P. 1
Strategija Razvoja Opcine Novi Grad Do 2015 1

Strategija Razvoja Opcine Novi Grad Do 2015 1

|Views: 1,154|Likes:

More info:

Published by: Mjesni Odbor Brijesce on Jun 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/30/2013

pdf

text

original

OPĆINA NOVI GRAD

SARAJEVO

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO DO 2015. GODINE

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO DO 2015. GODINE

OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO

SERDA-Sarajevska regionalna razvojna agencija, sufinansirala je izradu ovog dokumenta

2

SADRŽAJ

I

1.Uvod 2.Metodologija 3.Socioekonomska analiza 4.Izvod iz prostornog plana Kantona Sarajevo do 2023. 5.Istraživanje 6.SWOT analiza

6 9 10 65 75 97 103 105 114 184 185

II III IV V VI

Vizija Strateški ciljevi Operativni dio – Projekti Implementacija Strategije Prilozi

3

U IZRADI STRATEGIJE UČESTVOVALI

Nosioci odluke o pristupanju izradi dokumenta Strategije Damir Hadžić, općinski načelnik Safet Kešo, predsjedavajući Općinskog vijeća Radna grupa za izradu dokumenta Strategije Hazima Pecirep Smail Hodžić Tajib Delalić Murat Mudželet Mersa Kustura Edina Imamović Nihad Kasumović Vanjski konsultanti Marija Milović Haris Ćatić Savjetnici i pomoćnici općinskog načelnika Amela Zahirović Šemsudin Hadžić Esad Jelešković Ismet Burdžović Jusuf Begić Dervo Čolakhodžić Miralem Selimović Rada Lukić Jasmina Horo Amir Đedović Emir Dedovoć Želimir Lalić Nihad Hatkić Savjetodavni odbor Općinskog vijeća Huso Ćesir Vahidin Omanović Sead Arslanagić OlgaVikić Medijska promocija projekta Ahmed Zećo Naliha Šabanović Nermina Drugović

Partnerska grupa
Sarajevska regionalna razvojna agencija - SERDA Privredna komora Kantona Sarajevo Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Ministarstvo prostornog ureñenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Ministarstvo za rad i socijalnu politiku Kantona Sarajevo Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo Centar za socijalni rad Novi Grad Služba za zapošljavanje Novi Grad

4

Dom zdravlja Novi Grad Obrazovne institucije Javna komunalna preduzeća Preduzeća iz oblasti privrede Udruženja grañana

Istraživanje potreba grañana i privrede sa aspekta poboljšanja ambijenta za življenje i poslovanje realizovalo Udruženje poslovnih savjetnika u BiH – LESPnet, Edin Alić

5

1. UVOD
Cilj izrade dokumenta Strategija razvoja općine Novi Grad Sarajevo do 2015. godine (SPRONG) je da osigura strateški okvir u planiranju i provoñenju prioriteta za integrisani razvoj općine, te na taj način kreira ugodan ambijent za življenje stanovnika općine i za poslovanje poduzetnika. Osnovni principi primjenjivani u procesu izrade Strategije -partnerstvo u postupku izrade -zajedničko vlasništvo i učešće -transparentnost postupka -strategija je kombinacija vizije, dugoročnih strateških pravaca i srednjoročnih prioriteta Proces izrade Strategije bio je voñen principom saradnje sa zajednicom. U cilju prepoznavanja potreba grañana i privrede za poboljšanje ambijenta za življenje i poslovanje u općini Novi Grad, realizovano je istraživanje metodom anketiranja ciljnih grupa. Ovim modelom grañani i poslovni sektor uključuju se na najširoj osnovi u planiranje razvojnih aktivnosti lokalne zajednice. Akteri u procesu izrade Strategije -predstavnici svih općinskih službi -stručni konsultanti -poslovni sektor -NVO sektor i grañani -predstavnici svih odgovornih institucija i JKP Kantona Sarajevo Organizaciona struktura -Radna grupa - sastavljena od predstavnika općinskih službi i vanjskih konsultanata bila je operativno tijelo procesa izgradnje strategije u svakom od ciljnih područja. -Partnerska grupa uključivala je predstavnike poslovne zajednice, institucija, udruženja i grañana, a na sastancima sa članovima radne grupe razmatrala je privremene rezultate procesa izgradnje strategije, davala primjedbe i prijedloge na njih, djelovala konsultantski. -Fokus-grupe definisale su instrumente – projekte za provoñenje strategije.

Metodologija korištena u izradi Strategije U izradi dokumenta primijenjeni su standardi Evropske unije, projektni pristup i široko učešće svih odgovornih i zainteresovanih subjekata za razvoj lokalne zajednice.
Provedene aktivnosti: -prikupljanje podataka za socioekonomsku analizu -istraživanje potreba javnosti -socioekonomska analiza -SWOT analiza -vizija i komparativne prednosti općine -rangiranje strateških pitanja -definisanje strateških ciljeva i mjera -prijedlog projekata -izrada prijedloga dokumenta strategije -javna rasprava o dokumentu, usvajanje i publikovanje

Alati korišteni za učešće grañana -Ankete organizovane meñu grañanima, privrednicima -Upitnici putem kojih su grañani indentifikovali prioritetne probleme -Učešće NVO u radu partnerske grupe -Razmatranje nacrta dokumenta Strategije na Centralnoj javnoj raspravi i u mjesnim zajednicama -Organizovano takmičenje za djecu i mlade (literarni radovi) „Moja vizija Općine Novi Grad“
-Za prezentaciju SPRONG-a korišteni:

6

Mediji: TV, radio, dnevne novine Bilten Općine Novi Grad Plakati, leci, pamfleti WEB stranica Drugi propagandni materijal -Aktivnosti nakon usvajanja dokumenta Strategije -Svečana konferencija, prezentacija Strategije -Izrada skraćene verzija dokumenta

Partnerstvo i konsultacije tokom izrade Strategije omogućili su da dokument bude kompatibilan sa strategijama i programima institucija u Kantonu Sarajevo. Dokument je usklañen sa izvornim nadležnostima Općine, kao i planovima višeg reda: Prostorni plan Kantona Sarajevo do 2023. godine, Regionalna strategija ekonomskog razvoja sarajevske ekonomske makroregije, Strategija razvoja Kantona Sarajevo do 2015. godine, revidirana PRSP strategija BiH 2004-07.

Zaključci i odluke vezani za izradu dokumenta Strategije -Odluka Općinskog vijeća od 31. marta 2006. godine o pristupanju aktivnostima na izradi Strategije razvoja općine Novi Grad Sarajevo do 2015. godine -Rješenje općinskog načelnika o imenovanju Radne grupe za izradu Strategije -Rješenje općinskog vijeća o izboru 4 člana Savjetodavnog odbora za izradu Strategije -Ugovor sa SERDA o sufinansiranju izrade Strategije -Ugovor sa LESPnetom (u procesu javnog odabira) za angažovanje na „Istraživanju potreba javnosti“ (grañana i privrede)

7

2. PROCES IZRADE STRATEGIJE (grafički prikaz)

Radna grupa za izradu Strategije

Partnerska grupa za izradu Strategije

Socioekonom. analiza općine

Istraživanje potreba grañana i privrede (LESPnet)

Identifikovanje prioritetnih problema (ankete u MZ)

SWOT analiza općine

Vizija općine i njene komparativne prednosti

Strateški cilj 1 Mjere

Strateški cilj 2 Mjere

Strateški cilj 3 Mjere

Strateški cilj 4 Mjere

Projekti (fokusgrupa)

Projekti (fokusgrupa)

Projekti (fokusgrupa)

Projekti (fokusgrupa)

8

godine imala 136. Bržem razvoj ovog područja doprinijele su i XIV zimske olimpijske igre. Općina je prema sjeveroistoku okrenuta Humskom brdu. sa obnovom grada. PLANINA Brda Žuć Volujak Golo brdo Mojmilo VISINA 850 m 824 m 793 m 590 m 9 . Brzim širenjem Sarajeva zbog prirasta stanovništva i izgradnje privrednih kapaciteta.000 stanovnika. godine u Sarajevu. Ilijaš i Istočno Sarajevo. desila se i intenzivna stambena izgradnja ove općine na lokalitetu Sarajevskog polja. pa i promjene teritorijalnih granica. Povoljne karakteristike Sarajevskog polja oduvijek su pogodovale za život i rad ljudi.3. Preko brda Mojmilo se spušta do Novopazarske i Milinkladske ulice i dolazi do naselja Hrasno. Od 1996.2 km2 što čini 3. institucija u kantonu Sarajevo za statistiku. Geografski položaj i karakteristike reljefa Područje općine Novi Grad sastavni je dio Sarajevskog polja i predstavlja jugoistočni dio prostrane Sarajevsko – zeničke kotline. padine Mojmila. Izgrañena su nova naselja: Ali-pašino Polje. a naročito se mijenjalo tokom prošlog vijeka. Uvod Socioekonomska analiza zasniva se na podacima prikupljenim iz više izvora: općinskih službi. čiju sjevernu granicu čine Orlić i Žuć. Jugozapadna granice općine podudara se sa tokom Miljacke i nastavlja ulicom Aleja Bosne Srebrene. Sarajpolje i Dobrinja i individualna stambena izgradnja u padinskim područjima općine – Sokolje. Historijat općine Općina Novi Grad Sarajevo po nastanku je najmlaña u kantonu Sarajevo. Sa južne. jugozapadne i zapadne strane okružena je masivima Trebevića i Igmana. Mojmilo. Zavoda za planiranje razvoja kantona Sarajevo. odnosno 29% populacije kantona. kao i drugih institucija u kantonu. Vogošća. godine. održane 1984. da bi danas ovaj prostor dobio izgled moderne urbane cjeline. ljudskih gubitaka.Agencije za finansijske. Graniči sa općinama Novo Sarajevo. u pogledu devastiranih stambenih i privrednih objekata. U kratkom periodu izgrañena su velika stambena naselja i prateća infrastruktura. Zapadne granice općine idu kroz naselja Reljevo i Dobroševići. Ilidža. na sjeveru općine. počinje i proces intenzivne obnove. Na jugu prati liniju ulice Kurta Schorka do Bjelopoljske ceste. informatičke i posredničke usluge. 2. Zadaci socioekonomske analize su slijedeći: prezentiranje raspoloživih podataka o općini Novi Grad. Zemljište je vrlo složene geološke grañe. Općina je pretrpjela velike promjene u ratnom periodu stradanja. Tokom rijeke Miljacke se vraća prema naselju Otoka. Općina Novi Grad zahvata površinu od 47. osnova za utvrñivanje njenih razvojnih potencijala. SOCIOEKONOMSKA ANALIZA OPĆINE 1. Briješće. AFIP. 482 metra.7% teritorije kantona Sarajevo i gdje živi 119. tako da je općina 1991. Intenzivnim naseljavanjem i gradnjom nestajale su poljoprivredne i šumske površine i pretvarane u grañevinsko zemljište. a najniža u Reljevu. najvećeg tercijarnog bazena u dinarskom prostranstvu. služi kao temeljni dokument za pripremu SWOT analize općine i daljih strateških dokumenata.000 stanovnika. godine. Prosječna nadmorska visina kotline je 500 metara. Najviša tačka općine je brdo Žuć na visini od 850 metara. Buča-potok čini istočni dio granice općine. 3. formirana je 1978. oporavka i nove gradnje na općini Novi Grad. Vitkovac brdo.

koji su flišne prirode. ali ih ima i preko 1 metra. a 93. laporaca i konglomerata. Klimatske prilike Kontinentalna klima sa specifičnostima kotlinskog karaktera. Prema podacima iz Prostorne osnove kantona Sarajevo. Novo Sarajevo i Ilidža predstavljaju najpovoljniji teren za prostorni razvoj. Moćnost pojedinih slojeva varira.Stup . RIJEKA Miljacka Dobrinja Bosna JEZERO 1 (jedna) bara u km cca 8 km cca 2 km cca 4 km 3. teksturnom sastavu igraju značajnu ulogu u pedogenezi.Trnovo. a prema sjeveru 18.2. uliva se u rijeku Bosnu. sa rjeñim prisustvom krečnjaka. Flišni slojevi su izgrañeni od glinaca. Prirodni zemljišni profil područja u najvećoj mjeri je izmijenjen najrazličitijim oblicima antropogenog djelovanja. čak je na nekim mjestima i potpuno uništen. 10 .3% prostora općine otpada na nagibe terena preko 45%. II i III bonitetne kategorije imaju malo učešće u ukupnoj površini kantona i prostorno su ograničena na površine općina Ilidža i Novi Grad. Sastav flišnih slojeva je raznolik.Zenica na potezu Briješće . dok su stariji aluvijalni nanosi nešto grubljeg sastava i izgrañeni od šljunka i pijeska. Za ovaj dio općine važan vodotok je i Rječica na području Reljeva. Ravni dijelovi općine zauzimaju 22. 3.Reljevsko polje. Orijentacijom prostora može se ocijeniti da je teren općine orijentisan prema jugu 39. recentni aluvijum je pjeskovit i najčešće karbonatan. 4. Hidrološke karakteristike područja Vodotoci na općini su rijeke Miljacka. Najvećim dijelom općine protiče Miljacka. Na aluvijalnu ravan se nadovezuju tercijarni sedimenti. Bosna i potoci Rječica. od kojih je jedna dio magistralnog puta Sarajevo .1%. Iz tog razloga prisutne su magle u tri godišnja doba.Mostar i treća Briješće . koja se na području Butila ulijeva u rijeku Bosnu.8% površine. prolaze tri saobraćajnice od interesa za Federaciju. Lepenica. Rijeka Bosna protiče kroz općinu Novi Grad na potezu Butila . Najzastupljeniji tipovi tla su antropogena. te različitost u mehaničkom. 3.7% prostora općine na nagibe terena do 45%. To su najmlaña tla i vrlo su pogodna za razne povrtlarske kulture. pješćara. Buča potok. U ravničarskom dijelu općine pojavljuju se aluvijalna karbonatna pjeskovita tla. „Najmlañi sedimenti. koja se u toku obilnih padavina izlijeva i plavi okolna područja. Prosječne temperature zraka su neujednačene i imaju pojave izrazito maksimalnih i minimalnih vrijednosti. Rijeka Dobrinja samo malim dijelom svoga toka protiče i kroz ovu općinu. i nešto prije Miljacke. a prema istoku 8. Prema zapadu okrenut je 11. Graña ovih slojeva. a posebno njihova pojava slojeva prema površini terena. Dobrinja. takoñer na području Butila.Ilidža .4%. Saobraćajne veze Kroz teritoriju općine Novi Grad. aluvijalnog i semiglejnog tla. te uglavnom forme iluvijalnog.1. što ima odlučujuću ulogu u formiranju zemljišnih asocijacija. visokovrijedna zemljišta I. Geološke karakteristike područja Područje predstavlja mali prostor vrlo složene geološke grañe koji pripada dinarskom sistemu. Sa aspekta nagiba terena općine Novi Grad.4%. i to njen centralni dio.Nagib terena: 6. Česte su i temperaturne inverzije kada je temperatura u kotlini niža od onih na planinama. druga je Sarajevo . a posebno ako se pojavljuju slojevi okomito na površinu terena“.Semizovac.3.3%.

Ploče ) km unutar regije 9. Ocjena stanja Povoljan geografski položaj.Takoñe kroz teritoriju općine Novi Grad prolaze i dvije najfrekventnije i najznačajnije saobraćajnice. Beograd 323 km. Analizom nagiba terena vidi se da 6. 11 . aerodromi) Odredište od/do Novi Grad Autoput (Zg-Bg) 210 km Aerodrom Sarajevo 2 km Aerodrom Zagreb 415 km Saobraćajnom infrastrukturom. Željeznicama i magistralnim putevima povezana je sa zemljama bivše Jugoslavije i drugim evropskim zemljama.00 3.4km 7.Briješće (sjeverna longitudinala).Rajlovac (Sarajevo . a planom je predviñeno četiri trake (kao gradski autoput). Glavne putne veze unutar općine ODREDIŠTE (od-do) Otoka-„Osloboñenje“ ( B. meñunarodnim saobraćajnicama (putevi. Dubrovnik 244 km. Tuzla 133 km. Zagreb 415 km.most .50 0. željeznice.00 km dvije trake Napomena glavna gradska saobraćajnica djelimično se poklapa sa trasom gradskog autoputa na potezu preduzeće Fabulas – Buča Potok većim dijelom se poklapa sa trasom južne longitudinale. na dijelu Švrakino buduća trasa autoputa pomjera se južnije prema brdu Mojmilo Hrasno – Saraj polje (Safeta Hadžića) Glavne željezničke veze sa drugim regijama ODREDIŠTE (od-do) Al. transregionalnim. općina je povezana sa širim regionom. jer su direktno povezane sa saobraćajnicama od interesa za Federaciju: saobraćajnica Bistrik .Šamac ) Al.00 1.3 % prostora općine otpada na nagibe terena preko 45%.Bačići (Sarajevo .00 10. putevi i željeznice. Mostar 130 km. Povezana je sa meñunar.7 % prostora općine na nagibe terena do 45%. Napominjemo da su ove saobraćajnice djelimično izgrañene jer se koriste samo dvije saobraćajne trake.00 7.Selimovića ) Buča Potok . što predstavlja najpovoljniji teren za prostorni razvoj.Dobrinja (gradska zaobilaznica južna longitudinala) i saobraćajnica Safeta Zajke . a 93. aerodromom: Sarajevo 2 km. M.Buča Potok .5 km dvije trake 3.50 Glavne veze sa regionalnim.Rajlovac (Safeta Zajke) km 2x3 trake x 2. dobra saobraćajna povezanost sa drugim regijama i administrativna pripadnost glavnom gradu BiH daju značajnu prednost općini Novi Grad kada je u pitanju povoljnost teritorije za investicije.00 Napomena ne odvija se saobraćaj u punom kapacitetu ne odvija se saobraćaj u punom kapacitetu Razdaljine Grad Sarajevo Općina Općina Novi Grad Općina Novi Grad Općina Novi Grad Općina Novi Grad Općina Novi Grad Naselja Centar grada Bojnik Dobroševići Rajlovac Zabrñe Safeta Zajke Safeta Hadžića km 7.most .

698 5.000 stanovnika više nego 1996. 20.794 6. Stanovništvo po etničkim skupinama Stanovnici/ Etnička pripadnost 1991.787 2.903 U 2005.413 2. 1996. Padinski dijelovi općine pokazuju nestabilnost terena i pojavu klizišta.350 Bošnjaci 69. godine. a preko 16. najvećim dijelom neplanska gradnja objekata. 5. 23. podzemne vode i neispravna vodovodna i kanalizaciona infrastruktura (ocjena iz Prostorne osnove KS). 16. 9.985 6.5 % Srba.253 3.2 km2 u 2005.979 910 1.770 6. 11.Ravni dijelovi općine zauzimaju 22.820 3.363 1.289 91.632 111.9 % Bošnjaka.270 Hrvati 8.325 1. 9. 2001.348 6.224 1. 26.Br. 10.446 3. 5. 13.886 5. Klima je kontinentalna sa specifičnostima kotlinskog karaktera.465 1.367 2.072 2. 12.611 Ostali 20.710 4.772 2.742 98. bila je 2. Naziv mjesne zajednice MZ Dobrinja A MZ Dobrinja B MZ Dobrinja C MZ Dobrinja D MZ Sarajpolje MZ Olimpijsko Selo MZ Ali-pašino Polje A I MZ Ali-pašino Polje A II MZ Ali-pašino Polje B I MZ Ali-pašino Polje B II MZ Ali-pašino Polje C I MZ Alipašino Polje C II MZ Švrakino Selo I MZ Švrakino Selo II MZ Švrakino Selo III MZ Aneks MZ Staro Hrasno MZ Čengić-Vila MZ Otoka MZ Buča Potok MZ Dolac MZ Ali-pašin Most I MZ Ali-pašin Most II MZ Briješće MZ Naselje heroja Sokolje MZ Dobroševići Broj stanovnika 5.854 7.125 10. pa samim tim i ove općine.2 % ostalih.418 9.8% površine.448 2.286 Broj domaćinstava 1. a prosječna u kantonu Sarajevo je 1.204 85. 17. 14.492 12 . 5.285 3.214 1.3 % Hrvata i 2.293 99. 2. 19.879 4.230 1.355 2. Stanovništvo Na području općine Novi Grad na površini od 47.3%. u kojoj živi oko 29% stanovništva kantona Sarajevo.672 Ukupno 136.476 4.000 manje nego 1991. 1.903 stanovnika. 22. 7. Temperature zraka su neujednačene i imaju pojave maksimalnih i minimalnih vrijednosti.1. pored konfiguracije terena. 21.886 5. godini na području općine bilo je 81. 6.123 3. 15. što je preko 20.548 1.011 1.803 3.201 4.736 7.394 1. 3.2.262 1. Najveća koncentracija stanovništva u kantonu Sarajevo je na području općine Novi Grad. 24.5 %.288 119. 2005 Srbi 37.607 5. 8.569 1. 25.125 5. Najvažniji resurs kantona Sarajevo predstavljaju vode Sarajevskog polja.337 11.791 1. jer je na tom području smještena.342 3.135 3. 4. 5.006 1. 18.774 1. godini bilo je 119.467 1.121 2. godine.514 3. Broj stanovnika po mjesnim zajednicama (podaci MZ) R. 6.404 3.699 5. Stopa rasta stanovništva 1996 – 2003.257 1. a uzrok je.299 2.968 885 1.730 1.

88 članova.000. Prosječna porodica ima 2. Broj domaćinstava iznosi 41. 13 .562.903 41.UKUPNO 119.562 Broj stanovnika na područjima mjesnih zajednica varira od 2.000 do 9.

540.540 stanovnika po km2 .3. Gustina naseljenosti Područje Općina Novi Grad Kanton Sarajevo Površina u km2 47. Stanovništvo po starosnoj i polnoj strukturi U 2005. 11.9 % stanovništva starijeg od 65 godina.3 Broj stanovnika 119.538.750 5.3 321 Broj domaćinstava 1991 Naselja Domaćinstva 42.018.88 5. muških je 482.958 Prosječna porodica Naselja 3.581 15 . prema spolu.252 – osnovne škole Polna struktura stanovništva: 46.132 44.903 410.072 864 208 1.64 83.1 % stanovništva izmeñu 15 – 64 godine starosti i 13. Gustina naseljenosti na području općine Novi Grad je 7. Gustina naseljenosti U 2005. U istoj godini umrlih prema spolu. a broj umrlih 3.902 12.934 Žene 63.014 642 372 1. Broj nasilnih smrti je 24. tako da je prirodni priraštaj iznosio 480. U 2005.4 % stanovništva izmeñu 15 64 godine starosti (radni kontigent) i 10. Broj stanovnika po polnoj pripadnosti i starosnoj dobi (podaci MZ) Starosna dob 0-14 15-64 65 i više Muškarci 56. 5.5. godini od ukupno roñenih. Prirodni priraštaj stanovništva Natalitet / Mortalitet 1991 1996 2001 2005 Broj Broj Prirodni Broj Broj Prirodni Broj Broj Prirodni Broj Broj Prirodni roñenih umrlih rast Roñenih umrlih rast roñenih umrlih rast roñenih umrlih rast 1.4 % stanovništva mlañeg od 15 godina.001 11. bio je 666. godini na području općine živi 19. godini prirodni priraštaj stanovništva je 3. ženskih 544.5.480 14 .109 897 248 U 2005. U istom periodu prosječna gustina naseljenosti na području kantona Sarajevo iznosi 321 stanovnik po 1 km2 .031 Gustina naseljenosti (st/km2 ) 2.7 puta manji nego 1991.2 1. 69.088 Populacija stanovništva izmeñu 7-14. Broj sklopljenih brakova u 2005.17 26 2005 Domaćinstva 41. godini Dob Broj stanovn.233 65 i više 13. ženskih 415.518 597 921 1.3 % žene. Broj stanovnika po starosnoj strukturi u 2005. muških je 563. U posmatranom periodu na području kantona Sarajevo živi 16.9 puta veća nego na području kantona. 0-14 23.317 38. godine. 70.g.5 % stanovništva starijeg od 65 godina.4. godini prosječna gustina naseljenosti na području općine Novi Grad iznosi 2.290 7. godini u kantonu Sarajevo broj ukupno roñenih je 4.g. što upućuje na zaključak da je povoljnija starosna struktura stanovništva na području općine u odnosu na prosjek kantona. broj razvedenih brakova je 6.562 Prosječna porodica 2.7 % stanovništva mlañeg od 15 godina.277. U 2005.7 % muškarci i 53.

903. 69.318 91. Broj domaćinstava iznosi 41.000 do 9. a prema podacima PIO 18. a s druge strane prognana i interno raseljena lica su pristizala iz drugih dijelova BiH u toku i nakon rata.969 2004.g. godini je 119.659 13 2. univerzitetskog centra. obrazovna. prosječna porodica ima 2.457.000 (1996.193 4. Ratna djejstva u opkoljenom Sarajevu jako negativno su uticala na normalan razvoj stanovništva i njegovu reproduktivnu sposobnost. privrednog. 19.774 80 6. PIO 15 . Stopa rasta stanovništva na općini 1996 – 2003.4% stanovništva izmeñu 15 – 64 godine i 10. Broj radno aktivnog stanovništva 15-64 god 83.Etnički sastav po mjestu stanovanja Srbi 2001.7.500.199 138 10. nego i promjene mjesta boravka već zaposlenog lica. funkcije fertilne strukture) su pretrpjele dalekosežnije promjene – ocjena iz Prostorne osnove KS.g.500 Fed. Ocjena stanja Na području općine Novi Grad broj stanovnika u 2005.270 6. Hrvati 2005.3%.355 2. Broj zaposlenih u preduzećima u privredi i društvenim djelatnostima na području ove općine Kako se vidi iz naredne tabele prema podacima Federalnog zavoda za statistiku broj zaposlenih u privredi i društvenim djelatnostima na području općine Novi Grad u 2005.350 89. 2001.672 Podaci za stanovništvo koje živi na selu.351 4 2.88 članova.556 lica.556 Fed. 2005. broj stanovnika u naseljima varira od 2. odnose se na MZ Dobroševići.6. 5. Broj izbjeglih i raseljenih lica je varirao od 37. b. Migracije stanovništva Pored migracije stanovništva prema gradu tokom nekoliko zadnjih decenija.g. 2001.075 2005.541 70 7.562.g. Grad Selo Ukupno 10. 12.424 2. Podaci o broju zaposlenih u privredi i društvenim djelatnostima na općini ne odnose se na ukupno zaposleno stanovništvo općine.337 11. 5.7% stanovništva mlañeg od 15 godina. Broj naselja (mjesnih zajednica) na općini je 26. starosna.Broj zaposlenog stanovništvo općine . Bošnjaci 2005. Demografske strukture (nacionalna pripadnost.854 7. 2001. pretežno u evropske zemlje. a broj tih lica prema mišljenju Zavoda je znatan. zav.9% stanovništva starijeg od 65 godina. Struktura starosne dobi stanovništva na općini: 19.742 94.5. Najveće demografske promjene desile su se u ratnom periodu. Povoljnija je starosna struktura stanovništva na području općine u odnosu na kanton.5%. zav.000. Veliki broj stanovništva je izbjegao.224 126 11.g bila je 2. Zaposlenost a.podaci Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Godina Radni odnos 2003.233 Broj zaposlenih 15. Gustina naseljenosti (st/km2 ) na općini Novi Grad je 2.g. ekonomska struktura. 16. a na kantonu Sarajevo je 314. usljed snažne industrijalizacije i razvoja Sarajeva kao administrativnog.530 Promjene (rast) broja stanovnika u kategoriji radni odnos rezultat je ne samo promjene statusa nezaposlenog lica. Ostali 2005. a prosječna na kantonu Sarajevo je 1.611 2.za stat. najveće demografske promjene desile su se tokom proteklog ratnog perioda. je 15. 18.077 98.630 lica (780 porodica) službeno evidentiranih danas.) do 1.

Broj zaposlenih lica u 2005.025 KJKP Toplane 365 Geodetski zavod BiH 87 RTV Zaposlenost u privredi (veća preduzeća) Industrija Sprind 258 E – Tds 259 Žica 197 Zrak 191 Kras 134 Uniklima 122 Ind. 539 91 131 133 125 120 59 830 378 291 245 61 79 5. 15. 14. Učešće registrovanih nezaposlenih lica u broju radno aktivnog stanovništva kantona je 23.537. Učešće registrovanih nezaposlenih lica na općini u ukupno nezaposlenoj populaciji na kantonu je 27. 14.92%. U kantonu Sarajevo broj registrovanih nezaposlenih lica iznosio je 67.6 %.6 %.3%.426 a učešće općine Novi Grad 30.646. Zaposlenost u javnom sektoru KJKP Gras 2. 14. 13.348 566 2004.43%. trikotaže Šik 43 Brojler 50 Preduzeće Saobraćaj Cts Eurolines CTS Tranzit Intereuropa Rtc Grañevinarstvo Step Oki Euro asfalt Dijamant Trgovina Vf komerc Interex Robot komerc Merkur Asa Pva Planika flex Broj zaposl. Učešće registrovanih nezaposlenih lica u broju radno aktivnog stanovništva općine je 21.428 486 2002. g. 14. Trend – prosjek zaposlenosti u privredi i društvenim djelatnostima i prosječne neto plate Godine Zaposleni Neto plate u KM 2000.Učešće radno aktivnog stanovništva općine u kantonu Sarajevo U 2005.g. iznosio je 18.8.218 543 2003.g.236 623 Zaposlenost po sektorima Preduzeće Broj zaposlenih 2005.365 573 2005. 2005.) na području kantona Sarajevo iznosio je 273.665 a učešće općine Novi Grad 16.727 2001.c. godini broj aktivnog stanovništva (15 – 65 g. 16 . na području kantona Sarajevo iznosio je 93. Nezaposlenost Broj registrovanih nezaposlenih lica sa područja općine Novi Grad u 2005.

398 4.549 2000.336 1997. 12.389 161 29 2. 9.151 4.6 34.9 1. 7.829 11.763 3.685 157 5.866 5. 9.671 2.529 2005. 1.209 Pregled registrovane nezaposlenosti po godinama starosti i polu Godine starosti od 15 do 18 od 18 do 24 od 24 do 30 od 30 do 40 od 40 do 50 od 50 do 60 preko 60 Ukupno R.257 2003.408 1998.463 3.646 Škola Nepismeni Do 8 razreda oš Završenih 8 razreda oš Priučeni radnici i Ns Škola za Kv Škola za Vk Srednja škola Viša škola Fakultet Boj nezaposlenih 245 715 5.479 67 11.603 1999.9 0. 14. 18. 3. Ukupno 53 3.390 18. Manji procenti su kod visokokvalifikovanih.457 2001.866 18.7 27. 14.894 2. 4.8 30. 16.092 315 733 Žene 19 1.640 2004. 6. 8. zatim kvalifikovani i srednja stručna sprema.383 3. 14.646 Žene 446 200 3.633 61 4. 5.5 0.290 11.984 1.209 Pregled nezaposlenosti prema završenoj školi i fakultetu 17 .646 Žene 2. 5. 15.454 4.209 % 3. 17.092 162 157 5.432 2002.580 2. 2.3 0.915 2.396 lica Kako se vidi iz prethodne tabele.3 100 Osobe koje prvi put traže zaposlenje: 8. Trend nezaposlenosti 1996.685 112 6.430 274 5.646 Pregled registrovane nezaposlenosti po dužini čekanja na zaposlenje Dužina čekanja do 12 mjeseci do 3 godine do 7 godina preko 7 godina Ukupno Ukupno 4. Br.002 2. najveći broj nezaposlenih je iz grupe nekvalifikovanih.095 2.Kvalifikaciona struktura broja nezaposlenih Stručna sprema VSS VŠ SSS NS VK KV PK NK Ukupno Broj nezaposlenih 733 315 5.568 210 18. više stručne spreme i lica sa visokim obrazovanjem.

Infrastruktura 6. Na teritoriji općine Novi Grad uz željezničku prugu Sarajevo .646 Uporedni pregled: Zaposlenost u FBiH. transregionalnim i meñunarodnim saobraćajnicama. Na području Ali-pašinog Mosta smještena je teretna stanica koja je povezana sa carinskim terminalom. 343 člana porodica poginulih boraca. Prema podacima iz Prostorne osnove gustina cesta na području KS iskazane u dužini cesta po površini općine pokazuje izrazito veliku neujednačenost gustine mreža cesta u rasponu od 1.428 2002 394. mreže Gustina saobraćaja mreže Općina je povezana putnom i željezničkom mrežom sa ZD kantonom i HN kantonom i dalje sa regionalnim. kantonu i općini Novi Grad (u firmama) Godina / prosjek FBiH KS Općina 2001 407.Kod srednjih škola najbrojnija nezaposlena lica su sa završenom: gimnazija 815.Lokalne ceste od Semizovac interesa za 5.236 6. a što utiče na ukupni razvoj društva.365 2005 388. Ocjena stanja Najveći socijalni problem BiH kao zemlje u tranziciji.Šamac lociran je Depo Rajlovac. Kod fakulteta najbrojnija nezaposlena lica su sa završenim fakultetom: političkim naukama 132.Lokalne ceste od Trnovo 1. mašinsko-tehnička 458.199 85.432 2002 282. godine.060 14. a samim tim i općine Novi Grad je nezaposlenost.10 km 258.418 93.640 2004 315. prirodno-matematičkim 28.21 km/km2 2.50 km Putevi Glavni Lokalni Regionalni Put Sarajevo . stomatološkim 20.473 56. 532 ratna vojna invalida i 278 ostalih invalida čeka posao.00 km Ukupno 3.381 85.529 2005 338.847 63.711 17. porodice i društva. Saobraćajna raskrsnica od regionalnog značaja je Bačići.519 15. medicinskim 26. elektrotehnička 384. Prema urbanističkom planu Grada Sarajeva za period 1986-2015. Sa RS povezuje je put Sarajevo-Trnovo.04 km Ukupno Ukupno 7. pravnim 82. ekonomska 664.132 86. linija Sarajevo Reljevo 9.52 m/stanovniku Ukupno 10. Uporedni pregled: Nezaposlenost u FBiH. mašinskim 33. elektrotehničkim 19.25 u Trnovu do 11. kao i veza grada Sarajeva sa ovim koridorom u dužini 4.1.257 2003 297. Putna i željeznička struktura Željezničke linije km Ind. Na općini je sanirano i rekonstruisano 90% postojećih saobraćajnica i izgrañene su nove po prioritetima u mjesnim zajednicama uz učešće grañana.348 2004 388.910 14.012 14. medicinska 723.40 km Put Sarajevo . Posljedice velike nezaposlenosti su odlazak stručnjaka sa ovih prostora. poljoprivrednim 42.783 52.00 km Sarajevo Bačići 1.561 15.218 2003 387. Prema starosnoj dobi nezaposlena omladinska populacija u rasponu od 18 do 30 godina je najbrojnija (6. ekonomskim 90.791 16. Nezaposlenost bilježi stalni rast od 1996.63 km/m2 u Novom 18 .28km kanton 59.1. filozofskim 107.00 km 6.5 km. najveći problem pojedinca.873 14.83km intersa za općinu i nekategorisane 192.737 14.270 67. Zabrinjavajući je podatak da 2. kantonu i općini Novi Grad Godina / prosjek FBiH KS Općina 2001 267.022 demobilisana borca. planirana je izgradnja koridora V-c na lijevoj obali rijeke Bosne u dužini od 5 km.500 18. Nezaposlenost je najveći uzrok siromaštva.837) što predstavlja posebnu opasnost jer kod mladih stvara osjećaj besperspektivnosti življenja na ovim područjima.310 90. tekstilno-tehnička 273 lica.328 59.54 km Gustina saobr.

uvoñenje centralnog upravljanja i kontrole tramvajskog saobraćaja. Pravilnikom o vrstama.1. ali se saobraćajni pristup odvija preko teritorije općine Novi Grad iz pravca grada: X transverzala preko naselja Dobrinja.novine Federacije BiH” broj 48/98). Drugi planovi GRAS-a: -modernizacija voznog parka i postepen prelazak na veoma komforna moderna vozila velikog kapaciteta. Vodosnabdijevanje i otpadne vode Korištenje i zaštita voda do sada su regulisani Zakonom o vodama (“Sl. Javni gradski prevoz Osnovni problemi karakteristični za predratno. Za općinu Novi Grad dužina magistralnih cesta je 12.3. 6.26 km.novine Federacije BiH” br. Razvoj vodovodnog i kanalizacionog sistema temelji se na studiji “Dugoročnog rješavanja vodosnabdijevanja. Logistika i logističke mreže Teretni i logistički centri: teretna željeznička stanica Ali-pašin most i depo željeznica Rajlovac.MZ Ali-pašin Most smješten je carinski terminal. trolejbuski i vozni park buduće gradske željeznice -modernizacija opreme i infrastrukture. nekategorisane 200. Gustina cesta na općini je 6.21 km/km2 . odvoñenja i tretmana otpadnih voda pod kontrolom KJKP “Vodovod i kanalizacija” 19 . „Robot“. 16/00).2. ali i svijeta u razvoju. davanje prioriteta tramvajima na raskrsnicama. ukupno 293. 6. -proširenje trolejbuske mreže u naselju Dobrinja (X transverzala) čime se stvaraju uslovi za povezivanje trolejbuskim saobraćajem dva entiteta Iskustva većeg broja gradova razvijenog. ali i sadašnje stanje mogu se u najkraćem svesti na veoma spor i nedovoljnog kapaciteta tramvajski saobraćaj.52 m/stanovnik.75 km.2.4. Na nivou Federacije BiH donesen je Zakon o zaštiti voda (“Sl.1. načinu i opsegu mjerenja ispitivanja iskorištene vode iz vodotoka (“Sl.Dvor-Baščaršija i Dobrinja-Mojmilo-Latinska ćuprija.Sarajevu. -Stanje u oblasti vodosnabdijevanja. obezbjeñenje većeg učešća tramvaja kapaciteta 250-350 putnika posebno za liniju Neñarići – Radićeva. 6. Granični prijelazi za teretni saobraćaj: na području općine Novi Grad. te proširenje tramvajskog depoa primjereno naraslim potrebama na lokaciji Velikih drveta. neadekvatne saobraćajnice za narasli trolejbuski i autobuski saobraćaj.92 km. a novije i dopunjena. Zračni saobraćaj Sarajevski aerodorom je smješten na području općine Ilidža. rješenja za poboljšavanje stanja kojima se predviña: -proširenje tramvajske mreže put Dobrinje i Hrasnice. kontaktne mreže i elektovučnih podstanica konačno rješavanje autobuskog i trolejbuskog depoa na novoj lokaciji u Halilovićima. što je posebno važno za tramvajski. posebno rješenja pruge. uključujući prognoze potreba za vodom. 6. Pred rat je blizu 70% putnika bilo upućeno na tramvajski i trolejbuski saobraćaj i to uglavnom na pravcu IlidžaNeñarići-M. Inspekcijski nadzor nad provoñenjem Zakona o vodama Kantona vrši nadležna Kantonalna inspekcija.novine Kantona Sarajevo” br. zatim Bulevarom Meše SelimovićaStupska petlja . a dužina cesta po stanovniku je 2. u periodu do 2023. Na području Rajlovca smješteni su veći skladišni kapaciteti preduzeća: TP DC „Sarajevo“.33/03). za gradove veličine približne Sarajevu. „Planet“.Kurta Schorka. odvoñenja i tretmana otpadnih voda u Kantonu Sarajevo” koja je rañena radi rješavanja deficita vode u vodosnabdijevanju. pa i dalje nameću kao jedino moguće rješenje lakošinski sistem. „Sprind“. „Podravka“. Planirana su.91 km. lokalnih 80.novine Federacije BiH” broj 18/98). kao i Zakonom o vodama Kantona Sarajevo (“Sl.1. U svrhu finansiranja izrañena je i studija vodosnabdijevanja i kanalizacije kantona koja se implementira u dvije faze: master plan i studija izvodljivosti.

godina učinjeni su veliki zahvati na kanalizacionom sistemu grada pa i na općini Novi Grad. U 1998. a posebno što nemaju legalno riješen ni tretman otpadnih voda koje zagañuju kompletna naselja pa i postojeći vodovodni sistem. Zastupljenost materijala kod distributivnih cjevovoda je raznolika čelik. daktil i dr. Centralni vodovod Općina Novi Grad snabdijeva se vodom uglavnom iz centralnog vodovodnog sistema u Sarajevu koji je prema Zakonu o vodama Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” br.prema podacima KJKP ViK gubici vode iznose 63. Uzroci gubitaka vode se javljaju po osnovu dotrajale mreže (cca 50%) kao i zbog velike količine neregistrovane vode koja se troši putem bespravnih cjevovoda i priključaka. Otpadne vode. pa i naselja koja su bespravno priključena na vodovodnu mrežu. urañena je rekonstrukcija dijela kanalizacione mreže i to sredstvima Kantona. prije nego što stignu u postrojenje. Rezervoari U okviru centralnog vodovodnog sistema na području općine Novi Grad postoji 6 rezervoara. mada su ovi problemi evidentni još od perioda 70-tih godina. Lokalni vodovodi na području Općine Na području MZ Dobroševići u funkciji su tri lokalna vodovoda koji rade potpuno odvojeno. a to su: -Lokalni vodovod „Djevojačka voda“ -Lokalni vodovod „Igrište“ -Vodovod „Rječica“ Problematika vodosnabdijevanja za područje MZ „Dobroševići“ naročito je izražena u postratnom periodu zbog intenzivne izgradnje novih individualnih stambenih objekata na tom području. Pokrivenost urbanog dijela općine vodovodnom mrežom je 100%. godine zbog oštećenja i devastacije u ratnom periodu. Na područjima koja su pokrivena primarnom mrežom vodovoda podignuti su brojni bespravni objekti. godini položen je transportni cjevovod Sokolovići Mojmilo. U postratnom periodu 1996-2000. azbest-cement. Sve prikupljene upotrijebljene vode direktno se ispuštaju u rijeku Miljacku bez tretmana. Ureñaj za prečišćavanje otpadnih voda nije u pogonu od 1992. Starost rezervoara na području općine Novi Grad je izmeñu 20-45 godina. Regulisanje njihovog statusa vezano za bespravne priključke zakonski nije moguće tretirati odvojeno od statusa samih objekata.6. te izgrañen ureñaj za prečišćavanje otpadnih voda koji se nalazi na općini Novi Grad. Donacijom Japanske vlade izrañen je elaborat o sanaciji postrojenja sa idejnim rješenjima odreñenih poboljšanja u postrojenju. od perioda početka intenzivne bespravne izgradnje na ovim prostorima. Najveće količine se zahvataju iz podzemne akumulacije Sarajevsko polje (87%).5%. Zbog odreñnih poremećaja u potrošnji vode. što dodatno usložnjava situaciju.2. Sokolovići i Stup) sa kojih se obezbjeñuje oko 90% ukupnih količina vode. PVC. 20 . donacijama kao i sredstvima KJKP ViK i Općine. Pitanju dugoročne strategije rješavanja u oblasti vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda sa aspekta sanacije bespravne individualne stambene i druge izgradnje nije se posvećivalo dovoljno pažnje. Ovim projektom bila je obuhvaćena izgradnja i rekonstrukcija kanalizacione mreže.2. Gubici vode . Vodosnabdijevanje navednog područja tretirano je i u razvojnim planovima „Vodovoda“ od prije rata. 16/00) u nadležnosti Kantona. 6. Transportni sistem je najvećim dijelom pumpni zbog neujednačene topografije i velike razlike u visinskim kotama. sistem kanalizacije Kreditom Meñunarodne banke za obnovu i razvoj i sredstvima Grada u periodu 1977 – 1982.2. Transportni i distributivni sistem – pod transportne cjevovode svrstavaju se glavni dovodi sa izvorišta kao i spojni transportni cjevovodi izmeñu dva rezervoara. lijevano željezo. najveći je Mojmilo.1 Vodovodni sistem Glavni resursi vode za vodovodni sistem Sarajevo a samim tim i naše općine su podzemna akumulacija Sarajevsko polje (Bačevo. Pokrivenost padinskih djelova općine vodovodnom mrežom iznosi 70%. Evidentno je da se radi o kompleksnim problemima koje u grad Sarajevu ni do danas nisu sistemski riješene. kako zbog gubitka u mreži tako i zbog priliva stanovništva na teritoriji općine Novi Grad realno je očekivati poremećaje u snabdijevanju vodom odnosno manjak raspoloživih količina vode. a vrijednost projekta kojim bi se riješio sistem vodosnabdijevanja je prema podacima KJKP ViK 2 miliona KM.

6. Aktuelno je rješavanje procjednih voda koje se slijevaju u Lepenicu.130.lokacije za postavljanje namjenskih posuda za prikupljanje otpada kako kućnog tako i uličnog. zatim izrada projektne dokumentacije vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda u zoni obuhvata Bojnik – Dobroševići.30 godina riješeno. Utvrñivanje konkretnih osnovnih zahtjeva u pogledu sugurnosti funkcionisanja kanalizacionog sistema mora da se bazira na analizi šteta koje mogu biti prouzrokovane korisnicima mreže usljed nemogućnosti prijema i odvoñenja otpadnih voda nastalih usljed nefunkcionisanja mreže (pojave začepljenja) kao i šteta zagañenja koje izaziva nekontrolisano izlijevanje otpadne vode iz sistema kanalizcione mreže. Prošle godine započeta je prva faza projekta izgradnje separatne kanalizacione mreže u ulici Safeta Zajke. dok naselja ruralnog karaktera koja se nalaze na lijevoj obali rijeke Bosne 100% nisu pokrivena kanalizacionom mrežom. Grad. odnosno države koji regulišu ovu problematiku. Pored toga. a nalazi se na općini Novi Grad. Kantona i Grada trebaju hitno preduzeti aktivnosti na obezbjeñenju neophodnih finansijskih sredstava za rekonstrukciju istog. odvoñenja i prečišćavanja otpadnih voda treba da budu zadovoljena tri osnovna uslova uslov sigurnog odvoñenja otpadnih voda. važno je da nadležne i odgovorne institucije Federacije. Kanton. Već je rečeno da se na teritoriji općine Novi Grad nalazi gradski prečistač otpadnih voda za grad Sarajevo koji nije u funkciji jer je u toku ratnih djejstava devastiran. a zbog svog položaja ima i mogućnost za širenje. Za grañane u objektima kolektivnog stanovanja lokacije posuda su najčešće na trotoarima ili zelenim površinama. a odatle u rijeku Bosnu. poseban problem predstavlja neopremljenost padinskih dijelova kanalizacionom mrežom pa se procjenjuje da 30-35% padinskih naselja nije pokriveno kanalizacionom mrežom. odnosno ocjednih voda koje se ulijevaju u potok Lepenicu. Nedostatak ove deponije je neriješeno pitanje odvodnih. Općina Novi Grad u saradnji sa Kantonom Sarajevo realizovat će izgradnju fekalnog kolektora kojim bi se riješila zaštita okoliša. obzirom da sadašnjim propisima nije regulisana ova problematika smatramo da je neophodno pristupiti hitnom donošenju odluka na nivou entiteta. sanitarni aspekt i zadovoljavajući stepen prećišćavanja otpadne vode prije upuštanja u recipijent. U cilju zaštite Lepeničkog potoka od fekalnih i drugih otpadnih voda novogradska općina je na osnovu postojećeg Regulacionog plana u prošloj godini finansirala izradu glavnog projekta kanalizacije za Zabrñe i projekta regulacije potoka Lepenica. Uklanjanje čvrstog otpada i upravljanje otpadom Na teritoriji općine Novi Grad Sarajevo smještena je glavna gradska sanitarna deponija kojom upravlja Kanton Sarajevo.000 KM za projekte izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže kao najznačajnije na ovom području: planirana je druga faza izgradnje separatne kanalizacione mreže u ulici Safeta Zajke. Na teritoriji općine postoje područja (brdo Hasno i brdo Mojmilo ) koja nisu opremljena kanalizacionom mrežom. U okviru projekta ureñenja potoka Lepenica. slivno područje je orijentisano prema drugom entitetu ( Lukavica ). godini Općina je u buñžetu planirala 1. Obzirom da se radi o objektu koji je od interesa za Federaciju. Problemi u odvozu smeća i prijedlog rješavanja problema (podaci KJKP „Rad“) Najveći problem su mjesta . te je pitanje odlaganja otpada za sljedećih 20 . a odatle u rijeku Bosnu. Kanton Sarajevo u narednom periodu planira riješiti i problem otpadnih voda sa deponije Smiljevići. Orahovačka i Vitkovac. Uslovi na ovoj deponiji za odlaganje otpada su povoljni. Izgradnja nove infrastrukture je u nadležnosti općine i kantona u zavisnosti od značaja za kanton. a završetkom projekta grañani ovih područja imat će iste infrastrukturne uslove kao i oni koji žive u urbanom dijelu općine i stvaraju preduslove za izgradnju kolektora u Rajlovcu i Dobroševićima. Planirani smetljarnici u višespratnicama pretvoreni su u poslovne prostore ili začepljeni odvodi pa su posude izbačene ispred zgrade. na mjesta koja su zbog izdignutih ivičnjaka nepristupačna za specijalna vozila za odvoz smeća. vodoprivredu i šumarstvo preko Vlade Kantona Sarajevo na preduzeće KJKP ViK Sarajevo. grad i općinu. te sufinansiranje izgradnje kanalizacione mreže u ulici Nadira Kafeñića i učestvovanje u izgradnji cjevovoda Bačići. Što se tiče ispunjenja gore navedenih osnovnih uslova odvoñenja i prečišćavanja otpadnih voda za područje Kantona pa i općine Novi Grad. 21 .3. U 2006. Odgovornost za snabdijevanje pitkom vodom kao i za odvodnju otpadnih zagañenih voda urbanih dijelova Sarajeva je prenešena od strane Federalnog ministarastva za poljoprivredu.Sigurnost funkcionisanja kanalizacionog sistema U sistemu prikupljanja. isti nisu ispunjeni samim tim što ureñaj za prečišćavanje otpadnih voda nije u funkciji.

neophodna izgradnja 110/x Reljevo. kao i izvršenje njihove zakonske obaveze da prema broju domaćinstava ili poslovnih objekata nabave namjenske posude za odlaganje otpada. niti je planiran način odlaganja kućnog otpada. gdje su saobraćajnice uske ili preuske za vozila preduzeća „Rad“. TS 110/10 KV Azići. Veličina površine reciklažnog dvorišta je minimalna 500 m2 . Potrebno je da data dvorišta imaju jednostavnu dostupnost grañanima i da su u područjima pretežno stambene namjene. posebno na širem području Rajlovca. Na području općine Novi Grad obuhvaćene su osnovne škole i naselje Mojmilo.1. 6. Mišljenje je da Općina treba od investitora zahtijevati rješavanje sanitarno . te iz TS 35/10 KV Rajlovac. što je i predviñeno Regulacionim planom a nosilac izgradnje je Elektroprenos BiH. Sa izgradnjom sortirnice na sanitarnoj deponiji preduzeće „Rad“ će obuhvatiti i ostale dijelove općine.Kod individualne stambene izgradne problem je neplanska tzv. Energetska infrastruktura i snabdijevanje Na području općine Novi Grad Sarajevo ne postoje prirodni energetski izvori. divlja gradnja. Problem je i što kod plana prostornog ureñenja naselja nisu obuhvaćeni načini odlaganja otpada. Da bi potpomogli razvoj primarne selekcije otpada preduzeće „Rad“ planira i reciklažna dvorišta za sakupljanje selektiranog otpada. 22 . a što je u skladu sa Zakonom o komunalnoj čistoći gdje mjesto posuda zajednički odreñuju predstavnik općine i komunalno preduzeće. -Navedene bazne transformatorske stanice svojom lokacijskom rasporeñenošću i brojem postojećih 10 KV kablovskih ćelija (izlaza) omogućavaju kvalitetno napajanje električnom energijom postojećih kupaca na području Općine. Preduzeće „Rad“ je zajedno sa Općinom počelo zajednički rješavati pitanja lokacija i ureñenja mjesta odlaganja kućnog otpada izgradnjom niša. dok je za napajanje novih objekata planiranih od strane Zavoda za planiranje izgradnje Kantona Sarajevo.4.000 do 20.4. Preduzeću „Rad“ potrebna je pomoć Općine oko iznalaženja lokacija za reciklažna dvorišta kao i lokacije za izgradnju zidanog objekta za smještaj radnika na području općine Novi Grad. TS 110/35/10 KV Nedžarići.000 stanovnika. Postojeće stanje elektroenergetskog napajanja Opis postojećeg stanja -Područje općine Novi Grad Sarajevo napaja se iz baznih TS 110/10 KV transformatorskih stanica TS 110/10 KV Buča potok. Cilj izgradnje reciklažnih dvorišta je usluga grañanstvu i zaštita čovjekove okoline. kao i kućnog opasnog otpada i njegove eliminacije iz osnovnih tokova otpada. Preduzeće „Rad“ započelo je i projekat selektivnog odlaganja i prikupljanja otpada. a mjesta za posude nisu odreñena.higijenskih uslova odlaganja otpada. TS 110/10 KV Otoka. 6. ali su dostupni svi vidovi energije za široku potrošnju. sa brojem stanovništva koje gravitira od 2.

tako da su trpjele veliki broj kvarova što je rezultiralo time da se na pojedinim kablovskim vezama trenutno nalazi veliki broj kablovskih spojnica raznih tipova što danas predstavlja potencijalno mjesto kvara («slaba tačka»).5 8 -Na ovom području se nalazi 349 distributivne transformatorske stanice prenosnog odnosa 10/0. energijom postojećih i novih kupaca. cca 32% potrošači na 10 kV. od čega najveći procenat – 53% otpada na domaćinstva.2003.godine do 01..energije i broj kupaca -Općina Novi Grad Sarajevo je općina sa najvećim brojem kupaca električne energije (cca 47.000 KM.4 KV od kojih je najveći dio (preko 70%) snage 630 KVA. Mihaljevića. Buća potok Nedžarići Azići Otoka Rajlovac Primarni napon (KV) 110 110 110 110 35 Prenosni odnos (KV/KV) 110/10 110/10 110/10 110/10 35/10 Snaga (MVA) 2x31. te su na ovom području česti prekidi napajanja usljed padova vodiča. -Posebno loša situacija je sa niskonaponskom mrežom (napajanje rubnih područja). 2. -Srednjenaponska mreža je većim dijelom novije izvedbe i realizovana kablovima zadovoljavajućeg presjeka. najvećim dijelom realizovana golim AIFe vodičima. -Pretpostavlja se da manji broj ovih priključaka još uvijek nije evidentiran. 2% javna rasvjeta. -Najveći problem. koja je zračne izvedbe. Evidentirane su mnogobrojne žalbe kupaca na kvalitet el. 23 . -Ovim su ugrožena postojeća elektroenergetska postrojenja po pitanju kvalitetnog napajanja el.000 KM.godine). različitih presjeka koja je zbog ratnih oštećenja prespajana na više mjesta.5 2x31. s obzirom na održavanje i upravljanje srednjenaponskom mrežom i distributivnim transformatorskim stanicama prenosnog odnosa 10/0.4 kV. na ovom području čine upravo veliki dijelovi srednjenaponske mreže i postojeće transormatorske stanice 10/0.12.Pregled izvornih transformatorskih stanica 110/x na području općine Novi Grad Sarajevo Oznaka Transformatorska stanica 1. a u svom periodu eksploatacije nisu značajnije sanirani odnosno rekonstruisani. Mihaljevići i Zabrñe. što predstavlja ¼ ukupnog broja kupaca na području kantona Sarajevo. 4. -Pojedine 10 kV kablovske veze su u toku rata iskorištavane do svoje maksimalne strujne opteretivnosti.5 2x31. 5.000). -Ovo je takoñer područje sa intezivnom izgradnjom naselja i industrije.500. -Problem na ovom području predstavlja srednjenaponska nadzemna mreža putem koje se napaja područje Reljeva.000. -Troškovi za izgradnju elektroenergetskih objekata koji bi omogučili normalno snabdijevanje električnom energijom objekata na ovim područjima i doveli u potpunu tehničku ispravnost napajanje objekata su 1. još uvijek se u eksploataciji nalaze pojedini srednjenaponski kablovi položeni 1966. Struktura potrošnje el. -Za saniranje mreže u ovom pogledu na nivou Kantona Sarajevo porebna su sredstva od 5.2006.4 kV koji su u minulom ratu bili ošećeni i koji se nalaze u upotrebi već preko trideset godina (npr.06. 3. 2% potrošači na 35 kV.energije -Godišnja potrošnja električne energije na području općine Novi Grad je reda 240 GWh. Potrošnja el. ca 11% ostala potrošnja. Dobroševića. Rječice.godine na području općine Novi Grad su realizovana 3082 bespravno izgrañena priključka. Bespravni priključci -U periodu od 22. kao što su: Dobroševići. što predstavlja 36% ukupnog broja ovih priključaka na području kantona Sarajevo..5 2x31. U tom smjeru su neka odručja već djelimično sanirana.

8 0.0 0.prilike loše nap. 45.prilike loše nap.prilike loše nap.0 1. 13.0 1.Midžića (1463) NN Dobrinja 47 (1546) NN Paljevo (1662) NN Papir Servis (1361) NN Reljevo dvor 1 (0125) NN Relejvo dvor 2 (0425) NN Riječica 1 (231) NN Rječica 2 /0372) NN Safeta Zajke 6 (0170) NN A. 37.0 2.5 2.0 3. 3.5 1. 58.prilike loše nap.prilike loše nap. 59. 19. 33.prilike loše nap. Vrsta radova R/R S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S Kod NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z Naziv projekta NN Mihaljevići 2 NN Tuzlanska 2 (1382) NN Bojnička 2 (0728) NN B. 22.0 3. Red broj 1.prilike loše nap. 34. 27.5 0. 30.0 3.prilike loše nap.0 1. 40.prilike loše nap.0 1.0 1.prilike loše nap. 52.prilike Općina Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Broj kućanih priključaka 50 20 10 15 15 15 15 40 40 40 40 40 30 40 30 50 15 15 60 50 50 30 60 60 20 30 20 20 20 20 50 50 40 40 20 20 20 40 30 20 15 50 50 20 30 20 40 40 40 40 50 50 50 50 60 40 30 20 20 20 50 50 Dužina mreže (km) 1. V.prilike loše nap. 10. 39.potok 1 (0753) NN Vitkovac brdo (1689) NN Adema Buće 8 NN Bojnik 1 (0138) NN Reljevo Ćuprija (0124) NN Nedžarići naselje 5 (382) NN Bojnik Farma krava (0719) NN Dobroševići 3 (nova) NN Tjepovački put (nova) NN Neñ. naselje 11 (1186) U K U P N O: Opis problema loše nap. 54.Područja sa lošim naponskim prilikama U tabeli 1.0 2.0 1.8 0.prilike loše nap.prilike loše nap.) /1375) NN Ragiba Đinde (1263) NN E.prilike loše nap. 32. 9. 25.prilike loše nap.0 1.0 3.Buće 1 (0108) NN Safeta Zajke 3 (0669) NN Aneks 1 (0687) NN Hodžića 3 (1191) NN Al.prilike loše nap.prilike loše nap.Polje (1632) NN Boljakov potok 4 (1667) NN Smiljevići NN Dobroševići 1 (0126) NN Dobroševići 2 (0294) NN Dobrinja (0077) NN Velika drveta 1 (0500) NN Feroelektro 2 (0748) NN Stup 3 (0904) NN Neñ. 53.prilike loše nap.prilike loše nap.prilike loše nap. 18.prilike loše nap.prilike loše nap.0 1.prilike loše nap. 29.centar Neñarići (0963) NN Sokolje (Z.0 1. 17.prilike loše nap.0 2. 35. 7. 16. 2.0 2.0 1.prilike loše nap. 38.prilike loše nap.0 3. 46. most 1 (0071) NN Hodžića 2 (0078) NN Hodžića 4 (0228) NN Č. 14. naselje 10 (1185) Nn Neñ.6 1. 6.prilike loše nap. 50. 15.8 2.prilike loše nap.prilike loše nap. naselje 13 (1188) NN Džemala Bijedića 4 (1518) NN Tržni cen.prilike loše nap.prilike loše nap.5 1.prilike loše nap.0 2.prilike loše nap.4 0.0 2. 55. 8.prilike loše nap.prilike loše nap.prilike loše nap. 62. 47. 60. 41.0 2.Imam. 48.0 2.prilike loše nap.prilike loše nap.8 0. 36. 44.0 3.6 0.prilike loše nap.prilike loše nap. 23.prilike loše nap.Vila 2/4 (0672) NN Safeta Zajke 2 (1126) NN Neñ.8 0.0 2.prilike loše nap.0 2.0 1. 57.8 2. 61. 5.0 1.prilike loše nap.prilike loše nap.4 0.prilike loše nap.5 1.prilike loše nap.5 3.0 1.0 2.prilike loše nap.prilike loše nap.prilike loše nap. 20.8 2.prilike loše nap.prilike loše nap.Potok 3 (1503) Nn Neñarići Naselje 14 (1301) NN Neñarići naselje 3 (0380) NN Neñarići naselje 6 (0383) Nn Neñarći naselje 7 (0384) NN Vojničko polje 8 (1600) NN Mihaljevići 3 NN Zaima Imamovića 2 (1781) NN Paljevska (nova) NN Branislava Nušića (nova) NN B. 24.0 2.0 3.0 3.0 2.0 2. 51. 11.prilike loše nap. 42. 21. su data područja sa lošim naponskim prilikama a koja su planirana za sanaciju u tabelama prijedloga ulaganja Tabela 1.0 1. 12.0 106 km 24 .prilike loše nap.naselje 9 (1184) NN Stud.prilike loše nap. 56. 4. 43.Buće 2 (0104) NN A.0 2.0 2.prilike loše nap. 26.prilike loše nap.0 1.potok 2 (1032) NN Partizanska (1406) NN Osmi mart (1506) NN B. naselje 12 (1187) NN Neñ.0 2. 31.0 3.5 0. 28.prilike loše nap.prilike loše nap.prilike loše nap.prilike loše nap.prilike loše nap. 49.0 2.

Prema našim procjenama. „Elektrodistribucija“ je kroz svoje petogodišnje planove planirala sve potrebne elektroenergetske objekte kako bi se snabdijevanje električnom energijom dovelo na zadovoljavajući nivo.4.4 kV Džemala Bijedića 7 KB 10 (20) kV Džemala Bijedića 7 UKUPNO: 6.00 2000 Snaga TS (kVA) 400. Karakteristike sistema KJKP “Toplane” na području općine Novi Grad: a. Općina Novi Grad je takoñer učestvovala.3. pa se se za zagrijavanje stambenih objekata koriste tradicaonalna goriva /drva i ugalj/. 2.00 R.6MW). 10. Plan ulaganja za 2006.4. 8. zajedno sa „Elektrodistribucijom“. -Ulaganja vlastitih sredstava i program donacija prioritetno su usmjeravani na sanaciju i izgradnju elektroenergetskih objekata u cilju povratka izbjeglih i raseljenih lica. što iznosi 39% od ukupne instalisane snage svih postrojenja u sistemu KJKP “Toplane”.br 1. ali se primjećuje da je cijena ovog energenta za dio stanovništva visoka. 6.4 kV Viteška KB 10(20) kV Viteška x 2 TP Viteška TP Paljevska (iz STS Paljevo) TS 10(20) 0. 50 krovnih kotlovnica ukupne instalisane snage 27 MW (27 na Dobrinji snage 19. 5.00 20 1200 100 630.4 kV Tvornica armatura 1 KB Priključak tvornica armatura 1x2 KB 10(20) kV SO Novi Grad – Aneks 2 TP Studentski centar Nedžarići (0963) TS 10(20) 0. tj. izvršena je njihova konverzija tako da koriste zemni gas za zagrijavanje stanova. Snabdijevanje toplotnom energijom Najveći sistem centralnog daljinskog zagrijavanja toplotnom energijom u kantonu Sarajevo je KJKP “Toplane” sa sjedištem na općini Novi Grad. Sve veće kotlovnice su prilagoñene ovom energentu. 3.godinu – Obezbijeñena sredstva iz budžeta JP “Elektroprivreda BiH” Ukupna sredstva (KM) 52969 25157 43652 35914 70397 6827 54582 5841 44383 61383 401103 Vrsta objekta KBTS KB10(20) NNM NNM KBTS KB10(20) KB 10(20) NNM KBTS KB10 (20) Dužina trase (m) 400 1000 1200 1260. Konstrukcija finansiranja još nije u potpunosti definisana. 16 slobodno stojećih kotlovnica ukupne instalisane snage 160 MW i b. 9. Naziv objekta TS 10(20)/ 0. Tabela 2. radi se o 15 % domaćinstava. 7.4 MW i 13 na Mojmilu ukupne instalisane snage 7. -slobodna snaga za priključenje novih objekata je 46 MW 25 . 6. -ukupna instalisana snaga postrojenja je 187 MW. Padinski dijelovi općine na kojima stanovništvo stanuje u individualnim stambenim objektima su takoñe snabdjeveni instalacijama zemnog gasa. Snabdijevanje zemnim gasom Teritorija općine Novi Grad je pokrivena primarnom i sekundarnom mrežom zemnog gasa koji se preko teritorije Srbije i Crne Gore uvozi iz Rusije. u sanaciji nekih područja. 4.Problematika sanacije postojećih elektroenergetskih objekata Na području općine Novi Grad u poslijeratnom periodu evidentirana su značajna ulaganja u sanaciju elektroenergetskih objekata. Pokrivenost teritorije općine zemnim gasom je 65-75%. Općina će inicirati kod nadležnog preduzeća “Sarajevogas” i Kantona Sarajevo razvoj gasne mreže i na području koje je nema.2.

„Asa Pss“.00 m2. „Podravka“. saobraćaj. „HVB Central profit banka“. što iznosi 50% od ukupnog broja zagrijavanih stanova u kantonu Sarajevo i 410 poslovnih jedinica. „Robot komerc“. godine najrazvijenija privredna oblast bila je idustrija. „E-Livnica“. („Zrak“. grañevinarstva „Dijamant“.000. U Bačićima i Rajlovcu smješteni su trgovinski centri i skladišni kapaciteti: „Interex“. održavanje objekata u vlasništvu Općine.-zagrijava 23.. u naselju Mojmilo nalazi se Hipermarket. trgovinski centar „Merkur“. te uslužne djelatnosti. „Tp DC Sarajevo“. „Unioninvest“). Halilovići su dva preduzeća za reciklažu „Trgosirovina“ i „Papir-servis“. „Neuron komerc“. trgovina. Prolazeći kroz proces tranziciju društveno-ekonomskih odnosa. U ovom području smještene su i agencije većih banaka „Hypo Alpe-Adria Bank“. Ovdje su i industrijska preduzeća u djelatnosti prehrane „Sprind“.. „Uniklima“. zaposleno je 2. kancelarija-biro. U centralnom dijelu općine uz ulicu B.600 stambenih jedinica.. „Brojler“. 7. kao i manji biznisi trgovinske i uslužne djelatnosti smješteni u stambenim poslovnim prostorima. broj obrtnika poreskih obveznika je 1. fabrike su zapošljavale preko 10. U stečaju su fabrike „Energoinvest – Livnica“ i „Astro“. a gotovo da i ne rade „E-Armature“ i „Zrak“. „Cementni terminal“. „Vepro“. preduzeće „Step“ u djelatnosti grañevinarstva. Privredna infrastruktura Do 1992. godine i radi u većini sa manjim kapacitetima.. „Ford auto centar Sa“. osiguranja. Grañevinska preduzeća smještena su na više lokacija na općini: „Dijamant“. U naselju Ali-pašino Polje i Dobrinja nalaze se dva trgovinska centra preduzeća „Merkator“. zdravstvo. u saobraćaju „Intereuropa Rtc“ sa carinskim skladištima. tekstilna industrija „Kras“ i Ind. Tu su smještena privatizovana preduzeća u djelatnosti metalske industrije: tvornica „Žica“. auto saloni „Asa Pva“. „Cts Tranzit“ i „Cts Transport robe“. čuvanje. što doprinosi stabilnosti energetskog sistema u općini i kantonu.. Planirano je formiranje Javnog preduzeća za upravljanje. „Energoinvest“. Danas industrija nije razvijena kao što je bila prije 1992.600 u raznim djelatnostima: zanatstvo. -kotlovnice koriste prirodni gas kao osnovno gorivo. privredna slika općine se značajno mijenja u korist sektora usluga: trgovine. „Vf komerc“. Pretežne djelatnosti su: trgovina. „Gaño Komerc“. saobraćajne djelatnost.. -posjeduje certifikat ISO 9001 (sistem upravljanja kvalitetom). „Volksbank“. te veći broj obrtničkih firmi koja se bave ovom djelatnosću. „E-Armature“. „Žica“. u proizvodnji grañevinskih izolacionih materijala tvornica „Bitumenka“. Općinski poslovni prostori Općina Novi Grad ima 192 poslovna prostora kojima upravlja i raspolaže. Površina prostora je od 10 m2 do 830 m2 . Može se reći da je to „smeña zona“ s obzirom na zastarjele kapacitete u metalskoj industriji i da su potrebna ulaganja u nove savremene proizvodne programe. Poslovni prostori nalaze se u zgradama stambeno-poslovnog karaktera i na taj način vrste djelatnosti koje se mogu obavljati u tim prostorima su limitirane. trikotaže „Šik“. hemijska industrija „Astro“. Tu je i sjedište KJKP "Gras" sa svoja dva velika depoa ( tramvajski i trolejbuski ) sa 2000 zaposlenih. Union banka. ISO 14001 (sistem upravljanja okolinom) i OHSAS 18001 (sistem upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu). Obrtnička djelatnost. ABS banka.500 radnika. „Euroasfalt“. „Oki“.M. U centralnoj zoni započeta je izgradnja i više privatnih privrednih objekata u djelatnosti trgovine. Prostorni razmještaj privrede: Na teritoriji općine Novi Grad locirana je industrijska zona uz ulicu Džemala Bijedića koja se proteže na prostor Halilovića površine 150. Tu je i autobaza „Centrotransovih“ preduzeća: „Cts Eurolines“ za putnički saobraćaj. „Raiffeisen banka“. razne uslužne djelatnosti. finansijski sektor.Selimovića nalaze se preduzeća: „Telecom inženjering“ u djelatnosti telekomunikacija. U naselju Buča potok smještena je tvornica „Zrak“ na većoj površini. „E-Tds“. U ul. saobraćaja „Cts DC“ i „Cts Mt Internacional“. Analiza stanja prostornog razmještaja privrede (podaci Zavoda za planiranje razvoja KS iz Prostorne osnove) 26 . a veliki broj i lako ili teško ulje (mazut) kao alternativno gorivo. zdravstvo sa disperzijom na cijelom urbanom dijelu općine.000 radnika.

27 . a u meñusobnoj su vezi sa kapacitetima skladišta. odnosno stepen koncentracije industrije u odnosu na Kanton. a u 2004. oborinske i fekalne kanalizacije. Lokacijski kvocijent je mjerilo pomoću kojeg se odreñuje prostorni razmještaj industrije.prostornih jedinica koja je u vrijeme svog nastanka bila razmještena u ivičnoj zoni tadašnjeg urbanog područja. Karakteriše je nedovoljna opremljenost komunalnom infrastrukturom i saobraćajnicama. Regulacioni planovi za privredne zone na općini -Regulacioni plan „Bačići“ namjena industrijsko – proizvodna zona površine 16. Grañevinarstvo nije vezano za lokalitet. površine 9. u odnosu na razmještaj industrije. što ima za posljedicu raznoliku opremljenost tim sadržajem po općinama. godini dolazi do relativnog smanjenja značaja industrije u općinama Stari grad. godini 0. gasovod.g.40 ha. -Regulacioni plan „Rajlovac III“ namjena privredna zona. vodosnabdjevenost. Ne postoji kanalizaciona mreža. kao i Ilidža 0. kao kvantitativno mjerilo koristio lokacijski kvocijent (LQ). Analiza i ocjena stanja funkcionisanja ovih oblasti data je na temelju analize: pregleda površina angažovanih za pojedine grane privrede. Prema podacima Zavoda općine u 2003. broj skladišta i trgovina na veliko bilježi značajno povećanje. tako da nakon industrije predstavlja jednog od najvećih korisnika prostora u KS. trgovine na veliko-skladišta i kamenoloma. Na ovom prostoru već su smještena trgovinska preduzća sa znatnim skladišnim kapacitetima: TP „DC Sarajevo“.60 ha: planirana je izgradnja poslovnih i proizvodnih objekata. tako da će prigradske zone predstavljati bitnu komponentu budućeg razmještaja industrije na području KS. Planirana izgradnja većih poslovnih objekata. transporta i mehanizacije. Novi Grad 0.570.1. grañevinarstva. Prema istom izvoru podataka.38 ha. Karakteriše je nedovoljna opremljenost komunalnom infrastrukturom. Prema tim podacima općine koje u relativnom odnosu imaju najviše angažiranih površina za privredne aktivnosti su općine: Novo Sarajevo sa procentom zahvaćenosti privrednih površina u odnosu na ukupnu površinu općine od 0. U zaključku Zavoda stoji. Općina Novi Grad imala je LQ u 2003.40 ha. Ovaj pokazatelj stavlja općinu na odreñeno mjesto u odnosu na prosjek razvijenosti industrije u Kantonu. U ovoj zoni već su smještena preduzeća „Drvo-dom“ i „Domavija“. pri tome se uzima da je standard prosjek 1.sa LQ iznad 1 su Hadžići.505.574. Povoljniji razvoj i uklapanje industrijskih kapaciteta u neposredno okruženje zahtijeva preduzimanje mjera zaštite prostora. a u općinama Ilijaš. -Regulacioni plan u fazi izrade „Privredna zona Rajlovac“.160. a ispod 1 imaju niže razvijenu industriju. Prostor karakteriše slaba saobraćajna povezanost sa gradom i komunalna neopremljenost čitavog prostora. u proizvodnji „Sprind“ i „Brojler“. 7. „Podravka“. U ovoj zoni iz ranijeg perioda posluje nekoliko preduzeća. komunalna neopremljenost i slaba saobraćajna povezanost sa gradom. -Regulacioni plan u fazi izrade „TMZ – Feroelektro“. planirano ukupno 34 lokacije. trgovinski centar „Robot-komerc“. Vogošća 0.222. Zavod za planiranje) Većina postojećih industrijsko . Centar i Hadžići. Vogošća i Ilidža dolazi do povećanja značaja industrije u odnosu na prosjek Kantona. -Regulacioni plan „Donje Telalovo polje“. Planirano je proširenje. rekonstrukcija i izgradnja elektroenergetskih kapaciteta. trgovine na veliko. 0. površine 23. Zavod je za analizu prostornog rasporeda i odreñenu tipizaciju općina u KS. površine 33. planirana za smještaj 40 manjih ili većih industrijskih objekata.307. Prostor karakteriše privatno vlasništvo. kao i manjim radioničkim kapacitetima. LQ uzima za proračun broj stanovnika i broj zaposlenih u industriji. skladišta i proizvodnih pogona. U 2004.20 ha. Ilidža i Novo Sarajevo. površine 118. Općine koje imaju LQ veći od 1 imaju razvijenu industriju.Analiza razvoja i prostornog razmještaja zona rada u KS obuhvata prostore u kojima su izgrañeni kapaciteti industrije. Planirani sadržaji su prilagoñeni planovima razvoja vlasnika zemljišta na ovom lokalitetu. Planirana izgradnja poslovnih objekata. Dostignuti nivo koncentracije i razvijenosti površina angažovanih pod industrijom na prostoru užeg urbanog područja je takav da je svako širenje industrijskih zona u gradskim dijelovima KS onemogućeno.g. danas je dio urbanog prostora. Novo Sarajevo. da iz tih podataka proizlazi da je privredne aktivnosti potrebno usmjeravati u općine koje imaju manje angažovanih površina za privredne aktivnosti. Ocjena stanja prostornog razmještaja privrede (iz Prostorne osnove. Jedna od bitnih karakteristika dosadašnjeg razvoja trgovine na veliko je neravnomjeran prostorni razmještaj. kablovski elektrovodovi. broja privrednih subjekata na osnovu standardne klasifikacije djelatnosti i površina angažovanih za potrebe industrije. nego za potrebe raznih gradilišta. grñevinarstva. kao oblasti koji u prostornom razvoju predstavljaju značajne korisnike prostora.

broj stambenih jedinica unutar bespravne stambene izgradnje može se procijeniti na 65. dok je za saniranje „ratnih šteta“ na stambenim objektima nadležan Kanton Sarajevo. kao i drugih zajedeničkih dijelova stambenih objekata. Računajući sa 1.2% ukupnog stambenog fonda zatečenog 2003.696 stanovnika). iznosi na KS 43.692.200 sa učešćem u ukupnom stabenom fondu Kantona od 23. 29 oštećenja na fasadama. Meñutim. U zakonu je utvrñena obaveza općina za realizaciju „hitnih intervencija“ na stambenim zgradama. Prema podacima iz prostorne osnove Kantona broj stambenih jedinica na području općine je 43. Urbane cjeline su obogaćene novim sadržajima. Budući da općina Novi Grad raspolaže najvećim brojem stambenih objekata na području kantona. Trenutno stanje stambenog fonda nije zadovoljavajuće imajući u vidu stepen devastacije i ograničenost raspoloživim sredstvima. bespravno 28 .27 m2 po stanovniku. upravitelja. godine do 1991. godina realizovao je slijedeće projekte na sanaciji zajedničkih dijelova objekata kolektivnog stanovanja: 53 krova. godine realizovala izgradnju 27 pristupnih rampi za invalidna lica za objekte javnog karaktera (ambulante. 17 kompletnih fasada.146 stanovnika više nego što danas boravi na ovom području (401. razvoj i komunalne poslove ima oko 900 evidentiranih zahtjeva za sanaciju. Danas stambeni fond Kantona može teoretski da zadovolji potrebe 504.najveće zgrade na Balkanu. kao i finansirala istražne radove na odreñenom broju objekata.354. svi realizovani projekti na sanaciji zajedničkih dijelova stambenih objekata na području općine nisu mogli riješiti probleme obzirom na velike poptrebe i zahtjeve u ovoj oblasti. Stambena infrastruktura U periodu od osnivanja općine 1978. Olimpijsko selo.300 stanova. što je 36. godine iznosi 26. a na osnovu grube procjene. liftova. 7 fasada i 7 pristupnih rampi za invalidna lica. to je ova problematika bila veoma izražena u poslijeratnom periodu. Prosječan broj stanovnika po stanu je 2. Općinska služba za obnovu.poslovnog kompleksa „Bosmal City centra“ . što doprinosi ljepšem izgledu naselja. izradu projektne dokumentacije na odreñenom broju objekata i sl. Broj stambenih objekata u državnom vlasništvu povećava se i 1991. općinskih i kantonalnih vlasti u održavanju i upravljanju stambenim zgradama. do 1991. Utvrñena je obaveza općina da svojim aktima regulišu način izvršenja hitnih intervencija. Poslije ratnog perioda počela je intenzivna obnova ratom devastiranog stambenog fonda i nova stambena gradnja. Kanton Sarajevo u periodu 2002-2005. Površina stambenog fonda Kantona je 11. Ukupan stambeni fond danas čini 27. ili 28. broj bespravno izgrañenih objekata za period 1971-2003.23. Individualna stambena izgradnja pretežno je u padinskim dijelovima općine. štete na zgradama kolektivnog stanovanja još uvijek nisu u cijelosti sanirane. Takoñe tokom 2003/2004. Uz pretpostavku da prosječna porodice u KS ima 3 člana. što je najveća koncentracija broja stambenih jedinica. fasada. Pojam hitne intervencije Zakon je definisao kao opravke na stambenim zgradama koje se preduzimaju u slučajevima koji mogu ugroziti ljudske živote. vrtići. g. liftova i fasada. naročito u 2002. 40 liftova kao i veća uzlaganja na 12 stambenih objekata (ulaza). Općina je vlastitim buñetskim sredstvima izvršila sanaciju: 71 krova.200.650 m2 ili po stanovniku 23. Vojničko polje.500 kuća u privatnom vlasništvu. godine iz budžeta Općine izdvojena su sredstva za izgradnju rampi za invalidna lica. a na Kantonu 2. kao i veća ulaganja na 3 stambena objekta (ulaza). godini. mjesne zajednice). Općinskim službama su se u proteklim godinama stalno obraćali stanari.70 na općini. koji se uglavnom odnose na sanaciju oštećenih krovova.8. u naselju Hrasno.500 stanova. mjesne zajednice sa zahtjevima za sanacije krovova. Bespravna gradnja – Prema podacima iz prostorne osnove KS.5 stanova po objektu. škole.742 stanovnika ili za 103.467..270 m2 . Dobrinja. a danas ih ima 18. Ukupna površina stambenog fonda na općini Novi Grad je 2. kao i uzimajući u obzir veliku oštećenost objekata u ratnim dejstvima. U toku je izgradnja stambeno . Novi Zakon o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanje zgradama preciznije definiše nadležnosti etažnih vlasnika. Pristupne rampe za invalidna lica – Općina je u saradnji sa Gradskom upravom tokom 2002. te kolektivna stambena izgradnja u naselju Buča Potok. realizovala je projekte sanacije zajedničkih dijelova objekata kolektivnog stanovanja: 69 krovova. 10 liftova.000. pristup stambenim zgradama kolektivnog stanovanja.05 m2 . Treba istaći i angažman Gradske uprave.97%. upravitelji. U periodu 2002 – 2005. godine izgrañeno je 11. godine. Otoka. godine izgrañen je niz velikih stambenih naselja: Ali-pašino Polje.

garaža. Provedbeno-planska dokumentacija Provedbeno-planska dokumentacija izrañena je i usvojena za veći dio općine Novi Grad Sarajevo. Reljeva. Ahatovića. boračka populacija. Treba konstatovati da je na ovom planu vršeno izuzimanje odreñenih parcela na kojima su sagrañeni značajniji objekti. PTT i gasne instalacije). a nakon toga planirati sredstva i rješavati imovinsko-pravne odnose. To nije bilo dovoljno da se usvojeni provedbeno-planski akti implementiraju na terenu tj. Mihaljevića. neopremljena komunalnom i društvenom infrastrukturom. Bitno je naglasiti da je po usvajanju provedbenih planskih akata (regulacioni planovi i urbanistički projekti) za područje općine Novi Grad. a posebno u ekonomskom smislu. Ocjena stanja bespravne gradnje (iz Prostorne osnove KS) Naselja nastala koncentracijom bespravnih objekata imaju dva pravca ekspanzije. regulacija vodotoka i na kraju izgradnja zelenila. odnosno 48. Najintenzivnija bespravna gradnja registruje se na lokalitetima Nedžarića.izgrañeni stambeni fond zadovoljava potrebe 195. Sokolja. jer općina Novi Grad Sarajevo svojim skromnim budžetskim sredstvima nije bila u stanju izdvojiti veće iznose kojima bi se obezbijedilo pripremanje grañevinskog zemljišta (koji obuhvata rješavanje imovinsko – pravnih odnosa. Uz ove bespravne objekte nije mali broj i pomoćnih grañevina. Ocjena stanja bespravne gradnje na općini. U vertikalnom smislu. U rješavanje navedenog problema moraju se uključiti sve institucije (mjesne zajednice. godine učinjen je značajan napredak u izradi ove planske dokumentacije na području općine Novi Grad Sarajevo kada je izrañeno i usvojeno 17 regulacionih planova i 4 urbanistička projekta. intelektualci i ostale ugrožene kategorije nisu zainteresirani da svoje stambeno pitanje rješavaju unutar bespravnih naselja. Boljakov i Buča potok. U ovim aktivnostima nije bilo podrške ni Kantona Sarajevo niti javnih kantonalnih komunalnih organizacija da se za prostore na kojima je planirana izgradnja izvrši opremanje grañevinskog zemljišta koji obuhvata izgradnju saobraćajnica. stručnjaci.vertikalni i horizontalni. Istovremeno vrši se veoma negativan utjecaj na prirodnu sredinu i ukupni kvalitet življenja u Gradu. neophodna su velika ulaganja u komunalnu i urbanu infrastrukturu i obezbjeñenje drugačijeg prostornog koncepta ovih naselja. Naselja formirana izgradnjom bespravnih stambenih objekata saobraćajno su teško dostupna. Dobroševića. energetsku i PTT instalaciju. koja i pored za sada preduzetih mjera nije bitno usporena. a na osnovu Odluke o grañevinskom zemljištu sve ove aktivnosti su u nadležnosti Općine. sanaciju zemljišta. pokriveno je provedbeno-planskom dokumentacijom. električna energija. te u tehničkom. njihovo saniranje i opremanje postaje neopravdano. pješačkih staza. Zabrña. u prvom redu poljoprivredno zemljište. Nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u svrhu izgradnje planirane infrastrukture potrebno je pribaviti projektnu dokumentaciju i predložiti finansijsku konstrukciju izgradnje sa ostalim zainteresovanim subjektima.Općinska služba za inspekcijske poslove: Dosadašnji inspekcijski nadzor ukazuje na zabrinjavajuće veliki broj slučajeva bespravne gradnje. Briješća. kanalizacionu.600 stanovnika. Preko 80% teritorije općine koja je izgrañena. bespravna izgradnja zauzima sve više kote i nadmorske visine. Grada Sarajeva i Općine Novi Grad Sarajevo. izradu projektne dokumentacije). izuzev izgradnje primarne komunalne infrastrukture koja je i dalje u nadležnosti Kantona Sarajevo. Finansiranje izrade ove dokumentacije je vršeno uz pomoć Kantona. riječ je o stambenim objektima koji su već u funkciji stanovanja i priključeni su na vodovodnu. Bespravna gradnja je najintenzivnija u stambenoj oblasti. da se postavke plana prenesu na teren. te podzemne i površinske vode različitih osobina i kvaliteta. Da bi ova naselja dobila urbani karakter i postala primamljiva u tržišnom smislu. kanalizacija. naročito na području Rajlovca. 9. U periodu od 1997. neophodno odmah pristupiti izradi ekspropriacionih elaborata za izgradnju planirane infrastrukture (saobraćajne i komunalne). komunalne infrastrukture (voda. što upućuje na zaključak o vrlo intenzivnoj bespravnoj gradnji. šupa i slično. Prema sadašnjim važećim propisima. Bojnik. monofukcionalna i bez urbanog identiteta. godinu. 29 .7% procijenjenog broja stanovnika za 2003. Mladi. Mojmilo. općina. U horizontalnom smislu bespravna izgradnja okupira ravničarske dijelove Kantona ugrožavajući i uništavajući kvalitetene resurse. do 2006. Sam inspekcijski nadzor ne može dati očekivane rezultate. gradske i kantonalne vlasti). iako je njegova uloga značajna i svakako da usporava i u odreñenoj mjeri sprečava i veću ekspanziju bespravne gradnje.

te stvoriti uslove za izgradnju planiranih sadržaja. godine.br. 4. Na općini je prisutno nekoliko kablovskih operatera na pružanju usluga grañanima obezbjeñenjem pristupa kablovskoj TV. Cabel Net) 30 . Tabelarni pregled usvajanja provedbeno – planske dokumentacije na teritoriji općine Novi Grad Sarajevo R. Komunikacijska infrastruktura Fiksna i mobilna telefonija je dostupna svim grañanima.Br. ali je stepen njenog korištenja još uvijek nezadovoljavajući. Telekomunikacijska mrežna infrastruktura za pristup Internetu je modernizirana.U planiranju budžeta Općine Novi Grad Sarajevo treba voditi računa da se za ove namjene planiraju znatno veća sredstva ukoliko želimo privući potencijalne investitore. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nadležnost za donošenje planskog akta Općina Općina Kanton Grad Grad Grad Kanton Kanton Kanton Grad Grad Grad Grad Općina Grad Grad Općina Grad Kanton Općina Grad Naziv planskog akta (Regulacioni plan ili urbanistički projekat) Regulacioni plan naselja „Sokolje“ Regulacioni plan „Gras“ Regulacioni plan „Otoka-Meander“ Regulacioni plan „Alipašin most I“ Regulacioni plan „RTV“ Regulacioni plan „Alipašin most II i III“ Regulacioni plan „Alipašin most VII“ Regulacioni plan „Rajlovac“ Urbanistički projekat „TMP“ Regulacioni plan „Hepok – Čengić Vila III“ Regulacioni plan „Bačići“ Regulacioni plan „Stup-Nedžarići“ Regulacioni plan „Švrakino selo – Mlakve“ Izmjene i dopune Urbanističkog projekta posebnog područja Mojmilo Regulacioni plan „Zabrñe“ Regulacioni plan „Bojnik-Dobroševići“ Urbanistički projekat stambeno poslovne zone „SP-Hepok“ Regulacioni plan „Hrasno II“ Regulacioni plan „Donje Telalovo polje“ Urbanistički projekat „Pijaca-B faza“ Izmjene i dopune Regulacionog plana „Dobrinja“ Službene novine KS 16/97 3/98 24/00 11/01 17/01 17/01 28/01 32/01 13/02 13/02 13/02 13/02 13/02 6/03 3/4 6/04 23/04 19/04 18/05 29/05 Provedbeno-planska dokumentacija koja je usvojena prije 5. digitalnoj TV i Internetu (Elob CTV. HS. svaki peti stanovnik je vlasnik mobitela. a koja je još uvijek na snazi R. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Naziv planskog akta (Regulacioni plan ili Urbanistički projekat) Regulacioni plan „Alipašino polje“ Regulacioni plan „Dobrinja“ Regulacioni plan „Buća Potok II“ Regulacioni plan „Boljakov Potok“ Urbanistički projekat „Mojmilo“ Urbanistički projekat „Saraj-Polje“ Regulacioni plan „RTC – Halilovići“ Regulacioni plan „Gik Hidrogradnja“ Urbanistički projekat stambenog ansambla „Bosna Buća potok II“ Urbanistički projekat „Boljakov potok“ Godina usvajanja 1984 1981 1981 1981 1982 1986 1988 1986 1980 Odluka o usvajanju Broj službenih novina Grada 9/74 30/81 13/81 13/81 13/82 i 22/82 26/86 20/90 20/86 14/90 6/87 10. Prema istraživanjima Regulatorne agencije za komunikacije. 1992.

godini ukupno 370 učenika i studenata od čega: 78 stipendija za učenike OŠ po 50 KM.000 KM za ovu namjenu. Općina Novi Grad i u 2006. a dostupne su i usluge drugih emitera u kantonu i regiji Sarajevo. Walidein Gazzaz Dobroševići Sokolje 15 O. u trajanju osam mjeseci. Obdaništa Na području općine nalazi se pet obdaništa predškolskog obrazovanja JU „Djeca Sarajeva“ koje pohaña 401 dijete i tri obdaništa u privatnim vlasništvu. Dizdar Džemaludin Čaušević Meša Selimović Ukupno Osnovna škola Fatima Gunić Aleksa Šantić Ćamil Sijarić Skender Kulenović Osman N. 164 za učenike srednjih škola po 75 KM i studenti 128 stipendija po 100 KM.Stipendije se isplaćuju za period septembar – juni. Srednja škola Gimnazija Dobrinja Mješovita srednja školaV Gimnazija i Biroteh. Univerziteti Na području općine djeluje samo jedna visokoobrazovna institucija-Franjevačka teologija. Oblici podrške Općine Novi Grad u oblasti obrazovanja: . Nastavni proces u novogradskim osnovnim školama pohañalo je 11. ukupno iz budžeta 290. Rang-lista kandidata za stipendije utvrñuje se na osnovu Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata. Mješovita srednja elektrotehnička škola 3 srednje škole Osnovno obrazovanje Na području općine u šk.Stipendiranje učenika i studenata sa teritorije općine Novi Grad Sarajevo u školskoj 2005/06. Izvršene su pripreme za početak gradnje gimnazije na Dobrinji.Obrazovna infrastruktura Osnovne i srednje škole Osnovna škola Behaudin Selmanović Umuihana Čuvidina Avdo Smailović Osman Nakaš Mehmedalija M. za djecu slabog materijalnog stanja koja pohañaju OŠ 31 .Š.U cilju pružanja pomoći socijalno ugroženim kategorijama stanovništva. Hadžić Al.252 učenika u 426 odjeljenja. te lokalne-privatne. Novoizgrañena osnovne škola u Naselju heroja Sokolje omogućila je pohañanje preko hiljadu učenika ovog naselja i na taj način riješen je višegodišnji problem velikog broja učenika OŠ „Behaudin Selmanović“. djeluje 15 osnovnih škola. 2006/07. . godini finansira projekat jedne ñačke užine.š. Srednjoškolsko i visoko obrazovanje U oblasti srednjeg obrazovanja na području općine registrovane su tri srednje škole: Gimnazija Dobrinja 585 učenika.TV i radio stanice Državne TV/Radio stanice JTVS BiH FTV TV Kanton Sarajevo RBH I R202 Privatne TV/Radio stanice TV FIVA Dnevne SAN novine sedmične RFBIH Na području općine sjedište imaju državne TV i radio stanice. MSŠ Peta gimnazija i birotehnička škola 766 učenika i Mješovita srednja elektrotehnička škola 713 učenika. 11.

godini radili su na 14 lokaliteta u dvije smjene. OŠ „Dobroševići“. Općina nastoji da pomogne. Nedostatak školskog prostora je konstantno prisutan u novogradskim osnovnim školama sa desne strane Miljacke zbog čega se u OŠ „Umihana Čuvidina“. U primarnoj zdravstvenoj zaštiti radilo je 85 timova. zaštita zubotehničke. Vrijednost projekta iznosi 80 000 KM. opće i specijal. usluge: zubotehničke. Broj 2 Osnovni tretman opće i specijalističke Sistem zdravstva organizovan je u tri nivoa: -primarna zdravstvena zaštita organizovana je u 12 lokalnih ambulanti obiteljske medicine -drugi nivo zdravstvenog zbrinjavanja – specijalističke usluge obavlja se u dva doma zdravlja: Otoka i Sarajpolje -nosioci bolničkog liječenja su UKC Koševo i Opća bolnica. Općina Novi Grad je sa još 7 općina dostavila Vladi Kantona Sarajevo. 03. vrši se stalna edukacija kadra na svim nivoima. Privatne zdravstvene ambulante. Na prijedlog osnovnih škola ñačke užine prima 790 učenika. Jačanje zdravstvenog sektora kreditiranog od Svjetske banke planiraju se dodatne adaptacije ambulanti Alipašin Most II. med. . Zdravstvena zaštita i socijalne usluge Zdravstvene ustanove Domovi zdravlja Ambulante: Državne Privatne Apoteke a.Budžetom Općine za 2006. 4 socijalna radnika. 12. Postoji i problem prilaza u centralni objekat DZ Novi Grad zbog uske ulice i parkiranja vozila grañana i zbog toga potreba da se planira izlaz na drugom kraju objekta na području sadašnje zelene površine. a to je pokazao i angažman oko pokretanja izgradnje ambulante Ali-pašin Most I čije će otvaranje znatno poboljšati uslove rada.Projekat pomoći u nabavci knjiga i školskog pribora za učenike romske populacije slabog imovnog stanja. Organizaciona jedinica DZ Novi Grad u 2005. već godinama nastavni proces realizuje u tri. godini obezbjedila kompletan prostor za ambulantu Ali-pašin Most II. Kao i u prethodnim godinama. . godine. sa većim brojem timova. OŠ „Avdo Smailović“ i OŠ „Behaudin Selmanović“ od kojih svaka broji više od 1000 učenika. Sredstva se dodjeljuju na osnovu priloženih projekata. Zdravstvo cca 12 cca 12 8 primarna zdravstv. Općina Novi Grad je u 2005. kako bi se ispunili svi zahtjevi i standardi opće medicine. U 2005. donijela je zaključak kojim se utvrñuje nacrt zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju na osnovu kojeg je provedena javna rasprava. a u 2005. a JU opremu i kadar. a i postojeća sala u OŠ „Džemaludin Čaušević“ ne zadovoljava potrebe učenika ove škole. opće i specijalističke medicinske usluge. Skupština Kantona Sarajevo na sjednici 23. Radi 116 doktora raznih profila. Sokolje i Sarajpolje. godini imala je 379 uposlenih. Zakon je usvojen u avgustu. smješteni na općini Centar. rasporeñenih u 99 radnih timova. godinu planirana su sredstva u iznosu od 110 000 KM za pomoć osnovnim i srednjim školama sa područja općine. a u radiološkoj dijagnostici 2 tima. Evidentan je nedostatak školskog prostora i to prvenstveno fiskulturnih dvorana u OŠ „Behaudin Selmanović“. godini primljeno je 25 zdravstvenih radnika u radni odnos. 32 .sa područja općine Novi Grad. Uslovi u kojima se odvija rad iz dana u dan se poboljšavaju uz zalaganje menadžmenta JU. izuzev ambulante Ali-pašin Most II i Aerodromsko naselje gdje za sada ne postoji potreba za drugom smjenom. meñutim ni to nije riješilo potrebe za kadrom jer je broj korisnika usluga svakim danom sve veći. pa čak i četiri smjene. Skupštini Kantona i Ministarstvu obrazovanja i nauke Kantona prijedlog i mišljenja u vezi sa nacrtom. Veliki problem predstavlja i neuslovnost ambulantonog prostora u kojem se odvija rad na području MZ Ali-pašino Polje A faza. uz zdravstvene radnike rade i 3 psihologa. 2006. Dobrinja. u specijalističko konsultativnoj službi 12.

651 2. minis. i izbjegl. 3. Kod osoba od 19-64 godine veći pstotak bolesti su akutne infekcije gornjih respiratornih puteva 12% i hipertenzivna oboljenja 12%. minis.51 590.52 0. 71%.01 72. socijalna pitanja.60 13. Maligne neoplazme kod populacije od 19-64 godine i preko 65 godina iznose 1% u strukturi zastupljenosti oboljenja.485 4. Oblast socijalne zaštite dječiji dodatak zdravstvena zaštita djece porodične invalid. akutne infekcije gornjih respiratornih puteva 6%. 8.284 Učešće 0. a isto oboljenje je preovlañujuće i kod osoba od 7-18 godina. Federal. Kanton. minis. s tim da je izvor sredstava za te namjene federalni ili kantonalni budžet u zavisnosti od vrste socijalnih prava.34 17. minis.570 2. Respiratorne i druge tuberkuloze ukupan broj oboljelih lica u 2005.17 3. A 1. Socijalna zaštita Socijalna prava grañani ostvaruju u okviru Općinske službe za rad.44 7. izbjegla i raseljena lica.51 0. 2. Kanton.90 441.68 Broj penzionera-osiguranici na općini -podaci Zavoda zdravstvenog osiguranja KS 33 . 10. godini je 23.300 300 .050 626 83 0 20.58 0. minis.500 500 . 9. Sredstva Federal.64 193.922 cca 3.08 0.44 5. Kanton.74 134.400 400 . minis. minis. 5. Kanton. Kanton. Vodeća oboljenja: kod osoba u dobi od 0-6 godina to su akutne infekcije gornjih respiratornih puteva.200 200 . Kanton.38 5.86 766.42 31. Kanton.766 766 preko766 Ukupno Broj korisnika 104 106 86 6. 4. minis.77 169. dijabetis 7%.40 0.084 3. i Općinske službe za boračka pitanja. Kanton. Kanton. Kanton. Kanton.15 273. minis. b. lica zdravstvena zaštita za lica starija od 65 g.50%. B 1. zdravstvo. Kanton.Na području cijelog kantona pa i općine Novi Grad aktuelni su i preventivni projekti zaštite zdravlja kao i prevencija od narkomanije.250 250 . minis. 2.06 14. Analiza starosne strukture korisnika zdravstvenih usluga pokazuje da su u najvećem broju 30% starije osobe od 65 godina. Kod osoba od 65 godina i više najbrojnije bolesti su hipertenzivna oboljenja 19%. minis.27 187. 3. minis.378 1.264 97 591 473 32 326 513 26 cca 218 129 Napomena Prosjek mjesečno Prosjek mjesečno Ukupno Prosjek mjesečno Prosjek mjesečno Prosjek mjesečno Prosjek godišnje Prosjek mjesečno Prosjek mjesečno Prosjek mjesečno Prosjek mjesečno Ukupno Prosjek mjesečno Prosjek mjesečno Prosjek mjesečno Prosjek mjesečno decembar 05 Struktura penzija po rasponima – podaci PIO Rasponi do 50 50 – 100 100 – 169 . 4.169 169 – 187 187 187 . minis. 7.076 218 218 1. 6.40 178.19 247.64 224. Općina Broj korisnika cca 2. 5.54 341. 7. minis.917 1.00 100 Prosječan iznos penzije 32. Kanton. minis. Kanton. minis. zdravstvena zaštita raselj. CŽR Lične invalidnine CŽR zdravstvena zaštita CŽR zaposlene porodilje nezaposlene porodilje jednokratna pomoć za opremu novoroñ.197 870 cca 4. 6. Prava iz oblasti boračko invalidske zaštite Lične invalidnine –RVI porodične invalidnine dobitnici priznanja dobitnici priznanja zdravstvena zaštita gradski prevoz rehabilitacija i banjsko liječ. minis.539 90 1. Federal.

564 345. Novčana naknada za njegu i pomoć od strane druge osobe Jednokratna novčana pomoć Izuzetna novčana pomoć Novčana naknada za vrijeme čekanja na posao osoba sa psiho fiz. naknade za vr.Br.769 76 22 141 Kanton (prosječno mjesečno) 671 6. soc.50% 98 101 85 88 63 47 Korisnici pomoći R.27% 15. novč.60% 25. Korisnici novč. nak.125 6.074 22.541 2005.284 6.7 % 24 % 69.72% 33.72% 18.10% 71.415 49.11% 23.521 Kanton (prosječno mjesečno) 114.68% Index 05/04 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sredstva stalne novč.g 22. p.893 316 30 425 Učešće Općine u Kantonu 22.30% 22. 20. Liječenja Vanredno školovanje Subvencije Troškovi sahrana Ljekarska komisija 96 130 100 105 113 5.093 220 23.28% 96 101 87 33 71 33 35 Javne kuhinje: -JK Merhamet 432 domaćinstva sa 1071 obrokom -JK Stari grad 53 domaćinstva sa 139 obroka -JK Kruh Svetog Ante 34 . Jetimsko naselje Struktura pomoći Centra za socijalni rad Novi Grad u 2005. godini R.27% 16.513 3.41% 16.430 211.625 2.g.pom. Opis pomoći Općina (prosječno mjesečno) 152 1.g. 19.66% 24.Br.589 144 46. z. za njegu i pomoć od strane druge osobe Korisnici jednokratne novč.472 16. Smetnjama Smještaj u drugu porodicu Korisnici u ustan. na općini djeluju: -Centar za socijalni rad -Centar za stare i iznemogle -Nekoliko nevladinih centara i organizacija za podršku specifičnim socijalno ugroženim grupama grañana.437 841 201.839 19 8 24. -Briga o djeci bez roditelja: 1. Opis pomoći Općina (prosječno mjesečno) KM 26.079 28.10% 26.558 17.049 Učešće Općine u Kantonu 23.418 1.77% 17.883 15.67% 23.08% 17. Korisnici izuzetne novčane p.398 76.761 4. Korisnici zdravstene zaštite i liječenja Vanredno školovanje Subvencija grijanja Sahrane Ljekarska komisija 96 131 94 103 111 14 171 124 1 893 3 1 59 768 756 2 3.064 2004. z.026 Socijalne usluge. Smetnjama Smještaj u drugu porodicu Smještaj u ustanove soc.27% Index 05/04 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Porodice korisnici stal.2003.35% 33. čekanja na posao osoba sa psiho fiz. Zdravstena zaštita korisnika i troškova bol.15% 16. Korisnici novč.91% 22.76% 20.415 792.Sos Kinderdorf 2.p.

mjesečno30/1 zavojni mat. za stalne kor. Katastrofa 35 .paketi godišnje ćebad godišnje Ukupan broj korisnika 780 Stalni broj korisnika 780 Povremeni broj korisnika Primjedba Broj korisn. u obilasku porodica nestalih. Prehr. 1 mjesečno -jednokr. pomoć u prehram.paketi 1 mjesečno -paketi sa higijen. nepog.sred. a povodom uru. Služba traženja 4 Program: Upozoravanja na mine 70 35 35 Prosj. veš posteljine peškiri i dr. mjeseč. Potrebe grañ. nestalih 2. 1 mjesečno Obuhvaćeni su grañani u stanju soc. 1 mjesečno higijen pak. Program Davanje u vrijeme element. drugih davanja soc.p. Ugrožene Ovdje nisu iskazana davanja u odjeć. predm. Broj porodica je varijabilan zavisno od broja ident. 1. se svaki mjes. materij. Materijalna davanja za nastradale od mina: prehram. Kućna njega 120 120 80 80 40 40 5 25 120 godišnje 120 godišnje 120 godišnje 240 porodica 5 20 80 godišnje 80 godišnje 80 godišnje 5 40 40 godišnje 40 godišnje 3.pak mjesečno Preh. odjev.p. pelene 3 pak. pom. koji ispunj. i dr. kriterije su veće nego što su finan. paketi godišnje higij. a za povremene prema mogućnosti 3-4 puta god. pak. daje se prosj.obući i dr. paketi i higijen.pak. a nisu koris.Br. pisama ekshumacije nestalih popunjavanje Ante mortem obrazaca – 20 prod.mog. paketi se obezbjeñuju mjes. Naziv programa Narodne kuhinje Vrsta pomoći topli obrok za 5 dana u sedmici i subotom suhi obrok -preh.Materijalna pomoć Crvenog križa Općine Novi Grad R. mijenja prema kriteri. poptrebama 120 50 100 100 100 Podaci su dati u odnosu na dosadašnje godišnje potrebe 6. broj 5 Program za soc.

Do 1984. zaštićeni spomenici kulture svrstani u III kategoriju su: Memišević čardak. Kulturno – historijsko nasljeñe -Obilježja XIV zimskih olimpijskih igara Olimpijsko selo Mojmilo i sportska dvorana Mojmilo. Dom kulture Švrakino selo namijenjen je prvenstveno za manifestacije kulturno-umjetničkih društava.odbojka na pijesku 6 . U općini svake se godine u junu održava kulturno-sportska manifestacija „Novogradski dani“. -Tunel DB koji je u ratu bio poznat kao jedini izlaz iz grada i tunel spasa za opkoljeno Sarajevo. Planirana je konzervacija objekta i izgradnja prikladnog turističkog kompleksa. Pred održavanje olimpijskih igara. pozorišne predstave. Objekti za kulturu Općina raspolaže multimedijalnim centrom za kino projekcije. Od petnaest osnovnih škola.mali nog. sportsku dvoranu na Dobrinji i u okviru privatne škole Gazzaz. a sve škole imaju vanjska igrališta. Od posebnog je interesa obezbjeñenje institucionalne podrške za šehidska mezarja i spomen-obilježja poginulim u nedavnom ratu. Košarka 1. Hadžihalilovića kuća-restauracija u toku. stoni tenis. Danas općina ima fudbalsko igralište – stadion Otoka. -Na općini su važni vjerski objekti sve tri konfesije. a u toku je izgradnja novih u skladu sa urbanističkim planovima. kuća porodice Žiga. -Prema Urbanističkom planu Grada Sarajeva za period 1986 – 2015. Centru Kralj Fahd Vanjska igrališta 2 boćarska igrališta 4 igrališta za mali Nogomet 20 košarkaških igrališta 4 mješovita. u naselju Buča potok „Srce“: mali nogomet i maxi šah. košarka. Na teritorije općine djeluje 38 sportskih klubova. u trajanju mjesec dana.obuća godišnje odjeća godišnje 100 pari 100 osoba 13. uz finansirenje više nivoa vlasti. Općina danas ima ureñeno 37 sportskih ploha i izgrañeno 35 dječijih igrališta. bočanje. ova općina dobija sportsku dvoranu koja je za vrijeme rata potpuno devastirana. Kulturni centar na Dobrinji namijenjen je za izložbe. a pored toga održavaju se i kulturno sportske manifestacije u povodu obilježavanja značajnih datuma. Kultura i sport Sportska igrališta Sportska igrališta Stadion “Otoka” Sportska dvorana na Dobrinji Sportska dvorana u u naselju Mojmilo Sportska dvorana u privatnoj školi Gazzaz Vistafon Dvorana u islam. književne večeri.maxi šah Na općini se nalaze 2 multifunkcionalna igrališta: u naselju Al. 13 škola ima fiskulturne sale. razna druženja. godine i održavanja Zimskih olimpijskih igara jedini sportski objekti na području novogradske općine bile su rekreacione i sportske površine pri osnovnim školama. 36 . Radovi na izgradnji olimpijskog bazena na prostoru Otoke su u toku.kult. koncerte itd. Srednje škole imaju dva vanjska igrališta. Polje C faza: mali nogomet. U ratu devastirana Sportska dvorana u naselju Mojmilo je obnovljena. Merhemića kuća.

Stanje okoliša i kultura življenja Imajući u vidu gustu naseljenost urbanih dijelova općine. benzinske pumpe. sjedište depoa KJKP "Gras" /tramvajski i trolejbuski/. puno je izazova za obezbjeñenje humanijeg i kvalitetnijeg života. Navedeni objekti su prepreka razvoju iz razloga što se ne poštuju ekološki standardi. u zonama za izgradnju takvih objekata. arheološke zone i područja – pet. Ocjena stanja Stanje kapaciteta društvenih djelatnosti općenito karakteriše nedovoljan broj objekata predškolskih ustanova. tako da se sve značajnije kulturne aktivnosti i manifestacije odvijaju na tom području. koju je uzrokovala bespravna individualna stambena izgradnja. Donje i Gornje Telalovo polje. instalacije gasovoda u Butilama. Prirodna baština kantona obuhvata prirodne cjeline i pojedinačna dobra. glavna plinska stanica. velika preduzeća čiji se pogoni nalaze na teritoriji općine. 2. Ocjena . Kultura življenja je strateški važna oblast i kroz različite partnerske programe kontinuirano se radi na podizanju ekološke svijesti imajući u vidu izmijenjenu demografsku sliku. tako da je sa jedne strane izražena koncentracija prostornih kapaciteta različitih djelatnosti kulture na području užeg centra gdje su smješteni najatraktivniji sadržaji kulture. te veliki broj individualnih objekata bez odobrenja.prostorni kapaciteti objekata kulture nisu u skladu sa potrebama stanovništva. Rajlovac. u oblasti kulture nema kino-dvorana i dvorana za pozorišne predstave. KANTONU SARAJEVO I OPĆINI NOVI GRAD Pokazatelj Obilježje FBiH Kanton Općina 37 . odnosno stihijsko naseljavanje općine Novi Grad. Graditeljska baština općine Novi Grad: historijsko-memorijalni kompleksi i spomen obilježja – jedno. osnovnih i srednjih škola. U cilju unapreñenja okoline i ambijenta za življenje i poslovanje općina izdvaja značajna sredstva iz budžeta za realizaciju projekata na cijeloj teritoriji. kao i sa drugim kantonima. Prepreke u razvoju 1. objekti stambene arhitekture –tri. Bačići. prečistač otpadnih voda. zagañenost i neureñenost korita svih rijeka koje prolaze kroz teritoriju Općine. Na ostalim područjima kantona odreñeni sadržaji kulture su manje ili nikako zastupljeni. takoñe nedovoljan je i broj sportskih objekata. Velika naseljenost. Svojim položajem općina ima dobru saobraćajnu povezanost sa drugim općinama kantona Sarajevo.Graditeljsku baštinu čine nepokretna kulturna dobra ljudskim radom stvorena ili oplemenjena vrijednost s naročitim kulturno-historijskim značenjem za narode. Nedostatak objekata društvene infrastrukture. 3. depo "Centrotransa". Velika koncentracija zagañivača i ostalih sadržaja koji ugrožavaju čovjekovu okolinu na teritoriji općine Novi Grad (gradska deponija. Iz prostorne osnove kantona . Distribucija objekata nije prostorno pratila razvoj kantona i ove općine. U svrhu sistematičnog pristupa zaštiti životne okoline Općina je uradila i usvojila vlastiti ekološki plan LEAP. nedostatak i neopremeljnost naselja komunalnom infrastrukturom koja datira još od prije 30 godina i dotrajalost postojeće. sakralni objekti – tri. a ta se mogućnost pruža naročito u područjima Halilovići. a koja danas nisu u funkciji ili rade u dosta smanjenom intenzitetu). usvojeni propisi kao i nedovoljna kontrola od strane nadležnih kantonalnih inspekcijih službi. za općinu nema podataka. groblja i nadgrobni spomenici – sedam. betonare i asfaltne baze. velika gustina saobraćaja. OSNOVNI PODACI O FEDERACIJI BiH. ukupno 19.Razvojne mogućnosti koje proističu iz geografskog položaja Teritorij kojom raspolaže općina Novi Grad pruža mogućnosti razvoja malih i srednjih preduzeća u zonama koje su namijenjene za privredu. nekontrolisano uništavanje poljoprivrednog i šumskog zemljišta u ratnom i postratnom periodu.512 za kanton Sarajevo. prema Prostornom planu površina prirodnih cjelina u ha je 51.

g.40 19. po područjima: A.905 18. ekonomski i splet različitih socioloških faktora doprinose ubrzanom povećanju broja stanovnika općine Novi Grad.061 40.06 13. Ekonomija i biznis 1.8 Novi Grad 47.02 93. KM mil.530* 18. već. gasom i vodom 2. 2005.) Radna snaga Učešće radne snage u ukupnom stanovništvu Stopa nezaposlenosti Izvoz (2005) Uvoz (2005) Pokrivenost uvoza izvozom <15 15-64 65> mlrd USD broj broj % % mil.2 119. poljoprivreda. godina pokazuje da je zabilježen priliv novih 8615 stanovnika.903 2.06.339 89 18.696 321 16. energijom.8 48.110 2. Finansijski indikatori ekonomije (podaci AFIP-a) Ostvareni rezultati poslovanja 862 pravna lica.28 46. prerañivačka industrija 126.540 15.27 10.Površina Stanovništvo Gustina naseljenosti Starosna struktura (%) 30.646 38.500 161. E. uključivši i povećanje prirodnim rastom od približno 1.625 7.700 stanovnika. KM % 26. grañevinarstvo 90.903 stanovnika. ekonomskih migracija stanovništva i drugih faktora.270 726. km 2 GDP (2004) Zaposleni ( 2005.54 2. lov i šumarstvo 5. rudarstvo 1. ili i više ako se posmatra širi spektar faktora koji utiču na demografske promjene.688 31.49 2.32 74.561 67.) Nezaposleni ( 2005.45 70. te bi ukupna populacija ove općine 2015.91 546 2. B.34 11.84 *uzeti su podaci o zaposlenom stanovništvu općine Stopa rasta broja stanovnika nije samo posljedica prirodnog rasta.779 33.22 70.66 388.277. Dakle. D.100 djece.176 31.7 Sarajevo 1.3 401.09 41.323. godine mogla doseći 138. snabdijevanje el. C. bude mnogo veći od trenutnih 119.418 338. pa se može očekivati da broj stanovnika općine Novi Grad 2015. Sam trend migracija koji se može pratiti u periodu 2001-2005. F.44 5. g. mnogo više. trgovina 38 .

9 2005.353.23% 10.8 61.190.056.460 156.659.3 94.g.334 11.867 6.856 55. G. Pokazatelji ekonomičnosti -Ukupan prihod prema ukupnim troškovima% -Ukupan gubitak po radniku u KM II.913.492. grañevinarstvo 10. saobraćaj. Pokazatelji finansijske stabilnosti i likvid. ugostiteljstvo 12.650 755. iznajmljivanje i poslovne usluge 99.481 577. z. Rudarstvo prerañ.i p. M. nek.377. poslovanje nekretninama. H. J.6 57.965.973 33. 10 11 Ukupan prihod Ukupnan rashod Neto dobit Gubitak Akumulirani gubitak Ukupna aktiva/pasiva Stalna sredstva Tekuća sredstva Gubitak iznad visine kapit.592.5 39 . zdravstvena i socijalna zaštita 8. Kapital Dugoročne obaveze Tekuće obaveze Prosječan broj zaposlenih na bazi ef.v.% -Odnos potraživ.016 645 Index 124 122 143 97 117 121 114 131 196 104 137 133 106 105 I.125. skladištenje i veze 81.62% 0.39% 9. I.62%.1 33. 5.ind. poslovanje nekretninama.074.9 31.882 690.23% 0.284 4.790. finansijsko posredovanje 5.u.661.2 104.432 616 2005 862 pravna lica 1.58% 0. 3. društvene. 2.8 9.44% 47. 98. posred.616.928. Ostalo Ukupno A B C D E F G H I J K L M Broj pravnih lica 5 1 126 2 90 410 12 81 5 99 2 8 21 862 Struktu ra 0.390 47. iznajmljivanje i poslovne usluge 11.na veliko i malo 410.56 %. 4. prerañivačka industrija 14.127 133. el.757. L. 99.150.544 20.877 360.709 1. Pokazatelji rentabilnosti -Odnos dobiti i kapitala% III. socijalne i lične uslužne 21. Tabela 1.3 Ind. i soc. prema dostavljenim knjigovodstvenim bilansima stanja i uspjeha bila su 862 pravna lica. 101.9 4.127. 950.44 %.226.58% 11.93% 2.3 92 137.557 1.353 1. 7.322 677.5 8.291 958. Struktura najbrojnijih: trgovina 47. sati rada Prosječna neto plata po zaposlenom 2004 862 pravna lica 1. lov i šum. Grañevinarstvo Trgovina Ugostiteljstvo Saobraćaj i veze Finan. Struktura pravnih lica Područja poljop.00% Na području općine Novi Grad Sarajevo. i ulaganja prema ukupnim obavez.48 %.892.181.357. ostale javne.56% 1.886 1.% 2004. Poslov.48% 0.% -Odnos izmeñu gotovine prema tekućim obavez.901 492.898.093.620 506. 6. Obrazovanje Zdrav.6 5.0 103.794 10.40% 0.44% 100. Zbirna tabela .066 53.Ukupni rezultati Finansijski indikatori 1.891.733.228. obrazovanje 2. snabdjev. 9. 8.887 41. K.134.104 721.841 1.333. -Učešće stalnih sredstava u poslovnim sred.12% 14.557.

KM.9 mil.7 mil. a izostala je i značajnija podrška vlasti na razvoju sajamskog turizma kome grad pretenduje. KM. Dugoročne obaveze veće su za 37%.1 mil. 2005. JKP “Toplane” 43. Bilans stanja. a kamatne stope komercijalnih banaka nastavile su silazni trend. štedni depoziti. “Brojler” 7.9 mil.1 mil. izvoza.7 mil. godini.3 mil.7 mil. CPU 2.2 mil. Nisu definisani nosioci tehnološkog unapreñenja. “Neuron komerc” 7. U grañevinarstvu su u 2005. “Step” 8.KM. nedovoljna kontrola. “Aluplast” 4. KM. KM. Porasli su depoziti stanovništva. prema podacima Komore. “Intereuropa Rtc” 6.3 mil KM.4 mil. održan je stabilan kurs KM i nizak nivo inflacije.5 mil. Geodetski zavod 0. KM.g.1 mil. KM. U 2005. “Dijamant” 3. “Bitumenka” 12. KM. “Vf komerc” 128. problem bankovnih garancija. kadrovska problematika i tehnička neopremljenost. godini zabilježeni su ohrabrujući koraci u stvaranju jedinstvenog tržišta u BiH i to jačanjem centralnih institucija na nivou države i usvajanjem jedinstvenih propisa.0 mil. nije dostigla ni trećinu proizvodnje iz predratnog perioda. “Sprind” 12. a tekuće obaveze za 33% u odnosu na 2004. “Fabulas” 7.398 108 130 Privatna preduzeća sa većim ostvarenim prihodom: “Interex” 151. godinu. KM. “Asa Pva” 1.g. “Asa Pva” 37.7 mil. Broj zaposlenih na bazi ef. “E-Tds” (privatizovan početkom 2006.6 mil. “F Auto centar” sa 14. “Interex” 1. KM. KM. “Telma” 5.IV Drugi pokatazelji -Oprema po radniku u KM -Akumulirana dobit po radniku 17. KM. KM. a procjenjuje se da će se taj trend nastaviti. KM. nedostaje sistemski pristup. nadalje zabilježen je rast štednje a sa tim i potencijalnog investicionog kapitala.7 mil. “Žica” 1. KM. Tabela 2. odsustvo strateškog razvoja industrije. Meñutim.804 18. čiji su potencijali veliki. a ukupne obaveze sa 62%. meñutim grad Sarajevo nema zvaničan prepoznatljiv turistički brend.6 mil. a mobilna telefonija od 7.5 mil. koji zauzima sve značajniju pažnju u KS. “Kovinoplastika” 6. KM. “Robot komerc” 97. KM.5 mil.7 mil.7 mil. JKP “Toplane” 3. a izostala je i finansijska podrška izvozno orijentisanoj privredi. “Zrak” 2. KM.3 mil. “Wurth BH” 11. Turizam. “Wurth BH” 1. nalaže potrebu da navedena preduzeća zajedno sa osnivačem – KS izrade dugoročan program finansijske konsolidacije.9 mil. “Imzit komerc” 8. prije svega preispitivanje troškova u poslovanju – mogućnost štednje i racionalizacije. jer ne raspolažemo informacijama.6 mil. Finansijski sektor: u cilju jačanja tržišne pozicije u proteklom periodu u bankarskom sektoru desili su se procesi koncentracije kapitala kroz integraciju najvećih banaka. KM. koja u kantonu Sarajevo. KM.3 mil. KM. pruža velike mogućnosti za ulaganje.9 mil.2 mil. smanjenja broja banaka. KM. “Oki” 4. godini izostale veće investicije. Kontinuirano poslovanje sa visokim gubitkom KJKP “Gras” i “Toplana”. % Ind. To su i konstatacije Privredne komore KS u njihovoj informaciji o stanju i aktuelnostima privrede u 2005. kao i realizacija razvojnih programa koji će omogućiti ekonomičnije poslovanje. KM. Državna preduzeća sa većim prihodom: JKP “Gras” 53. KM. “Zvečevo komerc” 15. KM. KM.2 mil.3 mil.9 mil.7 mil.3 mil. ali neiskorišteni.KM.8 mil. KM.2 mil.1 mil. Preduzeća sa većim ostvarenim gubitkom: JKP “Gras” 7. “Asa Pss” 21. KM.1 mil. što bi trebalo da se definiše u razvojnoj strategiji za ovu privrednu granu. “Žica” (privatizovana početkom 2006. i pored tih pozitivnih pomaka. KM.) 5.2 mil. “Euroasfalt” 7. depoziti privatnih preduzeća. KM. TP “Dc Sarajevo” 3. KM. KM. KM. stanje u privredi je i dalje veoma složeno i teško.5%. Preduzeća sa većom ostvarenom dobiti: “Robot-komerc” 2.3 mil. “Merkur” 29. kapitalnih investicija upošljavaju se i druge privredne grane.) 13. značajno povećava zaposlenost. u ovoj grani prisutna je nelojalna konkurencija. Poštanske i telekomunikacijske usluge imaju pozitivan trend kretanja.KM. iako postoje veoma značajni potencijali u ovoj grani. Telekomunikacijske usluge vezano za internet konekciju imale su rast od 13. Prerañivačka industrija.635 15. “Planika fleks” 7. KM.4 mil. 40 .306 11. “Uniklima” 4. KM. rad na crno. KM. KM. KM. sati rada po područjima Područje 2004. u pasivnom bilansu kapital učestvuje sa 38%. Osim toga realizacijom. Prema ocjeni Komore. tako da je angažovanje grañevinskih kapaciteta bilo nedovoljno.04 mil. strukturalnog prilagoñavanja itd. Pojedinačni podaci o finansijskim pokazateljima preduzeća nisu potpuni. Privatizovana preduzeća sa većim prihodom: “Cts Eurolines” 25.6%.

600.37% 2. Grañevinarstvo Trgovina Ugostiteljstvo Saobraćaj i veze Finan.197 391 922 3.682.68%.68% 100.138.58% 0. Obrazovanje Zdrav.15% 1.167 1.494 5.04% 0. Poslov. socijalne i lične uslužne djelatnosti 5.325 30 613 8 233 1.575 130.340 24 607 3 220 1. Ostalo 2004.v.836.123.290 1. Grañevinarstvo Trgovina Ugostiteljstvo Saobraćaj i veze Finan.768 2.200. 597. godinu.u.07% 2.689.326.043 138.03% 7.40% 5.861.917 45.62% 0. Ukupan prihod po područjima u KM Područje Poljop.511.v.572 6.Poljop.303. skladištenje i veze 12.356 32. Rudarstvo Prerañ.388.898 456.572 98. na ostale javne. z.37%.u. i soc.744 1.68% 3.508 97.664 53. Rudarstvo Prerañ.i p.667 1.478.27% 5.400 413 913 3.246.691 5.87% 0. el. 465. Ostalo Ukupno 2004. saobraćaj. z.ind.457.452 1.i p.13% 2.286.785 98.433 100.03% 0.231 1.234.840.v. Ukupni troškovi po područjima Područje Poljop. lov i šum.20% 0. lov i šum.13% 0.913. nek.006 49.598.989 114. ostale javne.442 10. socijalne i lične uslužne djelatnosti 13. nek. Tabela 3.u. društvene.659 miliona KM ukupnog prihoda ili 24% više u odnosu na 2004.93% Ind. skladištenje i veze sa 7.g.883.499.712.813 % 0. godini pravna lica su ostvarila 1.016 lica.902.194 120.2%.829 26. Obrazovanje Zdrav.022 521.37% 33.016 0.800 45.94%.939.g.337.932. 128 123 120 91 118 132 98 112 164 93 264 109 98 41 .53% 0. 478.994.969.482.981 47.138. saobraćaj.03% 7. el.23% 12. Tabela 4.834.399.00% Ind.199 2.01% 0. lov i šum.786 437.315 54.432 14 28 2. prerañivačka industrija sa 8.25% 19. Poslov.886 2005.56% 0.86% 3.978 2005.31% 2.236 125.165. Ostalo Ukupno 9 23 2.886 866.301 511.80% 0.94% 3.507 11.659.159 51.08% 8.998 112. U ostvarenom prihodu trgovina je učestvovala sa 70.i p.188 52. 126 101 127 97 118 132 104 111 113 81 277 111 99 124 U 2005. posred. Rudarstvo Prerañ.ind.g.ind.370. Snabdjev.217 109.88%.599.03 %.642.378.810 138.840.526 2.965. el. na prerañivačku industriju 19. Grañevinarstvo Trgovina Ugostiteljstvo Saobraćaj i veze Finan.054. Snabdjev. posred. Poslov. z.723 25 1.844 108.927.274 45. društvene.875 47.23% 68.709 % 0. Snabdjev.323.545 137. i soc.00% 156 122 92 95 101 124 96 99 125 101 267 106 105 106 Broj zaposlenih na bazi efektivnih sati rada se povećao za 6% u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 11.992 1.500 6.299 49. na trgovinu odnosi se 33.29%.80%. Od ukupnog broja zaposlenih. Obrazovanje Zdrav.172 44.27% 70.10% 8.251 882.39% 5. nek.012 26 1.88% 100.29% 0.945.04% 0.55% 8.345 1.174.801 1. posred.01% 0. i soc.333.12% 13.

Od ukupno ostvarenih troškova.459.01% 5. Obrazovanje Zdrav.21% 0.24% 21.125.203 2.56% 0.353. na saobraćaj.g.031. Od ukupno zabilježene dobiti 73.846 8.00% Ind.03% 0.89% 1.973 1.460 % 0. 21. 12.i p. na trgovinu otpada 68. 305 53 48 280 136 75 95 114 79 85 97 Prema područjima 43.00% Ind.692 666.127 2005. Tabela 7. 9. Poslov. Snabdjev.774 489.592.616.21 % otpada na trgovinu.788.89% na snabdijevanje električnom energijom. z.v.59% 1.Ukupno 1. lov i šum.661.156.767 4.05% poslovanje nekretninama.725 0 7. socijalne i lične uslužne djelatnosti 5. Neto dobit po područjima Područje Poljop. Grañevinarstvo Trgovina Ugostiteljstvo Saobraćaj i veze Finan. el.32% 43.27% 2.36% 73. Poslov. 79 84 113 42 .001 34.150.471.488 2.127.760 1.78 % na saobraćaj.78% 0.59 % saobraćaj.197 64.348. z. iznajmljivanje i poslovne usluge.185 3.456 2.20% 100.43% 2.543 1.144 118.856 2005. 372 322 356 2005.662.757.079 0 20.651 138 118.u. nek.476 11.12% 14.i p.333 2.ind.190. skladištenje i veze.01% 3.390. gasom i vodom.343 1. 79 199 107 189 153 539 70 57 112 174 291 143 U 2005. posred. i soc. na prerañivačku industriju 8.34% 5.668. 5.896 47.56 % gubitka otpada na poslovanje nekretninama.398 2. 5.402.388 7. iznajmljivanje i poslovne usluge.34% na prerañivačku industriju. 5. 297 271 404 Ind.316 6. el.450 294.564 359.857 6.228 2. Rudarstvo Prerañ.849 205.125.488 4.835 22. Tabela 6. nek.55% 8.422.351 33.31%.37% 0.214 0 4.097 174.044.05% 0.00% 9.307. Tabela 5.g.533 0 9.102 0 8.37% na trgovinu.390 100.661 miliona KM ili 23% više u odnosu na prethodnu godinu.355.937 8.384 3.81% 0. 3. Rudarstvo Prerañ.842. 93%.125 7.645 595.991 53.784 127.58 %. Prosječna neto plaća po područjima Područje A B C 2004.03% 5.826 85. posred. lov i šum. 14.81 % na prerañivačku industriju.53%. Snabdjev.ind. skladištenje i veze 7. društvene.100 23. skladištenje i veze.066 % 0. Ostalo Ukupno 2004. na ostale javne.002 237.v.925.02% 0.01% 0.568.00% 123 U 2005. i soc.00% 0.457 55.981 863.604.495. Grañevinarstvo Trgovina Ugostiteljstvo Saobraćaj i veze Finan.79% 100. godini ostvarena je neto dobit preko 47 miliona KM što je više za 43% u odnosu na prethodnu godinu. Obrazovanje Zdrav.846. 15.u. 9. godini ukupni troškovi iznosili su 1. Gubitak po područjima Područje Poljop. Ostalo Ukupno 2004. 8.

na 1.291 2005.604 93.689 1. U ukupnoj aktivi trgovina učestvuje sa 41. Ostalo Ukupno 2004.192 268.324.110 1. Rudarstvo Prerañ.g. el.D E F G H I J K L M Prosjek 780 364 585 316 1. i soc.01% 0.741. poslovanje nekretninama.42% 4.392.978.265 1.863 153.09% 100.977 12.928.422 320.305 789.34% 0. Grañevinarstvo Trgovina Ugostiteljstvo Saobraćaj i veze Finan.154. nek.797. Snabdjev.34 %. saobraćaj.792 101. Obrazovanje Zdrav.219 465 331 751 721 616 852 400 575 322 1. snabdijevanje električnom enegijom.600 6. 64.986. 122 103 104 96 87 124 109 111 300 137 86 102 114 43 . gasom i vodom 852 KM.362.i p. Aktiva po područjima Područje Poljop.228. posred.g.573 88.748.440.038 74.786 252.039 46. ostale javne. nek. socijalne i lične uslužne djelatnosti 757 KM.49% 36.687 958.424. Poslov. lov i šum.00% Ind.557.848 589. skladištenje i veze 1.265 KM.340 67.313.791 62.61% 100.207 1.100 359.12% 0.074.891. saobraćaju.u. Tabela 8. Poslov.828 186.716.093. Grañevinarstvo Trgovina Ugostiteljstvo Saobraćaj i veze Finan.919 276.735 18.42% 0. Ostalo Ukupno 2004.760 398.653 1. godini prosječne plaće bile su najviše u finansijskom posredovanju 1.756.390.69% 5.587. prerañivačka industrija sa 18.v.762 16.791.321.768 50. društvene.68% 3. Rudarstvo Prerañ.03% 26.00% 0.05% 18.213 65.30% 0.664.276 1.677 1.290 KM.557 miliona KM u 2004.74% 0.16% 9. Obrazovanje Zdrav.00% 0.31% 5.901.891 milion KM u 2005.171. z.481 2005.94% 13. Snabdjev.061 49.557 1.003.040 1. skladištenje i veze 11. 354.418 198. posred.01% 1.266.893 92. 222.428 2.335.952.00% Ind.181. lov i šum.404.74 %.u.02% 0.729.238. el.i p.690 138.404 1.190.512. 159 76 106 95 145 134 109 112 276 127 136 85 111 121 Vrijednost ukupne aktive je porasla sa 1.290 532 176 724 757 645 109 109 98 102 104 106 114 53 96 105 105 U 2005. iznajmljivanje i poslovne usluge 13.419.12 %.11% 11.225. Stalna sredstva po područjima Područje Poljop. 53.222 4.774.125 5. Tabela 9.99% 4.ind.298 86.320 210.039 96.584.314.629.028 279.589.460 68.72% 1.917 0 5.15% 14.363.794. godini ili za 21%.287 291.650 % 0.576.557 % 0.703 17.178 6. i soc.v. z.637. zdravstvena i socijalna zaštita 724 KM.501.58% 41.968 0 4.596 339.99 %.ind.

Na trgovinu otpada 36.073.448.687 8.545.167. Rudarstvo Prerañ.7%.678 397. godinu.70% 3.143 721. lov i šum.111.860.00% Ind.567 85.226. el.992 406.615.423 114.449 109.06% 0.44% 0. Ostalo Ukupno 2004.669 528.887 % 0. 264.29% 4. trgovina 31.869 43.ind.547 27.413 1. z.u.219.271 39.544 2005.696 1.242.501.03% 0. na prerañivačku industriju 26.328.259 446. Obaveze po područjima Djelatnost Poljop.276 1.860 16. nek.648 33.203.647. Snabdjev. Tabela 10. saobraćaj. 259.337. iznosi 721.198 376. Grañevinarstvo Trgovina Ugostiteljstvo 2004. 78.ind.v.781.479 255.02% 0.37% 48.150.961 65.266. Rudarstvo Prerañ.935. Snabdjev.750 1.118 577.01% 0.Stalna sredstva u 2005. lov i šum. el. iznajmljivanje i poslovne usluge 7.656 4.08% 7.69 %.519 2.985.v.333 57. z.60% 0.44 %. godini iznose 1.86%. Tekuća sredstva po područjima Područje Poljop.29% 7.246.182.237.i p.889. i soc.456 2. povećala se za 31% u odnosu na 2004.50% 0.568 58.704 133.237 31.328 562.291 4.326 25. 184 81 119 96 168 142 101 44 . posred.5%.237 88.304 27.01% 0.829 51. nek. saobraćaj.049. Tabela 12.995 262. Poslov.947.179 30. Kapital po područjima Područje Poljop.702 0 4. lov i šum.688 960.657 60. Prerañivačka industrija u ukupnoj vrijednosti kapitala učestvuje sa 36.892.60% 100. godinu.170 192.91% 7.327 755.578.357.344 833.211.791.72% 49.877 2005. 145. 114 31 102 75 103 118 97 96 134 96 86 99 105 Ukupna vrijednost kapitala u 2005.397 690.17% 5.977 227. skladištenje i veze 15.384.2 miliona KM i za 5% je veća u odnosu na 2004.601 77.202.25% 100.110. Poslov.763.784.344. 143. el. posred.578 50.018 92.14% 0. Tabela 11.311.103.4 %. Obrazovanje Zdrav.97% 0.241. skladištenje i veze 7.g.654 47.618.167.59% 4.784 1.901 % 0.06% 7.43% 6.511 16.082 266.227 1. Grañevinarstvo Trgovina Ugostiteljstvo Saobraćaj i veze Finan.00% Ind.19% 15. Na trgovinu otpada 49.380 124. Obrazovanje Zdrav.686 54.u.511. Grañevinarstvo Trgovina Ugostiteljstvo Saobraćaj i veze Finan.440 33.656 4.v.97 %.00% 0.790.86% 0.01% 36.30% 31.802 56.07% Ind.056.238.i p.405 2005.97%. iznajmljivanje i poslovne usluge 17.44% 2.695.006 3.65% 17.078. prerañivačku industriju 8.6%.42 %. poslovanje nekretninama. Snabdjev. i soc.871 % 0.07% 8.97% 0. 89.ind.813 602.227.084 1.093 miliona KM i za 14% su veća u odnosu na 2004. Ostalo Ukupno 2004.8 miliona KM. Rudarstvo Prerañ. 178 50 113 95 186 147 110 118 225 107 146 81 125 131 Ukupna vrijednost tekućih sredstava u 2005.g. godinu i iznosi 755.088 79.g.184.654 139. poslovanje nekretninama.010.258.

14% 5.904 4. na poslovanje nekretninama.453 194. “Dijamant” 766. Raiffeisen bank.592 866.731.827. Zajednička ulaganja . “Uniklima” 1.894. i soc.407 KM. Saobraćaj – “Gras” 7.(trgovina) – privatizacija i ulaganja -2005.124 400 615 209 1.965 285 Državno vlasništvo ukupno 210 25 154 42 257 688 857 TOTAL 1. Finansijske institucije Filijale banaka: Hypo Alpe-Adria banka-Podružnica Sarajevo. samostalna djelatnost 40. Union banka. CBS banka. ABS banka. trikotaže “Šik” 689. trikotaže Šik: . Privatno vlasništvo Ukupno 924 375 461 167 1.g.D. Poljoprivreda Struktura zemljišta (u ha) – katastarski podaci VRSTA Polja Voćnjaci Travnjaci Pašnjaci Visoko kultivirano (staklenici) Navodnjavano zemlj. “Zrak” 564..475.462 KM.391 63.178 1.g.330.038 2.196 KM. i 2002. Ind. Grawe. U ukupnim obavezama na trgovinu otpada 48. Poslov. samostalna ugostiteljska radnja 131. “Bitumenka” 1.414 101.40% 100. TP DC „Sarajevo“ . miliona KM. B (Interex) Stup i Cementni terminal u ul.Saobraćaj i veze Finan. Bosmal.169.34% 16. Halilovići -2001. povećao se za 35% u odnosu na 2004. Merkator.482.06%.656 8.i p. godini: Industrija – “Žica” 4.696. Grañevinarstvo – “Step” 1. Ind. Šume TOTAL Neobradivo zemlj.613 KM.864.858 53.g.E. HVB Central profit banka.653 1. trikotaže “Šik” 170. Volksbank.65% 1.g. Ostalo Ukupno 72. C. Grañevinarstvo – “Step” 2.276 KM.564.Ind.844 KM. Podravka.169. – Intereuropa RTC: privatizacija i ulaganja -2002.534 1.870.021.66%.00% 139 321 141 124 82 118 135 Ukupan iznos obaveza u 2005.954. Zajednička ulaganja: preduzeće „Uniklima“ sa partnerom iz Slovenije Izvoz – uvoz Izvoz u 2005.337. Obrazovanje Zdrav.143 45 .247 15.145 KM.373 KM.185. “Bitumenka” 2.g.758 68.privatizacija i ulaganja -2004. g.01% 0. advokati 6.469 1. Strane investicije (značajnije) -do 2000. prevoznička djelatnost 416.295 3.755 KM.989.571.761 138. posred.598 poreskih obveznika. nek. samostalna zanatska radnja 168. od čega: samostalna trgovinska radnja 251. Saobraćaj – “Cts Eurolines” 8.717 KM.66% 0.536.455 KM. z.165 KM. samostalna zanatsko-trgovinska radnja 35. agencije 98.u. i 2003 g. godinu i iznosi 1. “Uniklima” 2.2003. ostale djelatnosti 153.917 84.992.g.535. domaća radinost 283. iznajmljivanje i poslovne usluge 16.159. Struktura obrtnika na području općine Novi Grad Ukupno 1.052 KM. Uvoz: Industrija – “Žica” 6.634.834.948 KM. medicinske ustanove 17.

Iz prethodnog grafikona se može vidjeti da općina nema većih površina odgovarajućeg zemljišta za poljoprivredu i razvoj stočarstva, kao i to da se zemljište koristi za izgradnju kuća ili komercijalnih objekata, čime se smanjuje potencijal za razvoj ove privredne grane. Dio Sarajevskog polja koje pripada općini Novi Grad - Donje Telalovo polje, može se koristiti za proizvodnju povrća i plasteničku proizvodnju. Područje kantona (iz Prostorne osnove KS) raspolaže sa oko 51.933 ha poljoprivrednog zemljišta što čini 40,8% njegove ukupne površine. Stepen korištenja zemljišta na KS, posebno obradivog, je nizak. Sarajevski kanton pokazuje nedostatak obradivog zemljišta. Obradive površine učestvuju sa 31%. Prosječna površina gazdinstva u kantonu Sarajevo je 3,0 ha koji je izdijeljen, u prosjeku, na 7-8 odvojenih parcela, usitnjenost posjeda predstavlja veliki problem. Odnos poljoprivrednog zemljišta po stanovniku na KS je 0,129 ha (svjetski prosjek je 0,40) a obradivog zemljišta 0,051 ha (svjetski prosjek 0,17 ha), što znači da je stanje u kantonu daleko ispod definisanih svjetskih normi. Na općini Novi Grad odnos poljoprivrednog zemljišta po stanovniku je 0.023 ha, a obradivog zemljišta 0,015. Ocjena stanja (iz Prostorne osnove KS) Deficit u obradivom zemljišnom prostoru, struktura poljoprivrednog posjeda (usitnjenost i fragmentarnost), kao i raspoloživost kategorija zemljišta predstavljaju limitirajuće faktore u planiranju razvoja proizvodnje hrane. Šume i šumska zemljišta (iz Prostorne osnove KS) u ukupnoj površini kantona se iskazuju kao dominantna 71.805 ha ili 56,4%. Uzurpiranost ovog zemljišta je najveća na području općina Hadžići i Ilidža. Poljoprivredni posjedi i šume- podaci katastar
Posjed Broj posjeda Zajedno površina svih posj Prosječna površina po posj privatni 12.683 2.965 o,233 ha ha Državni 688 ha

Vrsta kulture-procjena 2005.g.
Kultura Žito Industrijske biljke Povrće Čajevi I mirodije Trava Jagodičasto voće Stočna hrana Ostalo Privatno (u ha) 43 479 461 56 108 Državno (u ha) TOTAL

154

615

Stočarstvo-procjena 2005.g.
Vrsta Goveña stoka Svinje Perad Ovce Koze Privatno 660 63 15.000 600 290 Državno

Turizam Na općini Novi Grad broj poslovnih jedinica je 4, broj soba 420 i broj ležajeva 1.035. Hotel “Exclusiv” je novi hotel smješten u naselju Rajlovac. U 2005. godini, prema statističkim podacima, broj turista koji je boravio na općini Novi Grad bio je 2.185, od toga domaći turisti 767, strani turisti 1.418. Broj noćenja turista bio je 4.874, od čega domaći 1.798, strani 3.076. Kapaciteti za podršku poduzetništva -Centar za razvoj biznisa Novi Grad je zajednički projekat Općine Novi Grad Sarajevo i Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA. Prostor centra je namjenski ureñen i svojim prostornim uslovima, solidnom informatičkom podrškom može odgovoriti namjeni prije svega pružanje pomoći MSP kod registracije preduzeća, pomoć u izradi biznis-plana i pružanje drugih informacija.

46

-Banke na općini Novi Grad III Lokalna vlast Općina u okviru samoupravnog djelokruga: -osigurava uslove za poštivanje i zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u skladu sa Ustavom -osigurava lokalne potrebe stanovništva u obrazovanju, radu i zapošljavanju, oblasti brige o djeci, socijalne zaštite, kulture, fizičke kulture i sporta, zaštite životinja i bilja i zaštite čovjekove okoline, -vodi urbanističko – stambenu politiku od značaja za općinu i njen razvoj -upravlja općinskom imovinom -priprema, sufinansira i prati izgradnju komunalne infrastrukture iz nadležnosti Općine -osigurava uslove rada lokalnih radio i TV stanica u skladu sa zakonom -vodi brigu o turističkim resursima općine -osigurava korištenje i upravljanje lokalnim grañevinskim zemljištem -osigurava javni red i mir -obavlja upravne poslove iz samoupravnog djelokruga -pored ovih, općina obavlja i poslove kantonalne uprave zakonom prenesene na općinskog načelnika Općina ima svojstvo pravnog lica i radi po statutu koji je u skladu sa Ustavom Federacije, kantonalnim Ustavom i kantonalnim zakonodavstvom. Statut općine usvaja Općinsko vijeće dvotrećinskom većinom. Općinsku vlast čine Općinsko vijeće (zakonodavno – normativna), općinski načelnik i službe za upravu (izvršna) Općinsko vijeće je predstavničko tijelo grañana (31 vijećnik) i organ vlasti u općini, koji svoju funkciju vrši u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom Općine. Općinsko vijeće donosi propise i akte u okviru prava i dužnosti Općine i obavlja i sve druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Općine, a naročito (donosi Statut Općine, Poslovnik o svom radu, obrazuje radna tijela, bira predsjedavajućeg Općinskog vijeća i njegovog zamjenika, sekretara i članove radnih tijela Općinskog vijeća, donosi budžet i izvještaj o izvršenju budžeta, donosi programe razvoja za odreñene oblasti, propise o općinskim

porezima i taksama, osniva JP i JU i druga pravna lica, raspisuje referendum, donosi propise o osnivanju i organizaciji organa uprave, utvrñuje nazive naseljenih mjesta). Predsjedavajući Općinskog vijeća zastupa Općinsko vijeće i predsjedava sjednicom Općinskog vijeća. Svoju dužnost obavlja profesionalno. Predsjedavajući Općinskog vijeća ima svoje zamjenike koji pomažu u radu predsjedavajućeg i po njegovim ovlaštenjima obavlja odreñene poslove iz njegovog djelovanja. Za razmatranje i pripremu akata, praćenje i proučavanje pitanja iz pojedinih oblasti, Poslovnikom o radu Općinskog vijeća obrazovano je 15 komisija: Komisija za statut, Komisija za budžet, Komisija za zaštitu ljudskih prava, Komisija za predstavke, Komisija za izbor i imenovanje, Komisija za odlikovanja, nagrade i druga priznanja, Komisija za prostorno ureñenje i zaštitu okoline, Komisija za odnose sa vjerskim zajednicama, Komisija za boračka pitanja, Komisija za obilježavanje značajnih dogañaja i ličnosti, Komisija za ravnopravnost spolova, Komisija za pitanja mladih, Komisija za saradnju sa lokalnim zajednicama u BiH i inostranstvu, Mandatsko - imunitetska komisija, Komisija za dodjelu stanova kojima raspolaže Općina. Općinski načelnik bira se neposrednim i tajnim izborima na cijelom području općine, na način utvrñen zakonom. Općinski načelnik je izvršno-upravni organ Općine. Općinski načelnik svoju dužnost obavlja profesionalno, predstavlja i zastupa Općinu. Odgovoran je za zakonito i stručno obavljanje prenesenih poslova kantonalne, odnosno federalne uprave. Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga općine, nadležan je za: -sprovoñenje općinske politike, izvršavanja općinskih propisa i općinskih akata i izvršavanje prenesenih nadležnosti općine od strane kantona -imenovanje i smjenjivanje svih općinskih službenika i namještenika -osigurava saradnju općinskih službenika sa ombdusmenima -podnosi prijedlog izvještaja Općinskom vijeću i javnosti o provoñenju općinske politike i svojih aktivnosti

47

-obavještava Skupštinu Kantona, odnosno kantonalne organe o izvršavanju kantonalne politike i kantonalnih zakona i drugih propisa i meñunarodnih ugovora, kao i o stanju u odgovarajućoj oblasti, kad je izvršavanje te politike i tih zakona odnosno meñunarodnih ugovora povjereno općini. Struktura organizacije Općine Novi Grad Sarajevo -Općinsko vijeće: predsjedavajući Općinskog vijeća, Služba za poslove Općinskog vijeća -Kabinet općinskog načelnika: sekretar Općinskog organa državne službe, Savjet općinskog načelnika Općinske službe za upravu: 1.Općinska služba za privredu, obrazovanje, kulturu, sport i informisanje 2.Općinska služba za boračka pitanja 3.Općinska služba za finansije 4.Općinska služba za urbanizam i stambene poslove 5.Općinska služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina 6.Općinska služba za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica 7.Općinska služba za opću upravu i lokalnu samupravu 8.Općinska služba za obnovu, razvoj i komunalne poslove Posebne općinske službe 1.Kabinet općinskog načelnika 2.Služba civilne zaštite 3.Služba za inspekcijske poslove 4.Služba za zajedničke poslove U općini djeluje Općinsko parvobranilaštvo kao poseban organ u funkciji zakonskog zastupnika Općine. Najveći rezultati Općine -modernizacija uprave i administracije verifikovane ISO standardom 9001:2000 i obezbijeñen kvalitetan servis za grañane -stepen upravnog rješavanja preko 85%, praćeno informatičkim programom “Dokument menadžment” u koji je uključeno 140 službenika -ustanovljena procedura za donošenje i transparentno rasporeñivanje budžeta u partnerstvu sa grañanima -desetine izgrañenih privredno-poslovnih i kulturno-sportskih objekata na bazi kvalitetnog urbanog planiranja koje obezbjeñuje ambijent za brže investiranje, poslovanje i kvalitetniji život -izrañeni savremeni objekti: Multimedijalni centar, sportska dvorana Dobrinja, stadion Otoka, OŠ “Osman Nuri Hadžić, OŠ “Dobroševići”, Dom zdravlja Sarajpolje, a u izgradnji: Bazen Otoka, Sportska dvorana Mojmilo, Srce Buća Potok, Bosmal City Centar, OŠ na Sokolju. -obnovljena stambena i komunalna infrastruktura 85% -u cijelosti provedena implementacija imovinskih zakona -kulturni sadržaji i programi približeni grañanima (Novogradski dani kulture, Sarajevo film festival i redovni programi za učenike i djecu koji afirmišu takmičenja iz znanja, umjetnosti...) -aktivno uključivanje omladinske politike na lokalnom nivou Savjetodavni odbor mladih pri Kabinetu načelnika -izrañen Lokalni ekološki akcioni plan za zaštitu okoliša (Leap) -ureñen je Centar za razvoj biznisa u cilju podrške bržem zapošljavanju -svake godine se stipendiraju nadareni učenici i studenti (oko 300 stipendista) -uvedena praksa realizacije projekata za teško bolesne -sa vlastitim projektom Općina provodi prevenciju narkomanije -kontinuirana pomoć nevladinim i neprofitnim organizacijama -aktivno partnesrtvo sa gradskom i kantonalnom upravom na zajedničkim investicijama -značajno popravljen imidž Općine -Općina je dobitnik meñunarodnog priznanj”Zlatna zvijezda” IV. Općinsko finansiranje i budžet

48

Općina Novi Grad Sarajevo je u skladu sa Zakonom o budžetima/proračunima FBiH razvila Procedure za donošenje budžeta u skladu sa Iso standardom 9001:2000. Usvojenom procedurom utvrñeno je da: -u julu tekuće godine općinski načelnik donosi smjernice i uputstva za pripremu budžeta -do 01. septembra općinske službe dostavljaju svoje finansijske planove -do 15 oktobra općinski načelnik predlaže nacrt budžeta Općinskom vijeću -Općinsko vijeće razmatra nacrt budžeta -usvojeni nacrt budžeta se daje u javnu raspravu u trajanju od najmanje 21 dan -općinski načelnik do 15. novembra utvrñuje prijedlog budžeta -Općinsko vijeće razmatra i usvaja Budžet općine za narednu godinu do 31. 12. tekuće godine U sklopu javne rasprave o nacrtu Budžeta svoje svoje učešće sa prijedlozima, sugestijama i mišljenjima organizovano uzimaju sve mjesne zajednice sa područja općine Novi Grad, kao i svi drugi subjekti i grañani zainteresovani za kreiranje budžeta općine. Najvažiniji prihodi općinskog budžeta su: -porez na promet od nepokretnosti -prihod od zemljišne rente -prihod od iznajmljivanja poslovnih prostora i garaža u vlasništvu općine -komunalne takse -naknada za puteve iz cijene nafte i naftnih derivata -tekući grant iz budžata Kantona Sarajevo Pobrojani prihodi ne pripadaju u cijelosti općini već se dijele sa ostalim nivoima vlasti. Raspoloživa sredstva Općina Novi Grad svojim budžetom rasporeñuje za rashode iz djelokruga svoje nadležnosti: -finansira zakonom utvrñene obaveze -pomaže razvoj društvenih djalatnosti od interesa za općinu -kapitalne projekte za razvoj lokalne infrastrukture i ostalih kapitalnih objekata
R.Br. 1. 2. Opis Ukupni prihodi Porez na dobit od pojedinaca Porez na dobit od poljopriv. djelat. Porez na prihod od imovine i imov. p. Porez na imovinu Porez na imovinu Porez na promet od nepokretnosti Ostali porezi Poseban porez na plaću za zašt.od prir... Poseban porez na plaću za zašt.od prir.. po osnovu ugovora o djelu i priv. posl. Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finan.javnih institucija Prihodi od kamata za depozite u banci Prihodi od zemljišne rente Prihodi od iznajmlj. posl. prostora i gar. Prihodi od iznaj. posl.p:v.sala, parking Prihodi od iznajmlj. ostlog- skloništa Komunalne takse Općinske komunalne takse Općinske komunalne takse-javne povr. Općinska naknade Naknada za ureñenje grañev. zemljišta Naknada sredstava dr. nekretnina Naknada za dodijeljeno zemljište Ostale općin. nakn.-priz.pr.prven Posebne naknade i takse Naknada za upotrebu cesta za v. p.lica Izvršenje budžeta sa 31. 12. 2004. 19.905.890 134.922 134.922 3.924.770 315.838 3.608.931 121.519 121.519 Izvršenje budžeta sa 31. 12. 2005. 19.002.267 135.885 336 135.549 3.440.138 346.909 3.093.229 262.487 244.461 18.026 3.918.850 22.130 2.906.147 892.589 36.565 61.416 143.908 143.908 795.499 126.034 620.076 49.388 1.737.420 180.582 Plan za 2006 17.181.000 126.000 1.000 125.000 3.350.000 350.000 3.000.000 250.000 230.000 20.000 3.060.000 25.000 1.980.000 910.000 65.000 80.000 1.860.000 1.630.000 230.000 2.040.000 320.000 1.150.000 500.000 70.000 1.700.000 170.000

3.

4.

5.

2.452.085 28.626 1.480.972 821.633 55.610 65.243 159.661 159.661 4.267.258 1.339.105 2.373.178 410.082 144.892 1.922.482 164.740

6.

7.

8.

49

700 872.715.302 207.proj.000 60.000 439.000 180.000 28.240 287.004 647. Naknada za upotrebu cesta vozila grañ.939.000 138. Doprinos poslodavaca Doprinos poslodavaca Izdaci za materijal i usluge Putni troškovi Izdaci za energiju Izdaci za komunalne usluge Nabavka materijala Izdaci za usluge prevoza i goriva Tekuće održavanje Izdaci osiguranja i bankarske usluge Ugovorne usluge Tekući grantovi Tekući grantovi drugim nivoima vlade Tekući grantovi pojedincima Tekući grantovi neprofitnim organiz.000 3.489.527.000 439.660 14.571 3.934 78. 6.731 1.000 365. 10.792 227.170 492.468 3.000 185.728.874.755 4. Ukupni izdaci Tekući izdaci Plate i naknade Bruto plate Naknade troškova zaposlenih Naknade vijećinicima u Općin.309 49.790 171.639 1.939 206.571 41.968 198.086 100.000 30.000 162.753.000 30.000 620.929 4.432 803.216 172.844 323.000 350.881 1.128 327. 4.221 36.807 149. Naknada za puteve iz cijene naft.415.048 15.546 180.v. Prenesna sredstva iz prethod.966 146.806 146.000 4.057.000 231. 11.728 15.000 55.250.165 236.030.000 3.960 4.672 281.537 33.000 50.611.000 5.000 1. god.797 1.340.310 49.712.674 25.118 1. 1.000 7.884.918.254 2.000 100.948.118.000 7.128 1. Primljeni grantovi od Kantona Primljeni grantovi od Grada Primljeni grantovi od Kant.000 100. za kap.000 60.927 985.432 1.974.000 992.268.707.459 208.531 61.000 210.000 30.417 2.084 101.755 2.751 38.627 3.297. Općinske naknade .222 16.565 214.000 2.518.337 30.710 41.000 3. 280.086 3.000 1.922.571 1. 5.000 160.594. i nabavka grañevina Nabavka opreme Rekonstrukcija i investiciono održav.941 76.000 470.749 234.000 6. 2.000 1.028.963 2.244 156.574 27.000 25.957 371.679.658 12.122.000 73.000 1.623 3.obj. Prihodi od pružanja javnih usluga Prihodi od pružanja usluga grañanima Prihodi od usluga katastra Prihodi od usluga snimanja objekata Prihodi od pruž.017 369.744.939 2.219.000 250.870.443 980.627. Subvencije javnim preduzećima Tekuća rezerva Tekuća rezerva Kapitalni izdaci Rekonstrukcija i investiciono održavanj infrastrukturnih objekata Nabavka zemljišta Kapitalna ulaganja u zemljiš.683 100.118 281.9.009 16.371 112.000 60.000 17.181. III POTVRDA ZA KVALITET USLUGA 50 .000 110.509 47.078 719.000 3.520.000 3.639 17.944.150 280.416 327.000 60.000 500. usluga ostalim-kom.000 18. Prihodi komisije za tehničko grañ.165.538.tenderi Ostali prihodi Ostali prihodi Tekući grantovi od ostalih nivoa v.929 146.002 18.d.622. 12 I.495 17.195 576.477.000 2.177.655 4.591 35.

elektronske komunikacije. I Opći i posebni ciljevi prostornog razvoja A. obrazovanja. doći će do izmjene strukture djelatnosti i to u pravcu povećanja udjela produktivnih sektora i grana. sredinu učiniti atraktivnom i privlačnom za meñunarodni kapital. autobuska stanica. djelovanja slobodnog tržišta i stranih ulaganja. Održivi razvoj bazirati na kompatibilnosti okoliša sa ekonomskog. devastacijama i destrukcijom. autoput. saobraćajem i drugim djalatnostima i djejstvima. kulturno-ekonomski i socijalni razvoj ovoga metropolitskog područja u odnosu na BiH u cjelini – pretpostavljaju jačanje urbanih. 51 . Opći ciljevi prostornog razvoja Profiliranje kantona Sarajevo kao regionalne i evropske metropole: jačanje i formiranje novih institucija znanosti. podržati visokonaučne institucije i istraživački rad. proizvodnih i uslužnih funkcija u njemu. kulturno-socijalnog i prostornog aspekta za ovo je potrebna odgovarajuća okolinska svijest grañana i odgovornost sadašnjih prema budućim generacijama. kulture. stavljanje pod kontrolu postojećih klizišta i saniranje područja u cilju sprečavanja dalje erozije. uzeti u obzir saobraćajni aspekt – aviosaobraćaj. u kome se nalazi glavni grad države BiH treba da vrši uticaj na ukupan razvoj društva. Usklañivanje politike racionalnog korištenja prostora sa očekivanom izmjenom strukture djelatnosti – pod utjecajem uloge metropolitskog područja. Unapreñenje razvojnih i integrativnih funkcija kantona Sarajevo: metropolitsko područje.4. željeznički saobraćaj. kao i ratnim razaranjima. Reduciranje šteta u okolišu – reducirati uticaje na prirodnu sredinu zagañenu industrijom. IZVOD IZ PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO 2003 – 2023. privlačnim za mlade stručnjaka i njihov ostanak u zemlji. Pretpostaviti ubrzaniji demografski.

na urbanim i vanurbanim područjima kantona Sarajevo -zaštita i ureñenje graditeljskog i prirodnog naslijeña i njegovo uključivanje u tazvoj kantona -sprečavati disponiranje industrijskog otpada bez njihovog prethodnog zaštitnog tretmana -voditi aktivnosti na nivou kantona i općina u cilju zaštite atmosfere i prirodnih resursa -zaštita ljudi i dobara od elementarnih nepogoda Održivi ekonomski razvoj *Profiliranje prostora kao ambijenta pogodnog za održivu ekonomiju može se realizirati: -ekonomskom valorizacijom znanja preko usvajanja okolinski prihvatljivih tehnologija i formiranja inkubacionih centara za naučnu i tehnološku saradnju (prostore i lokalitete koje su ranije zauzimala preduzeća klasične industrije transformirati u nove proizvodne prostore tipa inkubatora. pretjeranog administriranja. pouzdanost snabdijevanja.B. godine Održivi prostorni razvoj i ureñenje -optimalna i racionalna organizacija. plansku izgradnju. privrede kantona i evropskim standardima -očuvanje bogatstva i raznolikosti pejzaža u okviru kantona-izdvojiti zaštićena područja u kantonu -ekonomski efikasnije korištenje zemljišta-uvoñenje tržišnog sistema korištenja zemljišta -razvoj energetskih resursa sa zaštitom okoline-maksimalna štednja el. korištenje i zaštita prostora -bilansiranje podobnih prostornih kapaciteta za urbani i ruralni razvoj -policentrični sistem razvoja kantona (disperzivna koncentracija) -obezbijediti uslove za kontrolisanu. podsticanje poljoprivredne proizvodnje i malih farmi) -Aktivnijom politikom povratka raseljenih osoba težiti stanju strukture stanovništva iz 1991. neadekvatne regulative -respektiranje što manjeg okolinskog opterećenja prostora -ekonomska valorizacija usluga -uvažavanje policentričnog modela razvoja -rigoroznom finansijskom i kaznenom politikom zaštiti prirodne resurse -restruktuiranje javnih komunalnih preduzeća u smislu podjele na javno dobro i dio koji se povjerava operatoru po osnovu javne koncesije na kraći period *Profoliranje prostora kao ambijenta profitabilne ekonomije -osigurati pravnu sigurnost u ekonomskim tokovima -otvoriti proces pripremanja i opremanja jednog broja lokacija potrebnom infrastrukturom za izgradnju MSP -razviti stabilan i efikasan poreski sistem -iskoristiti geografski položaj i povoljan geopolitički položaj -preduzeti mjere da Sarajevo bude atraktivno za život stranaca 52 . a ispitati mogućnosti saniranja bespravne i neregulisane izgradnje i utvrñivanje mjera za njeno sprečavanje -racionalizacija i poboljšanje kvaliteta stambene gradnje i druge fizičke strukture – utvrditi lokalitete za individualnu i kolektivnu stambenu izgradnju uz definisanje što racionalnijih veličina parcela -prilagoñavanje prirodnim uslovima i specifičnostima pejzažnog i autentičnog regionalnog arhitektonskog oblikovanja i izraza u sistemu izgradnje hortikulturnog okruženja uz fizičke strukture u kantonu -rekonstrukcija. eventualno obezbjeñenje alternativnih izvora -racionalno korištenje i eksplatacija voda. zaštita izvorišta. energije. Posebni ciljevi prostornog razvoja Demografski razvoj -demografska veličina Sarajeva treba da odgovara njegovoj ulozi metropole -pokloniti posebnu pažnju obnavljanju stanovništva i stvoriti uslove za normalizaciju ukupnih demografskih procesa -obnoviti naseljavanje ruralnih područja i stvoriti uslove za njihovu demografsku revitalizaciju (poboljšanje infrastrukture. unapreñenje i razvoj transportne. vodoprivredne i telekomunikacione infrastrukture – treba biti usaglašena sa potrebama stanovništva. energetske. podzemnih i otvorenih vodenih tokova -smanjiti štetne uticaje na prirodnu sredinu. tehnoloških parkova) -iskorištavanje prednosti Sarajeva kao centra gravitacione regije i glavnog grada -otklanjanje zapreka nastalih zbog birokratske neefikasnosti.

Povećanje stanovništva od 400. izgradnja parkinga i garažnih prostora mora rezultirati obustavljanjem parkiranja na gradskim saobraćajnicama oslobañajući ih za cirkulaciju. sunce. Rajlovac. Ne mogu se očekivati veća stambena naselja s obzirom na već prisutne disperzne graditeljske aktivnosti u prostoru. Pomjeranje pažnje sa tradicionalnih centraliteta grada na nove prostore mora da omogući ravnomjernije rasporeñena i sredstva i ureñenja. izgradnja škola i zdravstvenih ustanova u naseljima.. zamjena funkcija u području stare radne zone sa funkcijama centraliteta inicirane promjenama geopolitičkog položaja Sarajeva (kongresni centar.000 (do 2023. sa svim prednostima i manama.Područje Kantona Sarajevo – prostorna organizacija Prijedlog prostorne organizacije metropole u odnosu na Kanton Sarajevo sačinjavaju: -nasljeñena naglašena konceptualna organizacija metropolitanske jezgre (Sarajevo sa pet općina) kao osovinske linearne urbanizacije -naglašeni pravci urbanizacije i razvoja na pravcu sjever i jug -na budućem koridoru Vc organizacija transportno-distributivnih centara (Semizovac. sofisticiranog rada (uz univerzitetski centar – parkovi znanja). ostaje bitna odrednica prostora Sarajeva. termalna voda.000 na 440.) i povećanje prostornog i općeg standarda zahtijevaju dodatne površine u cilju povećanja kvaliteta života. Smanjenje koncentracija stanovanja. Željeznička infrastruktura dijelom postaje dio mreže gradskog prometa. Alternativni energetski izvori (vjetar. Tarčin). 2. sve uz budući gradski autoput. novi kulturni sadržaji su nastavak već prisutnih aktivnosti u prostoru. tardicionalne odrednice i autohtone proizvode. administrativno privredni-bankarski centar. sportsko rekreativni centar. Aerodrom Sarajevo i pored alternativa u aerodromu Visoko. Vlakovo. nove površine za radne aktivnosti.. predstavljaju tijesnu vezu Sarajeva sa Evropom. II Osnovna koncepcija prostornog razvoja Kantona Sarajevo 1. Javni gradski saobraćaj mora biti stimulisan u odnosu na privatna vozila.*Uvoñenje tržišnog sistema korištenja gradskog zemljišta trebalo bi biti u funkciji profiliranja prostora KS kao ambijenta održivog i profitabilnog razvoja -ekonomski efikasno korištenje zemljišta i njegova racionalna alokacija na osnovu javnih licitacija -fleksibilno korištenje zemljišta kako bi se vlasnici mogli ponašati u skladu sa svojim preferencijama -politiku zemljišne rente. te radne zone na lokalitetima Reljeva. koja će rasteretiti predinvesticioni.Stanovništvo i naselja 53 . a značajno reurbaniziranje funkcija centraliteta osobito u zoni općegradskog centra sa funkcijama kulture. Butila. odvojena barijerama željeznice od centralnog tkiva grada. Autoput Vc.) su paralelne aktivnosti ka stabilnoj energetskoj opskrbi kantona. rekreacije i sporta Kvalitetna prostorna organizacija metroplitanske jezgre uz minimalno povećanje kapaciteta stanovanja.g. trgovački centar. Rakovica -zeleno planinsko okruženje sa naglašenim razvojem turističke privrede. a opteretiti postinvesticioni period obavezama -utvrñivanje finansijskih mehanizama koji omogućavaju brzu koncentraciju sredstava potrebnih za finansiranje investicija u gradsko zemljište -maksimalno reduciranje vremena pripremanja zemljišta i izgradnja objekata kako bi se obezbijedio maksimalan profit -povećanje efikasnosti korištenja gradskog grañevinskog zemljišta *Definisati ekonomsku kulturu kao historijski atribut samoodrživosti zajednice -u strukturi ukupnog društvenog proizvoda iznaći podsticaje za kulturne promjene koje će promovirati lokalne. rekonstruiranu željeznicu). što se prvenstveno odnosi na sjeverne padinske dijelove općine Novi Grad. kao i priključci kantona na isti.

zimski. Prema procjenama u 2023.648. atraktivne manifestacije 54 . Privreda Strateška opredjeljenja razvoja Kantona Sarajevo su: *Sarajevo metropola *Sarajevo ambijent unosnog poslovanja *Sarajevo ambijent ugodnog življenja Koncept ambijenta. -broj stanovnika 2023 g.000 u odnosu na 2003. optička. sesije JIE i zapadnog Balkana) *zdravstvo – visokodiferencirane zdravstvene usluge *kultura. godini planira se 442. urbano stanovništvo.000 stanovnika.277.godinu. Od ukupnog broja stanovnika 2023. odnosno visokoprofitabilnog poslovanja podrazumijeva: *rekonstrukcija i jačanje ekonomske osnove *dinamiziranje ekonomskog razvoja *optimalna valorizacija kompetitivnih pogodnosti KS *ekonomska valorizacija znanja *natprosječna profitabilnost po osnovu korištenja ekonomije obima. unosnog. na području kantona Sarajevo od ukupno broja stanovnika 95% je gradsko. posebno u područjima koja su ekonomski i ekološki prahvatljiva (farmaceutska. u 2023. Za općinu Novi Grad projekcija za 2023. u kojoj će živjeti oko 28. kulturni. projektantske. Novi Grad.Projekcije stanovništva do 2023. ekonomije prostora *razvoj poslovnih inkubatora i tehnoloških parkova *značajna ulaganja u nove tehnologije.3 st/m2 i sa godišnjom stopom rasta od 0.5% i povećat će se za oko 40. elektronska.g. 3. urbani. Prema istoj procjeni.000 stanovnika (Centar. sport. u naseljima sa 20 – 50 000 (Stari Grad i Vogošća) 14% stanovništva. njihovo instaliranje u postojeće okvire (modernizacija postojećih kapaciteta) *otvorenost prema razvoju novih grana privrede koje će postati novi generatori razvoja i finansijskih tokova *uvoñenje tržišnog sistema korištenja zemljišta *implementaciju filozofije održivog razvoja *povećanje ukupnog nacionalnog bogatstva *povećanje ekonomske sigurnosti stanovništva Sektori koji pružaju mogućnosti za budući razvoj su: *obrazovanje – univerzitet kao generator razvoja i permanentne edukacije *naučno-istraživačka i istraživačko-razvojna djelatnost *razvoj malih i srednjih preduzeća. prigradsko stanovništvo.) *bankarstvo. finansijske. godine na području KS u naseljima sa više od 50.2% stanovništva. na KS neće dostići broj iz 1991. 5% vanurbano. sa gustinom naseljenosti 2. Broj stanovnika će rasti prosječno godišnje po stopi od 0. Ilidža) će živjeti 74.g.godinu je 125. kongresni. konsalting i druge slične usluge *trgovina *turizam i komplementarne usluge (sajamski.3%. rekreacija – profitabilne.g. na površini od 1. Najveća koncentracija stanovništva će i dalje ostati u općini Novi Grad. -usporeniji rast prirodnog priraštaja -stopa mortaliteta će se povećavati -nastaviće se proces starenja stanovništva -udio mladog stanovništva u ukupnom stanovništvu će se postepeno smanjivati -izrazito usporeno doseljavanje na područje kantona Sarajevo Na području Kantona Sarajevo. sportski. na KS jedino općine Novo Sarajevo i Novi Grad neće imati prigradsko stanovništvo. nekonvencionalna proizvodnja hrane.3% stanovništva KS. prehrambena. avanturistički.000 stanovnika. itd. meñunarodni politički samiti. 3 km2 . banjski. Novo Sarajevo.

što je nerealno dostići) Uz ovakvo kretanje procjenjuje se da će broj nezaposlenih lica iznositi 32.1%.880 lica. obimna mehanizacija. -planiranom povećanju proizvodnih zona na području Sarajevskog polja (Reljevo-Rajlovac-Briješće. posebno u gradskim i prigradskim naseljima. odnosno opadaće po prosječnoj godišnjoj stopi od 3.966. a u drugom dijelu planskog perioda do 2023. skladišta i proizvodno zanatstvo) koje su ujedno i najveći korisnici prostora. odnosno prosječna stopa rasta zaposlenosti iznosit će 3.9% godišnje.7%.1%. godine u iznosu od 7% prosječno godišnje. Nezaposlenost će se smanjiti na 28.6%. usljed još uvijek nesreñene situacije u ozbiljnijem pokretanju privrednog razvoja. sa dijagramom rasturanja podataka R2 =0. ali imajući u vidu nisku bazu.Osnovne projekcije društvenog bruto proizvoda (GDP) I varijanta je urañena na temelju linearnog trenda. Procjena zaposlenosti. Skladišta 55 . sa dijagramom rasturanja R2 =0. što je poželjno ali i realno moguće.7%. Prostorni razmještaj Prostorni razmještaj privrednih kapaciteta daje težište na razmještaj proizvodnih zona (industrija. od 3%. prema kojoj će ukupan GDP KS u 2023. sa težištem na prestukturiranju u manje fnkcionalne proizvodne kapacitete. godini iznositi 8. Ako se uzme u obzir da je u razvijenim zemljama stopa rasta oko 1 do 3%.4% i 5.788. II varijanta je urañena na temelju kombinovane stope rasta GDP-a. ovakav rast je moguć.398 mil. godine očekuje se stabilizacija političkih i ekonomskih prilika u BiH. smještaj kapaciteta se usmjerava na prostore novih proizvodnih zona vodeći računa o tehnološkoj i saobraćajnoj povezanosti sa pogonima industrije grañevinskog materijala. KM. a u skladu sa opredjeljenjima da se budući lokaliteti nalaze uz primarne saobraćajne tokove. Industrija -prilagoñavanju veličine i strukture industrije prema stvarnim potrebama tržišta. godine. broj zaposlenih do 2023. Ova varijanta je ostvariva pri brzom uspostavljanju podsticajne političke situacije. godini.000 lica. Ovo su visoke stope rasta. u KS bit će zaposleno 140. asfaltne baze.537 USD prema kursu 2004. to znači 19. Prema planiranom broju stanovnika. godine.000. nezaposlenosti i radne snage I varijanta je urañena na temelju trenda.406 USD prema kursu USD 2003. odnosno izgradnja malih i srednjih preduzeće u disperziji. ali vrlo niska baza i ciljevi razvoja nameću ovakav tempo rasta GDP-a. kao i buduće potrebe. varijante stope rasta od 5. u dolini rijeke Zujevine (Mostarsko raskršće i Gladno polje) u dolini rijeke Bosne (Ilijaš) kao i manje izdvojenim površinama u blizini naselja Vogošća i Semizovac. sa većom stopom rasta do 2010.7% i stopu nezaposlenosti od 18.772 KM per capita ili 11. Stepen zaposlenosti ukupnog stanovništva će iznositi 31. 4. To je u skladu i sa meñunarodnim predviñanjima za BiH. uz stepen zaposlenosti ukupnog stanovništva od 31. Prema dosadašnjim tendencijama prosječna godišnja stopa rasta će iznositi 5. godine iznosiće 140.5% do 2023. To odgovara nivou razvijenosti Slovenije u 2005. što upućuje na pouzdanost ovakve projekcije. što znači da će zaposlenost rasti po prosječnoj godišnjoj stopi od 2. Cijeni se da će u prvom dijelu planskog perioda prosječna stopa rasta biti 5%.000. II varijanta je urañena na temelju kombinovane stope rasta .4%. godine ili 12. godine od 5.6%. Prema ovoj varijanti. Opredjeljenje je za prvu varijantu. što upućuje ne ralativnu pouzdanost ove projekcije. te većim stranim direktnim investicijama. Tako će prosječna stopa rasta GDP-a u planskom periodu iznositi prosječno 5. da su komunalno opremljeni ili da postoji mogućnost lakšeg priključka na infrastrukturne sisteme. sa ofanzivnom stopom rasta od 2011. odnosno da će nezaposlenost opadati prosječno po stopi od 3. Grañevinarstvo Imajući u vidu specifičnosti grañevinarstva (betonske. grañevinarstvo. Oko 2010. Dakle. skladišta grañevinskog materijala) sadašnji razmještaj u prostoru.9% jesu visoke. (Puna zaposlenost cijeni se danas na oko 40-42%.

grañevinskog materijala. -proizvodne zone: industrija. robno-transportnih i distributivnih centara predviñene su nove lokacije unutar proizvodnih zona sa lokacionim prednostima. robno-transportni centri.32 ha. skladišta) sa ukupnom površinom lokaliteta 755. godine iznosi 1.624. posebne vrste tržnih i uslužnih centara sa naglašenim obimom saobraćaja. naučno-istraživački kompleksi. Planirana površina proizvodnih zona KS za 2023. skladišta i proizvodno zanatstvo -privredne zone: prodajna skladišta robe.Za očekivani razvoj robnih. zatim tehnološki parkovi. Prostorna distribucija i gustina radnih mjesta U dosadašnjim analizama privrede KS navedeno je 146 lokaliteta u namjeni “privreda” (industrija. robni terminali. Osim navedenih namjena.5 ha. grañevinarstvo. slobodne zone. grañevinarstvo. veliki kompleksi trgovine. tu mogu biti uključene i površine predviñene za sajmišta. Za općinu Novi Grad 410. 56 . prije svega sa provjereno dobrim saobraćajnim vezama. velikom posjetom. 62 ha.

ukupna površina novog stambenog fonda u m2 1.21. ukupna površina novog stambenog fonda u m2 228. površina stambenog fonda u m2 12. tehničke. Poljoprivredno i šumsko zemljište Bonitetne vrijednosti zemljišta. 6. poslovne i druge usluge.923. u razvoju kantona posvetit će se puna pažnja izgradnji ovih objekata. Stanovanje i stambena izgradnja Prema ocjeni stanja. ukupno novih stambenih jedinica 2. kako u naseljima deficitarnim ovim sadržajem. izrazita nestabilnost. rekonstrukciju i revitalizaciju zatečenih vrijednosti. Općina Novi Grad: broj stanovnika 125. nepovoljne orijentacije i blizina neodgovarajućih sadržaja. što podrazumijeva da se posredna veza ovog pravca i područja Grada ostvaruje preko općine Vogošća.000. Društvene djelatnosti i nivo zadovoljenja potreba stanovništva zahtijeva njihov dalji razvoj u skladu sa materijalnim mogućnostima. U oblasti komercijalnih djelatnosti obrañuje se: trgovina na malo. Društvena infrastruktura Društvena infrastruktura odreñena je u dva osnovna segmenta: društvene djelatnosti i komercijalne djelatnosti. što podrazumijeva da se izgradnja novog grañevinskog fonda usmjerava na već pripremljeno i ureñeno grañevinsko zemljište. 7.5. ugostiteljstvo.723. nauke i odreñenih vidova socijalne zaštite. na području općine Stari Grad. Novo Sarajevo i većim dijelom Novi Grad. prostorni kapaciteti su iscrpljeni i prevaziñeni angažovanjem neuslovnih površina zemljišta koja karakteriše strmi nagib.483. Centar. zdravstvena zaštita. iskazuju se kao novi kvalitet-agrozona. zatim osnovnog i srednjeg obrazovanja.000. trase primarnih saobraćajnih pravaca i slično. osnovno obrazovanje. velike nadmorske visine. broj stambenih jedinica 45. više i visoko obrazovanje. Najizrazitije potrebe su za objektima pojedinih kategorija kao što su mreže objekata kulture. srednje obrazovanje. godine podrazumijeva najveći obim aktivnosti usmjeren na ureñenje. površina stambenog fonda u m2 2. Poljoprivredna zemljišta na području KS grupišu se u 3 agrozone: -I agrozona uključuje prve četri binitetne kategorije i sa aspekta zemljišnih potencijala ova zona se smatra najvrednijom za intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju.732. 57 . kultura. tako i u novim naseljima gdje stambenu izgradnju treba paralelno da prati i izgradnja ovih sadržaja.753.833. Nepovratno se. prosječna brojnost porodice 3. Zastupljena je u nizijskom području odnosno riječnim dolinama sa mogućnošću potpunog ureñenja poljoprivrednog zemljišta. angažuje najkvalitetnije poljoprivredno i šumsko zemljište. ukupno novih stambenih jedinica 12. Procjena potrebe za novim stambenim fondom do 2023: Kanton Sarajevo: broj stanovnika 442. područja prirodnog i graditeljskog nasljeña. Iz ovih razloga i očekivanog minimalnog porasta broja stanovnika u planskom periodu.128. sanaciju. za potrebe stambenih objekata. uslužno zanatstvo i finansijske. Unutar tako ureñenih prostora otvaraju se mogućnosti za zadovoljenje interesa današnjih i budućih investitora. Prema tome. naučno-istraživačka djelatnost. Sveukupno gledano. Manji dijelovi općine Novi Grad i područje općine Iliña su danas izloženi najintenzivnijoj izgradnji. ugrožavaju zaštitne zone pitke vode. koncepcija prostornog razvoja funkcije stanovanja i djelatnosti stambene izgradnje do 2023. unutar ovih dijelova Kantona se predviña minimalan obim nove stambene izgradnje usmjerene na površine za koje je već donešena provedbena prostorno-planska dokumentacija. Dio osnovnog pravca razvoja se pruža od općine Novi Grad preko općine Ilijaš. prosječna brojnost porodice 3.382. U oblasti društvenih djelatnosti obrañuje se: predškolsko obrazovanje i vaspitanje.153. broj stambenih jedinica 193.921. socijalna zaštita i javna uprava. postojeće i potencijalne zone eksploatacije termo i termomineralnih voda. prikazane po osnovi mogućnosti korištenja.482.

0% u periodu 2010-2020.5 – 4. Javni prevoz putnika Planirana su rješenja za zadovoljenje potreba grañana u javnom prevozu putnika kojima se predviña: -uvoñenje željeznice u sistem javnog prevoza putnika na navedenim primarnim pravcima razvoja -proširenje tramvajske mreže do Dobrinje i Hrasnice -znatno proširenje trolejbuskih. Ilidža). kote iz perioda opsade grada. 11.-II agrozona uključuje zemljišta osrednjih potencijala. unapreñenja i korištenja tih površina kroz: -izradu programa dugoročne rekonstrukcije niskoproduktivnih površina šume u stadij stabilne -izraditi program i utrditi dinamiku realizacije pošumljavanja neproduktivnih šumskih površina-goleti -gospodarenje šumama na principima trajnosti i održavanja biodiverziteta 8. te “A” transverzalu: Aerodrom-Dobrinja-Mojmilo.Pofalići-Čengić Vila-Halilovići-Rajlovac. Južna longitudinala: petlja Iliña-Neñarići-Mojmilo-Alipašino polje-Hrasno-Grbavica-Skenderija –Vijećnica. godine. Obuhvata karakteristične lokalitete – utvrñenja. Otoka. Kulturno – historijsko i prirodno naslijeñe Neistražena i nevalorizovana područja novije historije Historijsko-memorijalni kompleks Žuč. kao i uvoñenje linija na padinskim dijelovima gdje je to moguće Terminali Halilovići (depo trolejbusa. Planirane primarne saobraćajnice na području Kantona Na pravcu istok-zapad (E761). i 4. longitudinalnom razvojnom pravcu grada. Koncept prostorne organizacije površina šuma i šumskog zemljišta trebao bi da bude i usmjerenje organizacijama koje upravljaju tim sistemom po pitanju zaštite. ureñenja.5% . Dvanaestu transferzalu (planirana rekonstrukcija i dogradnja drugog kolovoza): Briješće-Stupska petlja-AerodromGranica Kantona u pravcu Trnova. Sport i rekreacija Postojeći sportski objekti i kompleksi se zadržavaju. -III agrozona uključuje zemljište najslabijih bonitetnih kategorija.5-6% u periodu 2010-2020. godina. Zetra. Područje značajno po dogañajima iz perioda odbrane grada. Mogu se koristiti kao oranična tla. a koji se trebaju objediniti.” Ovdje spadaju i karakteristični lokaliteti urbicida i Tunel Dobrinja. a prema posebnom “Programu spomen-obilježja opsade i odbrane grada 1992-1995. a pretežno se koriste kao livade i voćnjaci. definisano na osnovu raspoloživih saznanja i prostornih mogućnosti terena. Sjeverna longitudinala: Željeznička stanica Sarajevo. uz mogućnost rekonstrukcije i povećanja tehničke i prostorne opremljenosti. koja posjeduju ograničenja i uglavnom su manje prikladna za kultiviranje. od planiranih primarnih saobraćajnica treba naglasiti gradsku autocestu: Butila-Briješće-Boljakov potok-Buća potok-Pofalići-Velešići-Ciglane. zaštiti i urediti kao Memorijalni park. Saobraćaj i veze Stopa rasta broja putničkih vozila se procjenjuje na 3.4. u skladu sa meñunarodnim pravilima i propisima za pojedine kategorije sportskih objekata. Stopa rasta teretnog transporta procjenjuje se na bazi rasta GDP i faktora transportnog elasticiteta i kretat će se 6-7% godišnje u periodu do 2010. u ovj zoni dominiraju površine slabih pašnjaka i vezana su za planinska područja.5% godišnje u priodu do 2010. koji relativno ravnomjerno pokrivaju teritoriju kantona i omogućavaju omasovljenje rekreativnog sportskog i školskog sporta. i 3. nova evidentirana cjelina površine 254 ha unutar ranije registrirane kategorije “park-šuma Žuč (1. 9. 10. Planskim rješenjem formira se mreža sportsko-rekreativnih objekata i centara (Skenderija. autobusa i minibusa) Željeznice 58 . Ovi objekti i centri predstavljaju kategoriju specijalizovanu za pojedine grane sporta.039 ha).

Uvoñenjem brze prigradske željeznice koristila bi se isključivo moderna željezniča vozila sa elektrovučom. za naselja u do sada neurbaniziranim područjima kao i imajući u vidu potrebe budućih privrednih subjekata. koja je najrazvijenija na kantonu Sarajevo u odnosu na druge.000 što će biti stepen razvoja približan onome danas u EU. Osnovni pravci urbanog razvoja i povećanje radnih zona Kantona su dolina rijeke Zujevine (Mostarsko raskršće i Gladno polje). očekuje se samo za potrebe BH telekoma sa sadašnjih 70 za još 50 baznih stanica. Briješće).Razvoj lahkošinskog sistema prevoza bi se trebao provesti u tri faze. 13. od čega su tehnički gubici 59%. godine su izgradnja pošta: na Vratniku (općina Stari Grad). Telekomunikacije Iz oblasti fiksne telefonije.000 korisnika na oko 300. u Bačićkom polju (općina Ilidža). predstavlja najvećeg pojedinačnog zagañivača u slivnom području rijeke Save. dostigli su 65% od ukupno proizvedene vode. a i novi bežični sistemi koji će širokopojasnim pristupom riješiti mnoge probleme komunikacija na nivou govora i posebno interneta sa svim njegovim servisima. Procjenjuje se da će sa sadašnjih 170.000 na kraju 2010. U trećoj fazi od 2015. godine. što će predstavljati penetraciju od oko 50 fiksnih telefona na 100 stonovnika. pumpnih stanica. u Buljakovom potoku (općina Novi Grad). kao i planirano izmještanje “ispravljanje” željezničke pruge od Dvora do Priboja. dolina rijeke Bosne (Ilijaš) i područja Sarajevskog polja (Reljevo. potrebno je izgraditi primarne objekte u sistemu vodosnabdijevanja a to podrazumijeva izgradnju novih rezervoara. Uključenje bespravno priključenih potrošača na vodovodni sistem vršit će se nakon definiranja statusa objekata. i na Otesu (općina Ilidža). izvršiti poboljšanja postojeće pruge. Snabdijevanje vodom i odvodnja otpadnih i oborinskih voda Dugoročno rješenje vodosnabdijevanja kantona Sarajevo osigurat će se kroz budući razvoj vodovodnih sistema. Prije svega to će biti optički kablovi. a što je još uvijek nedovoljno i predstavlja donju granicu na listi srednje razvijenih zemalja Evrope. Vazdušni saobraćaj Prema master-planu Meñunarodnog aerodroma Sarajevo i prema važećem Urbanističkom planu. Pošta Prioritetni projekti iz oblasti poštanskog saobraćaja na području kantona Sarajevo za relizaciju do 2010. 14. Stavljanje u funkciju centralnog gradskog ureñaja za prečišćavanje otpadnih voda je prioritet od najvećeg značaja. Slijedeći korak je racionalizacija svih vidova potrošnje pitke vode. U mobilnoj telefoniji očekuje se relativno veliko povećanje broja korisnika. u Rajlovcu (općina Novi Grad) na Bistriku (općina Stari Grad) na Soukbunaru (općina Stari Grad). te započela izgradnja nove dionice pruge preko Hotonja do Vogošće. sa sadašnjih 200.000 pretplatnika broj porasti na oko 200. U prvoj fazi do 2010. 59 . u drugoj fazi pristupilo be se nabavci savremenih lahkošinskih vozila. što će biti provedeno u tri perioda: prva etapa realizacije (dvije do tri godine). Za sva urbanizirana naselja potrebno je izgraditi distributivnu mrežu kako bi se voda iz novih rezervoara mogla dovesti do potrošača. te transportnih cjevovoda izmeñu novih pumpnih stanica i rezervoara. godine predviñena je modernizacija stanica i izgradnja novih dionica. radi nedostatnih profila. jer Sarajevo ispuštanjem neprečišćenih otpadnih voda u samom gornjem toku rijeke Bosne. Program smanjenja gubitka treba provesti putem rekonstrukcije vodovodne mreže i to: zamjena cjevovoda radi dotrajalosti. druga do 2023. Izgradnja primarnih objekata centralnog vodovodnog sistema Sukladno pravcima urbanog razvoja. Gubici vode se smatraju jednim od najvećih problema. 12. neadekvatnog cijevnog materijala kao i sve veće učestalosti evidentiranih kvarova. ali taj dio je izvan područja kantona Sarajevo. doći će do primjene novih tehnologija u pristupnim mrežama. pa vjerovatno i u Crnomorskom slivnom području. Uvodit će se nove generacije mobilne telefonije. Rajlovac. Cilj je smanjenje gubitka na 40%. Kao dio rješenja ovog problema nameće se izgradnja novoplaniranog kolosijeka pruge od Rajlovca preko Butila do Blažuja. Posebna pažnja bit će posvećena izgradnji novih baznih stanica. planirano je i proširenje aerodroma u pravcu juga do magistralnog puta M18. Telekom-operatori će se pojaviti kao konkurencija kablovskim TV operatorima na područjima koje ovi nisu ili neće pokrivati svojom infrastrukturom. godine i postplanski period koji će biti u funkciji zaštite koridora.

uvažavajući činjenicu da bi prioritet u realizaciji trebali imati kolektori u novoizgrañenim jugozapadnim dijelovima kantona. a u skladu sa konkretnim uslovima. kao i preko pojedinačnih isporuka tečnog naftnog gasa. 15. U narednom periodu potrebna je znatno obimnija izgradnja kanala za odvodnju oborinskih voda. postojeća rješenja u oblasti opskrbe toplotnom energijom-snabdijevanje gasom. putem cestovnog saobraćaja ili željeznice i odgovarajućih skladišta. koja predstavljaju jedan od najvećih problema kantona. bilo bi neophodno izgraditi lokalni ureñaj za prečišćavanje na lokalitetu Dvor (Rajlovac) i odustati od ranije planirane pumpne stanice koja je otpadne vode stanovnika smještenih nizvodno. mogućnost sistema za korištenje različitih oblika energije. Njihovo nepostojanje sada predstavlja realnu potencijalnu opasnost za resurse podzemne vode za piće.28 3. Energetika U planskom periodu kanton Sarajevo će zadržati dosadašnji osnovni koncept snabdijevanja energijom i energentima. U svrhu uvezivanja u centralni kanalizacioni sistem treba nastaviti izgradnju novih kolektora i proširenje kanalizacione mreže u skladu sa pravcima urbanog razvoja. posebno na padinskim dijelovima kantona. Kontinuirani zadatak treba da bude zamjena dotrajale kanalizacione mreže u čijoj je realizaciji (zbog rata) došlo do značajnog zaostatka. racionalizaciju korištenja postojećeg sistema. ekološke uslove. Potrebno je izvršiti rekonstrukciju postojećih primarnih kolektora za otpadne vode koji zbog lošeg izvoñenja i neodržavanja funkcionalno ne zadovoljavaju ni sadašnje potrebe (hadžički.75 60 . blažujski. koja bi uzela u obzir sve osobenosti KS i šire regije. a neće se ni fizički moći provesti u najužem urbanom području. Neophodno je separatnom kanalizacionom mrežom opremiti područja na kojima će biti izvršena legalizacija bespravne gradnje. kojim gazduje KJKP “Toplane” kao najvećeg potrošača energije u KS mora biti kontinuirani proces.43 Tečna goriva 3. fizičke kaarakteristike prostora. tečnih i čvrstih goriva.88 Zemni gas 3. putem opsežnih istraživanja.24 3.42 2. kako zbog dostizanja nivoa opremanja primjerenog urbanom području. trebala pumpanjem vraćati na centralni ureñaj za prečišćavanje. preko primarnih sistema za kontinuiranu dobavu energije: elektroenergetskog i gasnog.U cilju povećanja efikasnosti postojećeg centralnog kanalizacionog sistema (u starijim urbanim dijelovima) i izgradnji separatne kanalizacione mreže. Usmjeravanje i praćenje razvoja centralnog toplifikacionog sistema. kao što je to urañeno u novijim dijelovima urbanog područja pošto je ovo složen i dugoročan zadatak. preporuka je izgradnja kišnih preliva na najznačajnijim potezima postojećeg mješovitog sistema u četiri gradske općine. Struktura potrošnje po stanovniku (MWh/st) Finalna energija 2003 2023 Čvrsta goriva 0.43 0. Imajući u vidu realnu situaciju na terenu. koja su neovisna od centralnog kanalizacionog sistema. rajlovački) Kontinuirana izgradnja separatne kanalizacione mreže za urbana područja kantona. tako i u svrhu saniranja postojećih i sprečavanja pojave novih klizišta. treba biti nastavljena.66 Električna nergija 2.

Miljacke. Komunalni objekti i površine Planirana površina obuhvata proširenje deponije sa sadašnjih 52. Do sada je na području Kantona ukupno deminirano 6. Poplave Potreba zaštite od poplava zahtijeva sinhronizovanu i ubrzanu akciju. upotrebom municije sa osiromašenim uranijom. u perspektivi bi trebalo za namjenu snabdijevanja predvidjeti dvadesetak pijaca. Pijace i tržnice (snabdijevanje) U fazi razvoja. Proširenje bi obuhvatilo prostor današnjeg zaštitinog zelenog pojasa. te više tržnih centara. sprovoñenje preventivnih planskih mjera ureñenja slivnih područja rijeka na teritoriji kantona i to: rijeke Bosne.5 ha korisne površine – površine bez zaštitnog zelenog pojasa) na 94. 16. a što bi zadovoljilo potrebe za odlaganjem otpada do 2023. godine relizirat će se poduzimanjem slijedećih aktivnosti: -izgradnjom planiranog groblja Dolac -proširenjem groblja Bare -ureñenjem novih parcela na groblju Vlakovo -ureñenjem i održavanjem aktivnih i zatvorenih grobalja. Željeznice.000 m2 .5 ha (sa zaštitinim pojasom).15% u odnosu na ukupnu površinu kantona. pijaca na veliko. nalaze se na području KS.5 ha. prema Urbanističkom planu (16. čija granica bi se takoñe trebala korigovati u odnosu na predloženo proširenje. Klizanje tla Česta pojava u mnogim područjima kantona. povećanja ekonomičnosti u napajanju (smanjenje gubitaka) te povećanje instalisane snage za potrebe priključenih i novih potrošača. 61 . sa pratećim sadržajima -izgradnja pijace na veliko. Kontaminirana područja Izazvana ratnim dešavanjima.Razvoj elektroenergetskog sistema u planskom periodu odvijat će se u cilju dovoñenja pogonske spremnosti i pouzdanosti na zadovoljavajući nivo. vezana je za odreñene hidrogeološke karakteristike tla. Zujevine.Ugroženost područja Minska polja Ukupna površina na području KS za koju postoji sumnja da je minirana iznosi 12. u općini Hadžići.Mostarsko raskršće -obezbijediti dodatne sadržaje objekata tržnica i pijaca u cilju njihovog dvadesetčetvoročasovnog funkcionisanja Prema prijedlogu lokacija za pijace na području KS. od čega su 402 aktivna i 365 neaktivnih. Dobrinje i Tilave. Groblja Povećanje kapaciteta postojeće mreže grobalja u funkciji zadovoljenja potreba do 2023. težište je na kvalitetnom snabdijevanju svih grañana na području kantona Sarajevo. (2030. 19. Potrebno je: -izgraditi tržišno-snabdjevački centar Stup.) godine. uz respektiranje specifičnih potreba stanovništva na pojedinim područjima. 17. Na području kantona Sarajevo locirano je 767 klizišta. tržno-snabdjevačkih centara. 18.

5. ISTRAŽIVANJE POTREBA GRAĐANA I PRIVREDE SA ASPEKTA POBOLJŠANJA AMBIJENTA ZA ŽIVLJENJE I POSLOVANJE U OPĆINI NOVI GRAD SARAJEVO -SAŽETI PRIKAZ(Istraživanje proveo: Udruženje poslovnih savjetnika u BiH – LESPnet) 62 .

te su ista karakteristika svih lokalnih zajedica koje su usvojile novi koncept lokalne uprave koji se temelji na aktivnoj participaciji grañana i poslovnog sektora. Da bi se dobila potpuna slika stepena zadovoljstva privrednih subjekata od ukupnog broja anketiranih 10 preduzeća ili obrta je do 10 zaposlenih. zapošljavanje. 5. Za potrebe istraživanja kreiran je upitnik čije je sadržaj. 2. Anketirane su četri ciljne grupe i to: 1. Poboljšanje ambijenta za življene i poslovanje podrazumijeva poboljšanje u oblastima obrazovanja. Lokalni akcioni plan za okoliš općine N. 4. te svih oblika infrastrukture (voda. zdravstva i socijalne sigurnosti. 9. te analizom materijala dostavljenih od općine (Socioekonomska analiza općine Novi Grad Sarajevo. Grañani. te gradski saobraćaj) Za ciljnu grupu privredni subjekti oblasti istraživanja su sljedeće: I – komunalna infrastruktura (putevi. 3. Privredni subjekti. Profil 63 . i tako na najbolji način doprinese poboljšanju ambijenta za življenje i poslovanje. socijalna sigurnost. 7. Udruženja grañana na općini Novi Grad Sarajevo. 2. 4. informisanje).ukupno 21 predstavnik anketiranih preduzeća. METODOLOGIJA Istraživanje potreba grañana i privrede sa aspekta poboljšanja ambijenta za življenje i poslovanje urañeno je metodom akteriranja. savjeti mjesnih zajednica i udruženja grañana na općini Novi Grad Sarajevo su: 1. kultura.UVOD Istraživanje potreba grañana i privrede sa aspekta poboljšanja ambijenta za življenje i poslovanje u općini Novi Grad Sarajevo vrši se u svrhu izrade dokumenta Razvojne strategije općine za period 2006-2015. 3. tržište rada i obrazovana radna snaga. Pitanja za pojedine oblasti definirana su na osnovu predistaživanja. 8. Savjeti mjesnih zajednica. II-(administacija. Ovakva istraživanja predstavljaju instrument za uključivanje grañana i poslovnog sektora u plansko razvojne aktivnosti lokalnih zajednica (općina). sport. plin. administacije. vodovod i kanalizacija. gradski saobraćaj). Sa aspekta zapošljavanja i ambijenta za poslovanje. ukupno 26 ispitanika. III – ocjena poslovnog okruženja u općini N. ukupno 400 ispitanika. plin. veoma je bitno postojanje kvalificirane radne snage kao i kompanija koje kreiraju radna mjesta. 8 preduzeća do 50 zaposlenih. Sarajevo. kulture i sporta. Sarajevo. informisanje. putevi i dr) . zdravstvo. obrazovanje. godina. Rezultati istraživanja će se koristi za definisanje pojedinačnih elemenata strategije i na taj način omogućiti da buduća razvojna strategija općine Novi Grad Sarajevo adekvatno odgovori na identificirane potrebe i probleme grañana i privrede. administracija.G. 3 preduzeća preko 50 zaposlenih. energija. informiranosti. vodovod i kanalizacija. gas. ukupno 10 predstavnika. odnosno oblasti koje se trebaju uvrstiti u upitnik definisala Općina u zahtjevu za ponudu. el.G. 6. Oblasti istraživanja za ciljne grupe grañani. 2. infrastruktura (putevi. kanalizacija. 10. stanovanje.

Višu stručnu spremu imao je 51 ispitanik. Prema obrazovnoj strukturi. dok su 142 osobe ili 35. 94 osobe ili 23. koje je pokazalo da upitnik zadovoljava potrebe istraživanja. sa 5 članova domaćinstva 58 ili 14. Privreda općine. sa 7 članova domaćinstva 6 ili 1. Od tog broja.5% i sa 8 članova domaćinstva 1 ili 0.5% su odabrali otvorenu opciju drugo.5%. 20 osoba odnosno 5% su domaćice (uzdržavani supružnik) a dvije osobe ili 0. prema uzorku pokazuje da je bilo najviše ispitanika sa 4 člana domaćinstava.5%.3%. dok su 194 osobe ili 48. 206 osoba ili 51. a intervjuirani su predstavnici općinskih službi. magisterijem 2 osobe ili 0.5% ženskog spola. Ovako približan postotak zastupljenosti urbanih i rubnih djelova govori da su tokom ankete svi dijelovi općine bili jednako zastupljeni. drugo 4 osobe ili 1%. Predistraživanje je rañeno metodom intervjua.8% ispitanika sa urbanog djela općine. te će rezultati istraživanja biti odreñeni stavovima i mišljenima svih starosnih skupina. Anketirano je 277 ili 56.5% su nezaposleni. Zatim slijede ispitanici sa završenom osnovnom školom odnosno 45 osoba ili 11.25% su penzioneri. 64 . DEMOGRAFSKI PODACI Uzorkom za istraživanje potreba grañana i privrede obuhvaćeno je 400 ispitanika. Broj članova domaćinstava ispitanika.3%. što u procentima iznosi 12. U uzorku nije bilo ispitanika sa zvanjem doktora nauka.5%. te ispitanici sa visokim obrazovanjem. njih 126 ili 31.općine.5% je oženjeno/udato.3% anketiranih bilo je sa rubnog/padinskog djela općine. Testno istraživanje je urañeno za grupe grañani i privredne subjekte. što predstavlja dodatni kvalitet u istraživanju. nezavršenim osnovnim obrazovanjem 4 osobe ili 1%.5%.3%. njih 96 ili 24%.5 % neoženjeno/neudato. sa 6 članova domaćinstva 18 ili 4.5% je muškog spola.5%. u uzorku od 400 anketiranih osoba. 258 osoba ili 64. Prema strukturi zaposlenosti. sa 2 člana domaćinstva 73 ili 18.5 %. sa 1 članom domaćinstva 22 ili 5. što predstavlja ravnopravnu zastupljenost oba spola u sprovedenom istraživanju. 32 osobe ili 8%. odnosno 262 osobe ili 65. 68 osoba ili 17% su studenti.25% su zaposleni po raznim kriterijima definisanim u upitniku.). zatim 75 osoba ili 18. i dr. a 173 ili 43. zatim sljede ispitanici sa 3 člana domaćinstva.8 %. Radna grupa za izradu razvojne strategije općine je nakon prezentacije rezultata testnog istraživanja usvojila upitnik. 3. Prikupljeni podaci su obrañeni i analizirani te su predstavljeni i zaključci i preporuke. Nakon testnog istraživanja izvršeno je anketiranje ciljnih skupnina prema planu anketiranja. Prema bračnom stanju. najveći broj ispitanika ima srednje obrazovanje. Karakteristično je da su sve starosne skupine ravnomjerno zastupljene. 141 osobe ili 35.

8% ispitanika od ukupno 173 anketirana u rubnom djelu općine nije zadovoljno brojem srednjih škola.5% je bez stava. Tako npr. Samo 16.5% od ukupno 227 anketiranih u urbanom dijelu općine. Dostupnošću udžbenika više od 1/3 ispitanika ili 39% je zadovoljno. dok je 20. dok je 25% bez stava.8% je nezadovoljno i 21. Generalno. mladi su najnezadovljniji.5% ispitanika je zadovoljno. Može se uočiti da su mladi u dobi 18-25 godina najnezadovoljnija dobna skupina. zatim slijede grañani u dobi 51-60 godina sa 30. Učeničkim transportom 27% ispitanika je zadovoljno. 2. 124 ili 31% je djelimično zadovoljno. Generalno.7%. ANALIZA TRENUTNOG STANJA PO IDENTIFIKOVANIM OBLASTIMA 4. 32% je djelimično zadovoljno.4. srednju. njih 20 ili 27. 28.1% je bez stava. Analizirajući odgovore po starosnoj dobi uočava se značajna razlika u stepenu zadovoljstva brojem srednjih škola iz urbanog i rubnog/padinskog dijela općine.8%. dok je 19.8% je bez stava. 22.3% je bez stava. dok je taj procenat u rubnom/padinskom dijelu općine 51. Kvalietom udžbenika u kategoriji stanovništvo.1. Dubljom analizom odnosno pregledom odgovora ispitanika po mjesnim zajednicama primjećujemo da je nezadovoljstvo učeničkim transportom naglašeno u rubnim/padinskim 65 .Problem nedostatka osnovnih škola izražen u mjesnim zajednicama sa velikim postotkom negativnih odgovora u odnosu na ukupan broj ispitanika po toj mjesnoj zajednici.3% nezadovoljno opremljenošću škola) u odnosu na grañane iz rubnih/padinskih djelova općine (60 ili 34.5% mladih u dobi 18-25 godina nije zadovoljno školskim obrazovnim programima. 22% je nezadovoljno i 24.8% ispitanika je zadovoljno. 43. 28.6% je nezadovoljno opremljenošču škola i učionica) 3. Primjećujemo da je kod ispitanika iz urbanog djela općine postoji veliki broj djelimično zadovoljnih ispitanika njih 29. Stepen nezadovoljstva je veći od stepena zadovoljstva. 26. 23. 16. Brojem osnovih škola na teritoriju Općine.8% bez stava. 39.3% je nezadovoljno. itd. 32.5% je zadovoljno.5% je zadovoljno. Školskim obrazovnim programom. a 31. tako npr. Opremljenošću škola i učionica 18% ispitanika je zadovoljno.3 % je nezadovoljno brojem osnovnih škola. Sportskim sadržajima u školama 15. te grañani u dobi 26-30 godina sa 23. 15% je djelimično zadovoljno.3% je djelimično zadovoljno. Stepen zadovoljstva brojem osnovnih škola u rubnom padinskom dijelu općine je za 10% niži od stepena zadovoljstva u urbanom dijelu općine.8% ispitanika je zadovoljno.5% je bez stava po pitanju kvalitete udžbenika.3% je djelimično zadovoljno. grañani u urbanim dijelovima općine zadovoljniji su opremljenošću škola (samo je 28 ili 12.7% od ukupno 72 ispitanika koji su se izjasnili kao nezadovoljni. sve starosne dobi ispitanika u urbanom dijelu općine zadovoljnije su brojem srednjih škola u općini od ispitanika svih starosnih dobi u rubnom padinskom dijelu. 30.5% je nezadovoljno.3% ispitanika iz urbanog dijela općine se izjasnilo da je nezadovoljno.5% bez stava. 28. 7. 9.8% je nezadovoljno. Starosne skupine od 26 do 60 godina su većinom zadovoljne i djelimično zadovoljne.8% djelimično zadovljno.8% ispitanika je zadovoljno. 94 ispitanika ili 23. 14. od ukupno 11 anketiranih grañana u MZ Alipašin most II njih 7 ili 63. 72 ili 18% je nezadovoljno a 110 ili 27.6% je djelimično zadovoljno. Takoñe primjećujemo da je u rubnom dijelu općine izražen stepen nezadovoljstva gdje 42. 5. 6.5% je nezadovoljno i 25.8 % je nezadovoljno brojem osnovnih škola.5% je djelimično zadovoljno. Udaljenošću škola od učeničke populacije 35.3% je nezadovoljno. 12.8% je djelimično zadovoljno. 29% je nezadovoljno i 22% je bez stava. zatim u MZ Naselje Heroja Sokolje od ukupno anketiranih 16 grañana njih 5 ili 31. Brojem srednjih škola 20. 8. dok je 24. za starosnu dob 18-25 godina. Ako pogledamo strukturu odgovora po starosnim skupinama. zatim u MZ Briješće od ukupno 13 anketiranih njih 7 ili 53.6 % je nezadovoljno brojem osnovnih škola.4%. 34. 4. Oblast obrazovanja 1. što predstavlja važan pokazatelj s obzirom da je to populacija koja u svojim domaćistvima ima mlañih članova koji pohañaju neku od škola (osnovnu. fakultet).

Staro Hrasno.5% je zadovoljno.G. Reformom obrazovanja zadovoljno je 15. Nezadovoljstvo učeničkim transportom povezano je sa nepostojanjem bolje povezanosti rubnih djelova sa centrom općine i centrom grada.3% bez stava.3%. mini općinska liga i dr. 16.5%. 11.3% je bez stava.5% ispitanika je djelimično zadovoljno reformama obrazovanja. Takoñe visok je procenat nezadovoljnih ispitanika30%. 7. odnosno penzionera.1% ispitanika je nezadovoljno kvalitetom i stručnošču nastavnog kadra u školama. 28.3% je zadovoljno općinskom podrškom dok je 20. 26. 26. 18. To ukazuje na zaključak da bi općinska podrška radu sportskih ustanova u narednom periodu trebala biti povećana. Podrškom općine radu sportskih ustavnova u cilju povećanja sportskih aktivnosti i masovnosti pojedinih sportova je naveći broj ispitanika nezadovoljan.8 %.6% ispitanika je zadovoljno nastavnim kadrom u školama. 4. 17. Brojem sportskih objekata naveći broj ispitanika je nezadovoljan. te npr. Pogledamo li u tabelu ispod koja pokazuje strukturu odgovora po starosnoj dobi vidjet ćemo da je najviše ispitanika koji su bez stava starosne dobi 61 i više.8% je bez stava.2. i smatra da su ostvareni neki pomaci ali da postoje neka područja koja treba unaprijediti. te i u odreñenom broju urbanih mjesnih zajednica koje su udaljenije od centra općine i centra grada. 21. Radom sportskih klubova (na teritoriju općine N. 36. tako da je 43. Sarajevo) veći broj ispitanika odnosno 41% nije zadovoljno. Švrakino selo I i III. 25. Čengić Vila. Kvalitetom i stručnošću nastavnog kadra u školama najviše je djelimično zadovoljnih ispitanika ili 29. Razlog tome može biti nedovoljna informiranost o aktivnostima općine po ovom pitanju. 12.) najveći broj odnosno 42. 14. U nezadovoljstvu reformom obrazovanja prednjače mlañe starosne dobi.2” ispitanika starosne dobi od 18-25 godina nezadovoljno reformom obrazovanja. Promocijom sporta (organizovanje raznih oblika takmičenja.8% bez stava po ovom pitanju. Uključenošću djece i omladine u rad sportskih klubova najveći procenat ispitanika odnosno 51. koji smatraju da odreñena područja za unapreñenja postoje. dok je samo 1% grañana zadovoljno što dodatno govori o ovom problemu. 66 . vidimo da su mlañe starosne skupine nezadovoljnije od strarijih. 22. a ovu skupinu sačinjavaju ispitanici starosne dobi 61 i više odnosno penzioneri. itd. 23% je bez stava a 9. Najveći stepen nezadovoljstva brojem sportskih objekata u mjesnim zajednicama Anex. Sarajevo radu obrazovnih institucija. Analizirajući odgovore po starosnoj dobi.3 % ispitanika je bez stava. Najveći procenat ispitanika nema stav o finansijskoj podršci Općine N.8% je onih koji su djelimično zadovoljni podrškom općine što u kazuje na činjenicu da ova grupa ispitanika smatra da postoji odreñena podrška općine radu sportskih ustanova ali da u odreñenim segmentima ima mjesta za unapreñenje. Dobrinja D i C. dakle 53.8 posto ispitanika je djelimično zadovoljno. njih 33. 15. dok je samo 4% ispitanika zadovoljno.3% ispitanika je djelimično zadovoljno što znači da smatraju da potrebe za sportskim objektima nisu u potpunosti zadovoljene. starosna skupina ispitanika 18-25 godina je najnezadovoljnija. Najveći broj anketiranih grañana bez stava. Oblast sporta 13. 27. i Dobroševići.5% nije zadovoljno. 11.G. 10. nije zadovoljno.5% grañana je nezadovoljno i ono ukazuje na činjenicu da se sportski rekviziti na javnim sportskim igralištima permanentno uništavaju.3%. Odnosom grañana prema sportskim rekvizitima na javnim sportskim terenima/igralištima 79.8% ispitanika. 25% je djelimično zadovoljno. a najnezadovoljnija je skupina mladih 18-25 godina koji smatraju da bi se kvalitet i stručnost nastavnog kadra trebala znatno unaprijediti.8% nema stava o reformi obrazovanja.8% je djelimično zadovoljno. 20. npr. 11% ispitanika je zadovoljno brojem sportskih objekata dok je 10.mjesnim zajednicama. 16.

19. 11.8% je zadovoljno. biltena i drugog najveći broj ispitanika. 23.3% je djelimično zadovoljno. 26. podržao bi osnivanje lokalne RTV. 22% je djelimično zadovoljno.8% ne podržava uspostavljanje lokalne RTV. 21.5% je zadovoljno.3% je zadovoljno. 60. 23. i dr. nije zadovoljno. 67 .5% je bez stava. Brojem biblioteka i knjižnim fondom 58. odnosno da su i jedni i drugi natpolovičnom većinom nezadovoljni brojem javnih nastupa općinskih zvaničnika. Natpolovična većina nezadovoljnih i značajan procenat djelimično zadovoljnih ispitanika. Brojem kulturno-zabavnih manifestacijama u općini N. 10% je bez stava. a 9. Analizom odgovora na ovo pitanje po tipu naselja utvrdili smo da nema značajnih razlika u rezultatima. 15. tj.5% nije zadovoljno. u skoro istom procentu izraženo je nezadovoljstvo ispitanika iz urbanog i rubnog/padinskog dijela općine. Projektima za razvoj kulture i uključenošću grañana u iste najveći broj grañana. pozorišta. Finansijskom podrškom općine razvoju kulture i kulturnim aktivnostima najveći broj ispitanika odnosno 31. 16. kulturni centri.G. a samo 4% je zadovoljno.8%. je djelimično zadovoljno.8% nije zadovoljno. 4.8% je bez stava. Oblast informisanja 25.5% nezadovoljnih ispitanika. Brojem javnih nastupa općinskih zvaničnika vezano za probleme i važna životna pitanja grañana.5% je nezadovoljno. Natpolovična većina podržava osnivanje lokalne RTV. 31. 24. 29.4. a 8% je zadovoljno. 10% je bez stava. nije zadovoljno.3% je bez stava a samo 7. 20.5%. Natpolovična većina nezadovoljnih ispitanika navodi nas na zaključak o potrebi unapreñenja projekata za razvoj kulture. Ovako značajan pocenat nezadovoljnih i djelimično zadovoljnih ispitanika ukazuje na potrebu bolje podrške općine radu kulturnih ustanova u cilju promocije kulture i kulturnih vrijednosti. 27.8%.8% procenata zadovoljno. a posebno u svjetlu rješavanja problema kulture življenja i kulture uopće koji je prepoznat kao jedan od glavnih problema na teritoriju općine Novi Grad Sarajevo.3% je bez stava.3. Brojem prostora za kulturno-zabavne aktivnosti (kino-sala. 13% je djelimično zadovoljno.3% je bez stava. djelimično zadovoljni i nezadovoljni. 27. Možemo konstatirati da je stepen zadovoljstva po ovom pitanju veći u odnosu na predhodna pitanja iz oblasti informisanja. a 10. Distribucijom općinskih informativnih printanih materijala. Nadpolovična većina nezadovoljnih i značajan procenat djelimično zadovoljnih navode nas na zaključak da trenutni broj biblioteka ne zadovoljava potrebe grañana kao i da knjižni fond treba obogatiti novim naslovima.5% je djelimično zadovoljno. ukoliko bi se ukazala prilika. najveći broj ispitanika. Analizom strukture odgovora po tipu naselja utvrdili smo da nema značajnih razlika u odgovorima ispitanika iz urbanog i rubnog/padinskog dijela općine.5%.4.5% je bez stava. je nezadovoljno. Gotovo je identičan procenat ispitanika koji su zadovoljni. 56.5% je nezadovoljno. 42. Najveći broj ispitanika odnosno 67%. nije zadovoljno.3% je zadovoljno. 24.8%. Pogledamo li strukturu odgovora po tipu naselja vidimo da nema značajnih odstupanja ispitanika iz urbanih i rubnih djelova općine. Podrškom općine radu kulturnih ustanova u cilju promocije kulture i kulturnih vrijednosti najveći broj ispitanika. dok je samo 11. 29. a samo 10% je zadovoljno. Zastupljenošću općine u medijima najveći broj ispitanika. 5% ispitanika je bez stava po ovom pitanju.) veoma je visok procenat od 70. 29. 28. 22.8% je djelimično zadovoljno. 30% je djelimično zadovoljnih. 17. dok je 5. 61. 28. Sarajevo najveći broj ispitanika odnosno 52. Oblast kulture 19. 17% je djelimično zadovoljno.3% zadovoljno.3% je djelimično zadovoljnih ispitanika. a samo 11.

Brojem ambulanti na teritoriju općine N.8% je djelimično zadovoljno. 6.5. 30.8% djelimično se slaže sa ovom tvrdnjom.4% je zadovoljno. 68 . Brojem apoteka na teritoriju općine N. Sarajevo najveći broj ispitanika.3% je bez stava. s tim da. 4% se ne slaže. 10% je nezadovoljno. ali da postoji potreba za dodatnim unapreñenjem odnosa/ljubaznosti zdravstvenih radnika prema grañanima. S obzirom na visok procenat zadovoljstva grañana brojem ambulanti.5% ispitanika da su subvenicije za ugrožene kategorije grañana vrlo male. 89. respektirajući 71. možemo reći da bi otvaranje novih apoteka bilo potrebno. 11% je zadovoljno. možemo zaključiti da je stanje po pitanju ljubaznosti zdravstvenih radnika dosta dobro. 5. pa i modernizacija u nekim segmentima.G. 3.8% se ne slaže. Programi socijalne zaštite za nezaposlene (demobilisane borce i druge) ne postoje.3% se ne slaže.5% djelimično slaže sa ovom tvrdnjom. odnosno 83. djelimično je zadovoljna. 74. 4. a 0. ispitanika. stav je visoke većine ispitanika. 36. a 4% je bez stava.6% je bez stava.3%. 9. a 4. 84. što potvrñuje i stav 88. Ovakva struktura odgovora navodi nas na zaključak da bi finansijska sredstva za zadovoljenje ugorženih kategorija grañana trebalo povećati. Opremljnošću ambulanti (internistička i specijalistička oprema i sl. te da bi proširenje kapaciteta postojećih i izgradnja novih sigurnih kuća bilo poželjno. 6. 33. 37.8% je bez stava. djelimično je zadovoljna.8% je zadovoljno.3% se slaže sa tvrdnjom da programi socijalne zaštite za nezaposlene ne postoje. 6% je djelimično zadovoljno. obdanište. 3. 34. te da bi iste bilo potrebno povećati u cilju zadovoljena osnovnih životnih potreba ugroženih kategorija grañana. 5.G Sarajevo zadovoljavajući.3% djelimično zadovoljnih ispitanika. 71. je zadovoljan.G.4.3% je bez stava. je djelimično zadovoljna. a 2% je bez stava. Finansijska sredstva za zadovoljenje potreba socijalne sigurnosti ugroženih kategorija grañana su nedovoljna. 23. stomatologa. Nedostatak sigurnih kuća (privremeni smještaj žrtava nasilja u porodici i dr. Na osnovu rezultata možemo zaključiti da se pitanju socijalne zaštite nezaposlenih treba posvetiti značajno mjesto u cilju iznalaženja rješenja socijalne zaštite za ovu grupu stanovništva.3% je bez stava. a 1. odnosno da postoji zadovoljavajući broj ambulanti. 11.3%. visoka natpolovična većina ispitanika. je zadovoljna. 10. 2% se ne slaže. 4. Ljubaznošću zdravstvenih radnika natpolovična većina ispitanika. 4. a 16% ispitanika je bez stava.) potvrñuje stav većine odnosno 71. Rezultati istraživanja po ovom pitanju navode nas na zaključak da je broj zdravstvenih radnika u općini N. 38. možemo zaključiti da je stanje u općini zadovoljavajuće. stav je velike većina ispitanika. je djelimično zadovoljna. a 2. 10% je nezadovoljno. 32. Subvencije za ugrožene kategorije grañana (grijanje. Natpolovična većina djelimično zadovoljnih i značajan procenat zadovoljnih ispitanika navode na zaključak da je stanje po pitanju broja apoteka u općini dobro. visoka natpolovična većina ispitanika. Oblast zdravstva 29. 31. Uzimajući u obzir natpolovičnu većinu djelimično zadovoljnih ispitanika. Sarajevo natpolovična većina ispitanika. jednokratna finansijska pomoć i dr.5%.8%. 81. 12% je nezadovoljno. 1. Rezultati istraživanja upućuju na zaključak da na teritoriju općine postoji potreba za ovakim oblikom socijalne zaštite.).5% je nezadovoljno. 77% . Na osnovu rezultata zaključujemo da su subvenicije za ugrožene kategorije grañana vrlo male.3 je zadovoljno. dok se 9. Oblast socijalne sigurnosti 35.8% djelimično se slaže sa ovom tvrdnjom.8% djelimično se slaže sa ovom tvrdnjom.5% je bez stava. 8. itd).6.5%.5% nezadovoljno. Značajna natpolovična većina djelimično zadovoljnih ispitanika navodi na zaključak da je potrebna odreñena dodatna oprema za ambulante.5% je bez stava.) su vrlo male.5% je nezadovoljno.3%. Brojem zdravstvenih radnika (ljekara.3%. i 0. Ljekarskim uslugama primarne zdravstvene zaštite visoka natpolovična većina ispitanika odnosno 77.

3% se ispitanika. Švrakino Selo I. Zakonska regulativa u oblasti socijalne brige za punoljetnu djecu bez oba roditelja ne postoji i treba je kreirati: visoka većina ispitanika. Oblast stanovanja i komunalne usluge 46.5% je bez stava. 45. Ali-pašino Polje A-I. 70. stav je značajne natpolovične većine ispitanika.Ovakav rezultat navodi na zaključak da bi općina trebala zauzeti aktivniju ulogu u programima podsticaja zapošljavanja. Stepen nezadovoljstva kulturom stanovanja u urbanom i rubnom/padinskom djelu općine gotovo je identičan (69. 83.8% se djelimično slaže. Evidentno je da značajna natpolovična većina smatra da je broj javnih kuhinja nedovoljan. 2. a 3% je zadovoljno. nije zadovoljna. Programima edukacije za zapošljavanje i samozapošljavanje 62. 47. 22. 4. 5.3% ispitanika je bez stava po ovom pitanju. 14.8% je zadovoljno. 44. 69 . natpolovična većina ispitanika. forumi za lokalni ekonomski razvoj. Brojem i kvalitetom programa prekvalifikacije i dokvalifikacije (NVO.5% je bez stava. Ovakav zaključak ima dodatnu potporu u činjenici da je problem nezaposlenosti prepoznat kao glavni problem u općini Novi Grad Sarajevo. a ovako visok procenat ispitanika bez stava možemo objasniti i činjenicom da je termin poduzetnička infrastruktura prilično nov i još nedovoljno poznat. 20. 14.5%.5% je bez stava.3% bez stava. u cilju socijalne zaštite ugrožene kategorije (punoljetne djece bez oba roditelja). a 4. 68. 30. 20% je djelimično zadovoljnih. Broj javnih kuhinja je nedovoljan. III. a 8. Bez stava po ovom pitanju su uglavnom penzioneri. Najnezadovoljniji programima sanacije ratom oštećenih objekata su slijedeće MZ: Čengić-Vila. Ulogom općine u programima podsticaja zapošljavanja. 31% je bez stava.6%-urbano 67. biznis-centri) 43% ispitanika je nezadovoljno. 64. Brojem projekata za razvoj poduzetništva.5% djelimično zadovoljno. 42. značajna natpolovična većina ispitanika. 16. 4.8. kreditno garantni fond za preduzetnike i početnike u biznisu.8% je nezadovoljno. Najnezadovoljnija skupina postojećom infrastrukturom su nezaposleni i studenti. 7. Rezultati sugerišu da većina ispitanika smatra da spomenuta zakonska regulativa ne postoji i da je treba kreirati. Kulturom stanovanja značajna napolovična većina ispitanika. 4. a samo 6% je zadovoljno. evidentno je. dok je 9.5% djelimično je zadovoljno. 6% je zadovoljnih. Oblast zapošljavanja 41.7.3% se djelimično slaže sa ovom tvrdnjom.5% se slaže da zakonska regulativa u oblasti socijalne brige za punoljetnu djecu bez oba roditelja ne postoji i da je treba kreirati. 18% je djelimično zadovoljnih.39. Ovakav rezultat ukazuje da broj projekata za razvoj preduzetništva ne odgovara potrebama rješavanja pitanja nezaposlenosti u općini. 23.3% ispitanika je nezadovoljno. 2% je zadovoljno. 43.8% je bez stava.5% nezadovoljna je.5%.9% je bez stava. nije zadovoljna. 5.5% je djelomično zadovoljno.3% je zadovoljno. 40. Dobrinja –D. Postojećom preduzetničkom infrastrukturom (biznis-inkubator. Ali-pašino Polje C-II. sa ovom konstatacijom ne slaže se 7.6% djelimično je zadovoljno. 69%.1%-rubno). Zavod za zapošljavanje).8% se ne slaže. te da u tom smislu potrebe ugroženih kategorija grañana nisu u potpunosti zadovoljene. 17% je djelimično zadovoljno. Ovakav rezultat ukazuje na potrebu povećanja broja programa prekvalifikacije i dokvalifikacije i njihovog kvaliteta imajući na umu činjenicu da je problem nezaposlenosti prepoznat kao glavni problem u općini Novi Grad Sarajevo. 51.8% je bez stava. 0. dok je 20. i da je radi zadovoljenja ovih potreba otvaranje novih javnih kuhinja ili povećanje obroka u postojećim poželjno. Programima sanacije ratom oštećenih objekata najveći broj ispitanika odnosno 42.6% ispitanika je nezadovoljno. II. 22% je zadovoljno.

pri čemu 80% njih čine ispitanici iz rubnog dijela općine koji nisu korisnici usluga. Javnom rasvjetom 63. 24.3% je nezadovoljno. zatim je 26% nezadovoljnih. 25. Ureñenjem zelenih površina i parkova (npr. 25% je djelimično zadovoljno.3% je djelimično zadovoljno.3% je zadovoljno. U strukturi ispitanika bez stava. njih 30%. 36.3% je zadovoljno. a 8.8% je zadovoljno.5% ispitanika smatra cijene komunalnih usluga neopravdano visokim. dok je stepen nezadovoljstva jako izražen u rubnim dijelovima općine. pri čemu 53. a 25% je nezadovoljno. a 2. Programima individualne i kolektivne stambene izgradnje najveći broj ispitanika.8% ispitanika zadovoljno je uslugama. 24. te privatnici. najvećim dijelom su penzioneri. nezaposleni. 27% je djelimično zadovoljno. Stepen zadovoljstva komunalnom higijenom veći je u urbanim djelovima općine. Uslugama JKP “Toplane Sarajevo” 38. 36. odnosno 36. odnosno njih 41.5% ispitanika je nezadovoljno.3% je nezadovoljno. 31.5% je bez stava. odvozom smeća i dr. Brojem kontejnera za smeće najveći procenat ispitanika. 52. dok je taj procenat u rubnom dijelu znatno manji i iznosi 29.8% je zadovoljno. 44% je nezadovoljan. Nezadovoljni i djelimično zadovoljni su investiciono sposobne grupe. Parking-prostorima 41.5% ispitanika je nezadovoljno. Najveći stepen nezadovoljstva javnom rasvjetom je kod ispitanika u mjesnim zajednicama Buča Potok. 61.3%.3% je bez stava.3% je djelimično zadovoljno. pri čemu je stepen zadovoljstva javnom rasvjetom veći u urbanim djelovima nego u rubnim. 13. 19% je djelimično zadovoljno. kao što su menadžeri. Stepen nezadovoljstva održavanjem zajedničkih prostorija veći je u urbanom dijelu općine. 25. Dostupnošću lokacija za izgradnju novih individualnih i kolektivnih objekata za stanovanje naveći broj ispitanika. 56. 58.5%. Cijenama komunalnih usluga 53. preduzetnici-slobodno zanimanje.1% ispitanika nezadovoljno. a 4. je bez stava po ovom pitanju. Putnom infrastrukturom 45. 36. 57. popravkom uništenih rekvizita.8% je bez stava.5% je zadovoljno. 15. 17. Stepen nazadovoljstva u rubnim dijelovima općine putnom infrastrukturom je izražen. Dolac i Briješće.3% je zadovoljno. Uzrok ovakvog stranja je neplanska gradnja naselja u rubnim dijelovima.3% ispitanika je zadovoljno. a 9. Ispitanici iz rubnih djelova općine mnogo su zadovoljniji od ispitanika iz urbanih dijelova.5% je nezadovoljno. košenjem trave. Oblast administracije 60. Komunalnom higijenom (pranjem ulica. te su i u urbanim naseljima sa velikim parkinzima isti postali premali za ovako veliki broj automobila.) značajan procenat ispitanika. a 8. odnosno 46%. a samo 8. 34. Samo 8. 59. 27. a 4% je bez stava.8% je bez stava. Stepen nezadovoljstva parking prostorima u rubnim naseljima veći je u odnosu na urbane dijelove općine. te generalno povećanje broja automobila. 23.9. radnici. gdje je 55.5% je djelimično zadovoljno.8% ispitanika je bez stava. 22. Profesionalnošću službenika koji su u direktnom kontaktu sa grañanima 41.3% ispitanika je zadovoljno. 35.5% je zadovoljno. 18. a samo 1. 51. studenti.3% je bez stava.3% ispitanika je nezadovoljno. a samo 1. 21. 25. Održavanjem zajedničkih prostorija najveći procenat ispitanika.3% zadovoljnih ispitanika.8% je djelimično zadovoljno.) najveći broj ispitanika.5% ispitanika je nezadovoljno.8% je djelimično zadovoljnih.48.5% je djelimično zadovoljno.5 je nezadovoljno. obrezivanjem drveća i sl. Kod ispitanika iz rubnih područja postoji veće nezadovoljstvo.8% je djelimično zadovoljno. 50. Procedurama i brzinom rješavanja zahtjeva grañana u općinskim službama 57% ispitanika nezadovoljno je. 28% je djelimično zadovoljno. je bez stava. 54. a 20. uzdržavani supružnici. službenici. 70 .8% je bez stava. 53. 4.8% je zadovoljno.3% je zadovoljno.3% je bez stava. Stepen nezadovoljstva je veći u rubnim djelovima općine. Dostupnošću stambenog prostora najviše je djelimično zadovoljnih ispitanika.8% bez stava i 19. 55. 49.8% je nezadovoljno. 34.

5% je bez stava.5% je djelimično zadovoljno. 29% je djelimično zadovoljno.8% je bez stava.9% je djelomično zadovoljno. 64. Sa tvrdnjom da su lokalni vodovodi u novim naseljima opterećeni 33.5% ispitanika je nezadovoljno. 77.6% je nezadovoljno.3% ispitanika.8% ispitanika djelimično je zadovoljno. Angažiranošću općine na rješavanju problema grañana 39. Jasno je da puteve u padinskom dijelu općine treba proširiti i asvaltirati.3% ispitanika se slaže. Problem otežanog saobraćaja prilikom ulaza u grad prepoznat od strane ispitanika. 22% se djelimično slaže.3% se ne slaže.5% ispitanika se slaže.) 48. 69. Brojem pješačkih staza odnosno trotoara i slično ravnomjerna je podijeljenost ispitanika.1.5% je zadovoljno. što se uglavnom odnosi na ispitanike iz onih mjesnih 71 .3% je bez stava.8% je zadovoljno. u odnosu na one iz urbanih dijelova. i sl.5% se ne slaže. 72. Vodovodna mreža nije adekvatna potrebama na čitavom području općine. Osvijetljenošću sporednih saobraćajnica 38.3% je bez stava.3% ispitanika je zadovoljno. 4. domovima zdravlja. a 59% je bez stava. Sa tvrdnjom da je pritisak vode nedovoljan.5% je bez stava.3% se djelimično slaže da ista nije adekvatna. pogotovo onim novosagrañenim. a 24. 30% je djelimično zadovoljnih. 71. 63. i 4.5% je nezadovoljno. a 10.8% je djelimično zadovoljno. a 3. 75. 4. Ipak. 16. 21.5% je bez stava.) 50. 8% da je adekvatna. Problem osvijetljenosti sporednih saobraćajnica je problem rubnih dijelova općine kod kojih postoji dva puta veći broj nezadovoljnih ispitanika. a 18% je bez stava. te ga je potrebno rješavati u saradnji sa ostalim relevantnim institucijama. 1. 24% se ne slaže. a 25. 12.2. Pristupnim putevima javnim objektima (općini. 29% je djelimično zadoljnih. znatno je veće nezadovoljstvo ispitanika iz rubnih djelova općine. dok je 39. a 22. Sa tvrdnjom da gradska vodovodna mreža u novim naseljima ne postoji. 68.3 se djelimično slaže. 65. obzirom da najveći broj ulica u tom dijelu grada nema trotoara zbog neplanske gradnje tih područja općine. Treba istaći da je izgradnja puteva otežana neplanskom gradnjom. 18.8% je zadovoljno. Putna infrastruktura 66. smatra 47.8% ispitanika je nezadovoljno.5% ispitanika se slaže.3% ispitanika je nezadovoljno. Održavanjem puteva u zimskom periodu 53% ispitanika je nezadovoljno. mada je 39.6% ispitanika iz urbanih dijelova nezadovoljno održavanjem puteva u zimskom periodu. 14.5% je nezadovoljno. 37.62.3% je bez stava.10. 70.5% je bez stava. Stanovnici rubnih/ padinskih dijelova općine nezadovoljniji su od stanovnika urbanih djelova. 16. Učeščem grañana u procesu odlučivanja 64% ispitanika je zadovoljno. 76.5% je djelimično zadovoljno. Saobraćajnom signalizacijom 40. 23. Neadekvatnost vodovoda naročita je izražena u rubnim/padinskim dijelovima.8% je zadovoljno. 14.3% ispitanika je zadovoljno.8% je zadovoljno. 73. 14.3% je zadovoljno. a 9% je bez stava. 67. Saobraćajnim prometom pri ulazu u grad 62.8% je zadovoljno. 11. 34. Nezadovoljstvo održavanjem puteva je nešto izraženije u rubnim dijelovima općine.5% ispitanika je zadovoljno.3% je nezadovoljno. 30. Održavanjem puteva (npr.8% je zadovoljno. a 4.3% ispitanika djelimično je zadovoljno. sanacija udarnih rupa i sl. posebno u stanovima na višim etažama i padinskim djelovima općine 28. 33. 25. 18. 14% se djelimično slaže. Vodovodna infrastruktura 74. što se prije svega odnosi na ispitanika iz urbanog dijela općine. 7.3% je nezadovoljnih.10. a 10% je bez stava.3% je bez stava. 14. a 2. 19.1% je djelimično zadovoljno. Aktivnostima općine na poboljšanju ambijenta za življenje 37.4% ispitanika nije zadovoljno.3% bez stava. a 30. 28. a 8. 2. 6. 10. Putevima u padinskim djelovima općine 46. Ljubaznošću službenika 47.5% je djelimično zadovoljno.3% je bez stava.

8% se ne slaže.8% se djelimično slaže. 86.3% je bez stava.8% bez stava.5 ispitanika. Ispitanici koji dolaze iz mjesne zajednice Dobroševići u procentu od 66. Pritiskom plina u zimskom periodu zadovoljna je većina ispitanika. s obzirom da 47.8% se ne slaže. a 35. S obzirom na rezultate.3% ispitanika koji su bez stava ne koriste plin kao energent. 39. s obzirom da 43.9% ispitanika je zadovoljno. te da su ovim problemom pogoñena rubna/padinska naselja općine. 82. 85. a 23. a 21.9% nije zadovoljna.zajednica gdje je ovo pitanje riješeno.8% je bez stava. a ispitanici koji su bez stava dolaze iz mjesnih zajednica kod kojih je riješeno pitanje kanalizacione infrastrukture.5% se ne slaže. evidentno je problem začepljenja odvoda površinskih voda prisutan I u vrijeme obilnih padavina uzrokuje poteškoće grañanima. 21.3% ispitanika se slaže. 3.3% se djelimično slaže. Cijenom plina većina ispitanika. 79.10.3% se djelimično slaže. Dostupnošću plina.3% se ne slaže.5% je bez stava. 81. 89. Ovako visok procenat ispitanika bez stava je sastavljen od ispitanika koji dolaza iz mjesnih zajednica kod kojih je pitanje kanalizacione infrastrukture adekvatno riješeno. 17. Sa tvrdnjom da neplanska gradnja opterećuje postojeće vodovodne instalacije 59. Sa tvrdnjom da je kanalizaciona infrastruktura u pojedinim naseljima opterećena prevelikim brojem priključaka slaže se 43. Sa tvrdnjom da gradska kanalizaciona mreža ne postoji u novim naseljima 62. Sa tvrdnjom da je finansijska podrška od svih nivoa vlasti u rješavanju problema u oblasti kanalizacione infrastrukture nedovoljna 44. odnosno 46.4. dok je 25. a 29.10. Kanalizaciona infrastruktura 80. 21. 88.7% slažu sa iznesenom tvrdnjom 78.5% je bez stava. a 14. Sa tvrdnjom da neplanska gradnja opterećuje postojeće kanalizacione instalacije slaže se 63.1% djelimično se slaže sa ovom tvrdnjom. 21. Naveći dio ispitanika koji se slažu sa ovom tvrdnjom dolaze iz mjesnih zajednica kod kojih pitanje kanalizacione infrastrukture nije u potpunosti riješeno. 5. Rezultati pokazuju da su grañani svjesni problema koje neplanska gradnja donosi u oblasti vodovodne i druge infrastrukture. 8. te da su ovim problemom pogoñena rubna/padinska naselja općine. To su prije svih Dobroševići i Naselje heroja – Sokolje. 1.5% se ne slaže. Sa tvrdnjom da su začepljenja odvoda/šahtova površinskih voda česta.3.6% je djelimično zadovoljnih. 30.5% ispitanika se slaže. odnosno plinskom infrastrukturom i mogućnošću priključka na plinsku mrežu zadovoljna je većina ispitanika.8% ispitanika koji su bez stava ne koriste plin kao energent. Sa tvrdnjom da kanalizaciona infrastruktura nije adekvatna na čitavom području općine slaže se 49.8% ispitanika. dok je visok procenat ispitanika koji se slažu sa tvrdnjom iz mjesnih zajednica kod kojih pitanje kanalizacione infrastrukture nije riješeno na adekvatan način. Rezultati pokazuju da su grañani svjesni problema koje neplanska gradnja donosi u oblasti kanalizacione i druge infrastrukture. 28. 15.6% ispitanika se slaže. 14.3% je nezadovoljnih i 3. 83. Uslugama JKP „Vodovod i kanalizacija“ 44. 4.3 ispitanika se slaže. 72 .3% je bez stava. 2. 17. 14% se djelimično slaže. 28.5% je bez stava. s obzirom da 49% ispitanika koji su bez stava ne koriste plin kao energent.5% se ne slaže.3% se djelimično slaže. 84.3% ispitanika. Plinska infrastruktura 87. a 12% je bez stava.3% ispitanika je bez stava po ovom pitanju. Uslugama JKP “Sarajevogas” zadovoljna je većina ispitanika.5% se ne slaže. 4. Sa tvrdnjom da se kanalizacione cijevi često kvare i oštećuju 38. 90.3% slaže se djelimično.

10% smatra da je prioriteni problem loš dotok vode.5% ispitanika. 93.3%.1%. ANALIZA TRENUTNOG STANJA SA ASPEKTA POSLOVNOG SEKTORA PO ODABRANIM OBLASTIMA 5. Sa tvrdnjom da su procedure vezane za priključenja novih poslovnih objekata na vodovodnu mrežu komplikovane i skupe. nezadovoljno 28. 98. 92. bez stava je 5%. Što se tiče cijena. 95. dok se 5% nije složilo sa ovom tvrdnjom. Djelimično slaganje se odnosi uglavnom na padinske dijelove i više spratove.0%.0% ispitanika. a 4. Kanalizaciona infrastruktura 102. 5. 99. nezadovoljstvo radom je iskazalo 5%.5% ispitanika.4. te na ovaj način stvoriti preduslovi za brže rješavanje ovog problema.1. 100.0%. Pokrivenošću gradskim saobraćajem rubnih djelova općine postoji značajno nezadovoljstvo kod rubnih djelova općine. treba sugerirati njihovo smanjenje. 35% je djelimično zadovoljno. 5. složilo se 95% anketiranih privrednih subjekata. Djelimično slaganje sa ovom tvrdnjom izrazilo je 14% anketiranih. djelimično 29. 94. Vodovodna infrastruktura 96. uglavno njihova kopliciranost i trajanje dobijanja saglasnosti.10. 73 . Postojećim linijama prevoza u općini zadovoljno je 41.1. Uslugama GRAS-a zadovoljno je 13. Gradski saobraćaj 91. možemo izvesti zaključak da je po ovom pitanju trenutna situacija na području općine zadovoljavajuća. Razlog djelimičnog. Sa tvrdnjom da smo snabdjeveni tokom čitave godine dovoljnim količinama pitke i tehnološke vode. a bez odgovora je bilo 19% anketiranih. Zadovoljstvo radom JKP “Vodovod i kanalizacija” iskazalo je 5% anketiranih. posebno na višim sparatovima i padinskim dijelovima općine složilo se 14% anketiranih privrednih subjekata. i to 54. nezadovoljno je 21. dok je njih 5% bilo bez stava po ovom pitanju. Prioritetni problem u oblasti vodovodne infrastrukture su procedure priključenja sa 42%. a bez stava je 7. s tim da su ispitanici iz rubnih djelova općine za 10% nezadovoljniji od ispitanika iz urbanog dijela.8% ispitanika je bez stava. složilo se 76% anketiranih privrednih subjekata. Sa tvrdnjom da kanalizaciona infrastruktura nije adekvatna na cijelom području općine složilo se 86% anketiranih privrednih subjekata. Stare instalacije (koje uzrokuju česte kvarove i veliki gubitak vode) sa 29% predstavljaju drugi po redu problem iz ove oblasti. Brojem vozila gradskog saobraća na postojećim linijama zadovoljno je 27.5%. Dakle.5. i svakako brzini rješavanja zahtjeva. dok je njih 14% izrazilo djelimično slaganje sa ovom tvrdnjom. dok je njih 19% izrazilo neslaganje sa ovom tvrdnjom. Sa tvrdnjom da je pritisak vode u instalacijama nedovoljan.1.0% je nezadovoljno a 7.3%. Dakle. djelimično 35. Jasno je da se ove procedure moraju ubrzati i pojednostaviti.8%. Redovnošću na linijama gradskog prevoza zadovoljno je 13. u ovom pravcu treba djelovati kako be se stepen potpunog zadovoljstva povećao u narednom periodu. dok je 85% djelimično zadovoljno. najviše je nezadovoljnih. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata njih 81% se složilo sa tvardnjom da vodovodna mreža nije adekvatna na području općine. treba djelovati u smislu pojednostavljenja procedura odobrenja novih priključaka. 101. njih 67% je izrazilo svoje djelimično slaganje. Dakle. a ne potpunog zadovoljstva je u visokim cijenama vode i radu servisne službe. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. djelimično zadovoljnih je 27. uglavnom u ljetnim mjesecima kada je povećana potrošnja vode. a bez stava je 9.0% je bez stava. 45. 97.2.8% ispitanika.6%. dok se njih 24% djelimično složilo sa ovom tvrdnjom.

koliko je to moguće. 19% je izrazilo svoje djelimično nezadovoljstvo. na osnovu ovih rezultata mjerenja zadovoljstva po ovom pitanju možemo biti zadovoljni trenutnom situacijom. dok je 71% anketiranih izrazilo svoje zadovoljstvo cijenom plina. dok je 5% izrazilo nezadovoljstvo. dok je potvrdan odgovor na tvrdnju u vezi apsolutno nedovoljnog angažmana svih nivoa vlasti u rješavanju problema. nezadovoljstvo radom je iskazalo 10%. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. Visok procenat privrednih subjekata bez stava jasno implicira problem neupoznatosti anketiranih sa angažmanom svih nivoa vlasti u rješavanju problema. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. Zadovoljstvo radom JKP “Vodovod i kanalizacija” iskazalo je 10% anketiranih. Razlog djelimičnog zadovoljstva se uglavnom odnosi na neizvijesnost snabdijevanja plinom tokom zimskih mjeseci. 105. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. 24% je bilo bez odgovora.3. 108. 109. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. Razlog velikog procenta zadovoljnih se ogleda u činjenici da je plin još uvijek najjeftiniji izvor energije. 33% izrazilo je djelimično zadovoljstvo. Sa tvrdnjom da gradska kanalizaciona mreža ne postoji u novim naseljima se složilo 5% anketiranih privrednih subjekata. dok se 10% složilo sa tvrdnjom. njih 95% je izrazilo zadovoljstvo dostupnošću plina (odnosno mogućnošću priključka na plinsku mrežu). Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. potrebno je putem sredstava javnog informiranja prvenstveno više govoriti o angažmanu svih nivoa vlasti na rješavanju ovog problema. koji je dostupan privrednim subjektima na području općine. Razlog djelimičnog. dok se njih 10% djelimično složilo sa ovom tvrdnjom. Dakle. a ne potpunog zadovoljstva je u visokim cijenama i radu servisne službe. Uglavnom se radi o starijim objektima gdje proces servisiranja nije urañen. dok je svoje dleimično slaganje iskazalo 85% anketiranih. Bez stava o tvrdnji da gradska kanalizaciona mreža ne postoji u novim naseljima bilo je 10% od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. U cilju rješavanja ovog problema potrebno je djelovati preventivno. odnosno servisna mreža na području općine bi trebala biti pojačana u vrijeme većih padavina. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. 106. Dakle. njih 14% se složilo sa tvrdnjom da se kanalizacione cijevi često kvare i pucaju. dok je 80% djelimično zadovoljno. njih 90% se složilo sa tvrdnjom da su procedure vezane za priključenje novih poslovnih objekata na kanalizacionu mrežu komplikovane i skupe. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. što ni u kom slučaju ne predstavlja pravilo. 74 . njih 67% je izrazilo zadovoljstvo radom JKP “Sarajevogas”. na osnovu rezultata. 111. Djelimično slaganje sa ovom tvrdnjom temelji se uglavnom na pojedinačnim slučajevima i to u oblasti privatnih stambenih i poslovnih objekata u padinskim dijelovima općine. 104. 10% se nije složilo sa ovom tvrdnjom. 107. Pod infrastrukturom se smatraju i stare postojeće instalacije koje se često kvare. Djelimično slaganje sa ovom tvrdnjom je uglavnom uzrokovano pojedinačnim slučajevima kvarova i pucanja cijevi. na tvrdnju da je finansijska podrška svih nivoa vlasti u rješavanju problema kanalizacione infrastrukture nedovoljna 57% je bilo bez stava. 103. dok je 5% anketiranih izrazilo svoje djelimično zadovoljstvo. možemo biti zadovoljni trenutnim stanjem. 10% procenata je izrazilo nezadovoljstvo cijenom plina. uz maksimalno korigovanje cijena. 33% djelimično se složilo sa tvrdnjom. 112. 5. Dakle. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. Djelimično slaganje sa tvrdnjom se bazira na mišljenu da se može uraditi i više. dakle problemom koji se pojavljuje svake godine. 113. Plinska infrastruktura 110. Sugerirano je da se kanalizaciona infrastruktura mora uspostaviti na zadovoljavajućem nivou u svim dijelovima općine.Problem je uglavnom lociran na padinskim (novim naseljima) dijelovima općine. njih 95% izrazilo je svoje zadovoljstvo pritiskom plina u zimskom periodu. njih 48% smatra da je infrastruktura najveći problem. Dakle. treba djelovati u cilju pojednostavljenja procedura i brzine rješavanja zahtjeva. privatnim stambenim i poslovnim objektima. dok 14% smatra da je održavanje najveći problem u oblasti kanalizacione infrastrukture. bez stava je 0%. Uglavnom se navode razlozi preopterećenosti kanalizacione mreže. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata njih 76% se složilo sa tvrdnjom da su začepljenja odvoda/šahtova površinskih voda česta. koji u većini slučajeva nemaju adekvatne priključke na kanalizacionu mrežu. dok se 76% djelimično složilo sa ovom tvrdnjom. Procedure su najveći problem za 14% anketiranih.1. te čvrste materije koje se nañu u odvodima. dok je 24% anketirani izrazilo djelimično slaganje. posebno za privredne objekte.

5% je bez stava. 10% anketiranih privrednih subjekata je izrazilo svoje nezadovoljstvo. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. Od ukupnog broja anketiranih. dok je 38% anketiranih izrazilo djelimično zadovoljstvo. posebno u vrijeme odlaska na posao i povratka s posla. Djelimično zadovoljstvo se odnosi na neizvjesnost snabdijevanja tokom zimskog perioda. dok je 10% nezadovoljno. Sve ovo uzrokuje zastoje i gubitak vremena i novca. Elektromrežom na lokalitetima novih industrijskih zona u općini. značajno bi se povećao procenat zadovoljnih. Elektroprijenosnom mrežom svoje zadovoljstvo je izrazilo 85% anketiranih privrednih subjekata. Gradski saobraćaj 121. Ovo se uglavnom odnosi na pojedine priključke koji nisu atestirani. Električna energija 116. Nezadovoljstvo se uglavnom odnosi na nove lokacije na rubnim dijelovima općine. 124. te visokim cijenama električne energije za privredne subjekte. dok je djelimično zadovoljno 10% anketiranih. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. koje uzrokuju zastoje u snabdijevanju. 5. Ukoliko bi se obezbijedilo sigurno snabdijevanje i tokom zimskog perioda. da se zbog ovakvih saobraćajnih gužvi. 118. Od ukupnog broja anketiranih. 10% je bez odgovora. od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. Djelimično nezadovoljstvo se uglavnom 122. dok je 5% od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata zadovoljno. dok 5% smatra da su instalacije prioritetni problem. Održavanje vozila se uglavnom odnosi na ispravnost i čistoću. 5. ukoliko be se neka od ovih pitanja mogla riješiti. za koje većina anketiranih smatra da su neopravdani. visokim cijenama novih priključaka.5. odnosno nemogućnosti njihovog rješavanja. Postojećim linijama gradskog saobraćaja djelimično je zadovoljno 90%. 90% je izrazilo djelimično zadovoljstvo radom “Elektroprivrede Bosne i Hercegovine”. dok je njih 14% djelimično zadovoljno procedurama i pripadajućim troškovima priključenja novih poslovnih objekata. Bez odgovora je bilo njih 19%. zadovoljstvo je izrazilo 90%. dok 29% smatra da je održavanje vozila prioritetni problem. Dakle. Kvalitetom snabdijevanja električnom energijom. te da se procedure mogu pojednostaviti i ubrzati. njih 76% smatra da je sigurnost snabdijevanja prioriteni problem u oblasti plinske infrastrukture. jasno je da se broj vozila mora prilagoditi potrebama grañana. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. Prioritetni problem za 61% anketiranih privrednih subjekata predstavlja broj vozila. kapacitetom saobraćajnica je nezadovoljno 67% privrednih subjekata. Dakle. Nezadovoljstvo se ogleda u dugotrajnim procedurama i cijenama priključenja. nezadovoljno je 5%. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. Djelimično zadovoljstvo se uglavnom odnosi na nove privredne lokacije. 115.114. Razlog djelimičnog zadovoljstav je u komplikovanim i dugotrajnim procedurama. povećao bi se stepen zadovoljstva radom “Elektroprivrede Bosne i Hercegovine”.1. gubi dragocjeno vrijeme. njih 86% je nezadovoljno. zadovoljstvo je izrazilo 62%. te se transport roba ne obavlja zadovoljavajućom brzinom.4. Djelimično zadovoljstvo se odnosi na pojedine trafostanice. što izaziva niz problema privrednim subjektima na području općine. dok je 10% djelimično zadovoljno. njih 100% smatra da je način rješavanja saobraćajnih gužvi na pojedinim mjestima u općini apsolutno neprimjeren. 119. Problem kapaciteta saobraćajnica je posebno izražen u vrijeme jutarnje i popodnevne špice. 75 .1. njih 38% je izrazilo nezadovoljstvo sigurnošću snabdijevanja plinom tokom cijele godine. dok je 52% izrazilo svoje djelimično zadovoljstvo. 125. 120. Razlog djelimičnog zadovoljstva je u dugotrajnim procedurama. dok je djelimično nezadovoljstvo iskazalo 33%. 117. njih 67% je izrazilo djelimično zadovoljstvo prilagoñavanjem linija gradskog saobraćaja novonastalim privrednim lokacijama. koje za privredne subjekte predstavljaju problem. na kojima postoje problemi priključenja. od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. dok je njih 33% izrazilo svoje nezadovoljstvo. 123.

Uslugama GRAS-a od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata nezadovoljstvo je izrazilo 33%. njih 29% je nezadovoljno. što dovodi do velikih saobraćajnih gužvi i čestih saobraćajnih nesreća. upravo u tom periodu su saobraćajnice prekrivene snijegom. Putna infrastruktura 128. Nezadovoljstvo se uglavnom odnosi na neredovno održavanje/čišćenje saobraćajnica. Održavanjem puteva. Djelimično zadovoljstvo trenutnom situacijom po pitanju cestovnih veza izmeñu pojedinih dijelova općine izrazilo je 66% anketiranih privrednih subjekata. dok je 10% izrazilo djelimično zadovoljstvo. 67% je izrazilo nezadovoljstvo održavanjem puteva u zimskom periodu. Nezadovoljstvo se uglavnom odnosilo na pješačke staze u blizini novih privrednih objekata. koja je u većini slučajeva potpuno nevidljiva.6. 10% nezadovoljno. 133. što predstavlja jasnu sugestiju nadležnim strukturama da u narednom periodu moraju djelovati u cilju rješavanja ovog veoma važnog pitanja. Uzroci nezadovoljstva i djelimičnog zadovoljstava su uglavnom broj vozila. anketirani privredni subjekti su izuzetno nezadovoljni. dok je njih 67% djelimično nezadovoljno. a 14% nezadovoljno. Ovo pitanje je veoma važno za pojedine privredne subjekte sa područja općine. Nezadovoljstvo anketiranih se uglavnom odnosilo na horizontalnu saobraćajnu signalizaciju. te nepostojanja adekvatnih pristupnih puteva. Osvijetljenošću sporednih saobraćajnica. te obezbijediti potpunu sigurnost putnika u sredstvima javnog prijevoza. što stvara poteškoće u saobraćaju.1. te njihovu neredovnost. dok je 14% u potpunosti zadovoljno. Rješavanje problema pristupnih puteva je veoma zančajno za privredne subjekte. te da je transport roba u pojednim dijelovima dana u potpunosti otežan. 130. zbog čestih dolazaka na javne lokacije. Značaj ovog pitanja za privredne subjekte je veoma veliki i jasno su potencirali njegovo hitno rješavanje. 131. upravo zbog činjenice da prilaz do njihovih objekata uglavnom vodi preko sporednih saobraćajnica. odnosno “uska grla” koja se stvaraju usljed povećane frekvencije saobraćaja. Putevi u padinskom dijelu (pogotovo u zimskom periodu) za 90% anketiranih privrednih subjekata su veoma loši. uglavnom uzrokuje starost i neodržavanje vozila. Brojem pješačkih staza je zadovoljno 38% anketiranih. Poseban problem predstavljaju rani jutarnji sati. Nezadovoljstvo se odnosi na cestovnu povezanost privrednih lokacija. 129. Kapicitetom saobraćajnica je nezadovoljno 68% anketiranih privrednih subjekata. uglavnom u cilju obavljanja administrativnih poslova (općina prvenstveno). 76 . Saobraćajnom signalizacijom. dok je 38% izrazilo djelimično zadovoljstvo. Od ukupnog broja anketiranih. dok je njih 33% djelimično zadovoljno. Odatle i srazmjerno veliki broj anketiranih privrednih subjekata 33% je nezadovoljno. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. odnosno novim lokacijama koje nastaju i koje imaju značajne potrebe u smislu gradskog prijevoza. odnosi na “inertnost” gradskog saobraćajnog preduzeća u smislu prilagoñavanja linija razvoju grada. dok je 62% anketiranih djelimično zadovoljno. dok je u većini slučajeva veoma važna za rad svih privrednih subjekata. 136. kada većina zaposlenih odlazi na posao. što im otežava transport. 5. dok je djelimično zadovoljstvo izrazilo njih 10%. 127. što. prema mišljenju anketiranih. dok je 5% izrazilo zadovoljstvo. Ova činjenica u značajnoj mjeri utiče na produktivnost pojedinih privrednih subjekata. Nezadovoljstvo se uglavnom odnosi na dugo čekanje sredstava javnog prijevoza. 135. 132. U ovom smislu potrebno je poboljšati vozni park. dok je 43% nezadovoljno. te im veoma loša trenutna situacija otežava svakodnevno obavljanje poslova. njihovo održavanje i sigurnost putnika. njih 57% izrazilo je djelimično zadovoljstvo redovnošću gradskog prijevoza u zimskom periodu. Čak 95% anketiranih je nezadovoljno. 90% privrednih subjekata je nezadovoljno. 134. koja nisu u stanju zadovoljiti potrebe vozila koja u toku dana dolaze na te lokacije. bez stava je 5%.126. Ovo pitanje je veoma bitno za onaj dio poduzetnika koji se bavi transportom roba do maloprodajnih objekata i vlasnicima tih objekata. Pristupni putevi su od strane anketiranih označeni kao “uska grla”. kao jednim od veoma značajnih segmenata putne infrastrukture je djelimično zadovoljno 72% anketiranih. dok je djelimično zadovoljstvo izrazilo 52% anketiranih privrednih subjekata. Naglašeno je da trenutni kapacitet saobraćajnica na području općine ne zadovoljava potrebe većih privrednih subjekata.

njih 47% smatra da je korupcija djelimično prisutna. 141. Većina anketiranih smatra da takse za pojedine zahtjeve mogu biti dosta niže. 139. dok je 14% nezadovoljno. Uzrok velikog procenta anketiranih privrednih subjekata bez stava je u neinformiranosti o programima prekvalifikacije i dokvalifikacije. 5. od ukupnog broja anketiranih. Uglavnom zbog saobraćajnih gužvi i visokih troškova amortizacije vozila. Bez odgovora na ovo pitanje je bilo 10% anketiranih. programima podrške poslovnom sektoru u općini. 5% smatra da nije. Od ukupnog broja anketiranih. 14% je izrazilo zadovoljstvo. dok je 24% nezadovoljno. Djelimično zadovoljni smatraju da ovi programi moraju biti usklañeni sa stvarnim potrebama privrednih subjekata. 5% je djelimično zadovoljno. meñutim nisu se lično sreli sa slučajevima korupcije.2. dok je 43% bez stava. 48% je izrazilo svoje djelimično zadovoljstvo. od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. te stvaranja mogućnosti za nova investiranja. Prioritetni problem za 71% anketiranih privrednih subjekata iz oblasti putne infrastrukture predstavlja održavanje puteva.3. Administracija 138. 142. 71% je djelimično zadovoljno. 77 . Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. Veliki broj onih koji se djelimično slaže sa ovom tvrdnjom je uzrok uopćenog mišljenja da je u svim strukturama vlasti prisutna korupcija. od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. te nedovoljnim informacijama o načinima rješavnja pojedinih procedura i potrebnom dokumentacijom. 38% anketiranih je bez stava. općina. 38% je izrazilo zadovoljstvo. Bez stava su oni koji nemaju nikakva saznanja o ovom problemu. Cijenama administrativnih taksi i drugih davanja prilikom izdavanja potrebne dokumentacije poslovnom sektoru od strane općine. koje su imali anketirani prilikom rješavanja administrativnih procedura. 67% izrazilo je djelimično zadovoljstvo. Djelimično zadovoljstvo je uglavnom uzrokovano pojedinačnim slučajevima zastoja u pojedinim procedurama. dok je 10% nezadovoljno. 5% anketiranih je zadovoljno. Tržište rada i obrazovana radna snaga 144. putem raznih podsticajnih programa i olakšica poslodavcima. Djelimično zadovoljstvo se uglavnom zasniva na pojedinačnim slučajevima. 52% je izrazilo djelimično zadovoljstvo ljubaznošću i profesionalnošću općinskih službenika. Djelimično zadovoljstvo se uglavnom odnosi na mišljenje anketiranih da se po ovom pitanju mora uraditi više u cilju dodatnog stimuliranja zapošljavanja. dok je 5% bez stava o uključenošću poslovnog sektora u donošenju odluka na općinskom nivou. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. dok je nezadovoljno 38% anketiranih. 90% je nezadovoljno. 5% smatra da jeste. posebno u smislu obezbjeñenja jednostavnijih i bržih procedura rješavanja administrativnih poslova u vezi privrednih subjekata. 140. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. NVO i dr. dok je 33% nezadovoljno. Brojem i kvalitetom programa prekvalifikacije i dokvalifikacije. 5. 143. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. te da bi se na ovaj način pomoglo privrednim subjektima.137. dok je 10% nezadovoljno procedurama i brzinom rješavanja zahtjeva poslovnog sektora u općinskim službama. njih 76% je djelimično zadovoljno. Zavoda za zapošljavanje. jer uzrokuje česta kašnjenja u transportu i utiče na poslovanje. 145. Većina anketiranih smatra da općinske strukture moraju više sarañivati sa privrednim sektorom u cilju osiguranja što povoljnijeg poslovnog ambijenta. Kantona. Kapacitet saobraćajnica za 19% anketiranih predstavlja prioritetni problem. Podsticajnim programima za zapošljavanje odgovornih institucija. bez stava je 10%. Jasna poruka većine anketiranih je da općina mora više uraditi u smislu podrške razvoju privrednih subjekata. djelimično je zadovoljno 52%.

Anketirani privredni subjekti nisu. dok je kvalitet odnosno realna upotrebljivost radne snage u većini slučajeva nedovoljna. dok je 19% izrazilo djelimično zadovoljstvo programim edukacije za zapošljavanje i samozapošljavanje. od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata 47% je nezadovoljno. bez stava je 5%. Brojem projekata razvoja poduzetništva. 155. nezadovoljstvo je iskazalo 5% anketiranih. 78 . djelimično zadovoljstvo kvalifikacijama i vještinama radne snage izrazilo je 52%. 67% je izrazilo svoje nezadovoljstvo saradnjom poslovnog sektora i obrazovnih institucija po pitanjima potreba poslovnog sektora za radnom snagom sa specifičnim znanjima i vještinama i prilagoñavanjem obrazovnih institucija tim potrebama. kako bi osposobili zaposlene za samostalno obavljanje poslova. 5% anketiranih privrednih subjekata je zadovoljno radom Zavoda za zapošljavanje. u većini slučajeve. Nezadovoljstvo se temelji na činjenici da programi stipendiranja nisu u potpunosti prilagoñeni potrebama privrednih subjekata. dok je 48% nezadovoljno. bez stava je 19% anketiranih privrednih subjekata. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. Većina poslodavaca suočava se sa neophodnošću dodatnih treninga uz rad. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. Programima stipendiranja deficitarnih zanimnja djelimično je zadovoljno 14% anketiranih privrednih subjekata. te da nadležne ustanove moraju aktivnije sudjelovati u rješavanju problema zapošljavanja. 150. Nezadovoljstvo se temelji na činjenici da identificiranje za potrebnom radnom snagom koje počne od privrednog sektora u cilju dodatnog zapošljavanja uglavnom ne nailazi na podršku javnog sektora. Nezadovoljstvo se temelji na mišljenju anketiranih da ovi projekti moraju biti efikasniji i usmjereni na privredne djelatnosti koje imaju temalj za dalji razvoj. 61% je izrazio svoje djelimično zadovoljstvo. Djelimično nezadovoljstvo se temelji na mišljenju da projekti moraju biti brojniji i pristupačniji. Djelimično zadovoljstvo se odnosi na kvantitet odnosno ponudu radne snage. ovo djelimimično zadovoljstvo se uglavnom odnosi na zanatska zanimanja. Mišljenje većine anketiranih je da se podrška zapošljavanju mora povećati. dok je 10% nezadovoljno. Anketirani privredni subjekti koji su izrazili djelimično zadovoljstvo bi takoñer željeli da zavod za zapošljavanje bude aktivniji u rješavanju problema poslodavaca i slobodne radne snage. 152. 149. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata 48% je nezadovoljno. nezadovoljstvo je izrazilo 38%. Nezadovoljni privredni subjekti tvrde da ovi programi u većini slučajeva nemaju rezultate koji se očekuju. Djelimično zadovoljstvo se temelji na činjenicama anketiranih iz prakse prema kojima su kvalifikacije radne snage dovoljne za obavljanje poslova.146. djelimično zadovoljstvo je izrazilo 19%. Bez stava po ovom pitanju je 14% od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. meñutim njihove realne vještine ne zadovoljavaju potrebe svakodnevnog obavljanja poslova. bez stava je njih 33%. Postojećom poduzetničkom infrastrukturom na teritoriji općine. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. dok je 5% bez stava. Nezadovoljstvo se temelji na tvrdnjama poslodavaca da Zavod za zapošljavanje nema aktivan stav i da se u većini slučajeva bavi evidentiranjem broja nezaposleni. dok je njih 10% bez stava. 33% djelimično zadovoljno. dok je 14% nezadovoljno. bez stava je njih 33%. 48% je izrazilo svoje nezadovoljstvo finansijskom podrškom zapošljavanju. bez stava je 33% anketiranih privrednih subjekata. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata 29% je izrazilo svoje nezadovoljstvo radom Zavoda za zapošljavanje. 154. upoznati sa programima stipendiranja deficitarnih zanimnja. te su samim tim loši. 151. 153. Saradnjom izmeñu poslovnog i javnog sektora vezano za pitanje identificiranje potreba za radnom snagom. 147. djelimično zadovoljstvo se bazira na mišljenju da programi moraju biti brojniji i konkretniji. 148. 10% zadovoljno. djelimično je zadovoljno 57% od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. dok je 5% iskazalo zadovoljstvo. Privredni subjekti koji su bez stava uglavnom nisu upoznati sa projektima. bez stava je 72% anketiranih. Privredni subjekti bez stava po ovom pitanju uglavnom nisu upoznati sa programima. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. djelimično zadovoljstvo je iskazalo 33% anketiranih. Djelimično zadovoljstvo je iskazalo njih 19%. dok je 10% izrazilo zadovoljstvo. 85% je iskazalo svoje djelimično zadovoljstvo dostupnošću radne snage. umjesto da radnom snagom koja će zadovoljiti potrebe poslodavaca.

160.4. 166. svoje zadovoljstvo je iskazalo 52%. bez stava je 38%. 79 . dok je 33% anketiranih bez stava. 159. dok 5% smatra da će rezultati u narednoj godini biti lošiji. Djelimično zadovoljstvo se temelji na činjenici da broj informacija trebao da bude veći i sadržajniji. 38% anketiranih je izrazilo svoje nezadovoljstvo. 53% ne bi podržalo uspostavljanje lokalne televizije. 81% kao oblik informiranja preferira televiziju i radio. 57% je djelimično zadovoljno. 161. bez stava je 19% anketiranih. moraju tražiti informacije. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. dok se za 5% anketiranih privrednih subjekata smanjila. dok je 5% bez stava. prema tvrdnjama anketiranih potrebno je da općina nudi informacije privrednim subjektima. Općinskom WEB stranicom od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. 14% bi podržalo uspostavljanje lokalne televizije. 163. 33% je izrazilo svoje djelimično nezadovoljstvo. Nezadovoljstvo se temelji na činjenici da je broj susreta nedovoljan da bi se riješili problemi koje imaju privredni subjekti. dok 81% ne prima općinski bilten. djelimično zadovoljstvo je iskazalo 19%. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. za 24% anketiranih privrednih subjekata ukupna prodaja se povećala. djelimično zadovoljno je 62% anketiranih. 162. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. Informacijama i uputama koje traže od općinskih službi od ukupnog broja anketiranih svoje zadovoljstvo je iskazalo 33%. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata djelimično zadovoljstvo brojem i distribucijom printanih materijala izrazilo je 43%. 19% je izrazilo svoje zadovoljstvo. te na način koji zadovoljava privredne subjekte (uglavnom putem javnih medija) 157. da su u finansijskom pogledu u odnosu na isti period prošle godine u istoj situaciji. neposredne sastanke preferira 5% anketiranih privrednih subjekata. dok je zadovoljno 5% anketiranih. uglavnom. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata 19% prima općinski bilten. 71% smatra. 164.5. dok 10% smatra da su u lošijoj situaciji. nezadovoljstvo je izrazilo 14% anketiranih. Ovo je jasan pokazatelj da bi se sve informacije koje su u vezi važnih općinskih pitanja za privredne subjekte trebale pojaviti na televiziji i radiju. U narednoj godini rezultati poslovanja kompanija u finansijakom pogledu za 81% anketiranih će ostati isti. Bez stava su oni privredni subjekti koji nisu upoznati niti sa brojem niti sa distribucijom općinskih printanih materijala 158. Informisanje 156. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. 167. Naime. 10% je zadovoljno. za njih 71% ukupna prodaja roba/usluga u zadnjih dvanaest mjeseci je ostala ista. dok je nezadovoljno 5% anketiranih. dok je bez stava 29% anketiranih privrednih subjekata. kontinuirano i redovno. uzimajući u obzir sveukupno poslovanje kompanije. dok 14% anketiranih preferira pisane medije. 48% je izrazilo svoje nezadovoljstvo brojem susreta predstavnika poslovnog sektora i predstavnika općinske administaracije. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. 14% pretpostavlja da će u narednoj godini ostvariti bolje rezultate. kako bi stigli do većine svoje ciljne publike. 19% je izrazilo svoje nezadovoljstvo. Djelimično zadovoljstvo se temelji na činjenici da privredni subjekati. 47% je izrazilo svoje djelimično zadovoljstvo objavljivanjem važnih općinskih informacija vezano za poslovni sektor u sredstvima javnog informiranja. dok je bez stava 5% anketiranih. 5. 19% smatra da su u boljoj situaciji. kako bi privredni subjekti imali jasnu predstavu o planiranim aktivnostima. Ocjena poslovnog okruženja 165.5.

Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. za 48% anketiranih privrednih subjekata su iste. 178. 5% je upoznato sa općinskim programima podrške razvoja poslovnog sektora. 175. 176. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. droge i drugih negativnih pojava. za njih 57% su općinski programi podrške razvoju poslovnog sektora uglavnom dobri. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. glavni problem je ekonomsko – socijalne prirode. dok je za 10% anketiranih bolja u odnosu na isti priod prošle godine. prvih šest mjeseci ove godine je relativno kratak period za potpunu ocjenu poslovnog okruženja. dok 33% anketiranih očekuje da se prodaja poveća. Bitan pokazatelj je da niko od anketiranih ne očekuje da se prodaja njegove kompanije smanji. 169. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. Općinska administracija je za 95% anketiranih uglavnom dobra. 95% smatra da će broj zaposlenih u njihovim kompanijama ostati isti u narednih šest mjeseci. 48% smatra da je dobro vrijeme da se dodatno investira u poslovnu djelatnost. Prema mišljenu anketiranih privrednih subjekata. za 5% anketiranih je lošija. 33% ne dobija informacije. 14% informacije dobija od općine. za 19% anketiranih privrednih subjekata su manje. 171. njih 95% smatra da su uvjeti za poslovanje na teritoriji općine isti u odnosu na prošlu godinu. 100% procjenjuje svoje poslovanje na nivou kapaciteta. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. U tom smislu. i to u kontekstu velike stope nezaposlenosti koja utiče na nizak životni standard grañana. dok su za 33% anketiranih veće. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata.168. 170. 53% informacije o razvojnim planovima općine dobija putem sredstava javnog informisanja. Od ukupnog broja anketiranih. za 10% anketiranih broj zaposlenih se povećao. dok prema mišljenu 24% anketiranih privrednih subjekata ovi programi i ne postoje. aktivnosti na rješavanju problema nezaposlenosti kroz razne 80 . te se može zaključiti da nije bilo drastičnih pozitivnih ni negativnih promjena u poslovnom okruženju. što u svakom slučaju navodi na zaključak da privredni subjekti predviñaju porast tržišta i dalji razvoj. dok 5% smatra da su uvjeti bolji. 174. To pogoduje povećanom stepenu kriminala. 173. dok je za 5% anketiranih privrednih subjekata uglavnom loša. 172. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. 177. dok 52% anketiranih privrednih subjekata smatra da je loše vrijeme da se dodatno investira u poslovnu djelatnost. za 85% broj zaposlenih je ostao isti u odnosu na isti period prošle godine. za 19% anketiranih uglavnom loši. dobitak je ostvarilo 90%. ZAKLJUČCI SA PREPORUKAMA Prema rezultatima istraživanja. za njih 85% naplaćena realizacija u prvom polugodištu ove godine u odnosu na isti period prošle godine je ista. Obaveze po osnovu plaćanja poreza i doprinosa u prvom polugodištu ove godine u odnosu na isti period prošle godine. 179. Sadašnji nivo poslovanja s obzirom na raspoložive kapacitete od ukupnog broja anketiranih. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. 57% anketiranih privrednih subjekata je djelimično upoznato. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. dok je gubitak ostvarilo 10% anketiranih. 6. dok 5% anketiranih očekuje da će se broj zaposlenih u njihovim kompanijama u narednih šest mjeseci povećati. dok se za 5% anketiranih broj zaposlenih smanjio. 67% očekuje da će prodaja roba/usluga u njihovoj kompaniji u narednih dvanaest mjeseci ostati ista. dok 38% anketiranih privrednih subjekata nije upoznato sa programima podrške razvoja poslovnog sektora. no svi njihovi trenutni pokazatelji govore da se ovi uslovi nisu promijenili u odnosu na prošlu godini. 180.

podršku malim i srednjim preduzećima. Buča Potok. Visok procenat nezadovoljstva trenutnim sportskim kapacitetima ukazuje na potrebu izgradnje sportskih objekata. te da je 25. kako samostalne tako i zajedničke. droge i korupcije. Postoji potreba i za dodatnim kulturno-zabavnim manifestacijama koje će zajedno sa postojećim obogatiti program kulturno-zabavnih manifestacija za grañane. Dolac. a koji su prepoznati od strane ispitanika tokom istraživanja. te se može zaključiti da prepoznati nedostatak prostora za kulturno-zabavne aktivnosti predstavlja odreñenu vrstu prepreke za razvoj kulture u općini. značajan procenat djelimično zadovoljnih grañana ukazuje na potrebu odreñenih aktivnosti poboljšanja u ovoj oblasti i u ostalim dijelovima općine. te da bi u tom smislu trebalo poduzeti aktivnosti na podizanju svijesti grañana vezano za očuvanje istih. pa ni po pitanju uključenosti djece i omladine u rad sportskih klubova.oblike projekata za podršku zapošljavanju.5% djelimično zadovoljno programima individualne i kolektivne stanogradnje. a sve u cilju rješavanja problema nezaposlenosti. U mjesnim zajednicama Švrakino Selo III. biltena i drugog Broj javnih nastupa općinskih zvaničnika trebalo bi povećati Ljekarske usluge primarne zdravstvene zaštite trebale bi se unaprijediti u odreñenim segmentima Visok stepen nezadovoljstva kao i značajan procenat djelimično zadovoljnih ispitanika. U mjesnim zajednicama Dolac. poboljšanje ambijenta za življenje i poslovnje trebalo bi ostvariti rješavanjem identificiranih glavnih problema grañana. Vezano za probleme kriminala. i projektima poboljšanja klime za investiranje i poslovanje trebaju da budu prioritet u narednom periodu. možemo zaključiti da se suzbijanju kriminala treba povetiti značajno mjesto u aktivnostima općine kroz razne programe i projekte. Potrebno je i unaprijediti distribuciju općinskih info printanih materijala. Projekti unapreñenja kulture življenja su preporučeni radi unapreñenja kulture stanovanja u općini. neophodni su projekti unapreñenja kvaliteta održavanja zajedničkih prostorija. možemo reći da bi programe individualne i kolektivne stanogradnje trebalo razvijati u narednom periodu. S obzirom da je ¼ ili 25% ispitanika nezadovoljno. navode na zaključak o potrebi razvijanja preduzetničke infrastrukture u općini. u saradnji sa zvaničnim policijskim organima i nevladinim sektorom. Naselje heroja-Sokolje. Kultura življenja od strane ispitanika je prepoznata kao začajan problem i u tom smislu bi općina u narednom periodu trebala da posveti pažnju poboljšanju kulture življenja kod grañana kroz projekte promocije kulturnih vrijednosti te edukativnim programima. te da je 1/3 djelimično zadovoljna. Kako je procenat djelimično zadovoljnih ispitanika 81 . Takoñe. Trenutni programi za zapošljavanje i samozapošljavanje su nedovoljni za rješavanje problema nezaposlenosti. Buča Potok i Naselje heroja-Sokolje se trebaju razvijati programi unapreñenja ureñenja zelenih površina i parkova. te bi se u tom smislu ovom pitanju u narednom periodu trebalo pristupiti na organiziran način. Obzirom da je ¼ ispitanika nezadovoljna školskim obrazovnim programima. Kulturu stanovanja potrebno je unaprijedi. Visok procenat nezadovoljih ispitanika promocijom sporta navodi na zaključak kako je promocija sporta nedovoljna te bi postojećim programima promocije trebalo dodati nove. Stanje u oblasti sporta nije zadovoljavajuće genaralno. S obzirom na visok nivo nezadovoljstva održavanjem zajedničkih prostorija. Prostori za kulturno-zabavne aktivnosti nedovoljni su da zadovolje potrebe grañana. poboljšanje kulture življenja. te poboljšanje opće sigurnosne situacije u općini (smanjenje kriminala). Briješće i Dobroševići trebalo bi se raditi na unapreñenju komunalne higijene. te je broj i kvalitet istih potrebno povećati. odnosno aktivnostima na kreiranju mogućnosti za zapošljavanje. logično se nameće zaključak da je unapreñenje školskih obrazovnih programa potrebno. Prema rezultatima istraživanja.

te bi u tim dijelovima općine saobraćajnu signalizaciju trebalo unaprijediti. ali i da očekivanja grañana u pogledu poboljšanja ambijenta za življenje nisu u potpunosti zadovoljena.Sokolje i Dobroševići gdje postoji potreba za proširenjem kapaciteta lokalnih vodovoda. pogotovo u rubnim djelovima općine. Potrebno je i povećati broj kontejnera ili povećati broj sedmičnog odvoženja otpada. U naseljima Dobroševići. Preporučujemo edukaciju službenika na temu «Odličnost usluga klijentima» koja tretira pitanja odnosa službenika prema klijentima u smislu povećanja zadovoljstva klijenata. kao i otklanjanje eventualnih prepreka za veće uključivanje grañana u proces odlučivanja u općini. a da je u nekim područjima potrebno unapreñenje usluga. Pristupni putevi javnim objektima su zadovoljavajući. Posebno je to izraženo u mjesnim zajednicama Naselja heroja . možemo da zaključimo da je stanje po pitanju javne rasvjete u općini zadovoljavajuće. možemo da zaključimo da grañani očekuju veću angažiranost općine u rješavanju svojih problema.najveći. s tim da pojedina rubna područja općine imaju otežano vodosnabdijevanje. Osvijetljenost sporednih saobraćajnica treba unaprijediti. Ovakvi rezultati ukazuju na potrebu daljeg profesionalnog usavršavanja općinskih službenika koji su u direktnom kontaktu sa grañanima. Naselje heroja Sokolje. s obzirom na značajan procenat nezadovoljnih i djelimično zadovoljnih ispitanika. a na nekim lokacijama potrebna su unapreñenja. Visok procenat nezadovoljnih i djelimično zadovoljnih grañana ukazuje na potrebu kvalitetnije održavanja puteva na teritoriju općine. s tim da su odreñena poboljšanja potrebna u gore pomenutim mjesnim zajednicama. Dodamo li tome takoñe značajan procenat nezadovoljnih ispitanika. Potrebno je i planirati proširenje parking-prostora izgradnjom podzemnih ili nadzemnih parking-etaža na već postojećim parkinzima. dok je u rubnim djelovima općine znatno veći procenat nezadovoljstva. Rezultati istraživanja pokazuju i da općina radi na poboljšanju ambijenta za življenje. Na osnovu rezultata ankete. ali da to tek djelimično zadovoljava potrebe grañana u smislu pomoći općine u rješavanju njihovih problema. a posebno rubnih djelova općine Stanje vodosnabdijevanja je zadovoljavajuće. Briješće. dolazimo do zaključka da bi aktivnosti unapreñenja komunalne higijene trebalo provesti zapravo u svim dijelovima općine. Potrebno je i ostvariti veći nivo uključivanja grañana u proces odlučivanja u općini. Potrebno je i raditi na unapreñenju putne infrastrukture u definisanim dijelovima općine. Natpolovična većina nezadovoljnih ispitanika ukazuje na potrebu unapreñenja procedura i brzine rješavanja zahtjeva grañana u općinskim službama. u narednom periodu predlažemo planiranje novih lokacija za individualno i kolektivno stanovanje. potrebno je izgraditi adekvatnu kanalizacionu infrastrukturu. te se za ta područja preporučuje izgradnja adekvatnog vodovoda. što kreira potrebu za kontinuiranim aktivnostima općine na ovim poslovima. S obzirom na rezultate možemo reći da je zadovoljstvo uslugama JKP “Toplane Sarajevo” dosta dobro. S obzirom na značajan procenat nezadovoljnih i djelimično zadovoljnih ispitanika vezano za dostupnost lokacija za izgradnju novih individualnih i kolektivnih objekata za stanovanje. Saobraćajna signalizacija je na zadovoljavajućem nivou naročito u urbanim djelovima općine. Potrebno je unapreñenje održavanja puteva u zimskom periodu. Dobrinja B itd. Rubne dijelove općine potrebno je pokriti većim brojem vozila ili novim linijama gradskog saobraćaja 82 . Značajan procenat djelimično zadovoljnih ispitanika navodi na zaključak da je općina angažirana na rješavanju potreba grañana.

SWOT ANALIZA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO 83 .6.

-stanovništvo. infrastrukture -pripada najrazvijenijem kantonu u FBiH. prije svega padinskih područja Općine -visoka stopa nezaposlenosti stanovništva i povećane socijalne potrebe -usitnjenost poljoprivrednih posjeda i nedostatak obradivog zemljišta -uzurpiranost zemljišta bespravnom gradnjom -ograničena prohodnost saobraćajnica. kulture. slaba kontrola -poplave. tranzitni položaj. zdravstvene zaštite. centar obrazovanja. uključivanje željezničkog saobraćaj u javni gradski i prigradski prijevoz -dogradnja cestovne mreže -stavljanje u funkciju ureñaja za prečišćavanje otpad. pogodnost dostupnosti zajed. proizvodne i uslužne djelatnosti -velik stambeni fond -glavno sjedište elektronskih medija -poljoprivredno i šumsko zemljište na ograničenim površinama -povoljni terenski uslovi za prostorni razvoj – manji nagib terena u odnosu na KS -povoljan ambijent za investiranje -struktura općinskih programa usmjerena na zajednicu -racionalna lokalna administracija i certificirana sa ISO 9001 za visok standard usluga -Imidž Općine Mogućnosti -važna geoprometna pozicija na koridoru V-c -obrazovani kadrovi -ekonomski i okolinski prihvatljiva industrija u privrednim zonama i izgradnja infrastrukture u privrednim zonama -jačanje privatnog poduzetništva -izgradnja kapaciteta društvene infrastrukture -općina – sajamski. -nedovoljno razvijeno partnerstvo sa poslovnim sekt. tvornicama u stečaju ili pred stečajem -visoka zaduženost privrede -rad na crno -neefikasne inspekcije -kod grañana nedostatak poduzetničke svijesti -struktura državnih službenika i namještenika -nedostatak kreativnih razvojnih podsticaja -otežano planiranje i nedostatak strategija po oblastima -nedostatak finansijskih projekcija za provedbu plan. -samo dio željezničkog saobraćaja u funkciji -zagañenje starim vozilima -smeña industrijska zona sa zastarjelim kapacitetima. -nepostojanje ureñenih zemljišnih knjiga Prijetnje .v. području koncentracije ekonomskih potencijala. klizišta -nebriga nadležnih institucija -nefunkcionisanje prečistaća otpadnih voda -nedostatak komunalne infrastrukture -skupo ureñenje komunalne infrastrukture -nerazvijenost civilnog društva -poremećeni kriteriji društvenih vrijednosti -nesinhronizovane reforme 84 .SWOT analiza Općine Novi Grad Sarajevo Snage -geoprometni položaj. saobraćajna povezanost sa drugim općinama Kantona Sarajevo i širom makroekonomskom regijom -pripada administrativno i funkcionalno glavnom gradu BiH. nauke i naučno-istraživačkog rada. pozitivna stopa prirasta stanovništva -postoje privredne zone za smještaj malih i srednjih Preduzeća. -povećanje energetske efikasnosti na svim nivoima: proizvodnja. od svih općina u KS. finansija i dr. distribucija i potrošnja energije -dostupnost institucija i istraživanja -provoñenje partnerskih projekata -snaga informisanja Slabosti -nestabilnost terena u padinskim dijelovima općine i pojava klizišta. transport. prije svega zbog bespravne gradnje -neureñena riječna korita -nedovoljna opremljenost komunalnom infrastrukturom. ima Najveći procenat učešća stanovništva u ukupnoj populaciji KS. trgovački i uslužni centar regije -valorizacija kulturnih i historijskih potencijala u razvoju turizma -povećanje kapaciteta javnog saobraćaj -veća iskorištenost željezničkog saobraćaj.Rizici -nedefinisana raspodjela javnih prihoda -odlazak mladih i nizak procenat prirasta stanovništva -ovisnost o uvozu gasa i drugih energenata -povećanje procenta starijeg stanovništva -povećanje procenta stanovništva u stanju socijalne potrebe -visoka zaduženost privrede -bespravna gradnja -rad na crno -nedosljedna primjena zakona.

neizgrañena poduzetnička infrastruktura .poduzetnički duh.dobra suradnja institucija na lokalnoj razini .korupcija .jeftina industrijska radna snaga .marljivost.prometna povezanost .Industrija u centralnom području općine . nepovjerenje prevelika samokritičnost i kritičnost -pesimizam nedovoljno se potiče rad mladih (institucionalno) nema solidarnosti prema pravim vrijednostima (ljudi sa znanjem) .mogućnost maksimalnog angažovanja talentiranih ljudi «rezervoar» talenata . gostoljubivost .pripada administrativno i funkcionalno glavnom gradu BiH.nepovoljan poslovni ambijent .stipendiranje nadarenih učenika i studenata c) POSLOVNA KLIMA I INFRASTRUKTURA .geoprometni položaj.trend rasta obima poslovanja i zapošljavanja SLABOSTI a) GEOGRAFSKI POLOŽAJ b) LJUDSKI POTENCIJALI visoka stopa nezaposlenosti stanovništva značajan nivo populacije sa niskim obrazovanjem jedan zaposleni izdržava 6 osoba rad na crno specijalistička znanja nedosljednost. grañevinarstva i metaloprerañivačke industrije . potencijal .neefikasne inspekcije . motiv.iznadprosječna obrazovna struktura u odnosu na FBIH . finansija i dr. .prilagodljivost . .razvijenost financijskih institucija . tranzitni položaj.pojedinačna organiziranost . b) LJUDSKI POTENCIJALI . .radne navike .visoka zaduženost privrede .značajno smanjenje industrijskih-izvoznih kapaciteta . tekstilnoj industriji i grañevinarstvu .tvornicama u stečaju ili pred stečajem .ima najveći procenat učešća stanovništva u ukupnoj populaciji KS. .dinamičan razvoj malih i srednjih preduzeća u privatnom vlasništvu.pripada najrazvijenijem kantonu u FBiH.volja.tradicija i iskustvo u metaloprerañivačkoj.neznatna ulaganja u istraživanja i razvoj . dobri preduvjeti za kombinovani promet .administrativne prepreke .pozitivna stopa prirasta stanovništva . području koncentracije ekonomskih potencijala. kulture.nedostatak poduzetničkog obrazovanja . .smeña industrijska zona sa zastarjelim kapacitetima.počinje bankarska konkurencija .SWOT analiza po oblastima Općine Novi Grad Sarajevo SNAGE a) GEOGRAFSKI POLOŽAJ .niža marginalna cijena življenja . posebno u oblastima trgovine.raspoloživa radna snaga (prepoznatljivost u BiH kao najveće lokalno tržište radne snage) .solidna komunalna infrastruktura . znanje.saobraćajna povezanost sa drugim općinama Kantona Sarajevo i širom makroekonomskom regijom .nepotizam zastarjeli mentalni sklopovi nema dovoljne spremnosti grañana za realizaciju «zajedničkih interesa» iskorištenost visokoobrazovanih i ostalih kadrova kao potencijala razvoja negativna kadrovska selekcija ponavljanje tuñih grešaka (jalovo oponašanje) odljev kadrova odlazak mladih informatička nepismenost nema popisa kadrova i njihovih znanja neravnopravnost spolova visoka gustina naseljenosti neznatna ulaganja u obrazovanje magistara i doktora nauka nema programa doživotnog učenja - c) POSLOVNA KLIMA I INFRASTRUKTURA .nedovoljno razvojnih programa i ulaganja u razvoj novih proizvoda 85 .još uvijek zdrava voda . zdravstvene zašite.

profiliranje po mjeri čovjeka - - - - - - nedovoljna podrška poduzetničkim idejam nepovezanost faktora (lokalna samouprava.poželjna životna i radna sredina .uspostavljene poslovne veze sa inostranim partnerima .Industrijski objekti koji se trenutno koriste malo ili nikako . posebno u segmentu malih i srednjih preduzeća Negativna lokalna percepcija preduzetništva i preduzetnika Nedostatak organizovane saradnje i komunikacije Slaba infrastruktura za podršku poslovanju.jačanje obrazovanja d) KULTURA.Vidljiv napredak u kvalitetu pružanja usluga (ISO 9001:2000) .prostorni potencijal za razvoj privrede .centra obrazovanja. kadrova i radnih mjesta Nedovoljna samoorganizovanost privatnog sektora. posebno za dostizanje tehničkih standarda (ISO standardi..riješen sustav zbrinjavanja otpada .relativna razvijenost poduzetništva i obrtništva .osnovan Centar za razvoj biznisa . financijske institucije) važnih za razvoj nizak nivo opremljenosti škola (ne)saglasnost mišljenja i stavova o ključnim pitanjima odlučujućim za razvoj nedovoljna informiranost poduzetnika i stanovništva nedosljednost pravnog sustava. tradicija arheološko nalazište Olimpijska naselja Dobrinja i Mojmilo općina dio glavnog grada .rastuća lokalna energija i motivacija u uspostavljanju partnerstva javnog.lokalna uprava postaje istinski servis grañana i partner privredi .Općina – trgovačko uslužni centar regije . obrazovni centri. poduzetnici. dodatne stručne i poslovne obuke neiskorištenost potencijala u urbanom turizmu nizak stepen pokrivenosti uvoza izvozom privredni potencijali skoro u potpunosti blokirani visokim cijenama energenata i ureñenja zemljišta 86 .jeftini troškovi korištenja prostora . nedostatak usmjerenosti nedovoljno razvijena turistička infrastruktura nedostatak strategije razvoja nadstranačkog karaktera nedovoljno poticanje obrtništva bankarstvo-neprihvaćanje rizika. CE znak. prepoznatljivost kulturni potencijal.dovoljno mogućnosti za plansko širenje općina .jaka motivacija za unapreñenje .potencijalni centar za trgovinu i razvoj . nauke i naučno-istraživačkog rada .snage definisane u LEAPU f) OSTALO .općina dio glavnog grada .postojeće i planirane poduzetničke zone . SPORT I REKREACIJA identitet sredine. nepoštivanje donesenih zakona.glavno sjedište medija g) OPĆINSKA UPRAVA .veliko lokalno tržište .uspješni primjeri zajedničkih ulaganja i mješovitog domaćeg i inostranog kapitala .) politika upravljanja zemljištem i praksa urbanističkog i regulacionog planiranja nisu usklañene sa potrebama razvoja odsustvo programa prekvalifikacije..centra obrazovanja..pogodnost dostupnosti zajedničke infrastrukture . nema novih preduzetničkih inicijativa i poslovnih ideja Nepovoljna postojeća privredna struktura Negativni ekonomski i socijalni efekti privatizacije Izrazito negativni poslovni trendovi većine privatizovanih preduzeća (posebno izraženi u velikom smanjenju obima poslovanja i zaposlenosti) Novi vlasnici ne ispunjavaju obaveze preuzete privatizacijom Gubitak tehnologija.briga za okoliš (urañen LEAP) . . nauke i naučno-istraživačkog rada .povoljni terenski uslovi za prostorni razvoj – manji nagib terena u odnosu na KS .jačanje obrazovanja e) EKOLOGIJA . nasljeñe.potencijal predstavljanja općina na internetu .znatan stambeni fond . nepovoljni krediti saglasnost mišljenja i stavova o ključnim pitanjima odlučujućim za razvoj nema informacija o prikupljanju lokalnih poreza neureñene poslovne zone zastoj u stvaranju novih preduzeća. privatnog i nevladinog sektora.

nepostojanje statistički baza za praćenje i upravljanje lokalnim razvojem . SPORT.nestabilnost terena u padinskim dijelovima Općine i pojava klizišta prije svega zbog bespravne gradnje .samo dio željezničkog saobraćaja u funkciji . .) .nekorištenje kulturnih i povijesnih dobara (tunel spasa….nema osmišljenih projekata koji bi osigurali dohodovnost i povezanost s turističkom ponudom .teritorijalna ograničenost d) KULTURA. rekreacijskih sadržaja .nema osmišljenih projekata .. sportskih.nedovoljna funkcionalna i organizacijska povezanost .nezadovoljavajuća cestovna infrastruktura .ograničena prohodnost saobraćajnica.stara komunalna infrastruktura . sport i rekreaciju .nedovoljna opremljenost komunalnom infrastrukturom prije svega padinskih područja .uzurpiranost zemljišta bespravnom gradnjom .Nepostojanje zaobilaznice oko općine .nema većih dogañaja .nevalorizovana olimpijska naselja e) EKOLOGIJA slabosti definisane u LEAP-u f) OSTALO povećane socijalne potrebe nema lokalne (općinske) TV i radija g) OPĆINSKA UPRAVA nedovoljna financijska podrška viših nivoa budžetu. REKREACIJA .nedostatak objekata za kulturu.nesreñenost zemljišnih knjiga .«Općina –velika spavaonica» . neadekvatna raspodjela PDV-a nedovoljna saradnja sa NVO sektorom nema lokalne razvojne agencije mal uticaj mladih na donošenje odluka na nivou Općine neizgreñen ambijent za volonterski rad - - 87 .nepostojanje komunalno opremljene poduzetničke zone .nedostatak kulturnih.

globalizacija . finansijskih i investicionih shema usmjerenih izvozu .nepovoljno poslovno okruženje u BiH .spor proces reformi u svim sferama .dostizanjem poslovnih i tehničkih standarda EU .tretiranje kao objekta tuñih strategija .zastoji u privatizaciji i prestrukturiranju strateških preduzeća .administrativne i regulativne barijere .minimizirana uloga općina .sustavno poticanje i promoviranje poduzetništva.stavljanje u funkciju ureñaja za prečišćavanje povećanje energetske efikasnosti na svim nivoima: proizvodnja.nedosljedna zakonska regulativa . REGIONALNO. NACIONALNO I GLOBALNO POSLOVNO OKRUŽENJE .opća nelikvidnost i nezaposlenost .skupa administracija .pogoršavanje opće ekonomske i egzistencijalne situacije (nezaposlenost. nizak životni standard i slaba kupovna moć stanovništva .poduzeća . distribucija i potrošnja energije LJUDSKI POTENCIJALI .nema osmišljenog nadzora nad poslovanjem .ne postoji podrška izvoznih aktivnosti ( nema adekvatne podrške banaka) .nepoznavanje prednosti integracije prema EU . siromaštvo.nepodsticajno finansijsko okruženje .ugled postojećih privrednih subjekata .neusklañenost programa stručnog obrazovanja sa potrebama privrede 88 .negativni efekti otvaranja privrede i globalizacije .promocijom novih trgovinskih.ekonomski i okolinski prihvatljiva industrija u privrednim zonama i izgradnja infrastrukture u privrednim zonama .integracija.nepovoljna kreditna sredstva .strukom).stalno stručno i poslovno usavršavanje na konceptu cjeloživotnog učenja PRIJETNJE .uvoñenje EURA .dogradnja cestovne mreže .skupa električna energija i svi drugi energenti .pozitivni efekti globalizacije .brojni radnici su plaćeni "na crno" .veća iskorištenost željezničkog saobraćaja i uključivanje željezničkog saobraćaja u javni gradski i prigradski prijevoz .opšta privredna nelikvidnost . transport.regionalno povezivanje .nedefinirana uloga lokalne zajednice u privrednoj sferi .ovisnost o uvozu gasa i drugih energenata .naseljenost . smanjeno lokalno tržište.skupe telekomunikacione usluge .MOGUĆNOSTI KANTONALNO.razvoj izvozne orijentacije i izvoznog potencijala privrede . globalizacija .potencijal mladih ljudi .prevelika centralizacija poreznog i financijskog sustava .politička klima koja podržava ulaganje i razvoj .negativni ekonomski i socijalni efekti privatizacije . birokratizam) . privatnog i nevladinog sektora aktivno učešće u projektima regionalnog razvoja i pristup evropskim predstrukturnim fondovima .visoka zaduženost privrede .važna geoprometna pozicija na koridoru V–c .sporo prestrukturiranje privrednog sistema .nepodnošljivo visok udio «sive ekonomije» u BiH .pravna i politička nestabilnost .decentralizacija . REGIONALNO.formiranje partnerskih odnos izmeñu javnog i privatnog sektora .dobra obrazovna struktura .nedovoljan stepen decentralizacije .privlačenje mladih i obrazovanih ljudi i dijaspore .zakonska regulativa (politika dominira nad . neefikasnost .integracija. ideja i inovacija ..)..podrška razvoju privrede kroz grantove za dodatno zapošljavanje .promocijom privrednih potencijala aktiviranje neiskorištenih unutrašnjih resursa .jačanje partnerstva javnog.povećanje kapaciteta mreže javnog saobraćaja .neorganiziranost države uprave (nestručnost.domaće tržište ne prati globalna kretanja .dijaspora .razvoj malih preduzeća kroz trening i inkubatorski razvoj . NACIONALNO I GLOBALNO POSLOVNO OKRUŽENJE .neodlučno djelovanje meñunarodnih organizacija za obnovu i razvoj .vezivanje naše privredne infrastrukture za gospodarsku infrastrukturu EU .RIZICI KANTONALNO.

OSTALO . klizišta globalne klimatske promjene etnički sukob slab javni prijevoz siromašno opremljeni domovi zdravlja nerazvijen NVO sektor dominacija politike u svemu 89 .valorizacija kulturnih i historijskih potencijala u razvoju turizma .informatička nepismenost .odliv mladih obrazovanih ljudi OSTALO masovne epidemije poplave.razvoj civilnog društva .jeftina radna snaga .institucionalno jačanje NVO sektora LJUDSKI POTENCIJALI .

II VIZIJA I KOMPARATIVNE PREDNOSTI OPĆINE 90 .

povećanje energetske efikasnosti -Uspostavljen sistem socijalne brige i podsticaja za najugroženije kategorije -Lokalne inicijative -Razvijeno civilno društvo KOMPARATIVNE PREDNOSTI Analiza strategije snaga i prilika (strategija maxi – maxi) daje pokazatelje za identifikaciju komparativnih prednosti. vazdušni transport. -Geostrateški položaj izražen putem komunikacijskih veza (putevi. poštivanjem ekoloških standarda -Rast zapošljavanja i podizanje nivoa životnog standarda predstavlja najvažniji prioritet -Realizovani projekti za vodu.uslužni centar regije -Stambena infrastruktura. -Padinski dijelovi općine harmonično se uklapaju u urbanu cjelinu -Potez Bačići – Rajlovac je prostor ureñenih privrednih zona u kome su smještena MSP proizvodne i uslužne djelatnosti prihvatljive za okoliš -Trgovinski i sajamski centar regije sa disperzijom modernih objekata na cijeloj teritoriji općine -Područje sa modernim saobraćajnicama i važnim saobraćajnim čvorištem (Bačići). željezničkim saobraćajem koji je uključen u javni i prigradski prevoz -Ureñeni otvoreni vodotoci u skladu sa ekološkim standardima -Razvoj općine na principima održivog razvoja. koridor V-c) i pripada administrativno i funkcionalno glavnom gradu BiH i najrazvijenijoj regiji. trgovačko-sajamski centar BiH na koridoru V-c. Općina ima razvijenu prometnu. dostupnost obazovnih. To je sredina sa privlačnim poslovnim okruženjem i subjektima koji prate razvoj modernih tehnologija. sjedište elektronskih medija -Kulturni i historijski potencijal za razvoj turizma -Kapaciteti javnog saobraćaja -Prostorne mogućnosti -Velike zelene površine 91 . željeznice. predstavlja područje modernih urbanih cjelina koji se harmonično uklapaju u urbanističku strukturu glavnog grada BiH. može se posmatrati kao temelj za identifikaciju komparativnih prednosti i kao ulazni podatak za strateške orijentacije. kanalizaciju. saobraćajna infrastruktura.II V I Z I J A Općina Novi grad je privredni. širok spektar obrazovanosti stanovništva. kojem ova općina administrativno pripada. tramvajskim saobraćajem kroz centralni dio i prema Dobrinji. sa demografskom i privrednom ekspanzijom. -Potencijali za razvoj ljudskih resursa imajući u vidu visoku učešće u populaciji na kantonu Sarajevo i pozitivan prirast stanovništva. To su ujedno i najsnažniji resursi za fokusirani razvoj. naučnih institucija -Privredne zone za smještaj MSP i velikih preduzeća -Trgovinsko . čvrst otpad. Svaka mogućnost (prilika) koja proizlazi iz SWOT analize i koja je obuhvaćena snagama. komunalnu infrastrukturu.

III STRATEŠKI CILJEVI 92 .

STRATEŠKA PITANJA I KRITIČNA PITANJA ( iz SWOT analize Općine Novi Grad. demobilisanih boraca.III A. radne i partnerske grupe koje su predložile intervencije) Oblast Strateška pitanja Kako smanjiti visoku stopu nezaposlenosti stanovništva? Kako povećati nivo obrazovanja stanovništva? Kako smanjiti rad na crno? Kako afirmirati poduzetnički duh i svijest o samozapošljavanju kod stanovništva? Kako povećati informatičku pismenost stanovništva? Kako unaprijediti socijalnu zaštitu stanovništva? Kako uticati na ubrzanje provoñenja reforme obrazovanja? Kako unaprijediti partnerstvo obrazovnog sistema i poslovnog sektora? Kako unaprijediti obrazovanje? Kako zadržati mlade kadrove i stručnjake u općini? Kako stvoriti kritičnu masu obrazovanih ljudi koji će mijenjati stanje u svim segmentima društva? (nositelji promjena) Kako ulagati u razvoj nadarene djece? Kako ulagati i izgraditi poduzetničku infrastrukturu? Kako efikasnije upravljati infrastrukturom u privrednim zonama? Kako stimulisati razvoj poduzetništva (mladih. djece bez roditelja i drugih)? Kako poboljšati i ubrzati razvoj lokalnih izvora finansiranja? Kako smanjiti naviku ovisnosti od socijalne pomoći? Kako efikasno provoditi politiku upravljanja zemljištem i prostorom u skladu sa potrebama razvoja (poseban akcenat na privredne zone)? Kako definisati statistike baza lokalnog razvoja? Kako unaprijediti partnerstvo meñu subjektima razvoja? Kako unaprijediti kanale informisanja? Kako unaprijediti strateško planiranje i saradnju subjekata razvoja? Strateško kritično pitanje Ljudski potencijal (fokus-grupa I) Pitanje 1 Kako unaprijediti poslovnu klimu i razviti ljudski potencijal u cilju razvoja postojećih privrednih subjekata i stvaranja novih? Poslovna klima (fokus-grupa I) 93 . pretežno iz sfere utjecaja Općine i struke. žena.

sport. rekreaciju i turizam? Kultura. rekreacija i turizam (fokus-grupa III) 94 . rješavanje imovinskopravnih odnosa)? Kako izgraditi turističku infrastrukturu? Kako izgraditi i sanirati infrastrukturu u padinskim dijelovima općine? Kako sanirati prostore napadnute nelegalnom gradnjom? Kako brže i efikasnije rješavati problem klizišta? Kako sistemski unaprijediti izgradnju i održavanje puteva? Kako ublažiti negativne efekte „gradske“ infrastrukture? Kako osigurati dovoljno parking-prostora u ONG? Kako osigurati ekološku infrastrukturu? Kako razviti svijest ljudi o održivom razvoju? Kako podići nivo kulture življenja? Kako zaštititi imovinu? Pitanje 2 Kako unaprijediti infrastrukturu na principima održivog razvoja? Ekologija Kako razviti infrastrukturu za kulturu. rekreaciju i povećati zadovoljstvo koristiti kapacitete za kulturu. Pitanje 3 sport. rekreaciju i turizam? Kako efikasnije koristiti objekte za kulturu Kako unaprijediti i optimalno sport. grañana? sport.Kako uticati na formiranje funkcionalnih proizvodno-uslužnih zona? Kako unaprijediti turističku ponudu? Kako povećati broj uspješnih MSP i afirmirati iste? Kako privući domaća i strana ulaganja? Kako povećati konkurentnost ONG? Kako promovisati ONG kao centar poduzetničke i razvojne infrastrukture? Kako privući strana ulaganja? Infrastruktura (fokus-grupa II) Kako usaglasiti katastar i zemljišne knjige? Kako unaprijediti programe ureñenja grañevinskog zemljišta (komunalna opremljenost.

Općinska uprava (fokus grupa-IV) Kako uskladiti prijenos ovlaštenja i obaveza sa namjenskim izvorima finansiranja? Kako obezbijediti trajne partnerske programe finansiranja infrastrukture? Kako kadrovski ojačati lokalnu upravu? Kako povećati učešće grañana u odlučivanju? Kako do profesionalnog i ljubaznog službenika? Kako mjesne zajednice mogu animirati. Utvrñena je šira lista značajnih problema. raznih odgovornih i zainteresovanih subjekata. od kojih za jedan broj nije moguće dati odgovor u kratkom roku. uključiti i aktivirati grañane? Kako povećati informisanost grañana? Kako povećati saradnju sa NVO sektorom? Kako povećati učešće partnera u projektima ONG? Kako povećati efikasnost administracijeuskladiti je sa potrebama grañana? Pitanje 4 Kako unaprijediti općinsku upravu u skladu sa potrebama lokalne zajednice? Identifikovane najkrupnije probleme razmatrala je partnerska grupa i proširena radna grupa za izradu Strategije. Izvršeno je grupisanje strateških pitanja pretežno iz sfere uticaja Općine. Strateška pitanja ovog tipa su: -Kako smanjiti visoku stopu nezaposlenosti? -Kako smanjiti rad na crno? -Kako zadržati mlade i stručnjake? -Kako smanjiti ovisnost od socijalne pomoći? 95 . kao i šire zajednice. bez istraživanja i bez strategija ostalih odgovornih institucija i nivoa vlasti. institucija i pojedinaca.

rekreacije i turizma 4.III B. Ostvareni optimalni preduvjeti za razvoj kulture. ONG je lider – primjer moderne lokalne samouprave Za svaki strateški cilj definisane su mjere kao most izmeñu strateških i operativnih (projekti) dijelova strateškog dokumenta. najvažniji uslov jesu finansijska sredstva. Da bi se realizovali projekti. MOGUĆE MJERE I PROJEKTI Strateški ciljevi su putokaz za ostvarenje definisane vizije razvoja općine. ali će efikasnost u provoñenju strateških projekata uveliko zavisiti od: -Stepena jačanja lokalne zajednice u smislu harmoniziranja ovlaštenja sa pripadajućim javnim prihodima i brojem stanovnika koji žive na teritoriji općine -Nivoa partnerstva sa privrednicima. STRATEŠKI CILJEVI. Projekti su kratkoročni alati za provoñenje mjera. institucijama. Lista predloženih projekata je odgovor na najznačajnije probleme ili područja intervencija. NVO i grañanima -Od brzine i kvaliteta provoñenja reforme javne uprave 96 . Identifikovana su četiri strateška cilja: 1. Podsticajna poslovna klima sa visokim ljudskim potencijalima 2. sporta. Moderna infrastruktura u skladu sa principima održivog razvoja 3. drugim nivoima vlasti.

5.3. Promocija ONG 97 .4.1. Izrada programa statističkih baza za praćenje indikatora lokalnog razvoja 1.1. Izrada akcionog plana lokalnog ekonomskog razvoja ONG za period 2007– 2009.Poboljšanje nivoa obrazovanja 1.1.5. Stvaranje pozitivnog imidža o poduzetništvu i samozapošljavanju 1. Izrada održivog programa rada CRB Novi Grad 1. Izrada elaborata o efikasnom opremanju grañevinskog zemljišta i upravljanje u privrednim zonama 1.2.1. Program kampanje u lokalnom mediju 1.1. Privredne i poduzetničke aktivnosti najvećim djelom realizuju se u privrednim zonama. Projekat podrške opismenjavanju nepismenih stanovnika općine 1. ONG je sredina sa privlačnim poslovnim okruženjem i subjektima koji prate razvoj modernih tehnologija. Izgradnja „Sajmišta“ u Rajlovcu 1. Podsticajna poslovna klima sa visokim ljudskim potencijalima Privreda i poduzetnici imaju kvalitetne preduvjete za razvoj i ostvaruju visoku stopu zapošljavanja.4. 1.3. Edukacija o samozapošljavanju 1. Informatika za svakoga 1.1. Lokalni ekonomski razvoj Projekti 1.3.2.2.4. mjera i projekata Strateški ciljevi Strateški prioritet 1. Izgradnja infrastrukture za podršku poduzetnicima (fizičke i uslužne) Strateški cilj 1.5. Stalna informiranost javnosti i poduzetnika 1.4. Edukacija u informatici za ciljne grupe 1.Tabela – Prikaz strateških ciljeva.4. Program kampanje u školama 1.5.5.2. Unapreñenje poslovne klime i razvoj ljudskog potencijala u cilju razvoja postojećih privrednih subjekata i stvaranja novih (fokus-grupa I) Mjere 1.3.2.2.2.2. Informacijska mreža o ponudi i potražnji za zanimanja u saradnji sa Službom za zapošljavanje (trajni program CRB) 1.1.3. 1. Zaposlenost je iznad prosjeka BiH.4.3.Razvoj informativne podrške 1.4. ONG je trgovačko – sajmišni centar BiH na koridoru V-c.

1-18 i Ante Babića br.«A» transferzale (potez od X do XII transferzale) .1. mreže u obuhvatu RP „Bojnik.X – transverzale (potez od ul.Zenica ) -XI transferzale (potez od „Feroelektra“ do Dobrinje I) -XII transferzale (potez od Bačića .8.prijateljstva br.2.2.2. Donji Mihaljevići i Briješće 2.1. javnih parkinga 2. 2. Izrada projektne dokumentacije za odvodnju otpadnih i oborinskih voda za prostorni obuhvat RP ”Rajlovac III” 2.1.3. Izrada projektne dokumentacije odvodnje otpadnih voda od Zabrña (magistralni put M 17) do Dvora (Idejni i Glavni projekat) 2.3. pumpnih stanica i sekundarne vodovod.1. T. komunalnu infrastrukturu. Izgradnja kanalizacionog sistema otpadnih i oborinskih voda za prostorni obuhvat RP ”Rajlovac III” 2. predstavlja područje modernih urbanih cjelina koje se harmonično uklapaju u urbanističku strukturu glavnog grada BiH.M.4.Bijedića do Željezničke pruge Sarajevo .1.sistema.9. 1-6 i Ive Andrića br.11. Izgradnja primarnog vod.“ 2.Rješavanje problema podzemnih voda u objektima u ulicama Ive Andrića br. Izgradnja separatne kanalizacione mreže naselja Sokolje 2.10.Rješavanje problema podzemnih voda u objektima u ulicama Bajrama Zenunija br.2. Izgradnja cestovne mreže u obuhvatu RP Donje Telalovo Polje 2.1. Razvoj moderne infrastrukture po principima održivog razvoja (fokus-grupa II) 2. Izgradnja primarnih gradskih saobraćajnica . Izgradnja glavnog kolektora fekalne kanalizacije naselja Zabrñe 2. Dž.2.2.6. Izrada projektne dokumentacije po programu prioriteta opremanja komunalnom infrastrukturom 2.12.1. 1-13 2.1.7. ONG ima razvijenu prometnu.5. Izgradnja separatne kanalizacione mreže za obuhvat RP „BojnikDobroševići“ 2.Dobroševići.4.2 Izgradnja javnih parkinga 2.1. Izgradnja nedostajuće komunalne infrastrukture Strateški cilj 2.Strateški prioritet 2. Moderna infrastruktura u skladu sa principima održivog razvoja.Separatna kanalizaciona mreža u naseljima „Dobrinja A“ i „Dobrinja B“ 2. 2-8.1-9 2. Razvoj cestovne mreže.1.1.1.1. Izgradnja tri rezervoara: Reljevo.1. Izgradnja mostova na primarnim gradskim saobraćajnicama Most na rijeci Bosni u Rajlovcu Most na VIII transferzali Most na X transferzali Most na XI transferzali 2.1.

3.2.4.1.5. Redizajniranje stambenih i poslovnih objekata 2.6. ustanovama 2.7. površine 62. Program sanacije klizišta 2. Izgradnja školskog objekta OŠ u MZ „Aneks“ 2. Poboljšanje uslova za rad u OŠ i predškol.Mojmilo. P-3897 .7.5.1.Žuč. Izgradnja školskog objekta Osnovne škole u MZ „Zabrñe“ 2.3.4.voda i kanalizacija.1. Izgradnja stanova u kolektivnim stambenim objektima na teritoriji općine Novi Grad 2. Efikasniji inspekcijski nadzor 99 . Proširenje trolejbuske mreže u naselju „Dobrinja“ 2.3. Dogradnja školskog objekta Osnovne škole „Umihana Čuvidina“ i izgradnja fiskulturne sale 2.110 m2 P-4636 .do Dobrinje I – druga traka) -IX transferzala (potez od ulice Džemala Bijedića do ulice Safeta Zajke) 2. Izgradnja novih stambenih jedinica u skladu sa planiranim strateškim opredeljenjima iz prostornog plana KS 2.500 m2 P-3885 .8.9.5.5. el. Zaštita od poplava 2. Sanacija klizišta i sprečavanje bespravne gradnje 2.1.2. objekata (gas. Ureñenje rijeke Bosne od mosta u Reljevu do Butila – etapa I 2.5.1.2.1.8.7. Deminiranje 2.864 m2 2.6. Izvoñenje radova na regulaciji rijeke Miljacke dionica: RTV domHalilovići 2.5. Ureñenje dvorišta i fasada svih vrtića na općini Novi Grad 2. nergija.Briješće. PTT) 2. Obavezna procedura tehničkog prijema novoizgrañenih ili rekonstruisanih infrastrukt. Dogradnja školskog objekta Osnovne škole „Dobroševići“ i izgradnja fiskulturne sale 2.10. Program mjera na sprečavanju bespravne gradnje 2.925 m2 P-5205 – Paljevo. površine 25.2.5.5. površine 13.3. površine 54. Novi izgled stambenih i poslovnih objekata 2.4.

1.1.3. Projekt finansijske podrške općine Novi Grad NVO-u 4.1. Raditi i uspjeti zajedno 4. Razvoj lokalne uprave i civilnog društva (fokus grupa-IV) 3.1.4.4.1. Projekat završetka izgradnje SRCEBuča potok 3. Istraživanje potreba svih korisničkih grupa socijalne brige 4. Park šume Mojmilo 3.Strateški prioritet 3.1.4.1.3. Formiranje odjela za zaštitu okoliša 4. ONG je lider – primjer moderne lokalne samouprave.1. sa bogatim rekreacionim i kulturno zabavnim sadržajima.5. Podizanje efikasnosti lokalnog planiranja 4. Uključivanje grañana u procese i aktivnosti Općine 4. ONG je privlačno mjesto za življenje. Projekti finansijske podrške ONG inicijativama grañana u MZ 4.8. Održavanje kvaliteta usluga u skladu sa ISO 9001:2000 4. Valorizacija kulturno-historijskog nasljeña 3. Osnivanje javnog preduzeća za upravljanje objektima za javnu upotrebu u vlasništvu Općine Novi Grad Sarajevo 4.1.1. Ostvareni optimalni preduvjeti za razvoj kulture. Formiranje ureda za saradnju sa NVO 4.4.1.3.3.2.2. sporta.6.1.1. Formiranje moderne press službe ili pokretanje osnivanja lokalne TV 4. Lokalna okolinska zaštita 4. rekreaciju i turizam 3.1. Razvojne projekte realizuju sva tri sektora uz veliko učešće grañana.Promocija projektno orijentiranog pristupa u radu općine. Stepen razvoja partnerstva sa privredom i NVO sektorom je na zavidnom nivou.2.2. sport.1. predstavljanje i promocija PPP (Public Private Partnership) koncepta 4. Razvoj civilnog društva 4.3.7.2. Razvoj i efikasno korištenje kapaciteta za kulturu.3. Dom Reljevo 3. rekreaciju i turizam (fokus-grupa III) 3.3.1.1.Izgradnja objekata za kulturu.3. 4.1.2. Projekat završetka izgradnje stadiona Otoka 3. rekreacije i turizma.1.4.Efikasno upravljanje i namjenska upotreba objekata za sport.2.1. Strateški prioritet 4.1.1.6. Mladi i mogućnosti i perspektive zapošljavanja u BiH 4.1. Projekti iz LEAP-a Strateški cilj 3. Provoñenje reforme lokalne uprave 4.Unapreñenje turizma.2.2. Prevencija narkomanije na području 100 . Vektorizacija i digitalizacija analognih planova katastarskog operata Općine i formiranje GIS-a 4. Historijsko-memorijalni kompleks „Žuč“.2. Program socijalne pomoći stanovništvu u stanju socijalne potrebe 4. kulturu u vlasništvu Općine 4.4.3.3. sport. sporta i kulture 3.Razvoj lokalne uprave Strateški cilj 4.5. Programi aktivnosti u oblasti kulture i sporta i povezanost sa turističkom privredom 3.memorijalni park „Žuč“ 3.

3.općine 4. Inicijativa prema Kantonu za angažovanje socijalnog radnika i psihologa u školama 4.4.4. Projekt osposobljavanja mladih starijih od 18 godina. bez oba roditelja za samostalan život (djece poginulih boraca.5.4.mreže uzajamne pomoći 101 .4. Projekt razvijanja volonterizma i samopomoći . civilnih žrtava rata i djece bez roditeljske skrbi) kojim prestaje aktivna zakonska podrška 4.

IV PROJEKTI

102

Područje Strateški cilj - mjera Naziv projekta

OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 1. Podsticajna poslovna klima sa visokim ljudskim potencijalima 1.1. Lokalni ekonomski razvoj 1.1.1.Izrada akcionog plana lokalnog ekonomskog razvoja ONG za period 2007. – 2009. Podsticanje društveno-ekonomskog razvoja ONG Smanjenje nezaposlenosti Povezivanje ONG s meñunarodnom zajednicom (prezentiranje i upoznavanje s ukupnim privrednim, prirodnim, materijalnim i ljudskim resursima) kroz različite programe. Izgradnja konsenzusa i podizanje javne svijesti o LER-u Podsticanje privrednog oživljavanja-obnove privrede i cjelokupnog prostora kroz razvoj preduzetničkog okruženja. Aktiviranje privatne štednje i resursa. Podsticanje kapaciteta lokalne ponude i inkorporiranje lokalnih akcija u nacionalni okvir. Proširenje finansijskih mogućnosti, promovisanje dostupa mikro i makro kredita preduzetništvu i proizvoñačima.

Svrha projekta

-

Aktivnosti i nosioci (partneri)

- Organizirati radnu grupu - Rad na izradi LER-a - Izrada operativnog plana (programi i projekti) - Provoñenje, praćenje i ažuriranje LER-a ONG, KS, SERDA, Privredna komora, zainteresirani poduzetnici, NVO-i - Podstaknut društveno-ekonomski razvoj ONG - Rast zaposlenosti - Povezana ONG s meñunarodnom zajednicom (prezentirana i upoznata s ukupnim privrednim, prirodnim, materijalnim i ljudskim resursima) kroz različite programe. - Izgrañen konsenzus i podignuta javna svijest o LER-u - Podstaknuto obnovljenje privrede i cjelokupnog prostora kroz razvoj preduzetničkog okruženja. - Aktivirana privatna štednja i resursi. - Podstaknut kapacitet lokalne ponude i inkorporirane lokalne akcije u nacionalni okvir. - Proširene finansijske mogućnosti, izvršeno promovisanje dostupa mikro i makro kredita preduzetništvu i proizvoñačima. 2007. 2008. 2009. Stalno

Očekivani rezultat

Period implementacije

Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja

30.000 KM ONG, KS, SERDA, zainteresirani poduzetnici, NVO

103

Područje Strateški cilj

OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 1. Podsticajna poslovna klima sa visokim ljudskim potencijalima 1.2.Izgradnja infrastrukture za podršku poduzetnicima (fizičke i uslužne) 1.2.1.Izrada elaborata o efikasnom opremanju grañevinskog zemljišta i upravljanje u privrednim zonama Izrada i implementacija rješenja iz ovog elaborata su jedan od ključnih preduslova za olakšanje investiranja i privlačenje investitora na područje općine. Svrha ovog projekta je pronalaženje optimalnog modela za otkup i izgradnju primarne infrastrukture, te privlačenje investicija i formiranje općinskog fonda za ureñenje zemljišta. 1. Snimanje stanja u zoni RP 2. Analiza postojećeg stanja 3. Organizovanje sastanaka i OS na nivou kantona i općine 4. Usaglašavanje prijedloga modela finansiranja, otkupa i izgradnje Aktivnosti će biti povjerene konsultantskoj kući koja će u saradnji sa Općinom predložiti optimalna rješenja za ovu problematiku. Sve ulazne podatke će Općina staviti na raspolaganje

Naziv projekta

Svrha projekta

Aktivnosti i nosioci (partneri)

Očekivani rezultat

1. Potpuna slika postojećeg stanja u planiranim privrednim zonama (anliza i izvještaji) 2. Predložen kvalitetan model i način finansiranja 3. Predložene aktivnosti za izradu podzakonskih akata 2007. 2008. X 2009 x

Period implemtanacije

Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja

Ukpna vrijednost projekta je 120.000 KM i izvor finansiranja je općinski budžet. Moguće je vršiti sufinansiranje iz sredstava budžeta kantona ili SERDA-e

104

Područje Strateški cilj

OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 1. Podsticajna poslovna klima sa visokim ljudskim potencijalima 1.2. Izgradnja infrastrukture za podršku poduzetnicima (fizičke i uslužne) 1.2.2.Izgradnja «Sajmišta» u Rajlovcu Stvaranje uvjeta i obezbjeñenje prostora za prezentaciju privrednih dostignuća i tehnologija te kreiranje centralnog prostora (sajmišnog) na području kantona Sarajevo. Obzirom da na području KS ne postoji sajmišni prostor, te da je izgradnja ovog sajmišta od interesa za kanton ali i BiH, zbog svog položaja (Sarajevo, V-c koridor) podrazumijeva se da će i drugi subjekti iskazati interes za ovaj projekat. Projekat podrazumijeva izgradnju regionalnog sajmišta sa najvećim i najposječenijim prostorom u BiH otvorenog i zatvorenog tipa 1. Izrada projektne dokumentacije i poslovnog plana (konsultantska kuća) 2. Izgradnja (investicije) 3. Promocija sajmišta (Općina, Kanton, FBiH, BiH) 1. Izrañena projektna dokumentacija za sajmište na području RP Donje Telalovo polje 2. Izgrañeno sajmište 3. Promovirana privreda Kantona Sarajevo i BiH i pojačana aktivnost na ekonomskom planu 2007. 2008. x 2009. X

Naziv projekta

Svrha projekta

Aktivnosti i nosioci (partneri)

Očekivani rezultat

Period implemtanacije

Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja

Investiranje u prvu fazu projekta treba da bude finansirano iz općinskog budžeta i da obuhvati aktivnosti izrade projektne dokumentacije i poslovnog plana za sajmište. Vrijednost tog dijela projekta je 250.000 KM. Sufinansiranje moguće iz sredstava KS.

105

2.3.Rješavanje organizacione strukture CRB . obezbijedi partnerstvo. kao i finansiranje od strane partnera 106 . plan aktivnosti CRB.Kvalitetna marketinška promocija Centra Općina.000 KM Općina Novi Grad. Izgradnja infrastrukture za podršku poduzetnicima (fizičke i uslužne) 1. Cilj je kvalitetna i trajna podrška poduzetništvu i zapošljavanju. Period implemtanacije x 2008.Definisanje plana aktivnosti CRB .Izrada održivog programa rada CRB Nastaviti sa započetim razvojem infrastrukture za podršku poduzetništvu na općini na način da se definiše organizaciona struktura Centra za razvoj biznisa. x Stalno x Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 50.Područje Strateški cilj-mjera Naziv projekta OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 1.Podsticajna poslovna klima sa visokim ljudskim potencijalima 1.2. . SERDA -Uspostavljena moderna organizaciona struktura CRB -Definisan plan aktivnosti Centra -Obezbijeñeno kvalitetno pružanje usluga ciljnim grupama -Realizovani projekti podrške razvoju poduzetništva -Obezbijeñeno partnerstvo u funkcionisanju CRB -Trajna funkcija CRB na principima regionalnog i lokalnog razvoja Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat 2007.Planiranje budžetske linije za CRB . Moderno opremljeni prostor CRB omogućava širok spektar aktivnosti.

škole -Omogućeno sticanje osnovnih znanja prema starosnoj dobi ciljnih grupa -Povećan interes za profesionalnu orijentaciju i poduzetništvo kod mlañe populacije i sticanje znanja o poduzetništvu 2007.3.3. X Stalno x Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (pertneri) Očekivani rezultat Period implemtanacije x Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja Inicijalna sredstva Općine i partnera (Kanton.1. škole) 107 .Inicijativa za izradu zajedničkog projektaprogram kampanje u školama Evidentan je nedostatak poduzetničke inicijative kod stanovništva.Područje OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 1. Podsticajna poslovna klima sa visokim ljudskim potencijalima 1. Kanton. Svrha projekta je da se kod mladih afirmira poduzetništvo uvoñenjem u školske programe praktične nastave o poduzetništvu kod učenika OŠ (sedmi i osmi razred) i srednjih škola -Upućivanje inicijative prema Kantonu Sarajevo -Donošenje odluka -Izrada programa -Obezbjeñenje partnerstva u realizaciji projekta -Obezbjeñenje inicijalnih finansijskih sredstava Općina. 2008.Stvaranje pozitivnog imidža o poduzetništvu i samozapošljavanju Strateški cilj-mjera Naziv projekta 1.

x Stalno x Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Period implementacije x 10..Područje Strateški cilj – mjera Naziv projekta OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 1.3..Stvaranje pozitivnog imidža o poduzetništvu i samozapošljavanju 1. Privredna komora. SERDA 108 .Program kampanje u lokalnom mediju Kampanjom u lokalnim medijima želi se afirmirati poduzetništvo i na taj način razvijati poduzetnička inicijativa i znanje kod stanovništva -Putem tendera odabrati marketinšku firmu za realizaciju projekta -Putem lokalnog medija provoditi aktivnosti: edukacija o poduzetništvu promocija najuspješnijih poduzetnika -Pokrenuti privredne novine Općina. izdaje privredne novine sa aktuelnim informacijama -Pojačan interes za poduzetništvo i samozapošljavanje kod nezaposlene populacije 2007.3. 2008.2.000 KM kao i partneri Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja Općina. KS -Obezbijeñen kvalitetan program promocije poduzetništva -Press služba u saradnji sa Općinskom službom za privredu. Podsticajna poslovna klima sa visokim ljudskim potencijalima 1. mediji.

SERDA. KS -Izabran kvalitetan edukator -Sačinjen detaljan plan i program edukacije -Omogućeno sticanje općih znanja o poduzetništvu -Realizovani kursevi -Olakšan pristup finansiranju za početnike u biznisu 2007.Područje Strateški cilj .1.Poboljšanje nivoa obrazovanja 1. Zavod za zapošljavanje. za što su potrebna odreñena znanja i vještine koje nedostaju nezaposlenim licima.mjera Naziv projekta OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 1. Svrha projekta je omogućiti sticanje odreñenih znanja o poduzetništvu -Javni poziv za iskazivanje interesa i uspostavljanje baza podataka potencijalnih polaznika kurseva -Usmjerena kampanja prezentacije projekta prema ciljnim grupama -Objavljivanje tendera za izbor edukatora -Definisanje programa edukacije za početnike u biznisu – opći kurs i po oblastima -Nagraditi najbolje poslovne ideje -Pomoć u iznalaženju finansijskih sredstava Centar za razvoj biznisa Novi Grad. 2008.4. Podsticajna poslovna klima sa visokim ljudskim potencijalima 1. započinjanje sa vlastitim biznisom. KS) 109 . x Stalno x Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Period implemtanacije x Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja Permanentna edukacija zainteresovanih za samozapošljavanje kroz grupe 10 – 15 lica Općina i partneri u skladu sa mogućnostima (SERDA. Jedna od mogućnosti bržeg zapošljavanja je putem samozapošljavanja. finansijske institucije.4.Edukacija o samozapošljavanju Veći problem na općini je visoka nezaposlenost stanovništva.

Podsticajna poslovna klima sa visokim ljudskim potencijalima 1.4.Nezaposlene žene preko 35.4. . Kanton.Edukacija u informatici za ciljne grupe Edukacija teško uposlivih kategorija stanovništva u cilju obezbjeñenja odreñenih prednosti kod zapošljavanja . Poboljšanje nivoa obrazovanja 1. starosti . Kanton -Početi sa pripremom u 2007.Područje Strateški cilj – mjera Naziv projekta OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 1. služba za zapošljavanje -Omogućeno sticanje općih znanja iz informatike za polaznike kurseva -Izvršen izbor firme za edukaciju -Realizovani opći kursevi iz informatike -Uspostavljen kontinuirani program edukacije 2007.god. starosti -Javni poziv za iskazivanje interesa i uspostavljanje baze podataka potencijalnih polaznika kurseva -Odabrati certificiranu firmu za edukaciju -Uspostavljanje modernog programa edukacije -Usmjerena kampanja prezentacije projekata prema ciljnim grupama -Obezbjeñenje finansijske podrške projektu Općina.Edukacija RVI – radno sposobnih preko 45. godini 110 .2. x Stalno x Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 130.000 KM na godišnjem nivou Općina. škole. 2008.Nezaposleni grañani usljed privatizacije preko 45.Demobilisani borci i članovi šehidskih porodica preko 45 g. godina .god.

KS. knjigovodstvene evidencije i dr.3. informatički objediniti podatke (o učenicima.utvrditi potrebe općine tj. definirati željenu razinu informatičke pismenosti. pismenost grañana za 30% do 2015. odnosno kakav profil stručnjaka je potreban u informatičkom smislu za privredni razvoj Izraditi prijedlog informatizacije školskih ustanova. obavezna informatička pismenost svih sa završenom osnovnom školom Povećanje inform. god. Podsticajna poslovna klima sa visokim ljudskim potencijalima 1. NVO i drugi Obavezna informatička pismenost svih koji završavaju osnovnu školu Poboljšana kvaliteta informatičkog obrazovanja Povećana inform. Poboljšanje nivoa obrazovanja Naziv projekta 1. KS.4. SERDA. Stalno x x Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 130.škola-općina Kanton. NVO 111 . zainteresirani poduzetnici.4. zainteresirani poduzetnici. te umrežitisistem:škola-škola.000 KM ONG.mjera OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 1. Povećana potražnja za informatičkom edukacijom Formirati radni tim za provedbu ovog projekta Studija postojećeg stanja sa prijedlogom mjera Poduzimanje svih potrebnih mjera u cilju informatičkog opismenjavanja Utvrditi postojeću razinu informatičke pismenosti Utvrditi dostupnost kompjuterske opreme u školama Definirati željenu razinu informatičke pismenosti .Područje Strateški cilj .Informatika za svakoga Podići razinu informatičke pismenosti grañana ONG do 2015. Povećana potražnja za informatičkom edukacijom Povećan broj korisnika računala u domaćinstvima i odgojnoobrazovnim institucijama 2007. obrazovne institucije. 2008. pismenosti grañana za 30% do 2015.) Nabavka informatičke opreme ONG. nadležna federalna i državna ministarstva. SERDA.ministarstva.

nastavnog kadra minimalno na dva lokaliteta -Obezbijediti partnerstvo u realizaciji projekta: Općina. škole.4.Projekat podrške opismenjavanju nepismenih stanovnika općine Socioekonomska analiza općine pokazala je da postoji i manji broj stanovništva koji nemaju odreñeno osnovno obrazovanje. Poboljšanje nivoa obrazovanja Naziv projekta 1. Ministarstvo za obrazovanje i NVO -Organizovani kontinuirani programi opismenjavanja sa školama -Obezbijeñeno partnerstvo u realizaciji programa 2007. 2008.Područje Strateški cilj-mjera OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 1. Ministarstvo obrazovanja. Ministarstvo obrazovanja KS 112 . Svrha projekta je podsticaj programu opismenjavanju nepismenih stanovnika općine u partnerstvu sa školama -Utvrditi grupu zainteresovanih odraslih nepismenih osoba za opismenjavanje -Organizovati kontinuirane programe opismenjavanja -Obezbjeñenje prostora. godini Općina obezbjeñuje inicijalna sredstva 60 polaznika – četiri razreda OŠ Općina. OŠ i NVO -Usmjerena kampanja prema ciljnoj grupi Općina.4. x Stalno x Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Period implemtanacije x Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja U 2007. Podsticajna poslovna klima sa visokim ljudskim potencijalima 1.4.

Podsticajna poslovna klima sa visokim ljudskim potencijalima 1.5.Informacijska mreža o ponudi i potražnji za zanimanja u saradnji sa službom za zapošljavanje. Ovim projektom unapreñuje se partnerstvo izmeñu Općine i službe za zapošljavanje.000 KM Općina i partneri Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja Općina.5.Razvoj informativne podrške Naziv projekta 1. 2008. služba za zapošljavanje 113 .Područje Strateški cilj-mjera OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 1. x Stalno x Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Period implemtanacije 20. služba za zapošljavanje. poslodavaca i nezaposlenih -Uspostava koordinacionog tima za implementaciju projekta -Obezbjeñenje tehničkih uslova za modernu komunikaciju izmeñu partnera -Definisanje aktivnosti pojedinačno partnera -Promocija projekta CRB Novi Grad. poslodavci.1. nezaposleni -Obezbjeñene ažurne informacije za nezaposlene i poslodavce o ponudi i potražnji za zanimanja -Uspostavljena trajna komunikacija izmeñu partnera 2007. trajni program rada CRB Svrha projekta je obezbjeñenje ažurnih informacija o ponudi i potražnji za zanimanja u saradnji sa službom za zapošljavanje.

Razvoj informativne podrške 1.000 KM Općina Novi Grad. obezbjeñenje tehničkih uslova i partnerstvo u realizaciji projekta -Informativna kampanja o projektu -Obezbjeñenje materijalno-tehničkih uvjeta -Definisanje indikatora statističkih baza lokalnog razvoja -Uspostavljanje kontinuiranog praćenja lokalnog razvoja -Uspostavljanje institucionalnih partnerstava svih subjekata lokalnog razvoja Općina.Izrada programa statističkih baza za praćenje lokalnog razvoja Općinskoj upravi potrebni su cjeloviti statistički indikatori praćenja lokalnog razvoja.5.2. kao i partneri 114 .5. 2008. Podsticajna poslovna klima sa visokim ljudskim potencijalima 1. pravni subjekti na području Općine -Uspostavljena jedinstvena baza podataka za lakše donošenje poslovnih odluka -Ažurni i kvalitetni indikatori lokalnog razvoja 2007. Privredna komora.Područje Strateški cilj-mjera Naziv projekta OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 1. x Stalno x Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 20. Svrha predloženog projekta je definisanje najznačajnijih indikatora statističkih baza. kantonalne institucije.

mjera Naziv projekta OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 1. korištenjem elektronskih medija i komercijalnih i javnih glasila -Organizirati povremene javne skupove ili gospodarske tribine ONG. -Urañen plan povećane informisanosti grañana -Unaprijeñen postojeći sistem informisanja -Povećan broj javnih skupova / tribina 2007. zainteresirani poduzetnici i javni mediji -Sistemom stalne informiranosti osigurano da su poduzetnici i svi grañani informirani i animirani o svim bitnim pitanjima ONG. Podsticajna poslovna klima sa visokim ljudskim potencijalima 1.000 KM godišnje. Kontinuirano i trajno Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Period implementacije Kontinuirano i trajno Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja Plan 6.Stalna informiranost javnosti i poduzetnika Sistemom stalne informiranosti osigurati da grañani budu informirani i animirani o svim bitnim pitanjima ONG. 2008.5. Kontinuirano i trajno 2009.5.Razvoj informativne podrške 1.Područje Strateški cilj. cijeneći potrebe nakon istraživanja 115 . -Izrada Plana povećane informisanosti grañana -Unaprijediti postojeći sistem informiranja putem web stranice ONG.3. KS.

2008. Kontinirano i trajno 2009. Podsticajna poslovna klima sa visokim ljudskim potencijalima 1.Objediniti interes svih subjekata u zajedničkom nastupu na promocionom planu ONG . općinskih vrijednosti.5.4. zainteresirani poduzetnici. osmisliti koncept promocionog plana ONG .Organizirati izradu i obnavljanje promocionog plana ONG.mjera Naziv projekta OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 1. turističke i poduzetničke ponude. turističke i poduzetničke ponude.Područje Strateški cilj. TZ KS.Razvoj informativne podrške 1. Kontinuirano i trajno Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Period implementacije Kontinuirano i trajno Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja Promocioni plan 6.000 KM 116 .5. .Zavisno od interesa utvrñenog u prethodnoj aktivnosti.000 KM Na godišnjem nivou promocione aktivnosti 150. NVO -Izvršena kontinuirana promocija ONG.Promocija ONG Kontinuirana promocija ONG. KS. -Realizovano partnerstvo u promociji ONG -Realizovan koncept promocionog plana 2007. općinskih vrijednosti.

Potrebna sredstva su 200. Jedan od ciljeva projekta je i efikanso trošenje budžetskih sredstava i dokazivanje opravdanosti pojedinih investicija. Analiza stanja 2. 1.1.Izgradnja nedostajuće komunalne infrastrukture 2. 2009. Predloženi modeli finansiranja sanacije 2007. Predlaganje mjera i modela finansiranja za pojedina područja Sve aktivnosti bi trabalo da vodi neovisna konsultantsko-ekspertska kuća u saradnji sa općinskim radnim timom koji bi učestvovao u pripremi postojećih ulaznih parametara.mjera 2. x 2008.000 KM Napomena: Ovaj projekat tretira sve padinske dijelove ONG koji nisu opremljeni komunalnom infrastrukturom 117 . Naziv projekta Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Period implemtanacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja Projekat se finansira iz općinskog budžeta i eventualno KS.1.Područje OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO Strateški cilj . 1.Izrada projektne dokumentacije po programu prioriteta opremanja komunalnom infrastrukturom Ovaj program treba da uspostavi prioritete.1. kao i redoslijeda investiranja. kao i modalitete finansiranja i sufinansiranja opremanja komunalnom infrastrukturom na području ONG. Organiziranje sastanaka sa općinom i drugim 3. Analizarano stanje i uspostavljeni prioriteti 2.Moderna infrastruktura u skladu sa principima održivog razvoja 2.

1.Izrada projektne dokumentacije za odvodnju otpadnih i oborinskih voda za prostorni obuhvat RP ”Rajlovac III” Izrada projektne dokumentacije je jedan od osnovnih preduslova za izgradnju adekvatne kanalizacione mreže u planiranoj privrednoj zoni Rajlovac III.Područje OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO Strateški cilj – mjera 2.Izgradnja nedostajuće komunalne infrastrukture 2.Takoñe sve otpadne i oborinske vode iz padinskih naselja koja gravitiraju prema ovom području (Briješće i Sokolje) završavaju u rigolu željezničke pruge.1. Izrada projektne dokumentacije (odabrana projektantska kuća) 3. Općina Novi Grad Sarajevo 118 .00 KM finansiranja su slijedeći: 1.Revizija projektne dokumentacije Izrañen projektni program. 2008.2. Na osnovu usvojenog RP “Rajlovac III” i analize postojećeg stanja izraditi projektni program i raspisati javni tender za izradu projektne dokumentacije ( nosilac: Općina Novi Grad Sarajevo) 2. X i izvori Naziv projekta Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultati Period implementacije x Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja Ukupna vrijednost realizacije projekta je 75.1.Moderna infrastruktura u skladu sa principima održivog razvoja 2. dodijeljen ugovor i izrañena projektna dokumentacija i izvršena revizija projektne dokumentacije 2007.000. Svrha ovog projekta je da se stvore uslovi za konačno ureñenje grañevinskog zemljišta sa aspekta opremanja kanalizacionom infrastrukturom jer je na predmetnom lokalitetu izgrañen znatan broj stambeno-poslovnih objekata koji svoje otpadne vode direktno i indirektno ispuštaju u postojeći rigol željezničke pruge.

3. riješiti imovinsko-pravne odnose i grañevinske dozvole (nosilac: Općina Novi Grad Sarajevo) Izraditi elaborat koji sadrži finansijsku konstrukciju realizacije projekta (nosioci: Općina.1.Izgradnja nedostajuće komunalne infrastrukture 2.00 KM i izvori finansiranja su slijedeći: Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 1. 4. Aktivnosti i nosioci (partneri) 3.izgradnja adekvatne kanalizacione mreže privredne zone “Rajlovac III” .Područje OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO Strateški cilj – mjera 2.zaštita okoliša .) 119 . Kanton putem nadležnih ministarstava 4. posebno naselja lociranih u ovom dijelu općine od negativnog uticaja otpadnih i oborinskih voda 1.zaštita infrastrukturnog koridora željeznica i cesta .Izgradnja kanalizacionog sistema otpadnih i oborinskih voda za prostorni obuhvat RP ”Rajlovac III” .zaštita šireg područja općine.000. Očekivani rezultati Izgrañena adekvatna kanalizaciona mreža kojom upravlja i održava nadležno komunalno preduzeće 2008-2012. Moderna infrastruktura u skladu sa principima održivog razvoja 2. Ministarstvo prostornog ureñenja i zaštite okoliša) Raspisivanje javnog tendera u svrhu dodjele ugovora izvoñaču radova (više faza) Izgradnja kanalizacione mreže (više faza) Ustupanje na upravljanje i održavanje izgrañene mreže nadležnom komunalnom preduzeću Naziv projekta Svrha projekta 2.Federalna direkcija cesta 3. 5. Općina Novi Grad Sarajevo 2. Kreditna sredstva (Evropska razvojna banka i dr.500. Sredstva donatora ( Evropska komisija i drugi donatori) 5. KJKP "ViK".1. Na osnovu postojeće projektne dokumentacije obezbijediti potrebne saglasnosti. Period implementacije x Ukupna vrijednost realizacije projekta je 6.poboljšanje sanitarno – higijenskih uslova življenja i poslovanja .

Općina Novi Grad Sarajevo 2. 2010 – 2015.) 2007. Ministarstvo prostornog ureñenja i zaštite okoliša) 3.700. Pribavljene potrebne saglasnosti. Sredstva donatora ( Evropska komisija i drugi donatori) 5.1.Izgradnja separatne kanalizacione mreže naselja Sokolje .izgradnja adekvatne kanalizacione mreže naselja . godine) 3. Učešće grañana po osnovu obaveza za ureñenje zemljišta (legalizacija i redovan postupak) 3.000.00 KM izvori finansiranja su slijedeći: 1.poboljšanje sanitarno – higijenskih uslova življenja . Na osnovu postojeće projektne dokumentacije obezbijediti potrebne saglasnosti i dozvole (nosilac ONG) 2. 2008.-2015.zaštita šireg područja općine.4. Raspisivanje javnog tendera u svrhu dodjele ugovora izvoñaču radova (više faza) 1. Izraditi elaborat koji sadrži finansijsku konstrukciju realizacije projekta (nosioci: ONG.godina) 2.zaštita okoliša .Izgradnja nedostajuće komunalne infrastrukture Naziv projekta 2. riješeni imovinsko-pravni odnosi i obezbijeñene grañevinske dozvole (2010. Kreditna sredstva (Evropska razvojna banka i dr.1.Područje OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO Strateški cilj – mjera 2. X Ukupna vrijednost realizacije projekta je 5. KJKP "ViK". izgradnju glavnog kolektora u Zbrñu i izgradnju separatne kanalizacione mreže u okviru RP "Rajlovac III" (predloženi projekti u okviru strateških ciljeva-razvoj moderne infrastrukture) 1. Izrañen elaborat (2010. posebno naselja lociranih u ovom dijelu općine od negativnog uticaja otpadnih i oborinskih voda Prethodno riješiti rekonstrukciju Rajlovačkog kolektora. Kanton putem nadležnih ministarstava 4.) i Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultati Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 120 . Izgrañena separatna kanalizaciona mreža (2011.Moderna infrastruktura u skladu sa principima održivog razvoja 2.zaštita planirane privredne zone -"Rajlovac III" i s druge strane stambene zone u Zabrñu . Sproveden tender i dodijeljen ugovor za realizaciju u više faza 4.

izrañena revizija projekta 2007. 2010 – 2015.Izgradnja nedostajuće komunalne infrastrukture 2.1.Revizija projektne dokumentacije(nosilac: odabrana firma) Izrañen projektni program.Raspisivanje javnog tendera za izradu projektne dokumentacije(nosilac: Općina Novi Grad Sarajevo) 3.Na osnovu postojeće planske dokumentacije i stanja na terenu izraditi projektni program (nosioci: Općina.Područje OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO Strateški cilj – mjera 2. 2008. Moguće je vršiti sufinansiranje iz sredstava budžeta Kantona Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 121 . Naziv projekta Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultati Period implementacije x Ukupna vrijednost izrade projekta je 80.izrañena projektna dokumentacija.1.00 KM i izvor finansiranja je općinski budžet. Zavod za planiranje putem formirane radne grupe) 2. dodijeljen ugovor.Izrada projektne dokumentacije (nosilac: odabrana projektantska kuća) 4.Izrada projektne dokumentacije odvodnje otpadnih voda od Zabrña (magistralni put M 17) do Dvora(idejni i glavni projekat) Izrada projektne dokumentacije jedan je od preduslova za rješavanje pitanja odvodnje otpadnih voda naselja i privrednih zona lociranih sa desne strane rijeke Bosne nizvodno od glavnog gradskog prečišćivača 1.5.000. KJKP "ViK".Moderna infrastruktura u skladu sa principima održivog razvoja 2.

) 122 . Raspisivanje javnog tendera u svrhu dodjele ugovora Izvoñaču radova (više faza) 1. Sredstva donatora ( Evropska komisija i drugi donatori) 4.Izgradnja glavnog kolektora fekalne kanalizacije naselja Zabrñe Izgradnja glavnog kolektora fekalne kanalizacije naselja Zabrñe je jedan od ključnih preduslova za stvaranje tehničkih mogućnosti odvoñenja otpadnih voda iz dijela naselja Sokolje (slivno područje prema Zabrñu) i kompletnog naselja Zabrñe.600. 2008 – 2013. poboljšanje sanitarno-higijenskih uslova življenja odnosno sveukupna zaštita okoliša šireg područja općine. KJKP "ViK".godina) 2.) 4.000. Izgrañena separatna kanalizaciona mreža (2009.00 KM izvori finansiranja su slijedeći: i Naziv projekta Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultati Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 1.1.2013. Pribavljene potrebne saglasnosti. Izrañen elaborat (2008. Svrha ovog projekta je zaštita postojećih vodotoka (Lepenica i Bosna) od negativnih uticaja svih otpadnih voda koje se ispuštaju u vodotoke. Na osnovu postojeće projektne dokumentacije obezbijediti potrebne saglasnosti.1. Ministarstvo prostornog ureñenja i zaštite okoliša) 3. X Ukupna vrijednost realizacije projekta je 1. Prethodno realizovati izradu projektne dokumentacije i izgradnju glavnog kolektora od magistralnog puta do novoplaniranog ureñaja za prečišćavanje Reljevo-Dvor (predloženi projekti u okviru strateških ciljeva-razvoj moderne infrastrukture) 1. godine) 3.Izgradnja nedostajuće komunalne infrastrukture 2.) 2007. posebno naselja i privrednih zona lociranih u ovom dijelu općine. Izraditi elaborat koji sadrži finansijsku konstrukciju realizacije projekta (nosioci: Općina. Sproveden tender i dodijeljen ugovor za realizaciju u više faza (2009. riješiti imovinsko-pravne odnose i grañevinske dozvole (nosilac: Općina Novi Grad Sarajevo) 2.Moderna infrastruktura u skladu sa principima održivog razvoja 2.god.god. Kanton putem nadležnih ministarstava 3.Područje OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO Strateški cilj – mjera 2. riješeni imovinsko-pravni odnosi i obezbijeñene grañevinske dozvole (2008. Općina Novi Grad Sarajevo 2.6. Kreditna sredstva (Evropska razvojna banka i dr.

god.1. Kanton putem nadležnih ministarstava 3. Općina Novi Grad Sarajevo 2. Napomena: Prethodno uraditi potrebnu tehničku dokumentaciju za realizaciju projekta 1.Izraditi elaborat koji sadrži finansijsku konstrukciju realizacije projekta (nosilac: konsultantska kuća) 3. pumpnih stanica i sekundarne vodovodne mreže u obuhvatu RP ”Bojnik-Dobroševići” Razvoj distributivne mreže.Raspisivanje javnog tendera u svrhu dodijelu ugovora izvoñaču radova (više faza) (nosilac: Općina Novi Grad Sarajevo) 4.Na osnovu projektne dokumentacije obezbijediti potrebne saglasnosti. odnosno omogućavanje snadbijevanja vodom iz kantonalnog vodovodnog sistema za naselja Dobroševići.Pribavljane potrebne saglasnosti.sistema.) 4.Trajno riješeno pitanje vodosnabdijevanja lokaliteta BojnikDobroševići iz kantonalnog vodovodnog sistema( sadašnje vodosnabdijevanje je iz lokalnog vodovoda) Naziv projekta Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultati 2008 – 2015.Izgradnja nedostajuće komunalne infrastrukture 2.00 KM izvori finansiranja su slijedeći: Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 1.000.1.7.Sproveden tender i dodijeljen ugovor za realizaciju u više faza (2009.Izgradnja primarnog vod. Moderna infrastruktura u skladu sa principima održivog razvoja 2.god.Izrañen elaborat (2008. Period implementacije X Ukupna vrijednost realizacije projekta je 3.Ustupanje na upravljanje i održavanje izgrañene mreže nadležnom komunalnom preduzeću 1.Područje OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO Strateški cilj – mjera 2. riješeni imovinsko-pravni odnosi i obezbijeñene grañevinske dozvole (2008.) 5. riješiti imovinsko-pravne odnose i grañevinske dozvole (nosilac: Općina Novi Grad Sarajevo) 2. Kreditna sredstva (Evropska razvojna banka i dr.Izgrañena primarna vodovodna mreža.Izgradnja vodovodne mreže i pumpnih stanica (više faza) 5.) i 123 .godina) 2. pumpne stanice i sekundarna vodovodna mreža (2009-2015. Sredstva donatora ( Evropska komisija i drugi donatori) 4. Bojnik i dr. godine) 3.200.

Raspisivanje javnog tendera u svrhu dodijelu ugovora izvoñaču radova (više faza) (nosilac: Općina Novi Grad Sarajevo) 4. Izgradnja separatne kanalizacione mreže (više faza) 5.000. X Ukupna vrijednost realizacije projekta je 8.750. posebno naselja lociranih u ovom dijelu općine od negativnog uticaja otpadnih voda Prethodno završiti izradu projektne dokumentacije (uslov: usaglašavanje trase sa izmjenama trase na koridoru V-c) 1. Općina Novi Grad Sarajevo 2. riješeni imovinsko-pravni odnosi i obezbijeñene grañevinske dozvole (2008.Izrañen elaborat (2008. Izraditi elaborat koji sadrži finansijsku konstrukciju realizacije projekta (nosilac: konsultantska kuća) 3.1.Izgradnja separatne kanalizacione mreže za obuhvat RP “Bojnik – Dobroševići” -izgradnja adekvatne kanalizacione mreže u zoni obuhvata RP”Bojnik – Dobroševići” -poboljšanje sanitarno-higijenskih uslova življenja -zaštita okoliša -zaštita šireg područja općine.Područje OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO Strateški cilj – mjera 2.Sproveden tender i dodijeljen ugovor za realizaciju u više faza (2009.Pribavljane potrebne saglasnosti. Na osnovu projektne dokumentacije obezbijediti potrebne saglasnosti. Kanton putem nadležnih ministarstava 3.8.Izgrañena separatna kanalizaciona mreža (2009-2013.Izgradnja nedostajuće komunalne infrastrukture 2.godina) 2.) 4.00 KM izvori finansiranja su slijedeći: i Naziv projekta Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultati Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 1. Ustupanje na upravljanje i održavanje izgrañene mreže nadležnom komunalnom prduzeću 1. Sredstva donatora ( Evropska komisija i drugi donatori) 4.god.) 124 . Kreditna sredstva (Evropska razvojna banka i dr.Moderna infrastruktura u skladu sa principima održivog razvoja 2.1.god. riješiti imovinsko-pravne odnose i grañevinske dozvole (nosilac: Općina Novi Grad Sarajevo) 2. 2008 – 2013. godine) 3.) 2007.

Pribavljane potrebne saglasnosti. riješeni imovinsko-pravni odnosi i obezbijeñene grañevinske dozvole (2007.god.1.Izraditi elaborat koji sadrži finansijsku konstrukciju realizacije projekta (nosilac: konsultantska kuća) 3. godine) 3. Donji Mihaljevići i Briješće Razvoj distributivne mreže.Izgradnja rezervoara (više faza) 5. Igman (525 MNM)) 1. (iznad visinske kote r. Sredstva donatora ( Evropska komisija i drugi donatori) 4.9.god. Kreditna sredstva (Evropska razvojna banka i dr.) 4.) 2007 – 2013.000.Na osnovu projektne dokumentacije obezbijediti potrebne saglasnosti.Raspisivanje javnog tendera u svrhu dodijelu ugovora izvoñaču radova (više faza) (nosilac: Općina Novi Grad Sarajevo) 4. Općina Novi Grad Sarajevo 2.) 125 .godina) 2. X Ukupna vrijednost realizacije projekta je 3. odnosno omogućavanje snabdijevanja vodom iz kantonalnog vodovodnog sistema za naselja Dobroševići.Izgradnja nedostajuće komunalne infrastrukture Naziv projekta 2. riješiti imovinsko-pravne odnose i grañevinske dozvole (nosilac: Općina Novi Grad Sarajevo) 2. Kanton putem nadležnih ministarstava 3.Izgrañena tri rezervoara (2007-2013.Ustupanje na upravljanje i održavanje izgrañene mreže nadležnom komunalnom prduzeću 1.400.00 KM izvori finansiranja su slijedeći: i Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultati Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 1.Izrañen elaborat (2007. Bojnik i dr.Izgradnja tri rezervoara: Reljevo.Moderna infrastruktura u skladu sa principima održivog razvoja 2.Sproveden tender i dodijeljen ugovor za realizaciju u više faza (2008.Područje OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO Strateški cilj – mjera 2.1.

raspisivanje javnog poziva za izvoñenje radova i odabir najpovoljnijeg ponuñača .Moderna infrastruktura u skladu sa principima održivog razvoja 2. Separatna kanalizaciona mreža u naseljima "Dobrinja A" i "Dobrinja B" Zaštita okoliša Izgradnja adekvatne separatne kanalizacije .u realizaciju projekta uključiti Kanton Sarajevo putem nadležnog Ministarstva prostornog ureñenja i zaštite okoliša . x Naziv projekta Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultati Period implementacije X Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 1.trajno rješenje separatne kanalizacije .300.zaštita okoliša .1.000.1.izgradnja adekvatne separatne kanalizacije .obezbijediti sredstva za realizaciju projekta .00 KM – Općina Novi Grad Sarajevo i strateški partner za realizaciju projekta (sufinansiranje) 126 .Izgradnja nedostajuće komunalne infrastrukture 2.Područje OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO Strateški cilj – mjera 2.poboljšanje sanitarno – higijenskih uslova življenja i sprečavanje hidričnih i drugih epidemija 2008. x 2010. 2009.10.

Obezbijeñena sredstva .11.000.Rješavanje problema podzemnih voda u objektima u ulicama Bajrama Zenunija br.Moderna infrastruktura u skladu sa principima održivog razvoja 2.trajno rješenje prikupljanja i transporta podzemnih voda poboljšanje sanitarno – higijenskih uslova življenja i sprečavanje hidričnih i drugih epidemija U realizaciju projekta uključiti Kanton Sarajevo putem nadležnih ministarstava i drugih subjekata Pribavljanje potrebne urbanističko-tehničke dokumentacije (saglasnosti. 1 – 9 .Pribavljena urbanističko – tehnička dokumentacija .Sproveden tender i dodijeljen ugovor .Izgradnja nedostajuće komunalne infrastrukture 2. Period implementacije x Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 230. dozvola i dr.Područje OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 2.zaštita okoliša .1. 1-6 i Ive Andrića br.) Obezbijediti sredstva za realizaciju projekta raspisivanje javnog poziva za izvoñenje radova i odabir najpovoljnijeg ponuñača izgradnja adekvatnog drenažnog sistema Strateški cilj – mjera Naziv projekta Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultati .Izvedeni radovi na izgradnji drenažnog sistema 2009-2011.1.00 KM – Općina Novi Grad Sarajevo i strateški partner za realizaciju projekta (sufinansiranje) 127 .

Izgradnja nedostajuće komunalne infrastrukture 2. 2 – 8. T. prijateljstva br.) Obezbijediti sredstva za realizaciju projekta raspisivanje javnog poziva za izvoñenje radova i odabir najpovoljnijeg ponuñača izgradnja adekvatnog drenažnog sistema Strateški cilj – mjera Naziv projekta Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultati .00 KM – Općina Novi Grad Sarajevo i strateški partner za realizaciju projekta (sufinansiranje) (izrañen glavni projekat) Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 128 . Rješavanje problema podzemnih voda u objektima u ulicama Ive Andrića br.000.Moderna infrastruktura u skladu sa principima održivog razvoja 2.M.zaštita okoliša .1. 1 – 18 i Ante Babića br.Pribavljena urbanističko – tehnička dokumentacija .Obezbijeñena sredstva . 1 – 13 . dozvola i dr.Područje OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 2.12.1. Period implementacije X 400.Izvedeni radovi na izgradnji drenažnog sistema 2009-2011.trajno rješenje prikupljanja i transporta podzemnih voda poboljšanje sanitarno – higijenskih uslova življenja i sprečavanje hidričnih i drugih epidemija U realizaciju projekta uključiti Kanton Sarajevo putem nadležnih ministarstava i drugih subjekata Pribavljanje potrebne urbanističko-tehničke dokumentacije (saglasnosti.Sproveden tender i dodijeljen ugovor .

2008. tj izrade projektne dokumentacije bi vršila opština i vrijednost te faze je 60.Područje Strateški cilj .Razvoj cestovne mreže. X Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Period implemtanacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja Finansiranje prve faze. 129 . 1. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (općina) 3.Moderna infrastruktura u skladu sa principima održivog razvoja 2. javnih parkinga 2. Izrada projektne dokumentacije (konsultantska kuća) 2. x 2009. Izrañena projektna dokumentacija 2.1.000 KM u 2007.mjera Naziv projekta Svrha projekta OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 2. Riješeni imovinsko-pravni odnosi 3.2.2. Stvaranje partnerskih odnosa sa investitorima u smislu sufinansiranja izgradnje (općina i investitori) 1. Ostale faze bi se finansirale kroz partnerstvo općine i investitora i KS. godini.Izgradnja cestovne mreže u obuhvatu RP Donje Telalovo Polje Izgradnja moderne komunikacijske mreže u skladu sa planskom dokumentacijom koja bi poboljšala saobraćajnu infrastrukturu i povezala i otvorila pristup privrednoj zoni Donje Telalovo Polje je jedan od prioriteta ONG. Stvaranje saobraćajnih uslova za pristup privrednoj zoni RP Donje Telalovo polje 2007.

Razvoj cestovne mreže.mjera Naziv projekta OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 2. Promoviran PPP koncept na nivou općine 3. Principi PPP-a predstavljeni na svim nivoima općinske vlasti (konsultantska kuća) 3.2. Projekat bi se realizirao po principima partnerstva privatnog i javnog sektora te se na taj način izbjeglo veliko investiranje od strane općine u rješavanje ovih problema.2. javnih parkinga 2.Izgradnja javnih parkinga Izgradnja objekata za rješavanje problema saobraćaja u mirovanju u poslovnim i komercijalnim zonama općine koje su najviše opterećene.2.Moderna infrastruktura u skladu sa principima održivog razvoja 2.Područje Strateški cilj . 1. kerirala nova radna mjesta i osvario direktan prihod u budžet općine. Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Period implemtanacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 150. x 2009. Realizacija projekata po PPP principima 2007. Dodjeljivanje koncesija ili drugi ugovorni modeli za realizaciju projekta (općina uz podršku konsutantske kuće) 1.000 KM za projektovanje i obezbjeñenje partnerstva 130 . Izrada projektne dokumentacije (konsultantska kuća) 2. Izrañena projektna dokumentacija 2. 2008.

te stvaranje uslova za kvalitetnije odvijanje motornog i pješačkog saobraćaja. 2007.Izrada eksproprijacijskog elaborata . Bolje povezivanje zona stanovanja sa zonama privrede industrije. Moderna infrastruktura u skladu sa principima održivog razvoja 2. do 2015.Objavljivanje tendera za izradu projektne dokumentacije .Razvoj cestovne mreže. te stvaranje ugodnijeg ambijenta za život i rad.2. Očekivani rezultat Znatno poboljšani uslovi odvijanja motornog i pješačkog saobraćaja.Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa . Aktivnosti i nosioci (partneri) . Most na rijeci Bosni u Rajlovcu Most na VIII transferzali Most na X transferzali Most na XI transferzali Naziv projekta Svrha projekta Povezivanje naselja na lijevoj i desnoj obali rijeke Miljacke i Bosne.Donošenje odluke .Područje Strateški cilj .mjera OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 2.Izdavanje urbanističke saglansosti i odobrenja za grañenje .2.Izgradnja mostova na primarnim gradskim saobraćajnicama. 2008. što ima za posljedicu skraćivanje distanci u odlasku na radno mjesto kao i povratku sa istog.3. javnih parkinga 2.Implementacija uz pomoć Kantonalnog ministarstva prometa i komunikacija i JP «Vodoprivreda BiH». X Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 131 .

Aktivnosti i nosioci (partneri) .Implementacija uz pomoć Kantonalnog ministarstva prometa i komunikacija.mjera OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 2. pješačkog i saobraćaja u mirovanju.Bijedića do Željezničke pruge Sarajevo .2. javnih parkinga Naziv projekta 2.Izrada eksproprijacijskog elaborata . što će doprinijeti otklanjanju uskih grla na ovim pravcima i suzbiti eventualne saobraćajne gužve.Razvoj cestovne mreže.Izgradnja primarnih gradskih saobraćajnica «A» transferzale (potez od X do XII transferzale) X .Objavljivanje tendera za izradu projektne dokumentacije.Zenica ) XI-transferzale (potez od „Feroelektra“ do Dobrinje I) XII-transferzale (potez od Bačića do Dobrinje I – druga traka) IX -transferzala (potez od ulice Džemala Bijedića do ulice Safeta Zajke) Svrha projekta Izgradnja planiranih saobraćajnica čime se bolje povezuju longitudinalni saobraćajni pravci u gradu.Područje Strateški cilj . . 2007. 2015. .Izdavanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za grañenje.Moderna infrastruktura u skladu sa principima održivog razvoja 2.Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.4. x Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 132 . 2008. . Očekivani rezultat Znatno poboljšani uslovi odvijanja motornog.transverzale (potez od ul.2. Dž.Donošenje odluke .

000 KM 133 .2.Područje Strateški cilj – mjera Naziv projekta OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 2.Razvoj cestovne mreže.5.800.Moderna infrastruktura u skladu sa principima održivog razvoja 2. 2009.Proširenje trolejbuske mreže u naselju „Dobrinja“ Izgradnjom trolejbuske mreže u pojasu X transferzale na potezu od Dobrinje V do Naselja starosjedilaca stvaraju se uslovi za povezivanje dva entiteta sa trolejbuskim saobraćajem Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Na osnovu potpisanog protokola nosioci aktivnosti su: SERDA Grad Istočno Sarajevo Grad Sarajevo KJKP GRAS Sarajevo Općina Novi Grad Sarajevo Opština Istočno Novo Sarajevo Opština Istočna Ilidža Uspostava kružnog toka trolejbuskog saobraćaja što obezbjeñuje sigurnije i ravnomjernije odvijanje saobraćaja na ovom prostoru Očekivani rezultat 2007. Period implementacije x Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 2008. javnih parkinga 2.2. 3.

000. 2.Područje Strateški cilj . x Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja Općina vrši sufinansiranje prioriteta u vrijednosti od 300. godini. u skladu sa predloženim programom do 2013. x 2013. Model finansiranja sanacije 3.Program sanacije klizišta Definiranje prioriteta za sanaciju Sprečavanje nastanka novih klizišta Izgradnja i rekonstrukcija postojeće vodovodne i kanalizacione mreže radi radi sprečavanja i otklanjanja uzroka Izrada prijedloga podzakonskih akata koji bi definirali minimum infrastrukturne opremljenosti za postojeće objekte do legalizacije Analiza stanja Modeli i prijedlozi Sastanci i koordinacija na općinskom i višem nivou Koordinacije aktivnosti. x 2008. Dok bi za implementaciju programa bilo potrebno najmanje 15.mjera OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 2. 134 .Sanacija klizišta i sprečavanje bespravne gradnje 2.000 KM u 2007.Moderna infrastruktura u skladu sa principima održivog razvoja 2. Očekivani rezultat 1.1. 3. sanacije na terenu Naziv projekta Svrha projekta - Aktivnosti i nosioci (partneri) 1.000 KM koji bi bili obezbijeñeni u budžetu općine.3. KS ili čak i drugih viših instanci. Definirani prioriteti za sanaciju 2.3. Odluka o minimum infrastrukturne opremljenosti za objekte do legalizacije 4. 4. Sanacija klizišta prema prioritetima i sprečavanje bespravne gradnje 2007.

Efikasno djelovanje inspekcijskih organa (konsultantska kuća) 5. Informirano stanovništvo 5.000 KM u tri godine. 135 . x 2009. Program sanacije i legalizacije objekata 3.Zaštita neizgrañenog zemljišta .mjera Naziv projekta OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 2.3. Moderna infrastruktura u skladu sa principima održivog razvoja 2. x Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja Finansiranje ovih aktivnosti bi se odvijalo iz općinskog budžeta u vrijednosti od 600.2. Svrha ovog projekta je: .Sanacija klizišta i sprečavanje bespravne gradnje 2.Legalizacija obejkata koji se mogu lagalizirati 1.Područje Strateški cilj .Stvaranje uvjeta za legalnu gradnju . 2008. Snimanje stanja (ažurno) (konsultantska kuća) 2.Program mjera na sprečavanju bespravne gradnje Jedan od glavnih problema sa kojim je općina Novi Grad suočena a koji je i generator mnogih drugih negativnih pojava na području općine je bespravna gradnja. Izrañena planska dokumentaija kao preduslov za legalnu gradnju 4. Modeli koji bi se mogli primijeniti za sanaciju i onemogućavanje dalje bespravne gradnje (konsultantska kuća) 3. Napravljen program rada inspekcija 2007.3. Snimak postojećeg stanja 2. Izrada planske dokumentacije kojom bi se omogućila legalna izgradnja (konsultantska kuća) 4.Donošenje provodive planske dokumentacije . Edukacija stanovništva o podizanju nivoa svijesti (općina i marketing agencija) 1.

Pronalaženje partnera (konsultantska kuća) 3.4. 2008. x 2009. Projekat sa prioritetima i modalitetima finansiranja – poslovni plan (konsultantska kuća) 2. 136 . 2.4.mjera OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 2. Izrada fasada (prema projektu i planu) 1. Novi izgled stambeno poslovnih objekata koji neće djelovati deprimirajuće na stanovništvo i poslovne ljude moguće je postići kroz investiranje u redizajniranje vanjskog izgleda objekata. Osim toga do 2009.Područje Strateški cilj . Općina Novi Grad dio je kantona Sarajevo i grada i nalazi se na ulazu u grad. te je potrebno poboljšati imidž tog dijela grada.Redizajniranje stambenih i poslovnih objekata Objekti u općini Novi Grad posebice stambeni.Novi izgled stambenih i poslovnih objekata 2. godini.1.000. Izrañen projekat i odabrani modeli finansioranja Definirani partneri za realizaciju projekta Humaniji ambijent za život i rad Osvježene fasade velikih stambenih i poslovnih objekata 2007. 1. To se može promijeniti redizajnom fasada. zbog svog izgleda i dizajna djeluju deprimirajuće na život ali i na radne sposobnosti. kako prva impresija posjetilaca glavnom gradu BiH ne bi bila negativna.Moderna infrastruktura u skladu sa principima održivog razvoja 2. 3. u 2007. x Naziv projekta Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja Prve dvije faze projekta bi se finansirale iz općinskog budžeta i njihova vrijednost bi bila 100. dok bi ostatak sredstava izdvojio KS ili partneri u projektu. Općina bi izdvojila iz budžeta oko 2.000 KM za direktno finansiranje prioriteta.000 KM. 4.

Dogradnja školskog objekta Osnovne škole „Dobroševići“ i izgradnja fiskulturne sale Postojeća školska zgrada ne zadovoljava potrebe zbog malog broja učionica i velikog priliva učenika.5. x Inicijalna sredstva u visini od 45. Škola nema fiskulturnu salu.00 KM planirana u budžetu Općine za 2007.5.mjera OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 2.1.Područje Strateški cilj . godinu 137 .Poboljšanje uslova za rad u OŠ i predškolskim ustanovama 2. Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja x 2008.Moderna infrastruktura u skladu sa principima održivog razvoja 2. Naziv projekta Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) -Planirati inicijalna sredstva -Upućivanje inicijative Kantonu Sarajevo Očekivani rezultat -Obezbijeñena inicijalna sredstva u budžet Općine -U skladu sa inicijativom realizovan projekat 2007.000.

Područje Strateški cilj . 2008.Poboljšanje uslova za rad u OŠ i predškolskim ustanovama 2.5.Moderna infrastruktura u skladu sa principima održivog razvoja 2.5.iz budžeta Općine Mogući partner i Općina Novo Sarajevo 138 . x 2009 x Naziv projekta Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja Inicijalna sredstva u visini od 150.mjera OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 2.2. Izgradnja školskog objekta Osnovne škole u MZ „Aneks“ Obezbjeñenje uslova za školovanje učenika MZ „Aneks“ i dijela Švrakinog Sela -Upućivanje inicijative Kantonu Sarajevo -Upućivanje inicijative Općini Novo Sarajevo za partnerstvo u projektu -Planiranje inicijalnih sredstva u budžetu Općine -Obezbjeñenje zemljišta -Obezbijeñena inicijalna sredstva u budžetu Općine i zemljište za objekat -U skladu sa inicijativom realizovan projekat 2007.000 KM za obezbjeñenje zemljišta i izradu projekta .

3.5.5.Poboljšanje uslova za rad u OŠ i predškolskim ustanovama 2. x 2009 x Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja Inicijalna sredstva iz budžeta Općine 139 .Moderna infrastruktura u skladu sa principima održivog razvoja 2.Područje Strateški cilj .. 2008.mjera OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 2. Rekonstrukcija i dogradnja školskog objekta Osnovne škole „Umihana Čuvidina“ i proširenje fiskulturne sale Postojeća školska zgrada ne zadovoljava potrebe zbog malog broja učionica i velikog broja i priliva učenika -Upućivanje inicijative Kantonu Sarajevo -Planirati inicijalna sredstva I faza grañevinskih radova: -Potrebno izvršiti sanaciju školske zgrade II faza grañevinskih radova: -Proširenje fiskulturne sale -Izgradnja odreñenog broja novih učionica Naziv projekta Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Realizovan projekat: -obezbijeñena inicijalne sredstva -izvršena sanacija školske zgrade -proširena fiskulturna sala i izgrañene nove učionice 2007.

4.Područje Strateški cilj . 2010 – 2015. 2008.Moderna infrastruktura u skladu sa principima održivog razvoja 2. Izgradnja školskog objekta Osnovne škole u MZ „Zabrñe“ Naziv projekta Svrha projekta Zbog očekivanog povećanja broja stanovnika i djece školskog uzrasta na ovom lokalitetu.Poboljšanje uslova za rad u OŠ i predškolskim ustanovama 2.5. potrebno je planirati izgradnju objekta osnovne škole. X Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja Inicijalna sredstva u budžetu Općine 140 .mjera OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 2. Aktivnosti i nosioci (partneri) -Planirati inicijativu prema Kantonu Sarajevo -Planirati inicijalna sredstva Očekivani rezultat -Obezbijeñena inicijalna sredstva u budžet Općine za realizaciju projekta -U skladu sa planom aktivnosti realizovan projekat 2007.5.

adaptacija i redizajniranje fasada 1. Obezbijeñena sredstva i uspostavljeno partnerstvo 3. Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja Projektna dokumentacija finansirana iz budžeta općine i iznosi 20.000 KM. Uspostva partnerstva sa KS i JKKP (općina) 3. x 2008. Izrada projektne dokumentacije (konsultantska kuća) 2.5.mjera Naziv projekta OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 2. Ovo podrazumijeva hortikulturno ureñenje dvorišta. Svih pet dvorišta i objekata ureñeno. KJKP i Općina i to u vrijednosti po projektnoj dokumentaciji. x 2009. 141 . 2007. Planira se savremeno ureñenje dvorišta i izgleda objekata što doprinosi unapreñenju kvaliteta usluga obdaništa. Obezbijeñena finansijska sredstva (općina i partneri) 1. Finansijeri izvedbenih faza su KS.Područje Strateški cilj . Izrañena projektna dokumentacija 2.Ureñenje dvorišta i fasada svih vrtića na Općini Novi Grad Svrha ovog projekta je obezbjeñenje standardnih ambijentalnih uslova za rad obdaništa.5.Poboljšanje uslova za rad u OŠ i predškolskim ustanovama 2. obezbjeñenje ograda i sigurnosnih kapija.Moderna infrastruktura u skladu sa principima održivog razvoja 2.5. sigurno i povećan broj korisnika usluga obdaništa.

P-3897 .500 m2 P-3885 . površine 25. x Period implementacije x Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 50.110 m2 P-4636 .864 m2 Čista površina.Žuč.000. izleti.1.Moderna infrastruktura u skladu sa principima održivog razvoja 2.6.6. poljoprivredne aktivnosti. površine 13.Briješće. površine 54.Deminiranje 2. Površina se nalazi na linijama ratnih djejstava iz odbrambenog rata.00 KM godišnje u budžetu Općine + donatorska sredstva 142 . 2008.925 m2 P-5205 – Paljevo. povratak raseljenog stanovništva Izviñanje i reizviñanje navedenog teritorija. površine 62.Područje OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO Strateški cilj – mjera 2. Časovi istorije.Mojmilo. te obezbjeñenje donatora s obzirom da općina Novi Grad ne može sama riješiti ova pitanja Naziv projekta Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultati Čista teritorija 2007.

Izraditi glavni projekat za I etapu (nosilac Općina Novi Grad) 3. općine Novi Grad Sarajevo.7.Grad Sarajevo 143 .000.godina) 6. Kanton Sarajevo) 2. godina) 7. grada Sarajeva. Izrañen elaborat (2007.Područje OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 2. riješeni imovinsko-pravni odnosi i obezbijeñene grañevinske dozvole (2007. Razvoj moderne infrastrukture u skladu sa principima održivog razvoja 2. godine) 8.7. Na osnovu projektne dokumentacije obezbijediti potrebne saglasnosti i grañevinske dozvole (nosilac: Općina Novi Grad Sarajevo.1. Zaštita od poplava Strateški cilj – mjera Naziv projekta 2.saobraćajnoj i komunalnoj infrastrukturi 1. Privoñenje zemljišta konačnoj namjeni prema RP “Privredna zona Rajlovac” čija izrada je u toku Zaštita područja uz rijeku Bosnu od izlijevanja iz korita i sprečavanje nastanka šteta objektima.god.) 2007-2009.) 5. Federacija BiH (Ministarstvo prometa i komunikacija – Direkcija za ceste i Ministarstvo vodoprivrede… -JP “ Vodno područje slivova rijeke Save”) 4. Izvoñenje radova na regulaciji (više faza) 5. Izraditi elaborat koji sadrži finansijsku konstrukciju realizacije projekta (nosilac: konsultantska kuća) 4. Kanton putem nadležnih ministarstava 3. Sproveden tender i dodijeljen ugovor za realizaciju u više faza (2007. Pribavljane potrebne saglasnosti. JP “ Vodno područje slivova rijeke Save” i JP “Direkcija cesta FBiH” kao ovlaštenog predstavnika investitora koridora V-c – sarajevska obilaznica-lot 1 Svrha projekta Zaštita okoliša od negativnog uticaja voda i dr.Izvedeni radovi na regulaciji (2007-2009. Raspisivanje javnog tendera u svrhu dodijelu ugovora izvoñaču radova -više faza (nosilac: Općina Novi Grad Sarajevo). Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultati Period implementacije X Ukupna vrijednost realizacije projekta je 8.Ureñenje rijeke Bosne od mosta u Reljevu do Butila – etapa I Ovaj projekat je potrebno realizovati u koordiniranom djelovanju federalnih i kantonalnih ministarstava. Općina Novi Grad Sarajevo (rješavanje imovinsko-pravnih odnosa) 2.00 KM izvori finansiranja su slijedeći: i Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 1.000. Izrañen glavni projekat za I etapu (2007. Kanton Sarajevo i Federacija BiH) 5.

7.Izraditi elaborat koji sadrži finansijsku konstrukciju realizacije projekta (nosilac: konsultantska kuća) 3.saobraćajnoj i komunalnoj infrastrukturi 1.Sproveden tender i dodijeljen ugovor za realizaciju u više faza (2007. riješeni imovinsko-pravni odnosi i obezbijeñene grañevinske dozvole (2007.Područje OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO Strateški cilj – mjera 2.Izvoñenje radova na regulaciji (više faza) 1. Kanton putem nadležnih ministarstava 3.godina) 2.Raspisivanje javnog tendera u svrhu dodjele ugovora izvoñaču radova (više faza) (nosilac: Općina Novi Grad Sarajevo) 4.000.Pribavljane potrebne saglasnosti.) 2007 – 2011.Izvedeni radovi na regulaciji (2007-2011. Općina Novi Grad Sarajevo (rješavanje imovinsko-pravnih odnosa) 2.7.god. JP za “ Vodno područje slivova rijeke Save” 4.Izrañen elaborat (2007.) 4. godine) 3.Izvoñenje radova na regulaciji rijeke Miljacke dionica : RTV dom.Investitori putem preuzetih obaveza po ugovoru sa Općinom Novi Grad Sarajevo 144 .Na osnovu projektne dokumentacije obezbijediti potrebne saglasnosti i grañevinske dozvole (nosilac: Općina Novi Grad Sarajevo) 2.500. Naziv projekta Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultati Period implementacije X Ukupna vrijednost realizacije projekta je 3.Moderna infrastruktura u skladu sa principima održivog razvoja 2. Zavod za izgradnju KS 5.2.Zaštita od poplava 2.Halilovići -Privoñenje zemljišta konačnoj namjeni prema usvojenom RP -Zaštita područja uz rijeku Miljacku od izlijevanja iz korita i sprečavanje nastanka šteta objektima.00 KM izvori finansiranja su slijedeći: i Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 1.

908 m2 Period implementacije 2015. Grad Sarajevo.Buča potok 200 .Izgradnja novih stambenih jedinica u skladu sa planiranim strateškim opredeljenjima iz prostornog plana Kantona Sarajevo Naziv projekta 2.Dobrinja 434 . javne kantonalne komunalne organizacije. rješavanje imovinsko-pravnih odnosa konkurs za dodjelu lokacija realizacija izgradnje (investitori) potencijalni investitori grañevinska preduzeća i fondovi za izgradnju stanova.8.Izgradnja stanova u kolektivnim stambenim objektima na teritoriji Općine Novi Grad Svrha projekta - privoñenje zemljišta konačnoj namjeni.mjera 2. / 2008.Alipašin Most VII 178 2007. X Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja Fondovi potencijalnih investitora 145 .dotrajalih stambenih jedinica za nove stambene jedinice. obezbjeñenje uslova za stambeno zbrinjavanje mladih.1.Moderna infrastruktura u skladu sa principima održivog razvoja 2. Kanton Sarajevo. visokoobrazovanih kadrova. stvaranje uslova za zamjenu stambenog fonda.Čengić Vila 211 .023 stana u naseljima: .Područje OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO Strateški cilj .8. Općina Novi Grad Aktivnosti i nosioci (partneri) - Očekivani rezultat Izgradnja 1. x BGP ukupno 98.

000. te programi korištenja po ciljnim grupama 1.Ostvareni optimalni preduvjeti za razvoj kulture.000 KM. 2008. Izrada programa za mlade (konsultantska kuća u saradnji sa općinom) 1.1. 2009. Četvrta aktivnost bi se finansirala iz općinskog budžeta u vrijednosti od 40.Izgradnja objekata za kulturu. Treća faza bi se finansirala u saradnji sa partnerima u vrijednosti oko 1. rekreacije i turizma 3. Projektna dokumentacija (izrada ili revizija) (konsultantska kuća) 2. 4. potrebno je ostvariti i održivost projekta tako što bi se izradio plan poslovanja i upravljanja objektima. Glavni projekat izrañen Plan poslovanja i upravljanja objektima završen Izgrañen objekat i pušten u rad Napravljen program za mlade 2007. sportskih i kulturnih sadržaja.000 KM U 2008. i 2008. Plan poslovanja i upravljanja objektima (konsultantska kuća) 3.1.000 KM u 2007. i 2008. Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 146 . 2.1. sport. Završetak grañevinskih radova i pratećih objekata (investitor općina) 4. druge faze oko 60. rekreaciju i turizam Naziv projekta 3. sporta. godini.000 KM u 2007.Projekat završetka izgradnje stadiona „Otoka“ Svrha projekta je završetak stadiona Otoka sa pratećim objektima u cilju zadovoljavanje potreba grañana KS te promociju rekreativnih.Područje Strateški cilj . x Finansiranje prve faze iz opštinskog budžeta bi bilo oko 80.mjera OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 3. Osim toga. godini. 3.

sportskih i kulturnih sadržaja. x Naziv projekta Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja Projektna dokumentacija u budžetu 2007. godine.1. rekreacije i turizma 3. 147 .1.Projekat završetka izgradnje SRCE – Buča potok Svrha projekta je završetak sportsko – rekreacionog kompleksa sa sportskom dvoranom za zadovoljavanje potreba grañana te promocija rekreativnih. a izvoñenje u Vrijednosti 2.mjera OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 3.godina. potrebno je ostvariti i održivost projekta tako što bi se izradio plan poslovanja i upravljanja objektima 1.000 KM sa partnerima 2008-2009. x 2008. rekreaciju i turizam 3. x 2009.Ostvareni optimalni preduvjeti za razvoj kulture.700.Područje Strateški cilj . Izvoñenje radova (općina i partneri) Glavni projekat Plan poslovanja i upravljanja objektima Izgrañen objekat i pušten u rad 2007.Izgradnja objekata za kulturu. sport.2. Osim toga. Izrada plana poslovanja i upravljanja objektima (konsultantska kuća) 3. Izrada glavnog projekta sportske dvorane (konsultantska kuća) 2. sporta.

1. Kanton) 1. rekreaciju i turizam 3. 2. koji će sadržavati aboretum.Park šume Mojmilo Naziv projekta Svrha projekta Projekat podrazumijeva izgradnju kapaciteta rekreativnog.000 KM. te treće faze 40. kulturnog. rekreacije i turizma 3. Izrada projektne dokumentacije (konsultantska kuća) 2. sporta. općina. botanički vrt. Formiranje partnerstva privatnog i javnog sektora (konsultantska kuća i općina) 4. x 2009.Područje Strateški cilj . sankalište i slične sadržaje. 5.000 KM U 2008. Promocija sadržaja Park šuma Mojmilo (konsultantska kuća.mjera OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 3. 1. druge faze oko 80. godini.1. Izgradnja kompleksa (općina. Četvrta faza bi se finansirala u saradnji sa partnerima u vrijednosti oko 3. x 2008. Izrañena projektna dokumentacija Plan izgradnje i upravljanja kompleksom napravljen Projekat u formi PPP Izgrañen kompleks Promotivne aktivnosti izvršene 2007. Kanton i investitori) 5. 3. 4.3.000 KM u 2008 godini kao ičetvrta faza u vrijednosti od 60.Ostvareni optimalni preduvjeti za razvoj kulture. Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja Finansiranje prve faze iz opštinskog budžeta bi bilo oko 100.godini.000 KM u 2007. sport. sportskog i turističkog sadržaja te njihovu promociju u sklopu park šume Mojmilo. Izrada plana izgradnje i upravljanja kompleksom (konsultantska kuća) 3.000 KM. 148 .Izgradnja objekata za kulturu.000.

2.000 KM.Izgradnja objekata za kulturu.Dom u Reljevu Svrha projekta je opremanje i svrsishodno korištenje doma kulture u Reljevu u cilju zadovoljavanje potreba grañana tog naselja te promociju kulturnih. x 2009. Treća faza bi se finansirala u saradnji sa partnerima u vrijednosti oko 200. rekreacije i turizma 3. i 2009. 3. godini.000 KM u 2007.000 KM u 2008. Završetak grañevinskih radova i pratećih objekata (investitor općina) 4. zabavnih i edukativnih sadržaja.Područje Strateški cilj .4.mjera OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 3. X 2008. te programi korištenja po ciljnim grupama sa posebnim osvrtom na mladu populaciju. x Naziv projekta Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja Finansiranje prve faze iz općinskog budžeta bi bilo oko 40. 4. rekreaciju i turizam 3. Izrada programa za mlade (konsultantska kuća u saradnji sa općinom) 1. 1. Osim toga potrebno je ostvariti i održivost projekta tako što bi se izradio plan poslovanja i upravljanja objektima. Plan poslovanja i upravljanja objektima (konsultantska kuća) 3. Projektna dokumentacija (izrada ili revizija) (konsultantska kuća) 2. sporta. sport. Glavni projekat izrañen Plan poslovanja i upravljanja objektima završen Izgrañen objekat i pušten u rad Napravljen program za mlade 2007. 149 . druge faze oko 50.1.Ostvareni optimalni preduvjeti za razvoj kulture.1.

rekreacije i turizma 3. Javni natječaj za izradu projektne dokumentacije (nosilac: Kanton Sarajevo) 3. a definirana kao historijsko-memorijalni spomenici 1.1.memorijalni park “Žuč” Realizovati postavke iz Prostornog plana Kantona Sarajevo područja posebnih obilježja na teritoriji Kantna za lokalitete i mjesta značajna po dogañajima iz rata 1992-1995.više faza) Strateški cilj .1. Kanton putem nadležnih ministarstava. sport.Ostvareni optimalni preduvjeti za razvoj kulture.Definisan obuhvatai riješeani imovinsko-pravnih odnosi (2008-2009. Javni natječaj za izradu projektne dokumentacije (2007-2008.5.Izgradnja objekata za kulturu. godina i perioda opsade grada.) 5.) 4. zavoda i stručne komisije 2.Izrañen poseban programa stručne komisije za zaštitu i ureñenje Memorijalnog parka “Žuč” (2007) 2. Izgradnja Memorijalnog parka “Žuč” (nosilac: Kanton Sarajevo) 1. rekreaciju i turizam 3.) 3.Područje OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 3..Definisanje obuhvata i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (nosilac: Kanton Sarajevo i Općina) 4. sporta. Izgrañen Memorijalni park “Žuč” (2010-2015. Općina Novi Grad Sarajevo će pružiti podršku ovom projektu kroz aganžman nadležnih službi za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i izdavanja potrebnih saglasnosti i dozvola 150 . Period implementacije X Ukupna vrijednost realizacije će se utvrditi na osnovu projektne dokumentacije i eksproprijacijskog elaborata Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 1.Pribavljane potrebne saglasnosti i grañevinske dozvole (2009.mjera Naziv projekta Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultati 2007 – 2015.Pribavljanje potrebnih saglasnosti i grañevinske dozvole (nosilac: Kanton Sarajevo i Općina) 5.Izrada posebnog programa stručne komisije za zaštitu i ureñenje Memorijalnog parka “Žuč” (nosilac: Kanton Sarajevo) 2.Historijsko-memorijalnI kompleks “Žuč”.

x 2009. Kuća Hadžihalilovića u funkciji turističke ponude općine 2. x Naziv projekta Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja Finansiranje prve aktivnosti iz opštinskog budžeta bi bilo oko 150. uz projektnu dokumentaciju i program korištenja i upravljanja (konsultantska kuća) 2.000 KM u 2007.6. rekreaciju i turizam 3. rekreacije i turizma 3. Realizacija projekta kuće Hadžihalilovića. sport. sporta.1. te napravljen program korištenja i upravlajnja u skladu sa PPP principima 3. Napravljen program kulturnih manifestacija u Olimpijskom selu Mojmilo 2007. Izrañen urbanistički projekat tunela spasa. Izrada programa za kulturne manifestacije u Olimpijskom selu (općina) 1.1. druge aktivnosti oko 15. x 2008.mjera OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 3. godini.000 KM.Ostvareni optimalni preduvjeti za razvoj kulture.Izgradnja objekata za kulturu. Urbanističkog rješenja tunela spasa i program korištenja i upravljanja u saradnji sa privatnim sektorom (konsutlantska kuća) 3.Valorizacija kulturno historijskog nasljeña Ovim projektom obezbijedit će se zaštita i adekvatna valorizacija postojećeg kulturno-historijskog naslijeña i jačanja kapaciteta turističke ponude općine Novi Grad.Područje Strateški cilj . Kao tri glavne turističke atrakcije projekat će se koncetrirati na valorizaciju tri grupe objekata a) kompleks tunel spasa b) turističko selo Mojmilo i sadržaji c) kuća Hadžihalilovića 1. te izvoñenje u širem partnerstvu po studiji izvodljivosti 151 .

000 KM Podrška ostalim projektima kulture i sporta od značaja za općinu) 152 . i kulture 3.2. Period implementacije x 2008.2. sredstava i nosioca . sporta.mjera Naziv projekta OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 3.Područje Strateški cilj .1.000 KM Grant za razvoj kulture i sporta. Stalno x x Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 350.Ostvareni optimalni preduvjeti za razvoj kulture.Programi aktivnosti u oblasti kulture i sporta i povezanost sa turističkom privredom .000 KM Novogradski dani. sporta. 90.Unapreñenje turizma. kao i ulaganja partnera (80.Održati i unaprijediti postojeće manifestacije .sportskih sadržaja uz sinergetske efekte većeg broja učesnika -Zadovoljstvo stanovnika općine i motivacija da se aktivne uključe u manifestacije zabavno – sportskog sadržaja -Doprinos razvoju turizma i povećanje interesovanja turista da posjete općinu Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat 2007. rekreacije i turizma 3. 180.Javno ustanovljavanje interesa potencijalnih partnera .Promotivna kampanja Općina i partneri -Ostvareno partnerstvo u realizaciji programa -Povećana ponuda kulturno.Ostvariti partnerstvo sa ostalim zaintersovanim subjektima .000 KM Općina.Planiranje programa.

100.000 KM i dalje po finansijakom planu do 1.Osnivanje javnog preduzeća za upravljanje objektima za javnu upotrebu u vlasništvu Općine Novi Grad Sarajevo -Riješiti upravljanje i tekuće održavanje -Riješiti efikasno namjensko korišćenje objekata u javnoj upotrebi vlasništvo Općine -Izrada normativnih akata i registracija -Obezbjeñenje finansijskih sredstava etapno -Postavljanje menadžmenta i org. Grad Sarajevo.3. sponzori 153 . x 2009. rekreacije i turizma 3. u 2008. šema -Osamostaljivanje samostalnog pravnog subjekta -Općina -Sportska društva.1.Ostvareni optimalni preduvjeti za razvoj kulture.god.000 KM -Partneri: privredna društva.3.god x Naziv projekta Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja -Općina: u 2007. kulturna društva i agencije -Specijalizovano preduzeće za efikasno upravljanje. 500.mjera OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 3.000 KM. x 2008. kulturu u vlasništvu Općine 3. održavanje i korišćenje u skladu sa potrebama grañana -Nova radna mjesta.500. sportska društva. do x 2011.god.Područje Strateški cilj .Efikasno upravljanje i namjenska upotreba objekata za sport. sporta. kao mogućnost za bržu reformu javne uprave -Ureñena igrališta i objekti 2007.

1. Općina 154 .Razvoj lokalne uprave 4.ONG je lider .1. x Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja x x 150.primjer moderne lokalne samouprave 4.1.Provoñenje reforme lokalne uprave Uspostava kvalitetne lokalne administracije u skladu sa lokalnom samoupravom -Donošenje odluke vezano za zbrinjavanje zaposlenih neadekvatne stručne spreme -Izmjene Pravilnika Jedinstvenog općinskog organa uprave -Zapošljavanje kvalitetnog i kreativnog visoko obrazovanog kadra educiranog za poslovne državne uprave i projektnom pristupu u rješavanju problema – u naredne 3 godine u strukturi uposlenih povećanje godišnje prosječno za 10 VSS Općina -Usvojene odluke o kadrovskom jačanju Općine -Realizovano zapošljavanje kvalitetnog i kreativnog visoko obrazovanog kadra -Poboljšanje u kvalitetu pružanja usluga lokalne administracije -Kvalitetnije planiranje i upravljanje projektima -Uspješnija saradnja sa partnerskim organizacijama na realizaciji zajedničkih programa Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Period implementacije 2007.000 KM za 10 novozaposlenih za jednu god.Područje Strateški cilj – mjera Naziv projekta OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 4. 2008. 2009.

obezbjeñenje materijalno-tehničkih uslova.ONG je lider . uz primjenu svjetski prihvaćenih standarda djelovanja javne uprave Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Odgovornosti i ovlaštenja su utvrñeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave i posebnih službi.1. a odnose se na redovne godišnje provjere funkcionisanja sistema kvaliteta.Razvoj lokalne uprave 4. Očekivani rezultat -kvalitetno i blagovremeno ispunjavanje zakonskih zadataka. 2009. planirati sredstva od 30.000 KM 155 .Područje Strateški cilj – mjera Naziv projekta OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 4. službenika i namještenika Općine u pravcu zadovoljavanja potreba i očekivanja grañana i drugih korisnika usluga općinske administracije.2. proces informisanja i neke druge procese.1. motivisanje i osposobljavanje rukovodstva. zaštita prava pojedinaca i javnog interesa -odvojenost politike i administracije -zakonito provoñenje upravnih postupaka uz poštivanje zakonskih rokova -pojednostavljenje procedure za stranke i preglednost poslovanja -ostvarivanje zacrtanih programa 2007.primjer moderne lokalne samouprave 4. Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja Projekat održavanja kvaliteta usluga u skladu sa meñunarodnim sistemom kvaliteta ISO 9001:2000 je dugoročan i vremenski neograničen U užem smislu gledano postoje redovni godišnji troškovi po osnovu potpisanog ugovora sa certifikacijskom kućom. 2008.g. neophodno je za održavanje ovog projekta u budžetu za 2007.Održavanje kvaliteta usluga u skladu sa ISO 9001 : 2000 Svrha projekta je uspostavljanje efikasne lokalne uprave. S obzirom da ovaj projekat obuhvata i proces stručnog obrazovanja i usavršavanja.

mjera Naziv projekta OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 4.1.primjer moderne lokalne samouprave 4.Razvoj lokalne uprave 4.Područje Strateški cilj .Konsenzus svih učesnika u donošenju odluka o načinu organizacije lokalnog medija Općina -Uspostavljena moderne press službe -Obezbjeñenje trajne programske sheme putem lokalne TV -Ažurno i kvalitetno informisanje javnosti -Veće interesovanje javnosti za tekuće aktivnosti lokalne uprave -Veća motivacija grañana za aktivno uključivanje u aktivnosti lokalne zajednice Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat 2007.Formiranje moderne press službe ili pokretanje osnivanja lokalne TV Svrha projekta je potreba za uspostavljanjem moderne press službe i efikasnom distribucijom informativnih materijala u cilju kvalitetnog informisanja grañana i sveukupne javnosti. Elaborat o finansijskoj opravdanosti osnivanja lokalne TV pokazat će da li je Općina u mogućnosti formirati vlastitu TV ili koristiti usluge drugih. Period implementacije x 2008.1. .000 KM PRESS služba sa opremom Elaborat će pokazati potrebna finansijska sredstva za osnivanje TV Općina 156 . . X x Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja .ONG je lider .50. 2009.Izrada elaborata o finansijskoj opravdanosti osnivanja lokalne TV.3.Organizovanje savremene press službe .

Izbor konsultanata i literature . SERDA.Podizanje efikasnosti lokalnog planiranja Osposobljavanja cjelokupnog menadžmenta za efikasno planiranje u skladu sa standardima planiranja .4. projektni pristup -Uspješniji menadžment -Obezbijeñeni kvalitetni konsultanti i literatura -Obezbijeñene panel-diskusije na temu unapreñenje planiranja -Brži razvoj lokalne zajednice 2007.Razvoj lokalne uprave 4. državna agencija.1.1.Interna i eksterna edukacija samostalno i uz pomoć konsultanata .primjer moderne lokalne samouprave 4.ONG je lider .Definisanje programa edukacije . Privredna komora -Planiranje u skladu sa ekonomskim razvojem u svim segmentima.Područje Strateški cilj-mjera Naziv projekta OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 4. 2008. x Stalno x Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Period implementacije x Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 10.000 KM godišnje Općina 157 .Periodična savjetovanja i okrugli stolovi Općina.

koja će omogućiti fizičkim i pravnim licima brži i ekonomičan pristup informacijama evidentiranim u katastarskom operatu (internet) i ažuriranje podataka katastra sa stanjem u zemljišnoj knjizi i stvarnim stanjem na terenu.primjer moderne lokalne samouprave 4. X Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja Ukupna vrijednost projekta 250.) -Brza i efikasna administracija -Efikasan razvoj lokalne zajednice kroz pružanje podataka i podrške razvojnim planovima Općine i Kantona Sarajevo -Uspješan menadžment 2007. te eventualnim donacijama kroz učešće u projektima EU. x 2008.00 KM Projekat se finansira iz općinskog budžeta (sredstva ostvarena kroz naplatu usluga katastra) i donacije Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.1. -Izbor vanjskih saradnika (konsultanata) -Nabavka odgovarajućeg softvera (programskih paketa) i prateće opreme (hardver) -Skeniranje analognih planova katastarskog i gruntovnog premjera -Vektorizacija skeniranih planova -Formiranje baze podataka -Formiranje GIS-a -Edukacija službenika i namještenika samostalno i uz pomoć konsultanata (spoljnih saradnika) -Izrada digitalnog orto-foto snimka za područje općine Novi Grad Nosilac navedenih aktivnosti je Općina uz pomoć vanjskih saradnika (Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove i dr.1.000.Područje Strateški cilj .mjera Naziv projekta OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 4. x 2009.ONG je lider . 158 .Vektorizacija i digitalizacija analognih planova katastarskog operata Općine Novi Grad Sarajevo i formiranje GIS-a Formiranje baze podataka (GIS).Razvoj lokalne uprave 4.5.

1. organi mjesnih zajednica. Period implementacije x 2008.000 KM (edukacija) Općina 159 .primjer moderne lokalne samouprave 4. x x Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 3.ONG je lider . grañani.6. te uključivanje istih u procese i aktivnosti Općine -Razvoj lokalne samouprave Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) -Definisanje plana aktivnosti -Interna i eksterna edukacija organa mjesnih zajednica -Uvezivanje NVO na realizaciji projekata Općina.mjera Naziv projekta OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 4.1.Područje Strateški cilj . 2009. NVO -Veća informiranost grañana o svim aktivnostima Općine -Afirmisanje uloge zbora grañana i masovnije uključivanje grañana u donošenje odluka u pravcu razvoja lokalne samouprave -Efikasnije i realnije planiranje -Uspješnija saradnja sa organima mjesnih zajednica i grañanima na realizaciji projekata Očekivani rezultat 2007.Uključivanje grañana u procese i aktivnosti Općine (animiranje grañana putem MZ) -Uključivanje većeg broja grañana u donošenje odluka.Razvoj lokalne uprave 4.

-Stvaranje okruženja za uspostavljanje civilnog društva.mjera Naziv projekta OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 4.1. -Formirati tijelo za provedbu ovog projekta -Odrediti kriterije -Finansijsku podršku projektima u 26 mjesnih zajednica -Razvoj kapaciteta koji uključuju treninge.primjer moderne lokalne samouprave 4.ONG je lider .Područje Strateški cilj . KS.000 KM po MZ x 16 MZ ONG.000 do 5. -Povećana informiranosti ONG o potrebama grañana i njihovo zadovoljenje u skladu sa mogućnostima -Omogućeno grañanima da grade budućnost ONG -Razvijeno povjerenje izmeñu grañana i ONG -Izgrañena potpora za lokalne aktivnosti i ulaganja -Povećano sudjelovanje grañana u provedbi zajedničkih projekata -Povećana odgovornost ONG u rješavanju problema zajednica. -Povećanje informiranosti ONG o potrebama grañana i zadovoljiti ih u skladu sa mogućnostima -Omogućiti grañanima da grade budućnost ONG -Razviti povjerenje izmeñu grañana i ONG -Dobiti potporu za lokalne aktivnosti i ulaganja -Povećati sudjelovanje grañana u provedbi zajedničkih projekata -Povećanje odgovornost ONG u rješavanju problema zajednica. ONG. x 2009. 2008. radionice i stručne konsultacije -Izrada planova finansiranja usklañenih sa potrebama grañana i strategijom ONG -Izrada plana kako provesti. doprinos grañana i lokalne zajednice. KS. poduzetnika 160 . i drugi -Povećano sudjelovanja grañana u rješavanju njihovih lokalnih krucijalnih problema u ONG -Osnažene MZ i povećana njihova spremnost aktivnog uključenja u razvoj svojih sredina. x 70. pratiti i ažurirati MZ.7.Projekti finansijske podrške ONG inicijativama grañana u MZ Svrha projekta -Povećanje sudjelovanja grañana u rješavanju njihovih lokalnih krucijalnih problema u ONG -Osnažiti zajednice i povećati njihovu spremnost da se aktivno uključe u razvoj svojih sredina.1. 2007. -Stvarano okruženje za uspostavljanje civilnog društva. NVO.000 KM godišnje Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 3.Razvoj lokalne uprave 4.

Obućeni uposlenici za primjenu PPP koncepta u praksi 4. PPP koncept prezentacija (konsultantska kuća) 5. Ostvareni dodatni prihodi za općinu iz realizacije PPP projekata 6. 2008.Promocija projektno orijentiranog pristupa u radu općine. Tehnička podrška u implementaciji akcionog plana (konsultantska kuća). Realizirani PPP projekti 5.primjer moderne lokalne samouprave 4.1. Moguće je vršiti sufinansiranje iz sredstava budžeta kantona ili SERDA. Razvoj pilot PPP projekata (konsultantska kuća u saradnji sa općinom) 7. Alati za implementaciju PPP koncepta (obuka – konsultantska kuća) 6. Akcioni plan tranformacije rada uposlenika na projektno orijentirani pristup. stvorili uslovi za evaluiranje rada uposlenika na objektivan način. Obuka za sve uposlenike o projektnom pristupu (konsultantska kuća) 2. 4. te da se stvore uslovi za promociju Partnerstva Privatnog i Javnog sektora (primjena metodologije u praktičnom smislu). x x Naziv projekta Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja Vrijednost projekta je 20. Bolja i konkretna saradnja sa privatnim sektorom u realizaciji projekata 2007. Implementacija PPP projekata (općina uz podršku konsultanta) 1. predstavljanje i promocija PPP (Public Private Partnership) koncepta Svrha projekta je da se uposlenicima u općini predstavi projektno orijentirani pristup u radu. Izvor finansiranja je općinski budžet. napravila distribucija ovlasti i obaveza. Ovakav pristup bi stimulirao ulaganja na području općine. (konsultantska kuća u saradnji sa općinom) 3.8.ONG je lider . kako bi se obaveze efikansije izvršavale. 2015.1. Obućeni uposlenici vezano za projektni pristup 2. Implementiran akcioni plan za uvoñenje projektnog pristupa u rad općine 3. 161 .Područje Strateški cilj OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 4.Razvoj lokalne uprave 4. 1. Alati koji se koriste u projektnom pristupu (obuka) – konsultantska kuća 4.000 KM na godišnjem nivou.

primjer moderne lokalne samouprave 4.Lokalna okolinska zaštita Naziv projekta Svrha projekta 4.2. kao i ulaganje partnera 162 .000 KM Općina. planove i projekte vezano za zaštitu okoliša -Uspostavljen održiv razvoj lokalne zajednice 2007.1.Područje OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO Strateški cilj – mjera 4. x Stalno x Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Period implementacije x Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 50. 2008. znanja i iskustva -Partnerstvo sa zajednicom -Izrada programa edukacije na lokalnom nivou za sve Općina -Uspostavljen odjel koji provodi i realizuje zakone. okoliša -Upošljavanje najmanje 2 VSS odgovarajuće struke i dodatnih vještina.ONG je lider .Formiranje odjela za zaštitu okoliša Obezbjeñenje kapaciteta za provoñenje projekata za zaštitu životne sredine od strane lokalne zajednice -Izmjene i dopune pravilnika organizacione strukture -Organizovanje odjela za zašt.2.

Uspostava ureda i ovlašćenja referenta .ONG je lider . 2008. NVO -Uspostavljen ured -Poboljšan nivo saradnje Općine i NVO 2007.Definisanje plana aktivnosti . X Stalno x Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Period implementacije x Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvor finansiranja 5.1.Potpisivanje memoranduma o razumijevanju Općine i NVO .Područje Strateški cilj-mjera OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 4. partnerske saradnje sa NVO na principima civilnog društva .3.3.Razvoj civilnog društva Naziv projekta 4.000 KM (edukacija uposlenika) Općina 163 .Edukacija Općina.Formiranje ureda za saradnju sa NVO Uspostava efikasne.primjer moderne lokalne samouprave 4.

Područje OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO Strateški cilj . tako poželjnog partnerstva na rješavanju zajedničkih problema lokalne zajednice . uglavnom dobra volja.Unapreñenje saradnje i razumijevanja u skladu s principima civilnog društva.mjera 4. «Raditi i uspjeti zajedno» Svrha projekta Uspostava jasnih i transparentnih procedura meñusobne saradnje i partnerstva izmeñu Općine i nevladinog sektora Aktivnosti i nosioci (partneri) .2.Potpisivanje sporazuma izmeñu načelnika. informisanje i institucionalno postupanje 164 .Jačanje kapaciteta Općine i NVO .ONG je lider . x Period implementacije x Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja Veoma mala sredstva.Efikasnija raspodjela budžetskih sredstava za NVO .primjer moderne lokalne samouprave 4.Ozbiljniji rad NVO 2007.3.3. predsjedavajućeg OV i nevladinih organizacija u vezi procedura saradnje na teritoriji Općine / CPCD Sarajevo partner u ovom dijelu Očekivani rezultati . 2008.Razvoj civilnog društva Naziv projekta 4.

3. -Povećana informiranost ONG o potrebama grañana i zadovoljenje istih u skladu sa mogućnostima -Omogućen utjecaj grañana na budućnost ONG -Razvijeno povjerenje izmeñu grañana i lokalne samouprave -Dobivena potporu za lokalne aktivnosti i ulaganja -Povećano sudjelovanje grañana u provedbi zajedničkih projekata 2007. -Povećanje informiranosti ONG o potrebama grañana i zadovoljiti ih u skladu sa mogućnostima -Omogućiti grañanima utjecaj na budućnost ONG -Razviti povjerenje izmeñu grañana i ONG -Dobiti potporu za lokalne aktivnosti i ulaganja -Povećati sudjelovanje grañana u provedbi zajedničkih projekata -Formirati tijelo za provedbu ovog projekta -Odrediti kritična područja -Detaljna studija postojećeg stanja NVO sektora sa prijedlogom mjera -Izrada planova finansiranja usklañenih sa potrebama grañana i strategijom ONG -Izrada plana kako provesti.3. KS.Razvoj civilnog društva Naziv projekta 4.primjer moderne lokalne samouprave 4.mjera OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 4.3.ONG je lider .Projekt finansijske podrške ONG nevladinim organizacijama Svrha projekta -Povećanje sudjelovanja grañana u procesu odlučivanja u ONG i stvaranje okruženja za uspostavljanje civilnog društva. pratiti i ažurirati ONG. NVO. x Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 165 .Područje Strateški cilj . i drugi -Povećano sudjelovanje grañana u procesu odlučivanja u ONG i stvoreno okruženja za uspostavljanje civilnog društva. x x KM ONG. KS. 2009. 2008.

3.mjera Naziv projekta OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 4. Federacija) 2007.primjer moderne lokalne samouprave 4.Područje Strateški cilj .4..3. 2008.000.Razvoj civilnog društva 4.Mladi i mogućnosti i perspektive zapošljavanja u BiH • • Krajnje ozbiljno pristupiti pronalasku rješenja za suzbijanje nezaposlenosti kod mladih Promovirati mogučnost honorarnog ili povremenog zapošljavanja Promovirati mogućnosti samozapošljavanja Promovirati i podsticati uspješne mlade poduzetnike Svrha projekta • • Aktivnosti i nosioci (partneri) Savjetodavni odbor mladih i Komisija za mlade Općinskog vijeća Partneri: Nadležne općinske službe. Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja Planirati i izdvojiti sredstva za realizaciju ovih projekata (iz općinskog budžeta) na godišnjem nivou u iznosu od 30.ONG je lider . Centar za razvoj biznisa Općine Novi Grad Očekivani rezultati Smanjenje broja nezaposlenih mladih osoba u našoj općini. ali i da se prenesu na veće nivoe (Kanton.00 KM Napomena: Da bi realizacija predloženog projekta bila i moguća unutar općinskih organa potrebno je: -Zvanično usvojiti dokument Rezultati istraživanja potreba mladih od strane općinskog načelnika i Općinskog vijeća -Obavezati općinske službe na poboljšanju onih segmenata rada koji mogu uticati na rješavanje problema identifikovanih u ovom dokumentu 166 . Uticati da jedan dio ovih projekata bude kontinuirana aktivnost Općine.

ONG je lider . x Stalno x Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta x _________________ KM. brige .primjer moderne lokalne samouprave 4. neophodno je istražiti specifične potreba ranjivih grupa i obezbijediti pomoć .Analiza rezultata . Općina i dodatno partneri 167 .Područje OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO Strateški cilj – mjera 4.4.Program socijalne pomoći stanovništva u stanju socijalne potrebe Naziv projekta 4.Istraživanje potreba svih korisničkih grupa socijalne brige Imajući u vidu sveprisutno siromašvo. visoku nezaposlenost.4. 2008.Promocija projekta Općina. Kanton.Javno istraživanje .1. socijalne i zdravstvene potrebe odreñenih grupa grañanstva.Izrada programa i prihvatanje istog na OV .Planiranje finansijske podrške za projekat soc. NVO -Definisan program socijalne pomoći -Uspostavljena baza podataka korisnika socijalne pomoći -Kontinuirana pomoć najugroženijim kategorijama stanovništva -Obezbijeñeno finansiranje projekta 2007.

4. okruglim stolovima i radionicama educirati nastavnike. -Provesti anketu o pojavnosti ovisnosti meñu djecom i mladima u osnovnim i srednjim školama uz analizu i objavu rezultata -Razvijati inovativne pristupe u prevenciji zloupotrebe opojnih droga -Osigurati čvršću integraciju preventivnog djelovanja kroz dodatni rad u školama i vannastavnim aktivnostima -Javnim tribinama. te školskim biltenima o aktivnostima provoñenja programa prevencije -Provesti program prevencije narkomanije za prosvjetne djelatnike i roditelje za prepoznavanje i pružanje pomoći učenicima s rizičnim ponašanjem.Područje OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO Strateški cilj .Prevencija narkomanije na području Općine Novi Grad Sarajevo Smanjenje broja novih konzumenata.4.mjera 4. koji potiču njihovu socijalizaciju. te pružanje pomoći učenicima koji su već počeli konzumirati sredstva ovisnosti -Uključivati djecu i mlade u sadržaje organiziranog provoñenja slobodnog vremena. Projekat je utemeljen na interdisciplinaranom pristupu i sadrži čitav niz potprojekata koji se odnose na tri nivoa preventivnog djelovanja: primarnog. Smanjenje stope kriminaliteta i povećanje sigurnosti grañana 2007.2. 2008.primjer moderne lokalne samouprave 4. seminarima. te razvijanje sistemskog pristupa u njihovom rješavanju.ONG je lider . te usvajanje zdravih stilova života. načinima prepoznavanja znakova konzumiranja opojnih droga -Uspostaviti saradnju sa printanim i elektronskim medijima. sekundarnog i tercijalnog. daje se prioritet primarnoj prevenciji koja podrazumijeva kontinuiran edukativni rad sa školskom djecom i roditeljima. stanovništvo o štetnosti uticaja opojnih droga. NVO Razvijena svijest o postojanju problema širenja ovisnosti o drogama i drugim psihoaktivnim supstancama kod mladih.000 KM sa mogućim uvećanjem sredstava uz obezbjeñenje finansiranja dijela projekta od strane partnera 168 . roditelje. zaustavljanje daljeg spuštanja dobne granice novih ovisnika. Kanton.Program socijalne pomoći stanovništva u stanju socijalne potrebe 4. direktore. X 2009 x Naziv projekta Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta x Na godišnjem nivou 75. odmor i razonodu Općina.

Kanton.ONG je lider .Program socijalne pomoći stanovništva u stanju socijalne potrebe 4.Područje OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO Strateški cilj . x Stalno X Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 169 . Period implementacije x 2008.4.Donošenje zakonskog okvira .Ustanovljavanje dinamike provoñenja projekta .primjer moderne lokalne samouprave 4.Obezbjeñenje namjenskih izvora finansiranja Očekivani rezultat Općina. škole -Uspostavljen institucionalni okvir za organizovanje neophodnih zanimanja u školama -Smanjenje devijantnih ponašanja kod djece 2007.Inicijativa prema Kantonu za angažovanje socijalnog radnika i psihologa u školama Smanjenje devijantnih pojava u školama.3.mjera 4.Upućivanje incijative prema KS . mjera prevencije za sprečavanje sociopatoloških pojava kod djece u školama Naziv projekta Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) .4.

KS. samozapošljavanju ONG. doprinosi grañana i lokalne zajednice. Centar za socijalni rad.4. Period implementacije x 2008. i drugi -Omogućeno mladima da grade sigurnu vlastitu budućnost -Osposobljeni mladi stariji od 18 godina. x 20. bez oba roditelja za samostalan život -Povećana odgovornost ONG u rješavanju problema zajednica.Projekt osposobljavanja mladih starijih od 18 godina. Naziv projekta Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat 2007. KS. NVO.primjer moderne lokalne samouprave 4. bez oba roditelja za samostalan život ( djece poginuli branitelja.Područje OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO Strateški cilj -mjera: 4. poduzetnika 170 .000 KM Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja ONG.4. radionice i individualni rad. finansijska pomoć.Program socijalne pomoći stanovništva u stanju socijalne potrebe 4. pomoć pri zapošljavanju.ONG je lider . x 2009. NVO.000 KM godišnje NVO 80.4. civilnih žrtava rata i djeca bez roditeljske skrbi) kojima prestaje aktivna zakonska podrška Adekvatna integracija mladih u sve aktivnosti društvene zajednice prema njihovim sposobnostima kako ne bi bili zloupotrijebljeni kao ranjiva populacija -Formirati tijelo za provedbu ovog projekta u partnerstvu sa NVO -Izrada plana aktivnosti -Treninzi.

X 2009.5.ONG je lider . poduzetnika 171 . x Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 10.000 KM godišnje NVO 10.4.primjer moderne lokalne samouprave 4.4.Područje OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO Strateški cilj -mjera: 4. KS.Mreže uzajamne pomoći Organizovanje mreže uzajamne pomoći grañana jedni drugima i soc.Projekt razvijanja volonterizma i samopomoći . Centar za socijalni rad. NVO.000 KM ONG.Program socijalne pomoći stanovništva u stanju socijalne potrebe Naziv projekta 4. Očekivani rezultat Period implementacije 2007. KS. 2008. NVO i drugi -Razvijena Mreža uzajamne pomoći grañana jedni drugima i socijalno ugroženim kategorijama -Povećana odgovornost ONG u rješavanju problema zajednica. doprinosi grañana i lokalne zajednice.p Svrha projekta -Formirati tijelo za provedbu ovog projekta u partnerstvu sa NVO -Izrada plana aktivnosti -Kreiranje softvera za podršku Mreže -Animiranje korisnika i propagandne aktivnosti -Izgradnja Mreže -Administrativna podrška Mreži u partnerstvu sa NVO -Organizacija sedmičnih i mjesečnih druženja i razmjena informacija Aktivnosti i nosioci (partneri) ONG.

Ažuriranje provedenih aktivnosti i projekata radi se svake godine.Ovaj dokument usvaja Općinsko vijeće i opredjeljuje se za trajno postupanje po istom. u saradnji i sa vladinim. nevladinim i poslovnim sektorom.Realizaciju Strategije provode općinske službe u okviru svojih nadležnosti. partnerstvu 4.Općinski načelnik osigurava realizaciju Strategije i imenuje posebno tijelo za praćenje realizacije. 172 .V PROVEDBA I IMPLEMENTACIJA STRATEGIJE 1. a revidiranje Strategije u okviru 3 godine. 2. u sastavu: -Predstavnici Jedinstvenog općinskog organa uprave -Predstavnici poslovnog sektora -Predstavnici nevladinih organizacija -Predstavnici viših nivoa vlasti 3.

NVO na poboljšanju stanju u nadležnim oblastima 3.VI PRILOZI 1. škola.Najbolji učenički rad na temu “Moja vizija općine Novi Grad 2015.Projekti drugih institucija 2.Prijedlog općinskih službi.”Program Javnih investicija Kantona Sarajevo 2006 – 2008” Zavod za planiranje razvoja KS 4.Analiza anketnih upitnika popunjenih od strane grañana (u MZ) u sklopu informativne kampanje o Strategiji 173 . godine” 5. javnih preduzeća.

KM Obrazac ispunjen prema radnom materijalu dokumenta okvirnog budžeta Kantona Sarajevo 2007-2009.000. 1.g. Područje Strateški cilj .000.Moderna infrastruktura po principima održivog razvoja Poboljšanje uslova za rad u školama Izgradnja objekta Gimnazije u Općini Novi Grad Svrha projekta Obezbjeñenje uslova za školovanje učenika srednjeg obrazovanja Aktivnosti i nosioci (partneri) Obezbjeñenje finansijskih sredstava i provoñenje procedure po zakonu o javnim nabavkama BiH Očekivani rezultati Obezbjeñeni uslovi za školovanje 1450 učenika srednjeg obrazovanja 2007.mjera Naziv projekta OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 2.000 KM Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 2008.000.000. 174 .000 KM cca 5. Period implementacije 1.1.Projekti drugih institucija Kanton Sarajevo Ministarstvo obrazovanja i nauke a.

mjera Naziv projekta OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 2.g.b.Moderna infrastruktura po principima održivog razvoja Poboljšanje uslova za rad u školama Izgradnja dvorane za fizičko vaspitanje OŠ „Behaudin Selmanović“ Svrha projekta Obezbjeñenje uslova za izvoñenje nastave iz predmeta fizičko vaspitanje u OŠ „Behaudin Selmanović“ Aktivnosti i nosioci (partneri) Obezbjeñenje finansijskih sredstava i provoñenje procedure po zakonu o javnim nabavkama Očekivani rezultati Obezbijeñeni uslovi za nastavu iz predmeta fizičko vaspitanje za 650 učenika osnovnog obrazovanja 2007. Period implementacije 1. 175 . Područje Strateški cilj . cca 1.000 KM Obrazac ispunjen prema radnom materijalu dokumenta okvirnog budžeta Kantona Sarajevo 2007-2009.000.000 KM Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 2008.000.

Period implementacije 2008. Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 176 .mjera 2.Kanton Sarajevo Ministarstvo prometa i komunikacija Direkcija za puteve a Područje OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO Strateški cilj .Moderna infrastruktura po principima održivog razvoja Izgradnja novih saobraćajnica koje će omogućiti brži protok saobraćaja Istok-Zapad Naziv projekta Projektna dokumentacija „Južna longitudinala od IV – XII transferzale“ -Izgradnja saobraćajnice „Južna longitudinala od IV – XII transferzale“ -Rješavanje gužvi na južnim dijelovima Kantona Sarajevo Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Izrada glavnog projekta sa četiri trake na pojedinim dionicama i denivelisanje raskršća Hrasno i Aneks Očekivani rezultati 2007.

mjera Naziv projekta Projektna dokumentacija „Sjeverna longitudinala od VI – XII transferzale“ -Izgradnja saobraćajnice „Sjeverna longitudinala od VI – XII transferzale“ -Rješavanje gužvi na sjevernim dijelovima Kantona Sarajevo Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Izrada projektne dokumentacije Očekivani rezultati 2007.b Područje OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 2. Period implementacije 2008. Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 177 .Moderna infrastruktura po principima održivog razvoja Izgradnja novih saobraćajnica koje će omogućiti brži protok saobraćaja kroz centralni dio Kantona Sarajevo Strateški cilj .

000 KM 2. 2008. x Period implementacije x Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 1. plastičnu i metalnu ambalažu -Edukacija grañana o prednostima selektivnog odlaganja kućnog otpada Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultati -Povećanje stepena ekološke svijesti grañana i smanjenje deponovane količine otpada na deponiji -Izgradnja 40 niša i postavljanje 180 reciklažnih posuda 2007. prikupljanja i recikliranja istog -Precizno odreñivanje lokacija posuda za odlaganje kućnog otpada -Izgradnja niša za smještaj posuda za odlaganje kućnog otpada -Postavljanje posuda za selektivno odlaganje kućnog otpada za papir.mjera 2.600 KM 178 .Izgradnja niša – cca 160.Moderna infrastruktura po principima održivog razvoja Naziv projekta 1.Projekat odvojenog prikupljanja i recikliranja kućnog otpada -Trajno odreñivanje lokacija posuda za odlaganje kućnog otpada -Ureñenje lokacija posuda za odlaganje kućnog otpada i ekološki čistija sredina -Smanjenje količine odloženog otpada na deponiji uvoñenjem selektivnog odlaganja.KJKP „RAD“ Područje OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO Strateški cilj .Projekat ureñenja lokacija posuda 2.Postavljanje reciklažnih posuda – cca 138.

1 milion KM (na području općine Novi Grad 3. Period implementacije x Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 6.KJKP "TOPLANE" Područje Strateški cilj .6 mil. sistem daljinskog upravljanja i nadzora i dr -Smanjenje potrošnje gasa za 10-15% -Smanjenje emisije NOx ispod 120 mg/m3 dimnih plinova -Smnjenje emisije CO ispod 100 mg/m3 dimnih plinova -Smanjenje energetske potrišnje u krovnim kotlovnicama -Snižavanje ukupne energetske podtrošnje na nivou kompanije -Snižavanje emisije polutanata u dimnim gasovima i dovoñenje ispod zakonskih propisanih veličina -Obezbjeñenje finansijskih sredstava -Izrada glavnih projekata (mašinski. elektro i grañevinskih) -Tenderske procedure za nabavku opreme. ugradnju kondenzacionih kotlova i veću rekonstrukciju pumpnog sistema. sistema održavanja pritiska. nabavku i ugradanju opreme -Ukupna ušteda u potrošnji gasa na nivou svih kotlovnica cca 13-15% -Visok stepen iskorištenja sistema 94-95% -Emisija CO 10 puta manja -Emisija NOx cca 2 puta manja -Povrat ulaganja na osnovu uštede gasa u periodu 5-6 godina Naziv projekta Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultati 2007-2010.mjera OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO Smanjenje emisija iz ložišta u krovnim kotlovnicama kojima upravljaju KJKP Toplane kao prioritetnog projekta Kantonalnog plana zaštite okoliša Kantona Sarajevo (KEAP) Rekonstrukcija krovnih kotlovnica Projekta obuhvata veću rekonstrukciju krovnih kotlovnica tj.KM) 179 .

000 KM putem kredita) Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 180 .200. 06 .KJKP "GRAS" Područje Strateški cilj . nabavka stubova. 2008. 2007.mjera Naziv projekta OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO Poboljšanje javnog gradskog saobraćaja širenjem mreže ekološki čistog i energetski efikasnog trolejbuskog saobraćaja Izgradnja trolejbuske mreže do Aerodromskog naselja Povezivanje Aerodromskog naselja i aerodroma „Sarajevo“ sa centralnim dijelovima grada Omogućiti putnicima aerodroma „Sarajevo“ i grañanima Aerodromskog naselja da koriste javni prevoz koji do sada nisu imali Izrada projekta na osnovu idejnog rješenja.000 KM Budžet Kantona i 800. Aerodromsko naselje i aerodrom nemaju drugi vid javnog prevoza prema gradu.000 KM (400. Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultati Period implementacije 01.09.200 m. kanal za kablove napajanja iz EVP „Dobrinja“ i 4 niše za stajalište trolejbusa) Povezivanjem ovog naselja i aerodroma „Sarajevo“ sa drugim dijelovima grada povećat će se broj putnika trolejbuskog vida prevoza i ostvariti ekonomska korist za Gras. grañevinski radovi i montaža te izgradnja 4 stajališta trolejbusa (Uraditi kontaktnu mrežu trolejbusa u dužini od 1. 1. trolejbuske mreže i ovjesnog materijala te napojnih kablova.01.

odvojen dio za pjeskarenje i demontažu tramvaja opremanje hale za remont i modernizaciju tramvaja na slijepom kolosijeku i za tekuće održavanje na prolaznom kolosijeku) Na površini od 800 m2 radioničkog prostora obavljat će se pjeskarenje nakon demontaže tramvaja. fina i završna montaža mehanike i elektrike tramvaja SATRA. 09. platformama za rad na visini i drugom opremom (izgradnja hale.mjera Trajna sanacija putem remonta i modernizacije tramvajskog voznog parka a sve u cilju prevoñenja tramvajskog u lakošinski prevoz Izgradnja hale za modernizaciju tramvaja u KJKP Gras Naziv projekta Svrha projekta Na prostoru uz postojeću halu održavanja tramvaja dograditi halu površine 800 m2 sa 2 kolosijeka dijelom za pjeskarenje i pomoćnim prostorijama Obavljanje montaže instalacija grijanja.Područje OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO Strateški cilj . dva kolosjeka od kojih jedan prolazni. Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultati Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 1.03 – 30.000 KM 181 . 2008. 2007.200. vazduha pod pritiskom i odsisavanja odjeljenja pjeskare te opremanje objekta dizalicama. čelična konstrukcija. a na polaznom kolosijeku obavljat će se tekuće održavanje dijela tramvaja u korištenju. 01.

Izrada projektne dokumentacije. te njegovo postupno provoñenje u lakošinski prevoz primjeren budućim potrebama Sarajeva Naziv projekta Sanacija i rekonstrukcija tramvajske pruge u Sarajevu. Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 8. Kod pruge na pragovima kompletna zamjena gornjeg i donjeg stroja pruge. smanjuju troškovi održavanja.mjera Trajna obnova i razvoj tramvajskog vida prevoza. godine Sanirati i rekonstruirati dio tramvajske pruge koja je u objektivno najlošijem stanju i ugrožava normalno odvijanje tranvajskog saobraćaja. najznačajnijeg segmenta javnog prevoza u Sarajevu. sanacija AB ploče i montaža novih šina. Sanirati i rekonstruirati segment tramvajske pruge na armiranobetonskoj ploči od Baščaršije do Tehničke škole i pruge na pragovima od Stupa do Ilidže uz prelaze preko pruge RTV dom i Tehnička škola. 06 . Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultati Sanacijom i rekonstrukcijom tramvajske pruge. 01.06. smanjuju vibracije koje štete okolne objekte i buka. 10. i 2008. nedostajuća sredstva obezbijedit će se iz kredita 182 . 2008. faza 2007. sistem oslanjanja i zatvaranje kolosijeka. obezbjeñenje sredstava. izbor najpovoljnijeg izvoñača radova.10 Period implementacije 01. produžava vijek trajanja. brz i pouzdan tramvajski saobraćaj.31.000 KM Dio sredstava obezbijeñen donacijom i iz budžeta Kantona. obezbjeñuje se siguran.Područje OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO Strateški cilj . 2007.31.900. Demontaža postojećeg gornjeg stroja pruge u gradskom dijelu.

smanjiti saobraćajno zagušenje i zagañenje vazduha. omogućiti GRAS-u veći prihod i stabilnije poslovanje. udobni i pouzdani tramvaji SATRA privući će nove putnike. te njegovo postupno provoñenje u lakošinski prevoz primjeren budućim potrebama Sarajeva Naziv projekta Remont i modernizacija tramvaja ČKD.5 mil. GRAS-a u radnom angažovanju i kreditom RFZ banke 183 . 2008. urañena i od GRAS-a preuzeta sva konstrukciona i tehnološka dokumentacija.03. udobne za putnike. Savremeni. 01. Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 23. KM Obezbijeñeno je finansiranje druge faze učešćem Vlade Kantona. dijelom niskopodnih. To će biti tramvaji koji će slijedećih 20-ak godina obavljati ovaj vid prevoza. u toku su aktivnosti na prvim tramvajima u E-VMC i GRAS-u. niskopodne tramvaje SATRA 2 i 3.mjera Trajna obnova i razvoj tramvajskog vida prevoza. pouzdane i ekonomične. od čega 5 trodijelnih. Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultati 15 modernizovanih tramvaja SATRA. Ugovorena je isporuka opreme i komponenti od Simensa i Parsa. obezbjeñuje više od 3500 putnih mjesta.01 do 31. K-2 dobiti savremene dvodijelne i trodijelne. Period implementacije 01. druga faza projekta (15 tramvaja) Remontom i modernizacijom dotrajalih zglobnih tramvaja ČKD.Područje OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO Strateški cilj . urañeni alati i pristupi. 01 do31. 2007. K-2 tramvaji SATRA 2 i 3.12. U prvoj fazi su urañeni i testirani prototipovi. najznačajnijeg segmenta javnog prevoza u Sarajevu.

000. uspostavljanje sistema centralnog upravljanja i kontrole saobraćaja iz saobraćajnog dispečinga Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultati Pouzdan.000 KM 184 . dobit će se redovnost i pravovremeno informiranje putnika. ugovaranje i isporuka opreme. Potrebno je značatno povećanje brzine koja se namjereva riješiti. 01-31. montaža opreme. 12. Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 2.Područje OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO Strateški cilj . gradskog prevoza. izmeñu ostalog i prioritetima na raskrsnicama 2007. postupna transformacija tramvajskog u lakošinski prevoz putnika u KS Naziv projekta Sistem centralnog upravljanja i kontrole saobraćaja Svrha projekta Saobraćajni dispečerski centar u GRAS-u kojim bi se sa jednog mjesta upravljalo i kontroliralo kompletno odvijanje javnog. 01. 01. svih vidova Izrada idejnog i izvedbenog projekta.12. brz i udoban tramvajski saobraćaj obezbijedit će veći broj korisnika.mjera Unapreñenje i razvoj tramvajskog vida prevoza. 01 -31. 2008.

nabavka materijala za karoserije. Period implementacije 01. Očekivani rezultati Sa 30 novih trolejbusa. od čega 15 zglobnih. konstrukcione i tehnološke dokumentacije. nabavka podvoza i kompleta elektroopreme. 01. 03-31. 2008. 15.900 putnih mjesta za udoban i pouzdan prevoz ekonomičnim i ekološki čistim trolejbuskim saobraćajem. 01. 12. a potom serija do ukupno 30 trolejbusa.000 KM Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 185 .31. 01.Područje Strateški cilj . Izrada po jednog prototipa solo i zglobnog trolejbusa.000. GRAS dobiva 3. veoma nepouzdani u korištenju i skupi u održavanju. Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Izrada izvedbenih projekata.12. 2007. 2009.mjera OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO Trajna obnova trolejbuskog voznog parka u okviru sanacije. U znatnoj mjeri se anagažuju domaće firme na izradi komponenti na karosiranju i montaži. 01-31. 12. obnove i razvoja trolejbuskog vida prevoza Naziv projekta Nabavka podvozaka. Karosiranje trolejbusa u Sarajevu u čeličnoj ili aluminijskoj izvedbi karoserija na isporučenim podvozima i montaža isporučene elektropreme u GRAS-u. elektroopreme i karosiranje 30 trolejbusa za grad Sarajevo Postepeno obnoviti trolejbuski vozni park koji trenutno čine trolejbusi prosječno stari 17 godina.

Drugi projekti u okviru Strategije su definirani odrednicama prema kantonima.Strateški cilj: Optimalizacija energetske potrošnje Naziv projekta: Projekat „ENESANSA“ Krajnji cilj: Poboljšanje termoizolacione zaštite postojećeg stambenog fonda kolektivnog stanovanja Ciljevi projekta: Poboljšanje toplinskog efekta u stanovima. pored Rtv doma. odnosno objektima na kojima je prethodno loše izvedena termička zaštita 4. površina grañevinske parcele iznosi 7. (naki drugi programi zdravstvene zaštite.104 m2 .2006. spriječavanje širenja i prevencije HIV/AIDSA i drugi projekti). Naravno. Selimovića.500 KM. kao i ispunjavanje prethodno definiranih uvjeta – osiguravanje prostora. prevencije oboljenja. Kanton Sarajevo Ministarstvo stambenih poslova Projekti koje Ministarstvo planira realizirati na području svih općina KS: 1. fasada.Strateški cilj:Proširenje kapaciteta stambenog fonda kolektivnog stanovanja u skladu sa demografskim kretanjima stanovništva Naziv projekta: Stvaranje uslova za pokretanje nove stambene izgradnje kolektivnog stanovanja Krajnji cilj: Stambeno zbrinjavanje mladih i kadrova Ciljevi projekta: Stvaranje povoljnih tržišnih uslova za stambeno zbrinjavanje mladih i kadrova 3.Projekti Ministarstvo vanjskih poslova BiH -Donacija NR Kine cca 4 mil. U toku 2006. godine na području Novog Grada planirane su slijedeće ambulante: -Dobrinja 2 -Saraj-Polje -Sokolje -Alipašin Most -Buća Potok -Ali-pašino Polje B faza Ukupna procijenjena vrijednost grañevinskih radova i opremanje ambulanti je 286. uz učešće Kantona Sarajevo od 30%. usvojenoj na 176.Iznalaženje novih modaliteta za održavanje postojećeg stambenog fonda kolektivnog stanovanja Naziv projekta: Stvaranje uslova za kontinuirano održavanje postojećeg stambenog fonda Krajnji cilj: Uspostavljanje sistema održavanja Ciljevi projekta: Održavanje stambenog fonda u skladu sa tehničkim normativima 186 . uz ovo će biti potrebne i saglasnosti općina.11.Strateški cilj:poboljšanje uslova stanovanja Naziv projekta: Sanacija ratnim djejstvima oštećenih krovova. Ovo je strateški projekat sa definiranim odrednicama prema općinama. liftova i hidrofleksa Krajnji cilj: Stvaranje uslova za normalno korištenje raspoloživog stambenog fonda Ciljevi projekta: Zaštita objekata od dalje devastacije i stvaranje uslova za normalno održavanje stambenih objekata 2. godine predviñeno je jačanje primarne zdravstvene zaštite kroz izgradnju i opremanje ambulanti obiteljske medicine. sjednici Vlade Federacije BiH od 06. odreñena finansijska potpora i sl. Federalno ministarstvo zdravstva Na osnovu strategije za razvoj primarne zdravstvene zaštite. i 2007. KM za izgradnju Gimnazije na Dobrinji -Planirana izgradnja ambasade i rezidencije Ruske Federacije u ulici Bulevar M. a njihovo odreñivanje krajnje lokacije za implementiranje bit će precizirano u suradnji sa kantonalnim ministarstvima zdravstva.

hilj.br. 11.godinu – Sredstva iz budžeta JP „Elektroprivreda BiH“ R. 15. 10. 13. podružnica „Elektrodistribucija“ Elektrodistribucija Sarajevo u svojim planovima predviña ulaganje u izgradnju elektroenergetskih objekata na teritoriji općine Novi Grad na godišnjem nivou od 500. 8. 1. 11. br. 6. do 3 mil KM. 6. 9. 2. 2. 10. 5. 8. 3. Naziv objekta TP ZAIMA IMAMOVIĆA 2 (1781) TP BOLJAKOV POTOK 2 (1032) TP PARTIZANSKA (1406) MIHALJEVIĆI 3 BRANISLAVA NUŠIĆA BRANISLAVA NUŠIĆA X2 BRNAISLAVA NUŠIĆA TP BOLJAKOV POTOK 1 (0753) TP BOJNIK 1 (0138) TP RELJEVO ĆUPRIJA (0124) TP BOJNIK FARMA KRAVA (0719) TP BOJNIK BRDO (1626) TP TRŽNI CENTAR VOJNIČKO POLJE (1632) TP VELIKA DRVETA 1 (0500) TP FEROELEKTRO 2 (0748) Ukupna sredstva (KM) 37336 62664 25550 37512 60695 47539 61220 42872 62772 93971 51639 72869 33868 42041 46978 Vrsta objekta NNM NNM NNM NNM KBTS KB10(20) NNM NNM NNM NNM NNM NNM NNM NNM NNM Dužina trase (m) 600 2000 800 1500 Snaga TS (kVA) 630 700 1500 800 1500 2000 1000 2000 1000 1000 1000 187 .4 kV BRAĆE MULIĆ KB 10(20) kV BRAĆE MULIĆ X2 TP BRAĆE MULIĆ TP ADEMA BUĆE 3 (0821) TP RAGIBA DŽINDE )1263) TP SAFETA ZAJKE 2 (1126) STS 10(20)0. 1. 3. 7. 7. br.4 kV MIHALJEVIĆI 3 UKB 10(20)kV MIHALJEVIĆI 3 TS 10(20)0. 1. ED Sarajevo smatra da općina Novi Grad treba sufinansirati projekte izgradnje elektroenergetskih objekata sve dok u praksi primjenjuje sistem naplate takse za ureñenje grañevinskog zemljišta u postupku izdavanja odobrenja za grañenje. 4. 5. 4. 3. 2.JP „Elektroprivreda BiH“. 5. 12. 12. 6. 13 Naziv objekta KB 10(20)kV HRASNO 1 – VRBOVSKA 2 TS 10(20)0. 4. Naziv objekta TP Adema Buče 4 (1054) TP Boljakov potok 3 (1503) TP Vitkovac brdo (1689) TP Boljakov potok 4 (1667) TP Rječica 2 (0372) TP Zabrñe 2 (0860) U K U P N O: Ukupna (KM) sredstva 47872 64744 47872 53207 39020 22578 275293 Vrsta objekta NNM NNM NNM NNM NNM NNM Dužina trase (m) 800 1500 800 1000 1000 500 Plan ulaganja za 2006-2008.4 kV TJEPOVAČKI PUT TJEPOVAČKI PUT UKUPNO: Ukupna sredstva (KM) 27188 52216 44342 14950 42174 52869 21146 37316 49467 54352 64470 14985 38182 513655 Vrsta objekta KB10(20) KBTS NNM STS UKB10(20) KBTS KB10(20) NNM NNM NNM NNM STS UKB10(20) Dužina trase (m) 800 Snaga TS (kVA) 630 1000 160 800 630 300 1000 1000 1100 1500 160 700 Plan ulaganja za ostale godine – Sredstva iz raznih izvora R. 14. godinu – Obezbijeñena sredstva iz kredita EBRD R.4 kV VRBOVSKA 2 TP VRBOVSKA 2 STS 10(20)0. Prijedlog Plana ulaganja za 2007. 9.

29. 42. 25. 63. 31.16.OTKUP TP DOBRINJA 10 (1247) TP TEOLOŠKI FAKULTET (0804 UKLAPANJE TS 110/10-20 KV RELJEVO TP NAZOROVA (0413) TP REZAČEVA (1382) TP ZABRĐE 1 (0122) TP HRASNO 2 (0567) KB BAČIĆKO POLJE 7-TS 6. 60.4 k TJEPOVAČKI PUT ZABRĐE 2 ADEMA BUĆE 8 TJEPOVAČKI PUT ŽUČ 1. 37. RP RAJLOVAC 3 KB RAJLOVAC DEPO(755)-TS 6. 22. 64. 48. 51. 59. 19.4 STS UKB10(20) NNM NNM 2000 3000 1000 2000 2000 2000 3000 160 800 1000 300 630 630 800 1000 1200 500 1000 1500 600 1500 600 2000 1000 250 160 160 630 630 700 1000 400 630 300 1000 10000 2000 2000 1000 1000 800 800 900 600 800 800 2000 250 630 160 1500 700 1000 Izgradnja elektoenergetskih objekata za nove regulacione planove Područje općine Novi Grad je veoma perspektivno za izgradnju novih industrijskih zona i stambenih naselja i u tom pogledu je Elektrodistibucija Sarajevo iz raspoloživih regulacionih planova uradila pregled potrebnih radova za izgradnju srednjenaponske elektroenergetske mreže. 36. 62. 54. 45. 39. 34. 68. 188 . 58. 26. 55. 33. TP ESADA MIDŽIĆA (1463) TP ADEMA BUĆE 6 (1512) TP DOBRINJA 47 (1546) TP RELJEVO DVOR 1 (0125) TP RIJEČICA 1 (0231) SAFETA ZAJKE 6 TP SAFETA ZAJKE 3 (0669) PALJEVO 2 PALJEVO 2 PALJEVO 2 TP DOBRINJA 16 (1253) VOJNIČKO POLJE 5 BOLJAKOV POTOK 1 PALJEVSKA ZABRĐE 3 ADEMA BUĆE 8 TP DŽEMALA BIJEDIĆA 4 (1518) TP ADEMA BUĆE 1 (0108) TP ADEMA BUĆE 2 (0104) TP HADŽIĆA 3(1191) TP ALIPAŠIN MOST 1 (0071) TP HADŽIĆA 2 (0078) TP HADŽIĆA 4 (0228) TP NEDŽARIĆI NASELJE 11 (1186) ŽUČ 1 PALJEVSKA STS 10(20)0. 65. 47. 24. 23. 66. 56. 61. 38. 21. RAZLOVAC 3 TP ZAIMA IMAMOVIĆA 1 (1375) TP ADEMA BUĆE 5 (1381) TP BREZANSKA ŽUČ 1 VELIKA DRVETA 1 VELIKA DRVETA 1 RELJEVO DVOR 4 (PERIVOJ) RELJEVO DVOR 4 (PERIVOJ) RELJEVO DVOR 4 (PERIVOJ) TP DEMIROVIĆA (1208) UKUPNO: 73777 115297 41133 70928 61198 78825 113297 16269 42498 41968 12564 13808 31045 29831 36775 47031 18459 37760 59272 43862 54940 44312 64164 48062 39292 16270 14985 42261 57842 38182 53268 26326 40000 20383 45933 600000 84355 84555 28902 40000 36539 36540 40010 1757 23406 23406 68089 20010 39822 15270 78075 20274 48043 3676209 NNM NNM NNM NNM NNM NNM NNM STS UKB10(20) NNM NNM KBTS KBTS UKB10(20) NNM NNM NNM NNM NNM nnm NNM NNM NNM NNM KBTS STS STS KBTS TS10 UKB10(20) KB10(20) KB10(20) KBTS NNM NNM KB10(20) NNM NNM NNM NNM KB10(20) KB10(20) KB10(20) NNM NNM NNM NNM KB10(20) TS10(20)0.RP RAJLOVAC 3 KB RAJLOVAC KOLONIJA 1-TS 6. 53. 49. 41. 44. 32. 40. 46. X2 ADEMA BUĆE 8x2 ASTRO (0772). 43. 20. 52. 57. 28. 30. 67. 50. 17 18. 35. 27.

9. 5. Naziv objekta TS-RP «Alipašin Most I» KB-RP «Alipašin Most I» TS-RP «Alipašin Most II. 29. 13. 16. 24. 23. 26. 2. 28. 10. 19. 17. dodatno je opterećena vrlo komplikovanom i sporom procedurom: • • • Dobijanja odobrenja za prokop javnih površina Rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za postavljanje EEO Dobijanja urbanističke saglasnosti i odobrenja za grañenje Zaključci • • Potrebni su značajni zahvati na saniranju i poboljšanju naponskih prilika. 1. 30. 18. 8. 4.III» KB2-RP «Alipašin Most II. posebno rubnih područja i područja koja su napadnuta bespravnom izgradnjom Evidentan je problem loših naponskih prilika rubnih područja općine ( procjenjujemo da bi se godišnja ulaganja u rješavanje problema u napajanju električnom energijom moglo značajno povećati ukoliko bi se ubrzale procedure dobijanja odobrenja za grañenje) Proceduru izdavanja saglasnosti za izgradnju i sanaciju elektroenergetskih objekata treba pojednostaviti i maksimalno ubrzati • 189 . 14.4 kV R. 22.zona Donje Telalovo polje» TS RP «Rajlovac III» KB RP «Rajlovac III» TS RP «Mojmilo» KB RP «Mojmilo» TS RP «Zabrñe» KB RP «Zabrñe» TS RP «Memorijalni muzej D-B Dobrinja – Butmir» KB RP «Memorijalni muzej D-B Dobrijnja – Butmir» TS RP «Otoka Meander» UKUPNO: Vrsta objekta KBTS KB10(20) KBTS KB10(20) KB10(20) KBTS KB10(20) KB10(20) KBTS KB10(20) KBTS KB10(20) KBTS KB10(20) KBTS KB10(20) KBTS KB10(20) KB10(20) KBTS KB 10(20) KBTS KB10(20) KBTS KB10(20) KBTS KB10(20) KBTS KB10(20) KBTS Dužina trase (m) 2490 Broj TSca 6 3 1210 2650 6 2233 2530 5 2030 7 610 7 1850 5 2500 9 1210 3630 12 8460 7 5500 1 240 3 1100 1 58 38301 6 78 Problematika izgradnje nedostajućih elektroenergetskih objekata Problem neefikasnosti ulaganja u EES Problematika sanacije postojećih i izgradnje nedostajućih elektroenergetskih objekata. 25. 11.III» TS-RP «RTV» KB1-RP «RTV» KB2-RP «RTV» TS-RP «Poslovna zona Stup» KB-RP «Poslovna zona Stup» TS-RP «Trg meñunarodnog prijateljstva» KB-RP»Trg meñunarodnog prijateljstva» TS – RP «Alipašin Most VII» KB – RP «Alipašin Most VII» RP Bojnik – Dobroševići RP BOJNIK – DOBROŠEVIĆI TS RP «Bačići» KB1 RP «Bačići» KB2 RP «Bačići» TS RP «Priv. 3.III» KB1-RP «Alipašin Most II. 12.br. 27.zona Donje Telalovo polje» KB1 RP «Priv.Regulacioni planovi za koje je potrebno izgraditi srednjonaponsku elektroenergetsku mrežu – kablovi 10 (20) kV i TS 10(20)0. 7. 20. 6. 21. 15.

popravak dječijeg mobilijara. ružičnjacima i dječijim mobilijarom. rekonstrukcija i ureñenje zelenih površina u ulici S. u Buča Potoku rekonstrukcija zapuštenih površina uz željezničku prugu. gdje je nosilac izgradnje Elektroprenos BiH kao i izgradnja srednjenaponske elektroenergetske mreže za realizaciju regulacionih planova. Na glavnim saobraćajnicama B. Zahvaljujući dobroj saradnji općine Novi Grad i KJKP „Park“ u proteklom periodu područje općine je dobilo urednije zelene površine. u Olimpijskom selu sadnja novih sadnica. U odnosu na druge općine u kantonu Sarajevo posjeduje najveće zelene površine (u urbanom dijelu). nova igrališta. na Ali-pašinom Polju sadnja nove aleje. snage 31. preduzeća „Park“ i Općine Novi Grad. U školama potrebno je aktivirati ekološke sekcije.5 MVA. grmlje i sezonsko cvijeće. stvarati pozitivan odnos djeteta prema prirodi i okolini. U cilju da se sačuva ono što je već urañeno.. preduzeće „Park“ predlaže ozbiljan rad na edukaciji djece i omladine. 190 . kao i aktiviranje saradnje izmeñu škola. Preduzeće „Park“ u narednom periodu planira nastaviti sa hortikulturnim ureñenjem općine po mjesnim zajednicama kao što je: ureñenje padinskog dijela naselja Anex.434 m2 . predškolskih ustanova.5 MVA a u drugoj fazi snage 2x31. Novi trgovinski centri na općini i drugi izgrañeni objekti sa hortikulturnim sadržajem daju izgled evropskog grada. kao i primjenom kaznenih mjera od strane eko policije. Selimovića i X transferzala na potezu Neñarići – Dobrinja zasaditi ukrasne sadnice.065.. nove mlade aleje. ružičnjaka. .M. postavljanje parkovskih klupa. grmlja. KJKP „PARK" Ukupna površina travnjaka na području općine Novi Grad iznosi 1. Švrakino Selo sa mladim sadnicama. razvijati takmičarski duh uvoñenjem raznih oblika nagrañivanja. koje se pruža prema naselju Otoka i uključujući prostor ispod zgrade Suda BiH. u Dobrinji planiraju se nove sadnice.• U budućem periodu je potrebna izgradnja primarnog izvora u smislu izgradnje nove transformatorske stanice TS 110/20/10 kV Reljevo. ružičnjaci. nova igrališta i td. Zajke.

Za zdrav.485 4. Za boračka pitanja Budžet 26.000 Djelimično provedena studija izvodljivost Ostalo Muzeji 2005 do 31. sredstva 2007. sve Općine U planiranim sredstvima za 2006.000.500. uključeno je 2. Sred. A Naziv projekta Tekući projekti Vlada Kantona Tekući u implement.12. sve općine Djelimično provedena studija izvodljivost Kandidovan i visoki prioritet Ostalo Muzeji 2006. Socijalni Zapošljavanje 3005 do 31.000 Kanton Sarajevo.zašt. Općina Novi Grad Sarajevo UKUPNO: Ministarstvo za rad. Ministarstvo za boračka pitanja Budžet 500. soc.000 200.godinom Planirana 2006.000 200. Lokacija Napomena 2008.485 350.000 40.000 32. sve Općine B 1 2 Kandidovani projekti Projekat obilježavanja značajnih dogañaja. P.12. do 31.000 150. za rad.000 1.500.000.000 2.000 13. datuma I ličnosti iz perioda odbrambenooslobodlačkog rata 1992 – 1995 godine Projekat obilježavanja vatrenih tačaka opsade I odbrane Sarajeva Kandidovan i visoki Prioriteti Zav.12.160.000 Općina Novi Grad Sarajevo Ministarstvo za boračka pitanja A 1 Tekući projekti Obnova ratnog tunela Tekući u impl.12. Općina Iliža Budžet 350.g.000 Kandidova ni Socijalni zaštita porodice.lica I izbjeglice Budžet 2.2008. Realizacija sa 2005. Prostorno ureñenje Stanovanje 2005 do 31. 1 Izgradnja OŠ u Naselju heroja Sokolje. Obrazovanje Osnovno obrazovanje 2004 do 2006.000 970.500.701. sve općine Djelimično provedena studija izvodljivost . Sporazuma 11-14-1130718.000 50.000 KM za ureñenje grañevinsko g zemljišta 3 Projekat rješavanja stambenih potreba boraca – branitelja _Tekući u impl.660. Minist.g Status projekta Sektor Podsektor Period impl.690.2.800.485 3. socijalnu politiku.pol.000 45.485 3.000 1.000 430.000 200.000 430. Školst-zaposlen.2007 Minist.000 Kanton Sarajevo.000 150. Stamb. br.g ONG Sarajevo Budžet Budžet 4.000 2.150. Finansijer Način finansira nja Vrijednost projekta Ukupno osig.690.000 551.000 100.000 551. djece. Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Sektor za društveno – ekonomsko planiranje Organizaciona jedinica za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvoj Kantona Sarajevo “Program javnih investicija Kantona Sarajevo 2006-2008” R.485 350.000.3/05 po rebalansu Budžeta za 2005.500.600.750. Za boračka pitanja 2 Projekat zapošljevanja demobilisanih boraca Tekući u impl.000 13.000 Kanton Sarajevo.000 12. raseljena lica I izbjeglice B 1 Kandidovani projekti Dogradnjai opremanje objekta službe socijalne zaštite Novi Grad 7.500.651.000 Kanton Sarajevo.12.000 Općina Novi Grad Sarajevo Br.2008.000 30.100. omladine i žena 2006 – 2008 god Min.485 3.2008 Minist. I spomen obilježja 2006 do 31. Za boračka pitanja Budžet 72.000 19.000 21. Ministarstvo za boračka pitanja Budžet 900. ras .351.2008.000 551.940.

500.04.2005 do 31.08.000 40.300. Ministarstvo za boračka pitanja Budžet 400.000 192 .2004.000 100.000 960.01.995 600. konsul. I distribucija vode Energetika 22.000 1. šumarstvo I vodoprivreda Šumarstvo 01. Novi Grad. Prirodni gas 01. Vogošća. Centar.000 1.2007.000 200.214.2006 Kanton Sarajevo KJKP “Toplane” Budžet 930. Centar.000 Kanton Sarajevo Ministarstvo privrede A Tekući projekti Zaključak Vlade KS br.500.12.000. 02-05336115/05 Pripremlje na procjena uticaja na okolinu 1 Uzgoj I zaštita šuma U Kantona Sarajevo Tekući u implement.000 600. Ministarstvo za boračka pitanja Budžet 2.000 Kanton Sarajevo Ministarstvo prostornog ureñenja A Tekući projekti Općina Novo Sarajevo.400 2.016 3.000.12. zaštite 06.256 930. Nisu predviñena 1 Projekat mjerača utroška toplotne energije ispred/u objektima – I i II faza Tekući u implement.000 406. Novi Grad .949. – 12.000 180.10. do 15.428 3.000 200.728.000 Novo Sarajevo Djelimično provedena studija izvodljivost Kandidovan i srednj prioriteti Ostalo Muzeji 2006.000 3.416 7.2008.000 40. Zdrav. Novo Sarajevo. Ministarstvo zdravstva Budžet 600.000 3 Sistem daljinskog nadzora I upravljanje nabavke distribucije gasa Tekući u implement.2008. Poljopriveda.256 930.000 100.2005. Novo Sarajevo.000 200.2005. Ilidža.221. godine Kandidovan i visoki prioriteti Ostalo Muzeji 2006.3 4 Projekat uzgradnje memorijalnog centra na brdu “ŽUĆ” Projekat obilježavanja većih stradanja grañana Sarajeva u periodu agresije 1992 – 1995.000 180. Prečišć. Centar. do 31.000 100. Ilidža I Nisu predviñena sredstva u Budžetu za 2006.2008.000 Kanton Sarajevo.10.12. učeš. do 31. Novi Grad I Ilidža Općina Stari grad.000 200.2008 Sarajevogas Kanton Sarajevo F BiH Vl.256 2 Rekonstrukcija vodovone (8km) I kanalizacione mreže Vodoprivreda Tekući u implement.000 200. Ostalo – sakup. Budžet Budžet 220.12. Vogošća. I spec.000 1. Hadžići I Ilijaš Općina Stari grad.god.000 200.214. do 30.2004.000 2.000 350.2005.300.555.000 2.044. Energetika Elektroenergetski 01. do 01. sve općine Djelimično provedena studija izvodljivost Ministarstvo zdravstva A Tekući projekti Projektna studija – pripremlje na procjena uticaja na okolinu – sprovedena studija izvodljivos ti 1 Nabavka medicinske opreme JU Dom zdravlja Sarajevo Tekući u implement Zdravstvo Prim.06.000 808. Kanton Sarajevo Budžet 3. Kanton Sarajevo Budžet 15.

000 Kanton Sarajevo 6 Kandidovan i projekti Kandidovan i projekti 2006. ureñenje Prost.170.2010. Novi Grad I Hadžići 3.06.god Kanton Sarajevo Budžet 400. sanacija I adaptacija vjerskih objekaa Rekonstrukcija hortikulturnih sadržaja (aleje. 2006. ureñenje Kom.kult. RZC Pionirska dolina) Realizacija programa radova na spomenicima baštine Odlagalište komunalnog odpada “Smiljevići” Izrada prostorne planske dokumentacije Izgradnja I rekonstrukcija javne Kandidovan i projekti Deminiranje Kultura.000 Budžet 5. Istor.2006.000 Budžet 1.850.530. do 30.000 01.000 sredstva u Budžetu za 2006.000 1.000 100.000 200.000 200. Učešće 100.000 100.500.000 400.700.000 300.000 100.000 100.12.nas Prost.god Nisu predviñena sredstva u Budžetu za 2006.god. parkovi.000 150.000 2.000 Kanton Sarajevo Kanton Sarajevo 4 Kandidovan i projekti 2006.000 3.god 2 Sanacija klizišta u Kantonu Sarajevo Kandidovan i projekti 2006. sport I religija Zaš.170. Nisu predviñena sredstva u Budžetu za 2006. 3.100.god 2006.000 950.000 250.10.2008 Kanton Sarajevo F BiH Vl.000 300.000 Kanton Sarajevo 3. učeš.000 550.000 400.600.000 8 9 Kandidovan i projekti Kandidovan i projekti 2006. KJKP “Toplane” UKUPNO Budžet Vl. Energetika Kanton Sarajevo F BiH Prirodni gas 01. do 31.000 100.000 Kanton Sarajevo 5 Kandidovan i projekti Prosotrno ureñenje Zaštita okoliša Kultura sport I religija Zaš. travnjaci.000 50.god Nisu predviñena sredstva u Budžetu za 2006.000 Prirodni gas UKUPNO 10. staze.000 600.000 Općina Novi Grad Sarajevo 200.god. kalibraciju I baždarenje malih I srednjih plinomjera Tekući u implement.000 250.000 606.000 100.000.000 300. Energetika 01.000 650. Nas. Kult.000 Općina Centar.10.000.000 50.000 500.000 250. imobilijar. učešće.000 Sarajevogas 5 Sanacija unutarnjih gasnih instalacija I dimnjaka na gasnom sistemu Kantona Sarajevo Tekući u implement.000 100.000 193 ..000 100.istor I prir.Istočno Sarajevo UKUPNO Sarajevogas 4 Izgradnja laboratorije za servisiranje.000.03. I prir.000 250.2005.000 3.500.000 Nisu predviñena sredstva u Budžetu za 2006. Budžet Budžet 1.000 2. god Kanton Sarajevo Budžet 200.god Kanton Sarajevo Budžet 150. do 30.000 200.100.god Kanton Sarajevo Budžet 650.god Kanton Sarajevo Budžet 200.000 850.000 B Kandidovani projekti Kanton Sarajevo 1 Rekonstrukcija krovnih kotlovnica Kandidovan i projekti Energetika Elektroenergetski Prosotrno ureñenje Klizišta 3 Deminiranje ugroženih područja u Kantonu Sarajevo Rekonstrukcija.2008 Vl.000 70. UKUPNO 1.god Kanton Sarajevo Budžet 300.000 1.000 370.000.000 Kanton Sarajevo Kanton Sarajevo Kanton Sarajevo Kanton Sarajevo 7 2006. higijena Prost. planiranje Energetika 2006.10.god Kanton Sarajevo Kanton Sarajevo Budžet Budžet 606.2002.

000. Toplotne en.000 1.01.000. Učešće Donacija Kredit 2.01.2007 UKUPNO: Kanton Sarajevo KJKP “Toplane” Lokalni/Strani Lokalni/Strani 02.god.000 400.000 Kanton Sarajevo 3 B Vlada K.01.000 1.200.000 400.000 2 Tekući u implement.god Kanton Sarajevo Kanton Sarajevo Budžet Budžet 350. Distrib.0.000 350.000 4. Učešće Kandidovan i projekti KJKP “Toplane” Energetika Elektroenergetski 01.2007 UKUPNO: Budžet Vl.000 1.540 186.2006.200.god.000.860.000 260. Promet 22.000 300.000 2.000 11 Nastavak projekta mjerača utroška toplotne energije ispred/u objektima – III faza Vl.000 Općina Novi Grad Sarajevo Ino banka.03.000.000 800. Novi Grad .000 180.10 rasvjete na području Kantona Sarajevo Izgradnja I rekonstrukcija vodovodne I kanalizacione mreže Općina Novi Grad Elektroenergetika Vodoprivreda Kandidovan i projekti Distribucija vode 2006.2011 KJKP “Toplane” UKUPNO: Kanton Sarajevo KJKP “Toplane” Lokalni/Strani Lokalni/Strani Budžet Vl.000 800.000 100. Centar.000 Općina Novi Grad Sarajevo 15 Općina Novi Grad Sarajevo Nisu predviñena sredstva u Budžetu za 2006.god.01. Novi Grad I Ilidža 1 Tekući u implement.000 400.000 Općina Novi Grad Sarajevo Općina Novo Sarajevo.000 Devet Općina Kantona Sarajevo Stari Grad.000 800. I trans.000 400.000. Centar.000 400. Nisu predviñena sredstva u Budžetu za 2006.000 1.01.06.860. Učešće 8. Nisu predviñena sredstva u Budžetu za 2006.000.2006 do 01.000.2004 do 22.000.2007 Budžet Učešće Kredit 2.500.000 280.540 50.000 1.000 136.2007 do 01.000 Budžet Vl. Promet 8 mjeseci UKUPNO: 1. Ministarstvo prometa I komunikacija A Tekući projekti Projektovanje vertikalne signalizacije Centar za upravljanje I nadzor nad radom semaforiziranih ras.god. 12 13 14 Sistem daljinskog upravljanja I kontrole II I III faza Završetak rekonstrukcije na postrojenjima za proiz.04. Ilidža.000 350. EBOR 1 194 .2009 UKUPNO: Kanton Sarajevo Kandidovan i projekti Prostorno ureñenje JKP “PARK” 2006 .04.000. Učešće Donacija Kredit 4.000 800. Izgradnja hale za modernizaciju tramvaja u KJKP “GRAS” Kandidovani projekti Izgradnja trolejbuske mreže do Aerodromskog naselja Ministarstvo prometa I komunikaciaj Ministarstvo prometa I komunikaciaj GRAS GRAS/Banka Tekući u implement.2006 do 01.000 Budžet Vl. Sarajevo Kandidovan i visoki prioriteti Promet 18 mjeseci Gras UKUPNO: Budžet Kredit 400. Hadžići I Ilijaš Sedam Općina Kanton Sarajevo Sedam Općina Kanton Sarajevo Nisu predviñena sredstva u Budžetu za 2006. do 30.2006 Budžet 280. Promet 12.000 1.2011 UKUPNO Kanton Sarajevo Energetika Kandidovan i projekti Elektroenergetski 01.200.2004 do 12.000.000 800. Učešće 10.000 186.540 4.000 2. (II faza) Postrojenje za kombinovanu proizvodnju cca 5 MW toplotne I 5 MW električne energije (mala kongeneracija) Proizvodnja crvene kalifornijske gliste sa proizvodnjom Lumbrihumusa Energetika Kandidovan i projekti Elektroenergetski Energetika Kandidovan i projekti Elektroenergetski 01.000 2.000.000.god.000 1. Nisu predviñena sredstva u Budžetu za 2006.000 400.

000 4.000 Više Općina 4 195 .000 2 Općina Novi Grad Sarajevo I Ilidža 3 2005 do 2006 Općina Novi Grad Sarajevo I Ilidža Promet Južna longitudinala.000 Budžet Direkcija Općina Ilidža Promet Izgradnja cest Butmirska – Kasindolska M17 Tekući u implement.2007 Kanton Sarajevo UKUPNO: 12.2005 do 31.000. Prometna infrastruktura 07. pro.000 10.000 316.000. I kom.050.000 2.900 10. I etapa Tekući u implement.950.06. do 31.000 5.000 450.000.12. Budžet Vanbudž.000 200.06.000 450.000 222.000 1 Promet Stupska petlja granica Kantona Sarajevo Tekući u implement.000.817 900.01.350.950.000 2. Fond 8. Prometna infrastruktura 01.000 3.000 3.000 8.000.2008 Ministarstvo prometa I komunikacija Budžet 20. Prometna infrastruktura 2008 Ministarstvo prometa I komunikacija Budžet 50.100.2005.050.400.000 10. Sarajevo Banka 24 mjeseca UKUPNO: Budžet Kredit 4.000 8.000 222.900.000 1.050.000.000 3.000 2.900.00 8.400.000 Djelimično pripremlje na procjena uticaja na okolinu I sprovedena studija izvodljivos ti Djelimično pripremlje na procjena uticaja na okolinu I sprovedena studija izvodljivos ti Djelimično pripremlje na procjena uticaja na okolinu I sprovedena studija izvodljivos ti Djelimično pripremlje na procjena uticaja na okolinu I sprovedena studija izvodljivos ti Direkcija za ceste Promet Rekonstrukcija prometnice Ilidža Bašćaršija Tekući u implement.900. Prometna infrastruktura Općina Ilidža 450.900 49.000 4.500.000 49.500.950.000.000 Kanton Sarajevo Direkcija za puteve Kantona Sarajevo A Tekući projekti Min.2 Sanacija I rekonstrukcija tramvajske pruge u Sarajevu Promet Kandidovan i visoki projekti Prometna infrastruktura Vlada K.000 4.

katastra. *Nadalje. ali isti ne predstavlja stvarno stanje stambene infrastrukture na području ove općine. *Moraju se vrlo ozbiljno i odgovorno sagledati postupci javnih preduzeća koja dozvoljavaju priključke struje. a 2004 godine novim zakonom preciznije su definisane nadležnosti etažnih vlasnika. fasade) od 2001. Ovim načinom značajno bi se uticalo na sve protivrječnosti razvoja i osiguralo da se naša naselja i teritorije prilagode svim savremenim zahtjevima socijalnih. S tim u vezi su i ocjene da bi trebalo sagledati sadašnje kriterije i prema zahtjevu vremena izvršiti nužna prilagoñavanja u smislu da se otvori mogućnost šire primjene na već izgrañene i odavno useljene bespravno sagrañene objekte. svu ozbiljnost i poljedice bespravne gradnje. grijanja pa i ptt linija na bespravno grañene objekte. Prijedlozi općinskih službi na popravljanju stanja u odreñenim oblastima -Općinska služba za inspekcijske poslove U cilju prevazilaženja teškog stanja u oblasti bespravne gradnje u narednim aktivnostima. Predložene mjere. A. pažnju bi trebalo usmjeriti na nekoliko sljedećih važnih pitanja: *Prema sadašnjim propisima. ako su zatečeni na temeljima objekta u momentu kontrole. Općinska služba za obnovu. *Ukoliko se radi o poslovnim objektima odobrenje za rad odnosno bavljenje odreñenom djelatnošću istog ne može se izdati prije nego objekat bude tehnički primljen odnosno dobije upotrebnu dozvolu. ekonomskih i kulturnih uslova življenja.g. . tehničkih. veću saradnju sa grañanima. vode. zasigurno bi imale pozitivne efekte. godine vršeno snimanje ovakvih objekata. tako i šire i zajedničko djelovanje na najvećem broju pitanja od čijeg pravovremenog rješavanja ovisi ukupno stanje u ovoj oblasti. odnosno manje problema. a s druge strane u pitanju su ozbiljne nezakonitosti za ovakva ponašanja. uključivo i pitanje grañevinske rente. *Značajno pitanje predstavlja i dozvoljena legalizacija bespravnih objekata koja se mora organizovanije i brže provoditi. Utvrñivanjem dugoročne politike korišćenja grañevinskog zemljišta..”). *Oblast i problematika grañenja zasigurno zahtijevaju kvalitetniji proces planiranja i u tom pogledu odgovorniji odnos nadležnih institucija. sudova. ako bi se pravilno shvatile i dosljedno provodile. u kome vremenu investitori. *Složenost i osjetljivost ove problematike nužno zahtijeva širu uključenost nadležnih struktura. parcelacija i nadziñivanje. Neki pomaci su u tom smislu učinjeni. smanjit će se u dobroj mjeri intenzitet bespravne gradnje odnosno broj objekata koji se sada registruju kao bespravna gradnja.3. Obzirom da je Kantonalno ministarstvo stambenih poslova nadležno za sanaciju ratom oštećenih stambenih objekata kolektivnog stanovanja. procedura i postupak uklanjanja bespravno sagrañenih objekata traje duži period. mogući su odreñeniji napori u okvirima općinske uprave što uključuje zajedničke napore resornih službi iz oblasti urbanizma. Nedavno usvojeni propisi oštrije sankcionišu ove pojave i odgovornosti nadležnih subjekata. *Stambena politika je takoñe značajan segment u ovim mjerama. *Nužno je postupak i proces pribavljanja tehničke dokumentacije naročito kad su u pitanju urbanističke saglasnosti i grañevinske dozvole. uspijevaju do momenta prinudnog uklanjanja ukroviti cio objekat. upravitelja. isti posjeduje relevantnije podatke o oštećenim i saniranim objektima. općinskih i kantonalnih vlasti u održavanju i upravljanju stambenim zgradama. liftovi.. Ako se to obezbijedi. U ovom zakonu utvrñena je obaveza općina za realizaciju “hitnih intervencija” na stambenim zgradama. mjesnih zajednica. te da je u saradnji sa Sarajevostanom od 1996. mimo naznačenih sadržajno više eksternih mjera. Ovakve pojave zasigurno da mogu u odreñenoj mjeri uticati na intenzitet bespravne gradnje. što zahtijeva odreñene promjene u sada važećim propisima. manje bespravne gradnje. razvoj i komunalne poslove raspolaže evidencijom zaprimljenih zahtjeva za sanaciju zajedničkih dijelova stambenih zgrada kolektivnog stanovanja (krovovi. razvoj i komunalne poslove (izvod iz informacije za Općinsko vijeće “o stanju i poduzetim mjerama na sanaciji krovova i liftova. djelotvornije i uspješnije anagažovanje inspekcije u pojedinim slučajevima bespravne gradnje:“ -Općinska služba za obnovu. Prvi put donesen je Zakon o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanja zgradama od strane Skupštine KS 2001. što će uticati na brojnost ovakvih pojava. značajno bi uticalo na stanje u oblasti grañenja i sve protivrječnosti s tim u vezi. kako u općini. dok je za saniranje ratnih šteta na stambenim objektima nadležan KS. Otuda razmišljanja da bi trebalo pojednostaviti i ubrzati postupak. što može doprinijeti da se i preventivnim mjerama utiče na svijest. učiniti znatno efikasnijim i jednostavnijim. grañenja. godine. ali još uvijek nedovoljno efikasni prema izraženoj problematici bespravne gradnje.

u oblasti socijalne zaštite predlaže angažovanje socijalnog radnika sa odgovornošću za 2-3 osnovne škole. B. 03. -KJKP “Toplane”. Nakon usvajanja odluke pokrenute su aktivnosti na utvrñivanju prijedloga liste objekata na kojima će se izvoditi „hitne intervencije“ i isti je predložen Općinskom vijeću na usvajanje. Kao loša praksa istaknuto da se i pored postojanja slobodne snage u postrojenjima KJKP “Toplane”. U tom cilju je općinska Služba za obnovu. prijedlog objekata na kojima bi trebalo izvršiti hitnu sanaciju liftova.2. prikaz kapaciteta i instalisane snage kotlovnica dat je u socioekonomskoj analizi u tački 6. Nakon toga pristupit će se realizaciji projekta sa odabranim izvoñačem radova.. što je pretpostavka u preuzimanju uloge organizatora i realizatora škole za obrazovanje odraslih. a što je predviñeno i pedagoškim standardima. prava životinja. plan poboljšanja stanja u ovoj oblasti dat je u socioekonomskoj analizi u tački 6.) -Štampanje priručnika za djecu -Promocija saradnje sa vlastima.Kantonalno ministarstvo za stambene poslove za 2006. definisane obaveze općine da svojim aktima utvrdi način provoñenja hitnih intervencija na stambenim objektima. dana 29. razvoj i komunalne poslove ažurirala svoje evidencije. OŠ “Džemaludin Čaušević” ima dugogodišnje iskustvo u organizovanju i relizaciji pripremne nastave i vanrednog polaganja razrednih ispita. Takoñe. kao i prijedlog objekata na kojima bi trebalo izvršiti hitnu sanaciju krovova. -Uklanjanje čvrstog otpada i upravljanje otpadom. zajključuje se da veliki broj odraslih osoba nema završenu osnovnu školu.1... kao najčešće prve institucije kojoj se članovi porodice obraćaju za pomoć D. Odluka je nakon provedene javne rasprave usvojena na sjednici Općinskog vijeća. za zagrijavanje novih objekata koji se nalaze u njihovoj blizini dozvoljava gradnja pojedinačnih kotlovnica na gas. direktno iz škole.3. saradnja sa medijima i kreiranje različitog kreativnog promotivnog materijala 197 . U cilju poboljšanja obrazovne strukture stanovništva uočava se poreba da se organizuje škola za odrasle. -KJKP “Gras”. godinu namjerava na području ove općine investirati veća finansijska sredstva za sanaciju zajedničkih dijelova zgrada. Na ovaj način socijalni radnik i pedagog škole bi zajedničkim. Javni gradski prevoz C.Energetska infrastruktura i snabdijevanje. U skladu sa Zakonom o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama. Udruženja grañana UG “SOS” za sprečavanje okrutnosti nad životinjama Prijedlozi za poboljšanje stanja u ovoj oblasti i drugo: -Edukacija o zaštiti životinja u lokalnoj zajednici (evropski standardi. te u saradni sa upraviteljima i savjetima mjesnih zajednica kandidirala nadležnom Ministarstvu prijedlog prioritetnih objekata za sanciju zajedničkih dijelova. Prijedlozi KJKP u cilju poboljšanja stanja u odreñenim oblastima -Prijedlog KJKP “Rad” dat je u socioekonomskoj analizi u tački 6. kontinuiranim radom mogli rješavati i preventivno djelovati na socio-patološku situaciju unutar porodica učenika. Obrazovanje – prijedlozi osnovnih škola OŠ “Džemaludin Čaušević” Prijedlog unapreñenja oblasti obrazovanja i socijalne zaštite Uvidom u kvalifikacionu obrazovnu strukturu populacije naše općine koja izmeñu ostalog broji i 245 nepismenih.4. dobre prakse iz regije i svijeta) -Umrežavanje sličnih organizacija i kreiranje temelja za osnivanje državnog udruženja -Kampanja zagovaranja za Zakon o zaštiti životinja na državnom nivou -Promocija humanog pristupa zbrinjavanja životinja -Zagovaranje osnivanja centra za zaštitu životinja -Promocija volonterizma kroz edukaciju i kroz angažovanje istih -Radionica za djecu i mlade u osnovnim i srednjim školama – izgradnja svijesti -“Pet” terapija sa djecom sa invaliditetom (autizmom. 2006. 715 osoba sa nepotpunom osmogodišnjom školom. godine. pripremljen je prijedlog Odluke o načinu provoñenja hitnih intervencija u kojoj su tačno utvrñene aktivnosti i nosioci aktivnosti za odreñene faze realizacije „hitnih intervencija“ na objektima kolektivnog stanovanja.

pravo ili ekonomiju. da modernizujem njenu upravu. uredila bih postojeće trgove. neka i Zore. i obdaništa. Oni zaslužuju da imaju svoje pozorište sa stalnim repertoarom domaćih i svjetskih dramskih pisaca. Ako budem režiser. Valjda bi ljudi stekli naviku da se u skladu sa tim i ponašaju. razvit ću dobre i obostrano korisne kooperantske odnose sa poljoprivrednim proizvoñačima i na našim ureñenim pijacama prodavat će se uglavnom domaći a ne uvozni proizvodi sumnjivog kvaliteta. ali trebaju nam i škole. da ne uništavate okoliš. za razonodu. ali to je ulaganje u mlade kako bismo dobili mentalno i fizički zdrave ličnosti. za dušu našu. neka i velikih trgovačkih centara. recimo u C fazi. oplemenila bih ih ukrasnim drvećem i cvijećem. U koprodukciji sa televizijom snimila bih film o tome kako su grañani ove općine preživjeli četiri godine rata stanujući na prvoj odbrambenoj liniji. režirat ću predstave u novootvorenom Novogradskom pozorištu jer grañani ove općine zaslužuju malo više od Novogradskih dana kulture jedanput godišnje i dovoñenja pjevača sumnjivog kvaliteta u Akvu. namjera mi je da to radim dobro i da bude svrsishodno. posebno kad je u pitanju uvoz hrane. Ako završim fakultet političkih nauka. neka banaka. ima li mita i korupcije. neka i Avaza.Najbolji učenički rad na temu: MOJA VIZIJA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO 2015 2015. jer ću do 2010. za to seljake moramo stimulisati.4. Ako završim studij arhitekture i hortikulture. izdvojila bih one koji se znaju ponašati profesionalno i one koji to ne znaju pa vas gledaju poprijeko kad se pojavite kao da ste mu nasrnuli na vlastitu kuću. Napravila bih elaborat u saradnji sa NAŠIM I SVJETSKIM POZNATIM I PRIZNATIM INSTITUTIMA U VEZI S PROIZVODNJOM ZDRAVE HRANE. Ne znam još tačno šta ću biti. ne bih se nijednog trenutka dvoumila oko toga treba li najmnogoljudnijoj sarajevskoj općini gimnazija ( jedna ili dvije) i treba li zajedno sa Gradom konačno nešto učiniti da se napokon realizuje projekat izgradnje novogradske gimnazije. neka i reciklaže otpada. Izdvojila bih pismene od nepismenih i ukazala na potrebu njihovog opismenjavanja u svakom pogledu. po neuslovnim prostorijama sa skoro nikakvom opremom. neka velikih auto-kuća. Uredila bih prostore za djecu. Takoñer bih snimila jedan dokumentarac o općinskim službenicima i u njemu bih pokazala koliko su službeni a koliko neslužbeni prema onima koji tu dolaze da rješavaju neke svoje probleme. Kakav primjer dajemo mladima? Kakvu im poruku odašiljemo? Želimo li im reći da su oni na margini ili da je obrazovanje na zadnjem mjestu? Neka tvornice žice i eksera. zamišljajući se u raznim ulogama. U svakoj školi bih napravila malu ambulantu 198 . i lijepo ureñeni i pametno osmišljeni parkovi. Kad bih bila načelnik Općine. da ne bacate posvuda otpatke. to traži dodatni angažman stručnjaka i više novca. da zaposlim prave ljude na prava mjesta koji neće biti tu zbog sebe već zbog općih interesa svih onih koji tu žive i potražuju neka svoja prava. i šetališta za odmor. napravila bih neku vrstu diznilenda za njih gdje bi mogli sami ili sa svojim roditeljima provoditi svoje slobodno vrijeme i tako se rekreirati i razvijati svoju maštu. ali svejedno je. Premijera filma koji bi se zvao Začarani krug ili Mali ljudi – istinki heroji bila bi besplatna za sve grañane i održala bi se u velikoj kino – bašti negdje. parkove. a ne samo u pravopisnom. Trebaju nam I NATPISI TIPA: Molimo vas da ne gazite travu. i pozorište. Ako bih bila pedagog ili psiholog ili općenito prosvjetni radnik. trudit ću se da općinu ojačam ekonomski i politički. a zakonsku legislativu. galeriju itd. ja ću već imati 5 godina radnog staža. da ne pljujete po ulici. da imaju bioskop. pokazujući čuda od junaštva i strpljenja kao i trpljenja. ali i nekog mladog autora – kipara. što god budem radila. ponekom neobičnom fontanom i skulpturom nekog poznatog. doraditi ili upotpunosti promijeniti. Naravno. da pomognete starijim i invalidima i sl. Nije li sramota da nam gimnazijalci i 11 godina nakon rata žive i rade u ratnim uslovima. ima li familijarnih i prijateljskih veza i štela.godine završiti fakultet. ako budem imala sreću da se zaposlim. buduće korisne članove društva koji će se svojom pameti i svojim radom odužiti svojoj zajednici na najbolji način. i sportske dvorane. dodatno bih opremila prostore po školama (ako ne možemo izgraditi nove) gdje bi se djeca nakon obavezne nastave bavila slobodnim aktivnostima prema svojim sklonostima kako bi bila manje na ulici i manje pred televizorom na kojem gledaju sapunice i filmove sumnjive vrijednosti i slušaju muziku još sumnjivije vrijednosti. i bioskop.

Maturantica Pete gimnazije Šarkinović Zlatana 199 . ali morate nam dati šansu. Opet smo na terenu obrazovanja i mladih i starijih . Da bih mogla da ostvarim svoje planove. Općina mora planirati kako riješiti problem maloljetničke delikvencije i donijeti plan preventivnih mjera da se delikvencija u korijenu spriječi. Imam ja još ideja. Ja sam maturant i dat ću sve od sebe da steknem što bolje obrazovane i na nama je svima da našu općinu učinimo što ljepšim mjestom za život. TO MORATE PLANIRATI U STRATEGIJI RAZVOJA.(ljekar opće prakse i zubar) da djeca ne moraju za svaku sitnicu ići u dom zdravlja i gubiti vrijeme čekajući na pregled ili na opravdanje. potrebno je da Općina Novi Grad u svojoj Strategiji razvoja da prioritet zapošljavanja mladih kao i tome kako ovu općinu učiniti prijatnim i privlačnim mjestom za život Posebno. ali mislim da je i ovo dosta.

068 814 467 505 29 . Naselje heroja Sokolje 39 30 18 22 otvaranje fabrike. razvoj privrednih djelatnosti 14. izgradnja pošte. Alipašino Polje A 1 33 28 4 6 ureñenje parkovskih površina i pokretanje proizvodnih pogona 19. razvoj PTT usluga 15. izgradnja doma zdrvlja 9.zaštititi investicije uložene u infrastrukturu. Otoka 50 37 4 30 obnova obdaništa parkin prostori i olimpijski bazen 21. urediti dječije vrtiće 16. Alipašino Polje A 2 33 26 12 11 3 realizacija projekata iz oblasti proizvodnje 20. borba protiv II kriminala i narkomanije 13. Olimpijsko selo 50 26 32 41 projekti za sufinasiranje pripravnika. stambena problematika 8.sanacija klizišta. Alipašin Most I 41 39 24 32 5 završiti regulacioni plan. Dobrinja D 51 46 25 25 7. Dobrinja C 36 3'0 17 17 stambena pitanja. svega 1. razvoj privrede. C-II borba protiv dorge i kriminala. i kan. Briješće 39 26 14 23 sanacija bespravne gradnje. obnova fasada zgrada. Dolac i Buća Potok 137 119 61 101 izgradnja izletišta na Žuči i izgradnja ceste do deponije. Alipašino Polje B I i B 58 47 16 10 2 podrška pokretanju proizvodnje. Švrakino Selo III 50 38 41 12 ureñenje park šume Mojmilo i ureñenje zelenih površina 17. Saraj Polje 55 51 30 40 izgradnja pošte. sprotskih i kulturnih objekata 3. GODINE PRIORITETI PRIJEDLOZI Redni Mjesna zajednica Broj obnova i komunalne drugi broj anketa nezapoizgradnja usluge i problemi Najvažniji razvojni projekti slenost infrastruktu servisi re 1. izgradnja sprotskih terena i tvornice za zapošljavanje 4. Alipašin Most II 19 16 1 1 3 izgradnja fabrika. obnova doma slijepih 11. Dobrinja A i B 37 27 22 10 izgradnja bazena na Dobrinji. projekti razvoja biznisa.izgradnja kino dvorane 12. regulisanje Vila saobraćaja u mirovini. Staro Hrasno i Čengić 100 51 31 32 5 izgradnja proizvodnih objekata.5. Aneks 50 33 5 24 4 izgradnja osnovne škole i ambulante 18. soprtski tereni izgradnja nadvožnjaka 5. izgradnja garaža. MZ Dobroševići 55 46 46 32 1 izgradnja vod. mreže u Dobroševićima 2. zaštita životne sredine 22. Šalter sala Općine 29 17 6 objekti za edukaciju mladih. izgradnja rampi za ivalide. 6. zakon za liječenje ovisnika. izgradnja o. Alipašino Polje C-I i 56 39 22 9 6 poboljšanja sigurnosti grañana.š. socijalni projekti. kultura življenja. ANALIZA ANKETNIH UPITNIKA U MJESNIM ZAJEDNICAMA U OKVIRU STRATEŠKOG PLANA RAZVOJA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO DO 2015. izgradnja tramvajske pruge 10. Švrakino Selo II 50 43 36 27 legalizacija objekata.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->