OPĆINA NOVI GRAD

SARAJEVO

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO DO 2015. GODINE

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO DO 2015. GODINE

OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO

SERDA-Sarajevska regionalna razvojna agencija, sufinansirala je izradu ovog dokumenta

2

SADRŽAJ

I

1.Uvod 2.Metodologija 3.Socioekonomska analiza 4.Izvod iz prostornog plana Kantona Sarajevo do 2023. 5.Istraživanje 6.SWOT analiza

6 9 10 65 75 97 103 105 114 184 185

II III IV V VI

Vizija Strateški ciljevi Operativni dio – Projekti Implementacija Strategije Prilozi

3

U IZRADI STRATEGIJE UČESTVOVALI

Nosioci odluke o pristupanju izradi dokumenta Strategije Damir Hadžić, općinski načelnik Safet Kešo, predsjedavajući Općinskog vijeća Radna grupa za izradu dokumenta Strategije Hazima Pecirep Smail Hodžić Tajib Delalić Murat Mudželet Mersa Kustura Edina Imamović Nihad Kasumović Vanjski konsultanti Marija Milović Haris Ćatić Savjetnici i pomoćnici općinskog načelnika Amela Zahirović Šemsudin Hadžić Esad Jelešković Ismet Burdžović Jusuf Begić Dervo Čolakhodžić Miralem Selimović Rada Lukić Jasmina Horo Amir Đedović Emir Dedovoć Želimir Lalić Nihad Hatkić Savjetodavni odbor Općinskog vijeća Huso Ćesir Vahidin Omanović Sead Arslanagić OlgaVikić Medijska promocija projekta Ahmed Zećo Naliha Šabanović Nermina Drugović

Partnerska grupa
Sarajevska regionalna razvojna agencija - SERDA Privredna komora Kantona Sarajevo Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Ministarstvo prostornog ureñenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Ministarstvo za rad i socijalnu politiku Kantona Sarajevo Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo Centar za socijalni rad Novi Grad Služba za zapošljavanje Novi Grad

4

Dom zdravlja Novi Grad Obrazovne institucije Javna komunalna preduzeća Preduzeća iz oblasti privrede Udruženja grañana

Istraživanje potreba grañana i privrede sa aspekta poboljšanja ambijenta za življenje i poslovanje realizovalo Udruženje poslovnih savjetnika u BiH – LESPnet, Edin Alić

5

1. UVOD
Cilj izrade dokumenta Strategija razvoja općine Novi Grad Sarajevo do 2015. godine (SPRONG) je da osigura strateški okvir u planiranju i provoñenju prioriteta za integrisani razvoj općine, te na taj način kreira ugodan ambijent za življenje stanovnika općine i za poslovanje poduzetnika. Osnovni principi primjenjivani u procesu izrade Strategije -partnerstvo u postupku izrade -zajedničko vlasništvo i učešće -transparentnost postupka -strategija je kombinacija vizije, dugoročnih strateških pravaca i srednjoročnih prioriteta Proces izrade Strategije bio je voñen principom saradnje sa zajednicom. U cilju prepoznavanja potreba grañana i privrede za poboljšanje ambijenta za življenje i poslovanje u općini Novi Grad, realizovano je istraživanje metodom anketiranja ciljnih grupa. Ovim modelom grañani i poslovni sektor uključuju se na najširoj osnovi u planiranje razvojnih aktivnosti lokalne zajednice. Akteri u procesu izrade Strategije -predstavnici svih općinskih službi -stručni konsultanti -poslovni sektor -NVO sektor i grañani -predstavnici svih odgovornih institucija i JKP Kantona Sarajevo Organizaciona struktura -Radna grupa - sastavljena od predstavnika općinskih službi i vanjskih konsultanata bila je operativno tijelo procesa izgradnje strategije u svakom od ciljnih područja. -Partnerska grupa uključivala je predstavnike poslovne zajednice, institucija, udruženja i grañana, a na sastancima sa članovima radne grupe razmatrala je privremene rezultate procesa izgradnje strategije, davala primjedbe i prijedloge na njih, djelovala konsultantski. -Fokus-grupe definisale su instrumente – projekte za provoñenje strategije.

Metodologija korištena u izradi Strategije U izradi dokumenta primijenjeni su standardi Evropske unije, projektni pristup i široko učešće svih odgovornih i zainteresovanih subjekata za razvoj lokalne zajednice.
Provedene aktivnosti: -prikupljanje podataka za socioekonomsku analizu -istraživanje potreba javnosti -socioekonomska analiza -SWOT analiza -vizija i komparativne prednosti općine -rangiranje strateških pitanja -definisanje strateških ciljeva i mjera -prijedlog projekata -izrada prijedloga dokumenta strategije -javna rasprava o dokumentu, usvajanje i publikovanje

Alati korišteni za učešće grañana -Ankete organizovane meñu grañanima, privrednicima -Upitnici putem kojih su grañani indentifikovali prioritetne probleme -Učešće NVO u radu partnerske grupe -Razmatranje nacrta dokumenta Strategije na Centralnoj javnoj raspravi i u mjesnim zajednicama -Organizovano takmičenje za djecu i mlade (literarni radovi) „Moja vizija Općine Novi Grad“
-Za prezentaciju SPRONG-a korišteni:

6

Mediji: TV, radio, dnevne novine Bilten Općine Novi Grad Plakati, leci, pamfleti WEB stranica Drugi propagandni materijal -Aktivnosti nakon usvajanja dokumenta Strategije -Svečana konferencija, prezentacija Strategije -Izrada skraćene verzija dokumenta

Partnerstvo i konsultacije tokom izrade Strategije omogućili su da dokument bude kompatibilan sa strategijama i programima institucija u Kantonu Sarajevo. Dokument je usklañen sa izvornim nadležnostima Općine, kao i planovima višeg reda: Prostorni plan Kantona Sarajevo do 2023. godine, Regionalna strategija ekonomskog razvoja sarajevske ekonomske makroregije, Strategija razvoja Kantona Sarajevo do 2015. godine, revidirana PRSP strategija BiH 2004-07.

Zaključci i odluke vezani za izradu dokumenta Strategije -Odluka Općinskog vijeća od 31. marta 2006. godine o pristupanju aktivnostima na izradi Strategije razvoja općine Novi Grad Sarajevo do 2015. godine -Rješenje općinskog načelnika o imenovanju Radne grupe za izradu Strategije -Rješenje općinskog vijeća o izboru 4 člana Savjetodavnog odbora za izradu Strategije -Ugovor sa SERDA o sufinansiranju izrade Strategije -Ugovor sa LESPnetom (u procesu javnog odabira) za angažovanje na „Istraživanju potreba javnosti“ (grañana i privrede)

7

2. PROCES IZRADE STRATEGIJE (grafički prikaz)

Radna grupa za izradu Strategije

Partnerska grupa za izradu Strategije

Socioekonom. analiza općine

Istraživanje potreba grañana i privrede (LESPnet)

Identifikovanje prioritetnih problema (ankete u MZ)

SWOT analiza općine

Vizija općine i njene komparativne prednosti

Strateški cilj 1 Mjere

Strateški cilj 2 Mjere

Strateški cilj 3 Mjere

Strateški cilj 4 Mjere

Projekti (fokusgrupa)

Projekti (fokusgrupa)

Projekti (fokusgrupa)

Projekti (fokusgrupa)

8

Zadaci socioekonomske analize su slijedeći: prezentiranje raspoloživih podataka o općini Novi Grad. tako da je općina 1991. najvećeg tercijarnog bazena u dinarskom prostranstvu. Uvod Socioekonomska analiza zasniva se na podacima prikupljenim iz više izvora: općinskih službi. Najviša tačka općine je brdo Žuć na visini od 850 metara. Na jugu prati liniju ulice Kurta Schorka do Bjelopoljske ceste. PLANINA Brda Žuć Volujak Golo brdo Mojmilo VISINA 850 m 824 m 793 m 590 m 9 . Zemljište je vrlo složene geološke grañe. čiju sjevernu granicu čine Orlić i Žuć. Ilidža. Općina je pretrpjela velike promjene u ratnom periodu stradanja. jugozapadne i zapadne strane okružena je masivima Trebevića i Igmana. 482 metra. održane 1984. U kratkom periodu izgrañena su velika stambena naselja i prateća infrastruktura. Graniči sa općinama Novo Sarajevo.000 stanovnika. a naročito se mijenjalo tokom prošlog vijeka. pa i promjene teritorijalnih granica. osnova za utvrñivanje njenih razvojnih potencijala. Prosječna nadmorska visina kotline je 500 metara. Briješće.7% teritorije kantona Sarajevo i gdje živi 119. Od 1996. desila se i intenzivna stambena izgradnja ove općine na lokalitetu Sarajevskog polja. godine u Sarajevu. Brzim širenjem Sarajeva zbog prirasta stanovništva i izgradnje privrednih kapaciteta. godine imala 136. Sa južne. Zapadne granice općine idu kroz naselja Reljevo i Dobroševići. kao i drugih institucija u kantonu. informatičke i posredničke usluge. 3. Općina je prema sjeveroistoku okrenuta Humskom brdu. Općina Novi Grad zahvata površinu od 47. Intenzivnim naseljavanjem i gradnjom nestajale su poljoprivredne i šumske površine i pretvarane u grañevinsko zemljište. institucija u kantonu Sarajevo za statistiku. Zavoda za planiranje razvoja kantona Sarajevo. Izgrañena su nova naselja: Ali-pašino Polje.000 stanovnika. na sjeveru općine. Mojmilo.Agencije za finansijske. Vitkovac brdo. Historijat općine Općina Novi Grad Sarajevo po nastanku je najmlaña u kantonu Sarajevo. AFIP. godine. Preko brda Mojmilo se spušta do Novopazarske i Milinkladske ulice i dolazi do naselja Hrasno. Tokom rijeke Miljacke se vraća prema naselju Otoka. godine. počinje i proces intenzivne obnove. Povoljne karakteristike Sarajevskog polja oduvijek su pogodovale za život i rad ljudi. odnosno 29% populacije kantona. ljudskih gubitaka. Jugozapadna granice općine podudara se sa tokom Miljacke i nastavlja ulicom Aleja Bosne Srebrene. formirana je 1978. oporavka i nove gradnje na općini Novi Grad. u pogledu devastiranih stambenih i privrednih objekata. Bržem razvoj ovog područja doprinijele su i XIV zimske olimpijske igre. Geografski položaj i karakteristike reljefa Područje općine Novi Grad sastavni je dio Sarajevskog polja i predstavlja jugoistočni dio prostrane Sarajevsko – zeničke kotline. Ilijaš i Istočno Sarajevo. a najniža u Reljevu. Vogošća.2 km2 što čini 3. padine Mojmila.3. Buča-potok čini istočni dio granice općine. SOCIOEKONOMSKA ANALIZA OPĆINE 1. Sarajpolje i Dobrinja i individualna stambena izgradnja u padinskim područjima općine – Sokolje. 2. služi kao temeljni dokument za pripremu SWOT analize općine i daljih strateških dokumenata. da bi danas ovaj prostor dobio izgled moderne urbane cjeline. sa obnovom grada.

ali ih ima i preko 1 metra.4%.Nagib terena: 6. uliva se u rijeku Bosnu. Ravni dijelovi općine zauzimaju 22. čak je na nekim mjestima i potpuno uništen. a prema istoku 8.Semizovac. Prosječne temperature zraka su neujednačene i imaju pojave izrazito maksimalnih i minimalnih vrijednosti. Dobrinja. Rijeka Bosna protiče kroz općinu Novi Grad na potezu Butila . visokovrijedna zemljišta I. koja se na području Butila ulijeva u rijeku Bosnu.Trnovo. pješćara. od kojih je jedna dio magistralnog puta Sarajevo . te uglavnom forme iluvijalnog.Zenica na potezu Briješće . Graña ovih slojeva. Moćnost pojedinih slojeva varira. sa rjeñim prisustvom krečnjaka. Lepenica. a 93. a posebno ako se pojavljuju slojevi okomito na površinu terena“. aluvijalnog i semiglejnog tla.1%. i nešto prije Miljacke. a prema sjeveru 18. „Najmlañi sedimenti. Prema podacima iz Prostorne osnove kantona Sarajevo. To su najmlaña tla i vrlo su pogodna za razne povrtlarske kulture.Ilidža .8% površine. koja se u toku obilnih padavina izlijeva i plavi okolna područja. što ima odlučujuću ulogu u formiranju zemljišnih asocijacija.3% prostora općine otpada na nagibe terena preko 45%. laporaca i konglomerata. teksturnom sastavu igraju značajnu ulogu u pedogenezi. Bosna i potoci Rječica. Geološke karakteristike područja Područje predstavlja mali prostor vrlo složene geološke grañe koji pripada dinarskom sistemu. Za ovaj dio općine važan vodotok je i Rječica na području Reljeva. recentni aluvijum je pjeskovit i najčešće karbonatan. Saobraćajne veze Kroz teritoriju općine Novi Grad. 3.3.4%.Mostar i treća Briješće . Najvećim dijelom općine protiče Miljacka. Orijentacijom prostora može se ocijeniti da je teren općine orijentisan prema jugu 39. Prirodni zemljišni profil područja u najvećoj mjeri je izmijenjen najrazličitijim oblicima antropogenog djelovanja.2. Buča potok. Novo Sarajevo i Ilidža predstavljaju najpovoljniji teren za prostorni razvoj. Prema zapadu okrenut je 11.Stup .Reljevsko polje. RIJEKA Miljacka Dobrinja Bosna JEZERO 1 (jedna) bara u km cca 8 km cca 2 km cca 4 km 3. U ravničarskom dijelu općine pojavljuju se aluvijalna karbonatna pjeskovita tla. Flišni slojevi su izgrañeni od glinaca.7% prostora općine na nagibe terena do 45%. Najzastupljeniji tipovi tla su antropogena. 4.1. dok su stariji aluvijalni nanosi nešto grubljeg sastava i izgrañeni od šljunka i pijeska. 10 . Klimatske prilike Kontinentalna klima sa specifičnostima kotlinskog karaktera. II i III bonitetne kategorije imaju malo učešće u ukupnoj površini kantona i prostorno su ograničena na površine općina Ilidža i Novi Grad.3%. i to njen centralni dio. Sa aspekta nagiba terena općine Novi Grad. druga je Sarajevo . te različitost u mehaničkom. 3. Česte su i temperaturne inverzije kada je temperatura u kotlini niža od onih na planinama. Hidrološke karakteristike područja Vodotoci na općini su rijeke Miljacka. Iz tog razloga prisutne su magle u tri godišnja doba. takoñer na području Butila. Rijeka Dobrinja samo malim dijelom svoga toka protiče i kroz ovu općinu. prolaze tri saobraćajnice od interesa za Federaciju. a posebno njihova pojava slojeva prema površini terena. Na aluvijalnu ravan se nadovezuju tercijarni sedimenti. koji su flišne prirode. Sastav flišnih slojeva je raznolik.

Briješće (sjeverna longitudinala). meñunarodnim saobraćajnicama (putevi. M. Povezana je sa meñunar. Napominjemo da su ove saobraćajnice djelimično izgrañene jer se koriste samo dvije saobraćajne trake. transregionalnim. aerodromom: Sarajevo 2 km. Mostar 130 km. jer su direktno povezane sa saobraćajnicama od interesa za Federaciju: saobraćajnica Bistrik .00 km dvije trake Napomena glavna gradska saobraćajnica djelimično se poklapa sa trasom gradskog autoputa na potezu preduzeće Fabulas – Buča Potok većim dijelom se poklapa sa trasom južne longitudinale. na dijelu Švrakino buduća trasa autoputa pomjera se južnije prema brdu Mojmilo Hrasno – Saraj polje (Safeta Hadžića) Glavne željezničke veze sa drugim regijama ODREDIŠTE (od-do) Al.7 % prostora općine na nagibe terena do 45%.Selimovića ) Buča Potok . željeznice. putevi i željeznice.4km 7.most . Željeznicama i magistralnim putevima povezana je sa zemljama bivše Jugoslavije i drugim evropskim zemljama. Beograd 323 km. aerodromi) Odredište od/do Novi Grad Autoput (Zg-Bg) 210 km Aerodrom Sarajevo 2 km Aerodrom Zagreb 415 km Saobraćajnom infrastrukturom.Bačići (Sarajevo . općina je povezana sa širim regionom.00 10.3 % prostora općine otpada na nagibe terena preko 45%. dobra saobraćajna povezanost sa drugim regijama i administrativna pripadnost glavnom gradu BiH daju značajnu prednost općini Novi Grad kada je u pitanju povoljnost teritorije za investicije. a 93.Buča Potok . 11 .Ploče ) km unutar regije 9. Glavne putne veze unutar općine ODREDIŠTE (od-do) Otoka-„Osloboñenje“ ( B.Takoñe kroz teritoriju općine Novi Grad prolaze i dvije najfrekventnije i najznačajnije saobraćajnice. Dubrovnik 244 km.50 Glavne veze sa regionalnim.00 7. što predstavlja najpovoljniji teren za prostorni razvoj. Zagreb 415 km. Analizom nagiba terena vidi se da 6.most .Dobrinja (gradska zaobilaznica južna longitudinala) i saobraćajnica Safeta Zajke .5 km dvije trake 3.Šamac ) Al.Rajlovac (Sarajevo .00 1.50 0.00 3. Ocjena stanja Povoljan geografski položaj.00 Napomena ne odvija se saobraćaj u punom kapacitetu ne odvija se saobraćaj u punom kapacitetu Razdaljine Grad Sarajevo Općina Općina Novi Grad Općina Novi Grad Općina Novi Grad Općina Novi Grad Općina Novi Grad Naselja Centar grada Bojnik Dobroševići Rajlovac Zabrñe Safeta Zajke Safeta Hadžića km 7.Rajlovac (Safeta Zajke) km 2x3 trake x 2. a planom je predviñeno četiri trake (kao gradski autoput). Tuzla 133 km.

3 % Hrvata i 2. Broj stanovnika po mjesnim zajednicama (podaci MZ) R.9 % Bošnjaka.125 10. 2001. Stanovništvo po etničkim skupinama Stanovnici/ Etnička pripadnost 1991. 6.448 2.Ravni dijelovi općine zauzimaju 22. 2005 Srbi 37. podzemne vode i neispravna vodovodna i kanalizaciona infrastruktura (ocjena iz Prostorne osnove KS). godini bilo je 119. 5.289 91. Najveća koncentracija stanovništva u kantonu Sarajevo je na području općine Novi Grad. 21. 22.011 1.514 3.072 2.698 5. najvećim dijelom neplanska gradnja objekata. 9. Temperature zraka su neujednačene i imaju pojave maksimalnih i minimalnih vrijednosti.288 119.253 3.879 4. 5.854 7.2 km2 u 2005.270 Hrvati 8.293 99. 9. 5.325 1. Naziv mjesne zajednice MZ Dobrinja A MZ Dobrinja B MZ Dobrinja C MZ Dobrinja D MZ Sarajpolje MZ Olimpijsko Selo MZ Ali-pašino Polje A I MZ Ali-pašino Polje A II MZ Ali-pašino Polje B I MZ Ali-pašino Polje B II MZ Ali-pašino Polje C I MZ Alipašino Polje C II MZ Švrakino Selo I MZ Švrakino Selo II MZ Švrakino Selo III MZ Aneks MZ Staro Hrasno MZ Čengić-Vila MZ Otoka MZ Buča Potok MZ Dolac MZ Ali-pašin Most I MZ Ali-pašin Most II MZ Briješće MZ Naselje heroja Sokolje MZ Dobroševići Broj stanovnika 5.230 1.968 885 1.548 1.791 1.299 2.736 7. Najvažniji resurs kantona Sarajevo predstavljaju vode Sarajevskog polja.569 1. 7.135 3.772 2.000 stanovnika više nego 1996.979 910 1. 19.224 1.006 1.5 %.5 % Srba. 1.803 3. 16.125 5.672 Ukupno 136. godini na području općine bilo je 81. 13.367 2. 4.350 Bošnjaci 69. 25.285 3. 26. 11.201 4. jer je na tom području smještena.394 1.418 9.257 1.286 Broj domaćinstava 1. 2.342 3. Stanovništvo Na području općine Novi Grad na površini od 47.794 6.886 5.886 5. 1996.446 3. pa samim tim i ove općine. bila je 2. u kojoj živi oko 29% stanovništva kantona Sarajevo.121 2.985 6. godine. 8.204 85. a prosječna u kantonu Sarajevo je 1.337 11.2 % ostalih.774 1. a uzrok je. a preko 16.2.742 98.214 1.710 4.465 1.123 3. Stopa rasta stanovništva 1996 – 2003.355 2.611 Ostali 20. 17. 18.632 111. 12. 20. 6.699 5.348 6. godine.787 2.476 4.262 1.492 12 .903 stanovnika. 24.903 U 2005. 14.413 2. 23.730 1. 10.607 5.Br. Padinski dijelovi općine pokazuju nestabilnost terena i pojavu klizišta.3%. 5.8% površine.363 1. Klima je kontinentalna sa specifičnostima kotlinskog karaktera.1.467 1. pored konfiguracije terena. što je preko 20. 3.000 manje nego 1991.404 3. 15.770 6.820 3.

000. 13 . Broj domaćinstava iznosi 41. Prosječna porodica ima 2.000 do 9.903 41.562 Broj stanovnika na područjima mjesnih zajednica varira od 2.88 članova.UKUPNO 119.562.

U 2005.018.5 % stanovništva starijeg od 65 godina.958 Prosječna porodica Naselja 3. bio je 666. Gustina naseljenosti Područje Općina Novi Grad Kanton Sarajevo Površina u km2 47. U 2005. U istoj godini umrlih prema spolu. tako da je prirodni priraštaj iznosio 480.3 321 Broj domaćinstava 1991 Naselja Domaćinstva 42.014 642 372 1.109 897 248 U 2005.750 5.001 11. godini u kantonu Sarajevo broj ukupno roñenih je 4.233 65 i više 13.132 44.902 12.64 83.g. Stanovništvo po starosnoj i polnoj strukturi U 2005. što upućuje na zaključak da je povoljnija starosna struktura stanovništva na području općine u odnosu na prosjek kantona.7 puta manji nego 1991. muških je 482. U posmatranom periodu na području kantona Sarajevo živi 16. godini prirodni priraštaj stanovništva je 3. 5. Broj stanovnika po starosnoj strukturi u 2005. 0-14 23. prema spolu. Broj sklopljenih brakova u 2005.17 26 2005 Domaćinstva 41.903 410. godini Dob Broj stanovn.317 38.4.3 Broj stanovnika 119.072 864 208 1.277. godini prosječna gustina naseljenosti na području općine Novi Grad iznosi 2. U istom periodu prosječna gustina naseljenosti na području kantona Sarajevo iznosi 321 stanovnik po 1 km2 .540 stanovnika po km2 . 69.088 Populacija stanovništva izmeñu 7-14. godine. ženskih 415.538.031 Gustina naseljenosti (st/km2 ) 2. a broj umrlih 3.562 Prosječna porodica 2.88 5.2 1. broj razvedenih brakova je 6.934 Žene 63. 70.9 % stanovništva starijeg od 65 godina. ženskih 544.252 – osnovne škole Polna struktura stanovništva: 46.518 597 921 1. 11. Gustina naseljenosti U 2005. Broj stanovnika po polnoj pripadnosti i starosnoj dobi (podaci MZ) Starosna dob 0-14 15-64 65 i više Muškarci 56. muških je 563. Broj nasilnih smrti je 24.3 % žene. godini na području općine živi 19. Gustina naseljenosti na području općine Novi Grad je 7.4 % stanovništva izmeñu 15 64 godine starosti (radni kontigent) i 10.290 7. Prirodni priraštaj stanovništva Natalitet / Mortalitet 1991 1996 2001 2005 Broj Broj Prirodni Broj Broj Prirodni Broj Broj Prirodni Broj Broj Prirodni roñenih umrlih rast Roñenih umrlih rast roñenih umrlih rast roñenih umrlih rast 1. godini od ukupno roñenih.3.9 puta veća nego na području kantona.1 % stanovništva izmeñu 15 – 64 godine starosti i 13.581 15 .5.4 % stanovništva mlañeg od 15 godina.g.540.7 % muškarci i 53.7 % stanovništva mlañeg od 15 godina.5.480 14 .

199 138 10. Migracije stanovništva Pored migracije stanovništva prema gradu tokom nekoliko zadnjih decenija.556 lica.000 (1996. Broj radno aktivnog stanovništva 15-64 god 83. Grad Selo Ukupno 10. Struktura starosne dobi stanovništva na općini: 19. nego i promjene mjesta boravka već zaposlenog lica.224 126 11. b.za stat.g. 2001.562.351 4 2.075 2005.g. funkcije fertilne strukture) su pretrpjele dalekosežnije promjene – ocjena iz Prostorne osnove KS.077 98. 5. 18. 2001.g.530 Promjene (rast) broja stanovnika u kategoriji radni odnos rezultat je ne samo promjene statusa nezaposlenog lica. a s druge strane prognana i interno raseljena lica su pristizala iz drugih dijelova BiH u toku i nakon rata. prosječna porodica ima 2.742 94. broj stanovnika u naseljima varira od 2.500. 5. Veliki broj stanovništva je izbjegao. Broj zaposlenih u preduzećima u privredi i društvenim djelatnostima na području ove općine Kako se vidi iz naredne tabele prema podacima Federalnog zavoda za statistiku broj zaposlenih u privredi i društvenim djelatnostima na području općine Novi Grad u 2005. 12. Zaposlenost a.6.556 Fed. zav. privrednog. starosna.457. Ratna djejstva u opkoljenom Sarajevu jako negativno su uticala na normalan razvoj stanovništva i njegovu reproduktivnu sposobnost.podaci Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Godina Radni odnos 2003.233 Broj zaposlenih 15.355 2.337 11. 2005. Povoljnija je starosna struktura stanovništva na području općine u odnosu na kanton. Bošnjaci 2005.611 2. godini je 119. Demografske strukture (nacionalna pripadnost. Ocjena stanja Na području općine Novi Grad broj stanovnika u 2005.424 2.) do 1.630 lica (780 porodica) službeno evidentiranih danas. Stopa rasta stanovništva na općini 1996 – 2003. Hrvati 2005.7% stanovništva mlañeg od 15 godina.318 91.Etnički sastav po mjestu stanovanja Srbi 2001.854 7. Ostali 2005. 16. odnose se na MZ Dobroševići. 69.969 2004.672 Podaci za stanovništvo koje živi na selu. univerzitetskog centra. PIO 15 .350 89.3%. najveće demografske promjene desile su se tokom proteklog ratnog perioda. 2001. Broj naselja (mjesnih zajednica) na općini je 26.g bila je 2.000. Podaci o broju zaposlenih u privredi i društvenim djelatnostima na općini ne odnose se na ukupno zaposleno stanovništvo općine.7.270 6. pretežno u evropske zemlje. a na kantonu Sarajevo je 314.5%.5. Broj izbjeglih i raseljenih lica je varirao od 37.903. Gustina naseljenosti (st/km2 ) na općini Novi Grad je 2. a prema podacima PIO 18. a broj tih lica prema mišljenju Zavoda je znatan.500 Fed. zav. je 15.541 70 7.9% stanovništva starijeg od 65 godina.4% stanovništva izmeñu 15 – 64 godine i 10. usljed snažne industrijalizacije i razvoja Sarajeva kao administrativnog. a prosječna na kantonu Sarajevo je 1. obrazovna.88 članova. Najveće demografske promjene desile su se u ratnom periodu.g. ekonomska struktura. Broj domaćinstava iznosi 41.193 4.g.Broj zaposlenog stanovništvo općine .774 80 6.000 do 9. 19.659 13 2.

Učešće registrovanih nezaposlenih lica u broju radno aktivnog stanovništva kantona je 23. 14.3%. 14. 14.727 2001. g. Trend – prosjek zaposlenosti u privredi i društvenim djelatnostima i prosječne neto plate Godine Zaposleni Neto plate u KM 2000.Učešće radno aktivnog stanovništva općine u kantonu Sarajevo U 2005. 15. 13. na području kantona Sarajevo iznosio je 93.665 a učešće općine Novi Grad 16. 14.025 KJKP Toplane 365 Geodetski zavod BiH 87 RTV Zaposlenost u privredi (veća preduzeća) Industrija Sprind 258 E – Tds 259 Žica 197 Zrak 191 Kras 134 Uniklima 122 Ind.c.646.43%.) na području kantona Sarajevo iznosio je 273. Zaposlenost u javnom sektoru KJKP Gras 2. iznosio je 18.348 566 2004.236 623 Zaposlenost po sektorima Preduzeće Broj zaposlenih 2005.92%. U kantonu Sarajevo broj registrovanih nezaposlenih lica iznosio je 67.6 %.6 %. Učešće registrovanih nezaposlenih lica na općini u ukupno nezaposlenoj populaciji na kantonu je 27.428 486 2002. 539 91 131 133 125 120 59 830 378 291 245 61 79 5.537. godini broj aktivnog stanovništva (15 – 65 g. 2005.365 573 2005. trikotaže Šik 43 Brojler 50 Preduzeće Saobraćaj Cts Eurolines CTS Tranzit Intereuropa Rtc Grañevinarstvo Step Oki Euro asfalt Dijamant Trgovina Vf komerc Interex Robot komerc Merkur Asa Pva Planika flex Broj zaposl.218 543 2003. 16 . Učešće registrovanih nezaposlenih lica u broju radno aktivnog stanovništva općine je 21.g.8. Nezaposlenost Broj registrovanih nezaposlenih lica sa područja općine Novi Grad u 2005.g. Broj zaposlenih lica u 2005.426 a učešće općine Novi Grad 30.

151 4.390 18.646 Pregled registrovane nezaposlenosti po dužini čekanja na zaposlenje Dužina čekanja do 12 mjeseci do 3 godine do 7 godina preko 7 godina Ukupno Ukupno 4.646 Žene 446 200 3.5 0. 5.463 3.9 0.763 3.529 2005. 16.Kvalifikaciona struktura broja nezaposlenih Stručna sprema VSS VŠ SSS NS VK KV PK NK Ukupno Broj nezaposlenih 733 315 5.408 1998.457 2001.383 3.6 34.479 67 11. 6.984 1. 14.829 11.396 lica Kako se vidi iz prethodne tabele. više stručne spreme i lica sa visokim obrazovanjem. 15. 7. Br.646 Žene 2. 14. 9. 8. najveći broj nezaposlenih je iz grupe nekvalifikovanih.209 Pregled nezaposlenosti prema završenoj školi i fakultetu 17 .7 27. 5.3 100 Osobe koje prvi put traže zaposlenje: 8.671 2. 17. 4. 3.454 4.633 61 4. zatim kvalifikovani i srednja stručna sprema.603 1999.9 1.568 210 18.646 Škola Nepismeni Do 8 razreda oš Završenih 8 razreda oš Priučeni radnici i Ns Škola za Kv Škola za Vk Srednja škola Viša škola Fakultet Boj nezaposlenih 245 715 5.685 157 5. 2.685 112 6.257 2003.209 % 3.092 315 733 Žene 19 1. 1. Trend nezaposlenosti 1996.389 161 29 2.209 Pregled registrovane nezaposlenosti po godinama starosti i polu Godine starosti od 15 do 18 od 18 do 24 od 24 do 30 od 30 do 40 od 40 do 50 od 50 do 60 preko 60 Ukupno R.640 2004.3 0.336 1997. 12.092 162 157 5.866 5. 14.398 4.290 11.866 18. Manji procenti su kod visokokvalifikovanih.580 2.002 2.8 30.894 2. Ukupno 53 3. 9.432 2002.430 274 5.915 2.549 2000.095 2. 18.

432 2002 282. Na području Ali-pašinog Mosta smještena je teretna stanica koja je povezana sa carinskim terminalom.63 km/m2 u Novom 18 . Ocjena stanja Najveći socijalni problem BiH kao zemlje u tranziciji. elektrotehnička 384.847 63. pravnim 82.529 2005 338. kao i veza grada Sarajeva sa ovim koridorom u dužini 4. transregionalnim i meñunarodnim saobraćajnicama.783 52.012 14. Uporedni pregled: Nezaposlenost u FBiH.04 km Ukupno Ukupno 7.561 15.348 2004 388.Kod srednjih škola najbrojnija nezaposlena lica su sa završenom: gimnazija 815. medicinska 723.873 14.500 18. medicinskim 26. Na teritoriji općine Novi Grad uz željezničku prugu Sarajevo .25 u Trnovu do 11.199 85.640 2004 315.Šamac lociran je Depo Rajlovac.40 km Put Sarajevo .Lokalne ceste od Semizovac interesa za 5.5 km. poljoprivrednim 42.21 km/km2 2. kantonu i općini Novi Grad (u firmama) Godina / prosjek FBiH KS Općina 2001 407. godine. elektrotehničkim 19.837) što predstavlja posebnu opasnost jer kod mladih stvara osjećaj besperspektivnosti življenja na ovim područjima.Lokalne ceste od Trnovo 1.Infrastruktura 6.218 2003 387.519 15.365 2005 388.791 16. planirana je izgradnja koridora V-c na lijevoj obali rijeke Bosne u dužini od 5 km.646 Uporedni pregled: Zaposlenost u FBiH. a samim tim i općine Novi Grad je nezaposlenost. mreže Gustina saobraćaja mreže Općina je povezana putnom i željezničkom mrežom sa ZD kantonom i HN kantonom i dalje sa regionalnim.310 90.1. Prema urbanističkom planu Grada Sarajeva za period 1986-2015.022 demobilisana borca.236 6.52 m/stanovniku Ukupno 10.00 km Ukupno 3. tekstilno-tehnička 273 lica. Saobraćajna raskrsnica od regionalnog značaja je Bačići.060 14. 343 člana porodica poginulih boraca. Zabrinjavajući je podatak da 2.257 2003 297. linija Sarajevo Reljevo 9.1. Posljedice velike nezaposlenosti su odlazak stručnjaka sa ovih prostora.737 14.00 km 6. Nezaposlenost bilježi stalni rast od 1996.428 2002 394.28km kanton 59.10 km 258. prirodno-matematičkim 28.270 67.418 93. ekonomska 664. Na općini je sanirano i rekonstruisano 90% postojećih saobraćajnica i izgrañene su nove po prioritetima u mjesnim zajednicama uz učešće grañana. mašinskim 33. 532 ratna vojna invalida i 278 ostalih invalida čeka posao. najveći problem pojedinca.50 km Putevi Glavni Lokalni Regionalni Put Sarajevo . filozofskim 107. Sa RS povezuje je put Sarajevo-Trnovo.473 56.328 59. Nezaposlenost je najveći uzrok siromaštva. mašinsko-tehnička 458. Prema starosnoj dobi nezaposlena omladinska populacija u rasponu od 18 do 30 godina je najbrojnija (6.910 14. ekonomskim 90.83km intersa za općinu i nekategorisane 192. stomatološkim 20.132 86.00 km Sarajevo Bačići 1.381 85.711 17. Kod fakulteta najbrojnija nezaposlena lica su sa završenim fakultetom: političkim naukama 132. Prema podacima iz Prostorne osnove gustina cesta na području KS iskazane u dužini cesta po površini općine pokazuje izrazito veliku neujednačenost gustine mreža cesta u rasponu od 1. Putna i željeznička struktura Željezničke linije km Ind. kantonu i općini Novi Grad Godina / prosjek FBiH KS Općina 2001 267.54 km Gustina saobr. porodice i društva. a što utiče na ukupni razvoj društva.

Planirana su. uvoñenje centralnog upravljanja i kontrole tramvajskog saobraćaja.MZ Ali-pašin Most smješten je carinski terminal. odvoñenja i tretmana otpadnih voda u Kantonu Sarajevo” koja je rañena radi rješavanja deficita vode u vodosnabdijevanju.26 km.novine Federacije BiH” br. Za općinu Novi Grad dužina magistralnih cesta je 12. Pred rat je blizu 70% putnika bilo upućeno na tramvajski i trolejbuski saobraćaj i to uglavnom na pravcu IlidžaNeñarići-M.4. Inspekcijski nadzor nad provoñenjem Zakona o vodama Kantona vrši nadležna Kantonalna inspekcija. odvoñenja i tretmana otpadnih voda pod kontrolom KJKP “Vodovod i kanalizacija” 19 .Sarajevu. obezbjeñenje većeg učešća tramvaja kapaciteta 250-350 putnika posebno za liniju Neñarići – Radićeva. a dužina cesta po stanovniku je 2. za gradove veličine približne Sarajevu.Kurta Schorka. lokalnih 80. 16/00). U svrhu finansiranja izrañena je i studija vodosnabdijevanja i kanalizacije kantona koja se implementira u dvije faze: master plan i studija izvodljivosti. pa i dalje nameću kao jedino moguće rješenje lakošinski sistem. 6.21 km/km2 . Drugi planovi GRAS-a: -modernizacija voznog parka i postepen prelazak na veoma komforna moderna vozila velikog kapaciteta.1. Vodosnabdijevanje i otpadne vode Korištenje i zaštita voda do sada su regulisani Zakonom o vodama (“Sl.1. Gustina cesta na općini je 6.91 km.33/03). rješenja za poboljšavanje stanja kojima se predviña: -proširenje tramvajske mreže put Dobrinje i Hrasnice.1. što je posebno važno za tramvajski. a novije i dopunjena. neadekvatne saobraćajnice za narasli trolejbuski i autobuski saobraćaj.novine Federacije BiH” broj 18/98). ukupno 293. te proširenje tramvajskog depoa primjereno naraslim potrebama na lokaciji Velikih drveta. zatim Bulevarom Meše SelimovićaStupska petlja . -proširenje trolejbuske mreže u naselju Dobrinja (X transverzala) čime se stvaraju uslovi za povezivanje trolejbuskim saobraćajem dva entiteta Iskustva većeg broja gradova razvijenog. „Sprind“. posebno rješenja pruge.novine Federacije BiH” broj 48/98).2. Razvoj vodovodnog i kanalizacionog sistema temelji se na studiji “Dugoročnog rješavanja vodosnabdijevanja.Dvor-Baščaršija i Dobrinja-Mojmilo-Latinska ćuprija. „Robot“. Javni gradski prevoz Osnovni problemi karakteristični za predratno. ali i svijeta u razvoju.novine Kantona Sarajevo” br. nekategorisane 200. uključujući prognoze potreba za vodom.92 km. Logistika i logističke mreže Teretni i logistički centri: teretna željeznička stanica Ali-pašin most i depo željeznica Rajlovac. -Stanje u oblasti vodosnabdijevanja. Zračni saobraćaj Sarajevski aerodorom je smješten na području općine Ilidža. kao i Zakonom o vodama Kantona Sarajevo (“Sl. trolejbuski i vozni park buduće gradske željeznice -modernizacija opreme i infrastrukture.2. u periodu do 2023. 6. 6. Pravilnikom o vrstama. 6. „Podravka“.52 m/stanovnik.3. načinu i opsegu mjerenja ispitivanja iskorištene vode iz vodotoka (“Sl.75 km. kontaktne mreže i elektovučnih podstanica konačno rješavanje autobuskog i trolejbuskog depoa na novoj lokaciji u Halilovićima. Granični prijelazi za teretni saobraćaj: na području općine Novi Grad. davanje prioriteta tramvajima na raskrsnicama. ali se saobraćajni pristup odvija preko teritorije općine Novi Grad iz pravca grada: X transverzala preko naselja Dobrinja. ali i sadašnje stanje mogu se u najkraćem svesti na veoma spor i nedovoljnog kapaciteta tramvajski saobraćaj. Na nivou Federacije BiH donesen je Zakon o zaštiti voda (“Sl. „Planet“. Na području Rajlovca smješteni su veći skladišni kapaciteti preduzeća: TP DC „Sarajevo“.

sistem kanalizacije Kreditom Meñunarodne banke za obnovu i razvoj i sredstvima Grada u periodu 1977 – 1982. godine zbog oštećenja i devastacije u ratnom periodu. Pitanju dugoročne strategije rješavanja u oblasti vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda sa aspekta sanacije bespravne individualne stambene i druge izgradnje nije se posvećivalo dovoljno pažnje. Pokrivenost padinskih djelova općine vodovodnom mrežom iznosi 70%. azbest-cement. od perioda početka intenzivne bespravne izgradnje na ovim prostorima. PVC.prema podacima KJKP ViK gubici vode iznose 63. a to su: -Lokalni vodovod „Djevojačka voda“ -Lokalni vodovod „Igrište“ -Vodovod „Rječica“ Problematika vodosnabdijevanja za područje MZ „Dobroševići“ naročito je izražena u postratnom periodu zbog intenzivne izgradnje novih individualnih stambenih objekata na tom području. Rezervoari U okviru centralnog vodovodnog sistema na području općine Novi Grad postoji 6 rezervoara. urañena je rekonstrukcija dijela kanalizacione mreže i to sredstvima Kantona. godini položen je transportni cjevovod Sokolovići Mojmilo. lijevano željezo. Uzroci gubitaka vode se javljaju po osnovu dotrajale mreže (cca 50%) kao i zbog velike količine neregistrovane vode koja se troši putem bespravnih cjevovoda i priključaka.5%. Ureñaj za prečišćavanje otpadnih voda nije u pogonu od 1992. Zastupljenost materijala kod distributivnih cjevovoda je raznolika čelik.2. Regulisanje njihovog statusa vezano za bespravne priključke zakonski nije moguće tretirati odvojeno od statusa samih objekata. mada su ovi problemi evidentni još od perioda 70-tih godina. pa i naselja koja su bespravno priključena na vodovodnu mrežu.2. Lokalni vodovodi na području Općine Na području MZ Dobroševići u funkciji su tri lokalna vodovoda koji rade potpuno odvojeno. najveći je Mojmilo. Pokrivenost urbanog dijela općine vodovodnom mrežom je 100%. 6. Centralni vodovod Općina Novi Grad snabdijeva se vodom uglavnom iz centralnog vodovodnog sistema u Sarajevu koji je prema Zakonu o vodama Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” br. Evidentno je da se radi o kompleksnim problemima koje u grad Sarajevu ni do danas nisu sistemski riješene. U 1998. Starost rezervoara na području općine Novi Grad je izmeñu 20-45 godina. Gubici vode . Na područjima koja su pokrivena primarnom mrežom vodovoda podignuti su brojni bespravni objekti.2. a posebno što nemaju legalno riješen ni tretman otpadnih voda koje zagañuju kompletna naselja pa i postojeći vodovodni sistem. Ovim projektom bila je obuhvaćena izgradnja i rekonstrukcija kanalizacione mreže. donacijama kao i sredstvima KJKP ViK i Općine. 16/00) u nadležnosti Kantona. Vodosnabdijevanje navednog područja tretirano je i u razvojnim planovima „Vodovoda“ od prije rata.1 Vodovodni sistem Glavni resursi vode za vodovodni sistem Sarajevo a samim tim i naše općine su podzemna akumulacija Sarajevsko polje (Bačevo. te izgrañen ureñaj za prečišćavanje otpadnih voda koji se nalazi na općini Novi Grad. Donacijom Japanske vlade izrañen je elaborat o sanaciji postrojenja sa idejnim rješenjima odreñenih poboljšanja u postrojenju. Transportni i distributivni sistem – pod transportne cjevovode svrstavaju se glavni dovodi sa izvorišta kao i spojni transportni cjevovodi izmeñu dva rezervoara. Najveće količine se zahvataju iz podzemne akumulacije Sarajevsko polje (87%). godina učinjeni su veliki zahvati na kanalizacionom sistemu grada pa i na općini Novi Grad.6. daktil i dr. kako zbog gubitka u mreži tako i zbog priliva stanovništva na teritoriji općine Novi Grad realno je očekivati poremećaje u snabdijevanju vodom odnosno manjak raspoloživih količina vode. a vrijednost projekta kojim bi se riješio sistem vodosnabdijevanja je prema podacima KJKP ViK 2 miliona KM. 20 . prije nego što stignu u postrojenje. što dodatno usložnjava situaciju. Otpadne vode. Transportni sistem je najvećim dijelom pumpni zbog neujednačene topografije i velike razlike u visinskim kotama. Sokolovići i Stup) sa kojih se obezbjeñuje oko 90% ukupnih količina vode. Zbog odreñnih poremećaja u potrošnji vode. Sve prikupljene upotrijebljene vode direktno se ispuštaju u rijeku Miljacku bez tretmana. U postratnom periodu 1996-2000.

21 . isti nisu ispunjeni samim tim što ureñaj za prečišćavanje otpadnih voda nije u funkciji. Obzirom da se radi o objektu koji je od interesa za Federaciju. Pored toga.lokacije za postavljanje namjenskih posuda za prikupljanje otpada kako kućnog tako i uličnog. a odatle u rijeku Bosnu. Planirani smetljarnici u višespratnicama pretvoreni su u poslovne prostore ili začepljeni odvodi pa su posude izbačene ispred zgrade. zatim izrada projektne dokumentacije vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda u zoni obuhvata Bojnik – Dobroševići. vodoprivredu i šumarstvo preko Vlade Kantona Sarajevo na preduzeće KJKP ViK Sarajevo. te sufinansiranje izgradnje kanalizacione mreže u ulici Nadira Kafeñića i učestvovanje u izgradnji cjevovoda Bačići. Uslovi na ovoj deponiji za odlaganje otpada su povoljni. Za grañane u objektima kolektivnog stanovanja lokacije posuda su najčešće na trotoarima ili zelenim površinama.Sigurnost funkcionisanja kanalizacionog sistema U sistemu prikupljanja. važno je da nadležne i odgovorne institucije Federacije. a nalazi se na općini Novi Grad. na mjesta koja su zbog izdignutih ivičnjaka nepristupačna za specijalna vozila za odvoz smeća. grad i općinu. dok naselja ruralnog karaktera koja se nalaze na lijevoj obali rijeke Bosne 100% nisu pokrivena kanalizacionom mrežom. Prošle godine započeta je prva faza projekta izgradnje separatne kanalizacione mreže u ulici Safeta Zajke. slivno područje je orijentisano prema drugom entitetu ( Lukavica ). Grad.3. a završetkom projekta grañani ovih područja imat će iste infrastrukturne uslove kao i oni koji žive u urbanom dijelu općine i stvaraju preduslove za izgradnju kolektora u Rajlovcu i Dobroševićima. U okviru projekta ureñenja potoka Lepenica. odnosno ocjednih voda koje se ulijevaju u potok Lepenicu. Odgovornost za snabdijevanje pitkom vodom kao i za odvodnju otpadnih zagañenih voda urbanih dijelova Sarajeva je prenešena od strane Federalnog ministarastva za poljoprivredu. Općina Novi Grad u saradnji sa Kantonom Sarajevo realizovat će izgradnju fekalnog kolektora kojim bi se riješila zaštita okoliša. Kantona i Grada trebaju hitno preduzeti aktivnosti na obezbjeñenju neophodnih finansijskih sredstava za rekonstrukciju istog. a zbog svog položaja ima i mogućnost za širenje. Što se tiče ispunjenja gore navedenih osnovnih uslova odvoñenja i prečišćavanja otpadnih voda za područje Kantona pa i općine Novi Grad. Uklanjanje čvrstog otpada i upravljanje otpadom Na teritoriji općine Novi Grad Sarajevo smještena je glavna gradska sanitarna deponija kojom upravlja Kanton Sarajevo. Kanton Sarajevo u narednom periodu planira riješiti i problem otpadnih voda sa deponije Smiljevići. Aktuelno je rješavanje procjednih voda koje se slijevaju u Lepenicu. Izgradnja nove infrastrukture je u nadležnosti općine i kantona u zavisnosti od značaja za kanton.30 godina riješeno. a odatle u rijeku Bosnu.000 KM za projekte izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže kao najznačajnije na ovom području: planirana je druga faza izgradnje separatne kanalizacione mreže u ulici Safeta Zajke. te je pitanje odlaganja otpada za sljedećih 20 . 6. sanitarni aspekt i zadovoljavajući stepen prećišćavanja otpadne vode prije upuštanja u recipijent. odnosno države koji regulišu ovu problematiku. Kanton. odvoñenja i prečišćavanja otpadnih voda treba da budu zadovoljena tri osnovna uslova uslov sigurnog odvoñenja otpadnih voda. Na teritoriji općine postoje područja (brdo Hasno i brdo Mojmilo ) koja nisu opremljena kanalizacionom mrežom. godini Općina je u buñžetu planirala 1. U cilju zaštite Lepeničkog potoka od fekalnih i drugih otpadnih voda novogradska općina je na osnovu postojećeg Regulacionog plana u prošloj godini finansirala izradu glavnog projekta kanalizacije za Zabrñe i projekta regulacije potoka Lepenica. Orahovačka i Vitkovac. Problemi u odvozu smeća i prijedlog rješavanja problema (podaci KJKP „Rad“) Najveći problem su mjesta . Nedostatak ove deponije je neriješeno pitanje odvodnih. U 2006. Utvrñivanje konkretnih osnovnih zahtjeva u pogledu sugurnosti funkcionisanja kanalizacionog sistema mora da se bazira na analizi šteta koje mogu biti prouzrokovane korisnicima mreže usljed nemogućnosti prijema i odvoñenja otpadnih voda nastalih usljed nefunkcionisanja mreže (pojave začepljenja) kao i šteta zagañenja koje izaziva nekontrolisano izlijevanje otpadne vode iz sistema kanalizcione mreže.130. Već je rečeno da se na teritoriji općine Novi Grad nalazi gradski prečistač otpadnih voda za grad Sarajevo koji nije u funkciji jer je u toku ratnih djejstava devastiran. poseban problem predstavlja neopremljenost padinskih dijelova kanalizacionom mrežom pa se procjenjuje da 30-35% padinskih naselja nije pokriveno kanalizacionom mrežom. obzirom da sadašnjim propisima nije regulisana ova problematika smatramo da je neophodno pristupiti hitnom donošenju odluka na nivou entiteta.

4. Preduzeće „Rad“ započelo je i projekat selektivnog odlaganja i prikupljanja otpada. niti je planiran način odlaganja kućnog otpada. Preduzeće „Rad“ je zajedno sa Općinom počelo zajednički rješavati pitanja lokacija i ureñenja mjesta odlaganja kućnog otpada izgradnjom niša. neophodna izgradnja 110/x Reljevo. posebno na širem području Rajlovca.1. a što je u skladu sa Zakonom o komunalnoj čistoći gdje mjesto posuda zajednički odreñuju predstavnik općine i komunalno preduzeće. Veličina površine reciklažnog dvorišta je minimalna 500 m2 . Postojeće stanje elektroenergetskog napajanja Opis postojećeg stanja -Područje općine Novi Grad Sarajevo napaja se iz baznih TS 110/10 KV transformatorskih stanica TS 110/10 KV Buča potok. TS 110/35/10 KV Nedžarići. Na području općine Novi Grad obuhvaćene su osnovne škole i naselje Mojmilo. Sa izgradnjom sortirnice na sanitarnoj deponiji preduzeće „Rad“ će obuhvatiti i ostale dijelove općine.higijenskih uslova odlaganja otpada. TS 110/10 KV Otoka.000 do 20. Mišljenje je da Općina treba od investitora zahtijevati rješavanje sanitarno . 6.4. TS 110/10 KV Azići. -Navedene bazne transformatorske stanice svojom lokacijskom rasporeñenošću i brojem postojećih 10 KV kablovskih ćelija (izlaza) omogućavaju kvalitetno napajanje električnom energijom postojećih kupaca na području Općine. kao i izvršenje njihove zakonske obaveze da prema broju domaćinstava ili poslovnih objekata nabave namjenske posude za odlaganje otpada. Da bi potpomogli razvoj primarne selekcije otpada preduzeće „Rad“ planira i reciklažna dvorišta za sakupljanje selektiranog otpada. divlja gradnja. ali su dostupni svi vidovi energije za široku potrošnju. Potrebno je da data dvorišta imaju jednostavnu dostupnost grañanima i da su u područjima pretežno stambene namjene. 6.Kod individualne stambene izgradne problem je neplanska tzv. a mjesta za posude nisu odreñena.000 stanovnika. dok je za napajanje novih objekata planiranih od strane Zavoda za planiranje izgradnje Kantona Sarajevo. Problem je i što kod plana prostornog ureñenja naselja nisu obuhvaćeni načini odlaganja otpada. kao i kućnog opasnog otpada i njegove eliminacije iz osnovnih tokova otpada. 22 . što je i predviñeno Regulacionim planom a nosilac izgradnje je Elektroprenos BiH. Cilj izgradnje reciklažnih dvorišta je usluga grañanstvu i zaštita čovjekove okoline. Energetska infrastruktura i snabdijevanje Na području općine Novi Grad Sarajevo ne postoje prirodni energetski izvori. gdje su saobraćajnice uske ili preuske za vozila preduzeća „Rad“. Preduzeću „Rad“ potrebna je pomoć Općine oko iznalaženja lokacija za reciklažna dvorišta kao i lokacije za izgradnju zidanog objekta za smještaj radnika na području općine Novi Grad. te iz TS 35/10 KV Rajlovac. sa brojem stanovništva koje gravitira od 2.

-Najveći problem.12.godine).energije i broj kupaca -Općina Novi Grad Sarajevo je općina sa najvećim brojem kupaca električne energije (cca 47. 5. Rječice. Potrošnja el. cca 32% potrošači na 10 kV. 2..000 KM. 23 .5 2x31. a u svom periodu eksploatacije nisu značajnije sanirani odnosno rekonstruisani. ca 11% ostala potrošnja. -Ovim su ugrožena postojeća elektroenergetska postrojenja po pitanju kvalitetnog napajanja el. kao što su: Dobroševići. Evidentirane su mnogobrojne žalbe kupaca na kvalitet el.000). još uvijek se u eksploataciji nalaze pojedini srednjenaponski kablovi položeni 1966.000 KM. 2% potrošači na 35 kV. na ovom području čine upravo veliki dijelovi srednjenaponske mreže i postojeće transormatorske stanice 10/0. što predstavlja 36% ukupnog broja ovih priključaka na području kantona Sarajevo.500. te su na ovom području česti prekidi napajanja usljed padova vodiča.2006.Pregled izvornih transformatorskih stanica 110/x na području općine Novi Grad Sarajevo Oznaka Transformatorska stanica 1. Struktura potrošnje el.4 KV od kojih je najveći dio (preko 70%) snage 630 KVA. -Pojedine 10 kV kablovske veze su u toku rata iskorištavane do svoje maksimalne strujne opteretivnosti.godine do 01. -Srednjenaponska mreža je većim dijelom novije izvedbe i realizovana kablovima zadovoljavajućeg presjeka. Buća potok Nedžarići Azići Otoka Rajlovac Primarni napon (KV) 110 110 110 110 35 Prenosni odnos (KV/KV) 110/10 110/10 110/10 110/10 35/10 Snaga (MVA) 2x31. -Problem na ovom području predstavlja srednjenaponska nadzemna mreža putem koje se napaja područje Reljeva.06.4 kV koji su u minulom ratu bili ošećeni i koji se nalaze u upotrebi već preko trideset godina (npr. -Pretpostavlja se da manji broj ovih priključaka još uvijek nije evidentiran.energije -Godišnja potrošnja električne energije na području općine Novi Grad je reda 240 GWh. Mihaljevića. što predstavlja ¼ ukupnog broja kupaca na području kantona Sarajevo. 4. -Posebno loša situacija je sa niskonaponskom mrežom (napajanje rubnih područja). -Za saniranje mreže u ovom pogledu na nivou Kantona Sarajevo porebna su sredstva od 5.2003. Bespravni priključci -U periodu od 22. 2% javna rasvjeta.godine na području općine Novi Grad su realizovana 3082 bespravno izgrañena priključka. najvećim dijelom realizovana golim AIFe vodičima. U tom smjeru su neka odručja već djelimično sanirana. -Ovo je takoñer područje sa intezivnom izgradnjom naselja i industrije. s obzirom na održavanje i upravljanje srednjenaponskom mrežom i distributivnim transformatorskim stanicama prenosnog odnosa 10/0. 3. Dobroševića. koja je zračne izvedbe. energijom postojećih i novih kupaca.000. različitih presjeka koja je zbog ratnih oštećenja prespajana na više mjesta.. od čega najveći procenat – 53% otpada na domaćinstva.5 2x31.5 8 -Na ovom području se nalazi 349 distributivne transformatorske stanice prenosnog odnosa 10/0. tako da su trpjele veliki broj kvarova što je rezultiralo time da se na pojedinim kablovskim vezama trenutno nalazi veliki broj kablovskih spojnica raznih tipova što danas predstavlja potencijalno mjesto kvara («slaba tačka»).4 kV. Mihaljevići i Zabrñe.5 2x31. -Troškovi za izgradnju elektroenergetskih objekata koji bi omogučili normalno snabdijevanje električnom energijom objekata na ovim područjima i doveli u potpunu tehničku ispravnost napajanje objekata su 1.

9.Midžića (1463) NN Dobrinja 47 (1546) NN Paljevo (1662) NN Papir Servis (1361) NN Reljevo dvor 1 (0125) NN Relejvo dvor 2 (0425) NN Riječica 1 (231) NN Rječica 2 /0372) NN Safeta Zajke 6 (0170) NN A. most 1 (0071) NN Hodžića 2 (0078) NN Hodžića 4 (0228) NN Č.prilike loše nap.prilike loše nap. 40.prilike loše nap. 44.0 1.4 0.5 0.0 2.prilike loše nap.prilike loše nap.0 1.Područja sa lošim naponskim prilikama U tabeli 1.5 1. 5. 54. naselje 13 (1188) NN Džemala Bijedića 4 (1518) NN Tržni cen.prilike loše nap.0 1. 39.0 1.prilike loše nap. 59. 26.Buće 1 (0108) NN Safeta Zajke 3 (0669) NN Aneks 1 (0687) NN Hodžića 3 (1191) NN Al.0 2. 62.0 1. 19. 28.prilike loše nap.prilike loše nap.prilike loše nap.prilike loše nap.prilike loše nap.prilike loše nap.prilike loše nap. 21.0 1.prilike loše nap.potok 1 (0753) NN Vitkovac brdo (1689) NN Adema Buće 8 NN Bojnik 1 (0138) NN Reljevo Ćuprija (0124) NN Nedžarići naselje 5 (382) NN Bojnik Farma krava (0719) NN Dobroševići 3 (nova) NN Tjepovački put (nova) NN Neñ.Polje (1632) NN Boljakov potok 4 (1667) NN Smiljevići NN Dobroševići 1 (0126) NN Dobroševići 2 (0294) NN Dobrinja (0077) NN Velika drveta 1 (0500) NN Feroelektro 2 (0748) NN Stup 3 (0904) NN Neñ.prilike loše nap. Red broj 1. 2. su data područja sa lošim naponskim prilikama a koja su planirana za sanaciju u tabelama prijedloga ulaganja Tabela 1. 15.0 3. 6.Potok 3 (1503) Nn Neñarići Naselje 14 (1301) NN Neñarići naselje 3 (0380) NN Neñarići naselje 6 (0383) Nn Neñarći naselje 7 (0384) NN Vojničko polje 8 (1600) NN Mihaljevići 3 NN Zaima Imamovića 2 (1781) NN Paljevska (nova) NN Branislava Nušića (nova) NN B.0 1.prilike loše nap.prilike loše nap.prilike loše nap.prilike loše nap. 37. 45.prilike loše nap.0 1. 36. 4.prilike loše nap.Imam. 7.5 3. 35.4 0.prilike loše nap.prilike loše nap.prilike loše nap. 38.) /1375) NN Ragiba Đinde (1263) NN E.8 0. 11. Vrsta radova R/R S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S Kod NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z NNM-Z Naziv projekta NN Mihaljevići 2 NN Tuzlanska 2 (1382) NN Bojnička 2 (0728) NN B.8 0.prilike loše nap.5 0. 13.prilike loše nap.prilike loše nap.prilike loše nap.0 1.prilike loše nap. 24.0 1. 29.0 2.0 3.0 1.prilike loše nap.0 0.prilike loše nap.prilike loše nap.prilike loše nap.0 2. 20.prilike loše nap. naselje 12 (1187) NN Neñ. 41. 61.5 2. 51.prilike loše nap.8 2. naselje 11 (1186) U K U P N O: Opis problema loše nap.8 0.prilike loše nap.prilike loše nap. 33.centar Neñarići (0963) NN Sokolje (Z.0 3.8 2.0 1. 48. 30.0 2.prilike loše nap.6 1.8 2. 25.5 1. 60.0 1. 18. 27. 47.0 3.0 2.0 2.prilike loše nap.prilike loše nap.Vila 2/4 (0672) NN Safeta Zajke 2 (1126) NN Neñ.prilike loše nap. 56.prilike loše nap.0 3.8 0.Buće 2 (0104) NN A. 50.0 3. 10. 42.0 2.0 2.5 1.0 2. 34. 16. V.prilike loše nap. 57. 53. 49. 55.prilike loše nap.0 2. 23.prilike loše nap. 3.prilike loše nap.0 2.prilike loše nap.0 2.0 2.prilike loše nap.prilike loše nap.potok 2 (1032) NN Partizanska (1406) NN Osmi mart (1506) NN B. 46. 43.0 2.prilike Općina Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Novi Grad Broj kućanih priključaka 50 20 10 15 15 15 15 40 40 40 40 40 30 40 30 50 15 15 60 50 50 30 60 60 20 30 20 20 20 20 50 50 40 40 20 20 20 40 30 20 15 50 50 20 30 20 40 40 40 40 50 50 50 50 60 40 30 20 20 20 50 50 Dužina mreže (km) 1.prilike loše nap.0 3. 8.prilike loše nap. 17.0 106 km 24 .6 0. 52. naselje 10 (1185) Nn Neñ.0 2.naselje 9 (1184) NN Stud.prilike loše nap.0 1.prilike loše nap.0 3. 22.prilike loše nap.0 2.prilike loše nap.prilike loše nap.0 3. 58. 31.0 1.prilike loše nap. 12.prilike loše nap. 32.prilike loše nap. 14.prilike loše nap.0 2.

7. Karakteristike sistema KJKP “Toplane” na području općine Novi Grad: a. 3.00 20 1200 100 630.00 2000 Snaga TS (kVA) 400. 5. izvršena je njihova konverzija tako da koriste zemni gas za zagrijavanje stanova. Općina će inicirati kod nadležnog preduzeća “Sarajevogas” i Kantona Sarajevo razvoj gasne mreže i na području koje je nema. Snabdijevanje toplotnom energijom Najveći sistem centralnog daljinskog zagrijavanja toplotnom energijom u kantonu Sarajevo je KJKP “Toplane” sa sjedištem na općini Novi Grad.00 R.4 kV Tvornica armatura 1 KB Priključak tvornica armatura 1x2 KB 10(20) kV SO Novi Grad – Aneks 2 TP Studentski centar Nedžarići (0963) TS 10(20) 0. ali se primjećuje da je cijena ovog energenta za dio stanovništva visoka. Plan ulaganja za 2006.3. -ukupna instalisana snaga postrojenja je 187 MW. Konstrukcija finansiranja još nije u potpunosti definisana. 4.4 kV Džemala Bijedića 7 KB 10 (20) kV Džemala Bijedića 7 UKUPNO: 6. Naziv objekta TS 10(20)/ 0.godinu – Obezbijeñena sredstva iz budžeta JP “Elektroprivreda BiH” Ukupna sredstva (KM) 52969 25157 43652 35914 70397 6827 54582 5841 44383 61383 401103 Vrsta objekta KBTS KB10(20) NNM NNM KBTS KB10(20) KB 10(20) NNM KBTS KB10 (20) Dužina trase (m) 400 1000 1200 1260. Prema našim procjenama.4 kV Viteška KB 10(20) kV Viteška x 2 TP Viteška TP Paljevska (iz STS Paljevo) TS 10(20) 0.4.4 MW i 13 na Mojmilu ukupne instalisane snage 7.6MW). -slobodna snaga za priključenje novih objekata je 46 MW 25 . 2.4. tj. radi se o 15 % domaćinstava. Sve veće kotlovnice su prilagoñene ovom energentu. Pokrivenost teritorije općine zemnim gasom je 65-75%. u sanaciji nekih područja. 50 krovnih kotlovnica ukupne instalisane snage 27 MW (27 na Dobrinji snage 19. Tabela 2. 6. 9. pa se se za zagrijavanje stambenih objekata koriste tradicaonalna goriva /drva i ugalj/. -Ulaganja vlastitih sredstava i program donacija prioritetno su usmjeravani na sanaciju i izgradnju elektroenergetskih objekata u cilju povratka izbjeglih i raseljenih lica. Padinski dijelovi općine na kojima stanovništvo stanuje u individualnim stambenim objektima su takoñe snabdjeveni instalacijama zemnog gasa. 10. 6.Problematika sanacije postojećih elektroenergetskih objekata Na području općine Novi Grad u poslijeratnom periodu evidentirana su značajna ulaganja u sanaciju elektroenergetskih objekata. Općina Novi Grad je takoñer učestvovala. što iznosi 39% od ukupne instalisane snage svih postrojenja u sistemu KJKP “Toplane”.2. zajedno sa „Elektrodistribucijom“. 8. 16 slobodno stojećih kotlovnica ukupne instalisane snage 160 MW i b. Snabdijevanje zemnim gasom Teritorija općine Novi Grad je pokrivena primarnom i sekundarnom mrežom zemnog gasa koji se preko teritorije Srbije i Crne Gore uvozi iz Rusije.br 1. „Elektrodistribucija“ je kroz svoje petogodišnje planove planirala sve potrebne elektroenergetske objekte kako bi se snabdijevanje električnom energijom dovelo na zadovoljavajući nivo.

Tu su smještena privatizovana preduzeća u djelatnosti metalske industrije: tvornica „Žica“. Danas industrija nije razvijena kao što je bila prije 1992. zdravstvo. što doprinosi stabilnosti energetskog sistema u općini i kantonu. saobraćajne djelatnost. „Cts Tranzit“ i „Cts Transport robe“. U naselju Ali-pašino Polje i Dobrinja nalaze se dva trgovinska centra preduzeća „Merkator“. „Vepro“. U Bačićima i Rajlovcu smješteni su trgovinski centri i skladišni kapaciteti: „Interex“. čuvanje. auto saloni „Asa Pva“. „HVB Central profit banka“. broj obrtnika poreskih obveznika je 1. „E-Tds“. fabrike su zapošljavale preko 10. osiguranja.. „Volksbank“. „Cementni terminal“. Općinski poslovni prostori Općina Novi Grad ima 192 poslovna prostora kojima upravlja i raspolaže. „E-Armature“. Prolazeći kroz proces tranziciju društveno-ekonomskih odnosa. preduzeće „Step“ u djelatnosti grañevinarstva. „Euroasfalt“. Union banka. „Brojler“. Tu je i sjedište KJKP "Gras" sa svoja dva velika depoa ( tramvajski i trolejbuski ) sa 2000 zaposlenih. U naselju Buča potok smještena je tvornica „Zrak“ na većoj površini. a veliki broj i lako ili teško ulje (mazut) kao alternativno gorivo. „Vf komerc“. što iznosi 50% od ukupnog broja zagrijavanih stanova u kantonu Sarajevo i 410 poslovnih jedinica. saobraćaja „Cts DC“ i „Cts Mt Internacional“. „Neuron komerc“. Površina prostora je od 10 m2 do 830 m2 .600 stambenih jedinica. „Robot komerc“. trikotaže „Šik“. trgovina. „Uniklima“. „Gaño Komerc“.600 u raznim djelatnostima: zanatstvo. „E-Livnica“. Planirano je formiranje Javnog preduzeća za upravljanje. saobraćaj. Obrtnička djelatnost.000. Tu je i autobaza „Centrotransovih“ preduzeća: „Cts Eurolines“ za putnički saobraćaj. 7. „Raiffeisen banka“.Selimovića nalaze se preduzeća: „Telecom inženjering“ u djelatnosti telekomunikacija. te veći broj obrtničkih firmi koja se bave ovom djelatnosću. finansijski sektor. a gotovo da i ne rade „E-Armature“ i „Zrak“.. razne uslužne djelatnosti. U stečaju su fabrike „Energoinvest – Livnica“ i „Astro“. u saobraćaju „Intereuropa Rtc“ sa carinskim skladištima. Može se reći da je to „smeña zona“ s obzirom na zastarjele kapacitete u metalskoj industriji i da su potrebna ulaganja u nove savremene proizvodne programe. u naselju Mojmilo nalazi se Hipermarket. Halilovići su dva preduzeća za reciklažu „Trgosirovina“ i „Papir-servis“. U centralnoj zoni započeta je izgradnja i više privatnih privrednih objekata u djelatnosti trgovine. -posjeduje certifikat ISO 9001 (sistem upravljanja kvalitetom).. U ovom području smještene su i agencije većih banaka „Hypo Alpe-Adria Bank“. ABS banka.000 radnika.-zagrijava 23. U ul. Ovdje su i industrijska preduzeća u djelatnosti prehrane „Sprind“. „Unioninvest“). zaposleno je 2. „Tp DC Sarajevo“.00 m2.M. „Asa Pss“. Prostorni razmještaj privrede: Na teritoriji općine Novi Grad locirana je industrijska zona uz ulicu Džemala Bijedića koja se proteže na prostor Halilovića površine 150. ISO 14001 (sistem upravljanja okolinom) i OHSAS 18001 (sistem upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu). U centralnom dijelu općine uz ulicu B. „Oki“. u proizvodnji grañevinskih izolacionih materijala tvornica „Bitumenka“. („Zrak“. tekstilna industrija „Kras“ i Ind. godine najrazvijenija privredna oblast bila je idustrija. kao i manji biznisi trgovinske i uslužne djelatnosti smješteni u stambenim poslovnim prostorima. privredna slika općine se značajno mijenja u korist sektora usluga: trgovine. kancelarija-biro. „Žica“. te uslužne djelatnosti.500 radnika.. Grañevinska preduzeća smještena su na više lokacija na općini: „Dijamant“. trgovinski centar „Merkur“.. Poslovni prostori nalaze se u zgradama stambeno-poslovnog karaktera i na taj način vrste djelatnosti koje se mogu obavljati u tim prostorima su limitirane. „Energoinvest“. godine i radi u većini sa manjim kapacitetima.. -kotlovnice koriste prirodni gas kao osnovno gorivo. održavanje objekata u vlasništvu Općine. grañevinarstva „Dijamant“. „Ford auto centar Sa“. Analiza stanja prostornog razmještaja privrede (podaci Zavoda za planiranje razvoja KS iz Prostorne osnove) 26 . Privredna infrastruktura Do 1992. „Podravka“. Pretežne djelatnosti su: trgovina. zdravstvo sa disperzijom na cijelom urbanom dijelu općine. hemijska industrija „Astro“.

tako da će prigradske zone predstavljati bitnu komponentu budućeg razmještaja industrije na području KS. Na ovom prostoru već su smještena trgovinska preduzća sa znatnim skladišnim kapacitetima: TP „DC Sarajevo“. -Regulacioni plan u fazi izrade „Privredna zona Rajlovac“. rekonstrukcija i izgradnja elektroenergetskih kapaciteta. planirana za smještaj 40 manjih ili većih industrijskih objekata. Dostignuti nivo koncentracije i razvijenosti površina angažovanih pod industrijom na prostoru užeg urbanog područja je takav da je svako širenje industrijskih zona u gradskim dijelovima KS onemogućeno. a u općinama Ilijaš. trgovinski centar „Robot-komerc“.40 ha. Općina Novi Grad imala je LQ u 2003. površine 9. nego za potrebe raznih gradilišta. Ne postoji kanalizaciona mreža. gasovod. odnosno stepen koncentracije industrije u odnosu na Kanton.307. da iz tih podataka proizlazi da je privredne aktivnosti potrebno usmjeravati u općine koje imaju manje angažovanih površina za privredne aktivnosti. Vogošća i Ilidža dolazi do povećanja značaja industrije u odnosu na prosjek Kantona. tako da nakon industrije predstavlja jednog od najvećih korisnika prostora u KS. Regulacioni planovi za privredne zone na općini -Regulacioni plan „Bačići“ namjena industrijsko – proizvodna zona površine 16. Planirana izgradnja većih poslovnih objekata.160. Ocjena stanja prostornog razmještaja privrede (iz Prostorne osnove. -Regulacioni plan u fazi izrade „TMZ – Feroelektro“. Novo Sarajevo. -Regulacioni plan „Donje Telalovo polje“. kao i manjim radioničkim kapacitetima. Planirano je proširenje. Ilidža i Novo Sarajevo. transporta i mehanizacije. Lokacijski kvocijent je mjerilo pomoću kojeg se odreñuje prostorni razmještaj industrije. Zavod za planiranje) Većina postojećih industrijsko .222. broja privrednih subjekata na osnovu standardne klasifikacije djelatnosti i površina angažovanih za potrebe industrije. kao oblasti koji u prostornom razvoju predstavljaju značajne korisnike prostora.38 ha. Karakteriše je nedovoljna opremljenost komunalnom infrastrukturom. Analiza i ocjena stanja funkcionisanja ovih oblasti data je na temelju analize: pregleda površina angažovanih za pojedine grane privrede. Planirani sadržaji su prilagoñeni planovima razvoja vlasnika zemljišta na ovom lokalitetu. skladišta i proizvodnih pogona. Prostor karakteriše slaba saobraćajna povezanost sa gradom i komunalna neopremljenost čitavog prostora. godini dolazi do relativnog smanjenja značaja industrije u općinama Stari grad. a u 2004. Prostor karakteriše privatno vlasništvo.40 ha. površine 23. kao i Ilidža 0.prostornih jedinica koja je u vrijeme svog nastanka bila razmještena u ivičnoj zoni tadašnjeg urbanog područja. pri tome se uzima da je standard prosjek 1. površine 33. površine 118. Planirana izgradnja poslovnih objekata. grñevinarstva. vodosnabdjevenost. Ovaj pokazatelj stavlja općinu na odreñeno mjesto u odnosu na prosjek razvijenosti industrije u Kantonu.570. što ima za posljedicu raznoliku opremljenost tim sadržajem po općinama. Jedna od bitnih karakteristika dosadašnjeg razvoja trgovine na veliko je neravnomjeran prostorni razmještaj. planirano ukupno 34 lokacije. U zaključku Zavoda stoji. u proizvodnji „Sprind“ i „Brojler“. grañevinarstva. u odnosu na razmještaj industrije. Prema tim podacima općine koje u relativnom odnosu imaju najviše angažiranih površina za privredne aktivnosti su općine: Novo Sarajevo sa procentom zahvaćenosti privrednih površina u odnosu na ukupnu površinu općine od 0. Prema istom izvoru podataka. Karakteriše je nedovoljna opremljenost komunalnom infrastrukturom i saobraćajnicama. Općine koje imaju LQ veći od 1 imaju razvijenu industriju.20 ha. 0. -Regulacioni plan „Rajlovac III“ namjena privredna zona.1. Zavod je za analizu prostornog rasporeda i odreñenu tipizaciju općina u KS. U ovoj zoni već su smještena preduzeća „Drvo-dom“ i „Domavija“. Prema podacima Zavoda općine u 2003. trgovine na veliko. kablovski elektrovodovi. trgovine na veliko-skladišta i kamenoloma. kao kvantitativno mjerilo koristio lokacijski kvocijent (LQ).Analiza razvoja i prostornog razmještaja zona rada u KS obuhvata prostore u kojima su izgrañeni kapaciteti industrije. „Podravka“. godini 0. 7.sa LQ iznad 1 su Hadžići.g. danas je dio urbanog prostora. 27 . oborinske i fekalne kanalizacije. Povoljniji razvoj i uklapanje industrijskih kapaciteta u neposredno okruženje zahtijeva preduzimanje mjera zaštite prostora. komunalna neopremljenost i slaba saobraćajna povezanost sa gradom.g. LQ uzima za proračun broj stanovnika i broj zaposlenih u industriji. U 2004. U ovoj zoni iz ranijeg perioda posluje nekoliko preduzeća. a ispod 1 imaju niže razvijenu industriju. Novi Grad 0.574. broj skladišta i trgovina na veliko bilježi značajno povećanje. Centar i Hadžići.505. a u meñusobnoj su vezi sa kapacitetima skladišta. Grañevinarstvo nije vezano za lokalitet. Vogošća 0.60 ha: planirana je izgradnja poslovnih i proizvodnih objekata.

izradu projektne dokumentacije na odreñenom broju objekata i sl. pristup stambenim zgradama kolektivnog stanovanja. Površina stambenog fonda Kantona je 11. liftova i fasada.200.354. Ukupan stambeni fond danas čini 27. kao i veća ulaganja na 3 stambena objekta (ulaza).270 m2 . upravitelja. općinskih i kantonalnih vlasti u održavanju i upravljanju stambenim zgradama. vrtići. kao i uzimajući u obzir veliku oštećenost objekata u ratnim dejstvima. to je ova problematika bila veoma izražena u poslijeratnom periodu.23. godine izgrañen je niz velikih stambenih naselja: Ali-pašino Polje.05 m2 . Uz pretpostavku da prosječna porodice u KS ima 3 člana. štete na zgradama kolektivnog stanovanja još uvijek nisu u cijelosti sanirane. broj stambenih jedinica unutar bespravne stambene izgradnje može se procijeniti na 65. škole.650 m2 ili po stanovniku 23. liftova. broj bespravno izgrañenih objekata za period 1971-2003. Općinska služba za obnovu. 17 kompletnih fasada. Pristupne rampe za invalidna lica – Općina je u saradnji sa Gradskom upravom tokom 2002. dok je za saniranje „ratnih šteta“ na stambenim objektima nadležan Kanton Sarajevo. naročito u 2002. Vojničko polje. mjesne zajednice). Novi Zakon o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanje zgradama preciznije definiše nadležnosti etažnih vlasnika. mjesne zajednice sa zahtjevima za sanacije krovova. a na Kantonu 2.300 stanova. Računajući sa 1.5 stanova po objektu.500 stanova. što je 36. U periodu 2002 – 2005. Urbane cjeline su obogaćene novim sadržajima. U toku je izgradnja stambeno . Budući da općina Novi Grad raspolaže najvećim brojem stambenih objekata na području kantona. godine do 1991. Otoka. što je najveća koncentracija broja stambenih jedinica. a na osnovu grube procjene.. koji se uglavnom odnose na sanaciju oštećenih krovova. 29 oštećenja na fasadama. 40 liftova kao i veća uzlaganja na 12 stambenih objekata (ulaza).27 m2 po stanovniku.696 stanovnika). a danas ih ima 18. Stambena infrastruktura U periodu od osnivanja općine 1978. ili 28. Utvrñena je obaveza općina da svojim aktima regulišu način izvršenja hitnih intervencija.8. godine izgrañeno je 11. bespravno 28 . svi realizovani projekti na sanaciji zajedničkih dijelova stambenih objekata na području općine nisu mogli riješiti probleme obzirom na velike poptrebe i zahtjeve u ovoj oblasti. Prema podacima iz prostorne osnove Kantona broj stambenih jedinica na području općine je 43. što doprinosi ljepšem izgledu naselja. Treba istaći i angažman Gradske uprave.146 stanovnika više nego što danas boravi na ovom području (401. Općinskim službama su se u proteklim godinama stalno obraćali stanari. g.70 na općini. Prosječan broj stanovnika po stanu je 2. Općina je vlastitim buñetskim sredstvima izvršila sanaciju: 71 krova.poslovnog kompleksa „Bosmal City centra“ . do 1991. kao i finansirala istražne radove na odreñenom broju objekata. Poslije ratnog perioda počela je intenzivna obnova ratom devastiranog stambenog fonda i nova stambena gradnja. godine iznosi 26. Kanton Sarajevo u periodu 2002-2005. U zakonu je utvrñena obaveza općina za realizaciju „hitnih intervencija“ na stambenim zgradama. fasada.najveće zgrade na Balkanu.2% ukupnog stambenog fonda zatečenog 2003. realizovala je projekte sanacije zajedničkih dijelova objekata kolektivnog stanovanja: 69 krovova. Bespravna gradnja – Prema podacima iz prostorne osnove KS. upravitelji.742 stanovnika ili za 103. Meñutim. godine. godini. Takoñe tokom 2003/2004. razvoj i komunalne poslove ima oko 900 evidentiranih zahtjeva za sanaciju. Danas stambeni fond Kantona može teoretski da zadovolji potrebe 504.000. Olimpijsko selo. Ukupna površina stambenog fonda na općini Novi Grad je 2. Dobrinja. Individualna stambena izgradnja pretežno je u padinskim dijelovima općine. u naselju Hrasno. 10 liftova. Trenutno stanje stambenog fonda nije zadovoljavajuće imajući u vidu stepen devastacije i ograničenost raspoloživim sredstvima. te kolektivna stambena izgradnja u naselju Buča Potok.500 kuća u privatnom vlasništvu. godine iz budžeta Općine izdvojena su sredstva za izgradnju rampi za invalidna lica.692. Broj stambenih objekata u državnom vlasništvu povećava se i 1991.467. Pojam hitne intervencije Zakon je definisao kao opravke na stambenim zgradama koje se preduzimaju u slučajevima koji mogu ugroziti ljudske živote.97%. godine realizovala izgradnju 27 pristupnih rampi za invalidna lica za objekte javnog karaktera (ambulante. iznosi na KS 43.200 sa učešćem u ukupnom stabenom fondu Kantona od 23. kao i drugih zajedeničkih dijelova stambenih objekata. 7 fasada i 7 pristupnih rampi za invalidna lica. godina realizovao je slijedeće projekte na sanaciji zajedničkih dijelova objekata kolektivnog stanovanja: 53 krova.

Provedbeno-planska dokumentacija Provedbeno-planska dokumentacija izrañena je i usvojena za veći dio općine Novi Grad Sarajevo. Bespravna gradnja je najintenzivnija u stambenoj oblasti. Finansiranje izrade ove dokumentacije je vršeno uz pomoć Kantona. općina. a nakon toga planirati sredstva i rješavati imovinsko-pravne odnose. Dobroševića. Preko 80% teritorije općine koja je izgrañena. Treba konstatovati da je na ovom planu vršeno izuzimanje odreñenih parcela na kojima su sagrañeni značajniji objekti.izgrañeni stambeni fond zadovoljava potrebe 195. te podzemne i površinske vode različitih osobina i kvaliteta. Bitno je naglasiti da je po usvajanju provedbenih planskih akata (regulacioni planovi i urbanistički projekti) za područje općine Novi Grad. odnosno 48. riječ je o stambenim objektima koji su već u funkciji stanovanja i priključeni su na vodovodnu. boračka populacija. U horizontalnom smislu bespravna izgradnja okupira ravničarske dijelove Kantona ugrožavajući i uništavajući kvalitetene resurse. Grada Sarajeva i Općine Novi Grad Sarajevo. Nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u svrhu izgradnje planirane infrastrukture potrebno je pribaviti projektnu dokumentaciju i predložiti finansijsku konstrukciju izgradnje sa ostalim zainteresovanim subjektima. njihovo saniranje i opremanje postaje neopravdano. električna energija. 9. neophodno odmah pristupiti izradi ekspropriacionih elaborata za izgradnju planirane infrastrukture (saobraćajne i komunalne). Mladi. Reljeva. kanalizacionu. u prvom redu poljoprivredno zemljište. neopremljena komunalnom i društvenom infrastrukturom. Da bi ova naselja dobila urbani karakter i postala primamljiva u tržišnom smislu. Istovremeno vrši se veoma negativan utjecaj na prirodnu sredinu i ukupni kvalitet življenja u Gradu. Zabrña. komunalne infrastrukture (voda. Prema sadašnjim važećim propisima. energetsku i PTT instalaciju. 29 . Naselja formirana izgradnjom bespravnih stambenih objekata saobraćajno su teško dostupna. Boljakov i Buča potok. Uz ove bespravne objekte nije mali broj i pomoćnih grañevina. koja i pored za sada preduzetih mjera nije bitno usporena. U rješavanje navedenog problema moraju se uključiti sve institucije (mjesne zajednice. izuzev izgradnje primarne komunalne infrastrukture koja je i dalje u nadležnosti Kantona Sarajevo. iako je njegova uloga značajna i svakako da usporava i u odreñenoj mjeri sprečava i veću ekspanziju bespravne gradnje. pokriveno je provedbeno-planskom dokumentacijom. Sam inspekcijski nadzor ne može dati očekivane rezultate. te u tehničkom.Općinska služba za inspekcijske poslove: Dosadašnji inspekcijski nadzor ukazuje na zabrinjavajuće veliki broj slučajeva bespravne gradnje.7% procijenjenog broja stanovnika za 2003. do 2006. a na osnovu Odluke o grañevinskom zemljištu sve ove aktivnosti su u nadležnosti Općine. intelektualci i ostale ugrožene kategorije nisu zainteresirani da svoje stambeno pitanje rješavaju unutar bespravnih naselja. šupa i slično. što upućuje na zaključak o vrlo intenzivnoj bespravnoj gradnji. godine učinjen je značajan napredak u izradi ove planske dokumentacije na području općine Novi Grad Sarajevo kada je izrañeno i usvojeno 17 regulacionih planova i 4 urbanistička projekta. sanaciju zemljišta. Ahatovića. Najintenzivnija bespravna gradnja registruje se na lokalitetima Nedžarića. jer općina Novi Grad Sarajevo svojim skromnim budžetskim sredstvima nije bila u stanju izdvojiti veće iznose kojima bi se obezbijedilo pripremanje grañevinskog zemljišta (koji obuhvata rješavanje imovinsko – pravnih odnosa. bespravna izgradnja zauzima sve više kote i nadmorske visine. Bojnik. Ocjena stanja bespravne gradnje na općini. izradu projektne dokumentacije). regulacija vodotoka i na kraju izgradnja zelenila. godinu. a posebno u ekonomskom smislu.vertikalni i horizontalni. Sokolja. da se postavke plana prenesu na teren. gradske i kantonalne vlasti). kanalizacija. To nije bilo dovoljno da se usvojeni provedbeno-planski akti implementiraju na terenu tj.600 stanovnika. Briješća. pješačkih staza. U periodu od 1997. stručnjaci. naročito na području Rajlovca. U ovim aktivnostima nije bilo podrške ni Kantona Sarajevo niti javnih kantonalnih komunalnih organizacija da se za prostore na kojima je planirana izgradnja izvrši opremanje grañevinskog zemljišta koji obuhvata izgradnju saobraćajnica. monofukcionalna i bez urbanog identiteta. Mojmilo. Ocjena stanja bespravne gradnje (iz Prostorne osnove KS) Naselja nastala koncentracijom bespravnih objekata imaju dva pravca ekspanzije. PTT i gasne instalacije). U vertikalnom smislu. Mihaljevića. garaža. neophodna su velika ulaganja u komunalnu i urbanu infrastrukturu i obezbjeñenje drugačijeg prostornog koncepta ovih naselja.

svaki peti stanovnik je vlasnik mobitela. Komunikacijska infrastruktura Fiksna i mobilna telefonija je dostupna svim grañanima. Cabel Net) 30 .br. a koja je još uvijek na snazi R. Tabelarni pregled usvajanja provedbeno – planske dokumentacije na teritoriji općine Novi Grad Sarajevo R. Na općini je prisutno nekoliko kablovskih operatera na pružanju usluga grañanima obezbjeñenjem pristupa kablovskoj TV. te stvoriti uslove za izgradnju planiranih sadržaja. Telekomunikacijska mrežna infrastruktura za pristup Internetu je modernizirana.Br. 1992. ali je stepen njenog korištenja još uvijek nezadovoljavajući. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nadležnost za donošenje planskog akta Općina Općina Kanton Grad Grad Grad Kanton Kanton Kanton Grad Grad Grad Grad Općina Grad Grad Općina Grad Kanton Općina Grad Naziv planskog akta (Regulacioni plan ili urbanistički projekat) Regulacioni plan naselja „Sokolje“ Regulacioni plan „Gras“ Regulacioni plan „Otoka-Meander“ Regulacioni plan „Alipašin most I“ Regulacioni plan „RTV“ Regulacioni plan „Alipašin most II i III“ Regulacioni plan „Alipašin most VII“ Regulacioni plan „Rajlovac“ Urbanistički projekat „TMP“ Regulacioni plan „Hepok – Čengić Vila III“ Regulacioni plan „Bačići“ Regulacioni plan „Stup-Nedžarići“ Regulacioni plan „Švrakino selo – Mlakve“ Izmjene i dopune Urbanističkog projekta posebnog područja Mojmilo Regulacioni plan „Zabrñe“ Regulacioni plan „Bojnik-Dobroševići“ Urbanistički projekat stambeno poslovne zone „SP-Hepok“ Regulacioni plan „Hrasno II“ Regulacioni plan „Donje Telalovo polje“ Urbanistički projekat „Pijaca-B faza“ Izmjene i dopune Regulacionog plana „Dobrinja“ Službene novine KS 16/97 3/98 24/00 11/01 17/01 17/01 28/01 32/01 13/02 13/02 13/02 13/02 13/02 6/03 3/4 6/04 23/04 19/04 18/05 29/05 Provedbeno-planska dokumentacija koja je usvojena prije 5.U planiranju budžeta Općine Novi Grad Sarajevo treba voditi računa da se za ove namjene planiraju znatno veća sredstva ukoliko želimo privući potencijalne investitore. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Naziv planskog akta (Regulacioni plan ili Urbanistički projekat) Regulacioni plan „Alipašino polje“ Regulacioni plan „Dobrinja“ Regulacioni plan „Buća Potok II“ Regulacioni plan „Boljakov Potok“ Urbanistički projekat „Mojmilo“ Urbanistički projekat „Saraj-Polje“ Regulacioni plan „RTC – Halilovići“ Regulacioni plan „Gik Hidrogradnja“ Urbanistički projekat stambenog ansambla „Bosna Buća potok II“ Urbanistički projekat „Boljakov potok“ Godina usvajanja 1984 1981 1981 1981 1982 1986 1988 1986 1980 Odluka o usvajanju Broj službenih novina Grada 9/74 30/81 13/81 13/81 13/82 i 22/82 26/86 20/90 20/86 14/90 6/87 10. Prema istraživanjima Regulatorne agencije za komunikacije. 4. digitalnoj TV i Internetu (Elob CTV. HS. godine.

000 KM za ovu namjenu. Novoizgrañena osnovne škola u Naselju heroja Sokolje omogućila je pohañanje preko hiljadu učenika ovog naselja i na taj način riješen je višegodišnji problem velikog broja učenika OŠ „Behaudin Selmanović“. a dostupne su i usluge drugih emitera u kantonu i regiji Sarajevo. 164 za učenike srednjih škola po 75 KM i studenti 128 stipendija po 100 KM. ukupno iz budžeta 290.Stipendiranje učenika i studenata sa teritorije općine Novi Grad Sarajevo u školskoj 2005/06. djeluje 15 osnovnih škola. u trajanju osam mjeseci. Nastavni proces u novogradskim osnovnim školama pohañalo je 11.Stipendije se isplaćuju za period septembar – juni.š. godini ukupno 370 učenika i studenata od čega: 78 stipendija za učenike OŠ po 50 KM. Srednjoškolsko i visoko obrazovanje U oblasti srednjeg obrazovanja na području općine registrovane su tri srednje škole: Gimnazija Dobrinja 585 učenika. Obdaništa Na području općine nalazi se pet obdaništa predškolskog obrazovanja JU „Djeca Sarajeva“ koje pohaña 401 dijete i tri obdaništa u privatnim vlasništvu. Univerziteti Na području općine djeluje samo jedna visokoobrazovna institucija-Franjevačka teologija. Općina Novi Grad i u 2006. Rang-lista kandidata za stipendije utvrñuje se na osnovu Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata. 2006/07. Oblici podrške Općine Novi Grad u oblasti obrazovanja: . 11. Mješovita srednja elektrotehnička škola 3 srednje škole Osnovno obrazovanje Na području općine u šk.Obrazovna infrastruktura Osnovne i srednje škole Osnovna škola Behaudin Selmanović Umuihana Čuvidina Avdo Smailović Osman Nakaš Mehmedalija M. godini finansira projekat jedne ñačke užine. . Srednja škola Gimnazija Dobrinja Mješovita srednja školaV Gimnazija i Biroteh.252 učenika u 426 odjeljenja.TV i radio stanice Državne TV/Radio stanice JTVS BiH FTV TV Kanton Sarajevo RBH I R202 Privatne TV/Radio stanice TV FIVA Dnevne SAN novine sedmične RFBIH Na području općine sjedište imaju državne TV i radio stanice. te lokalne-privatne.Š. Hadžić Al. Walidein Gazzaz Dobroševići Sokolje 15 O. Dizdar Džemaludin Čaušević Meša Selimović Ukupno Osnovna škola Fatima Gunić Aleksa Šantić Ćamil Sijarić Skender Kulenović Osman N. Izvršene su pripreme za početak gradnje gimnazije na Dobrinji. MSŠ Peta gimnazija i birotehnička škola 766 učenika i Mješovita srednja elektrotehnička škola 713 učenika.U cilju pružanja pomoći socijalno ugroženim kategorijama stanovništva. za djecu slabog materijalnog stanja koja pohañaju OŠ 31 .

sa područja općine Novi Grad. opće i specijal. . med. smješteni na općini Centar. 12. Općina nastoji da pomogne. Privatne zdravstvene ambulante. Jačanje zdravstvenog sektora kreditiranog od Svjetske banke planiraju se dodatne adaptacije ambulanti Alipašin Most II. usluge: zubotehničke. Sokolje i Sarajpolje. Uslovi u kojima se odvija rad iz dana u dan se poboljšavaju uz zalaganje menadžmenta JU. godine. a to je pokazao i angažman oko pokretanja izgradnje ambulante Ali-pašin Most I čije će otvaranje znatno poboljšati uslove rada.Projekat pomoći u nabavci knjiga i školskog pribora za učenike romske populacije slabog imovnog stanja. U 2005. izuzev ambulante Ali-pašin Most II i Aerodromsko naselje gdje za sada ne postoji potreba za drugom smjenom. godini imala je 379 uposlenih. godini obezbjedila kompletan prostor za ambulantu Ali-pašin Most II. Dobrinja. 4 socijalna radnika. Na prijedlog osnovnih škola ñačke užine prima 790 učenika. kako bi se ispunili svi zahtjevi i standardi opće medicine. Organizaciona jedinica DZ Novi Grad u 2005. Općina Novi Grad je sa još 7 općina dostavila Vladi Kantona Sarajevo. Sredstva se dodjeljuju na osnovu priloženih projekata. a u radiološkoj dijagnostici 2 tima. donijela je zaključak kojim se utvrñuje nacrt zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju na osnovu kojeg je provedena javna rasprava. Vrijednost projekta iznosi 80 000 KM. Nedostatak školskog prostora je konstantno prisutan u novogradskim osnovnim školama sa desne strane Miljacke zbog čega se u OŠ „Umihana Čuvidina“. Radi 116 doktora raznih profila. vrši se stalna edukacija kadra na svim nivoima. Broj 2 Osnovni tretman opće i specijalističke Sistem zdravstva organizovan je u tri nivoa: -primarna zdravstvena zaštita organizovana je u 12 lokalnih ambulanti obiteljske medicine -drugi nivo zdravstvenog zbrinjavanja – specijalističke usluge obavlja se u dva doma zdravlja: Otoka i Sarajpolje -nosioci bolničkog liječenja su UKC Koševo i Opća bolnica. Evidentan je nedostatak školskog prostora i to prvenstveno fiskulturnih dvorana u OŠ „Behaudin Selmanović“. 2006. zaštita zubotehničke. . a u 2005. Kao i u prethodnim godinama. OŠ „Dobroševići“.Budžetom Općine za 2006. već godinama nastavni proces realizuje u tri. a JU opremu i kadar. opće i specijalističke medicinske usluge. meñutim ni to nije riješilo potrebe za kadrom jer je broj korisnika usluga svakim danom sve veći. uz zdravstvene radnike rade i 3 psihologa. Postoji i problem prilaza u centralni objekat DZ Novi Grad zbog uske ulice i parkiranja vozila grañana i zbog toga potreba da se planira izlaz na drugom kraju objekta na području sadašnje zelene površine. Skupština Kantona Sarajevo na sjednici 23. u specijalističko konsultativnoj službi 12. 32 . Veliki problem predstavlja i neuslovnost ambulantonog prostora u kojem se odvija rad na području MZ Ali-pašino Polje A faza. 03. godini primljeno je 25 zdravstvenih radnika u radni odnos. Općina Novi Grad je u 2005. godinu planirana su sredstva u iznosu od 110 000 KM za pomoć osnovnim i srednjim školama sa područja općine. Zdravstvo cca 12 cca 12 8 primarna zdravstv. Zakon je usvojen u avgustu. rasporeñenih u 99 radnih timova. godini radili su na 14 lokaliteta u dvije smjene. Skupštini Kantona i Ministarstvu obrazovanja i nauke Kantona prijedlog i mišljenja u vezi sa nacrtom. pa čak i četiri smjene. OŠ „Avdo Smailović“ i OŠ „Behaudin Selmanović“ od kojih svaka broji više od 1000 učenika. sa većim brojem timova. a i postojeća sala u OŠ „Džemaludin Čaušević“ ne zadovoljava potrebe učenika ove škole. Zdravstvena zaštita i socijalne usluge Zdravstvene ustanove Domovi zdravlja Ambulante: Državne Privatne Apoteke a. U primarnoj zdravstvenoj zaštiti radilo je 85 timova.

08 0. minis. dijabetis 7%.17 3.40 0. Kanton. 71%.64 224. Maligne neoplazme kod populacije od 19-64 godine i preko 65 godina iznose 1% u strukturi zastupljenosti oboljenja.54 341. minis. minis.766 766 preko766 Ukupno Broj korisnika 104 106 86 6. izbjegla i raseljena lica.77 169. godini je 23. Kanton.922 cca 3. Kanton. minis. B 1. Kod osoba od 19-64 godine veći pstotak bolesti su akutne infekcije gornjih respiratornih puteva 12% i hipertenzivna oboljenja 12%. Kanton. 4.300 300 . b. 10. Kanton. Prava iz oblasti boračko invalidske zaštite Lične invalidnine –RVI porodične invalidnine dobitnici priznanja dobitnici priznanja zdravstvena zaštita gradski prevoz rehabilitacija i banjsko liječ.50%.076 218 218 1. lica zdravstvena zaštita za lica starija od 65 g.68 Broj penzionera-osiguranici na općini -podaci Zavoda zdravstvenog osiguranja KS 33 . 5. Kanton.651 2. minis. minis.539 90 1.485 4. s tim da je izvor sredstava za te namjene federalni ili kantonalni budžet u zavisnosti od vrste socijalnih prava. Oblast socijalne zaštite dječiji dodatak zdravstvena zaštita djece porodične invalid.60 13. 8. Federal. Kanton. 6. Kanton. CŽR Lične invalidnine CŽR zdravstvena zaštita CŽR zaposlene porodilje nezaposlene porodilje jednokratna pomoć za opremu novoroñ.64 193. minis. minis.44 7. 2. minis.90 441. Kanton.15 273.250 250 . Kanton.378 1. 9.58 0. Kanton.06 14.00 100 Prosječan iznos penzije 32. akutne infekcije gornjih respiratornih puteva 6%. minis. 3. Kanton. A 1.52 0. 6. Analiza starosne strukture korisnika zdravstvenih usluga pokazuje da su u najvećem broju 30% starije osobe od 65 godina.42 31.084 3. socijalna pitanja. minis.27 187.500 500 .51 590. 3. i izbjegl. i Općinske službe za boračka pitanja. Kod osoba od 65 godina i više najbrojnije bolesti su hipertenzivna oboljenja 19%. 7. Kanton. Općina Broj korisnika cca 2.570 2. 4.264 97 591 473 32 326 513 26 cca 218 129 Napomena Prosjek mjesečno Prosjek mjesečno Ukupno Prosjek mjesečno Prosjek mjesečno Prosjek mjesečno Prosjek godišnje Prosjek mjesečno Prosjek mjesečno Prosjek mjesečno Prosjek mjesečno Ukupno Prosjek mjesečno Prosjek mjesečno Prosjek mjesečno Prosjek mjesečno decembar 05 Struktura penzija po rasponima – podaci PIO Rasponi do 50 50 – 100 100 – 169 . Vodeća oboljenja: kod osoba u dobi od 0-6 godina to su akutne infekcije gornjih respiratornih puteva.169 169 – 187 187 187 . Socijalna zaštita Socijalna prava grañani ostvaruju u okviru Općinske službe za rad. minis. minis. minis. a isto oboljenje je preovlañujuće i kod osoba od 7-18 godina.40 178.Na području cijelog kantona pa i općine Novi Grad aktuelni su i preventivni projekti zaštite zdravlja kao i prevencija od narkomanije. Federal. Respiratorne i druge tuberkuloze ukupan broj oboljelih lica u 2005.050 626 83 0 20.38 5. minis. minis. minis.917 1.74 134. Sredstva Federal. zdravstvo.197 870 cca 4.44 5. 2.01 72.284 Učešće 0. Kanton.86 766.400 400 . zdravstvena zaštita raselj.34 17.19 247. 5.200 200 . 7.51 0.

415 792. Korisnici novč.541 2005. z.284 6.2003.10% 26.558 17.72% 33.893 316 30 425 Učešće Općine u Kantonu 22.g.074 22.125 6. Jetimsko naselje Struktura pomoći Centra za socijalni rad Novi Grad u 2005.11% 23.437 841 201. Smetnjama Smještaj u drugu porodicu Korisnici u ustan.769 76 22 141 Kanton (prosječno mjesečno) 671 6.10% 71.079 28. p.91% 22.67% 23. godini R.Sos Kinderdorf 2.064 2004.30% 22.Br. 19.41% 16. Zdravstena zaštita korisnika i troškova bol.564 345. na općini djeluju: -Centar za socijalni rad -Centar za stare i iznemogle -Nekoliko nevladinih centara i organizacija za podršku specifičnim socijalno ugroženim grupama grañana. za njegu i pomoć od strane druge osobe Korisnici jednokratne novč. -Briga o djeci bez roditelja: 1.430 211.513 3. z.66% 24.50% 98 101 85 88 63 47 Korisnici pomoći R.398 76. 20.7 % 24 % 69. Opis pomoći Općina (prosječno mjesečno) KM 26.60% 25.Br.68% Index 05/04 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sredstva stalne novč. novč.35% 33.28% 96 101 87 33 71 33 35 Javne kuhinje: -JK Merhamet 432 domaćinstva sa 1071 obrokom -JK Stari grad 53 domaćinstva sa 139 obroka -JK Kruh Svetog Ante 34 . Smetnjama Smještaj u drugu porodicu Smještaj u ustanove soc.839 19 8 24. Korisnici zdravstene zaštite i liječenja Vanredno školovanje Subvencija grijanja Sahrane Ljekarska komisija 96 131 94 103 111 14 171 124 1 893 3 1 59 768 756 2 3. soc.521 Kanton (prosječno mjesečno) 114.72% 18.27% 15.418 1. Korisnici izuzetne novčane p. Novčana naknada za njegu i pomoć od strane druge osobe Jednokratna novčana pomoć Izuzetna novčana pomoć Novčana naknada za vrijeme čekanja na posao osoba sa psiho fiz.p.589 144 46. nak.049 Učešće Općine u Kantonu 23.27% 16. Opis pomoći Općina (prosječno mjesečno) 152 1.761 4.415 49.g 22.g.15% 16.026 Socijalne usluge.pom. čekanja na posao osoba sa psiho fiz.472 16.76% 20.08% 17.883 15.093 220 23.77% 17. Liječenja Vanredno školovanje Subvencije Troškovi sahrana Ljekarska komisija 96 130 100 105 113 5.625 2.27% Index 05/04 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Porodice korisnici stal. naknade za vr. Korisnici novč.

Služba traženja 4 Program: Upozoravanja na mine 70 35 35 Prosj. 1 mjesečno -jednokr. Katastrofa 35 .Materijalna pomoć Crvenog križa Općine Novi Grad R. u obilasku porodica nestalih. mijenja prema kriteri. odjev. paketi i higijen. 1 mjesečno higijen pak. materij. 1 mjesečno Obuhvaćeni su grañani u stanju soc.paketi 1 mjesečno -paketi sa higijen. pomoć u prehram. broj 5 Program za soc.obući i dr.p. pom. Broj porodica je varijabilan zavisno od broja ident. daje se prosj. Prehr.pak mjesečno Preh. pak. drugih davanja soc. nepog. a za povremene prema mogućnosti 3-4 puta god.sred. Program Davanje u vrijeme element.p. se svaki mjes. nestalih 2. Ugrožene Ovdje nisu iskazana davanja u odjeć.pak. mjeseč. pelene 3 pak. koji ispunj. Naziv programa Narodne kuhinje Vrsta pomoći topli obrok za 5 dana u sedmici i subotom suhi obrok -preh.paketi godišnje ćebad godišnje Ukupan broj korisnika 780 Stalni broj korisnika 780 Povremeni broj korisnika Primjedba Broj korisn. kriterije su veće nego što su finan. paketi se obezbjeñuju mjes.Br.mog. poptrebama 120 50 100 100 100 Podaci su dati u odnosu na dosadašnje godišnje potrebe 6. a povodom uru. pisama ekshumacije nestalih popunjavanje Ante mortem obrazaca – 20 prod. Kućna njega 120 120 80 80 40 40 5 25 120 godišnje 120 godišnje 120 godišnje 240 porodica 5 20 80 godišnje 80 godišnje 80 godišnje 5 40 40 godišnje 40 godišnje 3. a nisu koris. veš posteljine peškiri i dr. paketi godišnje higij. za stalne kor. mjesečno30/1 zavojni mat. Potrebe grañ. i dr. Materijalna davanja za nastradale od mina: prehram. 1. predm.

Kulturno – historijsko nasljeñe -Obilježja XIV zimskih olimpijskih igara Olimpijsko selo Mojmilo i sportska dvorana Mojmilo.mali nog. Općina danas ima ureñeno 37 sportskih ploha i izgrañeno 35 dječijih igrališta. Planirana je konzervacija objekta i izgradnja prikladnog turističkog kompleksa. godine i održavanja Zimskih olimpijskih igara jedini sportski objekti na području novogradske općine bile su rekreacione i sportske površine pri osnovnim školama. bočanje.maxi šah Na općini se nalaze 2 multifunkcionalna igrališta: u naselju Al. sportsku dvoranu na Dobrinji i u okviru privatne škole Gazzaz.kult. pozorišne predstave. Danas općina ima fudbalsko igralište – stadion Otoka. Na teritorije općine djeluje 38 sportskih klubova. U ratu devastirana Sportska dvorana u naselju Mojmilo je obnovljena.obuća godišnje odjeća godišnje 100 pari 100 osoba 13. Od posebnog je interesa obezbjeñenje institucionalne podrške za šehidska mezarja i spomen-obilježja poginulim u nedavnom ratu. 13 škola ima fiskulturne sale. u trajanju mjesec dana. Pred održavanje olimpijskih igara. Košarka 1. Srednje škole imaju dva vanjska igrališta. Do 1984. kuća porodice Žiga. Dom kulture Švrakino selo namijenjen je prvenstveno za manifestacije kulturno-umjetničkih društava. književne večeri. -Prema Urbanističkom planu Grada Sarajeva za period 1986 – 2015. Centru Kralj Fahd Vanjska igrališta 2 boćarska igrališta 4 igrališta za mali Nogomet 20 košarkaških igrališta 4 mješovita. stoni tenis. uz finansirenje više nivoa vlasti. a pored toga održavaju se i kulturno sportske manifestacije u povodu obilježavanja značajnih datuma. Merhemića kuća. -Na općini su važni vjerski objekti sve tri konfesije. 36 . a sve škole imaju vanjska igrališta. Hadžihalilovića kuća-restauracija u toku. ova općina dobija sportsku dvoranu koja je za vrijeme rata potpuno devastirana. koncerte itd. Polje C faza: mali nogomet.odbojka na pijesku 6 . Radovi na izgradnji olimpijskog bazena na prostoru Otoke su u toku. razna druženja. Kulturni centar na Dobrinji namijenjen je za izložbe. košarka. Objekti za kulturu Općina raspolaže multimedijalnim centrom za kino projekcije. Kultura i sport Sportska igrališta Sportska igrališta Stadion “Otoka” Sportska dvorana na Dobrinji Sportska dvorana u u naselju Mojmilo Sportska dvorana u privatnoj školi Gazzaz Vistafon Dvorana u islam. Od petnaest osnovnih škola. u naselju Buča potok „Srce“: mali nogomet i maxi šah. a u toku je izgradnja novih u skladu sa urbanističkim planovima. U općini svake se godine u junu održava kulturno-sportska manifestacija „Novogradski dani“. -Tunel DB koji je u ratu bio poznat kao jedini izlaz iz grada i tunel spasa za opkoljeno Sarajevo. zaštićeni spomenici kulture svrstani u III kategoriju su: Memišević čardak.

Prepreke u razvoju 1. nedostatak i neopremeljnost naselja komunalnom infrastrukturom koja datira još od prije 30 godina i dotrajalost postojeće. Velika koncentracija zagañivača i ostalih sadržaja koji ugrožavaju čovjekovu okolinu na teritoriji općine Novi Grad (gradska deponija. KANTONU SARAJEVO I OPĆINI NOVI GRAD Pokazatelj Obilježje FBiH Kanton Općina 37 . velika gustina saobraćaja. Navedeni objekti su prepreka razvoju iz razloga što se ne poštuju ekološki standardi. Na ostalim područjima kantona odreñeni sadržaji kulture su manje ili nikako zastupljeni. u zonama za izgradnju takvih objekata. osnovnih i srednjih škola. kao i sa drugim kantonima. zagañenost i neureñenost korita svih rijeka koje prolaze kroz teritoriju Općine. takoñe nedovoljan je i broj sportskih objekata. usvojeni propisi kao i nedovoljna kontrola od strane nadležnih kantonalnih inspekcijih službi. sakralni objekti – tri. Bačići. puno je izazova za obezbjeñenje humanijeg i kvalitetnijeg života. koju je uzrokovala bespravna individualna stambena izgradnja. Velika naseljenost. Ocjena . Distribucija objekata nije prostorno pratila razvoj kantona i ove općine. Rajlovac. Graditeljska baština općine Novi Grad: historijsko-memorijalni kompleksi i spomen obilježja – jedno. Kultura življenja je strateški važna oblast i kroz različite partnerske programe kontinuirano se radi na podizanju ekološke svijesti imajući u vidu izmijenjenu demografsku sliku.Razvojne mogućnosti koje proističu iz geografskog položaja Teritorij kojom raspolaže općina Novi Grad pruža mogućnosti razvoja malih i srednjih preduzeća u zonama koje su namijenjene za privredu. te veliki broj individualnih objekata bez odobrenja. prema Prostornom planu površina prirodnih cjelina u ha je 51. a koja danas nisu u funkciji ili rade u dosta smanjenom intenzitetu). 3. u oblasti kulture nema kino-dvorana i dvorana za pozorišne predstave. 2. ukupno 19. instalacije gasovoda u Butilama.prostorni kapaciteti objekata kulture nisu u skladu sa potrebama stanovništva. tako da je sa jedne strane izražena koncentracija prostornih kapaciteta različitih djelatnosti kulture na području užeg centra gdje su smješteni najatraktivniji sadržaji kulture. sjedište depoa KJKP "Gras" /tramvajski i trolejbuski/. odnosno stihijsko naseljavanje općine Novi Grad. Iz prostorne osnove kantona . tako da se sve značajnije kulturne aktivnosti i manifestacije odvijaju na tom području. a ta se mogućnost pruža naročito u područjima Halilovići. U cilju unapreñenja okoline i ambijenta za življenje i poslovanje općina izdvaja značajna sredstva iz budžeta za realizaciju projekata na cijeloj teritoriji. Prirodna baština kantona obuhvata prirodne cjeline i pojedinačna dobra. objekti stambene arhitekture –tri. Stanje okoliša i kultura življenja Imajući u vidu gustu naseljenost urbanih dijelova općine. Ocjena stanja Stanje kapaciteta društvenih djelatnosti općenito karakteriše nedovoljan broj objekata predškolskih ustanova. U svrhu sistematičnog pristupa zaštiti životne okoline Općina je uradila i usvojila vlastiti ekološki plan LEAP. velika preduzeća čiji se pogoni nalaze na teritoriji općine. Donje i Gornje Telalovo polje. betonare i asfaltne baze. Svojim položajem općina ima dobru saobraćajnu povezanost sa drugim općinama kantona Sarajevo. depo "Centrotransa". za općinu nema podataka. Nedostatak objekata društvene infrastrukture.Graditeljsku baštinu čine nepokretna kulturna dobra ljudskim radom stvorena ili oplemenjena vrijednost s naročitim kulturno-historijskim značenjem za narode. prečistač otpadnih voda. groblja i nadgrobni spomenici – sedam. arheološke zone i područja – pet. nekontrolisano uništavanje poljoprivrednog i šumskog zemljišta u ratnom i postratnom periodu. OSNOVNI PODACI O FEDERACIJI BiH.512 za kanton Sarajevo. glavna plinska stanica. benzinske pumpe.

540 15. Sam trend migracija koji se može pratiti u periodu 2001-2005. trgovina 38 . 2005. mnogo više.3 401.905 18.339 89 18. gasom i vodom 2.32 74.561 67. Finansijski indikatori ekonomije (podaci AFIP-a) Ostvareni rezultati poslovanja 862 pravna lica. grañevinarstvo 90. rudarstvo 1. ekonomskih migracija stanovništva i drugih faktora. C.061 40.27 10.625 7. ekonomski i splet različitih socioloških faktora doprinose ubrzanom povećanju broja stanovnika općine Novi Grad.903 stanovnika. poljoprivreda. godina pokazuje da je zabilježen priliv novih 8615 stanovnika.500 161. pa se može očekivati da broj stanovnika općine Novi Grad 2015. Ekonomija i biznis 1.2 119.54 2.696 321 16.91 546 2.700 stanovnika.100 djece.02 93.8 Novi Grad 47. snabdijevanje el.45 70. godine mogla doseći 138.270 726.530* 18. B.06 13.40 19.66 388.277. uključivši i povećanje prirodnim rastom od približno 1. D.22 70.Površina Stanovništvo Gustina naseljenosti Starosna struktura (%) 30.44 5.06.418 338. Dakle.84 *uzeti su podaci o zaposlenom stanovništvu općine Stopa rasta broja stanovnika nije samo posljedica prirodnog rasta. po područjima: A.8 48. E. ili i više ako se posmatra širi spektar faktora koji utiču na demografske promjene.110 2.09 41. bude mnogo veći od trenutnih 119. energijom. lov i šumarstvo 5. KM mil. g.323. već. prerañivačka industrija 126. F.49 2.) Nezaposleni ( 2005.176 31.903 2. te bi ukupna populacija ove općine 2015.688 31. g. km 2 GDP (2004) Zaposleni ( 2005.34 11.779 33. KM % 26.) Radna snaga Učešće radne snage u ukupnom stanovništvu Stopa nezaposlenosti Izvoz (2005) Uvoz (2005) Pokrivenost uvoza izvozom <15 15-64 65> mlrd USD broj broj % % mil.7 Sarajevo 1.646 38.28 46.

074.u.592. Struktura pravnih lica Područja poljop. skladištenje i veze 81. poslovanje nekretninama.190.913.709 1. nek.544 20. Pokazatelji rentabilnosti -Odnos dobiti i kapitala% III.62% 0.3 94.616. J.661.44 %.134.1 33. ugostiteljstvo 12.6 57.150.901 492.8 61.390 47. I. 7.44% 100.3 92 137.44% 47.357. zdravstvena i socijalna zaštita 8. el. prerañivačka industrija 14. 8.965. socijalne i lične uslužne 21. H.353 1.58% 0. saobraćaj.093.125. grañevinarstvo 10.56 %. G. poslovanje nekretninama.432 616 2005 862 pravna lica 1. iznajmljivanje i poslovne usluge 11. društvene.% 2004.898.066 53. Struktura najbrojnijih: trgovina 47.104 721.284 4. L. 6.9 31.757.00% Na području općine Novi Grad Sarajevo.650 755.856 55.733. Rudarstvo prerañ.na veliko i malo 410. Pokazatelji finansijske stabilnosti i likvid.56% 1. Pokazatelji ekonomičnosti -Ukupan prihod prema ukupnim troškovima% -Ukupan gubitak po radniku u KM II. i ulaganja prema ukupnim obavez.016 645 Index 124 122 143 97 117 121 114 131 196 104 137 133 106 105 I.Ukupni rezultati Finansijski indikatori 1.882 690. Poslov.5 39 .% -Odnos izmeñu gotovine prema tekućim obavez.892.% -Odnos potraživ.2 104.8 9.127.48% 0. 2.291 958.g.93% 2. 99.886 1.790.40% 0. ostale javne. obrazovanje 2.3 Ind.6 5.i p. 3.377.877 360. -Učešće stalnih sredstava u poslovnim sred. Zbirna tabela . 950. iznajmljivanje i poslovne usluge 99. 5.12% 14.659. Kapital Dugoročne obaveze Tekuće obaveze Prosječan broj zaposlenih na bazi ef.62%.481 577.v. Tabela 1.39% 9. snabdjev. posred. 101. finansijsko posredovanje 5.322 677. Grañevinarstvo Trgovina Ugostiteljstvo Saobraćaj i veze Finan. K.228.23% 0.841 1.867 6.557 1.9 2005.891.48 %. z.9 4.ind.620 506.353.58% 11.23% 10.887 41. 10 11 Ukupan prihod Ukupnan rashod Neto dobit Gubitak Akumulirani gubitak Ukupna aktiva/pasiva Stalna sredstva Tekuća sredstva Gubitak iznad visine kapit.333.973 33.181. 4.127 133. lov i šum. Obrazovanje Zdrav. i soc. 98. M. Ostalo Ukupno A B C D E F G H I J K L M Broj pravnih lica 5 1 126 2 90 410 12 81 5 99 2 8 21 862 Struktu ra 0.334 11.794 10. sati rada Prosječna neto plata po zaposlenom 2004 862 pravna lica 1.928.056. prema dostavljenim knjigovodstvenim bilansima stanja i uspjeha bila su 862 pravna lica.460 156.492.0 103.5 8. 9.226.557.

5 mil. Turizam.3 mil. Nisu definisani nosioci tehnološkog unapreñenja. “Oki” 4. KM. “Žica” 1. KM. a izostala je i značajnija podrška vlasti na razvoju sajamskog turizma kome grad pretenduje.1 mil. “Zrak” 2.9 mil. nadalje zabilježen je rast štednje a sa tim i potencijalnog investicionog kapitala. JKP “Toplane” 3. KM. Kontinuirano poslovanje sa visokim gubitkom KJKP “Gras” i “Toplana”. “Aluplast” 4. KM.7 mil.1 mil. problem bankovnih garancija.398 108 130 Privatna preduzeća sa većim ostvarenim prihodom: “Interex” 151. “Bitumenka” 12.306 11. a procjenjuje se da će se taj trend nastaviti. Dugoročne obaveze veće su za 37%. godini. “E-Tds” (privatizovan početkom 2006. U 2005. KM. depoziti privatnih preduzeća.KM.3 mil.3 mil KM. CPU 2. KM. “Žica” (privatizovana početkom 2006.g. izvoza.1 mil.7 mil. KM. kadrovska problematika i tehnička neopremljenost.7 mil. “Asa Pss” 21. kao i realizacija razvojnih programa koji će omogućiti ekonomičnije poslovanje. KM.6 mil. KM. KM. KM. značajno povećava zaposlenost.4 mil. “Robot komerc” 97. “Uniklima” 4.5 mil.2 mil. KM.IV Drugi pokatazelji -Oprema po radniku u KM -Akumulirana dobit po radniku 17. “Imzit komerc” 8. “Telma” 5. KM. godinu. a kamatne stope komercijalnih banaka nastavile su silazni trend. To su i konstatacije Privredne komore KS u njihovoj informaciji o stanju i aktuelnostima privrede u 2005. “Zvečevo komerc” 15.635 15. nedovoljna kontrola. KM.6 mil. ali neiskorišteni. Državna preduzeća sa većim prihodom: JKP “Gras” 53. KM. godini zabilježeni su ohrabrujući koraci u stvaranju jedinstvenog tržišta u BiH i to jačanjem centralnih institucija na nivou države i usvajanjem jedinstvenih propisa. sati rada po područjima Područje 2004. i pored tih pozitivnih pomaka. KM. odsustvo strateškog razvoja industrije. što bi trebalo da se definiše u razvojnoj strategiji za ovu privrednu granu. KM. pruža velike mogućnosti za ulaganje. “Planika fleks” 7. “Euroasfalt” 7. KM.3 mil. “Asa Pva” 37.g.04 mil. Pojedinačni podaci o finansijskim pokazateljima preduzeća nisu potpuni. KM.5 mil. “Step” 8. Finansijski sektor: u cilju jačanja tržišne pozicije u proteklom periodu u bankarskom sektoru desili su se procesi koncentracije kapitala kroz integraciju najvećih banaka. U grañevinarstvu su u 2005. smanjenja broja banaka. JKP “Toplane” 43.KM. 40 .4 mil.2 mil. KM. KM. Poštanske i telekomunikacijske usluge imaju pozitivan trend kretanja. “F Auto centar” sa 14. iako postoje veoma značajni potencijali u ovoj grani.804 18.9 mil.2 mil. Bilans stanja.2 mil. “Vf komerc” 128. Prema ocjeni Komore.3 mil. KM. Porasli su depoziti stanovništva. nalaže potrebu da navedena preduzeća zajedno sa osnivačem – KS izrade dugoročan program finansijske konsolidacije. rad na crno. stanje u privredi je i dalje veoma složeno i teško.) 13.3 mil. jer ne raspolažemo informacijama. KM. KM.3 mil. Geodetski zavod 0. čiji su potencijali veliki. “Interex” 1. Meñutim. strukturalnog prilagoñavanja itd. “Fabulas” 7. “Intereuropa Rtc” 6. KM. % Ind. koja u kantonu Sarajevo.) 5.0 mil.1 mil. “Wurth BH” 11. KM. KM. koji zauzima sve značajniju pažnju u KS.1 mil. KM.7 mil. KM. Broj zaposlenih na bazi ef.6 mil. a ukupne obaveze sa 62%. “Neuron komerc” 7. a mobilna telefonija od 7. KM. “Brojler” 7. “Dijamant” 3. Privatizovana preduzeća sa većim prihodom: “Cts Eurolines” 25. štedni depoziti. prije svega preispitivanje troškova u poslovanju – mogućnost štednje i racionalizacije. nije dostigla ni trećinu proizvodnje iz predratnog perioda. Preduzeća sa većim ostvarenim gubitkom: JKP “Gras” 7. nedostaje sistemski pristup. meñutim grad Sarajevo nema zvaničan prepoznatljiv turistički brend. Prerañivačka industrija. u pasivnom bilansu kapital učestvuje sa 38%.5%. KM. kapitalnih investicija upošljavaju se i druge privredne grane. a tekuće obaveze za 33% u odnosu na 2004.2 mil.8 mil. “Kovinoplastika” 6. a izostala je i finansijska podrška izvozno orijentisanoj privredi. KM.7 mil.7 mil. održan je stabilan kurs KM i nizak nivo inflacije.9 mil.6%.7 mil. godini izostale veće investicije. Tabela 2.9 mil. KM. KM. tako da je angažovanje grañevinskih kapaciteta bilo nedovoljno. KM. prema podacima Komore. “Asa Pva” 1. TP “Dc Sarajevo” 3. Preduzeća sa većom ostvarenom dobiti: “Robot-komerc” 2. “Wurth BH” 1. KM. “Merkur” 29. 2005. Telekomunikacijske usluge vezano za internet konekciju imale su rast od 13. Osim toga realizacijom. “Sprind” 12. KM.9 mil.7 mil.KM. u ovoj grani prisutna je nelojalna konkurencija.

642.07% 2.40% 5. i soc.88%.138.482.511.840. posred.i p.01% 0. Ostalo Ukupno 9 23 2.27% 70.v. i soc. 126 101 127 97 118 132 104 111 113 81 277 111 99 124 U 2005.04% 0.ind.i p.299 49. Ukupan prihod po područjima u KM Područje Poljop. lov i šum.231 1.194 120.785 98. Grañevinarstvo Trgovina Ugostiteljstvo Saobraćaj i veze Finan.813 % 0. saobraćaj.478.27% 5.53% 0. posred. lov i šum.932. Snabdjev.939.188 52.800 45. socijalne i lične uslužne djelatnosti 5.599.94%.378. socijalne i lične uslužne djelatnosti 13. društvene. Poslov. Grañevinarstvo Trgovina Ugostiteljstvo Saobraćaj i veze Finan.01% 0. na trgovinu odnosi se 33.667 1.03% 0.68% 3.664 53.u.68% 100.167 1.572 98.507 11.913.898 456.345 1. skladištenje i veze sa 7.ind. Grañevinarstvo Trgovina Ugostiteljstvo Saobraćaj i veze Finan.251 882. 478.709 % 0.138.29%. lov i šum.286.290 1. Ukupni troškovi po područjima Područje Poljop.844 108. Snabdjev. z.165.333. Ostalo 2004. nek.499.200.457.199 2.172 44. nek. Obrazovanje Zdrav.323.545 137. Ostalo Ukupno 2004.13% 0.883.723 25 1.508 97.388.494 5.Poljop.236 125. 600.20% 0.006 49. godini pravna lica su ostvarila 1. Tabela 4.370.927.356 32.08% 8.744 1.g.v.04% 0.998 112.012 26 1.978 2005. skladištenje i veze 12. društvene.810 138.054.043 138.659.g.12% 13.00% Ind.80% 0. posred.399.840.022 521.10% 8.37% 2.u. 465.575 130.123.861.31% 2. z.598. prerañivačka industrija sa 8.23% 68.016 lica.56% 0.03% 7.432 14 28 2.829 26. Snabdjev.326. Tabela 3.442 10.836. el.217 109.886 2005.ind.992 1.246.39% 5.712. ostale javne.303. U ostvarenom prihodu trgovina je učestvovala sa 70.v. nek.00% 156 122 92 95 101 124 96 99 125 101 267 106 105 106 Broj zaposlenih na bazi efektivnih sati rada se povećao za 6% u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 11.37%.87% 0.93% Ind.g.03% 7.886 866. Obrazovanje Zdrav.500 6.197 391 922 3.55% 8. na prerañivačku industriju 19.80%. Rudarstvo Prerañ. Rudarstvo Prerañ.337.174.03 %.989 114.86% 3. Obrazovanje Zdrav.159 51.682.58% 0.965.325 30 613 8 233 1. na ostale javne.68%.659 miliona KM ukupnog prihoda ili 24% više u odnosu na 2004.400 413 913 3.902.274 45.786 437.94% 3.i p.689.526 2. z. Rudarstvo Prerañ. Poslov. godinu.834.u.340 24 607 3 220 1.969.917 45.945.691 5.433 100. el. 128 123 120 91 118 132 98 112 164 93 264 109 98 41 .25% 19.768 2. 597.016 0.29% 0.37% 33.981 47. el.13% 2.23% 12. Poslov.452 1.315 54.875 47.572 6. i soc.88% 100.994.15% 1.801 1.62% 0.2%. Od ukupnog broja zaposlenih. saobraćaj.234.301 511.

203 2. skladištenje i veze 7.37% na trgovinu. 3.02% 0.78 % na saobraćaj. na trgovinu otpada 68.81% 0.390. 305 53 48 280 136 75 95 114 79 85 97 Prema područjima 43.127.i p.03% 0. nek.031.Ukupno 1.390 100.353.398 2.351 33.89% na snabdijevanje električnom energijom. Tabela 5. Prosječna neto plaća po područjima Područje A B C 2004.125 7.190.973 1.20% 100.316 6.81 % na prerañivačku industriju.533 0 9.01% 3. Neto dobit po područjima Područje Poljop.460 % 0.156. Rudarstvo Prerañ.784 127. 372 322 356 2005. godini ostvarena je neto dobit preko 47 miliona KM što je više za 43% u odnosu na prethodnu godinu.g. 14. lov i šum. Tabela 6.g. 8. skladištenje i veze. 79 199 107 189 153 539 70 57 112 174 291 143 U 2005.450 294.21 % otpada na trgovinu.896 47.760 1.856 2005.307.43% 2.402.55% 8.00% 9. Ostalo Ukupno 2004.456 2.125.05% poslovanje nekretninama.568.002 237.066 % 0.ind.422.616.228 2.991 53.725 0 7. iznajmljivanje i poslovne usluge.12% 14.333 2.476 11. 21. Obrazovanje Zdrav. Obrazovanje Zdrav. Poslov. 12. gasom i vodom. 93%.488 4. 79 84 113 42 . 15.01% 5.v. el.21% 0.384 3.842.u.662. 5.097 174.32% 43.661 miliona KM ili 23% više u odnosu na prethodnu godinu.i p.543 1.00% 0. 297 271 404 Ind.27% 2. Snabdjev.044.495.788.757.937 8.00% 123 U 2005. i soc.774 489.34% na prerañivačku industriju.645 595. Gubitak po područjima Područje Poljop. društvene.592.u.925. z.826 85.488 2.355.00% Ind.846.668.651 138 118.v.03% 5.185 3.981 863. 5. Od ukupno ostvarenih troškova. Grañevinarstvo Trgovina Ugostiteljstvo Saobraćaj i veze Finan. Poslov.457 55. lov i šum. posred.214 0 4. na saobraćaj.ind. socijalne i lične uslužne djelatnosti 5.197 64.459. nek. Grañevinarstvo Trgovina Ugostiteljstvo Saobraćaj i veze Finan. Ostalo Ukupno 2004.001 34. Tabela 7.692 666. 5.24% 21.564 359.767 4.835 22.388 7.343 1.00% Ind.102 0 8. 9. Od ukupno zabilježene dobiti 73.604. na ostale javne. posred. Snabdjev.34% 5.59 % saobraćaj.150.144 118.661.53%.05% 0. iznajmljivanje i poslovne usluge. na prerañivačku industriju 8.100 23.471.846 8.37% 0.59% 1.78% 0. z.125.36% 73. godini ukupni troškovi iznosili su 1. skladištenje i veze.079 0 20.89% 1. el.849 205. Rudarstvo Prerañ.79% 100.56% 0. 9.01% 0.127 2005.56 % gubitka otpada na poslovanje nekretninama.348.857 6.58 %. i soc.31%.

Rudarstvo Prerañ.171.604 93.703 17. saobraćaj.02% 0.01% 1. 53.791.ind.687 958.039 96.74 %.786 252.324. Grañevinarstvo Trgovina Ugostiteljstvo Saobraćaj i veze Finan.848 589.34 %.61% 100.424.039 46.677 1.729.313.34% 0.735 18.690 138. saobraćaju.557 1. iznajmljivanje i poslovne usluge 13.00% 0.30% 0.01% 0.290 532 176 724 757 645 109 109 98 102 104 106 114 53 96 105 105 U 2005.756.917 0 5. Grañevinarstvo Trgovina Ugostiteljstvo Saobraćaj i veze Finan. godini prosječne plaće bile su najviše u finansijskom posredovanju 1. Aktiva po područjima Područje Poljop. gasom i vodom 852 KM.99 %. godini ili za 21%. el.390.74% 0. nek.g.891 milion KM u 2005.653 1.15% 14. z.863 153.266. snabdijevanje električnom enegijom.05% 18.596 339.225.69% 5.768 50.335.16% 9.42% 0.u.748.392. el. 222. ostale javne.419.265 1. Snabdjev. Stalna sredstva po područjima Područje Poljop. posred.181.362.791 62.192 268.828 186. socijalne i lične uslužne djelatnosti 757 KM.11% 11.512.222 4. U ukupnoj aktivi trgovina učestvuje sa 41.110 1.00% Ind. 159 76 106 95 145 134 109 112 276 127 136 85 111 121 Vrijednost ukupne aktive je porasla sa 1. lov i šum.481 2005. skladištenje i veze 1. Tabela 9.363.265 KM.125 5.422 320.68% 3. Obrazovanje Zdrav.968 0 4.584. Ostalo Ukupno 2004.58% 41.320 210.94% 13.100 359. Ostalo Ukupno 2004.928. poslovanje nekretninama.09% 100.219 465 331 751 721 616 852 400 575 322 1.557 miliona KM u 2004.978.074. 122 103 104 96 87 124 109 111 300 137 86 102 114 43 .460 68. i soc.290 KM.587.741.919 276. posred.31% 5.12% 0. na 1.228.42% 4.g.716. Obrazovanje Zdrav.589.573 88.794. društvene.557.650 % 0.238.287 291. Tabela 8.797.v.03% 26.178 6. zdravstvena i socijalna zaštita 724 KM.00% Ind.901.298 86.038 74. z.321.061 49. Poslov. nek.629.314.977 12.D E F G H I J K L M Prosjek 780 364 585 316 1.600 6. Snabdjev.190.u. skladištenje i veze 11.404.i p.893 92.576.760 398. 354. prerañivačka industrija sa 18.72% 1.207 1.440.213 65. i soc.891.154.291 2005.418 198.689 1.028 279.003.040 1.99% 4.557 % 0. Poslov.093.637.774.664.305 789.986.00% 0.v.i p.428 2.ind.762 16.501. 64.276 1.12 %.340 67. lov i šum.792 101. Rudarstvo Prerañ.952.49% 36.404 1.

656 4.791.14% 0.961 65.01% 36. godini iznose 1.995 262.06% 7.5%. el.935.088 79.60% 0.182.479 255. 145. Rudarstvo Prerañ.078.111.179 30.271 39.150. Snabdjev.86% 0.049.578.227.511 16.4 %.259 446.784 1.413 1. poslovanje nekretninama. 178 50 113 95 186 147 110 118 225 107 146 81 125 131 Ukupna vrijednost tekućih sredstava u 2005. nek. Obrazovanje Zdrav. 143.380 124.440 33.977 227.073. 259. el.657 60.327 755.829 51.17% 5.59% 4. Rudarstvo Prerañ.511.545.860 16. Prerañivačka industrija u ukupnoj vrijednosti kapitala učestvuje sa 36.887 % 0. iznajmljivanje i poslovne usluge 7.237 88.03% 0.889.Stalna sredstva u 2005.44% 0. Na trgovinu otpada 36.ind. iznajmljivanje i poslovne usluge 17.246.456 2.86%.647.648 33.688 960.784. i soc.790.405 2005.238.167.g.97% 0. skladištenje i veze 7.985. i soc.60% 100.093 miliona KM i za 14% su veća u odnosu na 2004.618.010.860.423 114.01% 0.226.110.654 47.v.241. povećala se za 31% u odnosu na 2004.g.ind. Tekuća sredstva po područjima Područje Poljop.167. Grañevinarstvo Trgovina Ugostiteljstvo Saobraćaj i veze Finan. godinu i iznosi 755.344 833. skladištenje i veze 15.615.50% 0. godinu.97%.328 562.30% 31.227 1.781. Kapital po područjima Područje Poljop. Obaveze po područjima Djelatnost Poljop.72% 49.901 % 0.344.501.01% 0.018 92.333 57.892.311.198 376.519 2. Ostalo Ukupno 2004.91% 7.992 406. Grañevinarstvo Trgovina Ugostiteljstvo Saobraćaj i veze Finan. iznosi 721.i p.696 1.2 miliona KM i za 5% je veća u odnosu na 2004.97% 0.08% 7.304 27.19% 15.00% Ind. lov i šum. trgovina 31.695.006 3.449 109.601 77. Obrazovanje Zdrav. Tabela 12.97 %.258.237.276 1.143 721.813 602.103. 114 31 102 75 103 118 97 96 134 96 86 99 105 Ukupna vrijednost kapitala u 2005. Ostalo Ukupno 2004. lov i šum.678 397.357.02% 0.8 miliona KM.07% Ind.669 528.291 4. Na trgovinu otpada 49.056.687 8.118 577. Tabela 10.547 27.29% 7. na prerañivačku industriju 26.06% 0. prerañivačku industriju 8.082 266. Tabela 11.g.203.802 56.568 58.ind.266. 184 81 119 96 168 142 101 44 .v.869 43.29% 4.69 %.42 %. lov i šum.70% 3.567 85.237 31. 264.211. 78.750 1.44% 2.578 50.43% 6.u. Snabdjev.184.704 133.947.u. z. Snabdjev.v.337.384. Poslov. saobraćaj.7%.877 2005.242.397 690.170 192.00% 0.702 0 4.00% Ind. poslovanje nekretninama. 89.65% 17. Poslov.871 % 0.448.686 54. posred.07% 8.25% 100.44 %. posred.544 2005. Grañevinarstvo Trgovina Ugostiteljstvo 2004.219.326 25.6%.202. z. godinu. Rudarstvo Prerañ.328.i p. nek. saobraćaj. el.763.654 139.37% 48.084 1.656 4.

Šume TOTAL Neobradivo zemlj. Ind. Finansijske institucije Filijale banaka: Hypo Alpe-Adria banka-Podružnica Sarajevo. i 2003 g. “Uniklima” 1. “Uniklima” 2.g.469 1.196 KM.01% 0. Poslov.373 KM. nek. agencije 98.165 KM. domaća radinost 283.656 8.453 194. ABS banka. “Bitumenka” 1.407 KM. Struktura obrtnika na području općine Novi Grad Ukupno 1.455 KM. Strane investicije (značajnije) -do 2000.124 400 615 209 1.731. Uvoz: Industrija – “Žica” 6. i 2002.564.391 63.. B (Interex) Stup i Cementni terminal u ul.247 15.06%.337.758 68. Saobraćaj – “Gras” 7. trikotaže Šik: .14% 5.g.904 4.634.954. Zajednička ulaganja . CBS banka. HVB Central profit banka. Grañevinarstvo – “Step” 1. posred. Raiffeisen bank. samostalna djelatnost 40.g.834. z. miliona KM.65% 1.330. Merkator.169. trikotaže “Šik” 170.66%. Volksbank. C.2003.i p. Podravka.34% 16. “Dijamant” 766.696.717 KM.535.858 53.295 3.989.038 2. Ostalo Ukupno 72.276 KM.761 138.143 45 . – Intereuropa RTC: privatizacija i ulaganja -2002. “Bitumenka” 2. samostalna ugostiteljska radnja 131. medicinske ustanove 17.g.145 KM.D. godini: Industrija – “Žica” 4. Grawe. ostale djelatnosti 153.844 KM.894.g. samostalna zanatska radnja 168. TP DC „Sarajevo“ . prevoznička djelatnost 416.u.021. Bosmal. povećao se za 35% u odnosu na 2004. Ind. Obrazovanje Zdrav.185.462 KM.571. g. Halilovići -2001. Saobraćaj – “Cts Eurolines” 8.948 KM. iznajmljivanje i poslovne usluge 16. godinu i iznosi 1.00% 139 321 141 124 82 118 135 Ukupan iznos obaveza u 2005. “Zrak” 564.482. trikotaže “Šik” 689.(trgovina) – privatizacija i ulaganja -2005.592 866.66% 0.653 1.Ind.Saobraćaj i veze Finan.965 285 Državno vlasništvo ukupno 210 25 154 42 257 688 857 TOTAL 1. Grañevinarstvo – “Step” 2.414 101.g. od čega: samostalna trgovinska radnja 251.475.613 KM.870.40% 100.755 KM.917 84.992. Poljoprivreda Struktura zemljišta (u ha) – katastarski podaci VRSTA Polja Voćnjaci Travnjaci Pašnjaci Visoko kultivirano (staklenici) Navodnjavano zemlj. Zajednička ulaganja: preduzeće „Uniklima“ sa partnerom iz Slovenije Izvoz – uvoz Izvoz u 2005.536. U ukupnim obavezama na trgovinu otpada 48. i soc.159. na poslovanje nekretninama.169.534 1. advokati 6.052 KM.E.privatizacija i ulaganja -2004.827.598 poreskih obveznika. samostalna zanatsko-trgovinska radnja 35. Union banka.864. Privatno vlasništvo Ukupno 924 375 461 167 1.178 1.

Iz prethodnog grafikona se može vidjeti da općina nema većih površina odgovarajućeg zemljišta za poljoprivredu i razvoj stočarstva, kao i to da se zemljište koristi za izgradnju kuća ili komercijalnih objekata, čime se smanjuje potencijal za razvoj ove privredne grane. Dio Sarajevskog polja koje pripada općini Novi Grad - Donje Telalovo polje, može se koristiti za proizvodnju povrća i plasteničku proizvodnju. Područje kantona (iz Prostorne osnove KS) raspolaže sa oko 51.933 ha poljoprivrednog zemljišta što čini 40,8% njegove ukupne površine. Stepen korištenja zemljišta na KS, posebno obradivog, je nizak. Sarajevski kanton pokazuje nedostatak obradivog zemljišta. Obradive površine učestvuju sa 31%. Prosječna površina gazdinstva u kantonu Sarajevo je 3,0 ha koji je izdijeljen, u prosjeku, na 7-8 odvojenih parcela, usitnjenost posjeda predstavlja veliki problem. Odnos poljoprivrednog zemljišta po stanovniku na KS je 0,129 ha (svjetski prosjek je 0,40) a obradivog zemljišta 0,051 ha (svjetski prosjek 0,17 ha), što znači da je stanje u kantonu daleko ispod definisanih svjetskih normi. Na općini Novi Grad odnos poljoprivrednog zemljišta po stanovniku je 0.023 ha, a obradivog zemljišta 0,015. Ocjena stanja (iz Prostorne osnove KS) Deficit u obradivom zemljišnom prostoru, struktura poljoprivrednog posjeda (usitnjenost i fragmentarnost), kao i raspoloživost kategorija zemljišta predstavljaju limitirajuće faktore u planiranju razvoja proizvodnje hrane. Šume i šumska zemljišta (iz Prostorne osnove KS) u ukupnoj površini kantona se iskazuju kao dominantna 71.805 ha ili 56,4%. Uzurpiranost ovog zemljišta je najveća na području općina Hadžići i Ilidža. Poljoprivredni posjedi i šume- podaci katastar
Posjed Broj posjeda Zajedno površina svih posj Prosječna površina po posj privatni 12.683 2.965 o,233 ha ha Državni 688 ha

Vrsta kulture-procjena 2005.g.
Kultura Žito Industrijske biljke Povrće Čajevi I mirodije Trava Jagodičasto voće Stočna hrana Ostalo Privatno (u ha) 43 479 461 56 108 Državno (u ha) TOTAL

154

615

Stočarstvo-procjena 2005.g.
Vrsta Goveña stoka Svinje Perad Ovce Koze Privatno 660 63 15.000 600 290 Državno

Turizam Na općini Novi Grad broj poslovnih jedinica je 4, broj soba 420 i broj ležajeva 1.035. Hotel “Exclusiv” je novi hotel smješten u naselju Rajlovac. U 2005. godini, prema statističkim podacima, broj turista koji je boravio na općini Novi Grad bio je 2.185, od toga domaći turisti 767, strani turisti 1.418. Broj noćenja turista bio je 4.874, od čega domaći 1.798, strani 3.076. Kapaciteti za podršku poduzetništva -Centar za razvoj biznisa Novi Grad je zajednički projekat Općine Novi Grad Sarajevo i Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA. Prostor centra je namjenski ureñen i svojim prostornim uslovima, solidnom informatičkom podrškom može odgovoriti namjeni prije svega pružanje pomoći MSP kod registracije preduzeća, pomoć u izradi biznis-plana i pružanje drugih informacija.

46

-Banke na općini Novi Grad III Lokalna vlast Općina u okviru samoupravnog djelokruga: -osigurava uslove za poštivanje i zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u skladu sa Ustavom -osigurava lokalne potrebe stanovništva u obrazovanju, radu i zapošljavanju, oblasti brige o djeci, socijalne zaštite, kulture, fizičke kulture i sporta, zaštite životinja i bilja i zaštite čovjekove okoline, -vodi urbanističko – stambenu politiku od značaja za općinu i njen razvoj -upravlja općinskom imovinom -priprema, sufinansira i prati izgradnju komunalne infrastrukture iz nadležnosti Općine -osigurava uslove rada lokalnih radio i TV stanica u skladu sa zakonom -vodi brigu o turističkim resursima općine -osigurava korištenje i upravljanje lokalnim grañevinskim zemljištem -osigurava javni red i mir -obavlja upravne poslove iz samoupravnog djelokruga -pored ovih, općina obavlja i poslove kantonalne uprave zakonom prenesene na općinskog načelnika Općina ima svojstvo pravnog lica i radi po statutu koji je u skladu sa Ustavom Federacije, kantonalnim Ustavom i kantonalnim zakonodavstvom. Statut općine usvaja Općinsko vijeće dvotrećinskom većinom. Općinsku vlast čine Općinsko vijeće (zakonodavno – normativna), općinski načelnik i službe za upravu (izvršna) Općinsko vijeće je predstavničko tijelo grañana (31 vijećnik) i organ vlasti u općini, koji svoju funkciju vrši u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom Općine. Općinsko vijeće donosi propise i akte u okviru prava i dužnosti Općine i obavlja i sve druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Općine, a naročito (donosi Statut Općine, Poslovnik o svom radu, obrazuje radna tijela, bira predsjedavajućeg Općinskog vijeća i njegovog zamjenika, sekretara i članove radnih tijela Općinskog vijeća, donosi budžet i izvještaj o izvršenju budžeta, donosi programe razvoja za odreñene oblasti, propise o općinskim

porezima i taksama, osniva JP i JU i druga pravna lica, raspisuje referendum, donosi propise o osnivanju i organizaciji organa uprave, utvrñuje nazive naseljenih mjesta). Predsjedavajući Općinskog vijeća zastupa Općinsko vijeće i predsjedava sjednicom Općinskog vijeća. Svoju dužnost obavlja profesionalno. Predsjedavajući Općinskog vijeća ima svoje zamjenike koji pomažu u radu predsjedavajućeg i po njegovim ovlaštenjima obavlja odreñene poslove iz njegovog djelovanja. Za razmatranje i pripremu akata, praćenje i proučavanje pitanja iz pojedinih oblasti, Poslovnikom o radu Općinskog vijeća obrazovano je 15 komisija: Komisija za statut, Komisija za budžet, Komisija za zaštitu ljudskih prava, Komisija za predstavke, Komisija za izbor i imenovanje, Komisija za odlikovanja, nagrade i druga priznanja, Komisija za prostorno ureñenje i zaštitu okoline, Komisija za odnose sa vjerskim zajednicama, Komisija za boračka pitanja, Komisija za obilježavanje značajnih dogañaja i ličnosti, Komisija za ravnopravnost spolova, Komisija za pitanja mladih, Komisija za saradnju sa lokalnim zajednicama u BiH i inostranstvu, Mandatsko - imunitetska komisija, Komisija za dodjelu stanova kojima raspolaže Općina. Općinski načelnik bira se neposrednim i tajnim izborima na cijelom području općine, na način utvrñen zakonom. Općinski načelnik je izvršno-upravni organ Općine. Općinski načelnik svoju dužnost obavlja profesionalno, predstavlja i zastupa Općinu. Odgovoran je za zakonito i stručno obavljanje prenesenih poslova kantonalne, odnosno federalne uprave. Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga općine, nadležan je za: -sprovoñenje općinske politike, izvršavanja općinskih propisa i općinskih akata i izvršavanje prenesenih nadležnosti općine od strane kantona -imenovanje i smjenjivanje svih općinskih službenika i namještenika -osigurava saradnju općinskih službenika sa ombdusmenima -podnosi prijedlog izvještaja Općinskom vijeću i javnosti o provoñenju općinske politike i svojih aktivnosti

47

-obavještava Skupštinu Kantona, odnosno kantonalne organe o izvršavanju kantonalne politike i kantonalnih zakona i drugih propisa i meñunarodnih ugovora, kao i o stanju u odgovarajućoj oblasti, kad je izvršavanje te politike i tih zakona odnosno meñunarodnih ugovora povjereno općini. Struktura organizacije Općine Novi Grad Sarajevo -Općinsko vijeće: predsjedavajući Općinskog vijeća, Služba za poslove Općinskog vijeća -Kabinet općinskog načelnika: sekretar Općinskog organa državne službe, Savjet općinskog načelnika Općinske službe za upravu: 1.Općinska služba za privredu, obrazovanje, kulturu, sport i informisanje 2.Općinska služba za boračka pitanja 3.Općinska služba za finansije 4.Općinska služba za urbanizam i stambene poslove 5.Općinska služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina 6.Općinska služba za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjegla i raseljena lica 7.Općinska služba za opću upravu i lokalnu samupravu 8.Općinska služba za obnovu, razvoj i komunalne poslove Posebne općinske službe 1.Kabinet općinskog načelnika 2.Služba civilne zaštite 3.Služba za inspekcijske poslove 4.Služba za zajedničke poslove U općini djeluje Općinsko parvobranilaštvo kao poseban organ u funkciji zakonskog zastupnika Općine. Najveći rezultati Općine -modernizacija uprave i administracije verifikovane ISO standardom 9001:2000 i obezbijeñen kvalitetan servis za grañane -stepen upravnog rješavanja preko 85%, praćeno informatičkim programom “Dokument menadžment” u koji je uključeno 140 službenika -ustanovljena procedura za donošenje i transparentno rasporeñivanje budžeta u partnerstvu sa grañanima -desetine izgrañenih privredno-poslovnih i kulturno-sportskih objekata na bazi kvalitetnog urbanog planiranja koje obezbjeñuje ambijent za brže investiranje, poslovanje i kvalitetniji život -izrañeni savremeni objekti: Multimedijalni centar, sportska dvorana Dobrinja, stadion Otoka, OŠ “Osman Nuri Hadžić, OŠ “Dobroševići”, Dom zdravlja Sarajpolje, a u izgradnji: Bazen Otoka, Sportska dvorana Mojmilo, Srce Buća Potok, Bosmal City Centar, OŠ na Sokolju. -obnovljena stambena i komunalna infrastruktura 85% -u cijelosti provedena implementacija imovinskih zakona -kulturni sadržaji i programi približeni grañanima (Novogradski dani kulture, Sarajevo film festival i redovni programi za učenike i djecu koji afirmišu takmičenja iz znanja, umjetnosti...) -aktivno uključivanje omladinske politike na lokalnom nivou Savjetodavni odbor mladih pri Kabinetu načelnika -izrañen Lokalni ekološki akcioni plan za zaštitu okoliša (Leap) -ureñen je Centar za razvoj biznisa u cilju podrške bržem zapošljavanju -svake godine se stipendiraju nadareni učenici i studenti (oko 300 stipendista) -uvedena praksa realizacije projekata za teško bolesne -sa vlastitim projektom Općina provodi prevenciju narkomanije -kontinuirana pomoć nevladinim i neprofitnim organizacijama -aktivno partnesrtvo sa gradskom i kantonalnom upravom na zajedničkim investicijama -značajno popravljen imidž Općine -Općina je dobitnik meñunarodnog priznanj”Zlatna zvijezda” IV. Općinsko finansiranje i budžet

48

Općina Novi Grad Sarajevo je u skladu sa Zakonom o budžetima/proračunima FBiH razvila Procedure za donošenje budžeta u skladu sa Iso standardom 9001:2000. Usvojenom procedurom utvrñeno je da: -u julu tekuće godine općinski načelnik donosi smjernice i uputstva za pripremu budžeta -do 01. septembra općinske službe dostavljaju svoje finansijske planove -do 15 oktobra općinski načelnik predlaže nacrt budžeta Općinskom vijeću -Općinsko vijeće razmatra nacrt budžeta -usvojeni nacrt budžeta se daje u javnu raspravu u trajanju od najmanje 21 dan -općinski načelnik do 15. novembra utvrñuje prijedlog budžeta -Općinsko vijeće razmatra i usvaja Budžet općine za narednu godinu do 31. 12. tekuće godine U sklopu javne rasprave o nacrtu Budžeta svoje svoje učešće sa prijedlozima, sugestijama i mišljenjima organizovano uzimaju sve mjesne zajednice sa područja općine Novi Grad, kao i svi drugi subjekti i grañani zainteresovani za kreiranje budžeta općine. Najvažiniji prihodi općinskog budžeta su: -porez na promet od nepokretnosti -prihod od zemljišne rente -prihod od iznajmljivanja poslovnih prostora i garaža u vlasništvu općine -komunalne takse -naknada za puteve iz cijene nafte i naftnih derivata -tekući grant iz budžata Kantona Sarajevo Pobrojani prihodi ne pripadaju u cijelosti općini već se dijele sa ostalim nivoima vlasti. Raspoloživa sredstva Općina Novi Grad svojim budžetom rasporeñuje za rashode iz djelokruga svoje nadležnosti: -finansira zakonom utvrñene obaveze -pomaže razvoj društvenih djalatnosti od interesa za općinu -kapitalne projekte za razvoj lokalne infrastrukture i ostalih kapitalnih objekata
R.Br. 1. 2. Opis Ukupni prihodi Porez na dobit od pojedinaca Porez na dobit od poljopriv. djelat. Porez na prihod od imovine i imov. p. Porez na imovinu Porez na imovinu Porez na promet od nepokretnosti Ostali porezi Poseban porez na plaću za zašt.od prir... Poseban porez na plaću za zašt.od prir.. po osnovu ugovora o djelu i priv. posl. Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finan.javnih institucija Prihodi od kamata za depozite u banci Prihodi od zemljišne rente Prihodi od iznajmlj. posl. prostora i gar. Prihodi od iznaj. posl.p:v.sala, parking Prihodi od iznajmlj. ostlog- skloništa Komunalne takse Općinske komunalne takse Općinske komunalne takse-javne povr. Općinska naknade Naknada za ureñenje grañev. zemljišta Naknada sredstava dr. nekretnina Naknada za dodijeljeno zemljište Ostale općin. nakn.-priz.pr.prven Posebne naknade i takse Naknada za upotrebu cesta za v. p.lica Izvršenje budžeta sa 31. 12. 2004. 19.905.890 134.922 134.922 3.924.770 315.838 3.608.931 121.519 121.519 Izvršenje budžeta sa 31. 12. 2005. 19.002.267 135.885 336 135.549 3.440.138 346.909 3.093.229 262.487 244.461 18.026 3.918.850 22.130 2.906.147 892.589 36.565 61.416 143.908 143.908 795.499 126.034 620.076 49.388 1.737.420 180.582 Plan za 2006 17.181.000 126.000 1.000 125.000 3.350.000 350.000 3.000.000 250.000 230.000 20.000 3.060.000 25.000 1.980.000 910.000 65.000 80.000 1.860.000 1.630.000 230.000 2.040.000 320.000 1.150.000 500.000 70.000 1.700.000 170.000

3.

4.

5.

2.452.085 28.626 1.480.972 821.633 55.610 65.243 159.661 159.661 4.267.258 1.339.105 2.373.178 410.082 144.892 1.922.482 164.740

6.

7.

8.

49

Općinske naknade .929 146.432 1. za kap.571 3.710 41.755 4.d.622.proj.639 17.881 1.004 647.715.000 185.297.000 992.244 156.000 470.250.165 236.000 138.000 2.000 30.000 1.000 210.000 162.000 60.195 576.268.944.639 1. 5.922.432 803.048 15.000 28.797 1.807 149.254 2.000 17.000 439.000 7.122.459 208.918.477.000 500.960 4.086 100.000 3.057.118.674 25.000 1.000 620.128 1.v.966 146.000 1.000 7.934 78.000 3.086 3.520.627.884.509 47.000 5.000 160. usluga ostalim-kom.527.939 2.337 30.000 25.000 350.672 281.000 18.216 172.128 327.537 33.495 17.obj.591 35.340.017 369.941 76.611.468 3. i nabavka grañevina Nabavka opreme Rekonstrukcija i investiciono održav.594.009 16.000 60.683 100.415.627 3.371 112.751 38.792 227.150 280.000 30.000 231.755 2.000 2.660 14.000 50.571 41.658 12.731 1.707.000 1.000 100.489.118 281.165.443 980. Prihodi komisije za tehničko grañ.028.084 101.078 719.000 6.927 985.679.963 2.000 365.753.623 3.177.310 49. Naknada za puteve iz cijene naft.030.302 207. 280.000 3.221 36.744.538. Subvencije javnim preduzećima Tekuća rezerva Tekuća rezerva Kapitalni izdaci Rekonstrukcija i investiciono održavanj infrastrukturnih objekata Nabavka zemljišta Kapitalna ulaganja u zemljiš.240 287.000 180.000 250.000 60.929 4.000 3.700 872.571 1.874. 6. Prihodi od pružanja javnih usluga Prihodi od pružanja usluga grañanima Prihodi od usluga katastra Prihodi od usluga snimanja objekata Prihodi od pruž.417 2.9. 10. Primljeni grantovi od Kantona Primljeni grantovi od Grada Primljeni grantovi od Kant. 11.416 327.531 61.939 206.806 146.974.518. god.565 214.002 18.749 234.546 180.000 55.712.000 110. 2.181. III POTVRDA ZA KVALITET USLUGA 50 .655 4.574 27.968 198.170 492. Ukupni izdaci Tekući izdaci Plate i naknade Bruto plate Naknade troškova zaposlenih Naknade vijećinicima u Općin.728.118 1.000 60.844 323.000 30.tenderi Ostali prihodi Ostali prihodi Tekući grantovi od ostalih nivoa v. 4.728 15.948.309 49.790 171.000 100.870. 1. Doprinos poslodavaca Doprinos poslodavaca Izdaci za materijal i usluge Putni troškovi Izdaci za energiju Izdaci za komunalne usluge Nabavka materijala Izdaci za usluge prevoza i goriva Tekuće održavanje Izdaci osiguranja i bankarske usluge Ugovorne usluge Tekući grantovi Tekući grantovi drugim nivoima vlade Tekući grantovi pojedincima Tekući grantovi neprofitnim organiz.957 371. Naknada za upotrebu cesta vozila grañ.000 73.222 16.000 4.000 3.000 439.219. Prenesna sredstva iz prethod. 12 I.939.

proizvodnih i uslužnih funkcija u njemu. devastacijama i destrukcijom.4. 51 . Opći ciljevi prostornog razvoja Profiliranje kantona Sarajevo kao regionalne i evropske metropole: jačanje i formiranje novih institucija znanosti. djelovanja slobodnog tržišta i stranih ulaganja. Pretpostaviti ubrzaniji demografski. obrazovanja. Unapreñenje razvojnih i integrativnih funkcija kantona Sarajevo: metropolitsko područje. doći će do izmjene strukture djelatnosti i to u pravcu povećanja udjela produktivnih sektora i grana. kao i ratnim razaranjima. sredinu učiniti atraktivnom i privlačnom za meñunarodni kapital. autoput. IZVOD IZ PROSTORNOG PLANA KANTONA SARAJEVO 2003 – 2023. u kome se nalazi glavni grad države BiH treba da vrši uticaj na ukupan razvoj društva. kulturno-socijalnog i prostornog aspekta za ovo je potrebna odgovarajuća okolinska svijest grañana i odgovornost sadašnjih prema budućim generacijama. željeznički saobraćaj. I Opći i posebni ciljevi prostornog razvoja A. kulturno-ekonomski i socijalni razvoj ovoga metropolitskog područja u odnosu na BiH u cjelini – pretpostavljaju jačanje urbanih. podržati visokonaučne institucije i istraživački rad. saobraćajem i drugim djalatnostima i djejstvima. privlačnim za mlade stručnjaka i njihov ostanak u zemlji. elektronske komunikacije. autobuska stanica. Usklañivanje politike racionalnog korištenja prostora sa očekivanom izmjenom strukture djelatnosti – pod utjecajem uloge metropolitskog područja. Održivi razvoj bazirati na kompatibilnosti okoliša sa ekonomskog. kulture. uzeti u obzir saobraćajni aspekt – aviosaobraćaj. Reduciranje šteta u okolišu – reducirati uticaje na prirodnu sredinu zagañenu industrijom. stavljanje pod kontrolu postojećih klizišta i saniranje područja u cilju sprečavanja dalje erozije.

B. eventualno obezbjeñenje alternativnih izvora -racionalno korištenje i eksplatacija voda. plansku izgradnju. korištenje i zaštita prostora -bilansiranje podobnih prostornih kapaciteta za urbani i ruralni razvoj -policentrični sistem razvoja kantona (disperzivna koncentracija) -obezbijediti uslove za kontrolisanu. neadekvatne regulative -respektiranje što manjeg okolinskog opterećenja prostora -ekonomska valorizacija usluga -uvažavanje policentričnog modela razvoja -rigoroznom finansijskom i kaznenom politikom zaštiti prirodne resurse -restruktuiranje javnih komunalnih preduzeća u smislu podjele na javno dobro i dio koji se povjerava operatoru po osnovu javne koncesije na kraći period *Profoliranje prostora kao ambijenta profitabilne ekonomije -osigurati pravnu sigurnost u ekonomskim tokovima -otvoriti proces pripremanja i opremanja jednog broja lokacija potrebnom infrastrukturom za izgradnju MSP -razviti stabilan i efikasan poreski sistem -iskoristiti geografski položaj i povoljan geopolitički položaj -preduzeti mjere da Sarajevo bude atraktivno za život stranaca 52 . pouzdanost snabdijevanja. vodoprivredne i telekomunikacione infrastrukture – treba biti usaglašena sa potrebama stanovništva. unapreñenje i razvoj transportne. podsticanje poljoprivredne proizvodnje i malih farmi) -Aktivnijom politikom povratka raseljenih osoba težiti stanju strukture stanovništva iz 1991. podzemnih i otvorenih vodenih tokova -smanjiti štetne uticaje na prirodnu sredinu. na urbanim i vanurbanim područjima kantona Sarajevo -zaštita i ureñenje graditeljskog i prirodnog naslijeña i njegovo uključivanje u tazvoj kantona -sprečavati disponiranje industrijskog otpada bez njihovog prethodnog zaštitnog tretmana -voditi aktivnosti na nivou kantona i općina u cilju zaštite atmosfere i prirodnih resursa -zaštita ljudi i dobara od elementarnih nepogoda Održivi ekonomski razvoj *Profiliranje prostora kao ambijenta pogodnog za održivu ekonomiju može se realizirati: -ekonomskom valorizacijom znanja preko usvajanja okolinski prihvatljivih tehnologija i formiranja inkubacionih centara za naučnu i tehnološku saradnju (prostore i lokalitete koje su ranije zauzimala preduzeća klasične industrije transformirati u nove proizvodne prostore tipa inkubatora. zaštita izvorišta. godine Održivi prostorni razvoj i ureñenje -optimalna i racionalna organizacija. a ispitati mogućnosti saniranja bespravne i neregulisane izgradnje i utvrñivanje mjera za njeno sprečavanje -racionalizacija i poboljšanje kvaliteta stambene gradnje i druge fizičke strukture – utvrditi lokalitete za individualnu i kolektivnu stambenu izgradnju uz definisanje što racionalnijih veličina parcela -prilagoñavanje prirodnim uslovima i specifičnostima pejzažnog i autentičnog regionalnog arhitektonskog oblikovanja i izraza u sistemu izgradnje hortikulturnog okruženja uz fizičke strukture u kantonu -rekonstrukcija. pretjeranog administriranja. Posebni ciljevi prostornog razvoja Demografski razvoj -demografska veličina Sarajeva treba da odgovara njegovoj ulozi metropole -pokloniti posebnu pažnju obnavljanju stanovništva i stvoriti uslove za normalizaciju ukupnih demografskih procesa -obnoviti naseljavanje ruralnih područja i stvoriti uslove za njihovu demografsku revitalizaciju (poboljšanje infrastrukture. tehnoloških parkova) -iskorištavanje prednosti Sarajeva kao centra gravitacione regije i glavnog grada -otklanjanje zapreka nastalih zbog birokratske neefikasnosti. energije. energetske. privrede kantona i evropskim standardima -očuvanje bogatstva i raznolikosti pejzaža u okviru kantona-izdvojiti zaštićena područja u kantonu -ekonomski efikasnije korištenje zemljišta-uvoñenje tržišnog sistema korištenja zemljišta -razvoj energetskih resursa sa zaštitom okoline-maksimalna štednja el.

sunce. novi kulturni sadržaji su nastavak već prisutnih aktivnosti u prostoru.Stanovništvo i naselja 53 . sofisticiranog rada (uz univerzitetski centar – parkovi znanja). Rajlovac. te radne zone na lokalitetima Reljeva. Javni gradski saobraćaj mora biti stimulisan u odnosu na privatna vozila. tardicionalne odrednice i autohtone proizvode. izgradnja parkinga i garažnih prostora mora rezultirati obustavljanjem parkiranja na gradskim saobraćajnicama oslobañajući ih za cirkulaciju. Ne mogu se očekivati veća stambena naselja s obzirom na već prisutne disperzne graditeljske aktivnosti u prostoru. Tarčin). zamjena funkcija u području stare radne zone sa funkcijama centraliteta inicirane promjenama geopolitičkog položaja Sarajeva (kongresni centar. što se prvenstveno odnosi na sjeverne padinske dijelove općine Novi Grad. izgradnja škola i zdravstvenih ustanova u naseljima. koja će rasteretiti predinvesticioni. Autoput Vc.) su paralelne aktivnosti ka stabilnoj energetskoj opskrbi kantona. Vlakovo. nove površine za radne aktivnosti. termalna voda.000 (do 2023. Smanjenje koncentracija stanovanja. Butila.g. ostaje bitna odrednica prostora Sarajeva. odvojena barijerama željeznice od centralnog tkiva grada.*Uvoñenje tržišnog sistema korištenja gradskog zemljišta trebalo bi biti u funkciji profiliranja prostora KS kao ambijenta održivog i profitabilnog razvoja -ekonomski efikasno korištenje zemljišta i njegova racionalna alokacija na osnovu javnih licitacija -fleksibilno korištenje zemljišta kako bi se vlasnici mogli ponašati u skladu sa svojim preferencijama -politiku zemljišne rente. 2. trgovački centar. Željeznička infrastruktura dijelom postaje dio mreže gradskog prometa. administrativno privredni-bankarski centar. predstavljaju tijesnu vezu Sarajeva sa Evropom. Pomjeranje pažnje sa tradicionalnih centraliteta grada na nove prostore mora da omogući ravnomjernije rasporeñena i sredstva i ureñenja. a značajno reurbaniziranje funkcija centraliteta osobito u zoni općegradskog centra sa funkcijama kulture. sa svim prednostima i manama.Područje Kantona Sarajevo – prostorna organizacija Prijedlog prostorne organizacije metropole u odnosu na Kanton Sarajevo sačinjavaju: -nasljeñena naglašena konceptualna organizacija metropolitanske jezgre (Sarajevo sa pet općina) kao osovinske linearne urbanizacije -naglašeni pravci urbanizacije i razvoja na pravcu sjever i jug -na budućem koridoru Vc organizacija transportno-distributivnih centara (Semizovac. Alternativni energetski izvori (vjetar. kao i priključci kantona na isti. sve uz budući gradski autoput. II Osnovna koncepcija prostornog razvoja Kantona Sarajevo 1.000 na 440. Aerodrom Sarajevo i pored alternativa u aerodromu Visoko.. sportsko rekreativni centar.. rekreacije i sporta Kvalitetna prostorna organizacija metroplitanske jezgre uz minimalno povećanje kapaciteta stanovanja.) i povećanje prostornog i općeg standarda zahtijevaju dodatne površine u cilju povećanja kvaliteta života. rekonstruiranu željeznicu). Povećanje stanovništva od 400. Rakovica -zeleno planinsko okruženje sa naglašenim razvojem turističke privrede. a opteretiti postinvesticioni period obavezama -utvrñivanje finansijskih mehanizama koji omogućavaju brzu koncentraciju sredstava potrebnih za finansiranje investicija u gradsko zemljište -maksimalno reduciranje vremena pripremanja zemljišta i izgradnja objekata kako bi se obezbijedio maksimalan profit -povećanje efikasnosti korištenja gradskog grañevinskog zemljišta *Definisati ekonomsku kulturu kao historijski atribut samoodrživosti zajednice -u strukturi ukupnog društvenog proizvoda iznaći podsticaje za kulturne promjene koje će promovirati lokalne.

2% stanovništva. zimski. sesije JIE i zapadnog Balkana) *zdravstvo – visokodiferencirane zdravstvene usluge *kultura. godini planira se 442.g. urbani.000 stanovnika (Centar.3% stanovništva KS.000 u odnosu na 2003. Novi Grad. elektronska. odnosno visokoprofitabilnog poslovanja podrazumijeva: *rekonstrukcija i jačanje ekonomske osnove *dinamiziranje ekonomskog razvoja *optimalna valorizacija kompetitivnih pogodnosti KS *ekonomska valorizacija znanja *natprosječna profitabilnost po osnovu korištenja ekonomije obima. atraktivne manifestacije 54 . 3 km2 .g. banjski. Novo Sarajevo. prigradsko stanovništvo. itd. kulturni. sa gustinom naseljenosti 2.000 stanovnika. rekreacija – profitabilne.648. Prema istoj procjeni. u kojoj će živjeti oko 28. njihovo instaliranje u postojeće okvire (modernizacija postojećih kapaciteta) *otvorenost prema razvoju novih grana privrede koje će postati novi generatori razvoja i finansijskih tokova *uvoñenje tržišnog sistema korištenja zemljišta *implementaciju filozofije održivog razvoja *povećanje ukupnog nacionalnog bogatstva *povećanje ekonomske sigurnosti stanovništva Sektori koji pružaju mogućnosti za budući razvoj su: *obrazovanje – univerzitet kao generator razvoja i permanentne edukacije *naučno-istraživačka i istraživačko-razvojna djelatnost *razvoj malih i srednjih preduzeća. urbano stanovništvo.3 st/m2 i sa godišnjom stopom rasta od 0. posebno u područjima koja su ekonomski i ekološki prahvatljiva (farmaceutska. finansijske. na KS neće dostići broj iz 1991. konsalting i druge slične usluge *trgovina *turizam i komplementarne usluge (sajamski. Od ukupnog broja stanovnika 2023. sportski. -usporeniji rast prirodnog priraštaja -stopa mortaliteta će se povećavati -nastaviće se proces starenja stanovništva -udio mladog stanovništva u ukupnom stanovništvu će se postepeno smanjivati -izrazito usporeno doseljavanje na područje kantona Sarajevo Na području Kantona Sarajevo. kongresni. Najveća koncentracija stanovništva će i dalje ostati u općini Novi Grad. prehrambena. -broj stanovnika 2023 g. Ilidža) će živjeti 74. Za općinu Novi Grad projekcija za 2023.godinu.g. unosnog.3%. 5% vanurbano. projektantske. optička.) *bankarstvo.Projekcije stanovništva do 2023. sport. na KS jedino općine Novo Sarajevo i Novi Grad neće imati prigradsko stanovništvo. u 2023. avanturistički. Prema procjenama u 2023.godinu je 125.5% i povećat će se za oko 40. Privreda Strateška opredjeljenja razvoja Kantona Sarajevo su: *Sarajevo metropola *Sarajevo ambijent unosnog poslovanja *Sarajevo ambijent ugodnog življenja Koncept ambijenta. 3. na površini od 1. meñunarodni politički samiti.000 stanovnika. ekonomije prostora *razvoj poslovnih inkubatora i tehnoloških parkova *značajna ulaganja u nove tehnologije. Broj stanovnika će rasti prosječno godišnje po stopi od 0. godine na području KS u naseljima sa više od 50. nekonvencionalna proizvodnja hrane.277. u naseljima sa 20 – 50 000 (Stari Grad i Vogošća) 14% stanovništva. na području kantona Sarajevo od ukupno broja stanovnika 95% je gradsko.

(Puna zaposlenost cijeni se danas na oko 40-42%.966.772 KM per capita ili 11. Prema dosadašnjim tendencijama prosječna godišnja stopa rasta će iznositi 5. što upućuje ne ralativnu pouzdanost ove projekcije. te većim stranim direktnim investicijama. prema kojoj će ukupan GDP KS u 2023. sa dijagramom rasturanja R2 =0.4%.9% jesu visoke. ali imajući u vidu nisku bazu.398 mil. Industrija -prilagoñavanju veličine i strukture industrije prema stvarnim potrebama tržišta. Nezaposlenost će se smanjiti na 28. što znači da će zaposlenost rasti po prosječnoj godišnjoj stopi od 2. da su komunalno opremljeni ili da postoji mogućnost lakšeg priključka na infrastrukturne sisteme. skladišta grañevinskog materijala) sadašnji razmještaj u prostoru. sa većom stopom rasta do 2010. Ovo su visoke stope rasta.9% godišnje. KM.000. Ako se uzme u obzir da je u razvijenim zemljama stopa rasta oko 1 do 3%. godine ili 12.537 USD prema kursu 2004.000. To odgovara nivou razvijenosti Slovenije u 2005. godine očekuje se stabilizacija političkih i ekonomskih prilika u BiH. što je poželjno ali i realno moguće. ali vrlo niska baza i ciljevi razvoja nameću ovakav tempo rasta GDP-a. godini iznositi 8.4% i 5. odnosno da će nezaposlenost opadati prosječno po stopi od 3. od 3%. skladišta i proizvodno zanatstvo) koje su ujedno i najveći korisnici prostora. varijante stope rasta od 5.788.7% i stopu nezaposlenosti od 18. Prostorni razmještaj Prostorni razmještaj privrednih kapaciteta daje težište na razmještaj proizvodnih zona (industrija. II varijanta je urañena na temelju kombinovane stope rasta . posebno u gradskim i prigradskim naseljima. odnosno izgradnja malih i srednjih preduzeće u disperziji. Prema ovoj varijanti. kao i buduće potrebe. sa težištem na prestukturiranju u manje fnkcionalne proizvodne kapacitete. u dolini rijeke Zujevine (Mostarsko raskršće i Gladno polje) u dolini rijeke Bosne (Ilijaš) kao i manje izdvojenim površinama u blizini naselja Vogošća i Semizovac. što je nerealno dostići) Uz ovakvo kretanje procjenjuje se da će broj nezaposlenih lica iznositi 32.406 USD prema kursu USD 2003. grañevinarstvo. a u drugom dijelu planskog perioda do 2023.Osnovne projekcije društvenog bruto proizvoda (GDP) I varijanta je urañena na temelju linearnog trenda. smještaj kapaciteta se usmjerava na prostore novih proizvodnih zona vodeći računa o tehnološkoj i saobraćajnoj povezanosti sa pogonima industrije grañevinskog materijala. obimna mehanizacija. 4. što upućuje na pouzdanost ovakve projekcije.880 lica.5% do 2023.6%. godine u iznosu od 7% prosječno godišnje. Prema planiranom broju stanovnika. ovakav rast je moguć. Dakle. sa dijagramom rasturanja podataka R2 =0. Oko 2010. Stepen zaposlenosti ukupnog stanovništva će iznositi 31. II varijanta je urañena na temelju kombinovane stope rasta GDP-a. -planiranom povećanju proizvodnih zona na području Sarajevskog polja (Reljevo-Rajlovac-Briješće. odnosno prosječna stopa rasta zaposlenosti iznosit će 3. godini. uz stepen zaposlenosti ukupnog stanovništva od 31. godine od 5. godine iznosiće 140.1%. u KS bit će zaposleno 140.7%. Cijeni se da će u prvom dijelu planskog perioda prosječna stopa rasta biti 5%. godine. Tako će prosječna stopa rasta GDP-a u planskom periodu iznositi prosječno 5. nezaposlenosti i radne snage I varijanta je urañena na temelju trenda. Procjena zaposlenosti. Skladišta 55 . Grañevinarstvo Imajući u vidu specifičnosti grañevinarstva (betonske.7%. usljed još uvijek nesreñene situacije u ozbiljnijem pokretanju privrednog razvoja. Opredjeljenje je za prvu varijantu. broj zaposlenih do 2023. to znači 19.1%. godine. a u skladu sa opredjeljenjima da se budući lokaliteti nalaze uz primarne saobraćajne tokove. To je u skladu i sa meñunarodnim predviñanjima za BiH. asfaltne baze. odnosno opadaće po prosječnoj godišnjoj stopi od 3.000 lica.6%. sa ofanzivnom stopom rasta od 2011. Ova varijanta je ostvariva pri brzom uspostavljanju podsticajne političke situacije.

56 . robni terminali.Za očekivani razvoj robnih. Za općinu Novi Grad 410. naučno-istraživački kompleksi.624. 62 ha. tu mogu biti uključene i površine predviñene za sajmišta. skladišta) sa ukupnom površinom lokaliteta 755. godine iznosi 1.5 ha. slobodne zone. Planirana površina proizvodnih zona KS za 2023. skladišta i proizvodno zanatstvo -privredne zone: prodajna skladišta robe. prije svega sa provjereno dobrim saobraćajnim vezama. grañevinarstvo. zatim tehnološki parkovi.32 ha. robno-transportni centri. Prostorna distribucija i gustina radnih mjesta U dosadašnjim analizama privrede KS navedeno je 146 lokaliteta u namjeni “privreda” (industrija. robno-transportnih i distributivnih centara predviñene su nove lokacije unutar proizvodnih zona sa lokacionim prednostima. posebne vrste tržnih i uslužnih centara sa naglašenim obimom saobraćaja. grañevinskog materijala. velikom posjetom. Osim navedenih namjena. -proizvodne zone: industrija. grañevinarstvo. veliki kompleksi trgovine.

Nepovratno se.000. izrazita nestabilnost. 7. Prema tome. ugostiteljstvo. broj stambenih jedinica 193. angažuje najkvalitetnije poljoprivredno i šumsko zemljište. velike nadmorske visine. prostorni kapaciteti su iscrpljeni i prevaziñeni angažovanjem neuslovnih površina zemljišta koja karakteriše strmi nagib. U oblasti društvenih djelatnosti obrañuje se: predškolsko obrazovanje i vaspitanje.921. Poljoprivredno i šumsko zemljište Bonitetne vrijednosti zemljišta. zdravstvena zaštita. što podrazumijeva da se posredna veza ovog pravca i područja Grada ostvaruje preko općine Vogošća. tehničke. Unutar tako ureñenih prostora otvaraju se mogućnosti za zadovoljenje interesa današnjih i budućih investitora. Zastupljena je u nizijskom području odnosno riječnim dolinama sa mogućnošću potpunog ureñenja poljoprivrednog zemljišta. zatim osnovnog i srednjeg obrazovanja. naučno-istraživačka djelatnost.732. Procjena potrebe za novim stambenim fondom do 2023: Kanton Sarajevo: broj stanovnika 442. što podrazumijeva da se izgradnja novog grañevinskog fonda usmjerava na već pripremljeno i ureñeno grañevinsko zemljište. koncepcija prostornog razvoja funkcije stanovanja i djelatnosti stambene izgradnje do 2023. rekonstrukciju i revitalizaciju zatečenih vrijednosti. ukupna površina novog stambenog fonda u m2 228.723. iskazuju se kao novi kvalitet-agrozona. Općina Novi Grad: broj stanovnika 125.482.128. ukupno novih stambenih jedinica 12. sanaciju. Društvene djelatnosti i nivo zadovoljenja potreba stanovništva zahtijeva njihov dalji razvoj u skladu sa materijalnim mogućnostima. Novo Sarajevo i većim dijelom Novi Grad. Iz ovih razloga i očekivanog minimalnog porasta broja stanovnika u planskom periodu. Stanovanje i stambena izgradnja Prema ocjeni stanja. U oblasti komercijalnih djelatnosti obrañuje se: trgovina na malo. ukupno novih stambenih jedinica 2. 6. tako i u novim naseljima gdje stambenu izgradnju treba paralelno da prati i izgradnja ovih sadržaja. osnovno obrazovanje.000.923.753. ukupna površina novog stambenog fonda u m2 1. prikazane po osnovi mogućnosti korištenja. 57 . Najizrazitije potrebe su za objektima pojedinih kategorija kao što su mreže objekata kulture. postojeće i potencijalne zone eksploatacije termo i termomineralnih voda. Društvena infrastruktura Društvena infrastruktura odreñena je u dva osnovna segmenta: društvene djelatnosti i komercijalne djelatnosti. unutar ovih dijelova Kantona se predviña minimalan obim nove stambene izgradnje usmjerene na površine za koje je već donešena provedbena prostorno-planska dokumentacija. kako u naseljima deficitarnim ovim sadržajem.5. za potrebe stambenih objekata. prosječna brojnost porodice 3.833. prosječna brojnost porodice 3. više i visoko obrazovanje. srednje obrazovanje. Dio osnovnog pravca razvoja se pruža od općine Novi Grad preko općine Ilijaš. poslovne i druge usluge. uslužno zanatstvo i finansijske. nauke i odreñenih vidova socijalne zaštite.382. površina stambenog fonda u m2 12. površina stambenog fonda u m2 2. godine podrazumijeva najveći obim aktivnosti usmjeren na ureñenje. Centar.483. ugrožavaju zaštitne zone pitke vode. područja prirodnog i graditeljskog nasljeña. kultura. broj stambenih jedinica 45.21. trase primarnih saobraćajnih pravaca i slično. u razvoju kantona posvetit će se puna pažnja izgradnji ovih objekata. nepovoljne orijentacije i blizina neodgovarajućih sadržaja. na području općine Stari Grad.153. socijalna zaštita i javna uprava. Poljoprivredna zemljišta na području KS grupišu se u 3 agrozone: -I agrozona uključuje prve četri binitetne kategorije i sa aspekta zemljišnih potencijala ova zona se smatra najvrednijom za intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju. Sveukupno gledano. Manji dijelovi općine Novi Grad i područje općine Iliña su danas izloženi najintenzivnijoj izgradnji.

Dvanaestu transferzalu (planirana rekonstrukcija i dogradnja drugog kolovoza): Briješće-Stupska petlja-AerodromGranica Kantona u pravcu Trnova.” Ovdje spadaju i karakteristični lokaliteti urbicida i Tunel Dobrinja. nova evidentirana cjelina površine 254 ha unutar ranije registrirane kategorije “park-šuma Žuč (1. Obuhvata karakteristične lokalitete – utvrñenja. Ovi objekti i centri predstavljaju kategoriju specijalizovanu za pojedine grane sporta. definisano na osnovu raspoloživih saznanja i prostornih mogućnosti terena.5 – 4. a koji se trebaju objediniti.5-6% u periodu 2010-2020. longitudinalnom razvojnom pravcu grada. i 3. koja posjeduju ograničenja i uglavnom su manje prikladna za kultiviranje.4. Otoka. a pretežno se koriste kao livade i voćnjaci. zaštiti i urediti kao Memorijalni park. Planskim rješenjem formira se mreža sportsko-rekreativnih objekata i centara (Skenderija. uz mogućnost rekonstrukcije i povećanja tehničke i prostorne opremljenosti.5% . 11.0% u periodu 2010-2020. Planirane primarne saobraćajnice na području Kantona Na pravcu istok-zapad (E761). Mogu se koristiti kao oranična tla.5% godišnje u priodu do 2010. kao i uvoñenje linija na padinskim dijelovima gdje je to moguće Terminali Halilovići (depo trolejbusa. Ilidža). Stopa rasta teretnog transporta procjenjuje se na bazi rasta GDP i faktora transportnog elasticiteta i kretat će se 6-7% godišnje u periodu do 2010. Sport i rekreacija Postojeći sportski objekti i kompleksi se zadržavaju. Područje značajno po dogañajima iz perioda odbrane grada. -III agrozona uključuje zemljište najslabijih bonitetnih kategorija. u ovj zoni dominiraju površine slabih pašnjaka i vezana su za planinska područja. autobusa i minibusa) Željeznice 58 . u skladu sa meñunarodnim pravilima i propisima za pojedine kategorije sportskih objekata. Sjeverna longitudinala: Željeznička stanica Sarajevo. Kulturno – historijsko i prirodno naslijeñe Neistražena i nevalorizovana područja novije historije Historijsko-memorijalni kompleks Žuč. Koncept prostorne organizacije površina šuma i šumskog zemljišta trebao bi da bude i usmjerenje organizacijama koje upravljaju tim sistemom po pitanju zaštite. 10.Pofalići-Čengić Vila-Halilovići-Rajlovac. koji relativno ravnomjerno pokrivaju teritoriju kantona i omogućavaju omasovljenje rekreativnog sportskog i školskog sporta. od planiranih primarnih saobraćajnica treba naglasiti gradsku autocestu: Butila-Briješće-Boljakov potok-Buća potok-Pofalići-Velešići-Ciglane. Zetra.-II agrozona uključuje zemljišta osrednjih potencijala. 9. Južna longitudinala: petlja Iliña-Neñarići-Mojmilo-Alipašino polje-Hrasno-Grbavica-Skenderija –Vijećnica. Javni prevoz putnika Planirana su rješenja za zadovoljenje potreba grañana u javnom prevozu putnika kojima se predviña: -uvoñenje željeznice u sistem javnog prevoza putnika na navedenim primarnim pravcima razvoja -proširenje tramvajske mreže do Dobrinje i Hrasnice -znatno proširenje trolejbuskih.039 ha). godine. godina. kote iz perioda opsade grada. te “A” transverzalu: Aerodrom-Dobrinja-Mojmilo. i 4. unapreñenja i korištenja tih površina kroz: -izradu programa dugoročne rekonstrukcije niskoproduktivnih površina šume u stadij stabilne -izraditi program i utrditi dinamiku realizacije pošumljavanja neproduktivnih šumskih površina-goleti -gospodarenje šumama na principima trajnosti i održavanja biodiverziteta 8. ureñenja. a prema posebnom “Programu spomen-obilježja opsade i odbrane grada 1992-1995. Saobraćaj i veze Stopa rasta broja putničkih vozila se procjenjuje na 3.

Kao dio rješenja ovog problema nameće se izgradnja novoplaniranog kolosijeka pruge od Rajlovca preko Butila do Blažuja. sa sadašnjih 200.000 što će biti stepen razvoja približan onome danas u EU. godine su izgradnja pošta: na Vratniku (općina Stari Grad). koja je najrazvijenija na kantonu Sarajevo u odnosu na druge. Rajlovac. Stavljanje u funkciju centralnog gradskog ureñaja za prečišćavanje otpadnih voda je prioritet od najvećeg značaja. druga do 2023. a što je još uvijek nedovoljno i predstavlja donju granicu na listi srednje razvijenih zemalja Evrope. 12. U mobilnoj telefoniji očekuje se relativno veliko povećanje broja korisnika. kao i planirano izmještanje “ispravljanje” željezničke pruge od Dvora do Priboja. pa vjerovatno i u Crnomorskom slivnom području. godine. Briješće). Telekomunikacije Iz oblasti fiksne telefonije. Cilj je smanjenje gubitka na 40%. godine predviñena je modernizacija stanica i izgradnja novih dionica. u Buljakovom potoku (općina Novi Grad). Slijedeći korak je racionalizacija svih vidova potrošnje pitke vode.000 korisnika na oko 300. 13. Za sva urbanizirana naselja potrebno je izgraditi distributivnu mrežu kako bi se voda iz novih rezervoara mogla dovesti do potrošača. što će biti provedeno u tri perioda: prva etapa realizacije (dvije do tri godine). i na Otesu (općina Ilidža). potrebno je izgraditi primarne objekte u sistemu vodosnabdijevanja a to podrazumijeva izgradnju novih rezervoara. a i novi bežični sistemi koji će širokopojasnim pristupom riješiti mnoge probleme komunikacija na nivou govora i posebno interneta sa svim njegovim servisima. te započela izgradnja nove dionice pruge preko Hotonja do Vogošće. U prvoj fazi do 2010. 14. Telekom-operatori će se pojaviti kao konkurencija kablovskim TV operatorima na područjima koje ovi nisu ili neće pokrivati svojom infrastrukturom. Program smanjenja gubitka treba provesti putem rekonstrukcije vodovodne mreže i to: zamjena cjevovoda radi dotrajalosti. u Bačićkom polju (općina Ilidža). dostigli su 65% od ukupno proizvedene vode. Uključenje bespravno priključenih potrošača na vodovodni sistem vršit će se nakon definiranja statusa objekata. Procjenjuje se da će sa sadašnjih 170. od čega su tehnički gubici 59%. očekuje se samo za potrebe BH telekoma sa sadašnjih 70 za još 50 baznih stanica.Razvoj lahkošinskog sistema prevoza bi se trebao provesti u tri faze. Gubici vode se smatraju jednim od najvećih problema. Izgradnja primarnih objekata centralnog vodovodnog sistema Sukladno pravcima urbanog razvoja. Snabdijevanje vodom i odvodnja otpadnih i oborinskih voda Dugoročno rješenje vodosnabdijevanja kantona Sarajevo osigurat će se kroz budući razvoj vodovodnih sistema. godine i postplanski period koji će biti u funkciji zaštite koridora.000 na kraju 2010. Prije svega to će biti optički kablovi. Pošta Prioritetni projekti iz oblasti poštanskog saobraćaja na području kantona Sarajevo za relizaciju do 2010. predstavlja najvećeg pojedinačnog zagañivača u slivnom području rijeke Save. jer Sarajevo ispuštanjem neprečišćenih otpadnih voda u samom gornjem toku rijeke Bosne. ali taj dio je izvan područja kantona Sarajevo. te transportnih cjevovoda izmeñu novih pumpnih stanica i rezervoara. Vazdušni saobraćaj Prema master-planu Meñunarodnog aerodroma Sarajevo i prema važećem Urbanističkom planu. Posebna pažnja bit će posvećena izgradnji novih baznih stanica. planirano je i proširenje aerodroma u pravcu juga do magistralnog puta M18. dolina rijeke Bosne (Ilijaš) i područja Sarajevskog polja (Reljevo. doći će do primjene novih tehnologija u pristupnim mrežama. U trećoj fazi od 2015. Uvoñenjem brze prigradske željeznice koristila bi se isključivo moderna željezniča vozila sa elektrovučom. 59 .000 pretplatnika broj porasti na oko 200. pumpnih stanica. za naselja u do sada neurbaniziranim područjima kao i imajući u vidu potrebe budućih privrednih subjekata. u Rajlovcu (općina Novi Grad) na Bistriku (općina Stari Grad) na Soukbunaru (općina Stari Grad). što će predstavljati penetraciju od oko 50 fiksnih telefona na 100 stonovnika. u drugoj fazi pristupilo be se nabavci savremenih lahkošinskih vozila. Uvodit će se nove generacije mobilne telefonije. Osnovni pravci urbanog razvoja i povećanje radnih zona Kantona su dolina rijeke Zujevine (Mostarsko raskršće i Gladno polje). neadekvatnog cijevnog materijala kao i sve veće učestalosti evidentiranih kvarova. radi nedostatnih profila. izvršiti poboljšanja postojeće pruge.

42 2. Kontinuirani zadatak treba da bude zamjena dotrajale kanalizacione mreže u čijoj je realizaciji (zbog rata) došlo do značajnog zaostatka. preko primarnih sistema za kontinuiranu dobavu energije: elektroenergetskog i gasnog. a neće se ni fizički moći provesti u najužem urbanom području. koja predstavljaju jedan od najvećih problema kantona. kojim gazduje KJKP “Toplane” kao najvećeg potrošača energije u KS mora biti kontinuirani proces. koja su neovisna od centralnog kanalizacionog sistema. Struktura potrošnje po stanovniku (MWh/st) Finalna energija 2003 2023 Čvrsta goriva 0. tako i u svrhu saniranja postojećih i sprečavanja pojave novih klizišta.43 0. treba biti nastavljena. putem opsežnih istraživanja.U cilju povećanja efikasnosti postojećeg centralnog kanalizacionog sistema (u starijim urbanim dijelovima) i izgradnji separatne kanalizacione mreže.24 3. kao što je to urañeno u novijim dijelovima urbanog područja pošto je ovo složen i dugoročan zadatak. tečnih i čvrstih goriva. U svrhu uvezivanja u centralni kanalizacioni sistem treba nastaviti izgradnju novih kolektora i proširenje kanalizacione mreže u skladu sa pravcima urbanog razvoja. Neophodno je separatnom kanalizacionom mrežom opremiti područja na kojima će biti izvršena legalizacija bespravne gradnje. blažujski. Energetika U planskom periodu kanton Sarajevo će zadržati dosadašnji osnovni koncept snabdijevanja energijom i energentima.88 Zemni gas 3.75 60 . 15. Usmjeravanje i praćenje razvoja centralnog toplifikacionog sistema. Potrebno je izvršiti rekonstrukciju postojećih primarnih kolektora za otpadne vode koji zbog lošeg izvoñenja i neodržavanja funkcionalno ne zadovoljavaju ni sadašnje potrebe (hadžički. uvažavajući činjenicu da bi prioritet u realizaciji trebali imati kolektori u novoizgrañenim jugozapadnim dijelovima kantona. Imajući u vidu realnu situaciju na terenu. bilo bi neophodno izgraditi lokalni ureñaj za prečišćavanje na lokalitetu Dvor (Rajlovac) i odustati od ranije planirane pumpne stanice koja je otpadne vode stanovnika smještenih nizvodno. rajlovački) Kontinuirana izgradnja separatne kanalizacione mreže za urbana područja kantona. mogućnost sistema za korištenje različitih oblika energije.43 Tečna goriva 3. koja bi uzela u obzir sve osobenosti KS i šire regije.28 3. preporuka je izgradnja kišnih preliva na najznačajnijim potezima postojećeg mješovitog sistema u četiri gradske općine. racionalizaciju korištenja postojećeg sistema. ekološke uslove. a u skladu sa konkretnim uslovima. trebala pumpanjem vraćati na centralni ureñaj za prečišćavanje. Njihovo nepostojanje sada predstavlja realnu potencijalnu opasnost za resurse podzemne vode za piće. U narednom periodu potrebna je znatno obimnija izgradnja kanala za odvodnju oborinskih voda. kao i preko pojedinačnih isporuka tečnog naftnog gasa. postojeća rješenja u oblasti opskrbe toplotnom energijom-snabdijevanje gasom. posebno na padinskim dijelovima kantona. kako zbog dostizanja nivoa opremanja primjerenog urbanom području. putem cestovnog saobraćaja ili željeznice i odgovarajućih skladišta. fizičke kaarakteristike prostora.66 Električna nergija 2.

18. Potrebno je: -izgraditi tržišno-snabdjevački centar Stup. vezana je za odreñene hidrogeološke karakteristike tla.Razvoj elektroenergetskog sistema u planskom periodu odvijat će se u cilju dovoñenja pogonske spremnosti i pouzdanosti na zadovoljavajući nivo. upotrebom municije sa osiromašenim uranijom. godine relizirat će se poduzimanjem slijedećih aktivnosti: -izgradnjom planiranog groblja Dolac -proširenjem groblja Bare -ureñenjem novih parcela na groblju Vlakovo -ureñenjem i održavanjem aktivnih i zatvorenih grobalja.000 m2 . pijaca na veliko. Dobrinje i Tilave. Na području kantona Sarajevo locirano je 767 klizišta.15% u odnosu na ukupnu površinu kantona. sprovoñenje preventivnih planskih mjera ureñenja slivnih područja rijeka na teritoriji kantona i to: rijeke Bosne. 61 .Mostarsko raskršće -obezbijediti dodatne sadržaje objekata tržnica i pijaca u cilju njihovog dvadesetčetvoročasovnog funkcionisanja Prema prijedlogu lokacija za pijace na području KS. Miljacke. Željeznice. te više tržnih centara. Kontaminirana područja Izazvana ratnim dešavanjima. (2030. 16. Klizanje tla Česta pojava u mnogim područjima kantona. uz respektiranje specifičnih potreba stanovništva na pojedinim područjima. sa pratećim sadržajima -izgradnja pijace na veliko. u perspektivi bi trebalo za namjenu snabdijevanja predvidjeti dvadesetak pijaca. a što bi zadovoljilo potrebe za odlaganjem otpada do 2023. od čega su 402 aktivna i 365 neaktivnih. 17. Komunalni objekti i površine Planirana površina obuhvata proširenje deponije sa sadašnjih 52.Ugroženost područja Minska polja Ukupna površina na području KS za koju postoji sumnja da je minirana iznosi 12. Zujevine. čija granica bi se takoñe trebala korigovati u odnosu na predloženo proširenje. Pijace i tržnice (snabdijevanje) U fazi razvoja.) godine. Groblja Povećanje kapaciteta postojeće mreže grobalja u funkciji zadovoljenja potreba do 2023. tržno-snabdjevačkih centara.5 ha. težište je na kvalitetnom snabdijevanju svih grañana na području kantona Sarajevo.5 ha (sa zaštitinim pojasom). Poplave Potreba zaštite od poplava zahtijeva sinhronizovanu i ubrzanu akciju.5 ha korisne površine – površine bez zaštitnog zelenog pojasa) na 94. u općini Hadžići. prema Urbanističkom planu (16. Do sada je na području Kantona ukupno deminirano 6. povećanja ekonomičnosti u napajanju (smanjenje gubitaka) te povećanje instalisane snage za potrebe priključenih i novih potrošača. nalaze se na području KS. 19. Proširenje bi obuhvatilo prostor današnjeg zaštitinog zelenog pojasa.

ISTRAŽIVANJE POTREBA GRAĐANA I PRIVREDE SA ASPEKTA POBOLJŠANJA AMBIJENTA ZA ŽIVLJENJE I POSLOVANJE U OPĆINI NOVI GRAD SARAJEVO -SAŽETI PRIKAZ(Istraživanje proveo: Udruženje poslovnih savjetnika u BiH – LESPnet) 62 .5.

vodovod i kanalizacija. II-(administacija.G. informisanje. savjeti mjesnih zajednica i udruženja grañana na općini Novi Grad Sarajevo su: 1. 3. zapošljavanje. Udruženja grañana na općini Novi Grad Sarajevo. 9. putevi i dr) . el. obrazovanje. te svih oblika infrastrukture (voda. METODOLOGIJA Istraživanje potreba grañana i privrede sa aspekta poboljšanja ambijenta za življenje i poslovanje urañeno je metodom akteriranja. ukupno 10 predstavnika. Sa aspekta zapošljavanja i ambijenta za poslovanje. odnosno oblasti koje se trebaju uvrstiti u upitnik definisala Općina u zahtjevu za ponudu. i tako na najbolji način doprinese poboljšanju ambijenta za življenje i poslovanje. zdravstvo. gas. sport. stanovanje. Grañani. 10.ukupno 21 predstavnik anketiranih preduzeća. Poboljšanje ambijenta za življene i poslovanje podrazumijeva poboljšanje u oblastima obrazovanja. Anketirane su četri ciljne grupe i to: 1. te gradski saobraćaj) Za ciljnu grupu privredni subjekti oblasti istraživanja su sljedeće: I – komunalna infrastruktura (putevi. 4. Sarajevo. te su ista karakteristika svih lokalnih zajedica koje su usvojile novi koncept lokalne uprave koji se temelji na aktivnoj participaciji grañana i poslovnog sektora. tržište rada i obrazovana radna snaga. administacije. Ovakva istraživanja predstavljaju instrument za uključivanje grañana i poslovnog sektora u plansko razvojne aktivnosti lokalnih zajednica (općina). Rezultati istraživanja će se koristi za definisanje pojedinačnih elemenata strategije i na taj način omogućiti da buduća razvojna strategija općine Novi Grad Sarajevo adekvatno odgovori na identificirane potrebe i probleme grañana i privrede. godina. vodovod i kanalizacija. Da bi se dobila potpuna slika stepena zadovoljstva privrednih subjekata od ukupnog broja anketiranih 10 preduzeća ili obrta je do 10 zaposlenih. Sarajevo. administracija.G. Savjeti mjesnih zajednica. Za potrebe istraživanja kreiran je upitnik čije je sadržaj. 8. 5. gradski saobraćaj). infrastruktura (putevi. zdravstva i socijalne sigurnosti. kulture i sporta. 3. kanalizacija. 7. Lokalni akcioni plan za okoliš općine N. ukupno 26 ispitanika. III – ocjena poslovnog okruženja u općini N. energija. 6. 3 preduzeća preko 50 zaposlenih. te analizom materijala dostavljenih od općine (Socioekonomska analiza općine Novi Grad Sarajevo. 2. Profil 63 . 2. 4. informisanje). Oblasti istraživanja za ciljne grupe grañani. Pitanja za pojedine oblasti definirana su na osnovu predistaživanja. ukupno 400 ispitanika. plin. informiranosti. socijalna sigurnost. 2. plin. 8 preduzeća do 50 zaposlenih.UVOD Istraživanje potreba grañana i privrede sa aspekta poboljšanja ambijenta za življenje i poslovanje u općini Novi Grad Sarajevo vrši se u svrhu izrade dokumenta Razvojne strategije općine za period 2006-2015. Privredni subjekti. kultura. veoma je bitno postojanje kvalificirane radne snage kao i kompanija koje kreiraju radna mjesta.

5%.5%. prema uzorku pokazuje da je bilo najviše ispitanika sa 4 člana domaćinstava. Ovako približan postotak zastupljenosti urbanih i rubnih djelova govori da su tokom ankete svi dijelovi općine bili jednako zastupljeni. Višu stručnu spremu imao je 51 ispitanik. što predstavlja dodatni kvalitet u istraživanju.5%.8 %. Testno istraživanje je urañeno za grupe grañani i privredne subjekte. sa 7 članova domaćinstva 6 ili 1. u uzorku od 400 anketiranih osoba. 94 osobe ili 23. Zatim slijede ispitanici sa završenom osnovnom školom odnosno 45 osoba ili 11.25% su zaposleni po raznim kriterijima definisanim u upitniku. Karakteristično je da su sve starosne skupine ravnomjerno zastupljene. 3.5%. nezavršenim osnovnim obrazovanjem 4 osobe ili 1%. zatim sljede ispitanici sa 3 člana domaćinstva. njih 126 ili 31. drugo 4 osobe ili 1%. Radna grupa za izradu razvojne strategije općine je nakon prezentacije rezultata testnog istraživanja usvojila upitnik. 68 osoba ili 17% su studenti. koje je pokazalo da upitnik zadovoljava potrebe istraživanja. DEMOGRAFSKI PODACI Uzorkom za istraživanje potreba grañana i privrede obuhvaćeno je 400 ispitanika. sa 6 članova domaćinstva 18 ili 4.5% su nezaposleni. te će rezultati istraživanja biti odreñeni stavovima i mišljenima svih starosnih skupina. sa 5 članova domaćinstva 58 ili 14. a intervjuirani su predstavnici općinskih službi. Prema strukturi zaposlenosti. Prema bračnom stanju. 32 osobe ili 8%.25% su penzioneri. njih 96 ili 24%. zatim 75 osoba ili 18. Predistraživanje je rañeno metodom intervjua. i dr. 64 .3% anketiranih bilo je sa rubnog/padinskog djela općine. dok su 142 osobe ili 35. 206 osoba ili 51. a 173 ili 43. odnosno 262 osobe ili 65. dok su 194 osobe ili 48. Broj članova domaćinstava ispitanika.3%. 141 osobe ili 35. sa 2 člana domaćinstva 73 ili 18.5 %.).5% su odabrali otvorenu opciju drugo. što predstavlja ravnopravnu zastupljenost oba spola u sprovedenom istraživanju. 20 osoba odnosno 5% su domaćice (uzdržavani supružnik) a dvije osobe ili 0. Privreda općine. te ispitanici sa visokim obrazovanjem. magisterijem 2 osobe ili 0.5%.8% ispitanika sa urbanog djela općine. Od tog broja.5% ženskog spola. 258 osoba ili 64.5% je muškog spola.5 % neoženjeno/neudato. sa 1 članom domaćinstva 22 ili 5.5% i sa 8 članova domaćinstva 1 ili 0.općine. Prikupljeni podaci su obrañeni i analizirani te su predstavljeni i zaključci i preporuke. najveći broj ispitanika ima srednje obrazovanje. Anketirano je 277 ili 56. U uzorku nije bilo ispitanika sa zvanjem doktora nauka.3%. Prema obrazovnoj strukturi. Nakon testnog istraživanja izvršeno je anketiranje ciljnih skupnina prema planu anketiranja. što u procentima iznosi 12.3%.5% je oženjeno/udato.

1% je bez stava. ANALIZA TRENUTNOG STANJA PO IDENTIFIKOVANIM OBLASTIMA 4. dok je 25% bez stava.7%.6 % je nezadovoljno brojem osnovnih škola.3 % je nezadovoljno brojem osnovnih škola.7% od ukupno 72 ispitanika koji su se izjasnili kao nezadovoljni.5% bez stava.3% je nezadovoljno. tako npr. te grañani u dobi 26-30 godina sa 23. Dubljom analizom odnosno pregledom odgovora ispitanika po mjesnim zajednicama primjećujemo da je nezadovoljstvo učeničkim transportom naglašeno u rubnim/padinskim 65 .5% od ukupno 227 anketiranih u urbanom dijelu općine.8% djelimično zadovljno. Stepen nezadovoljstva je veći od stepena zadovoljstva. Dostupnošću udžbenika više od 1/3 ispitanika ili 39% je zadovoljno. 6.8% bez stava. 15% je djelimično zadovoljno. 28.8% ispitanika od ukupno 173 anketirana u rubnom djelu općine nije zadovoljno brojem srednjih škola. dok je 24. zatim u MZ Briješće od ukupno 13 anketiranih njih 7 ili 53. Opremljenošću škola i učionica 18% ispitanika je zadovoljno. što predstavlja važan pokazatelj s obzirom da je to populacija koja u svojim domaćistvima ima mlañih članova koji pohañaju neku od škola (osnovnu. Kvalietom udžbenika u kategoriji stanovništvo.8 % je nezadovoljno brojem osnovnih škola. Školskim obrazovnim programom.3% je djelimično zadovoljno. 39.3% je bez stava. Primjećujemo da je kod ispitanika iz urbanog djela općine postoji veliki broj djelimično zadovoljnih ispitanika njih 29.5% je nezadovoljno. Stepen zadovoljstva brojem osnovnih škola u rubnom padinskom dijelu općine je za 10% niži od stepena zadovoljstva u urbanom dijelu općine. 23. 16. Učeničkim transportom 27% ispitanika je zadovoljno.8% je bez stava. 34. 22.5% je bez stava po pitanju kvalitete udžbenika. njih 20 ili 27. sve starosne dobi ispitanika u urbanom dijelu općine zadovoljnije su brojem srednjih škola u općini od ispitanika svih starosnih dobi u rubnom padinskom dijelu. 30. 28. 94 ispitanika ili 23. 22% je nezadovoljno i 24.8% ispitanika je zadovoljno. od ukupno 11 anketiranih grañana u MZ Alipašin most II njih 7 ili 63. 124 ili 31% je djelimično zadovoljno.5% je zadovoljno.8% ispitanika je zadovoljno.6% je nezadovoljno opremljenošču škola i učionica) 3.5% je djelimično zadovoljno. Takoñe primjećujemo da je u rubnom dijelu općine izražen stepen nezadovoljstva gdje 42. Može se uočiti da su mladi u dobi 18-25 godina najnezadovoljnija dobna skupina.5% je nezadovoljno i 25. 14.Problem nedostatka osnovnih škola izražen u mjesnim zajednicama sa velikim postotkom negativnih odgovora u odnosu na ukupan broj ispitanika po toj mjesnoj zajednici. Oblast obrazovanja 1.3% nezadovoljno opremljenošću škola) u odnosu na grañane iz rubnih/padinskih djelova općine (60 ili 34. srednju.4%. 32% je djelimično zadovoljno. zatim u MZ Naselje Heroja Sokolje od ukupno anketiranih 16 grañana njih 5 ili 31. grañani u urbanim dijelovima općine zadovoljniji su opremljenošću škola (samo je 28 ili 12. itd. mladi su najnezadovljniji.5% mladih u dobi 18-25 godina nije zadovoljno školskim obrazovnim programima. 26. 2. dok je taj procenat u rubnom/padinskom dijelu općine 51.3% je djelimično zadovoljno.3% je nezadovoljno.8%. zatim slijede grañani u dobi 51-60 godina sa 30. 43.8% je nezadovoljno i 21. Generalno.1.8% ispitanika je zadovoljno.5% je bez stava.5% je zadovoljno. Generalno. za starosnu dob 18-25 godina. 72 ili 18% je nezadovoljno a 110 ili 27. Analizirajući odgovore po starosnoj dobi uočava se značajna razlika u stepenu zadovoljstva brojem srednjih škola iz urbanog i rubnog/padinskog dijela općine.6% je djelimično zadovoljno. 12. Starosne skupine od 26 do 60 godina su većinom zadovoljne i djelimično zadovoljne. Tako npr. 28.5% ispitanika je zadovoljno. Ako pogledamo strukturu odgovora po starosnim skupinama. 5. Brojem osnovih škola na teritoriju Općine. 8. dok je 20. 7. 29% je nezadovoljno i 22% je bez stava. 32.4. fakultet).8% je nezadovoljno. Sportskim sadržajima u školama 15. 9. a 31. Udaljenošću škola od učeničke populacije 35. dok je 19. 4.8% je djelimično zadovoljno. Brojem srednjih škola 20.3% ispitanika iz urbanog dijela općine se izjasnilo da je nezadovoljno. Samo 16.

26.8% bez stava po ovom pitanju. 22. Brojem sportskih objekata naveći broj ispitanika je nezadovoljan. i Dobroševići.5%. 11% ispitanika je zadovoljno brojem sportskih objekata dok je 10.3% bez stava. a ovu skupinu sačinjavaju ispitanici starosne dobi 61 i više odnosno penzioneri. 23% je bez stava a 9. U nezadovoljstvu reformom obrazovanja prednjače mlañe starosne dobi. Uključenošću djece i omladine u rad sportskih klubova najveći procenat ispitanika odnosno 51.3%.5% ispitanika je djelimično zadovoljno reformama obrazovanja.G.3%.3% je bez stava. Razlog tome može biti nedovoljna informiranost o aktivnostima općine po ovom pitanju.8% nema stava o reformi obrazovanja. 11.3 % ispitanika je bez stava. itd. Čengić Vila. Dobrinja D i C. 14. To ukazuje na zaključak da bi općinska podrška radu sportskih ustanova u narednom periodu trebala biti povećana. Staro Hrasno. 66 .3% ispitanika je djelimično zadovoljno što znači da smatraju da potrebe za sportskim objektima nisu u potpunosti zadovoljene. 7. 36. Radom sportskih klubova (na teritoriju općine N.8% je onih koji su djelimično zadovoljni podrškom općine što u kazuje na činjenicu da ova grupa ispitanika smatra da postoji odreñena podrška općine radu sportskih ustanova ali da u odreñenim segmentima ima mjesta za unapreñenje. npr.8 %. odnosno penzionera.5% grañana je nezadovoljno i ono ukazuje na činjenicu da se sportski rekviziti na javnim sportskim igralištima permanentno uništavaju.8% je djelimično zadovoljno. tako da je 43. 20.8 posto ispitanika je djelimično zadovoljno. Sarajevo) veći broj ispitanika odnosno 41% nije zadovoljno. nije zadovoljno. 18. te i u odreñenom broju urbanih mjesnih zajednica koje su udaljenije od centra općine i centra grada. Najveći procenat ispitanika nema stav o finansijskoj podršci Općine N. 26.3% je zadovoljno općinskom podrškom dok je 20. te npr. dakle 53. Najveći broj anketiranih grañana bez stava.8% ispitanika. dok je samo 4% ispitanika zadovoljno.8% je bez stava. Najveći stepen nezadovoljstva brojem sportskih objekata u mjesnim zajednicama Anex. 25% je djelimično zadovoljno. 4. Takoñe visok je procenat nezadovoljnih ispitanika30%. 10. mini općinska liga i dr. vidimo da su mlañe starosne skupine nezadovoljnije od strarijih. i smatra da su ostvareni neki pomaci ali da postoje neka područja koja treba unaprijediti. Švrakino selo I i III. Nezadovoljstvo učeničkim transportom povezano je sa nepostojanjem bolje povezanosti rubnih djelova sa centrom općine i centrom grada. dok je samo 1% grañana zadovoljno što dodatno govori o ovom problemu. Odnosom grañana prema sportskim rekvizitima na javnim sportskim terenima/igralištima 79. a najnezadovoljnija je skupina mladih 18-25 godina koji smatraju da bi se kvalitet i stručnost nastavnog kadra trebala znatno unaprijediti. Oblast sporta 13. 28. Pogledamo li u tabelu ispod koja pokazuje strukturu odgovora po starosnoj dobi vidjet ćemo da je najviše ispitanika koji su bez stava starosne dobi 61 i više. 12. Sarajevo radu obrazovnih institucija. koji smatraju da odreñena područja za unapreñenja postoje. Analizirajući odgovore po starosnoj dobi. Kvalitetom i stručnošću nastavnog kadra u školama najviše je djelimično zadovoljnih ispitanika ili 29.2.G. Podrškom općine radu sportskih ustavnova u cilju povećanja sportskih aktivnosti i masovnosti pojedinih sportova je naveći broj ispitanika nezadovoljan. Reformom obrazovanja zadovoljno je 15. starosna skupina ispitanika 18-25 godina je najnezadovoljnija. 11.5% nije zadovoljno. 16. 25. njih 33. 16. 27. 17. 15. 21.mjesnim zajednicama.) najveći broj odnosno 42.2” ispitanika starosne dobi od 18-25 godina nezadovoljno reformom obrazovanja.5% je zadovoljno. Promocijom sporta (organizovanje raznih oblika takmičenja.1% ispitanika je nezadovoljno kvalitetom i stručnošču nastavnog kadra u školama.6% ispitanika je zadovoljno nastavnim kadrom u školama.

29. 24. najveći broj ispitanika. 60. ukoliko bi se ukazala prilika. Ovako značajan pocenat nezadovoljnih i djelimično zadovoljnih ispitanika ukazuje na potrebu bolje podrške općine radu kulturnih ustanova u cilju promocije kulture i kulturnih vrijednosti.5% je bez stava. 42.) veoma je visok procenat od 70.8%. 29. Nadpolovična većina nezadovoljnih i značajan procenat djelimično zadovoljnih navode nas na zaključak da trenutni broj biblioteka ne zadovoljava potrebe grañana kao i da knjižni fond treba obogatiti novim naslovima.5%. 15. 67 . 20. 17% je djelimično zadovoljno.5% nije zadovoljno. 16.4. u skoro istom procentu izraženo je nezadovoljstvo ispitanika iz urbanog i rubnog/padinskog dijela općine.3% je bez stava a samo 7. 4. 24. a samo 4% je zadovoljno. Finansijskom podrškom općine razvoju kulture i kulturnim aktivnostima najveći broj ispitanika odnosno 31. 10% je bez stava. 26.3% je zadovoljno.5% je nezadovoljno.8% nije zadovoljno. a 8% je zadovoljno. podržao bi osnivanje lokalne RTV. Zastupljenošću općine u medijima najveći broj ispitanika. Oblast kulture 19. Sarajevo najveći broj ispitanika odnosno 52. nije zadovoljno.5% je djelimično zadovoljno. 10% je bez stava. Natpolovična većina nezadovoljnih ispitanika navodi nas na zaključak o potrebi unapreñenja projekata za razvoj kulture. 28. 21. 5% ispitanika je bez stava po ovom pitanju. kulturni centri. Brojem javnih nastupa općinskih zvaničnika vezano za probleme i važna životna pitanja grañana.3% je bez stava.3% zadovoljno. a samo 11. Podrškom općine radu kulturnih ustanova u cilju promocije kulture i kulturnih vrijednosti najveći broj ispitanika.8% ne podržava uspostavljanje lokalne RTV. odnosno da su i jedni i drugi natpolovičnom većinom nezadovoljni brojem javnih nastupa općinskih zvaničnika. a 9. 17.3.5% je zadovoljno. 23. Natpolovična većina nezadovoljnih i značajan procenat djelimično zadovoljnih ispitanika. Oblast informisanja 25. Možemo konstatirati da je stepen zadovoljstva po ovom pitanju veći u odnosu na predhodna pitanja iz oblasti informisanja.8% procenata zadovoljno. Brojem biblioteka i knjižnim fondom 58. Gotovo je identičan procenat ispitanika koji su zadovoljni. a posebno u svjetlu rješavanja problema kulture življenja i kulture uopće koji je prepoznat kao jedan od glavnih problema na teritoriju općine Novi Grad Sarajevo. 27. 22.8% je bez stava.G. Pogledamo li strukturu odgovora po tipu naselja vidimo da nema značajnih odstupanja ispitanika iz urbanih i rubnih djelova općine. Najveći broj ispitanika odnosno 67%. Analizom odgovora na ovo pitanje po tipu naselja utvrdili smo da nema značajnih razlika u rezultatima. 30% je djelimično zadovoljnih. Analizom strukture odgovora po tipu naselja utvrdili smo da nema značajnih razlika u odgovorima ispitanika iz urbanog i rubnog/padinskog dijela općine. pozorišta. 27. i dr. je djelimično zadovoljno.4.5%. 19.3% je zadovoljno. 61.8%. djelimično zadovoljni i nezadovoljni. Natpolovična većina podržava osnivanje lokalne RTV.3% je djelimično zadovoljno. a 10. 29. nije zadovoljno. 31. dok je samo 11.5% je bez stava.8% je djelimično zadovoljno.8% je zadovoljno.3% je djelimično zadovoljnih ispitanika. Brojem prostora za kulturno-zabavne aktivnosti (kino-sala. nije zadovoljno. Projektima za razvoj kulture i uključenošću grañana u iste najveći broj grañana.5% nezadovoljnih ispitanika. 28. 13% je djelimično zadovoljno. 11. 23. 56. Brojem kulturno-zabavnih manifestacijama u općini N. Distribucijom općinskih informativnih printanih materijala.3% je bez stava. biltena i drugog najveći broj ispitanika. je nezadovoljno. dok je 5.8%. tj. 22% je djelimično zadovoljno.5% je nezadovoljno. a samo 10% je zadovoljno.

te da bi proširenje kapaciteta postojećih i izgradnja novih sigurnih kuća bilo poželjno. obdanište.3% djelimično zadovoljnih ispitanika.3%. 10% je nezadovoljno.3% je bez stava. 33.8%.8% se ne slaže. Sarajevo najveći broj ispitanika.4% je zadovoljno.5% je bez stava. Na osnovu rezultata zaključujemo da su subvenicije za ugrožene kategorije grañana vrlo male. 34.5% je nezadovoljno. možemo reći da bi otvaranje novih apoteka bilo potrebno. je djelimično zadovoljna. Subvencije za ugrožene kategorije grañana (grijanje. 3. 89. a 1. 71.G.5%. Ljekarskim uslugama primarne zdravstvene zaštite visoka natpolovična većina ispitanika odnosno 77.G Sarajevo zadovoljavajući. a 16% ispitanika je bez stava. Uzimajući u obzir natpolovičnu većinu djelimično zadovoljnih ispitanika.5% je bez stava. stav je visoke većine ispitanika. 4. dok se 9. pa i modernizacija u nekim segmentima. 38. ispitanika.G. respektirajući 71.3% je bez stava.3% je bez stava. a 2% je bez stava. 84. itd).8% djelimično se slaže sa ovom tvrdnjom.3 je zadovoljno. 10. 77% . je zadovoljna. 74. a 2.8% je djelimično zadovoljno. odnosno da postoji zadovoljavajući broj ambulanti. 4. 31.3%. 10% je nezadovoljno.6. možemo zaključiti da je stanje po pitanju ljubaznosti zdravstvenih radnika dosta dobro. 9. Brojem ambulanti na teritoriju općine N. visoka natpolovična većina ispitanika. i 0.5% djelimično slaže sa ovom tvrdnjom. Brojem zdravstvenih radnika (ljekara.).5. 23. stomatologa. odnosno 83. 5. 2% se ne slaže.5% nezadovoljno. Značajna natpolovična većina djelimično zadovoljnih ispitanika navodi na zaključak da je potrebna odreñena dodatna oprema za ambulante.3% se slaže sa tvrdnjom da programi socijalne zaštite za nezaposlene ne postoje.3%. Finansijska sredstva za zadovoljenje potreba socijalne sigurnosti ugroženih kategorija grañana su nedovoljna. Natpolovična većina djelimično zadovoljnih i značajan procenat zadovoljnih ispitanika navode na zaključak da je stanje po pitanju broja apoteka u općini dobro. 68 . što potvrñuje i stav 88. 32. je djelimično zadovoljna. Rezultati istraživanja upućuju na zaključak da na teritoriju općine postoji potreba za ovakim oblikom socijalne zaštite. 37. Opremljnošću ambulanti (internistička i specijalistička oprema i sl. stav je velike većina ispitanika. Sarajevo natpolovična većina ispitanika. 36. jednokratna finansijska pomoć i dr. a 4. Ljubaznošću zdravstvenih radnika natpolovična većina ispitanika.5%. 11% je zadovoljno. visoka natpolovična većina ispitanika. 6. 4% se ne slaže. 3. Na osnovu rezultata možemo zaključiti da se pitanju socijalne zaštite nezaposlenih treba posvetiti značajno mjesto u cilju iznalaženja rješenja socijalne zaštite za ovu grupu stanovništva. 5. ali da postoji potreba za dodatnim unapreñenjem odnosa/ljubaznosti zdravstvenih radnika prema grañanima.4.) potvrñuje stav većine odnosno 71. 6% je djelimično zadovoljno.8% djelimično se slaže sa ovom tvrdnjom. 1. 4.8% je bez stava. S obzirom na visok procenat zadovoljstva grañana brojem ambulanti. Ovakva struktura odgovora navodi nas na zaključak da bi finansijska sredstva za zadovoljenje ugorženih kategorija grañana trebalo povećati. Brojem apoteka na teritoriju općine N. 6. 30. 81. a 4% je bez stava. Nedostatak sigurnih kuća (privremeni smještaj žrtava nasilja u porodici i dr. a 0.3% se ne slaže. možemo zaključiti da je stanje u općini zadovoljavajuće. s tim da.6% je bez stava. 11.) su vrlo male. djelimično je zadovoljna.8% djelimično se slaže sa ovom tvrdnjom. Rezultati istraživanja po ovom pitanju navode nas na zaključak da je broj zdravstvenih radnika u općini N. te da bi iste bilo potrebno povećati u cilju zadovoljena osnovnih životnih potreba ugroženih kategorija grañana. 12% je nezadovoljno.5% je nezadovoljno. je zadovoljan. Oblast socijalne sigurnosti 35. djelimično je zadovoljna. Oblast zdravstva 29. 8.8% je zadovoljno. Programi socijalne zaštite za nezaposlene (demobilisane borce i druge) ne postoje.3%.5% ispitanika da su subvenicije za ugrožene kategorije grañana vrlo male.

7. 23.8% se djelimično slaže. Programima edukacije za zapošljavanje i samozapošljavanje 62.8% je bez stava. a 4.5% je bez stava.5% je bez stava. 30. nije zadovoljna. 47. Bez stava po ovom pitanju su uglavnom penzioneri. 70.5% djelimično zadovoljno. 4.6%-urbano 67. značajna natpolovična većina ispitanika. Evidentno je da značajna natpolovična većina smatra da je broj javnih kuhinja nedovoljan.3% bez stava.5% je djelomično zadovoljno. Najnezadovoljnija skupina postojećom infrastrukturom su nezaposleni i studenti. 22% je zadovoljno. 51. Oblast zapošljavanja 41. 68. 2% je zadovoljno. Švrakino Selo I. 5.3% ispitanika je bez stava po ovom pitanju. natpolovična većina ispitanika. dok je 20. nije zadovoljna. 22. 42. Zavod za zapošljavanje).5%. 31% je bez stava. Dobrinja –D. 40. 69 . 6% je zadovoljnih. 16. Najnezadovoljniji programima sanacije ratom oštećenih objekata su slijedeće MZ: Čengić-Vila. Kulturom stanovanja značajna napolovična većina ispitanika. Zakonska regulativa u oblasti socijalne brige za punoljetnu djecu bez oba roditelja ne postoji i treba je kreirati: visoka većina ispitanika. Ali-pašino Polje C-II.8% je zadovoljno.3% je zadovoljno. u cilju socijalne zaštite ugrožene kategorije (punoljetne djece bez oba roditelja). forumi za lokalni ekonomski razvoj. sa ovom konstatacijom ne slaže se 7. dok je 9. 17% je djelimično zadovoljno. biznis-centri) 43% ispitanika je nezadovoljno.3% ispitanika je nezadovoljno. 20.5% djelimično je zadovoljno. Ovakav zaključak ima dodatnu potporu u činjenici da je problem nezaposlenosti prepoznat kao glavni problem u općini Novi Grad Sarajevo. a samo 6% je zadovoljno.3% se ispitanika. Rezultati sugerišu da većina ispitanika smatra da spomenuta zakonska regulativa ne postoji i da je treba kreirati.1%-rubno). evidentno je. 20% je djelimično zadovoljnih. Ali-pašino Polje A-I.8% se ne slaže. 4.6% ispitanika je nezadovoljno. a 8. 45. a ovako visok procenat ispitanika bez stava možemo objasniti i činjenicom da je termin poduzetnička infrastruktura prilično nov i još nedovoljno poznat.3% se djelimično slaže sa ovom tvrdnjom. Brojem projekata za razvoj poduzetništva. III. 14. te da u tom smislu potrebe ugroženih kategorija grañana nisu u potpunosti zadovoljene. Programima sanacije ratom oštećenih objekata najveći broj ispitanika odnosno 42. 2. Ovakav rezultat ukazuje na potrebu povećanja broja programa prekvalifikacije i dokvalifikacije i njihovog kvaliteta imajući na umu činjenicu da je problem nezaposlenosti prepoznat kao glavni problem u općini Novi Grad Sarajevo.39. stav je značajne natpolovične većine ispitanika. II. 4. Oblast stanovanja i komunalne usluge 46. a 3% je zadovoljno. Stepen nezadovoljstva kulturom stanovanja u urbanom i rubnom/padinskom djelu općine gotovo je identičan (69.7.8% je bez stava. 69%. 5. Postojećom preduzetničkom infrastrukturom (biznis-inkubator. kreditno garantni fond za preduzetnike i početnike u biznisu. 18% je djelimično zadovoljnih. Ulogom općine u programima podsticaja zapošljavanja. Ovakav rezultat ukazuje da broj projekata za razvoj preduzetništva ne odgovara potrebama rješavanja pitanja nezaposlenosti u općini. 44. 64.6% djelimično je zadovoljno. 43.8.5% se slaže da zakonska regulativa u oblasti socijalne brige za punoljetnu djecu bez oba roditelja ne postoji i da je treba kreirati. i da je radi zadovoljenja ovih potreba otvaranje novih javnih kuhinja ili povećanje obroka u postojećim poželjno. Brojem i kvalitetom programa prekvalifikacije i dokvalifikacije (NVO. Broj javnih kuhinja je nedovoljan.8% je nezadovoljno. 0. 83.9% je bez stava.Ovakav rezultat navodi na zaključak da bi općina trebala zauzeti aktivniju ulogu u programima podsticaja zapošljavanja.5% nezadovoljna je.5% je bez stava. 14.5%.

5% je djelimično zadovoljno. odnosno njih 41.5% je djelimično zadovoljno. Samo 8. nezaposleni. radnici. 24. a samo 8. Nezadovoljni i djelimično zadovoljni su investiciono sposobne grupe.8% je zadovoljno. 25% je djelimično zadovoljno. 27. Dolac i Briješće. 15.) značajan procenat ispitanika. Javnom rasvjetom 63.8% bez stava i 19.3% je bez stava.3% je zadovoljno. Cijenama komunalnih usluga 53. 36. Stepen zadovoljstva komunalnom higijenom veći je u urbanim djelovima općine.48. Profesionalnošću službenika koji su u direktnom kontaktu sa grañanima 41. 19% je djelimično zadovoljno. obrezivanjem drveća i sl. 55. 53. a 4. Parking-prostorima 41. 18. njih 30%. 70 . pri čemu je stepen zadovoljstva javnom rasvjetom veći u urbanim djelovima nego u rubnim. a samo 1. pri čemu 53. Najveći stepen nezadovoljstva javnom rasvjetom je kod ispitanika u mjesnim zajednicama Buča Potok. 28% je djelimično zadovoljno. Uslugama JKP “Toplane Sarajevo” 38.3% je zadovoljno. studenti. odvozom smeća i dr. Održavanjem zajedničkih prostorija najveći procenat ispitanika. a 4% je bez stava.3% je bez stava. Oblast administracije 60.3% zadovoljnih ispitanika. je bez stava po ovom pitanju. te generalno povećanje broja automobila.5 je nezadovoljno.3% je djelimično zadovoljno.8% je zadovoljno. a 9.3% je nezadovoljno.5% ispitanika je nezadovoljno. 59.5% je zadovoljno.8% je djelimično zadovoljno. 36.3%. Komunalnom higijenom (pranjem ulica.5% ispitanika smatra cijene komunalnih usluga neopravdano visokim. je bez stava. 44% je nezadovoljan. 57. odnosno 36.3% je nezadovoljno. popravkom uništenih rekvizita. 27% je djelimično zadovoljno. 25.1% ispitanika nezadovoljno. Uzrok ovakvog stranja je neplanska gradnja naselja u rubnim dijelovima. Stepen nazadovoljstva u rubnim dijelovima općine putnom infrastrukturom je izražen. 21. Ureñenjem zelenih površina i parkova (npr. te privatnici. a 25% je nezadovoljno.5%. Stepen nezadovoljstva parking prostorima u rubnim naseljima veći je u odnosu na urbane dijelove općine. 34. Stepen nezadovoljstva održavanjem zajedničkih prostorija veći je u urbanom dijelu općine. 50.3% je djelimično zadovoljno. 13. 31. gdje je 55. 58. Brojem kontejnera za smeće najveći procenat ispitanika.8% je bez stava. 35. 17. a 8. uzdržavani supružnici. 25. 51.5% ispitanika je nezadovoljno.3% je zadovoljno. 52. odnosno 46%. U strukturi ispitanika bez stava.8% ispitanika je bez stava.) najveći broj ispitanika. najvećim dijelom su penzioneri.8% je nezadovoljno. Kod ispitanika iz rubnih područja postoji veće nezadovoljstvo. Dostupnošću lokacija za izgradnju novih individualnih i kolektivnih objekata za stanovanje naveći broj ispitanika. zatim je 26% nezadovoljnih. službenici. Putnom infrastrukturom 45. Programima individualne i kolektivne stambene izgradnje najveći broj ispitanika.8% ispitanika zadovoljno je uslugama.9.8% je bez stava. a 8.8% je zadovoljno. dok je taj procenat u rubnom dijelu znatno manji i iznosi 29. Procedurama i brzinom rješavanja zahtjeva grañana u općinskim službama 57% ispitanika nezadovoljno je.3% ispitanika je zadovoljno. 23. a 20.3% ispitanika je nezadovoljno. 49. 54. kao što su menadžeri. 25.8% je djelimično zadovoljno. 34.5% je bez stava. Stepen nezadovoljstva je veći u rubnim djelovima općine.3% je zadovoljno.3% ispitanika je zadovoljno.8% je djelimično zadovoljnih. te su i u urbanim naseljima sa velikim parkinzima isti postali premali za ovako veliki broj automobila. košenjem trave. pri čemu 80% njih čine ispitanici iz rubnog dijela općine koji nisu korisnici usluga.8% je bez stava. preduzetnici-slobodno zanimanje. 56. 4. dok je stepen nezadovoljstva jako izražen u rubnim dijelovima općine. Dostupnošću stambenog prostora najviše je djelimično zadovoljnih ispitanika. 22. a 2. 36.3% je bez stava.5% je zadovoljno. 61.5% ispitanika je nezadovoljno.5% je nezadovoljno. a samo 1. Ispitanici iz rubnih djelova općine mnogo su zadovoljniji od ispitanika iz urbanih dijelova. 24.

64.3 se djelimično slaže. 75.3% je nezadovoljno.8% ispitanika je nezadovoljno.62. a 22. 8% da je adekvatna. Vodovodna infrastruktura 74. 65.) 48.8% je zadovoljno. a 25. Jasno je da puteve u padinskom dijelu općine treba proširiti i asvaltirati. 63. i sl. Treba istaći da je izgradnja puteva otežana neplanskom gradnjom. smatra 47. i 4. a 3. sanacija udarnih rupa i sl. 14. 16. Saobraćajnim prometom pri ulazu u grad 62. Putevima u padinskim djelovima općine 46.5% je djelimično zadovoljno. Učeščem grañana u procesu odlučivanja 64% ispitanika je zadovoljno. 14. posebno u stanovima na višim etažama i padinskim djelovima općine 28. a 8. 68.5% ispitanika je zadovoljno.8% je djelimično zadovoljno.5% je nezadovoljno. Neadekvatnost vodovoda naročita je izražena u rubnim/padinskim dijelovima.2.5% je bez stava.5% je djelimično zadovoljno. a 18% je bez stava. Ljubaznošću službenika 47. Problem otežanog saobraćaja prilikom ulaza u grad prepoznat od strane ispitanika.8% je zadovoljno.3% bez stava. pogotovo onim novosagrañenim. Održavanjem puteva (npr. 24% se ne slaže. Nezadovoljstvo održavanjem puteva je nešto izraženije u rubnim dijelovima općine. 25. a 4. a 30. Osvijetljenošću sporednih saobraćajnica 38. 72. 29% je djelimično zadovoljno.8% je bez stava. 70. a 10% je bez stava. 14% se djelimično slaže. 29% je djelimično zadoljnih. 71.3% je bez stava. Brojem pješačkih staza odnosno trotoara i slično ravnomjerna je podijeljenost ispitanika. Stanovnici rubnih/ padinskih dijelova općine nezadovoljniji su od stanovnika urbanih djelova.3% ispitanika.) 50.1% je djelimično zadovoljno.3% je bez stava. 77. 30.4% ispitanika nije zadovoljno. dok je 39.5% ispitanika se slaže. 18. 6. 2. 76. 14.3% ispitanika je nezadovoljno.5% je bez stava.8% je zadovoljno. Sa tvrdnjom da gradska vodovodna mreža u novim naseljima ne postoji. 19. 4. 14. 23. 28.8% je zadovoljno.3% ispitanika je zadovoljno.5% je nezadovoljno.3% je zadovoljno.8% je zadovoljno. 69. Problem osvijetljenosti sporednih saobraćajnica je problem rubnih dijelova općine kod kojih postoji dva puta veći broj nezadovoljnih ispitanika. Održavanjem puteva u zimskom periodu 53% ispitanika je nezadovoljno. 1.3% je bez stava. 12. 7. a 2. što se prije svega odnosi na ispitanika iz urbanog dijela općine. Ipak. a 10. 11.5% je bez stava. 10. 73.3% ispitanika djelimično je zadovoljno. 18. 37. 4. a 59% je bez stava.5% je zadovoljno. a 24.6% ispitanika iz urbanih dijelova nezadovoljno održavanjem puteva u zimskom periodu. Sa tvrdnjom da je pritisak vode nedovoljan. Pristupnim putevima javnim objektima (općini. obzirom da najveći broj ulica u tom dijelu grada nema trotoara zbog neplanske gradnje tih područja općine. 67. Vodovodna mreža nije adekvatna potrebama na čitavom području općine.3% ispitanika se slaže. 22% se djelimično slaže.3% je nezadovoljnih. Sa tvrdnjom da su lokalni vodovodi u novim naseljima opterećeni 33.10.5% ispitanika je nezadovoljno.5% ispitanika se slaže. te ga je potrebno rješavati u saradnji sa ostalim relevantnim institucijama.5% se ne slaže. 34.3% se djelimično slaže da ista nije adekvatna.3% se ne slaže.5% je bez stava. što se uglavnom odnosi na ispitanike iz onih mjesnih 71 . znatno je veće nezadovoljstvo ispitanika iz rubnih djelova općine.8% je zadovoljno.3% ispitanika je zadovoljno.5% je djelimično zadovoljno. Aktivnostima općine na poboljšanju ambijenta za življenje 37. Saobraćajnom signalizacijom 40. u odnosu na one iz urbanih dijelova.9% je djelomično zadovoljno.8% ispitanika djelimično je zadovoljno.1. Putna infrastruktura 66. 16. 21. a 9% je bez stava.3% je bez stava.10. Angažiranošću općine na rješavanju problema grañana 39.6% je nezadovoljno. 30% je djelimično zadovoljnih. 33. mada je 39. domovima zdravlja.3% je bez stava.

a 35. Rezultati pokazuju da su grañani svjesni problema koje neplanska gradnja donosi u oblasti vodovodne i druge infrastrukture.5% se ne slaže.3% se djelimično slaže.zajednica gdje je ovo pitanje riješeno. evidentno je problem začepljenja odvoda površinskih voda prisutan I u vrijeme obilnih padavina uzrokuje poteškoće grañanima.3% je bez stava. 4. Uslugama JKP „Vodovod i kanalizacija“ 44.10. Kanalizaciona infrastruktura 80. 90. a 12% je bez stava. 17. 86. odnosno plinskom infrastrukturom i mogućnošću priključka na plinsku mrežu zadovoljna je većina ispitanika. 5. Sa tvrdnjom da gradska kanalizaciona mreža ne postoji u novim naseljima 62.3% ispitanika. Sa tvrdnjom da kanalizaciona infrastruktura nije adekvatna na čitavom području općine slaže se 49. 28. 81.1% djelimično se slaže sa ovom tvrdnjom.3% je nezadovoljnih i 3. Uslugama JKP “Sarajevogas” zadovoljna je većina ispitanika.5% je bez stava.3% se djelimično slaže.7% slažu sa iznesenom tvrdnjom 78. To su prije svih Dobroševići i Naselje heroja – Sokolje.5 ispitanika. Plinska infrastruktura 87. 39.3% se djelimično slaže. 21. s obzirom da 43.5% je bez stava.6% ispitanika se slaže. Rezultati pokazuju da su grañani svjesni problema koje neplanska gradnja donosi u oblasti kanalizacione i druge infrastrukture.3% ispitanika je bez stava po ovom pitanju.3% se ne slaže.9% nije zadovoljna. 72 . te da su ovim problemom pogoñena rubna/padinska naselja općine. Sa tvrdnjom da se kanalizacione cijevi često kvare i oštećuju 38. dok je 25.5% se ne slaže.10. 89. 21. Ovako visok procenat ispitanika bez stava je sastavljen od ispitanika koji dolaza iz mjesnih zajednica kod kojih je pitanje kanalizacione infrastrukture adekvatno riješeno. Sa tvrdnjom da neplanska gradnja opterećuje postojeće kanalizacione instalacije slaže se 63. 2. Sa tvrdnjom da je finansijska podrška od svih nivoa vlasti u rješavanju problema u oblasti kanalizacione infrastrukture nedovoljna 44. a 29. Dostupnošću plina. 28. a 23.4.8% ispitanika koji su bez stava ne koriste plin kao energent. 82.8% se djelimično slaže. Sa tvrdnjom da neplanska gradnja opterećuje postojeće vodovodne instalacije 59.5% se ne slaže. 14% se djelimično slaže. 4. 17. 1.3 ispitanika se slaže. 14.8% ispitanika.3. Ispitanici koji dolaze iz mjesne zajednice Dobroševići u procentu od 66. 30.8% se ne slaže. Cijenom plina većina ispitanika. a 14. Sa tvrdnjom da je kanalizaciona infrastruktura u pojedinim naseljima opterećena prevelikim brojem priključaka slaže se 43. 88. 8. 83.5% je bez stava.8% se ne slaže. s obzirom da 47. 79. Pritiskom plina u zimskom periodu zadovoljna je većina ispitanika.5% se ne slaže. a ispitanici koji su bez stava dolaze iz mjesnih zajednica kod kojih je riješeno pitanje kanalizacione infrastrukture. Naveći dio ispitanika koji se slažu sa ovom tvrdnjom dolaze iz mjesnih zajednica kod kojih pitanje kanalizacione infrastrukture nije u potpunosti riješeno.6% je djelimično zadovoljnih.5% ispitanika se slaže. 84.3% ispitanika koji su bez stava ne koriste plin kao energent. dok je visok procenat ispitanika koji se slažu sa tvrdnjom iz mjesnih zajednica kod kojih pitanje kanalizacione infrastrukture nije riješeno na adekvatan način. a 21.8% je bez stava. 21.3% slaže se djelimično. 3. Sa tvrdnjom da su začepljenja odvoda/šahtova površinskih voda česta.3% je bez stava. S obzirom na rezultate. odnosno 46.8% bez stava. 85. te da su ovim problemom pogoñena rubna/padinska naselja općine.3% ispitanika se slaže. s obzirom da 49% ispitanika koji su bez stava ne koriste plin kao energent.9% ispitanika je zadovoljno. 15.

10% smatra da je prioriteni problem loš dotok vode. 101. Gradski saobraćaj 91. a bez stava je 7. Razlog djelimičnog.3%. a bez stava je 9. treba djelovati u smislu pojednostavljenja procedura odobrenja novih priključaka. Uslugama GRAS-a zadovoljno je 13. dok je njih 14% izrazilo djelimično slaganje sa ovom tvrdnjom. njih 67% je izrazilo svoje djelimično slaganje. Jasno je da se ove procedure moraju ubrzati i pojednostaviti.5%. 35% je djelimično zadovoljno.8%. uglavno njihova kopliciranost i trajanje dobijanja saglasnosti.1%.10. i svakako brzini rješavanja zahtjeva. 94. 5. 95. 5. te na ovaj način stvoriti preduslovi za brže rješavanje ovog problema. dok je 85% djelimično zadovoljno. djelimično 29. djelimično 35. Dakle. 98. Sa tvrdnjom da je pritisak vode u instalacijama nedovoljan.5. 99. složilo se 76% anketiranih privrednih subjekata. Što se tiče cijena.0% ispitanika. treba sugerirati njihovo smanjenje. 93. djelimično zadovoljnih je 27.4.2. 45.0% je bez stava. Vodovodna infrastruktura 96. Dakle. najviše je nezadovoljnih. Sa tvrdnjom da su procedure vezane za priključenja novih poslovnih objekata na vodovodnu mrežu komplikovane i skupe.6%. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata njih 81% se složilo sa tvardnjom da vodovodna mreža nije adekvatna na području općine. Stare instalacije (koje uzrokuju česte kvarove i veliki gubitak vode) sa 29% predstavljaju drugi po redu problem iz ove oblasti. dok je njih 19% izrazilo neslaganje sa ovom tvrdnjom. 73 . Dakle. Postojećim linijama prevoza u općini zadovoljno je 41.1. dok se 5% nije složilo sa ovom tvrdnjom. 92.8% ispitanika.0%. dok se njih 24% djelimično složilo sa ovom tvrdnjom.0% je nezadovoljno a 7. složilo se 95% anketiranih privrednih subjekata. nezadovoljno je 21. Zadovoljstvo radom JKP “Vodovod i kanalizacija” iskazalo je 5% anketiranih. a ne potpunog zadovoljstva je u visokim cijenama vode i radu servisne službe. posebno na višim sparatovima i padinskim dijelovima općine složilo se 14% anketiranih privrednih subjekata. Brojem vozila gradskog saobraća na postojećim linijama zadovoljno je 27. a 4. dok je njih 5% bilo bez stava po ovom pitanju. uglavnom u ljetnim mjesecima kada je povećana potrošnja vode. Kanalizaciona infrastruktura 102. možemo izvesti zaključak da je po ovom pitanju trenutna situacija na području općine zadovoljavajuća.0%. nezadovoljstvo radom je iskazalo 5%.5% ispitanika.1. Djelimično slaganje se odnosi uglavnom na padinske dijelove i više spratove. nezadovoljno 28. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata.8% ispitanika je bez stava. i to 54. Redovnošću na linijama gradskog prevoza zadovoljno je 13.1. Sa tvrdnjom da smo snabdjeveni tokom čitave godine dovoljnim količinama pitke i tehnološke vode. ANALIZA TRENUTNOG STANJA SA ASPEKTA POSLOVNOG SEKTORA PO ODABRANIM OBLASTIMA 5. bez stava je 5%.5% ispitanika. s tim da su ispitanici iz rubnih djelova općine za 10% nezadovoljniji od ispitanika iz urbanog dijela. Pokrivenošću gradskim saobraćajem rubnih djelova općine postoji značajno nezadovoljstvo kod rubnih djelova općine. a bez odgovora je bilo 19% anketiranih. 100. Prioritetni problem u oblasti vodovodne infrastrukture su procedure priključenja sa 42%. 97. Djelimično slaganje sa ovom tvrdnjom izrazilo je 14% anketiranih.3%. Sa tvrdnjom da kanalizaciona infrastruktura nije adekvatna na cijelom području općine složilo se 86% anketiranih privrednih subjekata. u ovom pravcu treba djelovati kako be se stepen potpunog zadovoljstva povećao u narednom periodu.

dok je 71% anketiranih izrazilo svoje zadovoljstvo cijenom plina. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata.Problem je uglavnom lociran na padinskim (novim naseljima) dijelovima općine. 19% je izrazilo svoje djelimično nezadovoljstvo. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. privatnim stambenim i poslovnim objektima. uz maksimalno korigovanje cijena. koji je dostupan privrednim subjektima na području općine. dok je svoje dleimično slaganje iskazalo 85% anketiranih. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. 104.3. Plinska infrastruktura 110. Sugerirano je da se kanalizaciona infrastruktura mora uspostaviti na zadovoljavajućem nivou u svim dijelovima općine. na tvrdnju da je finansijska podrška svih nivoa vlasti u rješavanju problema kanalizacione infrastrukture nedovoljna 57% je bilo bez stava. Razlog velikog procenta zadovoljnih se ogleda u činjenici da je plin još uvijek najjeftiniji izvor energije. a ne potpunog zadovoljstva je u visokim cijenama i radu servisne službe. Dakle. 24% je bilo bez odgovora. dok je 5% izrazilo nezadovoljstvo. Procedure su najveći problem za 14% anketiranih. potrebno je putem sredstava javnog informiranja prvenstveno više govoriti o angažmanu svih nivoa vlasti na rješavanju ovog problema. dok je 5% anketiranih izrazilo svoje djelimično zadovoljstvo. 107. 10% procenata je izrazilo nezadovoljstvo cijenom plina. što ni u kom slučaju ne predstavlja pravilo. Razlog djelimičnog zadovoljstva se uglavnom odnosi na neizvijesnost snabdijevanja plinom tokom zimskih mjeseci. 5. posebno za privredne objekte. Djelimično slaganje sa ovom tvrdnjom je uglavnom uzrokovano pojedinačnim slučajevima kvarova i pucanja cijevi. Pod infrastrukturom se smatraju i stare postojeće instalacije koje se često kvare. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. 74 . dok je potvrdan odgovor na tvrdnju u vezi apsolutno nedovoljnog angažmana svih nivoa vlasti u rješavanju problema. dok je 24% anketirani izrazilo djelimično slaganje. Djelimično slaganje sa ovom tvrdnjom temelji se uglavnom na pojedinačnim slučajevima i to u oblasti privatnih stambenih i poslovnih objekata u padinskim dijelovima općine. nezadovoljstvo radom je iskazalo 10%. njih 90% se složilo sa tvrdnjom da su procedure vezane za priključenje novih poslovnih objekata na kanalizacionu mrežu komplikovane i skupe. 103. Visok procenat privrednih subjekata bez stava jasno implicira problem neupoznatosti anketiranih sa angažmanom svih nivoa vlasti u rješavanju problema. odnosno servisna mreža na području općine bi trebala biti pojačana u vrijeme većih padavina. 33% izrazilo je djelimično zadovoljstvo. njih 95% izrazilo je svoje zadovoljstvo pritiskom plina u zimskom periodu. 111. 106. na osnovu ovih rezultata mjerenja zadovoljstva po ovom pitanju možemo biti zadovoljni trenutnom situacijom. dok se 10% složilo sa tvrdnjom. dok se njih 10% djelimično složilo sa ovom tvrdnjom. dok je 80% djelimično zadovoljno. te čvrste materije koje se nañu u odvodima. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. Sa tvrdnjom da gradska kanalizaciona mreža ne postoji u novim naseljima se složilo 5% anketiranih privrednih subjekata. koji u većini slučajeva nemaju adekvatne priključke na kanalizacionu mrežu. njih 14% se složilo sa tvrdnjom da se kanalizacione cijevi često kvare i pucaju. Zadovoljstvo radom JKP “Vodovod i kanalizacija” iskazalo je 10% anketiranih. Uglavnom se navode razlozi preopterećenosti kanalizacione mreže. bez stava je 0%. Razlog djelimičnog. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. 112. njih 95% je izrazilo zadovoljstvo dostupnošću plina (odnosno mogućnošću priključka na plinsku mrežu). treba djelovati u cilju pojednostavljenja procedura i brzine rješavanja zahtjeva. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. njih 67% je izrazilo zadovoljstvo radom JKP “Sarajevogas”. 109. 113. dok 14% smatra da je održavanje najveći problem u oblasti kanalizacione infrastrukture. 108. Uglavnom se radi o starijim objektima gdje proces servisiranja nije urañen. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. njih 48% smatra da je infrastruktura najveći problem. Dakle. dakle problemom koji se pojavljuje svake godine. možemo biti zadovoljni trenutnim stanjem. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata njih 76% se složilo sa tvrdnjom da su začepljenja odvoda/šahtova površinskih voda česta. dok se 76% djelimično složilo sa ovom tvrdnjom. Dakle. Djelimično slaganje sa tvrdnjom se bazira na mišljenu da se može uraditi i više. na osnovu rezultata. koliko je to moguće. Dakle. 33% djelimično se složilo sa tvrdnjom. 10% se nije složilo sa ovom tvrdnjom. Bez stava o tvrdnji da gradska kanalizaciona mreža ne postoji u novim naseljima bilo je 10% od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata.1. 105. U cilju rješavanja ovog problema potrebno je djelovati preventivno.

kapacitetom saobraćajnica je nezadovoljno 67% privrednih subjekata. Djelimično zadovoljstvo se uglavnom odnosi na nove privredne lokacije. Razlog djelimičnog zadovoljstva je u dugotrajnim procedurama.1. na kojima postoje problemi priključenja. Od ukupnog broja anketiranih. njih 86% je nezadovoljno. dok je 10% nezadovoljno. Kvalitetom snabdijevanja električnom energijom. 5% je bez stava. Razlog djelimičnog zadovoljstav je u komplikovanim i dugotrajnim procedurama. značajno bi se povećao procenat zadovoljnih. jasno je da se broj vozila mora prilagoditi potrebama grañana. zadovoljstvo je izrazilo 62%. Električna energija 116. Prioritetni problem za 61% anketiranih privrednih subjekata predstavlja broj vozila. 125. koje za privredne subjekte predstavljaju problem. dok 29% smatra da je održavanje vozila prioritetni problem. Elektromrežom na lokalitetima novih industrijskih zona u općini. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. 10% anketiranih privrednih subjekata je izrazilo svoje nezadovoljstvo. 5. da se zbog ovakvih saobraćajnih gužvi. dok je 38% anketiranih izrazilo djelimično zadovoljstvo. njih 76% smatra da je sigurnost snabdijevanja prioriteni problem u oblasti plinske infrastrukture.5. 120. ukoliko be se neka od ovih pitanja mogla riješiti. te visokim cijenama električne energije za privredne subjekte. te se transport roba ne obavlja zadovoljavajućom brzinom. odnosno nemogućnosti njihovog rješavanja. 117. povećao bi se stepen zadovoljstva radom “Elektroprivrede Bosne i Hercegovine”. 115. dok je djelimično zadovoljno 10% anketiranih. dok je 52% izrazilo svoje djelimično zadovoljstvo. Nezadovoljstvo se uglavnom odnosi na nove lokacije na rubnim dijelovima općine. Dakle.1. Od ukupnog broja anketiranih. 118. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. Postojećim linijama gradskog saobraćaja djelimično je zadovoljno 90%. 124. dok 5% smatra da su instalacije prioritetni problem. 90% je izrazilo djelimično zadovoljstvo radom “Elektroprivrede Bosne i Hercegovine”. 75 . Djelimično nezadovoljstvo se uglavnom 122. Problem kapaciteta saobraćajnica je posebno izražen u vrijeme jutarnje i popodnevne špice. 119. dok je 5% od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata zadovoljno. dok je njih 33% izrazilo svoje nezadovoljstvo. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. zadovoljstvo je izrazilo 90%. 5. visokim cijenama novih priključaka. dok je njih 14% djelimično zadovoljno procedurama i pripadajućim troškovima priključenja novih poslovnih objekata. Elektroprijenosnom mrežom svoje zadovoljstvo je izrazilo 85% anketiranih privrednih subjekata. od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata.114. Sve ovo uzrokuje zastoje i gubitak vremena i novca. Dakle. Bez odgovora je bilo njih 19%. Ovo se uglavnom odnosi na pojedine priključke koji nisu atestirani. koje uzrokuju zastoje u snabdijevanju. Gradski saobraćaj 121. što izaziva niz problema privrednim subjektima na području općine. njih 67% je izrazilo djelimično zadovoljstvo prilagoñavanjem linija gradskog saobraćaja novonastalim privrednim lokacijama. Djelimično zadovoljstvo se odnosi na pojedine trafostanice. nezadovoljno je 5%. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. Nezadovoljstvo se ogleda u dugotrajnim procedurama i cijenama priključenja. Ukoliko bi se obezbijedilo sigurno snabdijevanje i tokom zimskog perioda. 10% je bez odgovora. te da se procedure mogu pojednostaviti i ubrzati. dok je 10% djelimično zadovoljno. Djelimično zadovoljstvo se odnosi na neizvjesnost snabdijevanja tokom zimskog perioda.4. za koje većina anketiranih smatra da su neopravdani. dok je djelimično nezadovoljstvo iskazalo 33%. Održavanje vozila se uglavnom odnosi na ispravnost i čistoću. gubi dragocjeno vrijeme. njih 38% je izrazilo nezadovoljstvo sigurnošću snabdijevanja plinom tokom cijele godine. posebno u vrijeme odlaska na posao i povratka s posla. njih 100% smatra da je način rješavanja saobraćajnih gužvi na pojedinim mjestima u općini apsolutno neprimjeren. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. 123. od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata.

Naglašeno je da trenutni kapacitet saobraćajnica na području općine ne zadovoljava potrebe većih privrednih subjekata. Kapicitetom saobraćajnica je nezadovoljno 68% anketiranih privrednih subjekata. 134. koja nisu u stanju zadovoljiti potrebe vozila koja u toku dana dolaze na te lokacije. Održavanjem puteva. te obezbijediti potpunu sigurnost putnika u sredstvima javnog prijevoza. dok je 38% izrazilo djelimično zadovoljstvo. Nezadovoljstvo anketiranih se uglavnom odnosilo na horizontalnu saobraćajnu signalizaciju. Ovo pitanje je veoma važno za pojedine privredne subjekte sa područja općine. koja je u većini slučajeva potpuno nevidljiva. te im veoma loša trenutna situacija otežava svakodnevno obavljanje poslova. Brojem pješačkih staza je zadovoljno 38% anketiranih. dok je 43% nezadovoljno. 10% nezadovoljno. 136. U ovom smislu potrebno je poboljšati vozni park. odnosno “uska grla” koja se stvaraju usljed povećane frekvencije saobraćaja. Odatle i srazmjerno veliki broj anketiranih privrednih subjekata 33% je nezadovoljno. Od ukupnog broja anketiranih. 90% privrednih subjekata je nezadovoljno. dok je djelimično zadovoljstvo izrazilo njih 10%. Nezadovoljstvo se uglavnom odnosi na dugo čekanje sredstava javnog prijevoza.6. zbog čestih dolazaka na javne lokacije. 132.1. odnosno novim lokacijama koje nastaju i koje imaju značajne potrebe u smislu gradskog prijevoza. 127. njihovo održavanje i sigurnost putnika. 5. Ovo pitanje je veoma bitno za onaj dio poduzetnika koji se bavi transportom roba do maloprodajnih objekata i vlasnicima tih objekata. bez stava je 5%. dok je u većini slučajeva veoma važna za rad svih privrednih subjekata. 129. Putevi u padinskom dijelu (pogotovo u zimskom periodu) za 90% anketiranih privrednih subjekata su veoma loši. dok je 62% anketiranih djelimično zadovoljno. a 14% nezadovoljno. 76 . te njihovu neredovnost. Nezadovoljstvo se uglavnom odnosilo na pješačke staze u blizini novih privrednih objekata. dok je djelimično zadovoljstvo izrazilo 52% anketiranih privrednih subjekata. što im otežava transport. Osvijetljenošću sporednih saobraćajnica. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. što dovodi do velikih saobraćajnih gužvi i čestih saobraćajnih nesreća. Nezadovoljstvo se uglavnom odnosi na neredovno održavanje/čišćenje saobraćajnica. kada većina zaposlenih odlazi na posao. Poseban problem predstavljaju rani jutarnji sati. što stvara poteškoće u saobraćaju. 133. Ova činjenica u značajnoj mjeri utiče na produktivnost pojedinih privrednih subjekata. uglavnom uzrokuje starost i neodržavanje vozila. dok je njih 33% djelimično zadovoljno. kao jednim od veoma značajnih segmenata putne infrastrukture je djelimično zadovoljno 72% anketiranih. Saobraćajnom signalizacijom. njih 57% izrazilo je djelimično zadovoljstvo redovnošću gradskog prijevoza u zimskom periodu. što predstavlja jasnu sugestiju nadležnim strukturama da u narednom periodu moraju djelovati u cilju rješavanja ovog veoma važnog pitanja. upravo u tom periodu su saobraćajnice prekrivene snijegom. te nepostojanja adekvatnih pristupnih puteva. dok je njih 67% djelimično nezadovoljno.126. Uslugama GRAS-a od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata nezadovoljstvo je izrazilo 33%. Pristupni putevi su od strane anketiranih označeni kao “uska grla”. upravo zbog činjenice da prilaz do njihovih objekata uglavnom vodi preko sporednih saobraćajnica. dok je 14% u potpunosti zadovoljno. anketirani privredni subjekti su izuzetno nezadovoljni. dok je 5% izrazilo zadovoljstvo. odnosi na “inertnost” gradskog saobraćajnog preduzeća u smislu prilagoñavanja linija razvoju grada. Nezadovoljstvo se odnosi na cestovnu povezanost privrednih lokacija. 67% je izrazilo nezadovoljstvo održavanjem puteva u zimskom periodu. 131. Putna infrastruktura 128. dok je 10% izrazilo djelimično zadovoljstvo. Djelimično zadovoljstvo trenutnom situacijom po pitanju cestovnih veza izmeñu pojedinih dijelova općine izrazilo je 66% anketiranih privrednih subjekata. Uzroci nezadovoljstva i djelimičnog zadovoljstava su uglavnom broj vozila. 135. prema mišljenju anketiranih. što. te da je transport roba u pojednim dijelovima dana u potpunosti otežan. Čak 95% anketiranih je nezadovoljno. uglavnom u cilju obavljanja administrativnih poslova (općina prvenstveno). Rješavanje problema pristupnih puteva je veoma zančajno za privredne subjekte. Značaj ovog pitanja za privredne subjekte je veoma veliki i jasno su potencirali njegovo hitno rješavanje. 130. njih 29% je nezadovoljno.

145. Cijenama administrativnih taksi i drugih davanja prilikom izdavanja potrebne dokumentacije poslovnom sektoru od strane općine. dok je 10% nezadovoljno. programima podrške poslovnom sektoru u općini. 5% je djelimično zadovoljno. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. 38% je izrazilo zadovoljstvo. Zavoda za zapošljavanje. Bez odgovora na ovo pitanje je bilo 10% anketiranih. dok je 24% nezadovoljno. 48% je izrazilo svoje djelimično zadovoljstvo. koje su imali anketirani prilikom rješavanja administrativnih procedura. Jasna poruka većine anketiranih je da općina mora više uraditi u smislu podrške razvoju privrednih subjekata. 38% anketiranih je bez stava. od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata.137. Bez stava su oni koji nemaju nikakva saznanja o ovom problemu. njih 47% smatra da je korupcija djelimično prisutna. Djelimično zadovoljstvo se uglavnom zasniva na pojedinačnim slučajevima. Tržište rada i obrazovana radna snaga 144. dok je 14% nezadovoljno. Veliki broj onih koji se djelimično slaže sa ovom tvrdnjom je uzrok uopćenog mišljenja da je u svim strukturama vlasti prisutna korupcija. Djelimično zadovoljstvo se uglavnom odnosi na mišljenje anketiranih da se po ovom pitanju mora uraditi više u cilju dodatnog stimuliranja zapošljavanja. 90% je nezadovoljno. jer uzrokuje česta kašnjenja u transportu i utiče na poslovanje. NVO i dr. 67% izrazilo je djelimično zadovoljstvo. Od ukupnog broja anketiranih. dok je 10% nezadovoljno procedurama i brzinom rješavanja zahtjeva poslovnog sektora u općinskim službama. meñutim nisu se lično sreli sa slučajevima korupcije. Administracija 138. 71% je djelimično zadovoljno. Većina anketiranih smatra da općinske strukture moraju više sarañivati sa privrednim sektorom u cilju osiguranja što povoljnijeg poslovnog ambijenta. Podsticajnim programima za zapošljavanje odgovornih institucija. 5% smatra da jeste. 77 . Djelimično zadovoljni smatraju da ovi programi moraju biti usklañeni sa stvarnim potrebama privrednih subjekata. 5% anketiranih je zadovoljno. dok je 33% nezadovoljno. Prioritetni problem za 71% anketiranih privrednih subjekata iz oblasti putne infrastrukture predstavlja održavanje puteva. od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. 5. općina. 139. te stvaranja mogućnosti za nova investiranja. Kantona. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. 142. bez stava je 10%. te nedovoljnim informacijama o načinima rješavnja pojedinih procedura i potrebnom dokumentacijom. dok je nezadovoljno 38% anketiranih. 141. 5% smatra da nije. 143. 52% je izrazilo djelimično zadovoljstvo ljubaznošću i profesionalnošću općinskih službenika. Kapacitet saobraćajnica za 19% anketiranih predstavlja prioritetni problem. njih 76% je djelimično zadovoljno. Većina anketiranih smatra da takse za pojedine zahtjeve mogu biti dosta niže.2. putem raznih podsticajnih programa i olakšica poslodavcima. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. Brojem i kvalitetom programa prekvalifikacije i dokvalifikacije.3. te da bi se na ovaj način pomoglo privrednim subjektima. posebno u smislu obezbjeñenja jednostavnijih i bržih procedura rješavanja administrativnih poslova u vezi privrednih subjekata. Uzrok velikog procenta anketiranih privrednih subjekata bez stava je u neinformiranosti o programima prekvalifikacije i dokvalifikacije. Djelimično zadovoljstvo je uglavnom uzrokovano pojedinačnim slučajevima zastoja u pojedinim procedurama. 5. 140. 14% je izrazilo zadovoljstvo. djelimično je zadovoljno 52%. dok je 43% bez stava. dok je 5% bez stava o uključenošću poslovnog sektora u donošenju odluka na općinskom nivou. Uglavnom zbog saobraćajnih gužvi i visokih troškova amortizacije vozila. od ukupnog broja anketiranih.

upoznati sa programima stipendiranja deficitarnih zanimnja. 152. 33% djelimično zadovoljno. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. u većini slučajeve. Privredni subjekti bez stava po ovom pitanju uglavnom nisu upoznati sa programima. dok je 10% izrazilo zadovoljstvo. djelimično zadovoljstvo kvalifikacijama i vještinama radne snage izrazilo je 52%. Nezadovoljstvo se temelji na činjenici da identificiranje za potrebnom radnom snagom koje počne od privrednog sektora u cilju dodatnog zapošljavanja uglavnom ne nailazi na podršku javnog sektora. dok je 10% nezadovoljno. ovo djelimimično zadovoljstvo se uglavnom odnosi na zanatska zanimanja. dok je njih 10% bez stava. djelimično zadovoljstvo je izrazilo 19%. nezadovoljstvo je izrazilo 38%. dok je kvalitet odnosno realna upotrebljivost radne snage u većini slučajeva nedovoljna. dok je 48% nezadovoljno. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. Saradnjom izmeñu poslovnog i javnog sektora vezano za pitanje identificiranje potreba za radnom snagom. dok je 14% nezadovoljno. kako bi osposobili zaposlene za samostalno obavljanje poslova. djelimično je zadovoljno 57% od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. Anketirani privredni subjekti nisu. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. 148. Postojećom poduzetničkom infrastrukturom na teritoriji općine. Djelimično zadovoljstvo se odnosi na kvantitet odnosno ponudu radne snage. 151. od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata 47% je nezadovoljno. Nezadovoljstvo se temelji na činjenici da programi stipendiranja nisu u potpunosti prilagoñeni potrebama privrednih subjekata. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. 153. nezadovoljstvo je iskazalo 5% anketiranih. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata 29% je izrazilo svoje nezadovoljstvo radom Zavoda za zapošljavanje. 155. bez stava je 72% anketiranih. Nezadovoljstvo se temelji na tvrdnjama poslodavaca da Zavod za zapošljavanje nema aktivan stav i da se u većini slučajeva bavi evidentiranjem broja nezaposleni. Većina poslodavaca suočava se sa neophodnošću dodatnih treninga uz rad. 150. 61% je izrazio svoje djelimično zadovoljstvo. Mišljenje većine anketiranih je da se podrška zapošljavanju mora povećati. Anketirani privredni subjekti koji su izrazili djelimično zadovoljstvo bi takoñer željeli da zavod za zapošljavanje bude aktivniji u rješavanju problema poslodavaca i slobodne radne snage. Djelimično zadovoljstvo je iskazalo njih 19%. 147. dok je 5% iskazalo zadovoljstvo. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata 48% je nezadovoljno. 149. 48% je izrazilo svoje nezadovoljstvo finansijskom podrškom zapošljavanju. dok je 19% izrazilo djelimično zadovoljstvo programim edukacije za zapošljavanje i samozapošljavanje. Nezadovoljstvo se temelji na mišljenju anketiranih da ovi projekti moraju biti efikasniji i usmjereni na privredne djelatnosti koje imaju temalj za dalji razvoj. Brojem projekata razvoja poduzetništva. 5% anketiranih privrednih subjekata je zadovoljno radom Zavoda za zapošljavanje. Nezadovoljni privredni subjekti tvrde da ovi programi u većini slučajeva nemaju rezultate koji se očekuju. Programima stipendiranja deficitarnih zanimnja djelimično je zadovoljno 14% anketiranih privrednih subjekata. 10% zadovoljno. bez stava je 19% anketiranih privrednih subjekata. Privredni subjekti koji su bez stava uglavnom nisu upoznati sa projektima. meñutim njihove realne vještine ne zadovoljavaju potrebe svakodnevnog obavljanja poslova. te su samim tim loši. Djelimično zadovoljstvo se temelji na činjenicama anketiranih iz prakse prema kojima su kvalifikacije radne snage dovoljne za obavljanje poslova.146. bez stava je 5%. te da nadležne ustanove moraju aktivnije sudjelovati u rješavanju problema zapošljavanja. dok je 5% bez stava. umjesto da radnom snagom koja će zadovoljiti potrebe poslodavaca. bez stava je njih 33%. Bez stava po ovom pitanju je 14% od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. bez stava je njih 33%. bez stava je 33% anketiranih privrednih subjekata. 67% je izrazilo svoje nezadovoljstvo saradnjom poslovnog sektora i obrazovnih institucija po pitanjima potreba poslovnog sektora za radnom snagom sa specifičnim znanjima i vještinama i prilagoñavanjem obrazovnih institucija tim potrebama. djelimično zadovoljstvo je iskazalo 33% anketiranih. 78 . 85% je iskazalo svoje djelimično zadovoljstvo dostupnošću radne snage. djelimično zadovoljstvo se bazira na mišljenju da programi moraju biti brojniji i konkretniji. 154. Djelimično nezadovoljstvo se temelji na mišljenju da projekti moraju biti brojniji i pristupačniji.

uzimajući u obzir sveukupno poslovanje kompanije. 19% je izrazilo svoje zadovoljstvo. 161. Naime. kako bi privredni subjekti imali jasnu predstavu o planiranim aktivnostima. dok 10% smatra da su u lošijoj situaciji. za njih 71% ukupna prodaja roba/usluga u zadnjih dvanaest mjeseci je ostala ista. svoje zadovoljstvo je iskazalo 52%. 160. Djelimično zadovoljstvo se temelji na činjenici da privredni subjekati. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. dok je zadovoljno 5% anketiranih. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata.4. da su u finansijskom pogledu u odnosu na isti period prošle godine u istoj situaciji. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. 5. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. Ocjena poslovnog okruženja 165. kako bi stigli do većine svoje ciljne publike. 166. 159. Informacijama i uputama koje traže od općinskih službi od ukupnog broja anketiranih svoje zadovoljstvo je iskazalo 33%. dok je bez stava 5% anketiranih. dok je 33% anketiranih bez stava. djelimično zadovoljno je 62% anketiranih. za 24% anketiranih privrednih subjekata ukupna prodaja se povećala. dok 81% ne prima općinski bilten. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata.5. 162. 167. dok 5% smatra da će rezultati u narednoj godini biti lošiji. 48% je izrazilo svoje nezadovoljstvo brojem susreta predstavnika poslovnog sektora i predstavnika općinske administaracije. 19% smatra da su u boljoj situaciji. nezadovoljstvo je izrazilo 14% anketiranih. 47% je izrazilo svoje djelimično zadovoljstvo objavljivanjem važnih općinskih informacija vezano za poslovni sektor u sredstvima javnog informiranja. dok je nezadovoljno 5% anketiranih. Ovo je jasan pokazatelj da bi se sve informacije koje su u vezi važnih općinskih pitanja za privredne subjekte trebale pojaviti na televiziji i radiju. 57% je djelimično zadovoljno. dok se za 5% anketiranih privrednih subjekata smanjila. 19% je izrazilo svoje nezadovoljstvo. dok je 5% bez stava. 14% bi podržalo uspostavljanje lokalne televizije. 164. kontinuirano i redovno. 163. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata 19% prima općinski bilten. bez stava je 19% anketiranih. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. 71% smatra. U narednoj godini rezultati poslovanja kompanija u finansijakom pogledu za 81% anketiranih će ostati isti. 14% pretpostavlja da će u narednoj godini ostvariti bolje rezultate. 10% je zadovoljno. te na način koji zadovoljava privredne subjekte (uglavnom putem javnih medija) 157. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata djelimično zadovoljstvo brojem i distribucijom printanih materijala izrazilo je 43%. Općinskom WEB stranicom od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. 81% kao oblik informiranja preferira televiziju i radio.5. 53% ne bi podržalo uspostavljanje lokalne televizije. Djelimično zadovoljstvo se temelji na činjenici da broj informacija trebao da bude veći i sadržajniji. uglavnom. bez stava je 38%. Nezadovoljstvo se temelji na činjenici da je broj susreta nedovoljan da bi se riješili problemi koje imaju privredni subjekti. prema tvrdnjama anketiranih potrebno je da općina nudi informacije privrednim subjektima. 33% je izrazilo svoje djelimično nezadovoljstvo. dok je bez stava 29% anketiranih privrednih subjekata. djelimično zadovoljstvo je iskazalo 19%. Bez stava su oni privredni subjekti koji nisu upoznati niti sa brojem niti sa distribucijom općinskih printanih materijala 158. Informisanje 156. 79 . moraju tražiti informacije. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. dok 14% anketiranih preferira pisane medije. neposredne sastanke preferira 5% anketiranih privrednih subjekata. 38% anketiranih je izrazilo svoje nezadovoljstvo.

173. 176. dok 52% anketiranih privrednih subjekata smatra da je loše vrijeme da se dodatno investira u poslovnu djelatnost. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. no svi njihovi trenutni pokazatelji govore da se ovi uslovi nisu promijenili u odnosu na prošlu godini. Od ukupnog broja anketiranih. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. 33% ne dobija informacije. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. za njih 57% su općinski programi podrške razvoju poslovnog sektora uglavnom dobri. za 48% anketiranih privrednih subjekata su iste. 171. 5% je upoznato sa općinskim programima podrške razvoja poslovnog sektora. što u svakom slučaju navodi na zaključak da privredni subjekti predviñaju porast tržišta i dalji razvoj. 6. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. i to u kontekstu velike stope nezaposlenosti koja utiče na nizak životni standard grañana. aktivnosti na rješavanju problema nezaposlenosti kroz razne 80 . dok su za 33% anketiranih veće. ZAKLJUČCI SA PREPORUKAMA Prema rezultatima istraživanja. 179. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. 100% procjenjuje svoje poslovanje na nivou kapaciteta. 175. za 85% broj zaposlenih je ostao isti u odnosu na isti period prošle godine. Bitan pokazatelj je da niko od anketiranih ne očekuje da se prodaja njegove kompanije smanji. dok je za 10% anketiranih bolja u odnosu na isti priod prošle godine. Prema mišljenu anketiranih privrednih subjekata. dok prema mišljenu 24% anketiranih privrednih subjekata ovi programi i ne postoje. dobitak je ostvarilo 90%. 67% očekuje da će prodaja roba/usluga u njihovoj kompaniji u narednih dvanaest mjeseci ostati ista. glavni problem je ekonomsko – socijalne prirode. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. 169. Obaveze po osnovu plaćanja poreza i doprinosa u prvom polugodištu ove godine u odnosu na isti period prošle godine. dok 5% anketiranih očekuje da će se broj zaposlenih u njihovim kompanijama u narednih šest mjeseci povećati. njih 95% smatra da su uvjeti za poslovanje na teritoriji općine isti u odnosu na prošlu godinu. 57% anketiranih privrednih subjekata je djelimično upoznato. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. 95% smatra da će broj zaposlenih u njihovim kompanijama ostati isti u narednih šest mjeseci. za njih 85% naplaćena realizacija u prvom polugodištu ove godine u odnosu na isti period prošle godine je ista. 174. dok se za 5% anketiranih broj zaposlenih smanjio. 14% informacije dobija od općine. za 19% anketiranih privrednih subjekata su manje. 48% smatra da je dobro vrijeme da se dodatno investira u poslovnu djelatnost. 178. 170. dok 38% anketiranih privrednih subjekata nije upoznato sa programima podrške razvoja poslovnog sektora. Općinska administracija je za 95% anketiranih uglavnom dobra. 177. prvih šest mjeseci ove godine je relativno kratak period za potpunu ocjenu poslovnog okruženja. 172. To pogoduje povećanom stepenu kriminala. U tom smislu. 53% informacije o razvojnim planovima općine dobija putem sredstava javnog informisanja.168. dok 5% smatra da su uvjeti bolji. 180. za 10% anketiranih broj zaposlenih se povećao. te se može zaključiti da nije bilo drastičnih pozitivnih ni negativnih promjena u poslovnom okruženju. za 19% anketiranih uglavnom loši. Sadašnji nivo poslovanja s obzirom na raspoložive kapacitete od ukupnog broja anketiranih. droge i drugih negativnih pojava. dok je gubitak ostvarilo 10% anketiranih. za 5% anketiranih je lošija. Od ukupnog broja anketiranih privrednih subjekata. dok je za 5% anketiranih privrednih subjekata uglavnom loša. dok 33% anketiranih očekuje da se prodaja poveća.

Visok procenat nezadovoljih ispitanika promocijom sporta navodi na zaključak kako je promocija sporta nedovoljna te bi postojećim programima promocije trebalo dodati nove. Kultura življenja od strane ispitanika je prepoznata kao začajan problem i u tom smislu bi općina u narednom periodu trebala da posveti pažnju poboljšanju kulture življenja kod grañana kroz projekte promocije kulturnih vrijednosti te edukativnim programima. Naselje heroja-Sokolje.oblike projekata za podršku zapošljavanju. navode na zaključak o potrebi razvijanja preduzetničke infrastrukture u općini. biltena i drugog Broj javnih nastupa općinskih zvaničnika trebalo bi povećati Ljekarske usluge primarne zdravstvene zaštite trebale bi se unaprijediti u odreñenim segmentima Visok stepen nezadovoljstva kao i značajan procenat djelimično zadovoljnih ispitanika. U mjesnim zajednicama Dolac. Prostori za kulturno-zabavne aktivnosti nedovoljni su da zadovolje potrebe grañana. Buča Potok. S obzirom na visok nivo nezadovoljstva održavanjem zajedničkih prostorija. pa ni po pitanju uključenosti djece i omladine u rad sportskih klubova. logično se nameće zaključak da je unapreñenje školskih obrazovnih programa potrebno. te poboljšanje opće sigurnosne situacije u općini (smanjenje kriminala). kako samostalne tako i zajedničke. Prema rezultatima istraživanja. u saradnji sa zvaničnim policijskim organima i nevladinim sektorom. te da je 25. te se može zaključiti da prepoznati nedostatak prostora za kulturno-zabavne aktivnosti predstavlja odreñenu vrstu prepreke za razvoj kulture u općini. Buča Potok i Naselje heroja-Sokolje se trebaju razvijati programi unapreñenja ureñenja zelenih površina i parkova. možemo zaključiti da se suzbijanju kriminala treba povetiti značajno mjesto u aktivnostima općine kroz razne programe i projekte. te da je 1/3 djelimično zadovoljna. Briješće i Dobroševići trebalo bi se raditi na unapreñenju komunalne higijene. odnosno aktivnostima na kreiranju mogućnosti za zapošljavanje. poboljšanje ambijenta za življenje i poslovnje trebalo bi ostvariti rješavanjem identificiranih glavnih problema grañana. a koji su prepoznati od strane ispitanika tokom istraživanja. te bi se u tom smislu ovom pitanju u narednom periodu trebalo pristupiti na organiziran način. droge i korupcije. možemo reći da bi programe individualne i kolektivne stanogradnje trebalo razvijati u narednom periodu. neophodni su projekti unapreñenja kvaliteta održavanja zajedničkih prostorija. Vezano za probleme kriminala. Postoji potreba i za dodatnim kulturno-zabavnim manifestacijama koje će zajedno sa postojećim obogatiti program kulturno-zabavnih manifestacija za grañane. te je broj i kvalitet istih potrebno povećati. S obzirom da je ¼ ili 25% ispitanika nezadovoljno. Potrebno je i unaprijediti distribuciju općinskih info printanih materijala.5% djelimično zadovoljno programima individualne i kolektivne stanogradnje. poboljšanje kulture življenja. U mjesnim zajednicama Švrakino Selo III. Kulturu stanovanja potrebno je unaprijedi. Stanje u oblasti sporta nije zadovoljavajuće genaralno. podršku malim i srednjim preduzećima. Visok procenat nezadovoljstva trenutnim sportskim kapacitetima ukazuje na potrebu izgradnje sportskih objekata. Trenutni programi za zapošljavanje i samozapošljavanje su nedovoljni za rješavanje problema nezaposlenosti. značajan procenat djelimično zadovoljnih grañana ukazuje na potrebu odreñenih aktivnosti poboljšanja u ovoj oblasti i u ostalim dijelovima općine. Takoñe. Dolac. te da bi u tom smislu trebalo poduzeti aktivnosti na podizanju svijesti grañana vezano za očuvanje istih. a sve u cilju rješavanja problema nezaposlenosti. Obzirom da je ¼ ispitanika nezadovoljna školskim obrazovnim programima. Projekti unapreñenja kulture življenja su preporučeni radi unapreñenja kulture stanovanja u općini. Kako je procenat djelimično zadovoljnih ispitanika 81 . i projektima poboljšanja klime za investiranje i poslovanje trebaju da budu prioritet u narednom periodu.

a da je u nekim područjima potrebno unapreñenje usluga. S obzirom na rezultate možemo reći da je zadovoljstvo uslugama JKP “Toplane Sarajevo” dosta dobro. Briješće. ali i da očekivanja grañana u pogledu poboljšanja ambijenta za življenje nisu u potpunosti zadovoljena. te se za ta područja preporučuje izgradnja adekvatnog vodovoda. s tim da su odreñena poboljšanja potrebna u gore pomenutim mjesnim zajednicama. Ovakvi rezultati ukazuju na potrebu daljeg profesionalnog usavršavanja općinskih službenika koji su u direktnom kontaktu sa grañanima. pogotovo u rubnim djelovima općine. Dobrinja B itd. Potrebno je i povećati broj kontejnera ili povećati broj sedmičnog odvoženja otpada. Potrebno je i planirati proširenje parking-prostora izgradnjom podzemnih ili nadzemnih parking-etaža na već postojećim parkinzima. Na osnovu rezultata ankete. što kreira potrebu za kontinuiranim aktivnostima općine na ovim poslovima. Potrebno je i raditi na unapreñenju putne infrastrukture u definisanim dijelovima općine. Pristupni putevi javnim objektima su zadovoljavajući. Dodamo li tome takoñe značajan procenat nezadovoljnih ispitanika. a posebno rubnih djelova općine Stanje vodosnabdijevanja je zadovoljavajuće. Visok procenat nezadovoljnih i djelimično zadovoljnih grañana ukazuje na potrebu kvalitetnije održavanja puteva na teritoriju općine. potrebno je izgraditi adekvatnu kanalizacionu infrastrukturu. dolazimo do zaključka da bi aktivnosti unapreñenja komunalne higijene trebalo provesti zapravo u svim dijelovima općine. u narednom periodu predlažemo planiranje novih lokacija za individualno i kolektivno stanovanje. možemo da zaključimo da je stanje po pitanju javne rasvjete u općini zadovoljavajuće. S obzirom na značajan procenat nezadovoljnih i djelimično zadovoljnih ispitanika vezano za dostupnost lokacija za izgradnju novih individualnih i kolektivnih objekata za stanovanje. dok je u rubnim djelovima općine znatno veći procenat nezadovoljstva. a na nekim lokacijama potrebna su unapreñenja. Saobraćajna signalizacija je na zadovoljavajućem nivou naročito u urbanim djelovima općine. Natpolovična većina nezadovoljnih ispitanika ukazuje na potrebu unapreñenja procedura i brzine rješavanja zahtjeva grañana u općinskim službama. Posebno je to izraženo u mjesnim zajednicama Naselja heroja .Sokolje i Dobroševići gdje postoji potreba za proširenjem kapaciteta lokalnih vodovoda. te bi u tim dijelovima općine saobraćajnu signalizaciju trebalo unaprijediti. s tim da pojedina rubna područja općine imaju otežano vodosnabdijevanje. Osvijetljenost sporednih saobraćajnica treba unaprijediti. kao i otklanjanje eventualnih prepreka za veće uključivanje grañana u proces odlučivanja u općini. s obzirom na značajan procenat nezadovoljnih i djelimično zadovoljnih ispitanika. Preporučujemo edukaciju službenika na temu «Odličnost usluga klijentima» koja tretira pitanja odnosa službenika prema klijentima u smislu povećanja zadovoljstva klijenata. Značajan procenat djelimično zadovoljnih ispitanika navodi na zaključak da je općina angažirana na rješavanju potreba grañana. U naseljima Dobroševići. Potrebno je i ostvariti veći nivo uključivanja grañana u proces odlučivanja u općini. Naselje heroja Sokolje. Potrebno je unapreñenje održavanja puteva u zimskom periodu. Rubne dijelove općine potrebno je pokriti većim brojem vozila ili novim linijama gradskog saobraćaja 82 . Rezultati istraživanja pokazuju i da općina radi na poboljšanju ambijenta za življenje.najveći. možemo da zaključimo da grañani očekuju veću angažiranost općine u rješavanju svojih problema. ali da to tek djelimično zadovoljava potrebe grañana u smislu pomoći općine u rješavanju njihovih problema.

6. SWOT ANALIZA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO 83 .

saobraćajna povezanost sa drugim općinama Kantona Sarajevo i širom makroekonomskom regijom -pripada administrativno i funkcionalno glavnom gradu BiH. tvornicama u stečaju ili pred stečajem -visoka zaduženost privrede -rad na crno -neefikasne inspekcije -kod grañana nedostatak poduzetničke svijesti -struktura državnih službenika i namještenika -nedostatak kreativnih razvojnih podsticaja -otežano planiranje i nedostatak strategija po oblastima -nedostatak finansijskih projekcija za provedbu plan. transport. uključivanje željezničkog saobraćaj u javni gradski i prigradski prijevoz -dogradnja cestovne mreže -stavljanje u funkciju ureñaja za prečišćavanje otpad. pozitivna stopa prirasta stanovništva -postoje privredne zone za smještaj malih i srednjih Preduzeća.v. prije svega zbog bespravne gradnje -neureñena riječna korita -nedovoljna opremljenost komunalnom infrastrukturom. -stanovništvo. centar obrazovanja. nauke i naučno-istraživačkog rada. infrastrukture -pripada najrazvijenijem kantonu u FBiH. slaba kontrola -poplave. -samo dio željezničkog saobraćaja u funkciji -zagañenje starim vozilima -smeña industrijska zona sa zastarjelim kapacitetima. području koncentracije ekonomskih potencijala. od svih općina u KS. pogodnost dostupnosti zajed.Rizici -nedefinisana raspodjela javnih prihoda -odlazak mladih i nizak procenat prirasta stanovništva -ovisnost o uvozu gasa i drugih energenata -povećanje procenta starijeg stanovništva -povećanje procenta stanovništva u stanju socijalne potrebe -visoka zaduženost privrede -bespravna gradnja -rad na crno -nedosljedna primjena zakona. klizišta -nebriga nadležnih institucija -nefunkcionisanje prečistaća otpadnih voda -nedostatak komunalne infrastrukture -skupo ureñenje komunalne infrastrukture -nerazvijenost civilnog društva -poremećeni kriteriji društvenih vrijednosti -nesinhronizovane reforme 84 . zdravstvene zaštite. trgovački i uslužni centar regije -valorizacija kulturnih i historijskih potencijala u razvoju turizma -povećanje kapaciteta javnog saobraćaj -veća iskorištenost željezničkog saobraćaj. ima Najveći procenat učešća stanovništva u ukupnoj populaciji KS.SWOT analiza Općine Novi Grad Sarajevo Snage -geoprometni položaj. proizvodne i uslužne djelatnosti -velik stambeni fond -glavno sjedište elektronskih medija -poljoprivredno i šumsko zemljište na ograničenim površinama -povoljni terenski uslovi za prostorni razvoj – manji nagib terena u odnosu na KS -povoljan ambijent za investiranje -struktura općinskih programa usmjerena na zajednicu -racionalna lokalna administracija i certificirana sa ISO 9001 za visok standard usluga -Imidž Općine Mogućnosti -važna geoprometna pozicija na koridoru V-c -obrazovani kadrovi -ekonomski i okolinski prihvatljiva industrija u privrednim zonama i izgradnja infrastrukture u privrednim zonama -jačanje privatnog poduzetništva -izgradnja kapaciteta društvene infrastrukture -općina – sajamski. kulture. tranzitni položaj. -nedovoljno razvijeno partnerstvo sa poslovnim sekt. distribucija i potrošnja energije -dostupnost institucija i istraživanja -provoñenje partnerskih projekata -snaga informisanja Slabosti -nestabilnost terena u padinskim dijelovima općine i pojava klizišta. prije svega padinskih područja Općine -visoka stopa nezaposlenosti stanovništva i povećane socijalne potrebe -usitnjenost poljoprivrednih posjeda i nedostatak obradivog zemljišta -uzurpiranost zemljišta bespravnom gradnjom -ograničena prohodnost saobraćajnica. -povećanje energetske efikasnosti na svim nivoima: proizvodnja. finansija i dr. -nepostojanje ureñenih zemljišnih knjiga Prijetnje .

značajno smanjenje industrijskih-izvoznih kapaciteta .pozitivna stopa prirasta stanovništva .pripada administrativno i funkcionalno glavnom gradu BiH.neznatna ulaganja u istraživanja i razvoj . finansija i dr. motiv.prometna povezanost . području koncentracije ekonomskih potencijala.solidna komunalna infrastruktura . .neizgrañena poduzetnička infrastruktura .trend rasta obima poslovanja i zapošljavanja SLABOSTI a) GEOGRAFSKI POLOŽAJ b) LJUDSKI POTENCIJALI visoka stopa nezaposlenosti stanovništva značajan nivo populacije sa niskim obrazovanjem jedan zaposleni izdržava 6 osoba rad na crno specijalistička znanja nedosljednost.geoprometni položaj.korupcija .počinje bankarska konkurencija .poduzetnički duh.nedostatak poduzetničkog obrazovanja . .neefikasne inspekcije . grañevinarstva i metaloprerañivačke industrije .radne navike . .prilagodljivost . gostoljubivost . .raspoloživa radna snaga (prepoznatljivost u BiH kao najveće lokalno tržište radne snage) . tekstilnoj industriji i grañevinarstvu .SWOT analiza po oblastima Općine Novi Grad Sarajevo SNAGE a) GEOGRAFSKI POLOŽAJ .nepovoljan poslovni ambijent .visoka zaduženost privrede .tvornicama u stečaju ili pred stečajem . b) LJUDSKI POTENCIJALI .pripada najrazvijenijem kantonu u FBiH.iznadprosječna obrazovna struktura u odnosu na FBIH .ima najveći procenat učešća stanovništva u ukupnoj populaciji KS. dobri preduvjeti za kombinovani promet .razvijenost financijskih institucija .marljivost.pojedinačna organiziranost . . zdravstvene zašite.mogućnost maksimalnog angažovanja talentiranih ljudi «rezervoar» talenata .saobraćajna povezanost sa drugim općinama Kantona Sarajevo i širom makroekonomskom regijom .niža marginalna cijena življenja .stipendiranje nadarenih učenika i studenata c) POSLOVNA KLIMA I INFRASTRUKTURA . potencijal . znanje.dobra suradnja institucija na lokalnoj razini . posebno u oblastima trgovine. nepovjerenje prevelika samokritičnost i kritičnost -pesimizam nedovoljno se potiče rad mladih (institucionalno) nema solidarnosti prema pravim vrijednostima (ljudi sa znanjem) .nepotizam zastarjeli mentalni sklopovi nema dovoljne spremnosti grañana za realizaciju «zajedničkih interesa» iskorištenost visokoobrazovanih i ostalih kadrova kao potencijala razvoja negativna kadrovska selekcija ponavljanje tuñih grešaka (jalovo oponašanje) odljev kadrova odlazak mladih informatička nepismenost nema popisa kadrova i njihovih znanja neravnopravnost spolova visoka gustina naseljenosti neznatna ulaganja u obrazovanje magistara i doktora nauka nema programa doživotnog učenja - c) POSLOVNA KLIMA I INFRASTRUKTURA .tradicija i iskustvo u metaloprerañivačkoj.Industrija u centralnom području općine .jeftina industrijska radna snaga .nedovoljno razvojnih programa i ulaganja u razvoj novih proizvoda 85 .administrativne prepreke .volja.smeña industrijska zona sa zastarjelim kapacitetima. tranzitni položaj.dinamičan razvoj malih i srednjih preduzeća u privatnom vlasništvu.još uvijek zdrava voda . kulture.

potencijalni centar za trgovinu i razvoj .dovoljno mogućnosti za plansko širenje općina . nasljeñe.centra obrazovanja.snage definisane u LEAPU f) OSTALO . nedostatak usmjerenosti nedovoljno razvijena turistička infrastruktura nedostatak strategije razvoja nadstranačkog karaktera nedovoljno poticanje obrtništva bankarstvo-neprihvaćanje rizika. posebno za dostizanje tehničkih standarda (ISO standardi.) politika upravljanja zemljištem i praksa urbanističkog i regulacionog planiranja nisu usklañene sa potrebama razvoja odsustvo programa prekvalifikacije.rastuća lokalna energija i motivacija u uspostavljanju partnerstva javnog. nepovoljni krediti saglasnost mišljenja i stavova o ključnim pitanjima odlučujućim za razvoj nema informacija o prikupljanju lokalnih poreza neureñene poslovne zone zastoj u stvaranju novih preduzeća. nauke i naučno-istraživačkog rada .znatan stambeni fond . .glavno sjedište medija g) OPĆINSKA UPRAVA . posebno u segmentu malih i srednjih preduzeća Negativna lokalna percepcija preduzetništva i preduzetnika Nedostatak organizovane saradnje i komunikacije Slaba infrastruktura za podršku poslovanju.pogodnost dostupnosti zajedničke infrastrukture .riješen sustav zbrinjavanja otpada . kadrova i radnih mjesta Nedovoljna samoorganizovanost privatnog sektora. SPORT I REKREACIJA identitet sredine.Vidljiv napredak u kvalitetu pružanja usluga (ISO 9001:2000) .jeftini troškovi korištenja prostora .uspostavljene poslovne veze sa inostranim partnerima . nema novih preduzetničkih inicijativa i poslovnih ideja Nepovoljna postojeća privredna struktura Negativni ekonomski i socijalni efekti privatizacije Izrazito negativni poslovni trendovi većine privatizovanih preduzeća (posebno izraženi u velikom smanjenju obima poslovanja i zaposlenosti) Novi vlasnici ne ispunjavaju obaveze preuzete privatizacijom Gubitak tehnologija. tradicija arheološko nalazište Olimpijska naselja Dobrinja i Mojmilo općina dio glavnog grada .veliko lokalno tržište .osnovan Centar za razvoj biznisa .jačanje obrazovanja e) EKOLOGIJA .relativna razvijenost poduzetništva i obrtništva .općina dio glavnog grada .potencijal predstavljanja općina na internetu . dodatne stručne i poslovne obuke neiskorištenost potencijala u urbanom turizmu nizak stepen pokrivenosti uvoza izvozom privredni potencijali skoro u potpunosti blokirani visokim cijenama energenata i ureñenja zemljišta 86 .lokalna uprava postaje istinski servis grañana i partner privredi . privatnog i nevladinog sektora. nauke i naučno-istraživačkog rada .poželjna životna i radna sredina ..povoljni terenski uslovi za prostorni razvoj – manji nagib terena u odnosu na KS .profiliranje po mjeri čovjeka - - - - - - nedovoljna podrška poduzetničkim idejam nepovezanost faktora (lokalna samouprava.centra obrazovanja. prepoznatljivost kulturni potencijal. nepoštivanje donesenih zakona. poduzetnici..jaka motivacija za unapreñenje .Općina – trgovačko uslužni centar regije .briga za okoliš (urañen LEAP) .jačanje obrazovanja d) KULTURA.postojeće i planirane poduzetničke zone . obrazovni centri.uspješni primjeri zajedničkih ulaganja i mješovitog domaćeg i inostranog kapitala .Industrijski objekti koji se trenutno koriste malo ili nikako .. financijske institucije) važnih za razvoj nizak nivo opremljenosti škola (ne)saglasnost mišljenja i stavova o ključnim pitanjima odlučujućim za razvoj nedovoljna informiranost poduzetnika i stanovništva nedosljednost pravnog sustava.prostorni potencijal za razvoj privrede . CE znak.

nedostatak objekata za kulturu.nestabilnost terena u padinskim dijelovima Općine i pojava klizišta prije svega zbog bespravne gradnje .nema osmišljenih projekata koji bi osigurali dohodovnost i povezanost s turističkom ponudom .Nepostojanje zaobilaznice oko općine .nesreñenost zemljišnih knjiga .) .«Općina –velika spavaonica» ..nedovoljna opremljenost komunalnom infrastrukturom prije svega padinskih područja .nema osmišljenih projekata . rekreacijskih sadržaja .nepostojanje statistički baza za praćenje i upravljanje lokalnim razvojem .nezadovoljavajuća cestovna infrastruktura .ograničena prohodnost saobraćajnica.stara komunalna infrastruktura .samo dio željezničkog saobraćaja u funkciji .nepostojanje komunalno opremljene poduzetničke zone .nema većih dogañaja .uzurpiranost zemljišta bespravnom gradnjom .nedostatak kulturnih. REKREACIJA .nevalorizovana olimpijska naselja e) EKOLOGIJA slabosti definisane u LEAP-u f) OSTALO povećane socijalne potrebe nema lokalne (općinske) TV i radija g) OPĆINSKA UPRAVA nedovoljna financijska podrška viših nivoa budžetu.teritorijalna ograničenost d) KULTURA. SPORT. neadekvatna raspodjela PDV-a nedovoljna saradnja sa NVO sektorom nema lokalne razvojne agencije mal uticaj mladih na donošenje odluka na nivou Općine neizgreñen ambijent za volonterski rad - - 87 .nedovoljna funkcionalna i organizacijska povezanost .nekorištenje kulturnih i povijesnih dobara (tunel spasa…. sportskih. . sport i rekreaciju .

.nedovoljan stepen decentralizacije .ugled postojećih privrednih subjekata .nepodnošljivo visok udio «sive ekonomije» u BiH .RIZICI KANTONALNO. ideja i inovacija . NACIONALNO I GLOBALNO POSLOVNO OKRUŽENJE .skupa administracija .minimizirana uloga općina .integracija.decentralizacija .opšta privredna nelikvidnost . REGIONALNO.sustavno poticanje i promoviranje poduzetništva.podrška razvoju privrede kroz grantove za dodatno zapošljavanje .administrativne i regulativne barijere . privatnog i nevladinog sektora aktivno učešće u projektima regionalnog razvoja i pristup evropskim predstrukturnim fondovima .integracija. transport. neefikasnost .neodlučno djelovanje meñunarodnih organizacija za obnovu i razvoj . REGIONALNO.dijaspora .opća nelikvidnost i nezaposlenost .prevelika centralizacija poreznog i financijskog sustava .pravna i politička nestabilnost .dostizanjem poslovnih i tehničkih standarda EU .uvoñenje EURA . NACIONALNO I GLOBALNO POSLOVNO OKRUŽENJE .stalno stručno i poslovno usavršavanje na konceptu cjeloživotnog učenja PRIJETNJE . siromaštvo.nepodsticajno finansijsko okruženje .pogoršavanje opće ekonomske i egzistencijalne situacije (nezaposlenost.sporo prestrukturiranje privrednog sistema .).ne postoji podrška izvoznih aktivnosti ( nema adekvatne podrške banaka) .zakonska regulativa (politika dominira nad .MOGUĆNOSTI KANTONALNO.nepoznavanje prednosti integracije prema EU .nema osmišljenog nadzora nad poslovanjem .brojni radnici su plaćeni "na crno" .politička klima koja podržava ulaganje i razvoj .neorganiziranost države uprave (nestručnost.domaće tržište ne prati globalna kretanja .potencijal mladih ljudi .skupe telekomunikacione usluge .nepovoljno poslovno okruženje u BiH .dogradnja cestovne mreže . finansijskih i investicionih shema usmjerenih izvozu .nepovoljna kreditna sredstva .veća iskorištenost željezničkog saobraćaja i uključivanje željezničkog saobraćaja u javni gradski i prigradski prijevoz .privlačenje mladih i obrazovanih ljudi i dijaspore .pozitivni efekti globalizacije .naseljenost . distribucija i potrošnja energije LJUDSKI POTENCIJALI .ovisnost o uvozu gasa i drugih energenata .stavljanje u funkciju ureñaja za prečišćavanje povećanje energetske efikasnosti na svim nivoima: proizvodnja.povećanje kapaciteta mreže javnog saobraćaja .spor proces reformi u svim sferama . smanjeno lokalno tržište.važna geoprometna pozicija na koridoru V–c ..poduzeća .negativni ekonomski i socijalni efekti privatizacije . birokratizam) .razvoj malih preduzeća kroz trening i inkubatorski razvoj .nedosljedna zakonska regulativa .negativni efekti otvaranja privrede i globalizacije .promocijom privrednih potencijala aktiviranje neiskorištenih unutrašnjih resursa .razvoj izvozne orijentacije i izvoznog potencijala privrede .dobra obrazovna struktura .tretiranje kao objekta tuñih strategija .skupa električna energija i svi drugi energenti .zastoji u privatizaciji i prestrukturiranju strateških preduzeća .ekonomski i okolinski prihvatljiva industrija u privrednim zonama i izgradnja infrastrukture u privrednim zonama . globalizacija .formiranje partnerskih odnos izmeñu javnog i privatnog sektora .vezivanje naše privredne infrastrukture za gospodarsku infrastrukturu EU .neusklañenost programa stručnog obrazovanja sa potrebama privrede 88 .strukom).regionalno povezivanje .nedefinirana uloga lokalne zajednice u privrednoj sferi .promocijom novih trgovinskih.jačanje partnerstva javnog. nizak životni standard i slaba kupovna moć stanovništva .visoka zaduženost privrede . globalizacija .

valorizacija kulturnih i historijskih potencijala u razvoju turizma .informatička nepismenost .jeftina radna snaga .institucionalno jačanje NVO sektora LJUDSKI POTENCIJALI . klizišta globalne klimatske promjene etnički sukob slab javni prijevoz siromašno opremljeni domovi zdravlja nerazvijen NVO sektor dominacija politike u svemu 89 .odliv mladih obrazovanih ljudi OSTALO masovne epidemije poplave.razvoj civilnog društva .OSTALO .

II VIZIJA I KOMPARATIVNE PREDNOSTI OPĆINE 90 .

povećanje energetske efikasnosti -Uspostavljen sistem socijalne brige i podsticaja za najugroženije kategorije -Lokalne inicijative -Razvijeno civilno društvo KOMPARATIVNE PREDNOSTI Analiza strategije snaga i prilika (strategija maxi – maxi) daje pokazatelje za identifikaciju komparativnih prednosti. -Potencijali za razvoj ljudskih resursa imajući u vidu visoku učešće u populaciji na kantonu Sarajevo i pozitivan prirast stanovništva. širok spektar obrazovanosti stanovništva. čvrst otpad. To je sredina sa privlačnim poslovnim okruženjem i subjektima koji prate razvoj modernih tehnologija. dostupnost obazovnih. kojem ova općina administrativno pripada. Svaka mogućnost (prilika) koja proizlazi iz SWOT analize i koja je obuhvaćena snagama. Općina ima razvijenu prometnu. željezničkim saobraćajem koji je uključen u javni i prigradski prevoz -Ureñeni otvoreni vodotoci u skladu sa ekološkim standardima -Razvoj općine na principima održivog razvoja. željeznice. predstavlja područje modernih urbanih cjelina koji se harmonično uklapaju u urbanističku strukturu glavnog grada BiH. komunalnu infrastrukturu. naučnih institucija -Privredne zone za smještaj MSP i velikih preduzeća -Trgovinsko . -Geostrateški položaj izražen putem komunikacijskih veza (putevi. kanalizaciju. trgovačko-sajamski centar BiH na koridoru V-c. saobraćajna infrastruktura. tramvajskim saobraćajem kroz centralni dio i prema Dobrinji. poštivanjem ekoloških standarda -Rast zapošljavanja i podizanje nivoa životnog standarda predstavlja najvažniji prioritet -Realizovani projekti za vodu. koridor V-c) i pripada administrativno i funkcionalno glavnom gradu BiH i najrazvijenijoj regiji.uslužni centar regije -Stambena infrastruktura. -Padinski dijelovi općine harmonično se uklapaju u urbanu cjelinu -Potez Bačići – Rajlovac je prostor ureñenih privrednih zona u kome su smještena MSP proizvodne i uslužne djelatnosti prihvatljive za okoliš -Trgovinski i sajamski centar regije sa disperzijom modernih objekata na cijeloj teritoriji općine -Područje sa modernim saobraćajnicama i važnim saobraćajnim čvorištem (Bačići). može se posmatrati kao temelj za identifikaciju komparativnih prednosti i kao ulazni podatak za strateške orijentacije. sjedište elektronskih medija -Kulturni i historijski potencijal za razvoj turizma -Kapaciteti javnog saobraćaja -Prostorne mogućnosti -Velike zelene površine 91 . To su ujedno i najsnažniji resursi za fokusirani razvoj. vazdušni transport.II V I Z I J A Općina Novi grad je privredni. sa demografskom i privrednom ekspanzijom.

III STRATEŠKI CILJEVI 92 .

demobilisanih boraca.III A. žena. STRATEŠKA PITANJA I KRITIČNA PITANJA ( iz SWOT analize Općine Novi Grad. djece bez roditelja i drugih)? Kako poboljšati i ubrzati razvoj lokalnih izvora finansiranja? Kako smanjiti naviku ovisnosti od socijalne pomoći? Kako efikasno provoditi politiku upravljanja zemljištem i prostorom u skladu sa potrebama razvoja (poseban akcenat na privredne zone)? Kako definisati statistike baza lokalnog razvoja? Kako unaprijediti partnerstvo meñu subjektima razvoja? Kako unaprijediti kanale informisanja? Kako unaprijediti strateško planiranje i saradnju subjekata razvoja? Strateško kritično pitanje Ljudski potencijal (fokus-grupa I) Pitanje 1 Kako unaprijediti poslovnu klimu i razviti ljudski potencijal u cilju razvoja postojećih privrednih subjekata i stvaranja novih? Poslovna klima (fokus-grupa I) 93 . radne i partnerske grupe koje su predložile intervencije) Oblast Strateška pitanja Kako smanjiti visoku stopu nezaposlenosti stanovništva? Kako povećati nivo obrazovanja stanovništva? Kako smanjiti rad na crno? Kako afirmirati poduzetnički duh i svijest o samozapošljavanju kod stanovništva? Kako povećati informatičku pismenost stanovništva? Kako unaprijediti socijalnu zaštitu stanovništva? Kako uticati na ubrzanje provoñenja reforme obrazovanja? Kako unaprijediti partnerstvo obrazovnog sistema i poslovnog sektora? Kako unaprijediti obrazovanje? Kako zadržati mlade kadrove i stručnjake u općini? Kako stvoriti kritičnu masu obrazovanih ljudi koji će mijenjati stanje u svim segmentima društva? (nositelji promjena) Kako ulagati u razvoj nadarene djece? Kako ulagati i izgraditi poduzetničku infrastrukturu? Kako efikasnije upravljati infrastrukturom u privrednim zonama? Kako stimulisati razvoj poduzetništva (mladih. pretežno iz sfere utjecaja Općine i struke.

Pitanje 3 sport. rekreaciju i povećati zadovoljstvo koristiti kapacitete za kulturu. rješavanje imovinskopravnih odnosa)? Kako izgraditi turističku infrastrukturu? Kako izgraditi i sanirati infrastrukturu u padinskim dijelovima općine? Kako sanirati prostore napadnute nelegalnom gradnjom? Kako brže i efikasnije rješavati problem klizišta? Kako sistemski unaprijediti izgradnju i održavanje puteva? Kako ublažiti negativne efekte „gradske“ infrastrukture? Kako osigurati dovoljno parking-prostora u ONG? Kako osigurati ekološku infrastrukturu? Kako razviti svijest ljudi o održivom razvoju? Kako podići nivo kulture življenja? Kako zaštititi imovinu? Pitanje 2 Kako unaprijediti infrastrukturu na principima održivog razvoja? Ekologija Kako razviti infrastrukturu za kulturu. sport. rekreaciju i turizam? Kultura. rekreaciju i turizam? Kako efikasnije koristiti objekte za kulturu Kako unaprijediti i optimalno sport. rekreacija i turizam (fokus-grupa III) 94 .Kako uticati na formiranje funkcionalnih proizvodno-uslužnih zona? Kako unaprijediti turističku ponudu? Kako povećati broj uspješnih MSP i afirmirati iste? Kako privući domaća i strana ulaganja? Kako povećati konkurentnost ONG? Kako promovisati ONG kao centar poduzetničke i razvojne infrastrukture? Kako privući strana ulaganja? Infrastruktura (fokus-grupa II) Kako usaglasiti katastar i zemljišne knjige? Kako unaprijediti programe ureñenja grañevinskog zemljišta (komunalna opremljenost. grañana? sport.

Strateška pitanja ovog tipa su: -Kako smanjiti visoku stopu nezaposlenosti? -Kako smanjiti rad na crno? -Kako zadržati mlade i stručnjake? -Kako smanjiti ovisnost od socijalne pomoći? 95 . od kojih za jedan broj nije moguće dati odgovor u kratkom roku. institucija i pojedinaca. uključiti i aktivirati grañane? Kako povećati informisanost grañana? Kako povećati saradnju sa NVO sektorom? Kako povećati učešće partnera u projektima ONG? Kako povećati efikasnost administracijeuskladiti je sa potrebama grañana? Pitanje 4 Kako unaprijediti općinsku upravu u skladu sa potrebama lokalne zajednice? Identifikovane najkrupnije probleme razmatrala je partnerska grupa i proširena radna grupa za izradu Strategije. bez istraživanja i bez strategija ostalih odgovornih institucija i nivoa vlasti. Utvrñena je šira lista značajnih problema. kao i šire zajednice. raznih odgovornih i zainteresovanih subjekata.Općinska uprava (fokus grupa-IV) Kako uskladiti prijenos ovlaštenja i obaveza sa namjenskim izvorima finansiranja? Kako obezbijediti trajne partnerske programe finansiranja infrastrukture? Kako kadrovski ojačati lokalnu upravu? Kako povećati učešće grañana u odlučivanju? Kako do profesionalnog i ljubaznog službenika? Kako mjesne zajednice mogu animirati. Izvršeno je grupisanje strateških pitanja pretežno iz sfere uticaja Općine.

NVO i grañanima -Od brzine i kvaliteta provoñenja reforme javne uprave 96 . MOGUĆE MJERE I PROJEKTI Strateški ciljevi su putokaz za ostvarenje definisane vizije razvoja općine. Moderna infrastruktura u skladu sa principima održivog razvoja 3. Projekti su kratkoročni alati za provoñenje mjera. najvažniji uslov jesu finansijska sredstva. Identifikovana su četiri strateška cilja: 1. Lista predloženih projekata je odgovor na najznačajnije probleme ili područja intervencija. ONG je lider – primjer moderne lokalne samouprave Za svaki strateški cilj definisane su mjere kao most izmeñu strateških i operativnih (projekti) dijelova strateškog dokumenta. rekreacije i turizma 4. Ostvareni optimalni preduvjeti za razvoj kulture. ali će efikasnost u provoñenju strateških projekata uveliko zavisiti od: -Stepena jačanja lokalne zajednice u smislu harmoniziranja ovlaštenja sa pripadajućim javnim prihodima i brojem stanovnika koji žive na teritoriji općine -Nivoa partnerstva sa privrednicima. Da bi se realizovali projekti. sporta. institucijama.III B. drugim nivoima vlasti. Podsticajna poslovna klima sa visokim ljudskim potencijalima 2. STRATEŠKI CILJEVI.

Program kampanje u školama 1. Zaposlenost je iznad prosjeka BiH. Izrada programa statističkih baza za praćenje indikatora lokalnog razvoja 1.3. Stalna informiranost javnosti i poduzetnika 1. Izgradnja „Sajmišta“ u Rajlovcu 1. Edukacija u informatici za ciljne grupe 1. Izrada akcionog plana lokalnog ekonomskog razvoja ONG za period 2007– 2009.1. ONG je trgovačko – sajmišni centar BiH na koridoru V-c. Lokalni ekonomski razvoj Projekti 1.Poboljšanje nivoa obrazovanja 1.1. mjera i projekata Strateški ciljevi Strateški prioritet 1. Izrada elaborata o efikasnom opremanju grañevinskog zemljišta i upravljanje u privrednim zonama 1.4. Edukacija o samozapošljavanju 1. Izgradnja infrastrukture za podršku poduzetnicima (fizičke i uslužne) Strateški cilj 1.3.2.4. Projekat podrške opismenjavanju nepismenih stanovnika općine 1. 1. Izrada održivog programa rada CRB Novi Grad 1.5.5. 1.1.2. Stvaranje pozitivnog imidža o poduzetništvu i samozapošljavanju 1.2. Privredne i poduzetničke aktivnosti najvećim djelom realizuju se u privrednim zonama.2. Informacijska mreža o ponudi i potražnji za zanimanja u saradnji sa Službom za zapošljavanje (trajni program CRB) 1. Promocija ONG 97 .5.3.2.4.4.5.2.1.1.3.4. Informatika za svakoga 1.5. Podsticajna poslovna klima sa visokim ljudskim potencijalima Privreda i poduzetnici imaju kvalitetne preduvjete za razvoj i ostvaruju visoku stopu zapošljavanja.3.Tabela – Prikaz strateških ciljeva.4.1.1. Unapreñenje poslovne klime i razvoj ljudskog potencijala u cilju razvoja postojećih privrednih subjekata i stvaranja novih (fokus-grupa I) Mjere 1. Program kampanje u lokalnom mediju 1.3.2. ONG je sredina sa privlačnim poslovnim okruženjem i subjektima koji prate razvoj modernih tehnologija.2.4.Razvoj informativne podrške 1.

Izgradnja kanalizacionog sistema otpadnih i oborinskih voda za prostorni obuhvat RP ”Rajlovac III” 2.8.Rješavanje problema podzemnih voda u objektima u ulicama Ive Andrića br. Izgradnja separatne kanalizacione mreže za obuhvat RP „BojnikDobroševići“ 2.11.3. javnih parkinga 2. predstavlja područje modernih urbanih cjelina koje se harmonično uklapaju u urbanističku strukturu glavnog grada BiH. 2-8.1.“ 2.2.10.1.1. Razvoj moderne infrastrukture po principima održivog razvoja (fokus-grupa II) 2.1.6. Izgradnja separatne kanalizacione mreže naselja Sokolje 2.Strateški prioritet 2. Moderna infrastruktura u skladu sa principima održivog razvoja.12.1.X – transverzale (potez od ul. 1-6 i Ive Andrića br. Razvoj cestovne mreže. T.1. komunalnu infrastrukturu.1. Izgradnja cestovne mreže u obuhvatu RP Donje Telalovo Polje 2. Izgradnja tri rezervoara: Reljevo.2.1-18 i Ante Babića br. Dž.1-9 2.4.prijateljstva br.Dobroševići. Izgradnja glavnog kolektora fekalne kanalizacije naselja Zabrñe 2. 2. Izrada projektne dokumentacije odvodnje otpadnih voda od Zabrña (magistralni put M 17) do Dvora (Idejni i Glavni projekat) 2.5. 1-13 2. Izgradnja primarnog vod.4.2.sistema.9.2.Zenica ) -XI transferzale (potez od „Feroelektra“ do Dobrinje I) -XII transferzale (potez od Bačića .1. pumpnih stanica i sekundarne vodovod. Izgradnja primarnih gradskih saobraćajnica .«A» transferzale (potez od X do XII transferzale) .1. ONG ima razvijenu prometnu.1.M. Izgradnja mostova na primarnim gradskim saobraćajnicama Most na rijeci Bosni u Rajlovcu Most na VIII transferzali Most na X transferzali Most na XI transferzali 2. mreže u obuhvatu RP „Bojnik.2. Izgradnja nedostajuće komunalne infrastrukture Strateški cilj 2.1.2 Izgradnja javnih parkinga 2.7.Rješavanje problema podzemnih voda u objektima u ulicama Bajrama Zenunija br. Donji Mihaljevići i Briješće 2.1.1.Separatna kanalizaciona mreža u naseljima „Dobrinja A“ i „Dobrinja B“ 2.2. Izrada projektne dokumentacije za odvodnju otpadnih i oborinskih voda za prostorni obuhvat RP ”Rajlovac III” 2.1.Bijedića do Željezničke pruge Sarajevo .3. Izrada projektne dokumentacije po programu prioriteta opremanja komunalnom infrastrukturom 2.1.

5. Ureñenje dvorišta i fasada svih vrtića na općini Novi Grad 2.5.3.9.500 m2 P-3885 . površine 25. el. PTT) 2. Izgradnja stanova u kolektivnim stambenim objektima na teritoriji općine Novi Grad 2. Izgradnja školskog objekta Osnovne škole u MZ „Zabrñe“ 2. Novi izgled stambenih i poslovnih objekata 2.10.Žuč. Dogradnja školskog objekta Osnovne škole „Dobroševići“ i izgradnja fiskulturne sale 2. objekata (gas.1.864 m2 2.3.do Dobrinje I – druga traka) -IX transferzala (potez od ulice Džemala Bijedića do ulice Safeta Zajke) 2. Ureñenje rijeke Bosne od mosta u Reljevu do Butila – etapa I 2. Izgradnja školskog objekta OŠ u MZ „Aneks“ 2.5.1.6.5. površine 13.4. Efikasniji inspekcijski nadzor 99 . Proširenje trolejbuske mreže u naselju „Dobrinja“ 2. nergija.1. Sanacija klizišta i sprečavanje bespravne gradnje 2.6.2. Izgradnja novih stambenih jedinica u skladu sa planiranim strateškim opredeljenjima iz prostornog plana KS 2.3. P-3897 .7.8.5. Dogradnja školskog objekta Osnovne škole „Umihana Čuvidina“ i izgradnja fiskulturne sale 2. Redizajniranje stambenih i poslovnih objekata 2.8. Program mjera na sprečavanju bespravne gradnje 2.1.7. Poboljšanje uslova za rad u OŠ i predškol.5.1.2. površine 54.5. površine 62. Obavezna procedura tehničkog prijema novoizgrañenih ili rekonstruisanih infrastrukt.4.5.2. Program sanacije klizišta 2. Izvoñenje radova na regulaciji rijeke Miljacke dionica: RTV domHalilovići 2.110 m2 P-4636 .Mojmilo.7.4. Deminiranje 2.2. Zaštita od poplava 2. ustanovama 2.1.Briješće.voda i kanalizacija.3.925 m2 P-5205 – Paljevo.

Promocija projektno orijentiranog pristupa u radu općine.2.5.2.3.2. Prevencija narkomanije na području 100 . Podizanje efikasnosti lokalnog planiranja 4.1.3. Park šume Mojmilo 3.2. Razvojne projekte realizuju sva tri sektora uz veliko učešće grañana. Raditi i uspjeti zajedno 4.Razvoj lokalne uprave Strateški cilj 4.4. Održavanje kvaliteta usluga u skladu sa ISO 9001:2000 4. Projekti finansijske podrške ONG inicijativama grañana u MZ 4.1.6. Ostvareni optimalni preduvjeti za razvoj kulture.3.3. ONG je privlačno mjesto za življenje. Formiranje ureda za saradnju sa NVO 4.1.3. kulturu u vlasništvu Općine 4.4.1. Provoñenje reforme lokalne uprave 4. Razvoj lokalne uprave i civilnog društva (fokus grupa-IV) 3.Efikasno upravljanje i namjenska upotreba objekata za sport. sporta.1. Vektorizacija i digitalizacija analognih planova katastarskog operata Općine i formiranje GIS-a 4. ONG je lider – primjer moderne lokalne samouprave.2.1.4.4. Programi aktivnosti u oblasti kulture i sporta i povezanost sa turističkom privredom 3.2.3. Osnivanje javnog preduzeća za upravljanje objektima za javnu upotrebu u vlasništvu Općine Novi Grad Sarajevo 4.Unapreñenje turizma. sporta i kulture 3.2. Dom Reljevo 3.3.6.3.memorijalni park „Žuč“ 3.Izgradnja objekata za kulturu.1. Stepen razvoja partnerstva sa privredom i NVO sektorom je na zavidnom nivou.4.1.1.2. 4. Uključivanje grañana u procese i aktivnosti Općine 4.4. predstavljanje i promocija PPP (Public Private Partnership) koncepta 4. Strateški prioritet 4.8.5.1. Razvoj civilnog društva 4.2. rekreacije i turizma. Valorizacija kulturno-historijskog nasljeña 3.1. Historijsko-memorijalni kompleks „Žuč“. Formiranje moderne press službe ili pokretanje osnivanja lokalne TV 4.1.1.1.1. Formiranje odjela za zaštitu okoliša 4.1. sport. Projekti iz LEAP-a Strateški cilj 3.1. Projekt finansijske podrške općine Novi Grad NVO-u 4.Strateški prioritet 3. sport. Projekat završetka izgradnje stadiona Otoka 3.1.1.1. Istraživanje potreba svih korisničkih grupa socijalne brige 4.3.1. Projekat završetka izgradnje SRCEBuča potok 3.2.7. Mladi i mogućnosti i perspektive zapošljavanja u BiH 4.3. Program socijalne pomoći stanovništvu u stanju socijalne potrebe 4. sa bogatim rekreacionim i kulturno zabavnim sadržajima.1. Razvoj i efikasno korištenje kapaciteta za kulturu. rekreaciju i turizam (fokus-grupa III) 3.1. rekreaciju i turizam 3. Lokalna okolinska zaštita 4.

civilnih žrtava rata i djece bez roditeljske skrbi) kojim prestaje aktivna zakonska podrška 4. bez oba roditelja za samostalan život (djece poginulih boraca.mreže uzajamne pomoći 101 .4.4. Inicijativa prema Kantonu za angažovanje socijalnog radnika i psihologa u školama 4. Projekt osposobljavanja mladih starijih od 18 godina.3.općine 4. Projekt razvijanja volonterizma i samopomoći .4.4.5.

IV PROJEKTI

102

Područje Strateški cilj - mjera Naziv projekta

OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 1. Podsticajna poslovna klima sa visokim ljudskim potencijalima 1.1. Lokalni ekonomski razvoj 1.1.1.Izrada akcionog plana lokalnog ekonomskog razvoja ONG za period 2007. – 2009. Podsticanje društveno-ekonomskog razvoja ONG Smanjenje nezaposlenosti Povezivanje ONG s meñunarodnom zajednicom (prezentiranje i upoznavanje s ukupnim privrednim, prirodnim, materijalnim i ljudskim resursima) kroz različite programe. Izgradnja konsenzusa i podizanje javne svijesti o LER-u Podsticanje privrednog oživljavanja-obnove privrede i cjelokupnog prostora kroz razvoj preduzetničkog okruženja. Aktiviranje privatne štednje i resursa. Podsticanje kapaciteta lokalne ponude i inkorporiranje lokalnih akcija u nacionalni okvir. Proširenje finansijskih mogućnosti, promovisanje dostupa mikro i makro kredita preduzetništvu i proizvoñačima.

Svrha projekta

-

Aktivnosti i nosioci (partneri)

- Organizirati radnu grupu - Rad na izradi LER-a - Izrada operativnog plana (programi i projekti) - Provoñenje, praćenje i ažuriranje LER-a ONG, KS, SERDA, Privredna komora, zainteresirani poduzetnici, NVO-i - Podstaknut društveno-ekonomski razvoj ONG - Rast zaposlenosti - Povezana ONG s meñunarodnom zajednicom (prezentirana i upoznata s ukupnim privrednim, prirodnim, materijalnim i ljudskim resursima) kroz različite programe. - Izgrañen konsenzus i podignuta javna svijest o LER-u - Podstaknuto obnovljenje privrede i cjelokupnog prostora kroz razvoj preduzetničkog okruženja. - Aktivirana privatna štednja i resursi. - Podstaknut kapacitet lokalne ponude i inkorporirane lokalne akcije u nacionalni okvir. - Proširene finansijske mogućnosti, izvršeno promovisanje dostupa mikro i makro kredita preduzetništvu i proizvoñačima. 2007. 2008. 2009. Stalno

Očekivani rezultat

Period implementacije

Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja

30.000 KM ONG, KS, SERDA, zainteresirani poduzetnici, NVO

103

Područje Strateški cilj

OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 1. Podsticajna poslovna klima sa visokim ljudskim potencijalima 1.2.Izgradnja infrastrukture za podršku poduzetnicima (fizičke i uslužne) 1.2.1.Izrada elaborata o efikasnom opremanju grañevinskog zemljišta i upravljanje u privrednim zonama Izrada i implementacija rješenja iz ovog elaborata su jedan od ključnih preduslova za olakšanje investiranja i privlačenje investitora na područje općine. Svrha ovog projekta je pronalaženje optimalnog modela za otkup i izgradnju primarne infrastrukture, te privlačenje investicija i formiranje općinskog fonda za ureñenje zemljišta. 1. Snimanje stanja u zoni RP 2. Analiza postojećeg stanja 3. Organizovanje sastanaka i OS na nivou kantona i općine 4. Usaglašavanje prijedloga modela finansiranja, otkupa i izgradnje Aktivnosti će biti povjerene konsultantskoj kući koja će u saradnji sa Općinom predložiti optimalna rješenja za ovu problematiku. Sve ulazne podatke će Općina staviti na raspolaganje

Naziv projekta

Svrha projekta

Aktivnosti i nosioci (partneri)

Očekivani rezultat

1. Potpuna slika postojećeg stanja u planiranim privrednim zonama (anliza i izvještaji) 2. Predložen kvalitetan model i način finansiranja 3. Predložene aktivnosti za izradu podzakonskih akata 2007. 2008. X 2009 x

Period implemtanacije

Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja

Ukpna vrijednost projekta je 120.000 KM i izvor finansiranja je općinski budžet. Moguće je vršiti sufinansiranje iz sredstava budžeta kantona ili SERDA-e

104

Područje Strateški cilj

OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 1. Podsticajna poslovna klima sa visokim ljudskim potencijalima 1.2. Izgradnja infrastrukture za podršku poduzetnicima (fizičke i uslužne) 1.2.2.Izgradnja «Sajmišta» u Rajlovcu Stvaranje uvjeta i obezbjeñenje prostora za prezentaciju privrednih dostignuća i tehnologija te kreiranje centralnog prostora (sajmišnog) na području kantona Sarajevo. Obzirom da na području KS ne postoji sajmišni prostor, te da je izgradnja ovog sajmišta od interesa za kanton ali i BiH, zbog svog položaja (Sarajevo, V-c koridor) podrazumijeva se da će i drugi subjekti iskazati interes za ovaj projekat. Projekat podrazumijeva izgradnju regionalnog sajmišta sa najvećim i najposječenijim prostorom u BiH otvorenog i zatvorenog tipa 1. Izrada projektne dokumentacije i poslovnog plana (konsultantska kuća) 2. Izgradnja (investicije) 3. Promocija sajmišta (Općina, Kanton, FBiH, BiH) 1. Izrañena projektna dokumentacija za sajmište na području RP Donje Telalovo polje 2. Izgrañeno sajmište 3. Promovirana privreda Kantona Sarajevo i BiH i pojačana aktivnost na ekonomskom planu 2007. 2008. x 2009. X

Naziv projekta

Svrha projekta

Aktivnosti i nosioci (partneri)

Očekivani rezultat

Period implemtanacije

Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja

Investiranje u prvu fazu projekta treba da bude finansirano iz općinskog budžeta i da obuhvati aktivnosti izrade projektne dokumentacije i poslovnog plana za sajmište. Vrijednost tog dijela projekta je 250.000 KM. Sufinansiranje moguće iz sredstava KS.

105

3.Podsticajna poslovna klima sa visokim ljudskim potencijalima 1.Definisanje plana aktivnosti CRB . Izgradnja infrastrukture za podršku poduzetnicima (fizičke i uslužne) 1.2.Izrada održivog programa rada CRB Nastaviti sa započetim razvojem infrastrukture za podršku poduzetništvu na općini na način da se definiše organizaciona struktura Centra za razvoj biznisa. kao i finansiranje od strane partnera 106 .2. obezbijedi partnerstvo.Kvalitetna marketinška promocija Centra Općina.Planiranje budžetske linije za CRB . . x Stalno x Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 50. Moderno opremljeni prostor CRB omogućava širok spektar aktivnosti.000 KM Općina Novi Grad. SERDA -Uspostavljena moderna organizaciona struktura CRB -Definisan plan aktivnosti Centra -Obezbijeñeno kvalitetno pružanje usluga ciljnim grupama -Realizovani projekti podrške razvoju poduzetništva -Obezbijeñeno partnerstvo u funkcionisanju CRB -Trajna funkcija CRB na principima regionalnog i lokalnog razvoja Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat 2007.Rješavanje organizacione strukture CRB . plan aktivnosti CRB.Područje Strateški cilj-mjera Naziv projekta OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 1. Period implemtanacije x 2008. Cilj je kvalitetna i trajna podrška poduzetništvu i zapošljavanju.

Svrha projekta je da se kod mladih afirmira poduzetništvo uvoñenjem u školske programe praktične nastave o poduzetništvu kod učenika OŠ (sedmi i osmi razred) i srednjih škola -Upućivanje inicijative prema Kantonu Sarajevo -Donošenje odluka -Izrada programa -Obezbjeñenje partnerstva u realizaciji projekta -Obezbjeñenje inicijalnih finansijskih sredstava Općina. Podsticajna poslovna klima sa visokim ljudskim potencijalima 1. Kanton. škole -Omogućeno sticanje osnovnih znanja prema starosnoj dobi ciljnih grupa -Povećan interes za profesionalnu orijentaciju i poduzetništvo kod mlañe populacije i sticanje znanja o poduzetništvu 2007. škole) 107 .3.Stvaranje pozitivnog imidža o poduzetništvu i samozapošljavanju Strateški cilj-mjera Naziv projekta 1.Inicijativa za izradu zajedničkog projektaprogram kampanje u školama Evidentan je nedostatak poduzetničke inicijative kod stanovništva. 2008.1. X Stalno x Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (pertneri) Očekivani rezultat Period implemtanacije x Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja Inicijalna sredstva Općine i partnera (Kanton.3.Područje OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 1.

Stvaranje pozitivnog imidža o poduzetništvu i samozapošljavanju 1. Privredna komora.Područje Strateški cilj – mjera Naziv projekta OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 1.3. izdaje privredne novine sa aktuelnim informacijama -Pojačan interes za poduzetništvo i samozapošljavanje kod nezaposlene populacije 2007.000 KM kao i partneri Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja Općina. SERDA 108 .Program kampanje u lokalnom mediju Kampanjom u lokalnim medijima želi se afirmirati poduzetništvo i na taj način razvijati poduzetnička inicijativa i znanje kod stanovništva -Putem tendera odabrati marketinšku firmu za realizaciju projekta -Putem lokalnog medija provoditi aktivnosti: edukacija o poduzetništvu promocija najuspješnijih poduzetnika -Pokrenuti privredne novine Općina. 2008... mediji.3. x Stalno x Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Period implementacije x 10.2. KS -Obezbijeñen kvalitetan program promocije poduzetništva -Press služba u saradnji sa Općinskom službom za privredu. Podsticajna poslovna klima sa visokim ljudskim potencijalima 1.

2008.Poboljšanje nivoa obrazovanja 1.1. započinjanje sa vlastitim biznisom. Jedna od mogućnosti bržeg zapošljavanja je putem samozapošljavanja. za što su potrebna odreñena znanja i vještine koje nedostaju nezaposlenim licima. KS -Izabran kvalitetan edukator -Sačinjen detaljan plan i program edukacije -Omogućeno sticanje općih znanja o poduzetništvu -Realizovani kursevi -Olakšan pristup finansiranju za početnike u biznisu 2007. Podsticajna poslovna klima sa visokim ljudskim potencijalima 1. finansijske institucije.Edukacija o samozapošljavanju Veći problem na općini je visoka nezaposlenost stanovništva.4.mjera Naziv projekta OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 1. x Stalno x Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Period implemtanacije x Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja Permanentna edukacija zainteresovanih za samozapošljavanje kroz grupe 10 – 15 lica Općina i partneri u skladu sa mogućnostima (SERDA. Zavod za zapošljavanje. SERDA.Područje Strateški cilj . KS) 109 . Svrha projekta je omogućiti sticanje odreñenih znanja o poduzetništvu -Javni poziv za iskazivanje interesa i uspostavljanje baza podataka potencijalnih polaznika kurseva -Usmjerena kampanja prezentacije projekta prema ciljnim grupama -Objavljivanje tendera za izbor edukatora -Definisanje programa edukacije za početnike u biznisu – opći kurs i po oblastima -Nagraditi najbolje poslovne ideje -Pomoć u iznalaženju finansijskih sredstava Centar za razvoj biznisa Novi Grad.4.

Kanton -Početi sa pripremom u 2007.4.god. godina . Kanton.Područje Strateški cilj – mjera Naziv projekta OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 1. služba za zapošljavanje -Omogućeno sticanje općih znanja iz informatike za polaznike kurseva -Izvršen izbor firme za edukaciju -Realizovani opći kursevi iz informatike -Uspostavljen kontinuirani program edukacije 2007. starosti . Podsticajna poslovna klima sa visokim ljudskim potencijalima 1.2. 2008. x Stalno x Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 130.god.Nezaposlene žene preko 35.Edukacija u informatici za ciljne grupe Edukacija teško uposlivih kategorija stanovništva u cilju obezbjeñenja odreñenih prednosti kod zapošljavanja . .4.Edukacija RVI – radno sposobnih preko 45.000 KM na godišnjem nivou Općina.Nezaposleni grañani usljed privatizacije preko 45. Poboljšanje nivoa obrazovanja 1.Demobilisani borci i članovi šehidskih porodica preko 45 g. starosti -Javni poziv za iskazivanje interesa i uspostavljanje baze podataka potencijalnih polaznika kurseva -Odabrati certificiranu firmu za edukaciju -Uspostavljanje modernog programa edukacije -Usmjerena kampanja prezentacije projekata prema ciljnim grupama -Obezbjeñenje finansijske podrške projektu Općina. godini 110 . škole.

knjigovodstvene evidencije i dr. pismenost grañana za 30% do 2015. te umrežitisistem:škola-škola. NVO 111 .4.Područje Strateški cilj . KS.000 KM ONG. zainteresirani poduzetnici. Poboljšanje nivoa obrazovanja Naziv projekta 1.4. Povećana potražnja za informatičkom edukacijom Povećan broj korisnika računala u domaćinstvima i odgojnoobrazovnim institucijama 2007. SERDA. Podsticajna poslovna klima sa visokim ljudskim potencijalima 1. god. definirati željenu razinu informatičke pismenosti.ministarstva. odnosno kakav profil stručnjaka je potreban u informatičkom smislu za privredni razvoj Izraditi prijedlog informatizacije školskih ustanova. NVO i drugi Obavezna informatička pismenost svih koji završavaju osnovnu školu Poboljšana kvaliteta informatičkog obrazovanja Povećana inform.utvrditi potrebe općine tj. zainteresirani poduzetnici. Stalno x x Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 130. nadležna federalna i državna ministarstva. obavezna informatička pismenost svih sa završenom osnovnom školom Povećanje inform. pismenosti grañana za 30% do 2015. informatički objediniti podatke (o učenicima. 2008.škola-općina Kanton.3.Informatika za svakoga Podići razinu informatičke pismenosti grañana ONG do 2015.) Nabavka informatičke opreme ONG. obrazovne institucije. Povećana potražnja za informatičkom edukacijom Formirati radni tim za provedbu ovog projekta Studija postojećeg stanja sa prijedlogom mjera Poduzimanje svih potrebnih mjera u cilju informatičkog opismenjavanja Utvrditi postojeću razinu informatičke pismenosti Utvrditi dostupnost kompjuterske opreme u školama Definirati željenu razinu informatičke pismenosti .mjera OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 1. KS. SERDA.

Svrha projekta je podsticaj programu opismenjavanju nepismenih stanovnika općine u partnerstvu sa školama -Utvrditi grupu zainteresovanih odraslih nepismenih osoba za opismenjavanje -Organizovati kontinuirane programe opismenjavanja -Obezbjeñenje prostora.4. Ministarstvo za obrazovanje i NVO -Organizovani kontinuirani programi opismenjavanja sa školama -Obezbijeñeno partnerstvo u realizaciji programa 2007. Ministarstvo obrazovanja KS 112 . nastavnog kadra minimalno na dva lokaliteta -Obezbijediti partnerstvo u realizaciji projekta: Općina. x Stalno x Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Period implemtanacije x Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja U 2007.Područje Strateški cilj-mjera OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 1.Projekat podrške opismenjavanju nepismenih stanovnika općine Socioekonomska analiza općine pokazala je da postoji i manji broj stanovništva koji nemaju odreñeno osnovno obrazovanje. Poboljšanje nivoa obrazovanja Naziv projekta 1. Ministarstvo obrazovanja. škole.4. Podsticajna poslovna klima sa visokim ljudskim potencijalima 1.4. OŠ i NVO -Usmjerena kampanja prema ciljnoj grupi Općina. 2008. godini Općina obezbjeñuje inicijalna sredstva 60 polaznika – četiri razreda OŠ Općina.

Razvoj informativne podrške Naziv projekta 1. Ovim projektom unapreñuje se partnerstvo izmeñu Općine i službe za zapošljavanje. Podsticajna poslovna klima sa visokim ljudskim potencijalima 1. x Stalno x Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Period implemtanacije 20. nezaposleni -Obezbjeñene ažurne informacije za nezaposlene i poslodavce o ponudi i potražnji za zanimanja -Uspostavljena trajna komunikacija izmeñu partnera 2007. 2008.5.1. poslodavci. služba za zapošljavanje 113 . trajni program rada CRB Svrha projekta je obezbjeñenje ažurnih informacija o ponudi i potražnji za zanimanja u saradnji sa službom za zapošljavanje. poslodavaca i nezaposlenih -Uspostava koordinacionog tima za implementaciju projekta -Obezbjeñenje tehničkih uslova za modernu komunikaciju izmeñu partnera -Definisanje aktivnosti pojedinačno partnera -Promocija projekta CRB Novi Grad.Područje Strateški cilj-mjera OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 1.000 KM Općina i partneri Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja Općina.5. služba za zapošljavanje.Informacijska mreža o ponudi i potražnji za zanimanja u saradnji sa službom za zapošljavanje.

Svrha predloženog projekta je definisanje najznačajnijih indikatora statističkih baza.Izrada programa statističkih baza za praćenje lokalnog razvoja Općinskoj upravi potrebni su cjeloviti statistički indikatori praćenja lokalnog razvoja.Razvoj informativne podrške 1.5. Podsticajna poslovna klima sa visokim ljudskim potencijalima 1.5. kao i partneri 114 . x Stalno x Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 20. pravni subjekti na području Općine -Uspostavljena jedinstvena baza podataka za lakše donošenje poslovnih odluka -Ažurni i kvalitetni indikatori lokalnog razvoja 2007. Privredna komora.Područje Strateški cilj-mjera Naziv projekta OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 1. 2008. kantonalne institucije.2.000 KM Općina Novi Grad. obezbjeñenje tehničkih uslova i partnerstvo u realizaciji projekta -Informativna kampanja o projektu -Obezbjeñenje materijalno-tehničkih uvjeta -Definisanje indikatora statističkih baza lokalnog razvoja -Uspostavljanje kontinuiranog praćenja lokalnog razvoja -Uspostavljanje institucionalnih partnerstava svih subjekata lokalnog razvoja Općina.

Kontinuirano i trajno 2009. korištenjem elektronskih medija i komercijalnih i javnih glasila -Organizirati povremene javne skupove ili gospodarske tribine ONG. -Izrada Plana povećane informisanosti grañana -Unaprijediti postojeći sistem informiranja putem web stranice ONG. cijeneći potrebe nakon istraživanja 115 .5. 2008.3. Kontinuirano i trajno Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Period implementacije Kontinuirano i trajno Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja Plan 6. KS.Stalna informiranost javnosti i poduzetnika Sistemom stalne informiranosti osigurati da grañani budu informirani i animirani o svim bitnim pitanjima ONG.000 KM godišnje. -Urañen plan povećane informisanosti grañana -Unaprijeñen postojeći sistem informisanja -Povećan broj javnih skupova / tribina 2007.5.mjera Naziv projekta OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 1.Područje Strateški cilj. Podsticajna poslovna klima sa visokim ljudskim potencijalima 1. zainteresirani poduzetnici i javni mediji -Sistemom stalne informiranosti osigurano da su poduzetnici i svi grañani informirani i animirani o svim bitnim pitanjima ONG.Razvoj informativne podrške 1.

2008.4. turističke i poduzetničke ponude.Objediniti interes svih subjekata u zajedničkom nastupu na promocionom planu ONG . Kontinirano i trajno 2009. osmisliti koncept promocionog plana ONG .mjera Naziv projekta OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 1.000 KM Na godišnjem nivou promocione aktivnosti 150. općinskih vrijednosti. općinskih vrijednosti.5.Razvoj informativne podrške 1. turističke i poduzetničke ponude. . TZ KS.Područje Strateški cilj. Kontinuirano i trajno Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Period implementacije Kontinuirano i trajno Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja Promocioni plan 6.5.Promocija ONG Kontinuirana promocija ONG. NVO -Izvršena kontinuirana promocija ONG. Podsticajna poslovna klima sa visokim ljudskim potencijalima 1.Zavisno od interesa utvrñenog u prethodnoj aktivnosti.000 KM 116 .Organizirati izradu i obnavljanje promocionog plana ONG. -Realizovano partnerstvo u promociji ONG -Realizovan koncept promocionog plana 2007. zainteresirani poduzetnici. KS.

Organiziranje sastanaka sa općinom i drugim 3. 1.mjera 2.Moderna infrastruktura u skladu sa principima održivog razvoja 2. x 2008.1.Područje OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO Strateški cilj . 1. Predlaganje mjera i modela finansiranja za pojedina područja Sve aktivnosti bi trabalo da vodi neovisna konsultantsko-ekspertska kuća u saradnji sa općinskim radnim timom koji bi učestvovao u pripremi postojećih ulaznih parametara. 2009.000 KM Napomena: Ovaj projekat tretira sve padinske dijelove ONG koji nisu opremljeni komunalnom infrastrukturom 117 .1. kao i redoslijeda investiranja.1.Izgradnja nedostajuće komunalne infrastrukture 2. Predloženi modeli finansiranja sanacije 2007. Analiza stanja 2. kao i modalitete finansiranja i sufinansiranja opremanja komunalnom infrastrukturom na području ONG. Naziv projekta Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Period implemtanacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja Projekat se finansira iz općinskog budžeta i eventualno KS. Jedan od ciljeva projekta je i efikanso trošenje budžetskih sredstava i dokazivanje opravdanosti pojedinih investicija. Analizarano stanje i uspostavljeni prioriteti 2. Potrebna sredstva su 200.Izrada projektne dokumentacije po programu prioriteta opremanja komunalnom infrastrukturom Ovaj program treba da uspostavi prioritete.

Revizija projektne dokumentacije Izrañen projektni program.Područje OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO Strateški cilj – mjera 2.2. 1. Općina Novi Grad Sarajevo 118 .Takoñe sve otpadne i oborinske vode iz padinskih naselja koja gravitiraju prema ovom području (Briješće i Sokolje) završavaju u rigolu željezničke pruge.Moderna infrastruktura u skladu sa principima održivog razvoja 2. Svrha ovog projekta je da se stvore uslovi za konačno ureñenje grañevinskog zemljišta sa aspekta opremanja kanalizacionom infrastrukturom jer je na predmetnom lokalitetu izgrañen znatan broj stambeno-poslovnih objekata koji svoje otpadne vode direktno i indirektno ispuštaju u postojeći rigol željezničke pruge. Na osnovu usvojenog RP “Rajlovac III” i analize postojećeg stanja izraditi projektni program i raspisati javni tender za izradu projektne dokumentacije ( nosilac: Općina Novi Grad Sarajevo) 2.00 KM finansiranja su slijedeći: 1.Izrada projektne dokumentacije za odvodnju otpadnih i oborinskih voda za prostorni obuhvat RP ”Rajlovac III” Izrada projektne dokumentacije je jedan od osnovnih preduslova za izgradnju adekvatne kanalizacione mreže u planiranoj privrednoj zoni Rajlovac III.1. X i izvori Naziv projekta Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultati Period implementacije x Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja Ukupna vrijednost realizacije projekta je 75.000.Izgradnja nedostajuće komunalne infrastrukture 2. dodijeljen ugovor i izrañena projektna dokumentacija i izvršena revizija projektne dokumentacije 2007.1. 2008. Izrada projektne dokumentacije (odabrana projektantska kuća) 3.

riješiti imovinsko-pravne odnose i grañevinske dozvole (nosilac: Općina Novi Grad Sarajevo) Izraditi elaborat koji sadrži finansijsku konstrukciju realizacije projekta (nosioci: Općina. KJKP "ViK". Moderna infrastruktura u skladu sa principima održivog razvoja 2.00 KM i izvori finansiranja su slijedeći: Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 1.3. Općina Novi Grad Sarajevo 2.000. Kreditna sredstva (Evropska razvojna banka i dr. Kanton putem nadležnih ministarstava 4. 5. posebno naselja lociranih u ovom dijelu općine od negativnog uticaja otpadnih i oborinskih voda 1.Izgradnja nedostajuće komunalne infrastrukture 2. Na osnovu postojeće projektne dokumentacije obezbijediti potrebne saglasnosti.Federalna direkcija cesta 3. Očekivani rezultati Izgrañena adekvatna kanalizaciona mreža kojom upravlja i održava nadležno komunalno preduzeće 2008-2012.500. Aktivnosti i nosioci (partneri) 3.Izgradnja kanalizacionog sistema otpadnih i oborinskih voda za prostorni obuhvat RP ”Rajlovac III” .) 119 . 4.Područje OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO Strateški cilj – mjera 2.zaštita šireg područja općine.1.1.poboljšanje sanitarno – higijenskih uslova življenja i poslovanja . Ministarstvo prostornog ureñenja i zaštite okoliša) Raspisivanje javnog tendera u svrhu dodjele ugovora izvoñaču radova (više faza) Izgradnja kanalizacione mreže (više faza) Ustupanje na upravljanje i održavanje izgrañene mreže nadležnom komunalnom preduzeću Naziv projekta Svrha projekta 2.zaštita infrastrukturnog koridora željeznica i cesta .izgradnja adekvatne kanalizacione mreže privredne zone “Rajlovac III” . Period implementacije x Ukupna vrijednost realizacije projekta je 6. Sredstva donatora ( Evropska komisija i drugi donatori) 5.zaštita okoliša .

Izraditi elaborat koji sadrži finansijsku konstrukciju realizacije projekta (nosioci: ONG.) i Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultati Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 120 . Na osnovu postojeće projektne dokumentacije obezbijediti potrebne saglasnosti i dozvole (nosilac ONG) 2.Izgradnja nedostajuće komunalne infrastrukture Naziv projekta 2. Učešće grañana po osnovu obaveza za ureñenje zemljišta (legalizacija i redovan postupak) 3.godina) 2.700. posebno naselja lociranih u ovom dijelu općine od negativnog uticaja otpadnih i oborinskih voda Prethodno riješiti rekonstrukciju Rajlovačkog kolektora.00 KM izvori finansiranja su slijedeći: 1. Pribavljene potrebne saglasnosti. Sproveden tender i dodijeljen ugovor za realizaciju u više faza 4. Kanton putem nadležnih ministarstava 4. Raspisivanje javnog tendera u svrhu dodjele ugovora izvoñaču radova (više faza) 1.zaštita okoliša .-2015. Izrañen elaborat (2010.000.zaštita planirane privredne zone -"Rajlovac III" i s druge strane stambene zone u Zabrñu .Moderna infrastruktura u skladu sa principima održivog razvoja 2.zaštita šireg područja općine.Područje OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO Strateški cilj – mjera 2.Izgradnja separatne kanalizacione mreže naselja Sokolje .1.1. riješeni imovinsko-pravni odnosi i obezbijeñene grañevinske dozvole (2010. Kreditna sredstva (Evropska razvojna banka i dr.) 2007. 2010 – 2015. Ministarstvo prostornog ureñenja i zaštite okoliša) 3. izgradnju glavnog kolektora u Zbrñu i izgradnju separatne kanalizacione mreže u okviru RP "Rajlovac III" (predloženi projekti u okviru strateških ciljeva-razvoj moderne infrastrukture) 1.izgradnja adekvatne kanalizacione mreže naselja . KJKP "ViK". Izgrañena separatna kanalizaciona mreža (2011.poboljšanje sanitarno – higijenskih uslova življenja .4. Općina Novi Grad Sarajevo 2. Sredstva donatora ( Evropska komisija i drugi donatori) 5. X Ukupna vrijednost realizacije projekta je 5. godine) 3. 2008.

Naziv projekta Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultati Period implementacije x Ukupna vrijednost izrade projekta je 80.1. 2008.00 KM i izvor finansiranja je općinski budžet.Moderna infrastruktura u skladu sa principima održivog razvoja 2. Moguće je vršiti sufinansiranje iz sredstava budžeta Kantona Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 121 .Raspisivanje javnog tendera za izradu projektne dokumentacije(nosilac: Općina Novi Grad Sarajevo) 3.5.1.Izgradnja nedostajuće komunalne infrastrukture 2.Revizija projektne dokumentacije(nosilac: odabrana firma) Izrañen projektni program.Izrada projektne dokumentacije odvodnje otpadnih voda od Zabrña (magistralni put M 17) do Dvora(idejni i glavni projekat) Izrada projektne dokumentacije jedan je od preduslova za rješavanje pitanja odvodnje otpadnih voda naselja i privrednih zona lociranih sa desne strane rijeke Bosne nizvodno od glavnog gradskog prečišćivača 1. KJKP "ViK".Izrada projektne dokumentacije (nosilac: odabrana projektantska kuća) 4.izrañena projektna dokumentacija.Područje OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO Strateški cilj – mjera 2. Zavod za planiranje putem formirane radne grupe) 2.000. dodijeljen ugovor. izrañena revizija projekta 2007.Na osnovu postojeće planske dokumentacije i stanja na terenu izraditi projektni program (nosioci: Općina. 2010 – 2015.

KJKP "ViK".1.Područje OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO Strateški cilj – mjera 2. Ministarstvo prostornog ureñenja i zaštite okoliša) 3. Prethodno realizovati izradu projektne dokumentacije i izgradnju glavnog kolektora od magistralnog puta do novoplaniranog ureñaja za prečišćavanje Reljevo-Dvor (predloženi projekti u okviru strateških ciljeva-razvoj moderne infrastrukture) 1.2013. Kanton putem nadležnih ministarstava 3.Izgradnja glavnog kolektora fekalne kanalizacije naselja Zabrñe Izgradnja glavnog kolektora fekalne kanalizacije naselja Zabrñe je jedan od ključnih preduslova za stvaranje tehničkih mogućnosti odvoñenja otpadnih voda iz dijela naselja Sokolje (slivno područje prema Zabrñu) i kompletnog naselja Zabrñe.Moderna infrastruktura u skladu sa principima održivog razvoja 2. Izgrañena separatna kanalizaciona mreža (2009.godina) 2. Kreditna sredstva (Evropska razvojna banka i dr. Sproveden tender i dodijeljen ugovor za realizaciju u više faza (2009. Svrha ovog projekta je zaštita postojećih vodotoka (Lepenica i Bosna) od negativnih uticaja svih otpadnih voda koje se ispuštaju u vodotoke.00 KM izvori finansiranja su slijedeći: i Naziv projekta Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultati Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 1. Izraditi elaborat koji sadrži finansijsku konstrukciju realizacije projekta (nosioci: Općina.6. posebno naselja i privrednih zona lociranih u ovom dijelu općine. riješiti imovinsko-pravne odnose i grañevinske dozvole (nosilac: Općina Novi Grad Sarajevo) 2. Pribavljene potrebne saglasnosti. riješeni imovinsko-pravni odnosi i obezbijeñene grañevinske dozvole (2008. 2008 – 2013.) 122 . Izrañen elaborat (2008. godine) 3. Općina Novi Grad Sarajevo 2.Izgradnja nedostajuće komunalne infrastrukture 2. poboljšanje sanitarno-higijenskih uslova življenja odnosno sveukupna zaštita okoliša šireg područja općine.000. Na osnovu postojeće projektne dokumentacije obezbijediti potrebne saglasnosti. Raspisivanje javnog tendera u svrhu dodjele ugovora Izvoñaču radova (više faza) 1. Sredstva donatora ( Evropska komisija i drugi donatori) 4.) 4.1.) 2007.god.600.god. X Ukupna vrijednost realizacije projekta je 1.

Kreditna sredstva (Evropska razvojna banka i dr.Izgradnja primarnog vod.000.Trajno riješeno pitanje vodosnabdijevanja lokaliteta BojnikDobroševići iz kantonalnog vodovodnog sistema( sadašnje vodosnabdijevanje je iz lokalnog vodovoda) Naziv projekta Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultati 2008 – 2015.Ustupanje na upravljanje i održavanje izgrañene mreže nadležnom komunalnom preduzeću 1.god.Izraditi elaborat koji sadrži finansijsku konstrukciju realizacije projekta (nosilac: konsultantska kuća) 3.) 4.Na osnovu projektne dokumentacije obezbijediti potrebne saglasnosti.Izgradnja nedostajuće komunalne infrastrukture 2. pumpne stanice i sekundarna vodovodna mreža (2009-2015. riješiti imovinsko-pravne odnose i grañevinske dozvole (nosilac: Općina Novi Grad Sarajevo) 2. riješeni imovinsko-pravni odnosi i obezbijeñene grañevinske dozvole (2008.Sproveden tender i dodijeljen ugovor za realizaciju u više faza (2009. Napomena: Prethodno uraditi potrebnu tehničku dokumentaciju za realizaciju projekta 1.) 5.Područje OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO Strateški cilj – mjera 2. Bojnik i dr. pumpnih stanica i sekundarne vodovodne mreže u obuhvatu RP ”Bojnik-Dobroševići” Razvoj distributivne mreže.sistema.1.Izgradnja vodovodne mreže i pumpnih stanica (više faza) 5. Period implementacije X Ukupna vrijednost realizacije projekta je 3.00 KM izvori finansiranja su slijedeći: Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 1.Izgrañena primarna vodovodna mreža.) i 123 . Općina Novi Grad Sarajevo 2.200.1. godine) 3. Moderna infrastruktura u skladu sa principima održivog razvoja 2.god.7. odnosno omogućavanje snadbijevanja vodom iz kantonalnog vodovodnog sistema za naselja Dobroševići.godina) 2. Sredstva donatora ( Evropska komisija i drugi donatori) 4. Kanton putem nadležnih ministarstava 3.Izrañen elaborat (2008.Raspisivanje javnog tendera u svrhu dodijelu ugovora izvoñaču radova (više faza) (nosilac: Općina Novi Grad Sarajevo) 4.Pribavljane potrebne saglasnosti.

000. riješeni imovinsko-pravni odnosi i obezbijeñene grañevinske dozvole (2008.Izgrañena separatna kanalizaciona mreža (2009-2013. riješiti imovinsko-pravne odnose i grañevinske dozvole (nosilac: Općina Novi Grad Sarajevo) 2.00 KM izvori finansiranja su slijedeći: i Naziv projekta Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultati Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 1. X Ukupna vrijednost realizacije projekta je 8.) 4. Raspisivanje javnog tendera u svrhu dodijelu ugovora izvoñaču radova (više faza) (nosilac: Općina Novi Grad Sarajevo) 4. Izgradnja separatne kanalizacione mreže (više faza) 5. Općina Novi Grad Sarajevo 2. Kanton putem nadležnih ministarstava 3. Izraditi elaborat koji sadrži finansijsku konstrukciju realizacije projekta (nosilac: konsultantska kuća) 3.Izgradnja nedostajuće komunalne infrastrukture 2.) 2007.Područje OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO Strateški cilj – mjera 2.8. 2008 – 2013. posebno naselja lociranih u ovom dijelu općine od negativnog uticaja otpadnih voda Prethodno završiti izradu projektne dokumentacije (uslov: usaglašavanje trase sa izmjenama trase na koridoru V-c) 1.Pribavljane potrebne saglasnosti.god. Na osnovu projektne dokumentacije obezbijediti potrebne saglasnosti.1.750.Sproveden tender i dodijeljen ugovor za realizaciju u više faza (2009.Izgradnja separatne kanalizacione mreže za obuhvat RP “Bojnik – Dobroševići” -izgradnja adekvatne kanalizacione mreže u zoni obuhvata RP”Bojnik – Dobroševići” -poboljšanje sanitarno-higijenskih uslova življenja -zaštita okoliša -zaštita šireg područja općine.1.godina) 2.god.) 124 . Ustupanje na upravljanje i održavanje izgrañene mreže nadležnom komunalnom prduzeću 1.Izrañen elaborat (2008. Kreditna sredstva (Evropska razvojna banka i dr.Moderna infrastruktura u skladu sa principima održivog razvoja 2. Sredstva donatora ( Evropska komisija i drugi donatori) 4. godine) 3.

00 KM izvori finansiranja su slijedeći: i Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultati Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 1.000.godina) 2.) 4.Izraditi elaborat koji sadrži finansijsku konstrukciju realizacije projekta (nosilac: konsultantska kuća) 3. (iznad visinske kote r.1.1.Područje OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO Strateški cilj – mjera 2.Izgradnja nedostajuće komunalne infrastrukture Naziv projekta 2.9. godine) 3. Sredstva donatora ( Evropska komisija i drugi donatori) 4.Izgradnja rezervoara (više faza) 5. Bojnik i dr.god. Općina Novi Grad Sarajevo 2.Sproveden tender i dodijeljen ugovor za realizaciju u više faza (2008.) 2007 – 2013. riješeni imovinsko-pravni odnosi i obezbijeñene grañevinske dozvole (2007.Izrañen elaborat (2007. odnosno omogućavanje snabdijevanja vodom iz kantonalnog vodovodnog sistema za naselja Dobroševići.Ustupanje na upravljanje i održavanje izgrañene mreže nadležnom komunalnom prduzeću 1.Izgrañena tri rezervoara (2007-2013. Donji Mihaljevići i Briješće Razvoj distributivne mreže.Pribavljane potrebne saglasnosti.Na osnovu projektne dokumentacije obezbijediti potrebne saglasnosti.Izgradnja tri rezervoara: Reljevo.) 125 . X Ukupna vrijednost realizacije projekta je 3.Raspisivanje javnog tendera u svrhu dodijelu ugovora izvoñaču radova (više faza) (nosilac: Općina Novi Grad Sarajevo) 4. riješiti imovinsko-pravne odnose i grañevinske dozvole (nosilac: Općina Novi Grad Sarajevo) 2.Moderna infrastruktura u skladu sa principima održivog razvoja 2.god. Kreditna sredstva (Evropska razvojna banka i dr. Igman (525 MNM)) 1. Kanton putem nadležnih ministarstava 3.400.

000.raspisivanje javnog poziva za izvoñenje radova i odabir najpovoljnijeg ponuñača .u realizaciju projekta uključiti Kanton Sarajevo putem nadležnog Ministarstva prostornog ureñenja i zaštite okoliša .trajno rješenje separatne kanalizacije .zaštita okoliša .10.Izgradnja nedostajuće komunalne infrastrukture 2.300. 2009. Separatna kanalizaciona mreža u naseljima "Dobrinja A" i "Dobrinja B" Zaštita okoliša Izgradnja adekvatne separatne kanalizacije .Područje OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO Strateški cilj – mjera 2.1.poboljšanje sanitarno – higijenskih uslova življenja i sprečavanje hidričnih i drugih epidemija 2008.00 KM – Općina Novi Grad Sarajevo i strateški partner za realizaciju projekta (sufinansiranje) 126 .1.izgradnja adekvatne separatne kanalizacije . x 2010.obezbijediti sredstva za realizaciju projekta .Moderna infrastruktura u skladu sa principima održivog razvoja 2. x Naziv projekta Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultati Period implementacije X Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 1.

Period implementacije x Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 230.Obezbijeñena sredstva .11. dozvola i dr. 1 – 9 .Područje OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 2.Sproveden tender i dodijeljen ugovor .Izgradnja nedostajuće komunalne infrastrukture 2.zaštita okoliša .) Obezbijediti sredstva za realizaciju projekta raspisivanje javnog poziva za izvoñenje radova i odabir najpovoljnijeg ponuñača izgradnja adekvatnog drenažnog sistema Strateški cilj – mjera Naziv projekta Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultati .00 KM – Općina Novi Grad Sarajevo i strateški partner za realizaciju projekta (sufinansiranje) 127 .Moderna infrastruktura u skladu sa principima održivog razvoja 2.Rješavanje problema podzemnih voda u objektima u ulicama Bajrama Zenunija br.Pribavljena urbanističko – tehnička dokumentacija .000.Izvedeni radovi na izgradnji drenažnog sistema 2009-2011.trajno rješenje prikupljanja i transporta podzemnih voda poboljšanje sanitarno – higijenskih uslova življenja i sprečavanje hidričnih i drugih epidemija U realizaciju projekta uključiti Kanton Sarajevo putem nadležnih ministarstava i drugih subjekata Pribavljanje potrebne urbanističko-tehničke dokumentacije (saglasnosti.1.1. 1-6 i Ive Andrića br.

Obezbijeñena sredstva . dozvola i dr.zaštita okoliša .1. Period implementacije X 400. T.Izvedeni radovi na izgradnji drenažnog sistema 2009-2011.Sproveden tender i dodijeljen ugovor .000. prijateljstva br. 1 – 18 i Ante Babića br.Pribavljena urbanističko – tehnička dokumentacija .12.trajno rješenje prikupljanja i transporta podzemnih voda poboljšanje sanitarno – higijenskih uslova življenja i sprečavanje hidričnih i drugih epidemija U realizaciju projekta uključiti Kanton Sarajevo putem nadležnih ministarstava i drugih subjekata Pribavljanje potrebne urbanističko-tehničke dokumentacije (saglasnosti. 1 – 13 .Moderna infrastruktura u skladu sa principima održivog razvoja 2.) Obezbijediti sredstva za realizaciju projekta raspisivanje javnog poziva za izvoñenje radova i odabir najpovoljnijeg ponuñača izgradnja adekvatnog drenažnog sistema Strateški cilj – mjera Naziv projekta Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultati .M. Rješavanje problema podzemnih voda u objektima u ulicama Ive Andrića br.1.Izgradnja nedostajuće komunalne infrastrukture 2.00 KM – Općina Novi Grad Sarajevo i strateški partner za realizaciju projekta (sufinansiranje) (izrañen glavni projekat) Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 128 .Područje OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 2. 2 – 8.

Moderna infrastruktura u skladu sa principima održivog razvoja 2. x 2009. 129 . Stvaranje partnerskih odnosa sa investitorima u smislu sufinansiranja izgradnje (općina i investitori) 1. Izrañena projektna dokumentacija 2.mjera Naziv projekta Svrha projekta OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 2. 2008.Izgradnja cestovne mreže u obuhvatu RP Donje Telalovo Polje Izgradnja moderne komunikacijske mreže u skladu sa planskom dokumentacijom koja bi poboljšala saobraćajnu infrastrukturu i povezala i otvorila pristup privrednoj zoni Donje Telalovo Polje je jedan od prioriteta ONG. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (općina) 3.2. Stvaranje saobraćajnih uslova za pristup privrednoj zoni RP Donje Telalovo polje 2007. javnih parkinga 2.Razvoj cestovne mreže.000 KM u 2007. X Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Period implemtanacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja Finansiranje prve faze.Područje Strateški cilj . Riješeni imovinsko-pravni odnosi 3. godini. 1. Izrada projektne dokumentacije (konsultantska kuća) 2. tj izrade projektne dokumentacije bi vršila opština i vrijednost te faze je 60. Ostale faze bi se finansirale kroz partnerstvo općine i investitora i KS.2.1.

mjera Naziv projekta OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 2. Promoviran PPP koncept na nivou općine 3. Projekat bi se realizirao po principima partnerstva privatnog i javnog sektora te se na taj način izbjeglo veliko investiranje od strane općine u rješavanje ovih problema. Izrada projektne dokumentacije (konsultantska kuća) 2. Dodjeljivanje koncesija ili drugi ugovorni modeli za realizaciju projekta (općina uz podršku konsutantske kuće) 1.Razvoj cestovne mreže.2.Izgradnja javnih parkinga Izgradnja objekata za rješavanje problema saobraćaja u mirovanju u poslovnim i komercijalnim zonama općine koje su najviše opterećene.000 KM za projektovanje i obezbjeñenje partnerstva 130 . javnih parkinga 2.Područje Strateški cilj . Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Period implemtanacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 150. 2008. Izrañena projektna dokumentacija 2. Principi PPP-a predstavljeni na svim nivoima općinske vlasti (konsultantska kuća) 3.Moderna infrastruktura u skladu sa principima održivog razvoja 2. Realizacija projekata po PPP principima 2007. kerirala nova radna mjesta i osvario direktan prihod u budžet općine.2. 1. x 2009.2.

2. do 2015. Očekivani rezultat Znatno poboljšani uslovi odvijanja motornog i pješačkog saobraćaja. te stvaranje ugodnijeg ambijenta za život i rad. Bolje povezivanje zona stanovanja sa zonama privrede industrije.Objavljivanje tendera za izradu projektne dokumentacije .Donošenje odluke . Moderna infrastruktura u skladu sa principima održivog razvoja 2.Izdavanje urbanističke saglansosti i odobrenja za grañenje .Razvoj cestovne mreže. 2007. 2008.Implementacija uz pomoć Kantonalnog ministarstva prometa i komunikacija i JP «Vodoprivreda BiH».3. X Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 131 .Područje Strateški cilj .mjera OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 2. te stvaranje uslova za kvalitetnije odvijanje motornog i pješačkog saobraćaja. javnih parkinga 2.Izgradnja mostova na primarnim gradskim saobraćajnicama. Aktivnosti i nosioci (partneri) . Most na rijeci Bosni u Rajlovcu Most na VIII transferzali Most na X transferzali Most na XI transferzali Naziv projekta Svrha projekta Povezivanje naselja na lijevoj i desnoj obali rijeke Miljacke i Bosne.2.Izrada eksproprijacijskog elaborata . što ima za posljedicu skraćivanje distanci u odlasku na radno mjesto kao i povratku sa istog.Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa .

Aktivnosti i nosioci (partneri) . Dž.2. javnih parkinga Naziv projekta 2. x Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 132 .mjera OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 2. 2008.Izrada eksproprijacijskog elaborata . . 2007.Moderna infrastruktura u skladu sa principima održivog razvoja 2.Bijedića do Željezničke pruge Sarajevo . .Izdavanje urbanističke saglasnosti i odobrenja za grañenje.Izgradnja primarnih gradskih saobraćajnica «A» transferzale (potez od X do XII transferzale) X .Razvoj cestovne mreže.Implementacija uz pomoć Kantonalnog ministarstva prometa i komunikacija.Zenica ) XI-transferzale (potez od „Feroelektra“ do Dobrinje I) XII-transferzale (potez od Bačića do Dobrinje I – druga traka) IX -transferzala (potez od ulice Džemala Bijedića do ulice Safeta Zajke) Svrha projekta Izgradnja planiranih saobraćajnica čime se bolje povezuju longitudinalni saobraćajni pravci u gradu. pješačkog i saobraćaja u mirovanju.Objavljivanje tendera za izradu projektne dokumentacije.Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.transverzale (potez od ul. Očekivani rezultat Znatno poboljšani uslovi odvijanja motornog.2. .Područje Strateški cilj .4.Donošenje odluke . 2015. što će doprinijeti otklanjanju uskih grla na ovim pravcima i suzbiti eventualne saobraćajne gužve.

2.2.Moderna infrastruktura u skladu sa principima održivog razvoja 2.Područje Strateški cilj – mjera Naziv projekta OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 2.Razvoj cestovne mreže.800. javnih parkinga 2.5.Proširenje trolejbuske mreže u naselju „Dobrinja“ Izgradnjom trolejbuske mreže u pojasu X transferzale na potezu od Dobrinje V do Naselja starosjedilaca stvaraju se uslovi za povezivanje dva entiteta sa trolejbuskim saobraćajem Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Na osnovu potpisanog protokola nosioci aktivnosti su: SERDA Grad Istočno Sarajevo Grad Sarajevo KJKP GRAS Sarajevo Općina Novi Grad Sarajevo Opština Istočno Novo Sarajevo Opština Istočna Ilidža Uspostava kružnog toka trolejbuskog saobraćaja što obezbjeñuje sigurnije i ravnomjernije odvijanje saobraćaja na ovom prostoru Očekivani rezultat 2007. 3. Period implementacije x Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 2008. 2009.000 KM 133 .

Moderna infrastruktura u skladu sa principima održivog razvoja 2. Sanacija klizišta prema prioritetima i sprečavanje bespravne gradnje 2007. Odluka o minimum infrastrukturne opremljenosti za objekte do legalizacije 4. u skladu sa predloženim programom do 2013. Dok bi za implementaciju programa bilo potrebno najmanje 15.000. Očekivani rezultat 1.1. x Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja Općina vrši sufinansiranje prioriteta u vrijednosti od 300.000 KM koji bi bili obezbijeñeni u budžetu općine. Definirani prioriteti za sanaciju 2. x 2008.000 KM u 2007.3. sanacije na terenu Naziv projekta Svrha projekta - Aktivnosti i nosioci (partneri) 1. 4. godini. 134 .3.mjera OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 2. x 2013. 3.Sanacija klizišta i sprečavanje bespravne gradnje 2.Program sanacije klizišta Definiranje prioriteta za sanaciju Sprečavanje nastanka novih klizišta Izgradnja i rekonstrukcija postojeće vodovodne i kanalizacione mreže radi radi sprečavanja i otklanjanja uzroka Izrada prijedloga podzakonskih akata koji bi definirali minimum infrastrukturne opremljenosti za postojeće objekte do legalizacije Analiza stanja Modeli i prijedlozi Sastanci i koordinacija na općinskom i višem nivou Koordinacije aktivnosti. Model finansiranja sanacije 3. KS ili čak i drugih viših instanci.Područje Strateški cilj . 2.

2008.Donošenje provodive planske dokumentacije . Snimak postojećeg stanja 2.000 KM u tri godine. Program sanacije i legalizacije objekata 3.Legalizacija obejkata koji se mogu lagalizirati 1. Efikasno djelovanje inspekcijskih organa (konsultantska kuća) 5.Program mjera na sprečavanju bespravne gradnje Jedan od glavnih problema sa kojim je općina Novi Grad suočena a koji je i generator mnogih drugih negativnih pojava na području općine je bespravna gradnja. Napravljen program rada inspekcija 2007.2. Modeli koji bi se mogli primijeniti za sanaciju i onemogućavanje dalje bespravne gradnje (konsultantska kuća) 3.Područje Strateški cilj .Sanacija klizišta i sprečavanje bespravne gradnje 2. Informirano stanovništvo 5.3. Edukacija stanovništva o podizanju nivoa svijesti (općina i marketing agencija) 1.Zaštita neizgrañenog zemljišta . Svrha ovog projekta je: .mjera Naziv projekta OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 2. x Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja Finansiranje ovih aktivnosti bi se odvijalo iz općinskog budžeta u vrijednosti od 600.3. Izrañena planska dokumentaija kao preduslov za legalnu gradnju 4.Stvaranje uvjeta za legalnu gradnju . 135 . x 2009. Izrada planske dokumentacije kojom bi se omogućila legalna izgradnja (konsultantska kuća) 4. Snimanje stanja (ažurno) (konsultantska kuća) 2. Moderna infrastruktura u skladu sa principima održivog razvoja 2.

te je potrebno poboljšati imidž tog dijela grada.1. x 2009. 1. To se može promijeniti redizajnom fasada. 3. x Naziv projekta Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja Prve dvije faze projekta bi se finansirale iz općinskog budžeta i njihova vrijednost bi bila 100. Općina Novi Grad dio je kantona Sarajevo i grada i nalazi se na ulazu u grad. 4. godini. Općina bi izdvojila iz budžeta oko 2.mjera OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 2. Projekat sa prioritetima i modalitetima finansiranja – poslovni plan (konsultantska kuća) 2. dok bi ostatak sredstava izdvojio KS ili partneri u projektu. u 2007. Novi izgled stambeno poslovnih objekata koji neće djelovati deprimirajuće na stanovništvo i poslovne ljude moguće je postići kroz investiranje u redizajniranje vanjskog izgleda objekata.Redizajniranje stambenih i poslovnih objekata Objekti u općini Novi Grad posebice stambeni. Izrada fasada (prema projektu i planu) 1.000 KM.Novi izgled stambenih i poslovnih objekata 2. Izrañen projekat i odabrani modeli finansioranja Definirani partneri za realizaciju projekta Humaniji ambijent za život i rad Osvježene fasade velikih stambenih i poslovnih objekata 2007. 2008. zbog svog izgleda i dizajna djeluju deprimirajuće na život ali i na radne sposobnosti. Pronalaženje partnera (konsultantska kuća) 3.000 KM za direktno finansiranje prioriteta.Područje Strateški cilj . 2.4. Osim toga do 2009.4.000.Moderna infrastruktura u skladu sa principima održivog razvoja 2. 136 . kako prva impresija posjetilaca glavnom gradu BiH ne bi bila negativna.

1.Poboljšanje uslova za rad u OŠ i predškolskim ustanovama 2.5.00 KM planirana u budžetu Općine za 2007.5.Moderna infrastruktura u skladu sa principima održivog razvoja 2. Naziv projekta Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) -Planirati inicijalna sredstva -Upućivanje inicijative Kantonu Sarajevo Očekivani rezultat -Obezbijeñena inicijalna sredstva u budžet Općine -U skladu sa inicijativom realizovan projekat 2007.000.mjera OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 2. godinu 137 .Područje Strateški cilj . Škola nema fiskulturnu salu. x Inicijalna sredstva u visini od 45.Dogradnja školskog objekta Osnovne škole „Dobroševići“ i izgradnja fiskulturne sale Postojeća školska zgrada ne zadovoljava potrebe zbog malog broja učionica i velikog priliva učenika. Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja x 2008.

Područje Strateški cilj .5.Poboljšanje uslova za rad u OŠ i predškolskim ustanovama 2. 2008. Izgradnja školskog objekta Osnovne škole u MZ „Aneks“ Obezbjeñenje uslova za školovanje učenika MZ „Aneks“ i dijela Švrakinog Sela -Upućivanje inicijative Kantonu Sarajevo -Upućivanje inicijative Općini Novo Sarajevo za partnerstvo u projektu -Planiranje inicijalnih sredstva u budžetu Općine -Obezbjeñenje zemljišta -Obezbijeñena inicijalna sredstva u budžetu Općine i zemljište za objekat -U skladu sa inicijativom realizovan projekat 2007.000 KM za obezbjeñenje zemljišta i izradu projekta . x 2009 x Naziv projekta Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja Inicijalna sredstva u visini od 150.iz budžeta Općine Mogući partner i Općina Novo Sarajevo 138 .mjera OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 2.Moderna infrastruktura u skladu sa principima održivog razvoja 2.2.5.

. 2008.3.5.5.Područje Strateški cilj .mjera OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 2. x 2009 x Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja Inicijalna sredstva iz budžeta Općine 139 . Rekonstrukcija i dogradnja školskog objekta Osnovne škole „Umihana Čuvidina“ i proširenje fiskulturne sale Postojeća školska zgrada ne zadovoljava potrebe zbog malog broja učionica i velikog broja i priliva učenika -Upućivanje inicijative Kantonu Sarajevo -Planirati inicijalna sredstva I faza grañevinskih radova: -Potrebno izvršiti sanaciju školske zgrade II faza grañevinskih radova: -Proširenje fiskulturne sale -Izgradnja odreñenog broja novih učionica Naziv projekta Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Realizovan projekat: -obezbijeñena inicijalne sredstva -izvršena sanacija školske zgrade -proširena fiskulturna sala i izgrañene nove učionice 2007.Poboljšanje uslova za rad u OŠ i predškolskim ustanovama 2.Moderna infrastruktura u skladu sa principima održivog razvoja 2.

2008. Aktivnosti i nosioci (partneri) -Planirati inicijativu prema Kantonu Sarajevo -Planirati inicijalna sredstva Očekivani rezultat -Obezbijeñena inicijalna sredstva u budžet Općine za realizaciju projekta -U skladu sa planom aktivnosti realizovan projekat 2007.mjera OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 2. Izgradnja školskog objekta Osnovne škole u MZ „Zabrñe“ Naziv projekta Svrha projekta Zbog očekivanog povećanja broja stanovnika i djece školskog uzrasta na ovom lokalitetu.4.5. X Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja Inicijalna sredstva u budžetu Općine 140 .Područje Strateški cilj . potrebno je planirati izgradnju objekta osnovne škole. 2010 – 2015.Moderna infrastruktura u skladu sa principima održivog razvoja 2.5.Poboljšanje uslova za rad u OŠ i predškolskim ustanovama 2.

Svih pet dvorišta i objekata ureñeno. Finansijeri izvedbenih faza su KS.Ureñenje dvorišta i fasada svih vrtića na Općini Novi Grad Svrha ovog projekta je obezbjeñenje standardnih ambijentalnih uslova za rad obdaništa.000 KM. adaptacija i redizajniranje fasada 1.5. Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja Projektna dokumentacija finansirana iz budžeta općine i iznosi 20. x 2008.mjera Naziv projekta OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 2. x 2009. Izrañena projektna dokumentacija 2.5. obezbjeñenje ograda i sigurnosnih kapija. Planira se savremeno ureñenje dvorišta i izgleda objekata što doprinosi unapreñenju kvaliteta usluga obdaništa. Uspostva partnerstva sa KS i JKKP (općina) 3. Izrada projektne dokumentacije (konsultantska kuća) 2. Ovo podrazumijeva hortikulturno ureñenje dvorišta.Područje Strateški cilj . 2007. Obezbijeñena sredstva i uspostavljeno partnerstvo 3. sigurno i povećan broj korisnika usluga obdaništa.Moderna infrastruktura u skladu sa principima održivog razvoja 2. 141 . KJKP i Općina i to u vrijednosti po projektnoj dokumentaciji. Obezbijeñena finansijska sredstva (općina i partneri) 1.5.Poboljšanje uslova za rad u OŠ i predškolskim ustanovama 2.

Moderna infrastruktura u skladu sa principima održivog razvoja 2.864 m2 Čista površina. poljoprivredne aktivnosti.1.Žuč. Časovi istorije. te obezbjeñenje donatora s obzirom da općina Novi Grad ne može sama riješiti ova pitanja Naziv projekta Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultati Čista teritorija 2007. povratak raseljenog stanovništva Izviñanje i reizviñanje navedenog teritorija. površine 62. x Period implementacije x Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 50. 2008.P-3897 . površine 54. površine 25.000. Površina se nalazi na linijama ratnih djejstava iz odbrambenog rata.6. površine 13.Područje OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO Strateški cilj – mjera 2. izleti.6.500 m2 P-3885 .925 m2 P-5205 – Paljevo.110 m2 P-4636 .Deminiranje 2.Briješće.00 KM godišnje u budžetu Općine + donatorska sredstva 142 .Mojmilo.

Izrañen glavni projekat za I etapu (2007. JP “ Vodno područje slivova rijeke Save” i JP “Direkcija cesta FBiH” kao ovlaštenog predstavnika investitora koridora V-c – sarajevska obilaznica-lot 1 Svrha projekta Zaštita okoliša od negativnog uticaja voda i dr. Federacija BiH (Ministarstvo prometa i komunikacija – Direkcija za ceste i Ministarstvo vodoprivrede… -JP “ Vodno područje slivova rijeke Save”) 4. Raspisivanje javnog tendera u svrhu dodijelu ugovora izvoñaču radova -više faza (nosilac: Općina Novi Grad Sarajevo).saobraćajnoj i komunalnoj infrastrukturi 1. riješeni imovinsko-pravni odnosi i obezbijeñene grañevinske dozvole (2007. grada Sarajeva. Zaštita od poplava Strateški cilj – mjera Naziv projekta 2. Izvoñenje radova na regulaciji (više faza) 5. Kanton Sarajevo i Federacija BiH) 5. godina) 7.godina) 6. Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultati Period implementacije X Ukupna vrijednost realizacije projekta je 8. Općina Novi Grad Sarajevo (rješavanje imovinsko-pravnih odnosa) 2.) 2007-2009.god.Područje OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 2. Sproveden tender i dodijeljen ugovor za realizaciju u više faza (2007.000. općine Novi Grad Sarajevo.7. Pribavljane potrebne saglasnosti. Izraditi glavni projekat za I etapu (nosilac Općina Novi Grad) 3.1.Izvedeni radovi na regulaciji (2007-2009.Grad Sarajevo 143 .7. Razvoj moderne infrastrukture u skladu sa principima održivog razvoja 2.000. Privoñenje zemljišta konačnoj namjeni prema RP “Privredna zona Rajlovac” čija izrada je u toku Zaštita područja uz rijeku Bosnu od izlijevanja iz korita i sprečavanje nastanka šteta objektima. Izrañen elaborat (2007.00 KM izvori finansiranja su slijedeći: i Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 1. Kanton Sarajevo) 2. Izraditi elaborat koji sadrži finansijsku konstrukciju realizacije projekta (nosilac: konsultantska kuća) 4. Na osnovu projektne dokumentacije obezbijediti potrebne saglasnosti i grañevinske dozvole (nosilac: Općina Novi Grad Sarajevo.) 5.Ureñenje rijeke Bosne od mosta u Reljevu do Butila – etapa I Ovaj projekat je potrebno realizovati u koordiniranom djelovanju federalnih i kantonalnih ministarstava. godine) 8. Kanton putem nadležnih ministarstava 3.

Kanton putem nadležnih ministarstava 3.Izvedeni radovi na regulaciji (2007-2011. Općina Novi Grad Sarajevo (rješavanje imovinsko-pravnih odnosa) 2. riješeni imovinsko-pravni odnosi i obezbijeñene grañevinske dozvole (2007.500.Pribavljane potrebne saglasnosti.000.god.godina) 2.2.Halilovići -Privoñenje zemljišta konačnoj namjeni prema usvojenom RP -Zaštita područja uz rijeku Miljacku od izlijevanja iz korita i sprečavanje nastanka šteta objektima.Raspisivanje javnog tendera u svrhu dodjele ugovora izvoñaču radova (više faza) (nosilac: Općina Novi Grad Sarajevo) 4.00 KM izvori finansiranja su slijedeći: i Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 1. JP za “ Vodno područje slivova rijeke Save” 4.Moderna infrastruktura u skladu sa principima održivog razvoja 2. Zavod za izgradnju KS 5.Na osnovu projektne dokumentacije obezbijediti potrebne saglasnosti i grañevinske dozvole (nosilac: Općina Novi Grad Sarajevo) 2.Izrañen elaborat (2007.Izraditi elaborat koji sadrži finansijsku konstrukciju realizacije projekta (nosilac: konsultantska kuća) 3. godine) 3.Zaštita od poplava 2.Područje OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO Strateški cilj – mjera 2.7.Sproveden tender i dodijeljen ugovor za realizaciju u više faza (2007.saobraćajnoj i komunalnoj infrastrukturi 1.7.) 4.) 2007 – 2011.Izvoñenje radova na regulaciji (više faza) 1. Naziv projekta Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultati Period implementacije X Ukupna vrijednost realizacije projekta je 3.Investitori putem preuzetih obaveza po ugovoru sa Općinom Novi Grad Sarajevo 144 .Izvoñenje radova na regulaciji rijeke Miljacke dionica : RTV dom.

Izgradnja novih stambenih jedinica u skladu sa planiranim strateškim opredeljenjima iz prostornog plana Kantona Sarajevo Naziv projekta 2.Dobrinja 434 . Kanton Sarajevo.908 m2 Period implementacije 2015. rješavanje imovinsko-pravnih odnosa konkurs za dodjelu lokacija realizacija izgradnje (investitori) potencijalni investitori grañevinska preduzeća i fondovi za izgradnju stanova.Izgradnja stanova u kolektivnim stambenim objektima na teritoriji Općine Novi Grad Svrha projekta - privoñenje zemljišta konačnoj namjeni.8.Moderna infrastruktura u skladu sa principima održivog razvoja 2.Područje OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO Strateški cilj .Alipašin Most VII 178 2007. X Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja Fondovi potencijalnih investitora 145 .1. visokoobrazovanih kadrova. x BGP ukupno 98. javne kantonalne komunalne organizacije.mjera 2.023 stana u naseljima: .Čengić Vila 211 .dotrajalih stambenih jedinica za nove stambene jedinice. stvaranje uslova za zamjenu stambenog fonda.8.Buča potok 200 . Općina Novi Grad Aktivnosti i nosioci (partneri) - Očekivani rezultat Izgradnja 1. / 2008. Grad Sarajevo. obezbjeñenje uslova za stambeno zbrinjavanje mladih.

1.Područje Strateški cilj . potrebno je ostvariti i održivost projekta tako što bi se izradio plan poslovanja i upravljanja objektima. Projektna dokumentacija (izrada ili revizija) (konsultantska kuća) 2.000. 2009. Treća faza bi se finansirala u saradnji sa partnerima u vrijednosti oko 1. i 2008. sport.000 KM u 2007.000 KM u 2007. Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 146 . godini.000 KM U 2008. Završetak grañevinskih radova i pratećih objekata (investitor općina) 4. druge faze oko 60.1. Osim toga. 3. sporta. rekreacije i turizma 3. Glavni projekat izrañen Plan poslovanja i upravljanja objektima završen Izgrañen objekat i pušten u rad Napravljen program za mlade 2007.mjera OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 3. Plan poslovanja i upravljanja objektima (konsultantska kuća) 3.Izgradnja objekata za kulturu. x Finansiranje prve faze iz opštinskog budžeta bi bilo oko 80. godini. Četvrta aktivnost bi se finansirala iz općinskog budžeta u vrijednosti od 40. i 2008. Izrada programa za mlade (konsultantska kuća u saradnji sa općinom) 1.1. rekreaciju i turizam Naziv projekta 3.000 KM.Projekat završetka izgradnje stadiona „Otoka“ Svrha projekta je završetak stadiona Otoka sa pratećim objektima u cilju zadovoljavanje potreba grañana KS te promociju rekreativnih. te programi korištenja po ciljnim grupama 1. 4. 2008. 2. sportskih i kulturnih sadržaja.Ostvareni optimalni preduvjeti za razvoj kulture.

rekreacije i turizma 3. Izvoñenje radova (općina i partneri) Glavni projekat Plan poslovanja i upravljanja objektima Izgrañen objekat i pušten u rad 2007.Područje Strateški cilj . sport.mjera OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 3.000 KM sa partnerima 2008-2009.Ostvareni optimalni preduvjeti za razvoj kulture.1. Osim toga. x Naziv projekta Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja Projektna dokumentacija u budžetu 2007. a izvoñenje u Vrijednosti 2.700. x 2008. x 2009.2. sporta.godina. 147 .1. sportskih i kulturnih sadržaja.Izgradnja objekata za kulturu. potrebno je ostvariti i održivost projekta tako što bi se izradio plan poslovanja i upravljanja objektima 1. Izrada glavnog projekta sportske dvorane (konsultantska kuća) 2.Projekat završetka izgradnje SRCE – Buča potok Svrha projekta je završetak sportsko – rekreacionog kompleksa sa sportskom dvoranom za zadovoljavanje potreba grañana te promocija rekreativnih. Izrada plana poslovanja i upravljanja objektima (konsultantska kuća) 3. rekreaciju i turizam 3. godine.

sportskog i turističkog sadržaja te njihovu promociju u sklopu park šume Mojmilo. 3.Područje Strateški cilj .Ostvareni optimalni preduvjeti za razvoj kulture.000. 2. Kanton i investitori) 5. 4.Park šume Mojmilo Naziv projekta Svrha projekta Projekat podrazumijeva izgradnju kapaciteta rekreativnog. Promocija sadržaja Park šuma Mojmilo (konsultantska kuća. druge faze oko 80. 5.mjera OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 3.3. Izrada projektne dokumentacije (konsultantska kuća) 2. sporta. sport. koji će sadržavati aboretum. godini. rekreaciju i turizam 3.Izgradnja objekata za kulturu.1. 148 . sankalište i slične sadržaje. kulturnog.000 KM U 2008. te treće faze 40. Kanton) 1. botanički vrt. rekreacije i turizma 3. Izgradnja kompleksa (općina.godini.000 KM.000 KM u 2008 godini kao ičetvrta faza u vrijednosti od 60. Formiranje partnerstva privatnog i javnog sektora (konsultantska kuća i općina) 4. Izrañena projektna dokumentacija Plan izgradnje i upravljanja kompleksom napravljen Projekat u formi PPP Izgrañen kompleks Promotivne aktivnosti izvršene 2007. x 2008. Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja Finansiranje prve faze iz opštinskog budžeta bi bilo oko 100. Izrada plana izgradnje i upravljanja kompleksom (konsultantska kuća) 3. 1. Četvrta faza bi se finansirala u saradnji sa partnerima u vrijednosti oko 3.000 KM u 2007.1. x 2009.000 KM. općina.

Završetak grañevinskih radova i pratećih objekata (investitor općina) 4. Osim toga potrebno je ostvariti i održivost projekta tako što bi se izradio plan poslovanja i upravljanja objektima. X 2008.Izgradnja objekata za kulturu. zabavnih i edukativnih sadržaja. Projektna dokumentacija (izrada ili revizija) (konsultantska kuća) 2. Plan poslovanja i upravljanja objektima (konsultantska kuća) 3. te programi korištenja po ciljnim grupama sa posebnim osvrtom na mladu populaciju. 1.Dom u Reljevu Svrha projekta je opremanje i svrsishodno korištenje doma kulture u Reljevu u cilju zadovoljavanje potreba grañana tog naselja te promociju kulturnih. 149 . 4. rekreacije i turizma 3. Treća faza bi se finansirala u saradnji sa partnerima u vrijednosti oko 200.000 KM u 2008.Ostvareni optimalni preduvjeti za razvoj kulture.mjera OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 3. sporta. godini.1.4.1. 2. Glavni projekat izrañen Plan poslovanja i upravljanja objektima završen Izgrañen objekat i pušten u rad Napravljen program za mlade 2007. x Naziv projekta Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja Finansiranje prve faze iz općinskog budžeta bi bilo oko 40. druge faze oko 50.000 KM. i 2009. Izrada programa za mlade (konsultantska kuća u saradnji sa općinom) 1.Područje Strateški cilj . x 2009.000 KM u 2007. rekreaciju i turizam 3. 3. sport.

) 5.Definisan obuhvatai riješeani imovinsko-pravnih odnosi (2008-2009.Izrada posebnog programa stručne komisije za zaštitu i ureñenje Memorijalnog parka “Žuč” (nosilac: Kanton Sarajevo) 2.mjera Naziv projekta Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultati 2007 – 2015.Područje OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 3.Historijsko-memorijalnI kompleks “Žuč”. Javni natječaj za izradu projektne dokumentacije (nosilac: Kanton Sarajevo) 3. Kanton putem nadležnih ministarstava.. zavoda i stručne komisije 2.više faza) Strateški cilj .) 3. sport. a definirana kao historijsko-memorijalni spomenici 1.Pribavljanje potrebnih saglasnosti i grañevinske dozvole (nosilac: Kanton Sarajevo i Općina) 5. sporta.Ostvareni optimalni preduvjeti za razvoj kulture. Period implementacije X Ukupna vrijednost realizacije će se utvrditi na osnovu projektne dokumentacije i eksproprijacijskog elaborata Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 1. Izgradnja Memorijalnog parka “Žuč” (nosilac: Kanton Sarajevo) 1. rekreacije i turizma 3.Pribavljane potrebne saglasnosti i grañevinske dozvole (2009.Definisanje obuhvata i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (nosilac: Kanton Sarajevo i Općina) 4.memorijalni park “Žuč” Realizovati postavke iz Prostornog plana Kantona Sarajevo područja posebnih obilježja na teritoriji Kantna za lokalitete i mjesta značajna po dogañajima iz rata 1992-1995.) 4. Općina Novi Grad Sarajevo će pružiti podršku ovom projektu kroz aganžman nadležnih službi za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i izdavanja potrebnih saglasnosti i dozvola 150 . godina i perioda opsade grada. rekreaciju i turizam 3.Izgradnja objekata za kulturu. Izgrañen Memorijalni park “Žuč” (2010-2015.Izrañen poseban programa stručne komisije za zaštitu i ureñenje Memorijalnog parka “Žuč” (2007) 2.1.5.1. Javni natječaj za izradu projektne dokumentacije (2007-2008.

druge aktivnosti oko 15. x 2008. te napravljen program korištenja i upravlajnja u skladu sa PPP principima 3. sport. x 2009. rekreaciju i turizam 3.Valorizacija kulturno historijskog nasljeña Ovim projektom obezbijedit će se zaštita i adekvatna valorizacija postojećeg kulturno-historijskog naslijeña i jačanja kapaciteta turističke ponude općine Novi Grad.Područje Strateški cilj . Izrañen urbanistički projekat tunela spasa. Napravljen program kulturnih manifestacija u Olimpijskom selu Mojmilo 2007. te izvoñenje u širem partnerstvu po studiji izvodljivosti 151 .6.Izgradnja objekata za kulturu. Izrada programa za kulturne manifestacije u Olimpijskom selu (općina) 1. Urbanističkog rješenja tunela spasa i program korištenja i upravljanja u saradnji sa privatnim sektorom (konsutlantska kuća) 3. Kuća Hadžihalilovića u funkciji turističke ponude općine 2.Ostvareni optimalni preduvjeti za razvoj kulture.000 KM u 2007. godini. sporta. rekreacije i turizma 3. x Naziv projekta Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja Finansiranje prve aktivnosti iz opštinskog budžeta bi bilo oko 150.1.mjera OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 3.1. Kao tri glavne turističke atrakcije projekat će se koncetrirati na valorizaciju tri grupe objekata a) kompleks tunel spasa b) turističko selo Mojmilo i sadržaji c) kuća Hadžihalilovića 1. Realizacija projekta kuće Hadžihalilovića.000 KM. uz projektnu dokumentaciju i program korištenja i upravljanja (konsultantska kuća) 2.

kao i ulaganja partnera (80.Područje Strateški cilj .2.000 KM Novogradski dani. rekreacije i turizma 3. 90.1.2. sporta.Promotivna kampanja Općina i partneri -Ostvareno partnerstvo u realizaciji programa -Povećana ponuda kulturno.Programi aktivnosti u oblasti kulture i sporta i povezanost sa turističkom privredom .Ostvariti partnerstvo sa ostalim zaintersovanim subjektima . Period implementacije x 2008.Javno ustanovljavanje interesa potencijalnih partnera .Održati i unaprijediti postojeće manifestacije . 180. sredstava i nosioca .000 KM Općina.Ostvareni optimalni preduvjeti za razvoj kulture. Stalno x x Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 350.sportskih sadržaja uz sinergetske efekte većeg broja učesnika -Zadovoljstvo stanovnika općine i motivacija da se aktivne uključe u manifestacije zabavno – sportskog sadržaja -Doprinos razvoju turizma i povećanje interesovanja turista da posjete općinu Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat 2007.000 KM Podrška ostalim projektima kulture i sporta od značaja za općinu) 152 . i kulture 3. sporta.Planiranje programa.Unapreñenje turizma.mjera Naziv projekta OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 3.000 KM Grant za razvoj kulture i sporta.

000 KM.mjera OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 3. u 2008.god.000 KM -Partneri: privredna društva. sportska društva. kulturna društva i agencije -Specijalizovano preduzeće za efikasno upravljanje. šema -Osamostaljivanje samostalnog pravnog subjekta -Općina -Sportska društva.Ostvareni optimalni preduvjeti za razvoj kulture.000 KM i dalje po finansijakom planu do 1.Osnivanje javnog preduzeća za upravljanje objektima za javnu upotrebu u vlasništvu Općine Novi Grad Sarajevo -Riješiti upravljanje i tekuće održavanje -Riješiti efikasno namjensko korišćenje objekata u javnoj upotrebi vlasništvo Općine -Izrada normativnih akata i registracija -Obezbjeñenje finansijskih sredstava etapno -Postavljanje menadžmenta i org. 500.Područje Strateški cilj . održavanje i korišćenje u skladu sa potrebama grañana -Nova radna mjesta.3.500.god. sponzori 153 . kulturu u vlasništvu Općine 3. x 2008. do x 2011. kao mogućnost za bržu reformu javne uprave -Ureñena igrališta i objekti 2007.3. 100.Efikasno upravljanje i namjenska upotreba objekata za sport. sporta. x 2009. Grad Sarajevo. rekreacije i turizma 3.god x Naziv projekta Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja -Općina: u 2007.1.

primjer moderne lokalne samouprave 4. x Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja x x 150. Općina 154 .Provoñenje reforme lokalne uprave Uspostava kvalitetne lokalne administracije u skladu sa lokalnom samoupravom -Donošenje odluke vezano za zbrinjavanje zaposlenih neadekvatne stručne spreme -Izmjene Pravilnika Jedinstvenog općinskog organa uprave -Zapošljavanje kvalitetnog i kreativnog visoko obrazovanog kadra educiranog za poslovne državne uprave i projektnom pristupu u rješavanju problema – u naredne 3 godine u strukturi uposlenih povećanje godišnje prosječno za 10 VSS Općina -Usvojene odluke o kadrovskom jačanju Općine -Realizovano zapošljavanje kvalitetnog i kreativnog visoko obrazovanog kadra -Poboljšanje u kvalitetu pružanja usluga lokalne administracije -Kvalitetnije planiranje i upravljanje projektima -Uspješnija saradnja sa partnerskim organizacijama na realizaciji zajedničkih programa Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Period implementacije 2007.Razvoj lokalne uprave 4.1.1.000 KM za 10 novozaposlenih za jednu god.ONG je lider . 2009. 2008.1.Područje Strateški cilj – mjera Naziv projekta OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 4.

2. obezbjeñenje materijalno-tehničkih uslova.Održavanje kvaliteta usluga u skladu sa ISO 9001 : 2000 Svrha projekta je uspostavljanje efikasne lokalne uprave. proces informisanja i neke druge procese.1. neophodno je za održavanje ovog projekta u budžetu za 2007.ONG je lider . S obzirom da ovaj projekat obuhvata i proces stručnog obrazovanja i usavršavanja. Očekivani rezultat -kvalitetno i blagovremeno ispunjavanje zakonskih zadataka.g.Razvoj lokalne uprave 4. Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja Projekat održavanja kvaliteta usluga u skladu sa meñunarodnim sistemom kvaliteta ISO 9001:2000 je dugoročan i vremenski neograničen U užem smislu gledano postoje redovni godišnji troškovi po osnovu potpisanog ugovora sa certifikacijskom kućom.primjer moderne lokalne samouprave 4. a odnose se na redovne godišnje provjere funkcionisanja sistema kvaliteta. zaštita prava pojedinaca i javnog interesa -odvojenost politike i administracije -zakonito provoñenje upravnih postupaka uz poštivanje zakonskih rokova -pojednostavljenje procedure za stranke i preglednost poslovanja -ostvarivanje zacrtanih programa 2007. 2009. uz primjenu svjetski prihvaćenih standarda djelovanja javne uprave Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Odgovornosti i ovlaštenja su utvrñeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave i posebnih službi.000 KM 155 .Područje Strateški cilj – mjera Naziv projekta OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 4. motivisanje i osposobljavanje rukovodstva. 2008. planirati sredstva od 30.1. službenika i namještenika Općine u pravcu zadovoljavanja potreba i očekivanja grañana i drugih korisnika usluga općinske administracije.

1. .Organizovanje savremene press službe .1.Izrada elaborata o finansijskoj opravdanosti osnivanja lokalne TV.primjer moderne lokalne samouprave 4.Razvoj lokalne uprave 4.Područje Strateški cilj .50.000 KM PRESS služba sa opremom Elaborat će pokazati potrebna finansijska sredstva za osnivanje TV Općina 156 .3.Formiranje moderne press službe ili pokretanje osnivanja lokalne TV Svrha projekta je potreba za uspostavljanjem moderne press službe i efikasnom distribucijom informativnih materijala u cilju kvalitetnog informisanja grañana i sveukupne javnosti. X x Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja .Konsenzus svih učesnika u donošenju odluka o načinu organizacije lokalnog medija Općina -Uspostavljena moderne press službe -Obezbjeñenje trajne programske sheme putem lokalne TV -Ažurno i kvalitetno informisanje javnosti -Veće interesovanje javnosti za tekuće aktivnosti lokalne uprave -Veća motivacija grañana za aktivno uključivanje u aktivnosti lokalne zajednice Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat 2007. 2009. Elaborat o finansijskoj opravdanosti osnivanja lokalne TV pokazat će da li je Općina u mogućnosti formirati vlastitu TV ili koristiti usluge drugih.mjera Naziv projekta OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 4.ONG je lider . Period implementacije x 2008. .

Podizanje efikasnosti lokalnog planiranja Osposobljavanja cjelokupnog menadžmenta za efikasno planiranje u skladu sa standardima planiranja . projektni pristup -Uspješniji menadžment -Obezbijeñeni kvalitetni konsultanti i literatura -Obezbijeñene panel-diskusije na temu unapreñenje planiranja -Brži razvoj lokalne zajednice 2007.Definisanje programa edukacije .ONG je lider .Periodična savjetovanja i okrugli stolovi Općina.Interna i eksterna edukacija samostalno i uz pomoć konsultanata .Razvoj lokalne uprave 4. državna agencija.1.Izbor konsultanata i literature . SERDA.000 KM godišnje Općina 157 . 2008.1.Područje Strateški cilj-mjera Naziv projekta OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 4. x Stalno x Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Period implementacije x Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 10.4. Privredna komora -Planiranje u skladu sa ekonomskim razvojem u svim segmentima.primjer moderne lokalne samouprave 4.

00 KM Projekat se finansira iz općinskog budžeta (sredstva ostvarena kroz naplatu usluga katastra) i donacije Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. -Izbor vanjskih saradnika (konsultanata) -Nabavka odgovarajućeg softvera (programskih paketa) i prateće opreme (hardver) -Skeniranje analognih planova katastarskog i gruntovnog premjera -Vektorizacija skeniranih planova -Formiranje baze podataka -Formiranje GIS-a -Edukacija službenika i namještenika samostalno i uz pomoć konsultanata (spoljnih saradnika) -Izrada digitalnog orto-foto snimka za područje općine Novi Grad Nosilac navedenih aktivnosti je Općina uz pomoć vanjskih saradnika (Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove i dr.Vektorizacija i digitalizacija analognih planova katastarskog operata Općine Novi Grad Sarajevo i formiranje GIS-a Formiranje baze podataka (GIS). x 2008.000.Razvoj lokalne uprave 4.1.ONG je lider . x 2009.5.Područje Strateški cilj . X Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja Ukupna vrijednost projekta 250.) -Brza i efikasna administracija -Efikasan razvoj lokalne zajednice kroz pružanje podataka i podrške razvojnim planovima Općine i Kantona Sarajevo -Uspješan menadžment 2007.mjera Naziv projekta OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 4. 158 .primjer moderne lokalne samouprave 4. koja će omogućiti fizičkim i pravnim licima brži i ekonomičan pristup informacijama evidentiranim u katastarskom operatu (internet) i ažuriranje podataka katastra sa stanjem u zemljišnoj knjizi i stvarnim stanjem na terenu. te eventualnim donacijama kroz učešće u projektima EU.1.

x x Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 3.Uključivanje grañana u procese i aktivnosti Općine (animiranje grañana putem MZ) -Uključivanje većeg broja grañana u donošenje odluka.000 KM (edukacija) Općina 159 .mjera Naziv projekta OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 4. organi mjesnih zajednica.1.1.Razvoj lokalne uprave 4. NVO -Veća informiranost grañana o svim aktivnostima Općine -Afirmisanje uloge zbora grañana i masovnije uključivanje grañana u donošenje odluka u pravcu razvoja lokalne samouprave -Efikasnije i realnije planiranje -Uspješnija saradnja sa organima mjesnih zajednica i grañanima na realizaciji projekata Očekivani rezultat 2007. te uključivanje istih u procese i aktivnosti Općine -Razvoj lokalne samouprave Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) -Definisanje plana aktivnosti -Interna i eksterna edukacija organa mjesnih zajednica -Uvezivanje NVO na realizaciji projekata Općina. grañani. 2009.ONG je lider .6. Period implementacije x 2008.primjer moderne lokalne samouprave 4.Područje Strateški cilj .

000 do 5. ONG.1.mjera Naziv projekta OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 4.ONG je lider . KS. -Stvaranje okruženja za uspostavljanje civilnog društva.7. x 70. doprinos grañana i lokalne zajednice. pratiti i ažurirati MZ.1. poduzetnika 160 . radionice i stručne konsultacije -Izrada planova finansiranja usklañenih sa potrebama grañana i strategijom ONG -Izrada plana kako provesti. 2007. KS. x 2009. -Formirati tijelo za provedbu ovog projekta -Odrediti kriterije -Finansijsku podršku projektima u 26 mjesnih zajednica -Razvoj kapaciteta koji uključuju treninge.Razvoj lokalne uprave 4. -Povećanje informiranosti ONG o potrebama grañana i zadovoljiti ih u skladu sa mogućnostima -Omogućiti grañanima da grade budućnost ONG -Razviti povjerenje izmeñu grañana i ONG -Dobiti potporu za lokalne aktivnosti i ulaganja -Povećati sudjelovanje grañana u provedbi zajedničkih projekata -Povećanje odgovornost ONG u rješavanju problema zajednica. i drugi -Povećano sudjelovanja grañana u rješavanju njihovih lokalnih krucijalnih problema u ONG -Osnažene MZ i povećana njihova spremnost aktivnog uključenja u razvoj svojih sredina.000 KM godišnje Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 3. -Stvarano okruženje za uspostavljanje civilnog društva. 2008. NVO.Područje Strateški cilj .Projekti finansijske podrške ONG inicijativama grañana u MZ Svrha projekta -Povećanje sudjelovanja grañana u rješavanju njihovih lokalnih krucijalnih problema u ONG -Osnažiti zajednice i povećati njihovu spremnost da se aktivno uključe u razvoj svojih sredina.000 KM po MZ x 16 MZ ONG.primjer moderne lokalne samouprave 4. -Povećana informiranosti ONG o potrebama grañana i njihovo zadovoljenje u skladu sa mogućnostima -Omogućeno grañanima da grade budućnost ONG -Razvijeno povjerenje izmeñu grañana i ONG -Izgrañena potpora za lokalne aktivnosti i ulaganja -Povećano sudjelovanje grañana u provedbi zajedničkih projekata -Povećana odgovornost ONG u rješavanju problema zajednica.

Područje Strateški cilj OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 4. Obuka za sve uposlenike o projektnom pristupu (konsultantska kuća) 2. 2008. Obućeni uposlenici vezano za projektni pristup 2. stvorili uslovi za evaluiranje rada uposlenika na objektivan način. Alati koji se koriste u projektnom pristupu (obuka) – konsultantska kuća 4. napravila distribucija ovlasti i obaveza. Ovakav pristup bi stimulirao ulaganja na području općine. Implementiran akcioni plan za uvoñenje projektnog pristupa u rad općine 3. PPP koncept prezentacija (konsultantska kuća) 5. Razvoj pilot PPP projekata (konsultantska kuća u saradnji sa općinom) 7. kako bi se obaveze efikansije izvršavale. Implementacija PPP projekata (općina uz podršku konsultanta) 1. Akcioni plan tranformacije rada uposlenika na projektno orijentirani pristup. Obućeni uposlenici za primjenu PPP koncepta u praksi 4.Razvoj lokalne uprave 4. 2015.000 KM na godišnjem nivou. Bolja i konkretna saradnja sa privatnim sektorom u realizaciji projekata 2007. 1.1. Moguće je vršiti sufinansiranje iz sredstava budžeta kantona ili SERDA. x x Naziv projekta Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja Vrijednost projekta je 20. te da se stvore uslovi za promociju Partnerstva Privatnog i Javnog sektora (primjena metodologije u praktičnom smislu). 4.8.1. (konsultantska kuća u saradnji sa općinom) 3.ONG je lider . Izvor finansiranja je općinski budžet. Ostvareni dodatni prihodi za općinu iz realizacije PPP projekata 6. Realizirani PPP projekti 5.Promocija projektno orijentiranog pristupa u radu općine. Tehnička podrška u implementaciji akcionog plana (konsultantska kuća).primjer moderne lokalne samouprave 4. predstavljanje i promocija PPP (Public Private Partnership) koncepta Svrha projekta je da se uposlenicima u općini predstavi projektno orijentirani pristup u radu. Alati za implementaciju PPP koncepta (obuka – konsultantska kuća) 6. 161 .

Područje OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO Strateški cilj – mjera 4.Lokalna okolinska zaštita Naziv projekta Svrha projekta 4. kao i ulaganje partnera 162 .primjer moderne lokalne samouprave 4.2.2.000 KM Općina.Formiranje odjela za zaštitu okoliša Obezbjeñenje kapaciteta za provoñenje projekata za zaštitu životne sredine od strane lokalne zajednice -Izmjene i dopune pravilnika organizacione strukture -Organizovanje odjela za zašt. planove i projekte vezano za zaštitu okoliša -Uspostavljen održiv razvoj lokalne zajednice 2007. okoliša -Upošljavanje najmanje 2 VSS odgovarajuće struke i dodatnih vještina. 2008.1.ONG je lider . znanja i iskustva -Partnerstvo sa zajednicom -Izrada programa edukacije na lokalnom nivou za sve Općina -Uspostavljen odjel koji provodi i realizuje zakone. x Stalno x Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Period implementacije x Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 50.

X Stalno x Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Period implementacije x Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvor finansiranja 5.ONG je lider .3.primjer moderne lokalne samouprave 4.000 KM (edukacija uposlenika) Općina 163 .Edukacija Općina.Razvoj civilnog društva Naziv projekta 4.Područje Strateški cilj-mjera OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 4. 2008. partnerske saradnje sa NVO na principima civilnog društva . NVO -Uspostavljen ured -Poboljšan nivo saradnje Općine i NVO 2007.3.Formiranje ureda za saradnju sa NVO Uspostava efikasne.Definisanje plana aktivnosti .1.Uspostava ureda i ovlašćenja referenta .Potpisivanje memoranduma o razumijevanju Općine i NVO .

Ozbiljniji rad NVO 2007.3. 2008.Područje OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO Strateški cilj . tako poželjnog partnerstva na rješavanju zajedničkih problema lokalne zajednice .Unapreñenje saradnje i razumijevanja u skladu s principima civilnog društva.ONG je lider .Potpisivanje sporazuma izmeñu načelnika. x Period implementacije x Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja Veoma mala sredstva.Efikasnija raspodjela budžetskih sredstava za NVO .3.Jačanje kapaciteta Općine i NVO .primjer moderne lokalne samouprave 4. predsjedavajućeg OV i nevladinih organizacija u vezi procedura saradnje na teritoriji Općine / CPCD Sarajevo partner u ovom dijelu Očekivani rezultati .mjera 4. informisanje i institucionalno postupanje 164 .2. uglavnom dobra volja. «Raditi i uspjeti zajedno» Svrha projekta Uspostava jasnih i transparentnih procedura meñusobne saradnje i partnerstva izmeñu Općine i nevladinog sektora Aktivnosti i nosioci (partneri) .Razvoj civilnog društva Naziv projekta 4.

x Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 165 .Razvoj civilnog društva Naziv projekta 4.primjer moderne lokalne samouprave 4.mjera OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 4. -Povećanje informiranosti ONG o potrebama grañana i zadovoljiti ih u skladu sa mogućnostima -Omogućiti grañanima utjecaj na budućnost ONG -Razviti povjerenje izmeñu grañana i ONG -Dobiti potporu za lokalne aktivnosti i ulaganja -Povećati sudjelovanje grañana u provedbi zajedničkih projekata -Formirati tijelo za provedbu ovog projekta -Odrediti kritična područja -Detaljna studija postojećeg stanja NVO sektora sa prijedlogom mjera -Izrada planova finansiranja usklañenih sa potrebama grañana i strategijom ONG -Izrada plana kako provesti.Područje Strateški cilj . -Povećana informiranost ONG o potrebama grañana i zadovoljenje istih u skladu sa mogućnostima -Omogućen utjecaj grañana na budućnost ONG -Razvijeno povjerenje izmeñu grañana i lokalne samouprave -Dobivena potporu za lokalne aktivnosti i ulaganja -Povećano sudjelovanje grañana u provedbi zajedničkih projekata 2007. NVO.3. pratiti i ažurirati ONG. 2009. 2008. KS.3.3.ONG je lider . i drugi -Povećano sudjelovanje grañana u procesu odlučivanja u ONG i stvoreno okruženja za uspostavljanje civilnog društva. x x KM ONG.Projekt finansijske podrške ONG nevladinim organizacijama Svrha projekta -Povećanje sudjelovanja grañana u procesu odlučivanja u ONG i stvaranje okruženja za uspostavljanje civilnog društva. KS.

primjer moderne lokalne samouprave 4.mjera Naziv projekta OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 4.Područje Strateški cilj .000.. ali i da se prenesu na veće nivoe (Kanton.3. Federacija) 2007. Centar za razvoj biznisa Općine Novi Grad Očekivani rezultati Smanjenje broja nezaposlenih mladih osoba u našoj općini.Mladi i mogućnosti i perspektive zapošljavanja u BiH • • Krajnje ozbiljno pristupiti pronalasku rješenja za suzbijanje nezaposlenosti kod mladih Promovirati mogučnost honorarnog ili povremenog zapošljavanja Promovirati mogućnosti samozapošljavanja Promovirati i podsticati uspješne mlade poduzetnike Svrha projekta • • Aktivnosti i nosioci (partneri) Savjetodavni odbor mladih i Komisija za mlade Općinskog vijeća Partneri: Nadležne općinske službe.4. Uticati da jedan dio ovih projekata bude kontinuirana aktivnost Općine.00 KM Napomena: Da bi realizacija predloženog projekta bila i moguća unutar općinskih organa potrebno je: -Zvanično usvojiti dokument Rezultati istraživanja potreba mladih od strane općinskog načelnika i Općinskog vijeća -Obavezati općinske službe na poboljšanju onih segmenata rada koji mogu uticati na rješavanje problema identifikovanih u ovom dokumentu 166 .3.Razvoj civilnog društva 4. 2008. Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja Planirati i izdvojiti sredstva za realizaciju ovih projekata (iz općinskog budžeta) na godišnjem nivou u iznosu od 30.ONG je lider .

Javno istraživanje . x Stalno x Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta x _________________ KM. neophodno je istražiti specifične potreba ranjivih grupa i obezbijediti pomoć .Izrada programa i prihvatanje istog na OV .1.Promocija projekta Općina.Područje OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO Strateški cilj – mjera 4.Planiranje finansijske podrške za projekat soc.Istraživanje potreba svih korisničkih grupa socijalne brige Imajući u vidu sveprisutno siromašvo.ONG je lider . brige . 2008.4.primjer moderne lokalne samouprave 4. NVO -Definisan program socijalne pomoći -Uspostavljena baza podataka korisnika socijalne pomoći -Kontinuirana pomoć najugroženijim kategorijama stanovništva -Obezbijeñeno finansiranje projekta 2007. visoku nezaposlenost.Program socijalne pomoći stanovništva u stanju socijalne potrebe Naziv projekta 4.4. Općina i dodatno partneri 167 . socijalne i zdravstvene potrebe odreñenih grupa grañanstva. Kanton.Analiza rezultata .

4. stanovništvo o štetnosti uticaja opojnih droga.Područje OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO Strateški cilj . te pružanje pomoći učenicima koji su već počeli konzumirati sredstva ovisnosti -Uključivati djecu i mlade u sadržaje organiziranog provoñenja slobodnog vremena. seminarima. X 2009 x Naziv projekta Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta x Na godišnjem nivou 75.000 KM sa mogućim uvećanjem sredstava uz obezbjeñenje finansiranja dijela projekta od strane partnera 168 . te razvijanje sistemskog pristupa u njihovom rješavanju.primjer moderne lokalne samouprave 4. Kanton. odmor i razonodu Općina.mjera 4. zaustavljanje daljeg spuštanja dobne granice novih ovisnika. NVO Razvijena svijest o postojanju problema širenja ovisnosti o drogama i drugim psihoaktivnim supstancama kod mladih. -Provesti anketu o pojavnosti ovisnosti meñu djecom i mladima u osnovnim i srednjim školama uz analizu i objavu rezultata -Razvijati inovativne pristupe u prevenciji zloupotrebe opojnih droga -Osigurati čvršću integraciju preventivnog djelovanja kroz dodatni rad u školama i vannastavnim aktivnostima -Javnim tribinama.Program socijalne pomoći stanovništva u stanju socijalne potrebe 4. Smanjenje stope kriminaliteta i povećanje sigurnosti grañana 2007. daje se prioritet primarnoj prevenciji koja podrazumijeva kontinuiran edukativni rad sa školskom djecom i roditeljima. koji potiču njihovu socijalizaciju. 2008. sekundarnog i tercijalnog.4. okruglim stolovima i radionicama educirati nastavnike.ONG je lider . te školskim biltenima o aktivnostima provoñenja programa prevencije -Provesti program prevencije narkomanije za prosvjetne djelatnike i roditelje za prepoznavanje i pružanje pomoći učenicima s rizičnim ponašanjem.2. načinima prepoznavanja znakova konzumiranja opojnih droga -Uspostaviti saradnju sa printanim i elektronskim medijima. roditelje. direktore.Prevencija narkomanije na području Općine Novi Grad Sarajevo Smanjenje broja novih konzumenata. te usvajanje zdravih stilova života. Projekat je utemeljen na interdisciplinaranom pristupu i sadrži čitav niz potprojekata koji se odnose na tri nivoa preventivnog djelovanja: primarnog.

Kanton.mjera 4.Obezbjeñenje namjenskih izvora finansiranja Očekivani rezultat Općina.Ustanovljavanje dinamike provoñenja projekta . škole -Uspostavljen institucionalni okvir za organizovanje neophodnih zanimanja u školama -Smanjenje devijantnih ponašanja kod djece 2007. Period implementacije x 2008.Donošenje zakonskog okvira .ONG je lider .3.4.4.primjer moderne lokalne samouprave 4.Područje OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO Strateški cilj . x Stalno X Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 169 . mjera prevencije za sprečavanje sociopatoloških pojava kod djece u školama Naziv projekta Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) .Program socijalne pomoći stanovništva u stanju socijalne potrebe 4.Upućivanje incijative prema KS .Inicijativa prema Kantonu za angažovanje socijalnog radnika i psihologa u školama Smanjenje devijantnih pojava u školama.

poduzetnika 170 . x 2009.ONG je lider .Područje OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO Strateški cilj -mjera: 4. pomoć pri zapošljavanju. Period implementacije x 2008. KS. radionice i individualni rad. finansijska pomoć. doprinosi grañana i lokalne zajednice. x 20. i drugi -Omogućeno mladima da grade sigurnu vlastitu budućnost -Osposobljeni mladi stariji od 18 godina. Centar za socijalni rad. KS.000 KM Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja ONG.Projekt osposobljavanja mladih starijih od 18 godina. bez oba roditelja za samostalan život ( djece poginuli branitelja. NVO.Program socijalne pomoći stanovništva u stanju socijalne potrebe 4. Naziv projekta Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultat 2007.4.4. civilnih žrtava rata i djeca bez roditeljske skrbi) kojima prestaje aktivna zakonska podrška Adekvatna integracija mladih u sve aktivnosti društvene zajednice prema njihovim sposobnostima kako ne bi bili zloupotrijebljeni kao ranjiva populacija -Formirati tijelo za provedbu ovog projekta u partnerstvu sa NVO -Izrada plana aktivnosti -Treninzi. bez oba roditelja za samostalan život -Povećana odgovornost ONG u rješavanju problema zajednica. NVO.primjer moderne lokalne samouprave 4.000 KM godišnje NVO 80. samozapošljavanju ONG.4.

2008.p Svrha projekta -Formirati tijelo za provedbu ovog projekta u partnerstvu sa NVO -Izrada plana aktivnosti -Kreiranje softvera za podršku Mreže -Animiranje korisnika i propagandne aktivnosti -Izgradnja Mreže -Administrativna podrška Mreži u partnerstvu sa NVO -Organizacija sedmičnih i mjesečnih druženja i razmjena informacija Aktivnosti i nosioci (partneri) ONG.Program socijalne pomoći stanovništva u stanju socijalne potrebe Naziv projekta 4.ONG je lider .Područje OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO Strateški cilj -mjera: 4.Mreže uzajamne pomoći Organizovanje mreže uzajamne pomoći grañana jedni drugima i soc. KS. X 2009.4.5. NVO i drugi -Razvijena Mreža uzajamne pomoći grañana jedni drugima i socijalno ugroženim kategorijama -Povećana odgovornost ONG u rješavanju problema zajednica. Centar za socijalni rad. poduzetnika 171 .000 KM ONG.Projekt razvijanja volonterizma i samopomoći .000 KM godišnje NVO 10.4. doprinosi grañana i lokalne zajednice. x Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 10. KS. Očekivani rezultat Period implementacije 2007. NVO.primjer moderne lokalne samouprave 4.

u sastavu: -Predstavnici Jedinstvenog općinskog organa uprave -Predstavnici poslovnog sektora -Predstavnici nevladinih organizacija -Predstavnici viših nivoa vlasti 3.Općinski načelnik osigurava realizaciju Strategije i imenuje posebno tijelo za praćenje realizacije. a revidiranje Strategije u okviru 3 godine. partnerstvu 4. 172 .Ovaj dokument usvaja Općinsko vijeće i opredjeljuje se za trajno postupanje po istom.Ažuriranje provedenih aktivnosti i projekata radi se svake godine. nevladinim i poslovnim sektorom.V PROVEDBA I IMPLEMENTACIJA STRATEGIJE 1. 2.Realizaciju Strategije provode općinske službe u okviru svojih nadležnosti. u saradnji i sa vladinim.

javnih preduzeća.Analiza anketnih upitnika popunjenih od strane grañana (u MZ) u sklopu informativne kampanje o Strategiji 173 .Prijedlog općinskih službi.VI PRILOZI 1. NVO na poboljšanju stanju u nadležnim oblastima 3.Projekti drugih institucija 2.”Program Javnih investicija Kantona Sarajevo 2006 – 2008” Zavod za planiranje razvoja KS 4. škola. godine” 5.Najbolji učenički rad na temu “Moja vizija općine Novi Grad 2015.

Moderna infrastruktura po principima održivog razvoja Poboljšanje uslova za rad u školama Izgradnja objekta Gimnazije u Općini Novi Grad Svrha projekta Obezbjeñenje uslova za školovanje učenika srednjeg obrazovanja Aktivnosti i nosioci (partneri) Obezbjeñenje finansijskih sredstava i provoñenje procedure po zakonu o javnim nabavkama BiH Očekivani rezultati Obezbjeñeni uslovi za školovanje 1450 učenika srednjeg obrazovanja 2007.mjera Naziv projekta OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 2.KM Obrazac ispunjen prema radnom materijalu dokumenta okvirnog budžeta Kantona Sarajevo 2007-2009.000.000.g.000. 174 .1.000.Projekti drugih institucija Kanton Sarajevo Ministarstvo obrazovanja i nauke a. Period implementacije 1.000 KM cca 5. 1.000 KM Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 2008. Područje Strateški cilj .

175 .000 KM Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 2008.Moderna infrastruktura po principima održivog razvoja Poboljšanje uslova za rad u školama Izgradnja dvorane za fizičko vaspitanje OŠ „Behaudin Selmanović“ Svrha projekta Obezbjeñenje uslova za izvoñenje nastave iz predmeta fizičko vaspitanje u OŠ „Behaudin Selmanović“ Aktivnosti i nosioci (partneri) Obezbjeñenje finansijskih sredstava i provoñenje procedure po zakonu o javnim nabavkama Očekivani rezultati Obezbijeñeni uslovi za nastavu iz predmeta fizičko vaspitanje za 650 učenika osnovnog obrazovanja 2007. cca 1.mjera Naziv projekta OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 2.000.b. Period implementacije 1.000 KM Obrazac ispunjen prema radnom materijalu dokumenta okvirnog budžeta Kantona Sarajevo 2007-2009.g. Područje Strateški cilj .000.

Moderna infrastruktura po principima održivog razvoja Izgradnja novih saobraćajnica koje će omogućiti brži protok saobraćaja Istok-Zapad Naziv projekta Projektna dokumentacija „Južna longitudinala od IV – XII transferzale“ -Izgradnja saobraćajnice „Južna longitudinala od IV – XII transferzale“ -Rješavanje gužvi na južnim dijelovima Kantona Sarajevo Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Izrada glavnog projekta sa četiri trake na pojedinim dionicama i denivelisanje raskršća Hrasno i Aneks Očekivani rezultati 2007.mjera 2. Period implementacije 2008.Kanton Sarajevo Ministarstvo prometa i komunikacija Direkcija za puteve a Područje OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO Strateški cilj . Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 176 .

mjera Naziv projekta Projektna dokumentacija „Sjeverna longitudinala od VI – XII transferzale“ -Izgradnja saobraćajnice „Sjeverna longitudinala od VI – XII transferzale“ -Rješavanje gužvi na sjevernim dijelovima Kantona Sarajevo Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Izrada projektne dokumentacije Očekivani rezultati 2007.b Područje OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO 2. Period implementacije 2008.Moderna infrastruktura po principima održivog razvoja Izgradnja novih saobraćajnica koje će omogućiti brži protok saobraćaja kroz centralni dio Kantona Sarajevo Strateški cilj . Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 177 .

plastičnu i metalnu ambalažu -Edukacija grañana o prednostima selektivnog odlaganja kućnog otpada Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultati -Povećanje stepena ekološke svijesti grañana i smanjenje deponovane količine otpada na deponiji -Izgradnja 40 niša i postavljanje 180 reciklažnih posuda 2007.000 KM 2.Projekat odvojenog prikupljanja i recikliranja kućnog otpada -Trajno odreñivanje lokacija posuda za odlaganje kućnog otpada -Ureñenje lokacija posuda za odlaganje kućnog otpada i ekološki čistija sredina -Smanjenje količine odloženog otpada na deponiji uvoñenjem selektivnog odlaganja.mjera 2.KJKP „RAD“ Područje OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO Strateški cilj .Projekat ureñenja lokacija posuda 2. x Period implementacije x Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 1.Postavljanje reciklažnih posuda – cca 138.Moderna infrastruktura po principima održivog razvoja Naziv projekta 1. prikupljanja i recikliranja istog -Precizno odreñivanje lokacija posuda za odlaganje kućnog otpada -Izgradnja niša za smještaj posuda za odlaganje kućnog otpada -Postavljanje posuda za selektivno odlaganje kućnog otpada za papir.600 KM 178 .Izgradnja niša – cca 160. 2008.

mjera OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO Smanjenje emisija iz ložišta u krovnim kotlovnicama kojima upravljaju KJKP Toplane kao prioritetnog projekta Kantonalnog plana zaštite okoliša Kantona Sarajevo (KEAP) Rekonstrukcija krovnih kotlovnica Projekta obuhvata veću rekonstrukciju krovnih kotlovnica tj. sistema održavanja pritiska. sistem daljinskog upravljanja i nadzora i dr -Smanjenje potrošnje gasa za 10-15% -Smanjenje emisije NOx ispod 120 mg/m3 dimnih plinova -Smnjenje emisije CO ispod 100 mg/m3 dimnih plinova -Smanjenje energetske potrišnje u krovnim kotlovnicama -Snižavanje ukupne energetske podtrošnje na nivou kompanije -Snižavanje emisije polutanata u dimnim gasovima i dovoñenje ispod zakonskih propisanih veličina -Obezbjeñenje finansijskih sredstava -Izrada glavnih projekata (mašinski.6 mil. elektro i grañevinskih) -Tenderske procedure za nabavku opreme. ugradnju kondenzacionih kotlova i veću rekonstrukciju pumpnog sistema. Period implementacije x Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 6.KM) 179 .KJKP "TOPLANE" Područje Strateški cilj . nabavku i ugradanju opreme -Ukupna ušteda u potrošnji gasa na nivou svih kotlovnica cca 13-15% -Visok stepen iskorištenja sistema 94-95% -Emisija CO 10 puta manja -Emisija NOx cca 2 puta manja -Povrat ulaganja na osnovu uštede gasa u periodu 5-6 godina Naziv projekta Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultati 2007-2010.1 milion KM (na području općine Novi Grad 3.

1.000 KM putem kredita) Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 180 . nabavka stubova.200 m. kanal za kablove napajanja iz EVP „Dobrinja“ i 4 niše za stajalište trolejbusa) Povezivanjem ovog naselja i aerodroma „Sarajevo“ sa drugim dijelovima grada povećat će se broj putnika trolejbuskog vida prevoza i ostvariti ekonomska korist za Gras. grañevinski radovi i montaža te izgradnja 4 stajališta trolejbusa (Uraditi kontaktnu mrežu trolejbusa u dužini od 1. 2007.09. Aerodromsko naselje i aerodrom nemaju drugi vid javnog prevoza prema gradu.200.mjera Naziv projekta OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO Poboljšanje javnog gradskog saobraćaja širenjem mreže ekološki čistog i energetski efikasnog trolejbuskog saobraćaja Izgradnja trolejbuske mreže do Aerodromskog naselja Povezivanje Aerodromskog naselja i aerodroma „Sarajevo“ sa centralnim dijelovima grada Omogućiti putnicima aerodroma „Sarajevo“ i grañanima Aerodromskog naselja da koriste javni prevoz koji do sada nisu imali Izrada projekta na osnovu idejnog rješenja.KJKP "GRAS" Područje Strateški cilj .01. trolejbuske mreže i ovjesnog materijala te napojnih kablova. Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultati Period implementacije 01.000 KM (400.000 KM Budžet Kantona i 800. 06 . 2008.

platformama za rad na visini i drugom opremom (izgradnja hale.03 – 30. čelična konstrukcija. Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultati Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 1.mjera Trajna sanacija putem remonta i modernizacije tramvajskog voznog parka a sve u cilju prevoñenja tramvajskog u lakošinski prevoz Izgradnja hale za modernizaciju tramvaja u KJKP Gras Naziv projekta Svrha projekta Na prostoru uz postojeću halu održavanja tramvaja dograditi halu površine 800 m2 sa 2 kolosijeka dijelom za pjeskarenje i pomoćnim prostorijama Obavljanje montaže instalacija grijanja.200. odvojen dio za pjeskarenje i demontažu tramvaja opremanje hale za remont i modernizaciju tramvaja na slijepom kolosijeku i za tekuće održavanje na prolaznom kolosijeku) Na površini od 800 m2 radioničkog prostora obavljat će se pjeskarenje nakon demontaže tramvaja. 2008. 09.Područje OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO Strateški cilj . vazduha pod pritiskom i odsisavanja odjeljenja pjeskare te opremanje objekta dizalicama. 2007. dva kolosjeka od kojih jedan prolazni.000 KM 181 . a na polaznom kolosijeku obavljat će se tekuće održavanje dijela tramvaja u korištenju. 01. fina i završna montaža mehanike i elektrike tramvaja SATRA.

obezbjeñuje se siguran. Kod pruge na pragovima kompletna zamjena gornjeg i donjeg stroja pruge. produžava vijek trajanja. sistem oslanjanja i zatvaranje kolosijeka. 01.31. faza 2007. Izrada projektne dokumentacije. 10. 06 .06. Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 8. Demontaža postojećeg gornjeg stroja pruge u gradskom dijelu. nedostajuća sredstva obezbijedit će se iz kredita 182 . Sanirati i rekonstruirati segment tramvajske pruge na armiranobetonskoj ploči od Baščaršije do Tehničke škole i pruge na pragovima od Stupa do Ilidže uz prelaze preko pruge RTV dom i Tehnička škola. te njegovo postupno provoñenje u lakošinski prevoz primjeren budućim potrebama Sarajeva Naziv projekta Sanacija i rekonstrukcija tramvajske pruge u Sarajevu. godine Sanirati i rekonstruirati dio tramvajske pruge koja je u objektivno najlošijem stanju i ugrožava normalno odvijanje tranvajskog saobraćaja. i 2008.31. 2008.900. izbor najpovoljnijeg izvoñača radova. smanjuju troškovi održavanja. Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultati Sanacijom i rekonstrukcijom tramvajske pruge. smanjuju vibracije koje štete okolne objekte i buka.000 KM Dio sredstava obezbijeñen donacijom i iz budžeta Kantona.10 Period implementacije 01. brz i pouzdan tramvajski saobraćaj. obezbjeñenje sredstava.mjera Trajna obnova i razvoj tramvajskog vida prevoza. sanacija AB ploče i montaža novih šina. najznačajnijeg segmenta javnog prevoza u Sarajevu.Područje OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO Strateški cilj . 2007.

smanjiti saobraćajno zagušenje i zagañenje vazduha. K-2 dobiti savremene dvodijelne i trodijelne. udobne za putnike. U prvoj fazi su urañeni i testirani prototipovi. te njegovo postupno provoñenje u lakošinski prevoz primjeren budućim potrebama Sarajeva Naziv projekta Remont i modernizacija tramvaja ČKD. urañena i od GRAS-a preuzeta sva konstrukciona i tehnološka dokumentacija. u toku su aktivnosti na prvim tramvajima u E-VMC i GRAS-u. 01 do31. obezbjeñuje više od 3500 putnih mjesta. 01. pouzdane i ekonomične.5 mil.03.Područje OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO Strateški cilj . niskopodne tramvaje SATRA 2 i 3. udobni i pouzdani tramvaji SATRA privući će nove putnike. Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultati 15 modernizovanih tramvaja SATRA. Savremeni. Ugovorena je isporuka opreme i komponenti od Simensa i Parsa. K-2 tramvaji SATRA 2 i 3. omogućiti GRAS-u veći prihod i stabilnije poslovanje. 2007. od čega 5 trodijelnih. Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 23. druga faza projekta (15 tramvaja) Remontom i modernizacijom dotrajalih zglobnih tramvaja ČKD.12.mjera Trajna obnova i razvoj tramvajskog vida prevoza. urañeni alati i pristupi. To će biti tramvaji koji će slijedećih 20-ak godina obavljati ovaj vid prevoza. 2008. KM Obezbijeñeno je finansiranje druge faze učešćem Vlade Kantona. Period implementacije 01. GRAS-a u radnom angažovanju i kreditom RFZ banke 183 . dijelom niskopodnih. najznačajnijeg segmenta javnog prevoza u Sarajevu.01 do 31.

12.000 KM 184 . Potrebno je značatno povećanje brzine koja se namjereva riješiti. 01. dobit će se redovnost i pravovremeno informiranje putnika.000. izmeñu ostalog i prioritetima na raskrsnicama 2007. 2008. 01 -31. 12. postupna transformacija tramvajskog u lakošinski prevoz putnika u KS Naziv projekta Sistem centralnog upravljanja i kontrole saobraćaja Svrha projekta Saobraćajni dispečerski centar u GRAS-u kojim bi se sa jednog mjesta upravljalo i kontroliralo kompletno odvijanje javnog. ugovaranje i isporuka opreme. svih vidova Izrada idejnog i izvedbenog projekta. uspostavljanje sistema centralnog upravljanja i kontrole saobraćaja iz saobraćajnog dispečinga Aktivnosti i nosioci (partneri) Očekivani rezultati Pouzdan. 01-31. 01.Područje OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO Strateški cilj . gradskog prevoza. Period implementacije Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 2. montaža opreme.mjera Unapreñenje i razvoj tramvajskog vida prevoza. brz i udoban tramvajski saobraćaj obezbijedit će veći broj korisnika.

03-31. 01. 2009. 12. nabavka materijala za karoserije. 01.900 putnih mjesta za udoban i pouzdan prevoz ekonomičnim i ekološki čistim trolejbuskim saobraćajem. Očekivani rezultati Sa 30 novih trolejbusa.000. 15. Svrha projekta Aktivnosti i nosioci (partneri) Izrada izvedbenih projekata. 01. 01-31. konstrukcione i tehnološke dokumentacije.mjera OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO Trajna obnova trolejbuskog voznog parka u okviru sanacije. U znatnoj mjeri se anagažuju domaće firme na izradi komponenti na karosiranju i montaži.31. a potom serija do ukupno 30 trolejbusa. od čega 15 zglobnih.12.000 KM Procjena ukupne vrijednosti projekta i izvori finansiranja 185 . Izrada po jednog prototipa solo i zglobnog trolejbusa. elektroopreme i karosiranje 30 trolejbusa za grad Sarajevo Postepeno obnoviti trolejbuski vozni park koji trenutno čine trolejbusi prosječno stari 17 godina. 2008. 12. veoma nepouzdani u korištenju i skupi u održavanju. nabavka podvoza i kompleta elektroopreme. GRAS dobiva 3. Karosiranje trolejbusa u Sarajevu u čeličnoj ili aluminijskoj izvedbi karoserija na isporučenim podvozima i montaža isporučene elektropreme u GRAS-u.Područje Strateški cilj . Period implementacije 01. obnove i razvoja trolejbuskog vida prevoza Naziv projekta Nabavka podvozaka. 2007.

Drugi projekti u okviru Strategije su definirani odrednicama prema kantonima.Strateški cilj:poboljšanje uslova stanovanja Naziv projekta: Sanacija ratnim djejstvima oštećenih krovova. a njihovo odreñivanje krajnje lokacije za implementiranje bit će precizirano u suradnji sa kantonalnim ministarstvima zdravstva.2006.500 KM. liftova i hidrofleksa Krajnji cilj: Stvaranje uslova za normalno korištenje raspoloživog stambenog fonda Ciljevi projekta: Zaštita objekata od dalje devastacije i stvaranje uslova za normalno održavanje stambenih objekata 2. Selimovića. godine predviñeno je jačanje primarne zdravstvene zaštite kroz izgradnju i opremanje ambulanti obiteljske medicine.Strateški cilj:Proširenje kapaciteta stambenog fonda kolektivnog stanovanja u skladu sa demografskim kretanjima stanovništva Naziv projekta: Stvaranje uslova za pokretanje nove stambene izgradnje kolektivnog stanovanja Krajnji cilj: Stambeno zbrinjavanje mladih i kadrova Ciljevi projekta: Stvaranje povoljnih tržišnih uslova za stambeno zbrinjavanje mladih i kadrova 3. odreñena finansijska potpora i sl. Naravno. KM za izgradnju Gimnazije na Dobrinji -Planirana izgradnja ambasade i rezidencije Ruske Federacije u ulici Bulevar M. pored Rtv doma. usvojenoj na 176. U toku 2006. (naki drugi programi zdravstvene zaštite. uz učešće Kantona Sarajevo od 30%. i 2007. Federalno ministarstvo zdravstva Na osnovu strategije za razvoj primarne zdravstvene zaštite.104 m2 .Strateški cilj: Optimalizacija energetske potrošnje Naziv projekta: Projekat „ENESANSA“ Krajnji cilj: Poboljšanje termoizolacione zaštite postojećeg stambenog fonda kolektivnog stanovanja Ciljevi projekta: Poboljšanje toplinskog efekta u stanovima. godine na području Novog Grada planirane su slijedeće ambulante: -Dobrinja 2 -Saraj-Polje -Sokolje -Alipašin Most -Buća Potok -Ali-pašino Polje B faza Ukupna procijenjena vrijednost grañevinskih radova i opremanje ambulanti je 286. Ovo je strateški projekat sa definiranim odrednicama prema općinama. uz ovo će biti potrebne i saglasnosti općina. fasada. sjednici Vlade Federacije BiH od 06.Iznalaženje novih modaliteta za održavanje postojećeg stambenog fonda kolektivnog stanovanja Naziv projekta: Stvaranje uslova za kontinuirano održavanje postojećeg stambenog fonda Krajnji cilj: Uspostavljanje sistema održavanja Ciljevi projekta: Održavanje stambenog fonda u skladu sa tehničkim normativima 186 .Projekti Ministarstvo vanjskih poslova BiH -Donacija NR Kine cca 4 mil.11. prevencije oboljenja. spriječavanje širenja i prevencije HIV/AIDSA i drugi projekti). Kanton Sarajevo Ministarstvo stambenih poslova Projekti koje Ministarstvo planira realizirati na području svih općina KS: 1. površina grañevinske parcele iznosi 7. kao i ispunjavanje prethodno definiranih uvjeta – osiguravanje prostora. odnosno objektima na kojima je prethodno loše izvedena termička zaštita 4.

br. 5. 6. 6. 9. 7. Naziv objekta TP Adema Buče 4 (1054) TP Boljakov potok 3 (1503) TP Vitkovac brdo (1689) TP Boljakov potok 4 (1667) TP Rječica 2 (0372) TP Zabrñe 2 (0860) U K U P N O: Ukupna (KM) sredstva 47872 64744 47872 53207 39020 22578 275293 Vrsta objekta NNM NNM NNM NNM NNM NNM Dužina trase (m) 800 1500 800 1000 1000 500 Plan ulaganja za 2006-2008. 5.4 kV VRBOVSKA 2 TP VRBOVSKA 2 STS 10(20)0. Prijedlog Plana ulaganja za 2007. 2. 3. 14. 5.4 kV BRAĆE MULIĆ KB 10(20) kV BRAĆE MULIĆ X2 TP BRAĆE MULIĆ TP ADEMA BUĆE 3 (0821) TP RAGIBA DŽINDE )1263) TP SAFETA ZAJKE 2 (1126) STS 10(20)0. 1.godinu – Sredstva iz budžeta JP „Elektroprivreda BiH“ R. 1. do 3 mil KM. 10.br. 4. 2.4 kV MIHALJEVIĆI 3 UKB 10(20)kV MIHALJEVIĆI 3 TS 10(20)0.hilj. 12. Naziv objekta TP ZAIMA IMAMOVIĆA 2 (1781) TP BOLJAKOV POTOK 2 (1032) TP PARTIZANSKA (1406) MIHALJEVIĆI 3 BRANISLAVA NUŠIĆA BRANISLAVA NUŠIĆA X2 BRNAISLAVA NUŠIĆA TP BOLJAKOV POTOK 1 (0753) TP BOJNIK 1 (0138) TP RELJEVO ĆUPRIJA (0124) TP BOJNIK FARMA KRAVA (0719) TP BOJNIK BRDO (1626) TP TRŽNI CENTAR VOJNIČKO POLJE (1632) TP VELIKA DRVETA 1 (0500) TP FEROELEKTRO 2 (0748) Ukupna sredstva (KM) 37336 62664 25550 37512 60695 47539 61220 42872 62772 93971 51639 72869 33868 42041 46978 Vrsta objekta NNM NNM NNM NNM KBTS KB10(20) NNM NNM NNM NNM NNM NNM NNM NNM NNM Dužina trase (m) 600 2000 800 1500 Snaga TS (kVA) 630 700 1500 800 1500 2000 1000 2000 1000 1000 1000 187 . 15. ED Sarajevo smatra da općina Novi Grad treba sufinansirati projekte izgradnje elektroenergetskih objekata sve dok u praksi primjenjuje sistem naplate takse za ureñenje grañevinskog zemljišta u postupku izdavanja odobrenja za grañenje. 6.JP „Elektroprivreda BiH“. 8. 1. br. 4. 3. 7.4 kV TJEPOVAČKI PUT TJEPOVAČKI PUT UKUPNO: Ukupna sredstva (KM) 27188 52216 44342 14950 42174 52869 21146 37316 49467 54352 64470 14985 38182 513655 Vrsta objekta KB10(20) KBTS NNM STS UKB10(20) KBTS KB10(20) NNM NNM NNM NNM STS UKB10(20) Dužina trase (m) 800 Snaga TS (kVA) 630 1000 160 800 630 300 1000 1000 1100 1500 160 700 Plan ulaganja za ostale godine – Sredstva iz raznih izvora R. 4. 11. godinu – Obezbijeñena sredstva iz kredita EBRD R. 8. 9. 3. podružnica „Elektrodistribucija“ Elektrodistribucija Sarajevo u svojim planovima predviña ulaganje u izgradnju elektroenergetskih objekata na teritoriji općine Novi Grad na godišnjem nivou od 500. 2. 12. 13. 11. 10. 13 Naziv objekta KB 10(20)kV HRASNO 1 – VRBOVSKA 2 TS 10(20)0.

49. 27. 22. 47. 28. 19. 65. 48. 42. 62. 54. 25. RAZLOVAC 3 TP ZAIMA IMAMOVIĆA 1 (1375) TP ADEMA BUĆE 5 (1381) TP BREZANSKA ŽUČ 1 VELIKA DRVETA 1 VELIKA DRVETA 1 RELJEVO DVOR 4 (PERIVOJ) RELJEVO DVOR 4 (PERIVOJ) RELJEVO DVOR 4 (PERIVOJ) TP DEMIROVIĆA (1208) UKUPNO: 73777 115297 41133 70928 61198 78825 113297 16269 42498 41968 12564 13808 31045 29831 36775 47031 18459 37760 59272 43862 54940 44312 64164 48062 39292 16270 14985 42261 57842 38182 53268 26326 40000 20383 45933 600000 84355 84555 28902 40000 36539 36540 40010 1757 23406 23406 68089 20010 39822 15270 78075 20274 48043 3676209 NNM NNM NNM NNM NNM NNM NNM STS UKB10(20) NNM NNM KBTS KBTS UKB10(20) NNM NNM NNM NNM NNM nnm NNM NNM NNM NNM KBTS STS STS KBTS TS10 UKB10(20) KB10(20) KB10(20) KBTS NNM NNM KB10(20) NNM NNM NNM NNM KB10(20) KB10(20) KB10(20) NNM NNM NNM NNM KB10(20) TS10(20)0. 43. 63. 40. 64. 23. 35. TP ESADA MIDŽIĆA (1463) TP ADEMA BUĆE 6 (1512) TP DOBRINJA 47 (1546) TP RELJEVO DVOR 1 (0125) TP RIJEČICA 1 (0231) SAFETA ZAJKE 6 TP SAFETA ZAJKE 3 (0669) PALJEVO 2 PALJEVO 2 PALJEVO 2 TP DOBRINJA 16 (1253) VOJNIČKO POLJE 5 BOLJAKOV POTOK 1 PALJEVSKA ZABRĐE 3 ADEMA BUĆE 8 TP DŽEMALA BIJEDIĆA 4 (1518) TP ADEMA BUĆE 1 (0108) TP ADEMA BUĆE 2 (0104) TP HADŽIĆA 3(1191) TP ALIPAŠIN MOST 1 (0071) TP HADŽIĆA 2 (0078) TP HADŽIĆA 4 (0228) TP NEDŽARIĆI NASELJE 11 (1186) ŽUČ 1 PALJEVSKA STS 10(20)0. 58. 21. 17 18.4 k TJEPOVAČKI PUT ZABRĐE 2 ADEMA BUĆE 8 TJEPOVAČKI PUT ŽUČ 1. 29. 33. 188 . 38. RP RAJLOVAC 3 KB RAJLOVAC DEPO(755)-TS 6. 61. 45. 44.RP RAJLOVAC 3 KB RAJLOVAC KOLONIJA 1-TS 6. 26. 67. 24. 51. 36. 31. 57. 53. 41.16. 37. 50. 68. 52. 60. 55. 39. 59. 32. 66.OTKUP TP DOBRINJA 10 (1247) TP TEOLOŠKI FAKULTET (0804 UKLAPANJE TS 110/10-20 KV RELJEVO TP NAZOROVA (0413) TP REZAČEVA (1382) TP ZABRĐE 1 (0122) TP HRASNO 2 (0567) KB BAČIĆKO POLJE 7-TS 6.4 STS UKB10(20) NNM NNM 2000 3000 1000 2000 2000 2000 3000 160 800 1000 300 630 630 800 1000 1200 500 1000 1500 600 1500 600 2000 1000 250 160 160 630 630 700 1000 400 630 300 1000 10000 2000 2000 1000 1000 800 800 900 600 800 800 2000 250 630 160 1500 700 1000 Izgradnja elektoenergetskih objekata za nove regulacione planove Područje općine Novi Grad je veoma perspektivno za izgradnju novih industrijskih zona i stambenih naselja i u tom pogledu je Elektrodistibucija Sarajevo iz raspoloživih regulacionih planova uradila pregled potrebnih radova za izgradnju srednjenaponske elektroenergetske mreže. 56. 46. 30. X2 ADEMA BUĆE 8x2 ASTRO (0772). 20. 34.

5. 14.III» KB1-RP «Alipašin Most II. 23.zona Donje Telalovo polje» TS RP «Rajlovac III» KB RP «Rajlovac III» TS RP «Mojmilo» KB RP «Mojmilo» TS RP «Zabrñe» KB RP «Zabrñe» TS RP «Memorijalni muzej D-B Dobrinja – Butmir» KB RP «Memorijalni muzej D-B Dobrijnja – Butmir» TS RP «Otoka Meander» UKUPNO: Vrsta objekta KBTS KB10(20) KBTS KB10(20) KB10(20) KBTS KB10(20) KB10(20) KBTS KB10(20) KBTS KB10(20) KBTS KB10(20) KBTS KB10(20) KBTS KB10(20) KB10(20) KBTS KB 10(20) KBTS KB10(20) KBTS KB10(20) KBTS KB10(20) KBTS KB10(20) KBTS Dužina trase (m) 2490 Broj TSca 6 3 1210 2650 6 2233 2530 5 2030 7 610 7 1850 5 2500 9 1210 3630 12 8460 7 5500 1 240 3 1100 1 58 38301 6 78 Problematika izgradnje nedostajućih elektroenergetskih objekata Problem neefikasnosti ulaganja u EES Problematika sanacije postojećih i izgradnje nedostajućih elektroenergetskih objekata. 20.br. 1. Naziv objekta TS-RP «Alipašin Most I» KB-RP «Alipašin Most I» TS-RP «Alipašin Most II. 29. 6. 9.III» TS-RP «RTV» KB1-RP «RTV» KB2-RP «RTV» TS-RP «Poslovna zona Stup» KB-RP «Poslovna zona Stup» TS-RP «Trg meñunarodnog prijateljstva» KB-RP»Trg meñunarodnog prijateljstva» TS – RP «Alipašin Most VII» KB – RP «Alipašin Most VII» RP Bojnik – Dobroševići RP BOJNIK – DOBROŠEVIĆI TS RP «Bačići» KB1 RP «Bačići» KB2 RP «Bačići» TS RP «Priv. 15. 17. 11. 28.zona Donje Telalovo polje» KB1 RP «Priv.4 kV R. 12. 27. 18. 26. posebno rubnih područja i područja koja su napadnuta bespravnom izgradnjom Evidentan je problem loših naponskih prilika rubnih područja općine ( procjenjujemo da bi se godišnja ulaganja u rješavanje problema u napajanju električnom energijom moglo značajno povećati ukoliko bi se ubrzale procedure dobijanja odobrenja za grañenje) Proceduru izdavanja saglasnosti za izgradnju i sanaciju elektroenergetskih objekata treba pojednostaviti i maksimalno ubrzati • 189 .Regulacioni planovi za koje je potrebno izgraditi srednjonaponsku elektroenergetsku mrežu – kablovi 10 (20) kV i TS 10(20)0. 13. 16. 25. 30. dodatno je opterećena vrlo komplikovanom i sporom procedurom: • • • Dobijanja odobrenja za prokop javnih površina Rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za postavljanje EEO Dobijanja urbanističke saglasnosti i odobrenja za grañenje Zaključci • • Potrebni su značajni zahvati na saniranju i poboljšanju naponskih prilika. 4. 10. 22. 21. 8. 7. 3. 24.III» KB2-RP «Alipašin Most II. 19. 2.

434 m2 .5 MVA.• U budućem periodu je potrebna izgradnja primarnog izvora u smislu izgradnje nove transformatorske stanice TS 110/20/10 kV Reljevo. Švrakino Selo sa mladim sadnicama.5 MVA a u drugoj fazi snage 2x31. kao i primjenom kaznenih mjera od strane eko policije. . snage 31. rekonstrukcija i ureñenje zelenih površina u ulici S.. ružičnjacima i dječijim mobilijarom. Selimovića i X transferzala na potezu Neñarići – Dobrinja zasaditi ukrasne sadnice. stvarati pozitivan odnos djeteta prema prirodi i okolini. nove mlade aleje. razvijati takmičarski duh uvoñenjem raznih oblika nagrañivanja. ružičnjaci. U cilju da se sačuva ono što je već urañeno. u Buča Potoku rekonstrukcija zapuštenih površina uz željezničku prugu. koje se pruža prema naselju Otoka i uključujući prostor ispod zgrade Suda BiH. 190 . preduzeće „Park“ predlaže ozbiljan rad na edukaciji djece i omladine.065. Na glavnim saobraćajnicama B. na Ali-pašinom Polju sadnja nove aleje. nova igrališta. grmlje i sezonsko cvijeće. predškolskih ustanova. postavljanje parkovskih klupa. kao i aktiviranje saradnje izmeñu škola. KJKP „PARK" Ukupna površina travnjaka na području općine Novi Grad iznosi 1. U odnosu na druge općine u kantonu Sarajevo posjeduje najveće zelene površine (u urbanom dijelu).. preduzeća „Park“ i Općine Novi Grad. Novi trgovinski centri na općini i drugi izgrañeni objekti sa hortikulturnim sadržajem daju izgled evropskog grada. U školama potrebno je aktivirati ekološke sekcije. popravak dječijeg mobilijara.M. ružičnjaka. Preduzeće „Park“ u narednom periodu planira nastaviti sa hortikulturnim ureñenjem općine po mjesnim zajednicama kao što je: ureñenje padinskog dijela naselja Anex. Zahvaljujući dobroj saradnji općine Novi Grad i KJKP „Park“ u proteklom periodu područje općine je dobilo urednije zelene površine. u Olimpijskom selu sadnja novih sadnica. gdje je nosilac izgradnje Elektroprenos BiH kao i izgradnja srednjenaponske elektroenergetske mreže za realizaciju regulacionih planova. grmlja. nova igrališta i td. u Dobrinji planiraju se nove sadnice. Zajke.

zašt. do 31.12.100.lica I izbjeglice Budžet 2. br.690.000 2.150.600.000 2.500. uključeno je 2. Minist. Socijalni Zapošljavanje 3005 do 31.000 Općina Novi Grad Sarajevo Ministarstvo za boračka pitanja A 1 Tekući projekti Obnova ratnog tunela Tekući u impl. Prostorno ureñenje Stanovanje 2005 do 31.12.000 Općina Novi Grad Sarajevo Br. sredstva 2007.000 430.pol.000 Kandidova ni Socijalni zaštita porodice.351.500.000 100.500. sve općine Djelimično provedena studija izvodljivost Kandidovan i visoki prioritet Ostalo Muzeji 2006. sve općine Djelimično provedena studija izvodljivost .000. Općina Iliža Budžet 350. Obrazovanje Osnovno obrazovanje 2004 do 2006.2008.3/05 po rebalansu Budžeta za 2005.2008.485 350.000 1.000 Kanton Sarajevo.000 1. omladine i žena 2006 – 2008 god Min. datuma I ličnosti iz perioda odbrambenooslobodlačkog rata 1992 – 1995 godine Projekat obilježavanja vatrenih tačaka opsade I odbrane Sarajeva Kandidovan i visoki Prioriteti Zav.12. soc.2008 Minist. Školst-zaposlen. I spomen obilježja 2006 do 31. Ministarstvo za boračka pitanja Budžet 500.000 Kanton Sarajevo. raseljena lica I izbjeglice B 1 Kandidovani projekti Dogradnjai opremanje objekta službe socijalne zaštite Novi Grad 7.000 551. sve Općine B 1 2 Kandidovani projekti Projekat obilježavanja značajnih dogañaja.500. Finansijer Način finansira nja Vrijednost projekta Ukupno osig.000 551.000 50. 1 Izgradnja OŠ u Naselju heroja Sokolje.000 Kanton Sarajevo.000 12.000 150.651.g Status projekta Sektor Podsektor Period impl.000 13.2. za rad.000 19.000 KM za ureñenje grañevinsko g zemljišta 3 Projekat rješavanja stambenih potreba boraca – branitelja _Tekući u impl.485 350. Općina Novi Grad Sarajevo UKUPNO: Ministarstvo za rad.485 3. Sred.701.000 200.000 551.000 200.750.2008. P. Stamb.000 Kanton Sarajevo.800.000 Djelimično provedena studija izvodljivost Ostalo Muzeji 2005 do 31.000 200.690.000. djece.000 430.485 3.12.000 970.485 3.500.000 32. A Naziv projekta Tekući projekti Vlada Kantona Tekući u implement.940. Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Sektor za društveno – ekonomsko planiranje Organizaciona jedinica za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvoj Kantona Sarajevo “Program javnih investicija Kantona Sarajevo 2006-2008” R. Za boračka pitanja Budžet 26.12.000 150.160.000 21. Za boračka pitanja 2 Projekat zapošljevanja demobilisanih boraca Tekući u impl. Realizacija sa 2005. ras . Za boračka pitanja Budžet 72.000 40.485 4.000 13.Za zdrav.2007 Minist.000. socijalnu politiku. Sporazuma 11-14-1130718. Ministarstvo za boračka pitanja Budžet 900.000 30.000 45.g ONG Sarajevo Budžet Budžet 4. Lokacija Napomena 2008. sve Općine U planiranim sredstvima za 2006.godinom Planirana 2006.g.660.

2005.000 Novo Sarajevo Djelimično provedena studija izvodljivost Kandidovan i srednj prioriteti Ostalo Muzeji 2006. Centar.000 2.000 200.2008 Sarajevogas Kanton Sarajevo F BiH Vl. Zdrav.555. Kanton Sarajevo Budžet 3. konsul.044. sve općine Djelimično provedena studija izvodljivost Ministarstvo zdravstva A Tekući projekti Projektna studija – pripremlje na procjena uticaja na okolinu – sprovedena studija izvodljivos ti 1 Nabavka medicinske opreme JU Dom zdravlja Sarajevo Tekući u implement Zdravstvo Prim. I distribucija vode Energetika 22.428 3.000 200.500.3 4 Projekat uzgradnje memorijalnog centra na brdu “ŽUĆ” Projekat obilježavanja većih stradanja grañana Sarajeva u periodu agresije 1992 – 1995. – 12.000 200.000 3 Sistem daljinskog nadzora I upravljanje nabavke distribucije gasa Tekući u implement.2008.000 100.000 200.2008.728. Budžet Budžet 220. Ministarstvo za boračka pitanja Budžet 2. do 31.2004.000 Kanton Sarajevo Ministarstvo prostornog ureñenja A Tekući projekti Općina Novo Sarajevo.000 180. I spec.000 406. Novi Grad .12.000 200.016 3.000 808. Ostalo – sakup. Centar.500. Hadžići I Ilijaš Općina Stari grad. 02-05336115/05 Pripremlje na procjena uticaja na okolinu 1 Uzgoj I zaštita šuma U Kantona Sarajevo Tekući u implement.000 600. Poljopriveda. Kanton Sarajevo Budžet 15.000. zaštite 06.04.000 192 . do 15. do 30. do 01.000 40.000 Kanton Sarajevo.400 2. Vogošća.000.2004. Ministarstvo za boračka pitanja Budžet 400.000 180.221.000 3. Vogošća.000 1. Novi Grad.214.06.000 350.214.god.000 2. Centar.10.300.256 930.000 1.000 100.000 Kanton Sarajevo Ministarstvo privrede A Tekući projekti Zaključak Vlade KS br.256 930.995 600.000 200. Prečišć. do 31.01.300. Energetika Elektroenergetski 01. Novi Grad I Ilidža Općina Stari grad. Novo Sarajevo. Prirodni gas 01.12.949.10.2005. Ministarstvo zdravstva Budžet 600.416 7.000 40. šumarstvo I vodoprivreda Šumarstvo 01.256 2 Rekonstrukcija vodovone (8km) I kanalizacione mreže Vodoprivreda Tekući u implement.2006 Kanton Sarajevo KJKP “Toplane” Budžet 930.2005 do 31. Ilidža I Nisu predviñena sredstva u Budžetu za 2006.000 1. Nisu predviñena 1 Projekat mjerača utroška toplotne energije ispred/u objektima – I i II faza Tekući u implement.000 100.2008.000 960. Novo Sarajevo. učeš.2005.12.08. godine Kandidovan i visoki prioriteti Ostalo Muzeji 2006.2007.12. Ilidža.

850. Energetika Kanton Sarajevo F BiH Prirodni gas 01.000 3.2010.000 200.000 606. do 30.530.000 950.10. god Kanton Sarajevo Budžet 200. sanacija I adaptacija vjerskih objekaa Rekonstrukcija hortikulturnih sadržaja (aleje.06. Energetika 01. Istor.000 100. Kult.god 2 Sanacija klizišta u Kantonu Sarajevo Kandidovan i projekti 2006.000 370.000 Kanton Sarajevo 3.000 2.000 100.000 Kanton Sarajevo Kanton Sarajevo Kanton Sarajevo Kanton Sarajevo 7 2006. parkovi.000 Općina Centar.000 850.10.2002.god Nisu predviñena sredstva u Budžetu za 2006. I prir.000 400.000 Kanton Sarajevo 6 Kandidovan i projekti Kandidovan i projekti 2006. RZC Pionirska dolina) Realizacija programa radova na spomenicima baštine Odlagalište komunalnog odpada “Smiljevići” Izrada prostorne planske dokumentacije Izgradnja I rekonstrukcija javne Kandidovan i projekti Deminiranje Kultura.170.god Kanton Sarajevo Budžet 650.000 Budžet 1.000 70.000 300.500.000 B Kandidovani projekti Kanton Sarajevo 1 Rekonstrukcija krovnih kotlovnica Kandidovan i projekti Energetika Elektroenergetski Prosotrno ureñenje Klizišta 3 Deminiranje ugroženih područja u Kantonu Sarajevo Rekonstrukcija.000 100.god Kanton Sarajevo Budžet 300.000 100.10. KJKP “Toplane” UKUPNO Budžet Vl. ureñenje Prost.god Kanton Sarajevo Kanton Sarajevo Budžet Budžet 606.2008 Kanton Sarajevo F BiH Vl. ureñenje Kom. sport I religija Zaš.god Kanton Sarajevo Budžet 200. planiranje Energetika 2006. imobilijar. Nas.000 50.000 200.god Kanton Sarajevo Budžet 400.000 1.100.000 100.000 250.2008 Vl.000.god 2006.12.god.000 250.000 8 9 Kandidovan i projekti Kandidovan i projekti 2006.2006.000 500.000 50.000 sredstva u Budžetu za 2006.000.god.nas Prost.000 650.000 550.000 Prirodni gas UKUPNO 10. do 31. UKUPNO 1. Učešće 100.000 193 .100. do 30.000 100. staze.000 01.000 Kanton Sarajevo 5 Kandidovan i projekti Prosotrno ureñenje Zaštita okoliša Kultura sport I religija Zaš.000. Nisu predviñena sredstva u Budžetu za 2006.000 Budžet 5. higijena Prost. Novi Grad I Hadžići 3.000 300.000 150. 3.000 Nisu predviñena sredstva u Budžetu za 2006.500.600.000 3.000 400.000 1. kalibraciju I baždarenje malih I srednjih plinomjera Tekući u implement. učešće.700.000.god Nisu predviñena sredstva u Budžetu za 2006.170.2005.000 Kanton Sarajevo Kanton Sarajevo 4 Kandidovan i projekti 2006. 2006.Istočno Sarajevo UKUPNO Sarajevogas 4 Izgradnja laboratorije za servisiranje. učeš.000 600. travnjaci.000 300.000 2. Budžet Budžet 1.000 250..000 Sarajevogas 5 Sanacija unutarnjih gasnih instalacija I dimnjaka na gasnom sistemu Kantona Sarajevo Tekući u implement.istor I prir.000 Općina Novi Grad Sarajevo 200.000 100.03.000 100.000 250.kult.000 200.god Kanton Sarajevo Budžet 150.

0. Centar.000 800.200.000 400.000 1.000 1.000 1. Promet 22.000 400.10 rasvjete na području Kantona Sarajevo Izgradnja I rekonstrukcija vodovodne I kanalizacione mreže Općina Novi Grad Elektroenergetika Vodoprivreda Kandidovan i projekti Distribucija vode 2006.2006 do 01.000 180. Ilidža.2006.2004 do 12.000 1.000 400.god Kanton Sarajevo Kanton Sarajevo Budžet Budžet 350.2007 UKUPNO: Kanton Sarajevo KJKP “Toplane” Lokalni/Strani Lokalni/Strani 02.000 Općina Novi Grad Sarajevo Općina Novo Sarajevo.000. EBOR 1 194 .000. Hadžići I Ilijaš Sedam Općina Kanton Sarajevo Sedam Općina Kanton Sarajevo Nisu predviñena sredstva u Budžetu za 2006.000 Devet Općina Kantona Sarajevo Stari Grad. Nisu predviñena sredstva u Budžetu za 2006.04.000 Kanton Sarajevo 3 B Vlada K.000 800.01.500. Učešće Donacija Kredit 4.01. Ministarstvo prometa I komunikacija A Tekući projekti Projektovanje vertikalne signalizacije Centar za upravljanje I nadzor nad radom semaforiziranih ras.000 11 Nastavak projekta mjerača utroška toplotne energije ispred/u objektima – III faza Vl.000 800.2009 UKUPNO: Kanton Sarajevo Kandidovan i projekti Prostorno ureñenje JKP “PARK” 2006 . Sarajevo Kandidovan i visoki prioriteti Promet 18 mjeseci Gras UKUPNO: Budžet Kredit 400.000 2.000 400.2006 do 01.000 2.000.000.2011 UKUPNO Kanton Sarajevo Energetika Kandidovan i projekti Elektroenergetski 01. Novi Grad .000 800.540 186.000 136.2011 KJKP “Toplane” UKUPNO: Kanton Sarajevo KJKP “Toplane” Lokalni/Strani Lokalni/Strani Budžet Vl.000 300.god.000.god.000 Općina Novi Grad Sarajevo 15 Općina Novi Grad Sarajevo Nisu predviñena sredstva u Budžetu za 2006.000 Budžet Vl.200.000.000 400.000 2 Tekući u implement. do 30.000 280.540 50.04. Učešće Kandidovan i projekti KJKP “Toplane” Energetika Elektroenergetski 01.06.000 4.2007 Budžet Učešće Kredit 2.000 Budžet Vl.2007 UKUPNO: Budžet Vl.2004 do 22. Nisu predviñena sredstva u Budžetu za 2006.540 4.000 100.000 2.god. Učešće 10.2007 do 01.000.000.01. Toplotne en. Izgradnja hale za modernizaciju tramvaja u KJKP “GRAS” Kandidovani projekti Izgradnja trolejbuske mreže do Aerodromskog naselja Ministarstvo prometa I komunikaciaj Ministarstvo prometa I komunikaciaj GRAS GRAS/Banka Tekući u implement.000. Nisu predviñena sredstva u Budžetu za 2006.01.200.000 260.860.000 800. Centar. Promet 12.860. Novi Grad I Ilidža 1 Tekući u implement.000 Općina Novi Grad Sarajevo Ino banka. Distrib.03.000.000 1.god.2006 Budžet 280.000.000 1.god. 12 13 14 Sistem daljinskog upravljanja I kontrole II I III faza Završetak rekonstrukcije na postrojenjima za proiz. I trans.000 400.000 350. (II faza) Postrojenje za kombinovanu proizvodnju cca 5 MW toplotne I 5 MW električne energije (mala kongeneracija) Proizvodnja crvene kalifornijske gliste sa proizvodnjom Lumbrihumusa Energetika Kandidovan i projekti Elektroenergetski Energetika Kandidovan i projekti Elektroenergetski 01.000 1.000 186. Učešće Donacija Kredit 2. Promet 8 mjeseci UKUPNO: 1.01.000. Učešće 8.000 350.

000 3.000 2.2008 Ministarstvo prometa I komunikacija Budžet 20.2 Sanacija I rekonstrukcija tramvajske pruge u Sarajevu Promet Kandidovan i visoki projekti Prometna infrastruktura Vlada K.2005.000 1.000 200.950.000. Fond 8.500.000 Više Općina 4 195 .000 Djelimično pripremlje na procjena uticaja na okolinu I sprovedena studija izvodljivos ti Djelimično pripremlje na procjena uticaja na okolinu I sprovedena studija izvodljivos ti Djelimično pripremlje na procjena uticaja na okolinu I sprovedena studija izvodljivos ti Djelimično pripremlje na procjena uticaja na okolinu I sprovedena studija izvodljivos ti Direkcija za ceste Promet Rekonstrukcija prometnice Ilidža Bašćaršija Tekući u implement.000 3. Prometna infrastruktura 2008 Ministarstvo prometa I komunikacija Budžet 50.000. pro.000 2 Općina Novi Grad Sarajevo I Ilidža 3 2005 do 2006 Općina Novi Grad Sarajevo I Ilidža Promet Južna longitudinala.000.000 Budžet Direkcija Općina Ilidža Promet Izgradnja cest Butmirska – Kasindolska M17 Tekući u implement.06.000 316.000.000 222.000 1 Promet Stupska petlja granica Kantona Sarajevo Tekući u implement. I etapa Tekući u implement.050.000 8.000 10.12.000 3.050.900. Budžet Vanbudž.000 4.06.100.000 8.900. Sarajevo Banka 24 mjeseca UKUPNO: Budžet Kredit 4.000.000 4. Prometna infrastruktura 07.900.000 5.00 8.400. Prometna infrastruktura Općina Ilidža 450.000 2.000.000 4.01.000 2. do 31.2007 Kanton Sarajevo UKUPNO: 12.000 Kanton Sarajevo Direkcija za puteve Kantona Sarajevo A Tekući projekti Min. Prometna infrastruktura 01.000 49.000 450.000 222.900 49.000 10. I kom.500.950.817 900.000 450.350.2005 do 31.050.900 10.950.000.400.

što zahtijeva odreñene promjene u sada važećim propisima. Ovim načinom značajno bi se uticalo na sve protivrječnosti razvoja i osiguralo da se naša naselja i teritorije prilagode svim savremenim zahtjevima socijalnih. veću saradnju sa grañanima. grijanja pa i ptt linija na bespravno grañene objekte. Ovakve pojave zasigurno da mogu u odreñenoj mjeri uticati na intenzitet bespravne gradnje. svu ozbiljnost i poljedice bespravne gradnje. tako i šire i zajedničko djelovanje na najvećem broju pitanja od čijeg pravovremenog rješavanja ovisi ukupno stanje u ovoj oblasti. djelotvornije i uspješnije anagažovanje inspekcije u pojedinim slučajevima bespravne gradnje:“ -Općinska služba za obnovu. upravitelja. kako u općini. općinskih i kantonalnih vlasti u održavanju i upravljanju stambenim zgradama. odnosno manje problema. isti posjeduje relevantnije podatke o oštećenim i saniranim objektima. uključivo i pitanje grañevinske rente.. dok je za saniranje ratnih šteta na stambenim objektima nadležan KS. *Moraju se vrlo ozbiljno i odgovorno sagledati postupci javnih preduzeća koja dozvoljavaju priključke struje. mogući su odreñeniji napori u okvirima općinske uprave što uključuje zajedničke napore resornih službi iz oblasti urbanizma. a 2004 godine novim zakonom preciznije su definisane nadležnosti etažnih vlasnika. ako bi se pravilno shvatile i dosljedno provodile. parcelacija i nadziñivanje. katastra. ekonomskih i kulturnih uslova življenja. . a s druge strane u pitanju su ozbiljne nezakonitosti za ovakva ponašanja. učiniti znatno efikasnijim i jednostavnijim. *Složenost i osjetljivost ove problematike nužno zahtijeva širu uključenost nadležnih struktura. Ako se to obezbijedi.g. te da je u saradnji sa Sarajevostanom od 1996. S tim u vezi su i ocjene da bi trebalo sagledati sadašnje kriterije i prema zahtjevu vremena izvršiti nužna prilagoñavanja u smislu da se otvori mogućnost šire primjene na već izgrañene i odavno useljene bespravno sagrañene objekte. značajno bi uticalo na stanje u oblasti grañenja i sve protivrječnosti s tim u vezi. što će uticati na brojnost ovakvih pojava. grañenja. A.”).3. Otuda razmišljanja da bi trebalo pojednostaviti i ubrzati postupak. *Stambena politika je takoñe značajan segment u ovim mjerama. vode. uspijevaju do momenta prinudnog uklanjanja ukroviti cio objekat. *Nadalje. *Nužno je postupak i proces pribavljanja tehničke dokumentacije naročito kad su u pitanju urbanističke saglasnosti i grañevinske dozvole. *Značajno pitanje predstavlja i dozvoljena legalizacija bespravnih objekata koja se mora organizovanije i brže provoditi. mimo naznačenih sadržajno više eksternih mjera. Nedavno usvojeni propisi oštrije sankcionišu ove pojave i odgovornosti nadležnih subjekata. razvoj i komunalne poslove raspolaže evidencijom zaprimljenih zahtjeva za sanaciju zajedničkih dijelova stambenih zgrada kolektivnog stanovanja (krovovi. liftovi.. zasigurno bi imale pozitivne efekte. Obzirom da je Kantonalno ministarstvo stambenih poslova nadležno za sanaciju ratom oštećenih stambenih objekata kolektivnog stanovanja. fasade) od 2001. sudova. godine vršeno snimanje ovakvih objekata. u kome vremenu investitori. tehničkih. U ovom zakonu utvrñena je obaveza općina za realizaciju “hitnih intervencija” na stambenim zgradama. ali isti ne predstavlja stvarno stanje stambene infrastrukture na području ove općine. što može doprinijeti da se i preventivnim mjerama utiče na svijest. godine. Prvi put donesen je Zakon o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanja zgradama od strane Skupštine KS 2001. *Ukoliko se radi o poslovnim objektima odobrenje za rad odnosno bavljenje odreñenom djelatnošću istog ne može se izdati prije nego objekat bude tehnički primljen odnosno dobije upotrebnu dozvolu. manje bespravne gradnje. *Oblast i problematika grañenja zasigurno zahtijevaju kvalitetniji proces planiranja i u tom pogledu odgovorniji odnos nadležnih institucija. Općinska služba za obnovu. ako su zatečeni na temeljima objekta u momentu kontrole. smanjit će se u dobroj mjeri intenzitet bespravne gradnje odnosno broj objekata koji se sada registruju kao bespravna gradnja. mjesnih zajednica. Neki pomaci su u tom smislu učinjeni. pažnju bi trebalo usmjeriti na nekoliko sljedećih važnih pitanja: *Prema sadašnjim propisima. procedura i postupak uklanjanja bespravno sagrañenih objekata traje duži period. Prijedlozi općinskih službi na popravljanju stanja u odreñenim oblastima -Općinska služba za inspekcijske poslove U cilju prevazilaženja teškog stanja u oblasti bespravne gradnje u narednim aktivnostima. ali još uvijek nedovoljno efikasni prema izraženoj problematici bespravne gradnje. Utvrñivanjem dugoročne politike korišćenja grañevinskog zemljišta. Predložene mjere. razvoj i komunalne poslove (izvod iz informacije za Općinsko vijeće “o stanju i poduzetim mjerama na sanaciji krovova i liftova.

što je pretpostavka u preuzimanju uloge organizatora i realizatora škole za obrazovanje odraslih. pripremljen je prijedlog Odluke o načinu provoñenja hitnih intervencija u kojoj su tačno utvrñene aktivnosti i nosioci aktivnosti za odreñene faze realizacije „hitnih intervencija“ na objektima kolektivnog stanovanja. Prijedlozi KJKP u cilju poboljšanja stanja u odreñenim oblastima -Prijedlog KJKP “Rad” dat je u socioekonomskoj analizi u tački 6. OŠ “Džemaludin Čaušević” ima dugogodišnje iskustvo u organizovanju i relizaciji pripremne nastave i vanrednog polaganja razrednih ispita. kontinuiranim radom mogli rješavati i preventivno djelovati na socio-patološku situaciju unutar porodica učenika. razvoj i komunalne poslove ažurirala svoje evidencije.) -Štampanje priručnika za djecu -Promocija saradnje sa vlastima. U cilju poboljšanja obrazovne strukture stanovništva uočava se poreba da se organizuje škola za odrasle. godinu namjerava na području ove općine investirati veća finansijska sredstva za sanaciju zajedničkih dijelova zgrada. te u saradni sa upraviteljima i savjetima mjesnih zajednica kandidirala nadležnom Ministarstvu prijedlog prioritetnih objekata za sanciju zajedničkih dijelova. 03. Nakon toga pristupit će se realizaciji projekta sa odabranim izvoñačem radova. Na ovaj način socijalni radnik i pedagog škole bi zajedničkim. -KJKP “Gras”.. Nakon usvajanja odluke pokrenute su aktivnosti na utvrñivanju prijedloga liste objekata na kojima će se izvoditi „hitne intervencije“ i isti je predložen Općinskom vijeću na usvajanje. Javni gradski prevoz C. u oblasti socijalne zaštite predlaže angažovanje socijalnog radnika sa odgovornošću za 2-3 osnovne škole. dobre prakse iz regije i svijeta) -Umrežavanje sličnih organizacija i kreiranje temelja za osnivanje državnog udruženja -Kampanja zagovaranja za Zakon o zaštiti životinja na državnom nivou -Promocija humanog pristupa zbrinjavanja životinja -Zagovaranje osnivanja centra za zaštitu životinja -Promocija volonterizma kroz edukaciju i kroz angažovanje istih -Radionica za djecu i mlade u osnovnim i srednjim školama – izgradnja svijesti -“Pet” terapija sa djecom sa invaliditetom (autizmom. U tom cilju je općinska Služba za obnovu. Kao loša praksa istaknuto da se i pored postojanja slobodne snage u postrojenjima KJKP “Toplane”. -KJKP “Toplane”. 715 osoba sa nepotpunom osmogodišnjom školom. Takoñe..1.2. dana 29. B. saradnja sa medijima i kreiranje različitog kreativnog promotivnog materijala 197 . zajključuje se da veliki broj odraslih osoba nema završenu osnovnu školu. Odluka je nakon provedene javne rasprave usvojena na sjednici Općinskog vijeća.Kantonalno ministarstvo za stambene poslove za 2006.4. za zagrijavanje novih objekata koji se nalaze u njihovoj blizini dozvoljava gradnja pojedinačnih kotlovnica na gas. plan poboljšanja stanja u ovoj oblasti dat je u socioekonomskoj analizi u tački 6. a što je predviñeno i pedagoškim standardima.. Obrazovanje – prijedlozi osnovnih škola OŠ “Džemaludin Čaušević” Prijedlog unapreñenja oblasti obrazovanja i socijalne zaštite Uvidom u kvalifikacionu obrazovnu strukturu populacije naše općine koja izmeñu ostalog broji i 245 nepismenih. 2006. kao i prijedlog objekata na kojima bi trebalo izvršiti hitnu sanaciju krovova. prijedlog objekata na kojima bi trebalo izvršiti hitnu sanaciju liftova. -Uklanjanje čvrstog otpada i upravljanje otpadom. prava životinja. U skladu sa Zakonom o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgradama.Energetska infrastruktura i snabdijevanje. godine. definisane obaveze općine da svojim aktima utvrdi način provoñenja hitnih intervencija na stambenim objektima. prikaz kapaciteta i instalisane snage kotlovnica dat je u socioekonomskoj analizi u tački 6. kao najčešće prve institucije kojoj se članovi porodice obraćaju za pomoć D. Udruženja grañana UG “SOS” za sprečavanje okrutnosti nad životinjama Prijedlozi za poboljšanje stanja u ovoj oblasti i drugo: -Edukacija o zaštiti životinja u lokalnoj zajednici (evropski standardi.3. direktno iz škole.

posebno kad je u pitanju uvoz hrane. Kakav primjer dajemo mladima? Kakvu im poruku odašiljemo? Želimo li im reći da su oni na margini ili da je obrazovanje na zadnjem mjestu? Neka tvornice žice i eksera. Trebaju nam I NATPISI TIPA: Molimo vas da ne gazite travu. Ako završim studij arhitekture i hortikulture. namjera mi je da to radim dobro i da bude svrsishodno. i sportske dvorane. doraditi ili upotpunosti promijeniti. ima li familijarnih i prijateljskih veza i štela. da ne pljujete po ulici. razvit ću dobre i obostrano korisne kooperantske odnose sa poljoprivrednim proizvoñačima i na našim ureñenim pijacama prodavat će se uglavnom domaći a ne uvozni proizvodi sumnjivog kvaliteta. neka i Avaza. da ne uništavate okoliš. ali to je ulaganje u mlade kako bismo dobili mentalno i fizički zdrave ličnosti.godine završiti fakultet. Ako bih bila pedagog ili psiholog ili općenito prosvjetni radnik. pravo ili ekonomiju. a zakonsku legislativu. neka i reciklaže otpada. i lijepo ureñeni i pametno osmišljeni parkovi. ali svejedno je. Ako završim fakultet političkih nauka. buduće korisne članove društva koji će se svojom pameti i svojim radom odužiti svojoj zajednici na najbolji način. neka i Zore. oplemenila bih ih ukrasnim drvećem i cvijećem. da modernizujem njenu upravu. Kad bih bila načelnik Općine. Premijera filma koji bi se zvao Začarani krug ili Mali ljudi – istinki heroji bila bi besplatna za sve grañane i održala bi se u velikoj kino – bašti negdje. Ne znam još tačno šta ću biti. U svakoj školi bih napravila malu ambulantu 198 . Ako budem režiser. galeriju itd. ne bih se nijednog trenutka dvoumila oko toga treba li najmnogoljudnijoj sarajevskoj općini gimnazija ( jedna ili dvije) i treba li zajedno sa Gradom konačno nešto učiniti da se napokon realizuje projekat izgradnje novogradske gimnazije. ali i nekog mladog autora – kipara. neka banaka. parkove. Valjda bi ljudi stekli naviku da se u skladu sa tim i ponašaju. Nije li sramota da nam gimnazijalci i 11 godina nakon rata žive i rade u ratnim uslovima. dodatno bih opremila prostore po školama (ako ne možemo izgraditi nove) gdje bi se djeca nakon obavezne nastave bavila slobodnim aktivnostima prema svojim sklonostima kako bi bila manje na ulici i manje pred televizorom na kojem gledaju sapunice i filmove sumnjive vrijednosti i slušaju muziku još sumnjivije vrijednosti. Napravila bih elaborat u saradnji sa NAŠIM I SVJETSKIM POZNATIM I PRIZNATIM INSTITUTIMA U VEZI S PROIZVODNJOM ZDRAVE HRANE. pokazujući čuda od junaštva i strpljenja kao i trpljenja. izdvojila bih one koji se znaju ponašati profesionalno i one koji to ne znaju pa vas gledaju poprijeko kad se pojavite kao da ste mu nasrnuli na vlastitu kuću. napravila bih neku vrstu diznilenda za njih gdje bi mogli sami ili sa svojim roditeljima provoditi svoje slobodno vrijeme i tako se rekreirati i razvijati svoju maštu. ima li mita i korupcije. i bioskop. za to seljake moramo stimulisati. neka i velikih trgovačkih centara. i šetališta za odmor. za razonodu. trudit ću se da općinu ojačam ekonomski i politički. da pomognete starijim i invalidima i sl. Oni zaslužuju da imaju svoje pozorište sa stalnim repertoarom domaćih i svjetskih dramskih pisaca. po neuslovnim prostorijama sa skoro nikakvom opremom. zamišljajući se u raznim ulogama. Izdvojila bih pismene od nepismenih i ukazala na potrebu njihovog opismenjavanja u svakom pogledu.Najbolji učenički rad na temu: MOJA VIZIJA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO 2015 2015. U koprodukciji sa televizijom snimila bih film o tome kako su grañani ove općine preživjeli četiri godine rata stanujući na prvoj odbrambenoj liniji. režirat ću predstave u novootvorenom Novogradskom pozorištu jer grañani ove općine zaslužuju malo više od Novogradskih dana kulture jedanput godišnje i dovoñenja pjevača sumnjivog kvaliteta u Akvu. to traži dodatni angažman stručnjaka i više novca. ja ću već imati 5 godina radnog staža. ali trebaju nam i škole. da ne bacate posvuda otpatke. recimo u C fazi. neka velikih auto-kuća. ako budem imala sreću da se zaposlim. i pozorište. jer ću do 2010. uredila bih postojeće trgove. i obdaništa.4. što god budem radila. za dušu našu. Takoñer bih snimila jedan dokumentarac o općinskim službenicima i u njemu bih pokazala koliko su službeni a koliko neslužbeni prema onima koji tu dolaze da rješavaju neke svoje probleme. a ne samo u pravopisnom. Uredila bih prostore za djecu. ponekom neobičnom fontanom i skulpturom nekog poznatog. da zaposlim prave ljude na prava mjesta koji neće biti tu zbog sebe već zbog općih interesa svih onih koji tu žive i potražuju neka svoja prava. da imaju bioskop. Naravno.

Maturantica Pete gimnazije Šarkinović Zlatana 199 . ali morate nam dati šansu. Ja sam maturant i dat ću sve od sebe da steknem što bolje obrazovane i na nama je svima da našu općinu učinimo što ljepšim mjestom za život. ali mislim da je i ovo dosta.(ljekar opće prakse i zubar) da djeca ne moraju za svaku sitnicu ići u dom zdravlja i gubiti vrijeme čekajući na pregled ili na opravdanje. potrebno je da Općina Novi Grad u svojoj Strategiji razvoja da prioritet zapošljavanja mladih kao i tome kako ovu općinu učiniti prijatnim i privlačnim mjestom za život Posebno. TO MORATE PLANIRATI U STRATEGIJI RAZVOJA. Imam ja još ideja. Da bih mogla da ostvarim svoje planove. Općina mora planirati kako riješiti problem maloljetničke delikvencije i donijeti plan preventivnih mjera da se delikvencija u korijenu spriječi. Opet smo na terenu obrazovanja i mladih i starijih .

socijalni projekti. soprtski tereni izgradnja nadvožnjaka 5. C-II borba protiv dorge i kriminala. zakon za liječenje ovisnika. projekti razvoja biznisa. zaštita životne sredine 22. Naselje heroja Sokolje 39 30 18 22 otvaranje fabrike.izgradnja kino dvorane 12. borba protiv II kriminala i narkomanije 13. mreže u Dobroševićima 2. kultura življenja. Otoka 50 37 4 30 obnova obdaništa parkin prostori i olimpijski bazen 21. razvoj PTT usluga 15. MZ Dobroševići 55 46 46 32 1 izgradnja vod. svega 1. Alipašino Polje A 2 33 26 12 11 3 realizacija projekata iz oblasti proizvodnje 20.068 814 467 505 29 . razvoj privrede. stambena problematika 8. Aneks 50 33 5 24 4 izgradnja osnovne škole i ambulante 18. Dolac i Buća Potok 137 119 61 101 izgradnja izletišta na Žuči i izgradnja ceste do deponije. izgradnja rampi za ivalide. sprotskih i kulturnih objekata 3. Šalter sala Općine 29 17 6 objekti za edukaciju mladih. obnova doma slijepih 11.š. regulisanje Vila saobraćaja u mirovini. Švrakino Selo III 50 38 41 12 ureñenje park šume Mojmilo i ureñenje zelenih površina 17.sanacija klizišta. Saraj Polje 55 51 30 40 izgradnja pošte. izgradnja garaža. izgradnja doma zdrvlja 9. izgradnja sprotskih terena i tvornice za zapošljavanje 4. obnova fasada zgrada. izgradnja pošte.zaštititi investicije uložene u infrastrukturu. Briješće 39 26 14 23 sanacija bespravne gradnje. Alipašino Polje A 1 33 28 4 6 ureñenje parkovskih površina i pokretanje proizvodnih pogona 19. 6. Dobrinja A i B 37 27 22 10 izgradnja bazena na Dobrinji. Dobrinja C 36 3'0 17 17 stambena pitanja. Dobrinja D 51 46 25 25 7. razvoj privrednih djelatnosti 14. Alipašin Most I 41 39 24 32 5 završiti regulacioni plan.5. Švrakino Selo II 50 43 36 27 legalizacija objekata. ANALIZA ANKETNIH UPITNIKA U MJESNIM ZAJEDNICAMA U OKVIRU STRATEŠKOG PLANA RAZVOJA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO DO 2015. Alipašin Most II 19 16 1 1 3 izgradnja fabrika. izgradnja o. urediti dječije vrtiće 16. Alipašino Polje C-I i 56 39 22 9 6 poboljšanja sigurnosti grañana. i kan. Alipašino Polje B I i B 58 47 16 10 2 podrška pokretanju proizvodnje. izgradnja tramvajske pruge 10. GODINE PRIORITETI PRIJEDLOZI Redni Mjesna zajednica Broj obnova i komunalne drugi broj anketa nezapoizgradnja usluge i problemi Najvažniji razvojni projekti slenost infrastruktu servisi re 1. Olimpijsko selo 50 26 32 41 projekti za sufinasiranje pripravnika. Staro Hrasno i Čengić 100 51 31 32 5 izgradnja proizvodnih objekata.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful