P. 1
Lingvistika - Fonologija i Fonetika

Lingvistika - Fonologija i Fonetika

|Views: 457|Likes:
Published by Dona Novi

More info:

Published by: Dona Novi on Jun 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/03/2014

pdf

text

original

FONOLOGIJA I FONETIKA 1.

univerzalnost u raznolikosti Fonologija: sustavnost u nasumičnosti -različiti jezici – razlike na fonološkoj, morfološkoj, sintaktičkoj i semantičkoj razini -činjenica da ne postoje 2 jezika koja imaju jednaku glasovnu strukturu -u jezicima znatno varira: a) broj konsonanata (6-122) – inventar konsonanata jezika svijeta b) broj vokala (2-14) – inventar vokala jezika svijeta c) korištenje tonalnih efekata (0-5) – inventar tonskih jezika d) slogovna strukatura – struktura sloga jezika svijeta FONOLOŠKE UNIVERZALIJE: -ako jezima imalo mali inventar konsonananata onda de ti konsonanti biti artikulacijski jednostavni (Londlom and Maddieson 1988.) -ako jezika ima samo 3 vokala, onda su to –i, -u te –a -jezika može razlikovati do 5 tonova, ne više -ako jezika ima konturne tonove, onda ima i ravne tonove -jezik sa složenim konturnim tonovima, također ima i jednostavne konturne tonove 2. fonetika i lingvistika (fonologija) Lingvistika perspektiva – apstraktno, sustav, konstrukcija koja se pretpostavlja (jezik) a) fonetika istražuje fizičke osobine govornih glasova – redundantnost b) fonologija istražuje strukturu i funkciju glasova u tijeku prenošenja značenja – distinktivnost, dovoljna razlika, FONETSKA PERSPEKTIVA – konkretno, ostvarenje, dostupno neposrednom opažanju, promatranju Dvojno odnosi fonetika prema lingv: fonetika -> a) lingvstika ; b) fonologija LINGVISTIČKA PERSPEKTIVA – apstraktno, sustav, konstrukcija koja se pretpostavlja (jezik) FONETSKA PERSPEKTIVA – konrektno, ostvarenje, dostupno neposrednom opažanju, promatranju Razlikovanje jezika i govora: razlikvanje lingv. i fonetike, odnosno fonologije i fonetike JEZIČNO je ono što vrijedi opdenito, kao sustav GOVORNO je pojedinačno ostvarenje (svaki govorni čin novi je slučaj) FONETIKA-obično u pomodnoj funkciji u odnosu prema lingvistici FONOLOGIJA/FONETIKA: “...in the light of the distinction between phonological and phonetic distinctive features, that the two sets be absolutely unrelated” (Chomsky and Halle, 1968:169). • “A phonetic study tells how the sounds of a language are made and what their acoustic properties are. A phonological study tells how these sounds are used to convey meaning”(Hyman, 1975:2). • “... while phonetic reality may motivate a phonological representation, it neither justifies nor ultimately explains it. Phonetic reality provides the stuff of which phonological theory provides the organization.” (Goldsmith, 1990:10). -Usprkos svim razlikama, iznenađujuda je sličnost u tome kakorazličiti jezici strukturiraju svoje glasovne sustave. - Prema podacima o nekim temeljnim sličnostima međufonološkim sustavima različitih jezika može s pravomzaključivati o nekim univerzalnim karakteristikama fonološke strukture. Fonologija u lingvsitici

• Fonologiji pripada istraživačko područje u kojem se pokušava razumjeti struktura koja stoji u podlozi glasovnih sustava. -Fonologija se može opisati i kao granu lingvistike kojoj je zadatak da opiše načine na koje se strukturiraju glasovi ljudskoga govora kao medij kojim se prenosi oblik morfema (značenjskih jedinica) u jeziku uopde i u pojedinačnim jezicima. -Fonologija nekog jezika promatra se, dakle, kao dio cjelokupne jezične strukture, odnosno njegove ukupne organizacije ZADACI FONOLOGIJE: prva je konstatacija da postoje elementi koji se u izrazima ponavljaju -pojedinačni segmenti ili nizovi segmenata: • sok – kos: s-o-k, k-o-s; kost, slast, mast ... •... zadatak je fonologije da ustanovi koji se elementi pojavljuju u pojedinom fonološkom sustavu (popis). ju ne pojavljuju se u svim mogudim sljedovima (postoje neka ograničenja) • hrv. skok, slast ali ne: *tsok, *lsats, kalodont (ne: *nt... ) segmenta – slog!! •... zadatak je fonologije da ustanovi koje su kombinacije segmenata dozvoljene, odnosno kakva ograničenja u sustavu postoje. ili moraju izgovarati različito – zbog nekih jezičnih procesa dolazi do promjene istoga segmenta u određenom kontekstu • hrv. misao – mišlju (ne: mislju) •... zadatak je fonologije da otkrije koji procesi stoje u osnovici izgovora pojedinih segmenata unutar izraza nekog morfema u različitim kontekstima. • Varijacije na fonološkom planu mogu se manifestirati na razini: segmenata ili glasova; fonema; slogovne organizacije; na granici morfema FONOLOŠKE RAZINE: fonološka izreka, intonacijska skupina, fonološka skupina, razina riječi, slogovna, segmentalna 3. FONETIKA – posebna znanst.disciplina koja ima vlastiti predmet proučavanja: govor – vlastitu metodologiju kojom dolazi do spoznaja o njemu a) artikulacijska: fiziologija govora; b) akustička: govorni zvuk ARTIKULACIJSKA FONETIKA: a) anatomija i fiziologija govornih organa-izgled i oblik govornih organa; b) razumijevanje aktivnosti govornih organa u prozivodnji glasova govora ARTIKULACIJA – kontrolirani pokreti govornih organa sa specifičnom namjerom i svrhom GOVORNI ORGANI – 2 sustava: respiratorni i alimentarni a) dišni organi – ne oblikuju konkretne glasove ali daju temeljni oblik na prozodijskome planu: slogovi, naglasak riječi, rečenična intonacija, stanke, govorni tempo b) alimentarni organi: veličina i oblik šupljina (usne i ždrijelne) – modificiraju se pomicanje mišida jezika i mekog nepca – mijenjanjem njihova oblika glasovi dobivaju spec.fonetsku kvalitetu

GOVORNI PROCES: namjera govornika proizvesti jezičnu poruku, precizna koordinacija pokreta dvaju sistema organa, lanaca započinje neuralnom aktovnošdu u mozgu – slijed motoričkih naredbi OSNOVNA SVRHA: tvorba glasova – pokretanje izvjesne količine zraka iz pluda; modificiranje pokrenute zračne struje i njezina tlaka; oblikovanje govornih organa od larinksa do usna Značajan faktor u tvorbi glasova: razlika u sublotalnom i supraglotalnome tlaku zračne struje RAZNOVRSNOST LARINGALNIH GLASOVA: 1) zračna struja; 1.1) mjesto pokretanja zračne struje; 1.2.) količina zraka; 1.3.)izlazeda/ulazeda-------2) glasnice; 2.1.)glasnive (ne)vibraju (bez)zvučnosti;2.2.)napetost glasnica----------3) oblik glote: zatvor, trokutasti oblik, breathy voice, creaky voice Uloga mekog nepca u artikulaciji: 1) velum podignut uza stražnji zid farinksa (spriječen prolaz zraku kroz nos) – oralni glasovi 2) velum spušten i omogudava prolaz zraku kroz nos – nazalni glasovi engl. velic closure = velarna prepreka - odnosi se na podignutost mekog nepca -razlika: oralno / nazalno Razlika konsonanata i vokala : alimentarni organi Vokala: 24 Konsonanata: 600 1. Artikulacijski kriterij - Nastanak glasa (konsonanti) 2. Auditivni kriterij - Sonornost (vokali) 3. Fonološki kriterij - Podjela glasova (vokali i konsonanti) USNA + NOSNA ŠUPLJINA = 4 dimenzionalna cijev Podjela glasova: Fonološki kriterij Glasovi: a. Konsonanti (suglasnici)• konsonanti češde izazivaju neke glasovne promjene Npr. Nazalizacija vs. Jednačenje po mjestu/načinu tvorbe b. Vokali (samoglasnici)• vokali su obično slogotvorni Npr. a, i vs. p, š PROIZVODNJA GLASOVA 3 temeljne komponente: 1) INICIJACIJA ZRAKA- način i mjesto pokretanja zračne struje prilikom započinjanja govorenja 2) FONACIJA- aktivnost glasnica 3) ARTIKULACIJA- konačno oblikovanje glasova OPIS KONSONANATA: 3 osnovne faze: PRIPREMA – postavljanje artikulatora u određeni položaj; DRŽANJE – artikulatori stoje u određenom položaju, OTPUŠTANJE – artikulatori se odmiču od položaja u kojem su bili u fazi držanja Mjesto: mjesto najvedeg suženja; onaj dio artikulacijskog prostora kroz koji prolazi zračna struja a koji se pri izgovoru glasova najviše sužava ili se govorni organi, artikulatori, međusobno dodiruju -dodatno mjesto izgovora: labijaliziranost (kʷ), palataliziranost (tʲ), velariziranost (tˠ) i laringaliziranost(tˤ) Način: tipovi prepreke koja se postavlja zračnoj struji: okulzivi,frikativi, afrikate, aproksimanti, virbranti i poluvokali, zatvaranje, suženje, otvor Zvučnost: zvučni, bezvučni Artikulacija: NAČIN Nastanak glasa rezultat je poremedaja u prolazu zračne struje kroz govorni mehanizam. 3 su moguda načina proizvodnje glasova: 1. potpuna prepreka: okluzivi, afrikate (zatvor) - stvaraju je glasnice, jezik i/ili usne - naglo ili usporeno otvaranje

Australija. poluzatvoreni/poluotvoreni. frikativi) 2) zvučni konsonanti (okluzivi. sj. sužen prolaz: frikativi.2. dijagramski Oblik drugim vokalima istoga jezika. !*Ovakve artikulacijske klasifikacije vokala prilično su nesigurne. uvula. vokali .na mjestu od larinksa do usana 3. a se čuje bolje i dalje nego p !!NAJMANJE SONORNI 1)bezvučni konsonanti (okluzivi.glas nailazi na organ koji može vibrirati (glasnice. poluvokali . otvoreni) . afrikate. frikativi) 3) nazali 4) likvidi (vibranti. aproksimanti. apeks Opis vokala Raščlanjivanje procesa artikulacije vokala u nekoliko tipičnih dijelova: usna (ne/zaokruženi) Shema vokalskog prostora u usnoj šupljini se prenosi u grafički.zapravo neprecizne jer se uglavnom oslanjaju na kinestetski osjet govornika (češde se za klasificiranje koriste auditivne metode) Vokali svjetskih jezika Vowels of Worlds languages WALS – 40 V (s V dijalekata) -15 V -14 V Sjeverna Amerika. Peru: 2-4 V Podjela glasova: Sonornost ili čujnost glasova(zvonkost) Sonornost proizlazi iz izgovornih osobina glasova: K se razlikuju od V prema: struje) Npr. nepostojanje prepreka: vibranti. laterali. poluvokali) 5) vokali (zatvoreni. afrikate.

š. promjenom fonema dolazi do promjene . h) 4.!!NAJVIŠE SONORNI Ljestvica sonornosti za hrvatski jezik (Jelaska. nj.Niski vokali (a) Akustička fonetika: Govorni zvuk Zvukom se u užem smislu te riječi naziva sve ono što čujemo. ž) 5.Vioki vokali (i. Jelakovid (1977) Ljudski govor: glas – govorni zvuk . FONOLOŠKE TEORIJE Praški lingvistički krug: Nikolaj Sergejević Trubeckoy ‘Grunzüge der Phonologie. dž) 3. u) 10.Bezvučni tjesnačnici (s.Zvučni zatvornici (b. Smještanje fonema u fonološki sustav Fonem: apstraktne jedinice određenog jezičnog sustava. 1939.Bezvučni zatvornici (p. parsing 4.Nosni i usni približnici (m. č. đ. što zamjedujemo sluhom. d.neurološko •presudna konstatacija: zvuk je dostupan ljudskim osjetilima (sluhu) • uho = cijeli slušni mehanizam • (od vanjskog uha do centara za slušanje u mozgu) Fiziološke i akustičke (perceptivne) karakteristike zvuka (3D) (ton) . ved su složeni (ljudski glas!!) TITRANJE: jednostavno – čisti ton i složeno – složeni zvuk Definiranje zvuka: Fiziološko-Neurološko Koji organi nam omogudavaju percepciju zvuka/koristimo kada slušamo? • Fiziološko .frekvencija titranja jakost zvuka (glasnoda) .Treptajnik (r) 8.Zvučni tjesnačnici (z.specifični zvuk -> ljudski govorni organi Definiranje zvuka: Fizikalno.Bočni (l. n. lj) 7. k.Prijelaznik (j) 9. c. o) 11. t. 2004. najmanja linearna jedinica plana jezičnog izraza. jednostavno ili složeno (čisti ton ili složeni zvuk (boja zvuka)) jednostavna.Zvučni val nastaje titiranjem (ponavljanjem pokreta nekog tijela) Titranje: A. periodično ili neperiodično (harmonično ili šum) B.’. g. d) 2.Srednji vokali (e.) 1.amplituda titraja (boja) – duljina titraja PRIMALAC ZVUKA U GOVORNOM LANCU JE UHO! DEFINIRANJE ZVUKA – PSIHOLOŠKO: subjektivni doživljaj zvuka. f. jedinica bez odgovarajudeg plana jezičnog sadržaja. v) 6.

Laringalna obilježja. strogo ograničen i određen broja RO -> ograničen broj fonema. Fonologija Američki strukturalizam . tzv. podliježu univerzalnim zakonima. Klasična generativna fonologija sadržane: iscrpna i sveobuhvatna analizu fonologije engleskoga jezika.) ‘Autosegmental and metrical phonology.fonološka sastavnica. 1990. Distinktivna obilježja:1. precizan formalistički prikaz pravila (transformacija) i način na koji pravila međusobno djeluju jedno na drugo na temelju strogog poretka.na planu sadržaja jezičnoga znaka. fonemi su ulančani u nizove. 2. Mjesna obilježja Autosegmentalna fonologija John Goldsmith.). Uloga fonološke sastavnice je neophodna bududi da temeljni oblici sadrže nemogude ili neželjeno spojene nizove fonema te je zadada upravo fonološke sastavnice da ih preoblikuje u optimalnije prikaze kako bi bili u skladu s pravilima gramatike toga jezika.12 pari distinktivnih obilježja. neraščlanjiv. 22) 'Razlikovna obilježja svrstana u istodobne snopove nazivaju se fonemi. sadrži sva razlikovna sredstva koja pomažu pri razlikovanju morfema i riječi Razlikovna obilježja: dvije varijante jednoga obilježja zajedno supostoje u istom kodu. derivacijska i linearna fonologija. a ne fizičkoj pojavi.’. proučava foneme organizirane u tom sustavu-> Fonetika vs. niti jedan jezik ne iskazuje istovremeno dvije alternante istog. 1956. skup međusobno sučeljenih obilježja.(in)varijante.’ (SPE). broj samih fonema je konačan za svaki jezični sustav – na razini izraza pridružuje im se varijabilni broj fona Fonemi. apstraktnog jezičnog sustava. osnovni uzorak koji je u podlozi okupljanja fonemajest slog. služi za međusobno razlikovanje glasova: dovoljno je razlikovanje u jednom obilježju za utvrđivanje pripadnosti fonema određenome sustavu. ali sa strane jezika. PhD thesis (1976. dokazi da pravila zahvadaju prirodne razrede glasova.’.Načinska obilježja i 4. Glavna obilježja.funkcionalizam: Roman Jakobson & Morris Halle ‘Fundamentals of language. i kako bi olakšali izgovor (usporedi s fonemima i njegovim alofonima). proučava pojave vezane za govor. Jakobson (‘Temelji jezike’. str. svaki jezik koristi neke. univerzalna obilježja. jedinstvena klasifikacija vokala i konsonanata R. funkcionalna jezična jedinica. slobodne varijante Fonologija: najmanjem jezičnom segmentu pristupa kao jezičnoj. (1968. formalna i apstraktna pravila koja djeluju na (temeljni) prikaz. razlikovna obilježja svrstana u istodobne snopove.' Generativna fonologija Noam Chomsky & Morris Halle ‘The Sound Pattern of English. teorija o razlikovnim obilježjima i označenosti. • Leksički ton Dagaare HL yùòrí 'penis' LH yúórì 'ime' Kantonski: [si] Visoki ton 55 'pjesma' Srednji ton 33 'pokušati' Niski ton 22 'tvar' . 3. ne sve razlike!. (alo)foni. kombinatorne varijante. Fonologija: proučava jezična sredstva kojima se taj glas veže za značenje Fonem: najmanja jezična jedinica koju čini skup ne svih nego samo distinktivnih artikulacijskih i akustičkih obilježja zahvaljujudi kojima se jedan glas razlikuje od drugih kao sredstvo razlikovanja značenja riječi.

radikalan Teorija OptimalnostiAlan Prince & Paul Smolensky. razbučen. Svaka jedinica koja nosi ton mora imati ton.model iz čije de se strukture i procesiranja modi iščitati njihove različitosti. *nepravilne konsonantske skupine NoCoda *Complex Onset Primjeri ograničenja VJERNOSTI: No delition: MAX-IO (za svaki segment u inputu mora postojati odgovarajudi segment u outputu). Linije pridruživanja se ne smiju križati. NOCODA . fonologije. stegnut SUPRALARINGALAN – NAČIN (nazalni.’. PhD thesis (1976. Teorija Optimalnosti: model gramatike alternativan modelu generativne gramatike. S i t ò í – o g a b a g a í melodijski red VV CV red/okosnica TT tonski red John Goldsmith: Konvencija pravilnog pridruživanja: 1. Svaki ton mora biti povezan s nekom jedinicom koja nosi ton. No feature change: IDENT-IO (odgovarajudi segmenti moraju biti identičan MORFOLOGIJA-učenje o oblicima -lingvistička disciplina unutar koje se proučava struktura. MJESTO – labijalan. *-stražnji. 4. ograničenja!! Primjeri ograničenje OZNAČENOSTI:*stegnuti glotis (odnosi se na razlikovno obilježje). koronalan.‘Optimality Theory: Constraints Interaction in Generative Grammar.’ 1990. +zaokruženi (kombinacije obilježja). dorsalan. NO insertion: DEP-IO (za svaki segment u otputu mora postojati odgovarajudi segment u inputu). *V Nazalan. 3. no u duhu generativne gramatike. *C+σ (zatvoreni slog). trajanja.*. Pridruživanje se vrši jedan na jedan i s lijeva na desno. lateralni. stridentni).) ‘Autosegmental and metrical phonology. *prednji zaokruženi vokali (u odnosu na prednje nezaokružene). gramatičke pojave i procesi unutar riječi . * VC (u odnosu na CV). **σV (slog bez pristupa). želi objasniti i ponuditi znanstveno-dokazan model dinamičnih i kreativnih mentalnih procesa u kojima su odražene univerzalne vrijednosti ljudskih jezika . **σ CC (grananje pristupa). 2.Niski silazni 21 'vrijeme' Nisko-visoki 24 'uzrokovati' Nisko-srednji 23 'grad' • Gramatički ton Tiv (Niger) vende 'odbijati' – vèndè (prošlost) – vèndé (neposredna prošlost) Etsako: údzé – òkpá -> údzôkpá 'jedna sjekira' òké-òkpá -> ókôkpá 'jedan ovan' ówà-ówà -> ówŏwà 'svaka kuda' • Bruce Hayes: alternativan način prikaza jedinice kvantitete (sloga) putem mora – μ: jedinica kvantitete. koja se pripisuje isključivo prozodijski relevantnim segmentima rime: J i O Autosegmentalna fonologija John Goldsmith. i) input ii) odvezivanje iii) povezivanje iv) širenje GEOMETRIJA FONOLOŠKIH OBILJEŽJA: a) korijen b) LARINGALAN – zvučan. oblici. 1990. kontinuirani.

riječi bi se svele na etikete koje se naljepljuju određenim pojmovima …(pojednostavljena ideja prema kojoj su stvari iz stvarnog svijeta raspoređene u jasno odvojive kategorije kojima se samo nadijevaju različite oznake.bos. • Svaka jedinica koja proizlazi iz prve artikulacije opet se artikulira na jedinice druge razine/ tipa. razlike među njima svodile bi se samo na razlike u označavanju. da su jezici samo nomenklature.fonema • glava. • Glasovi se ne povezuju s prirodom označenog. slava. ARTIKULACIJA: • Iskustvo se razlaže na pojedinačne značenjske jedinice kojima u jeziku odgovaraju minimalni znakovi (monemi = morfemi).. istorodnim segmentima drugih označitelja: b. • Oblik označitelja neovisan je o prirodi odgovarajudeg označenika. a veda preciznost postiže dodavanjem novih.. • originalnost misli očituje se u neočekivanom. EKONOMIČNOST JEZIKA: • Kad bi svaka minimalna značenjska jedinica morala imati specifičan glasovni izraz morali bi se pamtiti deseci tisuda različitih jedinica. • Morfemi: temeljne jedinice prve artikulacije – minimalni jezični znakovi • Svaka se od tih jedinica može nadi i u drugim kontekstima.. • Vrijedi za sve ljudske jezike i očituje se na dvjema razinama. • Princip prema kojem su organizirani izrazi monema svodi se na nizanje distinktivnih jedinica . ARTIKULACIJA: • Osnovne jedinice prve artikulacije (morfemi) ne mogu se dalje rastaviti na jedinice koje bi isto tako imale i fonički oblik i značenje. tj.-identificiranje i klasificiranje morfema (najmanjih značenjiskih jedinica u jeziku) -FONOLOGIJA -> sintaksa.. zato je nužna ekonomičnost u upotrebi jezičnih jedinica. spaja.”etikete” u različitim jezicima) . • Artikulacijske i auditivne sposobnosti (i kapaciteti) čovjeka su ograničeni. Neograničena raznolikost situacija i činjenica ljudskog iskustva svodi se na veliku.aglutinativni jezici ARTIKULACIJA: Svojstvo jezika da se može raščlaniti i uvijek ponovo oformiti u svojoj komunikacijskoj funkciji. nego sa sastavnim dijelovima. plava. o – sol. • Druga artikulacija pruža dodatnu ekonomičnost jeziku. • Osnovni princip prema kojem se ljudsko iskustvo pretače u jezične kategorije 1. MORFOLOGIJA. l –dol . • Raščlanjivanje ili analiziranje činjenica iz iskustva na niz jedinica od kojih svaka ima glasovni oblik i značenje. • Način je prema kojem je uređeno iskustvo zajedničko svim članovima jedne jezične zajednice... drugih jedinica 2. . . leksikologija ODREĐIVANJE JEZIČNE RAZINE: Jesu li jezici nomenklature? . • Glasovni oblik (izraz) može se analizirati na slijed jedinica od kojih svaka pridonosi tome da se jedna značenjska jedinica razlikuje od drugih. spava. ali dohvatljivu količinu. novom ili ponovnom povezivanju jedinica • pojedine jedinice toga niza slabo su specifične.

segmente • klasifikaciranje • INDETIFIKACIJA RIJEČI: Pripada paradigmatskoj osi: • uključuje odluku o tome kada se jedan jezični ili govorni odsječak smatra jednom istom riječju. • strah. patke. tri morfema POPIS: BROJ FONEMA I MORFEMA • popis morfema . strahovanje. pačidu. pačji. patkica. predradnik. dva morfem • brk/ov/i. stol/ov/i. raditi. jedan morfem • brk/a.leksem PROBLEM DELIMITACIJE: • Vanjske i unutarnje granice riječi: • sintagma . putovati. nekoliko desetaka) MORFOLOŠKI OPIS: • Morfološki (pod)sustav nekog jezika • skup morfema nekog jezika i njihovih međusobnih odnosa • Morfološki opis • propis • konačan skup pravila kombiniranja klasa morfema • popis • beskonačan skup morfema • konačan popis klasa morfema PREPOZNAVANJE MORFEMA – POSTUPAK I KRITERIJI • Problem određivanja/identifikacije riječi! • Dvije metode taksonomijskog strukturalizma: • segmentiranje : razlaganje kompleksnih jezičnih jedinica u manje dijelove. stol. jak ( Ø!) = jedna riječ. pačid.riječ . . stol/a. patkama. patki.zatvoren • (različit u raznim jezicima. diskurs) . jak/a = jedna riječ. rečenice. otputiti se. pače. prestrašiti se • rad. putnički.otvoren je skup • teoretski neograničen broj jedinica • manje morfema nego riječi • put. a u kojim se slučajevima radi o dvjema ili više različitih riječi • patka. zarađivati. • Morfeme ne treba poistovjedivati s riječima iako mogu nekad imati jednak oblik: • brk. zarada... s patkom. pačjemu. patkino PROBLEM IDENTIFIKACIJE: • type (različnica)– jezične jedinice – u sustavu • token (pojavnica) – govorne – realizirane • lema . stranputica.morfem • Sintaksa – kombiniranje riječi u vede cjeline (sintagma. jak/ost/i = jedna riječ.jedinica • Jezični znak = označitelj + označeno • MINIMALNI JEZIČNI ZNAKOVI = morfemi • Morfemi su rezultat analize na razini prve artikulacije. naraditi se • popis fonema .MORFEM: temeljna jez. radnik. s patkama. putovanje. radnički.

.nt ..stopped raining (između d i r mora biti granica) • hrv. ved se to radi unutar pojedinog.dva tipa pokazatelja na fonološkom planu:  fonemi (grupe fonema.ton .prozodijski . "kalodont" .mstislav.. intonacija.. vokalska harnija • Konsonantske grupe na početku ili kraju riječi: • engl. alofoni) na segmentalnoj razini  prozodijske jedinice (intonacija. • KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE RIJEČI NA RAZINI SEGMENTIRANJA : indikatori granice riječi.. naglasak . stolovi” • AKCENT: jedan (glavni) ili više (bláckbòard "školska ploča’’ bláck bóard "crna ploča" • . nego više – prototipski – mogude je da neki primjeri ostaju nejasni jezičnospecifične razlike u kriterijima za određivanje riječi – pojedini jezici mogu imati vlastite kriterije Martinet: “. jezici u kojima se ne odvajaju riječi!!. danog jezika…” Osnove opde lingvistike. jezičnom planu – u opdoj lingvistici. distribucijski (kriteriji raspodjele). str.74.mjesto.fonetsko .• • • • • u vlastitom jeziku imamo intuitivnu kompetenciju za odvajanje/prepoznavanje riječi nije uvijek lako eksplicitno navesti kriterije prema kojima se riječi identificiraju (oblik.gramatički ORTOGRAFSKI PROBLEM DELIMITACIJE: riječ se definira/određuje kao jedinica zapisana između dviju bjelina *problemi: jezici bez pisma!!.. značenje. skradenice . Fonetsko .prvi. vremenska organizacija glasova u govoru  * *pauze – između riječi ne moraju biti dulje nego unutar jedne riječi bezvučni okluzivi!! .. fonološki . akcent) na suprasegmentalnoj razini FONOTAKTIKA: • Fonotaktički kriterij: • različiti jezici mogu koristiti za delimitaciju riječi ista ili različita fonološka sredstva: fonotaktička pravilnost.semantički . • Alofoni: • ispred ŋ ne može biti granica riječi • Vokalska harmonija: • tur. PROBLEM DELIMITACIJE : ortografski .nema smisla određivati riječ na sistemskom. interpunkcija. ekmek ekmekler “kruh. . tzv.Fonološki kriteriji: .smrt .uzlazni na unutrašnjim slogovima riječi u standardnom hrvatskom DISTRIBUCIJA: • Distribucijski kriteriji (kriteriji raspodjele): - . kruhovi” • masa masalar “stol. ton. funkcija) riječ se ne može čvrsto definirati. tip.mjesto . zadnji ili neki drugi određeni slog • .prozodijski kriteriji: riječ se definira kao bilo koji segment u rečenici koji se može izdvojiti potencijalnim pauzama  * govorni tempo.

igrač. • izoliranost • kohezija • potencijalne pauze • Okviru distribucijskog kriterija .ač (perač. knjižnica) • .suprotne tendencije koje su unutar riječi objedinjene: • unutrašnja stabilnost riječi . pret-po-top-n-i) • . morfema (unutrašnje granice – SEGMENTACIJA: kud-ic-a.odgovori na pitanja kao što su: • je li riječ jedinica kojom se nužno izriče jedno cjelovito značenje? • ** što je sa slučajevima kad se jedno značenje izražava izrazom koji se sastoji od više elemenata ili kako se definiraju složenice? • Crno more (1 značenje.u okviru neke vede cjeline. the). proklitike) SUPSTITUCIJA: • Supstitucijski kriteriji (kriteriji zamjene): • paradigmatska zamjena u istoj poziciji . • 1 2 3 4 5 6 • **primjer: on ga se bio prestrašio – ograničenja! (enklitike.odnosi se na relativno slobodno premještanje same riječi u okviru neke vede cjeline.u • Distribucijski kriteriji (kriteriji raspodjele): • pozicijska pokretljivost /mobilnost . jedan objekt) • Gro3vater ~ gro3er Vater • “ kupiti mačka u vredi” GRAMATIKA: • Gramatički kriteriji: • uobičajeni završeci – nastavci/sufiksi • . SEMANTIKA: • Semantički kriteriji: • odnosi se na značenjski plan riječi .. sintagme ili rečenice.ica (kupaonica.izdvajanje ("izoliranost") jedne riječi u odnosu prema ostalima. • Podrazumijeva uspostavljanje odnosa između segmenata u slijedu.. dakle između riječi i jedinica koje su vede ili manje od nje same: • treba odrediti relaciju riječi prema grupi riječi ili sintagmi (vanjske granice – DELIMITACIJA: prstenatstoluk: prstenast-oluk) • treba odrediti odnos između riječi i njenih dijelova. • prijedlozi SEGMENTIRANJE: • Segmentiranje se odvija se na sintagmatskoj jezičnoj osi.znači da je redoslijed morfema (i fonema) u riječi zadan i ne može se mijenjati • u/ kud-ic-i > u / ic-i-kud ili i-ic-kud. riječi s gramatičkom funkcijom • član (die. nosač) . • Slobodni ili samostalni morfemi • U svojoj / kudici// živi // moj /pas. sintagme ili rečenice."kohezije" .

morfem Tvor.morfemi koji pripadaju leksiku. m’ • konj . sg. affixum «pribijeno.nastavak LEKSIČKA MORFOLOGIJA – derivacija – TVORBA RIJEČI • KORIJEN: najmanje jedan leksički morfem sa značenjem • OSNOVE: proizvodi nesamostalne kombinacije s leksičkim značenjem • KORIJEN (+ DERIVACIJSKI MORFEM) = OSNOVA • jednom stvorene koristi ih fleksija • 2 osnovna postupka tvorbe osnova • derivacija • kompozicija • primjena tvorbenih gramatičkih morfema . promjena jedne. -i) • različiti tipovi afikasa: odnos prema korijenskom morfemu • (pre-trag-a) * ppp. iste riječi DERIVACIJA – tvorba.kategorije: tvor. CIRKUMFIKS – obavija korijen ili osnovu riječi. kopitar’ .a ‘G. glagolski. pričvršdeno» < ad – figere «pričvrstiti» PREFIKS – ispred korijena riječi. TRANSFIKS ili KONFIKS-korijen se prekida na nekoliko mjesta. otvoren popis • OBAVEZAN u samostalnoj kombinaciji.MORF-2 • imenski. leksički / gramatički: odnos prema izvanjezičnoj realnosti • (trag / -ov-. SUFIKS – iza korijena riječ. pridjevski: prema vrsti riječi kojoj pripadaju • kud. domada. REDUPLIKACIJA – potpuno ili djelomično ponavljanje istih elemenata. INFIKS – umede se u korijen ili osnovu riječi. • gramatemi – morfemi koji pripadaju gramatici. m’ • leksem gramatem • slobodni (stol) • vezani (-a) • Klasifikacija morfema: razvrstavnje segmentiranjem riječi dobivenih jedinica u grupe ili klase prema nekom od zajedničkih obilježja • 1. tvorbeni/oblični: prema funkciji u jeziku (kud-ni / kud –e ) • 3.položaj s obzirom na KORIJEN riječi: • AFIKSACIJA .(imenički) • -ni (pridjevski) • 2.osnova + deriv. slobodni /vezani: prema ponašanju u jeziku TIPOVI MORFEMA S OBZIROM NA POZICIJU U RIJEČI • Kriterij .OSNOVNI TIPOVI MORFEMA: • leksemi . zatvoren popis • u kombinaciji nužno uz leksički morfem • konj ‘životinja.Ø ‘N. slaganje MORFOLOGIJA – oblična ili fleksijska Gram.jedan od 3 načina tvorbe riječi (uz slaganje i bezafiksni način tvorbe) dodavanjem afiksa korijenu ili osnovi • lat. SUPSTITUCIJA – zamjenjuje se jedan ili više fonema u osnovi drugima RIJEČ – KOMBINACIJA MORFEMA FLEKSIJA – oblici.kategorije: leksički morfem + gram. izvođenje novih različitih riječi. sg.

” • Morfološka riječ je neposredna samostalna kombinacija morfema. stol. pret. .. sg. predstav-a • Bloomfield: “Riječ je minimalna slobodna forma koje ima određeno značenje kad stoji sama. m/ž/sr: kuda. perf. pozitiv. • LEKSIKOLOGIJA • Riječ kao rječnička jedinica. tetigi. k-a-t-a-b • Kompozicija • imenske složenice: • posesivne (atribucija): plavook • determinativne (atribucija): mravojed • kopulativne (koordinacija): sjeveroistok • apozicijske (apozicija): auto-put • priloške: brzopleto MORFOLOGIJA – FLEKSIJSKA: • OBLIK : minimalne samostalne kombinacije • osnova + nastavak (flektivni morfem) = OBLIK • PARADIGMA : visoka podudarnost sustava na planu izraza i sadržaja • jednom stvorene stupaju u sintagmatske odnose • fleksija • unutarnja (infiksi) heb: k-a-t-a-b. . isti korijen) • kanonski oblik (lema) • glagoli: • hrv. • Riječ je temeljni oblik koji predstavlja čitavu paradigmu (sve oblike koji imaju isto temeljno značenje. inf. sg. brz.perf. sg.infinitiv • lat. auto-put). (liebte. topao VRSTE RIJEČI: • termin iz tradicionalne gramatike • . kombinatorno sudjeluju u konstituiranju jezičnih jedinica na višoj razini. k-e-t-b • vanjska (prefiksi i sufiksi) hrv: dobr-a. nom. . • Fonetska riječ je naglasna cjelina (npr. ge-back-t • transfiksi hebr. tangere.tango. riječ + klitika).Derivacija • konverzija • imenica prelazi u glagol: drinkN → drinkV • afiksacija • sufiksi imenice: trč-a-tiV → trč-a-njeN • prefiksi vid: uzeti → pre-uzeti • infiksi lat.lieben.→ tango • konfiksi nje. • Sintaktička riječ je riječ kao atom u sintaksi tj. tactum • njem. ptcp. . nepravilni • imenice – nom. sang. ptcp. pravilni • singen. inf. tag. gesungen – jaki. selo • pridjevi – neodređeni oblik. geliebt) – slabi. • Grafička riječ su slova između bjelina. tac-tum. m: crn. • Semantička riječ je značenjska cjelina (npr.1. isti leksički morfem.

• Podjela na vrste riječi: • Nepromjenjive : značenje nije uvjetovano gramatičkim okruženjem. lik. azijski. Tag > täglich. veznici • Promjenjive : sustavno mijenjaju zančenje s promjenom gramatičkih morfema. pridjevi.’ • 1sg pst dati-tr art=kokos prep 3pl • SINTETIČKI • FUZIJSKI (npr. punina. praznina (e/o) • engl. ‘Ja sam im dao kokos.inherentne sintaktičke funkcije • prilozi. vezani morfemi . stupanj MORFOLOŠKE PROMJENE: • zahvadaju tvorbu i fleksiju • promjene utječu na leksičke i gramatičke morfeme • rezultiraju alomorfijom (komplementarna distribucija) • s ili bez morfološke funkcije • Promjene u korijenu: • reduplikacija • Tagalog: basa> mambasa> mambabasa 'ono što se čita.fleksija (padež) određuje sintaktičku funkciju • imenice. strog red riječi) • Boumaa Fijian (Dixon 1988: 53) • Au aa soli-a a=niu vei ira. uzvici. glagoli SLAGANJE: • Promjenjive vrste riječi : • Flektivni oblici : • slaganje S-V • lice. čitati. polinezijski. broj (DOM) • slaganje A-N • rod. brojevi. redukcija. lice. broj. apofonija) • ie. zamjenice. afrički jezici) • nema fleksije dakle nema morfologije • jedan slog odgovara jednom morfemu . padež. oaskal > oaskol . jezici: duljina.složenice • gramatički odnosi među rečeničnim jedinicama su iskazani sintaksom (npr. vrijeme • slaganje V-O • padež.os ‘učitelj’ NA GRANICI MORFOLOGIJE I SINTAKSE: • IZOLATIVNI (npr. samostalni morfemi . hrvatski) • plan sadržaja flektivnih morfema objedinjuje više zajedno amalgamiranih gram kategorija . kineski. broj. Haus > häuse • Promjene izvan korijena: • vokalska harmonija • grč. čitanje' • prijevoj (alternacija. prijedlozi. drink > drank > drunk • prijeglas (metafonija) • nje.

(Linguistic Inquiry 4: 3-16) • tvorba riječi je eksplicitno dio leksikona • tvorbena pravila polaze od morfema i od njih proizvode sve mogude oblike riječi tj.nizanje sufiksa • visoki stupanj alomorfije .ova: m. ugro-finska porodice) • plan sadržaja flektivnih morfema sadrži samo jedna gramatička kategorija • jedna gramatička kategorija jedan morfem . upisuju im se fonološka obilježja tek kada je sintaksa derivirana • nanosyntax (Hale. Marantz ‘Distributed Morphology and the Pieces of Inflection’. • osnovna sintaktička jedinica je riječ • strukturne razlike među riječima i rečenicama • leksikon čini skup riječi a ne morfema • morfologija je smještena u leksikonu • morfološka sastavnica je nezavisna od sintaktičke • morfološka sastavnica : generira i odabire odgovarajudi oblika riječi koji smješta u otvoreno mjesto u sintaktičkoj strukturi • Morris Halle ‘Prolegomena to a Theory of Word Formation’ 1973.više gramatičkih kategorija u istom morfemu .sufiksu visok stupanj sinkretizma tj. Halle & A. ‘On Argument Structure and the Lexical Representation of Syntactic Relations’.) • sintaktički atomi su manji od morfema ili riječi • • .sufiks • nizanje gram kategorija . pl..vokalska harmonija • ABS köy köyler MORFOLOŠKE TEORIJE • item & arrangement (Charles F. • AGLUTINATIVNI (npr. “sve dopuštene kombinacije” morfema • !filtar : u otvorena mjesta u sintaktičkoj strukturi se propuštaju samo stvarne riječi od svih mogudih kombinacija u rječniku • distributed morphology (M. Hockett ‘Problems of morphemic analysis’. Jay Keyser. 1970. gen. homografije • NOM vuk vukovi • GEN vuka vukova • . 1947) • osnovna jedinica analize : morfem (leks jednaki status kao gram) • nizanje morfema : podsjeca na tradicionalnu morfologiju • item & process • osnovna jedinica analize : leksem • primijena derivacije i fleksije • pravilo za dodavanje morfema • word & paradigm • osnovna jedinica analize : riječ. paradigma • odnosi između jedinica unutar iste paradigme • Noam Chomsky ‘Remarks on Nominalization’. Kenneth and S. 1993.) • morfologija nije jedinstvena sastavnica smještena u leksikonu ved su njezine funkcije distribuirana posvuda • abstraktni morfemi. 1993.rod.

atributne i adverbijalne Sintaksa rečenice: definicija rečenice • Formalna: rečenica započinje velikim slovom a završava interpunkcijom • Fonetsko-fonološka: rečenica je cjelina ostvarena između 2 potpune pauze • Sintaktička: gramatički cjelovita struktura • Komunikacijska: rečenica je dovršeno priopdenje • Filozofija jezika: rečenica je misao izražena riječima (ALI:ponekad 1 rečenica sadrži više misli. U njoj se opisuju pravila slaganja riječi u rečenice. u kojima se javljaju i značenje koje nose. ali u praksi je broj rečenica u svakom diskursu ograničen. sintaksa rečenice. ali zadire i na plan sadržaja Plava/Siva gramatika: sintaksa je lingvistička disciplina koja proučava rečenično ustrojstvo.st. Donja je granica sintakse riječ.discipline preklapaju se sa sintaksom: semantima(plan sadržaja.skupove riječi. Jezična jedinica najviše razine. DISKURS-može se sastojati od beskonačnog niza međusobno povezanih rečenica. Najmanja jedinice kojom sintaksa barata jest dakle riječ. ili misao prelazi granicu rečenice ili uopde ne izražavamo nikakvu misao).idiomi).Kr Škiljan – sintaksa je dio lingvistike koji proučava jezične jedinice više od razine riječi.pr. 2.• riječi su derivirane u sintaksi SINTAKSA-slaganje. pa čak i samo sa sintaksom rečenice Različite lingv. pa se promatra samo to kako se one slažu u rečenice. Pri tome se pretpostavlja da su poznati glasovi od kojih se riječi sastoje. objektne. Predmet su mu pravila po kojima se riječi slažu u rečenice. fonetika SINTAGMATIKA • fonološko-fonetska – intonacijsko-ritmička cjelina odijeljena jasnim pauzama • semantička – skup riječi međusobno uže povezana značenja • sintaktička – skup riječi čiji su gramatemi međusobno uvjetovani • funkcionalistička – dio rečenice koji se izdvaja na nekom stupnju analize Podjela sintagmi: – unutarnje (složenice više morfema) – vanjske (više riječi) • nezavisne ili koordinativne (sintaktički ili semantički ravnopravni članovi) • zavisne ili subordinativne (jedna od riječi sintaktički ili semantički određuje druge) • po funkciji – subjektne. oblici.uređivanje. predikatne. opis događaja ili iskazivanje misli • U odnosu na diskurs: Rečenica je onaj dio diskursa koji i sam može biti diskurs. gramatičar. a gornja rečenica Katičid: Sintaksa je dio gramatike koji proučava rečenično ustrojstvo. kao termin javlja se kod stoika – spominje je Apolonije Diskol.fonologija (intonacija rečenice). rečenice i diskurs – prvo na planu jezičnoga izraza. . ali tako da i preostali dio bude diskurs. morfologija (vrste riječi). a najveda rečenica Podjela sintakse: sintagmatika. sintaska diskursa -tradicionalno se sintaksa izjednačava sa sintagmatikom i sintaksom rečenice. logika (pripomod semantici).

jezična jedinica najviše razine • diskurs traje dotle dok izbor jezičnih jedinica ovisi o prethodno odabranim.Ivan se je obrijao. srž rečenice) • dio rečenice kojime se označava radnja. (estar) • port.Primjer: internet – niz konačnih ali i jedan beskonačan diskurs -termina rečenica: izreka. upitne. temelj. • bitranzitivni: indirektni objekt. čitava knjiga od 1. itd. fraza Iskaz je jedinstvo teme (poznatog) i reme (novo). stalno (ser) ili privremeno svojstvo (estar) • sou feliz / sou uma pessoa feliz ‘sretna sam osoba’ • estou feliz ‘sretna sam trenutno. direktni objekt . redi) • intranzitivni: ∅ . • u odnosu na prisutnost negacije mogu biti: niječne ili negativne ili potvrdne ili afirmativne. • tranzitivni: direktni objekt . njima su odgovarajude vrste riječi: imenica i glagol Predikat : jezgra rečenice (ključni dio. Iskaz je rečenica promatrana s gledišta obavijesnog ustrojstva. • povratan: direktni objekt (izjednačen sa Subjektom) . – diskurs može biti samo 1 rečenica od samo 1 jedne riječi. ali i razgovor u cijelosti. dati. a negdje slabija. iskaz. svojstvo (ser) ili stanje (estar) • Ella es callada. • šp. • Diskurs . zapovjedne i usklične/uzvične. do posljednjeg slova. ali ta ovisnost nije svugdje ista. • Tradicionalna sintaksa bavi se i dijelovima od kojih su rečenice sastavljene: Glavni dijelovi prema funkciji: subjekt i predikat.Kiša pada.Ivan je kupio kruh. UNUTAR REČENICE: • Prema sintaktičko-semantičkom kriteriju rečenice mogu biti: izjavne. stanje ili zbivanje subjekta • sintaktički i informacijski nezavisan • nije uvršten u rečenično ustrojstvo ved je njegov temelj • sama sebi otvara mjesto • otvara mjesto za druge riječi u rečenici • temeljna sintaktička kategorija gramatičkog ustrojstva rečenice • Pomodni glagol • odnos predikacije • Ivan je visok. . nego je negdje jača. a završava ondje gdje prestaje ovisnost među jezičnim jedinicama • kraj svakog diskursa je ujedno i kraj rečenice – u čitavom diskursu postoji međusobna ovisnost jezičnih jedinica.Otac je Marku poklonio auto. (ser) • Ella está callada. zbog nečega’ Glavni glagol • otvara mjesto objektu (npr.

zamjenica ili broj. → Podučavani smo matematiku. . / *Tražio je uslugu Petra. / *Matematika je podučavana nas..Luku je bilo sram pred prijateljima. • kontrast . Red riječi: • Greenbergove implikacijske univerzalije vezane uz poredak osnovnih konstituenata (1963. tj. .Direktni objekt • besprijedložni imenički izraz • najčešde u akuzativu • u pasivu postaju subjekt .) • U1. • stara obavijest (klitika) . rečenica (?) • ∅. • tal.Marko je jučer kupio novi stan. • oslanjanje na pragmatiku pri rekonstruiranju izostavljene zamj.• otvara mjesto ‘prijedložnom objektu’ .V i O u glavnim. Subjekt : riječ ili skupina riječi koja izražava vršitelja radnje • sintaktički neovisan o drugim dijelovima (!) • dodaje informaciju o predikatu • subjekt se slaže s predikatom u licu. La mia macchina si è rotta.Marko ga je jučer kupio. pragmatički neutralnim rečenicama • poredak S. / Otišli smo.Ivan vjeruje *(u) pobjedu.Tražio je Petra uslugu. ako su S i O N onda se ostvaruje kanonski : SVO poredak • Šest mogudih kombinacija • neki jezici imaju fleksibilan poredak osnovnih konstituenata • kriterij: poredak S.Podučavao nas je matematiku.Si è rotta la mia macchina. *Ivan vjeruje pobjeda. rodu i broju • imensku riječ u nominativu kojoj predikat otvara mjesto u rečeničnome ustrojstvu •gramatički (sintakički) i logički (semantički) subjekt . poimeničena riječ. / *Left. È la mia macchina che si è rotta. O najčešde de odrediti i poredak drugih glava u tom Jeziku Promjena reda riječi:promjena donosi dodatno značenje • nova obavijest (cleft-konstrukcija ili topikalizacija) • engl. Indirektni objekt • besprijedložni imenički izraz • najčešde u dativu Redoslijed objekata . izostavljen : pro-drop jezici (pronoun-dropping) • morfologija glagola ukazuje na obilježja • Otišli su. . V. vs. It's the structure that's different. izjavnim.Novi je stan Marko jučer kupio .Luku (≠ Nom) Subjekt može biti: • imenica. OBJEKT . They left.Marko je jučer kupio novi stan. .

• It is *a book+ that Kim read. • Kim *read a book+ and *wrote a poem+. Mod : pojačivač (modifikator). . Num : broj. UNIVERZALNE VRSTE RIJEČI: • definiraju se na temelju njihovog morfosintaktičkog ponašanja • Martinet razlikuje prirodu riječi (npr. Comp : komplementator (zavisni veznik) KORJENSKI(KOREJSKI) PRIDJEVI: izražavaju svojstvo (predikacija): TM • modificiraju imenicu (pridjev): relativni sufiks JEZIK NUTKA (vakašanski jezik) ili samoanski jezik (austronezijska jezična porodica) • tvrdilo se da ne razlikuju imenice od glagola • morfosintaktičko ponašanje u kontekstu je različito za dvije . M : način. taj niz čini konstituent. Adv : prilog. subjekt) u kontekstu tj. P : prijedlog. Asp : vid. • permutacija: • Ako neki niz riječi možemo premjestiti na neko drugo mjesto u rečenici. T : vrijeme. • Kim *read a book+. • *Kim *read a+ and *wrote a poem+. a da rečenica ostane pravilna. V : glagol. taj niz čini konstituent. rečenici • dijele se na dvije kategorije: leksičke kategorije i funkcionalne kategorije Leksičke riječi (leksičke glave): • konkretno značenja: otvoren popis.obaveznu ili neobaveznu • Pro : zamjenica. veliki broj riječi • u su prosjeku duže od funkcionalnih riječi • niža frekvencija pojavljivanja u tekstu • semantičke jedinice (mogudnost referiranja) • N : imenica. Funkcionalne riječi (funkcionalne glave): • značenje razmjerno apstraktno : zatvoren popis s manjim brojem jedinica • u prosjeku su krade • veda frekvencija pojavljivanja u tekstu • gramatičke jedinice (predikacija) • odabiru dopunu .Kim [wrote a poem]. Agr : slaganje. • koordinacija: • Samo se konstituenti mogu povezivati u koordiniranu strukturu. imenica) i funkciju riječi (npr. A(dj) : pridjev.TEKSTOVI KONSTITUENTSKE STRUKTURE: Testovima konstituencije : određuju sastavnice (konstituente) neke rečenice • supstitucija : • konstituent može zamijeniti nekim drugim elementom • Ako neki niz riječi možemo zamijeniti jednom riječju.

IMENSKI KONSTITUENT: • imenica : man. P (kosi padeži). • Ivan je dobio pismo. T (Nom) Padežni sustavi: • Nom-Ak • Erg-Abs : intr. : Erg (S) .vrste leksičkih kategorija : postoji opreka imenice-glagoli Gramatički odnosi: vrsta i čvrstoda !!Čvrsta veza • leksički (ili gramatički) uvjetovana • uspostavljena: strukturnim odnosom • iskazana: • poretkom (blizina) • morfološki iskazana (afiksi : rekcija ili slaganje) !!od slabije do čvrste veze • koordinacija : bijela i siva • usporedba : bijela kao stijena • predikacija : stijena je bijela • apozicija : Bijele Stijene • pridjev : bijela stijena • posvojnost : stijene Velebita PADEŽNI SUSTAVI: Padež : odraz nekog strukturnog odnosa funkcionalne glave (V. • U leksičkom unosu glagola zapisano je koje θ-uloge taj glagol pripisuje. N (Gen) • strukturni : proizlaze iz sintaktičkih odnosa • V (Ak). *homme .Abs (O) SEMANTIČKE VS. • Ivan je napadnut na putu kudi. : Abs (S). • Ivan voli čokoladu. trans. Tematske (gramatičke) uloge • UTAH (Uniform Theta Assignment Hypothesis): • Pretpostavka da se ista theta-uloga uvijek se pridružuje na istom sintaktičkom položaju. TEMATSKE ULOGE: Semantičke uloge: • Hijerarhija činitelja (Actor hierarchy) • Agens > Instrument > Doživljač > Recipijens • Hijerarhija trpitelja (Undergoer hierarchy) • Pacijens > Tema > Stimulus > Doživljač > Recipijens / Cilj / Izvor / Lokacija • Ivan hoda. T) i imenice • leksički : semantički uvjetovani • logički subjekt. P.

2007) REČENIČNI KONSTITUENT – REČENICA U DISKURSU: Lijevi rub rečenice : smještanje rečenice u diskurs split CP Rizzi (1997) Force > (Top) > (Foc) > Fin • Force:ilokucijska snaga .• imenica i padež : čovjek∅ • imenica i član : the man.. (ne)moguda. ono što se po prvi puta uvodi u diskurs . c) na oba elementa TAM KONSTITUENT: T(ense)A(spect)M(odality) • vrijeme: (absolutno) deiktičko obilježje povezuje događaj s izvanjezičnim svijetom u trenutku iskaza (Comrie. optative • Mood > Tense > Aspect V Aspect > Tense > Mood (Cinque.1976) • svršeni : sagledava događaj izvana. taj dobar čovjek • imenica pridjev broj član : these five good man. budučnost • aspekt (vid): odnosi unutar događaja (situaciju) (Comrie.) (zavisna rečenica) • indikativ. b) na jednom elementu. 1985) • prošlost. negacija) • upitna (upit) • zapovjedna (zapovjed) • Topic : tema stara obavijest. unutrašnja struktura događaja • način : ne stoji u uskoj vezi prema događaju. ko-variranje semantičkih i funkcionalnih obilježja jednog i funkcionalnih obilježja drugogelementa • rekcija : slaganje unutar rečenice : subjekta i predikata • slaganje : slaganje unutar imenskog konstituenta : pridjev i imenica • upravljanje : slaganje unutar glagolskog konstituenta : glagola i objekta • ‘cross-reference’ : slaganje u diskursu anafore i antecedenta. ou est-il? • lokalno ili diskontinuirano slaganje • diskontinuirano slaganje MORFOLOŠKI OSTVARAJ: morfološki označeno unutar vedeg konstituenta morfosintaktičkom oznakom na glavi konstituenta ili na zavisnom elementu.. sadašnjost. konjunktiv. l’homme • imenica i demonstrativ : that man. A) na niti jednom. Jean. ?tih pet dobrih ljudi SLAGANJE: iskazivanje sintaktičkih odnosa morfološkim jedinicama. bez uočavanja unutrašnje strukture • nesvršeni : sagledava događaj iznutra. imperativ. ono o čemu je riječ (predikacijska veza) • Focus : rema nova obavijest. taj čovjek • imenica pridjev član : the good man. kondicional.iskazuju se namjere (odnos) govornika prema rečenici koju smješta u diskurs • izrična (izreka. status propozicije koja opisuje događaj. omogudava govorniku da evaluira propoziciju u odnosu prema drugim propozicija (tvrdnja.

razina) • nizanje: npr. preciziranjem značenja riječi kojoj se dodaju POVEZIVANJE REČENICA: ZAVISNE REČENICE Glavna rečenica : glagol glavne rečenice otvara mjesto zavisnoj rečenici te određuje/upučuje na njezinu modalnost Zavisne rečenice • prema mjestu umetanja: objektne. Priznala je da je ukrala nakit.atribucija. Jean a-t-il achete la voiture? ‘Ivan je-li-on kupio auto?’ • objektna upitna • in-situ • kin.UPITNE REČENICE: Upitne rečenice : • u sebi sadrže nepoznanicu • u odgovoru zahtijevaju navođenje nepoznanice : nužno focus • da-ne pitanje • intonacija : Ivan je kupio auto? • inverzija • fran. apozicija • rečenica : relativne rečenice • glagolu • riječ : Adv (strukturno blizu) • rečenica : PO • semantička potreba za sužavanjem. • kontrola: referent objekta glavne je isti kao i subjekt zavisne rečenice . razina): • umetanje: • dvostruko umetanje • Ivan je Marku rekao da je Petar priznao da ne voli Mariju. subjektne.morfem za što treba MODIFIKATORI(dodaci): na primjeru adverba Dodatak (proširak): • leksički neobavezna dopuna • imenici • riječ : Adj (slaganje) . negacija na kraju premda se odnosi na obje rečenice Zavisne rečenice • prema stupnju uklapanja (na jednoj od ling. adverbne (PO) • Priznala je istinu. Ni zhao shei? (Shen 2004) ‘Ti tražiš koga?’ • pomicanje • What did John buy? • Što je kupio Ivan? • morfem • turski . • prema stupnju uklapanja (na jednoj od ling.

jelska škola ili behavioristička lingvistika • preuzeo iz američke psihologije • uz psihološku doktrinu i znanstvena metoda • primjenjiv u svim znanostima .. • infinitivne dopune: referent subjekta glavne isti subjektu zavisne rečenice • Marko želi kupiti auto.lingvistici • nastojedi održati objektivnosti u znanosti posvetio se samo fizikalnoj strani jezičnog fenomena : • IZRAZ u govoru je opisiva znanstvena činjenica • antimentalist i mehanicist • deskriptivist • korpus • bavi se jezičnim reakcijama na nejezične i jezične stimuluse • Korpus u distribucionalizmu • analiza ograničena samo na korpus . • pokušava definirati metodu opisa jezičnih jedinica na strogo znanstven i egzaktan način • Bloomfieldov behaviorizam • tzv.) • Radical Construction Grammar: Croft (2001.• Marko je naredio Petru da postavi stol.-danas) • Lexical-functional grammar: Kroeger (2005.-danas) • Gramatika uloga i reference: Van Valin (1977.PLAN IZRAZA • izostavljaju se svi elementi koji se u tom korpusu ne pojavljuju • važan! odabir korpusa • !zahtijeva određene pretpostavke o jezičnom sustavu u suprotnosti s deskriptivističkim pristupom • Američki distribucionalizma promatra se i analizira distribucija jezičnih jedinica. 1933. • derangirani glagolski oblici: zavisni glagol neoznačen za TAM SINTAKTIČKE TEORIJE • Distribucionalizam: Bloomfield. (1930te) • generativna gramatika: Chomsky (1960.) • Head-Driven Phrase Structure Grammar: Sag & Wasow (2003.. uvijek na određenoj razini (fonološkoj. • *Marko je naredio Petru postaviti stol. morfološkoj. sintaktičkoj) • distribucija jedinice: određivanje mjesta koje zauzima neka jedinica u odnosu prema drugim jedinicama iste razine : njeno “ponašanje” • definicija jedinice : opis svih njezinih relacija • Distribucionalizam na sintaktičkoj razini .) DISTRIBUCIONALISTIČKA ANALIZA: • Leonard Bloomfield • predstavnik behaviorističkog učenja • strukturalistička lingvistika • ‘Language’.

metoda neposrednih sastavnica nije u stanju objasniti sintaktičke pojave koje su semantički uvjetovane • Zellig Harris • najvažniji i najdosljedniji sljedbenik Bloomfielda • ‘Methods in Structural Linguistics’.. sebi srodnu • sintaktičke relacije ponekad prelaze granicu rečenice • diskursa : jezične jedinice najviše razine • utemeljio sintaksu diskursa Kenneth L. 1951. određuju se najvede cjeline od kojih se ta razina sastoji i tek kad je takva analiza gotova te se cjeline opet dijele na svoje neposredne sastavnice to znači da se npr. a onda svaka od njih na subjektnu i predikatnu skupinu i tako redom • NEDOSTATAK: bududi da je sadržaj zanemaren. 1965. Pike • zasnovao lingvističku disciplinu : tagmemika • tagmem: spoj određenog mjesta u postavi i klase svih jedinica koje u paradigmatskom odnosu mogu stajati na tom mjestu • koristi pojam transformacija GENERATIVNA GRAMATIKA: Noam Chomsky • Bloomfieldov učenik • uočio slabosti deskriptivne lingvistike • posredstvom Jakobsona upoznao je europsku tradiciju • odbacuje pojam korpusa i cjelokupni deskriptivistički pristup • transformacijsko-generativna gramatika (TGG) : iz temelja je promijenila način gledanja na jezični fenomen i premostila jaz između američke i europske lingvistike • Chomsky: Syntactic Structures. složena rečenica razlaže najprije na svoje rečenične sastavnice. kreativan dio gramatike • ostali dijelovi gramatike su interpretativni • Univerzalan Gramatika (UG) • antibehaviorist : problem usvajanja jezika ‘Poverty of the Stimulus’ . od rečenice do riječi. 1957. • pokušao je dokazati mogudnost analize plana izraza bez plana sadržaja • ukazao na nedostatke metode neposrednih sastavnica: • opisati diskontinuirane sintaktičke cjeline • odnos afirmativnih i negativnih ili aktivnih i pasivnih rečenica • Harris je uveo: transformacije :pravila s pomodu kojih se jedna sintaktička struktura preoblikuje u drugu. i Aspects of the Theory of Syntax. • definirao sintaksu: središnji sastavnica gramatike • proizvodan.• metoda neposrednih sastavnica (immediate constituents) : koji su dijelovi rečenice gramatički usko povezani jedan uz drugi • neposredne sastavnice : dijelovi rečenice ili jedinica nižih razina koji su sintaktički međusobno povezani u neke cjeline • na svakoj razini.

i samo te rečenice (ovjerene rečenice) • gramatika: • proizvodi odnosno generira beskonačne nizove ovjerenih rečenica • opisuje govornikovo • poznavanje jezika ili jezičnu kompetenciju (competence) • A NE upotrebu jezika ili jezične performanse (performance) Tradicionalna generativna gramatika (TGG) : Formalni model derivacije i transformacije • derivacije: pravila kojima se od leksičkih jedinica dolazi do dubinskih struktura. premještanja. Minimalistički program • blaža verzija sintaktocentrične teorije tzv. a njoj opet fonološka Interpretacija • Chomsky je uvijek bio otvoren za kritiku svoje teorije i godinama ju je dotjerivao i usavršava: • 1957–1965: Standard Theory • dubinske i površinske strukture i transformacije • 1965–1973: Extended Standard Theory • sintaktička ograničenja i X-bar teorija • 1973–1976: Revised Extended Standard Theory • ograničenja X-bar teorije • pozicija COMP • pomakni α • 1981–1990: Government and binding/Principles and parameters theory • Lectures on Government and Binding (1981) and Barriers (1986) • 1990. zajedničke svim jezicima • dubinska struktura (deep structure) • nosi sav bitan sadržaj • njoj se pridružuje semantička sastavnica koje podliježe semantičkoj interpretaciji • transformacije : pravila koja se primjenjuju na dubinske strukture i kojima se dubinska struktura postupno pretvara u površinsku • specifične za svaki pojedini jezik • skup gramatičkih pravila: izmjene. modularne teorije • sve sintaktičke pojave moraju biti objašnjive unutar sintakse • osnovna operacija: pomicanje (engl. ukidanja i spajanja jezičnih jedinica • površinskim strukturama (surface structure) • dobivene transformacijama • složenije rečenice koje se realno i javljaju ili mogu javiti u govoru • površinskoj se strukturi pridružuje fonološka sastavnica.do danas: Minimalist Program USPOREDBA FORMALNE I FUNKCIONALNE TEORIJE: • Formalne teorije : npr. move) .• urođena jezična sposobnost • lingvističkom kreativnošdu • sposobnost govornika nekog jezika da na osnovi ograničenog broja postava koje je čuo proizvede teoretski beskonačan niz rečenica nekog jezika.

jezgre (core) i periferije (periphery) • nukleus sadrži predikat • jezgra sadrži nukleus i argumente predikata • periferija sadrži dopune. !nije autonomna • Semantika i pragmatika utječu na sintaktičku strukturu te se stoga neki sintaktički fenomeni ne mogu objasniti bez uvođenja semantike i pragmatike • RRG postulira tzv. ved i o .) • Teorija koja pokušava biti primjenjiva na tipološki vrlo različite jezike • Traženje univerzalnog: ne na način da se jezicima pripisuju obilježja koja u njima ne postoje • Sintaksa: središnja. ilokucijsku snagu. znanje koje prethodi onome što je rečeno da bismo to mogli razumjeti. ne-argumente • navedeni su elementi rečenice univerzalni .svi jezici razlikuju predikat od ostalih elementa. • Komunikacijski kontekst obuhvada i PRESUPOZICIJE i IMPLIKATURE. slojevitu strukturu rečenice: univerzalna • sastoji se od: nukleusa (nucleus). modalnost i sl. • Presupozicije su neka vrsta 'predznanja'. slušatelj mora interpretirati tu rečenicu u istom kontekstu da bi ispravno shvatio poruku. RRG • uvode semantiku i pragmatiku u svoja objašnjenja • interakcija triju razina • spregu forme i funkcije • langue vs. • Implikatura je neizrečena posljedica izrečenog. • RRG smatra da subjekt i objekt nisu univerzalne kategorije te im stoga nije mjesto u lingvističkoj teoriji • Rečenica se uvijek realizira u određenom komunikacijskom kontekstu. kao i argumente predikata od ne-argumenata. performance • I funkcionalne teorije (izuzev rijetkih) proučavaju langue GRAMATIKA ULOGA I REFERENCE: Foley i Van Valin (1977. najvažnija jezična razina. negaciju.• utvrditi motivaciju i ograničenja (obilježja na sučelju) • zaseban razvoj i analiza razina • postaje važan problem sučelja s drugim razinama • fonologijom (sensory-motor system) • semantikom/pragmatikom (conceptual-intentional system) • obavijesnim ustrojstvom • Funkcionalne teorije: npe. • Presupozicije i implikature ne ovise samo o danim jezičnim podacima. vrijeme. • u slojevitoj strukturi rečenice definirani su odnosi između glavnih konstituenata u rečenici • Uz konstituentske projekcije postoji i operatorska projekcija • Operatori : kategorije koje modificiraju pojedine slojeve rečenice • npr. parole i competence vs.

. 2000:185) arbitrarnost: relativna stabilnost označenika u odnosu prema označitelju. ... za obilježavanje obavijesne strukture. nužno je određeno. omoguduje komunikaciju -vrijednost: mjesto jezičnoga znaka unutar jezika. Značenje: nomenklatura ili vrijednost Wittgenstein (Tractatusu) -Ime znači predmet.. u jezičnoj aktualizaciju. odnosno o upotrebi riječi.predmet lingvističkog istraživanja -‘kada tvrdim da neka riječ nešto znači (. -Nomenklatura je neposredan odnos između jezika i svijeta.skup naziva koji predstavljaju skup stvari... • Jezici koriste različita sredstva. u referiranju na neki konkretni predmet stvarnoga svijeta ili referent Pristupi značenju: . Definira se kao proučavanje značenja u jezika.. Jezično značenje nije cjelovita i stalna kategorija koju je lako utvrditi značenje je dinamično obilježje koje ovisi o govornim situacijama. Predmet je njegovo značenje. de Saussure (Tečaj) -postojanje neposrednog odnosa između jezika i stvarnoga svijeta preko pojma -pojam: posredna mentalna kategorija između jezika i svijeta -stabilnost označenika preduvjet je ostvarenju jezika kao sustava . -Jezik je popis različitih imena. • Govornik na taj način može lakše prepoznati koji je dio rečenice 'nova'. određena je onime što postoji izvan njega ZNAČENJE: referent? de Saussure: -vrijednost jezičnoga znaka unutar sustava: značenje (valeur) -referencije na konkretan predmet: značenje (signification) -načina na koji nam se taj predmet predstavlja u umu: označenik (signifié) Značenje: -vrijednost jezičnoga znaka ostvaruje se u suodnosu prema drugim.opdem znanju i kontekstu govornog čina. naziva koji predstavljaju.) mislim na vezu akustičke slike s nekim pojmom’ (de Saussure. • ne proizlazi iz njega samoga..odgovaraju različitim stvarima u svijetu. npr. intonaciju.. rečenice imaju različitu fokusnu strukturu) SEMANTIKA: LINGVISTIČKA SEMANTIKA: -veze između jezičnih simbola/znakova i izvanjezične stvarnosti -sadržaji znakova u jeziku -značenja riječi (leksička semantika) -značenja rečenica (rečenična semantika) ZNAČENJE: semantika – znak. susjednim znakovima unutar sustava -konkretni ostvaraj jezičnoga znaka u govoru. red riječi i sl. a koji 'stara' obavijest (tj..

SMISAO: Sadržaj : jedan od dvaju dijelova jezičnog znaka. koji najčešde služe zahvadanju predmeta) Smisao: Glasaju “za” ili “protiv”. Martinet. Frege. ZNAČENJE. tj. VED SUPROTNO JEZIK ODREĐUJE I OBLIKUJE NAŠU PERCEPCIJU I MIŠLJENJE O SVIJETU Bloomfield: -sva znanja i sve znanosti se trebaju temeljiti na prirodnim znanostima -tumačenje na temelju fizikalnih zakonitosti -kultura za jezik nije uopde relevantna . nego se taj odnos uspostavlja posredovanjem ljudskog uma. nego samo između riječi i značenja -riječi se ne odnose direktno na stvari. REFERENCA/SYMBOL/REFERENT VEZA RIJEČ – ZNAČENJE – STVAR -direktna veza ne postoji između riječi i stvari.. koncept: posreduje između jezika i svijet) -Bihejvjorizam (Bloomfield. referent) -Menatalistički (de Saussure. tj. POKUŠAJ KATEGORIZACIJE ZNAČENJA: ZNAČENJE: kultura Sapir-Worfova hipoteza: kulturni relativizam -kulturu nije mogude opisati bez jezika jer se ona u njemu odražava -iskustvo svakodnevno prenosimo jezikom unutar jezične zajednice -NIJE JEZIK TAJ KOJI ODRAŽAVA KULTURU I NAČIN POIMANJA SVIJETA. antireferencijalist) SEMANTIČKI TROKUT: shematski prikaz značenja kao veze između jezičnog znaka i izvanjezičnog fenomena. uz pomod jezičnih znakova -prema de Saussureu – značenje ne povezuje riječ i stvar. onaj u koji se preslikava pojava iz izvanjezičnog svijeta Značenje : odnos znaka prema fenomenima iz izvanjezičnog svijeta Smisao : konkretna vrijednost neke riječi u jednokratnom kontekstu. ostvarivanje značenja u konkretnoj komunikacijskoj situaciji Rečenica: Podižu ruke. autonomija jezika) -Refrencijalistički (Ogden-Richards.parne ljudske ekstremitete – pandan prednjim nogama četvreronožaca. ostvarivanje odnosa znaka prema izvanjezičnim pojavama. Sadržaji znakova: . nego pojam i njegovu sliku u našemu duhu/umu RIJEČ (pojam) – STVAR (akustička slika) SEMANTIČKI TROKUT 2: sadržaj/izrazi/predmet SEMANTIČKI TROKUT 3: smisao/ime/stvar SADRŽAJ. antimentalist.-Antirefrencijalistički (de Saussure..po-diž-u ruk-e Značenje: (pružati uvis . semička analiza.

a ne jezično. Heider Rosch (1972) : 23 jezika • dokazala neke temeljne postavke Berlina i Kaya • Dani (Papue Nove Gvineja): imenuje samo dvije temeljne boje • mola: žarišnu bijelu i crvenu. nepredvidivost i nesustavnost nisu strogo jezično određene ved odražavaju izvanjez. znanstvena klasifikacija flore i faune nije tipična za prirodni jezik --vode ili povrde -Pottier (1964). žutu i ružičastu • mili: crnu i plavu i zelenu • fokalne boje: • kognitivno. s nogama (1-4?!) POKUŠAJ KVANTIFIKACIJE ZNAČENJA: STRUKTURALIZAM plan sadržaja teže je proučavati egzaktnim znanstvenim metodama nego plan izraza (fonologija.KATEGORIZACIJA IZVANJEZIČNOG UNIVERZUMA: • različiti jezici različito razdjeljuju vanjski svijet • jezik radi podjele i tamo gdje one ne postoje u stvarnosti • boje su nelingvistička dimenzija: konkretni psiho-fiziološki kontinuum • pravilnost u imenovanju.. predmet stolac: referencija: za sjediti.. nego su dapače izvrstan primjer utjecaja perceptivno-kognitivnog utjecaja s jedne strane i utjecaja okoline kao čimbenika koji utječu na oblikovanje jezičnih kategorija. dinja. • Teorija prototipa • Prototip . pravopis!!) primjena strukturalističkih ideja produktivan pristup semantičkoj analizi vokabulara/mentalnoga leksikona: strukturu u kojoj su značenjske jedinice – leksemi – međusobno povezani odnosi među semantičkim jedinicama tvore mrežu međusobno povezani leksemi se povezuju u: asocijativna polja (Bally) i beskonačni karakter polja individualnost i subjektivnost. lubenica. kontekst . maslina.ne pokazuju nimalo proizvoljnosti. a ne relativizam • temeljne boje: žarišne točke i nijedan jezik nema više od jedanaest osnovnih boja • sekundarne boje: mogudnosti naziva su gotovo neograničene • E. mnogo istaknutije od nefokalnih • nije uvjetovana jezično-kulturnim nego perceptualno-kognitivnim sposobnostima • djeca ih prve usvajaju • Zaključak: Boje pokazuje upravo suprotnu organizaciju od onoga što su mislili strukturalisti .centralni član (semantičke) kategorije • stupnjevana kategorizacija • kategorija ptica: vrabac ili noj? GRANICE IZMEĐU POJMOVA Granice između riječi/pojmova (a ni između referenata) nisu uvijek jasne -predmet rajčica. narančastu.

(materijalno/nematerijalno) .temeljna je jedinica značenja. individulani klasem: izražava pripadnost opdenitim semantičkim kategorijama (živo/neživo). opdeprihvadeni konotativni semovi-opisuju konotativno značenje leksičke jedinice.može biti svojstven vedem broju semantičkih polja TAKSONOMIJA • Taksonomije: hijerarhijski sustav klasifikacije izvanjezičnih pojavnosti • znanstvene taksonomije: • ponekad prosječnim govornicima nerazumljive.organizacija leksema unutar semantičkog polja LEKSIČKO POLJE: -ne postoji jedan najistaknutiji leksem unutar polja -polja su jasno ograničena u odnosu prema drugim leksičkim poljima nekog jezika -jasna odjeljenost leksema unutar polja – svaki leksem zauzima točno određeno mjesto unutar polja prema ostalim leksemima -nema preklapanja i nema praznina unutar polja -sustav posliježe neprestanim promjenama. Pottier (1964.) -objektivni pristup značenju . nisu univerzalni -utvrđuju se značenjski odnosi između jedinica istoga semantičkoga polja Semem-skup semova Arhisemem-podskup koji se sastoji od semova zajedničkih vedem broju semema denotativni semovi-opisuju denotativno značenje leksičke jedinice. semem sem .pristupa se značenju kao nečem stabilnom ili do kraja odredivom -opis značenja do kraja i bez ostatka : nužnih i dovoljnih obilježja -proučavanje leksičkoga značenja raščlanjivanjem leksema na semantička obilježja najmanje jedinice značenja : sem.jedan od načina da se unese red u vokabular/mentalni leksikon SEMANTIČKA POLJA: -svi semantemi koji imaju neke zajedničke semantičke komponente -semantemi koji međusobno dijele određeno polje značenja -okupljaju se oko neke leksičke jezgre sve iz nje izvedene ili na neki način srodne riječi -leksemi unutar istog semantičkog polja međusobno se definiraju -vrsta mreže odnosa . stabilni. dinamički . pučke taksonomije (antropolozi): . nejasne i ne odgovaraju znanju o svijetu prosječnoga govornika • jezične taksonomije: • odgovaraju našem poimanju izvanjezične stvarnosti • hijerarhijsku strukturu među leksičkim jedinicama • određena značenjskim svezama među leksemima • prirodne taksonomije. nestabilni.semantička polja (Trier) .leksemi dolaze i nestaju -novi leksemi zauzimaju prethodnikovo mjesto ne moraju biti značenjski istovjetni -mijenjaju se i značenjski odnosi između susjednih leksema SEMIČKA/KOMPONENCIJALNA ANALIZA: Hjelmslev (1959).

mačka. šalica. stabilne kolokacije = idiomi PARADIGMATSKI ODNOS: Imam novi kaput/Imam stari kaput. tj. tanjur. gore/dolje konverzni:dvosmjerni kontrasti koji su međusobno zavisni. oženjen/neoženjen. više-manje predvidljive kombinacije leksema-visoka frekventost su – pojavljivanja. idiomi -paradigmatskih značenjskih odnosa njihove međusobne supstitucije antonimi KOLOKACIJE-sintagmatska organizacija leksema. dobar/loš -komplementarni:ne mogu se komparirati. Referentu značenje leksičkih jedinica razumijevamo s obzirom na pozadinsko znanje Fillmore Scenes. ne dopuštaju stupnjeve kontrasta živ/mrtav. Promjena značenja/suprotno značenje: antonimija ANTONIMIJA: značenjski odnos suprotnosti značenja -pravi pridjevski parovi:velik/malen.and –Frames Semantics (1977) ZNAČENJE U KONTEKSTU: Martinet: -upozorava na potrebu poznavanja konteksta u kojemu se neka jedinica može pravilno upotrijebiti. -riječ se aktualizira tek u kontekstu -značenje se može definirati kao skup kontekstā u kojima se riječ pojavljuje LEKSIČKO-SEMANTIČKI ODNOSI: Značenjski odnosi među leksemima mogu proizadi iz: -sintagmatskih značenjskih odnosa sekvencijalnog načina pojavljivanja leksema kolokacije. muško/žensko relacijski:ispod/iznad. roditelj/dijete .• kako ljudi klasificiraju pojavnosti i stvari koje ih okružuju • nema više od 5 razina unutar teksonomskih odnosa (antropolozi) • Generička razina-najznačajnija razina taksonomija -morfološki su jednostavne -svakodnevnim riječima označujudi najučestalije pojavnosti koje nas okružuju -djeca ju prva usvajaju u usvajanju: pas.kupiti/prodati. auto KONTEKSTNA ANALIZA Kontekstna analiza:kontekst je nositeljem jezičnih i izvanjezičnih podataka -nemogude zamisliti sustavnu semantičku analizi bez cjelovite kontekstne analize -uporabom bilo koje jezične jedinice u bilo kojem kontekstu istovremeno aktiviramo dvije vrste znanja:jezično i enciklopedijskoga Koncept-mentalna kategorija koja predstavlja strukturu znanja koju govornik ima o određenoj izvanjezičnoj stvari. visok/nizak. cipela.

brzojav. male težine • sam. frigidan. kontekstualne. list pitanje je kako de se tretirati zajedničko porijeklo riječi nije ujednačeno u različitim jezicima blago : 1. glavni dio nečega. za dlaku sinonimi domade i strane riječi .razlike u upotrebi: stilske.. temeperament. obitelj. plakati. . oruđe • lak : otopina umjetne ili prirodne smole. obitelji • sloboda : pjesnička sloboda. plunge apsolutni sinonimi samo ako imaju sva ista značenja puno polisemnih leksema koji su sinonimi u jednom ali ne u svim značenjima: velik. -hrabar. sila. telegram. fog. odvažan. . zibati -zamjenivi u svim kontekstima -kolokacije skup konteksta u kojima se mogu pojaviti kuda. forma (glasovni sastav. debeo. višnja. oružje • kosa : lasi. glomazan. lagati/zaobilaziti istinu. divovski sinonimija u složenih leksičkih izraza .provudi se kroz ušicu igle. njihati. jako krupan.. svijet. radnik na održavanju čistode/čistač djelomični sinonimi-mist. prostran. Stilistika – sloboda sinonimije HOMONIMIJA/HOMOFONIJA/HOMOGRAFIJA jednak oblik. 2. stoka. različito značenje. ogroman. hladan. univerzum. novine. Dragocjenosti POLISEMIJA:jedna riječ. snaga. dom. srčan. ljuljati. kupusa. duga. Zatvorenik je pušten na slobodu. riba • glava : dio tijela. različite riječi • luk : povrde. krupan. kartaški. sloboda slogana. dud. -vatra. više značenja patološka : narušava se idealni odnos 1:1 unutar jezičnog znaka značenja su prepoznatljivo srodna • list : papir. dive. porodica. blaženo stanje/trudnoda. plamen u jeziku najčešde dolazi do diferencijacije značenja sinonima zbog jezične ekonomije .SINONIMIJA: -isto značenje (?!). žaliti ekvivalentno denotativno i konotativno značenje -neženja. “organ biljke”. kukati. samac -jako velik. pisani oblik). čavla. dijelektalne eufemizmi u funkciji sinonima: pokojnik/mrtvac. oganj. različit oblik -mod.

sloboda. • cvijet : tulipan. Sinn. emotivno. porodica..reference.HIPERONIMIJA: odnos inkluzije između hiperonima i hiponima: X je vrsta Y. tj. osobno. neutralno. opde. skup svih svojstava koja nisu nužna za definiciju i razumijevanje nekog pojma majka : nježnost. šef. šuma i drvo. eksplicitno. đurđica. toplina. ljubav. ovca i stado. veliko-malo. a ne referencija. neven kohiponimi : leksemi u jednakom odnosu prema hiperonimu inkompatibilnost – odnos leksema/kohiponima koji se međusobno isključuju: • crveno-žuto. -ne proučava svijet neposredno. više-manje sinonimni: Smisao . ne varira s obzirom na uporabu majka : ženski roditelj Konotativno:izvedeno. psiholozi) -ne neposredno promatranje vanjskoga svijeta. visibaba. nepromjenjivo. Bedeutung. niti njegovu konceptualizaciju (fizičari. vođa Denotativno:primarno. odnosi na neku trenutačnu kategorizaciju. varira s obzirom na uporabu SMISAO A NE REFERENCIJA: Dva različita aspekta značenja:Različiti termini. nego ono kako ljudi riječima -međusobno prenose informacije unutar nekoga jezika . sigurnost .. kapljica i voda -neotuđiva posvojnost:kravlja noga i noga od stola/markova noga i markova knjiga RAZLIČITE DIMENZIJE ZNAČENJA: Leksičko:svijet Gramatičko:jezik Predmetno:referencijalno-predmeti koji ne uključuju ljudski odnos ili reakciju Emotivno:uključen afektivni odnos – ljubav.sense. denotacija (meaning!) Lingvističku semantiku zanima smisao. Referencija:konkretni ostvaraj jezične jedinice. nestabilna. MERONIMIJA: x je dio y -odnos: dio-cjelina -nije odnos hijerarhije -odnos uključivanja. podrazumijeva -sastavni dio bez kojega ne može funkcionirati -ptica i jato. konotacija (meaning!) Referencija . implicitno. domovina Konkretno:materijalno Apstraktno: nematerijalno Osnovno:temeljnoglava: dio tijela Preneseno:metaforičko:glava: pametan čovjek.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->