P. 1
Primer Prezentacije

Primer Prezentacije

|Views: 379|Likes:
Published by Ana Babic

More info:

Published by: Ana Babic on May 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2014

pdf

text

original

Biljna ćelija

Nevena i koleginice

Razlike između biljne i životinjske ćelije
• Strukturne razlike na ćelijskom nivou, koje postoje između biljnih i životinjskih organizama, nastale su kao rezultat načina života biljaka budući da su one pričvršćene za podlogu. • Biljna ćelija se u nekoliko karakterističnih osobina razlikuje od animalne, a to su: posedovanje čvrstog ćelijskog zida, vakuole i plastida.

. omogućavaju biljci autotrofan način ishrane. teško bi se na ultrastrukturnom nivou moglo odrediti da li pripadaju biljnoj ili životinjskoj ćeliji. kao što su jedro.• Plastidi. mikrotubule i ribozomi. ostale razlike su od manjeg značaja. Time se biljke i neke autotrofne bakterije razlikuju oa svih ostalih organizama koji su heterotrofni. Za neke od ćelijskih delova. a posebno hloroplasti. Ako se izuzmu ove navedene razlike u građi biljnih i animalnih ćelija. mitohondrije.

• Pod elektronskim mikroskopom se prvo može uočiti da je svaka ćelija opkoljena ćelijskim zidom. Spoljašnja i unutrašnja površina membrane obavljaju različite funkcije pa se razlikuju i po sastavu. protoplazmu (protoplast). Ultrastruktura biljne ćelije . koji zatvara unutrašnji sadržaj ćelije. U citoplazmi se nalaze brojne organele i citoskelet. • Plazma membrana se sastoji od dvosloja lipida u koji su zaronjeni proteini. Protoplast je opkoljen i ćelijskom membranom (plazma membrana). U njemu se razlikuju jedro i citoplazma.

Postoje i organele koje nisu oivičene membranom kao što su ribozomi i sistem mikrofilamenata i mikrotubula. mitohondrije i hloroplasti opkoljene su dvema membranama. Citosol je prožet finim proteinskim filamentima. . Neke organele. kao što su jedro. sastavljen od aktinskih filamenata i mikrotubula. disanje i dr. kao i u animalnoj ćeliji. Citoskelet je u biljnoj. naziva se citosol. bez organela. On ima ulogu u strujanju citoplazme (ciklozis) i kretanju organela kroz citoplazmu pri čemu se troši energija iz ATP-a. koji obrazuju citoskelet. • Osnovni citoplazmatski matriks. endoplazmatični retikulum. lizozomi i mikrotela (peroksizomi i oksizomi). a jednu opnu imaju Goldžijev kompleks.• Organele su od okolne citoplazme odvojene semipermeabilnim membranama unutar kojih se dešavaju pojedini metabolički procesi kao što su fotosinteza.

nuklearne pore. jedro sadrži hromozome (hromatin) i jedarce. Kod većine biljnih ćelija jedro je potisnuto uz plazma membranu zbog prisustva vakuola. . Kao nosilac genetičkog materijala.• Jedro je obavijeno dvojnom membranom na kojoj se nalaze otvori. Za spoljašnju membranu jedra vezuju se ribozomi i endoplazmatični retikulum. Jedarce nema membranu i u njemu se stvaraju ribozomi. preko kojih se ostvaruje komunikacija između unutrašnjeg sadržaja jedra (nukleoplazme) i okolne citoplazme.

a agranularnog sinteza lipida. a glatki obrazuje duže ili kraće cevi. Transportne vezikule su od izuzetnog značaja. se transportnim vezikulama neprekidno šalju do Goldžijevog aparata. Dve vrste ER. već i po obliku i ulozi. Osnovna funkcija granularnog ER je sinteza proteina. Granularni ER je u vidu spljoštenih cisterni. u kojima se nalaze proizvodi stvoreni u ER. Taj transport obavlja se tako što se od ER odvoje vezikule. koji nisu potpuno zreli. s obzirom da nema fizičke povezanosti između ER i ostalih organela. Proizvodi ER. Proizvodi stvoreni u ER se transportuju u sve delove ćelije gde su potrebni. granularni i agranularni. .Ćelijske organele • Endoplazmatični retikulum predstavlja mrežu membrana koje obrazuju nizove cevčica i spljoštenih cisterni i protežu se kroz čitavu ćeliju – od jedrove do ćelijske membrane. nazvane transportne vezikule. razlikuju se ne samo po prisustvu ili odsustvu ribozoma.

6-7 spljoštenih kesica (vezikula).• Goldžijev aparat (diktiozomi) su veoma brojne strukture u citoplazmi. koje su naslagane jedna na drugu. Prostor između njih je tanak. Ova organela je izgrađena od malih. grupisanih ili raspršenih kesa u citoplazmi. Diktiozomi su uključeni u završnu obradu materijala koji će se izbaciti iz ćelije da bi se od njih izgradio ćelijski zid. Tipičan diktiozom biljne ćelije izgleda kao grupa tankih. Periferni delovi diktiozoma su jako prošireni .

. a broj može da se kreće od 300-400 i ima ih u svim delovima citoplazme.Mitohondrije imaju loptast ili cilindričan oblik. Građa i funkcija im je slična mitohondrijama životinjske ćelije – sadrže na unutrašnjoj membrani respiratorne enzime tako da obavljaju ćelijsko disanje (proizvodnja ATP).

ali se pretpostavlja da nastaju od granularnog ER-a. Pri klijanju semena dolazi do trošenja masnih rezervi i tada je povećan broj glioksizoma.• Peroksizomi se uočavaju u svim biljnim ćelijama u blizini hloroplasta ili u blizini lipidnih kapi. Masti su nagomilane u vidu masnih kaplica nazvanih sferozomi. Poreklo glioksizoma i peroksizoma nije još uvek razjašnjeno. a druga vrsta su glioksizomi koji su karakteristični samo za biljnu ćeliju. . Po svojoj funkciji razlikuju se dve vrste peroksizoma – jedna vrsta je ista kao peroksizomi u životinjskoj ćeliji. Glioksizomi se najčešće nalaze u velikom broju u semenima u kojima se magacioniraju rezerve masti. Ove organele su ograničene membranom i upola su manje od mitohondrija.

.

.Plastidi • Plastidi su organele prisutne isključivo u biljnim ćelijama. Ovi tipovi mogu prelaziti jedan u drugi u zavisnosti od uloge tkiva u kome se nalaze. Postoji nekoliko tipova plastida : proplastidi. hromoplasti. spoljašnjih i unutrašnjih faktora. hloroplasti. etioplasti i leukoplasti.

). ako je u tami onda leukoplasti. Ako je biljka normalno osvetljena od proplastida će se razviti hloroplasti. Imaju važnu ekološku ulogu – u oprašivanju cvetova i rasejavanju plodova. • Biljka koja je od isklijavanja držana u stalnom mraku biće etiolirana (bezbojna). lukovice. Plastidi biljke rasle u mraku su takođe bezbojni jer ne sadrže pigmente i nazivaju se etioplasti. Nastaju najčešće od hloroplasta koji se menjaju pri sazrevanju biljaka.• Proplastidi su mali. bezbojni nediferencirani plastidi koji se nalaze u meristemskim ćelijama izdanka i korena. • Hromoplasti su žuto do crveno obojeni plastidi smešteni u cvetovima i plodovima. semena. Imaju izgled malih vakuola okruženih dvojnom membranom po čemu se razlikuju od vakuola. • Leukoplasti su bezbojni plastidi koji se mogu naći u različitim tkivima. . U njima se nalaze velike količine pigmenata iz grupe karotenoida (karoteni i ksantofili). Prisutni su u organima u kojima se čuvaju rezervne hranljive materije (krtole. oleoplasti (akomuliraju rezervne lipide) i amiloplasti (amilum=skrob) u kojima se sintetiše i akomulira skrob. Imaju ulogu u magacioniranju hranljivih materija pa se tako razlikuju proteinoplasti (u njima se nagomilavaju proteini).plodovi itd. Od njih nastaju različite vrste plastida.

Tilakoidi strome povezuju međusobno tilakoide grana obrazujući tako jedan sistem u vidu mreže.Hloroplasti • Hloroplasti su fotosintetički aktivni plastidi koji podsećaju na mitohondrije jer imaju duplu membranu. sopstvenu DNK i ribozome. a duži. lipidne kapljice. pojedinačni su tilakoidi strome. prstenasta DNK. parenhimske ćelije kukuruza i šećerne trske)U stromi se nalaze ribozomi. . Unutrašnja membrana hloroplasta obrazuje spljoštene vezikule nazvane tilakoidi (thylacos=vrećica. su tilakoidi grana. Hloroplasti koji sadrže samo tilakoide strome nazivaju se agranalni (imaju ih npr. Kraći tilakoidi. zbog izgleda u obliku spljoštene vrećice) koji su raspoređeni po unutrašnjosti (stromi) hloroplasta. skrobna zrna i enzimi za odvijanje tamne faze fotosinteze. Razlikuju se dve vrste tilakoida .tilakoidi grana i tilakoidi strome. koji su gusto naslagani jedan uz drugi (kao novčići u fišeku).

• Za membranu tilakoida vezani su pigmenti i enzimi koji učestvuju u svetloj fazi fotosinteze. Pigmenti sa proteinima membrane grade fotosisteme I i II . Glavni fotosintetički pigment je hlorofil a. dok su karotenoidi i fikobilini (fikoeritrin i fikocijanin) pomoćni pigmenti.

.

. od životinja jer se u vakuolama nalaze teško svarljive. a nekad i vrlo otrovne materije • čuvanje otpadnih produkata metabolizma i dr. a da pri tome ne dolazi do sinteze nove citoplazme što biljkama omogućuje neograničen rast • odbrambena uloga.Vakuole Vakuole učestvuju u mnogim procesima pa se morfološki međusobno razlikuju usled čega dobijaju naziv vakuolarni aparat. npr. Uloge vakuola su : • predstavljaju osnovnu vrstu biljnih lizozoma jer sadrže čitav niz kiselih hidrolaza • održavanje stalnog ćelijskog turgora • magacioniranje i razlaganje hranljivih materija • uvećavaju ukupnu površinu i zapreminu ćelije.

Vakuola je od okolne citoplazme odvojena membranom nazvanom tonoplast. nediferenciranim ćelijama (kakve su npr. Ta vakuola potiskuje citoplazmu sa organelama na periferiju ćelije (vidi sliku). meristemske ćelije koje imaju sposobnost da se neprekidno dele dajući sve ostale vrste biljnih ćelija) vakuole su malobrojne i sitne.• U mladim. U obrazovanju vakuola učestvuju endoplazmatični retikulum i diktiozomi. Uporedo sa rastenjem i diferenciranjem ćelija dolazi i do postupnog povećanja zapremine vakuola i njihovog spajanja u često jednu veliku vakuolu. .

.

jedinstven omotač koji opkoljava svaku biljnu ćeliju. ali je slojevit. . Neke supstance ćelijski zid propušta. savitljiv i izuzetne čvrstine.Ćelijski zid • Ćelijski zid je čvrsti. Preko zidova se ćelije vezuju u složena tkiva. elastičan. Izgrađen je od polisaharida. pri čemu je ostavljena mogućnost komunikacije među ćelijama preko kanalića nazvanih plazmodezmi. a drugima ne omogućava ulazak u ćeliju. vlaknast. Svojim osobinama štiti plazma membranu biljnih ćelija.

mikrotubule i intermedijarni filamenti.jedan stacionarni ka ćelijskoj membrani i jedan fluidan ka vakuoli.Citoskelet biljnih ćelija U ćelijama biljaka sreću se tri osnovna tipa citoskeletnih elemenata: aktinski filamenti. • Aktinski filamenti su raspoređeni u pojas. koji citoplazmu više-manje deli u dva dela . . Specifičnost citoskeleta je uslovljena specifičnošću građe biljne ćelije .oblik i čvrstinu ćeliji daju ćelijski zid i centralna vakuola. tako da je uloga citoskeleta u obavljanju funkcije stabilnosti oblika ćelije minimalna. U ovom fluidnom delu citoplazme dešavaju se pokreti organela putem aktinskih filamenata i strujanja citoplazme.

omogućavajući i mehanički otpor pritisku vakuole na citoplazmu. Ovakvih oblasti ima preko stotinu. predstavljeni su filamentima koji pozicioniraju tonoplast i jedarni ovoj u ćeliji. a na elektronskim mikrografijama podsećaju na pericentriolarni matriks životinjskih ćelija. već citoplazmatske nukleacijske oblasti. . Centar organizacije mikrotubula nisu centrole.• Mikrotubule su poređane uz ćelijsku membranu. Pravac pružanja celuloznih fibrila prati pravac pružanja mikroubula. Uloga im je u organizovanju kompleksa celulozo-sintetaze. • Intermedijarni filamenti su retko prisutni. koje ne postoje u biljnoj ćeliji. čime se omogučuje stvaranje paralelnih fibrila celuloze u ćelijskom zidu. u snopovima.

ali i provođenje vode i materija u radijalnom pravcu. drvenih i korinih zrakova .sadrže brojne plastide i ćelijske inkluzije i depozicije.sadrže velike vakuole sa dosta vode. Parenhimske ćelije su izodijametrične. • parenhimske ćelije za magaciniranje rezervnih materija . u kojima se odvijaju najelementarnije metaboličke i reproduktivne funkcije biljaka. • parenhimske ćelije za magaciniranje vode . služe za magaciniranje.umetnute između provodnih ćelija. najčešće u listovima i površinskim tkivima stabla. . Postoji nekoliko tipova parenhimskih ćelija. često bez sekundarnog ćelijskog zida.Morfološki i funkcionalni tipovi biljnih ćelija Najjednostavniji oblik biljne ćelije predstavljen je parenhimskim ćelijama. zavisno od funkcije koju vrše u biljci: • ćelije hlorenhima (fotosintetički parenhim) . • parenhimske ćelije sržnih.ćelije sa mnogobrojnim hloroplastima.

provodne ćelije ksilema.ćelije sekundarne kore koje imaju suberinizovane ćelijske zidove.mehaničke ćelije. a obuhvataju mnogobrojne tipove ćelija: • epitelne ćelije .pljosnate. • ćelije plute . pločaste ćelije koje pokrivaju površinu biljke i luče zaštitnu kutikulu.pomoćne ćelije floema. poseduju zadebljale ćelijske zidove.Prozenhimske ćelije su izdužene i najčešće prizmatične ćelije. u zrelom funkcionalnom stanju mrtve. diferencijanije su u odnosu na parenhimske. omogućuju funkcionisanje nesamostalnih zrelih sitastih ćelija. • ćelije pratilice . • sitaste ćelije . • kolenhimske ćelije . . • sklerenhimske ćelije .mehaničke ćelije sa različito zadebljalim zidovima.provodne ćelije floema sa mnogobrojnim perforacijama na poprečnim zidovima koje omogućuju funkcionisanje. filogenetski stariji oblik ovih ćelija su hidroide mahovina. • traheide .

. totipotentne su i od njih nastaju sve ostale ćelije.spermatozoidi i jajne ćelije. nastaju redukcionim deobama i imaju ulogu u polnom razmnožavanju biljaka.gameti .• Meristemske ćelije su poseban tip ćelija. grade meristemska tkiva. • Reproduktivne ćelije .

Hvala na pažnji!  .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->