Biljna ćelija

Nevena i koleginice

Razlike između biljne i životinjske ćelije
• Strukturne razlike na ćelijskom nivou, koje postoje između biljnih i životinjskih organizama, nastale su kao rezultat načina života biljaka budući da su one pričvršćene za podlogu. • Biljna ćelija se u nekoliko karakterističnih osobina razlikuje od animalne, a to su: posedovanje čvrstog ćelijskog zida, vakuole i plastida.

ostale razlike su od manjeg značaja. teško bi se na ultrastrukturnom nivou moglo odrediti da li pripadaju biljnoj ili životinjskoj ćeliji. mikrotubule i ribozomi. mitohondrije. omogućavaju biljci autotrofan način ishrane. Time se biljke i neke autotrofne bakterije razlikuju oa svih ostalih organizama koji su heterotrofni. kao što su jedro. Ako se izuzmu ove navedene razlike u građi biljnih i animalnih ćelija. Za neke od ćelijskih delova. .• Plastidi. a posebno hloroplasti.

Spoljašnja i unutrašnja površina membrane obavljaju različite funkcije pa se razlikuju i po sastavu. • Plazma membrana se sastoji od dvosloja lipida u koji su zaronjeni proteini. Protoplast je opkoljen i ćelijskom membranom (plazma membrana). U citoplazmi se nalaze brojne organele i citoskelet. protoplazmu (protoplast). Ultrastruktura biljne ćelije . koji zatvara unutrašnji sadržaj ćelije.• Pod elektronskim mikroskopom se prvo može uočiti da je svaka ćelija opkoljena ćelijskim zidom. U njemu se razlikuju jedro i citoplazma.

• Organele su od okolne citoplazme odvojene semipermeabilnim membranama unutar kojih se dešavaju pojedini metabolički procesi kao što su fotosinteza. disanje i dr. Postoje i organele koje nisu oivičene membranom kao što su ribozomi i sistem mikrofilamenata i mikrotubula. naziva se citosol. Citosol je prožet finim proteinskim filamentima. On ima ulogu u strujanju citoplazme (ciklozis) i kretanju organela kroz citoplazmu pri čemu se troši energija iz ATP-a. endoplazmatični retikulum. • Osnovni citoplazmatski matriks. Neke organele. kao što su jedro. koji obrazuju citoskelet. lizozomi i mikrotela (peroksizomi i oksizomi). . kao i u animalnoj ćeliji. Citoskelet je u biljnoj. bez organela. mitohondrije i hloroplasti opkoljene su dvema membranama. sastavljen od aktinskih filamenata i mikrotubula. a jednu opnu imaju Goldžijev kompleks.

Kao nosilac genetičkog materijala.• Jedro je obavijeno dvojnom membranom na kojoj se nalaze otvori. nuklearne pore. Jedarce nema membranu i u njemu se stvaraju ribozomi. . Za spoljašnju membranu jedra vezuju se ribozomi i endoplazmatični retikulum. preko kojih se ostvaruje komunikacija između unutrašnjeg sadržaja jedra (nukleoplazme) i okolne citoplazme. jedro sadrži hromozome (hromatin) i jedarce. Kod većine biljnih ćelija jedro je potisnuto uz plazma membranu zbog prisustva vakuola.

Proizvodi ER. koji nisu potpuno zreli. granularni i agranularni.Ćelijske organele • Endoplazmatični retikulum predstavlja mrežu membrana koje obrazuju nizove cevčica i spljoštenih cisterni i protežu se kroz čitavu ćeliju – od jedrove do ćelijske membrane. već i po obliku i ulozi. a agranularnog sinteza lipida. Granularni ER je u vidu spljoštenih cisterni. Proizvodi stvoreni u ER se transportuju u sve delove ćelije gde su potrebni. Transportne vezikule su od izuzetnog značaja. s obzirom da nema fizičke povezanosti između ER i ostalih organela. a glatki obrazuje duže ili kraće cevi. Taj transport obavlja se tako što se od ER odvoje vezikule. nazvane transportne vezikule. u kojima se nalaze proizvodi stvoreni u ER. se transportnim vezikulama neprekidno šalju do Goldžijevog aparata. razlikuju se ne samo po prisustvu ili odsustvu ribozoma. . Osnovna funkcija granularnog ER je sinteza proteina. Dve vrste ER.

Periferni delovi diktiozoma su jako prošireni . Prostor između njih je tanak.• Goldžijev aparat (diktiozomi) su veoma brojne strukture u citoplazmi. Diktiozomi su uključeni u završnu obradu materijala koji će se izbaciti iz ćelije da bi se od njih izgradio ćelijski zid. Tipičan diktiozom biljne ćelije izgleda kao grupa tankih. 6-7 spljoštenih kesica (vezikula). koje su naslagane jedna na drugu. Ova organela je izgrađena od malih. grupisanih ili raspršenih kesa u citoplazmi.

.Mitohondrije imaju loptast ili cilindričan oblik. a broj može da se kreće od 300-400 i ima ih u svim delovima citoplazme. Građa i funkcija im je slična mitohondrijama životinjske ćelije – sadrže na unutrašnjoj membrani respiratorne enzime tako da obavljaju ćelijsko disanje (proizvodnja ATP).

ali se pretpostavlja da nastaju od granularnog ER-a. Glioksizomi se najčešće nalaze u velikom broju u semenima u kojima se magacioniraju rezerve masti.• Peroksizomi se uočavaju u svim biljnim ćelijama u blizini hloroplasta ili u blizini lipidnih kapi. Ove organele su ograničene membranom i upola su manje od mitohondrija. Po svojoj funkciji razlikuju se dve vrste peroksizoma – jedna vrsta je ista kao peroksizomi u životinjskoj ćeliji. Pri klijanju semena dolazi do trošenja masnih rezervi i tada je povećan broj glioksizoma. a druga vrsta su glioksizomi koji su karakteristični samo za biljnu ćeliju. Masti su nagomilane u vidu masnih kaplica nazvanih sferozomi. . Poreklo glioksizoma i peroksizoma nije još uvek razjašnjeno.

.

hromoplasti. Postoji nekoliko tipova plastida : proplastidi.Plastidi • Plastidi su organele prisutne isključivo u biljnim ćelijama. hloroplasti. Ovi tipovi mogu prelaziti jedan u drugi u zavisnosti od uloge tkiva u kome se nalaze. spoljašnjih i unutrašnjih faktora. etioplasti i leukoplasti. .

semena. • Leukoplasti su bezbojni plastidi koji se mogu naći u različitim tkivima. Plastidi biljke rasle u mraku su takođe bezbojni jer ne sadrže pigmente i nazivaju se etioplasti. Prisutni su u organima u kojima se čuvaju rezervne hranljive materije (krtole.plodovi itd. • Biljka koja je od isklijavanja držana u stalnom mraku biće etiolirana (bezbojna). lukovice. .• Proplastidi su mali. ako je u tami onda leukoplasti. Od njih nastaju različite vrste plastida. Imaju izgled malih vakuola okruženih dvojnom membranom po čemu se razlikuju od vakuola. Imaju ulogu u magacioniranju hranljivih materija pa se tako razlikuju proteinoplasti (u njima se nagomilavaju proteini). Nastaju najčešće od hloroplasta koji se menjaju pri sazrevanju biljaka.). Imaju važnu ekološku ulogu – u oprašivanju cvetova i rasejavanju plodova. bezbojni nediferencirani plastidi koji se nalaze u meristemskim ćelijama izdanka i korena. U njima se nalaze velike količine pigmenata iz grupe karotenoida (karoteni i ksantofili). Ako je biljka normalno osvetljena od proplastida će se razviti hloroplasti. • Hromoplasti su žuto do crveno obojeni plastidi smešteni u cvetovima i plodovima. oleoplasti (akomuliraju rezervne lipide) i amiloplasti (amilum=skrob) u kojima se sintetiše i akomulira skrob.

a duži. prstenasta DNK. zbog izgleda u obliku spljoštene vrećice) koji su raspoređeni po unutrašnjosti (stromi) hloroplasta. parenhimske ćelije kukuruza i šećerne trske)U stromi se nalaze ribozomi. Razlikuju se dve vrste tilakoida . Kraći tilakoidi. lipidne kapljice.tilakoidi grana i tilakoidi strome. Hloroplasti koji sadrže samo tilakoide strome nazivaju se agranalni (imaju ih npr. su tilakoidi grana. skrobna zrna i enzimi za odvijanje tamne faze fotosinteze. koji su gusto naslagani jedan uz drugi (kao novčići u fišeku). Tilakoidi strome povezuju međusobno tilakoide grana obrazujući tako jedan sistem u vidu mreže. . Unutrašnja membrana hloroplasta obrazuje spljoštene vezikule nazvane tilakoidi (thylacos=vrećica.Hloroplasti • Hloroplasti su fotosintetički aktivni plastidi koji podsećaju na mitohondrije jer imaju duplu membranu. pojedinačni su tilakoidi strome. sopstvenu DNK i ribozome.

Pigmenti sa proteinima membrane grade fotosisteme I i II . dok su karotenoidi i fikobilini (fikoeritrin i fikocijanin) pomoćni pigmenti. Glavni fotosintetički pigment je hlorofil a.• Za membranu tilakoida vezani su pigmenti i enzimi koji učestvuju u svetloj fazi fotosinteze.

.

Vakuole Vakuole učestvuju u mnogim procesima pa se morfološki međusobno razlikuju usled čega dobijaju naziv vakuolarni aparat. npr. Uloge vakuola su : • predstavljaju osnovnu vrstu biljnih lizozoma jer sadrže čitav niz kiselih hidrolaza • održavanje stalnog ćelijskog turgora • magacioniranje i razlaganje hranljivih materija • uvećavaju ukupnu površinu i zapreminu ćelije. od životinja jer se u vakuolama nalaze teško svarljive. a nekad i vrlo otrovne materije • čuvanje otpadnih produkata metabolizma i dr. . a da pri tome ne dolazi do sinteze nove citoplazme što biljkama omogućuje neograničen rast • odbrambena uloga.

meristemske ćelije koje imaju sposobnost da se neprekidno dele dajući sve ostale vrste biljnih ćelija) vakuole su malobrojne i sitne. Vakuola je od okolne citoplazme odvojena membranom nazvanom tonoplast. U obrazovanju vakuola učestvuju endoplazmatični retikulum i diktiozomi. nediferenciranim ćelijama (kakve su npr. Ta vakuola potiskuje citoplazmu sa organelama na periferiju ćelije (vidi sliku). Uporedo sa rastenjem i diferenciranjem ćelija dolazi i do postupnog povećanja zapremine vakuola i njihovog spajanja u često jednu veliku vakuolu.• U mladim. .

.

pri čemu je ostavljena mogućnost komunikacije među ćelijama preko kanalića nazvanih plazmodezmi. Neke supstance ćelijski zid propušta. savitljiv i izuzetne čvrstine. a drugima ne omogućava ulazak u ćeliju. vlaknast. jedinstven omotač koji opkoljava svaku biljnu ćeliju. . Svojim osobinama štiti plazma membranu biljnih ćelija. elastičan.Ćelijski zid • Ćelijski zid je čvrsti. Preko zidova se ćelije vezuju u složena tkiva. Izgrađen je od polisaharida. ali je slojevit.

• Aktinski filamenti su raspoređeni u pojas. Specifičnost citoskeleta je uslovljena specifičnošću građe biljne ćelije . . U ovom fluidnom delu citoplazme dešavaju se pokreti organela putem aktinskih filamenata i strujanja citoplazme.jedan stacionarni ka ćelijskoj membrani i jedan fluidan ka vakuoli. koji citoplazmu više-manje deli u dva dela .Citoskelet biljnih ćelija U ćelijama biljaka sreću se tri osnovna tipa citoskeletnih elemenata: aktinski filamenti. mikrotubule i intermedijarni filamenti. tako da je uloga citoskeleta u obavljanju funkcije stabilnosti oblika ćelije minimalna.oblik i čvrstinu ćeliji daju ćelijski zid i centralna vakuola.

a na elektronskim mikrografijama podsećaju na pericentriolarni matriks životinjskih ćelija. Uloga im je u organizovanju kompleksa celulozo-sintetaze. Pravac pružanja celuloznih fibrila prati pravac pružanja mikroubula. omogućavajući i mehanički otpor pritisku vakuole na citoplazmu. Ovakvih oblasti ima preko stotinu.• Mikrotubule su poređane uz ćelijsku membranu. . koje ne postoje u biljnoj ćeliji. već citoplazmatske nukleacijske oblasti. • Intermedijarni filamenti su retko prisutni. u snopovima. čime se omogučuje stvaranje paralelnih fibrila celuloze u ćelijskom zidu. Centar organizacije mikrotubula nisu centrole. predstavljeni su filamentima koji pozicioniraju tonoplast i jedarni ovoj u ćeliji.

umetnute između provodnih ćelija. ali i provođenje vode i materija u radijalnom pravcu. u kojima se odvijaju najelementarnije metaboličke i reproduktivne funkcije biljaka. • parenhimske ćelije sržnih. često bez sekundarnog ćelijskog zida.sadrže velike vakuole sa dosta vode. • parenhimske ćelije za magaciniranje vode . služe za magaciniranje. zavisno od funkcije koju vrše u biljci: • ćelije hlorenhima (fotosintetički parenhim) . drvenih i korinih zrakova . Parenhimske ćelije su izodijametrične. najčešće u listovima i površinskim tkivima stabla. • parenhimske ćelije za magaciniranje rezervnih materija . Postoji nekoliko tipova parenhimskih ćelija.Morfološki i funkcionalni tipovi biljnih ćelija Najjednostavniji oblik biljne ćelije predstavljen je parenhimskim ćelijama.ćelije sa mnogobrojnim hloroplastima. .sadrže brojne plastide i ćelijske inkluzije i depozicije.

provodne ćelije ksilema. filogenetski stariji oblik ovih ćelija su hidroide mahovina. pločaste ćelije koje pokrivaju površinu biljke i luče zaštitnu kutikulu.pljosnate.mehaničke ćelije. • kolenhimske ćelije . omogućuju funkcionisanje nesamostalnih zrelih sitastih ćelija. • sklerenhimske ćelije .pomoćne ćelije floema. .Prozenhimske ćelije su izdužene i najčešće prizmatične ćelije.provodne ćelije floema sa mnogobrojnim perforacijama na poprečnim zidovima koje omogućuju funkcionisanje. poseduju zadebljale ćelijske zidove. diferencijanije su u odnosu na parenhimske. • sitaste ćelije . • ćelije pratilice . • traheide . • ćelije plute . u zrelom funkcionalnom stanju mrtve. a obuhvataju mnogobrojne tipove ćelija: • epitelne ćelije .ćelije sekundarne kore koje imaju suberinizovane ćelijske zidove.mehaničke ćelije sa različito zadebljalim zidovima.

spermatozoidi i jajne ćelije. grade meristemska tkiva. nastaju redukcionim deobama i imaju ulogu u polnom razmnožavanju biljaka. . • Reproduktivne ćelije .gameti .• Meristemske ćelije su poseban tip ćelija. totipotentne su i od njih nastaju sve ostale ćelije.

Hvala na pažnji!  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful