P. 1
RECIKLAŽA OTPADA PLASTIČNIH MASA

RECIKLAŽA OTPADA PLASTIČNIH MASA

|Views: 357|Likes:
Published by Damir Delić

More info:

Published by: Damir Delić on May 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/13/2015

pdf

text

original

RECIKLAŽA OTPADA PLASTIČNIH MASA

Plastične mase su sirovine koje su izgrađene od jednostavnih organskih prirodnih sirovina (npr. alkoholi, benzo, metan) i to su tzv. sintetičke plastične mase, ili od komplesnih osnovnih prirodnih sirovina (npr. kaučuk), a to su tzv. prirodne plastične mase. Sintetičke plastične mase dobivaju se hemijskom polimerizacijom jednostavnih monomera. Po načinu nastajanja, sintetički polimerizati se dobivaju postepenom ili lančanom polimerizacijom. Postepena polimerizacija može se izvoditi po postupku polikondenzacije ili poliadicije. Prema tome, glavni postupci za dobivanje polimera su: Polimerizacija – organska hemijska reakcija spajanja jednakih ili različitih nezasidenih spojeva s malim molekulama u makromolekule, bez nastajanja nusprodukata Polikondenzacija – hemijska reakcija pri kojoj se osnovne supstance s malim molekulama vežu u makromolekule uz izlučivanje nusprodukata (najčešde vode, alkohola, halogenida i sl.) Poliadicija – organska hemijska reakcija spajanja različitih spojeva s malim molekulama u makromolekule, bez izlučivanja nusprodukata

-

Osnovne sirovine za proizvodnjuu sintetičkih plastičnih masa su nafta, zemni plin, ugalj, voda, pijesak i azot. Osnovne sirovine za proizvodnju prirodnih plastičnih masa su prirodne polimerne sirovine. Najvažnija nemodificirana prirodna polimerna sirovina je celuloza, a zatim svila, vuna, pamuk, kazein i dr. U modificirane prirodne polimerne sirovine spadaju celulozni i kazeinski derivati, te razne vrste guma na bazi prirodnog kaučuka. Plastične mase sastoje se od osnovnih elemenata ugljika i vodika te dodatnih elemenata kao što su kisik, azot, hlor, sumpor i fluor. U odnosu na postupke obrade, odnosno na postupke reciklaže, plastične mase se mogu podijeliti u tri osnovne grupe: - Termoplastične - Duroplastične - Elastomerne plastične mase

Problematika reciklaže otpada plastičnih masa Za efikasnu obradu, odnosno reciklažu otpada plastičnih masa od posebnog značaja je organizacija skupljanja svih otpada. Od vrste i obima međusobnog miješanja pojedinih vrsta otpada plastičnih masa sa kudnim i sličnim otpadima zavisi i stepen njihovog onečišdenja. Stepen onečišdenja, odnosno miješanje drugih vrsta otpada sa određenom vrstom otpada plastičnih masa direktno utiče i na efikasnost reciklaže ovih otpada. Najvedi uticaj na efikasnost procesa reciklaže otpada plastičnih masa imaju slijededi faktori: Uticaj onečišćenja otpada na efikasnost reciklaže Prema porijeklu, onečišdenje otpada plastičnih masa se dijeli u tri grupe:

pretvara u ugljendioksid (CO2) i vodu (H2O). tzv. Onečišdenje koje je rezultat upotrebe samog proizvoda od plastičnih masa (posude. koje se kao sekundarne sirovine koriste za proizvodnju novih proizvoda. Razdvojenim sakupljanjem pojedinih komponenti otpada ovaj stepen se može znatno smanjiti. PS i PVC) nisu podesne za miješanje i zbog toga se ne koriste u mješavini za proizvodnju vrijednijih proizvoda. hemijskim i termičkim postupcima. PP. Za razliku od mehaničkih. Prema istraživanjim. Četiri najčešde vrste plastičnih masa u kudnom otpadu (PE. aditivi se koriste u samom proizvodnom procesu. hemijskih i termičkih postupaka reciklaže otpada .%. indeks topivosti za PE-LD. za omekšavanje.Aditivi kao pomodna sredstva Postupci reciklaže otpada plastičnih masa Recikliranje otpada plastičnih masa principijelno se može vršiti mehaničkim. djelovanjem bakterija. stepen ovog onečišdenja iznosi od 5 do 10%.- Onečišdenje usljed kontakta sa drugim vrstama otpada Onečišdenje koje je nastalo upotrbom samog proizvoda Onečišdenje koje je nastalo miješanjem sa drugim vrstama otpada Onečišdenje koje je nastalo miješanjem sa dugim vrstama otpada je najvede kod konvencionalnog načina skupljanja. proizvodni aditivi. boce i sl. Kod biološke razgradnje otpada plastičnih masa sadržana energija u njima se. Zbog ovoga se moraju uzeti u obzir osobine svih materijala koji se nalaze u otpadu plastičnih masa. Udio aditiva (npr. odnosno od proizvodnog procesa i funkcije aditiva. punila i ojačanje ovih proizvoda) može iznositi i do 70 mas. pri čemu mineralne supstance ostaju kao ostatak.Aditivi za modifikaciju . npr.Aditivi za stabilizaciju . čaše. pri čemu se razlikuju: .) nastaje prije svega od naljepnica na tom proizvodu. Uticaj aditiva na mogućnost reciklaže Kod proizvodnje određenih proizvoda od plastičnih masa koriste se razni aditivi u zavisnosti od oblasti korištenja gotovih proizvoda. metalnih čepova i ostatka punjenog materijala u samom proizvodu. Hemijskim i termičkim postupcima dobivaju se osnovne komponente plastičnih masa koje se koriste za dobivanje energije. Kod skupljanja otpada plastičnih masa potrebno je koristiti poseban kontejner sa velikm otvorom za ubacivanje krupnih komada otpada. Sadržaj drugih vrsta otpada u otpadu plastičnih masa zavisi od pustupka skupljanja. Mehaničkim postupcima dobiva se regranulat ili miješane komponente. Uticaj miješanja drugih vrsta otpada na efikasnost reciklaže Miješanje različitih vrsta otpada plastičnih masa smanjuje kvalitet reciklaže određene vrste otpada plastičnih masa.

kod biološke razgradnje otpada plastičnih masa nema iskorištavanja. naročito posebnih otpada plastičnih masa na okolinski prihvatljiv način. Iskorištavanje recikliranih plastičnih masa na današnjem nivou tehnike i tehnologije vrši se sljededim postupcima: .Topljenjem .plastičnih masa kod kojih se vrši materijalno i energetsko iskorištavanje. hemijski i termičkim postupcima reciklaže otpada plastičnih masa. bilo odlaganjem u uređenje deponije otpada ili u odgovarajudim postrojenjima za sagorijevanje otpada. dolazi do produkcije odrđenih količina otpada koji se moraju zbrinuti zajedno sa komunalnim otpadom.Hidrolizom .Pirolizom . Biološka razgradnja ovih otpada vrši se radi njihovog konačnog zbrinjavanja. posebno pri reciklaži mješavine ovih otpada. Pri mehaničkim.Sagorijevanjem .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->