AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

1.

GRAĐEVINSKO-OBRTNIĈKI RADOVI ZA ĈCP MRACLIN OPĆE NAPOMENE
Nacrti, tehniĉki opis i ovaj troškovnik ĉine cijelinu. Izvoditelj radova je duţan prouĉiti sve ovdje navedene dijelove projekta, odnosno natjeĉajne dokumentacije, te u sluĉaju nejasnoća traţiti objašnjenje od projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe. Nepoznavanje crtanog dijela projekta i tehniĉkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povećanje jediniĉnih cijena ili toleriranje grešaka u izvedbi. Izvoditelj radova je duţan pridrţavati se svih vaţećih zakona i propisa i to naroĉito Zakona o gradnji, Zakona o zaštiti na radu, Zakona o zaštiti od poţara, hrvatskih normi itd. Opći tehniĉki uvjeti za radove na cestama (Zagreb, izdanje 2001. god.) dio su ugovorne dokumentacije i Izvoditelj radova je duţan postupati u skladu s OTU-om osim ako je u projektnoj dokumentaciji drukĉije istaknuto. Svi radovi moraju se izvesti solidno i struĉno prema vaţećim propisima i pravilima struke. Na gradilištu Izvoditelj radova, u skladu s Zakonom o gradnji, mora imati Glavnog inţenjera gradilišta kvalificiranog za dotiĉne vrste poslova, koji će stalno boraviti na gradilištu. Od trebnutka uvoĊenja u posao pa do primopredaje objekta izvoditelj radova je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. Od preuzimanja gradilišta izvoditelj radova je obvezan voditi GraĊevni dnevnik i GraĊevnu knjigu. U GraĊevni dnevnik se unose svi bitni podaci i dogaĊaji tijekom graĊenja (npr. meteorološke prilike, temeperatura zraka, vrsta i broj djelatnika i opreme na gradilištu i sl.), upisuju primjedebe Projektanata, nalozi nadzornog inţenjera i Inspekcije. Tako registrirani zahtjevi obvezni su za Izvoditelja radova, s tim da je za svaku nepredviĊenu višu radnju, kojom bi se povećalo ukupne troškove predviĊene za izgradnju po ovom troškovniku, prethodno potrebna suglasnost Investitora. U GraĊevnu knjigu biljeţe se i dokumentiraju mjerenja i kalkulacije svih faza obavljenog posla i ostali podaci bitni za obraĉune prema stavkama Ugovornog troškovnika i projektu. Koliĉine radova, koje nakon izvoĊenja ĉitavog posla nije moguće mjeriti neposrednom izmjerom treba po završetku pojedinog takvog rada preuzeti i ovjeriti nadzorni inţenjer. Nadzorni inţenjer i predstavnik Izvoditelja radova unositi će u GraĊevnu knjigu koliĉine pojedinih takvih radova, s potrebnim skicama i izmjerama, te će svojim potpisima jamĉiti za njihovu toĉnost.

98348485.xls.ms_office

Strana: 1.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
Samo tako utvrĊeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konaĉnog obraĉuna radova. Izvoditelj radova je duţan na gradilištu ĉuvati GraĊevnu dozvolu, Glavni i Izvedbeni projekt i dati ih na uvid ovlaštenim inspekcijskim sluţbama. Radovi se izvode prema projektu, a u svim sluĉajevima potrebne izmjene ili dopune projekta ili njegovih djelova, odluku o tome donosit će sporazumno Projektant, nadzorni inţenjer (kao predstavnik Investitora) i predstavnik Izvoditelja radova, a tu svoju odluku unositi će u GraĊevni dnevnik. Sve izmjene ili dopune projekta, ili njegovih dijelova, za koje se po GraĊevnom dnevniku ne moţe dokazati da su uslijedile po opisanom postupku, neće se obraĉunavati ni po privremenom ni po konaĉnom obraĉunu. Da bi izmjena projekta bila pravovaljana mora je odobriti i potpisati Projektant, te se izmjena uĉinjema bez suglasnosti Projektanta neće smatrati pravovaljanom i za sobom povlaĉi narušavanje autorskog djela Projektanta. U ovom troškovniku izloţene cijene odnose se na jediniĉnu mjeru izvedenog rada. Prema tome, jediniĉne cijene obuhvaćaju sav rad, opremu, materijal, reţiju gradilišta i uprave poduzeća, sva davanja, te zaradu poduzeća. Stavke ovog troškovnika obuhvaćaju definitivno dovršne radove, ispitane po kvaliteti i koliĉini, te preuzete po Nadzornoj sluţbi Investitora. Sav rad i materijal vezan za organizaciju graĊevinske proizvodnje: ograde, vrata gradilišta, putevi na gradilištu, uredi, blagovaonice, svlaĉionice, sanitarije gradilišta, spremišta materijala i alata, telefonski, elektriĉni, vodovodni i sl. prikljuĉci gradilišta kao i cijena korištenja prikljuĉaka ukljuĉeni su u ugovorenu cijenu. U jediniĉne cijene ulaze svi troškovi potrebni za izradu ovih objekta s dobavom predviĊenih materijala, pomoćnim radovima, pomoćnin napravama i drugim sredstvima koja su potrebna za ispravnu izvedbu ili bi se mogla tijekom rada ukazati potrebnim. U stavkama su uraĉunati i sporedni radovi potrebni za ispravno dovršenje pojedinih vrsta rada, na osnovu normi, propisa i priznatih pravila tehniĉke nauke i prakse. Tako su u stavkama uraĉunati troškovi nabave gradiva, nadzorni, rukovodeći i drugi poslovi poduzeća, troškovi skela, alata, sprava i strojeva, svi sitni metalni i drugi dijelovi potrebni kod graĊenja, potrebna osiguranja tijekom radova, osiguranje odvijanja prometa, njega betona, crpljenje vode, signalizacija na gradilištu danju i noću, ĉuvanje, dovodi struje i sl., ukratko sve što je posredno ili neposredno potrebno za izvršenje radova po ovom projektu. Vrsta i kvaliteta graĊe za skele, vrsta i kvaliteta ĉeliĉnih elemenata, naĉin temeljenja skele, moraju odgovarati statiĉkom proraĉunu i projektu skele i moraju biti usklaĊene s vaţećim propisima i standardima za ĉeliĉne konstrukcije.

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

98348485.xls.ms_office

Strana: 2.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
Kod ĉeliĉne skele elementi se nastavljaju odgovarajućim spojnicama koje moraju biti ispitane i atestirane. IzraĊena skela treba imati naprave za spuštanje, podizanje i demontiranje. Prema svojim raspoloţivim mogućnostima izvoditelj radova moţe predloţiti i neku drugu vrstu skele, uz potreban projekt, statiĉki proraĉun i odobrenje projektanta i nadzornog inţenjera. Izvoditelj radova je duţan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi propisani, adekvatan i prema Hrvatskim normama atestiran materijal. Izvoditelj radova je takoĊer duţan kod izrade konstrukcija, prema projektom odreĊenom planu ispitivanja materijala, kontrolirati ugraĊeni konstruktivni materijal. Jediniĉnim cijenama obuhvaćeni su svi troškovi svih prethodnih i tekućih ispitivanja kako osnovnih materijala, tako i poluproizovda, te definitivno dovršenih radova, u skladu s vaţećim tehniĉkim propisima, pravilnicima i standardima i Općim tehniĉkim uvjetima Investitora. O ispitivanjima i pregledima vodi se posebna evidencija. Ako Izvoditelj radova smatra da pojedinim gore navedenim zahtjevima dolazi do štetnih posljedica po stabilnost ili trajnost objekta ili su pak oni u protivnosti s ostalim podacima danim u projektu, duţan je pravodobno zatraţiti odluku u vezi s tim. Izvoditelj radova duţan je obaviti sva potrebna ispitivanja i pribaviti ateste, te dokaze o kvaliteti vezano na graĊevinsko obrtniĉke radove, elektroinstalacije, vodoopskrbu i odvodnju, te strojarske instalacije. Za instalacijske sustave izvoditelj radova je duţan, u okviru ugovorene cijene, osim atesta o kvaliteti ugraĊenih materijala, dati ateste za instalacijske sustave. Izvoditelj radova je u okviru ugovorene cijene duţan provesti koordinaciju radova svih kooperanata na naĉin da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitiu već izvedenih radova. Sva oštećenja nastala tokom gradnje otkloniti će izvoditelj radova o svom trošku. Izvoditelj radova je duţan ĉistiti gradilište tokom graĊenja, kao i sve pristupne ceste. Sva fina ĉišĉenja zidova, podova, vrata, prozora, stijena, stakala i dr. posebno su opisana u pojedinaĉnim stavkama zidarskih radova. Nakon dovršenja gradnje predat će Izvoditelj radova posve ureĊeno gradilište i okolinu objekta predstavniku Investitora uz obveznu prisutnost Projektanta. Primjedbe dane od strane Projektanta imaju istu teţinu kao i primjedbe dane od strane nadzornog inţenjera Investitora. Izrada radioniĉke dokumentacije obuhvaćena je u jediniĉnoj cijeni stavaka ponudbenog troškovnika. Izvoditelj radova će izraditi vremenski plan (gantogram) aktivnosti na gradilištu, kao i financijski plan, predoĉiti ga nadzornom inţenjeru na usvajanje, te njime odrediti dinamiku financiranja, dobave materijala, opreme i sl. Nakon uspješno obavljenog Tehniĉkog pregleda i otklanjanju svih nedostataka, izvoditelj radova će predati zgradu investitoru ili po investitoru odreĊenom korisniku.

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

98348485.xls.ms_office

Strana: 3.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
Obveza Izvoditelja je na propisan naĉin zbrinuti višak materijala iz iskopa i otpad. Ta obveza takoĊer podrazumijeva pronalaţenje lokacija odlagališta (gradske deponije ili sliĉno), pribavljanje pripadajućih suglasnosti nadleţnih komunalnih i drugih sluţbi, Nadzora, Glavnog projektanta i Investitora, te sve ostale troškove za zbrinjavanje viška materijala i otpada. IzvoĊaĉeva je obveza odrţavanje javnih cesta koje koristi u svrhu graĊenja te sanacija svih eventualnih oštećenja nastalih korištenjem. Po završetku radova ceste je potrebno dovesti u prvobitno stanje bez prava na naknadu troškova. U skladu s Zakonom o javnoj nabavi, ĉlanak 35, tip, proizvoĊaĉ, artikl i drugo opreme koja se nudi i ugraĊuje je kao što je navedeno u stavkama ili odgovarajući, tj. moţe biti i od drugog proizvoĊaĉa, drugi tip ili broj artikla i sliĉno, ali odgovarajućih karakteristika. Prije nabave i ugradbe predmeta potrebno je dobiti odobrenje nadzornog inţenjera i investitora.

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

POSEBNI TEHNIĈKI UVJETI GRAĐENJA
A. I. GRAĐEVINSKI RADOVI ZEMLJANI RADOVI
Radovi na izgradnji platoa CP-a do ukljuĉivo osnovnog nasipa, zajedno sa tamponom i asfaltom, obuhvaćeni su Prometnim projektom površina i odvodnje platoa CP-a. Investitor izvoditelju radova predaje plato CP-a izveden do nivoa posteljice, odnosno do kote cca -0,50 m¹. Svi iskopi su predviĊeni u sraslom temeljnom tlu ili u zbijenom nasipu od drobljenog kamena ovisno o projektiranoj dubini temeljenja. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal preuzet u slojevima sa završnim modulom stišljivosti od Ms = 80 MN/m². Svi obraĉuni za iskop, nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju. Iskopani materijal deponirati unutar platoa jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja. Planiranje dna širokog iskopa i iskopa za temelje izvesti sa toĉnošću od ±3 cm, što je ukljuĉeno u jediniĉnu cijenu. Iskop graĊevinskih jama za temelje stupova i trakaste temelje obavlja se strojno u širokom otkopu uz djelomiĉno crpljenje podzemne vode, tako da se ruĉni iskop svede na minimum.

98348485.xls.ms_office

Strana: 4.[219]

Gornje površine betona prednjih i straţnjih blokova potrebno je kvalitetno obraditi i zagladiti bez izvlaĉenja cementnog morta. od 16.1. bez posebne naknade.10. grubim planiranjem i sabijanjem prema projektom postavljenim zahtjevima. eventualna miniranja. soli. 98348485. Kompletnu vidljivu površinu betona premazati sa sredstvom otpornim na djelovanje mraza i soli. Betonske konstrukcije po kojima će se kretati vozila treba napraviti od betona otpornog na djelovanje mraza. U toku gradnje izvoditelj radova je duţan osigurati djelotvornu odvodnju graĊevne jame. Iskopani materijal treba odlagati na dovoljnom odstojanju od ruba iskopa da ne doĊe do zarušavanja. god. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI BETON Prilikom betoniranja temelja stupova ĉeliĉne nadstrešnice. Rad na nasipavanju i zbijanju materijala treba prekinuti ako zbog kiše. gornje atike. Radovi na zatrpavanju ne smiju se izvoditi ako su materijali ili podloga smrznuti.). GraĊevne jame za temelje stupova i trakaste temelje mora prije betoniranja preuzeti nadzorni inţenjer za geomehaniku i tek nakon pregleda i odobrenja ovih radova.2008. 2. pikamiranja. kako bi se osigurala sigurna gradnja. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere GraĊevinska jama temelja stupova i trakastih temelja šira je obostrano za 50 cm od betonskog oblika temelja stupa i trakastog temelja u razini donje plohe s pokosima 60°. Svaki sloj nasipa razastire se vodoravno u debljini od 20 do 30 cm. moţe se poĉeti s izvedbom temelja.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Ako se iskopane jame oštete.xls. odrone ili zatrpaju nepaţnjom ili uslijed nedovoljnog podupiranja. blokova i otoka potrebno je ugraditi sidrene ploĉe prema detalju iz Izvedbenog projekta vodeći strogo raĉuna o geodetskoj kontroli istih. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. ulje itd. Dio iskopanog materijala se koristi za zatrpavanje oko izvedenih temelja. kemikalija (nafta. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena II. Ukoliko je izvoditelj radova otkopao ispod projektom predviĊene temeljne ravnine obavezan je bez naknade popuniti tako nastale šupljine do projektirane kote uz propisani modul stišljivosti. Potrebna graĊa za podupiranje mora biti pripremljena na gradilištu prije poĉetka iskopa. zaštita iskopa od oborinskih voda i eventualna crpljenja vode obuhvaćena su jediniĉnim cijenama. izvoditelj radova ih dovodi u ispravno stanje. odnosno odgovarajućim inhibitorom u tri sloja. visokih podzemnih voda ili drugih okolnosti nije moguće udovoljiti zahtjevima kvalitete. 45212-400-4474/2008. Zatrpavanje oko izvedenih temelja izvodi se nasipavanjem materijala iz iskopa. te sabija odgovarajućim sredstvima na potreban modul stišljivosti. razupiranja.ms_office Strana: 5.[219] . a višak odvozi na mjesto stalnog odlagališta. Podupiranja.

Nabava. 45212-400-4474/2008. god. vlaĉna ĉvrstoća. odreĊena marka. te eventualna crpljenja vode ukljuĉeni su kroz jediniĉne stavke. mora biti izbetoniran neprekinuto u zapoĉetom opsegu. da beton zadovoljava sva svojstva propisana projektom. Svjeţi beton mora se ugraĊivati vibriranjem u slojevima ĉija debljina ne smije biti veća od 70 cm. otpornost protiv habanja. za pojedine vrste betona. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. kako to predviĊa program betoniranja. modul elastiĉnosti. Svaki zapoĉeti betonski odsjek. konstruktivni dio ili element objekta. Beton je projektiranog sastava. koju obavlja izvoditelj radova.10. Pri obraĉunu stijena odbijaju se svi otvori. Armirano-betonske ploĉe obraĉunavaju se od leţaja do leţaja tj. kao što su vodocementni faktor. Nadvoji se raĉunaju u duţini otvora ukljuĉujući naleţući dio. a u svemu prema vaţećim standardima. Izvoditelj radova treba izraditi plan uzimanja uzoraka. kontrolira nadzorni inţenjer. Za sve betonske i armirano-betonske radove kroz jediniĉne cijene ukljuĉen je sav materijal. ili iskljuĉenja pojedinih ureĊaja mehanizacije iz pogona. izrada. stvrdnjavajućeg i oĉvrslog betona. Tekuću kontrolu osnovnih materijala. obrada površina betona (osim tamo gdje je prikazana kroz posebne stavke) i njega. od 16. On mora biti dokazan predhodno laboratorijskim ispitivanjima svojstva osnovnih materijala. u svjetlom rasponu.[219] . stvrdnjavajućeg i oĉvrslog betona.2008. odreĊene vrijednosti koeficijenta stezanja itd. konzistencija. koji su funkcionalno projektirani. Oplata je glatka a sve površine treba izvesti posve precizno i ravno. Beton se mora ugraĊivati sustavno i programirano prema unaprijed izraĊenom programu i izabranom sustavu. prijevoz i rad s oplatom i skelom. Grede se raĉunaju i preko stupova po duţini. Za sve betonske radove mora biti pripremljena tehnologija koja omogućuje dobivanje gustog. bez obzira na veliĉinu. kao i svjeţeg. Sastav betona mora biti projektiran raĉunski i provjeren eksperimentalno u skladu s postojećim tehniĉkim propisima i vaţećim standardima. predhodno ispitani i kontrolirani u toku rada. ugradnja. zaštitu od brzih vremenskih promjena. oprema i rad. bez obzira na radno vrijeme. koje će obaviti izvoditelj radova putem organizacije registrirane za tu djelatnost. kompaktnog i vodonepropusnog betona..xls. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Beton se mora proizvoditi od predhodno ispitanih i tokom vremena kontroliranih osnovnih materijala u pogonima za proizvodnju betona. otpornost protiv djelovanja soli. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 98348485. Eksperimentalno treba dokazati. te svjeţeg. osim otvora za prolaz cijevi.ms_office Strana: 6. Betonske podloge obraĉunavaju se u m³. prijevozi i prijenosi. na osnovi operativnog plana radova u suglasnosti s Projektantom i nadzornim inţenjerom.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. otpornost protiv smrzavanja.

potrebno je površine radnih rešaka prije nastavka betoniranja premazati sredstvom za vezu starog i novog betona. osim rezultata prije spomenutih proba i kontrolnih ispitivanja. 2. njegova jednoliĉnost i kompaktnost. impregnacija betonske površine i nanaošenje reparaturnog morta u 1 do 2 sloja. opći izgled betona.2. Sve vidljive površine moraju biti završnog izgleda što se postiţe primjenom odgovarajuće oplate i postupaka betonskih radova. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Eventualne nedostatke vidljivih površina treba sanirati odgovarajućim reparaturnim mortovima. B. nastavljanu i ugradbi armature moraju biti u skladu s odgovarajućim propisima. koji su sastavni dio projekta. Kod betoniranja smiju se prekidi – radni spojevi izvesti samo na mjestima koja su unaprijed projektom predviĊena.3. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti otklesavanje izboĉina. ELEKTROMONTAŢNI MATERIJAL I RADOVI ARMATURA – BETONSKI ĈELIK Armatura se mora postaviti solidno i struĉno prema vaţećim propisima i pravilima struke. odstranjivanje eventualnih stršećih dijelova armature. Da bi se sprijeĉilo. po potrebi i više. god.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. oborina i smrzavanja. Na prekidima mora biti ostvarena dobra prionjivost obaju betona. Za ocjenu postignute kvalitete konstrukcije mjerodavan je. ĉišćenje od ostataka oplate. drţeći se u svemu uputstva proizvoditelja. naknadno provlaţenje i kristalizacija procjedne vode na mjestima prekida betoniranja. Odmah poslije ugraĊivanja i površinske obrade beton se mora zaštititi od neposrednog djelovanja sunĉanih zraka.[219] .2008. odmašćivanje. Radovi na savijanju. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena B.10. Prije betoniranja moraju oplate i stariji beton biti mokre i moĉene posebnim oplatnim uljem. U cijeni rada uraĉunata je i skela. popunjavanje šupljina. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Sloj betona. mora vibriranjem biti dobro spojen s predhodnim donjim slojem betona. Dimenzije. ELEKTROMONTAŢNI MATERIJAL I RADOVI OPLATA 98348485. a sam spoj mora biti vodonepropusan. od 16. Po završenom betoniranju izvoditelj radova mora zaštititi ugraĊeni beton od isušivanja mokrim postupkom. koji se ugraĊuje. oblik i poloţaj armature definirani su planovima armature. 2.xls.ms_office Strana: 7. kod vidljivih površina betona. 45212-400-4474/2008. ili postupkom zatvaranja betonskih površina prskanjem kemijskim sredstvima i odrţavati ga trajno vlaţnim najmanje 7 dana.

45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Sve oplate za beton i armirani beton moraju biti izraĊene prema mjerama iz projekta. radspored sidrenih otvora i naĉin njihove obrade mora biti takav da vizuelno i tehnološki odgovara vidljivom betonu. a koja se poslije mogu odstraniti.10. god. Oplate i premazi ne smiju utjecati na boju betonskih površina. moţe posebno zaštititi od hrĊanja. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Za izradu prednjih i straţnjih blokova koristiti precizno sloţenu ĉeliĉnu oplatu. tako da bude onemogućeno svako procjeĊivanje i oticanje vode ili cementno-pješĉanog morta. koji ostaju u betonu nakon što se izvuku sidra. a moţe hrĊati. te premazane oplatnim uljem.[219] . Oplate moraju biti poduprte i usidrene tako da nisu moguće deformacije oplate ili pomaci uslijed betona i dinamiĉkih utjecaja za vrijeme betoniranja. Izvoditelj radova je duţan izraditi nacrt rasporeda otvora i dati ga na odobrenje Projektantu i nadzornom inţenjeru. Sva popreĉna sidra moraju biti opremljena glavama za napinjanje. Svi elementi za usidrenja. hoblinja. na naĉin koji neće štetiti konstrukciji. a da se beton pri tom ne ošteti. ZIDARSKI RADOVI 98348485.2008. Za brtvljenje oplate mogu se upotrebljavati samo oni materijali koji ne djeluju štetno na hidrataciju betona i koji ne mogu obojiti betonsku površinu. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena III.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Otvori. 45212-400-4474/2008. moraju se paţljivo i vodonepropusno ispuniti betonom. ili glave za napinjanje. komadića uloţaka i sliĉnog).ms_office Strana: 8.xls. Oplate koje upijaju vodu moraju prije betoniranja biti pripremljene tako da betonu ne oduzimaju vodu (polijevanje vodom ili zaštita odgovarajućim premazom). otpadaka ţice. od 16. Oplate za beton se ne obraĉunavaju posebno već su ukljuĉene jediniĉnom cjenom betona. Oplate moraju biti prije upotrebe dobro oĉišćene od neĉistića (pijeska. Reške u oplati moraju dobro brtviti. odgovarajućim mortom ili upotrijebiti sustav proizvoĊaĉa oplate za zatvaranje rupa nakon izvlaĉenja sidara. Kod vidljivih površina betona. Izvoditelj radova je duţan za svaku oplatu izraditi nacrt. kojima se sidra mogu naknadno napinjati. napinjanje i fiksiranje oplate moraju biti izraĊeni tako da se svaki dio koji ostane u betonu.

ms_office Strana: 9. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Zidarski radovi moraju se izvesti solidno i struĉno prema vaţećim propisima i pravilima struke. – debljina leţajnica ne smije biti veća od 15 mm.2008. – zidove uz vertikalni serklaţ takoĊer zupĉasto izvesti. a preklop mora iznositi najmanje jednu ĉetvrtinu duţine zidnog elementa. ugradnja. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. kao i okoliša. te eventualno crpljenje vode i sušenje površina. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 98348485. te kompletno grubo i fino ĉišćenje svih objekata i njegovih površina. sidra. Nabava. U jediniĉne cijene ukljuĉeno je sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova prema projektu. za pregradne zidove treba ispustiti zupce u masivnom zidu na svaki drugi red za 1/2 opeke. oprema i rad. – za vrijeme zidanja opeku kvasiti vodom. greda i ploĉa.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. – zidovi ĉije izvoĊenje nije završeno prije nastupanja zimskih mrazova moraju se zaštiti na odgovarajući naĉin. prijevoz i rad s oplatom ukljuĉeni su u stavku. god. izrada. Potrebna skela je prikazana kroz posebnu stavku.10. – vanjske fuge ostaviti prazne od 1. Prilikom izvoĊenja zidova zgrada izvoĊaĉ se mora pridrţavati slijedećih mjera: – zidanje se mora izvoditi sa pravilnim zidarskim vezovima. zaštite. od 16. U jediniĉne cijene ukljuĉen je sav materijal.5 do 2 cm za vezu ţbuke prigodom ţbukanja zidova. – reške dimnjaka i ventilacionih kanala zagladiti. – svako naknadno bušenje ili izrada uţljebina u zidovima zgrade koje nije bilo predviĊeno projektom. tj. 45212-400-4474/2008.[219] . moţe se izvoditi samo ako je prethodnim statiĉkim proraĉunom utvrĊeno da nosivost zida poslije tog bušenja odnosno izrade ţljeba nije manja od propisane nosivosti. alat. a širina – ako se zida za vrijeme zime treba zidove zaštiti od mraza. – popreĉni i uzduţni zidovi moraju na spoju biti meĊusobno povezani zidarskim vezom. prijevozi i prijenosi.xls. a pri zidanju cementnim mortom opeka mora leţati u vodi neposredno prije zidanja. osim sidara za sidrenje nadvoja.

samoljepiva traka. Krov se izvodi kao trostrešni u nagibima od 1. OBRTNIĈKI RADOVI VENTILIRANA FASADA 98348485. bez obzira na veliĉinu. vodilice. od 16. Pri obraĉunu stijena odbijaju se svi otvori.10. prilagodba sljemenjacima. Gornji posebno profilirani lim kao Kalzip ili odgovarajuće uĉvršćuje se preko unaprijed postavljenih vodilica (raspored vodilica odreĊen je statiĉkim proraĉunom za odgovarajuću brzinu vjetra) posebnim strojem za pertlanje. plastiĉnih podloţaka na mjestima dodira ili sudara s drugim materijalom. sav spojni i vezni materijal. Zazidavanje (zatvaranje) ţljebova u zidovima ostavljenih za instalacije kanalizacije i grijanja nakon izvoĊenja tih instalacija. a obrada ĉela je ukljuĉena Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena IV. V. skela. a nije ukljuĉena obrada ĉela – kod otvora iznad 5 m² odbija se površina iznad 3 m².xls. te izrezivanje sljemenskog lima “NA ĈEŠALJ” na sudaru sa pokrovom. svi transporti i sl. Postavu ovog lima moţe raditi samo licencirani izvoditelj od strane proizvodaca pokrova.8 mm. osim otvora za prolaz cijevi. KROVOPOKRIVAĈKI RADOVI Pokrivanje kompletnog krova pokrovom od profiliranog jednostrukog aluminijskog lima. god. Pokrivanje sljemena limom identiĉnim kao pokrovni lim debljine 0.) iza poloţene instalacije. opekom. o ostavljanju ţljebova za kanalizaciju. Obraĉun zidanih zidova. uz suglasnost naruĉitelja. Napomene vezane za zidarska ţbukanja: – otvori na zidu do 3 m² se ne odbijaju.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. kao i sav ostali pripadajući alat. i nije ukljuĉena obrada ĉela zida – kod otvora od 3 do 5 m² odbija se površina iznad 3 m². U jediniĉnu cijenu ulazi dobava i postava materijala i djelova. voditi raĉuna o uzidavanju pojedinih graĊevinskih elemenata. Razvijena širina lima je 100 cm. Boju lima odrediti će projektant iz vaţećih RAL boja.[219] . za centralno grijanje ako su ucrtani (ne plaća se posebno. ne plaća se posebno. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. ţljebova i sl. ukoliko troškovnikom nije posebno propisano. Posebno se ne naplaćuje ni zatvaranje (ţbukanje šliceva. 45212-400-4474/2008. kao Kalzip tip AF 65/333 ili odgovarajuće. Obraĉun po m¹ pokrivenog sljemena. B.ms_office Strana: 10. rabicom ili na drugi naĉin. Obraĉun po m² izraĊenog krova. ulazi u jediniĉnu cijenu). 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Prilikom zidanja pravovremeno ostaviti otvore prema zidarskim mjerama. stupova i dimnjaka je površinski (m²). Lim je tvorniĉki obojen ili plastificiran s obje strane. samo ravni lim bez profilacije.5° do 16°.2008. U jediniĉnoj cijeni dobava i umetanje brtvi od bitumenizirane spuţvaste gume u udubljenja vala pokrovnog lima.

ne stvara dim i ne proizvodi toksiĉne kemijske produkte. U domeni protupoţarne sigurnosti fasadne ploĉe trebaju zadovoljiti klasifikaciju prema najvišoj i najjaĉoj normi za ovaj tip proizvoda. Fasada treba zadovoljiti sve certifikate prema relevantnim normama kojim se dokazuje da zadovoljava i ispunjava slijedeće uvjete testiranja: a) test na savijanje. prema vaţećim propisima i pravilima struke. Crna bravarija izraĊena je od NP i HOP vuĉenih profila. Svi radovi moraju biti izvedeni struĉno i solidno. prema vaţećim propisima i pravilima struke. d) otpornost na UV zrake (izbjeljivanje). 236. Prije poĉetka radova na izradi obojene bravarije izvoditelj radova na obojenoj bravariji je duţan pregledati izvedene graĊevinske radove. 45212-400-4474/2008. sa odgovarajućim kvalitetnim materijalom koji mora odgovarati postojećim propisima i standardima. spojne elemente izvesti prema uputama proizvoĊaĉa fasade. e) sposobnost laganog ĉišĉenja standardnim kućnim i ekološkim sredstvima. te mora zadovoljiti propise HRN. od 16. sa odgovarajućim kvalitetnim materijalom koji mora odgovarati postojećim propisima i standardima.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.[219] . a nakon završetka rada duţan je sav suvišni materijal i otpatke odstraniti sa gradilišta. te ukoliko naiĊe na nedostatke koji mu mogu smetati. god. duţan je o tome obavijestiti izvoditelja graĊevinskih radova kako bi isto bilo otklonjeno. c) test na absorciju obiĉne (destilirane) i slane (morske) vode. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Obloga fasade izraĊena je od max compact ploĉa kao exterior dekor broj 0270 ili odgovarajuće. kojom se potvrĊuje da su izraĊene od materijala koji ne podrţava gorenje. Svi aluminijski komadi i izraĊevine moraju biti kvalitetno i odgovarajuće izvedeni.5 ĉvrstoće F220 do 260 N/mm².C. Svi okviri imaju ugraĊene pracne za usidrenje. te antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida. 98348485. Aluminijski profili izraĊeni su iz aluminijske legure Al Mg Si 0. Izvoditelj ovih radova duţan je zaštititi radove izvedene od drugih izvoditelja kako nebi svojim radom iste oštetio. TakoĊer je duţan zaštititi svoje radove od prljanja drugih izvoditelja. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena VI.T7. 226 i 228. Za uĉvršćenje podkonstrukcije fasade za zid koristiti cinĉane ili inox vijke. BRAVARSKI RADOVI Svi radovi moraju biti izvedeni struĉno i solidno. Za izradu obojene bravarije koristiti plastificirane aluminijske profile sa prekinutim termiĉkim mostom tip kao Schueco International tip Royal HI 75 ili odgovarajuće.xls.10.2008. Prije ugradbe bravariju je potrebno dobro oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i odmastiti.ms_office Strana: 11.234. Minimalna debljine zaštitnog sloja iznosi 18 do 25 mikrona. b) test na rastezanje. a svi spojevi su izvedeni putem varenja. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Sva uĉvršćenja.

liĉilaĉki i svi drugi pomoćni radovi. izradu u radionici.[219] . Za ugradnju IZO stakla koristiti propisane plastiĉne kladice. pomoćne naprave i druga sredstva koja su potrebna za ispravnu izvedbu ili bi se mogla tijekom rada ukazati potrebnim. Ovi tehniĉki uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete. Vrata i prozori koji se otvaraju moraju u falcevima imati ugraĊene gumene brtve. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena VII. dobava predviĊenih materijala. 45212-400-4474/2008. na osnovu normi.xls. Uz gore navedeno u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu radioniĉke dokumentacije. zidarski. STOLARSKI RADOVI 98348485. od 16. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog materijala. Mjesta koja se naroĉito osjetljiva na propuštanje moraju se kitati dvokomponentnim kitom odgovarajuće kvalitete.2008. dopremu na gradilište. Sidra za priĉvršćenje aluminijskog lima i profila su od inoxa. U jediniĉne cijene ulaze svi troškovi potrebni za potpuno dovršenje rada. te davanje iste na uvid i odobrenje projektantu. Izvoditelj radova mora atestom dokazati da aluminijski profili i staklo zadovoljavaju traţene uvjete. Sve metalne djelove podloţne koroziji treba zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida što je ukljuĉeno u cijenu. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. dobava i ugradnja dovratnika i doprozornika. aluminija ili drugog antikorozivnog materijala. dobavu i montaţu metalnog okova po izboru projektanta s cilinder bravama i kljuĉevima i sve opšavne lajsne. propisa i priznatih pravila tehniĉke nauke i prakse.ms_office Strana: 12.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. namještanje i podešavanje na mjestu ugradbe i nakon ugradbe. uzimanje mjera na licu mjesta. Boju plastificirane aluminijske bravarije odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom. Ĉeliĉni profili za sidrenje aluminijskih stijena premazani su radi zaštite sa najmanje dva premaza zaštitne boje. Za ostakljenje primjeniti IZO staklo dimenzija 4 + 16 + 4 mm koje je izraĊeno od termo stakla tako da koeficijent prolaza topline iznosi 1.10. pogotovo u pogledu toplinske provodljivosti. U stavkama su uraĉunati i sporedni radovi potrebni za ispravno dovršenje pojedinih vrsta rada. Ugaoni elementi moraju biti izvedeni besprijekorno. Kod svih vrata jediniĉnom cijenom obuhvatit i gumeni podni odbojnik za zaustavljanje vrata. god.60 W/m²K. koji su prikazani kroz posebnu stavku. Sve ostalo prema shemi bravarije i uputama nadzornog inţenjera i projektanta. Vijci i ostala sredstva za spajanje su iz nehrĊajućeg ĉelika (inox). Kompletan objekt potrebno je ispitati na zrakopropusnost i o tome izraditi odgovarajuću potvrdu o sukladnosti. Sva vanjska vrata moraju imati ugraĊene samozatvaraĉe.

namještanje i podešavanje na mjestu ugradbe i nakon ugradbe. Za ostakljenje fiksnog nadsvjetla primjeniti staklo optifloat debljine 4 mm. Na svim vratima WC-a u donjem dijelu ugraditi ventilacionu rešetku. Obraĉun po komadu izraĊenih i ugraĊenih vrata. Dovratnici na gradilište moraju doći impregnirani i sa vanjske strane zaštićeni premazom protiv upijanja vlage. 45212-400-4474/2008. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Boju stolarije (krila i dovratnici) odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom. od 16. ili ekspandirajućom pjenom). Unutarnju stolariju kod standardnih namjena objekata nije potrebno brtviti na spoju sa zidom. Spojnica vanjske stolarije i zida se kod mokrog postupka brtvi ţbukom i ugradnjom na pristupak.ms_office Strana: 13. Sve ostalo prema shemi stolarije. Uz gore navedeno u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu i montaţu obostranih opšavnih lajsni po izboru projektanta. Za izradu dovratnika koristiti drvo jele-smreke 1. izradu u radionici. Sve pozicije stolarije treba izraditi prema odgovarajućim shemama u prilogu. te izrada dobava i montaţa dovratnika i doprozornika. uzimanje mjera na licu mjesta. Izrada i dobava slijepih okvira. dobavu i montaţu metalnog okova po izboru projektanta s cilinder bravama i kljuĉevima. te podni odbojnik. uputama nadzornog inţenjera i projektanta. Unutarnja stolarija ugraĊuje se mokrim postupkom ili suhim postupkom (ugradnjom na slijepe okvire. pomoćne naprave i druga sredstva koja su potrebna za ispravnu izvedbu ili bi se mogla tijekom rada ukazati potrebnim. IX. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena VIII. te prema pravilima struke što je ukljuĉeno u cijenu stolarskih i bravarskih radova. zidarski. god.10. klase jer će vrata biti bojena tako da se vide godovi od drveta. U jediniĉne cijene ulaze svi troškovi potrebni za potpuno dovršenje rada. dobava predviĊenih materijala.2008. dobava i ugradnja dovratnika i doprozornika. U sluĉaju mokre ugradnje stolariju treba zaštititi (PE folijom). Za ugradnju stakla koristiti stolarski ili trajnoelastiĉni kit. Širina dovratnika iznosi 10 cm. klase bez godova jer će dovratnici biti bojeni nakon ugradnje.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. liĉilaĉki i svi drugi pomoćni radovi. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog materijala. dopremu na gradilište. U sluĉaju da ove sheme nisu priloţene treba kontaktirati investitora i zatraţiti ih. kao i pripasivanje krila uraĉunato je u stolarskim stavkama kao i ugraĊivanje slijepih okvira i mokro ugraĊivanje dovratnika i doprozornika. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Za izradu krila vrata koristiti hrastovi furnir 1.[219] .xls. a kod suhog postupka bitumeniziranom spuţvom (bitrax) i trajno elastiĉnim kitovima. STAKLARSKI RADOVI Sva stolarija i bravarija je ostakljena prema shemama stolarije i bravarije. LIMARSKI RADOVI 98348485.

mesinganih ili kromiranih kutnih i završnih lajsni. Zidne keramiĉke ploĉice se putem odgovarajućeg ljepila lijepe na produţnim cementnim mortom oţbukane zidove. klase. KERAMIĈARSKI RADOVI Sva poploĉenja podova i zidova predviĊena su keramiĉkim ploĉicama od 1.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. XI. Na sudaru poploĉenog poda i ţbukanog zida dolazi sokl od istih keramiĉkih ploĉica u visini od 10 cm. od 16.ms_office Strana: 14. 45212-400-4474/2008. upotrebu krana. U manjim prostorijama (sanitarije i sl. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Al. oluci i sliĉno izvode se od aluminijskog lima debljine 0. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena X.) dolaze ploĉice 20 x 20 cm na podove i zidove (u istoj kvaliteti i boji). U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu materijala. ĉišćenje podova i zidova i sve transporte. Podne keramiĉke ploĉice se polaţu u cementni mort ili na unaprijed pripremljenu cementnu glazuru lijepe pomoću graĊevinskog ljepila. RADNJE SA SPUŠTENIM STROPOM 98348485. širinu reške dogovoriti sa projektantom. nosaĉe horizontalnih i vertikalnih oluka. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Svi limeni opšavi. polaganje i fugiranje keramiĉkih ploĉica gotovom fugir masom po izboru projektanta. a na direktnom spoju s drugom vrstom lima ili metalom treba umetnuti plastiĉnu mekanu traku.[219] .10.xls. izradu u radionici. Sistem polaganje za sva poploĉenja je reška na rešku. god.2008. spojeve horizontalnih i vertikalnih ţlijebova.8 mm izuzev vertikalnih ţljebova i horizontalnih opšava koji se izvode limom kao pokrov (obojeni ravni). veliĉine 20 x 20 cm i 30 x 30 cm brušene ili s hrapavom gornjom površinom u boji koju će odrediti projektant u dogovoru s investitorom. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog (veznog) materijala. Isto tako u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu i postavu trake od krovne ljepenke na svim dodirnim mjestima aluminijskog lima s betonom ili drugim materijalom. transport i montaţu na gradilištu. prikljuĉak vertikalnih oluka u lijevano-ţeljezne cijevi. izradu i postavu spona na zabatnim opšavima. skelu. dobavu i ugradbu PVC.

5 x 62. te izrada u radionici.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. XIII. obiĉni vijci. Visinu poda uskladiti sa visinom podova u susjednim prostorijama.xls. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Spušteni strop se izvodi od gips . Izvoditelj radova duţan je napraviti kompletnu radioniĉku dokumentaciju i dostaviti je projektantu i revidentu na odobrenje. Strop se vješa na već pripremljene ĉeliĉne nosaĉe postavljene horizontalno na razmaku 120 cm. gornju masku i uzice za podizanje. statiĉkom raĉunu i uputama projektanta. specijalni vijci. Pod mora biti postavljen strogo vodoravno. od 16. ĉeliĉni tipli.5 mm sa otpornošću na poţar. ZAŠTITA OD SUNCA U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav osnovni i spojni materijal. ugradbu eventualno potrebnih aluminijskih profila. Svi meĊusobni spojevi su putem varenja ili vijaka. te dvokratna antikorozivna zaštita na bazi epoksida.5 cm kao Amstrong ili odgovarajuće (svi uredi) dok je u ostalim prostorijama (sanitarije) strop od gipskartonskih ploĉa debljine 12.00 cm toplinske izolacije i s metalnom podkonstrukcijom. Vrstu i boju pomiĉnih aluminijskih lamela odreĊuje projektant. b) spušteni strop od gipsanih prefabriciranih ploĉa vel. XV. e) potrebna radna skela. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti uzimanje mjera na licu mjesta. Boju poda odreĊuje projektant. dobava komplet osnovnog i spojnog materijala.ms_office Strana: 15. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Obraĉun po m² stvarno postvaljenog spuštenog stropa.10. c) ispuna stropa kamenom vunom kao Tervol tip DP-5 ili odgovarajuće debljine 5 cm. detaljima. krpanje rupa od vijaka.2008. te sav ostali pomoćni materijal. SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI 98348485. TakoĊer je potrebno jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje od hrĊe (pjeskarenjem). Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena XII. podloţne ploĉice. UZDIGNUTI PODOVI Pod u prostoriji opreme izraĊen je od polo (ARIES) ili odgovarajućih podnih pocinĉanih rešetki koje se oslanjaju na podkonstrukciju na osnom razmaku od cca 70 cm.karton ploĉa s 5. ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA Ĉeliĉna konstrukcija se izvodi prema priloţenim shemama. transport i montaţa na gradilištu. matice. U jediniĉnoj cijeni je dobava i postava: a) podkonstrukcija s razmakom prilagoĊenim vrsti spuštenog stropa. Za priĉvršćenje rešetke koristiti originalni spojni i vezni pribor. god. XIV. zatvaranje spoja sa zidom pomoću akrila. 62. 45212-400-4474/2008. TakoĊer jediniĉnom cijenom obuhvatiti bandaţiranje spojeva gipsanih ploĉa koristeći samoljepivu mreţicu.[219] . d) zaštita kamene vune PE folijom kao Tervol Stopair ili odgovarajuće.

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Zadnju ruku bojenja izvesti sa sjajnom bojom. 2) gletanje svih površina glet masom otprnom na vodu.ms_office Strana: 16. ZNAKOVI ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŢARA U skladu sa projektom zaštite na radu i projektom zaštite od poţara. Poslije sušenja prvog sloja boje ponoviti kitanje eventualno zaostalih neravnina. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije. Znakovi su izraĊeni na samoljepivoj foliji ili plastici. dvostruki premaz epoksidnom bojom. a ton boje odreĊuje projektant. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Bojenje gotovom tvorniĉkom bojom na bazi vapna kao Poliflor treba izvesti po redoslijedu: 1) popravak manjih neravnina. I. kitanje i brušenje eventualnih neravnina. Izvodi se u visini cca 50 cm i obraĉunava se koz posebnu stavku troškovnika. sol i gorivo. Skela je obraĉunata kroz posebnu stavku. Koristiti znakove izraĊene i odobrene od strane Zavoda za istraţivanje i razvoj sigurnosti (ZIRS). transporte. rad. te sukladno Zakonu o zaštiti na radu NN 59/96. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama. alat. zaštitu ostalih površina od prljanja. Sve navedenu je ukljuĉeno u jediniĉnoj cijeni liĉenja površina.[219] . Podnoţja crne bravarije (vrata) treba dodatno dvokratno obojiti crnom bojom otpornom na atmosferilije.2008. ĉlanak 31. treba dobaviti i postaviti znakove zaštite na radu i znakove zaštite od poţara. Poslije kitanja ponoviti postupak brušenja i bojenje drugog sloja. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. razne zaštite i sl. trajnoelastiĉnim kitom ili odgovatajućim brojem vijaka.10. Krila se nakon nanošenja ventilirajuće zaštitne nitro boje špricaju sa bojom (neolin) koja ocrtava godove. 1. OBJEKT KONTROLE NAPLATE GRAĐEVINSKI RADOVI ZEMLJANI RADOVI 98348485. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer. Priĉvršćenje na zid posebnim ljepilom. Toniranje boje u dogovoru s projektantom i investitorom. od 16. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sav materijal. 3) trostruki premaz bojom po izboru projektanta. 94/96 i 114/03. Prilikom bojanja stolarije prije bojenja dovratnik zaštititi zaštitnom ventilirajućom bojom na koju se nanosi kit. Poslije sušenja kita obaviti brušenje pa tek onda nanos prvog sloja boje. i 32. Kod bojenja crne bravarije bojama na bazi epoksida jediniĉna cijena ukljuĉuje ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine. 45212-400-4474/2008. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena XVI. god. A.xls. U cijeni sav potrebni pomoćni materijal.

00 12 23. a 5% ruĉno.22 278.00 1.40 2. Nasip debljine 30 cm Nasipavanje iskopanim materijalom (kamena sitneţ) bez primjesa humusa.40 7.00 260 23.407. a do kote .00 1 7. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou. m³ 12 23.407. Obraĉun paušalno. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.22 6.037. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60° ili koristiti razupiranje.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.20 3. Iskop dubine preko 200 cm Sve isto kao stavka 2. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dopremu materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹..00 0 19. Ms = 80 do 100 KN/m².40 0. gline ili sliĉno naokolo izvedenih temelja i temeljnih stopa.20 23.00 0. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. 45212-400-4474/2008. Iskop se obavlja 95% strojno.00 38 19. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere OPĆENITO: Iskop humusnog materijala i osnovni nasip obuhvaćeni su u Projektu prometnica za trasu ceste na kojoj se nalazi CP.00 0 0.22 0.22 0. Svi iskopi su predviĊeni u zbijenom nasipu od drobljenog kamena.[219] . ugraĊenog nasipa.00 0 23. tj.407.ms_office Strana: 17. Dubina iskopa je do 200 cm.00 0.407. Za plato je predviĊen samo osnovni nasip bez tampona i asfalta.407.22 0.00 0 0.037.00 0 23.22 0. instalacionog kanala. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0.22 0.50 cm ispod kote budućeg kolnika.40 0.22 730.64 4. m³ 38 19. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm.22 278.36 19.22 730. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto. god. zbijenog nasipa. tj. paušal 1 7.xls.10. m³ 260 23.40 7. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar.40 7. od 16. Iskopani materijal deponirati na udaljenosti 25 m¹ jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja. Nasipavanje i zbijanje obavljeti u slojevima debljine 30 cm mjereno u zbijenom stanju. temenja blokova i raznih okana. Svi obraĉuni za iskop. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. Odnosi se na produbljenje iskopa za monolitne temeljne stope u sluĉaju da tlo nema propisanu nosivost. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹. nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju. preuzetog od strane nadzornog inţenjera. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa svake strane konstruktivnog elementa minimalno za 50 cm. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju. samo dubine preko 200 cm.22 6. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal sa modulom zbijenosti Ms = 80 MN/m². Iskop dubine do 200 cm Iskop za temeljnu ploĉu u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom temeljnom tlu kategorije C.407.2008.00 0 7. cca 50 cm ispod gotovog kolnika. postavljanje i odrţavanje iskolĉenih oznaka i ploĉa na terenu od poĉetka radova do predaje svih radova investitoru. Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na iskolĉenju svih objekata i elemenata. kao i sve ostalo potrebno za dovršenje cijele stavke.22 0.36 98348485. Obraĉun po m³ izvedenog.64 23.

te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar.00 36 105. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 5. Sloj ĉistoće Dobava i ugradba fino drobljenog kamenog materijala ili šljunka (sloj ĉistoće). temelja treptaĉa.56 105.42 9. armirano-betonskog instalacionog kanala izmeĊu kontrole naplate i naplatnih kućica. okana naplatnih kućica. oko i iznad odvodnih i ostalih cijevi u zoni otoka.95 105. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa vanjske strane temeljne ploĉe minimalno za 50 cm. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Nasipavanje debljine 20 do 30 cm Sve isto kao nasipavanje pod stavkom 5. Nasip se izvodi posve horizontalno u sloju debljine do 15 cm.71 3. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm.71 227. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju debljine 10 cm. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.71 0. zaštitnih blokova ispred naplatnih kućica.10.00 70 23. od 16.00 0 113. Nasipavanje drobljenim kamenom ili šljunkom Dobava i ugradba fino drobljenog kamena ili šljunka. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. te eventualno crpljenje vode. Dubina iskopa je do 300 cm. te završno nasipavanje.00 2 113.71 0.133.71 4. okana elektroinstalacija. Podloţni sloj i obloga cijevi Dobava i ugradba fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska.22 0. a 5% ruĉno.2008.22 0.00 59 19.00 0 105.71 3.71 0. 45212-400-4474/2008.71 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 45 105.22 1. razastiranje i planiranje ispod trakastih temelja i greda (ukljuĉivo zatrpavanje eventualnog produbljenja ispod temelja). Planiranje izvesti sa toĉnošću ± 2 cm. U cijeni eventualna upotreba eksploziva kao i zaštita od eventualnih šteta od miniranja. te završno nasipavanje. B ili C kategorije. samo nasipavanje. razastiranje i planiranje u sloju debljine 20 do 30 cm ispod podova objekata kontrole naplate.00 0 19. Obraĉun po m³ nasipnog materijala u zbijenom stanju.71 0.805.71 0.[219] .22 1.95 8. m³ 70 23. nogostupa i u zelenom pojasu.00 0 23.71 227. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju..00 0 105. m³ 36 105.756. biojame. m³ 59 19.40 23. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju.133.22 0.625.22 1.98 6. okana odvodnje i ostalih raznih okana. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60o ili koristiti razupiranje.625. Obraĉun po m³ ugraĊenog kamenog materijala u zbijenom stanju.22 1. god.xls.42 113. razastiranje i planiranje preko podloge iz stavke 5.805. Iskop se obavlja 95% strojno.756. te nasipavanje. m³ 45 105.56 7.ms_office Strana: 18. Široki iskop Široki iskop za ureĊaj za proĉišćavanje otpadnih voda u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom materijalu A. m³ 2 113. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju minimalne debljine 10 cm ispod i 20 cm iznad tjemena cijevi. Obraĉun po m³ ugraĊenog fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska.98 19.22 0. razastiranje i planiranje ispod.40 98348485. temelja vanjskih blokova.71 4.

70 2.00 200 57.82 0.82 0. te planiranje i nabijanje posteljice.00 0 0 480.798. razastiranje. u padu od 2%.00 113.342.00 0.955. Beton projektiranog sastava.113. ĉišćenje od korova panjeva i ostale vegetacije. u armirano-betonsku temeljnu ploĉu i grede. 1.71 0.00 0 38.00 148 168 480.00 0 105. m³ 60 105. Betoniranje armiranih temelja C25/30 Dobava i ugradba betona.71 0.ms_office Strana: 19. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 10.306.62 224.66 11. m³ 60 38.71 11.00 300 113.71 11.20 11. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Obraĉun po m³ izvedenog zbijenog nasipa.662.113.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.306. ispod temeljne ploĉe.00 0 113.20 0.00 22 20 113. 11.00 60 38.73 II.71 0.44 0.71 6.532. u potrebnom padu (minimalno 1%).10.00 0.00 15. m³ m² 148 168 480.68 98348485.20 640.00 35 422. od 16.00 200 3. na prostoru gdje dolazi zelena površina.xls. korekcija rovova te izbacivanje materijala do 1 m¹ od iskopa.501.21 2. razastiranje i lagano nabijanje fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska oko biojame u sloju minimalne debljine 20 cm. tj. Nasip i geotekstil za ureĊaj za proĉišćavanje otpadnih voda m³ m² 22 20 113.532.26 71. U jediniĉnoj cijeni doprema materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹.40 12.48 59.48 59. te hidrosjetvu. Ruĉni iskop Ruĉni iskop materijala nakon strojnog iskopa. koristeći vodilice. Sloj pijeska za betonske elemente Dobava i postava nosivog sloja pijeska debljine od 10 cm za postavu betonskih elemenata. fino planiranje.04 9.71 11.48 59.111.00 0 3.71 34.00 0. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Podloga od mršavog betona C12/15 Betoniranje betonske podloge od mršavog betona. septiĉke jame.60 105. razastiranje i planiranje humusnom zemljom u otocima oko objekta kontrole naplate u debljini 20 do 30 cm.00 0. Jediniĉnom cijenom obuhvatitit dobavu i postavu filter sintetiĉke tkanine (geotekstil) izmeĊu pijeska i nasipa zemljom. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Dobava. elektro i ostalih okana.00 13.00 0. Obraĉun po m³ ugraĊenog pijeska. a) beton b) velikoplošna oplata m³ 35 422.73 57.00 83.71 6.111.82 14.[219] . Šljunak ispod staza Dobava i postava šljunka ispod staza uvaljanog u sloju debljine od 20 cm sa valjanjem i nabijanjem. m² 300 113.955. beton klase C25/30 u velikoplošnoj oplati.00 83.2008.501. klase C12/15 debljine d = 10 cm.62 224.71 11.00 60 105.70 422. Obraĉun po m³ izvedenog zbijenog nasipa. a) pijesak Obraĉun po m² prekrivene površine b) filter tkanina (geotekstil) Humusiranje Dobava.66 0.48 59.20 113.00 0.44 2.26 0. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu materijala.798. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.21 0.04 9.20 640. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou.00 0 57. Sloj pijeska fino isplanirati.82 14. Obraĉun po m³ izvršenog iskopa u zbijenom nasipu.40 38. 45212-400-4474/2008.00 0 422. god.71 0.60 14. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Obraĉun po m² pripremljene površine.21 2. Ms = 80 do 100 MN/m².71 34. m³ 200 57.00 3.44 0.21 0.20 0.68 480.44 2.66 0.26 71. m² 200 3. te lagano nabiti ruĉnim nabijaĉima.66 I. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju.26 0.00 0 0 113.342.662. Priprema posteljice Plitki iskop i poravnanje tla C kategorije.

324.60 480.00 0.00 0.26 20.02 0.00 9 25 25 480. a prije poĉetka vezanja betona dobro zagladiti jer se na nju postavlja hidroizolacija.604.50 4.481. a oplata je velikoplošna. Armatura je iskazana u posebnoj stavci. klase C16/20.95 4. Beton projektiranog sastava. b) glatka oplata c) doplata za vidljivi dio sokla Betoniranje armiranog podesta C25/30 Dobava i ugradba betona.00 0 0 480. nafta i sliĉno).AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.481. m³ m² m² 9 25 25 480.9 230 480.02 480.48 20.604.26 20.48 59. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.50 480.48 59.xls.02 0.26 20.48 59.00 0. Popreĉni presjek podzida vidljiv je iz projekta pojedinih objekata. m³ m² m² 1 2 2 480.00 0.50 500.26 20.26 20.00 0 0 0 480.52 40.vanjski izvesti u posve preciznoj.00 0. Beton projektiranog sastava. Vidljivi dio sokla .324.02 480. Površinu betona potrebno je nakon ugradnje betona.48 118.50 500.48 59.60 98348485. Betonski podest je od betona klase C25/30 s finom obradom gornje površine betona. a) beton b) glatka oplata c) doplata za površinsku obradu Betoniranje armirane ploĉe na podu C16/20 Dobava i ugradba betona.48 59.26 20.48 20.02 11. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.48 118.02 0. Podest izvesti po dimenzijama iz projekta objekta kontrole naplate.ms_office Strana: 20.9 230 480. Armatura je obraĉunata u posebnoj stavci. u armirano-betonski podest na ulazu u objekt kontrole naplate. Beton je klase C25/30.04 480.52 40.02 0. ravnoj i horizontalnoj oplati.48 59. od 16.32 1. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli. god. a) beton b) doplata za površinsku obradu Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 3. Beton projektiranog sastava.[219] . Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli.00 0 0 0 480.00 0.02 4.6 l/m³ betona.6 l/m³ betona.00 1 2 2 480. u armirano-betonski podzid (sokl) iznad temeljnih greda izvedenih pod stavkama 5 i 8.48 59.02 4.26 20.00 0.48 20.00 0.02 0.02 0.963.2008. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Betoniranje armiranih sokla C25/30 Dobava i ugradba betona.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0. Armatura je iskazana u posebnoj stavci. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.32 1.48 59.04 5.48 20.963.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0. te raznih kemikalija (ulje. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.10. m³ m² 24.00 0. u donju armirano-betonsku ploĉu debljine d = 12 cm. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI .00 24.95 4. 45212-400-4474/2008.00 0.02 11. Beton se mora njegovati jednim od sistema njegovanja. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI .26 20.

izradu glazure zaribane do crnog sjaja.70 23.00 45 250 533. 8.391.08 8.49 101.00 101. m² m² m² m² 140 48 140 30 78.00 0 0 533. te odrţavanje glazure.08 22.33 76.00 0.00 0.33 76. 45212-400-4474/2008.00 533.08 0. Beton je klase C25/30. Beton projektiranog sastava.33 76. 10.33 76.00 m² 105 84.00 0.399.00 0. postavu armaturne mreţe.00 98348485.48 86.08 0.08 0.02 mm.00 140 48 140 30 78.20 4.52 13.30 m¹. Kombi ploĉe Doplata za dobavu i postavu KOMBI ploĉa debljine d = 8 cm.00 42 250 533.40 84.08 0. a ploĉa debljine 18 cm. od 16.49 94.00 m² 230 101.52 13.08 23.228.70 0. dobavu i postavu PVC folije debljine 0.399. Obraĉun po komadu postavljenog nosaĉa.glatka.00 78.00 850 15. god.999.22 0.[219] .00 m³ m² 45 250 533.00 0.937. Izvodi se preko termoizolacije na podu prizemlja objekta kontrole naplate.08 0.7 cm d) cementni estrih ispod keramiĉkih ploĉica d = 8 cm 7.00 0 0 533.33 76.xls. a) cementni estrih ispod keramiĉkih ploĉica d = 5 cm b) cementni estrih ispod keramiĉkih ploĉica d = 6 cm c) cementni estrih ispod linoleum poda d = 6. postavu armaturne mreţe. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje površine. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje površine.70 0.00 0. a) beton b) glatka oplata 8. te odrţavanje glazure.00 105 84.00 0.85 19.70 0.00 0 101. Nosaĉi se rade kao “vilice” od pocinĉane ţice debljine 3. Obraĉun po m² postavljenih kombi ploĉa.020.60 3.00 15.33 76. Nosaĉi kombi ploĉa Doplata za izradu.08 0.49 94.49 101.020.00 533.49 94. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Cementi estrih na krovu Dobava i ugradba materijala u cementni estrih lagano armiran debljine d = 5 do 8 cm. Betoniranje stropne konstrukcije prizemlja 25/30 Dobava i ugradba betona u punu armirano-betonsku ploĉu iznad prizemlja objekta kontrole naplate.86 19.987. izradu glazure zaribane do crnog sjaja.40 kom 850 15.60 3.33 76. 6. Izvodi se preko termoizolacije u padu na krovu objekta kontrole naplate. a postavljaju se sa vanjske strane vetrikalnih i horizontalnih serklaţa..08 23.051. 8.22 0.00 0 0 0 0 78.00 m³ m² 42 250 533.86 19.02 mm.020.70 23.ms_office Strana: 21. Cementna glazura je armirana mreţom Q-131. Kombi ploĉe dolaze “U OPLATU” armirano-betonskih serklaţa iz stavke 22.020.85 19. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Cementi estrih na podu Dobava i ugradba materijala u cementni estrih lagano armiran debljine d = 5 do 7 cm.70 0.00 0.151.151.49 94.08 8.22 12.228.48 86.828.00 0 84. samo kat.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.999.10.48 86. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. a) beton b) glatka oplata 9.a.33 76. Oplata je velikoplošna . U cijenu ukljuĉiti istovremenu izvedbu horizontalnih serklaţa.20 4.00 0.70 10.2008. Betoniranje stropne konstrukcije kata 25/30 Sve isto kao st.2 mm svaka razvijene duţine od 50 cm. dobavu i postavu dodatnih nosaĉa kombi ploĉa iz stavke 24.08 22. Cementna glazura je armirana mreţom Q-131.828.49 101. Podupiranje je na visini cca 3.00 0 15. Obraĉun po m² izraĊenog cementnog estriha.391.00 0.00 230 101.051. dobavu i postavu PVC folije debljine 0. Postavlja se 6 do 8 komada nosaĉa na m² podgleda. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.48 86. Oslanja se preko monomitnih greda i horizontalnih serklaţa na armirano-betonske vertikalne serklaţe.987.22 12.70 10.49 101. Obraĉun po m² izraĊenog cementnog estriha.937.

ms_office Strana: 22.48 59. sjeĉenje. izrada i postava betonskog ţeljeza prema Izvedbenom projektu armature.00 0. Beton je klase C25/30.33 97.08 0.042. Oplata je dašĉana.08 5.33 59. Betoniranje serklaţa i nadvoja C25/30 m³ m² 10 132 533. 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente.[219] .41 6. Upotrijebiti glatku precizno sloţenu oplatu za okna.33 97. Obraĉun po kg ugraĊene armature.00 197. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.48 118. dimenzija i presjeka prema projektu objekta kontrole naplate. Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete.33 76.50 15.81 115.490.00 6.26 480.00 0.10.70 7. te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorniĉkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom. Upotrijebiti glatku precizno sloţenu oplatu.33 97.33 76.81 0. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.33 76. Obraĉun po m³ ugraĊebog betona. Beton projektiranog sastava. presjeka prema projektu objekta kontrole naplate. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ravnanje.70 13.33 59.733.70 0.48 59. beton klase C25/30. beton klase C25/30.333. savijanje.00 10 132 533.00 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Beton projektiranog sastava.52 14.380.99 1.26 0. obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu. a) beton b) dašĉana oplata Betoniranje vijenca C25/30 Dobava i ugradba betona u armirano-betonski vijenac iznad vanjskih zidova. a) rebrasta armatura RA-400 b) mreţasta armatura MAG-500 Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 11.00 0 0 480.00 0.33 59. dimenzija i presjeka prema projektu objekta kontrole naplate.50 533. m³ m² 14.042.70 533. Beton projektiranog sastava.70 0. m³ m² 1 2 480.26 0.599.99 1.29 28.41 6.430. a) beton b) glatka oplata Armatura Dobava.00 0 0 533.26 0.380.00 0.xls. m³ m² 3 25 533.41 6.481.00 0 0 6. Armatura mora biti ĉista od hrĊe i svih masnoća.00 0.26 1. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Dobava i ugradba betona u armirano-betonske vertikalne i horizontalne serklaţe i nadvoje u vanjskim i unutarnjim nosivim i pregradnim zidovima. Visina podupiranja iznosi do 3.00 0 0 533.33 76. Vijenac (vanjska greda iznad ploĉe) izvesti po dimenzijama iz projekta objekta kontrole naplate.5 291 533.29 28.00 98348485.430.48 59.0 m¹. a) beton b) glatka oplata Betoniranje okana odvodnje C25/30 Dobava i ugradba betona u armirano-betonska okna odvodnje.00 0.30 10.08 0.26 0.56 533.5 291 533. Dimenzije nadvoja su zadane projektom pojedinog objekta.48 59. Upotrijebiti glatku precizno sloţenu oplatu jer se direktno na beton lijepi keramika.33 97.2008. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. beton klase C25/30.00 0.00 0. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Beton projektiranog sastava.08 5.00 1 2 480.00 14.00 3 25 533.00 18000 29000 6.52 480.599.26 480.00 0.30 10. god.81 115.481.81 0.56 12. 45212-400-4474/2008.333.33 59. od 16.00 197.41 6.26 1.00 0 0 533. kg kg 18000 29000 6.70 7. a) beton b) glatka oplata Betoniranje temelja agregata C25/30 Dobava i ugradba betona u armirano-betonski temelj agregata.48 118.490.733.

U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dovoz.ms_office Strana: 23. Skela za visoke prostore Dobava.44 2. montaţu.44 0. sidra.00 1 440. Širina stepenice 27 cm. Skela sluţi za izradu svih radova na fasadi (zidanje i izrada fasade). izrada i betoniranje AB trokrakog stubišta zajedno sa podestima. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova.10. betonom klase C 25/30 u potrebnoj glatkoj oplati. Sve prema planu oplate i planu armature u skladu sa statiĉkim raĉunom.5 m¹.42 0.42 13.56 III.00 0 0.00 0 0.70 1.66 2. rad.00 1.80 652.44 440. kom 1 440. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Dobava.6 24 533. izrada i demontaţa skele nakon dovršenja svih radova. Armatura nije sadrţana u stavci. TESARSKI RADOVI OPĆENITO: Oplata svih betonskih i armirano-betonskih elemenata ukljuĉena je u jediniĉne cijenu istih i prikazana kroz betonske i armiranobetonske radove. Obraĉun po m² vertikalne projekcije skele.00 0. Nosive i pregradne zidove takoĊer je potrevno povezati preklapanjem opeke. 13.386. te otprema pokretne ĉeliĉno-drvene skele za bravarske i soboslikarsko .2008.00 0.44 440.xls.42 0. 0. god.215.44 0. demontaţu i odvoz elemenata fasadne skele. Visina skele iznosi cca 4. UKUPNO TESARSKI RADOVI: 0.00 0 0. Visina skele je do 4.344.70 II.00 0.00 98348485.386.00 0.344. od 16. beton oplata UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 16.0 m¹.00 0.70 0.272.00 0 22.6 24 533.00 0.80 652. transporte.33 97. ZIDARSKI RADOVI OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal.08 22.33 97. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.0 m¹. Betoniranje AB subišta sa C 25/30 m³ m² 2.70 0.272.33 97.00 0 0 533. razne zaštite i sl. Odnosi se na rad u visokim prostorima (ĉeliĉna nadstrešnica). Širina kraka 110 cm.00 0 0.44 440.00 0.66 2. alat.713.64 13.64 13.00 592 22. visina podupiranja do 3. 1.00 2.08 IV.215.00 0.00 0. m² 592 22. 45212-400-4474/2008.00 0. Obraĉun po kom skele Fasadna skela Izrada montaţno-demontaţne fasadne skele sa podnicama i ogradom u visini svake etaţe.42 III.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.33 97.liĉilaĉke radove.713.00 0 440. visina 17 cm.56 533.00 0.00 0.[219] .

Hidroizolacione trake moraju biti 100% zavarene za podlogu kao i meĊusobno. Obraĉun po m² izraĊene hidroizolacije. od 16.00 0 77. Paziti da se ploĉe ne oštećuju. Druga traka mora imati pomak preklopa za 50% u odnosu na prvu. Hidroizolacione trake moraju biti 100% zavarene za podlogu kao i meĊusobno. Prije postave kamene vune potrebno je dobro oĉistiti površinu betonske ploĉe.67 20. Obraĉun po m² ugraĊene kamene vune.00 35 80. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.2008. Kamena vuna dolazi preko hidroizolacije na podovima prizemlja. te dva sloja varene bitumenske ljepenke debljine 4 mm s meĊusobno zavarenim preklopima 10 cm.xls.00 250 132. m² 250 132. Na spoju sa zidom ugraditi rubne trake od kamene vune u visini cementnog estriha.93 33.60 2.80 3. nanošenje sloja prajmera (resitol) i varenje prve i druge trake.67 20. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje betonske podloge od svih prljavština.93 0. a) horizontalna hidroizolacija Hidroizolacija zidova Izrada horizontalne hidroizolacija ispod vanjskih i unutarnjih nosivih zidova. god.627. debljine 12 cm (2×6 cm). Obraĉun po m² izraĊene hidroizolacije. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Hidroizolacija Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacija podova u prizemlju objekta kontrole naplate i vanjskih zidova okna naplatne kućice.48 77.00 0 132.802. 45212-400-4474/2008.08 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.60 73.627. te dva sloja varene bitumenske ljepenke debljine 4 mm s meĊusobno zavarenim preklopima 10 cm.48 4.08 0. Termoizolacija na podovima d=6cm Dobava i postava kamene vune kao Tervol tip TPT-60/60 ili odgovarajuće.00 280 73.68 0.93 0.ms_office Strana: 24. Obraĉun po m² izraĊene hidroizolacije. Hidroizolacija se izvodi na armirano-betonskom nadtemeljnom zidu.08 2. Donja podloga mora biti propisno suha što se dokazuje mjerenjem postotka vlage na površini betona.10.08 2. nanošenje sloja prajmera (resitol) i varenje prve i druge trake. a sastoji od hladnog bitumenskog premaza. Donja podloga mora biti propisno suha što se dokazuje mjerenjem postotka vlage na površini betona. Prvu i drugu ploĉu Tervola postavljati sa preklopom od 50%.67 0. m² 35 80.50 98348485. m² 236 77.68 18. tako da se izbjegne preklapanje vertikalnih spojeva.68 0. Termoizolacija na krovu d=12cm Dobava i ugradba na krov objekta kontrole naplate kamene vune kao Tervol tip TPT 60/60 ili odgovarajuće. Druga traka mora imati pomak preklopa za 50% u odnosu na prvu.332.332. te pravilno bez razmaka sloţiti ploĉe od kamene vune. m² 280 73. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.00 0 80.00 0 73.00 236 77.80 80. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje betonske podloge od svih prljavština. debljine d = 6 cm.68 18.232. Hidroizolacija se sastoji od hladnog bitumenskog premaza.232.802.[219] .50 132.67 0. a rezanje kamene vune obavljati posebnim noţem.93 33.

73 31.385.00 220 240.55 0.4 mm s meĊusobno zavarenim preklopima 5 do 10 cm.96 0.20 129. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Plastiĉna folija d=0. 45212-400-4474/2008.2008.55 36.852.96 59. Obraĉun po m² izvedenog zida.00 0 6.135.00 250 146.96 0.2 cm sa 100% zapunjavanjem horizontalnih reški. sve unutrašnje transporte.00 360 164. zidanje sa 100% zapunjavanjem mortom horizontalnih fuga u debljini od 1. meĊusobno varenje traka.852.435. Obraĉun po m² postavljene folije gledano tlocrtno.00 0 240..xls.637.41 2. obvezno natapanje opeke sa vodom prije poĉetka zidanja.2 mm preko kamene vune.20 9.55 0. m² 240 129.2mm Dobava i postava plastiĉne folije debljine d = 0. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 5. Zidanje se obavlja mortom M-100 u debljini od 1. Zidanje vanjskog zida debljine 38 cm Dobava materijala i zidanje vanjskih zidova debljine 38 cm sa opekom kao POROTHERM tip 38 S P + E ili odgovarajuća.00 240 129. Odnosi se na zidove prizemlja i kata objekta kontrole naplate.00 380 6.50 98348485.24 52.4 ili odgovarajući. U jediniĉnoj cijeni izrada monolitnih nadvoja iznad vrata. spravljanje morta.73 0.73 0.24 52. od 16.41 0.41 0.637. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. lica.10.135.435.24 0. Prije postave folije potrebno je površinu dobro oĉistiti i otprašiti. visine do 3.80 6. Hidroizolacija krova Izrada horizontalne hidroizolacija krova objekta kontrole naplate. m² 380 6. samo zidanje nosivih zida debljine d = 20 cm sa opekom kao POROTHERM tip 20 S P + E ili odgovarajuća.73 31.60 8. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje betonske podloge od svih prljavština i prašine.00 0 146. god.385. debljine 1. Hidroizolacija se se izvodi sa plastificiranom polivinil klorid (PVCP) folijom kao tip Sikaplan SGmA 1.80 6. Obraĉun po m² izvedenog zida.96 59. Zidovi se izvode sa 2. Zidanje pregradnog zida debljine 10 cm Sve isto kao stavka 6. Zidovi se izvode u prizemlju objekta kontrole naplate.ms_office Strana: 25. samo zidanje pregradnog zida debljine d = 10 cm sa opekom kao POROTHERM tip 10 P + E ili odgovarajućom. m² 250 146. njegovanje za vrijeme i nakon zidanja. originalnih pomoćnih proizvoda.3 m¹. m² 360 164.80 240. Obraĉun po m² izvedenog zida. Obraĉun po m² kompletno izraĊene hidroizolacije.24 0. Prilikom zidanja zida obratiti paţnju na izvedbu horizontalnih i vertikalnih serklaţa..50 146.55 36. visina zidanja do 3.3 m¹. ukljuĉivo zaštitu hidroizolacije i sloj sitnozrnatog šljunka debljine 5 cm iznad hidroizolacije. Zidanje obavljati sa produţnim mortom M-50. Zidanje nosivog zida debljine 20 cm Sve isto kao stavka 6.00 0 129. te korištenje d proizvoĊaĉa folije.2 cm.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Odabrati vrstu folije koja se kemijski “podnosi” sa postavljenon kamenom vunom.[219] .80 7. Hidroizolacione trake moraju biti 100% zavarene meĊusobno. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu opeke. m² 220 240.60 164.00 0 164.41 2. dobavu i postavljanje trake.

372.00 13..92 60. U cijeni dobava i postava PE folije debljine 0. te postava u suho na podu u prostoriji agregata.88 0. otklesavanje iscuraka morta i betona.92 12. krpanje i obradu oštećenja i fuga. m² 156 28. otklesavanje manjih neravnina.00 76.25 0. odmašćivanje. Obraĉun po m² postavljene hidroizolacije. slaganje ploĉa od Tervola sa toĉkastim ljepljenjem na zid i postavu sidara na propisanom razmaku. Obraĉun po m² postavljene kamene vune. debljine d = 4 cm. impregnacija površine betonske ploĉe i nanaošenje reparaturnog morta u 1 do 2 sloja.08 2. m² 32 80.88 0. Izravnavanje izvesti sa odgovarajućim mortom za podlijevanje.55 47.68 14. od 16.55 47.24 98348485.56 15.338.000. Ţbukanje unutarnjih i vanjskih zidova Ţbukanje unutarnjih i vanjskih zidova grubom i finom produţnom cementnom.596.08 0.56 80. odstranjivanje eventualnih stršećih dijelova armature.25 0.00 32 80. 45212-400-4474/2008. Na 1 m² dolaze minimalno 6 do 8 komada sidara. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.08 2.00 1600 51.25 0. Obraĉun po m² ugraĊene kamene vune.[219] . te ugradba rubne trake od kamene vune kao Tervol tip RS 120 debljine 1.00 156 28.88 34. Na izravnatu glazuru postavlja se kompjutorski pod. popunjavanje manjih oštećenja na zidu. god. m² 22 60.25 451.86 1. Strogo voditi raĉuna ravnosti i vertikalnosti ţbuke.88 34.ms_office Strana: 26. m² 1600 51.03 4.000. Hidroizolacija sanitarija Sve isto kao stavka 1.86 1.03 0.00 0 51. popunjavanje fuga i sl.2008. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti otklesavanje izboĉina.338. Glazura betonske ploĉe Izravnavanje armirano-betonske ploĉe u prostoriji ureĊaja sa glazurom debljine d = 1 cm.2 cm okomito uz zidove u visini 8 cm. vapnenom ili gipsanom ţbukom sa našpricavanjem svih ploha cementnim mlijekom. ĉišćenje od ostataka oplate.00 22 60. debljine 8 cm. Termoizolacija fasade d=8cm m² 450 76.86 0.00 9.10.00 11.00 0 47.00 450 76. Kamena vuna se priĉvršćuje za nosivi zid sa pocinĉanim sidrima i to sa njegovim plastiĉnim dijelom.25 451. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 10.03 0. Obraĉun po m² obraĊene površine betonskog zida.00 0 76. Obrada armirano-betonskih zidova Zidarska obrada površine armirano-betonskih zidova sa odgovarajućim reparaturnim mortom.562. popunjavanje šupljina.68 28. samo hidroizolacija sanitarija u objektu kontrole naplate s podizanjem 5 cm iznad godovog poda.08 0. Obraĉun po m² izvedene glazure. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Dobava i ugradba kaširane staklenim voalom kamene vune kao Tervol tip FPL-80 ili odgovarajuće.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.03 4.24 47.596.00 0 80. m² 9.00 51.372. U jedinicnoj cijeni uraĉunati i radnu skela za rad na visini 3. Obraĉun po m² oţbukanog zida.00 0 28.562. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti i izradu cementnog holkera.25 82. Postava u suho paralelno sa postavom fasade od max compakt ploĉa.2 mm preko kamene vune.3 m¹.xls. Termoizolacija na podu d=4cm Dobava i ugradba kamene vune kao Tervol tip TPT (TPT 20/20 + TPT 20/20) ili odgovarajuće.25 0. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sidra.86 0. Zidarska obrada odnosi se samo na betonsku površinu zida.25 82.00 0 60.

80 116. doprema i postava gotovih betonskih elemenata debljine 6 do 8 cm u boji po izboru projektanta sa zamuljivanjem reški mekanim pijeskom. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sve gore navedeno. Obraĉun po m² ugraĊenih betonskih elemenata.00 6. Ukoliko se ne mogu koristiti cijeli betonski elementi iste precizno odrezati na rezalici sa dijamantnom ploĉom. m¹ 272 112.00 0 66.20 20.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. a) prag duţine do 1 m¹ b) prag duţine od 1 do 2 m¹ Metalni jarbol za zastave Dobava i ugradba metalnog jarbola za zastave.00 2 3.11 0.14 0. Betonski rubnjaci moraju imati atest o otpornosti na djelovanje mraza i soli.[219] .00 0. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sve gore navedeno.00 0.00 272 112. Obraĉun po m¹ ugraĊenih betonskih rubnjaka. Obraĉun po komadu ugraĊenog praga. god.003.12 1. Betonski rubnjaci Dobava i postava betonskih prešanih rubnjaka dimenzija 50×20×8 cm izraĊenih od betona marke MB-40.47 0.12 1.006.92 98348485.00 6. 45212-400-4474/2008.20 3.019. Betonski elementi moraju imati atest o otpornosti na djelovanje mraza i soli. koloturom za podizanje zastave.003.006.11 30. Obradu obaviti sa odgovarajućim reparaturnim mortom.12 196.239. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 16.765. Obrada sokla objekta Zidarska obrada vidljiivog dijela armirano-betonskog podnoţja (sokla) objekta kontrole naplate sa otklesavanjem i popravkom neravnina.326.14 0.00 280 140.00 0. Obraĉun po komadu montiranog jarbola.12 196.765.47 2.019.00 3.14 39. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.20 0.92 112. kom 2 3.00 18. te sistemon za blokadu koloture.003.47 2.00 0 3.20 0.2008. a višak pijeska koji ostane nakon zamuljivanja odstraniti mekanom ĉetkom.00 0. Nakon slaganja betonskih elemenata iste je potrebno nabiti vibroploĉom.11 0.493.00 0 140.326.10.14 39. Ugradba rubnjaka na betonskoj podlozi od betona marke MB-25 i popreĉnog presjeka 30×24 cm sa razmakom reški izmeĊu betonskih rubnjaka od 1 cm i njihovo popunjavanje cementnim mortom u omjeru 1:2 sa polukruţnim zaglaĊivanjem.00 35 66. m¹ 35 66.00 0 0 116.12 196.12 196.ms_office Strana: 27.00 0 112.00 26 9 116. m² 280 140.0 m¹. Visina jarbola je cca 5.11 30.45 66.20 140.20 3.45 19. U jediniĉnoj cijeni uĉvršćenje aluminijskog flah progila za drveni ili aluminijski dovratnik. U jediniĉnoj cijeni je kompletan jarbol sa ĉeliĉnim uţetom.003.xls. Betonske ploĉe Dobava. od 16.80 17. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Dobava i ugradba aluminijskih pragova od flah profila 40×4 mm na mjestima gdje je razlika u podu po visini ili vrsti materijala.493. Obraĉun po m² obraĊenog sokla.239.47 0. Aluminijski pragovi kom kom 26 9 116.

Nakon ljepljenja Tervola isti se gleta prvim slojem graĊevnog ljepila.56 13.00 50 50 39.412. Ploĉe Tervola na zid se priĉvršćuju ljepljenjem graĊevinskim ljepilom. Ostali zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom.67 39. štemanje.24 51.80 184. sati sati 50 50 39. 1.00 0. Kada prvi sloj graĊevnog ljepila oĉvrsne oko špalete otvota se stavlja profil za ojaĉanje.[219] . Nakon sušenja nanosi se treći sloj ljepila koji prije nanošenja mase za impregnaciju mora odstajati minimalno 7 dana. debljine 3 cm na špalete oko prozora u objektu kontrole naplate. postavlja mreţica po cijeloj površini zida i gleta se drugi sloj ljepila.713. Prije poĉetka ljepljenja Tervola betonski zidovi se moraju premazati grund masom za impregnaciju.16 23. Prije poĉetka ljepljenja Tervola betonski i zidovi od opeke se moraju premazati grund masom za impregnaciju.ms_office Strana: 28.00 0.20 160. Jediniĉnom cijenom obugvatiti sve navedeno. Termoizolacija špaleta d=3cm Dobava i ugradba kamene vune kao Tervol tip TPT30 ili odgovarajuće.713. IV. m² 145 160.56 13.16 0.50 504.67 1. B.00 2.00 0. A.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.962.08 504. debljine 6 cm na betonske zidove sa unutarnje strane agregatne stanice.00 0. god. Nakon ljepljenja Tervola isti se gleta prvim slojem graĊevnog ljepila.00 0.223. ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI TESARSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: 83. Obraĉun po m² ovako izvedenog zida (špalete).004.215.2008. Oko špaleta otvora potrebno je zalijepiti špaletni element Tervol PTP debljine 2 cm.00 60 184.662.80 22.562. Ploĉe Tervola na zid se priĉvršćuju ljepljenjem graĊevinskim ljepilom.67 1.18 0.00 0.24 51.08 504.24 51.67 REKAPITULACIJA I.73 652.050.04 0.00 0 160.254. III.254. Obraĉun po m² ovako izvedenog zida. Termoizolacija zidova negrijanih prostora d=6cm m² 60 184. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Dobava i ugradba kamene vune kao Tervol tip DP9 lam ili odgovarajuće.00 0.00 0.00 83.20 23. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno. postavlja mreţica po cijeloj površini zida i gleta se drugi sloj ljepila.962.050.00 145 160.004.xls.18 0.215. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika. od 16.412. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 21. Nakon sušenja nanosi se treći sloj ljepila koji prije nanošenja mase za impregnaciju mora odstajati minimalno 7 dana.16 23.00 0.00 0.662.25 0.25 0.00 0.25 IV.18 11.00 0. Ploĉe lijepiti na zid sa preklopom na pola ploĉe i paziti da ljepilo ne ulazi u fuge.16 0. II.562.18 11.412.00 0 0 39.04 OBRTNIĈKI RADOVI 98348485.00 2.412.24 51.223. 45212-400-4474/2008.00 0.50 504. Kada prvi sloj graĊevnog ljepila oĉvrsne oko špalete otvota se stavlja profil za ojaĉanje.25 1.00 0 184.73 652.10. rezanje asfalta.

Za uĉvršćenje podkonstrukcije fasade za zid koristiti cinĉane vijke. Redni broj V. te idelno ravnanje fasade i mogućnosti reljefnih istaka. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere VENTILIRANA FASADA OPĆENITO: Obloga fasade izraĊena je od materijala kao MAX EXTERIOR COMPACT ili odgovarajućih.00 0.00 0.00 0.00 0 0.50 mm potreban za strujanje zraka.00 0 0.00 98348485. d) otpornost na UV zrake (izbjeljivanje). U domeni protupoţarne sigurnosti fasadne ploĉe trebaju zadovoljiti klasifikaciju prema normi B . e) sposobnost laganog ĉišĉenja standardnim kućnim i ekološkim sredstvima. b) test na rastezanje.00 0 0.[219] . dakle najvišoj i najjaĉoj normi za ovaj tip proizvoda. Sistem podkonstrukcije omogućava odmicanje fasadnih ploĉa od termoizolacije i samim tim zraĉni prostor od 30 .00 0. ne stvara dim i ne proizvodi toksiĉne kemijske produkte. Srednjica ploĉe izraĊena je od visoko kavalitetnih celuloznih papira oplemenjenih fenolnim smolama.10.00 0 0.00 0. po sistemu kao MAX .00 0 0.tehnologijom koja svojom dijamantnom strukturom štiti ploĉe od najpogubnijih faktora . Iste se montiraju po sistemu otvorenih horizontalnih i vertikalnih fuga širine 6 mm.00 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0. Izvoditelj radova je duţan osigurati i dostaviti statiĉki proraĉun fasade. Vanjski i utarnji dekorativni slojevi zaštićeni su akrilinim smolama specijalnom NT.00 0 0.xls.UV zraka. Sva uĉvršćenja.00 0.2008. Fasadne ploĉe trebaju zadovoljiti certifikat prema normi EN 438 kojim se dokazuje da zadovoljavaju i ispunjavaju slijedeće uvjete testiranja: a) test na savijanje. Podkonstrukcija je izraĊena od apsolutno antikorozivnog materija . Ploĉe se uĉvršĉuju na odgovarajuću podkostrukciju nevidljivim spojem . kojom se potvrĊuje da su izraĊene od materijala koji ne podrţava gorenje. spojne elemente izvesti prema uputama proizvoĊaĉa fasade.00 0. dimenzije i raspored ploĉa. ploĉa na bazi visoko tlaĉnog prešanog laminata debljine 6 mm u boji i dekoru 0270. te ovjeri projektanta. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.s2.ljepljenjem (kao SIKA TACK PANEL PU ili odgovarajuća ljepila). Raster fasade. UGOVORNI TROŠKOVNIK br.EURO FOX ili odgovarajućim. te svi ostali tehniĉki detalji izraĊeni su prema tehniĉkim uputstvima proizvoĊaĉa fasadnih elemenata i sistema.00 0. c) test na absorciju obiĉne (destilirane) i slane (morske) vode. god.aluminij.00 0. 45212-400-4474/2008. od 16. d0.ms_office Strana: 29.

00 0.35 2.920. Nosivi profili za fasadu Dobava kompletnog materijala.00 m¹ 730 4. m² 25. obloge sokla od materijala kao MAX EXTERIOR COMPACT ili odgovarajućeg. UKUPNO VENTILIRANA FASADA: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1. Obraĉun po m¹ ugraĊenog profila.35 695.ms_office Strana: 30.00 V. materijal i priĉvrsni pribor. Fasadna skela prikazana je u posebnoj stavci ovog troškovnika (vidi tesarske radove). Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0.00 0 0. Dimenziju fasadnog prolila odabrati tako da profil i fasada objekta koja je izraĊena od materijala kao MAX EXTERIOR COMPACT ili ogovarajućeg.73 344. obloge ventilirane fasade od materijala kao MAX EXTERIOR COMPACT ili odgovarajućeg. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav potreban rad. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav potreban rad. m² 495 695. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Ventilirana fasada Dobava kompletnog materija.xls.386.171.5 751. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav potreban rad.16 751.00 0. profili na mjestima priĉvršćenja fasadnih ploĉa imaju umjesto gumenih brtvi silikonske brtve radi osiguranja rastezanja fasadnih ploĉa.00 25.477. materijal i priĉvrsni pribor. Stavka obuhvaća dobavu i postavu fasadnog aluminijskog profila.00 0 695. aluminijske plastificirane konstrukcije izraĊene od fasadnog profila kao SCHÜCO ROYAL S 70FF ili odgovarajućeg u kombinaciji s prozorskim profilom kao SCHÜCO ROYAL 75FF. Preko kamene vune potrebno je poloţiti paro propusnu foliju kao Tyvek ili odgovarajuću. ploĉa obostrano oplemenjenih.00 0. Obloga sokla Dobava kompletnog materija. Fasadna skela prikazana je u posebnoj stavci ovog troškovnika (vidi tesarske radove). 45212-400-4474/2008. na tipsku podkonstrukciju.16 3.10. ploĉa obostrano oplemenjenih. u boji i dekoru 0270.00 366.00 495 695.00 0 751. god.51 VI.00 0 4.73 344. izrada i montaţa.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. vertikalno i horizontalno montirane po fasadi objekta kontrole naplate prema rasteru iz projekta.477.00 0. 0. na tipsku podkonstrukciju.5 751. Boju plastifikacije odrediti će projektant.171.[219] .73 0. izrada i montaţa.00 0 0.81 0. materijal i priĉvrsni pribor. a) BRAVARSKI RADOVI CRNA BRAVARIJA 98348485.HI ili odgovarajućeg.81 0. izrada i montaţa.920. Kamena vuna kaširana staklenim voalom prikazana je u posebnoj stavci ovog troškovnika (vidi zidarske radove).81 19.73 0.00 730 4.81 19.00 0. u boji i dekoru 0270. 2. u boji i dekoru 0270.00 366.2008.386. Fasada je svojom vanjskom plohom odmaknuta od zida cca 12 cm.51 4.00 2. od 16. Stavka obuhvaća dobavu i postavu kamene vune kaširane staklenim voalom kao Tervol tip FPL 50 ili odgovarajući debljine 5 cm. Preko kamene vune potrebno je poloţiti paro propusnu foliju kao Tyvek ili odgovarajuću. Obraĉun po m² izraĊenog sokla. ploĉa obostrano oplemenjenih budu u istoj ravnini.00 0. Obraĉun po m² izraĊene fasade.

a svi spojevi su izvedeni putem varenja.00 1 1.489.92 38. Rešetka za ĉišćenje obuće Sve isto kao stavka 2.00 320 120. Nakon toga izvesti antikorozivnu zaštitu vrućim cinĉanjem.70 0.40 120.49 1. m¹ 320 120. Otiraĉ u vjetrobranu Izrada.409. Otiraĉ je “KOKOS” i obuhvaćen je u jediniĉnoj cijeni.489. Obraĉun po komadu stvarno izraĊene rešetke.40 704.49 1.489.00 0 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere OPĆENITO: Crna bravarija izraĊena je od HEA HOP vuĉenih profila.00 0. Obraĉun po komadu komplet izraĊene i ugraĊene crne bravarije sa svim radnjama.49 3. Rešetku izvesti tako da se zbog ĉišćenja moţe vaditi.40 98348485.70 0.[219] .49 1. isporuka gradilištu i ugradba okvira i otiraĉa u vjetrobranu. kom 2 704.489.00 0 0. /Glavni ulaz/ Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.92 0. Okvir otiraĉa je veliĉine 120×60 cm i izraĊen je od “L” profila 30×30×3 mm s pracnama za usidrenje. samo umjesto “KOKOS” otiraĉa dolazi vanjska rešetka za ĉišćenje obuće.49 0.10. ''L'' profil se montira na rubovima vanjskih otvora po fasadi i sluţi za uĉvršćenje podkonstrukcije fasade i slijepih ĉeliĉnih dovratnika i doprozornika za ugradnju vanjske aluminijske bravarije.489. Ovako izraĊenu konstrukciju potrebno je zavariti u svim uglovima rezanjem pod 45° sa izbušenim rupama promjera 10 mm na svakih 50 cm za uĉvršćenje profila na zod od betona ili opeke. Svi okviri imaju ugraĊene pracne za usidrenje.694.49 0.00 0 120. Rubni "L" nosaĉ Izrada.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.70 1. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.xls. materijalom i sredstvima potrebnim za potpuni dovršetak radova.2008. a sa drugom stranicom priljubljenom uz vanjski zid.489. Obraĉun po m¹ stvarno izraĊenih kompletnih nosaĉa.00 0.00 0. Prije ugradbe bravariju je potrebno dobro oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i odmastiti.70 1. od 16. god.694. 45212-400-4474/2008. isporuka na gradilište i ugradba rubnog "L" nosaĉa popreĉnog presjeka dimenzija 100×120 mm izraĊenog od ploĉevine debljine 4 mm. Profil izvesti oko svih stranice vanjskih otvora sa okomitom stranicom na rubu otvora.92 38.409. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sav spojni i pomoćni materijal.ms_office Strana: 31.. kom 1 1. Obraĉun po komadu isporuĉenog okvira sa otiraĉem. te antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida.00 1.00 2 704.00 0 1. TakoĊer je potrebno izbušiti i rupa promjera 5 mm na svakih 30 do 40 cm za uĉvršćenje podkonstrukcije za fasadu. Rešetka je gotova tvorniĉka pocinĉana s maksimalnom veliĉinom okna 25×25 mm.92 0.40 2.00 0 704.

isporuka i ugradba rubnog ĉeliĉnog profila NPI 100 za nošenje poda sa POLO (aries) rešetkama u prostoriji ureĊaja. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.83 0. Obraĉun po komadu izraĊenog nosaĉa.841.00 0 784. god.847.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Poklopce opremiti sa po dvije ruĉke za podizanje.3×2.94 0. Okvir je dimenzija 280×80 cm i izraĊen je od kutnog profila L 40×40×5 mm sa pracnama na svakih 50 cm.78 7. Pojedini dijelovi poklopca su po obodu pojaĉani sa kvadratnim profilom dimenzija 30×30×2.04 140.2008. kom 1 627. kom 1 1.10.841.841. Profil na krajevima ima ploĉevinu za uĉvršćenje u zid sa po ĉetiri rupa promjera 12 mm. Duţina nosaĉa mora biti takva da antenski stup moţe proći pored opšava na armirano-betonskom koritu.84 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Poklopac instalacionog kanala Izrada. Podna rešetka Dobava.94 2.00 16 140.84 1. visina rešetke je 30 mm.80 7. NPI 100 nosaĉ za pod Izrada. Na mjestu prodora cijevi izvesti urezivanje u promjeru vanjskih cijevi.xls. Jediniĉnom cijenom obuhvatit sav spojni i pomoćni materijal.04 6. Sve antikorozivno zaštićeno sa dva sloja boje na bazi epoksida. izrada i montaţa vruće pocinĉane POLO (aries) podne rešetke u prostoriji sa ureĊajima.84 1.6 mm sa polukruţno zavarenom kapom na vrhu cijevi.83 98348485. m² 10 784. izrada i montaţa nosaĉa za CB antene na krovu objekta.841. Sve oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i antikorozivno zaštititi vrućim cinĉanjem. Koristiti originalni spojni i priĉvrsni pribor.00 0 627. a sa donje strane nosaĉ treba biti otvoren za uvlaĉenje kablova.ms_office Strana: 32.78 0.84 0. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 4.00 0 1. Polo podna rešetka je dimenzija nosive i razdjelne lamele 30×2 mm. Obraĉun po m¹ stvarno izraĊenog nosaĉa. isporuka na gradilište i ugradba okvira i poklopca za instalacioni kanal u prostoriji sa ureĊajima.841. m¹ 16 140.255. Poklopac je podijeljen na pet zasebnih komada i izraĊen je od rebrastog lima debljine 3/4 mm.83 627.94 2.00 1 1.84 1.94 0.[219] .78 7. Teţina polo rešetke je 34. Duţina nosaĉa je 400 cm.255.5 mm.00 0 140.847.83 627. korak lamele 30 mm. Obraĉun po m² postavljene rešetke. Nosaĉe fiksirati za nosivi zid sa po dva fischer vijka odgovarajuće duţine. od 16.83 0. Oslonci su na meĊusobnom razmaku od cca 700 mm. Obraĉun po komadu izraĊenog poklopca.00 1 627.78 0. Nosaĉ CB antene Dobava materijala. okvir 30×3 mm.6 kg/m².80 784.83 627. Za priĉvršćenje na fasadi objekta izraditi dva nosaĉa na kojima su obujmnice sa gumenom brtvom za fiksiranje cijevi.84 5.00 10 784. Nosaĉ je izraĊen od cijevi promjera 48.841.

a visina stupova 120 cm.08 0. Visina ograde je 110 cm.ms_office Strana: 33. te spojni materijal i ĉišćenje od rĊe.00 0. kom Obraĉun po komadu izraĊene platforme 10.081. Na visini od cca 550 mm od vrha gledano osno nalazi se preĉka od cijevi promjera 44. Ograda stepenica visine 110 cm Izrada.00 0.1×3.2008.08 1. pjeskarenjem i dvostruka antikorozivna zaštita bojama na bazi epoksida. Izrada platforme Dobava materijala za izradu platforme na krovu objekta kontrole naplate. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Zaštitna ograda visine 110 cm Izrada. 2 486.9.08 12 486.081.00 0.00 12 486.052.65 mm. a visina stupa je 120 cm. m¹ Obraĉun po m¹ izvedene ograde. Ogradu izvesti od QC 40/20/2.18 486. U jediniĉnoj cijeni je izrada upušrenog temelja. Prije poĉetka radova na izradi obojene bravarije izvoditelj radova na obojenoj bravariji je duţan pregledati izvedene graĊevinske radove.08 62.00 0 486.833. Na dno stupa je zavarena ploĉevina 120/120/6 mm sa 4 rupe promjera 13 mm za priĉvršćenje ograde na AB krak stepenica. U jediniĉnoj cijeni je izrada.081. a nakon završetka rada duţan je sav suvišni materijal i otpatke odstraniti sa gradilišta.08 1. izrada.00 0 0. Svi aluminijski komadi i izraĊevine moraju biti kvalitetno i odgovarajuće izvedeni. 0.09 5.09 972.081. dobava i montaţa ograde unutarnjih stepenica u objektu kontrole naplate. Izvoditelj ovih radova duţan je zaštititi radove izvedene od drugih izvoditelja kako nebi svojim radom iste oštetio. Vel.5×2. VI.[219] .081. duţan je o tome obavijestiti izvoditelja graĊevinskih radova kako bi isto bilo otklonjeno.a. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-CRNA BRAVARIJA: 8.09 0. m¹ Obraĉun po m¹ izvedene ograde. Ogradu izvesti od ĉeliĉnih cijevi promjera 76. Sve prema shemi bravarije.08 62. Od HEA 80 i poda od daske debljine 48 mm. TakoĊer je duţan zaštititi svije radove od prljanja drugih izvoditelja.xls. sa odgovarajućim kvalitetnim materijalom koji mora odgovarati postojećim propisima i standardima.6 mm. Visine ograde je 110 cm. 9.14 486.00 0 1.00 1 1. Stupovi ograde su na razmaku cca 230 cm.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.833.09 0.00 2 486.00 0 486.00 0 0. god. 180/80 cm.00 0.08 0.09 0.081. Na dno stupa je zavarena ploĉevina dimenzija 120×120×6 cm sa 4 rupe promjera 13 mm za priĉvršćenje ograde na armiranobetonski temelj.14 b) OBOJENA BRAVARIJA OPĆENITO: Svi radovi moraju biti izvedeni struĉno i solidno. dobava i montaţa platforme za nošenje klima ureĊaja.09 972.18 1 1. 45212-400-4474/2008.00 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. od 16.10. Ograda se priĉvršćuje sa po 4 vijka na stupu sa podloškama M12/80.08 1. dobava i montaţa ograde ispred ulaza u objekt kontrole naplate.052.09 0. te ukoliko naiĊe na nedostatke koji mu mogu smetati.00 98348485. te spojni materijal i ĉišćenje od hrĊe pjeskarenjem i dvostruka antikorozivna zaštita bojama na bazi epoksida.09 5.

00 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Vrata a. Ĉeliĉni profili za sidrenje aluminijskih stijena premazani su radi zaštite sa najmanje dva premaza zaštitne boje.ms_office Strana: 34. Sve ostalo prema shemi bravarije i uputama nadzornog inţenjera i projektanta.168.168. Minimalna debljine zaštitnog sloja iznosi 18 do 25 mikrona. Za ugradnju IZO stakla koristiti propisane plastiĉne kladice.00 0. Boju plastificirane aluminijske bravarije odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom.6 mm. Izvoditelj radova mora atestom dokazati da aluminijski profili i staklo zadovoljavaju traţene uvjete.[219] .2008.10. te mora zadovoljiti propise HRN.16 8. Obraĉun po komadu komplet izraĊene i ugraĊene obojene bravarije sa svim radnjama. namještanje i podešavanje na mjestu ugradbe i nakon ugradbe.00 0.00 0. Ovi tehniĉki uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete. dopremu na gradilište. pogotovo u pogledu topinske provodljivosti. Uz gore navedeno u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu radioniĉke dokumentacije.T7. Sva vanjska vrata moraju imati ugraĊene samozatvaraĉe. god.00 8. aluminija ili drugog antikorozivnog materijala.00 kom 1 8.16 0.16 1. ukljuĉivo gornji i donji okapni lim na staklenim stjenama i vratima.16 0. Dovratnici i doprozornici su izraĊeni od kvadratnog profila 40×30×2. dobavu i montaţu metalnog okova po izboru projektanta s cilinder bravama i kljuĉevima i sve opšavne lajsne.16 8.168. Ugaoni elementi moraju biti izvedeni besprijekorno. Obojenu bravariju na objektu kontrole naplate izvesti u boji plastifikacije RAL 7047. 236. izradu u radionici.dvokrilna dimenzija 200×272 cm Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0. Sve izraditi i ugraditi prema shemama obojene bravarije. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Sidra za priĉvršćenje aluminijskog lima i profila su od inoxa. isporuku na gradilište i ugradbu slijepih ĉeliĉnih dovratnika i doprozornika i gumenih podnih odbojnika za zaustavljanje vrata.xls.00 0 0.00 0.00 0 0. Vrata i prozori koji se otvaraju moraju u falcevima imati ugraĊene gumene brtve.00 0 0 0.00 0.00 0.234. Kod obojene bravarije jediniĉnom cijenom obuhvatiti izradu. Mjesta koja se naroĉito osjetljiva na propuštanje moraju se kitati dvokomponentnim kitom odgovarajuće kvalitete. te davanje iste na uvid i odobrenje projektantu. uzimanje mjera na licu mjesta. 226 i 228. 98348485.00 8.168. 45212-400-4474/2008. materijalom i sredstvima potrebnim za potpuni dovršetak radova.00 0 0.00 0. Vijci i ostala sredstva za spajanje su iz nehrĊajućeg ĉelika (inox).168. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Za izradu obojene bravarije koristiti plastificirane aluminijske profile sa prekinutim termiĉkim mostom kao SCHÜCO INTERNATIONAL tip FW 50+DK ili odgovarajući.00 8.5 ĉvrstoće F220 do 260 N/mm². Za ostakljenje primjeniti IZO staklo dimenzija 4+16+4 mm koje je izraĊeno od stakla kao THERMOPLUS i OPTIFLOAT ili odgovarajućeg tako da srednji koeficijent prolaza topline za prozor iznosi 1.00 0. Vrata ulazna . Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog materijala. od 16.16 0.00 0 0.C.168. Aluminijski profili izraĊeni su iz aluminijske legure Al Mg Si 0.00 0 1 0.60 W/m²K.00 0.

pogon kom e.56 180.241. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-OBOJENA BRAVARIJA: VI.00 0.607.043.882.00 0.00 0.64 6. Staklena stijena 4-dijelna dimenzija 340×90 cm 3F+1O kom j.00 0.647.24 0.66 280. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere 1 1 1 1 Jedinična cijena 7.06 7.32 12. 45212-400-4474/2008.607.60 26.24 1.726.00 7.72 3.88 0.36 4.006.00 2.64 6.043. Vrata .72 6.72 6.72 6.642.00 2.00 0.36 4.00 2.647.504. kom Obraĉun po komadu montiranih automata VI.00 2 280.66 6.726.44 3.06 7.04 6.453.28 560.12 4.882.006. Staklena stijena 4-dijelna dimemzija 340×180 cm.83 0.607.88 b.44 3.882.52 242. od 16.241. kom Obraĉun po komadu postavljene alu rešetke 3.66 1 1.647. RADOVI NA LINOLEUM PODU OPĆENITO: Projektom je predviĊen pod od linoleuma tip kao DLW ili odgovarajući.dvokrilna dimenzija 140×280 cm . Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i pomoćnog materijala.64 6. Vrata . Obraĉun po komadu montiranih vrata.32 3.00 0.66 6.72 3.607.06 7.00 0.728.063.06 7.04 6.00 2.36 18.126.063.363.66 6.72 6.00 0.006.00 0.442.64 6.00 0.00 0.607.06 7.00 0.00 2.xls.344.363.48 9.00 0. Staklena stijena sa šalterom dimenzija 260×280 cm .126.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.66 VII.32 3.36 4.660.241.241.00 1 1.442.00 0. Staklena stijena 4-dijelna dimenzija 319×90 cm kom 2. Staklena stijena 2-dijelna dimenzija 130×90 cm 2F+1O kom g. god.00 7.660.660.52 242. Staklena stijena 2-dijelna dimenzija 185×90 cm 1F+1O kom e.dvokrilana dimenzija 200×272 cm sa kom ventilacionom rešetkom u parapetu c.88 0. Lijepi se ljepilom na cementnu glazuru koju prije polaganja linoleum poda treba pregledati.44 24.882.836.ms_office Strana: 35.647. Staklena stijena 2-dijelna dimenzija 250×180 cm 2F+1O kom f.642. Pod dolazi u roli.28 0.043.504.00 2.60 8.12 4.83 7.684.28 0. transport na gradilište.83 0.00 0.736.186.00 Količina 0 0 0 0 VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 7.836.647.00 0.673.prodaja kom pretplate b.006. Staklena stijena 4-dijelna dimenzija 200×90 cm 3F+1O kom i. Sve kompet s ĉišćenjem gotovog poda nakon završetka radova.60 26.36 18.736.00 0.442. Staklene stijene a.126.00 0.24 1.32 12.36 4.726.00 2.00 0.10.88 Ukupna cijena 7.442.spremišta dim.126.241.00 0.48 9.453.00 0.726.00 0.00 0 0.66 7. dobro oĉistiti i popuniti oštećenja i udubljenja.012.006.00 0.60 8.04 6.64 24. Automate montirati pri vrhu vrata glavnog ulaza.00 0 280.728.344.363.64 6.607.72 3. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI 1 3 2 8 2 3 1 4 4 2 7.836. Vrata .327.241.006.16 13. 100/210 cm kom 2.24 0.16 13. te nanijeti masu za izravnavanje (samoniveliranje) poda.836.04 6.60 8. Staklena stijena 4-dijelna dimenzija 150×180 cm 2F+1O kom h.00 98348485.24 2 280.60 8.00 2.00 2.44 3.660.063.dvokrilna dimenzija 150×280 cm .24 1.64 6.063.72 3.00 0.647.012.006.00 0.327.66 6.12 4.00 0.063.[219] .12 4.063.88 7.44 3.00 Količina 1 1 1 1 MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 7. postavu na podove.006.b.006.00 0. 90×90 cm.00 0 0. Alu rešetka Alu rešetka u prostoriji agregata za ventiliranje.00 0 1.28 560.186.44 24. Vrata ulazna agregat .AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 2.882.88 Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 7.363.06 7. 0. 2F+2O kom c.64 24.684.vjetrobran kom d. te dobavu i postavu kutnih PVC rubnih letvica. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.728.00 0.56 180.363.006.043. Staklena stijena 2-dijelna dimenzija 300×180 cm 1F+1O kom d. Automati na vanjskim vratima Dobava i montaţa automata na vanjskim pješaĉkim vratima i vjetrobranu.00 0.00 1 3 2 8 2 3 1 4 4 2 7.673.882.2008.728.00 0.00 0. dim.363.83 7.

00 0. linoleum sa pripasivanjem i urezivanjem.091.00 0 62.00 0. Linoleum je u rolama širine 200 cm. Prije postave linoleuma pod treba izravnati.10.075.599.00 0.00 177 184. klase bez godova jer će dovratnici biti bojeni nakon ugradnje.ms_office Strana: 36. 12.00 0.00 0. klase jer će vrata biti bojena tako da se vide godovi od drveta. od 16.67 19.00 0 0.05 1.18 0. uzimanje mjera na licu mjesta.599. Kod ljepljenja posebnu paţnju posvetiti da limoleum bude 100% zalijepljena. Uz gore navedeno u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu i montaţu obostranih opšavnih lajsni po izboru projektanta. m¹ 200 62.00 1. Jediniĉnom cijenom obuhvatit ĉišĉenje površine. 0. 45212-400-4474/2008.86 184. betona.00 200 62. Vrata a.86 62. Na svim unutarnjim vratima WC-a u donjem dijelu ugraditi ventilacionu rešetku. Obraĉun po m¹ postavljenog sokla.00 0. Za ostakljenje fiksnog nadsvjetla primjeniti staklo kao OPTIFLOAT ili odgovarajuće debljine 4 mm. Širina dovratnika iznosi 10 cm.00 0 184.00 0 0.46 VII. Sve izraditi prema shemama stolarije.67 0.46 0. Boju stolarije (krila i dovratnici) odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. komplet. Solk se postavlja ljepljenjem i to na sudaru zida sa podom od linoleuma.2008.271. te podni Sve ostalo prema shemi stolarije i uputama nadzornog inţenjera i projektanta.00 0.18 0. Obraĉun po komadu izraĊenih i ugraĊenih vrata.86 2.00 45. izradu u radionici.67 0. te da nema zarobljenih mjehurića zraka.00 45. Izrada i ugradba unutarnjih slijepih drvenih dovratnika u zidove od opeke.xls. kom 15 1.18 32.86 VIII. Za izradu dovratnika koristiti drvo jele-smreke 1. te u betonske nadvoje ukljuĉena je u jediniĉne cijene stolarskih radova. dobavu i montaţu metalnog okova po izboru projektanta s cilinder bravama i kljuĉevima. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Linoleum pod Dobava materijala i polaganje gotovog tvorniĉki izraĊenog linoleum poda kao DLW. Linoleum lijepiti specijalnim ljepilom za postavu linoleuma. Obraĉun po m² postavljenog linoleum poda.091. namještanje i podešavanje na mjestu ugradbe i nakon ugradbe.46 12.00 0. Dovratnici na gradilište moraju doći impregnirani i sa vanjske strane zaštićeni premazom protiv upijanja vlage.00 0 0. STOLARSKI RADOVI OPĆENITO: Za izradu krila vrata koristiti jasenov furnir 1. god.18 32.271.271. nanošenje ljepila na konraktne površine.00 0 0. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog materijala.05 98348485.00 0 1. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.271. impregnaciju. dobro otprašiti i impregnirati. UKUPNO RADOVI NA LINOLEUM PODU: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.46 0.00 0. Za ugradnju stakla koristiti stolarski ili trajnoelastiĉni kit.[219] .075. m² 177 184.00 15 1. Sve ostalo isto kao u stavci 1. PVC sokl Dobava materijala i postava PVC sokla na podu gdje je postavljen linoleum pod.492.67 19.492. dopremu na gradilište. Jednokrikna puna jasenom furnirana vrata s fiksnim nadsvjetlom dimenzija 81×210+67 cm.

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
b. Jednokrikna puna jasenom furnirana vrata s fiksnim nadsvjetlom dimenzija 91×210+67 cm. c. Jednokrikna puna jasenom furnirana vrata s fiksnim nadsvjetlom dimenzija 71×210+67 cm. Prozorske klupĉice Dobava materijala i izrada prozorske klupĉice od punog drveta iĉi umjetnog materijala debljine 3 cm i širine cca 47 cm furnirano jasenovim furnirom. Drvo je potrebno obraditi i impregnirati, a ugradbu obaviti sa purpen pjenom tanko nanesenom po cijeloj donjoj površini klupĉice. Sa vidljive strane klupĉicu lakirati sa tri sloja laka kao Cromoden ili odgovarajući. Obraĉun po m¹ postavljene klupĉice. Dobava i ugradba tipske sanitarne kabine s vratima, odignute od poda 10 cm. Kabina izraĊena od ploĉa iz termiĉki obraĊene umjetne smole ojaĉane celuloznim vlaknima, debljine 13 mm, površinski obraĊene dekorativnim papirom impregniranim melaminskim smolama, u boji i tonu po izboru projektanta. U cijeni stavke sav potreban inox okov i pribor za montaţu i brava za sanitarne kabine s mogućnošću otvaranja izvana. – kabina 153×98 cm, visine 200 (+10) cm – vratna krila 61×200 cm Obraĉun po komadu ugraĊene kabine Dobava i ugradba sanitarne pregrade, odignute od poda 10 cm. Pregrada izraĊena od ploĉe iz termiĉki obraĊene umjetne smole ojaĉane celuloznim vlaknima, debljine 13 mm, površinski obraĊene dekorativnim papirom impregniranim melaminskim smolama, u boji i tonu po izboru projektanta. U cijeni stavke sav potreban inox okov i pribor za montaţu. Uĉvršćenje pregrade u strop i pod, tuš kabina. – pregrada širine 110 cm, visine 200 (+10) cm Obraĉun po kom ugraĊene pregrade UKUPNO STOLARSKI RADOVI:

Jedinična cijena 1,373.37 1,255.65

Ukupna cijena 2,746.74 5,022.60

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 1,373.37 1,255.65 0.00 0.00

Količina 0 0

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1,373.37 1,255.65 0.00 0.00

Količina 2 4

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1,373.37 1,255.65 2,746.74 5,022.60

kom kom

2 4

2.

48

280.28

13,453.44

280.28

0.00

0

280.28

0.00

48

280.28

13,453.44

3.

kom

4

4,124.12

16,496.48

4,124.12

0.00

0

4,124.12

0.00

4

4,124.12

16,496.48

4.

kom

2

4,948.94

VIII.

9,897.88 66,692.19

4,948.94

0.00 0.00

0

4,948.94

0.00 0.00

2

4,948.94

9,897.88 66,692.19

IX.

KERAMIĈARSKI RADOVI
OPĆENITO: Sva poploĉenja podova i zidova predviĊena su keramiĉkim ploĉicama od 1. klase, veliĉine 30×30 ili 20×20 cm brušene ili s hrapavom gornjom površinom u boji koju će odrediti projektant u dogovoru s investitorom. Ispred ulaza dolaze protuklizne keramiĉke ploĉice kiselo otporne veliĉine 30×30 cm. Na sudaru poploĉenog poda i ţbukanog zida dolazi sokl od istih keramiĉkih ploĉica u visini od 10 cm. Zidne keramiĉke ploĉice se putem odgovarajućeg ljepila lijepe na produţnim cementnim mortom oţbukane zidove. U manjim prostorijama (sanitarije i sl.) dolaze ploĉice 20×20 cm na podove i zidove (u istoj kvaliteti i boji).

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

98348485.xls.ms_office

Strana: 37.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
Sistem polaganje za sva poploĉenja je reška na rešku, širinu reške dogovoriti sa projektantom. Podne keramiĉke ploĉice se polaţu u cementni mort ili na unaprijed pripremljenu cementnu glazuru lijepe pomoću graĊevinskog ljepila. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog (veznog) materijala, polaganje i fugiranje keramiĉkih ploĉica gotovom fugir masom po izboru projektanta, dobavu i ugradbu PVC, Al, kromiranih kutnih i završnih lajsni, ĉišćenje podova i zidova i sve transporte. Poploĉavanje podova (osim sanitarija) Poploĉavanje podova u hodniku, blagovaonici, ulazni prostor i sliĉno keramiĉkim ploĉicama 1. klase kao FLOOR GRES cheramiche BASIC ili odgovarajuće, veliĉina keramiĉkih ploĉica je 30×30 cm. Keramiĉke ploĉice se postavljaju dvobojno prema shemi polaganja. Keramiĉke ploĉice moraju biti brušene, polirane, ali protuklizne (protukliznost R9), boje po izboru projektanta. Postava s reškama maksimalne širine 2 do 3 mm. Ploĉice se postavljaju u graĊevinsko ljepilo po preporuci proizvoĊaĉa keramiĉkih ploĉica. Debljina keramiĉkih ploĉica minimalno 8 mm. Postava sistemom reška na rešku. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu osnovnog i spojnog (veznog) materijala, uzimanje mjera na licu mjesta, postava, fugiranje, rubne lajsne, te zaštita nakon postave. Obraĉun po m² stvarno postavljenih keramiĉkih ploĉica. Poploĉavanje podova sanitarija Sve isto kao stavka 1., samo keramiĉke ploĉice u sanitarijama veliĉine 20×20 cm. Obraĉun po m² stvarno postavljenih keramiĉkih ploĉica. Poploĉavanje vanjskih podova Sve isto kao stavka 1., samo vanjske protuklizne keramiĉke ploĉice s posebnom reljefnom strukturom, a veliĉine 30×30 cm. Ploĉice dolaze na vanjskim natkrivenim prostorima. Obraĉun po m² stvarno postavljenih keramiĉkih ploĉica. Postava ĉeonih ploĉica Doplata za dobavu i postavu specijalnih ĉeonih (završnih) ploĉica, a vezano na vanjske površine iz stavke 3. Obraĉun po m¹ stvarno postavljenih ploĉica. Poploĉavanje prostorije agregata Poploĉavanje podova i zidova u prostoriji agregata protukliznim glaziranim porculanskim keramiĉkim ploĉicama veliĉine 30×30 cm. Visina oploĉenja je do stropa. Postava putem graĊevinskog ljepila na naprijed postavljenu glazuru sa 100% ljepljenjem. Ploĉice na podu prostorije agregata lijepiti dvokomponentnim ljepilom i fugirati dvokomponentnom masom za fugiranje. Obraĉun po m² stvarno postavljenih ploĉica.

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

1.

115

160.16

18,418.40

160.16

0.00

0

160.16

0.00

115

160.16

18,418.40

2.

48

160.16

7,687.68

160.16

0.00

0

160.16

0.00

48

160.16

7,687.68

3.

20

176.18

3,523.60

176.18

0.00

0

176.18

0.00

20

176.18

3,523.60

4.

17

200.20

3,403.40

200.20

0.00

0

200.20

0.00

17

200.20

3,403.40

5.

20

156.96

3,139.20

156.96

0.00

0

156.96

0.00

20

156.96

3,139.20

98348485.xls.ms_office

Strana: 38.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
Sokl visine 10 cm Dobava i postava sokla visine 10 cm vezano za poploĉane podove. Sokl izvesti keramiĉkim ploĉicama u boji po izboru projektanta. Fugiranje izvesti fugir masom po izboru projektanta. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav osnovni, vezni materijal i završnu profilnu lajsnu od PVC na lomovima i završecima sokla. Obraĉun po m¹ izvedenog sokla. Poploĉavanje zidova Dobava keramiĉkih ploĉica i oploĉenje zidova u sanitarijama i u kuhinji. Oploĉenje izvesti do stropa u sanitarijama, a u kuhinji samo izmeĊu donjih i gornjih kuhonjskih elemenata. Keramiĉke ploĉice su glazirane 1. klase veliĉine 20×20 cm, a polaţu se na produţnim cementnim mortom oţbukane zidove pomoću ljepila. Obraĉun po m² stvarno postavljenih ploĉica. Poploĉenje stepeništa Kao poz. 1, samo granit protuklizne specijalne fazonske ploĉe za oblaĉenje stepenica. Stepenice su vel. 27×17 cm s duţinom 110 cm. Obraĉun po kom stvarno postavljenih ploĉica. Nazubljeni sokl Kao poz. 6, samo nazubljeni sokl uz stepenice. Visina 15 cm. Obraĉun po m¹ izvedenog sokla. UKUPNO KERAMIĈARSKI RADOVI:

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

6.

144

52.85

7,610.40

52.85

0.00

0

52.85

0.00

144

52.85

7,610.40

7.

148

156.96

23,230.08

156.96

0.00

0

156.96

0.00

148

156.96

23,230.08

8.

kom

18

320.32

5,765.76

320.32

0.00

0

320.32

0.00

18

320.32

5,765.76

9.

17.5

96.10

IX.

1,681.75 74,460.27

96.10

0.00 0.00

0

96.10

0.00 0.00

17.5

96.10

1,681.75 74,460.27

X. 1.

ZAŠTITA OD SUNCA
Aluminijske lamele Dobava i montaţa unutarnjih aluminijskih obojenih pomiĉnih lamela s moguĉnošću podizanja i spuštanja. Aluminijske lamele dolaze na prozore. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav osnovni i spojni materijal, gornju masku i uzice za podizanje. Vrstu i boju pomiĉnih aluminijskih lemela odreĊuje projektant. Obraĉun po m² stvarno montiranih lamela. UKUPNO RADOVI NA ZAŠTITI OD SUNCA:

120

205.00

X.

24,600.00 24,600.00

205.00

0.00 0.00

0

205.00

0.00 0.00

120

205.00

24,600.00 24,600.00

XI. 1.

RADNJE SA SPUŠTENIM STROPOM
Spušteni strop Dobava i ugradba osnovnog i spojnog materijala, te izrada i montaţa spuštenog stropa u objektu. Spušteni strop se izvodi iznad svih prostorija o objektu kontrole naplate. Spušteni strop se izvodi od vodootpornih gips - karton ploĉa s 5 cm toplinske izolacije i s metalnom podkonstrukcijom. Strop se vješa na već pripremljene ĉeliĉne nosaĉe postavljene horizontalno na razmaku 120 cm. U jediniĉnoj cijeni je dobava i postava: a) podkonstrukcija s razmakom prilagoĊenim vrsti spuštenog stropa,

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

98348485.xls.ms_office

Strana: 39.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
b) spušteni strop od gipsanih prefabriciranih ploĉa vel. 62,5×62,5 cm kao Owa, Amstrong ili odgovarajuća (u svim prostorijama osim sanitarija) sa otpornošću na poţar, c) ispuna stropa kamenom vunom kao Tervol DP-3 ili odgovarajuće debljine 5 cm, d) zaštita kamene vune PE folijom kao Stopair ili odgovarajuća, e) potrebna radna skela. TakoĊer jediniĉnom cijenom obuhvatiti bandaţiranje spojeva gipsanih ploĉa koristeći samoljepivu mreţicu, krpanje rupa od vijaka, ugradbu eventualno potrebnih aluminijskih profila, zatvaranje spoja sa zidom pomoću akrila, te sav ostali pomoćni materijal. Obraĉun po m² stvarno postvaljenog spuštenog stropa. Spušteni strop od vodootpornih ploĉa Sve isto kao stavka 1., samo gips kartonske ploĉe vodonepropusne na stropu sanitarija i kuhinje. Obraĉun po m² stvarno postavljenog spuštenog stropa. UKUPNO RADOVI SA SPUŠTENIM STROPOM:

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

420

144.94

60,874.80

144.94

0.00

0

144.94

0.00

420

144.94

60,874.80

2.

65

152.95

XI.

9,941.75 70,816.55

152.95

0.00 0.00

0

152.95

0.00 0.00

65

152.95

9,941.75 70,816.55

SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI XII. 1. Bojanje zidova i stropova s gletanjem
Bojenje zidova i stropova u svim prostorijama gdje su ţbukane površine. Bojenje izvesti gotovom tvorniĉkom bojom na bazi vapna kao “POLIFLOR” ili odgovarajućeg prema niţe navedenoj recepturi i to: 1) popravak manjih neravnina, 2) gletanje svih površina glet masom kao “POLIFIX” ili odgovarajućeg, 3) trostruki premaz bojom kao “POLIFLOR” ili odgovarajućom. Toniranje boje u dogovoru s projektantom i investitorom. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sav materijal, rad, alat, skelu, transporte, razne zaštite i sl. Obraĉun po m² stvarno obojene površine. Bojanje zidova i stropova bez gletanja Sve isto kao stavka 1., samo bez gletanja, bojenje zidova i stropa u prostoriji agregata. Obraĉun po m² stvarno obojene površine. Bojanje bravarije Bojenje crne bravarije i ĉeliĉne konstrukcije bojama na bazi epoksida. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine, jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama, kitanje i brušenje eventualnih neravnina, trostruki premaz epoksidnom bojom, zaštitu ostalih površina od prljanja, zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti. Obraĉun prema m² obojene površine.

1536

20.42

31,365.12

20.42

0.00

0

20.42

0.00

1536

20.42

31,365.12

2.

88

10.97

965.36

10.97

0.00

0

10.97

0.00

88

10.97

965.36

3.

140

96.10

13,454.00

96.10

0.00

0

96.10

0.00

140

96.10

13,454.00

98348485.xls.ms_office

Strana: 40.[219]

192. Roţenica.00 0 0. 1 9. Prije bojenja dovratnik zaštititi zaštitnom ventilirajućom bojom na koju se nanosi kit.449. Obraĉun po m² obojene stolarije. trajnoelastiĉnim kitom ili odgovatajućim brojem vijaka. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad.44 22.20 4.08 8.964.10.00 0. Priĉvršćenje na zid posebnim ljepilom.xls.00 98348485. komplet Obraĉun po kompletu.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.2008. poloţaj protupoţarnih aparata. 8.408.00 0.44 0.50 600.449.00 54. koji je duţan izraditi izvoĊaĉ ĉeliĉne konstrukcije. Montaţa se vrši prema montaţnom projektu i prema radioniĉkoj dokumentaciji. Glavnih nosaĉa 2. od 16. ĉlanak 31.482.60 2.44 9.44 XIII.00 0.48 PROTUPOŢARNI APARATI I OZNAKE ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŢARA XIII. osnovni i spojni materijal. transporte i sl.44 0.204.60 2. U objektima CP-a potrebno je postaviti kompletne znakove zaštite na radu i zaštite od poţara. 0. 45212-400-4474/2008.482.50 600.964.475.96 2.00 100 84.ms_office Strana: 41.00 0 9.449.50 600. ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA OPĆENITO: Ĉeliĉna nosiva konstrukcija sastoji se od: 1.204. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.48 3. Znakovi su izraĊeni na samoljepivoj foliji ili plastici.08 0. 1. UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 4. oznake svih prostorija. 94/96 i 114/03. Koristiti znakove izraĊene i odobrene od strane Zavoda za istraţivanje i razvoj sigurnosti (ZIRS).00 0. kom Obraĉun po kom postavljenog aparata S-6 S-9 kom S-50 kom Dobava i postava znakova Dobava i postava znakova zaštite na radu i znakova zaštite od poţara. 9.482.48 0. U cijeni sav potrebni pomoćni materijal. s sukladno Zakonu o zaštiti na radu NN 59/96.10 9.408.48 84. Poslije sušenja kita obaviti brušenje pa tek onda nanos prvog sloja boje.60 2.[219] .00 0.449. a sve prema projektu zaštite na radu i projektu zaštite od poţara.48 0.00 0 0 0 496. skelu.00 7 7 2 496.482. god.00 0 0.00 0.50 4.20 4. Zadnju ruku bojenja izvesti sa sjajnom bojom.50 600. UKUPNO OZNAKE ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŢARA: 7 7 2 496.094. Poslije sušenja prvog sloja boje ponoviti kitanje eventualno zaostalih neravnina.00 0 84.08 0. Poslije kitanja ponoviti postupak brušenja i bojenje drugog sloja.00 0.96 496.10 XIV.449. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Bojanje stolarije Bojenje kompletne stolarije sa dovratnikom i krilom. od udara elektriĉne energije.00 0.192. Krila se nakon nanošenja ventilirajuće zaštitne nitro boje špricaju sa bojom (neolin) koja ocrtava godove.50 4.00 1 9.449. a ton boje odreĊuje projektant. U cijenu uraĉunati 2-kratnu antikorozivnu zaštitu.08 XII. m² 100 84. i 32.094.44 22.60 2.00 0. alat.48 3.475.00 54. Dobava i postava protupoţarnih aparata Dobava i postava protupoţarnih aparata na objektu CP.00 0. oznake vezane na ozljede na radu.00 0.

00 1400 16.22 0.978.21 XV.88 19.00 105. vertikala sa kvadr. sve unutarnje i vanjske transporte. 80/80/4. Obraĉun po kg izvedene konstrukcije.932.988.00 3250 16. osnovni i spojni materijal.00 180 16.60 11.00 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Izrada glavnog nosaĉa Nabava materijala.863.38 0.00 0.67 0. priĉvršćen sa ‚ 80/6. Bitumenska ljepenka Dobava i postava bit.60 16.154. Obraĉun po m² postavljene ljepenke.00 0 16.80 2. kao vertikalni nosaĉi priĉvršćeni u konzolu.00 0 0.38 22.38 0.6 mm.20 19.932.67 0.00 0 16. presj. od 16.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. m¹ 440 11.00 0 76. Sve prema statiĉkom raĉunu.21 0. širina cca 22 cm. transport na montaţu i montaţa.00 60 19.20 m¹.00 1. Spreg na ravnini krova.932.153.38 22.38 0.88 0.00 0 73.67 19.80 76. kg 1640 16.00 0. uzimanje mjera na licu mjesta.21 0.00 0.38 53.00 0. projekciji 6. Montaţa roţenica Nabava i izrada u radionici.38 XIV.67 19.38 0.988.948.38 26.00 0 11.2008.88 0. 4.21 4. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.38 0. ljepenke na oplatu.40 4.38 2. Dašĉana podloga ţlijeba Izrada dašĉane podloge za horizontalni ţlijeb iz dasaka ĉetinara II. Spajanje varenjem. Izrada pomoćne konstrukcije Izrada pomoćne nosive konstrukcije na horizontalnom konzolnom dijelu krovišta kao nosaĉ maske koji prelazi preko objekta.932.60 98348485.[219] . Obraĉun po m¹ dašćane podloge.00 260 73. Postava letvi Dobava i postava letvi 5/4 cm na dašĉanoj oplati za postavu pokrova.863.00 0 19.20 3.00 0.00 440 11.38 2.9 mm /pravokutni profili/.22 1. kg 1400 16.154.20 16. Spajanje varenjem. transport na montaţu roţenica nosaĉa pokrova izvedenih od HOP ‚ 60/60/2.38 0.40 16. 2. klase deb.00 0 16.00 16. kg 3250 16.00 3. transport na montaţu i montaţa glavnog nosaĉa nosive konstrukcije od gornjeg pojasa HEA 12 ili kvadratnog presjeka 120/60/4.153. kg 180 16.20 4.ms_office Strana: 42. god. m² 260 73. Visina maske 870 mm.4 cm. Dašĉana oplata Dašĉana oplata deb. Duţina nosaĉa u hor.38 0.10.22 1. izrada u radionici. Obraĉun po kg izvedenog nosaĉa. 45212-400-4474/2008. Ojaĉanje donje veze sa L 40/40/4.60 XV. m¹ 60 19.5% prema odvodima.40 45. obradu graĊe.20 2.978.00 0 0.228.00 105.38 0. UKUPNO TESARSKI RADOVI: 0. Dolazi u padu 0.xls. Obraĉun po kg izraĊenog vjetrovnog veza.88 19. kontinirati ‚ 40/40/3 horizontalno kao gornji i donji rub maske. UKUPNO ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1. Od kvadrantnog presjeka 40/40/2. Vjetrovni vez Nabava i izrada vjetrovnog sprega u radionici.00 1640 16. m² 260 76. Obraĉun po m¹ postavljenih letvi.235. Podloţna ploĉa sa Fischer vijcima. Obraĉun po kg montiranih roţenica.20 73.228. Obraĉun po m² izvedene oplate.40 45. Valjani profili ‚40/40/3.38 26. 24 mm priĉvršćena na rogove.22 0. 53.948.00 0.00 260 76.235. TESARSKI RADOVI Jediniĉna cijena sadrţi sav rad. Elementi spojeni varenjem.00 0 16.

55 mm. m² 268 128. izradu radioniĉkih nacrta. vel. Rubove zaobliti. šir. unutarnja 20 cm.00 0 192. tako da max. te s podloškom od bitumenske ljepenke.00 0.98 192. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena KAMENARSKI RADOVI XVI. 1. klase deb. Obraĉun po m¹ horizontalnog saduĉastog ţlijeba.30 m¹. Sve izvedeno prema detaljnom nacrtu i detaljima. 0. Ugraditi sa prepustom od min. god. Jednostrešni pokrov limom Izrada i montaţa 1-strešnog pokrova od pocinĉanog ĉeliĉnog obostrano obojenog lima s brtvljenjem horizontalnih spojeva trajno elastiĉnim kitom.00 0. Ţlijeb je presjeka 22×14 cm. 4 cm. Obraĉun po m¹ postavljenih kamenih klupĉica.00 0 159. Boje pokrovnog lima. razne zaštite na radu.36 8.55 mm. alat.00 0. Horizontalni sanduĉasti ţlijeb Izrada i montaţa horizontalnog sanduĉastog ţlijeba krovne vode od pocinĉanog lima 0. spone za vezu s donjom konstrukcijom kao i krovne ljepenke na dodirnim mjestima s ostalim materijalima. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. materijal. Montaţa u padu 0.10 4.00 268 128. kao daskom ĉetinara II. kompletnu skelu.7 mm i visine profilacije cca 55 mm.13 0. uskladištenje materijala na gradilištu u Sve limarske izraĊevine izvode se od ĉeliĉnog pocinĉanog lima debljine 0.10.00 0 0. a sa donje strane formirati okapnicu.00 0.764. dobava osnovnog i spojnog materijala.00 42 192.13 34.19 8.6 mm. U cijeni: uzimanje mjera na licu mjesta. sve transporte.80 159. Obraĉun po m² jednostrešnog pokrovnog lima.071.20 98348485. ĉeliĉnog. iznosi cca 11.071. IzmeĊu najvišeg dijela krova i ţlijeba limovi su iz 1 dijela.36 XVI.19 0.00 0. a vidljivi opšavi i maske su od pocinĉanog. Obraĉun po m¹ opšava ispod ţlijeba.036.338. POKRIVAĈKI I LIMARSKI RADOVI OPĆENITO: – Izrada pokrova predviĊena je od profiliranog tvorniĉki obojenog ĉeliĉnog pocinĉanog lima debljine 0.00 0 0.00 0 0. m¹ 42 96.764.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0 0. radne skele.00 55 159.10 0.338.10 0.00 0.[219] .19 8.84 2.ms_office Strana: 43. 25 cm.80 8. razv.036. Ţlijeb je dilatiran.764.5%.00 0. Pocinĉani lim se meĊusobno spaja lemljenjem. transport i montaţa na gradilištu.80 8. plastificiranog lima debljine 0. /osnovni i spojni/. Obraĉun po m² izvedenog pokrova.13 0. a plastificirani lim nerĊajućim vijcima i zakovicama. Opšav ispod ţlijeba Izrada i postava dijela opšava na sanduĉasti ţlijeb ispod pokrova od pocinĉanog lima 0. Obraĉun po m¹ postavljenih ţlijebova. m¹ 42 192.36 0.98 3.10 4. a podgled po izboru /nije vidljiv/. Sve sa spojnim i priĉvrsnim materijalom.2008. mort. Krov je 1-strešni s nagibom od cca 5%.00 1. izrada u radionici.84 128.55 mm.4 mm širine 22 cm. te u dogovoru sa nadzornim organom i projektantom. polaganjem u cem. Lim dolazi 1-struko.xls. Dubina klupĉice vanjska 23. od 16.20 96.00 0 128.00 0.13 34. 2. Dobava i ugradba kamenih klupĉica Dobava i ugradba kamenih vanjskih i unutarnjih prozorski klupĉica iz neporoznog brušenog kamena debljine 2 cm.80 XVII.764.19 0. koji će odrediti boju.00 42 96.00 0. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad. 8.00 0 96. UKUPNO KAMENARSKI RADOVI: m¹ 55 159.36 0. 45212-400-4474/2008. opšava i sl.

A.ravni unutarnjeg okomitog dijela krova izmeĊu opšava iz poz.60 8.00 0.34 0.60 8.00 0.766.792.72 1.60 45.00 96. 45212-400-4474/2008.00 0.792. 8.692.48 22. B.192.10 0.72 REKAPITULACIJA V.34 REKAPITULACIJA A.6. INSTALACIONI KANALI.930.34 2.42 144.00 0. U cijeni navareni nosaĉi za sidrenje vertikale u zid objekta.930.14 0.00 0.27 24.66 45.004. Obraĉun po komadu postavljenog otvora antene.978.80 63.926. Sve od ĉeliĉne cijevi promjera 108/3.00 0. Obraĉun po m¹ vertikalnog ţlijeba.00 60 96.27 24. IX.460.10 96. kroz pokrov. god.68 m¹ 60 96.00 0 144. Vel.72 1. Opšav limom Opšav limom kao u poz.86 66.00 0.816.24 7.24 0.24 7.6 mm .00 0.00 0. 7.00 0 240. doprema i montaţa vertikalnog ţlijeba za prihvat krovne vode.764.86 66.00 0.477.00 0. 1 i horizontalnog ţlijeba.55 54.14 0.00 0.xls. Izrada odzraĉnika Izrada i montaţa limenih odzraĉnika od lima kao pokrov.6.42 m¹ 32 240.00 0.ms_office Strana: 44.00 0.00 0.50 kom 1 96.50 m¹ od ĉeliĉne cijevi promjera 108/3.6.00 0.926.00 70.091. XVII.51 242.00 0.00 0.34 2. X.444.66 45. VII. XVII. XV.004.254.764. Otvor antene Opšav limom kao pokrov na prodoru stupa antene ili sl. 6.00 70.10 0.2008.00 0.48 22. BLOKOVI I BETONSKI KOLNIK GRAĐEVINSKI RADOVI 98348485.10 63. Obraĉun po m¹ opšava limom. Razvijena širina 33 do 40 cm. Dole izvesti manĊetu za spoj na ljevano-ţeljezne cijev.00 0.80 63.254.228.19 74. 5. XIV. 15×15×5 cm.00 0.926.00 0.24 0.00 32 240. VI.10 0.00 0.10 105.094.692.00 0.00 0. od 16.60 45. Obraĉun po kom postavljenih labuĊih vrata.10 105.00 0.00 0.687.00 366.00 35 96.190.766. Dolaze uz viši rub krova.190. VENTILIRANA FASADA BRAVARSKI RADOVI RADOVI NA LINOLEUM PODU STOLARSKI RADOVI KERAMIČARSKI RADOVI ZAŠTITA OD SUNCA RADNJE SA SPUŠTENIM STROPOM SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI PROTUPOŽARNI APARATI I OZNAKE ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA ČELIČNA KONSTRUKCIJA TESARSKI RADOVI KAMENARSKI RADOVI POKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: 366.00 kom 35 96. XI.00 0 96. UKUPNO POKRIVAĈKI I LIMARSKI RADOVI: 4.72 96.687.50 96. 0.10 3.10 3.091.792.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. U cijeni izrada prikljuĉka na sanduĉasti ţlijeb i na odvodnu cijev vertikale od ĉeliĉnih cijevi promjera 108/3.926.978.444.094.190.38 0.10 5. samo deblj.736. VIII.10 63.736.00 0.10 0.00 0.00 0. Vertikalni ţlijeb Izrada.19 74.14 432.600.00 1. XII.600.00 0. Obraĉun po kom izraĊenih odzraĉnika. GRAĐEVINSKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI SVEUKUPNO: 1.363.10 96.00 0 96.816. kom 3 144.55 54. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.14 432.00 0 96.10 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Postava labuĊeg vrata Izrada i postava labuĊeg vrata razvijene duţine do 1.460.192.792.51 242.00 1 96.190.[219] .10 0.04 1.00 0.10 5.363. XVI. B.00 0.68 240.00 0.10.477.228.38 2.04 1. 1.00 3 144. XIII.

22 6. ugraĊenog nasipa i preuzetog od strane nadzornog inţenjera zbijenog nasipa. UGOVORNI TROŠKOVNIK br. m³ 571 23. instalacionog kanala.111.22 18.2008.22 0.00 350 19. od 16.00 0 23.22 13.22 18.111. Dubina iskopa je preko 200 cm. Nasipavanje debljine 20 do 30 cm Nasipavanje iskopanim materijalom (kamena sitneţ) bez primjesa humusa.22 0. paušal 1 7. Iskop za instalacioni kanal Sve isto kao iskop pod stavkom 2. m³ 780 23. samo iskop u zbijenom nasipu ili u sraslom temeljnom tlu za armirano-betonski instalacioni kanal izmeĊu kontrole naplate i naplatnih kućica. 45212-400-4474/2008.00 1.00 98348485.407.407.40 7.00 1 7. temelje vanjskih blokova. Iskop se obavlja 95% strojno.727.00 0 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere ZEMLJANI RADOVI OPĆENITO: Iskop humusnog materijala i osnovni nasip obuhvaćeni su u Projektu prometnica za trasu ceste na kojoj se nalazi CP.727. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dopremu materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹.22 6.407. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹.00 0 23.407.62 4.50 cm ispod kote budućeg kolnika. Nasipavanje i zbijanje obavljeti u slojevima debljine 30 cm mjereno u zbijenom stanju. nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju. postavljanje i odrţavanje iskolĉenih oznaka od poĉetka radova do predaje svih radova investitoru. kao i sve ostalo potrebno za dovršenje cijele stavke. okna odvodnje i ostala razna okna.407. m³ 350 19. Obraĉun paušalno Iskop dubine preko 200 cm Iskop za temeljne stope i grede raznih širina u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom temeljnom tlu kategorijeC.407.22 0.40 7.22 0.00 571 23. Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na iskolĉenju svih elemenata.00 0.40 7.00 0 19. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto. Za plato je predviĊen samo osnovni nasip bez tampona i asfalta. tj. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0. Redni broj I.00 0.40 0. razvod instalacija prema vanjskim blokovima.60 3. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal sa modulom zbijenosti Ms = 80 MN/m². tj.22 13.258. zaštitni blok ispred naplatne kućice. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa svake strane konstruktivnog elementa minimalno za 50 cm. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60° ili koristiti razupiranje. a 5% ruĉno.00 0 0. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.258. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 19.00 0 7. gline ili sliĉno naokolo izvedenih trakastih temelja i temeljnih stopa. temenja blokova i raznih okana. okna elektroinstalacija. cca 50 cm ispod gotovog kolnika. Iskopani materijal deponirati na udaljenosti 25 m¹ jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja.ms_office Strana: 45.10.40 2.22 0. Obraĉun po m³ izvedenog.40 0.62 23. Svi iskopi su predviĊeni u zbijenom nasipu od drobljenog kamena.00 0. Ms = 80 do 100 KN/m²..22 0. temelje treptaĉa. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. Svi obraĉuni za iskop. god.[219] .xls.00 780 23. okna naplatnih kućica. a do kote .60 23.

00 33.53 II.82 0. Obraĉun po m³ ugraĊenog fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska.[219] .04 15. okana naplatnih kućica.703.82 23. razastiranje i planiranje ispod. armirano-betonskog instalacionog kanala izmeĊu kontrole naplate i naplatnih kućica. 45212-400-4474/2008.48 59. klase C25/30 u velikoplošnoj glatkoj oplati. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 5.51 50. te nasipavanje.087. temelje prednjih blokova uz naplatne kućice i zaštitne glave.255. zaštitnih blokova ispred naplatnih kućica.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.71 3.26 47.10 2.90 98348485. a) beton b) velikoplošna oplata m³ 55 422.82 0. klase C12/15 debljine d = 10 cm.04 15.703. blokova uz naplatne kućice. Nasip od drobljenog kamena ili šljunka Dobava i ugradba fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska. biojame.638.xls.00 98 265 480.00 0.843. te završno nasipavanje. Betoniranje armiranih temelja C25/30 Dobava i ugradba betona. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.71 0.10 422.90 480.26 47.48 59.71 0.26 0.986.48 59. temelja treptaĉa. vanjskih blokova. m³ m² 98 265 480. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju debljine 10 cm. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Podloga od mršavog betona C12/15 Betoniranje betonske podloge od mršavog betona. god.986. okna ispod naplatnih kućica.82 23. instalacionog kanala. u armirano-betonske temeljne vanjskih blokova. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. razastiranje i planiranje ispod temeljnih stopa. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju minimalne debljine 10 cm ispod i 20 cm iznad tjemena cijevi. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Sloj ĉistoće Dobava i ugradba drobljenog kamenog materijala ili šljunka (sloj ĉistoće).40 113.71 3. okana elektroinstalacija.10.00 55 422.00 0.71 1.71 I.255. okana odvodnje i ostalih raznih okana.8 113. nogostupa i u zelenom pojasu.843.5 105.26 0. oko i iznad odvodnih i ostalih cijevi u zoni otoka.40 6.00 0 105. Temeljne ĉašice su vanjskih dimenzija 165×165×100 cm.00 0 113. 1.2008. Obraĉun po m³ ugraĊenog fino drobljenog kamenog materijala ili šljunka.71 0.00 0.5 105. trakastih temelja i greda (ukljuĉivo zatrpavanje eventualnog produbljenja ispod temelja).51 50.00 0 422. 1. septiĉke jame.53 105. od 16. m³ 33.ms_office Strana: 46.71 0.00 0 0 480.00 0. elektro i ostalih okana.8 113. ispod temeljnih greda. m³ 15. Beton projektiranog sastava. odvodnih.48 59. temelja vanjskih blokova.638.00 15.087.

68 20. Armatura stjenki okana ispod naplatnih kućica obraĉunata je u posebnoj stavci.26 20. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Betoniranje armiranih stjenki kanala C25/30 Dobava i ugradba betona.48 59.26 20.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spravljanja u koliĉini od cca 0.02 10. od 16.00 0. 0.00 0.02 10.148.00 0 0.56 10.26 0. klase C25/30. a) beton b) velikoplošna oplata c) doplata za površinsku obradu Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 3.711. u stijenke armirano-betonskog instalacionog kanala. a) beton b) velikoplošna glatka oplata Betoniranje armiranog okna naplatne kućice C25/30 Dobava i ugradba betona. u velikoplošnoj glatkoj oplati. Dimenzije instalacionog kanala vidljive su iz popreĉnog presjeka u projektima pojednih objekata.00 0.48 59. Beton projektiranog sastava.78 98348485.00 66 340 480.02 0.40 480. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0 0 480. Zidovi se izvode u velikoplošnoj glatkoj demontaţnoj oplati.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0.2008. Beton mora zadovoljiti kriterije vodonepropusnosti. ugradbu.xls. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dopremu.570.78 480.781. 45212-400-4474/2008.785. potrebnu njegu betona.570.ms_office Strana: 47. te sav potreban spojni materijal.781.00 0. Beton mora zadovoljiti kriterije vodonepropusnosti.32 1.26 0.26 20. te otpornosti na utjecaj mraza i soli.48 59.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0.[219] .26 31.40 4.6 l/m³ betona.02 0. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI .00 0.48 59. Armatura je iskazana u posebnoj stavci.00 0.00 22 182 89 480. u armirano-betonske stijenke okna ispod naplatne kućice. Beton projektiranog sastava.6 l/m³ betona.48 59. klase 25/30.56 10.68 20.00 0 0. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu je potrebno dodati inhibitor korozije tip MCI .785.711. velikoplošnu glatku oplatu koju je prije montaţe potrebno dobro oĉistiti i namazati oplatnim uljem.00 m³ m² m² 22 182 89 480.148. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.32 1.48 59.48 59. god.26 20. te otpornosti na utjecaj mraza i soli.00 0.00 0 0 0 480. Svi zidovi okna ispod naplatne kućice izvode se od armiranog betona debljine 20 cm. Nakon demontaţe oplate i izvlaĉenja spojnih vijaka konusne rupe je potrebno pripremiti i zatvoriti originalnim ĉepovima. m³ m² 66 340 480.26 31.00 0.10.48 59.

[219] . Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.422. Beton projektiranog sastava.34 480.16 6.2008.10. te u vanjske zaštitne blokove.25 544. 45212-400-4474/2008.855.48 59. okna na temelju nadstrešnice i nosaĉe rampi. a) beton b) glatka oplata Betoniranje postolja naplatne kućice i blokova C35/45 Dobava i ugradba betona. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli.840. Izvodi se u ĉeliĉnoj najpreciznije izvedenoj oplati. m³ m² 33 66 480.xls. u armirano-betonski vanjski vidljivi dio naplatne kućice sa zaštitnim blokovima.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spravljanja u koliĉini od cca 0.00 0. nafta i sliĉno).00 0.50 25.00 0. Površinu betona potrebno je nakon ugradnje betona.6 l/m³ betona.6 l/m³ betona.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0.00 15.54 118.15 159 480. a prije poĉetka vezanja zagladiti bez izvlaĉenja cementnog morta.00 0 0 480.27 9.26 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Betoniranje armirane temeljne ploĉe naplatne kućice C25/30 Dobava i ugradba betona u armirano-betonsku temeljnu ploĉu i postolje naplatne kućice.52 27. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu je potrebno dodati inhibitor korozije tip MCI .776. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.48 59.34 7.54 118.80 1.26 7.48 59.84 3. Debljina stjenki okna prema projektu. Beton projektiranog sastava.80 1.25 544. od 16. a) beton b) glatka oplata Betoniranje okna konrtole treptaĉa C25/30 Dobava i ugradba betona u okna kontrole treptaĉa.76 544.00 75 215 65.26 0. Beton je klase 25/30 s dodatkom za vodonepropusnost i plastifikatorom.52 27.855.26 0.27 9.48 59.00 0.23 40. Beton je klase C25/30. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. god. a) beton b) glatka ĉeliĉna precizna oplata c) doplata za površinsku obradu Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 5. te raznih kemikalija (ulje.48 59.840.279.15 159 480. Za bolju ugradivost betona koristiti superplastifikator glenium 51.26 7.48 59.48 59.50 25.911.481.00 0.422. Beton projektiranog sastava. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI . Unutarnja oplata treba biti precizno izvedena zbog toga da se beton ne mora obraĊivati. Beton se mora njegovati jednim od sistema njegovanja. Armatura je prikazana u posebnoj stavci.00 0 0 0 544.ms_office Strana: 48.76 98348485. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.52 27.23 0.00 0.481. m³ m² m² 75 215 65.84 3.48 59.00 33 66 480. klase C35/45.911.54 118.00 0.00 0.16 480.26 15.23 0.52 27. m³ m² 15.279.776.26 15.23 40.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.54 118.26 0.00 0 0 480.

00 0.00 0.54 118. m³ m² m² 30 70 75 544.48 59.40 76.[219] . kg kg 18640 11200 6. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 119.54 118.26 27. Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete.40 76.27 1.25 544. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.272.6 l/m³ betona.5 40 480.81 II.25 9. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli.23 1. u armirano-betonski podest ispred ulaza u naplatne kućice.6 l/m³ betona.00 0 0 0 544.825.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.336.23 0.089.089.00 30 70 75 544.296.48 59.5 40 480. ZIDARSKI RADOVI 98348485. nafta i sliĉno).20 10.00 0.48 59.296. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI .40 2. od 16.00 0.336.00 18640 11200 6.48 59. a) beton b) glatka oplata c) doplata za površinsku obradu Armatura Dobava.482. a) rebrasta armatura RA-400 b) mreţasta armatura MAG-500 UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 8. 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente.00 0. a) beton b) glatka ĉeliĉna precizna oplata c) doplata za površinsku obradu Betoniranje podesta ispred kućice C25/30 Dobava i ugradba betona.042. god.41 6.814. Za bolju ugradivost betona koristiti superplastifikator glenium 51. Armatura je obraĉunata u posebnoj stavci. Beton projektiranog sastava. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Betoniranje vanjskih zaštitnih bikova C35/45 Dobava i ugradba betona.99 III.81 119.82 859.23 0.20 8. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ravnanje.272. Izvodi se u ĉeliĉnoj najpreciznije izvedenoj oplati. Armatura mora biti ĉista od hrĊe i svih masnoća.00 0 0 0 480. Armatura je prikazana u posebnoj stavci. Betonski podest je od betona klase C25/30 s finom obradom gornje površine betona.2008. Podest izvesti po dimenzijama iz projekta.54 118.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0.26 27.41 6.00 0.00 491. m³ m² m² 3. te raznih kemikalija (ulje.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0.54 118. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.042. sjeĉenje. te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorniĉkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom. u vanjske zaštitne bikove.00 0. Beton projektiranog sastava. Beton se mora njegovati jednim od sistema njegovanja.52 27.26 27.99 6.41 6.00 3. obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu.00 0. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli. nafta i sliĉno). klase C35/45. 45212-400-4474/2008. te raznih kemikalija (ulje.ms_office Strana: 49.8 14.00 0.00 0.81 0.xls.482.00 0 0 6.00 0. a prije poĉetka vezanja zagladiti bez izvlaĉenja cementnog morta.26 27.23 0.52 27.81 0.20 480.23 1. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI .23 16. Površinu betona potrebno je nakon ugradnje betona. izrada i postava betonskog ţeljeza prema Izvedbenom projektu armature.23 16.52 27.20 8.814.27 1.41 6.23 0.82 859.52 27.10.00 491. savijanje.8 14.00 0. Obraĉun po kg ugraĊene armature.40 2.825.

40 149.00 0. Obraĉun po komadu ugraĊenog šahta. Donja podloga mora biti propisno suha što se dokazuje mjerenjem postotka vlage na površini betona.840. te dva sloja varene bitumenske ljepenke debljine 4 mm s meĊusobno zavarenim preklopima 10 cm. rad.76 0.934.16 35.[219] . m¹ m¹ m¹ m¹ 85 85 40 40 149.00 98348485.00 816 40 292 75 74.56 43. Hidroizolacija se sastoji od hladnog bitumenskog premaza.00 0.40 10.16 12. alat.355.98 0.02 74.40 10.00 0.866. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje betonske podloge od svih prljavština.00 0. od 16. Prije zatrpavanja pijeskom potrebno je otvore u zidu okna ispod naplatne kućice i u oknima zidarski zatvoriti i obraditi. uĉvrstiti ih i zatrpati ih finim pjeskom.00 1.982.00 0 0 0 0 74. Cijevi je potrebno sloţiti u instalacionom kanalu i zatrpati ih finim pjeskom.96 1.32 31.726.98 54.355. Hidroizolacija Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacija podova okna naplatne kućice.11 102. Obraĉun po m¹ ugraĊenih cijevi. 45212-400-4474/2008.674.00 0. a) horizontalna hidroizolacija b) vertikalna hidroizolacija Laki lijevano-ţeljezni poklopci Dobava i ugradve lakih lijevano-ţeljeznih poklopaca na elektro šahtovima i šahtovima odvodnje. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova.56 43.96 1.16 0. Cijevi PVC za instalacioni kanal Dobava i postava PVC cijevi za razvod instalacija kroz instalacioni kanal. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno. sidra.88 3.726.32 31.76 0.45 11.91 84.00 0.11 102.02 74.00 0. Obraĉun po m² izraĊene hidroizolacije. god. kom 56 980.00 0 0.91 84.40 76.02 74.671.35 8.00 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal.10. Hidroizolacione trake moraju biti 100% zavarene za podlogu kao i meĊusobno.00 56 980. Nosive i pregradne zidove takoĊer je potrevno povezati preklapanjem opeke.00 85 85 40 40 149.00 0.45 11.306.00 0.00 0 0 76.40 1.44 2.00 0.00 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. m² m² 95 140 76.88 980.00 0. a) cijevi promjera 300 mm b) cijevi promjera 200 mm c) cijevi promjera 160 mm d) cijevi promjera 110 mm PVC ili okiten cijevi za razvod instalacija Dobava i postava PVC ili Okiten cijevi za razvod instalacija od naplatnih kućica do zaštitnih i vanjskih blokova.00 95 140 76.00 0.313.40 60.306.ms_office Strana: 50. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno.02 74.16 35.671.40 1.00 0 0.11 102.16 35. Cijevi je potrebno postaviti na sloj finog pijeska.56 43.91 84.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.866.16 0. Prije zatrpavanja pijeskom potrebno je otvore u zidu okna ispod naplatne kućice zidarski zatvoriti i obraditi.16 35.98 54.40 4.56 43.32 31.56 43.35 8. razne zaštite i sl.32 31.76 7.00 74.00 0 980.44 2.674.16 12. a) cijevi promjera 160 mm b) cijevi promjera 110 mm c) cijevi promjera 60 mm d) cijevi promjera 40 mm Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.98 0. Druga traka mora imati pomak preklopa za 50% u odnosu na prvu.76 7.934.726.00 0.91 84.40 2.11 102.313.00 0.56 43.40 60.00 0 0 0 0 149.70 2.56 43. nanošenje sloja prajmera (resitol) i varenje prve i druge trake.726. transporte.40 0.40 0.70 2.982.2008.840. Obraĉun po m¹ ugraĊenih cijevi. m¹ m¹ m¹ m¹ 816 40 292 75 74.00 0.xls.56 43.

026. raznošenje.25 0.56 43.25 0.00 0.56 43.24 51. 1.00 0.76 IV. m¹ m¹ m¹ m¹ 198 45 45 45 149. god.130.80 3.590.25 0.00 680 47. UKUPNO ASFALTERSKI RADOVI: 0.00 32. Tvrdo-lijevani asfalt TLA 11 mora biti izveden sukladno Opće tehniĉkim uvjetima za radove na cestama 2001.00 0.25 32. knjiga IV.00 0.026. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008.00 47.00 0 0. Sva tekuća i kontrolna ispitivanja moraju odgovarati OTU-u. uĉvrstiti ih. knjiga III. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere PVC cijevi za odvodnju Dobava i postava PVC cijevi za razvod instalacije odvodnje. Obraĉun po m¹ ugraĊenih cijevi. poglavlje 6-07.56 43. doprema i ugradba tvrdo-ljevanog asfalta TLA 11 na otocima izmeĊu prolaza. razastiranje. 3.00 0.523.80 3.424.2008. Tvrdo-lijevani asfalt TLA 11 se izvodi u sloju prosjeĉne debljine 30 mm.16 29. te zatrpati slojem finog pjeska.11 102. posipanje drobljencem.00 0.130. Cijevi je potrebno sloţiti na posteljicu od finog pijeska.16 29.90 3.942.11 102.355.00 0 0.56 43.76 43. Prije izrade tvrdo-lijevanog asfalta površina betona se mora saĉmariti ili pjeskariti kako bi se odstranila cementna skramica.25 III. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 5.130.00 0.590. te brtveni sloja od jedne plastomerne bitumenske trake kao Bitufix PES 5 M1.16 0.24 51. Na ovako pripremljenu površinu izvodi se temeljni sloja od dvokomponentne reakcijske epoksidne smole bez otapala i punila. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika.00 0.00 70 70 43.587.424. obraĊene kvarcnim pijeskom.9.00 0. od 16.20 1. te dobro otprašiti. Obraĉun po m² stvarno izvedene površine.78 4.20 149.20 6.25 0.523.16 0. dobava i spravljanje mješavine tvrdo-lijevanog asfalta. sukladno dilatacijama u betonskoj ploĉi. poglavlje 7-01.10. valjanje valjkom. Jediniĉnom cijenom obuhvatit sve radove od pripreme površine pjeskarenjem ili saĉmarenjem.00 0. Prije zatrpavanja pijeskom potrebno je otvore u oknima zidarski zatvoriti i obraditi. ĉišćenja površine ispuhivanjem.00 0 0 0 0 149. Tvrdo-lijevani asfalt se dilatira reškama širine 10 do 15 mm u polja.00 0. sati sati 70 70 43.02 74.00 0 0 43.11 102.587.02 74.90 3. mase 250 gr/m².24 51. zavarene 100% izravno na temeljni sloj.355.00 0. 32.78 4. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno.942.[219] .00 32.00 0.24 51. ugraĊivanje.00 0 47.02 74.00 198 45 45 45 149. a) cijevi promjera 300 mm b) cijevi promjera 200 mm c) cijevi promjera 160 mm d) cijevi promjera 110 mm Ostali zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom.ms_office Strana: 51.xls. što dokazuje nadzorni inţenjer upisom u GraĊevni dnevnik.00 m² 680 47.11 102.02 74.25 IV.20 1.50 221.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. ASFALTERSKI RADOVI Tvrdo-lijevani asfalt TLA11 Izrada. Po ravnosti i po vlaţnosti površina mora biti sukladna OTU-u. Hidroizolacija mora biti izvedena sukladno Opće tehniĉkim uvjetina za radove na cestama 2001. sa svim transportima i prenosima.25 3.50 221.00 0.130.00 REKAPITULACIJA 98348485.00 0. nanošenje temeljnog i brtvenog sloja.

91 118. 1. II.424. a) UGOVORNI TROŠKOVNIK br.76 0.2008.424. a svi spojevi su izvedeni putem varenja. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI ASFALTERSKI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena 50.00 Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 50.63 222. Obraĉun po komadu sidrene ploĉe.76 0.64 321.356.00 0.6 cm Izrada. Ploĉe se ugraĊuju na meĊusobnom osnom razmaku od 133 cm.ms_office Strana: 52.504.16 3.00 Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0. Sve izraditi prema Izvedbenom projektu.99 221.28 Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 0. III.00 0.16 313. Prije ugradbe bravariju je potrebno dobro oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i odmastiti. doprema na gradilište i ugradba zaštitnog metalnog vruće pocinĉanog odbojnika (ograde) sa stupom i distancerom. dopremu na gradilište i ugradbu u otoke i ispred objekta kontrole naplate. dopremu na gradilište i ugradbu u vanjske blokove.030.356.00 14 321.76 32.00 515 431.45 431.00 0. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti kompletnu izradu antikorozivnu zaštitu sa vrućim pocinĉavanjem.63 0.00 0.00 796. Obraĉun po m¹ izraĊene i montirane zaštitne ograde.986.76 4.00 796.289. te antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida.[219] .45 98348485.53 491. doprema na gradilište i ugradba sidrenih ploĉa za ugradbu treptaĉa na vanjskim blokovima. A.a na gornjem je urezan navoj M14 u duţini od 3 cm.00 0.00 0 321. kom 14 321. Svi okviri imaju ugraĊene pracne za usidrenje. V.63 222.10.64 2.130.130. Sidrena ploĉa za ugradbu zaštitne ĉeliĉne ograde je dimenzija cca 30×30 cm izraĊena od ploĉevine 10 mm sa 4 ankera duţine 30 sm na ĉijem donjem kraju se nalazi kuka.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 376 313. Redni broj I. od 16. Jednostrana odbojna distantna ograda Izrada.91 0.53 491.00 0. Sidrene ploĉe za treptaĉ 20×20×0.00 0 431. B. Utor za vrijeme betoniranja bora biti ispunjen stiroporom kako bi se utor saĉuvao ĉistim.76 32.00 0.99 221.289. 45212-400-4474/2008. Obraĉun po komadu sidrene ploĉe.91 0. kom 376 313.986.28 OBRTNIĈKI RADOVI BRAVARSKI RADOVI CRNA BRAVARIJA OPĆENITO: Crna bravarija izraĊena je od NP i HOP vuĉenih profila.00 0. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti kompletnu izradu antikorozivnu zaštitu sa vrućim pocinĉavanjem.63 0.91 118. Sidrena ploĉa za ugradbu treptaĉa je dimenzija 20×20 cm izraĊena od ploĉevine 6 mm sa 4 ankera duţine 30 sm na ĉijem donjem kraju se nalazi kuka.814.00 0 313.504.030.a na gornjem je utor u koji se ubacuje ''T'' vijak. Sidrene ploĉe za zaštitnu odbojnu ogradu 30×30 cm Izrada. god. IV. doprema na gradilište i ugradba ĉeliĉnih sidrenih ploĉa za ugradbu zaštitne ĉeliĉne odbojne ograde. m¹ 515 431.xls.814.76 4.

a udaljenost od zida je 16 cm.[219] . trostruki premaz epoksidnom bojom. Zaštita betona oko naplatnih kućica Zaštita vidljivog dijela betona oko naplatnih kućica. Penjalice izraditi od rebrastog betonskog ĉelika promjera 16 mm savijenog u obliku slova ''U'' ĉija je širina 45 cm.884. 48 72. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama. obraditi veće neravnine i površinu obraditi sa reperaturnim mortom.5 103.63 0.63 0.a na gornjem je urezan navoj M14 u duţini od 3 cm.042.00 0 72.00 70 69.59 3. Površinu je potrebno oĉistiti od neravnina i prljavštine.63 6. Obraĉun po m² stvarno obraĊenog sokla.884. doprema na gradilište i ugradba sidrenih ploĉa za ugradbu kućišta podiznih rampi.04 72.06 4.370.59 0. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-CRNA BRAVARIJA: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 4.00 0 103.98 3.2008.834. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti.370.98 0.00 48 72.834.00 0 431. kom Obraĉun po komadu izraĊene i ugraĊene penjalice.06 0. 45212-400-4474/2008.63 103. Boju završne obrade odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije.82 354.00 0.00 14 431.59 0.00 37.59 3.00 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.98 0. Sidrene ploĉe za kućišta podiznih rampi Izrada. 14 431.503.503.20 98348485.00 0 69. Sidrena ploĉa za ugradbu kućišta podiznih rampi je dimenzija 40×40 cm izraĊena od ploĉevine 6 mm sa 4 ankera duţine 30 sm na ĉijem donjem kraju se nalazi kuka. kom Obraĉun po komadu sidrene ploĉe.63 2. 1. Nakon ugradbe penjalice premazati dvostrukim premazom sa resitolom. kitanje i brušenje eventualnih neravnina.82 354. god.xls.06 0.98 3.20 69.5 103. SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI Bojenje bravarije Bojenje crne bravarije i ĉeliĉne konstrukcije bojama na bazi epoksida. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Ĉeliĉne penjalice u oknima odvodnje Izrada i doprema na gradilište i ugradba ţeljeznih penjalica u oknima odvodnje.ms_office Strana: 53. Penjalice se ugraĊuju na meĊusobnom razmaku od 30 cm. m² 70 69. Obraĉun prema m² obojene površine. zaštitu ostalih površina od prljanja. Slobodne krajeve ugraditi u sjenku okna 15 cm duboko. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti kompletnu izradu antikorozivnu zaštitu sa vrućim pocinĉavanjem. m² 37. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal. cijelu površinu impregnirati. Sve izraditi prema Izvedbenom projektu. Završna obrada sokla materijalom kao mozaikputz od Baumita ili odgovarajući.11 VI. od 16.06 4.042.63 V.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 6. dopremu na gradilište i ugradbu u otoke ispred i iza naplatne kućice. Prije nanošenja završne obrade sokla površinu je potrebno ponovno impregnirati (grundirati).11 431.10.04 5. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer.

prijevoz. Za plato je predviĊen samo osnovni nasip bez tampona i asfalta. ugradnji i njezi sloja. 3.599.00 0.54 274.83 REKAPITULACIJA V. upotrebu opreme.40 407.40 407.28 395.00 505 544. Premaz bojom mora biti otporan na djelovanje soli i mraza.00 0 544.606.83 58.356.29 0. A.00 0.091.10 1.2008.461.613.424.00 0.5-02) Obuhvaća nabavu materijala. UKUPNO BETONSKI KOLNIK: 132. god. C. Iskopani materijal deponirati na udaljenosti 25 m¹ jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja.00 41.00 460 288.00 0.54 274.29 132. tj. UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 3.10 REKAPITULACIJA A. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal sa modulom zbijenosti Ms = 80 MN/m².461.091.00 0. 45212-400-4474/2008.29 0. prijevoz. upotrebu opreme te sav rad na izradi.00 0 0.00 354.94 407. B.54 0.70 544.370.54 0.599.992. d=15. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0. nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju.94 0.00 0 288.[219] .7-02) Obuhvaća nabavu materijala.00 98348485. Svi obraĉuni za iskop. od 16. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju.606.0 cm.356. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Zaštita betonske površine blokova Dobava materijala i bojanje betonske površine zaštitnih blokova posignal bojom s gletanjem glet masom za vanjske radove.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.461.00 0 58. BLOKOVI I BETONSKI KOLNIK UKUPNO: 796.11 41. m³ 460 288.461.29 C.00 0.373.32 0.11 41. BRAVARSKI RADOVI SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: 354. d = 22 cm Cementom stabilizirani sloj od mehaniĉki zbijenog zrnatog kamenog materijala (OTU III st. 1. C.00 550 58. VI.xls.70 2.10 288.091.606.94 407. nafte i ulja.091. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju m³ 505 544.86 VI.10. 0.86 0.28 395. I.373.10 1.00 0. 2.00 0. m² 550 58. pripremu podloge.86 0.00 0.ms_office Strana: 54. B.992.00 0 0.424.94 BETONSKI KOLNIK Nearmirana betonska ploĉa.00 0. izradu dilatacija. te sav rad na izradi i ugradnji ploĉe.00 41.370.613. 32. C30/37 (OTU IV st.83 395.00 0.00 0.00 0. Obraĉun po m² obojene površine.606. Svi iskopi su predviĊeni u zbijenom nasipu od drobljenog kamena. cca 50 cm ispod gotovog kolnika.86 32. GRAĐEVINSKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI BETONSKI KOLNIK INSTALACIONI KANALI.00 796.00 0.00 0.32 ĈELIĈNA NADSTREŠNICA GRAĐEVINSKI RADOVI ZEMLJANI RADOVI OPĆENITO: Iskop humusnog materijala i osnovni nasip obuhvaćeni su u Projektu prometnica za trasu ceste na kojoj se nalazi CP.83 395.00 0.00 0.00 0.

407. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dopremu materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹.22 0.425.407.71 I.79 II.22 9. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa svake strane konstruktivnog elementa minimalno za 50 cm. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0 422.71 0. 45212-400-4474/2008.425.00 0. Iskop se obavlja 95% strojno.393.40 7.30 5.22 0.20 23. tj.22 1.40 0.30 19.82 0. paušal 1 7. kao i sve ostalo potrebno za dovršenje cijele stavke.40 7. instalacionog kanala.22 0.00 0 23. Obraĉun po m³ izvedenog. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.00 0.00 720 23. samo dubine preko 200 cm. m³ 15 422. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.00 515 19.00 0 105. (ukljuĉivo zatrpavanje eventualnog produbljenja ispod temelja).00 0 23. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju debljine 10 cm. Iskop dubine do 200 cm Iskop za temeljne ĉašice u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom temeljnom tlu kategorije C. m³ 19 105. razastiranje i planiranje ispod temeljnih stopa.82 6. Iskop dubine preko 200 cm Sve isto kao stavka 2.40 7.22 16.342.407.342. 2.20 4.898.71 0.00 0 19.2008.50 cm ispod kote budućeg kolnika. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou. te nasipavanje. Nasipavanje debljine 20 do 30 cm Nasipavanje iskopanim materijalom (kamena sitneţ) bez primjesa humusa.00 1 7.00 0 7. postavljanje i odrţavanje iskolĉenih oznaka od poĉetka radova do predaje svih radova investitoru. m³ 60 23.407. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar.30 422.00 15 422.22 9.22 1.718.718.407. m³ 515 19.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Sloj ĉistoće Dobava i ugradba drobljenog kamenog materijala ili šljunka (sloj ĉistoće). a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60° ili koristiti razupiranje.22 16.10. raznih okana.22 0.40 2.008. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm.40 23. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na iskolĉenju svih elemenata.xls.ms_office Strana: 55.40 0. god. ispod temelja ĉeliĉne nadstrešnice klase C12/15 debljine d = 10 cm.00 60 23.00 19 105. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.22 0. Obraĉun po m³ ugraĊenog fino drobljenog kamenog materijala ili šljunka.. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto. Nasipavanje i zbijanje obavljeti u slojevima debljine 30 cm mjereno u zbijenom stanju.79 105. gline ili sliĉno naokolo izvedenih temeljnih stopa. a do kote . od 16.49 37. Obraĉun paušalno. Odnosi se na produbljenje iskopa za monolitne temeljne stope u sluĉaju da tlo nema propisanu nosivost. ugraĊenog nasipa i preuzetog od strane nadzornog inţenjera zbijenog nasipa.393. m³ 720 23.898. a 5% ruĉno.407.[219] .008.82 6.82 0.22 0. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹. okana odvodnje i ostalih raznih okana.49 37. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Beton podloge C12/15 Betoniranje betonske podloge od mršavog betona.30 98348485. 1. Dubina iskopa je do 200 cm.71 2. Ms = 80 do 100 KN/m².40 3.

00 0. Za 1 stup ide cca 1.00 0. kg kg 18500 14000 6. Obraĉun po kom izvedenih stupova.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. te otprema pokretne ĉeliĉno-drvene skele za bravarske i soboslikarsko .33 II. obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu.41 6.04 5.00 0 0. izrada i postava betonskog ţeljeza prema Izvedbenom projektu armature.340.527. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Beton temelja stupova nadstrešnice C16/20 Dobava i ugradba betona.00 0.42 32. Obraĉun po kom skele.00 0 0 480.00 220 515 480.90 480.0 m³ betona.42 0.48 59.00 0 440.26 0.78 III.00 1450 22. u armirano-betonske temelje ĉeliĉnih stupova nadstrešnice.44 440.00 95. kom 18 784. Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete.949.145.00 0 0 6.00 4. 32. sjeĉenje.liĉilaĉke radove.00 0.00 0.126. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ravnanje.00 6.78 0.48 59. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente.00 32. m³ m² 220 515 480. stup ide 0.44 IV.[219] .xls. izrada i demontaţa skele nakon dovršenja svih radova.81 118.33 9.78 14.5 m³ betona i 0.00 0.126. od 16. TESARSKI RADOVI OPĆENITO: Oplata svih betonskih i armirano-betonskih elemenata ukljuĉena je u jediniĉne cijenu istih i prikazana kroz betonske i armiranobetonske radove.liĉilaĉke radove.00 0 529. izrada i demontaţa skele nakon dovršenja svih radova.44 0.00 0.94 380.509. UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 2.81 118.78 529. a) beton b) dašĉana oplata Armatura Dobava.78 0.78 14.04 784.26 105.41 6.41 6.585.namještanje po vertikali i horizontali i ugradnja stupova sitnozrnim betonom C25/30. Fasadna skela Dobava. 9. Obraĉun po kom ugraĊenih stupova.81 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.94 380.00 18 784.00 0 22.340.48 59.00 18500 14000 6.ms_office Strana: 56.527.00 0.00 1.145.26 105.10. Tlocrtna dimenzija temelja je 320/270 cm.0 m¹. Odnosi se na rad u visokim prostorima (ĉeliĉna nadstrešnica).33 0. god. Za 1.0 m¹.585. Armatura mora biti ĉista od hrĊe i svih masnoća.00 0. kom 18 529.00 0.00 0 0.00 32.00 18 529.44 440.33 0.00 0 784. UKUPNO TESARSKI RADOVI: 0. Visina skele iznosi cca 5. betonom C25/30 . 45212-400-4474/2008. Visina skele iznosi cca 6. klase C16/20. a) rebrasta armatura RA-400 b) mreţasta armatura MAG-500 Namještanje za ugradbu stupova Postava .42 III. te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorniĉkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom.48 59.44 0.7 m² oplate.00 0.705.44 2. Zalijevanje stupova Zaljevanje stupova /unutrašnjost/ sitnozrnim plast.90 3.41 6.2008. savijanje. ZIDARSKI RADOVI 98348485. Odnosi se na rad u visokim prostorima (ĉeliĉna nadstrešnica). Obraĉun po m² montirane skele.42 0.518. te otprema pokretne ĉeliĉno-drvene skele za bravarske i soboslikarsko .705.44 440.60 30. Pokretna ĉeliĉna skela Dobava. Obraĉun po kg ugraĊene armature.509.44 22.00 1 440.Izvodi se nakon montaţe kompletne konstrukcije.60 30.81 0. Beton projektiranog sastava.26 0. m² 1450 22.518. u dašĉanoj oplati.949.00 95. kom 1 440.

Ostali zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom.169.24 IV.00 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal.00 60 60 44.80 456.00 odnosno 6.145. U stupove nadstrešnice ugraĊene su cijevi za odvod krovne vode. god. Montaţa se vrši prema montaţnom projektu.00 m¹.00 98348485. Nadstrešnica je projektirana na “dvije vode”.79 380.00 0.00 0. IV.24 0.425. III.00 0.00 37.690.494.00 0.00 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.59 58.00 0. Stupovi se nakon montaţe popunjavaju betonom što je obuhvaćeno u troškovniku.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.80 456.00 0.44 6.59 58.145.00 0. Oslonjena je na 12 stupova s razmakom osi 15.00 0 0 44.80 REKAPITULACIJA I.675. Preko svega u uzduţnom smjeru dolaze ĉeliĉne roţenice. Kao pokrov sluţi ĉeliĉni profilirani pocinĉani obojeni lim.ms_office Strana: 57. transporte. 45212-400-4474/2008. 0.24 0.00 0.00 0.59 58.79 380. oslonjenih na ĉeliĉne cijevne stupove koji su upeti u temeljne stope. B. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.425. razne zaštite i sl.169.949. od 16.00 0. sati sati 60 60 44.00 0 0.40 6. Po konstruktivnom sistemu se sastoji od sistema sekundarnih i glavnih rešetkastih nosaĉa.690.00 1.[219] . Nosive i pregradne zidove takoĊer je potrevno povezati preklapanjem opeke.78 32.78 32.494.00 0 0.00 0.40 3. 70×70 cm. Naokolo nadstrešnice je maska od obojenog lima. A.80 44. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika.xls. II.00 0 0.2008.44 6. rad.00 0.10.40 3. alat.675.00 0. meĊusobno ukrućenih spregovima.00 0.59 58. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova.00 0.24 2.169. a na krovu je izlazno okno vel. uputama statiĉara i prema radioniĉkoj dokumentaciji koju je duţan izraditi izvoĊaĉ ĉeliĉnih konstrukcija.00 0.00 0 0.81 OBRTNIĈKI RADOVI ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA OPĆENITO: Nadstrešnica se izvodi iznad cestarinskog prolaza.81 0.169.949. ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI TESARSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: 37.00 0.40 6. V. 2. sidra.

2 mm i isto takve vertikale rešetke kom 2. ĉišćenje od rĊe /pjeskarenjem/ 2-kratni antikorozivni premaz. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad.38 262.38 90.38 188.00 16. vertikala kvadratnog presjeka 80/80/3.6 mm. Svi konstruk. elementi su od cijevnih profila Ĉ-1212. transporte. Dobava i postava podroţnica Nabava materijala. Obraĉun po kg izvedenih zabatnih rešetki.38 171.280.00 4.00 3. 45212-400-4474/2008.00 1.00 16.[219] . Izrada i montaţa nosaĉa spuštenog stropa Izrada i montaţa nosaĉa spuštenog stropa od pravokutnih valjanih profila /HOP/ presjeka 60/120/4.00 0. IzvoĊaĉ je duţan prije poĉetka radova radioniĉku dokumentaciju dati na pregled projektantu koji će na istu dati pismenu suglasnost.00 16000 16.370.10.20 + 5×6.6 mm.00 0 16. Obraĉun po kg postavljenih podroţnica.6.2008.xls.pjeskarenjem te 2-kratni antikorozivni premaz na bazi epoksida. Izrada i montaţa zabatnih rešetki Izrada i montaţa zabatne rešetke raspona 15. a sastoje se od donjeg i gornjeg pojasa dim.38 0.38 0. god. Vertikale iste dimenzije.00 0.00 98348485. kg 11500 16.00 16. kg 10500 16.10 m¹.00 2. alat.090.00 11500 16. Sastavljene od gornjeg i donjeg pojasa od kvadratnog presjeka 80/80/3.38 0. osnovni i spojni materijal.38 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. IzvoĊaĉ je duţan izvršiti izmjeru izvedenih temeljnih ĉaša prije poĉetka radova.38 98.00 0 16. ĉišćenje od rĊe .080.0 m¹ i kvadratnog presjeka 80/80/3.990.00 0 16. Sva montaţa na gradilištu je putem vijaka.00 0 0. Izrada radioniĉke dokumentacije obuhvaćena je u jediniĉnoj cijeni stavaka ponudbenog troškovnika.280.38 262. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.00 0.00 16.ĈN 24 B1. izrada u radionici.00 mm.ms_office Strana: 58. Poloţene na stupove. te montaţu svih konstruktivnih elemenata na licu mjesta.38 188. transport na gradilište i montaţa podroţnica U PN 160. kg 16000 16.00 5500 16. skelu.00 m¹.38 171.38 0.370. izradu radioniĉke dokumentacije.6 mm. dijagonala od kvadratnog presjeka 70/70/3.38 0. Obraĉun po kg izvedenih uzduţnih rešetki.38 0.090.rešetkasti nosaĉi Izrada i montaţa nosaĉa fasade kao rešetkastih nosaĉa sastavljenih od pojaseva duţine 6.38 98. Izrada i montaţa nosaĉa fasade . a valjani profili . kg 6000 16. Izrada i montaţa uzduţne rešetke Izrada i montaţa uzduţne rešetke vel. vijcima M 16. Obraĉun po kg izvedenih rešetkastih nosaĉa.00 10500 16.00 0 16. 4.990.38 0.00 5.38 0.38 0. kvadratnog presjeka 80/80/3. Obraĉun po kg montiranog nosaĉa.00 6000 16.00 0 0.0 + 2. Montaţa odozdo na nosivu konstrukciju putem kutnih profila i vijaka.080. od 16.9 mm sa prikljuĉkom na cijev kvadratnog presjeka 100/100/4 gore i dolje.00 16. kg 5500 16.00 0 16.38 90. dijagonala kvadratnog presjeka 40/40/2.9 mm. te dijagonala od kvadratnog presjeka 50/50/2.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Jediniĉna cijena takoĊer obuhvaća izradu i putem varenja montaţu ĉeliĉnih ploĉica od plosnog ĉelika za meĊusobnu vezu svih bravarskih izraĊevina kao i pocinĉane vijke za montaţu istih na gradilištu.

0.793.00 850 16.426.426.300.00 18 11. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. ĉišćenje od rĊe /pjeskarenjem/ 2-kratni antikorozivni premaz i montaţa elemenata spojeva koji sudjeluju u ukupnoj teţini sa 10%.700. 1.60 0.38 13.20 61.00 6500 16.xls. kg 29000 16.00 8.20 61. te izrada ĉeliĉne okrugle cijevi promjera 152.88 0.426. god. izrada u radionici i montaţa krovnog sprega u ravnini plafona od pojaseva NPU 80.00 10.793.020.10. Obraĉun po kg izvedenog krovnog sprega. kg 2800 16.00 98348485.00 0 16.60 212. izrada u radionici. kom 18 1.00 0 16. Dobava krovnog sprega u ravnini plafona Nabava materijala. kg 850 16. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 6.20 0.00 16. od 16.84 1.9 mm. dijagonala L 40/40/4 mm i vertikala nosaĉi plafona kvadratnog presjeka 60/120/4.20 45.ms_office Strana: 59. 1.20 105. Antikorozivna zaštita kao pod poz.793.20 0.360. Dobava krovne stabilizacije.00 2800 16.20 105.4/12.00 0 11.[219] . Montaţa elemenata spojeva Nabava materijala. montaţa leţajeva krovnih rešetki na stupu HEA-A200.00 29000 16. Antikorozivna zaštita kao poz. duţine cca 550 cm.2008.00 18 1.88 0. Sluţi za odvodnju krovne vode. U cijeni zaštita izvana i iznutra vrućim bitumenom ili bojom na istoj bazi.80 11.923.00 16.6 mm i kvadratnog presjeka 60/60/2.20 0. U cijeni izrada veznih elemenata za horizontalnu konstrukciju i izrezivanje otvora za odvodne cijevi krovne vode.9 mm i vertikala kvadratnog presjeka 100/100/4. kom 18 11.284. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Izrada i montaţa krovne rešetke l = 15.60 0. 45212-400-4474/2008.38 0.793.5 mm.00 16.5 mm.360.20 0.426.20 0.60 212. kg 6500 16. Leţajevi krovnih rešetki na stupu Nabava materijala.00 16. izrada i montaţa krovne rešetke sastavljene od gornjeg i donjeg pojasa vel. UgraĊuje se u ĉeliĉni stup.0 m¹ Nabava materijala.00 16.300. Dobava cijevi za odvodnju vode Nabava materijala.5 mm. dijagonala od kvadratnog presjeka 80/80/3. Obraĉun po kom izvedenih cijevi za odvodnju vode.00 16.00 3800 16. ĉišćenje od rĊe /pjeskarenjem/ 2-kratni antikorozivni premaz. popreĉni spregovi Nabava materijala. krovnih spregova meĊu konstrukcijom od NPU 80 i dijagonala L 40/40/4.38 0.20 0.0 mm. Obraĉun po kom izvedenih ĉeliĉnih stupova.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0 16.683.0 mm.38 0. Svaki stup je teţine cca 800 kg.38 0. Dobava krovne stabilizacije Nabava materijala. a dolje na okno odvodnje pod kutem 120°.560.88 25. Dobava ĉeliĉnih stupova Nabava materijala te izrada ĉeliĉnih stupova od cijevi 406.20 137.020.38 475. kvadratnog presjeka 90/90/4. Gore izvesti spoj na limeni lokac.00 0 1.84 12.683. Obraĉun po kg izvedenih krovnih rešetki.4/4.560.923.00 0 16. kg 3800 16.00 0 16.00 13. izrada u radionici. kg 8500 16.20 45. Obraĉun po kg izvedenih popreĉnih spregova.38 475.00 9.00 8500 16.284. Obraĉun po kg izvedene krovne stabilizacije.20 0.88 25.700.00 0 16. Obraĉun po kg izvedenih elemenata spojeva.38 13.20 137. Obraĉun po kg izvedenih krovnih rešetki na stupu. montaţa krovne stabilizacije u plohi krova i plohi podgleda sastavljene od dijagonale od L 40/40/4 i horizontalnog štapa od kvadratnog presjeka 40/40/2.00 7.80 11. izrada u radionici.20 0. izrada u radionici i montaţa krovne stabilizacije.

665. Dimenzije obavezno uskladiti prema detalju proizvoĊaĉa trake. Obraĉun po kg izvedenog ĉeliĉnog okvira nosaĉa semafora.80 16. Obraĉun po kom ljestvi. izrada u radionici. Širina penjalica 60 cm.40 4.po horizontali /6 kom/.00 16.38 0. kg 6800 16.38 28.864.880.00 19.nosaĉ semafora Nabava materijala.4/2. Dolaze penjalice od vertikalnih cijevi promjera 30 mm i preĉki od bet.222.00 16. Dobava i montaţa hodne staze m² 250 313. Limeni pocinĉani profili 50×40 mm Obraĉun po m¹ nosaĉa limene maske.38 111.40 4. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 14. izrada u radionici. kom 1 4.00 16.80 152.38 40.487. kg 3960 16. Obraĉun po kg izvedene pomoćne konstrukcije hodne staze.222.80 20. transport na montaţu i montaţa ĉeliĉnog okvira . 1. ţeljeza privaruju na ĉeliĉnu konstrukciju nadstrešnice. m¹ 600 254. Montaţa HOP C nosaĉa Dobava i montaţa HOP C nosaĉa vel.00 0 16.40 0.487.6 s antikorozivnom zaštitom.80 152. Sluţi kao nosaĉ krovne svjetlosne trake. od 16.nosaĉa sema-fora izraĊenog od HOP nosaĉa ‚50/50/3 mm Antikorozivna zaštita kao pod poz.00 250 313. 25/2 mm.00 2500 16.38 111. Montaţa nosaĉa rasvjetnih tijela Izrada i montaţa nosaĉa rasvjetnih tijela ugraĊenih u podgled nadstrešnice.40 4. Ukupna visina 800 cm.384.80 0. 350×60 mm debljine lima 3 mm. Širina hodne staze 80 i 120 cm.40 0. Ljestve se “noţicama” od bet.38 28.00 16.00 600 254.00 1 4.38 0. Izrada i montaţa ljestvi Nabava materijala.00 0 313.38 0.00 6800 16. transport na montaţu i montaţa hodne staze unutar nadstrešnice. S antikorozivnom zaštitom. Dolaze HOP nosaĉi ›40/40/3 mm.50 313.00 0 254.00 0 16.00 0 4. transport na montaţu i montaţa pomoćne konstrukcije nosaĉa hodne staze i ograde hodne staze.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.50 15.95 78.40 17. Dobava pomoćne konstrukcije hodne staze Nabava materijala.95 0.95 78.864.950.222. izrada u radionici.222. Sve izvesti od kutnog ţeljeza L 60/60/6. Obraĉun po kg montiranih nosaĉa rasvjetnih tijela. Obraĉun po kg montiranih nosaĉa krovne svjetlosne trake. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Nabava materijala.38 0.38 0.00 254.00 18.ms_office Strana: 60. shemi bravarije i uputama projektanta. Sve prema općim uvjetima.80 0.222.38 0. god.950.38 64.38 0.9 i promjera 42. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.38 40.95 0. Izvesti ju od ĉeliĉne pocinĉane rešetke vel.2008. Nosaĉi limene maske Izrada i montaţa popreĉnih i uzduţnih nosaĉa limene maske .00 3960 16. ţeljeza promjera 18 mm. izrada u radionici.384.38 0.[219] . kg 2500 16.880.38 64. Obraĉun po m² postavljene trake. kg 1750 16.665.00 0 16.10. Dobava ĉeliĉnog okvira .00 1750 16.00 0 16.222.xls. transport na montaţu i montaţa ĉeliĉnih ljestvi za pristup na hodnu traku unutar nadstrešnice. 45212-400-4474/2008. Gore je zaštitni rukohvat /ograda/ visine 100 cm. ‚ 60/60/2. te meĊusobno povezani cijevima promjera 30/3 mm.00 98348485.

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. te u dogovoru sa nadzornim organom i projektantom.20 196.373. od 16. 1. Okvir je od “C” HOP profila 220×40×3 mm. visine do 2. 4. Obraĉun po kom okvira okna za izlaz na krov.00 0. god.ms_office Strana: 61.60 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Izrada okvira okna za izlaz na krov nadstrešnice. Za ukrućenje u otvorenom poloţaju okvir i otklopno okno povezati pocinĉanim lancem.[219] .00 0.00 2.00 2. IzmeĊu sljemena i ţlijeba limovi su iz 1 dijela. U kompletu i pristupne ljestve od okna do hodne trake.20 196. m² 980 236.00 V.2008. Izrada podgleda Sve isto kao u poz.20 0.00 0 236. Obraĉun po m² izrade podgleda. Vijci su oblikom prilagoĊeni donjem nosaĉu /NPU 10 i HOP 60/60/3.60 231.00 0.00 98348485.60 0.00 200.463. 0. Krov je 2-strešni s nagibom od cca 15%. POKRIVAĈKI I LIMARSKI RADOVI OPĆENITO: Izrada pokrova predviĊena je od profiliranog tvorniĉki obojenog ĉeliĉnog pocinĉanog lima debljine 0.xls.368.196. razne zaštite na radu.00 1.lomovi lima s umetanjem “Z” ili više sliĉnih završnih i prelaznih profila ulaze u jediniĉnu cijenu.868.00 980 200. vel.60 231.00 0 4.00 0. Obraĉun po m² pokrova nadstrešnice. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad.00 4.00 2. izradu radioniĉkih nacrta.00 0 200. Sve izvedeno prema detaljnom nacrtu i detaljima.196. 45212-400-4474/2008. Svi spojevi i prelazi .00 0.00 1 4.00 0.368.00 236.368.00 0 0. materijal.373.368.0 m¹. Boje pokrovnog lima u dogovoru s projektantom kao i podgled.5 mm s profilacijom visine 12 do 18 mm i obojen RAL 9002 /bijelo/. m² 980 200. 70×70 cm.868. ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 21. samo lim debljine 0.34 4.368. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Gore je otklopno okno od HOP ‚20/30/2 mm ukrućenog dijagonalama i vezanog na donji okvir putem navarenih 2 kom petlji za metalna vrata.34 VI. Lim dolazi 1-struko. Dolazi na podgled nadstrešnice. Obraĉun po m² izvedenog pokrova.00 0. kompletnu skelu.463.00 0 0. koji će odrediti boju.368. Svj.10.20 0. uskladištenje materijala na gradilištu i sl. Okvir okna za izlaz na krov kom 1 4. alat.00 980 236. Pokrov nadstrešnice Izrada i montaţa pokrova nadstrešnice od pocinĉanog ĉeliĉnog obostrano obojenog lima s brtvljenjem horizontalnih spojeva trajno elastiĉnim kitom.7 mm i visine profilacije cca 55 mm. sve transporte. /osnovni i spojni/.

00 0.154.45 86. Vezano na izradu maske iz poz. Boja po izboru projektanta. ploĉice u boji kao maska /kao poz. Masku sastaviti od 3 kom opisana “HOESCH” ELEMENTA /ukupna visina maske 180 cm. god.90 17.š.55 0. 20 cm b.3 m¹.20 800.45 86. od 16. 20 cm Izrada i postava sljemenjaka Izrada sljemenjaka od lima opisanog pod poz./.45 86.00 0 236.90 0. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 3. 6.154. vertikalno r.9 do 1.5 do 0.50 95.10. 1. širine 30 cm i opšav s pasicom za vezu s opšavom iz poz.454.55 0.2008.55 0. Ţlijeb je presjeka 28×10 cm. 3.55 18. Vijci i podl. duţ.45 95.00 0. Duţina pojedinog elementa ne smije biti kraća od 450 cm.90 0. Ţlijeb izvesti s uzduţnim nagibom 0. Obraĉun po m¹ opšava na sudaru krova i maske. m¹ 70 95. a u meĊuprostore umetnuti brtve od bitumenizirane spuţvaste gume.80 200.6 mm.60 0. Opšav limom Opšav limom opisanim pod poz.454. Obraĉun po m¹ maske.ms_office Strana: 62.00 0 81.00 0.199. 45 cm c.20 0. Obraĉun po m¹ opšava limom.50 18. Komplet s pocinĉanim nosaĉima na razmaku 80 cm. 45212-400-4474/2008.00 210 210 19 86. Uĉvršćenje nehrĊajućim vijcima na donju ĉeliĉnu konstrukciju.xls. dole je pasica i sudar s horizontalnim ţlijebom.154.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. razvijena širina 50 do 10 cm. 1.45 86. 7 koji se podvlaĉi pod pokrovni lim. Sve komplet. Izrada opšava po kosini Sve isto kao poz. te pokrivanje sljemena.199.š.20 0.60 52.50 1.00 0 400.55 6.50 1.90 17. širina 50 cm.55 6. iznosi cca 10. 1/ na sudaru krova i maske.45 86. a nad ţlijebom ima okap. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Opšav vertikalnog pojasa Obostrani opšav vertikalnog pojasa /maske/ naokolo nadstrešnice s profiliranim obojenim ĉeliĉnim pocinĉanim limom.00 220 236.50 18.154. U cijeni podvuĉeni dodatni lim razv.00 136 400.00 7.052. gornji i donji horizontalni.60 0.45 95. gore se lim podvlaĉi pod masku.80 6. Ţlijeb je dilatiran tako da max.688.00 236. m¹ 220 236.6 mm.00 81. U cijeni opšivanje istaka nosaĉa semafora. Obraĉun po m¹ postavljenih sljemenjaka Izrada opšava na sudaru krova i maske Opšav /limom kao poz.45 5.50 8.00 210 81. Obraĉun po m¹ postavljene maske. Spoj s donjim pokrovom izvesti “NA ĈEŠALJ”.00 0 95. Izvedba horizontalnog sanduĉastog ţlijeba Izvedba horizontalnog sanduĉastog ţlijeba krovne vode od pocinĉanog lima 0. m¹ 4 200.00 70 95.00 0 200. kao što to izvodi firma “HOESCH” BAUSYSTEME GMBH WIEN. gore r.00 4.815. Lim je razv.688.00 4 200.55 18. širine 80 cm. 1.40 400.20 800. razv. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.40 54.40 98348485.45 95.00 0.0 mm.052. Dolazi ravno. Obraĉun po m¹ opšava po kosini. samo po kosini.[219] . Obraĉun po m¹ izvedenog horizontalnog sanduĉastog ţlijeba. m¹ 210 81. m¹ m¹ m¹ 210 210 19 86.40 0.40 54.00 0 0 0 86. Za spoj na vertikalu izvesti rukavce promjera 120 mm.40 0.45 95.5%.815. a.60 52. Lim je bez profilacije i u debljini 0.š. m¹ 136 400. /unutarnja strana/.55 0. dole r. Dolazi gotov tvorniĉki prefabriciran fasadni element s visinom 600 mm i debljinom lima 0.

20 0.10. duţina 220 cm.20 14. Obraĉun po kom izvedenog labuĊeg vrata.217.80 15.00 86 409.00 240 200. Svj. kom 18 163.40 22.80 1. od 16. konstrukciju.80 0. 30×20 cm i s visinom 40 cm. samo veza naplatna kućica – nadstrešnica /promjera 40 cm/. 6 cm.50 35.217.20 382. te na sudaru podgleda i opšava iz poz.00 0 382.20 582.00 127. Obraĉun po kom opšava kod montaţe rasvjetnih tijela.40 163.00 409. kom 2 291. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 9.00 0 163. 1/ uz izlaze na krov.70 195.70 11.ms_office Strana: 63.50 0.80 2.00 0 81. Spoj limene vertikale i lonca izvesti tako da isti moţe posluţiti za reviziju i ĉišćenje lonca i vertikale.048.80 0.146.00 13. 1/ uz svjetlosne trake. Obraĉun po kom montiranog limenog "lonca" Opšav limom na sudaru podgleda Opšav limom kao u poz.00 175 127. Montaţa limenog "lonca" Izrada i montaţa limenog “LONCA” na spoju limenog ţlijeba i odvodne cijevi.00 0 127. Obraĉun po kom izvedenog opšava. “LONAC” je tl.80 2.00 0 200.00 7 163. Dolazi .00 0 409. širina 50 cm. dim.40 0. Razv.20 582.295. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Izvedba labuĊeg vrata Izvedba i montaţa vertikalnog labuĊeg vrata. m¹ 240 200. 13.80 0.80 1.90 9.[219] . 50×50 cm.991.5 mm.20 0. Debljina lima 0.40 16. Obraĉun po m¹ izvedenog opšava.20 0. U cijeni prilagodbe profilaciji pokrovnog lima.20 48. rukavac za spoj na ĉeliĉnu odvodnu cijev.90 0.00 17.00 12. Opšav uz svjetlosne trake Opšav limom /kao poz.xls. Opšav kod montaţe rasvjetnih tijela Izrezivanje i pripasivanje lima na podgledu prilikom montaţe upuštenih rasvjetnih tijela s izradom opšava kao u poz.295.948.00 0 163.00 0 195. kom 86 409.90 9.65 0. 20. 4a. Lim je savijen pod 90° s r.20 0.60 98348485. = 200 mm. 0. Obraĉun po kom izvedenog opšava. kom 1 382. 1 /samo ravni/ na sudaru podgleda i ţiĉanog pletera.00 2 291.65 3. PredviĊene dim. 45212-400-4474/2008. m¹ 122 81.20 48.00 200.40 22.00 1 382.65 0. U cijeni izvedba i prikljuĉak “LABUĐEG VRATA” istog promjera kao ţlijeb.20 0. U cijeni prilagodbe profilaciji pokrovnog lima.00 18 195. Razvijena duţina 440 cm. Obraĉun po kom izvedenog opšava. su putem lukova s R min. Obraĉun po m¹ izvedenog opšava. U obliku L 25/25 mm. U cijeni prikljuĉak na gornju horizontalu i na donji revizioni lonac.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. otvora 74×74 cm. kom 18 195.40 10. Prodor za antenu Doplata za izradu opšava na prodoru antene kroz krov. vel. Montaţa limene cijevi Sve isto kao poz. m¹ 175 127.2008.55 mm i s promjerom ø 120 mm. Opšav nakon montaţe semafora Izrada opšava od lima kao pokrov deblj.40 291.146. god. U cijeni obujmice za vješanje na ĉel. Svi prelazi vertikale na horizontalu i sl.40 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.80 81. Gore izvesti otvor ø 120 mm za spoj na vertikalu. Obraĉun po kom izvedenog opšava.00 122 81.90 0.048.montira se nakon postavljenih semafora i promjenjivih znakova. Sve od pocinĉanog lima 0.991.20 382. kom 7 163. širina 50 cm.521.521. Opšav limom na izlazu Opšav limom /kao poz.948.5 mm.80 0.00 18 163. Razv.50 35.20 382.50 0.60 163. a dole ø 133 mm tj.65 3.20 0.00 0 291.š.

L = 150 cm s vanjskom širinom = 170 cm.40 74. Obraĉun po kom izvedene dilatacije svijetlosnih traka.28 IX. s razv.530. Postava putem pocinĉanih vijaka na donji ĉeliĉni “C” profil.628.00 112 37.28 37.64 0.00 0.00 Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 721. izrada i montaţa drvenih gredica za naknadnu montaţu svjetlosnih traka.2008. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere POKRIVAĈKI I LIMARSKI RADOVI UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena 721. m¹ 112 37.00 0. Obraĉun po m¹ izvedenih drvenih gredica.70 0.215.05 5. god.33 0.70 1.00 0.33 0. U cijeni dobava i postava 1 sloja krovne ljepenke s gornje strane. 1. 1. klase.455.00 112 52.64 VIII. Ukupna duţina jedne trake je 5.33 73.530.172. Dolazi daska deblj.05 5.ms_office Strana: 64.70 VII. UKUPNO: m¹ 48 1. Isporuĉuje se bez nastavnog vijenca. Obraĉun po m¹ izvedenog dašĉanog korita. Dolazi gredica 8×5 cm impregnirana 2-kratno. kom 12 97.7 m¹.25 Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. LIĈILAĈKI RADOVI 98348485. Montaţa krovne svjetlosne trake Dobava.00 0.530. 2. RADOVI SA SVJETLOS.24 TESARSKI RADOVI VIII.05 0.00 0 37. radovima/.00 12 97. širinom 70 cm i s podmetaĉima za postizanje nagiba ţlijeba.215.68 10.24 97.172.628.60 2.xls.podloge za postavu horizontalnog ţlijeba. 4. dorada. Sastavljena je od srednjih elemenata duţine 130 cm i krajnjih elemenata promjenjive duţine.00 48 1. Obraĉun po m¹ izvedene svjetlosne trake Izrada i montaţa dilatacije svjetlosnih traka Izrada i montaţa dilatacije svjetlosnih traka iz poz. U cijeni dobava i postava bitumenske “IZO” trake širine 60 mm. Izrada dašĉanog korita Izrada i montaţa dašĉanog korita . traka je korisne vel.00 0 97.455.60 52. Ugradba pocinĉanim ĉeliĉnim vijcima. Dobava drvenih gredica Dobava.10. od 16.5 cm od mekog drva II.70 0. TESARSKI RADOVI UKUPNO: m¹ 112 52.00 Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0. 1. transport na montaţu i montaţa krovne svjetlosne trake od 1-strukog akrilnog mlijeĉnog stakla.516.25 RADOVI SA SVJETLOSNIM TRAKAMA VII.64 0.829.045. TRAK. Ista dolazi na sudaru drveta s ĉelikom.84 1.00 0 52.84 2. 45212-400-4474/2008.33 73.829. U cijeni doplata za izradu i montaţu srednjih sljemenskih i krajnjih završnih elemenata prilagoĊenih nagibu pokrova. 1.00 0 1. Montira se na dodatni nosaĉ od HOP C profila /obuhvaćeno u brav.[219] .05 0.530.64 4. Redni broj VI.40 74.045.68 10.516. UGOVORNI TROŠKOVNIK br.

1. Završno liĉenje konstrukcije Nabava materijala.00 0.463.80 36.05 0. god.05 6.64 0.00 223. vertikalne limene maske naokolo nadstrešnice.00 0 48. Obraĉun po m² liĉene površine.10.659.373.516.00 0.522.BIJELO/. a.04 IX.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.04 0.04 0. Završno bojanje konstrukcije predviĊa se bojama na bazi epoksida.00 0 41. samo podgled vidljive limarije: horizontalni i vertikalni ţlijebovi. gorivo i sl.00 0 0 41. antikoro-zivnim sredstvom.64 0.64 41.34 721.04 5.977. Obraĉunato u ĉeliĉnoj konstr. m² 135 48.75 48. m² 18 41. Obraĉun po m² liĉene površine.60 11.64 34.00 840 280 41. samo liĉenje nekonstruktivnih elemenata.52 41.05 6. plavo b.00 70 36. m² 150 36.04 0.00 0. 45212-400-4474/2008. Popravak bojom limene maske Liĉenje .522. m² 3350 48.72 6. Obraĉun po m² liĉene površine. Liĉenje nekonstruktivnih elemenata Sve isto kao poz.75 2.05 160. Izvodi se 2-kratno nakon montaţe maske.64 749. 5.[219] .463. bojom po izboru projektanta. 2.04 0.60 11.09 REKAPITULACIJA V.00 0 48.64 41. od 16.00 0 36.486.popravak bojom kao poz. Popravak liĉenja Isto kao poz.25 0. /Napomena: liĉe se okviri s ţiĉanim pleterom na podgledu/.64 0.64 749. VI. a prema opisu pod poz.00 2.516. Izvodi se samo na manjim oštećenjima.09 36.00 3350 48.xls.977. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije.967. popravak temeljnog premaza i završno liĉenje krovne ĉeliĉne glavne i sekundarne konstrukcije koja se izraĊuje na slijedeći naĉin: Ĉišćenje i popravak zaštitnog temeljnog premaza.72 36. 5.418.04 648.64 41. Podnoţje stupa u visini 50 cm obojiti u crno. Obraĉun po m² liĉene konstrukcije.00 223.00 0 36. 2.20 41.05 0. ČELIČNA KONSTRUKCIJA POKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI 2.20 4.04 2.00 0. popravak temeljnog premaza i završno liĉenje /2-bojno/ ĉeliĉnih stupova koji se izvode na slijedeći naĉin: Nanošenje dva zaštitna sloja na konstr.04 2.ms_office Strana: 65.05 0. m² m² 840 280 41.25 98348485. /Izvodi se samo u koliko isporuĉeni lim nije obojen bojom RAL 9002 . 2-kratno.50 3.05 160.80 7. Obraĉun po m² liĉene površine.486.64 34.04 0.34 721.04 0. m² 18 36.373.64 41.00 18 36.967.659. ţuto Liĉenje podnoţja stupa Liĉenje podnoţja ĉeliĉnog stupa u visini 50 cm CRNOM BOJOM /na bazi bitumena/ otpornom na atmosferilije.52 5.00 150 36.50 48.00 18 41. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.64 0.05 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Završno liĉenje Nabava materijala. Obraĉun po m² liĉene površine. Popravak liĉenja Liĉenje popravak podgleda pokrovnog profiliranog lima bojama po izboru projektanta.00 0. LIĈILAĈKI RADOVI UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.00 135 48. m² 70 36.2008. 2kratno. Obraĉun po m² liĉene površine.406.04 648.00 0. Završno liĉenje se predviĊa epoksidnim bojama i to 3-kratni premaz u boji po izboru projektanta.406.00 0.00 0 36. Boja kao podgled.418.

071.00 0 0.00 10 23.00 0.003.859. nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60o ili koristiti razupiranje.690. Dubina iskopa je do 200 cm.00 0 23.418. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa svake strane konstruktivnog elementa minimalno za 50 cm.00 0. 0. 4.00 0. 45212-400-4474/2008.00 0.403.22 0. Obraĉun paušalno. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal sa modulom zbijenosti Ms = 80 MN/m².09 3.22 232. RADOVI SA SVJETLOSNIM TRAKAMA VIII.01 NADSTREŠNICA PARKIRALIŠTA GRAĐEVINSKI RADOVI ZEMLJANI RADOVI OPĆENITO: Iskop humusnog materijala i osnovni nasip obuhvaćeni su u Projektu prometnica za trasu ceste na kojoj se nalazi CP.00 0 23. GRAĐEVINSKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI ČELIČNA NADSTREŠNICA UKUPNO: 456.00 0.xls.003. a 5% ruĉno.28 223.403.00 0.003.22 0.28 223.418.24 10.. samo dubine preko 200 cm.003. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.00 23.00 456.045.690.00 0.071.00 0.322. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere VII.00 0.22 2.00 0.24 10.01 0.20 3.071. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹.20 REKAPITULACIJA A.00 1. LIČILAČKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: B.09 3. m³ 100 23. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.762.10.00 0.762.00 3.00 2.628.859.00 3.628. Odnosi se na produbljenje iskopa za monolitne temeljne stope u sluĉaju da tlo nema propisanu nosivost.00 1 3. cca 50 cm ispod gotovog kolnika.22 0.ms_office Strana: 66.00 3. kao i sve ostalo potrebno za dovršenje cijele stavke.00 100 23.322.403. Svi iskopi su predviĊeni u zbijenom nasipu od drobljenog kamena. od 16.20 23.00 Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0. Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na iskolĉenju svih elemenata.22 2. Za plato je predviĊen samo osnovni nasip bez tampona i asfalta.22 232. Iskop dubine preko 200 cm Sve isto kao stavka 2. 3. postavljanje i odrţavanje iskolĉenih oznaka od poĉetka radova do predaje svih radova investitoru. Iskop se obavlja 95% strojno.071.22 0.00 3.00 0. Jedinična cijena Ukupna cijena 74.00 0.[219] .003. Iskop dubine do 200 cm Iskop za temeljne ĉašice i temelje grede u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom temeljnom tlu kategorije C.20 98348485.403.00 0.00 0.81 3.045. god.20 Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 0.00 0 0.003. m³ 10 23. A.20 3. Svi obraĉuni za iskop.00 Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 74.81 3.00 0. B.2008. Iskopani materijal deponirati na udaljenosti 25 m¹ jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja. paušal 1 3. I. tj.00 0 3. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. TESARSKI RADOVI IX. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.

00 0.82 2.48 59.00 5. od 16.28 10.5 422. a do kote . Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju. god. zaštitnih blokova ispred naplatnih kućica.71 I.5 422. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Nasipavanje debljine 20 do 30 cm Nasipavanje iskopanim materijalom (kamena sitneţ) bez primjesa humusa. Beton temelja stupova nadstrešnice C16/20 Dobava i ugradba betona u temeljne stope nadstrešnice parkirališta tlocrtnih dimenzija 300/100 cm.26 75.13 6.50 cm ispod kote budućeg kolnika.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. temelja treptaĉa. tj.26 75. Beton projektiranog sastava.48 59.2008. Nasipavanje i zbijanje obavljeti u slojevima debljine 30 cm mjereno u zbijenom stanju.ms_office Strana: 67.00 22 72 5 480. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 4.[219] . m³ 2.82 0. 317.82 0. 1.13 6. biojame. Tlocrtne dimenzije ĉašice za zalijevanje su 25×25 cm. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dopremu materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹.057. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju.28 10.92 422.56 4.22 0.266.570. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Beton podloge C12/15 Betoniranje betonske podloge od mršavog betona.48 59.xls. m³ 50 19.71 0. 45212-400-4474/2008.00 2.82 2. gline ili sliĉno naokolo izvedenih trakastih temelja i temeljnih stopa.82 1. Ms = 80 do 100 KN/m².00 0.00 0.71 0.00 0 422. okana elektroinstalacija. okana naplatnih kućica.057. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. armirano-betonskog instalacionog kanala izmeĊu kontrole naplate i naplatnih kućica. temelja vanjskih blokova.00 3 105. instalacionog kanala. Beton projektiranog sastava klase C16/20.536.48 59.570. a dubina iznosi 60 cm. temenja blokova i raznih okana.10.82 1. m³ m² kom 22 72 5 480. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou. razastiranje i planiranje ispod temeljnih stopa.536.00 0 19. a) beton b) dašĉana oplata c) oplata ĉašica Sitnozrnati beton za zalijevanje C25/30 Dobava i ugradba betona nakon ugradnje ĉeliĉnih stupova nadstrešnice parkirališta sa sitnozrnatim betonom klase C25/30.33 105.26 75.22 961.266. kom 6 422.00 0 422.835.72 376.56 4. ispod temelja ĉeliĉne nadstrešnice klase C12/15 debljine d = 10 cm.835.00 0. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. te nasipavanje. Sloj ĉistoće Dobava i ugradba fino drobljenog kamenog materijala ili šljunka (sloj ĉistoće).28 0.00 19.00 6 422.92 98348485.72 376.26 75. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. m³ 3 105.00 0 105.00 0.00 0 0 0 480.05 422. Obraĉun po komadu ugraĊenog betona u ĉašice.82 0.00 50 19.28 0.71 317.33 II.40 480.22 0.82 0.22 961.40 3. okana odvodnje i ostalih raznih okana.00 0.05 2. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju debljine 10 cm. trakastih temelja i greda (ukljuĉivo zatrpavanje eventualnog produbljenja ispod temelja).

48 59. te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorniĉkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom.682. savijanje.26 1.44 440. Nosive i pregradne zidove takoĊer je potrevno povezati preklapanjem opeke. izrada i postava betonskog ţeljeza prema Izvedbenom projektu armature. Pokretna ĉeliĉna skela Dobava.00 0 0. te otprema pokretne ĉeliĉno-drvene skele za bravarske i soboslikarsko .10. Armatura mora biti ĉista od hrĊe i svih masnoća. a visine 40 cm i to cca 10 cm ispod gornje kote kolnika.5 m¹.00 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Beton oko ĉeliĉnog stupa C25/30 Dobava i ugradba betona.59 58.26 0. u zaštitni dio oko ĉeliĉnog stupa nakon izvedenog zalijevanja.00 0. UKUPNO TESARSKI RADOVI: 0. Obraĉun po kom izvedene skele.80 5. TESARSKI RADOVI OPĆENITO: Oplata svih betonskih i armirano-betonskih elemenata ukljuĉena je u jediniĉne cijenu istih i prikazana kroz betonske i armiranobetonske radove. kom 1 440.44 0.00 0 1600 0.59 58.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. god.00 1.00 6.777. Visina skele iznosi cca 4.00 0 0 44. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: 0.896.00 0 0 480. Zaštitni blok je tlocrtnih dimenzija 40×40 cm. b) mreţasta armatura MAG-500 UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 4.2008.00 32.00 0. Armatura je iskazana u posebnoj stavci.90 582. transporte.30 44.liĉilaĉke radove.682. ZIDARSKI RADOVI OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal.028.ms_office Strana: 68.00 6. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika.20 1. od 16.40 1.00 0. a) beton b) glatka oplata Armatura Dobava. alat. sidra. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ravnanje. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova.00 0. Ostali zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom.80 480. kg kg 1600 6.81 0. Odnosi se na rad u visokim prostorima (ĉeliĉna nadstrešnica).44 III.201.44 0.00 0.00 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 32.59 58. 445. izrada i demontaţa skele nakon dovršenja svih radova.00 0 0. 45212-400-4474/2008.00 0 0.00 10 10 44. 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente.201.24 445.59 58.5 30 480.00 0.44 440.00 0. razne zaštite i sl.26 1.40 1. m³ m² 2.[219] .00 1.44 440.00 0.00 0 0 0.00 0. 440.00 0.00 0 440.00 0. Obraĉun po kg ugraĊene armature.24 IV.5 30 480.90 582. 10.81 II. rad.00 0.81 0.896.65 0. sati sati 10 10 44. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.48 59.00 1 440.00 0.xls.48 59.48 59. Beton projektiranog sastava.00 2. klase C25/30.20 1. sjeĉenje.00 0.24 0.00 6. Izvodi se u glatkoj ĉetverostranoj oplati.26 0.81 0.00 0 0.00 10.44 440.00 0. obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu. Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete.777.44 IV.65 III.00 0.30 98348485.24 0.028.

Opšav na sudaru maske i gornjeg pokrovnog lima Dobava materijala i izvedba opšava na sudaru maske i gornjeg pokrovnog lima na ĉeliĉnoj nadstrešnici.50 98348485. dobava osnovnog i spojnog materijala.50 3. m² 135 236. Krov se izvodi kao jednostrešni u blagom nagibu od cca 6° stupnjeva.50 227.2008. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno.00 0 0. Lim je ĉeliĉni pocinĉani i plastificirani ravni lim. plastificiranog lima debljine 0. Lim se odgovarajućim inox vijcima. kao i sav ostali pripadajući alat.00 0 0. U limu maske treba ostaviti otvore za dinamiĉku hignalizaciju oko koje treba napraviti opĉav.50 7. Pocinĉani lim se meĊusobno spaja lemljenjem.941. UgraĊuje se na potkonstrukciju vijĉanjem. kao i sav originalni spojni i potrošni materijal.10.00 0 227. Sve limarske izraĊevine izvode se od ĉeliĉnog pocinĉanog lima debljine 0. plastificiranog. Razvijena širina lima iznosi cca 30 cm.00 0. Na ĉeliĉnu podkonstrukciju nalijepiti bitumeniziranu samoljepivu traku za odvajanje lima i ĉelika.8 mm i visine profilacije cca 55 mm.45 95.8 mm. a plastificirani lim nerĊajućim vijcima i zakovicama.00 0. Maska je na boĉnim stranicama konstantne visine.ms_office Strana: 69.60 31. transport i montaţa na gradilištu.50 0.00 0.00 0.50 7.50 86.00 0 0. sa plastiĉnom podloškom.00 1. a vidljivi opšavi i maske su od pocinĉanog.941. Obraĉun po m² izvedenog opšava. od 16.xls.[219] . sav spojni i vezni materijal. spone za vezu s donjom konstrukcijom kao i krovne ljepenke na dodirnim mjestima s ostalim materijalima.630. Debljina lima iznosi 0. Opšav vanjske vertikalne maske Dobava materijala i izrada obostranog opšava vanjske vertikalne maske. UGOVORNI TROŠKOVNIK br.60 31.00 2. prilagodba sljemenjacima i uvalama.45 95. god.90 955.00 236.55 3.00 0.45 95. m¹ m¹ 42 10 86.60 0.8 mm Obraĉun po m² izvedenog pokrova. radne skele.00 31 227.00 0 0.50 0.00 0 236.00 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere KROVOPOKRIVAĈKI RADOVI OPĆENITO Pokrivanje kompletnog krova ĉeliĉne nadstrešnica pokrovom od ĉeliĉnog. Upotrijebiti ravni ĉeliĉni pocinĉani i plastificirani lim boje i debljine kao pokrov. Redni broj V.45 95.052. bitumenizirane samoljepive spuţvaste trake na mjestima dodira ili sudara s drugim materijalom. skela. profiliranog debljine 0.630.55 0. Kvaliteta lima prema naprijed navedenom opisu. Pokrov od lima a) lim debljine 0.00 0. Obraĉun po m² izraĊenog krova.00 0.60 0.052.55 0.00 0.55 3. Lim je tvorniĉki pocinĉan i plastificiran s obje strane. Boju lima odrediti će projektant iz vaţećih RAL boja. m² 31 227. svi transporti i sl. Obraĉun po m¹ izraĊenog opšava. ĉeliĉnog.00 0 0 86.8 mm. izrada u radionici. fiksiraju na donji ĉeliĉni UPE 160 profil pomoću 4 samobušeća i samourezujuća vijka. a) horizontalni opšav b) opšav po kosini Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.90 955. 45212-400-4474/2008.00 42 10 86.00 135 236. U cijeni: uzimanje mjera na licu mjesta.8 mm. U jediniĉnu cijenu ulazi dobava i postava lima.

ĉišćenje od hrĊe pjeskarenjem. Sva montaţa na gradilištu obavlja se pomoću vijaka.075. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sav rad.33 32.495. 0.00 0 0.30 89. Upotrijebiti ravni plastificirani aluminijski lim boje i debljine 0. IzvoĊaĉ radova je duţan obaviti izmjeru izvedenih temeljnih ĉaša prije poĉetka radova. III.062.00 0 0. Stupovi ĉine kut od 87°.3×10 mm. Montaţa se obavlja prema montaţnom projektu.45 4.00 0. osnovni i spojni materijal.40 48.30 48.02 0. koju je duţan izraditi izvoĊaĉ ĉeliĉne konstrukcije. Oslanja se na stupove od ĉeliĉnih cijevi promjera 168.075.00 0 0. UKUPNO KROVOPOKRIVAĈKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 4. 45212-400-4474/2008. god.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.2008.8 mm.00 0.00 0. detaljima.40 48.ms_office Strana: 70. Preko ĉvornih ploĉa na stupove se oslanjaju glavni rešetkasti nosaĉi koji nose sekundarne nosaĉe .00 98348485. 4. te revidentu na reviziju prije poĉetka izvoĊenja radova. Razvijena širina lima iznosi cca 30 cm.ĉeliĉne rešetke. te dvokratnu antikorozivnu zaštitu bojom na bazi epoksida.835.00 0.45 0.00 0 86. II.00 0.00 0. izradu radioniĉke dokumentacije. B. Ĉeliĉna nadstrešnica je projektirana s jednostrešnim padom.10.45 V.00 0.028.495. V.45 0.075. te montaţu svih konstruktivnih elemenata na licu mjesta.682.00 0.00 52 86.00 0 0.30 48. uputama statiĉara i prema radioniĉkoj dokumentaciji. Za pokrov se koristi ĉeliĉni pocinĉani i profilirani plastificirani lim.44 1.00 0.835. ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI TESARSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: 6.xls.00 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0.00 0. m¹ 52 86.00 0.00 0.00 0.44 1. statiĉkom raĉunu i uputama projektanta.65 440. Obraĉun po m¹ izraĊenog opšava.062.00 0.[219] .682. Oko ĉeliĉne nadstrešnice je maska obuĉena sa obojenim limom. od 16.00 0.02 OBRTNIĈKI RADOVI ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA NADSTREŠNICA OPĆENITO: Ĉeliĉna konstrukcija se izvodi prema priloţenim shemama.00 6. IV.075.30 86.00 0.028. Kompletnu radioniĉku dokumentaciju za ĉeliĉnu nadstrešnicu duţan je napraviti izvoditelj radova i dostaviti je projektantu na ovjeru.30 89.33 32. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Opšav na sudaru maske i donjeg limenog podgleda Dobava materijala i izvedba opšava na sudaru maske i donjeg limenog podgleda na ĉeliĉnoj nadstrešnici. A.00 0. alat.65 440.00 0. Ĉeliĉna konstrukcija se izvodi iznad parkirališta cestarinskog prolaza. transport.30 REKAPITULACIJA I. VI.

doprema na gradilište i montaţa kompletne ĉeliĉne konstrukcije za nadstrešnicu izraĊene od ĉelika kvalitete ST37.00 0. kg 550 16. a meĊusobno su povezani vertikalama od plosnog ĉelika na razmaku cca 60 do 70 cm.656.56 96. izrada.ms_office Strana: 71.56 0. glavnih nosaĉa od kvadratnog profila 120×80×5 mm.6 mm i priĉvršćuje se varenjem na roţenicu UPE 100 na razmaku od 60 do 70 cm.56 1. Visina nosaĉa maske je 430 mm.00 0 16. roţenica UPE 100. Sve ostalo prema opisu iz stavke 19. Pravokutni profili 50×30 mm dolaze po horizontali gore i dolje. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Ĉeliĉna konstrukcija nadstrešnice Dobava materijala.108. god.56 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. od 16. Radioniĉku dokumentaciju duţan je izraditi izvoditelj radova.00 0.56 9.56 0.00 16.2008.048.. izrada i montaţa nosaĉa maske nadstrešnice od pravokutnih profila 50×30×2.9 mm. LIMARSKI RADOVI 98348485.00 550 16. 45212-400-4474/2008.00 2..00 VII. odnosno 180 mm. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti osnovni i spojni materijal. kg 5800 16. odnosno prema shemama i detaljima.00 100 16.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.812. Ĉeliĉnu konstrukciju izvesti u skladu s projektom i statiĉkim raĉunom.00 106. Svi spojevi na ĉeliĉnoj konstrukciji su putem varenja i pocinĉanih vijaka s maticama. Obraĉun po kg izraĊene konstrukcije.6×2. odnosno prema shemama i detaljima. Vertikalna maska nadstrešnice Dobava materijala. Obraĉun po kg izraĊene konstrukcije. 1. izrada i montaţa potkonstrukcije za horizontalni ţlijeb. te sa vjetrovnim spregovima od ĉelika promjera 16 mm.[219] . ĉišćenje od hrĊe pjeskarenjem.00 0 16.10. kg 100 16.56 0.00 5800 16. Za priĉvršćenje na ĉeliĉnu konstrukciju na istom razmaku dolaze gore i dolje dodatni nastavci od plosnog ĉelika duţine 120 mm.56 0. te ju dostaviti na odobrenje projektantu.56 9. Sve ostalo prema opisu iz stavke 19. te ugradbu ĉeliĉnih stupova u već pripremljene temeljne ĉašice koje je izvoditelj radova duţan prethodno geodetski prekontrolirati.00 16.048.00 0 16.56 0.656.xls.00 3. UKUPNO ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.108.00 106. Ĉeliĉna konstrukcija nadstrešnice je izraĊena od stupova promjera 101. Podkonstrukcija je izraĊena od kvadratnog profila 20×20×2. dvokratnu antikorozivnu zaštitu bojom na bazi epoksida.56 VI.56 96. Obraĉun po kg izraĊene konstrukcije. Podkonstrukcija za horizontalni ţljeb Dobava materijala. s pojaĉanjima od plosnog ĉelika debljine 16 mm.00 16.6 mm i plosnog ĉelika 50×10 mm.812.

45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere OPĆENITO: Svi limeni opšavi. promjenjive visine. horizontalni i vertikalni oluci i sliĉno izvode se od ĉeliĉnog pocinĉanog plastificiranog ravnog lima debljine 0.55 86.45 764.00 26 86. od 16. m¹ kom 8 2 95.90 0. i na objektu kontrole naplate na 1 mjestu. izradu i postavu spona na zabatnim opšavima. LabuĊi vrat je razvijene duţine 50 cm.00 0. Obraĉun po m¹ stvarno izvedenog ţlijeba i komadu labuĊeg vrata i donje mandţete. m¹ kom 26 2 400.70 98348485. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu spoja na donju lijevanoţeljeznu cijev.90 95.45 0.00 0 0.55 86.00 0 86.[219] . izrada mandţete.00 26 2 400.40 172.00 0 0 95. skelu. transport i montaţu na gradilištu.00 1.2008. Sve se izraĊuje od ravnog obojenog lima kao pokrov objekta. izradu u radionici.45 764.90 10.8 mm.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.45 0. a boje je kao i krov. Snjegobran u popreĉnom presjeku ima oblik cijevi i izraĊen je od ĉeliĉne pocinĉane plastificirane cijevi promjera 40mm.70 86. Obraĉun po m¹ stvarno ugraĊenog snjegobrana. 45212-400-4474/2008. Zajedno sa ţlijebom izvesti i opšav sa unutarnje strane maske u limu kao i završni pokrov. a na direktnom spoju s drugom vrstom lima ili metalom treba umetnuti bitumeniziranu spuţvastu samoljepivu mekanu traku.90 3.410. nosaĉe horizontalnih i vertikalnih oluka.40 163.45 2.00 0.ms_office Strana: 72. Obraĉun po m¹ stvarno izraĊenog ţlijeba i komadu rukavca.00 0.00 0 0 400.00 0. m¹ 26 86.45 0.247. Sve vertikale dolaze sa jedne strane. prikljuĉak vertikalnih oluka u lijevano-ţeljezne cijevi.247. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu donjeg rukavca promjera 10 cm i duţine 30 cm. Vertikalni ţlijeb dolazi na objektu ĉeliĉna nadstrešnica na 2 mjesta. god. straţnja strana objekta kontrole naplate.40 81.90 10. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.40 81. b) labuĊi vrat 50 cm Snjegobran Izrada i montaţa snjegobrana na krovu objekta. Zajedno sa ţlijebom izvodi se podvlaĉenje lima pod pokrovni lima sa obe strane limom cca 50 cm duboko.80 400.00 0 0.55 86.40 172.xls. upotrebu krana.00 0.40 81. te izradu labuĊeg vrata i spoj na rukavac horizontalnog ţlijeba. Horizontalni sanduĉasti ţljeb Izrada i ugradba horizontalnog sanduĉastog ţlijeba širine š = 26 cm od ĉeliĉnog pocinĉanog i plastificiranog lima debljine 0.40 81. Ukupna razvijena širina lima iznosi cca 160 cm.80 2.90 0. Isto tako u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu i postavu trake od krovne ljepenke na svim dodirnim mjestima lima s betonom ili drugim materijalom. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu materijala.45 2.00 0. tako da se dobije pad ţlijeba prema ispustima od cca 1%. a) aluminijski ţlijeb b) rukavac Vertikalni ţljeb promjera 10 cm Izrada i ugradba vertikalnog ţlijeba krovne vode promjera 10 cm. spojeve horizontalnih i vertikalnih ţlijebova. Duţina snjegobrana je jednaka duţini objekta. Ispod lima potrebno je postaviti bitumeniziranu samoljepivu spuţvastu traku.40 163. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.410.00 0. Priĉvršćenje za krov se obavlja s vijcima sa specijalnim kapama za istaku na limu. tj.55 86.7 mm.45 0.10.00 8 2 95.

20 7.00 0 0. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal.759.00 0.812. razne zaštite i sl.759.00 0.00 54.80 54. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama.02 0. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika.098. m² 3 54.759. B. ČELIČNA KONSTRUKCIJA NADSTREŠNICA VII.00 0. trostruki premaz epoksidnom bojom.60 0.20 SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI VIII.261.261.60 7.833.80 127. LIMARSKI RADOVI VIII.20 3. UGOVORNI TROŠKOVNIK br.812.24 0.60 0.895.20 3. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: 0. Izvodi se u visini cca 50 cm.00 30 30 44. GRAĐEVINSKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI NADSTREŠNICA PARKIRALIŠTA UKUPNO: 89.00 0.02 127.00 Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 13. UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI: m² 130 54. god.xls.00 0 0.00 13.00 0 0 44.747. Obraĉun prema m² obojene površine.59 58.70 1.00 0. 106.20 7.00 0 54.759. sidra.00 0 54.00 216. 5. 45212-400-4474/2008.02 NAPLATNE KUĆICE GRAĐEVINSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal.00 Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0. 1. alat.337. transporte.00 0.80 7.00 1.90 44.59 58. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti.895.261. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere UKUPNO LIMARSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena 13.833. Redni broj VII.00 13.00 89. 163.00 130 54.[219] .062.59 58. kitanje i brušenje eventualnih neravnina.24 1. 1.00 0.00 0. Doplata za dodatno bojenje crne bravarije Doplata za dvokratno dodatno bojenje podnoţja stupova ĉeliĉne konstrukcije nadstrešnice sa crnom bojom otpornom na atmosferilije. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje kućica.00 0.062.00 3 54.00 0.00 0.60 7.80 127.00 0.00 REKAPITULACIJA A.00 0. Bojenje crne bravarije Bojenje crne bravarije i ĉeliĉne konstrukcije bojama na bazi epoksida. zaštitu ostalih površina od prljanja. A.20 Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 0.60 VIII.00 0. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer.10.00 0.60 0.24 0.80 7.24 I.261.00 216.747. 4.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. I.80 REKAPITULACIJA VI.90 98348485.00 0. NepredviĊeni zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom.02 127. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije.60 0.60 163.2008. SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: B.00 0.084.337.833.00 2. od 16.00 0.ms_office Strana: 73.00 0.59 58.084.098.00 0. sati sati 30 30 44. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine.833. rad.00 0. Obraĉun po m² obojene površine.70 1. sol i gorivo.00 0.00 106.

50 II.00 0.00 0.00 0 0. Naplatna kućica treba biti izvedena od aluminijskih tvorniĉki plastificiranih profila kao SCHUECO INTERNATIONAL tip ROYAL HI 75 ili odgovarajući.866.00 0. 45212-400-4474/2008.00 0. NAPLATNA KUĆICA OPĆENITO Izrada. vodilice.00 7 409.866. ĉišćenje od hrĊe pjeskarenjem. Pune stijene su obostrano obloţene aluminijskim obojenim limom debljine 1.084. transport na gradilište. god. 7 409. te antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida.00 0. 0. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: 3.50 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 0. transport na mjesto ugradbe i montaţa naplatne kućice veliĉine 330×230 cm i visine 306 cm kao i vel.xls. leţajevi i sl.50 0. Nosaĉ naplatne kućice je izgraĊen od dva uzduţna HEA 120 profila duţine 290 cm i dva popreĉna HEA 120 profila duţine 210 cm. kom Obraĉun po komadu izraĊenog okvira nosaĉa naplatne kućice.00 0. Prije ugradbe bravariju je potrebno dobro oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i odmastiti.00 98348485.00 0 0. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-CRNA BRAVARIJA: 0. II.00 0 0.90 3.0 mm.[219] .866.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. A.00 0.00 1. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti izradu u radionici. od 16. B. Sve izvesti prema Izvedbenom projektu.2008.50 409. trebaju biti izraĊeni sa maksimalnom preciznošću. a svi spojevi su izvedeni putem varenja.50 2.00 Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 3.00 0 0. Naplatnu kućicu treba izvesti kao montaţni kiosk i treba je u radionici kompletirati (sve osim poda i stropa) i takvu dopremiti na gradilište.50 III.866.10.00 0. Na slobodnim krajevima je priĉvršćena ploĉevina dimenzija 20×15 cm debljine 8 mm sa po ĉetiri rupe promjera 15 mm za priĉvršćenje konstrrukcije u betonske stijenke okna naplatne kućice. dvostruki antikorozivni premaz i montaţu na gradilištu.084. U tu svrhu na kućici treba izvesti 4 pomoćna montaţna nosaĉa za prijenos kućice putem dizalice.084.90 3.90 REKAPITULACIJA I.084. Svi okviri imaju ugraĊene pracne za usidrenje. Finalizacija je obavezno "PLASTIFIKACIJA". te kompletan spojni i ostali pribor.50 2.00 0 409. Ĉeliĉni okvir nosaĉa naplatne kućice Izrada i doprema na gradilište i ugradba ĉeliĉnog okvira nosaĉa naplatne kućice.00 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. kućice 330/180 visine 306 cm.50 2.00 0.. 2. Svi pokretni dijelovi.90 OBRTNIĈKI RADOVI BRAVARSKI RADOVI CRNA BRAVARIJA OPĆENITO: Crna bravarija izraĊena je od NP i HOP vuĉenih profila.00 Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.ms_office Strana: 74.

Stijena stropa izraĊena od panela sastavljenog od slijedeĉih slojeva: s donje strane obojeni aluminijski lim 2 mm (obojen podgled). izrada radioniĉkih nacrta.57 4.REFLEKTIRAJUĆE i u boji po izboru projektanta. Ugradba metalnim tiplima za vijke promjera 20 mm.00 0 0.40 19.[219] . a vodilice trebaju biti od alu profila sa ĉetkom i valjĉićima za lakše kretanje stakala.00 0. metalizirano .00 220 19.00 0 19. ustakljenje. transport. Za nosivu konstrukciju kućice priĉvršćene su ploĉice sa ovalnim rupama promjera 16 mm. kao i brtvljenje dvokomponentnim trajno elastiĉnim kitom izmeĊu kućice i armirano-betonskog postolja. Na svim dodirnim mjestima ĉelika s pocinĉanim profilima obavezno postaviti samoljepivu bitumeniziranu spuţvastu traku.00 0 0.00 0. transport na gradilište.00 0.ms_office Strana: 75. Naplatni šalter izvesti od aluminijskih profila (klizni podizni šalter) ostakljen izo staklom (2-dijelno) s bravicom za zakljuĉavanje. Sve ostalo prema dogovoru s projektantom i nadzornim inţenjerom. Gazište je podna obloga – vodootporna drvena ljepljena kriţna ploĉa debljine 24 mm. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. ugradbu na armiranobetonsko postolje putem metalnih tipli i vijaka. antikorozivna zaštita vrućim cinĉanjem i montaţa ĉeliĉnog okvira donjeg veliĉine 330×2. 45212-400-4474/2008.305.2008. Vijci ugraĊeni fiksno u temelj kontrolne kućice. toplinske izolacije od kamene vune kao Tervol KP80 ili odgovarajuće debljine 80 mm. god. od 16. Obraĉun po kg konstrukcije. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0. Staklo treba biti kaljeno.00 0.pod od kaširane kamene vune 6 cm s PVC folijom 0. Sva ustakljenja su od "IZO" dvostrukog kaljenog stakla 6+6 mm.00 0. Nakon ugradbe postavlja se izolacija .00 0.00 0 0. Spušteni strop je raster od PVC rastera maksimalne veliĉine oka 15×15 mm. Sva pokretna krila (prozore i vrata) opremiti gumenim brtvama tako da u zatvorenom poloţaju budu nepropusna na kišu i vjetar.xls. parne brane kao stopair.00 0 0. Specifikacija dolje navedenog materijala odnosi se na 1 kućicu TIP A Donji ĉeliĉni okvir 330×230 cm Dobava.00 0. antikorozivnu zaštitu i liĉenje ĉeliĉne konstrukcije. kg 220 19. transport na gradilište. te podešavanje vrata i prozora nakon ugradbe. Pune stijene izolirane su panelom (kamena vuna) debljine 35 mm.2 mm na plastificirani aluminijski lim 2 mm.00 0 0. montaţu u radionici i na gradilištu. Okov mora biti pripadajuĉi za aluminijske profile.57 0. uskladištenje.00 1.57 0. zraĉni prostor i pocinĉani lim 1.0 mm.30 cm. dobavu obojenih elemenata. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Sav spojni materijal (vijci i sl.) mora biti izraĊen od materijala otpornog na koroziju.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.10. prvoklasni okov.00 0.305.00 0.00 0 0. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad.40 98348485. Ĉeliĉni okvir kućice izvesti od kutnog ĉelika L 80×80×8 mm i kvadratnog presjeka 30×50×3 mm.57 4. Ukupna visina poda je 6 cm. izrada.00 0. orjentacione teţine cca 220 kg.00 0. osnovni i spojni materijal. prema tehniĉkom opisu i prema priloţenim nacrtima i detaljima.

58 5. Obraĉun po komadu konstrukcije.79 5.4.648.90 19.[219] .448. Obraĉun po komadu konstrukcije.795.257.79 0.05 3.00 0 2. Odnosi se na poziciju 2.79 8. Iznad je otklopno krilo 158×72 cm.795.795.19 0. od 16. m¹ 11.296. Obraĉun po komadu konstrukcije.648.19 11.5.257. kom 1 998. kom 1 11.046. Ispod okna je puni parapet visine 78 cm.79 5. antikorozivna zaštita vrućim cinĉanjem i montaţa ĉeliĉnog vertikalnog okvira (10 kom) duţine 280 cm i teţine cca 250 kg.795.387.046.00 0 124.85 0. Obraĉun po m¹ punog pojasa.19 7.50 3. izrada.00 0 998.57 4.57 3.00 170 19.591. Visina je 45 cm.57 0.00 1 998.37 8.32×162 cm.00 1 4.648.257.82 998.94 0.00 1 11.00 0 11.6 124. Odnosi se na poziciju 1.94 1.10 6.046.257.58 2.99 0. Aluminijska puna kutna stijena Isto kao stavka 7.57 0.05 3.99 0.795. Gornji izolirani puni pojas Gornji puni pojas izoliran kao parapet.046.648.. izrada.00 2 1.19 0. kom 2 1. god.00 0 19.00 0 1.892.57 3. kom 1 4. Opremljena sa "STOP" aparatima i rukohvatima.79 0. kg 250 19.57 4.10 1. Odnosi se na poziciju 6. Aluminijska stijena 40×281 cm Ustakljena aluminijska 1-dijelna fiksna stijena s punim parapetom veliĉine 40×281 cm (staklo 32×162). Aluminijska fiksna kutna stijena 40×281 cm Ustakljena aluminijska 1-dijelna fiksna kutna stijena s punim parapetom veliĉine 40×281 cm.57 0.257..94 9.99 4.00 0 19. 45212-400-4474/2008.82 0.046.00 0 4. Aluminijska stijena sa šalterom Ustakljena aluminijska 4-dijelna stijena sa "ŠALTER" oknom i s punim parapetom. Obraĉun po komadu pokrova.326.591.00 3 2.648.99 4.50 19.795. Pokrov od aluminijskog lima 266×166 cm Pokrov kućice je od obojenog aluminijskog lima tlocrtne veliĉine 266×166 cm.00 250 19.85 0. samo puna stijena.26 124.82 998.94 1. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Ĉeliĉni vertikalni okvir duţine 280 cm Dobava. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.57 0.00 2 2.79 8.19 11.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.85 1.648. Obraĉun po komadu konstrukcije.046.99 4.795. Odnosi se na poziciju 9.387.257. kom 1 1.82 98348485.448. Aluminijska puna stijena Isto kao stavka 4. Obraĉun po kg konstrukcije.892.326. Obraĉun po komadu konstrukcije.05 0. Konstrukcija je lagana od limenih "Z" profila.ms_office Strana: 76. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 2. Aluminijska ustakljena 1-krila vrata 75×281 cm Ustakljena aluminijska 1-krilna vrata svijetle veliĉine 75×281 cm.648.94 1. kom 3 2. Odnosi se na poziciju 7.85 1.00 1 1. Na stijeni je mali posmiĉni šalter veliĉine 45×79 cm ugraĊen u okno veliĉine 90×79 cm. transport na gradilište.00 0 2.94 0.26 11. antikorozivna zaštita vrućim cinĉanjem i montaţa ĉeliĉnog okvira gornjeg veliĉine 330×2.79 0. Odnosi se na poziciju 3.82 998. Obraĉun po kg konstrukcije. Staklo Runut = 28 .648.90 4. Gornji ĉeliĉni obvir 330×230 cm Dobava. Obraĉun po komadu konstrukcije.2008.6 124.648.648.19 11. kom 2 2.82 0. samo puna stijena.99 10.795.00 0 1. transport na gradilište.05 0.296.00 11.xls.37 2.30 cm i teţine cca 170 kg. kg 170 19.10.79 0.

15 59.235.[219] .00 0 289.00 100 289.134. te izrada 2 kom poklopaca 60×60 cm.39 2. 28.47 7 59.024.00 11. UKUPNO ZA 7 NAPLATNIH KUĆICA: kom ZAŠTITA OD SUNCA Aluminijske pomiĉne lamele na prozorima Dobava i montaţa unutarnjih aluminijskih obojenih pomiĉnih lamela s moguĉnošću podizanja i spuštanja.235. m¹ 11.38 IV. Obraĉun po komadu kućice.81 0. Pod kućice veliĉine 220×330 cm Pod kućice izraĊen od toplinske izolacije od kamene vune kao TERVOL TPT60 ili odgovarajuća debljine 6 cm.15 59.863.00 1 3. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.86 0. Obraĉun po komadu kućice.10.00 V.00 0. Donji puni pojas Donji puni pojas izoliran kao parapet.796.34 16.1 314.81 2.00 7.39 0. gornjeg pocinĉanog lima debljine 1.00 0 1.47 59.00 0 314. gornju masku i uzice za podizanje.15 0.15 941.47 415.863.39 2.81 2.38 0.134.47 m² 100 289. Gotovi pod od linoleuma 3 mm Završni gotov pod od linoleuma kao DLW 3 mm ili odgovarajući sa kutnim profilom na sudaru sa stijenom.86 1.00 0.00 0. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav osnovni i spojni materijal.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.863.00 0. Obraĉun po komadu poda.399.134. IV. te pomoćne konstrukcije od kvadratnih profila presjeka 30×50×3 mm.00 28.024. Spusteni strop od obojenih lamela Spušteni strop od obojenih PVC lamela s rasterom veliĉine 15×15 mm.1 314.399.2008. od 16.024. Veliĉina poda je 220×330 cm. Visina je 13 cm i sa oblogom visine 8 cm.399.86 1. 45212-400-4474/2008.00 0.399.863.00 1 2. U cijeni izrada okvira i poklopca u podu svijetle veliĉine 40×40 cm. UKUPNO ZA 1 (JEDNU) KUĆICU TIP A: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 12.024.938.47 0 59.863. Veliĉina spuštenog stropa je 220×320 cm.024. kom 1 3.68 0. Obraĉun po m² stvarno montiranih lamela.863.5 mm.024.39 2.15 0.47 415. kom 1 2.134.00 0 2.81 0.34 81. UKUPNO RADOVI NA ZAŠTITI OD SUNCA: 7 59. Toplinska izolacija kom 1 1.68 3.00 1 1.68 3. Obraĉun po m² poda.134. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Toplinska izolacija kamenom vunom kao TERVOL KP80 ili odgovarajuća debljine 8 cm s parnom branom kao Stopair i podgledom od obojenog aluminijskog lima debljine 2 mm tlocrtne veliĉine 220×330 cm. Vrstu i boju pomiĉnih aluminijskih lemela odreĊuje projektant.29 III. m² 7.134.38 0.796. parne brane kao Stopair ili odgovarajuće debljine 0. Aluminijske lamele dolaze na prozore. donjeg aluminijskog lima debljine 2 mm.68 14.938.15 941.xls. Obraĉun po m¹ pojasa.39 0.86 1.2 mm.38 28. te s kutnim limom na sudaru sa stijenom.00 0.399.6 81. SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI 98348485.39 15. god.ms_office Strana: 77.86 13. 1.6 81.399.00 289.00 0 3.86 0.29 314.938.68 3.68 0.00 0 81.00 28.938.

09 6.00 0.00 20 1.40 7.00 0. UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.52 98348485.19 457.938.438.39 0.09 0.00 1 1.00 0.521.00 7.90 454. OPREMA CESTARINSKOG PROLAZA Kancelarijski stol 160×80 cm Izrada i dobava.921.10.00 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Bojenje crne bravarije Bojenje crne bravarije i ĉeliĉne konstrukcije bojama na bazi epoksida.043.19 REKAPITULACIJA A. zaštitu ostalih površina od prljanja.90 454.40 7.729.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.521.084. Obraĉun po komadu stola.043.[219] .00 2. Sve prema shemi i opisu projektanta.521. Obraĉun po komadu stola.00 0. od 16.866.00 3.40 1a.29 28.521. III.00 0.52 0. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti.084.043. V. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije.40 454.00 0. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer. B.92 38.92 0.00 0.00 0 1.39 7.00 0. Obraĉun prema m² obojene površine.00 0.50 415.00 0.19 0. kitanje i brušenje eventualnih neravnina. 100×60 cm. Materijal za izradu stola je iveral 30 mm u boji jasena.40 454. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama.938. 45212-400-4474/2008. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal.644.92 38.00 60 117.00 0.00 0.39 V. Kancelarijski stol 100×60 cm Kao st.796.52 1. trostruki premaz epoksidnom bojom.921. GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: SVEUKUPNO: 3.521.ms_office Strana: 78.729. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine.39 0. IV.00 7. B.921.40 117. kom 1 1.50 415. 1. 1.92 0.438. m² 60 117.644.52 1. 7. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.921.00 0.00 0 1.043. samo vel.52 0.29 28.866.40 REKAPITULACIJA II. god.644.00 0 117.52 1. kom 20 1.40 1.00 0.796.521.043.xls.00 0.2008. BRAVARSKI RADOVI NAPLATNA KUĆICA ZAŠTITA OD SUNCA SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: 2.644.043.19 457. svi rubovi ABS traka. te montaţa kancelarijskog stola veliĉine 160×80 cm sa pripadajućim ormarićem koji se sastoji od tri ladice i umetka za pisaći pribor veliĉine 60×80 cm.

gornji dio naslona je fleksibilan i omogućava razgibavanje tijela i kad je stolac u zakoĉenom poloţaju. Materijal i završna obrada: Stolac je presvuĉen u visokokvalitetnu tkaninu KING koja se odlikuje visokom otpornosću na habanje i ima svojstvo negorivostim.00 0.020.2008. regulacija visine stolca se izvodi pneumatiski pritiskom na ruĉicu mehanizma.ms_office Strana: 79. Dimenzije: L = 55 cm. boja prema izboru projektanta. TENSION CONTROL koji sluţi za prilagoĊavanje optpora mehanizma tjelesnoj teţini korisnika. Radna stolica za naplatnu kućicu Dobava radne stolice za naplatne kućice kao Tapo ERGONOMIC SOLUTION SERIES VAL ili odgovarajuće. Mehanizam: DUET MULTIBLOCK koji je konstruiran tako da omogućava opciju slobodnog ljuljanja stolca i na taj naĉin potiĉe korisnika na tzv.22 0. Kotaĉi: Kotaĉi ovisno o vrsti podloge. 100% POLIESTHER. ali isto tako ima mogućnost fiksiranja u 6 razliĉitih pozicija.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. dinamiĉko sjedenje. 0. s lijeve i desne strane se nalaze ruĉkice koje su izvedene tako da se moţe izvoditi regulacija stolca.10. mehanizam: DUET MULTIBLOCK .20 1. ali isto tako ima mogućnost fiksiranja u 6 razliĉitih pozicija. radna fotelja FV N D5 RO. god.00 0 0. od 16.020.xls.00 0 0.00 0 1.020. H = 72-80 cm. takoĊer ima tzv. Rukonasloni: Rukonasloni stolca su izraĊeni od visokokvalitetnog integralnog poliuretana i sluţe za potporu ruku tijekom rada na raĉunalu.00 0.S.202.00 0. Radna fotelja FV N D5 RO.020. te integriran antischoik sustav koji sprjeĉava naglo udaranje naslona stolca u leĊa korisnika. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 2. Baza stolca: Baza stolca je izraĊena od savijenih ĉeliĉnih cijevi u obliku petokrake zvijezde na ĉijim se završecima nalaze utori za kotaĉiće ili fiksne stopice.22 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Radna fotelja Dobava radne stolice kao Tapo ERGONOMIC SOLUTION SERIES VAL ili odgovarajuće.22 10.00 0.202. Rukonasloni: Rukonasloni stolca su izraĊeni od visokokvalitetnog integralnog poliuretana i sluţe za potporu ruku tijekom rada na raĉunalu.22 10. unutarnja konstrukciju ĉini ĉeliĉna ţiĉana jezgra koja je prelivena hladnoljevanom poliuretanskom pjenom optimalne tvroće koja se odlikuje visokom otpornošću na deformaciju oblika.00 0. D = 52 cm.00 0 0.00 0 0. Naslon i sjedište: Nasloni sjedište stolca su ergonomski oblikovani i izraĊeni iz jednog dijela. završna obrada baze je krom. dinamiĉko sjedenje. regulacija visine stolca se izvodi pneumatiski pritiskom na ruĉicu mehanizma. te integriran antischoik sustav koji sprjeĉava naglo udaranje naslona stolca u leĊa korisnika.00 98348485.00 10 1. 45212-400-4474/2008. s lijeve i desne strane se nalaze ruĉkice koje su izvedene tako da se moţe izvoditi regulacija stolca. sastav je TREVIRA C. takoĊer ima tzv.00 kom 10 1. Obraĉun po komadu radne fotelje.00 0. 0.20 3.koji je konstruiran tako da omogućava opciju slobodnog ljuljanja stolca i na taj naĉin potiĉe korisnika na tzv. TENSION CONTROL koji sluţi za prilagoĊavanje optpora mehanizma tjelesnoj teţini korisnika.[219] .

Materijal i završna obrada: Stolac je presvuĉen u visokokvalitetnu tkaninu KING koja se odlikuje visokom otpornosću na habanje i ima svojstvo negorivostim.96 0. Dimenzije: L = 55 cm.00 1 13.00 0 1.54 1. Baza stolca: Baza stolca je izraĊena od savijenih ĉeliĉnih cijevi u obliku petokrake zvijezde na ĉijim se završecima nalaze utori za kotaĉiće ili fiksne stopice.609.60 0. crnoj ili sivoj obradi. 5.00 2 960.296. 7.00 0 13. Sjedalo i naslon stolca izraĊeni od polipropilena (PVC) crne.00 1 1. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Naslon i sjedište: Nasloni sjedište stolca su ergonomski oblikovani i izraĊeni iz jednog dijela.44 3.041.041.341.2008.04 5a.S.33 13.921.22 7.33 13. 45212-400-4474/2008.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.60 9. Obraĉun po komadu stola. kom 14 235. Obraĉun po komadu stolca.5 elemenata×60 cm. zidni ormarić . Baza stolca izraĊena od ĉeliĉnih cijevi kruţnog profila (4 noge).xls. Kuhinja Izrada.60 9. dobava i montaţa kuhinjskih elemenata i to: 1. 2.00 0 9.020. god. Obraĉun po komadu stola. jednodjelni sudoper sa slavinom za toplu i hladnu vodu. boja prema izboru projektanta. Obraĉun po komadu blagajne. završna obrada baze je krom. 3.020.341.33 13.00 1 9.33 0. H = 72-80 cm.04 0. ugradbeni friţider veliĉine 60×180 od 210 l.020. tapecirani u dekorativnu tkaninu iz štof karte (po izboru projektanta). završno obraĊena u krom. 6.141. Stol za blagovaonicu 180×80 cm Dobava i postava stola za blagovanje veliĉine 180×80 cm. komplet 1 13.00 0 1.141. Veliĉina sigurnosne blagajne je 140×120×120 cm.04 1. ugradbeni elektriĉni štednjak veliĉine 40×60 cm. 5.44 0. Sigurnosna blagajna Dobava i postava sigurnosne blagajne za ĉuvanje priruĉnih blagajni za novac sa 2 kljuĉa.00 14 235.041.96 1.609. 100% POLIESTHER.16 7.92 960.341. kom 1 1.33 0.296.04 1.60 9.341.04 0.22 7. radna ploha veliĉine 240×60 cm.609.341. ormarić sa radnom plohom i ladicama veliĉine 60×60.92 6. samo vel.041.00 7 1.16 235.020.54 4. od 16. gornji dio naslona je fleksibilan i omogućava razgibavanje tijela i kad je stolac u zakoĉenom poloţaju. D = 52.60 98348485.10. unutarnja konstrukciju ĉini ĉerliĉna ţiĉana jezgra koja je prelivena hladnoljevanom poliuretanskom pjenom optimalne tvroće koja se odlikuje visokom otpornošću na deformaciju oblika.22 0. Kotaĉi: stopice. Stol za blagovaonicu 120×60 cm Isto kao st. 4.96 0. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena kom 7 1.609. kom 1 9.ms_office Strana: 80.33 5.00 0 235. Obraĉun po izvedenom kompletu kuhinje. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.22 0.921.04 1.041.60 0.96 1.44 0. Stolice za blagovaonicu Dobava stolica kao Tapo sa naslonom za potrebe blagovanja. Obraĉun po komadu radne stolice.609. ormarić veliĉine 60×60 cm za smještaj otpada. na završecima se nalaze gumeni ĉepovi za zaštitu poda.44 3.341. kom 2 960.[219] . sastav je TREVIRA C.00 0 960.041. 120×60 cm.609. sive i bordo boje.

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Obraĉun po komadu ormara. boja po izboru projektanta.52 13. Obraĉun po komadu.96 960. unutra polica i šipka za vješalice.00 3 480. materijal je iveral 18 mm u boji jasena.48 0. Kancelarijska stolica na kotaĉima Dobava stolica kancelarijskih ili sliĉnih bez rukonaslona na kotaĉiće s automatom za podizanje.00 0 360. dvokrilna vrata sa bravicom. svi rubovi kantirani ABS trakom.523. sokl.60 98348485.68 706. kom 16 360.36 3. Oglasna ploĉa 60×30 cm Dobava i postava oglasnih ploĉa u naplatnim kućicama veliĉine 60×30 cm.841.84 0.76 360.48 1. Obraĉun po komadu oglasne ploĉe.00 0 1.921.041.921.00 0 3. Materijal je iveral 18 mm u bijeloj boji. svi rubovi kantirani su sa ABS trakom. Obraĉun po komadu ormara.921.52 3. Radni stol 150×70 cm Izrada. Obraĉun po komadu ormara. visine 78 cm. doprema i montaţa radnog stola prema opisu iz pozicije 1 dimenzija 150×70.10.52 3.571.00 0 960. Obraĉun po komadu stolice Vješalice za odjeću Dobava metalnih vješalica za odjeću.00 0 706.84 0.523. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.ms_office Strana: 81.441.00 5 1.04 18.00 2 960.571.96 0.761.921.52 3. dvokrilna vrata sa bravicom. kom 18 1. Arhivski ormar 70×45×180 cm Dobava i postava drvenih arhiviskih ormara veliĉine 70×45×180 cm.523.76 18.441. 45212-400-4474/2008. kom 1 3. jednokrilna vrata sa bravicom.52 1. sve prema nacrtu i dogovoru sa projektantom.00 1 3.765. Oglasna ploĉa 120×120 cm Dobava i postava oglasne ploĉe veliĉine 120×120 cm. Radni pult u prostoriji pretplate 262×50 cm Izrada.776.00 0 1.761.00 0 480.00 0 960. doprema i montaţa pulta.00 18 1. kom 10 360.841.96 960.92 0.523.52 0.738.96 11.808.00 16 360. kom 4 1.36 0.761.841.041.48 1.80 1.36 3.96 0.841.xls.92 7. kom 3 480.00 10 360.921.68 1.80 17.72 1.00 0 1. kom 28 1. Obraĉun po komadu radnog pulta.687.04 18.68 9.96 0. kom 5 1. Okvir je metalni.738.00 0 1.31 19.808.776.92 7.04 0. dim.92 0. sokl. Gornja ploha presvuĉena ultrapasom. Obraĉun po komadu ormara.041.60 360. Mogućnost spajanja i po vertikali.52 0.92 10. 140×55×180 cm. visine 78 cm. Sve prema nacrtu i dogovoru sa projektantom.96 1.36 0.36 5.00 4 1. Obraĉun po komadu stola. kom 1 960. kom 28 706.765. materijal je iveral 18 mm u boji jasena.96 1.31 19.603.00 28 1.44 12.72 15. Aparat za pitku vodu Dobava i postava aparat za pitku vodu u objektu kontrole naplate. god. Sve prema shemi projektanta.96 960.041.48 0.31 0. Kancelarijski ormar sa policama 110×55×180 cm Dobava i postava drvenih kancelarijskih ormara sa policama veliĉine 110×55×180 cm.36 0.76 0.84 51.44 480.523.00 28 706.36 0.76 8. sa pripadajućim ormarićem ispod pulta. od 16. radna ploha je panel ploĉa s rubom od tvrdog drva.76 0.76 8.523.603.921.68 14.[219] .84 51. unutra police.2008.31 0. Obraĉun po komadu aparata. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Drveni garderobni ormar 35×55×140 cm Dobava i postava drvenih garderobnih ormara veliĉine 35×55×140 cm. Obraĉun po komadu oglasne ploĉe. dvokrilna vrata sa bravicom.36 5.52 16. veliĉine 262×50 cm.00 1 960.04 0. za svaku kancelariju.761.92 960. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 8. kom 2 960. Drveni ormar za spremišta Drveni ormar za spremišta na katu.96 0.687. unutra police.00 0 360. svi rubovi kantirani sa ABS trakom.

00 0.070.14 700.444.00 0.09 210. 5.00 Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 210.70 37.599.21 952.789. Obraĉun po m³ stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta.13 INSTALACIJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZEMLJANI RADOVI Strojni iskop rova Strojni iskop rova za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih instalacija u zemlji III kategorije.60 2.38 1.074.00 0 11. a onda materijalom od iskopa i to u slojevima od 30 cm sa nabijanjem ruĉnim nabijaĉem Obraĉun po m³ ugraĊenog i zbijenog materijala.80 m¹.00 0.23 13.762.60 23.00 0. Ruĉno zatrpavanje Ruĉno zatrpavanje rovova nakon montaţe i ispitivanja cjevovoda.10 4.13 0.85 11.00 0.22 8.38 1.00 0.00 2. Padove izvesti prema kotama iz nacrta.31 Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.60 m¹ u objektu. god.32 3.055.00 0.26 10.00 85 11.10.21 952.23 13.ms_office Strana: 82. m³ 85 11.50 96. Zemlju odbacivati 1 m¹ od ruba rova.424.02 457. 2.5 m¹ izvan objekta.40 27. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Rov je širine 0. OBJEKT KONTROLE NAPLATE INSTALACIONI KANALI. INSTALACIJA VODOVODA 98348485. 4.50 6. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere UKUPNO OPREMA ČCP-a: Jedinična cijena Ukupna cijena 210.01 216.85 5. BLOKOVI I BETONSKI KOLNIK ČELIČNA NADSTREŠNICA NADSTREŠNICA PARKIRALIŠTA NAPLATNE KUĆICE OPREMA CESTARINSKOG PROLAZA UKUPNO GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI ZA ČCP MRACLIN: 2.40 4.23 0.10 0.324. 700.32 3.26 0.00 0 27. m³ 45 96. doprema i ugradba pijeska Nabava.823.26 0. od 16.00 480 27.25 2. a prosjeĉne dubine 0. 1.00 0.314.00 0 23.314.22 0.314.444.22 8.31 8.599.10 0. 1. kom 5 140.14 0.314.00 Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.00 380 23. m³ 480 27.21 0.14 0. Zemlju odbacivati 1 m¹ od rova.00 0.859.10 4.930.00 0.70 37. s pravilnim odsjecanjem stranica i planiranjem dna.20 59.31 GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI ZA ČCP MRACLIN 1. 2. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: m³ 380 23. m³ 170 59.22 0.070.946.789.2008.930.31 8.00 45 96.946.074.895.00 0 96. s utovarom i istovarom Obraĉun po m³ prevezenog materijala mjereno u sraslom stanju.729.00 0 59.424.xls. Obraĉun po m³ stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta. a do 1.00 5 140.20 3.00 0 140. 1. Obraĉun po komadu bušotine. Nabava.00 0.00 0.02 457.00 170 59.00 0. Temelj debljine 60 do 80 cm.23 0. 45212-400-4474/2008. 3.859.324. doprema i ugradba pijeska za posteljicu debljine 10 cm u rovovima za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih cijevi Obraĉun po m³ ugraĊenog i zbijenog materijala.26 10.729.14 1. 6. Bušenje temelja Bušenje temelja graĊevine za prolaz instalacija vodovoda i kanalizacije.762. najprije slojem pijeska.823.[219] .00 0. a sve prema nacrtima.09 210.01 216. Odvoz viška zemlje Odvoz viška zemlje od iskopa rovova kamionom na planirani deponij.00 0. Ruĉni iskop rova Ruĉni iskop rova za u zemlji III i IV kategorije za kanalizaciona reviziona okna i sabirnu jamu s pravilnim odsjecanjem stranica.25 140.895.21 0.055.

00 0.65 58. doprema i ugradba mjedenog sigurnosnog ventila Nabava.00 0 112.00 0.88 57. s kromiranom kapom i rozetom.65 58.00 36 24 90 48 96. Cijevi koje se montiraju u zidne usjeke.sa kolom kom DN 20 .06 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Nabava.ms_office Strana: 83.25 48. Nabava. doprema i ugradba polietilenskih vodovodnih cijevi Nabava.10 76.88 57.00 104.25 0.46 51.00 0.05 416.189.91 0. doprema i ugradba ĉeliĉnih pocinĉanih cijevi Nabava.60 1.10 45. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih ventila.60 350.67 64.268.05 0.2008. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal komplet Obraĉun po kompletu stvarno ugraĊenog prelaznog komada.00 2.00 0 0 73.00 5.00 0 12. doprema i ugradba protoĉnih mjedenih ventila Nabava.76 205.06 0.46 6.00 0.00 4 4 6 4 20 104.25 48.40 2. kom DN 20 DN 15 kom Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.88 57.40 182.81 0.82 4. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih ventila.82 112.81 0.46 58. kom DN 32 Nabava.459.25 48. god.91 0.00 0 0 0 0 0 104. Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih pocinĉanih cijevi m¹ – ø 32 mm – ø 25 mm m¹ – ø 20 mm m¹ – ø 15 mm m¹ Nabava.66 47.40 182.66 47. 30 12. 2 112.06 98348485. doprema i ugradnja prelaznog komada Nabava.00 2 112.00 0. doprema i ugradba ĉeliĉnih pocinĉanih cijevi sa svim fitinzima. od 16.845. doprema i ugradba mjedenog sigurnosnog ventila na oprugu.06 73.sa kolom DN 20 .00 1 1 73.2 m¹ na posteljicu od pijeska debljine cca 10 cm. Cijevi se polaţu u teren na dubinu cca 1.268. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.46 51.46 0.76 205. doprema i ugradnja prelaznog komada PE ø 40/DN 32 u kompletu sa elektrospojnicom PE ø 40. doprema i ugradba slobodno protoĉnih mjedenih ventila koji se ugraĊuju ispred svakog izljevnog mjesta.00 0.00 0 58.00 96.67 64.06 73.67 64.60 350.46 0.30 3.00 30 12.30 12. – PE ø 40 m¹ Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih cijevi Nabava. 36 24 90 48 96.25 3.91 225.00 0.25 48. doprema i ugradba mjedenog nepovratnog ventila Nabava.189.00 0.10.[219] .91 225. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih ventila. za tlak P=6.46 58. te izradom zidnih usjeka. 4 4 6 4 20 104.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. doprema i ugradba plastiĉnih polietilenskih vodovodnih cijevi za radni u kompletu sa fazonskim i prelaznim komadima.46 58. fazonskim komadima i brtvenim materijalom.10 45. 45212-400-4474/2008.06 73.10 76.0 bar.40 2. izoliraju se filcom.podţbukni sa kapom kom DN 15 .46 51.66 47.10 76.10 45. Cijevi za toplu vodu izoliraju se kao i cijevi za hladnu vodu samo sa dva namotaja filca.12 5.00 0.12 5.05 0.25 3.00 961.00 0.00 961. sa unutarnjim navojem koji se ugraĊuje na bojler.podţbukni sa kapom kom DN 15 . Cijevi koje se polaţu u zemlju.65 58. kom DN 32 .60 1.00 0.00 0. Cijevi voĊene vidljivo izolirati izolacijom debljine 19 mm klase B1 i obloţiti sa aluminijskim limom.kutni sa kapom kom Nabava. 1 1 73.65 58.00 0 0 0 0 96.67 64.66 47. doprema i ugradba mjedenog nepovratnog ventila sa obostranim unutarnjim navojem koji se ugraĊuje prije spoja cijevi na bojler.xls. 1 58.46 51.81 384.00 0.00 1 58.459.00 0. Komplet sa izolacijom obujmicama i sitnim mateijalom. izoliraju se DEKORADAL trakama.88 57.81 384.67 64.00 0.25 0.10 45.67 64.845.05 416.10 76.00 0.

Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih vratašca. koncentracije 10 g Cl/m³ vode u instalaciji.04 0.24 19.23 0. INSTALACIJA VODOVODA UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 7.00 0 36.242.242. Ispitivanje se vrši bez montiranih armatura. 1. cjevovod dezinficirati vodenom otopinom klora.242.342.23 36.[219] .666.40 9.65 8.ms_office Strana: 84.12 0. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po kompletu stvarno izraĊenog prikljuĉka. Obraĉun po kompletu postavljenog ureĊaja.80 1.12 0.23 0.3.24 120. Izvedba prikljuĉaka na predviĊenI elektriĉnI bojler Izvedba prikljuĉaka na predviĊenI elektriĉni bojler za sanitarnu potrošnu toplu vodu. Nabava. U sklopu ureĊaja predviĊen je i elektro upravljaĉki ormarić.04 0. komplet 1 36. komplet 1 45. doprema i montaţa slavine sa holenderom Nabava. m¹ 228 4.00 1 36. UreĊaj je monolitne izvedbe s jednim spremnikom izraĊenim tehnikom rotacionog lijeva polietilena volumena 6000 litara s lijevano ţeljeznim poklopcima klase B.00 0 36.666.23 36.00 0 120.80 0. 15×15 cm s okvirom.242.666.666.242.-83 i prema zahtjevina N. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Nabava.80 1. Ispitivanje instalacije na nepropusnost Ispitivanje instalacije na nepropusnost pod tlakom od 12 bara u trajanju od 12 sati. ţeljezni X-komad dimenzije DN 80/DN 25.666.76 2. 45212-400-4474/2008.00 1 45.12 240.242.65 45.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. komplet 1 2. u zasunskom oknu. kom 1 36.094. lij.24 0.xls. s prethodnim i naknadnim ispiranjem instalacije uz protok vode jednak peterostrukom obujmu vode u instalaciji.24 2. komplet 2 120. Krajevi cijevi zatvaraju se ĉepovima.00 0.00 0 2.04 10.12 240.76 3. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal Obraĉun po kompletu stvarno ugraĊenih slavina.10. Radi na principu SBR (Sequencial Batch Reactor) biološkog tretmana otpadnih voda.24 0.00 1 36.666.80 0. doprema i montaţa slavine sa holenderom dimenzije DN 20 za prikljuĉak crijeva za polijevanje. Izrada prikljuĉka vodovoda Izrada prikljuĉka vodovoda na postojeću prirubnicu dimenzije DN 80 mm.2008.23 98348485.24 11.04 36.65 0.N.40 4.40/99 zadovoljava propisane uvjete.24 19.00 2 120. UreĊaj je odobren pod brojem DIBt Z-55.65 45.24 2.00 228 4.23 36.04 36. kompaktan ureĊaj za proĉišćavanje sanitarno-fekalnih otpadnih voda za 6 ES što uz ekvivalent stanovnika 3 iznosi 18 osobA.342.00 0 4. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal Obraĉun po kompletu.094. doprema i ugradba limenih kromiranih vratašca Nabava. 2. Obraĉun po metru stvarno ispitane instalacije. doprema i ugradba limenih kromiranih vratašca vel. INSTALACIJA KANALIZACIJE UreĊaj za biološko proĉišćavanje UreĊaj za biološko proĉišćavanje sanitarnih otpadnih voda INNO-CLEAN EW8.00 0 45.00 1 2. Nakon izvršene uspješne tlaĉne probe i ugradbe armatura kompletan.00 0.04 36.65 45. od 16. Montiraju se kod glavnog ventila na ulazu u objekt. god.65 0. opremljen je kompresorom (zraĉnom pumpom) i potpuno automatskom upravljaĉkom jedinicom.

68 128. omjera 1: 2.82 12.61 14.20 224.93 26.02 88. doprema i ugradba polipropilenskih kanalizacionih cijevi i fazonskih komada na kolĉak tipa STILLO .60 221. – ø 100/h=400 mm – ø 70/h=400 mm Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 2.00 0 0 224.20 120.[219] . Brtvljenje izvesti gumenim prstenima.doprema i ugradnja odzraĉnih nastavaka od bakrenih cijevi dimenzije: Obraĉun po metru stvarno ugraĊenih odzraĉnih nastavaka. sa svim potrebnim priborom.00 0. Debljina stijenke i dna je 20 cm.93 26.60 4.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.22 200.00 0.00 120 80 30 120 221. Poklopac veliĉine 60×60 cm.10 480.00 0.48 2.22 200.96 2. Obraĉun po komadu stvarno izraĊenih revizionih okna. doprema i ugradnja odzraĉnih nastavaka Nabava. Poklopac i penjalice premazati resitolom.00 0.962. m¹ m¹ m¹ kom 10 10 50 250 20.40 7. a) cijevi – ø 100 mm – ø 70 mm – ø 50 mm b) fazonski komadi Nabava.00 0.01 9. 100×60 vel.00 0.50 3. kom kom 2 3 2.00 0. Brtvljenje izvesti gumenim prstenima.82 12.602.89 77.61 14. Fazonske komade obraĉunati kao duţni metar cijevi.41 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 1 1 224.00 0.00 0.111.00 0.925.00 0 0 0 0 221.16 5.50 3. Penjalice od betonskog ţeljeza ø 18 mm.00 0.162.962. sa svim potrebnim priborom.471.602. kom kom 1 1 224.ms_office Strana: 85.00 0 0 2.02 88.20 2. Na dnu obavezno izvesti kinetu. postavljanje i skidanje oplate.82 12.40 15.10 480. 60×60 Nabava.40 7.61 14.486. od 16. doprema i ugradba kanalizacionih PVC cijevi klase SN8 za vanjsku i temeljnu kanalizaciju i fazonskih komada sa spajanjem na kolĉak.16 5.00 10 10 50 250 20.330.61 14.89 77.522.82 12.330. doprema i ugradba poliprop.50 20.111.22 200. vel. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Izrada vanjskog revizionog okna Izrada vanjskog revizionog okna za kanalizaciju s poklopcem.22 200. a dubine prema nacrtu. iznutra glazirane cementnim mortom.00 0.96 2.20 98348485.16 0.02 88.PP HT sa apsorpcijom zvuka.48 3. Obraĉun po metru stvarno ugraĊenih kanalizacionih cijevi.96 2.68 128.00 0 0 0 0 20.486.20 120.20 0.2008.50 5. 45212-400-4474/2008. a) cijevi – ø 300 mm – ø 150 mm – ø 100 mm b) fazonski komadi Nabava.162.41 0.22 200. Obraĉun po metru stvarno ugraĊenih PVC cijevi.89 77.471. Na mjestima ulaza i izlaza cijevi iz okna ugraditi plastiĉne komade iz tvrdog PVC-a sa gumenom brtvom. god.00 2 3 2.01 9.93 0.162.00 0.00 0. Sve prema nacrtu.68 128.16 0. doprema i ugradba kanalizacionih PVC cijevi Nabava.40 15.962.162. Fazonske komade obraĉunati kao duţni metar cijevi.93 0.00 0.68 128.20 2.89 77.20 224.22 200.02 88. od nabijenog vodonepropusnog betona marke C 16/20.00 0. Ukljuĉivo sav materijal.92 6.92 6.20 224.01 9.20 0.962.xls.522.41 208.10. Poklopci na reprezentativnim površinama moraju biti Elkington Gatic sa gornje strane obraĊeni kao pod oko njih.925.41 208. kanalizacionih cijevi Nabava.96 2.01 9. m¹ m¹ m¹ kom 120 80 30 120 221.

560×475 mm.330.00 300 16.00 0 46.00 0.00 120. materijal za sidrenje i sva potrebna graĊevinska pripomoć komplet Obraĉun po kompletu stvarno izraĊene temeljne ploĉe. sa kromiranom stojećum jednoruĉnom mješalicom i kromiranim sifonom.00 3.806. kom 6 464. 1. 3 120.601.601.16 2.00 0. izvedba betonskih ispusnih glava Nabava materijala.601.12 360.48 2. montaţnog zidnog bloka sa vodokotlićem.36 10. SANITARNI UREĐAJI I PRIBOR Konzolni WC Nabava.484.00 0 0 2.46 0. isplavnom cijevi i maskom i plastiĉne daske s poklopcem. 2 1 2.45 418.2008.00 0 2.33 9.xls. Keramiĉki zidni umivaonik Nabava. drvena oplata.162.45 0. od 16.601.162.00 0.00 0. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog WC-a.00 8.80 2.12 0. doprema i ugradnja zidnih kromiranih vratašca Nabava. dim.45 0. ukljuĉivo sav potreban materijal i sva potrebna graĊevinska pripomoć Obraĉun po komadu izvedenih betonskih ispusnih glava. ukljuĉivo sav potreban materijal i sva potrebna graĊevinska pripomoć kom Obraĉun po komadu izvedbe spoja.00 9 46.20×1. kom 4 2.02 4.786.242. izvedba betonskih ispusnih glava sa ţabljim poklopcima.162. za pristup do cijevnih ĉistaća na kanalizacionim vertikalama Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih zidnih kromiranih kom vratašca.80 4. doprema i ugradnja zidnih kromiranih vratašca. Izvedba spoja instalacije oborinske kanalizacije Izvedba spoja instalacije oborinske kanalizacije na predviĊena okna na vanjskoj kanalizaciji. doprema materijala i izgradnja ab temeljne ploĉe Nabava. a sve po DIN-u 4033 m¹ Obraĉun po metru ispitivanja kanalizacijske instalacije. vel.46 0.00 4 54.00 0 464.45 0.32 2.76 464. ukljuĉivo sav potreban montaţni materjal Obraĉn po komadu stvarno izvedenog zidnog umivaonika.330.242. ukljuĉivo armatura.24 2.00 0 54. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Nabava.321. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog zaokretnog podnog kom sifona.00 120.330.00 2 1 2.00 6 464. doprema materijala i izgradnja armirano betonske temeljne ploĉe izraĊene od betona C 16/20 za sidrenje ureĊaja za biološko proĉišćavanje sanitarnih otpadnih voda.601.12 360.48 2.16 0.12 0. INSTALACIJA KANALIZACIJE UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 6.46 2. doprema i ugradba konzolnog WC-a koji se sastoji od konzolne WC školjke. god.16 4.02 4.33 0. doprema i ugradba zaokretnog podnog sifona sa maskom od inoxa. 9 46.00 3 120.16 11.76 98348485.399.242. doprema i ugradba zaokretnog podnog sifona Nabava. Nabava materijala.399.601.45 418.02 0.162.[219] .45 217.33 0.24 2. doprema i ugradba keramiĉkog zidnog umivaonika. kom DN 300 DN 150 kom Nabava.484.00 0.00 0.00 2.33 9.45 217.00 1 2.162.45 0.321.16 0. vel. 2.80 54.05 46.50 m¹. 300 16.00 0 120.24 2. 4 54.786. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.242. Nabava.16 4. 150×150 mm.10.24 2. 45212-400-4474/2008. statiĉkim vodenim pretlakom od 500 mbara u trajanju od 30 min.162.40 m¹ i debljine 0. Ploĉa je veliĉine 3. sa prikljuĉcima ø 50 mm..46 2.00 0 2.806.32 2. 200×200 mm Ispitivanje kompletne kanalizacijske instalacije Ispitivanje kompletne kanalizacijske instalacije na nepropusnost.00 16.36 120.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 4 2.ms_office Strana: 86.330.02 0.00 0 16.80 7.05 9. 1 2.

60 600. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog bojlera.02 98348485.16 0.162.00 3 2.00 1 600.xls.96 960.2 bara DN 32.17 0. Zidna kromirana slavina Nabava.17 0.05 104.162.066. s brušenim rubovima te svim sitnim montaţnim materijalom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊemog ogledala.00 0 2.13 768.198. 800×800 mm Elektriĉni bojler V=100 litara Nabava.00 6 168. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene slavine. doprema i montaţa stojeće kromirane jednoruĉne mješalice za sudoper.00 0 168.05 0.[219] .02 11.00 0 168.10 52. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Stojeći keramiĉki pisoar Nabava. NP 10 (sa dva rezervna filtera).00 0 300. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 3.162. kom 6 300.30 1.009.00 2 2.60 600.06 0.00 0 128.00 1 960.17 1. Elektriĉni bojler V=10 litara Nabava.00 0 52.17 1. Drţaĉ za toaletni papir Nabava.60 0.13 768. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal.18 4. kom 1 960.00 2 52.96 6.96 960. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog drţaĉa.46 0.324. kom 6 128.46 7. kom 1 304. doprema i ugradba zidnog ogledala dimenzija 600×400 mm.162.00 1 464.16 4.066. Stojeća kromirana jednoruĉna mješalica Nabava.60 0.00 0 960.46 464.324.00 6 168.009. kom 6 168.066. doprema i ugradnja elektriĉnog bojlera sadrţaja V=10 litara (za ugradnju ispod sudopera) u kompletu sa sigurnosnim ventilom na oprugu za tlak pmax=6.02 168.46 464.30 1.801. doprema i ugradnja posude za tekući sapun. Filter za vodu Nabava. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog etaţera.60 8.30 0. od 16.06 6. debljine 4 mm. kom 2 2. doprema i ugradnja etaţera.00 0 304.198.30 304.009.ms_office Strana: 87. doprema i ugradba finog filtera za vodu do 30º C iz mesinga finoće 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.066.00 0 600.10 9.30 0.17 1. Zidno ogledalo Nabava.32 2.009.96 0. Za ispiranje ugraditi infracrveni senzor sa automatikom za ispiranje.2008.00 1 304.46 0. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog bojlera.05 0.78 12. doprema i ugradnja keramiĉke tuš kade sa kromiranom zidnom jednoruĉnom mješalicom sa šipkom i tušem i sa kromiranom odvodnom armaturom. doprema i ugradba stojećeg keramiĉkog pisoara sa kromiranom dovodnom i odvodnom armaturom.32 5. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene mješalice.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.16 0.13 0. doprema i ugradba drţaĉa za toaletni papir.00 0 2.13 0.05 104. kom 1 600.0 bara.60 600.96 0.30 304.30 304.96 960. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene posude za tekući sapun.46 464.06 0. kom 3 2.16 4.00 0 464. god.05 mm. Obraĉun po komadu ugraĊenog fitlera za vodu.30 0. doprema i ugradnja zidne kromirane slavine sa holederom. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene tuš kade.10.17 1.18 2.17 0. 45212-400-4474/2008. Etaţer Nabava. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal.78 128.00 6 300.30 10. s padom tlaka kod ĉistog filtera 0. Keramiĉka tuš kada Nabava. kom 2 52.801.80 13. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog pisoara. Posuda za tekući sapun Nabava.06 6. kom 1 464.30 0.00 6 128. kom 6 168.0 bara.02 168.80 300. doprema i ugradnja elektriĉnog bojlera sadrţaja V=100 litara u kompletu sa sigurnosnim ventilom na oprugu za tlak pmax=6.17 0. vel.

05 0. 45212-400-4474/2008.05 2.02 4. slijedećih karakteristika: – G=4.466.85 m³/h – H=4.674.00 0.399.802. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.026.00 50 48. 2.80 43.80 43.00 0 200.026.72 REKAPITULACIJA 1. S-50 kg – na kolicima S-9 kg S-6 kg SANITARNI UREĐAJI I PRIBOR UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 14.20 0. sati 50 48. ukljuĉivo kontrola preljeva Obraĉun po stvarno izvršenim satima regulacije protoka vode.00 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 1 4.675.35 0.45 43.35 4.05 2.58 4.802.026.605.605.364.45 43.53 STROJARSKE INSTALACIJE GRIJANJE I HLAĐENJE Elektriĉni kotao Elektriĉni toplovodni kotao tolinskog uĉina Q=40 kW u kompletu sa kotlovskom automatikom i svim porebnim priborom komplet Obraĉun po kompletu stvarno ugraĊenog el.00 0.80 392. 5.80 392.00 0.53 0. god.00 0 4.76 120.20 15. 3.39 352. kotla.95 2.50 48.00 0.580.337.00 37.00 0.00 0.00 0.580.35 5.76 120.580.00 0 2.39 352.02 0.364.00 0 0 0 2.961.342.580.00 0 9.026.342.052.20 1.58 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Nabava.58 98348485.00 0. Cirkulaciona pumpa Cirkulaciona pumpa elektronskog tipa kruga centralnog grijanja.00 1 4.00 2 5 7 2.052.33 0.00 2 2. Sklop automatske regulacije Sklop automatske regulacije renomiranog proizvoĊaĉa koji se sastoji od regulacionog ureĊaja i slijedećih elemenata: – regulacioni ureĊaj sa tjednim programom i uklopnim satom – troputni miješajući ventil DN 32 – elektromotorni pogon regulacionog ureĊaja – osjetnik polaznog voda – vanjski osjetnik – daljinski upravljaĉ sa sobnim osjetnikom komplet Obraĉun po komadu postavljenog sistema 2 9.00 4 96.466. 1.10.675.402.00 6 200.02 4.00 0 96.580.33 18.946. 2 2.402.00 0.201. Regulacija protoka vode Regulacija protoka vode na svim ispusnim ventilima i mješalicama. 1.33 18. doprema i ugradba drţaća za papirnate ruĉnike. 3. Nabava protupoţarnih aparata Nabava.[219] .00 0.58 4.35 0. od 16. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal drţaća za papirnate ruĉnike Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene ĉetke.66 2.802.580.72 2.802.39 352.674. 4. kom 4 96.00 0.72 221.xls.10 0.5 mVS – N=250 W kom Obraĉun po kom stvarno ugraĊene cirkulacione pumpe.60 1.10 384.95 2.40 96.05 0. ZEMLJANI RADOVI INSTALACIJA VODOVODA INSTALACIJA KANALIZACIJE SANITARNI UREĐAJI I PRIBOR INSTALACIJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE UKUPNO: 37. slijedećih veliĉina: Obraĉun po komadu stvarno postavljenog protupoţarnog aparata.961.20 1.04 3.00 0.02 0. Ĉetka za WC sa drţaĉem Nabava.25 19.675.00 0.80 392.25 19.201. doprema i ugradba ĉetke za WC sa drţaĉem.20 200.72 221. doprema i postavljanje protupoţarnih aparata na suhi prah.33 0. 2.10 384.2008.66 9.04 2.337. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog drţaĉa.80 392. Drţać za papirnate ruĉnike kom 6 200.00 2 9.50 17.58 4.946.20 0.ms_office Strana: 88.675.10 0.337.00 0.40 16.00 0 48.60 1.399.39 352. kom kom kom 2 5 7 2.337.58 0.

00 21 3. 21 3.43 0. zatvorena membranska ekspanziona posuda i sigurnosni ventil na oprugu). sa potrebnom automatikom i zidnim termostatom.49 518.40 38.10.00 0 33.26 3.20 3.321. pmax = 3.416.49 0. Radijatrski ovijesi i priĉvršĉeni materijal Radijatorski ovijesi i priĉvršĉeni materijal za navedeni tip radijatora Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih ovijesa.31 0.63 0. Ventilatorski konvektori Ventilatorski konvektori za ĉetverocijevni sistem.416.904.94 13.49 0.20 3.00 0 4.904. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Zatvorena membranska ekspanziona posuda Zatvorena membranska ekspanziona posuda.00 0 0 3.26 0.78 98348485. kom – konzola – priĉvrsnica kom Radijatorski ventil Radijatorski ventil. sa antivibratorima. 1 140.00 96.00 0.43 78.20 3.26 3. za pripremu hladne vode temperatura tw=7/12°C.2008. u kompletu sa hidrauliĉkim modulom (cirkulaciona pumpe.00 0.904.49 518. za parapetnu ugradnju sa maskom (za objekt kontrole naplate). sa potrebnom automatikom i zidnim termostatom.904. 12 12 3. Radijatorske redukcije i ĉepovi Radijatorske redukcije i ĉepovi u kompletu sa brtvama.45 31.63 0.40 3. toplinskog uĉina cca q=144 w/ĉlanku.94 6. sa svim potrebnim senzorima.xls.452. sa troputnim motornim ventilima na strani tople i hladne vode. sa termostatskom glavom.491.63 201.00 kW (kod sednje brzine) kom Obraĉun po komadu ugraĊenog ventilatorskog konvektora. rashladnog uĉina Qhl = 57. 45212-400-4474/2008.491.43 78.00 1 308.00 0 4. Rashladni agregat Rashladni agregat sa dva kruga hlaĊenja (sa dva kompresora).15 4. za toplu vodu temperatura tw=80/60°C.31 0.00 0.20 0.167.49 0.45 0.40 38.94 140. bafer.00 54 63.94 86.31 5.491. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.20 38.452.ms_office Strana: 89.00 7 4.00 1 140.0 bar kom Obraĉun po komadu ugraĊenog sigurnosnog ventila.45 31.49 0.43 78.00 0 78. Aluminijski lijevani radijatori Aluminijski lijevani radijatori SOLAR-600.491.00 0 63.00 6 33.29 9.49 73.904. god. Sigurnosni ventil Sigurnosni ventil na oprugu za toplu vodu.00 0 140.00 96. dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog ventila.04 63. opremljen sa svim potrebnim mjernim.00 0 86.43 0.20 0.167.26 0.94 140. kom DN 15 Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 4.00 6 86.94 0.[219] .78 33.49 73.31 308.00 11. sa potrebnom automatikom.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0.00 0 308. od 16.43 7.00 kW (kod srednje brzine) Qhl =2. volumena V = 50 litara kom Obraĉun po komadu. 1 308. 7 4. i za temperaturu prostorije tp=20°C članaka Obraĉun po stvarno ugraĊenom broju ĉlanaka. regulacijskim i komplet sigurnosnim ureĊajima. slijedećih dimenzija DN 25 kom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih redukcija.00 0 3.452.50 kW (kod sednje brzine) kom Obraĉun po komadu ugraĊenog ventilatorskog konvektora.0 kW. slijedećih veliĉina: Qgr =2. dimenzije Obraĉun po kom stvarno ugraĊene prigušnice.63 201.04 10.904. 6 33.29 3.00 4. slijedećih veliĉina: Qgr = 4. 1 78.20 38.94 0. 6 86.321. za parapetnu ugradnju sa maskom (za naplatne kuĉice).31 308.00 kW (kod srednje brzine) Qhl = 5.20 3.31 308. dimenzije DN 25. kom DN 15 Radijatorska prigušnica Radijatorska prigušnica. sa troputnim motornim ventilima na strani tople i hladne vode.45 0.00 24 4.00 12 12 3. Ventilatorski konvektori Ventilatorski konvektori za ĉetverocijevni sistem.15 8. 54 63.94 140. 24 4.00 1 78.40 12.452.

21 140.00 0 0 0 0 0 244.00 0 384.64 19.14 87.13 0.04 31.00 0 0 38.86 229.00 0.973.00 20 28.04 31.72 329.29 61.00 1 1 2 2 8 244.34 212.44 374.14 87.51 80.23 164.66 40.34 212.928.38 2.00 0.00 56 34. DN 10 Kuglasta slavina Mjedena poniklana kuglasta slavina za hladnu i toplu vodu sa obostranim unutarnjim navojem.00 0.00 0.43 0.12 440. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Radijatorska poniklana slavina za praţnjenje u kompletu sa ĉepom dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene slavine.28 384.522.00 0. kom kom 56 56 38.396. slijedećih diemnzija Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene slavine.44 2.00 0.00 0 0 0 0 0 271.51 80.61 0.28 21. za prikljuĉenje ventilatorskih konvektora na instalaciju tople i hladne vode.34 212.96 318.00 0.96 318.10.23 329.24 188.13 271.03 0.43 2. slijedećih diemnzija Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene slavine.[219] .43 1. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.396. DN 15 Odzraĉni pipac Odzraĉni pipac na kljuĉić.00 1 1 2 2 8 271.61 190. Automatski odzraĉni lonĉić Automatski odzraĉni lonĉić dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog lonĉića.23 164.43 0.08 0.72 329.76 18.00 0.43 0.60 28. kom 20 28.44 30. Radijatorska poniklana slavina kom 56 34.92 637.973.00 0 34.00 0.64 1.66 40. DN 10 Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 14.690.24 188.99 128.23 2.00 0.306.14 87.04 20.13 271.47 232.306.08 244. DN 20 DN 15 Kuglasta slavina Mjedena poniklana kuglasta slavina za hladnu i toplu vodu sa obostranim unutarnjim navojem. DN 65 DN 50 DN 40 DN 32 DN 25 DN 20 DN 15 Hvataĉ neĉistiĉa Mijedeni hvataĉ neĉistiĉa sa obostranim unutarnjim navojem.47 232.00 0.23 0.00 0.44 374.99 257.47 232.92 637. od 16.74 5. kom kom kom kom kom 1 1 2 2 8 244.704.152.23 329.29 61.00 0 5.522.02 640.23 164.47 232.44 30.44 30.08 17.03 0.00 0.08 38.00 0.72 329.633.93 114.93 114.00 34 5.04 31. komplet 6 384.ms_office Strana: 90.00 56 56 38. god.43 1.00 0.52 1.93 114.13 0.47 232. cijevi Cu DN 15×1.66 40.21 140.23 164.00 0.64 244.84 2.51 80.00 0.24 188.38 0.00 0.633.2008.00 0 28. kom kom kom kom kom kom kom 8 4 18 16 32 11 12 336.61 0.76 336.04 271.43 2.xls.64 1.23 2.08 244.99 128.00 0.00 0.21 140.21 140.38 2.00 0.03 560.34 212.14 87.99 128.72 329. kom kom kom kom kom 1 1 2 2 8 271. 45212-400-4474/2008.72 848. slijedeće dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog hvataĉa.66 40.24 188.02 640.86 229.74 16. DN 65 DN 50 DN 40 DN 32 DN 25 Nepovratni ventil Mjedeni nepovratni ventil sa obostranim unutarnjim navojem Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog nepovratnog ventila.928.00 0.00 0.29 61. kom 34 5.99 257.61 190.24 188.72 848.93 114.00 0.44 2.0 mm duljine 5 m¹ i sa kuglastom slavinom dimenzije DN 15 Obraĉun po kompletu odzraĉnog lonca.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 336.00 0.47 232.24 188.84 2.00 0.04 31.23 0.12 440.00 0.52 1.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0.43 0.96 318.00 8 4 18 16 32 11 12 336.96 318. DN 65 DN 50 DN 40 DN 32 DN 25 Odzraĉni lonac Odzraĉni lonac volumena V=2 litre u kompletu sa automatskim odzraĉnim lonĉićem.03 560.152.704.64 1.29 61.690.64 1.00 0.38 0.51 80.00 6 384.08 15.60 98348485.08 34. dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog pipca.44 30.99 128.08 0.

85 40.0 mm ø 35×1.10.00 2.00 32.88 384.0 mm DN 32/Cu ø 35×1.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.025.0 mm DN 15/Cu ø 15×1.80 5.5 mm DN 25/Cu ø 28×1.13 120.0 mm DN 50/Cu ø 54×2.40 20.04 480. ukljuĉivo izrada S-sifona Obraĉun po komadu stvarno spojenih odvoda.04 0.04 480.41 4.94 132.2 mm ø 22×1. m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ 90 40 120 360 240 320 120 180 329.00 12 40.62 9.00 4.0 mm ø 18×1.00 0.00 4.02 23.00 0.084.62 9.83 0.909.00 0 0 0 8.xls. slijedećih dimenzija Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih spojnica.04 32.0 mm – fitinzi Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog fitinga. slijedećih dimenzija Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih cijevi.83 0.85 40.40 20.004.004.01 7.72 422.00 0.00 0.00 0.30 1.21 3.00 0.00 0.61 6. Mjedene spojnice kom kom kom kom kom kom kom 16 10 16 24 40 160 180 140.83 29.85 40.00 0 12.912.00 800 32.61 6.00 8. m¹ 1470 16. – cijevi ø 64×2. – cijevi DN 50 DN 32 Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih fazonskih komada.81 15.60 832.00 0 16.92 17.40 kom 1200 12.00 0.93 262.934. Spajanje odvoda kondenzata Spajanje odvoda kondenzata na postojeću instalaciju kanalizacije.00 4.48 28.00 0.37 136.00 0.37 136.66 167.693.13 120. obojeno sa dva sloja temeljne boje i dva sloja laka Obraĉun po kg stvarno izraĊenih konzola.00 0.0 mm ø 44×2.00 0.81 15.00 0.602.66 167.40 25.00 0 0 0 0 0 0 0 0 329.94 84.00 4.92 17.04 1.0 mm) Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊene toplinske izolacije.13 120.179.00 4.00 27.179.00 1470 16.506.20 1. DN 65/Cu ø 64×2.004.04 1.025.03 25.00 26.94 84.08 52.62 9.00 0 0 0 0 0 0 0 140.20 16.20 1.ms_office Strana: 91. – fazonski komadi Izrada konzola Izrada konzola.03 0.92 17.37 136.912.372.21 3.20 0.00 0 32.004.004.40 49.66 167.909.934.255.21 3.37 136.40 49.02 23.40 20.40 1.94 132. u kompletu sa fazonskim komadima (za odvod kondenzata) Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih cijevi.60 720.00 0.20 16.0 mm – ø 15×1. od 16.60 720.00 0.00 140.804.66 167.94 84.00 0.255.0 mm ø 54×2.321.03 25.0 mm Bakrene tvrde cijevi Bakrene tvrde cijevi u kompletu sa bakrenim fitinzima.02 0.298. kom 12 40.00 200 60 260 8. god.00 0.5 mm ø 28×1. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Mjedene spojnice za spoj bakrenih cijevi sa ventilima.70 10.00 1 4. m¹ m¹ kom 200 60 260 8.0 mm DN 40/Cu ø 44×2.41 4. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 22.084.61 6.00 24.48 40.804.08 52.88 384.72 422.0 mm ø 15×1.00 0.00 0.30 1.20 0.00 0.21 3.04 32.94 84.40 20.00 23.00 0.00 16 10 16 24 40 160 180 140.04 32.00 0. 45212-400-4474/2008.02 0.00 0.549.2008.83 29.004.00 432.0 mm Toplinska izolacija Toplinska izolacija bakrenih cijevi za hladnu i toplu vodu sa toplinskom izolacijom tipa ARMACEL AC debljine 19 mm (za cijevi: ø 64×2.00 12.00 0.00 0.372.549.00 2.00 0.62 9.93 262.85 40.93 262.01 7.60 832.00 0.61 6.08 52.00 0.01 7.94 132. od ĉeliĉnih profila.70 10.506.298. Servisiranje i puštanje u pogon Servisiranje i puštanje u pogon navedene opreme od ovlaštenih firmi Obraĉun paušalno.624.0 mm – ø 15×1.92 17.03 0.00 432.00 0.00 90 40 120 360 240 320 120 180 329.81 0. ø 64×2.2 mm DN 20/Cu ø 22×1.602.41 4. kg 800 32. nosaĉa za split sistem i nosaĉa za rashladni agregat. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0.94 132.40 1.00 0.81 0.80 5.93 262.624.08 52.40 16.00 0 4.00 0. Plastiĉne kanalizacione cijevi Plastiĉne kanalizacione polipropilenske HT cijevi sa spajanjem na naglavak.41 4.13 120.[219] .00 0.04 0.01 7.00 0.00 1200 12.693.04 32.00 0 40.00 98348485. paušal 1 4.321.40 329.

0 bar kom Obraĉun po komadu stvarno ugrašenog manometra. VENTILACIJA 98348485.ms_office Strana: 92. 45212-400-4474/2008.02 12.[219] .00 500 24.00 0 76. god. kapaciteta Gw=2.00 30.08 0.00 m¹ komplet Obraĉun po kompletu postavljenog sistema Omekšivaĉ vode Omekšivaĉ vode sa radnom i rezervnom posudom sa ionskom masom. za rad kod vanjske temperature do -15°C (za hlaĊenje sobe sa serverima) – ureĊaj sa daljinskim upravljaĉem .00 1 5..11 0.00 8 76. 12.98 0.00 0 68. kabelom .00 1 800. dimenzije ø 6. rashladnog uĉina Qhl = 3.server soba SPLIT sistem inverter koji se sastoji od vanjske i unutarnje zidne jedinice..35 mm .AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.07 272.08 0.989.00 m¹ – plastiĉna cijev za odvod kondenzata ø 32 mm sa fazonima . 12. 12..11 6.10. 1 kom – spajanje unutarnje i vanjske jedinice sa el.70 mm .00 0 800.80 800.07 0.. 4 68.11 0.989.00 0..80 800.010.114.xls. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Punjenje instalacije hladne vode sa 30% -tnim glikolom za tempereturu t = -25°C litara Obraĉun po litri stvarno utrošneog glikola.989. 1 6.5 kW.989.989.11 33. od 16.00 1 6.64 31..00 m¹ – bakrena freonska cijev sa izolacijom..02 0.28 68.357.114. 800.08 608.2008.98 5.114.00 0 24. dimenzije ø 12. 8 76.114. Termometri Termometri za otpornost do 100°C kom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog termometra.00 0.80 1.11 6.80 0. Shema i uputstva Izrada sheme za postavu na zid /uramljeno/ u kompletu sa uputstvom za rad.. 1 5.357.02 0..80 2.114. 12.98 0.98 5.. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0 5.80 0.98 34.00 4 68. komplet Obraĉun po kompletu postavljene sheme GRIJANJE I HLAĐENJE UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 29.80 503.64 76.98 5.02 12.07 272.28 32.80 503. 1 komplet – bakrena freonska cijev sa izolacijom. posuda za sol i automatika za automatski rad pripreme omekšane vode.114.989.00 0 6. Manometri Manometri za tlak do 3. Punjenje instalacije hladne vode glikolom 500 24.. SPLIT sistem .00 24.07 0..00 m¹ – postolje za montaţu vanjske jedinice izraĊeno od ĉelićnih profila i obojeno sa jednim slojem temeljne boje i sa dva sloja laka .11 6.0 m³/h kom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog omekšivaĉa vode.010. 1 800.08 608.

00 0. Koeficijent prolaza topline kroz panel iznosi 0.5 °C.00 0..2008.10.. QHLuk = 24.39 2.izl = 45%/82%. predviĊena za rad sa 100% svjeţim zrakom. 1 kom – Elementi u polju (aplikacija G22-011): Kanalski temperaturni osjetnik (0-10V) TS-9101-8222 (-20/40C) .. twu/twi = 7/12°C.005. tzu/tzi =-6°C/+30°C..00 0 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. R. 0. Tw1/Tw2=80/60°C) i hladnjakom (Qhl=15 kW. twu/twi = 80/60°C.izl = 45%/82%.39 0. Vanjski plašt je zaštićen metodom praškastog lakiranja.V.39 19. 1 kom – Diferencijalni presostat tip P233A-4-AHC(od 0. dp = 3 kPa pad tlaka na strani vode – sekcija hladnjaka zraka sa eliminatorom kapljica V = 900 m³/h. Dimenzije klima komore: LxWxH=2750×1215×685(+120) komplet Teţina klima komore: G=324 kg Automatska regulacija klima komore Automatska regulacija klima komore sa toplovodnim grijaĉem (Qgr=24.39 0. Tw1/Tw2=7/12°C).. dp =14 kPa pad tlaka na strani vode – sekcija hladnjaka zraka sa eliminatorom kapljica V = 2100 m³/h. Nel = 2. 1 kom – Protusmrzavajući termostat tip 270 XTAN-95008 (od -10 do 12 C) komplet sa priborom KIT012N600 .00 0. 45212-400-4474/2008.[219] . 0.005.. nV = 1501 o/min.005. tzu/tzi = 34/18.005.00 kW.00 0 0.39 19.5°C.. Montaţa komore na antivibracijskim gumenim podloškama. twu/twi = 7/12 °C. Unutarnji i vanjski plašt izraĊeni iz pocinĉanog lima.005.39 19.ul/R..00 0.00 kW. od 16.V. Prigušenje buke kroz panel iznosi 44 dB. Ukljuĉivo gumeni podmetaĉi za kanalski razvod. Qg = 24. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Hex=300 Pa.00 0 0. R.00 98348485.57 W/m²K. 1 kom Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.00 0.00 1 19. dp =14 kPa pad tlaka na strani vode – sekcija s tlaĉnim ventilatorom s ugraĊenim jednorzinskim elektromotorom. QHLuk = 12. god. Klima komora se sastoji od slijedećih elemenata u smjeru strujanja zraka: – elastiĉni spoj – filterska sekcija sa filterom tip F5 klase EU3 – filterska sekcija sa filterom tip F5 klase EU3 – sekcija toplovodnog grijaĉa zraka: Vz = 2100 m³/h. 1 kom – Kanalski pasivni NTC K2 temperaturni osjetnik tip TS-91038220 (0/40C) .00 0. Toplinski i zvuĉno izolirana tvrdom mineralnom vunom debljine sloja 50 mm.ms_office Strana: 93.V. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Klima komora Klima komora KK-1 horizontalne izvedbe predviĊena za montaţu na krov hlaĊenja i ventilacije poslovnog prostora u izvedbi s dvostrukim plaštom.V.00 1 19. podtlaĉni sifon za odvodnju konenzata i gumeni podmetaĉi. remenicama i prijenosnim remenom karakteristika: V =2100 m³/h. tzu/tzi = 34/18.00 0 19.5 do 4 mbar) . koja se sastoji od slijedećih elemenata proizvod "Johnson Controls": – Prethodno konfigurirani DDC regulator tip SC-9100-8GEN-1 sa LCD displjejem (aplikacija G22-011) .ul/R..00 kW.005.xls.2 kW.00 kW.00 0 0..

92 3... toplovodnim grijaĉem.[219] .00 0 0. od 16. uvod kabela s gornje strane . elektriĉki i funkcionalno ispitan s pripadajućom dokumentacijom.. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0. 1 kom komplet Obraĉun po kompletu postavljenog sistema Podstropna ventilaciona komora Podstropna ventilaciona komora komplet sa ploĉastim rekuperatorom.00 1 15. tlaĉnim i odsisnim trobrzinskim ventilatorom proizvod "AERMEC" tip UR 75 W slijedećih tehniĉkih karakteristika: USISNI DIO – filtar klase G3 – odsisni ventilator s unaprijed zakrivljenim lopaticama slijedećih karakteristika: – koliĉina zraka V = 750 m³/h – visina dobave: P = 175 Pa – snaga motora: P = 0.00 0.ms_office Strana: 94.92 15.00 0 15.738..92 15..0-10V) . 1 kom – VA-7152-1001(pogon ventila24V.0-10V) .0% – vanjski zrak:V = 750 m³/h (-5°C) – otpadni zrak:V =750 m³/h (20°C) – reţim hlaĊenja – uĉinak 1....30 kW Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1 15.00 0 0.738. 1 kom – Troputni regulacioni ventil hladnjaka NP16 NO 20 kvs=16 tip: VG7802PT (tijelo ventila) . flterom svjeţeg i otpadnog zraka klase G3. Ormarić je nadzidne izvedbe..2008.10. 0. 45212-400-4474/2008.55 kW – ploĉasti rekuperator – reţim grijanja – uĉinak(ušteda) 4.00 98348485. 1 kom – Elektrokomandni ormar automatske regulacije i elemenata elektromotornog pogona komplet s ugraĊenom i oţiĉenom opremom..0 tip: VG7802GT (tijelo ventila) .. 1 kom – Instalacioni pribor za elektromotorni pogon ţaluzina tip M9000-ZK .738.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.738.92 15..738.00 0.738.. 220V/50Hz)sa dva krajnja kontakta tip M-9108-AGC-1 .. 1 kom – Elektromotorni pogon ţaluzina On-Off (16Nm. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere – Troputni regulacioni ventil grijaĉa: NP16 NO 15 kvs=4.92 0.xls.92 0.0 kW – iskoristivost: 55. 1 kom – VA-7152-1001(pogon ventila24V. god.

0% – vanjski zrak:V = 750 m³/h (34°C/50%) – otpadni zrak:V =750 m³/h (26°C/50%) TLAĈNI DIO: – usisna ţaluzina SE4 – filtar klase G3 – ploĉasti rekuperator – toplovodni Al-Cu grijaĉ – Q = 9.temp. 1 kom Obraĉun po kompletu postavljenog sistema Krug automatske regulacije za ventilacionu komoru Krug automatske regulacije za ventilacionu komoru UR 75 W.47 60. zraka 15.10..0 kW – V = 750 m³/h – ul.208. od 16.00 2 30.vl.2008.00 98348485.00 0.00 0 0.vl. 1 kom – Kanalski pasivni NTC K2 temperaturni osjetnik tip TS-91038220 (0/40C) .[219] . 1 kom – Sobni pasivni NTC temperaturni osjetnik osjetnik sa mogućnošću podešavnja temperature u podruĉju ±3°C (0-10V) RS-9193-0005 . 1 kom – Protusmrzavajući termostat sa podruĉjem od -10 do 12°C. 1 kom Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena komplet 2 30.104.. koji se sastoji od slijedećih elemenata: – Prethodno konfigurirani DDC regulator tip SC-9100-8GEN-1 sa LCD displejem .47 0....1°C/90% – ogrijevni medij: topla voda 7/12°C Uz ureĊaj se isporuĉuju 2 kom regulatora broja okretaka ventilatora RVM sa prekidaĉem 0-On .104..55 kW – dodatni kanalski hladnjak BF210: – Q = 4..5 do 4 mbar) .47 60.00 0 30. zraka 30°C/60% – izl. god.. 1 kom – Elementi u polju (aplikacija G22-011): Kanalski temperaturni osjetnik (0-10V) TS-9101-8222 (-20/40C) . 0.xls..104. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 1 kom – Diferencijalni presostat tip P233A-4-AHC(od 0./rel.94 30. 45212-400-4474/2008.00 0.208.94 4.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.. kapilarom duţine 3 m¹ i automatskim resetom (fiksna razlika od 3°C) tip 270XT-95078 ..47 0.00 kW – V = 750 m³/h – ulazna temp.ms_office Strana: 95.00 0 0.104./rel.izl temp....zraka 8/22°C – ogrijevni medij: topla voda 80/60°C – tlaĉni ventilator s unaprijed zakrivljenim lopaticama slijedećih karakteristika: – koliĉina zraka V = 750 m³/h – eksterni pad tlaka: P =100 Pa – snaga motora P =0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere – iskoristivost: 48.00 0.

00 0.558. prema DIN 24157.96 9.00 0.14 11.31 144.93 217.00 0.36 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 329. slijedećih karakteristika: – G=1.. komplet sa fazonskim komadima.810. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.10.228..60 8.00 0.00 0. Ormarić je nadzidne izvedbe.02 186.0-10V) 1 kom – Elektromotorni pogon ţaluzina On-Off (8Nm.00 0.994.96 9.13 115.956.59 172.00 0.179.558. kom ø 315 ø 450 kom Okrugli ventilacioni SPIRO kanali Okrugli ventilacioni SPIRO kanali izraĊeni od ĉeliĉnog pocinĉanog lima sa toplinskom izolacijom debljine 19 mm.135.84 1.36 0.62 7.167.62 0.00 1 720.00 0.00 0.14 11. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere – Troputni regulacioni ventil grijaĉa: NP16 NO 15 kvs=1.36 1.877. 1 kom komplet Obraĉun po kompletu postavljenog sistema Cirkulaciona pumpa Cirkulaciona pumpa elektronskog tipa kruga grijaĉa komore.14 1.0-10V) .00 0 720. elektriĉki i funkcionalno ispitan s pripadajućom dokumentacijom.558..956.32 107.32 107.72 720.89 0.041.97 132.041. 220V/50Hz) tip M9108-ADA-1 .00 0 0 1.78 5.5 tip: VG7802NT (tijelo ventila) .36 1. te svim materijalom potrebnim za ugradnju kg Obraĉun po kg stvarno ugraĊenih kanala.02 186.14 1.6 tip: VG5802EC (tijelo ventila) .36 4.167.00 21.84 1.135.78 16.619.00 4 1 1.97 132.00 0. 1 kom – Elektrokomandni ormar automatske regulacije i elemenata elektromotornog pogona komplet s ugraĊenom i oţiĉenom opremom.306. god. 1 kom – Kontrola oţiĉenja i spajanja svih osjetnika i elektromotora te puštanje u pogon sa podešavanjem parametara i obukom osoblja .041.02 8.877.00 0.00 36 7 7 46 54 78 86 140 329.2008.84 1.62 10.00 0.62 10. 36 7 7 46 54 78 86 140 329.558.32 107.309.[219] .60 329.93 217.89 32. skretnim limovima.00 0 16.32 107.619.519.041.59 172. regulacionim ţaluzijama.84 1.59 172.36 1. 1 720.558.66 20.309.7 bar – N=250 W kom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene pumpe..00 0.13 115..00 500 21.228.97 132.00 0.89 32.ms_office Strana: 96.62 0.31 144.13 115.48 1.62 7.13 7.309.72 0. 500 21.31 144. u kompletu sa fazonskim komadima Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih ventilacionih kanala.13 115.00 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.14 0.93 217.59 172. od 16.309..72 720..31 144. 1 kom – VA-7452-1001 (pogon ventila24V. 1 kom – Instalacioni pribor za elektromotorni pogon ţaluzina tipM-9000ZK ..810.72 720.306. 1 kom – VA-7152-1001 (pogon ventila24V.02 186..00 0 21.558..14 0.02 8.02 186.994.. 1 kom – Troputni regulacioni ventil hladnjaka: NP16 NO 25 kvs=5..00 2 16.519.72 0. uvod kabela s gornje strane .00 0.00 98348485.89 0. kom – fazonski komadi (sa toplinskom izolacijom) Ventilacioni kanali Ventilacioni kanali za dovod i odvod zraka izraĊeni od ĉeliĉnog pocinĉanog lima..66 20.36 7. 4 1 1.2 m³/h – H=0. klase B1 u oblozi od aluminijskog lima.179. m¹ ø 450 ø 400 m¹ ø 350 m¹ ø 300 m¹ ø 250 m¹ ø 200 m¹ ø 150 m¹ Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih fazonskih komada. 45212-400-4474/2008.72 6.93 217..97 132.48 1.13 7. Kanalni prigušivaĉi buke Kanalni prigušivaĉi buke za ventilacione komore za ugradnju na kanale: Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih prigušivaĉa buke. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 2 16.36 4.xls.

72 445.49 3. 6. kom – tlaĉni vrtloţnik sa kutijom. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Toplinska izolacija Toplinska izolacija tlaĉnih kanala sa slojem toplinske izolacije debljine klase B1. 1 800.72 445..00 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. za ugradnju u spušteni strop – otsisni vrtloţnik sa kutijom.80 249.00 0.80 249. proizvoĊaĉ.80 2.41 0.82 10.54 752.80 0. 1 11 245.99 4.00 0 0 0 720. kom PŢ 400×200 mm Shema i uputstva Izrada sheme za postavu na zid /uramljeno/ u kompletu sa uputstvom za rad.93 590.00 0.ms_office Strana: 97.02 245.02 0.00 0 0 245. 4.xls.82 816.04 2. tipa i veliĉine Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih tlaĉnih rešetki.80 249.49 0.24 1.49 0.136.54 800.00 503.00 0 590.618. kom OAV 200×1200 mm Aluminijska pretlaĉna ţaluzija Aluminijska pretlaĉna ţaluzija.779.41 1.60 94.87 211.24 445.99 0.618.639.99 0.479.24 445.5 m¹ aluminijske fleksibilne cijevi sa toplinskom izolaciojom (na tlaĉnim vrtloţnicima) Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog vrtloţnika.357.).24 0. 40 94. komplet Obraĉun po kompletu postavljene sheme VENTILACIJA UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 9.80 800.66 816.80 249. kom ø 450 mm ø 250 mm kom Aluminijska fiksna ţaluzija Aluminijska fiksna ţaluzija.00 0.04 2.639.00 40 94.93 14.00 0.72 12.00 0. 3.997. 7 211. god.04 221. 7 590.00 0 800.00 0.72 445. slijedećeg tipa i veliĉine Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene almunijske ţaluzije.2008.10.24 1.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0.618.00 0.00 0.04 221.34 0.04 221. od 16.00 0.00 0.60 10.00 0.22 245.639.779.1.335. za ugradnju u spušteni strop kom Aluminijske vertikalne tlaĉne rešetke Aluminijske vertikalne tlaĉne rešetke sa regulacionom ţaluzijom.41 0. u kompletu sa kutijama sa regulacionim leptir zaklopkama i sa cca 0.82 816.54 752.24 445.02 245. 2.22 11.479. 6.82 0.41 1.1.997.99 4.82 816.82 0.[219] .639.80 0. kom AFŢM 1197×497 mm AFŢM 597×297 mm kom AFŢV 297×597 mm kom Tlaĉni vrtloţnici Tlaĉni vrtloţnici za dovod i odvod zraka koliĉine Vz=100-300 m³/h.431.24 720.618.04 221.00 1 1 3 720.00 0 0 816.24 445.431..335.00 1 800. slijedećih dimenzija Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih regulacionih zaklopki.24 720. u oblozi od aluminijskog lima m² Obraĉun po m² stvarno izvedene toplinske izolacije Regulacione leptir zaklopke Regulacione leptir zaklopke za ugradnju na SPIRO kanale. 13 13 816.87 15.66 13. moţe se nuditi i neki drugi.00 0.02 0.00 0 211.00 0 94.1.72 445.00 0.72 445. 800.82 816. INSTALACIJA JAKE STRUJE RAZDJELNICI 98348485.00 7 211.49 3. tipa i veliĉine Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene aluminijske ţaluzije. GRIJANJE I HLAĐENJE VENTILACIJA STROJARSKE INSTALACIJE UKUPNO: 503.00 7 590.00 13 13 816.72 720.66 10. 45212-400-4474/2008.66 10.24 0. 1 1 3 720.82 10.54 REKAPITULACIJA 1.34 ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U svim stavkama gdje se radi definiranja tehniĉkih svojstava i minimalnih tehniĉkih uvjeta predmeta nabave navodi tip i prozvoĊaĉ predmeta nabave (kao tip….00 1 11 245.357.136.72 445. istih ili odgovarajućih svojstava.

Razdjelnik se sastoji od sklopa GR i sklopa R1. 0.sabirnice.84 98348485.200A 3 kom visokouĉinski osiguraĉ NVO 0 .00 0 0. 3p.00 0.00 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Razdjelnk GR-R1 Izrada.125A 1 kom podnoţje osiguraĉa za NVO 0.866.80A 2 kom rastavna sklopka 3p s osiguraĉima do 80 A 1 kom rastavna sklopka 3p s osiguraĉima do 125 A 1 kom rastavna sklopka 3p s osiguraĉima do 200 A 1 kom grebenasta sklopka 4G200-75-u 1 kom automatski osiguraĉ 6 A 2 kom automatski osiguraĉ 10 A 4 kom automatski osiguraĉ 16 A 1 kom automatski osiguraĉ.10.866. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.866.866.84 0.84 26. god.00 kom 1 26.84 0. 50 A Sklop R1: 1 kom grebenasta sklopka 4G 100-10-U 9 kom grebenasta sklopka 4G 16-10-U 1 kom grebenasta sklopka 4G 10-52-U 1 kom sklopnik CN 25.[219] .84 26.84 26. 45212-400-4474/2008.200A 1 kom podnoţje osiguraĉa za NVO 0.00 0 26.xls. 10A 2 kom osiguraĉ automatski.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 25kA 1 kom podnoţje osiguraĉa za NVO 1. 380V. 50 Hz 1 kom osiguraĉ automatski 6A 13 kom osiguraĉ automatski 10A 17 kom osiguraĉ automatski 16A 8 kom osiguraĉ automatski. slobodno stojeće izvedbe izraĊenog od dvostruko dekapiranog lima dimenzija 1600×2000×400 mm.20 A 1 kom automatski osiguraĉ. 3p.866.80A 3 kom visokouĉinski osiguraĉ NVO 1 . od 16.2008. stezaljke i ostali sitni i spojni materijal Obraĉun po kom Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1. 20A 7 kom osiguraĉ automatski. 3p.5 kV. sa slijedećom ugraĊenom opremom: Sklop GR: 1 kom prekidaĉ 5 AS 320/160 A 3 kom strujni transformator 200/5 A 3 kom ampermetar 0-200 A 1 kom voltmetar 0-500 V 1 kom voltmetarska preklopka 4G 10-60-U 3 kom odvodnik prenapona 0.00 1 26.16 A 1 kom automatski osiguraĉ.00 0 0. 3p.00 0. postava i spajanje glavnog razdjelnika GR-R1.125A 3 kom visokouĉinski osiguraĉ NVO 0 .ms_office Strana: 98. 3p. 32A 1 kom luxomat ASR 04 . 3p.866.

10 1. duţine 25 metara (signalni kabel) kom 1 506. dvopoloţajna 1-0 .00 0 3.5/15 kA 1 kom grebenasta sklopka 4G-40-U-75 . postava i spajanje razdjelnika besprekidnognapajanja RUPS.20 0.691.16 0.701.204. podijeljen pertinaxom na dva dijela.00 0 3.00 0 1. duţine 10 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×6 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×6mm² od R1 do UPS-a i razdjelnika R-UPS.20 8.161.408.131. od 16. kom 2 1.131.10.69 3.91 506.00 0 4. kom 3 1.5A 1 kom osiguraĉ automatski 6A 1 kom osiguraĉ automatski 10 A 9 kom osiguraĉ automatski 16 A 2 kom osiguraĉ automatski.917.32 0.00 1 3.40 4. 45212-400-4474/2008.91 3.44 3.00 0 1.5mm² od R1 do upravljaĉkog ormara agregata.91 506.204.69 3.161.33 0. kom 2 4. 5 kA. na dovodu iz GR-R1-a.00 0 320. te sa slijedećom ugraĊenom opremom: 1 kom zaštitna FID sklopka 25/0.70 5. te sa slijedećom ugraĊenom opremom: 3 kom odvodnik prenapona K 0. duţine 40 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×25 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×25 mm² od GR do el.00 3 1. kom 2 328.[219] .16 2.00 0.701. 3p. kotla za grijanje.1.32 1.91 3.32 320.917. kom 1 320.5 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP-Y 5×1. kom 7 3. tropolni. Kabel PP00-Y 5×35 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×35 mm² od GR do R1 duţine 3 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×35 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×35 mm² od GR do upravljaĉkog ormara agregata +RAG duţine 25 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×10 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×10 mm² od R1 do razdjelnika u naplatnim kućicama RK.131. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Razdjelnik naplatne kućice RK Izrada.00 7 3.00 2 1.10 4.00 0 506.161.701. postava i spajanje razdjelnika naplatne kućice RK.408.00 2 4.91 0. izraĊenog od dvostruko dekapiranog lima ukupnih dimenzija 400×600×200 mm.sabirnice.91 506. stezaljke i ostali sitni i spojni materijal Obraĉun po kom RAZDJELNICI UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 2. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 1 506.91 2. trofazna.00 1 320.70 5.33 656.105.16 2.204.32 320.20 8.131.32 5. stezaljke i ostali sitni i spojni materijal Obraĉun po kom Razdjelnik besprekidnog napajanja R-UPS Izrada.105.40 3. 3p.20 0. 1p 1 kom grebenasta sklopka nazivne snage 25 A.69 0. kom 1 3. 1.00 0 328.66 6.66 328.5 kV.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. duţine 12 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×1.13 0.322.70 0.2.13 21.70 0.00 0. C32 A .ms_office Strana: 99.69 52.33 656.sabirnice.32 0.13 0. izraĊenog od dvostruko dekapiranog lima ukupnih dimenzija 600×600×250 mm.691.322.204.00 2 328.701.69 0.16 0.691.691.91 0. 16 A 3 kom katodni odvodnik prenapona 0.2008. god.691.476.tropoloţajna 11 kom osiguraĉ automatski 10 A 9 kom osiguraĉ automatski 16 A 3 kom osiguraĉ automatski.13 21.161.xls.44 NAPOJNI KABELI I PRIBOR 6.476.69 52.32 320.32 98348485.691.33 0.

23 0.62 2.00 0 0. 45212-400-4474/2008. kg 120 21.5 mm².48 0.00 101.2008.44 177. Duljina kabela l=40 m¹.594. poloţenom u zid pod ţbuku u instalacijsku cijev promjera 23 mm. 1.97 6.00 1 232. duţine 2 m¹ za izmjeniĉne i sreijske prekidaĉe Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za utiĉnice Izrada izvoda za utiĉnice vodom PP-Y 3×2.00 0 28. poloţenog u zid pod ţbuku u instalacijsku cijev promjera 16 mm. poklopcima i spojnim priborom Obraĉun po m¹ poloţenih polica Nosaĉ od profilnog ţeljeza Izrada i ugradnja nosaĉa od profilnog ţeljeza L20 za nošenje polica u kabelskom kanalu Obraĉun po kg poloţenog ţeljeza Kabel PP00 A 4×150mm² (prikljuĉni kabel) Nabava i polaganje kabela PP00 A 4×150mm² od TS do GR-a. od 16. kom 1 484.585.00 0 0.22 31.00 0.00 0 177. komplet s iskopom rova.40 21.[219] .91 8.23 437.xls.23 98348485.58 0. 5×2.585.585.594.3 m¹.00 0 232.58 34.533.48 484.00 0.00 0 101.5 mm. m¹ 80 108. u instalacijskoj cijevi promjera 13. u PVC cijevi instalacijskog kanala.62 2. za napajanje GR-a.00 0 484.10.00 50 101.23 437.70 5.48 484.23 232.696. kom 1 232. prosjeĉne duţine 12 m¹ za prikljuĉnice (šuko+UPS) Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za trofazne utiĉnice Izrada izvoda za trofazne utiĉnice vodom PP-Y.23 232.00 0 108.78 0. UTIĈNICE I POGON U OBJEKTU NAPLATE (Stavke 1-15 podrazumijevaju kabel i odgovarajuće PVC cijevi) Izvod za rasvjetno mjesto Izrada izvoda za rasvjetno mjesto vodom PP-Y 3×1.80 108.58 34.00 0.58 5.00 0 5.00 80 108.78 8.58 5.696.00 0. duţine izvoda 12 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela 0. polaganjem zaštitnih štitnika i upozoravajuće trake Obraĉun po kom poloţenog kabela NAPOJNI KABELI I PRIBOR UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 7.23 0.23 0.5 mm.3.91 0.83 0. prosj. kom 48 177.585.712.58 0.00 120 21. kom 14 31.83 201. izradom pješĉane posteljice visine 0.00 1 5.00 7 28.1.585.48 484. prosjeĉne duţine 2 m¹ za obiĉne prekidaĉe Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za rasvjetno mjesto Isto kao u st. samo vod PP 2×1. 1.085.44 5.81 28.70 0. kom 1 5. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.97 5. god. poloţenom u zid pod ţbuku u instalacijsku cijev promjera 13.80 9.81 3.83 201.00 48 177. komplet s kutnim elementima.23 0.533.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.62 0.40 10.70 5.712.78 8.00 0 31.5 mm².00 0 21.00 0.5 mm².48 8.585. te po zidu na obujmicama na ostalim mjestima Kabelske police Nabava i postavljanje na konzole kabelskih polica tip PK 200. samo vod PP 3×1.48 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Kabel PP00 3×4 mm² PP00 3×4 mm² od GR do razdjelnika RA duţine 25 m¹ za vlastitu potrošnju u diesel agregatskoj kućici (rasvjeta.22 4. RASVJETA.5 mm². prosjeĉne duţine izvoda 7 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za rasvjetno mjesto Isto kao u st.00 14 31. kom 7 28.5mm.83 0.5 mm².00 2. u instalacijskoj cijevi promjera 13. utiĉnice) Obraĉun po kom poloţenog kabela NAPOMENA: Kabeli se polaţu u kanale u objektu kontrole naplate.ms_office Strana: 100.00 kom 50 101.91 0.70 0.62 0. 1.78 0.23 232.00 1 484.91 8.085.

19 376.78 177.00 0 136.58 0.00 0 580.973. kom 2 580.91 0.8 mm.xls.00 2 188.5 mm² duţine voda 5 m¹ (specificirano u strojarskom projektu) Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za ormarić automatike ventilacije Izrada izvoda za ormarić automatike ventilacije vodom PP-Y 3×2. od 16. kom 1 140. Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za el. duţine 14 m¹ Obraĉun po kom Izvod za ventilator Izrada izvoda za ventilator vanjske ventilacijske komore (na krovu objekta) PP-Y 3×2.68 0.20 1.94 0.5 mm². god.14 0.66 85.973.00 14 85.00 1 136.5 mm² duţine voda 10 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za rashladni agregat Izrada izvoda i spajanje rashladnog agregata snage 12700 W kabelom PP00-Y 5×6 mm².68 680.201.91 108.00 1 177.16 140.00 1 136.00 14 140.00 1 140.00 1 1.14 136.00 0 680.00 0 136.68 680.5 mm². duţine 12 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za unutrašnju jedinicu Izrada izvoda za unutrašnju jedinicu split sistema vodom PP-Y 3×2.19 0.91 108.00 0 750.69 1. Obraĉun po kom poloţenog kabela Spajanje termostata Spajanje termostata ventilo konvektora kabelom PO 0.ms_office Strana: 101.58 1.94 140.38 7.66 15.201.00 1 750.58 0.) Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za ventilokonvektore Izrada izvoda i Spajanje ventilo konvektora kabelom PP-Y 3×1.199. u instalacijskoj cijevi promjera 40 mm.35 11.91 0.94 0.201.35 0.00 0 140.78 177.35 750.14 136.[219] .00 0 108.94 140.20 1. kom 1 136.75 kW. kom 1 177.20 0.00 1 680.00 0 1. kom 1 750.91 108.5 mm² snage 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.68 0.161.94 1. kom 1 1.00 1 108.68 9.58 1.5 mm² (vidi projekt stroj. kom 14 85. kom 14 140.5 mm². u instalacijskoj cijevi promjera 16 mm.201. kom 1 108.5 mm.75 mm². duţine 12 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za klima jedinicu Izrada izvoda povezivanje klima jedinica vodom PP00 10×1.14 136.69 0.00 0 85. instalacija.16 580.14 136.16 14.38 188.00 0 177.201.94 10. u instalacijskoj cijevi promjera 16 mm.19 376.14 136.20 13. duţine 8 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Spajanje termostata Spajanje termostata kabelom PP 2×1.94 1.20 0. kom 2 188.91 12.69 0.5 mm² duţine voda 5 m¹ (specificirano u strojarskom projektu) Obraĉun po kom poloţenog kabela Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 6.68 680.10.2008. Kotao Izrada izvoda za elektriĉni toplovodni kotao snage 40 kW vodom PP00-Y 5×25 mm² duţine voda 5 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za ormarić automatike Izrada izvoda za ormarić automatike grijanja vodom PP-Y 3×2. u instalacijske cijevi promjera 32.94 140.78 177.69 1.14 0.35 0.78 8.14 17.5 mm². kom 1 680. kom 1 136. duţine 20 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za ventilator Izrada izvoda za ventilator unutrašnje ventilacijske komore (pod stropom objekta) PP-Y 3×2.16 16.00 0 188.199.14 0.94 0.201. 45212-400-4474/2008.19 0.35 750.94 0.161.00 2 580.14 98348485.78 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Izvod za tipkalo Izrada izvoda za tipkalo za daljinsko iskljuĉenje vodom PP-Y 3×1.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.14 0.35 750.00 0 140.78 0.20 1. u instalacijske cijevi promjera 13.14 136.

kom 15 28.00 1 76.23 156.00 0 76.682.46 255.03 0.00 0 31.46 255. postava i spajanje utiĉnice šuko.2008.42 0. kom 18 238.06 728. kom 32 31.681.58 464.00 5 31. kom 1 76. postava i spajanje prekidaĉa mikro karo.14 136.23 0.12 32.[219] .83 432.14 0.03 196. p/ţb.03 0.64 0.14 136.23 0. kom 2 200. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.42 1.00 7 432. p/ţb Obraĉun po kom Utiĉnica šuko trofazna Nabava. p/ţb.00 1 255. kom 4 32. kom 23 464.40 200. ugradnja i spajanje tipkala za iskljuĉenje u nuţdi JPr 10 (na GR i R-A u diesel agregatskoj stanici) Obraĉun po kom Razvodna kutija RKP-IV Nabava i postava razvodne kutije RKP-IV Obraĉun po kom Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 18.88 0. 16 A.88 0.027.03 0.23 0.00 10 31. kom 5 31. postava i spajanje utiĉnice šuko. 220V. postava i spajanje prekidaĉa mikro karo.14 136.12 27. postava i spajanje svjetiljke INEA VS 2×36 PEM E.58 21.23 0.46 255.00 1 136. crvena za UPS Obraĉun po kom Tipkalo za iskljuĉenje u nuţdi Nabava.36 29. duljine 10 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Svjetiljka INEA NSP 418 EB Nabava.00 4 32.00 13 56.20 0.03 128.681.5 mm².36 31.83 0.682.64 4. kriţni Obraĉun po kom Utiĉnica šuko jednofazna Nabava.46 0.00 18 238.23 999.03 196.23 312.88 76.46 0.10.00 0 31.46 20.00 0 464.06 728.88 30.68 24. postava i spajanje svjetiljke INEA NSP 418 EB.40 32.00 0 136. kabelom PP00-Y 5×6 mm².00 0 32.00 0 200. postava i spajanje utiĉnice šuko.14 0.42 1.00 0 28. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Spajanje prikljuĉne letve u terminalskom ormaru kabelom PP-Y 3×2.52 23.52 238.43 0.15 31.83 0.06 0. kom 4 420.06 0.295. postava i spajanje prekidaĉa mikro karo. 10A.027.78 56.23 999. od 16. p/ţb Obraĉun po kom Utiĉnica šuko za UPS Nabava.00 32 31.00 0 432.00 23 464.03 0.21 28.68 420.43 3. p/ţb.46 10. 10A. kom 7 28.01 22. isklopni Obraĉun po kom Serijski prekidaĉ Nabava.43 0. 10A. s cijevima i starterima 20W Obraĉun po kom Panik svjetiljka Panik svjetiljka ZEMPER PR 10004 Obraĉun po kom Obiĉni prekidaĉ Nabava.23 0.xls.46 10.45 28. 45212-400-4474/2008. 16 A.20 400.42 0.20 400. postava i spajanje prekidaĉa mikro karo.88 76.00 4 420. kom 1 255.00 15 28. s cijevima i starterima 20W Obraĉun po kom Svjetiljka INEA VS 2×36 PEM E Nabava.64 0. p/ţb.03 128.00 7 28.01 432. 10A.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.30 31.83 432.21 25.88 76.ms_office Strana: 102.46 0. s cijevima i starterima 20W Obraĉun po kom Svjetiljka INEA VS 2×18 EB INEA VS 2×18 EB.20 0.23 0.00 0 420. izmjeniĉni Obraĉun po kom Kriţni prekidaĉ Nabava.64 4. Prikljuĉna letva kom 1 136. kom 13 56. Obraĉun po kom UreĊaj besprekidnog napajanja Spajanje ureĊaja za besprekidno napajanje snage 10 kVA.14 19.23 156.00 0 56.23 312. p/ţb. 220V.295. god.00 0 31.00 0 28.43 3. 380/220V.78 31.45 98348485. kom 10 31.30 26.00 0 255.15 28. kom 7 432.00 0 238.00 2 200. 16 A. serijski Obraĉun po kom Izmjeniĉni prekidaĉ Nabava.46 0.

06 1.46 RASVJETA I POGON NADSTREŠNICE 6.68 1.02 0.ms_office Strana: 103.92 1. prosjeĉne duţine izvoda 32 m¹ za rasvjetu nadstrešnice.50 4.36 3.00 0 1.036. od 16.92 56. kom 32 56.00 0 504.68 0.31 0.00 0.00 0 636.00 32 1.30 20. UTIĈNICE I POGON U OBJEKTU NAPLATE UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 33.64 1. 1.92 49.313.00 1 300.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.313.00 0 684.00 8 504.30 300.64 0.044.30 0. 20.06 0.036.30 300.30 35.00 0 56.21 504.61 288.61 0.00 0 9.61 0.06 1. kom 3 Obraĉun po kom RASVJETA. postava i spajanje. postava i spajanje reflektora LVT03.00 0.793.313.00 4.95×95 mm kom 15 Obraĉun po kom Izrada sustava za izjednaĉenje potencijala Izrada sustava za izjednaĉenje potencijala s tipskom kutijom za izjednaĉenje potencijala.70 7.21 504. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Nabava i postava montaţne kutije ø 60 kom 70 Obraĉun po kom Razvodna kutija ø 80 Nabava i postava razvodne kutije ø 80 kom 30 Obraĉun po kom Montaţna kutija .5mm² Nabava i polaganje po kabelskim policama kabela PP00-Y 5×2. 636.xls.00 504.793. Uzeti u obzir rad na visini od oko 7 m¹ Obraĉun po komadu Reflektor LVT03.31 0. 9. komplet sa spajanjem i ispitivanjem Obraĉun po komadu Kabel PP00-Y 3×2. komplet sa spajanjem i ispitivanjem Obraĉun po komadu Izvod za rasvjetu domovinske zastave Nabava i polaganje PP00-Y 3×2.30 9.02 0. komplet s predspojnim spravama.92 49. 150HQI-TS. Montaţna kutija ø 60 7.00 0 300.31 42.00 0 20.68 1.00 15 20.369.025.[219] .30 0.00 30 9. Svjetiljka FAEL LUCE ZE1824008 Nabava.909. prosjeĉne duţine izvoda 25 m¹ (za rasvjetu domovinske zastave) Obraĉun po komadu kom 32 1.025.02 300.02 300. duljine 6 m¹ od kutije za izjednaĉenje potencijala na temeljni uzemljivaĉ (preko mjernog spoja). za rasvjetu domovinske zastave na jarbolu pored objekta kontrole naplate Obraĉun po komadu Kabel PP00-Y 5×2. god.92 5.909.70 34.30 98348485. 150HQI-TS Nabava. U stavku je ukljuĉena dobava i postava ţarulje i pribor za montaţu.50 0.2008.06 0.95×95 mm Nabava i postava montaţne kutije . 40×4.64 1.21 0.044.68 0. kom 2 684. s montaţnim priborom.00 3 636.5mm² Nabava i polaganje po kabelskim policama kabela PP00-Y 3×2.00 0 7.00 2 684.5mm².31 42. prosjeĉne duţine izvoda 5 m¹ za rasvjetu nadstrešnice.21 0.50 4.1.369.46 636.5mm². Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.4. s metal-halogenom ţaruljom HQI250 W/E.36 684.92 2.50 0. komplet sa stezaljkama 4 i 6 mm². kom 8 504. kom 1 300.30 300.313.10.5mm².30 36.64 0. 45212-400-4474/2008.61 288. 1981 "Elektrokontakt" kom 1 – vodiĉ P/MJ 6 mm² m¹ 10 – vodiĉ P/MJ 4 mm² m¹ 30 – instalacijska cijev ø 16 mm m¹ 40 – spoj na metalnu masu kom 5 – izrada dozemnog spoja trakom FeZn.00 70 7. art.00 32 56. Obraĉun po komadu izvedenog rada.

09 88.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.09 88.31 9. 1.45 688.240.00 25 36.594.40 4. Ruĉica za vaĊenje NN osiguraĉa Nabava ruĉice za vaĊenje NN visokouĉinskih osiguraĉa (patrona) Obraĉun po kom Aparat za gašenje poţara Nabava i postavljanje aparata za gašenje poţara. kao tip APC BACK-UPS RS 1000VA 230V.69 3. postava i spajanje slijedećih instalacija rasvjete i pogona u naplatnoj kućici: 2 kom svjetiljka tip FDAR 252 S-420K kao "TEP" 1 kom Panik svjetiljka 2 kom stolna svjetiljka prilagoĊena za postavu na metalni okvir staklene stijene ili na stol.20 0.5 mm² 4 m¹ Kabel PP00-Y (2×1.09 88.50 7.69 0.443.2008.5 mm².04 901. kom 7 1.17 38.00 64. Obraĉun po naplatnoj kućici UreĊaj besprekidnog napajanja Nabava. kom 1 200.00 36.09 0. od 16.204.309.20 0.00 0 92.00 64.ms_office Strana: 104.00 0 200.00 7 1.1.00 0 36.165.5 mm² 8 m¹ IKL kanal s montaţnim priborom – Izrada izvoda i Spajanje motora ventilatora ventilokonvektora kabelom PP-Y 3×1.00 1 200.00 0.5kg Obraĉun po kom Ploĉica s natpisom "NE UKAPĈAJ" Nabava i postavljanje ploĉica s natpisom "NE UKAPĈAJ" Obraĉun po kom kom 1 88.69 3.5 mm² 42 m¹ kabel PP00-Y 5×2.00 1 88.09 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.69 0.204.309.09 0.5 mm²) 25 m¹ kabel PP00-Y 3×2.204.31 0. god.09 2.xls.00 INSTALACIJA U NAPLATNOJ KUĆICI 6. ili odgovarajući Obraĉun po kom INSTALACIJA U NAPLATNOJ KUĆICI UKUPNO: kom 7 4.5.594.[219] .00 5 688.00 0 1. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Kabelske police Nabava i postavljanje na nadstrešnicu kabelskih polica PK 100 komplet s poklopcima.20 0.429.20 200. 220 V. kom 5 688.429.31 9.31 0.04 0.17 38.00 7 4. halogena ţarulja za dodatnu rasvjetu radne plohe 1 kom sklopka SKP 10-5/1 kao "TEP" 6 kom utiĉnica PROP-II-SZU.443. 45212-400-4474/2008.09 0.45 3.04 901.309.5 mm².00 0.57 ZAŠTITNA SREDSTVA I ATESTI 6.09 13.165.813. kom 25 36. Istalacije rasvjete i pogona Nabava.1.12 kW (termostat ugraĊen na ventilokonvektor) – Izrada izvoda i Spajanje rampi kabelom PP-Y 5×2.309.240. kutnim elementima.20 200.00 0 688.00 0.204.20 200.40 2. postava i spajanje ureĊaja besprekidnog napajanja snage 1kVA u naplatnim kućicama. nosaĉima i ostalim sitnim spojnim materijalom Obraĉun po metru Razvodne nadţbukne kutije RKP Nabava i postavljanje razvodnih nadţbuknih kutija RKP Obraĉun po komadu RASVJETA I POGON NADSTREŠNICE UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 6.09 13.57 1.04 0.20 0.50 92.20 29.20 29.00 0. 16A 2 kom Razvodna kutija RKP-IV 60 m¹ kabel PP00-Y 3×1. m¹ 150 92.00 0 88.6.10. snage 0.00 150 92.813. ukljuĉivo sav ostali sitni materijal i pribor potreban za kompletno dovršenje instalacija u naplatnoj kućici. 20W.20 98348485. CO2 .00 0 4. 1.

108.80 800. od 16. postava i spajanje razdjelnika vlastite potrošnje R-A.108.80 800. Diesel agregat Nabava i transport do gradilišta cestarinskog prolaza te postava standardnog kompaktnog elektroenergetskog postrojenja s mikroprocesorskim upravljanjem (diesel agregatske stanice) namijenjene za automatsko rezervno napajanje.40 400.00 108. kom 1 800.00 0.00 1 400.80 800.936. kom 1 800.80 8. god.80 800.108.80 8.12 2.00 0 400.80 800. 45212-400-4474/2008.20 1.00 0 800.122.00 1 400.00 1 800.122.80 0.12 98348485. 25kA 1 kom zaštitna FID sklopka25/0.20 0.122.108.5 A 2 kom automatski osiguraĉ 10 A 3 kom automatski osiguraĉ 16 A (u stavku su ukljuĉene Pg brtvenice.122. redne stezaljke.201.00 0 800.40 0.20 6.201.00 1 800. kom 1 2.00 0 108.80 0.20 1. dovoĊenje u punu funkcionalnost.936.40 400. 1.00 0. Rijeka Obraĉun po kom Razdjelnik R-A Izrada. sabirnice.201.12 0. kom 1 1.20 0. komplet sa svom opremom.00 1 1. kom 1 400.00 0 800. komplet Obraĉun po kom Ispitivanje ispravnosti veza Ispitivanje ispravnosti veza.40 400.80 800.00 0 400.1.40 10.40 9.80 800.122.7.40 400. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.40 0.80 7.40 0.80 0. postavom i projektnom dokumentacijom.[219] .12 0.40 0.00 1 800.00 1 108.00 1 800.201.00 0 2.108.40 400.80 800.xls.80 800. Razdjelnik je sa sljedećom ugraĊenom opremom: 3 kom odvodnik prenapona 0. puštanje u probni rad.94 AGREGATSKA STANICA 6.2008.00 0 800.80 800. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Atest o srednjoj rasvjetljenosti Mjerenje i izdavanje atesta o izmjerenoj srednjoj rasvjetljenosti prostorije Obraĉun po kom Mjerenje otpora izolacije Mjerenje otpora izolacije pojedinih strujnih krugova i pojnih vodova uz izdavanje atesta Obraĉun po kom Atest o efikasnosti zaštite od indirektnog dodira Izdavanje atesta o efikasnosti zaštite od indirektnog dodira Obraĉun po kom Atest o izmjerenom prijelaznom otporu zaštitnog pogonskog uzemljenja Izdavanje atesta o izmjerenom prijelaznom otporu zaštitnog pogonskog uzemljenja Obraĉun po kom Ispitivanje iskljuĉivanja elektriĉne energije u nuţdi Funkcionalno ispitivanje iskljuĉivanja elektriĉne energije u nuţdi. kom 1 800.ms_office Strana: 105.201.80 0. komplet Obraĉun po kom Ispitivanje protupaniĉne rasvjete Funkcionalno ispitivanje protupaniĉne rasvjete.00 108.108.00 0.80 800.00 2.00 0. kom 1 400.80 0. kom 1 800.122.00 108.10.94 800.20 1.40 400.00 1 2.00 0 1. komplet Obraĉun po kom ZAŠTITNA SREDSTVA I ATESTI UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 4. diesel agregata dimenzija 200×200mm.5 kV.80 0. sav sitni spojni i pomoćni montaţni materijal) Obraĉun po kom kom 1 108.80 8.12 2.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.80 5.80 0.201. snage 80 kVA.12 2. kao "KONĈAR".80 0.

44 34. – grebenasta sklopka 10A tropolna. 1.696.00 38. – bimetalni relej 0.48 0.41 46.934.41 46.00 1 480.137. Konĉar.137.8.41 46.00 0.476.0 A komplet Obraĉun po kom Aksijalni ventilator Dobava.94 114.602.044.41 2.137.97 49. 1 656.454.00 0 480.48 0.454. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.60 0.1.4.00 0.602.00 1 46.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. postava i spajanje razdjelnika R-V vlastite potrošnje za upravljanje ventilatorom.00 1 2.14 4.240.602.00 0.UPS INSTALACIJA JAKE STRUJE UKUPNO: INSTALACIJA SLABE STRUJE 52.1.476.00 52.00 0. 6.00 0.2.454.00 0.550.00 0.00 0 1.1.41 0.626.[219] .00 0.1.00 0.52 46.626.8.1.936.89 409.1.57 8.00 0.79 98348485. 6.46 64. tip RV-5/2) – sklopnik 10A tropolni. 6.14 1.14 0.00 0.6. komplet sa svim sabirnicama.52 46.602. spojnim priborom i kabelskim uvodnicama (npr.626.60 2. skupa sa spajanjem pojnih kabela u prikljuĉnoj kutiji i spojnim priborom kom Obraĉun po kom Sobni termostat Dobava.89 REKAPITULACIJA 6.1. od 16.044.89 480. UTIČNICE I POGON U OBJEKTU NAPLATE RASVJETA I POGON NADSTREŠNICE INSTALACIJA U NAPLATNOJ KUĆICI ZAŠTITNA SREDSTVA I ATESTI AGREGATSKA STANICA UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE .550.52 656. tropoloţajna – automatski osiguraĉ 6A tropolni.46 64.00 0 46.66 656.66 114.594.41 0.60 2. elektroniĉke by-pass sklopke.5 m¹ od poda snage 0.2. 6.00 0 656. god.14 1. rednim stezaljkama 2.52 UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE .454. 3 fazni izlaz 380V kom Obraĉun po kom Ispitivanje autonomije UPS-a Ispitivanje autonomije UPS-a (uz iskljuĉeno napajanje i prikljuĉenu potrošnju) kom Obraĉun po kom UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE UKUPNO: 1 46.137. UreĊaj za besprekidno napajanje Dobava i ugradnja.137. isporuka i montaţa sobnog termostata za montaţu na zid.5 mm².696.2008.00 0.240. dijagnostiĉkog softwarea slijedećih karakteristika: – Snaga: 10kVA – Autonomija rada: 10-15 minuta – 3 fazni ulaz.00 0.454.5.89 409.66 114.66 0.602.934. standardno sastavljenog od ispravljaĉa. 6.44 34.10.00 0. 6.3 kW. 6.66 656.14 1.ms_office Strana: 106.60 0.66 0.00 0. isporuka i montaţa aksijalnog ventilatora za montaţu u zidni otvor nasuprot ulaznih vrata.936.934.14 0.1.00 1 1. 6.00 0.1.60 5. 1 1. 6.00 0.60 2.48 480. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Razdjelnik R-V Izrada.594.UPS 6.48 480.934.00 0.57 8.1.97 49.1.454.48 46.79 0.626. 1 480. 45212-400-4474/2008. servisne by-pass sklopke.00 38. na visini 2.94 114.137.48 46. RAZDJELNICI NAPOJNI KABELI I PRIBOR RASVJETA. 1 2.00 1 656. baterije.7.00 0.00 0.3.00 0 2. za automatsko ukljuĉivanje ventilatora kom Obraĉun po kom AGREGATSKA STANICA UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 3.6-1.xls.00 0.602.

01 0.59 132. m¹ 3500 6.napojna letva.03 7.420.[219] .82 6.41 12.420.44 0.420.01 0.02 400.13 5.00 0 12.00 4.10.44 98348485.00 400 16.00 3500 6.41 0. – 5 kom .jedinica za ventiliranje ormara i termostat – 4 kom .02 0.00 5. Aktivna oprema bit će naknadno izvedena (primjenjuje se IP telefonija.5mm.420.13 0.02 400.681.00 1 12.59 6. s prenaponskom zaštitom i prekidaĉem.5mm. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.44 440.00 1 440. ø 50mm Nabava i polaganje PEHD cijevi ø 50mm zajedno sa sitnim spojnim materijalom i priborom Obraĉun po metru cijevi Gibljiva PVC cijev. 2×RJ45 Western – 15 kom prespojni telefonski kabel 1 m¹ – kabeli su tipa UTP 4×2×0. kategorije 5+. po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje Obraĉun po metru kabela Komunikacijska prikljuĉnica Nabava. opremeljenog s: – 5 kom .00 16.vodilica kabela. te set za uzemljenje ormara Komplet: Obraĉun po kom PEHD cijev.035.00 20 20.420.82 0. veliĉine 2000×800×900 mm.ms_office Strana: 107.00 0 16.5 mm kategorije 5+ – ukljuĉivo sav ostali sitni sitni spojni i montaţni pribor.41 12.vertikalne vodilice sprijeda i straga za demontaţu opreme – 1 kom .035. 45212-400-4474/2008. god. a sastoji se od okvira s nosaĉem i insertom 2×RJ 45 (Terminalske utiĉnice: 11 u objektu kontrole i 32 u naplatnim kućicama) Obraĉun po kom Instalacijska kutija ø 60 Nabava. m¹ 400 16.2008. ne koristi se telefonska centrala).02 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.41 2.681. od 16.41 0. 7x prikljuĉnica 220V. kao tip RITTAL ili odgovarajući.00 0 440. montaţa i spajanje instalacijske kutije ø 60 za komunikacijske prikljuĉnice Obraĉun po kom Oznake i pribor Nabava potrebnih oznaka i pribora i oznaĉavanje svih elemenata komunikacijskog sustava.21 0.41 12. montaţa i spajanje glavnog komunikacijskog ormara Obuhvaćena je sva pasivna oprema (komunikacijski ormar i univerzalno strukturno kabliranje). parapetni kanal i u opremu interijera.21 310.xls. kategorije 5+ Nabava i polaganje kabela UTP 4×2×0.40 3.00 6. visine 1U – 30 kom patch prespojni kabel 1 m¹.728. kom 1 440.01 21. kom 1 12. prema blok shemi Obraĉun po kom Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1. kom 43 132.00 0 20.00 0 7. visine 1U – 1 kom .patch panel s 24 inserta RJ 45.44 0.420. izraĊenog kao samostojeći limeni ormarić s postoljem. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Glavni komunikacijski ormar Nabava.13 5.40 20. 2×RJ45 Western – 30 kom patch prespojni kabel 2 m¹. ø 16mm ili plastiĉni kanal 25×20mm Nabava i polaganje gibljive PVC cijevi.00 0 6. kom 43 7.00 0 132.44 440.00 43 7.03 7.13 0.82 6.728. montaţa i spajanje komunikacijske prikljuĉnice za montaţu u zid. m¹ 20 20.82 0.21 0.01 21.21 310. ø 16mm ili plastiĉnog kanala 25×20mm Obraĉun po metru cijevi Kabel UTP 4×2×0.00 43 132. sa staklenim vratima i bravom s kljuĉem.44 440.

[219] . Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Izdavanje atestakomplet Obraĉun po kom Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 8.00 0. nosaĉa ţlijebova i cijevnih nosaĉa nadstrešnice.2.23 2.03 5. Isptivanje na dodir izmeĊu vodiĉa instalacionih vodova 2. montaţni pribor i spajanje.80 0.82 1. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Ispitivanje i mjerenje instalacije slabe struje Ispitivanje i mjerenje instalacije slabe struje te izrada potrebnih atesta. Mjerenje otpora izolacije instalacije vodova 5. U-profila dvostrukog aluminijskog pokrova.00 1. što ukljuĉuje: 1.ms_office Strana: 108. 45212-400-4474/2008.04 0.00 200 28.00 0. metalnih nosaĉa vanjske jedinice klima i kompresorskih agregata na krovu objekta kontrole.00 98348485.25 0. Traka FeZn 25×4 mm Dobava i polaganje trake FeZn 25×4 mm. Mjerenje napona šuma na instalacionim vodovima 7.00 80 31. trakom Fe/Zn 25×3 m¹. polaganja trake i potpora.498.00 40 47. ţljebovi.00 0 21.56 6.62 4.80 49.00 0 0.890.00 0 44. ukljuĉivo sav spojni.23 2. Isptivanje na prekid vodiĉa instl.985.xls.04 0. kom 40 47.00 0 24.802.00 0 2.985.00 0.606. Mjerenje otpora uzemljenja 6.00 0 47.25 1.00 47. sa metalnim masama na objektu Izrada (vrata.00 1 2. od 16. na potpore za kosi krov nadstrešnice Obraĉun po metru Betonske kocke Dobava i Montaţa potpora za betonske kocke za nošenje trake FeZn 25×4 mm.00 28.62 4.80 0. sa spajanjem na oba kraja odgovarajućom obujmicom ili vijcima.00 0 0. ventilacijskih cijevi.04 2.00 64 44. transporta i montaţe.23 0.00 3. kom 1 2.3. metalne konstrukcije naplatne kućice.00 0.00 0 31.802. Obraĉun po kom Spojevi za premoštenje metalnih masa Izrada spojeva za premoštenje metalnih masa na nadstrešnici tj.62 0. postolja rampi i semafora Obraĉun po kom 2.03 5.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.SPOJEVI TRAKE FeZn.25 1.40 31. kom 80 31. m¹ 200 21. m¹ 80 24. SLABA STRUJA UKUPNO: INSTALACIJA GROMOBRANA ZAJEDNIĈKI UVJETI: .82 0. na ravni krov objekta kontrole naplate Obraĉun po kom Potpore na kosi krov Dobava i Montaţa potpora na kosi krov glavne nadstrešnice za nošenje trake FeZn 25×4 mm.802.00 21.802.67 0.00 0 28.818. nosećih stupova nadstrešnice i metalnih odbojnika.00 80 24.00 200 21. prozori.802. god.56 44.60 2.498. Ukljuĉivo zaštita spoja bitumenom Obraĉun po kom Spoj trake FeZn 30×4 mm. vodova 4.818.60 24.10. 6. POTPORE – u jediniĉnu cijenu stavke ukljuĉeni su svi troškovi nabave.82 1.00 0.818.890.40 4.67 2.606.23 0.62 0.324.2008.25 0. Mjerenje otpora petlje instalacionih vodova 3.324. kom 200 28.80 49.03 0.04 2. prosjeĉne duţine izvoda 1 m¹.82 0.03 0.00 5.802.80 6.818. kom 64 44.80 2. na betonske kocke na ravni krov objekta kontrole naplate Obraĉun po metru Traka FeZn 25×4 mm Dobava i Polaganje trake FeZn 25×4 mm.

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
Gromobranski odvodi Izrada gromobranskih odvoda polaganjem gromobranske trake Fe/Zn 25×4 mm, u betonsku konstrukciju, od krova do temelja objekta kontrole naplate sa spajanjem na metalni pokrov i na traku u temelju, duţine izvoda 5 m¹, ukljuĉivo s ormarićem za mjerni spoj i spajanjem Obraĉun po kom Zemni uvodi Dobava i izrada zemnih uvoda ubetoniranjem trake Fe/Zn 30×4mm od odvodne cijevi kišnice do temeljnog uzemljivaĉa. Prosjeĉna duţina je 3 m¹. Obraĉun po kom Mjerni spoj Dobava i izrada mjernog spoja na ĉeliĉnim stupovima/nosaĉima nadstrešnice pomoću kriţnih spojnica. Obraĉun po kom Polaganje u temelje trake Fe/Zn 40×4 mm Nabava i polaganje u temelje trake Fe/Zn 40×4 mm, izrada meĊusobnog spoja traka u temelju kriţnom spojnicom te spajanje varenjem svakih 2 m¹ s betonskim ţeljezom u temeljima, antikorozivna zaštita svih spojeva Obraĉun po kom Instalacijski kanal ispod naplatnih kuĉica Nabava i polaganje na zid instalacijskog kanala ispod naplatnih kuĉica trake za spoj metalnih masa u objektu, traka Fe/Zn 30×4 mm Obraĉun po kom Spoj s trake u temelju na zaštitnu sabirnicu u GRu Izrada spoja s trake u temelju na zaštitnu sabirnicu u GRu, u ostalim razdjelnicima, te za ureĊaje u agregatskoj i hidroforskoj stanici, traka Fe/Zn 25×4 mm, duţine 2 m¹ Obraĉun po kom Traka Fe/Zn 30×4mm za izradu spoja za uzemljenje metalne konstrukcije naplatne kućice Dobava i polaganje traka Fe/Zn 30×4mm za izradu spoja za uzemljenje metalne konstrukcije naplatne kućice, nosećih stupova nadstrešnice i metalnih odbojnika Obraĉun po kom Traka Fe/Zn 30×4mm za izradu spoja za uzemljenje metalne konstrukcije nadstrešnice parkirališta Dobava i polaganje traka Fe/Zn 30×4mm za izradu spoja za uzemljenje metalne konstrukcije nadstrešnice parkirališta, nosećih stupova nadstrešnice i metalnih odbojnika Obraĉun po kom Uzemljenje treptaĉa Izrada spojeva na vijak za uzemljenje treptaĉa vodom P/MJ 1×16 mm², poloţenim kroz cijev od instalacijskog kanala do treptaĉa prosjeĉne duţine 30 m¹, antikorozivna zaštita svih spojeva Obraĉun po kom Kriţne spojnice Kriţne spojnice za rastavni mjerni spoj i spajanje trake Obraĉun po kom

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

7.

kom

6

100.10

600.60

100.10

0.00

0

100.10

0.00

6

100.10

600.60

8.

kom

10

52.05

520.50

52.05

0.00

0

52.05

0.00

10

52.05

520.50

9.

kom

12

100.10

1,201.20

100.10

0.00

0

100.10

0.00

12

100.10

1,201.20

10.

90

16.82

1,513.80

16.82

0.00

0

16.82

0.00

90

16.82

1,513.80

11.

110

24.82

2,730.20

24.82

0.00

0

24.82

0.00

110

24.82

2,730.20

12.

kom

20

36.84

736.80

36.84

0.00

0

36.84

0.00

20

36.84

736.80

13.

70

21.62

1,513.40

21.62

0.00

0

21.62

0.00

70

21.62

1,513.40

14.

100

21.62

2,162.00

21.62

0.00

0

21.62

0.00

100

21.62

2,162.00

15.

kom

12

440.44

5,285.28

440.44

0.00

0

440.44

0.00

12

440.44

5,285.28

16.

kom

35

28.03

981.05

28.03

0.00

0

28.03

0.00

35

28.03

981.05

98348485.xls.ms_office

Strana: 109.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
Ispitivanje gromobranske instalacije i izvedba potrebnih mjerenja, izdavanje atesta i izrada revizine knjige, komplet Obraĉun po kom Projekt prenaponske zaštite Izrada projekta prenaponske zaštite, komplet (4 primjerka) Obraĉun po kom

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

17. Ispitivanje gromobranske instalacije kom 1 800.80 800.80 800.80 0.00 0 800.80 0.00 1 800.80 800.80

18.

6.3.

kom GROMOBRANSKA INSTALACIJA UKUPNO:

1

4,004.00

4,004.00 41,172.19

4,004.00

0.00 0.00

0

4,004.00

0.00 0.00

1

4,004.00

4,004.00 41,172.19

6.4. OSTALO 1. Isporuka jednopolne sheme Isporuka jednopolne sheme –
izvedeno stanje u, PVC foliji i umetnuto u vrata svih razdjelnika, komplet Obraĉun po kom

kom

1

200.20

6.4.

OSTALO UKUPNO:

200.20 200.20

200.20

0.00 0.00

0

200.20

0.00 0.00

1

200.20

200.20 200.20

REKAPITULACIJA
6.1. 6.2. 6.3. 6.4. INSTALACIJA JAKE STRUJE INSTALACIJA SLABE STRUJE INSTALACIJA GROMOBRANA OSTALO SVEUKUPNO: 409,550.79 49,818.67 41,172.19 200.20 500,741.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 409,550.79 49,818.67 41,172.19 200.20 500,741.85

5. I. 1.

PROMJENJIVA SIGNALIZACIJA
OPREMA PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE
Promjenjivi LED znak 240×70 cm Dobava, isporuka i montaţa promjenljivog prometnog znaka koji se sastoji od: – programabilnog display-a – signala prometnog traka Potpuno programabilni display u tehnologiji LED, dimenzija kućišta 240×130 cm. MeĊusobni razmak LED 20 mm. Raster 88×24 LED, potpuna grafika, jednobojna (ţute LED). Izvedba display-a s LED visokog sjaja za vanjsku upotrebu. Signal vozne trake - PZ G09 i G10, veliĉine kućišta 70×70 cm. Mogućnost prikazivanja dva signalna pojma: pz G09 (crveni kriţ, veliĉine 60×60 cm) i PZ G10 (zelena strelica, veliĉine 49,5×60 cm) na istoj matrici crne boje. Svjetlosni PZ G09 (crveni kriţ) izvesti u minimalno tri reda crvenih LED-a, svjetlosni PZ G10 (zelena strelica) izvesti u minimalno tri reda zelenih LED-a.

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

98348485.xls.ms_office

Strana: 110.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
Tehniĉki uvjeti za znak: – Maksimalni intenzitet svjetljenja znaka mora biti minimalno 7440 cd/m² za ţutu boju, 3100 cd/m² za crvenu boju i 3720 cd/m² za zelenu boju; – autonomni programabilni mikroprocesorski upravljaĉko kontrolni ureĊaj u svakom znaku; – kontrola ispravnosti svake LED neovisno o aktivaciji znaka ili pojedine toĉke (detekcija greške u "hladnom" stanju) – autonomno istosmjerno napajanje u svakom znaku – neovisni strujni izvori za svaku pojedinu LED sto osigurava neovisnost intenziteta isijavanja znjaka o kolebanjima napona napajanja i prikazanom simbolu – dojave greške kod pregaranja LED i to lokalno na upravljaĉki LCD panel i daljinski prema centralnom upravljaĉkom raĉunalu; – mogućnost brze zamjene svake pregorene LED i svih ostalih dijelova koji su podloţni kvarovima – mogućnost povezivanja svakog znaka u sustav naplate putem serijske veze (RS-485), protokol TLS/FG4 – postojanje kontinuirano podesivih termostata i grijaĉa u svakom znaku – mogućnost upravljanja intezitetom od 1-100% s grafiĉkog suĉelja upravljaĉkog programa – Pouzdan rad unutar temperaturnih granica od - 40°C do + 70°C. Svjetlosna jakost optiĉkog sustava mora se moći prilagoditi okolnoj svjetloći. – Elektriĉka sigurnost znaka osigurana u skaldu s odrednicama harmoniziranih normi HD 638 i HD 384 – Elektromagnetska kompatibilnost znaka sukladno EN50293:2000 Elektromagnetska kompatibilnost - Cestovni prometni signalni sistemi Montaţa znaka obuhvaća i prilagodbu nosaĉa znaka i konstrukcije na koju se znak montira. Obraĉun po kom postavljenog znaka. Promjenjivi LED znak 70×70 cm Dobava i isporuka promjenljivog prometnog znaka koji se sastoji od: – signala prometnog trakaSignal vozne trake - PZ G09 i G10, veliĉine kućišta 70×70 cm. Mogućnost prikazivanja dva signalna pojma: PZ G09 (crveni kriţ, veliĉine 60×60 cm) i PZ G10 (zelena strelica, veliĉine 49,5×60 cm) na istoj matrici crne boje. Svjetlosni PZ G09 (crveni kriţ) izvesti u minimalno tri reda crvenih LED-a, svjetlosni pz G10 (zelena strelica) izvesti u minimalno tri reda zelenih LED-a. Tehniĉki uvjeti za znak:

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

kom

14

41,401.36

579,619.04

41,401.36

0.00

0

41,401.36

0.00

14

41,401.36

579,619.04

2.

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

98348485.xls.ms_office

Strana: 111.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
– Maksimalni intenzitet svjetljenja znaka mora biti minimalno 3100 cd/m² za crvenu boju i 3720 cd/m² za zelenu boju; – autonomni programabilni mikroprocesorski upravljaĉko kontrolni ureĊaj u svakom znaku; – kontrola ispravnosti svake LED neovisno o aktivaciji znaka ili pojedine toĉke (detekcija greške u "hladnom" stanju) – autonomno istosmjerno napajanje u svakom znaku – neovisni strujni izvori za svaku pojedinu LED sto osigurava neovisnost intenziteta isijavanja znjaka o kolebanjima napona napajanja i prikazanom simbolu – dojave greške kod pregaranja LED i to lokalno na upravljaĉu tastaturu i daljinski prema centralnom upravljaĉkom raĉunalu; – mogućnost brze zamjene svake pregorene LED i svih ostalih dijelova koji su podloţni kvarovima – mogućnost povezivanja svakog znaka u sustav naplate putem serijske veze (RS-485), protokol TLS/FG4 – postojanje kontinuirano podesivih termostata i grijaĉa u svakom znaku – mogućnost upravljanja intezitetom od 1-100% s grafiĉkog suĉelja upravljaĉkog programa – Pouzdan rad unutar temperaturnih granica od - 40°C do + 70°C. Svjetlosna jakost optiĉkog sustava mora se moći prilagoditi okolnoj svjetloći. – Elektriĉka sigurnost znaka osigurana u skaldu s odrednicama harmoniziranih normi HD 638 i HD 384 – Elektromagnetska kompatibilnost znaka sukladno EN50293:2000 Elektromagnetska kompatibilnost - Cestovni prometni signalni sistemi Montaţa znaka obuhvaća i prilagodbu nosaĉa znaka i konstrukcije na koju se znak montira. Obraĉun po kom postavljenog znaka. Touch-screen LCD panela u boji 5,7" Dobava, isporuka i montaţa "touch-screen LCD" panela u boji, minimalnih dimenzija 5,7", za manualno upravljanje i kontrolu programabilnog displaya u naplatnoj kućici. Upravljanje mora biti izvedeno preko tipki za odabir s ikonom stvarne slike koja se ţeli prikazati na programabilnom displeju. Obraĉun po kom postavljenog panela. Kontrolno-upravljaĉki program Dobava, isporuka i instalacija kontrolno-upravljaĉkog programa za nadzor i upravljanje radom svih promjenljivih znakova na naplatnoj postaji. Program se izvršava na PC koji je smješten u glavnom objektu naplate. Aplikacija za upravljanje mora omogućiti nadzor nad programabilnim displejima putem TLS protokola i povezivanje s glavnim centralnim raĉunalom putem TCP/IP protokola kroz temeljnu mreţu HAC-a. Prema centralnom raĉunalu prosljeĊuju se informacije o stanju prikaza i grešaka sa svih znakova na naplatnoj postaji. Obraĉun po kom

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

kom

16

10,130.12

162,081.92

10,130.12

0.00

0

10,130.12

0.00

16

10,130.12

162,081.92

3.

kom

14

7,679.67

107,515.38

7,679.67

0.00

0

7,679.67

0.00

14

7,679.67

107,515.38

4.

kom

1

24,824.80

24,824.80

24,824.80

0.00

0

24,824.80

0.00

1

24,824.80

24,824.80

98348485.xls.ms_office

Strana: 112.[219]

00 0 26.00 30.100.6mm² za povezivanje nasuprotnih znakova i zankova na serijski konverter.938.00 0.207.826.826. I.00 300 20.00 30. isporuka i uvlaĉenje u kabelske kanalice signalnog kabela 3×2×0.00 0.836. ukljuĉivo i ormarić za smještaj konvertera. m¹ 300 20.207.246. kpl 1 DOKUMENTACIJA I PUŠTANJE U POGON UKUPNO: 7.80 0. Obraĉun po kompletu.00 0 7.30 98348485.6mm² Dobava.030.00 0 7.xls.826.ms_office Strana: 113.826.00 1 7. prijevoz i rad na postavljanju kanalica.30 7.20 7.94 7.88 26.00 430 7. m¹ 430 7. Aplikacija se izvršava na upravljaĉkom raĉunalu naplatne postaje i spaja se na glavni upravljaĉki program. kom 1 30.00 0. Stavka ukljuĉuje i instaliranje paketa Windows XP Professional.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.938.030.80 933. kom 1 OPREMA PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE UKUPNO: 26.00 0 20. Stavka ukljuĉuje i sav materijal.20 ELEKTROINSTALACIJE Signalni kabel 10×2×0.21 3.00 30.826.94 2. 1. s ispitivanjem.20 7.938. Kabel se polaţe od tastature u naplatnoj kućici do elektroniĉkog ureĊaja u SPZ-u. isporuka i instalacija programske aplikacija za programiranje novih piktograma.00 6. Signalni kabel 3×2×0.94 0. Kroz komunikaciju ostvarenu izmeĊu upravljaĉkog programa i displeja na nadstrešnici mora biti omogućeno programiranje novih piktograma u displejima. isporuka i ugradnja PC raĉunala + 17" TFT LCD. 1.82 0.246.938.6mm². Obraĉun po m¹ poloţenog kabla.030.00 0.00 1 2.94 0.100. II. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 5.80 933.20 0.80 26. Putem grafiĉkog korisniĉkog suĉelja za programiranje novih piktograma treba omogućiti memoriranje postojećih piktograma u obliku zapisa na tvrdom disku. Stavka ukljuĉuje i sav materijal.80 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Osobno raĉunalo PC+17" TFT LCD Dobava. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. god.030.207.20 7. editiranje piktograma i programiranje displeja mora biti zaštićen kroz upotrebu korisniĉkog imena i zaporke. njihovo editiranje te izradu novih piktograma.00 1 26.82 6. Aplikacija za programiranje piktograma Dobava. 45212-400-4474/2008.938.21 0.00 0.00 0 30. od 16. prijevoz i rad na postavljanju kanalica.10.00 2. isporuka i montaţa konvertera RS 232/RS485 za komunikaciju PC-a i znakova. Postupak pokretanja programa.88 DOKUMENTACIJA I PUŠTANJE U POGON Dokumentacija izvedenog stanja Dokumentacija izvedenog stanja s detaljima izvedbe i uputama za rukovanje i odrţavanje II.00 0.207.94 2. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla.207.2008.00 1 30.030.826. za kontrolu i upravljanje svjetlosnom promjenjivom prometnom signalizacijom.80 26. Konverter RS 232/RS485 Dobava.6mm² Dobava.20 7.207.94 2.00 20.836.207. isporuka i polaganje u kabelske kanalice signalnog kabela 10×2×0.21 0. Obraĉun po kompletu.82 6.207.938.21 3.030.00 0 2. kom 1 2. Obraĉun po kompletu. III.20 7.20 0.82 0.[219] .

00 1.2008. od 16.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Iskop temelja stupa min. Obraĉun po komadu. za napajanje LUX.40 1.09 36. isporuka i polaganje u kabelske kanalice na nadstrešnici energetskog kabela PP00 3×1.92 57. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla.40 560.00 0 36.56 98348485.5mm² Dobava.00 0 12. m¹ 300 12.15 8.56 0. ELEKTROINSTALACIJE UKUPNO: VERTIKALNA I HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA VERTIKALNA SIGNALIZACIJA Nabava i postavljanje prometnih znakova (t.00 0 0 0 0 0 0.836.139. Znakovi se priĉvršćuju na stupove izraĊene od šavne ĉeliĉne cijevi i zaštićene od korozije postupkom vrućeg cinĉanja ili na aluminijske stupove.01 120.81 3. Kabel povezuje OG kutije IP65 na nadstrešnici sa glavnim razvodnim ormarom.09 36. dimenzije 90×45 828. 1.00 0. IV.40 1. prijevoz i rad na postavljanju kanalica i kabelskih cijevi.00 6.401. promjera 90 cm Znak E01. prijevoz i rad na postavljanju kanalica. isporuka i montaţa kutije za vanjsku montaţu sa stupnjem mehaniĉke zaštite IP 65 Obraĉun po kom Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 3.401. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla.00 0.00 12. promjera 90 cm Znak B50.09 0.3.40 560. kpl s montaţnim materijalom za priĉvršćenje na konstrukciju. Kabel povezuje OG kutije na nadstrešnici s SPZ-ovima i treptaĉe na treptaĉki ureĊaj.00 0. 1.40 1.165.00 0 11.165.81 0.56 0.00 0.[219] .40 560.401.04 III.1.843. promjera 90 cm Znak B29.00 0.01 0.21 0.00 0 8.00 4. promjera 63.139.5mm² s ispitivanjem. 1.5mm² Dobava. 45212-400-4474/2008. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Energetski kabel PP00 3×2. kom 23 36.10. Stavka ukljuĉuje i sav materijal. Obraĉun po m¹ postavljenih kanalica Napojni kabel PP/2 3×0.401.92 57.401. m¹ 400 92.00 0 1 1 1 1 0.401.15 7. prijevoz i rad na postavljanju kanalica.00 400 92.00 1. Stavka ukljuĉuje i sav materijal.56 0.401.40 1.5º u odnosu na os prometnice.21 0.00 23 36. isporuka i priĉvršćenje na konstrukciju i stupove nadstrešnice kabelske kanalice PK100. m¹ 550 11.401. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla.40 1.00 92. Energetski kabel PP00 3×1.04 0.40 1. za napajanje svjetlosne promjenjive signalizacije.00 1.87 1. 0. s ispitivanjem.01 0. Znakovi se izraĊuju s folijom "High Intensity" (znak B02 minimalne retrorefleksije klase II) na aluminijskoj podlozi minimalne debljine 3 mm s pojaĉanim okvirom.40 1.40 560. isporuka i polaganje u kabelske kanalice napojnog kabela PP/2 3×0.40 560.5 mm koji se ugraĊuje u betonski temelj kakvoće betona C16/20 s min.75 mm².843.00 1. god. kom kom kom kom 1 1 1 1 1.21 6.00 0.40 560.401.2.40 1.00 300 12.00 15 8.40 1. isporuka i polaganje u kabelske kanalice na nadstrešnici i u kabelske cijevi energetskog kabela PP00 3×2.401.40 1.401.xls. za napajanje svjetlosne promjenjive signalizacije.56 0.09 0.00 550 11. Stavka ukljuĉuje i sav materijal. m¹ 15 8.00 0.00 0 92.00 0.401. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 9-01.40 1. Znak B02.81 3.2 OTU VI.04 0.401.401.).401. dubine 70 cm.75 mm² Dobava.00 0.04 828.401.00 0.401. Znakove postavljati pod kutem od 3 .2 m³.87 36.56 1.40 1.ms_office Strana: 114.4. Razvodna kutija OG IP 65 Dobava. 1.5mm² s ispitivanjem.81 0.50 11. Kabelske kanalice PK100 Dobava.401.01 120.50 5.836.21 6.

Za oznake na kolniku mora biti upotrijebljen materijal ili boja koja bitno ne smanjuje hvatljivost kolnika.00 0.0/3.00 0.45 6. Za brzinu naleta vozila od 100 km/h.2.00 m¹ m¹ m¹ m¹ m² kom 1300 700 310 45 230 14 3. m¹ 300 292.31 57.00 0.00 0.221234 Puna uzduţna rubna crta bijele boje.6.446.3.149.00 0.029.00 612. REKAPITULACIJA 1. 45212-400-4474/2008.).61 28.222) Razdjelna isprekidana crta bijele boje širine 20 cm.00 0.00 98348485. Sustav se sastoji od kugli i ĉunjeva. Sustav za razdvajanje prometnih trakova Nabava i postavljanje sustava za razdvajanje prometnih trakova na cestarinskom prolazu (“kugle i ĉunjevi”).80 4.00 2.80 4.S4.00 18. s udjelom od 20 grama zrnaca na 1 kg boje. U skladu sa HRN EN 1317.00 0.125.2008.225) Ploha za usmjeravanje prometa bijele boje Iscrtavanje oznake “STOP” (PZ H38).20 4.29 0. Oznake na kolniku izvode se prema normama HRN U. 9-02 OTU VI. biti postojan i ne smije mijenjati boju.281. IV.6.00 10 100.082.068. 1.00 0 100. širine 20 cm (HRN U.039. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0 292.100.08 29.160.00 0.00 3.80 4.687. 2.082.222) Puna uzduţna rubna crta bijele boje.00 0. aplikacijom retroreflektivne folije (klase retrorefleksije II.00 0.00 0.03 140.00 1.5.446.068.281.001.00 0 0 0 0 0 0 0 0. isporuka i ugradnja u vrhu prometnog otoka.488.00 1.100.00 100.29 0.082. 33/05.10.29 87. “High intensity grade”).00 4 1.12 1.149.00 0.31 57.80 13.00 1. na ploĉe debljine 2 mm zakrivljene prema obliku betonske zaštitne glave.N.90 1. V. 2.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Laterna ø 300 mm Nabava i postavljanje treptaĉa (laterna ø 300 mm.00 0.12 kom 14 2.281. bijele boje HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA UKUPNO: 0. dimenzija 180×70 cm Nabava i postavljanje prometnog znaka K09.000. ţute boje) na betonsku zaštitnu glavu.00 0.61 28.00 39.S4. Spojen na trajni napon.00 292. dimenzija 180×70 cm.00 0.00 0. 1.00 0 1.28 5.029.00 0.Znaĉajke nuţne za korisnike ceste) i HRN Z.29 87.28 5.80 13.dobava. 1.80 4. retrorefleksije klase II.00 0.00 18.61 28.961.45 6. od 16.001.03 140.360.14 0.00 1.240 (Boje za tankoslojne oznake na kolniku) kao i Općih tehniĉkih uvjeta za radove na cestama (t.00 0.000.082. normi HRN EN 1436 (materijali za oznake na kolniku . 2.00 14 2. Prometni znak K09.28 0. HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA Materijal kojim se izvode oznake na kolniku mora imati atest kakvoće.[219] .125.xls.20 4. 2.08 0.5.00 3.80 13.00 0 1300 700 310 45 230 14 0.00 300 292.14 0.ms_office Strana: 115. puno-prazno 3.31 kom 10 100. širine 10 cm (HRN U.08 29.00 4. VERTIKALNA SIGNALIZACIJA HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA VERTIKALNA I HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA UKUPNO: PROMETNA OPREMA Zaštitni cestovni sustav (ublaţivaĉ udara) Zaštitni cestovni sustav (ublaţivaĉ udara) . 64/05 i 155/05). 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.160.90 1.281. 2. 2. 2.0 m¹ (HRN U.31 0.31 3.20 4.039. opremi i signalizaciji na cestama (N.14 4.029.029.61 28. VERTIKALNA SIGNALIZACIJA UKUPNO: kom 4 1.00 612.S4. god.223) Popreĉna puna zaustavna crta bijele boje širine 0.1.360.4.488.96 18.961.08 0.00 2. Pri izvedbi oznaka na kolniku pridrţavati se odredbi Pravilnika o prometnim znakovima.00 0.00 0. ţute boje sa ugraĊenim maĉjim oĉima.00 3.14 0.00 0.96 18.S4.5 m¹ (HRN U.687.12 39.20 4.00 0.12 39.31 2. te uţeta za meĊusobno povezivnje 39.00 2. PredviĊa se boja s retroreflektivnim zrncima.S4.80 13.28 0.039.00 0 2.039.03 140.100.03 140.S2.100.00 3.

(sg) od __.31 1.207.00 0.088.00 0. UGOVORNI TROŠKOVNIK br.-5.92 124.20 57. god. III.00 12.00 12. REKAPITULACIJA Rekonstrukcija DV 10(20) kV Prapatnica . Redni broj V.323.00 2.088.939.03 Rekonstrukcija DV 10(20) kV Prapatnica .143.2009.03 0.139.00 0.904.422.00 0.00 0.00 0.422.00 Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.00 Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 0.20 57.00 0.00 12.00 0.00 0.00 REKAPITULACIJA I.00 0.00 0.[219] .997.068.__.98 496.00 0.143.03 0.03 12.13 221.26 NEPREDVIĐENI RADOVI 4% NEPREDVIĐENI RADOVI (4% 1.00 0.904. 0.00 0 124.Ljubitovica Rekonstrukcija DV 10(20) kV Divulje .00 0.422.34 500.080.00 12.422.687.088.904.741.00 0. god.87 57.2009.00 0.34 500.00 0.Ljubitovica UKUPNO [Rekonstrukcija DV 10(20) kV] Suglasnost br.687.85 2.997.00 0.836.__. II.422. 8.26 496.422.00 0.00 4 124.143. 45212-400-____/2009.00 0.364.836.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.26 496.Radošić NEPREDVIĐENI RADOVI 0.(sg) od __. IV.92 12. 45212-400-4474/2008.00 0.98 SVEUKUPNO: 496.92 496.055.364.92 IZGRADNJA ČCP MRACLIN 1. god.00% 0.00 I. od 16.00 0.080.323.03 -100.00 Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.00 933.00 0.98 0. GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI ZA ČCP MRACLIN INSTALACIJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE STROJARSKE INSTALACIJE ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI PROMJENJIVA SIGNALIZACIJA NEPREDVIĐENI RADOVI 4% SVEUKUPNO: TROŠKOVNIK NEPREDVIĐENIH RADOVA Suglasnost br.00 0.687.143.00 0.26 0.139.323.00 0.00 0.068.789.00 Rekonstrukcija DV 10(20) kV Divulje .904.00 0.904.00 0.ms_office Strana: 116.13 221.03 0.Radošić UKUPNO [Rekonstrukcija DV 10(20) kV] 0.10.85 2.00 0.00 0.741.00 0.xls. 2.939.2008.31 1.939. OPREMA PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE DOKUMENTACIJA I PUŠTANJE U POGON ELEKTROINSTALACIJE VERTIKALNA I HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA PROMETNA OPREMA SVEUKUPNO: 933.00 0.00 0.92 496.00 I. V.53 752.904. SVEUKUPNA REKAPITULACIJA : UGOVORENI RADOVI NEPREDVIĐENI RADOVI SVEUKUPNO : Za dougovoriti : Kontrola: 12.00 0. 5.00 0.207.00 0. 45212-400-____/2009.88 7.00 0.422.00 8.00 0.789.323.687.00 0.904.088.03 0.88 7.422.00 0.00 0.92 12.904.00 0.055. II.00 0.00 0.080.080.00 0.323.53 752.) paušal 4 124.03 98348485. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere PROMETNA OPREMA UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena 1. II.00 0.87 57.00 2.98 0. 3.00 0.323.939. 4.

Sisak . na autocesti Zagreb .TROŠKOVNIK PREDVIĐENIH RADOVA DIONICA VELIKA GORICA (jug) – BUŠEVEC Izgradnja ČCP MRACLIN.

Na gradilištu Izvoditelj radova. temeperatura zraka. Nepoznavanje crtanog dijela projekta i tehniĉkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povećanje jediniĉnih cijena ili toleriranje grešaka u izvedbi. s potrebnim skicama i izmjerama.2008. s tim da je za svaku nepredviĊenu višu radnju. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1. te će svojim potpisima jamĉiti za njihovu toĉnost. nalozi nadzornog inţenjera i Inspekcije. prethodno potrebna suglasnost Investitora. Koliĉine radova. izdanje 2001. mora imati Glavnog inţenjera gradilišta kvalificiranog za dotiĉne vrste poslova. U GraĊevni dnevnik se unose svi bitni podaci i dogaĊaji tijekom graĊenja (npr. Opći tehniĉki uvjeti za radove na cestama (Zagreb. odnosno iznijeti svoje primjedbe.xls. Od preuzimanja gradilišta izvoditelj radova je obvezan voditi GraĊevni dnevnik i GraĊevnu knjigu.[227] . tehniĉki opis i ovaj troškovnik ĉine cijelinu. Tako registrirani zahtjevi obvezni su za Izvoditelja radova. hrvatskih normi itd. Svi radovi moraju se izvesti solidno i struĉno prema vaţećim propisima i pravilima struke. Zakona o zaštiti od poţara. god. Nadzorni inţenjer i predstavnik Izvoditelja radova unositi će u GraĊevnu knjigu koliĉine pojedinih takvih radova. 98348485. Izvoditelj radova je duţan prouĉiti sve ovdje navedene dijelove projekta.10. U GraĊevnu knjigu biljeţe se i dokumentiraju mjerenja i kalkulacije svih faza obavljenog posla i ostali podaci bitni za obraĉune prema stavkama Ugovornog troškovnika i projektu. koji će stalno boraviti na gradilištu. koje nakon izvoĊenja ĉitavog posla nije moguće mjeriti neposrednom izmjerom treba po završetku pojedinog takvog rada preuzeti i ovjeriti nadzorni inţenjer. god. meteorološke prilike. 45212-400-4474/2008.ms_office Strana: 118. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Zakona o zaštiti na radu. GRAĐEVINSKO-OBRTNIĈKI RADOVI ZA ĈCP MRACLIN OPĆE NAPOMENE Nacrti. te u sluĉaju nejasnoća traţiti objašnjenje od projektanta. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. odnosno natjeĉajne dokumentacije. Od trebnutka uvoĊenja u posao pa do primopredaje objekta izvoditelj radova je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. upisuju primjedebe Projektanata. kojom bi se povećalo ukupne troškove predviĊene za izgradnju po ovom troškovniku.). vrsta i broj djelatnika i opreme na gradilištu i sl. Izvoditelj radova je duţan pridrţavati se svih vaţećih zakona i propisa i to naroĉito Zakona o gradnji. u skladu s Zakonom o gradnji.) dio su ugovorne dokumentacije i Izvoditelj radova je duţan postupati u skladu s OTU-om osim ako je u projektnoj dokumentaciji drukĉije istaknuto.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.

propisa i priznatih pravila tehniĉke nauke i prakse. Prema tome. vrata gradilišta. elektriĉni.. pomoćnin napravama i drugim sredstvima koja su potrebna za ispravnu izvedbu ili bi se mogla tijekom rada ukazati potrebnim. te se izmjena uĉinjema bez suglasnosti Projektanta neće smatrati pravovaljanom i za sobom povlaĉi narušavanje autorskog djela Projektanta. Izvoditelj radova je duţan na gradilištu ĉuvati GraĊevnu dozvolu.[227] . 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Samo tako utvrĊeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konaĉnog obraĉuna radova. reţiju gradilišta i uprave poduzeća. Tako su u stavkama uraĉunati troškovi nabave gradiva. god.10. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. materijal. spremišta materijala i alata.2008. osiguranje odvijanja prometa. Radovi se izvode prema projektu. te preuzete po Nadzornoj sluţbi Investitora. crpljenje vode.xls. potrebna osiguranja tijekom radova. svlaĉionice. naĉin temeljenja skele. Vrsta i kvaliteta graĊe za skele. nadzorni inţenjer (kao predstavnik Investitora) i predstavnik Izvoditelja radova. Stavke ovog troškovnika obuhvaćaju definitivno dovršne radove. neće se obraĉunavati ni po privremenom ni po konaĉnom obraĉunu. ispitane po kvaliteti i koliĉini. Sve izmjene ili dopune projekta. troškovi skela. svi sitni metalni i drugi dijelovi potrebni kod graĊenja. moraju odgovarati statiĉkom proraĉunu i projektu skele i moraju biti usklaĊene s vaţećim propisima i standardima za ĉeliĉne konstrukcije. Da bi izmjena projekta bila pravovaljana mora je odobriti i potpisati Projektant. alata. U stavkama su uraĉunati i sporedni radovi potrebni za ispravno dovršenje pojedinih vrsta rada. signalizacija na gradilištu danju i noću. Glavni i Izvedbeni projekt i dati ih na uvid ovlaštenim inspekcijskim sluţbama. odluku o tome donosit će sporazumno Projektant. na osnovu normi. sva davanja. Sav rad i materijal vezan za organizaciju graĊevinske proizvodnje: ograde. sanitarije gradilišta.ms_office Strana: 119. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. vodovodni i sl. ĉuvanje. ukratko sve što je posredno ili neposredno potrebno za izvršenje radova po ovom projektu. U jediniĉne cijene ulaze svi troškovi potrebni za izradu ovih objekta s dobavom predviĊenih materijala. sprava i strojeva. 98348485. rukovodeći i drugi poslovi poduzeća. pomoćnim radovima. prikljuĉci gradilišta kao i cijena korištenja prikljuĉaka ukljuĉeni su u ugovorenu cijenu. putevi na gradilištu. U ovom troškovniku izloţene cijene odnose se na jediniĉnu mjeru izvedenog rada. blagovaonice. vrsta i kvaliteta ĉeliĉnih elemenata. telefonski. njega betona. 45212-400-4474/2008. opremu. jediniĉne cijene obuhvaćaju sav rad. za koje se po GraĊevnom dnevniku ne moţe dokazati da su uslijedile po opisanom postupku. te zaradu poduzeća. dovodi struje i sl. uredi. nadzorni. ili njegovih dijelova.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. a u svim sluĉajevima potrebne izmjene ili dopune projekta ili njegovih djelova. a tu svoju odluku unositi će u GraĊevni dnevnik.

O ispitivanjima i pregledima vodi se posebna evidencija. kao i sve pristupne ceste. predoĉiti ga nadzornom inţenjeru na usvajanje. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Kod ĉeliĉne skele elementi se nastavljaju odgovarajućim spojnicama koje moraju biti ispitane i atestirane. elektroinstalacije. vrata. statiĉki proraĉun i odobrenje projektanta i nadzornog inţenjera. Nakon uspješno obavljenog Tehniĉkog pregleda i otklanjanju svih nedostataka. adekvatan i prema Hrvatskim normama atestiran materijal. Izvoditelj radova je u okviru ugovorene cijene duţan provesti koordinaciju radova svih kooperanata na naĉin da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitiu već izvedenih radova. te strojarske instalacije.2008. god. vodoopskrbu i odvodnju. Izvoditelj radova duţan je obaviti sva potrebna ispitivanja i pribaviti ateste. Jediniĉnim cijenama obuhvaćeni su svi troškovi svih prethodnih i tekućih ispitivanja kako osnovnih materijala. u skladu s vaţećim tehniĉkim propisima. dati ateste za instalacijske sustave. osim atesta o kvaliteti ugraĊenih materijala. dobave materijala. u okviru ugovorene cijene. kao i financijski plan. Nakon dovršenja gradnje predat će Izvoditelj radova posve ureĊeno gradilište i okolinu objekta predstavniku Investitora uz obveznu prisutnost Projektanta. pravilnicima i standardima i Općim tehniĉkim uvjetima Investitora. prozora.xls. duţan je pravodobno zatraţiti odluku u vezi s tim. Primjedbe dane od strane Projektanta imaju istu teţinu kao i primjedbe dane od strane nadzornog inţenjera Investitora. Izvoditelj radova je duţan ĉistiti gradilište tokom graĊenja. IzraĊena skela treba imati naprave za spuštanje. Sva fina ĉišĉenja zidova.10. Ako Izvoditelj radova smatra da pojedinim gore navedenim zahtjevima dolazi do štetnih posljedica po stabilnost ili trajnost objekta ili su pak oni u protivnosti s ostalim podacima danim u projektu. podova. Za instalacijske sustave izvoditelj radova je duţan. Izvoditelj radova će izraditi vremenski plan (gantogram) aktivnosti na gradilištu. stakala i dr. prema projektom odreĊenom planu ispitivanja materijala. ugraditi propisani. te definitivno dovršenih radova. stijena. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.[227] . podizanje i demontiranje. te dokaze o kvaliteti vezano na graĊevinsko obrtniĉke radove. Izrada radioniĉke dokumentacije obuhvaćena je u jediniĉnoj cijeni stavaka ponudbenog troškovnika.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. posebno su opisana u pojedinaĉnim stavkama zidarskih radova. Prema svojim raspoloţivim mogućnostima izvoditelj radova moţe predloţiti i neku drugu vrstu skele. te njime odrediti dinamiku financiranja. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 98348485. uz potreban projekt. Sva oštećenja nastala tokom gradnje otkloniti će izvoditelj radova o svom trošku. 45212-400-4474/2008. kontrolirati ugraĊeni konstruktivni materijal. Izvoditelj radova je takoĊer duţan kod izrade konstrukcija. tako i poluproizovda. Izvoditelj radova je duţan. u okviru ugovorene cijene. opreme i sl. izvoditelj radova će predati zgradu investitoru ili po investitoru odreĊenom korisniku.ms_office Strana: 120.

artikl i drugo opreme koja se nudi i ugraĊuje je kao što je navedeno u stavkama ili odgovarajući.[227] . blokova i otoka potrebno je ugraditi sidrene ploĉe prema detalju iz Izvedbenog projekta vodeći strogo raĉuna o geodetskoj kontroli istih.). drugi tip ili broj artikla i sliĉno.1. moţe biti i od drugog proizvoĊaĉa. proizvoĊaĉ. gornje atike.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. predhodno ispitani i kontrolirani u toku rada. tip. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Beton se mora proizvoditi od predhodno ispitanih i tokom vremena kontroliranih osnovnih materijala u pogonima za proizvodnju betona. On mora biti dokazan predhodno laboratorijskim ispitivanjima svojstva osnovnih materijala.2008. U skladu s Zakonom o javnoj nabavi.10. ali odgovarajućih karakteristika. Po završetku radova ceste je potrebno dovesti u prvobitno stanje bez prava na naknadu troškova. kontrolira nadzorni inţenjer. stvrdnjavajućeg i oĉvrslog betona. odnosno odgovarajućim inhibitorom u tri sloja. koju obavlja izvoditelj radova. koje će obaviti izvoditelj radova putem organizacije registrirane za tu djelatnost. tj. ulje itd. Kompletnu vidljivu površinu betona premazati sa sredstvom otpornim na djelovanje mraza i soli. Ta obveza takoĊer podrazumijeva pronalaţenje lokacija odlagališta (gradske deponije ili sliĉno). POSEBNI TEHNIĈKI UVJETI GRAĐENJA II. Nadzora. koji su funkcionalno projektirani. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI BETON Prilikom betoniranja temelja stupova ĉeliĉne nadstrešnice. stvrdnjavajućeg i oĉvrslog betona. Betonske konstrukcije po kojima će se kretati vozila treba napraviti od betona otpornog na djelovanje mraza. Gornje površine betona prednjih i straţnjih blokova potrebno je kvalitetno obraditi i zagladiti bez izvlaĉenja cementnog morta. te svjeţeg. pribavljanje pripadajućih suglasnosti nadleţnih komunalnih i drugih sluţbi. kao i svjeţeg. IzvoĊaĉeva je obveza odrţavanje javnih cesta koje koristi u svrhu graĊenja te sanacija svih eventualnih oštećenja nastalih korištenjem. Tekuću kontrolu osnovnih materijala.xls. soli. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Obveza Izvoditelja je na propisan naĉin zbrinuti višak materijala iz iskopa i otpad. 98348485. kemikalija (nafta. 2.ms_office Strana: 121. Glavnog projektanta i Investitora. god. 45212-400-4474/2008. Prije nabave i ugradbe predmeta potrebno je dobiti odobrenje nadzornog inţenjera i investitora. Beton je projektiranog sastava. te sve ostale troškove za zbrinjavanje viška materijala i otpada. ĉlanak 35. Sastav betona mora biti projektiran raĉunski i provjeren eksperimentalno u skladu s postojećim tehniĉkim propisima i vaţećim standardima.

kao što su vodocementni faktor. Za sve betonske i armirano-betonske radove kroz jediniĉne cijene ukljuĉen je sav materijal. te eventualna crpljenja vode ukljuĉeni su kroz jediniĉne stavke. naknadno provlaţenje i kristalizacija procjedne vode na mjestima prekida betoniranja. Svaki zapoĉeti betonski odsjek. ili iskljuĉenja pojedinih ureĊaja mehanizacije iz pogona. bez obzira na veliĉinu.ms_office Strana: 122. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Da bi se sprijeĉilo. u svjetlom rasponu. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Kod betoniranja smiju se prekidi – radni spojevi izvesti samo na mjestima koja su unaprijed projektom predviĊena. otpornost protiv habanja.2008. prijevozi i prijenosi. mora biti izbetoniran neprekinuto u zapoĉetom opsegu. Sloj betona. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Za sve betonske radove mora biti pripremljena tehnologija koja omogućuje dobivanje gustog. 45212-400-4474/2008. Na prekidima mora biti ostvarena dobra prionjivost obaju betona. modul elastiĉnosti. a sam spoj mora biti vodonepropusan. koji se ugraĊuje. potrebno je površine radnih rešaka prije nastavka betoniranja premazati sredstvom za vezu starog i novog betona. Grede se raĉunaju i preko stupova po duţini. 98348485. Eventualne nedostatke vidljivih površina treba sanirati odgovarajućim reparaturnim mortovima. mora vibriranjem biti dobro spojen s predhodnim donjim slojem betona. drţeći se u svemu uputstva proizvoditelja. za pojedine vrste betona. otpornost protiv smrzavanja. konstruktivni dio ili element objekta. Betonske podloge obraĉunavaju se u m³. Izvoditelj radova treba izraditi plan uzimanja uzoraka. Oplata je glatka a sve površine treba izvesti posve precizno i ravno. Beton se mora ugraĊivati sustavno i programirano prema unaprijed izraĊenom programu i izabranom sustavu.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. god. Sve vidljive površine moraju biti završnog izgleda što se postiţe primjenom odgovarajuće oplate i postupaka betonskih radova. Nadvoji se raĉunaju u duţini otvora ukljuĉujući naleţući dio. oprema i rad. obrada površina betona (osim tamo gdje je prikazana kroz posebne stavke) i njega.xls. izrada. konzistencija. kako to predviĊa program betoniranja. Eksperimentalno treba dokazati. Pri obraĉunu stijena odbijaju se svi otvori. na osnovi operativnog plana radova u suglasnosti s Projektantom i nadzornim inţenjerom.[227] . osim otvora za prolaz cijevi. Svjeţi beton mora se ugraĊivati vibriranjem u slojevima ĉija debljina ne smije biti veća od 70 cm. vlaĉna ĉvrstoća. kod vidljivih površina betona. a u svemu prema vaţećim standardima. prijevoz i rad s oplatom i skelom. otpornost protiv djelovanja soli. da beton zadovoljava sva svojstva propisana projektom.. ugradnja. Armirano-betonske ploĉe obraĉunavaju se od leţaja do leţaja tj. Nabava. odreĊena marka. odreĊene vrijednosti koeficijenta stezanja itd.10. bez obzira na radno vrijeme. kompaktnog i vodonepropusnog betona. zaštitu od brzih vremenskih promjena.

odstranjivanje eventualnih stršećih dijelova armature. a moţe hrĊati. 45212-400-4474/2008. B.3.2008. napinjanje i fiksiranje oplate moraju biti izraĊeni tako da se svaki dio koji ostane u betonu. nastavljanu i ugradbi armature moraju biti u skladu s odgovarajućim propisima. popunjavanje šupljina. impregnacija betonske površine i nanaošenje reparaturnog morta u 1 do 2 sloja. a da se beton pri tom ne ošteti. Oplate moraju biti poduprte i usidrene tako da nisu moguće deformacije oplate ili pomaci uslijed betona i dinamiĉkih utjecaja za vrijeme betoniranja. tako da bude onemogućeno svako procjeĊivanje i oticanje vode ili cementno-pješĉanog morta. koji su sastavni dio projekta. njegova jednoliĉnost i kompaktnost.10. god. odmašćivanje. B. Svi elementi za usidrenja. Za izradu prednjih i straţnjih blokova koristiti precizno sloţenu ĉeliĉnu oplatu. kojima se sidra mogu naknadno napinjati. Reške u oplati moraju dobro brtviti. 98348485. U cijeni rada uraĉunata je i skela.xls. Oplate i premazi ne smiju utjecati na boju betonskih površina.[227] . Prije betoniranja moraju oplate i stariji beton biti mokre i moĉene posebnim oplatnim uljem. Izvoditelj radova je duţan za svaku oplatu izraditi nacrt. 2. Sva popreĉna sidra moraju biti opremljena glavama za napinjanje. ili postupkom zatvaranja betonskih površina prskanjem kemijskim sredstvima i odrţavati ga trajno vlaţnim najmanje 7 dana. osim rezultata prije spomenutih proba i kontrolnih ispitivanja. po potrebi i više. a koja se poslije mogu odstraniti. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Za brtvljenje oplate mogu se upotrebljavati samo oni materijali koji ne djeluju štetno na hidrataciju betona i koji ne mogu obojiti betonsku površinu. ĉišćenje od ostataka oplate.ms_office Strana: 123. Dimenzije. Radovi na savijanju. opći izgled betona. oblik i poloţaj armature definirani su planovima armature.2. ELEKTROMONTAŢNI MATERIJAL I RADOVI OPLATA Sve oplate za beton i armirani beton moraju biti izraĊene prema mjerama iz projekta. Po završenom betoniranju izvoditelj radova mora zaštititi ugraĊeni beton od isušivanja mokrim postupkom. ELEKTROMONTAŢNI MATERIJAL I RADOVI ARMATURA – BETONSKI ĈELIK Armatura se mora postaviti solidno i struĉno prema vaţećim propisima i pravilima struke. oborina i smrzavanja. na naĉin koji neće štetiti konstrukciji. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Oplate koje upijaju vodu moraju prije betoniranja biti pripremljene tako da betonu ne oduzimaju vodu (polijevanje vodom ili zaštita odgovarajućim premazom). Za ocjenu postignute kvalitete konstrukcije mjerodavan je. Odmah poslije ugraĊivanja i površinske obrade beton se mora zaštititi od neposrednog djelovanja sunĉanih zraka. 2. moţe posebno zaštititi od hrĊanja. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Jediniĉnom cijenom obuhvatiti otklesavanje izboĉina.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.

moraju se paţljivo i vodonepropusno ispuniti betonom. – za vrijeme zidanja opeku kvasiti vodom. a preklop mora iznositi najmanje jednu ĉetvrtinu duţine zidnog elementa. god.xls. U jediniĉne cijene ukljuĉen je sav materijal. – debljina leţajnica ne smije biti veća od 15 mm. te premazane oplatnim uljem. osim sidara za sidrenje nadvoja.10. – zidovi ĉije izvoĊenje nije završeno prije nastupanja zimskih mrazova moraju se zaštiti na odgovarajući naĉin. za pregradne zidove treba ispustiti zupce u masivnom zidu na svaki drugi red za 1/2 opeke. – popreĉni i uzduţni zidovi moraju na spoju biti meĊusobno povezani zidarskim vezom. Oplate moraju biti prije upotrebe dobro oĉišćene od neĉistića (pijeska. komadića uloţaka i sliĉnog). otpadaka ţice. – svako naknadno bušenje ili izrada uţljebina u zidovima zgrade koje nije bilo predviĊeno projektom.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. U jediniĉne cijene ukljuĉeno je sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova prema projektu. Izvoditelj radova je duţan izraditi nacrt rasporeda otvora i dati ga na odobrenje Projektantu i nadzornom inţenjeru. – ako se zida za vrijeme zime treba zidove zaštiti od mraza.[227] . sidra. moţe se izvoditi samo ako je prethodnim statiĉkim proraĉunom utvrĊeno da nosivost zida poslije tog bušenja odnosno izrade ţljeba nije manja od propisane nosivosti. Nabava. – vanjske fuge ostaviti prazne od 1.ms_office Strana: 124. alat. ZIDARSKI RADOVI Zidarski radovi moraju se izvesti solidno i struĉno prema vaţećim propisima i pravilima struke.5 do 2 cm za vezu ţbuke prigodom ţbukanja zidova. – zidove uz vertikalni serklaţ takoĊer zupĉasto izvesti. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Otvori. Prilikom izvoĊenja zidova zgrada izvoĊaĉ se mora pridrţavati slijedećih mjera: – zidanje se mora izvoditi sa pravilnim zidarskim vezovima. kao i okoliša. odgovarajućim mortom ili upotrijebiti sustav proizvoĊaĉa oplate za zatvaranje rupa nakon izvlaĉenja sidara. prijevoz i rad s oplatom ukljuĉeni su u stavku. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. te kompletno grubo i fino ĉišćenje svih objekata i njegovih površina. – reške dimnjaka i ventilacionih kanala zagladiti. te eventualno crpljenje vode i sušenje površina. tj. koji ostaju u betonu nakon što se izvuku sidra. a širina sudarnica ne smije biti manja od 10 mm niti veća od 15 mm. hoblinja. Potrebna skela je prikazana kroz posebnu stavku. 45212-400-4474/2008. ili glave za napinjanje. 98348485.2008. ugradnja. zaštite. radspored sidrenih otvora i naĉin njihove obrade mora biti takav da vizuelno i tehnološki odgovara vidljivom betonu. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. III. a pri zidanju cementnim mortom opeka mora leţati u vodi neposredno prije zidanja. prijevozi i prijenosi. greda i ploĉa. Kod vidljivih površina betona. izrada. Oplate za beton se ne obraĉunavaju posebno već su ukljuĉene jediniĉnom cjenom betona. oprema i rad.

Razvijena širina lima je 100 cm. V. Zazidavanje (zatvaranje) ţljebova u zidovima ostavljenih za instalacije kanalizacije i grijanja nakon izvoĊenja tih instalacija. ulazi u jediniĉnu cijenu). Postavu ovog lima moţe raditi samo licencirani izvoditelj od strane proizvodaca pokrova. Gornji posebno profilirani lim kao Kalzip ili odgovarajuće uĉvršćuje se preko unaprijed postavljenih vodilica (raspored vodilica odreĊen je statiĉkim proraĉunom za odgovarajuću brzinu vjetra) posebnim strojem za pertlanje.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. samoljepiva traka. o ostavljanju ţljebova za kanalizaciju.8 mm. te izrezivanje sljemenskog lima “NA ĈEŠALJ” na sudaru sa pokrovom. KROVOPOKRIVAĈKI RADOVI Pokrivanje kompletnog krova pokrovom od profiliranog jednostrukog aluminijskog lima. opekom. rabicom ili na drugi naĉin. Posebno se ne naplaćuje ni zatvaranje (ţbukanje šliceva. Pri obraĉunu stijena odbijaju se svi otvori. za centralno grijanje ako su ucrtani (ne plaća se posebno. sav spojni i vezni materijal. Krov se izvodi kao trostrešni u nagibima od 1. god. bez obzira na veliĉinu. svi transporti i sl. vodilice. uz suglasnost naruĉitelja. voditi raĉuna o uzidavanju pojedinih graĊevinskih elemenata. prilagodba sljemenjacima.[227] . ukoliko troškovnikom nije posebno propisano. a nije ukljuĉena obrada ĉela – kod otvora iznad 5 m² odbija se površina iznad 3 m².10. Napomene vezane za zidarska ţbukanja: – otvori na zidu do 3 m² se ne odbijaju. osim otvora za prolaz cijevi. stupova i dimnjaka je površinski (m²). plastiĉnih podloţaka na mjestima dodira ili sudara s drugim materijalom. i nije ukljuĉena obrada ĉela zida – kod otvora od 3 do 5 m² odbija se površina iznad 3 m². U jediniĉnoj cijeni dobava i umetanje brtvi od bitumenizirane spuţvaste gume u udubljenja vala pokrovnog lima.2008. Obraĉun po m¹ pokrivenog sljemena. Pokrivanje sljemena limom identiĉnim kao pokrovni lim debljine 0. kao Kalzip tip AF 65/333 ili odgovarajuće. skela. a obrada ĉela je ukljuĉena IV.5° do 16°. ne plaća se posebno. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Prilikom zidanja pravovremeno ostaviti otvore prema zidarskim mjerama.ms_office Strana: 125. U jediniĉnu cijenu ulazi dobava i postava materijala i djelova. samo ravni lim bez profilacije. kao i sav ostali pripadajući alat. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. B. Obraĉun po m² izraĊenog krova. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.) iza poloţene instalacije.xls. OBRTNIĈKI RADOVI VENTILIRANA FASADA 98348485. ţljebova i sl. Lim je tvorniĉki obojen ili plastificiran s obje strane. Boju lima odrediti će projektant iz vaţećih RAL boja. Obraĉun zidanih zidova.

Prije poĉetka radova na izradi obojene bravarije izvoditelj radova na obojenoj bravariji je duţan pregledati izvedene graĊevinske radove.234. te mora zadovoljiti propise HRN. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Obloga fasade izraĊena je od max compact ploĉa kao exterior dekor broj 0270 ili odgovarajuće. sa odgovarajućim kvalitetnim materijalom koji mora odgovarati postojećim propisima i standardima. a svi spojevi su izvedeni putem varenja. Za uĉvršćenje podkonstrukcije fasade za zid koristiti cinĉane ili inox vijke. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. c) test na absorciju obiĉne (destilirane) i slane (morske) vode. kojom se potvrĊuje da su izraĊene od materijala koji ne podrţava gorenje. b) test na rastezanje. te ukoliko naiĊe na nedostatke koji mu mogu smetati. Prije ugradbe bravariju je potrebno dobro oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i odmastiti.5 ĉvrstoće F220 do 260 N/mm². BRAVARSKI RADOVI Svi radovi moraju biti izvedeni struĉno i solidno. TakoĊer je duţan zaštititi svoje radove od prljanja drugih izvoditelja.T7. Svi okviri imaju ugraĊene pracne za usidrenje.2008. Minimalna debljine zaštitnog sloja iznosi 18 do 25 mikrona. 98348485. Fasada treba zadovoljiti sve certifikate prema relevantnim normama kojim se dokazuje da zadovoljava i ispunjava slijedeće uvjete testiranja: a) test na savijanje. spojne elemente izvesti prema uputama proizvoĊaĉa fasade. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.C. 226 i 228. te antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida. god. Za izradu obojene bravarije koristiti plastificirane aluminijske profile sa prekinutim termiĉkim mostom tip kao Schueco International tip Royal HI 75 ili odgovarajuće. e) sposobnost laganog ĉišĉenja standardnim kućnim i ekološkim sredstvima. VI.10.[227] . Svi radovi moraju biti izvedeni struĉno i solidno. d) otpornost na UV zrake (izbjeljivanje). Sva uĉvršćenja. duţan je o tome obavijestiti izvoditelja graĊevinskih radova kako bi isto bilo otklonjeno. Svi aluminijski komadi i izraĊevine moraju biti kvalitetno i odgovarajuće izvedeni.xls. prema vaţećim propisima i pravilima struke. ne stvara dim i ne proizvodi toksiĉne kemijske produkte. prema vaţećim propisima i pravilima struke. U domeni protupoţarne sigurnosti fasadne ploĉe trebaju zadovoljiti klasifikaciju prema najvišoj i najjaĉoj normi za ovaj tip proizvoda. Crna bravarija izraĊena je od NP i HOP vuĉenih profila. a nakon završetka rada duţan je sav suvišni materijal i otpatke odstraniti sa gradilišta. Aluminijski profili izraĊeni su iz aluminijske legure Al Mg Si 0. 45212-400-4474/2008. sa odgovarajućim kvalitetnim materijalom koji mora odgovarati postojećim propisima i standardima.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 236.ms_office Strana: 126. Izvoditelj ovih radova duţan je zaštititi radove izvedene od drugih izvoditelja kako nebi svojim radom iste oštetio.

STOLARSKI RADOVI 98348485. pogotovo u pogledu toplinske provodljivosti. Za ostakljenje primjeniti IZO staklo dimenzija 4 + 16 + 4 mm koje je izraĊeno od termo stakla tako da koeficijent prolaza topline iznosi 1.[227] . Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. god. Sve ostalo prema shemi bravarije i uputama nadzornog inţenjera i projektanta. 45212-400-4474/2008. izradu u radionici. Kod svih vrata jediniĉnom cijenom obuhvatit i gumeni podni odbojnik za zaustavljanje vrata. Boju plastificirane aluminijske bravarije odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. U jediniĉne cijene ulaze svi troškovi potrebni za potpuno dovršenje rada. Sidra za priĉvršćenje aluminijskog lima i profila su od inoxa. dobava predviĊenih materijala. Uz gore navedeno u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu radioniĉke dokumentacije. koji su prikazani kroz posebnu stavku. liĉilaĉki i svi drugi pomoćni radovi.10. Ĉeliĉni profili za sidrenje aluminijskih stijena premazani su radi zaštite sa najmanje dva premaza zaštitne boje.60 W/m²K.2008. Vijci i ostala sredstva za spajanje su iz nehrĊajućeg ĉelika (inox). Vrata i prozori koji se otvaraju moraju u falcevima imati ugraĊene gumene brtve. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog materijala. pomoćne naprave i druga sredstva koja su potrebna za ispravnu izvedbu ili bi se mogla tijekom rada ukazati potrebnim. Kompletan objekt potrebno je ispitati na zrakopropusnost i o tome izraditi odgovarajuću potvrdu o sukladnosti. Za ugradnju IZO stakla koristiti propisane plastiĉne kladice. VII. propisa i priznatih pravila tehniĉke nauke i prakse. zidarski. te davanje iste na uvid i odobrenje projektantu. namještanje i podešavanje na mjestu ugradbe i nakon ugradbe. Izvoditelj radova mora atestom dokazati da aluminijski profili i staklo zadovoljavaju traţene uvjete. na osnovu normi. U stavkama su uraĉunati i sporedni radovi potrebni za ispravno dovršenje pojedinih vrsta rada. aluminija ili drugog antikorozivnog materijala. dobava i ugradnja dovratnika i doprozornika.ms_office Strana: 127. dopremu na gradilište. dobavu i montaţu metalnog okova po izboru projektanta s cilinder bravama i kljuĉevima i sve opšavne lajsne.xls. Mjesta koja se naroĉito osjetljiva na propuštanje moraju se kitati dvokomponentnim kitom odgovarajuće kvalitete. uzimanje mjera na licu mjesta. Ugaoni elementi moraju biti izvedeni besprijekorno. Sve metalne djelove podloţne koroziji treba zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida što je ukljuĉeno u cijenu.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Sva vanjska vrata moraju imati ugraĊene samozatvaraĉe. Ovi tehniĉki uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete.

klase jer će vrata biti bojena tako da se vide godovi od drveta. te prema pravilima struke što je ukljuĉeno u cijenu stolarskih i bravarskih radova.xls. Unutarnju stolariju kod standardnih namjena objekata nije potrebno brtviti na spoju sa zidom. klase bez godova jer će dovratnici biti bojeni nakon ugradnje.ms_office Strana: 128. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. LIMARSKI RADOVI 98348485. Izrada i dobava slijepih okvira. Obraĉun po komadu izraĊenih i ugraĊenih vrata. Uz gore navedeno u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu i montaţu obostranih opšavnih lajsni po izboru projektanta. kao i pripasivanje krila uraĉunato je u stolarskim stavkama kao i ugraĊivanje slijepih okvira i mokro ugraĊivanje dovratnika i doprozornika. a kod suhog postupka bitumeniziranom spuţvom (bitrax) i trajno elastiĉnim kitovima. pomoćne naprave i druga sredstva koja su potrebna za ispravnu izvedbu ili bi se mogla tijekom rada ukazati potrebnim. U sluĉaju da ove sheme nisu priloţene treba kontaktirati investitora i zatraţiti ih. Spojnica vanjske stolarije i zida se kod mokrog postupka brtvi ţbukom i ugradnjom na pristupak. Boju stolarije (krila i dovratnici) odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom.10. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Dovratnici na gradilište moraju doći impregnirani i sa vanjske strane zaštićeni premazom protiv upijanja vlage. uputama nadzornog inţenjera i projektanta. Sve ostalo prema shemi stolarije. uzimanje mjera na licu mjesta. Za ostakljenje fiksnog nadsvjetla primjeniti staklo optifloat debljine 4 mm. Za izradu dovratnika koristiti drvo jele-smreke 1. U sluĉaju mokre ugradnje stolariju treba zaštititi (PE folijom). Unutarnja stolarija ugraĊuje se mokrim postupkom ili suhim postupkom (ugradnjom na slijepe okvire. Sve pozicije stolarije treba izraditi prema odgovarajućim shemama u prilogu. dopremu na gradilište. Za ugradnju stakla koristiti stolarski ili trajnoelastiĉni kit.2008. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Za izradu krila vrata koristiti hrastovi furnir 1. STAKLARSKI RADOVI Sva stolarija i bravarija je ostakljena prema shemama stolarije i bravarije. liĉilaĉki i svi drugi pomoćni radovi. dobavu i montaţu metalnog okova po izboru projektanta s cilinder bravama i kljuĉevima. IX. izradu u radionici. te izrada dobava i montaţa dovratnika i doprozornika. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog materijala. Na svim vratima WC-a u donjem dijelu ugraditi ventilacionu rešetku. Širina dovratnika iznosi 10 cm. dobava predviĊenih materijala.[227] .IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. te podni odbojnik. zidarski. ili ekspandirajućom pjenom). god. U jediniĉne cijene ulaze svi troškovi potrebni za potpuno dovršenje rada. VIII. dobava i ugradnja dovratnika i doprozornika. namještanje i podešavanje na mjestu ugradbe i nakon ugradbe.

X. nosaĉe horizontalnih i vertikalnih oluka.xls. Isto tako u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu i postavu trake od krovne ljepenke na svim dodirnim mjestima aluminijskog lima s betonom ili drugim materijalom. oluci i sliĉno izvode se od aluminijskog lima debljine 0. 45212-400-4474/2008. transport i montaţu na gradilištu. KERAMIĈARSKI RADOVI Sva poploĉenja podova i zidova predviĊena su keramiĉkim ploĉicama od 1. upotrebu krana.) dolaze ploĉice 20 x 20 cm na podove i zidove (u istoj kvaliteti i boji). RADNJE SA SPUŠTENIM STROPOM 98348485. ĉišćenje podova i zidova i sve transporte.10.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog (veznog) materijala.[227] . Al. Podne keramiĉke ploĉice se polaţu u cementni mort ili na unaprijed pripremljenu cementnu glazuru lijepe pomoću graĊevinskog ljepila. god. dobavu i ugradbu PVC. Zidne keramiĉke ploĉice se putem odgovarajućeg ljepila lijepe na produţnim cementnim mortom oţbukane zidove. Na sudaru poploĉenog poda i ţbukanog zida dolazi sokl od istih keramiĉkih ploĉica u visini od 10 cm. skelu.8 mm izuzev vertikalnih ţljebova i horizontalnih opšava koji se izvode limom kao pokrov (obojeni ravni). izradu u radionici.ms_office Strana: 129. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. širinu reške dogovoriti sa projektantom. spojeve horizontalnih i vertikalnih ţlijebova. izradu i postavu spona na zabatnim opšavima. mesinganih ili kromiranih kutnih i završnih lajsni. polaganje i fugiranje keramiĉkih ploĉica gotovom fugir masom po izboru projektanta. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu materijala.2008. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Svi limeni opšavi. U manjim prostorijama (sanitarije i sl. XI. klase. a na direktnom spoju s drugom vrstom lima ili metalom treba umetnuti plastiĉnu mekanu traku. Sistem polaganje za sva poploĉenja je reška na rešku. veliĉine 20 x 20 cm i 30 x 30 cm brušene ili s hrapavom gornjom površinom u boji koju će odrediti projektant u dogovoru s investitorom. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. prikljuĉak vertikalnih oluka u lijevano-ţeljezne cijevi.

XV. Boju poda odreĊuje projektant. te izrada u radionici. Svi meĊusobni spojevi su putem varenja ili vijaka.karton ploĉa s 5.xls. krpanje rupa od vijaka. d) zaštita kamene vune PE folijom kao Tervol Stopair ili odgovarajuće. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti uzimanje mjera na licu mjesta. b) spušteni strop od gipsanih prefabriciranih ploĉa vel. podloţne ploĉice. UZDIGNUTI PODOVI Pod u prostoriji opreme izraĊen je od polo (ARIES) ili odgovarajućih podnih pocinĉanih rešetki koje se oslanjaju na podkonstrukciju na osnom razmaku od cca 70 cm.5 x 62. Izvoditelj radova duţan je napraviti kompletnu radioniĉku dokumentaciju i dostaviti je projektantu i revidentu na odobrenje. te dvokratna antikorozivna zaštita na bazi epoksida. Vrstu i boju pomiĉnih aluminijskih lamela odreĊuje projektant. XII. Pod mora biti postavljen strogo vodoravno. 62.5 cm kao Amstrong ili odgovarajuće (svi uredi) dok je u ostalim prostorijama (sanitarije) strop od gipskartonskih ploĉa debljine 12.00 cm toplinske izolacije i s metalnom podkonstrukcijom.ms_office Strana: 130.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. U jediniĉnoj cijeni je dobava i postava: a) podkonstrukcija s razmakom prilagoĊenim vrsti spuštenog stropa. gornju masku i uzice za podizanje. XIII. ugradbu eventualno potrebnih aluminijskih profila. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI 98348485. te sav ostali pomoćni materijal. matice.10. e) potrebna radna skela. statiĉkom raĉunu i uputama projektanta. zatvaranje spoja sa zidom pomoću akrila. ZAŠTITA OD SUNCA U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav osnovni i spojni materijal. god. TakoĊer jediniĉnom cijenom obuhvatiti bandaţiranje spojeva gipsanih ploĉa koristeći samoljepivu mreţicu. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Spušteni strop se izvodi od gips . Obraĉun po m² stvarno postvaljenog spuštenog stropa. XIV. specijalni vijci. Za priĉvršćenje rešetke koristiti originalni spojni i vezni pribor. c) ispuna stropa kamenom vunom kao Tervol tip DP-5 ili odgovarajuće debljine 5 cm.[227] . ĉeliĉni tipli. ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA Ĉeliĉna konstrukcija se izvodi prema priloţenim shemama. dobava komplet osnovnog i spojnog materijala. TakoĊer je potrebno jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje od hrĊe (pjeskarenjem). 45212-400-4474/2008.2008. detaljima.5 mm sa otpornošću na poţar. Visinu poda uskladiti sa visinom podova u susjednim prostorijama. obiĉni vijci. transport i montaţa na gradilištu. Strop se vješa na već pripremljene ĉeliĉne nosaĉe postavljene horizontalno na razmaku 120 cm.

ĉlanak 31. zaštitu ostalih površina od prljanja.10. Sve navedenu je ukljuĉeno u jediniĉnoj cijeni liĉenja površina. Kod bojenja crne bravarije bojama na bazi epoksida jediniĉna cijena ukljuĉuje ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine. Izvodi se u visini cca 50 cm i obraĉunava se koz posebnu stavku troškovnika. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. te sukladno Zakonu o zaštiti na radu NN 59/96. XVI. razne zaštite i sl.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Skela je obraĉunata kroz posebnu stavku. 94/96 i 114/03. Toniranje boje u dogovoru s projektantom i investitorom. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama. trajnoelastiĉnim kitom ili odgovatajućim brojem vijaka.2008. alat. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije.ms_office Strana: 131. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.xls. OBJEKT KONTROLE NAPLATE GRAĐEVINSKI RADOVI ZEMLJANI RADOVI 98348485. Prilikom bojanja stolarije prije bojenja dovratnik zaštititi zaštitnom ventilirajućom bojom na koju se nanosi kit. 45212-400-4474/2008. 3) trostruki premaz bojom po izboru projektanta. 1. rad. kitanje i brušenje eventualnih neravnina. Poslije sušenja prvog sloja boje ponoviti kitanje eventualno zaostalih neravnina. transporte. god. Poslije kitanja ponoviti postupak brušenja i bojenje drugog sloja. Podnoţja crne bravarije (vrata) treba dodatno dvokratno obojiti crnom bojom otpornom na atmosferilije. ZNAKOVI ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŢARA U skladu sa projektom zaštite na radu i projektom zaštite od poţara. U cijeni sav potrebni pomoćni materijal. Priĉvršćenje na zid posebnim ljepilom. Koristiti znakove izraĊene i odobrene od strane Zavoda za istraţivanje i razvoj sigurnosti (ZIRS). dvostruki premaz epoksidnom bojom. i 32. I. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal. Krila se nakon nanošenja ventilirajuće zaštitne nitro boje špricaju sa bojom (neolin) koja ocrtava godove. Zadnju ruku bojenja izvesti sa sjajnom bojom.[227] . Poslije sušenja kita obaviti brušenje pa tek onda nanos prvog sloja boje. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Bojenje gotovom tvorniĉkom bojom na bazi vapna kao Poliflor treba izvesti po redoslijedu: 1) popravak manjih neravnina. a ton boje odreĊuje projektant. 2) gletanje svih površina glet masom otprnom na vodu. treba dobaviti i postaviti znakove zaštite na radu i znakove zaštite od poţara. A. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sav materijal. Znakovi su izraĊeni na samoljepivoj foliji ili plastici. sol i gorivo.

m³ 38 19. postavljanje i odrţavanje iskolĉenih oznaka i ploĉa na terenu od poĉetka radova do predaje svih radova investitoru. Obraĉun po m³ izvedenog. samo nasipavanje. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena OPĆENITO: Iskop humusnog materijala i osnovni nasip obuhvaćeni su u Projektu prometnica za trasu ceste na kojoj se nalazi CP. Obraĉun po m³ nasipnog materijala u zbijenom stanju..037. Planiranje izvesti sa toĉnošću ± 2 cm. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60° ili koristiti razupiranje.50 cm ispod kote budućeg kolnika. tj. a 5% ruĉno.22 1. Ms = 80 do 100 KN/m². Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na iskolĉenju svih objekata i elemenata. 1. Nasip debljine 30 cm Nasipavanje iskopanim materijalom (kamena sitneţ) bez primjesa humusa.407. samo dubine preko 200 cm.2008. Za plato je predviĊen samo osnovni nasip bez tampona i asfalta. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. tj. Obraĉun paušalno. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹. paušal 1 7. Nasipavanje debljine 20 do 30 cm Sve isto kao nasipavanje pod stavkom 5.407.. m³ 260 23. razastiranje i planiranje u sloju debljine 20 do 30 cm ispod podova objekata kontrole naplate.ms_office .xls.40 2. 45212-400-4474/2008.20 3. gline ili sliĉno naokolo izvedenih temelja i temeljnih stopa.36 5. zbijenog nasipa. kao i sve ostalo potrebno za dovršenje cijele stavke. Odnosi se na produbljenje iskopa za monolitne temeljne stope u sluĉaju da tlo nema propisanu nosivost.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. ugraĊenog nasipa. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar. Iskop se obavlja 95% strojno. a do kote .64 4. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto. Iskop dubine do 200 cm Iskop za temeljnu ploĉu u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom temeljnom tlu kategorije C.22 730. Iskop dubine preko 200 cm Sve isto kao stavka 2.40 7. instalacionog kanala. god. preuzetog od strane nadzornog inţenjera. temenja blokova i raznih okana.22 278. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dopremu materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹.10.22 6. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal sa modulom zbijenosti Ms = 80 MN/m². Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju. Svi iskopi su predviĊeni u zbijenom nasipu od drobljenog kamena. Svi obraĉuni za iskop. nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju. cca 50 cm ispod gotovog kolnika.98 Strana: 132. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. m³ 59 19. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa svake strane konstruktivnog elementa minimalno za 50 cm. Nasipavanje i zbijanje obavljeti u slojevima debljine 30 cm mjereno u zbijenom stanju.[227] 98348485. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou. Iskopani materijal deponirati na udaljenosti 25 m¹ jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja. m³ 12 23.133. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm. Dubina iskopa je do 200 cm.

razastiranje i planiranje ispod.501. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar. m³ m² 22 20 113.xls. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.71 4.756. temelja treptaĉa.56 7. te nasipavanje. okana elektroinstalacija.71 11.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. okana naplatnih kućica. Obraĉun po m³ ugraĊenog kamenog materijala u zbijenom stanju. te eventualno crpljenje vode. Nasip i geotekstil za ureĊaj za proĉišćavanje otpadnih voda Dobava. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju.71 227. razastiranje i planiranje ispod trakastih temelja i greda (ukljuĉivo zatrpavanje eventualnog produbljenja ispod temelja). armirano-betonskog instalacionog kanala izmeĊu kontrole naplate i naplatnih kućica.625. zaštitnih blokova ispred naplatnih kućica.2008. te završno nasipavanje. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa vanjske strane temeljne ploĉe minimalno za 50 cm. a) pijesak Obraĉun po m² prekrivene površine b) filter tkanina (geotekstil) m³ 36 105. okana odvodnje i ostalih raznih okana. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm. Obraĉun po m³ ugraĊenog pijeska.22 1. B ili C kategorije. Široki iskop Široki iskop za ureĊaj za proĉišćavanje otpadnih voda u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom materijalu A. 45212-400-4474/2008. U cijeni eventualna upotreba eksploziva kao i zaštita od eventualnih šteta od miniranja. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60o ili koristiti razupiranje. nogostupa i u zelenom pojasu. m³ 2 113. Podloţni sloj i obloga cijevi Dobava i ugradba fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska.805.71 3. razastiranje i lagano nabijanje fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska oko biojame u sloju minimalne debljine 20 cm.[227] . Jediniĉnom cijenom obuhvatitit dobavu i postavu filter sintetiĉke tkanine (geotekstil) izmeĊu pijeska i nasipa zemljom.10. god.40 10. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju debljine 10 cm. Obraĉun po m³ ugraĊenog fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska. Dubina iskopa je do 300 cm. Nasipavanje drobljenim kamenom ili šljunkom Dobava i ugradba fino drobljenog kamena ili šljunka. m³ 70 23. temelja vanjskih blokova. m³ 45 105. biojame. Nasip se izvodi posve horizontalno u sloju debljine do 15 cm.42 9.95 8. a 5% ruĉno. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju.20 98348485.21 2. Iskop se obavlja 95% strojno.62 224. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹. te završno nasipavanje. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju minimalne debljine 10 cm ispod i 20 cm iznad tjemena cijevi.ms_office Strana: 133. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 6. oko i iznad odvodnih i ostalih cijevi u zoni otoka. Sloj ĉistoće Dobava i ugradba fino drobljenog kamenog materijala ili šljunka (sloj ĉistoće). razastiranje i planiranje preko podloge iz stavke 5.

70 m³ m² 148 168 480.798. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou. razastiranje i planiranje humusnom zemljom u otocima oko objekta kontrole naplate u debljini 20 do 30 cm.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. septiĉke jame. klase C12/15 debljine d = 10 cm. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Podloga od mršavog betona C12/15 Betoniranje betonske podloge od mršavog betona. Priprema posteljice Plitki iskop i poravnanje tla C kategorije. god.00 13. beton klase C25/30 u velikoplošnoj oplati.40 12. te planiranje i nabijanje posteljice. m³ 200 57.26 71.306. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 11. 45212-400-4474/2008.2008. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.71 34. Obraĉun po m³ izvršenog iskopa u zbijenom nasipu.[227] .532. u potrebnom padu (minimalno 1%). ĉišćenje od korova panjeva i ostale vegetacije. Šljunak ispod staza Dobava i postava šljunka ispod staza uvaljanog u sloju debljine od 20 cm sa valjanjem i nabijanjem. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Humusiranje Dobava. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: m³ 60 38.955. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. ispod temeljne ploĉe.113. na prostoru gdje dolazi zelena površina. Beton projektiranog sastava.04 9.82 14. m² 200 3. razastiranje. Ms = 80 do 100 MN/m². U jediniĉnoj cijeni doprema materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹.342.66 I. koristeći vodilice.68 98348485.20 640. Betoniranje armiranih temelja C25/30 Dobava i ugradba betona. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. korekcija rovova te izbacivanje materijala do 1 m¹ od iskopa. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju.00 83. m³ 2. a) beton b) velikoplošna oplata 35 422. te hidrosjetvu. elektro i ostalih okana. tj.44 2. Sloj pijeska fino isplanirati. u armirano-betonsku temeljnu ploĉu i grede.00 15.71 6. 11. u padu od 2%. fino planiranje. Obraĉun po m² pripremljene površine.60 14. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu materijala.48 59.xls.111.ms_office Strana: 134. te lagano nabiti ruĉnim nabijaĉima. Obraĉun po m³ izvedenog zbijenog nasipa. 1.10.662.73 II. m³ 60 105. Obraĉun po m³ izvedenog zbijenog nasipa. m² 300 113. Ruĉni iskop Ruĉni iskop materijala nakon strojnog iskopa. Sloj pijeska za betonske elemente Dobava i postava nosivog sloja pijeska debljine od 10 cm za postavu betonskih elemenata.

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3. Betoniranje armiranih sokla C25/30
Dobava i ugradba betona, u armirano-betonski podzid (sokl) iznad temeljnih greda izvedenih pod stavkama 5 i 8. Beton je klase C25/30, a oplata je velikoplošna. Vidljivi dio sokla - vanjski izvesti u posve preciznoj, ravnoj i horizontalnoj oplati. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI - 2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0,6 l/m³ betona. Armatura je iskazana u posebnoj stavci. Popreĉni presjek podzida vidljiv je iz projekta pojedinih objekata. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. b) glatka oplata c) doplata za vidljivi dio sokla Betoniranje armiranog podesta C25/30 Dobava i ugradba betona, u armirano-betonski podest na ulazu u objekt kontrole naplate. Betonski podest je od betona klase C25/30 s finom obradom gornje površine betona. Podest izvesti po dimenzijama iz projekta objekta kontrole naplate. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli, te raznih kemikalija (ulje, nafta i sliĉno). Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI - 2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0,6 l/m³ betona. Armatura je obraĉunata u posebnoj stavci. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. a) beton b) glatka oplata c) doplata za površinsku obradu Betoniranje armirane ploĉe na podu C16/20 Dobava i ugradba betona, u donju armirano-betonsku ploĉu debljine d = 12 cm, klase C16/20. Površinu betona potrebno je nakon ugradnje betona, a prije poĉetka vezanja betona dobro zagladiti jer se na nju postavlja hidroizolacija. Beton se mora njegovati jednim od sistema njegovanja. Armatura je iskazana u posebnoj stavci. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. a) beton b) doplata za površinsku obradu

m³ m² m²

9 25 25

480.48 59.26 20.02

4,324.32 1,481.50 500.50

4.

m³ m² m²

1 2 2

480.48 59.26 20.02

480.48 118.52 40.04

5.

m³ m²

24.9 230

480.48 20.02

11,963.95 4,604.60

98348485.xls.ms_office

Strana: 135.[227]

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 6. Cementi estrih na podu
Dobava i ugradba materijala u cementni estrih lagano armiran debljine d = 5 do 7 cm. Izvodi se preko termoizolacije na podu prizemlja objekta kontrole naplate. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje površine, dobavu i postavu PVC folije debljine 0,02 mm, postavu armaturne mreţe, izradu glazure zaribane do crnog sjaja, te odrţavanje glazure. Cementna glazura je armirana mreţom Q-131. Obraĉun po m² izraĊenog cementnog estriha. a) cementni estrih ispod keramiĉkih ploĉica d = 5 cm b) cementni estrih ispod keramiĉkih ploĉica d = 6 cm c) cementni estrih ispod linoleum poda d = 6,7 cm d) cementni estrih ispod keramiĉkih ploĉica d = 8 cm 7. Cementi estrih na krovu Dobava i ugradba materijala u cementni estrih lagano armiran debljine d = 5 do 8 cm. Izvodi se preko termoizolacije u padu na krovu objekta kontrole naplate. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje površine, dobavu i postavu PVC folije debljine 0,02 mm, postavu armaturne mreţe, izradu glazure zaribane do crnog sjaja, te odrţavanje glazure. Cementna glazura je armirana mreţom Q-131. Obraĉun po m² izraĊenog cementnog estriha. 8. Betoniranje stropne konstrukcije prizemlja 25/30 Dobava i ugradba betona u punu armirano-betonsku ploĉu iznad prizemlja objekta kontrole naplate. Beton je klase C25/30, a ploĉa debljine 18 cm. Oslanja se preko monomitnih greda i horizontalnih serklaţa na armirano-betonske vertikalne serklaţe. Podupiranje je na visini cca 3,30 m¹. Oplata je velikoplošna - glatka. U cijenu ukljuĉiti istovremenu izvedbu horizontalnih serklaţa. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. a) beton b) glatka oplata 8.a. Betoniranje stropne konstrukcije kata 25/30 Sve isto kao st. 8, samo kat. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. a) beton b) glatka oplata 9. Kombi ploĉe Doplata za dobavu i postavu KOMBI ploĉa debljine d = 8 cm. Kombi ploĉe dolaze “U OPLATU” armirano-betonskih serklaţa iz stavke 22., a postavljaju se sa vanjske strane vetrikalnih i horizontalnih serklaţa. Obraĉun po m² postavljenih kombi ploĉa. 10. Nosaĉi kombi ploĉa Doplata za izradu, dobavu i postavu dodatnih nosaĉa kombi ploĉa iz stavke 24. Nosaĉi se rade kao “vilice” od pocinĉane ţice debljine 3,2 mm svaka razvijene duţine od 50 cm. Postavlja se 6 do 8 komada nosaĉa na m² podgleda. Obraĉun po komadu postavljenog nosaĉa.

m² m² m² m²

140 48 140 30

78.48 86.49 94.49 101.70

10,987.20 4,151.52 13,228.60 3,051.00

230

101.70

23,391.00

m³ m²

45 250

533.33 76.08

23,999.85 19,020.00

m³ m²

42 250

533.33 76.08

22,399.86 19,020.00

105

84.08

8,828.40

kom

850

15.22

12,937.00 Strana: 136.[227]

98348485.xls.ms_office

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 11. Betoniranje serklaţa i nadvoja C25/30
Dobava i ugradba betona u armirano-betonske vertikalne i horizontalne serklaţe i nadvoje u vanjskim i unutarnjim nosivim i pregradnim zidovima. Beton je klase C25/30. Dimenzije nadvoja su zadane projektom pojedinog objekta. Visina podupiranja iznosi do 3,0 m¹. Oplata je dašĉana. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊebog betona. a) beton b) dašĉana oplata Betoniranje vijenca C25/30 Dobava i ugradba betona u armirano-betonski vijenac iznad vanjskih zidova, beton klase C25/30, presjeka prema projektu objekta kontrole naplate. Vijenac (vanjska greda iznad ploĉe) izvesti po dimenzijama iz projekta objekta kontrole naplate. Upotrijebiti glatku precizno sloţenu oplatu. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. a) beton b) glatka oplata Betoniranje temelja agregata C25/30 Dobava i ugradba betona u armirano-betonski temelj agregata, beton klase C25/30, dimenzija i presjeka prema projektu objekta kontrole naplate. Upotrijebiti glatku precizno sloţenu oplatu jer se direktno na beton lijepi keramika. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. a) beton b) glatka oplata Betoniranje okana odvodnje C25/30 Dobava i ugradba betona u armirano-betonska okna odvodnje, beton klase C25/30, dimenzija i presjeka prema projektu objekta kontrole naplate. Upotrijebiti glatku precizno sloţenu oplatu za okna. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. a) beton b) glatka oplata Armatura Dobava, izrada i postava betonskog ţeljeza prema Izvedbenom projektu armature. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ravnanje, sjeĉenje, savijanje, 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente. Armatura mora biti ĉista od hrĊe i svih masnoća. Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete, te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorniĉkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom, obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu. Obraĉun po kg ugraĊene armature. a) rebrasta armatura RA-400 b) mreţasta armatura MAG-500

m³ m²

10 132

533.33 76.08

5,333.30 10,042.56

12.

m³ m²

14.5 291

533.33 97.70

7,733.29 28,430.70

13.

m³ m²

1 2

480.48 59.26

480.48 118.52

14.

m³ m²

3 25

533.33 59.26

1,599.99 1,481.50

15.

kg kg

18000 29000

6.41 6.81

115,380.00 197,490.00

98348485.xls.ms_office

Strana: 137.[227]

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 16. Betoniranje AB subišta sa C 25/30
Dobava, izrada i betoniranje AB trokrakog stubišta zajedno sa podestima, betonom klase C 25/30 u potrebnoj glatkoj oplati. Širina kraka 110 cm. Širina stepenice 27 cm, visina 17 cm. Sve prema planu oplate i planu armature u skladu sa statiĉkim raĉunom, visina podupiranja do 3,0 m¹. Armatura nije sadrţana u stavci. beton oplata UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI:

m³ m²

2.6 24

533.33 97.70

II.

1,386.66 2,344.80 652,215.56

III.

TESARSKI RADOVI
OPĆENITO: Oplata svih betonskih i armirano-betonskih elemenata ukljuĉena je u jediniĉne cijenu istih i prikazana kroz betonske i armiranobetonske radove. Skela za visoke prostore Dobava, izrada i demontaţa skele nakon dovršenja svih radova, te otprema pokretne ĉeliĉno-drvene skele za bravarske i soboslikarsko - liĉilaĉke radove. Visina skele iznosi cca 4,5 m¹. Odnosi se na rad u visokim prostorima (ĉeliĉna nadstrešnica). Obraĉun po kom skele

1.

kom 2.
Fasadna skela Izrada montaţno-demontaţne fasadne skele sa podnicama i ogradom u visini svake etaţe. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dovoz, montaţu, demontaţu i odvoz elemenata fasadne skele. Skela sluţi za izradu svih radova na fasadi (zidanje i izrada fasade). Visina skele je do 4,0 m¹. Obraĉun po m² vertikalne projekcije skele. UKUPNO TESARSKI RADOVI:

1

440.44

440.44

592

22.42

III.

13,272.64 13,713.08

IV.

ZIDARSKI RADOVI
OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal, sidra, rad, alat, transporte, razne zaštite i sl. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova. Nosive i pregradne zidove takoĊer je potrevno povezati preklapanjem opeke.

98348485.xls.ms_office

Strana: 138.[227]

627. debljine d = 6 cm. te dva sloja varene bitumenske ljepenke debljine 4 mm s meĊusobno zavarenim preklopima 10 cm. Obraĉun po m² ugraĊene kamene vune. Donja podloga mora biti propisno suha što se dokazuje mjerenjem postotka vlage na površini betona.ms_office . Donja podloga mora biti propisno suha što se dokazuje mjerenjem postotka vlage na površini betona. 45212-400-4474/2008. Termoizolacija na podovima d=6cm Dobava i postava kamene vune kao Tervol tip TPT-60/60 ili odgovarajuće.48 m² 250 132.802. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.60 2. Druga traka mora imati pomak preklopa za 50% u odnosu na prvu. Obraĉun po m² izraĊene hidroizolacije. Hidroizolacione trake moraju biti 100% zavarene za podlogu kao i meĊusobno. nanošenje sloja prajmera (resitol) i varenje prve i druge trake. Prvu i drugu ploĉu Tervola postavljati sa preklopom od 50%. Paziti da se ploĉe ne oštećuju. Obraĉun po m² izraĊene hidroizolacije. Obraĉun po m² izraĊene hidroizolacije. debljine 12 cm (2×6 cm).93 33. te dva sloja varene bitumenske ljepenke debljine 4 mm s meĊusobno zavarenim preklopima 10 cm. Na spoju sa zidom ugraditi rubne trake od kamene vune u visini cementnog estriha. tako da se izbjegne preklapanje vertikalnih spojeva. m² 280 73.80 3.232.xls. Hidroizolacija se sastoji od hladnog bitumenskog premaza. a) horizontalna hidroizolacija Hidroizolacija zidova Izrada horizontalne hidroizolacija ispod vanjskih i unutarnjih nosivih zidova.50 Strana: 139. Hidroizolacija se izvodi na armirano-betonskom nadtemeljnom zidu. te pravilno bez razmaka sloţiti ploĉe od kamene vune. m² 35 80.68 18. Druga traka mora imati pomak preklopa za 50% u odnosu na prvu. m² 4. nanošenje sloja prajmera (resitol) i varenje prve i druge trake.67 20. 236 77.2008. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1. Hidroizolacija Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacija podova u prizemlju objekta kontrole naplate i vanjskih zidova okna naplatne kućice.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje betonske podloge od svih prljavština.10. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje betonske podloge od svih prljavština. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.[227] 98348485. Termoizolacija na krovu d=12cm Dobava i ugradba na krov objekta kontrole naplate kamene vune kao Tervol tip TPT 60/60 ili odgovarajuće. Prije postave kamene vune potrebno je dobro oĉistiti površinu betonske ploĉe. god. a sastoji od hladnog bitumenskog premaza. Hidroizolacione trake moraju biti 100% zavarene za podlogu kao i meĊusobno. Kamena vuna dolazi preko hidroizolacije na podovima prizemlja. a rezanje kamene vune obavljati posebnim noţem.332.08 2.

Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu opeke. Zidovi se izvode u prizemlju objekta kontrole naplate. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.852. 380 6.435. debljine 1. Zidanje obavljati sa produţnim mortom M-50. Hidroizolacija se se izvodi sa plastificiranom polivinil klorid (PVCP) folijom kao tip Sikaplan SGmA 1. samo zidanje pregradnog zida debljine d = 10 cm sa opekom kao POROTHERM tip 10 P + E ili odgovarajućom. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. lica.10.55 36.41 2.2mm Dobava i postava plastiĉne folije debljine d = 0.60 8. god.2 cm sa 100% zapunjavanjem horizontalnih reški.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.637.2008. spravljanje morta. Obraĉun po m² izvedenog zida. dobavu i postavljanje trake.3 m¹.. Obraĉun po m² izvedenog zida. ukljuĉivo zaštitu hidroizolacije i sloj sitnozrnatog šljunka debljine 5 cm iznad hidroizolacije.80 7. m² 6.ms_office Strana: 140.2 cm.50 98348485. Prije postave folije potrebno je površinu dobro oĉistiti i otprašiti.. sve unutrašnje transporte.73 31.4 ili odgovarajući. Hidroizolacione trake moraju biti 100% zavarene meĊusobno. Obraĉun po m² kompletno izraĊene hidroizolacije. Zidanje se obavlja mortom M-100 u debljini od 1. 45212-400-4474/2008. samo zidanje nosivih zida debljine d = 20 cm sa opekom kao POROTHERM tip 20 S P + E ili odgovarajuća.96 59. Odnosi se na zidove prizemlja i kata objekta kontrole naplate. visina zidanja do 3. Zidanje vanjskog zida debljine 38 cm Dobava materijala i zidanje vanjskih zidova debljine 38 cm sa opekom kao POROTHERM tip 38 S P + E ili odgovarajuća. m² 360 164. Hidroizolacija krova Izrada horizontalne hidroizolacija krova objekta kontrole naplate. meĊusobno varenje traka.80 m² 220 240. Plastiĉna folija d=0.135. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 5. U jediniĉnoj cijeni izrada monolitnih nadvoja iznad vrata.[227] . Zidanje nosivog zida debljine 20 cm Sve isto kao stavka 6.2 mm preko kamene vune. te korištenje d proizvoĊaĉa folije. njegovanje za vrijeme i nakon zidanja. Zidovi se izvode sa 2. Obraĉun po m² izvedenog zida.4 mm s meĊusobno zavarenim preklopima 5 do 10 cm. m² 250 146. Obraĉun po m² postavljene folije gledano tlocrtno. visine do 3. Zidanje pregradnog zida debljine 10 cm Sve isto kao stavka 6.xls.3 m¹. zidanje sa 100% zapunjavanjem mortom horizontalnih fuga u debljini od 1. m² 240 129. Prilikom zidanja zida obratiti paţnju na izvedbu horizontalnih i vertikalnih serklaţa. obvezno natapanje opeke sa vodom prije poĉetka zidanja.385. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje betonske podloge od svih prljavština i prašine. Odabrati vrstu folije koja se kemijski “podnosi” sa postavljenon kamenom vunom.24 52. originalnih pomoćnih proizvoda.20 9.

Termoizolacija fasade d=8cm Dobava i ugradba kaširane staklenim voalom kamene vune kao Tervol tip FPL-80 ili odgovarajuće.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. popunjavanje šupljina.3 m¹. 32 80. impregnacija površine betonske ploĉe i nanaošenje reparaturnog morta u 1 do 2 sloja. Obraĉun po m² oţbukanog zida.10. U cijeni dobava i postava PE folije debljine 0. m² 15. krpanje i obradu oštećenja i fuga. m² 450 76. Termoizolacija na podu d=4cm Dobava i ugradba kamene vune kao Tervol tip TPT (TPT 20/20 + TPT 20/20) ili odgovarajuće.88 34. te ugradba rubne trake od kamene vune kao Tervol tip RS 120 debljine 1. U jedinicnoj cijeni uraĉunati i radnu skela za rad na visini 3. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti otklesavanje izboĉina. Obraĉun po m² ugraĊene kamene vune.55 47. Postava u suho paralelno sa postavom fasade od max compakt ploĉa. m² 22 60. 45212-400-4474/2008. ĉišćenje od ostataka oplate.00 m² 156 28. popunjavanje fuga i sl. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sidra. Hidroizolacija sanitarija Sve isto kao stavka 1.562. te postava u suho na podu u prostoriji agregata.68 14. popunjavanje manjih oštećenja na zidu.24 98348485.86 1. Izravnavanje izvesti sa odgovarajućim mortom za podlijevanje.56 m² 9.372.00 11. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. odmašćivanje.338.[227] . otklesavanje manjih neravnina. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Zidarska obrada odnosi se samo na betonsku površinu zida. Na 1 m² dolaze minimalno 6 do 8 komada sidara.2008. Obrada armirano-betonskih zidova Zidarska obrada površine armirano-betonskih zidova sa odgovarajućim reparaturnim mortom. Glazura betonske ploĉe Izravnavanje armirano-betonske ploĉe u prostoriji ureĊaja sa glazurom debljine d = 1 cm. odstranjivanje eventualnih stršećih dijelova armature. Obraĉun po m² postavljene hidroizolacije. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 10.2 cm okomito uz zidove u visini 8 cm. m² 13. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti i izradu cementnog holkera. Strogo voditi raĉuna ravnosti i vertikalnosti ţbuke.08 2. 1600 51.03 4. Obraĉun po m² postavljene kamene vune. debljine d = 4 cm. Obraĉun po m² obraĊene površine betonskog zida.25 82. samo hidroizolacija sanitarija u objektu kontrole naplate s podizanjem 5 cm iznad godovog poda.596. vapnenom ili gipsanom ţbukom sa našpricavanjem svih ploha cementnim mlijekom. Na izravnatu glazuru postavlja se kompjutorski pod. otklesavanje iscuraka morta i betona.25 451.2 mm preko kamene vune.ms_office Strana: 141.xls. god. Obraĉun po m² izvedene glazure.000.92 12. Ţbukanje unutarnjih i vanjskih zidova Ţbukanje unutarnjih i vanjskih zidova grubom i finom produţnom cementnom. debljine 8 cm.. Kamena vuna se priĉvršćuje za nosivi zid sa pocinĉanim sidrima i to sa njegovim plastiĉnim dijelom. slaganje ploĉa od Tervola sa toĉkastim ljepljenjem na zid i postavu sidara na propisanom razmaku.

239. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 16. god. Ugradba rubnjaka na betonskoj podlozi od betona marke MB-25 i popreĉnog presjeka 30×24 cm sa razmakom reški izmeĊu betonskih rubnjaka od 1 cm i njihovo popunjavanje cementnim mortom u omjeru 1:2 sa polukruţnim zaglaĊivanjem.20 3.45 19.14 39.765. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sve gore navedeno.006.20 20.019. Ukoliko se ne mogu koristiti cijeli betonski elementi iste precizno odrezati na rezalici sa dijamantnom ploĉom. m² 280 140. Obradu obaviti sa odgovarajućim reparaturnim mortom. koloturom za podizanje zastave.ms_office Strana: 142.00 6. Betonski elementi moraju imati atest o otpornosti na djelovanje mraza i soli. Obraĉun po komadu ugraĊenog praga. Betonske ploĉe Dobava.11 30. m¹ 35 66. Nakon slaganja betonskih elemenata iste je potrebno nabiti vibroploĉom. doprema i postava gotovih betonskih elemenata debljine 6 do 8 cm u boji po izboru projektanta sa zamuljivanjem reški mekanim pijeskom. Aluminijski pragovi Dobava i ugradba aluminijskih pragova od flah profila 40×4 mm na mjestima gdje je razlika u podu po visini ili vrsti materijala. a višak pijeska koji ostane nakon zamuljivanja odstraniti mekanom ĉetkom.003. Visina jarbola je cca 5.80 17. U jediniĉnoj cijeni je kompletan jarbol sa ĉeliĉnim uţetom. m¹ 272 112. Betonski rubnjaci moraju imati atest o otpornosti na djelovanje mraza i soli.12 1.xls. a) prag duţine do 1 m¹ b) prag duţine od 1 do 2 m¹ Metalni jarbol za zastave Dobava i ugradba metalnog jarbola za zastave.10.12 196. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sve gore navedeno.326. Obrada sokla objekta Zidarska obrada vidljiivog dijela armirano-betonskog podnoţja (sokla) objekta kontrole naplate sa otklesavanjem i popravkom neravnina.[227] .00 18.2008.47 2. Betonski rubnjaci Dobava i postava betonskih prešanih rubnjaka dimenzija 50×20×8 cm izraĊenih od betona marke MB-40.493. U jediniĉnoj cijeni uĉvršćenje aluminijskog flah progila za drveni ili aluminijski dovratnik. Obraĉun po m² obraĊenog sokla. Obraĉun po m² ugraĊenih betonskih elemenata. Obraĉun po komadu montiranog jarbola. kom kom 26 9 116.0 m¹. 45212-400-4474/2008.92 98348485. Obraĉun po m¹ ugraĊenih betonskih rubnjaka. te sistemon za blokadu koloture. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. kom 2 3.

050. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Ploĉe lijepiti na zid sa preklopom na pola ploĉe i paziti da ljepilo ne ulazi u fuge. Kada prvi sloj graĊevnog ljepila oĉvrsne oko špalete otvota se stavlja profil za ojaĉanje.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.80 22.[227] 98348485.20 sati sati 50 50 39. Nakon ljepljenja Tervola isti se gleta prvim slojem graĊevnog ljepila. Ostali zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom. II. rezanje asfalta.412. Ploĉe Tervola na zid se priĉvršćuju ljepljenjem graĊevinskim ljepilom. Kada prvi sloj graĊevnog ljepila oĉvrsne oko špalete otvota se stavlja profil za ojaĉanje. Nakon sušenja nanosi se treći sloj ljepila koji prije nanošenja mase za impregnaciju mora odstajati minimalno 7 dana. debljine 3 cm na špalete oko prozora u objektu kontrole naplate.962.25 IV.223. Obraĉun po m² ovako izvedenog zida. m² 23.412.73 652. god. Nakon ljepljenja Tervola isti se gleta prvim slojem graĊevnog ljepila. Nakon sušenja nanosi se treći sloj ljepila koji prije nanošenja mase za impregnaciju mora odstajati minimalno 7 dana. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: 145 160.2008. ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI TESARSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: 83.ms_office .16 23. Prije poĉetka ljepljenja Tervola betonski zidovi se moraju premazati grund masom za impregnaciju. Termoizolacija zidova negrijanih prostora d=6cm Dobava i ugradba kamene vune kao Tervol tip DP9 lam ili odgovarajuće.04 Strana: 143. 1. postavlja mreţica po cijeloj površini zida i gleta se drugi sloj ljepila.254. Ploĉe Tervola na zid se priĉvršćuju ljepljenjem graĊevinskim ljepilom.24 51. A.67 REKAPITULACIJA I.10. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 21.215. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. III.562.50 504. IV.00 2.xls. Jediniĉnom cijenom obugvatiti sve navedeno.18 11.56 13. Oko špaleta otvora potrebno je zalijepiti špaletni element Tervol PTP debljine 2 cm. 45212-400-4474/2008.713. postavlja mreţica po cijeloj površini zida i gleta se drugi sloj ljepila.67 1.662. štemanje.004. Prije poĉetka ljepljenja Tervola betonski i zidovi od opeke se moraju premazati grund masom za impregnaciju. Termoizolacija špaleta d=3cm Dobava i ugradba kamene vune kao Tervol tip TPT30 ili odgovarajuće. m² 60 184.08 504. debljine 6 cm na betonske zidove sa unutarnje strane agregatne stanice. Obraĉun po m² ovako izvedenog zida (špalete).

c) test na absorciju obiĉne (destilirane) i slane (morske) vode. po sistemu kao MAX . Za uĉvršćenje podkonstrukcije fasade za zid koristiti cinĉane vijke.aluminij. ne stvara dim i ne proizvodi toksiĉne kemijske produkte. te svi ostali tehniĉki detalji izraĊeni su prema tehniĉkim uputstvima proizvoĊaĉa fasadnih elemenata i sistema. e) sposobnost laganog ĉišĉenja standardnim kućnim i ekološkim sredstvima. 45212-400-4474/2008. te idelno ravnanje fasade i mogućnosti reljefnih istaka. Ploĉe se uĉvršĉuju na odgovarajuću podkostrukciju nevidljivim spojem .ms_office Strana: 144. Izvoditelj radova je duţan osigurati i dostaviti statiĉki proraĉun fasade.[227] . dakle najvišoj i najjaĉoj normi za ovaj tip proizvoda. U domeni protupoţarne sigurnosti fasadne ploĉe trebaju zadovoljiti klasifikaciju prema normi B .s2. 98348485.UV zraka.xls.50 mm potreban za strujanje zraka. kojom se potvrĊuje da su izraĊene od materijala koji ne podrţava gorenje. dimenzije i raspored ploĉa. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena B. Sistem podkonstrukcije omogućava odmicanje fasadnih ploĉa od termoizolacije i samim tim zraĉni prostor od 30 . d) otpornost na UV zrake (izbjeljivanje).10. Vanjski i utarnji dekorativni slojevi zaštićeni su akrilinim smolama specijalnom NT.ljepljenjem (kao SIKA TACK PANEL PU ili odgovarajuća ljepila).tehnologijom koja svojom dijamantnom strukturom štiti ploĉe od najpogubnijih faktora . Fasadne ploĉe trebaju zadovoljiti certifikat prema normi EN 438 kojim se dokazuje da zadovoljavaju i ispunjavaju slijedeće uvjete testiranja: a) test na savijanje. V. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Raster fasade. b) test na rastezanje.EURO FOX ili odgovarajućim. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. god. te ovjeri projektanta. ploĉa na bazi visoko tlaĉnog prešanog laminata debljine 6 mm u boji i dekoru 0270. OBRTNIĈKI RADOVI VENTILIRANA FASADA OPĆENITO: Obloga fasade izraĊena je od materijala kao MAX EXTERIOR COMPACT ili odgovarajućih. Srednjica ploĉe izraĊena je od visoko kavalitetnih celuloznih papira oplemenjenih fenolnim smolama. Podkonstrukcija je izraĊena od apsolutno antikorozivnog materija . d0. Iste se montiraju po sistemu otvorenih horizontalnih i vertikalnih fuga širine 6 mm. Sva uĉvršćenja. spojne elemente izvesti prema uputama proizvoĊaĉa fasade.2008.

73 344. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. u boji i dekoru 0270.ms_office Strana: 145.920. Obraĉun po m¹ ugraĊenog profila. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav potreban rad. Fasadna skela prikazana je u posebnoj stavci ovog troškovnika (vidi tesarske radove).10.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. god. vertikalno i horizontalno montirane po fasadi objekta kontrole naplate prema rasteru iz projekta. ploĉa obostrano oplemenjenih. Boju plastifikacije odrediti će projektant.5 751. 2.00 366. Preko kamene vune potrebno je poloţiti paro propusnu foliju kao Tyvek ili odgovarajuću. izrada i montaţa. materijal i priĉvrsni pribor. izrada i montaţa. Obraĉun po m² izraĊene fasade. Ventilirana fasada Dobava kompletnog materija. materijal i priĉvrsni pribor. u boji i dekoru 0270. u boji i dekoru 0270.00 V.HI ili odgovarajućeg. Preko kamene vune potrebno je poloţiti paro propusnu foliju kao Tyvek ili odgovarajuću. a) BRAVARSKI RADOVI CRNA BRAVARIJA 98348485. Kamena vuna kaširana staklenim voalom prikazana je u posebnoj stavci ovog troškovnika (vidi zidarske radove). obloge ventilirane fasade od materijala kao MAX EXTERIOR COMPACT ili odgovarajućeg.16 3. Dimenziju fasadnog prolila odabrati tako da profil i fasada objekta koja je izraĊena od materijala kao MAX EXTERIOR COMPACT ili ogovarajućeg. na tipsku podkonstrukciju.xls. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1.477. Fasadna skela prikazana je u posebnoj stavci ovog troškovnika (vidi tesarske radove). 45212-400-4474/2008. ploĉa obostrano oplemenjenih budu u istoj ravnini.2008. Obraĉun po m² izraĊenog sokla.[227] . U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav potreban rad. Stavka obuhvaća dobavu i postavu kamene vune kaširane staklenim voalom kao Tervol tip FPL 50 ili odgovarajući debljine 5 cm. materijal i priĉvrsni pribor. Nosivi profili za fasadu Dobava kompletnog materijala. Stavka obuhvaća dobavu i postavu fasadnog aluminijskog profila.35 2. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav potreban rad. aluminijske plastificirane konstrukcije izraĊene od fasadnog profila kao SCHÜCO ROYAL S 70FF ili odgovarajućeg u kombinaciji s prozorskim profilom kao SCHÜCO ROYAL 75FF. na tipsku podkonstrukciju. Obloga sokla Dobava kompletnog materija. ploĉa obostrano oplemenjenih. UKUPNO VENTILIRANA FASADA: m² 495 695. izrada i montaţa.171. profili na mjestima priĉvršćenja fasadnih ploĉa imaju umjesto gumenih brtvi silikonske brtve radi osiguranja rastezanja fasadnih ploĉa. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Fasada je svojom vanjskom plohom odmaknuta od zida cca 12 cm.386.81 19. obloge sokla od materijala kao MAX EXTERIOR COMPACT ili odgovarajućeg. m¹ 730 4. m² 25.51 VI.

kom 2 704. samo umjesto “KOKOS” otiraĉa dolazi vanjska rešetka za ĉišćenje obuće. isporuka na gradilište i ugradba okvira i poklopca za instalacioni kanal u prostoriji sa ureĊajima. Sve antikorozivno zaštićeno sa dva sloja boje na bazi epoksida.489. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.ms_office .70 1. Otiraĉ u vjetrobranu Izrada.489.409. Obraĉun po komadu stvarno izraĊene rešetke.10. Obraĉun po komadu komplet izraĊene i ugraĊene crne bravarije sa svim radnjama. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sav spojni i pomoćni materijal. TakoĊer je potrebno izbušiti i rupa promjera 5 mm na svakih 30 do 40 cm za uĉvršćenje podkonstrukcije za fasadu.40 4. isporuka na gradilište i ugradba rubnog "L" nosaĉa popreĉnog presjeka dimenzija 100×120 mm izraĊenog od ploĉevine debljine 4 mm..xls. Poklopac je podijeljen na pet zasebnih komada i izraĊen je od rebrastog lima debljine 3/4 mm. kom 1 1.694. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.2008. ''L'' profil se montira na rubovima vanjskih otvora po fasadi i sluţi za uĉvršćenje podkonstrukcije fasade i slijepih ĉeliĉnih dovratnika i doprozornika za ugradnju vanjske aluminijske bravarije. Rubni "L" nosaĉ Izrada. Rešetku izvesti tako da se zbog ĉišćenja moţe vaditi. Otiraĉ je “KOKOS” i obuhvaćen je u jediniĉnoj cijeni. m¹ 320 120. /Glavni ulaz/ Poklopac instalacionog kanala Izrada.5 mm. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena OPĆENITO: Crna bravarija izraĊena je od HEA HOP vuĉenih profila.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. te antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida. Okvir otiraĉa je veliĉine 120×60 cm i izraĊen je od “L” profila 30×30×3 mm s pracnama za usidrenje. Svi okviri imaju ugraĊene pracne za usidrenje. Okvir je dimenzija 280×80 cm i izraĊen je od kutnog profila L 40×40×5 mm sa pracnama na svakih 50 cm.92 38. Obraĉun po m¹ stvarno izraĊenih kompletnih nosaĉa.40 2. Pojedini dijelovi poklopca su po obodu pojaĉani sa kvadratnim profilom dimenzija 30×30×2. materijalom i sredstvima potrebnim za potpuni dovršetak radova. 45212-400-4474/2008.49 3. Prije ugradbe bravariju je potrebno dobro oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i odmastiti. Nakon toga izvesti antikorozivnu zaštitu vrućim cinĉanjem. kom 1 1. Ovako izraĊenu konstrukciju potrebno je zavariti u svim uglovima rezanjem pod 45° sa izbušenim rupama promjera 10 mm na svakih 50 cm za uĉvršćenje profila na zod od betona ili opeke. isporuka gradilištu i ugradba okvira i otiraĉa u vjetrobranu. god. Rešetka je gotova tvorniĉka pocinĉana s maksimalnom veliĉinom okna 25×25 mm.84 1. Obraĉun po komadu izraĊenog poklopca.841.841. Poklopce opremiti sa po dvije ruĉke za podizanje. Obraĉun po komadu isporuĉenog okvira sa otiraĉem.49 1.[227] 98348485. 1.84 Strana: 146. a sa drugom stranicom priljubljenom uz vanjski zid. Na mjestu prodora cijevi izvesti urezivanje u promjeru vanjskih cijevi. Profil izvesti oko svih stranice vanjskih otvora sa okomitom stranicom na rubu otvora. Rešetka za ĉišćenje obuće Sve isto kao stavka 2. a svi spojevi su izvedeni putem varenja.

a visina stupa je 120 cm. Nosaĉ je izraĊen od cijevi promjera 48. Obraĉun po komadu izraĊene platforme m¹ 16 140. Zaštitna ograda visine 110 cm Izrada. korak lamele 30 mm.94 2.65 mm. Obraĉun po m¹ stvarno izraĊenog nosaĉa. Teţina polo rešetke je 34. dobava i montaţa platforme za nošenje klima ureĊaja. Izrada platforme Dobava materijala za izradu platforme na krovu objekta kontrole naplate.2008. m² 10 784. Koristiti originalni spojni i priĉvrsni pribor.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. NPI 100 nosaĉ za pod Izrada. Nosaĉe fiksirati za nosivi zid sa po dva fischer vijka odgovarajuće duţine.6 mm.xls.18 9.1×3. 45212-400-4474/2008. Polo podna rešetka je dimenzija nosive i razdjelne lamele 30×2 mm. Duţina nosaĉa je 400 cm. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.3×2. Nosaĉ CB antene Dobava materijala. Vel. Jediniĉnom cijenom obuhvatit sav spojni i pomoćni materijal. Ograda se priĉvršćuje sa po 4 vijka na stupu sa podloškama M12/80.081.ms_office . izrada i montaţa nosaĉa za CB antene na krovu objekta.08 1.255. Visine ograde je 110 cm.04 6. visina rešetke je 30 mm. Na dno stupa je zavarena ploĉevina dimenzija 120×120×6 cm sa 4 rupe promjera 13 mm za priĉvršćenje ograde na armiranobetonski temelj. Duţina nosaĉa mora biti takva da antenski stup moţe proći pored opšava na armirano-betonskom koritu. m¹ 2 486. Profil na krajevima ima ploĉevinu za uĉvršćenje u zid sa po ĉetiri rupa promjera 12 mm. kom 1 1.6 mm sa polukruţno zavarenom kapom na vrhu cijevi. okvir 30×3 mm.10. izrada i montaţa vruće pocinĉane POLO (aries) podne rešetke u prostoriji sa ureĊajima. a sa donje strane nosaĉ treba biti otvoren za uvlaĉenje kablova. Od HEA 80 i poda od daske debljine 48 mm. Obraĉun po m¹ izvedene ograde. Ogradu izvesti od ĉeliĉnih cijevi promjera 76.5×2. god. Za priĉvršćenje na fasadi objekta izraditi dva nosaĉa na kojima su obujmnice sa gumenom brtvom za fiksiranje cijevi.78 7. Obraĉun po m² postavljene rešetke.081.83 8.80 7. izrada.08 Strana: 147. Na visini od cca 550 mm od vrha gledano osno nalazi se preĉka od cijevi promjera 44. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Podna rešetka Dobava. 180/80 cm.09 972. Obraĉun po komadu izraĊenog nosaĉa.6 kg/m². Oslonci su na meĊusobnom razmaku od cca 700 mm.847. dobava i montaţa ograde ispred ulaza u objekt kontrole naplate.[227] 98348485. U jediniĉnoj cijeni je izrada upušrenog temelja. Stupovi ograde su na razmaku cca 230 cm.83 627. kom 1 627. te spojni materijal i ĉišćenje od hrĊe pjeskarenjem i dvostruka antikorozivna zaštita bojama na bazi epoksida. Sve oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i antikorozivno zaštititi vrućim cinĉanjem. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 5. isporuka i ugradba rubnog ĉeliĉnog profila NPI 100 za nošenje poda sa POLO (aries) rešetkama u prostoriji ureĊaja.

Minimalna debljine zaštitnog sloja iznosi 18 do 25 mikrona.T7.9. dopremu na gradilište.[227] . m¹ Obraĉun po m¹ izvedene ograde. a nakon završetka rada duţan je sav suvišni materijal i otpatke odstraniti sa gradilišta. te ukoliko naiĊe na nedostatke koji mu mogu smetati. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-CRNA BRAVARIJA: 12 486. dobavu i montaţu metalnog okova po izboru projektanta s cilinder bravama i kljuĉevima i sve opšavne lajsne. sa odgovarajućim kvalitetnim materijalom koji mora odgovarati postojećim propisima i standardima.09 5. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog materijala.833. Za izradu obojene bravarije koristiti plastificirane aluminijske profile sa prekinutim termiĉkim mostom kao SCHÜCO INTERNATIONAL tip FW 50+DK ili odgovarajući. Sve prema shemi bravarije. Izvoditelj ovih radova duţan je zaštititi radove izvedene od drugih izvoditelja kako nebi svojim radom iste oštetio. uzimanje mjera na licu mjesta. Prije poĉetka radova na izradi obojene bravarije izvoditelj radova na obojenoj bravariji je duţan pregledati izvedene graĊevinske radove. 226 i 228. te spojni materijal i ĉišćenje od rĊe. U jediniĉnoj cijeni je izrada. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 10. Uz gore navedeno u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu radioniĉke dokumentacije. Aluminijski profili izraĊeni su iz aluminijske legure Al Mg Si 0. Sve ostalo prema shemi bravarije i uputama nadzornog inţenjera i projektanta. Ogradu izvesti od QC 40/20/2. duţan je o tome obavijestiti izvoditelja graĊevinskih radova kako bi isto bilo otklonjeno. Visina ograde je 110 cm. god. Na dno stupa je zavarena ploĉevina 120/120/6 mm sa 4 rupe promjera 13 mm za priĉvršćenje ograde na AB krak stepenica. te davanje iste na uvid i odobrenje projektantu.xls. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 45212-400-4474/2008.5 ĉvrstoće F220 do 260 N/mm². VI.052.234. dobava i montaţa ograde unutarnjih stepenica u objektu kontrole naplate. 98348485. Ograda stepenica visine 110 cm Izrada. pjeskarenjem i dvostruka antikorozivna zaštita bojama na bazi epoksida. a visina stupova 120 cm.2008. Svi aluminijski komadi i izraĊevine moraju biti kvalitetno i odgovarajuće izvedeni. te mora zadovoljiti propise HRN. namještanje i podešavanje na mjestu ugradbe i nakon ugradbe. izradu u radionici.10. TakoĊer je duţan zaštititi svije radove od prljanja drugih izvoditelja.ms_office Strana: 148.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.a. 236. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.08 62.14 b) OBOJENA BRAVARIJA OPĆENITO: Svi radovi moraju biti izvedeni struĉno i solidno.C.

Obraĉun po komadu komplet izraĊene i ugraĊene obojene bravarije sa svim radnjama. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.dvokrilna dimenzija 140×280 cm .882. Staklena stijena 4-dijelna dimenzija 340×90 cm 3F+1O j.16 7.88 8. Sva vanjska vrata moraju imati ugraĊene samozatvaraĉe. Vrata . god. isporuku na gradilište i ugradbu slijepih ĉeliĉnih dovratnika i doprozornika i gumenih podnih odbojnika za zaustavljanje vrata.spremišta dim.88 2. Vrata .00 2. Staklena stijena 4-dijelna dimemzija 340×180 cm.647.168. aluminija ili drugog antikorozivnog materijala.60 8. Sidra za priĉvršćenje aluminijskog lima i profila su od inoxa.pogon e.836. Ovi tehniĉki uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete.012.126.[227] 98348485.00 7. Kod obojene bravarije jediniĉnom cijenom obuhvatiti izradu.168.2008.06 7.063. Ugaoni elementi moraju biti izvedeni besprijekorno. Staklena stijena 2-dijelna dimenzija 250×180 cm 2F+1O f. kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 1 3 2 8 2 3 1 4 4 2 7.063. Za ostakljenje primjeniti IZO staklo dimenzija 4+16+4 mm koje je izraĊeno od stakla kao THERMOPLUS i OPTIFLOAT ili odgovarajućeg tako da srednji koeficijent prolaza topline za prozor iznosi 1. Vrata ulazna .726. Vrata ulazna agregat .60 W/m²K.32 12.dvokrilna dimenzija 200×272 cm b.72 3.728. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.006. pogotovo u pogledu topinske provodljivosti. Dovratnici i doprozornici su izraĊeni od kvadratnog profila 40×30×2.36 18. Boju plastificirane aluminijske bravarije odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom.882.64 6. Staklena stijena 4-dijelna dimenzija 150×180 cm 2F+1O h. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Ĉeliĉni profili za sidrenje aluminijskih stijena premazani su radi zaštite sa najmanje dva premaza zaštitne boje.xls.83 7. Staklena stijena 4-dijelna dimenzija 200×90 cm 3F+1O i.00 2.607. ukljuĉivo gornji i donji okapni lim na staklenim stjenama i vratima.186.72 6. Obojenu bravariju na objektu kontrole naplate izvesti u boji plastifikacije RAL 7047.48 9.043. Staklena stijena 4-dijelna dimenzija 319×90 cm 1.44 24.504. Staklena stijena 2-dijelna dimenzija 185×90 cm 1F+1O e.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.453.16 13. 2F+2O c. Mjesta koja se naroĉito osjetljiva na propuštanje moraju se kitati dvokomponentnim kitom odgovarajuće kvalitete.642.327.64 6. kom kom kom kom kom 1 1 1 1 1 8.673.ms_office .10.64 24. Vrata .60 26.dvokrilna dimenzija 150×280 cm . 100/210 cm Staklene stijene a. Staklena stijena 2-dijelna dimenzija 300×180 cm 1F+1O d. Staklena stijena 2-dijelna dimenzija 130×90 cm 2F+1O g. Vrata a.6 mm.006. Izvoditelj radova mora atestom dokazati da aluminijski profili i staklo zadovoljavaju traţene uvjete.prodaja pretplate b.16 7.66 Strana: 149.vjetrobran d. Staklena stijena sa šalterom dimenzija 260×280 cm .00 2.607.363.32 3.12 4.344.06 7.dvokrilana dimenzija 200×272 cm sa ventilacionom rešetkom u parapetu c.36 4. Vijci i ostala sredstva za spajanje su iz nehrĊajućeg ĉelika (inox).66 6.006. Vrata i prozori koji se otvaraju moraju u falcevima imati ugraĊene gumene brtve.44 3. Sve izraditi i ugraditi prema shemama obojene bravarije. Za ugradnju IZO stakla koristiti propisane plastiĉne kladice.660. 45212-400-4474/2008.442.647.363. materijalom i sredstvima potrebnim za potpuni dovršetak radova.04 6.

Linoleum je u rolama širine 200 cm.24 2 280. Sve kompet s ĉišćenjem gotovog poda nakon završetka radova. dim. Jediniĉnom cijenom obuhvatit ĉišĉenje površine. Linoleum lijepiti specijalnim ljepilom za postavu linoleuma.684.24 1. linoleum sa pripasivanjem i urezivanjem.00 45.2008. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI 1 1.ms_office Strana: 150. Obraĉun po m¹ postavljenog sokla. 45212-400-4474/2008. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2. god.56 180.86 VIII. Prije postave linoleuma pod treba izravnati. te dobavu i postavu kutnih PVC rubnih letvica.091. UKUPNO RADOVI NA LINOLEUM PODU: 1. PVC sokl Dobava materijala i postava PVC sokla na podu gdje je postavljen linoleum pod.18 32.66 VII. dobro oĉistiti i popuniti oštećenja i udubljenja. Pod dolazi u roli. kom Obraĉun po komadu postavljene alu rešetke 3.736.241. Lijepi se ljepilom na cementnu glazuru koju prije polaganja linoleum poda treba pregledati.599. nanošenje ljepila na konraktne površine.10. RADOVI NA LINOLEUM PODU OPĆENITO: Projektom je predviĊen pod od linoleuma tip kao DLW ili odgovarajući. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i pomoćnog materijala.xls. Obraĉun po komadu montiranih vrata. Automate montirati pri vrhu vrata glavnog ulaza. kom Obraĉun po komadu montiranih automata VI. STOLARSKI RADOVI 98348485.28 560. te da nema zarobljenih mjehurića zraka.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.46 VII. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-OBOJENA BRAVARIJA: VI. Automati na vanjskim vratima Dobava i montaţa automata na vanjskim pješaĉkim vratima i vjetrobranu.492.[227] . Sve ostalo isto kao u stavci 1. impregnaciju.b. m² 177 184. m¹ 200 62. Kod ljepljenja posebnu paţnju posvetiti da limoleum bude 100% zalijepljena. te nanijeti masu za izravnavanje (samoniveliranje) poda. Solk se postavlja ljepljenjem i to na sudaru zida sa podom od linoleuma. Alu rešetka Alu rešetka u prostoriji agregata za ventiliranje.241. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. dobro otprašiti i impregnirati. postavu na podove. transport na gradilište. 12. Obraĉun po m² postavljenog linoleum poda. Linoleum pod Dobava materijala i polaganje gotovog tvorniĉki izraĊenog linoleum poda kao DLW. 90×90 cm.52 242.86 2.

Izrada i ugradba unutarnjih slijepih drvenih dovratnika u zidove od opeke. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. a ugradbu obaviti sa purpen pjenom tanko nanesenom po cijeloj donjoj površini klupĉice. Za izradu dovratnika koristiti drvo jele-smreke 1. te podni Sve ostalo prema shemi stolarije i uputama nadzornog inţenjera i projektanta.255.67 1. Za ostakljenje fiksnog nadsvjetla primjeniti staklo kao OPTIFLOAT ili odgovarajuće debljine 4 mm. klase jer će vrata biti bojena tako da se vide godovi od drveta. kom 4 4.65 19.453. Za ugradnju stakla koristiti stolarski ili trajnoelastiĉni kit. debljine 13 mm. Sve izraditi prema shemama stolarije. dopremu na gradilište.xls. uzimanje mjera na licu mjesta. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog materijala.746. Prozorske klupĉice Dobava materijala i izrada prozorske klupĉice od punog drveta iĉi umjetnog materijala debljine 3 cm i širine cca 47 cm furnirano jasenovim furnirom.05 2.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.28 13. Obraĉun po komadu izraĊenih i ugraĊenih vrata. U cijeni stavke sav potreban inox okov i pribor za montaţu i brava za sanitarne kabine s mogućnošću otvaranja izvana. betona. Jednokrikna puna jasenom furnirana vrata s fiksnim nadsvjetlom dimenzija 71×210+67 cm.075. izradu u radionici. Kabina izraĊena od ploĉa iz termiĉki obraĊene umjetne smole ojaĉane celuloznim vlaknima.37 1. b.2008. Širina dovratnika iznosi 10 cm. Drvo je potrebno obraditi i impregnirati. m¹ 48 280. Jednokrikna puna jasenom furnirana vrata s fiksnim nadsvjetlom dimenzija 91×210+67 cm.48 Strana: 151.373. Uz gore navedeno u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu i montaţu obostranih opšavnih lajsni po izboru projektanta.271.12 16. površinski obraĊene dekorativnim papirom impregniranim melaminskim smolama. 45212-400-4474/2008. kom kom kom 15 2 4 1. Boju stolarije (krila i dovratnici) odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom. visine 200 (+10) cm – vratna krila 61×200 cm Obraĉun po komadu ugraĊene kabine 1.60 2.[227] 98348485.124. Dobava i ugradba tipske sanitarne kabine s vratima. Jednokrikna puna jasenom furnirana vrata s fiksnim nadsvjetlom dimenzija 81×210+67 cm. komplet. – kabina 153×98 cm. Obraĉun po m¹ postavljene klupĉice. te u betonske nadvoje ukljuĉena je u jediniĉne cijene stolarskih radova. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena OPĆENITO: Za izradu krila vrata koristiti jasenov furnir 1. klase bez godova jer će dovratnici biti bojeni nakon ugradnje.ms_office .496. odignute od poda 10 cm. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Na svim unutarnjim vratima WC-a u donjem dijelu ugraditi ventilacionu rešetku. Vrata a. dobavu i montaţu metalnog okova po izboru projektanta s cilinder bravama i kljuĉevima.10. c.022. namještanje i podešavanje na mjestu ugradbe i nakon ugradbe. u boji i tonu po izboru projektanta. Sa vidljive strane klupĉicu lakirati sa tri sloja laka kao Cromoden ili odgovarajući.74 5. Dovratnici na gradilište moraju doći impregnirani i sa vanjske strane zaštićeni premazom protiv upijanja vlage.44 3.

ĉišćenje podova i zidova i sve transporte. fugiranje. u boji i tonu po izboru projektanta. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Pregrada izraĊena od ploĉe iz termiĉki obraĊene umjetne smole ojaĉane celuloznim vlaknima. Poploĉavanje podova sanitarija Sve isto kao stavka 1. god. – pregrada širine 110 cm.418. ulazni prostor i sliĉno keramiĉkim ploĉicama 1. U manjim prostorijama (sanitarije i sl. Obraĉun po m² stvarno postavljenih keramiĉkih ploĉica. dobavu i ugradbu PVC. polirane. veliĉine 30×30 ili 20×20 cm brušene ili s hrapavom gornjom površinom u boji koju će odrediti projektant u dogovoru s investitorom.16 7. rubne lajsne. klase kao FLOOR GRES cheramiche BASIC ili odgovarajuće. Keramiĉke ploĉice moraju biti brušene. kromiranih kutnih i završnih lajsni.40 2.948.. 1. Ploĉice se postavljaju u graĊevinsko ljepilo po preporuci proizvoĊaĉa keramiĉkih ploĉica. klase. Postava sistemom reška na rešku.10. tuš kabina.19 IX.ms_office . m² 115 160. Uĉvršćenje pregrade u strop i pod.) dolaze ploĉice 20×20 cm na podove i zidove (u istoj kvaliteti i boji).88 66. Keramiĉke ploĉice se postavljaju dvobojno prema shemi polaganja. U cijeni stavke sav potreban inox okov i pribor za montaţu. Al. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.897. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu osnovnog i spojnog (veznog) materijala. debljine 13 mm. boje po izboru projektanta. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog (veznog) materijala. uzimanje mjera na licu mjesta.687. odignute od poda 10 cm. Postava s reškama maksimalne širine 2 do 3 mm. visine 200 (+10) cm Obraĉun po kom ugraĊene pregrade UKUPNO STOLARSKI RADOVI: kom 2 4. veliĉina keramiĉkih ploĉica je 30×30 cm. blagovaonici.xls. 9. KERAMIĈARSKI RADOVI OPĆENITO: Sva poploĉenja podova i zidova predviĊena su keramiĉkim ploĉicama od 1. 45212-400-4474/2008. Sistem polaganje za sva poploĉenja je reška na rešku.94 VIII. Obraĉun po m² stvarno postavljenih keramiĉkih ploĉica. postava. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 4. Na sudaru poploĉenog poda i ţbukanog zida dolazi sokl od istih keramiĉkih ploĉica u visini od 10 cm. Poploĉavanje podova (osim sanitarija) Poploĉavanje podova u hodniku.16 18.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. samo keramiĉke ploĉice u sanitarijama veliĉine 20×20 cm. površinski obraĊene dekorativnim papirom impregniranim melaminskim smolama. širinu reške dogovoriti sa projektantom. Dobava i ugradba sanitarne pregrade. Ispred ulaza dolaze protuklizne keramiĉke ploĉice kiselo otporne veliĉine 30×30 cm. m² 48 160. ali protuklizne (protukliznost R9). Zidne keramiĉke ploĉice se putem odgovarajućeg ljepila lijepe na produţnim cementnim mortom oţbukane zidove. Debljina keramiĉkih ploĉica minimalno 8 mm.692.68 Strana: 152.[227] 98348485. Podne keramiĉke ploĉice se polaţu u cementni mort ili na unaprijed pripremljenu cementnu glazuru lijepe pomoću graĊevinskog ljepila.2008. polaganje i fugiranje keramiĉkih ploĉica gotovom fugir masom po izboru projektanta. te zaštita nakon postave.

Poploĉavanje zidova Dobava keramiĉkih ploĉica i oploĉenje zidova u sanitarijama i u kuhinji.00 24. gornju masku i uzice za podizanje. 45212-400-4474/2008. Poploĉavanje prostorije agregata Poploĉavanje podova i zidova u prostoriji agregata protukliznim glaziranim porculanskim keramiĉkim ploĉicama veliĉine 30×30 cm.96 23. vezni materijal i završnu profilnu lajsnu od PVC na lomovima i završecima sokla.85 7.76 9. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav osnovni.08 8.600. god. Stepenice su vel. Ploĉice na podu prostorije agregata lijepiti dvokomponentnim ljepilom i fugirati dvokomponentnom masom za fugiranje.5 96.139. Visina oploĉenja je do stropa.523. UKUPNO KERAMIĈARSKI RADOVI: m² 20 176. Obraĉun po kom stvarno postavljenih ploĉica. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Obraĉun po m¹ izvedenog sokla.18 3. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3. m¹ 17 200. m² 20 156. 1.75 74.20 6. 1. a vezano na vanjske površine iz stavke 3.765. Postava putem graĊevinskog ljepila na naprijed postavljenu glazuru sa 100% ljepljenjem.10.32 5. Oploĉenje izvesti do stropa u sanitarijama.xls.681. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav osnovni i spojni materijal. Nazubljeni sokl Kao poz. samo nazubljeni sokl uz stepenice. 6. samo granit protuklizne specijalne fazonske ploĉe za oblaĉenje stepenica.610.20 3.2008.27 X.40 7.60 4. 27×17 cm s duţinom 110 cm. 1. Obraĉun po m² stvarno montiranih lamela. Postava ĉeonih ploĉica Doplata za dobavu i postavu specijalnih ĉeonih (završnih) ploĉica. a u kuhinji samo izmeĊu donjih i gornjih kuhonjskih elemenata. Ploĉice dolaze na vanjskim natkrivenim prostorima.460. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. m¹ 17.[227] . a polaţu se na produţnim cementnim mortom oţbukane zidove pomoću ljepila.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. UKUPNO RADOVI NA ZAŠTITI OD SUNCA: m² 120 205. Sokl izvesti keramiĉkim ploĉicama u boji po izboru projektanta. m² 148 156. Obraĉun po m² stvarno postavljenih ploĉica. Vrstu i boju pomiĉnih aluminijskih lemela odreĊuje projektant. Obraĉun po m² stvarno postavljenih ploĉica. klase veliĉine 20×20 cm. Visina 15 cm. Aluminijske lamele dolaze na prozore. 98348485. ZAŠTITA OD SUNCA Aluminijske lamele Dobava i montaţa unutarnjih aluminijskih obojenih pomiĉnih lamela s moguĉnošću podizanja i spuštanja. Obraĉun po m¹ izvedenog sokla. a veliĉine 30×30 cm. Poploĉenje stepeništa Kao poz.00 X. Obraĉun po m² stvarno postavljenih keramiĉkih ploĉica. samo vanjske protuklizne keramiĉke ploĉice s posebnom reljefnom strukturom..00 RADNJE SA SPUŠTENIM STROPOM XI. 24.600. m¹ 144 52. kom 18 320. Obraĉun po m¹ stvarno postavljenih ploĉica. Fugiranje izvesti fugir masom po izboru projektanta. Sokl visine 10 cm Dobava i postava sokla visine 10 cm vezano za poploĉane podove. Keramiĉke ploĉice su glazirane 1.10 IX. Poploĉavanje vanjskih podova Sve isto kao stavka 1.96 3.230.ms_office Strana: 153.403.40 5.

Bojanje zidova i stropova s gletanjem Bojenje zidova i stropova u svim prostorijama gdje su ţbukane površine.365. Obraĉun po m² stvarno postavljenog spuštenog stropa. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1.75 70.97 965. d) zaštita kamene vune PE folijom kao Stopair ili odgovarajuća. Spušteni strop Dobava i ugradba osnovnog i spojnog materijala.36 98348485.12 2. te sav ostali pomoćni materijal. alat.ms_office Strana: 154. 62. zatvaranje spoja sa zidom pomoću akrila. god.95 XI.5×62. te izrada i montaţa spuštenog stropa u objektu.816. Strop se vješa na već pripremljene ĉeliĉne nosaĉe postavljene horizontalno na razmaku 120 cm. Spušteni strop se izvodi iznad svih prostorija o objektu kontrole naplate.80 2. ugradbu eventualno potrebnih aluminijskih profila. m² 88 10. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. TakoĊer jediniĉnom cijenom obuhvatiti bandaţiranje spojeva gipsanih ploĉa koristeći samoljepivu mreţicu.. Obraĉun po m² stvarno obojene površine. Spušteni strop se izvodi od vodootpornih gips . 1.874. krpanje rupa od vijaka. m² 65 152. UKUPNO RADOVI SA SPUŠTENIM STROPOM: m² 420 144.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Bojenje izvesti gotovom tvorniĉkom bojom na bazi vapna kao “POLIFLOR” ili odgovarajućeg prema niţe navedenoj recepturi i to: 1) popravak manjih neravnina.94 60. Toniranje boje u dogovoru s projektantom i investitorom.. samo gips kartonske ploĉe vodonepropusne na stropu sanitarija i kuhinje. Bojanje zidova i stropova bez gletanja Sve isto kao stavka 1.5 cm kao Owa. m² 1536 20. rad.42 31. bojenje zidova i stropa u prostoriji agregata. b) spušteni strop od gipsanih prefabriciranih ploĉa vel. samo bez gletanja. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. skelu. Amstrong ili odgovarajuća (u svim prostorijama osim sanitarija) sa otpornošću na poţar.xls.10. 9. Spušteni strop od vodootpornih ploĉa Sve isto kao stavka 1.karton ploĉa s 5 cm toplinske izolacije i s metalnom podkonstrukcijom. razne zaštite i sl. 45212-400-4474/2008. 2) gletanje svih površina glet masom kao “POLIFIX” ili odgovarajućeg. Obraĉun po m² stvarno postvaljenog spuštenog stropa.941. e) potrebna radna skela.55 SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI XII. Obraĉun po m² stvarno obojene površine.2008. 3) trostruki premaz bojom kao “POLIFLOR” ili odgovarajućom.[227] . Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sav materijal. U jediniĉnoj cijeni je dobava i postava: a) podkonstrukcija s razmakom prilagoĊenim vrsti spuštenog stropa. c) ispuna stropa kamenom vunom kao Tervol DP-3 ili odgovarajuće debljine 5 cm. transporte.

oznake svih prostorija. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA Strana: 155.192. i 32.08 XII. Zadnju ruku bojenja izvesti sa sjajnom bojom. kitanje i brušenje eventualnih neravnina. 1 9. Dobava i postava protupoţarnih aparata Dobava i postava protupoţarnih aparata na objektu CP. Poslije sušenja prvog sloja boje ponoviti kitanje eventualno zaostalih neravnina. Obraĉun po m² obojene stolarije. Prije bojenja dovratnik zaštititi zaštitnom ventilirajućom bojom na koju se nanosi kit. zaštitu ostalih površina od prljanja.482.454.50 600. Poslije kitanja ponoviti postupak brušenja i bojenje drugog sloja. 94/96 i 114/03.ms_office . Poslije sušenja kita obaviti brušenje pa tek onda nanos prvog sloja boje. 1. UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI: m² 140 96.449. U objektima CP-a potrebno je postaviti kompletne znakove zaštite na radu i zaštite od poţara.96 2. Bojanje bravarije Bojenje crne bravarije i ĉeliĉne konstrukcije bojama na bazi epoksida. s sukladno Zakonu o zaštiti na radu NN 59/96. komplet Obraĉun po kompletu. oznake vezane na ozljede na radu.00 54.60 2. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal.2008.094.50 4. Priĉvršćenje na zid posebnim ljepilom.xls.48 PROTUPOŢARNI APARATI I OZNAKE ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŢARA XIII.475. a sve prema projektu zaštite na radu i projektu zaštite od poţara. a ton boje odreĊuje projektant. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti. 9. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama. UKUPNO OZNAKE ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŢARA: 7 7 2 496. 45212-400-4474/2008.10 XIV. Koristiti znakove izraĊene i odobrene od strane Zavoda za istraţivanje i razvoj sigurnosti (ZIRS).44 22. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine. U cijeni sav potrebni pomoćni materijal. trajnoelastiĉnim kitom ili odgovatajućim brojem vijaka.408.449.48 3.44 XIII.00 4. Bojanje stolarije Bojenje kompletne stolarije sa dovratnikom i krilom. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3. trostruki premaz epoksidnom bojom. od udara elektriĉne energije. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. poloţaj protupoţarnih aparata. kom Obraĉun po kom postavljenog aparata S-6 S-9 kom S-50 kom Dobava i postava znakova Dobava i postava znakova zaštite na radu i znakova zaštite od poţara.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.964. god. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije.20 4. m² 100 84. ĉlanak 31. 8.[227] 98348485. Obraĉun prema m² obojene površine. Krila se nakon nanošenja ventilirajuće zaštitne nitro boje špricaju sa bojom (neolin) koja ocrtava godove.10.10 13. Znakovi su izraĊeni na samoljepivoj foliji ili plastici.204.

Visina maske 870 mm. transport na montaţu roţenica nosaĉa pokrova izvedenih od HOP ‚ 60/60/2. kg 1400 16.67 19.38 XIV.80 2.154. kontinirati ‚ 40/40/3 horizontalno kao gornji i donji rub maske. uzimanje mjera na licu mjesta. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Obraĉun po kg izvedene konstrukcije. god. TESARSKI RADOVI Jediniĉna cijena sadrţi sav rad. transport na montaţu i montaţa glavnog nosaĉa nosive konstrukcije od gornjeg pojasa HEA 12 ili kvadratnog presjeka 120/60/4. kg 180 16. Glavnih nosaĉa 2. Valjani profili ‚40/40/3. Roţenica. obradu graĊe. Bitumenska ljepenka Dobava i postava bit. osnovni i spojni materijal.38 22.00 105. koji je duţan izraditi izvoĊaĉ ĉeliĉne konstrukcije. priĉvršćen sa ‚ 80/6. Spajanje varenjem.2008. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.9 mm /pravokutni profili/. transporte i sl. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad.988. Dašĉana oplata Dašĉana oplata deb.863.ms_office Strana: 156. Spajanje varenjem. kao vertikalni nosaĉi priĉvršćeni u konzolu. 53.20 2. U cijenu uraĉunati 2-kratnu antikorozivnu zaštitu. m² 260 76. vertikala sa kvadr. alat. kg 1640 16.88 19.932. Ojaĉanje donje veze sa L 40/40/4. projekciji 6. Vjetrovni vez Nabava i izrada vjetrovnog sprega u radionici. sve unutarnje i vanjske transporte. ljepenke na oplatu.978.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.38 26. 24 mm priĉvršćena na rogove.20 98348485.40 4. Montaţa roţenica Nabava i izrada u radionici. Obraĉun po m² postavljene ljepenke.948. UKUPNO ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA 1. Elementi spojeni varenjem. transport na montaţu i montaţa. Obraĉun po kg izvedenog nosaĉa. Izrada pomoćne konstrukcije Izrada pomoćne nosive konstrukcije na horizontalnom konzolnom dijelu krovišta kao nosaĉ maske koji prelazi preko objekta. Sve prema statiĉkom raĉunu.38 2. kg 3250 16.00 3. Podloţna ploĉa sa Fischer vijcima.[227] . skelu.20 m¹. Obraĉun po m² izvedene oplate.235. Obraĉun po kg izraĊenog vjetrovnog veza. Montaţa se vrši prema montaţnom projektu i prema radioniĉkoj dokumentaciji. 80/80/4.10.6 mm. izrada u radionici. Obraĉun po kg montiranih roţenica. Duţina nosaĉa u hor. Od kvadrantnog presjeka 40/40/2. osnovni i spojni materijal. 45212-400-4474/2008. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena OPĆENITO: Ĉeliĉna nosiva konstrukcija sastoji se od: 1. m² 260 73. Izrada glavnog nosaĉa Nabava materijala. Spreg na ravnini krova. presj.xls.60 XV. 1.

4 cm. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Postava letvi Dobava i postava letvi 5/4 cm na dašĉanoj oplati za postavu pokrova. 1. spone za vezu s donjom konstrukcijom kao i krovne ljepenke na dodirnim mjestima s ostalim materijalima. mort. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3. UKUPNO KAMENARSKI RADOVI: m¹ 55 159. klase deb. Pocinĉani lim se meĊusobno spaja lemljenjem. Sve izvedeno prema detaljnom nacrtu i detaljima. Jednostrešni pokrov limom Izrada i montaţa 1-strešnog pokrova od pocinĉanog ĉeliĉnog obostrano obojenog lima s brtvljenjem horizontalnih spojeva trajno elastiĉnim kitom. a vidljivi opšavi i maske su od pocinĉanog.40 45. unutarnja 20 cm. Boje pokrovnog lima. transport i montaţa na gradilištu. Dobava i ugradba kamenih klupĉica Dobava i ugradba kamenih vanjskih i unutarnjih prozorski klupĉica iz neporoznog brušenog kamena debljine 2 cm.153.338. razne zaštite na radu. 2. a podgled po izboru /nije vidljiv/. plastificiranog lima debljine 0. a sa donje strane formirati okapnicu.36 XVI. dobava osnovnog i spojnog materijala.[227] . polaganjem u cem.80 8. IzmeĊu najvišeg dijela krova i ţlijeba limovi su iz 1 dijela. m¹ 440 11. god. Obraĉun po m¹ postavljenih kamenih klupĉica. Dolazi u padu 0. U cijeni: uzimanje mjera na licu mjesta. izradu radioniĉkih nacrta. UKUPNO TESARSKI RADOVI: m¹ 60 19.7 mm i visine profilacije cca 55 mm.10. Obraĉun po m¹ postavljenih letvi. alat. koji će odrediti boju. uskladištenje materijala na gradilištu u Sve limarske izraĊevine izvode se od ĉeliĉnog pocinĉanog lima debljine 0. a plastificirani lim nerĊajućim vijcima i zakovicama. Dubina klupĉice vanjska 23. radne skele. Lim dolazi 1-struko.22 1. m² 268 128.5% prema odvodima. 4.932.2008.764.764. 4 cm. Rubove zaobliti.228. materijal. Obraĉun po m² jednostrešnog pokrovnog lima. Krov je 1-strešni s nagibom od cca 5%.6 mm. opšava i sl.55 mm. širina cca 22 cm. te u dogovoru sa nadzornim organom i projektantom. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.ms_office Strana: 157. Dašĉana podloga ţlijeba Izrada dašĉane podloge za horizontalni ţlijeb iz dasaka ĉetinara II. 1. /osnovni i spojni/.21 XV. Ugraditi sa prepustom od min. ĉeliĉnog.60 KAMENARSKI RADOVI XVI.80 XVII. kompletnu skelu. 45212-400-4474/2008.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Obraĉun po m¹ dašćane podloge. Obraĉun po m² izvedenog pokrova.xls.13 34. Obraĉun po m¹ postavljenih ţlijebova. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad.20 4. 8. POKRIVAĈKI I LIMARSKI RADOVI OPĆENITO: – Izrada pokrova predviĊena je od profiliranog tvorniĉki obojenog ĉeliĉnog pocinĉanog lima debljine 0.84 98348485. izrada u radionici. sve transporte.

klase deb.10 96.66 45. 45212-400-4474/2008.98 m¹ 42 96.687. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2. Razvijena širina 33 do 40 cm.10.[227] 98348485. UKUPNO POKRIVAĈKI I LIMARSKI RADOVI: m¹ 42 192. 6.50 m¹ od ĉeliĉne cijevi promjera 108/3. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 2.792.192. XIII.094.68 m¹ 60 96.692. 25 cm. šir. 7. 1 i horizontalnog ţlijeba. Opšav ispod ţlijeba Izrada i postava dijela opšava na sanduĉasti ţlijeb ispod pokrova od pocinĉanog lima 0.27 24. Obraĉun po m¹ opšava ispod ţlijeba. IX. XVII.036. XII.4 mm širine 22 cm.00 kom 35 96. samo deblj. 1.10 5. X. 0.ms_office .2008. XI. VI. U cijeni navareni nosaĉi za sidrenje vertikale u zid objekta. VENTILIRANA FASADA BRAVARSKI RADOVI RADOVI NA LINOLEUM PODU STOLARSKI RADOVI KERAMIČARSKI RADOVI ZAŠTITA OD SUNCA RADNJE SA SPUŠTENIM STROPOM SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI PROTUPOŽARNI APARATI I OZNAKE ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA ČELIČNA KONSTRUKCIJA TESARSKI RADOVI 366.6 mm .00 70. 3. Obraĉun po kom izraĊenih odzraĉnika.60 45. Sve od ĉeliĉne cijevi promjera 108/3. U cijeni izrada prikljuĉka na sanduĉasti ţlijeb i na odvodnu cijev vertikale od ĉeliĉnih cijevi promjera 108/3.xls.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.55 mm. tako da max.228.736. Sve sa spojnim i priĉvrsnim materijalom.071.766.5%.477.363.72 REKAPITULACIJA V.6. god.19 74.30 m¹. 5. Vertikalni ţlijeb Izrada. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.42 m¹ 32 240. VII.55 54.600.14 432. Dolaze uz viši rub krova.20 kom 3 144.091. Obraĉun po komadu postavljenog otvora antene.10 4. iznosi cca 11.50 kom 1 96. XV.460. 15×15×5 cm. Horizontalni sanduĉasti ţlijeb Izrada i montaţa horizontalnog sanduĉastog ţlijeba krovne vode od pocinĉanog lima 0.60 Strana: 158.10 63.6. doprema i montaţa vertikalnog ţlijeba za prihvat krovne vode. kroz pokrov. Obraĉun po m¹ horizontalnog saduĉastog ţlijeba. vel.6. 8.10 105.816. XIV. Montaţa u padu 0. Vel. 4.24 7. Postava labuĊeg vrata Izrada i postava labuĊeg vrata razvijene duţine do 1.48 22. Obraĉun po m¹ opšava limom. te s podloškom od bitumenske ljepenke.978.55 mm. Ţlijeb je presjeka 22×14 cm. Izrada odzraĉnika Izrada i montaţa limenih odzraĉnika od lima kao pokrov. Opšav limom Opšav limom kao u poz.10 3.ravni unutarnjeg okomitog dijela krova izmeĊu opšava iz poz. kao daskom ĉetinara II.19 8. Ţlijeb je dilatiran.51 242. razv. Obraĉun po kom postavljenih labuĊih vrata.86 66. Dole izvesti manĊetu za spoj na ljevano-ţeljezne cijev. VIII. Obraĉun po m¹ vertikalnog ţlijeba. Otvor antene Opšav limom kao pokrov na prodoru stupa antene ili sl.

792. god. a 5% ruĉno. paušal 1 7.62 98348485. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Iskopani materijal deponirati na udaljenosti 25 m¹ jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja.60 3. postavljanje i odrţavanje iskolĉenih oznaka od poĉetka radova do predaje svih radova investitoru. Svi iskopi su predviĊeni u zbijenom nasipu od drobljenog kamena.34 2.80 XVI.40 2. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60° ili koristiti razupiranje. Iskop za instalacioni kanal Sve isto kao iskop pod stavkom 2..[227] . Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa svake strane konstruktivnog elementa minimalno za 50 cm.004.04 1. okna elektroinstalacija.926.444. Obraĉun paušalno Iskop dubine preko 200 cm Iskop za temeljne stope i grede raznih širina u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom temeljnom tlu kategorijeC.10. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹. tj. cca 50 cm ispod gotovog kolnika.72 XVII.254. m³ 780 23. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto.ms_office Strana: 159. INSTALACIONI KANALI. BLOKOVI I BETONSKI KOLNIK GRAĐEVINSKI RADOVI ZEMLJANI RADOVI OPĆENITO: Iskop humusnog materijala i osnovni nasip obuhvaćeni su u Projektu prometnica za trasu ceste na kojoj se nalazi CP. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar.407.190. zaštitni blok ispred naplatne kućice. KAMENARSKI RADOVI 63. REKAPITULACIJA A. Iskop se obavlja 95% strojno. okna odvodnje i ostala razna okna. temelje vanjskih blokova. nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju.22 13.764. POKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI 1. GRAĐEVINSKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI SVEUKUPNO: 1.22 18.258.xls. temelje treptaĉa.190. A. Svi obraĉuni za iskop. okna naplatnih kućica. m³ 571 23. kao i sve ostalo potrebno za dovršenje cijele stavke. razvod instalacija prema vanjskim blokovima. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm. 1. Za plato je predviĊen samo osnovni nasip bez tampona i asfalta. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 8.407.34 UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: B.38 2.930.2008. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal sa modulom zbijenosti Ms = 80 MN/m². B. Dubina iskopa je preko 200 cm.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na iskolĉenju svih elemenata.40 7.111. samo iskop u zbijenom nasipu ili u sraslom temeljnom tlu za armirano-betonski instalacioni kanal izmeĊu kontrole naplate i naplatnih kućica. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.926. 45212-400-4474/2008. I.

temenja blokova i raznih okana.71 I.40 6. a do kote . Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. tj. m³ 33. Sloj ĉistoće Dobava i ugradba drobljenog kamenog materijala ili šljunka (sloj ĉistoće).51 50. razastiranje i planiranje ispod temeljnih stopa. Obraĉun po m³ ugraĊenog fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska. temelja treptaĉa. ugraĊenog nasipa i preuzetog od strane nadzornog inţenjera zbijenog nasipa. Ms = 80 do 100 KN/m². UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: m³ 350 19. te nasipavanje.90 98348485. biojame. m³ m² 98 265 480.2008. 45212-400-4474/2008.04 15.10 2. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou.82 23. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. ispod temeljnih greda. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 4. odvodnih.48 59.xls.50 cm ispod kote budućeg kolnika.00 5. gline ili sliĉno naokolo izvedenih trakastih temelja i temeljnih stopa. Beton projektiranog sastava. zaštitnih blokova ispred naplatnih kućica. instalacionog kanala.ms_office Strana: 160.986.[227] . blokova uz naplatne kućice. okana odvodnje i ostalih raznih okana. Nasipavanje debljine 20 do 30 cm Nasipavanje iskopanim materijalom (kamena sitneţ) bez primjesa humusa. m³ 15. Obraĉun po m³ ugraĊenog fino drobljenog kamenog materijala ili šljunka.22 6. klase C25/30 u velikoplošnoj glatkoj oplati. armirano-betonskog instalacionog kanala izmeĊu kontrole naplate i naplatnih kućica. razastiranje i planiranje ispod.727.843.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.53 II. u armirano-betonske temeljne vanjskih blokova. te završno nasipavanje.5 105. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Podloga od mršavog betona C12/15 Betoniranje betonske podloge od mršavog betona. trakastih temelja i greda (ukljuĉivo zatrpavanje eventualnog produbljenja ispod temelja). temelja vanjskih blokova.26 47. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju minimalne debljine 10 cm ispod i 20 cm iznad tjemena cijevi. instalacionog kanala. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 1. elektro i ostalih okana.71 3. 1. septiĉke jame. Obraĉun po m³ izvedenog.8 113. vanjskih blokova. klase C12/15 debljine d = 10 cm.087. temelje prednjih blokova uz naplatne kućice i zaštitne glave. oko i iznad odvodnih i ostalih cijevi u zoni otoka. okana elektroinstalacija. a) beton b) velikoplošna oplata m³ 55 422. Nasip od drobljenog kamena ili šljunka Dobava i ugradba fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska. okna ispod naplatnih kućica. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dopremu materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju debljine 10 cm. Betoniranje armiranih temelja C25/30 Dobava i ugradba betona.255. nogostupa i u zelenom pojasu. Temeljne ĉašice su vanjskih dimenzija 165×165×100 cm.703.638. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Nasipavanje i zbijanje obavljeti u slojevima debljine 30 cm mjereno u zbijenom stanju.10. okana naplatnih kućica. god.

Zidovi se izvode u velikoplošnoj glatkoj demontaţnoj oplati. Beton projektiranog sastava.[227] 98348485.570.10. te sav potreban spojni materijal. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu je potrebno dodati inhibitor korozije tip MCI . te otpornosti na utjecaj mraza i soli. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dopremu.48 59. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.711.6 l/m³ betona.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spravljanja u koliĉini od cca 0. klase 25/30. te otpornosti na utjecaj mraza i soli.26 20. klase C25/30.xls.781.48 59. velikoplošnu glatku oplatu koju je prije montaţe potrebno dobro oĉistiti i namazati oplatnim uljem.26 31.911.68 20. Beton mora zadovoljiti kriterije vodonepropusnosti. Svi zidovi okna ispod naplatne kućice izvode se od armiranog betona debljine 20 cm. u velikoplošnoj glatkoj oplati. Beton mora zadovoljiti kriterije vodonepropusnosti.32 1. Betoniranje armiranih stjenki kanala C25/30 Dobava i ugradba betona. m³ m² m² 22 182 89 480. Dimenzije instalacionog kanala vidljive su iz popreĉnog presjeka u projektima pojednih objekata.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spravljanja u koliĉini od cca 0.16 Strana: 161. m³ m² 33 66 480. 45212-400-4474/2008.78 5.6 l/m³ betona.84 3. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.ms_office . Beton je klase 25/30 s dodatkom za vodonepropusnost i plastifikatorom.785.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.26 15.6 l/m³ betona. Nakon demontaţe oplate i izvlaĉenja spojnih vijaka konusne rupe je potrebno pripremiti i zatvoriti originalnim ĉepovima.2008. Armatura stjenki okana ispod naplatnih kućica obraĉunata je u posebnoj stavci. potrebnu njegu betona.02 10. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI . 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3. a) beton b) glatka oplata m³ m² 66 340 480. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu je potrebno dodati inhibitor korozije tip MCI . Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. u armirano-betonske stijenke okna ispod naplatne kućice. u stijenke armirano-betonskog instalacionog kanala. Unutarnja oplata treba biti precizno izvedena zbog toga da se beton ne mora obraĊivati. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. god.48 59. ugradbu. a) beton b) velikoplošna glatka oplata Betoniranje armiranog okna naplatne kućice C25/30 Dobava i ugradba betona.40 4. Armatura je iskazana u posebnoj stavci.56 10.148. Beton projektiranog sastava. Beton projektiranog sastava.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0. a) beton b) velikoplošna oplata c) doplata za površinsku obradu Betoniranje armirane temeljne ploĉe naplatne kućice C25/30 Dobava i ugradba betona u armirano-betonsku temeljnu ploĉu i postolje naplatne kućice.855.

Beton se mora njegovati jednim od sistema njegovanja. Za bolju ugradivost betona koristiti superplastifikator glenium 51. Površinu betona potrebno je nakon ugradnje betona. m³ m² m² 30 70 75 544.xls.422.23 16. u armirano-betonski vanjski vidljivi dio naplatne kućice sa zaštitnim blokovima. god. Izvodi se u ĉeliĉnoj najpreciznije izvedenoj oplati. nafta i sliĉno).ms_office Strana: 162. Betoniranje okna konrtole treptaĉa C25/30 Dobava i ugradba betona u okna kontrole treptaĉa. a) beton b) glatka oplata Betoniranje postolja naplatne kućice i blokova C35/45 Dobava i ugradba betona. Beton projektiranog sastava.52 27. Armatura je prikazana u posebnoj stavci.15 159 480.76 8.27 9. okna na temelju nadstrešnice i nosaĉe rampi. a) beton b) glatka ĉeliĉna precizna oplata c) doplata za površinsku obradu Betoniranje vanjskih zaštitnih bikova C35/45 Dobava i ugradba betona.25 98348485. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 6. 45212-400-4474/2008. a) beton b) glatka ĉeliĉna precizna oplata c) doplata za površinsku obradu m³ m² 15. Beton projektiranog sastava.336.54 118.042.48 59.40 2. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli.481.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0. nafta i sliĉno).20 8. a prije poĉetka vezanja zagladiti bez izvlaĉenja cementnog morta.840.26 7. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. m³ m² m² 75 215 65. Armatura je prikazana u posebnoj stavci. Beton se mora njegovati jednim od sistema njegovanja.296.80 1. a prije poĉetka vezanja zagladiti bez izvlaĉenja cementnog morta.6 l/m³ betona.50 25.2008. te raznih kemikalija (ulje. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli.34 7. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI .[227] .2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0.10. te raznih kemikalija (ulje. Za bolju ugradivost betona koristiti superplastifikator glenium 51. Beton projektiranog sastava.23 40.279.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. u vanjske zaštitne bikove. klase C35/45.54 118.25 544. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Debljina stjenki okna prema projektu. klase C35/45. Izvodi se u ĉeliĉnoj najpreciznije izvedenoj oplati.6 l/m³ betona.52 27. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Površinu betona potrebno je nakon ugradnje betona. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.776. Beton je klase C25/30. te u vanjske zaštitne blokove. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI .

20 10.48 59.089. Hidroizolacija Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacija podova okna naplatne kućice.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0. sidra.482. obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.8 14. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI . 45212-400-4474/2008.27 1.26 27.[227] . 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 9. Druga traka mora imati pomak preklopa za 50% u odnosu na prvu.99 III.5 40 480. transporte.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Armatura mora biti ĉista od hrĊe i svih masnoća. Betonski podest je od betona klase C25/30 s finom obradom gornje površine betona. Armatura je obraĉunata u posebnoj stavci. te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorniĉkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom. nafta i sliĉno). Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete. te dva sloja varene bitumenske ljepenke debljine 4 mm s meĊusobno zavarenim preklopima 10 cm. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ravnanje. rad. Beton projektiranog sastava. razne zaštite i sl. u armirano-betonski podest ispred ulaza u naplatne kućice. alat.76 98348485. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Nosive i pregradne zidove takoĊer je potrevno povezati preklapanjem opeke. Betoniranje podesta ispred kućice C25/30 Dobava i ugradba betona. a) rebrasta armatura RA-400 b) mreţasta armatura MAG-500 UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI: m³ m² m² 3.10. Hidroizolacione trake moraju biti 100% zavarene za podlogu kao i meĊusobno. izrada i postava betonskog ţeljeza prema Izvedbenom projektu armature. savijanje. a) horizontalna hidroizolacija b) vertikalna hidroizolacija 1. Hidroizolacija se sastoji od hladnog bitumenskog premaza.825.40 Strana: 163. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli.45 11.40 76.82 859.306. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.00 491.41 6. Obraĉun po kg ugraĊene armature. god. sjeĉenje. m² m² 95 140 76.ms_office 7. Obraĉun po m² izraĊene hidroizolacije.866. te raznih kemikalija (ulje. Podest izvesti po dimenzijama iz projekta.81 II. kg kg 18640 11200 6.272.2008. ZIDARSKI RADOVI OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje betonske podloge od svih prljavština. a) beton b) glatka oplata c) doplata za površinsku obradu Armatura Dobava.23 1.xls. 119.91 84. 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente. Donja podloga mora biti propisno suha što se dokazuje mjerenjem postotka vlage na površini betona. nanošenje sloja prajmera (resitol) i varenje prve i druge trake.6 l/m³ betona.814.

671.ms_office Strana: 164.20 6.40 1.56 43. Obraĉun po komadu ugraĊenog šahta. 45212-400-4474/2008.16 35.44 2.11 102. a) cijevi promjera 300 mm b) cijevi promjera 200 mm c) cijevi promjera 160 mm d) cijevi promjera 110 mm PVC ili okiten cijevi za razvod instalacija Dobava i postava PVC ili Okiten cijevi za razvod instalacija od naplatnih kućica do zaštitnih i vanjskih blokova.587.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.355.56 43. m¹ m¹ m¹ m¹ 85 85 40 40 149.88 3. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.[227] .xls. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno.726.78 4. te zatrpati slojem finog pjeska.40 60. Cijevi je potrebno sloţiti na posteljicu od finog pijeska. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: kom 56 980.50 221.16 29.590.90 3. a) cijevi promjera 160 mm b) cijevi promjera 110 mm c) cijevi promjera 60 mm d) cijevi promjera 40 mm PVC cijevi za odvodnju Dobava i postava PVC cijevi za razvod instalacije odvodnje. a) cijevi promjera 300 mm b) cijevi promjera 200 mm c) cijevi promjera 160 mm d) cijevi promjera 110 mm Ostali zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno.40 10.674. Laki lijevano-ţeljezni poklopci Dobava i ugradve lakih lijevano-ţeljeznih poklopaca na elektro šahtovima i šahtovima odvodnje. god.20 1. Cijevi je potrebno postaviti na sloj finog pijeska. Obraĉun po m¹ ugraĊenih cijevi.726.11 102.70 2.840. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno.355. 3. m¹ m¹ m¹ m¹ 816 40 292 75 74.424.32 31.40 4. Prije zatrpavanja pijeskom potrebno je otvore u zidu okna ispod naplatne kućice zidarski zatvoriti i obraditi.35 8. Obraĉun po m¹ ugraĊenih cijevi. uĉvrstiti ih.25 III. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika. Obraĉun po m¹ ugraĊenih cijevi.56 43.982.76 IV.2008.16 12. m¹ m¹ m¹ m¹ 198 45 45 45 149.934. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.80 3.24 51. Prije zatrpavanja pijeskom potrebno je otvore u oknima zidarski zatvoriti i obraditi. Prije zatrpavanja pijeskom potrebno je otvore u zidu okna ispod naplatne kućice i u oknima zidarski zatvoriti i obraditi. Cijevi je potrebno sloţiti u instalacionom kanalu i zatrpati ih finim pjeskom.02 74.026. ASFALTERSKI RADOVI 98348485.98 54.313.00 5. uĉvrstiti ih i zatrpati ih finim pjeskom.942. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2. sati sati 70 70 43.10. Cijevi PVC za instalacioni kanal Dobava i postava PVC cijevi za razvod instalacija kroz instalacioni kanal.02 74.523.96 1.

posipanje drobljencem.986. raznošenje. Jediniĉnom cijenom obuhvatit sve radove od pripreme površine pjeskarenjem ili saĉmarenjem. a svi spojevi su izvedeni putem varenja. V. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. god. Obraĉun po m² stvarno izvedene površine. poglavlje 7-01. knjiga IV.[227] . zavarene 100% izravno na temeljni sloj. Tvrdo-lijevani asfalt TLA11 Izrada. nanošenje temeljnog i brtvenog sloja. 98348485. doprema i ugradba tvrdo-ljevanog asfalta TLA 11 na otocima izmeĊu prolaza. što dokazuje nadzorni inţenjer upisom u GraĊevni dnevnik. razastiranje. te antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida.ms_office Strana: 165.76 32. Na ovako pripremljenu površinu izvodi se temeljni sloja od dvokomponentne reakcijske epoksidne smole bez otapala i punila. Prije izrade tvrdo-lijevanog asfalta površina betona se mora saĉmariti ili pjeskariti kako bi se odstranila cementna skramica. Sva tekuća i kontrolna ispitivanja moraju odgovarati OTU-u.28 OBRTNIĈKI RADOVI BRAVARSKI RADOVI CRNA BRAVARIJA OPĆENITO: Crna bravarija izraĊena je od NP i HOP vuĉenih profila. III. IV. B.424. Svi okviri imaju ugraĊene pracne za usidrenje. sa svim transportima i prenosima. valjanje valjkom. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1.25 IV.130. ugraĊivanje. Tvrdo-lijevani asfalt TLA 11 mora biti izveden sukladno Opće tehniĉkim uvjetima za radove na cestama 2001.xls.814. te brtveni sloja od jedne plastomerne bitumenske trake kao Bitufix PES 5 M1. 45212-400-4474/2008. ĉišćenja površine ispuhivanjem. obraĊene kvarcnim pijeskom. A. a) ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI ASFALTERSKI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: 50. Po ravnosti i po vlaţnosti površina mora biti sukladna OTU-u.00 32. Prije ugradbe bravariju je potrebno dobro oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i odmastiti.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Tvrdo-lijevani asfalt se dilatira reškama širine 10 do 15 mm u polja. 32. II.99 221. mase 250 gr/m². sukladno dilatacijama u betonskoj ploĉi. Tvrdo-lijevani asfalt TLA 11 se izvodi u sloju prosjeĉne debljine 30 mm. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.00 REKAPITULACIJA I.00 796.130. te dobro otprašiti.9. Hidroizolacija mora biti izvedena sukladno Opće tehniĉkim uvjetina za radove na cestama 2001.130. knjiga III.10.53 491. UKUPNO ASFALTERSKI RADOVI: m² 680 47.2008. dobava i spravljanje mješavine tvrdo-lijevanog asfalta.356. poglavlje 6-07.

kom 48 72. dopremu na gradilište i ugradbu u otoke i ispred objekta kontrole naplate. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti kompletnu izradu antikorozivnu zaštitu sa vrućim pocinĉavanjem.6 cm Izrada. SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI 98348485.45 4.042. 45212-400-4474/2008.289. m¹ 515 431.63 V. Ploĉe se ugraĊuju na meĊusobnom osnom razmaku od 133 cm. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1. doprema na gradilište i ugradba zaštitnog metalnog vruće pocinĉanog odbojnika (ograde) sa stupom i distancerom. kom 376 313. Obraĉun po komadu sidrene ploĉe.76 4.504. Sidrena ploĉa za ugradbu treptaĉa je dimenzija 20×20 cm izraĊena od ploĉevine 6 mm sa 4 ankera duţine 30 sm na ĉijem donjem kraju se nalazi kuka.98 3. Sidrena ploĉa za ugradbu kućišta podiznih rampi je dimenzija 40×40 cm izraĊena od ploĉevine 6 mm sa 4 ankera duţine 30 sm na ĉijem donjem kraju se nalazi kuka. doprema na gradilište i ugradba sidrenih ploĉa za ugradbu treptaĉa na vanjskim blokovima. Penjalice izraditi od rebrastog betonskog ĉelika promjera 16 mm savijenog u obliku slova ''U'' ĉija je širina 45 cm. Obraĉun po komadu izraĊene i ugraĊene penjalice.a na gornjem je urezan navoj M14 u duţini od 3 cm.91 118. Obraĉun po m¹ izraĊene i montirane zaštitne ograde. Jednostrana odbojna distantna ograda Izrada. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-CRNA BRAVARIJA: kom 14 321.10. dopremu na gradilište i ugradbu u otoke ispred i iza naplatne kućice.[227] . Sidrene ploĉe za zaštitnu odbojnu ogradu 30×30 cm Izrada.63 222. Ĉeliĉne penjalice u oknima odvodnje Izrada i doprema na gradilište i ugradba ţeljeznih penjalica u oknima odvodnje. Sve izraditi prema Izvedbenom projektu. Obraĉun po komadu sidrene ploĉe.a na gornjem je utor u koji se ubacuje ''T'' vijak.a na gornjem je urezan navoj M14 u duţini od 3 cm. Obraĉun po komadu sidrene ploĉe. Sidrena ploĉa za ugradbu zaštitne ĉeliĉne ograde je dimenzija cca 30×30 cm izraĊena od ploĉevine 10 mm sa 4 ankera duţine 30 sm na ĉijem donjem kraju se nalazi kuka. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti kompletnu izradu antikorozivnu zaštitu sa vrućim pocinĉavanjem. 6.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.04 5. a udaljenost od zida je 16 cm. dopremu na gradilište i ugradbu u vanjske blokove.503. Sve izraditi prema Izvedbenom projektu. god. doprema na gradilište i ugradba sidrenih ploĉa za ugradbu kućišta podiznih rampi.11 VI. Slobodne krajeve ugraditi u sjenku okna 15 cm duboko. kom 14 431.82 354. Sidrene ploĉe za kućišta podiznih rampi Izrada.2008.370. Utor za vrijeme betoniranja bora biti ispunjen stiroporom kako bi se utor saĉuvao ĉistim. Penjalice se ugraĊuju na meĊusobnom razmaku od 30 cm.ms_office Strana: 166. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.xls. Nakon ugradbe penjalice premazati dvostrukim premazom sa resitolom. doprema na gradilište i ugradba ĉeliĉnih sidrenih ploĉa za ugradbu zaštitne ĉeliĉne odbojne ograde. Sidrene ploĉe za treptaĉ 20×20×0.16 3. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti kompletnu izradu antikorozivnu zaštitu sa vrućim pocinĉavanjem.030.64 2.

prijevoz. Obraĉun po m² stvarno obraĊenog sokla.06 4.091.59 3. B. Obraĉun prema m² obojene površine.0 cm.40 407. ugradnji i njezi sloja. Zaštita betonske površine blokova Dobava materijala i bojanje betonske površine zaštitnih blokova posignal bojom s gletanjem glet masom za vanjske radove.86 VI. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije.2008.370. m² 70 69. VI. god. 1.29 C.11 41. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. trostruki premaz epoksidnom bojom.834. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju m³ 505 544. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti. Zaštita betona oko naplatnih kućica Zaštita vidljivog dijela betona oko naplatnih kućica. Prije nanošenja završne obrade sokla površinu je potrebno ponovno impregnirati (grundirati).461.091. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal.20 3. C.373. obraditi veće neravnine i površinu obraditi sa reperaturnim mortom.94 BETONSKI KOLNIK Nearmirana betonska ploĉa. Boju završne obrade odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom. BRAVARSKI RADOVI SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: 354.83 395.5-02) Obuhvaća nabavu materijala.5 103.7-02) Obuhvaća nabavu materijala. prijevoz.ms_office . C30/37 (OTU IV st. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1.992.xls. UKUPNO BETONSKI KOLNIK: 132.10.70 2. UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI: m² 37. upotrebu opreme. kitanje i brušenje eventualnih neravnina. upotrebu opreme te sav rad na izradi.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.83 REKAPITULACIJA V. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju.54 274.613.63 2.[227] 98348485. nafte i ulja. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama.606. pripremu podloge.00 41. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer.884. d = 22 cm Cementom stabilizirani sloj od mehaniĉki zbijenog zrnatog kamenog materijala (OTU III st. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 32. cijelu površinu impregnirati. d=15. m³ 460 288. Završna obrada sokla materijalom kao mozaikputz od Baumita ili odgovarajući.10 Strana: 167. izradu dilatacija. zaštitu ostalih površina od prljanja. Premaz bojom mora biti otporan na djelovanje soli i mraza. te sav rad na izradi i ugradnji ploĉe. Bojenje bravarije Bojenje crne bravarije i ĉeliĉne konstrukcije bojama na bazi epoksida. 45212-400-4474/2008. Površinu je potrebno oĉistiti od neravnina i prljavštine. m² 550 58. Obraĉun po m² obojene površine.

te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹. kao i sve ostalo potrebno za dovršenje cijele stavke. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar.40 2. I. Iskop dubine do 200 cm Iskop za temeljne ĉašice u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom temeljnom tlu kategorije C.28 395.32 ĈELIĈNA NADSTREŠNICA GRAĐEVINSKI RADOVI ZEMLJANI RADOVI OPĆENITO: Iskop humusnog materijala i osnovni nasip obuhvaćeni su u Projektu prometnica za trasu ceste na kojoj se nalazi CP.ms_office Strana: 168.424.407. m³ 720 23. god. BLOKOVI I BETONSKI KOLNIK UKUPNO: 796. B. cca 50 cm ispod gotovog kolnika.94 407.10 1.22 1.20 98348485. m³ 60 23. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.xls.. Za plato je predviĊen samo osnovni nasip bez tampona i asfalta. 1. 3. A.2008.356.22 16. paušal 1 7.599. Obraĉun paušalno. postavljanje i odrţavanje iskolĉenih oznaka od poĉetka radova do predaje svih radova investitoru. tj. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.718. 2. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. Dubina iskopa je do 200 cm. Svi iskopi su predviĊeni u zbijenom nasipu od drobljenog kamena. GRAĐEVINSKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI BETONSKI KOLNIK INSTALACIONI KANALI.[227] . Odnosi se na produbljenje iskopa za monolitne temeljne stope u sluĉaju da tlo nema propisanu nosivost. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal sa modulom zbijenosti Ms = 80 MN/m². Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa svake strane konstruktivnog elementa minimalno za 50 cm.10. a 5% ruĉno. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm. Iskopani materijal deponirati na udaljenosti 25 m¹ jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja.40 7.393. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena REKAPITULACIJA A. Svi obraĉuni za iskop.40 3. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto. 45212-400-4474/2008.461. Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na iskolĉenju svih elemenata. nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju. samo dubine preko 200 cm.407.606.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Iskop se obavlja 95% strojno. C. Iskop dubine preko 200 cm Sve isto kao stavka 2. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60° ili koristiti razupiranje.

m³ m² 220 515 480.518. m³ 15 422. Nasipavanje i zbijanje obavljeti u slojevima debljine 30 cm mjereno u zbijenom stanju. Obraĉun po m³ ugraĊenog fino drobljenog kamenog materijala ili šljunka. 1. te nasipavanje.10.00 95. kg kg 18500 14000 6.425. tj. kom 18 784. Nasipavanje debljine 20 do 30 cm Nasipavanje iskopanim materijalom (kamena sitneţ) bez primjesa humusa.585. Obraĉun po m³ izvedenog. ispod temelja ĉeliĉne nadstrešnice klase C12/15 debljine d = 10 cm. Beton temelja stupova nadstrešnice C16/20 Dobava i ugradba betona. Obraĉun po kom ugraĊenih stupova. sjeĉenje.90 3.49 37. (ukljuĉivo zatrpavanje eventualnog produbljenja ispod temelja).41 6. Obraĉun po kg ugraĊene armature. Sloj ĉistoće Dobava i ugradba drobljenog kamenog materijala ili šljunka (sloj ĉistoće). razastiranje i planiranje ispod temeljnih stopa.81 118. Tlocrtna dimenzija temelja je 320/270 cm. savijanje. 2. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou. okana odvodnje i ostalih raznih okana.78 14.30 5.22 9.[227] . Za 1. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ravnanje. obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu.2008.namještanje po vertikali i horizontali i ugradnja stupova sitnozrnim betonom C25/30. izrada i postava betonskog ţeljeza prema Izvedbenom projektu armature. Armatura mora biti ĉista od hrĊe i svih masnoća. Beton projektiranog sastava.50 cm ispod kote budućeg kolnika. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju debljine 10 cm.26 105. stup ide 0. u armirano-betonske temelje ĉeliĉnih stupova nadstrešnice.82 6. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: m³ 515 19. m³ 19 105. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dopremu materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹. god.71 I.342.00 4. ugraĊenog nasipa i preuzetog od strane nadzornog inţenjera zbijenog nasipa.008. Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 4.7 m² oplate. a) rebrasta armatura RA-400 b) mreţasta armatura MAG-500 Namještanje za ugradbu stupova Postava .60 30. gline ili sliĉno naokolo izvedenih temeljnih stopa. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.ms_office Strana: 169.340.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Beton podloge C12/15 Betoniranje betonske podloge od mršavog betona. Ms = 80 do 100 KN/m². klase C16/20. te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorniĉkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom. u dašĉanoj oplati.30 2.04 98348485.705.xls. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. raznih okana. a do kote .898.48 59. 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente. instalacionog kanala. a) beton b) dašĉana oplata Armatura Dobava.126.5 m³ betona i 0.79 II.

59 58.0 m³ betona. TESARSKI RADOVI OPĆENITO: Oplata svih betonskih i armirano-betonskih elemenata ukljuĉena je u jediniĉne cijenu istih i prikazana kroz betonske i armiranobetonske radove. sidra.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.44 6.80 456. V.81 OBRTNIĈKI RADOVI ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA 98348485.10. Obraĉun po m² montirane skele. 2. te otprema pokretne ĉeliĉno-drvene skele za bravarske i soboslikarsko . ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI TESARSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: 37.80 REKAPITULACIJA I.44 2. te otprema pokretne ĉeliĉno-drvene skele za bravarske i soboslikarsko . A. Zalijevanje stupova Zaljevanje stupova /unutrašnjost/ sitnozrnim plast. Obraĉun po kom skele.24 IV.liĉilaĉke radove. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.949.145.509. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova.xls. rad.79 380. Obraĉun po kom izvedenih stupova.78 III.ms_office Strana: 170.33 II. betonom C25/30 .675. Odnosi se na rad u visokim prostorima (ĉeliĉna nadstrešnica). m² 1450 22.0 m¹. alat.40 3. kom 1 440.00 32. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.[227] . Za 1 stup ide cca 1.44 440. Ostali zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom.40 6. 32. Nosive i pregradne zidove takoĊer je potrevno povezati preklapanjem opeke. god. Fasadna skela Dobava.2008. UKUPNO TESARSKI RADOVI: 1. II. transporte.169.690. UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI: kom 18 529.169.liĉilaĉke radove.425.94 380. Visina skele iznosi cca 5.949. 9. izrada i demontaţa skele nakon dovršenja svih radova. IV.78 32. Pokretna ĉeliĉna skela Dobava. B. Odnosi se na rad u visokim prostorima (ĉeliĉna nadstrešnica).Izvodi se nakon montaţe kompletne konstrukcije.0 m¹. III. izrada i demontaţa skele nakon dovršenja svih radova. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 5. razne zaštite i sl.494.527.42 III. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: 1. ZIDARSKI RADOVI OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal. Visina skele iznosi cca 6. sati sati 60 60 44. 45212-400-4474/2008.44 IV.145.

ĈN 24 B1. elementi su od cijevnih profila Ĉ-1212. 1. Stupovi se nakon montaţe popunjavaju betonom što je obuhvaćeno u troškovniku. kg 11500 16.pjeskarenjem te 2-kratni antikorozivni premaz na bazi epoksida.xls. Svi konstruk. Naokolo nadstrešnice je maska od obojenog lima. Sva montaţa na gradilištu je putem vijaka. transport na gradilište i montaţa podroţnica U PN 160. skelu.6.00 Strana: 171. Po konstruktivnom sistemu se sastoji od sistema sekundarnih i glavnih rešetkastih nosaĉa. Jediniĉna cijena takoĊer obuhvaća izradu i putem varenja montaţu ĉeliĉnih ploĉica od plosnog ĉelika za meĊusobnu vezu svih bravarskih izraĊevina kao i pocinĉane vijke za montaţu istih na gradilištu.2008. izradu radioniĉke dokumentacije.9 mm sa prikljuĉkom na cijev kvadratnog presjeka 100/100/4 gore i dolje. Izrada radioniĉke dokumentacije obuhvaćena je u jediniĉnoj cijeni stavaka ponudbenog troškovnika.080. Preko svega u uzduţnom smjeru dolaze ĉeliĉne roţenice. dijagonala kvadratnog presjeka 40/40/2. 70×70 cm. oslonjenih na ĉeliĉne cijevne stupove koji su upeti u temeljne stope. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Obraĉun po kg montiranog nosaĉa. god. alat. ĉišćenje od rĊe /pjeskarenjem/ 2-kratni antikorozivni premaz. Dobava i postava podroţnica Nabava materijala. IzvoĊaĉ je duţan prije poĉetka radova radioniĉku dokumentaciju dati na pregled projektantu koji će na istu dati pismenu suglasnost.38 262. a valjani profili .[227] 98348485.rešetkasti nosaĉi Izrada i montaţa nosaĉa fasade kao rešetkastih nosaĉa sastavljenih od pojaseva duţine 6. vertikala kvadratnog presjeka 80/80/3. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena OPĆENITO: Nadstrešnica se izvodi iznad cestarinskog prolaza. a na krovu je izlazno okno vel. 45212-400-4474/2008.280. transporte.370.38 98. uputama statiĉara i prema radioniĉkoj dokumentaciji koju je duţan izraditi izvoĊaĉ ĉeliĉnih konstrukcija.00 3. ĉišćenje od rĊe . Obraĉun po kg postavljenih podroţnica.00 2. U stupove nadstrešnice ugraĊene su cijevi za odvod krovne vode.10. izrada u radionici. Kao pokrov sluţi ĉeliĉni profilirani pocinĉani obojeni lim. te montaţu svih konstruktivnih elemenata na licu mjesta.0 m¹ i kvadratnog presjeka 80/80/3. vijcima M 16. Izrada i montaţa nosaĉa spuštenog stropa Izrada i montaţa nosaĉa spuštenog stropa od pravokutnih valjanih profila /HOP/ presjeka 60/120/4. Montaţa se vrši prema montaţnom projektu. Obraĉun po kg izvedenih rešetkastih nosaĉa.00 mm.00 odnosno 6. Montaţa odozdo na nosivu konstrukciju putem kutnih profila i vijaka. Oslonjena je na 12 stupova s razmakom osi 15. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad. osnovni i spojni materijal. Izrada i montaţa nosaĉa fasade . meĊusobno ukrućenih spregovima.ms_office . IzvoĊaĉ je duţan izvršiti izmjeru izvedenih temeljnih ĉaša prije poĉetka radova.00 m¹.38 188. kg 16000 16.6 mm. Nadstrešnica je projektirana na “dvije vode”. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. kg 6000 16.

kvadratnog presjeka 80/80/3. izrada i montaţa krovne rešetke sastavljene od gornjeg i donjeg pojasa vel. U cijeni izrada veznih elemenata za horizontalnu konstrukciju i izrezivanje otvora za odvodne cijevi krovne vode. dijagonala L 40/40/4 mm i vertikala nosaĉi plafona kvadratnog presjeka 60/120/4. Obraĉun po kg izvedenih zabatnih rešetki.00 8. te dijagonala od kvadratnog presjeka 50/50/2. U cijeni zaštita izvana i iznutra vrućim bitumenom ili bojom na istoj bazi.38 475. Dobava ĉeliĉnih stupova Nabava materijala te izrada ĉeliĉnih stupova od cijevi 406. 45212-400-4474/2008.20 + 5×6. Poloţene na stupove.683.793.5 mm.6 mm. kg 5500 16.090.6 mm i kvadratnog presjeka 60/60/2.6 mm.80 11. Dobava krovne stabilizacije Nabava materijala.300. Obraĉun po kg izvedenih popreĉnih spregova.990. Obraĉun po kg izvedene krovne stabilizacije. Izrada i montaţa krovne rešetke l = 15. Gore izvesti spoj na limeni lokac. Obraĉun po kg izvedenog krovnog sprega.0 m¹ Nabava materijala. Dobava cijevi za odvodnju vode Nabava materijala.284. kvadratnog presjeka 90/90/4. Sluţi za odvodnju krovne vode.00 7. 1. Dobava krovnog sprega u ravnini plafona Nabava materijala.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. dijagonala od kvadratnog presjeka 70/70/3.5 mm. 4.10 m¹. god. a sastoje se od donjeg i gornjeg pojasa dim.2008. UgraĊuje se u ĉeliĉni stup. izrada u radionici i montaţa krovnog sprega u ravnini plafona od pojaseva NPU 80. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Sastavljene od gornjeg i donjeg pojasa od kvadratnog presjeka 80/80/3.4/12.020. Izrada i montaţa zabatnih rešetki Izrada i montaţa zabatne rešetke raspona 15. kg 3800 16.xls.38 171. Obraĉun po kg izvedenih krovnih rešetki.20 61. kg 29000 16. Obraĉun po kom izvedenih cijevi za odvodnju vode. montaţa krovne stabilizacije u plohi krova i plohi podgleda sastavljene od dijagonale od L 40/40/4 i horizontalnog štapa od kvadratnog presjeka 40/40/2.20 45. Vertikale iste dimenzije.0 mm. Antikorozivna zaštita kao poz. a dolje na okno odvodnje pod kutem 120°. izrada u radionici i montaţa krovne stabilizacije. popreĉni spregovi Nabava materijala.60 212.00 m¹.38 90. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 4. Obraĉun po kom izvedenih ĉeliĉnih stupova.00 9.[227] 98348485. kom 18 1. Svaki stup je teţine cca 800 kg.10.4/4. dijagonala od kvadratnog presjeka 80/80/3.5 mm.360.2 mm i isto takve vertikale rešetke kom 2.ms_office . kg 2800 16.00 6. Obraĉun po kg izvedenih uzduţnih rešetki.0 + 2.9 mm i vertikala kvadratnog presjeka 100/100/4.84 Strana: 172. krovnih spregova meĊu konstrukcijom od NPU 80 i dijagonala L 40/40/4.9 mm. duţine cca 550 cm. izrada u radionici. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.00 10.00 5. 1. te izrada ĉeliĉne okrugle cijevi promjera 152.0. Dobava krovne stabilizacije. Antikorozivna zaštita kao pod poz.9 mm.560. kom 18 11. Izrada i montaţa uzduţne rešetke Izrada i montaţa uzduţne rešetke vel.20 105. kg 10500 16.0 mm. kg 6500 16.88 25.426.

transport na montaţu i montaţa hodne staze unutar nadstrešnice.[227] .00 13.nosaĉ semafora Nabava materijala. Izrada i montaţa ljestvi Nabava materijala.38 64.864. izrada u radionici. Izvesti ju od ĉeliĉne pocinĉane rešetke vel. izrada u radionici. 350×60 mm debljine lima 3 mm.95 78. Dimenzije obavezno uskladiti prema detalju proizvoĊaĉa trake. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 12. ‚ 60/60/2. kg 850 16.487. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. ţeljeza promjera 18 mm.80 98348485. Dolaze penjalice od vertikalnih cijevi promjera 30 mm i preĉki od bet. izrada u radionici. transport na montaţu i montaţa pomoćne konstrukcije nosaĉa hodne staze i ograde hodne staze.38 111. m¹ 600 254. Obraĉun po kom ljestvi. kom 1 4. Obraĉun po m² postavljene trake. S antikorozivnom zaštitom.ms_office Strana: 173.00 19.40 17.2008.00 16. Obraĉun po kg izvedenih elemenata spojeva.00 18. Obraĉun po kg izvedenog ĉeliĉnog okvira nosaĉa semafora. Sluţi kao nosaĉ krovne svjetlosne trake. god.880. izrada u radionici. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Montaţa elemenata spojeva Nabava materijala. Dobava pomoćne konstrukcije hodne staze Nabava materijala. Sve prema općim uvjetima. Sve izvesti od kutnog ţeljeza L 60/60/6.950. Limeni pocinĉani profili 50×40 mm Obraĉun po m¹ nosaĉa limene maske. Obraĉun po kg izvedene pomoćne konstrukcije hodne staze.10.80 152. Dobava ĉeliĉnog okvira . izrada u radionici.po horizontali /6 kom/. 45212-400-4474/2008. transport na montaţu i montaţa ĉeliĉnih ljestvi za pristup na hodnu traku unutar nadstrešnice. Nosaĉi limene maske Izrada i montaţa popreĉnih i uzduţnih nosaĉa limene maske . kg 2500 16.384. Ukupna visina 800 cm. transport na montaţu i montaţa ĉeliĉnog okvira . izrada u radionici. Obraĉun po kg izvedenih krovnih rešetki na stupu.38 40.40 4.222. shemi bravarije i uputama projektanta. Širina penjalica 60 cm. m² 250 313. ţeljeza privaruju na ĉeliĉnu konstrukciju nadstrešnice. te meĊusobno povezani cijevima promjera 30/3 mm. Ljestve se “noţicama” od bet.222.xls. kg 3960 16.38 13.9 i promjera 42.20 137.nosaĉa sema-fora izraĊenog od HOP nosaĉa ‚50/50/3 mm Antikorozivna zaštita kao pod poz. 1.923. ĉišćenje od rĊe /pjeskarenjem/ 2-kratni antikorozivni premaz. kg 6800 16. Širina hodne staze 80 i 120 cm.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.700. Gore je zaštitni rukohvat /ograda/ visine 100 cm. kg 8500 16. ĉišćenje od rĊe /pjeskarenjem/ 2-kratni antikorozivni premaz i montaţa elemenata spojeva koji sudjeluju u ukupnoj teţini sa 10%. Dobava i montaţa hodne staze Nabava materijala.50 15. 25/2 mm. montaţa leţajeva krovnih rešetki na stupu HEA-A200.6 s antikorozivnom zaštitom. Obraĉun po kg montiranih nosaĉa krovne svjetlosne trake.00 14.4/2. Leţajevi krovnih rešetki na stupu Nabava materijala. Montaţa HOP C nosaĉa Dobava i montaţa HOP C nosaĉa vel.

Gore je otklopno okno od HOP ‚20/30/2 mm ukrućenog dijagonalama i vezanog na donji okvir putem navarenih 2 kom petlji za metalna vrata. Izrada podgleda Sve isto kao u poz. 70×70 cm. Boje pokrovnog lima u dogovoru s projektantom kao i podgled. izradu radioniĉkih nacrta. 1. Dolazi na podgled nadstrešnice. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.10. Dolaze HOP nosaĉi ›40/40/3 mm. kom 1 4. god.00 V. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 20.463.00 2. visine do 2. Lim dolazi 1-struko. sve transporte. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad. Svj.2008.373. Okvir okna za izlaz na krov Izrada okvira okna za izlaz na krov nadstrešnice. m² 980 200. materijal.5 mm s profilacijom visine 12 do 18 mm i obojen RAL 9002 /bijelo/. Obraĉun po kg montiranih nosaĉa rasvjetnih tijela. te u dogovoru sa nadzornim organom i projektantom. samo lim debljine 0.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Montaţa nosaĉa rasvjetnih tijela Izrada i montaţa nosaĉa rasvjetnih tijela ugraĊenih u podgled nadstrešnice.368.368. Vijci su oblikom prilagoĊeni donjem nosaĉu /NPU 10 i HOP 60/60/3.868. Krov je 2-strešni s nagibom od cca 15%. m² 980 236. Sve izvedeno prema detaljnom nacrtu i detaljima. Svi spojevi i prelazi . razne zaštite na radu. alat.00 98348485.665. Za ukrućenje u otvorenom poloţaju okvir i otklopno okno povezati pocinĉanim lancem.38 28. IzmeĊu sljemena i ţlijeba limovi su iz 1 dijela. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Okvir je od “C” HOP profila 220×40×3 mm. uskladištenje materijala na gradilištu i sl.7 mm i visine profilacije cca 55 mm. 1. /osnovni i spojni/.00 2.34 VI.20 196.0 m¹.60 231. Obraĉun po m² izrade podgleda. koji će odrediti boju. Obraĉun po kom okvira okna za izlaz na krov. vel. ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA UKUPNO: kg 1750 16.[227] .xls.00 21. Obraĉun po m² izvedenog pokrova. Pokrov nadstrešnice Izrada i montaţa pokrova nadstrešnice od pocinĉanog ĉeliĉnog obostrano obojenog lima s brtvljenjem horizontalnih spojeva trajno elastiĉnim kitom. U kompletu i pristupne ljestve od okna do hodne trake. kompletnu skelu.lomovi lima s umetanjem “Z” ili više sliĉnih završnih i prelaznih profila ulaze u jediniĉnu cijenu. 4.196. Obraĉun po m² pokrova nadstrešnice.ms_office Strana: 174. POKRIVAĈKI I LIMARSKI RADOVI OPĆENITO: Izrada pokrova predviĊena je od profiliranog tvorniĉki obojenog ĉeliĉnog pocinĉanog lima debljine 0.

9 do 1. razv. Za spoj na vertikalu izvesti rukavce promjera 120 mm. Vezano na izradu maske iz poz. /unutarnja strana/. Opšav vertikalnog pojasa Obostrani opšav vertikalnog pojasa /maske/ naokolo nadstrešnice s profiliranim obojenim ĉeliĉnim pocinĉanim limom. Uĉvršćenje nehrĊajućim vijcima na donju ĉeliĉnu konstrukciju. god.40 54. duţ. 20 cm b.815. gornji i donji horizontalni./. Ţlijeb je presjeka 28×10 cm.154. gore se lim podvlaĉi pod masku. 45 cm c. širina 50 cm.45 95. Obraĉun po m¹ maske. kao što to izvodi firma “HOESCH” BAUSYSTEME GMBH WIEN.6 mm.052.45 86.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.50 1. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.xls. samo po kosini. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.6 mm.688. Obraĉun po m¹ postavljenih sljemenjaka Izrada opšava na sudaru krova i maske Opšav /limom kao poz.0 mm.00 4. Ţlijeb izvesti s uzduţnim nagibom 0.[227] .50 8.3 m¹. 1.80 6. Opšav limom Opšav limom opisanim pod poz. Vijci i podl.55 6.90 17. m¹ 70 95. 1.199. Lim je bez profilacije i u debljini 0. a. Izrada opšava po kosini Sve isto kao poz. širine 80 cm.60 52. m¹ 220 236.40 98348485. Dolazi gotov tvorniĉki prefabriciran fasadni element s visinom 600 mm i debljinom lima 0.20 800. Duţina pojedinog elementa ne smije biti kraća od 450 cm. Spoj s donjim pokrovom izvesti “NA ĈEŠALJ”. 20 cm Izrada i postava sljemenjaka Izrada sljemenjaka od lima opisanog pod poz. vertikalno r. 6. m¹ m¹ m¹ 210 210 19 86.š. m¹ 4 200.10. U cijeni podvuĉeni dodatni lim razv. a u meĊuprostore umetnuti brtve od bitumenizirane spuţvaste gume. Ţlijeb je dilatiran tako da max. dole je pasica i sudar s horizontalnim ţlijebom.50 18.5 do 0.š. iznosi cca 10. širine 30 cm i opšav s pasicom za vezu s opšavom iz poz. gore r. m¹ 136 400. Dolazi ravno.ms_office Strana: 175.55 18. razvijena širina 50 do 10 cm. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3. ploĉice u boji kao maska /kao poz. 7 koji se podvlaĉi pod pokrovni lim.5%. 1/ na sudaru krova i maske. te pokrivanje sljemena. Sve komplet.45 5. Lim je razv. 3. Boja po izboru projektanta. Obraĉun po m¹ opšava po kosini. Obraĉun po m¹ postavljene maske. Masku sastaviti od 3 kom opisana “HOESCH” ELEMENTA /ukupna visina maske 180 cm. dole r. Obraĉun po m¹ izvedenog horizontalnog sanduĉastog ţlijeba. 45212-400-4474/2008.2008. U cijeni opšivanje istaka nosaĉa semafora. 1. a nad ţlijebom ima okap.š. Izvedba horizontalnog sanduĉastog ţlijeba Izvedba horizontalnog sanduĉastog ţlijeba krovne vode od pocinĉanog lima 0.154. Obraĉun po m¹ opšava limom.00 7. m¹ 210 81. Obraĉun po m¹ opšava na sudaru krova i maske. Komplet s pocinĉanim nosaĉima na razmaku 80 cm.454.

m¹ 240 200. U cijeni obujmice za vješanje na ĉel. PredviĊene dim. Obraĉun po kom izvedenog labuĊeg vrata.70 11.80 15.40 10. 4a. 1 /samo ravni/ na sudaru podgleda i ţiĉanog pletera.5 mm. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 1/ uz svjetlosne trake.948. Obraĉun po kom izvedenog opšava. kom 2 291.516. duţina 220 cm. Obraĉun po kom izvedenog opšava. Opšav nakon montaţe semafora Izrada opšava od lima kao pokrov deblj. 20. 1/ uz izlaze na krov. Gore izvesti otvor ø 120 mm za spoj na vertikalu. 6 cm. Izvedba labuĊeg vrata Izvedba i montaţa vertikalnog labuĊeg vrata. god. “LONAC” je tl.ms_office .90 9. 45212-400-4474/2008.146. Opšav kod montaţe rasvjetnih tijela Izrezivanje i pripasivanje lima na podgledu prilikom montaţe upuštenih rasvjetnih tijela s izradom opšava kao u poz. POKRIVAĈKI I LIMARSKI RADOVI UKUPNO: kom 18 163. Obraĉun po kom opšava kod montaţe rasvjetnih tijela.xls.50 35.00 13.montira se nakon postavljenih semafora i promjenjivih znakova.80 VI. konstrukciju.80 2. m¹ 122 81.40 16. Obraĉun po kom izvedenog opšava. Prodor za antenu Doplata za izradu opšava na prodoru antene kroz krov. Obraĉun po kom izvedenog opšava. te na sudaru podgleda i opšava iz poz. 13. Razv. rukavac za spoj na ĉeliĉnu odvodnu cijev. Obraĉun po kom montiranog limenog "lonca" Opšav limom na sudaru podgleda Opšav limom kao u poz. Razv. otvora 74×74 cm. Svj.5 mm. kom 1 382. U cijeni izvedba i prikljuĉak “LABUĐEG VRATA” istog promjera kao ţlijeb. vel.20 582.20 382.60 721. Spoj limene vertikale i lonca izvesti tako da isti moţe posluţiti za reviziju i ĉišćenje lonca i vertikale. m¹ 175 127.65 3.00 17. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Montaţa limene cijevi Sve isto kao poz. kom 18 195. U obliku L 25/25 mm. 50×50 cm. Sve od pocinĉanog lima 0. širina 50 cm.295. samo veza naplatna kućica – nadstrešnica /promjera 40 cm/.40 22.š. kom 86 409.048. U cijeni prikljuĉak na gornju horizontalu i na donji revizioni lonac. Lim je savijen pod 90° s r. širina 50 cm.217.25 Strana: 176. Opšav uz svjetlosne trake Opšav limom /kao poz. Dolazi .991. Debljina lima 0. U cijeni prilagodbe profilaciji pokrovnog lima.10.55 mm i s promjerom ø 120 mm.2008. kom 7 163. = 200 mm. Razvijena duţina 440 cm.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 30×20 cm i s visinom 40 cm. dim. a dole ø 133 mm tj.521. Opšav limom na izlazu Opšav limom /kao poz.20 14.20 48.[227] 98348485. 1. Svi prelazi vertikale na horizontalu i sl. Montaţa limenog "lonca" Izrada i montaţa limenog “LONCA” na spoju limenog ţlijeba i odvodne cijevi. su putem lukova s R min. Obraĉun po m¹ izvedenog opšava. Obraĉun po m¹ izvedenog opšava. U cijeni prilagodbe profilaciji pokrovnog lima. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 9. 0.00 12.

829. L = 150 cm s vanjskom širinom = 170 cm. god. kom 12 97. Obraĉun po m¹ izvedenog dašĉanog korita. Ugradba pocinĉanim ĉeliĉnim vijcima.[227] . antikoro-zivnim sredstvom. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 1.05 6. Ista dolazi na sudaru drveta s ĉelikom. Montira se na dodatni nosaĉ od HOP C profila /obuhvaćeno u brav. Dolazi daska deblj. TESARSKI RADOVI UKUPNO: m¹ 112 52.172. 1. traka je korisne vel. Obraĉun po m² liĉene konstrukcije. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije. 2.28 IX.70 VII. transport na montaţu i montaţa krovne svjetlosne trake od 1-strukog akrilnog mlijeĉnog stakla. klase.33 73.podloge za postavu horizontalnog ţlijeba. LIĈILAĈKI RADOVI Završno liĉenje Nabava materijala.40 74. TRAK. s razv. 1. Završno liĉenje se predviĊa epoksidnim bojama i to 3-kratni premaz u boji po izboru projektanta.64 VIII.7 m¹.24 TESARSKI RADOVI VIII. dorada.60 2. Dolazi gredica 8×5 cm impregnirana 2-kratno. RADOVI SA SVJETLOS. popravak temeljnog premaza i završno liĉenje /2-bojno/ ĉeliĉnih stupova koji se izvode na slijedeći naĉin: Nanošenje dva zaštitna sloja na konstr.045. UKUPNO: m¹ 48 1. Obraĉun po m¹ izvedenih drvenih gredica. radovima/. izrada i montaţa drvenih gredica za naknadnu montaţu svjetlosnih traka. Podnoţje stupa u visini 50 cm obojiti u crno.5 cm od mekog drva II.486.628. 45212-400-4474/2008. Obraĉunato u ĉeliĉnoj konstr.530.215. širinom 70 cm i s podmetaĉima za postizanje nagiba ţlijeba. Obraĉun po m¹ izvedene svjetlosne trake Izrada i montaţa dilatacije svjetlosnih traka Izrada i montaţa dilatacije svjetlosnih traka iz poz. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena RADOVI SA SVJETLOSNIM TRAKAMA VII. Izrada dašĉanog korita Izrada i montaţa dašĉanog korita .xls. U cijeni dobava i postava bitumenske “IZO” trake širine 60 mm. Isporuĉuje se bez nastavnog vijenca. Dobava drvenih gredica Dobava. 1. Postava putem pocinĉanih vijaka na donji ĉeliĉni “C” profil. 1.2008.68 10. Ukupna duţina jedne trake je 5.75 98348485.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.455. 4.10. U cijeni doplata za izradu i montaţu srednjih sljemenskih i krajnjih završnih elemenata prilagoĊenih nagibu pokrova. m² 135 48. Obraĉun po kom izvedene dilatacije svijetlosnih traka.05 5. Montaţa krovne svjetlosne trake Dobava. U cijeni dobava i postava 1 sloja krovne ljepenke s gornje strane.84 2. Sastavljena je od srednjih elemenata duţine 130 cm i krajnjih elemenata promjenjive duţine. m¹ 112 37.ms_office Strana: 177. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.

516.01 NADSTREŠNICA PARKIRALIŠTA GRAĐEVINSKI RADOVI ZEMLJANI RADOVI Strana: 178.64 41. /Napomena: liĉe se okviri s ţiĉanim pleterom na podgledu/. m² 18 36. a. m² 18 41. ţuto Liĉenje podnoţja stupa Liĉenje podnoţja ĉeliĉnog stupa u visini 50 cm CRNOM BOJOM /na bazi bitumena/ otpornom na atmosferilije. gorivo i sl.762.04 IX. 2-kratno.72 6.05 160.80 7. m² 150 36. Završno liĉenje konstrukcije Nabava materijala.BIJELO/. Izvodi se 2-kratno nakon montaţe maske.406.24 10. Obraĉun po m² liĉene površine.20 4.popravak bojom kao poz. 2.20 REKAPITULACIJA A. samo liĉenje nekonstruktivnih elemenata.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.628.690. Završno bojanje konstrukcije predviĊa se bojama na bazi epoksida. GRAĐEVINSKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI ČELIČNA NADSTREŠNICA UKUPNO: 456.977.64 749. 45212-400-4474/2008.403. I. Popravak liĉenja Liĉenje popravak podgleda pokrovnog profiliranog lima bojama po izboru projektanta. a prema opisu pod poz.25 74. Obraĉun po m² liĉene površine.659. god. 2kratno.463. bojom po izboru projektanta. /Izvodi se samo u koliko isporuĉeni lim nije obojen bojom RAL 9002 .ms_office .045.60 11.28 223.09 REKAPITULACIJA V.81 3. POKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI VII.859. Liĉenje nekonstruktivnih elemenata Sve isto kao poz.04 2.00 223.071. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2.522.10. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.418. Obraĉun po m² liĉene površine.2008. TESARSKI RADOVI IX.34 721. Obraĉun po m² liĉene površine.967.xls.373. Popravak liĉenja Isto kao poz.20 3.64 34.071. vertikalne limene maske naokolo nadstrešnice. ČELIČNA KONSTRUKCIJA VI. 5. m² m² 840 280 41. A. Popravak bojom limene maske Liĉenje .403. 2. popravak temeljnog premaza i završno liĉenje krovne ĉeliĉne glavne i sekundarne konstrukcije koja se izraĊuje na slijedeći naĉin: Ĉišćenje i popravak zaštitnog temeljnog premaza. RADOVI SA SVJETLOSNIM TRAKAMA VIII. samo podgled vidljive limarije: horizontalni i vertikalni ţlijebovi. m² 70 36.[227] 98348485. Obraĉun po m² liĉene površine.04 648. plavo b. 4. LIČILAČKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: B.09 3. Izvodi se samo na manjim oštećenjima.50 3.418. 5. Obraĉun po m² liĉene površine. LIĈILAĈKI RADOVI UKUPNO: m² 3350 48. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. B. 2. 3. 1. Boja kao podgled.52 5.

kao i sve ostalo potrebno za dovršenje cijele stavke. Nasipavanje debljine 20 do 30 cm Nasipavanje iskopanim materijalom (kamena sitneţ) bez primjesa humusa.00 2. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Iskop dubine preko 200 cm Sve isto kao stavka 2. gline ili sliĉno naokolo izvedenih trakastih temelja i temeljnih stopa.10. Dubina iskopa je do 200 cm. m³ 10 23. temenja blokova i raznih okana. Iskop dubine do 200 cm Iskop za temeljne ĉašice i temelje grede u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom temeljnom tlu kategorije C.003. Svi obraĉuni za iskop. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.00 98348485. 1. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar.. Odnosi se na produbljenje iskopa za monolitne temeljne stope u sluĉaju da tlo nema propisanu nosivost. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju. paušal 1 3.ms_office Strana: 179. samo dubine preko 200 cm.xls. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto. instalacionog kanala. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena OPĆENITO: Iskop humusnog materijala i osnovni nasip obuhvaćeni su u Projektu prometnica za trasu ceste na kojoj se nalazi CP.322. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.50 cm ispod kote budućeg kolnika.2008. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹. postavljanje i odrţavanje iskolĉenih oznaka od poĉetka radova do predaje svih radova investitoru. Obraĉun paušalno. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dopremu materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal sa modulom zbijenosti Ms = 80 MN/m². Nasipavanje i zbijanje obavljeti u slojevima debljine 30 cm mjereno u zbijenom stanju.20 4. nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju. Iskop se obavlja 95% strojno. tj. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa svake strane konstruktivnog elementa minimalno za 50 cm. a do kote . m³ 50 19. Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na iskolĉenju svih elemenata. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.22 961. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.00 3. Za plato je predviĊen samo osnovni nasip bez tampona i asfalta. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60o ili koristiti razupiranje.00 3.22 232. god. tj. Ms = 80 do 100 KN/m².003. a 5% ruĉno.[227] . 45212-400-4474/2008. m³ 100 23. cca 50 cm ispod gotovog kolnika. Svi iskopi su predviĊeni u zbijenom nasipu od drobljenog kamena.22 2. Iskopani materijal deponirati na udaljenosti 25 m¹ jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja.

1. sjeĉenje.56 4. m³ m² kom 22 72 5 480. a visine 40 cm i to cca 10 cm ispod gornje kote kolnika. Zaštitni blok je tlocrtnih dimenzija 40×40 cm. obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu. Beton projektiranog sastava klase C16/20. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ravnanje. savijanje. Armatura je iskazana u posebnoj stavci.777. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. okana naplatnih kućica. Tlocrtne dimenzije ĉašice za zalijevanje su 25×25 cm. m³ m² 2. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Beton oko ĉeliĉnog stupa C25/30 Dobava i ugradba betona. klase C25/30. Obraĉun po kg ugraĊene armature. a dubina iznosi 60 cm. Beton projektiranog sastava. armirano-betonskog instalacionog kanala izmeĊu kontrole naplate i naplatnih kućica.5 422. kg Strana: 180. te nasipavanje.48 59. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Obraĉun po komadu ugraĊenog betona u ĉašice. temelja vanjskih blokova.570.201.13 6.40 3. u zaštitni dio oko ĉeliĉnog stupa nakon izvedenog zalijevanja. okana elektroinstalacija. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Beton podloge C12/15 Betoniranje betonske podloge od mršavog betona. temelja treptaĉa. a) beton b) glatka oplata Armatura Dobava. god. ispod temelja ĉeliĉne nadstrešnice klase C12/15 debljine d = 10 cm. trakastih temelja i greda (ukljuĉivo zatrpavanje eventualnog produbljenja ispod temelja).33 II.835. m³ 2. Armatura mora biti ĉista od hrĊe i svih masnoća. 45212-400-4474/2008.80 5. razastiranje i planiranje ispod temeljnih stopa.48 59.[227] 98348485. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. zaštitnih blokova ispred naplatnih kućica. Sloj ĉistoće Dobava i ugradba fino drobljenog kamenog materijala ili šljunka (sloj ĉistoće).IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.05 2. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju. biojame. Izvodi se u glatkoj ĉetverostranoj oplati. te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorniĉkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom.10.82 1. 317. 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente.536.266. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 5.26 1.20 1. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Beton projektiranog sastava. a) beton b) dašĉana oplata c) oplata ĉašica Sitnozrnati beton za zalijevanje C25/30 Dobava i ugradba betona nakon ugradnje ĉeliĉnih stupova nadstrešnice parkirališta sa sitnozrnatim betonom klase C25/30.72 376.057. izrada i postava betonskog ţeljeza prema Izvedbenom projektu armature. Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete.ms_office . Beton temelja stupova nadstrešnice C16/20 Dobava i ugradba betona u temeljne stope nadstrešnice parkirališta tlocrtnih dimenzija 300/100 cm. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: m³ 3 105. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju debljine 10 cm. kom 6 422. okana odvodnje i ostalih raznih okana.92 4.28 10.82 2.71 I.5 30 480.2008.26 75.xls.

profiliranog debljine 0. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova. U jediniĉnu cijenu ulazi dobava i postava lima.40 1. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena b) mreţasta armatura MAG-500 kg 1600 6. sati sati 10 10 44. god.2008. UgraĊuje se na potkonstrukciju vijĉanjem. alat.59 58.30 V. 45212-400-4474/2008. Odnosi se na rad u visokim prostorima (ĉeliĉna nadstrešnica). KROVOPOKRIVAĈKI RADOVI OPĆENITO Pokrivanje kompletnog krova ĉeliĉne nadstrešnica pokrovom od ĉeliĉnog.[227] .10.44 III. Visina skele iznosi cca 4. Lim je tvorniĉki pocinĉan i plastificiran s obje strane. razne zaštite i sl. 445. TESARSKI RADOVI OPĆENITO: Oplata svih betonskih i armirano-betonskih elemenata ukljuĉena je u jediniĉne cijenu istih i prikazana kroz betonske i armiranobetonske radove.liĉilaĉke radove. sav spojni i vezni materijal. Krov se izvodi kao jednostrešni u blagom nagibu od cca 6° stupnjeva. Obraĉun po kom izvedene skele.65 III. rad. plastificiranog. skela.ms_office Strana: 181.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. sidra.xls. UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI: 32. te otprema pokretne ĉeliĉno-drvene skele za bravarske i soboslikarsko . bitumenizirane samoljepive spuţvaste trake na mjestima dodira ili sudara s drugim materijalom.44 440.8 mm i visine profilacije cca 55 mm. izrada i demontaţa skele nakon dovršenja svih radova. Ostali zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom.896. prilagodba sljemenjacima i uvalama. transporte. Pokretna ĉeliĉna skela Dobava. Boju lima odrediti će projektant iz vaţećih RAL boja. 440. ZIDARSKI RADOVI OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal. kom 1 440.24 IV.028.90 582. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Nosive i pregradne zidove takoĊer je potrevno povezati preklapanjem opeke. kao i sav ostali pripadajući alat.5 m¹. svi transporti i sl.00 II.44 IV. 98348485.682. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika. UKUPNO TESARSKI RADOVI: 1. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: 1.81 10.

Opšav vanjske vertikalne maske Dobava materijala i izrada obostranog opšava vanjske vertikalne maske. ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI TESARSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: 6.8 mm. izrada u radionici.50 3.2008. U cijeni: uzimanje mjera na licu mjesta. m¹ m¹ 42 10 86.45 95.30 REKAPITULACIJA I. Maska je na boĉnim stranicama konstantne visine. Upotrijebiti ravni plastificirani aluminijski lim boje i debljine 0.8 mm.60 31. Debljina lima iznosi 0. Obraĉun po m¹ izraĊenog opšava. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno. ĉeliĉnog. dobava osnovnog i spojnog materijala.10.028. Razvijena širina lima iznosi cca 30 cm.495. Opšav na sudaru maske i gornjeg pokrovnog lima Dobava materijala i izvedba opšava na sudaru maske i gornjeg pokrovnog lima na ĉeliĉnoj nadstrešnici. Upotrijebiti ravni ĉeliĉni pocinĉani i plastificirani lim boje i debljine kao pokrov.55 3. Razvijena širina lima iznosi cca 30 cm. Kvaliteta lima prema naprijed navedenom opisu.075. Pocinĉani lim se meĊusobno spaja lemljenjem.941. V.90 955.00 2.682. 45212-400-4474/2008. sa plastiĉnom podloškom. Lim je ĉeliĉni pocinĉani i plastificirani ravni lim.50 4. 4.45 V.50 7. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. a plastificirani lim nerĊajućim vijcima i zakovicama.65 440.630. m¹ 52 86. A. transport i montaţa na gradilištu.8 mm.8 mm Obraĉun po m² izvedenog pokrova. Obraĉun po m² izvedenog opšava. UKUPNO KROVOPOKRIVAĈKI RADOVI: 1.xls. m² 135 236.30 48. Pokrov od lima a) lim debljine 0.33 32.02 Strana: 182. radne skele. II. IV.062. m² 31 227.[227] 98348485. spone za vezu s donjom konstrukcijom kao i krovne ljepenke na dodirnim mjestima s ostalim materijalima.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.835. fiksiraju na donji ĉeliĉni UPE 160 profil pomoću 4 samobušeća i samourezujuća vijka. U limu maske treba ostaviti otvore za dinamiĉku hignalizaciju oko koje treba napraviti opĉav.052. Obraĉun po m² izraĊenog krova. kao i sav originalni spojni i potrošni materijal.8 mm. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Lim se odgovarajućim inox vijcima. Obraĉun po m¹ izraĊenog opšava. a vidljivi opšavi i maske su od pocinĉanog. plastificiranog lima debljine 0. god.075.40 48.44 1. Na ĉeliĉnu podkonstrukciju nalijepiti bitumeniziranu samoljepivu traku za odvajanje lima i ĉelika.ms_office . III.30 89. a) horizontalni opšav b) opšav po kosini Opšav na sudaru maske i donjeg limenog podgleda Dobava materijala i izvedba opšava na sudaru maske i donjeg limenog podgleda na ĉeliĉnoj nadstrešnici. Sve limarske izraĊevine izvode se od ĉeliĉnog pocinĉanog lima debljine 0. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.

te dvokratnu antikorozivnu zaštitu bojom na bazi epoksida. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sav rad. doprema na gradilište i montaţa kompletne ĉeliĉne konstrukcije za nadstrešnicu izraĊene od ĉelika kvalitete ST37.048. koju je duţan izraditi izvoĊaĉ ĉeliĉne konstrukcije. Montaţa se obavlja prema montaţnom projektu. statiĉkom raĉunu i uputama projektanta. s pojaĉanjima od plosnog ĉelika debljine 16 mm. ĉišćenje od hrĊe pjeskarenjem. osnovni i spojni materijal. dvokratnu antikorozivnu zaštitu bojom na bazi epoksida. Svi spojevi na ĉeliĉnoj konstrukciji su putem varenja i pocinĉanih vijaka s maticama. roţenica UPE 100. IzvoĊaĉ radova je duţan obaviti izmjeru izvedenih temeljnih ĉaša prije poĉetka radova. VI. detaljima. Ĉeliĉna konstrukcija nadstrešnice je izraĊena od stupova promjera 101. te sa vjetrovnim spregovima od ĉelika promjera 16 mm.00 98348485. Ĉeliĉna konstrukcija se izvodi iznad parkirališta cestarinskog prolaza. te revidentu na reviziju prije poĉetka izvoĊenja radova. Obraĉun po kg izraĊene konstrukcije.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. izrada. izradu radioniĉke dokumentacije.56 96. te ugradbu ĉeliĉnih stupova u već pripremljene temeljne ĉašice koje je izvoditelj radova duţan prethodno geodetski prekontrolirati. uputama statiĉara i prema radioniĉkoj dokumentaciji. Oko ĉeliĉne nadstrešnice je maska obuĉena sa obojenim limom. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti osnovni i spojni materijal. alat. Preko ĉvornih ploĉa na stupove se oslanjaju glavni rešetkasti nosaĉi koji nose sekundarne nosaĉe . Sva montaţa na gradilištu obavlja se pomoću vijaka. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.ms_office Strana: 183. Ĉeliĉna konstrukcija nadstrešnice Dobava materijala.9 mm. transport. kg 5800 16. Stupovi ĉine kut od 87°. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.3×10 mm.6×2. OBRTNIĈKI RADOVI ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA NADSTREŠNICA OPĆENITO: Ĉeliĉna konstrukcija se izvodi prema priloţenim shemama. Ĉeliĉna nadstrešnica je projektirana s jednostrešnim padom. Radioniĉku dokumentaciju duţan je izraditi izvoditelj radova. 45212-400-4474/2008. ĉišćenje od hrĊe pjeskarenjem. Oslanja se na stupove od ĉeliĉnih cijevi promjera 168. god. 1. Ĉeliĉnu konstrukciju izvesti u skladu s projektom i statiĉkim raĉunom. te ju dostaviti na odobrenje projektantu. te montaţu svih konstruktivnih elemenata na licu mjesta.[227] . glavnih nosaĉa od kvadratnog profila 120×80×5 mm. Za pokrov se koristi ĉeliĉni pocinĉani i profilirani plastificirani lim. Kompletnu radioniĉku dokumentaciju za ĉeliĉnu nadstrešnicu duţan je napraviti izvoditelj radova i dostaviti je projektantu na ovjeru.10.ĉeliĉne rešetke.2008.xls. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena B.

prikljuĉak vertikalnih oluka u lijevano-ţeljezne cijevi.6 mm i priĉvršćuje se varenjem na roţenicu UPE 100 na razmaku od 60 do 70 cm.00 3. Zajedno sa ţlijebom izvodi se podvlaĉenje lima pod pokrovni lima sa obe strane limom cca 50 cm duboko.656. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu materijala. Obraĉun po kg izraĊene konstrukcije.80 Strana: 184. upotrebu krana. Podkonstrukcija je izraĊena od kvadratnog profila 20×20×2. 45212-400-4474/2008. Sve ostalo prema opisu iz stavke 19.xls. Visina nosaĉa maske je 430 mm. LIMARSKI RADOVI OPĆENITO: Svi limeni opšavi. kg 100 16. izrada i montaţa nosaĉa maske nadstrešnice od pravokutnih profila 50×30×2.. Zajedno sa ţlijebom izvesti i opšav sa unutarnje strane maske u limu kao i završni pokrov.7 mm. nosaĉe horizontalnih i vertikalnih oluka. Isto tako u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu i postavu trake od krovne ljepenke na svim dodirnim mjestima lima s betonom ili drugim materijalom. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2. Ispod lima potrebno je postaviti bitumeniziranu samoljepivu spuţvastu traku.812. izradu u radionici. Ukupna razvijena širina lima iznosi cca 160 cm. Sve ostalo prema opisu iz stavke 19.40 81. a) aluminijski ţlijeb b) rukavac 1.2008. god.8 mm. promjenjive visine. izradu i postavu spona na zabatnim opšavima. odnosno prema shemama i detaljima.. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu donjeg rukavca promjera 10 cm i duţine 30 cm. Obraĉun po kg izraĊene konstrukcije. Pravokutni profili 50×30 mm dolaze po horizontali gore i dolje. Horizontalni sanduĉasti ţljeb Izrada i ugradba horizontalnog sanduĉastog ţlijeba širine š = 26 cm od ĉeliĉnog pocinĉanog i plastificiranog lima debljine 0. tako da se dobije pad ţlijeba prema ispustima od cca 1%.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.6 mm i plosnog ĉelika 50×10 mm. UKUPNO ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA: kg 550 16.56 VI. a na direktnom spoju s drugom vrstom lima ili metalom treba umetnuti bitumeniziranu spuţvastu samoljepivu mekanu traku. odnosno 180 mm.410. horizontalni i vertikalni oluci i sliĉno izvode se od ĉeliĉnog pocinĉanog plastificiranog ravnog lima debljine 0. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Obraĉun po m¹ stvarno izraĊenog ţlijeba i komadu rukavca. transport i montaţu na gradilištu. 1.56 9. skelu. Podkonstrukcija za horizontalni ţljeb Dobava materijala.10.ms_office .108. spojeve horizontalnih i vertikalnih ţlijebova. izrada i montaţa potkonstrukcije za horizontalni ţlijeb.40 163.00 VII. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 106. Vertikalna maska nadstrešnice Dobava materijala.90 10. a meĊusobno su povezani vertikalama od plosnog ĉelika na razmaku cca 60 do 70 cm. Za priĉvršćenje na ĉeliĉnu konstrukciju na istom razmaku dolaze gore i dolje dodatni nastavci od plosnog ĉelika duţine 120 mm. m¹ kom 26 2 400. odnosno prema shemama i detaljima.[227] 98348485.

LabuĊi vrat je razvijene duţine 50 cm.00 13.812.833.759.45 764. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama. tj. kitanje i brušenje eventualnih neravnina. b) labuĊi vrat 50 cm Snjegobran Izrada i montaţa snjegobrana na krovu objekta.00 2.45 VII. m¹ 26 86.55 86. Izvodi se u visini cca 50 cm.2008. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer. izrada mandţete. m² 3 54. straţnja strana objekta kontrole naplate. Sve vertikale dolaze sa jedne strane. UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI: m² 130 54.xls. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.261. 2. zaštitu ostalih površina od prljanja. Doplata za dodatno bojenje crne bravarije Doplata za dvokratno dodatno bojenje podnoţja stupova ĉeliĉne konstrukcije nadstrešnice sa crnom bojom otpornom na atmosferilije. Obraĉun prema m² obojene površine. Priĉvršćenje za krov se obavlja s vijcima sa specijalnim kapama za istaku na limu.40 172. Bojenje crne bravarije Bojenje crne bravarije i ĉeliĉne konstrukcije bojama na bazi epoksida.60 7. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal. te izradu labuĊeg vrata i spoj na rukavac horizontalnog ţlijeba. Vertikalni ţljeb promjera 10 cm Izrada i ugradba vertikalnog ţlijeba krovne vode promjera 10 cm. LIMARSKI RADOVI VIII. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2.247. a boje je kao i krov. Sve se izraĊuje od ravnog obojenog lima kao pokrov objekta. Snjegobran u popreĉnom presjeku ima oblik cijevi i izraĊen je od ĉeliĉne pocinĉane plastificirane cijevi promjera 40mm. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine. Vertikalni ţlijeb dolazi na objektu ĉeliĉna nadstrešnica na 2 mjesta. Obraĉun po m² obojene površine. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti.00 Strana: 185. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije.098. Obraĉun po m¹ stvarno izvedenog ţlijeba i komadu labuĊeg vrata i donje mandţete. Duţina snjegobrana je jednaka duţini objekta.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.ms_office 106.70 13. UKUPNO LIMARSKI RADOVI: m¹ kom 8 2 95.10.60 VIII. god. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu spoja na donju lijevanoţeljeznu cijev. ČELIČNA KONSTRUKCIJA NADSTREŠNICA VII.80 127. 98348485.261.[227] . Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 45212-400-4474/2008. sol i gorivo.80 REKAPITULACIJA VI.90 3. 163. SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: B. i na objektu kontrole naplate na 1 mjestu.759.20 SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI VIII. Obraĉun po m¹ stvarno ugraĊenog snjegobrana.20 7. 1.80 7. trostruki premaz epoksidnom bojom.

UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-CRNA BRAVARIJA: 1. transport na gradilište.337. NAPLATNA KUĆICA 98348485. te antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida. ĉišćenje od hrĊe pjeskarenjem.866. god.24 I. rad.59 58. A. razne zaštite i sl. 5. dvostruki antikorozivni premaz i montaţu na gradilištu.062. Nosaĉ naplatne kućice je izgraĊen od dva uzduţna HEA 120 profila duţine 290 cm i dva popreĉna HEA 120 profila duţine 210 cm.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.747. NepredviĊeni zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena REKAPITULACIJA A.833.50 II.70 1. B. Na slobodnim krajevima je priĉvršćena ploĉevina dimenzija 20×15 cm debljine 8 mm sa po ĉetiri rupe promjera 15 mm za priĉvršćenje konstrrukcije u betonske stijenke okna naplatne kućice. Svi okviri imaju ugraĊene pracne za usidrenje.895. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje kućica.084.90 OBRTNIĈKI RADOVI BRAVARSKI RADOVI CRNA BRAVARIJA OPĆENITO: Crna bravarija izraĊena je od NP i HOP vuĉenih profila. I. B.ms_office Strana: 186.xls. a svi spojevi su izvedeni putem varenja.90 REKAPITULACIJA I. 4. Ĉeliĉni okvir nosaĉa naplatne kućice Izrada i doprema na gradilište i ugradba ĉeliĉnog okvira nosaĉa naplatne kućice. Prije ugradbe bravariju je potrebno dobro oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i odmastiti. 7 409. sati sati 30 30 44. transporte.50 III.02 NAPLATNE KUĆICE GRAĐEVINSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal.02 127. te kompletan spojni i ostali pribor. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika.10. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti izradu u radionici.866. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.90 3.084. 1.00 216.2008. 2. II. 45212-400-4474/2008.50 2.20 3.084. GRAĐEVINSKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI NADSTREŠNICA PARKIRALIŠTA UKUPNO: 89. Sve izvesti prema Izvedbenom projektu. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. A.[227] . kom Obraĉun po komadu izraĊenog okvira nosaĉa naplatne kućice. sidra. alat. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: 3. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: 1.

Svi pokretni dijelovi.. 98348485.2008. a vodilice trebaju biti od alu profila sa ĉetkom i valjĉićima za lakše kretanje stakala. transport na mjesto ugradbe i montaţa naplatne kućice veliĉine 330×230 cm i visine 306 cm kao i vel.0 mm. toplinske izolacije od kamene vune kao Tervol KP80 ili odgovarajuće debljine 80 mm. Ĉeliĉni okvir kućice izvesti od kutnog ĉelika L 80×80×8 mm i kvadratnog presjeka 30×50×3 mm.ms_office Strana: 187. Gazište je podna obloga – vodootporna drvena ljepljena kriţna ploĉa debljine 24 mm. Ugradba metalnim tiplima za vijke promjera 20 mm.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.10. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Vijci ugraĊeni fiksno u temelj kontrolne kućice. Za nosivu konstrukciju kućice priĉvršćene su ploĉice sa ovalnim rupama promjera 16 mm. Spušteni strop je raster od PVC rastera maksimalne veliĉine oka 15×15 mm. Naplatni šalter izvesti od aluminijskih profila (klizni podizni šalter) ostakljen izo staklom (2-dijelno) s bravicom za zakljuĉavanje. parne brane kao stopair.pod od kaširane kamene vune 6 cm s PVC folijom 0. Pune stijene izolirane su panelom (kamena vuna) debljine 35 mm. Ukupna visina poda je 6 cm. Pune stijene su obostrano obloţene aluminijskim obojenim limom debljine 1. trebaju biti izraĊeni sa maksimalnom preciznošću. Stijena stropa izraĊena od panela sastavljenog od slijedeĉih slojeva: s donje strane obojeni aluminijski lim 2 mm (obojen podgled). 45212-400-4474/2008. leţajevi i sl. Nakon ugradbe postavlja se izolacija . Sva ustakljenja su od "IZO" dvostrukog kaljenog stakla 6+6 mm.0 mm.) mora biti izraĊen od materijala otpornog na koroziju.2 mm na plastificirani aluminijski lim 2 mm. Naplatnu kućicu treba izvesti kao montaţni kiosk i treba je u radionici kompletirati (sve osim poda i stropa) i takvu dopremiti na gradilište. Okov mora biti pripadajuĉi za aluminijske profile. Sva pokretna krila (prozore i vrata) opremiti gumenim brtvama tako da u zatvorenom poloţaju budu nepropusna na kišu i vjetar. Finalizacija je obavezno "PLASTIFIKACIJA". kućice 330/180 visine 306 cm. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. vodilice. zraĉni prostor i pocinĉani lim 1. U tu svrhu na kućici treba izvesti 4 pomoćna montaţna nosaĉa za prijenos kućice putem dizalice. uglovno staklo izvesti u unutarnjem radijusu od. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena OPĆENITO Izrada.[227] . Naplatna kućica treba biti izvedena od aluminijskih tvorniĉki plastificiranih profila kao SCHUECO INTERNATIONAL tip ROYAL HI 75 ili odgovarajući. Na svim dodirnim mjestima ĉelika s pocinĉanim profilima obavezno postaviti samoljepivu bitumeniziranu spuţvastu traku. Sav spojni materijal (vijci i sl.xls.

kg 170 19. izrada. izrada.648. osnovni i spojni materijal. Aluminijska stijena 40×281 cm Ustakljena aluminijska 1-dijelna fiksna stijena s punim parapetom veliĉine 40×281 cm (staklo 32×162).30 cm i teţine cca 170 kg.10 6.37 98348485.32×162 cm.REFLEKTIRAJUĆE i u boji po izboru projektanta.4. Obraĉun po komadu konstrukcije. god. te podešavanje vrata i prozora nakon ugradbe. kg 250 19. transport na gradilište. antikorozivna zaštita vrućim cinĉanjem i montaţa ĉeliĉnog vertikalnog okvira (10 kom) duţine 280 cm i teţine cca 250 kg. Odnosi se na poziciju 9. kom 2 2. 1. uskladištenje.57 4.2008. Staklo Runut = 28 . 45212-400-4474/2008. prema tehniĉkom opisu i prema priloţenim nacrtima i detaljima. antikorozivna zaštita vrućim cinĉanjem i montaţa ĉeliĉnog okvira donjeg veliĉine 330×2. kg 220 19. kom 1 11.305. Odnosi se na poziciju 3. dobavu obojenih elemenata.10. samo puna stijena.326. Obraĉun po kg konstrukcije. transport na gradilište. Na stijeni je mali posmiĉni šalter veliĉine 45×79 cm ugraĊen u okno veliĉine 90×79 cm.591.5. kao i brtvljenje dvokomponentnim trajno elastiĉnim kitom izmeĊu kućice i armirano-betonskog postolja. Obraĉun po komadu konstrukcije.79 8. antikorozivna zaštita vrućim cinĉanjem i montaţa ĉeliĉnog okvira gornjeg veliĉine 330×2. ustakljenje.50 3.387. Obraĉun po komadu konstrukcije.257. Aluminijska stijena sa šalterom Ustakljena aluminijska 4-dijelna stijena sa "ŠALTER" oknom i s punim parapetom..30 cm.ms_office Strana: 188.795. Ĉeliĉni vertikalni okvir duţine 280 cm Dobava.795.90 4. Odnosi se na poziciju 1. montaţu u radionici i na gradilištu.[227] . prvoklasni okov.892. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad. orjentacione teţine cca 220 kg. kom 2 1.257.19 11. Sve ostalo prema dogovoru s projektantom i nadzornim inţenjerom. izrada radioniĉkih nacrta. Ispod okna je puni parapet visine 78 cm. Aluminijska puna stijena Isto kao stavka 4.05 3. Specifikacija dolje navedenog materijala odnosi se na 1 kućicu TIP A Donji ĉeliĉni okvir 330×230 cm Dobava. Aluminijska fiksna kutna stijena 40×281 cm Ustakljena aluminijska 1-dijelna fiksna kutna stijena s punim parapetom veliĉine 40×281 cm.79 5.40 2.296. Iznad je otklopno krilo 158×72 cm. Obraĉun po kg konstrukcije. ugradbu na armiranobetonsko postolje putem metalnih tipli i vijaka. Odnosi se na poziciju 2. izrada. transport. Obraĉun po komadu konstrukcije. metalizirano .xls. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.19 7.58 5. antikorozivnu zaštitu i liĉenje ĉeliĉne konstrukcije.57 3. Gornji ĉeliĉni obvir 330×230 cm Dobava. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Obraĉun po kg konstrukcije. transport na gradilište.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. kom 3 2. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Staklo treba biti kaljeno. transport na gradilište.57 4.

99 10. Obraĉun po komadu poda. kom 1 998. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.399. Aluminijska puna kutna stijena Isto kao stavka 7.ms_office Strana: 189.34 16. m¹ 11.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Obraĉun po komadu konstrukcije. Konstrukcija je lagana od limenih "Z" profila.796.85 1. kom 1 3. 45212-400-4474/2008. Aluminijska ustakljena 1-krila vrata 75×281 cm Ustakljena aluminijska 1-krilna vrata svijetle veliĉine 75×281 cm.399. Toplinska izolacija Toplinska izolacija kamenom vunom kao TERVOL KP80 ili odgovarajuća debljine 8 cm s parnom branom kao Stopair i podgledom od obojenog aluminijskog lima debljine 2 mm tlocrtne veliĉine 220×330 cm. te pomoćne konstrukcije od kvadratnih profila presjeka 30×50×3 mm. Opremljena sa "STOP" aparatima i rukohvatima.046. te izrada 2 kom poklopaca 60×60 cm. Gotovi pod od linoleuma 3 mm Završni gotov pod od linoleuma kao DLW 3 mm ili odgovarajući sa kutnim profilom na sudaru sa stijenom.47 415.6 81. Odnosi se na poziciju 6. Obraĉun po komadu kućice.86 13.99 4.863.29 III.81 2.046. Obraĉun po m¹ pojasa. Donji puni pojas Donji puni pojas izoliran kao parapet. Visina je 13 cm i sa oblogom visine 8 cm. U cijeni izrada okvira i poklopca u podu svijetle veliĉine 40×40 cm. te s kutnim limom na sudaru sa stijenom.86 1. kom 1 2.94 1.863. kom 1 1. IV.. kom 1 4.39 15.15 59.2008. Spusteni strop od obojenih lamela Spušteni strop od obojenih PVC lamela s rasterom veliĉine 15×15 mm.1 314. samo puna stijena. Obraĉun po komadu pokrova.5 mm.39 2.47 98348485.15 941. Obraĉun po komadu kućice.134.68 14. gornjeg pocinĉanog lima debljine 1. Gornji izolirani puni pojas Gornji puni pojas izoliran kao parapet. Veliĉina spuštenog stropa je 220×320 cm. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.82 998. Pokrov od aluminijskog lima 266×166 cm Pokrov kućice je od obojenog aluminijskog lima tlocrtne veliĉine 266×166 cm. god.648. m¹ 11.[227] . UKUPNO ZA 1 (JEDNU) KUĆICU TIP A: kom 1 1. Pod kućice veliĉine 220×330 cm Pod kućice izraĊen od toplinske izolacije od kamene vune kao TERVOL TPT60 ili odgovarajuća debljine 6 cm.2 mm.235. Obraĉun po komadu konstrukcije.68 3. Obraĉun po m¹ punog pojasa.024.82 12. m² 7. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 8. parne brane kao Stopair ili odgovarajuće debljine 0.94 9.648.448. Visina je 45 cm. donjeg aluminijskog lima debljine 2 mm.024. Veliĉina poda je 220×330 cm. UKUPNO ZA 7 NAPLATNIH KUĆICA: ZAŠTITA OD SUNCA kom 7 59. Obraĉun po m² poda.26 11. Odnosi se na poziciju 7.6 124.134.10.xls.

38 IV. 28.866.52 1. Materijal za izradu stola je iveral 30 mm u boji jasena.2008. UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI: m² 60 117.09 6. Vrstu i boju pomiĉnih aluminijskih lemela odreĊuje projektant. 7. III.40 1a.40 454.40 7. SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI Bojenje crne bravarije Bojenje crne bravarije i ĉeliĉne konstrukcije bojama na bazi epoksida.438.10.644.[227] . GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: SVEUKUPNO: 3. 1.92 38.00 28.19 REKAPITULACIJA A. samo vel.938.52 98348485. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Kancelarijski stol 100×60 cm Kao st. B. te montaţa kancelarijskog stola veliĉine 160×80 cm sa pripadajućim ormarićem koji se sastoji od tri ladice i umetka za pisaći pribor veliĉine 60×80 cm. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav osnovni i spojni materijal. Obraĉun po komadu stola.084. kom 1 1.921.644.29 28. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti.ms_office Strana: 190. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer. kom 20 1.043.90 454.729.043. OPREMA CESTARINSKOG PROLAZA Kancelarijski stol 160×80 cm Izrada i dobava. IV. Sve prema shemi i opisu projektanta. 45212-400-4474/2008.521.19 457. Obraĉun po komadu stola. trostruki premaz epoksidnom bojom. zaštitu ostalih površina od prljanja.521. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine.39 V. UKUPNO RADOVI NA ZAŠTITI OD SUNCA: m² 100 289.00 7.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. svi rubovi ABS traka.938. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije. V. Aluminijske lamele dolaze na prozore. Aluminijske pomiĉne lamele na prozorima Dobava i montaţa unutarnjih aluminijskih obojenih pomiĉnih lamela s moguĉnošću podizanja i spuštanja. god.043. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama.00 V. 1.796. 100×60 cm. Obraĉun po m² stvarno montiranih lamela. kitanje i brušenje eventualnih neravnina. gornju masku i uzice za podizanje. 1. BRAVARSKI RADOVI NAPLATNA KUĆICA ZAŠTITA OD SUNCA SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: 2.938. B. Obraĉun prema m² obojene površine. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal.50 415.40 REKAPITULACIJA II.xls.

te integriran antischoik sustav koji sprjeĉava naglo udaranje naslona stolca u leĊa korisnika. Rukonasloni: Rukonasloni stolca su izraĊeni od visokokvalitetnog integralnog poliuretana i sluţe za potporu ruku tijekom rada na raĉunalu. boja prema izboru projektanta. 100% POLIESTHER. radna fotelja FV N D5 RO. Kotaĉi: Kotaĉi ovisno o vrsti podloge. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. takoĊer ima tzv. Radna fotelja Dobava radne stolice kao Tapo ERGONOMIC SOLUTION SERIES VAL ili odgovarajuće. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2. 45212-400-4474/2008. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Mehanizam: DUET MULTIBLOCK koji je konstruiran tako da omogućava opciju slobodnog ljuljanja stolca i na taj naĉin potiĉe korisnika na tzv. Naslon i sjedište: Nasloni sjedište stolca su ergonomski oblikovani i izraĊeni iz jednog dijela.10.S.xls. Radna stolica za naplatnu kućicu Dobava radne stolice za naplatne kućice kao Tapo ERGONOMIC SOLUTION SERIES VAL ili odgovarajuće. s lijeve i desne strane se nalaze ruĉkice koje su izvedene tako da se moţe izvoditi regulacija stolca. kom 10 1. Rukonasloni: Rukonasloni stolca su izraĊeni od visokokvalitetnog integralnog poliuretana i sluţe za potporu ruku tijekom rada na raĉunalu. ali isto tako ima mogućnost fiksiranja u 6 razliĉitih pozicija.22 10. regulacija visine stolca se izvodi pneumatiski pritiskom na ruĉicu mehanizma. unutarnja konstrukciju ĉini ĉeliĉna ţiĉana jezgra koja je prelivena hladnoljevanom poliuretanskom pjenom optimalne tvroće koja se odlikuje visokom otpornošću na deformaciju oblika. Obraĉun po komadu radne fotelje.202.koji je konstruiran tako da omogućava opciju slobodnog ljuljanja stolca i na taj naĉin potiĉe korisnika na tzv. Radna fotelja FV N D5 RO.020. te integriran antischoik sustav koji sprjeĉava naglo udaranje naslona stolca u leĊa korisnika. dinamiĉko sjedenje. Baza stolca: Baza stolca je izraĊena od savijenih ĉeliĉnih cijevi u obliku petokrake zvijezde na ĉijim se završecima nalaze utori za kotaĉiće ili fiksne stopice. završna obrada baze je krom.[227] . H = 72-80 cm. Dimenzije: L = 55 cm. D = 52 cm. TENSION CONTROL koji sluţi za prilagoĊavanje optpora mehanizma tjelesnoj teţini korisnika. TENSION CONTROL koji sluţi za prilagoĊavanje optpora mehanizma tjelesnoj teţini korisnika. dinamiĉko sjedenje. mehanizam: DUET MULTIBLOCK .20 3. ali isto tako ima mogućnost fiksiranja u 6 razliĉitih pozicija. 98348485. gornji dio naslona je fleksibilan i omogućava razgibavanje tijela i kad je stolac u zakoĉenom poloţaju. sastav je TREVIRA C.2008. s lijeve i desne strane se nalaze ruĉkice koje su izvedene tako da se moţe izvoditi regulacija stolca. regulacija visine stolca se izvodi pneumatiski pritiskom na ruĉicu mehanizma.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. god. takoĊer ima tzv. Materijal i završna obrada: Stolac je presvuĉen u visokokvalitetnu tkaninu KING koja se odlikuje visokom otpornosću na habanje i ima svojstvo negorivostim.ms_office Strana: 191.

crnoj ili sivoj obradi. 5. Sjedalo i naslon stolca izraĊeni od polipropilena (PVC) crne. 6.44 3.2008. sive i bordo boje. 14 235. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Naslon i sjedište: Nasloni sjedište stolca su ergonomski oblikovani i izraĊeni iz jednog dijela. Stol za blagovaonicu 120×60 cm Isto kao st.04 1.609. kom Obraĉun po komadu stolca. završno obraĊena u krom. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 1 1. 5.341. H = 72-80 cm. 4. na završecima se nalaze gumeni ĉepovi za zaštitu poda. komplet Obraĉun po izvedenom kompletu kuhinje.020. jednodjelni sudoper sa slavinom za toplu i hladnu vodu.609. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 2 960.5 elemenata×60 cm. Sigurnosna blagajna Dobava i postava sigurnosne blagajne za ĉuvanje priruĉnih blagajni za novac sa 2 kljuĉa. unutarnja konstrukciju ĉini ĉerliĉna ţiĉana jezgra koja je prelivena hladnoljevanom poliuretanskom pjenom optimalne tvroće koja se odlikuje visokom otpornošću na deformaciju oblika. ugradbeni friţider veliĉine 60×180 od 210 l. kom Obraĉun po komadu stola.921. ormarić veliĉine 60×60 cm za smještaj otpada. kom Obraĉun po komadu radne stolice.[227] .22 7.S. boja prema izboru projektanta.33 13. radna ploha veliĉine 240×60 cm.96 1. 3. tapecirani u dekorativnu tkaninu iz štof karte (po izboru projektanta). D = 52.04 5a. kom Obraĉun po komadu blagajne. dobava i montaţa kuhinjskih elemenata i to: 1. završna obrada baze je krom.16 7.041. gornji dio naslona je fleksibilan i omogućava razgibavanje tijela i kad je stolac u zakoĉenom poloţaju.92 6. zidni ormarić .60 98348485.296. god. Kuhinja Izrada.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Baza stolca: Baza stolca je izraĊena od savijenih ĉeliĉnih cijevi u obliku petokrake zvijezde na ĉijim se završecima nalaze utori za kotaĉiće ili fiksne stopice. 1 9. 7 1. Veliĉina sigurnosne blagajne je 140×120×120 cm. 120×60 cm. 45212-400-4474/2008. Dimenzije: L = 55 cm.041.10. ugradbeni elektriĉni štednjak veliĉine 40×60 cm.60 9.341. Materijal i završna obrada: Stolac je presvuĉen u visokokvalitetnu tkaninu KING koja se odlikuje visokom otpornosću na habanje i ima svojstvo negorivostim. 1 13. 7. samo vel. ormarić sa radnom plohom i ladicama veliĉine 60×60. Kotaĉi: stopice. Stol za blagovaonicu 180×80 cm Dobava i postava stola za blagovanje veliĉine 180×80 cm. Baza stolca izraĊena od ĉeliĉnih cijevi kruţnog profila (4 noge). kom Obraĉun po komadu stola.ms_office Strana: 192. Stolice za blagovaonicu Dobava stolica kao Tapo sa naslonom za potrebe blagovanja. sastav je TREVIRA C. 100% POLIESTHER.33 5. 2.xls.141.54 4.

441.808. kom 18 1.2008. Obraĉun po komadu ormara.36 UKUPNO OPREMA ČCP-a: 98348485. kom 16 360. Obraĉun po komadu radnog pulta.60 210.314.ms_office 3. Obraĉun po komadu stola. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Aparat za pitku vodu Dobava i postava aparat za pitku vodu u objektu kontrole naplate.571.[227] . unutra police.96 960. Drveni ormar za spremišta Drveni ormar za spremišta na katu. dvokrilna vrata sa bravicom. kom 1 3. kom 2 960. jednokrilna vrata sa bravicom. Drveni garderobni ormar 35×55×140 cm Dobava i postava drvenih garderobnih ormara veliĉine 35×55×140 cm.xls. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 8. za svaku kancelariju.48 1. unutra police.76 8. dim.96 11. kom 10 360. sokl. Sve prema nacrtu i dogovoru sa projektantom.687. Mogućnost spajanja i po vertikali. radna ploha je panel ploĉa s rubom od tvrdog drva. dvokrilna vrata sa bravicom. veliĉine 262×50 cm. svi rubovi kantirani ABS trakom.765. svi rubovi kantirani sa ABS trakom.31 Strana: 193. Gornja ploha presvuĉena ultrapasom.36 5. Oglasna ploĉa 120×120 cm Dobava i postava oglasne ploĉe veliĉine 120×120 cm. Okvir je metalni. sve prema nacrtu i dogovoru sa projektantom.52 13.603. kom 1 960. kom 4 1.92 7.841. visine 78 cm.92 10.68 9.52 3.921. 45212-400-4474/2008. Obraĉun po komadu ormara. Obraĉun po komadu oglasne ploĉe. kom 3 480. Kancelarijska stolica na kotaĉima Dobava stolica kancelarijskih ili sliĉnih bez rukonaslona na kotaĉiće s automatom za podizanje. kom 28 706.738. Radni pult u prostoriji pretplate 262×50 cm Izrada. Sve prema shemi projektanta. sa pripadajućim ormarićem ispod pulta. materijal je iveral 18 mm u boji jasena. 140×55×180 cm.68 14. kom 28 1. Obraĉun po komadu ormara. Radni stol 150×70 cm Izrada. Obraĉun po komadu aparata. god.31 19.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. unutra polica i šipka za vješalice. dvokrilna vrata sa bravicom. svi rubovi kantirani su sa ABS trakom.76 18.761. Obraĉun po komadu ormara. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. doprema i montaţa radnog stola prema opisu iz pozicije 1 dimenzija 150×70.84 51. sokl.523. visine 78 cm.041. Kancelarijski ormar sa policama 110×55×180 cm Dobava i postava drvenih kancelarijskih ormara sa policama veliĉine 110×55×180 cm. kom 5 1.80 17.776.72 15. boja po izboru projektanta.96 1. Materijal je iveral 18 mm u bijeloj boji. Obraĉun po komadu oglasne ploĉe. Oglasna ploĉa 60×30 cm Dobava i postava oglasnih ploĉa u naplatnim kućicama veliĉine 60×30 cm.523.10.04 18. Obraĉun po komadu. Obraĉun po komadu stolice Vješalice za odjeću Dobava metalnih vješalica za odjeću.921. Arhivski ormar 70×45×180 cm Dobava i postava drvenih arhiviskih ormara veliĉine 70×45×180 cm. materijal je iveral 18 mm u boji jasena.44 12.52 16. doprema i montaţa pulta.

Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.xls. s utovarom i istovarom Obraĉun po m³ prevezenog materijala mjereno u sraslom stanju. doprema i ugradba pijeska Nabava. 1. Obraĉun po komadu bušotine.823.895.930. a prosjeĉne dubine 0.38 1. 1.5 m¹ izvan objekta. 6. najprije slojem pijeska.946. 2.599.789.85 5. a sve prema nacrtima. Rov je širine 0.60 m¹ u objektu. Zemlju odbacivati 1 m¹ od ruba rova.ms_office Strana: 194.859.14 1.09 210. 5.80 m¹. 4. Nabava. 45212-400-4474/2008. m³ 480 27.31 8. s pravilnim odsjecanjem stranica i planiranjem dna.729. doprema i ugradba pijeska za posteljicu debljine 10 cm u rovovima za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih cijevi Obraĉun po m³ ugraĊenog i zbijenog materijala.13 INSTALACIJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZEMLJANI RADOVI Strojni iskop rova Strojni iskop rova za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih instalacija u zemlji III kategorije.10 4.50 6. 2. Ruĉno zatrpavanje Ruĉno zatrpavanje rovova nakon montaţe i ispitivanja cjevovoda. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.2008.21 952. OBJEKT KONTROLE NAPLATE INSTALACIONI KANALI. 1. 3.324. INSTALACIJA VODOVODA 98348485.02 457.070. Temelj debljine 60 do 80 cm. Obraĉun po m³ stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta. Obraĉun po m³ stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta. m³ 170 59.[227] .25 2.60 2. 700.762.10.70 37.22 8. Bušenje temelja Bušenje temelja graĊevine za prolaz instalacija vodovoda i kanalizacije. BLOKOVI I BETONSKI KOLNIK ČELIČNA NADSTREŠNICA NADSTREŠNICA PARKIRALIŠTA NAPLATNE KUĆICE OPREMA CESTARINSKOG PROLAZA UKUPNO GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI ZA ČCP MRACLIN: 2.32 3.314. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: m³ 380 23. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI ZA ČCP MRACLIN 1.26 10. Ruĉni iskop rova Ruĉni iskop rova za u zemlji III i IV kategorije za kanalizaciona reviziona okna i sabirnu jamu s pravilnim odsjecanjem stranica. m³ 45 96. Zemlju odbacivati 1 m¹ od rova.074. a do 1. Odvoz viška zemlje Odvoz viška zemlje od iskopa rovova kamionom na planirani deponij. kom 5 140.424.01 216. a onda materijalom od iskopa i to u slojevima od 30 cm sa nabijanjem ruĉnim nabijaĉem Obraĉun po m³ ugraĊenog i zbijenog materijala. god. Padove izvesti prema kotama iz nacrta.40 4.055. m³ 85 11.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.23 13.444.20 3.

36 24 90 48 96. doprema i ugradnja prelaznog komada Nabava. izoliraju se filcom. doprema i montaţa slavine sa holenderom dimenzije DN 20 za prikljuĉak crijeva za polijevanje. 2 112. 1 45. kom DN 32 . Cijevi voĊene vidljivo izolirati izolacijom debljine 19 mm klase B1 i obloţiti sa aluminijskim limom.46 6. doprema i ugradnja prelaznog komada PE ø 40/DN 32 u kompletu sa elektrospojnicom PE ø 40.65 58.sa kolom DN 20 .46 51. 1 58. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih ventila. doprema i ugradba protoĉnih mjedenih ventila Nabava. s kromiranom kapom i rozetom. 45212-400-4474/2008.2 m¹ na posteljicu od pijeska debljine cca 10 cm.67 64. u zasunskom oknu.00 2. doprema i ugradba mjedenog nepovratnog ventila sa obostranim unutarnjim navojem koji se ugraĊuje prije spoja cijevi na bojler.[227] . – PE ø 40 m¹ Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih cijevi Nabava. izoliraju se DEKORADAL trakama. 1 1 73. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.25 3. doprema i ugradba mjedenog nepovratnog ventila Nabava.66 47.kutni sa kapom kom Nabava. kom DN 20 DN 15 kom Nabava. doprema i ugradba ĉeliĉnih pocinĉanih cijevi sa svim fitinzima. doprema i ugradba ĉeliĉnih pocinĉanih cijevi Nabava.82 4.2008.845.12 5.189. Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih pocinĉanih cijevi m¹ – ø 32 mm – ø 25 mm m¹ – ø 20 mm m¹ – ø 15 mm m¹ Nabava. Nabava. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal komplet Obraĉun po kompletu stvarno ugraĊenog prelaznog komada. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih ventila. god. te izradom zidnih usjeka.88 57.ms_office 45.06 73. doprema i ugradba plastiĉnih polietilenskih vodovodnih cijevi za radni u kompletu sa fazonskim i prelaznim komadima. doprema i montaţa slavine sa holenderom Nabava. Cijevi za toplu vodu izoliraju se kao i cijevi za hladnu vodu samo sa dva namotaja filca.podţbukni sa kapom kom DN 15 .06 7. fazonskim komadima i brtvenim materijalom.91 225. za tlak P=6.10. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1.10 45.05 416. doprema i ugradba slobodno protoĉnih mjedenih ventila koji se ugraĊuju ispred svakog izljevnog mjesta. sa unutarnjim navojem koji se ugraĊuje na bojler. doprema i ugradba mjedenog sigurnosnog ventila Nabava.xls.67 64.268.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.25 48. Cijevi se polaţu u teren na dubinu cca 1.30 3. kom DN 32 Nabava.459.00 961.0 bar. Komplet sa izolacijom obujmicama i sitnim mateijalom.40 2.podţbukni sa kapom kom DN 15 .76 205. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.81 384. Nabava. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal komplet Obraĉun po kompletu stvarno ugraĊenih slavina.65 Strana: 195.sa kolom kom DN 20 .40 182.00 5. 4 4 6 4 20 104.10 76. Cijevi koje se polaţu u zemlju. doprema i ugradba polietilenskih vodovodnih cijevi Nabava.65 98348485. Cijevi koje se montiraju u zidne usjeke.46 58.60 1. 30 12. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih ventila. doprema i ugradba mjedenog sigurnosnog ventila na oprugu.60 350.

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 8. Ispitivanje instalacije na nepropusnost
Ispitivanje instalacije na nepropusnost pod tlakom od 12 bara u trajanju od 12 sati. Ispitivanje se vrši bez montiranih armatura. Krajevi cijevi zatvaraju se ĉepovima. Nakon izvršene uspješne tlaĉne probe i ugradbe armatura kompletan, cjevovod dezinficirati vodenom otopinom klora, koncentracije 10 g Cl/m³ vode u instalaciji, s prethodnim i naknadnim ispiranjem instalacije uz protok vode jednak peterostrukom obujmu vode u instalaciji. Obraĉun po metru stvarno ispitane instalacije. Nabava, doprema i ugradba limenih kromiranih vratašca Nabava, doprema i ugradba limenih kromiranih vratašca vel. 15×15 cm s okvirom. Montiraju se kod glavnog ventila na ulazu u objekt. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih vratašca. Izvedba prikljuĉaka na predviĊenI elektriĉnI bojler Izvedba prikljuĉaka na predviĊenI elektriĉni bojler za sanitarnu potrošnu toplu vodu, ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal Obraĉun po kompletu. Izrada prikljuĉka vodovoda Izrada prikljuĉka vodovoda na postojeću prirubnicu dimenzije DN 80 mm, lij. ţeljezni X-komad dimenzije DN 80/DN 25, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po kompletu stvarno izraĊenog prikljuĉka. INSTALACIJA VODOVODA UKUPNO:

228

4.80

1,094.40

9.

kom

1

36.04

36.04

10.

komplet

2

120.12

240.24

11.

komplet

1

2,242.24

2.

2,242.24 19,342.76

3. 1.

INSTALACIJA KANALIZACIJE
UreĊaj za biološko proĉišćavanje UreĊaj za biološko proĉišćavanje sanitarnih otpadnih voda INNOCLEAN EW8, kompaktan ureĊaj za proĉišćavanje sanitarnofekalnih otpadnih voda za 6 ES što uz ekvivalent stanovnika 3 iznosi 18 osobA. UreĊaj je monolitne izvedbe s jednim spremnikom izraĊenim tehnikom rotacionog lijeva polietilena volumena 6000 litara s lijevano ţeljeznim poklopcima klase B. U sklopu ureĊaja predviĊen je i elektro upravljaĉki ormarić. Radi na principu SBR (Sequencial Batch Reactor) biološkog tretmana otpadnih voda, opremljen je kompresorom (zraĉnom pumpom) i potpuno automatskom upravljaĉkom jedinicom. UreĊaj je odobren pod brojem DIBt Z-55.3.-83 i prema zahtjevina N.N.40/99 zadovoljava propisane uvjete. komplet Obraĉun po kompletu postavljenog ureĊaja.

1

36,666.23

36,666.23

98348485.xls.ms_office

Strana: 196.[227]

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2. Izrada vanjskog revizionog okna
Izrada vanjskog revizionog okna za kanalizaciju s poklopcem, a dubine prema nacrtu, od nabijenog vodonepropusnog betona marke C 16/20. Debljina stijenke i dna je 20 cm, iznutra glazirane cementnim mortom, omjera 1: 2. Poklopac veliĉine 60×60 cm. Penjalice od betonskog ţeljeza ø 18 mm. Poklopac i penjalice premazati resitolom. Na dnu obavezno izvesti kinetu. Na mjestima ulaza i izlaza cijevi iz okna ugraditi plastiĉne komade iz tvrdog PVC-a sa gumenom brtvom. Ukljuĉivo sav materijal, postavljanje i skidanje oplate. Poklopci na reprezentativnim površinama moraju biti Elkington Gatic sa gornje strane obraĊeni kao pod oko njih. Sve prema nacrtu. Obraĉun po komadu stvarno izraĊenih revizionih okna. vel. 100×60 vel. 60×60 Nabava, doprema i ugradba kanalizacionih PVC cijevi Nabava, doprema i ugradba kanalizacionih PVC cijevi klase SN8 za vanjsku i temeljnu kanalizaciju i fazonskih komada sa spajanjem na kolĉak. Brtvljenje izvesti gumenim prstenima. Fazonske komade obraĉunati kao duţni metar cijevi, sa svim potrebnim priborom. Obraĉun po metru stvarno ugraĊenih PVC cijevi. a) cijevi – ø 300 mm – ø 150 mm – ø 100 mm b) fazonski komadi Nabava, doprema i ugradba poliprop. kanalizacionih cijevi Nabava, doprema i ugradba polipropilenskih kanalizacionih cijevi i fazonskih komada na kolĉak tipa STILLO - PP HT sa apsorpcijom zvuka. Brtvljenje izvesti gumenim prstenima. Fazonske komade obraĉunati kao duţni metar cijevi, sa svim potrebnim priborom. Obraĉun po metru stvarno ugraĊenih kanalizacionih cijevi. a) cijevi – ø 100 mm – ø 70 mm – ø 50 mm b) fazonski komadi Nabava, doprema i ugradnja odzraĉnih nastavaka Nabava,doprema i ugradnja odzraĉnih nastavaka od bakrenih cijevi dimenzije: Obraĉun po metru stvarno ugraĊenih odzraĉnih nastavaka. – ø 100/h=400 mm – ø 70/h=400 mm Nabava, doprema i ugradnja zidnih kromiranih vratašca Nabava, doprema i ugradnja zidnih kromiranih vratašca, za pristup do cijevnih ĉistaća na kanalizacionim vertikalama Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih zidnih kromiranih vratašca. vel. 200×200 mm

kom kom

2 3

2,962.96 2,162.16

5,925.92 6,486.48

3.

m¹ m¹ m¹ kom

120 80 30 120

221.02 88.89 77.68 128.93

26,522.40 7,111.20 2,330.40 15,471.60

4.

m¹ m¹ m¹ kom

10 10 50 250

20.82 12.01 9.61 14.41

208.20 120.10 480.50 3,602.50

5.

kom kom

1 1

224.22 200.20

224.22 200.20

6.

kom

4

54.45

217.80 Strana: 197.[227]

98348485.xls.ms_office

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 7. Ispitivanje kompletne kanalizacijske instalacije
Ispitivanje kompletne kanalizacijske instalacije na nepropusnost, statiĉkim vodenim pretlakom od 500 mbara u trajanju od 30 min., a sve po DIN-u 4033 m¹ Obraĉun po metru ispitivanja kanalizacijske instalacije. Nabava, doprema i ugradba zaokretnog podnog sifona Nabava, doprema i ugradba zaokretnog podnog sifona sa maskom od inoxa, vel. 150×150 mm, sa prikljuĉcima ø 50 mm. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog zaokretnog podnog kom sifona. Izvedba spoja instalacije oborinske kanalizacije Izvedba spoja instalacije oborinske kanalizacije na predviĊena okna na vanjskoj kanalizaciji, ukljuĉivo sav potreban materijal i sva potrebna graĊevinska pripomoć kom Obraĉun po komadu izvedbe spoja. Nabava materijala, izvedba betonskih ispusnih glava Nabava materijala, izvedba betonskih ispusnih glava sa ţabljim poklopcima, ukljuĉivo sav potreban materijal i sva potrebna graĊevinska pripomoć Obraĉun po komadu izvedenih betonskih ispusnih glava. kom DN 300 DN 150 kom Nabava, doprema materijala i izgradnja ab temeljne ploĉe Nabava, doprema materijala i izgradnja armirano betonske temeljne ploĉe izraĊene od betona C 16/20 za sidrenje ureĊaja za biološko proĉišćavanje sanitarnih otpadnih voda. Ploĉa je veliĉine 3,20×1,40 m¹ i debljine 0,50 m¹, ukljuĉivo armatura, drvena oplata, materijal za sidrenje i sva potrebna graĊevinska pripomoć komplet Obraĉun po kompletu stvarno izraĊene temeljne ploĉe. INSTALACIJA KANALIZACIJE UKUPNO:

300

16.02

4,806.00

8.

9

46.45

418.05

9.

3

120.12

360.36

10.

2 1

2,242.24 2,162.16

4,484.48 2,162.16

11.

1

2,601.00

3.

2,601.00 120,399.80

4. 1.

SANITARNI UREĐAJI I PRIBOR
Konzolni WC Nabava, doprema i ugradba konzolnog WC-a koji se sastoji od konzolne WC školjke, montaţnog zidnog bloka sa vodokotlićem, isplavnom cijevi i maskom i plastiĉne daske s poklopcem, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog WC-a. Keramiĉki zidni umivaonik Nabava, doprema i ugradba keramiĉkog zidnog umivaonika, dim. 560×475 mm, sa kromiranom stojećum jednoruĉnom mješalicom i kromiranim sifonom, ukljuĉivo sav potreban montaţni materjal Obraĉn po komadu stvarno izvedenog zidnog umivaonika. Stojeći keramiĉki pisoar Nabava, doprema i ugradba stojećeg keramiĉkog pisoara sa kromiranom dovodnom i odvodnom armaturom, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal. Za ispiranje ugraditi infracrveni senzor sa automatikom za ispiranje. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog pisoara.

kom

4

2,330.33

9,321.32

2.

kom

6

464.46

2,786.76

3.

kom

3

2,066.06

6,198.18

98348485.xls.ms_office

Strana: 198.[227]

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 4. Keramiĉka tuš kada
Nabava, doprema i ugradnja keramiĉke tuš kade sa kromiranom zidnom jednoruĉnom mješalicom sa šipkom i tušem i sa kromiranom odvodnom armaturom, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene tuš kade. vel. 800×800 mm Elektriĉni bojler V=100 litara Nabava, doprema i ugradnja elektriĉnog bojlera sadrţaja V=100 litara u kompletu sa sigurnosnim ventilom na oprugu za tlak pmax=6,0 bara, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog bojlera. Elektriĉni bojler V=10 litara Nabava, doprema i ugradnja elektriĉnog bojlera sadrţaja V=10 litara (za ugradnju ispod sudopera) u kompletu sa sigurnosnim ventilom na oprugu za tlak pmax=6,0 bara, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog bojlera. Filter za vodu Nabava, doprema i ugradba finog filtera za vodu do 30º C iz mesinga finoće 0,05 mm, s padom tlaka kod ĉistog filtera 0,2 bara DN 32, NP 10 (sa dva rezervna filtera). Obraĉun po komadu ugraĊenog fitlera za vodu. Zidna kromirana slavina Nabava, doprema i ugradnja zidne kromirane slavine sa holederom, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene slavine. Stojeća kromirana jednoruĉna mješalica Nabava, doprema i montaţa stojeće kromirane jednoruĉne mješalice za sudoper, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene mješalice. Zidno ogledalo Nabava, doprema i ugradba zidnog ogledala dimenzija 600×400 mm, debljine 4 mm, s brušenim rubovima te svim sitnim montaţnim materijalom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊemog ogledala. Etaţer Nabava, doprema i ugradnja etaţera, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog etaţera. Posuda za tekući sapun Nabava, doprema i ugradnja posude za tekući sapun, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene posude za tekući sapun. Drţaĉ za toaletni papir Nabava, doprema i ugradba drţaĉa za toaletni papir, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog drţaĉa. Drţać za papirnate ruĉnike Nabava, doprema i ugradba drţaća za papirnate ruĉnike, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog drţaĉa. Ĉetka za WC sa drţaĉem Nabava, doprema i ugradba ĉetke za WC sa drţaĉem, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal drţaća za papirnate ruĉnike Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene ĉetke.

kom

2

2,162.16

4,324.32

5.

kom

1

960.96

960.96

6.

kom

1

464.46

464.46

7.

kom

1

600.60

600.60

8.

kom

2

52.05

104.10

9.

kom

1

304.30

304.30

10.

kom

6

168.17

1,009.02

11.

kom

6

128.13

768.78

12.

kom

6

300.30

1,801.80

13.

kom

6

168.17

1,009.02

14.

kom

6

200.20

1,201.20

15.

kom

4

96.10

384.40 Strana: 199.[227]

98348485.xls.ms_office

85 m³/h – H=4. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.50 17.80 392. doprema i postavljanje protupoţarnih aparata na suhi prah. kom kom kom 2 5 7 2.31 308.94 98348485.39 352. 2. Cirkulaciona pumpa Cirkulaciona pumpa elektronskog tipa kruga centralnog grijanja.58 4. slijedećih veliĉina: Obraĉun po komadu stvarno postavljenog protupoţarnog aparata.466.337. 3.052. dimenzije DN 25. god.72 221.58 4.04 3.2008. 2. S-50 kg – na kolicima S-9 kg S-6 kg SANITARNI UREĐAJI I PRIBOR UKUPNO: sati 50 48.364.ms_office Strana: 200. 2 9.0 bar kom Obraĉun po komadu ugraĊenog sigurnosnog ventila.580. 1.675.25 19.946. kotla.402. Nabava protupoţarnih aparata Nabava.[227] . 1. 1 140. 45212-400-4474/2008.72 REKAPITULACIJA 1.5 mVS – N=250 W kom Obraĉun po kom stvarno ugraĊene cirkulacione pumpe. 5. 3. slijedećih karakteristika: – G=4.10.02 4. pmax = 3. Sklop automatske regulacije Sklop automatske regulacije renomiranog proizvoĊaĉa koji se sastoji od regulacionog ureĊaja i slijedećih elemenata: – regulacioni ureĊaj sa tjednim programom i uklopnim satom – troputni miješajući ventil DN 32 – elektromotorni pogon regulacionog ureĊaja – osjetnik polaznog voda – vanjski osjetnik – daljinski upravljaĉ sa sobnim osjetnikom komplet Obraĉun po komadu postavljenog sistema Zatvorena membranska ekspanziona posuda Zatvorena membranska ekspanziona posuda.33 18. Regulacija protoka vode Regulacija protoka vode na svim ispusnim ventilima i mješalicama. 2 2.31 5.961.60 1.80 43. 1 308.xls.95 2.05 2. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 16. 1 4.53 STROJARSKE INSTALACIJE GRIJANJE I HLAĐENJE Elektriĉni kotao Elektriĉni toplovodni kotao tolinskog uĉina Q=40 kW u kompletu sa kotlovskom automatikom i svim porebnim priborom komplet Obraĉun po kompletu stvarno ugraĊenog el. ZEMLJANI RADOVI INSTALACIJA VODOVODA INSTALACIJA KANALIZACIJE SANITARNI UREĐAJI I PRIBOR INSTALACIJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE UKUPNO: 37. ukljuĉivo kontrola preljeva Obraĉun po stvarno izvršenim satima regulacije protoka vode.76 120. volumena V = 50 litara kom Obraĉun po komadu.45 43. Sigurnosni ventil Sigurnosni ventil na oprugu za toplu vodu.580.342.66 2.399.802.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.674.35 4.026. 4.675.605.94 140. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.

24 4.20 38.ms_office Strana: 201. kom – konzola – priĉvrsnica kom Radijatorski ventil Radijatorski ventil. 6 33. kom DN 10 1 78. 6 86. slijedećih veliĉina: Qgr =2. sa potrebnom automatikom i zidnim termostatom.20 3.94 13. Aluminijski lijevani radijatori Aluminijski lijevani radijatori SOLAR-600. za parapetnu ugradnju sa maskom (za naplatne kuĉice). toplinskog uĉina cca q=144 w/ĉlanku.00 96. 34 5. 45212-400-4474/2008. Rashladni agregat Rashladni agregat sa dva kruga hlaĊenja (sa dva kompresora). kom DN 15 Radijatorska poniklana slavina Radijatorska poniklana slavina za praţnjenje u kompletu sa ĉepom dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene slavine.452. sa potrebnom automatikom.49 518. komplet Obraĉun po kompletu ugraĊenog agregata.50 kW (kod sednje brzine) kom Obraĉun po komadu ugraĊenog ventilatorskog konvektora. sa troputnim motornim ventilima na strani tople i hladne vode.00 kW (kod srednje brzine) Qhl = 5.08 15. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 6. za pripremu hladne vode temperatura tw=7/12°C. Radijatrski ovijesi i priĉvršĉeni materijal Radijatorski ovijesi i priĉvršĉeni materijal za navedeni tip radijatora Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih ovijesa.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 21 3. Radijatorske redukcije i ĉepovi Radijatorske redukcije i ĉepovi u kompletu sa brtvama.10.904.61 190. dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog pipca.416. dimenzije Obraĉun po kom stvarno ugraĊene prigušnice. sa svim potrebnim senzorima.321. za parapetnu ugradnju sa maskom (za objekt kontrole naplate). kom DN 15 Radijatorska prigušnica Radijatorska prigušnica.74 98348485. Ventilatorski konvektori Ventilatorski konvektori za ĉetverocijevni sistem.40 12. 7 4.928. regulacijskim i sigurnosnim ureĊajima. rashladnog uĉina Qhl = 57.26 3.15 8. Ventilatorski konvektori Ventilatorski konvektori za ĉetverocijevni sistem. u kompletu sa hidrauliĉkim modulom (cirkulaciona pumpe. god. 54 63. dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog ventila. 12 12 3. slijedećih veliĉina: Qgr = 4. sa potrebnom automatikom i zidnim termostatom. slijedećih dimenzija DN 25 kom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih redukcija.04 10.43 7. 56 34.43 78. sa antivibratorima.78 14.00 11.45 31. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.167.43 1. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.xls.[227] .00 kW (kod srednje brzine) Qhl =2. kom DN 15 Odzraĉni pipac Odzraĉni pipac na kljuĉić. opremljen sa svim potrebnim mjernim.29 9. zatvorena membranska ekspanziona posuda i sigurnosni ventil na oprugu). za toplu vodu temperatura tw=80/60°C. i za temperaturu prostorije tp=20°C članaka Obraĉun po stvarno ugraĊenom broju ĉlanaka.904.40 38.491. sa troputnim motornim ventilima na strani tople i hladne vode. sa termostatskom glavom. bafer.63 201.2008.0 kW.00 kW (kod sednje brzine) kom Obraĉun po komadu ugraĊenog ventilatorskog konvektora.49 73.

2 mm DN 20/Cu ø 22×1.04 31. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.14 87.[227] 98348485.973.24 188.04 1.43 2.2008.396.934.23 329.60 22.99 128.13 271.84 2.72 329.94 132.08 17.28 21.00 Strana: 202.10.40 1.62 9. cijevi Cu DN 15×1.24 188. Automatski odzraĉni lonĉić Automatski odzraĉni lonĉić dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog lonĉića.61 6. komplet 6 384.ms_office .633.41 4. kom kom kom kom kom kom kom 8 4 18 16 32 11 12 336.64 19. kom kom kom kom kom 1 1 2 2 8 244.704. DN 65 DN 50 DN 40 DN 32 DN 25 DN 20 DN 15 Hvataĉ neĉistiĉa Mijedeni hvataĉ neĉistiĉa sa obostranim unutarnjim navojem.321.03 560. kom kom kom kom kom kom kom 16 10 16 24 40 160 180 140.522. kom 20 28. za prikljuĉenje ventilatorskih konvektora na instalaciju tople i hladne vode.xls.44 2.0 mm DN 15/Cu ø 15×1.96 318.23 164. DN 65 DN 50 DN 40 DN 32 DN 25 Nepovratni ventil Mjedeni nepovratni ventil sa obostranim unutarnjim navojem Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog nepovratnog ventila.152.51 80.88 384.21 140.0 mm DN 40/Cu ø 44×2.34 212.08 244.66 40.76 18. slijedeće dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog hvataĉa. kom kom kom kom kom 1 1 2 2 8 271.00 2.47 232. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.025.38 2.29 61. DN 65/Cu ø 64×2.92 637.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.12 440. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 16. Kuglasta slavina Mjedena poniklana kuglasta slavina za hladnu i toplu vodu sa obostranim unutarnjim navojem.0 mm DN 50/Cu ø 54×2. slijedećih diemnzija Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene slavine. god. DN 20 DN 15 Kuglasta slavina Mjedena poniklana kuglasta slavina za hladnu i toplu vodu sa obostranim unutarnjim navojem.52 1.13 120.47 232.5 mm DN 25/Cu ø 28×1.0 mm DN 32/Cu ø 35×1.92 17.0 mm kom kom 56 56 38.23 2.255.0 mm duljine 5 m¹ i sa kuglastom slavinom dimenzije DN 15 Obraĉun po kompletu odzraĉnog lonca.44 374.72 422.30 1. 45212-400-4474/2008. DN 10 Mjedene spojnice Mjedene spojnice za spoj bakrenih cijevi sa ventilima.60 720.690. slijedećih diemnzija Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene slavine.44 30.72 848.93 114. slijedećih dimenzija Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih spojnica.306.64 1.04 20. DN 65 DN 50 DN 40 DN 32 DN 25 Odzraĉni lonac Odzraĉni lonac volumena V=2 litre u kompletu sa automatskim odzraĉnim lonĉićem.02 640.99 257.64 1.86 229.

10. 45212-400-4474/2008. Manometri Manometri za tlak do 3.20 1. u kompletu sa fazonskim komadima (za odvod kondenzata) Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih cijevi.909.81 15. Termometri Termometri za otpornost do 100°C Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog termometra.2008.40 25.0 mm ø 18×1. obojeno sa dva sloja temeljne boje i dva sloja laka Obraĉun po kg stvarno izraĊenih konzola.94 84.179.02 12.0 mm Toplinska izolacija Toplinska izolacija bakrenih cijevi za hladnu i toplu vodu sa toplinskom izolacijom tipa ARMACEL AC debljine 19 mm (za cijevi: ø 64×2.64 31.08 52.00 29.693. paušal 1 4. od ĉeliĉnih profila.02 23.084. ukljuĉivo izrada S-sifona Obraĉun po komadu stvarno spojenih odvoda.40 kom 1200 12.00 27.21 3. m¹ 1470 16.00 30.0 mm – ø 15×1.70 10. god. Bakrene tvrde cijevi Bakrene tvrde cijevi u kompletu sa bakrenim fitinzima.2 mm ø 22×1. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 23.506.83 29.00 4. – fazonski komadi Izrada konzola Izrada konzola.0 mm ø 44×2. kom 4 68.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Punjenje instalacije hladne vode glikolom Punjenje instalacije hladne vode sa 30% -tnim glikolom za tempereturu t = -25°C Obraĉun po litri stvarno utrošneog glikola.804.549.0 mm ø 54×2. ø 64×2.40 49. kom 8 76.xls. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 24.0 mm – ø 15×1. nosaĉa za split sistem i nosaĉa za rashladni agregat. – cijevi ø 64×2. slijedećih dimenzija Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih cijevi. kom 12 40.004.[227] . litara 500 24.5 mm ø 28×1.010.00 26.04 32.20 16.00 432.93 262. kg 800 32.04 480.66 167.602.004.37 136.28 98348485.0 mm ø 15×1.01 7.03 25.372.0 mm – fitinzi Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog fitinga.00 4. Plastiĉne kanalizacione cijevi Plastiĉne kanalizacione polipropilenske HT cijevi sa spajanjem na naglavak.80 5.07 272.60 832.298. m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ 90 40 120 360 240 320 120 180 329.40 20.40 20. Spajanje odvoda kondenzata Spajanje odvoda kondenzata na postojeću instalaciju kanalizacije. – cijevi DN 50 DN 32 Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih fazonskih komada.912.48 28.85 40. m¹ m¹ kom 200 60 260 8.0 mm) Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊene toplinske izolacije. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.0 bar Obraĉun po komadu stvarno ugrašenog manometra. Servisiranje i puštanje u pogon Servisiranje i puštanje u pogon navedene opreme od ovlaštenih firmi Obraĉun paušalno.ms_office Strana: 203.624.08 608.0 mm ø 35×1.

11 33. 800. Montaţa komore na antivibracijskim gumenim podloškama. 1 kom – spajanje unutarnje i vanjske jedinice sa el. dimenzije ø 12. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. VENTILACIJA Klima komora Klima komora KK-1 horizontalne izvedbe predviĊena za montaţu na krov hlaĊenja i ventilacije poslovnog prostora u izvedbi s dvostrukim plaštom. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 32.98 5.80 503. 1 komplet – bakrena freonska cijev sa izolacijom. 1.80 1.xls.114. kabelom ..2008.114.80 2.server soba SPLIT sistem inverter koji se sastoji od vanjske i unutarnje zidne jedinice.35 mm .10... rashladnog uĉina Qhl = 3.989. Klima komora se sastoji od slijedećih elemenata u smjeru strujanja zraka: – elastiĉni spoj – filterska sekcija sa filterom tip F5 klase EU3 – filterska sekcija sa filterom tip F5 klase EU3 – sekcija toplovodnog grijaĉa zraka: Vz = 2100 m³/h.0 m³/h kom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog omekšivaĉa vode. dimenzije ø 6.00 m¹ – plastiĉna cijev za odvod kondenzata ø 32 mm sa fazonima . dp = 3 kPa pad tlaka na strani vode 98348485.. twu/twi = 80/60°C. 12. Unutarnji i vanjski plašt izraĊeni iz pocinĉanog lima..5 kW.11 6.00 m¹ – bakrena freonska cijev sa izolacijom.. komplet Obraĉun po kompletu postavljene sheme GRIJANJE I HLAĐENJE UKUPNO: 1 6.989. 12.00 m¹ komplet Obraĉun po kompletu postavljenog sistema Omekšivaĉ vode Omekšivaĉ vode sa radnom i rezervnom posudom sa ionskom masom.57 W/m²K. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.. Vanjski plašt je zaštićen metodom praškastog lakiranja.357. 12.00 kW.00 m¹ – postolje za montaţu vanjske jedinice izraĊeno od ĉelićnih profila i obojeno sa jednim slojem temeljne boje i sa dva sloja laka ..98 34. 45212-400-4474/2008. 1 5. Shema i uputstva Izrada sheme za postavu na zid /uramljeno/ u kompletu sa uputstvom za rad.. tzu/tzi =-6°C/+30°C..[227] . kapaciteta Gw=2. 12.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.. Koeficijent prolaza topline kroz panel iznosi 0. Prigušenje buke kroz panel iznosi 44 dB. posuda za sol i automatika za automatski rad pripreme omekšane vode. Toplinski i zvuĉno izolirana tvrdom mineralnom vunom debljine sloja 50 mm. Qg = 24.ms_office Strana: 204. god.. 1 800. za rad kod vanjske temperature do -15°C (za hlaĊenje sobe sa serverima) – ureĊaj sa daljinskim upravljaĉem . SPLIT sistem .70 mm .

1 kom – Elementi u polju (aplikacija G22-011): Kanalski temperaturni osjetnik (0-10V) TS-9101-8222 (-20/40C) . remenicama i prijenosnim remenom karakteristika: V =2100 m³/h.ul/R...738. predviĊena za rad sa 100% svjeţim zrakom.0-10V) . Hex=300 Pa. koja se sastoji od slijedećih elemenata proizvod "Johnson Controls": – Prethodno konfigurirani DDC regulator tip SC-9100-8GEN-1 sa LCD displjejem (aplikacija G22-011) . nV = 1501 o/min. twu/twi = 7/12°C..738. 45212-400-4474/2008.. QHLuk = 24. Ormarić je nadzidne izvedbe.92 98348485. R.2008. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena – sekcija hladnjaka zraka sa eliminatorom kapljica V = 900 m³/h.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Dimenzije klima komore: LxWxH=2750×1215×685(+120) komplet Teţina klima komore: G=324 kg Automatska regulacija klima komore Automatska regulacija klima komore sa toplovodnim grijaĉem (Qgr=24. 1 kom – VA-7152-1001(pogon ventila24V. god.92 15. Tw1/Tw2=80/60°C) i hladnjakom (Qhl=15 kW.. tzu/tzi = 34/18. Tw1/Tw2=7/12°C)....xls.39 19..ms_office Strana: 205.. 1 kom komplet Obraĉun po kompletu postavljenog sistema 1 19. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. elektriĉki i funkcionalno ispitan s pripadajućom dokumentacijom. uvod kabela s gornje strane .2 kW. podtlaĉni sifon za odvodnju konenzata i gumeni podmetaĉi.5 °C.V.00 kW. 1 kom – VA-7152-1001(pogon ventila24V.. 1 kom – Diferencijalni presostat tip P233A-4-AHC(od 0.izl = 45%/82%. dp =14 kPa pad tlaka na strani vode – sekcija hladnjaka zraka sa eliminatorom kapljica V = 2100 m³/h.005.005. 1 kom – Protusmrzavajući termostat tip 270 XTAN-95008 (od -10 do 12 C) komplet sa priborom KIT012N600 .[227] .00 kW. R.izl = 45%/82%.10.. 1 kom – Elektromotorni pogon ţaluzina On-Off (16Nm. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.39 2.5 do 4 mbar) .. dp =14 kPa pad tlaka na strani vode – sekcija s tlaĉnim ventilatorom s ugraĊenim jednorzinskim elektromotorom. 1 15..5°C.ul/R. Nel = 2..0-10V) . 220V/50Hz)sa dva krajnja kontakta tip M-9108-AGC-1 .00 kW... 1 kom – Troputni regulacioni ventil grijaĉa: NP16 NO 15 kvs=4. 1 kom – Elektrokomandni ormar automatske regulacije i elemenata elektromotornog pogona komplet s ugraĊenom i oţiĉenom opremom.0 tip: VG7802GT (tijelo ventila) ..V. 1 kom – Kanalski pasivni NTC K2 temperaturni osjetnik tip TS-91038220 (0/40C) . QHLuk = 12. tzu/tzi = 34/18. Ukljuĉivo gumeni podmetaĉi za kanalski razvod... 1 kom – Troputni regulacioni ventil hladnjaka NP16 NO 20 kvs=16 tip: VG7802PT (tijelo ventila) . twu/twi = 7/12 °C....V..V. 1 kom – Instalacioni pribor za elektromotorni pogon ţaluzina tip M-9000ZK .

/rel.0 kW – iskoristivost: 55. zraka 30°C/60% – izl. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 kW – V = 750 m³/h – ulazna temp. tlaĉnim i odsisnim trobrzinskim ventilatorom proizvod "AERMEC" tip UR 75 W slijedećih tehniĉkih karakteristika: USISNI DIO – filtar klase G3 – odsisni ventilator s unaprijed zakrivljenim lopaticama slijedećih karakteristika: – koliĉina zraka V = 750 m³/h – visina dobave: P = 175 Pa – snaga motora: P = 0. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. toplovodnim grijaĉem. 1 kom komplet Obraĉun po kompletu postavljenog sistema 2 30. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3.1°C/90% – ogrijevni medij: topla voda 7/12°C Uz ureĊaj se isporuĉuju 2 kom regulatora broja okretaka ventilatora RVM sa prekidaĉem 0-On .[227] .xls.208.vl.47 60. flterom svjeţeg i otpadnog zraka klase G3. zraka 15.55 kW – ploĉasti rekuperator – reţim grijanja – uĉinak(ušteda) 4.2008.30 kW – iskoristivost: 48.104. god.0% – vanjski zrak:V = 750 m³/h (34°C/50%) – otpadni zrak:V =750 m³/h (26°C/50%) TLAĈNI DIO: – usisna ţaluzina SE4 – filtar klase G3 – ploĉasti rekuperator – toplovodni Al-Cu grijaĉ – Q = 9.zraka 8/22°C – ogrijevni medij: topla voda 80/60°C – tlaĉni ventilator s unaprijed zakrivljenim lopaticama slijedećih karakteristika: – koliĉina zraka V = 750 m³/h – eksterni pad tlaka: P =100 Pa – snaga motora P =0.0 kW – V = 750 m³/h – ul. 45212-400-4474/2008.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.izl temp.0% – vanjski zrak:V = 750 m³/h (-5°C) – otpadni zrak:V =750 m³/h (20°C) – reţim hlaĊenja – uĉinak 1.94 98348485.ms_office Strana: 206../rel.temp.. Podstropna ventilaciona komora Podstropna ventilaciona komora komplet sa ploĉastim rekuperatorom.10.vl.55 kW – dodatni kanalski hladnjak BF210: – Q = 4.

72 6.619..0-10V) 1 kom – Elektromotorni pogon ţaluzina On-Off (8Nm. 1 kom – Protusmrzavajući termostat sa podruĉjem od -10 do 12°C.6 tip: VG5802EC (tijelo ventila) .xls.. god.558..IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br... slijedećih karakteristika: – G=1.041.. 1 720. 1 kom – Troputni regulacioni ventil grijaĉa: NP16 NO 15 kvs=1.. 1 kom – Instalacioni pribor za elektromotorni pogon ţaluzina tipM-9000ZK .10... kapilarom duţine 3 m¹ i automatskim resetom (fiksna razlika od 3°C) tip 270XT-95078 . 220V/50Hz) tip M9108-ADA-1 .2 m³/h – H=0.558.72 720.89 32. elektriĉki i funkcionalno ispitan s pripadajućom dokumentacijom.. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br...36 1.78 5...0-10V) .. uvod kabela s gornje strane .309. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 1 kom – Troputni regulacioni ventil hladnjaka: NP16 NO 25 kvs=5.[227] ..5 tip: VG7802NT (tijelo ventila) ...5 do 4 mbar) .7 bar – N=250 W kom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene pumpe. 1 kom – Diferencijalni presostat tip P233A-4-AHC(od 0..ms_office Strana: 207. 1 kom – Kanalski pasivni NTC K2 temperaturni osjetnik tip TS-91038220 (0/40C) . 1 kom komplet Obraĉun po kompletu postavljenog sistema Cirkulaciona pumpa Cirkulaciona pumpa elektronskog tipa kruga grijaĉa komore. kom ø 315 ø 450 kom 2 16. 1 kom – Elektrokomandni ormar automatske regulacije i elemenata elektromotornog pogona komplet s ugraĊenom i oţiĉenom opremom. Krug automatske regulacije za ventilacionu komoru Krug automatske regulacije za ventilacionu komoru UR 75 W. 1 kom – Elementi u polju (aplikacija G22-011): Kanalski temperaturni osjetnik (0-10V) TS-9101-8222 (-20/40C) .. Ormarić je nadzidne izvedbe. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 4...36 4. koji se sastoji od slijedećih elemenata: – Prethodno konfigurirani DDC regulator tip SC-9100-8GEN-1 sa LCD displejem .84 1.. 45212-400-4474/2008. 4 1 1. 1 kom – VA-7152-1001 (pogon ventila24V..2008.. 1 kom – VA-7452-1001 (pogon ventila24V.. 1 kom – Sobni pasivni NTC temperaturni osjetnik osjetnik sa mogućnošću podešavnja temperature u podruĉju ±3°C (0-10V) RS-9193-0005 . 1 kom – Kontrola oţiĉenja i spajanja svih osjetnika i elektromotora te puštanje u pogon sa podešavanjem parametara i obukom osoblja .36 98348485.167. Kanalni prigušivaĉi buke Kanalni prigušivaĉi buke za ventilacione komore za ugradnju na kanale: Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih prigušivaĉa buke.

24 1.72 445.93 217. kom 7 211. slijedećeg tipa i veliĉine Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene almunijske ţaluzije.32 107. te svim materijalom potrebnim za ugradnju Obraĉun po kg stvarno ugraĊenih kanala. prema DIN 24157. klase B1 u oblozi od aluminijskog lima.31 144.956.72 445.60 8.24 720.24 445.96 9. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.22 11.04 2. u oblozi od aluminijskog lima Obraĉun po m² stvarno izvedene toplinske izolacije Regulacione leptir zaklopke Regulacione leptir zaklopke za ugradnju na SPIRO kanale.479.135. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 7. u kompletu sa kutijama sa regulacionim leptir zaklopkama i sa cca 0.136. 45212-400-4474/2008. Toplinska izolacija Toplinska izolacija tlaĉnih kanala sa slojem toplinske izolacije debljine klase B1. – tlaĉni vrtloţnik sa kutijom. – fazonski komadi (sa toplinskom izolacijom) Ventilacioni kanali Ventilacioni kanali za dovod i odvod zraka izraĊeni od ĉeliĉnog pocinĉanog lima.14 11.72 12.99 4. u kompletu sa fazonskim komadima Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih ventilacionih kanala. kg 500 21.13 115.877.49 3.02 245.10.02 8.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.48 1.82 816.60 10.59 172. skretnim limovima. OAV 200×1200 mm Aluminijska pretlaĉna ţaluzija Aluminijska pretlaĉna ţaluzija. slijedećih dimenzija Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih regulacionih zaklopki.41 1. tipa i veliĉine Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene aluminijske ţaluzije. Okrugli ventilacioni SPIRO kanali Okrugli ventilacioni SPIRO kanali izraĊeni od ĉeliĉnog pocinĉanog lima sa toplinskom izolacijom debljine 19 mm. m² 40 94.00 9.5 m¹ aluminijske fleksibilne cijevi sa toplinskom izolaciojom (na tlaĉnim vrtloţnicima) Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog vrtloţnika. tipa i veliĉine Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih tlaĉnih rešetki. za ugradnju u spušteni strop Aluminijske vertikalne tlaĉne rešetke Aluminijske vertikalne tlaĉne rešetke sa regulacionom ţaluzijom.519. ø 450 ø 400 ø 350 ø 300 ø 250 ø 200 ø 150 Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih fazonskih komada.ms_office Strana: 208. PŢ 400×200 mm m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ kom 36 7 7 46 54 78 86 140 329.93 14.97 132.228.431.810.779. kom 7 590. god.13 7. ø 450 mm ø 250 mm Aluminijska fiksna ţaluzija Aluminijska fiksna ţaluzija.14 1. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.306.04 221.2008.66 13.994.87 98348485.618.02 186. za ugradnju u spušteni strop – otsisni vrtloţnik sa kutijom.82 10. kom kom 13 13 816.[227] .66 20. komplet sa fazonskim komadima. regulacionim ţaluzijama.62 7. kom kom kom 1 1 3 720.xls. kom kom 1 11 245.62 10.335.618. AFŢM 1197×497 mm AFŢM 597×297 mm AFŢV 297×597 mm Tlaĉni vrtloţnici Tlaĉni vrtloţnici za dovod i odvod zraka koliĉine Vz=100-300 m³/h.179.66 10.

3.125A 3 kom visokouĉinski osiguraĉ NVO 0 .639.10. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 15.54 752. Razdjelnk GR-R1 Izrada.80 249.xls. GRIJANJE I HLAĐENJE VENTILACIJA STROJARSKE INSTALACIJE UKUPNO: 503. istih ili odgovarajućih svojstava.). 45212-400-4474/2008. Shema i uputstva Izrada sheme za postavu na zid /uramljeno/ u kompletu sa uputstvom za rad. 800. moţe se nuditi i neki drugi. god.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.1. 4. RAZDJELNICI 1.5 kV.80 2. 25kA 1 kom podnoţje osiguraĉa za NVO 1. 6..2008.[227] . sa slijedećom ugraĊenom opremom: Sklop GR: 1 kom prekidaĉ 5 AS 320/160 A 3 kom strujni transformator 200/5 A 3 kom ampermetar 0-200 A 1 kom voltmetar 0-500 V 1 kom voltmetarska preklopka 4G 10-60-U 3 kom odvodnik prenapona 0.200A 3 kom visokouĉinski osiguraĉ NVO 0 . Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.54 REKAPITULACIJA 1.639..34 ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U svim stavkama gdje se radi definiranja tehniĉkih svojstava i minimalnih tehniĉkih uvjeta predmeta nabave navodi tip i prozvoĊaĉ predmeta nabave (kao tip….80A 2 kom rastavna sklopka 3p s osiguraĉima do 80 A 98348485.80A 3 kom visokouĉinski osiguraĉ NVO 1 . slobodno stojeće izvedbe izraĊenog od dvostruko dekapiranog lima dimenzija 1600×2000×400 mm. INSTALACIJA JAKE STRUJE 6. Razdjelnik se sastoji od sklopa GR i sklopa R1.997. 2.1. Obraĉun po kompletu postavljene sheme VENTILACIJA UKUPNO: komplet 1 800.200A 1 kom podnoţje osiguraĉa za NVO 0. proizvoĊaĉ. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.1.357. postava i spajanje glavnog razdjelnika GR-R1.80 249.125A 1 kom podnoţje osiguraĉa za NVO 0.ms_office Strana: 209.

kom 7 3. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. trofazna.5/15 kA 1 kom grebenasta sklopka 4G-40-U-75 .sabirnice. 3p.69 3.20 A 1 kom automatski osiguraĉ. stezaljke i ostali sitni i spojni materijal Obraĉun po kom RAZDJELNICI UKUPNO: kom 1 26.5 kV. 3p. stezaljke i ostali sitni i spojni materijal Obraĉun po kom Razdjelnik besprekidnog napajanja R-UPS Izrada. 50 A Sklop R1: 1 kom grebenasta sklopka 4G 100-10-U 9 kom grebenasta sklopka 4G 16-10-U 1 kom grebenasta sklopka 4G 10-52-U 1 kom sklopnik CN 25.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 20A 7 kom osiguraĉ automatski.sabirnice. 1p 1 kom grebenasta sklopka nazivne snage 25 A. 3p.917.2008.2. 50 Hz 1 kom osiguraĉ automatski 6A 13 kom osiguraĉ automatski 10A 17 kom osiguraĉ automatski 16A 8 kom osiguraĉ automatski.691.xls. C32 A . te sa slijedećom ugraĊenom opremom: 1 kom zaštitna FID sklopka 25/0.13 21. 3p.1. postava i spajanje razdjelnika naplatne kućice RK. Kabel PP00-Y 5×35 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×35 mm² od GR do R1 duţine 3 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela kom 1 506.131. 3p. 3p. izraĊenog od dvostruko dekapiranog lima ukupnih dimenzija 600×600×250 mm.10.84 26. kom 1 3. izraĊenog od dvostruko dekapiranog lima ukupnih dimenzija 400×600×200 mm. 3p. tropolni.ms_office .866.5A 1 kom osiguraĉ automatski 6A 1 kom osiguraĉ automatski 10 A 9 kom osiguraĉ automatski 16 A 2 kom osiguraĉ automatski. 10A 2 kom osiguraĉ automatski. te sa slijedećom ugraĊenom opremom: 3 kom odvodnik prenapona K 0. 3p.sabirnice.91 506.[227] 98348485. podijeljen pertinaxom na dva dijela.691. 5 kA. NAPOJNI KABELI I PRIBOR 1. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1 kom rastavna sklopka 3p s osiguraĉima do 125 A 1 kom rastavna sklopka 3p s osiguraĉima do 200 A 1 kom grebenasta sklopka 4G200-75-u 1 kom automatski osiguraĉ 6 A 2 kom automatski osiguraĉ 10 A 4 kom automatski osiguraĉ 16 A 1 kom automatski osiguraĉ.866.16 A 1 kom automatski osiguraĉ. 32A 1 kom luxomat ASR 04 .91 3.44 6. god. postava i spajanje razdjelnika besprekidnognapajanja RUPS. 16 A 3 kom katodni odvodnik prenapona 0. 380V.69 52. na dovodu iz GR-R1-a. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. stezaljke i ostali sitni i spojni materijal Obraĉun po kom Razdjelnik naplatne kućice RK Izrada. 45212-400-4474/2008.84 2.tropoloţajna 11 kom osiguraĉ automatski 10 A 9 kom osiguraĉ automatski 16 A 3 kom osiguraĉ automatski. dvopoloţajna 1-0 .91 Strana: 210.476.

5 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP-Y 5×1.5 mm².33 656.70 5. god. u PVC cijevi instalacijskog kanala. kotla za grijanje.ms_office . te po zidu na obujmicama na ostalim mjestima Kabelske police Nabava i postavljanje na konzole kabelskih polica tip PK 200. za napajanje GR-a.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. prosjeĉne duţine 2 m¹ za obiĉne prekidaĉe Obraĉun po kom poloţenog kabela kom 50 101.58 5.62 2. 1. kom 1 320.16 2.696. Duljina kabela l=40 m¹. kom 3 1. kom 1 484.81 Strana: 211.594.10. samo vod PP 2×1. 1.105.70 5.40 3.91 8. m¹ 80 108. utiĉnice) Obraĉun po kom poloţenog kabela NAPOMENA: Kabeli se polaţu u kanale u objektu kontrole naplate.32 5.66 6. komplet s iskopom rova. RASVJETA.32 7.[227] 98348485.83 201. poklopcima i spojnim priborom Obraĉun po m¹ poloţenih polica Nosaĉ od profilnog ţeljeza Izrada i ugradnja nosaĉa od profilnog ţeljeza L20 za nošenje polica u kabelskom kanalu Obraĉun po kg poloţenog ţeljeza Kabel PP00 A 4×150mm² (prikljuĉni kabel) Nabava i polaganje kabela PP00 A 4×150mm² od TS do GR-a.3. komplet s kutnim elementima. kom 2 328.20 8.00 2. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.585. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.5 mm².58 34.5mm² od R1 do upravljaĉkog ormara agregata.408.3 m¹. 45212-400-4474/2008.5 mm. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2. Kabel PP00-Y 5×35 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×35 mm² od GR do upravljaĉkog ormara agregata +RAG duţine 25 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×10 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×10 mm² od R1 do razdjelnika u naplatnim kućicama RK. UTIĈNICE I POGON U OBJEKTU NAPLATE (Stavke 1-15 podrazumijevaju kabel i odgovarajuće PVC cijevi) Izvod za rasvjetno mjesto Izrada izvoda za rasvjetno mjesto vodom PP-Y 3×1.32 320.204.585. kom 7 28.322. duţine 12 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×1. izradom pješĉane posteljice visine 0.10 4.48 8. duţine 40 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×25 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×25 mm² od GR do el. prosjeĉne duţine izvoda 7 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za rasvjetno mjesto Isto kao u st. duţine 10 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×6 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×6mm² od R1 do UPS-a i razdjelnika R-UPS. u instalacijskoj cijevi promjera 13.1.97 6.712. kom 1 5.48 484. kg 120 21.80 9.701. kom 2 1.085. polaganjem zaštitnih štitnika i upozoravajuće trake Obraĉun po kom poloţenog kabela NAPOJNI KABELI I PRIBOR UKUPNO: kom 2 4.5 mm. duţine 25 metara (signalni kabel) Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00 3×4 mm² PP00 3×4 mm² od GR do razdjelnika RA duţine 25 m¹ za vlastitu potrošnju u diesel agregatskoj kućici (rasvjeta.xls.2008.40 10.161. poloţenom u zid pod ţbuku u instalacijsku cijev promjera 13.

5 mm².78 8. kom 1 680.5 mm² snage 0. samo vod PP 3×1.201. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. poloţenom u zid pod ţbuku u instalacijsku cijev promjera 23 mm.5 mm².199. god. kom 1 1. kom 1 108. duţine 8 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Spajanje termostata Spajanje termostata kabelom PP 2×1. poloţenog u zid pod ţbuku u instalacijsku cijev promjera 16 mm.201. duţine 12 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za unutrašnju jedinicu Izrada izvoda za unutrašnju jedinicu split sistema vodom PP-Y 3×2.5 mm² duţine voda 10 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za rashladni agregat Izrada izvoda i spajanje rashladnog agregata snage 12700 W kabelom PP00-Y 5×6 mm².69 1.91 108. 45212-400-4474/2008.ms_office Strana: 212.533.20 1. kom 2 188. duţine 20 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za ventilator Izrada izvoda za ventilator unutrašnje ventilacijske komore (pod stropom objekta) PP-Y 3×2.35 750.5mm.38 7.91 12. kom 14 140. kom 14 85.[227] . duţine 2 m¹ za izmjeniĉne i sreijske prekidaĉe Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za utiĉnice Izrada izvoda za utiĉnice vodom PP-Y 3×2. kom 1 177.5 mm².16 14.78 177. Izvod za rasvjetno mjesto Isto kao u st. kom 1 232.5 mm².75 kW. u instalacijskoj cijevi promjera 13.10.94 10.2008. u instalacijske cijevi promjera 32. duţine 12 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za klima jedinicu Izrada izvoda povezivanje klima jedinica vodom PP00 10×1.23 232.66 98348485.35 11. Obraĉun po kom poloţenog kabela Spajanje termostata Spajanje termostata ventilo konvektora kabelom PO 0.44 5. instalacija. u instalacijskoj cijevi promjera 16 mm.78 8. duţine izvoda 12 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za tipkalo Izrada izvoda za tipkalo za daljinsko iskljuĉenje vodom PP-Y 3×1.5 mm².5 mm².5 mm. 1. u instalacijskoj cijevi promjera 16 mm.22 4.19 376.xls. prosjeĉne duţine 12 m¹ za prikljuĉnice (šuko+UPS) Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za trofazne utiĉnice Izrada izvoda za trofazne utiĉnice vodom PP-Y. kom 1 140. kom 48 177. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3.20 13. u instalacijske cijevi promjera 13.75 mm².94 1.23 437.23 6. u instalacijskoj cijevi promjera 40 mm. prosj.5 mm². Obraĉun po kom poloţenog kabela kom 14 31.) Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za ventilokonvektore Izrada izvoda i Spajanje ventilo konvektora kabelom PP-Y 3×1. kom 1 750.68 680. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.94 140.973. duţine 14 m¹ Obraĉun po kom Izvod za ventilator Izrada izvoda za ventilator vanjske ventilacijske komore (na krovu objekta) PP-Y 3×2.68 9.8 mm. 5×2.5 mm² (vidi projekt stroj.

kom 23 464. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.14 136. kom 1 76.2008.46 20. 16 A. 380/220V.23 312. postava i spajanje utiĉnice šuko.36 29.46 255.681. kom 1 136. kom 4 32. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 10A.16 16.15 28.88 76.14 18.46 10.161.64 4.14 136.52 23.30 26. kom 10 31. god. kom 18 238. postava i spajanje prekidaĉa mikro karo. Kotao Izrada izvoda za elektriĉni toplovodni kotao snage 40 kW vodom PP00-Y 5×25 mm² duţine voda 5 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za ormarić automatike Izrada izvoda za ormarić automatike grijanja vodom PP-Y 3×2. kom 1 136.01 22.ms_office . kom 4 420. p/ţb Obraĉun po kom kom 2 580. 10A.23 999. izmjeniĉni Obraĉun po kom Kriţni prekidaĉ Nabava. isklopni Obraĉun po kom Serijski prekidaĉ Nabava. p/ţb. postava i spajanje prekidaĉa mikro karo.5 mm². p/ţb.03 196.10.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.42 1.5 mm² duţine voda 5 m¹ (specificirano u strojarskom projektu) Obraĉun po kom poloţenog kabela Prikljuĉna letva Spajanje prikljuĉne letve u terminalskom ormaru kabelom PP-Y 3×2.68 24.027. kriţni Obraĉun po kom Utiĉnica šuko jednofazna Nabava. kom 7 28. Obraĉun po kom UreĊaj besprekidnog napajanja Spajanje ureĊaja za besprekidno napajanje snage 10 kVA. kom 1 136. postava i spajanje prekidaĉa mikro karo.43 3.5 mm² duţine voda 5 m¹ (specificirano u strojarskom projektu) Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za ormarić automatike ventilacije Izrada izvoda za ormarić automatike ventilacije vodom PP-Y 3×2. p/ţb Obraĉun po kom Utiĉnica šuko trofazna Nabava.14 17.12 27. 10A. s cijevima i starterima 20W Obraĉun po kom Svjetiljka INEA VS 2×18 EB INEA VS 2×18 EB.xls. kom 1 255. 10A.58 1. Izvod za el.[227] 98348485.23 156.03 128. kom 7 432. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 15.295. kabelom PP00-Y 5×6 mm². s cijevima i starterima 20W Obraĉun po kom Panik svjetiljka Panik svjetiljka ZEMPER PR 10004 Obraĉun po kom Obiĉni prekidaĉ Nabava.88 Strana: 213. 220V. p/ţb.58 21. kom 5 31.682. serijski Obraĉun po kom Izmjeniĉni prekidaĉ Nabava. postava i spajanje svjetiljke INEA NSP 418 EB.14 19.14 136.21 25. kom 32 31. s cijevima i starterima 20W Obraĉun po kom Svjetiljka INEA VS 2×36 PEM E Nabava. postava i spajanje utiĉnice šuko. 45212-400-4474/2008. p/ţb. duljine 10 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Svjetiljka INEA NSP 418 EB Nabava. 16 A. postava i spajanje prekidaĉa mikro karo. postava i spajanje svjetiljke INEA VS 2×36 PEM E.

20 400. s montaţnim priborom.70 34.2008.025. komplet sa stezaljkama 4 i 6 mm².4.10.xls.5mm².036. 150HQI-TS. 2 200. 70 7. postava i spajanje utiĉnice šuko. UTIĈNICE I POGON U OBJEKTU NAPLATE UKUPNO: 13 56.64 1.30 35.95×95 mm Nabava i postava montaţne kutije . Svjetiljka FAEL LUCE ZE1824008 Nabava. 1981 "Elektrokontakt" kom 1 – vodiĉ P/MJ 6 mm² m¹ 10 – vodiĉ P/MJ 4 mm² m¹ 30 – instalacijska cijev ø 16 mm m¹ 40 – spoj na metalnu masu kom 5 – izrada dozemnog spoja trakom FeZn.46 6. 30 9. 40×4. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 3 636. kom 8 504.00 98348485. komplet s predspojnim spravama. art.044.313.ms_office Strana: 214. komplet sa spajanjem i ispitivanjem Obraĉun po komadu kom 32 1. Obraĉun po komadu izvedenog rada. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. RASVJETA I POGON NADSTREŠNICE 1.02 300.36 3. 220V. ugradnja i spajanje tipkala za iskljuĉenje u nuţdi JPr 10 (na GR i R-A u diesel agregatskoj stanici) kom Obraĉun po kom Razvodna kutija RKP-IV Nabava i postava razvodne kutije RKP-IV kom Obraĉun po kom Montaţna kutija ø 60 Nabava i postava montaţne kutije ø 60 kom Obraĉun po kom Razvodna kutija ø 80 Nabava i postava razvodne kutije ø 80 kom Obraĉun po kom Montaţna kutija . 15 20. prosjeĉne duţine izvoda 32 m¹ za rasvjetu nadstrešnice.909.95×95 mm kom Obraĉun po kom Izrada sustava za izjednaĉenje potencijala Izrada sustava za izjednaĉenje potencijala s tipskom kutijom za izjednaĉenje potencijala.61 288. s metal-halogenom ţaruljom HQI250 W/E.45 33.21 504. 15 28. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 30. kom 2 684. 16 A. postava i spajanje reflektora LVT03. postava i spajanje.369. crvena za UPS kom Obraĉun po kom Tipkalo za iskljuĉenje u nuţdi Nabava.[227] .5mm² Nabava i polaganje po kabelskim policama kabela PP00-Y 5×2. za rasvjetu domovinske zastave na jarbolu pored objekta kontrole naplate Obraĉun po komadu Kabel PP00-Y 5×2.40 32. kom Obraĉun po kom RASVJETA.68 1.06 728.1.83 432. U stavku je ukljuĉena dobava i postava ţarulje i pribor za montaţu. Uzeti u obzir rad na visini od oko 7 m¹ Obraĉun po komadu Reflektor LVT03.92 2.78 31.92 49. Utiĉnica šuko za UPS Nabava. 45212-400-4474/2008.31 42. duljine 6 m¹ od kutije za izjednaĉenje potencijala na temeljni uzemljivaĉ (preko mjernog spoja).IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 150HQI-TS Nabava. p/ţb.30 36.50 4. god.

5.5 mm² 4 m¹ Kabel PP00-Y (2×1. Ruĉica za vaĊenje NN osiguraĉa Nabava ruĉice za vaĊenje NN visokouĉinskih osiguraĉa (patrona) Obraĉun po kom kom 1 88. prosjeĉne duţine izvoda 5 m¹ za rasvjetu nadstrešnice.5mm². INSTALACIJA U NAPLATNOJ KUĆICI 1. Kabel PP00-Y 3×2.12 kW (termostat ugraĊen na ventilokonvektor) – Izrada izvoda i Spajanje rampi kabelom PP-Y 5×2. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Obraĉun po naplatnoj kućici UreĊaj besprekidnog napajanja Nabava. prosjeĉne duţine izvoda 25 m¹ (za rasvjetu domovinske zastave) Obraĉun po komadu Kabelske police Nabava i postavljanje na nadstrešnicu kabelskih polica PK 100 komplet s poklopcima.04 901. snage 0.813.5 mm².429. komplet sa spajanjem i ispitivanjem Obraĉun po komadu Izvod za rasvjetu domovinske zastave Nabava i polaganje PP00-Y 3×2. nosaĉima i ostalim sitnim spojnim materijalom Obraĉun po metru Razvodne nadţbukne kutije RKP Nabava i postavljanje razvodnih nadţbuknih kutija RKP Obraĉun po komadu RASVJETA I POGON NADSTREŠNICE UKUPNO: kom 32 56. m¹ 150 92. postava i spajanje ureĊaja besprekidnog napajanja snage 1kVA u naplatnim kućicama. kom 7 1.1. ili odgovarajući Obraĉun po kom INSTALACIJA U NAPLATNOJ KUĆICI UKUPNO: kom 7 4.57 6.17 38.30 300.30 6. 220 V. 20W.09 98348485. god.5mm².09 13.2008.[227] . 45212-400-4474/2008. kao tip APC BACK-UPS RS 1000VA 230V.6.204.00 64. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. ZAŠTITNA SREDSTVA I ATESTI 1.92 5.5 mm²) 25 m¹ kabel PP00-Y 3×2. halogena ţarulja za dodatnu rasvjetu radne plohe 1 kom sklopka SKP 10-5/1 kao "TEP" 6 kom utiĉnica PROP-II-SZU. kutnim elementima.240.ms_office Strana: 215.793.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. ukljuĉivo sav ostali sitni materijal i pribor potreban za kompletno dovršenje instalacija u naplatnoj kućici. Istalacije rasvjete i pogona Nabava.1.165. postava i spajanje slijedećih instalacija rasvjete i pogona u naplatnoj kućici: 2 kom svjetiljka tip FDAR 252 S-420K kao "TEP" 1 kom Panik svjetiljka 2 kom stolna svjetiljka prilagoĊena za postavu na metalni okvir staklene stijene ili na stol.309.31 9.xls. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 4.40 2. 16A 2 kom Razvodna kutija RKP-IV 60 m¹ kabel PP00-Y 3×1.50 7.5 mm² 42 m¹ kabel PP00-Y 5×2.10.09 88.5 mm².06 1. kom 1 300.00 6.5mm² Nabava i polaganje po kabelskim policama kabela PP00-Y 3×2.5 mm² 8 m¹ IKL kanal s montaţnim priborom – Izrada izvoda i Spajanje motora ventilatora ventilokonvektora kabelom PP-Y 3×1. kom 25 36.20 29.594.

komplet Obraĉun po kom ZAŠTITNA SREDSTVA I ATESTI UKUPNO: kom 5 688.936.40 400.20 1. Aparat za gašenje poţara Nabava i postavljanje aparata za gašenje poţara. kom 1 800.xls.7. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.5 kV. kom 1 800. sabirnice. komplet sa svom opremom.122. Diesel agregat Nabava i transport do gradilišta cestarinskog prolaza te postava standardnog kompaktnog elektroenergetskog postrojenja s mikroprocesorskim upravljanjem (diesel agregatske stanice) namijenjene za automatsko rezervno napajanje.69 3.12 98348485.201.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.[227] .20 6.201.80 7. kom 1 200. Razdjelnik je sa sljedećom ugraĊenom opremom: 3 kom odvodnik prenapona 0. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 45212-400-4474/2008.2008. kom 1 800.122. postava i spajanje razdjelnika vlastite potrošnje R-A.10.1.40 9.ms_office Strana: 216.00 2.40 10.80 800.80 8. puštanje u probni rad. kom 1 2. komplet Obraĉun po kom Ispitivanje ispravnosti veza Ispitivanje ispravnosti veza. CO2 .40 400. AGREGATSKA STANICA 1. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2.20 4. postavom i projektnom dokumentacijom. diesel agregata dimenzija 200×200mm. komplet Obraĉun po kom Ispitivanje protupaniĉne rasvjete Funkcionalno ispitivanje protupaniĉne rasvjete. sav sitni spojni i pomoćni montaţni materijal) Obraĉun po kom kom 1 108.108.80 5.5 A 2 kom automatski osiguraĉ 10 A 3 kom automatski osiguraĉ 16 A (u stavku su ukljuĉene Pg brtvenice. god. kom 1 800.12 2.108. 25kA 1 kom zaštitna FID sklopka25/0. Rijeka Obraĉun po kom Razdjelnik R-A Izrada.20 200.443. redne stezaljke. kom 1 400.94 6. dovoĊenje u punu funkcionalnost.80 800. kao "KONĈAR".80 8. kom 1 400.45 3. snage 80 kVA. kom 1 1.5kg Obraĉun po kom Ploĉica s natpisom "NE UKAPĈAJ" Nabava i postavljanje ploĉica s natpisom "NE UKAPĈAJ" Obraĉun po kom Atest o srednjoj rasvjetljenosti Mjerenje i izdavanje atesta o izmjerenoj srednjoj rasvjetljenosti prostorije Obraĉun po kom Mjerenje otpora izolacije Mjerenje otpora izolacije pojedinih strujnih krugova i pojnih vodova uz izdavanje atesta Obraĉun po kom Atest o efikasnosti zaštite od indirektnog dodira Izdavanje atesta o efikasnosti zaštite od indirektnog dodira Obraĉun po kom Atest o izmjerenom prijelaznom otporu zaštitnog pogonskog uzemljenja Izdavanje atesta o izmjerenom prijelaznom otporu zaštitnog pogonskog uzemljenja Obraĉun po kom Ispitivanje iskljuĉivanja elektriĉne energije u nuţdi Funkcionalno ispitivanje iskljuĉivanja elektriĉne energije u nuţdi.80 800.80 800.00 108.

6.46 64. RAZDJELNICI NAPOJNI KABELI I PRIBOR RASVJETA. isporuka i montaţa aksijalnog ventilatora za montaţu u zidni otvor nasuprot ulaznih vrata. za automatsko ukljuĉivanje ventilatora kom Obraĉun po kom AGREGATSKA STANICA UKUPNO: 1 1.94 114.48 46. 3 fazni izlaz 380V kom Obraĉun po kom Ispitivanje autonomije UPS-a Ispitivanje autonomije UPS-a (uz iskljuĉeno napajanje i prikljuĉenu potrošnju) kom Obraĉun po kom UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE UKUPNO: 1 46.454.594. god.5 mm².1.41 46. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3. standardno sastavljenog od ispravljaĉa.1. UTIČNICE I POGON U OBJEKTU NAPLATE RASVJETA I POGON NADSTREŠNICE INSTALACIJA U NAPLATNOJ KUĆICI ZAŠTITNA SREDSTVA I ATESTI AGREGATSKA STANICA UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE .626.6-1.14 1.1.2.7. 6. tip RV-5/2) – sklopnik 10A tropolni.240.89 REKAPITULACIJA 6.1. isporuka i montaţa sobnog termostata za montaţu na zid. 1 480.5 m¹ od poda snage 0.xls. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.602. 6.1.66 656.8.52 6. 45212-400-4474/2008. komplet sa svim sabirnicama. 1 2.[227] . 6.ms_office Strana: 217.44 34.0 A komplet Obraĉun po kom Aksijalni ventilator Dobava.10.1. spojnim priborom i kabelskim uvodnicama (npr. rednim stezaljkama 2.60 2.14 4.3.5.79 98348485.6.66 114.934. servisne by-pass sklopke. Razdjelnik R-V Izrada. 6.1.1.8.3 kW. UreĊaj za besprekidno napajanje Dobava i ugradnja.1.89 409. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.696.57 8.044.626. 6. 6.2.41 2. tropoloţajna – automatski osiguraĉ 6A tropolni.00 38. elektroniĉke by-pass sklopke.UPS INSTALACIJA JAKE STRUJE UKUPNO: INSTALACIJA SLABE STRUJE 52. baterije.137. – grebenasta sklopka 10A tropolna.52 46. na visini 2.97 49.2008. 6. skupa sa spajanjem pojnih kabela u prikljuĉnoj kutiji i spojnim priborom kom Obraĉun po kom Sobni termostat Dobava.1.4.476. UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE .UPS 1.602.137.60 5. dijagnostiĉkog softwarea slijedećih karakteristika: – Snaga: 10kVA – Autonomija rada: 10-15 minuta – 3 fazni ulaz. Konĉar.1. 6. 1 656.936.550. – bimetalni relej 0. postava i spajanje razdjelnika R-V vlastite potrošnje za upravljanje ventilatorom.934.48 480.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.454.

2×RJ45 Western – 30 kom patch prespojni kabel 2 m¹.ms_office Strana: 218. opremeljenog s: – 5 kom . sa staklenim vratima i bravom s kljuĉem.02 400. montaţa i spajanje komunikacijske prikljuĉnice za montaţu u zid. visine 1U – 1 kom . kao tip RITTAL ili odgovarajući.xls. ø 16mm ili plastiĉnog kanala 25×20mm Obraĉun po metru cijevi Kabel UTP 4×2×0. parapetni kanal i u opremu interijera.40 3.5 mm kategorije 5+ – ukljuĉivo sav ostali sitni sitni spojni i montaţni pribor.2008. ne koristi se telefonska centrala).03 7. Aktivna oprema bit će naknadno izvedena (primjenjuje se IP telefonija.44 440. s prenaponskom zaštitom i prekidaĉem. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. prema blok shemi Obraĉun po kom kom 1 12.napojna letva.82 6. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1.10. m¹ 20 20. veliĉine 2000×800×900 mm.vodilica kabela. kom 43 7.jedinica za ventiliranje ormara i termostat – 4 kom . izraĊenog kao samostojeći limeni ormarić s postoljem. montaţa i spajanje instalacijske kutije ø 60 za komunikacijske prikljuĉnice Obraĉun po kom Oznake i pribor Nabava potrebnih oznaka i pribora i oznaĉavanje svih elemenata komunikacijskog sustava. kom 1 440. god. montaţa i spajanje glavnog komunikacijskog ormara Obuhvaćena je sva pasivna oprema (komunikacijski ormar i univerzalno strukturno kabliranje). kategorije 5+. po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje Obraĉun po metru kabela Komunikacijska prikljuĉnica Nabava. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.59 6. kom 43 132. visine 1U – 30 kom patch prespojni kabel 1 m¹.681.patch panel s 24 inserta RJ 45.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. m¹ 400 16.44 98348485. kategorije 5+ Nabava i polaganje kabela UTP 4×2×0.[227] .vertikalne vodilice sprijeda i straga za demontaţu opreme – 1 kom . te set za uzemljenje ormara Komplet: Obraĉun po kom PEHD cijev. Glavni komunikacijski ormar Nabava.420. ø 50mm Nabava i polaganje PEHD cijevi ø 50mm zajedno sa sitnim spojnim materijalom i priborom Obraĉun po metru cijevi Gibljiva PVC cijev.01 21.41 2.035. m¹ 3500 6.728.5mm. ø 16mm ili plastiĉni kanal 25×20mm Nabava i polaganje gibljive PVC cijevi. 2×RJ45 Western – 15 kom prespojni telefonski kabel 1 m¹ – kabeli su tipa UTP 4×2×0. – 5 kom .420.00 4.5mm.21 310.41 12. 7x prikljuĉnica 220V. a sastoji se od okvira s nosaĉem i insertom 2×RJ 45 (Terminalske utiĉnice: 11 u objektu kontrole i 32 u naplatnim kućicama) Obraĉun po kom Instalacijska kutija ø 60 Nabava.00 5. 45212-400-4474/2008.13 5.

vodova 4.ms_office .890.80 6.03 5.00 3.324.60 Strana: 219. m¹ 200 21.802. 6. Ukljuĉivo zaštita spoja bitumenom Obraĉun po kom Spoj trake FeZn 30×4 mm. kom 64 44. prozori. polaganja trake i potpora. Mjerenje otpora petlje instalacionih vodova 3. ventilacijskih cijevi.23 2. POTPORE – u jediniĉnu cijenu stavke ukljuĉeni su svi troškovi nabave. nosećih stupova nadstrešnice i metalnih odbojnika. u betonsku konstrukciju.2008. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 8.606. sa metalnim masama na objektu Izrada (vrata. U-profila dvostrukog aluminijskog pokrova. Izdavanje atestakomplet Obraĉun po kom kom 1 2. od krova do temelja objekta kontrole naplate sa spajanjem na metalni pokrov i na traku u temelju. Ispitivanje i mjerenje instalacije slabe struje Ispitivanje i mjerenje instalacije slabe struje te izrada potrebnih atesta.00 5. kom 80 31.SPOJEVI TRAKE FeZn. ukljuĉivo s ormarićem za mjerni spoj i spajanjem Obraĉun po kom 2. Obraĉun po kom Spojevi za premoštenje metalnih masa Izrada spojeva za premoštenje metalnih masa na nadstrešnici tj.62 4.xls. prosjeĉne duţine izvoda 1 m¹. Mjerenje otpora izolacije instalacije vodova 5. m¹ 80 24.67 1.3. SLABA STRUJA UKUPNO: INSTALACIJA GROMOBRANA ZAJEDNIĈKI UVJETI: .80 49.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Mjerenje napona šuma na instalacionim vodovima 7. kom 6 100.82 1. Mjerenje otpora uzemljenja 6. transporta i montaţe.818. montaţni pribor i spajanje.2. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. kom 40 47. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Traka FeZn 25×4 mm Dobava i polaganje trake FeZn 25×4 mm.[227] 98348485. metalne konstrukcije naplatne kućice. na ravni krov objekta kontrole naplate Obraĉun po kom Potpore na kosi krov Dobava i Montaţa potpora na kosi krov glavne nadstrešnice za nošenje trake FeZn 25×4 mm. postolja rampi i semafora Obraĉun po kom Gromobranski odvodi Izrada gromobranskih odvoda polaganjem gromobranske trake Fe/Zn 25×4 mm.56 6.985. nosaĉa ţlijebova i cijevnih nosaĉa nadstrešnice.40 4.10. što ukljuĉuje: 1. 45212-400-4474/2008.25 1.498.818. Isptivanje na dodir izmeĊu vodiĉa instalacionih vodova 2.00 7. god.04 2. ţljebovi. Isptivanje na prekid vodiĉa instl. na betonske kocke na ravni krov objekta kontrole naplate Obraĉun po metru Traka FeZn 25×4 mm Dobava i Polaganje trake FeZn 25×4 mm.60 2.802. na potpore za kosi krov nadstrešnice Obraĉun po metru Betonske kocke Dobava i Montaţa potpora za betonske kocke za nošenje trake FeZn 25×4 mm. ukljuĉivo sav spojni. sa spajanjem na oba kraja odgovarajućom obujmicom ili vijcima. metalnih nosaĉa vanjske jedinice klima i kompresorskih agregata na krovu objekta kontrole. duţine izvoda 5 m¹.10 600. kom 200 28. trakom Fe/Zn 25×3 m¹.

6.05 17. kom 12 440. komplet (4 primjerka) Obraĉun po kom kom 10 52. kom GROMOBRANSKA INSTALACIJA UKUPNO: 1 4. Obraĉun po kom Polaganje u temelje trake Fe/Zn 40×4 mm Nabava i polaganje u temelje trake Fe/Zn 40×4 mm.05 520. poloţenim kroz cijev od instalacijskog kanala do treptaĉa prosjeĉne duţine 30 m¹.44 5.513. m¹ 110 24.40 14.004. traka Fe/Zn 25×4 mm.004.172.xls. 6.10 1.ms_office .28 16. nosećih stupova nadstrešnice i metalnih odbojnika Obraĉun po kom Uzemljenje treptaĉa Izrada spojeva na vijak za uzemljenje treptaĉa vodom P/MJ 1×16 mm².19 OSTALO Strana: 220. kom 20 36.00 4.201.730.3. 45212-400-4474/2008. komplet Obraĉun po kom Projekt prenaponske zaštite Izrada projekta prenaponske zaštite.513.80 800.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.62 2.[227] 98348485. Zemni uvodi Dobava i izrada zemnih uvoda ubetoniranjem trake Fe/Zn 30×4mm od odvodne cijevi kišnice do temeljnog uzemljivaĉa. u ostalim razdjelnicima. m¹ 100 21.10.82 1.03 981.50 9.20 10.285.00 41. m¹ 70 21. antikorozivna zaštita svih spojeva Obraĉun po kom Kriţne spojnice Kriţne spojnice za rastavni mjerni spoj i spajanje trake Obraĉun po kom Ispitivanje gromobranske instalacije Ispitivanje gromobranske instalacije i izvedba potrebnih mjerenja.80 13.82 2. izdavanje atesta i izrada revizine knjige. antikorozivna zaštita svih spojeva Obraĉun po kom Instalacijski kanal ispod naplatnih kuĉica Nabava i polaganje na zid instalacijskog kanala ispod naplatnih kuĉica trake za spoj metalnih masa u objektu.4. duţine 2 m¹ Obraĉun po kom Traka Fe/Zn 30×4mm za izradu spoja za uzemljenje metalne konstrukcije naplatne kućice Dobava i polaganje traka Fe/Zn 30×4mm za izradu spoja za uzemljenje metalne konstrukcije naplatne kućice.00 15. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 8.80 11.62 1.2008. te za ureĊaje u agregatskoj i hidroforskoj stanici.20 12. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.80 18. Obraĉun po kom Mjerni spoj Dobava i izrada mjernog spoja na ĉeliĉnim stupovima/nosaĉima nadstrešnice pomoću kriţnih spojnica. traka Fe/Zn 30×4 mm Obraĉun po kom Spoj s trake u temelju na zaštitnu sabirnicu u GRu Izrada spoja s trake u temelju na zaštitnu sabirnicu u GRu. izrada meĊusobnog spoja traka u temelju kriţnom spojnicom te spajanje varenjem svakih 2 m¹ s betonskim ţeljezom u temeljima. m¹ 90 16. kom 35 28. Prosjeĉna duţina je 3 m¹. nosećih stupova nadstrešnice i metalnih odbojnika Obraĉun po kom Traka Fe/Zn 30×4mm za izradu spoja za uzemljenje metalne konstrukcije nadstrešnice parkirališta Dobava i polaganje traka Fe/Zn 30×4mm za izradu spoja za uzemljenje metalne konstrukcije nadstrešnice parkirališta. god. kom 1 800.162.84 736. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. kom 12 100.

20 6. god. potpuna grafika. isporuka i montaţa promjenljivog prometnog znaka koji se sastoji od: – programabilnog display-a – signala prometnog traka Potpuno programabilni display u tehnologiji LED.20 REKAPITULACIJA 6. – mogućnost brze zamjene svake pregorene LED i svih ostalih dijelova koji su podloţni kvarovima 98348485.19 200.1. Raster 88×24 LED.2. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.[227] . – autonomni programabilni mikroprocesorski upravljaĉko kontrolni ureĊaj u svakom znaku. Isporuka jednopolne sheme Isporuka jednopolne sheme – izvedeno stanje u. Svjetlosni PZ G09 (crveni kriţ) izvesti u minimalno tri reda crvenih LED-a. 3100 cd/m² za crvenu boju i 3720 cd/m² za zelenu boju. veliĉine 49. Mogućnost prikazivanja dva signalna pojma: pz G09 (crveni kriţ. jednobojna (ţute LED). 45212-400-4474/2008. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.85 5. veliĉine kućišta 70×70 cm.3. 6. dimenzija kućišta 240×130 cm. svjetlosni PZ G10 (zelena strelica) izvesti u minimalno tri reda zelenih LED-a.67 41.4.PZ G09 i G10.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.172. Izvedba display-a s LED visokog sjaja za vanjsku upotrebu. PROMJENJIVA SIGNALIZACIJA OPREMA PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE Promjenjivi LED znak 240×70 cm Dobava. 6. komplet Obraĉun po kom kom 1 200.741.10.xls.ms_office Strana: 221.4.20 200. INSTALACIJA JAKE STRUJE INSTALACIJA SLABE STRUJE INSTALACIJA GROMOBRANA OSTALO SVEUKUPNO: 409. PVC foliji i umetnuto u vrata svih razdjelnika. OSTALO UKUPNO: 200. I. veliĉine 60×60 cm) i PZ G10 (zelena strelica.5×60 cm) na istoj matrici crne boje. MeĊusobni razmak LED 20 mm. Signal vozne trake .818. 6. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1. Tehniĉki uvjeti za znak: – Maksimalni intenzitet svjetljenja znaka mora biti minimalno 7440 cd/m² za ţutu boju. – kontrola ispravnosti svake LED neovisno o aktivaciji znaka ili pojedine toĉke (detekcija greške u "hladnom" stanju) – autonomno istosmjerno napajanje u svakom znaku – neovisni strujni izvori za svaku pojedinu LED sto osigurava neovisnost intenziteta isijavanja znjaka o kolebanjima napona napajanja i prikazanom simbolu – dojave greške kod pregaranja LED i to lokalno na upravljaĉki LCD panel i daljinski prema centralnom upravljaĉkom raĉunalu.550. 1.79 49.20 500.2008.

Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.2008. Svjetlosni PZ G09 (crveni kriţ) izvesti u minimalno tri reda crvenih LED-a. – autonomni programabilni mikroprocesorski upravljaĉko kontrolni ureĊaj u svakom znaku. veliĉine kućišta 70×70 cm.619.xls.40°C do + 70°C. – mogućnost brze zamjene svake pregorene LED i svih ostalih dijelova koji su podloţni kvarovima kom 14 41. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena – mogućnost povezivanja svakog znaka u sustav naplate putem serijske veze (RS-485). god.36 579. 98348485.5×60 cm) na istoj matrici crne boje.PZ G09 i G10.[227] . veliĉine 60×60 cm) i PZ G10 (zelena strelica. – kontrola ispravnosti svake LED neovisno o aktivaciji znaka ili pojedine toĉke (detekcija greške u "hladnom" stanju) – autonomno istosmjerno napajanje u svakom znaku – neovisni strujni izvori za svaku pojedinu LED sto osigurava neovisnost intenziteta isijavanja znjaka o kolebanjima napona napajanja i prikazanom simbolu – dojave greške kod pregaranja LED i to lokalno na upravljaĉu tastaturu i daljinski prema centralnom upravljaĉkom raĉunalu. protokol TLS/FG4 – postojanje kontinuirano podesivih termostata i grijaĉa u svakom znaku – mogućnost upravljanja intezitetom od 1-100% s grafiĉkog suĉelja upravljaĉkog programa – Pouzdan rad unutar temperaturnih granica od . Svjetlosna jakost optiĉkog sustava mora se moći prilagoditi okolnoj svjetloći. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.04 2.Cestovni prometni signalni sistemi Montaţa znaka obuhvaća i prilagodbu nosaĉa znaka i konstrukcije na koju se znak montira. 45212-400-4474/2008.ms_office Strana: 222.10.401. Promjenjivi LED znak 70×70 cm Dobava i isporuka promjenljivog prometnog znaka koji se sastoji od: – signala prometnog trakaSignal vozne trake . Tehniĉki uvjeti za znak: – Maksimalni intenzitet svjetljenja znaka mora biti minimalno 3100 cd/m² za crvenu boju i 3720 cd/m² za zelenu boju. Mogućnost prikazivanja dva signalna pojma: PZ G09 (crveni kriţ. veliĉine 49. Obraĉun po kom postavljenog znaka. svjetlosni pz G10 (zelena strelica) izvesti u minimalno tri reda zelenih LED-a.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. – Elektriĉka sigurnost znaka osigurana u skaldu s odrednicama harmoniziranih normi HD 638 i HD 384 – Elektromagnetska kompatibilnost znaka sukladno EN50293:2000 Elektromagnetska kompatibilnost .

Upravljanje mora biti izvedeno preko tipki za odabir s ikonom stvarne slike koja se ţeli prikazati na programabilnom displeju.[227] .94 98348485.92 3.80 5. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. minimalnih dimenzija 5.40°C do + 70°C. kom 1 2.824.938. protokol TLS/FG4 – postojanje kontinuirano podesivih termostata i grijaĉa u svakom znaku – mogućnost upravljanja intezitetom od 1-100% s grafiĉkog suĉelja upravljaĉkog programa – Pouzdan rad unutar temperaturnih granica od . Obraĉun po kompletu. Program se izvršava na PC koji je smješten u glavnom objektu naplate. Stavka ukljuĉuje i instaliranje paketa Windows XP Professional. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Prema centralnom raĉunalu prosljeĊuju se informacije o stanju prikaza i grešaka sa svih znakova na naplatnoj postaji. Obraĉun po kom postavljenog panela. Konverter RS 232/RS485 Dobava. Obraĉun po kom postavljenog znaka.130. 45212-400-4474/2008. isporuka i montaţa "touch-screen LCD" panela u boji. za manualno upravljanje i kontrolu programabilnog displaya u naplatnoj kućici.Cestovni prometni signalni sistemi Montaţa znaka obuhvaća i prilagodbu nosaĉa znaka i konstrukcije na koju se znak montira. Touch-screen LCD panela u boji 5.38 4.938. kom 1 24.2008. kom 1 30. Kontrolno-upravljaĉki program Dobava. Aplikacija za upravljanje mora omogućiti nadzor nad programabilnim displejima putem TLS protokola i povezivanje s glavnim centralnim raĉunalom putem TCP/IP protokola kroz temeljnu mreţu HAC-a.12 162.00 6.679. isporuka i montaţa konvertera RS 232/RS485 za komunikaciju PC-a i znakova.67 107.80 24.94 2.00 30. – Elektriĉka sigurnost znaka osigurana u skaldu s odrednicama harmoniziranih normi HD 638 i HD 384 – Elektromagnetska kompatibilnost znaka sukladno EN50293:2000 Elektromagnetska kompatibilnost . 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena – mogućnost povezivanja svakog znaka u sustav naplate putem serijske veze (RS-485). Obraĉun po kompletu. Svjetlosna jakost optiĉkog sustava mora se moći prilagoditi okolnoj svjetloći. isporuka i instalacija kontrolno-upravljaĉkog programa za nadzor i upravljanje radom svih promjenljivih znakova na naplatnoj postaji.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. ukljuĉivo i ormarić za smještaj konvertera.030.7" Dobava.7".824. Obraĉun po kom Osobno raĉunalo PC+17" TFT LCD Dobava.ms_office Strana: 223.xls. isporuka i ugradnja PC raĉunala + 17" TFT LCD.030.515. kom 14 7.081. kom 16 10.10.

Kabel se polaţe od tastature u naplatnoj kućici do elektroniĉkog ureĊaja u SPZ-u.80 933. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. za napajanje svjetlosne promjenjive signalizacije.ms_office Strana: 224. Stavka ukljuĉuje i sav materijal. prijevoz i rad na postavljanju kanalica. njihovo editiranje te izradu novih piktograma.6mm² Dobava. prijevoz i rad na postavljanju kanalica i kabelskih cijevi.21 3.20 7. isporuka i uvlaĉenje u kabelske kanalice signalnog kabela 3×2×0. III.30 3.207. Signalni kabel 3×2×0.826. m¹ 430 7.207. II.00 2.6mm² Dobava. Kabel povezuje OG kutije IP65 na nadstrešnici sa glavnim razvodnim ormarom. Aplikacija se izvršava na upravljaĉkom raĉunalu naplatne postaje i spaja se na glavni upravljaĉki program. Stavka ukljuĉuje i sav materijal. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla. isporuka i polaganje u kabelske kanalice na nadstrešnici i u kabelske cijevi energetskog kabela PP00 3×2.2008. kpl DOKUMENTACIJA I PUŠTANJE U POGON UKUPNO: 1 7. za kontrolu i upravljanje svjetlosnom promjenjivom prometnom signalizacijom. Stavka ukljuĉuje i sav materijal.20 7.xls.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.100. 45212-400-4474/2008.81 3.[227] .00 98348485.88 DOKUMENTACIJA I PUŠTANJE U POGON Dokumentacija izvedenog stanja Dokumentacija izvedenog stanja s detaljima izvedbe i uputama za rukovanje i odrţavanje II.836.82 6. s ispitivanjem.207. 1. Putem grafiĉkog korisniĉkog suĉelja za programiranje novih piktograma treba omogućiti memoriranje postojećih piktograma u obliku zapisa na tvrdom disku.10.80 26. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.5mm² Dobava. Obraĉun po kompletu. Kroz komunikaciju ostvarenu izmeĊu upravljaĉkog programa i displeja na nadstrešnici mora biti omogućeno programiranje novih piktograma u displejima. 1. editiranje piktograma i programiranje displeja mora biti zaštićen kroz upotrebu korisniĉkog imena i zaporke. m¹ 300 20. god.826. Aplikacija za programiranje piktograma Dobava. isporuka i polaganje u kabelske kanalice signalnog kabela 10×2×0.246. kom OPREMA PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE UKUPNO: 1 26. I. Energetski kabel PP00 3×2. isporuka i instalacija programske aplikacija za programiranje novih piktograma. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 7. Postupak pokretanja programa.5mm² s ispitivanjem.20 ELEKTROINSTALACIJE Signalni kabel 10×2×0.843. m¹ 300 12. prijevoz i rad na postavljanju kanalica. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla.6mm² za povezivanje nasuprotnih znakova i zankova na serijski konverter.6mm². Obraĉun po m¹ poloţenog kabla.

01 120.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. dimenzija 180×70 cm Nabava i postavljanje prometnog znaka K09.75 mm² Dobava.401.00 2.56 kom 4 1.401. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. za napajanje svjetlosne promjenjive signalizacije.5mm² s ispitivanjem. isporuka i montaţa kutije za vanjsku montaţu sa stupnjem mehaniĉke zaštite IP 65 Obraĉun po kom m¹ 550 11.5.082.5 mm koji se ugraĊuje u betonski temelj kakvoće betona C16/20 s min.40 1. “High intensity grade”).92 57.401. dimenzije 90×45 Prometni znak K09.281. 1. promjera 63. aplikacijom retroreflektivne folije (klase retrorefleksije II.4. Znak B02.xls. Znakove postavljati pod kutem od 3 .2008. 29. m¹ 400 92. kom 14 2.10. 1.2 OTU VI. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 4. Iskop temelja stupa min. promjera 90 cm Znak B50. Obraĉun po komadu. god. ţute boje) na betonsku zaštitnu glavu.).15 7.ms_office . 45212-400-4474/2008. isporuka i polaganje u kabelske kanalice napojnog kabela PP/2 3×0.04 III. IV. kpl s montaţnim materijalom za priĉvršćenje na konstrukciju.40 1. na ploĉe debljine 2 mm zakrivljene prema obliku betonske zaštitne glave.125. Laterna ø 300 mm Nabava i postavljanje treptaĉa (laterna ø 300 mm.40 1. 1. Energetski kabel PP00 3×1. Znakovi se priĉvršćuju na stupove izraĊene od šavne ĉeliĉne cijevi i zaštićene od korozije postupkom vrućeg cinĉanja ili na aluminijske stupove.40 1. Stavka ukljuĉuje i sav materijal. 0.09 36.3.28 5.2 m³. promjera 90 cm Znak E01. Obraĉun po m¹ postavljenih kanalica Napojni kabel PP/2 3×0.56 1.2. HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA Strana: 225.401. Razvodna kutija OG IP 65 Dobava. prijevoz i rad na postavljanju kanalica. 1. VERTIKALNA SIGNALIZACIJA UKUPNO: 828. dubine 70 cm. 1.50 5. kom kom kom kom 1 1 1 1 1. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla.1. za napajanje LUX. isporuka i polaganje u kabelske kanalice na nadstrešnici energetskog kabela PP00 3×1.40 560.039.139.5mm² Dobava. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.87 1. s ispitivanjem.21 6. promjera 90 cm Znak B29. dimenzija 180×70 cm.149.00 6. kom 23 36.40 560. ELEKTROINSTALACIJE UKUPNO: VERTIKALNA I HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA VERTIKALNA SIGNALIZACIJA Nabava i postavljanje prometnih znakova (t.75 mm².6. m¹ 15 8. Stavka ukljuĉuje i sav materijal.5º u odnosu na os prometnice. Spojen na trajni napon.12 39. prijevoz i rad na postavljanju kanalica.165.401.08 1.[227] 98348485. isporuka i priĉvršćenje na konstrukciju i stupove nadstrešnice kabelske kanalice PK100. Znakovi se izraĊuju s folijom "High Intensity" (znak B02 minimalne retrorefleksije klase II) na aluminijskoj podlozi minimalne debljine 3 mm s pojaĉanim okvirom. Kabel povezuje OG kutije na nadstrešnici s SPZ-ovima i treptaĉe na treptaĉki ureĊaj.401.836. Kabelske kanalice PK100 Dobava. 9-01.12 1. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla.

2.1. PROMETNA OPREMA UKUPNO: 87.96 18.S4.836.31 57.029.039.90 1.14 4.488.961.080.088. VERTIKALNA SIGNALIZACIJA HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA VERTIKALNA I HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA UKUPNO: PROMETNA OPREMA Zaštitni cestovni sustav (ublaţivaĉ udara) Zaštitni cestovni sustav (ublaţivaĉ udara) .4. Sustav se sastoji od kugli i ĉunjeva. bijele boje HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA UKUPNO: 2. 64/05 i 155/05).87 57. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.00 2. širine 10 cm (HRN U.088.31 1. m¹ 300 292.222) Razdjelna isprekidana crta bijele boje širine 20 cm.00 1.92 Strana: 226.dobava.10. PredviĊa se boja s retroreflektivnim zrncima.000.61 28. U skladu sa HRN EN 1317. III.29 V.068.446.5. retrorefleksije klase II.207. opremi i signalizaciji na cestama (N. 2.143.20 4.3.S4. 2. normi HRN EN 1436 (materijali za oznake na kolniku .0 m¹ (HRN U. 2.).222) Puna uzduţna rubna crta bijele boje.6.45 6.139. biti postojan i ne smije mijenjati boju.223) Popreĉna puna zaustavna crta bijele boje širine 0. Za oznake na kolniku mora biti upotrijebljen materijal ili boja koja bitno ne smanjuje hvatljivost kolnika. puno-prazno 3. Oznake na kolniku izvode se prema normama HRN U.687.98 SVEUKUPNO: 98348485.S2.0/3.[227] . 9-02 OTU VI. 1.26 NEPREDVIĐENI RADOVI 4% NEPREDVIĐENI RADOVI (4% 1.240 (Boje za tankoslojne oznake na kolniku) kao i Općih tehniĉkih uvjeta za radove na cestama (t. Sustav za razdvajanje prometnih trakova Nabava i postavljanje sustava za razdvajanje prometnih trakova na cestarinskom prolazu (“kugle i ĉunjevi”). s udjelom od 20 grama zrnaca na 1 kg boje.225) Ploha za usmjeravanje prometa bijele boje Iscrtavanje oznake “STOP” (PZ H38).Znaĉajke nuţne za korisnike ceste) i HRN Z.92 496.00 3.88 7.-5.360.029.221234 Puna uzduţna rubna crta bijele boje.00 1.00 612.S4. II.00 18. m¹ m¹ m¹ m¹ m² kom 1300 700 310 45 230 14 3.03 140. Pri izvedbi oznaka na kolniku pridrţavati se odredbi Pravilnika o prometnim znakovima.00 REKAPITULACIJA I. 45212-400-4474/2008. 33/05.00 2.939.S4. Za brzinu naleta vozila od 100 km/h.323.160.80 4. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.323.5 m¹ (HRN U. isporuka i ugradnja u vrhu prometnog otoka. V.001. IV.31 kom 10 100.xls.31 REKAPITULACIJA 1. te uţeta za meĊusobno povezivnje 39. 2. OPREMA PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE DOKUMENTACIJA I PUŠTANJE U POGON ELEKTROINSTALACIJE VERTIKALNA I HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA PROMETNA OPREMA SVEUKUPNO: 933. god.ms_office 496.00 1. ţute boje sa ugraĊenim maĉjim oĉima. širine 20 cm (HRN U.100. IV. V.80 13.687. 2.068.S4.2008. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Materijal kojim se izvode oznake na kolniku mora imati atest kakvoće. 2.N.20 57. 2.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.) paušal 4 124.687.

939. 3.997.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.53 752.03 12. 2. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 98348485.85 2. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena IZGRADNJA ČCP MRACLIN 1.789.26 496.2008.904.xls.34 500.[227] .323.741. 45212-400-4474/2008.03 0.364.055.143.ms_office Strana: 227.904. 5.10.422. GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI ZA ČCP MRACLIN INSTALACIJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE STROJARSKE INSTALACIJE ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI PROMJENJIVA SIGNALIZACIJA NEPREDVIĐENI RADOVI 4% SVEUKUPNO: Za dougovoriti : Kontrola: 8.422.13 221. 4.92 12. god.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful