P. 1
1-Ekonomski Razvoj Skirpta Kompletna

1-Ekonomski Razvoj Skirpta Kompletna

|Views: 217|Likes:
Published by Tanja Ljoljić

More info:

Published by: Tanja Ljoljić on May 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2014

pdf

text

original

Ekonomski razvoj Pojam ekonomskog razvoja definisemo kao dugorocni proces odrzivog porasta proizvodnje i dohotka pracen strukturnim

poboljsavanjem pri njihovom stvaranju i raspodjeli ciji je cilj, u dugom roku, uvecavanje mogucnosti zadovoljavanja ukupnih potreba te zajednice(drzave),odnosno neprekidni porast zivotnog standarda, finansijske samostalnosti i politickih sloboda stanovnistva. KONCEPT EKONOMSKOG RASTA podrazumijeva povećanje količine proizvedenih dobara i usluga ili realnog dohotka u ukupnom iznosu ili po stanovniku u određenoj zajednici i vremenskom periodu. EKONOMSKI RAST je kvantitativna promjena ili širenje u ekonomiji jedne zemlje. Za potrebe mjerenja se koriste pokazatelji (GNP, GNPpc,GDP, GDPpc...). -Ekonomski rast se može ostvarivati na dva načina: a) povećanom upotrebom faktora – inputa i b) istom količinom faktora – inputa ali rastućom efikasnošću njihove upotrebe. KONCEPT EKONOMSKOG RAZVOJA obuhvata: ekonomski rast,transformacije u razvoju, promjene značaja inputa i zadovoljavanje ljudskih potreba-pocev od egzistencijalnih potreba najsiromasnijih , pa sve do onih koje se odnose na svestrani ravoj ljudske licnosti i stvaranja opstih pretopstavkih koje podsticu ljudsku kreativnost covjeka. Ovaj koncept obuhvata slijedeće sadržaje: -rast materijalne proizvodnje i usluga, rast realnog DP,realnog ND uz istove,mene strukturne promjene, -kvalitativne i kvantitativne promjene, -promjene izazvane dejstvom naučnog i tehničkog progresa, -promjene iz okruženja, -stvaranje uslova za svestrani razvoj ličnosti, -stvaranje mogućnosti da čovjek učestvuje u donošenju odluka za njegov život. Pri tome se razvoj tretira kao neodvojiva cjelina tri procesa: a) normativnog (realizacija određenih društvenih ciljeva); b) multidimenzionalnog (povezanost svih potreba pojedinca i zajednice i c) koherentnog (usklađivanje konfliktnih ciljeva). KONCEPT ODRŽIVOG - HUMANOG RAZVOJA izrazava nastojanje za uskladjivanje kvalitativnih i kvantitativnih strana razvoja. Ciljevi održivog – humanog razvoja: a) ekonomski: rast, efikasnost, stabilnost, b) socijalni: jednakost, socijalna kohezija, socijalna mobilnost, participacija, kulturni identitet, c) okolinski: zdrava okolina, racionalna upotreba obnovljivih resursa, konzervacija neobnovljivih. Za takav razvoj potrebni su: - politički sistem( koji osigurava efikasnu participaciju građana),- ekonomski sistem(koji može stvarati viškove i tehnički progres),- društveni sistem(koji rješava napetosti iz disharmoničnog razvoja), proizvodni sistem(koji poštuje obavezu čuvanja ekološke osnove za razvoj), tehnološki sistem(koji stimuliše održive modele trgovine i finansija), administrativni sistem (koji je fleksibilan i samokreativan). Indeks humanog razvoja uzima u obzir 4 pokazatelja: 1.očekivani životni vijek,2.stopa pismenosti odraslih,3.prosječne godine školovanja,4.društveni proizvod po stanovniku. FAKTORI EKONOMSKOG RAZVOJA U grupu faktora od kojih neposredno zavisi privredni rast navode se sljedeci: - rast obima, kvaliteta i efikasnosti koriscenja znanja; -rast obima, kvaliteta i efikasnosti koriscenja sredstava za proizvodnju; -prirodna sredina; -porast brojnosti radnoaktivnog stanovnistva; -produzavanje radnog vremena; -povecanja intezivnosti rada. U grupu posrednih faktora : privdni sistem, ili u uzem smislu svojinski odnosi; - politicki sistem ili u uzem smislu politcki rezim i uloga drzave ili u uzem smislu validna ekonomska politika. SOPLJNI I UNUTRASNJI FAKTORI -Spoljni: 1) iz prirodnog okruzenja (velicina zemlje, prirodna bogastva,klima...), 2) iz drustvenog okruzenja ( politicki sistem zemlje, kadrovski i materijalni potencijal naucno istrazivacnog sistema ...), 3) iz medjunarodnog ekonomskog okruzenja (promjene u medjunarodnoj podjeli rada,izazvane promjenama u ekonom.razvijenosti pojedinih zemlja...), 4)iz medjunarodnog drustvenog okruzenja. -Unutrasnji: 1) proizvodna struktura, 2) nivo proizvodne tehnike, 3) rasplozivost strucnim kadrovima, 4)razvijenost i efikasnost sistema upravljanja. EKONOMSKI I NEEKONOMSKI FAKTORI -Neekonomski : politicki sistem, medjunarodno ekonomsko i politicko okruzenje, polozaj covjeka u drustvu, drustveni polozaj nauke i materijalnih uslova za njen razvitak, istorijsko nasljedje i tradicije u pojedinim oblastima drustvenog zivota, odmbranbeni sistemi. LISTA RAZVOJIH FAKTORA- stanovnistvo , prirodni i energetski resursi, kapital-kapitalna dobra, tehnoloske promjene. STANOVNISTVO (LJUDSKI-HUMANI KAPITAL)

KAPITAL-KAPITALNA DOBRA Kapitalom oznacavamo fizicki kapital koji predstavlja kolicinu novca koja je ulozena u neki oblik imovine-kapitalna dobra (opreme.). Sredstva. u zavisnosti od toga kakav je odnos izmedju broja stanovnika u uzrastu koji. mehanicki porast-prirastaj koji predstavlja razliku izmedju broja iseljenih (emigranti ) i useljenih ( imigraniti ) stanovnika u odredjenom periodu u odnosu iz zemlje. Djelovanje prirodnih resursa na strukturu i efikasnost razvoja ide u dva pravaca: neposredno (u smislu formiranja teritorijalne strukture proizvodnje privrede) i indirektno (preko troskova eksploatacije i reprodukcije prirodnih resursa). materijalna i nematerij). racionalana alokacija i koristenje prirodnih resursa. tehnoloske promjene. odnosno tok prosirene drustvene reprodukcije. Demografske i ekonomske investicije .mobilizacija prirodnih resursa za razvoj.potrebno je ukazati na cinjenice da se znacaj ljudskog faktora ne mjeri i ne izrazava njegovom brojnoscu . Pretvaranje novcane akumulacije u realnu akumulaciju (faktore procesa proizvodnje) u cilju nastavka proizvodnje je proces investiranja. Podjela ukupnog stanovnistva iz pozicije ekonomske aktivnosti : ekonomsko aktivno stanovnistvo-radna snaga i ekonomski neaktivno stanovnistvo. prema strukturu bruto akumulacionog fonda ( brutno i neto akumulacija). Ukupan broj stanovnika: prirodni prirastaj –porast koji predstavlja razliku izmedju broja rodjenih (nataliteta) i borja umrlih (mortaliteta) stanovnika u odredjenom periodu. odnosno kvantitetom. Osnovni faktori-determinante investicija su: kamatna stopa. stiumulisanje aktivnosti na sektor supstitucije neregenerativnih prirodnih resursa i obezbjedjivanje normalnih naknada ali i uvecanje reproduktivnog dijela prirodnih resursa i prirodne sredine. vodeni resursi. Investicija podrazumjeva nabavku :-masina. Obrazovni nivo stanovnistva. izdrzavana lica. odnosno nivo akumulacije zavisi od dva faktora: dostignutog nivoa razvijenosti odredjene zajednice i proporcije pri raspodijeli novostvorene vrijednostinacionalnog dohotka na fond akumulacije i fond potrosnje. Ucesce akumulacije u novostvorenoj vrijednosti-nacionalnom dohotku izrazava se stopom akumulacije koja se izracunava kao odnos akumulacije i nacionalnog dohotka. Akumulacije se najcesce razvrstava u sljedecem smislu: prema djelatnosti ( privredna i neprivredna). Za ekonmski razvoj u tom smislu od posebnog znacaja su osnovni proizvodni fondovi (fixni fondovi) . nego prvenstvenom njegovim kvalitativnim karakteristikama. zaliha robe i materijala. Obim. energo. starci. a preko toga i na sve druge funkcije drustva. radni kontigent (radno sposobni status) u odnosu na onaj dio ukupnog stanovnistva koji to nije u stanju (djeca. Akumulacija-predstavlja dio novostvorene vrijednosti nacionalnog dohotka kojim se obezbjedjuje stalno prosirivanje materijalne osnove proizvodnje. alata i opreme. Zdrastveno stanje stanovnistva-zdravlje ljudi se sve vise tretira kao faktor sa dugorocnim dejstvom na privredni razvoj. -gradjevinskih objekata.infrastrukture) i investicije s ciljem da se tom imovinom proizvode dobra i usluge. zgrade. fiksni fondovi neproizvodnog karaktera i fondovi koji ulaze u javna dobra. svi koji obavljaju odredjnu aktivnost ali nemaju zasnovan radni odnos. mineralni.. Osnovni zadaci pri upravljanju prirodnim resursima su:maxim. da li sluzi prozivodnji ili ne (proizvodna i neproizvodna). bolesni i dr). tj.prema oblicima u kojima se javlja(novcanai realna. etnicki sastav. zdrastveno stanje stanovnistva.tzv. ocekivani profit. perspektivni ili potencijalni resursi). sa stanovista poznavanja-spremnosti za eksploataciju. prema porijeklu iz prirodnog prostora (kosmicki resursi. nezaposleni.Analizi stanovnista moguce je pristupiti iz tri najznacajnija aspekta:ljudski potencijal. .. -Ekonomski neaktivno stanovnistvo cine: lica koja imaju vlastite prihode. istorija nasljedja. obrazovni nivo stanovnistva. izvori akumulacije se obezbjedjuju na dva nacina: osnovni izvori (rezultati procesa proizvodnje) i dopunski izvori – negativni(amortizacija) i pozitivni ( racionalnost).Taj kvalitet izrazava se u najvecoj mjeri stepenom obrazovanja i kvalifikovanosti. resursi iz utrobe zemlje i resursi biosfere). normalno. Bruto investicije obuhvataju ulaganja namjenjena obavljanju jednostave(proste) i slozene(prosirena) reprodukcije. omogucuje ucestvovanje u proizvodnji.Uobicajno se pod radnosposobnim stanovnistvom tretira uzrast od 15do 65 godina (zene do 59).Zdravlje ljudi je uvijek bilo i uvijek ce biti faktor koji se odlikuje izuzetnim i mnogostrukim uticajem na ekonomski razvoj. -Ekonomski aktivno stanovnistvo –radnu snagu cine : svi zaposleni.zaliha robe i materijala. resursi kratkog roka. PRIRODNI I ENERGETSKI RESURSI – pri podjeli resursa susrerecemo ove klasifikacije : prema vrsti resursa(zemljisni.masine.odakle potice(vlastita i tudja). Starosna struktura stanovnistva utice na ekonmski razvoj . Ljudski potencijal-uloga i znacaj ljudskog potencijala moze se prikazati u tri relevantna aspekta: ukupan broj stanovnika. sa stanovnistva pripremljenosti za upotrebu ( tekuci. Neto investivcija predstavlja dio bruto investicija nakon odbitka amortizacije i stvaranja predusova za slozenu (prosirenu) reprodukciju. odnosno znanja i radnog iskustva u funkciji uspjesnog ekonomskog razvoja.

u zavisnosti od razvoje politike i ukupnog drustvenog sistema kao i od poejedine vrste faktora. aspekt regionalnog razvoja.Jasno se ispoljavaju bitne razlike izmedju uspjesnih i manje uspjesnih privreda u cjelini i ekonomskih aktera u pojedinim oblastima privredjivanja. invencija jos ne znaci nemiovnost automatskog ispoljavanja sljedece faze tehnoloske promjene.razvoja i dugorocne teorije ekon. stepen integrisanosti proizvodnje. odnosno platnobilansni. Taj pojam se cesto oznacava i sljedecim terminima:pronalazak. najvise zahvaljujuci naucnom i tehnickom progresu.. Naucna i tehnicka dostignuca djeluju na stepen limitiranosti faktora u dva suprotan smejra: pronalaskom ( npr.iz aspekta odnosa selo-grad i dr. s ozbirom na izvore sredstava ( investicija iz domacih sredstava i investicija iz inostranstva). DIFUZIJA je faza tehnoloskog unaprdjenja koju karaterise proces najsire primjene inovacije.. TEHNOLOSKE PROMJENE Svaka tehnoloska promjena. s obzirom na odlucivanje (individualne i javne investicije). spoljnotrgovinski. EKSTEZIVNI TIP ekonomskog razvoja predstavlja razvoj pri kojem se njegovi rezultati pretezno ostvaruju kvantitativnim uvecanjem kapitala i broja zaposlenih. naucno istrazivanje ili naucno djelo. tj.zamjena jednih faktora drugim.na limitiranost najveci uticaj imaju: naucna dostignuca. dohodak postanovniku odrzavao na dostignutom nivou. raspolaganje minimalnim uslovima za premjestanje faktora iz jednih u drugre regione. odnosno unapredjenje prolazi kroz tri karakteristicne faze: 1) pronalazak (izum. odnosno tu odlucujucu ulogu preuzima tehnicko-tehnoloski progres. nastanak inovacije. na kratk rok malo sta podlijeze supstituciji. Cetri podijele investicije: kapitalno-intezivne.Pitanje supstitucije se moze postatrati iz niza razlicitih apsekata kao sto su: aspekt zaposlenosti. Sama po sebi. a svako uvecanje mobilnosti dovodi do njihovog brzeg ukljucivanja u proizvodni proces..razvoja). povecanje proizvodnje. SUPSTITUCIJA. Kod limitiranosti treba istaci tri momenta: limitiranost je opsta karakteristika prakticno svakog proizvodnog faktora. druga (kratkorocne teorije eko. INOVACIJA je faza tehnoloske promjene koja podrazumjeva proces realizacije neke nove ideje. stagnavije i uravnoteznog razvoja ). porast stanovnistva i politika koristenja razvojnih faktora. Ovi troskovi su vrlo razliciti. besplatnih dobara u dobra za koja se sve vise mora ulagati.aspekt proizvodnje. u velikoj mjeri opredjeljuje ukupne razvoje rezultate. Stepen drustvene mobilnosti pojedinih faktora opredjeljuju vrlo brojni elementi ekonomske i neekonomske prirode. rast ukupnog dohotka i dohotka po stanovniku. inovacija). MOBILNOST –faktora razvoja . . tehnicki progres. INKUBACIONI PERIOD je vrijeme koje je potrebno da se transformise invencija u inovaciju i to je najkriticnija faza u ocjenjivanju tehnoloske promjene. problem njihove supstitucije ima veoma dalekosezan uticaj na ekonomski pa i cjeloukupan drustveni razvoj. odnosno inovacija predstavlja novo rjesenje. Aspekt koji u znacajnoj mjeri utice na mobilnost faktora je visina troskova njihovog preseljenja. obrazovanje. svim ostalima faktorima moguce povecati njihovu mobilnost do odredjene ganice. Ekonomske predstavljaju iznos investicije iznad nivoa demografskih koje obezbjedjuju ekonomski razvoj.tj.endogene teorije ekon. Ako izuzmemo fizicki poptuno imobilne faktore. tj. 2) prva prakticna primjena (inovacija) i siroka primjena pronalaska ( difuzija). u elektronici ili u hemojskoj industriji porasla je limitiranost nekih prirodnih materija).Demograske investicije predstavlaju iznos koji se investira kako bi se.dakle ubrzanom akumulacijom i koriscenjem rezervi radne snage. Medju takve elemete mogli bi se ubrojiti: oblici svojine na pojedine faktore i metode drustvenog regulisanja uslova pod kojima se ti faktori mogu koristiti.razvoja). zbog porasta stanovnistva. naucno –istrazivacki rad. Tehnicki progres povecava limitiranost cistog vazduha i vode pretvarajuci ih od slobodnih. Limitiranost razvojih faktora moze se posmatrati kao apsolutna i relativna. opsti nivo limitiranosti svih razvojnih faktora stalno raste bez obzira na pojedinacna odstupanja. jedna od mogucih podjela je ova :prva ( teorija uzleta. drugim pronalascima (npr. Politikom koristenja proizvodnih faktora moze se ublaziti stepen limitiranosti pojedinih faktora.. obrazovano-intezivne i istrazivacko-intezivne. posotojeci sistemi privrednog i drustvenog upravljanja. treca (tradicionalne teroije ekon. Stalno rastuci broj stanovnika u nekim dijelovima svijeta utice na limitiranost zivotnog prostora i sve jace namece problem proizvodnje hrane. TEORIJE EKONOMSKOG RAZVOJA Nalazimo mnogobrojne i razlite podjele teorija ekonomskog razvoja.plasticnih masa otpala je limitiranost prirodnih vlakana u textilnoj industriji). Na dugi rok sve podlijeze supstituciji. dok u sasvim kratkom roku nista sto je znacajnije ne podlijeze supstituciji. INTEZIVNI TIP rezultate izvodi iz porasta produktivnosti.tako da navedeni momenti postaju odlucujuca pitanja ekonomskog razvoja. -Investiciona ulaganja : s obzirom na podrucja ulaganja ( privredne i ne privredne). moderni metodi upravljanja. limitiranost pojedinih faktora podlijeze stalnim promjenama i vrlo je dinamicna. razvoja i nove ili tzv. radno-intezivne. prije svega proizvodnih faktora. IZUM-INVNCIJA je faza tehnoloske promjene koja predstavlja radjanje nove ideje.. LIMITIRANOST.

razvoja. Faza masovne potrosnje je rezultat izvanredno naraslih proizvodnih mogucnosti pojedinih zajednica stvorenih novim tehnologijama. U fazi stabilnosti ili zrelosti dolazi do postepene promjene propulzivnih sektora u korist onih koji proizvode finalne proizvode visih faza obrade i u njima sadrzane vise dodatne vrijednosti.neke od njih ukljucuju i faktor tehnoloske promjena. skola dugorocnog rasta sa konjukturnim ciklusima i postepenim uvecavanjem stope ekon. Kao tri najvaznija pravaca ovih teorija navode se : skola stagnacije. kako u visoko razvijenim tako i u nerazvijenim odnosno zemljama u razvoju. STAGNACIJE I URAVNOTEZENOG RAZVOJA TEORIJA UZLETA –u ovoj teoriji se postavlja teza da sva drustva prolaze kroz pet faza ekon. stvaraju se centri finansijske.TEORIJA UZLETA. TEORIJA MEDJUNARODNE ZAVISNOTI. -Teza o dualnom razvoju svijeta razmatra dualno drustvo. zaposlenosti i koncetracije moci. TEORIJA URAVNOTEZENOG ODNOSA –polazi od kritika prethodnih teorija (uzleta i stagnacije) i istice da je razvoj u sustini i na dugi rok uravnotezen proces u kojem ekonomija pojedinih zajednica stalno i postepeno a ne skokovito krece naprijed.intezivnom primjenom znanja i na njemu zasnovanom tehnickom progresu.savjetnika iz agencija razvijeni zemlja koje pruzaju pomoc i multinacinalnih donatorskih orga.razvoja prikazan je u Teoriji uzleta 2)Teorija strukturnih promjena-usmjerava se na proucavanje procesa kojim nerazvijene privrede transformisu svoje domace privredne strukture sa naglasenom tradicionalne poljoprivredne na moderniju. b)forimiranje jednog ili vise propulzivnih(vukucih) sektora koji cijelu ekonomiju mogu da pokrecu. mijenja se struktura radne snage po sektorima.Oni smatraju da . socijalnu infrastrukturu cime se olaksavaju mogucnosti komunikacija imedju trzisnih partnera.a na osnovu toga i politicke moci. RAZVOJA-U tradicionalne teorije eko. 3)teorija medjunarodne zavisnosti i 4)neoklasicna teorija slobodnog trzista.razvila se kao rezultat rastuceg nezadovoljstva i razocarenja nerazvijenih zemlaja u modele faza i strukturnih promjena...rasta i proizvodnih inputa-posebno rada i kapitala. prvobitna akumulacija kapitala. U tom periodu vrsi se preraspodjela bogastva.razvoja svrstavaju se sljedece teorije: 1)teorija faza-etapa eko.da je moguce identifikovati te faze u razvoju i klasificirati pojedine zajednice u skladu sa tim fazama. NEOKLASICNE TEORIJE SLOBODNOG TRZISTA Centrali argumenti ove teorije je da su rezultati nerazvijenosti prouzrovani neadekvatnom alokacijom ogranicenih resursa. Kao osnovne pretpostavke za ostvarivanje ove faze navodi se : a) podizanje nivoa investicija na minimum 10% ucesca u raspodjeli BDP. -Model pogresne paradigme objasnjava nerazvijenost pogresnim i nepravilnim savjetima od strane nekompetentnih medjunarodnih experata. To su sljedece faze : 1)faza tradicionalnog drustva. KRATKOROCNE TEORIJE EKONOMSKOG RAZVOJA -ove teorije analiziraju matematicke odnose izmedju stopa ekon.mogucnost transfera tehnoloske inovacije i adekvatnih menadzerskih metoda i iskustava iz najrazvijenijih zemalja moze biti velika prednost manje razvijenih zemalja. 2)teorija strukturnih promjena. c) teza dualnog razvoja. TRADICIONALNE TEORIJE EKO. Osnovna namjena investicija su ulaganja u tzv.urbanizovaniju i raznovrsniju industrijsku proizvodnju i tercijalni sektor. DUGOROCNE TEORIJE EKONOMSKOG RAZVOJA – ove teorije koncentrisane su na istrazivanja dinamike dugorocnog ekonomskog razvoja. -Model nekolonijalne zavisnosti karakterise postojanje i produbljivanje razlika u razvoju pojedinih zajednica kao posljedicu dominacije svetskog kapitalistickog sistema u odnosima razvijenih i nerazvijenih. 2)stvaranje uslova za ekonomski uzlet-tranziciono drustvo. 1) Teorija faza-etapa eko. skola ekspolozije i kolapsa. U okviru ovog pristupa posotoje tri pravca razmtranja: a) model nekolonijalne zavisnosti. neadekvatnim politikama cijena i prevelikom drzavnom intervencijom od strane vlada zemlaja u razvoju. dolazi do depopulacije ruralnih podrucja. Faze –tranzicionog drustva. Prva faza (tradicionalnog drustva) je bilo vrijeme prelaska feudalizma u rani kapitalizam i pocetni period kapitalizma.Uz taj proces restruktiranja dolazi i do niza drugih znacajnih drustvenih promjena: intenzivira se proces urbanizacije.bogatih i siromasnih nacija i dijela bogastava i oaza bogastva u sirokom prostoru siromastva u zemljama u razvoju. c)uspostavljanje adekvatnog politickog. Faza uzleta (take-off) se tretira kao kratka faza u razvoju zajednice tokom koje razvoji proces postaje samoodrziv..navodi se nuzno dostizanje ucesca investicija u raspodjeli drustvenog bruto proizvoda kako bise omogucio razvojni proces.Ova faza dovodi do radiklane izmjene strukture stvaranja novih proizvoda. snizavaju se tazv transakcioni troskovi i dolazi do integracije nacionalnog trzista.razvoja. institucionalnog i drustvenog okvira pogodnosg za sprovodnjenje promjena. 3)faza uzleta-take off. 4)faza stabilnosti-zrela ekonomija i 5)faza masovne potrosnje.tzv. b) model pogresne paradigme. TEORIJA STAGNACIJE-bit ovog pristupa je da optimalna upotreba strane akumulacije.razvoja.

. ENDOGENE TEORIJE EKONOMSKOG RAZVOJA -Nastaju 80-tih godina proslog stoljeca i razvija se u tri verzije: Romerov model. sektor proizvodnje trajnih potrosnih dobara i sektor krajnjih dobara. tehnologija je slobodno dostupna i njena upotreba je besplatna. NOVE ILI TZV. vec zbog prevelikog mijesanja drzave. neskodljivo trziste. Ovaj model analizi prilazi iz pozicije razlikovanja tri sektora svake ekonomije: istrazivacki sektor. velikog poticaja (big push)-ovaj pristup podvlaci znacaj inicijalne.Oni smatraju da preveliko mijesanje u ekonomske aktivnosti usporava tempo razvoja. TEZA O DUALNOM RAZVOJU svijeta razmatra kao dualno drustvo. b) pristup javnog izbora. predstavnici ovog teorijskog parava smatraju da zemlje u razvoju imaju velikih problema sa ubrzanjem vlastitog razvoja ne zbog neadekvatnih aktivnosti razvijenih zemalja. -Kramerova teorija „O“-prstena—americki ekonomista M. kao i da svaki dio tog procesa bude realizovan na nivou najviseg moguceg kvaliteta kako bi se ostvarila maksimalna vrijednost konacnog rezultata. sada i u buducnosti. neadekvatnim politikama cijena i prevelikom drzavnom intervencijom od strane vlade zemalja u ekonomskom razvoju.ali prepoznaje i nesavrsensti trzista zemalja u razvoju pa je stoga neophodna drzavna intervencija radi otklanjenja tih nedostataka. Cijena proizvoda i faktora proizvodnje pokazuju tacne vrijednosti roba i usluga. trzista radne snage odgovaraju na adekvatan nacin na sve promjene u investicionoj aktivnosti. radnu snagu. kao i komplementarnost svih faktora koji u tome ucestvuju . -Romerov model-americki ekonomista P. drzavne korupcije. savjetika iz agencije razvijenih zemalja koje pruzaju pomoc i multinacionalnih donatorskih organizacija.Treci pristup. Njabolja je ona drzava koja se najmanje mijesa u ekonomsku aktivnost. Romer razvio je modl prema kojem razvoj nastaje unutrasnjim podsticajima u kojem analizira cetri bitna faktora takvog razvoja: kapital. c) pristup neskodljivog trzista. Ekonomska uloga drzave u ovom konceptu podrazumjeva : obuku radne snage. NEOKLASICNA TEORIJA SLOBODNOG TRZISTA Centralni argument ove teorije je da su rezultati nerazvijenosti prouzrokovani neadekvatnom alokacijom ogranicenih resursa.. U okviru ovog pristupa postoje tri modela: a) model nekolonijalne zavisnosti. POGLAVLJE IV CILJEVI-STRATEGIJE-POKAZATELJI EKONOMSKOG RAZVOJA 1 CILJEVI EKONOMSKOG RAZVOJA . koje se cesto veze uz intervenciju Svjetske banke. odnosno drzavne politike. b)model pogresne paradigme.preveliko mjesanje u ekonosmke aktivnosti usporava tempo razvoja. MODEL POGRESNE PARADIGME objasnjava nerazvijenost pogresnim i nepravilnim savjetima od strane nekompetetnih medjunarodnih eksperata. investicijske programe velikih razmjera. trziste proizvoda omogucije najbolje signale za investicije u nove poslove. Ovaj pristup prepoznaje postojanje mnogih nepravilnosti na trzistima faktora i trzisnih proizvoda zemalja u razvoju i smatra da makroekonomska politika ima kljucnu ulogu u omogucavanju funkcionisanja trzista preko neselektivnih trzisno neskodljivih intervencija. neimovno dolazi do slabljenja ukupnog razvojnog rezultata. -Teorija javnog izbora tvrdi da drzava ne moze da uradi nista kako treba. Za razliku od teoreticara zavisnosti. -Teorija tzv. -Pristup slobodnog trzista-trzista su sama po sebi efikasna. poticajne razvoje faze u kojoj narocito je naglasen znacaj investicije usmjerenih prvenstveno prema industriji i infrastrukturi. Prve dvije verzije smatraju da trziste treba da bud u potpunosti slobodno i da je svaka intervencija drzave nuzno zlo. Dijelovi i faktori razvojnog procesa treba da cine kompaktnu. pri cemu svi ovi procesi i faktori moraju biti visoko sinhronizirani i podjednako kvalitetni jer u slucaju da je samo jedan od njih manje kvalitetan ili svoju funkciju ne obavlja optimalno. inforamcije su savrsene i besplatne. Kramera slikovito izrazava razvojni proces kao cjelinu ogromnog broja ekonomskih procesa tokom cijeg obavljanja se mora obezbijediti njihova poptupna i cvrsta povezanost. c) teza dualnog razvoja. velikog potencijala (big push) i Kramerova teorija „O“-prstena. MODEL NEKOLONIJALNE ZAVISNOSTI karakterise posotjanje i produbljivanje razlika u razvoju pojedinih zajednica kao posljedicu dominacije svjetskog kapitalistickog sistema u odnosima razvijenih i nerazvijenih. humani kapital i tehnologiju.neraskidivu cjelinu. Konkurencija je efikasna. bogatih i siromasnih nacija i dijela bogastva i oaza bogastva u sirokom prostoru siromastva u zemljama razvoja. nacionalizaciju strateskih djelatnosti i dr. -Pristup neskodljivog trzista je uglavnom povezan sa dokumentima i preporukama Svjetske banke. TEORIJA neoklasicara ima tri verzije: a) pristup slobodnog trzista . neefikasnosti i nedostatka ekonomske motivacije u zemljama u razvoju. teorija tzv. Zbog neefikasnog djelovanja trzisnog mehanizma u ovoj fazi podvlaci se nezaobilazna uloga javne . mobilizaciju znacajnih finansijskih sredstava.takodjer zagovara funkciju slobodnog trzista.

podrazumjeva ostvarivanje maximalnih razvojnih rezultata sa minimalnim troskovima.rast zivotnog standarda i lakse rjesavanje broja socijalnih konflikata u drustvu. 3) rast efikasnosti. 5)ravnomjerna raspodjela i 6) porast zivotnog standarda. Strukturne promjene u proizvodnji. dok druge postepeno gube.stanova. c) stabilan nivo cijena-odsustvo inflacije.Pojam ekonomskog razvoja predstavlja jednu od najkompleksnijih drustvenih kategorija jer podrazumjeva mnogobrojne ciljeve drustvene. 4) reduciranje stope umiranja djece. izvoznih kapaciteta. 4 RAST EFIKASNOSTI – predstavlja jedan od najznacajnijih ciljeva ekonomskog razvoj jer izrazava odnos izmedju vrijednosti dobijenog rezultata i vrijednosti utrosenih ljudskih i materijalnih resursa. uravnotezen i stabilan ekonomski rast.odnosno rad obezbjedjuje covjeku status i socijalnu integraciju. zaposlenost koja omogucuje potpunije ekonomsko angazovanje radno sposobnog stanovnistva stvara uslove za drustvenu stabilnost i socijalni mir.odnosno pretpostavka rasta ekonomskog blagostanja. Ujedinje nacije usvojile su osam razvojnih ciljeva: 1) eliminisanje visoke stope siromastva i gladi. d) povoljna situacija u ekonomskim odnosima sa inostranstvom (odsustvo platno-bilansnog deficita i velikih inostranih zaduzenja ). 7)osiguranje odrzivosti prirodne sredine i 8) razvijanje globalnog partnerstva za razvoj. pracen strukturnim promjenama u proizvodnji .mogucnosti zadovoljavanja i hijerahije potreba stanovnistva. u ovisnosti od inteziteta . S individualnog stanovnistva.kao i proporcionalnosti uzmedju pojedinih makoekonomskih agregata. b)socijalnog) i c) psiholoskog. Mogu se navesti sljedci ciljevi : ekonomska i drustvena jednakost. U prvom slucaju zaposlenost se javlja kao stvaralac dobara. Ekonomski aspekt obiljezavaju dva momenta: zaposlenost kao faktor razvoja i zaposlenosti kao faktor raspodjele i potrosnje. zdrastvene zastite i dr. 3) promovisanje ravnopravnosti polova i boljeg polozaja zena. -prosirenje ekonomskog i drustvenog izbora. povecanje platezno sposobne potraznje. i dobijaju na znacaju i ulozi u tom procesu . ASPEKT STRUKTURALNIH PROMJENA –su dogadjaji u svim dijelovima ekonomske cjeline tokom procesa ekonomskog rasta ali su medju njima najvaznije one koje se dogadjaju u proizvodnji. obrazovanje za sve rastuci zivotni standard i dr. Najvazniji ekonomski ciljevi ekonomskog razvoja: 1) brz.razvoja i primjena modernih tehnologija i niza drugih drustvenih vrijednosti.a potom u raspodjeli dovode i do promejna u strukturi potrosnje. Socijalni i psiholoski aspekat imaju svoj znacaj i skoje karakteristike. 6) borba protiv HIV-a/AIDS-a. odnosno smanjivanje nezaposlenosti predstavlja jedan od kljucnih razvojnih ciljeva.Ekonmski rast javlja se kao imperativ. te smanjeivanje straha.dovodi do promjena u strukturi potrosnje.tako i od svojine sto. 4) ekonomska otvorenost. raspodjeli i potrosnji. Visa stopa ekonomskog rasta obezbjedjuje povoljniju situaciju i za rjesavanje nekoh drugoh znacajnih ekonomskih problema kao sto su:smanjivanje nezaposlenosti.rast proizvodnje materijalnih dobara i usluga je preduslov za povecanje zivotnog standarda ljudi. -povecavanje standarda zivota i samopostovanja pojedinaca.zaposlenost. Aspekt uravnoteznosti procesa ekonomskog rasta takode podrazumjeva ulogu i znacaj optimalnog odvijanja kontinuiranog procesa ekonomskog rasta na cjeloukupnoj teritoriji pojedinih zajednica. Identifikuju se tri razvojna cilja: -veca porizvodnja dobara za zivot. Strukturne promjene u procesu proizvodnje izrazavaju se pojavom novih djelatnosti pri cemu se neke od njih razvijaju brze od drugih.omogucuje potrosnju i zadovoljaca covjekove potrebe.Visoka stopa zaposlenosti u trzisnim uslovima privredjivnja znaci potpuno koristenje raspolozivih kapaciteta. O zaposlenosti se moze govoriti iz pozicije tri razlicita ali medjusobno povezana aspekta: a)ekonomskog. 3 RAST ZAPOSLENOSTI Rast zaposlenosti.tj. 5) poboljsanje zdravlja zena u reproduktivnoj dobi. 2 EKONOMSKI RAST Ekonomski rast. raspodjeli i potrosnji. u ovisnosti od brzine privrednog rasta. Nezaposlenost ima izrazene negativne psiholosko-socijalne efekte. i sirenje njihove raspodjele. tj. ekonomske i politicke prirode. Jos uvijek nema nijednog drustva u kojem su cak i neke od osnovnih potreba svih gradjana u potpunosti zadovoljene. tj. a u drugom postaje izvor prihoda.Ubrzani privredni rast pracen tim promjenama dovodi do porasta dohodaka stanovnistva i to kako onih od rada. odnosno snaznije povezivanje sa medjunarodnom privredom. ASPEKT STABILNOSTI EKONOMSKOG RASTA podrazumjeva : a) odsustvo jace izrazenih ciklusa ekonomske aktivnosti (konjukturnih procesa).poput hrane. 2) univerzalnost osnovnog obrazovanja. -iz aspekta promjena u raspodjeli ukupnog proizvoda na pojedine dijelove stanovnistva -iz aspekta promjena u raspodjeli novostvorene vrijednosti na dohotke rada i dohotke od svojine. b) odrazavanje sto nize stope nezaposlenosti. eliminisanje siromastva. nego i srazmjer u razvoju izmedju pojedinih djelatnosti i grana.kao prioritetan cilj. Strukturne promjene u raspodjeli mogu se posmatrati na slijedece nacine: -iz aspekta promjena u raspodjeli ukupnog proizvoda na fond investicija i potrosnje.S opsteg stanovnistva. malarije i druge bolesti. ASPEKAT URAVNOTEZENOG RASTA podrazumjeva ne samo srazmjer u dinamici razvoja ekonomije kao cjline. 2) rast zaposlenosti. .

b)alokativna efikasnost i c)distributivna efikasnost.nalaze u priblizno slicnim uslovima.Kriterij i velicina ucesca pojedinih subjekata u procesu raspodjele imaju bitnu i odredjujucu ulogu u njihovoj ekonomskoj i ukupnoj drustvenoj poziciji.vrlo razgranati naucno-istrazivacki centri koji privlace kadrove iz cijelog svijeta. Prilikom utvrdjivanja stepena nejednakosti u raspodjeli obicno se polazi od tzv.Tri oblika ekon. U savremenim uslovima. odabrani stepen specijalizacije posebno u industrijskoj proizvodnji . poprave ili promjene u teznji da time obezbojedi svoj ekonomski i socijalni status . najrazvijenijih drustava odnosi u raspodjeli su neprekidni izvor nezadovoljstva. Determiniteti ekonomske otvorenosti: velicina zemlje. -Staticka efikasnost izracunava produktivnost rada. 2) Na bazi sve obimije proizvodnje narastaju izvanredno veliki centri moci u svijetu : veliki proizvodni sistemi.tj. 7 PORAST ZIVOTNOG STANDARDA Smatra se da ravoj koji obezbjedjuje ubrzani porast proizvodnje automatski i ravnomjerno dovodi do porasta zivotnog i ukupnog drustvenog standarda. -Distributivna efikasnost odredjuje se kao nastojanje da.Izrazava se promjenama tog odnosa u odredjenim vremenskim periodima. tj. Bez obzira na razlicite pristupe i .koncentraciji kapitala i drugih proizvodnih faktora u rukama malobrojnih elita. Dinamicka efikasnost se mjeri stepenom u kojem ukupni proizvod raste brze nego ulaganje u kapital i novo zaposljavanje. -Proizvoda efikasnost se definise kao kriterij da se uz najnize troskove proizvode odredjeni obim i kvalitet proizvoda. -Mikro efikasnost se jasno izrazava medjusobnom uporedjivanjem pojedinacnih subjekata koji se sa stanovnistva rasplozivnosti ljudskih i materijalnih faktora i polozajem na trzistu.odnosima: 1) Tehnicko-tehnoloski progres ima snazan efekat na sve razvojne aspekte ali najjace su izrazena nagla uvecanja u dimeznijama kapitala. ukupna faktorska produktivnost.odnosno kvaliteta zivota cjeloukupnog stanovnistva. sigurnost i perspektivu.razvoja je ravnomjerna raspodjela nacionalnog dohotka. 3) Stvara se veci broj ekonomskih saveza izmedju pojedinih zemlja. Ekonomski razvoj iz pozicije ovog kriterija bice uspjesan ukoliko svi faktori razvoja usmjeravaju i podsticu ucesnike procesa razvoja da povecanjem pojedinacne efikasnosti i maksimiranjem individulanih ciljeva dopinose istovremeno i ukupnoj zajednickoj efikasnosti. Razlika izmedju stope porasta zaposljavanja i kapitala u odnosu na stopu rasta je tzv. bogastvo u prirodnim resursima i radnoj snazi. trzista. ekonomsko i politicko okruzenje i povezanosti kojima odredjena zajednica pripada.mjerenje ekonomskog rezultata u odnosu na kolicinu upotrevljivih resursa. kadrovskog potencijala i naucno-tehnickim centrima. a sama mjera tih nejednakosti u raspodjeli utvrdjuje se na nekoliko nacina: 1) ucescem donjih (siromasnih) dohodovnih grupa u odnosu na gornje (bogatije) grupe. kapitala i ukupnu produktivnost. Argumenti u korist nejednakosti--1)nejednakost je opravdana u slucaju ako su svi ucesnici u raspodjeli imali podjednako polazne uslove koji su neki koristili u vecnoj a neki u manjoj mjeri. dostignuti nivo razvijenosti . 6 RAVNOMJERNA RASPODJELA Jedan od bitnih kvalitativnih ciljeva ekon. 3)nejednakost je prihvatljiva kada poizlazi iz zasluga. b)Makro i mirko efikasnost u zavisnosti da li se radi o upotrebi resursa na nivou cijele zajednice ili unutar subjekta. usvojeni osnovnu metod ekonomskog razvoja.odnosno kupaca i prodavaca dobara usluga i faktora procesa razvoja koja svakom ucesniku omogucava postizanje maximalnog cilja.uzrok neprekidnih konfrontacija. uz uslov stabilnosti cijena i dohotka. -Makro efikasnost oznacava takvu upotrebu i alokaciju faktora proizvodnje i proizvodnih dobara izmedju proizvodjaca i potrosaca.. 2) preko tzv. 2)nejednakost je prihvatljiva ako je izraz licnog izbora pojedinca u pogledu prihvatanja odredjenih uslova ostvarivanja dohotka. -Alokativna efikasnost se definise kao zahtjev da se resursima kojima se raspolaze alociraju na proizvodnju onih dobara koje je moguce trzisno valorizovati. potrosaci svoj raspolozivi dohodak ne trose ni na koji drugi nacin nego sto upravo cine. 4)nejednakost se moze tolerisati ako je u funkciji rezultata koji ce koristiti svima. personalne distribucije dohotka.efikasnosti u teoriji razvoja navode se:a)proizvodna efikasnost. 5 EKONOMSKA OTVORENOST Tri savremene tendencije u ravoju bitno uticu na situiranje pojedinih zajednica u medjunarodnim eko.Lorenzove krive koja pokazuje odnos izmedju procenta stanovnika i procenta dohotka koja prisvaja odredjena grupa stanovnistva-sto je kriva dublja to je veca nejednakost.politicki i socijalnih konflikta u kojem do najveceg moguceg izraza dolaze interesi pojedinaca i drustvenih grupa u nastojanju da svoju poziciju u tim odonosima zadrze. -Dinamicka efikasnost je poseban izraz za intezivni tip ekonomskog rasta za razliku od ekstenzivnog koji je iskljucivo rezultat novih ulaganja i porasta zaposlenosti.. mocni bankarski koncerni. Ekonomska efikasnost se moze razlikovati na dva razlicita nacina : a)Staticku i dinamicku u zavisnosti da li se posmatra u odredjenom trenutku ili odredjenom vremenskom periodu. sve vise narastaju razni oblici medjunarodne kooperacije i integracije. Nejednakosti u podrucju raspodjele imaju svoj osnov u razlicitim svojinskim pozicijama nad sredstvima za proizvodnju..

odnosno vlasnistva nad sredstavima za proizvodnju. MONETARISTICKA STRATEGIJA se bazira na jacanju trzisnih signala kao bitnog elementa koji doprinosi poboljsanju efikasnosti u alokaciji raspolozivih resursa.Odnos ovih dviju vrsta potrosnja moze biti razlicita u uslovima pojedinih konrektnih zajednica. 3)orijetacijom industrijskog sektora ka izvozu davanjem odredjenih subvencija. 3)dostizanje sto viseg nivoa akumulacije-stednje u funkciji podizanja obima proizvodnje .ali se. 4) strategija poljoprivrednog razvoja ili strategija zelene revolucije. 8 STRATEGIJE EKONOMSKOG RAZVOJA Pokusavaju da daju odgovor kljucna pitanja: kako ostvariti definisane ciljeve ekonomskog razvoja? Razvojne strategije ima ih 6 : 1)monetaristicka strategija. Posebno pitanje kod utvrdjivanja ciljeva ekonomskog razvoja je ono vezano za postojanje odredjenih ciljeva koji se moraju ostvariti bez obzira na njihovu cijenu. pri tome. 3)drustvena solidarnost. 6)strategija socijalistickog razvoja.metoda upravljanja. Strategija otvorene privrede podrazumjeva ne samo izvozno-uvoznu otvorenost. 2)unapredjenje efikasnosti alokacije resursa u cilju povecanja proizvodnje i zivotnog standarda. zatim sloboda. Konfliktni ciljevi: 1)dinamicna stopa rada-ocuvanje ekoloske ravnoteze.prvenstveno zitarica kako bi se stanovnistvu osigurala orehrambena sigurnost. informiranost i odredjeno znanje neophodne su vrijednosti bez kojih nema ostvarivanja jedne drugevelike vrijednosti-demokratskog ucestvovanja gradjana u donosenju strateskih odluka za dalji drustveni razvoj.odnosno slobodno kretanje faktora proizvodnje. Materijalni uslovi izrazavaju se u mogucnostima i stepenu zadovoljavanja potreba za odredjenom kolicinom i vrstama matrijalnih dobara i usluga. 2)strategija otvorene privrede ili izvozno orijentisana strategija. 5)strategija redistribucije dohodaka i smanjena siromastva .propustanje sanse za ubrzavanje razvoja.Strana sredstva mogu odigrati znacaju ulogu u razvoju.vec i otvorenost. 6)insistiranje na jakoj drzavnoj intervenciji posebno na liniji jacanja sektora industrije. 2)maximalna ekonomska efikasnost-jednakost u raspodjeli. STRATEGIJA INDUSTRIJALIZACIJE naglasak je stavljen ne samo na brzi razvoj preradjivacke industrije nego i na podizanje ukupne stope rasta nacionalne privrede ciji je osnov industrijska proizvodanja i to sa duzim razvojnim efektima. mora voditi racuna da se u savremenim uslovima. radni i drustveni uslovi zivota i rada clanova zajednice. 2)naglasenom proizvodnjom kapitalnih dobara uz jaku podrsku drzave. sigurnost gradjana.. STRATEGIJA OTVORENE PRIVREDE ILI IZVOZNO ORIJENTISANA STRATEGIJA pociva na dominantnoj ulozi privatnog sektora i trzisnog mehanizma u razvojnom procesu. Ako zemlja vodi stalnu politiku zastite moze se nanijeti trajna steta domacoj priizvodnji. U tu grupu spadaju ciljevi povezani sa bezbjednoscudrzave. posebno razvijenih sredina.ne samo u finansijskom smislu nego i transferima znanja i tehnologije. 5)jacanje manjeg broja regionalnih centara razvoja u glavnim nasljenim gradovima. Ovde se posebno akcentira uloga vanjske trgovine i direktnih stranih ulaganja kao pokretac razvoja posebno za male ekonomije. STRATEGIJA POLJOPRIVREDNOG RAZVOJA ILI STRATEGIJA „ZELENE REVOLUCIJE „ Jasan naglasak ove strategije stavljen je na jacanje poljoprivrede. ili nema ostvarenja takvog ekon.. Radni uslovi uticu na zivotni standard iz dva aspekta: 1) s gledista mogucnosti zaposljavanja i 2)s gledista rada.Ove stategije prepoznaju se u ostvarivanju dva cilja: .odnosno protekcionizam u uvozno-izvoznim tokovima i u odnosu na strani kapital.Ove potrebe se zadovoljavaju individulanom i zajednickom potrosnjom.rada i kapitala.cilja kao sto je porast zivotnog standarda bez porasta meterijalne porizvodnje i porasta produktivnosti rasta. Glavni ciljevi strategije su : 1) stabilizacija trzisnih tokova i uspostavljanje efikasnog trzisnog mehanizma.Strategija industrijalizacije ostvaruje se primjenom sljedecih koncepata : 1)naglasavanjem znacaja proizvodnje trajnih potrosnih dobara za domace trziste i ja jakom carinskom zastitom domace proizvodnje. 4)naglasenim invenstiranjem u nove tehnologije i podizanje produktivnosti rada. U otvorenoj privredi se kao vodeci sektor utvrdjuje izvozna privreda.bezbjednost. Male ekonomije se ne ogu osloniti na ekonomiju obima ako racunaju samo sa domacim trzistima ali je to moguce postici koristeci istovremeno i domace i svjetsko trziste kao prakticno neogranicen izvor potraznje..Jedna od pretpostavki ovog koncepta je da u otvorenoj privredi ne postoji diskriminacija. Komplemetarni ciljevi-politicka svijest. 4)sto efikasnije koristenje kapitala da bi se na osnovu dostignute akumulacije-stednje obezbijedila najveca moguca stopa rasta proizvodnje.mogucnosti definisanja kategorija zivotnog standarda tri komponente se moraju uzeti u obzir: materijalni. Drustveni uslovi su odredjeni karakterom proizvodnog odnosa. 5)primate cjeline nad dijelovima-teznja ka vecoj samostalnosti dijelova. 3)strategija industrijalizacije. 4)izbor prioriteta-pravo na razvoj svih dijelova drustava i privrede.materijalna zainteresovanost.klasicni odnosvlasnika kapitala i vlasnika radne snage u velikoj mjeri korigira u pozitivnom smislu.tj.. odnosno proizvodnje hrane . Mogu se identifikovati ciljevi razvoja koji su medjusobno konflikti ali i oni koji su medjusnobno komplementarni.

9 POKAZATELJI –INDIKATORI EKONOMSKOG RAZVOJA Pokazatelji –indikatori ekonomskog razvoja:a)vrijednosni monetarni pokazatelj b)naturalni pokazatelj ekonomskog razvoja c)ekonomsko-socijalni pokazatelji ekonomskog razvoja i d)naucno tehnoloski pokazatelj ekonomskog razvoja! VRIJEDNOSNI (monetarni)POKAZATELJI.Najveći značaj za izražavanje i mjerenje ekonomskog razvoja imaju vrijednosni pokazatelji. .Zajednicke karakteristike ovog koncepta mogu se navesti: . b)u politicki zivot zajednice posredstvom politicke decentralizacije.Drustveno bogatstvo u određenoj zemlji obuhvata:-Izraženo i procjenjeno prirodno bogatstvo zemlje(u uzem smislu samoobradivo zemljiste i zalihe sumskog fonda.odnosno agregiranjem rezultata svih subjekata društvenog procesa reprodukcije. 2)stvaranje lokalnih institucija vlasti koje omogucavaju da sirmasni slojevi stanovnistva budu ukljuceni a)u razvojene procese mobilizacijom lokalnih resursa.). 3)znacajne investicij u ljudski-humani kapital.. vode. –struktura po vlasništvu – različiti tipovi vlasništva koji postoje u uslovima konkretne zajednice.posebno mjerama agrarne reforme.) -Saldo ekonomskih odnosa(dugovanja i potraživanja sa inostranstvom).tzv.. 3) kineski-veci naglasak na ruralnom razvoju. 10 Društveno bogatstvo.) -Proizvedena dobra bogatstva proizvedena ljudskim radom u procesima proizvodnje(fondovi javnih dobara. 2) samoupravni-s visokim stepenom decentralizacije..proces razvoja se u najvecoj mjeri odvijao u uslovima centralistickog donosenja odluka.dovodi do rasta profita u nepoljoprivredim djelatnostima.insistiranje na ubrzanom formiranju kapitala.Preneseni dio vrijednosti sacinjava zbir vrijednostiutrosenih predmeta rada i sredstava za rad.a koji služi proizvodnji i potrošnji. odnosno visokim stopama investicija (30-35% bruto drustvenog odnosa) pracenim niskom efikasnoscu investicija.U nizu takvih mjera navode se: stvaranje veceg broja radnih mjesta i produktivnije zaposljavanje. 2)razvoj i potrebe poljoprivrede pokrecu potraznju za nizom neophodnih repomaterijala a veci dohodak poljoprivrednog stanovnistva povecava potraznju za finalnim proizvodima. STRATEGIJA REDISTRIBUCIJE DOHODAKA I SMANJENJA SIROMASTVA ima za cilj smanjivanje nejednakosti u raspodjeli dohodaka i umanjivanju problema siromastva i vecina aktivnosti je usmjerna ka siromasnim slojevima stanovnistva.stvorene radom svih generacija. Iskauzje se u dvije varijante:A)Nacionalni bruto proizvod-koji predstavlja zbir roba i usluga proizvedenih faktorima koji su vlasnistvo subjekataodređene zemlje bez obzira u kojoj se zemlji proiz. B)Domaći bruto proizvod koji prestavlja zbir roba i usluga proizvedenih unutar zemlje bez obzira u čijem su vlasništvu proizvedeni faktori. 4)sjevernokorejski-vecistepen autarhicnosti. Pet kljucnih elemenata ove strategije su: 1)inicijalna redistribucija dohotka i sredstava za proizvodnju. obavlja.predstavlja najobuhvatniji eknomski agregat kojim se mjeri i izražava zbir svih materijalnih vrijednosti kojima.Slijedece mogucnosti: -Struktura po oblastima koje učestvuju u njegovom stvaranju (industrija.poljoprivreda.nedovrsene investicije.au sirem smislu rudna bogstva. U praksi se koriste dva metoda obračuna društvenoga bruto proizvoda:a)metod praćenja toka finalne proizvodnje(proizvodni pristup)-koji se izracunava sabiranjem:rashodi za licnu potrošnju dobara i usluga.građevinstvo. Postoje cetri modela : 1) svojetski-krajnje centralisticki rigidan.proizvodne zalihe . sto snizava cijene ovih proizvoda.to znaci i nize troskove radne snage.1) porast proizvodnje hrane dovesce do porasta ponude. investiranjem na stetu potrosnje i u uslovima prakticno zatvorenih ekonomija.odnosno mogucnosti vece akumulacije i investicija. -Kod druge grupe agregata značajna je vremenska dimenzija: 11 Drustveni bruto proizvod predstavlja zbir svih proizvodnih roba i usluga koje subjekti proizvedu u određenom vremensk periodu. 4)primjena radno-intezivnih djelatnosti i tehnologija u razvoju.raspolaže neka zajednica bez obzira na vrijeme i način njihov nastanka. administrativno-centralisticki sistem donosenja odluka i upravljanja u svim bitnim segmentima razvojnog procesa.u određenom trenutku mjerenja..objektivni uslovi proizvodnje iz kategorije sredstava za rad.Neostvareni dio vrijednosti ili dodatna vrijednost je dio DBP nastao u aktualnom procesu proizvodnje proizvodno utrosenom radnom snagom. 5)brz rast dohotka po stanovniku u dugom roku-odrzivi rast STRATEGIJA SOCIJALISTICNOG SISTEMA .ekonomski agregati koji se utvrđuju sabiranjem. -Drustveni bruto proizvod može se posmatrati i analizirati sa različitih stanovišta i tada govorimo o njegovnim sastavnim djelovima.Razlikuju se dvije vrste agregata kojima se izražavaju rezultati razvojnog procesa na nivou društva:a)bez vremenske dimenzije b)sa vremenskom dimenzijom(bruto i neto drustevni proizvod i nacionalninarodni dohodak . -vrijednostna struktura: kao i u slučaju pojedinacnih dobara tako i u slucaju njihovog zbira u ovom agregatu moguce je razlikovatiA)prenesene i b)neostvareni dio vrijednosti. –naturalna-namjenska struktura s obzirom na namjenu proizvoda i usluga koji sačinjavaju ovaj agregat dijele se na a)proizvodna dobra(sredstva za proizvodnju) i b)potrosna dobra(sredstva za potrošnju). razni vidovi socijalnih transfera ka najsiromasnijim i dr.bruto provatne .

d)od konkretne faze investicionoga ciklusa. c)udio proizvoda novih tehnologija u izvozu.potrebama i zeljama da zivi u jednom nizu koncentricnih drustvenih krugova.skupina i pojedinca koji ga cine. g)nivo formiranosti građanina svijeta.nominalnim izrazima.mlijeko). Drugo.pokazatelji raspodjele bogatstva i siromastva u drustvu.tj. c)ravnomjernije usmjeravanje tokova akumulacije.su:a)kretanje trzisnih cijena b)kretanje traznje kratkorocnih novcanih kredita c)kretanje zaliha gotovih proizvoda d)kretanje nezaposlenosti.b)Metoda praćenja toka prihoda ili troškova(troškovni pristup)koji se izračunava sabiranjem: najamnina.pa obuhvata samo novostvorenu. f)stepen socijalne sigurnosti clanova datog drustva. d)patenti i razvijenost proizvodnje i trzista tehnologije.drugih prihoda od imovine. pomoci. -Definisanje i mjerenje „kvaliteta zivota“prolazi o dcinjenica da je vrlo slozeno tj.investicije. 16 NAUČNO-TEHNOLOSKI POKAZATELJ EKON.obrazovni.Pomoću tekućih cijena dobijaju se rezultati u tzv.indirektnih poreza...kamata.. 15 EKONOMSKO SOCIJALNI POKAZATELJ EKONOMSKOG RAZVOJA u savremenim uslovima postaju sve znacajnija informacija koja dopunjuje i kompletira sliku o ekon.multidimenzionalno bice sa mnogostrukim sposobnostima.celik).nafta.narodni dohodak prestavlja agregat kojim se izražava dalje sužavanje i u odnosu na drustveni proizvod . 13 Nacionalni.tj njihovoga odnosa.Upotreba tehnologije i znanja pocinje da daje bitan pecat ekonomskom razvoju pojedinih zajednica i da u sve vecoj mjeri utvrđuje mjesto pojedinih zemalja na svjetskoj listi razvijenosti. razvoju koju daju vrijednosni i naturalni pokazatelj.daju u formi „po stanovniku“.naucni. b)stepen svestranoga razvitka licnosti.renta. c)ukupnu rasirenost mreže veza i nacin povezivanja među ljudima. 17 SIGNALI se mogu sistematizovati u tri grupe: 1. razvoja neke zemlje govore o proizvodnji pojedinih prehrambenih artikala(meso. e)od međunarodnih kredita i drugih oblika međun. -Ocjena nivoa društvenoga blagostanja neke zemlje mora da obuhvati prije svega elemente:a)sve materijalne uslove zivota i rada.u razvoju svih sfera.dok se u stalnim cijenama dobijaju rezultatu tzv. b)naucno-istrazivacka baza zemlje.zdravstveni.Signali koji dolaze sa trzista.dali ona ide u pozeljnom pravcu.zaposlenosti. 2. 14 NATURALNI(NEMONETARNI)POKAZATELJ EKON..kao i vrijednosti međunarodne zajednice.privredni.Kao najvazniji ekonomsko-socijalni pokazatelji navode se pokazatelji o promjenama u stanovnistvu .odnosno njen rast ne znaci i apriorno pozitivan proces u odnosu na njeno stagniranje ili opadanje.realnim izrazima.o proizvodnji strategijskih dobara(uglja.Najčesći korišćeni naturalni pokazatelj dostignutoga nivoa ekon.a ukljucuje samo dva njegova dijela i to:preneseni dio utrosenih sredstava za rad(amortizaciju)i neostavreni dio vrijednosti(dodatna vrijednost). b)nekontrolisani prelasci kako novcane tako i realne akumulacije u fondove potrosnje. b)od osnovnih ciljeva razvojne politike c)od odnosa snaga pojeidnih socijalnih grupa.odnosno kako tece određeni konkretni razvojni proces.Postoji veliki broj pokazatelja tehnoloske dinamike i kapaciteta pojedinih zemalja među kojima su najpoznatiji:a)obim i struktura istrazivacko-razvojnoga rada.razvijenosti.Signali iz pozicije makropokazatelja: a)kretanje stope akumulacije veca stopa akumulacije zavisi.Zbog toga „kvalitet zivota“ definisemo na dva nacina: Prvo kao stepen koji je neko drustvo dostiglo u svom ukupnom razvoju..kao stepen u kojem jedno drustvo ostvaruje sve vrijednosti-cijene. d)obim i metoda ukljucenosti svih clanova drustva u donosenju odluka u daljem drustvenom razvitku.Ovaj podatak se koristi kao jedan od najcescih pokazatelja stepena eko. 12 Društveni neto proizvod predstavlja agregat kojim je sužen obuhvat društvenog bruto proizvoda.Ona zavisi:a)od stepena razvijenosti i od faza razvoja. RAZVOJA-koriste za iskazivanje dostignutog nivoa poljoprivrednog i industrijskog razvoja pojedinih zemalja. -Bitan sastavni dio u pracenju ostvarivanja rezultata u ukupnog razvoja cine i potreba pracenja određenog broja skignala koji sta se događa.odnosno kretanje traznje nove radne snage e)kretanje uvoza i izvoza.državni rashodi i saldo izvoza-uvoza. . e)razvijenost informacionoga sistema.. odnosno dodatu vrijednost stvorenu u procesu reprodukcije. regionima b)Kretanje prosjecnoga koeficijenta efikasnosti novih ulaganja –ulazi u red onih signala o stanju razvojnog toka koji sobom nosi vrlo mnogo poruka i koji se mogu izvuci razlicite informacije od znacaja za donosenje mnogih bitnih odluka za dalji razvoj.posebno u okviru brojnih međunarodnih komaparativnih analiza. RAZVOJA postaju sve znacajnija ilustracija dostignutoga nivoa ekonomskog razvoja pojedinih zemalja.Ovi pokazatelji se po pravilu.secer.Apsolutni iznosi djele se sa ukupnim brojem stanovnika pojeidnih zemalja pa se tako izracunat iznos naziva „per capita“ili po stanovniku. Kada je rijec o kretanju akumulacije tri signala su bitna:a)promjena u velicini akumulacije. e)tehnoloski trgovinski bilans zemlje.. Mjerenjem ekonomskih agregata bavi se društveno računovodstvo koje daje prikaz ukupne ekonomske aktivnosti konkretne društvene zajednice u određenom periodu kroz sistematski pregled strukture i tokova društvene reprodukcije u obliku povezanih sistema računa i tako predstavlja najbolji pokazatelj makroekonomske aktivnosti tajednice.Ukupan razvoj znaci ukljucuje :bezbjednosni.po privrednim granama i po priv.

-Faza ozivljavanja predstavlja nastavak ekon.ekon.potencijalni i 2.Izdiferencirale su se dvije oblasti koje su iziskivale potrebu regulisanja izvan kriterija eko.U vrijeme krize proizvodnja se naglo smanjuje.kao i nesmetano djelovanje ekon.pada prodajnih cijena.likvidacija mnogih preduzeca i banaka.“bum“konjuktura). prvi kompletan zaokruzen teorijski koncept drzavna intervencija je1936god..raste zaposlenost.stabilizacije cijena. liberalizma kao jedinstvene ekon. 19 Uzroci se mogu posmatrati kao :1.proces investiranja se nastavlja.stvarni(realni) -Potencijalni uzroci pojavljuju se vec u fazi prelaza neposredne robne razmijene(trampe)u robni promet(od oblika R-R ka obliku R-N-R)kao sredstvo razmijene tezaurisanog novca-blaga. Karakteristika:sta. d)ogroman pad ne samo industriske.povecavanjem broja zaposlenih.suzavanje investicione djelatnosti.kako. -Faza krize oznacava kraj jednoga i pocetak drugoga ciklusa. 20 Faze ciklusa a)kriza b)depresija(zastoj) c)ozivljavanje(oporavak. kamte i novca.jedna je bila bankarstvo u kojem su se pojavile nacionalne emisione banke kao „javne ustanove pod zastitom drzave i sa drzavnim privilegijama“ cijim polozajem i ekon. aktivnosti na visem nivou. -Faza prosperiteta nastvlja i uvecava ove pozitivne trendove:proizvodnja dostize optimalan nivo.koliko i za koga proizvoditi dobija se ovim pitanjima.Tako se postepeno dovodi u ravnotezu odnosa robnih i kupovnih fondova.Ova faza se odlikuje promjenom tehnickotehnoloske osnove proizvodnje.Signali okruzenja–Tri vrste signala u ovom smislu su od posebnoga znacaja: a)naucne prognoze o novim privrednim oblastima.. Krajem XIX stoljeca pocela se ispostavljati neka ogranicenja u primjeni ovoga koncepta.Karakteristike faze krize su :velike zalihe neprodatih roba.potpunijim koristenjem kapaciteta.Tako se prekida trzisna veza izmedju kupoprodajnih operacija od kojih zavisi realizacija proizvedenih dobara. politike koje teze ka uklanjanju svih ogranicenja i prepreka u eko.3.dobila u djelu jednog od najcuvenijih ekonomista svih vremena Johna Maynarda Keynesa pod naslovom Opsta teorija nezaposlenosti .nego i proizvodnje u vecini djelatnosti.a taj pada pracen je nizom drugih simptoma.Osnovni motiv reprodukcije u ovim uslovima je prisvajanje sto veceg profita a u uslovima stalnog zaostravanja konkurenteske borbe.rastom potraznje za radnom snagom. teorije i ekon.Do slicnih poslijedica dolazi i kod tezaurisanja novca odnosno funkcije kao blaga kada se on povlaci iz opticaja i time uzrokuje smanjenje platezno sposobne potraznje na trzistu a to dovodi do nemogucnosti pretvaranja robne u novcanu vrijednost.U vecini slucajeva kriza nastaje neocekivano i brzo u doba visoke poslovne aktivnosti. b)ogroman pad prodajnih cijena.a takvo kretanje se zbog periodicnoga ponavljanja naziva ciklusima.primjenom nove. situacija za uspijesno poslovanje. POSEBNI ASPEKTI 18 CIKLUSI EKONOMSKE AKTIVNOSTI(konjukturni ciklusi)Trzisni oblik proizvodnje tokom njenoga cjelokupnoga dosadanjeg istoriskoga razvoja karakterise neravnomjerno kretanje u kojem se smjenjuju faze uspona.cijene i profit. snagom su u znacajnoj mjeri bila ogranicena pravila liberalizma u svojoj oblasti. ..Sa pojavnom novca kao sredstvo razmijene nastaje mogucnost vremenskog i prostornog odvajanja akta prodaje od akta kupovine robe (R-N od N-R). c)ogroman pad međunarodne razmijene.sredstva placanjai svjetskog novca.Karakteristike poremecaja :a)ogromnu nezaposlenost.radne snage i kapitala. -Faza depresije period u kojem se veoma usporeno zaustavljaju negativni trendovi iz perioda krize i postepeno stvaraju neophodni uslovi za uspostavljanje ravnoteze i nastavak reprodukcije.odnosno kada kretanje robe od porodavca prema kupcu nije praceno istovremenim kretanjem novca od kupca prema prodavcu.novim pravcima razvoja i novim sistemima upravljanja razvojem. razvijenosti i potrebe nekih zemalja da koristeci drzavni mehanizam primjenjuju privremene odbrambene i zastitne carine dok se njihova industrija ne osposobi za ravnopravnu utakmicu na svjetskom trzistu. zakonitosti u okviru pojedinih drzava i međunarodnim razmjenama. liberalizma.zastoja i opadanja ekonomskih aktivnosti.odnosno grana proizvodnje tadasnje ekon.to namece potrebu snizavanja cijene kostanja koje se ostavaruje unapređivanjem produktivnosti rada.uzrokuje druge faze i pruza osnov za razumjevanje ciklucnoga kretanja.formiraju se nova preduzeca.Taj koncept poznat je i pod nazivom laisser faire. b)nova naucna i tehnicka odkrica i c)pojava novih struka i novih metoda izgradnje strucnih kadrova.. sferi drustva i stvaranja uslova za slobodno kretanje robe.smanjeno koristenje kapaciteta. Velika ekonomska kriza-(„Velika depresija“)u periodu 1929-1933god..u cijelini postoji najpovoljnija moguca eko.Mogucnost proizilazi iz funkcije novca kao sredstva placanja kada se prodaja obavlja bez stvarnoga prisustva novca. strukture.nego između njih uspostavlja kreditni odnos. -Stvarni(realni)uzroci ekonomske aktivnosti nalaze se u samoj prirodi trzisnoga nacina drustvene reprodukcije. drugo podrucje je međunarodna razmijena u kojoj je primjena ovoga koncepta naisla na otpor zbog razlicitoga nivoa eko. 21 REGULATIVNE FUNKCIJE DRZAVE Sadrzaj koncepta tzv.uspon) d)prosperitet(polet.efikasnije tehnologije i opreme koji dovodi do vece produktivnosti rada.

Na pojavu ekonomskog planiranja.uticalo je vise faktora: uocena je potreba za sto potpunijim pracenjem ukupnih ekonomskih tokova u zemlji.zato je drzava prinudjena da intervenise oporezivanjem i tako preraspoređuje dohodak prema potrebama obrazovanja. -c)sirenje monopola i suzavanje konkurencije: neophodna je uloga drzave radi otklanjanja negativnih dejstava ovi zakonitih procesa. Politikom kamatne stope. 23 Među uzrocima sirenja drzavne intervencije navodimo: -a)porast međusobne povezanosti i zavisnosti ekonomskih subjekata u okvitima drzavnih zajednica:na taj porast uticu sve sira drustvena podjela rada koja smanjuje samostalnost subjekata.odnosno realizaciju robe na trzistu. raspoređuje dohodak na pogresan nacin.angazovanjem vlastitih materijalno-finansiskih sredstava.direktna poslijedica nedovoljne obavjestenosti je ograniecna mogucnost subjekata da traze najbolja eko. 1b.Drzava –proizvođac kada razmatramo pravce i tenedencije u razvitku i sirenju drzavnih kapitala u savremenim uslovima zapazamo nekoliko karakteristicnih momenata.Drzava je ovdje upravo u tome da taj tzv.u fazi u kojoj treba obaviti najdelikatniji akt robne proizvodnje-prestvaranje robe u nova.na osnovu zakonskih odredbi-kao sila-bez potrebe angazovanja vlastitih materijalno – finansiskih sredstava.taj zadatak se svodi na rjesavanje problema usklađivanja obima i strukture proizvodnje sa nivoom strukturom platezno sposobne potraznje. Ovi zadaci ostaju trajna prepokupacija drzavne ekon.u grama u kojima su kapaciteti zastarijeli i stoga iskazuju krupna sredstva za rekonstrukciju i modernizaciju.nadalje u granama kojima se iskazuju krupna ulaganja koja nemoze obezbijediti ili nema interesa da ih obezbijedi privatni kapital.zdravstvene zastite. aktivnosti u fazama krize i depresije sa svim poznatim pratecim karakteristikama tih faza.odnosno vidovi drzavne potrosnje su:a)drzavne investicije b)transferni rashodi c)rashodi za obrazovanje i nauku d)izdaci za administraciju. rijesenja: 24 Drzava svoje ove funkcije obavlja na dva nacina :1. aktivnosti.odnosno krize.u svim granama kojima su manje privlacne za privatni kapital. njihovim snizavanjem ili podizanjem drzava regulise priliv. aktivnosti ali se uzroci takve njene regulatorne uloge neprekidno povecavaju pa i zadaci koje treba da obavlja.problem ublazavanja ciklicnoga toka eko.ali posto su ta dobra opste drustvene namjene nemogu se prepustiti privatnom sektoru i nemogu ostavljati na profitnim rezonima. 1a.pomoci siromasnima. -f)trzisni mehanizam rezultira nepravicnom raspodjelom dohotka: trzisna raspodjela je drustveno neprihvatljiva i eko..a koje pri tome najcesce imaju kljucni znacaj za privredu kao cijelinu.)u stvari da otklone nesklad koji koci i ugrozava dalji normlan razvojni tok.nezaposlenima. Kapital se najcesce pojavljuju i sire nerentabilnim granama privrede.22 Historijski pocetak razvoja regulativnih funkcija drzave usmijerena je na rjesavanje dva osnovna zadatka: 1. b)regulisanje cijena.nego kako iskustvo i potreba ukazuje i u fazama kada ekonomija prolazi i kroz periode izrazitijeg razvoja.a ako se radi o zaostalim zemljama. c)regulisanje radnih odnosa.a povecava nivo zavisnosti od okruzenja. -g)usklađivanje razvoja :aktivna uloga drzave ne iscrpljuje se niti ogranicava samo na ublazavanje faza opadanja eko.razvoj postaje sve komplikovaniji.a to je omoguceno .Drzava kao sila : a)regulisanje kamatne stope i novcanoga opticaja.Primjenjuju se i razni vidovi planiranja u privedama pojedinih zemlje. -b)rast neizvjesnosti o buducim događajima:niz momenata utice na stalan rast ove neizvjesnosti tako da on namece potrebu uplitanja drzave u razvoj jer mehanizam samoregulacije privređivanja nemoze da se nosi sa tom trzisnom neizvjesnoscu koju treba kontrolisati predupređivati. Budzetski rashodi. -d)sektori djelatnosti netrzisne privrede:ovi sektori u savremenim uslovima rastu brzo i imaju veliki znacaj za ukupno funkcionisanje reprodukcije i drustva kao cjeline..raznolikiji i međuzavisnij. -h)nepotpuna i nejednaka obavjestenost:ovaj momenat dobija na znacaju kako eko.Drzava-kupac-potrosac Drzava se javlja sa svojom ulogom u najkriticnijoj fazi kruznoga kretanja kapitala (R-N)tj.odnosno odliv novcanog kapitala privredi kao cijelini ili iz pojedinih njenih sektora.. 2.u njima trzisni mehanizam otkazuje. -e)vanjski ili posredni efekti:ove efekte proizvode subjekti. e)mjere protiv monopolizacije. f)vidovi planiranja itd.povecavanje trosenje razlicitih inputa koj estalno umnozava veze i zavisnosti. 2-obezbeđivanje odgovarajuceg tempa ekonomskoga rasta. d)regulisanje investicionih ulaganja. Sistem investicionih dozvola mnoge drzave nastoje da regulisu ravnomjeran kapital po regionima i grana u okvirima drzave(teritorijalnim-regionalni aspekt razvoja).a sve to namece potrebu intervencije. Politikom demonopolizacije drzave nastoje da otklone nesklad koji uslijed neprekidne koncentracije i centralizacije kapitala nastaje izmedju monopola– oligopola i manjih kapitala. stetna.“smrtni skok“robe pretvori u izvjestan i sto kraci a time obezbijedi nastavak reprodukcije bez prekida.kao i mnogobrojne negativne pratece efekte ovoga procesa(ogranicavanje proizvodnje i sl.daje pogresne signale. 2.posebno u zemljama razvijenih trzisnih ekonomija.tada narocito u obezbeđivanju ubrzanoga ekonomskog rasta i ravoja..

Promjene ostvaruju se :a)kroz promjene u osnovama tehnoloskih procesa ciji najvazniji sadrzaj cine znanje i informacije... d)ogranicenja vezana za politicki proces odlucivanja . Planiranje se u trzisnim uslovima definise kao proces kojim se: a)utvrđuju glavni ciljevi ekonomske politike i naznacavaju prioteti.napretkom savremene makroekonomske analize i njene prakticne primjene(drustveno racunovodstvo i dr.Budžetski rashodi:državne investicije. -kapital-kapitalna dobra su rezultat akumulacije kapitala.Externi obuhvata dioničarski kapital dok interni izvor se odnosi na reinvestirani profit i amortizaciju...sposobnošću njegovog uvećavanja i efikasnošću korišćenja.privatizacija i ( čuvene . c)u odnosu na ciljeve utvrđuje se mjere za ostvarivanje zadataka. b)ogranicene mogucnosti kontrole i uticaja na reagovanje ekonomskih subjekata na aktivnosti drzave. -kompleks tehnoloskih promjena.Sklonost štednji zavisi od: veličine nacionalnog dohotka.politiku dohotka(zarada).konzistentni i kvantitativno izrazeni ciljevi razvoja u određenim periodama.kao i socijalnu politiku. -Štednja domaćinstva-predstavlja osnovni izvor finansiranja ekon.S obzirom na tu činjenicu logično je da se istraživanjem razlika u stopama štednje između zemalja pridaje veliki značaj i pažnja.drzava prepusta kontrolu preduzeca slobodnom djelovanju trzista-liberalizacija.. -akumulacija je dio novostvorene vrijednosti-dohotka-nacionalnog dohotka.Budžetski prihodi:porezi..raspodjela dohotka. c)kroz sistem informacija i komunikacija.Pri korišćenju tog suficita preporučuje se njegovo plasiranje posredstvom tržišta kapitala čime se doprinosi efikasnoj alokaciji inveticionih sredstava i povećava nivo domaće štednje čime se djeluje na dinamiku ekonomskog razvoja.carine. politike drzava vodi i politiku cijena...) 26 Finansiranje razvoja domaćom štednjom Obim domaće štednje zavisi od: -veličine bruto proizvoda po stanovniku -od stope nacionalne štednje Ova dva makroagregata se nalaze u direktnoj koleraciji.postojanja odgovarajućih finansijskih institucija.kupovina dobara i usluga. Promjene se sastoje iz dva bitna elementa: 1. c)ogranicena kontrola nad drzavnom birokratijom. -akumulaciji kapitala pripada veće učešće u rezultatima ekonomskog razvoja u odnosu na druge faktore.trzistu radne snage.telekomunikacije.Oblici javih preduzeća u razvijenim tržišnim privredama:preduzeća u većinskom vlasništvu države(željeznice.. 25 FINANSIJSKI ASPEKTI EKONOMSKOG RAZVOJA Ključni finansijski aspekti ekon. -dopunski izvori akumulacije:domaće banke. 27 štednje javnih preduzeća-je veoma skromna.prihoda od svojine.politiku ekonomskih odnosa sa inostranstvom. razvoja u razvijenim zemljama .razvoja su pitanja raspolaganja određenom količinom kapitala.Drzava ima regulativnu ulogu i u utvrđivanju pravila ponasanja na trzistima robe i usluga.. b)kroz sistem neđunarodnih ekonomskih odnosa. -Štednja preduzeća.smanjivanje javne –drzavne svojine i njeno transformiranje u privatnu –privatizacija i 2.Sredsva ove štednje potičo po osnovu prihoda od rada.trzistu kapitala. Drugi agregat stopa štednje je od ključnog značaja za dinamiku ekonomskog razvoja..transferi viškovi javnih preduzeća.poslovna saradnja sa svijetom. U okviru ukupne ekon.Faktori koji opredjeljuju veličinu štednje su:nivo raspoloživog dohotka. preduzeca i drzava.. Slabosti i nedostaci prilikom vrsenja funkcije drzave među kojima se navode: a)nedovoljna informisanost.raspodjele istog. Sektori domaće štednje su: domacinstva.Najvažniji faktor je nivo tj. ima važno mjesto i u nerazvijenim zemljama.plate državne administracije.).)...strani krediti..veličina dohodka i njegova raspodjela. -Štednja države-formira se iz 2 izvora: 1)višak budžetskih prihoda-Kada država vodi politiku budžetskog suficita on može biti korišten za finansiranje razvoja.inflacija.sa jacanjem uloge drzave u ekonomiji raste i njena objektivna odgovornost za cijenu razvoja.obuhvataju štednju privatnih i partnerskih preduzeća. b)na osnovu definisanih najopstijih ciljeva utvrđuje se eksplicitni .preduzeća u mješovitom vlasništvu s tim da država ima kontrolu i odlučujući uticaj na poslovanje i javne korporacije u kojima predstavnici vlasti obavljaju ključne rukovodeće i preduzetničke funkcije.U relaciji kapital-akumulacija-investicije-razvoj potrebno je upozoriti na još nekoliko relevantnih odnosa i to: -uvećanje kapitala je ekonomski neophodan uslov razvoja.karakteriše ih odsustvo konkurencije što je jedan od razloga što posluju manje uspješno od privatnih. .politiku deviznoga kursa..ima 2 osnovna izvora:externi i interni.trzistu novca i na deviznom trzistu..visok nivo bruto proizvoda podrazumjeva visoku stopu štednje i obrnuto. Jedna od vaznijih faktora koji uticu na politiku stimulisanj domace stednje je adekvtno finansijsko okruzenje i finansijski uslovi u zemlji koji djeluju na prikupljanje i kanalisanje stednje od stedisa preko finansijskih posrednika pado preduzeca koje ce da investira.

Svetska banka kao pokazatelj stepena ekon.zemlje prolaze fazu tranzicije.-su zajmovi koji se daju po tržišnim kamatnim stopama i ostalim komercijalnim uslovima stranim državljanima ili privatnim firmama. POGLAVLJE VI-SVJETSKI EKONOMSKI RAZVOJ 1.portfolijo investicije u smislu međunarodnog investiranja znače kupovinu stranih vrijednosnih papira(dionica.. Pod stranom pomoći kao dodatni način angažovanja strane štednje podrazumjevaju se sve forme međunarodnog transfera novca. 2)javnu stranu štednju. Koristi transnacionalnih korporacija:transferi strane štednje.bankarski zajmovi i komercijalni krediti.) Bitne karakteristike nerazvijenog dijela savremenog svijeta mogu: -visoka stopa nataliteta uz smanjenu stopu mortaliteta.investitori ovakvog kapitala imaju za cilj da otvore mogućnosti za investiranje privatnog kapitala.Period poslije II svjetskog rata se može podjeliti u nekoliko kraćih intervala:a)period 80-tih godina(velike razlike u priraštaju produbile su jaz.bilateralnih aranžmana-ovi aranžmani imaju često vojno-političku konotaciju. Angažovanje strane štednje moguće je podjeliti na:privatnu stranu stednju i javnu stranu stednju.. c) period 90-tih obilježen krupnim promjenama(bivše socijal. c.stimulativno djeluje na inovacionu aktivnost. II GRUPA: srednji od 906 do 11. ..stope rasta tadašnjih socijalističkih i razvijenih kapitalističkih zemalja nisu tako se razlikovale da bi došlo do značajnijeg smanjivanja njihovih međusobnih razlika)..što je društveni proizvod po stanovniku niži utoliko je teže finansirati ekonomski razvoj bez zaduživanja u inostranstvu.razvijene zemlje održavaju pozitivne trendove razvoja.strane direktne investicije-predstavljaju najpovoljniji oblik angažovanja strane privatne štednje u procesu finansiranja ekonomskog razvoja zemlje domaćina zahvaljujući sljedećim činjenicama:uvoz strane štednje dodatno proširuje mogućnosti investiranja. Portfolio je:skup finansijskih sredstava koje pojedinac ili predizeće posjeduje u obliku novca ili vrijednosnih papira.duže periode otplate.država dolazi do budžetskih sredstava..ali domaći menadžeri upravljaju firmom.niz regionalnih banaka za razvoj.Iz aspekta izvora javni kapital se može obezbjediti na osnovu:bilateralni i multilateralni aranzmana..podiže nivo znanja.115 SAD dolara.a nakon II svjetskog rata postaje bitan izvor finansiranja ratom uništenih privreda.Najveća i najznačajnija institucija za multilateralnu pomoć je Međunarodna banka za obnovu i razvoj-svetska banka.razvoja predstavljaju ogromne razlike između razvijenog i nerazvijenog dijela savremenog svijeta koje se uporno održavaju uprkos naporima kako samih nerazvijenih zemalja tako i određenim aktivnostima međunarodnih ekonomskih organizacija i institucija.3596-11115$. b)srednji visi..Javni kapital se javlja prvi put nakon Velike ekonomske krize (1929-1933).Najznačajniji nosioci stranih direktnih stranih investicija su transnacionalne korporacije.domaće firme imaju previsoke izdatke za patente i transfer tehnoloških otkrića b. III GRUPA: visoki GNI-11116 u vise $...kao dopuna domaćoj štednji. -visoko učešće primarnih proizvoda i proizvoda niskog stepena obrade u izvozu.)koji su emitovani od strane domaćih deviznih subjekata. b)osamdesete godine karakterise neujednačena razvojna dinamika u pojedinim dijelovima svijeta.Pregled Najznačajniju karakteristiku dosadašnjeg svjetskog ekonom.obveznica.To je indirektni oblik investiranja podsredstvom kojeg se plasira višak štednjeu inostranstvo.roba ili tehnologija koje su najčešće u obliku poklona i koje nije neophodno vratiti ili u obliku kredita koji imaju obično niže kamatne stope. a.razvijenosti zemalja svijeta koristi nacionalni bruto proizvod po stanovniku (GNP-GNI) i pri toj osnovi izvodi sljedece klasifikacije: I GRUPA: 905 ili manje SAD dolara. -skroman udio štednje stanovništva -nizak nivo primjene tehnologije. Kritike na račun transnacionalnih korporacija:čest monopolistički položaj.Ove investicije pomažu finansiranju poslovnih aktivnosti.multilateralni aranžmana-najpovoljniji oblik transfera kapitala za zemlje u razvoju...Ovaj takozvani jaz ima dugu istorijsku prošlost...korisnici ovih investicija dobijaju robe i usluge boljeg kvaliteta i uz niže cijene.28 Vanjsko finansiranje ekonomskog razvoja Vanjsko finansiranje obuhvata sredstva koja dolaze iz inostranstva.korištenje neadekvatne i zastarjele tehnologije. 1)privatnu stranu štednju-oblici privatne štednje su: a.dok strani investitori imaju samo vrijednosne papire koji mpredstavljaju učešće u vlasništvu ili dokaze za potraživanja. a)srednji nizi-906 do 3595 $. -visok udio radne snage angažovane u poljoprivredi.One to čine na 2 osnovna načina:tradicionalnim stranim investicijama formi potpunog ili većinskog vlasnika nad svojim filijalama u inostranstvu i nastupom na svjetskom tržištu klasičnim izvozom.a koja se koriste za finansiranje ubrzanog ekonomskog razvoja.zemlje korisnice su pod jakim uticajem političkog uslovljavanja od strane zemlje povjerioca b.stimulativno djeluje na konkurentnost domaćih roba u izvozu...Uloga tih sredstava u razvojnoj funkciji je značajna ukoliko je stepen razvijenosti neke zemlje na nižem nivou tj.

globalnih direktnih stranih investicija.rastućeg značaja transnacionalnih korporacija.višestranački politički sistem).naročito 60-tih godina 20 vj.značajnim industrijskim sektorom proizvodnje i razvijenom ali zastarjelom infrastrukturom. Na globalizaciju svjetske privrede.. -stvaranje regionalnih ekonomskih blokova. Ocjene i upozorenja budućeg toka integracije: -osnovna ideja vodilja se sastoji u stvaranju maksimalno liberalne tržišne privrede.organizacija i institucija.potreba komplementiranja ekonomske strukture u funkciji budućeg razvoja.slabe političke institucije.nešto viši nivo industrijske proizvodnje. -povećanje investicija u informatiku i komunikacije.One se i stvaraju radi zaštite i favoriziranja njenih unutrašnjih snaga te kao takve vode ka diskriminaciji prema onima koji su van njenog obuhvata.Glabalizacija ekonomije označava proces u kojem državne i nacionalne granice.sferi(visok kapital uložen u opremu. Tranzicijske zemlje-ove zemlje u najvećem broju slučajeva raspolažu solidnim nivoom obrazovanja stanovništva.. Tri karakteristike:GLOBALIZACIJA-INTERGRACIJA-TRANZICIJA 29 Globalzacija bi se mogla definisati kao proces ekonomskog .Razvoj i ubrzanje ovog procesa utemeljeno je na tri bitna momenta: -ekspanzivan rast kapaciteta u proizvodnim i uslužnim djelatnostima. aktivnosti na globalnom nivou.procesi ekonomske integracije više zemalja određenog područja.. -naglašenim trendom liberalizacije u tokovime svjetske privrede.a te zakonitosti vode ka neravnomjernosti u ekonomskom razvoju.Izrael.. 30 Integracija-predstavljaju integracioni procesi.Integracioni procesi su u svojoj osnovi jedna progresivna istorijska pojava.većina stanovništva se bavi poljoprivredom.kvalifikovane radne snage.) Zemlje izvoznice nafte(OPEC)-visok nivo razvoja zahvaljujući ovom energetskom izvoru.(zemlje Azije. -intenzivan razvoj svjetske trgovine ..Teoretičari prvi plan globalzacije definišu kao „najvišu formu internacionalizovane ekon. Zemlje u razvoju-po mnogim pokazateljima zemlje ove grupe se približavaju ili su na nivou prve grupe ali ostvaruju izvjestan razvoj:rast dohodka po stanovniku.oskudica kapitala.zemlje Zapadne Evrope.Latinske Amerike) Nove industrijske zemlje-čine zemlje koje su u posljednje 2 decenije 20 vijeka postigle izvanredno dinamičan razvoj na osnovu značajnih napora u obezbjeđenju akumulacije i investicija-rezultat visoka stopa rasta i dohodka po stanovniku(Malezija. u socijalnoj sferi(briga za siromašne.Sagledavajući te opasnosti formirala su se nadnacionalna tijela i organizacije kako bi se pomoću njih uticalo na što ravnomjerniji razvitak.Integracija znači spajanje pojedinačnih privreda više zemalja u jednu potpuniju međunarodnu cjelinu te predstavlja jednu originalnu istorijsku pojavu koja započinje već nakon II svjet. (Kanada. 2.kulturnog i političkog djelovanja koji prelazi granice samostalnih država. Razvoj globalizacije i u perspektivi ostaje najznačajnije obilježje toka svjetske privrede.postaju mnogo manje značajne zbog niza slijedećih trendova:globalizacije trendova.afrike.kratak životni vijek stanovništva.uz politička i kulturna prilagođavanja koja prate tu ekspanziju“.socijalnog.globalzacije kancelarijskog poslovanja i globalizacije turizma.Najveći broj takvih zemalja se nalazi u Africi.demokratija.visoka produktivnost rada.) Visoko razvijene zemlje-Zajedničke karakteristike ovih zemalja su:u ekon. -povećanje značaja finansijskog kapitala.Japan.Tajvan. -stvaranje transnacionalnih korporacijačija ekonomska snaga je jača i bogatija od privrede mnogih zemalja u razvoju -razvoj svjetsih tržišta.Efekti procesa globalizacije u odnosu na ekonomski razvoj su: -univerzalnost potrošačkog društva.tj. -jačanje značaja i moći transnacionalnih korporacija.Irska.stabilan politički i pravni sistem).takva privreda vodi ka podjeli rada i razmještaju potencijela koji odgovaraju zakonima tržišne privrede. -tehnološkom dimenzijom globalizacije.kao i problem ravnomjerne raspodjele dohodka između dijelova ukupnog stanovništva.Grupisanje i definisanje karakteristika zemalja savremenog svijeta: Nerazvijene zemlje-karakteristiše ih najniži dohodak po stanovniku u svijetu. -drugi momenat je odnos integracija i optimalna društvena podjela rada -treći momenat na koji treba ukazati je diskriminacioni karakter integracija.. Uticalo je više faktora od kojih neki su: -stvaranje međunarodnih finansijskih i trgovinskih organizacija. aktivnosti što predstavlja širenje ekono. u političkoj sferi(lične sobode..skladnu podjelu rada i prevenciju konjukturnih poremećaja. .rata.zdravstvena zaštits.porast nivoa obrazovanja).USA.

4.. privrede ili pojedine firme da ostvare proporcionalno više dobitaka na svjet.zdravlje i ljudska sredina.opreme) -strategija.sličnih ili komplementarnih ekon.dijeli eko.radna snaga i prirodni resursi dok se preduzeća nadmeću na osnovu cijena i ostvarenih prodaja. -produktivna imitacija. „Index globalne konkurentnosti“ ključni sintetički pokazatelj ukupne konkurentnosti.3.obrazovanje) -efikasnost poslovanja(obuhvaća 60 faktora i dijeli ih u 3 podoblasti:1.dohodak po stanovniku.4.kreiran u namjeri da se ocjeni sposobost pojedinih nacionalnih ekonomija da postignu održivi ekonomski rast i razvoj u srednjeročnom periodu. 2)zemlje pokrenute efikasnošću-trebaju započeti sa razvojem efikasnijih proizvodnih procesa i poboljšati kvalitet proizvoda.kao i mogućnosti države da imaju dugoročno „zdravu“privredu.povrat vlasništva ranijim vlasnicima.doprinose konkurentnosti na stranim tržištima) Klaster-povezanost.njen rast. Svjetski ekonomski forum je organizator brojnih zapaženih ekonomskih i političkih skupova.struktura i rivalitet firmi.Švajcarska. 3)zemlje pokrenute inovacijama-mogućnosti zemalja da održe dostignuti nivo jeste inovativnost u proizvodnim procesima 8 oblasti u koje se grupišu faktori konkurentnosti: 1)-ekonomski potencijal privrede. -prevazilaženje kompleksa veličine.(specifične strategije firmi.a koji se uobičajeno zove tranzicija.5.komponenti.finansijsko tržište.naučna infrastruktura. 2)-stepen internacionalizacije privrede.bazična infrastruktura. 4)-razvijenost finansija.KONKURENTNOST Predstvlja najnoviji opšteprihvaćen koncept.veličina privrede.razvijanje spoznaje o prednostima malih.vrijednosni sistem) .usluga.3.zaposlenost.finansijskih tržišta i kvalitet finan.uklapanje u procese globalizacije) -infrastruktura(obuhvata 74 kriterija i dijeli se na 5 podoblasti:1.uključenost u međunarodnu ekonomiju.reprodukcionih materijala. 7)-razvijenost nauke i tehnologije 8)-kvalitet stanovništva Objektivni faktori konkurentnosti: -ekonomske performanse(u 68 faktora ulazi 5 oblasti:1. -unapređenje znanja i obrazovanja.dijelova.menadžment. -unapređenje ulaznog i izlaznog toka direktnih stranih investicija.makro okviri za poslovanje. 5)-razvijenost infrastrukture 6)-nivo razvijenosti menadžmenta. Neke od definicija međunarodne konkurentnosti: -sposobnost nacion.dalekovidnost menadžmenta.2.2.njeni ciljevi.3.javne finansije.tehnološka infrastruktura.asimilacija i adaptacija strane tehnologije 3..2. -brzo reagovanje na stalno promjenjive vanjske uslove.orjentacija na strana tržišta.institucionalna bankarska struktura.3.finansijskih subjekata. Osnovne sadržinske odrednice tranzicije: -proces privatizacije-privatiziranje najvećag broja privrednih i neprivrednih subjekata.uključenost u međunarodno investiranje.fiskalna politika.31 Tranzicija-Bitan momenat koji karakteriše savremenu svjetsku privredu je proces intenzivnih političkih i ekonomskih promjena kroz koje prolazi značajan dio savremenog svijeta.4.4 osnovne konkurentske determinante po Porteru „Dijamant nacionalnih prednosti“ -faktori prizvodnje(raspoloživost ovim faktorima nije sama po sebi dovoljna za visoku međunarodnu prednost već je bitno da se oni efikasno koriste uz korištenje najsavremenije tehnologije) -uslovi potražnje(utiče na unapređenje poslovanja i inovativnosti preduzeća) -nivo razvijenosti povezanih i pratećih sektora(važno je imati međunarodno konkurentne dobavljače sirovina..najpoznatiji je Svjetski ekonomski forum-održava se u Davosu. 3)-kvalitet vlasti i državnih institucija.komunikacije i saradnje. tržištu od konkurenata -sposobost da se ostvaruje dinamičan ekonomski rast u dugom periodu -sposobnost zemlje da ostvaruje visoku tekuću produktivnost. -stvaranje pravnog okvira i ambijenta za aktivnosti privatnog sektora -uspostavljanje odnosa liberalizacije unutar ekonomske sfere -reformisana uloga države 6 zapovjesti za male zemlje koje prate savremene svjetske razvojne trendove: -integrisanje u regionalne asocijacije. razvoj na 3 specifične faze.cijene) -efikasnost države(84 kriterija svrstanih u 5 podoblasti:1. aktivnosti s ciljem poslovnih transakcija.te svrstava zemlje u 3 grupe u skladu sa njihovom fazom razvoja: 1)zemlje pokrenute faktorima-zemlje se nadmeću na osnovu sredstava kojim raspolažu.5.2.5.

-Don Tapskot naglašava nove ekonomske realnosti zasnovane na: znanju. 3.globalizaciji.razviti globalno partnerstvo u cilju razvoja. 2.bolestima.stvoriti stabilno i predvidivo pravno okruženje.unaprijeđenja zdravlja majki. Smanjiti smrtnost djece Cilj za 2015.10. od klasične ka viskoj tehnologiji. od hijerarhijske ka mrežnoj organizaciji. konvergenciji. od ili-ili visekratnim opcijama.9.obezbjediti opšte obrazovanje.od Zapada ka Istoku. ka visokim tehnologijama. od dominacije muškaraca ka usponu žena.7. umjetnost zamjenjuje sport. godinu: Smanjiti za dvije trećine stopu smrtnosti djece ispod 5 godina. region Pacifika postaje ekonomski centar svijeta.uskladiti privredu sa okruženjem i globalizacijom u cilju obezbjeđenja trajnog stvaranja bogatstva i zaštite vrijednosnog sistema koji građani žele. od vlade kontrolisanih ka tržišno vođenim. 5.smanjenje mortaliteta djece. molekularizacija.4.32 10 zlatnih pravila kojih se zemlja mora pridržavati da bi njena privreda bila i ostala konkurentna: 1. integraciji. Promovirati jednakost u pogledu gendera i osnažiti žene Cilj za 2005.stvoriti fleksibilnu i elastičnu privrednu strukturu. 33 Milenijski ciljevi su:iskorijeniti extremno siromaštvo i glad.borba sa HIV.6. godinu: Prepoloviti broj ljudi koji žive s manje od 1 dolara dnevno i ljudi koji gladuju. Po američkom naučniku J. Postići univerzalno osnovno obrazovanje Cilj za 2015. -Krajem 20 vj.malarijom i dr.od institucija ka samopomoci. godinu: Osigurati da svi dječaci i djevojčice završe osnovnu školu.brzinu i transparentnost u državnoj administraciji. inovacijama.investirati u tradicionalnu i tehnološku infrastrukturu. Ukinuti krajnje siromaštvo i glad Cilj za 2015. 4. razvije se tržišni socijalizam.Trendovi budućnosti -Osnovne karakteristike razvoja u prvoj polovini 20 vj. ukidanje posredovanja.8.produktivnosti i poreza.isti autor je osmislio 10 novih megatrendova:ekonomski prosperitet je planetarni fenomen.razvijati agresivnost na stranim tržištimai atraktivnost zemlje za direktne strane investicije. -Po istom autoru „8 azijskih megatrendova“:od nacionalnih država ka umreženim. neskladu. godinu: Eliminirati disparitete u pogledu gendera u osnovnom i srednjem obrazovanju(željeno).forsirati kvalitet.2. od nacionalnih ka globalnim ekonomiji. od zapadnog utjecaja ka azijskom putu. porast uloge žene u politici i biznisu.održati optimalne odnose između nivoa nadnica. 4. odgovornosti. virtualizaciji.obezbjediti održivost životne sredine i okoline.maximalno investirati u obrazovanje. Poboljšati zdravlje majki Cilj za 2015.5.Naisbitt-u: Od industrijskog ka informatičkom društvu. Cilj za 2015. od izvozno ka potrošački vođenim. uspon vrijednosti etičnosti.očuvati socijalnu strukturu otklanjanjem dispariteta plata i jačanjem srednje klase.od Sjevera ka Jugu. godinu: Eliminirati disparitete u pogledu gendera na svim nivoima.od centralizacije ka decentalizaciji. od sela ka supergradovima. neposrednosti . godinu: Smanjiti za dvije trećine broj žena koje umiru pri porodu. globalizacija stila života.unaprijediti jednakost spolova i jačanje pozicije žena. nastupa vijek biologije. privatizacije države „blagostanja“. Milenijski razvojni ciljevi: Teme i dometi 1. .3. trijumf individualnosti i personalnosti.promovisati privatnu štednju i domaće investicije.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->