo ač je dužan provoditi radove održavnja i upravljanja odzračnicima drenažnog rova u skladu s općim i partikularnim zahtjevima Naručitelja. Vizualna provjera stanja na mogućnost fizičkog oštećenja stijeki šahta. komentarima i prijedlozima mjera.. oznaka opasnosti. Izvo ač je dužan provoditi sljedeće redovne preglede šahtova odvodnje oborinskih voda: 1.3. 5 i 5D) smješta se uglavnom samo novi komunalni otpad. OTPLINJAVANJE ODLAGALIŠTA I PLINSKA MREŽA DO PLINSKE STANICE (mTEO) ODLAGALIŠNI PLIN Procjena proizvodnje odlagališnog plina Stari otpad plus odre ene količine novog komunalnog otpada odložene su na plohe 1 . koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta (točka 2). (1 x mjesečno). 3. Predvidiva kompltena zamjena oznaka opasnosti i upozorenja i oznaka naziva šahtova 1× 2. stanje poklopaca.14. U slučaju evidentiranja pojave CH4 provjeru koncentracije treba provoditi češće i to minimalno (1 x tjedno). eventualnog zdražavanje ili stanja protjecanja vode (1 x mjesečno). U slučaju oštećenja stijeki šahta. U izvještaju treba biti navedeno. stanju taloga. oznaka opasnosti. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. oznaka upozorenja. Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova odvodnje oborinskih voda s izvršenim i planiranim mjerama održavnja.

Za plohe od 1 do 5 pretpostavlja se da će generirati oko 52 kubična metra plina po toni premještenog otpada uz 35 posto vlage. Me utim. sadržaju vlage i očekivanoj praktičnoj maksimalnoj degradaciji ukupnih biorazgradivih čestica. Analize procesa raspadanja smeća bazirane su na podacima sadržanim u izvještajima i informacijama koje je pružio investitor. plin proizvoditi sporije nego na odlagalištu novog otpada. procijenjena je prema podacima koja je pružio Elektroprojekt (Čistoća. s tim da na minimalnu efikasnost sustava utječu promjene unutar odlagališta (razgradnja biomase zbog uvo enja zraka. s tim da oko 30 posto ukupne mase otpada čini novi otpad. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.). do 2000. Za izradu modela projekcije stvaranja plina i proizvodnje nakon premještanja otpada na svaku radnu plohu. biorazgradivih hlapljivih čestica (BVS) sadržanih u otpadu) na odlagalištu će se kontinuirano stvarati deponijski plin tijekom cijelog vijeka trajanja odlagališta. starog i novog otpada razmatrani su kao elementi za utvr ivanje odgovarajućeg koeficijenta biodegradacije i utvr ivanje realne proizvodnje odlagališnog plina. Najviša proizvodnja odlagališnog plina će biti nakon 2012. stranica 39 od 348 .5 kubičnih metara plina po toni novog komunalnog otpada uzimajući u obzir da će te plohe primati uglavnom novi otpad. Stopa generiranja plina prije zatvaranja zasniva se na očekivanom životnom ciklusu odlagališta prema vrsti zaprimanog otpada. gustoća. IPZ Uniprojekt Zagreb – Studija o količini i vrsti smeća.A. Očekivana vrsta otpada.). Kao kod svih plinskih projekata u tako posebnim uvjetima. godine kada će ploha 6 biti otvorena za prihvat novog otpada. Znatno manji koeficijent razgradnje primijenjen je za plohe od 1 do 5 zbog stupnja degradacije kod starog otpada. Očekuje se da će se iskustva ostvarena dosadašnjim radom sustava otplinjavanja koristiti za eventualnu prilagodbu projekata za sustav otplinjavanja na preostalim plohama. koristio se kinetički pristup prvog reda. Sustav: Tijelo odlagališta i procijenjenim karakteristikama novog otpada. do 1990. Stopa proizvodnje odlagališnog plina izračunata za sustav upravljanja plinom sa 85 posto efikasnosti. a samo manji postotak tih ploha čini novi otpad. postotak vlage. 1991. biološko začepljenje filtra plinskih zdenaca itd. Dodatak plohe 5 i ploha 6 trebale bi proizvoditi oko 244. Podaci o zaprimanju smeća kroz razdoblje od 1965. koje je pribavio prethodni projektant. korišteni su za definiranje osnovnog sastava smeća i procjene kolika bi mogla biti proizvodnja plina. Tada će ukupna pridobiva količina plina biti oko 3. Zbog progresivnog anaerobnog raspadanja organskih frakcija ugljika iz komunalnog otpada (tj. Takva projekcija proizvodnje odlagališnog plina nakon zatvaranja deponije uravnotežena je primjenom stohastičke analize sastava smeća kako bi se mogla utvrditi stopa generiranja plina prije zatvaranja (proizvodnja metana i ugljičnog dioksida). Podaci o količini otpada i broju godina odlaganja na odlagalištu uzeti su kao ulazni podaci za izračunavanje ukupne proizvodnje odlagališnog plina i njegovog iskorištavanja s ploha od 1 do 6.619 kubičnih metara na sat (60 kubičnih metara po minuti). mogu se očekivati izmjene projekta.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. itd. Količina primljenog smeća na odlagalištu i na plohi 1 od 1991. očekuje se da će se tijekom procesa sanacije starog otpada.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. prisustvu ili odsustvo pokrova geomembrane. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. Kolektorski (linijski) cjevovodi koji povezuju plinske glave se polažu u zaštitni sloj od smrzavanja te se potom vežu u kruni južnog obodnog nasipa s kolektorskim cjevovodom koji provodi odlagališni plin do plinske stanice odnosno malog termoenergetskog postrojenja (mTEO) za obradu i iskorištavanje plina (Nacrt 5. sukladno dinamici ugradnje otpada na promatranoj površini. Broj projekta: 24-10046/07 iz kolovoza 2007. udaljenosti do pokosa. Nadogradnja obuhvaća iskop i demontažu ugra enih plinskih glava i brtvenih materijala sve do drenažnog sloja unutar plinskog zdenca te. .A. vidi Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Institut gra evinarstva Hrvatske. projektiran je sustav od ukupno 123 plinskih zdenaca. putem mreže plinovoda kojom se prikupljeni plin dovodi do plinske stanice odnosno malog termoenegretskog objekta (mTEO). ugradnju zaštitnih kolona.13. zbog prethodno opisane potrebe za nadvišenjem ugra enog otpada na dijelu plohe 4. Institut gra evinarstva Hrvatske. Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. predvi ena je nadogradnja zdenaca L-2 do L-5 i K-2 do K-5 (ukupno 8 zdenca). Do danas je izvedeno ukupno 90 plinskih zdenaca (uključivo 14 zamjenskih) do plinske linije L uključivo. te zdenci M-1 i M-7.2 u Izvedbenim projektom prekrivanja ploha 4. Osim izgradnje plinskih zdenaca. OPIS IZVEDENOG SUSTAVA OTPLINJAVANJA Plinski zdenci i plinske linije Na tijelu odlagališta je ukupno je izvedeno 90 plinskih zdenaca raspore enih u plinskih 15 linija (linije A – M i W). 5 i 6. drenažnog materijala i plinskih cijevi sve do projektiranog vrha prekrivnog brtvenog sustava kada je potrebno ugraditi prethodno uklonjenu plinsku glavu.5 i 0.12. 5 i 6. Popis plinskih zdenaca s dubinama bušenja. [IP2].3 i nacrt 5. [IP2]). 4 i 5 do 44. Do završetka izgradnje je prema postojećem projektu preostalo za izvesti još 47 zdenaca [IP2].75 kubičnih metara plina po minuti. Institut gra evinarstva Hrvatske. Razmještaj bušotina i sustav plinskih glava na vrhu zdenaca prikazan je na nacrtima. tipom plinske stranica 40 od 348 . 5 i 6. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.12.) [IP2]. Na osnovu podataka o radijusu utjecaja izme u plinskih zdenaca. Vidi popis izvedenih plinskih zdenaca u tabeli 6. Sustav: Tijelo odlagališta Projektirani sustav plinskih zdenaca na odlagalištu Odlagalište otpada Jakuševec otplinjava se preko trajnih plinskih zdenaca aktivnim sustavom otplinjavanja. god. kao i dubini zdenca. Procjenjuje se da će prosječna bušotina proizvoditi izme u 0. Veličina sustava otplinjavanja projektirana je konzervativno kako bi se mogla preuzeti maksimalna predvidiva količina plina s tim da nisu dopustivi gubici zbog neracionalnog korištenja ili propuštanja.6 m. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. Dio sustava za otplinjavanje je i sustav za manipuliranje kondenzatom koji je prikazan na nacrtu (Nacrt 5. Dubine zdenaca na linijama plohe 1 iznose 15 do 27 m a na plohama 2 i 3. Udaljenost izme u plinskih zdenaca je otprilike 60 metara računajući od središta bušotine.

Ukupno 42 zdenca su izvedena sa starim tipom plinske glave. bermi i plinskog sustava . dokumentcije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.A.12. Projektirani tlocrtni smještaj svih plinskih zdenaca je dan u nacrtu 5. Program crpljenja vode iz plinskih zdenaca i eventualna izvedba dodatnih zdenaca na plohama 1. Institut IGH d. IP2]. 2 i 3. stranica 41 od 348 . IDIP2]. Broj projekta: 24-10-067/07 – Revizija B. IDIP8].7 istog projekta [vidi Prilog A. broj projekta 81010-264/11 iz srpnja 2011. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Institut gra evinarstva Hrvatske.. Karakteristični poprečni presjek konstrukcije starih plinskih zdenaca je dan u nacrtu 2 Izvedbenog projekta. Karakteristični presjek kroz konstrukciju plinskih zdenaca novog tipa s ugra enim dvostrukim cijevima (jedna cijev za iskorištenje plina i druga za crpljenje procjedne vode) je dan u nacrtu 4 (Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.) [vidi Prilog A. [vidi Prilog A. G-3/4 i H-2/3 i H-3/4 je izveden novi tip plinskog zdenca koji ima samo jednu plinsku cijev. dok ih je 48 izvedno s novim tipom. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god.1. god. 5 i 6. Institut gra evinarstva Hrvatske. IP2].d.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Na plinskim zdencima G-2/3. [vidi Prilog A. iz svibnja 2008. Sustav: Tijelo odlagališta glave i statusom spojenosti na plinski sustav nalazi se u tabeli 6. Presjek kroz plinski zdenac s jednom plinskom cijevi je dan u nacrtu 5. 5 i 6 – revizija B zatvorenog sustava odvodnje.

Desno . Sustav: Tijelo odlagališta PUNA CIJEV PUNA CIJEV BENTONITNA BRTVA PUNA CIJEV BENTONITNA BRTVA FINI ŠLJUNAK FINI ŠLJUNAK KRUPNI ŠLJUNČANI FILTER KRUPNI ŠLJUNČANI FILTER PERFORIRANA CIJEV PERFORIRANA CIJEV OTPAD PERFORIRANA CIJEV OTPAD DRENAŽA DRENAŽA Slika 2. Lijevo. stranica 42 od 348 . skica presjeka kroz stari tip plinskog zdenca. skica presjeka koroz novi plinski zdenac.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.

50 38.00 18.00 25.00 Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip Stari tip W1 W2 1 W3 W4 W5 W6 B1 B2 2 B3 B4 B5 C1 C2 2 C3 C4 C5 TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN 26 27 28 29 30 31 32 33 2 D1 D2 D2/1 D3 D3/1 D4 D4/1 D5 TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN 18.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.00 40.00 25.00 36.00 40.00 18.00 27.00 27.00 38.00 38.00 38.00 18.00 25.00 25.00 25.00 18. Sustav: Tijelo odlagališta Tabela 6 Popis izvedenih plinskih zdenaca 1 2 3 4 5 6 R.50 19.00 38.00 27.00 13.00 25.50 38.00 27.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.: Ploha Naziv Zdenca Spojenost s glavnim plinovodom Dubina bušenja [m'] Tip glave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN 19.00 Stari tip Stari tip Novi tip Stari tip Novi tip Stari tip Novi tip Stari tip stranica 43 od 348 .00 38.00 14.00 38.00 27.00 27. br.00 39.

50 38.50 39.00 18.00 37. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.00 44.00 Stari tip Stari tip Novi tip Stari tip Novi tip Stari tip Novi tip Stari tip Stari tip Stari tip Novi tip Stari tip Novi tip Stari tip Stari tip 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 3 3 G1 G2 G2/3 G3 G3/1 G3/4 G4 G4/1 G5 H1 H2 H2/3 H3 H3/4 H4 H5 TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN 13.00 41.00 Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip stranica 44 od 348 .50 38.00 41.00 38.00 42.00 36.00 38.00 37.00 Stari tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Stari tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip 65 66 67 68 69 70 4 I1 I2 I3 I4 I5 I6 TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN 18.00 40.00 40.00 19.00 18.00 20.00 38.00 43.A.00 38.00 21.00 40.50 39.50 19. Sustav: Tijelo odlagališta 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 3 E1 E2 E2/1 3 E3 E3/1 E4 E4/1 E5 F1 F2 F2/1 F3 F3/1 F4 F5 TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN 18.00 40.50 38.00 43.00 38.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.60 38.50 37.00 18.00 38.00 43.

Unutar šahta procjednih voda JB_14 nalazi se plinska glava koja odvodi odlagališni plin iz drenažne cijevi (plohe 5 jug)u plinski sustav.7 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.00 37.00 18.00 18.00 41.60 41. Promjeri PEHD cjevovoda plinskih linija su 140 mm.50 Novi tip Novi tip Od ukupno 90 plinskih zdenaca. 89 komada je trajno spojeni na plinski sustav a zdenac M . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.70 37. stranica 45 od 348 .00 18.40 38.00 41. [IP2].00 37.70 41. Obaveza je Izvo ača da održava navedenu plinsku glavu. Projektni položaji plinskih linija koje povezuju plinske zdence su prikazani u nacrtu 5. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. Izvedene su sve plinske linije ploha 1 do uključivo 4 (uključujući plinsku liniju L) kao i linija koja povezuje plinski zdenac M-1 s kolektorskim cjevovodom.00 37.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.00 41.50 Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip Novi tip 89 M1 M2 M3 5 M4 M5 M6 TRAJNO SPOJEN 17. Institut gra evinarstva Hrvatske.90 41.90 Novi tip 90 91 M7 JB_14 PRIVREMENO SPOJEN SPOJEN NA SUSTAV PROCJEDNIH VODA 25.7 je privremeno spojen na liniju plinsku L. 5 i 6.20 38.A.00 18. Sustav: Tijelo odlagališta 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 4 J1 J2 4 J3 J4 J5 J6 K1 K2 4 K3 K4 K5 K6 L1 L2 L3 L4 L5 L6 TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN TRAJNO SPOJEN 19.00 25.

Institut gra evinarstva Hrvatske. nalazi se u tabeli 7. dok je projektirani tlocrtni smještaj ventila dan u nacrtu 5. 5 i 6. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0"[vidi Prilog A. Presjek konstrukcije ventila plinskih linija s pripadajućim šahtovima je dana u nacrtu i 5. br.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. Na odlagalištu je ukupno izvedeno 14 ventila plinskih linija zajedno s pripadajućim šahtovima i to na plohama 1 do 4.3 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0" [vidi Prilog A. Sustav: Tijelo odlagališta Plinski zdenac M-7 je privremeno spojen na plinsku liniju L PEHD cjevovodom promjera 110 mm.200 mm.7 istog projekta [IP2]. IP13].. Unutar radijusa kruga od 2 m od vanjske površine šahtova s ventilima plinskih linija e Ex zona opasnosti "2". Šahtovi s ventilima plinskih linija Ventili pojedinih plinskih linija su izvedeni u revizijskim šahtovima promjera 1. Tabela 7 Popis ventila plinskih linija R. Unutar radijusa kruga od 2 m od površine glava plinskih zdenaca (novog i starog tipa) i dodatne cijevi za crpljenje procjedne vode je Ex zona opasnosti "2".: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 4 3 1 1 Ploha Naziv Ventila V–1–3 V–1–2 V–1–1 V–2–3 V–2–2 V–2–1 V V V V V V V V – – – – – – – – 3 3 3 3 4 4 4 4 – – – – – – – – 4 3 2 1 4 3 2 1 stranica 46 od 348 . Popis ventila pliskih linija i ploha na kojima su smješteni.A.12. IP13].

[IP2]. Popis hvatača kondenzata s oznakom tipa je prikazan na tebel 8.7 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.[IP13]. 5 i 6.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Unutar hvatača kondenzata je Ex zona opasnosti "1". Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god.A.2 i 5.3 dokumentacije IP2. Sustav: Tijelo odlagališta Hvatači kondenzata Na odlagalištu je trenutno izvedno 38 hvatača kondenzata.12. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Projektirani raspored hvatača kondenzata je prikazan na nacrtu 5. Institut gra evinarstva Hrvatske.12. dok je u krugu hvatača kondenzata udaljenosti od 2 m zona opasnosti "2". stranica 47 od 348 . Detalji konstrukcije ispusta kondezata plinskih linja su dani u nacrtima 5.

Broj projekta: 24-10-046/07 sustavu je 4.: Ploha Plinska linija Tip 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 6 6 AW1 AW1 AW2 AW2 AB AB B C C D D D D E E E E E E-F F F F G G H H I I I-J J J K K L L M-N Q-R T 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 3 2 1 2 1 2 1 3 3 3 Odzračnici plinodrenažnog sloja Za odzračivanje (otplinjavanje) plinodrenažnog sloja na gornjem brtvenom izvedeno 6 komada odzračnika i to s oznakama DG – 1. DG – 3. 5 i 6. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.7 dokumentacije Izvedbeni projekt ploha 4. DG – 2.A. DG – 5 i prekrivanja iz kolovoza stranica 48 od 348 . DG – DG-6 kao što je prikazano na nacrtu 5. Sustav: Tijelo odlagališta Tabela 8 Popis hvatača kondenzata R. Institut gra evinarstva Hrvatske. br.

[IP2].Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Na najnižim mjestima nivelete kolektora postavljeni su hvatači kondenzata tipa 3 kojima se kondenzat odvodi do najbližih revizijskih šahtova za prikupljanje procjedne vode. 4 i 5. N i O iznosi 466 m.A. dokumentcije IP2. Prikaz pozicija hvatača kondezata postavljenih duž plinskog koolektora je dan u nacrtu 5. predvi a se izrada ukupno 35 plinskih zdenaca.2015. Plinski zdenci Tijekom perioda radova izgradnje te održavanja i upravljanja objektima odlagališta otpada Jakuševec u razdoblju od 01.12. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0" [IP13]. Sabirni plinski cjevovodi promjera 160 mm služe za prikupljanje odlagališnog plina ploha 1 i 2 (zajednički kolektor). Dodatno se predvi a izvedba 10 komada (odnosno 410 m) plnskih zdenaca koji će se izvoditi u slučaju promjene prohodnosti izvedenih (postojećih) plinskih zdenaca. Sabirni plinski cjevovodi (plinski kolektori) U kruni južnog obodnog nasipa.13 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. te od Projektanta zatražiti podatak o potrebnoj dubini bušenja svakog pojedinog zdenca. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. g. Deset (10) plinskih zdenaca i to 4 komada na liniji M (M-2 do M-5) i 6 komada na linij N (N-1 do N-6) i 2 komada na liniji O (O-1 i O-6).12. 3. U cilju spuštanja razine procjednih voda u tijelu odlagališta. Sustav: Tijelo odlagališta 2007 god. Detalji konstrukcije odzračnika je prikazan na nacrtu 5. Y i Z kote predvi ene pozicije plinskog zdenca.01. Institut gra evinarstva Hrvatske. Plinski kolektor plohe 6 promjera 400 mm je položen u krunu nasipa s početkom u profilu 14 i trenutno nije u funkciji budući da nije izveden niti jedan plinski zdenac na plohi 6. GRA ENJE PLINSKOG SUSTAVA Sa svim zahvatima Izvo ača vezanim uz gra enje elemenata plinskog sustava mora biti upoznat voditelj plinske stanice imenovan od Izvo ača radova. Ukupna duljina zmjenskih plinskih zdenaca iznosi 508 m. do 31. stranica 49 od 348 . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Ukupna duljina plinskih zdenaca linija M. [IP2]. izvedena su 4 komada (promjera 160 mm) i 1 komad (promjera 400 mm) sabirnih plinskih cjevovoda.3. 5 i 6. predvi ena je izrada 13 komada zamjenskih plinskih zdenaca (vidi tabelu 9) koji su uslijed slijeganja i pomaka tijela odlagališta s vremenom postali neprohodni za opremu kojom se crpi procjedna voda iz plinskih zdenaca. Ovi zdenci se izvode nakon zapunjavanja plohe 5 s otpadom. Nakon dosizanja projektnih gabarita tijela odlagališta Izvo ač treba geodetski snimiti X. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0" [IP13].2012.

travanj 2011. predvi ena je izvedba sustava privremenog otplinjavanja izvedbom horizontalnih plinskih drenova u dvije razine. Zaštita plinskih linija koje se polažu u zaštitini sloj protiv smrzavanja. Sustav: Tijelo odlagališta Privremeno otplinjavanje U cilju što racionalnijeg iskorištenja odlagališnog plina. studije i zaštitu okoliša. Izvo ač je dužan izvoditi u skladu s projektom Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Predvi a se izrada ukupno 76 m PEHD privremenog cjevovoda promjera 110 mm koji će povezivati zdenac O-6 s plinskom linijom N.n.2015.d.12. 5 i 6 . N (N-1 do N-6) i povezivanje zdenca O-1 s plinskim kolektorom. Promjeri PEHD cjevovoda plinskih linija su 140 mm. IZVO AČ je zadužen za izradu izvedbenog i radioničkog nacrta privremenog otplinjavanja. Cjevovod i rov privremenog otplinjavanja mora imati uzdužni pad od 8% i razvodi se od najviše točke cjevovoda smještene unutar tijela odlagališta prema PEHD šahtovima. se predvi a izrada ukupno 705 m PEHD cjevovoda promjera 140 mm.) [IP2]. promjera 1. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. Zavod za planiranje.m. U razdoblju do 31. Plinski zdenac M-7 je privremeno spojen na plinsku liniju L PEHD cjevovodom promjera 110 mm.7 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Predvi a se izvedba dva reda linija za privremeno otplinjavanje i to prvi red s šahtovima smještenim nešto iznad visinske kote obodnog nasipa približne visinske kote 120 m. zaštite zdravlja. Četiri šahta se trebaju smjestiti na jugu i četiri ja sjeveru tijela odlagališta.. Broj projekta: 24-10-067/07 – RevE.200 mm (sukladno poglavlju 2364 [IP1]). Institut IGH d. i drugi red visinske kote 135 m.m. Predvi a se izrada ukupno 8 novih šahtova za privremeno otplinjavanje konstrukcije identične šahtu procjednih voda.] stranica 50 od 348 . Predvi ena je izvedba sustava privremenog otplinjavanja sa horizntalnim plino-drenažnim cjevovodima. kao i zaštite okoliša od utjecaja stakleničkih plinova. prema partikularnim zahtjevima Naručitelja te od Naručitelja ishoditi suglasnost na predloženi tip privremenog otplinjavanja prije početka izvedbe. smještenim poprečno na smjer pružanja tijela odlagališta.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 5 i 6 (Institut gra evinarstva Hrvatske. [IDIP7.A.revizija E Zaštita plinskih linija na mjestu servisne prometnice.n. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Potrebno je izvesti plinske linije M (od M-1 do M-7). smanjenja širenja neugodnih mirisa. god. Izvedene su sve plinske linije ploha 1 do uključivo plohe 4 kao i linija koja povezuje plinski zdenac M-1 s kolektorskim cjevovodom (ploha 5). Plinske linije Projektni položaji plinskih linija koje povezuju plinske zdence su prikazani u nacrtu 5.

Plinske linije se polažu na me uprekrivni sloj debljine od 30 cm. U razdoblju provedbe Ugovorenih radova predvi a se izrada i ugradnja ukupno 4 hvatača kondenzata tipa 2. Sustav: Tijelo odlagališta Šahtovi s ventilima plinskih linija U razdoblju provedbe Ugovorenih radova predvi a se izrada ukupno dva šahta s ventilom trajnog otplinjavanja plinske linije N i linije O. kao i jedan rezervni odzračnik. i to jedan (DG-7) izme u plinskih zdenaca N-3 i N-4. koja bi se trebala ugraditi u slučaju ispadanja iz funkcije postojećih izvedenih hvatača kondenzata tipa 1. a na liniji O-P se predvi a 48 m plinovoda privremenog otplinjavanja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. kao i dva šahta s ventilom privremenog otplinjavanja izme u plinskih linija O-P i P-Q. Odzračnici plinodrenažnog sloja U razdoblju provedbe Ugovora predvi ena je izrada i ugradnja ukupno 2 odrzračnika plinodrenažnog sloja. Po jedan se predvi a za ugradnjui kod plinskog zdenca N-6 i zdenca O6. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. koja bi se trebao ugraditi u slučaju oštećenja odnosno ispadanja iz funkcije postojećih izvedenih odzračnika. Plinskim linijama se povezuju plinski rovovi privremenog otplinjavanja. U razdoblju trajanja Ugovorenih radova predv eno je povezivanje novo izvedenih privremenih plinskih zdenaca sa PEHD plinskim cjevovodima (linijama) ukupne dužine 95 m i promjera 140 mm. kao i dva rezervna hvatača kondenzata. Plinske linije privremenog otplinjavanja Plinske linije privremenog otplinjavanja je potrebno spojiti s plinskim sustavom na isti način kao i plinske linije plinskih zdenaca. koja bi se trebala ugraditi u slučaju ispadanja iz funkcije postojećih izvedenih hvatača kondenzata. U razdoblju provedbe Ugovorenih radova predvi a se izrada i ugradnja ukupno jednog hvatač kondenzata tipa 3 koji bi trebao biti ugra en u slučaju ispadanja iz funkcije postojećih izvedenih hvatača kondenzata tipa 3. Po jedan se predvi a ugraditi kod plinskog zdenca N-1 i O-1. kao i dva rezervna hvatača kondenzata. Sabirni plinski cjevovodi (plinski kolektori) Svi sabirni plinski cjevovodi su izvedeni i nije predvi ena daljnja izgradnja sabirnih plinskih cjevoda. Izvo ač je zadužen za osiguranje padova položenih plinskih cijevi tako da je u njima omogućen protok plina te da se u njima kontinuirano odvodi nakupljeni kondenzat. Hvatači kondenzata U razdoblju provedbe Ugovorenih radova predvi a se izrada i ugradnja ukupno 3 hvatača kondenzata tipa 1. Na privremenoj plinskoj liniji P-Q se predvi a 47 m plinovoda privremenog otplinjavanja. stranica 51 od 348 .

Naručitelj će odlučiti o mjerama sanacije. • održavanje sabirnog okna kondenzata prije ulaza plinskih linija u plinsku stanicu (mTEO). Održavanje dijelova plinskog sustava može se podijeliti na sljedeće elemente: • održavanje plinskih glava (trajnog i privremenog otplinjavanja). Nepodešenost otplinjavanja plinskog sustava. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. pri čemu su krajevi zdenca vidljivi iznad razine pokrovnog brtvenog sloja zatvoreni trajnim PEHD plinskim glavama. Prohodnost plinskih zdenaca Neprohodnost izvedenih plinskih zdenaca predstavlja jedan funkcioniranja aktivnog sustava otplinjavanja na odlagalištu. Ovisno o rezultatima mjerenja koncetracije metana uz elemente plinskkog sustava. • održavanje konkavnih prijeloma plinskih linijskih kolektora. • održavanje odzračnika me usloja. Izvo ač je dužan provoditi radove održavnja i upravljanju glavama plinskih zdenaca u skladu s općim i partikularnim zahtjevima Naručitelja. uzrok pojave deponijskog plina može biti uslijed slijedećih čimbenika: 1. Radovi na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta u okolici plinskih sondi moraju se izvoditi krajnje pažljivo (ručno). Mjerenjem se evidentira da li je došlo do propuštanja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Propuštanje ili oštećenje LLDPE geomembrane (1 mm) ili cementno-bentonitnog čepa i uz plinske zdence. Izvo ač je zadužen da svaka 3 mjeseca provedi mjerenje koncentracije metana u volumnim postocima uz i oko svih elemenata plinskog sustava. 3. od razloga slabijeg stranica 52 od 348 . upravljanje i monitoring plinskog sustava mora provoditi voditelj plinske stanice imenovan od Izvo ača radova. Izvo ač je o mjerenjima dužan sastaviti Izvješće s komentarima izvršenih mjerenja i prijedlozima mjera.000 ppm). Eventualna oštećenja dijelova plinskog sustava rezultiraju smanjenjem funkcionalnosti aktivnog sustava otplinjavanja. • održavanje šahtova u kojima se nalaze ventili plinskih linija. osloba anjem odlagališnog plina koji se ne zahvaća sustavom aktivnog otplinavanja. 2 i 3).A. Održavanje glava plinskih zdenaca Plinski zdenci izvedeni su u tijelu otpada. odnosno da li je potrebno popraviti brtveni sustav u okolici plinskog zdenca. 2. Oštećenje elemenata plinskog sustava. • održavanje hvatača kondenzata (tip 1. Ukoliko izmjerena koncentracija metana uz elemente plinskog sustava bude veća od 1 % (10. Sustav: Tijelo odlagališta ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE DIJELOVIMA PLINSKOG SUSTAVA Opći zahtjevi Naručitelja Održavanje.

00 0.00 24.00 13.00 / 20.80 16.00 0. br.8.00 24.00% 79.44% 0.40 16.00% 100.50 19.00 11.00 0.50 19.00 0.50 24.63% 83.00 17.00 25.00% 98.00 27.00 0.10 15.00 23.68% 100.00% 94.59% 92.A.00 38.50 24.50 14.00% 100.00 27.50 13. vrha) 01/2012 [m] 6 7 r.50 38.20 13.00 0.00 0.00 18.00 0.00 25.00 21.00 18. 09.00 14.00% / 21. Prohodnost plinskog zdenca provodi se s probom (sondom) promjera 5 cm i dužine 70 cm.00% 53.00 0.00 0.00% 100.33% 42.00 28.00% 96.00 27.2011.00 27.00% 86.00 38.00 25.00 0.00 38.00 17.00 25.00% 100.11% 58.50 14.00 4.50 40.50 92.15% 90.00 0.00 0.00 09.00 0.2011.62% 75.00 15.50 38.00 18.30 20.50 22.50 18.00 suh 22.50 18.00% 82.50 37. U tabeli 9 je dan popis plinskih zdenaca koji su neprohodni u dužini većoj od 75% dužine bušenja i kod kojih je zamijećena visoka razina procjednih voda.00 0.00 0.00 0.2011.56% 98.00 0.00 26.00 40.00 84.00 4.00% 100.50 20.50 25.00 0.00 3.00 18.30 11.00 40.00 11.00 23.2011.00% 19.00 38.70 4.50 21.50 21.00 38.00 14. 09.68% 100.00 0.00 0.50 22.00 0.00 0.00 0.00 38.20 15.50 19.00 25.00 14.50 19.00% 6.00 0. Sustav: Tijelo odlagališta Izvo ač je u obvezi redovno provoditi mjerenja prohodnosti svih izvedenih plinskih zdenaca svakih 6 mjeseci.00 80.00 27.50 11. u funkciji: PLINSKI ZDENAC MJESEC I GODINA DUBINA BUŠENJA BUŠENJA ZDENCA ZDENCA KOMENTAR Metara bušenja zamjenskog zdenca[m] PLINSKA LINIJA A 1 A1 2 A2 3 A3 4 A4 5 A5 6 A6 7 A7 8 A8 9 A9 PLINSKA LINIJA W 10 W1 11 W2 12 W3 13 W4 14 W5 15 W6 PLINSKA LINIJA B 16 B1 17 B2 18 B3 19 B4 20 B5 PLINSKA LINIJA C 21 C1 22 C2 23 C3 24 C4 25 C5 PLINSKA LINIJA E 34 E1 35 E2 36 E2/1 37 E3 38 E3/1 39 E4 40 E4/1 41 E5 19.00 0.95% 48.00 40.00 0.00% 100.00 / 18.00 18.00 neprohodan 20.00 0.20 15.00% 98.00 0. stranica 53 od 348 .00 42.00 38. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.00 0.00 18.00 25.00 38.20 10.00 0.00 37.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Tabela 9 Analiza neprohodnosti zdenaca i potrebe za bušenjem zamjenskih zdenaca 1 2 3 4 5 Mjerenje razine procjedne Prohodnost od vrha do dna vode (od sonde na dan 22.00 0.00 27.00 25.00% 100.00 0.59% 98.

00 0.00 7.00 18. 08.00 17.50 18.24% 41.20 9.50 8.00 3.00 18. 05.00 0.40 6.00 stranica 54 od 348 .11% 46.00 43.00 44.00 7.39% 22.00 0.50 18.00 5.00 0.00% 45. Sustav: Tijelo odlagališta PLINSKA LINIJA F 42 F1 43 F2 44 F2/1 45 F3 46 F3/1 47 F4 48 F5 PLINSKA LINIJA G 49 G1 50 G2 51 G2/3 52 G3 53 G3/1 54 G3/4 55 G4 56 G4/1 57 G5 PLINSKA LINIJA H 58 H1 59 H2 60 H2/3 61 H3 62 H3/4 63 H4 64 H5 PLINSKA LINIJA I 65 I1 66 I2 67 I3 68 I4 69 I5 70 I6 PLINSKA LINIJA J 71 J1 72 J2 73 J3 74 J4 75 J5 76 J6 PLINSKA LINIJA K 77 K1 78 K2 79 K3 80 K4 81 K5 82 K6 PLINSKA LINIJA L 83 L1 84 L2 85 L3 86 L4 87 L5 88 L6 PLINSKA LINIJA M 89 M1 M2 M3 M4 M5 M6 90 M7 08. 08.00 10.2008.00 26.00 37.42% 91. 04.10 22.50 38.70 5.A.00 6.50 13.00 41.00 0.00 10.00 34.00 0.80 / Potrebno bušiti Potrebno bušiti Potrebno bušiti 0.2008. 08. 08.00 13. Potrebno bušiti Potrebno bušiti 07.20 38.50 5. 08.00 18.00 40.00 0.60 41.10 7.50 39.00 0.00 10.00 10.00 0.70 37.2010.00 25.2011.00 0.20 14.00 0.00 38.00 0.59% 100.30 0. 03.90 83.50 29.16% 100. 05.2008.00 neprohodan 31.40 38.2008. 04.70 41.00 19.70 3. 08.2008. Potrebno bušiti Potrebno bušiti 07.60 38.2011.00 6. 08.00 0.00 41.23% 18.00 13.00 7.00 43.00 37.00 40.70% 22. 25.49% 42. 07.00 41.00 43.00 38.90 41.10 19.00 41.00 8.00 0.2010.89% 50.00 0.00 8.00 21.00 0.00 18.50 39.45% 32.00 3.00 22.44% 6.00 10.00% 97.00 13.40 11.68% 100.00 5.2008.50 9.00 0.03% 61.00 0. 08.50 9. Potrebno bušiti Potrebno bušiti Potrebno bušiti 05.00 8. 04.2008.2011.00 43.2010.00% 81.00 10.00 38.00 37.12% 90.2008.00 37.00 33.11% 13.00 8.00 0.50 6.00 38.00 10.00 0.50 7.20 9.50 8. 08.00% 0.00 19.00% 20.00 15. 04.00 08.11% 18.97% 35.00 6.89% 7.00 37.94% 21.00 6.50 39.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.58% 76.2010.00 07.20 22.29% 99.00 0.60 0.24% 27.00 0.00 37.00 9.96% 85.2010.00 15.2010. 05.98% 70.2008.00 37.50 37.00 41.00% 86.00 7.20 / 5.00 37.00 22.20 12.73% 24.00 37.00 40.50 38.00 38.00 0.00 0.50 35.33% 20.00 20.50 35.90 0.00 0. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Potrebno bušiti Potrebno bušiti Potrebno bušiti 08.50 20.2008.00 41. 08.2010.00 8.00 0.50 14.00 19.2010. 04.00 8.00 0.25% 16.2008.2008.00 36.00% 69.00 21.00 16.50 39.00 43.00 37.00 0.00 16.00 18.2010.60% 84.95% 48.2008.00 37.00 0.60 12.02% 95.46% 94.00 0.00 0.00 14. 18. 03.37% 90.40 7.2010.2010.00 neprohodan 31.50 0.00 0.00 19.00 38.00 18.70 0.00 0.00 32.2008.00 8.00 0.30 19.00 14. 04.00 11.16% 88.00 18.2011.00 0.50 12. 07.50 39.00 22.00% 100.00 0.50 38.00 0.10 11. 18.21% 88.00 19.74% 11.50 38.2010.

visoka razina vode (ispunjenost vodom preko 35% od dubine izvedenog zdenca) prisutna je kod 70 plinskih zdenaca odnosno na 77% zdenaca.00 4.70 18.40 20.70 23.80 3.20 13.00 / 14.50 11.00 25.00 20.00 21.00 27.10 15.60 9.00 11.30 19. Tabela 10.60 3.00 18.00 18.00 27.70 19.00 4.00 12.00 24.40 21.00 18.00 4.00 14.60 20. potrebno ju je crpiti i kontrolirati dinamikom i načinom opisanim u pod točkom Monitoring razine procjedne vode u plinskom zdencima. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.00 2.00 25.50 suh 21.60 2.60 14.40 20.10 16.00 8.10 18.40 21.00 25.00 21.00 11.00 11.50 19.00 18.00 27.00 13.g. Zdenci na plohi 1 bilježe prosječno manju razinu vode od zdenaca ostalih ploha.80 11.00 18.00 25.00 / 18.80 16.00 16.00 27.00 17.00 12. Promjena razine procjedne vode u plinskim zdencima od 2009 do 2012.00 17.00 24.30 3.00 27. Prema odabranom kriteriju s crpljenjem vode iz zdenaca se mora započeti kada procjedna voda ispuni 35% dubine izvedenog zdenca.00 6.50 16. Zdenac Mjerenje 03/2012 Mjerenje 01/2012 Oznaka Dubina od vrha Dubina od vrha Mjerenje 4/2011 Dubina od vrha Mjerenje 10/2010 Dubina od vrha glave do vode (m) Mjerenje 2009 Dubina od vrha glave do vode (m) Dubina bušenja (m) glave do vode (m) glave do vode (m) glave do vode (m) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 W1 W2 W3 W4 W5 W6 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 17.00 18.80 16.20 18.A.60 na 13 m blokiran 17.00 18.60 7.00 13.50 suh 20.20 15.50 14.00 25.00 23.00 11.00 27. Budući da visoka razina vode predstavlja jedan od glavnih razloga slabijeg funkcioniranja aktivnog sustava otplinjavanja na odlagalištu (smanjenja efektivna dubina zdenca i smanjen radijus utjecaja zdenca).00 40. R.10 15.60 16.00 / 20.00 27. Prema navedenom kriteriju.00 25. Sustav: Tijelo odlagališta Monitoring razine vode u izvedenim plinskim zdencima Kao sastavni dio održavanja odlagališta je predvi eno redovito provo enje crpljenja i monitoringa razine procjedne vode unutar zdenaca plinskog sustava na svim plohama s izvedenim sustavom otplinjavanja.50 13.00 38.90 10.00 15.00 6.00 10.00 12. a na temelju prethodnih mjerenja.00 25.00 3.50 38.30 13.10 13.00 14.00 10.00 / 21. Razina procjedne vode u plinskom zdencu se mjeri s mjernom trakom sa ugra enim električnim osjetnikom (senzorom).00 18.00 17.00 19.30 10.50 19.00 38.60 13.00 17.40 suh 16.50 10.00 suh 21.00 38.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.00 3.00 stranica 55 od 348 .00 15.00 suh 22.00 3.00 21.70 23.00 38.00 14.00 11.00 4.00 23.br.50 14.70 19.40 3.50 13.20 18.00 3.50 suh 20.00 8.60 14.20 15.00 suh 20.

20 5.00 18.00 12.00 38.00 4.00 38.00 10.10 suh 12.00 11.00 12.50 12.A.00 14.00 38.00 38.30 11.00 7.60 11.00 12.00 40.00 6.20 5.00 8.50 39.40 7.30 14.00 14.50 38.00 13.10 18.80 4.10 22.20 14.50 13.20 9.00 8.00 7.60 11.10 4.00 14.40 11.40 11.00 6.50 9.00 9.00 4.00 13.00 9.80 7.40 na 3.20 12.30 19.00 3.50 38.00 7.60 7.00 19.50 19.00 13.40 38.00 19.40 7.20 13.30 13.00 10.20 9.30 20.00 18.00 7.00 13.00 8.30 6.00 9. Sustav: Tijelo odlagališta 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 D1 D2 D2/1 D3 D3/1 D4 D4/1 D5 E1 E2 E2/1 E3 E3/1 E4 E4/1 E5 F1 F2 F2/1 F3 F3/1 F4 F5 G1 G2 G2/3 G3 G3/1 G3/4 G4 G4/1 G5 H1 H2 H2/3 H3 H3/4 H4 H5 I1 I2 I3 I4 I5 I6 J1 J2 J3 J4 J5 J6 3.00 8.00 9.00 5.00 18.00 20.80 10.60 12.40 16.00 38.00 11.20 pun vode 11.70 12.80 8.20 13.20 18.00 13.00 38.30 13.00 7.00 12.00 40.00 stranica 56 od 348 .30 6.50 37.10 8.50 13.80 8.00 3.00 36.00 5.00 18.00 44.50 39.00 10.00 43.90 9.00 5.20 12.30 11.00 19.00 13.50 38.50 6.40 11.30 20.00 37.40 7.00 43.20 22.40 11.00 pjena pjena 5.20 10.00 3.20 14.20 22.00 8.00 28.00 18.50 22.20 10.50 39.00 10.00 12.70 13.00 8.00 22.00 8.00 12.00 10.00 5.00 4.20 12.00 12.00 41.20 10.30 11.00 14.10 11.00 21.00 19.00 14.60 12.00 41.10 12.70 8.70 39.10 11.50 7.00 6.00 14.70 5.10 11.70 12.70 5.70 7.50 14.50 suh 4.10 3.70 5.70 10.00 5.20 suh 5.00 10.00 40.20 9.30 9.00 6.40 7.84 12.80 5.60 pjena 11.10 14.50 14.20 15.00 18.00 19.50 6.00 14.00 9.50 22.00 7.00 4.3 m blokiran 7.00 8.20 13.00 40.00 12.70 7.00 38.20 10. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.20 12.20 12.00 5.00 20.30 11.80 7.00 37.10 9.00 7.50 38.20 10.00 22.80 8.00 8.00 36.00 13.00 12.00 8.50 7.00 7.00 11.00 43.25 4.40 16.00 10.50 37.00 3.20 14.00 13.00 5.00 19.20 13.00 38.00 22.80 4.00 na 8 m blokiran 12.80 18.20 15.00 18.00 pjena pjena 10.00 22.30 19.00 8.60 38.00 42.20 8.40 13.50 / 4.00 10.25 9.80 12.50 8.00 9.00 39.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.00 3.70 7.20 9.20 13.00 40.80 7.

00 8.30 10.20 37.00 Mjerenje razine procjedne vode u plinskim zdencima te eventualno posljedično crpljenje procjedne vode opisano ovom dokumentacijom.00 8. Nakon završetka crpljenja procjedne vode iz pojedine linije (potrebno je potpuno isprazniti plinske zdence).00 6. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.20 11.00 10.10 9.00 14.00 6. Nakon završetka crpljenja procjedne vode iz pojedine linije (potrebno je stranica 57 od 348 .00 41.00 7.00 13.10 19.00 8. U slučaju da se tijekom bilo koje od navedenih faza zabilježi razina procjedne vode veća od 35% dubine zdenca.00 8. Prvim mjerenjem smatra se mjerenje razine procjedne vode 4 dana nakon završetka crpljenja procjedne vode iz pojedine linije.00 5.50 6. tijekom 1 godine. dinamika mjerenja razine vode u zdencima linije je sljedeća: Faza 1 Svaka 4 dana.30 16. Faza 2 Ukoliko se tijekom razdoblja Faze 1 ne zabilježi razina procjedne vode u zdencu veća od 35% dubine zdenca.70 38.50 12.80 7.50 10.50 8.70 3.00 6. Sustav: Tijelo odlagališta 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 K1 K2 K3 K4 K5 K6 L1 L2 L3 L4 L5 L6 M1 M7 8.00 18.00 6.00 11.00 14.00 6.00 7.70 9. Faza 4 Ukoliko se tijekom prethodnog razdoblja ne zabilježi razina procjedne vode u zdencu veća od 35% dubine zdenca.00 5.00 13.90 25.50 10. učestalost mjerenja razina procjedne vode se mijenja te je predvi eno provo enje mjerenja jednom u mjesec dana. Ukoliko se prilikom mjerenja utvrdi da je razina procjedne vode u plinskom zdencu odre ene linije veća od 35% dubine zdenca.00 15.10 19.00 6. ukupno 4 mjerenja.10 6.00 18.00 pjena 10.40 6.00 10.00 10.00 18.00 25.00 37. ukupno 4 mjerenja.50 9.A.00 7.00 41. učestalost mjerenja razina procjedne vode se mijenja te je predvi eno provo enje mjerenja 4 puta godišnje (svaka 3 mjeseca) tijekom razdoblja korištenja plinskog sustava.10 9.00 37.80 / 6. Voditelj plinske stanice mora koordinirati otvaranje i zatvaranje pojedinih plinskih linija i mora biti upoznat s radovima na plinskom sustavu.20 5.50 17. Faza 3 Ukoliko se tijekom prethodnog razdoblja ne zabilježi razina procjedne vode u zdencu veća od 35% dubine zdenca. potrebno je pristupiti crpljenju procjedne vode iz svih zdenaca koji imaju razinu procjedne vode veću od 35% u dotičnoj liniji.00 3.00 9.00 6.00 suh suh 7. Crpljenje procjedne vode se predvi a provoditi s pneumatskim pumpama. potrebno je pristupiti crpljenju procjedne vode iz svih zdenaca u dotičnoj liniji.00 10.90 41.60 41. smatra se radom redovnog održavanja odlagališta. učestalost mjerenja razina procjedne vode se mijenja te je predvi eno provo enje mjerenja jednom u tjedan dana.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.

stranica 58 od 348 . Dijagram toka navedenog mjerenja razine procjedne vode i pripadajućeg crpljenja identičan je onome iz na slici 1.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Sustav: Tijelo odlagališta potpuno isprazniti plinske zdence) nastavlja se s praćenjem razine procjedne vode u plinskim zdencima te linije i to od Faze tijekom koje je zabilježena razina procjedne vode veća od 35% dubine zdenca.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. ukupno 4 puta Crpljenje Hv > 35 % visine zdenca Hv < 35 % visine zdenca FAZA 2 Mjerenje jednom u tjedan dana. ukupno 4 puta Crpljenje Hv > 35 % visine zdenca Hv < 35 % visine zdenca FAZA 3 Mjerenje jednom u mjesec dana.A. tijekom korištenja odlagališta Crpljenje Hv > 35 % visine zdenca Hv < 35 % visine zdenca Slika 3 Dijagam toka mjerenja razine procjedne vode stranica 59 od 348 . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. tijekom 1 godine Crpljenje Hv > 35 % visine zdenca Hv < 35 % visine zdenca FAZA 4 Kontinuirano mjerenje Mjerenje svaka 3 mjeseca. Sustav: Tijelo odlagališta FAZA 1 Mjerenje svaka 4 dana.

W3. I-5 i G-3/1. U tabeli 10 je dana promjena razine procjedne vode u plinskim zdencima od 2009 do 2012. J-3. znatno više pridonose spuštanju razine (uklanjanju) procjedne vode iz plinskih zdenaca od slabo prohodnih.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. U nastavku je u tabeli 11 dan pregled spuštanja razine procjedne vode u plinskim zdencima tijekom prethodnih radova crpljenja procjedne vode iz plinskih zdenac u periodu od 15. A3. stranica 60 od 348 . dovoljno prohodni plinski zdenci.7. Tako er. A2. propisati će se nova dinamika monitoringa. Monitoring razine procjedne vode u plinskim zdencima iz kojih nije crpljena voda u sklopu ovih radova održavanja (A1. W2.12. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. D-3/1.A. W4) potrebno je provoditi počevši od faze 3. Tako je uočeno da su izdašni zdenci.g. D-4/1. D-2/1.2011. a u slučaju potrebe za crpljenjem vode iz zdenaca.2011 do 30. tijekom redovitog praćenja razine procjedne vode u zdencima. sporo prihranjujućih zdenaca. J4 i K-3. J-1. Pojedini. A5. Sustav: Tijelo odlagališta Ukoliko Naručitelj ili Projektant u sklopu projektantskog nadzora utvrdi da predvi ena učestalost monitoringa nije odgovarajuća. potrebno je voditi evidenciju o ukupnim iscrpljenim količinama plina prije i nakon crpljenja vode kako bi se utvrdio utjecaj pojedinih zdenaca (njihove nepotpune funkcionalnosti) na ukupnu iscrpljenu količinu plina.

50 22 C2 38.50 NIJE CRPLJEN 20.00 48 F5 20.24% 49.00% 86. 20.11% 17.2011.10.03% 26.11.2011.68% 75.50 38.00 15.00 38 E3/1 42.00 33 D5 18.99% neprohodan 0.2011.00% 23. 02.63% 83.26% 67. 60.00 43 F2 36.44% neprohodan 0.00 NEPROHODAN 34.00 NEPROHODAN NEPROHODAN 24.50 NIJE CRPLJEN NEPROHODAN 7.00 29 D3 38.74% 03.50 20.51% 41.00% 71.00 neprohodan neprohodan 16.50 18.50 41 E5 19.2011.00 3 A3 25.59% 98.20 NEPROHODAN NEPROHODAN 10.15% 90.2011.23% 17.12.11.00% 11.2011.10.00 24 C4 38.00 17.2011. 69.12.00 28. 0. 43.50 24.84% 45.00 8 A8 27.00% 68.00% 80.00% 100.00 33.10.50 14.2011.00 40 E4/1 40.62% 75.16% 03. 30.50 22.00 13 Razina procjedne vode u zdencu prije početka crpljenja i postotak vode u odnosu na na dubinu bušenja zdenca* NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 14 Razina procjedne vode u zdencu nakon provedenog crpljenja i postotak vode u odnosu na dubinu bušenja* NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 0.00 PLINSKA LINIJA D 26 D1 18. 08.00 37 E3 38. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.2011.00 5 A5 27.00 12.00 53.07.05% 73.50 21.00% 31.50 23. 80.2011.32% 28.66% 21.2011.00% 100.12.50 25 C5 19.50 37.50 10.00 NIJE CRPLJEN 12.00 35 E2 37.33% 42.2011.50 20.2011.10.00 NEPROHODAN 12.38% 30.05% 36. Sustav: Tijelo odlagališta Tabela 11 Učinci spuštanje razine procjedne vode u plinskim zdencima ODLAGALIŠTE JAKUŠEVEC PLINSKI ZDENCI PLOHA 1 .50 47 F4 38.00 15.50 22.10.00 23 C3 38.00% 84.50 14. u I BUŠENJA funkciji: ZDENA ZDENCA C PLINSKA LINIJA A 1 A1 19.08% 61.00% 0.66% 55.00 NEMA VODE 32.00% 96.00 38. 02.50 19.11% 73.8.10.00% 98.2011.50 40.00 12. 02.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 05.00% 100.00 38.50 25.00% 100.50 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NEPROHODAN 12.00 44 F2/1 40. 27.2011.50 18.00 NEMA VODE 10. 07.11. 23.00 36 E2/1 40.00 19 B4 40.00 20 B5 18.20 11.2011.40 17.00 86. 03.11.01.00% 78.00 27.2011. 03.00 18 B3 38.00% 100.00 12 W3 25.00% 100.00% 82.00 31 D4 38.75% 70.42% 11.10.00% 30. 1 2 7 9 Prohodnost od vrha do dna sonde na dan 22.11% 5.10.00 PLINSKA LINIJA F 42 F1 18.10.00 92.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.00 6 A6 27.00 NEMA VODE 22.12.2011.68% 24.00 33.00 13 W4 25.00% 24.00% stranica 61 od 348 .00 PLINSKA LINIJA B 16 B1 13.50 19.12.81% 20.00% 98.00 NIJE CRPLJEN NEPROHODAN 14.00 11.00% 79.10.00 32 D4/1 39.11.08.07% 88.12.50 11.00% 69. 100.50 28 D2/1 38.2011.00 NIJE CRPLJEN 8.00 NIJE CRPLJEN 32. 23. 08.12. 03.10.00 7 A7 27.00 18.00 13.50% 18.2011.50 21.50 NEMA VODE 12. 07.2011.00 28.4 . 0.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NEPROHODAN 28.68% 100.21% 31.2011.00 46 F3/1 41.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 17.00 24.33% 23.56% 70. 30.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 55.2012. 04.95% 24.00 15 W6 18.00 27 D2 36. br.26% 44.00 21.2011.00 14. 4.10.00 14 W5 25. 48.00 11 W2 25.16% 100.10.00% 0.00 2 A2 25.2011.2011.00 26.00 45 F3 38.2011.59% 92.00 17 B2 38.00% 100.2011.2011.00 4 A4 27.00 30 D3/1 40.10.2011. 07.00 9 A9 25.2011.00 PLINSKA LINIJA E 34 E1 18.53% 12.2011.10. 11 DATUM POČETKA CRPLJENJA 12 DATUM ZAVRŠETKA CRPLJENJA PLINSK DUBINA r.00 PLINSKA LINIJA W 10 W1 18.11.PROMJENA RAZINE PROCJEDNE VODE DATUM IZVJEŠTAJA: STANJE ZA DAN: 13.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 10.00 94.42% 37.10.56% 98.20 24.00 39 E4 38.11% 58. 83. 03.50 24.2011.A. 30. 03.00 PLINSKA LINIJA C 21 C1 14.

96% 85.2011.00 PLINSKA LINIJA I 65 I1 18.33% 40. 74.09.00 76 J6 18.00 NEPROHODAN 11.2011.21% 88. 08.00% 38.11% 46.00 57 G5 18.94% 21.2011.34% 01. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.70 84 L2 37.00 82 K6 18.77% 55.00% 50.09.00 36.09. 30.09. 21.95% 48.16% 35.10.00 15.30 NEPROHODAN 23.00 PLINSKA LINIJA J 71 J1 19.11. 11.09.2011.00% 100.2011.29% 63. 48.00 81.00 NEMA VODE NEPROHODAN NEPROHODAN NEMA VODE 21.00 10.50 29.23% 7.89% 83.00 53 G3/1 41.00 PLINSKA LINIJA L 83 L1 18.2011.50 69 I5 37.58% 34.98% 70.32% 76.11% 18.2011.42% 40.73% 24.00 13.00 63 H4 38. 22. 26. 20.60 79 K3 41.70% 22.10.50 20.68% 46.2011.50 15. 23.6 16.2011.00 70 I6 21.00 64 H5 18. 28.89% 50.50 NEMA VODE NEPROHODAN NEPROHODAN 10.09.2011.00 37.00 19.60 52 G3 38.00 8.12. 08.00 21.56% 11.10% 43.11.00 80 K4 41.00 20.00 76.09.22% 23.2011.00% 75.00 26. Razina procjedne vode je viša od 35% visine bušenja zdenca Razina procjedne vode je niža od 35% visine bušenja zdenca Održavanje odvajača kondenzata tip 1.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.00 86 L4 41.00 60 H2/3 43.12% 90. Sustav: Tijelo odlagališta PLINSKA LINIJA G 49 G1 13.50 5.2011. 21.50 9.00 6.2011. 11.2011.2011.2011.56% * prohodnost prema mjerenju od 22. 23.2011.00 88 L6 25.2011.11.00 NIJE CRPLJEN 7.66% 51.50 10.00 59 H2 38.50 NEPROHODAN 14.50 PLINSKA LINIJA M 89 M1 17.00 19.68% 100.50 22.00% 11.00 NEMA VODE 14.50 5.00% 10.00 50 G2 38.2011.50 8.00 91.09.09.50 35.2011.09.29% 03.50 67 I3 39.50 68 I4 39.39% 22.67% 77.2011.2011.90 M2 M3 M4 M5 M6 90 M7 25.78% 47. 30.09.19% 56.68% 71.50 55 G4 38.78% 23.50 8.00 74 J4 41.00 PLINSKA LINIJA K 77 K1 18.00% 69.00 NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN 16. 26.09.25% 16.00 81 K5 37.79% 68. 20.50 neprohodan 0.2011.45% 32. 22.00 NEPROHODAN 19.2011.74% 11.08.50 NEPROHODAN 13.00 11.09.41% 62.37% 90.5 9.53% 73.00 16.00 4.00 8.12.2011.20 NEMA VODE NEPROHODAN 13. 21.00 NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN 20.08.42% 66. tip 2 i tip 3 Odvajač kondenzata je dio plinske instalacije koji ima funkciju odvajanja kondenzat iz odlagališnog plina koji se nalazi u plinskoj instalaciji.09.80 NEMA VODE NEPROHODAN 20.00 6.00 8.05% 68. 6.00 18.60% 84.00 NIJE CRPLJEN 14. 60.00 7.00 11.00% 21.33% 20.08.24% 27.2011.98% 50.00% 31.00 37.03% 61. 23. 21.2011.00 51 G2/3 44.97% 35.50 NEMA VODE 19.00 10.00 NEPROHODAN 12. 26.46% 94.09.09.24% 41.09.00 NEMA VODE NEPROHODAN NEPROHODAN 50. 05.00 8.11.11.05% 65. 14.50 18.2011.00 16. 23.00% 20.00 66 I2 37. 60.00 16.00 NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN 9.16% 38.00 87 L5 37.2011.12.00 15. 08.00 62 H3/4 43.00 8.02% 95.70 73 J3 41.79% 50.00 56 G4/1 40.09.11.00 32.00% 46.63% 63. 26.30 13. 20. 14.2011.2011.70 NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN 14.80 10.50 61 H3 38.50 39. 23.00% 45.00 8.00 18. 23.00 54 G3/4 43.2011.00% 97.50 9. 14.2011.11. 21. 22.09.90 85 L3 41.00 26.00 PLINSKA LINIJA H 58 H1 19.A.12.30% 53.2011.10.19% 64.09.00 NEMA VODE NEPROHODAN NEPROHODAN NEMA VODE 21.20 78 K2 38.98% 60.2011.2011.11.50 12. Hvatač kondenzata tipa 1 se izvodi sa stranica 62 od 348 .59% 100.2011.08.00 75 J5 37.68% 23.50 35.2011.40 72 J2 38.2011.49% 42.

Razina kondenzata u oknu smije doseći maksimalno do vrha preljeva kondenzata.: ventilskom oknu ( na spoju plinske linije i glavnog kolektora). ili prolaza linije prema npr.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Tip 3 se izvodi nekoliko dolazniz i isto toliko odlaznih odlaznih plinskih cijevi. Izvo ač je dužan provoditi radove na upravljanju i održavanju hvatača kondenzata u skladu s općim i partikularnim zahtjevima Naručitelja.A. H. Izvo ač je dužan provoditi radove na upravljanju i održavanju sabirnog okna kondenzata u skladu s općim i partikularnim zahtjevima Naručitelja. I i J (izme u plinskih glava zdenaca oznake 2 i 5). montira se načešće na kraju plinske linije. U zavisnosti od stranica 63 od 348 . Održavanje padova plinskih linijskih kolektora Sanacijski radovi obuhvaćaju jedno mjerenje (tijekom trajanja ugovora) uzdužnog pada cijevi (hidraulički profilometar ili CCTV inspekcija s mjeračem nagiba) na linijskim kolektorima G. s "U" cijevi i jednom ispusnom cijevi koja ispušta višak kondenzata u tijelo odlagališta. Izvo ač je dužan provoditi radove na upravljanju i održavanju sustava otplinjavanja u skladu s općim i partikularnim zahtjevima Naručitelja. Upravljanje sustavom otplinjavanja Plinski zdenci izvedeni su u tijelu otpada. s "U" cijevi. pri čemu su vidljivi krajevi zdenca vidljivi iznad razine pokrovnog brtvenog sloja zatvoreni trajnim PEHD plinskim glavama. Tip 3 se montira najčešće na konkavnim prijelomima plinske linije (na mjestima ulegnuća). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Sustav: Tijelo odlagališta jednom dolaznom plinskom cijevi. Održavanje šahtova u kojima se nalaze ventili plinskih linija Šaht s ventilom plinske linije je dio plinske instalacije koji ima funkciju reguliranja otvorenosti pojedine linije u slučaju radova izgradnje. Tip 2 se montira najčešće na plinsku liniju na mjestima ulegnuća. održavanja i upravljanja na pojedinoj liniji. Izvo ač je dužan provoditi radove na upravljanju i održavanju šahtovima u kojima se nalaze ventili plinskih linija u skladu s općim i partikularnim zahtjevima Naručitelja. Tip 2 se izvodi s jednom dolaznom. Održavanje sabirnog okna kondenzata prije ulaza u mTEO Sabirno okno prije ulazu u ogra eni prostor plinske stanice je dio plinske instalacije koji ima funkciju odvajanja i sakupljanja kondenzata iz odlagališnog plina koji se nalazi u plinskoj instalaciji. jednom odlaznom plinskom cijevi i jednom ispusnom cijevi za kondenzat. montira se samo u slu ajevima kada zbog nedostatka prostora nije mogu e ugraditi tip 2 na svaku liniju posebno.

održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. stranica 64 od 348 .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Radovi na konkavnim prijelomima plinskih linijskih kolektora moraju se obavljati koordinirano sa eventualnim ostalim sanacijskim radovima. ugradit će se dodatni hvatači kondenzata (Tip II) na mjestima konkavnih prijeloma.A. Sustav: Tijelo odlagališta rezultata mjerenja profila kolektora.

1.4 III.A.1.1.1.A.A.1.A.A.A.2 III.A.2 III.3.A.1.3.1.1.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.o.1 III.2.5 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja Postupanje s opasnim otpadom Zaštita okoliša i zdravlja SVEZAK III.A.A.1 III.1 III. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.1.o.1. Prihvat i ugradnja otpada SADRŽAJ: III.A. Svibanj 2012.A.1.2.1 III.3 III.A.1.1.2 III. stranica 65 od 348 .1.2 III.

......A............2................................ ODRŽAVANJE ..............................................A........................ 72 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA.........5 PLAN DJELOVANJA U HITNIM I NEPREDVI ENIM SLUČAJEVIMA ................1..............4..............A.............................................. 67 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ....A...................................... 123 PRILOG 5................................... 110 PRILOG 1 ................A.........A........................ 121 PRILOG 4.1................ 130 PRILOG 7.................................. 117 PRILOG 2..1 III......1.....1...............Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.............1 OPĆE INFORMACIJE I RASPON RADA.......1....................A.......5............................. 74 III........... 72 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ......1...............................................1.................................. MONITORING ODLAGALIŠTA I GRANIČNE VRIJEDNOSTI .......... 77 III............................................................................................................. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III........ 73 III................................................................ GRA ENJE .3.......................2 III................................ 67 III.......................... 105 III..........................................................................................................1........... POSTUPANJE S OPASNIM OTPADOM .....................................A......................................1.1..1.....................................................1...........................................1.........1............................A....2 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .......................................................................5...............A........................................... 85 III..................1........ 67 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA .............A.............................................................1 III......3...................................................2.......A..............................A....................3..........................................................A............................ 73 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ....5................................................ 125 PRILOG 6...A................1 III.......2 III........ 132 PRILOG 8.............. 73 III...........A...................................5.................2 PROCJENA OPASNOSTI ........1......1..............3.........1.................. 119 PRILOG 3.............5............................... 135 stranica 66 od 348 ........ Prihvat i ugradnja otpada SADRŽAJ POGLAVALJA: III............... 75 III...... 100 III............ UPRAVLJANJE...A..........................................4 KONTROLA NA GRADILIŠTU ................1.............2..........5........................................1... ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA .... 72 III.

ožujak 2000 god. Prihvat i ugradnja otpada III. 60/08 i 87/09) nadležna tijela u županijama odnosno gradu Zagrebu izdaju dozvole za gospodarenje komunalnim i neopasnim proizvodnim otpadom.A. GRA ENJE III. planiranje. IZVO AČ treba ishoditi Dozvolu za obavljanje djelatnosti zbrinjavanja komunalnog i inertnog otpada i skladištenje metalnog otpada i otpadnih guma koji izdaje gradski ured za energetiku.. III. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6.1.1. Institut gra evinarstva Hrvatske d. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. zaštitu okoliša i održivi razvoj.zagreb.d. provodi se strojno ili nekim drugim oblikom mehaniziranog rada.1.aspx?id=10768. Na zahtijev Naručitelja. [Vidi GP1]. razastiranje.1. odnosno: • Razguravanje otpada s istovarnog platoa se vrši utovarivačem točkašem ili sličnim samohodnim strojem s gumenim kotačima..1. Institut IGH d.1.hr/default. Institut gra evinarstva Hrvatske d.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi izvo enja radova su dani u dokumentaciji. Zavod za ekološki inženjering. • Plan odlaganja otpada na plohu 5D i 6. Prosijek dovoza otpada u posljedenje četiri godine na odlagalište iznosi oko 29. broj: 24-10-013/07." Podaci o dinamici ulaza vozila s otpadom se nalaze u dokumentaciji "Dinamika ulaska otpada na odlagalište otpada Prudinec/Jakuševec u periodu od siječanj 2007 do srpanj 2011".1. oznaka IZV-JAK-A1. [vidi IP6]. zbijanje.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Opće napomene Obveza IZVO AČA je ugradnja otpada koji se svakodnevno doprema (ponedjeljak do uključivo subota) na odlagalište otpada Jakuševec. sabijanje i kompaktiranje.A.A. Zagreb. količine odloženog otpada u posljednje 4 godine su dane u dokumentaciji "Količine odloženog otpada na odlagalištu Jakuševec/Pridinec od listopada 2007. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Ugranja novog otpada porazumjeva razgurivanje. Zavod za planiranje. studije i zaštitu okoliša. [Vidi IP1].A. ožujak 2007 god.. listopad 2010.d.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Upute koje je dokaze potrebno dostaviti uz zahtjev za gospodarenje otpadom dane su na internetskoj stranici http://www. do studenog 2011. Zavod za ekološki inženjering.Broj projekta: 3230-0576/10.d. Uskla ivanje izvo enja radova sa važećom Zakonskom regulativom Na temelju Zakona o otpadu i Zakona o izmjenama i dopunama zakona o otpadu (Narodne novine broj 111/06.140 tona/mjesečno. Poženo je da na istovarni plato ne zalazi stranica 67 od 348 . • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. Zagreb.

IZVODAČ je odgovoran za provedbu svih potrebnih zaštitnih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika odlaganja (ugradnje) otpada.1. čistilice imaju niže podvozje tako da im često nije moguć pristup na sve tehnološke prometnice i platoe.A. Obveza je IZVO AČA da omogući nesmetanu dopremu i istovar vozila koja dovoze novi otpad. • Razastiranje i guranje otpada po odlagališnoj plohi se može vršiti dozerima ili kompaktorima ovisno o raspoloživosti mehanizacije i organizaciji IZVO AČA. odredbama. zaštite od požara i eksplozije i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne vazećim zakonima ili koje su propisane ovom dokumentacijom. Od ponedjeljka do uključivo subote prihvat i ugradnja otpada provodi se od 6:00 do 17:00. Troškovi IZVO AČA na ugradnji otpada uključuju sve mjere zaštite na radu. Razguravanje otpada se vrši sa istovarnog platoa na odlagališnu plohu (vidi definicije). IZVO AČ je dužan provoditi radove na prihvatu i ugradnji otpada sukladno smjernicama i preporukama me unarodne udruge za kruti otpad (ISWA) "Landfill operational guidelines" (vidi internet adresu: www. opremu.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. da omogući nesmetano kretanje vozila koja dovoze novi otpad na istovarnu plohu. alate i pribor.iswa. Radno vrijeme Izvo ača Dnevni prihvat i ugradnja otpada se izvodi tijekom čitave godine od ponedjeka do uključivo subote. a u periodu od 17:00 do 18:00 sati izvode se radovi na privremenom prekrivanju otpada koji je u tijelo odlagališta ugra en tijekom dana. • Kompaktiranje (zbijanje) otpada se može isključivo vršiti s kompaktorima minimalne mase 32 tone. sanga i performanse kompaktora moraju osigurati minimalno traženu gustoću novo ugra enog otpada. materijale. u količini od približno 100 m3 zemlje. INVESTITOR provdi nadzor prihvata otpada i odgovoran je za sadržaj otpada koji je istovaren na odlagalište. te da tako organizira posao da se nesmetano može prihvatiti sav novi otpad i to u vrijeme kada taj otpad dolazi na gradilište. stranica 68 od 348 .org). statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima. Prihvat i ugradnja otpada mehanizacija s gusjenicama ili metalnim kotačima s ježevima. Naime. IZVO AČA je zadužen da omogući nesmetanu dopremu i istovar specijalnih čistilica prometnica. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. koja služi za gašenje eventualnih požara na (i u) tijelu otpada. IZVO AČ mora na istovarnom platou osigurati sigurnosni deponij.

1.X. mimo perioda za dnevni prihvat i ugradnju otpada.X.31.00 Zaprimanje otpada od tvrtki s kojima INVESTITOR ima posebne ugovore i sporazume se na odlagalištu provodi od ponedjeljka do subote i praktički je kontinuirano tijekom cijelog dana i noći (24 sata).19.00 . Probrani otpad je otpad bez krupnih. Način i redosljed punjenja tijela odlagališta otpadom IZVODAČ je dužan izraditi plan redosljeda izgradnje tijela odlagališta s izradom pristupa pojedinim razinama.III.18. Izvo ač mora dobiti nalog Naručitelja ili ishoditi suglasnost od Naručitelja. potrebno je da IZVO AČ planira nužne radove tijekom perioda sniženog intenziteta dovoza otpada ili Nedjeljom.00 07.00 07. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Prva dva metra se pune otpadom bez krupnijih komada.16.1. Mjesečni i tjedni plan razmještaja pristupnih prometnica i istovarnih platoa. šiljatih i sličnih po obliku materijala odnosno komada metala i kompozita s metalom. odnosno nalogu Naručitelja. uz maksimalno iskorištenje projektiranih kapaciteta tijela odlagališta. odnosno nalogu Naručitelja. Za rad nedjeljom. ugradnju i prekrivanje otpada i izvan ovako propisanih uvjeta a sve prema posebnom zahtjevu.00 07.II. Prihvat i ugradnja glomaznog otpada. čime se brtveni slojevi stranica 69 od 348 . 1.30. IZVO AČ je obavezan uspostaviti organizaciju izgradnje tijela odlagališta koja će omogućiti sinktonizaciju i preklapanje svih opisanih vrsta radova.III. Izvo ač je obvezan izvršiti a sve prema posebnom zahtjevu..00 07.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.28. odnosno tjedna na koji se plan odnosi.IX. nakon čega se vrši zbijanje ili kompaktiranje uz ponavljanje postupka dok se ne postigne konačna debljina sloja uvažavajući kriterij minimalne gustoće zbijenog otpada od 0.00 .20. . Zavod za planiranje.IV. 1. .00 . koji mora biti u skladu s Planom odlaganja otpada na plohu 5D i 6 (Broj projekta: 3230-0576/10.IX.XI. Ugradnja otpada na zaštitni sloj se vrši probranim otpadom. Prihvat i ugradnja otpada IZVO AČ je obvezan izvršiti prihvat. Nedjeljom se na odlagalište dovoze manje količine otpada.31.d. . Obzirom dnevne i tjedne oscilacije inteziteta dovoza otpada tijekom radnog vremena Izvo ača. . Institut IGH d. IZVO AČ mora dostaviti NADZORNOM INŽENJERU na suglasnost prije početka mjeseca.6 t/m3.31.A. 1. VIII. studije i zaštitu okoliša) iz listopada 2010. 07.00 .18.00 . uglavnom tijekom noći. Otpad se nasipava u vodoravnim slojevima debljine od oko 60 cm u rastresitom stanju. Radno vrijeme odlagališta na prohvatu otpada od gra anstva Rad odlagališta Jakuševec za prihvat otpada od gra anstva je sljedeći: 1. .

Nakon izvršenog razastiranja. Ugradnja dnevne prekrivke započinje u vremenu od 17:00 i završava do 18:00 sati. visok stupanj vlažnosti u atmosferi. Izvo ač je obavezan do 18:00 sati izvršiti kompletno prekrivanje do tada ugra enog otpada. kao i nastavno odlaganje novog otpada tijekom večeri i noći se tretira kao novi otpad koji treba ugraditi od 6:00 sati sljedeći dan. Stalne prometnice stranica 70 od 348 . 12.2 Privremeno prekrivanje Poglavlje III. Zaštitmi sloj otpada se ne kompaktira. 4. 3. Odlaganje novog otpada iza 18:00 sati. pod istim uvjetima kao i ugradnja prethodnog dana. U slučaju prisutnih ili neposredno očekivanih vremenskih uvjeta koji su nepovoljni za izvedbu dnevnog prekrivnog sloja (kiša. 6.više od 10cm i sl. 11.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. IZVO AČ će u slučaju opravdane potrebe voditi evidenciju rada koje premašuje "normalno radno vrijeme" definirano ugovorom.A. Dnevna ugradnja otpada se mora provoditi u skladu s važećim Planom odlaganja na površini koja zauzima približno 1..500 m2. 2. Pokosi se moraju zaštititi od erozije izradom sustava zaštite od erozije [IP14]. Na pokosima je moguća izvedba nadvišenja radi umanjenja efekta slijeganja. s navo enjem razloga za postupanje. sklizanje strojeva. 8. Prihvat i ugradnja otpada štite od oštećenja ili probijanja. zale ivanje zemlje. snijeg .A. U slučaju kada se produljena prekrivka radi preko dnevne prekrivke. Za prekrivanje pokosa vrijede ista pravila kao i za prekrivanje horizontalnih ploha. Produljena prekrivka u debljini 30 cm rastresitog inertnog materijala ugra uje na kompaktirani sloj otpada u slučaju da se zbog očekivanih poremećaja u dinamici ili uslijed tako definiranog plana odlaganja novog otpada. visine približno 2m. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.1. Otpad se ugra uje u radno vrijeme definirano u ovom poglavlju.). 1.A. 5. Dnevna površina na kojoj se ugra uje otpad mora biti označena kolcima u vidno označenih. Ovjeru prekovremenog rada Izvo ača vrši NADZORNI INŽENJER. na već dnevnom prekrivkom prekrivenu površinu. Nadzorni inženjer je ovlašten da upisom u gra evinski dnevnik odobri odgodu izvo enja dnevne prekrivke. tada je debljina ukupnog sloja prekrivke mora iznositi približno 30 cm. Srodna poglavlja Poglavlje III. sloj se kompaktira s minimalno dva prijelaza kompaktora. 10. Ugradnja otpada se u tom slučaju vrši s lakim dozerom ili sličnom mehanizacijom. 9.C. Dnevna prekrivka je inertni nezaga eni materijal koji se ugra uje na kompaktirani sloj otpada u debljini 10 cm u rastresitom stanju (bez kompaktiranja).3 Prometnice i platoi Poglavlje III. na predmetnoj površini u narednih 30 dana ne očekuju radovi na prihvatu razastiranju i ugradnji novog otpada. Otpad se ugra uje u rahlim slojevima maksimalne debljine 60 centimetara. u maksimalno dozvoljenoj debljini. 7. Upute za ugradnju i prekrivanje otpada IZVO AČ je dužan provoditi radove u skladu s Uputama za ugradnju i prekrivanje otpada.

D. Dnevna prekrivka: Sloj zemlje približne debljine 10 cm koji se nakon aktivnosti kompaktiranja ugra uje na odlagališnu plohu. Plohe namijenjene za prihvat novog otpada: Područja odlagališta gdje je izveden brtveni sustav i sustav za prikupljanje procjedne vode.500 m2. Održavanje i korekcija oznaka zahtjevanih linija. nagiba. IZVO AČ mora izvesti barem dva prolaza po sloju odlagališne plohe. Izvo ač je odgovoran za razguravanje. Naime.A. Prihvat i ugradnja otpada A. dužine. Zbijanje novog otpada Novi se otpad ugr uje u rahlim slojevima debljine maksimalno 0. uslijed prirodnog slijeganja tijela odlagališta dolazi do stalnih potreba za uskla ivanjem izvedenih kontura tijela odlagališta (visina i nagiba) s projektiranim gabritima. Produljena prekrivka: Sloj ugra enog inertnog materijala debljine 30 cm. Odlagališna ploha se svakodnevno prekriva dnevnom prekrivkom. kontura i kota (uvažavajući nadvišenja). pomicanje. Zbijena podloga mora biti ravna (osim ako je u blizini pokosa) i stabilna. ili blatno tečenje treba biti iskopano.Odlagališna ploha se svakodnevno prekriva dnevnom prekrivkom. Izvo ač je odgovoran za tjedno i mjesečno planiranje smještaja odlagališne plohe i izgradnju odlagališne plohe. obra eno i zbijeno o trošku IZVO AČA. Definicije Otpad: Otpad je materijali koji je dovezen na istovarnu plohu odlagališta Jakuševec. Izvodi se u slučaju kada se zbog očekivanih poremećaja u dinamici izvo enja radova ili uslijed tako definiranog plana odlaganja novog otpada. Terenska mjerenja Geodetska izmjera i iskolčenje projektiranih gabrita (visine. C. razastiranje i kompaktiranje novog otpada. E. C. izgradnju i održavanje istovarnog platoa kako bi se odlaganje moglo odvijati nesmetano i sigurno. Područja na kojima se za vrijeme zbijanja pojave nestabilni uvjeti kao što su gumiranje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Odredivanje zahtjevanih linija. kondicionirano do odgovarajuće vlažnosti. Zbijanje se izvodi s kompaktorom mase od minimalno 32 tone. Odlagališna ploha: Površina za ugradnju dopremljenog otpada približne površine 1.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. na predmetnoj površini u narednih 30 dana ne očekuju radovi na prihvatu razastiranju i ugradnji novog otpada. Zbijena površina mora se pregledati od strane NADZORNOG INŽENJERA prije ugradnje sljedećeg sloja. F. Zaštita postojećih objekata i ugra ene opreme od oštećenja uslijed procesa rada. Troškove terenskih mjerenja IZVO AČ mora uključiti u jediničnu cijenu ugradnje otpada. B. IZVO AČ je odgovoran za planiranje smještaja. Istovarni plato: Pripremljena površina za odlaganje otpada koji su dopremila treća lica kao i otpada koji je dopremio IZVO AČ sa privremene deponije. B. Priprema ploha za novi otpad A. stranica 71 od 348 .1. kontura i kota.5% i krovnog dijela od 3%. nagibi) u odnosu na izvedene radove.6 metara. nagiba. Predvi ena dnevna potrošnja zemlje za dnevnu prekrivku varira u rasponu 150 do 240 m3. Za ublažavanje uočenog efekta slijeganja poželjno je da se izvedu nadvišenja pokosa od 2.

5% i krovnog dijela od 3%.A. Sakupljanje letećeg otpada raznesenog vjetrom IZVO AČ provodi po potrebi. ODRŽAVANJE III. papira i slično) po odlagalištu i izvan vanjske ograde odlagališta. Skupljanje letećeg otpada Bez obzira na predvi ene mjere dnevnog prekrivanja (vidi poglavlje II.2. Troškovi rada IZVO AČA na redovitoj geodetskoj izmjeri trebaju se ukalkulirati u cijenu prihvata i ugradnje otpada. stranica 72 od 348 . Sakupljeni leteći otpad IZVO AČ mora predati u reciklažno dvorište.A.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02221 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.A. predvidiv angažman Izvo ača je 90 sati godišnje. Nadvišenja Uslijed prirodnog slijeganja tijela odlagališta dolazi do stalnih potreba za uskla ivanjem izvedenih kontura tijela odlagališta (visina i nagiba) s projektiranim gabritima uvažavajući nadvišenja. Prihvat i ugradnja otpada Zbijenost novo ugradenog otpada mora iznositi minimalno 0..2.6 t/m3. III.).A. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Terenska mjerenja IZVO AČ je zadužen za redovitu geodetsku izmjeru i iskolčenje projektiranih gabrita tijela odlagališta s nadvišenjima (visine. količini neprekrivenog otpada. Intenzitet raznesenog otpada ovisi o intenzitetu vjetra. Zagreb. Nadzorni inženjer ovjerava kvalitetu i količinu ugra enog otpada.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Za ublažavanje efekta slijeganja poželjno je da se izvedu nadvišenja pokosa od 2.d. [Vidi GP1].2. IZVO AČ je zadužen za povremeno sakupljanje raznesenog otpada. U cilju zaštite okoliša od širenja otpada od lakih plastičnih materijala raznesenih vjetrom. često dolazi do raznošenja otpada od lakih frakcija (plastičnih materijala. Institut gra evinarstva Hrvatske d.2. Ovjera količina Evidencija dopremljenog otopada u tonama se vrši na ulaznoj vagi.A.1.1. III.1. uslijed djelovanja vjetra na istovareni otpad. dužine. Zavod za ekološki inženjering.1. ožujak 2000 god. sastavu otpada kao i o ostalim uvjetima koji pogoduju njegovom širenju. nagibi).

. Navedeni plan Izvo ača mora prikazati aktivnosti IZVO AČA po kvartalima. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Ovjera količina Evidenciju rada radnika IZVO AČA u satima rada sakupljenog letećeg otpada kao i kvalitetu i količinu sakupljenog letećeg otpada ovjerava Nadzorni inženjer. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Zagreb. [Vidi GP1]. Mjesečni i tjedni plan razmještaja pristupnih prometnica i istovarnih platoa. Zavod za planiranje. sati sakupljanja. Prihvat i ugradnja otpada Datum izvršenog sakupljanja. Ovjeru izvršenog rada vrši Nadzorni inženjer. UPRAVLJANJE III. ožujak 2000 god.1.A. IZVO AČ mora dostaviti NADZORNOM INŽENJERU na suglasnost prije početka mjeseca.A. mjesto sakupljanja letećeg otpada. studije i zaštitu okoliša) iz listopada 2010. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. Zavod za ekološki inženjering.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Izvještaji Izvo ača IZVODAČ je dužan izraditi generalni plan redosljeda izgradnje tijela odlagališta s izradom pristupa pojedinim razinama..3.3. te navedeni plan Izvo ač treba mjesečno ažurirati i nadopunjavati.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. III. uz maksimalno iskorištenje projektiranih kapaciteta tijela odlagališta. koji mora biti u skladu s Planom odlaganja otpada na plohu 5D i 6 (Broj projekta: 3230-0576/10. istovarnih platoa (vidi poglavlje III. odnosno tjedna na koji se plan odnosi.3.d.) i odlagališnih ploha. broj angažiranih radnika.1. Mjesečno izvještavanje IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije.3. Institut IGH d.A. U mjesečnom stranica 73 od 348 . III. Trošak IZVO AČA na izradi generalnog plana treba biti uračunat u izradu Mjesčnih i tjednih planova razmještaja pristupnih prometnica i istovarnih platoa. odnosno tjedna na koji se plan odnosi. IZVO AČ mora dostaviti NADZORNOM INŽENJERU na suglasnost prije početka mjeseca.1. datum i broj predanih vreća mora biti sadržan u Mjesečnom izvještaju Izvo ača. IZVO AČ je obavezan uspostaviti organizaciju izgradnje tijela odlagališta koja će omogućiti sinktonizaciju i preklapanje svih opisanih vrsta radova. Navedeni plan IZVO AČA mora biti usuglašen s Nadzornim inženjerom i mora biti napravljen u 2 primjerka u roku od mjesec dana od potpisa ugovora o izvo enju radova.1. Mjesečni i tjedni plan razmještaja pristupnih prometnica.A.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02221 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.d.A.

produljenu prekrivku. IZVO AČ mora na početku perioda od svakih 6 mjeseci dostavljati NADZORNOM INŽENJERU plougodišnje planove potrošnje zemlje za dnevnu prekrivku. Ovjeru prekovremenog rada Izvo ača vrši Nadzorni inženjer.A. zaštite na radu. Dostava tjednih i mjesečnih planova kao i mjesečno izvještavanje IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. U tjednom planu moraju biti prikazane predvi eni smještaj istovarnih platoa. Navedeni potencijalni opasni otpad može biti prekriven koherentnim materijalom.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. stranica 74 od 348 . Prije početka radova na iskopu otpada potrebno je zbrinuti navedeni opasni otpad na sljedeći način: • • • • • pažljivo otkopavanje bačava i ostalih opasnih predmeta. odlagališne površine po danima zajedno s lokacijom pristupnih površina.A. Prihvat i ugradnja otpada planu trebaju biti prikazane pristupne i odlagališne površine po tijednima predmetnog mjeseca. korištenja inertnog materijala iz RGO-a i kamenog materijala za izgradnju i održavanje privremenih prometnica i platoa. POSTUPANJE S OPASNIM OTPADOM Bačve i ostali potencijalno opasni predmeti Moguće je da postoji odre eni broj otvorenih i zatvorenih bačava i drugih opasnih predmeta (potencijalno opasni otpad) smještenih na području predvi ene izgradnje. zaštite od požara i eksplozija te postupanja s opasnim otpadom. prijevoz do prostora namijenjenog za privremeno čuvanje. voditi evidenciju rada koje premašuje "normalno radno vrijeme" definirano ugovorom. pažljivi utovar u vozila. pažljivi istovar uz razvrstavanje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Obračun rada IZVO AČA na zbrinjavanju opasnog otpada vrši se posebno. deponijom zemlje za gašenje požara i privremenom deponijom zemlje za prekrivanje otpada. Izvo ač u slučaju potrebe za prekovremenim radom. Pri navedenom postupku s potencijalno opasnim otpadom obavezna je primjena svih mjera u svezi zaštite okoliša. III. pravilno uskladištenje i čuvanje potencijalno opasnog otpada do konačnog postupka zbrinjavanja.1. Prijedlog IZVO AČA o (tjednom i mjesečnom) smještaju odlagališne plohe mora biti dan Nadzornom inženjeru na suglasnost prije početka predmetnog mjeseca odnosno tjedna.4.1.

7. kontrolu ispravnosti manometra. izvlačenje osigurača i ponovno plombiranje 5. pojave grudica i stranih tijela. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. vanjski pregled općeg stanja aparata s obzirom na koroziju i oštećenja. odnosno svake dvije godine za aparate starije od 15 godina. brtve zatvarača te drugih oštećenih ili dotrajalih dijelova. goriva. kontrola dosjednih površina ventila. 7. pregled glede uporabivosti natpisa i uputa za rukovanje na aparatu. 9. vanjski pregled stanja i kompletnosti svih dijelova aparata. provjeru mase sredstava za gašenje vaganjem. 8. smanjenje tlaka pogonskog plina u aparatu na tlak okoline i provjeru stanja praha glede sipkosti.1. vanjski pregled stanja i kompletnosti svih dijelova aparata. i ljepljenje na usponsku cijev aparata 11. 9. pregled glede uporabivosti natpisa i uputa za rukovanje na aparatu 4. i unutarnji pregled koji treba obaviti svake pete godine za aparate starosti do 15 godina. 10. Prihvat i ugradnja otpada Ukoliko se na deponiji zemlje zateknu opasni otpad (asfalt. Neupotrebljivi prah mijenja se u cijelosti istovrsnim novim. 3. provjeru rada mehanizma za aktiviranje i svih brtvi. aparat sa prahom. 2.5.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. provjera sredstva za gašenje a. 8. Periodični servis aparata pod stalnim tlakom obuhvaća: 1. upisivanje izvagane mase bočice i datuma vaganja na samoljepivu naljepnicu i ljepljenje na bočicu 10. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA Aparati za gašenje požara Održavanje aparata ispravnim i funkcionalnim obavlja se kroz periodični servis.A. Navedene radnje vrše se u suhoj stranica 75 od 348 . pregled stanja spojne cijevi i mlaznice uz propuhivanje zrakom i obvezatnu zamjenu membrane spojne cijevi. skidanje zatvarača. III. koji treba obaviti najmanje jednom godišnje.1. itd) IZVO AČ je dužan izvršiti radove na otklanjanju opasnih tvari u skladu sa Uredbom o uvjetima za postupanje sa opasnim otpadom (NN 34/95). te upisivanje na samoljepivu naljepnicu. 2. 5. propisano označavanje servisnom naljepnicom na tijelu spremnika Periodični servis aparata s bočicom obuhvaća: 1. vanjski pregled općeg stanja aparata s obzirom na koroziju i oštećenja. 3. 4. temeljito čišćenje svih nečistoća.A. provjeru usponske i uzbudne cijevi. 6. 6. pregled stanja spojne cijevi i mlaznice uz propuhivanje zrakom i obvezatnu zamjenu brtve ventila te drugih oštećenih ili dotrajalih dijelova. motorna ulja. protresanje aparata u obrnutom položaju u svrhu rastresanja praha. Prosijavanje praha nije dopušteno. provjeru mase pogonskog plina u bočici vaganjem. stanja praha u pogledu sipkosti i pojave grudica grudica i stranih tijela. izvlačenje osigurača i ponovno plombiranje.

Prihvat i ugradnja otpada zatvorenoj prostoriji i u što kraće vrijeme. ponovno punjenje aparata sredstvom za gašenje. izra en od metala otpornog na koroziju. ispitivanje spojnih cijevi na vrijednost ispitnog tlaka spremnika 5.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. servisiranje i održavanje protupožarnih aparata i opreme. periodični servis svake godine. a obuhvaća radnje predvi ene periodičnim servisom. 2. detaljno rasklapanje zatvarača ili ventila. nova mješavina u cijelosti 8. 3. uz dodatak sljedećih radnji: 1. da se izbjegne vlaženje praha vlagom iz zraka. Protupožarno osiguranje na odlagalištu sastoji se Prijenosni aparat za gašenje prahom Tip S-6 Prijenosni aparat za gašenje prahom Tip S-9 Prijenosni aparat za gašenje prahom Tip S-50 iz sljedećih vatrogasnih aparata: 3 komada 32 komada 4 komada stranica 76 od 348 . Neupotrebljivi prah mijenja se u cijelosti istovrsnim novim. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. unutarnji pregled svakih 5 godina (ili svake 2 godine za aparate starije od 15 godina). provjera mehanizma za aktiviranje i zamjenu svih brtvi. 4. zatvaranje i plombiranje zatvarača. propisano označavanje servisnom naljepnicom na tijelo spremnika IZVO AČ je zadužen za redovno praćenja valjanosti.1. kod aparata pod stalnim tlakom. b. provjeru usponskih/uzbudnih cijevi. propisano označavanje servisnom naljepnicom na tijelu spremnika Unutarnji pregled Unutarnji pregled vatrogasnih aparata mora se obaviti najmanje svake pete godine. Punjenje aparata sredstvom za gašenje: a) prah/ starim ili novim u cijelosti b) voda/pjena. 10. b) aparat sa sredstvom za gašenje na bazi vode. eventualno punjenje CO2 boca. vanjsku površinsku zaštitu spremnika. unutarnji pregled spremnika CO2 svakih 5 godina. osloba anje tlaka iz aparata i otvaranje spremnika. stanja praha u pogledu sipkosti i pojave grudica grudica i stranih tijela. U cijenu održavanja vatrogasnih aparata IZVO AČ treba uključiti. prije ponovnog punjenja spremnika aparata s prahom na dno spremnika stavlja se prsten. zamućenosti sredstva za gašenje te obavezna zamjena pjenila/aditiva svake pete godine 6. vanjski pregled spremnika CO2 svake 2 godine.A. Prosijavanje praha nije dopušteno. Navedene radnje vrše se u suhoj zatvorenoj prostoriji i u što kraće vrijeme. naljepnice i ostalo. tlačnu probu spremnika CO2 svakih 10 godina. a aparati stariji od 15 godina svake dvije godine. istresanje sredstva za gašenje iz spremnika te provjera: a) aparat sa prahom. na kojem se na neizbrisiv način označava godina u kojoj treba izvršiti ponovni unutrašnji pregled 9. aparat sa sredstvom za gašenje na bazi vode / zamućenosti sredstva za gašenje i zamjena novim po potrebi 11. da se izbjegne vlaženje praha vlagom iz zraka. detaljan unutarnji pregled spremnika 7.

RC-ov HASP trebao bi opisivati opće postupke koje treba provoditi kako bi se zaštitilo RCovo osoblje koje je uključeno u provo enje aktivnosti sanacije Odlagališta. Usto. Prihvat i ugradnja otpada Predvi a se da će se sa izvedbom mobilne pretovarne stanice povećati potreba aparata za gašenje požara na Prijenosni aparat za gašenje prahom Tip S-6 5 komada Prijenosni aparat za gašenje prahom Tip S-9 36 komada Prijenosni aparat za gašenje prahom Tip S-50 5 komada IZVO AČ je dužan voditi evidenciju ispitivanja vatrogasnih aparata kroz Mjesečni izvještaj. Prije samih aktivnosti sanacije.1. RC će morati dostaviti svoj HASP ZGOS-u na pregled. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Minimum uvjeta HASP-a bit će naveden u tehničkim specifikacijama kao minimum uvjeta koje će RC morati uključiti u svoj HASP. III.A. Provo enje HASP-a za vrijeme izgradnje odgovornost je RC-a. procedure bi trebale biti u skladu s mjerodavnim direktivama i propisima Europske unije. hrvatski propisi će imati prednost.5. HASP bi se trebao pripremiti tako da se pridržava mjerodavnih hrvatskih propisa. stranica 77 od 348 . U slučaju nepodudarnosti izme u hrvatskih propisa i propisa EU.1 OPĆE INFORMACIJE I RASPON RADA Izvo ač sanacije (RC) će biti odgovoran za izradu i provo enje plana mjera zaštite zdravlja i sigurnosti (HASP) pri izgradnji odlagališta Jakuševec (u daljnjem tekstu Odlagalište).A.1.

nadzorno osoblje. CRZ – Zona smanjenja kontaminacije (Contamination Reduction Zone) – zona odre ena za uklanjanje kontaminenata s osoblja i opreme. To područje nalazi se uz Zonu zabrane pristupa. na terenu – područja unutar granica odlagališta Jakuševec izvan terena – područja izvan granica odlagališta Jakuševec Nadzorno osoblje –sve osobe koje je imenovala odgovarajuća regionalna ili federalna vladina agencija. Polumjer od otprilike 7. prikazuje se kao ppm(v) za plinove i pare stranica 78 od 348 . koji će se odgovarajuće označiti. izvo ač i konzultant čije je prisustvo ovlašteno Zona disanja – zona disanja radnika je zamišljena kružna zona polumjera 60 cm oko glave. Prihvat i ugradnja otpada Akronimi i definicije Termini koji se koriste u ovim posljednjim uvjetima HASP-a.5 m oko radne površine.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.1. EU – Europska unija Zona zabrane pristupa – područje u kojemu sve osoblje koje u njega ulazi mora direktno biti povezano s radovima koji su u toku. HASP – Plan mjera zaštite zdravlja i sigurnosti (Health and Safety Plan) HSO – RC-ov nadzornik zaštite zdravlja i sigurnosti (Health and Safety Officer) IDLH – Neposredna opasnost po život i zdravlje (Immediately Dangerous to Life and Health) ILO – Me unarodna organizacija rada (International Labour Organization) MSDS – Liste podataka o sigurnosti materijala (Material Safety Data Sheets). osoblje projekta. ovako se definiraju: Ovlašteno osoblje – osoblje s točno odre enim zaduženjima.A. a koje su odre ene da izvrsavaju nadzorni posao PEL – Dopuštena granična vrijednost izloženosti (Permissible Exposure Limit) (koju su uvele EU. mora imati odre enu opremu za osobnu zaštitu (PPE) i mora zadovoljavati uvjete obučavanja i liječničkog nadzora. mora definirati Zonu zabrane pristupa. kemijskim i opasnim svojstvima kemijskih sastojaka. One daju informacije o fizičkim. hrvatske nadležne vlasti ili OSHA) PPE – Oprema za osobnu zaštitu (Personal Protective Equipment) ppm – dijelovi u milijun (parts per million). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.

Zadnja dva dokumenta obuhvaćaju uvjete zaštite zdravlja i sigurnosti Velike Britanije pri Zakonu o radu iz 1974.Zaštita zdravlja i sigurnost na radu.". Do e li do situacije koja je izvan ovdje specificiranih postupaka Osobne zaštite i dekontaminacije. dokument Zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost (HSE) Velike Britanije naslovljen "Kratki vodič osobne zaštitne odjeće pri radnim regulativama iz 1992.Aneks VII . Jednaka prava za muškarce i žene. RC-ov HASP će se pregledati i ako je to potrebno. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.120 i 29 CFR §1910. ispraviti. Ovi uvjeti pripremljeni su u skladu s direktivama EU u sklopu 294A0103(68) Sporazuma o europskom ekonomskom području .1926. Koristi se za prijenos opreme i materijala na teren (tj. 8 (Revizija 1): Sigurnost pri iskopavanjima. kako bi se osigurala primjena odgovarajuće zaštite i kontrole u slučaju opasnosti za terenske radnike i okolinu. Daljnje upute dali su standardi Američke uprave za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (OSHA) 29 CFR §1910.A. uporište) i kao veza izme u raznih zona.preporučena granična vrijednost izloženosti (Recommended Exposure Limit) SHSC – koordinator zaštite zdravlja sigurnosti na Odlagalištu (Site Health and Safety Coordinator) Odlagalište – odlagalište Jakuševec Uporišna zona – područje izvan Zone zabrane pristupa koja se smatra čistom u svrhe HASP-a. Aktivnosti obuhvaćaju i izgradnju sustava odvodnje i otplinjavanja. Prihvat i ugradnja otpada RC – Izvo ač radova (Contractor) REL. Glavne aktivnosti na Odlagalištu Planirani radovi na izgradnji Odlagališta uključuju iskopavanja i izradu obloženih radnih ploha deponije. Ostali mjerodavni dokumenti su oni od institucija SAD-a (NIOSH/OSHA/USCG/USEPA): "Smjernice za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu za aktivnosti na gradilištu s opasnim otpadom". Zakon o radu. TLV – Prag graničnih vrijednosti (Threshold Limit Value) Opis projekta Pripremljeni su uvjeti HASP-a za aktivnosti na odlagalištu Jakuševec u Zagrebu. Potrebne sigurnosne mjere na projektu Razina zaštite i postupci specificirani u ovim uvjetima HASP-a predstavljaju minimum uvjeta za zaštitu zdravlja i sigurnosti koje RC treba uključiti u HASP za sveukupno terensko osoblje uključeno u gra evinske radove na sanaciji. njihovo punjenje otpadom te prekrivanje završnim prekrivnim sustavom. radne aktivnosti smjesta će se prekinuti u išćekivanju rasprave s RC-ovim nadzornikom zaštite zdravlja i sigurnosti (HSO) stranica 79 od 348 . Hrvatska. i HSE-ov izvadak br.1.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.

RC-ov SHSC je odgovoran za dokumentaciju o provo enju svih odre enih postupaka zaštite zdravlja i sigurnosti. RC-ov SHSC i HSO odgovorni su za provo enje tih postupaka i imaju ovlaštenje zaustaviti radove ili otpustiti osoblje u slučaju nepridržavanja mjera. nadzornikom Odlagališta itd. Osoblje koje ima bilo kakvih pitanja ili nedoumica u svezi s provo enjem ovih mjera slobodno može zatražiti pojašnjenje od RC-ova HSO-a ili od koordinatora zaštite zdravlja i sigurnosti na Odlagalištu (SHSC). te revizije specificiranih postupaka zaštite zdravlja i sigurnosti. RC-ov SHSC će biti zadužen za listu adresa i telefonskih brojeva za hitne slučajeve koja će uključivati. 2. izme u ostalog. postignute ili prekoračene granične koncentracije. Imenovano osoblje za sigurnost i poslovodna struktura Osoblje odgovorno za zdravlje i sigurnost zaposlenika na terenu bit će SHSC. Svo osoblje mora se pridržavati odre enih postupaka za zaštitu zdravlja i sigurnosti. a imenovanja bi se trebala izvršiti kako je dolje prikazano po autoritativnosti: 1. RC-ov SHSC tako er je dužan voditi zapisnik na terenu u koji će upisivati podatke kao što su radno vrijeme.A. te ostale informacije koje se odnose na zaštitu zdravlja i sigurnosti na gradilištu. stranica 80 od 348 . policije i bolnica.). 3. te mora biti spremno na sve opasnosti vezane za rad u blizini vozila i opreme i u svako doba se ponašati razumno i pažljivo. HSO i voditelj projekta zajedno s podizvo ačevim SHSC-om. Sve revizije postupaka zaštite zdravlja i sigurnosti zabilježit će se u RC-ovu Obrascu za odobrenje promjene postupaka na terenu (primjer dan u Prilogu 1) i trebat će se odobriti od strane HSO-a i voditelja projekta. 4.1. HSO će imati sveukupnu odgovornost pri odre ivanju postupaka za zaštitu zdravlja i sigurnosti na projektu i dobit će nužna ovlaštenja da provodi te mjere.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Cijelo osoblje uključeno u rad na terenu morat će pročitati HASP i potpisati RC-ov obrazac s uputama u mjere sigurnosti prilikom aktivnosti na terenu. i brojeve hitne pomoći. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Usto. opći podaci. uključujući ako je potrebno i ovlaštenje da privremeno prekine rad na projektu zbog zdravstvenih i sigurnosnih razloga. RC-ov voditelj projekta RC-ov nadzornik zaštite zdravlja i sigurnosti RC-ov koordinator zaštite zdravlja i sigurnosti na Odlagalištu Podizvo ačev koordinator zaštite zdravlja i sigurnosti na Odlagalištu (podizvo ačev SHSC) RC-ov voditelj projekta imat će sveukupnu odgovornost na projektu i bit će ovlašten da poduzima sve mjere koje smatra potrebnima kako bi osigurao sigurnu radnu sredinu za sveukupno osoblje koje radi na projektu. Prihvat i ugradnja otpada i RC-ovim voditeljem projekta (tj. voditeljem projekta. te za reviziju računa. stanje instrumenata.

Postupci izvan osnovnog sistematskog i rutinskog liječničkog nadzora nisu planirani unutar zadataka popisanih u ovomu dokumentu. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. a u skladu s uvjetima liječničkog nadzora EU. 82/605/EEC i 98/24/EC. Očekuje se i zahtijeva da sigurnost svog osoblja na Odlagalištu bude u svakom trenutku najvažnija. RC-ov SHSC bit će odgovoran za koordinaciju aktivnosti za sigurnost na Odlagalištu izme u podizvo ača i ostalog osoblja na terenu. radnik je dužan prestati s radom i smjesta obavijestiti odgovarajuće nadležno osoblje za sigurnost. te se posebno mora voditi računa o mjerama sigurnosti. kvar opreme. mora biti podučeno u postupcima zaštite zdravlja i sigurnosti. te o pravilnom kalibriranju i upotrebi detektora zapaljivih plinova (CGI). Na e li se radnik u potencijalno opasnoj situaciji. Potrebno obučavanje i liječnički nadzor Sve osoblje uključeno u rad na terenu mora obaviti osnovni sistematski pregled i mora sudjelovati u programu liječničkog nadzora svoga poslodavca. on/ona mora smjesta prekinuti opasan postupak. Ovi zahtjevi obučavanja odnose se na sve radnike zaposlene na gradilištu. RC-ov SHSC mora evidentirati takvu opremu na početku rada. Osoblje koje upravlja specijaliziranim strojevima ili drugom opremom mora se obučiti i biti kvalificirano kako bi moglo njome upravljati. foto-ionizacijskih detektora (PID). Primijeti li netko od radnika potencijalno opasnu situaciju. To uključuje poduku o korištenju sve potrebne opreme za zaštitu u skladu s direktivom EU. 89/656/EEC. vodom. te poduzeti odgovarajuće preventivne ili korektivne mjere ili smjesta obavijestiti RC-ova SHSC-a ili voditelja projekta o vrsti te opasnosti. dužan je to smjesta prijaviti imenovanomu osoblju za zaštitu zdravlja i sigurnosti Izvo ača sanacije. glavna odgovornost za zdravlje i sigurnost pojedinacnog radnika leži na samom radniku i njegovim suradnicima.A. U takvim situacijama svi koji rade na projektu moraju znati da mogu potencijalno svjesno ili nesvjesno ugroziti standarde zaštite zdravlja i sigurnosti. Me utim. Svaki radnik odgovoran je da razumnom procjenom opreznim ponašanjem zaštiti zdravlje i sigurnost. te cijevnih kolorimetrijskih detektora.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. kako svoje tako i svojih suradnika. prepoznavanju opasnosti. Prihvat i ugradnja otpada Za svakog podizvo ača će se odrediti SHSC.1. nikada ne smije biti opravdanje za nesiguran rad i postupke. Obučavanje bi tako er trebalo uključivati obuku o dekontaminaciji osoblja i opreme. itd. prilikom istraživanja opasnog otpada na terenu. osim u slučajevima u kojima poslodavac može dokazati da dotični posao neće ugroziti stranica 81 od 348 . Svaki podizvo ačev SHSC bit će odgovoran za provo enje navedenih postupaka na terenu. Radnik potom mora ispuniti obrazac "Opasne okolnosti i postupci". RC-ov SHSC će voditi računa da svaki radnik obavi sistematski pregied prije početka projekta. U slučaju situacije neposredno opasne po život. "Opravdane situacije" kao što je ograničenje proračuna ili pak vremensko ograničenje. te za svakog novog radnika koji do e na teren. direktive 80/1107/ EEC. Sve osoblje na gradilištu koje potencijalno može doći u kontakt s kontaminiranim tlom. promijenjeni ili neočekivani uvjeti. i/ili zrakom.

HSO je taj koji će donijeti odluku za svaki slučaj posebno. Usto. stranica 82 od 348 . ali izvan vidnog ili slušnog dometa (npr. Osoblje koje dozna za nezgode ili ozljede smjesta je dužno osigurati davanje odgovarajuće prve pomoći. Sve osoblje i poslodavac dužni su se pridržavati odgovarajućih nacionalnih ili EU normi i propisa vezanih za profesionalnu izloženost patogenima koji se šire krvlju. Od RC-a zahtijevat će se da na Odlagalištu uvijek bude prisutna osoba koja je obučena u davanju prve pomoći i reanimiranju. tj. izložiti ih opasnostima štetnim po zdravlje i sigurnost. a u skladu s brojem zaposlenika na terenu i mora sadržavati najmanje dva para lateks rukavica. ispostava robe. ograničene geodetske aktivnosti) spadaju pod takve iznimke. Neke nerizične aktivnosti (npr. te mora prijaviti incident HSO-u. pri čemu će se konzultirati sa SHSC-om ako bude potrebno. Taj pribor mora biti odgovarajuće veličine.1. radio veza ili slične metode koristit će se za održavanje veza. Korisnici mobilnih telefona uspostaviti će bolju vezu ako biraju puni broj hitne službe. Zahtjeve obuke za nerizične aktivnosti razmotrit će se za svaki slučaj posebno budući da su uvjeti na Odlagalištu podložni promjenama. ne mogu poslužiti za uspostavljanje veza s odgovarajućim lokalnim hitnim službama.A. Treba napomenuti da mobilni telefoni koji se koriste izvan područja njihova dosega. nalaze se na različitim mjestima na Odlagalištu). Veze Na Odlagalištu mora postojati telefon smješten u terenskoj prikolici. Prva pomoć Na odlagalištu se mora nalaziti osnovi pribor za pružanje prve pomoći koji zadovoljava uvjete ANSI specifikacije Z308. ako radove na terenu obavljaju dvije ili više terenskih ekipa. Prihvat i ugradnja otpada zaposlenike.1-1978 ili odgovarajuće i ekvivalentne hrvatske ili EU standarde. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. opremu za reanimiranje i otopinu za ispiranje očiju uz ostali uobičajeni pribor prve pomoći čije će zalihe SHSC obnavljati po potrebi.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.

Te smjernice predstavljaju minimum standardnih postupaka za smanjivanje potencijalnih rizika povezanih s ovim projektom. žvakanje žvakaće gume ili duhana i pušenje dozvoljeni su samo na mjestima koja je odredio SHSC.. • Jelo. a koja je dovoljno glasna da bude nelagodna ukazuju na potrebu nošenja slušne zaštite.A. osobito za vrijeme aktivnosti bušenja i izgradnje. prije unošenja jela u usta i dr. • Svaki radnik na terenu treba u svakom trenutku raditi unutar vidokruga drugog radnika za vrijeme istražnih radova. na promjenu mirisa ili pojavu ulja na vodi. ili tome slično. Osim toga buka od aktivnosti koja uključuje udarce (npr. iskopavanje otpada). U smjernicama EU odre eno je da slušna zaštita tako er treba biti dostupna svom osoblju koje je izloženo nevrednovanoj dnevnoj buci od 85 dB ili više. pobijanje obloge u postupku bušenja). moraju se držati u svim terenskim vozilima. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Slušna zaštita mora biti lako dostupna na Odlagalištu. • Treba paziti na eventualnu promjenu uvjeta npr. Terenske prikolice će tako er biti opremljene tim priborom za hitne slučajeve. tlu ili otpadu ili podzemnim vodama kao da su kontaminirani. tj. a kojih se u svako doba treba pridržavati sve osoblje na Odlagalištu. Radnici bi se trebali odnositi prema svom iskopanom materijalu. piće. Prihvat i ugradnja otpada Opće smjernice ponašanja i higijenskih mjera Dolje navedene opće smjernice vezane uz osobne higijenske i radne navike. • Ni u kojem slučaju ne smije se ući ili voziti u kantama ili dizalima za materijal ili bilo kojem drugom sličnom sredstvu koja nije posebno namijenjena za ljude. • Treba biti svjestan simptoma umora ili stresa od hladnoće/vrućine. Tako er treba nastojati pristupiti svakoj potencijalno kontaminiranoj jedinici/objektu uz vjetar. te djelovanja istih na opreznost i sposobnost prosu ivanja. namijenjene su sprječavanju ozljeda i djelovanja štetnog za zdravlje.1. • Višenamjenski suhi kemijski aparat za gašenje požara. • Ne smije se baratati uzorcima otpada ili nekim drugim potencijalno kontaminiranim sastojcima bez korištenja barem lateks. Odabir materijala za rukavice trebao bi ovisiti o proizvo ačevim podacima o njihovoj propusnosti. tj. valja izbjeći kontaminaciju usne šupljine putem ruku. kompletan terenski pribor za prvu pomoć i bočica otopine za ispiranje očiju. te atestiranom tekućinom s kojom se oči ispiru 15 minuta. • Treba temeljito oprati ruke i po potrebi lice. • Buka može predstavljati opasnost po zdravlje i sigurnost. stranica 83 od 348 . i da se ta zaštita mora koristiti pri razinama izloženosti višim od 90 dB.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. nitrilnih ili neopreonskih gumenih rukavica. Ni u kom slučaju se te aktivnosti ne dozvoljavaju u neposrednoj blizini bilo kakvih rizičnih aktivnosti (npr.

iskopavanja ili obavljanja drugih aktivnosti u blizini nadzemnih instalacija. i minimalno moraju uključivati sljedeće: • • • • • • • Kontakt brojevi u hitnim slučajevima Pitanja sigurnosti vezana uz vremenske prilike Opasnosti specifične za radne zadatke i potrebna zaštitna oprema Neuobičajene situacije/područja na gradilištu Problematika sigurnosti Promjene u HASP-u i Bilo kakvi incidenti vezani za zaštitu zdravlja i sigurnost do kojih je došlo na Odlagalištu. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. prevelika razina zaštitne opreme može smanjiti učinkovitost i povećati mogućnost ozljeda. stranica 84 od 348 . vremenom. Točke koje će se razmatrati ovise o zadanim aktivnostima.A. Treba biti spreman prestati s radom ako to nameću okolnosti. SHSC će tako er voditi i dokumentirati redovite sastanke o sigurnosti prije početka svakog novog zadatka i to ne rije e od jedanput tjedno za vrijeme radova na terenu. sadržajem i popisom prisutnih na svakom sastanku.1. poledica. Treba kontaktirati lokalnu elektroprivredu ukoliko postoje pitanja u vezi sa statusom i voltažom vodova. grmljavina) na sigurnost Odlagališta. Treba voditi zapisnik s datumom. Prihvat i ugradnja otpada • Uvijek treba koristiti odgovarajući stupanj osobne zaštite. • Treba obratiti iznimnu pozornost za vrijeme bušenja. Smanjena razina zaštitne opreme može uzrokovati izloženost koja se mogla spriječiti. Sveukupno osoblje morat će pročitati HASP i potpisati Izjavu za izvo ače prije obavljanja bilo kakvih radova na terenu. Sastanci za upućivanje o sigurnosti na gradilištu SHSC je dužan uputiti u mjere sigurnosti na gradilištu sve osoblje po njihovu dolasku na Odlagalište. Sve osoblje morat će potpisati tjednu izjavu o sastancima za izvo ače (primjer dat kao Prilog 2). • Treba biti svjestan utjecaja oštre klime (kiša. snijeg.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.

Nadalje. Potencijalna opasnost od izloženosti uključuje: • Udisanje organskih para zbog potencijalne prisutnosti hlapivih organskih tvari (VOC) u otpadu. • Izloženost kože i moguća apsorpcija preko kože odre enih lipofilnih (koji se lako upijaju kroz kožu) organskih kemijskih spojeva. uključujući olovo i krom. te plinovima na deponiji. podzemnim ili procjednim vodama. procjednim vodama. Spojevi koji su prona eni u podzemnim vodama na terenu. U taj popis uključeni su VOC. amonijak i mineralna ulja. talog i zemlja Do sada nije provedeno detaljno vrednovanje otpadnih materijala.A. RA izvo ač će dati na pregled tablicu s rezimiranim graničnim vrijednostima izloženosti za tvari koje se prenose zrakom i djelovanja na zdravlje tih kemijskih onečišćivača u HASP-u. stranica 85 od 348 . te mora sadržavati popis odgovarajućih IDLH koncentracija u HASP-u.A. Ta procjena opasnosti mora uključiti dopuštene granične vrijednosti izloženosti za pojedine tvari u skladu s hrvatskim i EU pravilima. jela i pića u kontaminiranim područjima. Sažetak prikaza ranije detektiranih spojeva na Odlagalištu i njihovih maksimalnih koncentracija. te spojeva čija se prisutnost očekuje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Potencijalna kemijska opasnost Potencijalna kemijska opasnost na Odlagalištu može se povezati s otpadom. Potencijalno kontaminirane podzemne vode. uključeni su u Prilogu 3. fizičke opasnosti i biološke opasnosti. površinskim tlom. metali i cijanid. Očekuje se da bi ostali organski spojevi i teški metali. površinskim vodama i taloženjima. zajedno s navikom osobne higijene može se uspješno kontrolirati izloženost opasnim tvarima putem ingestije.1. površinske vode. O svakoj od tih grupa potencijalnih opasnosti govori se dalje u tekstu. procjednih voda i podzemnih voda na Odlagalištu.2 PROCJENA OPASNOSTI Potencijalne opasnosti na Odlagalištu uključuju kemijske opasnosti.5. redovnom osobnom higijenom i odgovarajućom odjećom može se spriječiti izloženost putem kože. • Nehotično unošenje gutanjem potencijalno toksičnih tvari preko dodira ruku s ustima ili namjerno unošenje materijala koji su nehotično kontaminirani potencijalno štetnim tvarima. Prihvat i ugradnja otpada III. ZGOS-ova će odgovornost biti pribaviti popis potencijalno opasnih kemikalija koje se mogu pojaviti na gradilištu. Isto tako. Zabranom pušenja. mogli tako er biti značajni.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. a koji bi mogli predstavljati rizik za zdravlje zaposlenika uključuju arsen. O opasnosti putem udisanja govori se u poglavlju 4.1. polu-hlapive tvari. HASP mora u potpunosti ispitati potencijalnu opasnost od svih detektiranih spojeva ili onih čije se prisustvo očekuje na gradilištu. podzemnim vodama.3.

Simptomi vezani za zdravlje koji su uzrokovani izloženošću bilo kojim već otkrivenim spojevima na gradilištu moraju se obraditi u HASP-u i mogu se pronaći u odgovarajućim Listama podataka o zaštiti od kemijskim spojeva ili NIOSH-evu Vodiču za opasnost od kemijskih spojeva. Unošenje hrane može uzrokovati jaku že . uključujući sljedeće: • • • • • • • • metan vodikov sulfid vodikov cijanid benzen vinil klorid metilenski klorid ugljik dioksid merkaptani Metan i vodikov sulfid (H2S) su uobičajeni spojevi na deponijama koji se stvaraju anaerobnom razgradnjom otpada.1.A. Ulazak amonijaka duboko u pluća uzrokuje plućni edem. stranica 86 od 348 . Organi koje napada su jetra. • Arsen: Akutna izloženost putem udisanja može izazvati nastajanje upale nosnog septuma. te do želučano. Zbog toga se mora vršiti monitoring zraka za navedene plinove za vrijeme svih rizičnih radnji kao što je iskopavanje i uklanjanje smeća. Dalje navedeni spojevi detektirani su na Odlagalištu i predstavljaju potencijalnu opasnost po zdravlje za vrijeme rizičnih aktivnosti na terenu. Upijanje putem kože može dovesti do dermatitisa. poglavlju. te nepravilno kucanje srca. HASP mora u potpunosti razmotriti potencijalne opasnosti zajedno s dopuštenim graničnim vrijednostima izloženosti i IDLH-om za opasne tvari. a što je detaljno opisano u 3.crijevnih smetnji. bilo da su prije detektirane ili da se njihova prisutnost očekuju na odlagalištu. Prihvat i ugradnja otpada Plinovi na Odlagalištu Odlagališta mogu sadržati niz plinovitih spojeva. koža. Kontakt s kožom može izazvati nadraživanje dišnog trakta i perifernu neuropatiju. Za vrijeme rizičnih aktivnosti kao što je va enje otpada može doći do ispuštanja tih plinova koji predstavljaju opasnost prilikom udisanja. Znakovi i simptomi akutne izloženosti Zadaci vezani uz zaštitu zdravlja na Odlagalištu morali bi uključivati moguću izloženost putem udisanja. bolove u trbuhu. Arsen je poznati karcinogen i moguć teratogen. • Amonijak: Akutna izloženost može dovesti do upale i naticanja očiju uz mogući gubitak vida. mučninu.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. proljev. povračanje. pluća i limfni sustav. bubrezi. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. te od eksplozija. unošenja hrane i dodira s kožom i s opasnim tvarima navedenim u Prilogu 3. Udisanje može izazvati osjećaj žarenja u gornjim dišnim putovima i može doći do edema i upale pluća kemijskim putem.

održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. • Olovo: Simptomi prevelike izloženosti ne pojavljuju se u svim slučajevima trenutno. te fibrozu pluća.4. ozebline ili hipotermija. zamagljeni vid. Radnici su stranica 87 od 348 . anemija. nesanica. krvarenje i smrt. paraliza zglobova. Radnici su dužni voditi računa o sebi i drugima kad je riječ o znakovima pregrijavanja organizma kada je okolna temperatura viša od 27°C ili 21°C za vrijeme nošenja zaštitnog odijela ili slično. To može uzrokovati zdravstvene posljedice od prolaznog umora od vrućine do ozbiljnog oboljenja ili smrti. kolike.1. kašalj. nesanicu i anoreksiju. Znakovi i simptomi tjelesnog pregrijavanja navedeni su u poglavlju 2. te one na koje će se ondje vjerojatno naići. bolovi u trbuhu. Sažetak maksimalnih koncentracija za spojeve detektirane na gradilištu prije sanacije sadržan je u Prilogu 3. Radnicima će se preporučiti da što češće piju tekućinu za vrijeme radnoga vremena. paralizu. Predvi a se mogućnost otkrivanja kroma i olova na gradilištu. gušenje. Hladnoća Kada se očekuju temperature oko 5°C ili niže. Prihvat i ugradnja otpada Iako do sada nije otkriven na Odlagalištu. nadraživanje očiju i hipotenzija. vodikov sulfid je vjerojatno prisutan. Izloženost navedenim tvarima izaziva sljedeće simptome: • Krom: Simptomi uključuju nadraživanje očiju i kože. Simptomi izloženosti tom plinu su sljedeći: • Vodikov sulfid: Akutni simptomi udisanja vodikovog sulfida uključuju nadraživanje dišnog trakta. glavobolju. blijede oči. bolest bubrega. Potencijalna fizička opasnost Vrućina Rad u zaštitnoj odjeći može uvelike povećati mogućnost tjelesnog pregrijavanja.A. konstipacija. Izvor pitke vode mora biti dostupan u Uporišnoj zoni (4. bljedilo. Kod osoblja izloženog niskim temperaturama (pogotovo za vjetrovita vremena) mogu se pojaviti promrzline. treba voditi računa da se izbjegne pothla ivanje organizma. HASP bi trebao obraditi sve spojeve već detektirane na Odlagalištu. Znakovi i simptomi pothla ivanja prikazani su u poglavlju 2. encefalopatija. Primjer rasporeda minimalnih radnih stanki prikazan je u Prilogu 4.4. paralizu. pogotovo za vrijeme jakih vjetrova.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. anoreksija. gingivna pukotina. drhtavica. HASP mora predvidjeti i odrediti pauze za odmor i unos tekućine. Kronični simptomi uključuju zamagljeni vid. Simptomi su slabost. neishranjenost. pospanost. klonulost. poglavlje) za vrijeme toplog vremena.

tada se trebaju postaviti prepreke (npr. Treba biti posebno oprezan kad se radi po jakom vjetru i/ili kada se odjeća smoči. glavu i stopala. Sredstva za osiguravanje ulaska i izlaska (npr. žmurje. Prihvat i ugradnja otpada dužni voditi računa o sebi i drugima kad je riječ o znakovima promrzlina za hladna vremena. odjeća ostane suha. Osoblje ne bi smjelo ulaziti u iskope koji nisu na taj način poravnani ili poduprijeti. Ako se prona u instalacije. ali ne isključivo.) moraju se priskrbiti za stranica 88 od 348 . radnicima će se preporučiti da nose višeslojnu nepropusnu odjeću. Mogućnošću da osobe ili vozila upadnu u iskop. Treba spriječiti i upad osoblja ili vozila u iskope. treba osmisliti plan kako se nositi sa sljedećim: • • • • • • • Kontaktom s podzemnim instalacijama. Tamo gdje vozila ispražnjavaju materijal u iskop trebaju se postaviti granični blokovi kako bi se spriječilo da ne upadnu preko ruba u iskop. Prije iskopavanja trebaju se potražiti očiti znaci podzemnih komunalija. ako je to moguće. Svi materijali i oprema koji su potrebni kako bi iskopavanje uspješno teklo (npr. tada daske ili nešto tomu slično treba postaviti kako bi se spriječilo urušavanje materijala u iskop. Pristupom izlazu iz iskopa. te da prekrivaju i utople ruke. Mogućom kemijskom izloženosti. rešetke ili popravke betonskih ili asfaltnih površina. Uz opasnosti koje predstavlja urušavanje neadekvatno postavljenag materijala. Ako je to moguće. rampe. Radnici bi tako er trebali jesti visoko kaloričnu hranu i piti mnogo tekućine kako bi izbjegli dehidraciju.) trebaju biti pri ruci na gradilištu prije početka bilo koje aktivnosti iskopavanja. rekviziti itd. ljestve i sl. Opasnost od skrućenog prostora i iskopavanja Prije početka aktivnosti iskopavanja. žmurjem ili na neki drugi odgovarajući način. iskapana zemlja ili drugi materijali ne bi se smjeli stavljati u blizinu bokova iskopa. Usto.A. Pri vremenskim okolnostima kod kojih može doći do snižavanja tjelesne temperature. Stranice svakog iskopa trebale bi se poravnati tako da budu pod kutom pod kojim se ne bi urušile.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Ako je pohranjivanje materijala u blizini ruba iskopa neizbježno. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. površina tla koja ih prekriva mora se odgovarajuće označiti. Možda će biti potrebna dodatna potpora na rubu iskopa kako bi prihvatila težinu vozila koje se ispražnjava ili obavlja neku drugu aktivnost. plan instalacija bi se trebao pregledati prije početka iskopavanja. ili bi ih trebalo poduprijeti drvenom oplatom. prekrivala za ventile.1. Ako je iskop dublji od 1 metra. višak težine koji se položio na stjenke iskopa može izazvati urušavanje. sigurnosna ograda i/ili daske). i Potkopavanjem obližnjih gra evina. Kako bi se izbjegla opasnost od urušavanja. valja voditi računa da. Urušavanjem bokova iskopa. Potpora će možda biti potrebna i kod plitkih rovova gdje se za vrijeme rada treba saginjati i kleknuti. Materijalom koji padne na osobe koje rade unutar iskopa. uključujući.

ako su zgrade i ostale gra evine u blizini padručja koja će se iskopavati. tada se taj razmak mora povećati za 0. Opasnost od struje S obzirom da će se na terenu zasigurno koristiti električna oprema. • Ako se gore opisani razmaci ne mogu održavati. bilo kojim vozilima ili mehaničkom opremom koja ima pomične dijelove mora se rukovati na takav način da se uspostavi razmak od najmanje 3 metra izme u svih dijelova vozila i voda. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. • Ako se vodovi ne mogu isključiti. Treba voditi računa da iskopavanje ne utječe na podnožje skela ili na temelje obližnjih zgrada i drugih gra evina. Ako voltaža voda prelazi 50 kV. Prihvat i ugradnja otpada cjelokupno osoblje i vozila koja rade unutar mjesta za iskopavanje.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. izme u ostalog. • Sva električna oprema mora biti pravilno uzemljena. • Svi produžni kablovi moraju se svaki dan pregledati radi utvr ivanja mogućeg oštećenja ili prekinuća. • Sve ostale vodljive materijale i opremu radnici su dužni spriječiti da do u u stranica 89 od 348 . U slučaju rada u blizini nadzemnih vodova. vodovi bi se trebali isključiti (da nisu pod naponom). Možda će biti potrebno konzultirati se s projektantom ili nekom drugom kvalificiranom osobom po naho enju SHSC-a. moraju se provesti sljedeće mjere opreza: • Ako je to moguće. oprema za vodu i nepropusna oprema. Pristup tom izlazu ne smije se blokirati ni na koji način dok se radnici nalaze unutar iskopa. a nadležno tijelo odgovorno za njihov rad i održavanje treba ih uzemljiti prije početka bilo kakvih radova u njihovoj blizini. tada se razmak smije smanjiti samo ako se izolirane pregrade prikladne za tu voltažu voda postave izme u vozila i voda.1. navedeno će predstavljati potencijalnu opasnost od struje.A. • Električne žice na radnim plohama moraju se prekriti ili zaštititi radi izbjegavanja oštećenja. te kontaktirati odgovarajuću stručnu službu ako je potrebno. • Električarske poslove moraju obavljati kvalificirani električari.1 metar na svakih 10 kV koji prelaze 50 kV. sljedeće: • Za vrijeme kopanja treba utvrditi položaj vodova. ako je to moguće. Kontrolne mjere za opasnost od struje moraju uključivati. i • Mora se koristiti. • Sva električna oprema koja se koristi na gradilištu mora imati oznaku CE ili odgovarajući dokaz o pridržavanju sigurnosnih standarda. Takve pregrade ne moraju biti sastavni dio vozila niti pričvršćene za njega ili neki njegov dio ni na koji način. • Sve utičnice moraju se držati podalje od vode. tada se treba odrediti hoće li privremena potpora biti potrebna.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada

kontakt s uključenim električnim vodovima. Ako se u bilo kojim EU, hrvatskim ili mjesnim propisima zahtijevaju razmaci veći od gore navedenih, u tom slučaju ti propisi imaju prednost.

Teška mehanizacija i buka Teška mehanizacija će biti na gradilištu za vrijeme rizičnih aktivnosti i stoga treba biti posebno oprezan kako bi se izbjegle nesreće. Radnici koji koriste opremu za osobnu zaštitu koja smanjuje sposobnost kretanja ili slušanja posebno bi trebali biti svjesni opasnosti do kojih može doći zbog teške opreme. Postoji mnogo situacija i mogućnosti nastanka nesreće dok se radi u blizini opreme za bušenje, iskopavanje i ostale masivne opreme. U načelu, radnici moraju biti svjesni opasnosti povezanih sa sljedećim: predmetima koji padaju ili se njišu s vitala ili kablova; otkinutim željeznim dijelovima; šmrkova i vodova pod pritiskom koji su podložni pucanju; mogućnosti da se odjeća ili oprema za osobnu zaštitu zaplete za strojeve u pogonu; i • opasnosti od sklizanja, posrtaja i padova. • • • • Oprema za bušenje, masivna oprema za raznašanje zemlje i ostala teška mehanizacija mogu proizvesti veliku buku. U skladu s direktivom EU 86/188/EEC, svi radnici koji su izloženi svakodnevnoj buci višoj od 90 dB, kako stoji u članku 2 te direktive, moraju koristiti slušnu zaštitu. Slušna se zaštita tako er mora nositi ako je radnik izložen neizmjerenom trenutačnom zvučnom pritisku, a koji prelazi 200 Pa. Slušna zaštita mora biti dostupna svim radnicima na gradilištu izloženim svakodnevnoj buci od 85 dB ili više. Slušna zaštita mora se predvidjeti i razraditi u HASP-u i biti dostupna na terenu. Tamo gdje nije provedivo smanjiti dnevnu izloženost buci radnika na Odlagalištu na razinu manju od 85 dB, tada se izloženim radnicima mora provjeriti sluh kako bi se ustanovilo djelovanje izloženosti buci. Podizvo ačev HSO i/ili RC-jev HSO bit će odgovorni za ispravnost masivne opreme prije i za vrijeme njezina korištenja na gradilištu, te za obuku osoblja o sigurnosti pri rukovanju. Ti uvjeti će se naznačiti u HASP-u i moraju biti u skladu s direktivom EU 89/655/EEC u svezi s minimalnim uvjetima sigurnosti i zaštite zdravlja pri korištenju radne opreme.

Ručno baratanje teretima Nepropisno ručno baratanje teretima može uzrokovati ozljede uključujući posjekotine, uklještenja, drobljenje, te ozbiljne povrede le a, trbuha, mišića ruku i nogu, te zglobova. Poseban rizik od ozljeda predstavljaju tereti koji su: • teški i/ili veliki; • glomazni ili teški za obuhvatiti; ili • nestabilni ili sa sastavom podložnom micanju.
stranica 90 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada

Daljnji rizik od ozljeda povezan je s pokretima podizanja: • do kojih dolazi savijanjem ili iskrivljenjem torza; • koji vrše veliki pritisak na kralježnicu; • koji uključuju dugi fizički napor kao npr. nošenje; ili • koji se vrše na skliskim ili nestabilnim površinama. U skladu s direktivom Vijeća EU 90/269/EEC od 29. svibnja 1990. o minimalnim uvjetima zaštite zdravlja i sigurnosti pri ručnom baratanju teretima, ručno baratanje bi se trebalo izbjegavati, ako je opravdana upotreba mehaničkih pomagala. Stoga treba, kada je god to moguće, koristiti mehaničku opremu ili pomagala (razne vrste kolica). Mehanička pomagala moraju biti odgovarajuće veličine, moraju imati kotače namijenjene za teren i biti napravljena tako da spriječe uklještenja i ne vrše nepotrebni pritisak na zglobove. Predmeti koji se prenose moraju biti pravilno učvršćeni kako ne bi pali, te uravnoteženo postavljeni kako se ne bi prevrnuli. Radnici moraju znati koji je kapacitet sveukupne mehaničke opreme i moraju se pobrinuti da tereti budu lakši od pripadajućeg kapaciteta. Bilo koji komad opreme koji se koristi za podizanje materijala ili osoblja mora se upotrebljavati i održavati strogo u skladu s uputama proizvo ača, direktivom EU 89/655/EEC, i svim drugim mjerodavnim hrvatskim ili EU propisima. Granične vrijednosti tereta bit će vidljivo istaknute na svim strojevima za podizanje. Samo operateri koji su kompetentni smjeti će upravljati navedenim strojevima. Strojevi za dizanje i svi elementi opreme koja se koristi pridizanju ili podupiranju tereta moraju se pregledati prije upotrebe. Pregled mora vršiti stručna osoba i mora se dokumentirati. Kada se u projektnim zadacima izričito zahtijeva ručno baratanje ili korištenje masivne opreme i kada upotreba mehaničkih pomagala nije opravdana, tada se ručno baratanje smatra fizičkom opasnosti. U tim slučajevima sljedeći sigurnosni postupci dizanja moraju se uvesti u skladu s 90/269/EEC: • Radnike treba uputiti u sigurnosne tehnike baratanja i informirati o rizicima koji proizlaze iz nepravilnog ručnog baratanja teretima. • Prije počinjanja bilo kojeg zadatka ručnog baratanja, treba se odrediti težina predmeta. U skladu s ILO-ovom Preporukom o maksimumu težine, 1967., br. 128, niti od jednog se radnika ne smije zahtijevati da ručno barata teretom koji može ugroziti njegovu sigurnost. Ni pod kojim se uvjetima od radnika ne očekuje da podizanje ili nošenje tereta težeg od 55 kg. • Prije podizanja nekog predmeta, potrebno ga je pregledati i eventualno ustanoviti dijelove koji bi mogli predstavljati opasnost (npr. napukline, oštre rubove, i sl.). Tako er treba razmotriti potencijalne opasnosti od kemijskih spojeva (npr. prskanja ili izljeva). • Pod ili tlo na kojemu se namjerava nešto dizati tako er treba pregledati kako nebi došlo do sklizanja, posrtaja i padova.

stranica 91 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada

• Trebaju se uzeti u obzir posljedice prenaprezanja, pogotovo pri nošenju opreme za osobnu zaštitu, ili ako su temperature taka visoke da mogu izazvati toplotni udar. Pri sprečavanju i zaštiti od fizičkih opasnosti vezanih uz podizanje predmeta s poda treba obaviti sljedeće: • Provjeriti je li predmet unutar granica dozvoljene težine; • Provjeriti može li doći do ozljeda pri kontaktu; • Provjeriti je li pod sklizav; • Provjeriti postoji li dovoljan razmak izme u predmeta koji se treba podići i ostalih predmeta kako bi se izbjeglo uklještenje ili gnječenje; • Provjeriti ima li dovoljno prostora za spustiti se u čučanj, podići, okrenuti se i kretati se bez da se povrijede le a ili neki drugi mišići ili zglobovi; • Proći po namijenjenoj ruti kako bi se pronašle i uklonile sve opasnosti od pada ili sklizanja, ako je to moguće; • Ustanoviti promjene u ravnini tla, stepenicama, rampama i ljestvama koje treba riješiti. Pri podizanju predmeta koji su kockastog ili pravokutnog oblika mora se učiniti sljedeće: 1. Staviti jednu nogu ispred druge. 2. Spustiti se u čučanj do predmeta što je bliže moguće. 3. Uhvatiti jedan od gornjih kutova od tijela i njemu nasuprotan donji kut najbliži tijelu. 4. Predmet lagano nagnuti od tijela, nagnuti se naprijed u kukovima, ispraviti le a i uvući bradu. 5. Uvjeriti se da predmet nije zapeo za pod i da će se moći podići. 6. Ispraviti noge prilikom čega držati kičmu ispravljenom, povući predmet prema tijelu i polako se ustati bez naglih pokreta. 7. Ako se treba okrenuti ili promijeniti smjer, okrenuti se stopalima bez iskrivljavanja torza, i krenuti u namijenjenom smjeru. 8. Predmeti se ne smiju nositi na način koji zaklanja radniku put kojim se kreće i tlo pod nogama.

stranica 92 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada

Čišćenje parom/pranje pod pritiskom Pranje vodom pod visokim pritiskom (čišćenje, ispiranje mlazom) definira se kao upotreba vode pod pritiskom, sa ili bez dodatka drugih tekućina ili krutih čestica kako bi se uklonile nepoželjne tvari s različitih površina gdje pritisak tekućeg mlaza prelazi 6900 kPa (1000 psi). Radnici moraju biti svjesni da pritisci ispod te granice mogu uzrokovati ozljede, te se stoga treba pridržavati dolje navedenih preporučenih postupaka. Odgovarajuće mjere opreza, slične ovim preporučenim postupcima, potrebne su pri radu sa svim pritiscima. Ozljede uzrokovane mlazom vode mogu se činiti neznatnima i slabo indiciraju na razmjer ozljede ispod kože i štete nanešene dubljem tkivu. Pri ozljedama od vodnog mlaza pri visokom pritisku, zahtijeva se hitna bolnička skrb i upoznavanje medicinskog osoblja s uzrokom ozljeda. Tako er, medicinsko osoblje treba obavijestiti o prijašnjim slučajevima ozljeda vodnim mlazom kod kojih je došlo do neobičnih bakterijskih infekcija s gram negativnim patogenima prisutnim u kanalizaciji. Stoga bi bakterijski bris i kultura krvi mogli pomoći. Valja pročitati i pridržavati se proizvo ačeva priručnika.

Minimalni uvjeti opreme za pranje pod pritiskom:
Oprema za pranje pod pritiskom mora imati oznaku CE ili neku drugu sličnu oznaku koja govori da udovoljava odgovarajućim standardima sigurnosti. Minimaini uvjeti koje treba zadovoljiti za opremu za pranje pod pritiskom koja se koristi na gradilištu su sljedeći: • Automatsko ispuštanje pritiska: Sustav mora biti opremljen spravom za automatsko ispustanje pritiska na izlaznom dijelu crpke, tako namještenom da ne prelazi proizvo ačev maksimum dozvoljenog pritiska. • Mjerilo pritiska: Sustav mora imati mjerilo koje će pokazivati razvoj pritiska. • Električne komande: Sve električne komande će biti ili osigurane od kvara, niske voltaže ili zaštićene prekidačem strujnog kruga (pri kvaru u uzemljenju). • Operaterove komande: Prekidač on-off kojeg koristi operater za upravljanje tokom vode pod visokim pritiskom na štrcaljki mora uključivati "dead man'' sklopku koja će automatski zaustaviti istjecanje vode pod pritiskom čim operater ispusti komande.

Minimalni uvjeti za osobnu zaštitu i opremu:
Dok navedena oprema za zaštitu osobija mora biti dostupna i obavezno se nositi u skladu s uputama proizvo ača i/ili uputama HSO-a. Dodatna oprema može biti potrebna ako je prisutna kemijska i druga opasnost. • Zaštita cijelog tijela od špricanja: Odijela otporna na tekućine/kemikalije u skladu s uputama proizvo ača. • Glava: Po potrebi sigurnosna kaciga sa CE oznakom • Oči i lice: Štit za lice sa CE oznakom
stranica 93 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada

• Stopala: Nepromočive čizme sa CE oznakom • Sluh: Po potrebi čepići ili pokrivala za uši

Pravila za rukovanje opremom:
Minimalni uvjeti za rukovanje opremom za pranje pod pritiskom koje treba obraditi HASP su sljedeći: 1. Nikada se ne smije upravljati opremom iznad maksimalnog pritiska kojeg je odredio proizvo ač. 2. Pritisak se podiže polako dok se ne postigne željeni pritisak za rad. 3. Površinu koju treba očistiti uvijek se mora označiti konopom. 4. Uvijek se mora znati gdje je štrcaljka. Nikada se štrcaljka ne smije usmjeriti u drugu osobu. Treba znati da mlaz vode može probušiti zaštitno odijelo, čizme i ostalu osobnu zaštitnu odjeću.

Ručni/električni alat Radove koji ne zahtijevaju samo najjednostavniji ručni alat bez napajanja izvodit će samo one osobe koje su za to obučene ili imaju iskustva. Pri korištenju ručnog/električnog alata minimalno se treba pridržavati sljedećih postupaka: • Neispravan ručni alat neće se izdavati niti koristiti. Sav ručnt alat držat će se u ispravnom stanju i koristiti samo u svrhu za koju je namijenjen. Primjeri nepouzdanog alata su kliješta, udarni alati, te alat s drvenim drškama na kojima postoje raspukline ili iverje. • Alat koji je tako oštećen nepouzdan je, te će ga se označiti, učiniti neupotrebljivim i ukloniti. • Moraju se postaviti zaštitni dijelovi za vrijeme rada na svim električnim alatima. Zaštitni i sigurnosni dijelovi moraju ostati postavljeni na električnim alatima osim za vrijeme održavanja u skladu s uputama proizvo ača od strane stručne osobe, a moraju se ponovo postaviti prije stavljanja u upotrebu. Remeni, mehanizmi, vratila, bubnjevi, zamašnjaci, lanci i ostali rotirajući, recipročni i pokretni dijelovi izloženi dodiru sa zaposlenikom moraju imati zaštitu. • Odgovarajuća PPE mora se koristiti pri radu s električnim i ručnim alatom koji bi mogao stvarati projektile, posjekotine, ogrebotine, prašinu, isparavanja, zamagljenost ili svjetlost, ili koji bi mogli uzrokovati ozljedu ruku, nogu ili stopala u slučaju ispadanja. • Bacanje alata ili materijala s jednog mjesta na drugo, od jedne osobe ka drugoj ili njihovo bacanje na niže nivoe nije dozvoljeno. • Samo oni alati koji ne stvaraju iskre koristit će se na mjestima gdje izvor

stranica 94 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada

paljenja može izazvati požar ili eksploziju. • Električni alat se mora pregledati, testirati i proglasiti sigurnim prije upotrebe. Provodit će se stalne provjere kako bi se stvorili sigurni uvjeti rada i adekvatno održavanje alata. • Električni alat mora imati oznaku CE u skladu s direktivom EU 93/68/EEC. • Rotirajući ili recipročni prijenosni električni alat mora imati prekidač koji će se iskijučiti čim ga operater ispusti. Prijenosni električni alat može imati lock-on prekidač (zakočnicu) pod uvjetom da se može isključiti jednim pokretom prsta ili prstiju kojima se i uključio. • Hidraulična tekućina koja se koristi u električnim alatima mora zadržati svoje operativne karakteristike pri izlaganju najekstremnijim temperaturama kojima će biti iziožena. • Ne smije se prijeći maksimum pritiska koji propisuje proizvo ač za hidrauličke šmrkove, ventile, cijevi, filtre i dr. • Svi hidraulički i pneumatski alati koji se koriste na i oko vodova ili opreme pod strujom moraju imati šmrkove koji ne provode struju i koji imaju odgovarajuću snagu da izdrže normalne operativne pritiske. • Nezakopčana i neuredna odjeća, raspuštena duga kosa, viseći nakit, prstenje, lančići i ručni satovi ne smiju se nositi za vrijeme rada s bilo kojim električnim alatom ili strojem. • Sav alat i strojevi za obradu drva moraju zadovoljavati uvjete EU i to tako da imaju oznaku CE u skladu s direktivom EU 93/68/EEC.

Produžni kabel Produžni kablovi moraju minimalno zadovoljiti sljedeće uvjete: • Moraju zadovoljavati CE ili druge kriterije koji su u skladu s odgovarajućim hrvatskim ili EU propisima. • Njihova upotreba ograničava se samo na bitne radove. • Moraju se testirati prije svake upotrebe i biti spojeni na uzemljene utičnice ili se moraju koristiti prkidačem strujnog kruga prilikom kvara u uzemljenju. • Svakodnevno se moraju pregledati jesu li ispravno izolirani, jesu li slomljeni, nedostaju li utikači, jesu li žice prekrivene, itd. • Treba se potvrditi jesu li utičnice koje se koriste za prijenosne alate uzemljene. • Ne smije se dozvoliti da produžni kabel predstavlja opasnost od sklizanja ili posrtaja. • Ne smiju se koristiti za podizanje, vezivanje, te se moraju isključiti samo povlačenjem utikača, a ne i samog kabla.

stranica 95 od 348

mokre ili ledene površine koje mogu pospješiti opasnost od padova. Ostale fizičke opasnosti Svi radnici na Odlagalištu moraju obratiti pozornost na fizičke opasnosti koje se navode za vrijeme upućivanja o sigurnosti na Odlagalištu. oštre krhotine. Prihvat i ugradnja otpada Rad u blizini vode Opasnosti vezane za rad u blizini vode uključuju utapanje. pokose. Na Odlagalištu tako er može biti potencijalno štetnih sisavaca. npr. te pridržavati se odgovarajućih mjera prve pomoći za dezinfekciju posjekotina i ogrebotina. Kada se u blizini mjesta rada nalazi voda. ozebline. u vodi ili blizu nje gdje postoji mogućnost utapanja. Pri radu iznad vode. treba se postaviti ograda i daske. grmljavina) ili o povećanim fizičkim opasnostima koje mogu biti vezane za vremenske uvjete. procjedne podzemne vode i komunalni kruti otpad) može dovesti do inficiranih rana. Usto.. Osoblje mora voditi računa o opasnostima vezanima uz vremenske prilike (npr. te otpadne materijale koji predstavljaju opasnost od padova i posrtaja. zafrkancije.1. Sigurnosni uvjeti za opremu i postupke moraju se temeljiti na procjeni radnih zadataka. 0soblje mora biti svjesno mogućeg prisustva tih životinja. glodavaca. u vodi i u njezinoj blizini. Terensko osoblje mora biti svjesno opasnosti vezanih uz terenska vozila. pogotovo u blizini rupa u zemlji. zemlja. Potencijalna biološka opasnost Kontakt s raznim elementima na gradilištu (npr.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Zbog nekorištenja osobne zaštitne opreme i pogrešnog korištenja osobne zaštitne opreme može doći do ozljeda ili smrti. izme u ostalog. moraju postojati plutajući i ostali rekviziti za spašavanje. površinske vode. a koje mogu izazvati padove.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Te opasnosti uključuju. tešku opremu. nadzemne instalacije.6. 0soblje je dužno pridržavati se smjernica iz poglavlja 1. Novi terenski radnici moraju se dobro podučiti sigurnim radnim metodama vezano uz posao koji će se obavljati. stranica 96 od 348 . nasip. hipotermiju i/ili traumatske ozljede zbog pada u vodu. u vodi i u njezinoj blizini. Opasnosti od stresa od vrućine tako er mogu biti prisutne. te mogućnosti utapanja ili ozljede. Može doći do nezgoda zbog nestručnosti osoblja koje barata opremom. talog. mekana taloženja. Treba poduzeti mjere opreza za vrijeme rada osoblja iznad vode. te ostala oprema za osobnu zaštitu kao npr. npr. i slični postupci mogu uzrokovati ozljede kod zaposlenika koji rade iznad vode. sigurnosna sajla kako bi se spriječilo upadanje u vodu. Nemarnost. te rad s električnom ručnom opremom. kolni promet. te površine koje su skliske i/ili prenatrpane stvarima. treba uvesti odgovarajuće sigurnosne mjere.

Znakovi pothla ivanja organizma mogu uključivati žute ili bijele mrlje na koži vršaka prstiju.1. Prevencija nastanka ozeblina veoma je bitna u provo enju zaštite od hladnoće. neophodno je presvlačenje u suhu odjeću prije stranica 97 od 348 . itd. • Oboljeli od ozeblina manifestiraju ukočenost i mrtvilo u dijelovima tijela (npr. nosu i ušima. Ni u kom slučaju radnici ne smiju povisiti ili sniziti osobnu razinu zaštite bez odobrenja HSO-a. tada se aktivnosti u tom području ne smiju nastaviti dok se ne procijeni kvaliteta zraka pomoću odgovarajućih instrumenata i postupaka monitoringa opisanih u 3. a radnik se ne bi smio vraćati na posao bez dodatne zaštite (npr. kapa). problemi sa želučano-crijevnim traktom. i procijeniti radi li se kod osoblja o znakovima i simptomima izloženosti. a kao najviša zaštitna razina predvi a se zaštitna razina C. 0soblje koje primijeti bilo koji od sljedećih simptoma treba to smjesta prijaviti RC-ovu SHSC-u: • iritacija kože. • mučnina. Prihvat i ugradnja otpada Znakovi i simptomi izloženosti Kemijska izloženost Zdravstvene posljedice vezane za kemijske onečišćivače na Odlagalištu različite su. poglavlju.A. RC-ov SHSC mora evakuirati to područje. U slučaju da se odjeća smoći.). nejasnog izgovaranja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Ne očekuje se da će zaštitna razina B i A biti potrebna na Odlagalištu. Hipotermija se smatra jakom ako oboljeli pokazuje znakove ošamućenosti ili nesvjestice. Treba reći da navedeni simptomi ne moraju biti rezultat kemijske izloženosti. Zahvaćeni dijelovi tijela trebaju se polako utopliti. ušima. i/ili • umor. Ako su uočeni simptomi očiti rezultat kemijske izloženosti. vrtoglavice. Ako osoblje ima bilo koji od gore navedenih simptoma. • glavobolje. hipotermija može dovesti do smrti. usporenosti. razdražljivosti. Trebaju se poduzeti odgovarajuće mjere prve pomoći. rukavice. te vidljivo sivkastu ili bjelkastu boju kože. Zahtjev PPE za navedeni monitoring mora minimalno uključiti zaštitnu razinu C. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. • drhtavica. Ako se ne liječi. Očekuje se da će modificirana zaštitna razina D biti dovoljna za većinu radnih zadataka. očiju i dišnog sustava. ručnim i nožnim prstima. nosu. Fizička izloženost Znakovi snižavanje tjelesne temperature organizma su sljedeći: • Hipotermija je vjerojatna ako oboljeli pokazuje znakove drhtavice. zajedno s mrtvilom u navedenim dijelovima. loše orijentacije. Svaki ozbiljniji zdravstveni problem treba se uputiti na profesionalnu liječničku skrb. ako je potrebno. • osip/opekline na koži. umora i lošeg prosu ivanja.

Jaki. Taj se osip lako siri ako ulje dospije na prste. obično suha koža. Znakovi i simptomi toplotnog udara su sljedeći: • • • • • • Crvena. natečeni osip. Biološka izloženost Pri kontaktu kože s vegetacijom koja sadrži biljne otrove stvara se grudasti. brzi otkucaji srca. i Koma. radnici su dužni me usobno pratiti eventualnu pojavu znakova tjelesnog pregrijavanja. Vrtoglavica i smušenost. Mora se pružiti stručna medicinska pomoć. te piti mnogo hladne tekućine. Kako bi se smanjila iritacija kože treba upotrijebiti lijekove koji se mogu dobit bez liječničkog recepta. Toplotni udar je najozbiljniji oblik pregrijavanja organizma. Mučnina. Rad u zaštitnoj odjeći uvelike može povećati vjerojatnost umora i iscrpljenosti od vrućine. Osoblje koje stranica 98 od 348 . jako znojenje. vrtoglavicu. Znakovi i simptomi iscrpljenosti od vrućine uključuju blijedu. Osoblje koje pokazuje znakove pothla ivanja organizma ili hipotermije ne smije se vratiti na posao bez odobrenja RC-ova SHSC-a ili podizvo ačkog SHSC-a. rashladiti. vruća.1. mučninu i nesvjesticu. Odmah se moraju poduzeti mjere hla enja organizma prije nego što do e do ozbiljne povrede i smrti. Smanjeno znojenje ili neznojenje. Prihvat i ugradnja otpada nastavka rada kako bi se spriječila hipotermija. koji je ujedno i opasan po život. te prekriti zahvaćeni dio čistim zavojem. temperatura se tijela podigne do opasnih razina. te toplotnog udara. uključujući lošu cirkulaciju krvi do koje dolazi zbog zastoja krvožilnog sustava ili dehidracije.A. Treba izbjeći diranje osipa. radnik je dužan obavijestiti SHSC i zatražiti liječničku pomoć. Zbog jake izloženosti možda će biti potreban pregled liječničkog specijaliste. Znakovi pregrijavanja organizma su sljedeći: • Osip od vrućine koji je uzrokovan neprekidnom izloženošću vrućini ili vlažnom zraku. Cjelokupno osoblje mora biti svjesno mogućnosti i simptoma tjelesnog pregrijavanja uslijed vrućine.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Znakovi i simptomi uključuju grčenje mišića te bol u rukama. • Iscrpljenost od vrućine koja je uzrokovana povećanim opterećenjem cijelog organizma. Kada regulacija tjelesne temperature zakaže. Za vrijeme rada pri vanjskoj temperaturi višoj od 26°C (21°C u zaštitnoj odjeći). zahvaćeni radnik mora napustiti radno mjesto. Odmah treba oprati zahvaćeni dio i alate. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. stopalima i trbuhu. hladnu i vlažnu kožu. odmoriti se. • Grčevi od vrućine koji su uzrokovani jakim znojenjem koje se adekvatno ne nadomjesti elektrolitima. Dovoljna količina pitke vode mora biti stalno dostupna u Uporišnoj zoni. Ako simptomi ne nestanu nakon odre enog odmora. Ako postoji sumnja da je došlo do pregrijavanja organizma.

1.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. stranica 99 od 348 . Prihvat i ugradnja otpada ogrebu ili ugrizu sisavci mora odmah očistiti ranu i otići u najbližu bolnicu na liječnički pregled.

Svako se kalibriranje mora obaviti u skladu s uputama proizvo ača. Visoka očitavanja zapaljivoq plina bez prisustva ikakvog mirisa izričito ukazuju na prisustvo metana. Svako iskopavanje. i vodikov sulfid) ili odgovarajući instrumenti za direktno očitavanje u svrhu monitoringa koncentracije zapaljivih plinova. i dokumentaciju) i prateće granične vrijednosti za svaku predvi enu rizičnu radnju. kalibriranje. očitavanje instrumenta. Foto-ionizacijski detektori (PID) otkrivaju organske pare u zraku u izuzetno malim koncentracijama.5. Terensko osoblje bi trebalo znati raspoznati znakove koji ukazuju na izloženost kemijskim spojevima u zraku (npr. postoji mogućnost da isti dolaze iz lokaliziranog plinskog džepa. ali jako slabo reagiraju na metan.3. 50% LEL-a metana odgovara 25. Pri ovakvim se koncentracijama većina zapaljivih plinova može otkriti osjetom mirisa.000 do 70.). ime osobe koja obavlja kalibriranje. zapaljivi plin. U tom će se slučaju stranica 100 od 348 . metan i vodik su značajne iznimke. Me utim. vrijeme. IDLH. Prihvat i ugradnja otpada III. IZVO AČ mora koristiti plinski detektor (O2. Zapaljivi plinovi Na Odlagalištu se nalazi plin metan koji nastaje raspadanjem otpada.1. a podaci kalibriranja (npr. datum. miris. učestalost.1.000 ppm u zraku. upaljači ili bilo kakva vatra. instrumentaciju. kopanje ili bušenje (uključujući ručno kopanje) na takvom području može dovesti u pitanje opasnost od požara i eksplozije. razne tekućine. Dakle. PEL.A. itd. U narednim se poglavljima opisuju metode monitoringa koje će se koristiti i njihovo značenje tijekom rada. rezultat kalibriranja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Za vrijeme punjenja i prekrivanja odlagališta. CO2. HSO će odlučiti o tome da li je rutinski monitoring zraka potreban tijekom nerizičnih aktivnosti. a rezultati zadržati na samom odlagalištu. Za vrijeme svih rizičnih aktivnosti mora se vršiti monitoring koncentracije metana u zraku pomoću mjerila za očitavanje zapaljivih plinova. primjereno koncentraciji od 10. budući da su bez mirisa. šibice. podaci o instrumentu. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. visoko očitavanje zapaljivog plina bez prisustva visokog PID očitavanja dodatni je pokazatelj vrlo vjerojatne prisutnosti metana. MONITORING ODLAGALIŠTA I GRANIČNE VRIJEDNOSTI Svi rizični zadaci izgradnje zahtijevaju monitoring zraka. Ukoliko se otkrije povišeno očitavanje zapaljivih plinova. Dakle.A. LEL obično varira izme u 1 i 7 % kod većine zapaljivih organskih plinova i para. LEL koncentracija metana iznosi 5% ili 50. U blizini kopanja rovova ili iskopavanja ne smiju se dozvoliti otvoreni plamenovi.) moraju se zabilježiti. treba se prekinuti s radom i kontaktirati HSO. Koncentracije se tipično izražavaju u obliku postotka donje granice eksplozivnosti (LEL). minimalne koncentracije kod koje plin postaje eksplozivan u zraku. itd.000 ppm u volumenu zraka. Instrumenti se moraju kalibrirati na početku svakog radnog dana i nakon svakih 8 sati korištenja. okusa i boje.000 ppm. Ukoliko se utvrde navedeni pokazatelji. vidljivi stup dima ili dim. Dužnost HASP-a je navesti uvjete za monitoring zraka (uključujući TLV.

Vodikov sulfid i vodikov cijanid Osim metana. iskopavanjem se mogu osloboditi drugi plinovi. RC-ov SHSC mora biti dovoljno upućen da bi mogao procijeniti situaciju uzimajući u obzir sve bitne čimbenike. RC će odrediti granične vrijednosti za LEL tijekom obavljanja rizičnih i nerizičnih (ukoliko to bude potrebno) aktivnosti za sljedeće: • Povećani monitoring. RC će utvrditi granične vrijednosti za H2S za: • Povećani monitoring i/ili neprekidni rad MSA-a na radnom mjestu zaposlenika. Možda ne bi bilo uputno odrediti samo jednu graničnu vrijednost za zapaljive plinove kod koje će se prestati s radom na iskopavanju.1. Me utim.) moraju se zabilježiti i rezultati zadržati na odlagalištu. • Prestanak svih radova dok se ne smanji nivo H2S.A. dva su najčešća plina koja se mogu susresti uz metan. Okolnosti bi mogle zahtijevati poduzimanje preventivnih ili korektivnih mjera. stranica 101 od 348 . ime osobe koja obavlja kalibriranje i dr. podaci o instrumentu. Mjerna očitavanja bi trebala iznositi 9-11 ppm. i • Za područje neposredno oko zone iskopavanja na kojemu bi RC SHSC trebao privremeno obustaviti radove i pomno procijeniti situaciju. U slučaju da kasnije razine zapaljivog plina na površini i razina zapaljivosti plina/kisika na dnu ne budu više ukazivale na opasnost od eksplozije. oba visoko toksični. rezultat kalibriranja. očitavanje mjerila. RA izvo ač mora utvrditi graničnu vrijednost za LEL pri kojoj bi se izvršila obustava rada i izvršila procjena situacije. Prihvat i ugradnja otpada nastaviti s monitoringom da bi se vidjelo hoće li se razina očitane vrijednosti spustiti. Vodikov sulfid i vodikov cijanid. • Prestanak djelovanja i utvr ivanje koncentracija H2S u zoni disanja na mjestu iskopa. ili dok se ne obave tehničke kontrole i iste dokažu učinkovitima. radovi se mogu nastaviti s učestalim monitoringom i izuzetnim oprezom. Svi podaci kalibriranja (npr. može se nastaviti s radom uz oprez i pažljiv monitoring. odnosno 36-44 ppm. • Primjenu izuzetnog opreza. Ako se ona spusti. povećane budnosti i pomne procjene sveukupnih gore navedenih uvjeta. pri visokim koncentracijama vodikov sulfid narušava funkciju njuha. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. datum. što pokazuje da miris nije pouzdan kriterij za njegovo otkrivanje. Koncentracije vodikovog sulfida mogu se pratiti na većini plinskih mjernih instrumenata u ppm. Vodikov sulfid može se lako otkriti pri niskim koncentracijama po svom mirisu sličnom pokvarenim jajima. kao što su čišćenje rupe ili generalno provjetravanje gradilišta. Kalibriranje detektora za vodikov sulfid mora se obaviti u skladu s uputama proizvo ača na početku svakog radnog dana i nakon svakih osam sati upotrebe uvo enjem 10 ppm ili 40 ppm H2S kalibracijskog plina (idealno bi bilo oboje radi provjere linearnosti). vrijeme.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.

Osoblje na Odlagalištu trebalo bi nastojati postaviti se uz vjetar od mjesta iskopa. Prije primjene ovog aparata HSO se mora posavjetovati o uvjetima.A. Prije primjene ovog aparata HSO se mora posavjetovati o uvjetima. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. • Prestanak radova dok se razina HCN-a ne smanji ili dok se ne obave tehničke kontrole i iste dokažu učinkovitima.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Drager®) ili elektronskih instrumenata (npr. ToxiRAE®). Prihvat i ugradnja otpada Kod pripreme ovih graničnih vrijednosti treba imati u vidu da je kod većine europskih zemalja iznos dopuštene vremenski ovisne granične vrijednosti izloženosti tijekom 8satnog radnog vremena 10 ppm (15 mg/m3). moraju se kalibrirati u skladu s uputama proizvo ača na početku svakog radnog dana i nakon svakih osam sati rada. Kratkotrajne granične vrijednosti izloženosti (15 minuta) odre ene od strane europskih regulativnih agencija variraju od 10 ppm do 20 ppm. na Odlagalište će se dopremiti dodatna respiratorna zaštitna oprema u obliku aparata za disanje i provest će se obuka korištenja od strane HSO-a. Ukoliko bi se tehničke kontrole i/ili čekanje da se smanje koncentracije vodikovog sulfida pokazalo neučinkovito. na Odlagalište će se dopremiti dodatna respiratorna zaštita u obliku aparata za disanje i osigurat će se obuka o korištenju navedenih aparata. Preporučuje se da se ove smjernice uvrste u HASP. Ukoliko bi se tehničke kontrole i/ili čekanje da se smanji razina vodikovog cijanida pokazale neučinkovitima. koje su najvažnije s aspekta udisanja. Monitoring VOC-a Hlapive organske tvari. te odobriti revidirane postupke. benzen i metilen klorid. mora se pratiti prisutnost vodikovog cijanida (HCN) pomoću detektorskih cijevi (npr. RC će utvrditi granične vrijednosti za HNC za sljedeće: • Povećani do kontinuirani monitoring u stvarnom vremenu koristeći se mjerilom za direktno očitavanje ( DRI) na mjestu iskopa dok su očitavanja ispod utvr ene granične vrijednosti. U ovu skupinu spadaju tetrakloretilen. stranica 102 od 348 . te odobriti revidirane postupke. • Prestanak radova i utvr ivanje koncentracija HCN-a u zoni disanja na mjestu iskopa. Ukoliko postoji bilo kakav dokaz o aktivnom istjecanju plina iz mjesta iskopa. miris koji prati vodikov sulfid mora biti takav da osoblje Odlagališta samo osjeti potrebu za dobrovoljnim stavljanjem aparata za disanje tj. Takva je upotreba respiratora primjerena ako se koncentracije H2S u atmosferi neprekidno prate. Ako se koriste elektronski instrumenti. su one tvari koje su umjereno toksične i imaju pragove mirisa (tj.1. najmanju koncentraciju kemikalije koja se može otkriti osjetom mirisa kod više od 50% izloženih osoba) veće od svog odgovarajućeg TLV-a. Pri koncentracijama od nekoliko ppm-a u zoni disanja. Ovo se kalibriranje mora dokumentirati i zapisani rezultati zadržati na odlagalištu. za pročišćavanje zraka.

u skladu s prikladnim hrvatskim propisima i/ili Člankom 4 direktive Vijeća EU 89/656/EEC koji se tiče minimalnih zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta kojih se radnici moraju pridržavati kod korištenja opreme za osobnu zaštitu na radnom mjestu. separator do visoko učinkovitih elektrostatičkih precipitatora i filtera za čestice) prije i za vrijeme rada. Photovac MicroTip II. tj. vrijeme. uporabe.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. HSO se mora posavjetovati o ovakvim uvjetima. Pozadinska očitavanja za PID trebaju se utvrditi podalje od bilo kakvog iskopavanja. i održavanja PPE-a. Svi detalji u vezi s kalibriranjem (npr. Patrone se moraju zamijeniti odmah nakon pojave bilo kojeg pokazatelja prisutnosti štetnih tvari u maski (osjetni mirisi). gomile nepogodnog materijala. Treba spomenuti da se kod korištenja aparata za pročišćavanje zraka neki sastojci pokazuju vrlo brzo prodiranje kroz filtere. izloženog otpada. obavezno je pridržavati se svih primjenjivih EU i/ili hrvatskih propisa koji se tiču dopuštenih stupnjeva izloženosti. sastav i koncentracija kalibranta. vidljivi plinovi. itd. itd. Ovaj se instrument mora kalibrirati u skladu s uputama proizvo ača na početku svakog radnog dana i nakon svakih osam sati upotrebe. i • Prestanak radova dok se razina VOC-a ne smanji ili dok se ne obave tehničke kontrole i iste ne dokažu učinkovitima. Prihvat i ugradnja otpada Imenovani RC-ov SHSC stalno će imati na Odlagalištu PID (npr. mogu se koristiti umjesto respiratorne zaštite ukoliko se iste monitoringom pokažu učinkovitima u smanjivanju koncentracija štetnih tvari prenosivih zrakom. aparata za pročišćavanje zraka opremljenog s HEPA/patronama s organskom parom.). itd. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Učestalost zamjene odredit će se u HASP-u. Tehničke kontrole. te odobriti revidirane postupke. Ukoliko se tehničke kontrole pokažu neučinkovitima kod kontroliranja prašine iz otpadnih stranica 103 od 348 . Monitoring prašine i metala Prilikom rizičnih aktivnosti Izvo ač treba voditi brigu o pojavi metala i prašine u zraku. i sl. Treba se pridržavati svih uvjeta 89/656/ EEC koji se tiču izbora. ili uvijek kada postoji pokazatelj da su se koncentracije možda promijenile (mirisi. HASP mora odrediti granične vrijednosti za VOC za sljedeće: • Povećani monitoring. U slučaju nedostatka takvih propisa. Češću zamjenu mogu zahtijevati situacije visoke vlažnosti (veće od 80% relativne vlažnosti). Stoga bi se respiratorne patrone ili spremnici trebali zamijeniti minimalno jednom svakih 8 sati upotrebe. Pri odre ivanju koncentracija kod kojih se moraju koristiti aparati za pročišćavanje zraka. Aktivnosti kojima se stvara prašina trebat će tehnički kontrolirati (npr. • Stavljanje respiratora.A. Minirae.) od zadnjeg mjerenja. kao što je dodatno provjetravanje.) moraju se dokumentirati i zapisani rezultati kalibriranja zadržati na gradilištu. mjerodavnim će se smatrati propisi NIOSH-a i/ili OSHA.1. Cjelokupno osoblje koje se namjerava koristiti aparatima za pročišćavanje zraka mora se prikladno obučiti u korištenju istih. Deponij na kojemu se vrše iskopavanja i zona disanja radnika moraju se nadzirati barem svakih 15 minuta.

održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. djelatnici su dužni primijeniti respiratornu zaštitu minimalno na razini C.1.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. provest će se praćenje aerosola u stvarnom vremenu (koristeći MIE PDM-3 Miniram ili sl. kao što je dokazano kod dugotrajno vidljive prašine koja se prenosi zrakom. Prihvat i ugradnja otpada materijala.A.) i izvršit će se procjena koncentracije metala u zraku imajući u vidu najpesimističnija predvi anja. stranica 104 od 348 .

Za vrijeme rizičnih aktivnosti (npr.NE/OVO NE IZGLEDA DOBRO. • Pružanje obiju ruka. i .HAJDEMO ODAVDE! • Podignuti palčevi .5.1.A. . Sigurnosna zona na gradilištu i kontrola pristupa zoni Sigurnosne zone na gradilištu nisu potrebne kod nerizičnih aktivnosti.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. • Zabacivanje desne čvrsto stisnute šake s ispruženim desnim palcem naglo preko desnog ramena . Za vrijeme davanja naputaka o zdravlju i sigurnosti na odlagalištu pregledat će se signali u slučaju opasnosti.DO I OVDJE. bit će potrebni walkie-talkie ili neko drugo sredstvo radi komunikacije. . • Opetovani kratki signali trubom Kada učinkovita komunikacija govorom ne bude moguća zbog pretjerane buke (usred rada strojeva). odredit će se Zona zabrane pristupa.POZOR. dlanova okrenutih prema van.4 KONTROLA NA GRADILIŠTU Komunikacijski sustav na gradilištu Terensko osoblje će obavljati sve radove tako da se svaki radnik u svakom trenutku može vidjeti i čuti drugog radnika ili grupu.TREBAM POMOĆ. otvorenih šaka.GUŠIM SE/BEZ ZRAKA. terensko će se osoblje koristiti ručnim signalima.NAPUSTI PODRUČJE ČIM MOŽEŠ. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.STANI TOČNO TU GDJE JESI.1. • Spušteni palčevi . kopanja rovova. • Ruke koje se hvataju za vrat . iskopavanja otpada.POŠALJI POMOĆ. Ako na Odlagalištu radi više od jedne grupe i ako te grupe ne mogu fizički komunicirati jedna s drugom. ODMAH NAPUSTI PODRUČJE. Terensko se osoblje u hitnim situacijama može još koristiti zvučnim sirenama ili trubama na vozilima. • Ruke na tjemenu . Signali koji bi se mogli koristiti su sljedeći: • Jedan dugi signal trubom (>3 sekunde) • Dva duga signala trubom • Tri duga signala trubom .ODSTUPI. minimalne veličine 7. • Guranje jedne ili obiju ruka od tijela prema van . stabilizacije mulja). Isti će se pregledati pri upućivanju o zdravlju i sigurnosti na odlagalištu. Prihvat i ugradnja otpada III. Primjeri ručnih signala koji se mogu koristiti su sljedeći: • Mahanje rukom prema tijelu u znak poziva .OPASNOST. naglo ih zaustavljajući direktno ispred trupa u razini ramena .5 metara udaljenosti od stranica 105 od 348 .DA/SVE JE U REDU.

vreće za bacanje PPEa) i bit će organizirana tako da se omogući dekontaminacija terenskog osoblja smještenog uz vjetar od Zone zabrane pristupa. Prije početka radova HSO će uputiti terensko osoblje o točnim mjestima rada i Zonama zabrane pristupa. Sva će se sumnjiva zaštitna oprema stranica 106 od 348 . bez obzira na traženi stupanj zaštite dišnih putova. održavanje. "2". Prihvat i ugradnja otpada rubova odlagališta štetnog materijala ili iskopina.A. čunjevima. Granice Zone zabrane pristupa moraju se označiti preprekama. "B-1". aparatima za gašenje požara. selekcije PPE-a. Zonama za dekontaminaciju. Pitka voda će biti dostupna u svako doba u Zoni za dekontaminaciju i Nezaga enom području. i "D" odnosit će se posebice na stupnjeve respiratorne zaštite.1. Sadržavati će materijale za dekontaminaciju (kao npr. trajanje radnji na Odlagalištu. Monitoring će se provoditi periodički na parametrima niz vjetar od Zone zabrane pristupa. mjestima za pranje očiju.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. parametar niz vjetar proširit će se do točke u kojoj su koncentracije niz vjetar i pozadinske koncentracije slične. prikladnost. Do Zone zabrane pristupa moći će se doći preko označene Zone smanjenja kontaminacije (CRZ). i " 3" koristit će se za označavanje stupnja zaštitne opreme koji će se primjenjivati zajedno s naznačenim stupnjem zaštite dišnih putova. te da poboljšani stupanj zaštitne opreme bude lako dostupan. ograničenja PPE-a tijekom temperaturnih krajnosti. Osobna zaštitna odjeća i zaštita dišnih putova Sljedeća će se shema koristiti za označavanje traženih stupnjeva osobne zaštitne opreme za i opreme za zaštitu dišnih putova: abecedne oznake "B". koristit će se centralizirani objekt za dekontaminaciju. kade. telefonima. itd. Područje izvan Zone zabrane pristupa i Zone smanjenja kontaminacije naznačeno je kao Uporišna zona. te za osoblje. te postupke stavljanja/skidanja opreme. Ukoliko koncentracije parametara budu veće od pozadinskih. "C". čime bi se osiguralo da koncentracije svih sastojaka budu slične pozadinskim koncentracijama. te na odsustvo respiratorne zaštite. Za dekontaminaciju opreme za premještanje zemlje i iskopavanje. koncentracije u trajanju dužem od pet minuta. i sl. Svi materijali i tekućine za dekontaminaciju propisno će se skupiti i pripremiti za pravilno odlaganje.). Prije upotrebe cijelu će opremu i odjeću prekontrolirati oni koji će je nositi. četke. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. SHSC je dužan osigurati da cijelo osoblje koje ulazi u Zonu zabrane pristupa nosi obveznu zaštitnu opremu. stupanj zaštitne opreme može se u potpunosti definirati oznakom "C-2". i električnim kablovima (ukoliko nisu označeni na samom odlagalištu). upotrebu. CRZ će se koristiti u svrhu dekontaminacije osoblja i manjih komada opreme. skladištenje. HASP mora točno odrediti tražene stupnjeve zaštitne opreme i poboljšati kriterije za svaki radni zadatak. kao što je to dolje opisano (tj. brojčane oznake "1". priboru za prvu pomoć. Imajući u vidu moguće opasnosti od izloženosti kože koje bi mogle zahtijevati široki opseg odjeće za osobnu zaštitu. tj. redom na respiratore pod tlakom. te naznačiti opasnosti na Odlagalištu. najčešćem smjeru vjetra. respiratore za pročišćavanje zraka.

• Narančaste zaštitne jakne (kada se radi u blizini javnog prometa). RC-ov SHSC mora obavijestiti terenske radnike. bijele boje s patentnim zatvaračima. koja je dopunjena Direktivama 93/68/EEC i 96/58/EC.A. otporan na vodu. Takva područja trebaju biti označena na karti i mora se obavijestiti HSO. zaposlenici trebaju odmah napustiti takvo područje i obavijestiti HSO prije nego što pre u na razinu zaštite C ili višu. kemikalije. • Zaštitno odijelo za slučaj špricanja kemikalija/tekućina (gdje je to prikladno). • Zaštitne kacige (kada postoji opasnost od povišenih elemenata). • Gumene čizme ili čizme s čeličnim vrhom otporne na kemikalije. čizme s čeličnim vrhom i zaštitne naočale koje se koriste na Odlagalištu moraju imati će oznaku i biti u skladu s Direktivom Vijeća EU 89/686/ EEC. • Zaštitne naočale. bez silikona. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. a sastojat će se od slijedećeg: ZAŠTITNA ODJEĆA RAZINE D-1 • Standardna radna odjeća (duge hlače i košulja s rukavima). kemikalije. Sve zaštitne kacige. netkani polietilen. U opasnim područjima rad se neće nastaviti dok se ne procijeni uzrok opasnosti pomoću monitoringa zraka i dok se ne poduzmu dodatne zaštitne mjere koje odredi RC-ov SHSC. podzemnom vodom i procjednom vodom. bijele boje s patentnim zatvaračima se koristi na mjestima gdje postoji vjerojatnost češćeg kontakta s otpadom. ZAŠTITNA ODJEĆA RAZINE D-3 • Zaštitna odjeća razine 2.1. • Nitrilne ili lateks rukavice. Zaštitni kombinezon s kapuljačom. antistatik. slabost ili smetnje pri disanju). Prihvat i ugradnja otpada odbaciti i primjereno ukloniti. Minimalna potrebna razina osobne zaštitne odjeće biti će D-1. i • Slušna zaštita (za vrijeme bušenja i ostalih aktivnosti koje proizvode buku). s tim da će se prije obaviti monitoring zraka. antistatik. otporan na vodu. i • Vanjske rukavice napravljene od nepropusnog materijala koji može zadržati moguće kemijske tvari u očekivanom vremenu.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Ponovni ulaz će biti. Dodatna zaštitna odjeća sadrži slijedeće dijelove: MODIFICIRANA ZAŠTITNA ODJEĆA RAZINE D-2 • Zaštitna odjeća razine 1. azbest i čestice prašine. zaposlenici se trebaju odmah premjestiti na lokaciju koja se nalazi uz vjetar. azbest i čestice prašine. Ukoliko se pojave situacije koje su izvan opsega postojećih razina zaštite. • Čizme s čeličnim vrhom. gdje god je moguće. netkani polietilen. s pozicije uz vjetar. Kao smjernicu treba proučiti proizvo ačeve podatke o propusnosti. • Zaštitni kombinezon s kapuljačom. bez silikona. stranica 107 od 348 . Ako se sumnja na mogućnost udisanja opasnih tvari (neuobičajen i neprekidan miris. Navedeni kombinezon se tako er može koristiti kada se radi u blatnim uvjetima.

. (npr. vodu za pranje. Alconox). nekoliko četki za ribanje. Odvajanje pri bacanju smanjuje vjerojatnost pojave unakrsne kontaminacije. Zaposlenici se minimalno moraju pridržavati procedure za dekontaminaciju navedene dolje. Dekontaminacija uključuje dvije faze. ure aji i kontejneri za uzorkovanje. Sva zemlja dobivena na takav način vraća se. i to se odvija u Zoni smanjivanja kontaminacije. te se sastoji od uklanjanja krutih tvari pomoću struganja i četkanja. osoblje i oprema idu na potpunu dekontaminaciju u centralno postrojenje za dekontaminaciju prije nego napuste Odlagalište. i posebnu otopinu za ispiranje ručnog alata za uzimanje uzoraka . Dekontaminacija osoblja HSO i/ili RC-ov SHSC će odrediti kada je dekontaminacija neophodna. Svi zaposlenici uključeni u rizične aktivnosti i/ili kontaminirano osoblje treba biti dekontaminirano prije napuštanja Odlagališta. instrumenti za monitoring. osim u hitnim slučajevima.g. Područje na kojem se nalazi objekt za dekontaminaciju treba imati plastičnu podlogu na tlu koja je dovoljno velika za osoblje. U razdoblju toplih vremenskih uvjeta. 1 za ispiranje). Prihvat i ugradnja otpada Zaposlenici koji osjećaju posljedice neće ulaziti na opasno područje dok se simptomi ne povuku i dok se ne poduzmu dodatne mjere zaštite uz pomoć monitoringa. u iskop. • Stanica 2: Pranje i ispiranje vanjske odjeće. itd. ljepljivu traku. otopinu za dekontaminaciju (e.A. sapun za ruke. ploča za obavijesti. Tipično područje za dekontaminaciju mora imati slijedeće sadržaje: • • • • • • • • • dvije kade za pranje (1 za pranje. vanjskih rukavica i odječe za zaštitu od špricanja (ukoliko je nošena) s otopinom za dekontaminaciju. gdje je to moguće. čizama i rukavica Ribanje čizama. izme u instaliranih zdenaca za monitoring) potpuna dekontaminacija (čišćenjem parom) alata za bušenje tako er će se obaviti izme u istraživanih lokacija.1. Ispiranje vodom. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Tamo gdje se smatra da je dekontaminacija neophodna. sjedalicu za skidanje čizama. stanica za hla enje može se smjestiti u to područje. • Stanica 1: Bacanje opreme Oprema korištena na odlagalištu (ručni alat. ručnike i plastične vrećice za jednokratnu uporabu.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.) odlaže se na plastične podlagače. Prva faza sadrži grubu dekontaminaciju osoba i opreme. • Stanica 3: Skidanje vanjskih rukavica stranica 108 od 348 . ručnu opremu i materijale za dekontaminaciju. Ondje gdje je prikladno izbjeći moguću unakrsnu kontaminaciju.

Odlaganje u kontejner obložen plastikom. • Stanica 7: Područje za pranje Ruke i lice temeljito se operu. stranica 109 od 348 . • Stanica 5: Skidanje čizama. • Stanica 4: Mijenjanje patrona ili respiratora (ako je primjenjivo) Ako radnik napusti Zonu zabrane pristupa kako bi promijenio patronu (ili respirator). aparat za gašenje požara prikladan za obične zapaljive tvari.1. Vrši se tuširanje što je prije moguće. SHSC mora provjeriti jesu li osoblje i zaštitna oprema koja se ne baca cisti prije nego što se napusti Odlagalište. Za odre enu opremu za uzorkovanje (npr. • Stanica 6: Skidanje respiratora (ako je primjenjivo) Respirator se uklanja. Radnikov spremnik se mijenja za drugi. tekućina za ispiranje očiju. pušenja ili odlaska s Odlagališta. RC-ov SHSC dužan je provjeriti je li ta oprema čista. to je posljednji korak u postupku dekontaminacije. ručna oprema) mogu biti potrebni posebni postupci dekontaminacije i/ili kemikalije. osim kondenzata koji je nastao čišćenjem parom). Dodatna oprema za hitne slučajeve i sigurnost Pri svim radovima na terenu mora biti dostupna slijedeća oprema : • • • • • telefon. smještat će se u bačve ili druge prikladne kontejnere osigurane u naznačenom skladišnom prostoru unutar CRZ-a radi uklanjanja. Prihvat i ugradnja otpada Skidanje vanjskih rukavica. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Sav materijal za dekontaminaciju (krut i tekuć. respirator se odloži na plastičnu podlogu. Sve kemikalije koje se dovoze na Odlagalište moraju biti popraćene odgovarajućim Listama podataka o sigurnosti materijala (MSDS) koje se imaju ostaviti na gradilištu. Ovaj uvjet se tako er odnosi na materijale za bušenje. telefonski brojevi za hitne slučajeve. Kao minimalna mjera. zaštitnog odijela i unutarnjih rukavica i odlaganje u kontejner za bacanje. Oprema za monitoring i ručni alat moraju se vratiti i dekontaminirati metodom koja odgovara toj vrsti opreme. cjelokupno osoblje mora oprati ruke i lice prije jela.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Izbjegava se dodirivanje lica prstima. zapaljive tekućine i požare na električnim instalacijama. i radnik se potom može vratiti na posao. Držanje opreme u plastici prije ulaska u Odlagalište ubrzati će dekontaminaciju. daju mu se nove rukavice lijepe se na spoju. kao i oprema za osobnu zaštitu. i • pribor za prvu pomoć koji zadovoljava gore spomenute uvjete.A. slušna zaštita. rukavica i unutrašnje odjeće (ako je primjenjivo) Skidanje čizama.

vatrogasci. policija. Upute za hitne slučajeve trebaju se staviti na istaknuto mjesto na Odlagalištu. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. tada radnici na Odlagalištu moraju privremeno obustaviti rad.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Minimalno se moraju poduzeti dalje navedeni koraci za postupanje u hitnim slučajevima. Nastaviti monitoring situacije nakon stabilizacije.5. RC-ov SHSC će poduzeti odgovarajuće mjere za odre ivanje prikladne obrade ili odlaganja kontaminiranog tla i omogućiti da svi potrebni postupci čišćenja budu završeni. te za spojeve koji se očekuju na Odlagalištu a koji bi mogli predstavljati zdravstvenu i sigurnosnu opasnost za osoblje. Kada stigne pomoć. Stupiti u kontakt s odgovarajućom agencijom za zdravlje i/ili okoliš. U slučaju neizbježne ili stvarne opasnosti. uključujući evakuaciju Odlagališta ako je to potrebno. i raščišćavanje cesta kako bi bile bez zapreka dok god traje opasnost. ekipa za opasne materijale). a do kojih može doći na Odlagalištu u toku redovnih aktivnosti. medicinski problemi izvan rutinske prve pomoći i požara izvan početnog stadija) osoblje na Odlagalištu je dužno slijediti upute iz RC-ovih postupaka za hitne slučajeve. kako je to specificirano u HASP-u. evakuaciju osoblja. Za vrijeme opasnosti. Nakon opasnosti. Kod ozbiljnih hitnih slučajeva (npr. eksplozije. Obavijestiti osoblje na gradilištu. Osoblje se prilikom dolaska na Odlagalište mora upoznati s lokacijom najbližeg telefona te medicinskih objekata. Poduzeti sve potrebne postupke za stabilizaciju situacije. i stupiti u kontakt s RC-ovim SHSC-om. u tom slučaju njegov zamjenik ili pretpostavljeni radnik na gradilištu može preuzeti ulogu RC-ova SHSC predstavnika sve dok RC-ov SHSC ne bude stranica 110 od 348 . ukoliko je potrebno. 6.A.1. 2. pojedinac koji je primijetio takvu situaciju treba odmah o navedenom obavijestiti RC-ovog SHSC-a. III. skloniti se u sigurno područje. ponovila ili raširila. Prihvat i ugradnja otpada Usto. U slučaju opasnosti. Primjeri su uključeni u Prilogu 5. ispuštanja ili izlijevanja ne bi pojavila. 4. na gradilištu moraju postojati MSDS-i za sve radne materijale. 3. koji će poduzeti odgovarajuće korake koji su gore opisani. RC-ov SHSC mora poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurao da se požari. Utvrditi problem i procijeniti opasnosti po zdravlje i okoliš. neuobičajen ili jak neugodan miris ili neuobičajeno visoke vrijednosti onečišćenja zraka prilikom monitoringa. RC-ov SHSC će obaviti slijedeće zadatke: 1. Dokumentirati situaciju i mjere koje su poduzete. osoblje Odlagališta treba se staviti na raspolaganje hitnoj službi tako da osoblje za hitne slučajeve može pravodobno poduzeti potrebne mjere. 5. potencijalno opasnih situacija koje se manifestiraju kao vidljivo onečišćenje. Ukoliko RC-ov SHSC nije dostupan.5 PLAN DJELOVANJA U HITNIM I NEPREDVI ENIM SLUČAJEVIMA Ukoliko do e do pojave neočekivanih. Te mjere uključuju obustavljanje aktivnosti ili operacija u tijeku opasnosti. i 7.A. Pozvati odgovarajuće osoblje (npr.1.

1. ako ih ima. Hitne službe Ukoliko je u slučaju incidenta na terenu potrebna vanjska služba za hitne slučajeve (policija. Osoblje neće smjeti ponovno ući na područje odlagališta dok RC-ov SHSC (ili neko drugo ovlašteno lice) ne odredi je li ono sigurno. 5. Primjeri popisa kontakt brojeva za hitne slučajeve i Obrazac za izvještaj o incidentu prikazani su u dodatku 6. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. RC-ov SHSC će obavijestiti odgovarajuću agenciju za hitne slučajeve. Prihvat i ugradnja otpada dostupan. stranica 111 od 348 . RC-ov SHSC im prepušta kontrolu situacije. operacijama ili projektiranju koje ne uzrokuju ozljede osoblja ili neposrednu štetu. podalje od mjesta nesreće. RC-ov SHSC. kako bi se utvrdlio da su sve osobe evakuirane sa zahvaćenog područja. Taj popis i mapa s prikazanim lokacijama Odlagališta i najbližom bolnicom za hitne slučajeve mora biti postavljena na uočljivo mjesto na terenu.A. 5. RC-ov SHSC mora stupiti u kontakt s odgovarajućom službom. Od trenutka dolaska odgovarajuće službe za hitne slučajeve na gradilište. 1. 3.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Naziv. odnosno 7. Ipak. 6. 2. Vrijeme i vrstu incidenta. Raspon povreda. Greške pri održavanju. Ukoliko SHSC utvrdi da je evakuacija Odlagališta potrebna. Osoblje će se ponovno sastati u blizini ulaza na Odlagalište ili na nekoj drugoj lokaciji koju odre uje RC-ov SHSC. vrstu i količinu uključenih materijala. Evakuacija Ne predvi a se da će biti potrebna potpuna evakuacija Odlagališta ili njegovih pograničnih dijelova. 3. Ime i broj telefona osobe koja prijavljuje nesreću. ne smatraju se hitnim slučajevima. i 7. Osoblje će se evakuirati cestama koje vode na Odlagalište. RC-ov SHSC će biti odgovoran za sveukupno osoblje. ali će nastaviti s davanjem savjeta i sve ostale potrebne pripomoći. moraju se provesti slijedeći postupci evakuacije: Obavijestiti cijelo osoblje na terenu. Naziv i adresu Odlagališta. RC-ov SHSC ima puno ovlaštenje za angažiranje navedenih potrebnih službi. hitna medicinska služba ). ili njegov/njezin predstavnik treba dati minimalno slijedeće informacije službi za hitne slučajeve: 1. Osoblje će osigurati opremu i materijale i odložiti ih na sigurno mjesto. 4. 2. 4. i Utvr ene opasnosti za ljudsko zdravlje i/ili okoliš. evakuacija može biti potrebna u području koje neposredno okružuje opasnu situaciju. 6. vatrogasna služba. U HASP-u se mora nalaziti popis službi za hitne slučajeve s brojevima telefona.

OSIM U SLUČAJU AKO JE TO APSOLUTNO NEOPHODNO KAKO BI SE SPASIO NJEGOV ILI NJEZIN ŽIVOT. smjesta je potrebno nazvati hitnu pomoć. Prihvat i ugradnja otpada Plan djelovanja za hitne medicinske slučajeve Ne očekuje se da odre eno kemijsko onečišćenje unutar ovog projekta predstavlja neposrednu opasnost po ljudsko zdravlje.1. Treba poduzeti odgovarajuće mjere za zaštitu privatnosti radnika u svezi s oblačenjem i skidanjem zaštitne odjeće. Ako se netko na Odlagalištu ozlijedi ili razboli. Osoblje na Odlagalištu dužno je sa sobom ponijeti zdravstvenu knjižicu kada god se nalazi na Odlagalištu. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. stranica 112 od 348 . treba potražiti profesionalnu medicinsku pomoć kako je to raspravljeno u daljnjem tekstu. • Ako je potrebna daljnja medicinska pomoć. Ako je potrebno. treba započeti sa sljedećim planom aktivnosti. Zatim treba pružiti ispravnu prvu pomoć. OZLIJE ENU OSOBU NE MICATI. dezorijentiranost). treba stupiti u kontakt s najbližom bolnicom (ime i smjernice do bolnice moraju biti u HASPu i oglašene na Odlagalištu) i odvesti ozlije enu osobu u bolnicu. mulj). Ako je ozljeda ozbiljna. ili ako nešto upućuje na lom kralježnice ili vrata. Ako je ozljeda bila izložena potencijalno opasnim plinovima ili parama (glavobolja. trebaju se poduzeti odgovarajuće mjere opreznosti da bi se izbjegao prijenos kontaminacije na vozila i druge ure aje. Primijeniti umjetno disanje ukoliko žrtva ne diše. • Ako je žrtva bez svijesti ili se nije u mogućnosti micati. te što prije obavijestiti RC-ov SHSC: • Ako je u mogućnosti. ozlije ena osoba treba otići do najbližeg dostupnog pribora za prvu pomoć. vrtoglavica. žrtvu treba izvesti na svježi zrak i što prije je odvesti do najbliže bolnice (informacija dostupna u HASP-u). imenovani suputnik treba obavijestiti HSO i pripremiti pismeni izvještaj. ako nije poduzeta dekontaminacija. treba ukloniti vanjske dijelove odjeće i oprati područje ozlijede sapunom i vodom. To se može učiniti upotrebom plastičnih podlagača ili pokrivača koji se nalaze u priboru za prvu pomoć. mučnina. neposredno liječenje ozljeda trebalo bi imati prednost pred osobnom dekontaminacijom.A. • Osoba imenovana od strane RC-ovog SHSC-a za omogućavanje brze i adekvatne medicinske pomoći zadužena je pratiti ozlije enu osobu do bolnice.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. potrebno je smjesta isprati oči otopinom za ispiranje. a ozljeda nije ozbiljna. • Ako ozljeda uključuje strani materijal u očima. a u me uvremenu stupiti u kontakt s bolnicom i izvijestiti ih o situaciji. Nakon što je pružena odgovarajuća medicinska pomoć. sve dok se ne utvrdi vrsta ozlijede. zaustaviti jaka krvarenja i smjesta pozvati hitnu pomoć. i/ili isprati obilnim količinama pitke vode. Ako je potrebna daljnja medicinska pomoć. U oba slučaja. Stoga osim kod uklanjanja vanjske zaštitne odjeće i unakrsne kontaminacije (npr.

potrebno je smjesta zatražiti hitnu medicinsku pomoć. Iscrpljenost od vrućine .Ako radnik pati od iscrpljenosti od vrućine. ŽRTVU TREBA OHLADITI ŠTO JE PRIJE MOGUĆE tako da je se uroni u mlaku vodu ili umota u mokre plahte. ili ukoliko mu se stanje pogorša.Ako radnik doživi toplotni udar. treba ga ponovo ugrijati na sobnoj temperaturi. Žrtva se treba ukloniti od vrućine na hladnije mjesto. Zaposlenika se treba udaljiti od hladnoće i dati mu toplu odjeću ili deke. liječničkom osoblju ili zdravstvenoj ustanovi. trebalo bi mu dati pola čaše vode svakih 15 minuta. Za vrijeme tih postupaka. Ozebla mjesta na tijelu trebaju se staviti u toplu (37 do 40°C). Prihvat i ugradnja otpada • Ako je ozljeda radnika povezana s fizičkom opasnosti koja je prethodno utvr ena u poglavlju 2. bez trljanja ili masiranja. itd. Dok se čeka dolazak kola hitne pomoći. Unesrećeni treba ležati s uzdignutim nogama. S ovim aparatima ne smije se pokušavati gasiti požare koji su se proširili na veliko područje ili koji su zahvatili veće količine zapaljive tekućine. Unesrećenom se ne smije ništa davati oralno.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.Bilo koji radnik koji pati od ozeblina treba biti odmah smješten na toplo mjesto. zapaljive tekućine i električna oprema. treba promatrati unesrećenog zbog eventualne pojave simptoma stanja šoka.A. Toplotni udar . mokri ručnici. Ukoliko je unesrećeni pri svijesti i ukoliko to prihvaća. trava. Ako se smrznuti dio tijela ugrije i ponovo zamrzne. Odjeća se treba ukloniti ili raskopčati.Ako radnik pati od hipotermije. Ako se unesrećeni ne oporavi unutar pola sata. nakon njihova zagrijavanja izme u njih bi se trebala staviti gaza. trebao bi biti premješten iz toplog u hladnije mjesto. U tom slučaju se mora hitno provesti evakuacija radnika i pozvati vatrogasnu službu. Zagrijavanje se mora odvijati polako. zapaljeni motor vozila koji se zapali. valja potražiti liječničku pomoć. male količine prolivenog i zapaljenog benzina. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. stranica 113 od 348 . potrebno je potražiti stručnu liječničku pomoć. a NE vruću vodu. odgovarajuća prva pomoć biti će provedena na slijedeći način: Hipotermija . Sa smrznutim površinama treba rukovati pažljivo. Ozebline . Ozlije eni dijelovi bi se trebali lagano zaviti.1. POTREBNO JE ODMAH POTRAŽITI LIJEČNIČKU POMOĆ. Požari i eksplozije Suhi kemijski aparati za gašenje požara su efikasni za požare uzrokovane običnim zapaljivim materijalima kao što su drvo. unesrećenog treba nadgledati zbog eventualne pojave simptoma stanja šoka. Oni su prikladni za male lokalizirane požare kao što su bačve sa smećem koje gori. Ako su zahvaćeni ručni ili nožni prsti. ne smije mu se dati hrana ni piće. a za hla enje kože trebaju se upotrijebiti hladni oblozi. sve dostupne tehničke informacije i popratna dokumentacija moraju se predočiti liječniku. ili plahte. U slučaju ozljede zaposlenika na odlagalištu za vrijeme faze sanacijskih aktivnosti. Ako je potrebno.

A. Ako su opekline vidljive potražiti odmah liječničku pomoć. Pozvati odgovarajuće medicinsko osoblje. treba poduzeti izravne aktivnosti u skladu s tim. U slučaju požara ili eksplozije: • Ako se situacija može kontrolirati raspoloživim resursima bez ugrožavanja zdravlja i sigurnosti zaposlenih na Odlagalištu. • Unošenje: Ukoliko se kontaminirani materijali progutaju. Potražiti pomoć. Pokušati ispirati ispod očnih kapaka. Ukloniti sve radnike s područja požara u najkraćem mogućem roku. Ne koristiti sapun na inficiranom području. Ukoliko je netko bio previše izložen kemijskom utjecaju ili pokazuje znakove izloženosti.1. • Ako ne: Izolirati požar kako se ne bi proširio. Vidjeti postoje li znakovi izloženosti i znakovi teškoća pri disanju.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Plan za velika isparavanja Kontrolni plan isparavanja treba biti uspostavljen za vrijeme aktivnosti iskopavanja. Odmah telefonom obavijestiti osoblje zaposleno na odlagalištu i vatrogasnu službu (u HASP-u će pisati neophodni telefonski brojevi za hitne slučajeve). Potrebno je smjesta potražiti medicinsku pomoć. Uvjeti monitoringa stranica 114 od 348 . Ukoliko je potrebno dati umjetno disanje dok ne stigne hitna pomoć. Nije dozvoljeno zadržavanje vozila s upaljenim motorom na mjestima gdje se nalazi suha trava ili drugi zapaljivi materijal. Prihvat i ugradnja otpada Kod moguće situacije izbijanja požara najviše pomaže prevencija. ne smije se izazvati povraćanje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Glavne komponente tog plana opisane su u poglavljima koja slijede. Prva pomoć pri izloženosti kemikalijama U slučaju izloženosti kemijskim utjecajima za vrijeme sanacije mora se pridržavati slijedećih postupaka: • Dodir s očima: Ispiranje obilnom količinom čiste vode 15 minuta ili više. • Dodir s kožom: Ispirati obilnom količinom pitke vode najmanje 15 minuta (potražiti pomoć ukoliko je neophodno). Na odlagalištu nije dozvoljeno pušenje osim u unaprijed označenim područjima. • Udisanje: Premjestiti unesrećenog uz vjetar zbog svježeg zraka. Odmah potražiti medicinsku pomoć. treba ga pregledati liječnik. Treba naglasiti da se simptomi znaju pojaviti tek nakon nekog vremena poslije izloženosti. ukoliko je to moguće.

• Ako napori da se smanji ispuštanje VOC-a pri samom izvoru ne uspiju i koncentracije VOC-a ostanu na razini većoj od ustanovljene donje razine više od 30 minuta u zoni od 6 metara. nakon prestanka rada ili zbog hitnosti. velika isparavanja se identificiraju kao razine VOC-a koje prelaze dozvoljenu granicu za više od 1 ppm na lokaciji 60 metara niz vjetar od radnog područja (ili pola razdaljine do najbližeg naseljenog područja. • Ukoliko su. Ako razina VOC-a u zoni 6 od metara premaši ustanovljeni gornji limit za bilo koji vremenski period. tada se hitno stranica 115 od 348 . kako je specificirano u HASP-u. nakon prestanka rada. Velika isparavanja Minimalno. radovi se mogu nastaviti.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. koncentracije VOC-a prekoračile ustanovljenu donju graničnu vrijednost. koncentracije VOC-a na obodnici niz vjetar u Zoni zabrane pristupa padne ispod ustanovljene donje granične vrijednosti. radne aktivnosti moraju se zaustaviti i mora se provesti monitoring zraka niz vjetar kako bi se osiguralo da se ne zahvati najbliže naseljeno područje. • Ukoliko razina VOC-a na obodnici radnog područja premaši ustanovljenu gornju graničnu vrijednost. razina VOC-a 60 metara niz vjetar od radnog područja (ili pola razdaljine do najbližeg naseljenog područja. uzima se manja vrijednost) premašuje ustanovljenu donju graničnu vrijednost na dulje vremensko razdoblje. ali su manje od ustanovljene gornje granične vrijednosti za obodnicu radnog područja. • Ukoliko. tada se odmah primjenjuje Plan za velika isparavanja. Ukoliko se mjerenjem evidentira ta razina: • Prekidaju se sve radne aktivnosti i provode se tehničke kontrole radi smanjenja ispuštanja VOC-a. tada se mora provoditi monitoring zraka unutar 6 metara od obodnice najbližeg naseljenog područja (ovdje se spominje kao zona od 6 metara). uzima se manja vrijednost).1. U suprotnom su neophodne tehničke kontrole radi smanjivanja ispuštanja VOC-a. mora se postaviti aeronautička vreća ili neki sličan ure aj pomoću kojeg se nadgleda smjer vjetra (ukoliko neki takav ure aj već ne postoji na odlagalištu). tada se koncentracije VOC-a moraju mjeriti ili 60 metara niz vjetar od radnog područja ili na polovini udaljenosti od najbližeg naseljenog prostora (uzima se manja vrijednost od te dvije). • Ukoliko. radne aktivnosti mogu se nastaviti. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Prikladne tehničke kontrole moraju se primijeniti zbog kontrole ispuštanja VOC-a. Ako su VOC-i ispod ustanovljene donje granične vrijednosti. Prihvat i ugradnja otpada Rubovi radnog prostora uz i niz vjetar neprestano će se nadzirati radi prisutnosti VOC-a i to upotrebom PID-a kojim se može neprekidno vršiti monitoring. Minimalno se trebaju poduzimati slijedeći action levels/ stupnjevi djelovanja: • Ukoliko ukupna razina VOC-a na obodnici niz vjetar u Zoni zabrane pristupa prekorači donju dozvoljenu graničnu vrijednost. Radne aktivnosti se prekidaju a monitoring se nastavlja. nakon prestanka rada.A. koji je prikazan dolje.

Mogu postojati nepoznati uvjeti. lokacije na Odlagalištu. radne aktivnosti moraju se modificirati (npr. moraju se obavijestiti HSO i RC-ov voditelj projekta i mora se ispuniti Obrazac za izvještaj o incidentu (primjer prikazan u Prilogu 7). Kontakt osobe u hitnim slučajevima Objava informacija za hitne slučajeve mora biti dio HASP-a i mora biti razmatrana na svim sastancima za upućivanje o sigurnosti na gradilištu. Plan djelovanja Plan za velika isparavanja mora najmanje uključivati slijedeće aktivnosti: • Na snagu stupaju svi postupci djelovanja koji su popisani u HASP-u. i • Mora se provoditi kontinuirani monitoring zraka. Ove informacije moraju tako er biti postavljene na vidljiva mjesta.A. unutar zone od 6 metara opisane gore.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Ovaj plan ne može uzeti u obzir svaki nepredvi eni uvjet ili predvidjeti svaku situaciju. Ukoliko se očitavanja ispod 1 ppm održe minimalno 30 minuta. nakon prestanka rada. a poznati uvjeti mogu se promijeniti. Ukoliko osoblje sumnja ili nai e na područja s neočekivano velikom razinom onečišćenja ili se pojavi situacija koja je očito izvan sigurnosnih mjera ovdje opisanih. Izvještaj je dužan sastaviti očevidac (ako je to moguće) uz pomoć RC-a i/ili podizvo ačeva SHSC-a.1. premjestiti na drugu lokaciju) ili zaustaviti prije rasprave s HSO-om i primjene prikladnih mjera zaštite. sa snimanjem u intervalima od 30 minuta. monitoring zraka u zoni od 6 metara HSO može se zaustaviti ili modificirati. Izvještaj se što je prije moguće proslje uje do HSO-a na daljnju istragu. tj. radne aktivnosti mogu se nastaviti. stranica 116 od 348 . Izvještaji o nezgodama i incidentima Ukoliko do e do incidenta ili nezgode. izvor ispuštanja VOC-a stavljen pod kontrolu i koncentracije VOC-a su ispod ustanovljene donje razine na lokaciji 60 metara niz vjetar od radnog područja (ili pola udaljenosti do najbližeg naseljenog područja). Nepredvi ene okolnosti Zdravstvene i sigurnosne mjere navedene u ovom planu temelje se na najboljim informacijama dostupnima u vrijeme izrade. Prihvat i ugradnja otpada primjenjuje Plan za velika isparavanja. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. • RC-ov SHSC mora odmah kontaktirati lokalnu policiju ili hitne službe i upoznati ih sa situacijom. • Ukoliko je.

PRILOG 1 PRIMJER OBRASCA ZA ODOBRENJE PROMJENE POSTUPAKA NA TERENU stranica 117 od 348 .

PRILOG 1 OBRAZAC ZA ODOBRENJE PROMJENE POSTUPAKA NA TERENU Broj promjene ______________ Datum: ___________________ Trajanje zatraženog odobrenja Samo danas Trajanje zadatka Opis preinačenja procedura: ____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Opravdanje: _________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Osoba koja je zatražila promjenu: ______________________________ Ime ______________________________ Titula ______________________________ Potpis Usmeno odobrio: _______________________________ Ime _______________________________ Titula _______________________________ Datum i vrijeme Odobrio: ______________________________ Ime ______________________________ Titula ______________________________ Potpis ______________________________ Datum i vrijeme stranica 118 od 348 .

PRILOG 2 PRIMJER OBRASCA ZA UPUĆIVANJE U MJERE SIGURNOSTI stranica 119 od 348 .

medicinskih tehničara: ________________________ Tel: ____________________________ PRISUSTVOVALI SU: IMENA ŠTAMPANIM SLOVIMA ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ POTPIS ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ stranica 120 od 348 .PRILOG 2 OBRAZAC ZA UPUĆIVANJE U MJERE SIGURNOSTI Datum: ________________________ Projekt: ______________________________ Ime:___________________________ Broj projekta: _________________________ Radna lokacija: _______________________________________________________________________ Tip posla koji treba obaviti: _____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ PREDSTAVLJENJE TOČKE MJERA SIGURNOSTI Kemijske opasnosti: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Fizičke opasnosti/podzemne instalacije: ___________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Mjere sigurnosti vezane uz vrijeme: ______________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Opasnosti specifične za odre ene zadatke: _________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Pitanja sigurnosti: _____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Promjene u HASP-u: ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Zaštitna odjeća/oprema: _______________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Posebna oprema: _____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Pitanja zaštite zdravlja i sigurnosti: _______________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Postupci za hitne slučajeve: _____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Bolnica/Ambulanta: ______________________________ Tel: ____________________________ Adresa: ________________________________________ Tel.

PRILOG 3 SAŽETAK PRIKAZA RANIJE DETEKTIRANIH SPOJEVA I NJIHOVIH MAKSIMALNIH KONCENTRACIJA stranica 121 od 348 .

PRILOG 3 MAKSIMALNE KONCENTRACIJE SASTOJAKA VEĆ OTKRIVENIH NA GRADILIŠTU MAKSIMIM KONCENTRACIJE 88.85 µg/L 251.2 µg/L 22. stranica 122 od 348 .1 mg/L N 11.3 µg/L MEDIJ podzemna podzemna podzemna podzemna voda voda voda voda KOMPONENTA amonijak arsen sveukupna ulja mineralna ulja Podaci se odnose na razdoblje prije provedene sanacije.

PRILOG 4 PRIMJER MINIMALNOG ODMORA PO OBAVLJENOM POSLU stranica 123 od 348 .

240g) za svakog odmora. Vidi gore. 24 do 27°C 3 sata 15 min 27 do 29°C 2 sata 10 min 29 do 32°C 90 min 10 min iznad 32°C 90 min 10 min stranica 124 od 348 . Izmjeriti puls prije posla. na početku stanke za ručak i na kraju dana. Vidi gore. Imati na raspolaganju najmanje 10 vrećica s ledom. Popiti najmanje 8 unca (cca. Predvidjeti odmor za piće najmanje svakih 2 sata. Sjesti za vrijeme odmora. Možda će biti potrebni češći odmori. Nastojati osigurati zajedničko područje za rad. ali prostor za odmor mora se dijeliti. Nastojati promijeniti raspored posla kako bi se izbjeglo raditi po podnevnoj vrućini. Vidi gore.PRILOG 4 TABLICA 1 Preporučeni odmori za toplih vremena Temperatura 21 do 24°C Posao 3 sata Odmor 5 min Komentari Razmotriti proces od vrućine na sastanku za sigurnost.

PRILOG 5 PRIMJER MSDS-a – LISTE PODATAKA O SIGURNOSTI MATERIJALA stranica 125 od 348 .

potražiti liječničku pomoć. Zaštitne rukavice. nesvjestica. Fizički kontakt. umjetno disanje ako je naznačeno. grlobolja. Kašalj. grlobolja.Me unarodne kartice za kemijsku sigurnost VRSTE OPASNOSTI/ IZLOŽENOSTI AKUTNE OPASNOSTI/ SIMPTOMI PREVENCIJA PRVA POMOĆ/ PROTUPOŽARNE MJERE SREDSTVO ZA GAŠENJE VATRE: Prah. opasnost od vatre i eksplozije je malena. a potom otići liječniku. ako je u obliku sitnog praha ili prašine kad je izložena vrućim površinama ili plamenu. slabost. Uvijek zatražiti liječničku pomoć. Izazvati povraćanje. Zatvoreni sustav i ventilacija. Zaštita očiju. voda. POŽAR Zapaljivo. Bez otvorenog plamena. EKSPLOZIJA Spriječiti taloženje prašine. IZLOŽENOST UDISANJE KOŽA OČI Crvenilo. ispušta iritirajuće ili toksične pare (ili plinove) u vatri. Prati ruke prije jela. Izbjegavati svaki kontakt. isprati kožu s mnogo vode. povraćanje. Isprati usta. zadihanost. Svježi zrak. piti niti pušiti za vrijeme rada. Ukloniti kontaminiranu odjeću. mučnina. ako je to lako izvodljivo). Prvo ispirati nekoliko minuta s mnogo vode (skinuti kontaktne leće. zaštitna odjeća. u kombinaciji s dišnom zaštitom. Bez kontakta s vrućim površinama. odmor. Vatrogasci moraju nositi punu zaštitnu odjeću. sivilo kože. uključujući aparat za disanje. zatvoreni sustav. AGENSI ZA GAŠENJE VATRE: Gasiti vatru iz zaštićene pozicije. proljev. Ne jesti. uključujući aparat za disanje. Sitne raspršene čestice iz eksplozivne mješavine u zraku. povraćanje UNOŠENJE stranica 126 od 348 . električna rasvjeta i oprema otporna na eksploziju prašine. ako je riječ o prahu. Vatrogasci moraju nositi punu zaštitnu odjeću. Proljev. zatražiti liječničku pomoć. Bez kontakta s jakim oksidantima. Crvenilo. sprej. pjena. ugljični dioksid.

PAKIRANJE I OZNAČAVANJE Ne prevoziti s hranom i stočnom hranom. Pomesti prolivenu tvar i zatvoriti je u posude. kiselina. Treba se osigurati da se tekući otpad drži podalje od gašenja požara. POHRANA Otporna na vatru. Odvojiti od jakih oksidanata. halogena. uključujući aparat za disanje).UKLANJANJE IZLJEVA Evidentirati opasno područje. hrane i stočne hrane. Ne isprati u kanalizaciju. stranica 127 od 348 . Kategorija opasnosti: 6.1 UN skupina za pakiranje: II Morski zaga ivači. Ne smije se dozvoliti da ta kemikalija u e u okoliš (dodatna zaštita: puna zaštitna odjeća. Pažljivo sakupiti ostatak i spremiti na sigurno mjesto.

jaka krvarenja. gubitak tekućine. poremećaj pigmentacije. kožu. Toksični arsenovi plinovi mogu se stvoriti u kontaktu s kiselinom ili kiselinskim tvarima i nekim metalima kao što su galvanizirani ili laki metali.01 mg/m3 (kao TWA) A1 (ACGIH 1994-1995) stranica 128 od 348 . te elektrolite.Me unarodne kartice za kemijsku sigurnost ARSEN ARSEN => Sivi arsen. me utim. Reagira s dušičnom kiselinom. kožu i dišni trakt > jaki iritans. bubrege. Ova tvar je karcinogena za ljude. živčani sustav. IZGLED. šok i smrt. vrućom sumpornom kiselinom. Dug ili stalan kontakt može uzrokovati osjetljivost kože. POSLJEDICE DUGOTRAJNE IZLOŽENOSTI ILI ONE KOJA SE PONAVLJA: Dug ili stalan kontakt s kožom može uzrokovati dermatitis. 0. Liječnički nadzor je indiciran. bubrege i želučano-crijevni trakt. POSLJEDICE KRATKOTRAJNE IZLOŽENOSTI: Tvar iritira oči. Tvar može djelovati na sluznicu. Tvar se može unijeti u tijelo udisanjem njezina aerosoloa. PUT IZLOŽENOSTI: Krhki. brzo doseći. Izloženost može uzrokovati smrt. kristali metalnog izgleda i bez mirisa. u prahu Atomska masa: 74. RIZICI UDISANJA: Isparavanje pri 20°C je zanemarivo. jetru. oštećenje bubrega. sivi. te uzrokovati grčenja. Kad korištenja s jakim oksidantima i halogenima dolazi do opasnosti od požara i eksplozije. FIZIČKE OPASNOSTI: KEMIJSKE OPASNOSTI: Prilikom zagrijavanja stvaraju se toksične pare. Metalni arsen.9 VAŽNI PODACI: FIZIČKO STANJE. Posljedice se mogu pojaviti kasnije. kožno sivilo i hiperkeratozu. Tvar može imati posljedice za krvotok. štetna koncentracija čestica koje kolaju zrakom može se. perforaciju nosnog septuma i ozljede tkiva. GRANICE IZLOŽENOSTI NA POSLU (OEL): TLV: ppm. te kroz kožu ili unošenjem u organizam. uzrokujući neuropatiju.

7 Topljivost u vodi: 0 Strujna provodljivost (nema je na kartici): 3. indiciran je periodični liječnički pregled. ali u literaturi ne postoji točka žarišta. arsenic trichloride (ICSC # 0378).8 x 10 (+18) pri 0°CpS/m Toksičnost po okoliš: tvar je toksična za vodene organizme. ili prilikom zavarivanja. takoder kartice za specifične sastojke arsena. V. Ovisno o razini izloženosti. arsenic pentoxide (ICSC # 0377). Radna odjeća se ne smije nositi kući. DODATNE INFORMACIJE: ICS C: 001 3 stranica 129 od 348 . ZABILJEŠKE: Tvar je zapaljiva. Preporučuje se ne dozvoliti ulazak kemikalije u okoliš jer će tu i ostati. arsine (ICSC # 0222). npr.FIZIČKA SVOJSTVA: Točka sublimacije: 613°C Relativna gustoća (voda = 1): 5. Ne koristiti u blizini vatre ili vrućih površina.

PRILOG 6 PRIMJER POPISA KONTAKT BROJEVA ZA HITNE SLUČAJEVE stranica 130 od 348 .

PRILOG 6 Primjer popisa kontakt brojeva za hitne slučajeve Kola hitne pomoći Javni odjel za sigurnost (policija i požari) Bolnica Traumatološki centar MDEQ voditelj projekta Gra evinski voditelj Voditelj projekta Projektni inženjer HSO RA SHSC Broj za hitne slučajeve (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) Broj za slučajeve koji nisu hitni (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) (ispuniti) stranica 131 od 348 .

PRILOG 7 PRIMJER OBRASCA ZA IZVJEŠTAJ O INCIDENTU stranica 132 od 348 .

nesreće ili bolesti koji zahtijevaju liječničku pomoć. uloge zaposlenika. lokacije. itd. molimo ispunite ovaj obrazac. Adresa ureda zaposlenika za slanje pošte: ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ Lokacija ureda (ako je drugačija): _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ PODACI O ZAPOSLENIKU: Ime zaposlenika:_________________________________________________ Dužina zaposlenja: _______________________________________________ Broj zdravstvenog osiguranja: ______________________________________ Spol: muški ženski Datum ro enja: _________________________________________________ Kućna adresa: ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Zanimanje: _____________________________________________________ Odjel ili grupa: __________________________________________________ INFORMACIJE O PROJEKTU: Broj projekta: ___________________________________________________ Skraćenica projekta: ______________________________________________ Voditelj projekta: ________________________________________________ Terenski nadzornik: ______________________________________________ Opis projekta (kratki opis projekta. na kojemu je zadatku zaposlenik tada radio. itd. a ne samo prvu pomoć.): ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Opis nesreće/incidenta (ukratko opisati kako se zbila nesreća/incident.): ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ stranica 133 od 348 .PRILOG 7 PRIMJER OBRASCA ZA IZVJEŠTAJ O INCIDENTU/NESREĆI U slučaju ozljede. uvjete rada.

PODACI O BOLESTI/OZLJEDI: Opis ozljede/bolesti (opis vrste ozljede/bolesti. te uzrok te nesreće/bolesti): ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Ime i adresa dežurnog liječnika: ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Ime i adresa bolnice (ako je primljen): ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Izvještaj pripremio:_______________________________ Titula: ______________________________ Datum: _____________________________ Potpis: ______________________________ stranica 134 od 348 . zahvaćenih dijelova tijela.

PRILOG 8 PRAVNA REGULATIVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU stranica 135 od 348 .

list SFRJ br. stranica 136 od 348 . 42/68 i 45/68) Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08) Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (NN 6/84. 114/02. 12. 59/96. 24. 27. 28. 75/09) Pravilnik o zaštiti na radu u gra evinarstvu (Sl. 5. 113/08. 56/83) Pravilnik o opremi i postupku za pružanje prve pomoći i o organiziranju službe spašavanja u slučaju nezgode na radu (Sl.PRAVNA REGULATIVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU 1. 19. 100/04) Zakon o prostornom ure enju i gradnji (NN 76/07. kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 117/2007. 60/08. 56/10) Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99) Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/2011) Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99) Pravilnik o sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (NN 35/94. 112/01) Uredba o uvjetima za postupanje s otpadom (NN br. 25. 111/06. 4. 123/08) Zakon o otpadu (NN br. 6. 55/11. Zakon o zaštiti na radu (NN br. 22/11. 84/11. 17. 32/98) Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada. 86/08. 7. 20. 2. 21. 29. 16. list SFRJ br. 94/96. 13. 22. 31. 18. 55/94) Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 35/94. 139/10. 111/11) Zakon o gradnji (NN 175/03. 71/10. te provjere znanja o zaštiti od otrova (NN 62/99) Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (NN 34/10) Popis Hrvatskih normi za primjenu Pravilnika o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (NN 032/2011) Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08. 14. 90/11) Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95. 3. 15. 23. 114/03. 178/04. 126/03. 9. 27/96) Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN br. 11. 123/97. 30. 110/05. 10. 113/06) Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN br. 87/09) Pravilnik o vrstama otpada (NN br. 21/71) Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06) Zakon o državnom inspektoratu (NN 116/08. 144/09) Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09) Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) 26. 38/09. 12/12) Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07. 43/09) Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07) Pravilnik o izradi procjene opasnosti (NN 48/97. 8. 28/10) Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja.

32. l. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 116/10. NN 5/02) 54. Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 087/2010) 50. 131/02. SFRJ 53/88. SFRJ 53/88.9. Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima (NN 013/2009) 36. l. NN 5/02) 43. l. Pravilnik o tehničkim normativima za ure aje za odvo enje dima i topline nastale u požaru (Sl. 124/10) 56. Dnevno i umjetno osvjetljenje prostorija u zgradama (HRN U. Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i ure aja s povećanim opasnostima (NN 114/02. glasnik grada Zagreba br. izvještajima i knjizi nadzora iz područja zaštite na radu (NN 52/84) 41.100/62) 42. Europski standard za rasvjetu 45. dio: Vanjski radni prostori (HRN EN 12464-1:2008) 60.B2. Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84) 57.C. SFRJ 13/68) 44. Odluka o odvodnji otpadnih voda (Sl. l. Svjetlo i rasvjeta – Rasvjeta radnih mjesta – 2. Svjetlo i rasvjeta – Rasvjeta radnih mjesta – 1. Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (Sl. Dnevno i električno osvjetljenje prostorija u zgradama (HRN U. Pravilnik o listi strojeva i ure aja s povećanim opasnostima (NN 47/02) 39.100) 37. Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08) 33. Zahtjevi za sigurnost. 126/03) 38. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (130/11) 48.743) (Električne instalacije zgrada. Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite (NN 198/03) stranica 137 od 348 . l. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10) 55.C9.B2.C9. Pravilnik o tehničkim propisima o gromobranima (Sl. Zakon o vodama (NN 153/09) 47. Pravilnik o evidenciji. Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/2008) 34.100/1962) 58. SFRJ 65/88. list 45/83) 35.741) 51. NFPA 72 AE 46. SFRJ 13/78) 52. dio: Unutrašnji radni prostori (HRN EN 12464-1:2008) 59. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadnih transformatorskih stanica (Sl. Danje svjetlo i električna rasvjeta prostorija u zgradama (HRN U. 23/03. 1/08) 49. Nadstrujna zaštita (HRN N. 12/02. Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (Sl. Električne instalacije u zgradama. ispravama. Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV (Sl. Nadstrujna zaštita) 53. Električne instalacije niskog napona – Zahtjevi za sigurnost – Zaštita od električnog udara (HRN N. NN 24/97) 61. Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN 28/2011) 40.

Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN 42/05) -~ ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 138 od 348 . Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86) 63.62.

A.1 III.A.1 III.2.A.A. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.2.2.3.1 III.A.2.A.2.2 III.1.4 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja Zaštita okoliša i zdravlja SVEZAK III.2.2.o.2.2.A.2.1 III. Privremeno prekrivanje SADRŽAJ: III.2.A.A.2 III.A.2.A.2 III.2.o.A. stranica 139 od 348 .Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.2 III. Svibanj 2012.1.3.3 III.

Privremeno prekrivanje SADRŽAJ POGLAVALJA: III............. UPRAVLJANJE.............. 144 III.....1...............................Dokumentacija za nadmetanje Gra enje........... 143 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA...2...3..A........... održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.........2.........................A.....2.......2 III........................2........................A.............. ODRŽAVANJE .............................................2....A........................................1 III...... 143 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ................2........ 141 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ..4.. GRA ENJE .......................1.....2 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ....................143 III...........................2.......................................141 III..................3.................2..........144 III....... ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA .........A...............................2.............................144 stranica 140 od 348 ........A......1 III...A.........1 III.3................2.....2...................A......1 III.A...........A.......1............. 144 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA .....................2.................................2....... 141 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ..A....2..........

Zagreb. Uskla ivanje izvo enja radova sa važećom Zakonskom regulativom IZVO AČ mora.A. zaštite od požara i eksplozije i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne vazećim zakonima ili koje su propisane ovom dokumentacijom. oznaka IZV-JAK-A1.d. Zavod za ekološki inženjering. GRA ENJE III. IZVO AČ mora na istovarnom platou osigurati sigurnosni deponij. listopad 2010. Zagreb. Institut IGH d. IZVODAČ je odgovoran za provedbu svih potrebnih zaštitnih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika prekrivanja otpada. Troškovi IZVO AČA na prekrivanju otpada otpada uključuju sve mjere zaštite na radu. IZVO AČ je dužan provoditi radove na privremenom prekrivanju otpada sukladno smjernicama i preporukama me unarodne udruge za kruti otpad (ISWA) "Landfill operational guidelines" (vidi internet adresu: www.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Opće napomene Zemljani materijal za dnevno i produljeno prekrivanje osigurava Investitor dok je dužnost IZVO AČA provoditi redovito prekrivanje otpada s navedenim materijalom.A.2. [vidi GP1]. Zavod za ekološki inženjering. • Plan odlaganja otpada na plohu 5D i 6. ishoditi Dozvolu za obavljanje djelatnosti zbrinjavanja komunalnog i inertnog otpada i skladištenje metalnog otpada i otpadnih guma koji izdaje gradski ured za energetiku..1.d. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1.2.iswa. stranica 141 od 348 .Broj projekta: 3230-0576/10. ožujak 2007 god. zaštitu okoliša i održivi razvoj. 117/2007 i 111/2011. III.1.org). Zavod za planiranje. • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi izvo enja radova su dani u dokumentaciji.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. NN br.. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. IZVO AČ mora izvoditi radove sukladno Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada. u količini od približno 100 m3 zemlje. [vidi IP6].A. broj: 24-10-013/07. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.. Institut gra evinarstva Hrvatske d. IZVO AČ mora osigurati ispravnu rasvjetu na gradilišnoj mehanizaciji kojom izvodi radove privremenog prekrivanja otpada. Privremeno prekrivanje III.A.2. koja služi za gašenje eventualnih požara na (i u) tijelu otpada. kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada. [vidi IP1]. kada se za to steknu potrebni uvjeti.2.d. studije i zaštitu okoliša. Institut gra evinarstva Hrvatske d.1. ožujak 2000 god.

org).1. Ukoliko nisu osigurane dostatne dnevne količine zemlje za dnevnu prekrivku.iswa.A. Izvo ač je odgovoran za formiranje posebne deponije. umanjiti okupljanje gamadi. moraju biti uključeni u jediničnu cijenu privremenog prekrivanja. tada će IZVO AČ o tome obavijestiti Nadzornog inženjera. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. guranju i razastiranju materijala za izvedbu privremene prekrivke moraju biti uključeni u jediničnu cijenu privremenog prekrivanja otpada. te raznošenje vjetrom lake fracije otpada a sve u skladu s zahtjevima iz Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada. 5. Zemlja koju je osigurao Investitor će se odlagati na posebni deponij (planirka) na lokaciju sjevero-zapadno od ulazne vage. Evidencija se vrši u tonama. Troškovi tansporta materijala sa deponije. Na posebnom deponiju.2. Izvo ač će ugra ivati dnevnu prekrivku i privremenu prekrivku u skladu s Uputama za ugradnju i prekrivanje otpada. Evidenciju dolaznih količina materijala za dnevnu prekrivku provodi Investitor na ulaznom postrojenju na kojem se nalazi vaga. iskop. utovar i transport do mjesta izvedbe dnevne i produljene prekrivke. deponiranju. 3. 4. GRA ENJE ). Izvo ač će vršiti evidenciju količina dopremljene i ugra ene zemlje za dnevnu prekrivku.1. 1. 2. te na osnovu prikupljenih informacija (od Investitora) može dozvoliti dopremu zemlje iz Izvo ačevih izvora. ptica i glodavaca. Zemljani materijal za dnevnu i produljenu prekrivku osigurava Investitor. Privremeno prekrivanje Svi troškovi IZVO AČA na transportu. 7. Ukoliko Investitor uvozi znatno veće količine zemlje od kapaciteta posebne deponije. kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada. 6. Upute za ugradnju i prekrivanje otpada IZVO AČ je dužan provoditi radove u skladu s Uputama za ugradnju i prekrivanje otpada (vidi poglavlje III. koje IZVO AČ vrši unutar kruga odlagališta.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A. stranica 142 od 348 . Dopremljena zemlja iz Izvo ačevih izvora će se posebno evidentirati i vagati na vagi Investitora koja se nalazi na ulazu u odlagalište. utovaru. tada će IZVO AČ o tome obavijestiti Nadzornog inženjera. zaprimanje i lokalno usmjeravanje ulaznih vozila provodi IZVO AČ. Provo enje redovitog dnevnog prekrivanja otpada inertnim zemljanim materijalom trebalo bi umanjiti izbijanje neugodnih mirisa iz tijela odlagališta na kojem se odlaže otpad. Procedura za ovjeru mjesečnih količina inertnog materijala utrošenog na prekrivanje otpada IZVO AČ je dužan provoditi radove sukladno ovdje propisanoj Proceduri za ovjeru mjesečnih količina inertnog materijala utrošenog na prekrivanje otpada. istovaru. Nadzorni inženjer će o istome obavijestiti Investitora. IZVO AČ je dužan provoditi radove na privremenom prekrivanju otpada sukladno smjernicama i preporukama me unarodne udruge za kruti otpad (ISWA) "Landfill operational guidelines" (vidi internet adresu: www. Izvo ač će za dnevnu prekrivku koristiti inertni materijal (zemlju) od Investitora.

2.6 t/m3. Institut IGH. Nadzorni inženjer vrši nadzor nad radovima dnevne prekrivke (ovjerava količinu ugra enog materijala te ovjerava procijenjenu površinu na kojoj se vršila dnevna prekrivka).1 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Dnevna prekrivka je privremema gra evina i kao takvu je ne treba održavati. Posebno će biti naznačene količine koje su pristigle iz Izvo ačevih izvora.A. Stalne prometnice Definiclje G. ODRŽAVANJE III. stranica 143 od 348 . III.A.2.A. Dnevna prekrivka: Sloj zemlje približne debljine 10 cm koji se nakon aktivnosti kompaktiranja ugra uje na odlagališnu plohu.2.3 Prometnice i platoi Poglavlje III.2.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zaštita pokosa od erozije i sedimentacije Sve pokose na kojima je izvedeno produljeno prekrivanje je potrebno zaštititi ogradama za zaštitu erozije i sprječavanja od brzog odnošenja ugra ene zemlje. na predmetnoj površini u narednih 30 dana ne očekuju radovi na prihvatu razastiranju i ugradnji novog otpada. H.2. 9.A.1 Prihvat i ugradnja otpada Poglavlje III. Evidencija ugra ene zemlje privremeno prekrivanje se vrši u m3. Izvo ač će tjedno i mjesečno dostavljati Nadzornom inženjeru.2. Dnevnu evidenciju zemlje koja iz dovezena iz posebne deponije unutar prostora odlagališta. Produljena prekrivka: Sloj ugra enog inertnog materijala debljine 30 cm.Odlagališna ploha se svakodnevno prekriva dnevnom prekrivkom. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Naplata privremene prekrivke se vrši u tonama uvažavajući gustoću zemlje u rastresitom stanju od 1. Predvi ena dnevna potrošnja zemlje za dnevnu prekrivku varira u rasponu 150 do 240 m3. Izvedba zaštite je dana u ograda je dana u Izvedbenom projektu zaštite pokosa od erozije i sedimentacije.2. Izvodi se u slučaju kada se zbog očekivanih poremećaja u dinamici izvo enja radova ili uslijed tako definiranog plana odlaganja novog otpada. broj projekta 81010-041/12. iz veljače 2011 [IP14].Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Srodna poglavlja Poglavlje III. Privremeno prekrivanje 8.A.A. Investitor će podatke o količinama dnevno dovezenog inertnog materijala koja je uvezena preko vage tjedno i mjesečno dostavljati Nadzornom inženjeru i Izvo aču. Održavanje produljene prekrivke na pokosima je predvi ena Zaštitom pokosa od erozije i sedimentacije. III.C. 10.

2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA IZVO AČ mora na početku perioda od svakih 6 mjeseci dostavljati NADZORNOM INŽENJERU plougodišnje planove potrošnje zemlje za dnevnu prekrivku i produljenu prekrivku.3.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Vidi partikularne zahtjeve upravljanja. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA Vidi poglavlje III.1.A. tjednih i polugodišnjihg planova i izvještaja IZVO AČA moraju biti uključeni u cijenu ugradnje otpada. Dostava tjednih i mjesečnih planova kao i mjesečno izvještavanje IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije.2.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.2. III. U Izvještaju trebaju biti različito evidentirane površine koje su u prekrivene dnevnom prekrivkom. deponirane i ugra ene zemlje.2.5. Privremeno prekrivanje III.A. -~ ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 144 od 348 . UPRAVLJANJE III. III. kao i površine (procijenjeno u m2) koja je prekrivena s dopremljenom zemljom.A.A.3.4. Izvo ač je dužan voditi dnevnu.3. Izvo ač je dužan tjednu i mjesečnu evidenciju dostavljati Nadzornom inženjeru. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.2.2. tjednu i mjesečnu evidenciju dopremljene (iz vlastitih izvora i iz posebne deponije unutar odlagališta).A. produljenom prekrivkom kao i površine koje su u nagibu manjem i većem od 5%. Troškovi izrade mjesečnih.

3 III.A. Prometnice i platoi SADRŽAJ: III.1.1 III. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.A.A.4 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja Zaštita okoliša i zdravlja SVEZAK III.A.2 III.3.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.A.A.3.2 III.3.A.3.2.2.o.3.A.1. stranica 145 od 348 .3.1 III.A.2 III.o.3.3.1 III.A.3.3.A.A.3.3.1 III.2 III. Svibanj 2012.3.

........................................3.1......... 152 III.............. 147 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA .A................ 152 III...2................A..................3.....Dokumentacija za nadmetanje Gra enje......3... 150 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA .......A..3...4................3................A.2....... 153 stranica 146 od 348 ..3................1 III....... održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III...............................................A........3.......1 III............................3..3.2 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .................................... 147 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ..............................1..... UPRAVLJANJE......3......... ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA .......................A......................A.... 152 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ... 150 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA.........2 III.... Prometnice i platoi SADRŽAJ POGLAVALJA: III.. GRA ENJE ..........2 III............3.....A......................A......................................3............................... 147 III..........................A..................................................................A............3. ODRŽAVANJE ..........................150 III.1 III...............2.......1.......3.......

razastiranje. Privremene (tehnološke) prometnice unutar tijela odlagališta prvenstveno služe za prijevoz otpada i prekrivnih materijala na pojedine radne plohe gdje se odvija njegovo odlaganje. Institut gra evinarstva Hrvatske d. IZVO AČ mora pripremiti unutrašnje prometnice te mora organizirati čišćenje prometnica od snijega i leda.1. Stalne (asfaltne) prometnice su posebni sustav. a u slučaju podizanja prašine. III.A. ožujak 2000 god. Dolaskom zimskih uvjeta. Maksimalni nagib nivelete tehnološke prometnice iznosi od 11% a minimalni horizontalni polumjer skretanja iznosi 19 m.3. Institutut IGH d.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Opće napomene Prijevoz novog otpada unutar granica odlagališta. Privremene (tehnološke) prometnice služe i za transport strojeva i materijala potrebnih za izvo enje radova (na primjer pristupi za izradu plinskih zdenaca). do mjesta njegova odlaganja obavlja se po stalnim (asfaltnim) prometnicama.. Prometnica se izvodi nasipavanjem sloja krupnog i sitnijeg inertnog kamenog materijala stranica 147 od 348 . U načelu. privremenim (tehnološkim) prometnicama i servisnoj prometnici. odnosno izvan prostora odlagališta Jakuševec.C. Zagreb. Prometna infrastruktura i platoi odlagališta moraju zadovoljavati prometne potrebe za prihvatom otpada. [Vidi GP1]. IZVO AČEV plan izgradnje tehnoloških prometnica i istovarnih platoa mora biti u skladu s Planom odlaganja otpada na plohu 5D i 6 (Broj projekta: 3230-0576/10. IZVO AČ mora organizirati polijevanje prometnica vodom.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02221 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. Prometnice i platoi se moraju održavati prohodnim i čistim.A.A. zbijanje i ugradnja. nakon prolaska ulazno-izlazne zone. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. za izgradnju i održavanje privremenih (tehnoloških) prometnica. Zavod za planiranje.3.. Prometnice i platoi III.). IZVO AČ je zadužen za održavanje stalnih prometnica. unutar područja odlagališta otpada. studije i zaštitu okoliša) od listopada 2010. nisu obra ene u ovom poglavlju (vidi poglavlje III. tehnološka prometnca je najmanje širine 8 m kako bi se omogućilo nesmetano mimoilaženje vozila. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.1.A. GRA ENJE III.3. Ne predvi a se korištenje nikakvih drugih prometnica izvan navedenog područja.d.d.3. za izgradnju i održavanje servisne prometnice kao i za izgradnju i održavanje platoa za prihvat otpada.1.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Zavod za ekološki inženjering.

Izgradnja i održavanje istovarnih platoa vrši se otpadnim gra evinskim materijalom iz postrojenja RGO. postavlja se tkani geotekstil minimalne površinske mase 150 g/m2. tucanikom frakcije 30-60 mm. Izgradnju i održavanje privremenih prometnica IZVO AČ je dužan vršiti se otpadnim materijalom iz postrojenja RGO. Minimalna debljina postavljenog sloja inertnog kamenog materijala je ona koja omogućava uobičajeni gradilišni autoprijevoz (preporučeno minimalno 50 cm). Obveza je IZVO AČA da u cilju umanjenja efekta propadanja tehnoloških prometnica izgradi i održava kanale odvodnje tehnoloških prometnica. te se troškovi vaganja ne obračunavaju IZVO AČU. se nalazi u prilogu H "Izvod iz cjenika odlaglišta otpada Jakuševec ".3.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. stranica 148 od 348 . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.000 m2. Naručitelj za potrebe izgradnje privremenih prometnica i platoa. Troškovi usluge vaganja kao i postojeći cjenik materijala Naručitelja. u slučaju potrebe. IZVO AČ je odgovoran da rubni dijelovi tehnoloških i servisnih prometnica budu vidno označeni propisnim oznakama (kolcima i trakama).60 mm i cakum pakom. Jedinična cijena odlaganja i ugradnje otpada obuhvaća izvedbu posteljice opisanih tehnoloških prometnica. tada o tome IZVO AČ mora obavijestiti Naručitelja. Voda koja završi u odvodnji tehnoloških prometnica mora konačno završavati u sustavu za pročišćavanje procjednih voda.A. na Odlagalište dopremiti kvalitetan kameni materijal za održavanje privremenih prometnica. za potrebe koje nisu specificirane ovom dokumentacijom. Obračun ovog rada vrši se posebno. i dok se obračun geotekstila vrši po ugra enom m2 tlocrtne površine a količina ugradenog inertnog materijala se obračunava po toni. Ukupna predvidena dužina tehnoloških prometnica iznosi približno 4. ispod inertnog kamenog materijala od kojeg se gradi tehnološka prometnice. Ukoliko u pogonu za RGO ne postoje dovoljne količine materijala. ustupa IZVO AČU materijal (šutu) iz RGO na raspolaganje bez naknade. IZVO AČ mora voditi brigu o raspoloživim količinama kamenog materijala za izgradnju i održavanje privremenih prometnica kao i o njegovoj kvaliteti.200 m. Predvi a se da će se nove prometnice izvoditi usijecanjem i nasipavanjem na već izvedene pokose obodnog nasipa i tijela odlagališta. IZVO AČ mora. Obrčun ugra enih količina materijala iz RGO se vrši vaganjem na ulaznoj vagi. Materijal iz priloga H je u vlasništvu Naručitelja. U cilju sprečavanja naglog propadanja. dok predvi ena površina platoa iznosi približno 20. Prometnice i platoi dobivenog obradom gra evinskog materijala u postrojenju za reciklažu gradevinskog otpada (RGO) ili s materijalom sličnih karakteistika. Uz tehnološke prometnice obaveza IZVO AČA je izvedba istovarnih platoa na kojima će se vršiti istovar (istresanje) otpada te odakle će se dalje otpad ugradivati u tijelo deponije. nesortiranim kamenim materijalom frakcije 0 .

4 Obodni nasip III. da omogući nesmetano kretanje vozila koja dovoze novi otpad na istovarnu plohu.A. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini.C. Stalne prometnice Definicije I. IZVO AČ je dužan Projekt prometne gradilišne signalizacije izraditi u roku od 70 kalendarskih dana od dana uvo enja u posao. Navedeni projekt mora biti usuglašen i ovjeren od glavnog projektanta i Koordinatora II.1 Prihvat i ugradnja otpada III. opremu. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Rad IZVO AČA na izgradnji. Tehnološka prometnica: je privremena prometnica namjenjena za dopremu otpada i prekrivnih materijala do istovarnog platoa. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. izgradnju i održavanje tehnološke prometnice. Obračun izrade projekta se vrši po kompletiranoj dokumentaciji usuglašenoj s Glavnim projektantom i Kordinatorom II. Obveza je IZVO AČA da omogući nesmetan dovoz novog otpada. odredbama.14 Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III. materijale.2 Privremeno prekrivanje III.A. stranica 149 od 348 . Vremenski i prostorni plan IZVO AČA vezan uz izvedbu i smještaj pristupnih puteva prema istovarnom platou i preklapanje pravaca privremenog otplinjavanja s pristupnim putevima mora biti tako koncipirano da izvedba privremenog otplinjavanja ne ometa osnovnu aktivnost na prihvatu i ugradnji otpada. Prometnice i platoi IZVO AČ je dužan organizirati izradu Projekta prometne gradilišne signalizacije sukladno Pravilniku o prometnim znakovima.3.A. opremi i signalizaciji na cestama (NN 104/04). Srodna poglavlja Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje III. izraditi 8 primjeraka uvezene projektne dokumentacije kao i 2 primjerka na digitalnom mediju (CD). te da tako organizira posao da se nesmetano može prihvatiti sav novi otpad i to u vrijeme kada taj otpad dolazi na gradilište. IZVO AČ je dužan. održavanje i upravljanje prometnicama i platoima. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća izgradnju. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. alate i pribor.A. održavanju i upravljanju prometnicama i platoima obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima. nakon usuglašavanja s glavnim projektantom. Izvo ač je odgovoran za planiranje izgradnje.

ožujka do 31. Izvo ač je odgovoran za izgradnju i održavanje servisne prometnice. Geodetsku izmjeru i ovjeru geodetske izmjere vrši geodetski nadzor. Zagreb. dok gra evinsku lnjigu ovjerava glavni nadzorni inženjer.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. unutrašnje prometnice se moraju pripremiti te se mora organizirati čišćenje prometnica od snijega i leda. Obračun rada na polijevanju prmetnica vrši se na mjesečnoj osnovi.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Cestovna infrastruktura i platoi Odlagališta moraju zadovoljavati prometne potrebe za prihvatom otpada. Posipanje prometnica solju nije stranica 150 od 348 . Zavod za ekološki inženjering.2. Tijekom toplog perioda godine. Terenska mjerenja IZVO AČ je zadužen za iskolčenje odobrenih trasa prometnica i platoa kao i za izradu geodetsku izmjere za ovjeru gra evinske knjige (dužine. IZVO AČ na odlagalištu mora raspolagati minimalno s jednim ispravnim vozilom za polijevanje privremenih prometnica vodom. tj materijal za izgradnju mora biti tako izabran. Servisna prometnica: je stalna prometnica za pristup izgra enim dijelovima odlagališta a može služiti i za dopremu otpada i prekrivnih materijala. K. IZVO AČ je zadužen za polijevanje prometnica i platoa vodom zbog pojave prašine.2. D. Predvidivi angažman vozila za polijevanje prometnica je 8 h/dan.3. Privremene prometnice moraju biti tako izgra ene. ožujak 2000 god. Istovarni plato: Pripremljena površina za odlaganje otpada koji su dopremila treća lica.. da je umanjeno prašenje tijekom sušnog perioda i smanjeno formiranje blata za vrijeme vlažnog perioda. Odredivanje zahtjevanih linija. E.3. III. Institut gra evinarstva Hrvatske d.3.A. listopada. ODRŽAVANJE III. Dolaskom zimskih uvjeta IZVO AČ mora pripremiti privremene prometnice i platoe za zimske uvijete (ručno ili strojno posipavanje sipine na privremenim prometnicama) i vršiti čišćenje snijega i leda s prometnih površina. kontura i kota. izgradnju i održavanje istovarnog platoa kako bi se odlaganje moglo odvijati nesmetano i sigurno.A. Privremene prometnice se dolaskom zimskih uvjeta moraju profilirati (naborati) strojem s gusjenicama. u periodu od 1. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. Dolaskom zimskih uvjeta. nagiba.A. širina.3.A. Prometnice i platoi J. površine i debljine).2.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02221 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. III. Zaštita postojećih objekata i ugra ene opreme od oštećenja uslijed procesa rada. IZVO AČ je odgovoran za planiranje smještaja.d.

Obračun rada na pripremi prometnica za zimske uvjete i zimsko održavanje vrši se na mjesečnoj osnovi. Predvidivi angažman specijaliziranog vozila IZVO AČA za zimsko održavanje prometnica je jednom tjedno u trajanju od 8 sati u periodu od 01. odnosno nalogu Naručitelja. Održavanje (obnova) privremenih prometnica vrši se otpadnim materijalom iz postrojenja RGO. Ovjeru rada vrši Naručitelj. IZVO AČ mora voditi brigu o raspoloživim količinama kamenog materijala za održavanje privremenih prometnica kao i o njegovoj kvaliteti.3. stranica 151 od 348 . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. utoavra. deponiranja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. IZVO AČ mora dnevno sanirati ulegnuća i neravnine na privremenim prometnicama i platou.11. Aktivnosti Izvo ača na održavanju prometnica i platoa moraju biti sadržane u Mjesečnom izvještaju.60 mm. Obračun ovih radova vrši se posebno. IZVO AČ je obvezan izvršiti održavanje prometnica i izvan ovako propisanih uvjeta a sve prema posebnom zahtjevu. Obračun ovog rada vrši se posebno. do 31. IZVO AČ mora voditi brigu o raspoloživim količinama kamenog materijala za izgradnju i održavanje privremenih prometnica kao i o njegovoj kvaliteti. IZVO AČ mora. Obračun nabave. tucnaikom frakcije 30-60 mm. Održavanje obuhvaća čišćenje kanala od mulja. erozije i dospjelog otpada. Stanje prometnica i stanje ispravnosti strojeva mora biti evidentirano u mjesečnom izvještaju IZVO AČA. IZVO AČ je dužan u Mjesečnom izvještaju i gra evinskom dnevniku vršiti evidenciju zimskog održavanja prometnica. u slučaju potrebe. na odlagalište dopremiti kvalitetan kameni materijal za održavanje privremenih prometnica.03. u slučaju potrebe. Obračun rada na interventnom održavanju prometnica tijekom zimskih uvjeta vrši se po satu interventnog održavanja. Obveza je IZVO AČA da u cilju umanjenja efekta propadanja tehnoloških prometnica održava kanale odvodnje tehnoloških prometnica. IZVO AČ je odgovoran da dnevno ožnačava rubne dijelove tehnoloških i servisnih prometnica propisnim oznakama (kolcima i trakama). IZVO AČ je zadužen za zamijenu i popravak oštećene signalizacije.A. na Odlagalište dopremiti kvalitetan kameni materijal za održavanje privremenih prometnica. sljedeće godine. IZVO AČ je zadužen za čišćenje i pranje vertikalne signalizacije (prometnih znakova). Prometnice i platoi preporučljivo zbog uništavanja donjeg ustroja privremene prometnice. transporta. nesortiranim kamenim materijalom frakcije 0 . u tekućoj godini. planiranja i zbijanja ovog rada vrši se posebno. IZVO AČ mora. ugradnje.

A.3. III. dok gra evinsku knjigu ovjerava glavni nadzorni inženjer. Geodetsku izmjeru i ovjeru geodetske izmjere vrši geodetski nadzor. Rad Izvo ača na održavanju prometnica i platoa obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02221 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. [vidi IP6]. Zagreb. odnosno tjedna na koji se plan odjnosi. stranica 152 od 348 ..A. Zavod za ekološki inženjering.3. IZVODAČ je dužan izraditi plan redosljeda izgradnje privremenih prometnica i platoa na tijelu odlagališta. Mjesečni i tjedni plan razmještaja pristupnih prometnica i istovarnih platoa. III.3.d. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća održavanje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Institut IGH d. studije i zaštitu okoliša) iz listopada 2010. ožujak 2000 god. površine i debljine). TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1.A. IZVO AČ mora dostaviti NADZORNOM INŽENJERU na suglasnost prije početka mjeseca.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.d.3. koji mora biti u skladu s Planom odlaganja otpada na plohu 5D i 6 (Broj projekta: 3230-0576/10.. IZVO AČ je obavezan uspostaviti organizaciju izgradnje i održavanja prometnica i platoa koje će omogućiti sinktonizaciju i preklapanje svih opisanih vrsta radova.3. Troškovi Izvo ača na terenskim mjerenjima iskolčenja i izvršenih radova. Institut gra evinarstva Hrvatske d. IZVO AČ mora ukalkulirati u jediničnu cijenu ga enja i održavanja privremenih prometnica i platoa.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Način i redosljed punjenja tijela odlagališta otpadom Obveza je IZVODAČA da planira redosljed izgradnje pristupa pojedinim razinama popunjavanja tijela deponije. Obračun sitnih popravaka prometnica i platoa se vrši ovjerom Nadzornog inženjera utrošene količine ugra enih materijala za održavanje prometnica i platoa. Zavod za planiranje. UPRAVLJANJE III.3. Prometnice i platoi Terenska mjerenja IZVO AČ je zadužen za iskolčenje i prometnica odobrenih trasa prometnica i platoa kao i za izradu geodetsku izmjere za gra evinsku knjigu (dužine.A.3.

odnosno tjedna na koji se plan odnosi. održavanju i upravljanju prometnicama i platoima obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Dostava tjednih i mjesečnih planova kao i mjesečno izvještavanje IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. cakum pak) za izgradnju i održavanje tehnoloških i servisnih prometnica kao i privremenih platoa. U mjesečnom planu trebaju biti prikazane pristupne i odlagališne površine po tijednima predmetnog mjeseca. IZVO AČ mora voditi brigu o raspoloživim količinama i kvaliteti inertnog materijala iz RGOa i kamenog materijala za izgradnju i održavanje prometnica. odlagališne površine po danima zajedno s lokacijom pristupnih površina.A. III. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA Rad IZVO AČA na izgradnji. IZVO AČ mora dostaviti NADZORNOM INŽENJERU na suglasnost prije početka mjeseca. istovarnih platoa i odlagališnih ploha. Prometnice i platoi Izvještaji Izvo ača Mjesečni i tjedni plan razmještaja pristupnih prometnica. održavanje i upravljanje prometnicama i platoima. Izvo ač mora voditi dnevnu. Vidi poglavlje III. Tjednu i mjesečnu evidenciju je Izvo ač dužan redovito dostavljati Nadzornom inženjeru. Prijedlog Izvo ača o (tjednom i mjesečnom) smještaju odlagališne plohe mora biti dan NADZORNOM INŽENJERU na suglasnost prije početka predmetnog mjeseca odnosno tjedna. tjednu i mjesečnu evidenciju dopremljenih i ugra enih količina materijala (šuta iz postrojenja RGO. U tjednom planu moraju biti prikazane predvi eni smještaj istovarnih platoa. deponijom zemlje za gašenje požara i privremenom deponijom zemlje za prekrivanje otpada. IZVO AČ mora na početku perioda od svakih 6 mjeseci dostavljati NADZORNOM INŽENJERU plougodišnje planove potrošnje (korištenja) inertnog materijala iz RGO-a kao i ostalog kamenog materijala za izgradnju i održavanje prometnica i platoa. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća izgradnju.A. ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 153 od 348 .A. tucanik.3.1.5. nesortirani kameni materijal.4.3.

2 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja SVEZAK III.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.A.4.4.1 III.1 III.A.1.4.2.4.A.4.A.A.2 III.2 III.o.A.4.A. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.3.1 III.4.A. Svibanj 2012.3. stranica 154 od 348 .1.4.A.2 III.4.A.1 III.2.3 III. Obodni nasip SADRŽAJ: III.A.4.o.

.............................. 157 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ...........................................4...................A.................A....................A.......157 III.......................3.............................. 156 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ........................ 158 stranica 155 od 348 .... 156 III.....................A........A......4..........A..................4.........2 III.3...........1....4.. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III..................4............. 158 III.............1 III.....................1 III.......1..2 III.....2.............. 157 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA.......A............... ODRŽAVANJE ............2 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ....A...............A..........3.................................................... Obodni nasip SADRŽAJ POGLAVALJA: III...2.........................4.......1....4... 156 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ....4....4.................1 III........... UPRAVLJANJE...........................A................2.... 158 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ......... GRA ENJE ............4.....Dokumentacija za nadmetanje Gra enje......

III. Zavod za planiranje. Institut gra evinarstva Hrvatske d.A. [vidi GP1].4. Zavod za ekološki inženjering. hvatači kondenzata..4. odredbama. • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. Obveza je IZVO AČA da prije izvo enja eventualnih radova i/ili transporta po tijelu nasipa prikupi podloge o položenim instalacijama (plin.A. alate i pribor.A.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.d. • Plan odlaganja otpada na plohu 5D i 6. Institut IGH d.d.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Institut gra evinarstva Hrvatske d.A.1. listopad 2010. materijale.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Obodni nasip tijela odlagališta je izveden u potpunosti. Izvo ač je zadužen za održavanje izgra enog nasipa u funkcionalnom stanju kao i za upravljanje. oznaka IZV-JAK-A1. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. Srodna poglavlja Poglavlje III. [vidi IP6].2 Privremeno prekrivanje Poglavlje III. [vidi IP1].4.1.1 Prihvat i ugradnja otpada Poglavlje III.Broj projekta: 3230-0576/10. instalacije sutava za umanjenje širenja neugodnih mirisa). za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Zavod za ekološki inženjering. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. studije i zaštitu okoliša. kablovi za detekciju oštećenja geomembrane. ožujak 2000 god.A.A.4. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća izgradnju. održavanje i izvedbu tehnoloških (privremenih) prometnica prema istovarnim platoima i odlagališnim plohama.5 Me unasip (zečji nasip) stranica 156 od 348 .. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu.1. Obodni nasip III. ta da transporte i zvo enje radova provodi tako da izbjegne mogućnost oštećenja izvedenih instalacija.A.3 Prometnice i platoi Poglavlje III. održavanje i upravljanje prometnicama i platoima. šahtovi ventila. GRA ENJE III. Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi gra enja su dani u dokumentaciji.d. broj: 24-10-013/07. Zagreb. Zagreb. ožujak 2007 god.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Opće napomene Rad IZVO AČA na održavanju i upravljanju obodnim nasipima obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima.. opremu. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini.

A.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02301 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji III.3 kW. Zagreb.A. stranica 157 od 348 .A. Popravak se vrši zapunjavanjem brazda zemljanim materijalom i zatravljenjem zapuna. kao i električno napajanje za nabavljenu crpku.7 Detekcija oštećenja geomembrane III. Popravak oštećenja izvedenih instalacija snosi IZVO AČ. III. Vidi poglavlje III. te će vršiti cršljenje procjedne ili oborinske vode u sustav procjednih ili oborinskih voda.6.A.10 Ploha za prihvat azbesta (kaseta 6/3 jug) III.8 Sustav procjednih voda III.4. Obodni kanali III. ODRŽAVANJE III. te da izvještava o eventualnim erozijama nasipa. Za potrebe održavanja i eventualnog spriječavanja širenja zaga enja..2. ožujak 2000 god. Obveza je IZVO AČA da vrši mjesečni vizualni obilazak i pregled izvedenih obodnih nasipa.12.A.4.A. [vidi GP1]. Aktivnosti IZVO AČA na održavanju nasipa moraju biti sadržane u Mjesečnom izvještaju. Institut gra evinarstva Hrvatske d.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Obveza je IZVO AČA da izvo enje radova održavanja provodi tako da ne do e do oštećenja izvedenih instalacija. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Obračun ovih radova vrši se putem mjesečnih Izvještaja izvo ača. kao i po satu rada pumpe. a po nalogu Naručitelja. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. Obveza je IZVO AČA da na obodnom nasipu. 6.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA IZVO AČ je zadužen za čišćenje od otpada lakih frakcija i košnju obodnih nasipa. minimalnih karakteristika protok 30l/s kod H=10 m (kao Flygt BIBO 2102.A.2. na spoju produljene prekrivke (dio plohe kod kojega je tijelo otpada u izgradnji) i sustava odvodnje procjednih voda duž nasipa prati razinu procjedne vode kako ne bi došlo do preljevanja nakupljene procjedne vode niz nasip. 3 faze.A. Gotova prekrivka III.A.2.A. Obodni nasip Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje III. Izvo ač će izvršiti nabavu muljne pumpe. Gotova prekrivka. Predvidiv broj sati crpljenja je 1. Obračun rada se vrši po satu najma opreme za crpljenje i opreme za električno napajanje pumpe (agregat) zajedno s gorivom za agregat.13.4.4. Zavod za ekološki inženjering. IZVO AČ je zadužen za održavanje (popravak) erozija nastalih na nasipu.000 sati. impeller code 231). A.12.d.

Zavod za ekološki inženjering.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Obodni nasip Rad IZO AČA na održavanju nasipa obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima.4.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Izvještaji Izvo ača Obveza je IZVO AČA da putem mjesečnog izvještaja obavještava o stanju izvedenih obodnih nasipa. -~ ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 158 od 348 .A. ožujak 2000 god.A. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02301 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.3.. Ovjera količina Evidenciju rada radnika IZVO AČA u satima rada na održavanju nasipa od djelovanja erozija kao i kvalitetu i količinu sakupljenog letećeg otpada ovjerava Nadzorni inženjer. Zagreb. [vidi GP1].3.4.3.A. III.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.4. UPRAVLJANJE III.d. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. te da izvještava o razini procjedne vode na spoju privremene prekrivke i sloja odvodnje procjednih voda kao i pojavi eventualnih erozija nasipa. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća održavanje. Institut gra evinarstva Hrvatske d. III.4.

A.A.1 III.A.5.A. stranica 159 od 348 .5.5.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d. Svibanj 2012.1 III. Me unasip (zečji nasip) SADRŽAJ: III.1 III.1 III.A.1.5.5.2 III.2.2 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja SVEZAK III.A.5.2 III.5.A.o.A.1.3.2.3.5.A.A. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.5.2 III.3 III.A.5.o.

.............A....................2......... 165 stranica 160 od 348 ...... III.................. III..................A........................................................1 III..Dokumentacija za nadmetanje Glavni radovi i upravljanje postrojenjima na odlagalištu Jakuševec III..................2................................2 ODRŽAVANJE .....5...................3...1....... 161 III.......5........... 164 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ..................................2 UPRAVLJANJE ......A... 164 III..................... 161 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ...........5..............A..................... 164 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA.............A....1 III............. 164 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ..5........1.........1 III.161 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .....A.......... III.............2.......2 GRA ENJE ...5.............3..................5.A..................A..................................5...5....5.....3..................................A...5............................ Me unasip (zečji nasip) SADRŽAJ POGLAVALJA: III...................... 164 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ............................A......1...

IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Opće napomene Rad IZVO AČA na izvedbi me unasipa (zečjeg nasipa) uključuje pribavljanje cjelokupne radne snage.1. rezanje umjetnih materijala. razastiranje i zbijanje zemljane ispune i umjetnih materijala za Izvedbu me unasipa (zečjeg nasipa). III.A. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.5. Vidi poglavlja: • Konstrukcija kanala – Poglavlje 02302 • Hrapava HDPE geomembrana u sabirnom području – Poglavlje 0234. • Hrapava HDPE geomembrana – Poglavlje 02351. ožujak 2007 god.5.5. Radovi se trebaju izvoditi u skladu sa svim zdravstvenim i sigurnosnim propisima i u skladu s Posebnim odlagališnim planom zaštite na radu..Poglavlje . Zagreb.Poglavlje 02363. opremu. broj: 24-10-013/07. [vidi IP1]. utovar. • Zaštitni sloj . • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.1. Me unasip (zečji nasip) III. IZVODAČ je odgovoran za provedbu svih potrebnih zaštitnih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika izvedba me unasipa.Dokumentacija za nadmetanje Glavni radovi i upravljanje postrojenjima na odlagalištu Jakuševec III.A. reguliranje vlage. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1.Poglavlje 02362. Troškovi IZVO AČA na izvedbi me unasipa uključuju sve mjere zaštite na radu. Institut gra evinarstva Hrvatske d.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi izvo enja radova su dani u dokumentaciji. transport. • Drenažni materijal – Poglavlje 02361. zaštite od požara i eksplozije i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne vazećim zakonima ili koje su propisane ovom dokumentacijom. odredbama. istovar.5. opreme i izvo enje svih radova potrebnih za iskop. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. [vidi GP1]. Institut gra evinarstva Hrvatske d. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima. ožujak 2000 god. zavarivanje umjetnih materijala. oznaka IZV-JAK-A1. Zavod za ekološki inženjering. Zagreb.. stranica 161 od 348 . materijale. • Filterski geotekstil .1.d. priprema podloge. GRA ENJE III. deponiranje.A. Zavod za ekološki inženjering. • Zaštitni geotekstil – Poglavlje 02360. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini.d.A. prirodnih i umjetnih materijala. ugradnju. alate i pribor.

rezanje. C. po HRN U. Nakon polaganja glatke PEHD geomembrane od 1 mm i osiguranja od pomicanja geomembrane sa zemljom.A. filtarskog geotekstila (tipa 400 g/m2). Isto tako materijal ne smije sadržavati dijelove kamena ili šljunak veće od stotinu (250) mm u promjeru.B1. C.5 mm). stranica 162 od 348 . Osiguranja od pomicanja geomembrane slojem zemlje. Zemljana ispuna Sva zemljana ispuna treba biti dobavljena iz čistih izvora koji je pregledao NADZORNI INŽENJER. Geomembrana mora udovoljiti svim zahtjevima rukovanja. F.024. zaštitnog geotekstila (tipa 1000 g/m2) treba obaviti vrlo pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja hrapave PEHD geomembrane (debljine 2. B. Materijal koji se koristi mora biti bez organskih sastojaka. Zamrznuti materijali se ne smiju koristiti za zemljanu ispunu. skladištenja i ugradnje iz poglavlja 02349 – Hrapava HDPE geomembrana u sabirnom području. IZVO AČ je zadužen za vraćanje ukljonjenih slojeva zaštitnog geotekstila (tipa 1000 g/m2). Mora imati fizičke karakteristike koje omogućuju ravnomjerno rasprostiranje i zbijanje. Uklanjanje zaštitnog sloja. NADZORNI INŽENJER može pogledati predvi ena područja za dobavu zemljane ispune. D. drenažnog sloja. D. i svih ostalih štetnih materijala koji mogu biti degradirani ili koji se ne mogu dovoljno zbiti. drenažnog sloja. Me unasip (zečji nasip) A. (vidi sliku 1). Nabava. Zemljana ispuna ne smije uključivati tla koja se klasificiraju kao OH ili OL. i izrade obračuna ugra enih materijala IZVO AČ treba ukalkulirati u ukupnu cijenu izvedbe me unasipa. kvalitete.5 mm. IZVO AČ je zadužen za čišćenje i pripremu podloge za linijski zavar glatke HDPE geomembrane debljine 1 mm i hrapave PEHD geomembrane debljine 2. E. dovoz. A. Troškovi gedetskog iskolčenja pozicije me unasipa. otpada.5. filtarskog geotekstila (tipa 400 g/m2) i zaštitnog sloja u projektno stanje. Sva zemljana ispuna zečjeg nasipa treba biti izvedena u skladu s poglavljem "Zemljana ispuna". Zemlja uzeta iz prostora odlagališta prikladna je za ispunu samo po uvjetima iz stavke B. B. postavljanje i zavar glatke PEHD geomembrane debljine 1 mm. led i smrznuta zemlja se trebaju ukloniti iz zemljane ispune prije ugradnje. drva. Snijeg. Me uansip (zečji nasip) Nožica pokosa ugra enog otpada odlagališta mora biti udaljena minimalno 10 m od krune me unasipa.Dokumentacija za nadmetanje Glavni radovi i upravljanje postrojenjima na odlagalištu Jakuševec III. Vidi sliku 1.

Zemljana ispuna: Zemljana ispuna je zemljani materijal (tlo) koji treba ugraditi i zbiti. Stalne prometnice Definicije L. čvrst i trajan zemljani materijal iz tla. Privremeno prekrivanje Poglavlje III. Zemljana ispuna je neorganski. odnosno koji je potrebno ugraditi radi izvedbe me uansipa (zečjeg nasipa) izme u pojedinih odlagališnih kaseta i ploha. dužine. kontura i kota. Me unasip nasip: Gra evina kojom se procjedne vode jedne plohe na kojoj se ugra uje otpad.A. Snimak izvedenog stanja za gra evinsku knjigu. nagiba. Obodni nasip Poglavlje III.C.Dokumentacija za nadmetanje Glavni radovi i upravljanje postrojenjima na odlagalištu Jakuševec III. Odredivanje zahtjevanih linija. Terenska mjerenja Geodetska izmjera i iskolčenje projektiranih gabrita (visine. Me unasip (zečji nasip) 10 m UDALJENOST OTPADA I VRHA NASIPA Slika 4 Nacrt izvedbe me unasipa (zečjeg nasipa) Srodna poglavlja Poglavlje III. separiraju od druge izvedene plohe na koju se nije odlagao i na kojoj se ne odlaže otpad. Prometnice i platoi Poglavlje III.A. stranica 163 od 348 . Plohe na kojima se nije započeo odlagati otpad moraju imati odvodnju u sustav oborinskih voda.5.A. Terenska mjerenja uključuju: F. G. a nadzorni inženjer za geodetske radove ovjerava količine izvedenih radova.3.4. Plohe na kojima se odlaže otpad moraju imati odvodnju spojenu sa sustavom procjednih voda. M. Ovjera količina Nadzorni inženjer za gra evinske radove ovjerava kvalitetu.A.2. nagibi) kao i snimak izvedenog stanja za gra evinsku knjigu je obveza IZVO AČA i treba biti uključena je u jediničnu cijenu izvedbe me unasipa.

Dokumentacija za nadmetanje Glavni radovi i upravljanje postrojenjima na odlagalištu Jakuševec III.A.5. Me unasip (zečji nasip)

III.A.5.2. ODRŽAVANJE
III.A.5.2.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA
Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavljima: • Konstrukcija kanala – Poglavlje 02302 • Hrapava HDPE geomembrana u sabirnom području – Poglavlje 0234, • Drenažni materijal – Poglavlje 02361, • Filterski geotekstil - Poglavlje 02362, • Zaštitni sloj - Poglavlje - Poglavlje 02363, • Zaštitni geotekstil – Poglavlje 02360, • Hrapava HDPE geomembrana – Poglavlje 02351, Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6, oznaka IZV-JAK-A1, broj: 24-10-013/07, Institut gra evinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekološki inženjering, Zagreb, ožujak 2007 god. [vidi IP1].

III.A.5.2.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA
IZVO AČ je dužan vršiti redovito čišćenje nakupljenog mulja na prostoru izme u me unasipa i tijela odlagališta otpada (nožice pokosa), kako bi se oomogućilo otjecanje nakupljene procjene vode. Nakupljeni mulj IZVO AČ mora otpremiti na odlagališnu plohu. Radovi na čišćenju nakupljenog mulja trebaju biti izvršeni krajnje oprezno kako ne bi došlo do oštećenja geotekstila i geomembrane.

III.A.5.3. UPRAVLJANJE
III.A.5.3.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA
Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi upravljanja su dani u poglavljima: • Konstrukcija kanala – Poglavlje 02302 • Hrapava HDPE geomembrana u sabirnom području – Poglavlje 0234, • Drenažni materijal – Poglavlje 02361, • Filterski geotekstil - Poglavlje 02362, • Zaštitni sloj - Poglavlje 02363, • Zaštitni geotekstil – Poglavlje 02360, • Hrapava HDPE geomembrana – Poglavlje 02351, Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6, oznaka IZV-JAK-A1, broj: 24-10-013/07, Institut gra evinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekološki inženjering, Zagreb, ožujak 2007 god. [vidi IP1].

stranica 164 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Glavni radovi i upravljanje postrojenjima na odlagalištu Jakuševec III.A.5. Me unasip (zečji nasip)

III.A.5.3.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA
Izvještaji Izvo ača IZVO AČ mora izvesti me unasip prije početka odlaganja i ugradnje otpada na kasetu 6/1, odnosno 6/2. Izvo ač mora u Mjesečnim izvještajima dostaviti evidenciju čišćenja nakupljenog mulja na prostoru izme u me unasipa i tijela odlagališta otpada (nožice pokosa). Dostava mjesečng izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije.

***KRAJ POGLAVLJA ***

stranica 165 od 348

Naručitelj:

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska

Naziv gra evine:

ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC

Razina projekta:

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

III.A.6. Kanali

SADRŽAJ: III.A.6.1 III.A.6.1.1 III.A.6.1.2 III.A.6.2 III.A.6.2.1 III.A.6.2.2 III.A.6.3 III.A.6.3.1 III.A.6.3.2 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja

SVEZAK III.A. Svibanj 2012.

stranica 166 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.6. Kanali

SADRŽAJ POGLAVALJA: III.A.6.1.
III.A.6.1.1 III.A.6.1.2

GRA ENJE ............................................................................................168
OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ........................................................... 168 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ............................................. 168

III.A.6.2.
III.A.6.2.1 III.A.6.2.2

ODRŽAVANJE ........................................................................................ 169
OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ...................................................................... 169 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ....................................................... 169

III.A.6.3.
III.A.6.3.1 III.A.6.3.2

UPRAVLJANJE ........................................................................................ 171
OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA...................................................................... 171 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ....................................................... 171

stranica 167 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.6. Kanali

III.A.6.1. GRA ENJE
III.A.6.1.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA
Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi izvo enja radova su dani u dokumentaciji; • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec, TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1, Institut gra evinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekološki inženjering, Zagreb, ožujak 2000 god. [vidi GP1]. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6, oznaka IZV-JAK-A1, broj: 24-10-013/07, Institut gra evinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekološki inženjering, Zagreb, ožujak 2007 god. [vidi IP1]. Vidi poglavlja: • Konstrukcija kanala – Poglavlje 02302, • Zemljana ispuna – Poglavlje 2301

III.A.6.1.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA
Opće napomene Izgradnja kanala nije predvi ena ovom dokumentacijom. IZVO AČ je obvezan izvršiti izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju kanala i izvan ovako propisanih uvjeta a sve prema posebnom zahtjevu, odnosno nalogu Naručitelja. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu, materijale, opremu, alate i pribor, za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima, odredbama, statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini. Troškovi IZVO AČA na izvedbi kanala uključuju sve mjere zaštite na radu, zaštite od požara i eksplozije i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne vazećim zakonima ili koje su propisane ovom dokumentacijom. IZVODAČ je odgovoran za provedbu svih potrebnih zaštitnih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika izvedba me unasipa. Radovi se trebaju izvoditi u skladu sa svim zdravstvenim i sigurnosnim propisima i u skladu s Posebnim odlagališnim planom zaštite na radu. Srodna poglavlja Poglavlje III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada Poglavlje III.A.2. Privremeno prekrivanje Poglavlje III.A.4. Obodni nasip Poglavlje III.C. Stalne prometnice

stranica 168 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.6. Kanali

Definicije N. Kanali: Kanali su gra evine koje služe za otvoreno prikupljanje i provo enje oborinskih i drugih površinskih voda na prostoru odlaglišta. Svi kanali su na prostoru odlagališta izvedeni u potpunosti. Izvo ač je zadužen za redovno održavanje i upravljanje obodnim kanalima i kanalom uz sjevernu prometnicu. Terenska mjerenja H. Nisu predvi ena.

III.A.6.2. ODRŽAVANJE
III.A.6.2.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA
Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju: • Konstrukcija kanala – Poglavlje 02302 • Zemljana ispuna – Poglavlje 2301 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6, oznaka IZV-JAK-A1, broj: 24-10-013/07, Institut gra evinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekološki inženjering, Zagreb, ožujak 2007 god. [vidi IP1].

III.A.6.2.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA
Opće napomene Rad IZVO AČA na održavanju i upravljanju kanala dlagališta obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća održavanje i upravljanje kanalima odlagališta. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu, materijale, opremu, alate i pribor, za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima, odredbama, statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini. Obveza je IZVO AČA da izvo enje radova provodi tako da izbjegne mogućnost oštećenja izvedenih elemenata tijela odlaglišta. Prilikom izvo enja radovam, u cilju izbjegavanja moguće pojave požara ili eksplozije, IZVO AČ je obavezan sve djelatnike s Ex zonama na odlaglištu odnosno Elaboratom zaštite od požara i klasifikacija prostora, Ecoina, kolovoz 2011. [vidi Prilog A, IP13].

stranica 169 od 348

predvidivo 7 komada) minimalno jedan puta mjesečno. Predvidiv angažman Izvo ača po čišćenju je 1 radnik × 4 dana /mjesečno × 8 sati kroz period od 5 mjeseci. dok se tijekom nižih temperatura ne očekuje angažman Izvo ača. Evidencija rada IZVO AČA mora biti evidentirana u gra evinskom dnevniku i Mjesečnom izvještaju. Obodni kanal IZVO AČ je zadužen za obilazak i pregled otvorenih i zatvorenih odvodnih kanala oborinskih voda uključivo i taložnica (na plohi 1 jug.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. IZVO AČ je zadužen da pet (5) puta godišnje očistiti od raslinja sve betonske kanalice za odvodnju površinskih voda postavljene po tijelu deponije (ploha 1). površina za održavanje iznosi 1. Kanali IZVO AČ je dužan vršiti tjedni obilazak i pregled 1) obodnog kanala i 2) kanala uz sjevernu ogradu. sati rada radnika i evidencija broja stranica 170 od 348 . Dužina predmetnog kanala je 1. Veći angažman IZVO AČA se očekuje tijekom toplijeg dijela godine. Obveza IZVO AČA na košnji obodnih kanala je dana u poglavlju III. IZVO AČ je zadužen za ručno čišćenje svih kanala od letećeg otpada. Nakupljeni mulj IZVO AČ mora otpremiti na odlagališnu plohu.6. Radovi na čišćenju nakupljenog mulja trebaju biti izvršeni krajnje oprezno kako ne bi došlo do oštećenja glinenog dna kanala.58 ha. Sakupljanje letećeg otpada treba provoditi po potrebi. Datumi izvršenih čišćenja. Obaveza IZVO AČA radova je održavanje kanala košnjom i čišćenjem od mulja i letećeg otpada.800 m. Predvidiv angažman IZVO AČA je jedan puta godišnje. Obveza IZVO AČA na košnji predmetnog kanala je dana u poglavlju III.12.A. Gotova prekrivka. Obračun ovog rada se vrši ovjerom sati rada radnika kroz gra evinski dnevnik. IZVO AČ je zadužen provoditi minimalno nataloženi mulj kao "slivničarem". Stanje elemenata iz ove točke mora biti evidentirano u mjesečnom izvještaju Izvo ača s datumima obilaska. Gotova prekrivka. evidencija broja angažiranih radnika. Čišćenje treba provesti specijaliziranom opremom tzv izvršenog čišćenja i planirani datum sljedećeg čišćenja mora biti izvještaju IZVO AČA. Osim čišćenja IZVO AČ je dužan zbrinuti otpad.12. IZVO AČ je zadužen za ručnu i/ili strojnu košnju otvorenog dijela obodnih kanala provoditi 5 puta godišnje. IZVO AČ po nalogu Naručitelja treba izvršiti strojno čišćenje svih kanala od nakupljenog mulja.5 m.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. obično nakon kiše. dok se širina kanala mijenja i iznosi maksimalno 8 m.050. Kanal uz sjevernu ogradu Uz sjevernu ogradu odlagališta (Sajmišna cesta) na dijelu platoa biokompostane je izveden kanal koji prikuplja oborinsku vodu sa prometnice i odvodi je prema retencijskom jezeru.A. IZVO AČ je zadužen za ručnu i/ili strojnu košnju otvorenog dijela kanala provoditi 5 puta godišnje. Troškove rada IZVO AČA treba uključiti paušalni iznos koji je predvi en za upravljanje kanalima.00 m a širina zelenog pojasa koji je potrebno održavati iznosi 7. Dužina otvorenog dijela obodnog kanala iznosi 2. Datum sadržan u mjesečnom za čišćenje taložnica u otvorenom kanalu oborinskih voda plohe 1 dva puta godišnje.

. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. UPRAVLJANJE III.3.A. voditi evidenciju provedenih ispitivanja.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Izvještaji Izvo ača IZVO AČ je zadužen za organizaciju periodičkg ispitivanja vodonepropusnosti dna kanala od ovlaštene institucije. Obveza je IZVO AČA da putem mjesečnog izvještaja obavještava o stanju izvedenih kanala. IZVO AČ je dužan organizirati provedbu ispitavanja od ovlaštene institucije. Aktivnosti Izvo ača na održavanju kanala moraju biti sadržane u Mjesečnom izvještaju.A. oznaka IZV-JAK-A1. broj: 24-10-013/07.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi upravljanja su dani u poglavljima: • Konstrukcija kanala – Poglavlje 02302 • Zemljana ispuna – Poglavlje 2301 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6.6. organizirati ispitivanje prije isteka roka važenja prethodnog Ispitivanja. Ispitivanje se provodi jednom u 5 godina. Zagreb.6. Kontrolu i prijedlog prihvaćanja izvršenih radova vrši Nadzor a odobrava Investitor. Kanali sakupljenih vreća napunjenih letećim otpadom mora biti sadržan u mjesečnom izvještaju Izvo ača.d.6. ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 171 od 348 . III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Predvidivo je jedno ispitivanje tijekom provedbe Ugovora. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Popravci neophodni za nesmetan rad kanala moraju se evidentirati u mjesečnom izvještaju Izvo ača s foto-dokumentacijom. III. kao i čuvanja dokumentacije o provedenom Ispitivanju. [vidi IP1]. ožujak 2007 god.6.3. izvještavati o isteku periodičkog ispitivanja.A. Zavod za ekološki inženjering.3.A. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Izvo ač mora u Mjesečnim izvještajima dostaviti evidenciju košnje i čišćenja kanala od nakupljenog mulja.

7.o.2. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.A.A.7.1 III.7.A.1 III.2 III.7.7.3.1 III.A.A.o.2 III.2 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja SVEZAK III.7.A.7.1.3 III.A.A.7.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.A.7.A. Detekcija oštećenja geomembrane SADRŽAJ: III. stranica 172 od 348 .2.7.1 III.2 III.A. Svibanj 2012.1.3.

..1 III..........7......3........................... GRA ENJE ................1 III........ održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III........1............2 III.....7..........7............................A..A...........................................1........7...................................................................... 177 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ..........7..A........................A....A...7.A.....2......2 III........3..7............. 174 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ...................... 177 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA............1............3...1 III.2.............................7......................................7...2.................... ODRŽAVANJE .........................Dokumentacija za nadmetanje Gra enje....A...A.... Detekcija oštećenja geomembrane SADRŽAJ POGLAVALJA: III..............................7..............A....... 177 stranica 173 od 348 ....................................................A.... 174 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA . 174 III.....177 III...2 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ..... 177 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ... UPRAVLJANJE... 178 III....................................

• Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. Vidi poglavlja: • Sistem detekcije– Poglavlje 02365. Radovi se trebaju izvoditi u skladu sa svim zdravstvenim i sigurnosnim propisima i u skladu s Posebnim odlagališnim planom zaštite na radu.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Opće napomene Sustav za detekciju oštećenja geomembrane je položen na svim izvedenim plohama odlagališta. zaštite od požara i eksplozije i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima ili koje su propisane ovom dokumentacijom.1.A. odnosno nalogu Naručitelja. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Zavod za ekološki inženjering. broj: 24-10-013/07. alate i pribor. Institut gra evinarstva Hrvatske d.. Zagreb.A.d. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu. • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.1.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi izvo enja radova su dani u dokumentaciji. ožujak 2000 god. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima. IZVO AČ je zadužen za jedno ispitivanje sustava detekcije oštećenja geomembrane po plohi neposredno prije početka odlaganja otpada na pojedinu plohu. odredbama. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini.7. materijale.A. Predvi a se jedno ispitivanje kasete 6/1.A. Institut gra evinarstva Hrvatske d. stranica 174 od 348 . oznaka IZV-JAK-A1. Zagreb. Izvedeno stanje sustava za detekciju je vidljivo na slici 1. • Hrapava HDPE geomembrana – Poglavlje 2351 • Hrapava HDPE geomembrana u sabirnom području – Poglavlje 2349 III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.7. [vidi IP1]. opremu. 6/2 i 6/3. Detekcija oštećenja geomembrane III. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1.7.7. Izvo ač je obvezan izvršiti ispitivanje sustava za detekciju oštećenja geomembrane a sve prema zahtjevu. [vidi GP1]. Izvedba sustava za detekciju oštećenja geomembrane nije predvi ena ovom dokumentacijom. GRA ENJE III.d. ožujak 2007 god. Zavod za ekološki inženjering.1. Troškovi IZVO AČA na ispitivanju sustava za detekciju oštećenja geomembrane uključuju sve mjere zaštite na radu.. IZVODAČ je odgovoran za provedbu svih potrebnih zaštitnih mjera pri čemu su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika detekcije oštećenja geomembrane.

Sustav procjednih voda Poglavlje III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A. te se pad električnog potencijala očitava na mjernim elektrodama. i mjernih ormara čija je funkcija pronalazak mjesta oštećenja geomebrane.000 g/m2. Zaštitini sloj iznad sustava procjednih voda Poglavlje III. Detekcija oštećenja geomembrane Srodna poglavlja Poglavlje III. Terenska mjerenja I.A.7. Privremeno prekrivanje Poglavlje III. Prihvat i ugradnja otpada Poglavlje III. Obuhvaćaju kontrolno ispitivanje propuštanja geomembrane prije početka ugradnje otpada. a napajajuće elektrode se postavljaju iznad zaštitnog geotekstila tipa 1.A.4. Anomalije u električnom polju pokazuju oštećenja geomembrane.1. Mjerne elektrode se postavljaju prema planu polaganja prije polaganja HDPE geomembrane debljine 2.A. mjernih i napajajućih elektroda. Ploha za prihvat azbestnog otpada Definicije O.8. Obodni nasip Poglavlje III.A.A.A.5 mm. Električna struja upušta kroz napajajuće elektrode stavljene preko membrane. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.9. stranica 175 od 348 .2.10. Sistem za detekcjiu oštećenja geomembrane: Je skup kablova.

A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.7. Detekcija oštećenja geomembrane Slika 5 Izvedeno stanje sustava za detekciju oštećenja PEHD geomembrane na plohama 5D i 6 stranica 176 od 348 .

7. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1.92 ha. ODRŽAVANJE III. III.A. [vidi GP1].1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi upravljanja su dani u dokumentaciji: • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. broj: 24-10-013/07.. broj: 24-10-013/07.. Zagreb.3. Sustav detekcije oštećenja ne zahtijeva posebno održavanje. ožujak 2007 god.7. Zavod za ekološki inženjering. Vidi poglavlja: • Sistem detekcije– Poglavlje 02365.. • Hrapava HDPE geomembrana – Poglavlje 2351 • Hrapava HDPE geomembrana u sabirnom području – Poglavlje 2349 III. Površina kasete 6/1 iznosi 2. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.7. Zavod za ekološki inženjering.A. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. oznaka IZV-JAK-A1. Zagreb.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA IZVO AČ je zadužen za jedno kontrolno ispitivanje oštećenja geomembrane prije početka ugradnje otpada. Zavod za ekološki inženjering. osim zaštite terminala praćenja (plave metalne kutije označene kao MC na slici 1) koje su postavljene na obodu nasipa od oštećenja tijekom radova na odlagalištu. UPRAVLJANJE III. Zagreb. Institut gra evinarstva Hrvatske d.d.90 ha i kasete 6/3 iznosi 3. ožujak 2000 god. Institut gra evinarstva Hrvatske d. • Hrapava HDPE geomembrana – Poglavlje 2351 • Hrapava HDPE geomembrana u sabirnom području – Poglavlje 2349 stranica 177 od 348 . Institut gra evinarstva Hrvatske d.7.2. oznaka IZV-JAK-A1. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Zavod za ekološki inženjering. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.d.d. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1.A..d.7. [vidi IP1]. Predvidivo je ispitivane kaseta 6/1.2.A.A. Vidi poglavlja: • Sistem detekcije– Poglavlje 02365.3.7.40 ha. [vidi IP1]. Zagreb. Detekcija oštećenja geomembrane III. ožujak 2007 god. 6/2 i 6/3 (ploha 6). ožujak 2000 god.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju: • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.A. kasete 6/2 iznosi 2.2. [vidi GP1].

Predvidivo je jedno ispitivanje tijekom provedbe Ugovora.A.7. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Izvještaji Izvo ača IZVO AČ je zadužen za organizaciju jednog ispitivanja detekcije oštećenja geomembrane prije početka ugradnje otpada na kasete plohe 6. organizirati ispitivanje i dostaviti Izvješće o ispitivanju prije planiranog početka ugradnje otpada na pojedinu kasetu. Kontrolu i prijedlog prihvaćanja izvršenih radova vrši Nadzor a odobrava Investitor. Izvo ač mora u Mjesečnim izvještajima dostaviti plan provedbi ispitivanja i evidenciju o provedbi ispitivanja. Popravci PEHD geomembrane neophodni za nastavak radova na ugradnji otpada moraju se sanirati prije početka ugradnje otpada. Aktivnosti Izvo ača na detekciji oštećenja geomembrane moraju biti sadržane u Mjesečnom izvještaju. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije.7. Predvidivo je ispitivane kaseta 6/1. 6/2 i 6/3 (ploha 6).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.3.A. IZVO AČ je dužan organizirati provedbu ispitavanja od ovlaštene institucije. Detekcija oštećenja geomembrane III. Izvedeno stanje sustava za detekciju je vidljivo na slici 1. Obveza je IZVO AČA da putem izvještaja obavjsti o stanju sustava detekcije i o rezultatima provedenog ispitivanja. ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 178 od 348 .

2 III.4 III.1 III.2. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.o.8.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.3. Sustav sakupljanja procjenih voda SADRŽAJ: III.8. stranica 179 od 348 .o.5 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja Postupanje s otpadom Zaštita okoliša i zdravlja SVEZAK III.2 III.3 III.2.A.8.8.8.A. Svibanj 2012.A.A.8.8.1 III.1.A.A.2 III.8.A.A.1.A.A.1 III.3.8.2 III.A.8.8.8.1 III.A.A.

.............................. III..........................1....4...........1..........181 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ....3..... 181 III...........8.3....A......................... 195 III.........8...1..5.............. III...1 III.....A..... 187 III.... održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III....................A............ 187 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA .............................8............2 UPRAVLJANJE ............................. 194 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA .A...... III..8...........................2........................A.8......................... Sustav sakupljanja procjednih voda SADRŽAJ POGLAVALJA: III.1 III.................8....8......................................3.... POSTUPANJE S OTPADOM.....A........................... 195 ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA ......A....2...........A......................................................................8.....A.A....... 196 stranica 180 od 348 . 194 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA.......A..................2 GRA ENJE ......................A..8.........2.. 181 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .............Dokumentacija za nadmetanje Gra enje...........8...................................8..............8..........................2 ODRŽAVANJE ......................................... III..........1 III................ 187 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ............

održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.8. materijale. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. alate i pribor. Zavod za ekološki inženjering. održavnju i upravljanju sustavom procjednih voda uključuje sve mjere zaštite na radu.A. Zavod za ekološki inženjering. opremu. Vidi poglavlja: • Konstrukcija kanala– Poglavlje 02302.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi izvo enja radova su dani u dokumentaciji. Zagreb. U cilju spriječavanja nakupljanja mulja (taloženjem) u drenažnim cijevima sustava odvodnje voda plohe 6 sjever (kaseta 6/2) na šahtu JB-19 je prije početka odlaganja otpada na kasetu 6/1 potrebno projektirati i izvesti sustav za prebacivanje oborinske vode s kaseta 6/2 i 6/3 u obodni kanal. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima.A. • Cijevi i šahtovi (HDPE) – Poglavlje 2364 III. ožujak 2000 god. Zagreb.d.A.. GRA ENJE III. broj: 24-10-013/07.1. Opće napomene Sustav sakupljanja procjednih voda je izveden na svim plohama odlagališta. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1.1. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. [vidi GP1].1.1. IZVO AČ je zadužen za organiziranje izrade Izvedbenog projekta kompenzacijskih bazena (sjever i jug) uvažavajući Ex zone odlagališta kao i za gra enje projektiranih kompenzacijskih bazena. • Drenažni materijal – Poglavlje 2361.A.1.8. ožujak 2007 god. IZVODAČ je odgovoran za provedbu svih potrebnih zaštitnih mjera pri čemu su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika sustava procjednih voda. Sustav sakupljanja procjednih voda III.A. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu. • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.8.d.8. izgradnji. Troškovi IZVO AČA na organizaciji izrade projekta. oznaka IZV-JAK-A1.8.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA III. zaštite od požara i eksplozije i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima ili koje su propisane ovom dokumentacijom. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini.. [vidi IP1]. IZVO AČ je zadužen za održavanje i upravljanje sustavom procjednih voda. odredbama. stranica 181 od 348 . IZVO AČ je zadužen za izradu Izvedbenog projekta premumpnog šahta kao i za gra enje projektiranog prepumpnog šahta.2. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Institut gra evinarstva Hrvatske d.

te se tada mijenja tip cijevi u perforirane. Unutar šahtova procjednih voda je Ex zona opasnosti "1". Opis izvedenih kompenzacijskih bazena (sjever i jug) Na spoju ploha 1 i 2 na sjevernoj i južnoj strani tijela odlagališta Jakuševec.A. III. nalaze se kompenzacijski bazeni (prepumpni šahtovi) koji procjednu vodu koja dolazi iz kolektora stranica 182 od 348 .2. Plohe 2 do 6 Na plohama 2 do 6 je izvedeno 22 šahta procjednih voda. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. III. Na plohi 2. Od plohe 3 do uključivo plohe 5.A.1. a južnog 1. Ukupna dužina cijevi sjevernog obodnog kolektora iznosi 1.1.2. drenažne cijevi su promjera 200/175 mm. S pojedinih kaseta. Unutar radijusa kruga od 2 m od kompenzacijskih bazena je Ex zona opasnosti "2". Sustav sakupljanja procjednih voda Radovi se trebaju izvoditi u skladu sa svim zdravstvenim i sigurnosnim propisima i u skladu s Posebnim odlagališnim planom zaštite na radu. dok je u drenažnom sloju položena perforirana drenažna cijev promjera 200/175 mm.1.A.8. procjedne vode se preko kolektorskih cijevi i kompenzacijskih bazena (prepumpnog šahta) koji se nalazi na sjevernom i južnom spoju ploha 2 i 1 i preko kolektora plohe 1 odvode u sabirne bazene (SB) sjever i jug.390 m. na kojima još nije započela ugradnja otpada. Sustav za dreniranje procjednih voda sastoji se od perforiranih cijevi (koje su ugra ene u drenažnom sloju) i punih cijevi (ugra ene u obodnom nasipu). Kroz nasip plohe 5D (sjever i jug) je položena puna PEHD cijev promjera 160/143 mm dužine 50 m. Od šahtova ploha ploha 6 do 2.2.A.A. Spojne kolektorske cijevi su unutrašnjeg promjera 300 mm (vanjskog promjera 400 mm).1. drenažne cijevi su vanjskog promjera 160/143 mm.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Ploha 6 je u cijelosti izvedena s cijevima promjera 200/175 mm.4.5.2.2.8.512 m.8. Ukupna dužina drenažnih i kolektorskih cijevi Ukupna dužina drenažnih cijevi (uključivo i pune cijevi kroz nasip) na plohama 1 do 6 iznosi 6. Sustav sakupljanja procjednih voda sastoji se od dvije glavne komponente i to 1) sustava za dreniranje procjedne vode unutar ploha tijela odlagališta (ploha 1 do 6) i 2) sustava za odvodnju procjedne vode kojim se ona odvodi iz ploha 1 do 6 do sabirnih bazena. dok je u krugu šahta na udaljenosti od 2 m zona opasnosti "2". Perforirane cijevi drenaže imaju promjer 300/250 mm i ukupna dužina drenažnih cijevi na plohi 1 iznosi približno 1.531 m.3. oborinske vode se istim sustavom odvode u obodni kanal oborinskih voda. kompenzacijskih bazena i kolektorskih cijevi kojima procjedna voda dovodi do sabirnih bazena.8.8. III.800 m. Sustav za odvodnju procjedne vode se satoji od šahtova. Procjedne vode gravitacijski otječu iz pojedinih ploha do šahtova procjednih voda koji se nalaze uz vanjsku nožicu obodnog nasipa. III. Od šahtova procjednih voda kroz tijelo nasipa prolaze pune PEHD cijevi dužine približno 50 m. Ploha 1 Na plohi 1 nalazi se 17 šahtova od čega 10 služe za prihvat procjednih voda.

Tlocrtna dimenzija kompenzacijskog bazena je 1.25 m.20 m.33 m. Sustav sakupljanja procjednih voda ploha 6 do 2 prepumpavaju na višu kotu u kolektorske cijevi plohe 1.n.8. Kota dna ulazne cijevi procjedne vode u kompenzacijski bazen jug je 107.2 m.A.2.A.m. pelikanov kljun). 4) kada je razina procjedne vode u šahtu na razini izlazne cijevi i omogućeno je gravitacijsko istjecanje iz kompenzacijskog bazena. tvrtke broj TD 02-02-02- III. Kota dna izlazne cijevi procjedne vode iz kompenzacijskog bazena jug je 108.47 m. Konstrukcija izlazne cijevi iz šahta mora biti takva da otežava povrat iscrpljene vode nazad u šaht a istovremeno omogućuje gravitacijski istjecanje u punom profilu izlazne cijevi (tzv. stranica 183 od 348 . dubina kompenzacijskih bazena iznosi 2. Sanacija izvedenih kompenzacijskih bazena Kompenzacijske (prepumpne) bazene sjever i jug je potrebno rekonstruirati u skladu sa sljedećim projektnim zadatkom: IZVO AČ je dužan organizirati izradu Izvedbenog projekta šahtova s dvostrukom PEHD stijenkom (po dnu i obodu). Poklopac šahta od PEHD materijala treba imati odzračnik dovoljnog kapaciteta odzračivanja. 3) i granični senzor isključenja (senzor br. Unutar radijusa kruga od 2 m od kompenzacijskih bazena je Ex zona IP13]. Debljina stijenke mora biti minimalno 10 mm.n.6. Projekt postojećeg kompenzacijskog bazena je dan je u dokumentacije Glavni projekt. 2) senzor uključenja paralelnog rada 2 pumpe (senzor br. Prije izrade projektnog rješenja. opasnosti "2" [vidi prilogu 27 i 28 – Prudinec. Visinska kota poklopca kompenzacijskog bazena je 109.1.n. Automatika uključivanja pumpi mora biti programirana tako da se ugra ene pumpe kod razine vode izme u senzora 1 i 2 naizmjenično uključuju. od kuda procjedna voda gravitacijski dalje teče prema sabirnim bazenima sjever i jug. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Projektom je potrebno predvidjeti još 3 senzora i to senzor uključenja i rada jedne pumpe (senzor br.m.8 × 6 m.8. 1).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.n. IZVO AČ je zadužen za geodetsko snimanje pozicija ulaznih i izlaznih cijevi iz oba kompenzacijska bazena.n.25 m. Konstrukcija šahta mora biti takva da je omogućena vizualna provjera eventualnog propuštanja izvedenog šahta (dvostruka stijenka).m. Kompenzacijski bazen treba imati taložnicu konusnog oblika minimalne dubine 30 cm. 02/05 Glavni paket – paket A1 iz ožujka 2000 god.m.. Predvi a se smještaj 2 pumpe s usisom u visinskom području od približno 1 m izme u visinske kote vrha taložnice i dolazne (ulazne) cijevi. Kota dna izlazne cijevi procjedne vode iz kompenzacijskog bazena jug je 108. Sanacija odlagališta otpada Jakuševec Institut gra evinarstva Hrvatske d. Zavod za ekološki inženjering. Projektom kompenzacijskog bazena IZVO AČ treba predvidjeti automatsko isključenje pumpi prije spuštnja razine procjedne vode na razinu usisa pumpe (senzor isključenja br.d.m. [vidi GP1]. Kota dna ulazne cijevi procjedne vode u kompenzacijski bazen sjever je 107.

U kompenzacijskom bazenu je potrebno projektno predvidjeti i izvesti nosače za dvije pumpe i penjalice za spuštanje u šaht i eventualnu izvedbu zaštite od pada u dubinu. napajanje i odabir tipa robusnih muljnih pumpi otpornih na agresivne procjedne vode (minimalne karakteristike 2. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. visine H = 5 m) u protuekslozijskoj izvedbi. IZVO AČ je zadužen za izvedbu projektiranih kompenzacijskih bazena na koje je prethodno dobio suglasnost. Troškove precrpljivanja procjednih voda snosi IZVO AČ. Napajanje pumpi projektno riješiti s vanjskog razvodnog elektro ormara u protueksplozijskoj izvedbi. Sustav sakupljanja procjednih voda Izvedbenim projektom je potrebno osigurati pristup taložnici kako bi specijalan stroj mogao izvršiti čišćenje taložnice crpljenjem nakupljnog mulja. Pumpe moraju biti sa mogućnošću pojedinačnog va enja (automatska spojka s vodilicama). Prije postavljanja PEHD šahta IZVO AČ mora zbiti temeljnu podlogu od šljunka debljine 20 cm na minimalno 30 MN/m2 i izvesti temelj (debljine 20 cm) od betona klase C 12/15. IZVO AČ je zadužen za razbijanje. te je stoga preporučljivo da se radovi provode usušnom periodu godine. va enje i zbrinjavanje gra evinskog otpada postojećeg armirano betonskih kompenzacijskih bazena.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Izvedbenim projektom je potrebno riješiti automatiku. IZVO AČ je dužan izraditi 8 primjeraka uvezene projektne dokumentacije kao i 2 primjerka na digitalnom mediju (CD).5 l/s. Obračun izrade projekta se vrši po kompletiranoj dokumentaciji usuglašenoj s Naručiteljem. IZVO AČ je dužan organizirati izradu Izvedbenog projekta sanacije kompenzacijskih bazena izraditi u roku od 60 kalendarskih dana od dana uvo enja u posao. a IZVO AČ mora izvesti pristup specijalnom stroju do šahta (predvidivo 6 m2 po kompenzacijskom bazenu).4.8. oznaka upozorenja i opasnosti (prema Zakonu o zaštiti na radu. penjalice i le obran trebaju biti izvedeni od nehr ajučeg materijala. IZVO AČ je dužan za Izvedbeni projekt kompenzacijskih bazena ishoditi suglasnost od Glavnog projektanta i Koordinatora II. Prije izvo enja. Izvedba treba biti provedena bez utjecaja na funkcionalnost sustava odvodnje procjednih voda. Zakonu o zaštiti od požara i eksplozije) kao i oznake zabrane pristupa. stranica 184 od 348 . Predvidjeti dvije pumpe po bazenu. Izvedbenim projektom je potrebno predvidjeti postavljanje oznaka (naziva) kompenzacijskih bazena. odnosno u tijeku izvo enja se procjedna voda treba precrpljivati u nizvodni šaht procjednih voda. Nakon izgradnje kompenzacijskih bazena IZVO AČ je dužan izraditi projekt izvedenog stanja (gra evinski strojarski i elekto projekt izvedenog stanja).A. Projektant navedenog projekta ne smije biti zaposlenik osobe koja je izvo ač na istoj gra evini. Nosač za pumpu. Predvidjeti svjetlosni signal (bljeskalicu) s elekto ormara kompenzacijskih bazena u slučaju kvara pumpi i/ili pojave razine vode u kompenzacijskom bazenu iznad senzora br. predati upute za rad i održavanje te izvršiti ispitivanje vodonepropusnosti izvedenog kompenzacijskog bazena.

5 l/sekundi pri H=5 m.1. U cilju spriječavanja nakupljanja mulja (taloženjem) u drenažnim cijevima sustava odvodnje voda plohe 6 sjever (kaseta 6/2) na šahtu JB-19 je prije početka odlaganja otpada na kasetu 6/1. stranica 185 od 348 . Na nizvodnoj kolektorskoj cijevi šahta JB-17 je izveden PEHD čep koji spriječava miješanje oborinske vode plohe 6 sjever s procjednom vodom plohe 5D te se u proteklom periodu nakupljena oborinska voda u šahtu JB-17 povremeno crpila mobilnom muljnom pumpom. Adaptacija i izvedba prepumpnog šahta za crpljenje oborinskih voda nakupljenih na sjevernom dijelu plohe 6 Nakupljenu oborinsku vodu koja se sakuplja u sabirnom dijelu plohe 6 sjever i dalje u pripadne šahtove je potrebno precrpiti u obodni kanal sjever. Predvidiva je ugradnja jedne pumpe po šahtu.8.1. Šahtovi procjednih voda U svim šahtovima procjednih voda nalaze se sifoni i kinete kolektorske cijevi. Precrpni sustav treba projektirati tako da je električnu pumpu (na va enje) moguće u budućem periodu (predvidivo do 2018. Plan razvoda elektične enercije mora biti projektiran za napajanje električnom energijom sa JB-19 na JB-21 uključivo s iskopom. uključivo s iskopom.2. Izvedbeni projekt mora imati plan izrade razvoda električne energije iz dijela biokompostane. Dvostruke stijenke kolektorskih cijevi i dvostruke stijenke šahtova omogućuju provedbu kontrole vodonepropusnosti. Budući da se radi o oborinskoj vodi. Svi šahtovi procjednih voda imaju dvostruke vanjske stijenke. god. postavljanjem kablova. Razvod elektične energije koji se ugra ue unutar obodne prometnice mora biti u proueksplozijskoj izvedbi.7.A. Unutar šahtova procjednih voda je Ex zona opasnosti "1".8. Minimalni kapacitet muljne pumpe iznosi 2.8. postavljanjem kablova i zatrpavnjem. Pumpa mora biti projektirana i ugra ena s lancem sa mogućnošću va enja za lakše održavanje.8.A. III. zatrpavnjem i asfaltiranjem pristupne prometnice. te je IZVO AČ dužan provesti sanaciju propuštanja ventila. Projektom adaptacije precrpnog šahta IZVO AČ treba predvidjeti isključenje električne pumpe prije spuštnja razine procjedne vode na razinu usisa pumpe (pumpa na plovak). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Šahtovi procjednih voda na plohama 3 do 6 (18 šahtova) osim sifona imaju i ventile za ručno zatvaranje čime se može spriječiti dotok procjednih voda u šaht.2.) prebaciti s šahta JB-19 (kaseta 6/2) na JB-21 (kaseta 6/3). IZVO AČ dužan izraditi Izvedbeni projekt adaptacije šahta za prebacivanje oborinske vode s kaseta 6/2 i 6/3 u obodni kanal. dok je u krugu šahta na udaljenosti od 2 m zona opasnosti "2". Sustav sakupljanja procjednih voda III.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. muljna pumpa ne trebaju biti u Ex izvedbi. Na plohi 1 se ulijev sadržaja kolektorskih cijevi u sabirne bazene provodi pomoću tri revizijska šahta u kojima se nalaze križni ventili. Poklopci (brtve) križnih ventila su trenutno vodopropusni.

Gornji brtveni sloj Poglavlje III. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do mTEO Poglavlje III.A. odnosno prije izvedbe prepumpnog sustava. Prihvat i ugradjna otpada Poglavlje III. Izvedba treba biti provedena bez utjecaja na funkcionalnost sustava odvodnje oborinskih voda.A.14. postavljanjem kablova. Ploha za prihvat azbestnog otpada Poglavlje III. Troškove precrpljivanja oborinskih voda snosi IZVO AČ. III. IZVO AČ mora isprazniti revizijski šaht od dotekle oborinske vode.10.A.1.9. Zaštitni sloj iznad sustava za prikupljajne procjednih voda Poglavlje III. predati upute za rad i održavanje te izvršiti ispitivanje vodonepropusnosti izvedenog prepumpnog šahta.8. IZVO AČ je dužan adaptirati prepumpni šaht u skladu s Izvedbenim projektom adaptacije.8.A. Projektant navedenog projekta ne smije biti zaposlenik osobe koja je izvo ač na istoj gra evini.4.A. Srodna poglavlja Poglavlje III. Obodni nasip Poglavlje III.11. IZVO AČ je dužan da za Izvedbeni projekt adaptacije prepumpnog šahta ishoditi suglasnost od Naručitelja.A. strojarski i elekto projekt izvedenog stanja). nabavu i montažu električne muljne pumpe s plovkom koja će crpiti oborinsku vodu iz JB-17 u obodni kanal.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. ugradnjom razvodnih ormara. Kanali Poglavlje III. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji stranica 186 od 348 . Nakon izgradnje prepumpnog šahta IZVO AČ je dužan izraditi projekt izvedenog stanja (gra evinski. zatrpavnjem i asfaltiranjem pristupne prometnice. IZVO AČ je dužan izvršiti nabavu i montažu baždarenog električnog kontrolnog brojila.A.1. Sustav sakupljanja procjednih voda Neposredno prije početka ugradnje otpada na kasetu 6/1 sjever.13. te je stoga preporučljivo da se radovi provode usušnom periodu godine. uključivo s iskopom.12.A. IZVO AČ je zadužen za nabavu i izvedbu adaptacije projektiranog precrpnog šahta na koji je prethodno dobio suglasnost.6. Troškovi uklanjanja i ugradnje pločevine uključuju sav materijal i radove za kompletno izvršenje posla. IZVO AČ je zadužen za izvedbu razvoda električne energije iz dijela biokompostane.A. U sklopu projekta IZVO AČ je dužan dostaviti projektantski troškovnik (i ispunjeni troškovnik s procjenom troškova). IZVO AČ je dužan Izvedbeni projekt adaptacije prepumpnog šahta izraditi u roku od 60 kalendarskih dana od dana uvo enja u posao.2. Prije izvo enja.A.A. Gotova prekrivka Poglavlje III. Obračun izrade projekta se vrši po kompletiranoj dokumentaciji usuglašenoj s Glavnim projektantom. IZVO AČ je dužan izraditi 8 primjeraka uvezene projektne dokumentacije kao i 2 primjerka na digitalnom mediju (CD).9. potrebno je ukloniti zavareni čep od PEHD pločevine iz šahta JB-17 i ugraditi čep na nizvodnoj strani šahta JB19.

Kompenzacijski bazeni su izvedeni na spoju ploha 1 i 2 .d. • Cijevi i šahtovi (HDPE) – Poglavlje 2364 III.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Cilj održavanja sustava procjednih voda je osigurati nesmetano protjecanje procjedne vode od pojedinih drenažnih ploha do sabirnih bazena.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju: • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.A.8. • Drenažni materijal – Poglavlje 2361. III. Sustav sakupljanja procjednih voda P.8. Obuhvaća geodetsku izmjeru ulaznih i izlaznih cijevi u postojeće kompenzacijske bazena te izmjeru i iskolčenje za postavljanje novih kompenzacijskih bazena.11. 4.1. ožujak 2007 god..A.8. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. Kolektorske cijevi: Kolektorske cijevi su dvostjene PEHD cijevi promjera 400/300 mm koje provode procjednu vodu iz sabirnih šahtova nizvodno.d.A. Zavod za ekološki inženjering. ODRŽAVANJE III. stranica 187 od 348 . Institut gra evinarstva Hrvatske d. Šahtovi. R. Zagreb. 5. Kompenzacijski bazeni: Kompenzacijski bazeni su gra evine koje procjednu vodu koja gravitacijski dotiče iz ploha 6. S.2. kinete i sifoni moraju biti čisti a svi ventili moraju funkcionirati.2. Zavod za ekološki inženjering.8. III.1. Kontrolno ispitivanje vodonepropusnosti novo izvedenih kompenzacijskih bazena. Institut gra evinarstva Hrvatske d.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A.10.8. [vidi GP1]. ožujak 2000 god. Q.A. Drenažne i kolektorske cijevi moraju biti čiste i protočne.2. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Definicije Drenažne cijevi: Su perforirane i pune PEHD cijevi kojima se prikupljena procjedna voda dovodi do sabirnih šahtoava.. pumpe u kompenzacijskim bazenima moraju funkcionirati. oznaka IZV-JAK-A1. Terenska mjerenja J. broj: 24-10-013/07. [vidi IP1]. Sabirni šahtovi: Sabirni šahtovi su dvostjeni PEHD elementi sustava procjednih voda koji prikupljaju procjednu vodu iz pojedinih kasta i dvode je kolektorskim cijevima nizvodno prema sabirnim bazenima. III. Zagreb. 3 i 2 prebacuju na višu kotu plohe 1 od kuda procjedna voda dalje gravitacijski teče prema sabirnim bazenima. Vidi poglavlja: • Konstrukcija kanala– Poglavlje 02302. 5D. K. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1.2.2.8.

2. IZVO AČ je dužan provesti prvo ispitivanje u roku od 60 dana od uvo enja u posao.A. Oprema za čišćenje sustava procjednih voda mora biti u Ex izvedbi.251 m. Sustav sakupljanja procjednih voda III. dužina ulaska wome u drenažu. urednost i vodonepropusnost kompenzacijskih bazena i ispravnost pumpi u kompenzacijskim bazenima). III. ventile i poklopcwe šahtova u stanje uporabivosti.2. 6. Izvještaj mora sadržavati situaciju odlagališta s naznačenim očišćenim dionicama.A.907 m. potrebno je provesti čišćenje cijevi za prikupljanje procjednih voda ure ajem radnog dosega od minimalno 200 m. organizirati ispitivanja prije isteka roka važenja prethodnog ispitivanja. strukturalnoj stabilnosti i funkcionalnosti). IZVO AČ je dužan o provedenom održavanju dostaviti Izvještaj u dva primjerka. IZVO A je dužan provesti periodičko ispitiavanje vodonepropusnosti kolektorskih cijevi od ovlaštene institucije sukladno normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610. ocjenu ispravnosti i Izvještaj o nedostacima na ventilima i sifonima.A.2. Neposredno prije snimanja IZVO AČ treba provesti čišćenje svih kolektorskih cijevi ukupne dužine 2.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Čišćenje cijevi za prikupljanje procjedne vode Učestalost čišćenja cijevi za prikupljanje procjedne vode na plohi 1 je minimalno jedan puta godišnj (1 × godišnje). Predvi ena dužina čišćenja plohe 1 iznosi 10× 200 m = 2. Predvi ena dužina čišćenja ploha 2 do 6 iznosi 21 × 200 m + 1 (JB-6) 51 m= 4. dužan je izvještavati o datumu isteka periodičkog ispitivanja. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Učestalost čišćenja drenažnih cijevi (perforiranih i punih) na plohama 2 do 6 je minimalno dva puta godišnje (2× godišnje) i to za vrijeme smanjenih dotoka i sniženih razina u sustavu procjednih voda. mjestima na kojima su uočena odstupanja i slično.8. voditi evidenciju provedenih ispitivanja. IZVO AČ je dužan dostavljati rezultate ispitivanja Nadzornom inženjeru u dvije kopije. 5. Troškove IZVO AČA po ovoj točki treba obračunati kroz stavku upravljanje. Nakon čišćenja i snimanja Izvo ač mora vratiti sve sifone. stranica 188 od 348 . Ispitivanje treba provesti ovlaštena institucije. Neposredno prije snimanja sustava procjednih voda kamerom. IZVO AČ je zadužen da minimalno 1 puta godišnje womom očistiti sustav kolektorskog cjevovoda .2.8. kao i čuvanja dokaza o provedenom Ispitivanju (Uvjerenje o vodonepropusnosti. Održavanje i upravljanje kolektorskim cjevovodom procjednih voda Kolektorske cijevi procjednih voda su elementi sustava odvodnje procjednih voda koji se nalaze na obodu tijela odlagališta te provode sakupljenu procjednu vodu izme u šahtova procjednih voda i kompenzacijskih bazena. urednosti šahtova. Kolektorske cijevi su izvedene s dvostrukom stijenkom (vanjskog promjera 400 mm i 300 mm): 4.2. (1× godišnje).1.8.000 m. IZVO AČ radova čišćenja je dužan dati Izvještaj o izvršenim radovima i zapažanjima tijekom čišćenja (dotok.

Sustav sakupljanja procjednih voda III. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. puknuća i slično.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Izvo ač je dužan izraditi i dostaviti Nadzornom inženjeru detaljan izvještaj o provedenim radovima. Snimanje se provodi dva puta godišnje.A. Izvještaj mora sadržavati situaciju odlagališta s naznačenim snimljenim i očišćenim dionicama. talog. fotografijama kritičnih dionica. stranica 189 od 348 .1:2006.8. O provedenom snimanju IZVO AČ mora dostaviti izvještaj u dva primjerka uz jedan primjerak digitalne snimke (CD ili DVD).2. suženja poprečnog presjeka. Snimanje se provodi jedan puta godišnje.8. Oprema za snimanje sustava procjednih voda mora biti u Ex izvedbi.3. Snimanje i Izvještaj moraju biti uskla eni s normom HRN EN 13508. Snimanje mora biti izvršeno samohodnom kamerom sa širokokutnim objektivom i izvorom svjetlosti. mjestima na kojima su uočene anomalije. U sklopu snimanja. Ploha 1 Neposredno nakon čišćenja IZVO AČ treba izvršiti kontrolu čišćenja i funkcionalnosti. Plohe 2 do 6 Neposredno nakon čišćenja IZVO AČ treba izvršiti kontrolu čišćenja i funkcionalnosti. Izvo ač je dužan dati i prikaz uzdužnih padova cijevi sustava za prikupljanje procjednih voda.2. kontra padovi. Snimanje sustava za prikupljanje procjedne vode IZVO AČ treba izvršiti kontrolu čišćenja i funkcionalnosti sustava za prikupljanje procjedne vode CCTV (Closed-circuit television) kamerom.

JB-14 5 160/143 233 JB-15 5 D 160/143 222.5 Na 25 m nailazak na zub zavara cijevi. Dionica prohodna za čišćenje u cijelosti JB-16 5 D 160/143 222.5 JB-13 5 160/143 233 Kamera pod vodom. Dionica prohodna za čišćenje u cijelosti JB-6 3 160/143 50. m. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.5 JB-3 2 200/175 200 JB-4 2 200/175 200 JB-5 3 160/143 202. Sustav sakupljanja procjednih voda Tabela 12 Popis drenažnih cijevi koje je potrebno očistiti i snimiti s napomenama za Izvo ača Popis šahtova i drenaže za čišćenje i snimanje Vanjski/U nutarnji Potrebno Orijentacij Naziv okna Promjer R. dalje neprohodno.5 PS-6 1 300/250 186 PJ-8 1 300/250 186 PS-7 1 300/250 189. Ploha snimiti/očistiti a nove oznake drenažne *[m] cijevi [mm] Komentar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever sjever istok jug jug jug jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug sjever jug PS-4 1 300/250 166.5 Nakon 187 m neprohodno zbog deformacije vertikalnog profila.5 JB-12 4 160/143 228.5 nailazak na zubu zavara cijevi.5 Na 54 m nailazak na zub zavara cijevi.4 * Dana metraža je procijenjena udaljenost izmjerena od pripadnog šahta do polovice drenažne cijevi.8.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.5 JB-2 2 200/175 198.5 PJ-7 1 300/250 178.4 Sumarno snimiti [m] 6379.br. * Prije čišćenja potrebno je demontirati 32 sifona s ili bez ventla (redni brojevi 1 do 10 + 18 do 39) stranica 190 od 348 .5 JB-9 4 160/143 223 Na 50 m nailazak na zub zavara cijevi.5 JB-8 3 160/143 210.5 Na 19. Nije vidljiv uzrok zaustavljanja kamere na 22. Dionica prohodna za čišćenje u cijelosti JB17 6 160/143 217 JB 18 6 160/143 217 JB 19 6 160/143 216 JB 20 6 160/143 216 JB 21 6 160/143 202.9 Vertikalna deformacija na 51 m. dalje neprohodno za čistač i kameru.5 PS-5 1 300/250 178.5 Sumarno očistiti [m] 6379. JB-7 3 160/143 210. Dionica prohodna za čišćenje u cijelosti JB-10 4 160/143 223 JB-11 4 160/143 228.5 JB 22 6 160/143 202.A. PS-8 1 300/250 191 PJ-10 1 300/250 191 PS-3 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PS-2 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-PS-1 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-2 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-3 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-4 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona PJ-5 1 0 REVIZIJSKO OKNO/nema sifona JB-1 2 200/175 198.5 PJ-6 1 300/250 166.5 Vertikalna deformacija od 65-tog metra do 97-mog metra. PJ-9 1 300/250 189.

Orijentac Naziv susjednih ija okna Ploha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever jug jug jug jug jug jug jug jug jug sjever jug sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever sjever jug jug jug jug jug jug jug jug jug jug PJ-PS-1/PS-2 1 PS-2/PS-3 1 PS-3/PS-4 1 PS-4/PS-5 1 PS-5/PS-6 1 PS-6/PS-7 1 PS-7/PS-8 1 PJ-PS-1/PJ-2 1 PJ-2/PJ-3 1 PJ-3/PJ-4 1 PJ-4/PJ-5 1 PJ-5/PJ-6 1 PJ-6/PJ-7 1 PJ-7/PJ-8 1 PJ-8/PJ-9 1 PJ-9/PJ-10 1 PS-8/JB-1 2 PJ-10/JB-2 2 JB-1/JB-3 2 JB-3/JB-5 2/3 JB-5/JB-7 3 JB-7/JB-9 3/4 JB-9/JB-11 4 JB-11/JB-13 4/5 JB-13/JB-15 5/5D JB-15/JB-17 5D/6 JB-17/JB-19 6 JB-19/JB-21 6 JB-2/JB-4 2 JB-4/JB-6 2/3 JB-6/JB-8 3 JB-8/JB-10 3/4 JB-10/JB-12 4 JB-12/JB-14 4/5 JB-14/JB-16 5/5D JB-16/JB-18 5D/6 JB-18/JB-20 6 JB-20/JB-22 6 Sumarno očistiti [m] 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 300/250 39 73 31 30 30 30 30 38 55 40 50 50 43 35 32 31 89 91 63 123 123 123 123 135 108 76 81 76 63 130 127 129 123 141 109 76 77 84 2907 stranica 191 od 348 .A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.8.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Sustav sakupljanja procjednih voda Tabela 13 Popis revizijskih šahtova i kolektorskih cijevi koje je potrebno čistiti Popis šahtova i kolektorskih cijevi za čišćenje Vanjski/Unutarnji Potrebn Promjer kolektorske o očistiti cijevi [mm] *[m] R.br.

god.A. "X" komada. 18. Održavati nalijepljene oznake (nazive) na šahovima stranica 192 od 348 . ventile i poklopce u stanje uporabivosti. O provedenom čišćenju Izvo ač je dužan sastavaiti detaljni Izvještaj.). "T" komada. 19. (predvidiva kompltena zamjena znakova upozorenja 1× 3. U slučaju evidentiranja pojave CH4 provjeru koncentracije treba provoditi češće i to minimalno (1 x tjedno). sifon. nepropusnosti spojeva. razini procjedne vode u šahtu. Prvo pokretanje ručice IZVO AČ mora izvršiti u mjesecu u kojem je uveaden u posao. Minimalno dva puta godišnje IZVO AČ mora isprati unutrašnjost šahtova na kojima se vrši snimanje vodom. stanju taloga. 13.5. Šahtovi procjednih voda imaju dvostruke stijenke što omogućuje kontrolu vodonepropusnosti. IZVO AČ je zadužen za provjeru prisutnosti (koncentracije) metana CH4 volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta (1 x mjesečno). Šahtove odvodnje procjednih voda IZVO AČ je dužan održavati na sljedeći način: 12.2. očistiti sifon ukloniti talog s dna okna / kinete. poklopca i oznaka šahta s oznakom upozorenja (1× tjedno). Prvo ispitivanje vodonepropusnosti IZVO AČ mora izvršiti u mjesecu u kojem je uveden u posao. (2× godišnje). IZVO AČ je dužan održavati znakove upozorenja i opasnosti na i ispred šahtova procjednih voda čišćenjem (1 x mjesečno). Sustav sakupljanja procjednih voda III.8. Prije eventualnog ulaska u šaht provesti mjere propisane u poglavlju III. poklopca šahta i odzračnika. eventualnom usporu.). (u sklopu radova čišćenja sutava prikupljanja i odvodnje procjednih voda a prije snimanja kamerom). priključna kolektorska cijev i sl.8. IZVO AČ je zadužen za održavanje šahtova procjednih voda čišćenjem. ispravnosti ručice ventila. IZVO AČ je zadužen za tjedne vizuale preglede šahtova procjednih voda. Šahtovi odvodnje su izvedeni na lomovima i križanjima trasa sustava odvodnje procjednih voda. Pregled stanja se provodi radi mogućnosti fizičkog oštećenja stijeki šahta. IZVO AČ je zadužen za tjedno izviještavanje Nadzornog inženjera o eventualnim oštećenjima stranica i dna.2. IZVO AČ je dužan izvijestiti o mjestu izbijanja metana u šahtu (hvatač kondenzat tipa 3. Savka tri mjeseca izvršiti pokretanje ručice ventila do potpunog otvaranja i zatavranja te izvijestiti o stanju (4× godišnje).A. 15.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. IZVO AČ je zadužen za provedbu kontrole vodonepropusnosti vizualnim pregledom u intervalima od svaka 3 mjeseca (4× godišnje). Sve nedostajuće vijke IZVO AČ treba zamijeniti s inox vijsima. Održavanje sabirnih šahtova odvodnje procjednih voda Sabirni šahtovi procjednih voda su elementi sustava odvodnje procjednih voda koji se nalaze na obodu tijela odlagališta te provode sakupljenu procjednu vodu u sabirne (kolektorske) cijevi. stanju sifona. 14. Nakon čišćenja i snimanja vratiti sve sifone. 17. Pregled razine vode u posudi u kojoj se nalazi sifonski priključak drenažnog cjevovoda i po potrebi dolijevanje vode u posudu (1× mjesečno). Sanirati nedostatke (vidi točku 10) i izvijestiti o svim eventualnim uočenim nedostacima u šahtu kao na primjer eventualni nedostatak vijaka.4. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.8. stanju urednosti. Zaštita okoliša i zdravalja. o brzini protjecanja. U slučaju detekcije CH4. 16. (1× mjesečno). Poklopci šahtova su izvedeni s odzračnikom.

IZVO AČ je dužan dostavljati rezultate ispitivanja Nadzornom inženjeru u dvije kopije. Osnovna funkcija kompenzacijskih bazena je sakupljanje i podizanje procjedne vode koja dotiče iz ploha 6 do plohe 2 na višu kotu plohe 1 od kuda procjedna voda gravitacijski otiče prema sabirnim bazenima sjever i jug. (1× godišnje). IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova odvodnje procjednih voda s komentarima i prijedlozima mjera.5.8. Održavanje kompenzacijskih bazena Kompenzacijski bazen (prepumpni šahtovi) se nalazi na sjevernom i južnom spoju ploha 2 i 1. stanju stijeki bazena i poklopca bazena. IZVO AČ je zdužen za provedbu periodičkog ispitivanje vodonepropusnosti. 8. dužan je izvještavati o datumu isteka periodičkog ispitivanja. plan provedbe snimnja i čišćenja sustava odvodnje procjednih voda. god. čistoći šahtova. 10. Tjedno izvijestiti Nadzornog inženjera o stanju pumpi. IZVO AČ je dužan izvršiti popravak i/ili zamjenu neispravnih sifona i ventila u šahtovima procjednih voda. razini procjedne vode u bazenu. stanju poklopca (1× tjedno). Sumarna zapažanja tjednih pregleda. Predvidiva kompltena zamjena oznaka 1× 2. 9. strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti šahtova procjednih voda od ovlaštene institucije provoditi sukladno normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Obračun se vrši kroz poglavlje V. U izvještaju treba biti navedeno. (1× godišnje) 22. Predvidiv angažman je šest puta godišnje. Ispravnost električnih i strojarskih komponenti ugra enih pumpi (u Ex izvedbi) IZVO AČ mora kontrolirati jedan puta godišnje po ovlaštenoj tvrtci. rezultat mjerenja vodonepropusnosti s planom sljedećeg ispitivanja. stanje ručice ventila (s planom sljedećeg pokretanja ručice). koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta. strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti s rezultatima provedenih ispitivanja. 20. Predvidiva kompltena zamjena sifona i ventila 1× 2.A.A. III. IZVO AČ je dužan provesti prvo ispitivanje u roku od 60 dana od uvo enja u posao. stanju taloga. organizirati ispitivanja prije isteka roka važenja prethodnog ispitivanja.8. 2 × mjesečno.A. voditi evidenciju provedenih ispitivanja. brzini protjecanja.1. Izvo ač je dužan provesti ispitivanje od ovlaštene institucije. Kompenzacijske bazene procjednih voda IZVO AČ treba održavati na sljedeći način: 7. god. Tjedno izvršiti vizualni pregled stanja kompenzacijskih bazena. plan periodičkg ispitivanja vodonepropusnosti. Ručno uklanjanje nakupljenog otpada (leteći otpad i slično) iz kompenzacijskog bazena IZVO AČ mora provoditi po potrebi. kao i čuvanja dokaza o provedenom Ispitivanju (Uvjerenje o vodonepropusnosti. IZVO AČ je zadužen za čišćenje taložnice i unutrašnjosti kompenzacijskih bazena od nataloženog mulja mlazom vode i usisavanje slivničarem po potrebi. 21. Predvidiv angažman je 2 radnika po 4 sata. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.2. (6×godišnje). stanju urednosti. Sustav sakupljanja procjednih voda procjednih voda u skladu s projektima.2. stranica 193 od 348 . eventualnom usporu. stanje zankova upozorenja i oznaka na šahtovima. strukturalnoj stabilnosti i funkcionalnosti). stanju funkcioniranja pumpi.

8. ožujak 2000 god. Institut gra evinarstva Hrvatske d. dužan je izvještavati o datumu isteka periodičkog ispitivanja.d. Sustav sakupljanja procjednih voda 11. Institut gra evinarstva Hrvatske d.8. Vidi poglavlja: • Konstrukcija kanala– Poglavlje 02302. IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova odvodnje procjednih voda s komentarima i prijedlozima mjera. III.A. ožujak 2007 god. (4×godišnje). organizirati ispitivanja prije isteka roka važenja prethodnog ispitivanja.2. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. Predvidiv angažman je četir puta godišnje. voditi evidenciju provedenih ispitivanja. razini vode i slično. Zagreb. IZVO AČ je dužan dostavljati rezultate ispitivanja Nadzornom inženjeru u dvije kopije. strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti kompenzacijskih (prepumpnih) bazena od ovlaštene institucije koje se provodi prema normi Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda i kanala HRN EN 1610. strukturalnoj stabilnosti i funkcionalnosti). Zavod za ekološki inženjering.. [vidi IP1].6.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. IZVO AČ je dužan provesti prvo ispitivanje u roku od 60 dana od uvo enja u posao. III.A. IZVO AČ je zadužen za provedbu periodičkog ispitivanja vodonepropusnosti. Održavanje adaptiranog prepumpnog šahta za crpljenje oborinskih voda nakupljenih na sjevernom dijelu plohe 6 Održavanje adaptiranog prepumpnog šahta za crpljenje oborinskih voda mora biti po svmu isto kao i za šahtove procjednih voda osim što se još predvi a i crpljenje nataloženog mulja iz dna precrpnog šahta 4 × godišnje. • Drenažni materijal – Poglavlje 2361.8. (1× godišnje) 12.2.d.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi upravljanja su dani u dokumentaciji: • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. Zavod za ekološki inženjering. broj: 24-10-013/07.3. IZVO AČ je zadužen za čišćenje taložnice u prepumpnom šahtu od nataloženog mulja mlazom vode i usisavanje slivničarem po potrebi.. UPRAVLJANJE III. koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta. Zagreb. [vidi GP1].A.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.8. • Cijevi i šahtovi (HDPE) – Poglavlje 2364 stranica 194 od 348 . oznaka IZV-JAK-A1. Izvo ač je dužan izvršiti ispitivanje po ovlaštenoj instituciji.3. kao i čuvanja dokaza o provedenom Ispitivanju (Uvjerenje o vodonepropusnosti.

Vremenski i financijski plan IZVO AČ u slučaju potrebe mora revidirati (aktualizirati).8. mora fizikalno-kemijski analizirati u ovlaštenom laboratoriju. urednosti šahtova. III.3. stranica 195 od 348 . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. ocjenu ispravnosti i Izvještaj o nedostacima na ventilima i sifonima. IZVO AČ je dužan voditi evidenciju provedenih ispitivanja vodonepropusnosti kompenzacijskih bazena. dužan je izvještavati o datumu isteka periodičkog ispitivanja.2. Izvještaj mora sadržavati situaciju odlagališta s naznačenim očišćenim dionicama. strukturalnoj stabilnosti i funkcionalnosti). U izvještaju trebaju biti navedene sve aktivnosti izvo ača iz poglavlja III.A. kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 117/2007) i Pravilniku o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada. Trošak izrade vremenskog plana treba uključiti u cijenu upravljanja sustavom procjednih voda. IZVO AČ je dužan izraditi i dostaviti nadzornom inženjeru detaljan izvještaj o provedenim radovima snimanja sustava procjednih voda u dva primjerka.A. kao i čuvati dokaz o provedenom Ispitivanju (Uvjerenje o vodonepropusnosti. od ovlaštene institiucije. IZVO AČ radova je dužan dati Izvještaj o izvršenim radovima i zapažanjima tijekom čišćenja cijevi za sakupljanje procjednih voda (dotok.4. a sve sukladno Zakonu o otpadu (NN 178/04). vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05 i 39/09).8. dužina ulaska wome u drenažu.A. urednost i vodonepropusnost kompenzacijskih bazena i ispravnost pumpi u kompenzacijskim bazenima).A. kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 111/2011). Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada. Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 23/07) i Uredbi o kategorijama. a nakon čišćenja.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Izvještaji Izvo ača IZVO AČ je dužan u sklopu mjesečnog izvještaja dostavljti vremenski i financijski plan gra enja i održavanja sustava procjednih voda. IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova odvodnje procjednih voda s komentarima i prijedlozima mjera. POSTUPANJE S OTPADOM Mulj koji se taloži u sustavu procjednih voda se prije deponiranja. provesti ispitivanje prije isteka roka važenja prethodnog ispitivanja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. Sustav sakupljanja procjednih voda III. mjestima na kojima su uočene nepravilnosti. (1× godišnje) IZVO AČ je dužan izraditi i dostaviti navedene Izvještaje u dva primjerka.8.8. IZVO AČ je dužan dostaviti Izvještaj o održavanju kolektorskih cjevovoda.

moraju primjenjivati mjere zaštite na radu i moraju primjenjivati zaštitna sredstava za rad. Osoblje IZVO AČA mora poznavati sigurnosne i preventivne mjere u svim situacijama izvršenja posla.8. III. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća izgradnju. uprvaljanja i održavanja na sustavu procjednih voda.A. Neposredno prije ulaska u šahtove i kompenzacijske bazene. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 196 od 348 . radnici moraju imati uvjerenje o poha anju specijalističke edukacije iz protueksplozijske zaštite. H2S. IZVOA Č treba prozračiti radni prostor i izmjeriti koncentraciju CH4.A.opasnost od trovanja. Osoblje IZVO AČA mora biti opremljeno prikladnim i pouzdanim osobnim zaštitnim sredstvima. NN 111/2006. kompenzacijski bazeni. cjevovodi procjednih voda u kojima je detektiran odlagališni plin. Obračun i naplata zbrinjavanja opasnog otpada vrši se posebno. CO2. U suprotnom se s predmetnim muljem treba postupati u skladu s Zakonom o otpadu (NN 178/04) izmjenama i dopunama Zakona o otpadu (NN 153/2005 – Uredba. NN 60/2008 i NN 87/2009). kao što su šahtovi. Tijekom cijelog izvo enja radova IZVO AČ mora kontinuirano provoditi mjernja deponijsko plina u radnom prostoru i mora imati na raspolaganju dežurno osoblje za pomoć i spašavanje.kemijske analize pokažu da predmetni mulj nije opasni otpad tada ga je moguće otpremiti u tijelo odlagališta Jakuševec.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Preventivne mjere zaštite na radu su obvezujuće. Izvo ač smije ulaziti u radni prostor samo ako je prethodno utvrdio da koncentracija deponijskog plina nije opsna po život i zdravlje radnika. Osoblje IZVO AČA mora biti upoznato s izvorima opasnosti. • Toksičnost . održavanje i upravljanje prometnicama i platoima. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA Pojava odlagališnog plina je moguća prilikom svih radova. Osnovne opasnosti prstora u kojima je evidentirana pojava odlagališnog plina su: • Nedostatak kisika . Radovi gra enja i odžavanja se moraju izvoditi na mjestima s povećanom opasnosti.5. Poslove na održavanju mogu obavljati samo zdravstveno sposobni radnici IZVO AČA koji su obučeni za radove održavanja. Deponijski plin može biti prisutan na mjestima rada u koncentraciji izvan granice ljudskih osjetila.8. • Opasnost od eksplozije. dok je u krugu šahta na udaljenosti od 2 m zona opasnosti "2". Sustav sakupljanja procjednih voda Ukoliko rezultati fizikalno . Unutar radijusa kruga od 2 m od kompenzacijskih bazena je Ex zona opasnosti "2".opasnost od gušenja radnika. Unutar šahtova procjednih voda je Ex zona opasnosti "1".

9.9.2 III. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.3 III.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.1. Zaštitni sloj iznad sustava drenaže SADRŽAJ: III.3.A.A. stranica 197 od 348 .2 III.9.1 III.A.1 III.2.1.A.A.2.A.1 III.o.A.A.o.9.2 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja SVEZAK III.A.1 III.9.A.9. Svibanj 2012.9.2 III.9.A.9.9.3.

...........9....3....... 199 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA .200 III..... GRA ENJE ........................A.........3.................2.................................................3........ UPRAVLJANJE.....9...................201 stranica 198 od 348 .A..................2..........1....Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.1 III.A.................A.................A..................9......................9..............199 III.............9.... ODRŽAVANJE .............1 III...9......1.................. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III... 201 III..... 200 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA..................................... 200 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ..1 III...........2 III.........2.........2 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ......... Zaštitni sloj iznad sustava drenaže SADRŽAJ POGLAVALJA: III.....................A....................1..............................................A..............2 III........ 201 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ................9........................9...........9......................A............ 199 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ............................A.A.......9............

Broj projekta: 3230-0576/10. studije i zaštitu okoliša.A.d.9.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Opće napomene Rad IZVO AČA na održavanju i upravljanju zaštitnog sloja iznad sustava drenaže procjednih voda obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima..1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Zaštitni sloj iznad sustava drenaže procjednih voda je izveden na svim plohama odlagališta.A. Navedeni sloj je ugra en na filtarskom geotekstilu tipa 400 g /m2 i služi kao zaštita filtarskog geotekstila od oštećenja. Zagreb.d. • Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6.. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi gra enja su dani u dokumentaciji. Zavod za ekološki inženjering. ožujak 2007 god. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini. listopad 2010. Zavod za planiranje. održavanje i upravljanje prometnicama i platoima.9. Zavod za ekološki inženjering. Institut IGH d.1. Institut gra evinarstva Hrvatske d. [vidi IP6]. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu.. • Plan odlaganja otpada na plohu 5D i 6.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. III. [vidi GP1]. opremu. broj: 24-10-013/07. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Srodna poglavlja Poglavlje III.1. ožujak 2000 god.A.1. Zagreb.d.A. [vidi IP1]. Obveza je IZVO AČA da izvo enje radova provodi tako da izbjegne mogućnost oštećenja izvedenih elemenata odvodnje procjednih voda i me unasipa (zečjeg nasipa). alate i pribor.A. odredbama. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima.1 Prihvat i ugradnja otpada stranica 199 od 348 . oznaka IZV-JAK-A1.9. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.9. Zaštitni sloj iznad sustava drenaže procjednih voda je potrebno održavati na plohama 6/1 do 6/3 čupanjem raslinja s korjenjem kako ne bi došlo do oštećenja filtarskog geotekstila i prodiranja sitnih čestica u drenažni sustav. Zaštitni sloj iznad sustava drenaže III. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća izgradnju. GRA ENJE III. materijale.

A. stranica 200 od 348 . Čišćenje treba provoditi jednom mjesečno ručnim alatom (plijeviti i čupati raslinje). Zavod za ekološki inženjering.2. Ugra uje se na filtarski geotekstil tipa 400 g /m2 i služi kao zaštita filtarskog geotekstila od oštećenja.A.7 Detekcija oštećenja geomembrane III.A.3 Prometnice i platoi III. Obim posla na održavnju zaštitnog sloj iznad sustava za prikupljanje procjednih voda će se smanjivati s početkom odlaganja otpada na pojedine kasete izvedenog brtvenog sustava i sustava odvodnje procjednih voda..A.A. kaseta 6/3 ima tlocrtnu površinu od približno 3. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. III. Zaštitni sloj iznad sustava za prikupljanje procjednih voda: Zaštitni sloj definira se kao inertni pjeskoviti ili šljunkoviti materijal. broj: 24-10-013/07.d. Popravak oštećenja izvedenih elemenata snosi IZVO AČ.9.A. Zaštitni sloj je potrebno održavati čupanjem raslinja s korjenjem kako ne bi došlo do oštećenja filtarskog geotekstila i prodiranja sitnih čestica u drenažni sustav.9.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA IZVO AČ je zadužen za čišćenje zaštitnog sloja na plohama 6/1 do uključivo 6/3 tijekom perioda od ožujka do listopada.12.6. Gotova prekrivka III.90 ha. Obveza je IZVO AČA da zvo enje radova održavanja provodi tako da ne do e do oštećenja izvedenih elemenata odvodnje procjednih voda.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.8 Sustav procjednih voda III. ODRŽAVANJE III. [Vidi IP1].A. oznaka IZV-JAK-A1.A.A.10 Ploha za prihvat azbesta (kaseta 6/3 jug) III. Institut gra evinarstva Hrvatske d. A.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02363 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6.13. kaseta 6/2 ima tlocrtnu površinu od približno 2.9.A. ožujak 2007 god. Zagreb.2. Obodni kanali III.5 Me unasip (zečji nasip) III. III.2 Privremeno prekrivanje III. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Definicije T.A. Zaštitni sloj iznad sustava drenaže Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje III. A. Kaseta 6/1 ima tlocrtnu površinu od približno 2.92 ha.2.40 ha. Predvidiv angažman izvo ača je 1 radnik 3 dana po 8 sati mjesečno.9.

III. Zavod za ekološki inženjering. -~ ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 201 od 348 .3. Rad IZO AČA na održavanju zaštitnog sloja iznad sustava za prikupljanje procjednih voda obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima.A. UPRAVLJANJE III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. [Vidi IP1]. Institut gra evinarstva Hrvatske d.3. Zagreb.9.A.9.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Izvještaji Izvo ača Obveza je IZVO AČA da putem Mjesečnih izvještaja obavještava o stanju izvedenih radova održavanja. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. Ovjera količina Evidenciju rada radnika IZVO AČA u satima rada na održavanju zaštitnog sloja iznad sustava za prikupljanje procjednih voda kao i kvalitetu rada. ožujak 2007 god.A.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02363 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.9. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća održavanje.d. Zaštitni sloj iznad sustava drenaže Aktivnosti IZVO AČA na održavanju zaštitnog sloja iznad sustava drenaže moraju biti sadržane u Mjesečnom izvještaju.. ovjerava Nadzorni inženjer. oznaka IZV-JAK-A1.9.A. broj: 24-10-013/07.3. III.

2 III.A.1 III.10.2 III.1 III. stranica 202 od 348 .3.3 III.5 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja Postupanje s opasnim otpadom Zaštita okoliša i zdravlja SVEZAK III.A. Svibanj 2012.A.2.A.10.A.A.A.2. Ploha za prihvat azbestnog otpada SADRŽAJ: III.10.1.1.1 III.A.10.10.4 III.10.A.A.2 III.2 III. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.10.A.10.10.A.10.10.o.A.3.10.1 III.o.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.

.........2........A........2...........................Dokumentacija za nadmetanje Gra enje......... III.......................... 216 stranica 203 od 348 ................. 215 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ..............................5......................2..............A............... III........................ III....204 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .A................ Ploha za prihvat azbestnog otpada SADRŽAJ POGLAVALJA: III.............................1.3.....10..........A.....2 ODRŽAVANJE ..........................1 III..10......2 UPRAVLJANJE ..........................10..........................10.1 III................................................10..........10................... 214 III................... 204 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ..... POSTUPANJE S OPASNIM OTPADOM ...............1..............A...............10......... 214 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ............... 215 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA...A.....A.A. 216 ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA ........... održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III...2 GRA ENJE ........1....................10.................A.............. 205 III.............10....A......A...................10.........4.......10. III....................A......................................................3......3..... 215 III...... 214 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ..1 III..10........

5 m i ukupne širine 6. [vidi GP1].A. na južnom dijelu plohe 6/3 (ploha 6 je podijeljena na 3 dijela). dok je nasip s unutarnje strane izveden od zemljanog materijala.. Zagreb.10. studije i zaštitu okoliša. Kazeta za prihvat azbestnog otpada je odijeljena od ostalog dijela odlagališta me unasipom visine 1. GRA ENJE III.1. ožujak 2007 god. Plan odlaganja otpada na plohu 5D i 6. Pristupna cesta plohi za prihvat azbestnog otpada je smještena na zapadnom nasipu. Nasip s vanjske strane obodnog nasipa je izveden od mješovitog materijala dobivenog obradom gra evinskog otpada. Elaborat tehnologije odlaganja gra evinskog otpada koji sadrži azbest na kazeti izgra enoj u okviru odlagališta Jakuševec [vidi TD27]. [vidi IP1].d. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. listopad 2010. uz unutarnji rub južnog i zapadnog obodnog nasipa. Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.1. Cesta je širine 4 m s vanjske strane obodnog nasipa.000 m2 (dno kazete + me unasip + postojeći obodni nasip na koji će se naslanjati azbestni otpad). Površina bez obodnog nasipa iznosi približno 2. Ukupna površina kazete za prihvat azbestnog otpada iznosi približno 4. odnosno 5 m s unutarnje strane nasipa. Nasip prometnice je izveden od mješovitog materijala.10. Opći • • • • stranica 204 od 348 . Zavod za planiranje.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A. Zavod za ekološki inženjering. izveden je plato za okretanje vozila. Institut gra evinarstva Hrvatske d.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Ploha za prihvat gra evinskog otpada koji sadrži čvrsto vezani azbest i ostali čvrsto vezani azbestni otpad (u danljem tekstu samo azbestni otpad) je izvedena na samom jugozapadnom rubu odlagališta. Zavod za ekološki inženjering. broj: 24-10-013/07.d.d. Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom zahtjevi gra enja su dani u dokumentaciji.160 m2.. Zagreb. Izvo ač je dužan ishoditi sve potrebne suglasnosti/dozvole za rad s azbestom nadležnih ministarstava.. ožujak 2000 god. oznaka IZV-JAK-A1. na mjestu spajanja s kazetom za azbestni otpad. Izvo ač je zadužen za održavanje plohe za prihvat azbestnog otpada čupanjem raslinja s korjenjem kako ne bi došlo do oštećenja filtarskog geotekstila i prodiranja sitnih čestica u drenažni sustav.10.A. [vidi IP6]. Institut IGH d. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. Ploha za prihvat azbestnog otpada III.Broj projekta: 3230-0576/10. Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. Institut gra evinarstva Hrvatske d.5 m. Na kraju pristupne prometnice.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.3 Prometnice i platoi Poglavlje III.2 Privremeno prekrivanje Poglavlje III.A.10. Ploha za prihvat azbestnog otpada III.9 Zaštitni sloj iznad sustava za prikupljanje procjednih voda Pravilnici i propisi Uredba o kategorijama.6 Obodni kanali Poglavlje III.A.A.A. Srodna poglavlja Poglavlje III.7 Detekcija oštećenja geomembrane Poglavlje III. opremu. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu.A. kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 117/07) • • • • • • stranica 205 od 348 . statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Obveza je IZVO AČA da izvo enje radova provodi tako da izbjegne mogućnost oštećenja izvedenih elemenata odvodnje procjednih voda i me unasipa (zečjeg nasipa). za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.1.A. alate i pribor.A.1 Prihvat i ugradnja otpada Poglavlje III.A. odredbama.A. materijale. vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05.A.5 Me unasip (zečji nasip) Poglavlje III. održavanje i upravljanje prometnicama i platoima. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća izgradnju.8 Sustav procjednih voda Poglavlje III. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Opće napomene Rad IZVO AČA na održavanju i upravljanju plohe za prihvat azbestnog otpada obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima.10. 39/09) Pravilnik o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN42/07) Naputak o postupanju s otpadom koji sadrži azbest (NN 89/08) Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima (NN 13/09) Odluka o postupanju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za provedbu mjera radi unaprje enja sustava gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 58/11) Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada.

Ukoliko se iznad azbestnog otpada odlaže komunalni otpad mogu se u području odloženog komunalnog otpada izvoditi zdenci.Nakon zatvaranja polja za prihvat azbestnog otpada iznad područja gdje je vršeno njegovo odlaganje ne smiju se provoditi aktivnosti kojima bi se dovelo do zaga enja okoliša. Prema Naputku o postupanju s otpadom koji sadrži azbest (NN 89/08) polje (kazeta) za prihvat azbestnog otpada mora biti izdvojeno od ostalog dijela odlagališta. ODJEČE I OBUĆE'' . koja ima otprilike slijedeći sadržaj: OPASNOST – AZBEST – SAMO OVLAŠTENO OSOBLJE – OBVEZNA UPOTREBA ZAŠTITNE OPREME.10. Pri tome se poglavito misli na bušenje plinskih zdenaca. Kako bi se i u tom slučaju polje za prihvat azbestnog otpada izoliralo od okoline.. te se odlagalište čuva 24 sata.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.Nakon završetka odlaganja azbestnog otpada. potrebno je izme u azbestnog i komunalnog otpada izvesti odgovarajuće me uprekrivne slojeve. a time i zdravlja ljudi. ali treba voditi računa da je udaljenost dna zdenca od vrha me uprekrivnog sustava veća od predvi enog slijeganja otpada. a na porti se provodi evidencija ulaženja ljudi na odlagalište. Ploha za prihvat azbestnog otpada IZVO AČ je dužan postupati u skladu s Elaboratom tehnologije odlaganja gra evinskog otpada koji sadrži azbest na kazeti izgra enoj u okviru odlagališta Jakuševec [vidi TD27]: Tehnologija odlaganja azbestnog otpada Izdvajanje polja za prihvat azbestnog otpada . Primjer koji se prezentira ovaj slučaj prikazan je na slici 3˝ u TD27: ..˝ stranica 206 od 348 . odmah uz područje gdje se prihvaća azbestni otpad.Pristup odlagalištu osobama koje nisu zaposlene spriječen je ogradom koja se izvodi po rubu odlagališta ili oko samog polja za prihvat azbestnog otpada..A. postavlja se tabla. iznad njega se može odlagati komunalni otpad. Na vidljivom mjestu. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.

Kod odlaganja azbestnog otpada najveću pažnju treba posvetiti tome da se spriječi. potrebno je pridržavati se slijedećeg: • otpad se prije prijevoza. Tehnologija koje se treba pridržavati kako bi se isto postiglo. izvo ač koji provodi prihvat i ugradnju azbestnog otpada dužan je sukladno dinamici punjenja plohe azbestom izgra ivati pristupnu prometnicu/rampu. pri prijevozu azbestnog otpada.Sukladno Pravilniku o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 42/07). da se izbjegne ispuštanje čestica azbesta u okoliš potrebno je hitno poprskati otpad. te osigurati rubove ljepljivom trakom • nezapakiran azbestni otpad: . te po potrebi sanirati oštećenja koja mogu nastati uslijed različitih utjecaja (padalina.. na odlagalište se doprema samo zapakiran ili adekvatno obra en azbestni otpad. Održavanje prometnice obuhvaća i održavanje prometne gradilišne signalizacije. Nadalje. mora zapakirati tako da se spriječi ispuštanje azbestnih vlakana i azbestne prašine u okoliš (zahtijeva se ambalaža od polietilenske folije debljine najmanje 0. istovara i prijevoza ne do e do ispuštanja tih vlakana ili prašine u zrak Azbestni otpad se do samog mjesta odlaganja dovozi trajnom ili privremenom gradilišnom prometnicom. odnosi se na slijedeće: • zapakirani azbestni otpad – provjeriti da li je dobro zapakiran. Ploha za prihvat azbestnog otpada Dovoz otpada koji sadrži azbest do polja za njegov prihvat .10.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. teškog opterećenja vozila i dr. ispuštanje azbestnih vlakana i prašine u zrak.odmah po istovaru navlažiti otpad stranica 207 od 348 . Pristupnu prometnicu (i radni plato ispred kazete za azbest) potrebno je redovito održavati. Ukoliko se na odlagalište ipak dopremi i azbestni otpad koji nije pakiran ili obra en. odnosno svede na minimum. kako bi mogao pristupiti do slijedećeg sloja (nivoa) odlaganja azbesta.4 mm. te ga u što kraćem vremenu zapakirati u foliju ili alternativno (nepostojanje adekvatne folije u danom trenutku na gradilištu) prekriti slojem zemlje u debljini od minimalno 10 cm. gdje se istovaruje. Tehnologija istovara i ugradnje zapakiranog azbestnog otpada opisana je u TD27.˝ Općenito o odlaganju otpada koji sadrži azbest . te ukoliko nije provesti isto polietilenskom folijom debljine minimalno 0.A.).Sukladno Pravilniku o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 42/07). a svi radovi trebaju proteći na način da se izbjegne ili skrati period u kojem nije moguć pristup kazeti za odlaganje azbestnog otpada. Izvo ač (poduzeće) koji provodi prihvat i ugradnju azbestnog otpada dužan je izvoditi radove održavanja prometnice.4 mm) • spremnici i ambalaža koja sadrži azbestni otpad moraju biti vidljivo označeni prema posebnom propisu • osoba koja prevozi otpad koji sadrži azbestna vlakna ili prašinu mora osigurati da tijekom utovara. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III..

U pravilu se na polja za azbestni otpad dopremaju valovite ili ravne fasadne i krovne ploče. kako je opisano u zasebnom poglavlju. Prije prekrivanja i zbijanja redova paleta. kao i Ministarstva graditeljstva i prostornog ure enja. kao i globalna stabilnost cjelokupnog odloženog otpada za slučaj da se iznad azbestnog otpada odlaže komunalni otpad. zbijanjem otpada odgovarajućim brojem prijelaza stroja (npr. te tako pripremljene cijevi upakirati u foliju • zdrobiti cijevi nakon prekrivanja zemljanim materijalom uz adekvatne mjere zaštite (me uostalim prskanje vodom i obavezno korištenje zaštitne opreme) i uz prethodno isho enu suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Svaki red paleta prekriva se horizontalnim slojem zemljanog materijala s većim udjelom pijeska i šljunka (vidi Tehničke uvjete ugradnje – zemljani materijal veće vodopropus-nosti [vidi TD27]).˝ stranica 208 od 348 . Udaljenost susjednih vertikalnih drenaža ne smije biti veća od 3 m.A.5m). Ukoliko se ipak dopreme i odre ene količine cijevi koje sadrže azbest.5m. tri prijelaza kompaktora ili buldozera težine min. 12t) i ograničavanjem debljine jednog sloja odloženog otpada prije zbijanja na visinu jedne-dvije palete (maksimalno 1.10. vrsti. te osigurati rubove ljepljivom trakom • azbestni otpad nije dozvoljeno lomiti. načinu obrade odloženog azbestnog otpada. piliti ili na bilo koji drugi način obra ivati Pokosi odloženog azbestnog otpada i zbijenost otpada trebaju biti takovi da se osigura stabilnost odloženog azbestnog otpada.2m nakon zbijanja. te mjestu gdje je azbestni otpad odložen (u skladu s Pravilnikom o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest. te izvedbe vertikalnih zemljanih stupaca. potrebno je na samoj lokaciji osigurati dovoljnu količinu vode za prskanje azbestnog otpada za slučaj da do e do puknuća folije u koju je upakiran. Kako je azbestni otpad upakiran u foliji. Ploha za prihvat azbestnog otpada . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. šljunkom. uz korištenje adekvatne opreme. potrebno je provesti neku od slijedećih mjera: • prije prelaska strojevima/vozilima preko cijevi iste ispuniti betonom. U pravilu se zadovoljavajuća stabilnost postiže projektiranjem konačnog pokosa odloženog azbestnog otpada u nagibu 1V:3H. a širina drenažnog stupca treba iznositi najmanje 0. a debljina ovog sloja treba iznositi minimalno 0. NN 42/07). a potrebno je osigurati procje ivanje oborinske vode do sustava za sakupljanje procjednih voda.u što kraćem vremenu upakirati otpad u polietilensku foliju debljine minimalno 0. zemljanim materijalom ili slično. izme u paleta treba ugra ivati vertikalne slojeve zemljanog materijala s većim udjelom pijeska i šljunka (vidi Tehničke uvjete ugradnje – zemljani materijal veće vodopropusnosti [vidi TD27]). Odlagatelj azbestnog otpada dužan je voditi očevidnik o nastanku i tijeku otpada i voditi podatke o količini.4 mm. Na odlaganju azbestnog otpada smije raditi isključivo obučeno osoblje.

održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. "big bag". Na ovaj se način uglavnom pakira i transportira "pločasti" azbest . Visina azbestnog otpada na pojedinim paletama kreće se uglavnom od 0.5 m do 1..2 x 1.. obloge i sl.2 m ili 1. Azbestni otpad upakiran i odložen na paletama Drobljeni ili usitnjeni azbest se na mjestu nastanka uglavnom pakira u nepropusne polipropilenske vreće tzv.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Slika 7.A.5 do 1. Ploha za prihvat azbestnog otpada Postupak ugradnje otpada koji sadrži azbest na odlagalištu Jakuševec .8 x 1. Slika 6. 1 x 1. različitih dimenzija. Rukovanje i manipulacija s ovim vrećama riješena je preko ušivenih ručki koje se prihvaćaju pretežito viljuškarima ili nekim drugim strojevima za podizanje tereta. Azbestni otpad upakiran u . dok se težina jedne palete kreće u rasponu od 0. dopremati će se na drvenim paletama (dimenzije paleta su uglavnom 0.big bag˝ vreću stranica 209 od 348 .Većina azbestnog otpada koji će se odlagati na kazetu.5 m.10.krovne ploče.2 m).2 m.5 tona.

0 m (visina palete). Drugi red će se slagati neposredno uz prvi. stranica 210 od 348 . Na taj će se način formirati red duljine od oko 45 m. bez obzira na geometrijski oblik azbestih "paketa" zajedničko im je svima da moraju biti propisno pakirani kako bi bilo spriječeno osloba anje azbestnih čestica u zrak. Palete/vreće potrebno je slagati neposredno jedne uz drugu. Me utim.5-3 m (širina dviju paleta) x 45 m (duljina kazete za azbest.0 m izme u njih). Kako bi se moglo pristupiti prekrivanju azbestnog otpada (s propisanim zbijanjem) potrebno je izvesti najmanje dva ''dvoreda'' (4 reda paleta s jednim razmakom od cca 1. Sa vozila koja su dovezla azbestni otpad.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Vozilo koje je dovezlo azbestni otpad parkira se što bliže kazeti za odlaganje azbesta. valjka ili nekog sličnog stroja minimalne mase od 12 t. potrebno je osigurati debljinu prekrivnog sloja od minimalno 20 cm (u zbijenom stanju) iznad azbestnog otpada. te tako er paleta/vreća do palete/vreće. dok se konačna površina jednog sloja ugra enog azbestnog otpada zbija prelascima kompaktora.0 m od prethodnog. Prekrivanje će se vršiti s pjeskovito/šljunkovitim materijalom čije su karakteristike specificirane u Tehničkim uvjetima ugradnje – zemljani materijal veće vodopropusnosti [vidi TD27].10. ''žabom'' ili nekim sličnim strojem. Kada se propisno zapakirani otpad koji sadrži azbest dopremi do mjesta budućeg odlaganja (dozvoljeno isključivo osobama ovlaštenima za transport i postupanje s zbestnim otpadom) potrebno je pristupiti njegovom istovaru i odlaganju na ure enu kazetu za prihvat azbestnog otpada. odnosno na posebno ure enu površinu uz kazetu za azbest. Na taj način formirati će se "dvored" približnih dimenzija 2.A. Prekrivanje odloženih paleta/vreća (dvoreda) je moguće započeti bilo kada unutar 3 mjeseca od odlaganja uz uvjet da prilikom manipulacije i odlaganja nije došlo do oštećenja zaštitne folije tj.5 m. te ga na isti način složiti. Budući da visina pojedinih paleta/vreća neće biti ujednačena. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. a provedbom monitoringa se konstatira da je kakvoća zraka zadovoljavajuća. Vozilo koje je dovezlo azbestni otpad ne smije ulaziti u prostor kazete za azbest.5 x 1. Me utim. Sljedeći "dvored" je potrebno odmaknuti za cca.5 x 1. Tako er. tj. ali se to u ovom trenutku ne može točno znati. s obzirom na težinu azbesta i manipulacijska ograničenja (nosivost viljuškara. ukoliko je sav odloženi otpad propisno upakiran. palete/vreće (ili neki drugi oblik azbestnog ''paketa'') se uz pomoć "kombinirke" na kojoj su montirane vilice ili nekog sličnog stroja skidaju s vozila. kamiona i drugih strojeva kojima se transportira azbest) realno je za očekivati da na kazetu za azbest neće dolaziti azbestni "paketi" veći od cca 1. Kazetu za azbest potrebno je popunjavati u redovima i to tako da se prvi red složi paralelno i neposredno uz rub (južnog) obodnog nasipa. Prostor izme u "dvoreda" potrebno je zbijati mini-kompaktorom. te odvoze do mjesta odlaganja gdje se zajedno s paletom polažu na horizontalnu podlogu kazete za azbest. 1. Ploha za prihvat azbestnog otpada Postoji mogućnost da će odre ena količina azbestnog otpada dolaziti pakirana i u drugačijim oblicima. duljina reda) x 1. u ovom trenutku nije moguće odrediti točnu količinu/visinu materijala potrebnog za prekrivanje azbestnog otpada.

.). kako bi mogao pristupiti do slijedećeg sloja (nivoa) odlaganja azbesta.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. vilice i dr. Tijekom zbijanja sloja azbestnog otpada potrebno je provoditi mjerenja količina azbestnih čestica u zraku.A. zamijećenim zaga enjem zraka tijekom provedbe monitoringa i sl. Vozila je potrebno prati na samoj kazeti ili neposredno uz kazetu za azbest. a površinu prekrivnog materijala urediti tako da se po njoj mogu kretati strojevi (kombinirka.2 m). npr. S obzirom na predvi ene dimenzije kazete za prihvat azbestnog otpada na odlagalištu Jakuševec i pretpostavljenu visinu jednog sloja (cca.10. 1. kompaktor. radove treba obustaviti. a to su: • prekrivanje u slučaju hitnih intervencija. Svi strojevi koji se koriste za ugradnju azbestnog otpada moraju se prije napuštanja azbestne kazete i korištenja na nekim drugim lokacijama obavezno isprati vodom.'' Shematski prikaz redova. potrebno je oštećenu paletu/vreću poprskati vodom i u što kraćem roku prekriti (zatrpati) pjeskovito/šljunkovitim materijalom (u ovom slučaju nije potrebno zbijati zemljani materijal već će se zbijanje provoditi prilikom prekrivanja "dvoreda").Azbestni otpad se prekriva u više slučajeva. Kada se utvrdi da je prije ena dozvoljena granica onečišćenja zraka. kod dolaska neupakiranog azbestnog otpada ili puknuća folije na upakiranom otpadu.5 slojeva (nivoa) azbestnog otpada. Na opisan način potrebno je popuniti cijelu kazetu. gusjenice. "dvoreda" i slojeva dan je na slici 6. pretpostavlja se da će se ukupno odložiti 4 . Nastaviti s radovima tek nakon što se mjerenjima pokaže da su onečišćenja smanjena ispod dozvoljene granice. u TD27: Prekrivanje otpada koji sadrži azbest . buldozer i sl. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Ploha za prihvat azbestnog otpada U slučaju da do e do oštećenja zaštitne folije ili vreće koje nije moguće sanirati polietilenskom folijom i ljepljivom trakom. Potrebno je isprati sve dijelove koji su mogli biti u kontaktu s azbestnim otpadom (kotači. stranica 211 od 348 . kako bi imao dovoljnu nosivost potrebnu za ugradnju narednog sloja).) kojima će se slagati palete i ugra ivati sljedeći sloj azbestnog otpada (potrebno je zbiti prekrivni materijal nižeg sloja (nivoa) azbestnog otpada. Izvo ač mora izgraditi pristupnu prometnicu/rampu.

Me uprekrivanje azbestnog otpada iznad kojeg se odlaže komunalni otpad Kako bi se azbestni otpad izolirao od komunalnog otpada koji se odlaže iznad njega treba prethodno izvesti sloj zemljanog materijala u debljini minimalno 1.5 m. Završno prekrivanje otpada ima i dodatnu funkciju. kako ne bi došlo do miješanja materijala. a da se iznad tog sloja izvede drenažni šljunčani sloj debljine 0.A. nakon čega slijedi zatvaranje odlagališta ili dijela odlagališta gdje se vršio prihvat azbestnog otpada Sva gore navedena prekrivanja zemljanim materijalom provode se kao mjera zaštite od osloba anja azbestnih vlakana i prašine u okoliš. Ovi materijali tada čine me uprekrivni sustav (odozdol prema gore): • zemljani sloj debljine 1. Ploha za prihvat azbestnog otpada • prekrivanje prije zbijanja (opisano u poglavljima 2. Ovim me uprekrivnim zemljanim slojem odvaja se azbestni otpad od komunalnog otpada.3 m.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 1. Prekrivanje azbestnog otpada prije zbijanja Prekrivanje azbestnog otpada tek prije njegova zbijanja podrazumijeva da se na odlagalištu provode slijedeće mjere zaštite okoliša i zdravlja ljudi: • polje za azbestni otpad je izvedeno unutar ogra enog odlagališta na kojem je uspostavljena čuvarska služba tijekom cijelog dana (24 sata) • uz polje postoji tabla kojom se ukazuje na opasni azbestni otpad i zabranjuje pristup nezaposlenim osobama • sav azbestni otpad je upakiran u foliju • na odlagalištu se provodi monitoring sukladno opisu danom u zasebnom poglavlju Ukoliko nije uspostavljena neka od gore opisanih mjera potrebno je prekriti azbestni otpad na kraju istog radnog dana u kojem je on dopremljen. Kako bi se spriječila infiltracija procjednih voda iz komunalnog otpada u polje gdje je odložen azbestni otpad. slojem zemljanog materijala minimalne debljine 0. te odgovarajući filterski geotekstili. odnosno odmah po njegovom dovozu.5 u TD27) • me uprekrivanje zemljanim materijalom koje se provodi kada se nakon završetka odlaganja azbestnog otpada iznad njega nastavlja s odlaganjem komunalnog otpada • završno prekrivanje.4 i 2. a to je ograničavanja infiltracije oborina u otpad i time minimaliziranja nastajanje procjednih voda. 2.10.5 m (karakteristike materijala prema Tehničkim uvjetima ugradnje – zemljani materijal manje vodopropusnosti [vidi TD27]) • filterski geotekstil. preporuča se da me uprekrivni zemljani sloj ima veći udio sitnozrnatog koherentnog materijala. mase 400 g/m2 (vidi Tehničke uvjete ugradnje – filterski/separacijski geotekstil [vidi TD27]) • drenažni šljunčani sloj debljine 0. kako bi bio slabije propusnosti.3 m (vidi Tehničke uvjete ugradnje – drenažni šljunak [vidi TD27]) • fiterski geotekstil mase 400 g/m2 (vidi Tehničke uvjete ugradnje – filterski/separacijski geotekstil [vidi TD27]) stranica 212 od 348 . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.2 m.

jednom mjesečno prva tri mjeseca rada .nakon prva tri mjeseca rada jednom tromjesečno (ova mjerenja mogu se podudarati s mjerenjima koja se provode tijekom prekrivanja i zbijanja otpada) stranica 213 od 348 .. odnosno sloj za zaštitu od smrzavanja • drenaža za oborinsku vodu. u TD27 3. kako bi se spriječile bilo kakve aktivnosti na tom području.Završni prekrivni slojevi za polje gdje se izvodi azbestni otpad trebaju odgovarati slojevima koji se prema Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada. Završno prekrivanje. te postaviti tablu s upozorenjem: OPASNOST . načinu i mjestu gdje je azbestni otpad odložen • mjerenje količine azbestnih čestica u zraku na području samog polja. odnosno nakon izvedenog završnog prekrivanja otpada. tj. vrsti. U principu se radi o slijedećim slojevima (od vrha na niže): • rekultivirajući zemljani sloj. filterski geotekstil + šljunak + zaštitni geotekstil ili geosintetski drenažni sloj adekvatnih svojstava • zaštitni zemljani sloj Po završetku rada odlagališta.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. prestanak bilo kakvog odlaganja na ili iznad površine polja . sa slijedećom učestalošću: .10. u neposrednoj blizini radova koji se odvijaju unutar polja. podrijetlu. Padovi ne smiju biti izvedeni na način da se procjedna voda zadržava iznad polja za azbestni otpad..3 m (karakteristike materijala prema Tehničkim uvjetima ugradnje – zemljani materijal veće vodopropusnosti [vidi TD27]) Padovi me uprekrivnih slojeva trebaju biti takovi da se osigura odvodnja procjednih voda komunalnog otpada na područje gdje je ovaj otpad u kontaktu s donjim brtvenim sustavom odlagališta. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. filterski geotekstil + šljunak + zaštitnigeotekstil ili geosintetski drenažni sloj adekvatnih svojstava • glina debljine 0.'' Primjeri izvedbe vrha azbestnog otpada i me uprekrivnog sustava za odlagalište Jakuševec dani su na nacrtima 1 i 2. površinu ispod koje se nalazi odložen azbestni otpad najbolje je ograditi. GCL) adekvatnih svojstava • plinska drenaža.U PODLOZI ODLOŽEN AZBESTNI OTPAD. kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 117/07) zahtijevaju za komunalni otpad. Ploha za prihvat azbestnog otpada • zaštitni zemljani sloj debljine 0.'' Monitoring IZVO AČ je dužan postupati u skladu s Elaboratom tehnologije odlaganja gra evinskog otpada koji sadrži azbest na kazeti izgra enoj u okviru odlagališta Jakuševec [vidi TD27]: .Program praćenja stanja na odlagalištu koje prihvaća azbestni otpad podrazumijeva slijedeće: • sukladno Pravilniku o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 42/07).5 m i kmax = 1 X 10-7 cm/s ili brtveni materijalnih (npr. odlagatelj azbestnog otpada dužan je voditi očevidnik o nastanku i tijeku otpada i voditi podatke o količini.A.

1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja su dani u poglavlju 02363 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6. tvrtka: Institut IGH d. ožujak 2010.A. stranica 214 od 348 . god. Institut gra evinarstva Hrvatske d.d.. [IP15].kod hitnih intervencija prekrivanja azbestnog otpada zemljanim materijalom zbog puknuća folije.narednih petnaest godina jednom u pet godina III. Zagreb.2.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. neovisno o uzroku prašine .jednom godišnje tijekom prve dvije godine nakon zatvaranja polja . • svakodnevnu kontrolu ispravnosti zaštitne opreme • svakodnevnu kontrolu odloženog azbestnog otpada na kraju radnog vremena. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. prema nalogu nadzornog inženjera Napomena: Granična vrijednost izloženosti azbestnim vlaknima definirana je Pravilnikom o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima (NN13/09).10..obvezno tijekom provedbe prekrivanja zemljanim materijalom zbijanja azbestnog otpada .10.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Partikularni zahtjevi su dani u poglavlju III.A.9 Zaštitni sloj iznad sustava za prikupljanje procjednih voda.1 vlakno/ml za sve tipove azbesta. Broj projekta: 3230-729/09.svaki puta nakon što se uoči azbestna prašina u zraku.d.A. [Vidi IP1] kao i u dokumentaciji Izvedbeni projekt kazete za prihvat azbestnog otpada. III. oznaka IZV-JAK-A1.10. ODRŽAVANJE III. Ploha za prihvat azbestnog otpada .A. Program praćenja stanja nakon zatvaranja odlagališta koje je u prošlosti prihvaćalo azbestni otpad: • mjerenje količine azbestnih čestica u zraku na području iznad samog polja ili u neposrednoj blizini sa slijedećom učestalošću: . Ovim Pravilnikom zahtijeva se da izloženost radnika azbestu iznosi najviše 0. broj: 24-10-013/07. Zavod za planiranje . Zagreb. ožujak 2007 god.2.A.10. Zavod za ekološki inženjering.2. studije i zaštitu okoliša. prvenstveno radi kontrole ispravnosti provo enja svih potrebnih mjera da ne do e do izdvajanja azbestnih vlakana i prašine u okoliš (kvaliteta pakiranja i prekrivanja otpada).

Zagreb. god. podrijetlu. prema nalogu nadzornog inženjera stranica 215 od 348 . broj: 24-10-013/07. sa slijedećom učestalošću: . odlagatelj azbestnog otpada dužan je voditi očevidnik o nastanku i tijeku otpada i voditi podatke o količini. tvrtka: Institut IGH d.A. Broj projekta: 3230-729/09.10. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije.kod hitnih intervencija prekrivanja azbestnog otpada zemljanim materijalom zbog puknuća folije. vrsti. Institut gra evinarstva Hrvatske d. tj.jednom mjesečno prva tri mjeseca rada .3. [Vidi IP1] kao i u dokumentaciji Izvedbeni projekt kazete za prihvat azbestnog otpada. IZVO AČ je dužan postupati u skladu s Elaboratom tehnologije odlaganja gra evinskog otpada koji sadrži azbest na kazeti izgra enoj u okviru odlagališta Jakuševec [vidi TD27]: .A.. neovisno o uzroku prašine . ožujak 2010. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Zavod za planiranje .nakon prva tri mjeseca rada jednom tromjesečno (ova mjerenja mogu se podudarati s mjerenjima koja se provode tijekom prekrivanja i zbijanja otpada) . studije i zaštitu okoliša.d.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Izvještaji Izvo ača Obveza je IZVO AČA da putem Mjesečnih izvještaja obavještava o stanju izvedenih radova održavanja.10. ožujak 2007 god.3. Zavod za ekološki inženjering.. Zagreb. [IP15]. načinu i mjestu gdje je azbestni otpad odložen • mjerenje količine azbestnih čestica u zraku na području samog polja. u neposrednoj blizini radova koji se odvijaju unutar polja. III.10.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.10.A.Program praćenja stanja na odlagalištu koje prihvaća azbestni otpad podrazumijeva slijedeće: • sukladno Pravilniku o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 42/07). Ploha za prihvat azbestnog otpada III.3.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi upravljanja su dani u poglavlju 02363 Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji: Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6.obvezno tijekom provedbe prekrivanja zemljanim materijalom zbijanja azbestnog otpada .. UPRAVLJANJE III.svaki puta nakon što se uoči azbestna prašina u zraku. oznaka IZV-JAK-A1.d.A.

10. Program praćenja stanja nakon zatvaranja odlagališta koje je u prošlosti prihvaćalo azbestni otpad: • mjerenje količine azbestnih čestica u zraku na području iznad samog polja ili u neposrednoj blizini sa slijedećom učestalošću: .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. U svrhu zaštite djelatnika i ostalih osoba.jednom godišnje tijekom prve dvije godine nakon zatvaranja polja . Pri tome se posebno misli na opasnosti koje se javljaju kada se prašina i vlakna azbesta na u u zraku.. Na odlagalištu treba provoditi minimalno slijedeće mjere za sprječavanje emisije azbestnih vlakana i prašine u okoliš: • treba provjeriti da li je adekvatno zapakiran azbestni otpad dopremljen na odlagalište stranica 216 od 348 .narednih petnaest godina jednom u pet godina III. Ploha za prihvat azbestnog otpada Napomena: Granična vrijednost izloženosti azbestnim vlaknima definirana je Pravilnikom o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima (NN13/09). potrebno je provoditi monitoring.azbestoza pluća i rak pluća. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA IZVO AČ je dužan postupati u skladu s Elaboratom tehnologije odlaganja gra evinskog otpada koji sadrži azbest na kazeti izgra enoj u okviru odlagališta Jakuševec [vidi TD27]: .Na poslovima odlaganja azbestnog otpada smiju raditi i provoditi kontrolu samo djelatnici koji su prošli adekvatnu obuku. Ljudsko zdravlje tada je ugroženo zbog mogućnosti da se azbestna vlakanca igličaste strukture zabodu u plućne membrane.4. POSTUPANJE S OPASNIM OTPADOM IZVO AČ je dužan postupati s opasnim otpadom u skladu s Elaboratu tehnologije odlaganja gra evinskog otpada koji sadrži azbest na kazeti izgra enoj u okviru odlagališta Jakuševec [vidi TD27]. NN 89/08).A.A. Ovim Pravilnikom zahtijeva se da izloženost radnika azbestu iznosi najviše 0. prvenstveno radi kontrole ispravnosti provo enja svih potrebnih mjera da ne do e do izdvajanja azbestnih vlakana i prašine u okoliš (kvaliteta pakiranja i prekrivanja otpada).A. te imaju odgovarajuću zaštitnu opremu (sukladno Naputku o postupanju s otpadom koji sadrži azbest. III.10. Pri odlaganju azbestnog otpada na odlagalištu treba osigurati sve potrebne mjere za zaštitu radnika. • svakodnevnu kontrolu ispravnosti zaštitne opreme • svakodnevnu kontrolu odloženog azbestnog otpada na kraju radnog vremena. čime se uzrokuju smrtonosne bolesti .1 vlakno/ml za sve tipove azbesta.5. kako je opisano u zasebnom poglavlju.10.

pakiranje) • kod zbijanja otpada treba prskati otpad za slučaj puknuća folije • strogo je zabranjeno trgati.). Vreće moraju biti vidno označene natpisom ili znakom za azbestni otpad. te ga ne smije skidati i odlagati na području polja s azbestnim otpadom.4 mm. obavezno odlaganje odjeće u zatvorene spremnike. Zaštitna odjeća. te znati pravilno koristiti zaštitnu opremu. radnik mora navlažiti otpad • svakodnevno treba kontrolirati stanje folije u koju je otpad upakiran • u slučaju da je folija oštećena treba odmah reagirati sukladno stanju oštećenja (manja puknuće . Izvo ač mora osigurati poseban prostor za dekontaminaciju i skladištenje opreme. te zatim poduzeti odgovarajuće mjere (prekrivanje. a prije pakiranja u folije. Radnik mora biti školovan za pravilnu dekontaminaciju obuče i odjeće (čišćenje mokrom krpom i usisavačem. Za rad s azbestnim otpadom radnik mora biti dobrog zdravstvenog stanja. treba biti u skladu s uputama proizvo ača.prskanje i prekrivanje zemljanim materijalom) • kod svakog vidljivog stvaranja azbestne prašine treba odmah poprskati otpad. koji se više ne koriste.10. skidanje respiratora nakon što je provedena dekontaminacija itd. Pri radu u okolini u kojoj postoji mogućnost od povećane količine azbesta u zraku radnici moraju imati zaštitu opremu: • zaštitno odijelo • respirator (zaštitna maska) • zaštitne rukavice • čizme ili druga obuća Tijekom zbijanja azbestnog otpada radnici moraju nositi zaštitnu odjeću. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. bušiti.prskanje i lijepljenje folije. strugati. te kasnije najmanje jednom godišnje) stranica 217 od 348 .A. te odlaganje druge odječe i preoblačenje. te na vreći treba stajati opis o sadržaju vreće. niti bilo gdje drugdje gdje ima prašine. Prostor za dekontaminaciju radnika mora imati me usobno odvojene prostore za čišćenje zaštitne odječe. upoznati se s opasnostima pri radu s azbestnim otpadom. brusiti ili na bilo koji drugi način obra ivati proizvode koji sadrže azbest • treba provoditi monitoring Radnici koji rade na odlaganju/zbijanju azbestnog otpada moraju biti školovani za postupanje u izvanrednim situacijama (povećane količine azbesta u zraku). Nošenje odjeće. posebno respiratora. veće puknuće . Tijekom prihvata azbestnog otpada na odlagalištu potrebno je kontrolirati/pratiti slijedeće: • zdravstveno stanje radnika (zdravstveni pregled obavezan prije uvo enja radnika u posao. Ovako upakiran otpad treba odložiti na polju za prihvat azbestnog otpada.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Radnik mora biti školovan za pravilno korištenje respiratora (maske). odlaganje zaštitne odječe i respiratora. moraju se odložiti u polietilenske vreće debljine najmanje 0. oprema i respiratori. Ploha za prihvat azbestnog otpada • neupakiran azbestni otpad treba zapakirati u polietilenske vreće minimalne debljine 0.4 mm. te osigurati rubove ljepljivom trakom.

) • količinu. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.zbijanje slojeva. te s planiranim aktivnostima na polju .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. te redovito mijenjati korištena sredstva i opremu) • količinu azbestnih čestica u zraku.10. Ploha za prihvat azbestnog otpada • osobna zaštitna sredstva i opremu (kontrolirati ispravnost. prekrivanje i sl.A. mjerenjem istih na području samog polja ili u neposrednoj blizini (dinamiku mjerenja treba uskladiti s dinamikom i količinom azbestnog otpada. o čemu treba voditi očevidnik sukladno Pravilniku o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 42107)'' ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 218 od 348 . vrstu i način obrade materijala.

A.2 III.3. Svibanj 2012.A.11.11.11.11.1. Gornji brtveni sloj SADRŽAJ: III.o.1 III.A.A.A.11. stranica 219 od 348 . – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.3.1 III.11.A.A.2 III.3 III.1 III.11.1 III.2 III.11.1.A.A.2.A.11.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.A.A.4 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja Zaštita okoliša i zdravlja SVEZAK III.11.2 III.11.2.o.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.11. Gornji brtveni sloj

SADRŽAJ POGLAVALJA: III.A.11.1.
III.A.11.1.1 III.A.11.1.2

GRA ENJE ............................................................................................221
OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .......................................................... 221 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ............................................ 223

III.A.11.2.
III.A.11.2.1 III.A.11.2.2

ODRŽAVANJE ........................................................................................ 230
OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ..................................................................... 230 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ...................................................... 230

III.A.11.3.
III.A.11.3.1 III.A.11.3.2

UPRAVLJANJE ........................................................................................ 231
OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA..................................................................... 231 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ...................................................... 231

III.A.11.4.

ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA .............................................................. 232

stranica 220 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.11. Gornji brtveni sloj

III.A.11.1. GRA ENJE
III.A.11.1.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA
Na plohama 1 – 4 (do plinske linije L) je izveden gornji brtveni sloj sa gotovom prekrivkom. Gornji brtveni slojevi se izvode na formiranom i kompaktiranom tijelu od otpada. Nacrti projektiranog sustava gornjih brtvenih slojeva su dani dokumentaciji Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6, Institut gra evinarstva Hrvatske, Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. [IP2], vidi nacrte 5.3. (plan nagiba ploha 4, 5 i 6, vrh otpada), nacrt 5.4, (plan nagiba ploha 4, 5 i 6, vrh izravnavajućeg sloja zemlje) i nacrt 5.5, (plan nagiba ploha 4, 5 i 6, vrh završnog sloja zemlje). Komponente završnog pokrova Tijelo odlagališta ima dva razližita sustava završnog prekrivanja, prvi sustav je za bočne pokose a druga za krovni dio tijela odlagališta. Krovni dio tijela je projektiran sa slojem od linearne polietilenske geomembrane niske gustoće (LLDPE) debljine 1 mm dok pokosi nisu. Kompozitna prekrivka odabrana je za krovni dio tijela odlagališta kako bi se smanjila infiltracija u području gdje je nagib površine od samo 5%. Oba sustava se sastoje od sljedećih komponenti; humusni sloj, sloj zaštite od smrzavanja, gornji geosintetski dren za vodu (za oborinske vode), geosintetski glineni brtveni sloj (GCL), geosintetski sloj za otplinjavanje i me uprekrivni sloj. Konfiguracije prekrivke za krovni dio i bočne pokose, počevši od gornjeg sloja nadolje, su sljedeće: Krovni dio prekrivke (pokos od 5% ) Humusni sloj debljine 0,15 m Sloj zaštite od smrzavanja debljine 0,65 m Geosintetski dren za vodu Bočni pokosi prekrivke (2.85H:1V) Humusni sloj debljine 0,15 m Sloj zaštite od smrzavanja debljine 0,85 m

Geosintetski dren za vodu Linearna polietilenska geomembrana niske gustoće (LLDPE) debljine 1 mm Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL) Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL( Geosintetski sloj za otplinjavanje Me upokrov 0,30 m Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi gra enja su dani u dokumentaciji; •Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec, TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1, Institut gra evinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekološki inženjering, Zagreb, ožujak 2000 [GP1]. •Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6, oznaka IZV-JAK-A1, broj: 24-10-013/07, Institut gra evinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekološki inženjering, Zagreb, ožujak 2007 god. [Vidi IP1]. Geosintetski sloj za otplinjavanje Me upokrov 0,30 m

stranica 221 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.11. Gornji brtveni sloj

•Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6, Institut gra evinarstva Hrvatske, Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. [IP2]. •Izvedbeni projekt zaštite pokosa od erozije i sedimentacije, broj projekta: 81010041/12, institut IGH, d.d. Zavod za planiranje, studije i zaštitu okoliša, veljača 2012. [IP14]. Projektni zahtjevi izvedbe sustava gornjih brtvenih slojeva odlagališta su dani u poglavljima; • 02361 – Drenažni šljunak, • 02363 – Me uprekrivni sloj, • 02371 – Geosintetski dren za plin, • 02370 - Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL), • 02372 – Glatka LLDPE geomembrana gornjeg brtvenog sloja, • 02374 - Geosintetski dren za vodu, • 02375 – Zaštita od smrzavanja, • 02502 – Zatravljene završnog sloja Gore dana poglavlja se nalaze u dokumentaciji [IP1 i IP2]. Me upokrov (me uprekrivni sloj) Me upokrov se izvodi na produljenoj prekrivci debljine 30 cm a neposredno prije polaganja geosintetskog sloja za otplinjavanje. Debljina me uprekrivnog sloja je 30 cm. Granulometrija me uprekrivnog sloja treba biti takova da je 85 % zrna jednakog ili većeg promjera od 0.05 mm. Propusnost me uprekrivnog sloja mora biti biti veća ili jednaka od 1 x 10-4 cm/s. U me uprekrivnom sloju ne smije biti oštrih predmeta (armature, komada stijenja, stakla i sl.) koji bi mogli oštetiti ostale gornje brtvene slojeve. Geosintetski sloj za otplinjavanje Geosintetski sloj za otplinjavanje izvodi se direktno iznad me upokrova. Geosintetski sloj za otplinjavanje sastoji se od jezgre od polietilena (PE) ili polipropilena (PP) na koju se termičkim procesom s gornje i donje strane spajaju dva netkana geotekstila. Geosintetski sloj za otplinjavanje ima minimalnu transmisivnost od 8 x 10-4 m2/sek. Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL) Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL) izvodi se iznad geosintetskog sloja za otplinjavanje. Ugra uje se na krovnom dijelu i bočnim pokosima. Geosintetski glineni brtveni sloj je hidraulička barijera koja se sastoji od zrnate prirodne natrijeve bentonitne gline umetnute izme u dva geotekstila i učvršćene tkanjem ili šivanjem. Propusnost geosintetskog glinenog brtvenog sloja je maksimalno 5 x 10-9 centimetara na sekundu. Geomembrana od linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE) Brtveni sloj koji se sastoji od 1 mm, glatkog, linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE) treba se izvesti iznad geosintetskog glinenog brtvenog sloja (GCL) na krovnom dijelu prekrivke (5% nagiba). Geomembrana LLDPE se ne ugra uje na pokosima tijela odlagališta nagiba 1V:2.85H. Ovaj vrlo slabo propusan sloj ima osnovnu funkciju u

stranica 222 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.11. Gornji brtveni sloj

sprjecavanju prodiranja oborinskih voda u odložen otpad te spriječava prodirnje odlagališnog plina u geosintetski dren za vodu. Geosintetski dren za vodu Na krovnom dijelu prekrivke, geosintetski dren za vodu izvest će se direktno preko linearne polietilenske geomembrane niske gustoće (LLDPE) debljine 1 mm, a koja je položena na geosintetski glineni brtveni sloj (GCL). Na bočnim pokosima geosintetski dren za vodu se izvodi direktno iznad geosintetskog glinenog brtvenog sloja (GCL). Geosintetski dren za vodu sastoji se od jezgre od polietilena (PE) ili polipropilena (PP) na koju se termickim procesom s gornje i donje strane spajaju dva netkana geotekstila. Geosintetski dren za vodu ima minimalnu debljinu 7 mm i minimalnu transmisivnost od 8 x 10-4 m2/sek. Ovaj sloj mora ukloniti vodu koja se infiltrira kroz gornji sloj zaštite od smrzavanja i humusni sloj za vrijeme i nakon prekrivanja odlagališta, te spriječiti tečenje pod tlakom u tom sloju. Drenažni sloj morao bi infiltrirati vodu duž površine donjeležećeg prekrivnog sloja do drena smještenog u zaštitnim bermama i nožici pokosa prekrivnog sustava. Sloj zaštite od smrzavanja Sloj zaštite od smrzavanja/humusni sloj treba se izvesti odmah iznad geosintetskog drena za vodu. Sloj zaštite od smrzavanja je projektiran u debljini od 0,65 m na krovnom dijelu prekrivke i 0,85 m na bočnim pokosima. Ovaj sloj će se sastojati od zemlje s terena pročišćene od korijenja stabala, panjeva, komada kamena i ostalih štetnih predmeta. Propusnost ovog sloja je oko 3,3 x 10-5 centimetara na sekundu. Sloj zaštite od smrzavanja namijenjen je da zaštiti donjeležeće slojeve od prodiranja korijenja i smrzavanja. Humusni sloj Humusni će se sloj izvesti iznad sloja zaštite od smrzavanja u debljini od 0,15 m. Humusni sloj namijenjen je da pospješi rast trave čija je funkcija zaštita od erozije.

III.A.11.1.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA
III.A.11.1.2.1. Opće napomene Rad IZVO AČA na gra enju, održavanju i upravljanju Gornjih brtvenih slojeva obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća gra enje, održavanje i upravljanje Gotovom prekrivkom. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu, materijale, opremu, alate i pribor, za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima, odredbama, statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini.

stranica 223 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.11. Gornji brtveni sloj

Obveza je IZVO AČA da izvo enje radova, održavanje i upravljanje provodi tako da izbjegne mogućnost oštećenja izvedenih elemenata tijela odlaglišta. III.A.11.1.2.2. Srodna poglavlja

Poglavlje III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada Poglavlje III.A.2. Privremeno prekrivanje Poglavlje III.A.3. Prometnice i platoi Poglavlje III.A.4. Obodni nasip Poglavlje III.A.6. Kanali Poglavlje III.A.12. Gotova prekrivka Poglavlje III.A.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Poglavlje III.A.14. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III.A.11.1.2.3. Me upokrov (me uprekrivni sloj) Radovi IZVO AČA na ispitivanju, dobavi, transportu i ugradnji me upokrova obuhvaćaju nabavu cjelokupne radne snage, materijala, opreme i izvo enja posla neophodnog za ugradnju i ispitivanje me upokrovnog sloja. Rezultaiti ispitivanja, prijevoz materijala na odlagalište, deponiranje, unutrašnji prijevoz, ugradnja, zbijanje i izmjera ugra enih količina mora biti u suglasnosti s ovom poglavljem. Me uprekrivni sloj (me upokrov) definira se kao inertni pjeskoviti ili šljunkoviti materijal. Ugra uje se na inertni zemljani sloj od produljene prekrivke. Po zahtjevu odnosno nalogu Naručitelja IZVO AČ treba provesti polaganja ostalih gornjih brtvenih slojeva na me uprekrivni sloj. Materijal me uprekrivnog sloja je pjeskovito ili šljunkovito tlo dobiveno iz iskopa i zaliha pod nadzorom NADZORNOG INŽENJERA. Granulometrija me uprekrivnog sloja treba biti takova da je 85 % zrna jednakog ili većeg promjera od 0.05 mm. Hidraulička propusnost me uprekrivnog sloja mora biti biti veća ili jednaka od 1 x 10-4 cm/s. U me uprekrivnom sloju ne smije biti oštrih predmeta (armature, komada stijenja, stakla i sl.) koji bi mogli oštetiti ostale gornje brtvene slojeve (prvenstveno LLDPE geomembranu i geosintetski glineni brtveni sloj GCL). Me uprekivni sloj se ugra uje na produljenu prekrivku debljine 30 cm. Prije ugradnje me uprekrivnog sloja, potrebno je ukloniti sustav zaštite pokosa od erozije i sedimentacije. Obračun ovog rada vrši se kroz poglavlje V.A.2. Nakon uklanjanja sustava zaštite od erozije, potrebno je produljenu prekrivku očistiti od eventualnog raslinja i nečistoća. Prije ugradnje me uprekrivnog sloja IZVO AČ treba zatražiti od NADZORNOG INŽENJERA pregled površine i odobrenje za ugradnju. Materijal me uprekrivnog sloja treba ugraditi u jednom sloju na adekvatno pripremljenu površinu. IZVO AČ mora deset (10) dana prije upotrebe predloženog materijala, dati NADZORNOM INŽENJERU na uvid potvrdu da predloženi materijal udovoljava zahtjeve iz ovog poglavlja.

stranica 224 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.11. Gornji brtveni sloj

IZVO AČ je odgovoran za ispitivanja. Ispitivanja se moraju izvoditi u specijaliziranom laboratoriju. IZVO AČ ne smije ugra ivati materijale dok NADZORNI INŽENJER posebno ne pregleda i odobri predloženi materijal. Ukoliko po mišljenju NADZORNOG INŽENJERA, materijal koji je predložen od strane IZVO AČA, nije prikladan za upotrebu, IZVO AČ mora priložiti na razmatranje gore navedene potvrde za drugi materijal iz drugog izvora. NADZORNI INŽENJER može u bilo koje vrijeme tražiti uzimanje uzoraka dovezenog materijala za dodatna ispitivanja karakteristika na trošak INVESTITORA. Bilo koji dovezeni materijal s terena za koji se ustanovi da nije u skladu sa specifikacijom, ili se ustanovi da je zaga en, mora se odmah ukloniti i zamijeniti prikladnim materijalom na trošak IZVO AČA, bez produženja rokova izvo enja. Debljina materijala mora se dokazati odre ivanjem visina početnih i završnih površina me uprekrivnog sloja pod geodetskim NADZOROM, a vertikalna tolerancija iznosi ± pedeset (50) mm, dok je održavanje minimalne debljine i nagiba pokosa kako je to specificirano u crtežima. Debljina materijala odre uje se kao visinska razlika izme u završne i početne površine. Tekuća ispitivanja - granulometrijske analize - moraju se provoditi najmanje jednom na 1.000 m3 ugra enog materijala. Ukoliko ispitivanja ne zadovolje propisane kriterije iz ovog poglavlja, IZVO AČ mora ukloniti ugra eni materijal i ugraditi onaj koji odgovara kriteijima propisanim u ovom poglavlju. Kontrolna ispitivanja se vrše prema nalogu Nadzornog inženjera. Tijekom provedbe ugovora IZVO AČA predvi a se ugradnja 13.800 m3 materijala za me upokrov od plinske linije L do plinske linije N. Jedinčna cijena nabave materijala, izvedbe i ugradnje me uprekrivnog sloja uključuje svu potrebnu radnu snagu, tekuća ispitivanja, materijal, opremu, alate, pribor, utovar, transporte, iskope, deponiranje, zatrpavanje, strojna guranja, zbijanje, fino planiranje, geodetsko mjerenje i sve ostale manipulacije i za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Obračun se vrši po m3 ugra enog materijala za me upokrov i to od materijala kojeg osigurava IZVO AČ. Ukoliko se planira odgoditi ugradnja gornjih brtvenih slojeva do prestanka značajnijih slijeganja, po zahtjevu odnosno nalogu Naručitelja, na me upokrovnom sloju treba izvesti zaštitu pokosa me upokrova od erozije i sedimentacije (vidi IP14). III.A.11.1.2.4. Geosintetski sloj za otplinjavanje Po zahtjevu Naručitelja, IZVO AČ treba provesti polaganja ostalih gornjih brtvenih slojeva na me uprekrivni sloj. Radovi IZVO AČA na izvedbi geosintetskog sloja za otplinjavanje obuhvaćaju nabavu cjelokupne radne snage, materijala, opreme, i izvo enja posla neophodnog za ugradnju i

stranica 225 od 348

Obračun se vrši po m2 ugra enog geosintetskog glinenog brtvenog sloja i to od materijala kojeg osigurava IZVO AČ. opreme. materijale. Prijevoz materijala na odlagalište.A.11. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. opremu. opreme. III. strojnu manipulaciju. Jedinčna cijena nabave materijala. unutrašnji transporti. Prijevoz materijala na odlagalište. ispitivanje i izmjera ugra enih količina mora biti u suglasnosti s ovom poglavljem. izvedbe i ugradnje geosintetskog glinenog brtvenog sloja uključuje svu potrebnu radnu snagu. ispitivanje i izmjera ugra enih količina mora biti u suglasnosti s zahtjevima ovog poglavlja.5. izvedbe i ugradnje geosintetskog sloja za otplinjavanje uključuje svu potrebnu radnu snagu. unutrašnji transporti. alate. utovar. Jedinčna cijena nabave materijala. predvi a se ugradnja 45. III.2. Tijekom provedbe ugovora IZVO AČA. materijala. Izvedba spoja ploha 4 i 5 predvi a ugradnju 15. utovar. pribor. geodetsku izmjeru i sve ostale manipulacije i za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. ugradnja. Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL) Radovi IZVO AČA na izvedbi geosintetskog brtvenog obuhvaćaju nabavu cjelokupne radne snage. Obračun se vrši po m2 ugra enog geosintetskog sloja za otplinjavanje i to od materijala kojeg osigurava IZVO AČ.11. Tijekom provedbe ugovora IZVO AČA predvi a se ugradnja 45. geodetsku izmjeru i sve ostale manipulacije i za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. ugradnja.11. Geomembrana od linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE) Radovi IZVO AČA na izvedbi Geomembrana od linearnog polietilena niske gustoće obuhvaćaju nabavu cjelokupne radne snage.900 m2 geosintetskog sloja za otplinjavanje.6. guranja. materijala. skladištenje. alate.950 m2 geosintetskog glinenog brtvenog sloja od plinske linije L do plinske linije N. materijale. opremu. Za izvedbu spoja ploha 4 i 5 predvi a se ugradnju 14.2. strojnu manipulaciju. Geosintetski glineni brtveni sloj IZVO AČ treba izvesti u skladu s poglavljem 02370 dokumentacije [IP2].1.450 m2 geosintetskog glinenog brtvenog sloja (GCL).1. transporte.950 m2 geosintetskog sloja za otplinjavanje od plinske linije L do plinske linije N.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A. Gornji brtveni sloj ispitivanje geosintetskog sloja za otplinjavanje. skladištenje. pribor. guranja. i izvo enja posla neophodnog za ugradnju i ispitivanje geosintetskog glinenog brtvenog sloja. transporte. i izvo enja posla neophodnog za ugradnju i ispitivanje Geomembrana od linearnog polietilena niske stranica 226 od 348 . Geosintetski sloj za otplinjavanje IZVO AČ treba izvesti u skladu s poglavljem 02371 dokumentacije [IP2].A.

Tijekom provedbe ugovora IZVO AČA predvi a se ugradnja 45. pribor.11.900 m2 geosintetskog drena za vodu. strojnu manipulaciju. opreme. materijala. opremu. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. skladištenje.900 m2 geomembrane od linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE). utovar.1. geodetsku izmjeru i sve ostale manipulacije za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. pribor. skladištenje.2. ispitivanje i izmjera ugra enih količina mora biti u suglasnosti s ovom poglavljem. ugradnja. Geosintetski dren za vodu Radovi IZVO AČA na izvedbi geosintetskog drena za vodu obuhvaćaju nabavu cjelokupne radne snage. alate.11. unutrašnji stranica 227 od 348 . izvedbe i ugradnje geomembrane od linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE) uključuje svu potrebnu radnu snagu.950 m2 geosintetskog drena za vodu od plinske linije L do plinske linije N.1. Jedinčna cijena nabave materijala. Sloj zaštite od smrzavanja Radovi IZVO AČA na izvedbi sloja zaštite od smrzavanja obuhvaćaju nabavu cjelokupne radne snage. alate. geodetsku izmjeru i sve ostale manipulacije za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Geosintetski dren za vodu IZVO AČ treba izvesti u skladu s poglavljem 02374 dokumentacije [IP2]. materijale. opremu. strojnu manipulaciju. Obračun se vrši po m2 ugra enog geomembrane od linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE) i to od materijala kojeg osigurava IZVO AČ. i izvo enja posla neophodnog za ugradnju i ispitivanje sloja zaštite od smrzavanja. i izvo enja posla neophodnog za ugradnju i ispitivanje geosintetskog drena za vodu. transporte. Za izvedbu spoja ploha 4 i 5 predvi a se ugradnju 15.300 m2 geomembrane od linearnog polietilena niske gustoće (LLDPE) od plinske linije L do plinske linije N. III. materijale. Geomembrana od linearnog polietilena niske gustoće IZVO AČ treba izvesti u skladu s poglavljem 02372 dokumentacije [IP2]. Jedinčna cijena nabave materijala.A. guranja. Za izvedbu spoja ploha 4 i 5 predvi a se ugradnju 15. Prijevoz materijala na odlagalište. unutrašnji transporti.11. Prijevoz materijala na odlagalište. Prijevoz materijala na odlagalište. ispitivanje i izmjera ugra enih količina mora biti u suglasnosti s zahtjevima ovog poglavlja.8. transporte. III. Obračun se vrši po m2 ugra enog geosintetskog drena za vodu i to od materijala kojeg osigurava IZVO AČ.7.A.2. Gornji brtveni sloj gustoće. Tijekom provedbe ugovora IZVO AČA. materijala. guranja. unutrašnji transporti. utovar. izvedbe i ugradnje geosintetskog drena za vodu uključuje svu potrebnu radnu snagu. opreme.A. predvi a se ugradnja 27. ugradnja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. skladištenje.

11. Prijevoz materijala na odlagalište. Ugradnjom novog otpada se predvi a niveliranje završnog pokrova izvedene plohe 4 i plohe 5 koja je u izgradnji (punjenju). humusni sloj je potrebno ugraditi nakon izvedbe spoja ploha 4 i 5. ugradnja. skladištenje. IZVO AČ je zadužen da ugra eni sloj zaštite od smrzavanja ukloni s područja širine 75 m od plinske linije L prema istoku i deponira na privremenoj deponij na krovnom dijelu tijela odlagališta. IZVO AČ je dužan ugraditi i 10. Ugradnjom novog otpada se predvi a niveliranje završnog pokrova izvedene plohe 4 i plohe 5 koja je u izgradnji (punjenju).9. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Sloja zaštite od smrzavanja IZVO AČ treba biti izveden u skladu s poglavljem 02375 i 2502 dokumentacije [IP2]. geodetsku izmjeru i sve ostale manipulacije za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. ispitivanje i izmjera ugra enih količina mora biti u suglasnosti s ovom poglavljem. Predmetni materijal IZVO AČ treba deponirati. Obračun se vrši po m3 ugra enog sloja zaštite od smrzavanja i to od materijala kojeg osigurava IZVO AČ. guranju. Predmetni materijal IZVO AČ treba deponirati. Za izvedbu spoja ploha 4 i 5. Prije izvedbe spoja ploha 4 i 5 IZVO AČ je dužan ukloniti zaštitni sloj od smrzavanja u dužini od 75 m od plinske linije L prema istoku. stranica 228 od 348 . utovar. ugradnja. i izvo enja posla neophodnog za ugradnju i ispitivanje humusnog sloja. unutrašnji transporti.870 m3 po pokosu (nagiba V:H = 1:2.A. izvedbe i ugradnje sloja zaštite od smrzavanja uključuje svu potrebnu radnu snagu.2.A. Jedinčna cijena nabave materijala.85). opremu. materijala. tako da se gornji brtveni sustavi tih dviju ploha mogu spojiti. ispitivanje i izmjera ugra enih količina mora biti u suglasnosti s ovom poglavljem.1.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. pribor.400 m3 prethodno uklonjenog i deponiranog sloja zaštite od zmrzavnja. Po nalogu Naučitelja deponiranji materijal IZVO AČ treba ugraditi nakon izvedbe spoja ploha 4 i 5. tako da se gornji brtveni sustavi tih dviju ploha mogu spojiti. opreme. Humusni sloj Radovi IZVO AČA na izvedbi humusnog sloja obuhvaćaju nabavu cjelokupne radne snage. strojnu manipulaciju. Sloj zaštite od smrzavanja IZVO AČ treba izvesti u skladu s poglavljem 02375 dokumentacije [IP2].11. IZVO AČ je zadužen da ugra eni humusni sloj ukloni s područja širine 75 m od plinske linije L prema istoku i deponira na privremenoj deponij na krovnom dijelu tijela odlagališta. Prije izvedbe spoja ploha 4 i 5 IZVO AČ je dužan ukloniti humusni sloj u dužini od 75 m od plinske linije L prema istoku. Po nalogu Naučitelja. III.730 m3 po krovnom dijelu odlagališta (nagiba do 8%) od plinske linije L do plinske linije N kao i ugradnja 15. Gornji brtveni sloj transporti. materijale. Tijekom provedbe ugovora IZVO AČA predvi a se ugradnja 17. transporte. alate.

materijala. zavarivanje. stranica 229 od 348 .10.2. ispitivanje spojeva i izmjera izvedenih količina i sve ostale manipulacije za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.1. Kombinirani ručni i strojni otkop. priprema. materijale.11. IZVO AČ je dužan ugraditi i 2. geodetsku izmjeru i sve ostale manipulacije za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. izvedbe i ugradnje humusnog sloja uključuje svu potrebnu radnu snagu.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. utovar. pribor. istovar.A.400 m3 prethodno uklonjenog i deponiranog sloja zaštite od zmrzavnja sa spoja ploha 4 i 5. zavarivanje. priprema spoja. rezanje. opreme. Jedinčna cijena nabave materijala. utovar. Jedinčna cijena nabave materijala. [IP2]. dovoz. transporte.85). izvedbe spoja starih i novih brtvenih slojeva na spoju ploha 4 i 5 uključuje svu potrebnu radnu snagu. opreme i izvo enja posla neophodnog za izvedbi drenažnog nožišta na spoju gornjih i donjih brtvenih slojeva. čišćenje. kombinirani ručni i strojni otkop. prekrajanje. Za izvedbu drenažnog nožišta na spoju gornjih i donjih brtvenih slojeva plohe 6/1 predvi a se ugradnja 250 m3 drenažnog šljunka. opremu.2. materijala.9.1. Za izvedbu spoja ploha 4 i 5 predvi a se izvedba 340 m' spoja gornjih brtvenih slojeva. alate. alate. rezanje.800 m3 po pokosu (nagiba V:H = 1:2. Obračun se vrši po m' izvedenog spoja od materijala kojeg osigurava IZVO AČ. ugradnja drenažnog šljunka i izmjera izvedenih količina mora biti u suglasnosti s zahtjevima ovog poglavlja. prekrajanje. ispitivanje spojeva i izmjera izvedenih količina mora biti u suglasnosti s zahtjevima ovog poglavlja. i izvo enja posla neophodnog za ugradnju novih brtvenih slojeva ploha 4 i 5. Drenažni šljunak po kavliteti mora biti sukladan zahtjevima poglavlja 02361 dokumentacije [IP1]. sidrenje umjetnih materijala. čišćenje.11. Detalj izvedbe drenažnog nožišta je prikazan u nacrtu 5. materijale. strojnu manipulaciju. III. nabava. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. Spoj starih i novih brtvenih slojeva Radovi IZVO AČA na izvedbi spoja starih i novih brtvenih slojeva na plohi 4 obuhvaćaju nabavu cjelokupne radne snage. deponiranje otkopanog materijala.100 m3 humusnog sloja po krovnom dijelu odlagališta (nagiba do 8%) od plinske linije L do plinske linije N kao i ugradnja 2. III. deponiranje otkopanog materijala. opremu. deponiranje otkopanog materijala. transporte.11.A. strojnu manipulaciju. guranje. Obračun se vrši po m3 ugra enog humusnog sloja i to od materijala kojeg osigurava IZVO AČ. Kombinirani ručni i strojni otkop. brtvenih slojeva Izvedba drenažnog nožišta na spoju gornjih i donjih Radovi IZVO AČA na izvedbi drenažnog nožišta na spoju gornjih i donjih brtvenih slojeva plohe 6/1 obuhvaćaju nabavu cjelokupne radne snage.11. Gornji brtveni sloj Tijekom provedbe ugovora IZVO AČA predvi a se ugradnja 4. pribor.

Zavod za ekološki inženjering. dopremu drenažnog šljunčanog materijala. pribor.11. deponiranje otkopanog materijala. Zavod za ekološki inženjering. Prije ugradnje me uprekrivnog sloja. kombinirani ručni i strojni otkop.2. Zagreb.d. Gornji brtveni sloj Jedinčna cijena nabave materijala.A. Prije polaganja ostalih gornjih brtvenih slojeva (geosintetskog drena za plin). opremu. Obračun se vrši po m' izvedenog drenažnog nožišta od materijala kojeg osigurava IZVO AČ. • 02502 – Zatravljene završnog sloja III. sidrenje umjetnih materijala. ODRŽAVANJE III. potrebno je produljenu prekrivku očistiti od eventualnog raslinja i nečistoća. izmjeru izvedenih količina i sve ostale manipulacije za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. alate. [Vidi IP1]. •Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. Institut gra evinarstva Hrvatske d.d. • 02363 – Me uprekrivni sloj. Projektni zahtjevi održavanja gornjeg brtvenog sloja odlagališta su dani u poglavljima. •Izvedbeni projekt zaštite pokosa od erozije i sedimentacije. • 02370 . transporte. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. strojnu manipulaciju. korjenja i ostalih nečistoća koje bi mogle stranica 230 od 348 . Zagreb. [IP2]..3. broj projekta: 81010041/12.Geosintetski dren za vodu.A.11.d. d. • 02375 – Zaštita od smrzavanja. ožujak 2000 [GP1]. • 02372 – Glatka LLDPE geomembrana gornjeg brtvenog sloja. oznaka IZV-JAK-A1.2. nabavu. Institut gra evinarstva Hrvatske d. istovar. III. 5 i 6. broj: 24-10-013/07. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. ugradnju. ožujak 2007 god. Zavod za planiranje.2.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA III. veljača 2012. • 02371 – Geosintetski dren za plin.A. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. studije i zaštitu okoliša. Me upokrov (me uprekrivni sloj) Me uprekrivni sloj se ugra uje na produljenu prekrivku debljine 30 cm.. [IP14]. izvedbe drenažnog nožišta na spoju gornjih i donjih brtvenih slojeva uključuje svu potrebnu radnu snagu. institut IGH.Geosintetski glineni brtveni sloj (GCL). • 02361 – Drenažni šljunak. IZVO AČ mora očistiti me uprekrivni sloj od svog raslinja.2. •Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6.A.2.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. materijale.11.11.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavnja su dani u dokumentaciji. • 02374 . utovar. Institut gra evinarstva Hrvatske.A.11. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.

Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. IZVO AČU nije dozvoljeno da organizira radove tako da se brtveni slojevi od umjetnih materijala izlažu atmosferskom utjecaju. Institut gra evinarstva Hrvatske d. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.d. Zavod za ekološki inženjering. broj: 24-10-013/07.A.A. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. oznaka IZV-JAK-A1.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Upravljanje gornjim brtvenim slojem IZVO AČ je dužan u sklopu mjesečnog izvještaja dostavljti vremenski i financijski plan gra enja i održavanja gotove prekrivke. Gornji brtveni sloj oštetititi gornje brtvene slojeve (prvenstveno LLDPE geomembranu i geosintetski glineni brtveni sloj GCL). III. [IP14]. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.3.. veljača 2012.11.11. broj projekta: 81010041/12. Ostali gornje brtvene slojeve IZVO AČ može polagati tek po odobrenju Nadzornog inženjera. bez prekrivanja slojem zaštite od smrzavanja. Vremenski i financijski plan IZVO AČ u slučaju potrebe mora revidirati (aktualizirati).3.11.d. Zagreb. [IP2].A. institut IGH. studije i zaštitu okoliša..Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. UPRAVLJANJE III. Institut gra evinarstva Hrvatske. IZVO AČ mora planirati radove na čišćenju me uprekrivnog sloja neposredno prije ugradnje gornjih brtvenih slojeva.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi upravljanja su dani u dokumentaciji. •Izvedbeni projekt dna ploha 5D i 6.d. Nakon izvedbe sloja zaštite od smrzavanja IZVO AČ treba uskladiti izvo enje radova kako na pokosu ne bi došlo do pojave erozije. Zavod za planiranje. 5 i 6. •Izvedbeni projekt zaštite pokosa od erozije i sedimentacije. d. Zavod za ekološki inženjering. [Vidi IP1]. Po nalogu odnosno zahtjevu Naručitelja. Zagreb. ožujak 2007 god. IZVO AČ treba provesti polaganja ostalih gornjih brtvenih slojeva na me uprekrivni sloj.A. III. Nije dopušteno da IZVO AČ započne s radovima ugradnje gornjih brtvenih slojeva bez prethodnog osiguranja svih potrebnih količina brtvenih slojeva za zvršno prekrivanje homusnim slojem njegovim zatravljenjem. •Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.11. Drugi zahtjevi održavanja gornjih brtvenih slojeva nisu predvi eni ovom dokumentacijom. Troškove izrade vremenskog plana IZVO AČ treba uuključiti u ukupnu cijenu izrade gornjih brtvenih slojeva. Institut gra evinarstva Hrvatske d. stranica 231 od 348 . ožujak 2000 [GP1].3.

odzračnici. kao što su šahtovi.11. cjevovodi oborinskih voda je u prethodnom razdoblju detektiran odlagališni plin.A. moraju primjenjivati mjere zaštite na radu i moraju primjenjivati zaštitna sredstava za rad. Tijekom cijelog izvo enja radova IZVO AČ mora kontinuirano provoditi mjernja deponijsko plina u radnom prostoru i mora imati na raspolaganju dežurno osoblje za pomoć i spašavanje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Preventivne mjere zaštite na radu su obvezujuće. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA IZVO AČ je dužan upoznati se s srodnim poglavljem poglavljem III. Osoblje IZVO AČA mora poznavati sigurnosne i preventivne mjere u svim situacijama izvršenja posla.opasnost od trovanja. • Toksičnost .opasnost od gušenja radnika. Pojava odlagališnog plina je moguća prilikom svih radova. odzračnici. stranica 232 od 348 . H2S. Osoblje IZVO AČA mora biti opremljeno prikladnim i pouzdanim osobnim zaštitnim sredstvima. Deponijski plin može biti prisutan na mjestima rada u koncentraciji izvan granice ljudskih osjetila. Radovi gra enja i odžavanja se izvodei na mjestima s povećanom opasnosti. Osoblje IZVO AČA mora biti upoznato s izvorima opasnosti.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. CO2. Neposredno prije ulaska u šahtove i kompenzacijske bazene. radnici moraju imati uvjerenje o poha anju specijalističke edukacije iz protueksplozijske zaštite. Gornji brtveni sloj Nakon izvedbe sloja zaštite od smrzavanja i humusom IZVO AČ treba uskladiti izvo enje radova kako na pokosu ne bi došlo do pojave erozije. U šahtovi. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. IZVOA Č treba prozračiti radni prostor i izmjeriti koncentraciju CH4.14. Osnovne opasnosti prstora u kojima je evidentirana pojava odlagališnog plina su: • Nedostatak kisika . III.4.11.A. Izvještaji Izvo ača Obveza je IZVO AČA da putem Mjesečnih izvještaja obavještava o stanju gra enja i radova održavanja. cjevovodi oborinskih voda. • Opasnost od eksplozije.A. Poslove na održavanju mogu obavljati samo zdravstveno sposobni radnici IZVO AČA koji su obučeni za radove održavanja. uprvaljanja i održavanja na sustavu površinske odvodnje oborinskih voda.4. Izvo ač smije ulaziti u radni prostor samo ako je prethodno utvrdio da koncentracija deponijskog plina nije opsna po život i zdravlje radnika.

Gornji brtveni sloj IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća izgradnju.A. održavanje i upravljanje prometnicama i platoima.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. -~ ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 233 od 348 .11.

2.3.3.1 III.A.A.A.2 III.12.o. Svibanj 2012.2 III.12.2 III.1.A.A.12.A.A.A.2.A.4 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja Zaštita okoliša i zdravlja SVEZAK III.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.1 III.12.1 III.12. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.A.12.1 III.12.12.A. Gotova prekrivka SADRŽAJ: III.o. stranica 234 od 348 .12.3 III.12.1.A.12.2 III.

................... održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III...........A....12....... 240 III... 257 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA .......................................A........... 257 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA...............................................................A.......12...12.......................3.......2 ODRŽAVANJE .......... Gotova prekrivka SADRŽAJ POGLAVALJA: III.......12............................... ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA ....12...1....2....... 236 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .....2....A........12....12.......12.............. III..Dokumentacija za nadmetanje Gra enje..........4................1 III...................12........ III....A................................................................A... 240 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ......... 257 stranica 235 od 348 .......A.12..................... 240 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ......2 UPRAVLJANJE ..A..........................2. III. 257 III..............A.........................12...............2 GRA ENJE ..............................A...............3......3.. 236 III.236 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ...............1..1.A.......1 III.......................................................................................1 III..

[IP2]. Obveza je IZVO AČA da izvo enje radova. održavanje i upravljanje provodi tako da izbjegne mogućnost oštećenja izvedenih elemenata tijela odlaglišta.A.12. GRA ENJE III.12. Gotova prekrivka se izvodi na gornjem brtvenom sloju (vidi poglavlje III. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini.A.1.1. Opće napomene Rad IZVO AČA na gra enju.A.2.16. ožujak 2000 [GP1].12. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu. opremu. Sustav gotove prekrivke sastoj se od sljedećih elemenata: • zatravljenje i.A. održavanje i upravljanje Gotovom prekrivkom.1. Zagreb. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. III.. i nacrtu 5.1. Institut gra evinarstva Hrvatske. 5 i 6. Zavod za ekološki inženjering.2. alate i pribor. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1.1.12. Gotova prekrivka III.12. Gore dana poglavlja se nalaze u dokumentaciji [IP1 i IP2].). Projektni zahtjevi izvedbe sustava površinske odvodnje odlagališta su dani u poglavljima. •Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.11. dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.A. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća gra enje. 5 i 6. Projektirani sustav gotove prekrivke je dan u nacrtima 5. • 02502 – Zatravljene završnog sloja. održavanju i upravljanju Gotove prekrivke obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.A.d. Institut gra evinarstva Hrvatske d. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA III.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Na plohama 1 – 4 (do plinske linije L) je izvedena gotova prekrivka. • 02375 – Zaštita od smrzavanja. Institut gra evinarstva Hrvatske.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. • geodetski reperi Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi gra enja su dani u dokumentaciji. [IP2]. • 02301 – Zemljana ispuna. materijale. stranica 236 od 348 . odredbama.

temperaturne oscilacije. i druga biljna vlakna) . u vrijeme bez mrazeva. sadržaj hranjiva.2.5 i većim. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III. POA PRATENSIS. jesen) pri temperaturama tla iznad 8 stupnjeva C. kompost.A. Sjeme visoke klijavosti.mulch (celuloza. mrazišta). III.13.2.11.1. hidrosilikat. Zatravljenje (završni vegetacijski pokrov) Predvi eno je da se završni prekrivni sustav kao i vanjski pokosi obodnog nasipa zatravne. snježni pokrov. sječka.1. vrste visoke sposobnosti brzog stvaranja nadzemne i podzemne vegetacijske mase.sredstva za stabilizaciju (vodena bitumenska emulzija.A. Srodna poglavlja Poglavlje III. vododržnost.12.6.A.12. svjetlosni uvjeti.A.sjemenske smjese (travna smjesa / travno sjeme i sjeme drvenastog bilja) . Hidrosjetva Primjenjuje se za isplaniranu zemljanu podlogu sa nagibima 1:3.1.sredstva za popravljanje svojstava tla (treset.5 do 2 cm i to 1 do 3 litre vodene suspenzije/m2 odnosno 4 do 5 litara /m2 ukoliko se primjenjuje mulch sjetva (mulch seeder).2. FESTUCA OVINA. erozivni procesi. Kanali Poglavlje III. latex disperzija. propusnost. LOLIUM PERENNE (30:30:10:10:10:10). Sjemena smjesa trava za inicijalno zatravnjivanje velikih površina u pokosu: FESTUCA RUBRA GENUINA. Aplikacija se provodi u jednom ili više radnih hodova kroz vlažniji dio godine (proljeće.14. AGROSTIS TENUIS.4.12.organskih i anorganskih gnojiva (NPK=12:12:17) . Gornji brtveni sloj Poglavlje III. Prometnice i platoi Poglavlje III.3. klima (godišnji prosjek oborina. inklinacija. strojno se (hydro-seeder) prska vodena suspenzija: . FESTUCA OVINA CAPILLATA.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Poglavlje III. vodena disperzija. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. alginat. nadmorska visina. ekspozicija.A. slama. sintetske pjene) .4.A. sadržaj organske supstance. prosječna vlažnost zraka.A.A.A.3. Gotova prekrivka III. Navedeni čimbenici ujedno utječu na dužinu razdoblja klijanja a navedene stabilizacijske primjese u suspenziji osiguravaju bolje uvjete za klijanje i rast. Prostorno namjenske i topografske karakteristike tijela odlagališta uvjetuju primjenu kombiniranog postupka za rekultivaciju travnim sklopom primjenom hidrosjetve i klasičnog strojnog zasijavanja.A. Smjesa se nanosi u sloju od 0. Obodni nasip Poglavlje III. sadržaj toksičnih elemenata). količina sjemena cca 24 g/m2.2. Količina ovisi o svojstvima lokacije i staništa pri čemu se odvojeno vrednuju: tlo (debljina i struktura plodnog sloja. organsko tutkalo). stranica 237 od 348 .12.

68 hektara hidrosjetvom. CORNUS. Sastav smjese: LOLIUM PERENNE LORETTA. jako potiskivanje korova i mahovine. te prema izgledu i boji trave.12. Na površinama gdje trava nije potrebne kvalitete ili postupak sijanja nije uspio.A. POA SUPINA SUPRA (50:10:15:10:10:5).12. odnosno s nagibom 1: 3. Ukoliko se travnoj smjesi dodaje sjeme drvenastog bilja za uspostavu gornje pionirske etaže najsukladnije su vrste ACER. POA PRATENSIS JULIA. FRAXINUS. PINUS.1. SALIX. VIBURNUM. odnosno sve potrebne popravke. Tijekom provedbe ugovora. IZVO AČ je obvezan o svom trošku sanirati sve posljedice erozije koja se može pojaviti nakon ugradnje me uprekrivnog sloja. IZVODITELJ će o svom trošku izvesti dodatno sijanje. a svrhovita je metoda primjene na dijelovima lokaliteta gdje ne može biti primijenjena sjetva u brazde ili klasična sadnja sadnica. POPULUS.2. brza regeneracija): LORETTA SUPRARASEN. predvi a se da će IZVO AČ izvršiti zasijavanje od 2.75 hektara klasičnim strojnim zasijavanjem trave. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.5 i manjim. stranica 238 od 348 . III. predvi a se da će IZVO AČ izvršiti zasijavanje od 2. Količina sjemena 20 g/m2. NADZORNI INŽENJER preuzima onaj rad kada je trava dobro razvijena i sposobna za daljnji razvoj i rast. Tijekom provedbe ugovora. Obračun radova vrši se po hektaru zasijane površine. IZVO AČ navedenu sjemensku smjesa treba nanositi klasičnim strojnim zasijavanjem. Klasično strojno zasijavanje trave Primjenjuje se na humusiranu isplaniranu zemljanu podlogu – ravnu s nagibom za površinsku odvodnju. Kvaliteta izvršenih radova procjenjuje se prema površinama obraslim travom jednake gustoće. IZVODITELJ će o svom trošku izvesti dodatno sijanje.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A. Kvaliteta izvršenih radova procjenjuje se prema površinama obraslim travom jednake gustoće. Na površinama gdje trava nije potrebne kvalitete ili postupak sijanja nije uspio. IZVO AČ navedenu sjemensku smjesa treba nanositi s hidro-sjetvom NADZORNI INŽENJER preuzima onaj rad kada je trava dobro razvijena i sposobna za daljnji razvoj i rast. te prema izgledu i boji trave.QUERCUS. Obračun radova vrši se po hektaru zasijane površine. POA PRATENSIS CYNTHIA. odnosno sve potrebne popravke. zaštitnog sloja protiv smrzavnja i humusnog sloja. BETULA. IZVO AČ treba nanjeti sljedeću smjesu za trajni travnjak (brzo postizanje gustog sklopa. ALNUS. POA PRATENSIS STOLA. Gotova prekrivka Središnje programirano navodnjavanje i tekuće prignojavanje kao preduvjet vitalnog i trajnog kompaktnog vegetacijskog pokrova.5. LOLIUM PERENNE LORINA.

odnosno biološka razgradnja otpada se manifestira smanjenjem volumena ugra enog otpada. pribor. opremu. [IP2]. Točni položaji repera i njihove oznake prikazane su na nacrtu 5. predvi eno je postavljanje repera u 4 profila – 3 poprečna (A . materijale. Jedan poprečni profil sadrži 7 repera koji su postavljeni na karakterističnim točkama. Gotova prekrivka Jedinčne cijene zatravljenja uključuju svu potrebnu radnu snagu. alate. te da ih nakon izvedbe gornjih brtvenih slojeva postavi u profil 12. 10 i 12) i 1 uzdužni profil. Institut gra evinarstva Hrvatske. Podatke dobivene snimanjem položaja repera Izvo ač je dužan dostavljati Nazornom inženjeru u 2 primjerka kao i u digitalnom obliku (CD).8 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Geodetski reperi Slijeganje gornjeg brtvenog sloja tijela odlagališta je rezultat degradacije otpada. Degradacija. 4. 6. 5 i 6. s napomenom da središnji reper profila C predstavlja i krajnji reper uzdužnog profila D.2. Na tijelu odlagališta je trenutno istalirano 44 komada trajnih geodetska repera.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Broj projekta: 24-10046/07 iz kolovoza 2007 god. transporte i skladištenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. Na uzdužnom profilu nalaze se 3 repera. Postavljanje repera potrebno je provesti neposredno nakon postavljanja prekrivnog sustava i izvedbe odvodnje oborinskih voda. Budući da se predvi a izvedba spoja ploha 4 i 5 u dužini od 75 m. Institut gra evinarstva Hrvatske. razmještenih u 6 poprečna profila (profili 2.12. Na dijelu odlagališta gdje je već postavljen prekrivni sustav (do poprečnog presjeka 12) su reperi već postavljeni. stranica 239 od 348 . IZVO AČ je zadužen da s završetkom gornjih brtvenih slojeva pojedinih ploha ugradi nove repere raspore ene u profile kako je prikazano u nacrtu 5. Praćenje slijeganja završnog pokrova odlagališta vrši se mjerenjem pomaka geodetskih repera. 8.A.1. promjene efektivnih naprezanja (uslijed eventualne promjene opterećenja i/ili promjene razine procjedne vode) i konsolidacije odloženog otpada.12. 5 i 6. [IP2]. Tijekom provedbe ugovora predvi a se ugradnja 14 komada zamjenjenih geodetskih repera. Na preostalom dijelu odlagališta (plohe 5 . te ih u slučaju oštećenja što hitnije zamijeniti i ponoviti snimanje položaja novog repera.15 i u tablici 5.A. U projektnoj dokumentaciji se pretpostavlja da će se 90 % slijeganja dogoditi u prvih 5 godina nakon prestanka odlaganja.C) i jedan uzdužni (D). Tako er je potrebno redovito održavati repere.6. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. III. dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.16. nabavu.6) te na dijelu plohe 4 na kojem će se vršiti spoj s plohom 5. tako je potrebno da IZVO AČ prije izvedbe spoja ukloni 7 komada postavljenih geodetskih repera na poprečnom presjeku 12.

2. odvjajače kondenzata. Pravilno održavanje površina zasijanih travom ili drvećem ozelenjenih površina ili niskim raslinjem mora umanjiti svaku mogućnost ugrožavanja sigurnosti ljudi i objekata na Odlagalištu na način da se učinjeni otkos sakuplja na za to predvi ena mjesta i odvozi u bio-kompostanu.12. Odlagalište treba u što većoj mjeri zadržati postojeće kvalitete zelenih površina radi očuvanja ekološke raznolikosti i cjelokupnog prirodnog pejzaža. [IP14].A. oštećenje prometnica ili smanjenje prometne učinkovitosti uslijed širenja korijenja) te penjanja puzajućeg bilja (mogućnost oštećenja antikorozivne zaštite kod metalnih ograda ili mogućnost oštećenja fasade gra evina).2. održavanja ekoloških i mikroklimatskih prilika zadržavajući funkcionalne aspekte svih elemenata Odlagališta. gahtove linijskih ventila. studije i zaštitu okoliša.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA III.A.2. Uz plinske zdence.A. ožujak 2000 [GP1]. [IP2]. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. •Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. Zagreb. Košnja se u pravilu vrši specijalnom mehanizacijom.d.2. d. Zavod za ekološki inženjering. broj projekta: 81010041/12. Projektni zahtjevi održavanja sustava površinske odvodnje odlagališta su dani u poglavljima. •Izvedbeni projekt zaštite pokosa od erozije i sedimentacije. institut IGH. odzračnike me usloja. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1..A. • 02301 – Zemljana ispuna.12. ODRŽAVANJE III.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavnja su dani u dokumentaciji.12. Zavod za planiranje. Cilj Područje Odlagališta treba biti prožeto niskim zelenim raslinjem radi sprječavanja erozije površina u nagibu. Gotova prekrivka III. dobivanja na estetskoj vrijednosti prostora. • 02502 – Zatravljene završnog sloja. Raslinje mora biti tako planirano i održavano da ne umanjuje vrijednost i funkcionalnost izgra enih elemenata Odlagališta. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.12. • 02375 – Zaštita od smrzavanja.A. veljača 2012.12.d. III. šahtove oborinskih i stranica 240 od 348 .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 5 i 6. U tom smislu mora biti spriječeno oštećenje elemenata Odlagališta od širenja i prodiranja korijenja (eventualno probijanje nepropusnih brtvenih slojeva. Institut gra evinarstva Hrvatske. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god.2. Institut gra evinarstva Hrvatske d.1. Odlagalište treba biti sigurno u smislu smanjenja mogućih rizika za nastanak i širenje požara.

76 ha). Površine pod nagibom većim od 5% koje su trenutno raspoložive za košnju.A. Sustav gotove prekrivke sastoj se od sljedećih elemenata: • zatravljenje i. Sav otkos IZVO AČ mora usitniti ili sakupiti. visoko raslinje i ograde. hidrante. Izvo ač nije zadužen za održavanje zelenih površina koje se nalaze unutar ograde PUTO. • zapadni plato uz Tišinsku ulicu (4. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. • Južni pojas od južnog kraka asfaltne obilazne prometnice (1. IZVO AČ je dužan provesti minimalno 5 (pet) košnji godišnje površina s nagibom manjim ili jednakim 5%. prometne znakove.85).2.12. • geodetski reperi IZVO AČ je dužan provesti minimalno 3 (tri) košnje godišnje (košnja površina s nagibom većim od 5% s laganom mehanizaciju kojom se neće stvarati kolotrazi po pokosu tijela odlagališta (nagib 1:2. košnju je potrebno vršiti ručnom kosilicom.12. te ga IZVO AČ treba odvesti u bio-kompostanu. Do završetka izgradnje odlagališta.58 ha) • Zelene površine uz PUTO i oko bio-kompostane (1. • Plato južno od plinske stanice (0.93 ha). • Površina od plohe 1 do plinske linije L zauzima 24. Područje koje se održava IZVO AČ je zadužen za održavanje površina zasijanih travom ili ozelenjenih drvećem ili niskim raslinjem koje se nalazi unutar vanjske ograde odlagališta Jakuševec i kao površine koje se nalaze 1 m uz ogradu odlagališta s vanjske strane (uključujući i zelene površine unutar biokompostane).A.59 ha) • Krovni dio tijela odlagališta ploha 1 (1. Površine koje je potrebno kositi su. • Površina nasipa od plinske linije L do uključivo ploha 6 zauzima 2.08 ha).2. • Obodni kanal ploha 2 do 6 (1. Gotova prekrivka procjednih voda. kako ne bi došlo do oštećenja elemenata plinskog sustava. Sav otkos IZVO AČ mora usitniti a sve u cilju smanjenja rizika od nastanka požara. površine pod nagibom većim od 5% će imati 'površinu od ukupno 43. Održavanje površina zasijanih travom ili ozelenjenih drvećem ili niskim raslinjem Održavanje i upravljanje gotovom prekrivkom mora provoditi IZVO AČA radova. • Krovni dio plohe 2 do plinske linije L (9.30 ha. III.12.2.38 ha. stranica 241 od 348 .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. stupove javne rasvjete. • Horizontalne površine izme u pojasa obilazne prometnice i plohe 1 (1. Posebnu pažnju treba posvetiti košnji na tijelu odlagališta.A. • Istočno od obilazne prometnice uz retencijsko jezero (2.2.04 ha).65 ha).52 ha.2.46 ha). III.91 ha).3.95 ha Do završtka trajanja ugovora s IZVO AČEM se predvi a da će površina za košnju povećati za 3. a sve u cilju smanjenja rizika od nastanka požara.

• s nagibom manjim ili jednakim 5% • s nagibom većim od 5%.A. odbačene armature. Napomena: Do završetka izgradnje odlagališta horizontalne površine na vrhu ploha 2 do 6 iznositi će 14.A. Površine koje nisu podložne strojnom košenju zbog pojave krupnog kamenja. IZVO AČ radova mora svakih 3 mjeseca snimiti ugra ene repere na plohama 4 i 5. Otpadni materijal IZVO AČ mora odvesti na prikladni deponij. Uleknuća. Geodetski reperi Dužnost IZVO AČA radova je da održava postavljene repere te da ih u slučaju oštećenja ili nestanka zamijeni s novim geodetskim reperima. IZVO AČ je dužan organizirati radove tako da spriječi i sanira pojavu erozija na pokosima tijela Odlagališta.A. Za potrebe sanacije izvedenih ploha odlagališta (plohe 1 do plinska linija L) predvi a se sljedeći angažman: • kombinirka rovokopač-utovarivač snage do 100 kW 50 sati • rad PKV radnika 200 sati • kamion kiper 50 sati • sjemena smjesa prema poglavlju III.12.2. Gotova prekrivka Do završtka trajanja ugovora s IZVO AČEM. Predvidiv angažman rada radnika IZVO AČA na ure enju površina za košnju iznosi 10 sati mjesečno. Obračun rada se vrši po komadu kompletno izvršeng čišćenja. Obračun rada na košnji će se obračunavati po površini u hektarima pokošene površine. predvi a se da će se površina za košnju po krovnom dijelu odlagališta povećati za (od plinske linje L do plionske linije N) 2. Y i Z) koordinata svih postavljenih geodetskih repera.82 ha. Točnost izmjere položaja snimljenih repera treba biti unutar 1 cm. izbočine IZVO AČ treba urediti nasipavanjem ili struganjem i zagla ivanjem valjkomi.4.12. svakih 6 mjeseci izvršiti snimanje ploha 2 i 3 (na početku godine i početkom 6-tog mjeseca) i svakih 12 mjeseci smimiti repere plohe 1. Cijena ure enja površina za košnju IZVO AČ treba uklučiti u cijenu košnje.2. IZVO AČ mora kontinuirano ure ivati. 100 kg Obračun rada na sanaciji vododerina i erozija vršiti će se po satu stvarno izvedenih radova. IZVO AČ treba provesti geodetsko snimanje položaja (X. IZVO AČ treba minimalno tri (3) puta godišnje pokositi pojas uz ogradu u širini od 100 cm te očistiti vanjsku ogradu i sve objekte odlagališta od puzajućeg raslinja. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. stranica 242 od 348 . III.12. Kritična mjesta na kojima je moguća pojava erozije moraju biti evidentirana u mjesečnom izvještaju Izvo ača s datumima obilaska. IZVO AČ treba minimalno pet (5) puta godišnje očistiti od raslinja sve betonske kanalice za odvodnju površinskih voda postavljene po tijelu deponije (ploha 1) od raslinja. ulegnuća terena i sl.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.48 ha.

Gotova prekrivka IZVO AČ treba prikazati snimljene pomake snimljenih repera u tabličnom i u grafičkom (vektorskom obliku). s time da zasebno treba biti prikazan ukupni pomak od nultog mjerenja i pomak ostvaren od posljednjeg mjerenja (pomak u posljednjih 6 mjeseci).A.12. po poprečnim presjecima (vidi slike 2 i 3) i u uzdužnom smjeru duž tijela odlagališta. Slika 8 Tlocrtni prikaz vektora pomaka geodetskih repera Primjer prikaza vektora pomaka u ravnini profila stranica 243 od 348 . Osim navedenog. Pomaci trebaju biti prikazani tlocrtno na nacrtu dimenzije A3 (vidi sliku 1). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. IZVO AČ treba napraviti prikaz vremenskog tijeka vertikalnih pomaka (slijeganja) repera po provednim snimanjima s prikazom po profilima.

2006. stranica 244 od 348 .091 8 0.069 Slika 10 Inkrement izmjerenih pomaka na profilu 2 od posljednjeg mjerenja 2.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Gotova prekrivka 50 40 30 20 10 0 0 50 40 30 20 10 0 0 100 200 300 Sli 7 2 8 0. 7 0. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.602 100 200 300 Slika 9 Kumulativno izmjereni pomaci na profilu 2 od mjerenja izvršenog 24.792 6 0.11.086 6 0.12.12.145 9 0.105 2 0.803 0.A. IZVO AČ je dužan nakon svakog geodetskog snimka napraviti prikaze ukupnih pomaka i pomaka ostvarenih od posljednje izmjere položaja repera po porečnim profilima (12 do 14 profila) i jednom uzdužnom profilu.470 0.2010.891 9 0.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Prethodne izmjere geodetskih repera stranica 245 od 348 .A.12.12. Gotova prekrivka III. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.2.2.5.

248 69184.232 69038.703 152.174 80676.522 137.885 69091.968 153.302 139.084 68901.067 80501.002 80770.967 80617.191 80520.328 80773.049 144.257 69018.045 114.699 80460.408 153.002 69057.514 80638. 16.314 152.040 GPS 4173 80662.014 0.437 0.670 69018.713 155.258 0.451 0.741 69162.337 155.176 0. 2.705 155.009 151.745 69012.013 0.019 80770.561 0.987 69078.02.203 156.396 0.890 70216.649 69012.163 68958.211 70043.798 69029.205 135.01.097 80676.773 80656.305 0.319 0.489 69153.345 80734.703 154.582 0. Gotova prekrivka SNIMAK VISINA REPERA NA ODLAGALIŠTU OTPADA JAKUŠEVEC 24. 2.408 137.234 153.425 0.358 0.998 80713.055 80732.286 152.951 80674. 26 i 28.944 80800.081 80694.126 139.780 69266.813 114. 4.596 136.427 153.499 68925.429 0.12.124 154.810 154. 4.730 144.371 80838.255 80598.282 80773.467 0.414 80559.821 80617.403 0.934 154.672 135.154 155.700 69266.813 69029.100 68901.552 69104.948 68957.240 136.917 153.123 68958.2008.746 69070.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.284 80599.884 68998.654 68990.269 0.016 80675.853 80687.762 80544.456 68925.722 80425.243 0.624 138.071 80732.838 80425. Reperi 1.812 80522.839 136. 14.491 69228.543 141.681 68990.205 0.846 68899. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80726.519 0.027 152.865 68899.971 69057.358 153.012 GPS 4045 79716.198 80559.008 69132.264 69184.312 Napomena: Obnovljeni reperi su 1.270 0.2008.027 80618.858 80544.429 80796.243 139.807 155.496 80872.059 69193.867 70216.280 0.435 ∆H 0.889 113.338 0.546 80522.470 69228.020 69193.2006.230 70043.587 134.503 80872.914 80618.11.538 80655.885 154.181 69037.A.035 135.420 69140.324 152.286 0.935 80844.591 69112.698 80579.623 69066.830 153.705 69018.597 0.545 153.135 137.531 0.427 113.239 154.889 152.660 137.403 69140.182 69120.617 69066.486 69206.887 151.006 80844.027 139.548 80579.287 68944.829 141.920 114.043 155.531 80796.488 80459.386 153. 14.068 80501.300 GPS 4173 80662.218 80580.998 69078.221 69018.216 0.581 69111. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.441 153. 19.955 80481. stranica 246 od 348 .721 154.810 GPS 4070 79894.864 69091. 16 i 19 snimljeni su 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80726.944 68957.088 80713.595 69104.693 29.143 80734.229 134.204 80520.387 0.566 152.461 0.880 68998.278 68944.452 69153.751 69070.397 69206.708 69162.216 0.198 69120.968 69132.097 80481.085 137.155 155.520 69394.976 80693.919 153.186 154.863 80799.157 80580.440 GPS 4070 79894.691 80687.669 154.910 153.486 114.500 GPS 4045 79716.222 80838.498 69394.579 0.624 0.610 80638.

857 80522.703 154.020 69193.977 69132. stranica 247 od 348 .104 68958. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.858 80544.708 69162.552 69104.440 69228.103 68901.280 69184.077 80618.998 69078.917 153.076 0.669 80638.543 141.475 141.429 69152.01.889 152.127 135.059 136.441 153.519 152.864 69091.961 69193.640 154.967 80617.174 80676.884 68998.076 80732.681 68990.358 153.452 69153.750 80544.486 69206.078 .787 80656.630 69266.198 69120.748 69162. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80726.485 69206.024 0.164 134.027 139.853 80687.064 80844.081 80694.396 ∆H 0.361 80773.885 154.278 68944.035 80770.062 0.669 154.088 80713.386 153. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80726.705 155.944 80800.773 80656.970 80617.781 152.002 69057.146 80713.948 68957.232 69038.135 137.856 68899.745 69012.546 80796.338 80735.947 139.591 154.07.838 80425.163 68958.055 80732.613 69066.253 69018.071 0.175 153.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.496 80872.029 0.229 134.660 137.934 154.2007.284 80599.566 152.830 69070.411 137.746 69070.698 80579.109 0.009 151.644 155.138 0.126 139.728 69012.159 0.163 0.218 80580.068 0.159 0.100 68901.180 0.684 153.0.893 153.386 153.07.199 80481.006 80844.046 0.108 0.204 80520.040 138.699 80460.112 0.2008. Gotova prekrivka SNIMAK VISINA REPERA NA ODLAGALIŠTU OTPADA JAKUŠEVEC 29.705 69018.248 69184.567 135.491 69228.080 0.040 0.003 0.286 152.697 154.724 69018.097 80481.838 80425.260 80580.700 69266.065 0.113 0.531 80796.900 69091.184 0.488 80872.545 153.775 154.019 80770.159 69120.083 0.211 0.111 152.435 02.086 0.810 154.814 154.442 80559.647 144.547 137.968 69132.021 80800.027 80618.846 68899.R 8.068 80501.807 155.2008.421 69140.386 152.039 Napomena: Reperi 1 – 30 snimljeni su GPS-om GNSS .596 136.274 68944.408 137.828 80687.738 80579.730 144.930 68957.612 69111.207 80676.552 69104.002 69057.703 152.155 80694.581 69111.107 0.403 69140.722 80460.257 80599.969 151.780 151.499 68925. Datum: 02.345 80734.220 153.12.217 69038.257 69018.379 153.146 0.610 80638.623 69066.641 68990.887 151.414 80559.892 68998.A.371 80838.502 68925.016 80675.756 69029.100 80675.798 69029.812 80522.830 153.205 135.203 80520.175 0.364 80838.596 155.035 135.113 0.989 135.112 80501.994 69078.328 80773.

063 0.552 80796.750 80544.411 137.203 80520. 27 i 28 su uništeni prilikom nasipavanja smeća.669 152.906 139.141 80694.196 80676.347 80773.121 134.519 152.641 68990.094 0.008 80770.000 0.733 80579.040 138.059 136.364 153.175 153.766 69029.386 152.440 69228.062 0.365 ∆H 0.969 151.181 69120.814 154.103 68901.379 153.281 80599.858 68998.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.000 0.023 0.043 0.775 154.002 69057.932 68957.029 80844.710 151.970 80617.989 135.152 80732.393 69152.361 80773.559 153.857 80522.077 80618.386 153.592 69111.07.103 0.596 155.647 144.856 68899.502 68925.000 0.070 0.756 69029.642 80638.364 80838.636 144.684 153.144 80713.021 29 30 80544.220 153. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 80726.207 69012.280 69184.961 69193.127 135.974 69078.710 69018.421 69140.612 69111.644 155.728 69012.080 80675.104 68958.125 0.155 80694.021 80800.411 137.719 69266.947 139.787 80656.993 69057.930 68957.758 80425.000 0.292 153.085 0.217 69038.004 136.571 155.814 154.396 13.R 8.356 80838.544 154.2008.747 154.964 69132.828 80687.400 69140.475 141.640 154.552 69104. Datum: 13.502 68925.112 80501.851 68899.488 80872.137 68958.055 0. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.011 0.2009.076 80732.042 135.838 80425. stranica 248 od 348 .025 0.230 69228.230 69037.722 80460.892 68998.317 137.01.634 154.260 80580.159 69120.977 69132.775 154.392 69104.299 68944.040 138.893 153.041 0.994 69078.000 0.567 135.591 154.669 80638.207 80676.077 80618.372 0.117 153.331 80735.867 69091.100 80675.094 0.283 69018.033 0.547 137.795 80687.748 69162.697 154.673 68990.000 0.035 80770.2009.946 151.111 152.617 80580.047 0.647 69066.974 69193.000 0.12.464 80872.745 80656.164 134.01.274 68944.941 80617.831 153.629 152.738 80579. Gotova prekrivka SNIMAK VISINA REPERA NA ODLAGALIŠTU OTPADA JAKUŠEVEC 02.644 155.485 69206.338 80735.A.546 80796.429 69152.613 69066.475 141.096 68901.900 69091.630 69266.989 135.006 80800. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80726.024 Napomena: Reperi 1 – 30 snimljeni su GPS-om GNSS .112 0.064 80844.765 69070.830 69070.567 135.724 69018.442 80559.136 0.199 80481.195 80520.407 80559.253 69018.257 80599.781 152.710 80460.780 151. Reperi 26.146 80713.

974 69193.134 153.181 69120.318 137.096 ±0.025 -0.776 80656.209 80676.093 -0.932 80617. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ∆H 80770.119 -0.745 80656.000 -0.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.710 151.287 69018.060 80732.281 80599.095 -0.989 135.519 152.121 134.331 80735.647 69066.117 153.230 80580.688 154.657 80638.263 -0.906 139.196 80676.710 69018.102 80544.544 154.021 -0.719 69012.397 69140.325 80735.141 80694.946 69132.946 151.974 69078.906 139.750 80544.636 144.12.998 152. 27 i 28 su uništeni prilikom nasipavanja zemlje.386 152.775 154.644 155.292 153.673 68990.029 80844.634 154.806 153.531 69104.485 69206.733 80579.283 69018.006 80800.559 153.2009.598 152.515 80796.851 68899.629 154. Datum: 29.888 68899.393 69152.518 68925.733 69018.304 68944.575 80580.867 69091.642 80638.889 68998.130 80694.040 138.878 69091.282 80599.069 -0. 26.060 -0.A.857 80522.004 136.219 68990.204 80520.027 Napomena: Reperi 1 – 30 snimljeni su GPS-om GNSS .323 80773. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80726.008 80770.077 80618.922 135.552 80796.317 137.398 69152.510 155.379 141.747 69162.993 69057.137 68958.083 -0.104 -0.158 -0.592 69111. Gotova prekrivka SNIMAK VISINA REPERA NA ODLAGALIŠTU OTPADA JAKUŠEVEC 13.061 ±0.571 155.400 69140.931 68957.2009.193 69228.249 69037.06.973 69193.347 80773.546 135.152 80732.812 80687.096 68901.360 80838.120 ±0.695 80460.175 153.372 29.424 80559.113 68901.230 69037.06.077 -0.941 80617.287 153.932 68957.345 -0.317 137.764 151.080 80675.617 69266. stranica 249 od 348 .549 155.411 137.364 153.195 80520.567 135.026 80800.084 80675.100 -0.710 80460.758 80425.795 80687.831 153.669 152.814 154.030 -0.970 69078.087 -0.061 134.365 152.040 138.144 80713.392 69104.111 152.858 68998.2009. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.R 8.444 80872.020 80844.299 68944.502 68925.567 144.01.159 68958.989 69057.356 80838.589 69111.760 69029.407 80559.569 152.027 -0.558 153.207 80481.735 69266.000 -0.621 69066.440 69228.000 -0.943 136.280 69184.464 80872.087 80618.959 135.863 151.112 80501.964 69132.787 154.810 80425.042 135.122 80713.765 69070. Reperi 1.061 -0.440 154.758 80579.475 141.176 69120.173 -0.766 69029.076 -0.761 69070.

069 -0.360 80838.158 -0.021 -0.287 69018.787 154.858 68998.144 80713.760 69029.424 80559.121 134.758 80579.280 69184.379 141.765 69070.589 69111.06.000 -0.111 152.030 -0.076 -0.464 80872.230 80580.A.592 69111.386 152.764 151.119 -0.932 80617.2009.647 69066. Reperi 1.077 80618.558 153. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80726.747 69162.084 80675.959 135.095 -0.181 69120.096 68901.080 80675.575 80580.207 80481.863 151.475 141.733 80579.974 69193. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ∆H 80770.318 137.365 152.669 152.137 68958.598 152.970 69078.510 155.810 80425.906 139.502 68925.2009.735 69266.196 80676.061 134.993 69057.931 68957.364 153.710 69018.440 69228.026 80800.020 80844.104 -0.060 80732.831 153.263 -0.060 -0.12.249 69037.750 80544.372 29.141 80694.173 -0.922 135.008 80770.636 144.889 68998.761 69070.673 68990.567 135.06.087 80618.867 69091.096 ±0.688 154.719 69012.331 80735.634 154. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.795 80687.299 68944.122 80713. Datum: 29.176 69120. 26.100 -0.567 144.964 69132.204 80520.943 136.230 69037.485 69206.812 80687.195 80520.695 80460. 27 i 28 su uništeni prilikom nasipavanja zemlje.093 -0.087 -0.01.209 80676.851 68899.061 ±0.644 155.2009.000 -0.519 152.758 80425.775 154.657 80638.027 Napomena: Reperi 1 – 30 snimljeni su GPS-om GNSS .444 80872.029 80844.159 68958.282 80599.552 80796.518 68925.393 69152.998 152.317 137.906 139.544 154.113 68901. Gotova prekrivka SNIMAK VISINA REPERA NA ODLAGALIŠTU OTPADA JAKUŠEVEC 13.083 -0.629 154.440 154.317 137.193 69228.323 80773.304 68944.571 155.040 138.407 80559.006 80800.989 69057.117 153.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.283 69018.733 69018.004 136.112 80501.710 151.040 138.766 69029.946 151.077 -0.027 -0.569 152.345 -0.549 155.175 153.325 80735.000 -0.219 68990.R 8.025 -0.973 69193.134 153.292 153.878 69091.120 ±0.857 80522.347 80773.941 80617.888 68899.042 135.400 69140.515 80796.946 69132.152 80732.710 80460.061 -0.546 135.398 69152.932 68957.531 69104.745 80656.617 69266.806 153.281 80599.287 153.621 69066. stranica 250 od 348 .102 80544.411 137.130 80694.392 69104.356 80838.776 80656.397 69140.989 135.974 69078.814 154.642 80638.559 153.

968 80770.268 69012.092 -0.191 69120.202 80676.307 69018.297 80599.702 154.134 80694.898 135.713 80460. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.096 80713.690 153. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80725.930 68957.331 69018.185 80770.940 134.324 68944.946 80617.353 154.691 80460.079 -0.002 69058.113 80713.927 80617.510 80796.776 69070. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80726.970 153.086 -0.619 69111.118 68901.263 69012.004 80844.140 -0.071 80675.214 137.066 -0.425 151.525 69104.577 154.311 68944.186 137.115 -0.016 -0.372 69152.709 154.245 137.081 -0.214 152.759 80579.801 80425.06.290 80599.632 69066.200 80732.007 -0.074 152.820 80687.099 80618.652 80638.328 80838.940 138.640 153.116 80544.427 80559.913 68957.306 153.453 80559.668 68990.215 69228.968 69132.032 -0.387 144.06.031 -0.069 80618.799 80687.599 152.815 135.443 144.A.095 137.517 69104.024 -0.626 69066.557 80580.435 135.366 69140.723 135.062 80675.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.755 136.902 69091.404 69152.285 80773.056 -0.312 80735.737 69018.864 152. Gotova prekrivka SNIMAK VISINA REPERA NA ODLAGALIŠTU OTPADA JAKUŠEVEC 11.911 68998.006 80800.690 68990.2009.953 69193.077 -0.255 69038.423 153.524 68925.114 68901.050 -0.742 152.2010.R 8.191 69228.491 154.175 80676.323 151.653 80638.834 136.775 80656.891 68899.157 68958.313 80773.160 69078.351 155.956 138.824 80425.060 -0.312 140.12.791 69070.138 80694.178 69120.915 135.863 134.786 139.017 -0.744 69018.155 153.095 -0.806 151.122 -0.818 139.602 152.252 80544.111 -0.907 68899. Reperi 26.337 80735.781 151.183 80732.584 80580.159 69078.005 80800.12.042 -0.041 80844.117 -0.632 80872.911 69091.312 154.855 153.201 154.418 151.430 155.152 68958.079 -0.748 69029.413 154.074 152.025 -0.034 Napomena: Reperi 1 – 30 snimljeni su GPS-om GNSS . stranica 251 od 348 .788 154.969 69058.461 80872.947 69193.611 69111.769 80579.2010.091 -0.270 140. Datum: 17.771 154.542 80796.884 68998.559 68925.185 80520.195 80520.277 69037.336 80838.744 69266. 27 i 28 su uništeni prilikom nasipavanja zemlje.739 69029.792 80656.459 135.995 ∆H -0.218 -0.707 69266.111 17.491 151.370 69140.991 69132.

004 80800.040 -0.366 69140.801 80425.331 69018.052 -0.891 68899.707 69266.769 80579.702 154. Reperi 26.653 80638.214 137.715 136.435 135.034 -0.755 69018.208 -0. Gotova prekrivka SNIMAK VISINA REPERA NA ODLAGALIŠTU OTPADA JAKUŠEVEC 17.602 152.744 69018.023 -0.435 135.307 69037.207 137.045 -0.942 ∆H -0.028 -0.946 80617.911 68998.06.893 68998.029 -0.270 153.772 80579.022 -0.491 154.270 140.010 -0.157 68958.972 69132.690 68990.032 -0.218 80544.077 -0.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.723 135.276 80773.624 153.799 80687.387 144.791 69070.264 69012.968 69132. .201 154.863 134.795 80425. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80725.174 69120.12.923 68957. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.104 68901.936 69193.665 152.185 80520.178 80732.036 -0.396 69140.teh.510 80796.007 -0.433 80559.067 -0.557 80580.277 69037.156 68958. stranica 252 od 348 .005 80800.788 154.343 154.705 69266.508 80796.911 69091.243 151.096 80713.372 151.748 69029.118 68901.425 151.803 154.000 -0.926 80617.799 69070.781 151.742 152.771 151. 27 i 28 su uništeni prilikom nasipavanja zemlje.940 138.618 69066.113 -0.284 155.796 80687.112 80713.876 68899.178 69120.A.517 69104.053 80544.163 80520.641 80638.461 80872.372 69152.970 80770.016 -0.953 69193.693 68990.075 80675.163 69078.095 137.051 152.328 80838.456 80872.332 80838.174 80676.582 152.080 -0.547 80580.453 80559.318 68944.622 69111.995 02.611 69111.175 80676.191 69228.855 153.353 154.323 151.993 69058.742 152.337 80735. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 80725.074 152. Snimio: Toni Birin geod.353 144.053 -0.403 69152.660 135.020 0.911 138.969 69058.713 80460.872 135.351 155.290 80599.268 69012.754 139.151 154.242 140.344 69018.138 80694. Datum: 02.180 69228.898 135.297 80599.134 80694.2010.183 80732.974 152.069 80618.324 68944.063 -0.913 68957.968 80770.306 153.324 80735.446 154.096 80618.050 -0.640 153.12.843 134.026 -0.2010.755 69029.004 80844.285 80773.525 69104.008 80844.062 80675.680 154.2010.100 -0.786 139.074 152.010 Napomena: Reperi 1 – 30 snimljeni su GPS-om GNSS .792 80656.532 68925.160 69078.559 68925.010 -0.918 69091.626 69066.773 80656.755 136.R 8.043 137.700 80460.12.

9 8.760 5580355.977 156.260 5580773.06.152 139.391 5069152.371 5069018.900 5580617.436 154. REPERA Y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 5580726.5 1.242 140.928 153.690 H 154.057 5580675.239 5069291.380 155.684 138.104 5580501.2011.518 5069206.422 5580559.151 154.704 156.850 5580523.613 156.081 5580618.918 5068957.527 153.680 154.0 6.383 139.715 136.5 7.991 5580481.121 154.12.642 5069066.767 5580579.929 5580580.872 138.3 7.116 151.4 9.235 5580347.7 7.750 5069029.698 134.30.911 138.6 14.6 NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER NOVI REPER stranica 253 od 348 .895 5580290.015 5580367.883 5068899.500 5069104.166 5580676.685 153.9 10.551 5580384.872 135.581 154.06.369 154.967 5580454.175 5069120.174 5580520.043 137.437 5580260.300 151.586 5069356.610 5580638.270 153.872 5580396.243 151. 154.754 139.927 5580323.660 135. BR.767 5580425.521 5069308.1 7.175 155.438 5069342.7 9.137 153.587 5069160.127 5580732.915 5068998.630 X 5069012.810 5069262.071 152.671 5069248.403 155.803 135.2010.152 5069078.0 NOVI REPER OBNOVLJENI REPER 5.665 152.924 5069091.113 5580713.761 5069018.690 151.899 5069217.353 144.843 134.544 152.386 155.169 140.445 135.583 152.12.390 5580486.046 154.280 5069231.191 138.112 5069322.822 5069070.626 5069111.521 5069195.990 5069058.506 5580796.5 13.929 5069193.640 157.9 9.460 SLIJEGANJE (cm) 02.9 6.818 5069390.3 3.143 5069278.109 5068901.A.5 10. .988 154.003 5580800.820 5580687.339 5580735.925 5580204.207 137.441 5580872.262 144.352 5068944.067 5069420.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.616 137.3 OBNOVLJENI REPER 9.325 5580838.636 152.703 5580462.169 5068958.185 155.317 5069184.5 8.706 5580313.284 155.612 5069227.139 5580770.409 5069143.913 5580425.311 5069037.2 9.974 152.624 153.372 151.601 5069162.000 5580844.333 139. 7.696 5068990.809 152.642 136.3 7.555 135.343 154.942 155.1 12.782 5580656.981 5069132.742 152.208 VISINE SNIMLJENE 02.051 152.9 16.781 5069266.530 152.125 5580694.193 137.370 135.187 5580543.552 5068925.302 5580599.5 13.446 154.257 154. Gotova prekrivka REPERI SNIMLJENI 30.7 15.411 5580243. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.168 154.1 8.771 151.12.

održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.19 138.483 5069104.38 155.81 152.12 154.268 5069290.26 154.64 152.182 5069120.25 VISINE SNIMLJENE 30.763 5580425.346 5068944.618 5580638.656 5069058.178 5580543.64 136.900 5069193.987 5069322.58 152.844 5069390.19 137.28 155.99 152.37 135.14.34 157.995 5580367.336 H 154.37 154.48 135.447 5580872. REPERA Y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 5580713.482 5069206.21 154.086 5580618.53 152.103 5580501.136 5069278.55 137.07 152.18 155.A.939 5580323.15 137.87 138.625 5069162.91 138.66 138.82 155.98 153.64 157.17 154.33 151.138 5069420.965 5069132.2011. .940 5068998.757 5069266.87 138.93 139.399 5580486.906 5580617.80 135.502 5069195.628 5069111.70 134.12.71 152.495 5580796.118 X 5069011.38 139.06.30 151.540 5068925.80 135.162 5580676.310 5580599.837 5580770.236 5580346.162 5069078.14 153.51 153. Gotova prekrivka REPERI SNIMLJENI 14.004 5580481.529 5069308.12 151.15 139.976 5068990.39 155.48 156.654 5069248.53 153.956 5580426.83 154.2011.115 5068901.14 140.23 144.996 5580844.94 154.110 5580732.726 5069029.25 154.05 154.68 138.278 5069231.93 153.45 nije snimljen 152.722 5580463.905 5580580. BR.26 144.486 5580260.65 151.311 5580838.868 5069217.772 5580355.67 134.03 155.13 154.37 135.12.25 151.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.06.70 155.61 156.44 154.622 5580290.896 5068957.034 5580454.397 5580243.54 153.60 136. 154.12.42 152.933 5069091.368 5069152.58 154.789 5580579.413 5069143.27 154.56 135.398 5069018.874 5580396.160 5068958.40 155.00 151.846 5580523.19 155.10 139.882 5068899.924 5580204.838 5069070. OBNOVLJENI REPER 3 3 0 0 0 5 3 0 4 12 13 stranica 254 od 348 .306 5069184.691 5580313.408 5069342.780 5069262.000 5580799.54 11 8 4 2 10 7 9 7 4 2 5 12 13 13 8 7 5 15 31 28 34 22 28 14 OBNOVLJENI REPER OBNOVLJENI REPER OBNOVLJENI REPER 36 31 45 29 SLIJEGANJE (cm) 30.19 138.62 137.763 5069018.215 5580773.581 5069356.571 5580384.98 156.69 151.336 5580735.17 140.052 5580675.803 5580687.33 139.144 5580520.456 5580559.99 154.638 5069066.69 153.96 154.58 154.727 5580725.578 5069160.606 5069227.11 154.798 5580656.07 153.

50 40 30 20 10 0 0 50 40 30 20 10 0 0 6 0. Gotova prekrivka III. IZVO AČ je dužan nakon svakog geodetskog snimka napraviti grafički prikaze ukupnih pomaka i pomaka ostvarenih od posljednje izmjere položaja repera po porečnim profilima (od profila 2 do profila 12 odnosno profila 14) i u jednom uzdužnom profilu kroz tijelo odlagališta. stranica 255 od 348 .086 2 0.069 100 200 300 Sli Slika 12 Inkrement izmjerenih pomaka na profilu 2 od posljednjeg mjerenja 2.105 6 0.145 9 0. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.792 100 200 300 Slika 11 Kumulativno izmjereni pomaci na profilu 2 od mjerenja izvršenog 24.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.6.A.091 8 0.602 Primjer prikaza vektora pomaka u ravnini profila 7 2 8 0.2010.803 0.12. 7 0.470 0.2.12.2006.11.891 9 0.12.2.

Vrijeme je prikazano u logaritamskom mjerilu.A.11.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Horizontalna os prikazuje vrijeme u danima a vertikalna os prikazuje slijeganje u metrima.2 Graph 1 R16 R15 R14 R13 R12 R11 R10 1.8 1.8 13 14 1 15 16 1.8 Slika 13 Prikaz konsolidacije repera broj 10.4 1. 15 i 16 (profil 4). Početni datum mjerenja slijeganja je 24. Gotova prekrivka 100 0 1000 0.2006.2 1. Početni datum mjerenja slijeganja je 24. 15 i 16 (profil 4).6 10 11 12 0.2006. 14.6 1.2 0. 12.4 12/11/2009 6/17/201012/2/2010 6/30/2011 0. 13.6 2 Slika 14 Prikaz konsolidacije repera broj 10. 13.12. 11. Vrijeme je prikazano u linearnom mjerilu.11. 4/28/07 0 11/24/2006 6/1/08 7/6/09 8/10/10 1/29/20087/2/2008 1/13/20096/29/2009 0. stranica 256 od 348 .4 0. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. 11. 12. Horizontalna os prikazuje vrijeme u danima a vertikalna os prikazuje slijeganje u metrima. 14.

12. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA IZVO AČ je dužan upoznati se s srodnim poglavljem poglavljem III.4. U izvještaju trebaju biti navedene sve aktivnosti izvo ača iz poglavlja III.12. UPRAVLJANJE III. studije i zaštitu okoliša.d. •Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Upravljanje gotovom prekrivkom IZVO AČ je dužan u sklopu mjesečnog izvještaja dostavljti vremenski i financijski plan gra enja i održavanja gotove prekrivke.3.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi upravljanja su dani u dokumentaciji.12.12.12.3.2. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. veljača 2012.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. •Izvedbeni projekt zaštite pokosa od erozije i sedimentacije.14. [IP2].Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. broj projekta: 81010041/12. institut IGH.4. Zavod za ekološki inženjering. IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju elemenata sustava gotove prekrivke s komentarima i prijedlozima mjera. [IP14].A. Institut gra evinarstva Hrvatske. Institut gra evinarstva Hrvatske d. III. Zagreb.2. Pojava odlagališnog plina je moguća prilikom svih radova.A. IZVO AČ radova je dužan svaka 3 mjeseca dostaviti Izvještaj o izvršenim radovima snimanja geodetskih repera u dva primjerka (i u digitalnom obliku) zajedno s prikazima vektora pomaka sukladno poglavlju III. Zavod za planiranje. Gotova prekrivka III. uprvaljanja i održavanja na sustavu površinske odvodnje oborinskih voda. III.A. Izvještaji Izvo ača Obveza je IZVO AČA da putem Mjesečnih izvještaja obavještava o stanju gra enja i radova održavanja.A. Vremenski i financijski plan IZVO AČ u slučaju potrebe mora revidirati (aktualizirati).A.3.12.A.d. 5 i 6.A..12. d. Radovi gra enja i odžavanja se izvodei na stranica 257 od 348 . ožujak 2000 [GP1].

Osoblje IZVO AČA mora biti upoznato s izvorima opasnosti. CO2. Tijekom cijelog izvo enja radova IZVO AČ mora kontinuirano provoditi mjernja deponijsko plina u radnom prostoru i mora imati na raspolaganju dežurno osoblje za pomoć i spašavanje. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća izgradnju.A. H2S.opasnost od gušenja radnika.12. Gotova prekrivka mjestima s povećanom opasnosti. odzračnici. U šahtovi. IZVOA Č treba prozračiti radni prostor i izmjeriti koncentraciju CH4. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Osnovne opasnosti prstora u kojima je evidentirana pojava odlagališnog plina su: • Nedostatak kisika . Neposredno prije ulaska u šahtove i kompenzacijske bazene. moraju primjenjivati mjere zaštite na radu i moraju primjenjivati zaštitna sredstava za rad. Preventivne mjere zaštite na radu su obvezujuće. cjevovodi oborinskih voda je u prethodnom razdoblju detektiran odlagališni plin. Deponijski plin može biti prisutan na mjestima rada u koncentraciji izvan granice ljudskih osjetila. Osoblje IZVO AČA mora poznavati sigurnosne i preventivne mjere u svim situacijama izvršenja posla. Osoblje IZVO AČA mora biti opremljeno prikladnim i pouzdanim osobnim zaštitnim sredstvima. Izvo ač smije ulaziti u radni prostor samo ako je prethodno utvrdio da koncentracija deponijskog plina nije opsna po život i zdravlje radnika. kao što su šahtovi. odzračnici. • Opasnost od eksplozije. • Toksičnost .opasnost od trovanja. cjevovodi oborinskih voda. -~ ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 258 od 348 . održavanje i upravljanje prometnicama i platoima. Poslove na održavanju mogu obavljati samo zdravstveno sposobni radnici IZVO AČA koji su obučeni za radove održavanja. radnici moraju imati uvjerenje o poha anju specijalističke edukacije iz protueksplozijske zaštite.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.

A.2.4 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja Zaštita okoliša i zdravlja SVEZAK III.13.13.2 III.A. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.13. Svibanj 2012.1 III.1 III.3.1.A.1 III.A.2.13.2 III.13.2 III.13.o.o.A.13.A.13.13.13.3.A.A.3 III.A.1 III.A.A.2 III. stranica 259 od 348 .1.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji SADRŽAJ: III.13.A.

.....13....................... 270 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ........1 III........A..A............3..... održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III..............A..........................2.1......A.................................... ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA ..................................Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.........................13.... Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji SADRŽAJ POGLAVALJA: III..... 274 III.................13........................2 UPRAVLJANJE ........ III..A........3...................A.............. 262 III..1.........2 ODRŽAVANJE .2.......13................. 275 stranica 260 od 348 ............................................1......................3.................2...........13........A...........1 III................A................................................A.. III...13.13..............13........261 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .1 III............. 274 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ...... 270 III............4.... 274 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA.......... 261 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .........................................13........ 270 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA .....A........................... III..............2 GRA ENJE ...........A..13......13................

. 5 i 6 – revizija D.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. • uljevne gra evine u korugirane odvodne cijevi. studeni 2009. 5 i 6. [IP14]. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. Sustav upravljanja površinskim vodama je projektiran tako da prikuplja i odvodi oborinsku vodu sa završnog pokrova na način da se umanji erozija izvedenih dijelova tijela odlagališta te da se umanji infiltriracija oborinske vode kroz uzvedeni brtveni sustav. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Projekta: 24-10-067/07 – rev D. Zatvorenog sustava odvodnje . broj projekta: 81010041/12. studije i zaštitu okoliša.. ožujak 2000 [GP1]. Institut IGH. br. studeni 2009. Zagreb. Razmještaj i detalji sustava za kontrolu površinskih voda prikazani su u projektnim nacrtima (nacrt 5. GRA ENJE III. • drenažni kanali.. veljača 2012.13. Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi gra enja su dani u dokumentaciji.1. br.A. Zavod za planiranje.d. d. • korugirane odvodne cijevi (položene niz padinu). Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji III. • slapišta i disipatori energije. d. d. Zavod za planiranje. • berme.13. Projekta: 24-10-067/07 –rev D. • odzračnici drenažnih rovova.1. stranica 261 od 348 .A. • 02361 – Drenažni materijal. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.13.d. [IP2]. Nacrt projektiranog sustava površinske odvodnje oborinskih voda je dan u dokumentaciji Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. [IDIP6]. studije i zaštitu okoliša. Institut gra evinarstva Hrvatske.A. institut IGH. [IDIP6]. Sustav za sakupljanje i odvodnju površinskih voda s površine krovnog dijela odlagališta ima sljedeće elemente: • drenažni rovovi u sustavu zaštite od smrzavanja. Institut IGH. 5 i 6 – revizija D. Zatvorenog sustava odvodnje . Zavod za planiranje. •Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. Projektni zahtjevi izvedbe sustava površinske odvodnje odlagališta su dani u poglavljima.11). • šahtovi za sakupljanje oborinskih voda.10 i 5. studije i zaštitu okoliša. Institut gra evinarstva Hrvatske d.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Na plohama 1 – 4 (do plinske linije L) je izveden sustav za prikupljanje i odvo enja oborinskih voda s površine odlagališta do obodnog kanala. Zavod za ekološki inženjering. Sustav je projektiran tako da se površinska voda odvodi kroz stalne odvodne kanale do retencijskog jezera koji se nalazi istočno od plohe 1. • 02301 – Zemljana ispuna. [IP2].d. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.d. •Izvedbeni projekt zaštite pokosa od erozije i sedimentacije. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1.

Elementi sustava površinske odvodnje oborinskih voda nije obuhvaćen Elaboratom zona opasnosti. Me unasip (Zečji nasiop) Poglavlje III.11.A.1.A.1 Opće napomene Rad IZVO AČA na gra enju.A.13.2. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu. drenažni rovovi. Kanali Poglavlje III. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice stranica 262 od 348 .A.A.9.A. Korugirana cijev.4. materijale.A. održavanju i upravljanju Površinske odvodnje oborinskih voda i posebnih detalja obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima.13. Zatravljene završnog sloja.13. me utim prilikom izvo enja radova u zatvornim elementima sustava (šahtovi. Glatka linearni polietilena niske gustoće LLDPE gornjeg brtvenog sloja.13.8. Obveza je IZVO AČA da izvo enje radova provodi tako da izbjegne mogućnost oštećenja izvedenih elemenata tijela odlaglišta. Geosintetski dren za plin.A. alate i pribor.5. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća gra enje.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA III. održavanju i upravljanju IZVO AČ mora detektirati eventualnu prisutnost deponijskog plina [vidi Prilog A.A.2.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. održavanje i upravljanje Površinske odvodnje oborinskih voda i posebnih detalja odlagališta.6. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji • 02362 • 02364 • 02371 • 02372 • 02374 • 02375 • 02370 • 02376 • 02385 • 02502 – – – – – – – – – – Filterski geotekstil. opremu. Gornji brtveni sloj Poglavlje III.14. Rip – rap. Zaštitni sloj iznad sustava za prikupljanje procjednih voda Poglavlje III. pune cijevi i šahtovi od polietilena visoke gustoće (HDPE). odzračnici drenažnih rovova) na gra enju. Obodni nasip Poglavlje III. Geosintetski dren za vodu.12. Geosintetski glineni brtveni sloj GCL. Gotova prekrivka Poglavlje III. Srodna poglavlja Poglavlje III.A.2. Perforirane cijevi. III. IP13]. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima.1. Zaštita od smrzavanja. III. Sustav procjednih voda Poglavlje III. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini.A. odredbama.1.A. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.

br. Projektni zahtjevi i zahtjevi kavlitete izvedbe drenažnog rova površinske odvodnje odlagališta su dani u poglavljima. Potrebno je da Izvo ač sačuva uklonjene drenažne cijvi kako bi ih mogao upotrijebiti nakon nadogradnje otpada na prijelazu ploha 4 i 5. Filtarski geotekstiom IZVO AČ mora omotati prizmu tako da se na gornjoj bazi stranice geotekstila preklapaju. zatrpavanja. Jedinčne cijene ugradnje prirodnih i umjetnih materijala za izvedbu novog drenažnog rova uključuju svu potrebnu radnu snagu. Perforiranu cijev IZVO AČ treba zasuti s drenažnim šljunkom tako da šljunak formira tijelo prizme koji u poprečnom presjeku izgleda kao trapez.3. materijale.13. Drenažni rovovi u sustavu zaštite od smrzavanja Nacrt projektiranog drenažnog rova površinske odvodnje s detaljem poprečnog presjeka je dan u Prilozima 1 i 2 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. m2 ugra enog filtarskog geotekstila tipa 400 g/m2.1. Zavod za planiranje. IZVO AČ na geotekstil treba ručnim alatom postaviti sloj zaštite od smrzavanja koko bi se rov zaštitio od oštećenja prilikom manipulacije i ugradnje sloja protiv smrzavanja. • 02362 – Filterski geotekstil. Projekta: 24-10-067/07 –rev D. bočnih stranica nagiba V:H =1:1 i širine u gornjoj bazi 20 cm. 5 i 6 – revizija D. pribor. zavarivanja. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. alate. Drenažni rovovi koji su izvedeni na sjevernom i južnom obodnom krovnom dijelu tijela odlagališta se tijekom izvedbe spoja ploha 4 i 5 ne planiraju uklanjati. Zatvorenog sustava odvodnje. studeni 2009.A. Obračun se vrši po stvarnoj količini ugra enog materijala drenažnih rovova i to od materijala kojeg osigurava IZVO AČ..) i odluci Naručitelja. Širina zasipa mora u osnovici (donjoj bazi) biti širine 80 cm. predvi a se izvedba još 498 m' drenažnih rovova i to od plinske linije L do poprečnog presjeka 15. Nakon izvedbe spoja ploha 4 i 5. • 02364 – Perforirane cijevi. Nakon postavljanja geotekstila.III. nabavu. m' ugra enih cijevi promjera 200 mm i 100 m3 ugra enog drenažnog šljunka.d. Tijekom uklanjanja zaštinog sloja sa spoja ploha 4 i 5. stranica 263 od 348 . Na geosintetski drenažni sloj za vodu treba postaviti filtarski geotekstil površinske mase 400 g/m2 (minimalne širine 205 cm) i perforiranu PEHD cijev promjera 200 mm. 12. potrebno je da IZVO AČ privremeno ukloni (odreže) izvedenih 150 m' cijevi promjera 200 mm drenažnog rova koji se nalazi u sustavu zaštite od smrzavanja.13. d. Obračun radova vrši se po. Na južnom dijelu krovnog dijela je potrebno ukloniti 75 m' drenažnog rova na dionici od točake DR_J3 do plinske linije K. Na mjestu odreza ugra ene cijevi je potrebno da ih IZVO AČ zaštititi od oštećenja i zamuljivanja s poklopcem. transporte. manipulacije i skladištenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. • 02361 – Drenažni materijal. iskope.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. po izvedbi gornjih brtvenih slojeva (vidi poglavlje A. te na sjevernom dijelu 75 m' rova na dionici od geodetske točake DR_S3 do plinske linije K. studije i zaštitu okoliša. visine 30 cm. Institut IGH. rezanja. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji III.2. pune cijevi i šahtovi od polietilena visoke gustoće (HDPE). [IDIP6]. opremu.

iskope.. Za izvedbu spoja gornjeg brtvenog sloja ploha 4 i 5 nije predvi eno uklanjanje izvedenog drenažnog kanala. Obračun radova vrši se po.2. Zatvorenog sustava odvodnje. • 02370 – Geosintetski glineni brtveni sloj GCL. zatrpavanja. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. IZVO AČ treba izvesti drenažni kanali za prikupljanje i odvo enje oborinskih voda kako je prikazano na Prilogu 1 i Prilogu 2 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Tijekom provedbe ugovora. studeni 2009.13.d. • 02361 – Drenažni materijal. m3 iskopa drenažnog kanala. rezanje. [IDIP6]. predvi a se da će IZVO AČ izvesti 158 m' kanala na jugu i 162 m' kanala na sjeveru.1. • 02372 – Glatki linearni polietilen niske gustoće LLDPE gornjeg brtvenog sloja. Institut IGH. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji III. Projekta: 24-10-067/07 –rev D. nabavu.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.4. 5 i 6 – revizija D. d.5. m2 ugra enog filtarskog geotekstila tipa 400 g/m2. Tijekom provedbe ugovora. pune cijevi i šahtovi od polietilena visoke gustoće (HDPE). m' ugra enih cijevi promjera 250 mm i m3 ugra enog drenažnog šljunka. Institut IGH.1.2. br.. Zatvorenog sustava odvodnje.A. budući da je u navedenom rovu i drenažnoj cijevi kao i u šahtu DR_J2 u prethodnom razdoblju detektiran odlagališni plin (metan). pribor. zavarivanja. Projektni zahtjevi i zahtjevi kavlitete izvedbe drenažnog kanala površinske odvodnje odlagališta su dani u poglavljima. d. III. opremu. Zavod za planiranje. bušenje. Jedinčna cijena odzračnika drenažnih rovova uključuje svu potrebnu radnu snagu. studije i zaštitu okoliša. br. Obračun radova vrši se po komadu ugra enog odzračnika. [IDIP6]. Po odluci Naručitelja.A. studije i zaštitu okoliša. po nalogu Naručitelja izvesti 4 komada odzračnika i to u slučaju potrebe odnosno detekcije odlagališnog plina u drenažnom rovu. manipulacije. Drenažni kanali za prikupljanje i odvo enje oborinskih voda na obodu krovnog dijela Nacrt projektiranog sustava površinske odvodnje s detaljom drenažnog kanala za prikupljanje oborinskih voda je dan u dokumentaciji Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Odzračnici DR_J1 i DR_J1/2 su izvedeni u cilju odzračivanja drenažnog rova i cijevi. 5 i 6 – revizija D. m2 ugra e og bentonitnog tepiha (GCL). Odzračnik drenažnih rovova mora biti napravljen od PEHD materijala koji provodi statički elektricitet. Zavod za planiranje.A.d.13. predvi a se da će IZVO AČ. Projekta: 24-10-067/07 –rev D.13. studeni 2009. Odzračnici drenažnih rovova Na krovnom dijelu tijela odlagališta (iznad temeljnog sloja plohe 4) na poziciji drenažnog rova DR_J1 i izme u DR_J1 i DR_J2 (naziv odzračnika DR_J1/2) nalaze se odzračnici drenažnog rova koji je izveden u sloju zaštite od smrzavanja. materijale. alate. m2 ugra ene glatke geomembrane LLDPE. stranica 264 od 348 . • 02364 – Perforirane cijevi. transporte. • 02362 – Filterski geotekstil. skladištenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.

Svi šahtovi oborinskih voda na krovnom dijelu odlagališta. Tijekom provedbe ugovora. U cijenu izvedbe šahta IZVO AČ je dužan predvidjeti postavljanje oznaka (naziva) šahta. oznaka upozorenja i opasnosti (prema Zakonu o zaštiti na radu.1. (Površina presjeka 3. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Jedinčne cijene ugradnje prirodnih i umjetnih materijala za izvedbu drenažnog kanala uključuju svu potrebnu radnu snagu. Šahtovi za sakupljanje oborinskih voda Na krovnom dijelu tijela odlagališta nalazi se 10 šahtova za odvodnju oborinskih voda promjera 1. IZVO AČ mora izvesti poklopac šahta s odzračnikom dovoljnog kapaciteta odzračivanja. iskope. 5 i 6 – revizija D Zatvorenog sustava odvodnje [IDIP6]. god. Šahtovi su locirani na mjestima križanja ili promjene smjera trase ukopanih drenažnih rovova (s cijevima) odvodnje. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007. materijale. manipulacije i skladištenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.54 m2) III. br.10. Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. stranica 265 od 348 . nabavu.6. kao i na nacrtu 5. na svojim poklopcima imaju izveden odzračnik. bušenja. god. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007. zatrpavanja.200 mm. 5 i 6. predvi a se da će IZVO AČ izvesti 2 šahta odvodnje oborinskih voda i to DR_S4 i DR_J4. Institut gra evinarstva Hrvatske. rezanja.13. dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.A. pribor. transporte. Tabela 14 Popis šahtova oborinskih voda R. opremu. Popis šahtova se nalazi u tabeli 4. zavarivanja.7.A. [IP2]. [IP2]. IZVO AČ treba izvesti šahtove oborinskih voda kako je prikazano na nacrtu 5.: Ploha Naziv šahta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 PS1 PJ1 PS2 PJ2 PS3 PS4 DR_J2 DR_S2 DR_J8 DR_S8 Prikaz položaja šahtova oborinskih voda na krovnom dijelu odlagališta je prikazan u Prilogu 1 Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.2. 5 i 6.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. alate. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.13. Institut gra evinarstva Hrvatske. Zakonu o zaštiti od požara i eksplozije) kao i oznake zabrane pristupa.

IZVO AČ je dužan pribaviti svu radnu snagu. opremu.15 cm za izradu bermi kategorizira se kao Humusni sloj Poglavlja 02375 dokumentacije [IP2]. te u slučaju ne slaganja s projektiranim padovima. Nagib stranica je 2H:1V prema van i 3H:1V prema unutra. opremu.6. na koje se treba nastaviti izrada bermi. IZVO AČ je zadužen geodetski snimiti izvedeni dio bermi. alat i pribor potreban za izvo enje radova za izvedbu bermi.A.7. Površinski sloj debline 0. Humusni sloj (tj. Prije početka izvedbe bermi na pokosu.13. Vanjski nagib stranica bermi je 2H:1V a unutarnji nagib je 3H:1V. nabavu. pjeskovitu glinu ili prašinastu glinu s maksimalnom hidrauličkom provodljivosti 1 x 10-4 cm/sek. Kompostirani materijal može se umiješati i dodati u humusni sloj.8 i 7. te izvo enja ostalih radova kao što je prikazano. Kontrolne berme moraju se izgraditi na vrhu gornjeg zemljanog sloja u vertikalnim razmacima do cca 10 metara i uzdužnim nagibom do 1 posto prema istoku.1. grumene. Humusni sloj ne smije sadržavati kamenje. Dozvoljena stranica 266 od 348 . Berme na pokosu Kontrolne berme za oborinsku vodu trebaju zaštititi završni pokrov od erozije. istovara. Kontrolne berme za oborinsku vodu trebaju zaštititi završni pokrov od erozije. Obračun radova vrši se po komadu ugra enog šahta. korijenje ili slične objekte veće od pedeset (50) mm u bilo kojoj dimenziji.2. materijale. Materijal za izradu tijela bermi kategorizira se kao zemljana ispuna iz Poglavlja 02301 dokumentacije [IP1]. Kontrolne berme moraju se izgraditi na vrhu gornjeg zemljanog sloja u vertikalnim razmacima do približno 10 metara i uzdužnim nagibom do 1 posto. Zemljani materijal koji se upotrebljava kao humusni sloj mora biti u mogućnosti podržavati raslinje. te od ostalih srodnih i dodatnih radova unutar zadanog područja. ugradnje. alate. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. iskope. rezanje. (odnosno na koje se treba priključiti). Slojevi berme moraju se ugraditi u zbijenim radnim slojevima debljine stotinu i pedeset (150) mm. bzšenje.A.13. zbijanja rukovanja materijalom. Radovi se u ovom dijelu sastoje od nabave. zatrpavanja. pribor. Padovi bermi su dani u projektnoj dokumentaciji. manipulacije i skladištenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. osim prvog sloja zaštite od smrzavanja iznad sloja drena za vodu koji se mora ugraditi u nezbijenom radnom sloju debljine tristo i pedeset (350) mm. materijale. transporta. gornjih 150 mm) mora sadržavati glinu ili prah.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Humusni sloj treba imati pH izme u 5. Materijal za humusni sloj mora imati minimalni organski sadržaj od tri (3) posto po težini i maksimalni organski sadržaj od pet (5) posto po težini. opisano ili potrebno prema nacrtima a sve sukladno poglavlju 02375 [IP2]. zavarivanja. III. predati snimku Naručitelju u cilju eventualne korekcije padova bermi. planiranja. i mora biti u mogućnosti podržavati raslinje. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Jedinčna cijena izvedbe i ugradnje šahta za sakupljanje oborinskih voda uključuje svu potrebnu radnu snagu. transporte.

IZVO AČ ne smije početi s upotrebom materijala sve dok NADZORNI INŽENJER ne odobri predvi eni materijal. Bilo koji materijali s drugih pozajmišta za koje se uspostavi da nisu u skladu sa specifikacijama. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.13. Ispitivanja je dužan provesti specijalizirani laboratorij kojega je NADZORNI INŽENJER prethodno odobrio. Treba ovjeriti i predati dokaze da materijali s nekog drugog terena nisu kemijski zaga eni. stranica 267 od 348 . Sastojci tla moraju biti isti oni koji se koriste za izgradnju punih razmjera i moraju se zbiti na istu potrebnu vlažnost definiranu za ugradnju na terenu. Potreban je minimalni rezidualni kut trenja na kontaktu od 26 stupnjeva. IZVO AČ je dužan predati NADZORNOME INŽENJERU potvrdu o udovoljavanju zajedno s najmanje četrdeset i pet (45) kg od svakog predvi enog materijala iz svakog pozajmišta predvi enog za upotrebu.A. IZVO AČ je dužan dati na uvid gore navedenu potvrdu za materijale nekog drugog tipa ili razmotriti neki drugi izvor materijala. IZVO AČ je dužan dvadeset (20) dana prije početka korištenja predvi enog materijala predati potvrdu NADZORNOME INŽENJERU da su materijali predvi eni za sloj zaštite od smrzavanja i za humusni sloj u skladu sa specifikacijama za razne dijelove izvo enja. Ako NADZORNI INŽENJER smatra da je materijal kojega je predvidio IZVO AČ neprikladan za predvi enu namjeru. bez odobravanja produžetka rokova izgradnje. moraju se odmah ukloniti i zamijeniti odgovarajućim materijalima na trošak IZVO AČA. Ispitivanje trenja na kontaktima: Ispitivanja trenja na kontaktima u laboratoriju moraju se izvesti na sljedećem kontaktu: a) Geosintetski dren za vodu/Sloj zaštite od smrzavanja b) Učestalost ispitivanja za kontakte mora biti u omjeru od dva pokusa po izvedenoj radnoj plohi.0 mm na minutu. Moraju se primijeniti normalna naprezanja od 15 i 30 kPa i brzina smicanja od 1. Sastojci tla moraju biti saturirani prije smicanja. NADZORNI INŽENJER ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti uzimanje uzoraka materijala s pozajmišta radi analize odnosno ispitivanja pokazatelja materijala a o trošku IZVO AČA. ili da su zaga eni. Položaj geosintetika mora biti takav da sila smicanja bude paralelna s nagibom pokosa istih sastojaka kao što su na terenu. c) Pokusi se moraju izvesti u skladu s ASTM D 5321. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji odstupanja u debljini sloja zaštite od smrzavanja i humusnog sloja su od nula (0) do plus pedeset (+50) mm. Ta potvrda mora sadržavati sljedeće pokuse za materijal i izvor(e) materijala: • Veličina zrna • pH • Organski sadržaj • Plodnost tla • Posmična čvrstoća na kontaktu ASTM D422 ASTM D4972 ASTM D2974 Bakerov ili LaMotteov pokus ASTM D 5321 IZVO AČ je odgovoran za ispitivanja.

A. god.1.13. Prije izvo enja. zatrpavanja. transporte. III. materijale.A. III. Jedinčna cijena ugradnje uljevnih gra evina uključuje svu potrebnu radnu snagu. zavarivarenja i skladištenja za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. opremu. Uljevnu gra evinu.200 mm i odvodi je do križanja s najvišom (gornjom) bermom koja se nalaze na pokosu tijela odlagališta. osigurana je izvedba i ugradnja 1 komada uljevne gra evine. transporte. koja je dana u nacrtima IZVO AČ mora projektirati tako da bude izvedena od zavarene PEHD pločevine debljine 1 cm. Naborane polietilenske cijevi promjera 250 mm Naborane polietilenske cijevi dizajnirane su tako da odvode sakupljenu površinsku vodu sakupljenu sa krovnog dijela odlagališta koja se sakuplja šahtu promjera 1. Jedinčna cijena izvedbe i ugradnje bermi na uključuje svu potrebnu radnu snagu. rezanja. ne predvi a se izvodba uljevnih gra evina. Po nalogu Naručitelja. pribor. Sustav odvodnje za plohe 4 do 6 revizija D. broj projekta 2410-067/07-rev D iz studenog 2009. pribor. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007.000 m3 bermi i to od plinske linije L do poprečnog presjeka 15. finog planiranja manipulacije i deponiranja za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. alate. Izgled (prikaz) uljevne gra evine je dan na nacrtu 5.2. promjer nizvodne cijevi se mijenja u promjer 750 milimetara. iskope. Izvedba treba biti provedena bez utjecaja na funkcionalnost sustava odvodnje oborinskih voda.11 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Institut IGH.A. Uljevne gra evine su elementi sustava površinske odvodnje izvedeni od zavarene PEHD pločevine debljine 1 cm. IZVO AČ je dužan za Izvedbeni projekt uljevne gra evine ishoditi suglasnost od glavnog projektanta. Obračun radova vrši se po komadu ugra enih uljevnih gra evina.9. manipulacije. Lokacije na kojima su smještene naborane cijevi prikazane su na prilogu 1.8. Ulijevne gra evine u korugirane odvodne cijevi Na mjestima križanja bermi i naboranih polietilenskih cijevi IZVO AČ traba projektirati (Izvedbeni projekt) i izvesti ulijevne gra evine u korugirane odvodne cijevi.1. Institut gra evinarstva Hrvatske. IZVO AČ je zadužen za izvedbu projektirane uljevne gra evine kompenzacijskih bazena na koju je prethodno dobio suglasnost. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. nabavu. stranica 268 od 348 . nabavu. Naborane polietilenske cijevi promjera 250 mm je izra ena od plastike s glatkim unutrašnjom stijenkom. bušenja. alate. Na križanju s najvišm bermom.13. Obračun 3 radova vrši se po m izvedenih bermi. utovar.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. odnosno u slučaju potrebe. opremu. 5 i 6.2. materijale.13. predvi a se da će IZVO AČ izvesti 11. guranja. Tijekom provedbe ugovora. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Tijekom provedbe ugovora. [IP2]. [IDIP6].

Sustav odvodnje za plohe 4 do 6 revizija D. ne predvi a se izvedba i ugradnja novih naboranih polietilenske cijevi promjera 750 mm. Cijevi niz bočne stranice tijela odlagališta imaju promjer 750 milimetara. materijale.2.10 i 5.10. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Institut gra evinarstva Hrvatske. pribor. Tijekom provedbe ugovora.A. III. zavarivanje i skladištenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. manipulacije i skladištenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. ne predvi a se izvedba i ugradnja novih naboranih polietilenske cijevi promjera 250 mm. [IP2]. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Jedinčna cijena ugradnje naboranih polietilenskih cijevi uključuje svu potrebnu radnu snagu. izra ene su od plastike s glatkim unutrašnjim stijenkama. Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. • 02385 – Korugirana cijev.2. Cijevima će se površinske vode odvoditi do slapišta i disipatora energije do rip-rapa koji treba izvesti na izlazu iz cijevi kako je prikazano na nacrtima 5. transporte. • 02376 – Rip – rap. Slapišta i disipatori energije Na krajnjem nizvodnom dijelu korugirane polietilenske cijevi promjera 750 mm na samom izljevu u obodni kanal potrebno je izvesti i ugraditi slapište u obliku proširenja polietilenske cijevi i ugraditi kameni materijal za disipaciju energije (tzv. rip rap materijal). Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007.1. 5 i 6. III. nabavu. alate. Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Po nalogu Naručitelja. opremu. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007. odnosno u slučaju potrebe. 5 i 6.11. Projektni zahtjevi izvedbe slapišta i disipatora energije su dani u poglavljima. Obračun radova vrši se po komadu ugra enog slapišta i po m3 ugra enom rip – rap materijala.A. a disipator energije od lomljenog kamena (rip-rapa) kako je prikazano na nacrtu 5.1. Slapišta su izvedena od PEHD plastike s glatkim unutrašnjim stijenkama debljine 1 cm. god. Lokacije na kojima su smještene naborane cijevi prikazane su na prilogu 1. Naborane polietilenske cijevi promjera 750 mm Naborane polietilenske cijevi dizajnirane su tako da odvode sakupljenu površinsku vodu sa bermi do obodnih kanala koji se nalaze uz vanjski rub bodnih nasipa. rezanje. stranica 269 od 348 .A. god. broj projekta 24-10-067/07-rev D iz studenog 2009. odnosno u slučaju potrebe.11. bušenje. osigurana je izvedba i ugradnja 60 m naboranih polietilenskih cijevi promjera 750 mm.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Obračun radova vrši se po metru ugra enih naboranih polietilenskih cijevi. [IP2].13.11. transporte. Obračun radova vrši se po metru ugra enih naboranih polietilenskih cijevi. Po nalogu Naručitelja. Institut gra evinarstva Hrvatske. osigurana je izvedba i ugradnja 42 m naboranih polietilenskih cijevi promjera 250 mm. Tijekom provedbe ugovora.13. opremu. nabavu. Jedinčna cijena uključuje svu potrebnu radnu snagu.13. manipulacije. Institut IGH. alate. materijale. pribor. [IDIP6].

Tijekom provedbe ugovora. III. institut IGH. Po nalogu Naručitelja.13.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. odnosno u slučaju potrebe. • 02361 – Drenažni materijal. • 02301 – Zemljana ispuna. utovar. 5 i 6 – revizija D. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. pune cijevi i šahtovi od polietilena visoke gustoće (HDPE). Institut IGH.A. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Drenažne i kolektorske stranica 270 od 348 . rezanje.. [IP2]. materijale. Projektni zahtjevi održavanja sustava površinske odvodnje odlagališta su dani u poglavljima.d. Zavod za ekološki inženjering. •Izvedbeni projekt zaštite pokosa od erozije i sedimentacije.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Cilj održavanja sustava odvodnje oborinskih voda je osigurati nesmetano protjecanje oborinske vode s površine tijela odlagališta do obodnog kanala. [IP14].2. bušenje. br.A. Projekta: 24-10-067/07 – rev D. • 02375 – Zaštita od smrzavanja. • 02385 – Korugirana cijev. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. • 02371 – Geosintetski dren za plin. transporte. nabavu. studije i zaštitu okoliša. Zavod za planiranje. ODRŽAVANJE III. ne predvi a se izvedba i ugradnja novih slapišta i disipatora energije od rip-rapa.13.2.13. studeni 2009. • 02374 – Geosintetski dren za vodu. • 02372 – Glatka linearni polietilena niske gustoće LLDPE gornjeg brtvenog sloja. 5 i 6. manipulacije. istovar.. • 02376 – Rip – rap. alate. Zavod za planiranje. pribor. zavarivanje i skladištenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju.d. Zatvorenog sustava odvodnje . TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1.A. Institut gra evinarstva Hrvatske. broj projekta: 81010041/12. osigurana je izvedba i ugradnja 1 komada slapišta i 15 m3 rip-rap materijala. studije i zaštitu okoliša. Zagreb. Institut gra evinarstva Hrvatske d. • 02362 – Filterski geotekstil. [IDIP6]. d.2. opremu.A.d. • 02502 – Zatravljene završnog sloja. III. • 02370 – Geosintetski glineni brtveni sloj GCL. d. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. ožujak 2000 [GP1]. veljača 2012.13. • 02364 – Perforirane cijevi. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji Jedinčna cijena uključuje svu potrebnu radnu snagu. •Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavnja su dani u dokumentaciji.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji

cijevi, šahtovi i uljevne gra evine moraju biti čisti i protočni, slapišta i disiptori energije moraju biti postojani i pravovremeno obnavljani. III.A.13.2.2.1. Opći partikularni zahtjevi Naručitelja Održavanje, upravljanje i monitoring sustava odvodnje oborinskih voda mora provoditi IZVO AČA radova. Održavanje dijelova sustava odvodnje može se provoditi po elementima: • drenažni rovovi u sustavu zaštite od smrzavanja, • odzračnici drenažnih rovova, • drenažni kanali, • šahtovi za sakupljanje oborinskih voda, • berme, • uljevne gra evine u korugirane odvodne cijevi, • korugirane odvodne cijevi (položene niz padinu), • slapišta i disipatori energije. IZVO AČ je zadužen da svaka 3 mjeseca provedi mjerenje koncentracije metana volumnim postocima u i oko sljedećih elemenata plinskog sustava: 1. uz sve i unutar svih izvedenih šahtova oborinskih voda, 2. uz sve i unutar odzračnika drenažnih rovova, IZVO AČ mora upoznati Voditelja plinske stanice i Nadzornog inženjera s rezultatima mjerenja koncentracije metana na sustavu odvodnje oborinskih voda. III.A.13.2.2.2. Drenažni rovovi u sustavu zaštite od smrzavanja Po nalogu Naručitelja, odnosno u slučaju potrebe, osigurano ispiranje (čišćenje) womom 400 m' promjera 200 mm drenažnh rovova u sustavu zaštite od smrzavanja kao i 400 m' snimanja rova CCTV (Closed-circuit television) kamerom. Oprema za snimanje sustava oborinskih voda mora biti u Ex izvedbi. Snimanje mora biti izvršeno samohodnom kamerom sa širokokutnim objektivom i izvorom svjetlosti. Neposredno prije snimanja cijevi drenažnih rovova kamerom, IZVO AČ treba provesti čišćenje cijevi čistilicom (womom) radnog dosega od minimalno 200 m'. IZVO AČ mora dostaviti detaljan izvještaj o provedenim radovima čišćenja i snimanja u dva primjerka uz jedan primjerak digitalne snimke (CD ili DVD). Snimanje i Izvještaj moraju biti uskla eni s normom HRN EN 13508- 1:2006. Izvještaj mora sadržavati situaciju odlagališta s naznačenim snimljenim i očišćenim dionicama, fotografijama kritičnih dionica, mjestima na kojima su uočene anomalije, talozi, suženja poprečnog presjeka, kontra padovi, puknuća i slično. III.A.13.2.2.3. Odzračnici drenažnih rovova IZVO AČ je dužan provoditi sljedeće radove na održavanju odzračnika drenažnih rovova:

stranica 271 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji

5. Vizualna provjera stanja na mogućnost fizičkog oštećenja stijeki odzračnika, oznaka opasnosti, oznaka upozorenja, naziva odzračnika i stanju urednosti (1 x mjesečno), 6. Provjera prisutnosti (koncentracije) metana CH4 volumnim postcima (%) u odzračniku i neposrednoj okolici odzračnika, (4 x godišnje). U slučaju evidentiranja pojave CH4 provjeru koncentracije treba provoditi češće i to minimalno (1 x mjesečno). Prvo mjerenje koncentracije IZVO AČ mora provesti u roku od 1 mjesec od početka radova. 7. U slučaju oštećenja stijeki odzračnika, oznaka opasnosti, oznaka upozorenja, naziva odzračnika, IZVO AČ je dužan izvršiti popravak ili zamjenu. Predvidiva kompltena zamjena oznaka opasnosti i upozorenja i oznaka naziva odzračnika 1× 2. god. Radove na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta u okolici odzračnika drenažnih rovova IZVO AČ mora izvoditi krajnje pažljivo (ručno). Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju odzračnika s izvršenim i planiranim mjerama održavnja, komentarima i prijedlozima mjera. U izvještaju treba biti navedeno; Sumarna zapažanja mjesečnog pregleda (točka 1), koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u odzračniku i neposrednoj okolici odzračnika (točka 2), plan popravaka eventualno oštećenih komponenti odzračnika (točka 3). III.A.13.2.2.4. Drenažni kanali za prikupljanje i odvo enje oborinskih voda na obodu krovnog dijela Po nalogu Naručitelja, odnosno u slučaju potrebe, osigurano je ispiranje (čišćenje) womom 200 m' cijevi promjera 250 mm drenažnih kanala za prikupljanje i odvo enje oborinskih voda na obodu krovnog dijela kao i 200 m' snimanja drenažnih cijevi CCTV (Closed-circuit television) kamerom. Oprema za snimanje cijevi drenažnog kanala oborinskih voda mora biti u Ex izvedbi. Snimanje mora biti izvršeno samohodnom kamerom sa širokokutnim objektivom i izvorom svjetlosti. Neposredno prije snimanja cijevi drenažnog kanala kamerom, potrebno je provesti čišćenje cijevi čistilicom radnog dosega od minimalno 200 m'. IZVO AČ mora dostaviti detaljan izvještaj o provedenim radovima čišćenja i snimanja u dva primjerka uz jedan primjerak digitalne snimke (CD ili DVD). Snimanje i Izvještaj moraju biti uskla eni s normom HRN EN 13508- 1:2006. Izvještaj mora sadržavati situaciju odlagališta s naznačenim snimljenim i očišćenim dionicama, fotografijama kritičnih dionica, mjestima na kojima su uočene anomalije, talozi, suženja poprečnog presjeka, kontra padovi, puknuća i slično. III.A.13.2.2.5. Šahtovi za sakupljanje oborinskih voda Šahtovi oborinskih voda su elementi sustava odvodnje oborinskih voda na krovnom dijelu tijela odlagališta koji se izvode na lomovima i križanjima trasa drenažnih kanala. Poklopac šahta je izveden s odzračnikom.

stranica 272 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji

IZVO AČ je dužan provoditi sljedeće radove na održavanju šahtova odvodnje oborinskih voda: 1. Vizualna provjera stanja na mogućnost fizičkog oštećenja stijeki šahta, poklopca šahta, odzračnika, oznaka opasnosti, oznaka upozorenja, naziva šahta, stanju taloga, stanju urednosti (1 x mjesečno), 2. Provjera prisutnosti (koncentracije) metana CH4 volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta, (4 x godišnje). U slučaju evidentiranja pojave CH4 provjeru koncentracije treba provoditi češće i to minimalno (1 x mjesečno). Prvo mjerenje koncentracije metana IZVO AČ mora provesti u roku od 1 mjesec od početka radova. 3. Pregled i uvid u stanje razine vode u šahtu, eventualnog zdražavanje ili stanja protjecanja vode (1 x mjesečno), 4. Održavanje šahtova oborinskih voda čišćenjem iz nutra i izvana. (2× godišnje). Prije čišćenja i za vrijeme čišćenja IZVO AČ se mora pridržavati svih mjera zaštite na radu, zaštite od požara i eksplozije. 5. U slučaju oštećenja stijeki šahta, poklopca šahta, odzračnika, oznaka opasnosti, oznaka upozorenja, naziva šahta Izvo ač je dužan izvršiti popravak ili zamjenu. Predvidiva kompltena zamjena oznaka opasnosti i upozorenja i oznaka naziva šahtova 1× 2. god., te zamjena 50 % poklopaca šatova do kraja ugovorenih radova. Radove na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta u okolici šahtova za sakupljanje oborinskih voda, IZVO AČ mora izvoditi krajnje pažljivo (ručno). Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova odvodnje oborinskih voda s izvršenim i planiranim mjerama oržavnja, komentarima i prijedlozima mjera. U izvještaju treba biti navedeno; Sumarna zapažanja mjesečnog pregleda (točka 1), koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta (točka 2), stanje očišćenosti i protjecanja prikupljene oborinske vode (točke 3 i 4), stanje poklopaca, znakova upozorenja i oznaka na šahtovima (točka 5) s planom eventualne zamjene. III.A.13.2.2.6. Berme na pokosu Osim košnje (vidi III.A.12 Gotova prekrivka) i sakupljanja letećeg otpada (vidi III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada) po bermama nijsu predvi ene druge mjere održavanja bermi. IZVO AČ je obvezan izvršiti i druge radove održavanja bermi a sve prema posebnom zahtjevu, odnosno nalogu Naručitelja. III.A.13.2.2.7. Ulijevne gra evine u korugirane odvodne cijevi Osim sakupljanja letećeg otpada (vidi III.A.1. Prihvat i ugradnja otpada) nisu predvi ene druge mjere održavanja uljevnih gra evina. IZVO AČ je obvezan izvršiti i druge radove održavanja uljevnih gra evina a sve prema posebnom zahtjevu, odnosno nalogu Naručitelja.

stranica 273 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji

III.A.13.2.2.8. Naborane polietilenske cijevi promjera 250 mm Ovom dokumentacijom nisu predvi ene mjere održavanja naboranih polietilenskih cijevi, me utim IZVO AČ je obvezan izvršiti radove održavanja naboranih polietilenskih cijevi prema posebnom zahtjevu, odnosno nalogu Naručitelja. III.A.13.2.2.9. Naborane polietilenske cijevi promjera 750 mm Ovom dokumentacijom nisu predvi ene mjere održavanja naboranih polietilenskih cijevi, me utim IZVO AČ je obvezan izvršiti radove održavanja naboranih polietilenskih cijevi prema posebnom zahtjevu, odnosno nalogu Naručitelja. III.A.13.2.2.10. Slapišta i disipatori energije Ovom dokumentacijom nisu predvi ene mjere održavanja slapišta i disipatora energije, me utim IZVO AČ je obvezan izvršiti radove održavanja prema posebnom zahtjevu, odnosno nalogu Naručitelja.

III.A.13.3. UPRAVLJANJE
III.A.13.3.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA
Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavnja su dani u dokumentaciji; •Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec, TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1, Institut gra evinarstva Hrvatske d.d., Zavod za ekološki inženjering, Zagreb, ožujak 2000 [GP1]. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6, Institut gra evinarstva Hrvatske, Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. [IP2]. •Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4, 5 i 6 – revizija D, Zatvorenog sustava odvodnje , Institut IGH, d.d., Zavod za planiranje, studije i zaštitu okoliša, br. Projekta: 24-10-067/07 – rev D, studeni 2009. [IDIP6]. •Izvedbeni projekt zaštite pokosa od erozije i sedimentacije, broj projekta: 81010041/12, institut IGH, d.d. Zavod za planiranje, studije i zaštitu okoliša, veljača 2012. [IP14].

III.A.13.3.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA
III.A.13.3.2.1. Upravljanje sustavom površinske odvodnje IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostavljti vremenski i financijski plan gra enja i održavanja sustavom površinske odvodnje. Vremenski i financijski plan IZVO AČ u slučaju potrebe mora revidirati (aktualizirati). IZVO AČ radova je dužan dati Izvještaj o izvršenim radovima i zapažanjima tijekom čišćenja cijevi za sakupljanje oborinskih voda (dotok, dužina ulaska wome u drenažnu

stranica 274 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji

cijev, ocjenu ispravnosti i Izvještaj o nedostacima na šahtovima oborinskih voda i urednosti šahtova. IZVO AČ je dužan izraditi i dostaviti nadzornom inženjeru detaljan izvještaj o provedenim radovima snimanja sustava površinske odvodnje oborinskih voda u dva primjerka. IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju elemenata sustava površinske odvodnje s komentarima i prijedlozima mjera. U izvještaju trebaju biti navedene sve aktivnosti izvo ača iz poglavlja III.A.13.2. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. III.A.13.3.2.2. Odzračnici drenažnih rovova Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju odzračnika s izvršenim i planiranim mjerama održavnja, komentarima i prijedlozima mjera. U izvještaju treba biti navedeno; Sumarna zapažanja mjesečnog pregleda (točka 1), koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u odzračniku i neposrednoj okolici odzračnika (točka 2), plan popravaka eventualno oštećenih komponenti odzračnika (točka 3). III.A.13.3.2.3. Šahtovi za sakupljanje oborinskih voda Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova odvodnje oborinskih voda s izvršenim i planiranim mjerama oržavnja, komentarima i prijedlozima mjera. U izvještaju treba biti navedeno; Sumarna zapažanja mjesečnog pregleda (točka 1), koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta (točka 2), stanje očišćenosti i protjecanja prikupljene oborinske vode (točke 3 i 4), stanje poklopaca, znakova upozorenja i oznaka na šahtovima (točka 5) s planom eventualne zamjene. III.A.13.3.2.4. Izvještaji Izvo ača Obveza je IZVO AČA da putem Mjesečnih izvještaja obavještava o stanju gra enja i radova održavanja. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije.

III.A.13.4. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA
IZVO AČ je dužan upoznati se s srodnim poglavljem poglavljem III.A.14.4. Pojava odlagališnog plina je moguća prilikom svih radova, uprvaljanja i održavanja na sustavu površinske odvodnje oborinskih voda. Radovi gra enja i odžavanja se izvodei na mjestima s povećanom opasnosti, kao što su šahtovi, odzračnici, cjevovodi oborinskih voda. U šahtovi, odzračnici, cjevovodi oborinskih voda je u prethodnom razdoblju detektiran odlagališni plin. Osnovne opasnosti prstora u kojima je evidentirana pojava odlagališnog plina su:

stranica 275 od 348

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje, održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.13. Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji

• Nedostatak kisika - opasnost od gušenja radnika, • Toksičnost - opasnost od trovanja, • Opasnost od eksplozije. Deponijski plin može biti prisutan na mjestima rada u koncentraciji izvan granice ljudskih osjetila. Preventivne mjere zaštite na radu su obvezujuće. Osoblje IZVO AČA mora biti upoznato s izvorima opasnosti. Neposredno prije ulaska u šahtove i kompenzacijske bazene, IZVOA Č treba prozračiti radni prostor i izmjeriti koncentraciju CH4, CO2, H2S. Izvo ač smije ulaziti u radni prostor samo ako je prethodno utvrdio da koncentracija deponijskog plina nije opsna po život i zdravlje radnika. Tijekom cijelog izvo enja radova IZVO AČ mora kontinuirano provoditi mjernja deponijsko plina u radnom prostoru i mora imati na raspolaganju dežurno osoblje za pomoć i spašavanje. Osoblje IZVO AČA mora poznavati sigurnosne i preventivne mjere u svim situacijama izvršenja posla. Osoblje IZVO AČA mora biti opremljeno prikladnim i pouzdanim osobnim zaštitnim sredstvima. Poslove na održavanju mogu obavljati samo zdravstveno sposobni radnici IZVO AČA koji su obučeni za radove održavanja, radnici moraju imati uvjerenje o poha anju specijalističke edukacije iz protueksplozijske zaštite, moraju primjenjivati mjere zaštite na radu i moraju primjenjivati zaštitna sredstava za rad. IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća izgradnju, održavanje i upravljanje prometnicama i platoima.
-~

***KRAJ POGLAVLJA ***

stranica 276 od 348

1 III.14. Svibanj 2012.14.14.A.1 III.4 Gra enje Opći zahtjevi izvo enja radova Partikularni zahtjevi izvo enja radova Održavanje Opći zahtjevi održavanja Partikularni zahtjevi održavanja Upravljanje Opći zahtjevi upravljanja Partikularni zahtjevi upravljanja Zaštita okoliša i zdravlja SVEZAK III.14.A.2 III.2 III.A. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice SADRŽAJ: III.14. – Podružnica ZGOS Zeleni trg 3 10 000 Zagreb Hrvatska Naziv gra evine: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC Razina projekta: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE III.2.A.2 III.14.1.1.14.3.1 III.A.3.A.14.A.2 III.A.A.14.Naručitelj: ZAGREBAČKI HOLDING d.A.o. stranica 277 od 348 .2.A.14.14.3 III.1 III.o.A.

...A.....................................A..............................14....................... 317 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA ..14........2 UPRAVLJANJE ............. 347 TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE ........................14..... održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.......14............... 300 III.................... 300 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA ...............1 III........... 300 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA .... 331 PRIKAZ MJERA ZAŠTITE RADNIKA ...........14....2 III.. 339 REDOVITE MJERE ZAŠTITE ....................14..14....4.............................4.......... III....7 III......................... III.............2...... 320 MJERE ZAŠTITE NA RADU ZA VRIJEME IZGRADNJE .........A... III.....A.................14.............4..............A............ 346 OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIKA .... 347 III...............................14.....4... 279 III..2...279 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA ......A...14............ 341 UVOD ...............................................3..2 ODRŽAVANJE ..................3.........4...............A.........11 III.........A............2.......14....................................4.............................14.1 III....... 343 MJERE IZBJEGAVANJA POŽARA .......A. 326 TEHNIČKA RJEŠENJA ZA PRIMJENU PROPISA ZAŠTITE NA RADU .4....A....4.....8 III....................3 III.................6 III..A......... 344 MJERE IZBJEGAVANJA OPASNOSTI OD EKSPLOZIJA ...A...A..........14.........4....................A..............A. 340 PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I EKSPLOZIJE ....... Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice SADRŽAJ POGLAVALJA: III....Dokumentacija za nadmetanje Gra enje...............A.......14.............9 III...1 III.. 279 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA .....................14...............10 III.....3..........14.....4...................................... 343 ELEMENTI POŽARNE OPASNOSTI ..... 320 POPIS ZAKONA I PROPISA ..................................................4 III..............4.......................A..14.....14............................................2 GRA ENJE ....... 345 NAČIN GAŠENJA POŽARA.............A.. 317 III...............14...4...........................1..............A................... ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA .........12 III............4........................1..................................13 stranica 278 od 348 ............................................14....................................A.................14.......1..A....5 III............................... 317 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA......................A.....................1 III..................................14...14..........................A...................14.........4.......A.......

2 i 3.1 OPĆI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA Odlagalište otpada Jakuševec otplinjava se preko plinskih zdenaca aktivnim sustavom otplinjavanja. materijale. bermi i plinskog sustava . Broj projekta: 24-10067/07 – Revizija B. • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec. GRA ENJE III. [IP2]. putem mreže plinovoda kojom se prikupljeni plin dovodi do plinske stanice odnosno malog termoenegretskog objekta (mTEO). • 02380 . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. broj projekta 81010-264/11 iz srpnja 2011.A..1.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI IZVO ENJA RADOVA III.. • Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god.1. IZVODAČ je zadužen za usuglašavanje provedbe radova sa svim odgovarajućim pravilima. alate i pribor. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III. ožujak 2000 [GP1]. • Program crpljenja vode iz plinskih zdenaca i eventualna izvedba dodatnih zdenaca na plohama 1. odredbama.A. • Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.A. Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koje se nalazi u dokumentaciji [IP2]. Institut gra evinarstva Hrvatske. statutima zakonima na lokalnoj i državnoj razini.14. Institut gra evinarstva Hrvatske d. te u poglavlju IV dokumentacije [IDIP8]. Institut IGH d.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.1.1.1. • 02378 . Projektni zahtjevi izvedbe sustava otplinjavanja odlagališta su dani u poglavljima. održavanju i upravljanju otplinjavanja odlagališta obuhvaća i sve mjere zaštite na radu i zaštite okoliša koje su propisane ili obvezatne važećim zakonima. • 02379 .Plinski cjevovod. • 02377 . IZVODAČ je odgovoran za provedbu navedenih mjera i da su svi troškovi u svezi toga uključeni u jediničnu cijenu stavke troškovnika koja obuhvaća gra enje. iz svibnja 2008. IZVODAČ je dužan osigurati svu potrebnu radnu snagu. održavanje i upravljanje otplinjavanjem odlagališta. III.d.Polivinil klorid cijevi. stranica 279 od 348 . Institut gra evinarstva Hrvatske.14. za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. 5 i 6.d. 5 i 6 – revizija B zatvorenog sustava odvodnje. Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi gra enja su dani u dokumentaciji.Zdenci za otplinjavanje. god. Zavod za ekološki inženjering.) [IDIP2].A. Zagreb.14.14. opremu. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1.Sustav za gospodarenje kondenzatom.2. [IDIP8].A. Opće napomene Rad IZVO AČA na gra enju.14.

putem mreže plinovoda kojom se prikupljeni plin dovodi do plinske stanice odnosno malog termoenegretskog objekta (mTEO). IP13].12. Obveza je IZVO AČA da osposobi radnike za rad na siguran način u Ex okruženju.2.13. A. sukladno dinamici ugradnje otpada na promatranoj površini. Srodna poglavlja Poglavlje Poglavlje Poglavlje Poglavlje III.12. Dio sustava za otplinjavanje je i sustav za manipuliranje kondenzatom koji je prikazan na nacrtu 5. zbog prethodno opisane potrebe za nadvišenjem ugra enog otpada na dijelu plohe 4. [IP2]. 5 i 6. . Projektirani sustav plinskih zdenaca na odlagalištu Odlagalište otpada Jakuševec otplinjava se preko trajnih i privremenih plinskih zdenaca aktivnim sustavom otplinjavanja. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. te da prije početka radova educira minimalno 2 radnika na temu protueksplozijske zaštite (Program 1 i Program 2) u Ex agenciji.14.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.3.1. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Obveza je IZVO AČA da izvo enje radova provodi tako da izbjegne mogućnost oštećenja izvedenih elemenata tijela odlaglišta. stranica 280 od 348 . Gornji brtveni sloj III. Sa svim zahvatima IZVO AČA vezanim uz gra enje elemenata plinskog sustava mora biti upoznat voditelj plinske stanice imenovan od IZVO AČA radova. III. Unutar radijusa kruga od 2 m od površine glava plinskih zdenaca (novog i starog tipa) i dodatne cijevi za crpljenje procjedne vode je Ex zona opasnosti "2". Površinska odvodnja oborinskih voda i posebni detalji III.A.2.2 u dokumentaciji Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Nadogradnja obuhvaća iskop i demontažu ugra enih plinskih glava i brtvenih materijala sve do drenažnog sloja unutar plinskog zdenca te. Prometnice i platoi III.3 i nacrt 5. predvi ena je nadogradnja zdenaca L-2 do L-5 i K-2 do K-5 (ukupno 8 zdenca). ugradnju zaštitnih kolona.A. Kolektorski (linijski) cjevovodi koji povezuju plinske glave se polažu u zaštitni sloj od smrzavanja te se potom vežu u kruni južnog obodnog nasipa s kolektorskim cjevovodom koji provodi odlagališni plin do plinske stanice odnosno malog termoenergetskog postrojenja (mTEO) za obradu i iskorištavanje plina (vidi Nacrt 5.A.11. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0" [vidi Prilog A.3.1.2. drenažnog materijala i plinskih cijevi sve do projektiranog vrha prekrivnog brtvenog sustava kada je potrebno ugraditi prethodno uklonjenu plinsku glavu. A.12.A. Institut gra evinarstva Hrvatske.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Svi elementi plinskog sustava koji će se nakon izgradnje (ugradnje) nalaziti na površini tijela odlagališta moraju biti izvedeni od specijalnog elektrovodljivog PEHD materijala koji provodi statički elektricitet.14. Gotova prekrivka III.13. Osim izgradnje novih plinskih zdenaca.14.

Bušenje odnosno iskop se provodi sa zaštitnim kolonama po čitavoj dubini bušenih zdenaca. 3. god. materijala. Unutar radijusa kruga od 2 m od površine glava plinskih zdenaca (novog i starog tipa) i dodatne cijevi za crpljenje procjedne vode je Ex zona opasnosti "2". zasuna i spojeva. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. skladištenje. završne kape cijevi). stranica 281 od 348 . U cijenu izvedbe plinskih zdenaca IZVO AČ treba uključiti izradu svih pristupnih puteva do pozicija plinskih zdenaca. kao što je specificirano u ovom poglavlju i prikazano na Nacrtima. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0" [vidi Prilog A. Vertikalne cijevi plinskih zdenaca: PVC cijevi čvrstih stijenki bez ispupčenja promjera stošezdest (160) mm (nominalnog promjera 6-inch IPS) koje se od slotirane cijevi filtra pružaju do gornjeg nivoa (spoja s plinskom glavom. Izvedba trajnih (vertikalnih) plinskih zdenaca Trajni vertikalni plinski zdenci se izvode tek po dosizanju visinskih gabarita i padova krovnog dijela i bočnih pokosa tijela odlagališta. 1. uključujući sav rad i prateće dijelove potrebne za instalaciju. do dubina prikazanih na Nacrtima. Izvedbu trajnih (vertikalnih) plinskih zdenaca IZVO AČ treba zapožeti po nalogu Investitora te Investitor zadržava pravo na odluku o izvo enju (odnosno ne izvo enju) predmetnih radova.200 mm. IZVO AČ je dužan osigurati uvjete za siguran pristup cjelokupne opreme do mjesta bušenja. prema potrebi ukloniti sve slojeve prekrivnog brtvenog sustava na površini od približno od 4 x 4 m (uklanjanje slojeva sve do otpada).A. HDPE (PE 80) ili drugih elastičnih plastičnih cijevi za glavu zdenca. Prije početka bušenja novih zdenaca. Filteri plinskih zdenaca: slotirane PVC cijevi promjera stošezdeset (160) mm (nominalnog promjera 6-inch IPS) postavljene u filtersku ispune uglavnom od šljunka. minimalnog promjera bušotine od tisućuidvjesto (1200) mm. 5 i 6.14.A. [IP2]). dostavu.1. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.4. Prije početka bušenja. 2. IZVO AČ trebna. instalaciju i ispitivanja vertikalnog PVC cjevovoda za plinske zdence. Institut gra evinarstva Hrvatske. opreme i obavljanje kompletnog rada potrebnog za proizvodnju. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007.2. te odgovarajućih PVC. Filterska ispuna od krupnog šljunka 32-64 mm: Eruptivni.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Nakon toga moguće je pristupiti bušenju zdenca. IP13]. Novi zdenci za otplinjavanje i plinske glave Ovo poglavlje Tehničkih uvjeta obuhvaća nabavu potrebne radne snage. III. Pri tome se prvenstveno misli na izgradnju privremenih prometnica i platoa za bušenje čija je nosivost dovoljna za bušaču garnituru.14. prani filterski kamen bez karbonata postavljen oko vertikalne slotirane cijevi filtra. 4 mobilizacije i demobilizacije (dolaska i odlaska) garniture sa zaštitnim kolonama za izvedbu plinskih zdenaca promjera 1.

G. 8. >600 posto.Standarna brzina taljenja pri opterećenju od 2. 10. BS3412. Razno: Sve kapice. spojevi.Standardni modul savijanja za PE 80. BS2782.14. ISO 527 . Fleksibilno vakuum/tlačno crijevo: Fleksibilni. stranica 282 od 348 . BS2782. ISO 1133 .Standardno izduženje kod lomljenja za PE 80.16 Kg. umetke. BS2782. zasune. 5. inspekcijske otvore i instrumente koji se montiraju na vrh vertikalne PVC cijevi zdenca. Tehnički uvjeti 0. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice 4. UV otporni plastični cjevovod (4-inch IPS) promjera sto (100) mm postavljen izme u glave zdenca sa zasunom i bočnog i glavnog cjevovoda za provodnju plina od polietilena (SDR 17 HDPE) PE 80.2 g/10 min za PE 80. 6. kao što je prikazano na Nacrtima. spojeve. krajevi s navojem i cijevni pribor. Cementno-bentonitni brtveni sloj: smjesa od čistog bentonitnog praha pomiješanog s cementom koja se postavlja od vrha glinenog brtvenog čepa do nivoa od 0. BS2782 . alati.5 m ispod razine konačne kote terena oko zdenca.0 g/10 min za PE 80.Standardna granična vlačna čvrstoća za PE 80. 7.0 Kg. E. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Tehnički uvjeti 1. što je prikazano na Nacrtima. oprema za taljenje. PN 10 (tlak od 10 bara). Norme i smjernice A. ISO 1133 . BS2782.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. prirubnice. klinovi.A. B. brtvila. izra eni elementi i drugi dijelovi i oprema potrebni za ugradnju plinskih zdenaca kao.Standardna gustoća za crni PE 80. ISO R527 . F. 116 stupnjeva C. 700 MPa. ISO 1872 . ISO R527 .5 m ispod razine konačne kote terena oko zdenca. Glava zdenca: Sklop za kontrolu protoka i monitoring uključujući sve prirubnice.Tehnički uvjeti za Vicatovu točku omekšanja za PE 80. D. Spojnica (Fernco ili ekvivalent). BS2782. spojke. >949 kg po kubičnom metru. 9. Filterski sloj od sitnog šljunka: Filterski sloj šljunka postavljen izme u krupnog šljunka koji okružuje slotiranu cijev filtra i bentonitnog brtvenog sloja.Standardna brzina taljenja pri opterećenju od 5. 18 MPa. Glineni brtveni čep: glinoviti meterijal u skladu s propisanim tehničkim uvjetima koja se postavlja od vrha glinenog brtvenog čepa do nivoa od 0. C.

M. ASTM D-3261 . Definicije Osigurnje kvalitete: Smišljeni sustav aktivnosti koji NARUČITELJU i ovlaštenom zastupniku pruža garanciju da je objekt izgra en. ASTM D-1505 . ASTM D696 .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. kao što je specifirano u Projektu i prikazano na Nacrtima. ASTM D-790 . T.Tehnički uvjeti za linearno toplinsko širenje za PE 80. O.5x10-4 stupnjeva C. BS874. BS ili ISO nomenklaturi ne budu mogli primijeniti.Standardna metoda ispitivanja gustoće plastike tehnikom gustoća .Standardna metoda ispitivanja dobivanja osnove za hidrostatično projektiranje materijala za cijevi od termoplastike. ASTM D-2513 .Standardna Tehnički uvjeti za termoplastičnu plinsko tlačnu cijev. K. ASTM D-2837 . ASTM D-1248 .Tehnički uvjeti za polietilenske plastične cijevi i materijal za cijevni pribor. L.14. ASTM D-3350 .Standardni Tehnički uvjeti za oblikovanje polietilenske plastike i materijala za istiskivanje. ISO 9784 .4 W/m stupnjeva K. P. ASTM D746.Standardni Tehnički uvjeti za taljenje sučeonih plastičnih spojeva od polietilena (PE) za polietilenske (PE) plastične cijevi i cjevovod.A.Tehnički uvjeti za temperaturu krtosti za PE 80.Standardni Tehnički uvjeti za lijevanje duktilnog željeza.Standardna metoda ispitivanja etilenske plastike na pucanje uslijed naprezanja pod utjecajem okoline. metalne cijevi i spojeve. stranica 283 od 348 . Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice H. I. 1. ASTM D-1693 . ASTM D-1238 . S. U slučaju da se tražene metode ispitivanja ili tehnički uvjeti u DIN. 0.Standardna metoda ispitivanja vlačne čvrstoće plastike. U. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. R. ASTM D-638 . Q.gradijent. DIN 52612 . N. J. <70 stupnjeva C. sljedeći tehnički uvjeti i metode se mogu usvojiti: ASTM A-536 .Tehnički uvjeti za toplinsku provodljivost za PE 80.Standardna metoda ispitivanja savijanja pojačane i nepojačane plastike i električnih izolacijskih materijala.Standardna metoda ispitivanja stopa protoka termoplastike plastometrom za istiskivanje.

). IGH. IGH. upotrijebiti. održavati i ispitivati u skladu s Tehničkim uvjetima 02378 (Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.A.). Skladištenje mora biti sukladno preporukama proizvo ača. 2. prirubnice. spojnice i odgovarajući prateći dijelovi nabavit će se. isti će se odbaciti. instalirati. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Skladištenje i rukovanje A. HDPE cijevi Sve HDPE cijevi će se nabaviti. Cijevi moraju biti spremljene u skladištu ili složene na hrpu radi zaštite od oštećenja. instalirati. Rukovanje cijevima: 1.14. kolovoz 2007. propadanja ili zaga enja dijelova i materijala. 2. C. Spojevi Svi plastični spojevi za cijevi. kolovoz 2007. kolovoz 2007. Proizvodi PVC cijevi Sve PVC cijevi će se nabaviti. Cijevi se trebaju zaštititi od pretjerane vrućine ili štetnih kemikalija.). 5 i 6. stranica 284 od 348 . 5 i 6. 5 i 6. održavati i ispitivati u skladu s Tehničkim uvjetima 02379 (Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Maksimalna visina do koje se cijevi mogu složiti na hrpu iznosi 2. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Svi se dijelovi i materijali trebaju pravilno zaštititi da bi se onemogućilo bilo kakvo oštećenje.0 m. Skladištenje cijevi: 1. održavati i testirati u skladu s Tehničkim uvjetima 02378 i 02379 (Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. propadanje ili zaga enje od trenutka njihove dostave do završetka Rada opisanog u ovom poglavlju. U slučaju da NADZORNI INŽENJER bude smatrao da je ipak došlo do oštećenja. drobljenja ili probijanja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. instalirati. B. IZVO AČ će te dijelove i materijale zamijeniti bez ikakvog troška od strane NARUČITELJA. upotrijebiti. IGH.

Broj i lokacija korištenih distancera.A. Raspukline ili pukotine u unutrašnjosti stijenke cijevi. Cijevi dostavljene u jednoj pošiljci bacit će ukoliko je više od 5% cijele pošiljke ili dostave s greškom. te Ostali relevantni podaci koje zatraži NADZORNI INŽENJER. broj iskopanih metara. ili alata. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. 10. 11. Nominalan promjer bušotine i ukupna dubina. C. Dubina ili lokacija bilo kojeg izgubljenog ispirka bušotine. IZVO AČ mora NADZORNOM INŽENJERU predati zapisnik o sljedećem: 1. prekida bušenja zbog kvara. B. 9. Pukotine zbog kojih dolazi do narušavanja čvrstoće. Oštećeni krajevi zbog kojih se ne može uraditi zadovoljavajući spoj.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. izuzev jedne pukotine koja nije veća od 50 mm po dužini na jednom kraju cijevi koji se može odsjeći i baciti. Zapisnik mora obuhvaćati temeljan opis materijala na enog prilikom bušenja (promjene karakteristika materijala – procjedna voda.5. sastav otpada). kombiniranje i oblikovanje. Greške koje ukazuju na nepravilno proporcioniranje. 4. stranica 285 od 348 . Zaštitna obloga. Ukupna dubina završenog zdenca. Svaka se PVC ili HDPE cijev ne može se upotrijebiti za izvo enje u slučaju sljedećih oštećenja: 1.14. Za vrijeme bušenja svakog zdenca. veličina kape i korišteni materijali. Vremenski uvjeti za vrijeme instaliranja.2.1. Tako er IZVO AČ treba voditi i fotodokumentaciju bušenja zdenaca.14. trajnosti ili upotrebljivosti cijevi. Ime osobe koja je pripremila zapisnik i ekipa koja je izvodila bušenje. Veličina i količina materijala (uključujući broj vrećica) za ispunjavanje prstenastog prostora. 3. Kontrola kvalitete izvo enja plinskih zdenaca A. materijala za bušenje. 7. Nakon završetka gradnje svakog zdenca. Dubina i opis obloge zdenca i filtera. bentonit i materijali korišteni za injektiranje i dubine. 6. 2.A. broj sati rada. klin. Cement. IZVO AČ mora voditi detaljni dnevni zapisnik bušenja kojeg mora predati po nalogu NADZORNOG INŽENJERA. veličinu obložnog seta u metrima i ostale relevantne podatke koje zatraži NADZORNI INŽENJER. 5. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Izvedba III. 3. 8. 2. 4.

2. Razine procjedne vode prona ene za vrijeme bušenja. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice D. 2. Otpor na prodiranje prilikom uzorkovanja rasklopnim cilindrom. Gubitak usipnih materijala ili isplake i količina. 3. IZVO AČ će NADZORNOM INŽENJERU dostaviti radi odobrenja uzorke brtvenih slojeva od bentonita (i bentonitnih mješavina) predloženih za svaki brtveni sloj bušotine zdenca. Ugradnja trajnih plinskih zdenaca A.14. Ime osobe koja je pripremila dnevnik bušenja i ekipe koja je izvodila bušenje. Referentno mjesto za sva mjerenja dubine.14.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 8. 5. B. IZVO AČ će predati topografske bilješke terena s koordinatama i kotama. 4. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. IZVO AČ će pripremiti gradilište na način da će IZVO AČ: 1. C. Korištenje vode za vrijeme bušenja. III. Dubina na kojoj dolazi do promjene promjera rupe ili nastaje zarušavanje. IZVO AČ će svaki plinski zdenac izbušiti na način da: stranica 286 od 348 .1.A. G. IZVO AČ će NADZORNOM INŽENJERU dostaviti radi odobrenja granulometrijski sastav filterskih ispuna od šljunka i sitnog šljunka predloženih za svaki filter zdenca. IZVO AČ će pregledati sve materijale po primitku i prije njihovog urudžbiranja provjeriti da li su u originalnoj ambalaži proizvo ača ili dostavljača i bez ikakvog materijala kojim bi se oslabila kvaliteta plina u zdencu odnosno kvaliteta cijelog zdenca. ukoliko se zatraži. Zaštititi objekte u blizini zdenca od oštećenja prilikom gra enja zdenca. 9. Vrsta bušače garniture i izrada.A. 2. Nakon završetka bušenja IZVO AČ mora NADZORNOM INŽENJERU predati potpisane kopije dnevnika bušenja sa sljedećim podacima: 1. E. Potrebno je dostaviti sastav brtvene smjese kako bi se utvrdila odstupanja od projektom propisanih vrijednosti. 3. 7. 6. F. i Ostali relevantni podaci koje zatraži NADZORNI INŽENJER.6. Osigurati pristup svim zdencima odlagališnog plina (LFG). sondama i mjestima za sabiranje kondenzata. Pripremiti područje za obavljanje etapnog bušenja prije premještanja na odlagalište.

i ne smije se završiti prije nego se do e do projektirane dubine (osim u slučaju opravdanih razloga za što odobrenje daje NADZORNi INŽENJER) . 2. Za instalaciju bentonitnog brtvenog sloja potrebno je: * Smjesa za bentonitne brtvene slojeve izmiješat će se u skladu s uputama NADZORNOG INŽENJERA. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Sklop filtera zdenca i vertikalne cijevi obuhvaća: * Uskla enost s Poglavljem 02378 (Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. * Primjena mjera opreza (oprema i osoblje) da mast. ulje ili druga zaga ivala ili materijali koji bi mogli začepiti filter zdenca ne bi došli u dodir s materijalima za gradnju zdenca. * Cementno bentoniti brtveni sloj izmiješat će se u omjeru 5% (bentonita u odnosu na cement) od bentonita hidratiziranog prije miješanja s cementom.A. itd. 4. kao što je prikazano na Nacrtima. Ugradnja pješčanih i šljunčanih filterskih ispuna obuhvaća sljedeće: * Pješčane i šljunčane filterske ispune pružat će se oko filtera zdenca. IZVO AČ će svaki zdenac sagraditi na način da: 1. zarušavanja i zapreke iste. te primjena prorezanih PVC cijevi promjera stošezdeset (160) mm (6inch IPS. Brtveni sloj od cementa/bentonita po potrebi će se ugraditi i nakon završetka izrade završne kote terena oko zdenca tamo gdje površinska 3. Plinski zdenci budu instalirani i sagra eni u skladu s detaljima prikazanim na Nacrtima. IGH. D. Dubina zdenca za otplinjavanje odre ena je projektom (definirana kota dna zdenca). 2. * Pješčane i šljunčane filterske ispune neće imati karbonata u sebi.14. Prije instaliranja plinskog zdenca provjerit će se bušotina da bi se izbjegla urušavanja. kolovoz 2007. Svako napuštanje bušotine koja se mora odbaciti biti će u skladu s Tehničkim uvjetima. * Sve filterske ispune od šljunka i sitnog šljunka postavit će u skladu s Nacrtima tako da se ovi granulirani materijali ne uruše unutar stijenke bušotine. stranica 287 od 348 . * Ugradnja svih filtera i vertikalnih cijevi zdenca u bušotinu. kao što je prikazano na Nacrtima. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice 1. * Pregled filtera i obloge prije ugradnje. 5 i 6.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. * Smjesa bentonitnog brtvenog sloja odležat će najmanje 24 sata nakon zalijevanja da bi se osiguralo potpuno stvrdnjavanje prije ugradnje sklopova glave zdenca. a smjesa će se zaliti u bušotinu do dubine prikazane na Nacrtima (početak je iznad glinenog brtvenog čepa). Bušenje je potrebno provoditi pod nadzorom NADZORNOG INŽENJERA. Za svaki će se zdenac spiralnim svrdlom ili odobrenom alternativom izbušiti bušotina do tražene dubine minimalnog promjera tisuću i dvjesto (1200) mm. PN6) s ugra enim filterima.).

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 7. tlačni otvori. sklopke za brzo isključenje. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice 5. 6. sabrale ili pronašle za vrijeme obavljanja ovog Posla postupi u skladu s odobrenjem NADZORNOG INŽENJERA. kolovoz 2007. ventili za kontrolu protoka i fleksibilno vakuum/tlačno crijevo moraju se održavati u čistom stanju da ni jedan strani materijal ne bi dospio do otvora. IZVO AČ će se pobrinuti da se sa svim tekućinama koje sadrže vodu i onima bez vode. IZVO AČ će osigurati čišćenje parom bušače garniture i kompletne opreme za bušenje odmah nakon dolaska na gradilište i prije napuštanja istog. inspekcijskog otvora ili cijevi da se isti ne bi začepili ili onesposobili. kota ne bude uskla ena sa završnim kotama okolnog terena a nakon završetka radova na sklopovima glave zdenca i povezivanja na cijevi za provo enje plina. a koje su se koristile. Ugradnju je potrebno provoditi u slojevima debljine do 30 cm uz zbijanje ispuštanjem tereta mase cca 40 kg s visine od 30 – 40 cm (cilindrično tijelo promjera ne većeg od 20 cm) ili ekvivalentnom silom. Umetci za mjerače protoka. F.). te tako da se ispitivanje tlaka u sustavu može prikladno izvesti u skladu s Poglavljem 02378 i 02379 (Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.14. termometri. 5 i 6.A. Talozi od bušenja i ostali čvrsti materijali bacit će se sukladno odobrenju NADZORNOG INŽENJERA. IGH. E. Spoj gornjeg brtvenog sustava s plinskim zdencem stranica 288 od 348 . Bušača garnitura i oprema za bušenje očistit će se od zemlje i otpadaka na enih izme u bušotina na mjestu bušenja. Čišćenje parom i dekontaminacija obavljat će se sukladno standardnim protokolima. Pitka voda od čišćenja parom moći će se dobiti na samom gradilištu. * Smjesa za glineni čep treba biti u skladu s Tehničkim uvjetima koji se odnose na glinu za ugradnju u brtvene slojeve (02350) uz iznimku vlažnosti koja mora biti veća od optimalne w = wopt do wopt + 4 %. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Svaka će se otvorena cijev začepiti s privremenom kapom specijalno izra enom u svrhu dok se takova otvorena cijev ne bude mogla spojiti na odgovarajući spoj ili cjevovod za provo enje plina na način da kraj cijevi bude zatvoren zbog sprečavanja ulaska stranih tvari u cijev. Sklopovi glave zdenca ugra uju se na svaki plinski zdenac i zdenac za injektiranje spojnicom (Fernco) ili ekvivalentnim kliznim adapterom stišnjavanja na način da se osigura uski otvor promjera 63 mm (2inch IPS) za umetanje mjerača protoka.

Prijanjanje cementno-bentonitnog čepa uz glavu zdenca te spriječavanje razlijevanja bentonitne smjese. Cementno bentonitni čep se izvodi tako da težinski omjer bentonita/cement bude 0. itd. uz iskop zaštitinog zemljanog sloja. 5 i 6. treba osigurati odgovarajućim kalupima.00 m.A. Svi ugra eni geosintetski materijali. IGH. Slojevi geosintetskih materijala iz prekrivnog brtvenog sloja se polažu uz vertikalno položenu PVC i PEHD cijev. Montaža glava plinskih zdenaca se mora provesti pažljivo uz poštivanje svih propisanih mjera zaštite na radu i zaštite od požara i eksplozije. Na sintetski dren za plin se polaže geosintetski glineni tepih (GCL). vakuum. zračni pritisak. kao i zemljani materijali koji se ugra uju preko njih. a prije montaže plinske glave. stranica 289 od 348 . odmah se ugra uje cementno-bentonitni čep. Dimenzije geosintetskih materijala koji se polažu u cilju spajanja gornjih brtvenih slojeva s postojećim brtvenim slojevima iznose približno 550 x 550 cm. godine [IP2] i moraju biti odobreni od strane Nadzornog inženjera. potrebno je ponovno ispitati prohodnost zdenaca i razinu procjedne vode.00 mm. kolovoz 2007. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Oko plinskih zdenaca potreban je dodatan oprez i ručna ugradnja svih slojeva brtvenog sustava kako ne bi došlo do eventualnog oštećenja vertikalno položenih PVC i PEHD cijevi. Po montaži glave na vrh zdenca. Nakon toga pristupa se montaži plinske glave. Sve zavare geomembrane ispituje Izvo ač nekom od uobičajenih nerazornih metoda (visokofrekventne struje.) odobrenima od strane Nadzornog inženjera. Preklopi geomembrane moraju biti minimalno 60 cm. Funkcija zavarene geomembrane je maksimalno moguće prijanjanje uz plinski zdenac čime će se ograničiti emisija odlagališnog plina uz glavu plinskog zdenca. a preklop mora biti minimalno 20 cm. Neposredno uz montiranu glavu IZVO AČ treba izvesti zavareni "ovratnik" od PE100 pločevine debljine 1 cm i minimalne širine vijenca od 10 cm. koji je potrebno položiti neposredno uz montiranu glavu. Potom se na ovratnik ekstruderski zavari LLDPE geomembrana debljine 1.14. moraju zadovoljiti tehničke karakteristike specificirane Izvedbenim projektom prekrivanja ploha 4. Na položenu LLDPE geomembranu se još polaže dren za vodu s preklopom od 60 cm preko starog materijala i 20 cm uz glavu plinskog zdenca. Nakon izvo enja svih prekrivnih slojeva. Novo položena LLDPE geomembrana se ekstrudorski zavaruje na postojeću geomembranu i na PEHD ovratnik. Cementno-bentonitin čep Cementno-bentonitni čep je smjesa od čistog bentonitnog praha pomiješanog s cementom koja se postavlja od vrha bentonitne brtve do razine konačne kote terena oko zdenca.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. u svrhu montaže priključne cijevi prosječne duljine 3. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.15/1 te da se u mješavinu dodaje dovoljno vode kako bi se omogućilo miješanje i ugradnja. a ostatak materijala iz iskopa se vraća u iskop uz zbijanje ručnim nabijačima. Preklop položenog materijala u prekrivnom brtvenom sustavu i novog materijala mora biti minimalno 60 cm.

IZVO AČ će pripremiti gradilište na način da će IZVO AČ: 8. Višak materijala iz iskopa potrebno je odvesti na lokaciju unutar odlagališta koju odredi Nadzorni inženjer. Zaštititi objekte u blizini zdenca od oštećenja prilikom gra enja zdenca. IZVO AČ će svaki plinski zdenac izbušiti na način da: 3. Materijal se.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Ugra uje se metodom suhog nanošenja kojom se istovremeno obavlja sipanje bentonita u bušotinu i prskanje bentonitnog praha čistom vodom. Na zaštitni sloj protiv smrzavanja se potom u jednom sloju debljine 0. • te u poglavlju IV dokumentacije [IDIP8]. Prilikom izvedbe priključka. Ostali projektni zahtjevi izvedbe plinskih zdenaca su dani u poglavljima. glava zdenca će se spojiti na postojeću priključnu cijev.65 m na krovnom dijelu i 0. Bušenje je potrebno provoditi pod nadzorom NADZORNOG INŽENJERA. Osigurati pristup svim zdencima odlagališnog plina (LFG). Pripremiti područje za obavljanje etapnog bušenja prije premještanja na odlagalište.Zdenci za otplinjavanje [IP2]. • 02379 . IZVO AČ će pregledati sve materijale po primitku i prije njihovog urudžbiranja provjeriti da li su u originalnoj ambalaži proizvo ača ili dostavljača i bez ikakvog materijala kojim bi se oslabila kvaliteta plina u zdencu odnosno kvaliteta cijelog zdenca. prilikom ugradnje.15 m ugra uje organsko tlo (humus) potrebno za rast vegetacije. sukladno količini i sastavu materijala iz iskopa.14. Za svaki će se stranica 290 od 348 . Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Bentonitni brtveni sloj Injekcijska smjesa od čistog bentonitnog praha koja se postavlja na sloj od finog šljunka kao i na LLDPE geomembranu. Postojeći otkopani priključni plinovod te zona oko ugra ene glave će se zasipati zaštitnim slojem protiv smrzavanja ukupne debljine 0. Odvoz viška materijala IZVO AČ mora uključiti u cijenu izrade spojnog HDPE cjevovoda. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.Plinski cjevovod [IP2]. Dubina zdenca za otplinjavanje odre ena je projektom (definirana kota dna zdenca).. odnosno na postojeći linijski kolektor. sondama i mjestima za sabiranje kondenzata. nisu predvi ena ispitivanja niti nadogradnja priključnog plinovoda. glave ili umjetnih materijala. • 02377 . i ne smije se završiti prije nego se do e do projektirane dubine (osim u slučaju opravdanih razloga za što odobrenje daje NADZORNi INŽENJER) . Spojni PEHD cjevovod Spojni PEHD cjevovod promjera 100 mm mora biti položen u padu od minimalno 2% od linijskog kolektora prema glavi plinskog zdenca. 9.85 m na pokosima. 10. Nakon ugradnje geosintetskih materijala. Eventualna visinska korekcija spojne cijevi će se izvesti materijalom iz iskopa (zemlja iz sloja protiv smrzavnja).30 m kako ne bi došlo do oštećenja plinovoda. mora pažljivo zbijati u slojevima debljine do 0.A.

13. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice zdenac spiralnim svrdlom ili odobrenom alternativom izbušiti bušotina do tražene dubine minimalnog promjera tisuću i dvjesto (1. Sklop filtera zdenca i vertikalne cijevi obuhvaća: * Uskla enost s Poglavljem 02378 (Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.) [IP2]. IGH. Svaka će se otvorena cijev začepiti s privremenom kapom specijalno izra enom u svrhu dok se takova otvorena cijev ne bude mogla spojiti na odgovarajući spoj ili cjevovod za provo enje plina na način da kraj cijevi bude zatvoren zbog sprečavanja ulaska stranih tvari u cijev. te primjena perforiranih PP-H cijevi promjera 315 mm s ugra enim mrežicama. ulje ili druga zaga ivala ili materijali koji bi mogli začepiti filter zdenca ne bi došli u dodir s materijalima za gradnju zdenca.200) mm. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. tlačni otvori.14. IGH. ventili za kontrolu protoka i fleksibilno vakuum/tlačno crijevo moraju se održavati u čistom stanju da ni jedan strani materijal ne bi dospio do otvora. inspekcijskog otvora ili cijevi da se isti ne bi začepili ili onesposobili. 3.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. sklopke za brzo isključenje. kolovoz 2007. 5 i 6. kao što je prikazano na Nacrtima odobrenim od Naručitelja.A. * Ugradnja svih filtera i vertikalnih cijevi zdenca u bušotinu. Za instalaciju bentonitnog brtvenog sloja potrebno je: * Smjesa za bentonitne brtvene slojeve izmiješat će se u skladu s uputama NADZORNOG INŽENJERA. itd. kolovoz 2007. distancerima i filterima. 4. te tako da se ispitivanje tlaka u sustavu može prikladno izvesti u skladu s Poglavljem 02378 i 02379 (Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.) [IP2]. IZVO AČ će svaki zdenac sagraditi na način da: 3. Ugradnju je potrebno provoditi u slojevima debljine do 30 cm uz zbijanje ručnim nabijanjem mase cca 40 kg s visine od 30 – 40 cm (cilindrično tijelo promjera ne većeg od 20 cm) ili ekvivalentnom silom. Umetci za mjerače protoka. Sklopovi glave zdenca ugra uju se na svaki plinski zdenac i zdenac za injektiranje spojnicom (Fernco) ili ekvivalentnim kliznim adapterom stišnjavanja na način da se osigura uski otvor promjera 63 mm (2-inch IPS) za umetanje mjerača protoka. * Smjesa bentonitnog brtvenog sloja odležat će najmanje 24 sata nakon zalijevanja da bi se osiguralo potpuno stvrdnjavanje prije ugradnje sklopova glave zdenca. * Pješčane i šljunčane filterske ispune neće imati karbonata u sebi. stranica 291 od 348 . 11. 5 i 6. Plinski zdenci budu instalirani i sagra eni u skladu s detaljima prikazanim na Nacrtima usuglašenim s glavnim projektantom. 12. 14. termometri. * Primjena mjera opreza (oprema i osoblje) da mast. * Smjesa za glineni čep treba biti u skladu s Tehničkim uvjetima koji se odnose na glinu za ugradnju u brtvene slojeve (02350)[IP2] uz iznimku vlažnosti koja mora biti veća od optimalne w = wopt do wopt + 4 %. Ugradnja šljunčanih filterskih ispuna obuhvaća sljedeće: * Šljunčane filterske ispune pružat će se oko filtera zdenca. * Pregled filtera i obloge prije ugradnje. kao što je prikazano na Nacrtima.

1. Talozi od bušenja i ostali čvrsti materijali bacit će se sukladno odobrenju NADZORNOG INŽENJERA. Troškovi čišćenja parom i talozi od bušenja. a koje su se koristile.14. i vertikalnoj (visinskoj) udaljenosti dviju razina od približno 15 m. sabrale ili pronašle za vrijeme obavljanja ovog Posla postupi u skladu s odobrenjem NADZORNOG INŽENJERA. linija za privremeno otplinjavanje i to prvi red s šahtovima smještenim nešto iznad visinske kote obodnog nasipa približne visinske kote 120 m.5 × 1 m) koji je ispunjen drenažnim šljunkom (dimenzija šljunčane ispune V:Š = 1 × 1 m) koji je po oplošju saštićen od prodiranja i taloženja sithih čestica filtarskim geotekstilom (400 gr/m2).m. Nužno je da IZVO AČ planira i izvodi radove tako da osigura projektirane padove linija privremenog otplinjavanja kako se u plinskim cjevovodima ne bi zadržavao kondenzat i procjedna voda. Predvi a se izvedba dva visinski razmaknuta reda. IZVO AČ mora uračunati u cijenu bušenja plinskih zdenaca. i drugi red visinske kote 135 m. Privremeno otplinjavanje Ovim tehničkim uvjetima je predvi ena izvedba sustava privremenog otplinjavanja sa horizntalnim PP-H (polipropilenskim-homopolimer) plino-drenažnim cjevovodima. Izvedbu privremenog otplinjavanja IZVO AČ treba započeti po nalogu Investitora te Investitor zadržava pravo na odluku o izvo enju (odnosno ne izvo enju) predmetnih radova. IZVO AČ će osigurati čišćenje parom bušače garniture i kompletne opreme za bušenje odmah nakon dolaska na gradilište i prije napuštanja istog.A.m. Projektni zahtjevi Naručitelja za izvedbu privremenog otplinjavanja su sljedeći: Linije privremenog otplinjavanja treba položiti u dvije razine izme u plinskih linija O-P i PQ na me usobnoj horizontalnoj udaljenosti od približno 60 m. Predvi eno je izvo enje plinskih linija tek kada ugradnja otpada prema planu IZVO AČA na cijeloj poprečnoj dužini pojedine kasete dosegne projektirane visine i padove linija privremenog otplinjavanja.A. Čišćenje parom i dekontaminacija obavljat će se sukladno standardnim protokolima. Perforirani cjevovod se polože u rov (dimenzija rova V:Š = 1. Horizontalni smještaj linija privremenog otplinjavanja se ne smije poklapati s pozicijama trajih plinskih zdenaca (koji se izvode tek po dosiznju predvi ene geometrije tijela odlagališta). stranica 292 od 348 .n. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice 15. smještenim poprečno na smjer pružanja tijela odlagališta. 16.7. IZVO AČ će se pobrinuti da se sa svim tekućinama koje sadrže vodu i onima bez vode. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. III. Cjevovod i rov privremenog otplinjavanja mora imati uzdužni pad od 8% i razvodi se od najviše točke cjevovoda smještene unutar tijela odlagališta prema PEHD obodnim šahtovima.n.2.14. Bušača garnitura i oprema za bušenje očistit će se od zemlje i otpadaka na enih izme u bušotina na mjestu bušenja. Prije završetka ugovorenog roka IZVO AČ mora dostaviti Nadzornom inženjeru nacrte i dokumentaciju izvedenog stanja s uputama za održavanje izvedenih elemenata otplinajavanja odlagališta.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.

). stranica 293 od 348 .200 mm položenim na donjoj etaži na obodnom nasipu (visinske kote približno 120 m.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.n. elektrovodljivog PP-Rs-el materijala (SDR11). Uzduž cijevi se raspored perforacija mora zakretati za 22.m.14. Plinska glava mora biti projektirana i izvedena u skladu s poglavljem 02377 . te iz šahta kod nasipa do najbližeg šahta procjednih voda.5 × 1 m). Konstrukcija šahta je idenična šahtu procjednih voda. rov se oblaže filtarskim geotekstilom. Nakon polaganju cijevi na šljunčanu posteljicu (debljine 30 cm) koja je ugra ena u rovu na geotekstil.). Važno je napomenuti kako je potrebno pažljivo zasipavanje šljunkom da ne bi došlo do eventualnog oštećenja cijevi koje bi moglo rezultirati njenim diskontinuitetom i smanjenom izdašnošću. u obliku bušenih perforacija promjera 1 cm na svkih 45° mjereno od središtnje osi plinske cijevi (8 perforacija po presjeku). getekstil obavije cjelokupnu drenažu uključivo njegov površinski dio.n. tako da na se na susjednim presjecima perforacije ne poklapaju u uzdužnom smjeru. Filtarski geotekstil mora imati karakteristike definirane u poglavlju 02362 dokumentacije [IP1].m. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. procjednu vodu treba cijevno odvesti do šahta kod nasipa (visinska kota približno 120 m. U šahtove položene kod nasipa teba predvidjeti mjesta priključka procjedne vode koja dotiče sa šahtova privremenog otplinjavanja koji će se izvesti na pokosu tijela odlagališta (visinska kota 135 m. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Privremeni plinski cjevovodi moraju završavati u revizijskim šahtovima promjera 1.m.m.). Promjer PP-H100 privremene plinske linije ugra ene u tijelu odlagališta mora biti vanjske dimenzije 200 mm i debljine stijenke 18.n. Odvodnja nakupljene procjedne vode koja će prelijevati iz sifona treba biti kanalizirana (kinetom) i cijevno odvedena do najbližeg nizvodnog šahta za privremeno otplinjavanje pa sve do najbližeg šahta procjednih voda.). Privremene plinske linije moraju biti perforirane po središnjem rasponu (dijelu) smještenom u tijelu odlagališta. Dionica pune cijevi u dužini od minimalno 4 m prije ulaska u šaht mora biti od UV stabiliziranog. rov se zasipava do ukupne visine 1 m oblim šljunkom granulacije od 4 do 64 mm. Šljunčani zasip treba izvesti pažljivo i uz prisustvo Nadzornog inženjera.) i/ili na pokosu (visinska kota 135 m.2 mm (SDR11). kojim zahvaćaju deponijski plin.5°. U uzdužnom smjeru se perforacije izvode na svakih 5 cm cijevi. Iz šahta na pokosu (visinska kota 135 m.m. Po izgradnji rova za privremeno otplinjavanje (1. dok krajnji dijelovi linije moraju biti izvedeni od punih cijevi u dužini 20 m do ulaska linije u šaht.n. ali se poklapaju perforacije svakog parnog (sljedećeg) presjeka. dok drenažni materijal mora zadovoljavti uvjetima iz poglavlja 02361 dokumentacije [IP1]. Na punom dijelu cjevovoda a prije ulaska cijevi u šaht mora biti izveden glineni čep kojim će se spriječiti osloba anje odlagališnog plina i eventualne procjedne vode uz cijev privremenog otplinjavanja. na način da nakon zapunjavanja rova materijalom šljunka.Zdenci za otplinjavanje IP2. Prije ulaska privremenog plinskog cijevovoda u šaht predvi ena je ugradnja plinske glave (sa regulacijom protoka i mjernim mjestima).n. Perforacije moraju biti izvedene po poprečnom presjeku.

izme u linija P.m. te prije izvedbe ishoditi suglasnost na projekt od Naručitelja. Vakuum/tlačna cijev koja spaja plinsku glavu privremenog otplinjavanja s privremenom plinskom linijom je UV stabilizirani plastični cjevovod (4-inch IPS) promjera sto (100) mm postavljen izme u glave zdenca sa zasunom i linijskog cjevovoda za provodnju plina od polietilena (SDR 17 PEHD). prirubnice. U ovim šahtovima se ne predvi a izvedba ventila za regulaciju dotoka procjedne vode. Četiri šahta se trebaju smjestiti na jugu i četiri ja sjeveru tijela odlagališta. i na površinski položen geotekstil se postavlja otpad iz iskopa kako ne bi došlo do oštećenja ili razmatanja geotekstila tijekom kasnije ugradnje otpada. spojke.A.14. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. spoja na plinsku liniju i sakupljanja sustava kondenzata i procjedne vode. dok se 2 linije izvode s izvodima u šahtovima na pokosu (visinska kota 135 m. predvi a se izrada 4 privremene plinske linije. Glava privremenog plinskog zdenca mora biti izvedena od elektrovodljivog HDPE-el materijala.) dužine 569 m (izme u linija O-P 293 m. Na krajevima plinske linije IZVO AČ treba projektirati i izvesti montažno . inspekcijske otvore i instrumente koji se montiraju na nju. Od ukupno navedene dužine (1. zasune. g. Odvod nakupljenog kondenzata i procjedene vode s gornje etaže privremenog otplinjavanja IZVO AČ mora projektirati i po suglasnosti Naručitelja izvesti. brtvila. IZVO AČ treba uključiti sve kapice. U cijenu glave zdenca IZVO AČ treba uključiti sve prirubnice. Glava plinskog zdenca za privremeno otplinjavanje se izvodi prije ulaska PP-H cijevi u šaht privremenog otplinjavanja. Predvi a se izrada ukupno 8 novih šahtova za privremeno otplinjavanje konstrukcije identične šahtu procjednih voda. Tlačno vakumsku cijev i spoj na plinsku liniju privremenog otplinjavanja IZVO AČ treba projektirati. U jediničnu cijenu izvedbe i montaže sustava privremenog otplinjavanja. rov se obavija geotekstilom. alati. ukupno 142 m čini PP-H100 cjevovod bez perforacija te 16 m elektovodljive PP-R-s-el cijevi. oprema za taljenje. tako da se on površinski odvodi u PEHD cijevi promjera 160 mm (SDR 11) do šahta na nasipu i sa šahta na nasipu stranica 294 od 348 .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. spojeve.276 m). umetke. krajeve s navojem i cijevni pribor. čijom se demontažom omogućava inspekcija (CCTV kamerom) i održavanje privremene plinske linije (ispiranjem).12. Navedena spojna cijev mora biti izvedena od elektrovodljivog materijala koji provodi statički elektricitet. izra eni elementi i drugi dijelovi i oprema potrebni za ugradnju plinskih zdenaca. klinove. Mjerna mjesta (za mjerenje sastava i protoka plina) i ventil za regulaciju protoka moraju biti postavljeni prije ulaska privremene plinske linije u šaht (gdje se nalazi sifon).200 mm (sukladno poglavlju 2364 [IP1]). spojevi.demontažnu ploču (flanžu) s X komadom. Glava privremenog plinskog zdenca je sklop za kontrolu protoka deponijskog plina i monitoring. Dvije plinske linije se trebaju izvesti s izvodima u šahtovima na obodnom nasipu dužine 786 m (izme u linija O-P 389 m i izme u linija P-Q 397 m). promjera 1.355 m) privremenog otplinjavanja. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Nakon ugradnje šljunčanog zasipa. Tijekom perioda radova izgradnje te održavanja i upravljanja objektima odlagališta otpada Jakuševec u razdoblju do 31.n. plinskog zdenca.2015.

Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice se odvodi s PEHD cijevi s dvostrukim obodom. Obveza je IZVO AČA da zahtjeve Naručitelja za privremenim otplinjavanjem ugradi u Izvedbeni projekt. Preklapanje pravaca privremenog otplinjavanja (i odvodnje procjednih voda) s pristupnim putevima IZVO AČ mora tako planirati da izvedba privremenog otplinjavanja ne ometa osnovnu aktivnost na prihvatu i ugradnji otpada. Predvi a se izvedba dva PEHD šahta za ventile privremenog otplinjavanja sa dva ventila privremenog otplinjavanja. IP13]. Unutar radijusa kruga od 2 m od vanjske površine šahtova s ventilima plinskih linija e Ex zona opasnosti "2". bez ikakvih dodatnih obveza prema Investitoru. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0" [vidi Prilog A. Vremenski i prostorni plan IZVO AČA vezan uz aktivnosti privremenog otplinjavanja mora biti takav da se otpad dovozi i ugra uje u tijelo odlagališta formirajući tijelo ugra enog otpada s predvi enim padovima i smjerovima kako bi se linije privremenog otplinjavanja izvele bez ometanja aktivnosti na prihvatu i ugradnji otpada. IZVO AČ je zadužen za organizaciju izrade izvedbenog projekta i potrebnih radioničkih nacrta ovdje danog opisa privremenog otplinjavanja. kao i u skladu s Ex zonama odlagališta. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. U cijenu izvedbe šahtova i glava za privremeno otplinjavanje. odvodnje kondenzata i procjedne vode te od Nadzornog inženjera i Glavnog projektanta ishoditi suglasnost na predloženi tip privremenog otplinjavanja prije početka izvedbe. dok je unutar kruga od 2 m od površine šahta privrmenog otplinjavanja Ex zona opasnosti "2". platoa ili rampi za izvo enje privremenog otplinjavanja su isključivo stvar IZVO AČA radova te moraju biti uključeni u jediničnu cijenu izgradnje privremenih plinskih linija. IP13]. glava plinskih zdenaca. Sve cijevi za odvodnju procjednih voda i kondenzata moraju biti zaštićene slojem zemlje (50 cm) od eventualnog oštećenja . Otvorenost linija plinovoda privremenog otplinjavanja se preko ventila u šahtovima linija privremenog otplijavanja povezuje sa sabirnim plinskim cjevovodom. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0"[vidi Prilog A.A. Zakonom o zaštiti od požara i eksplozije. odnosno odvod kondenzata. unutarnjeg promjera du=250 (SDR11) i vanjskog promjera dv=355 mm (SDR31). Deponijski plin se iz šahtova privremenog otplinjavanja pomoću plinskih cijevi odvodi do linija privremenog otplinjavanja koje su smještene na površini tijela odlaglišta.14. šahtova.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. IZVO AČ mora uključiti izradu propisnih oznaka (naziva) šahtova kao i ostale oznake upozorenja i opasnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu. Svi radovi vezani uz nabavku i ugradnju materijala za izgradnju privremenih pristupnih puteva. do najbližeg šahta procjednih voda. Izvedba šahtova privremenog otplinjavanja se predvi a samo na južnoj strani tijela odlagališta. Projektant izvedbenog projekta ne može biti zaposlenik osobe koja je stranica 295 od 348 . dok se na sjevernoj stani tijela predvi a samo dreniranje procjedne vode privremenog otplinjavanja. Unutar šahta za privremeno otplinjavanje je Ex zona opasnosti "1".

i izvedbe sloja zaštite od smrzavnja (ili humusnog sloja). Plinske linije plinskih zdenaca Za potrebe izvedbe spoja ploha 4 i 5 potrebno je dio plinske linije K i L. manipulacije. rezanja. Plinskim linijama se povezuju novo izvedeni plinski zdenci. privremeno otpojiti i privremeno deponirati na sigurnu površinu.8. linije N (plinski zdenci od plinskog kolektora preko zdenca N-1 do N-6) i plinskog zdenca O-1 s plinskim kolektorom. zavarivanja. iskope.A. pripremu površina. Ukoliko IZVO AČ ne može ishoditi suglasnost glavnog projektanta. Po odluci Naručitelja treba pristupiti otpajanju pojedinih privremenih plinskih linija. Obračun se vrši po stvarnoj količini privremeno deponirane plinske linije. IZVO AČ je dužan predati 8 primjeraka uvezene projektne dokumentacije kao i 2 primjerka na digitalnom mediju (CD). stranica 296 od 348 . materijale.2. zavarivanja. alate. III. IZVO AČ je zadužen za osiguranje padova položenih plinskih cijevi tako da je u njima omogućen protok plina te da se u njima kontinuirano odvodi nakupljeni kondenzat. nabavu. nabavu. alate. IZVO AČ treba izvesti privremeni nadzemni spoj plinskih zdenaca linije M (plinski zdenci od M-1 do M-7). Jedinčne cijene privremenog uklanjanja plinske linije uključuju svu potrebnu radnu snagu. Nakon izvedbe spoja ploha 4 i 5. zatrpavanje i zbijanje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. transporte. pribor.1. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice izvo ač na istoj gra evini. Plinske linije se polažu na me uprekrivni sloj od 30 cm. koje se nalaze sloju zaštite od smrzavanja na krovnom dijelu odlagališta. Jedinčne cijene ponovne montaže plinske linije uključuje svu potrebnu radnu snagu. čišćenja. iskope. izvedbi gornjih brtvenih slojeva i ugradnji istih plinskih cjevovoda plinskih linija u sloj protiv smrzavanja. pribor. iskopati. opremu. Obračun izrade projekta se vrši po kompletiranoj dokumentaciji usuglašenoj s Naručiteljem. Predvi a se izrada ukupno 76 m PEHD privremenog cjevovoda promjera 110 mm koji će povezivati zdenac O-6 s plinskom linijom N. manipulacije i skladištenje za potrebe obavljanja radova opisanih u ovom poglavlju. U razdoblju trajanja ugovorenih radova predv eno je povezivanje novo izvedenih trajnih plinskih zdenaca sa PEHD plinskim cjevovodima (linijama) ukupne dužine 705 m i promjera 140 mm (SDR17).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. materijale. IZVO AČ je dužan Izvedbeni projekt privremenog otplinjavanja predati u roku od 70 kalendarskih dana od dana uvo enja u posao. opremu.14. transporte.A. potrebno je iskopane plinske linije pripojiti plinskim linijama K i L. Obračun se vrši po stvarnoj količini ugra ene plinske linije. rezanja. tada mu je obveza da predloži Naručitelju imenovanje drugog odgovornog Glavnog projektanta.14. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.

14. Broj projekta: 24-10-067/07 – RevE. Izvedba Zaštita plinskih linija koje se polažu u zaštitini sloj protiv smrzavanja IZVO AČ mora provesti u skladu s programom kontrole i osiguranja kvalitete [IDIP7]. III. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.10. Oslabljenje je potrebno izvesti širine cca 1 cm a dubine/visine do armature donje zone. potrebno je plinsku liniju zaštititi s korugiranom dvoslojnom (dvostjenom) PEHD cijevi bez perforacija nazivnog promjera 175 mm ili 200 mm. Zaštita plinskih linija koje se polažu u zaštitini sloj protiv smrzavanja IZVO AČ je dužan izvoditi u skladu s projektom Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. IP13]. god. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0" [vidi Prilog A.d.14. Predvi eno je izvo enje zaštite pomoću AB kolničke ploče u podlozi koje se nalazi cementom stabilizirani kameni materijal te mehanički zbijeni.A.A. Zavod za planiranje. nevezani kameni materijal . studije i zaštitu okoliša.14.2.1. Zaštita plinskih linija koje se polažu u zaštitini sloj protiv smrzavanja Na mjestu prolaska servisne prometnice preko plinskih kolektorskih cijevi potrebno je po nalogu odnosno suglasnosti Naručitelja izvesti odgovarajuću zaštitu kako bi se spriječilo nejednoliko slijeganje i eventualno oštećenje kolektorske cijevi uslijed prometa. kada je linija postavljena na me uprekrivni sloj.1. Projektni zahtjevi izvedbe plinske linije su dani u poglavlju 02379 .Plinski cjevovod [IP2].Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. nevezani kameni materijal (tamponski sloj) geotekstil posteljica od zemljanog materijala U osi AB ploči. [IDIP7.A.revizija E Zaštita plinskih linija na mjestu servisne prometnice.9. stranica 297 od 348 . Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Na prijelazu servisne prometnice preko plinske linije.] III. travanj 2011. Plinske linije privremenog otplinjavanja Plinske linije privremenog otplinjavanja je potrebno spojiti s plinskim sustavom na isti način kao i plinske linije plinskih zdenaca. 5 i 6 . s donje strane radi se oslabljenje AB konstrukcije s ciljem kontroliranja mjesta nastanka pukotine uslijed skupljanja betona. Institut IGH d. Struktura konstrukcije prikazana je na sljedećem prilogu: 20 cm 50 cm AB ploča C30/37 15 cm 15 cm cementom stabilizirani kameni materijal mehanički zbijeni..2.

Na privremenoj plinskoj liniji P-Q se predvi a 47 m plinovoda privremenog otplinjavanja. U jediničnu cijenu izvedbe i montaže šahtova s ventilima. Projektant navedenog projekta ne može biti zaposlenik osobe koja je izvo ač na istoj gra evini. spojke. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.3 m. Šahtovi s ventilima plinskih linija U razdoblju provedbe Ugovora predvi a se izrada ukupno dva šahta s ventilom trajnog otplinjavanja plinske linije N i linije O.14. izra eni elementi i drugi dijelovi i oprema potrebni za ugradnju plinskih zdenaca. IZVO AČ je zadužen organizirati izradu radioničkog nacrta odžračnika na poklopcu i od Projektanta ishoditi suglasnost na predloženo riješenje. oprema za taljenje. IZVO AČ je zadužen za organizaciju izrade izvedbenog i radioničkog nacrta ovdje danog opisa linija privremenog otplinjavanja. alati. a na liniji O-P se predvi a 48 m plinovoda privremenog otplinjavanja. klinovi. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice U razdoblju trajanja ugovorenih radova predv eno je povezivanje novo izvedenih privremenih plinskih zdenaca sa PEHD plinskim cjevovodima (linijama) ukupne dužine 95 m i promjera 140 mm (SDR17). prirubnice.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. nakon izvedbe zaštite protiv smrzavanja. spojevi. IP13]. kao i u skladu s Ex zonama odlagališta. Zakonom o zaštiti od požara i eksplozije. kako bi se osiguralo odzračivanje i u isto vrijeme spriječilo gomilanje vlage u šahtu.14. Poklopac šahta mora imati izveden odzračnik od nadkrivenih perforacija (rupa) na površini poklopca. IZVO AČ je zadužen za osiguranje padova položenih plinskih cijevi tako da je u njima omogućen protok plina te da se u njima kontinuirano odvodi nakupljeni kondenzat. Plinskim linijama se povezuju plinski zdenci privremenog otplinjavanja. brtvila. te od Naručitelja ishoditi suglasnost na predloženi tip linija privremenog otplinjavanja prije početka gra enja.A. Prije ugranje šahta IZVO AČ mora geodetski izmjeriti kotu priključnog linijskog cjevovoda i okolnog tla tako da.A. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0"[vidi Prilog A. Projektni zahtjevi izvedbe plinske linije su dani u poglavlju 02379 . Unutar radijusa kruga od 2 m od vanjske površine šahtova s ventilima plinskih linija e Ex zona opasnosti "2". Plinske linije se polažu na me uprekrivni sloj debljine od 30 cm. stranica 298 od 348 .Plinski cjevovod [IP2]. Šaht s ventilom plinske linije trajnog i privremenog otplinjavanja ima visinu od približno 1. IP13]. Prije izvedbe odzračnika.11. III. kao i dva šahta s ventilom privremenog otplinjavanja izme u plinskih linija O-P i P-Q.2. U cijenu izvedbe elemenata plinskog sustava IZVO AČ je uključena izrada propisnih oznaka (naziva po projektu) plinskog zdenca kao i ostale oznake upozorenja i opasnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu.1. IZVO AČ treba uključiti sve kapice. krajevi s navojem i cijevni pribor. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0" [vidi Prilog A.5 m bude izvan razine okolnog ure enog tla. šaht barem za 0.

A. kao i dva rezervna hvatača kondenzata.14. IP2. Po jedan se predvi a ugraditi kod plinskog zdenca N-1 i O-1. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III.1.[IP13]. U jediničnu cijenu izvedbe odzračnika plino drenažnog sloja.[IP13]. III. i to jedan (DG-7) izme u plinskih zdenaca N-3 i N-4. kao i jedan rezervni odzračnik. dok je u krugu udaljenosti od 2 m od odzračnika zona opasnosti "2". U razdoblju provedbe Ugovorenih radova predvi a se izrada i ugradnja ukupno 3 hvatača kondenzata tipa 1.2. Nadzorni inženjer mora upisom u gra evinski dnevnik dati suglasnost za ugradnju hvatača kondenzata. Zakonom o zaštiti od požara i eksplozije. koja bi se trebao ugraditi u slučaju oštećenja odnosno ispadanja iz funkcije postojećih izvedenih odzračnika. kao i u skladu s Ex zonama odlagališta. stranica 299 od 348 . koja bi se trebala ugraditi u slučaju ispadanja iz funkcije postojećih izvedenih hvatača kondenzata.12. koja bi se trebala ugraditi u slučaju ispadanja iz funkcije postojećih izvedenih hvatača kondenzata. Predvi a se izrada i ugradnja ukupno jednog hvatača kondenzata tipa 3 koji bi trebao biti ugra en u slučaju ispadanja iz funkcije postojećih izvedenih hvatača kondenzata tipa 3.14.12.14. Unutar odzračnika plino drenažnog sloja je Ex zona opasnosti "1". Hvatači kondenzata Svi hvatači kondenzata moraju biti izvedeni od specijalnog elektrovodljivog PEHD materijala (koji provdi statički elektricitet).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.2. Predvi a se izrada i ugradnja ukupno 2 odrzračnika plinodrenažnog sloja. Svi hvatači kondenzata moraju biti ugra eni u drenažni sloj šljunka kao što je dano u nacrtu 5. Odzračnici plinodrenažnog sloja Svi odzračnici plino drenažnog sloja moraju biti izvedeni od specijalnog elektrovodljivog PEHD materijala koji provodi statički elektricitet. Zakonom o zaštiti od požara i eksplozije. U cijenu izvedbe hvatača kondenzata IZVO AČ treba uključiti izradu propisnih oznaka (naziva po projektu) kao i ostale oznake upozorenja i opasnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu. Predvi a se izrada i ugradnja ukupno 4 hvatača kondenzata tipa 2.A.2. Po jedan hvatač kondenzata se predvi a ugraditi kod plinskog zdenca N-6 i zdenca O-6. dok je u krugu hvatača kondenzata udaljenosti od 2 m zona opasnosti "2". Projektni zahtjevi izvedbe hvatača kondenzata su dani u poglavlju 02380 – Sustav za gospodarenje kondenzatom [IP2]. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. kao i dva rezervna hvatača kondenzata. Unutar hvatača kondenzata je Ex zona opasnosti "1".A.13. IZVO AČ treba uključiti izradu propisnih oznaka (naziva po projektu) kao i ostale oznake upozorenja i opasnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu.1. kao i u skladu s Ex zonama odlagališta.

Održavanje dijelova plinskog sustava može se podijeliti na sljedeće elemente: • održavanje plinskih glava (trajnog i privremenog otplinjavanja)..2.Plinski cjevovod.) [IDIP2]. iz svibnja 2008. broj projekta 81010-264/11 iz srpnja 2011. IP13]. ožujak 2000 [GP1].2.14.A. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III.2. Institut gra evinarstva Hrvatske.Polivinil klorid cijevi.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA III. • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.14. te u poglavlju IV dokumentacije [IDIP8].14.d.A. upravljanje i monitoring plinskog sustava mora provoditi djelatnik imenovan od IZVOA AČA a voditelj plinske stanice mora biti upoznat sa aktivnostima na otplinjavanju odlagališta i plinskoj mreži do plinske stanice.2. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. [IDIP8]. stranica 300 od 348 .d.A. • 02378 . Sabirni plinski cjevovodi (plinski kolektori) Svi sabirni plinski cjevovodi su izvedeni i nije predvi ena daljnja izgradnja sabirnih plinskih cjevoda. Zagreb. ODRŽAVANJE III. • 02379 ..2. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0" [vidi Prilog A.2. • 02380 . Tehničkih uvjetima gra enja i kontroli kvalitete gra enja koja se nalazi u dokumentaciji [IP2]. bermi i plinskog sustava .14.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Institut gra evinarstva Hrvatske d.14. Institut IGH d. Zahtjevi održavanja sustava otplinjavanja odlagališta su dani u poglavljima.1 Općenito Održavanje. 5 i 6.A. • Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. III. • 02377 . Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god. [IP2].A.Sustav za gospodarenje kondenzatom. 5 i 6 – revizija B zatvorenog sustava odvodnje. • Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4.14.1.Zdenci za otplinjavanje. god. Za kontinuirano informiranje voditelja plinske stanice o radovima na gra enju i održavanju sustava otplinjavanja odlagališta odgovoran je IZVO AČ radova. Institut gra evinarstva Hrvatske.14. Broj projekta: 24-10067/07 – Revizija B. Zavod za ekološki inženjering. 2 i 3.A.1 OPĆI ZAHTJEVI ODRŽAVANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi održavanja sustava otplinjavanja su dani u dokumentaciji. • Program crpljenja vode iz plinskih zdenaca i eventualna izvedba dodatnih zdenaca na plohama 1. III.

A. glave svih izvedenih plinskih zdenaca na spoju s cementno – bentonitnim čepom. sabirnog okna kondenzata prije ulaza plinskih linija u plinsku stanicu IZVO AČ je zadužen da svaka 3 mjeseca provedi mjerenje koncentracije metana volumnim postocima u i oko sljedećih elemenata plinskog sustava: 3. IZVO AČ je dužan provoditi sljedeće radove na održavnju i upravljanju glava plinskih zdenaca: stranica 301 od 348 . uz odzračnike plino drenažnog sloja. u i oko šahtova odvodnje oborinskih voda. uz sve izvedene hvatače kondenzata. 2 i 3). 6. IZVO AČ je o mjerenjima dužan sastaviti Izvješće s komentarima izvršenih mjerenja i prijedlozima mjera. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • • • • • održavanje održavanje održavanje održavanje održavanje (mTEO). Unutar šahta procjednih voda JB-14 nalazi se plinska glava koja odvodi odlagališni plin iz drenažne cijevi (plohe 5 jug)u plinski sustav. Ovisno o rezultatima mjerenja koncetracije metana uz elemente plinskog sustava. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. odzračnika me usloja. IZVO AČ mora provesti u roku od 1 mjesec nakon početka radova. III.A.14. uzrok pojave deponijskog plina može biti uslijed slijedećih čimbenika: 4. 5. pri čemu su glave plinskih zdenaca vidljive iznad razine pokrovnog brtvenog sloja zatvoreni trajnim PEHD plinskim glavama.000 ppm). uključujući i glave zdenaca privremenog otplinjavanja. Propuštanje ili oštećenje LLDPE geomembrane (1 mm) ili cementno-bentonitnog čepa odnosno glinenog čepa uz plinske zdence. Prvo mjerenje koncentracije metana. Nepodešenost otplinjavanja plinskog sustava. hvatača kondenzata (tip 1. šahtova u kojima se nalaze ventili plinskih linija. 8. te ovisno o prijedlozima mjera IZVO AČA. Obaveza je IZVO AČA da održava navedenu plinsku glavu.14.2 Održavanje glava plinskih zdenaca Plinski zdenci trajnog otplinjavanja izvedeni su u tijelu otpada. Oštećenje elemenata plinskog sustava. u i oko šahtova u kojima se nalaze ventili plinskih linija. 9. 5.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Naručitelj će odlučiti o mjerama sanacije. ili glinenom brtvom. u i oko sabirnog okna kondenzata prije ulaza u plinsku stanicu (mTEO). 4.2. u i oko odzračnika drenažnih rovova površinske odvodnje. Ukoliko izmjerena koncentracija metana uz elemente plinskog sustava bude veća od 1 % (10. 7. konkavnih prijeloma plinskih linijskih kolektora.2. 6.

i slično (1 x mjesečno).2. • Provjera prisutnosti metana na spojnim elementima plinskih zdenaca i u neposrednoj okolici plinskih zdenaca na spoju s cementno-bentonitnim čepom (4 x godišnje). • Provjera podešenosti plinskih regulacijskih ventila (1 x mjesečno). IZVO AČ je dužan provoditi sljedeće radove na održavnju sustava privremenog otplinjavanja: stranica 302 od 348 . oznaka upozorenja uz glave plinskih zdenaca. O2 i CO2) i količine plina na glavama plinskih zdenaca (1 x tjedno). razini procjedne vode i slično. oznaka zdenaca. • Ispitivanje propusnosti spojeva glave plinskog zdenca sapunicom (4 x godišnje). • Optimalno podešavanje i upravljanje kompletnog plinskog sustava što uključuje održavanje podtlaka u plinskoj mreži.14.2. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. prioritetno vo enje u području maksimalne sigumosti uključujući zaštitu zdravlja ljudi i okoliša te optimalnu proizvodnju električne energije. otvorenosti plinskih ventila (u %).A. Radove na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta otplinjavanja IZVO AČ mora izvoditi krajnje pažljivo (ručno). sastavu odlagališnog plina po zdencima (CH4.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. • Provjera ispravnosti (pokretanjem ručice) regulacijskog plinskog ventila plinske glave (1 x mjesečno). • Mjerenje temperature odlagališnog plina na glavama plinskih zdenaca (1 x tjedno). Mjerenjem koncentracije metana volumnim postocima uz glave plinskih zdenaca se ustanovljuje da li je došlo do propuštanja. tlaku odlagališnog plina.A. • Mjerenje sastava (CH4. • Mjerenje tlaka odlagališnog plina na glavama plinskih zdenaca (1 x tjedno). temperaturi odlagališnog plina. • Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj s komentarima i prijedlozima mjera o stanju plinskih zdenaca. u okolici privremenog III. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • Vizualana provjera stanja spojnih elemenata plinskog zdenca. • Vizualana provjera stanja (propusnosti) flaksibilnog crijeva (1 x mjesečno). Obveza je IZVO AČA da održava sve prethodno izvedene glave plinskih zdenaca kao i glave koje će izvesti IZVO AČ. • Redovno mjerenje razine vode u plinskim zdencima prema poglavlju Monitoring razine vode u izvedenim plinskim zdencima.14. Prvo mjerenje koncentracije IZVO AČ mora provesti u roku od 1 mjesec od početka radova. Glave zdenaca privremenog otplinjavanja se nalaze na pokosima neprekrivenog dijela tijela odlagališta. provjera stanja na mogućnost fizičkog oštećenja stijeki glave zdenca. odnosno da li je potrebno popraviti brtveni sustav u okolici plinskog zdenca.3 Održavanje sustava privremenog otplinjavanja Privremeno otplinjavanje se izvodi ukopavanjem plino-drenažnog cjevovoda u rovove koji su smješteni u tijelu odlagališta. O2 i CO2) u volumnim postcima (%).

Nakon čišćenja Izvo ač mora vratiti sve sifone u stanje uporabivosti. • Ispitivanje propusnosti spojeva plinske glave sapunicom (4 x godišnje).stari tip Na glavama zdenaca starog tipa postoje tri osnovna sklopa elemenata vidi nacrt 2 dokumentacije Program crpljenja vode iz plinskih zdenaca i eventualna izvedba dodatnih stranica 303 od 348 . O2 i CO2) i količine plina na glavama plinskih zdenaca (1 x tjedno). i slično (1 x mjesečno).2. IZVO AČ radova čišćenja treba dati Izvještaj o izvršenim radovima i zapažanjima tijekom čišćenja (dotok.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. oznaka upozorenja uz glave plinskih zdenaca.A. • Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj s komentarima i prijedlozima mjera o stanju izvedenog privremenog otplinjavanja. odnosno da li je potrebno popraviti brtveni sustav u okolici plinskog zdenca ili spojeve privremenog otplijnavanja.2. dužina ulaska wome u drenažu. • Redovni obilazak i vizualna ocjena otjecanja procjedne vode iz plinske linije.4 Sanacija glava plinskih zdenaca . • Učestalost čišćenja plinskih cijevi privremenog otplinjavanja je minimalno jedan puta godišnje. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • Vizualana provjera stanja spojnih elemenata plinske glave.. • Provjera ispravnosti (pokretanjem ručice) regulacijskog plinskog ventila plinske glave (1 x mjesečno). temperaturi odlagališnog plina. prioritetno vo enje u području maksimalne sigumosti uključujući zaštitu zdravlja ljudi i okoliša te optimalnu proizvodnju električne energije. • Optimalno podešavanje i upravljanje kompletnog plinskog sustava što uključuje održavanje podtlaka u plinskoj mreži.14. Mjerenjem koncentracije metana volumnim postocima uz glave plinskih glava i spojnog cjevovoda privremenog otplinjavanja se ustanovljuje da li je došlo do propuštanja. tlaku odlagališnog plina i slično. kao i ocjena eventualnog propuštanja procjedne vode iz spojnih cjevovoda prema šahtu procjedne vode. u okolici privremenog III. O2 i CO2) u volumnim postcima (%). • Vizualana provjera stanja (propusnosti) cijevi spoja s plinskom linijom (1 x mjesečno). urednosti šahtova). oznaka zdenaca. provjera stanja na mogućnost fizičkog oštećenja stijeki glave zdenca. • Mjerenje sastava (CH4. • Provjera podešenosti plinskih regulacijskih ventila (1 x mjesečno). sastavu odlagališnog plina po zdencima (CH4. • Provjera prisutnosti metana na spojnim elementima plinske glave (4 x godišnje). Radove na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta otplinjavanja IZVO AČ mora izvoditi krajnje pažljivo (ručno).14. • Mjerenje tlaka odlagališnog plina na glavama plinskih zdenaca (1 x tjedno). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. • Mjerenje temperature odlagališnog plina na glavama plinskih zdenaca (1 x tjedno). otvorenosti plinskih ventila (u %). Čišćenje plinodrenažnih cijevi mora biti provedeno ure ajem za čišćenje radnog dosega od minimalno 200 m. ocjenu ispravnosti i izvještaj o nedostacima na sifonima. Prvo mjerenje koncentracije IZVO AČ mora provesti u roku od 1 mjesec od početka radova.A.

uz prisustvo Nadzornog inženjera. te glave kao cjeline (tlačna proba) uz prisutnost Nadzornog inženjera.5 Sanacija glava plinskih zdenaca . IZVO AČ će izvršiti sanaciju. iz srpnja 2011. dio plinovoda do linijskog kolektora i sl. odvodi za mjerenje i sl. plinovoda do linijskog kolektora i sl.Izvedbeni gra evinski projekt.) • ventilski sklop (ventil. dok se detaljna defektaža vrši nakon demontaže glave plinskog zdenca. Institut gra evinarstva Hrvatske. utvrdi oštećenja elemenata plinske glave.2.). Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice zdenaca na plohama 1. [IDIP8]: • usisni sklop (cijev za priključak plinske glave.A. III. 2 i 3 . te glave kao cjeline (tlačna proba) uz prisutnost Nadzornog inženjera.). studije i zaštitu okoliša.2. utvrdi oštećenja elemenata u jednom ili dva glavna sklopa (usis i/ili ventil i/ili priključak). dok se detaljna defektaža vrši nakon demontaže glave plinskog zdenca.) • priključni sklop (cijev za priključak glave na dio plinovoda prema kolektoru.A.novi tip Plinski zdenci novog tipa sastoje se od tri osnovna sklopa: • usisni sklop (priključak glave zdenca na plinski zdenac) • ventilski sklop (ventil. odnosno popravak detektiranih oštećenja na način da se radovi na sanaciji glave izvrše sukladno Nacrtu 2 [IDIP8]. IZVO AČ će izvršiti sanaciju glave. [IDIP2]. Ukoliko prilikom detekcije oštećenja IZVO AČ. 5 i 6 – revizija B zatvorenog sustava odvodnje. IZVO AČ će nakon sanacije provesti jedno kontrolno ispitivanje zavara. sifon i sl. god. Detekciju eventualnog oštećenja usisnog.2.d. ručice za regulaciju. IZVO AČ će nakon sanacije provesti jedno kontrolno ispitivanje zavara.2. što prethodno treba odobriti Naručitelj. Detekciju eventualnog oštećenja usisnog. Ukoliko prilikom detekcije oštećenja IZVO AČ. ventilskog i priključnog sklopa treba izvršiti tijekom propisanih radova održavanja glava plinskih zdenaca. Prohodnost plinskog zdenca IZVO AČ treba provoditi s probom stranica 304 od 348 . Broj projekta: 2410-067/07 – Revizija B. Institut IGH d. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.14.) • priključni sklop (fleksibilna cijev za priključak glave na dio plinovoda prema kolektoru. odnosno popravak detektiranih oštećenja na način da se radovi na sanaciji glave izvrše sukladno nacrtu 4 dokumentacije Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. ispitivanje na čvrstoću i nepropusnost svih elemenata glave. III.14. odvodi za mjerenje i sl.6 Prohodnost plinskih zdenaca IZVO AČ je u obvezi redovno provoditi mjerenja prohodnosti svih izvedenih plinskih zdenaca svakih 6 mjeseci. ispitivanje na čvrstoću i nepropusnost svih elemenata glave. uz prisustvo Nadzornog inženjera. cijev za odvodnju kondenzata iz vrha glave.. ručice za regulaciju. Broj projekta: 810101-264/11.14.A. iz svibnja 2008.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. bermi i plinskog sustava . gumene brtve. brtve. god. ventilskog i priključnog sklopa treba izvršiti tijekom propisanih radova održavanja glava plinskih zdenaca. Zavod za planiranje. što prethodno treba odobriti Naručitelj.

Popis opreme za nabavu. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. zaštitna cijev (pozicija 4) i X-komad (pozicija 24). Pumpa kojom se može izvesti crpljenje na opisani način mora imati promjer do maksimalno 45 mm. Obračun rada IZVO AČA na crpljenju procjedne vode se provdi prema sljedećem obrascu. kablova. priključaka. potrebnih priključaka. sajli. Crpljenje vode iz zdenaca će se izvoditi na načina s djelomičnom demontažom glave plinskog zdenca. privremenih spojnih cjevovoda. dok karakteristika pumpe mora bit minimalno Q = 0. Sa svim radovima IZVO AČA vezanim uz crpljenje procjedne vode iz plinskog sustava mora biti upoznat voditelj plinske stanice imenovan od IZVO AČA radova. crpljenje se nastavilja iz zdenaca susjedne linije. Tip pumpe koja zadovoljava zadane projektne kriterije je zračna pumpa tipa kao Auto Pump 2 Bottom Long (AP2BL) ili jednakovrijedna.14.14. mjerača protoka kao isvih drugih potrebnih komponenti mora biti uračunata u cijenu rada IZVO AČA na crpljenju procjedne vode iz plinskih zdenaca. Usporedni rad 4 crpki Rad 2 radnika u periodu 8 radnih sati IZVO AČ je dužan izvršiti nabava i doprema izvora električne energije za predvidivi usporedni pogon 4 pumpe. sabirnih šahtova. stranica 305 od 348 .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. III. Crpljenje će se provoditi kontinuirano i istovremeno na svim zdencima linije na kojima je utvr ena razna procjedne vode viša od 35% dubine bušenja zdenca. Djelomična demontaža obuhvaća demontažu ventilskog sklopa postojeće sonde (Nacrt 2 – Postojeći plinski zdenac – presjek i detalji [IDIP8]).2. zračnih kompresora i dvije AP2BL pumpe je dan u tabeli 1. Njihovom demontažom i potpunim otvaranjem ventila (pozicija 14) omogućit će se pristup pumpi za crpljenje vode iz postojećih bunara. Stavka rada IZVO AČA na rpljenju procjedne vode iz plinskih zdenaca obuhvaća i sav sitni potrošni materijal. Kada završe radovi na sanaciji i crpljenju vode iz zdenaca pojedine linije.2.5 l/s i H = 60 m. Predvi eno je da se s crpljenjem započne od pojedinih plinskih linija plohe 1.A. Troškovi IZVO AČA na nabavi izvora električne enrgije mora biti uračunata u cijenu rada agregata. Elementi koji se moraju demontirati kako bi se omogućilo crpljenje su: zaštitna ploča (pozicija 3). Troškovi IZVO AČA na nabavi pumpi. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice (sondom) promjera 5 cm i dužine 70 cm. Prvo mjerenje prohodnosti IZVO AČ mora provesti u mjesecu u kojem je uveden u posao. Za potrebe crpljenja IZVO AČ mora osigurati minimalno pet radnih crpki i dvije koja će se nalaziti u rezervi. kablova. kompresora.A. cijevi. cjevovoda.7 Crpljenje viška vode iz postojećih zdenaca Prilikom crpljenja procjedne vode iz plinskih zdenaca je potrebno da se IZVO AČ pridržava svih propisanih mjera zaštite na radu i zaštite od požara i eksplozije. ventila.

• oznaka vodomjera i konačno stanje vodomjera.14.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Tabela 15 Informativni popis opreme koja je potrebna za rad 2 pumpe Ispumpana procjedna voda iz zdenca se mora. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. • primjedba stranica 306 od 348 . • oznaka vodomjera i početno stanje vodomjera na mjeraču protoka. • naziv zdenaca iz kojih se crpi. • interna oznaka pumpe s kojom se crpi. • početna visina vode u zdencu.A. • količina ispumpane vode (mjerene mjeračem protoka). upustiti u sustav za zbrinjavanje procjedne vode. • vrijeme početka crpljenja. preko mjerača protoka. • visina vode u zdencu na kraju crpljenja. Prilikom crpljenja IZVO AČ na svakom zdencu mora voditi očevidnik koji mora sadržavati slijedeće podatke: • Datum. • vrijeme kraja crpljenja.

Neposredno prije snimanja cijevi plinskog zdenca kamerom. Navedeno mjerenje će poslužiti za utvr ivanje prikladnosti CCTV opreme za snimanje unutar plinsko zdenca. IZVO AČ treba provesti čišćenje cijevi čistilicom (womom) radnog dosega od minimalno 60 m'. Nakon snimanja IZVO AČ treba provesti čišćenje nečistoća s dna zdenca "airlift" postupkom pomoću "mamut crpke". IZVO AČ mora posvetiti maksimalnu pažnju da ne do e do onečišćenja površine tijela odlagališta. Predvidivo 2 čišćenja po 45 m'. CCTV kamera mora biti u protueksplozijskoj izvedbi. Sva procjedna voda i nečistoća s dna zdenca mora biti provedena do sustava odovdnje procjednih voda. Snimanje mora biti izvršeno kamerom sa širokokutnim objektivom i izvorom svjetlosti. Oprema za snimanje plinskog zdenca mora biti u Ex izvedbi. Tijekom rada IZVO AČ mora voditi posebnu pažnju da sa procjednom vodom ne onečisti površinu tijela odlagališta. Impulsni generator mora biti opremljen posebnim sistemom ventila koji su u mogućnosti otpuštati zrak pod visokim pritiskom i prouzročiti udarne valove. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Visina vode u zdencu IZVO AČ mora evidentirati svaki dan po dva puta (oko 9. Ukoliko je u zdencu detektirana prisutnost vode u visini većoj od 35% dubine bušenja. IZVO AČ mora uračunati u cijenu "airlift" čišćenja. predvi ena je revitalizacija smislu ispiranja sadržaja plinskog zdenca (nakupljen organski i neorganski mulj. uz prethodno zatvaranje linijskog ventila.00 sati) za vrijeme trajanja sanacijskih radova na liniji. pjena i slično) koji onemogućuju radove na crpljenju procjedne vode iz novih plinskih zdenaca. Čišenje stijenki zdenca PP plinskog zdenca metodom "Hydropuls" pneumatsko impulsnim generatorom. koji će biti naknadno odabrani po odluci Naručitelja.14. Predvi eno snimanje 2 zdenca × 45 m'.2. Predvidiv rad IZVO AČA je 12 sati. Crpljenje i mjerenje razine procjedne vode je predvi eno bez potpune demontaže glava plinskih zdenaca. Prije radova revitalizacije IZVO AČ treba provesti mjerejne temperature (u stupnjevima C °) deponijskog plina i procjedne vode po visini plinskog zdenca. da ne done do oštećenja stijenki zdenca. CCTV video inspekcija zdenca po cijeloj dubini kamerom visoke rezolucije i mogućnošću snimanja 360° stijenki zdenaca. stranica 307 od 348 . eventualnom ugradnjom preventera (ili pakera). Izvedba privremene odvodnje od plinskog zdenca do sustava procjedne vode.8 Revitalizacija vertikalnih plinskih zdenaca Dva plinska zdenca koji su izvedeni sa PP plinskom cijevi vanjskog promjera 315 mm (SDR11) i minimalne debljine stijenke 28. mora se odmah pristupiti njenom crpljenju.A.2.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.6 mm.14. III. Svi radovi tijekom crpljenja procjedne vode moraju biti evidentirani kroz Gra evinski dnevnik i ovjereni od strane Nadzornog inženjera. a odvijat će se.A.00 sati i oko 15. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Impulsni generator mora imati kontrolirane udare komprimiranog zraka. uz istovremeno korištenje pet kompleta radnih crpki te uz poštivanje prethodno opisane procedure.

istog ili većeg stupnja složenosti. Izvješće dostaviti u 8 primjeraka u pisanom i 2 primjerka u elektroničkom obliku.A.2. Predvidiv rad IZVO AČA je 12 sati. a na temelju prethodnih mjerenja. Prema odabranom kriteriju s crpljenjem vode iz zdenaca se mora započeti kada procjedna voda ispuni 35% dubine izvedenog zdenca. kao i na zdencima koji će se tijekom ugovorenih radova izvesti.14.A. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Nakon čišćenja stijenki potrbno je provesti ponovno čišćenje nečistoća sa sa dna zdenca "airlift" postupkom pomoću "mamut crpke". (POD)IZVO AČ koji izvodi radove revitalizacije mora imati minimalnu stručnu sposobnost i broj zaposlenika kojima raspolaže Voditelja ekipe: diplomiranog inženjera tehničke struke i dva stručna radnika koja posjeduju strukovnu sposobnost.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 8kW o Regulator tlaka 2 – 100 bara o Električno vitlo sa min. Razina procjedne vode u plinskom zdencu se mjeri s mjernom trakom sa ugra enim električnim osjetnikom (senzorom). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. IZVO AČ je dužan izraditi izvješće o izvedenim radovima revitalizacije sa priloženim video materijalima za svaki zdenac posebno. 90 m tlačnog crijeva do 200 bara o Kamera za podvodno snimanje zdenaca sa visokom rezolucijom i pogledom 360° o Bezuljni kompresor ili kompresor sa filtriranjem zraka bez mogućnosti prodora ulja ( min. brzina generiranih impulsa maksimum 2000 m/s o Elekto agregat min. Prema navedenom kriteriju. ) (POD)IZVO AČ koji izvodi radove revitalizacije mora imati tehničko iskustvo s minimalno tri (3) uspješno izvršena ugovora u Hrvatskoj za istu ili sličnu vrstu traženih radova u protekle (3) godine. visoka razina vode (ispunjenost vodom preko 35% od dubine izvedenog zdenca) prisutna je u 70 plinskih zdenaca odnosno na 77% zdenaca. stručno znanje i iskustvo potrebno za izvršenje traženog rada i usluga. Nakon izvršenih radova IZVO AČ treba nastaviti s radovima crpljenja procjedne vode iz plinskih zdenaca.14.2. stranica 308 od 348 . IZVO AČ treba ponovno izvršiti CCTV video inspekciju zdenca po cijeloj dubini kamerom visoke rezolucije i mogućnošću snimanja 360° stijenki zdenca. 4 lit. Zdenci na plohi 1 bilježe prosječno manju razina vode od zdenaca ostalih ploha.9 Monitoring razine vode u izvedenim plinskim zdencima Kao sastavni dio održavanja odlagališta je predvi eno redovito provo enje crpljenja i monitoringa razine procjedne vode unutar zdenaca plinskog sustava na svim plohama s izvedenim sustavom otplinjavanja. III. IZVO AČ revitalizacije mora imati minimum navedene opreme kako slijedi : o Impulsni generator sa vodilicom po profilu zdenca.

Prvim mjerenjem smatra se mjerenje razine procjedne vode 4 dana nakon završetka crpljenja procjedne vode iz pojedine linije. potrebno je pristupiti crpljenju procjedne vode iz svih zdenaca koji imaju razinu procjedne vode veću od 35% u dotičnoj liniji.14. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Ukoliko se prilikom mjerenja utvrdi da je razina procjedne vode u plinskom zdencu odre ene linije veća od 35% dubine zdenca. stranica 309 od 348 . ukupno 4 mjerenja. Faza 4 Ukoliko se tijekom prethodnog razdoblja ne zabilježi razina procjedne vode u zdencu veća od 35% dubine zdenca. Nakon završetka crpljenja procjedne vode iz pojedine linije (potrebno je potpuno isprazniti plinske zdence) nastavlja se s praćenjem razine procjedne vode u plinskim zdencima te linije i to od Faze tijekom koje je zabilježena razina procjedne vode veća od 35% dubine zdenca. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Budući da visoka razina vode predstavlja jedan od glavnih razloga slabijeg funkcioniranja aktivnog sustava otplinjavanja na odlagalištu (smanjenja efektivna dubina zdenca i smanjen radijus utjecaja zdenca). učestalost mjerenja razina procjedne vode se mijenja te je predvi eno provo enje mjerenja jednom u tjedan dana.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. potrebno ju je crpiti i kontrolirati dinamikom i načinom opisanim u ovom poglavlju. Nakon završetka crpljenja procjedne vode iz pojedine linije (spuštanjem razine procjedne vode ispod 35% dubine izvedenog zdenca). tijekom 1 godine.A. Voditelj plinske stanice koji je imenovan od IZVO AČA mora koordinirati otvaranje i zatvaranje pojedinih plinskih linija i mora biti upoznat s radovima IZVO AČA na plinskom sustavu. smatra se radom redovnog održavanja odlagališta. Obveza IZVO AČA na mjerenju razine procjedne vode u plinskim zdencima te eventualno posljedično crpljenje procjedne vode opisano ovom dokumentacijom. učestalost mjerenja razina procjedne vode se mijenja te je predvi eno provo enje mjerenja 4 puta godišnje (svaka 3 mjeseca) tijekom razdoblja korištenja plinskog sustava. Dijagram toka navedenog mjerenja razine procjedne vode i pripadajućeg crpljenja identičan je onome iz na slici 1. učestalost mjerenja razina procjedne vode se mijenja te je predvi eno provo enje mjerenja jednom u mjesec dana. Faza 2 Ukoliko se tijekom razdoblja Faze 1 ne zabilježi razina procjedne vode u zdencu veća od 35% dubine zdenca. potrebno je pristupiti crpljenju procjedne vode iz svih zdenaca u dotičnoj liniji. ukupno 4 mjerenja. dinamika mjerenja razine vode u zdencima linije je sljedeća: Faza 1 Svaka 4 dana. U slučaju da se tijekom bilo koje od navedenih faza zabilježi razina procjedne vode veća od 35% dubine zdenca. Faza 3 Ukoliko se tijekom prethodnog razdoblja ne zabilježi razina procjedne vode u zdencu veća od 35% dubine zdenca.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. ukupno 4 puta Crpljenje Hv > 35 % visine zdenca Hv < 35 % visine zdenca FAZA 3 Mjerenje jednom u mjesec dana.14. ukupno 4 puta Crpljenje Hv > 35 % visine zdenca Hv < 35 % visine zdenca FAZA 2 Mjerenje jednom u tjedan dana. tijekom korištenja odlagališta Crpljenje Hv > 35 % visine zdenca Hv < 35 % visine zdenca Slika 15 Dijagam toka mjerenja razine procjedne vode stranica 310 od 348 . tijekom 1 godine Crpljenje Hv > 35 % visine zdenca Hv < 35 % visine zdenca FAZA 4 Kontinuirano mjerenje Mjerenje svaka 3 mjeseca.A. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice FAZA 1 Mjerenje svaka 4 dana.

00 13 Razina procjedne vode u zdencu prije početka crpljenja i postotak vode u odnosu na na dubinu bušenja zdenca* NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 14 Razina procjedne vode u zdencu nakon provedenog crpljenja i postotak vode u odnosu na dubinu bušenja* NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 0.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.00 PLINSKA LINIJA W 10 W1 18.56% 98. J-3. potrebno je voditi evidenciju o ukupnim iscrpljenim količinama plina prije i nakon crpljenja vode kako bi se utvrdio utjecaj pojedinih zdenaca (njihove nepotpune funkcionalnosti) na ukupnu iscrpljenu količinu plina.63% 83. tijekom redovitog praćenja razine procjedne vode u zdencima. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Ukoliko Naručitelj utvrdi da predvi ena učestalost monitoringa nije odgovarajuća.2011. propisati će se nova dinamika monitoringa.12.15% 90. I-5 i G-3/1. Tako je uočeno da su izdašni zdenci. potrebno je provoditi počevši od faze 3.00 11 W2 25.00 20 B5 18. znatno više pridonose spuštanju razine (uklanjanju) procjedne vode iz plinskih zdenaca od slabo prohodnih.00 92. 27.50 24.00% 82.8.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 17.00% 100.68% 100.00% 86.00% 96.50 40.2011 do 30.00 5 A5 27. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. D-4/1.00 7 A7 27.50 22.00 PLINSKA LINIJA B 16 B1 13. Pojedini.14.00% 79.00% 84. J4 i K-3.50 25. J-1.2011.2012.00 26.01.00 4 A4 27.2011.00% 100.00 15 W6 18.00% 02.62% 75.00 3 A3 25.00 8 A8 27.00 28.50 14.00 18.00% 98. Tako er. 30.PROMJENA RAZINE PROCJEDNE VODE DATUM IZVJEŠTAJA: STANJE ZA DAN: 13. Tabela 16 Učinci spuštanje razine procjedne vode u plinskim zdencima ODLAGALIŠTE JAKUŠEVEC PLINSKI ZDENCI PLOHA 1 .2011. 0.00 14 W5 25. dovoljno prohodni plinski zdenci.00 2 A2 25.2011. u I BUŠENJA funkciji: ZDENA ZDENCA C PLINSKA LINIJA A 1 A1 19.50 24.11% 58.00 24.50 21.00 6 A6 27.50 11.00 19 B4 40. sporo prihranjujućih zdenaca.50 20.74% stranica 311 od 348 .00 11.07. D-2/1. a u slučaju potrebe za crpljenjem vode iz zdenaca. Monitoring razine procjedne vode u plinskim zdencima plohe 1.50 22.12.00 9 A9 25.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 55.00 13 W4 25.26% 44.00 12 W3 25.08.00% 80. br. U nastavku je u tabeli 2 dan pregled spuštanja razine procjedne vode u plinskim zdencima tijekom prethodnih radova crpljenja procjedne vode iz plinskih zdenac u periodu od 15.59% 92.59% 98.4 .00% 98. 11 DATUM POČETKA CRPLJENJA 12 DATUM ZAVRŠETKA CRPLJENJA PLINSK DUBINA r.00 18 B3 38. D-3/1.33% 42.50 21.00 17 B2 38.50 18.50 37.00 21.00 17.7. 1 2 7 9 Prohodnost od vrha do dna sonde na dan 22.A.50 14.

50 10.12.60 38.50 NEPROHODAN 13.10. 07. 23.70 NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN 14.2011.00 16.00 18.16% 03.08.00% 11.50 38. 22. 03.09.00 21.00% 03.00 18.00% 100.00 NIJE CRPLJEN 14.00 NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN 20.11.98% 60.68% 46. 17.00 19.00 11. 22.53% 73.00 37.00 19.09.50 20.30 NEPROHODAN 23.2011.2011.00% 23.26% 67.10.00% 71.49% 42.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NEPROHODAN 28.00 38.00 7.2011.2011.50 9.50 18.10.20 NEMA VODE NEPROHODAN 13.53% 12.50 NEMA VODE 19.09.50 NIJE CRPLJEN NEPROHODAN 7.00 43.12.00 NEMA VODE 14.68% 24.50 35.07% 88.80 10.00 NIJE CRPLJEN 12.11. 07.50 38.00 neprohodan neprohodan 16.2011.2011.00% 69.09.21% 88.20 11.50 22.00 91.50 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN NEPROHODAN 12. 03.89% 50.00 37.51% 41.11.10.81% 20.29% 63.00 15.00 18. 60.2011. 100.00 18.19% 56.00 37.40 17. 04.2011.70 41.2011.10. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice PLINSKA LINIJA C 21 C1 22 C2 23 C3 24 C4 25 C5 PLINSKA LINIJA D 26 D1 27 D2 28 D2/1 29 D3 30 D3/1 31 D4 32 D4/1 33 D5 PLINSKA LINIJA E 34 E1 35 E2 36 E2/1 37 E3 38 E3/1 39 E4 40 E4/1 41 E5 PLINSKA LINIJA F 42 F1 43 F2 44 F2/1 45 F3 46 F3/1 47 F4 48 F5 PLINSKA LINIJA G 49 G1 50 G2 51 G2/3 52 G3 53 G3/1 54 G3/4 55 G4 56 G4/1 57 G5 PLINSKA LINIJA H 58 H1 59 H2 60 H2/3 61 H3 62 H3/4 63 H4 64 H5 PLINSKA LINIJA I 65 I1 66 I2 67 I3 68 I4 69 I5 70 I6 PLINSKA LINIJA J 71 J1 72 J2 73 J3 74 J4 75 J5 76 J6 PLINSKA LINIJA K 77 K1 78 K2 79 K3 80 K4 81 K5 82 K6 14.00 40.2011.2011.00% 100.00 38.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 69.19% 64.00 4.00 38.2011.00 44.68% 75.11.80 NEMA VODE NEPROHODAN 20.2011.14.00 10.00% 21.00 26.2011.63% 63.2011.00% 10.09.2011. 60.00 12.11.10. 4.05% 73.11% 73.2011.00 18.00 41.2011. 05.00 18.11.00 38.00 16.10.00 41.11% 5.00 37.00% 0.00 14.09.00 37.00 16. 05.00 38.11. 20.00 NIJE CRPLJEN NEPROHODAN 14.00 94.2011.41% 62.11. 26. 08.10.00 33. 23.78% 23.00% 03.00 neprohodan 0.A.00 38. 48.00 8.22% 23.50 39.20 24.50 38.00 32.2011. 26.2011.68% 71.59% 100.50 NEPROHODAN 14. 28.32% 76.50 19.11% 18.09.50 8.00 18.05% 68.46% 94.37% 90.00 8.00% 100.00% 31.11.2011.16% 38.2011.11.50 20. 23.00% 20.2011.99% neprohodan 0.5 9. 11.2011.50 39.09.2011.42% 66.10. 14.00 15. 23.2011.2011.11% 17.00 18.00 36.09.84% 45.79% 68.50 10.00% 75.50 5. 20.00 NEMA VODE 10.09. 14.2011.10.00 19.2011.50 23.00 NIJE CRPLJEN 8.32% 28. 30. 23.20 NEPROHODAN NEPROHODAN 10.2011.2011.2011.2011.00 37.00 43.00 40.05% 65. 02. 21.00 38.38% 30.00 13.96% 85.75% 70.25% 16. 07.66% 21.00 38.66% 51.70% 22.77% 55.2011. 21.00 NEPROHODAN 12.00 53.66% 55.00 76.00 18.10% 43.50 15.50 NIJE CRPLJEN 20.00 12. 30.00 8.10. 11.00 NEMA VODE NEPROHODAN 50.11.33% 23.33% 40.24% 49.2011.00 NEPROHODAN 12.09.09.00% 13.50 5.12.00 38.10. 02.09.00 42.50 38.03% 61. 03.00 18.00% 78.50 39.2011.00 36.68% 23.11.00 NEMA VODE 22.09.2011.00 15.50 18.09.2011.2011. 03.12.16% 35.95% 48.00 NEPROHODAN 34.00 86.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.00% 69.09.50 37.2011.00 NEPROHODAN 11. 83.00% 100.2011.00% 24.00 28. 21.98% 50.12.00 40.2011.00% 46.2011.2011.60% 84.00 11.20 38.00 40. 43.2011. 08.30 13.74% 11.2011.00% 97.09. 20.12.56% 70. 80. 23.50 19. 60.2011.50 8.02% 95.11% 46. 74.2011.12% 90.00 6.33% 20.50 35.00 6.00% 50. 08.40 38.00 26.2011.2011. 26.09.30% 53.67% 77.03% 26.95% 24.00 8. 14.50 NEMA VODE 12. 30. 23.00 36.12.50 19.00 NEMA VODE NEPROHODAN 10.16% 100.10.00% 30.24% 27.2011.2011. 23.00 38.00 41.10. 08.08.00 NEMA VODE 32.00 NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN 16.2011.42% 37.00 39.68% 100.2011.00 NIJE CRPLJEN 7.23% 11.2011.00 100.44% neprohodan 0.34% stranica 312 od 348 .58% 34.42% 11.56% 11. 6.00% 100.00 13. 22.00 NEPROHODAN 19.00 40.79% 50.10. 0.00 20.00 18.50% 18.89% 83.00 38.00 21.2011.10.00 NEPROHODAN NEPROHODAN 24.23% 7.00 41.00% 38.09.2011. 21. 21. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.00 33.10.50 38.05% 36.2011.00 15.2011.2011.2011.21% 10.12.50 38.10. 03.00 27.00 43.00% 68.2011.00 20.00% 0.6 16.42% 40.08% 61.09.00 NIJE CRPLJEN 32. 30.94% 21.00 NIJE CRPLJEN NIJE CRPLJEN 31.60 41.24% 41.00% 31.11.08.00 18.00 38.00 19.10.00 NEPROHODAN NEPROHODAN NEPROHODAN 9.50 19. 26.11. 20.00 81.

00 88 L6 25.12.11.2.90 85 L3 41.50 8.78% NEPROHODAN NEMA VODE 21.29% 01. Snimanje i Izvještaj moraju biti uskla eni s normom HRN EN 13508. puknuća i slično. Održavanje padova plinskih linija u zaštitnom sloju Radovi održavanja padova plinskih linija koje su ugra ene u zaštitni sloj protiv smrzavanja obuhvaća jedno mjerenje (tijekom trajanja ugovora) uzdužnog pada cijevi (hidraulički profilometar ili CCTV inspekcija s mjeračem nagiba) na linijskim kolektorima kod kojih se uoči nakupljanje kondenzata (predvidivo krovni dio linija G. I i J izme u plinskih glava zdenaca oznake 2 i 5).97% 35. suženja poprečnog presjeka. Razina procjedne vode je viša od 35% visine bušenja zdenca Razina procjedne vode je niža od 35% visine bušenja zdenca III. III. H. odnosno u slučaju potrebe.50 9. U zavisnosti od rezultata mjerenja profila kolektora. talozi. fotografijama kritičnih dionica.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Oprema za snimanje plinskih cijevi mora biti u Ex izvedbi. mjestima na kojima su uočene anomalije.2. Izvještaj mora sadržavati situaciju odlagališta s naznačenim snimljenim dionicama.00 86 L4 41.1:2006.70 84 L2 37. Održavanje padova plinskih linija Održavanje padova plinskih linija položenih na me uprekrivni sloj IZVO AČ je zadužen da kontinuirano održava padove plinskih linija položenih po površini (na me uprekrivni sloj) tako da je u njima omogućen nesmetan protok plina te da se u njima kontinuirano odvodi nakupljeni kondenzat.98% 70.12. IZVO AČ mora dostaviti detaljan izvještaj o provedenim radovima snimanja u dva primjerka uz jedan primjerak digitalne snimke (CD ili DVD). 08.50 NEMA VODE NEPROHODAN NEPROHODAN 47.00 NEMA VODE NEPROHODAN NEPROHODAN 48.14. NEPROHODAN NEMA VODE 21.00 8.2011.08. osigurano je snimanje 557 m' cijevi plinskih linija CCTV (Closed-circuit television) kamerom.A.90 M2 M3 M4 M5 M6 90 M7 25.2. Hvatač kondenzata tipa 1 se izvodi sa stranica 313 od 348 .14.00 87 L5 37.50 PLINSKA LINIJA M 89 M1 17.10.39% 22.2011. kontra padovi.A. Snimanje mora biti izvršeno samohodnom kamerom sa širokokutnim objektivom i izvorom svjetlosti.73% 24. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice PLINSKA LINIJA L 83 L1 18. ugradit će se dodatni hvatači kondenzata (Tip II) na mjestima konkavnih prijeloma.45% 32.00 10.50 12. Održavanje odvajača kondenzata Odvajač kondenzata je dio plinske instalacije koji ima funkciju odvajanja kondenzat iz odlagališnog plina koji se nalazi u plinskoj instalaciji.2.50 29.2011. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.56% * prohodnost prema mjerenju od 22.A. Po nalogu Naručitelja.00 45.14.

A. Prvo mjerenje koncentracije IZVO AČ mora provesti u roku od 1 mjesec od početka radova. Tip 2 se montira najčešće na plinsku liniju na mjestima ulegnuća. Tip 2 se izvodi s jednom dolaznom. razini kondenzata u "U" cijevi. Potrebna je sanacija odvoda kondenzata ispod brtvenih slojeva. ili prolaza linije prema npr. U slučajevima fizičkog oštećenja (npr. poduzimaju se sljedeće mjere. montira se samo u slu ajevima kada zbog nedostatka prostora nije mogu e ugraditi tip 2 na svaku liniju posebno. • Pregled nivoa vode u odvajaču. IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju hvatača kondenazata. koji spriječavaju normalno otjecanje kondenzata u tijelo deponije . U slučajevima viška vode i začepljenosti. potrebno je nivelirati podlogu ili priključni cjevovod. istu je potrebno zamjeniti. IZVO AČ je dužan održavati hvatač kondenzata u funkcionalnom stanju i provoditi sljedeće radove na upravljanju i održavanju hvatača kondenzata: • Vizualna provjera stanja (1 x mjesečno).: ventilskom oknu ( na spoju plinske linije i glavnog kolektora). Kada se sumnja da slijeganja priključnog cjevovoda ili podloge odvajača kondenzata.potrebna je sanacija ispod brtvenih slojeva. Radovi na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta u okolici odvajača kondenzata moraju se izvoditi krajnje pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja (ručna košnja). • Kontrola na eventualnu začepljenost ispusta (odvodnje) kondenzata. U slučajevima manjka kondezata u hvataču potrebno je istu doliti. pretpostavka je: a) začepljenost odvoda ili okolice odvoda. Tip 3 se montira najčešće na konkavnim prijelomima plinske linije (na mjestima ulegnuća). • Vizualna i provjera sapunicom stanja brtvi prirubničkih spojeva (1 x mjesečno). stanja brtvi prirubničkih spojeva i slično s komentarima i prijedlozima mjera. te hitno pristupiti sanaciji. stranica 314 od 348 .: vozilom. • Provjera prisutnosti metana u neposrednoj okolici odvajača kondenzata (4 x godišnje). b) zasićenost okolnog drenažnog šljunka sitnim česticama iz otpada. U slučaju viška kondenzata. odajvajač gubi svoju osnovnu namjenu.14. jednom odlaznom plinskom cijevi i jednom ispusnom cijevi za kondenzat. (1x mjesečno).) potrebno je označiti navedeno mjesto. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice jednom dolaznom plinskom cijevi. s "U" cijevi. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Tip 3 se izvodi nekoliko dolazniz i isto toliko odlaznih odlaznih plinskih cijevi. (1x mjesečno). U slučajevima propuštanja brtve na prirubničkom spoju.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. kosilicom i sl. montira se načešće na kraju plinske linije. s "U" cijevi i jednom ispusnom cijevi koja ispušta višak kondenzata u tijelo odlagališta.

Razina kondenzata u oknu smije doseći maksimalno do vrha preljeva kondenzata. • Provjera prisutnosti metana u šahtu i neposrednoj okolici šahta (4 x godišnje). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A.A. poklopca šahta. IZVO AČ je dužan provoditi sljedeće radove na upravljanju i održavanju svih izvedenih (trajnih i privremenih) šahtova u kojima se nalaze ventili plinskih linija: • Vizualna provjera stanja stijenki. • Održavanje šahtova izvana čistima (1× mjesečno). cijevi i ventila (1 x mjesečno). • Održavati znakove upozorenja i opasnosti na i ispred šahtova čistima (1× mjesečno). održavanja i upravljanja na pojedinoj liniji. Unutar radijusa kruga od 2 m od vanjske površine šahtova s ventilima plinskih linija e Ex zona opasnosti "2".14.13.14.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III. • Održavati nalijepljene oznake (nazive) na šahovima u skladu s projektima (1× mjesečno). IP13]. stanju urednosti i slično. Unutar svih plinskih cjevovoda je Ex zona opasnosti "0"[vidi Prilog A. Održavanje šahtova u kojima se nalaze ventili plinskih linija Šaht s ventilom plinske linije je dio plinske instalacije koji ima funkciju reguliranja otvorenosti pojedine linije u slučaju radova izgradnje. Radovi na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta u okolici šahta moraju se izvoditi krajnje pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja (ručna košnja). savka tri mjeseca izvršiti pokretanje ručice ventila do potpunog otvaranja i zatavranja te izvijestiti o stanju (4× godišnje). IZVO AČ je dužan provoditi sljedeće redovne održavanja sabirnog okna kondenzata: stranica 315 od 348 . • Minimalno dva puta godišnje očistiti unutrašnjost šahtova.2.2.12. • Vizualna i provjera sapunicom stanja brtvi prirubničkih spojeva (1 x mjesečno). koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta.14. III.2. Izvijestiti o svim eventualnim uočenim nedostacima u šahtu (2× godišnje).2. Obveza je IZVO AČA da održava sve prethodno izvedene šahtove u kojima se nalaze ventili kao i šahtove koje će izvesti IZVO AČ. Prvo mjerenje koncentracije IZVO AČ mora provesti u roku od 1 mjesec od početka radova. Održavanje sabirnog okna kondenzata prije ulaza u mTEO Sabirno okno prije ulaza plinskih linija u ogra eni prostor plinske stanice je dio plinske instalacije koji ima funkciju odvajanja i sakupljanja kondenzata iz odlagališnog plina koji se nalazi u plinskoj instalaciji.A. • IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova u kojima se nalaze ventili plinskih linija s komentarima i prijedlozima mjera. • U koordinaciji s voditeljem mTEO.

Održavanje odzračnika me usloja Odzračnici plino-drenažnog me usloja služe za inspekciju stanja deponijskog plina u plinodrenažnom sloju.2. kosilicom i sl.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. • Mjerenje sastava (CH4. provjera stanja na mogućnost fizičkog oštećenja stijeki odzračnika. • Provjera prisutnosti metana na spojnim elementima odzračnika i u neposrednoj okolici odzračnika na spoju s okolnim tlom (4 x godišnje). sastavu odlagališnog plina po odzračnicima (CH4. odzračnika. • Mjerenje temperature odlagališnog plina na odzračnicima (2 x godišnje). • Pregled nivoa vode kondenzata u oknu.: vozilom.2. • Vizualna i provjera sapunicom stanja brtvi prirubničkih spojeva (1 x mjesečno). • Provjera prisutnosti CH4 u oknu i neposrednoj okolici okna kondenzata (4 x godišnje). poklopca okna.14. • IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj s komentarima i prijedlozima mjera o stanju odzračnika. (1x mjesečno). naziva šahta Izvo ač je dužan izvršiti popravak. Prvo mjerenje koncentracije IZVO AČ mora provesti u roku od 1 mjesec od početka radova. te hitno pristupiti sanaciji. • Mjerenje tlaka i protoka odlagališnog plina pri otvorenom ispuštanju deponijskog plina na odzračnicima u intervalu 5 minuta nakon otvaranja. oznaka opasnosti. • Kontrola na eventualnu začepljenost ispusta (odvodnje) kondenzata. reguliranje (crpljenjem) maksimalno dozvoljenog nivoa (do vrha preljeva kondenzata). temperaturi odlagališnog plina. Radovi na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta u okolici sabirnog okna kondenzata IZVO AČ mora provoditi krajnje pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja (ručna košnja). održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. (1x mjesečno).14. oznaka odzračnika i slično (1 x mjesečno). oznaka opasnosti. • Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju sabirnog okna kondenzata s komentarima i prijedlozima mjera.A.A. oznaka upozorenja. poklopca šahta. IZVO AČ je dužan provoditi sljedeće radove na održavnju i upravljanju odzračnicima me usloja: • Vizualana provjera stanja elemenata odzračnika.14. • U slučaju oštećenja stijeki šahta. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • Vizualna provjera stanja na mogućnost fizičkog oštećenja stijeki okna. • Ispitivanje propusnosti spojeva odzračnika sapunicom (4 x godišnje). poduzetim mjerama i slično. naziva okna i slično (1 x mjesečno). Nakupljeni kondenzat je potrebno redovito crpiti. koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u oknu i neposrednoj okolici okna. O2 i CO2) u volumnim postcima (%). razini vode. Odzračnici me usloja su vidljivi iznad razine pokrovnog brtvenog sloja i izvedeni su od PEHD-a. O2 i CO2) na odzračnicima (2 x godišnje). stranica 316 od 348 . 30 minuta nakon otvaranja i 2 sata nakon otvaranja (2 x godišnje). odzračnika. III. U slučajevima fizičkog oštećenja (npr. Prvo mjerenje koncentracije IZVO AČ mora provesti u roku od 1 mjesec od početka radova. oznaka upozorenja.) IZVO AČ je dužan označiti navedeno mjesto.

prioritetno vo enje u području maksimalne stranica 317 od 348 . • Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Obveza je IZVO AČA da održava sve prethodno izvedene odzračnike kao i odzračnike koje će izvesti IZVO AČ.14. god. 5 i 6. Radove na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta u okolici privremenog otplinjavanja IZVO AČ mora izvoditi krajnje pažljivo (ručno).A. [IDIP8].. • Sanacija odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec.A. ožujak 2000 [GP1]. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice mjerenjima tlaka i protoka odlagališnog plina u intervalu 5 minuta nakon otvaranja.A. Institut gra evinarstva Hrvatske. Broj projekta: 24-10067/07 – Revizija B..3. odnosno da li je potrebno popraviti brtveni sustav u okolici odzračnika. 30 minuta nakon otvaranja i 2 sata nakon otvaranja odzračnika s time da se mjerenja provode s otvorenim odzračnikom. Zahtjevi oupravljanja sustavom otplinjavanja odlagališta su dani u poglavlju IV dokumentacije [IDIP8].d.3. TD 02-02-02-01/05 Glavni paket – paket A1.2.14. Zagreb.14.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.1. Broj projekta: 24-10-046/07 iz kolovoza 2007 god.d. • Izvedbeni projekt prekrivanja ploha 4. Mjerenjem koncentracije metana volumnim postocima uz odzrčnik se ustanovljuje da li je došlo do propuštanja.2 PARTIKULARNI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA III.A. pri čemu su PEHD glave zdenaca vidljive iznad razine pokrovnog brtvenog sloja. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. broj projekta 81010-264/11 iz srpnja 2011.14. bermi i plinskog sustava . 5 i 6 – revizija B zatvorenog sustava odvodnje. Institut gra evinarstva Hrvatske. Institut gra evinarstva Hrvatske d. Zavod za ekološki inženjering. • Program crpljenja vode iz plinskih zdenaca i eventualna izvedba dodatnih zdenaca na plohama 1. Izvo ač je dužan provoditi sljedeće radove na upravljanju glavama plinskih zdenaca: • Optimalno podešavanje i upravljanje kompletnog plinskog sustava što uključuje održavanje podtlaka u plinskoj mreži. III.) [IDIP2]. UPRAVLJANJE III.1 OPĆI ZAHTJEVI UPRAVLJANJA Zahtjevi propisani projektnom dokumentacijom Opći zahtjevi upravljanja sustavom otplinjavanja su dani u dokumentaciji.A.3. iz svibnja 2008.3. [IP2]. III.14. 2 i 3. Upravljanje sustavom otplinjavanja Plinski zdenci izvedeni su u tijelu otpada. Institut IGH d.

odnosno da li je potrebno popraviti brtveni sustav u okolici plinskog zdenca. koncentracija CH4 je viša od 55 vol. • Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj s komentarima i prijedlozima mjera o stanju plinskih zdenaca. ili po potrebi sanirati plinsku liniju. Nakon analize plina. a koncentracija O2 nije viša od 3% tada ventil na plinskoj glavi treba zatvoriti na 5% otvorenosti ventila. stranica 318 od 348 . sastavu odlagališnog plina po zdencima (CH4. Ventil na plinskoj glavi treba zatvoriti (0% otvorenosti) ako je: • koncentracija metana niža od 25 vol. tlaka i temperature na plinskom zdencu. koncentracija CH4 je viša od 45 vol. • na plinskoj glavi se uočava vidljivo oštećenje. pri čemu je za vrijednosti koncentracija CH4 manje od 30 vol. % i 25 vol. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. i to za : • 5% ako je u plinskoj glavi tlak. razini procjedne vode i slično.A. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice sigumosti uključujući zaštitu zdravlja ljudi i okoliša te optimalnu proizvodnju električne energije. Regulacijski ventili se podešavaju na temelju mjerenja koncentracije (CH4. Ukoliko je u plinskoj glavi evidentiran tlak (pritisak plina) i koncentracija CH4 je viša od 30 vol. • 10% ako je u plinskoj glavi tlak. • koncentracija O2 je viša od 6%. Pri regulaciji plinske mreže uzima se uzorak plina iz plinske glave. O2 i CO2) u plinskom zdencu. Ukoliko se ispred ventila plinske glave izmjeri tlak (pritisak plina). Svako mjerenju sastava odlagališnog plina. % . %. Nakon izvršenog mjerenja. tlaku odlagališnog plina. mjeri se tlak (podtlak) u plinskoj glavi i plinskom cjevovodu na kojega je priključena glava. odnosno potpuno otvoriti za vrijednosti koncentracije CH4 veće od 40 %. Izvo ač treba bilježiti u dnevnik (karticu) svakog zdenca. Ako je koncentracija CH4 izm u 30 vol. Radovi na održavanju vegetacijskog pokrova odlagališta u okolici plinskih sondi moraju se izvoditi krajnje pažljivo (ručno). da se u plinskoj glavi ostvari podtlak. %. temperaturi odlagališnog plina. a ventil se otvara postepeno.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Mjerenjem se ustanovljuje da li je došlo do propuštanja. te da se svaka plinska glava regulira prema specifičnostima područja u kojem se nalazi. • 15% ako je u plinskoj glavi tlak. otvorenosti plinskih ventila (u %). Svaka glava plinskog zdenac je opremljena sa ventilom i dva mjernina mjesta i to prije ventila i nakon ventila. tada treba povećati usisni podtlak na predmetnoj liniji. % i koncentracija O2 je viša od 3%. %.14. %. Važno je da se ne dozvoli porast tlaka u sondi (pritisak plina). O2 i CO2) u volumnim postcima (%). koncentracija CH4 je viša od 30 vol. % ventil potrebno potpuno zatvoriti. ventil treba otvoriti toliko. te ga se analizira s prijenosnim analizatorom. vrši se usporedba svakog mjerenja sa prethodnim izmjerama i na temelju tih podataka vrši se regulacija ventila svake plinske glave.

tlaku odlagališnog plina i slično.14.3. Upravljanje odvajačima kondenzata IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju hvatača kondenazata. stanju urednosti i slično.4.5. Glave zdenaca privremenog otplinjavanja se nalaze na pokosima neprekrivenog dijela tijela odlagališta. otvorenosti plinskih ventila (u %). III.6.A.A.2.3. III.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. temperaturi odlagališnog plina. poduzetim mjerama i slično.14.3.A.2. mjerenjima tlaka i protoka odlagališnog plina u intervalu 5 minuta nakon otvaranja. IZVO AČ je dužan provoditi sljedeće radove na upravljanju sustavom privremenog otplinjavanja: • Optimalno podešavanje i upravljanje kompletnog plinskog sustava što uključuje održavanje podtlaka u plinskoj mreži.3.2. sastavu odlagališnog plina po zdencima (CH4.14.14. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III. 30 minuta nakon otvaranja i 2 sata nakon otvaranja odzračnika i slično. sastavu odlagališnog plina po odzračnicima (CH4. koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u šahtu i neposrednoj okolici šahta. razini kondenzata u "U" cijevi.3. temperaturi odlagališnog plina. razini vode. III.2.14. stanja brtvi prirubničkih spojeva i slično s komentarima i prijedlozima mjera. Upravljanje odzračnicima me usloja IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj s komentarima i prijedlozima mjera o stanju odzračnika.2.2.14. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.A. Upravljanje sabirnim oknom kondenzata prije ulaza u mTEO Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju sabirnog okna kondenzata s komentarima i prijedlozima mjera.3. III. Upravljanje šahtovima s ventilima plinskih linija IZVO AČ je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj o stanju šahtova u kojima se nalaze ventili plinskih linija s komentarima i prijedlozima mjera. O2 i CO2) u volumnim postcima (%). stranica 319 od 348 . O2 i CO2) u volumnim postcima (%). • Izvo ač je dužan u sklopu Mjesečnog izvještaja dostaviti Izvještaj s komentarima i prijedlozima mjera o stanju izvedenog privremenog otplinjavanja. prioritetno vo enje u području maksimalne sigumosti uključujući zaštitu zdravlja ljudi i okoliša te optimalnu proizvodnju električne energije.A.A. Upravljanje sustavom privremenog otplinjavanja Privremeno otplinjavanje se izvodi ukopavanjem plino-drenažnog cjevovoda u rovove koji su smješteni u tijelu odlagališta. koncentraciji metana CH4 u volumnim postcima (%) u oknu i neposrednoj okolici okna.

A.14. Dostava mjesečnog izvještaja IZVO AČA je preduvjet za ovjeru privremene situacije. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III.2.4.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. 33/05 i 107/07) • Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07) • Zakon o zaštiti prirode (NN 70/05) • Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07) • Zakon o zaštiti zraka (NN 178/04) • Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 1/97. 31/80 i 53/84) • Zakon o zaštiti od požara (NN 58/93. 94/96.A.4. 177/04 i 76/07) • Zakon o inspekciji rada (NN 59/96 i 94/96) • Zakon o javnim cestama (NN 180/04 i 138/06) • Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 158/03) • Zakon o otpadu (NN 178/04 i 111/06) • Zakon o otrovima (NN 27/99 i 55/99) • Zakon o poljoprivredi (NN 66/01 i 83/02) • Zakon o preuzimanju zakona o standardizaciji koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički Zakon (NN 53/91) • Zakon o prostornom ure enju i gradnji (NN 76/07) • Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 27/99 i 82/07) • Zakon o šumama (NN 140/05 i 82/06) • Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 158/03 i 79/07) • Zakon o telekomunikacijama (NN 122/03. 29) Pravilnici i uredbe: stranica 320 od 348 . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.14. Primjer tjednog Izvještaja upravljanja plinskim poljem je dan u prilogu D sveska III. 114/03 i 100/04) • Zakon o zaštiti od buke (NN 20/03) • Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN 14/78. pročišćeni tekst ne vrijedi čl.1 POPIS ZAKONA I PROPISA Izvo ač se mora pridržavati svih navedenih propisa prilikom izrade procedura i elaborata te prilikom izvo enja radova: Zakoni: • Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07) • Zakon o državnom inspektoratu (NN 76/99 i 129/05) • Zakon o eksplozivnim tvarima (NN 178/04) • Zakon o energiji (NN 68/01. 177/03 i 70/05) • Zakon o vodama (NN 107/95 i 150/05) • Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96. Izvještaji Izvo ača Obveza je IZVO AČA da putem Mjesečnih izvještaja obavještava o stanju gra enja i radova održavanja.14.A.14.3. ZAŠTITA OKOLIŠA I ZDRAVLJA PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA III.7. III.A. 158/03.

15/65. 18/67.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. instalacija i ure aja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06) Pravilnik o najvišim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti. opreme. 131/02 i 126/03) Pravilnik o izradi procjene opasnosti (NN 48/97. prehrane i prijevoza radnika koji obavljaju poslove na privremenim radilištima izvan sjedišta organizacije odnosno poslodavca (NN 7/87) Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84) Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN 56/83) Pravilnik o sadržaju plana ure enja privremenih i zajedničkih privremenih gradilišta (NN 45/84) Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 29/05) Pravilnik o sredstvima osobne zaštite na radu i osobnoj zaštitnoj opremi (Sl. list 18/91) Pravilnik o mjerama zaštite na radu na oru u za rad (Sl. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. 21/71. list 16/47. 56/71. 35/69. opreme. list 21/71. list 35/69 i 21/71) Pravilnik o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme (NN 106/07) stranica 321 od 348 . 114/02 i 126/03) Pravilnik o listi strojeva i ure aja s povećanim opasnostima (NN 47/02) Pravilnik o maksimalno dopustivim koncentracijama štetnih tvari u atmosferi radnih prostorija i prostora i o biološko graničnim vrijednostima (NN 92/93) Pravilnik o mjerama i normativima zaštite na radu na oru u za rad (Sl. 52/57.A. 28/47. te sadržaju i načinu izdavanja isprava (NN 52/84) Pravilnik o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije. NN 19/83 i 59/96) Popis hrvatskih normi za primjenu Pravilnika o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 141/06) Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera zaštite od buke (NN 91/07) Pravilnik o dozvoli za miniranje (NN 57/06 i 21/07) Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i ure aja s povećanim opasnostima (NN 114/02. 27/67.14. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Opći pravilnik o higijenskim i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu (Sl. instalacija i ure aja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06 i 106/07) Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja. list 29/71) Pravilnik o načinu ispitivanja odre enih sredstava za rad i radne okoline. dezinsekcije i deratizacije (NN 35/07) Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledavanju postrojenja. list 29/71) Pravilnik o opremi i postupku za pružanje prve pomoći i o organiziranju službe spašavanja u slučaju nezgode na radu (Sl. NN 56/83 i 59/96) Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 123/05) Pravilnik o osiguranju smještaja. ispravama o sukladnosti i označavanju gra evnih proizvoda (NN 1/05) Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu od buke u radnim prostorijama (Sl. 36/56.

754 Električne instalacije zgrada.920 zaštita el. C3. E3. P/F i PP • HRN N. B2. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • • • • • • • • • • • • • • Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (NN 53/88) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta (Sl. E1. 220 za kabele od 1 kV nazivnog napona izolirane termoplastičnim masama (PP00. E1.001 Klasifikacija elektronskih i električnih ure aja s obzirom na zaštitu od električnog udara • HRN N.741 Električne instalacije zgrada. A5.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. opreme u razdjelnicima pomoću zaštitnih kućišta • HRN N. A0.070 Stupnjevi zaštite električne opreme ostvarene pomoću zaštitnih kućišta • HRN N. list 62/73 i NN 59/96) Pravilnik o tehničkim propisima o gromobranima (Sl. B2.771 Električne instalacije zgrada. Uzemljenje i zaštitni vodiči • HRN N. 310 za instalacione sklopke • HRN N. list 98/49) Uredba o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (NN 140/97) Norme: • HRN N. list 13/68 i NN 55/96) Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06) Pravilnik o utvr ivanju opće i posebne zdravstvene sposobnosti radnika i sposobnosti radnika za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada (NN 3/084 i 55/85) Pravilnik o uvjetima za osposobljavanje radnika za rad na siguran način (NN 114/02 i 126/03) Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku izdavanja gra evinskih dozvola i u tehničkim pregledima izgra enih objekata (NN 48/97) Pravilnik o zaštiti na radu pri korištenju električne energije (NN 9/87) Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN 42/05) Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86) Pravilnik o zaštiti na radu u gra evinarstvu (Sl. B2. Prostorije s kadom ili tušem • HRN N. A9. B2.101 za instalacijske kutije • HRN N. Nadstrujna zaštita • HRN N. 310 za instalacione automatske osigurače stranica 322 od 348 . list 42/68. 220 za vodiče izolirane termoplastičnim masama P.008 za instalacijske cijevi • HRN N. B2. 45/68.826 Električne instalacije zgrada. Zaštita od toplinskog učinka • HRN N. PP00-A.743 Električne instalacije zgrada. E0.112 za priključnice po objektu • HRN N.14. Zaštita od električnog udara • HRN N. NN 19/83 i 59/96) Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore (NN 6/84 i 42/05) Pravilnik o zaštitnim mjerama pri rukovanju eksplozivom i miniranju u rudnicima i kamenolomima kao i pri drugim radovima (Sl. E1. B2. B2. PP41 i PP41-A) • HRN N. trajno dozvoljene struje • HRN N.752 Električni razvod. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.730 Električne instalacije zgrada.742 Električne instalacije zgrada. B2. C5.A. Opće karakteristike i klasifikacija • HRN N. Termini i definicije • HRN N.

211 za niskonaponske osigurače za primjenu u domaćinstvu i slične svrhe HRN N. C9. 500 za priključnice 10/16 A HRN N. E5. E5.006 Elektroenergetika. E5.205 za osigurače HRN N.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. motornozaštitne sklopke i sklopnike IEC 292-1. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.620 za jednofazne priključnice HRN N.179 za zaštitno uzemljenje HRN N. L5. E3. 501 za priključni pribor uza industrijske svrhe HRN N.624 za trofazne priključnice HRN N. E3.C0. Boje za označavanje i sustavi označavanja žila kabela i izoliranih vodiča za napone do 1000V HRN U. 110 za svjetiljke za sijalice sa užarenim vlaknom HRN N. 210 za svjetiljke sa fluorescentnim cijevima HRN N. 408 Ostali važeći standardi. N6. norme i preporuke za pojedine vrste radova specificirane u tehničkim uvjetima gra enja stranica 323 od 348 . Označavanje izoliranih vodiča i kabela HRN N.100 Dnevna i električna rasvjeta prostorija u zgradama IEC 15701 IEC 158-1 za grebenaste sklopke.14. E3.C0. L5. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • • • • • • • • • • • • • • • • • HRN N.A.010 Elektroenergetika. E3. 292-2. 210 za niskonaponske osigurače velike prekidne moći HRN N.

Za provedbu i nadzor navedenih mjera zaštite na radu. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Svaku izvanrednu situaciju koja se odnosi na primjenu. Tehnička rješenja su odabrana sukladno navedenim zakonim i propisima.14. Prije početka izvo enja radova. u nastavku opisanih mjera. Norme i preporuke za pojedine vrste radova posebno su specificirane u tehničkim uvjetima gra enja. potrebno je unijeti u gra evinski dnevnik te o tome obavijestiti Nadzornog inženjera. Izvo ač je dužan izraditi Elaborat zaštite na radu koji mora biti uskla en sa zakonskim propisima i dokumentima propisanima od strane poduzeća koje upravlja odlagalištem (u daljnjem tekstu: Korisnik).A. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Općenito Sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu (NN 59/96. stranica 324 od 348 . Izvo ač ne neplaćuje posebno već ih mora ukalkulirati u jedinične cijene izvo enja radova sanacije plinskog sustava (plohe 1 – 3). 94/96. Provo enje mjera zaštite na radu te nabavku i uporabu sve potrebne opreme i materijala. 114/03 i 100/04) daje se prikaz tehničkih mjera i rješenja za primjenu pravila zaštite na radu prilikom provedbe radova na sanaciji plinskog sustava odlagališta otpada Prudinec – Jakuševec (plohe 1 – 3). Izvo ač mora organizirati odgovarajuću službu i imenovati odgovornu osobu.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.

stručnom i radnom osposobljenošću koriste propisane sigurnosne mjere i opremu. standardima i normativima koji važe za gradnju i sanaciju takve vrste objekata. • zaštitu od buke. standarde i tehničke propise te s odgovarajućom pažnjom. • provoditi ispitivanja u uvjetima radnog okoliša. naprava. opreme te materijala. s kojim se osigurava redovito izvo enje. • mehaničku otpornost i stabilnost.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. po tehničkim propisima. instalacije. Zaštita na radu se primjenjuje na tri područja: • prilikom projektiranja gra evine. Prilikom projektiranja gra evine treba uvažavati bitne zahtjeve za gra evinu koji se odnose na: • zaštitu zdravlja ljudi i zaštitu okoliša. • kontrolom postići da se navedeni zahtjevi i poštuju. 94/96. susjednih objekata te za sigurnost samog objekta i radova.14. • prilikom gradnje gra evine. prometa. stranica 325 od 348 . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. osoblja. • prilikom korištenja gra evine. Zaštita na radu je postignuta ukoliko radnici i sve drugo osoblje provode sve sigurnosne mjere. • osigurati osobna zaštitna sredstava i opremu. 114/03 i 100/04) potrebno je odrediti mjere za sigurno izvo enje aktivnosti na odlagalištu otpada Jakuševec prilikom provedbe radova na sanaciji sustava otplinjavanja (plohe 1 – 3). • redovito provoditi preglede i probe radne opreme i strojeva. ure enje i poboljšanje zaštite na radu u skladu s propisima i odredbama pravilnika o zaštiti na radu. poštuju normative. • redovito provoditi zdravstvene preglede radnika. naprave i opremu čija kvaliteta je dokumentirana s atestima ili certifikatima kvalitete. Korisnik i Izvo ač radova su dužni: • pravovremeno učiniti sve potrebno za sigurnost radnika. • uštedu energije i toplinsku zaštitu i • zaštitu okoliša. • sigurnost u korištenju. • izvoditi radove po izvedbenim projektima. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Opći zahtjevi zaštite na radu U skladu sa Zakonom o zaštiti na radu (NN 59/96. Prilikom gradnje gra evine i izvo enja sanacijskih radova. • o svim pregledima napraviti zapisnike i sačuvati ih. • ugra ivati materijale.A. • zaštitu od požara. Prilikom korištenja gra evine Korisnik i Izvo ač radova su dužni: • svake godine izraditi plan zaštite na radu.

prehrane. odnosno za izvo enje sanacijskih radova na gradilištu. • odre ivanje radnih mjesta na kojima postoji povećana opasnost po život i zdravlje radnika kao i vrste i količine potrebnih osobnih zaštitnih sredstava odnosno zaštitne opreme. buke i vibracija. prijelazi. • ure enje električnih instalacija za pogon i osvjetljenje na pojedinim mjestima na gradilištu. • druge nužne mjere za zaštitu osoba na radu. utovarivanja. prijevoza radnika na gradilište i s gradilišta. O ure enju gradilišta i radu na istome Izvo ač radova sastavlja poseban Elaborat koji u pogledu zaštite na radu obuhvaća slijedeće mjere: • osiguranje granica gradilišta prema okolini. atmosferskog pritiska. bravarske i druge radionice.14. Pomoćne pogone na gradilištu. ure aji. gdje može nastati vatra i sl. postrojenja i oprema potrebni za izgradnju objekta.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. prašina. odnosno. • izgradnja. Na mjestima na kojima ne postoji mogućnost za uskladištenje gra evnog materijala u potrebnim količinama. Da bi bili osigurani odgovarajući radni uvjeti u zatvorenim radnim prostorijama. eksplozije stranica 326 od 348 . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III.4. • ure enje i održavanje prometnica prema okolini (prolazi. prostora i načina razmještaja i uskladištenje gra evnog materijala. stolarske.). kao tesarske. • način rada na mjestima gdje se pojavljuju štetni plinovi. ure enje i održavanje sanitarnih čvorova na gradilištu.A. • način zaštite od pada s visine ili u dubinu.. kada se ne upotrebljavaju. Ako su pomoćni pogoni na gradilištima izra eni u cjelini ili djelomično od zapaljivog materijala. • organiziranje smještaja.A. moraju. putevi i sl. • organiziranje prve pomoći na gradilištu. treba obavezno smjestiti izvan opasnih zona na gradilištu. Tako er se moraju predvidjeti i osigurati odgovarajuće mjere zaštite na radu radnika koji rade u tim pogonima. • mjere i sredstva protupožarne zaštite na gradilištu. Izvo enje radova na gradilištu smije se otpočeti tek kada je gradilište ure eno prema navedenim odredbama.14. biti složeni tako da je omogućen lak pregled i nesmetano njihovo ručno ili mehanizirano uzimanje bez opasnosti od rušenja i slično. • odre ivanje mjesta. visoke i niske temperature.2 MJERE ZAŠTITE NA RADU ZA VRIJEME IZGRADNJE Gradilište mora biti ure eno tako da je omogućeno nesmetano i sigurno izvo enje svih radova na gradilištu. shodno postojećim propisima. istovarivanja i odlaganja raznih vrsta gra evnog materijala i teških predmeta. Sav materijal. prašine. moraju se na gradilištu poduzeti potrebne mjere za zaštitu od požara. • način obilježavanja odnosno osiguravanja opasnih mjesta i ugroženih prostora na gradilištu (opasne zone). • način prijevoza. moraju se poduzeti zaštitne mjere radi smanjenja štetnog djelovanja: plinova i pare. vlage. • odre ivanje vrste i smještaja gra evinskih strojeva i postrojenja i odgovarajuća osiguranja s obzirom na lokaciju gradilišta. • izgradnju i ure enje prostora za čuvanje opasnog materijala. otrova. dozvoljeno je dopremanje materijala samo u količinama koje se mogu složiti bez zakrčivanja prilaza i prolaza i bez opasnosti od rušenja. para.

kao i ostalih štetnosti. bez mirisa. Pri otvaranju gradilišta moraju se još prije početka gra evinskih radova osigurati higijensko-sanitarni ure aji: zahodi. gubitak svijesti. odnosno prilikom rada na odlagalištu otpada. procjednih voda. Utjecaj odlagališnog plina Radovi na sanaciji plinskog sustava će se odvijati pod utjecajem odlagališnog plina koji se sastoji od mješavine plinova: metana (CH4). lokacije gradilišta i njegove udaljenosti od zdravstvenih ustanova. Izvo ač svojim općim aktom odre uje mjere zaštite na radu za osiguranje potrebnih radnih uvjeta i predvi a korištenje odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava odnosno opreme pri provo enju tih radova. uvjeta za smještaj ozlije enih radnika i drugo.A. Plinovi se javljaju u različitim omjerima što ovisi o starosti i sastavu otpada. Zavisno od stupnja opasnosti. insekata i glodavaca te samog otpada i zaga enog tla. goriv i eksplozivan pri koncentraciji od 5 – 15% u zraku. Metan (CH4) Plin lakši od zraka. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice plinova. osjećaj slabosti. broja radnika. sumporvodika (H2S) itd. atmosferskim ili drugim utjecajima. namjestiti je u udoban položaj i raskopčati tijesnu odjeću. Tako er prilikom sanacijskih radova. instalacije za pitku vodu. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Za radove koji se provode u slobodnom prostoru pod nepovoljnim klimatskim. radnici i drugo osoblje susreću se s opasnostima i štetnostima kao što su mehanički izvori opasnosti. i njihovog svo enja na granice dopuštene postojećim propisima o zaštiti na radu. prostorije za boravak radnika za vrijeme vremenskih nepogoda u tijeku rada i za sušenje mokre odjeće i drugo u skladu s postojećim propisima o zaštiti na radu. Na gradilištu se mora organizirati odgovarajuća efikasna služba prve pomoći za provo enje hitne intervencije pri ozljedama radnika na radu. odnosno standardima. radnici i drugo osoblje mogu doći u dodir s nizom opasnih tvari koje mogu ugroziti zdravlje i život radnika. U slučaju teškoća pri disanju potrebno je pružiti umjetno disanje i osigurati dodatni kisik. opasnosti od električne struje te ostali nepovoljni faktori radne okoline. Prva pomoć: Unesrećenu osobu treba prenijeti na svježi zrak. unesrećenu osobu je potrebno okrenuti u stabilni bočni položaj (posebno važno kod transporta). Opasan za zdravlje pošto prilikom ispuštanja postoji opasnost od gušenja zbog nedostatka kisika. Ako postoji opasnost od gubitka svijesti. Simptomi trovanja su pospanost. opasnosti pri kretanju na radu. ugljikovog dioksida (CO2).14. Uputstva za liječnika: Simptomatsko liječenje! stranica 327 od 348 . ptica. na gradilištu se moraju osigurati potrebna sanitarna i druga sredstva i odgovarajuće stručno osoblje za pružanje prve pomoći. Tijekom rada na odlagalištu otpada. Mogućnost kontakta s opasnim tvarima odnosi se na pojavu opasnih i agresivnih plinova. umivaonici. svih vrsta zračenja.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. prašine.

okna i sl. rezervoare. Opasnost za vode i vodne organizme: U vodi nije topljiv te na vodne organizme nema posebnih utjecaja.03 vol. bezbojan je. Opasnost za vode i vodne organizme: U vodi je slabo topiv (3. Manji požari sa gase prahom.). što prije ih maknuti iz opasnih područja. Upotrebljava se za gašenje manjih požara (s ručnim ili prijevoznim aparatima na CO2).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Prva pomoć: Unesrećenu osobu treba prenijeti na svježi zrak. ugradnjom prekrivnog brtvenog sustava. šumovi u ušima. okna i sl.). U zraku je prisutan s 0. namjestiti je u udoban položaj i raskopčati tijesnu odjeću. Efekti povećanja koncentracije CO2 su: • koncentracija 30. Ugljikov dioksid (CO2) Plin teži od zraka. stranica 328 od 348 . smanjivanja parcijalnog tlaka kisika u vodi ugrožava ribe i planktone (ako do e u vodu). cjevovode. jako otrovan plin s izraženim mirisom gnjilih jaja. Posebno je opasan u zatvorenim prostorima u kojima nije osigurano odgovarajuće prozračivanje (jame. razdražljivost.36 g/l pri 0° C). Mjere za spriječavanje požara i eksplozija posredno štite i zrak. dok je za veće požare potrebno koristiti raspršenu vodu. teško disanje. intenzivniji puls. Emisija metana se regulira dnevnim prekrivanjem otpada. itd.14. slabost. Čovjek se brzo privikava na miris H2S i zato ga više ne primjećuje što je jedan od mogućih uzroka smrtnog slučaja. ako je moguće. izgradnjom sustava otplinjavanja i kontroliranim ispuštanjem prikupljenog metana preko biofiltera. grčevi i prestanak disanja. Posude (metalne posude. ali prilikom ispuštanja postoji opasnost od gušenja zbog nedostatka kisika. zato se skuplja iznad vodnih površina i predstavlja veliku opasnost za osobe i organizme koji se zadržavaju iznad vode. koji može završiti sa smrću. Mjere u slučaju požara: Ugljikov dioksid ne gori. • koncentracija 50.05 u tež. Opasnost za zrak: Prekomjerne količine koje se danas ispuštaju pridonose globalnom zagrijavanju i štetne su za atmosferu.A. Simptomi trovanja su glavobolja. dok kod većih nastupa gubitak svijesti i smrt.% (0. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Mjere u slučaju požara: Osnovno je spriječiti ispuštanje metana (zatrpavanjem inertnim materijalom). U slučaju teškoća pri disanju potrebno je pružiti umjetno disanje i osigurati dodatni kisik. Opasnost za zrak: Pridonosi globalnom zagrijavanju i štetan je za atmosferu.000 ppm uzrokuje za 100% intenzivnije disanje. Ugljikov dioksid sam po sebi nije otrovan. Kod manjih koncentracija nastupaju poremećaji centralnog živčanog sustava. Sumporovodik H2S Plin teži od zraka. poremećaji vida. bez mirisa. %). ne gori i nije eksplozivan u zraku.000 ppm (12-15 vol %) uzrokuje gubitak svijesti kroz nekoliko minuta. opća slabost. U većim koncentracijama je bez mirisa. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Posebno je opasan u zatvorenim prostorima u kojima nije osigurano odgovarajuće prozračivanje (jame. Zbog razrje ivanja rastopljenog kisika tj. iako ga biljke koriste za asimilaciju.) u blizini požara potrebno je hladiti s raspršenim vodnim mlazovima i. • koncentracija 120.000 ppm uzrokuje za 300% intenzivnije disanje.000 -150. u suprotnom postoji mogućnost velikih eksplozija.

kod jako velikih koncentracija nastupa blokada centra za disanje. Mehanički izvori opasnosti Mehanički izvori opasnosti su najviše posljedica gibanja rotirajućih ili pomičnih dijelova vozila za dopremu materijala ili otpada (demperi.). Efekti na živčani sustav su sljedeći: kod visokih koncentracija je djelovanje depresivno. itd. S ovim opasnostima uglavnom se susreću rukovatelji gra evinskih strojeva te su za sigurnost radnika najbitnija pravila rada na siguran način za rukovanje i održavanje gra evinskih strojeva. odmičemo s ugroženog područja. kompaktori. Opasnost za zrak: Plin u tekućem stanju na zraku brzo isparava. zato ne smije doći u kontakt s oksidantima. U slučaju teškoća pri disanju potrebno je pružiti umjetno disanje i osigurati dodatni kisik. odnosno gra evinskih strojeva (drobilice. Česta izloženost nižim koncentracijama H2S izaziva konjuktivitis. a za planktone 1 mg/l.86 mg/l. S gašenjem možemo početi tek nakon što zaustavimo izlaženje gorljivog plina Pri izgaranju nastaje SO2. planktone i alge. postaje neupotrebljiva (otrovna). Ako prodre u plitku vodu. kamioni za dovoz otpada. osjetljivost na svjetlost. Ako to nije moguće. Može se pojaviti i bronhitis ili bronhopneumonija. Približno jak otrov kao HCN. Kod još većih koncentracija nastupa trenutna smrt. gubitak ravnoteže. Koncentracija 800-1000 ppm uzrokuje smrt poslije 30 minutnog izlaganja. Tlačne posude. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Zrak iznad vodnih rastopina može sadržavati eksplozivnu koncentraciju (4 – 46% u zraku) te se osjeća jak miris po gnjilim jajima. koje se nalaze u vlazi sluznica (stvara se alkalni Na2S).). maglen pogled. proljev. ručni alati. Ako efekt traje duže vremena može nastupiti plućni edem. stranica 329 od 348 . bageri. itd. Opasnost za vode i vodne organizme: H2S se razmjerno dobro topi u vodi. Ozlije eni se ne smije podhladiti. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Djeluje kao prigušivač ili dražljivac. susreću se svi monteri.14. Transport se vrši u ležećem položaju (kod umjetnog disanja može i u polusjedećem).A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. vrtoglavica. Mehaničkim izvorima opasnosti. Opasnost zbog kemijskih reakcija: H2S reagira s velikim brojem metala i pri tome tvori metalne sulfide. Ako postoji opasnost gubitka svijesti. pri čemu nastaju otrovni i eksplozivni oblaci koji se šire u okolicu. suzenje i trganje u očima. Prva pomoć: Unesrećenu osobu treba prenijeti na svježi zrak. ozlije enog treba postaviti u stabilni bočni položaj. razdražljivost. Niske koncentracije (20150 ppm) draže oči. utovarivači. H2S je otrovan za ribe. podizači. Odmah treba pozvati liječnika. Granica otrovnosti za ribe iznosi 0. kao posljedica gibanja rotirajućih djelova ručnih i priručnih mehaniziranih alata. Nadražljivost H2S je posljedica reakcije sa alkalijama. Malo veće koncentracije draže gornje dišne puteve. Mjere u slučaju požara: Male požare gasimo s aparatima na prah ili CO2. kod većih stimulativno. opću slabost. dozeri. namjestiti je u udoban položaj i raskopčati tijesnu odjeću. gubitak tjelesne težine. kiperi. u kojima se nalazi H2S. Kod većih koncentracija počinju prevladavati učinci na živčani sustav. Ima reduktivna svojstva. probavne teškoće. Kod 30 minutnog izlaganja H2S sa koncentracijom od 500 ppm javlja se glavobolja. itd. posude hladimo s raspršenom vodom.

rov ili okno. Općenito je potrebno upozoriti na slijedeće moguće opasnosti: • patogene bakterije u otpadu. • opasan otpad. • opasnost od urušavanja zemlje. trovanje i slične štetne posljedice). Karakteristične opasnosti su posljedica rada u rovu i iskopanim jamama gdje dugotrajno zadržavanje bez korištenja odgovarajuće zaštitne opreme može postati uzorkom kroničnih bolesti ili ozlijeda. Kod ovih je opasnosti karakteristično to da do ozljede može doći bilo padom preko zapreka. • glomazan otpad. • opasnost od ozljeda pri ulaski i izlasku iz rova ili okna. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice U mehaničke izvore opasnosti prilkom sanacije objekta možemo svrstati i slijedeće opasnosti: • rad s opasnim tvarima (tvari koje mogu prouzrokovati požar. • opasnost od vibracija.14. odnosno nekontroliranog pada dijelova otpada prilikom istovara s kamiona. Ostali nepovoljni faktori radne okoline Na odlagalištu otpada Jakuševec je odlagaln i još se odlaže komunalni otpad koji je heterogenog sastava i zbog toga nije moguće predvidjeti sve štetne tvari na koje bi se moglo naići na odlagalištu otpada. • opasnost od poskliznuća u jamu. • opasnost od buke. Opasnosti pri kretanju na radu Pod opasnostima pri kretanju na radu svrstavaju se slijedeće opasnosti: • opasnost od urušavanja prilikom iskopavanja starog otpada. pa će mjere zaštite sadržavati upute i zabrane vezane za rad. jama ili slično ili padom materijala na radnika. Tako er se prilikom rada da odlagalištu otpada mogu pojaviti i slijedeće opasnosti: • opasnost od štetnih plinova ili otrovnih plinova. • opasnost od pada dijelova s postrojenja. Karakteristične opasnosti su poslijedica djelovanja buke i vibracija gra evinskih strojeva te će i mjere biti usmjerene smanjenju njihovog štetnog djelovanja.A. eksploziju.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. • poseban otpad industrijskog porijekla. dempera ili kipera. • opasnost od kretanja po putevima s nedovoljnim slobodnim prostorom. stranica 330 od 348 . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.

moraju odgovarati specifičnim uvjetima gra evinarstva. Sve radnike na izvo enju radova i radnike na odlagalištu je potrebno upoznati s opasnostima i mjerama zaštite od požara i moraju biti osposobljeni za rukovanje sredstvima za gašenje požara.14. Ispravni stroj je onaj na kojemu rukovatelj ili odgovorna osoba vlasnika stroja pri dnevnom pregledu prije početka rada na stroju nije ustanovio nikakve nedostatke koji bi mogli ugrožavati njegovu sigurnost. Svi gra evinski strojevi moraju imati važeće Uvjerenje za rad na siguran način te moraju biti ispravni. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III. vremenskim uvjetima. vrsti i osobinama materijala koji se obra uje. Područje na kojem će se odvijati poslovi sanacije. Opasnost od požara i eksplozije te tako er i oznaka Zabranjena upotreba alata koji iskri. a u pogledu zaštite na radu.A.A. Na samom ulazu na odlagalište i na ostalim vidljivim mjestima na odlagalištu otpada potrebno je postaviti uočljive oznake upozorenja i zabrane: Zabranjeno pušenje i pristup otvorenim plamenom.3 TEHNIČKA RJEŠENJA ZA PRIMJENU PROPISA ZAŠTITE NA RADU Mjere zaštite od utjecaja odlagališnog plina Područja na odlagalištu otpada na kojima postoji mogućnost stvaranja zapaljivih i eksplozivnih koncentracija odlagališnih plinova podijeljena su u četri zone opasnosti: • nulta zona je zona bez opasnosti stvaranja zapaljivih i eksplozivnih smjesa i plinova • prva zona je prostor najveće opasnosti i obuhvaća područja u kojima su u uobičajenim pogonskim uvjetima rada očekivano prisutne zapaljive ili eksplozivne smjese odlagališnog plina • druga zona obuhvaća područja na kojima se u uobičajenim pogonskim uvjetima rijetko može očekivati stvaranje zapaljivih i eksplozivnih plinova • treća zona obuhvaća područja u kojima u uobičajenim pogonskim uvjetima samo u iznimnim slučajevima može očekivati stvaranje zapaljivih i eksplozivnih smjesa plinova.14.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Za početno gašenje požara moraju se osigurati ručni vatrogasni aparati te veće količine zemlje.4. svrstava se u prvu zonu opasnosti i u kategoriju povećane opasnosti pojave požara. stranica 331 od 348 . Mjere zaštite od mehaničkih izvora opasnosti Gra evinski strojevi Gra evinski strojevi koji se upotrebljavaju u gra evinarstvu. iskrolovce. kao i stupnju obučenosti radnika. Zaštitne naprave ugra ene na gra evinskim strojevima i ure ajima moraju odgovarati uvjetima rada i stupnju ugroženosti radnika koji njima rukuju. NAvedene i ostale mjere su detaljnije opisane u Prikazu mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija u sklopu ovoga projekta. Sva vozila i strojevi koji su pokretani motorima s unutrašnjim izgaranjem i koja se kreću u prvoj zoni opasnosti na ispušnim cijevima moraju imati hvatače iskri tzv. To područje mora biti zaštićeno od svih izvora vatre i drugih toplinskih izvora.

Dijelovi samohodnih gra evinskih strojeva (bageri. kako u pogledu godina i zdravstvenog stanja. opremljen ispravnim osobnim zaštitnim sredstvima. Svi lako pristupačni rotirajući i pokretni dijelovi strojeva i ure aja moraju biti na podesan način opremljeni zaštitnim napravama radi zaštite radnika od mogućeg ozlje ivanja. Gra evinski strojevi sa ugra enim elektromotorima ili električnom instalacijom. Ispravan je onaj alat na kojemu rukovatelj ili odgovorna osoba vlasnika pri dnevnom pregledu prije početka rada. Za noćni rad mjesto rada stroja mora biti osvijetljeno. ukoliko to posao zahtijeva. mora biti zaštićen od štetnog djelovanja ispušnih plinova motora. plugovi. Ručni mehanizirani alati moraju biti ispravni. Ručni i mehanizirani alat Svi korišteni alati moraju imati važeće Uvjerenje o sposobnosti za rad na siguran način. a rukovoditelj će prije početka rada. koristi uslugu stručno osposobljenog signalista.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Kretanje strojeva po gradilištu je odre eno kao unutarnji transport te su brzine vožnje propisane sukladno Pravilniku o zaštiti na radu.) moraju biti lako i bez opasnosti zamjenljivi. Zaštitne naprave na strojevima moraju biti po potrebi ugra ene tako da se bez njih stroj odnosno ure aj ne može staviti u pogon. Mjesto za rukovanje mora biti na stroju smješteno tako da je rukovaocu strojem omogućena laka preglednost terena na kome se kreće. Za vrijeme rada gra evinskih strojeva zabranjen je pristup drugim osobama. Rukovatelj stroja poslove obavlja s dužnom pažnjom i. a nakon dnevnog pregleda stroja provjeriti da li težina radova i konfiguracija terena odgovara karakteristikama stroja. Samohodni gra evinski strojevi moraju imati napravu za davanje zvučnih signala. Otvori za ubacivanje odnosno dodavanje materijala na strojevima sa valjcima.14. Rukovatelj gra evinskim strojem mora voditi računa da se u području rada stroja ne nalaze drugi radnici ili osobe. itd. Okviri pokretnih dijelova stroja (košara utovarivača i slično) moraju biti obojeni žutim ili bijelim trakama pod kutem od 45° prema horizontali. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Radovi koji su predvi eni moraju odgovarati mogućnostima stroja. tako i u pogledu stručne osposobljenosti. Rukovatelj gra evinskim strojem koji pokreće motor s unutrašnjim izgaranjem. koristeći se pritome unaprijed dogovorenim signalnim znakovima. radi upozorenja na opasnost. Rukovatelj svakog stroja mora biti stručno osposobljen za rad tim strojem. valjci. prema postojećim tehničkim propisima. motor se mora ugasiti. a stroj zaključati. dozeri. utovarivači.A. ježevi. nije ustanovio nikakvih nedostataka koji bi mogli ugrožavati njegovu sigurnost. Rukovatelj gra evinskog stroja mora biti sukladno Pravilniku o zaštiti na radu. demperi. noževima i drugim oštrim alatima. Ukoliko rukovatelj bagera ili utovarivača utovaruje materijal u demper ili kiper. moraju biti zaštićeni od udara električne struje. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. vozač dempera ili kipera mora uvijek zvučnim signalom potvrditi da je spreman prihvatiti teret. Rukovatelji strojeva Svi rukovatelji strojeva moraju zadovoljavati uvjete za poslove s posebnim opasnostima. Nakon završetka rada gra evinski strojevi moraju se isprazniti. stranica 332 od 348 . moraju biti osigurani od zavlačenja ruku radnika u opasnu zonu noževa ili drugih oštrih alata. Komandne poluge i gumbi sklopki moraju na stroju biti smješteni tako da je nekontrolirano uključivanje stroja onemogućeno.

Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Poslovi koji su predvi eni moraju odgovarati mogućnostima alata. • zabranom ulaženja radnika u zatvorene posude u kojima se čuvaju naftni derivati (čišćenje cisterne i drugo). propisana osobna zaštitna sredstva. Pri prevoženju. Zapaljive tekućine sa lako eksplozivnim isparenjima.A. moraju se provesti zaštitne mjere predvi ene postojećim propisima o zaštiti od požara. Otpaci od drveta (piljevine. Svi radnici prilikom kretanja po gradilištu moraju nosti. osiguranim od požara i eksplozije u smislu postojećih propisa. prema Pravilniku o zaštiti na radu. prenošenju i korištenju eksploziva i eksplozivnih sredstava moraju se primjenjivati preventivne zaštitne mjere predvi ene uputstvima proizvo ača i postojećim propisima. prenošenju i korištenju zapaljivih tekućina moraju se primjenjivati preventivne zaštitne mjere predvi ene postojećim propisima. Rukovatelj svakog mehaniziranog alata mora biti stručno osposobljen za rad s alatom. a čija je upotreba za tu svrhu odobrena od nadležnog općinskog organa. nafta i razna ulja. letve i drugo) moraju se na gradilištu slagati na mjestima udaljenim od toplinskih izvora. grede. Rukovatelj ručnim i mehaniziranim alatom mora biti sukladno Pravilniku o zaštiti na radu opremljen ispravnim osobnim zaštitnim sredstvima. Stvaranje ugljikovog monoksida mora se na gradilištu spriječavati primjenom sljedećih zaštitnih mjera: • sigurnim odvo enjem sagorjelih plinova iz motora sa unutrašnjim izgaranjem ili zabranom rada takvih motora u zatvorenim prostorijama.14. Radovi s opasnim tvarima Pod opasnim tvarima na gradilištu podrazumijevaju se tvari koje mogu prouzrokovati požar. izgra enim prema postojećim propisima. benzin. tako i u pogledu stručne osposobljenosti. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. bez poduzimanja odgovarajućih mjera zaštite i slično. Pri prijevozu. benzol. kao: eter. Da bi se izbjegle opasnosti pri iskopu rovova i jama potrebno je pridržavati se posebnih mjera zaštite na radu i to naročito: stranica 333 od 348 . • zabranom zagrijavanja zatvorenih prostorija na gradilištu pomoću otvorenog ili provizornog ložišta. Na svim mjestima na gradilištu na kojima postoji opasnost od paljenja lako zapaljivog materijala. eksploziju. kao i poznavanja opasnosti i štetnosti. Rukovatelj poslove obavlja s dužnom pažnjom i mora voditi računa da se u području rada ne nalaze drugi radnici i osobe. Lako zapaljivi gra evni materijali (daske. Mjere zaštite od opasnosti pri kretanju Svi radnici na gradilištu moraju položiti ispit iz poznavanja osnova zaštite na radu na gradilištu. trovanje i slične štetne posljedice. Eksplozivi i eksplozivna sredstva smiju se na gradilištima čuvati samo u posebnim skladištima.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. iverje i drugo) moraju se uklanjati na mjesta osigurana od požara. kako u pogledu godina i zdravstvenog stanja. Svi rukovatelji ručnim mehaniziranim alatom moraju zadovoljavati uvjete za poslove s posebnim opasnostima. smiju se na gradilištu čuvati samo u posebnim skladištima.

dozvoljen je ulaz i pomoću stepenica ili rampi. zapaljivih ili eksplozivnih plinova za silaženje radnika u iskop i izlaženje iz iskopa moraju se osigurati čvrste ljestve tolike dužine da prelaze iznad ruba iskopa za najmanje 75 cm. niti pri etažnom kopanju do dubine veće od 200 cm rovovi i kanali moraju se izvoditi u tolikoj širini koja omogućuje nesmetan rad na razupiranju bočnih strana. ukoliko se to ipak dogodi. a uvijek poslije vremenskih nepogoda rukovoditelj iskopavanja mora pregledati stanje radova i. radnik mora biti osiguran odgovarajućim pojasom i užadi te uz rov s dva pomoćna radnika koji osiguravaju njegovo brzo izvlačenje u slučaju opasnosti zabranjeno je spuštanje radnika u iskop ili okno pomoću bilo kojeg ure aja ili stroja za iskop ili podizanje tereta prije početka rada na iskopu zemlje. Iskop materijala u dubini većoj od 100 cm smije se provoditi samo uz postupno osiguranje bočnih srana iskopa razupiranje strana iskopa nije potrebno ako su bočne strane iskopa ure ene pod kutem unutrašnjeg trenja tla (prirodni nagib terena) u kojem se iskop vrši. sumporovodika.14. ako po izvršenom iskopu treba izvoditi i druge radove u iskopu rubovi iskopa smije se opterećivati strojevima ili drugim teškim ure ajima samo ako su poduzete mjere protiv obrušavanja uslijed takvih opterećenja stranica 334 od 348 . poduzeti odgovarajuće zaštitne mjere protiv opasnosti od obrušavanja bočnih strana iskopa iskop materijala na dubini do 100 cm može se provoditi i bez razupiranja. konstantno mjeriti prisutnost metana. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. ako je time osigurano kretanje radnika i za vrijeme oborina prilikom rada radnika u iskopu bilo koje dubine ili neposredno uz plinski zdenac (prilikom montaže i demontaže plinskih glava.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. ugljikovog monoksida odnosno drugih štetnih. sanacije plinovoda. radove treba prekinuti i obavjestiti Nadzornog inženjera prilikom radova na sanaciji plinskog sustava. po potrebi. kao i rad radnika u njima najmanja širina rovova odnosno kanala dubine do 100 cm odre uje se slobodno pri dubini preko 100 cm. ugljikovog dioksida. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • pri izvo enju radova na dubini većoj od 100 cm moraju se poduzeti mjere protiv rušenja bočnih strana i protiv obrušavanja iskopanog materijala ručno iskapanje provodi se uvijek odozgo naniže. ako to čvrstoća materijala dozvoljava. itd. širina rova odnosno kanala mora biti tolika da čista širina rova odnosno kanala nakon izvršenog razupiranja bude najmanje 60 cm oplata mora nadvisivati rub iskopa za najmanje 20 cm skidanje oplate i zasipivanje iskopa mora se izvoditi po uputi i pod nadzorom stručne osobe ukoliko bi va enje oplate ugrozilo sigurnost radnika oplata se mora ostaviti u iskopu pri strojnom kopanju rova ili okna mora se voditi računa o stabilnosti stroja prilikom strojnog iskopa iskopani materijal treba odlagati na udaljenosti koja ne ugrožava stabilnost strana iskopa.).A. a potkopavanje je zabranjeno kopanje na dubini većoj od 100 cm obavezno izvoditi pod kontrolom odgovorne osobe podupiranje stranica rovova i okana moraju izvoditi stručno osposobljeni radnici temeljem odgovarajućih normativa ili po projektu projektom nije predvi eno da bi se prilikom sanacije plinskog sustava naišlo na druge instalacije.

na mjestima na kojima je neophodan pristup radnika na dno iskopa radi izvo enja potrebnih radova na tim cijevima. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.14. moraju se u potrebnoj širini osigurati od obrušavanja razupiranjem • radnici u oknima i na radu neposredno uz plinski zdenac moraju imati tri konopca: signalni i dva sigurnosna (za izvlačenje) čiji krajevi su na gornjem rubu okna uvijek dobro osigurani od padanja u okno • uz sigurnosne konopce za trajanja rada u oknima i neposredno uz plinski zdenac uvijek moraju biti dva radnika spreman za brzo izvlačenje u slučaju opasnosti • radi zaštite radnika na dnu okna potrebno je na visini od najmanje 200 cm od dna postaviti zaštitnu nadstrešnicu • radi spriječavanja pada materijala u okno potrebno je po opsegu ruba okna postaviti zaštitnu ogradu visine najmanje 100 cm ako se kao ure aji za dizanje – spuštanje materijala u okno koriste vitla i ona moraju zadovoljavati propise o zaštiti na radu s dizalicama • materijal za montažu u iskope ne smije se slagati na rubove iskopa ili na mjestima odakle bi se mogao srušiti na radnike u rovu ili oknu • spuštanje težih komada mogu izvoditi samo stučno osposobljeni radnici pod nadzorom odgovorne osobe Da bi se izbjegla opasnost od kretanja po putevima s nedovoljno slobodnim prostorom zabranjeno je kretanje u zoni okretanja. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice ako se u rovove i okna nerazuprtih strana iskopa polažu cijevi. stranica 335 od 348 .A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. odnosno kanala. vodovima i slično bočne strane rova. Internim pravilnikom Korisnik i Izvo ač trebaju riješiti da pristup i rukovanje el. odnosno smješteni u zatvorena kućišta. Zaštita od direktnog dodira djelova pod naponom Mogućnost direktnog dodira dijelova pod naponom električnih ure aja ne smije postojati je svi ure aji moraju biti izolirani. ure ajima može izvoditi samo za to zadužena stručna osoba. • Mjere zaštite pri korištenju električne struje Radove mogu obavljati samo stručno osposobljeni radnici. vodovi i slično.

Svi ure aji za uključivanje strojeva i ure aja moraju biti postavljeni tako da ih se ne može nehotično uključiti.A. Ograde i kućišta elektrovodljivih dijelova moraju biti tako izvedeni da se njihovo skidanje ili otkrivanje može izvršiti samo pomoću ključa ili alata. a rukovanje njima može provoditi samo stručna i za to zadužena osoba. tako da se najniža točka vodiča nalazi na najmanje 2. Prekidači moraju biti opremljeni zaštitnim oklopima bez otvora i procjepa za kretanje ručice i smješteni u ormarima koji se zaključavaju. Gradilište i radne prostorije U radnim prostorijama se izvode stalne električne instalacije prema klasifikaciji radne prostorije odnosno prostora u skladu s standardima i pravilima o tehničkim normativima. Svjetiljke općeg osvjetljenja napona 220 V moraju se postavljati na visinama najmanje 2.5 m iznad pješačkog prolaza i 6 m iznad ceste. kontaktni prekidači i osigurači. 3. Ako se svjetiljke postavljaju na visinama manjim od 2.5 m iznad mjesta rada.5 m od zemlje. Pristupačni neizolirani elektrovodljivi dijelovi električnih postrojenja (vodovi.5 m od zemlje ili poda. električni vodiči moraju biti u cijevima ili kutijama dovoljne mehaničke otpornosti. šine.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Potrebno je osigurati prostor za posluživanje razdjelnika koji ne smije biti manji od 80 cm. Krajevi izoliranih vodiča i kabela koji nisu u upotrebi moraju se kratko spojiti i izolirati. poda ili platforme. U svim radnim prostorijama i prostorima bez obzira na klasifikaciju mora se na svim električnim instalacijama. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. stranica 336 od 348 . ako ne čine jedinstvenu funkcionalnu cjelinu. Električna mreža i instalacija na gradilištu mora biti tako izvedena da se s jednog mjesta mogu isključiti svi vodiči pod naponom. Privremene električne vodove na otvorenom prostoru gradilišta treba izvesti s izoliranim vodičima na sigurnim stupovima. Zabranjeno je uključivanje dva ili više električnih trošila jednim ure ajem za uključivanje. ure ajima i napravama sprovesti zaštita od električnog udara u skladu s odredbama standarda. moraju biti zaključani bravicom s ključem. klase. Razdjelnici moraju biti izra eni od mehanički otpornog materijala koji nije lako zapaljiv. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Zaštita od indirektnog dodira Zaštita od mogućnosti da se previsoki napon dodira održi na dijelovima električnih ure aja ili instalacija koji ne pripadaju strujnom krugu mora se provesti automatskim isklapanjem napajanja u sustavu napajanja TN-S. U položaju "isključeno" prekidači i drugi ure aji za uključivanje ne smiju svojom težinom djelovati na zatvaranje strujnog kruga. mora biti isključena mogućnost dodira njihovih vodljivih dijelova ili treba primijeniti napon najviše 50 V odnosno postaviti svjetiljke II. Privremene električne instalacije na grradilištima izvode se na način i po postupku utvr enim pravilnikom uz obavezno izvo enje zaštite od električnog udara prema standardima i pravilnicima o tehničkim normativima. Pokretni kontaktni dijelovi prekidača ne smiju se nalaziti pod naponom u isklopljenom stanju.) moraju sa pristupnih strana biti ogra eni ogradama ili zaprekama ili se moraju nalaziti izvan dohvata ruke. Sve metalne dijelove rasvjete i pribora potrebno je vezati na zaštitni uzemljivač. Na visinama manjim od 2. stezaljke električnih strojeva i aparata i sl.14.5 m od zemlje ili poda.

Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. Gumena zaštitna sredstva moraju se čuvati čista i suha u zatvorenim ormarima ili sanducima. kao i alat s izolacijskim ručicama. cjevovodi. poderotinama i sl. kotlovi. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. valjci. Radnicima koji rukuju električnim instalacijama i električnim postrojenjima na radilištima. Svjetiljke i električni alati napona do 50 V. uvijanjem krajeva vodiča i sl. ležišta i odvodi plinova iz kotlova i slično. Zamjena sijalica se obavlja u beznaponskom stanju. kao i radovi na priključivanju i otpajanju vodiča. Zabranjuje se krpanje oštećenih radioničkih kabela i njihovo improvizirano nastavljanje. a u slučaju primjene alata visoke frekvencije iz pretvarača frekvencije. izolacijske čizme ili cipele. Zamjena osigurača pod naponom provodi se uz obavezno isključenje opterećenja i te poslove moraju obavljati osposobljeni radnici. Svi montažni i remontni radovi na električnim mrežama ili postrojenjima ili u njihovoj blizini. Izolacijska zaštitna sredstva moraju na trajan način imati označen napon uz koji je dozvoljeno njihovo korištenje i ne smiju se koristiti po isteku roka upotrebe. Izbor i postavljanje električne opreme u radne prostorije i prostore obavlja se ovisno o karakteristikama radne okoline i osposobljenosti radnika koji koriste sredstva rada u skladu s propisima o klasifikaciji i izboru električne opreme utvr enim standardima i pravilnicima o tehničkim normativima. moraju biti stavljena na raspolaganje zaštitna sredstva kao što su: izolacijske i kožne rukavice. klase ili alati napajani iz transformatora za odvajanje. Zabranjeno je improvizirano priključivanje električnih trošila na električnu mrežu (npr.). odvojeno od alata. mogu se koristiti prijenosni alati III. Priključivanje na električnu mrežu elektromotora. mora se vršiti pomoću ure aja i naprava predvi enih za tu svrhu. Radovi s mjernom izolacijskom motkom i priključivanje pokretnih mehanizama pomoću specijalnih provodnih ure aja ne moraju se obavljati na način utvr en u prethodnom stavku. Za zaštitu uvodnih vodiča od prevelikog savijanja i oštećenja. obavezno je isključivanje oru a za rad s povećanim opasnostima vlastitim prekidačima. Nastavljanje radioničkog kabela je dozvoljeno samo pomoću ispravnih produžnih garnitura. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Nakon isključenja napona glavnim prekidačem ili nakon nestanka napajanja. prijenosne električne svjetiljke i transformatori za odvajanje Uvjeti korištenja prijenosnih alata zavise od radne okoline u kojoj se alat koristi. stranica 337 od 348 . Zabranjena je upotreba oštećenih gumenih zaštitnih sredstava (s pukotinama. moraju se na alatu postaviti učvršćene uvodnice od izolacijskog materijala. izolacijske kaljače.). a u slučaju ovlažene površine temeljito obrisana i osušena. moraju se napajati iz transformatora za odvajanja. zaštitne rukavice i slično. U skučenim vodljivim prostorima kao što su metalni rezervoari. moraju se vršiti uz isključen napon te primjenu pravila sigurnosti. i III. ubodima. elektrificiranog alata. Priključivanje prijenosnog alata i električnih svjetiljki na električnu instalaciju smije se obavljati samo izoliranim vodičima sa zajedničkim oklopom ili radioničkim kabelom s presjekom vodiča 1. benzina i drugih materijala koji oštećuju gumu.A. Prijenosni alat.5 mm2. ure aja električnog osvjetljenja i drugih električnih trošila. Gumena zaštitna sredstva prije primjene moraju biti pregledana i očišćena od prljavštine. Na otvorenom prostoru može se obavljati rad samo s prijenosnim alatima klase II.14. Gumena zaštitna sredstva treba čuvati od djelovanja ulja.

Zabranjena je zamjena pregorjele sijalice na prijenosnim električnim svjetiljkama u oknima.5 m. produžnih kabela i transformatora za odvajanje mora se periodično provjeravati i ispitivati na način utvr en propisima o zaštiti na radu. treba se nalaziti izvan opasnog prostora u kome se obavljaju poslovi (kabeli. Zabranjena je primjena autotransformatora.14. šahtovi i dr. Pri nestanku napona za vrijeme rada s prijenosnim alatom ili pri dužem prekidu radnih operacija.). Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Zaštita od napona dodira prijenosnog alata klase I. a na strani 12 42 V transformator mora imati priključnice konstruktivno različite od priključnica 127 i 220 V. Pri izdavanju prijenosnog alata. prijenosnih svjetiljki. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Za prijenosne ručne svjetiljke moraju se upotrebljavati izolirani vodiči sa zajedničkim opletom ili radionički kabeli. ložištu kotla.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. a za prostorije s vanjskim utjecajem i za rad u kotlovima i sličnim objektima moraju biti zaštićene zaštitnom mrežom i zaštitnim staklom. induktivnih svitaka i reostata za dobivanje nižih napona. Transformator za odvajanje na koji se priključuje prijenosna ručna svjetiljka ili prijenosni alat. Uključivanje i isključivanje prijenosnog alata u utičnicu i njegovo podešavanje može se vršiti samo poslije njegovog zaustavljanja i isključivanja prekidača. prijenosne transformatore za odvajanje i pretvarače frekvencije • dodavati alat u uključenom (radnom) stanju. Ručne svjetiljke za rad u kotlovima ili sličnim opasnim prostorijama s dobro vodljivim konstrukcijama smiju se upotrebljavati samo s malim naponom do 25 V. rovu. Kabel mora biti oklopljen izolacionim plaštem i ne smije biti duži od 1. metalnih rezervoara. metalnim rezervoarima i slično.A. alat mora biti odvojen od električne instalacije. stranica 338 od 348 . Pri obavljanju zemljanih radova transformator se mora nalaziti na površini zemlje. mora se izvesti pomoću posebnog zaštitnog vodiča koji se nalazi u višežilnom priključnom kabelu. i to kod izmjenične struje pomoću prijenosnih naročito gra enih transformatora za odvajanje. Za zaštitu zabranjeno je korištenje neutralnog vodiča. prijenosne svjetiljke ili transformatora za odvajanje radnik koji ga izdaje i radnik koji ga prima moraju provjeriti da nema vidljivih oštećenja alata odnosno svjetiljke ili transformatora. ukoliko prethodno nije isključena iz utičnice. Transformator za odvajanje mora imati na strani višeg napona kabel s utikačem sa zaštitnim kontaktom za priključivanje na električnu instalaciju. kabelima za zavarivanje i s crijevima za plinsko rezanje i zavarivanje. a kod istosmjerne struje pomoću akumulatora. Ispravnost prijenosnog alata. priključnog kabela i utikača. valjaka i slično. Ručne svjetiljke moraju ispunjavati uvjete predvi ene standardom. Nije dozvoljeno za vrijeme rada s prijenosnim alatom natezanje i presavijanje priključnih kabela kao ni križanje ovih kabela s čeličnim užadima. Pri radu s prijenosnim alatom zabranjeno je: • davati na upotrebu električni alat drugim radnicama koji nisu osposobljeni za rad na siguran način s takvim alatom • unositi unutar kotlova. kao i pri udaljavanju s mjesta rada.

propisanom zaštitnom opremom (pojas i sigurnosna užad. prema Pravilniku o zaštiti na radu. ponajprije metana. treba upotrebljavati zaštitnu masku. III. zaštitna odjeća i obuća. odnosno kada to odobri Nadzorni inženjer.A. Zaštitna obuća treba biti visoka s debelim ugra enim onom (čelična kapica) koja štiti noge od eventualnih oštrih predmeta koji se nalaze u otpadu.14.). Provjeru obavezno mora provoditi stručna osoba odgovarajućim metodama i sredstvima. Od prašine ili neugodnog mirisa manjeg intenziteta dišni organi se štite respiratorom. Daljnji nastavak rada je moguć kada padne koncentracija metana ispod kritične koncentracije (ispod 4. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. u pravilu. Pri radovima uz zdenac za otplinjavanje. Svi radnici koji ulaze u opasne zone uz plinski zdenac moraju biti osigurani zaštitnim pojasom i sigurnosnim konopcima.4 PRIKAZ MJERA ZAŠTITE RADNIKA Mjere zaštite radnika Oprema za osobnu zaštitu radnika Sve radnike na odlagalištu otpada potrebno je zaštititi zaštitnom obućom i odjećom. zaštitna maska. Ukoliko se u zoni radova izmjeri kritična koncentracija metana (preko 4. treba predvidjeti mogućnost pojave opasnih plinova.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. itd. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Mjere zaštite od nepovoljnih faktora okoline Zaštita od nepovoljnih faktora radne okoline rješava se nošenjem odgovarajuće zaštitne odjeće koja tako er mora biti propisana u Elaboratu o zaštiti na radu. Ruke u posrednom dodiru sa otpadom treba štititi zaštitnim rukavicama. Za zaštitu od buke rukovatelji moraju.A.5%) radovi se prekidaju i o izmjerenim vrijednostima se obavještava Koordinator II i Nadzorni inženjer. Za zaštitu protiv opasnih vibracija radnici koji ručnim alatima obavljaju poslove na gradilištu. a kako su vibracije u pravilu povezane i s opasnom bukom predvi eno je.14. stranica 339 od 348 . radovi se dozvoljavaju samo radniku sa zaštitnom maskom. demontaža i montaža glave plinskog zdenca) ustanovi prisutnost štetnih plinova.4. moraju biti upoznati s dozvoljenim radnim vremenom u kojem rad sa strojem s opasnim vibracijama ne izaziva po zdravlje štetne posljedice. Pravilnikom o zaštiti na radu. nošenje sredstava za zaštitu sluha. Ukoliko se uz zdenac u zoni radova (npr. nositi propisana sredstva za zaštitu sluha. Svi radnici i drugo osoblje koji ulaze u opasne zone moraju imati kacigu i zaštitne naočale. a kod nužnih radova u atmosferi intenzivnog smrada ili granično dopuštene koncentracije odlagališnog plina.5%). Za zaštitu od vlage potrebno je nositi zaštitno odjelo i osigurati mjesto za sušenje i zagrijavanje nakon rada u vlažnoj okolini.

Zbog toga je potrebno provoditi stroge provjere pridržavanja redovitih mjera zaštite.5 REDOVITE MJERE ZAŠTITE Zbog specifičnosti radova na odlagalištu otpada. Ozlije enome prvu pomoć treba pružiti stručna osoba na gradilištu. Izvanredne mjere zaštite S obzirom da se radi na prostoru kod kojeg je moguća nepredvidiva situacija. stranica 340 od 348 . prostor privremenog zadržavanja te strojeve i opremu. Zatim treba ozlije enog prevesti do bolnice.dezinficiranje otvorenog kopa .14. a uz pomoć potrebne opreme. • Provoditi redovite medicinske preglede ljudi koji su u neposrednom dodiru s otpadom. Da bi se spriječila ili umanjila mogućnost zaraze ili kožnih oboljenja potrebno je poduzeti mjere dezinfekcije.pranjem vodom i detergentima . Dezinfekciju je potrebno provoditi mehaničkim i kemijskim načinom: . a najmanje jednom prije početka radova na sanaciji te na kraju radova. Po mogućnosti potrebno je na laboratorijsku kontrolu poslati i predmet koji je prouzročio ozljedu.korištenje osobne i kolektivne zaštitne opreme . održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. najmanje dva puta tjedno. U slučaju zdravstvenih problema potrebno je odmah provesti kompletan propisani sistematski pregled.mehanički .postupanje osoblja prema koncentraciji metana.kemijski . primjena odgovarajućih zaštitnih mjera. vozila i opreme .korištenje sanitarne opreme .A.mjerenje koncentracije metana . a prema potrebi i češće.A. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Ostala oprema za provedbu mjera zaštite Za radnike i drugo osoblje na gradilištu je potrebno osigurati i slijedeću opremu: • sanitarne prostorije • garderobu • prostor za držanje kemijskih sredstava za dezinfekciju. dezinsekciju i deratizaciju • prskalice (obične i motorne) • pitku vodu.dekontaminacija ljudi. čak i u slučaju manje ozljede radi potrebne kontrole. potrebno je imati stalno na raspolaganju telefonsku vezu radi poziva za pomoć i osobno vozilo za prijevoz ozlije enog do bolnice.4. III. • Dezinficirati redovito sanitarne prostorije.opskrbljenost gradilišta kompletnom zaštitnom opremom .prskanje odre enim kemijskim sredstvima • Dezinsekciju i deratizaciju odlagališta provodi Korisnik sukladno svom planu. I ukoliko do e do incidentnih situacija. • Tijekom rada treba se pridržavati slijedećih radnih instrukcija: . plinovima i prašinom tijekom rada.14. a u cilju zaštite radnika treba poduzeti slijedeće mjere: • Zaštitnu odjeću redovito prati. moguće su i ozljede radnika.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.

A. instalacija i ure aja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06) • Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja. 34/95 i 151/03) prostornom ure enju i gradnji (NN 76/07) skladištenju i prometu zapaljivih tekućina i plinova (NN 178/04) vatrogastvu (NN 106/99. opreme.6 PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I EKSPLOZIJE Popis zakona i propisa Zakoni: • Zakon • Zakon • Zakon • Zakon • Zakon • Zakon • Zakon • Zakon • Zakon • Zakon o o o o o o o o o o državnom inspektoratu (NN 76/99 i 129/05) eksplozivnim tvarima (NN 178/04) prijevozu opasnih tvari ( 97/93.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.N. čl. st. 55/94 i 103/96) • Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namjenjenim za uporabu u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 123/05) • Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva (NN 47/06) • Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara. br. 53. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III.14. 56. 96/03. instalacija i ure aja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06) • Pravilnik o održavanju i izboru vatrogasnih aparata (NN 35/94.14. 33/05 i 107/07) Pravilnici i uredbe: • Naredba o obaveznom potvr ivanju ručnih i prijevoznih aparata za gašenje požara (Sl. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. 2. Zakona o normizaciji NN 55/96 i 1/01) • Pravilni o mjerama zaštite od požara pri izvo enju radova zavarivanja. lemljenja i srodnih tehnika (Sl. rezanja... 31/80 i 53/84) zaštiti od požara (NN 58/93.A. 44/88. gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN 61/94) • Pravilnik o razvrstavanju gra evina. Zakona o zaštiti od požara 58/93. list 16/83 i čl.) • Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja. 139/04 i 174/04) zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95) zaštiti i spašavanju (NN 174/04 i 79/07) zaštiti od elementarnih nepogoda (NN 14/78. gra evinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (NN 62/94 i 32/97) stranica 341 od 348 . 36/02. rezanja.4. list 44/88) • Pravilnik o dozvoli za miniranje (NN 57/06 i 21/07) • Pravilnik o gra evinama za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete gra enja glede zaštite od požara (NN 35/94) • Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06) • Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 35/94 i 110/05) • Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN 20/06) • Pravilnik o mjerama zaštite od požara pri izvo enju radova zavarivanja. 117/01. lemljenja i srodnih tehnika rada (N. opreme.

) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara (Sl.N.. i čl. N.) Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje (NN 13/06 i 49/06) Norme: • Nomenklatura zaštite od požara HRN U. i čl. st. maglica i prašina (N.N.N. 53. 53. list. 55/96.. 55/94 i 142/03) Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99) Pravilnik o zaštiti šuma od požara (NN 26/03) Upute o zaštiti od požara za daljinski vo ena i daljinski nadzirana elektroenergetska postrojenja (N. čl. 53. 53. instalacija i ure aja namijenjenih za rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (N.N. list 44/83 i 31/89i čl.) Pravilnik o tehničkim propisima o gromobranima (Sl. 141/03. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. zaštitne sustave i komponente namijenjene za rad u eksplozivnoj atmosferi plinova. čl.. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 35/94) Pravilnik o sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (NN 35/94 i 55/94) Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 29/05) Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99) Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (Sl. br. 55/96. br.N. para.N. 23... 53. 59/96. 32. br. list.. br. list. br. 13/68. 62/73. br. 148/99. list. čl. 41/91.) Pravilnik o temeljnim zahtjevima za opremu. i čl..Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. čl.) Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje od požara (NN 67/96) Pravilnik o uvjetima za vatrogasne puteve (NN 35/94.. 53. list.001 stranica 342 od 348 . br.. 55/96.A..N.N.N. br. list 35/80 i čl. Zakona o normizaciji . Zakona o zaštiti na radu. Pravilnika o tehničkim normativima za projektiranje i izvo enje završnih radova u gra evinarstvu .J1. 53.) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozija (Sl.. Zakona o zaštiti od požara – 58/93. 24/87. br. br. 74/90. 1/01.. 55/96.. 53.N.N. list. 69/98. 56. 53.. 55/96. Zakona o normizaciji .14. Zakona o normizaciji NN 55/96) Pravilnik o tehničkim normativima za ure aje za automatsko zatvaranje vrata ili zaklopki otpornih prema požaru (Sl.N. i čl. br.) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu od statičkog elektriciteta (Sl. Zakona o normizaciji NN 55/96 i 69/97) Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i ure aja od požara (Sl. br.) Pravilnik o tehničkim normativima za sisteme za odvod dima i topline nastalih u požaru (Sl.21/90.2/02. list 38/89 i čl. Zakona o normizaciji NN 55/96 i 69/97) Pravilnik o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave (Sl. 4/00. 7/84. 112/03.. list 45/83 i čl.) Pravilnik o tehničkom nadzoru električnih postrojenja. Zakona o normizaciji NN 55/96 ) Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne ure aje za gašenje požara ugljičnimdioksidom (Sl. 2. br. čl. 114.-ispravak... br. 5/02... Zakona o normizaciji-N. Zakona o normizaciji . Zakona o normizaciji-N. 53/88. Pravilnika -21/90.

Prije početka izvo enja radova. šahtove procjednih voda. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice III. potrebno je unijeti u gra evinski dnevnik te o tome obavijestiti Kordinatora II. u prvom redu ubrajamo: • Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija. • Plan postupanja u izvanrednim situacijama. crpljenja i iskopa starog otpada. plinske cijevi. Sukladno Zakonu o zaštiti od požara ovdje su prikazane osnove mjere zaštite od požara i eksplozija kojih se mora pridržavati Izvo ač radova.8 ELEMENTI POŽARNE OPASNOSTI Najveća opasnost od požara i eksplozija je prisutna prilikom iskopa plinskih zdenaca. svih radova uz plinske glave.14.A. • Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija. koji mora biti izra en u skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (NN 35/94 i 55/94).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.14.A. nadležnim inspekcijskim službama i Projektantom). • Pravilnik o zaštiti od požara za odlagalište Jakuševec te drugim zakonskim propisima i propisanim aktima donesenim od strane poduzeća koje upravlja odlagalištem. u nastavku opisanih mjera. koja mora biti izra en u skladu s odredbama Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija (NN 35/94 i 110/05). za koje mora dobiti odobrenje Koordinatora II (koji se prije odobrenja mora savjetovati s poduzećem koje upravlja odlagalištem. kada se radovi na odlagalištu stranica 343 od 348 . a u cilju zaštite radnika i drugog osoblja potrebno je pridržavati se Zakona i pravilnika koji se odnose na zaštitu od požara i eksplozija. a u koje.14. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III.4.7 UVOD Zbog specifičnosti radova na prostoru odlagalištu otpada. 33/05 i 107/07) • Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 97/93.4. 34/95 i 151/03) • Zakon o otpadu (NN 178/04 i 111/06) • Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95) • Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99). Provo enje mjera zaštite od požara i eksplozija te nabavku i uporabu sve potrebne opreme i materijala Izvo ač ne neplaćuje posebno već ih mora ukalkulirati u jedinične cijene izvo enja radova na otplinjavanju odlagališta. ventile. Za provedbu i nadzor navedenih mjera zaštite od požara i eksplozija Izvo ač mora organizirati odgovarajuću službu i imenovati odgovornu osobu. osim u slučaju da sam predloži vlastite mjere zaštite. III. odzračnika me usloja.A. Svaku izvanrednu situaciju koja se odnosi na primjenu. hvatače kondenzata. Izvo ač je dužan izraditi Elaborat zaštite od požara i eksplozija koji mora biti uskla en sa zakonskim propisima i dokumentima propisanima od strane poduzeća koje upravlja odlagalištem. Izvo ač je obvezan na gradilištu provoditi sve mjere zaštite od požara sukladno pravilima tehničke prakse te mjera koje su propisane slijedećim zakonima i pravilnicima: • Zakon o zaštiti od požara (NN 58/93.

A. ovisi o starosti i sastavu otpada ugra enog u tijelo otpada. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. u najvećoj mjeri.) • Povećana opasnost .) Mjere preventivne zaštite Područja na odlagalištu otpada na kojima postoji mogućnost stvaranja zapaljivih i eksplozivnih koncentracija odlagališnih plinova podijeljena su u četri zone opasnosti: • nulta zona je zona bez opasnosti stvaranja zapaljivih i eksplozivnih smjesa i plinova • prva zona je prostor najveće opasnosti i obuhvaća područja u kojima su u uobičajenim pogonskim uvjetima rada očekivano prisutne zapaljive ili eksplozivne smjese odlagališnog plina • druga zona obuhvaća područja na kojima se u uobičajenim pogonskim uvjetima rijetko može očekivati stvaranje zapaljivih i eksplozivnih plinova • treća zona obuhvaća područja u kojima u uobičajenim pogonskim uvjetima samo u iznimnim slučajevima može očekivati stvaranje zapaljivih i eksplozivnih smjesa plinova. mjerenjem koncentracije odlagališnih plinova. poznate količine i struktura otpada. To područje mora biti zaštićeno od svih izvora vatre i drugih toplinskih izvora. itd. Plinovi se mogu javiti u različitim omjerima što.9 MJERE IZBJEGAVANJA POŽARA Prema pravilima o zaštiti ljudi i imovine od požara i eksplozije na odlagalištu otpada potrebno je odrediti na kojim se poslovima pojavljuje povećana opasnost za život i zdravlje radnika. slaba protupožarna zaštita itd. Do pojave eksplozije najčešće dolazi ako je: • prisutnost metana u smjesi sa zrakom ili kisikom u točno odre enim koncentracijama (granica eksplozivnosti): • donja granica eksplozivnosti je 5 vol% • gornja granica eksplozivnosti je 15 vol%.14. smetlište. te opseg opasnosti i mjere preventive zaštite. itd.kada se prisutne opasnosti ne mogu jednostavno ukloniti primjenom standardnih pravila i metoda zaštite (neure eno odlagalište. stranica 344 od 348 . na predmetnom odlagalištu otpada. ugljikov dioksida (CO2). Područje na kojem se obavljaju sanacijski radovi svrstava se u prvu zonu opasnosti i u kategoriju povećane opasnosti pojave požara.kada se prisutne opasnosti mogu otkloniti primjenom osnovnih pravila zaštite (ure eno odlagalište. Opseg opasnosti Opseg opasnosti od požara utvr uje se prema kategorijama: • Mala opasnost . • prisutnost izvora zapaljenja s minimalnom potrebnom temperaturom paljenja (eksplozija može nastati i u zatvorenom prostoru).14. može doći do nekontroliranog osloba anja kemijski vezane energije – eksplozije. sumporvodika (H2S). Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice mogu odvijati pod utjecajem odlagališnog plina koji se sastoji od mješavine plinova: metana (CH4). III. ugljikov monoksida (CO).Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.A.4. bez mjerenja koncentracije odlagališnih plinova. U odre enim situacijama povećane koncentracije pojedinih plinova.

O svim mjerenjima i naredbama potrebno je voditi poseban dnevnik. ugljikovog dioksida (CO2). Pastor – TVA) koji se moraju postaviti uz svaki plinski zdenac (na liniji koja se nalazi u sanaciji) na udaljenosti ne većoj od 10 metara. • na svim strojevima i vozilima koji se kreću kroz prvu zonu opasnosti i koji su pokretani motorima s unutrašnjim izgaranjem. Ure aji za mjerenje koncentracije odlagališnog plina su prenosivi ure aji koji imaju mogućnost mjerenja slijedećih komponenti odlagališnog plina: metana (CH4).A.4. • sve strojeve s unutrašnjim izgaranjem koji kontinuirano rade (npr. kisika (O2). Mjerenja koncentracije odlagališnih plinova u zrak provodi se ure ajima za mjerenje koncentracije odlagališnih plinova. odnosno kada to odobri Nadzorni inženjer.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. • organizirati zvučno oglašavanje opasnosti. agregati) udaljiti izvan prve zone opasnosti. iskrolovce. sumporvodika (H2S) i vodika (H2) s mjernim područjem: • 0-100 % volumena za CH4. Za početno gašenje požara Izvo ač mora osigurati prijevozne atestirane vatrogasne aparate punjene s 50 kg ABC praha za gašenje (kao tip S50. Izvo ač tako er mora osigurati veće količine zemlje potrebne za početno gašenje požara. Radovi se nastavljaju kada se utvrdi pad kritične koncentracije metana. na mjestima priključaka zdenaca na linijske kolektore. oko hvatača kondenzata i na svim onim mjestima gdje se može očekivati povećana koncentracija metana. radovi na sanaciji se prekidaju u cijelosti ili djelomično. • sva vozila i sve strojeve opremiti kao za rad u metanskim jamama. na ispušnim cijevima ugraditi iskrolovce. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. stranica 345 od 348 . Sve radnike na izvo enju radova i radnike na odlagališti je potrebno upoznati s opasnostima i mjerama zaštite od požara i moraju biti osposobljeni za rukovanje sredstvima za gašenje požara.A. potrebno je izvršiti slijedeće: • kontinuirano mjeriti koncentraciju metana u zoni sanacijskih radova. Opasnost od požara i eksplozije te tako er i oznaka Zabranjena upotreba alata koji iskri. Prekid rada na odlagalištu otpada se oglašava zvučnim signalom – sirenom s unaprijed dogovorenim signalima.14. III.5%).14. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice Sva vozila i strojevi koji su pokretani motorima s unutrašnjim izgaranjem i koja se kreću u prvoj zoni opasnosti na ispušnim cijevima moraju imati hvatače iskri tzv. oko samih zdenaca. itd. Mjerenja je potrebno provoditi u zoni sanacijskih radova. Ukoliko se mjerenjem koncentracije metana utvrde kritične količine metana (više od 4.10 MJERE IZBJEGAVANJA OPASNOSTI OD EKSPLOZIJA Da bi se izbjegla opasnost od eksplozija prilikom sanacijskih radova. Na vidljivim mjestima na odlagalištu otpada potrebno je postaviti uočljive oznake upozorenja i zabrane: Zabranjeno pušenje i pristup otvorenim plamenom.

Ure aji mora imati potvrdu Ex-Agencije prema Pravilniku o opremi i zaštitnim sustavima namjenjenim za uporabu u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 123/05) i Pravilniku o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja. rijeka ili mora • druge pojave koje predstavljaju opasnost za život i zdravlje ljudi ili životinja ili ugrožavaju imovinu. III. U tom slučaju treba prekinuti sve radove. potoka. Istovremeno treba mjeriti koncentracije metana i štetnih tvari u dimnim plinovima i narediti upotrebu zaštitnih sredstava (maski) tako da ne do e do trovanja radnika koji gase požar. potrebno je obvijestiti: • što se dogodilo • gdje se dogodilo • kada se dogodilo • koliko je unesrećenih • kakvu pomoć trebate • tko zove.14. a požarište se mora hladiti vodom. instalacija i ure aja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06). imovinu. • 0-200 ppm za H2S i • 0-1000 ppm za H2.A. • 0-25 % volumena za O2. okoliš i kulturna dobra. opreme.11 NAČIN GAŠENJA POŽARA Ukoliko do e do požara. potrebno je pozvati vatrogasnu postrojbu i obavijestiti policiju. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Kada IZVO AČ nazove Državnu upravu za zaštitu i spašavanje (112). stranica 346 od 348 . Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • 0-100 % volumena za CO2. Ukoliko početni požar nije moguće lokalizirati. on se mora vrlo brzo i organizirano gasiti pomoću postojećih vatrogasnih aparata i zasipnog materijala.14. • onečišćenje pitke vode. okoliš obavezno treba obavijestiti Državnu upravu za zaštitu i spašavanje pozivom na broj 112.A.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje.4. O svim hitnim situacijama na odlagalištu. nesrećama ili prijetnji za ljudske živote. Kod većih koncentracija metana potrebno je zatražiti prisutnost medicinske ekipe. Državnu upravu za zaštitu i spašavanje IZVO AČ treba obavijestiti ako je na odlagalištu neodgodivo potrebna: • hitna medicinska pomoć • pomoć vatrogasaca • pomoć policije • pomoć gorske službe spašavanja • pomoć drugih hitnih službi i operativnih snaga sustava zaštite i spašavanja ili ako je IZVO AČ uočio: • požar • istjecanje opasnih tvari.

• održavati u ispravnom stanju vatrogasnu opremu i sredstava za gašenje požara.Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. nemara ili slično. one elemenate i sklopove na postrojenjima. vozila. odnosno izmjeniti. zavarivanje. u velikoj mjeri predstavlja propust koji može rezultirati požarom ili eksplozijom.14. pružiti prvu pomoć eventualno povrije enim te pozvati hitnu pomoć. • onemogućavati ubacivanje predmeta koji bi mogli prouzročiti požar u otvorenom prostoru sanacije na koji je pristup ograničen. • održavati puteve u stanju koji omogućavaju pristup vatrogasnim vozilima u svako doba.A.12 OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIKA Nedovoljna upućenost zaposlenih osoba na odlagalištu otpada o opasnostima koje mogu nastati zbog nesmostrenosti. • onemogućavati pristup vozilima. elektroinstalacije koje nisu u S-izvedbi.A. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. 107/07) Izvo ač radova na sanaciji je dužan izraditi Elaborat zaštite na radu i Elaborat zaštite od požara i eksplozija te sve radnike i ostalo osoblje uključeno na bilo koji način u poslove sanacije plinskog sustava.4. instalacije i ure aje u ispravnom stanju. • uklanjati predmete koji predstavljaju opasnost za nastajanje i širenje požara izvan prostora sanacije. stranica 347 od 348 . vatrogasnu opremu i sredstava za gašenje požara. 114/03) i Zakonu o zaštiti požara (NN 58/93.14. itd. Zakonu o zaštiti na radu (NN 59/96. svjetiljke s otvorenim plamenom. • izvoditi i održavati odgovarajuće ure aje i instalacije za dojavu i gašenje požara. III. III.14.A.4. pušenje. strojevima i ure ajima koji pri radu mogu izbacivati iskre na mjestima gdje bi to moglo predstavljati opasnost od požara. Zatim treba pristupiti gašenju požara nastalih nakon eksplozije. instalacijama i ure ajima koji mogu izazvati požar. Mjere zaštite od požara i eksplozije tijekom sanacije plinskog sustava su slijedeće: • upotrebljavati samo strojeva. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice U slučaju eksplozije treba prekinuti rad i udaljiti ljude. Radi navedenog svi zaposlenici moraju biti osposobljeni po požarnom minimumu i uvježbani o načinu rukovanja opremom i sredstvima za gašenje požara u skladu s odredbama Zakonom o zaštiti od požara i Pravilnika o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara. • uklanjati zapaljive tvari koje predstavljaju opasnost za nastajanje i širenje požara izvan prostora sanacije. • zabraniti uporabu otvorene vatre u prostoru sanacije (npr.).13 TEHNIČKE MJERE ZAŠTITE Prema zakonu o zaštiti od požara potrebno je poduzimati radnje nužne za utvr ivanje primjene propisanih i nare enih mjera zaštite od požara. otvorena ložišta. 33/05. gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (NN 61/94). • uklanjanjati. • postavljati. na za to potrebna mjesta. • nabavljati odre ene količine i vrste tehničke opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara. 94/96. Prema Zakonu o prostornom ure enju i gradnji (NN 76/07). upoznati s izra enim Elaboratima i mjerama zaštite. koristeći zaštitna sredstva.

ako se njihovim preure enjem ne može otkloniti nedostatak koji može prouzročiti požar. itd. pretakanje zapaljivih tekućina i plinova. zabraniti obavljanje opasnih poslova na prostoru sanacije (npr.A. spaljivanje. lakiranje. zabraniti uporabu neadekvatnih i opasnih ure aja. Za provo enje svih propupožarnih mjera zaštite je odgovoran Izvo ač radova i odgovorna osoba Izvo ača. instalacija ili drugih sredstava. Otplinjavanje odlagališta i plinska mreža do plinske stanice • • • • zabraniti uporabu ure aja. -~ ***KRAJ POGLAVLJA *** stranica 348 od 348 .Dokumentacija za nadmetanje Gra enje. organizacija koja upravlja odlagalištem i Koordinator II. usaglašavati mjere zaštite s važećim zakonima i podzakonskim aktima te s općim aktima propisanim od strane organizacije koja upravlja odlagalištem. održavanje i upravljanje pojedinim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec III. Kontrolu mjera protupožarne zaštite provode nadležna tijela. instalacija ili drugih sredstava sve dok se ne poduzmu sve mjere da se opasnost ukloni.14.).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful