AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

1.

GRAĐEVINSKO-OBRTNIĈKI RADOVI ZA ĈCP MRACLIN OPĆE NAPOMENE
Nacrti, tehniĉki opis i ovaj troškovnik ĉine cijelinu. Izvoditelj radova je duţan prouĉiti sve ovdje navedene dijelove projekta, odnosno natjeĉajne dokumentacije, te u sluĉaju nejasnoća traţiti objašnjenje od projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe. Nepoznavanje crtanog dijela projekta i tehniĉkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povećanje jediniĉnih cijena ili toleriranje grešaka u izvedbi. Izvoditelj radova je duţan pridrţavati se svih vaţećih zakona i propisa i to naroĉito Zakona o gradnji, Zakona o zaštiti na radu, Zakona o zaštiti od poţara, hrvatskih normi itd. Opći tehniĉki uvjeti za radove na cestama (Zagreb, izdanje 2001. god.) dio su ugovorne dokumentacije i Izvoditelj radova je duţan postupati u skladu s OTU-om osim ako je u projektnoj dokumentaciji drukĉije istaknuto. Svi radovi moraju se izvesti solidno i struĉno prema vaţećim propisima i pravilima struke. Na gradilištu Izvoditelj radova, u skladu s Zakonom o gradnji, mora imati Glavnog inţenjera gradilišta kvalificiranog za dotiĉne vrste poslova, koji će stalno boraviti na gradilištu. Od trebnutka uvoĊenja u posao pa do primopredaje objekta izvoditelj radova je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. Od preuzimanja gradilišta izvoditelj radova je obvezan voditi GraĊevni dnevnik i GraĊevnu knjigu. U GraĊevni dnevnik se unose svi bitni podaci i dogaĊaji tijekom graĊenja (npr. meteorološke prilike, temeperatura zraka, vrsta i broj djelatnika i opreme na gradilištu i sl.), upisuju primjedebe Projektanata, nalozi nadzornog inţenjera i Inspekcije. Tako registrirani zahtjevi obvezni su za Izvoditelja radova, s tim da je za svaku nepredviĊenu višu radnju, kojom bi se povećalo ukupne troškove predviĊene za izgradnju po ovom troškovniku, prethodno potrebna suglasnost Investitora. U GraĊevnu knjigu biljeţe se i dokumentiraju mjerenja i kalkulacije svih faza obavljenog posla i ostali podaci bitni za obraĉune prema stavkama Ugovornog troškovnika i projektu. Koliĉine radova, koje nakon izvoĊenja ĉitavog posla nije moguće mjeriti neposrednom izmjerom treba po završetku pojedinog takvog rada preuzeti i ovjeriti nadzorni inţenjer. Nadzorni inţenjer i predstavnik Izvoditelja radova unositi će u GraĊevnu knjigu koliĉine pojedinih takvih radova, s potrebnim skicama i izmjerama, te će svojim potpisima jamĉiti za njihovu toĉnost.

98348485.xls.ms_office

Strana: 1.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
Samo tako utvrĊeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konaĉnog obraĉuna radova. Izvoditelj radova je duţan na gradilištu ĉuvati GraĊevnu dozvolu, Glavni i Izvedbeni projekt i dati ih na uvid ovlaštenim inspekcijskim sluţbama. Radovi se izvode prema projektu, a u svim sluĉajevima potrebne izmjene ili dopune projekta ili njegovih djelova, odluku o tome donosit će sporazumno Projektant, nadzorni inţenjer (kao predstavnik Investitora) i predstavnik Izvoditelja radova, a tu svoju odluku unositi će u GraĊevni dnevnik. Sve izmjene ili dopune projekta, ili njegovih dijelova, za koje se po GraĊevnom dnevniku ne moţe dokazati da su uslijedile po opisanom postupku, neće se obraĉunavati ni po privremenom ni po konaĉnom obraĉunu. Da bi izmjena projekta bila pravovaljana mora je odobriti i potpisati Projektant, te se izmjena uĉinjema bez suglasnosti Projektanta neće smatrati pravovaljanom i za sobom povlaĉi narušavanje autorskog djela Projektanta. U ovom troškovniku izloţene cijene odnose se na jediniĉnu mjeru izvedenog rada. Prema tome, jediniĉne cijene obuhvaćaju sav rad, opremu, materijal, reţiju gradilišta i uprave poduzeća, sva davanja, te zaradu poduzeća. Stavke ovog troškovnika obuhvaćaju definitivno dovršne radove, ispitane po kvaliteti i koliĉini, te preuzete po Nadzornoj sluţbi Investitora. Sav rad i materijal vezan za organizaciju graĊevinske proizvodnje: ograde, vrata gradilišta, putevi na gradilištu, uredi, blagovaonice, svlaĉionice, sanitarije gradilišta, spremišta materijala i alata, telefonski, elektriĉni, vodovodni i sl. prikljuĉci gradilišta kao i cijena korištenja prikljuĉaka ukljuĉeni su u ugovorenu cijenu. U jediniĉne cijene ulaze svi troškovi potrebni za izradu ovih objekta s dobavom predviĊenih materijala, pomoćnim radovima, pomoćnin napravama i drugim sredstvima koja su potrebna za ispravnu izvedbu ili bi se mogla tijekom rada ukazati potrebnim. U stavkama su uraĉunati i sporedni radovi potrebni za ispravno dovršenje pojedinih vrsta rada, na osnovu normi, propisa i priznatih pravila tehniĉke nauke i prakse. Tako su u stavkama uraĉunati troškovi nabave gradiva, nadzorni, rukovodeći i drugi poslovi poduzeća, troškovi skela, alata, sprava i strojeva, svi sitni metalni i drugi dijelovi potrebni kod graĊenja, potrebna osiguranja tijekom radova, osiguranje odvijanja prometa, njega betona, crpljenje vode, signalizacija na gradilištu danju i noću, ĉuvanje, dovodi struje i sl., ukratko sve što je posredno ili neposredno potrebno za izvršenje radova po ovom projektu. Vrsta i kvaliteta graĊe za skele, vrsta i kvaliteta ĉeliĉnih elemenata, naĉin temeljenja skele, moraju odgovarati statiĉkom proraĉunu i projektu skele i moraju biti usklaĊene s vaţećim propisima i standardima za ĉeliĉne konstrukcije.

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

98348485.xls.ms_office

Strana: 2.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
Kod ĉeliĉne skele elementi se nastavljaju odgovarajućim spojnicama koje moraju biti ispitane i atestirane. IzraĊena skela treba imati naprave za spuštanje, podizanje i demontiranje. Prema svojim raspoloţivim mogućnostima izvoditelj radova moţe predloţiti i neku drugu vrstu skele, uz potreban projekt, statiĉki proraĉun i odobrenje projektanta i nadzornog inţenjera. Izvoditelj radova je duţan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi propisani, adekvatan i prema Hrvatskim normama atestiran materijal. Izvoditelj radova je takoĊer duţan kod izrade konstrukcija, prema projektom odreĊenom planu ispitivanja materijala, kontrolirati ugraĊeni konstruktivni materijal. Jediniĉnim cijenama obuhvaćeni su svi troškovi svih prethodnih i tekućih ispitivanja kako osnovnih materijala, tako i poluproizovda, te definitivno dovršenih radova, u skladu s vaţećim tehniĉkim propisima, pravilnicima i standardima i Općim tehniĉkim uvjetima Investitora. O ispitivanjima i pregledima vodi se posebna evidencija. Ako Izvoditelj radova smatra da pojedinim gore navedenim zahtjevima dolazi do štetnih posljedica po stabilnost ili trajnost objekta ili su pak oni u protivnosti s ostalim podacima danim u projektu, duţan je pravodobno zatraţiti odluku u vezi s tim. Izvoditelj radova duţan je obaviti sva potrebna ispitivanja i pribaviti ateste, te dokaze o kvaliteti vezano na graĊevinsko obrtniĉke radove, elektroinstalacije, vodoopskrbu i odvodnju, te strojarske instalacije. Za instalacijske sustave izvoditelj radova je duţan, u okviru ugovorene cijene, osim atesta o kvaliteti ugraĊenih materijala, dati ateste za instalacijske sustave. Izvoditelj radova je u okviru ugovorene cijene duţan provesti koordinaciju radova svih kooperanata na naĉin da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitiu već izvedenih radova. Sva oštećenja nastala tokom gradnje otkloniti će izvoditelj radova o svom trošku. Izvoditelj radova je duţan ĉistiti gradilište tokom graĊenja, kao i sve pristupne ceste. Sva fina ĉišĉenja zidova, podova, vrata, prozora, stijena, stakala i dr. posebno su opisana u pojedinaĉnim stavkama zidarskih radova. Nakon dovršenja gradnje predat će Izvoditelj radova posve ureĊeno gradilište i okolinu objekta predstavniku Investitora uz obveznu prisutnost Projektanta. Primjedbe dane od strane Projektanta imaju istu teţinu kao i primjedbe dane od strane nadzornog inţenjera Investitora. Izrada radioniĉke dokumentacije obuhvaćena je u jediniĉnoj cijeni stavaka ponudbenog troškovnika. Izvoditelj radova će izraditi vremenski plan (gantogram) aktivnosti na gradilištu, kao i financijski plan, predoĉiti ga nadzornom inţenjeru na usvajanje, te njime odrediti dinamiku financiranja, dobave materijala, opreme i sl. Nakon uspješno obavljenog Tehniĉkog pregleda i otklanjanju svih nedostataka, izvoditelj radova će predati zgradu investitoru ili po investitoru odreĊenom korisniku.

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

98348485.xls.ms_office

Strana: 3.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
Obveza Izvoditelja je na propisan naĉin zbrinuti višak materijala iz iskopa i otpad. Ta obveza takoĊer podrazumijeva pronalaţenje lokacija odlagališta (gradske deponije ili sliĉno), pribavljanje pripadajućih suglasnosti nadleţnih komunalnih i drugih sluţbi, Nadzora, Glavnog projektanta i Investitora, te sve ostale troškove za zbrinjavanje viška materijala i otpada. IzvoĊaĉeva je obveza odrţavanje javnih cesta koje koristi u svrhu graĊenja te sanacija svih eventualnih oštećenja nastalih korištenjem. Po završetku radova ceste je potrebno dovesti u prvobitno stanje bez prava na naknadu troškova. U skladu s Zakonom o javnoj nabavi, ĉlanak 35, tip, proizvoĊaĉ, artikl i drugo opreme koja se nudi i ugraĊuje je kao što je navedeno u stavkama ili odgovarajući, tj. moţe biti i od drugog proizvoĊaĉa, drugi tip ili broj artikla i sliĉno, ali odgovarajućih karakteristika. Prije nabave i ugradbe predmeta potrebno je dobiti odobrenje nadzornog inţenjera i investitora.

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

POSEBNI TEHNIĈKI UVJETI GRAĐENJA
A. I. GRAĐEVINSKI RADOVI ZEMLJANI RADOVI
Radovi na izgradnji platoa CP-a do ukljuĉivo osnovnog nasipa, zajedno sa tamponom i asfaltom, obuhvaćeni su Prometnim projektom površina i odvodnje platoa CP-a. Investitor izvoditelju radova predaje plato CP-a izveden do nivoa posteljice, odnosno do kote cca -0,50 m¹. Svi iskopi su predviĊeni u sraslom temeljnom tlu ili u zbijenom nasipu od drobljenog kamena ovisno o projektiranoj dubini temeljenja. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal preuzet u slojevima sa završnim modulom stišljivosti od Ms = 80 MN/m². Svi obraĉuni za iskop, nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju. Iskopani materijal deponirati unutar platoa jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja. Planiranje dna širokog iskopa i iskopa za temelje izvesti sa toĉnošću od ±3 cm, što je ukljuĉeno u jediniĉnu cijenu. Iskop graĊevinskih jama za temelje stupova i trakaste temelje obavlja se strojno u širokom otkopu uz djelomiĉno crpljenje podzemne vode, tako da se ruĉni iskop svede na minimum.

98348485.xls.ms_office

Strana: 4.[219]

bez posebne naknade. visokih podzemnih voda ili drugih okolnosti nije moguće udovoljiti zahtjevima kvalitete. Ukoliko je izvoditelj radova otkopao ispod projektom predviĊene temeljne ravnine obavezan je bez naknade popuniti tako nastale šupljine do projektirane kote uz propisani modul stišljivosti. god. blokova i otoka potrebno je ugraditi sidrene ploĉe prema detalju iz Izvedbenog projekta vodeći strogo raĉuna o geodetskoj kontroli istih. te sabija odgovarajućim sredstvima na potreban modul stišljivosti. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere GraĊevinska jama temelja stupova i trakastih temelja šira je obostrano za 50 cm od betonskog oblika temelja stupa i trakastog temelja u razini donje plohe s pokosima 60°. grubim planiranjem i sabijanjem prema projektom postavljenim zahtjevima.ms_office Strana: 5. U toku gradnje izvoditelj radova je duţan osigurati djelotvornu odvodnju graĊevne jame. ulje itd. izvoditelj radova ih dovodi u ispravno stanje. 98348485. odnosno odgovarajućim inhibitorom u tri sloja. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Betonske konstrukcije po kojima će se kretati vozila treba napraviti od betona otpornog na djelovanje mraza. Dio iskopanog materijala se koristi za zatrpavanje oko izvedenih temelja. kemikalija (nafta. Iskopani materijal treba odlagati na dovoljnom odstojanju od ruba iskopa da ne doĊe do zarušavanja.xls. Svaki sloj nasipa razastire se vodoravno u debljini od 20 do 30 cm. a višak odvozi na mjesto stalnog odlagališta. eventualna miniranja. Kompletnu vidljivu površinu betona premazati sa sredstvom otpornim na djelovanje mraza i soli. Radovi na zatrpavanju ne smiju se izvoditi ako su materijali ili podloga smrznuti. Rad na nasipavanju i zbijanju materijala treba prekinuti ako zbog kiše.[219] . moţe se poĉeti s izvedbom temelja. soli. od 16.). Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena II. kako bi se osigurala sigurna gradnja. Potrebna graĊa za podupiranje mora biti pripremljena na gradilištu prije poĉetka iskopa.1. Ako se iskopane jame oštete. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI BETON Prilikom betoniranja temelja stupova ĉeliĉne nadstrešnice. 2. odrone ili zatrpaju nepaţnjom ili uslijed nedovoljnog podupiranja. GraĊevne jame za temelje stupova i trakaste temelje mora prije betoniranja preuzeti nadzorni inţenjer za geomehaniku i tek nakon pregleda i odobrenja ovih radova.2008.10. Zatrpavanje oko izvedenih temelja izvodi se nasipavanjem materijala iz iskopa. razupiranja. Gornje površine betona prednjih i straţnjih blokova potrebno je kvalitetno obraditi i zagladiti bez izvlaĉenja cementnog morta. zaštita iskopa od oborinskih voda i eventualna crpljenja vode obuhvaćena su jediniĉnim cijenama. pikamiranja. gornje atike. 45212-400-4474/2008.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Podupiranja.

otpornost protiv djelovanja soli. na osnovi operativnog plana radova u suglasnosti s Projektantom i nadzornim inţenjerom.10. da beton zadovoljava sva svojstva propisana projektom. Beton je projektiranog sastava. konstruktivni dio ili element objekta. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 98348485. kao i svjeţeg. izrada. koje će obaviti izvoditelj radova putem organizacije registrirane za tu djelatnost. kontrolira nadzorni inţenjer. modul elastiĉnosti. Eksperimentalno treba dokazati. Sastav betona mora biti projektiran raĉunski i provjeren eksperimentalno u skladu s postojećim tehniĉkim propisima i vaţećim standardima. Tekuću kontrolu osnovnih materijala. koji su funkcionalno projektirani. Beton se mora ugraĊivati sustavno i programirano prema unaprijed izraĊenom programu i izabranom sustavu. Nadvoji se raĉunaju u duţini otvora ukljuĉujući naleţući dio. Svjeţi beton mora se ugraĊivati vibriranjem u slojevima ĉija debljina ne smije biti veća od 70 cm. bez obzira na radno vrijeme. prijevoz i rad s oplatom i skelom. otpornost protiv smrzavanja. kao što su vodocementni faktor. kompaktnog i vodonepropusnog betona. u svjetlom rasponu. oprema i rad. Betonske podloge obraĉunavaju se u m³. predhodno ispitani i kontrolirani u toku rada. Pri obraĉunu stijena odbijaju se svi otvori.2008. konzistencija. Armirano-betonske ploĉe obraĉunavaju se od leţaja do leţaja tj. za pojedine vrste betona. obrada površina betona (osim tamo gdje je prikazana kroz posebne stavke) i njega. kako to predviĊa program betoniranja. odreĊena marka. Za sve betonske radove mora biti pripremljena tehnologija koja omogućuje dobivanje gustog. Svaki zapoĉeti betonski odsjek. Grede se raĉunaju i preko stupova po duţini. prijevozi i prijenosi. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Za sve betonske i armirano-betonske radove kroz jediniĉne cijene ukljuĉen je sav materijal. Oplata je glatka a sve površine treba izvesti posve precizno i ravno. On mora biti dokazan predhodno laboratorijskim ispitivanjima svojstva osnovnih materijala. osim otvora za prolaz cijevi. mora biti izbetoniran neprekinuto u zapoĉetom opsegu. stvrdnjavajućeg i oĉvrslog betona. Izvoditelj radova treba izraditi plan uzimanja uzoraka. koju obavlja izvoditelj radova.. zaštitu od brzih vremenskih promjena.[219] . ili iskljuĉenja pojedinih ureĊaja mehanizacije iz pogona. 45212-400-4474/2008. ugradnja. otpornost protiv habanja. a u svemu prema vaţećim standardima.ms_office Strana: 6. bez obzira na veliĉinu. vlaĉna ĉvrstoća. Nabava. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Beton se mora proizvoditi od predhodno ispitanih i tokom vremena kontroliranih osnovnih materijala u pogonima za proizvodnju betona. te svjeţeg. god. od 16.xls. stvrdnjavajućeg i oĉvrslog betona. odreĊene vrijednosti koeficijenta stezanja itd. te eventualna crpljenja vode ukljuĉeni su kroz jediniĉne stavke.

2008. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena B. opći izgled betona. Na prekidima mora biti ostvarena dobra prionjivost obaju betona. od 16. drţeći se u svemu uputstva proizvoditelja. osim rezultata prije spomenutih proba i kontrolnih ispitivanja. Prije betoniranja moraju oplate i stariji beton biti mokre i moĉene posebnim oplatnim uljem. 2.ms_office Strana: 7.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. ili postupkom zatvaranja betonskih površina prskanjem kemijskim sredstvima i odrţavati ga trajno vlaţnim najmanje 7 dana. koji su sastavni dio projekta. Kod betoniranja smiju se prekidi – radni spojevi izvesti samo na mjestima koja su unaprijed projektom predviĊena.2.10. potrebno je površine radnih rešaka prije nastavka betoniranja premazati sredstvom za vezu starog i novog betona. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. ELEKTROMONTAŢNI MATERIJAL I RADOVI ARMATURA – BETONSKI ĈELIK Armatura se mora postaviti solidno i struĉno prema vaţećim propisima i pravilima struke. popunjavanje šupljina. Po završenom betoniranju izvoditelj radova mora zaštititi ugraĊeni beton od isušivanja mokrim postupkom. mora vibriranjem biti dobro spojen s predhodnim donjim slojem betona. Dimenzije. 2. god. njegova jednoliĉnost i kompaktnost. Da bi se sprijeĉilo. odmašćivanje. ELEKTROMONTAŢNI MATERIJAL I RADOVI OPLATA 98348485. oborina i smrzavanja. impregnacija betonske površine i nanaošenje reparaturnog morta u 1 do 2 sloja. koji se ugraĊuje. oblik i poloţaj armature definirani su planovima armature. naknadno provlaţenje i kristalizacija procjedne vode na mjestima prekida betoniranja. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Sloj betona.3.[219] . odstranjivanje eventualnih stršećih dijelova armature. Sve vidljive površine moraju biti završnog izgleda što se postiţe primjenom odgovarajuće oplate i postupaka betonskih radova. Eventualne nedostatke vidljivih površina treba sanirati odgovarajućim reparaturnim mortovima. kod vidljivih površina betona. Radovi na savijanju. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti otklesavanje izboĉina. U cijeni rada uraĉunata je i skela. 45212-400-4474/2008.xls. nastavljanu i ugradbi armature moraju biti u skladu s odgovarajućim propisima. po potrebi i više. Odmah poslije ugraĊivanja i površinske obrade beton se mora zaštititi od neposrednog djelovanja sunĉanih zraka. B. ĉišćenje od ostataka oplate. Za ocjenu postignute kvalitete konstrukcije mjerodavan je. a sam spoj mora biti vodonepropusan.

Reške u oplati moraju dobro brtviti. a koja se poslije mogu odstraniti. hoblinja. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Sve oplate za beton i armirani beton moraju biti izraĊene prema mjerama iz projekta. moţe posebno zaštititi od hrĊanja. Za izradu prednjih i straţnjih blokova koristiti precizno sloţenu ĉeliĉnu oplatu.ms_office Strana: 8. koji ostaju u betonu nakon što se izvuku sidra. god. Izvoditelj radova je duţan za svaku oplatu izraditi nacrt. komadića uloţaka i sliĉnog). od 16. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena III.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. na naĉin koji neće štetiti konstrukciji.2008. a da se beton pri tom ne ošteti. odgovarajućim mortom ili upotrijebiti sustav proizvoĊaĉa oplate za zatvaranje rupa nakon izvlaĉenja sidara. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. ili glave za napinjanje.[219] . napinjanje i fiksiranje oplate moraju biti izraĊeni tako da se svaki dio koji ostane u betonu. Svi elementi za usidrenja. Za brtvljenje oplate mogu se upotrebljavati samo oni materijali koji ne djeluju štetno na hidrataciju betona i koji ne mogu obojiti betonsku površinu. te premazane oplatnim uljem. a moţe hrĊati. Oplate za beton se ne obraĉunavaju posebno već su ukljuĉene jediniĉnom cjenom betona. Otvori.xls. radspored sidrenih otvora i naĉin njihove obrade mora biti takav da vizuelno i tehnološki odgovara vidljivom betonu. kojima se sidra mogu naknadno napinjati. tako da bude onemogućeno svako procjeĊivanje i oticanje vode ili cementno-pješĉanog morta. Oplate moraju biti prije upotrebe dobro oĉišćene od neĉistića (pijeska. Izvoditelj radova je duţan izraditi nacrt rasporeda otvora i dati ga na odobrenje Projektantu i nadzornom inţenjeru. moraju se paţljivo i vodonepropusno ispuniti betonom. Oplate i premazi ne smiju utjecati na boju betonskih površina. Sva popreĉna sidra moraju biti opremljena glavama za napinjanje.10. ZIDARSKI RADOVI 98348485. Oplate moraju biti poduprte i usidrene tako da nisu moguće deformacije oplate ili pomaci uslijed betona i dinamiĉkih utjecaja za vrijeme betoniranja. otpadaka ţice. 45212-400-4474/2008. Oplate koje upijaju vodu moraju prije betoniranja biti pripremljene tako da betonu ne oduzimaju vodu (polijevanje vodom ili zaštita odgovarajućim premazom). Kod vidljivih površina betona.

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. izrada. te kompletno grubo i fino ĉišćenje svih objekata i njegovih površina. oprema i rad. – zidove uz vertikalni serklaţ takoĊer zupĉasto izvesti. ugradnja. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. U jediniĉne cijene ukljuĉen je sav materijal. – reške dimnjaka i ventilacionih kanala zagladiti. – za vrijeme zidanja opeku kvasiti vodom. Nabava. – vanjske fuge ostaviti prazne od 1. Prilikom izvoĊenja zidova zgrada izvoĊaĉ se mora pridrţavati slijedećih mjera: – zidanje se mora izvoditi sa pravilnim zidarskim vezovima.5 do 2 cm za vezu ţbuke prigodom ţbukanja zidova. a pri zidanju cementnim mortom opeka mora leţati u vodi neposredno prije zidanja. – popreĉni i uzduţni zidovi moraju na spoju biti meĊusobno povezani zidarskim vezom. moţe se izvoditi samo ako je prethodnim statiĉkim proraĉunom utvrĊeno da nosivost zida poslije tog bušenja odnosno izrade ţljeba nije manja od propisane nosivosti.xls.2008. kao i okoliša. 45212-400-4474/2008. a širina – ako se zida za vrijeme zime treba zidove zaštiti od mraza.ms_office Strana: 9. – svako naknadno bušenje ili izrada uţljebina u zidovima zgrade koje nije bilo predviĊeno projektom. sidra. – debljina leţajnica ne smije biti veća od 15 mm. Potrebna skela je prikazana kroz posebnu stavku. greda i ploĉa.10. god. a preklop mora iznositi najmanje jednu ĉetvrtinu duţine zidnog elementa. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Zidarski radovi moraju se izvesti solidno i struĉno prema vaţećim propisima i pravilima struke. prijevozi i prijenosi. – zidovi ĉije izvoĊenje nije završeno prije nastupanja zimskih mrazova moraju se zaštiti na odgovarajući naĉin. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 98348485. osim sidara za sidrenje nadvoja. za pregradne zidove treba ispustiti zupce u masivnom zidu na svaki drugi red za 1/2 opeke. alat. zaštite. U jediniĉne cijene ukljuĉeno je sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova prema projektu.[219] . tj. prijevoz i rad s oplatom ukljuĉeni su u stavku. te eventualno crpljenje vode i sušenje površina. od 16.

Zazidavanje (zatvaranje) ţljebova u zidovima ostavljenih za instalacije kanalizacije i grijanja nakon izvoĊenja tih instalacija. OBRTNIĈKI RADOVI VENTILIRANA FASADA 98348485. sav spojni i vezni materijal. Pokrivanje sljemena limom identiĉnim kao pokrovni lim debljine 0. 45212-400-4474/2008. skela. ulazi u jediniĉnu cijenu). plastiĉnih podloţaka na mjestima dodira ili sudara s drugim materijalom.10. ukoliko troškovnikom nije posebno propisano.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. o ostavljanju ţljebova za kanalizaciju. od 16. Razvijena širina lima je 100 cm.5° do 16°. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Prilikom zidanja pravovremeno ostaviti otvore prema zidarskim mjerama. Boju lima odrediti će projektant iz vaţećih RAL boja. te izrezivanje sljemenskog lima “NA ĈEŠALJ” na sudaru sa pokrovom. Obraĉun po m² izraĊenog krova.) iza poloţene instalacije. ne plaća se posebno. Pri obraĉunu stijena odbijaju se svi otvori. KROVOPOKRIVAĈKI RADOVI Pokrivanje kompletnog krova pokrovom od profiliranog jednostrukog aluminijskog lima. U jediniĉnu cijenu ulazi dobava i postava materijala i djelova.xls. U jediniĉnoj cijeni dobava i umetanje brtvi od bitumenizirane spuţvaste gume u udubljenja vala pokrovnog lima. prilagodba sljemenjacima. osim otvora za prolaz cijevi. i nije ukljuĉena obrada ĉela zida – kod otvora od 3 do 5 m² odbija se površina iznad 3 m². Krov se izvodi kao trostrešni u nagibima od 1. voditi raĉuna o uzidavanju pojedinih graĊevinskih elemenata. a obrada ĉela je ukljuĉena Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena IV. Obraĉun zidanih zidova. kao i sav ostali pripadajući alat. vodilice. kao Kalzip tip AF 65/333 ili odgovarajuće. Postavu ovog lima moţe raditi samo licencirani izvoditelj od strane proizvodaca pokrova. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. uz suglasnost naruĉitelja. god. Obraĉun po m¹ pokrivenog sljemena. a nije ukljuĉena obrada ĉela – kod otvora iznad 5 m² odbija se površina iznad 3 m².8 mm. V. rabicom ili na drugi naĉin. stupova i dimnjaka je površinski (m²). ţljebova i sl. samoljepiva traka. Posebno se ne naplaćuje ni zatvaranje (ţbukanje šliceva. samo ravni lim bez profilacije.2008. opekom. svi transporti i sl. B.ms_office Strana: 10. Napomene vezane za zidarska ţbukanja: – otvori na zidu do 3 m² se ne odbijaju. Gornji posebno profilirani lim kao Kalzip ili odgovarajuće uĉvršćuje se preko unaprijed postavljenih vodilica (raspored vodilica odreĊen je statiĉkim proraĉunom za odgovarajuću brzinu vjetra) posebnim strojem za pertlanje. Lim je tvorniĉki obojen ili plastificiran s obje strane. za centralno grijanje ako su ucrtani (ne plaća se posebno. bez obzira na veliĉinu.[219] .

c) test na absorciju obiĉne (destilirane) i slane (morske) vode. a nakon završetka rada duţan je sav suvišni materijal i otpatke odstraniti sa gradilišta. god. 98348485. U domeni protupoţarne sigurnosti fasadne ploĉe trebaju zadovoljiti klasifikaciju prema najvišoj i najjaĉoj normi za ovaj tip proizvoda. sa odgovarajućim kvalitetnim materijalom koji mora odgovarati postojećim propisima i standardima. Svi aluminijski komadi i izraĊevine moraju biti kvalitetno i odgovarajuće izvedeni.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. d) otpornost na UV zrake (izbjeljivanje). te mora zadovoljiti propise HRN. Svi okviri imaju ugraĊene pracne za usidrenje. Izvoditelj ovih radova duţan je zaštititi radove izvedene od drugih izvoditelja kako nebi svojim radom iste oštetio. te ukoliko naiĊe na nedostatke koji mu mogu smetati. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena VI. Fasada treba zadovoljiti sve certifikate prema relevantnim normama kojim se dokazuje da zadovoljava i ispunjava slijedeće uvjete testiranja: a) test na savijanje. Za uĉvršćenje podkonstrukcije fasade za zid koristiti cinĉane ili inox vijke. te antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida. a svi spojevi su izvedeni putem varenja.5 ĉvrstoće F220 do 260 N/mm². Svi radovi moraju biti izvedeni struĉno i solidno.234. sa odgovarajućim kvalitetnim materijalom koji mora odgovarati postojećim propisima i standardima.2008. b) test na rastezanje. prema vaţećim propisima i pravilima struke. Prije ugradbe bravariju je potrebno dobro oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i odmastiti. Prije poĉetka radova na izradi obojene bravarije izvoditelj radova na obojenoj bravariji je duţan pregledati izvedene graĊevinske radove. spojne elemente izvesti prema uputama proizvoĊaĉa fasade. kojom se potvrĊuje da su izraĊene od materijala koji ne podrţava gorenje.T7.C. prema vaţećim propisima i pravilima struke.xls. Sva uĉvršćenja. Minimalna debljine zaštitnog sloja iznosi 18 do 25 mikrona. TakoĊer je duţan zaštititi svoje radove od prljanja drugih izvoditelja. duţan je o tome obavijestiti izvoditelja graĊevinskih radova kako bi isto bilo otklonjeno. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Obloga fasade izraĊena je od max compact ploĉa kao exterior dekor broj 0270 ili odgovarajuće.10. Crna bravarija izraĊena je od NP i HOP vuĉenih profila.ms_office Strana: 11.[219] . Za izradu obojene bravarije koristiti plastificirane aluminijske profile sa prekinutim termiĉkim mostom tip kao Schueco International tip Royal HI 75 ili odgovarajuće. e) sposobnost laganog ĉišĉenja standardnim kućnim i ekološkim sredstvima. 236. od 16. ne stvara dim i ne proizvodi toksiĉne kemijske produkte. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Aluminijski profili izraĊeni su iz aluminijske legure Al Mg Si 0. 45212-400-4474/2008. BRAVARSKI RADOVI Svi radovi moraju biti izvedeni struĉno i solidno. 226 i 228.

[219] . na osnovu normi. koji su prikazani kroz posebnu stavku. Mjesta koja se naroĉito osjetljiva na propuštanje moraju se kitati dvokomponentnim kitom odgovarajuće kvalitete. Za ugradnju IZO stakla koristiti propisane plastiĉne kladice. Boju plastificirane aluminijske bravarije odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom.60 W/m²K. propisa i priznatih pravila tehniĉke nauke i prakse. Vrata i prozori koji se otvaraju moraju u falcevima imati ugraĊene gumene brtve. Kod svih vrata jediniĉnom cijenom obuhvatit i gumeni podni odbojnik za zaustavljanje vrata. pomoćne naprave i druga sredstva koja su potrebna za ispravnu izvedbu ili bi se mogla tijekom rada ukazati potrebnim. Sve metalne djelove podloţne koroziji treba zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida što je ukljuĉeno u cijenu. od 16. dobava predviĊenih materijala. Za ostakljenje primjeniti IZO staklo dimenzija 4 + 16 + 4 mm koje je izraĊeno od termo stakla tako da koeficijent prolaza topline iznosi 1. U jediniĉne cijene ulaze svi troškovi potrebni za potpuno dovršenje rada. Vijci i ostala sredstva za spajanje su iz nehrĊajućeg ĉelika (inox). te davanje iste na uvid i odobrenje projektantu. god. namještanje i podešavanje na mjestu ugradbe i nakon ugradbe.xls. uzimanje mjera na licu mjesta.ms_office Strana: 12. Ĉeliĉni profili za sidrenje aluminijskih stijena premazani su radi zaštite sa najmanje dva premaza zaštitne boje.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.10. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena VII. STOLARSKI RADOVI 98348485. Sidra za priĉvršćenje aluminijskog lima i profila su od inoxa. U stavkama su uraĉunati i sporedni radovi potrebni za ispravno dovršenje pojedinih vrsta rada. liĉilaĉki i svi drugi pomoćni radovi. zidarski. Izvoditelj radova mora atestom dokazati da aluminijski profili i staklo zadovoljavaju traţene uvjete. dobava i ugradnja dovratnika i doprozornika. Uz gore navedeno u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu radioniĉke dokumentacije. Kompletan objekt potrebno je ispitati na zrakopropusnost i o tome izraditi odgovarajuću potvrdu o sukladnosti. 45212-400-4474/2008. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. dobavu i montaţu metalnog okova po izboru projektanta s cilinder bravama i kljuĉevima i sve opšavne lajsne. Ugaoni elementi moraju biti izvedeni besprijekorno. dopremu na gradilište. pogotovo u pogledu toplinske provodljivosti. Sva vanjska vrata moraju imati ugraĊene samozatvaraĉe. Sve ostalo prema shemi bravarije i uputama nadzornog inţenjera i projektanta. aluminija ili drugog antikorozivnog materijala. Ovi tehniĉki uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog materijala. izradu u radionici.2008.

ili ekspandirajućom pjenom). Dovratnici na gradilište moraju doći impregnirani i sa vanjske strane zaštićeni premazom protiv upijanja vlage. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog materijala. od 16. STAKLARSKI RADOVI Sva stolarija i bravarija je ostakljena prema shemama stolarije i bravarije. Širina dovratnika iznosi 10 cm. 45212-400-4474/2008. Za ugradnju stakla koristiti stolarski ili trajnoelastiĉni kit. LIMARSKI RADOVI 98348485. dobava predviĊenih materijala. kao i pripasivanje krila uraĉunato je u stolarskim stavkama kao i ugraĊivanje slijepih okvira i mokro ugraĊivanje dovratnika i doprozornika. Unutarnju stolariju kod standardnih namjena objekata nije potrebno brtviti na spoju sa zidom.[219] . Sve pozicije stolarije treba izraditi prema odgovarajućim shemama u prilogu.xls. Unutarnja stolarija ugraĊuje se mokrim postupkom ili suhim postupkom (ugradnjom na slijepe okvire. klase bez godova jer će dovratnici biti bojeni nakon ugradnje. Za izradu dovratnika koristiti drvo jele-smreke 1. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. pomoćne naprave i druga sredstva koja su potrebna za ispravnu izvedbu ili bi se mogla tijekom rada ukazati potrebnim. uzimanje mjera na licu mjesta. dobava i ugradnja dovratnika i doprozornika. Sve ostalo prema shemi stolarije. Uz gore navedeno u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu i montaţu obostranih opšavnih lajsni po izboru projektanta.10. namještanje i podešavanje na mjestu ugradbe i nakon ugradbe. uputama nadzornog inţenjera i projektanta. te podni odbojnik. Spojnica vanjske stolarije i zida se kod mokrog postupka brtvi ţbukom i ugradnjom na pristupak. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena VIII. a kod suhog postupka bitumeniziranom spuţvom (bitrax) i trajno elastiĉnim kitovima. dobavu i montaţu metalnog okova po izboru projektanta s cilinder bravama i kljuĉevima. god. liĉilaĉki i svi drugi pomoćni radovi. izradu u radionici. U jediniĉne cijene ulaze svi troškovi potrebni za potpuno dovršenje rada. U sluĉaju mokre ugradnje stolariju treba zaštititi (PE folijom).ms_office Strana: 13. te prema pravilima struke što je ukljuĉeno u cijenu stolarskih i bravarskih radova. Izrada i dobava slijepih okvira. Obraĉun po komadu izraĊenih i ugraĊenih vrata. Na svim vratima WC-a u donjem dijelu ugraditi ventilacionu rešetku. dopremu na gradilište. Za ostakljenje fiksnog nadsvjetla primjeniti staklo optifloat debljine 4 mm.2008. Boju stolarije (krila i dovratnici) odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom. klase jer će vrata biti bojena tako da se vide godovi od drveta. te izrada dobava i montaţa dovratnika i doprozornika. zidarski. U sluĉaju da ove sheme nisu priloţene treba kontaktirati investitora i zatraţiti ih. IX.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Za izradu krila vrata koristiti hrastovi furnir 1.

10. KERAMIĈARSKI RADOVI Sva poploĉenja podova i zidova predviĊena su keramiĉkim ploĉicama od 1. izradu u radionici. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu materijala.8 mm izuzev vertikalnih ţljebova i horizontalnih opšava koji se izvode limom kao pokrov (obojeni ravni). U manjim prostorijama (sanitarije i sl. dobavu i ugradbu PVC. spojeve horizontalnih i vertikalnih ţlijebova. transport i montaţu na gradilištu.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Svi limeni opšavi. upotrebu krana. širinu reške dogovoriti sa projektantom. klase. oluci i sliĉno izvode se od aluminijskog lima debljine 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.ms_office Strana: 14. Isto tako u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu i postavu trake od krovne ljepenke na svim dodirnim mjestima aluminijskog lima s betonom ili drugim materijalom. XI. a na direktnom spoju s drugom vrstom lima ili metalom treba umetnuti plastiĉnu mekanu traku. Sistem polaganje za sva poploĉenja je reška na rešku.[219] . Na sudaru poploĉenog poda i ţbukanog zida dolazi sokl od istih keramiĉkih ploĉica u visini od 10 cm. Zidne keramiĉke ploĉice se putem odgovarajućeg ljepila lijepe na produţnim cementnim mortom oţbukane zidove. skelu.) dolaze ploĉice 20 x 20 cm na podove i zidove (u istoj kvaliteti i boji). Al. nosaĉe horizontalnih i vertikalnih oluka.2008. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog (veznog) materijala. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena X. veliĉine 20 x 20 cm i 30 x 30 cm brušene ili s hrapavom gornjom površinom u boji koju će odrediti projektant u dogovoru s investitorom.xls. polaganje i fugiranje keramiĉkih ploĉica gotovom fugir masom po izboru projektanta. god. ĉišćenje podova i zidova i sve transporte. RADNJE SA SPUŠTENIM STROPOM 98348485. Podne keramiĉke ploĉice se polaţu u cementni mort ili na unaprijed pripremljenu cementnu glazuru lijepe pomoću graĊevinskog ljepila. prikljuĉak vertikalnih oluka u lijevano-ţeljezne cijevi. mesinganih ili kromiranih kutnih i završnih lajsni. izradu i postavu spona na zabatnim opšavima. od 16.

statiĉkom raĉunu i uputama projektanta. Vrstu i boju pomiĉnih aluminijskih lamela odreĊuje projektant.ms_office Strana: 15. god. XIV. TakoĊer je potrebno jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje od hrĊe (pjeskarenjem). matice. transport i montaţa na gradilištu. krpanje rupa od vijaka. zatvaranje spoja sa zidom pomoću akrila. SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI 98348485.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA Ĉeliĉna konstrukcija se izvodi prema priloţenim shemama.2008. c) ispuna stropa kamenom vunom kao Tervol tip DP-5 ili odgovarajuće debljine 5 cm. XV. UZDIGNUTI PODOVI Pod u prostoriji opreme izraĊen je od polo (ARIES) ili odgovarajućih podnih pocinĉanih rešetki koje se oslanjaju na podkonstrukciju na osnom razmaku od cca 70 cm. TakoĊer jediniĉnom cijenom obuhvatiti bandaţiranje spojeva gipsanih ploĉa koristeći samoljepivu mreţicu.10.karton ploĉa s 5. Boju poda odreĊuje projektant.xls. Za priĉvršćenje rešetke koristiti originalni spojni i vezni pribor. XIII. specijalni vijci. obiĉni vijci. Obraĉun po m² stvarno postvaljenog spuštenog stropa.5 cm kao Amstrong ili odgovarajuće (svi uredi) dok je u ostalim prostorijama (sanitarije) strop od gipskartonskih ploĉa debljine 12. e) potrebna radna skela. Strop se vješa na već pripremljene ĉeliĉne nosaĉe postavljene horizontalno na razmaku 120 cm. d) zaštita kamene vune PE folijom kao Tervol Stopair ili odgovarajuće. Izvoditelj radova duţan je napraviti kompletnu radioniĉku dokumentaciju i dostaviti je projektantu i revidentu na odobrenje. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Spušteni strop se izvodi od gips . gornju masku i uzice za podizanje. 45212-400-4474/2008. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. detaljima. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti uzimanje mjera na licu mjesta. podloţne ploĉice.5 x 62. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena XII. Pod mora biti postavljen strogo vodoravno. od 16.00 cm toplinske izolacije i s metalnom podkonstrukcijom. te izrada u radionici. te sav ostali pomoćni materijal. ĉeliĉni tipli. 62. Svi meĊusobni spojevi su putem varenja ili vijaka.[219] . dobava komplet osnovnog i spojnog materijala. U jediniĉnoj cijeni je dobava i postava: a) podkonstrukcija s razmakom prilagoĊenim vrsti spuštenog stropa.5 mm sa otpornošću na poţar. ZAŠTITA OD SUNCA U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav osnovni i spojni materijal. te dvokratna antikorozivna zaštita na bazi epoksida. Visinu poda uskladiti sa visinom podova u susjednim prostorijama. b) spušteni strop od gipsanih prefabriciranih ploĉa vel. ugradbu eventualno potrebnih aluminijskih profila.

sol i gorivo. Poslije sušenja prvog sloja boje ponoviti kitanje eventualno zaostalih neravnina. 94/96 i 114/03. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena XVI.ms_office Strana: 16. zaštitu ostalih površina od prljanja. Koristiti znakove izraĊene i odobrene od strane Zavoda za istraţivanje i razvoj sigurnosti (ZIRS). 1.10. Sve navedenu je ukljuĉeno u jediniĉnoj cijeni liĉenja površina. Poslije kitanja ponoviti postupak brušenja i bojenje drugog sloja. god.[219] . Skela je obraĉunata kroz posebnu stavku. od 16. Znakovi su izraĊeni na samoljepivoj foliji ili plastici. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti. ĉlanak 31. a ton boje odreĊuje projektant. A. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama. trajnoelastiĉnim kitom ili odgovatajućim brojem vijaka. Priĉvršćenje na zid posebnim ljepilom. ZNAKOVI ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŢARA U skladu sa projektom zaštite na radu i projektom zaštite od poţara. treba dobaviti i postaviti znakove zaštite na radu i znakove zaštite od poţara. Poslije sušenja kita obaviti brušenje pa tek onda nanos prvog sloja boje. Izvodi se u visini cca 50 cm i obraĉunava se koz posebnu stavku troškovnika. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sav materijal. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. i 32. Toniranje boje u dogovoru s projektantom i investitorom. Kod bojenja crne bravarije bojama na bazi epoksida jediniĉna cijena ukljuĉuje ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine. kitanje i brušenje eventualnih neravnina. 3) trostruki premaz bojom po izboru projektanta. Podnoţja crne bravarije (vrata) treba dodatno dvokratno obojiti crnom bojom otpornom na atmosferilije.xls. alat.2008. dvostruki premaz epoksidnom bojom. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. OBJEKT KONTROLE NAPLATE GRAĐEVINSKI RADOVI ZEMLJANI RADOVI 98348485. te sukladno Zakonu o zaštiti na radu NN 59/96. Krila se nakon nanošenja ventilirajuće zaštitne nitro boje špricaju sa bojom (neolin) koja ocrtava godove. 45212-400-4474/2008. Zadnju ruku bojenja izvesti sa sjajnom bojom. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije. razne zaštite i sl. 2) gletanje svih površina glet masom otprnom na vodu. U cijeni sav potrebni pomoćni materijal. I. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Bojenje gotovom tvorniĉkom bojom na bazi vapna kao Poliflor treba izvesti po redoslijedu: 1) popravak manjih neravnina. transporte. Prilikom bojanja stolarije prije bojenja dovratnik zaštititi zaštitnom ventilirajućom bojom na koju se nanosi kit. rad.

20 3. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal sa modulom zbijenosti Ms = 80 MN/m². samo dubine preko 200 cm.10.00 0 0.. a do kote . tj. Iskop dubine do 200 cm Iskop za temeljnu ploĉu u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom temeljnom tlu kategorije C. Iskopani materijal deponirati na udaljenosti 25 m¹ jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja.22 0.00 0 7.22 0.[219] . Obraĉun po m³ izvedenog.40 7. instalacionog kanala. paušal 1 7. Nasip debljine 30 cm Nasipavanje iskopanim materijalom (kamena sitneţ) bez primjesa humusa. 45212-400-4474/2008. postavljanje i odrţavanje iskolĉenih oznaka i ploĉa na terenu od poĉetka radova do predaje svih radova investitoru.00 1 7.22 278.40 0. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm.00 0 23.407.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.50 cm ispod kote budućeg kolnika. Iskop dubine preko 200 cm Sve isto kao stavka 2. god. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.407.40 0.00 260 23.22 730. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. a 5% ruĉno. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa svake strane konstruktivnog elementa minimalno za 50 cm.20 23. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto.407.00 0 19. Dubina iskopa je do 200 cm.00 0. Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na iskolĉenju svih objekata i elemenata. Iskop se obavlja 95% strojno. Nasipavanje i zbijanje obavljeti u slojevima debljine 30 cm mjereno u zbijenom stanju.xls. temenja blokova i raznih okana.64 23. ugraĊenog nasipa. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou. m³ 12 23. tj.00 38 19.22 6. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dopremu materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹.40 7.22 0. Obraĉun paušalno. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Svi obraĉuni za iskop. Odnosi se na produbljenje iskopa za monolitne temeljne stope u sluĉaju da tlo nema propisanu nosivost.36 19.40 7. zbijenog nasipa. m³ 38 19. preuzetog od strane nadzornog inţenjera.00 0.22 730.00 0 0.037. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere OPĆENITO: Iskop humusnog materijala i osnovni nasip obuhvaćeni su u Projektu prometnica za trasu ceste na kojoj se nalazi CP.40 2.407.36 98348485. Ms = 80 do 100 KN/m².22 0. gline ili sliĉno naokolo izvedenih temelja i temeljnih stopa.407. m³ 260 23.ms_office Strana: 17. od 16.00 0. kao i sve ostalo potrebno za dovršenje cijele stavke.00 12 23.22 0.64 4. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.407.00 1. cca 50 cm ispod gotovog kolnika.22 0.2008. Za plato je predviĊen samo osnovni nasip bez tampona i asfalta.00 0 23. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60° ili koristiti razupiranje. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar.22 278. Svi iskopi su predviĊeni u zbijenom nasipu od drobljenog kamena.22 6. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹.037. nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju.

armirano-betonskog instalacionog kanala izmeĊu kontrole naplate i naplatnih kućica. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju minimalne debljine 10 cm ispod i 20 cm iznad tjemena cijevi.00 36 105. te završno nasipavanje.71 0. razastiranje i planiranje ispod trakastih temelja i greda (ukljuĉivo zatrpavanje eventualnog produbljenja ispod temelja). okana odvodnje i ostalih raznih okana. Nasip se izvodi posve horizontalno u sloju debljine do 15 cm.22 1. okana elektroinstalacija. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Nasipavanje debljine 20 do 30 cm Sve isto kao nasipavanje pod stavkom 5. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 2 113. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.71 0. Iskop se obavlja 95% strojno.42 9.71 4. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60o ili koristiti razupiranje. Nasipavanje drobljenim kamenom ili šljunkom Dobava i ugradba fino drobljenog kamena ili šljunka.98 6. od 16.10.56 7.00 0 113. Obraĉun po m³ nasipnog materijala u zbijenom stanju.71 0. B ili C kategorije.00 0 23.22 0. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju. m³ 36 105.95 105.71 4. m³ 59 19.98 19. Obraĉun po m³ ugraĊenog fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska.00 45 105. biojame.2008.00 59 19.22 0.805.40 98348485.756. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa vanjske strane temeljne ploĉe minimalno za 50 cm.56 105. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju. Sloj ĉistoće Dobava i ugradba fino drobljenog kamenog materijala ili šljunka (sloj ĉistoće). Dubina iskopa je do 300 cm.71 227. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju debljine 10 cm.42 113. razastiranje i planiranje ispod. te završno nasipavanje.00 0 105. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar. nogostupa i u zelenom pojasu. U cijeni eventualna upotreba eksploziva kao i zaštita od eventualnih šteta od miniranja. Podloţni sloj i obloga cijevi Dobava i ugradba fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska.00 0 19.xls.71 3.ms_office Strana: 18.71 0.133. temelja treptaĉa.756. Planiranje izvesti sa toĉnošću ± 2 cm. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹.71 227.. samo nasipavanje. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm.625. razastiranje i planiranje u sloju debljine 20 do 30 cm ispod podova objekata kontrole naplate.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.22 1. te eventualno crpljenje vode. oko i iznad odvodnih i ostalih cijevi u zoni otoka. Obraĉun po m³ ugraĊenog kamenog materijala u zbijenom stanju.133.22 1.625.95 8.22 0. Široki iskop Široki iskop za ureĊaj za proĉišćavanje otpadnih voda u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom materijalu A.71 0. m³ 70 23.805. temelja vanjskih blokova.00 70 23. 45212-400-4474/2008. m³ 45 105.22 1.71 0.[219] .71 3. okana naplatnih kućica.00 0 105. m³ 2 113. god. razastiranje i planiranje preko podloge iz stavke 5. a 5% ruĉno. zaštitnih blokova ispred naplatnih kućica. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 5.22 0.40 23. te nasipavanje.

na prostoru gdje dolazi zelena površina.82 14.71 6.00 13.44 2. Ms = 80 do 100 MN/m².48 59.532.00 0.00 0. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.00 200 57.00 35 422. Obraĉun po m³ izvedenog zbijenog nasipa.306. 11.71 0.342.71 34. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog pijeska.00 0 422. razastiranje.20 113. Sloj pijeska fino isplanirati.[219] .00 83.00 113.04 9. U jediniĉnoj cijeni doprema materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹. od 16.70 422. razastiranje i planiranje humusnom zemljom u otocima oko objekta kontrole naplate u debljini 20 do 30 cm.48 59.66 I. Obraĉun po m³ izvedenog zbijenog nasipa. ispod temeljne ploĉe.70 2.60 14.10.26 0.26 71.00 0.40 38.501. u padu od 2%.955.xls. Obraĉun po m³ izvršenog iskopa u zbijenom nasipu.26 71.21 0.71 11.00 0 38. razastiranje i lagano nabijanje fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska oko biojame u sloju minimalne debljine 20 cm.82 0. a) pijesak Obraĉun po m² prekrivene površine b) filter tkanina (geotekstil) Humusiranje Dobava. koristeći vodilice. 45212-400-4474/2008.73 II.62 224.04 9.00 0.71 11. Šljunak ispod staza Dobava i postava šljunka ispod staza uvaljanog u sloju debljine od 20 cm sa valjanjem i nabijanjem.00 0.20 0. beton klase C25/30 u velikoplošnoj oplati.00 0 3.21 0. korekcija rovova te izbacivanje materijala do 1 m¹ od iskopa.71 34. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Dobava.ms_office Strana: 19. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou.00 60 105. u armirano-betonsku temeljnu ploĉu i grede. m² 200 3.73 57. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 10.20 11. Obraĉun po m² pripremljene površine.21 2.66 0.00 0 0 480.798. te planiranje i nabijanje posteljice. m³ 200 57.68 98348485. te hidrosjetvu.342. a) beton b) velikoplošna oplata m³ 35 422.44 0. fino planiranje.532.113.82 0.40 12. u potrebnom padu (minimalno 1%).71 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 22 20 113. m³ 60 38.44 2. 1.00 3.66 11.71 11.00 15.00 200 3. ĉišćenje od korova panjeva i ostale vegetacije.955.44 0. klase C12/15 debljine d = 10 cm. Nasip i geotekstil za ureĊaj za proĉišćavanje otpadnih voda m³ m² 22 20 113.71 0. Jediniĉnom cijenom obuhvatitit dobavu i postavu filter sintetiĉke tkanine (geotekstil) izmeĊu pijeska i nasipa zemljom.71 0.00 0 0 113.111. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.82 14.00 0 113.113.48 59.00 0 57. te lagano nabiti ruĉnim nabijaĉima. m³ m² 148 168 480.68 480.71 11.662. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.20 640.306. septiĉke jame.00 0.2008.21 2.501. elektro i ostalih okana. m² 300 113.111.60 105.00 0 105.798.26 0.00 300 113.48 59.62 224. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Podloga od mršavog betona C12/15 Betoniranje betonske podloge od mršavog betona. Priprema posteljice Plitki iskop i poravnanje tla C kategorije.66 0.71 6. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu materijala. Sloj pijeska za betonske elemente Dobava i postava nosivog sloja pijeska debljine od 10 cm za postavu betonskih elemenata. tj. m³ 60 105. Ruĉni iskop Ruĉni iskop materijala nakon strojnog iskopa.00 148 168 480. Betoniranje armiranih temelja C25/30 Dobava i ugradba betona.662.20 0.20 640. god.00 60 38.00 83.

50 500.9 230 480. Betonski podest je od betona klase C25/30 s finom obradom gornje površine betona.04 480.604. Vidljivi dio sokla .48 59.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.604.02 11.48 59.00 0.2008.vanjski izvesti u posve preciznoj.6 l/m³ betona. a prije poĉetka vezanja betona dobro zagladiti jer se na nju postavlja hidroizolacija.48 59.9 230 480.52 40. a) beton b) glatka oplata c) doplata za površinsku obradu Betoniranje armirane ploĉe na podu C16/20 Dobava i ugradba betona. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI . ravnoj i horizontalnoj oplati.00 0.00 0. u armirano-betonski podest na ulazu u objekt kontrole naplate.xls.00 0.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0.963. a) beton b) doplata za površinsku obradu Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 3. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Betoniranje armiranih sokla C25/30 Dobava i ugradba betona.26 20.60 480.02 0.00 0 0 0 480.26 20.48 118. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli.00 0. Površinu betona potrebno je nakon ugradnje betona.52 40. te raznih kemikalija (ulje.60 98348485.324. 45212-400-4474/2008.ms_office Strana: 20.04 5.26 20. nafta i sliĉno).02 0. m³ m² m² 9 25 25 480. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.02 480. a oplata je velikoplošna.[219] . Armatura je obraĉunata u posebnoj stavci.32 1.48 59.32 1.48 20.48 118.02 480. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.02 0. u donju armirano-betonsku ploĉu debljine d = 12 cm.00 0 0 480. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Beton se mora njegovati jednim od sistema njegovanja. Beton projektiranog sastava.10.02 4.95 4.48 59.26 20.02 0.00 0. od 16. Armatura je iskazana u posebnoj stavci.00 1 2 2 480. Beton projektiranog sastava. Podest izvesti po dimenzijama iz projekta objekta kontrole naplate.26 20. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli.50 4.48 20.00 0. m³ m² m² 1 2 2 480. b) glatka oplata c) doplata za vidljivi dio sokla Betoniranje armiranog podesta C25/30 Dobava i ugradba betona. m³ m² 24.00 0.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0.26 20.324. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI .48 20. Armatura je iskazana u posebnoj stavci. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.26 20. Beton je klase C25/30. Popreĉni presjek podzida vidljiv je iz projekta pojedinih objekata.48 59.48 59. klase C16/20.50 500. god.26 20.48 59.50 480.00 0 0 0 480.481.00 9 25 25 480. u armirano-betonski podzid (sokl) iznad temeljnih greda izvedenih pod stavkama 5 i 8.00 0.02 0.48 20.00 24.02 4.963.95 4.02 0.481. Beton projektiranog sastava.00 0.6 l/m³ betona.02 11.

00 m³ m² 45 250 533.85 19.48 86.70 0.2008.49 101. samo kat. dobavu i postavu PVC folije debljine 0.48 86. Obraĉun po m² postavljenih kombi ploĉa. dobavu i postavu PVC folije debljine 0.7 cm d) cementni estrih ispod keramiĉkih ploĉica d = 8 cm 7.00 533.02 mm.85 19.08 0.[219] .00 0. Obraĉun po m² izraĊenog cementnog estriha.00 0 0 533.86 19.00 45 250 533.49 94. a) cementni estrih ispod keramiĉkih ploĉica d = 5 cm b) cementni estrih ispod keramiĉkih ploĉica d = 6 cm c) cementni estrih ispod linoleum poda d = 6.52 13.228.00 533.987.70 0. 8.49 101.00 78.. a) beton b) glatka oplata 9.051.22 0. Kombi ploĉe dolaze “U OPLATU” armirano-betonskih serklaţa iz stavke 22. Obraĉun po m² izraĊenog cementnog estriha.00 0.2 mm svaka razvijene duţine od 50 cm. te odrţavanje glazure.020. Oslanja se preko monomitnih greda i horizontalnih serklaţa na armirano-betonske vertikalne serklaţe. 6.70 10.70 0. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje površine.20 4. Betoniranje stropne konstrukcije prizemlja 25/30 Dobava i ugradba betona u punu armirano-betonsku ploĉu iznad prizemlja objekta kontrole naplate.08 22.glatka.08 0. Cementi estrih na krovu Dobava i ugradba materijala u cementni estrih lagano armiran debljine d = 5 do 8 cm.86 19.30 m¹. Oplata je velikoplošna .60 3.08 0.00 0 84.49 94. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.00 0. Beton projektiranog sastava.00 105 84.40 84. Cementna glazura je armirana mreţom Q-131.00 0 0 533.399. Betoniranje stropne konstrukcije kata 25/30 Sve isto kao st.08 8.08 23.33 76. Nosaĉi kombi ploĉa Doplata za izradu. U cijenu ukljuĉiti istovremenu izvedbu horizontalnih serklaţa.937.020. Obraĉun po komadu postavljenog nosaĉa.00 101.00 140 48 140 30 78.49 94.49 94. 8.00 0 101.08 0. od 16.00 0.70 0.00 0. 10.00 42 250 533. Cementna glazura je armirana mreţom Q-131.48 86.a.00 0.00 0 15.70 10.999.33 76. m² m² m² m² 140 48 140 30 78.151.49 101. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Cementi estrih na podu Dobava i ugradba materijala u cementni estrih lagano armiran debljine d = 5 do 7 cm.00 0. Postavlja se 6 do 8 komada nosaĉa na m² podgleda.08 0.60 3.00 m² 105 84.52 13.22 12.70 23.020.10. god. Kombi ploĉe Doplata za dobavu i postavu KOMBI ploĉa debljine d = 8 cm. Izvodi se preko termoizolacije na podu prizemlja objekta kontrole naplate.987. te odrţavanje glazure. a postavljaju se sa vanjske strane vetrikalnih i horizontalnih serklaţa.00 850 15.228.08 8.08 23.33 76.00 0 0 0 0 78.ms_office Strana: 21. a ploĉa debljine 18 cm. postavu armaturne mreţe. Izvodi se preko termoizolacije u padu na krovu objekta kontrole naplate.999.151.00 0. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje površine.xls. a) beton b) glatka oplata 8.391.33 76.828.49 101. izradu glazure zaribane do crnog sjaja.00 m² 230 101. dobavu i postavu dodatnih nosaĉa kombi ploĉa iz stavke 24.391.00 98348485. postavu armaturne mreţe.22 0.00 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.08 22.00 230 101. Nosaĉi se rade kao “vilice” od pocinĉane ţice debljine 3. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.02 mm. 45212-400-4474/2008.00 15.33 76.33 76.00 m³ m² 42 250 533.399.828.33 76.20 4.22 12. izradu glazure zaribane do crnog sjaja.00 0.020. Beton je klase C25/30. Podupiranje je na visini cca 3.08 0.70 23.48 86.40 kom 850 15.33 76. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.051.937.

52 14.70 13. m³ m² 3 25 533.00 0.00 0 0 480.00 197.26 0.70 7.08 5. Beton projektiranog sastava.33 97.00 6. a) beton b) glatka oplata Armatura Dobava.33 76. Obraĉun po kg ugraĊene armature. Vijenac (vanjska greda iznad ploĉe) izvesti po dimenzijama iz projekta objekta kontrole naplate.33 97.48 59.26 1.0 m¹. Armatura mora biti ĉista od hrĊe i svih masnoća.00 0. Dimenzije nadvoja su zadane projektom pojedinog objekta.41 6. god.48 118.50 533.042.70 7. Beton projektiranog sastava.00 0 0 533.26 1.48 59.00 0. presjeka prema projektu objekta kontrole naplate.56 12.41 6.08 0. m³ m² 1 2 480. a) rebrasta armatura RA-400 b) mreţasta armatura MAG-500 Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 11.333.33 59. savijanje.81 0.00 3 25 533.08 0.48 59. Upotrijebiti glatku precizno sloţenu oplatu za okna.29 28.380. m³ m² 14.733.81 0.042.70 533. 45212-400-4474/2008.599.00 197. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.00 0.00 0 0 6. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.52 480.33 59.26 480.380.ms_office Strana: 22.41 6.33 76. Beton je klase C25/30.26 480.5 291 533.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.29 28.33 76.33 97. obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu. Beton projektiranog sastava.70 0. izrada i postava betonskog ţeljeza prema Izvedbenom projektu armature.00 0 0 533.41 6.26 0. beton klase C25/30.00 98348485.00 0.99 1.33 76. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.490. te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorniĉkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom. Upotrijebiti glatku precizno sloţenu oplatu jer se direktno na beton lijepi keramika.30 10.733.2008. od 16.56 533.48 59. 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.99 1. dimenzija i presjeka prema projektu objekta kontrole naplate.430.10. Visina podupiranja iznosi do 3.33 97.33 59.70 0.26 0. sjeĉenje.08 5.26 0.00 0.xls. Oplata je dašĉana.5 291 533. Beton projektiranog sastava.481. Betoniranje serklaţa i nadvoja C25/30 m³ m² 10 132 533.599.00 0.00 1 2 480. beton klase C25/30.50 15.481. beton klase C25/30. Obraĉun po m³ ugraĊebog betona.00 0.00 14.00 0. kg kg 18000 29000 6.81 115.00 18000 29000 6. dimenzija i presjeka prema projektu objekta kontrole naplate.[219] .430.00 0.00 10 132 533. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ravnanje. a) beton b) glatka oplata Betoniranje temelja agregata C25/30 Dobava i ugradba betona u armirano-betonski temelj agregata. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Dobava i ugradba betona u armirano-betonske vertikalne i horizontalne serklaţe i nadvoje u vanjskim i unutarnjim nosivim i pregradnim zidovima. Upotrijebiti glatku precizno sloţenu oplatu. Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete.333.30 10.490.81 115. a) beton b) dašĉana oplata Betoniranje vijenca C25/30 Dobava i ugradba betona u armirano-betonski vijenac iznad vanjskih zidova.33 59. a) beton b) glatka oplata Betoniranje okana odvodnje C25/30 Dobava i ugradba betona u armirano-betonska okna odvodnje.00 0 0 533.48 118.

1.386.00 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Dobava. god.272. Nosive i pregradne zidove takoĊer je potrevno povezati preklapanjem opeke.44 440.00 0.00 0 0. Visina skele je do 4. visina podupiranja do 3.08 IV.80 652.42 III.00 0. montaţu.44 440. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova.00 2. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dovoz. sidra. 45212-400-4474/2008.215.386.344.00 0 440.00 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.ms_office Strana: 23.00 0 22.[219] . rad.70 0.0 m¹.00 0.0 m¹. Širina stepenice 27 cm.6 24 533. alat. od 16.08 22.215. 13. Skela za visoke prostore Dobava.66 2.42 0.44 0. Obraĉun po m² vertikalne projekcije skele. kom 1 440. visina 17 cm.42 0. Odnosi se na rad u visokim prostorima (ĉeliĉna nadstrešnica).00 0. Armatura nije sadrţana u stavci. ZIDARSKI RADOVI OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal. m² 592 22.344.56 533. Sve prema planu oplate i planu armature u skladu sa statiĉkim raĉunom.42 13.66 2.713.00 0. Obraĉun po kom skele Fasadna skela Izrada montaţno-demontaţne fasadne skele sa podnicama i ogradom u visini svake etaţe. betonom klase C 25/30 u potrebnoj glatkoj oplati.00 1 440.44 0.56 III.44 2. Širina kraka 110 cm. izrada i betoniranje AB trokrakog stubišta zajedno sa podestima.64 13.33 97.liĉilaĉke radove.00 0 0 533.33 97. UKUPNO TESARSKI RADOVI: 0.xls.33 97. transporte.5 m¹.44 440. izrada i demontaţa skele nakon dovršenja svih radova.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0 0.00 98348485. Visina skele iznosi cca 4. Skela sluţi za izradu svih radova na fasadi (zidanje i izrada fasade). Betoniranje AB subišta sa C 25/30 m³ m² 2.10. beton oplata UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 16.00 0. razne zaštite i sl.70 II.00 592 22.70 0.00 0 0.713.00 1.64 13.00 0.6 24 533.00 0.80 652.70 1. te otprema pokretne ĉeliĉno-drvene skele za bravarske i soboslikarsko .33 97. TESARSKI RADOVI OPĆENITO: Oplata svih betonskih i armirano-betonskih elemenata ukljuĉena je u jediniĉne cijenu istih i prikazana kroz betonske i armiranobetonske radove.272. 0. demontaţu i odvoz elemenata fasadne skele.00 0 0.00 0.2008.00 0.

Na spoju sa zidom ugraditi rubne trake od kamene vune u visini cementnog estriha. Obraĉun po m² izraĊene hidroizolacije. m² 280 73.67 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Hidroizolacione trake moraju biti 100% zavarene za podlogu kao i meĊusobno.00 0 80.93 33.93 33.332. m² 236 77.48 4. debljine d = 6 cm.68 0.802. Donja podloga mora biti propisno suha što se dokazuje mjerenjem postotka vlage na površini betona. m² 250 132.xls.67 20. nanošenje sloja prajmera (resitol) i varenje prve i druge trake.10.68 0. 45212-400-4474/2008.68 18. a rezanje kamene vune obavljati posebnim noţem.00 0 132. Obraĉun po m² izraĊene hidroizolacije.60 73.50 132. te dva sloja varene bitumenske ljepenke debljine 4 mm s meĊusobno zavarenim preklopima 10 cm. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje betonske podloge od svih prljavština. Termoizolacija na podovima d=6cm Dobava i postava kamene vune kao Tervol tip TPT-60/60 ili odgovarajuće. god.[219] .93 0.80 3. Paziti da se ploĉe ne oštećuju.08 2. tako da se izbjegne preklapanje vertikalnih spojeva. Obraĉun po m² ugraĊene kamene vune. te pravilno bez razmaka sloţiti ploĉe od kamene vune.08 0. Hidroizolacija se izvodi na armirano-betonskom nadtemeljnom zidu. nanošenje sloja prajmera (resitol) i varenje prve i druge trake.00 0 73.48 77.60 2.67 20. debljine 12 cm (2×6 cm).332.68 18.627. Kamena vuna dolazi preko hidroizolacije na podovima prizemlja.08 2.232.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0 77. Druga traka mora imati pomak preklopa za 50% u odnosu na prvu. te dva sloja varene bitumenske ljepenke debljine 4 mm s meĊusobno zavarenim preklopima 10 cm.2008. Prije postave kamene vune potrebno je dobro oĉistiti površinu betonske ploĉe. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Hidroizolacija Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacija podova u prizemlju objekta kontrole naplate i vanjskih zidova okna naplatne kućice.00 280 73. Termoizolacija na krovu d=12cm Dobava i ugradba na krov objekta kontrole naplate kamene vune kao Tervol tip TPT 60/60 ili odgovarajuće. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje betonske podloge od svih prljavština.ms_office Strana: 24.67 0.50 98348485. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1. Druga traka mora imati pomak preklopa za 50% u odnosu na prvu.627. a sastoji od hladnog bitumenskog premaza. a) horizontalna hidroizolacija Hidroizolacija zidova Izrada horizontalne hidroizolacija ispod vanjskih i unutarnjih nosivih zidova. od 16.232. Obraĉun po m² izraĊene hidroizolacije.00 250 132.00 35 80.93 0. Hidroizolacija se sastoji od hladnog bitumenskog premaza.00 236 77. Prvu i drugu ploĉu Tervola postavljati sa preklopom od 50%.08 0.802. m² 35 80. Donja podloga mora biti propisno suha što se dokazuje mjerenjem postotka vlage na površini betona. Hidroizolacione trake moraju biti 100% zavarene za podlogu kao i meĊusobno.80 80.

2 mm preko kamene vune. Odnosi se na zidove prizemlja i kata objekta kontrole naplate. Hidroizolacija krova Izrada horizontalne hidroizolacija krova objekta kontrole naplate. Hidroizolacija se se izvodi sa plastificiranom polivinil klorid (PVCP) folijom kao tip Sikaplan SGmA 1. Zidanje vanjskog zida debljine 38 cm Dobava materijala i zidanje vanjskih zidova debljine 38 cm sa opekom kao POROTHERM tip 38 S P + E ili odgovarajuća.00 380 6. m² 360 164. obvezno natapanje opeke sa vodom prije poĉetka zidanja.3 m¹. m² 220 240.00 0 164.ms_office Strana: 25.2 cm sa 100% zapunjavanjem horizontalnih reški. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.73 31. te korištenje d proizvoĊaĉa folije.00 360 164. Obraĉun po m² postavljene folije gledano tlocrtno.637.00 220 240. Zidanje nosivog zida debljine 20 cm Sve isto kao stavka 6.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. originalnih pomoćnih proizvoda. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu opeke.385. Prije postave folije potrebno je površinu dobro oĉistiti i otprašiti.50 98348485.96 59. od 16.41 2.xls. zidanje sa 100% zapunjavanjem mortom horizontalnih fuga u debljini od 1.135.73 0.73 0.20 9. meĊusobno varenje traka. Zidanje obavljati sa produţnim mortom M-50.435. visine do 3.41 2.2 cm. Obraĉun po m² izvedenog zida. sve unutrašnje transporte.24 52.4 ili odgovarajući. spravljanje morta.852.80 240.41 0.96 59. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje betonske podloge od svih prljavština i prašine. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Plastiĉna folija d=0.00 0 146. samo zidanje pregradnog zida debljine d = 10 cm sa opekom kao POROTHERM tip 10 P + E ili odgovarajućom.3 m¹.852.41 0. ukljuĉivo zaštitu hidroizolacije i sloj sitnozrnatog šljunka debljine 5 cm iznad hidroizolacije.00 0 240.55 36.96 0...80 6.50 146.55 0. visina zidanja do 3. Zidovi se izvode u prizemlju objekta kontrole naplate. njegovanje za vrijeme i nakon zidanja. dobavu i postavljanje trake. samo zidanje nosivih zida debljine d = 20 cm sa opekom kao POROTHERM tip 20 S P + E ili odgovarajuća. Obraĉun po m² izvedenog zida. m² 240 129. Zidovi se izvode sa 2.4 mm s meĊusobno zavarenim preklopima 5 do 10 cm. Obraĉun po m² izvedenog zida. Obraĉun po m² kompletno izraĊene hidroizolacije.00 240 129.55 36.20 129. 45212-400-4474/2008.60 8.2mm Dobava i postava plastiĉne folije debljine d = 0. god.24 0. U jediniĉnoj cijeni izrada monolitnih nadvoja iznad vrata.[219] .00 0 6. Odabrati vrstu folije koja se kemijski “podnosi” sa postavljenon kamenom vunom. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 5.80 6. debljine 1.00 250 146.96 0. lica.24 52.2008. Zidanje se obavlja mortom M-100 u debljini od 1.135.24 0.435.80 7. Hidroizolacione trake moraju biti 100% zavarene meĊusobno.60 164.55 0. Prilikom zidanja zida obratiti paţnju na izvedbu horizontalnih i vertikalnih serklaţa.385.73 31. Zidanje pregradnog zida debljine 10 cm Sve isto kao stavka 6.00 0 129. m² 380 6.10. m² 250 146.637.

Obrada armirano-betonskih zidova Zidarska obrada površine armirano-betonskih zidova sa odgovarajućim reparaturnim mortom.25 0. slaganje ploĉa od Tervola sa toĉkastim ljepljenjem na zid i postavu sidara na propisanom razmaku.86 1. m² 32 80. Ţbukanje unutarnjih i vanjskih zidova Ţbukanje unutarnjih i vanjskih zidova grubom i finom produţnom cementnom. ĉišćenje od ostataka oplate.88 34. samo hidroizolacija sanitarija u objektu kontrole naplate s podizanjem 5 cm iznad godovog poda. Izravnavanje izvesti sa odgovarajućim mortom za podlijevanje.596.2 cm okomito uz zidove u visini 8 cm. te ugradba rubne trake od kamene vune kao Tervol tip RS 120 debljine 1. m² 156 28. Postava u suho paralelno sa postavom fasade od max compakt ploĉa.00 450 76.3 m¹. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti otklesavanje izboĉina. Termoizolacija na podu d=4cm Dobava i ugradba kamene vune kao Tervol tip TPT (TPT 20/20 + TPT 20/20) ili odgovarajuće. Obraĉun po m² ugraĊene kamene vune. otklesavanje manjih neravnina. Hidroizolacija sanitarija Sve isto kao stavka 1.03 4. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sidra.00 1600 51.00 0 51.562. vapnenom ili gipsanom ţbukom sa našpricavanjem svih ploha cementnim mlijekom.00 0 76.92 12.. Obraĉun po m² oţbukanog zida. debljine d = 4 cm.338.00 11.08 0. Obraĉun po m² postavljene kamene vune.68 14. Termoizolacija fasade d=8cm m² 450 76.10.86 0.00 51. odmašćivanje.92 60.56 15.00 156 28.372.00 0 80. od 16.562.68 28.xls.88 0. m² 1600 51. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Dobava i ugradba kaširane staklenim voalom kamene vune kao Tervol tip FPL-80 ili odgovarajuće. Glazura betonske ploĉe Izravnavanje armirano-betonske ploĉe u prostoriji ureĊaja sa glazurom debljine d = 1 cm.56 80. U jedinicnoj cijeni uraĉunati i radnu skela za rad na visini 3.ms_office Strana: 26.55 47.88 0. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti i izradu cementnog holkera.00 22 60.00 76. krpanje i obradu oštećenja i fuga.08 2. popunjavanje fuga i sl. popunjavanje šupljina.00 0 28.000.596. popunjavanje manjih oštećenja na zidu. Obraĉun po m² obraĊene površine betonskog zida.03 4.338.[219] . Na izravnatu glazuru postavlja se kompjutorski pod.2 mm preko kamene vune.24 47. otklesavanje iscuraka morta i betona. god.25 0.00 13.24 98348485. Zidarska obrada odnosi se samo na betonsku površinu zida. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 10. Strogo voditi raĉuna ravnosti i vertikalnosti ţbuke. Kamena vuna se priĉvršćuje za nosivi zid sa pocinĉanim sidrima i to sa njegovim plastiĉnim dijelom. 45212-400-4474/2008. Obraĉun po m² izvedene glazure.86 0.25 451.03 0.55 47. debljine 8 cm.03 0.08 2. m² 9. Na 1 m² dolaze minimalno 6 do 8 komada sidara.25 82.000. Obraĉun po m² postavljene hidroizolacije. te postava u suho na podu u prostoriji agregata.25 82. odstranjivanje eventualnih stršećih dijelova armature.00 32 80.25 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0 47.00 9.00 0 60. m² 22 60.86 1.25 0.88 34.25 451.2008. U cijeni dobava i postava PE folije debljine 0.08 0.372.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. impregnacija površine betonske ploĉe i nanaošenje reparaturnog morta u 1 do 2 sloja.

00 0. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sve gore navedeno.006.003.00 0.xls. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 16.80 17. Nakon slaganja betonskih elemenata iste je potrebno nabiti vibroploĉom.20 0. Obraĉun po m² ugraĊenih betonskih elemenata.12 196.003. Aluminijski pragovi kom kom 26 9 116.20 0.ms_office Strana: 27.[219] . m² 280 140.003.019.47 0.003. te sistemon za blokadu koloture.14 0.00 0 140.00 3.00 280 140.92 112.11 30.20 20.00 0 112. Obrada sokla objekta Zidarska obrada vidljiivog dijela armirano-betonskog podnoţja (sokla) objekta kontrole naplate sa otklesavanjem i popravkom neravnina. od 16.14 39. U jediniĉnoj cijeni je kompletan jarbol sa ĉeliĉnim uţetom.20 3.019. Ugradba rubnjaka na betonskoj podlozi od betona marke MB-25 i popreĉnog presjeka 30×24 cm sa razmakom reški izmeĊu betonskih rubnjaka od 1 cm i njihovo popunjavanje cementnim mortom u omjeru 1:2 sa polukruţnim zaglaĊivanjem.12 1.00 18.20 3.00 6.11 30.80 116.239.493.2008. Betonski rubnjaci Dobava i postava betonskih prešanih rubnjaka dimenzija 50×20×8 cm izraĊenih od betona marke MB-40.326.12 196. Ukoliko se ne mogu koristiti cijeli betonski elementi iste precizno odrezati na rezalici sa dijamantnom ploĉom. m¹ 272 112.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 2 3.20 140. 45212-400-4474/2008.45 66.00 0 0 116. Betonski rubnjaci moraju imati atest o otpornosti na djelovanje mraza i soli.765. Visina jarbola je cca 5.14 0. Betonski elementi moraju imati atest o otpornosti na djelovanje mraza i soli. Obraĉun po komadu ugraĊenog praga.00 0 66.14 39.92 98348485.006.11 0.47 0. Obradu obaviti sa odgovarajućim reparaturnim mortom. Obraĉun po m¹ ugraĊenih betonskih rubnjaka.47 2. U jediniĉnoj cijeni uĉvršćenje aluminijskog flah progila za drveni ili aluminijski dovratnik.00 0.0 m¹.12 1. a) prag duţine do 1 m¹ b) prag duţine od 1 do 2 m¹ Metalni jarbol za zastave Dobava i ugradba metalnog jarbola za zastave. Betonske ploĉe Dobava. Obraĉun po m² obraĊenog sokla. kom 2 3.00 26 9 116.00 0 3.326. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Dobava i ugradba aluminijskih pragova od flah profila 40×4 mm na mjestima gdje je razlika u podu po visini ili vrsti materijala.10.11 0. Obraĉun po komadu montiranog jarbola.00 6. m¹ 35 66. god. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.45 19. doprema i postava gotovih betonskih elemenata debljine 6 do 8 cm u boji po izboru projektanta sa zamuljivanjem reški mekanim pijeskom.00 0. a višak pijeska koji ostane nakon zamuljivanja odstraniti mekanom ĉetkom.00 35 66. koloturom za podizanje zastave. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sve gore navedeno.493.12 196.47 2.765.239.00 272 112.12 196.

18 11.16 23. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 21. Obraĉun po m² ovako izvedenog zida (špalete).562.73 652.04 OBRTNIĈKI RADOVI 98348485.962. Kada prvi sloj graĊevnog ljepila oĉvrsne oko špalete otvota se stavlja profil za ojaĉanje.56 13.16 0.050.00 0.xls.2008.713.25 IV.24 51.00 0 0 39. II.00 0 184.215.20 160.00 0. debljine 6 cm na betonske zidove sa unutarnje strane agregatne stanice.00 0. debljine 3 cm na špalete oko prozora u objektu kontrole naplate.00 0.962.67 REKAPITULACIJA I. III.412. god.20 23.56 13.00 50 50 39.00 2. Ploĉe Tervola na zid se priĉvršćuju ljepljenjem graĊevinskim ljepilom.562.16 23.00 0. Jediniĉnom cijenom obugvatiti sve navedeno.00 0. Ploĉe Tervola na zid se priĉvršćuju ljepljenjem graĊevinskim ljepilom. postavlja mreţica po cijeloj površini zida i gleta se drugi sloj ljepila.004. Nakon sušenja nanosi se treći sloj ljepila koji prije nanošenja mase za impregnaciju mora odstajati minimalno 7 dana.00 0 160. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0. Oko špaleta otvora potrebno je zalijepiti špaletni element Tervol PTP debljine 2 cm.713.00 2.67 1.662. B.00 0.00 0. sati sati 50 50 39. Ostali zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom.80 22.412.[219] .25 0.223.254.50 504. 45212-400-4474/2008.050. Kada prvi sloj graĊevnog ljepila oĉvrsne oko špalete otvota se stavlja profil za ojaĉanje.412.00 0. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno.00 60 184.18 0. Nakon ljepljenja Tervola isti se gleta prvim slojem graĊevnog ljepila.215. Nakon ljepljenja Tervola isti se gleta prvim slojem graĊevnog ljepila.80 184.24 51. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Dobava i ugradba kamene vune kao Tervol tip DP9 lam ili odgovarajuće. štemanje.254.223. Nakon sušenja nanosi se treći sloj ljepila koji prije nanošenja mase za impregnaciju mora odstajati minimalno 7 dana.50 504.00 0.004. Termoizolacija zidova negrijanih prostora d=6cm m² 60 184.412.00 0.18 11.00 0.ms_office Strana: 28. A. rezanje asfalta. Ploĉe lijepiti na zid sa preklopom na pola ploĉe i paziti da ljepilo ne ulazi u fuge.25 0.00 83. m² 145 160.67 1. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika.73 652. ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI TESARSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: 83. Obraĉun po m² ovako izvedenog zida.08 504. od 16. postavlja mreţica po cijeloj površini zida i gleta se drugi sloj ljepila.00 145 160. IV. Prije poĉetka ljepljenja Tervola betonski zidovi se moraju premazati grund masom za impregnaciju.16 0. 1. Prije poĉetka ljepljenja Tervola betonski i zidovi od opeke se moraju premazati grund masom za impregnaciju.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.24 51.04 0.08 504.67 39.18 0. Termoizolacija špaleta d=3cm Dobava i ugradba kamene vune kao Tervol tip TPT30 ili odgovarajuće.24 51.25 1.662.10.

god. e) sposobnost laganog ĉišĉenja standardnim kućnim i ekološkim sredstvima. od 16.00 0. d) otpornost na UV zrake (izbjeljivanje).ljepljenjem (kao SIKA TACK PANEL PU ili odgovarajuća ljepila).00 0.00 0.00 0.ms_office Strana: 29. po sistemu kao MAX .EURO FOX ili odgovarajućim.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. U domeni protupoţarne sigurnosti fasadne ploĉe trebaju zadovoljiti klasifikaciju prema normi B . te svi ostali tehniĉki detalji izraĊeni su prema tehniĉkim uputstvima proizvoĊaĉa fasadnih elemenata i sistema. Redni broj V.xls. ne stvara dim i ne proizvodi toksiĉne kemijske produkte.00 0. Fasadne ploĉe trebaju zadovoljiti certifikat prema normi EN 438 kojim se dokazuje da zadovoljavaju i ispunjavaju slijedeće uvjete testiranja: a) test na savijanje. Vanjski i utarnji dekorativni slojevi zaštićeni su akrilinim smolama specijalnom NT. Srednjica ploĉe izraĊena je od visoko kavalitetnih celuloznih papira oplemenjenih fenolnim smolama. kojom se potvrĊuje da su izraĊene od materijala koji ne podrţava gorenje.UV zraka. Ploĉe se uĉvršĉuju na odgovarajuću podkostrukciju nevidljivim spojem .00 0 0.s2.tehnologijom koja svojom dijamantnom strukturom štiti ploĉe od najpogubnijih faktora . Raster fasade.00 0. d0. Iste se montiraju po sistemu otvorenih horizontalnih i vertikalnih fuga širine 6 mm. ploĉa na bazi visoko tlaĉnog prešanog laminata debljine 6 mm u boji i dekoru 0270. Sistem podkonstrukcije omogućava odmicanje fasadnih ploĉa od termoizolacije i samim tim zraĉni prostor od 30 . te ovjeri projektanta.00 0 0.00 0.[219] . 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere VENTILIRANA FASADA OPĆENITO: Obloga fasade izraĊena je od materijala kao MAX EXTERIOR COMPACT ili odgovarajućih.00 98348485.00 0 0.00 0.00 0 0.aluminij. Sva uĉvršćenja. te idelno ravnanje fasade i mogućnosti reljefnih istaka.10. dakle najvišoj i najjaĉoj normi za ovaj tip proizvoda. spojne elemente izvesti prema uputama proizvoĊaĉa fasade.00 0. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.00 0. b) test na rastezanje.00 0 0. UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0 0.50 mm potreban za strujanje zraka.2008. Izvoditelj radova je duţan osigurati i dostaviti statiĉki proraĉun fasade. Podkonstrukcija je izraĊena od apsolutno antikorozivnog materija . dimenzije i raspored ploĉa. c) test na absorciju obiĉne (destilirane) i slane (morske) vode. 45212-400-4474/2008. Za uĉvršćenje podkonstrukcije fasade za zid koristiti cinĉane vijke.00 0.

45212-400-4474/2008. a) BRAVARSKI RADOVI CRNA BRAVARIJA 98348485.81 19.00 0.2008. u boji i dekoru 0270.00 0 751.[219] .00 0. Dimenziju fasadnog prolila odabrati tako da profil i fasada objekta koja je izraĊena od materijala kao MAX EXTERIOR COMPACT ili ogovarajućeg. Kamena vuna kaširana staklenim voalom prikazana je u posebnoj stavci ovog troškovnika (vidi zidarske radove).00 0 4.5 751. u boji i dekoru 0270. obloge sokla od materijala kao MAX EXTERIOR COMPACT ili odgovarajućeg.00 2.35 695. m² 25.00 25.35 2. izrada i montaţa. Obraĉun po m² izraĊenog sokla. u boji i dekoru 0270.171.171. god. materijal i priĉvrsni pribor.81 0. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav potreban rad. aluminijske plastificirane konstrukcije izraĊene od fasadnog profila kao SCHÜCO ROYAL S 70FF ili odgovarajućeg u kombinaciji s prozorskim profilom kao SCHÜCO ROYAL 75FF. Nosivi profili za fasadu Dobava kompletnog materijala.00 0.00 730 4. izrada i montaţa.xls. Obloga sokla Dobava kompletnog materija.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Obraĉun po m² izraĊene fasade. ploĉa obostrano oplemenjenih budu u istoj ravnini.477.73 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Ventilirana fasada Dobava kompletnog materija.00 366.HI ili odgovarajućeg. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav potreban rad.51 VI. UKUPNO VENTILIRANA FASADA: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.386.81 19. materijal i priĉvrsni pribor.81 0.10. 2.00 0 0.00 495 695. Stavka obuhvaća dobavu i postavu fasadnog aluminijskog profila.00 0 0.920. profili na mjestima priĉvršćenja fasadnih ploĉa imaju umjesto gumenih brtvi silikonske brtve radi osiguranja rastezanja fasadnih ploĉa.73 0.00 0. Fasadna skela prikazana je u posebnoj stavci ovog troškovnika (vidi tesarske radove).00 m¹ 730 4. na tipsku podkonstrukciju. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. od 16.00 0 695. Obraĉun po m¹ ugraĊenog profila.00 0. Preko kamene vune potrebno je poloţiti paro propusnu foliju kao Tyvek ili odgovarajuću. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav potreban rad.920.51 4.16 751.477.73 344. ploĉa obostrano oplemenjenih. na tipsku podkonstrukciju. ploĉa obostrano oplemenjenih. vertikalno i horizontalno montirane po fasadi objekta kontrole naplate prema rasteru iz projekta. m² 495 695. 0. materijal i priĉvrsni pribor.00 0. Fasada je svojom vanjskom plohom odmaknuta od zida cca 12 cm.00 0. obloge ventilirane fasade od materijala kao MAX EXTERIOR COMPACT ili odgovarajućeg.5 751. Preko kamene vune potrebno je poloţiti paro propusnu foliju kao Tyvek ili odgovarajuću. Boju plastifikacije odrediti će projektant.ms_office Strana: 30. Stavka obuhvaća dobavu i postavu kamene vune kaširane staklenim voalom kao Tervol tip FPL 50 ili odgovarajući debljine 5 cm.00 V.00 366.386.16 3.73 344. izrada i montaţa. Fasadna skela prikazana je u posebnoj stavci ovog troškovnika (vidi tesarske radove).

00 2 704.49 1. Rešetka za ĉišćenje obuće Sve isto kao stavka 2. god. m¹ 320 120.409.xls. Rešetku izvesti tako da se zbog ĉišćenja moţe vaditi.70 0. /Glavni ulaz/ Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.489.40 120.489.00 0 1. Obraĉun po komadu komplet izraĊene i ugraĊene crne bravarije sa svim radnjama. Obraĉun po m¹ stvarno izraĊenih kompletnih nosaĉa. Obraĉun po komadu isporuĉenog okvira sa otiraĉem.00 320 120.00 0 704. Obraĉun po komadu stvarno izraĊene rešetke.49 1. Prije ugradbe bravariju je potrebno dobro oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i odmastiti.694. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Otiraĉ je “KOKOS” i obuhvaćen je u jediniĉnoj cijeni.409. a svi spojevi su izvedeni putem varenja.00 0 120.00 0 0.49 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Svi okviri imaju ugraĊene pracne za usidrenje.489.10. Ovako izraĊenu konstrukciju potrebno je zavariti u svim uglovima rezanjem pod 45° sa izbušenim rupama promjera 10 mm na svakih 50 cm za uĉvršćenje profila na zod od betona ili opeke. te antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sav spojni i pomoćni materijal.00 0.489. TakoĊer je potrebno izbušiti i rupa promjera 5 mm na svakih 30 do 40 cm za uĉvršćenje podkonstrukcije za fasadu.694.70 0.40 2. Okvir otiraĉa je veliĉine 120×60 cm i izraĊen je od “L” profila 30×30×3 mm s pracnama za usidrenje. samo umjesto “KOKOS” otiraĉa dolazi vanjska rešetka za ĉišćenje obuće. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere OPĆENITO: Crna bravarija izraĊena je od HEA HOP vuĉenih profila. isporuka na gradilište i ugradba rubnog "L" nosaĉa popreĉnog presjeka dimenzija 100×120 mm izraĊenog od ploĉevine debljine 4 mm.[219] . ''L'' profil se montira na rubovima vanjskih otvora po fasadi i sluţi za uĉvršćenje podkonstrukcije fasade i slijepih ĉeliĉnih dovratnika i doprozornika za ugradnju vanjske aluminijske bravarije. a sa drugom stranicom priljubljenom uz vanjski zid.92 38. Nakon toga izvesti antikorozivnu zaštitu vrućim cinĉanjem. kom 2 704.40 98348485.92 0.2008. Profil izvesti oko svih stranice vanjskih otvora sa okomitom stranicom na rubu otvora.92 38. Rešetka je gotova tvorniĉka pocinĉana s maksimalnom veliĉinom okna 25×25 mm.489. 45212-400-4474/2008.70 1.489.49 0.00 0 0. Otiraĉ u vjetrobranu Izrada.70 1. isporuka gradilištu i ugradba okvira i otiraĉa u vjetrobranu.00 1 1.00 1..49 1. materijalom i sredstvima potrebnim za potpuni dovršetak radova. od 16.49 3.00 0.40 704.00 0. Rubni "L" nosaĉ Izrada.92 0. kom 1 1.ms_office Strana: 31.

94 0.00 0 627. Teţina polo rešetke je 34.841. Okvir je dimenzija 280×80 cm i izraĊen je od kutnog profila L 40×40×5 mm sa pracnama na svakih 50 cm.83 627. kom 1 1. Obraĉun po m¹ stvarno izraĊenog nosaĉa.94 0.841.841. NPI 100 nosaĉ za pod Izrada. izrada i montaţa nosaĉa za CB antene na krovu objekta.04 6. Duţina nosaĉa je 400 cm. Obraĉun po m² postavljene rešetke.84 5.83 0. Obraĉun po komadu izraĊenog poklopca.00 10 784. Duţina nosaĉa mora biti takva da antenski stup moţe proći pored opšava na armirano-betonskom koritu. isporuka i ugradba rubnog ĉeliĉnog profila NPI 100 za nošenje poda sa POLO (aries) rešetkama u prostoriji ureĊaja. m² 10 784. visina rešetke je 30 mm. Poklopce opremiti sa po dvije ruĉke za podizanje.00 0 784. Obraĉun po komadu izraĊenog nosaĉa.847.00 0 1. isporuka na gradilište i ugradba okvira i poklopca za instalacioni kanal u prostoriji sa ureĊajima.6 kg/m². Jediniĉnom cijenom obuhvatit sav spojni i pomoćni materijal.78 7. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 4.[219] . izrada i montaţa vruće pocinĉane POLO (aries) podne rešetke u prostoriji sa ureĊajima.80 7.84 0. Podna rešetka Dobava. Polo podna rešetka je dimenzija nosive i razdjelne lamele 30×2 mm. god.3×2. a sa donje strane nosaĉ treba biti otvoren za uvlaĉenje kablova. Sve antikorozivno zaštićeno sa dva sloja boje na bazi epoksida.841. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Za priĉvršćenje na fasadi objekta izraditi dva nosaĉa na kojima su obujmnice sa gumenom brtvom za fiksiranje cijevi.78 0.83 627. Poklopac je podijeljen na pet zasebnih komada i izraĊen je od rebrastog lima debljine 3/4 mm. od 16.04 140. kom 1 627. okvir 30×3 mm.84 1. Pojedini dijelovi poklopca su po obodu pojaĉani sa kvadratnim profilom dimenzija 30×30×2. Sve oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i antikorozivno zaštititi vrućim cinĉanjem. m¹ 16 140.94 2.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.5 mm. Oslonci su na meĊusobnom razmaku od cca 700 mm.ms_office Strana: 32.2008.841. Nosaĉ CB antene Dobava materijala.84 1.83 627.94 2. Na mjestu prodora cijevi izvesti urezivanje u promjeru vanjskih cijevi.00 1 627.841.84 0.xls.255.78 0.6 mm sa polukruţno zavarenom kapom na vrhu cijevi. korak lamele 30 mm. Nosaĉ je izraĊen od cijevi promjera 48. Nosaĉe fiksirati za nosivi zid sa po dva fischer vijka odgovarajuće duţine.255.10. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Poklopac instalacionog kanala Izrada. 45212-400-4474/2008.00 0 140. Koristiti originalni spojni i priĉvrsni pribor. Profil na krajevima ima ploĉevinu za uĉvršćenje u zid sa po ĉetiri rupa promjera 12 mm.00 1 1.84 1.78 7.847.83 0.83 98348485.00 16 140.80 784.

ms_office Strana: 33. duţan je o tome obavijestiti izvoditelja graĊevinskih radova kako bi isto bilo otklonjeno. Svi aluminijski komadi i izraĊevine moraju biti kvalitetno i odgovarajuće izvedeni. 180/80 cm. 2 486.833.18 1 1. Sve prema shemi bravarije.052. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-CRNA BRAVARIJA: 8.081.081. pjeskarenjem i dvostruka antikorozivna zaštita bojama na bazi epoksida.00 0.081.00 12 486.052.08 1.09 0.081.65 mm. sa odgovarajućim kvalitetnim materijalom koji mora odgovarati postojećim propisima i standardima. m¹ Obraĉun po m¹ izvedene ograde.09 972.00 0 0.00 0.6 mm.09 0.2008.081. te spojni materijal i ĉišćenje od hrĊe pjeskarenjem i dvostruka antikorozivna zaštita bojama na bazi epoksida.09 0.00 0 1. 45212-400-4474/2008. Na visini od cca 550 mm od vrha gledano osno nalazi se preĉka od cijevi promjera 44. U jediniĉnoj cijeni je izrada.08 1. Prije poĉetka radova na izradi obojene bravarije izvoditelj radova na obojenoj bravariji je duţan pregledati izvedene graĊevinske radove.18 486. od 16.09 5. a nakon završetka rada duţan je sav suvišni materijal i otpatke odstraniti sa gradilišta. izrada.09 5. te ukoliko naiĊe na nedostatke koji mu mogu smetati.14 486.00 1 1.00 0.833. Izvoditelj ovih radova duţan je zaštititi radove izvedene od drugih izvoditelja kako nebi svojim radom iste oštetio. a visina stupova 120 cm.09 972.08 1. Ograda stepenica visine 110 cm Izrada. Ogradu izvesti od ĉeliĉnih cijevi promjera 76. Visina ograde je 110 cm. Na dno stupa je zavarena ploĉevina dimenzija 120×120×6 cm sa 4 rupe promjera 13 mm za priĉvršćenje ograde na armiranobetonski temelj.00 98348485.08 62. a visina stupa je 120 cm. Od HEA 80 i poda od daske debljine 48 mm.08 62.10. dobava i montaţa ograde ispred ulaza u objekt kontrole naplate. 0. 9. Na dno stupa je zavarena ploĉevina 120/120/6 mm sa 4 rupe promjera 13 mm za priĉvršćenje ograde na AB krak stepenica.5×2.00 0 0. te spojni materijal i ĉišćenje od rĊe.08 0.1×3. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.14 b) OBOJENA BRAVARIJA OPĆENITO: Svi radovi moraju biti izvedeni struĉno i solidno. U jediniĉnoj cijeni je izrada upušrenog temelja. Visine ograde je 110 cm. Vel. VI. m¹ Obraĉun po m¹ izvedene ograde. Ogradu izvesti od QC 40/20/2. god.9.a.[219] .AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.081. dobava i montaţa platforme za nošenje klima ureĊaja. Izrada platforme Dobava materijala za izradu platforme na krovu objekta kontrole naplate. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Zaštitna ograda visine 110 cm Izrada.xls.00 0. dobava i montaţa ograde unutarnjih stepenica u objektu kontrole naplate.09 0.08 0.00 0 486. TakoĊer je duţan zaštititi svije radove od prljanja drugih izvoditelja. Ograda se priĉvršćuje sa po 4 vijka na stupu sa podloškama M12/80.00 2 486. Stupovi ograde su na razmaku cca 230 cm. kom Obraĉun po komadu izraĊene platforme 10.08 12 486.00 0.00 0 486.

dvokrilna dimenzija 200×272 cm Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0. Za ugradnju IZO stakla koristiti propisane plastiĉne kladice.16 1.00 8. 98348485.00 0. 45212-400-4474/2008.00 0.xls. 236. te mora zadovoljiti propise HRN.T7.168.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0. Sidra za priĉvršćenje aluminijskog lima i profila su od inoxa. namještanje i podešavanje na mjestu ugradbe i nakon ugradbe.00 0.00 0 1 0. Izvoditelj radova mora atestom dokazati da aluminijski profili i staklo zadovoljavaju traţene uvjete.00 8. Aluminijski profili izraĊeni su iz aluminijske legure Al Mg Si 0. isporuku na gradilište i ugradbu slijepih ĉeliĉnih dovratnika i doprozornika i gumenih podnih odbojnika za zaustavljanje vrata. materijalom i sredstvima potrebnim za potpuni dovršetak radova.2008. Dovratnici i doprozornici su izraĊeni od kvadratnog profila 40×30×2. Uz gore navedeno u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu radioniĉke dokumentacije.00 8. Za ostakljenje primjeniti IZO staklo dimenzija 4+16+4 mm koje je izraĊeno od stakla kao THERMOPLUS i OPTIFLOAT ili odgovarajućeg tako da srednji koeficijent prolaza topline za prozor iznosi 1. ukljuĉivo gornji i donji okapni lim na staklenim stjenama i vratima. te davanje iste na uvid i odobrenje projektantu.ms_office Strana: 34.60 W/m²K.5 ĉvrstoće F220 do 260 N/mm². god. od 16. Sva vanjska vrata moraju imati ugraĊene samozatvaraĉe.16 0. 226 i 228.168.234.00 0 0.16 0.10. Vrata a.16 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Za izradu obojene bravarije koristiti plastificirane aluminijske profile sa prekinutim termiĉkim mostom kao SCHÜCO INTERNATIONAL tip FW 50+DK ili odgovarajući. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog materijala. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Ovi tehniĉki uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete. Kod obojene bravarije jediniĉnom cijenom obuhvatiti izradu. Boju plastificirane aluminijske bravarije odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom.168.00 0. Vijci i ostala sredstva za spajanje su iz nehrĊajućeg ĉelika (inox). dopremu na gradilište.6 mm.168.00 0 0.C.00 0. Vrata i prozori koji se otvaraju moraju u falcevima imati ugraĊene gumene brtve. Vrata ulazna .00 kom 1 8. uzimanje mjera na licu mjesta. Ugaoni elementi moraju biti izvedeni besprijekorno. Sve ostalo prema shemi bravarije i uputama nadzornog inţenjera i projektanta.00 0 0.168.00 0. Obojenu bravariju na objektu kontrole naplate izvesti u boji plastifikacije RAL 7047.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0. pogotovo u pogledu topinske provodljivosti.16 8. Mjesta koja se naroĉito osjetljiva na propuštanje moraju se kitati dvokomponentnim kitom odgovarajuće kvalitete.16 8. aluminija ili drugog antikorozivnog materijala.00 0 0. dobavu i montaţu metalnog okova po izboru projektanta s cilinder bravama i kljuĉevima i sve opšavne lajsne.[219] . Obraĉun po komadu komplet izraĊene i ugraĊene obojene bravarije sa svim radnjama. Minimalna debljine zaštitnog sloja iznosi 18 do 25 mikrona. izradu u radionici.168. Sve izraditi i ugraditi prema shemama obojene bravarije. Ĉeliĉni profili za sidrenje aluminijskih stijena premazani su radi zaštite sa najmanje dva premaza zaštitne boje.

736.00 0.28 0.00 2. Automati na vanjskim vratima Dobava i montaţa automata na vanjskim pješaĉkim vratima i vjetrobranu. Sve kompet s ĉišćenjem gotovog poda nakon završetka radova.28 0.006.64 6. Staklena stijena 2-dijelna dimenzija 300×180 cm 1F+1O kom d.64 24.607.882.88 0.607.24 1.063.spremišta dim.327.83 0.673.00 0. Staklena stijena 4-dijelna dimenzija 319×90 cm kom 2.32 3.64 6.063.00 0.72 3.32 12.24 0.48 9.00 2.28 560.647.00 2. kom Obraĉun po komadu postavljene alu rešetke 3.00 0 0.00 2.24 0. Vrata ulazna agregat .66 280.72 6.363.006.88 0.607.36 4.16 13.726.66 1 1.32 3.00 2.363.04 6.36 18.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Obraĉun po komadu montiranih vrata.726.00 98348485.83 7.126.44 3.006.00 0.186. Pod dolazi u roli.728.660.83 0.728.88 Ukupna cijena 7.882.dvokrilna dimenzija 140×280 cm . Staklena stijena 4-dijelna dimenzija 200×90 cm 3F+1O kom i. 45212-400-4474/2008. dim.32 12.126.012.442.043.00 7.442.60 8.736.363.06 7. 0. Staklene stijene a.12 4.66 6. Staklena stijena 4-dijelna dimenzija 340×90 cm 3F+1O kom j.00 0 0.00 1 1.043.726.72 6.684.36 4.12 4. god.327.72 3.ms_office Strana: 35.44 3.241.442.882.607.00 0.04 6. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI 1 3 2 8 2 3 1 4 4 2 7.dvokrilna dimenzija 150×280 cm .607. RADOVI NA LINOLEUM PODU OPĆENITO: Projektom je predviĊen pod od linoleuma tip kao DLW ili odgovarajući. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere 1 1 1 1 Jedinična cijena 7.647.00 0.00 0. dobro oĉistiti i popuniti oštećenja i udubljenja. Vrata .66 VII.36 18. postavu na podove.00 0.06 7.60 8.728.2008.00 2.64 6.00 0.48 9.24 1.00 0.06 7.00 0.006.642.006.52 242.882.660.64 6.xls.24 2 280.vjetrobran kom d. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.52 242.063.012.607.00 7.363.00 0.642.006. te dobavu i postavu kutnih PVC rubnih letvica. Alu rešetka Alu rešetka u prostoriji agregata za ventiliranje.00 0.10.241.126.00 0.647.60 8.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.66 6.00 2.006.00 Količina 1 1 1 1 MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 7.00 0.344. kom Obraĉun po komadu montiranih automata VI.453.06 7.00 2. Staklena stijena 4-dijelna dimenzija 150×180 cm 2F+1O kom h.882. 2F+2O kom c.836.241.241.00 0.83 7. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-OBOJENA BRAVARIJA: VI.72 3.344.728.72 6.006.006.647.647.00 0.063.442.24 1.44 3.pogon kom e.241.28 560.241. Vrata .88 b.836.06 7.186.00 1 3 2 8 2 3 1 4 4 2 7. 90×90 cm.043.836. transport na gradilište.00 0.36 4.673.063. Vrata .66 6.72 6.00 0.00 0.64 6.00 0 280.882. Staklena stijena sa šalterom dimenzija 260×280 cm .00 0 1.04 6.56 180.647.00 0.363.126.36 4.006. Staklena stijena 2-dijelna dimenzija 185×90 cm 1F+1O kom e.56 180. te nanijeti masu za izravnavanje (samoniveliranje) poda.00 Količina 0 0 0 0 VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 7.00 0.453.66 7.06 7.043.063.44 3.66 6.660.00 0.b. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i pomoćnog materijala.04 6.64 6. Staklena stijena 4-dijelna dimemzija 340×180 cm.363.72 3.00 2.00 0.88 7.12 4.726.[219] . 100/210 cm kom 2.660.dvokrilana dimenzija 200×272 cm sa kom ventilacionom rešetkom u parapetu c. od 16.64 24.88 Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 7.00 2 280.00 0. Staklena stijena 2-dijelna dimenzija 250×180 cm 2F+1O kom f.00 0.16 13.44 24.00 0.60 26. Staklena stijena 2-dijelna dimenzija 130×90 cm 2F+1O kom g.00 0.504.60 8.00 0.prodaja kom pretplate b. Lijepi se ljepilom na cementnu glazuru koju prije polaganja linoleum poda treba pregledati.684.504.00 0.00 2.00 0.44 24.836.12 4.60 26. Automate montirati pri vrhu vrata glavnog ulaza.

[219] . Za izradu dovratnika koristiti drvo jele-smreke 1.67 19.xls.00 45. UKUPNO RADOVI NA LINOLEUM PODU: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.271.599.00 1. 45212-400-4474/2008.18 32.00 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.2008. Izrada i ugradba unutarnjih slijepih drvenih dovratnika u zidove od opeke.18 0.18 0.00 0. Vrata a. Uz gore navedeno u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu i montaţu obostranih opšavnih lajsni po izboru projektanta.00 0 0. m¹ 200 62.00 0. te da nema zarobljenih mjehurića zraka. dopremu na gradilište.00 15 1.46 0. namještanje i podešavanje na mjestu ugradbe i nakon ugradbe.271.46 0.00 0 0. te u betonske nadvoje ukljuĉena je u jediniĉne cijene stolarskih radova. dobro otprašiti i impregnirati.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Linoleum lijepiti specijalnim ljepilom za postavu linoleuma.86 184. uzimanje mjera na licu mjesta.05 98348485. komplet.ms_office Strana: 36. kom 15 1.271.492. te podni Sve ostalo prema shemi stolarije i uputama nadzornog inţenjera i projektanta.599. Jediniĉnom cijenom obuhvatit ĉišĉenje površine. Boju stolarije (krila i dovratnici) odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom. Prije postave linoleuma pod treba izravnati. god.00 0 0. Sve izraditi prema shemama stolarije.00 177 184. Kod ljepljenja posebnu paţnju posvetiti da limoleum bude 100% zalijepljena. 12.86 62.00 200 62.86 VIII. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog materijala. STOLARSKI RADOVI OPĆENITO: Za izradu krila vrata koristiti jasenov furnir 1.00 45.00 0 62.00 0.18 32.86 2.05 1.00 0. klase bez godova jer će dovratnici biti bojeni nakon ugradnje. betona.00 0. m² 177 184. Obraĉun po m² postavljenog linoleum poda. Za ugradnju stakla koristiti stolarski ili trajnoelastiĉni kit. izradu u radionici.46 12. dobavu i montaţu metalnog okova po izboru projektanta s cilinder bravama i kljuĉevima.10.00 0.271. PVC sokl Dobava materijala i postava PVC sokla na podu gdje je postavljen linoleum pod.00 0 184.00 0.67 19. Dovratnici na gradilište moraju doći impregnirani i sa vanjske strane zaštićeni premazom protiv upijanja vlage.00 0 0.091.46 VII. Linoleum je u rolama širine 200 cm. Jednokrikna puna jasenom furnirana vrata s fiksnim nadsvjetlom dimenzija 81×210+67 cm. nanošenje ljepila na konraktne površine. Na svim unutarnjim vratima WC-a u donjem dijelu ugraditi ventilacionu rešetku. od 16. linoleum sa pripasivanjem i urezivanjem.00 0. impregnaciju. 0.00 0 1. Širina dovratnika iznosi 10 cm.075. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Linoleum pod Dobava materijala i polaganje gotovog tvorniĉki izraĊenog linoleum poda kao DLW.492. Obraĉun po m¹ postavljenog sokla.091. Obraĉun po komadu izraĊenih i ugraĊenih vrata. Sve ostalo isto kao u stavci 1. Za ostakljenje fiksnog nadsvjetla primjeniti staklo kao OPTIFLOAT ili odgovarajuće debljine 4 mm.67 0.075.67 0. klase jer će vrata biti bojena tako da se vide godovi od drveta. Solk se postavlja ljepljenjem i to na sudaru zida sa podom od linoleuma.

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
b. Jednokrikna puna jasenom furnirana vrata s fiksnim nadsvjetlom dimenzija 91×210+67 cm. c. Jednokrikna puna jasenom furnirana vrata s fiksnim nadsvjetlom dimenzija 71×210+67 cm. Prozorske klupĉice Dobava materijala i izrada prozorske klupĉice od punog drveta iĉi umjetnog materijala debljine 3 cm i širine cca 47 cm furnirano jasenovim furnirom. Drvo je potrebno obraditi i impregnirati, a ugradbu obaviti sa purpen pjenom tanko nanesenom po cijeloj donjoj površini klupĉice. Sa vidljive strane klupĉicu lakirati sa tri sloja laka kao Cromoden ili odgovarajući. Obraĉun po m¹ postavljene klupĉice. Dobava i ugradba tipske sanitarne kabine s vratima, odignute od poda 10 cm. Kabina izraĊena od ploĉa iz termiĉki obraĊene umjetne smole ojaĉane celuloznim vlaknima, debljine 13 mm, površinski obraĊene dekorativnim papirom impregniranim melaminskim smolama, u boji i tonu po izboru projektanta. U cijeni stavke sav potreban inox okov i pribor za montaţu i brava za sanitarne kabine s mogućnošću otvaranja izvana. – kabina 153×98 cm, visine 200 (+10) cm – vratna krila 61×200 cm Obraĉun po komadu ugraĊene kabine Dobava i ugradba sanitarne pregrade, odignute od poda 10 cm. Pregrada izraĊena od ploĉe iz termiĉki obraĊene umjetne smole ojaĉane celuloznim vlaknima, debljine 13 mm, površinski obraĊene dekorativnim papirom impregniranim melaminskim smolama, u boji i tonu po izboru projektanta. U cijeni stavke sav potreban inox okov i pribor za montaţu. Uĉvršćenje pregrade u strop i pod, tuš kabina. – pregrada širine 110 cm, visine 200 (+10) cm Obraĉun po kom ugraĊene pregrade UKUPNO STOLARSKI RADOVI:

Jedinična cijena 1,373.37 1,255.65

Ukupna cijena 2,746.74 5,022.60

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 1,373.37 1,255.65 0.00 0.00

Količina 0 0

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1,373.37 1,255.65 0.00 0.00

Količina 2 4

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1,373.37 1,255.65 2,746.74 5,022.60

kom kom

2 4

2.

48

280.28

13,453.44

280.28

0.00

0

280.28

0.00

48

280.28

13,453.44

3.

kom

4

4,124.12

16,496.48

4,124.12

0.00

0

4,124.12

0.00

4

4,124.12

16,496.48

4.

kom

2

4,948.94

VIII.

9,897.88 66,692.19

4,948.94

0.00 0.00

0

4,948.94

0.00 0.00

2

4,948.94

9,897.88 66,692.19

IX.

KERAMIĈARSKI RADOVI
OPĆENITO: Sva poploĉenja podova i zidova predviĊena su keramiĉkim ploĉicama od 1. klase, veliĉine 30×30 ili 20×20 cm brušene ili s hrapavom gornjom površinom u boji koju će odrediti projektant u dogovoru s investitorom. Ispred ulaza dolaze protuklizne keramiĉke ploĉice kiselo otporne veliĉine 30×30 cm. Na sudaru poploĉenog poda i ţbukanog zida dolazi sokl od istih keramiĉkih ploĉica u visini od 10 cm. Zidne keramiĉke ploĉice se putem odgovarajućeg ljepila lijepe na produţnim cementnim mortom oţbukane zidove. U manjim prostorijama (sanitarije i sl.) dolaze ploĉice 20×20 cm na podove i zidove (u istoj kvaliteti i boji).

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

98348485.xls.ms_office

Strana: 37.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
Sistem polaganje za sva poploĉenja je reška na rešku, širinu reške dogovoriti sa projektantom. Podne keramiĉke ploĉice se polaţu u cementni mort ili na unaprijed pripremljenu cementnu glazuru lijepe pomoću graĊevinskog ljepila. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog (veznog) materijala, polaganje i fugiranje keramiĉkih ploĉica gotovom fugir masom po izboru projektanta, dobavu i ugradbu PVC, Al, kromiranih kutnih i završnih lajsni, ĉišćenje podova i zidova i sve transporte. Poploĉavanje podova (osim sanitarija) Poploĉavanje podova u hodniku, blagovaonici, ulazni prostor i sliĉno keramiĉkim ploĉicama 1. klase kao FLOOR GRES cheramiche BASIC ili odgovarajuće, veliĉina keramiĉkih ploĉica je 30×30 cm. Keramiĉke ploĉice se postavljaju dvobojno prema shemi polaganja. Keramiĉke ploĉice moraju biti brušene, polirane, ali protuklizne (protukliznost R9), boje po izboru projektanta. Postava s reškama maksimalne širine 2 do 3 mm. Ploĉice se postavljaju u graĊevinsko ljepilo po preporuci proizvoĊaĉa keramiĉkih ploĉica. Debljina keramiĉkih ploĉica minimalno 8 mm. Postava sistemom reška na rešku. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu osnovnog i spojnog (veznog) materijala, uzimanje mjera na licu mjesta, postava, fugiranje, rubne lajsne, te zaštita nakon postave. Obraĉun po m² stvarno postavljenih keramiĉkih ploĉica. Poploĉavanje podova sanitarija Sve isto kao stavka 1., samo keramiĉke ploĉice u sanitarijama veliĉine 20×20 cm. Obraĉun po m² stvarno postavljenih keramiĉkih ploĉica. Poploĉavanje vanjskih podova Sve isto kao stavka 1., samo vanjske protuklizne keramiĉke ploĉice s posebnom reljefnom strukturom, a veliĉine 30×30 cm. Ploĉice dolaze na vanjskim natkrivenim prostorima. Obraĉun po m² stvarno postavljenih keramiĉkih ploĉica. Postava ĉeonih ploĉica Doplata za dobavu i postavu specijalnih ĉeonih (završnih) ploĉica, a vezano na vanjske površine iz stavke 3. Obraĉun po m¹ stvarno postavljenih ploĉica. Poploĉavanje prostorije agregata Poploĉavanje podova i zidova u prostoriji agregata protukliznim glaziranim porculanskim keramiĉkim ploĉicama veliĉine 30×30 cm. Visina oploĉenja je do stropa. Postava putem graĊevinskog ljepila na naprijed postavljenu glazuru sa 100% ljepljenjem. Ploĉice na podu prostorije agregata lijepiti dvokomponentnim ljepilom i fugirati dvokomponentnom masom za fugiranje. Obraĉun po m² stvarno postavljenih ploĉica.

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

1.

115

160.16

18,418.40

160.16

0.00

0

160.16

0.00

115

160.16

18,418.40

2.

48

160.16

7,687.68

160.16

0.00

0

160.16

0.00

48

160.16

7,687.68

3.

20

176.18

3,523.60

176.18

0.00

0

176.18

0.00

20

176.18

3,523.60

4.

17

200.20

3,403.40

200.20

0.00

0

200.20

0.00

17

200.20

3,403.40

5.

20

156.96

3,139.20

156.96

0.00

0

156.96

0.00

20

156.96

3,139.20

98348485.xls.ms_office

Strana: 38.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
Sokl visine 10 cm Dobava i postava sokla visine 10 cm vezano za poploĉane podove. Sokl izvesti keramiĉkim ploĉicama u boji po izboru projektanta. Fugiranje izvesti fugir masom po izboru projektanta. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav osnovni, vezni materijal i završnu profilnu lajsnu od PVC na lomovima i završecima sokla. Obraĉun po m¹ izvedenog sokla. Poploĉavanje zidova Dobava keramiĉkih ploĉica i oploĉenje zidova u sanitarijama i u kuhinji. Oploĉenje izvesti do stropa u sanitarijama, a u kuhinji samo izmeĊu donjih i gornjih kuhonjskih elemenata. Keramiĉke ploĉice su glazirane 1. klase veliĉine 20×20 cm, a polaţu se na produţnim cementnim mortom oţbukane zidove pomoću ljepila. Obraĉun po m² stvarno postavljenih ploĉica. Poploĉenje stepeništa Kao poz. 1, samo granit protuklizne specijalne fazonske ploĉe za oblaĉenje stepenica. Stepenice su vel. 27×17 cm s duţinom 110 cm. Obraĉun po kom stvarno postavljenih ploĉica. Nazubljeni sokl Kao poz. 6, samo nazubljeni sokl uz stepenice. Visina 15 cm. Obraĉun po m¹ izvedenog sokla. UKUPNO KERAMIĈARSKI RADOVI:

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

6.

144

52.85

7,610.40

52.85

0.00

0

52.85

0.00

144

52.85

7,610.40

7.

148

156.96

23,230.08

156.96

0.00

0

156.96

0.00

148

156.96

23,230.08

8.

kom

18

320.32

5,765.76

320.32

0.00

0

320.32

0.00

18

320.32

5,765.76

9.

17.5

96.10

IX.

1,681.75 74,460.27

96.10

0.00 0.00

0

96.10

0.00 0.00

17.5

96.10

1,681.75 74,460.27

X. 1.

ZAŠTITA OD SUNCA
Aluminijske lamele Dobava i montaţa unutarnjih aluminijskih obojenih pomiĉnih lamela s moguĉnošću podizanja i spuštanja. Aluminijske lamele dolaze na prozore. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav osnovni i spojni materijal, gornju masku i uzice za podizanje. Vrstu i boju pomiĉnih aluminijskih lemela odreĊuje projektant. Obraĉun po m² stvarno montiranih lamela. UKUPNO RADOVI NA ZAŠTITI OD SUNCA:

120

205.00

X.

24,600.00 24,600.00

205.00

0.00 0.00

0

205.00

0.00 0.00

120

205.00

24,600.00 24,600.00

XI. 1.

RADNJE SA SPUŠTENIM STROPOM
Spušteni strop Dobava i ugradba osnovnog i spojnog materijala, te izrada i montaţa spuštenog stropa u objektu. Spušteni strop se izvodi iznad svih prostorija o objektu kontrole naplate. Spušteni strop se izvodi od vodootpornih gips - karton ploĉa s 5 cm toplinske izolacije i s metalnom podkonstrukcijom. Strop se vješa na već pripremljene ĉeliĉne nosaĉe postavljene horizontalno na razmaku 120 cm. U jediniĉnoj cijeni je dobava i postava: a) podkonstrukcija s razmakom prilagoĊenim vrsti spuštenog stropa,

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

98348485.xls.ms_office

Strana: 39.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
b) spušteni strop od gipsanih prefabriciranih ploĉa vel. 62,5×62,5 cm kao Owa, Amstrong ili odgovarajuća (u svim prostorijama osim sanitarija) sa otpornošću na poţar, c) ispuna stropa kamenom vunom kao Tervol DP-3 ili odgovarajuće debljine 5 cm, d) zaštita kamene vune PE folijom kao Stopair ili odgovarajuća, e) potrebna radna skela. TakoĊer jediniĉnom cijenom obuhvatiti bandaţiranje spojeva gipsanih ploĉa koristeći samoljepivu mreţicu, krpanje rupa od vijaka, ugradbu eventualno potrebnih aluminijskih profila, zatvaranje spoja sa zidom pomoću akrila, te sav ostali pomoćni materijal. Obraĉun po m² stvarno postvaljenog spuštenog stropa. Spušteni strop od vodootpornih ploĉa Sve isto kao stavka 1., samo gips kartonske ploĉe vodonepropusne na stropu sanitarija i kuhinje. Obraĉun po m² stvarno postavljenog spuštenog stropa. UKUPNO RADOVI SA SPUŠTENIM STROPOM:

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

420

144.94

60,874.80

144.94

0.00

0

144.94

0.00

420

144.94

60,874.80

2.

65

152.95

XI.

9,941.75 70,816.55

152.95

0.00 0.00

0

152.95

0.00 0.00

65

152.95

9,941.75 70,816.55

SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI XII. 1. Bojanje zidova i stropova s gletanjem
Bojenje zidova i stropova u svim prostorijama gdje su ţbukane površine. Bojenje izvesti gotovom tvorniĉkom bojom na bazi vapna kao “POLIFLOR” ili odgovarajućeg prema niţe navedenoj recepturi i to: 1) popravak manjih neravnina, 2) gletanje svih površina glet masom kao “POLIFIX” ili odgovarajućeg, 3) trostruki premaz bojom kao “POLIFLOR” ili odgovarajućom. Toniranje boje u dogovoru s projektantom i investitorom. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sav materijal, rad, alat, skelu, transporte, razne zaštite i sl. Obraĉun po m² stvarno obojene površine. Bojanje zidova i stropova bez gletanja Sve isto kao stavka 1., samo bez gletanja, bojenje zidova i stropa u prostoriji agregata. Obraĉun po m² stvarno obojene površine. Bojanje bravarije Bojenje crne bravarije i ĉeliĉne konstrukcije bojama na bazi epoksida. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine, jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama, kitanje i brušenje eventualnih neravnina, trostruki premaz epoksidnom bojom, zaštitu ostalih površina od prljanja, zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti. Obraĉun prema m² obojene površine.

1536

20.42

31,365.12

20.42

0.00

0

20.42

0.00

1536

20.42

31,365.12

2.

88

10.97

965.36

10.97

0.00

0

10.97

0.00

88

10.97

965.36

3.

140

96.10

13,454.00

96.10

0.00

0

96.10

0.00

140

96.10

13,454.00

98348485.xls.ms_office

Strana: 40.[219]

Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad.964. a ton boje odreĊuje projektant. 8.449. Roţenica.482. ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA OPĆENITO: Ĉeliĉna nosiva konstrukcija sastoji se od: 1.08 XII.00 1 9.44 0.00 0 84. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.50 600.00 0.094. a sve prema projektu zaštite na radu i projektu zaštite od poţara.50 4. god.00 0.44 9. trajnoelastiĉnim kitom ili odgovatajućim brojem vijaka.00 0 0.44 22. Obraĉun po m² obojene stolarije.48 3. Dobava i postava protupoţarnih aparata Dobava i postava protupoţarnih aparata na objektu CP. 1 9.00 7 7 2 496. poloţaj protupoţarnih aparata.482. od udara elektriĉne energije.10 9.44 22.50 600. UKUPNO OZNAKE ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŢARA: 7 7 2 496. Krila se nakon nanošenja ventilirajuće zaštitne nitro boje špricaju sa bojom (neolin) koja ocrtava godove. U objektima CP-a potrebno je postaviti kompletne znakove zaštite na radu i zaštite od poţara.20 4.449. 9.48 84.00 0. i 32.96 496.44 XIII. m² 100 84. Zadnju ruku bojenja izvesti sa sjajnom bojom.00 0.2008. 45212-400-4474/2008.449.08 8. komplet Obraĉun po kompletu. Montaţa se vrši prema montaţnom projektu i prema radioniĉkoj dokumentaciji.00 0 0. Poslije sušenja prvog sloja boje ponoviti kitanje eventualno zaostalih neravnina.00 98348485.408. U cijeni sav potrebni pomoćni materijal.48 0. Prije bojenja dovratnik zaštititi zaštitnom ventilirajućom bojom na koju se nanosi kit. oznake svih prostorija.08 0. osnovni i spojni materijal. Poslije kitanja ponoviti postupak brušenja i bojenje drugog sloja. s sukladno Zakonu o zaštiti na radu NN 59/96. ĉlanak 31. Poslije sušenja kita obaviti brušenje pa tek onda nanos prvog sloja boje.094.xls.60 2.48 PROTUPOŢARNI APARATI I OZNAKE ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŢARA XIII. Priĉvršćenje na zid posebnim ljepilom.00 0. transporte i sl.50 600.48 3. 94/96 i 114/03.00 0.10. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Bojanje stolarije Bojenje kompletne stolarije sa dovratnikom i krilom.00 0 0 0 496.00 0 9.00 0. UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 4. koji je duţan izraditi izvoĊaĉ ĉeliĉne konstrukcije. Glavnih nosaĉa 2.50 600.96 2. kom Obraĉun po kom postavljenog aparata S-6 S-9 kom S-50 kom Dobava i postava znakova Dobava i postava znakova zaštite na radu i znakova zaštite od poţara. alat.50 4.00 0. 1.204. Koristiti znakove izraĊene i odobrene od strane Zavoda za istraţivanje i razvoj sigurnosti (ZIRS). oznake vezane na ozljede na radu.449.00 100 84.00 54.20 4. skelu. U cijenu uraĉunati 2-kratnu antikorozivnu zaštitu.449.44 0.60 2.00 0.192.00 54. od 16.449.482.482.[219] .60 2.48 0.475.10 XIV. 0.475.60 2.ms_office Strana: 41.08 0.204. Znakovi su izraĊeni na samoljepivoj foliji ili plastici.964.408.00 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.192.00 0.

6 mm. Obraĉun po kg izvedenog nosaĉa.00 105.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.153. UKUPNO TESARSKI RADOVI: 0.38 2. Dašĉana oplata Dašĉana oplata deb.38 0. Visina maske 870 mm.38 0.00 0.[219] .978.38 26.00 105.00 0 16.948.00 440 11. 80/80/4.00 1400 16.38 0.00 180 16. m² 260 73.88 19.00 0 16. od 16.80 2.21 XV.22 0. Obraĉun po m¹ postavljenih letvi. Spajanje varenjem. priĉvršćen sa ‚ 80/6. Od kvadrantnog presjeka 40/40/2. 45212-400-4474/2008.88 0. projekciji 6. uzimanje mjera na licu mjesta.988.932.988.21 0. UKUPNO ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.00 0 73.60 98348485.21 4. god. izrada u radionici.40 4.20 3.228.00 3250 16. transport na montaţu i montaţa.20 19.00 0 16.22 0. klase deb.38 0. kg 3250 16. Duţina nosaĉa u hor.00 16. Bitumenska ljepenka Dobava i postava bit. ljepenke na oplatu. transport na montaţu i montaţa glavnog nosaĉa nosive konstrukcije od gornjeg pojasa HEA 12 ili kvadratnog presjeka 120/60/4.67 19.00 0. Podloţna ploĉa sa Fischer vijcima. 2. Vjetrovni vez Nabava i izrada vjetrovnog sprega u radionici. 4. Obraĉun po m² izvedene oplate.863.38 0.00 1640 16. Izrada pomoćne konstrukcije Izrada pomoćne nosive konstrukcije na horizontalnom konzolnom dijelu krovišta kao nosaĉ maske koji prelazi preko objekta. Obraĉun po m¹ dašćane podloge.60 XV. kg 1640 16. sve unutarnje i vanjske transporte. kao vertikalni nosaĉi priĉvršćeni u konzolu.20 m¹. m² 260 76. kg 1400 16.22 1.38 53.xls.38 22. Sve prema statiĉkom raĉunu. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Izrada glavnog nosaĉa Nabava materijala.00 260 73.932.60 11.20 4.20 2.00 1. Ojaĉanje donje veze sa L 40/40/4. m¹ 60 19. m¹ 440 11. obradu graĊe.00 0.60 16. Elementi spojeni varenjem.38 26.22 1.00 60 19.00 0 76.154.88 19.154.40 45. presj. 24 mm priĉvršćena na rogove. Spreg na ravnini krova. Montaţa roţenica Nabava i izrada u radionici.38 0.88 0.235. širina cca 22 cm. TESARSKI RADOVI Jediniĉna cijena sadrţi sav rad.00 0.00 0 11.00 0 0. Spajanje varenjem. 53.00 0.67 0. osnovni i spojni materijal. Dašĉana podloga ţlijeba Izrada dašĉane podloge za horizontalni ţlijeb iz dasaka ĉetinara II.932.38 2.4 cm.40 45.9 mm /pravokutni profili/.20 16. vertikala sa kvadr.5% prema odvodima.932.80 76. Obraĉun po kg izvedene konstrukcije.40 16.235. Postava letvi Dobava i postava letvi 5/4 cm na dašĉanoj oplati za postavu pokrova.153.00 0 16.38 XIV.67 19.00 0.38 22.00 260 76.10.ms_office Strana: 42.21 0.38 0.00 0. transport na montaţu roţenica nosaĉa pokrova izvedenih od HOP ‚ 60/60/2. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Valjani profili ‚40/40/3.948. kontinirati ‚ 40/40/3 horizontalno kao gornji i donji rub maske.38 0.228. Dolazi u padu 0. Obraĉun po kg montiranih roţenica.00 0 19. kg 180 16.2008. Obraĉun po kg izraĊenog vjetrovnog veza.00 3.863.20 73.978.67 0.00 0 0. Obraĉun po m² postavljene ljepenke.

98 192.10 4. koji će odrediti boju. 1.55 mm.00 0 159.80 159. Lim dolazi 1-struko.13 0. spone za vezu s donjom konstrukcijom kao i krovne ljepenke na dodirnim mjestima s ostalim materijalima. Opšav ispod ţlijeba Izrada i postava dijela opšava na sanduĉasti ţlijeb ispod pokrova od pocinĉanog lima 0.764.764.10 0. a sa donje strane formirati okapnicu.7 mm i visine profilacije cca 55 mm. m¹ 42 96. Ţlijeb je dilatiran.00 268 128. alat.5%.00 42 192. 2.19 0.764. vel.10 4.00 0. izradu radioniĉkih nacrta. plastificiranog lima debljine 0.00 0 0. POKRIVAĈKI I LIMARSKI RADOVI OPĆENITO: – Izrada pokrova predviĊena je od profiliranog tvorniĉki obojenog ĉeliĉnog pocinĉanog lima debljine 0.764. tako da max. Dubina klupĉice vanjska 23. kao daskom ĉetinara II.00 0 0.80 8. opšava i sl. Ugraditi sa prepustom od min.00 0 96. te s podloškom od bitumenske ljepenke. 45212-400-4474/2008. Montaţa u padu 0.30 m¹. razne zaštite na radu.00 0 192. Obraĉun po m¹ postavljenih kamenih klupĉica.13 0. dobava osnovnog i spojnog materijala.00 0. Obraĉun po m² jednostrešnog pokrovnog lima. 4 cm. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.20 96.00 0.xls. Pocinĉani lim se meĊusobno spaja lemljenjem. Horizontalni sanduĉasti ţlijeb Izrada i montaţa horizontalnog sanduĉastog ţlijeba krovne vode od pocinĉanog lima 0.19 0. Obraĉun po m¹ opšava ispod ţlijeba.00 0.36 0. a vidljivi opšavi i maske su od pocinĉanog.036. te u dogovoru sa nadzornim organom i projektantom.19 8. izrada u radionici. Boje pokrovnog lima. sve transporte. transport i montaţa na gradilištu.071.10.84 128.338.00 0. klase deb. materijal.19 8. Rubove zaobliti. god. /osnovni i spojni/.00 0. 25 cm. Dobava i ugradba kamenih klupĉica Dobava i ugradba kamenih vanjskih i unutarnjih prozorski klupĉica iz neporoznog brušenog kamena debljine 2 cm. Obraĉun po m¹ horizontalnog saduĉastog ţlijeba. uskladištenje materijala na gradilištu u Sve limarske izraĊevine izvode se od ĉeliĉnog pocinĉanog lima debljine 0.55 mm.338.13 34. IzmeĊu najvišeg dijela krova i ţlijeba limovi su iz 1 dijela.00 0 0.2008. od 16.20 98348485. radne skele.[219] . m¹ 42 192. iznosi cca 11. 8. UKUPNO KAMENARSKI RADOVI: m¹ 55 159.00 0 128.36 8.036. Jednostrešni pokrov limom Izrada i montaţa 1-strešnog pokrova od pocinĉanog ĉeliĉnog obostrano obojenog lima s brtvljenjem horizontalnih spojeva trajno elastiĉnim kitom.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.13 34. Obraĉun po m¹ postavljenih ţlijebova.00 0.4 mm širine 22 cm.00 0 0. ĉeliĉnog. šir.36 0. kompletnu skelu. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad.00 0.80 8.6 mm.80 XVII.98 3. a podgled po izboru /nije vidljiv/.00 42 96. m² 268 128.10 0. mort.00 55 159. Krov je 1-strešni s nagibom od cca 5%.55 mm. razv. U cijeni: uzimanje mjera na licu mjesta. unutarnja 20 cm. Sve sa spojnim i priĉvrsnim materijalom.36 XVI.00 0. polaganjem u cem. Obraĉun po m² izvedenog pokrova. Sve izvedeno prema detaljnom nacrtu i detaljima. 0.ms_office Strana: 43. a plastificirani lim nerĊajućim vijcima i zakovicama. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena KAMENARSKI RADOVI XVI.00 1.84 2.071. Ţlijeb je presjeka 22×14 cm.

00 0 240.00 0.00 0. VI.6.00 0. od 16.004.792.50 kom 1 96.00 0.10 0. IX.50 m¹ od ĉeliĉne cijevi promjera 108/3.10. XVII.10 3. 0.00 0.00 0.190.60 8.00 kom 35 96.10 105. A.10 0.72 1.10 0.38 2.10 63. 1 i horizontalnog ţlijeba.736. Razvijena širina 33 do 40 cm.14 0.10 0. 1.72 96.ravni unutarnjeg okomitog dijela krova izmeĊu opšava iz poz.04 1.60 8.00 3 144.48 22.50 96.10 96. Vel.091.692.00 0 96.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.6 mm . god.14 432.10 5.34 2. Izrada odzraĉnika Izrada i montaţa limenih odzraĉnika od lima kao pokrov.55 54.00 0.926.00 0.00 0.51 242.10 63.00 70.254.00 0.10 0. GRAĐEVINSKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI SVEUKUPNO: 1.00 0.00 0. Sve od ĉeliĉne cijevi promjera 108/3.00 0. B. Obraĉun po m¹ opšava limom.926.ms_office Strana: 44.24 7.00 0.190.444. 15×15×5 cm.192.460.10 0. XIII.00 0.00 0 144. B. 5.190.27 24.34 0.764.34 REKAPITULACIJA A.00 0. INSTALACIONI KANALI. Obraĉun po kom izraĊenih odzraĉnika.687.228.00 0.816.00 0. 45212-400-4474/2008.00 32 240.66 45.692.60 45. doprema i montaţa vertikalnog ţlijeba za prihvat krovne vode. samo deblj.24 0.48 22.926.19 74.10 105.00 0.2008.792.24 7. Obraĉun po komadu postavljenog otvora antene. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Postava labuĊeg vrata Izrada i postava labuĊeg vrata razvijene duţine do 1.00 0.00 0.460. XIV.816.00 0.34 2.444.60 45.00 0.86 66.80 63. U cijeni navareni nosaĉi za sidrenje vertikale u zid objekta. kroz pokrov. Otvor antene Opšav limom kao pokrov na prodoru stupa antene ili sl.00 96.00 0. Opšav limom Opšav limom kao u poz.[219] .00 1. U cijeni izrada prikljuĉka na sanduĉasti ţlijeb i na odvodnu cijev vertikale od ĉeliĉnih cijevi promjera 108/3. BLOKOVI I BETONSKI KOLNIK GRAĐEVINSKI RADOVI 98348485.04 1.00 0. Dole izvesti manĊetu za spoj na ljevano-ţeljezne cijev.930.00 0.6.363. XI. XII.687.51 242.00 0.190.363.55 54.00 0 96.930. VIII.27 24.24 0. Vertikalni ţlijeb Izrada.42 m¹ 32 240.68 240.14 0. 7.00 0.228.477.00 0.00 35 96. 8.766.00 0 96.xls. kom 3 144. Dolaze uz viši rub krova.14 432. VII.72 1.00 1 96.10 3. XV.86 66.00 0.68 m¹ 60 96.00 366.00 0.254. Obraĉun po m¹ vertikalnog ţlijeba.72 REKAPITULACIJA V.42 144.00 70.6.600. XVI.764.094.094. 6. XVII.004.600.477.192. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. VENTILIRANA FASADA BRAVARSKI RADOVI RADOVI NA LINOLEUM PODU STOLARSKI RADOVI KERAMIČARSKI RADOVI ZAŠTITA OD SUNCA RADNJE SA SPUŠTENIM STROPOM SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI PROTUPOŽARNI APARATI I OZNAKE ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA ČELIČNA KONSTRUKCIJA TESARSKI RADOVI KAMENARSKI RADOVI POKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: 366.00 0.19 74.978.792. UKUPNO POKRIVAĈKI I LIMARSKI RADOVI: 4. X.978.926.38 0.792.10 5.00 0.00 0.766.736.091.10 96. Obraĉun po kom postavljenih labuĊih vrata.80 63.66 45.00 60 96.

00 98348485. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm.62 23. temenja blokova i raznih okana.ms_office Strana: 45. samo iskop u zbijenom nasipu ili u sraslom temeljnom tlu za armirano-betonski instalacioni kanal izmeĊu kontrole naplate i naplatnih kućica.00 0 19.22 0.00 1 7.22 13.40 7. nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju. Obraĉun po m³ izvedenog. Iskop za instalacioni kanal Sve isto kao iskop pod stavkom 2.407. Redni broj I. tj. paušal 1 7.00 0 23.22 0. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹.111. UGOVORNI TROŠKOVNIK br.111. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto. temelje treptaĉa. okna odvodnje i ostala razna okna.22 18.407.22 18. zaštitni blok ispred naplatne kućice.258.00 0 7.00 571 23.407.22 6.xls.22 6.22 0.22 13. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere ZEMLJANI RADOVI OPĆENITO: Iskop humusnog materijala i osnovni nasip obuhvaćeni su u Projektu prometnica za trasu ceste na kojoj se nalazi CP.2008.22 0.40 2. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou.00 0. Nasipavanje i zbijanje obavljeti u slojevima debljine 30 cm mjereno u zbijenom stanju. tj.00 0 0.407.00 19. m³ 350 19. od 16. Iskop se obavlja 95% strojno.40 7.[219] . gline ili sliĉno naokolo izvedenih trakastih temelja i temeljnih stopa.407. postavljanje i odrţavanje iskolĉenih oznaka od poĉetka radova do predaje svih radova investitoru.60 3.22 0.00 0 0.258.40 0.60 23.727. Iskopani materijal deponirati na udaljenosti 25 m¹ jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja.727. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.00 350 19. kao i sve ostalo potrebno za dovršenje cijele stavke. okna elektroinstalacija.. instalacionog kanala. Ms = 80 do 100 KN/m².50 cm ispod kote budućeg kolnika.00 0. razvod instalacija prema vanjskim blokovima.40 7. 45212-400-4474/2008. cca 50 cm ispod gotovog kolnika.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Svi obraĉuni za iskop. temelje vanjskih blokova. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dopremu materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹.22 0. Svi iskopi su predviĊeni u zbijenom nasipu od drobljenog kamena. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa svake strane konstruktivnog elementa minimalno za 50 cm. m³ 571 23.00 0 23. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60° ili koristiti razupiranje.62 4. ugraĊenog nasipa i preuzetog od strane nadzornog inţenjera zbijenog nasipa. Obraĉun paušalno Iskop dubine preko 200 cm Iskop za temeljne stope i grede raznih širina u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom temeljnom tlu kategorijeC. Za plato je predviĊen samo osnovni nasip bez tampona i asfalta.40 0. Dubina iskopa je preko 200 cm. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal sa modulom zbijenosti Ms = 80 MN/m². a 5% ruĉno.00 0. Nasipavanje debljine 20 do 30 cm Nasipavanje iskopanim materijalom (kamena sitneţ) bez primjesa humusa.407. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar. a do kote .00 1. m³ 780 23. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0. okna naplatnih kućica.10.00 780 23. god. Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na iskolĉenju svih elemenata. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.

51 50.82 23.00 55 422.986. trakastih temelja i greda (ukljuĉivo zatrpavanje eventualnog produbljenja ispod temelja). elektro i ostalih okana. Temeljne ĉašice su vanjskih dimenzija 165×165×100 cm.087.8 113.40 113. armirano-betonskog instalacionog kanala izmeĊu kontrole naplate i naplatnih kućica. razastiranje i planiranje ispod. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Sloj ĉistoće Dobava i ugradba drobljenog kamenog materijala ili šljunka (sloj ĉistoće). Betoniranje armiranih temelja C25/30 Dobava i ugradba betona. Nasip od drobljenog kamena ili šljunka Dobava i ugradba fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska.71 3.00 15. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 5.48 59. god.04 15. 1.00 0.638.00 0 422.71 I.087.00 33.255. 1. ispod temeljnih greda.26 0. a) beton b) velikoplošna oplata m³ 55 422.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. temelje prednjih blokova uz naplatne kućice i zaštitne glave. vanjskih blokova.00 0 105.703.53 II. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.ms_office Strana: 46. m³ 33.703.26 0.71 0.255. te nasipavanje. te završno nasipavanje.90 98348485. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju minimalne debljine 10 cm ispod i 20 cm iznad tjemena cijevi.04 15.00 0.26 47. m³ 15. 45212-400-4474/2008. temelja treptaĉa.843.xls. u armirano-betonske temeljne vanjskih blokova. okana naplatnih kućica.26 47.00 0 113.843.5 105.10.00 98 265 480.71 0.986.82 23.48 59.10 422.2008.[219] . od 16.5 105. Beton projektiranog sastava. instalacionog kanala. Obraĉun po m³ ugraĊenog fino drobljenog kamenog materijala ili šljunka.90 480. zaštitnih blokova ispred naplatnih kućica.8 113. oko i iznad odvodnih i ostalih cijevi u zoni otoka.71 3. m³ m² 98 265 480.00 0 0 480.48 59.00 0. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju debljine 10 cm. okana odvodnje i ostalih raznih okana.638.40 6. temelja vanjskih blokova. nogostupa i u zelenom pojasu. blokova uz naplatne kućice.10 2. razastiranje i planiranje ispod temeljnih stopa. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.71 1. biojame. septiĉke jame.71 0.51 50.82 0.53 105.00 0. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Podloga od mršavog betona C12/15 Betoniranje betonske podloge od mršavog betona. odvodnih. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. klase C25/30 u velikoplošnoj glatkoj oplati. Obraĉun po m³ ugraĊenog fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska.82 0. okana elektroinstalacija.71 0.48 59. klase C12/15 debljine d = 10 cm. okna ispod naplatnih kućica.

Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu je potrebno dodati inhibitor korozije tip MCI . velikoplošnu glatku oplatu koju je prije montaţe potrebno dobro oĉistiti i namazati oplatnim uljem.00 0. a) beton b) velikoplošna oplata c) doplata za površinsku obradu Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 3.26 20. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Svi zidovi okna ispod naplatne kućice izvode se od armiranog betona debljine 20 cm.26 31.02 10.26 20. u armirano-betonske stijenke okna ispod naplatne kućice.781.00 m³ m² m² 22 182 89 480. a) beton b) velikoplošna glatka oplata Betoniranje armiranog okna naplatne kućice C25/30 Dobava i ugradba betona.785.02 0. klase 25/30. god. Armatura stjenki okana ispod naplatnih kućica obraĉunata je u posebnoj stavci. Beton mora zadovoljiti kriterije vodonepropusnosti. Beton projektiranog sastava.40 4. potrebnu njegu betona.48 59.48 59.711.40 480. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.68 20.48 59.56 10. te otpornosti na utjecaj mraza i soli. m³ m² 66 340 480.00 0.02 0.26 20.00 0.48 59.148. Armatura je iskazana u posebnoj stavci.00 0.00 0 0 480.26 0.68 20.ms_office Strana: 47.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.2008. Beton projektiranog sastava.48 59. u stijenke armirano-betonskog instalacionog kanala.[219] .785.48 59.00 0 0.00 0. Beton mora zadovoljiti kriterije vodonepropusnosti.26 31.10.26 20.48 59. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dopremu.26 0. Zidovi se izvode u velikoplošnoj glatkoj demontaţnoj oplati. 45212-400-4474/2008.711.00 0.6 l/m³ betona.32 1.570. u velikoplošnoj glatkoj oplati.56 10.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spravljanja u koliĉini od cca 0.6 l/m³ betona.78 480.00 0. od 16.781.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0.00 22 182 89 480.00 0.32 1. te sav potreban spojni materijal. ugradbu.02 10. Dimenzije instalacionog kanala vidljive su iz popreĉnog presjeka u projektima pojednih objekata. Nakon demontaţe oplate i izvlaĉenja spojnih vijaka konusne rupe je potrebno pripremiti i zatvoriti originalnim ĉepovima. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI . 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Betoniranje armiranih stjenki kanala C25/30 Dobava i ugradba betona.00 0 0. te otpornosti na utjecaj mraza i soli. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. klase C25/30.00 0.00 66 340 480.48 59.xls.570.00 0 0 0 480.78 98348485. 0.148.

00 0.48 59. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI . okna na temelju nadstrešnice i nosaĉe rampi. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli.48 59.48 59.00 0. a) beton b) glatka oplata Betoniranje okna konrtole treptaĉa C25/30 Dobava i ugradba betona u okna kontrole treptaĉa.840. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.26 7.80 1. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu je potrebno dodati inhibitor korozije tip MCI .AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.xls.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0.16 6.26 0.48 59.00 0.00 0.54 118.48 59.52 27.23 0. Beton se mora njegovati jednim od sistema njegovanja. te raznih kemikalija (ulje. Izvodi se u ĉeliĉnoj najpreciznije izvedenoj oplati.00 0 0 480.26 0.25 544. Beton projektiranog sastava.25 544.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spravljanja u koliĉini od cca 0.48 59.911.10.855.23 40.911. Armatura je prikazana u posebnoj stavci. u armirano-betonski vanjski vidljivi dio naplatne kućice sa zaštitnim blokovima.00 0 0 0 544. god. te u vanjske zaštitne blokove.00 15.80 1.54 118. klase C35/45.00 0.27 9.ms_office Strana: 48.50 25. Debljina stjenki okna prema projektu.840.84 3. m³ m² 33 66 480.[219] .776.00 0 0 480. Beton projektiranog sastava.16 480.26 15.34 480. a) beton b) glatka oplata Betoniranje postolja naplatne kućice i blokova C35/45 Dobava i ugradba betona.48 59. nafta i sliĉno).776.76 98348485.00 75 215 65. m³ m² 15.855.6 l/m³ betona. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Betoniranje armirane temeljne ploĉe naplatne kućice C25/30 Dobava i ugradba betona u armirano-betonsku temeljnu ploĉu i postolje naplatne kućice. 45212-400-4474/2008. m³ m² m² 75 215 65. Beton projektiranog sastava.26 0.422.6 l/m³ betona. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.422.54 118.26 7.27 9.48 59.2008. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.15 159 480.76 544. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.84 3.50 25. a prije poĉetka vezanja zagladiti bez izvlaĉenja cementnog morta.34 7.279. Za bolju ugradivost betona koristiti superplastifikator glenium 51.15 159 480. Površinu betona potrebno je nakon ugradnje betona.52 27.00 0. a) beton b) glatka ĉeliĉna precizna oplata c) doplata za površinsku obradu Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 5.26 0. Unutarnja oplata treba biti precizno izvedena zbog toga da se beton ne mora obraĊivati.52 27. od 16.26 15.23 0. Beton je klase C25/30.481.52 27.23 40.00 0.54 118.279.00 33 66 480.00 0. Beton je klase 25/30 s dodatkom za vodonepropusnost i plastifikatorom.481.

Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. u armirano-betonski podest ispred ulaza u naplatne kućice. nafta i sliĉno).23 0. savijanje. te raznih kemikalija (ulje. Beton se mora njegovati jednim od sistema njegovanja. te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorniĉkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom.272. te raznih kemikalija (ulje. m³ m² m² 3. sjeĉenje.296.00 0.52 27.23 16.00 0. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI . Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ravnanje.23 1.00 0 0 0 544.54 118. 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente.10. a) beton b) glatka ĉeliĉna precizna oplata c) doplata za površinsku obradu Betoniranje podesta ispred kućice C25/30 Dobava i ugradba betona. Armatura mora biti ĉista od hrĊe i svih masnoća.00 0. u vanjske zaštitne bikove.25 544.52 27. a prije poĉetka vezanja zagladiti bez izvlaĉenja cementnog morta.40 2.82 859.5 40 480. m³ m² m² 30 70 75 544.99 6.00 3.20 8.23 1. 45212-400-4474/2008.41 6.23 0.042.00 0.27 1.81 0.41 6.ms_office Strana: 49. Za bolju ugradivost betona koristiti superplastifikator glenium 51.99 III.00 491.042. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli. od 16.272. a) rebrasta armatura RA-400 b) mreţasta armatura MAG-500 UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 8. Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.25 9.6 l/m³ betona. Armatura je obraĉunata u posebnoj stavci.48 59.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0.23 0. klase C35/45.00 0.00 0 0 6.00 0.482.81 0.814.41 6. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. 119.23 16.20 8. Površinu betona potrebno je nakon ugradnje betona. Obraĉun po kg ugraĊene armature.82 859. Izvodi se u ĉeliĉnoj najpreciznije izvedenoj oplati.xls.825.20 480.2008.54 118.54 118.296.26 27. izrada i postava betonskog ţeljeza prema Izvedbenom projektu armature.40 76.482.23 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Betoniranje vanjskih zaštitnih bikova C35/45 Dobava i ugradba betona.40 2.00 0.48 59.81 II. Podest izvesti po dimenzijama iz projekta. nafta i sliĉno). a) beton b) glatka oplata c) doplata za površinsku obradu Armatura Dobava. obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu.336. Armatura je prikazana u posebnoj stavci.26 27.27 1.52 27.089.41 6.40 76.[219] .26 27. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli.48 59.00 18640 11200 6.00 0. kg kg 18640 11200 6.00 491. Beton projektiranog sastava. Betonski podest je od betona klase C25/30 s finom obradom gornje površine betona.825.00 0.00 0.20 10.52 27.54 118.81 119. Beton projektiranog sastava.6 l/m³ betona.26 27.00 0 0 0 480.089.00 30 70 75 544.814.00 0. god. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI .8 14. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.336. ZIDARSKI RADOVI 98348485.5 40 480.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0.00 0.48 59.8 14.

transporte.00 0 0 0 0 74.45 11.02 74.00 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0 980.00 0 0 0 0 149. Hidroizolacija se sastoji od hladnog bitumenskog premaza.96 1.934.40 1. Obraĉun po m¹ ugraĊenih cijevi. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal.00 0 0.76 7.91 84.840. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno.[219] .40 2. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje betonske podloge od svih prljavština.40 10.70 2.00 816 40 292 75 74. Hidroizolacione trake moraju biti 100% zavarene za podlogu kao i meĊusobno. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova.2008.934.726.56 43.00 0.00 0.56 43.00 0.40 60.40 76.91 84.00 98348485.98 54.11 102.40 149.671.00 95 140 76.76 0.35 8.56 43.10.00 0.45 11.00 56 980. god.70 2. a) cijevi promjera 160 mm b) cijevi promjera 110 mm c) cijevi promjera 60 mm d) cijevi promjera 40 mm Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.76 0.40 4.40 0.671.44 2.355.32 31.355.02 74.16 35.00 0. m¹ m¹ m¹ m¹ 85 85 40 40 149.16 12. Obraĉun po m¹ ugraĊenih cijevi.726.982.ms_office Strana: 50.00 0.840.88 3. nanošenje sloja prajmera (resitol) i varenje prve i druge trake. Donja podloga mora biti propisno suha što se dokazuje mjerenjem postotka vlage na površini betona.00 85 85 40 40 149.91 84.xls.00 0.98 0. 45212-400-4474/2008.306. a) horizontalna hidroizolacija b) vertikalna hidroizolacija Laki lijevano-ţeljezni poklopci Dobava i ugradve lakih lijevano-ţeljeznih poklopaca na elektro šahtovima i šahtovima odvodnje.16 0.56 43. Cijevi PVC za instalacioni kanal Dobava i postava PVC cijevi za razvod instalacija kroz instalacioni kanal.40 10. Cijevi je potrebno postaviti na sloj finog pijeska.00 0.11 102. Hidroizolacija Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacija podova okna naplatne kućice.02 74.56 43.00 0 0 76.32 31.16 0.00 0.00 1.982.32 31.866.00 0.16 35.56 43.32 31. kom 56 980.00 0.16 12. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno. alat.313. Druga traka mora imati pomak preklopa za 50% u odnosu na prvu.44 2.91 84.11 102.98 0.00 74.674. od 16.16 35.40 1. sidra.16 35.00 0.313. Nosive i pregradne zidove takoĊer je potrevno povezati preklapanjem opeke.76 7.35 8.40 60. razne zaštite i sl.02 74.40 0.56 43. te dva sloja varene bitumenske ljepenke debljine 4 mm s meĊusobno zavarenim preklopima 10 cm.726.866. m² m² 95 140 76. a) cijevi promjera 300 mm b) cijevi promjera 200 mm c) cijevi promjera 160 mm d) cijevi promjera 110 mm PVC ili okiten cijevi za razvod instalacija Dobava i postava PVC ili Okiten cijevi za razvod instalacija od naplatnih kućica do zaštitnih i vanjskih blokova. Prije zatrpavanja pijeskom potrebno je otvore u zidu okna ispod naplatne kućice zidarski zatvoriti i obraditi.96 1.56 43.00 0.00 0. Obraĉun po m² izraĊene hidroizolacije. Obraĉun po komadu ugraĊenog šahta. Cijevi je potrebno sloţiti u instalacionom kanalu i zatrpati ih finim pjeskom.00 0.00 0.674.11 102. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.98 54.88 980. uĉvrstiti ih i zatrpati ih finim pjeskom. m¹ m¹ m¹ m¹ 816 40 292 75 74.306.00 0 0.726. Prije zatrpavanja pijeskom potrebno je otvore u zidu okna ispod naplatne kućice i u oknima zidarski zatvoriti i obraditi. rad.

Prije zatrpavanja pijeskom potrebno je otvore u oknima zidarski zatvoriti i obraditi. sati sati 70 70 43.9. god.00 REKAPITULACIJA 98348485.587. sa svim transportima i prenosima.56 43.25 32. valjanje valjkom.[219] .50 221. 32. UKUPNO ASFALTERSKI RADOVI: 0.587.00 0.80 3. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere PVC cijevi za odvodnju Dobava i postava PVC cijevi za razvod instalacije odvodnje.25 0.11 102.00 0 0. dobava i spravljanje mješavine tvrdo-lijevanog asfalta.00 0 47. ugraĊivanje. Prije izrade tvrdo-lijevanog asfalta površina betona se mora saĉmariti ili pjeskariti kako bi se odstranila cementna skramica. ĉišćenja površine ispuhivanjem. 45212-400-4474/2008. 1.ms_office Strana: 51. te zatrpati slojem finog pjeska.25 3. Jediniĉnom cijenom obuhvatit sve radove od pripreme površine pjeskarenjem ili saĉmarenjem. razastiranje.523.90 3. Tvrdo-lijevani asfalt TLA 11 se izvodi u sloju prosjeĉne debljine 30 mm.00 0 0.942.355.02 74. knjiga IV. sukladno dilatacijama u betonskoj ploĉi. Obraĉun po m¹ ugraĊenih cijevi.590. Po ravnosti i po vlaţnosti površina mora biti sukladna OTU-u.00 0 0 43.24 51. posipanje drobljencem.25 0. od 16.00 32.00 0.00 0. zavarene 100% izravno na temeljni sloj.00 0.00 0. nanošenje temeljnog i brtvenog sloja. 3.20 1.16 29.00 0.80 3.00 0 0 0 0 149.02 74.10.25 0.xls. poglavlje 7-01.00 47.130.76 IV.00 0. Cijevi je potrebno sloţiti na posteljicu od finog pijeska. te brtveni sloja od jedne plastomerne bitumenske trake kao Bitufix PES 5 M1. doprema i ugradba tvrdo-ljevanog asfalta TLA 11 na otocima izmeĊu prolaza.02 74.11 102.00 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.78 4. a) cijevi promjera 300 mm b) cijevi promjera 200 mm c) cijevi promjera 160 mm d) cijevi promjera 110 mm Ostali zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom.00 680 47. ASFALTERSKI RADOVI Tvrdo-lijevani asfalt TLA11 Izrada.130.11 102.424.355.130. knjiga III.00 0.2008.20 149. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 5.16 0.00 198 45 45 45 149. Sva tekuća i kontrolna ispitivanja moraju odgovarati OTU-u.00 0. Tvrdo-lijevani asfalt se dilatira reškama širine 10 do 15 mm u polja.76 43.424.00 70 70 43.90 3.16 29.00 0.00 0.942. Na ovako pripremljenu površinu izvodi se temeljni sloja od dvokomponentne reakcijske epoksidne smole bez otapala i punila. te dobro otprašiti.20 1.590. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0. što dokazuje nadzorni inţenjer upisom u GraĊevni dnevnik. Hidroizolacija mora biti izvedena sukladno Opće tehniĉkim uvjetina za radove na cestama 2001.16 0.20 6.00 32.56 43. mase 250 gr/m².026.78 4. poglavlje 6-07. Obraĉun po m² stvarno izvedene površine.50 221.25 0.11 102.026.24 51.00 0.130.25 IV.56 43.24 51. m¹ m¹ m¹ m¹ 198 45 45 45 149. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika. uĉvrstiti ih. Tvrdo-lijevani asfalt TLA 11 mora biti izveden sukladno Opće tehniĉkim uvjetima za radove na cestama 2001.00 m² 680 47.02 74.24 51.523.25 III. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno. obraĊene kvarcnim pijeskom.56 43. raznošenje.00 0.

6 cm Izrada. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI ASFALTERSKI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena 50. a svi spojevi su izvedeni putem varenja.63 222. IV. Utor za vrijeme betoniranja bora biti ispunjen stiroporom kako bi se utor saĉuvao ĉistim.814.45 431.504. kom 14 321.76 32. Sidrene ploĉe za treptaĉ 20×20×0.00 14 321.63 0. dopremu na gradilište i ugradbu u vanjske blokove.28 Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 0. m¹ 515 431.356.00 376 313.91 118.00 796.[219] .289.814. doprema na gradilište i ugradba sidrenih ploĉa za ugradbu treptaĉa na vanjskim blokovima. Prije ugradbe bravariju je potrebno dobro oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i odmastiti.289. Sidrena ploĉa za ugradbu zaštitne ĉeliĉne ograde je dimenzija cca 30×30 cm izraĊena od ploĉevine 10 mm sa 4 ankera duţine 30 sm na ĉijem donjem kraju se nalazi kuka. od 16. B.424.2008. Jednostrana odbojna distantna ograda Izrada.28 OBRTNIĈKI RADOVI BRAVARSKI RADOVI CRNA BRAVARIJA OPĆENITO: Crna bravarija izraĊena je od NP i HOP vuĉenih profila.53 491.64 321.00 0.00 515 431.16 3.91 118. te antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida.00 796.00 Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 50. kom 376 313. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti kompletnu izradu antikorozivnu zaštitu sa vrućim pocinĉavanjem. Obraĉun po komadu sidrene ploĉe.45 98348485.99 221.76 0. Ploĉe se ugraĊuju na meĊusobnom osnom razmaku od 133 cm.76 4.91 0.356.10.00 0.130.00 0.00 0.a na gornjem je urezan navoj M14 u duţini od 3 cm. Obraĉun po m¹ izraĊene i montirane zaštitne ograde.99 221.xls.76 0.504.00 0. Sve izraditi prema Izvedbenom projektu.424.030.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.986. 45212-400-4474/2008.130. Obraĉun po komadu sidrene ploĉe.63 0.00 Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.00 0. Sidrena ploĉa za ugradbu treptaĉa je dimenzija 20×20 cm izraĊena od ploĉevine 6 mm sa 4 ankera duţine 30 sm na ĉijem donjem kraju se nalazi kuka.76 32. Sidrene ploĉe za zaštitnu odbojnu ogradu 30×30 cm Izrada.91 0.64 2. a) UGOVORNI TROŠKOVNIK br. II. 1.00 0. doprema na gradilište i ugradba ĉeliĉnih sidrenih ploĉa za ugradbu zaštitne ĉeliĉne odbojne ograde. Svi okviri imaju ugraĊene pracne za usidrenje.00 0. god. dopremu na gradilište i ugradbu u otoke i ispred objekta kontrole naplate.030. A.63 222.986. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti kompletnu izradu antikorozivnu zaštitu sa vrućim pocinĉavanjem.00 0 313.ms_office Strana: 52. Redni broj I. III.76 4.00 0 321. doprema na gradilište i ugradba zaštitnog metalnog vruće pocinĉanog odbojnika (ograde) sa stupom i distancerom.53 491. V.16 313.a na gornjem je utor u koji se ubacuje ''T'' vijak.00 0 431.

Zaštita betona oko naplatnih kućica Zaštita vidljivog dijela betona oko naplatnih kućica.834.00 48 72. a udaljenost od zida je 16 cm. Sidrene ploĉe za kućišta podiznih rampi Izrada.98 3. Obraĉun prema m² obojene površine.00 0 431.00 0. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti.042.20 98348485. god.06 0. cijelu površinu impregnirati. 14 431.06 4.042. zaštitu ostalih površina od prljanja. kom Obraĉun po komadu sidrene ploĉe.10.884. 1.884.503. dopremu na gradilište i ugradbu u otoke ispred i iza naplatne kućice. m² 37.[219] . Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Boju završne obrade odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom.5 103. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal. Površinu je potrebno oĉistiti od neravnina i prljavštine. 45212-400-4474/2008. Sve izraditi prema Izvedbenom projektu. Prije nanošenja završne obrade sokla površinu je potrebno ponovno impregnirati (grundirati). 48 72. Obraĉun po m² stvarno obraĊenog sokla.00 0 69. Penjalice se ugraĊuju na meĊusobnom razmaku od 30 cm.04 5.06 4.59 3. Slobodne krajeve ugraditi u sjenku okna 15 cm duboko. obraditi veće neravnine i površinu obraditi sa reperaturnim mortom.63 103.06 0.82 354. Nakon ugradbe penjalice premazati dvostrukim premazom sa resitolom.11 VI. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Ĉeliĉne penjalice u oknima odvodnje Izrada i doprema na gradilište i ugradba ţeljeznih penjalica u oknima odvodnje.00 0.a na gornjem je urezan navoj M14 u duţini od 3 cm.63 2.59 0.5 103. SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI Bojenje bravarije Bojenje crne bravarije i ĉeliĉne konstrukcije bojama na bazi epoksida.98 0.00 14 431.503.63 0. kitanje i brušenje eventualnih neravnina.98 0.00 37.11 431. 6. Sidrena ploĉa za ugradbu kućišta podiznih rampi je dimenzija 40×40 cm izraĊena od ploĉevine 6 mm sa 4 ankera duţine 30 sm na ĉijem donjem kraju se nalazi kuka. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine.370. Penjalice izraditi od rebrastog betonskog ĉelika promjera 16 mm savijenog u obliku slova ''U'' ĉija je širina 45 cm. doprema na gradilište i ugradba sidrenih ploĉa za ugradbu kućišta podiznih rampi.63 0.xls.834.ms_office Strana: 53.20 69. m² 70 69.59 0.59 3.00 0 72.04 72.98 3.00 70 69. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti kompletnu izradu antikorozivnu zaštitu sa vrućim pocinĉavanjem. kom Obraĉun po komadu izraĊene i ugraĊene penjalice.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0 103.82 354. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije.2008. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-CRNA BRAVARIJA: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 4. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer.370. od 16.63 V. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama. trostruki premaz epoksidnom bojom. Završna obrada sokla materijalom kao mozaikputz od Baumita ili odgovarajući.63 6.

Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal sa modulom zbijenosti Ms = 80 MN/m².83 REKAPITULACIJA V.992.461. upotrebu opreme te sav rad na izradi. 3.606.373.00 0. m² 550 58.606. god.461.599.00 0.00 0.00 0.356.424. prijevoz. A.5-02) Obuhvaća nabavu materijala.370. 2.00 796.992.00 0 288. ugradnji i njezi sloja.10 REKAPITULACIJA A.091.83 58.86 32. VI.40 407.461.00 0. nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju. od 16.83 395.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0.83 395. d = 22 cm Cementom stabilizirani sloj od mehaniĉki zbijenog zrnatog kamenog materijala (OTU III st.00 0. cca 50 cm ispod gotovog kolnika.54 274.00 0 58.[219] . 1. prijevoz. Premaz bojom mora biti otporan na djelovanje soli i mraza.00 0. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju.54 0.00 41.29 132.091.11 41.28 395. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. tj.461. nafte i ulja.00 505 544. 0.86 0. BRAVARSKI RADOVI SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: 354. upotrebu opreme. UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 3.10.00 0.94 407.70 544. C30/37 (OTU IV st.28 395.00 0.606.ms_office Strana: 54.10 1.10 288. B.00 0.29 C. UKUPNO BETONSKI KOLNIK: 132.32 ĈELIĈNA NADSTREŠNICA GRAĐEVINSKI RADOVI ZEMLJANI RADOVI OPĆENITO: Iskop humusnog materijala i osnovni nasip obuhvaćeni su u Projektu prometnica za trasu ceste na kojoj se nalazi CP. Svi obraĉuni za iskop.00 0. B.00 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Zaštita betonske površine blokova Dobava materijala i bojanje betonske površine zaštitnih blokova posignal bojom s gletanjem glet masom za vanjske radove. 32. izradu dilatacija. 45212-400-4474/2008.00 0 0.11 41.00 98348485.86 VI.00 0.599. Iskopani materijal deponirati na udaljenosti 25 m¹ jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju m³ 505 544.00 0.373.356.424.00 550 58. d=15. C.00 0.613. C.xls.606.7-02) Obuhvaća nabavu materijala. I.70 2.00 41.29 0. Za plato je predviĊen samo osnovni nasip bez tampona i asfalta.29 0. pripremu podloge.54 274.40 407.0 cm.94 0.370.00 0 544.00 354.86 0.091.00 0.94 407. GRAĐEVINSKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI BETONSKI KOLNIK INSTALACIONI KANALI.091.00 0. Obraĉun po m² obojene površine. Svi iskopi su predviĊeni u zbijenom nasipu od drobljenog kamena.94 BETONSKI KOLNIK Nearmirana betonska ploĉa. te sav rad na izradi i ugradnji ploĉe.00 0.54 0.2008.613.00 0 0. m³ 460 288.32 0.10 1. BLOKOVI I BETONSKI KOLNIK UKUPNO: 796.00 460 288.

342.22 16. Ms = 80 do 100 KN/m².22 0.40 0. Obraĉun po m³ izvedenog.393. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa svake strane konstruktivnog elementa minimalno za 50 cm. ispod temelja ĉeliĉne nadstrešnice klase C12/15 debljine d = 10 cm.2008.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Iskop se obavlja 95% strojno.00 19 105.20 23.008. m³ 19 105.407.00 0 23.40 7.40 23. instalacionog kanala. god.71 2. Obraĉun paušalno. samo dubine preko 200 cm.50 cm ispod kote budućeg kolnika.49 37.79 II.425.71 0. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.407.79 105.22 0.82 6. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.22 9.82 0.407. razastiranje i planiranje ispod temeljnih stopa.342. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dopremu materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹.22 0.425. 1.71 0.40 3.30 422.718. gline ili sliĉno naokolo izvedenih temeljnih stopa.49 37.00 0.22 0.40 0. od 16. Nasipavanje debljine 20 do 30 cm Nasipavanje iskopanim materijalom (kamena sitneţ) bez primjesa humusa. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na iskolĉenju svih elemenata.00 720 23. Dubina iskopa je do 200 cm. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.82 6.71 I.393. (ukljuĉivo zatrpavanje eventualnog produbljenja ispod temelja).00 0 23.00 15 422.22 0.718.40 7.00 0. raznih okana.008. a 5% ruĉno. 2. 45212-400-4474/2008. Nasipavanje i zbijanje obavljeti u slojevima debljine 30 cm mjereno u zbijenom stanju.00 60 23.898.[219] .40 2.00 0 19. okana odvodnje i ostalih raznih okana.407.00 1 7. Sloj ĉistoće Dobava i ugradba drobljenog kamenog materijala ili šljunka (sloj ĉistoće). m³ 60 23.898.00 0 422. te nasipavanje.20 4. tj.30 5. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju debljine 10 cm. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Beton podloge C12/15 Betoniranje betonske podloge od mršavog betona. kao i sve ostalo potrebno za dovršenje cijele stavke.ms_office Strana: 55.00 0 7.00 515 19. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹.407.30 19. m³ 515 19.30 98348485. ugraĊenog nasipa i preuzetog od strane nadzornog inţenjera zbijenog nasipa. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar. postavljanje i odrţavanje iskolĉenih oznaka od poĉetka radova do predaje svih radova investitoru.xls. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. Odnosi se na produbljenje iskopa za monolitne temeljne stope u sluĉaju da tlo nema propisanu nosivost.22 1. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto.00 0 105.22 16. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.82 0. m³ 720 23.407. Iskop dubine preko 200 cm Sve isto kao stavka 2. a do kote .10.22 1. Iskop dubine do 200 cm Iskop za temeljne ĉašice u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom temeljnom tlu kategorije C. m³ 15 422. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60° ili koristiti razupiranje.22 9.40 7.. paušal 1 7. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou.22 0. Obraĉun po m³ ugraĊenog fino drobljenog kamenog materijala ili šljunka.

60 30.00 0 0.33 II. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.00 0 529.00 18 529.00 0.00 6.0 m¹.48 59.145.5 m³ betona i 0.00 0. TESARSKI RADOVI OPĆENITO: Oplata svih betonskih i armirano-betonskih elemenata ukljuĉena je u jediniĉne cijenu istih i prikazana kroz betonske i armiranobetonske radove. 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente. u dašĉanoj oplati. od 16. betonom C25/30 .705. kom 1 440.41 6.78 529.90 3.145.00 4.04 5.7 m² oplate. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ravnanje.126.949. Obraĉun po kom skele.48 59.00 95.81 0.48 59.42 0.ms_office Strana: 56.90 480.585. Za 1 stup ide cca 1.00 0. obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu. Fasadna skela Dobava. 32.33 0.00 0 0. Zalijevanje stupova Zaljevanje stupova /unutrašnjost/ sitnozrnim plast. Pokretna ĉeliĉna skela Dobava.00 0 784.94 380.44 440.04 784.00 0. Obraĉun po m² montirane skele.81 0. Tlocrtna dimenzija temelja je 320/270 cm.33 9. Visina skele iznosi cca 5.00 0.00 1.00 18500 14000 6. sjeĉenje. izrada i demontaţa skele nakon dovršenja svih radova.585.namještanje po vertikali i horizontali i ugradnja stupova sitnozrnim betonom C25/30.42 32.60 30.26 105. m² 1450 22. u armirano-betonske temelje ĉeliĉnih stupova nadstrešnice.42 0.00 0 440.[219] .44 2. Visina skele iznosi cca 6.00 0 0 6.xls. UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 2.78 14. m³ m² 220 515 480. klase C16/20.340.00 0. kg kg 18500 14000 6. 45212-400-4474/2008.0 m¹.00 32. stup ide 0.94 380. izrada i postava betonskog ţeljeza prema Izvedbenom projektu armature.527. kom 18 784.00 0. ZIDARSKI RADOVI 98348485.0 m³ betona.00 0.Izvodi se nakon montaţe kompletne konstrukcije.00 18 784. Obraĉun po kg ugraĊene armature.00 1 440.00 220 515 480. Obraĉun po kom izvedenih stupova.00 0. a) beton b) dašĉana oplata Armatura Dobava.00 95.33 0. te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorniĉkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom.41 6.41 6. te otprema pokretne ĉeliĉno-drvene skele za bravarske i soboslikarsko .00 0 0 480. a) rebrasta armatura RA-400 b) mreţasta armatura MAG-500 Namještanje za ugradbu stupova Postava . izrada i demontaţa skele nakon dovršenja svih radova.527. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Beton temelja stupova nadstrešnice C16/20 Dobava i ugradba betona. Obraĉun po kom ugraĊenih stupova. UKUPNO TESARSKI RADOVI: 0. 9.78 0.00 0.2008.26 105. Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete.26 0.44 440. Armatura mora biti ĉista od hrĊe i svih masnoća.509.00 0.44 IV.509.41 6.81 118.44 0.00 0 22.78 0.340. kom 18 529.00 1450 22. savijanje.518. te otprema pokretne ĉeliĉno-drvene skele za bravarske i soboslikarsko .78 14.liĉilaĉke radove.liĉilaĉke radove.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Odnosi se na rad u visokim prostorima (ĉeliĉna nadstrešnica).126.44 440.00 32.705.81 118. god. Za 1. Beton projektiranog sastava.44 22.26 0. Odnosi se na rad u visokim prostorima (ĉeliĉna nadstrešnica).10.42 III. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.48 59.518.949.44 0.78 III.

uputama statiĉara i prema radioniĉkoj dokumentaciji koju je duţan izraditi izvoĊaĉ ĉeliĉnih konstrukcija. Stupovi se nakon montaţe popunjavaju betonom što je obuhvaćeno u troškovniku.24 0.00 37.00 0. III.00 0.00 0. Nosive i pregradne zidove takoĊer je potrevno povezati preklapanjem opeke. ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI TESARSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: 37.00 0.00 0.00 0.00 0. alat. sidra.00 0 0.59 58.59 58.00 0.00 98348485.425. V.675.79 380. meĊusobno ukrućenih spregovima.00 0.145. rad.78 32. Oslonjena je na 12 stupova s razmakom osi 15.10.00 0 0.80 456.44 6. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. U stupove nadstrešnice ugraĊene su cijevi za odvod krovne vode. Nadstrešnica je projektirana na “dvije vode”.00 0.494.40 3.59 58. Montaţa se vrši prema montaţnom projektu.00 0.00 0.690.81 OBRTNIĈKI RADOVI ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA OPĆENITO: Nadstrešnica se izvodi iznad cestarinskog prolaza.[219] . 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal.78 32. 45212-400-4474/2008. a na krovu je izlazno okno vel.00 0.00 1.80 REKAPITULACIJA I. sati sati 60 60 44.79 380. razne zaštite i sl.949.81 0.00 odnosno 6.80 456.00 60 60 44.00 0.675. god.80 44.494. Preko svega u uzduţnom smjeru dolaze ĉeliĉne roţenice. IV. A.59 58. Naokolo nadstrešnice je maska od obojenog lima.40 6.00 0. Po konstruktivnom sistemu se sastoji od sistema sekundarnih i glavnih rešetkastih nosaĉa.00 0 0 44. II.00 0 0.44 6. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika.00 m¹. od 16.169.xls. B. transporte.40 3.145.ms_office Strana: 57.2008.24 IV. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.169.40 6. oslonjenih na ĉeliĉne cijevne stupove koji su upeti u temeljne stope.00 0.169. 0. 70×70 cm. Kao pokrov sluţi ĉeliĉni profilirani pocinĉani obojeni lim.00 0 0.24 0.00 0.949. Ostali zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom.690.00 0.00 0.425. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 2.169.24 2.

ĉišćenje od rĊe .0 + 2.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 5.00 m¹.00 6000 16. IzvoĊaĉ je duţan prije poĉetka radova radioniĉku dokumentaciju dati na pregled projektantu koji će na istu dati pismenu suglasnost. dijagonala od kvadratnog presjeka 70/70/3.00 0 16. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0. Poloţene na stupove.00 11500 16.00 10500 16. Sastavljene od gornjeg i donjeg pojasa od kvadratnog presjeka 80/80/3.00 0 0.38 0. Izrada i montaţa zabatnih rešetki Izrada i montaţa zabatne rešetke raspona 15.38 188.38 0. osnovni i spojni materijal. Montaţa odozdo na nosivu konstrukciju putem kutnih profila i vijaka.ms_office Strana: 58. kg 6000 16. skelu.00 2. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. kvadratnog presjeka 80/80/3.38 0.38 262.10 m¹.rešetkasti nosaĉi Izrada i montaţa nosaĉa fasade kao rešetkastih nosaĉa sastavljenih od pojaseva duţine 6.00 16. Obraĉun po kg izvedenih rešetkastih nosaĉa. vertikala kvadratnog presjeka 80/80/3.00 16.38 90.2 mm i isto takve vertikale rešetke kom 2. od 16.6 mm. kg 10500 16.990.00 0 16.[219] .990. kg 5500 16.38 262. transporte. Izrada radioniĉke dokumentacije obuhvaćena je u jediniĉnoj cijeni stavaka ponudbenog troškovnika.280. Obraĉun po kg postavljenih podroţnica.6 mm. te montaţu svih konstruktivnih elemenata na licu mjesta.00 0 0. izradu radioniĉke dokumentacije. Obraĉun po kg izvedenih uzduţnih rešetki. Sva montaţa na gradilištu je putem vijaka. 45212-400-4474/2008.00 4.38 0. Jediniĉna cijena takoĊer obuhvaća izradu i putem varenja montaţu ĉeliĉnih ploĉica od plosnog ĉelika za meĊusobnu vezu svih bravarskih izraĊevina kao i pocinĉane vijke za montaţu istih na gradilištu. elementi su od cijevnih profila Ĉ-1212. Obraĉun po kg montiranog nosaĉa.00 16.080. Izrada i montaţa nosaĉa fasade .280. Dobava i postava podroţnica Nabava materijala. Izrada i montaţa uzduţne rešetke Izrada i montaţa uzduţne rešetke vel.00 16000 16.9 mm. kg 16000 16.0 m¹ i kvadratnog presjeka 80/80/3. Obraĉun po kg izvedenih zabatnih rešetki.00 3. dijagonala kvadratnog presjeka 40/40/2.38 0.38 98. vijcima M 16. god.38 90.090.38 0.ĈN 24 B1.20 + 5×6. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad.38 0.370.00 0 16. transport na gradilište i montaţa podroţnica U PN 160.38 171. a sastoje se od donjeg i gornjeg pojasa dim. Izrada i montaţa nosaĉa spuštenog stropa Izrada i montaţa nosaĉa spuštenog stropa od pravokutnih valjanih profila /HOP/ presjeka 60/120/4.pjeskarenjem te 2-kratni antikorozivni premaz na bazi epoksida. IzvoĊaĉ je duţan izvršiti izmjeru izvedenih temeljnih ĉaša prije poĉetka radova. te dijagonala od kvadratnog presjeka 50/50/2.00 16.6.00 1. 4.38 0.090. kg 11500 16. alat.6 mm.00 0 16. izrada u radionici.38 0.38 98.00 0.38 0.38 188. ĉišćenje od rĊe /pjeskarenjem/ 2-kratni antikorozivni premaz.xls.00 98348485.00 0 16.10. Svi konstruk.00 5500 16.080.2008.00 16.38 171. Vertikale iste dimenzije.00 0.00 mm.370.9 mm sa prikljuĉkom na cijev kvadratnog presjeka 100/100/4 gore i dolje.00 0. a valjani profili .

84 12.5 mm.560.00 0 16.00 13.793.6 mm i kvadratnog presjeka 60/60/2.300. Obraĉun po kg izvedenih krovnih rešetki na stupu.20 105. 1. ĉišćenje od rĊe /pjeskarenjem/ 2-kratni antikorozivni premaz i montaţa elemenata spojeva koji sudjeluju u ukupnoj teţini sa 10%. Dobava ĉeliĉnih stupova Nabava materijala te izrada ĉeliĉnih stupova od cijevi 406. Antikorozivna zaštita kao poz. izrada i montaţa krovne rešetke sastavljene od gornjeg i donjeg pojasa vel. popreĉni spregovi Nabava materijala. U cijeni zaštita izvana i iznutra vrućim bitumenom ili bojom na istoj bazi. Obraĉun po kg izvedene krovne stabilizacije.4/4. izrada u radionici.793.20 0. Obraĉun po kom izvedenih cijevi za odvodnju vode.00 8500 16.2008.88 0.00 0 1.00 3800 16.38 0.020. Obraĉun po kom izvedenih ĉeliĉnih stupova. izrada u radionici.426.00 0 16.5 mm. god.88 25.00 16.683.683. 45212-400-4474/2008. Dobava krovne stabilizacije Nabava materijala.00 6500 16. kg 2800 16.88 0.284.20 45.20 137.00 16.20 0.560.88 25. kg 8500 16.84 1.20 0.923. kg 850 16.00 9. te izrada ĉeliĉne okrugle cijevi promjera 152. Obraĉun po kg izvedenih elemenata spojeva.60 212. 1.00 29000 16. dijagonala L 40/40/4 mm i vertikala nosaĉi plafona kvadratnog presjeka 60/120/4.38 13.00 18 11.426.00 0 16.80 11.38 13.5 mm.80 11. UgraĊuje se u ĉeliĉni stup.00 0 16.00 10. montaţa leţajeva krovnih rešetki na stupu HEA-A200.300. izrada u radionici i montaţa krovnog sprega u ravnini plafona od pojaseva NPU 80. Dobava krovne stabilizacije.00 18 1.00 0 16.426. Antikorozivna zaštita kao pod poz.700. Leţajevi krovnih rešetki na stupu Nabava materijala. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Izrada i montaţa krovne rešetke l = 15.00 850 16.360. krovnih spregova meĊu konstrukcijom od NPU 80 i dijagonala L 40/40/4. kg 29000 16. kom 18 11. Obraĉun po kg izvedenih popreĉnih spregova. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 6.20 0.0 mm. duţine cca 550 cm.10.20 0. a dolje na okno odvodnje pod kutem 120°.00 0 11. Obraĉun po kg izvedenih krovnih rešetki.0 mm.0.00 2800 16.ms_office Strana: 59. Sluţi za odvodnju krovne vode. izrada u radionici.20 45.20 0.20 0.20 61. kg 3800 16.426.38 0.38 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.60 0.793.793. kg 6500 16.00 16.4/12.60 0.20 61.00 16. U cijeni izrada veznih elemenata za horizontalnu konstrukciju i izrezivanje otvora za odvodne cijevi krovne vode.xls.00 0 16.[219] . dijagonala od kvadratnog presjeka 80/80/3. Svaki stup je teţine cca 800 kg. Gore izvesti spoj na limeni lokac.38 0.38 475.360.60 212. izrada u radionici i montaţa krovne stabilizacije.00 98348485. montaţa krovne stabilizacije u plohi krova i plohi podgleda sastavljene od dijagonale od L 40/40/4 i horizontalnog štapa od kvadratnog presjeka 40/40/2. Montaţa elemenata spojeva Nabava materijala.923. kvadratnog presjeka 90/90/4.00 7.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. ĉišćenje od rĊe /pjeskarenjem/ 2-kratni antikorozivni premaz.38 475.00 16.00 16.700.9 mm i vertikala kvadratnog presjeka 100/100/4.20 0.00 8.9 mm. Obraĉun po kg izvedenog krovnog sprega. Dobava krovnog sprega u ravnini plafona Nabava materijala.0 m¹ Nabava materijala.20 137. od 16.20 105.020. Dobava cijevi za odvodnju vode Nabava materijala.284. kom 18 1.

487. Nosaĉi limene maske Izrada i montaţa popreĉnih i uzduţnih nosaĉa limene maske .00 16.00 19.222.2008.00 0 313.95 0. Dolaze penjalice od vertikalnih cijevi promjera 30 mm i preĉki od bet.38 0.00 0 16. m¹ 600 254. 1.00 0 16.40 4.864.50 15.384. Montaţa HOP C nosaĉa Dobava i montaţa HOP C nosaĉa vel.665.880. Montaţa nosaĉa rasvjetnih tijela Izrada i montaţa nosaĉa rasvjetnih tijela ugraĊenih u podgled nadstrešnice.222. S antikorozivnom zaštitom.38 28.[219] .80 152.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.80 0. god.80 0. transport na montaţu i montaţa ĉeliĉnog okvira . Obraĉun po kg montiranih nosaĉa rasvjetnih tijela.po horizontali /6 kom/.00 250 313.384. Obraĉun po kg montiranih nosaĉa krovne svjetlosne trake. 45212-400-4474/2008.40 17.nosaĉ semafora Nabava materijala.38 111. Sve izvesti od kutnog ţeljeza L 60/60/6.38 0.80 20. Dobava i montaţa hodne staze m² 250 313.38 64. Dobava pomoćne konstrukcije hodne staze Nabava materijala. 350×60 mm debljine lima 3 mm.00 0 16.00 0 4.00 254.00 98348485.222.80 152. od 16.38 0.40 0.00 3960 16. kg 2500 16.880. te meĊusobno povezani cijevima promjera 30/3 mm.38 64.00 16. ţeljeza privaruju na ĉeliĉnu konstrukciju nadstrešnice.38 0. Širina penjalica 60 cm. ţeljeza promjera 18 mm. Izrada i montaţa ljestvi Nabava materijala.222. 25/2 mm. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 2500 16. izrada u radionici.00 18.00 0 16. Obraĉun po kg izvedene pomoćne konstrukcije hodne staze.38 28.40 0.950. Obraĉun po m² postavljene trake.00 6800 16.40 4. Širina hodne staze 80 i 120 cm.38 0.40 4.ms_office Strana: 60.00 1750 16. Izvesti ju od ĉeliĉne pocinĉane rešetke vel.665. Ljestve se “noţicama” od bet.487. Limeni pocinĉani profili 50×40 mm Obraĉun po m¹ nosaĉa limene maske.222.00 1 4.222.10. shemi bravarije i uputama projektanta. kom 1 4.00 600 254. izrada u radionici. Obraĉun po kg izvedenog ĉeliĉnog okvira nosaĉa semafora.nosaĉa sema-fora izraĊenog od HOP nosaĉa ‚50/50/3 mm Antikorozivna zaštita kao pod poz.38 40.00 0 254. ‚ 60/60/2. Dobava ĉeliĉnog okvira . Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 14.9 i promjera 42.38 111. Dimenzije obavezno uskladiti prema detalju proizvoĊaĉa trake.38 0. Sluţi kao nosaĉ krovne svjetlosne trake. kg 6800 16.00 16. Gore je zaštitni rukohvat /ograda/ visine 100 cm. izrada u radionici.95 78.6 s antikorozivnom zaštitom.4/2. transport na montaţu i montaţa pomoćne konstrukcije nosaĉa hodne staze i ograde hodne staze.50 313.95 0. Dolaze HOP nosaĉi ›40/40/3 mm.38 0. Ukupna visina 800 cm. izrada u radionici.950.00 16. kg 3960 16. transport na montaţu i montaţa ĉeliĉnih ljestvi za pristup na hodnu traku unutar nadstrešnice. kg 1750 16.xls. transport na montaţu i montaţa hodne staze unutar nadstrešnice. Sve prema općim uvjetima. Obraĉun po kom ljestvi. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Nabava materijala.38 0.864.38 40.95 78.80 16.

00 236. Dolazi na podgled nadstrešnice.20 0.[219] .20 196. Obraĉun po kom okvira okna za izlaz na krov. vel.373. 45212-400-4474/2008. Boje pokrovnog lima u dogovoru s projektantom kao i podgled.368. sve transporte.xls.7 mm i visine profilacije cca 55 mm. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Izrada okvira okna za izlaz na krov nadstrešnice. Vijci su oblikom prilagoĊeni donjem nosaĉu /NPU 10 i HOP 60/60/3.00 1 4. Sve izvedeno prema detaljnom nacrtu i detaljima. razne zaštite na radu. uskladištenje materijala na gradilištu i sl.20 196. 4.60 231.00 0 236. god.00 0 0.00 2.lomovi lima s umetanjem “Z” ili više sliĉnih završnih i prelaznih profila ulaze u jediniĉnu cijenu. 1. koji će odrediti boju. IzmeĊu sljemena i ţlijeba limovi su iz 1 dijela.ms_office Strana: 61.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0. materijal.00 0 4.368. 0.373. visine do 2. Obraĉun po m² izvedenog pokrova. Za ukrućenje u otvorenom poloţaju okvir i otklopno okno povezati pocinĉanim lancem. m² 980 200.00 0.00 0.00 4. 70×70 cm.463. Obraĉun po m² izrade podgleda.368.463. /osnovni i spojni/.196.00 0.20 0.60 0.10.00 2.00 1.34 4.00 200.00 980 200. Lim dolazi 1-struko.60 231. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad.196.2008. Okvir okna za izlaz na krov kom 1 4.5 mm s profilacijom visine 12 do 18 mm i obojen RAL 9002 /bijelo/. Svj.00 2. Krov je 2-strešni s nagibom od cca 15%.0 m¹.00 0.00 0.34 VI.00 V.00 98348485.868.368. izradu radioniĉkih nacrta. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. samo lim debljine 0.368. m² 980 236. alat.00 980 236.60 0. kompletnu skelu. Okvir je od “C” HOP profila 220×40×3 mm. POKRIVAĈKI I LIMARSKI RADOVI OPĆENITO: Izrada pokrova predviĊena je od profiliranog tvorniĉki obojenog ĉeliĉnog pocinĉanog lima debljine 0.868. od 16. Gore je otklopno okno od HOP ‚20/30/2 mm ukrućenog dijagonalama i vezanog na donji okvir putem navarenih 2 kom petlji za metalna vrata.00 0 200.00 0 0. Izrada podgleda Sve isto kao u poz.368. Svi spojevi i prelazi . U kompletu i pristupne ljestve od okna do hodne trake. ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 21. Obraĉun po m² pokrova nadstrešnice. te u dogovoru sa nadzornim organom i projektantom.00 0. Pokrov nadstrešnice Izrada i montaţa pokrova nadstrešnice od pocinĉanog ĉeliĉnog obostrano obojenog lima s brtvljenjem horizontalnih spojeva trajno elastiĉnim kitom.

45 86.2008. te pokrivanje sljemena.60 0.9 do 1.00 0 95.55 0.688.50 1.45 95. vertikalno r.80 200. Obraĉun po m¹ opšava po kosini. 7 koji se podvlaĉi pod pokrovni lim. Dolazi gotov tvorniĉki prefabriciran fasadni element s visinom 600 mm i debljinom lima 0.00 136 400. širine 30 cm i opšav s pasicom za vezu s opšavom iz poz.052. širine 80 cm.š. god.45 86.454. Spoj s donjim pokrovom izvesti “NA ĈEŠALJ”. iznosi cca 10.00 220 236. Obraĉun po m¹ postavljenih sljemenjaka Izrada opšava na sudaru krova i maske Opšav /limom kao poz. 6.6 mm.688.454.00 70 95. 1. Lim je razv.40 98348485.00 0 0 0 86. dole je pasica i sudar s horizontalnim ţlijebom. U cijeni opšivanje istaka nosaĉa semafora.90 17.00 0 236.154. samo po kosini.90 17.6 mm. Duţina pojedinog elementa ne smije biti kraća od 450 cm.00 236. gore r. kao što to izvodi firma “HOESCH” BAUSYSTEME GMBH WIEN.60 52. Izrada opšava po kosini Sve isto kao poz. Vijci i podl.š. Komplet s pocinĉanim nosaĉima na razmaku 80 cm. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 3.55 18.40 400.40 0. Ţlijeb izvesti s uzduţnim nagibom 0.199. Masku sastaviti od 3 kom opisana “HOESCH” ELEMENTA /ukupna visina maske 180 cm.5 do 0.20 0.00 0 200.60 0. gore se lim podvlaĉi pod masku. Ţlijeb je dilatiran tako da max.199.00 4.815. dole r. razv.00 4 200. a nad ţlijebom ima okap.55 6. Lim je bez profilacije i u debljini 0.[219] .10. U cijeni podvuĉeni dodatni lim razv.90 0.00 81.20 0. m¹ 4 200.0 mm. 20 cm Izrada i postava sljemenjaka Izrada sljemenjaka od lima opisanog pod poz. 20 cm b. gornji i donji horizontalni. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Obraĉun po m¹ opšava limom.00 0. Dolazi ravno.50 18. Ţlijeb je presjeka 28×10 cm.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0 81./.55 18. duţ. ploĉice u boji kao maska /kao poz.55 0. m¹ m¹ m¹ 210 210 19 86.ms_office Strana: 62.00 0. Obraĉun po m¹ postavljene maske.45 95. Boja po izboru projektanta. 3.45 86. a.45 5.45 86.55 0.40 54. razvijena širina 50 do 10 cm.052.00 0. m¹ 70 95. od 16.45 95. Uĉvršćenje nehrĊajućim vijcima na donju ĉeliĉnu konstrukciju.50 8.40 0. 1.00 210 210 19 86.50 1.90 0.3 m¹. Obraĉun po m¹ maske.20 800. 45212-400-4474/2008.45 95.55 6. m¹ 220 236.45 86.50 95. /unutarnja strana/. m¹ 136 400.00 0 400. 45 cm c. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Opšav vertikalnog pojasa Obostrani opšav vertikalnog pojasa /maske/ naokolo nadstrešnice s profiliranim obojenim ĉeliĉnim pocinĉanim limom. Vezano na izradu maske iz poz. m¹ 210 81.815.60 52. Izvedba horizontalnog sanduĉastog ţlijeba Izvedba horizontalnog sanduĉastog ţlijeba krovne vode od pocinĉanog lima 0.154.00 0.50 18. 1.00 210 81.xls.40 54.154.80 6.20 800. širina 50 cm.55 0.š.5%. Obraĉun po m¹ izvedenog horizontalnog sanduĉastog ţlijeba. Opšav limom Opšav limom opisanim pod poz. Sve komplet.154. a u meĊuprostore umetnuti brtve od bitumenizirane spuţvaste gume. Obraĉun po m¹ opšava na sudaru krova i maske. 1/ na sudaru krova i maske.00 7. Za spoj na vertikalu izvesti rukavce promjera 120 mm.

5 mm.[219] . U obliku L 25/25 mm.991.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 86 409.00 127. Obraĉun po kom izvedenog opšava. Obraĉun po m¹ izvedenog opšava.40 163.00 0 200.50 35.80 0. 0. kom 7 163. Obraĉun po kom izvedenog labuĊeg vrata. U cijeni obujmice za vješanje na ĉel.10.70 195.90 9.40 0.20 48.217. 20. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Izvedba labuĊeg vrata Izvedba i montaţa vertikalnog labuĊeg vrata.65 3. te na sudaru podgleda i opšava iz poz.90 0.00 0 81.00 2 291.00 0 409. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 9.70 11. konstrukciju. Svi prelazi vertikale na horizontalu i sl.00 0 127. m¹ 122 81. 1/ uz svjetlosne trake.521. 50×50 cm. dim. od 16. kom 18 163. 6 cm.80 1.80 2. = 200 mm. Montaţa limene cijevi Sve isto kao poz.40 22. Opšav uz svjetlosne trake Opšav limom /kao poz.521. otvora 74×74 cm. Spoj limene vertikale i lonca izvesti tako da isti moţe posluţiti za reviziju i ĉišćenje lonca i vertikale.00 175 127.ms_office Strana: 63.00 122 81. širina 50 cm. Razvijena duţina 440 cm.20 0.80 1.xls.40 10.55 mm i s promjerom ø 120 mm.00 7 163.20 0.5 mm.80 0.00 200.90 0. kom 1 382. 30×20 cm i s visinom 40 cm. Dolazi .40 16. “LONAC” je tl.991.80 0.00 12. Obraĉun po kom izvedenog opšava. 13.š.65 0.295.80 0.20 382.146. rukavac za spoj na ĉeliĉnu odvodnu cijev. Opšav kod montaţe rasvjetnih tijela Izrezivanje i pripasivanje lima na podgledu prilikom montaţe upuštenih rasvjetnih tijela s izradom opšava kao u poz. kom 86 409.948. Obraĉun po kom izvedenog opšava.20 0. Obraĉun po kom izvedenog opšava. Razv. U cijeni prilagodbe profilaciji pokrovnog lima.00 1 382.90 9. Obraĉun po kom opšava kod montaţe rasvjetnih tijela.00 0 163.20 582.40 22.80 2.00 0 195. god.20 582.00 18 163.00 0 291. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.60 98348485.50 0. su putem lukova s R min. Obraĉun po m¹ izvedenog opšava.65 3. Razv. širina 50 cm. 1/ uz izlaze na krov.20 0.50 0.00 0 163.65 0.00 17.40 0.295.montira se nakon postavljenih semafora i promjenjivih znakova. kom 2 291. kom 18 195. vel. samo veza naplatna kućica – nadstrešnica /promjera 40 cm/. Lim je savijen pod 90° s r.20 382. Opšav nakon montaţe semafora Izrada opšava od lima kao pokrov deblj.146.00 13.50 35.00 409.40 291. U cijeni prikljuĉak na gornju horizontalu i na donji revizioni lonac.20 48. PredviĊene dim. U cijeni prilagodbe profilaciji pokrovnog lima.00 240 200. m¹ 175 127. Debljina lima 0.80 81.948. 4a.00 18 195. U cijeni izvedba i prikljuĉak “LABUĐEG VRATA” istog promjera kao ţlijeb. a dole ø 133 mm tj. Montaţa limenog "lonca" Izrada i montaţa limenog “LONCA” na spoju limenog ţlijeba i odvodne cijevi. 1 /samo ravni/ na sudaru podgleda i ţiĉanog pletera.20 0.2008. Obraĉun po kom montiranog limenog "lonca" Opšav limom na sudaru podgleda Opšav limom kao u poz. duţina 220 cm.20 0.80 15.60 163. Opšav limom na izlazu Opšav limom /kao poz. Prodor za antenu Doplata za izradu opšava na prodoru antene kroz krov. m¹ 240 200.048.048. 45212-400-4474/2008. Sve od pocinĉanog lima 0.20 382.00 0 382. Svj. Gore izvesti otvor ø 120 mm za spoj na vertikalu.217.20 14.

radovima/.[219] .00 0. 45212-400-4474/2008. Redni broj VI.215. m¹ 112 37. Dolazi daska deblj.2008. Ista dolazi na sudaru drveta s ĉelikom.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 1. L = 150 cm s vanjskom širinom = 170 cm. 1.64 VIII. od 16. 1.530. Obraĉun po m¹ izvedene svjetlosne trake Izrada i montaţa dilatacije svjetlosnih traka Izrada i montaţa dilatacije svjetlosnih traka iz poz.33 0.10.530.64 0. U cijeni doplata za izradu i montaţu srednjih sljemenskih i krajnjih završnih elemenata prilagoĊenih nagibu pokrova.00 0 1.84 2.00 0.05 0.172.05 0. transport na montaţu i montaţa krovne svjetlosne trake od 1-strukog akrilnog mlijeĉnog stakla.00 Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 721. izrada i montaţa drvenih gredica za naknadnu montaţu svjetlosnih traka.00 12 97.628.00 112 37.00 48 1.00 0 52.60 2. Obraĉun po m¹ izvedenih drvenih gredica. Ugradba pocinĉanim ĉeliĉnim vijcima. Sastavljena je od srednjih elemenata duţine 130 cm i krajnjih elemenata promjenjive duţine. kom 12 97.68 10.60 52.05 5. TRAK. dorada. Montaţa krovne svjetlosne trake Dobava.68 10. 1.24 97.516.455. TESARSKI RADOVI UKUPNO: m¹ 112 52. Montira se na dodatni nosaĉ od HOP C profila /obuhvaćeno u brav. Isporuĉuje se bez nastavnog vijenca.7 m¹.xls. Obraĉun po kom izvedene dilatacije svijetlosnih traka. klase. širinom 70 cm i s podmetaĉima za postizanje nagiba ţlijeba. traka je korisne vel.40 74.00 112 52. god.64 4.podloge za postavu horizontalnog ţlijeba.25 RADOVI SA SVJETLOSNIM TRAKAMA VII.516. LIĈILAĈKI RADOVI 98348485.70 VII.215. Dolazi gredica 8×5 cm impregnirana 2-kratno. Izrada dašĉanog korita Izrada i montaţa dašĉanog korita . UKUPNO: m¹ 48 1.33 73. s razv.829.84 1.24 TESARSKI RADOVI VIII.70 0.530.28 37.045. Dobava drvenih gredica Dobava.5 cm od mekog drva II.05 5. RADOVI SA SVJETLOS.045. 4. Obraĉun po m¹ izvedenog dašĉanog korita.172.00 0. UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 2.40 74. U cijeni dobava i postava bitumenske “IZO” trake širine 60 mm.70 0. U cijeni dobava i postava 1 sloja krovne ljepenke s gornje strane.530.628.00 Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.455.00 0 37.33 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere POKRIVAĈKI I LIMARSKI RADOVI UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena 721.ms_office Strana: 64.829.64 0.33 73. Postava putem pocinĉanih vijaka na donji ĉeliĉni “C” profil.00 0.25 Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 0. Ukupna duţina jedne trake je 5.70 1.28 IX.00 0 97.

samo podgled vidljive limarije: horizontalni i vertikalni ţlijebovi.72 6.64 34.34 721. Obraĉunato u ĉeliĉnoj konstr.00 18 41.05 160. bojom po izboru projektanta.04 0.52 41.00 18 36.406.463. m² 70 36.04 2.00 150 36. Popravak liĉenja Isto kao poz.64 0. 1.10. popravak temeljnog premaza i završno liĉenje krovne ĉeliĉne glavne i sekundarne konstrukcije koja se izraĊuje na slijedeći naĉin: Ĉišćenje i popravak zaštitnog temeljnog premaza.04 0. 5. Obraĉun po m² liĉene površine. Popravak liĉenja Liĉenje popravak podgleda pokrovnog profiliranog lima bojama po izboru projektanta.00 0 48.05 160.50 3.05 0.34 721. Završno liĉenje se predviĊa epoksidnim bojama i to 3-kratni premaz u boji po izboru projektanta.00 840 280 41.BIJELO/. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.09 36.00 135 48. 2kratno.516.00 70 36. Izvodi se 2-kratno nakon montaţe maske.418. Obraĉun po m² liĉene površine.05 0.659.popravak bojom kao poz. plavo b. Obraĉun po m² liĉene površine. m² 135 48.977.xls.80 36.64 749.00 2.09 REKAPITULACIJA V.64 0.04 648.75 48.04 0. m² 150 36. antikoro-zivnim sredstvom.659.00 0.05 6.406. 2. /Napomena: liĉe se okviri s ţiĉanim pleterom na podgledu/. ČELIČNA KONSTRUKCIJA POKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI 2.04 648. gorivo i sl.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. VI. Završno bojanje konstrukcije predviĊa se bojama na bazi epoksida.60 11.[219] .00 0.463.04 0.00 0.64 41. 45212-400-4474/2008.967. LIĈILAĈKI RADOVI UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.50 48.00 0.522.00 223.373.522.00 0.52 5.977.00 3350 48.04 5. Završno liĉenje konstrukcije Nabava materijala. god.486.00 0 36. Boja kao podgled. 2.64 41.20 4.00 0 0 41. 2-kratno. ţuto Liĉenje podnoţja stupa Liĉenje podnoţja ĉeliĉnog stupa u visini 50 cm CRNOM BOJOM /na bazi bitumena/ otpornom na atmosferilije.516.00 223. 5. m² m² 840 280 41.00 0. Podnoţje stupa u visini 50 cm obojiti u crno. Popravak bojom limene maske Liĉenje .64 0. Obraĉun po m² liĉene površine. m² 18 36.00 0.2008.64 749.486.418.00 0 36. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije.75 2. popravak temeljnog premaza i završno liĉenje /2-bojno/ ĉeliĉnih stupova koji se izvode na slijedeći naĉin: Nanošenje dva zaštitna sloja na konstr.64 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Završno liĉenje Nabava materijala.64 34. /Izvodi se samo u koliko isporuĉeni lim nije obojen bojom RAL 9002 .72 36.64 41.25 0.05 6. a prema opisu pod poz. Izvodi se samo na manjim oštećenjima.00 0 41. Obraĉun po m² liĉene površine.ms_office Strana: 65. m² 3350 48.00 0 36.05 0.80 7.25 98348485. a.04 2.967.04 0. Liĉenje nekonstruktivnih elemenata Sve isto kao poz.64 41.373. samo liĉenje nekonstruktivnih elemenata. m² 18 41. Obraĉun po m² liĉene konstrukcije. vertikalne limene maske naokolo nadstrešnice. od 16.05 0.04 IX. Obraĉun po m² liĉene površine.20 41.00 0 48.60 11.04 0.

00 1.00 0 3.403. 0.859. Odnosi se na produbljenje iskopa za monolitne temeljne stope u sluĉaju da tlo nema propisanu nosivost. 4. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹. TESARSKI RADOVI IX.418. I.20 3.2008.00 0.00 23. A.00 0 23.071.09 3. RADOVI SA SVJETLOSNIM TRAKAMA VIII. m³ 100 23.24 10.00 0. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.ms_office Strana: 66.045.81 3.20 REKAPITULACIJA A. Obraĉun paušalno.071.003. 3. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto.00 0.20 98348485. Dubina iskopa je do 200 cm. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.00 0 0.xls. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa svake strane konstruktivnog elementa minimalno za 50 cm. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0 0.071. samo dubine preko 200 cm. Iskop se obavlja 95% strojno.859. tj.00 0. postavljanje i odrţavanje iskolĉenih oznaka od poĉetka radova do predaje svih radova investitoru. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60o ili koristiti razupiranje. cca 50 cm ispod gotovog kolnika.22 0. Iskop dubine do 200 cm Iskop za temeljne ĉašice i temelje grede u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom temeljnom tlu kategorije C.00 0.690.22 0.003. paušal 1 3.00 3.20 Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 0. Iskopani materijal deponirati na udaljenosti 25 m¹ jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja. a 5% ruĉno. Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na iskolĉenju svih elemenata.10.762.20 3.00 0.762.22 2. B.003.628.28 223.24 10.403. nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar.003. kao i sve ostalo potrebno za dovršenje cijele stavke.690. Svi iskopi su predviĊeni u zbijenom nasipu od drobljenog kamena.22 232.00 10 23.. od 16.071. Iskop dubine preko 200 cm Sve isto kao stavka 2.22 232.00 100 23. Jedinična cijena Ukupna cijena 74.322.00 3.00 1 3.403.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. m³ 10 23. GRAĐEVINSKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI ČELIČNA NADSTREŠNICA UKUPNO: 456.003. Za plato je predviĊen samo osnovni nasip bez tampona i asfalta.00 0 23.00 0.00 0.22 0.00 Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 74.628.00 Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.045. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere VII.22 0. LIČILAČKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: B.00 0.01 NADSTREŠNICA PARKIRALIŠTA GRAĐEVINSKI RADOVI ZEMLJANI RADOVI OPĆENITO: Iskop humusnog materijala i osnovni nasip obuhvaćeni su u Projektu prometnica za trasu ceste na kojoj se nalazi CP.403. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal sa modulom zbijenosti Ms = 80 MN/m².00 456.00 3.00 0.22 2.418.00 0.[219] . god.00 0.28 223.20 23.00 0.00 0.09 3. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm.322. 45212-400-4474/2008.00 2.00 0.003. Svi obraĉuni za iskop.01 0.81 3.00 3.00 0.

00 50 19.82 2. Sloj ĉistoće Dobava i ugradba fino drobljenog kamenog materijala ili šljunka (sloj ĉistoće). te nasipavanje.71 0.00 0 422.28 10.266. tj. okana odvodnje i ostalih raznih okana. 45212-400-4474/2008.33 II.71 I.26 75.10. Beton projektiranog sastava klase C16/20.13 6. okana elektroinstalacija.00 0. 317.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.33 105. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.[219] . trakastih temelja i greda (ukljuĉivo zatrpavanje eventualnog produbljenja ispod temelja).92 98348485.28 10.28 0. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Beton podloge C12/15 Betoniranje betonske podloge od mršavog betona.71 317.82 2. Beton projektiranog sastava.00 0. Ms = 80 do 100 KN/m².22 961. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.92 422.13 6.5 422.56 4.72 376.82 0.82 0. instalacionog kanala.00 0.40 3.570.536. kom 6 422.00 22 72 5 480.72 376.26 75.835.28 0.56 4.00 0 19.00 3 105.536.50 cm ispod kote budućeg kolnika.26 75. a dubina iznosi 60 cm.48 59. m³ 2. temenja blokova i raznih okana.82 0. razastiranje i planiranje ispod temeljnih stopa. biojame. armirano-betonskog instalacionog kanala izmeĊu kontrole naplate i naplatnih kućica. od 16. gline ili sliĉno naokolo izvedenih trakastih temelja i temeljnih stopa.48 59. a) beton b) dašĉana oplata c) oplata ĉašica Sitnozrnati beton za zalijevanje C25/30 Dobava i ugradba betona nakon ugradnje ĉeliĉnih stupova nadstrešnice parkirališta sa sitnozrnatim betonom klase C25/30.48 59. god. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dopremu materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹. temelja vanjskih blokova. a do kote .82 0.00 0.00 0 0 0 480. m³ m² kom 22 72 5 480. Nasipavanje i zbijanje obavljeti u slojevima debljine 30 cm mjereno u zbijenom stanju. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju debljine 10 cm. Tlocrtne dimenzije ĉašice za zalijevanje su 25×25 cm.05 2. zaštitnih blokova ispred naplatnih kućica.835. temelja treptaĉa.22 961.40 480.00 6 422. 1.00 0 105. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju.22 0.00 2.057.5 422.xls.057. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.48 59.2008.26 75.22 0.00 19.82 1. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 4. Obraĉun po komadu ugraĊenog betona u ĉašice. ispod temelja ĉeliĉne nadstrešnice klase C12/15 debljine d = 10 cm. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Nasipavanje debljine 20 do 30 cm Nasipavanje iskopanim materijalom (kamena sitneţ) bez primjesa humusa.00 0.00 0.82 1. m³ 3 105.00 0 422.ms_office Strana: 67.266.05 422. Beton temelja stupova nadstrešnice C16/20 Dobava i ugradba betona u temeljne stope nadstrešnice parkirališta tlocrtnih dimenzija 300/100 cm.00 5.570. m³ 50 19.71 0. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou. okana naplatnih kućica.

65 0. Zaštitni blok je tlocrtnih dimenzija 40×40 cm.59 58. a) beton b) glatka oplata Armatura Dobava.777. sjeĉenje.81 0.24 445.682.26 0. kg kg 1600 6. te otprema pokretne ĉeliĉno-drvene skele za bravarske i soboslikarsko .00 0 1600 0. 440.00 0. od 16. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ravnanje.00 10.26 0.44 440.028.682. a visine 40 cm i to cca 10 cm ispod gornje kote kolnika.896.00 0 0 480.44 0.00 0.5 30 480.59 58.00 0.00 0 0 44.48 59.ms_office Strana: 68. 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente.30 98348485.5 30 480.44 0.40 1. rad. TESARSKI RADOVI OPĆENITO: Oplata svih betonskih i armirano-betonskih elemenata ukljuĉena je u jediniĉne cijenu istih i prikazana kroz betonske i armiranobetonske radove.20 1.00 1.00 32.00 0.00 0 0.00 2.24 0.24 IV. ZIDARSKI RADOVI OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal.00 0.00 6. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Obraĉun po kg ugraĊene armature.59 58.00 0. sati sati 10 10 44. transporte. savijanje.81 0.777.00 6.48 59.48 59. god. alat.[219] . Nosive i pregradne zidove takoĊer je potrevno povezati preklapanjem opeke.00 0.90 582.00 0.5 m¹. Beton projektiranog sastava.201. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Beton oko ĉeliĉnog stupa C25/30 Dobava i ugradba betona. izrada i demontaţa skele nakon dovršenja svih radova.44 440.00 0.26 1.65 III.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.40 1.00 0.48 59. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 10.90 582.00 0 0. Armatura mora biti ĉista od hrĊe i svih masnoća.00 32.30 44. sidra.liĉilaĉke radove. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: 0.24 0.00 0 0 0.81 0. 445.00 0. Ostali zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom. u zaštitni dio oko ĉeliĉnog stupa nakon izvedenog zalijevanja.44 III.201. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova.028. te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorniĉkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom. klase C25/30.xls. Visina skele iznosi cca 4.00 0.00 0.26 1.20 1. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika. Obraĉun po kom izvedene skele.10.2008.00 0.44 IV. obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu.00 0. m³ m² 2.44 440. Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete. UKUPNO TESARSKI RADOVI: 0.00 0 0. Armatura je iskazana u posebnoj stavci. b) mreţasta armatura MAG-500 UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 4.00 0.00 0 440.896.00 0. kom 1 440.44 440. 45212-400-4474/2008.59 58.00 1.00 0.80 5.00 6. Pokretna ĉeliĉna skela Dobava.00 0 0.80 480. Izvodi se u glatkoj ĉetverostranoj oplati. izrada i postava betonskog ţeljeza prema Izvedbenom projektu armature.00 1 440.00 10 10 44. razne zaštite i sl. Odnosi se na rad u visokim prostorima (ĉeliĉna nadstrešnica).81 II.

00 0 0.50 3.00 42 10 86.2008. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere KROVOPOKRIVAĈKI RADOVI OPĆENITO Pokrivanje kompletnog krova ĉeliĉne nadstrešnica pokrovom od ĉeliĉnog. Kvaliteta lima prema naprijed navedenom opisu. Obraĉun po m² izraĊenog krova. U cijeni: uzimanje mjera na licu mjesta.50 7. Lim se odgovarajućim inox vijcima.00 0.50 86.45 95.00 31 227.50 7.45 95.xls.00 0 236.50 0.10. izrada u radionici.50 0.00 0 0. dobava osnovnog i spojnog materijala. Lim je tvorniĉki pocinĉan i plastificiran s obje strane. Sve limarske izraĊevine izvode se od ĉeliĉnog pocinĉanog lima debljine 0.630.00 1.052. transport i montaţa na gradilištu.50 227. god. ĉeliĉnog.00 0 0 86. plastificiranog. Redni broj V.60 31.[219] . svi transporti i sl. Debljina lima iznosi 0. Boju lima odrediti će projektant iz vaţećih RAL boja.941. bitumenizirane samoljepive spuţvaste trake na mjestima dodira ili sudara s drugim materijalom. kao i sav ostali pripadajući alat.00 0.45 95. a) horizontalni opšav b) opšav po kosini Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0. spone za vezu s donjom konstrukcijom kao i krovne ljepenke na dodirnim mjestima s ostalim materijalima. a plastificirani lim nerĊajućim vijcima i zakovicama. sav spojni i vezni materijal. Razvijena širina lima iznosi cca 30 cm. plastificiranog lima debljine 0.60 0. Maska je na boĉnim stranicama konstantne visine.00 0.8 mm.00 0.00 0 0.55 0. UGOVORNI TROŠKOVNIK br.50 98348485. 45212-400-4474/2008.ms_office Strana: 69. kao i sav originalni spojni i potrošni materijal.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. a vidljivi opšavi i maske su od pocinĉanog.052. Upotrijebiti ravni ĉeliĉni pocinĉani i plastificirani lim boje i debljine kao pokrov. Opšav na sudaru maske i gornjeg pokrovnog lima Dobava materijala i izvedba opšava na sudaru maske i gornjeg pokrovnog lima na ĉeliĉnoj nadstrešnici. skela.00 0. Pocinĉani lim se meĊusobno spaja lemljenjem.00 0.55 3.00 236. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno.8 mm Obraĉun po m² izvedenog pokrova.90 955.00 135 236. m¹ m¹ 42 10 86.00 0.60 31.00 0 0. Opšav vanjske vertikalne maske Dobava materijala i izrada obostranog opšava vanjske vertikalne maske.630.55 3.00 0. od 16. m² 135 236.55 0. Obraĉun po m² izvedenog opšava. radne skele.45 95.941. profiliranog debljine 0. Na ĉeliĉnu podkonstrukciju nalijepiti bitumeniziranu samoljepivu traku za odvajanje lima i ĉelika. m² 31 227.00 2.90 955. UgraĊuje se na potkonstrukciju vijĉanjem. U jediniĉnu cijenu ulazi dobava i postava lima. Lim je ĉeliĉni pocinĉani i plastificirani ravni lim.8 mm.8 mm i visine profilacije cca 55 mm.60 0. U limu maske treba ostaviti otvore za dinamiĉku hignalizaciju oko koje treba napraviti opĉav. Obraĉun po m¹ izraĊenog opšava. prilagodba sljemenjacima i uvalama. fiksiraju na donji ĉeliĉni UPE 160 profil pomoću 4 samobušeća i samourezujuća vijka. Pokrov od lima a) lim debljine 0.00 0. Krov se izvodi kao jednostrešni u blagom nagibu od cca 6° stupnjeva. sa plastiĉnom podloškom.8 mm.00 0 227.

45 0.00 0. te revidentu na reviziju prije poĉetka izvoĊenja radova.835. alat.028.30 89. Razvijena širina lima iznosi cca 30 cm. IzvoĊaĉ radova je duţan obaviti izmjeru izvedenih temeljnih ĉaša prije poĉetka radova.00 0.075. Stupovi ĉine kut od 87°. Kompletnu radioniĉku dokumentaciju za ĉeliĉnu nadstrešnicu duţan je napraviti izvoditelj radova i dostaviti je projektantu na ovjeru.00 0.ms_office Strana: 70.30 86. VI.682. 45212-400-4474/2008. B.028.00 0. izradu radioniĉke dokumentacije.33 32.3×10 mm. II.65 440.45 0.44 1. 0.00 0.ĉeliĉne rešetke. Oko ĉeliĉne nadstrešnice je maska obuĉena sa obojenim limom.[219] .495.00 0 86. Obraĉun po m¹ izraĊenog opšava. te montaţu svih konstruktivnih elemenata na licu mjesta. statiĉkom raĉunu i uputama projektanta.45 4.30 48.00 0. V.02 0. Ĉeliĉna konstrukcija se izvodi iznad parkirališta cestarinskog prolaza. III. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sav rad.00 0 0. od 16.062. detaljima.30 REKAPITULACIJA I.00 0. Oslanja se na stupove od ĉeliĉnih cijevi promjera 168.44 1.00 0. IV.40 48.65 440.00 0. Montaţa se obavlja prema montaţnom projektu.10.495.33 32. transport. ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI TESARSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: 6. 4. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Opšav na sudaru maske i donjeg limenog podgleda Dobava materijala i izvedba opšava na sudaru maske i donjeg limenog podgleda na ĉeliĉnoj nadstrešnici. osnovni i spojni materijal.30 48.30 89.682.00 0.075.835. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.2008.00 0.45 V.00 0. god.00 0.00 0 0.00 0 0. Sva montaţa na gradilištu obavlja se pomoću vijaka. te dvokratnu antikorozivnu zaštitu bojom na bazi epoksida.00 6. Ĉeliĉna nadstrešnica je projektirana s jednostrešnim padom.075.00 0.00 0. m¹ 52 86. ĉišćenje od hrĊe pjeskarenjem. Preko ĉvornih ploĉa na stupove se oslanjaju glavni rešetkasti nosaĉi koji nose sekundarne nosaĉe . UKUPNO KROVOPOKRIVAĈKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 4.00 0. Za pokrov se koristi ĉeliĉni pocinĉani i profilirani plastificirani lim.075.00 52 86.00 0.00 0 0.00 0.062.02 OBRTNIĈKI RADOVI ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA NADSTREŠNICA OPĆENITO: Ĉeliĉna konstrukcija se izvodi prema priloţenim shemama.00 0. Upotrijebiti ravni plastificirani aluminijski lim boje i debljine 0. uputama statiĉara i prema radioniĉkoj dokumentaciji.xls.00 98348485.40 48. A.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0.8 mm. koju je duţan izraditi izvoĊaĉ ĉeliĉne konstrukcije.

. roţenica UPE 100. te sa vjetrovnim spregovima od ĉelika promjera 16 mm.6 mm i priĉvršćuje se varenjem na roţenicu UPE 100 na razmaku od 60 do 70 cm. Obraĉun po kg izraĊene konstrukcije.56 0. odnosno prema shemama i detaljima.ms_office Strana: 71. UKUPNO ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.56 0.00 106.048.108. kg 5800 16. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 106.xls. Podkonstrukcija za horizontalni ţljeb Dobava materijala.00 2. Visina nosaĉa maske je 430 mm.00 0 16. Vertikalna maska nadstrešnice Dobava materijala.6 mm i plosnog ĉelika 50×10 mm. god. izrada i montaţa potkonstrukcije za horizontalni ţlijeb. ĉišćenje od hrĊe pjeskarenjem.56 0.108.812. Obraĉun po kg izraĊene konstrukcije.9 mm. Za priĉvršćenje na ĉeliĉnu konstrukciju na istom razmaku dolaze gore i dolje dodatni nastavci od plosnog ĉelika duţine 120 mm.00 0. izrada. doprema na gradilište i montaţa kompletne ĉeliĉne konstrukcije za nadstrešnicu izraĊene od ĉelika kvalitete ST37. s pojaĉanjima od plosnog ĉelika debljine 16 mm.56 0. od 16.656.56 0.56 1. odnosno prema shemama i detaljima. Ĉeliĉnu konstrukciju izvesti u skladu s projektom i statiĉkim raĉunom.56 9. Sve ostalo prema opisu iz stavke 19.00 5800 16.048.56 VI. odnosno 180 mm.6×2. kg 100 16.812. te ju dostaviti na odobrenje projektantu.10. dvokratnu antikorozivnu zaštitu bojom na bazi epoksida. izrada i montaţa nosaĉa maske nadstrešnice od pravokutnih profila 50×30×2. Pravokutni profili 50×30 mm dolaze po horizontali gore i dolje. kg 550 16.00 16. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti osnovni i spojni materijal. 45212-400-4474/2008.00 0..2008. te ugradbu ĉeliĉnih stupova u već pripremljene temeljne ĉašice koje je izvoditelj radova duţan prethodno geodetski prekontrolirati.00 100 16.656.00 550 16. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Ĉeliĉna konstrukcija nadstrešnice Dobava materijala. Sve ostalo prema opisu iz stavke 19.00 3.00 0 16.00 VII. a meĊusobno su povezani vertikalama od plosnog ĉelika na razmaku cca 60 do 70 cm.[219] .56 96. 1.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. LIMARSKI RADOVI 98348485.56 0. glavnih nosaĉa od kvadratnog profila 120×80×5 mm.56 96.00 16. Obraĉun po kg izraĊene konstrukcije. Radioniĉku dokumentaciju duţan je izraditi izvoditelj radova. Svi spojevi na ĉeliĉnoj konstrukciji su putem varenja i pocinĉanih vijaka s maticama.56 9.00 16. Ĉeliĉna konstrukcija nadstrešnice je izraĊena od stupova promjera 101.00 0 16. Podkonstrukcija je izraĊena od kvadratnog profila 20×20×2.

b) labuĊi vrat 50 cm Snjegobran Izrada i montaţa snjegobrana na krovu objekta.7 mm.00 0.00 0.45 764. god. i na objektu kontrole naplate na 1 mjestu. te izradu labuĊeg vrata i spoj na rukavac horizontalnog ţlijeba. Isto tako u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu i postavu trake od krovne ljepenke na svim dodirnim mjestima lima s betonom ili drugim materijalom.40 81.xls. a) aluminijski ţlijeb b) rukavac Vertikalni ţljeb promjera 10 cm Izrada i ugradba vertikalnog ţlijeba krovne vode promjera 10 cm. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere OPĆENITO: Svi limeni opšavi. LabuĊi vrat je razvijene duţine 50 cm.00 26 86.45 2. Zajedno sa ţlijebom izvodi se podvlaĉenje lima pod pokrovni lima sa obe strane limom cca 50 cm duboko. Sve vertikale dolaze sa jedne strane.00 0 0 95.40 163. izradu u radionici.45 764. Snjegobran u popreĉnom presjeku ima oblik cijevi i izraĊen je od ĉeliĉne pocinĉane plastificirane cijevi promjera 40mm. Priĉvršćenje za krov se obavlja s vijcima sa specijalnim kapama za istaku na limu.55 86. spojeve horizontalnih i vertikalnih ţlijebova.70 98348485. Zajedno sa ţlijebom izvesti i opšav sa unutarnje strane maske u limu kao i završni pokrov. prikljuĉak vertikalnih oluka u lijevano-ţeljezne cijevi. od 16.55 86. m¹ kom 26 2 400.ms_office Strana: 72.00 8 2 95.80 2.45 0. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu donjeg rukavca promjera 10 cm i duţine 30 cm.40 81.90 10.00 0.410. Ukupna razvijena širina lima iznosi cca 160 cm.247. skelu.45 2. horizontalni i vertikalni oluci i sliĉno izvode se od ĉeliĉnog pocinĉanog plastificiranog ravnog lima debljine 0. m¹ kom 8 2 95. tako da se dobije pad ţlijeba prema ispustima od cca 1%. promjenjive visine.40 172.[219] . m¹ 26 86.8 mm.70 86.90 95.00 26 2 400. Ispod lima potrebno je postaviti bitumeniziranu samoljepivu spuţvastu traku.00 0 0 400. izradu i postavu spona na zabatnim opšavima.55 86. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu materijala.10.40 172.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.40 163. tj.40 81. nosaĉe horizontalnih i vertikalnih oluka. transport i montaţu na gradilištu. izrada mandţete. Obraĉun po m¹ stvarno ugraĊenog snjegobrana. Sve se izraĊuje od ravnog obojenog lima kao pokrov objekta.00 0 0. straţnja strana objekta kontrole naplate.00 0.00 0.90 0.00 0. Duţina snjegobrana je jednaka duţini objekta.45 0.55 86.00 0 86. Vertikalni ţlijeb dolazi na objektu ĉeliĉna nadstrešnica na 2 mjesta.410.40 81.90 10. Obraĉun po m¹ stvarno izraĊenog ţlijeba i komadu rukavca.00 1. Obraĉun po m¹ stvarno izvedenog ţlijeba i komadu labuĊeg vrata i donje mandţete. 45212-400-4474/2008.45 0. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu spoja na donju lijevanoţeljeznu cijev. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.00 0. Horizontalni sanduĉasti ţljeb Izrada i ugradba horizontalnog sanduĉastog ţlijeba širine š = 26 cm od ĉeliĉnog pocinĉanog i plastificiranog lima debljine 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.247.80 400.90 0.2008. a boje je kao i krov. upotrebu krana.90 3.45 0.00 0 0. a na direktnom spoju s drugom vrstom lima ili metalom treba umetnuti bitumeniziranu spuţvastu samoljepivu mekanu traku.

jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: 0.00 Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 13. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika.00 0.[219] .812.084.00 0. alat.00 0.759. Bojenje crne bravarije Bojenje crne bravarije i ĉeliĉne konstrukcije bojama na bazi epoksida.20 Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 0. 163.337.00 130 54.60 0.00 2.00 54.20 3. 5.80 REKAPITULACIJA VI.759.2008.00 89.24 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere UKUPNO LIMARSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena 13.084.00 3 54.80 54.90 98348485.00 0 0 44.00 0 54.747. LIMARSKI RADOVI VIII. m² 3 54. B.59 58.00 0.24 I.00 0.02 127. UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI: m² 130 54.60 VIII.00 0.60 0.00 0.02 NAPLATNE KUĆICE GRAĐEVINSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal. sati sati 30 30 44. razne zaštite i sl. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije. sol i gorivo. 106.70 1.80 7. Redni broj VII. 1. transporte.00 1. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer.00 0. 4. trostruki premaz epoksidnom bojom.24 1. I. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti.59 58.59 58.833.80 7.00 13.59 58.00 0 0.00 0. ČELIČNA KONSTRUKCIJA NADSTREŠNICA VII. kitanje i brušenje eventualnih neravnina. sidra.00 0.00 0 0.xls.20 3.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 13. GRAĐEVINSKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI NADSTREŠNICA PARKIRALIŠTA UKUPNO: 89.00 0.00 0.02 0. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje kućica.00 REKAPITULACIJA A.00 0 54.00 0.00 0.062. NepredviĊeni zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom.ms_office Strana: 73.00 30 30 44.00 0.261.90 44. SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: B.02 127.60 0. rad.261.812.10.098.00 0.60 163.00 0. 1.00 0.833.60 7. A. Obraĉun po m² obojene površine. UGOVORNI TROŠKOVNIK br.20 7. 45212-400-4474/2008.70 1. Doplata za dodatno bojenje crne bravarije Doplata za dvokratno dodatno bojenje podnoţja stupova ĉeliĉne konstrukcije nadstrešnice sa crnom bojom otpornom na atmosferilije. god.60 7. Obraĉun prema m² obojene površine.00 0.00 0.759.833. zaštitu ostalih površina od prljanja. od 16.80 127.20 SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI VIII.00 0.261.895.20 7. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine.00 0.062.00 106.00 216.00 Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.00 216.60 0.24 0.759.337. Izvodi se u visini cca 50 cm.098.747.895.833. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal.261.80 127.

00 0. 2. Svi pokretni dijelovi.00 1.00 7 409.00 Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.50 2.00 0. te kompletan spojni i ostali pribor. Finalizacija je obavezno "PLASTIFIKACIJA". god. Na slobodnim krajevima je priĉvršćena ploĉevina dimenzija 20×15 cm debljine 8 mm sa po ĉetiri rupe promjera 15 mm za priĉvršćenje konstrrukcije u betonske stijenke okna naplatne kućice.50 0.084. U tu svrhu na kućici treba izvesti 4 pomoćna montaţna nosaĉa za prijenos kućice putem dizalice.00 0.10.00 0.00 0 0.xls. transport na gradilište.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. NAPLATNA KUĆICA OPĆENITO Izrada.00 0. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti izradu u radionici.00 0 0.90 REKAPITULACIJA I. transport na mjesto ugradbe i montaţa naplatne kućice veliĉine 330×230 cm i visine 306 cm kao i vel.084. leţajevi i sl.00 0.084. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0. Svi okviri imaju ugraĊene pracne za usidrenje. B.00 0 0. od 16. 7 409.866.00 Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 3.00 98348485. Nosaĉ naplatne kućice je izgraĊen od dva uzduţna HEA 120 profila duţine 290 cm i dva popreĉna HEA 120 profila duţine 210 cm. ĉišćenje od hrĊe pjeskarenjem.ms_office Strana: 74. Sve izvesti prema Izvedbenom projektu.50 409.90 3. 0.. A.866.00 0 409.00 0.90 3.0 mm. dvostruki antikorozivni premaz i montaţu na gradilištu. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: 3. trebaju biti izraĊeni sa maksimalnom preciznošću.50 0.00 0. II. vodilice.00 0 0.90 OBRTNIĈKI RADOVI BRAVARSKI RADOVI CRNA BRAVARIJA OPĆENITO: Crna bravarija izraĊena je od NP i HOP vuĉenih profila. Ĉeliĉni okvir nosaĉa naplatne kućice Izrada i doprema na gradilište i ugradba ĉeliĉnog okvira nosaĉa naplatne kućice. 45212-400-4474/2008.[219] . te antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida.50 2. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 0.00 0. Naplatna kućica treba biti izvedena od aluminijskih tvorniĉki plastificiranih profila kao SCHUECO INTERNATIONAL tip ROYAL HI 75 ili odgovarajući.50 II.084. a svi spojevi su izvedeni putem varenja.866. Prije ugradbe bravariju je potrebno dobro oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i odmastiti.50 III. Pune stijene su obostrano obloţene aluminijskim obojenim limom debljine 1. Naplatnu kućicu treba izvesti kao montaţni kiosk i treba je u radionici kompletirati (sve osim poda i stropa) i takvu dopremiti na gradilište. kom Obraĉun po komadu izraĊenog okvira nosaĉa naplatne kućice.866.50 2. kućice 330/180 visine 306 cm. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-CRNA BRAVARIJA: 0.2008.

Sva pokretna krila (prozore i vrata) opremiti gumenim brtvama tako da u zatvorenom poloţaju budu nepropusna na kišu i vjetar. Spušteni strop je raster od PVC rastera maksimalne veliĉine oka 15×15 mm. kao i brtvljenje dvokomponentnim trajno elastiĉnim kitom izmeĊu kućice i armirano-betonskog postolja. Okov mora biti pripadajuĉi za aluminijske profile. Vijci ugraĊeni fiksno u temelj kontrolne kućice.57 0. antikorozivna zaštita vrućim cinĉanjem i montaţa ĉeliĉnog okvira donjeg veliĉine 330×2. Nakon ugradbe postavlja se izolacija . Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. prema tehniĉkom opisu i prema priloţenim nacrtima i detaljima. toplinske izolacije od kamene vune kao Tervol KP80 ili odgovarajuće debljine 80 mm. Na svim dodirnim mjestima ĉelika s pocinĉanim profilima obavezno postaviti samoljepivu bitumeniziranu spuţvastu traku.00 0.2 mm na plastificirani aluminijski lim 2 mm. Ugradba metalnim tiplima za vijke promjera 20 mm. Staklo treba biti kaljeno. antikorozivnu zaštitu i liĉenje ĉeliĉne konstrukcije.00 0 0.00 1.10.00 0. transport. metalizirano . ustakljenje. prvoklasni okov.[219] .xls. kg 220 19.00 0. transport na gradilište.00 220 19.00 0.00 0 0. od 16.pod od kaširane kamene vune 6 cm s PVC folijom 0. Sve ostalo prema dogovoru s projektantom i nadzornim inţenjerom. Gazište je podna obloga – vodootporna drvena ljepljena kriţna ploĉa debljine 24 mm.57 4.0 mm.00 0 0.2008. Za nosivu konstrukciju kućice priĉvršćene su ploĉice sa ovalnim rupama promjera 16 mm.00 0 19.40 98348485. te podešavanje vrata i prozora nakon ugradbe. transport na gradilište. uskladištenje.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.30 cm.00 0 0. Ukupna visina poda je 6 cm.00 0.305. Naplatni šalter izvesti od aluminijskih profila (klizni podizni šalter) ostakljen izo staklom (2-dijelno) s bravicom za zakljuĉavanje. Pune stijene izolirane su panelom (kamena vuna) debljine 35 mm.40 19.00 0.305.57 4.00 0 0.ms_office Strana: 75.00 0.REFLEKTIRAJUĆE i u boji po izboru projektanta. izrada.00 0. god. dobavu obojenih elemenata. Stijena stropa izraĊena od panela sastavljenog od slijedeĉih slojeva: s donje strane obojeni aluminijski lim 2 mm (obojen podgled). Sva ustakljenja su od "IZO" dvostrukog kaljenog stakla 6+6 mm. a vodilice trebaju biti od alu profila sa ĉetkom i valjĉićima za lakše kretanje stakala. parne brane kao stopair.00 0 0. izrada radioniĉkih nacrta. osnovni i spojni materijal. Specifikacija dolje navedenog materijala odnosi se na 1 kućicu TIP A Donji ĉeliĉni okvir 330×230 cm Dobava. zraĉni prostor i pocinĉani lim 1. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad.00 0. montaţu u radionici i na gradilištu. Ĉeliĉni okvir kućice izvesti od kutnog ĉelika L 80×80×8 mm i kvadratnog presjeka 30×50×3 mm.00 0.) mora biti izraĊen od materijala otpornog na koroziju. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Sav spojni materijal (vijci i sl. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.00 0.57 0. 45212-400-4474/2008. Obraĉun po kg konstrukcije. orjentacione teţine cca 220 kg. ugradbu na armiranobetonsko postolje putem metalnih tipli i vijaka.

296.[219] . Obraĉun po komadu konstrukcije.ms_office Strana: 76.19 0.57 0.648.648.00 0 19. kom 1 11.79 0.58 2. Aluminijska fiksna kutna stijena 40×281 cm Ustakljena aluminijska 1-dijelna fiksna kutna stijena s punim parapetom veliĉine 40×281 cm. antikorozivna zaštita vrućim cinĉanjem i montaţa ĉeliĉnog okvira gornjeg veliĉine 330×2. Visina je 45 cm.795.32×162 cm. samo puna stijena.648.85 0. Odnosi se na poziciju 6.94 1.257.30 cm i teţine cca 170 kg.00 0 2. kom 3 2.58 5. Pokrov od aluminijskog lima 266×166 cm Pokrov kućice je od obojenog aluminijskog lima tlocrtne veliĉine 266×166 cm.50 3. samo puna stijena. Obraĉun po komadu konstrukcije.257.00 0 124. Obraĉun po komadu konstrukcije.046. kg 170 19.19 11. Obraĉun po komadu konstrukcije. m¹ 11. Obraĉun po komadu pokrova.79 5.82 0.648.5. Odnosi se na poziciju 3. kom 2 2.00 0 11.79 5. Aluminijska puna kutna stijena Isto kao stavka 7.19 7.00 0 998.94 1. izrada. transport na gradilište. kom 2 1.00 2 2. Staklo Runut = 28 .648.57 3. transport na gradilište.50 19.326. god.94 0.57 0.90 4.448. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.795.82 998.05 0.79 8.85 1.19 11.00 1 11.648.. Obraĉun po kg konstrukcije.10 1.795.85 0.648.795.648. kom 1 1.94 1.00 3 2.05 3. Odnosi se na poziciju 9.57 0.79 0.00 0 1. Ispod okna je puni parapet visine 78 cm.257.99 10. Odnosi se na poziciju 2.57 4.00 250 19.05 3. Obraĉun po kg konstrukcije.85 1.387.94 9. Gornji izolirani puni pojas Gornji puni pojas izoliran kao parapet.591. Opremljena sa "STOP" aparatima i rukohvatima.19 0.257. Obraĉun po m¹ punog pojasa.10 6.795.257.046.79 8.79 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Ĉeliĉni vertikalni okvir duţine 280 cm Dobava.257.648.326.05 0.795. kg 250 19.00 1 1.00 0 19.82 998.99 0.795.26 124. antikorozivna zaštita vrućim cinĉanjem i montaţa ĉeliĉnog vertikalnog okvira (10 kom) duţine 280 cm i teţine cca 250 kg.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.19 11. Obraĉun po komadu konstrukcije.795.37 2.448. kom 1 4.892.00 170 19.99 4.37 8.57 3.046.. od 16. Konstrukcija je lagana od limenih "Z" profila.648. Aluminijska ustakljena 1-krila vrata 75×281 cm Ustakljena aluminijska 1-krilna vrata svijetle veliĉine 75×281 cm.046. izrada.4. Gornji ĉeliĉni obvir 330×230 cm Dobava.90 19.10.94 0. Iznad je otklopno krilo 158×72 cm. Odnosi se na poziciju 7.99 4.00 1 998.99 0. Aluminijska puna stijena Isto kao stavka 4. kom 1 998.82 998.26 11. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 2. 45212-400-4474/2008. Aluminijska stijena sa šalterom Ustakljena aluminijska 4-dijelna stijena sa "ŠALTER" oknom i s punim parapetom.591.387.57 4. Obraĉun po komadu konstrukcije.046.57 0. Aluminijska stijena 40×281 cm Ustakljena aluminijska 1-dijelna fiksna stijena s punim parapetom veliĉine 40×281 cm (staklo 32×162).82 0.00 2 1.6 124.892. Na stijeni je mali posmiĉni šalter veliĉine 45×79 cm ugraĊen u okno veliĉine 90×79 cm.99 4.82 98348485.00 0 1.296.79 0.6 124.00 1 4.2008.xls.00 0 2.046.00 11.00 0 4. Odnosi se na poziciju 1.

45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Toplinska izolacija kamenom vunom kao TERVOL KP80 ili odgovarajuća debljine 8 cm s parnom branom kao Stopair i podgledom od obojenog aluminijskog lima debljine 2 mm tlocrtne veliĉine 220×330 cm.2 mm.[219] . parne brane kao Stopair ili odgovarajuće debljine 0.134.2008.938.47 7 59.024.00 1 3. Obraĉun po m¹ pojasa.15 941.134.86 1. Obraĉun po m² poda.00 0.00 100 289. Donji puni pojas Donji puni pojas izoliran kao parapet.81 2. Vrstu i boju pomiĉnih aluminijskih lemela odreĊuje projektant.29 314.86 1.00 V.86 13. Visina je 13 cm i sa oblogom visine 8 cm.81 0.6 81.86 1.00 0 314.00 0 2.86 0.ms_office Strana: 77.xls. od 16.34 16.38 IV. IV.134. Spusteni strop od obojenih lamela Spušteni strop od obojenih PVC lamela s rasterom veliĉine 15×15 mm. Obraĉun po komadu kućice. kom 1 3.15 941.796.00 0.68 3. UKUPNO RADOVI NA ZAŠTITI OD SUNCA: 7 59. te s kutnim limom na sudaru sa stijenom. UKUPNO ZA 1 (JEDNU) KUĆICU TIP A: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 12.1 314.68 0.00 0 289.938.00 289.024.00 0.399.29 III.399.38 0.235.134. m¹ 11. god.34 81.00 28. kom 1 2.024. Obraĉun po komadu poda.399. te izrada 2 kom poklopaca 60×60 cm.47 m² 100 289.00 0 1.68 3.024.938.399. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. gornju masku i uzice za podizanje. 28.81 0.47 0 59.00 1 1. gornjeg pocinĉanog lima debljine 1. Obraĉun po m² stvarno montiranih lamela. Aluminijske lamele dolaze na prozore.399.1 314.00 0 3.024.938.68 0. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav osnovni i spojni materijal.39 2.00 28.00 0 81.39 0.00 11.134.00 1 2.863.00 0. Pod kućice veliĉine 220×330 cm Pod kućice izraĊen od toplinske izolacije od kamene vune kao TERVOL TPT60 ili odgovarajuća debljine 6 cm. 45212-400-4474/2008.863.863.134.5 mm. UKUPNO ZA 7 NAPLATNIH KUĆICA: kom ZAŠTITA OD SUNCA Aluminijske pomiĉne lamele na prozorima Dobava i montaţa unutarnjih aluminijskih obojenih pomiĉnih lamela s moguĉnošću podizanja i spuštanja.38 0.86 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.39 2.15 59.00 0.235. SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI 98348485. Toplinska izolacija kom 1 1.863.6 81. U cijeni izrada okvira i poklopca u podu svijetle veliĉine 40×40 cm.68 14.47 59.47 415. Gotovi pod od linoleuma 3 mm Završni gotov pod od linoleuma kao DLW 3 mm ili odgovarajući sa kutnim profilom na sudaru sa stijenom.39 2.15 0.796.863.15 0.863.15 59.38 28.00 0. Veliĉina spuštenog stropa je 220×320 cm.39 15.00 7.39 0. donjeg aluminijskog lima debljine 2 mm.399. Obraĉun po komadu kućice.68 3. 1. m² 7.024.81 2. te pomoćne konstrukcije od kvadratnih profila presjeka 30×50×3 mm.47 415. Veliĉina poda je 220×330 cm.10.

Obraĉun prema m² obojene površine.043. te montaţa kancelarijskog stola veliĉine 160×80 cm sa pripadajućim ormarićem koji se sastoji od tri ladice i umetka za pisaći pribor veliĉine 60×80 cm. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije. B.09 0.50 415.90 454. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.29 28.00 0.00 0 1.39 7. 7.40 7.521. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal.00 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Bojenje crne bravarije Bojenje crne bravarije i ĉeliĉne konstrukcije bojama na bazi epoksida.00 3.92 0.ms_office Strana: 78.00 0. Sve prema shemi i opisu projektanta.52 0.644. Obraĉun po komadu stola. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine. 1.40 REKAPITULACIJA II.043.043.00 0.00 0 117. trostruki premaz epoksidnom bojom.644.00 7.40 1.729.00 0.00 20 1. GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: SVEUKUPNO: 3.00 0.52 98348485.19 457.521.00 1 1.09 6. III.043.043.00 0.796.521. svi rubovi ABS traka.40 454.438. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer. kitanje i brušenje eventualnih neravnina. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama. kom 20 1.043.521. 45212-400-4474/2008. UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.00 0.921.52 0. 100×60 cm.00 0.40 454.10. od 16.00 7.29 28.084.921. OPREMA CESTARINSKOG PROLAZA Kancelarijski stol 160×80 cm Izrada i dobava.00 0.00 0.00 60 117. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti.2008.00 0.xls.40 7.938.40 1a.92 38. god.00 2.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.084.92 0.00 0.938.52 1.796. 1.866. Kancelarijski stol 100×60 cm Kao st.52 1.729. IV.[219] .921.00 0.50 415. samo vel.19 REKAPITULACIJA A.90 454. Obraĉun po komadu stola.438. m² 60 117.39 0.40 117.52 1.00 0 1.19 0.00 0.39 0.39 V. kom 1 1.00 0.921.92 38.19 457.644.521. Materijal za izradu stola je iveral 30 mm u boji jasena. V.644. zaštitu ostalih površina od prljanja.521. BRAVARSKI RADOVI NAPLATNA KUĆICA ZAŠTITA OD SUNCA SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: 2.866. B.

Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 2.00 0 0. boja prema izboru projektanta. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0 0.00 98348485.10. regulacija visine stolca se izvodi pneumatiski pritiskom na ruĉicu mehanizma. završna obrada baze je krom.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 0. Baza stolca: Baza stolca je izraĊena od savijenih ĉeliĉnih cijevi u obliku petokrake zvijezde na ĉijim se završecima nalaze utori za kotaĉiće ili fiksne stopice.22 0. Mehanizam: DUET MULTIBLOCK koji je konstruiran tako da omogućava opciju slobodnog ljuljanja stolca i na taj naĉin potiĉe korisnika na tzv.00 0. te integriran antischoik sustav koji sprjeĉava naglo udaranje naslona stolca u leĊa korisnika. H = 72-80 cm. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Radna fotelja Dobava radne stolice kao Tapo ERGONOMIC SOLUTION SERIES VAL ili odgovarajuće.2008.00 0 0. 100% POLIESTHER. radna fotelja FV N D5 RO. Radna stolica za naplatnu kućicu Dobava radne stolice za naplatne kućice kao Tapo ERGONOMIC SOLUTION SERIES VAL ili odgovarajuće. Dimenzije: L = 55 cm. ali isto tako ima mogućnost fiksiranja u 6 razliĉitih pozicija. regulacija visine stolca se izvodi pneumatiski pritiskom na ruĉicu mehanizma. s lijeve i desne strane se nalaze ruĉkice koje su izvedene tako da se moţe izvoditi regulacija stolca. 0. takoĊer ima tzv. mehanizam: DUET MULTIBLOCK .020. sastav je TREVIRA C. ali isto tako ima mogućnost fiksiranja u 6 razliĉitih pozicija.koji je konstruiran tako da omogućava opciju slobodnog ljuljanja stolca i na taj naĉin potiĉe korisnika na tzv.00 10 1. Rukonasloni: Rukonasloni stolca su izraĊeni od visokokvalitetnog integralnog poliuretana i sluţe za potporu ruku tijekom rada na raĉunalu.00 0. TENSION CONTROL koji sluţi za prilagoĊavanje optpora mehanizma tjelesnoj teţini korisnika.xls. gornji dio naslona je fleksibilan i omogućava razgibavanje tijela i kad je stolac u zakoĉenom poloţaju. dinamiĉko sjedenje.[219] .00 0. dinamiĉko sjedenje.020. unutarnja konstrukciju ĉini ĉeliĉna ţiĉana jezgra koja je prelivena hladnoljevanom poliuretanskom pjenom optimalne tvroće koja se odlikuje visokom otpornošću na deformaciju oblika.00 0 1.00 0 0. Radna fotelja FV N D5 RO. te integriran antischoik sustav koji sprjeĉava naglo udaranje naslona stolca u leĊa korisnika.020.22 0. Naslon i sjedište: Nasloni sjedište stolca su ergonomski oblikovani i izraĊeni iz jednog dijela.S.00 kom 10 1. Obraĉun po komadu radne fotelje.202. Kotaĉi: Kotaĉi ovisno o vrsti podloge. 45212-400-4474/2008. od 16.20 3.00 0. TENSION CONTROL koji sluţi za prilagoĊavanje optpora mehanizma tjelesnoj teţini korisnika. takoĊer ima tzv.22 10.00 0.020.ms_office Strana: 79.20 1. Rukonasloni: Rukonasloni stolca su izraĊeni od visokokvalitetnog integralnog poliuretana i sluţe za potporu ruku tijekom rada na raĉunalu.202.22 10.00 0. god. Materijal i završna obrada: Stolac je presvuĉen u visokokvalitetnu tkaninu KING koja se odlikuje visokom otpornosću na habanje i ima svojstvo negorivostim. D = 52 cm. s lijeve i desne strane se nalaze ruĉkice koje su izvedene tako da se moţe izvoditi regulacija stolca.

92 6. od 16. 5.341.00 0 960.921.60 9. Veliĉina sigurnosne blagajne je 140×120×120 cm.00 0 235.33 5.60 98348485.xls. Stol za blagovaonicu 120×60 cm Isto kao st. sastav je TREVIRA C.96 1. 3.96 0. 6.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. D = 52. Materijal i završna obrada: Stolac je presvuĉen u visokokvalitetnu tkaninu KING koja se odlikuje visokom otpornosću na habanje i ima svojstvo negorivostim.041. tapecirani u dekorativnu tkaninu iz štof karte (po izboru projektanta). Obraĉun po komadu stola. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Naslon i sjedište: Nasloni sjedište stolca su ergonomski oblikovani i izraĊeni iz jednog dijela. boja prema izboru projektanta.296. jednodjelni sudoper sa slavinom za toplu i hladnu vodu. Sjedalo i naslon stolca izraĊeni od polipropilena (PVC) crne.020. crnoj ili sivoj obradi.S. god. 2. ugradbeni friţider veliĉine 60×180 od 210 l. 45212-400-4474/2008. radna ploha veliĉine 240×60 cm.609.020.44 0.341.609.020.2008.44 0.00 1 1. 7.341. unutarnja konstrukciju ĉini ĉerliĉna ţiĉana jezgra koja je prelivena hladnoljevanom poliuretanskom pjenom optimalne tvroće koja se odlikuje visokom otpornošću na deformaciju oblika.54 4.141. kom 14 235.92 960.041. Baza stolca: Baza stolca je izraĊena od savijenih ĉeliĉnih cijevi u obliku petokrake zvijezde na ĉijim se završecima nalaze utori za kotaĉiće ili fiksne stopice.00 1 9. Obraĉun po komadu blagajne.00 0 9.04 0. Baza stolca izraĊena od ĉeliĉnih cijevi kruţnog profila (4 noge). sive i bordo boje.44 3. 5.041.16 235.33 13.96 0.609.33 13. kom 1 9. 120×60 cm.341.041.00 1 13.341. završna obrada baze je krom.00 7 1.60 0.020.921. kom 1 1.04 1.ms_office Strana: 80.60 9.141.00 0 1. H = 72-80 cm. samo vel. ormarić sa radnom plohom i ladicama veliĉine 60×60.609. 4.04 1.00 0 13.22 7. Dimenzije: L = 55 cm. Obraĉun po komadu stolca. Obraĉun po komadu stola. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.96 1. Sigurnosna blagajna Dobava i postava sigurnosne blagajne za ĉuvanje priruĉnih blagajni za novac sa 2 kljuĉa.[219] .33 13.5 elemenata×60 cm.54 1.33 0.22 0. na završecima se nalaze gumeni ĉepovi za zaštitu poda.609.33 0.341.60 0. Kuhinja Izrada.041.041. kom 2 960. Obraĉun po izvedenom kompletu kuhinje.22 0. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena kom 7 1. Kotaĉi: stopice. Stolice za blagovaonicu Dobava stolica kao Tapo sa naslonom za potrebe blagovanja.16 7. završno obraĊena u krom. Stol za blagovaonicu 180×80 cm Dobava i postava stola za blagovanje veliĉine 180×80 cm.22 7. zidni ormarić .296. ormarić veliĉine 60×60 cm za smještaj otpada. dobava i montaţa kuhinjskih elemenata i to: 1. komplet 1 13. Obraĉun po komadu radne stolice.609.10. 100% POLIESTHER.04 1. ugradbeni elektriĉni štednjak veliĉine 40×60 cm.44 3.60 9.04 0.04 5a.00 0 1.00 14 235.00 2 960. gornji dio naslona je fleksibilan i omogućava razgibavanje tijela i kad je stolac u zakoĉenom poloţaju.

00 0 1.765.31 19. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 8.00 28 1. Radni pult u prostoriji pretplate 262×50 cm Izrada.76 0.00 0 1. Obraĉun po komadu ormara.36 0.441.808. Aparat za pitku vodu Dobava i postava aparat za pitku vodu u objektu kontrole naplate.xls. materijal je iveral 18 mm u boji jasena.60 98348485.921.[219] .00 10 360.36 5.00 3 480.96 11. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Drveni garderobni ormar 35×55×140 cm Dobava i postava drvenih garderobnih ormara veliĉine 35×55×140 cm.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.52 0.84 51.841.00 18 1.00 1 960. kom 3 480.92 960. Radni stol 150×70 cm Izrada. Obraĉun po komadu oglasne ploĉe.761.841.761.72 1.041.921. kom 1 960.04 0.48 0. svi rubovi kantirani sa ABS trakom.36 0. kom 18 1.48 1.52 1.776.52 3.761. svi rubovi kantirani su sa ABS trakom. za svaku kancelariju.48 1. Obraĉun po komadu radnog pulta.96 0.36 0. Gornja ploha presvuĉena ultrapasom.92 0.96 960. Obraĉun po komadu oglasne ploĉe. 45212-400-4474/2008. veliĉine 262×50 cm.523. 140×55×180 cm. god.52 16. sve prema nacrtu i dogovoru sa projektantom.96 0.687.80 1. Obraĉun po komadu ormara.76 0.571. kom 16 360.52 0.523.68 706. unutra polica i šipka za vješalice.921. dvokrilna vrata sa bravicom.687.76 360. svi rubovi kantirani ABS trakom.765.00 0 360. Sve prema nacrtu i dogovoru sa projektantom.00 0 1. kom 10 360. visine 78 cm. unutra police.36 3. Materijal je iveral 18 mm u bijeloj boji.48 0.31 0. Obraĉun po komadu ormara. kom 28 1.68 1.ms_office Strana: 81. kom 2 960.738.96 0.761.68 9. Okvir je metalni.84 51.76 18.00 5 1. Obraĉun po komadu. doprema i montaţa radnog stola prema opisu iz pozicije 1 dimenzija 150×70.36 3.523.808. Obraĉun po komadu aparata.96 0.00 0 480.92 7. Drveni ormar za spremišta Drveni ormar za spremišta na katu.00 0 1.60 360. visine 78 cm. Obraĉun po komadu ormara.52 3. Sve prema shemi projektanta. doprema i montaţa pulta.041.921. boja po izboru projektanta. Oglasna ploĉa 120×120 cm Dobava i postava oglasne ploĉe veliĉine 120×120 cm.00 0 706.738.96 1.84 0. kom 4 1.00 0 960.96 960.523.603.2008.36 5. dim. materijal je iveral 18 mm u boji jasena.04 0.841. jednokrilna vrata sa bravicom.72 15. radna ploha je panel ploĉa s rubom od tvrdog drva.31 19.52 3.10. sokl.68 14.041.00 4 1.84 0.776. Oglasna ploĉa 60×30 cm Dobava i postava oglasnih ploĉa u naplatnim kućicama veliĉine 60×30 cm.00 2 960.523. Mogućnost spajanja i po vertikali.04 18.44 480. sa pripadajućim ormarićem ispod pulta. unutra police. kom 28 706. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.52 13.92 0.31 0. sokl. dvokrilna vrata sa bravicom.041.96 960. Obraĉun po komadu stolice Vješalice za odjeću Dobava metalnih vješalica za odjeću. od 16. kom 1 3.00 28 706. Kancelarijska stolica na kotaĉima Dobava stolica kancelarijskih ili sliĉnih bez rukonaslona na kotaĉiće s automatom za podizanje. Kancelarijski ormar sa policama 110×55×180 cm Dobava i postava drvenih kancelarijskih ormara sa policama veliĉine 110×55×180 cm.36 0.76 8.00 0 960.841.92 7.00 1 3.00 16 360.00 0 360.80 17.04 18. Arhivski ormar 70×45×180 cm Dobava i postava drvenih arhiviskih ormara veliĉine 70×45×180 cm.921.441.76 8.44 12.921.603. kom 5 1.92 10.00 0 3. dvokrilna vrata sa bravicom.571.96 1. Obraĉun po komadu stola.523.

5.60 2.00 0 27. Obraĉun po m³ stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta.00 0. god.60 23.070.38 1. a sve prema nacrtima.14 0.70 37.40 4.00 0.823. 45212-400-4474/2008.055.50 6. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. INSTALACIJA VODOVODA 98348485.762. doprema i ugradba pijeska za posteljicu debljine 10 cm u rovovima za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih cijevi Obraĉun po m³ ugraĊenog i zbijenog materijala.729.946.85 5.10 0.074.314.22 8.070.00 0.[219] .424.424.14 1. doprema i ugradba pijeska Nabava. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: m³ 380 23.895.ms_office Strana: 82. Bušenje temelja Bušenje temelja graĊevine za prolaz instalacija vodovoda i kanalizacije.00 0.21 952. s utovarom i istovarom Obraĉun po m³ prevezenog materijala mjereno u sraslom stanju.314. a onda materijalom od iskopa i to u slojevima od 30 cm sa nabijanjem ruĉnim nabijaĉem Obraĉun po m³ ugraĊenog i zbijenog materijala.00 85 11.21 0.10 0.5 m¹ izvan objekta.789.xls.23 13. Ruĉno zatrpavanje Ruĉno zatrpavanje rovova nakon montaţe i ispitivanja cjevovoda.10 4.00 45 96.40 27.00 Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.14 700.00 0 96.074. BLOKOVI I BETONSKI KOLNIK ČELIČNA NADSTREŠNICA NADSTREŠNICA PARKIRALIŠTA NAPLATNE KUĆICE OPREMA CESTARINSKOG PROLAZA UKUPNO GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI ZA ČCP MRACLIN: 2.324. Temelj debljine 60 do 80 cm.13 INSTALACIJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZEMLJANI RADOVI Strojni iskop rova Strojni iskop rova za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih instalacija u zemlji III kategorije.02 457.00 0 23.14 0.00 480 27.00 170 59.10.444.789. a do 1.02 457.01 216.23 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere UKUPNO OPREMA ČCP-a: Jedinična cijena Ukupna cijena 210.00 0 11.00 380 23.00 0. najprije slojem pijeska.31 Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 0. Obraĉun po m³ stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta. 1. Nabava. Ruĉni iskop rova Ruĉni iskop rova za u zemlji III i IV kategorije za kanalizaciona reviziona okna i sabirnu jamu s pravilnim odsjecanjem stranica.09 210.26 0.444.22 0. OBJEKT KONTROLE NAPLATE INSTALACIONI KANALI.599.25 2.314.20 3.00 0.729. m³ 85 11.2008.32 3.599.60 m¹ u objektu.00 0 140. 2.895.00 0.22 0.00 0.00 0. od 16.00 0.32 3. Odvoz viška zemlje Odvoz viška zemlje od iskopa rovova kamionom na planirani deponij. 6.25 140. 700.21 952.01 216. 3.00 0.00 0. Obraĉun po komadu bušotine.23 0.055. m³ 480 27. m³ 170 59.70 37. a prosjeĉne dubine 0.21 0.859.946.20 59.23 13.930.10 4.00 0. Zemlju odbacivati 1 m¹ od ruba rova.324. Padove izvesti prema kotama iz nacrta.00 0 59. s pravilnim odsjecanjem stranica i planiranjem dna.80 m¹.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.823.930. m³ 45 96.00 0.00 0. Rov je širine 0.00 Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 210.50 96.314. 1.31 GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI ZA ČCP MRACLIN 1.31 8.09 210.26 0. kom 5 140.31 8.26 10.85 11. 4. Zemlju odbacivati 1 m¹ od rova.00 2.13 0.26 10.38 1.762.00 5 140.22 8.859. 2. 1.

god.10 76.76 205. 36 24 90 48 96.00 0 0 73.kutni sa kapom kom Nabava.00 96.67 64.06 73.88 57. doprema i ugradba ĉeliĉnih pocinĉanih cijevi Nabava.65 58.podţbukni sa kapom kom DN 15 .67 64.00 0.00 0.05 416.845.00 0.60 1. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. doprema i ugradba ĉeliĉnih pocinĉanih cijevi sa svim fitinzima.81 384. doprema i ugradba mjedenog nepovratnog ventila sa obostranim unutarnjim navojem koji se ugraĊuje prije spoja cijevi na bojler.88 57.00 0.00 0. Cijevi voĊene vidljivo izolirati izolacijom debljine 19 mm klase B1 i obloţiti sa aluminijskim limom.25 0.00 104.189. – PE ø 40 m¹ Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih cijevi Nabava.00 5. Cijevi se polaţu u teren na dubinu cca 1. doprema i ugradba plastiĉnih polietilenskih vodovodnih cijevi za radni u kompletu sa fazonskim i prelaznim komadima.12 5.67 64.91 0. 1 58. te izradom zidnih usjeka.00 0 0 0 0 0 104.10 76.67 64. doprema i ugradba mjedenog nepovratnog ventila Nabava.60 350.0 bar.46 51. 4 4 6 4 20 104.25 48. doprema i ugradnja prelaznog komada Nabava.459.46 58.05 0.46 0.25 3.00 961.30 12.2 m¹ na posteljicu od pijeska debljine cca 10 cm.66 47.46 51.2008.60 350.82 4.46 6.88 57.40 2.06 73.06 0.ms_office Strana: 83.46 58. s kromiranom kapom i rozetom.459. sa unutarnjim navojem koji se ugraĊuje na bojler. doprema i ugradba polietilenskih vodovodnih cijevi Nabava. doprema i ugradba slobodno protoĉnih mjedenih ventila koji se ugraĊuju ispred svakog izljevnog mjesta.25 3.00 0.46 0.40 182.10.00 2 112.00 961. od 16.10 45. za tlak P=6.91 225.40 2.66 47.66 47.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. izoliraju se DEKORADAL trakama.10 45.00 0 58.65 58. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih ventila.00 0. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih ventila.91 225.00 0. doprema i ugradba protoĉnih mjedenih ventila Nabava. doprema i ugradnja prelaznog komada PE ø 40/DN 32 u kompletu sa elektrospojnicom PE ø 40.[219] .81 384.46 58.81 0.00 0. doprema i ugradba mjedenog sigurnosnog ventila Nabava.00 0 112. 30 12.00 0.91 0.06 98348485. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal komplet Obraĉun po kompletu stvarno ugraĊenog prelaznog komada.00 0.00 4 4 6 4 20 104. doprema i ugradba mjedenog sigurnosnog ventila na oprugu.00 30 12.81 0. Cijevi koje se polaţu u zemlju.sa kolom DN 20 .30 3.25 48.00 0. Cijevi koje se montiraju u zidne usjeke.00 36 24 90 48 96.06 0.46 51.25 48. 1 1 73.00 0 0 0 0 96. kom DN 32 Nabava.65 58.40 182.46 51.sa kolom kom DN 20 . 45212-400-4474/2008.12 5.76 205.65 58.podţbukni sa kapom kom DN 15 .00 1 58. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih ventila.845.268.10 45. Nabava.00 0.05 416. kom DN 32 .25 48.88 57.00 0. fazonskim komadima i brtvenim materijalom.67 64. Cijevi za toplu vodu izoliraju se kao i cijevi za hladnu vodu samo sa dva namotaja filca.189.25 0.05 0.67 64.10 45. Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih pocinĉanih cijevi m¹ – ø 32 mm – ø 25 mm m¹ – ø 20 mm m¹ – ø 15 mm m¹ Nabava.00 0 12. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Nabava.66 47. 2 112.00 0.10 76.00 0. Komplet sa izolacijom obujmicama i sitnim mateijalom.06 73.82 112.00 2. kom DN 20 DN 15 kom Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.00 1 1 73. izoliraju se filcom.10 76.60 1.268.xls.

24 0.80 1.666.N.40 4.00 0 2.65 45. UreĊaj je monolitne izvedbe s jednim spremnikom izraĊenim tehnikom rotacionog lijeva polietilena volumena 6000 litara s lijevano ţeljeznim poklopcima klase B.12 0.04 36.3.ms_office Strana: 84. opremljen je kompresorom (zraĉnom pumpom) i potpuno automatskom upravljaĉkom jedinicom.23 98348485.65 0.65 8.00 1 2. Ispitivanje instalacije na nepropusnost Ispitivanje instalacije na nepropusnost pod tlakom od 12 bara u trajanju od 12 sati.76 2.12 240.24 19.23 36. m¹ 228 4.242.24 11. komplet 1 2. komplet 1 36.04 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal Obraĉun po kompletu stvarno ugraĊenih slavina.23 0. komplet 2 120.242. UreĊaj je odobren pod brojem DIBt Z-55. Krajevi cijevi zatvaraju se ĉepovima. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Nabava.666.65 45.00 1 36. Nakon izvršene uspješne tlaĉne probe i ugradbe armatura kompletan. kompaktan ureĊaj za proĉišćavanje sanitarno-fekalnih otpadnih voda za 6 ES što uz ekvivalent stanovnika 3 iznosi 18 osobA. Nabava.094. od 16.094.666. 15×15 cm s okvirom. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po kompletu stvarno izraĊenog prikljuĉka.666.00 0 36.80 0.24 0.12 240. Izvedba prikljuĉaka na predviĊenI elektriĉnI bojler Izvedba prikljuĉaka na predviĊenI elektriĉni bojler za sanitarnu potrošnu toplu vodu.10. 2.00 0 120. Ispitivanje se vrši bez montiranih armatura.04 10.00 228 4.24 19. 45212-400-4474/2008.80 0.-83 i prema zahtjevina N.666. kom 1 36.00 1 45. komplet 1 45.24 2.342. Montiraju se kod glavnog ventila na ulazu u objekt.xls.80 1.00 1 36.242.65 0. god.2008. U sklopu ureĊaja predviĊen je i elektro upravljaĉki ormarić.23 0.00 2 120. cjevovod dezinficirati vodenom otopinom klora.76 3. Radi na principu SBR (Sequencial Batch Reactor) biološkog tretmana otpadnih voda.00 0 36. INSTALACIJA VODOVODA UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 7. doprema i ugradba limenih kromiranih vratašca vel.342. ţeljezni X-komad dimenzije DN 80/DN 25.00 0 45.23 36. INSTALACIJA KANALIZACIJE UreĊaj za biološko proĉišćavanje UreĊaj za biološko proĉišćavanje sanitarnih otpadnih voda INNO-CLEAN EW8. u zasunskom oknu.24 2.04 36.00 0 4.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.24 120. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih vratašca. 1.242. koncentracije 10 g Cl/m³ vode u instalaciji.242. Obraĉun po metru stvarno ispitane instalacije.04 36. doprema i ugradba limenih kromiranih vratašca Nabava.00 0.23 36. lij. doprema i montaţa slavine sa holenderom Nabava. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal Obraĉun po kompletu. doprema i montaţa slavine sa holenderom dimenzije DN 20 za prikljuĉak crijeva za polijevanje.65 45.[219] . Obraĉun po kompletu postavljenog ureĊaja.12 0. Izrada prikljuĉka vodovoda Izrada prikljuĉka vodovoda na postojeću prirubnicu dimenzije DN 80 mm.666.40 9.40/99 zadovoljava propisane uvjete. s prethodnim i naknadnim ispiranjem instalacije uz protok vode jednak peterostrukom obujmu vode u instalaciji.00 0.242.04 0.

00 120 80 30 120 221.82 12.41 0.522.486.22 200. Poklopac veliĉine 60×60 cm.20 0. m¹ m¹ m¹ kom 120 80 30 120 221.00 0.20 120.68 128. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.40 15. Na dnu obavezno izvesti kinetu.41 208.61 14. m¹ m¹ m¹ kom 10 10 50 250 20.96 2. kom kom 1 1 224.602. Poklopci na reprezentativnim površinama moraju biti Elkington Gatic sa gornje strane obraĊeni kao pod oko njih.96 2.00 0 0 2.22 200.50 3.20 224.68 128.20 2.ms_office Strana: 85.00 0 0 224.22 200.61 14.50 20.00 0 0 0 0 221.00 0. doprema i ugradba poliprop.xls. doprema i ugradba kanalizacionih PVC cijevi klase SN8 za vanjsku i temeljnu kanalizaciju i fazonskih komada sa spajanjem na kolĉak. Sve prema nacrtu.20 120.82 12.00 0.111.16 5.962.16 5.40 7.48 3.602. – ø 100/h=400 mm – ø 70/h=400 mm Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 2.01 9.92 6.50 3.00 0.00 0.61 14.962.60 4. postavljanje i skidanje oplate.48 2. Ukljuĉivo sav materijal.925.522.93 0. god.330. sa svim potrebnim priborom.16 0. a) cijevi – ø 100 mm – ø 70 mm – ø 50 mm b) fazonski komadi Nabava.96 2. Fazonske komade obraĉunati kao duţni metar cijevi. Poklopac i penjalice premazati resitolom.89 77.16 0. iznutra glazirane cementnim mortom. a dubine prema nacrtu. kom kom 2 3 2.96 2.20 0.92 6. 45212-400-4474/2008.162.2008. doprema i ugradba kanalizacionih PVC cijevi Nabava.471. sa svim potrebnim priborom.41 208.01 9.93 26. omjera 1: 2.02 88.00 0. Brtvljenje izvesti gumenim prstenima.60 221. Penjalice od betonskog ţeljeza ø 18 mm.41 0. doprema i ugradnja odzraĉnih nastavaka Nabava.162.00 0 0 0 0 20.00 0.20 2.162.89 77. 60×60 Nabava.00 0. 100×60 vel.00 0.00 2 3 2.20 224. a) cijevi – ø 300 mm – ø 150 mm – ø 100 mm b) fazonski komadi Nabava.00 10 10 50 250 20.02 88.10 480.20 98348485. Na mjestima ulaza i izlaza cijevi iz okna ugraditi plastiĉne komade iz tvrdog PVC-a sa gumenom brtvom.82 12. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Izrada vanjskog revizionog okna Izrada vanjskog revizionog okna za kanalizaciju s poklopcem.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.93 0. vel.40 15. Fazonske komade obraĉunati kao duţni metar cijevi.68 128. od 16.82 12.00 0.89 77.00 0.doprema i ugradnja odzraĉnih nastavaka od bakrenih cijevi dimenzije: Obraĉun po metru stvarno ugraĊenih odzraĉnih nastavaka.93 26.00 0.50 5.10 480.68 128.89 77.[219] .00 0. od nabijenog vodonepropusnog betona marke C 16/20.925.00 1 1 224.01 9. Obraĉun po komadu stvarno izraĊenih revizionih okna.02 88.22 200.00 0.962.962.20 224.486.02 88.111.471.22 200.330.61 14.162.10.00 0. Obraĉun po metru stvarno ugraĊenih PVC cijevi. kanalizacionih cijevi Nabava. doprema i ugradba polipropilenskih kanalizacionih cijevi i fazonskih komada na kolĉak tipa STILLO .01 9.22 200. Obraĉun po metru stvarno ugraĊenih kanalizacionih cijevi.00 0. Debljina stijenke i dna je 20 cm.40 7. Brtvljenje izvesti gumenim prstenima.PP HT sa apsorpcijom zvuka.

786. isplavnom cijevi i maskom i plastiĉne daske s poklopcem.00 0 16.786.16 0.12 0.242.16 4. kom DN 300 DN 150 kom Nabava.00 0 2.16 11.00 16. god.45 418.12 360.45 418.02 4.601. ukljuĉivo sav potreban montaţni materjal Obraĉn po komadu stvarno izvedenog zidnog umivaonika.80 54.24 2. doprema i ugradnja zidnih kromiranih vratašca. kom 4 2.806.00 300 16.00 3 120. doprema materijala i izgradnja ab temeljne ploĉe Nabava.76 98348485.46 0.242.00 0.10..242. Nabava. drvena oplata. 560×475 mm. izvedba betonskih ispusnih glava Nabava materijala. doprema i ugradba zaokretnog podnog sifona sa maskom od inoxa.00 6 464. 3 120.00 9 46.484.330.330. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0 46. doprema i ugradba zaokretnog podnog sifona Nabava. 1 2. materijal za sidrenje i sva potrebna graĊevinska pripomoć komplet Obraĉun po kompletu stvarno izraĊene temeljne ploĉe. 2 1 2.45 0.05 46.32 2. Ploĉa je veliĉine 3.162. ukljuĉivo sav potreban materijal i sva potrebna graĊevinska pripomoć Obraĉun po komadu izvedenih betonskih ispusnih glava.00 8. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog WC-a. kom 6 464.02 0.806. 300 16. sa kromiranom stojećum jednoruĉnom mješalicom i kromiranim sifonom. Izvedba spoja instalacije oborinske kanalizacije Izvedba spoja instalacije oborinske kanalizacije na predviĊena okna na vanjskoj kanalizaciji. doprema i ugradba konzolnog WC-a koji se sastoji od konzolne WC školjke.24 2.321. ukljuĉivo sav potreban materijal i sva potrebna graĊevinska pripomoć kom Obraĉun po komadu izvedbe spoja.80 7.32 2.16 2.33 0.162.00 0. 1. dim.16 0.00 2 1 2.330.399.45 0.00 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.36 10.162.00 0 54. 9 46.330. sa prikljuĉcima ø 50 mm.00 1 2.16 4.45 217.00 120.12 360.601. vel.45 217.48 2.05 9. a sve po DIN-u 4033 m¹ Obraĉun po metru ispitivanja kanalizacijske instalacije.48 2. ukljuĉivo armatura.00 0 2.00 4 2.399. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Nabava.40 m¹ i debljine 0.162.80 4.46 0. statiĉkim vodenim pretlakom od 500 mbara u trajanju od 30 min.601. 45212-400-4474/2008.2008.46 2.321.[219] .33 9.00 0. za pristup do cijevnih ĉistaća na kanalizacionim vertikalama Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih zidnih kromiranih kom vratašca.33 9.162.00 0.00 0 0 2. INSTALACIJA KANALIZACIJE UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 6.45 0. doprema i ugradba keramiĉkog zidnog umivaonika.601.36 120.00 0.12 0.00 4 54.33 0. izvedba betonskih ispusnih glava sa ţabljim poklopcima.00 2. doprema i ugradnja zidnih kromiranih vratašca Nabava.02 4.00 0 464.601.162.00 0 120. 4 54.ms_office Strana: 86.242.24 2.76 464. od 16.xls. 2. 150×150 mm. montaţnog zidnog bloka sa vodokotlićem. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog zaokretnog podnog kom sifona.00 120.45 0. vel.80 2. Keramiĉki zidni umivaonik Nabava.484.02 0.00 3.601.46 2. doprema materijala i izgradnja armirano betonske temeljne ploĉe izraĊene od betona C 16/20 za sidrenje ureĊaja za biološko proĉišćavanje sanitarnih otpadnih voda.24 2. SANITARNI UREĐAJI I PRIBOR Konzolni WC Nabava. 200×200 mm Ispitivanje kompletne kanalizacijske instalacije Ispitivanje kompletne kanalizacijske instalacije na nepropusnost. Nabava materijala.20×1.50 m¹.

00 6 168.13 0.16 0.00 0 168.46 464. doprema i ugradba stojećeg keramiĉkog pisoara sa kromiranom dovodnom i odvodnom armaturom.198.2 bara DN 32.00 1 464.066.009. doprema i ugradnja elektriĉnog bojlera sadrţaja V=10 litara (za ugradnju ispod sudopera) u kompletu sa sigurnosnim ventilom na oprugu za tlak pmax=6.00 1 960. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene tuš kade.30 304.801.46 464.05 0.02 168.96 960.30 0. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene slavine.96 960.00 0 464.17 0. 45212-400-4474/2008.xls. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. debljine 4 mm.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.16 0.13 768.30 0.02 168. kom 6 128. doprema i ugradnja zidne kromirane slavine sa holederom.162. Posuda za tekući sapun Nabava.78 12. doprema i montaţa stojeće kromirane jednoruĉne mješalice za sudoper.46 464.46 0.60 8. Obraĉun po komadu ugraĊenog fitlera za vodu.00 6 168.10 52.60 0.06 0. doprema i ugradnja etaţera.00 0 128.18 2.00 1 304.00 0 600.17 1. doprema i ugradnja keramiĉke tuš kade sa kromiranom zidnom jednoruĉnom mješalicom sa šipkom i tušem i sa kromiranom odvodnom armaturom.00 0 960. Zidna kromirana slavina Nabava. doprema i ugradnja posude za tekući sapun.02 11.00 6 300.324. kom 1 464.32 2.[219] .80 300.05 104.00 0 2. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene mješalice. Zidno ogledalo Nabava.00 0 300.13 0.00 0 2.00 6 128.30 304. doprema i ugradba finog filtera za vodu do 30º C iz mesinga finoće 0.009.ms_office Strana: 87.162.18 4. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog drţaĉa. Etaţer Nabava.17 1.96 960.00 3 2. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog pisoara. vel. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal. Za ispiranje ugraditi infracrveni senzor sa automatikom za ispiranje. kom 6 300.30 10. kom 1 960.2008.30 0.96 0. kom 2 52.00 0 168.009. kom 6 168.05 mm.17 0.0 bara. s padom tlaka kod ĉistog filtera 0. NP 10 (sa dva rezervna filtera).009.60 0.06 6.60 600.162. Stojeća kromirana jednoruĉna mješalica Nabava. od 16. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog bojlera.324.96 0.00 0 304. Elektriĉni bojler V=10 litara Nabava. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal. doprema i ugradba zidnog ogledala dimenzija 600×400 mm. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 3.16 4.00 1 600.17 0.17 1.066.30 1.801.46 0. kom 1 304.60 600.16 4.80 13.32 5.0 bara. doprema i ugradba drţaĉa za toaletni papir.30 1.00 2 2. kom 6 168.10. Keramiĉka tuš kada Nabava. s brušenim rubovima te svim sitnim montaţnim materijalom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊemog ogledala.00 0 52.46 7.05 104. Filter za vodu Nabava.05 0.30 0.162.02 98348485.30 304. 800×800 mm Elektriĉni bojler V=100 litara Nabava.066. kom 2 2.066.17 1.00 2 52.13 768.06 6. Drţaĉ za toaletni papir Nabava. god. kom 1 600.10 9. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Stojeći keramiĉki pisoar Nabava.78 128. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog etaţera. kom 3 2.60 600. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene posude za tekući sapun.06 0.96 6.17 0.198. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog bojlera. doprema i ugradnja elektriĉnog bojlera sadrţaja V=100 litara u kompletu sa sigurnosnim ventilom na oprugu za tlak pmax=6.

026.02 4.58 4.00 2 5 7 2.39 352.364.00 0 96.2008.10 0.052.60 1. Regulacija protoka vode Regulacija protoka vode na svim ispusnim ventilima i mješalicama.05 0.33 18. slijedećih veliĉina: Obraĉun po komadu stvarno postavljenog protupoţarnog aparata.35 0.026.961.026.66 2.39 352.802. 5.35 5.580.00 0.00 0.58 98348485.675.00 0 9.80 392.00 0.026. 1.20 0. Drţać za papirnate ruĉnike kom 6 200.466.39 352.675.337.00 0 0 0 2.04 2.04 3.[219] .00 0 48. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.33 0. kom 4 96.80 43.80 392.05 2.580.80 392. kom kom kom 2 5 7 2.85 m³/h – H=4.675.76 120. kotla.95 2. 2.60 1.20 200.399.466. 1 4.337. doprema i postavljanje protupoţarnih aparata na suhi prah.00 1 4.20 1.53 STROJARSKE INSTALACIJE GRIJANJE I HLAĐENJE Elektriĉni kotao Elektriĉni toplovodni kotao tolinskog uĉina Q=40 kW u kompletu sa kotlovskom automatikom i svim porebnim priborom komplet Obraĉun po kompletu stvarno ugraĊenog el.xls. slijedećih karakteristika: – G=4.58 4.674.802.402.802.33 18.58 0.364.00 0.10 384. sati 50 48.20 0. 2.35 4. 4.674.337. 2 2.00 0. od 16. god.53 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Nabava.399.10 384.605.50 48.72 2.00 0.00 37.00 0 4.580.05 2.40 16.342.00 0.72 221. Cirkulaciona pumpa Cirkulaciona pumpa elektronskog tipa kruga centralnog grijanja.342.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.76 120.580.02 0.00 0.80 392.72 221.946. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal drţaća za papirnate ruĉnike Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene ĉetke.20 15.00 6 200.961.00 0 2.00 2 9. 3. Nabava protupoţarnih aparata Nabava. 45212-400-4474/2008.402.33 0.35 0.00 0.72 REKAPITULACIJA 1. doprema i ugradba ĉetke za WC sa drţaĉem.00 4 96.02 4.39 352.802.00 0.337. ZEMLJANI RADOVI INSTALACIJA VODOVODA INSTALACIJA KANALIZACIJE SANITARNI UREĐAJI I PRIBOR INSTALACIJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE UKUPNO: 37.02 0.45 43.50 17.58 4.10 0.00 0 200.40 96.00 0.201. 3.05 0.946.00 0.00 0.00 50 48.20 1. 1.25 19.80 43. S-50 kg – na kolicima S-9 kg S-6 kg SANITARNI UREĐAJI I PRIBOR UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 14. doprema i ugradba drţaća za papirnate ruĉnike.605.25 19.201.5 mVS – N=250 W kom Obraĉun po kom stvarno ugraĊene cirkulacione pumpe.95 2.66 9. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog drţaĉa.00 2 2.ms_office Strana: 88. ukljuĉivo kontrola preljeva Obraĉun po stvarno izvršenim satima regulacije protoka vode.45 43. Ĉetka za WC sa drţaĉem Nabava.580.00 0.00 0.580.58 0.10.052. Sklop automatske regulacije Sklop automatske regulacije renomiranog proizvoĊaĉa koji se sastoji od regulacionog ureĊaja i slijedećih elemenata: – regulacioni ureĊaj sa tjednim programom i uklopnim satom – troputni miješajući ventil DN 32 – elektromotorni pogon regulacionog ureĊaja – osjetnik polaznog voda – vanjski osjetnik – daljinski upravljaĉ sa sobnim osjetnikom komplet Obraĉun po komadu postavljenog sistema 2 9.675.

00 6 33.49 0.321. sa svim potrebnim senzorima.00 0 0 3.49 518. 45212-400-4474/2008. 54 63.491. Rashladni agregat Rashladni agregat sa dva kruga hlaĊenja (sa dva kompresora).00 1 308.15 4.04 63.94 86. bafer.904. 7 4. kom – konzola – priĉvrsnica kom Radijatorski ventil Radijatorski ventil.416.26 3.00 0 78. rashladnog uĉina Qhl = 57.167.26 0. Ventilatorski konvektori Ventilatorski konvektori za ĉetverocijevni sistem.00 0 4. u kompletu sa hidrauliĉkim modulom (cirkulaciona pumpe. sa potrebnom automatikom. volumena V = 50 litara kom Obraĉun po komadu.ms_office Strana: 89.63 0.00 0 33.31 308.0 bar kom Obraĉun po komadu ugraĊenog sigurnosnog ventila.491.491.31 0.43 7.00 kW (kod srednje brzine) Qhl = 5.321. toplinskog uĉina cca q=144 w/ĉlanku. za toplu vodu temperatura tw=80/60°C. slijedećih dimenzija DN 25 kom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih redukcija.43 78.45 0. dimenzije Obraĉun po kom stvarno ugraĊene prigušnice.00 0 140.904. regulacijskim i komplet sigurnosnim ureĊajima.00 96. dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog ventila. pmax = 3. za pripremu hladne vode temperatura tw=7/12°C.45 31. za parapetnu ugradnju sa maskom (za objekt kontrole naplate).94 140.0 kW.50 kW (kod sednje brzine) kom Obraĉun po komadu ugraĊenog ventilatorskog konvektora.452.94 140. 6 86.20 3.20 3.491.40 38. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.49 0.49 518.904.00 kW (kod sednje brzine) kom Obraĉun po komadu ugraĊenog ventilatorskog konvektora.63 201. zatvorena membranska ekspanziona posuda i sigurnosni ventil na oprugu). dimenzije DN 25.00 0 63. kom DN 15 Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 4.[219] . sa potrebnom automatikom i zidnim termostatom.20 38.904.00 12 12 3.40 12. 1 308.2008. od 16.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Radijatrski ovijesi i priĉvršĉeni materijal Radijatorski ovijesi i priĉvršĉeni materijal za navedeni tip radijatora Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih ovijesa.31 0.00 4. sa troputnim motornim ventilima na strani tople i hladne vode. 1 140. 6 33.xls.00 0 4. sa potrebnom automatikom i zidnim termostatom.00 96.49 73.00 0 86. 24 4.40 38. slijedećih veliĉina: Qgr =2. 12 12 3. Radijatorske redukcije i ĉepovi Radijatorske redukcije i ĉepovi u kompletu sa brtvama.26 3.49 0.49 0. i za temperaturu prostorije tp=20°C članaka Obraĉun po stvarno ugraĊenom broju ĉlanaka.31 308.00 0.43 0.452.00 kW (kod srednje brzine) Qhl =2.20 0.29 9.63 0.452.00 0 3. 1 78.94 6.00 11.29 3.00 0.94 0.00 6 86.167. slijedećih veliĉina: Qgr = 4.43 78.20 38. opremljen sa svim potrebnim mjernim.416.31 308.00 24 4.04 10. god. sa troputnim motornim ventilima na strani tople i hladne vode.26 0.00 7 4.452. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Zatvorena membranska ekspanziona posuda Zatvorena membranska ekspanziona posuda.43 78. za parapetnu ugradnju sa maskom (za naplatne kuĉice).15 8.78 33.63 201.00 1 78.78 98348485.40 3.00 0 308.00 21 3.94 13. Ventilatorski konvektori Ventilatorski konvektori za ĉetverocijevni sistem.43 0.94 0.00 0.20 3. sa termostatskom glavom.904.00 54 63.20 0.49 73. Aluminijski lijevani radijatori Aluminijski lijevani radijatori SOLAR-600.31 5.904. Sigurnosni ventil Sigurnosni ventil na oprugu za toplu vodu.20 3.45 0.10.00 0.00 1 140. kom DN 15 Radijatorska prigušnica Radijatorska prigušnica. 21 3. sa antivibratorima.45 31.94 140.

44 30.08 244.xls.72 848.24 188.76 18.14 87.08 244.08 0.96 318. slijedećih diemnzija Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene slavine.47 232.24 188.704.00 0.21 140.00 8 4 18 16 32 11 12 336.72 329.00 0.00 0.64 1.44 2. DN 65 DN 50 DN 40 DN 32 DN 25 Nepovratni ventil Mjedeni nepovratni ventil sa obostranim unutarnjim navojem Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog nepovratnog ventila.23 329. 45212-400-4474/2008.973.52 1.72 329.21 140. kom kom kom kom kom 1 1 2 2 8 271. DN 20 DN 15 Kuglasta slavina Mjedena poniklana kuglasta slavina za hladnu i toplu vodu sa obostranim unutarnjim navojem.13 0.93 114.00 0.99 257.21 140.64 1.00 0 28.00 34 5.00 1 1 2 2 8 244.47 232.47 232.00 0.ms_office Strana: 90. kom 34 5.00 0.14 87.34 212.04 271.23 2.52 1.00 6 384.43 2.99 128.13 0.00 0.00 0.44 30.00 0 384.38 0.64 244.04 20.00 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.23 164.86 229.12 440.04 31.00 0. DN 65 DN 50 DN 40 DN 32 DN 25 DN 20 DN 15 Hvataĉ neĉistiĉa Mijedeni hvataĉ neĉistiĉa sa obostranim unutarnjim navojem.00 0. dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog pipca. kom kom kom kom kom 1 1 2 2 8 244.14 87.03 0.522.396.23 2.633.00 0.973.29 61.633.66 40.00 0 0 0 0 0 271.72 329.23 0.00 0.03 560.21 140.00 1 1 2 2 8 271.03 0.03 560.690.66 40.04 31. komplet 6 384.44 374.64 19.51 80.99 128.34 212.43 2.74 16.2008.02 640. cijevi Cu DN 15×1.00 0.86 229.00 56 34.47 232.92 637.61 0.08 38.928.34 212.04 31. DN 65 DN 50 DN 40 DN 32 DN 25 Odzraĉni lonac Odzraĉni lonac volumena V=2 litre u kompletu sa automatskim odzraĉnim lonĉićem.00 0.61 190.38 2.43 0.60 98348485.13 271.51 80.00 0 34.60 28.24 188.08 15.00 0.66 40.522. slijedećih diemnzija Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene slavine.00 0.24 188.00 0.00 0 0 38.[219] . DN 10 Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 14.306.29 61.43 0.00 0.152.44 374.704.13 271.66 40.928.44 30. DN 15 Odzraĉni pipac Odzraĉni pipac na kljuĉić.02 640.690.306.43 0.93 114.29 61.04 31.84 2.72 848.00 0.08 17.29 61.92 637.28 21.47 232.47 232.00 0.396. DN 10 Kuglasta slavina Mjedena poniklana kuglasta slavina za hladnu i toplu vodu sa obostranim unutarnjim navojem. kom kom kom kom kom kom kom 8 4 18 16 32 11 12 336.10.24 188.00 0.64 1.61 190.00 0.23 0.0 mm duljine 5 m¹ i sa kuglastom slavinom dimenzije DN 15 Obraĉun po kompletu odzraĉnog lonca.51 80.99 257.96 318.96 318.08 34.44 30.99 128. od 16.00 56 56 38.93 114.72 329.24 188.23 164.28 384.00 0 5.76 336. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Radijatorska poniklana slavina za praţnjenje u kompletu sa ĉepom dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene slavine.00 0.43 1.00 0.14 87.00 0 0 0 0 0 244.00 0.93 114. kom kom 56 56 38.61 0.00 0.44 2.43 1.00 0 0 0 0 0 0 0 336.51 80.84 2. Radijatorska poniklana slavina kom 56 34.38 2.23 164.38 0.00 20 28.00 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.64 1. Automatski odzraĉni lonĉić Automatski odzraĉni lonĉić dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog lonĉića.43 0.152. za prikljuĉenje ventilatorskih konvektora na instalaciju tople i hladne vode. god.23 329.96 318.08 0.12 440.34 212.99 128.00 0. kom 20 28.74 5.23 164. slijedeće dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog hvataĉa.00 0.

god.0 mm) Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊene toplinske izolacije.04 32.02 0.0 mm ø 54×2.179.298.00 12.909.00 27.37 136.693.40 20.00 0.934.00 0.66 167. slijedećih dimenzija Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih cijevi.00 0.0 mm DN 15/Cu ø 15×1. Spajanje odvoda kondenzata Spajanje odvoda kondenzata na postojeću instalaciju kanalizacije.94 84.084.624.084.321.30 1.40 20.94 132.004.ms_office Strana: 91. slijedećih dimenzija Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih spojnica.00 4. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.83 29.04 1. m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ 90 40 120 360 240 320 120 180 329.00 0.0 mm – ø 15×1.00 0.00 4.00 432.00 1200 12.00 0. ø 64×2.00 24.40 329.00 12 40.70 10.00 4.62 9.85 40.00 800 32.21 3.21 3. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 22.00 0.21 3.40 1.20 1.00 0.01 7.00 0.04 480.81 15.00 90 40 120 360 240 320 120 180 329.83 0.0 mm DN 50/Cu ø 54×2.48 40.02 23.08 52.025.2008.13 120.00 0.04 32.94 132.01 7. kom 12 40. DN 65/Cu ø 64×2. nosaĉa za split sistem i nosaĉa za rashladni agregat.00 0 0 0 8.60 832. od ĉeliĉnih profila. Servisiranje i puštanje u pogon Servisiranje i puštanje u pogon navedene opreme od ovlaštenih firmi Obraĉun paušalno.00 0.81 0.20 16.66 167.[219] .00 0.00 0.804.60 832.00 4.62 9.40 kom 1200 12.00 200 60 260 8.40 20.0 mm Toplinska izolacija Toplinska izolacija bakrenih cijevi za hladnu i toplu vodu sa toplinskom izolacijom tipa ARMACEL AC debljine 19 mm (za cijevi: ø 64×2.48 28.92 17.04 1.693.00 0.94 84.2 mm DN 20/Cu ø 22×1.00 0 32.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 23.00 0.602.85 40.00 26.00 0.00 0.00 0.88 384.00 0 16.00 2.03 25.04 0.00 4.66 167.80 5.70 10.94 84.5 mm DN 25/Cu ø 28×1.61 6. – cijevi ø 64×2. obojeno sa dva sloja temeljne boje i dva sloja laka Obraĉun po kg stvarno izraĊenih konzola.0 mm Bakrene tvrde cijevi Bakrene tvrde cijevi u kompletu sa bakrenim fitinzima.03 0.37 136.08 52.00 0.40 20.00 0.13 120.004.81 15.92 17.85 40.92 17.04 32.00 0 0 0 0 0 0 0 140.93 262. – fazonski komadi Izrada konzola Izrada konzola.41 4.01 7.912. od 16.94 132.04 0.00 0 40.37 136.40 16.41 4.93 262.0 mm ø 18×1.04 32.934.298.004.04 480.00 8. m¹ 1470 16.92 17.00 2.506.00 0.41 4.83 0.025.00 0 4. Plastiĉne kanalizacione cijevi Plastiĉne kanalizacione polipropilenske HT cijevi sa spajanjem na naglavak. Mjedene spojnice kom kom kom kom kom kom kom 16 10 16 24 40 160 180 140.0 mm ø 44×2.00 0.00 0.13 120.00 0 0 0 0 0 0 0 0 329.62 9.549.60 720. ukljuĉivo izrada S-sifona Obraĉun po komadu stvarno spojenih odvoda.01 7.83 29.00 0.00 0. – cijevi DN 50 DN 32 Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih fazonskih komada.40 1.0 mm ø 15×1.004.61 6.624.85 40.0 mm DN 32/Cu ø 35×1.00 32.0 mm – ø 15×1.0 mm ø 35×1.00 0 12.00 0.60 720.549.00 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Mjedene spojnice za spoj bakrenih cijevi sa ventilima.00 0.372.20 0.08 52.10.00 0.40 49.255.321.00 16 10 16 24 40 160 180 140.02 23.20 0.20 1.94 84.81 0.88 384.66 167.40 49.804.00 0.0 mm DN 40/Cu ø 44×2.5 mm ø 28×1. u kompletu sa fazonskim komadima (za odvod kondenzata) Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih cijevi.255.61 6.72 422.08 52.72 422.00 1 4.03 25. paušal 1 4.xls.93 262.20 16.40 25.37 136.61 6.80 5. 45212-400-4474/2008.602.00 0.21 3.94 132.41 4.00 432.00 1470 16.909.00 0.0 mm – fitinzi Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog fitinga. kg 800 32.93 262.004.372.00 140. m¹ m¹ kom 200 60 260 8.004.179.30 1.02 0.62 9.00 98348485.2 mm ø 22×1.506.00 0.03 0.912.13 120.00 0.

80 800. 12. Manometri Manometri za tlak do 3.0 m³/h kom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog omekšivaĉa vode.114.08 608.989.64 76. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Punjenje instalacije hladne vode sa 30% -tnim glikolom za tempereturu t = -25°C litara Obraĉun po litri stvarno utrošneog glikola. od 16..08 608. kabelom .114.11 6. 1 800.5 kW. 800.00 1 6. 12.64 31.02 12.02 12.98 0.00 1 5.80 2.35 mm ..28 68.02 0.114.ms_office Strana: 92.010.00 30.10.00 0 6. kapaciteta Gw=2.00 0 5.11 6. Shema i uputstva Izrada sheme za postavu na zid /uramljeno/ u kompletu sa uputstvom za rad.00 1 800.. komplet Obraĉun po kompletu postavljene sheme GRIJANJE I HLAĐENJE UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 29. 12. dimenzije ø 12. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br..AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.0 bar kom Obraĉun po komadu stvarno ugrašenog manometra.98 0.114.989. 45212-400-4474/2008. 1 komplet – bakrena freonska cijev sa izolacijom.80 503. god.989.07 272. za rad kod vanjske temperature do -15°C (za hlaĊenje sobe sa serverima) – ureĊaj sa daljinskim upravljaĉem .80 800.11 0.00 0 76.11 6.07 272.00 0 68. 1 6.. posuda za sol i automatika za automatski rad pripreme omekšane vode.70 mm .357.989. dimenzije ø 6.. 1 kom – spajanje unutarnje i vanjske jedinice sa el.80 1.00 m¹ – bakrena freonska cijev sa izolacijom.00 m¹ – postolje za montaţu vanjske jedinice izraĊeno od ĉelićnih profila i obojeno sa jednim slojem temeljne boje i sa dva sloja laka . 8 76. Punjenje instalacije hladne vode glikolom 500 24.98 5.80 0..02 0.00 m¹ – plastiĉna cijev za odvod kondenzata ø 32 mm sa fazonima .2008.28 32. SPLIT sistem . VENTILACIJA 98348485.server soba SPLIT sistem inverter koji se sastoji od vanjske i unutarnje zidne jedinice. 12..00 0 800. rashladnog uĉina Qhl = 3.11 33.00 0.11 0. 4 68.xls.08 0.00 0. 1 5.. Termometri Termometri za otpornost do 100°C kom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog termometra.00 8 76.98 5..00 4 68.357.07 0.80 503.00 m¹ komplet Obraĉun po kompletu postavljenog sistema Omekšivaĉ vode Omekšivaĉ vode sa radnom i rezervnom posudom sa ionskom masom.80 0.114.00 24.010.98 34.00 500 24..[219] .989.114.08 0.989..98 5.07 0.00 0 24.

Tw1/Tw2=80/60°C) i hladnjakom (Qhl=15 kW.00 0 0. Unutarnji i vanjski plašt izraĊeni iz pocinĉanog lima.ms_office Strana: 93. twu/twi = 7/12 °C.ul/R.. 0. Toplinski i zvuĉno izolirana tvrdom mineralnom vunom debljine sloja 50 mm. twu/twi = 80/60°C.5 do 4 mbar) .2008. 1 kom – Protusmrzavajući termostat tip 270 XTAN-95008 (od -10 do 12 C) komplet sa priborom KIT012N600 ..00 0 19. R.00 1 19.V. Ukljuĉivo gumeni podmetaĉi za kanalski razvod..izl = 45%/82%.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0.00 0 0. dp = 3 kPa pad tlaka na strani vode – sekcija hladnjaka zraka sa eliminatorom kapljica V = 900 m³/h. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Klima komora Klima komora KK-1 horizontalne izvedbe predviĊena za montaţu na krov hlaĊenja i ventilacije poslovnog prostora u izvedbi s dvostrukim plaštom. Klima komora se sastoji od slijedećih elemenata u smjeru strujanja zraka: – elastiĉni spoj – filterska sekcija sa filterom tip F5 klase EU3 – filterska sekcija sa filterom tip F5 klase EU3 – sekcija toplovodnog grijaĉa zraka: Vz = 2100 m³/h.V. Prigušenje buke kroz panel iznosi 44 dB.10. remenicama i prijenosnim remenom karakteristika: V =2100 m³/h.39 19. Qg = 24. Hex=300 Pa. QHLuk = 24..005.00 kW.00 0.izl = 45%/82%.005.00 0.V.39 0.[219] . podtlaĉni sifon za odvodnju konenzata i gumeni podmetaĉi.. nV = 1501 o/min. predviĊena za rad sa 100% svjeţim zrakom. od 16.00 kW. Vanjski plašt je zaštićen metodom praškastog lakiranja. tzu/tzi =-6°C/+30°C. 1 kom – Elementi u polju (aplikacija G22-011): Kanalski temperaturni osjetnik (0-10V) TS-9101-8222 (-20/40C) . Nel = 2.005.V.00 kW. Koeficijent prolaza topline kroz panel iznosi 0. god. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. QHLuk = 12..5°C.57 W/m²K. Montaţa komore na antivibracijskim gumenim podloškama..00 1 19.39 19. koja se sastoji od slijedećih elemenata proizvod "Johnson Controls": – Prethodno konfigurirani DDC regulator tip SC-9100-8GEN-1 sa LCD displjejem (aplikacija G22-011) .005. 1 kom Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.00 0 0.ul/R. tzu/tzi = 34/18.00 98348485..00 0.00 kW.xls.00 0. dp =14 kPa pad tlaka na strani vode – sekcija s tlaĉnim ventilatorom s ugraĊenim jednorzinskim elektromotorom.. dp =14 kPa pad tlaka na strani vode – sekcija hladnjaka zraka sa eliminatorom kapljica V = 2100 m³/h.39 2. 0.00 0.005. Dimenzije klima komore: LxWxH=2750×1215×685(+120) komplet Teţina klima komore: G=324 kg Automatska regulacija klima komore Automatska regulacija klima komore sa toplovodnim grijaĉem (Qgr=24. 1 kom – Diferencijalni presostat tip P233A-4-AHC(od 0.2 kW. twu/twi = 7/12°C.00 0 0. tzu/tzi = 34/18. R.005.5 °C. Tw1/Tw2=7/12°C).39 19.. 45212-400-4474/2008. 1 kom – Kanalski pasivni NTC K2 temperaturni osjetnik tip TS-91038220 (0/40C) .39 0.

00 0. od 16.738....92 0.00 0.738. 1 kom – Elektrokomandni ormar automatske regulacije i elemenata elektromotornog pogona komplet s ugraĊenom i oţiĉenom opremom. Ormarić je nadzidne izvedbe.92 0. toplovodnim grijaĉem.. tlaĉnim i odsisnim trobrzinskim ventilatorom proizvod "AERMEC" tip UR 75 W slijedećih tehniĉkih karakteristika: USISNI DIO – filtar klase G3 – odsisni ventilator s unaprijed zakrivljenim lopaticama slijedećih karakteristika: – koliĉina zraka V = 750 m³/h – visina dobave: P = 175 Pa – snaga motora: P = 0..[219] .10.00 98348485.0% – vanjski zrak:V = 750 m³/h (-5°C) – otpadni zrak:V =750 m³/h (20°C) – reţim hlaĊenja – uĉinak 1. 1 kom – VA-7152-1001(pogon ventila24V.00 0 0.0 kW – iskoristivost: 55. 45212-400-4474/2008. elektriĉki i funkcionalno ispitan s pripadajućom dokumentacijom.0 tip: VG7802GT (tijelo ventila) .2008.738. 1 kom – VA-7152-1001(pogon ventila24V.30 kW Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1 15..AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br..00 0. god. uvod kabela s gornje strane ..738. 220V/50Hz)sa dva krajnja kontakta tip M-9108-AGC-1 .xls.92 15.. 0.ms_office Strana: 94..738. 1 kom komplet Obraĉun po kompletu postavljenog sistema Podstropna ventilaciona komora Podstropna ventilaciona komora komplet sa ploĉastim rekuperatorom.738.00 1 15. flterom svjeţeg i otpadnog zraka klase G3.92 15... 1 kom – Instalacioni pribor za elektromotorni pogon ţaluzina tip M9000-ZK .00 0 15.55 kW – ploĉasti rekuperator – reţim grijanja – uĉinak(ušteda) 4... 1 kom – Elektromotorni pogon ţaluzina On-Off (16Nm.00 0 0.0-10V) .92 3.0-10V) .92 15. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere – Troputni regulacioni ventil grijaĉa: NP16 NO 15 kvs=4. 1 kom – Troputni regulacioni ventil hladnjaka NP16 NO 20 kvs=16 tip: VG7802PT (tijelo ventila) . Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.

.00 2 30.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0 30.94 4.00 0.55 kW – dodatni kanalski hladnjak BF210: – Q = 4..47 0.5 do 4 mbar) .10..zraka 8/22°C – ogrijevni medij: topla voda 80/60°C – tlaĉni ventilator s unaprijed zakrivljenim lopaticama slijedećih karakteristika: – koliĉina zraka V = 750 m³/h – eksterni pad tlaka: P =100 Pa – snaga motora P =0.00 0. 1 kom – Protusmrzavajući termostat sa podruĉjem od -10 do 12°C.47 0.47 60.1°C/90% – ogrijevni medij: topla voda 7/12°C Uz ureĊaj se isporuĉuju 2 kom regulatora broja okretaka ventilatora RVM sa prekidaĉem 0-On . 0. god.00 kW – V = 750 m³/h – ulazna temp. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere – iskoristivost: 48. 1 kom – Elementi u polju (aplikacija G22-011): Kanalski temperaturni osjetnik (0-10V) TS-9101-8222 (-20/40C) .. 1 kom – Diferencijalni presostat tip P233A-4-AHC(od 0. 1 kom – Kanalski pasivni NTC K2 temperaturni osjetnik tip TS-91038220 (0/40C) .208. kapilarom duţine 3 m¹ i automatskim resetom (fiksna razlika od 3°C) tip 270XT-95078 .104.0 kW – V = 750 m³/h – ul. koji se sastoji od slijedećih elemenata: – Prethodno konfigurirani DDC regulator tip SC-9100-8GEN-1 sa LCD displejem . zraka 15.00 0 0.[219] .00 0 0. 1 kom Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena komplet 2 30.208.0% – vanjski zrak:V = 750 m³/h (34°C/50%) – otpadni zrak:V =750 m³/h (26°C/50%) TLAĈNI DIO: – usisna ţaluzina SE4 – filtar klase G3 – ploĉasti rekuperator – toplovodni Al-Cu grijaĉ – Q = 9.temp..xls.94 30../rel.104.00 0... 1 kom – Sobni pasivni NTC temperaturni osjetnik osjetnik sa mogućnošću podešavnja temperature u podruĉju ±3°C (0-10V) RS-9193-0005 ... 45212-400-4474/2008. od 16..ms_office Strana: 95. zraka 30°C/60% – izl.104..2008./rel.vl.vl.. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.izl temp.00 98348485.104..47 60. 1 kom Obraĉun po kompletu postavljenog sistema Krug automatske regulacije za ventilacionu komoru Krug automatske regulacije za ventilacionu komoru UR 75 W.

36 4.00 0 21.62 7. od 16..00 0.167.36 4.36 1. elektriĉki i funkcionalno ispitan s pripadajućom dokumentacijom.93 217.72 720. m¹ ø 450 ø 400 m¹ ø 350 m¹ ø 300 m¹ ø 250 m¹ ø 200 m¹ ø 150 m¹ Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih fazonskih komada.00 500 21.309.228.31 144. Kanalni prigušivaĉi buke Kanalni prigušivaĉi buke za ventilacione komore za ugradnju na kanale: Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih prigušivaĉa buke.994.00 0 0 1.00 36 7 7 46 54 78 86 140 329.13 115. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0 16.00 0.96 9.14 1. te svim materijalom potrebnim za ugradnju kg Obraĉun po kg stvarno ugraĊenih kanala.97 132.66 20.36 1.59 172.041. uvod kabela s gornje strane . u kompletu sa fazonskim komadima Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih ventilacionih kanala. regulacionim ţaluzijama. 500 21.306.13 115.306.02 186.89 32.041.00 0.877.72 0. komplet sa fazonskim komadima..00 0 720.00 0.31 144.00 0.. 1 720.31 144.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.xls. 1 kom – Elektrokomandni ormar automatske regulacije i elemenata elektromotornog pogona komplet s ugraĊenom i oţiĉenom opremom.02 186.558.00 0.93 217.00 1 720. 36 7 7 46 54 78 86 140 329.810. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere – Troputni regulacioni ventil grijaĉa: NP16 NO 15 kvs=1.36 0.167..[219] .84 1.78 5.6 tip: VG5802EC (tijelo ventila) .60 8.32 107.00 0.00 4 1 1. 220V/50Hz) tip M9108-ADA-1 .00 0.66 20.89 0.135.84 1.93 217.59 172.32 107.00 0. 4 1 1.14 1.5 tip: VG7802NT (tijelo ventila) .62 0..7 bar – N=250 W kom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene pumpe.02 186.60 329.62 10.93 217.558.14 11.02 186.309. kom – fazonski komadi (sa toplinskom izolacijom) Ventilacioni kanali Ventilacioni kanali za dovod i odvod zraka izraĊeni od ĉeliĉnog pocinĉanog lima.62 10.228.89 32. 1 kom komplet Obraĉun po kompletu postavljenog sistema Cirkulaciona pumpa Cirkulaciona pumpa elektronskog tipa kruga grijaĉa komore. slijedećih karakteristika: – G=1.31 144.13 115.13 7.956.84 1.97 132.179.48 1.ms_office Strana: 96.00 0.00 0.619.877.00 0 0 0 0 0 0 0 0 329.32 107.59 172.179.558.309.36 1. klase B1 u oblozi od aluminijskog lima.89 0. 1 kom – Kontrola oţiĉenja i spajanja svih osjetnika i elektromotora te puštanje u pogon sa podešavanjem parametara i obukom osoblja .00 0. prema DIN 24157.14 0.00 0.00 0.0-10V) .62 7.13 7.00 98348485.810..558.....519.72 720.10.78 16.48 1.994.84 1.00 2 16.97 132.135.2 m³/h – H=0.72 0. 1 kom – Troputni regulacioni ventil hladnjaka: NP16 NO 25 kvs=5.13 115.14 0. god.97 132.00 0.619.309.. skretnim limovima. 45212-400-4474/2008.32 107. kom ø 315 ø 450 kom Okrugli ventilacioni SPIRO kanali Okrugli ventilacioni SPIRO kanali izraĊeni od ĉeliĉnog pocinĉanog lima sa toplinskom izolacijom debljine 19 mm.956. 1 kom – Instalacioni pribor za elektromotorni pogon ţaluzina tipM-9000ZK .519.72 6.36 7.02 8.36 0.. 1 kom – VA-7452-1001 (pogon ventila24V.558.2008.041. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 2 16.0-10V) 1 kom – Elektromotorni pogon ţaluzina On-Off (8Nm.041.59 172.72 720.00 21.00 0.14 11.02 8.. 1 kom – VA-7152-1001 (pogon ventila24V.. Ormarić je nadzidne izvedbe.558.62 0.96 9.

00 0 590.72 445. 6.2008.41 1.357. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Toplinska izolacija Toplinska izolacija tlaĉnih kanala sa slojem toplinske izolacije debljine klase B1.54 REKAPITULACIJA 1.60 94.00 0.00 0 0 245. 1 1 3 720. za ugradnju u spušteni strop – otsisni vrtloţnik sa kutijom.479.618.80 249.49 3. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.431. 1 11 245.99 4.00 0.xls. 3.82 816.335.00 503.24 720.80 0.66 10.639.779.82 10.87 15.639.80 2.04 2.72 445.72 12.24 445. proizvoĊaĉ.00 1 800. kom AFŢM 1197×497 mm AFŢM 597×297 mm kom AFŢV 297×597 mm kom Tlaĉni vrtloţnici Tlaĉni vrtloţnici za dovod i odvod zraka koliĉine Vz=100-300 m³/h. istih ili odgovarajućih svojstava.639.24 1.00 0.1. u kompletu sa kutijama sa regulacionim leptir zaklopkama i sa cca 0.00 0.10.00 1 1 3 720. slijedećeg tipa i veliĉine Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene almunijske ţaluzije. tipa i veliĉine Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene aluminijske ţaluzije. 800.00 0 94.24 720. kom ø 450 mm ø 250 mm kom Aluminijska fiksna ţaluzija Aluminijska fiksna ţaluzija.00 0.136.997.41 1.335.639.02 0.997.618. 1 800.99 4.41 0.).24 445. 7 590. 4.00 1 11 245.49 3.41 0.00 0.72 445.87 211.93 14.66 816. 7 211.54 752.04 221.04 221.00 0 0 0 720. 45212-400-4474/2008. 13 13 816.72 445.80 0.04 221.02 245.02 0.1.136.72 445.82 816.34 ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U svim stavkama gdje se radi definiranja tehniĉkih svojstava i minimalnih tehniĉkih uvjeta predmeta nabave navodi tip i prozvoĊaĉ predmeta nabave (kao tip….24 1.00 0.60 10.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.82 10.72 720.431.618. tipa i veliĉine Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih tlaĉnih rešetki.22 245.80 249.04 221.779.82 816.479.82 0.34 0. god. komplet Obraĉun po kompletu postavljene sheme VENTILACIJA UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 9. INSTALACIJA JAKE STRUJE RAZDJELNICI 98348485.02 245. 40 94.357. u oblozi od aluminijskog lima m² Obraĉun po m² stvarno izvedene toplinske izolacije Regulacione leptir zaklopke Regulacione leptir zaklopke za ugradnju na SPIRO kanale. za ugradnju u spušteni strop kom Aluminijske vertikalne tlaĉne rešetke Aluminijske vertikalne tlaĉne rešetke sa regulacionom ţaluzijom.00 7 590. od 16. kom PŢ 400×200 mm Shema i uputstva Izrada sheme za postavu na zid /uramljeno/ u kompletu sa uputstvom za rad.82 816.618..ms_office Strana: 97.00 0 800.00 0.00 13 13 816.[219] .24 0. 2.80 800.00 0.24 445.66 10.00 0.00 0.82 0. kom OAV 200×1200 mm Aluminijska pretlaĉna ţaluzija Aluminijska pretlaĉna ţaluzija.54 800.00 0 0 816. moţe se nuditi i neki drugi.5 m¹ aluminijske fleksibilne cijevi sa toplinskom izolaciojom (na tlaĉnim vrtloţnicima) Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog vrtloţnika. 6.93 590.72 445.00 7 211.99 0.00 40 94. GRIJANJE I HLAĐENJE VENTILACIJA STROJARSKE INSTALACIJE UKUPNO: 503..00 0.49 0.49 0.00 0.24 445. kom – tlaĉni vrtloţnik sa kutijom.1.80 249.00 0.54 752.99 0.66 13.24 0.04 2.22 11. slijedećih dimenzija Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih regulacionih zaklopki.80 249.00 0 211.00 0.

Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.84 0.80A 2 kom rastavna sklopka 3p s osiguraĉima do 80 A 1 kom rastavna sklopka 3p s osiguraĉima do 125 A 1 kom rastavna sklopka 3p s osiguraĉima do 200 A 1 kom grebenasta sklopka 4G200-75-u 1 kom automatski osiguraĉ 6 A 2 kom automatski osiguraĉ 10 A 4 kom automatski osiguraĉ 16 A 1 kom automatski osiguraĉ. 3p.84 0. 25kA 1 kom podnoţje osiguraĉa za NVO 1.sabirnice. Razdjelnik se sastoji od sklopa GR i sklopa R1.866.20 A 1 kom automatski osiguraĉ.16 A 1 kom automatski osiguraĉ.866. stezaljke i ostali sitni i spojni materijal Obraĉun po kom Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Razdjelnk GR-R1 Izrada.2008.84 98348485. 10A 2 kom osiguraĉ automatski.5 kV. 3p. od 16.00 0 0.866.00 0.10.00 0.125A 1 kom podnoţje osiguraĉa za NVO 0.866. 380V.84 26. god.00 0.866.00 kom 1 26.00 0 26.00 1 26. slobodno stojeće izvedbe izraĊenog od dvostruko dekapiranog lima dimenzija 1600×2000×400 mm.80A 3 kom visokouĉinski osiguraĉ NVO 1 . 3p. 32A 1 kom luxomat ASR 04 .xls.125A 3 kom visokouĉinski osiguraĉ NVO 0 .200A 1 kom podnoţje osiguraĉa za NVO 0. 20A 7 kom osiguraĉ automatski. 50 Hz 1 kom osiguraĉ automatski 6A 13 kom osiguraĉ automatski 10A 17 kom osiguraĉ automatski 16A 8 kom osiguraĉ automatski. 50 A Sklop R1: 1 kom grebenasta sklopka 4G 100-10-U 9 kom grebenasta sklopka 4G 16-10-U 1 kom grebenasta sklopka 4G 10-52-U 1 kom sklopnik CN 25. 3p. 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008.84 26.ms_office Strana: 98.84 26. 3p.00 0 0. 3p.[219] .200A 3 kom visokouĉinski osiguraĉ NVO 0 . sa slijedećom ugraĊenom opremom: Sklop GR: 1 kom prekidaĉ 5 AS 320/160 A 3 kom strujni transformator 200/5 A 3 kom ampermetar 0-200 A 1 kom voltmetar 0-500 V 1 kom voltmetarska preklopka 4G 10-60-U 3 kom odvodnik prenapona 0. postava i spajanje glavnog razdjelnika GR-R1.866.

tropolni.13 21.131. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.69 0.69 52.5 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP-Y 5×1.161.69 0. kom 1 320. trofazna.00 7 3.476.10.5mm² od R1 do upravljaĉkog ormara agregata.32 1.701.2.204. 1.105.91 506.00 0 3. stezaljke i ostali sitni i spojni materijal Obraĉun po kom RAZDJELNICI UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 2.xls. 3p.691.91 506.13 0.00 0 320.161.161. 16 A 3 kom katodni odvodnik prenapona 0. postava i spajanje razdjelnika besprekidnognapajanja RUPS.sabirnice.40 4.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.33 0. od 16.66 328.00 0 1. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Razdjelnik naplatne kućice RK Izrada.91 3.00 1 320.91 2.91 3.5 kV.5A 1 kom osiguraĉ automatski 6A 1 kom osiguraĉ automatski 10 A 9 kom osiguraĉ automatski 16 A 2 kom osiguraĉ automatski. C32 A .33 656.00 2 1.70 5. podijeljen pertinaxom na dva dijela.00 0.204.105.13 21. na dovodu iz GR-R1-a.16 0. kotla za grijanje.5/15 kA 1 kom grebenasta sklopka 4G-40-U-75 . stezaljke i ostali sitni i spojni materijal Obraĉun po kom Razdjelnik besprekidnog napajanja R-UPS Izrada.[219] .691.00 2 4.33 656.70 5. kom 2 1.32 5. duţine 25 metara (signalni kabel) kom 1 506. 3p.10 4.691.00 3 1.00 0 1.701. duţine 40 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×25 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×25 mm² od GR do el.2008.33 0.00 0.00 2 328.tropoloţajna 11 kom osiguraĉ automatski 10 A 9 kom osiguraĉ automatski 16 A 3 kom osiguraĉ automatski. izraĊenog od dvostruko dekapiranog lima ukupnih dimenzija 600×600×250 mm.691.44 NAPOJNI KABELI I PRIBOR 6.69 3.66 6.13 0.20 0.20 0.32 320.40 3.32 0.322.91 506.20 8.10 1.91 0.ms_office Strana: 99.00 0 3.16 2.69 3.sabirnice.131. dvopoloţajna 1-0 .131. duţine 12 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×1.917. 1p 1 kom grebenasta sklopka nazivne snage 25 A. god.00 1 3.00 0 506. 5 kA. Kabel PP00-Y 5×35 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×35 mm² od GR do R1 duţine 3 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×35 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×35 mm² od GR do upravljaĉkog ormara agregata +RAG duţine 25 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×10 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×10 mm² od R1 do razdjelnika u naplatnim kućicama RK. kom 3 1.00 0 4.44 3. izraĊenog od dvostruko dekapiranog lima ukupnih dimenzija 400×600×200 mm.91 0. kom 1 3.701. duţine 10 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×6 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×6mm² od R1 do UPS-a i razdjelnika R-UPS.691.917.131.32 320. 45212-400-4474/2008. te sa slijedećom ugraĊenom opremom: 1 kom zaštitna FID sklopka 25/0.32 320.16 0.408. te sa slijedećom ugraĊenom opremom: 3 kom odvodnik prenapona K 0.70 0.1.16 2.691. kom 2 328.408.32 0. kom 7 3.204.161.20 8.476.69 52. postava i spajanje razdjelnika naplatne kućice RK.322.701.32 98348485.00 0 328.204.70 0.00 1 506. kom 2 4.

70 5.00 0.48 0.70 0.58 34.585. u instalacijskoj cijevi promjera 13.085.70 5.62 0.00 0.ms_office Strana: 100.22 31.62 2. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Kabel PP00 3×4 mm² PP00 3×4 mm² od GR do razdjelnika RA duţine 25 m¹ za vlastitu potrošnju u diesel agregatskoj kućici (rasvjeta.23 232. prosjeĉne duţine 12 m¹ za prikljuĉnice (šuko+UPS) Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za trofazne utiĉnice Izrada izvoda za trofazne utiĉnice vodom PP-Y.48 0.48 484.23 232.48 484.48 484.83 0.23 0. prosj. kom 1 5.58 0.00 0 28.5 mm². te po zidu na obujmicama na ostalim mjestima Kabelske police Nabava i postavljanje na konzole kabelskih polica tip PK 200.585. 5×2.78 0.[219] . u PVC cijevi instalacijskog kanala.3.83 0.10. kom 14 31.23 0.80 9.62 0.00 7 28.00 1 5.00 0 5.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 108. kg 120 21.23 437. 1.712. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.44 177. utiĉnice) Obraĉun po kom poloţenog kabela NAPOMENA: Kabeli se polaţu u kanale u objektu kontrole naplate. poloţenom u zid pod ţbuku u instalacijsku cijev promjera 13. m¹ 80 108. duţine izvoda 12 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela 0. kom 1 484. prosjeĉne duţine izvoda 7 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za rasvjetno mjesto Isto kao u st.91 0. 45212-400-4474/2008.00 48 177.23 0.533.5 mm².00 0 177.00 14 31.00 0 484.91 0.5 mm.78 0. RASVJETA. od 16.585.00 0 101. kom 48 177. polaganjem zaštitnih štitnika i upozoravajuće trake Obraĉun po kom poloţenog kabela NAPOJNI KABELI I PRIBOR UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 7.48 8.00 kom 50 101.00 0 21. izradom pješĉane posteljice visine 0.5 mm².00 50 101. kom 1 232.696.594.585. komplet s iskopom rova.xls.81 3.83 201.22 4. UTIĈNICE I POGON U OBJEKTU NAPLATE (Stavke 1-15 podrazumijevaju kabel i odgovarajuće PVC cijevi) Izvod za rasvjetno mjesto Izrada izvoda za rasvjetno mjesto vodom PP-Y 3×1. 1.00 120 21.40 21.594.085.00 0 232.78 8.585.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.91 8. Duljina kabela l=40 m¹.62 2.5 mm².23 0.3 m¹.00 0 31. kom 7 28.97 6.80 108. god.696.23 232.2008. za napajanje GR-a. poloţenog u zid pod ţbuku u instalacijsku cijev promjera 16 mm.5 mm. prosjeĉne duţine 2 m¹ za obiĉne prekidaĉe Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za rasvjetno mjesto Isto kao u st. samo vod PP 3×1.97 5.00 80 108. poloţenom u zid pod ţbuku u instalacijsku cijev promjera 23 mm. komplet s kutnim elementima. poklopcima i spojnim priborom Obraĉun po m¹ poloţenih polica Nosaĉ od profilnog ţeljeza Izrada i ugradnja nosaĉa od profilnog ţeljeza L20 za nošenje polica u kabelskom kanalu Obraĉun po kg poloţenog ţeljeza Kabel PP00 A 4×150mm² (prikljuĉni kabel) Nabava i polaganje kabela PP00 A 4×150mm² od TS do GR-a.00 2.23 437.58 5. u instalacijskoj cijevi promjera 13.533.91 8.00 1 484.81 28.58 0.83 201.70 0.585.00 0.1.23 98348485.5mm.5 mm².00 101. duţine 2 m¹ za izmjeniĉne i sreijske prekidaĉe Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za utiĉnice Izrada izvoda za utiĉnice vodom PP-Y 3×2.00 1 232.78 8.58 34.44 5.00 0.58 5. samo vod PP 2×1.712.40 10. 1.

14 98348485.00 1 680.00 1 136.2008.14 136.20 1.78 0.00 0 140.20 0. kom 1 750.xls.14 136.5 mm².201.00 14 140.68 9.00 1 108.68 680.201.91 12. kom 1 1.161.19 376.91 0.16 140.16 14.5 mm².20 1. kom 14 85. duţine 8 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Spajanje termostata Spajanje termostata kabelom PP 2×1.58 1.201.78 177.68 680.00 0 580.78 177.94 0.00 2 580. duţine 20 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za ventilator Izrada izvoda za ventilator unutrašnje ventilacijske komore (pod stropom objekta) PP-Y 3×2.68 0.35 0. kom 1 680.35 11.14 136.94 140.5 mm².19 376.00 0 136.75 kW.58 1.94 0.94 0.00 0 108. od 16.16 16.94 0.14 0.199.00 0 140.69 0. instalacija.20 1. duţine 14 m¹ Obraĉun po kom Izvod za ventilator Izrada izvoda za ventilator vanjske ventilacijske komore (na krovu objekta) PP-Y 3×2.19 0. 45212-400-4474/2008.78 8.5 mm. Kotao Izrada izvoda za elektriĉni toplovodni kotao snage 40 kW vodom PP00-Y 5×25 mm² duţine voda 5 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za ormarić automatike Izrada izvoda za ormarić automatike grijanja vodom PP-Y 3×2.94 10.19 0.00 1 136. kom 1 136.5 mm². u instalacijske cijevi promjera 13.75 mm².14 136.) Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za ventilokonvektore Izrada izvoda i Spajanje ventilo konvektora kabelom PP-Y 3×1. kom 1 140.91 108.14 0.66 15.00 1 750.00 0 177.5 mm² snage 0.69 1.94 140.8 mm.66 85. kom 2 188.14 136. kom 2 580.38 188.00 1 140.14 17.00 0 136.68 680.78 0. u instalacijske cijevi promjera 32.10. u instalacijskoj cijevi promjera 16 mm.20 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Izvod za tipkalo Izrada izvoda za tipkalo za daljinsko iskljuĉenje vodom PP-Y 3×1.35 750.00 0 85.973.94 140. duţine 12 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za unutrašnju jedinicu Izrada izvoda za unutrašnju jedinicu split sistema vodom PP-Y 3×2.00 0 750.91 0.201.00 0 680.35 750.35 0.91 108. kom 1 177.14 0.16 580.201.20 13. duţine 12 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za klima jedinicu Izrada izvoda povezivanje klima jedinica vodom PP00 10×1.00 14 85.5 mm² duţine voda 5 m¹ (specificirano u strojarskom projektu) Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za ormarić automatike ventilacije Izrada izvoda za ormarić automatike ventilacije vodom PP-Y 3×2.5 mm² duţine voda 10 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za rashladni agregat Izrada izvoda i spajanje rashladnog agregata snage 12700 W kabelom PP00-Y 5×6 mm².[219] . kom 14 140.35 750.5 mm² duţine voda 5 m¹ (specificirano u strojarskom projektu) Obraĉun po kom poloţenog kabela Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 6. u instalacijskoj cijevi promjera 40 mm. Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za el.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.14 0.78 177.58 0.58 0.00 0 188.201.69 1.94 1.68 0. kom 1 108. Obraĉun po kom poloţenog kabela Spajanje termostata Spajanje termostata ventilo konvektora kabelom PO 0.91 108.38 7.14 136.00 1 1.199.ms_office Strana: 101.00 0 1.973.00 1 177. u instalacijskoj cijevi promjera 16 mm. god.5 mm² (vidi projekt stroj.161.94 1. kom 1 136.00 2 188. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.69 0.

5 mm². 16 A.14 0.00 0 56.00 0 238. kom 2 200. postava i spajanje utiĉnice šuko.00 1 76.43 0. isklopni Obraĉun po kom Serijski prekidaĉ Nabava.23 0.43 3.23 0. kom 10 31.00 0 28.78 56.46 10.88 0. kom 32 31.00 23 464.01 432.03 128.2008.681.00 7 432.83 0.52 23.00 5 31. s cijevima i starterima 20W Obraĉun po kom Panik svjetiljka Panik svjetiljka ZEMPER PR 10004 Obraĉun po kom Obiĉni prekidaĉ Nabava. 220V. kom 13 56. 220V.46 255.00 32 31.64 4.88 0. kabelom PP00-Y 5×6 mm². 380/220V.42 1. izmjeniĉni Obraĉun po kom Kriţni prekidaĉ Nabava.00 0 31. Prikljuĉna letva kom 1 136.06 0. 10A.20 400.23 312.20 0. ugradnja i spajanje tipkala za iskljuĉenje u nuţdi JPr 10 (na GR i R-A u diesel agregatskoj stanici) Obraĉun po kom Razvodna kutija RKP-IV Nabava i postava razvodne kutije RKP-IV Obraĉun po kom Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 18.23 0.23 312. postava i spajanje prekidaĉa mikro karo.23 0.06 728.88 76.20 400.00 18 238. p/ţb.[219] .682.64 4.14 19. p/ţb Obraĉun po kom Utiĉnica šuko trofazna Nabava. crvena za UPS Obraĉun po kom Tipkalo za iskljuĉenje u nuţdi Nabava.00 4 420.21 28. kom 7 28.46 10.58 464. postava i spajanje prekidaĉa mikro karo.00 7 28. p/ţb.46 0. god.00 0 31. postava i spajanje utiĉnice šuko.30 31.00 0 200.23 156.83 432.52 238.00 13 56.295. 45212-400-4474/2008.xls.03 0. kom 23 464.00 0 432.64 0. kom 15 28.00 4 32.42 0.00 10 31. kriţni Obraĉun po kom Utiĉnica šuko jednofazna Nabava.23 999.23 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.027. p/ţb.03 196.83 432.10.00 0 28.01 22.23 156.46 255. s cijevima i starterima 20W Obraĉun po kom Svjetiljka INEA VS 2×36 PEM E Nabava.43 0.681.83 0.ms_office Strana: 102.03 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Spajanje prikljuĉne letve u terminalskom ormaru kabelom PP-Y 3×2.30 26.00 0 420. p/ţb.06 728.20 0. 10A.00 1 136.36 31. duljine 10 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Svjetiljka INEA NSP 418 EB Nabava.14 136. kom 4 32.12 27. 16 A. serijski Obraĉun po kom Izmjeniĉni prekidaĉ Nabava.03 128.46 255.43 3.46 0.45 28. p/ţb Obraĉun po kom Utiĉnica šuko za UPS Nabava. postava i spajanje prekidaĉa mikro karo.46 0.46 0.42 1.00 2 200. kom 7 432.88 76.14 0.14 136.23 0.00 0 31.14 136.78 31.45 98348485.40 32. od 16.12 32.00 1 255.15 31.21 25.00 0 255. kom 4 420. postava i spajanje svjetiljke INEA VS 2×36 PEM E.682.00 0 32.03 0. Obraĉun po kom UreĊaj besprekidnog napajanja Spajanje ureĊaja za besprekidno napajanje snage 10 kVA. postava i spajanje prekidaĉa mikro karo. 10A.295.15 28.23 999. p/ţb. kom 1 255. kom 1 76.40 200.64 0.88 30.027.88 76.58 21.06 0.46 20. 10A. postava i spajanje svjetiljke INEA NSP 418 EB.36 29.00 0 76.00 0 136. 16 A.00 15 28.03 0.42 0. s cijevima i starterima 20W Obraĉun po kom Svjetiljka INEA VS 2×18 EB INEA VS 2×18 EB.68 24. postava i spajanje utiĉnice šuko. kom 18 238.03 196.00 0 464. kom 5 31.68 420.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.

prosjeĉne duţine izvoda 25 m¹ (za rasvjetu domovinske zastave) Obraĉun po komadu kom 32 1.00 0 684. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.5mm² Nabava i polaganje po kabelskim policama kabela PP00-Y 5×2.92 56.30 35.30 300.036. prosjeĉne duţine izvoda 32 m¹ za rasvjetu nadstrešnice.30 36. art.95×95 mm kom 15 Obraĉun po kom Izrada sustava za izjednaĉenje potencijala Izrada sustava za izjednaĉenje potencijala s tipskom kutijom za izjednaĉenje potencijala.92 49. prosjeĉne duţine izvoda 5 m¹ za rasvjetu nadstrešnice.02 0.21 504.92 1. komplet s predspojnim spravama. 45212-400-4474/2008.61 288. od 16.30 9. kom 3 Obraĉun po kom RASVJETA.909.61 288.70 7.30 300.06 1. 40×4. Svjetiljka FAEL LUCE ZE1824008 Nabava.64 0.64 1.ms_office Strana: 103. 1981 "Elektrokontakt" kom 1 – vodiĉ P/MJ 6 mm² m¹ 10 – vodiĉ P/MJ 4 mm² m¹ 30 – instalacijska cijev ø 16 mm m¹ 40 – spoj na metalnu masu kom 5 – izrada dozemnog spoja trakom FeZn.369. s montaţnim priborom. komplet sa spajanjem i ispitivanjem Obraĉun po komadu Kabel PP00-Y 3×2.313.50 0.00 15 20.00 0 56.xls.46 636.30 300.00 0 20.21 0.02 0.02 300.50 4.00 0 9.00 32 1. U stavku je ukljuĉena dobava i postava ţarulje i pribor za montaţu.06 0.31 42.313. Montaţna kutija ø 60 7.00 2 684. 150HQI-TS Nabava.70 34.4. kom 32 56.1.00 0 1. duljine 6 m¹ od kutije za izjednaĉenje potencijala na temeljni uzemljivaĉ (preko mjernog spoja).00 0. kom 1 300.044.64 1. UTIĈNICE I POGON U OBJEKTU NAPLATE UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 33. komplet sa spajanjem i ispitivanjem Obraĉun po komadu Izvod za rasvjetu domovinske zastave Nabava i polaganje PP00-Y 3×2.30 0.00 70 7.61 0.06 1.30 20.92 2.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.68 0.00 0 300.68 1.30 98348485.00 504.2008.00 0 7.5mm². postava i spajanje.64 0.36 684. kom 2 684.50 0. Uzeti u obzir rad na visini od oko 7 m¹ Obraĉun po komadu Reflektor LVT03. 636.30 0. Obraĉun po komadu izvedenog rada.95×95 mm Nabava i postava montaţne kutije .00 0 504.68 1.00 4.793.00 1 300. 20.10.50 4.369.31 42. 150HQI-TS.5mm². god.025.036.21 504.92 49.909. za rasvjetu domovinske zastave na jarbolu pored objekta kontrole naplate Obraĉun po komadu Kabel PP00-Y 5×2.92 5.[219] .02 300.68 0.31 0.21 0. 1.36 3. s metal-halogenom ţaruljom HQI250 W/E.00 30 9. komplet sa stezaljkama 4 i 6 mm².025.313. postava i spajanje reflektora LVT03.06 0.313. 9.61 0.00 0.5mm² Nabava i polaganje po kabelskim policama kabela PP00-Y 3×2. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Nabava i postava montaţne kutije ø 60 kom 70 Obraĉun po kom Razvodna kutija ø 80 Nabava i postava razvodne kutije ø 80 kom 30 Obraĉun po kom Montaţna kutija . kom 8 504.00 0 636.00 8 504.793.044.5mm².00 32 56.31 0.00 3 636.46 RASVJETA I POGON NADSTREŠNICE 6.

1. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Kabelske police Nabava i postavljanje na nadstrešnicu kabelskih polica PK 100 komplet s poklopcima. CO2 .09 2. halogena ţarulja za dodatnu rasvjetu radne plohe 1 kom sklopka SKP 10-5/1 kao "TEP" 6 kom utiĉnica PROP-II-SZU.429.813.00 64.309.00 64.10.09 88.xls.20 29.20 0.00 0 4. postava i spajanje slijedećih instalacija rasvjete i pogona u naplatnoj kućici: 2 kom svjetiljka tip FDAR 252 S-420K kao "TEP" 1 kom Panik svjetiljka 2 kom stolna svjetiljka prilagoĊena za postavu na metalni okvir staklene stijene ili na stol. 1.594.ms_office Strana: 104.6.2008.309.594.09 0.00 7 4.09 88. 220 V. 45212-400-4474/2008. Obraĉun po naplatnoj kućici UreĊaj besprekidnog napajanja Nabava.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.09 0.45 3.204.00 25 36.5 mm² 8 m¹ IKL kanal s montaţnim priborom – Izrada izvoda i Spajanje motora ventilatora ventilokonvektora kabelom PP-Y 3×1. kao tip APC BACK-UPS RS 1000VA 230V. od 16.1.00 0.04 0.00 7 1.00 0 200. m¹ 150 92.309.20 0.09 88. kutnim elementima.50 7. kom 7 1. 1.09 13.31 9.5kg Obraĉun po kom Ploĉica s natpisom "NE UKAPĈAJ" Nabava i postavljanje ploĉica s natpisom "NE UKAPĈAJ" Obraĉun po kom kom 1 88.45 688.429.165.57 1.20 0. ili odgovarajući Obraĉun po kom INSTALACIJA U NAPLATNOJ KUĆICI UKUPNO: kom 7 4.20 200.40 4.69 3.165.5 mm²) 25 m¹ kabel PP00-Y 3×2.31 0.17 38.20 29.309. kom 1 200.5 mm² 42 m¹ kabel PP00-Y 5×2.50 92.5.20 0.09 13. postava i spajanje ureĊaja besprekidnog napajanja snage 1kVA u naplatnim kućicama.00 5 688.20 98348485.204.240.12 kW (termostat ugraĊen na ventilokonvektor) – Izrada izvoda i Spajanje rampi kabelom PP-Y 5×2.204.40 2.00 1 200.17 38.204.00 0.5 mm² 4 m¹ Kabel PP00-Y (2×1.09 0.09 0.00 0 92. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.240.69 0.00 0. god.5 mm².443. 16A 2 kom Razvodna kutija RKP-IV 60 m¹ kabel PP00-Y 3×1.443.00 0 1. 20W.00 0. ukljuĉivo sav ostali sitni materijal i pribor potreban za kompletno dovršenje instalacija u naplatnoj kućici. nosaĉima i ostalim sitnim spojnim materijalom Obraĉun po metru Razvodne nadţbukne kutije RKP Nabava i postavljanje razvodnih nadţbuknih kutija RKP Obraĉun po komadu RASVJETA I POGON NADSTREŠNICE UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 6. Istalacije rasvjete i pogona Nabava.04 901.5 mm².04 0. kom 25 36.00 1 88.20 200.00 36.00 150 92. snage 0.[219] .31 9. kom 5 688.04 901. Ruĉica za vaĊenje NN osiguraĉa Nabava ruĉice za vaĊenje NN visokouĉinskih osiguraĉa (patrona) Obraĉun po kom Aparat za gašenje poţara Nabava i postavljanje aparata za gašenje poţara.00 INSTALACIJA U NAPLATNOJ KUĆICI 6.00 0 688.57 ZAŠTITNA SREDSTVA I ATESTI 6.69 3.813.20 200.31 0.69 0.00 0 36.00 0 88.

od 16.122.00 0 800.201.80 8.80 800.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 1 400.108.00 108.00 1 800.40 400. sav sitni spojni i pomoćni montaţni materijal) Obraĉun po kom kom 1 108.201.ms_office Strana: 105.80 800.80 0.80 0.122.12 2.00 1 800.00 0.80 800.00 0 800.80 800.40 0.108. kom 1 2.1.122.80 0.936.00 0 800.80 0.201. kom 1 800.80 7.80 0.108.00 108.2008.20 0.122.94 800. kom 1 800.80 8. dovoĊenje u punu funkcionalnost.80 0. snage 80 kVA.40 9.936. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Atest o srednjoj rasvjetljenosti Mjerenje i izdavanje atesta o izmjerenoj srednjoj rasvjetljenosti prostorije Obraĉun po kom Mjerenje otpora izolacije Mjerenje otpora izolacije pojedinih strujnih krugova i pojnih vodova uz izdavanje atesta Obraĉun po kom Atest o efikasnosti zaštite od indirektnog dodira Izdavanje atesta o efikasnosti zaštite od indirektnog dodira Obraĉun po kom Atest o izmjerenom prijelaznom otporu zaštitnog pogonskog uzemljenja Izdavanje atesta o izmjerenom prijelaznom otporu zaštitnog pogonskog uzemljenja Obraĉun po kom Ispitivanje iskljuĉivanja elektriĉne energije u nuţdi Funkcionalno ispitivanje iskljuĉivanja elektriĉne energije u nuţdi.80 8.80 800.12 98348485.00 1 2.00 2.5 kV.20 6. Diesel agregat Nabava i transport do gradilišta cestarinskog prolaza te postava standardnog kompaktnog elektroenergetskog postrojenja s mikroprocesorskim upravljanjem (diesel agregatske stanice) namijenjene za automatsko rezervno napajanje. 25kA 1 kom zaštitna FID sklopka25/0.108.94 AGREGATSKA STANICA 6.108.108. kom 1 400. kom 1 400.12 2.80 5.7.xls.40 0.5 A 2 kom automatski osiguraĉ 10 A 3 kom automatski osiguraĉ 16 A (u stavku su ukljuĉene Pg brtvenice.10.00 0.80 800. diesel agregata dimenzija 200×200mm.00 0 108.00 1 108. komplet Obraĉun po kom Ispitivanje ispravnosti veza Ispitivanje ispravnosti veza.80 800.40 400.122. postavom i projektnom dokumentacijom.40 400. kom 1 800. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. puštanje u probni rad.20 1. Razdjelnik je sa sljedećom ugraĊenom opremom: 3 kom odvodnik prenapona 0.40 400.80 0. kao "KONĈAR". 1. kom 1 800.00 1 400. god.00 108.201.12 2. sabirnice.40 400.00 0 400.00 0 800.00 0 1. komplet sa svom opremom.00 1 800.00 0 2.201.40 0.00 0 400.80 800.80 800. komplet Obraĉun po kom ZAŠTITNA SREDSTVA I ATESTI UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 4.12 0.201.20 1. 45212-400-4474/2008.80 800.12 0. kom 1 1.00 0.40 0.00 1 1.80 800. postava i spajanje razdjelnika vlastite potrošnje R-A.40 10.40 400. Rijeka Obraĉun po kom Razdjelnik R-A Izrada.80 0.00 0.20 0.00 1 800. redne stezaljke. komplet Obraĉun po kom Ispitivanje protupaniĉne rasvjete Funkcionalno ispitivanje protupaniĉne rasvjete.20 1.122.[219] .

60 0.41 0. RAZDJELNICI NAPOJNI KABELI I PRIBOR RASVJETA.ms_office Strana: 106.00 1 1.6.48 480. 6.594.454.454.602.0 A komplet Obraĉun po kom Aksijalni ventilator Dobava.934.044.14 1.00 0. 1 2.14 1.48 0.41 2.48 0. 6. 6.97 49.00 0.00 1 46.00 0 480. elektroniĉke by-pass sklopke.66 656.550. isporuka i montaţa aksijalnog ventilatora za montaţu u zidni otvor nasuprot ulaznih vrata. tropoloţajna – automatski osiguraĉ 6A tropolni.602.52 46. UTIČNICE I POGON U OBJEKTU NAPLATE RASVJETA I POGON NADSTREŠNICE INSTALACIJA U NAPLATNOJ KUĆICI ZAŠTITNA SREDSTVA I ATESTI AGREGATSKA STANICA UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE .66 656.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. rednim stezaljkama 2. 6.3 kW.00 52.00 0 46.602.934.00 0.626.[219] .2.44 34.1.60 5. standardno sastavljenog od ispravljaĉa.696.1.936.1.00 38.00 0.48 46.60 2.52 UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE .594. spojnim priborom i kabelskim uvodnicama (npr. 1 656. UreĊaj za besprekidno napajanje Dobava i ugradnja.48 480.60 0.66 0.454.1.454.137. 1.66 114.57 8.5 m¹ od poda snage 0.46 64. isporuka i montaţa sobnog termostata za montaţu na zid. – grebenasta sklopka 10A tropolna. tip RV-5/2) – sklopnik 10A tropolni.14 4.1. – bimetalni relej 0.476.00 0. 45212-400-4474/2008.48 46.626. 6.41 0. servisne by-pass sklopke.52 656.00 0.00 0.00 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.66 0.60 2.044.00 0.60 2.00 0.602.00 0.79 98348485.137.00 0 656.1.602.89 409. 3 fazni izlaz 380V kom Obraĉun po kom Ispitivanje autonomije UPS-a Ispitivanje autonomije UPS-a (uz iskljuĉeno napajanje i prikljuĉenu potrošnju) kom Obraĉun po kom UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE UKUPNO: 1 46.79 0.00 0.3.1.00 1 656.00 0.46 64.1.41 46.00 0 1. 6. 1 480.52 46.00 0. komplet sa svim sabirnicama.936.66 114.xls.550. 6.6-1.137. baterije. skupa sa spajanjem pojnih kabela u prikljuĉnoj kutiji i spojnim priborom kom Obraĉun po kom Sobni termostat Dobava.00 0 2.8. 1 1.8.00 0.2.89 409.137.240.602.4. 6.476. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Razdjelnik R-V Izrada. od 16.1.00 38.94 114.137.44 34.UPS INSTALACIJA JAKE STRUJE UKUPNO: INSTALACIJA SLABE STRUJE 52.00 0.7.137.5 mm². postava i spajanje razdjelnika R-V vlastite potrošnje za upravljanje ventilatorom.2008.94 114.454. za automatsko ukljuĉivanje ventilatora kom Obraĉun po kom AGREGATSKA STANICA UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 3. god.00 1 2.89 REKAPITULACIJA 6.UPS 6.89 480.14 0.626.240.626.00 0.1.14 1.934.934.00 1 480. Konĉar.41 46.97 49. 6.00 0.41 46. dijagnostiĉkog softwarea slijedećih karakteristika: – Snaga: 10kVA – Autonomija rada: 10-15 minuta – 3 fazni ulaz.14 0. na visini 2.00 0.1.10.00 0.57 8.454.00 0.5.696.

728.03 7. god. opremeljenog s: – 5 kom . 2×RJ45 Western – 30 kom patch prespojni kabel 2 m¹.035.00 43 7.41 12. montaţa i spajanje glavnog komunikacijskog ormara Obuhvaćena je sva pasivna oprema (komunikacijski ormar i univerzalno strukturno kabliranje).40 3. kategorije 5+ Nabava i polaganje kabela UTP 4×2×0.420.napojna letva.5mm.jedinica za ventiliranje ormara i termostat – 4 kom .420. s prenaponskom zaštitom i prekidaĉem. m¹ 3500 6.13 0.01 0. veliĉine 2000×800×900 mm.00 20 20.00 16.01 0.59 6.420.02 400. kom 43 132.00 0 16.00 0 12.728.2008.41 2. kom 1 440. ø 16mm ili plastiĉnog kanala 25×20mm Obraĉun po metru cijevi Kabel UTP 4×2×0. visine 1U – 30 kom patch prespojni kabel 1 m¹.82 6.41 12.00 43 132. m¹ 400 16.03 7. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. visine 1U – 1 kom .420.82 0.40 20. izraĊenog kao samostojeći limeni ormarić s postoljem.21 0.420. te set za uzemljenje ormara Komplet: Obraĉun po kom PEHD cijev.01 21. ne koristi se telefonska centrala).44 440. po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje Obraĉun po metru kabela Komunikacijska prikljuĉnica Nabava.13 5.00 0 7.00 0 440.xls.5mm.44 98348485.59 132.5 mm kategorije 5+ – ukljuĉivo sav ostali sitni sitni spojni i montaţni pribor.00 0 20. parapetni kanal i u opremu interijera.035.vodilica kabela. 7x prikljuĉnica 220V. montaţa i spajanje instalacijske kutije ø 60 za komunikacijske prikljuĉnice Obraĉun po kom Oznake i pribor Nabava potrebnih oznaka i pribora i oznaĉavanje svih elemenata komunikacijskog sustava.44 0. kao tip RITTAL ili odgovarajući.02 400.patch panel s 24 inserta RJ 45.41 0.13 0.00 1 440. 2×RJ45 Western – 15 kom prespojni telefonski kabel 1 m¹ – kabeli su tipa UTP 4×2×0.00 1 12.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.681. m¹ 20 20. montaţa i spajanje komunikacijske prikljuĉnice za montaţu u zid.21 310.420.41 12. ø 50mm Nabava i polaganje PEHD cijevi ø 50mm zajedno sa sitnim spojnim materijalom i priborom Obraĉun po metru cijevi Gibljiva PVC cijev. kategorije 5+.44 440. 45212-400-4474/2008.681.00 6.82 0.21 0. a sastoji se od okvira s nosaĉem i insertom 2×RJ 45 (Terminalske utiĉnice: 11 u objektu kontrole i 32 u naplatnim kućicama) Obraĉun po kom Instalacijska kutija ø 60 Nabava.ms_office Strana: 107.82 6.00 3500 6.02 0. prema blok shemi Obraĉun po kom Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.00 0 6. ø 16mm ili plastiĉni kanal 25×20mm Nabava i polaganje gibljive PVC cijevi. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Glavni komunikacijski ormar Nabava.21 310. – 5 kom .01 21. Aktivna oprema bit će naknadno izvedena (primjenjuje se IP telefonija. kom 43 7.41 0. kom 1 12.[219] .00 4.00 0 132.00 5.vertikalne vodilice sprijeda i straga za demontaţu opreme – 1 kom . sa staklenim vratima i bravom s kljuĉem.44 0.00 400 16.44 440.10.02 0.13 5. od 16.

56 6.80 49. polaganja trake i potpora. ventilacijskih cijevi.00 0 24.62 0. m¹ 80 24. montaţni pribor i spajanje. m¹ 200 21.00 5.802. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Ispitivanje i mjerenje instalacije slabe struje Ispitivanje i mjerenje instalacije slabe struje te izrada potrebnih atesta. na potpore za kosi krov nadstrešnice Obraĉun po metru Betonske kocke Dobava i Montaţa potpora za betonske kocke za nošenje trake FeZn 25×4 mm. od 16. Mjerenje napona šuma na instalacionim vodovima 7.10. Mjerenje otpora uzemljenja 6. ţljebovi.04 0.03 0. U-profila dvostrukog aluminijskog pokrova.00 1.802.04 0. POTPORE – u jediniĉnu cijenu stavke ukljuĉeni su svi troškovi nabave.890. Izdavanje atestakomplet Obraĉun po kom Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 8.62 4. ukljuĉivo sav spojni. vodova 4. Isptivanje na prekid vodiĉa instl. god.67 0. kom 80 31. kom 64 44.23 0. sa spajanjem na oba kraja odgovarajućom obujmicom ili vijcima.03 5.985.56 44. na ravni krov objekta kontrole naplate Obraĉun po kom Potpore na kosi krov Dobava i Montaţa potpora na kosi krov glavne nadstrešnice za nošenje trake FeZn 25×4 mm. nosaĉa ţlijebova i cijevnih nosaĉa nadstrešnice.62 0.03 0.82 0.80 0.498. nosećih stupova nadstrešnice i metalnih odbojnika.25 0.00 0.00 21.985.[219] . Isptivanje na dodir izmeĊu vodiĉa instalacionih vodova 2.00 64 44.25 0.25 1.890.00 80 31.00 200 21.2008.67 2.80 0. Ukljuĉivo zaštita spoja bitumenom Obraĉun po kom Spoj trake FeZn 30×4 mm.00 80 24.23 0.80 6.00 1 2.324.60 24.00 3.606.00 0. 45212-400-4474/2008. prosjeĉne duţine izvoda 1 m¹. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.2.00 0 44.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.04 2.SPOJEVI TRAKE FeZn.00 0 0.00 0 2. Mjerenje otpora izolacije instalacije vodova 5.82 1.00 0 47.25 1.818.00 0.3.00 47.498. sa metalnim masama na objektu Izrada (vrata.04 2.00 200 28.324. postolja rampi i semafora Obraĉun po kom 2.xls. Mjerenje otpora petlje instalacionih vodova 3.818. Traka FeZn 25×4 mm Dobava i polaganje trake FeZn 25×4 mm.40 31.00 40 47.00 0 21.80 2. kom 40 47.802. na betonske kocke na ravni krov objekta kontrole naplate Obraĉun po metru Traka FeZn 25×4 mm Dobava i Polaganje trake FeZn 25×4 mm.802. transporta i montaţe.ms_office Strana: 108.03 5. Obraĉun po kom Spojevi za premoštenje metalnih masa Izrada spojeva za premoštenje metalnih masa na nadstrešnici tj.606. metalnih nosaĉa vanjske jedinice klima i kompresorskih agregata na krovu objekta kontrole. kom 1 2.40 4.818.802.60 2. prozori.00 98348485. metalne konstrukcije naplatne kućice.00 0.23 2.00 0 28.62 4.82 1. kom 200 28.00 0. SLABA STRUJA UKUPNO: INSTALACIJA GROMOBRANA ZAJEDNIĈKI UVJETI: .00 28.00 0 0.818.23 2.82 0. što ukljuĉuje: 1.802.80 49. 6.00 0 31. trakom Fe/Zn 25×3 m¹.

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
Gromobranski odvodi Izrada gromobranskih odvoda polaganjem gromobranske trake Fe/Zn 25×4 mm, u betonsku konstrukciju, od krova do temelja objekta kontrole naplate sa spajanjem na metalni pokrov i na traku u temelju, duţine izvoda 5 m¹, ukljuĉivo s ormarićem za mjerni spoj i spajanjem Obraĉun po kom Zemni uvodi Dobava i izrada zemnih uvoda ubetoniranjem trake Fe/Zn 30×4mm od odvodne cijevi kišnice do temeljnog uzemljivaĉa. Prosjeĉna duţina je 3 m¹. Obraĉun po kom Mjerni spoj Dobava i izrada mjernog spoja na ĉeliĉnim stupovima/nosaĉima nadstrešnice pomoću kriţnih spojnica. Obraĉun po kom Polaganje u temelje trake Fe/Zn 40×4 mm Nabava i polaganje u temelje trake Fe/Zn 40×4 mm, izrada meĊusobnog spoja traka u temelju kriţnom spojnicom te spajanje varenjem svakih 2 m¹ s betonskim ţeljezom u temeljima, antikorozivna zaštita svih spojeva Obraĉun po kom Instalacijski kanal ispod naplatnih kuĉica Nabava i polaganje na zid instalacijskog kanala ispod naplatnih kuĉica trake za spoj metalnih masa u objektu, traka Fe/Zn 30×4 mm Obraĉun po kom Spoj s trake u temelju na zaštitnu sabirnicu u GRu Izrada spoja s trake u temelju na zaštitnu sabirnicu u GRu, u ostalim razdjelnicima, te za ureĊaje u agregatskoj i hidroforskoj stanici, traka Fe/Zn 25×4 mm, duţine 2 m¹ Obraĉun po kom Traka Fe/Zn 30×4mm za izradu spoja za uzemljenje metalne konstrukcije naplatne kućice Dobava i polaganje traka Fe/Zn 30×4mm za izradu spoja za uzemljenje metalne konstrukcije naplatne kućice, nosećih stupova nadstrešnice i metalnih odbojnika Obraĉun po kom Traka Fe/Zn 30×4mm za izradu spoja za uzemljenje metalne konstrukcije nadstrešnice parkirališta Dobava i polaganje traka Fe/Zn 30×4mm za izradu spoja za uzemljenje metalne konstrukcije nadstrešnice parkirališta, nosećih stupova nadstrešnice i metalnih odbojnika Obraĉun po kom Uzemljenje treptaĉa Izrada spojeva na vijak za uzemljenje treptaĉa vodom P/MJ 1×16 mm², poloţenim kroz cijev od instalacijskog kanala do treptaĉa prosjeĉne duţine 30 m¹, antikorozivna zaštita svih spojeva Obraĉun po kom Kriţne spojnice Kriţne spojnice za rastavni mjerni spoj i spajanje trake Obraĉun po kom

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

7.

kom

6

100.10

600.60

100.10

0.00

0

100.10

0.00

6

100.10

600.60

8.

kom

10

52.05

520.50

52.05

0.00

0

52.05

0.00

10

52.05

520.50

9.

kom

12

100.10

1,201.20

100.10

0.00

0

100.10

0.00

12

100.10

1,201.20

10.

90

16.82

1,513.80

16.82

0.00

0

16.82

0.00

90

16.82

1,513.80

11.

110

24.82

2,730.20

24.82

0.00

0

24.82

0.00

110

24.82

2,730.20

12.

kom

20

36.84

736.80

36.84

0.00

0

36.84

0.00

20

36.84

736.80

13.

70

21.62

1,513.40

21.62

0.00

0

21.62

0.00

70

21.62

1,513.40

14.

100

21.62

2,162.00

21.62

0.00

0

21.62

0.00

100

21.62

2,162.00

15.

kom

12

440.44

5,285.28

440.44

0.00

0

440.44

0.00

12

440.44

5,285.28

16.

kom

35

28.03

981.05

28.03

0.00

0

28.03

0.00

35

28.03

981.05

98348485.xls.ms_office

Strana: 109.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
Ispitivanje gromobranske instalacije i izvedba potrebnih mjerenja, izdavanje atesta i izrada revizine knjige, komplet Obraĉun po kom Projekt prenaponske zaštite Izrada projekta prenaponske zaštite, komplet (4 primjerka) Obraĉun po kom

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

17. Ispitivanje gromobranske instalacije kom 1 800.80 800.80 800.80 0.00 0 800.80 0.00 1 800.80 800.80

18.

6.3.

kom GROMOBRANSKA INSTALACIJA UKUPNO:

1

4,004.00

4,004.00 41,172.19

4,004.00

0.00 0.00

0

4,004.00

0.00 0.00

1

4,004.00

4,004.00 41,172.19

6.4. OSTALO 1. Isporuka jednopolne sheme Isporuka jednopolne sheme –
izvedeno stanje u, PVC foliji i umetnuto u vrata svih razdjelnika, komplet Obraĉun po kom

kom

1

200.20

6.4.

OSTALO UKUPNO:

200.20 200.20

200.20

0.00 0.00

0

200.20

0.00 0.00

1

200.20

200.20 200.20

REKAPITULACIJA
6.1. 6.2. 6.3. 6.4. INSTALACIJA JAKE STRUJE INSTALACIJA SLABE STRUJE INSTALACIJA GROMOBRANA OSTALO SVEUKUPNO: 409,550.79 49,818.67 41,172.19 200.20 500,741.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 409,550.79 49,818.67 41,172.19 200.20 500,741.85

5. I. 1.

PROMJENJIVA SIGNALIZACIJA
OPREMA PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE
Promjenjivi LED znak 240×70 cm Dobava, isporuka i montaţa promjenljivog prometnog znaka koji se sastoji od: – programabilnog display-a – signala prometnog traka Potpuno programabilni display u tehnologiji LED, dimenzija kućišta 240×130 cm. MeĊusobni razmak LED 20 mm. Raster 88×24 LED, potpuna grafika, jednobojna (ţute LED). Izvedba display-a s LED visokog sjaja za vanjsku upotrebu. Signal vozne trake - PZ G09 i G10, veliĉine kućišta 70×70 cm. Mogućnost prikazivanja dva signalna pojma: pz G09 (crveni kriţ, veliĉine 60×60 cm) i PZ G10 (zelena strelica, veliĉine 49,5×60 cm) na istoj matrici crne boje. Svjetlosni PZ G09 (crveni kriţ) izvesti u minimalno tri reda crvenih LED-a, svjetlosni PZ G10 (zelena strelica) izvesti u minimalno tri reda zelenih LED-a.

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

98348485.xls.ms_office

Strana: 110.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
Tehniĉki uvjeti za znak: – Maksimalni intenzitet svjetljenja znaka mora biti minimalno 7440 cd/m² za ţutu boju, 3100 cd/m² za crvenu boju i 3720 cd/m² za zelenu boju; – autonomni programabilni mikroprocesorski upravljaĉko kontrolni ureĊaj u svakom znaku; – kontrola ispravnosti svake LED neovisno o aktivaciji znaka ili pojedine toĉke (detekcija greške u "hladnom" stanju) – autonomno istosmjerno napajanje u svakom znaku – neovisni strujni izvori za svaku pojedinu LED sto osigurava neovisnost intenziteta isijavanja znjaka o kolebanjima napona napajanja i prikazanom simbolu – dojave greške kod pregaranja LED i to lokalno na upravljaĉki LCD panel i daljinski prema centralnom upravljaĉkom raĉunalu; – mogućnost brze zamjene svake pregorene LED i svih ostalih dijelova koji su podloţni kvarovima – mogućnost povezivanja svakog znaka u sustav naplate putem serijske veze (RS-485), protokol TLS/FG4 – postojanje kontinuirano podesivih termostata i grijaĉa u svakom znaku – mogućnost upravljanja intezitetom od 1-100% s grafiĉkog suĉelja upravljaĉkog programa – Pouzdan rad unutar temperaturnih granica od - 40°C do + 70°C. Svjetlosna jakost optiĉkog sustava mora se moći prilagoditi okolnoj svjetloći. – Elektriĉka sigurnost znaka osigurana u skaldu s odrednicama harmoniziranih normi HD 638 i HD 384 – Elektromagnetska kompatibilnost znaka sukladno EN50293:2000 Elektromagnetska kompatibilnost - Cestovni prometni signalni sistemi Montaţa znaka obuhvaća i prilagodbu nosaĉa znaka i konstrukcije na koju se znak montira. Obraĉun po kom postavljenog znaka. Promjenjivi LED znak 70×70 cm Dobava i isporuka promjenljivog prometnog znaka koji se sastoji od: – signala prometnog trakaSignal vozne trake - PZ G09 i G10, veliĉine kućišta 70×70 cm. Mogućnost prikazivanja dva signalna pojma: PZ G09 (crveni kriţ, veliĉine 60×60 cm) i PZ G10 (zelena strelica, veliĉine 49,5×60 cm) na istoj matrici crne boje. Svjetlosni PZ G09 (crveni kriţ) izvesti u minimalno tri reda crvenih LED-a, svjetlosni pz G10 (zelena strelica) izvesti u minimalno tri reda zelenih LED-a. Tehniĉki uvjeti za znak:

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

kom

14

41,401.36

579,619.04

41,401.36

0.00

0

41,401.36

0.00

14

41,401.36

579,619.04

2.

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

98348485.xls.ms_office

Strana: 111.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
– Maksimalni intenzitet svjetljenja znaka mora biti minimalno 3100 cd/m² za crvenu boju i 3720 cd/m² za zelenu boju; – autonomni programabilni mikroprocesorski upravljaĉko kontrolni ureĊaj u svakom znaku; – kontrola ispravnosti svake LED neovisno o aktivaciji znaka ili pojedine toĉke (detekcija greške u "hladnom" stanju) – autonomno istosmjerno napajanje u svakom znaku – neovisni strujni izvori za svaku pojedinu LED sto osigurava neovisnost intenziteta isijavanja znjaka o kolebanjima napona napajanja i prikazanom simbolu – dojave greške kod pregaranja LED i to lokalno na upravljaĉu tastaturu i daljinski prema centralnom upravljaĉkom raĉunalu; – mogućnost brze zamjene svake pregorene LED i svih ostalih dijelova koji su podloţni kvarovima – mogućnost povezivanja svakog znaka u sustav naplate putem serijske veze (RS-485), protokol TLS/FG4 – postojanje kontinuirano podesivih termostata i grijaĉa u svakom znaku – mogućnost upravljanja intezitetom od 1-100% s grafiĉkog suĉelja upravljaĉkog programa – Pouzdan rad unutar temperaturnih granica od - 40°C do + 70°C. Svjetlosna jakost optiĉkog sustava mora se moći prilagoditi okolnoj svjetloći. – Elektriĉka sigurnost znaka osigurana u skaldu s odrednicama harmoniziranih normi HD 638 i HD 384 – Elektromagnetska kompatibilnost znaka sukladno EN50293:2000 Elektromagnetska kompatibilnost - Cestovni prometni signalni sistemi Montaţa znaka obuhvaća i prilagodbu nosaĉa znaka i konstrukcije na koju se znak montira. Obraĉun po kom postavljenog znaka. Touch-screen LCD panela u boji 5,7" Dobava, isporuka i montaţa "touch-screen LCD" panela u boji, minimalnih dimenzija 5,7", za manualno upravljanje i kontrolu programabilnog displaya u naplatnoj kućici. Upravljanje mora biti izvedeno preko tipki za odabir s ikonom stvarne slike koja se ţeli prikazati na programabilnom displeju. Obraĉun po kom postavljenog panela. Kontrolno-upravljaĉki program Dobava, isporuka i instalacija kontrolno-upravljaĉkog programa za nadzor i upravljanje radom svih promjenljivih znakova na naplatnoj postaji. Program se izvršava na PC koji je smješten u glavnom objektu naplate. Aplikacija za upravljanje mora omogućiti nadzor nad programabilnim displejima putem TLS protokola i povezivanje s glavnim centralnim raĉunalom putem TCP/IP protokola kroz temeljnu mreţu HAC-a. Prema centralnom raĉunalu prosljeĊuju se informacije o stanju prikaza i grešaka sa svih znakova na naplatnoj postaji. Obraĉun po kom

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

kom

16

10,130.12

162,081.92

10,130.12

0.00

0

10,130.12

0.00

16

10,130.12

162,081.92

3.

kom

14

7,679.67

107,515.38

7,679.67

0.00

0

7,679.67

0.00

14

7,679.67

107,515.38

4.

kom

1

24,824.80

24,824.80

24,824.80

0.00

0

24,824.80

0.00

1

24,824.80

24,824.80

98348485.xls.ms_office

Strana: 112.[219]

80 0. III. prijevoz i rad na postavljanju kanalica.00 1 2.246. Obraĉun po kompletu.20 ELEKTROINSTALACIJE Signalni kabel 10×2×0.00 30.21 0.207.94 2.100.ms_office Strana: 113. s ispitivanjem. Aplikacija za programiranje piktograma Dobava.207.20 7. isporuka i uvlaĉenje u kabelske kanalice signalnog kabela 3×2×0.938.00 6.6mm². II. I. isporuka i instalacija programske aplikacija za programiranje novih piktograma.6mm² za povezivanje nasuprotnih znakova i zankova na serijski konverter.80 933. Postupak pokretanja programa.xls.100. m¹ 430 7. isporuka i montaţa konvertera RS 232/RS485 za komunikaciju PC-a i znakova. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 30.030. za kontrolu i upravljanje svjetlosnom promjenjivom prometnom signalizacijom.826. od 16.82 0.938. isporuka i ugradnja PC raĉunala + 17" TFT LCD.00 0.10. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Osobno raĉunalo PC+17" TFT LCD Dobava.80 26.20 0. Kabel se polaţe od tastature u naplatnoj kućici do elektroniĉkog ureĊaja u SPZ-u.00 0.30 98348485. kom 1 OPREMA PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE UKUPNO: 26.826.[219] .94 2.30 7. editiranje piktograma i programiranje displeja mora biti zaštićen kroz upotrebu korisniĉkog imena i zaporke.938.21 3.030.21 0. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla. 1.2008. Konverter RS 232/RS485 Dobava.938.00 0 26.80 0.94 0.938. kom 1 2. Obraĉun po kompletu. Stavka ukljuĉuje i instaliranje paketa Windows XP Professional. kom 1 30.00 300 20.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla.207.88 26. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 5. 1.20 7.82 6.80 933.82 6.00 0 7.00 1 26. Stavka ukljuĉuje i sav materijal.836.00 2.207.207.88 DOKUMENTACIJA I PUŠTANJE U POGON Dokumentacija izvedenog stanja Dokumentacija izvedenog stanja s detaljima izvedbe i uputama za rukovanje i odrţavanje II.00 0.00 20.030.826.00 0 30.20 7.030.00 0 7.20 7. god.94 7. Putem grafiĉkog korisniĉkog suĉelja za programiranje novih piktograma treba omogućiti memoriranje postojećih piktograma u obliku zapisa na tvrdom disku.207.207.6mm² Dobava.826.20 7. Obraĉun po kompletu.00 30. prijevoz i rad na postavljanju kanalica. Kroz komunikaciju ostvarenu izmeĊu upravljaĉkog programa i displeja na nadstrešnici mora biti omogućeno programiranje novih piktograma u displejima.21 3. m¹ 300 20.938.00 0. ukljuĉivo i ormarić za smještaj konvertera. njihovo editiranje te izradu novih piktograma.00 0.00 1 7. Aplikacija se izvršava na upravljaĉkom raĉunalu naplatne postaje i spaja se na glavni upravljaĉki program.20 0.00 0 2. Stavka ukljuĉuje i sav materijal.00 0.00 1 30.94 2.00 430 7.6mm² Dobava. isporuka i polaganje u kabelske kanalice signalnog kabela 10×2×0.826.207.00 0 20.836.80 26.246.94 0. 45212-400-4474/2008.826. Signalni kabel 3×2×0. kpl 1 DOKUMENTACIJA I PUŠTANJE U POGON UKUPNO: 7.82 0.030.030.

za napajanje svjetlosne promjenjive signalizacije.09 0.401.09 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.09 36.4.165. Obraĉun po komadu. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla. Kabel povezuje OG kutije na nadstrešnici s SPZ-ovima i treptaĉe na treptaĉki ureĊaj.40 1.00 23 36. 1.00 300 12. isporuka i polaganje u kabelske kanalice napojnog kabela PP/2 3×0.21 0.401.21 6.401. promjera 90 cm Znak E01.00 0.56 1.401.139.5mm² s ispitivanjem.92 57.56 0. 1.75 mm².56 98348485. promjera 63. Stavka ukljuĉuje i sav materijal.5mm² Dobava.2008.00 0 11.401.5mm² s ispitivanjem.401.00 0.00 0 36. Znak B02.2 m³.401. kom kom kom kom 1 1 1 1 1.00 0 1 1 1 1 0.00 92.00 0. prijevoz i rad na postavljanju kanalica. IV. kom 23 36.40 1.401. s ispitivanjem. za napajanje svjetlosne promjenjive signalizacije.15 7. 0.81 0.401.401.04 0.843.00 0.5 mm koji se ugraĊuje u betonski temelj kakvoće betona C16/20 s min. Stavka ukljuĉuje i sav materijal. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Energetski kabel PP00 3×2.00 0 12. isporuka i polaganje u kabelske kanalice na nadstrešnici i u kabelske cijevi energetskog kabela PP00 3×2.401.00 0.40 1.401.401.04 III.01 120.00 0 92.843. Energetski kabel PP00 3×1. za napajanje LUX.3.00 0.40 1.81 3.50 11. dubine 70 cm. kpl s montaţnim materijalom za priĉvršćenje na konstrukciju.00 0 0 0 0 0 0.87 36. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla.04 828.xls.81 3. Znakovi se priĉvršćuju na stupove izraĊene od šavne ĉeliĉne cijevi i zaštićene od korozije postupkom vrućeg cinĉanja ili na aluminijske stupove.401.09 36.56 0.00 12.04 0.00 0. prijevoz i rad na postavljanju kanalica.401.836.10.00 1.40 1.00 400 92.40 1.40 1.2.50 5. promjera 90 cm Znak B29. m¹ 15 8. Kabel povezuje OG kutije IP65 na nadstrešnici sa glavnim razvodnim ormarom.40 560.40 1.401.56 0.165.40 560.40 560.836. 9-01.5º u odnosu na os prometnice.00 6.40 560.40 1.87 1.00 1.40 1.).15 8. m¹ 400 92. od 16.2 OTU VI.00 15 8. prijevoz i rad na postavljanju kanalica i kabelskih cijevi. dimenzije 90×45 828. Razvodna kutija OG IP 65 Dobava.00 1. Obraĉun po m¹ postavljenih kanalica Napojni kabel PP/2 3×0.81 0. Iskop temelja stupa min.01 0. god. 45212-400-4474/2008.56 0. 1.1.00 1.00 4.401.401.21 0. Znakove postavljati pod kutem od 3 .75 mm² Dobava. isporuka i polaganje u kabelske kanalice na nadstrešnici energetskog kabela PP00 3×1.00 0. 1. promjera 90 cm Znak B50. m¹ 550 11. ELEKTROINSTALACIJE UKUPNO: VERTIKALNA I HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA VERTIKALNA SIGNALIZACIJA Nabava i postavljanje prometnih znakova (t.00 550 11.139.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0.01 0.ms_office Strana: 114. Kabelske kanalice PK100 Dobava.21 6.40 560. m¹ 300 12. Znakovi se izraĊuju s folijom "High Intensity" (znak B02 minimalne retrorefleksije klase II) na aluminijskoj podlozi minimalne debljine 3 mm s pojaĉanim okvirom.40 1. isporuka i priĉvršćenje na konstrukciju i stupove nadstrešnice kabelske kanalice PK100.40 1.40 560.00 0. Stavka ukljuĉuje i sav materijal.01 120.92 57. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla.[219] . isporuka i montaţa kutije za vanjsku montaţu sa stupnjem mehaniĉke zaštite IP 65 Obraĉun po kom Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 3.5mm² Dobava.00 0 8.

082.00 10 100.00 0.28 0. širine 20 cm (HRN U. s udjelom od 20 grama zrnaca na 1 kg boje.28 5. Za oznake na kolniku mora biti upotrijebljen materijal ili boja koja bitno ne smanjuje hvatljivost kolnika.039. puno-prazno 3.00 0.ms_office Strana: 115.S4.00 4 1.6.100.00 4.00 0.00 1.00 0.S4. 64/05 i 155/05). 33/05.00 0 1300 700 310 45 230 14 0.08 29. “High intensity grade”).1. Sustav za razdvajanje prometnih trakova Nabava i postavljanje sustava za razdvajanje prometnih trakova na cestarinskom prolazu (“kugle i ĉunjevi”).28 5. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 9-02 OTU VI. 2. 2.222) Puna uzduţna rubna crta bijele boje.00 m¹ m¹ m¹ m¹ m² kom 1300 700 310 45 230 14 3.12 1.029.31 3.029.Znaĉajke nuţne za korisnike ceste) i HRN Z. od 16.31 kom 10 100.00 0 292.222) Razdjelna isprekidana crta bijele boje širine 20 cm.00 18.001. bijele boje HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA UKUPNO: 0. PredviĊa se boja s retroreflektivnim zrncima.00 0. širine 10 cm (HRN U.039.00 0 2.00 0 100.488.00 0.20 4.80 4.45 6.80 4.00 0. Pri izvedbi oznaka na kolniku pridrţavati se odredbi Pravilnika o prometnim znakovima.00 1. 1.039.00 2.90 1. biti postojan i ne smije mijenjati boju. 1.14 4.687.14 0.20 4. ţute boje sa ugraĊenim maĉjim oĉima.90 1.S4. Laterna ø 300 mm Nabava i postavljanje treptaĉa (laterna ø 300 mm.00 292.00 2.45 6.221234 Puna uzduţna rubna crta bijele boje. REKAPITULACIJA 1.00 0.223) Popreĉna puna zaustavna crta bijele boje širine 0.068.3.08 0.160.281.001.082.00 0.00 3.00 0.xls.068.03 140.29 0.281. Spojen na trajni napon.082.00 14 2.961.488.10.00 18. isporuka i ugradnja u vrhu prometnog otoka.000.00 0.61 28. 2.281.00 0.5. te uţeta za meĊusobno povezivnje 39.00 0.00 0.31 57.31 0.S4.00 1.446.28 0.000.20 4.03 140. m¹ 300 292. ţute boje) na betonsku zaštitnu glavu.80 4.00 98348485.5.80 13.125.00 0.00 612.29 87. 1.61 28.240 (Boje za tankoslojne oznake na kolniku) kao i Općih tehniĉkih uvjeta za radove na cestama (t.00 0. Sustav se sastoji od kugli i ĉunjeva. VERTIKALNA SIGNALIZACIJA HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA VERTIKALNA I HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA UKUPNO: PROMETNA OPREMA Zaštitni cestovni sustav (ublaţivaĉ udara) Zaštitni cestovni sustav (ublaţivaĉ udara) .00 0. aplikacijom retroreflektivne folije (klase retrorefleksije II.08 0.00 612.80 13.2008.00 0 0 0 0 0 0 0 0. dimenzija 180×70 cm Nabava i postavljanje prometnog znaka K09.80 13.14 0.29 87.5 m¹ (HRN U.082.29 0.31 57.80 4.149.14 0. V. na ploĉe debljine 2 mm zakrivljene prema obliku betonske zaštitne glave.100.03 140.dobava.00 0. HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA Materijal kojim se izvode oznake na kolniku mora imati atest kakvoće. IV.00 39.281. 2.0 m¹ (HRN U.00 0 1.[219] .00 2.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 3. Prometni znak K09.100.4. 45212-400-4474/2008.00 0.00 100.160.20 4.N.96 18.08 29. dimenzija 180×70 cm.12 39. retrorefleksije klase II.6. god.12 kom 14 2.S4.00 300 292.00 0. normi HRN EN 1436 (materijali za oznake na kolniku .100. 2.00 0.149. 2.446.61 28.S2. U skladu sa HRN EN 1317. VERTIKALNA SIGNALIZACIJA UKUPNO: kom 4 1.80 13. 2. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.00 3.039.00 1.125.00 0. Za brzinu naleta vozila od 100 km/h.31 2.2.360.360.961.029.00 0.96 18.0/3.).00 3. Oznake na kolniku izvode se prema normama HRN U.225) Ploha za usmjeravanje prometa bijele boje Iscrtavanje oznake “STOP” (PZ H38). opremi i signalizaciji na cestama (N.687.61 28.03 140.12 39.029.

139.00 0.088.00 0.323.2009.88 7.997.__. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere PROMETNA OPREMA UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena 1.00 0.068.00 8.[219] .00 Rekonstrukcija DV 10(20) kV Divulje .00 0.422.98 0.00 12.00 0.00 0.87 57.939.34 500.00 0. 4.904.xls.31 1. 45212-400-4474/2008.31 1.85 2. II.997. god.323.939.(sg) od __.92 12. III. II. SVEUKUPNA REKAPITULACIJA : UGOVORENI RADOVI NEPREDVIĐENI RADOVI SVEUKUPNO : Za dougovoriti : Kontrola: 12.88 7.00 0.00 Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.00 0. 45212-400-____/2009.00 0.00 12.088.53 752.422.00 0.00 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. OPREMA PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE DOKUMENTACIJA I PUŠTANJE U POGON ELEKTROINSTALACIJE VERTIKALNA I HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA PROMETNA OPREMA SVEUKUPNO: 933.03 0.422.00 12.00 0. GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI ZA ČCP MRACLIN INSTALACIJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE STROJARSKE INSTALACIJE ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI PROMJENJIVA SIGNALIZACIJA NEPREDVIĐENI RADOVI 4% SVEUKUPNO: TROŠKOVNIK NEPREDVIĐENIH RADOVA Suglasnost br.904.00 0. god.00 0.Radošić NEPREDVIĐENI RADOVI 0.323.836.00 0.00 0. od 16. 3.687.143.080.03 98348485.00 Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.00 12.__.904. 0. 5.080. V.00 0.98 496.00 0.00 0.088.687.00 0.422.422.00 0.00 0.00 2.92 IZGRADNJA ČCP MRACLIN 1.088.00 Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 0.939. II.) paušal 4 124.00 0.00 0.207.2008.143.789.00 REKAPITULACIJA I.00 0.00 0.143.00 0.00 0.207.00 0.080.00 I.904.26 496.836.741.687.00 0.03 0.10.26 NEPREDVIĐENI RADOVI 4% NEPREDVIĐENI RADOVI (4% 1.00 0.00 0.(sg) od __.00 0.364.422. 2.00 0.00 0.00 I.03 0.00 0.323.741.068.00 0.00 0.080.00 0.904.03 Rekonstrukcija DV 10(20) kV Prapatnica .92 496.98 0.00 2.85 2.Radošić UKUPNO [Rekonstrukcija DV 10(20) kV] 0.00% 0.87 57.00 0.00 933.00 0 124.Ljubitovica UKUPNO [Rekonstrukcija DV 10(20) kV] Suglasnost br.00 0.98 SVEUKUPNO: 496.789.13 221. IV.143.03 12.26 496.939.364.323.03 -100.00 0.904.055.422.904.00 4 124.2009.422.00 0. 8. UGOVORNI TROŠKOVNIK br.687. god. Redni broj V.92 496.Ljubitovica Rekonstrukcija DV 10(20) kV Divulje .26 0.92 124. 45212-400-____/2009.13 221.20 57.92 12.20 57.03 0.53 752. REKAPITULACIJA Rekonstrukcija DV 10(20) kV Prapatnica .00 0.ms_office Strana: 116.34 500.323.904.00 0.-5.139.055.00 0.00 0.

na autocesti Zagreb .TROŠKOVNIK PREDVIĐENIH RADOVA DIONICA VELIKA GORICA (jug) – BUŠEVEC Izgradnja ČCP MRACLIN.Sisak .

Koliĉine radova. tehniĉki opis i ovaj troškovnik ĉine cijelinu. temeperatura zraka.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Od trebnutka uvoĊenja u posao pa do primopredaje objekta izvoditelj radova je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. koje nakon izvoĊenja ĉitavog posla nije moguće mjeriti neposrednom izmjerom treba po završetku pojedinog takvog rada preuzeti i ovjeriti nadzorni inţenjer.ms_office Strana: 118. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. god. U GraĊevnu knjigu biljeţe se i dokumentiraju mjerenja i kalkulacije svih faza obavljenog posla i ostali podaci bitni za obraĉune prema stavkama Ugovornog troškovnika i projektu. Od preuzimanja gradilišta izvoditelj radova je obvezan voditi GraĊevni dnevnik i GraĊevnu knjigu. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1. hrvatskih normi itd. Izvoditelj radova je duţan prouĉiti sve ovdje navedene dijelove projekta. koji će stalno boraviti na gradilištu. mora imati Glavnog inţenjera gradilišta kvalificiranog za dotiĉne vrste poslova. Opći tehniĉki uvjeti za radove na cestama (Zagreb. odnosno natjeĉajne dokumentacije.xls. kojom bi se povećalo ukupne troškove predviĊene za izgradnju po ovom troškovniku. te u sluĉaju nejasnoća traţiti objašnjenje od projektanta. izdanje 2001. Zakona o zaštiti na radu. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 98348485. meteorološke prilike. U GraĊevni dnevnik se unose svi bitni podaci i dogaĊaji tijekom graĊenja (npr.[227] . s potrebnim skicama i izmjerama.2008. Tako registrirani zahtjevi obvezni su za Izvoditelja radova. god.) dio su ugovorne dokumentacije i Izvoditelj radova je duţan postupati u skladu s OTU-om osim ako je u projektnoj dokumentaciji drukĉije istaknuto. prethodno potrebna suglasnost Investitora. 45212-400-4474/2008.). Nepoznavanje crtanog dijela projekta i tehniĉkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povećanje jediniĉnih cijena ili toleriranje grešaka u izvedbi. Nadzorni inţenjer i predstavnik Izvoditelja radova unositi će u GraĊevnu knjigu koliĉine pojedinih takvih radova. Svi radovi moraju se izvesti solidno i struĉno prema vaţećim propisima i pravilima struke. s tim da je za svaku nepredviĊenu višu radnju. Na gradilištu Izvoditelj radova. vrsta i broj djelatnika i opreme na gradilištu i sl. te će svojim potpisima jamĉiti za njihovu toĉnost. GRAĐEVINSKO-OBRTNIĈKI RADOVI ZA ĈCP MRACLIN OPĆE NAPOMENE Nacrti. odnosno iznijeti svoje primjedbe.10. nalozi nadzornog inţenjera i Inspekcije. upisuju primjedebe Projektanata. Zakona o zaštiti od poţara. u skladu s Zakonom o gradnji. Izvoditelj radova je duţan pridrţavati se svih vaţećih zakona i propisa i to naroĉito Zakona o gradnji.

[227] . U ovom troškovniku izloţene cijene odnose se na jediniĉnu mjeru izvedenog rada. za koje se po GraĊevnom dnevniku ne moţe dokazati da su uslijedile po opisanom postupku.xls.10. svi sitni metalni i drugi dijelovi potrebni kod graĊenja. sprava i strojeva. Sve izmjene ili dopune projekta. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Tako su u stavkama uraĉunati troškovi nabave gradiva. vrsta i kvaliteta ĉeliĉnih elemenata. ispitane po kvaliteti i koliĉini. opremu. U stavkama su uraĉunati i sporedni radovi potrebni za ispravno dovršenje pojedinih vrsta rada. dovodi struje i sl. elektriĉni. Vrsta i kvaliteta graĊe za skele. rukovodeći i drugi poslovi poduzeća. moraju odgovarati statiĉkom proraĉunu i projektu skele i moraju biti usklaĊene s vaţećim propisima i standardima za ĉeliĉne konstrukcije. Da bi izmjena projekta bila pravovaljana mora je odobriti i potpisati Projektant. Sav rad i materijal vezan za organizaciju graĊevinske proizvodnje: ograde. 45212-400-4474/2008. signalizacija na gradilištu danju i noću. ĉuvanje. odluku o tome donosit će sporazumno Projektant. materijal. pomoćnim radovima. 98348485. god. a u svim sluĉajevima potrebne izmjene ili dopune projekta ili njegovih djelova. a tu svoju odluku unositi će u GraĊevni dnevnik. Izvoditelj radova je duţan na gradilištu ĉuvati GraĊevnu dozvolu. vodovodni i sl. troškovi skela. vrata gradilišta.. na osnovu normi.2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. pomoćnin napravama i drugim sredstvima koja su potrebna za ispravnu izvedbu ili bi se mogla tijekom rada ukazati potrebnim. Stavke ovog troškovnika obuhvaćaju definitivno dovršne radove. prikljuĉci gradilišta kao i cijena korištenja prikljuĉaka ukljuĉeni su u ugovorenu cijenu. telefonski. nadzorni inţenjer (kao predstavnik Investitora) i predstavnik Izvoditelja radova. osiguranje odvijanja prometa. reţiju gradilišta i uprave poduzeća. sva davanja. Radovi se izvode prema projektu. putevi na gradilištu. crpljenje vode. te se izmjena uĉinjema bez suglasnosti Projektanta neće smatrati pravovaljanom i za sobom povlaĉi narušavanje autorskog djela Projektanta. te preuzete po Nadzornoj sluţbi Investitora.ms_office Strana: 119. naĉin temeljenja skele. njega betona. ukratko sve što je posredno ili neposredno potrebno za izvršenje radova po ovom projektu. jediniĉne cijene obuhvaćaju sav rad. te zaradu poduzeća. svlaĉionice. Glavni i Izvedbeni projekt i dati ih na uvid ovlaštenim inspekcijskim sluţbama. blagovaonice.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. spremišta materijala i alata. alata. neće se obraĉunavati ni po privremenom ni po konaĉnom obraĉunu. ili njegovih dijelova. U jediniĉne cijene ulaze svi troškovi potrebni za izradu ovih objekta s dobavom predviĊenih materijala. uredi. nadzorni. Prema tome. potrebna osiguranja tijekom radova. sanitarije gradilišta. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Samo tako utvrĊeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konaĉnog obraĉuna radova. propisa i priznatih pravila tehniĉke nauke i prakse.

Izvoditelj radova je duţan ĉistiti gradilište tokom graĊenja. IzraĊena skela treba imati naprave za spuštanje. Nakon dovršenja gradnje predat će Izvoditelj radova posve ureĊeno gradilište i okolinu objekta predstavniku Investitora uz obveznu prisutnost Projektanta. 45212-400-4474/2008. duţan je pravodobno zatraţiti odluku u vezi s tim.[227] . Izvoditelj radova je duţan.xls. ugraditi propisani. te definitivno dovršenih radova. predoĉiti ga nadzornom inţenjeru na usvajanje.10. kontrolirati ugraĊeni konstruktivni materijal. Sva oštećenja nastala tokom gradnje otkloniti će izvoditelj radova o svom trošku. te strojarske instalacije. tako i poluproizovda. te njime odrediti dinamiku financiranja. posebno su opisana u pojedinaĉnim stavkama zidarskih radova. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. uz potreban projekt. kao i financijski plan.2008.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. statiĉki proraĉun i odobrenje projektanta i nadzornog inţenjera. Nakon uspješno obavljenog Tehniĉkog pregleda i otklanjanju svih nedostataka. dobave materijala. Prema svojim raspoloţivim mogućnostima izvoditelj radova moţe predloţiti i neku drugu vrstu skele. u okviru ugovorene cijene. Izrada radioniĉke dokumentacije obuhvaćena je u jediniĉnoj cijeni stavaka ponudbenog troškovnika. kao i sve pristupne ceste. 98348485. prozora. prema projektom odreĊenom planu ispitivanja materijala. Primjedbe dane od strane Projektanta imaju istu teţinu kao i primjedbe dane od strane nadzornog inţenjera Investitora. god. podizanje i demontiranje. vodoopskrbu i odvodnju. Ako Izvoditelj radova smatra da pojedinim gore navedenim zahtjevima dolazi do štetnih posljedica po stabilnost ili trajnost objekta ili su pak oni u protivnosti s ostalim podacima danim u projektu. podova.ms_office Strana: 120. izvoditelj radova će predati zgradu investitoru ili po investitoru odreĊenom korisniku. Izvoditelj radova je u okviru ugovorene cijene duţan provesti koordinaciju radova svih kooperanata na naĉin da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitiu već izvedenih radova. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Izvoditelj radova je takoĊer duţan kod izrade konstrukcija. pravilnicima i standardima i Općim tehniĉkim uvjetima Investitora. Jediniĉnim cijenama obuhvaćeni su svi troškovi svih prethodnih i tekućih ispitivanja kako osnovnih materijala. dati ateste za instalacijske sustave. O ispitivanjima i pregledima vodi se posebna evidencija. u okviru ugovorene cijene. osim atesta o kvaliteti ugraĊenih materijala. Sva fina ĉišĉenja zidova. te dokaze o kvaliteti vezano na graĊevinsko obrtniĉke radove. opreme i sl. Za instalacijske sustave izvoditelj radova je duţan. stijena. adekvatan i prema Hrvatskim normama atestiran materijal. stakala i dr. Izvoditelj radova duţan je obaviti sva potrebna ispitivanja i pribaviti ateste. elektroinstalacije. u skladu s vaţećim tehniĉkim propisima. vrata. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Kod ĉeliĉne skele elementi se nastavljaju odgovarajućim spojnicama koje moraju biti ispitane i atestirane. Izvoditelj radova će izraditi vremenski plan (gantogram) aktivnosti na gradilištu.

Nadzora. soli. proizvoĊaĉ. kao i svjeţeg. Beton je projektiranog sastava. Prije nabave i ugradbe predmeta potrebno je dobiti odobrenje nadzornog inţenjera i investitora. Kompletnu vidljivu površinu betona premazati sa sredstvom otpornim na djelovanje mraza i soli. Ta obveza takoĊer podrazumijeva pronalaţenje lokacija odlagališta (gradske deponije ili sliĉno). blokova i otoka potrebno je ugraditi sidrene ploĉe prema detalju iz Izvedbenog projekta vodeći strogo raĉuna o geodetskoj kontroli istih.xls. Beton se mora proizvoditi od predhodno ispitanih i tokom vremena kontroliranih osnovnih materijala u pogonima za proizvodnju betona. 2. tip. kontrolira nadzorni inţenjer. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. te sve ostale troškove za zbrinjavanje viška materijala i otpada.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. U skladu s Zakonom o javnoj nabavi. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI BETON Prilikom betoniranja temelja stupova ĉeliĉne nadstrešnice. Sastav betona mora biti projektiran raĉunski i provjeren eksperimentalno u skladu s postojećim tehniĉkim propisima i vaţećim standardima. On mora biti dokazan predhodno laboratorijskim ispitivanjima svojstva osnovnih materijala. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. koji su funkcionalno projektirani. odnosno odgovarajućim inhibitorom u tri sloja. POSEBNI TEHNIĈKI UVJETI GRAĐENJA II. 45212-400-4474/2008. kemikalija (nafta.[227] . IzvoĊaĉeva je obveza odrţavanje javnih cesta koje koristi u svrhu graĊenja te sanacija svih eventualnih oštećenja nastalih korištenjem. stvrdnjavajućeg i oĉvrslog betona. Po završetku radova ceste je potrebno dovesti u prvobitno stanje bez prava na naknadu troškova. tj. stvrdnjavajućeg i oĉvrslog betona. Betonske konstrukcije po kojima će se kretati vozila treba napraviti od betona otpornog na djelovanje mraza. Gornje površine betona prednjih i straţnjih blokova potrebno je kvalitetno obraditi i zagladiti bez izvlaĉenja cementnog morta. drugi tip ili broj artikla i sliĉno. Tekuću kontrolu osnovnih materijala. ulje itd. pribavljanje pripadajućih suglasnosti nadleţnih komunalnih i drugih sluţbi.2008. koje će obaviti izvoditelj radova putem organizacije registrirane za tu djelatnost. gornje atike. koju obavlja izvoditelj radova.). 98348485. predhodno ispitani i kontrolirani u toku rada. ĉlanak 35. ali odgovarajućih karakteristika. moţe biti i od drugog proizvoĊaĉa. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Obveza Izvoditelja je na propisan naĉin zbrinuti višak materijala iz iskopa i otpad.10. god. artikl i drugo opreme koja se nudi i ugraĊuje je kao što je navedeno u stavkama ili odgovarajući. te svjeţeg. Glavnog projektanta i Investitora.1.ms_office Strana: 121.

ili iskljuĉenja pojedinih ureĊaja mehanizacije iz pogona.[227] . za pojedine vrste betona.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. te eventualna crpljenja vode ukljuĉeni su kroz jediniĉne stavke. Na prekidima mora biti ostvarena dobra prionjivost obaju betona. naknadno provlaţenje i kristalizacija procjedne vode na mjestima prekida betoniranja. god. otpornost protiv djelovanja soli. mora biti izbetoniran neprekinuto u zapoĉetom opsegu. Sloj betona. prijevozi i prijenosi. ugradnja. Pri obraĉunu stijena odbijaju se svi otvori. 98348485.ms_office Strana: 122. konzistencija. Eventualne nedostatke vidljivih površina treba sanirati odgovarajućim reparaturnim mortovima. Nabava. Svaki zapoĉeti betonski odsjek. na osnovi operativnog plana radova u suglasnosti s Projektantom i nadzornim inţenjerom. u svjetlom rasponu. obrada površina betona (osim tamo gdje je prikazana kroz posebne stavke) i njega. kompaktnog i vodonepropusnog betona. mora vibriranjem biti dobro spojen s predhodnim donjim slojem betona.2008. Kod betoniranja smiju se prekidi – radni spojevi izvesti samo na mjestima koja su unaprijed projektom predviĊena. otpornost protiv smrzavanja. kod vidljivih površina betona. Sve vidljive površine moraju biti završnog izgleda što se postiţe primjenom odgovarajuće oplate i postupaka betonskih radova. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. vlaĉna ĉvrstoća. modul elastiĉnosti. oprema i rad. kako to predviĊa program betoniranja. Da bi se sprijeĉilo. Svjeţi beton mora se ugraĊivati vibriranjem u slojevima ĉija debljina ne smije biti veća od 70 cm. bez obzira na veliĉinu. Za sve betonske i armirano-betonske radove kroz jediniĉne cijene ukljuĉen je sav materijal. a sam spoj mora biti vodonepropusan. Izvoditelj radova treba izraditi plan uzimanja uzoraka. izrada. osim otvora za prolaz cijevi.10. Armirano-betonske ploĉe obraĉunavaju se od leţaja do leţaja tj. otpornost protiv habanja. konstruktivni dio ili element objekta. koji se ugraĊuje. bez obzira na radno vrijeme. odreĊene vrijednosti koeficijenta stezanja itd.xls. zaštitu od brzih vremenskih promjena. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Za sve betonske radove mora biti pripremljena tehnologija koja omogućuje dobivanje gustog. prijevoz i rad s oplatom i skelom. a u svemu prema vaţećim standardima. Grede se raĉunaju i preko stupova po duţini. Nadvoji se raĉunaju u duţini otvora ukljuĉujući naleţući dio. kao što su vodocementni faktor. Betonske podloge obraĉunavaju se u m³. Eksperimentalno treba dokazati. drţeći se u svemu uputstva proizvoditelja. potrebno je površine radnih rešaka prije nastavka betoniranja premazati sredstvom za vezu starog i novog betona. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Beton se mora ugraĊivati sustavno i programirano prema unaprijed izraĊenom programu i izabranom sustavu.. odreĊena marka. da beton zadovoljava sva svojstva propisana projektom. Oplata je glatka a sve površine treba izvesti posve precizno i ravno. 45212-400-4474/2008.

moţe posebno zaštititi od hrĊanja.xls.2. Za brtvljenje oplate mogu se upotrebljavati samo oni materijali koji ne djeluju štetno na hidrataciju betona i koji ne mogu obojiti betonsku površinu. Oplate koje upijaju vodu moraju prije betoniranja biti pripremljene tako da betonu ne oduzimaju vodu (polijevanje vodom ili zaštita odgovarajućim premazom). god. njegova jednoliĉnost i kompaktnost. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 98348485. po potrebi i više. a moţe hrĊati. Po završenom betoniranju izvoditelj radova mora zaštititi ugraĊeni beton od isušivanja mokrim postupkom.ms_office Strana: 123. B. nastavljanu i ugradbi armature moraju biti u skladu s odgovarajućim propisima. tako da bude onemogućeno svako procjeĊivanje i oticanje vode ili cementno-pješĉanog morta.10. ĉišćenje od ostataka oplate. Svi elementi za usidrenja. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. ELEKTROMONTAŢNI MATERIJAL I RADOVI OPLATA Sve oplate za beton i armirani beton moraju biti izraĊene prema mjerama iz projekta.[227] . kojima se sidra mogu naknadno napinjati. popunjavanje šupljina. impregnacija betonske površine i nanaošenje reparaturnog morta u 1 do 2 sloja. U cijeni rada uraĉunata je i skela.3. napinjanje i fiksiranje oplate moraju biti izraĊeni tako da se svaki dio koji ostane u betonu. na naĉin koji neće štetiti konstrukciji. Odmah poslije ugraĊivanja i površinske obrade beton se mora zaštititi od neposrednog djelovanja sunĉanih zraka. Reške u oplati moraju dobro brtviti. opći izgled betona. oblik i poloţaj armature definirani su planovima armature. Prije betoniranja moraju oplate i stariji beton biti mokre i moĉene posebnim oplatnim uljem. Oplate i premazi ne smiju utjecati na boju betonskih površina. odmašćivanje. Za izradu prednjih i straţnjih blokova koristiti precizno sloţenu ĉeliĉnu oplatu. Za ocjenu postignute kvalitete konstrukcije mjerodavan je. odstranjivanje eventualnih stršećih dijelova armature. 45212-400-4474/2008. 2. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Jediniĉnom cijenom obuhvatiti otklesavanje izboĉina.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Dimenzije. B. osim rezultata prije spomenutih proba i kontrolnih ispitivanja.2008. Sva popreĉna sidra moraju biti opremljena glavama za napinjanje. a koja se poslije mogu odstraniti. koji su sastavni dio projekta. ili postupkom zatvaranja betonskih površina prskanjem kemijskim sredstvima i odrţavati ga trajno vlaţnim najmanje 7 dana. 2. Izvoditelj radova je duţan za svaku oplatu izraditi nacrt. a da se beton pri tom ne ošteti. Oplate moraju biti poduprte i usidrene tako da nisu moguće deformacije oplate ili pomaci uslijed betona i dinamiĉkih utjecaja za vrijeme betoniranja. Radovi na savijanju. ELEKTROMONTAŢNI MATERIJAL I RADOVI ARMATURA – BETONSKI ĈELIK Armatura se mora postaviti solidno i struĉno prema vaţećim propisima i pravilima struke. oborina i smrzavanja.

Oplate za beton se ne obraĉunavaju posebno već su ukljuĉene jediniĉnom cjenom betona. izrada. te kompletno grubo i fino ĉišćenje svih objekata i njegovih površina.[227] . greda i ploĉa. tj. Potrebna skela je prikazana kroz posebnu stavku. prijevozi i prijenosi. moţe se izvoditi samo ako je prethodnim statiĉkim proraĉunom utvrĊeno da nosivost zida poslije tog bušenja odnosno izrade ţljeba nije manja od propisane nosivosti. – popreĉni i uzduţni zidovi moraju na spoju biti meĊusobno povezani zidarskim vezom. a preklop mora iznositi najmanje jednu ĉetvrtinu duţine zidnog elementa. prijevoz i rad s oplatom ukljuĉeni su u stavku. – debljina leţajnica ne smije biti veća od 15 mm. Prilikom izvoĊenja zidova zgrada izvoĊaĉ se mora pridrţavati slijedećih mjera: – zidanje se mora izvoditi sa pravilnim zidarskim vezovima. sidra. 98348485. III.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. – vanjske fuge ostaviti prazne od 1. ZIDARSKI RADOVI Zidarski radovi moraju se izvesti solidno i struĉno prema vaţećim propisima i pravilima struke. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.xls. odgovarajućim mortom ili upotrijebiti sustav proizvoĊaĉa oplate za zatvaranje rupa nakon izvlaĉenja sidara. Kod vidljivih površina betona.2008. te premazane oplatnim uljem. god. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. – zidove uz vertikalni serklaţ takoĊer zupĉasto izvesti. U jediniĉne cijene ukljuĉeno je sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova prema projektu. a širina sudarnica ne smije biti manja od 10 mm niti veća od 15 mm.5 do 2 cm za vezu ţbuke prigodom ţbukanja zidova. Nabava.10. – zidovi ĉije izvoĊenje nije završeno prije nastupanja zimskih mrazova moraju se zaštiti na odgovarajući naĉin. – svako naknadno bušenje ili izrada uţljebina u zidovima zgrade koje nije bilo predviĊeno projektom. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Otvori. moraju se paţljivo i vodonepropusno ispuniti betonom. ugradnja. osim sidara za sidrenje nadvoja. otpadaka ţice. alat. kao i okoliša. oprema i rad. a pri zidanju cementnim mortom opeka mora leţati u vodi neposredno prije zidanja. zaštite. – reške dimnjaka i ventilacionih kanala zagladiti. Izvoditelj radova je duţan izraditi nacrt rasporeda otvora i dati ga na odobrenje Projektantu i nadzornom inţenjeru. – za vrijeme zidanja opeku kvasiti vodom. radspored sidrenih otvora i naĉin njihove obrade mora biti takav da vizuelno i tehnološki odgovara vidljivom betonu. Oplate moraju biti prije upotrebe dobro oĉišćene od neĉistića (pijeska. komadića uloţaka i sliĉnog). – ako se zida za vrijeme zime treba zidove zaštiti od mraza. za pregradne zidove treba ispustiti zupce u masivnom zidu na svaki drugi red za 1/2 opeke. ili glave za napinjanje. hoblinja.ms_office Strana: 124. 45212-400-4474/2008. te eventualno crpljenje vode i sušenje površina. koji ostaju u betonu nakon što se izvuku sidra. U jediniĉne cijene ukljuĉen je sav materijal.

[227] . bez obzira na veliĉinu. voditi raĉuna o uzidavanju pojedinih graĊevinskih elemenata. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Prilikom zidanja pravovremeno ostaviti otvore prema zidarskim mjerama. opekom. vodilice. a obrada ĉela je ukljuĉena IV. plastiĉnih podloţaka na mjestima dodira ili sudara s drugim materijalom. U jediniĉnu cijenu ulazi dobava i postava materijala i djelova. Razvijena širina lima je 100 cm. Zazidavanje (zatvaranje) ţljebova u zidovima ostavljenih za instalacije kanalizacije i grijanja nakon izvoĊenja tih instalacija. KROVOPOKRIVAĈKI RADOVI Pokrivanje kompletnog krova pokrovom od profiliranog jednostrukog aluminijskog lima. Lim je tvorniĉki obojen ili plastificiran s obje strane. B. ne plaća se posebno. god. za centralno grijanje ako su ucrtani (ne plaća se posebno. Gornji posebno profilirani lim kao Kalzip ili odgovarajuće uĉvršćuje se preko unaprijed postavljenih vodilica (raspored vodilica odreĊen je statiĉkim proraĉunom za odgovarajuću brzinu vjetra) posebnim strojem za pertlanje.xls. skela. V. OBRTNIĈKI RADOVI VENTILIRANA FASADA 98348485.10. Pri obraĉunu stijena odbijaju se svi otvori. Postavu ovog lima moţe raditi samo licencirani izvoditelj od strane proizvodaca pokrova. uz suglasnost naruĉitelja. Boju lima odrediti će projektant iz vaţećih RAL boja. stupova i dimnjaka je površinski (m²).8 mm. samoljepiva traka.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Obraĉun po m¹ pokrivenog sljemena.5° do 16°. a nije ukljuĉena obrada ĉela – kod otvora iznad 5 m² odbija se površina iznad 3 m².ms_office Strana: 125. ţljebova i sl. U jediniĉnoj cijeni dobava i umetanje brtvi od bitumenizirane spuţvaste gume u udubljenja vala pokrovnog lima. o ostavljanju ţljebova za kanalizaciju. kao i sav ostali pripadajući alat. osim otvora za prolaz cijevi. Obraĉun zidanih zidova. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. ukoliko troškovnikom nije posebno propisano. Posebno se ne naplaćuje ni zatvaranje (ţbukanje šliceva. Pokrivanje sljemena limom identiĉnim kao pokrovni lim debljine 0. sav spojni i vezni materijal. te izrezivanje sljemenskog lima “NA ĈEŠALJ” na sudaru sa pokrovom. i nije ukljuĉena obrada ĉela zida – kod otvora od 3 do 5 m² odbija se površina iznad 3 m². Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.) iza poloţene instalacije. ulazi u jediniĉnu cijenu). svi transporti i sl. kao Kalzip tip AF 65/333 ili odgovarajuće. samo ravni lim bez profilacije. rabicom ili na drugi naĉin. 45212-400-4474/2008. prilagodba sljemenjacima. Obraĉun po m² izraĊenog krova. Krov se izvodi kao trostrešni u nagibima od 1. Napomene vezane za zidarska ţbukanja: – otvori na zidu do 3 m² se ne odbijaju.2008.

U domeni protupoţarne sigurnosti fasadne ploĉe trebaju zadovoljiti klasifikaciju prema najvišoj i najjaĉoj normi za ovaj tip proizvoda. VI. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.5 ĉvrstoće F220 do 260 N/mm². Minimalna debljine zaštitnog sloja iznosi 18 do 25 mikrona.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Za uĉvršćenje podkonstrukcije fasade za zid koristiti cinĉane ili inox vijke. Crna bravarija izraĊena je od NP i HOP vuĉenih profila. Izvoditelj ovih radova duţan je zaštititi radove izvedene od drugih izvoditelja kako nebi svojim radom iste oštetio. sa odgovarajućim kvalitetnim materijalom koji mora odgovarati postojećim propisima i standardima.10.C. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. a nakon završetka rada duţan je sav suvišni materijal i otpatke odstraniti sa gradilišta. 236. Svi okviri imaju ugraĊene pracne za usidrenje. b) test na rastezanje.xls.ms_office Strana: 126. 98348485.234.[227] . sa odgovarajućim kvalitetnim materijalom koji mora odgovarati postojećim propisima i standardima. Svi aluminijski komadi i izraĊevine moraju biti kvalitetno i odgovarajuće izvedeni. god. Za izradu obojene bravarije koristiti plastificirane aluminijske profile sa prekinutim termiĉkim mostom tip kao Schueco International tip Royal HI 75 ili odgovarajuće. prema vaţećim propisima i pravilima struke. Fasada treba zadovoljiti sve certifikate prema relevantnim normama kojim se dokazuje da zadovoljava i ispunjava slijedeće uvjete testiranja: a) test na savijanje. e) sposobnost laganog ĉišĉenja standardnim kućnim i ekološkim sredstvima. a svi spojevi su izvedeni putem varenja.T7.2008. te ukoliko naiĊe na nedostatke koji mu mogu smetati. TakoĊer je duţan zaštititi svoje radove od prljanja drugih izvoditelja. d) otpornost na UV zrake (izbjeljivanje). Svi radovi moraju biti izvedeni struĉno i solidno. kojom se potvrĊuje da su izraĊene od materijala koji ne podrţava gorenje. spojne elemente izvesti prema uputama proizvoĊaĉa fasade. te mora zadovoljiti propise HRN. Prije poĉetka radova na izradi obojene bravarije izvoditelj radova na obojenoj bravariji je duţan pregledati izvedene graĊevinske radove. Sva uĉvršćenja. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Obloga fasade izraĊena je od max compact ploĉa kao exterior dekor broj 0270 ili odgovarajuće. ne stvara dim i ne proizvodi toksiĉne kemijske produkte. Aluminijski profili izraĊeni su iz aluminijske legure Al Mg Si 0. te antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida. duţan je o tome obavijestiti izvoditelja graĊevinskih radova kako bi isto bilo otklonjeno. BRAVARSKI RADOVI Svi radovi moraju biti izvedeni struĉno i solidno. 226 i 228. Prije ugradbe bravariju je potrebno dobro oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i odmastiti. c) test na absorciju obiĉne (destilirane) i slane (morske) vode. prema vaţećim propisima i pravilima struke.

45212-400-4474/2008. Sve metalne djelove podloţne koroziji treba zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida što je ukljuĉeno u cijenu. zidarski. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. na osnovu normi.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.[227] . dobava predviĊenih materijala.ms_office Strana: 127. dobavu i montaţu metalnog okova po izboru projektanta s cilinder bravama i kljuĉevima i sve opšavne lajsne. VII. Za ostakljenje primjeniti IZO staklo dimenzija 4 + 16 + 4 mm koje je izraĊeno od termo stakla tako da koeficijent prolaza topline iznosi 1. namještanje i podešavanje na mjestu ugradbe i nakon ugradbe. Vijci i ostala sredstva za spajanje su iz nehrĊajućeg ĉelika (inox). STOLARSKI RADOVI 98348485. Ovi tehniĉki uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete. U stavkama su uraĉunati i sporedni radovi potrebni za ispravno dovršenje pojedinih vrsta rada.60 W/m²K. Sve ostalo prema shemi bravarije i uputama nadzornog inţenjera i projektanta. aluminija ili drugog antikorozivnog materijala. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog materijala. U jediniĉne cijene ulaze svi troškovi potrebni za potpuno dovršenje rada. Kompletan objekt potrebno je ispitati na zrakopropusnost i o tome izraditi odgovarajuću potvrdu o sukladnosti.xls. koji su prikazani kroz posebnu stavku. pogotovo u pogledu toplinske provodljivosti. Mjesta koja se naroĉito osjetljiva na propuštanje moraju se kitati dvokomponentnim kitom odgovarajuće kvalitete. Vrata i prozori koji se otvaraju moraju u falcevima imati ugraĊene gumene brtve. Ĉeliĉni profili za sidrenje aluminijskih stijena premazani su radi zaštite sa najmanje dva premaza zaštitne boje. propisa i priznatih pravila tehniĉke nauke i prakse. pomoćne naprave i druga sredstva koja su potrebna za ispravnu izvedbu ili bi se mogla tijekom rada ukazati potrebnim. dopremu na gradilište. Kod svih vrata jediniĉnom cijenom obuhvatit i gumeni podni odbojnik za zaustavljanje vrata. Ugaoni elementi moraju biti izvedeni besprijekorno. uzimanje mjera na licu mjesta. izradu u radionici. dobava i ugradnja dovratnika i doprozornika.2008.10. te davanje iste na uvid i odobrenje projektantu. Izvoditelj radova mora atestom dokazati da aluminijski profili i staklo zadovoljavaju traţene uvjete. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Za ugradnju IZO stakla koristiti propisane plastiĉne kladice. liĉilaĉki i svi drugi pomoćni radovi. Uz gore navedeno u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu radioniĉke dokumentacije. Sva vanjska vrata moraju imati ugraĊene samozatvaraĉe. Sidra za priĉvršćenje aluminijskog lima i profila su od inoxa. Boju plastificirane aluminijske bravarije odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom.

zidarski. Boju stolarije (krila i dovratnici) odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom. te podni odbojnik. dobava predviĊenih materijala. uputama nadzornog inţenjera i projektanta.10.xls. te prema pravilima struke što je ukljuĉeno u cijenu stolarskih i bravarskih radova. dopremu na gradilište. VIII. ili ekspandirajućom pjenom). Za ostakljenje fiksnog nadsvjetla primjeniti staklo optifloat debljine 4 mm. te izrada dobava i montaţa dovratnika i doprozornika. a kod suhog postupka bitumeniziranom spuţvom (bitrax) i trajno elastiĉnim kitovima. U jediniĉne cijene ulaze svi troškovi potrebni za potpuno dovršenje rada. namještanje i podešavanje na mjestu ugradbe i nakon ugradbe. god. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog materijala. Na svim vratima WC-a u donjem dijelu ugraditi ventilacionu rešetku. IX. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Obraĉun po komadu izraĊenih i ugraĊenih vrata. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Za izradu krila vrata koristiti hrastovi furnir 1. Uz gore navedeno u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu i montaţu obostranih opšavnih lajsni po izboru projektanta. Sve pozicije stolarije treba izraditi prema odgovarajućim shemama u prilogu. izradu u radionici. Dovratnici na gradilište moraju doći impregnirani i sa vanjske strane zaštićeni premazom protiv upijanja vlage. Unutarnju stolariju kod standardnih namjena objekata nije potrebno brtviti na spoju sa zidom. pomoćne naprave i druga sredstva koja su potrebna za ispravnu izvedbu ili bi se mogla tijekom rada ukazati potrebnim. klase jer će vrata biti bojena tako da se vide godovi od drveta. 45212-400-4474/2008.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Sve ostalo prema shemi stolarije. Spojnica vanjske stolarije i zida se kod mokrog postupka brtvi ţbukom i ugradnjom na pristupak. Za ugradnju stakla koristiti stolarski ili trajnoelastiĉni kit.[227] . LIMARSKI RADOVI 98348485.2008. uzimanje mjera na licu mjesta. dobava i ugradnja dovratnika i doprozornika.ms_office Strana: 128. kao i pripasivanje krila uraĉunato je u stolarskim stavkama kao i ugraĊivanje slijepih okvira i mokro ugraĊivanje dovratnika i doprozornika. STAKLARSKI RADOVI Sva stolarija i bravarija je ostakljena prema shemama stolarije i bravarije. Unutarnja stolarija ugraĊuje se mokrim postupkom ili suhim postupkom (ugradnjom na slijepe okvire. liĉilaĉki i svi drugi pomoćni radovi. U sluĉaju da ove sheme nisu priloţene treba kontaktirati investitora i zatraţiti ih. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Širina dovratnika iznosi 10 cm. U sluĉaju mokre ugradnje stolariju treba zaštititi (PE folijom). klase bez godova jer će dovratnici biti bojeni nakon ugradnje. Za izradu dovratnika koristiti drvo jele-smreke 1. dobavu i montaţu metalnog okova po izboru projektanta s cilinder bravama i kljuĉevima. Izrada i dobava slijepih okvira.

Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog (veznog) materijala.8 mm izuzev vertikalnih ţljebova i horizontalnih opšava koji se izvode limom kao pokrov (obojeni ravni). god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. spojeve horizontalnih i vertikalnih ţlijebova. prikljuĉak vertikalnih oluka u lijevano-ţeljezne cijevi. X. ĉišćenje podova i zidova i sve transporte. U manjim prostorijama (sanitarije i sl. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu materijala. izradu u radionici. skelu. nosaĉe horizontalnih i vertikalnih oluka. mesinganih ili kromiranih kutnih i završnih lajsni. oluci i sliĉno izvode se od aluminijskog lima debljine 0. Podne keramiĉke ploĉice se polaţu u cementni mort ili na unaprijed pripremljenu cementnu glazuru lijepe pomoću graĊevinskog ljepila. Sistem polaganje za sva poploĉenja je reška na rešku. transport i montaţu na gradilištu. a na direktnom spoju s drugom vrstom lima ili metalom treba umetnuti plastiĉnu mekanu traku. KERAMIĈARSKI RADOVI Sva poploĉenja podova i zidova predviĊena su keramiĉkim ploĉicama od 1. dobavu i ugradbu PVC. Zidne keramiĉke ploĉice se putem odgovarajućeg ljepila lijepe na produţnim cementnim mortom oţbukane zidove.) dolaze ploĉice 20 x 20 cm na podove i zidove (u istoj kvaliteti i boji). 45212-400-4474/2008. Na sudaru poploĉenog poda i ţbukanog zida dolazi sokl od istih keramiĉkih ploĉica u visini od 10 cm. polaganje i fugiranje keramiĉkih ploĉica gotovom fugir masom po izboru projektanta.xls.[227] . Al. širinu reške dogovoriti sa projektantom.ms_office Strana: 129.10. RADNJE SA SPUŠTENIM STROPOM 98348485.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. izradu i postavu spona na zabatnim opšavima. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.2008. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Svi limeni opšavi. klase. XI. Isto tako u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu i postavu trake od krovne ljepenke na svim dodirnim mjestima aluminijskog lima s betonom ili drugim materijalom. upotrebu krana. veliĉine 20 x 20 cm i 30 x 30 cm brušene ili s hrapavom gornjom površinom u boji koju će odrediti projektant u dogovoru s investitorom.

XII. specijalni vijci. ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA Ĉeliĉna konstrukcija se izvodi prema priloţenim shemama. SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI 98348485.xls. transport i montaţa na gradilištu. Svi meĊusobni spojevi su putem varenja ili vijaka.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. TakoĊer jediniĉnom cijenom obuhvatiti bandaţiranje spojeva gipsanih ploĉa koristeći samoljepivu mreţicu. Izvoditelj radova duţan je napraviti kompletnu radioniĉku dokumentaciju i dostaviti je projektantu i revidentu na odobrenje. UZDIGNUTI PODOVI Pod u prostoriji opreme izraĊen je od polo (ARIES) ili odgovarajućih podnih pocinĉanih rešetki koje se oslanjaju na podkonstrukciju na osnom razmaku od cca 70 cm. 62. Visinu poda uskladiti sa visinom podova u susjednim prostorijama.00 cm toplinske izolacije i s metalnom podkonstrukcijom. Za priĉvršćenje rešetke koristiti originalni spojni i vezni pribor. obiĉni vijci.10. podloţne ploĉice. c) ispuna stropa kamenom vunom kao Tervol tip DP-5 ili odgovarajuće debljine 5 cm.karton ploĉa s 5. krpanje rupa od vijaka.ms_office Strana: 130. Boju poda odreĊuje projektant. ĉeliĉni tipli. Strop se vješa na već pripremljene ĉeliĉne nosaĉe postavljene horizontalno na razmaku 120 cm. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Spušteni strop se izvodi od gips . matice. Vrstu i boju pomiĉnih aluminijskih lamela odreĊuje projektant. te dvokratna antikorozivna zaštita na bazi epoksida. zatvaranje spoja sa zidom pomoću akrila. Obraĉun po m² stvarno postvaljenog spuštenog stropa.5 cm kao Amstrong ili odgovarajuće (svi uredi) dok je u ostalim prostorijama (sanitarije) strop od gipskartonskih ploĉa debljine 12. U jediniĉnoj cijeni je dobava i postava: a) podkonstrukcija s razmakom prilagoĊenim vrsti spuštenog stropa. XIV. statiĉkom raĉunu i uputama projektanta. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti uzimanje mjera na licu mjesta. TakoĊer je potrebno jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje od hrĊe (pjeskarenjem).2008. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Pod mora biti postavljen strogo vodoravno. dobava komplet osnovnog i spojnog materijala.5 mm sa otpornošću na poţar. gornju masku i uzice za podizanje. e) potrebna radna skela. detaljima. b) spušteni strop od gipsanih prefabriciranih ploĉa vel.5 x 62. XIII. te sav ostali pomoćni materijal. te izrada u radionici. XV. ZAŠTITA OD SUNCA U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav osnovni i spojni materijal. ugradbu eventualno potrebnih aluminijskih profila. d) zaštita kamene vune PE folijom kao Tervol Stopair ili odgovarajuće. god.[227] .

alat. 2) gletanje svih površina glet masom otprnom na vodu.2008. OBJEKT KONTROLE NAPLATE GRAĐEVINSKI RADOVI ZEMLJANI RADOVI 98348485. XVI. I. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal. god. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Bojenje gotovom tvorniĉkom bojom na bazi vapna kao Poliflor treba izvesti po redoslijedu: 1) popravak manjih neravnina. U cijeni sav potrebni pomoćni materijal. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije. Izvodi se u visini cca 50 cm i obraĉunava se koz posebnu stavku troškovnika. 45212-400-4474/2008. treba dobaviti i postaviti znakove zaštite na radu i znakove zaštite od poţara. 1.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Koristiti znakove izraĊene i odobrene od strane Zavoda za istraţivanje i razvoj sigurnosti (ZIRS). dvostruki premaz epoksidnom bojom. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sav materijal. Prilikom bojanja stolarije prije bojenja dovratnik zaštititi zaštitnom ventilirajućom bojom na koju se nanosi kit. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer. Toniranje boje u dogovoru s projektantom i investitorom. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama. Poslije kitanja ponoviti postupak brušenja i bojenje drugog sloja. Priĉvršćenje na zid posebnim ljepilom. transporte.[227] . ĉlanak 31. rad. Skela je obraĉunata kroz posebnu stavku. a ton boje odreĊuje projektant. kitanje i brušenje eventualnih neravnina. Zadnju ruku bojenja izvesti sa sjajnom bojom. Krila se nakon nanošenja ventilirajuće zaštitne nitro boje špricaju sa bojom (neolin) koja ocrtava godove. zaštitu ostalih površina od prljanja.ms_office Strana: 131. i 32. 3) trostruki premaz bojom po izboru projektanta. Znakovi su izraĊeni na samoljepivoj foliji ili plastici. Sve navedenu je ukljuĉeno u jediniĉnoj cijeni liĉenja površina. Podnoţja crne bravarije (vrata) treba dodatno dvokratno obojiti crnom bojom otpornom na atmosferilije. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Kod bojenja crne bravarije bojama na bazi epoksida jediniĉna cijena ukljuĉuje ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine. trajnoelastiĉnim kitom ili odgovatajućim brojem vijaka. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. sol i gorivo. ZNAKOVI ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŢARA U skladu sa projektom zaštite na radu i projektom zaštite od poţara. Poslije sušenja prvog sloja boje ponoviti kitanje eventualno zaostalih neravnina. Poslije sušenja kita obaviti brušenje pa tek onda nanos prvog sloja boje. A. 94/96 i 114/03.xls. razne zaštite i sl. te sukladno Zakonu o zaštiti na radu NN 59/96.10. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti.

temenja blokova i raznih okana. Obraĉun paušalno. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹.. Svi iskopi su predviĊeni u zbijenom nasipu od drobljenog kamena. instalacionog kanala. Iskopani materijal deponirati na udaljenosti 25 m¹ jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja. nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju. kao i sve ostalo potrebno za dovršenje cijele stavke. tj. Iskop dubine do 200 cm Iskop za temeljnu ploĉu u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom temeljnom tlu kategorije C. paušal 1 7. Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na iskolĉenju svih objekata i elemenata. preuzetog od strane nadzornog inţenjera. razastiranje i planiranje u sloju debljine 20 do 30 cm ispod podova objekata kontrole naplate. Za plato je predviĊen samo osnovni nasip bez tampona i asfalta.xls.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto. postavljanje i odrţavanje iskolĉenih oznaka i ploĉa na terenu od poĉetka radova do predaje svih radova investitoru. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. tj.40 7. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm.20 3. Ms = 80 do 100 KN/m². Svi obraĉuni za iskop. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa svake strane konstruktivnog elementa minimalno za 50 cm.50 cm ispod kote budućeg kolnika. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal sa modulom zbijenosti Ms = 80 MN/m². ugraĊenog nasipa. Dubina iskopa je do 200 cm.2008.98 Strana: 132.407.ms_office . a do kote . U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dopremu materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹.40 2. m³ 12 23. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou. gline ili sliĉno naokolo izvedenih temelja i temeljnih stopa. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar.22 1.64 4. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60° ili koristiti razupiranje. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena OPĆENITO: Iskop humusnog materijala i osnovni nasip obuhvaćeni su u Projektu prometnica za trasu ceste na kojoj se nalazi CP. Iskop se obavlja 95% strojno. m³ 38 19. cca 50 cm ispod gotovog kolnika. 1.22 6. Nasip debljine 30 cm Nasipavanje iskopanim materijalom (kamena sitneţ) bez primjesa humusa. 45212-400-4474/2008. m³ 59 19. Odnosi se na produbljenje iskopa za monolitne temeljne stope u sluĉaju da tlo nema propisanu nosivost. Nasipavanje debljine 20 do 30 cm Sve isto kao nasipavanje pod stavkom 5. god.22 730. Planiranje izvesti sa toĉnošću ± 2 cm. zbijenog nasipa.[227] 98348485. samo dubine preko 200 cm. Obraĉun po m³ nasipnog materijala u zbijenom stanju.037. a 5% ruĉno.. Iskop dubine preko 200 cm Sve isto kao stavka 2. Obraĉun po m³ izvedenog. samo nasipavanje. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. Nasipavanje i zbijanje obavljeti u slojevima debljine 30 cm mjereno u zbijenom stanju.10.22 278. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.36 5.407.133. m³ 260 23.

Dubina iskopa je do 300 cm.501.ms_office Strana: 133. Iskop se obavlja 95% strojno.756. m³ m² 22 20 113.21 2.40 10. temelja treptaĉa. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60o ili koristiti razupiranje. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Jediniĉnom cijenom obuhvatitit dobavu i postavu filter sintetiĉke tkanine (geotekstil) izmeĊu pijeska i nasipa zemljom. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹. te nasipavanje.10.42 9. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju. temelja vanjskih blokova.[227] . god. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju minimalne debljine 10 cm ispod i 20 cm iznad tjemena cijevi. razastiranje i planiranje preko podloge iz stavke 5.71 11.71 3. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. okana elektroinstalacija. te eventualno crpljenje vode. m³ 70 23.2008.xls. okana naplatnih kućica. Nasip i geotekstil za ureĊaj za proĉišćavanje otpadnih voda Dobava. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju debljine 10 cm. 45212-400-4474/2008. U cijeni eventualna upotreba eksploziva kao i zaštita od eventualnih šteta od miniranja. a 5% ruĉno. m³ 45 105. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 6.95 8. armirano-betonskog instalacionog kanala izmeĊu kontrole naplate i naplatnih kućica. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Obraĉun po m³ ugraĊenog kamenog materijala u zbijenom stanju. Obraĉun po m³ ugraĊenog pijeska. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa vanjske strane temeljne ploĉe minimalno za 50 cm. razastiranje i planiranje ispod. Sloj ĉistoće Dobava i ugradba fino drobljenog kamenog materijala ili šljunka (sloj ĉistoće).56 7. a) pijesak Obraĉun po m² prekrivene površine b) filter tkanina (geotekstil) m³ 36 105. Nasip se izvodi posve horizontalno u sloju debljine do 15 cm.71 227. razastiranje i planiranje ispod trakastih temelja i greda (ukljuĉivo zatrpavanje eventualnog produbljenja ispod temelja). te završno nasipavanje. m³ 2 113.20 98348485. biojame. Široki iskop Široki iskop za ureĊaj za proĉišćavanje otpadnih voda u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom materijalu A. Obraĉun po m³ ugraĊenog fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska.805. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar. razastiranje i lagano nabijanje fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska oko biojame u sloju minimalne debljine 20 cm. nogostupa i u zelenom pojasu. te završno nasipavanje. Nasipavanje drobljenim kamenom ili šljunkom Dobava i ugradba fino drobljenog kamena ili šljunka. okana odvodnje i ostalih raznih okana.625. oko i iznad odvodnih i ostalih cijevi u zoni otoka.71 4. B ili C kategorije. Podloţni sloj i obloga cijevi Dobava i ugradba fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska. zaštitnih blokova ispred naplatnih kućica.22 1.62 224.

00 15.342. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou. tj.71 34.60 14.xls. razastiranje.111. u padu od 2%. te planiranje i nabijanje posteljice.66 I. Obraĉun po m² pripremljene površine. Priprema posteljice Plitki iskop i poravnanje tla C kategorije.44 2.71 6. ispod temeljne ploĉe. razastiranje i planiranje humusnom zemljom u otocima oko objekta kontrole naplate u debljini 20 do 30 cm. beton klase C25/30 u velikoplošnoj oplati. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.306.662. Humusiranje Dobava. m³ 60 105.10. Beton projektiranog sastava.00 83.ms_office Strana: 134. fino planiranje. 11.70 m³ m² 148 168 480.[227] . na prostoru gdje dolazi zelena površina. m³ 2. a) beton b) velikoplošna oplata 35 422.04 9.20 640. m² 200 3. U jediniĉnoj cijeni doprema materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹. Ruĉni iskop Ruĉni iskop materijala nakon strojnog iskopa.40 12. ĉišćenje od korova panjeva i ostale vegetacije. Betoniranje armiranih temelja C25/30 Dobava i ugradba betona. septiĉke jame.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.532.48 59. m² 300 113.00 13. elektro i ostalih okana. u armirano-betonsku temeljnu ploĉu i grede.113. m³ 200 57. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: m³ 60 38. te hidrosjetvu. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 11.955. te lagano nabiti ruĉnim nabijaĉima. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju. Sloj pijeska za betonske elemente Dobava i postava nosivog sloja pijeska debljine od 10 cm za postavu betonskih elemenata. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu materijala. Obraĉun po m³ izvršenog iskopa u zbijenom nasipu.82 14.798. Obraĉun po m³ izvedenog zbijenog nasipa. klase C12/15 debljine d = 10 cm. Ms = 80 do 100 MN/m².26 71. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. 45212-400-4474/2008.68 98348485.2008. koristeći vodilice. Obraĉun po m³ izvedenog zbijenog nasipa. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Podloga od mršavog betona C12/15 Betoniranje betonske podloge od mršavog betona. u potrebnom padu (minimalno 1%). Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. korekcija rovova te izbacivanje materijala do 1 m¹ od iskopa. Sloj pijeska fino isplanirati. god.73 II. Šljunak ispod staza Dobava i postava šljunka ispod staza uvaljanog u sloju debljine od 20 cm sa valjanjem i nabijanjem. 1.

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3. Betoniranje armiranih sokla C25/30
Dobava i ugradba betona, u armirano-betonski podzid (sokl) iznad temeljnih greda izvedenih pod stavkama 5 i 8. Beton je klase C25/30, a oplata je velikoplošna. Vidljivi dio sokla - vanjski izvesti u posve preciznoj, ravnoj i horizontalnoj oplati. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI - 2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0,6 l/m³ betona. Armatura je iskazana u posebnoj stavci. Popreĉni presjek podzida vidljiv je iz projekta pojedinih objekata. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. b) glatka oplata c) doplata za vidljivi dio sokla Betoniranje armiranog podesta C25/30 Dobava i ugradba betona, u armirano-betonski podest na ulazu u objekt kontrole naplate. Betonski podest je od betona klase C25/30 s finom obradom gornje površine betona. Podest izvesti po dimenzijama iz projekta objekta kontrole naplate. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli, te raznih kemikalija (ulje, nafta i sliĉno). Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI - 2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0,6 l/m³ betona. Armatura je obraĉunata u posebnoj stavci. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. a) beton b) glatka oplata c) doplata za površinsku obradu Betoniranje armirane ploĉe na podu C16/20 Dobava i ugradba betona, u donju armirano-betonsku ploĉu debljine d = 12 cm, klase C16/20. Površinu betona potrebno je nakon ugradnje betona, a prije poĉetka vezanja betona dobro zagladiti jer se na nju postavlja hidroizolacija. Beton se mora njegovati jednim od sistema njegovanja. Armatura je iskazana u posebnoj stavci. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. a) beton b) doplata za površinsku obradu

m³ m² m²

9 25 25

480.48 59.26 20.02

4,324.32 1,481.50 500.50

4.

m³ m² m²

1 2 2

480.48 59.26 20.02

480.48 118.52 40.04

5.

m³ m²

24.9 230

480.48 20.02

11,963.95 4,604.60

98348485.xls.ms_office

Strana: 135.[227]

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 6. Cementi estrih na podu
Dobava i ugradba materijala u cementni estrih lagano armiran debljine d = 5 do 7 cm. Izvodi se preko termoizolacije na podu prizemlja objekta kontrole naplate. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje površine, dobavu i postavu PVC folije debljine 0,02 mm, postavu armaturne mreţe, izradu glazure zaribane do crnog sjaja, te odrţavanje glazure. Cementna glazura je armirana mreţom Q-131. Obraĉun po m² izraĊenog cementnog estriha. a) cementni estrih ispod keramiĉkih ploĉica d = 5 cm b) cementni estrih ispod keramiĉkih ploĉica d = 6 cm c) cementni estrih ispod linoleum poda d = 6,7 cm d) cementni estrih ispod keramiĉkih ploĉica d = 8 cm 7. Cementi estrih na krovu Dobava i ugradba materijala u cementni estrih lagano armiran debljine d = 5 do 8 cm. Izvodi se preko termoizolacije u padu na krovu objekta kontrole naplate. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje površine, dobavu i postavu PVC folije debljine 0,02 mm, postavu armaturne mreţe, izradu glazure zaribane do crnog sjaja, te odrţavanje glazure. Cementna glazura je armirana mreţom Q-131. Obraĉun po m² izraĊenog cementnog estriha. 8. Betoniranje stropne konstrukcije prizemlja 25/30 Dobava i ugradba betona u punu armirano-betonsku ploĉu iznad prizemlja objekta kontrole naplate. Beton je klase C25/30, a ploĉa debljine 18 cm. Oslanja se preko monomitnih greda i horizontalnih serklaţa na armirano-betonske vertikalne serklaţe. Podupiranje je na visini cca 3,30 m¹. Oplata je velikoplošna - glatka. U cijenu ukljuĉiti istovremenu izvedbu horizontalnih serklaţa. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. a) beton b) glatka oplata 8.a. Betoniranje stropne konstrukcije kata 25/30 Sve isto kao st. 8, samo kat. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. a) beton b) glatka oplata 9. Kombi ploĉe Doplata za dobavu i postavu KOMBI ploĉa debljine d = 8 cm. Kombi ploĉe dolaze “U OPLATU” armirano-betonskih serklaţa iz stavke 22., a postavljaju se sa vanjske strane vetrikalnih i horizontalnih serklaţa. Obraĉun po m² postavljenih kombi ploĉa. 10. Nosaĉi kombi ploĉa Doplata za izradu, dobavu i postavu dodatnih nosaĉa kombi ploĉa iz stavke 24. Nosaĉi se rade kao “vilice” od pocinĉane ţice debljine 3,2 mm svaka razvijene duţine od 50 cm. Postavlja se 6 do 8 komada nosaĉa na m² podgleda. Obraĉun po komadu postavljenog nosaĉa.

m² m² m² m²

140 48 140 30

78.48 86.49 94.49 101.70

10,987.20 4,151.52 13,228.60 3,051.00

230

101.70

23,391.00

m³ m²

45 250

533.33 76.08

23,999.85 19,020.00

m³ m²

42 250

533.33 76.08

22,399.86 19,020.00

105

84.08

8,828.40

kom

850

15.22

12,937.00 Strana: 136.[227]

98348485.xls.ms_office

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 11. Betoniranje serklaţa i nadvoja C25/30
Dobava i ugradba betona u armirano-betonske vertikalne i horizontalne serklaţe i nadvoje u vanjskim i unutarnjim nosivim i pregradnim zidovima. Beton je klase C25/30. Dimenzije nadvoja su zadane projektom pojedinog objekta. Visina podupiranja iznosi do 3,0 m¹. Oplata je dašĉana. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊebog betona. a) beton b) dašĉana oplata Betoniranje vijenca C25/30 Dobava i ugradba betona u armirano-betonski vijenac iznad vanjskih zidova, beton klase C25/30, presjeka prema projektu objekta kontrole naplate. Vijenac (vanjska greda iznad ploĉe) izvesti po dimenzijama iz projekta objekta kontrole naplate. Upotrijebiti glatku precizno sloţenu oplatu. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. a) beton b) glatka oplata Betoniranje temelja agregata C25/30 Dobava i ugradba betona u armirano-betonski temelj agregata, beton klase C25/30, dimenzija i presjeka prema projektu objekta kontrole naplate. Upotrijebiti glatku precizno sloţenu oplatu jer se direktno na beton lijepi keramika. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. a) beton b) glatka oplata Betoniranje okana odvodnje C25/30 Dobava i ugradba betona u armirano-betonska okna odvodnje, beton klase C25/30, dimenzija i presjeka prema projektu objekta kontrole naplate. Upotrijebiti glatku precizno sloţenu oplatu za okna. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. a) beton b) glatka oplata Armatura Dobava, izrada i postava betonskog ţeljeza prema Izvedbenom projektu armature. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ravnanje, sjeĉenje, savijanje, 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente. Armatura mora biti ĉista od hrĊe i svih masnoća. Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete, te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorniĉkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom, obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu. Obraĉun po kg ugraĊene armature. a) rebrasta armatura RA-400 b) mreţasta armatura MAG-500

m³ m²

10 132

533.33 76.08

5,333.30 10,042.56

12.

m³ m²

14.5 291

533.33 97.70

7,733.29 28,430.70

13.

m³ m²

1 2

480.48 59.26

480.48 118.52

14.

m³ m²

3 25

533.33 59.26

1,599.99 1,481.50

15.

kg kg

18000 29000

6.41 6.81

115,380.00 197,490.00

98348485.xls.ms_office

Strana: 137.[227]

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 16. Betoniranje AB subišta sa C 25/30
Dobava, izrada i betoniranje AB trokrakog stubišta zajedno sa podestima, betonom klase C 25/30 u potrebnoj glatkoj oplati. Širina kraka 110 cm. Širina stepenice 27 cm, visina 17 cm. Sve prema planu oplate i planu armature u skladu sa statiĉkim raĉunom, visina podupiranja do 3,0 m¹. Armatura nije sadrţana u stavci. beton oplata UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI:

m³ m²

2.6 24

533.33 97.70

II.

1,386.66 2,344.80 652,215.56

III.

TESARSKI RADOVI
OPĆENITO: Oplata svih betonskih i armirano-betonskih elemenata ukljuĉena je u jediniĉne cijenu istih i prikazana kroz betonske i armiranobetonske radove. Skela za visoke prostore Dobava, izrada i demontaţa skele nakon dovršenja svih radova, te otprema pokretne ĉeliĉno-drvene skele za bravarske i soboslikarsko - liĉilaĉke radove. Visina skele iznosi cca 4,5 m¹. Odnosi se na rad u visokim prostorima (ĉeliĉna nadstrešnica). Obraĉun po kom skele

1.

kom 2.
Fasadna skela Izrada montaţno-demontaţne fasadne skele sa podnicama i ogradom u visini svake etaţe. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dovoz, montaţu, demontaţu i odvoz elemenata fasadne skele. Skela sluţi za izradu svih radova na fasadi (zidanje i izrada fasade). Visina skele je do 4,0 m¹. Obraĉun po m² vertikalne projekcije skele. UKUPNO TESARSKI RADOVI:

1

440.44

440.44

592

22.42

III.

13,272.64 13,713.08

IV.

ZIDARSKI RADOVI
OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal, sidra, rad, alat, transporte, razne zaštite i sl. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova. Nosive i pregradne zidove takoĊer je potrevno povezati preklapanjem opeke.

98348485.xls.ms_office

Strana: 138.[227]

Prije postave kamene vune potrebno je dobro oĉistiti površinu betonske ploĉe.ms_office . tako da se izbjegne preklapanje vertikalnih spojeva. Hidroizolacione trake moraju biti 100% zavarene za podlogu kao i meĊusobno. te pravilno bez razmaka sloţiti ploĉe od kamene vune.68 18. Paziti da se ploĉe ne oštećuju.80 3.232.2008. Na spoju sa zidom ugraditi rubne trake od kamene vune u visini cementnog estriha. 45212-400-4474/2008.50 Strana: 139. debljine 12 cm (2×6 cm). Hidroizolacija se izvodi na armirano-betonskom nadtemeljnom zidu. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.60 2. 236 77.802. te dva sloja varene bitumenske ljepenke debljine 4 mm s meĊusobno zavarenim preklopima 10 cm. Donja podloga mora biti propisno suha što se dokazuje mjerenjem postotka vlage na površini betona. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje betonske podloge od svih prljavština.332. Prvu i drugu ploĉu Tervola postavljati sa preklopom od 50%. god. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1. Donja podloga mora biti propisno suha što se dokazuje mjerenjem postotka vlage na površini betona. Obraĉun po m² izraĊene hidroizolacije. m² 35 80. a rezanje kamene vune obavljati posebnim noţem. te dva sloja varene bitumenske ljepenke debljine 4 mm s meĊusobno zavarenim preklopima 10 cm.10. Hidroizolacija se sastoji od hladnog bitumenskog premaza. Kamena vuna dolazi preko hidroizolacije na podovima prizemlja. nanošenje sloja prajmera (resitol) i varenje prve i druge trake. debljine d = 6 cm.48 m² 250 132.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. m² 280 73. Obraĉun po m² izraĊene hidroizolacije. Termoizolacija na podovima d=6cm Dobava i postava kamene vune kao Tervol tip TPT-60/60 ili odgovarajuće. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Druga traka mora imati pomak preklopa za 50% u odnosu na prvu. Obraĉun po m² izraĊene hidroizolacije.93 33.08 2. m² 4. Obraĉun po m² ugraĊene kamene vune.627. Hidroizolacione trake moraju biti 100% zavarene za podlogu kao i meĊusobno. Termoizolacija na krovu d=12cm Dobava i ugradba na krov objekta kontrole naplate kamene vune kao Tervol tip TPT 60/60 ili odgovarajuće.67 20. a sastoji od hladnog bitumenskog premaza.xls.[227] 98348485. Druga traka mora imati pomak preklopa za 50% u odnosu na prvu. Hidroizolacija Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacija podova u prizemlju objekta kontrole naplate i vanjskih zidova okna naplatne kućice. a) horizontalna hidroizolacija Hidroizolacija zidova Izrada horizontalne hidroizolacija ispod vanjskih i unutarnjih nosivih zidova. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje betonske podloge od svih prljavština. nanošenje sloja prajmera (resitol) i varenje prve i druge trake.

samo zidanje pregradnog zida debljine d = 10 cm sa opekom kao POROTHERM tip 10 P + E ili odgovarajućom. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Obraĉun po m² izvedenog zida.2 cm sa 100% zapunjavanjem horizontalnih reški. visine do 3. te korištenje d proizvoĊaĉa folije. Hidroizolacija krova Izrada horizontalne hidroizolacija krova objekta kontrole naplate. samo zidanje nosivih zida debljine d = 20 cm sa opekom kao POROTHERM tip 20 S P + E ili odgovarajuća.385.50 98348485. obvezno natapanje opeke sa vodom prije poĉetka zidanja. Prilikom zidanja zida obratiti paţnju na izvedbu horizontalnih i vertikalnih serklaţa. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Zidovi se izvode u prizemlju objekta kontrole naplate. Zidanje obavljati sa produţnim mortom M-50.55 36. 45212-400-4474/2008. Obraĉun po m² izvedenog zida. Odnosi se na zidove prizemlja i kata objekta kontrole naplate. Hidroizolacione trake moraju biti 100% zavarene meĊusobno. visina zidanja do 3. Obraĉun po m² postavljene folije gledano tlocrtno. m² 360 164.3 m¹.xls. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 5. U jediniĉnoj cijeni izrada monolitnih nadvoja iznad vrata.96 59. debljine 1. Plastiĉna folija d=0.2 mm preko kamene vune. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu opeke. Zidovi se izvode sa 2. Zidanje pregradnog zida debljine 10 cm Sve isto kao stavka 6. zidanje sa 100% zapunjavanjem mortom horizontalnih fuga u debljini od 1.2008.2 cm. Prije postave folije potrebno je površinu dobro oĉistiti i otprašiti.10.73 31. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje betonske podloge od svih prljavština i prašine. originalnih pomoćnih proizvoda.24 52.637. ukljuĉivo zaštitu hidroizolacije i sloj sitnozrnatog šljunka debljine 5 cm iznad hidroizolacije.4 ili odgovarajući.41 2. 380 6.20 9. njegovanje za vrijeme i nakon zidanja.60 8.4 mm s meĊusobno zavarenim preklopima 5 do 10 cm.2mm Dobava i postava plastiĉne folije debljine d = 0.ms_office Strana: 140. spravljanje morta. Obraĉun po m² izvedenog zida.. Obraĉun po m² kompletno izraĊene hidroizolacije. m² 6. dobavu i postavljanje trake.80 m² 220 240.. meĊusobno varenje traka.3 m¹. Zidanje nosivog zida debljine 20 cm Sve isto kao stavka 6.852.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.[227] . lica. Odabrati vrstu folije koja se kemijski “podnosi” sa postavljenon kamenom vunom.80 7. Zidanje se obavlja mortom M-100 u debljini od 1. m² 250 146. Zidanje vanjskog zida debljine 38 cm Dobava materijala i zidanje vanjskih zidova debljine 38 cm sa opekom kao POROTHERM tip 38 S P + E ili odgovarajuća. sve unutrašnje transporte.135.435. god. m² 240 129. Hidroizolacija se se izvodi sa plastificiranom polivinil klorid (PVCP) folijom kao tip Sikaplan SGmA 1.

Glazura betonske ploĉe Izravnavanje armirano-betonske ploĉe u prostoriji ureĊaja sa glazurom debljine d = 1 cm.10. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 10. popunjavanje manjih oštećenja na zidu. m² 450 76. te postava u suho na podu u prostoriji agregata.08 2. m² 22 60.ms_office Strana: 141. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. samo hidroizolacija sanitarija u objektu kontrole naplate s podizanjem 5 cm iznad godovog poda. slaganje ploĉa od Tervola sa toĉkastim ljepljenjem na zid i postavu sidara na propisanom razmaku.596. U cijeni dobava i postava PE folije debljine 0. 45212-400-4474/2008. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti otklesavanje izboĉina. 32 80. Izravnavanje izvesti sa odgovarajućim mortom za podlijevanje.03 4. Zidarska obrada odnosi se samo na betonsku površinu zida. Hidroizolacija sanitarija Sve isto kao stavka 1. Obrada armirano-betonskih zidova Zidarska obrada površine armirano-betonskih zidova sa odgovarajućim reparaturnim mortom.00 m² 156 28.338.25 82. god. otklesavanje manjih neravnina. Termoizolacija na podu d=4cm Dobava i ugradba kamene vune kao Tervol tip TPT (TPT 20/20 + TPT 20/20) ili odgovarajuće. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sidra. Ţbukanje unutarnjih i vanjskih zidova Ţbukanje unutarnjih i vanjskih zidova grubom i finom produţnom cementnom.xls. krpanje i obradu oštećenja i fuga.2 mm preko kamene vune.[227] . popunjavanje fuga i sl.25 451.55 47. Obraĉun po m² ugraĊene kamene vune.2008. Postava u suho paralelno sa postavom fasade od max compakt ploĉa. Strogo voditi raĉuna ravnosti i vertikalnosti ţbuke. otklesavanje iscuraka morta i betona. 1600 51.86 1.00 11.92 12. odmašćivanje. ĉišćenje od ostataka oplate. debljine d = 4 cm.88 34. Na 1 m² dolaze minimalno 6 do 8 komada sidara.2 cm okomito uz zidove u visini 8 cm. te ugradba rubne trake od kamene vune kao Tervol tip RS 120 debljine 1. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti i izradu cementnog holkera. U jedinicnoj cijeni uraĉunati i radnu skela za rad na visini 3.3 m¹.562. debljine 8 cm. popunjavanje šupljina.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.. impregnacija površine betonske ploĉe i nanaošenje reparaturnog morta u 1 do 2 sloja.372.56 m² 9. m² 13.24 98348485. Obraĉun po m² obraĊene površine betonskog zida.000. Obraĉun po m² izvedene glazure. Obraĉun po m² oţbukanog zida. m² 15. Obraĉun po m² postavljene kamene vune. Kamena vuna se priĉvršćuje za nosivi zid sa pocinĉanim sidrima i to sa njegovim plastiĉnim dijelom. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. vapnenom ili gipsanom ţbukom sa našpricavanjem svih ploha cementnim mlijekom.68 14. Termoizolacija fasade d=8cm Dobava i ugradba kaširane staklenim voalom kamene vune kao Tervol tip FPL-80 ili odgovarajuće. odstranjivanje eventualnih stršećih dijelova armature. Na izravnatu glazuru postavlja se kompjutorski pod. Obraĉun po m² postavljene hidroizolacije.

003. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sve gore navedeno. Obraĉun po m² ugraĊenih betonskih elemenata. god. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 45212-400-4474/2008.14 39. Betonski elementi moraju imati atest o otpornosti na djelovanje mraza i soli. U jediniĉnoj cijeni uĉvršćenje aluminijskog flah progila za drveni ili aluminijski dovratnik. kom kom 26 9 116.326.019. m² 280 140.006. doprema i postava gotovih betonskih elemenata debljine 6 do 8 cm u boji po izboru projektanta sa zamuljivanjem reški mekanim pijeskom. Ugradba rubnjaka na betonskoj podlozi od betona marke MB-25 i popreĉnog presjeka 30×24 cm sa razmakom reški izmeĊu betonskih rubnjaka od 1 cm i njihovo popunjavanje cementnim mortom u omjeru 1:2 sa polukruţnim zaglaĊivanjem. a) prag duţine do 1 m¹ b) prag duţine od 1 do 2 m¹ Metalni jarbol za zastave Dobava i ugradba metalnog jarbola za zastave.12 1.45 19. te sistemon za blokadu koloture. Obraĉun po komadu montiranog jarbola.11 30. Betonski rubnjaci Dobava i postava betonskih prešanih rubnjaka dimenzija 50×20×8 cm izraĊenih od betona marke MB-40. Obradu obaviti sa odgovarajućim reparaturnim mortom. Aluminijski pragovi Dobava i ugradba aluminijskih pragova od flah profila 40×4 mm na mjestima gdje je razlika u podu po visini ili vrsti materijala. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 6. U jediniĉnoj cijeni je kompletan jarbol sa ĉeliĉnim uţetom. Obraĉun po m² obraĊenog sokla. Nakon slaganja betonskih elemenata iste je potrebno nabiti vibroploĉom.xls. a višak pijeska koji ostane nakon zamuljivanja odstraniti mekanom ĉetkom.0 m¹.80 17. Obrada sokla objekta Zidarska obrada vidljiivog dijela armirano-betonskog podnoţja (sokla) objekta kontrole naplate sa otklesavanjem i popravkom neravnina.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Betonske ploĉe Dobava.493.12 196.20 3.2008. Obraĉun po m¹ ugraĊenih betonskih rubnjaka. Ukoliko se ne mogu koristiti cijeli betonski elementi iste precizno odrezati na rezalici sa dijamantnom ploĉom. koloturom za podizanje zastave.10.00 18.ms_office Strana: 142.92 98348485.[227] . Obraĉun po komadu ugraĊenog praga. m¹ 272 112. kom 2 3.47 2.20 20. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 16.765. Visina jarbola je cca 5. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sve gore navedeno. Betonski rubnjaci moraju imati atest o otpornosti na djelovanje mraza i soli. m¹ 35 66.239.

00 2.04 Strana: 143. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: 145 160.004.20 sati sati 50 50 39. god. postavlja mreţica po cijeloj površini zida i gleta se drugi sloj ljepila. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 21. Termoizolacija špaleta d=3cm Dobava i ugradba kamene vune kao Tervol tip TPT30 ili odgovarajuće.10.25 IV.56 13. Kada prvi sloj graĊevnog ljepila oĉvrsne oko špalete otvota se stavlja profil za ojaĉanje. Obraĉun po m² ovako izvedenog zida (špalete). 45212-400-4474/2008. 1. III.73 652.24 51. Ostali zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom. Obraĉun po m² ovako izvedenog zida. rezanje asfalta.662. Termoizolacija zidova negrijanih prostora d=6cm Dobava i ugradba kamene vune kao Tervol tip DP9 lam ili odgovarajuće. Nakon ljepljenja Tervola isti se gleta prvim slojem graĊevnog ljepila.562.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Ploĉe Tervola na zid se priĉvršćuju ljepljenjem graĊevinskim ljepilom. Nakon ljepljenja Tervola isti se gleta prvim slojem graĊevnog ljepila. II.18 11. m² 60 184. IV.962. Nakon sušenja nanosi se treći sloj ljepila koji prije nanošenja mase za impregnaciju mora odstajati minimalno 7 dana. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Kada prvi sloj graĊevnog ljepila oĉvrsne oko špalete otvota se stavlja profil za ojaĉanje. postavlja mreţica po cijeloj površini zida i gleta se drugi sloj ljepila.412.[227] 98348485.050. debljine 6 cm na betonske zidove sa unutarnje strane agregatne stanice. A. Ploĉe lijepiti na zid sa preklopom na pola ploĉe i paziti da ljepilo ne ulazi u fuge.xls.223.2008.08 504.254.713. Ploĉe Tervola na zid se priĉvršćuju ljepljenjem graĊevinskim ljepilom.80 22. Nakon sušenja nanosi se treći sloj ljepila koji prije nanošenja mase za impregnaciju mora odstajati minimalno 7 dana. Prije poĉetka ljepljenja Tervola betonski zidovi se moraju premazati grund masom za impregnaciju.67 1. štemanje.215.67 REKAPITULACIJA I. debljine 3 cm na špalete oko prozora u objektu kontrole naplate. ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI TESARSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: 83.50 504. Prije poĉetka ljepljenja Tervola betonski i zidovi od opeke se moraju premazati grund masom za impregnaciju.412. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika.16 23. Oko špaleta otvora potrebno je zalijepiti špaletni element Tervol PTP debljine 2 cm. Jediniĉnom cijenom obugvatiti sve navedeno. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. m² 23.ms_office .

45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena B. te ovjeri projektanta. Iste se montiraju po sistemu otvorenih horizontalnih i vertikalnih fuga širine 6 mm. d0. Ploĉe se uĉvršĉuju na odgovarajuću podkostrukciju nevidljivim spojem . po sistemu kao MAX . Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.aluminij. Izvoditelj radova je duţan osigurati i dostaviti statiĉki proraĉun fasade.2008.tehnologijom koja svojom dijamantnom strukturom štiti ploĉe od najpogubnijih faktora . Raster fasade. Sistem podkonstrukcije omogućava odmicanje fasadnih ploĉa od termoizolacije i samim tim zraĉni prostor od 30 . 45212-400-4474/2008. dakle najvišoj i najjaĉoj normi za ovaj tip proizvoda. ne stvara dim i ne proizvodi toksiĉne kemijske produkte. dimenzije i raspored ploĉa. b) test na rastezanje. Podkonstrukcija je izraĊena od apsolutno antikorozivnog materija .s2. ploĉa na bazi visoko tlaĉnog prešanog laminata debljine 6 mm u boji i dekoru 0270. c) test na absorciju obiĉne (destilirane) i slane (morske) vode.EURO FOX ili odgovarajućim.[227] . d) otpornost na UV zrake (izbjeljivanje). spojne elemente izvesti prema uputama proizvoĊaĉa fasade.xls. te svi ostali tehniĉki detalji izraĊeni su prema tehniĉkim uputstvima proizvoĊaĉa fasadnih elemenata i sistema. V. te idelno ravnanje fasade i mogućnosti reljefnih istaka. Fasadne ploĉe trebaju zadovoljiti certifikat prema normi EN 438 kojim se dokazuje da zadovoljavaju i ispunjavaju slijedeće uvjete testiranja: a) test na savijanje. 98348485.ms_office Strana: 144. U domeni protupoţarne sigurnosti fasadne ploĉe trebaju zadovoljiti klasifikaciju prema normi B . Sva uĉvršćenja. OBRTNIĈKI RADOVI VENTILIRANA FASADA OPĆENITO: Obloga fasade izraĊena je od materijala kao MAX EXTERIOR COMPACT ili odgovarajućih. god. e) sposobnost laganog ĉišĉenja standardnim kućnim i ekološkim sredstvima. Vanjski i utarnji dekorativni slojevi zaštićeni su akrilinim smolama specijalnom NT.ljepljenjem (kao SIKA TACK PANEL PU ili odgovarajuća ljepila).UV zraka. Srednjica ploĉe izraĊena je od visoko kavalitetnih celuloznih papira oplemenjenih fenolnim smolama.50 mm potreban za strujanje zraka. Za uĉvršćenje podkonstrukcije fasade za zid koristiti cinĉane vijke.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. kojom se potvrĊuje da su izraĊene od materijala koji ne podrţava gorenje.10. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.

[227] . m² 25. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1.73 344.35 2.386. ploĉa obostrano oplemenjenih. u boji i dekoru 0270. UKUPNO VENTILIRANA FASADA: m² 495 695. Dimenziju fasadnog prolila odabrati tako da profil i fasada objekta koja je izraĊena od materijala kao MAX EXTERIOR COMPACT ili ogovarajućeg.920.xls. Fasada je svojom vanjskom plohom odmaknuta od zida cca 12 cm. na tipsku podkonstrukciju. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav potreban rad.10. u boji i dekoru 0270. obloge sokla od materijala kao MAX EXTERIOR COMPACT ili odgovarajućeg. aluminijske plastificirane konstrukcije izraĊene od fasadnog profila kao SCHÜCO ROYAL S 70FF ili odgovarajućeg u kombinaciji s prozorskim profilom kao SCHÜCO ROYAL 75FF. Ventilirana fasada Dobava kompletnog materija.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. a) BRAVARSKI RADOVI CRNA BRAVARIJA 98348485. materijal i priĉvrsni pribor.00 V. 2. Boju plastifikacije odrediti će projektant. Fasadna skela prikazana je u posebnoj stavci ovog troškovnika (vidi tesarske radove). izrada i montaţa. Kamena vuna kaširana staklenim voalom prikazana je u posebnoj stavci ovog troškovnika (vidi zidarske radove). vertikalno i horizontalno montirane po fasadi objekta kontrole naplate prema rasteru iz projekta. ploĉa obostrano oplemenjenih. Stavka obuhvaća dobavu i postavu kamene vune kaširane staklenim voalom kao Tervol tip FPL 50 ili odgovarajući debljine 5 cm.81 19.2008.00 366. Nosivi profili za fasadu Dobava kompletnog materijala.16 3.171. izrada i montaţa.477. ploĉa obostrano oplemenjenih budu u istoj ravnini. Obraĉun po m² izraĊene fasade.ms_office Strana: 145. izrada i montaţa. materijal i priĉvrsni pribor. Obloga sokla Dobava kompletnog materija. u boji i dekoru 0270. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav potreban rad. Fasadna skela prikazana je u posebnoj stavci ovog troškovnika (vidi tesarske radove). Obraĉun po m² izraĊenog sokla. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav potreban rad. obloge ventilirane fasade od materijala kao MAX EXTERIOR COMPACT ili odgovarajućeg. na tipsku podkonstrukciju. Obraĉun po m¹ ugraĊenog profila. Stavka obuhvaća dobavu i postavu fasadnog aluminijskog profila. materijal i priĉvrsni pribor.51 VI. Preko kamene vune potrebno je poloţiti paro propusnu foliju kao Tyvek ili odgovarajuću.HI ili odgovarajućeg. Preko kamene vune potrebno je poloţiti paro propusnu foliju kao Tyvek ili odgovarajuću. m¹ 730 4. profili na mjestima priĉvršćenja fasadnih ploĉa imaju umjesto gumenih brtvi silikonske brtve radi osiguranja rastezanja fasadnih ploĉa. 45212-400-4474/2008. god. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.5 751.

Prije ugradbe bravariju je potrebno dobro oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i odmastiti.[227] 98348485. Rešetka za ĉišćenje obuće Sve isto kao stavka 2. Poklopce opremiti sa po dvije ruĉke za podizanje. Obraĉun po komadu isporuĉenog okvira sa otiraĉem. kom 1 1. god.ms_office . Pojedini dijelovi poklopca su po obodu pojaĉani sa kvadratnim profilom dimenzija 30×30×2.92 38. a sa drugom stranicom priljubljenom uz vanjski zid. isporuka na gradilište i ugradba rubnog "L" nosaĉa popreĉnog presjeka dimenzija 100×120 mm izraĊenog od ploĉevine debljine 4 mm. Rešetka je gotova tvorniĉka pocinĉana s maksimalnom veliĉinom okna 25×25 mm.70 1. m¹ 320 120. materijalom i sredstvima potrebnim za potpuni dovršetak radova.409. kom 1 1. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sav spojni i pomoćni materijal.84 1. TakoĊer je potrebno izbušiti i rupa promjera 5 mm na svakih 30 do 40 cm za uĉvršćenje podkonstrukcije za fasadu.xls. isporuka na gradilište i ugradba okvira i poklopca za instalacioni kanal u prostoriji sa ureĊajima.49 3. Obraĉun po m¹ stvarno izraĊenih kompletnih nosaĉa.841. Poklopac je podijeljen na pet zasebnih komada i izraĊen je od rebrastog lima debljine 3/4 mm. Okvir otiraĉa je veliĉine 120×60 cm i izraĊen je od “L” profila 30×30×3 mm s pracnama za usidrenje. /Glavni ulaz/ Poklopac instalacionog kanala Izrada. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena OPĆENITO: Crna bravarija izraĊena je od HEA HOP vuĉenih profila.489..694. Obraĉun po komadu stvarno izraĊene rešetke. a svi spojevi su izvedeni putem varenja.841. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Rešetku izvesti tako da se zbog ĉišćenja moţe vaditi. Obraĉun po komadu komplet izraĊene i ugraĊene crne bravarije sa svim radnjama.49 1. Obraĉun po komadu izraĊenog poklopca. Na mjestu prodora cijevi izvesti urezivanje u promjeru vanjskih cijevi. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Ovako izraĊenu konstrukciju potrebno je zavariti u svim uglovima rezanjem pod 45° sa izbušenim rupama promjera 10 mm na svakih 50 cm za uĉvršćenje profila na zod od betona ili opeke. Otiraĉ je “KOKOS” i obuhvaćen je u jediniĉnoj cijeni. Nakon toga izvesti antikorozivnu zaštitu vrućim cinĉanjem. ''L'' profil se montira na rubovima vanjskih otvora po fasadi i sluţi za uĉvršćenje podkonstrukcije fasade i slijepih ĉeliĉnih dovratnika i doprozornika za ugradnju vanjske aluminijske bravarije. Rubni "L" nosaĉ Izrada.40 4. 1. kom 2 704. Otiraĉ u vjetrobranu Izrada.10. Svi okviri imaju ugraĊene pracne za usidrenje.5 mm. Sve antikorozivno zaštićeno sa dva sloja boje na bazi epoksida.84 Strana: 146. samo umjesto “KOKOS” otiraĉa dolazi vanjska rešetka za ĉišćenje obuće. isporuka gradilištu i ugradba okvira i otiraĉa u vjetrobranu. Okvir je dimenzija 280×80 cm i izraĊen je od kutnog profila L 40×40×5 mm sa pracnama na svakih 50 cm. Profil izvesti oko svih stranice vanjskih otvora sa okomitom stranicom na rubu otvora.2008.40 2.489. te antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida.

80 7. 180/80 cm. izrada. okvir 30×3 mm.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.08 1. NPI 100 nosaĉ za pod Izrada.255. Jediniĉnom cijenom obuhvatit sav spojni i pomoćni materijal. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.6 kg/m². Obraĉun po komadu izraĊenog nosaĉa. Nosaĉe fiksirati za nosivi zid sa po dva fischer vijka odgovarajuće duţine. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Teţina polo rešetke je 34. Vel. kom 1 1. dobava i montaţa ograde ispred ulaza u objekt kontrole naplate.10. Na visini od cca 550 mm od vrha gledano osno nalazi se preĉka od cijevi promjera 44.08 Strana: 147.6 mm. Obraĉun po komadu izraĊene platforme m¹ 16 140.09 972. m¹ 2 486. izrada i montaţa vruće pocinĉane POLO (aries) podne rešetke u prostoriji sa ureĊajima.3×2. god.ms_office . Zaštitna ograda visine 110 cm Izrada. dobava i montaţa platforme za nošenje klima ureĊaja. Obraĉun po m² postavljene rešetke. Izrada platforme Dobava materijala za izradu platforme na krovu objekta kontrole naplate. Duţina nosaĉa je 400 cm. Podna rešetka Dobava. kom 1 627.18 9. Ogradu izvesti od ĉeliĉnih cijevi promjera 76. Sve oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i antikorozivno zaštititi vrućim cinĉanjem.65 mm. U jediniĉnoj cijeni je izrada upušrenog temelja. m² 10 784. isporuka i ugradba rubnog ĉeliĉnog profila NPI 100 za nošenje poda sa POLO (aries) rešetkama u prostoriji ureĊaja.[227] 98348485.847.6 mm sa polukruţno zavarenom kapom na vrhu cijevi. Polo podna rešetka je dimenzija nosive i razdjelne lamele 30×2 mm.83 8.xls. te spojni materijal i ĉišćenje od hrĊe pjeskarenjem i dvostruka antikorozivna zaštita bojama na bazi epoksida.83 627. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 5.04 6. izrada i montaţa nosaĉa za CB antene na krovu objekta. Nosaĉ je izraĊen od cijevi promjera 48. visina rešetke je 30 mm. korak lamele 30 mm.5×2. 45212-400-4474/2008. Koristiti originalni spojni i priĉvrsni pribor.2008. Obraĉun po m¹ izvedene ograde. a sa donje strane nosaĉ treba biti otvoren za uvlaĉenje kablova. Oslonci su na meĊusobnom razmaku od cca 700 mm.1×3.94 2. Od HEA 80 i poda od daske debljine 48 mm. Za priĉvršćenje na fasadi objekta izraditi dva nosaĉa na kojima su obujmnice sa gumenom brtvom za fiksiranje cijevi. Visine ograde je 110 cm. Profil na krajevima ima ploĉevinu za uĉvršćenje u zid sa po ĉetiri rupa promjera 12 mm. a visina stupa je 120 cm. Na dno stupa je zavarena ploĉevina dimenzija 120×120×6 cm sa 4 rupe promjera 13 mm za priĉvršćenje ograde na armiranobetonski temelj. Obraĉun po m¹ stvarno izraĊenog nosaĉa. Stupovi ograde su na razmaku cca 230 cm.081. Ograda se priĉvršćuje sa po 4 vijka na stupu sa podloškama M12/80. Duţina nosaĉa mora biti takva da antenski stup moţe proći pored opšava na armirano-betonskom koritu.081.78 7. Nosaĉ CB antene Dobava materijala.

a. 45212-400-4474/2008.9.2008. te spojni materijal i ĉišćenje od rĊe. Visina ograde je 110 cm. a visina stupova 120 cm.10. namještanje i podešavanje na mjestu ugradbe i nakon ugradbe.833. dobavu i montaţu metalnog okova po izboru projektanta s cilinder bravama i kljuĉevima i sve opšavne lajsne. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 10.ms_office Strana: 148. VI. Prije poĉetka radova na izradi obojene bravarije izvoditelj radova na obojenoj bravariji je duţan pregledati izvedene graĊevinske radove. 236. te davanje iste na uvid i odobrenje projektantu. Sve ostalo prema shemi bravarije i uputama nadzornog inţenjera i projektanta. Aluminijski profili izraĊeni su iz aluminijske legure Al Mg Si 0.[227] .14 b) OBOJENA BRAVARIJA OPĆENITO: Svi radovi moraju biti izvedeni struĉno i solidno. m¹ Obraĉun po m¹ izvedene ograde. dobava i montaţa ograde unutarnjih stepenica u objektu kontrole naplate.052. a nakon završetka rada duţan je sav suvišni materijal i otpatke odstraniti sa gradilišta. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. sa odgovarajućim kvalitetnim materijalom koji mora odgovarati postojećim propisima i standardima. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog materijala. Izvoditelj ovih radova duţan je zaštititi radove izvedene od drugih izvoditelja kako nebi svojim radom iste oštetio. uzimanje mjera na licu mjesta. te ukoliko naiĊe na nedostatke koji mu mogu smetati. dopremu na gradilište. Ograda stepenica visine 110 cm Izrada. duţan je o tome obavijestiti izvoditelja graĊevinskih radova kako bi isto bilo otklonjeno. 226 i 228. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. U jediniĉnoj cijeni je izrada. TakoĊer je duţan zaštititi svije radove od prljanja drugih izvoditelja. 98348485.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Za izradu obojene bravarije koristiti plastificirane aluminijske profile sa prekinutim termiĉkim mostom kao SCHÜCO INTERNATIONAL tip FW 50+DK ili odgovarajući. pjeskarenjem i dvostruka antikorozivna zaštita bojama na bazi epoksida.xls. god. Sve prema shemi bravarije. Na dno stupa je zavarena ploĉevina 120/120/6 mm sa 4 rupe promjera 13 mm za priĉvršćenje ograde na AB krak stepenica. Svi aluminijski komadi i izraĊevine moraju biti kvalitetno i odgovarajuće izvedeni. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-CRNA BRAVARIJA: 12 486. Ogradu izvesti od QC 40/20/2.09 5. te mora zadovoljiti propise HRN.C. Uz gore navedeno u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu radioniĉke dokumentacije.08 62.234.T7.5 ĉvrstoće F220 do 260 N/mm². izradu u radionici. Minimalna debljine zaštitnog sloja iznosi 18 do 25 mikrona.

88 2.16 7.728.04 6.012.186.44 3. Boju plastificirane aluminijske bravarije odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom. 2F+2O c. Ugaoni elementi moraju biti izvedeni besprijekorno. god. Kod obojene bravarije jediniĉnom cijenom obuhvatiti izradu.882.006.dvokrilna dimenzija 200×272 cm b.504.83 7. Staklena stijena 4-dijelna dimenzija 340×90 cm 3F+1O j.06 7.168.64 6. aluminija ili drugog antikorozivnog materijala.006. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Ovi tehniĉki uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete. Staklena stijena 2-dijelna dimenzija 185×90 cm 1F+1O e. Staklena stijena 4-dijelna dimenzija 200×90 cm 3F+1O i. Vrata . Vrata i prozori koji se otvaraju moraju u falcevima imati ugraĊene gumene brtve.00 7.32 12.10.72 3.168.60 8. materijalom i sredstvima potrebnim za potpuni dovršetak radova.prodaja pretplate b.[227] 98348485.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.66 Strana: 149.16 13.327.836.00 2.453.36 18.647. Dovratnici i doprozornici su izraĊeni od kvadratnog profila 40×30×2.647. Vrata . Sva vanjska vrata moraju imati ugraĊene samozatvaraĉe.363. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Ĉeliĉni profili za sidrenje aluminijskih stijena premazani su radi zaštite sa najmanje dva premaza zaštitne boje.32 3.063.673. 45212-400-4474/2008.06 7.pogon e. Staklena stijena 2-dijelna dimenzija 250×180 cm 2F+1O f. pogotovo u pogledu topinske provodljivosti.6 mm.126.dvokrilana dimenzija 200×272 cm sa ventilacionom rešetkom u parapetu c.006. Obojenu bravariju na objektu kontrole naplate izvesti u boji plastifikacije RAL 7047.72 6.063. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Staklena stijena 4-dijelna dimenzija 319×90 cm 1.00 2. Za ugradnju IZO stakla koristiti propisane plastiĉne kladice.66 6. Izvoditelj radova mora atestom dokazati da aluminijski profili i staklo zadovoljavaju traţene uvjete.607.60 W/m²K.660.64 24.88 8. kom kom kom kom kom 1 1 1 1 1 8. 100/210 cm Staklene stijene a. Vrata a. kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 1 3 2 8 2 3 1 4 4 2 7. Sve izraditi i ugraditi prema shemama obojene bravarije.64 6.12 4.726. Staklena stijena 2-dijelna dimenzija 130×90 cm 2F+1O g.36 4.642. Staklena stijena 4-dijelna dimemzija 340×180 cm.882.44 24. Za ostakljenje primjeniti IZO staklo dimenzija 4+16+4 mm koje je izraĊeno od stakla kao THERMOPLUS i OPTIFLOAT ili odgovarajućeg tako da srednji koeficijent prolaza topline za prozor iznosi 1.442.48 9.607. Vrata ulazna .60 26. Obraĉun po komadu komplet izraĊene i ugraĊene obojene bravarije sa svim radnjama.043. Vrata ulazna agregat .363.xls.dvokrilna dimenzija 150×280 cm . Vrata . Sidra za priĉvršćenje aluminijskog lima i profila su od inoxa. isporuku na gradilište i ugradbu slijepih ĉeliĉnih dovratnika i doprozornika i gumenih podnih odbojnika za zaustavljanje vrata.344. Staklena stijena 4-dijelna dimenzija 150×180 cm 2F+1O h.vjetrobran d.ms_office .00 2. Staklena stijena 2-dijelna dimenzija 300×180 cm 1F+1O d.16 7. Vijci i ostala sredstva za spajanje su iz nehrĊajućeg ĉelika (inox). ukljuĉivo gornji i donji okapni lim na staklenim stjenama i vratima. Mjesta koja se naroĉito osjetljiva na propuštanje moraju se kitati dvokomponentnim kitom odgovarajuće kvalitete.dvokrilna dimenzija 140×280 cm .2008. Staklena stijena sa šalterom dimenzija 260×280 cm .spremišta dim.

Sve ostalo isto kao u stavci 1. impregnaciju. Linoleum lijepiti specijalnim ljepilom za postavu linoleuma. transport na gradilište. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i pomoćnog materijala.2008.736.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Kod ljepljenja posebnu paţnju posvetiti da limoleum bude 100% zalijepljena. m¹ 200 62.24 1.66 VII. god. Solk se postavlja ljepljenjem i to na sudaru zida sa podom od linoleuma. Sve kompet s ĉišćenjem gotovog poda nakon završetka radova. te nanijeti masu za izravnavanje (samoniveliranje) poda. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2. Obraĉun po m² postavljenog linoleum poda. linoleum sa pripasivanjem i urezivanjem. 12.86 VIII. Obraĉun po komadu montiranih vrata. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Jediniĉnom cijenom obuhvatit ĉišĉenje površine. m² 177 184. te dobavu i postavu kutnih PVC rubnih letvica.10.52 242. postavu na podove.ms_office Strana: 150. STOLARSKI RADOVI 98348485. Automate montirati pri vrhu vrata glavnog ulaza.00 45. Obraĉun po m¹ postavljenog sokla. PVC sokl Dobava materijala i postava PVC sokla na podu gdje je postavljen linoleum pod.xls. Linoleum je u rolama širine 200 cm. kom Obraĉun po komadu montiranih automata VI. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.46 VII. dobro oĉistiti i popuniti oštećenja i udubljenja.492. Pod dolazi u roli.241. Prije postave linoleuma pod treba izravnati.56 180. Alu rešetka Alu rešetka u prostoriji agregata za ventiliranje. Automati na vanjskim vratima Dobava i montaţa automata na vanjskim pješaĉkim vratima i vjetrobranu.86 2.091. RADOVI NA LINOLEUM PODU OPĆENITO: Projektom je predviĊen pod od linoleuma tip kao DLW ili odgovarajući. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI 1 1. 90×90 cm.241. Linoleum pod Dobava materijala i polaganje gotovog tvorniĉki izraĊenog linoleum poda kao DLW. kom Obraĉun po komadu postavljene alu rešetke 3. nanošenje ljepila na konraktne površine.599.684. UKUPNO RADOVI NA LINOLEUM PODU: 1.b. te da nema zarobljenih mjehurića zraka.[227] .28 560. dim.24 2 280. Lijepi se ljepilom na cementnu glazuru koju prije polaganja linoleum poda treba pregledati. 45212-400-4474/2008. dobro otprašiti i impregnirati. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-OBOJENA BRAVARIJA: VI.18 32.

60 2.44 3. Za izradu dovratnika koristiti drvo jele-smreke 1. Uz gore navedeno u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu i montaţu obostranih opšavnih lajsni po izboru projektanta. uzimanje mjera na licu mjesta. Jednokrikna puna jasenom furnirana vrata s fiksnim nadsvjetlom dimenzija 91×210+67 cm. dobavu i montaţu metalnog okova po izboru projektanta s cilinder bravama i kljuĉevima. komplet. betona. kom kom kom 15 2 4 1. debljine 13 mm. namještanje i podešavanje na mjestu ugradbe i nakon ugradbe. Širina dovratnika iznosi 10 cm.255. Jednokrikna puna jasenom furnirana vrata s fiksnim nadsvjetlom dimenzija 81×210+67 cm. b. m¹ 48 280.271. u boji i tonu po izboru projektanta. Obraĉun po m¹ postavljene klupĉice. dopremu na gradilište.075. Drvo je potrebno obraditi i impregnirati.373. površinski obraĊene dekorativnim papirom impregniranim melaminskim smolama. te podni Sve ostalo prema shemi stolarije i uputama nadzornog inţenjera i projektanta. Kabina izraĊena od ploĉa iz termiĉki obraĊene umjetne smole ojaĉane celuloznim vlaknima. Boju stolarije (krila i dovratnici) odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom. kom 4 4.022. Obraĉun po komadu izraĊenih i ugraĊenih vrata. a ugradbu obaviti sa purpen pjenom tanko nanesenom po cijeloj donjoj površini klupĉice.xls.48 Strana: 151. Prozorske klupĉice Dobava materijala i izrada prozorske klupĉice od punog drveta iĉi umjetnog materijala debljine 3 cm i širine cca 47 cm furnirano jasenovim furnirom. visine 200 (+10) cm – vratna krila 61×200 cm Obraĉun po komadu ugraĊene kabine 1. Na svim unutarnjim vratima WC-a u donjem dijelu ugraditi ventilacionu rešetku. Dovratnici na gradilište moraju doći impregnirani i sa vanjske strane zaštićeni premazom protiv upijanja vlage. Dobava i ugradba tipske sanitarne kabine s vratima. Sa vidljive strane klupĉicu lakirati sa tri sloja laka kao Cromoden ili odgovarajući. Za ugradnju stakla koristiti stolarski ili trajnoelastiĉni kit.746. te u betonske nadvoje ukljuĉena je u jediniĉne cijene stolarskih radova. c.496.65 19.[227] 98348485. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.12 16. Izrada i ugradba unutarnjih slijepih drvenih dovratnika u zidove od opeke.28 13. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Jednokrikna puna jasenom furnirana vrata s fiksnim nadsvjetlom dimenzija 71×210+67 cm. Sve izraditi prema shemama stolarije. – kabina 153×98 cm. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog materijala. 45212-400-4474/2008. izradu u radionici.10. Vrata a.37 1. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena OPĆENITO: Za izradu krila vrata koristiti jasenov furnir 1.453. god.67 1. U cijeni stavke sav potreban inox okov i pribor za montaţu i brava za sanitarne kabine s mogućnošću otvaranja izvana. odignute od poda 10 cm.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. klase jer će vrata biti bojena tako da se vide godovi od drveta.124. klase bez godova jer će dovratnici biti bojeni nakon ugradnje. Za ostakljenje fiksnog nadsvjetla primjeniti staklo kao OPTIFLOAT ili odgovarajuće debljine 4 mm.74 5.2008.ms_office .05 2.

45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 4. samo keramiĉke ploĉice u sanitarijama veliĉine 20×20 cm.19 IX. Keramiĉke ploĉice se postavljaju dvobojno prema shemi polaganja.40 2. KERAMIĈARSKI RADOVI OPĆENITO: Sva poploĉenja podova i zidova predviĊena su keramiĉkim ploĉicama od 1. m² 115 160. Zidne keramiĉke ploĉice se putem odgovarajućeg ljepila lijepe na produţnim cementnim mortom oţbukane zidove. širinu reške dogovoriti sa projektantom.692.687. kromiranih kutnih i završnih lajsni. 9. rubne lajsne. ĉišćenje podova i zidova i sve transporte. Podne keramiĉke ploĉice se polaţu u cementni mort ili na unaprijed pripremljenu cementnu glazuru lijepe pomoću graĊevinskog ljepila. uzimanje mjera na licu mjesta. Uĉvršćenje pregrade u strop i pod. tuš kabina. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu osnovnog i spojnog (veznog) materijala. dobavu i ugradbu PVC. m² 48 160. polirane. ulazni prostor i sliĉno keramiĉkim ploĉicama 1.xls. ali protuklizne (protukliznost R9). Al.16 18. Obraĉun po m² stvarno postavljenih keramiĉkih ploĉica.16 7. Ispred ulaza dolaze protuklizne keramiĉke ploĉice kiselo otporne veliĉine 30×30 cm. boje po izboru projektanta. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Dobava i ugradba sanitarne pregrade. odignute od poda 10 cm. veliĉina keramiĉkih ploĉica je 30×30 cm. klase.. visine 200 (+10) cm Obraĉun po kom ugraĊene pregrade UKUPNO STOLARSKI RADOVI: kom 2 4.88 66.10.94 VIII. Postava s reškama maksimalne širine 2 do 3 mm. površinski obraĊene dekorativnim papirom impregniranim melaminskim smolama. Keramiĉke ploĉice moraju biti brušene.ms_office . debljine 13 mm.68 Strana: 152.2008. blagovaonici. U cijeni stavke sav potreban inox okov i pribor za montaţu. god. Sistem polaganje za sva poploĉenja je reška na rešku. Obraĉun po m² stvarno postavljenih keramiĉkih ploĉica. fugiranje. klase kao FLOOR GRES cheramiche BASIC ili odgovarajuće. 45212-400-4474/2008. 1.948.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. polaganje i fugiranje keramiĉkih ploĉica gotovom fugir masom po izboru projektanta. Ploĉice se postavljaju u graĊevinsko ljepilo po preporuci proizvoĊaĉa keramiĉkih ploĉica.897. – pregrada širine 110 cm. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog (veznog) materijala. U manjim prostorijama (sanitarije i sl. Na sudaru poploĉenog poda i ţbukanog zida dolazi sokl od istih keramiĉkih ploĉica u visini od 10 cm. postava.[227] 98348485. te zaštita nakon postave.) dolaze ploĉice 20×20 cm na podove i zidove (u istoj kvaliteti i boji). Postava sistemom reška na rešku. Debljina keramiĉkih ploĉica minimalno 8 mm. Poploĉavanje podova sanitarija Sve isto kao stavka 1. veliĉine 30×30 ili 20×20 cm brušene ili s hrapavom gornjom površinom u boji koju će odrediti projektant u dogovoru s investitorom.418. Poploĉavanje podova (osim sanitarija) Poploĉavanje podova u hodniku. Pregrada izraĊena od ploĉe iz termiĉki obraĊene umjetne smole ojaĉane celuloznim vlaknima. u boji i tonu po izboru projektanta.

2008. a polaţu se na produţnim cementnim mortom oţbukane zidove pomoću ljepila. Oploĉenje izvesti do stropa u sanitarijama. 98348485. Fugiranje izvesti fugir masom po izboru projektanta.18 3. a u kuhinji samo izmeĊu donjih i gornjih kuhonjskih elemenata. Vrstu i boju pomiĉnih aluminijskih lemela odreĊuje projektant.08 8.5 96. Poploĉavanje zidova Dobava keramiĉkih ploĉica i oploĉenje zidova u sanitarijama i u kuhinji. Ploĉice na podu prostorije agregata lijepiti dvokomponentnim ljepilom i fugirati dvokomponentnom masom za fugiranje. a vezano na vanjske površine iz stavke 3. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.75 74. god. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav osnovni i spojni materijal. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008. vezni materijal i završnu profilnu lajsnu od PVC na lomovima i završecima sokla.60 4. Keramiĉke ploĉice su glazirane 1. m² 148 156.10. Obraĉun po m² stvarno postavljenih ploĉica. Postava ĉeonih ploĉica Doplata za dobavu i postavu specijalnih ĉeonih (završnih) ploĉica.96 23.00 RADNJE SA SPUŠTENIM STROPOM XI. Obraĉun po kom stvarno postavljenih ploĉica.10 IX. Nazubljeni sokl Kao poz. Stepenice su vel. samo granit protuklizne specijalne fazonske ploĉe za oblaĉenje stepenica.20 3. m¹ 17 200.600.40 7. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav osnovni.76 9.32 5. samo vanjske protuklizne keramiĉke ploĉice s posebnom reljefnom strukturom. Poploĉavanje prostorije agregata Poploĉavanje podova i zidova u prostoriji agregata protukliznim glaziranim porculanskim keramiĉkim ploĉicama veliĉine 30×30 cm. m¹ 17. 27×17 cm s duţinom 110 cm.85 7.[227] .610.20 6. klase veliĉine 20×20 cm. Obraĉun po m¹ izvedenog sokla.96 3.27 X.40 5. Obraĉun po m¹ stvarno postavljenih ploĉica.765. Aluminijske lamele dolaze na prozore. gornju masku i uzice za podizanje. Visina 15 cm. Sokl visine 10 cm Dobava i postava sokla visine 10 cm vezano za poploĉane podove. 24. 1.230. a veliĉine 30×30 cm. ZAŠTITA OD SUNCA Aluminijske lamele Dobava i montaţa unutarnjih aluminijskih obojenih pomiĉnih lamela s moguĉnošću podizanja i spuštanja. Obraĉun po m² stvarno postavljenih ploĉica. Sokl izvesti keramiĉkim ploĉicama u boji po izboru projektanta.403. Visina oploĉenja je do stropa.ms_office Strana: 153. Obraĉun po m² stvarno montiranih lamela..00 24. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3.523.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Obraĉun po m¹ izvedenog sokla. samo nazubljeni sokl uz stepenice.xls.139. m² 20 156. Obraĉun po m² stvarno postavljenih keramiĉkih ploĉica. 1. 1. Postava putem graĊevinskog ljepila na naprijed postavljenu glazuru sa 100% ljepljenjem. Ploĉice dolaze na vanjskim natkrivenim prostorima. Poploĉavanje vanjskih podova Sve isto kao stavka 1.460. Poploĉenje stepeništa Kao poz.681.600.00 X. kom 18 320. m¹ 144 52. UKUPNO KERAMIĈARSKI RADOVI: m² 20 176. 6. UKUPNO RADOVI NA ZAŠTITI OD SUNCA: m² 120 205.

Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sav materijal. zatvaranje spoja sa zidom pomoću akrila. Bojanje zidova i stropova s gletanjem Bojenje zidova i stropova u svim prostorijama gdje su ţbukane površine. bojenje zidova i stropa u prostoriji agregata.94 60.xls. 2) gletanje svih površina glet masom kao “POLIFIX” ili odgovarajućeg.95 XI.874. TakoĊer jediniĉnom cijenom obuhvatiti bandaţiranje spojeva gipsanih ploĉa koristeći samoljepivu mreţicu.10. te izrada i montaţa spuštenog stropa u objektu. 62. b) spušteni strop od gipsanih prefabriciranih ploĉa vel.12 2. god.42 31. 1. Bojenje izvesti gotovom tvorniĉkom bojom na bazi vapna kao “POLIFLOR” ili odgovarajućeg prema niţe navedenoj recepturi i to: 1) popravak manjih neravnina.97 965. Obraĉun po m² stvarno postavljenog spuštenog stropa. 3) trostruki premaz bojom kao “POLIFLOR” ili odgovarajućom. U jediniĉnoj cijeni je dobava i postava: a) podkonstrukcija s razmakom prilagoĊenim vrsti spuštenog stropa. krpanje rupa od vijaka.365. alat. Spušteni strop od vodootpornih ploĉa Sve isto kao stavka 1. Spušteni strop se izvodi od vodootpornih gips . skelu.80 2. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. d) zaštita kamene vune PE folijom kao Stopair ili odgovarajuća. te sav ostali pomoćni materijal. 9. Obraĉun po m² stvarno postvaljenog spuštenog stropa..36 98348485.55 SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI XII.2008. Amstrong ili odgovarajuća (u svim prostorijama osim sanitarija) sa otpornošću na poţar.karton ploĉa s 5 cm toplinske izolacije i s metalnom podkonstrukcijom. Strop se vješa na već pripremljene ĉeliĉne nosaĉe postavljene horizontalno na razmaku 120 cm.5×62.. Spušteni strop se izvodi iznad svih prostorija o objektu kontrole naplate. transporte. Spušteni strop Dobava i ugradba osnovnog i spojnog materijala. m² 1536 20. m² 88 10. e) potrebna radna skela. c) ispuna stropa kamenom vunom kao Tervol DP-3 ili odgovarajuće debljine 5 cm.816. razne zaštite i sl. rad. samo gips kartonske ploĉe vodonepropusne na stropu sanitarija i kuhinje. UKUPNO RADOVI SA SPUŠTENIM STROPOM: m² 420 144.5 cm kao Owa. Obraĉun po m² stvarno obojene površine. Obraĉun po m² stvarno obojene površine.ms_office Strana: 154. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1.[227] . Bojanje zidova i stropova bez gletanja Sve isto kao stavka 1. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. samo bez gletanja.941.75 70. Toniranje boje u dogovoru s projektantom i investitorom. 45212-400-4474/2008. m² 65 152. ugradbu eventualno potrebnih aluminijskih profila.

454. 8. Poslije kitanja ponoviti postupak brušenja i bojenje drugog sloja. ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA Strana: 155. Koristiti znakove izraĊene i odobrene od strane Zavoda za istraţivanje i razvoj sigurnosti (ZIRS).094.2008.96 2.10 13. Bojanje stolarije Bojenje kompletne stolarije sa dovratnikom i krilom. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal. poloţaj protupoţarnih aparata. komplet Obraĉun po kompletu. i 32. Bojanje bravarije Bojenje crne bravarije i ĉeliĉne konstrukcije bojama na bazi epoksida. 94/96 i 114/03. m² 100 84.482. Obraĉun prema m² obojene površine. U objektima CP-a potrebno je postaviti kompletne znakove zaštite na radu i zaštite od poţara. Zadnju ruku bojenja izvesti sa sjajnom bojom.10 XIV. 9.48 3. Obraĉun po m² obojene stolarije. kom Obraĉun po kom postavljenog aparata S-6 S-9 kom S-50 kom Dobava i postava znakova Dobava i postava znakova zaštite na radu i znakova zaštite od poţara. Poslije sušenja kita obaviti brušenje pa tek onda nanos prvog sloja boje. 45212-400-4474/2008.50 4.449. god. oznake svih prostorija. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.192.00 4.08 XII. od udara elektriĉne energije. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije.408.00 54. a sve prema projektu zaštite na radu i projektu zaštite od poţara. trajnoelastiĉnim kitom ili odgovatajućim brojem vijaka. trostruki premaz epoksidnom bojom. UKUPNO OZNAKE ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŢARA: 7 7 2 496. Dobava i postava protupoţarnih aparata Dobava i postava protupoţarnih aparata na objektu CP. oznake vezane na ozljede na radu. kitanje i brušenje eventualnih neravnina. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama.204.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 1.44 22.20 4. s sukladno Zakonu o zaštiti na radu NN 59/96. 1 9.60 2.ms_office .10. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.[227] 98348485.449. Priĉvršćenje na zid posebnim ljepilom.xls.475. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer.48 PROTUPOŢARNI APARATI I OZNAKE ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŢARA XIII. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti.964.50 600. Prije bojenja dovratnik zaštititi zaštitnom ventilirajućom bojom na koju se nanosi kit. U cijeni sav potrebni pomoćni materijal. Poslije sušenja prvog sloja boje ponoviti kitanje eventualno zaostalih neravnina. Krila se nakon nanošenja ventilirajuće zaštitne nitro boje špricaju sa bojom (neolin) koja ocrtava godove. Znakovi su izraĊeni na samoljepivoj foliji ili plastici. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3. UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI: m² 140 96. a ton boje odreĊuje projektant.44 XIII. ĉlanak 31. zaštitu ostalih površina od prljanja. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine.

Dašĉana oplata Dašĉana oplata deb. transport na montaţu i montaţa. obradu graĊe.863. 45212-400-4474/2008.88 19.[227] . kao vertikalni nosaĉi priĉvršćeni u konzolu.9 mm /pravokutni profili/. Spajanje varenjem. UKUPNO ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA 1. Duţina nosaĉa u hor. osnovni i spojni materijal. m² 260 76.20 m¹. Obraĉun po m² izvedene oplate.60 XV. projekciji 6. Sve prema statiĉkom raĉunu. Obraĉun po kg izvedenog nosaĉa. Glavnih nosaĉa 2. Izrada glavnog nosaĉa Nabava materijala.988. Podloţna ploĉa sa Fischer vijcima. sve unutarnje i vanjske transporte. vertikala sa kvadr. skelu.38 XIV.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.20 2. 24 mm priĉvršćena na rogove. Roţenica. 80/80/4.2008.10. kg 1400 16. Montaţa roţenica Nabava i izrada u radionici. Vjetrovni vez Nabava i izrada vjetrovnog sprega u radionici. alat.xls. kg 3250 16. kg 180 16. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena OPĆENITO: Ĉeliĉna nosiva konstrukcija sastoji se od: 1. koji je duţan izraditi izvoĊaĉ ĉeliĉne konstrukcije.ms_office Strana: 156. Visina maske 870 mm.00 3. U cijenu uraĉunati 2-kratnu antikorozivnu zaštitu. izrada u radionici. Bitumenska ljepenka Dobava i postava bit. Ojaĉanje donje veze sa L 40/40/4. uzimanje mjera na licu mjesta. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad. transport na montaţu roţenica nosaĉa pokrova izvedenih od HOP ‚ 60/60/2. ljepenke na oplatu. kg 1640 16. 53. Valjani profili ‚40/40/3. priĉvršćen sa ‚ 80/6.38 26. transport na montaţu i montaţa glavnog nosaĉa nosive konstrukcije od gornjeg pojasa HEA 12 ili kvadratnog presjeka 120/60/4. Montaţa se vrši prema montaţnom projektu i prema radioniĉkoj dokumentaciji. god.6 mm.40 4. 1.932. Obraĉun po kg izvedene konstrukcije. Obraĉun po kg izraĊenog vjetrovnog veza.978.38 2.20 98348485. transporte i sl. Spajanje varenjem. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Od kvadrantnog presjeka 40/40/2. Izrada pomoćne konstrukcije Izrada pomoćne nosive konstrukcije na horizontalnom konzolnom dijelu krovišta kao nosaĉ maske koji prelazi preko objekta.00 105. m² 260 73.948.80 2.154. Spreg na ravnini krova.67 19. osnovni i spojni materijal. Elementi spojeni varenjem. kontinirati ‚ 40/40/3 horizontalno kao gornji i donji rub maske. Obraĉun po m² postavljene ljepenke. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. presj. Obraĉun po kg montiranih roţenica.38 22.235. TESARSKI RADOVI Jediniĉna cijena sadrţi sav rad.

1. te u dogovoru sa nadzornim organom i projektantom. a sa donje strane formirati okapnicu. Rubove zaobliti.60 KAMENARSKI RADOVI XVI.7 mm i visine profilacije cca 55 mm. mort. m² 268 128. 4 cm. plastificiranog lima debljine 0. kompletnu skelu.84 98348485. a plastificirani lim nerĊajućim vijcima i zakovicama. izrada u radionici.153. polaganjem u cem.20 4. Ugraditi sa prepustom od min. 2. UKUPNO TESARSKI RADOVI: m¹ 60 19. širina cca 22 cm. sve transporte. Dašĉana podloga ţlijeba Izrada dašĉane podloge za horizontalni ţlijeb iz dasaka ĉetinara II. UKUPNO KAMENARSKI RADOVI: m¹ 55 159.36 XVI. Dolazi u padu 0.22 1. 1. razne zaštite na radu. IzmeĊu najvišeg dijela krova i ţlijeba limovi su iz 1 dijela.338.ms_office Strana: 157. unutarnja 20 cm. Boje pokrovnog lima.80 8.6 mm.228.21 XV. /osnovni i spojni/. Lim dolazi 1-struko. materijal. a podgled po izboru /nije vidljiv/. Obraĉun po m¹ dašćane podloge. Dubina klupĉice vanjska 23. Dobava i ugradba kamenih klupĉica Dobava i ugradba kamenih vanjskih i unutarnjih prozorski klupĉica iz neporoznog brušenog kamena debljine 2 cm. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Obraĉun po m² izvedenog pokrova.4 cm. Obraĉun po m¹ postavljenih ţlijebova.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. alat.764. Krov je 1-strešni s nagibom od cca 5%. POKRIVAĈKI I LIMARSKI RADOVI OPĆENITO: – Izrada pokrova predviĊena je od profiliranog tvorniĉki obojenog ĉeliĉnog pocinĉanog lima debljine 0. Obraĉun po m¹ postavljenih kamenih klupĉica. Pocinĉani lim se meĊusobno spaja lemljenjem. 8.80 XVII. god. 45212-400-4474/2008. koji će odrediti boju.764.55 mm. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.5% prema odvodima. a vidljivi opšavi i maske su od pocinĉanog.40 45. klase deb. Postava letvi Dobava i postava letvi 5/4 cm na dašĉanoj oplati za postavu pokrova.xls.932.13 34. Obraĉun po m² jednostrešnog pokrovnog lima. ĉeliĉnog. dobava osnovnog i spojnog materijala. izradu radioniĉkih nacrta. radne skele. opšava i sl. uskladištenje materijala na gradilištu u Sve limarske izraĊevine izvode se od ĉeliĉnog pocinĉanog lima debljine 0.2008. Obraĉun po m¹ postavljenih letvi. spone za vezu s donjom konstrukcijom kao i krovne ljepenke na dodirnim mjestima s ostalim materijalima. 4. Sve izvedeno prema detaljnom nacrtu i detaljima. U cijeni: uzimanje mjera na licu mjesta. Jednostrešni pokrov limom Izrada i montaţa 1-strešnog pokrova od pocinĉanog ĉeliĉnog obostrano obojenog lima s brtvljenjem horizontalnih spojeva trajno elastiĉnim kitom. transport i montaţa na gradilištu. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad.10. m¹ 440 11.[227] .

2008. Dolaze uz viši rub krova.20 kom 3 144.50 m¹ od ĉeliĉne cijevi promjera 108/3. Obraĉun po kom izraĊenih odzraĉnika.72 REKAPITULACIJA V.10 96. VIII. Obraĉun po m¹ opšava limom. 0. Ţlijeb je dilatiran.10 5.6. Obraĉun po komadu postavljenog otvora antene.55 54.10 63.10 4. 1. XV.6 mm .5%. IX.477.ms_office . tako da max.687. kao daskom ĉetinara II.55 mm. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 3. Obraĉun po m¹ horizontalnog saduĉastog ţlijeba. Izrada odzraĉnika Izrada i montaţa limenih odzraĉnika od lima kao pokrov. šir.86 66.228. Obraĉun po m¹ vertikalnog ţlijeba. Vel.00 kom 35 96. 2. 7.792.30 m¹.736.6. VI. Obraĉun po kom postavljenih labuĊih vrata. VENTILIRANA FASADA BRAVARSKI RADOVI RADOVI NA LINOLEUM PODU STOLARSKI RADOVI KERAMIČARSKI RADOVI ZAŠTITA OD SUNCA RADNJE SA SPUŠTENIM STROPOM SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI PROTUPOŽARNI APARATI I OZNAKE ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA ČELIČNA KONSTRUKCIJA TESARSKI RADOVI 366. te s podloškom od bitumenske ljepenke. XVII.192.19 8. Sve sa spojnim i priĉvrsnim materijalom. klase deb.27 24. Horizontalni sanduĉasti ţlijeb Izrada i montaţa horizontalnog sanduĉastog ţlijeba krovne vode od pocinĉanog lima 0.10 105. X.816.19 74. U cijeni izrada prikljuĉka na sanduĉasti ţlijeb i na odvodnu cijev vertikale od ĉeliĉnih cijevi promjera 108/3. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Opšav ispod ţlijeba Izrada i postava dijela opšava na sanduĉasti ţlijeb ispod pokrova od pocinĉanog lima 0.51 242.24 7.091. 5. 25 cm. Opšav limom Opšav limom kao u poz.60 45.48 22.xls.14 432. Sve od ĉeliĉne cijevi promjera 108/3. XIV. 1 i horizontalnog ţlijeba. U cijeni navareni nosaĉi za sidrenje vertikale u zid objekta. Ţlijeb je presjeka 22×14 cm. XIII.094. 8. Obraĉun po m¹ opšava ispod ţlijeba. 15×15×5 cm.363. samo deblj.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. UKUPNO POKRIVAĈKI I LIMARSKI RADOVI: m¹ 42 192.00 70.036.42 m¹ 32 240. XII. kroz pokrov. iznosi cca 11. Postava labuĊeg vrata Izrada i postava labuĊeg vrata razvijene duţine do 1. 4.10 3.978.50 kom 1 96.10. VII. Montaţa u padu 0.460.071.6. 6. Dole izvesti manĊetu za spoj na ljevano-ţeljezne cijev.692.[227] 98348485. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2.68 m¹ 60 96. doprema i montaţa vertikalnog ţlijeba za prihvat krovne vode.600.98 m¹ 42 96. XI. Otvor antene Opšav limom kao pokrov na prodoru stupa antene ili sl. god.ravni unutarnjeg okomitog dijela krova izmeĊu opšava iz poz.4 mm širine 22 cm.55 mm. Razvijena širina 33 do 40 cm.66 45. Vertikalni ţlijeb Izrada.60 Strana: 158. razv. 45212-400-4474/2008.766. vel.

paušal 1 7.04 1. okna elektroinstalacija. 1. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju. tj. kao i sve ostalo potrebno za dovršenje cijele stavke. temelje vanjskih blokova. KAMENARSKI RADOVI 63. Iskopani materijal deponirati na udaljenosti 25 m¹ jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja.407.10. Obraĉun paušalno Iskop dubine preko 200 cm Iskop za temeljne stope i grede raznih širina u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom temeljnom tlu kategorijeC. a 5% ruĉno. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto.407.xls.. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹.38 2. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm. m³ 571 23.22 18.190. POKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI 1.254. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 8.ms_office Strana: 159. Svi iskopi su predviĊeni u zbijenom nasipu od drobljenog kamena. B. GRAĐEVINSKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI SVEUKUPNO: 1. A. 45212-400-4474/2008. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal sa modulom zbijenosti Ms = 80 MN/m².764.72 XVII.926.22 13.792. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60° ili koristiti razupiranje. postavljanje i odrţavanje iskolĉenih oznaka od poĉetka radova do predaje svih radova investitoru.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.62 98348485.004.258. I. INSTALACIONI KANALI. samo iskop u zbijenom nasipu ili u sraslom temeljnom tlu za armirano-betonski instalacioni kanal izmeĊu kontrole naplate i naplatnih kućica. Dubina iskopa je preko 200 cm.40 7. temelje treptaĉa. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa svake strane konstruktivnog elementa minimalno za 50 cm. okna naplatnih kućica. Svi obraĉuni za iskop. Iskop se obavlja 95% strojno.111. Za plato je predviĊen samo osnovni nasip bez tampona i asfalta.34 2. BLOKOVI I BETONSKI KOLNIK GRAĐEVINSKI RADOVI ZEMLJANI RADOVI OPĆENITO: Iskop humusnog materijala i osnovni nasip obuhvaćeni su u Projektu prometnica za trasu ceste na kojoj se nalazi CP. cca 50 cm ispod gotovog kolnika. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.926.34 UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: B. razvod instalacija prema vanjskim blokovima. Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na iskolĉenju svih elemenata. god.[227] .190.444.2008. Iskop za instalacioni kanal Sve isto kao iskop pod stavkom 2.40 2.60 3.80 XVI.930. okna odvodnje i ostala razna okna. zaštitni blok ispred naplatne kućice. m³ 780 23. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. REKAPITULACIJA A.

40 6.638. klase C25/30 u velikoplošnoj glatkoj oplati. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou. tj.703. m³ m² 98 265 480. gline ili sliĉno naokolo izvedenih trakastih temelja i temeljnih stopa.71 I. Obraĉun po m³ izvedenog. te završno nasipavanje.986. blokova uz naplatne kućice. razastiranje i planiranje ispod temeljnih stopa.00 5. elektro i ostalih okana. klase C12/15 debljine d = 10 cm. god.82 23. okana elektroinstalacija. Beton projektiranog sastava. Sloj ĉistoće Dobava i ugradba drobljenog kamenog materijala ili šljunka (sloj ĉistoće).843.22 6. m³ 15. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju minimalne debljine 10 cm ispod i 20 cm iznad tjemena cijevi. ispod temeljnih greda. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. zaštitnih blokova ispred naplatnih kućica.xls. a do kote . biojame. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008. ugraĊenog nasipa i preuzetog od strane nadzornog inţenjera zbijenog nasipa. Nasip od drobljenog kamena ili šljunka Dobava i ugradba fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska. Ms = 80 do 100 KN/m².48 59. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dopremu materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹. nogostupa i u zelenom pojasu. Temeljne ĉašice su vanjskih dimenzija 165×165×100 cm.ms_office Strana: 160. armirano-betonskog instalacionog kanala izmeĊu kontrole naplate i naplatnih kućica. instalacionog kanala.255. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 4. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Podloga od mršavog betona C12/15 Betoniranje betonske podloge od mršavog betona. Nasipavanje debljine 20 do 30 cm Nasipavanje iskopanim materijalom (kamena sitneţ) bez primjesa humusa.5 105. a) beton b) velikoplošna oplata m³ 55 422. oko i iznad odvodnih i ostalih cijevi u zoni otoka.90 98348485. odvodnih. m³ 33.53 II. Betoniranje armiranih temelja C25/30 Dobava i ugradba betona. instalacionog kanala.71 3. septiĉke jame. temelje prednjih blokova uz naplatne kućice i zaštitne glave.10. Obraĉun po m³ ugraĊenog fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska.26 47. Nasipavanje i zbijanje obavljeti u slojevima debljine 30 cm mjereno u zbijenom stanju. 1.50 cm ispod kote budućeg kolnika. temelja vanjskih blokova.2008.10 2. temenja blokova i raznih okana.8 113. 1.51 50. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.087. vanjskih blokova. okna ispod naplatnih kućica. okana odvodnje i ostalih raznih okana.04 15. u armirano-betonske temeljne vanjskih blokova. trakastih temelja i greda (ukljuĉivo zatrpavanje eventualnog produbljenja ispod temelja). okana naplatnih kućica. Obraĉun po m³ ugraĊenog fino drobljenog kamenog materijala ili šljunka.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: m³ 350 19. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju debljine 10 cm. temelja treptaĉa.727. te nasipavanje.[227] . razastiranje i planiranje ispod.

Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. klase C25/30. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dopremu.ms_office .02 10. Armatura stjenki okana ispod naplatnih kućica obraĉunata je u posebnoj stavci.6 l/m³ betona.26 31.10.48 59. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3.56 10. Betoniranje armiranih stjenki kanala C25/30 Dobava i ugradba betona.6 l/m³ betona.26 15.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.40 4.570. u stijenke armirano-betonskog instalacionog kanala. Nakon demontaţe oplate i izvlaĉenja spojnih vijaka konusne rupe je potrebno pripremiti i zatvoriti originalnim ĉepovima. u velikoplošnoj glatkoj oplati. potrebnu njegu betona.[227] 98348485. 45212-400-4474/2008.781. Beton mora zadovoljiti kriterije vodonepropusnosti. Beton projektiranog sastava. te otpornosti na utjecaj mraza i soli. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.48 59.32 1. a) beton b) glatka oplata m³ m² 66 340 480. m³ m² 33 66 480.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spravljanja u koliĉini od cca 0. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu je potrebno dodati inhibitor korozije tip MCI . Zidovi se izvode u velikoplošnoj glatkoj demontaţnoj oplati. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu je potrebno dodati inhibitor korozije tip MCI .26 20. Svi zidovi okna ispod naplatne kućice izvode se od armiranog betona debljine 20 cm.148.6 l/m³ betona. Beton projektiranog sastava. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.16 Strana: 161.84 3.48 59.xls. ugradbu. te sav potreban spojni materijal. Dimenzije instalacionog kanala vidljive su iz popreĉnog presjeka u projektima pojednih objekata. te otpornosti na utjecaj mraza i soli.855.68 20. Beton mora zadovoljiti kriterije vodonepropusnosti. a) beton b) velikoplošna oplata c) doplata za površinsku obradu Betoniranje armirane temeljne ploĉe naplatne kućice C25/30 Dobava i ugradba betona u armirano-betonsku temeljnu ploĉu i postolje naplatne kućice. god.2008. velikoplošnu glatku oplatu koju je prije montaţe potrebno dobro oĉistiti i namazati oplatnim uljem.711. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Beton je klase 25/30 s dodatkom za vodonepropusnost i plastifikatorom. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Unutarnja oplata treba biti precizno izvedena zbog toga da se beton ne mora obraĊivati. u armirano-betonske stijenke okna ispod naplatne kućice.78 5.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spravljanja u koliĉini od cca 0. klase 25/30.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0. Beton projektiranog sastava. Armatura je iskazana u posebnoj stavci. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI .785.911. a) beton b) velikoplošna glatka oplata Betoniranje armiranog okna naplatne kućice C25/30 Dobava i ugradba betona. m³ m² m² 22 182 89 480.

god. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0. m³ m² m² 30 70 75 544. a) beton b) glatka oplata Betoniranje postolja naplatne kućice i blokova C35/45 Dobava i ugradba betona. Površinu betona potrebno je nakon ugradnje betona. a) beton b) glatka ĉeliĉna precizna oplata c) doplata za površinsku obradu m³ m² 15. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI . Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI .042. Beton je klase C25/30. a prije poĉetka vezanja zagladiti bez izvlaĉenja cementnog morta. nafta i sliĉno). a) beton b) glatka ĉeliĉna precizna oplata c) doplata za površinsku obradu Betoniranje vanjskih zaštitnih bikova C35/45 Dobava i ugradba betona. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Armatura je prikazana u posebnoj stavci. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 6.27 9. Betoniranje okna konrtole treptaĉa C25/30 Dobava i ugradba betona u okna kontrole treptaĉa. okna na temelju nadstrešnice i nosaĉe rampi.34 7. Armatura je prikazana u posebnoj stavci.50 25.xls.422. Beton projektiranog sastava.6 l/m³ betona. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. u vanjske zaštitne bikove. Izvodi se u ĉeliĉnoj najpreciznije izvedenoj oplati.6 l/m³ betona.2008. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli. Beton se mora njegovati jednim od sistema njegovanja. klase C35/45. Beton projektiranog sastava. Izvodi se u ĉeliĉnoj najpreciznije izvedenoj oplati. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.20 8. te raznih kemikalija (ulje. m³ m² m² 75 215 65.296.15 159 480.25 98348485.776. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.10.ms_office Strana: 162. te u vanjske zaštitne blokove.80 1. Za bolju ugradivost betona koristiti superplastifikator glenium 51.25 544. te raznih kemikalija (ulje. nafta i sliĉno).IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli.279. 45212-400-4474/2008.40 2. klase C35/45.336. Površinu betona potrebno je nakon ugradnje betona.76 8.840. u armirano-betonski vanjski vidljivi dio naplatne kućice sa zaštitnim blokovima.[227] . Beton se mora njegovati jednim od sistema njegovanja. Debljina stjenki okna prema projektu.54 118. Za bolju ugradivost betona koristiti superplastifikator glenium 51.52 27.23 16.23 40.54 118.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0. a prije poĉetka vezanja zagladiti bez izvlaĉenja cementnog morta.52 27.48 59.26 7.481.

Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ravnanje.8 14. nafta i sliĉno). Armatura je obraĉunata u posebnoj stavci. a) beton b) glatka oplata c) doplata za površinsku obradu Armatura Dobava. nanošenje sloja prajmera (resitol) i varenje prve i druge trake.[227] .41 6. Beton projektiranog sastava.81 II. Druga traka mora imati pomak preklopa za 50% u odnosu na prvu.40 Strana: 163. 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente. u armirano-betonski podest ispred ulaza u naplatne kućice.45 11. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli. Obraĉun po kg ugraĊene armature.866. Podest izvesti po dimenzijama iz projekta.306.6 l/m³ betona. Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete.91 84.23 1. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje betonske podloge od svih prljavština.76 98348485. 119. te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorniĉkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom.99 III.48 59.xls.272. te dva sloja varene bitumenske ljepenke debljine 4 mm s meĊusobno zavarenim preklopima 10 cm.482. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova.5 40 480.10. Hidroizolacija Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacija podova okna naplatne kućice. 45212-400-4474/2008. sjeĉenje.2008.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.26 27. god.825. Nosive i pregradne zidove takoĊer je potrevno povezati preklapanjem opeke. alat.40 76. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.82 859. Betonski podest je od betona klase C25/30 s finom obradom gornje površine betona.ms_office 7. obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu. savijanje. Hidroizolacija se sastoji od hladnog bitumenskog premaza. a) horizontalna hidroizolacija b) vertikalna hidroizolacija 1. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI .00 491. Donja podloga mora biti propisno suha što se dokazuje mjerenjem postotka vlage na površini betona. te raznih kemikalija (ulje. razne zaštite i sl.814. transporte. Obraĉun po m² izraĊene hidroizolacije. m² m² 95 140 76.089. Betoniranje podesta ispred kućice C25/30 Dobava i ugradba betona. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. ZIDARSKI RADOVI OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal. izrada i postava betonskog ţeljeza prema Izvedbenom projektu armature. Hidroizolacione trake moraju biti 100% zavarene za podlogu kao i meĊusobno.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0. a) rebrasta armatura RA-400 b) mreţasta armatura MAG-500 UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI: m³ m² m² 3.20 10. kg kg 18640 11200 6. sidra. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 9. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Armatura mora biti ĉista od hrĊe i svih masnoća. rad.27 1.

76 IV.96 1.24 51. Obraĉun po m¹ ugraĊenih cijevi.16 29.88 3.942.35 8. m¹ m¹ m¹ m¹ 198 45 45 45 149.78 4.2008.11 102. uĉvrstiti ih i zatrpati ih finim pjeskom. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika.50 221.98 54. Prije zatrpavanja pijeskom potrebno je otvore u zidu okna ispod naplatne kućice zidarski zatvoriti i obraditi.355.40 60.56 43. a) cijevi promjera 300 mm b) cijevi promjera 200 mm c) cijevi promjera 160 mm d) cijevi promjera 110 mm Ostali zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom.80 3.02 74. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno. a) cijevi promjera 300 mm b) cijevi promjera 200 mm c) cijevi promjera 160 mm d) cijevi promjera 110 mm PVC ili okiten cijevi za razvod instalacija Dobava i postava PVC ili Okiten cijevi za razvod instalacija od naplatnih kućica do zaštitnih i vanjskih blokova. te zatrpati slojem finog pjeska.44 2. 3. Obraĉun po komadu ugraĊenog šahta.10. 45212-400-4474/2008.[227] .56 43.840. Cijevi je potrebno postaviti na sloj finog pijeska.25 III.20 6. Obraĉun po m¹ ugraĊenih cijevi.xls.16 35.587.32 31. m¹ m¹ m¹ m¹ 85 85 40 40 149.16 12. Cijevi je potrebno sloţiti na posteljicu od finog pijeska. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2. Cijevi je potrebno sloţiti u instalacionom kanalu i zatrpati ih finim pjeskom. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.026.00 5.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.674.40 10.90 3.355.982.40 1. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno.671.56 43. Obraĉun po m¹ ugraĊenih cijevi. uĉvrstiti ih.726.424. sati sati 70 70 43.590.40 4.20 1.726. Prije zatrpavanja pijeskom potrebno je otvore u zidu okna ispod naplatne kućice i u oknima zidarski zatvoriti i obraditi. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. ASFALTERSKI RADOVI 98348485. god. m¹ m¹ m¹ m¹ 816 40 292 75 74.ms_office Strana: 164.934. a) cijevi promjera 160 mm b) cijevi promjera 110 mm c) cijevi promjera 60 mm d) cijevi promjera 40 mm PVC cijevi za odvodnju Dobava i postava PVC cijevi za razvod instalacije odvodnje.70 2.02 74. Cijevi PVC za instalacioni kanal Dobava i postava PVC cijevi za razvod instalacija kroz instalacioni kanal.11 102. Prije zatrpavanja pijeskom potrebno je otvore u oknima zidarski zatvoriti i obraditi.313. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: kom 56 980.523. Laki lijevano-ţeljezni poklopci Dobava i ugradve lakih lijevano-ţeljeznih poklopaca na elektro šahtovima i šahtovima odvodnje.

53 491. UKUPNO ASFALTERSKI RADOVI: m² 680 47. Prije ugradbe bravariju je potrebno dobro oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i odmastiti.814. II. Tvrdo-lijevani asfalt TLA 11 se izvodi u sloju prosjeĉne debljine 30 mm. te dobro otprašiti. obraĊene kvarcnim pijeskom. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. V. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1. Sva tekuća i kontrolna ispitivanja moraju odgovarati OTU-u. nanošenje temeljnog i brtvenog sloja.00 REKAPITULACIJA I.00 32. 45212-400-4474/2008. Prije izrade tvrdo-lijevanog asfalta površina betona se mora saĉmariti ili pjeskariti kako bi se odstranila cementna skramica. poglavlje 6-07. IV.[227] . a svi spojevi su izvedeni putem varenja. god. valjanje valjkom. dobava i spravljanje mješavine tvrdo-lijevanog asfalta.986. zavarene 100% izravno na temeljni sloj. Jediniĉnom cijenom obuhvatit sve radove od pripreme površine pjeskarenjem ili saĉmarenjem. sa svim transportima i prenosima. što dokazuje nadzorni inţenjer upisom u GraĊevni dnevnik. A.99 221. te antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida. razastiranje. Tvrdo-lijevani asfalt se dilatira reškama širine 10 do 15 mm u polja. te brtveni sloja od jedne plastomerne bitumenske trake kao Bitufix PES 5 M1. Na ovako pripremljenu površinu izvodi se temeljni sloja od dvokomponentne reakcijske epoksidne smole bez otapala i punila.00 796.130. mase 250 gr/m². Tvrdo-lijevani asfalt TLA 11 mora biti izveden sukladno Opće tehniĉkim uvjetima za radove na cestama 2001.130. III. a) ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI ASFALTERSKI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: 50. doprema i ugradba tvrdo-ljevanog asfalta TLA 11 na otocima izmeĊu prolaza. ugraĊivanje. sukladno dilatacijama u betonskoj ploĉi.xls. raznošenje. Po ravnosti i po vlaţnosti površina mora biti sukladna OTU-u.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.2008. Obraĉun po m² stvarno izvedene površine.130. 98348485.28 OBRTNIĈKI RADOVI BRAVARSKI RADOVI CRNA BRAVARIJA OPĆENITO: Crna bravarija izraĊena je od NP i HOP vuĉenih profila. posipanje drobljencem. poglavlje 7-01. 32. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Svi okviri imaju ugraĊene pracne za usidrenje.10.ms_office Strana: 165. knjiga IV. Hidroizolacija mora biti izvedena sukladno Opće tehniĉkim uvjetina za radove na cestama 2001.356. knjiga III. B.25 IV. ĉišćenja površine ispuhivanjem.424. Tvrdo-lijevani asfalt TLA11 Izrada.9.76 32.

Sidrene ploĉe za kućišta podiznih rampi Izrada.a na gornjem je utor u koji se ubacuje ''T'' vijak. Jednostrana odbojna distantna ograda Izrada.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.63 222. kom 14 431. Obraĉun po komadu sidrene ploĉe. Sidrena ploĉa za ugradbu treptaĉa je dimenzija 20×20 cm izraĊena od ploĉevine 6 mm sa 4 ankera duţine 30 sm na ĉijem donjem kraju se nalazi kuka.10. Sve izraditi prema Izvedbenom projektu.370. Sidrena ploĉa za ugradbu kućišta podiznih rampi je dimenzija 40×40 cm izraĊena od ploĉevine 6 mm sa 4 ankera duţine 30 sm na ĉijem donjem kraju se nalazi kuka. Obraĉun po komadu izraĊene i ugraĊene penjalice. 45212-400-4474/2008.82 354. kom 376 313. dopremu na gradilište i ugradbu u otoke ispred i iza naplatne kućice.2008. doprema na gradilište i ugradba sidrenih ploĉa za ugradbu treptaĉa na vanjskim blokovima. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-CRNA BRAVARIJA: kom 14 321. kom 48 72. Obraĉun po komadu sidrene ploĉe.ms_office Strana: 166.a na gornjem je urezan navoj M14 u duţini od 3 cm. m¹ 515 431. Penjalice izraditi od rebrastog betonskog ĉelika promjera 16 mm savijenog u obliku slova ''U'' ĉija je širina 45 cm. dopremu na gradilište i ugradbu u otoke i ispred objekta kontrole naplate. Sidrena ploĉa za ugradbu zaštitne ĉeliĉne ograde je dimenzija cca 30×30 cm izraĊena od ploĉevine 10 mm sa 4 ankera duţine 30 sm na ĉijem donjem kraju se nalazi kuka. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.504. Ĉeliĉne penjalice u oknima odvodnje Izrada i doprema na gradilište i ugradba ţeljeznih penjalica u oknima odvodnje. 6. a udaljenost od zida je 16 cm. Ploĉe se ugraĊuju na meĊusobnom osnom razmaku od 133 cm.98 3.11 VI.[227] . 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1. Obraĉun po m¹ izraĊene i montirane zaštitne ograde.16 3.76 4.xls. doprema na gradilište i ugradba ĉeliĉnih sidrenih ploĉa za ugradbu zaštitne ĉeliĉne odbojne ograde.503. Penjalice se ugraĊuju na meĊusobnom razmaku od 30 cm. Sidrene ploĉe za treptaĉ 20×20×0. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti kompletnu izradu antikorozivnu zaštitu sa vrućim pocinĉavanjem. Nakon ugradbe penjalice premazati dvostrukim premazom sa resitolom.91 118. doprema na gradilište i ugradba sidrenih ploĉa za ugradbu kućišta podiznih rampi. Sidrene ploĉe za zaštitnu odbojnu ogradu 30×30 cm Izrada.45 4.64 2. Utor za vrijeme betoniranja bora biti ispunjen stiroporom kako bi se utor saĉuvao ĉistim.289. dopremu na gradilište i ugradbu u vanjske blokove. Sve izraditi prema Izvedbenom projektu. Obraĉun po komadu sidrene ploĉe.a na gornjem je urezan navoj M14 u duţini od 3 cm.04 5. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti kompletnu izradu antikorozivnu zaštitu sa vrućim pocinĉavanjem. god. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti kompletnu izradu antikorozivnu zaštitu sa vrućim pocinĉavanjem. doprema na gradilište i ugradba zaštitnog metalnog vruće pocinĉanog odbojnika (ograde) sa stupom i distancerom.6 cm Izrada.63 V. Slobodne krajeve ugraditi u sjenku okna 15 cm duboko.042. SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI 98348485.030.

613. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama. Površinu je potrebno oĉistiti od neravnina i prljavštine. Bojenje bravarije Bojenje crne bravarije i ĉeliĉne konstrukcije bojama na bazi epoksida. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal.70 2.00 41.11 41.2008. ugradnji i njezi sloja.40 407. Obraĉun po m² stvarno obraĊenog sokla. kitanje i brušenje eventualnih neravnina. Obraĉun po m² obojene površine. te sav rad na izradi i ugradnji ploĉe. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. prijevoz.091. Zaštita betona oko naplatnih kućica Zaštita vidljivog dijela betona oko naplatnih kućica.373. C. d=15.834.06 4. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.10 Strana: 167. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti.xls. C30/37 (OTU IV st. m² 550 58.63 2. m² 70 69. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju.370.20 3. 1. Premaz bojom mora biti otporan na djelovanje soli i mraza. god. m³ 460 288. zaštitu ostalih površina od prljanja. cijelu površinu impregnirati. upotrebu opreme. Zaštita betonske površine blokova Dobava materijala i bojanje betonske površine zaštitnih blokova posignal bojom s gletanjem glet masom za vanjske radove.54 274.091.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Obraĉun prema m² obojene površine.5 103.86 VI. obraditi veće neravnine i površinu obraditi sa reperaturnim mortom. UKUPNO BETONSKI KOLNIK: 132.ms_office . Završna obrada sokla materijalom kao mozaikputz od Baumita ili odgovarajući. upotrebu opreme te sav rad na izradi. Prije nanošenja završne obrade sokla površinu je potrebno ponovno impregnirati (grundirati). UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI: m² 37. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1.992.10. 32. izradu dilatacija. nafte i ulja.83 REKAPITULACIJA V. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije.59 3.7-02) Obuhvaća nabavu materijala.83 395. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer. pripremu podloge.461. VI. prijevoz.94 BETONSKI KOLNIK Nearmirana betonska ploĉa.29 C. trostruki premaz epoksidnom bojom. d = 22 cm Cementom stabilizirani sloj od mehaniĉki zbijenog zrnatog kamenog materijala (OTU III st.5-02) Obuhvaća nabavu materijala.0 cm. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju m³ 505 544. Boju završne obrade odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom. 45212-400-4474/2008.[227] 98348485.606.884. B. BRAVARSKI RADOVI SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: 354.

Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008.424.393. Svi obraĉuni za iskop. paušal 1 7. I. nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju. A. postavljanje i odrţavanje iskolĉenih oznaka od poĉetka radova do predaje svih radova investitoru.. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.599.606. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. 1. samo dubine preko 200 cm. tj. Iskop dubine preko 200 cm Sve isto kao stavka 2.ms_office Strana: 168. Svi iskopi su predviĊeni u zbijenom nasipu od drobljenog kamena.2008. Obraĉun paušalno.40 3.40 7.xls. GRAĐEVINSKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI BETONSKI KOLNIK INSTALACIONI KANALI. kao i sve ostalo potrebno za dovršenje cijele stavke. Iskop se obavlja 95% strojno.10.22 16. 3. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal sa modulom zbijenosti Ms = 80 MN/m². Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar.[227] . cca 50 cm ispod gotovog kolnika. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹.10 1. m³ 720 23. BLOKOVI I BETONSKI KOLNIK UKUPNO: 796. Za plato je predviĊen samo osnovni nasip bez tampona i asfalta. a 5% ruĉno. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena REKAPITULACIJA A. 2. B. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa svake strane konstruktivnog elementa minimalno za 50 cm.356. Iskopani materijal deponirati na udaljenosti 25 m¹ jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja.94 407. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm.32 ĈELIĈNA NADSTREŠNICA GRAĐEVINSKI RADOVI ZEMLJANI RADOVI OPĆENITO: Iskop humusnog materijala i osnovni nasip obuhvaćeni su u Projektu prometnica za trasu ceste na kojoj se nalazi CP. Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na iskolĉenju svih elemenata. Iskop dubine do 200 cm Iskop za temeljne ĉašice u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom temeljnom tlu kategorije C.22 1. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto. C.40 2. m³ 60 23.718.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.407. Dubina iskopa je do 200 cm.28 395. god. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60° ili koristiti razupiranje.461. Odnosi se na produbljenje iskopa za monolitne temeljne stope u sluĉaju da tlo nema propisanu nosivost.407.20 98348485.

45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 4.04 98348485. Tlocrtna dimenzija temelja je 320/270 cm.5 m³ betona i 0. 2. Obraĉun po m³ ugraĊenog fino drobljenog kamenog materijala ili šljunka. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dopremu materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹. ispod temelja ĉeliĉne nadstrešnice klase C12/15 debljine d = 10 cm.41 6. a) beton b) dašĉana oplata Armatura Dobava. Nasipavanje debljine 20 do 30 cm Nasipavanje iskopanim materijalom (kamena sitneţ) bez primjesa humusa. 45212-400-4474/2008.90 3. okana odvodnje i ostalih raznih okana.49 37.705. sjeĉenje. gline ili sliĉno naokolo izvedenih temeljnih stopa.50 cm ispod kote budućeg kolnika. razastiranje i planiranje ispod temeljnih stopa.425. a) rebrasta armatura RA-400 b) mreţasta armatura MAG-500 Namještanje za ugradbu stupova Postava . u dašĉanoj oplati.342.518. Za 1.71 I. 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente. klase C16/20.30 5. savijanje.008. stup ide 0. god.xls.79 II.898. Ms = 80 do 100 KN/m². Obraĉun po kg ugraĊene armature. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Armatura mora biti ĉista od hrĊe i svih masnoća. kg kg 18500 14000 6.340. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.81 118. Beton projektiranog sastava. ugraĊenog nasipa i preuzetog od strane nadzornog inţenjera zbijenog nasipa. Sloj ĉistoće Dobava i ugradba drobljenog kamenog materijala ili šljunka (sloj ĉistoće). Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. u armirano-betonske temelje ĉeliĉnih stupova nadstrešnice. Nasipavanje i zbijanje obavljeti u slojevima debljine 30 cm mjereno u zbijenom stanju. izrada i postava betonskog ţeljeza prema Izvedbenom projektu armature.namještanje po vertikali i horizontali i ugradnja stupova sitnozrnim betonom C25/30. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju debljine 10 cm.22 9. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Beton podloge C12/15 Betoniranje betonske podloge od mršavog betona.48 59.82 6. 1. kom 18 784. m³ 19 105. m³ 15 422. (ukljuĉivo zatrpavanje eventualnog produbljenja ispod temelja).585. raznih okana. Obraĉun po m³ izvedenog. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.2008.[227] .10. instalacionog kanala. Beton temelja stupova nadstrešnice C16/20 Dobava i ugradba betona.30 2.00 95.7 m² oplate. tj. te nasipavanje. obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu. m³ m² 220 515 480.78 14.ms_office Strana: 169. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ravnanje. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: m³ 515 19.26 105. a do kote .126. Obraĉun po kom ugraĊenih stupova. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou.00 4.60 30. te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorniĉkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom. Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete.

izrada i demontaţa skele nakon dovršenja svih radova.509. alat. Visina skele iznosi cca 5.949.949. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. izrada i demontaţa skele nakon dovršenja svih radova.24 IV.Izvodi se nakon montaţe kompletne konstrukcije.liĉilaĉke radove. Fasadna skela Dobava.690. rad.44 440.0 m¹. Visina skele iznosi cca 6. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Obraĉun po kom izvedenih stupova.44 2. god.0 m¹. IV.145. Obraĉun po m² montirane skele. Odnosi se na rad u visokim prostorima (ĉeliĉna nadstrešnica).145.78 32. sati sati 60 60 44.44 IV.527.42 III. B. 9. m² 1450 22.80 REKAPITULACIJA I. Za 1 stup ide cca 1. Ostali zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom. Nosive i pregradne zidove takoĊer je potrevno povezati preklapanjem opeke. V. TESARSKI RADOVI OPĆENITO: Oplata svih betonskih i armirano-betonskih elemenata ukljuĉena je u jediniĉne cijenu istih i prikazana kroz betonske i armiranobetonske radove. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 5. 45212-400-4474/2008.00 32.10. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.94 380. te otprema pokretne ĉeliĉno-drvene skele za bravarske i soboslikarsko .40 6. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: 1.[227] . A.44 6. UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI: kom 18 529.80 456. sidra.81 OBRTNIĈKI RADOVI ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA 98348485.40 3.xls. Pokretna ĉeliĉna skela Dobava. kom 1 440. transporte.0 m³ betona. 2. ZIDARSKI RADOVI OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika.494.425.liĉilaĉke radove. II. Odnosi se na rad u visokim prostorima (ĉeliĉna nadstrešnica).79 380.169. III.59 58.ms_office Strana: 170. Obraĉun po kom skele. razne zaštite i sl.675. betonom C25/30 . 32.169.33 II. Zalijevanje stupova Zaljevanje stupova /unutrašnjost/ sitnozrnim plast. ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI TESARSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: 37. UKUPNO TESARSKI RADOVI: 1.78 III.2008. te otprema pokretne ĉeliĉno-drvene skele za bravarske i soboslikarsko .

2008. Naokolo nadstrešnice je maska od obojenog lima.38 188. Stupovi se nakon montaţe popunjavaju betonom što je obuhvaćeno u troškovniku.38 98. osnovni i spojni materijal. te montaţu svih konstruktivnih elemenata na licu mjesta. ĉišćenje od rĊe . U stupove nadstrešnice ugraĊene su cijevi za odvod krovne vode. Izrada i montaţa nosaĉa fasade .pjeskarenjem te 2-kratni antikorozivni premaz na bazi epoksida. 45212-400-4474/2008.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.0 m¹ i kvadratnog presjeka 80/80/3. izradu radioniĉke dokumentacije. skelu. Montaţa odozdo na nosivu konstrukciju putem kutnih profila i vijaka. Izrada radioniĉke dokumentacije obuhvaćena je u jediniĉnoj cijeni stavaka ponudbenog troškovnika. Obraĉun po kg montiranog nosaĉa. vertikala kvadratnog presjeka 80/80/3. Po konstruktivnom sistemu se sastoji od sistema sekundarnih i glavnih rešetkastih nosaĉa. elementi su od cijevnih profila Ĉ-1212. dijagonala kvadratnog presjeka 40/40/2.38 262. izrada u radionici. kg 16000 16. kg 6000 16. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. a na krovu je izlazno okno vel. Jediniĉna cijena takoĊer obuhvaća izradu i putem varenja montaţu ĉeliĉnih ploĉica od plosnog ĉelika za meĊusobnu vezu svih bravarskih izraĊevina kao i pocinĉane vijke za montaţu istih na gradilištu.rešetkasti nosaĉi Izrada i montaţa nosaĉa fasade kao rešetkastih nosaĉa sastavljenih od pojaseva duţine 6. IzvoĊaĉ je duţan prije poĉetka radova radioniĉku dokumentaciju dati na pregled projektantu koji će na istu dati pismenu suglasnost. kg 11500 16. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena OPĆENITO: Nadstrešnica se izvodi iznad cestarinskog prolaza. Kao pokrov sluţi ĉeliĉni profilirani pocinĉani obojeni lim.[227] 98348485. god. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Oslonjena je na 12 stupova s razmakom osi 15. Nadstrešnica je projektirana na “dvije vode”.9 mm sa prikljuĉkom na cijev kvadratnog presjeka 100/100/4 gore i dolje. Dobava i postava podroţnica Nabava materijala. ĉišćenje od rĊe /pjeskarenjem/ 2-kratni antikorozivni premaz.00 odnosno 6. transport na gradilište i montaţa podroţnica U PN 160. Preko svega u uzduţnom smjeru dolaze ĉeliĉne roţenice.6 mm. 70×70 cm. vijcima M 16.ĈN 24 B1.00 3.370.00 Strana: 171. Montaţa se vrši prema montaţnom projektu.00 m¹.00 2. Izrada i montaţa nosaĉa spuštenog stropa Izrada i montaţa nosaĉa spuštenog stropa od pravokutnih valjanih profila /HOP/ presjeka 60/120/4.6. a valjani profili . IzvoĊaĉ je duţan izvršiti izmjeru izvedenih temeljnih ĉaša prije poĉetka radova. Obraĉun po kg izvedenih rešetkastih nosaĉa. Svi konstruk.280.00 mm. alat. Sva montaţa na gradilištu je putem vijaka. Obraĉun po kg postavljenih podroţnica. uputama statiĉara i prema radioniĉkoj dokumentaciji koju je duţan izraditi izvoĊaĉ ĉeliĉnih konstrukcija. transporte. 1.ms_office . meĊusobno ukrućenih spregovima.xls.080. oslonjenih na ĉeliĉne cijevne stupove koji su upeti u temeljne stope.10.

090.2 mm i isto takve vertikale rešetke kom 2.20 105.00 8.00 6. Gore izvesti spoj na limeni lokac. Dobava krovnog sprega u ravnini plafona Nabava materijala. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.20 61.6 mm.426. Obraĉun po kg izvedenih krovnih rešetki. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.60 212. dijagonala L 40/40/4 mm i vertikala nosaĉi plafona kvadratnog presjeka 60/120/4.9 mm i vertikala kvadratnog presjeka 100/100/4.xls. Dobava ĉeliĉnih stupova Nabava materijala te izrada ĉeliĉnih stupova od cijevi 406.38 475.0 mm. te dijagonala od kvadratnog presjeka 50/50/2. Dobava krovne stabilizacije Nabava materijala. Izrada i montaţa zabatnih rešetki Izrada i montaţa zabatne rešetke raspona 15. U cijeni izrada veznih elemenata za horizontalnu konstrukciju i izrezivanje otvora za odvodne cijevi krovne vode.9 mm. a sastoje se od donjeg i gornjeg pojasa dim.[227] 98348485. Dobava krovne stabilizacije. Obraĉun po kg izvedene krovne stabilizacije. izrada u radionici i montaţa krovnog sprega u ravnini plafona od pojaseva NPU 80.84 Strana: 172.5 mm.20 45. Antikorozivna zaštita kao pod poz.00 m¹.20 + 5×6. UgraĊuje se u ĉeliĉni stup.683. 4.793.300. kom 18 1.6 mm i kvadratnog presjeka 60/60/2.88 25.6 mm.990. god.0 mm. Obraĉun po kg izvedenih zabatnih rešetki.4/4.38 90.4/12.80 11. krovnih spregova meĊu konstrukcijom od NPU 80 i dijagonala L 40/40/4. kvadratnog presjeka 80/80/3.00 9.38 171. Dobava cijevi za odvodnju vode Nabava materijala.10. a dolje na okno odvodnje pod kutem 120°. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 4. popreĉni spregovi Nabava materijala. 1. U cijeni zaštita izvana i iznutra vrućim bitumenom ili bojom na istoj bazi. kom 18 11. Obraĉun po kg izvedenog krovnog sprega. Obraĉun po kom izvedenih cijevi za odvodnju vode. kg 2800 16. dijagonala od kvadratnog presjeka 70/70/3. Obraĉun po kg izvedenih uzduţnih rešetki. izrada u radionici.0.284.00 7.5 mm. izrada u radionici i montaţa krovne stabilizacije.560.00 5. kg 6500 16.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Poloţene na stupove.00 10. dijagonala od kvadratnog presjeka 80/80/3.0 + 2. kvadratnog presjeka 90/90/4. Obraĉun po kom izvedenih ĉeliĉnih stupova. kg 10500 16. duţine cca 550 cm.020. kg 5500 16. izrada i montaţa krovne rešetke sastavljene od gornjeg i donjeg pojasa vel. Svaki stup je teţine cca 800 kg.0 m¹ Nabava materijala. Obraĉun po kg izvedenih popreĉnih spregova. Izrada i montaţa uzduţne rešetke Izrada i montaţa uzduţne rešetke vel. 45212-400-4474/2008.9 mm.10 m¹. Antikorozivna zaštita kao poz. Sastavljene od gornjeg i donjeg pojasa od kvadratnog presjeka 80/80/3. te izrada ĉeliĉne okrugle cijevi promjera 152.2008. Izrada i montaţa krovne rešetke l = 15.5 mm.ms_office . Sluţi za odvodnju krovne vode. montaţa krovne stabilizacije u plohi krova i plohi podgleda sastavljene od dijagonale od L 40/40/4 i horizontalnog štapa od kvadratnog presjeka 40/40/2.360. kg 3800 16. Vertikale iste dimenzije. kg 29000 16. 1.

Ukupna visina 800 cm. Obraĉun po kg izvedenih krovnih rešetki na stupu. transport na montaţu i montaţa hodne staze unutar nadstrešnice. Obraĉun po kg izvedenih elemenata spojeva. Izrada i montaţa ljestvi Nabava materijala. Montaţa elemenata spojeva Nabava materijala.950.po horizontali /6 kom/.384.[227] . Nosaĉi limene maske Izrada i montaţa popreĉnih i uzduţnih nosaĉa limene maske .IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Širina penjalica 60 cm.80 98348485. transport na montaţu i montaţa ĉeliĉnih ljestvi za pristup na hodnu traku unutar nadstrešnice. izrada u radionici. Obraĉun po kom ljestvi. ĉišćenje od rĊe /pjeskarenjem/ 2-kratni antikorozivni premaz. izrada u radionici.38 40. te meĊusobno povezani cijevima promjera 30/3 mm. kom 1 4. kg 2500 16. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 12.864.ms_office Strana: 173.40 17. ‚ 60/60/2. transport na montaţu i montaţa ĉeliĉnog okvira . Obraĉun po kg izvedene pomoćne konstrukcije hodne staze.00 19.00 16.20 137. god.880. ĉišćenje od rĊe /pjeskarenjem/ 2-kratni antikorozivni premaz i montaţa elemenata spojeva koji sudjeluju u ukupnoj teţini sa 10%.95 78. Sve prema općim uvjetima.38 64. Širina hodne staze 80 i 120 cm. Izvesti ju od ĉeliĉne pocinĉane rešetke vel. Gore je zaštitni rukohvat /ograda/ visine 100 cm.80 152.00 18.nosaĉ semafora Nabava materijala. ţeljeza promjera 18 mm.487. 1. Sve izvesti od kutnog ţeljeza L 60/60/6.nosaĉa sema-fora izraĊenog od HOP nosaĉa ‚50/50/3 mm Antikorozivna zaštita kao pod poz. Montaţa HOP C nosaĉa Dobava i montaţa HOP C nosaĉa vel.00 13. m² 250 313. Dolaze penjalice od vertikalnih cijevi promjera 30 mm i preĉki od bet.2008. 45212-400-4474/2008.9 i promjera 42. izrada u radionici. shemi bravarije i uputama projektanta.xls. kg 8500 16. Sluţi kao nosaĉ krovne svjetlosne trake. Ljestve se “noţicama” od bet. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Obraĉun po kg montiranih nosaĉa krovne svjetlosne trake. 25/2 mm. Dobava i montaţa hodne staze Nabava materijala.4/2. Limeni pocinĉani profili 50×40 mm Obraĉun po m¹ nosaĉa limene maske.700. Leţajevi krovnih rešetki na stupu Nabava materijala. Obraĉun po m² postavljene trake. Obraĉun po kg izvedenog ĉeliĉnog okvira nosaĉa semafora.40 4.222. 350×60 mm debljine lima 3 mm.38 111. Dobava pomoćne konstrukcije hodne staze Nabava materijala. Dimenzije obavezno uskladiti prema detalju proizvoĊaĉa trake.38 13.50 15. izrada u radionici. S antikorozivnom zaštitom. kg 3960 16.923. izrada u radionici. montaţa leţajeva krovnih rešetki na stupu HEA-A200.6 s antikorozivnom zaštitom. kg 850 16.00 14. Dobava ĉeliĉnog okvira .222.10. ţeljeza privaruju na ĉeliĉnu konstrukciju nadstrešnice. izrada u radionici. m¹ 600 254. transport na montaţu i montaţa pomoćne konstrukcije nosaĉa hodne staze i ograde hodne staze. kg 6800 16.

463.368.5 mm s profilacijom visine 12 do 18 mm i obojen RAL 9002 /bijelo/.196.38 28. U kompletu i pristupne ljestve od okna do hodne trake. 4.0 m¹. visine do 2. Okvir je od “C” HOP profila 220×40×3 mm.368.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.00 2. Krov je 2-strešni s nagibom od cca 15%.60 231.00 21.00 V. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 1. alat. 70×70 cm. Sve izvedeno prema detaljnom nacrtu i detaljima. god. Lim dolazi 1-struko.xls. Svj. vel.665. kompletnu skelu. Obraĉun po m² izvedenog pokrova. koji će odrediti boju.lomovi lima s umetanjem “Z” ili više sliĉnih završnih i prelaznih profila ulaze u jediniĉnu cijenu. sve transporte.7 mm i visine profilacije cca 55 mm. Okvir okna za izlaz na krov Izrada okvira okna za izlaz na krov nadstrešnice. Boje pokrovnog lima u dogovoru s projektantom kao i podgled. Gore je otklopno okno od HOP ‚20/30/2 mm ukrućenog dijagonalama i vezanog na donji okvir putem navarenih 2 kom petlji za metalna vrata. /osnovni i spojni/.373. IzmeĊu sljemena i ţlijeba limovi su iz 1 dijela.[227] . Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Montaţa nosaĉa rasvjetnih tijela Izrada i montaţa nosaĉa rasvjetnih tijela ugraĊenih u podgled nadstrešnice. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad. Za ukrućenje u otvorenom poloţaju okvir i otklopno okno povezati pocinĉanim lancem. ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA UKUPNO: kg 1750 16.10. te u dogovoru sa nadzornim organom i projektantom. 1. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 20.2008. Dolazi na podgled nadstrešnice. Svi spojevi i prelazi . Pokrov nadstrešnice Izrada i montaţa pokrova nadstrešnice od pocinĉanog ĉeliĉnog obostrano obojenog lima s brtvljenjem horizontalnih spojeva trajno elastiĉnim kitom. Vijci su oblikom prilagoĊeni donjem nosaĉu /NPU 10 i HOP 60/60/3.00 98348485. Obraĉun po m² pokrova nadstrešnice. POKRIVAĈKI I LIMARSKI RADOVI OPĆENITO: Izrada pokrova predviĊena je od profiliranog tvorniĉki obojenog ĉeliĉnog pocinĉanog lima debljine 0. izradu radioniĉkih nacrta.34 VI.00 2. kom 1 4. Dolaze HOP nosaĉi ›40/40/3 mm. Obraĉun po kg montiranih nosaĉa rasvjetnih tijela. Izrada podgleda Sve isto kao u poz. 45212-400-4474/2008. materijal.ms_office Strana: 174. m² 980 200. m² 980 236.868. Obraĉun po kom okvira okna za izlaz na krov.20 196. uskladištenje materijala na gradilištu i sl. Obraĉun po m² izrade podgleda. samo lim debljine 0. razne zaštite na radu.

688. U cijeni podvuĉeni dodatni lim razv./. Boja po izboru projektanta. širine 30 cm i opšav s pasicom za vezu s opšavom iz poz. razv. a u meĊuprostore umetnuti brtve od bitumenizirane spuţvaste gume. Izvedba horizontalnog sanduĉastog ţlijeba Izvedba horizontalnog sanduĉastog ţlijeba krovne vode od pocinĉanog lima 0. 1/ na sudaru krova i maske. Vijci i podl.50 1.815.154.40 54.052.45 95.60 52. Vezano na izradu maske iz poz. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 6.10.454. Komplet s pocinĉanim nosaĉima na razmaku 80 cm. 1.ms_office Strana: 175. Ţlijeb je dilatiran tako da max. Masku sastaviti od 3 kom opisana “HOESCH” ELEMENTA /ukupna visina maske 180 cm.50 18.199.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Uĉvršćenje nehrĊajućim vijcima na donju ĉeliĉnu konstrukciju.20 800. /unutarnja strana/.45 5. duţ.0 mm. Duţina pojedinog elementa ne smije biti kraća od 450 cm. m¹ 70 95.45 86. iznosi cca 10. Obraĉun po m¹ postavljene maske.6 mm. U cijeni opšivanje istaka nosaĉa semafora.40 98348485.š.154. 7 koji se podvlaĉi pod pokrovni lim. Obraĉun po m¹ opšava na sudaru krova i maske. m¹ m¹ m¹ 210 210 19 86. te pokrivanje sljemena.80 6. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. razvijena širina 50 do 10 cm. Spoj s donjim pokrovom izvesti “NA ĈEŠALJ”. Sve komplet. Ţlijeb izvesti s uzduţnim nagibom 0. Obraĉun po m¹ opšava po kosini.5 do 0. 45 cm c.00 4.00 7. Obraĉun po m¹ izvedenog horizontalnog sanduĉastog ţlijeba. 1. m¹ 220 236. vertikalno r.90 17. Dolazi gotov tvorniĉki prefabriciran fasadni element s visinom 600 mm i debljinom lima 0.50 8. širina 50 cm. kao što to izvodi firma “HOESCH” BAUSYSTEME GMBH WIEN. samo po kosini.3 m¹. Dolazi ravno.2008. 20 cm b. Obraĉun po m¹ opšava limom. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3.55 6. gornji i donji horizontalni. 45212-400-4474/2008. 1.55 18.š. Opšav vertikalnog pojasa Obostrani opšav vertikalnog pojasa /maske/ naokolo nadstrešnice s profiliranim obojenim ĉeliĉnim pocinĉanim limom. Opšav limom Opšav limom opisanim pod poz. dole je pasica i sudar s horizontalnim ţlijebom. širine 80 cm. Lim je bez profilacije i u debljini 0.[227] .9 do 1. gore r. a nad ţlijebom ima okap. Ţlijeb je presjeka 28×10 cm. Lim je razv.6 mm. Za spoj na vertikalu izvesti rukavce promjera 120 mm. m¹ 136 400.š. Izrada opšava po kosini Sve isto kao poz.5%. 20 cm Izrada i postava sljemenjaka Izrada sljemenjaka od lima opisanog pod poz. ploĉice u boji kao maska /kao poz. gore se lim podvlaĉi pod masku. Obraĉun po m¹ postavljenih sljemenjaka Izrada opšava na sudaru krova i maske Opšav /limom kao poz. dole r. god. Obraĉun po m¹ maske. m¹ 4 200. m¹ 210 81. a. 3.xls.

00 13. Lim je savijen pod 90° s r.948. 20.50 35. Opšav kod montaţe rasvjetnih tijela Izrezivanje i pripasivanje lima na podgledu prilikom montaţe upuštenih rasvjetnih tijela s izradom opšava kao u poz. 13. rukavac za spoj na ĉeliĉnu odvodnu cijev. “LONAC” je tl. 1 /samo ravni/ na sudaru podgleda i ţiĉanog pletera. Montaţa limenog "lonca" Izrada i montaţa limenog “LONCA” na spoju limenog ţlijeba i odvodne cijevi. U cijeni prilagodbe profilaciji pokrovnog lima. m¹ 175 127. m¹ 122 81.048.991.60 721. kom 7 163.70 11.ms_office .80 VI. konstrukciju.20 14. Razvijena duţina 440 cm. kom 2 291. 1/ uz svjetlosne trake.40 10. Dolazi .20 48. m¹ 240 200. 1/ uz izlaze na krov. Obraĉun po kom izvedenog opšava. 1. POKRIVAĈKI I LIMARSKI RADOVI UKUPNO: kom 18 163. Obraĉun po kom izvedenog opšava.217. Obraĉun po kom izvedenog labuĊeg vrata.80 15. 4a. širina 50 cm. dim. U cijeni prikljuĉak na gornju horizontalu i na donji revizioni lonac. Opšav limom na izlazu Opšav limom /kao poz.00 12.5 mm. Gore izvesti otvor ø 120 mm za spoj na vertikalu. Spoj limene vertikale i lonca izvesti tako da isti moţe posluţiti za reviziju i ĉišćenje lonca i vertikale. Svi prelazi vertikale na horizontalu i sl. samo veza naplatna kućica – nadstrešnica /promjera 40 cm/. Svj. otvora 74×74 cm. Debljina lima 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 9. PredviĊene dim.40 22. Opšav uz svjetlosne trake Opšav limom /kao poz. god. kom 1 382.š. Izvedba labuĊeg vrata Izvedba i montaţa vertikalnog labuĊeg vrata.55 mm i s promjerom ø 120 mm.20 582.25 Strana: 176. te na sudaru podgleda i opšava iz poz. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Obraĉun po kom izvedenog opšava. Obraĉun po kom montiranog limenog "lonca" Opšav limom na sudaru podgleda Opšav limom kao u poz. Obraĉun po m¹ izvedenog opšava. 50×50 cm. U obliku L 25/25 mm. kom 18 195. Razv. duţina 220 cm. vel. a dole ø 133 mm tj.xls. Prodor za antenu Doplata za izradu opšava na prodoru antene kroz krov. su putem lukova s R min.00 17. Sve od pocinĉanog lima 0. U cijeni prilagodbe profilaciji pokrovnog lima. 6 cm. širina 50 cm.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.516.5 mm. Razv.2008.[227] 98348485.montira se nakon postavljenih semafora i promjenjivih znakova.65 3. = 200 mm. Obraĉun po m¹ izvedenog opšava.80 2.40 16.521. 0. Obraĉun po kom izvedenog opšava.20 382. 30×20 cm i s visinom 40 cm. 45212-400-4474/2008. Obraĉun po kom opšava kod montaţe rasvjetnih tijela. Opšav nakon montaţe semafora Izrada opšava od lima kao pokrov deblj. U cijeni izvedba i prikljuĉak “LABUĐEG VRATA” istog promjera kao ţlijeb.90 9. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.295.10. kom 86 409. Montaţa limene cijevi Sve isto kao poz.146. U cijeni obujmice za vješanje na ĉel.

popravak temeljnog premaza i završno liĉenje /2-bojno/ ĉeliĉnih stupova koji se izvode na slijedeći naĉin: Nanošenje dva zaštitna sloja na konstr. antikoro-zivnim sredstvom.05 6. 45212-400-4474/2008. TESARSKI RADOVI UKUPNO: m¹ 112 52. Postava putem pocinĉanih vijaka na donji ĉeliĉni “C” profil. Obraĉun po m² liĉene konstrukcije. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.75 98348485. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena RADOVI SA SVJETLOSNIM TRAKAMA VII. izrada i montaţa drvenih gredica za naknadnu montaţu svjetlosnih traka.33 73. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije.829. U cijeni dobava i postava 1 sloja krovne ljepenke s gornje strane.[227] . Obraĉun po m¹ izvedenog dašĉanog korita.podloge za postavu horizontalnog ţlijeba. Izrada dašĉanog korita Izrada i montaţa dašĉanog korita .455. Obraĉun po kom izvedene dilatacije svijetlosnih traka. LIĈILAĈKI RADOVI Završno liĉenje Nabava materijala.2008. Obraĉun po m¹ izvedenih drvenih gredica.40 74. Obraĉunato u ĉeliĉnoj konstr.486.10. s razv. RADOVI SA SVJETLOS. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 1. traka je korisne vel. 4.7 m¹. širinom 70 cm i s podmetaĉima za postizanje nagiba ţlijeba.530. Završno liĉenje se predviĊa epoksidnim bojama i to 3-kratni premaz u boji po izboru projektanta.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Isporuĉuje se bez nastavnog vijenca.xls. Obraĉun po m¹ izvedene svjetlosne trake Izrada i montaţa dilatacije svjetlosnih traka Izrada i montaţa dilatacije svjetlosnih traka iz poz. L = 150 cm s vanjskom širinom = 170 cm. Dolazi daska deblj.68 10.ms_office Strana: 177.84 2.628. klase.70 VII. 1. Ista dolazi na sudaru drveta s ĉelikom. m² 135 48. transport na montaţu i montaţa krovne svjetlosne trake od 1-strukog akrilnog mlijeĉnog stakla.215. UKUPNO: m¹ 48 1.172.045. Sastavljena je od srednjih elemenata duţine 130 cm i krajnjih elemenata promjenjive duţine. m¹ 112 37. U cijeni dobava i postava bitumenske “IZO” trake širine 60 mm. Ukupna duţina jedne trake je 5. radovima/. Dobava drvenih gredica Dobava. 1. dorada. Ugradba pocinĉanim ĉeliĉnim vijcima.05 5. 2. Dolazi gredica 8×5 cm impregnirana 2-kratno. Montaţa krovne svjetlosne trake Dobava. 1. Montira se na dodatni nosaĉ od HOP C profila /obuhvaćeno u brav.64 VIII.60 2.24 TESARSKI RADOVI VIII.5 cm od mekog drva II. god.28 IX. TRAK. Podnoţje stupa u visini 50 cm obojiti u crno. U cijeni doplata za izradu i montaţu srednjih sljemenskih i krajnjih završnih elemenata prilagoĊenih nagibu pokrova. kom 12 97. 1.

1. I. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2. samo podgled vidljive limarije: horizontalni i vertikalni ţlijebovi. Obraĉun po m² liĉene površine. bojom po izboru projektanta. Završno bojanje konstrukcije predviĊa se bojama na bazi epoksida.ms_office .659. LIČILAČKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: B. vertikalne limene maske naokolo nadstrešnice. m² 70 36.762. Obraĉun po m² liĉene površine. a. /Napomena: liĉe se okviri s ţiĉanim pleterom na podgledu/. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.2008. TESARSKI RADOVI IX.72 6. Obraĉun po m² liĉene površine.690. Popravak liĉenja Liĉenje popravak podgleda pokrovnog profiliranog lima bojama po izboru projektanta. plavo b. 2kratno. ČELIČNA KONSTRUKCIJA VI.418. A. m² 18 36.[227] 98348485. m² m² 840 280 41.04 648.81 3. Liĉenje nekonstruktivnih elemenata Sve isto kao poz.52 5. B.516.80 7. POKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI VII. Boja kao podgled.20 4.071.20 REKAPITULACIJA A.10. gorivo i sl. 45212-400-4474/2008.popravak bojom kao poz.05 160.628.967. samo liĉenje nekonstruktivnih elemenata. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 5. Popravak bojom limene maske Liĉenje .IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.859. popravak temeljnog premaza i završno liĉenje krovne ĉeliĉne glavne i sekundarne konstrukcije koja se izraĊuje na slijedeći naĉin: Ĉišćenje i popravak zaštitnog temeljnog premaza. Obraĉun po m² liĉene površine.xls.373.406.25 74. m² 150 36.09 REKAPITULACIJA V.BIJELO/.01 NADSTREŠNICA PARKIRALIŠTA GRAĐEVINSKI RADOVI ZEMLJANI RADOVI Strana: 178.64 34.522.403.24 10.64 41.403. /Izvodi se samo u koliko isporuĉeni lim nije obojen bojom RAL 9002 . Popravak liĉenja Isto kao poz. GRAĐEVINSKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI ČELIČNA NADSTREŠNICA UKUPNO: 456. 3. Obraĉun po m² liĉene površine.045.09 3. Izvodi se 2-kratno nakon montaţe maske.00 223. Izvodi se samo na manjim oštećenjima. ţuto Liĉenje podnoţja stupa Liĉenje podnoţja ĉeliĉnog stupa u visini 50 cm CRNOM BOJOM /na bazi bitumena/ otpornom na atmosferilije.64 749. god. Obraĉun po m² liĉene površine.977. Završno liĉenje konstrukcije Nabava materijala. m² 18 41.34 721.04 2. a prema opisu pod poz.50 3. 2.04 IX. 2-kratno. 4.60 11.463. RADOVI SA SVJETLOSNIM TRAKAMA VIII. LIĈILAĈKI RADOVI UKUPNO: m² 3350 48. 2. 2.418. 5.071.28 223.20 3.

te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹. m³ 10 23. 45212-400-4474/2008. tj. postavljanje i odrţavanje iskolĉenih oznaka od poĉetka radova do predaje svih radova investitoru.003. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar. Dubina iskopa je do 200 cm. m³ 100 23. Svi obraĉuni za iskop.ms_office Strana: 179. god. nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju. instalacionog kanala.xls. Za plato je predviĊen samo osnovni nasip bez tampona i asfalta. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju.50 cm ispod kote budućeg kolnika.22 961. a 5% ruĉno.. temenja blokova i raznih okana.2008. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.00 3. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. paušal 1 3.00 3.10. samo dubine preko 200 cm. gline ili sliĉno naokolo izvedenih trakastih temelja i temeljnih stopa. m³ 50 19. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena OPĆENITO: Iskop humusnog materijala i osnovni nasip obuhvaćeni su u Projektu prometnica za trasu ceste na kojoj se nalazi CP. Nasipavanje debljine 20 do 30 cm Nasipavanje iskopanim materijalom (kamena sitneţ) bez primjesa humusa. tj.322. kao i sve ostalo potrebno za dovršenje cijele stavke.20 4. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. Ms = 80 do 100 KN/m². Iskop se obavlja 95% strojno.00 2.22 232. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal sa modulom zbijenosti Ms = 80 MN/m². Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na iskolĉenju svih elemenata.00 98348485. Svi iskopi su predviĊeni u zbijenom nasipu od drobljenog kamena. Iskop dubine preko 200 cm Sve isto kao stavka 2. Iskopani materijal deponirati na udaljenosti 25 m¹ jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja.003. Obraĉun paušalno. a do kote . cca 50 cm ispod gotovog kolnika.[227] . Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dopremu materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹. Odnosi se na produbljenje iskopa za monolitne temeljne stope u sluĉaju da tlo nema propisanu nosivost. Nasipavanje i zbijanje obavljeti u slojevima debljine 30 cm mjereno u zbijenom stanju. Iskop dubine do 200 cm Iskop za temeljne ĉašice i temelje grede u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom temeljnom tlu kategorije C. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa svake strane konstruktivnog elementa minimalno za 50 cm. 1. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60o ili koristiti razupiranje.22 2.

savijanje. obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu.ms_office .5 30 480.5 422. sjeĉenje. m³ m² kom 22 72 5 480. biojame. a visine 40 cm i to cca 10 cm ispod gornje kote kolnika.92 4.26 75.[227] 98348485.05 2. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: m³ 3 105. Obraĉun po komadu ugraĊenog betona u ĉašice. a) beton b) dašĉana oplata c) oplata ĉašica Sitnozrnati beton za zalijevanje C25/30 Dobava i ugradba betona nakon ugradnje ĉeliĉnih stupova nadstrešnice parkirališta sa sitnozrnatim betonom klase C25/30. Tlocrtne dimenzije ĉašice za zalijevanje su 25×25 cm. Obraĉun po kg ugraĊene armature. okana naplatnih kućica.570.80 5. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. razastiranje i planiranje ispod temeljnih stopa. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Beton temelja stupova nadstrešnice C16/20 Dobava i ugradba betona u temeljne stope nadstrešnice parkirališta tlocrtnih dimenzija 300/100 cm. temelja treptaĉa. okana elektroinstalacija. god.72 376. 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ravnanje.82 1.2008.71 I. trakastih temelja i greda (ukljuĉivo zatrpavanje eventualnog produbljenja ispod temelja). Beton projektiranog sastava klase C16/20. m³ 2.20 1. 45212-400-4474/2008. te nasipavanje. a dubina iznosi 60 cm.xls.777. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.266.48 59. klase C25/30. 317. ispod temelja ĉeliĉne nadstrešnice klase C12/15 debljine d = 10 cm.48 59.835. Beton projektiranog sastava.28 10. Armatura mora biti ĉista od hrĊe i svih masnoća. okana odvodnje i ostalih raznih okana. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.057. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju.13 6. te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorniĉkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom.82 2. Armatura je iskazana u posebnoj stavci. a) beton b) glatka oplata Armatura Dobava. izrada i postava betonskog ţeljeza prema Izvedbenom projektu armature. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 5.33 II.40 3. kom 6 422. Sloj ĉistoće Dobava i ugradba fino drobljenog kamenog materijala ili šljunka (sloj ĉistoće).26 1. kg Strana: 180. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju debljine 10 cm.536.56 4. Beton projektiranog sastava. Izvodi se u glatkoj ĉetverostranoj oplati. 1. Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete. Beton oko ĉeliĉnog stupa C25/30 Dobava i ugradba betona. zaštitnih blokova ispred naplatnih kućica. armirano-betonskog instalacionog kanala izmeĊu kontrole naplate i naplatnih kućica. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Beton podloge C12/15 Betoniranje betonske podloge od mršavog betona. u zaštitni dio oko ĉeliĉnog stupa nakon izvedenog zalijevanja.10. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.201. m³ m² 2.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Zaštitni blok je tlocrtnih dimenzija 40×40 cm. temelja vanjskih blokova.

god. Visina skele iznosi cca 4.682. KROVOPOKRIVAĈKI RADOVI OPĆENITO Pokrivanje kompletnog krova ĉeliĉne nadstrešnica pokrovom od ĉeliĉnog. Odnosi se na rad u visokim prostorima (ĉeliĉna nadstrešnica). bitumenizirane samoljepive spuţvaste trake na mjestima dodira ili sudara s drugim materijalom. Pokretna ĉeliĉna skela Dobava. Nosive i pregradne zidove takoĊer je potrevno povezati preklapanjem opeke.00 II. skela. 445.ms_office Strana: 181.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.44 440.59 58.liĉilaĉke radove. rad.[227] . razne zaštite i sl. svi transporti i sl. UgraĊuje se na potkonstrukciju vijĉanjem.40 1. Ostali zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom. 98348485. kao i sav ostali pripadajući alat.2008.44 IV. sav spojni i vezni materijal. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova.30 V. te otprema pokretne ĉeliĉno-drvene skele za bravarske i soboslikarsko . izrada i demontaţa skele nakon dovršenja svih radova. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Krov se izvodi kao jednostrešni u blagom nagibu od cca 6° stupnjeva. 440. 45212-400-4474/2008. sidra.24 IV. sati sati 10 10 44.028. UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI: 32.65 III. Lim je tvorniĉki pocinĉan i plastificiran s obje strane. kom 1 440. UKUPNO TESARSKI RADOVI: 1. plastificiranog. TESARSKI RADOVI OPĆENITO: Oplata svih betonskih i armirano-betonskih elemenata ukljuĉena je u jediniĉne cijenu istih i prikazana kroz betonske i armiranobetonske radove. profiliranog debljine 0. ZIDARSKI RADOVI OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena b) mreţasta armatura MAG-500 kg 1600 6. prilagodba sljemenjacima i uvalama.90 582. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. transporte.44 III.81 10.10. Boju lima odrediti će projektant iz vaţećih RAL boja.896.xls. U jediniĉnu cijenu ulazi dobava i postava lima.8 mm i visine profilacije cca 55 mm. alat.5 m¹. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: 1. Obraĉun po kom izvedene skele.

plastificiranog lima debljine 0.062. Opšav na sudaru maske i gornjeg pokrovnog lima Dobava materijala i izvedba opšava na sudaru maske i gornjeg pokrovnog lima na ĉeliĉnoj nadstrešnici. UKUPNO KROVOPOKRIVAĈKI RADOVI: 1.30 REKAPITULACIJA I. U limu maske treba ostaviti otvore za dinamiĉku hignalizaciju oko koje treba napraviti opĉav. Obraĉun po m² izvedenog opšava.45 95. Sve limarske izraĊevine izvode se od ĉeliĉnog pocinĉanog lima debljine 0. Upotrijebiti ravni ĉeliĉni pocinĉani i plastificirani lim boje i debljine kao pokrov.052. A.55 3. IV. Pocinĉani lim se meĊusobno spaja lemljenjem.075. a) horizontalni opšav b) opšav po kosini Opšav na sudaru maske i donjeg limenog podgleda Dobava materijala i izvedba opšava na sudaru maske i donjeg limenog podgleda na ĉeliĉnoj nadstrešnici.44 1. dobava osnovnog i spojnog materijala. radne skele. ĉeliĉnog. sa plastiĉnom podloškom.ms_office . Lim je ĉeliĉni pocinĉani i plastificirani ravni lim.630.10. m¹ m¹ 42 10 86.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. U cijeni: uzimanje mjera na licu mjesta. V.45 V. fiksiraju na donji ĉeliĉni UPE 160 profil pomoću 4 samobušeća i samourezujuća vijka. m² 31 227.50 3.30 48.40 48.30 89. m¹ 52 86. Obraĉun po m¹ izraĊenog opšava. transport i montaţa na gradilištu.8 mm. m² 135 236.8 mm. 4.50 4.495. Debljina lima iznosi 0.02 Strana: 182.90 955. a plastificirani lim nerĊajućim vijcima i zakovicama. Na ĉeliĉnu podkonstrukciju nalijepiti bitumeniziranu samoljepivu traku za odvajanje lima i ĉelika.33 32. II.682.8 mm. Kvaliteta lima prema naprijed navedenom opisu.835. Upotrijebiti ravni plastificirani aluminijski lim boje i debljine 0. Opšav vanjske vertikalne maske Dobava materijala i izrada obostranog opšava vanjske vertikalne maske. III.8 mm.2008. god.50 7.941. izrada u radionici. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Lim se odgovarajućim inox vijcima.[227] 98348485. Razvijena širina lima iznosi cca 30 cm.028.xls. Razvijena širina lima iznosi cca 30 cm. a vidljivi opšavi i maske su od pocinĉanog. Obraĉun po m² izraĊenog krova. kao i sav originalni spojni i potrošni materijal. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Pokrov od lima a) lim debljine 0. 45212-400-4474/2008. spone za vezu s donjom konstrukcijom kao i krovne ljepenke na dodirnim mjestima s ostalim materijalima.60 31.00 2.075. Maska je na boĉnim stranicama konstantne visine. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI TESARSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: 6. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno.65 440. Obraĉun po m¹ izraĊenog opšava.8 mm Obraĉun po m² izvedenog pokrova.

45212-400-4474/2008. roţenica UPE 100.048. Obraĉun po kg izraĊene konstrukcije. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. ĉišćenje od hrĊe pjeskarenjem. Za pokrov se koristi ĉeliĉni pocinĉani i profilirani plastificirani lim. dvokratnu antikorozivnu zaštitu bojom na bazi epoksida. izradu radioniĉke dokumentacije.ĉeliĉne rešetke. alat.00 98348485. 1. uputama statiĉara i prema radioniĉkoj dokumentaciji. Ĉeliĉna konstrukcija nadstrešnice je izraĊena od stupova promjera 101.9 mm.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. transport. s pojaĉanjima od plosnog ĉelika debljine 16 mm. Stupovi ĉine kut od 87°. IzvoĊaĉ radova je duţan obaviti izmjeru izvedenih temeljnih ĉaša prije poĉetka radova. Ĉeliĉna konstrukcija nadstrešnice Dobava materijala. izrada. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sav rad. Radioniĉku dokumentaciju duţan je izraditi izvoditelj radova. Oslanja se na stupove od ĉeliĉnih cijevi promjera 168. detaljima.xls. VI. doprema na gradilište i montaţa kompletne ĉeliĉne konstrukcije za nadstrešnicu izraĊene od ĉelika kvalitete ST37. koju je duţan izraditi izvoĊaĉ ĉeliĉne konstrukcije. osnovni i spojni materijal.[227] . Sva montaţa na gradilištu obavlja se pomoću vijaka.10. te montaţu svih konstruktivnih elemenata na licu mjesta. Montaţa se obavlja prema montaţnom projektu. OBRTNIĈKI RADOVI ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA NADSTREŠNICA OPĆENITO: Ĉeliĉna konstrukcija se izvodi prema priloţenim shemama. god. Ĉeliĉna konstrukcija se izvodi iznad parkirališta cestarinskog prolaza. te ju dostaviti na odobrenje projektantu.ms_office Strana: 183. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. te revidentu na reviziju prije poĉetka izvoĊenja radova.6×2. Preko ĉvornih ploĉa na stupove se oslanjaju glavni rešetkasti nosaĉi koji nose sekundarne nosaĉe . ĉišćenje od hrĊe pjeskarenjem. glavnih nosaĉa od kvadratnog profila 120×80×5 mm. statiĉkom raĉunu i uputama projektanta.56 96. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena B. Kompletnu radioniĉku dokumentaciju za ĉeliĉnu nadstrešnicu duţan je napraviti izvoditelj radova i dostaviti je projektantu na ovjeru. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti osnovni i spojni materijal. te sa vjetrovnim spregovima od ĉelika promjera 16 mm. Ĉeliĉnu konstrukciju izvesti u skladu s projektom i statiĉkim raĉunom. te ugradbu ĉeliĉnih stupova u već pripremljene temeljne ĉašice koje je izvoditelj radova duţan prethodno geodetski prekontrolirati. Oko ĉeliĉne nadstrešnice je maska obuĉena sa obojenim limom.2008. te dvokratnu antikorozivnu zaštitu bojom na bazi epoksida. Svi spojevi na ĉeliĉnoj konstrukciji su putem varenja i pocinĉanih vijaka s maticama.3×10 mm. Ĉeliĉna nadstrešnica je projektirana s jednostrešnim padom. kg 5800 16.

45212-400-4474/2008. a meĊusobno su povezani vertikalama od plosnog ĉelika na razmaku cca 60 do 70 cm. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2.8 mm. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.2008. nosaĉe horizontalnih i vertikalnih oluka. tako da se dobije pad ţlijeba prema ispustima od cca 1%. odnosno 180 mm. izradu i postavu spona na zabatnim opšavima.[227] 98348485. god. Ukupna razvijena širina lima iznosi cca 160 cm.7 mm. promjenjive visine. Horizontalni sanduĉasti ţljeb Izrada i ugradba horizontalnog sanduĉastog ţlijeba širine š = 26 cm od ĉeliĉnog pocinĉanog i plastificiranog lima debljine 0.90 10. Podkonstrukcija je izraĊena od kvadratnog profila 20×20×2.xls. odnosno prema shemama i detaljima.ms_office . LIMARSKI RADOVI OPĆENITO: Svi limeni opšavi.656. Zajedno sa ţlijebom izvodi se podvlaĉenje lima pod pokrovni lima sa obe strane limom cca 50 cm duboko.40 163. spojeve horizontalnih i vertikalnih ţlijebova. kg 100 16. odnosno prema shemama i detaljima. prikljuĉak vertikalnih oluka u lijevano-ţeljezne cijevi.80 Strana: 184.00 3. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu donjeg rukavca promjera 10 cm i duţine 30 cm. Pravokutni profili 50×30 mm dolaze po horizontali gore i dolje.10.. Obraĉun po kg izraĊene konstrukcije.410. Vertikalna maska nadstrešnice Dobava materijala. Isto tako u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu i postavu trake od krovne ljepenke na svim dodirnim mjestima lima s betonom ili drugim materijalom. Visina nosaĉa maske je 430 mm. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. UKUPNO ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA: kg 550 16. transport i montaţu na gradilištu. Obraĉun po m¹ stvarno izraĊenog ţlijeba i komadu rukavca.00 106. upotrebu krana.812. horizontalni i vertikalni oluci i sliĉno izvode se od ĉeliĉnog pocinĉanog plastificiranog ravnog lima debljine 0. Zajedno sa ţlijebom izvesti i opšav sa unutarnje strane maske u limu kao i završni pokrov.6 mm i priĉvršćuje se varenjem na roţenicu UPE 100 na razmaku od 60 do 70 cm. skelu. izradu u radionici.56 9. izrada i montaţa nosaĉa maske nadstrešnice od pravokutnih profila 50×30×2.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Obraĉun po kg izraĊene konstrukcije. 1.. Za priĉvršćenje na ĉeliĉnu konstrukciju na istom razmaku dolaze gore i dolje dodatni nastavci od plosnog ĉelika duţine 120 mm. m¹ kom 26 2 400. a) aluminijski ţlijeb b) rukavac 1. Sve ostalo prema opisu iz stavke 19. izrada i montaţa potkonstrukcije za horizontalni ţlijeb. Podkonstrukcija za horizontalni ţljeb Dobava materijala. a na direktnom spoju s drugom vrstom lima ili metalom treba umetnuti bitumeniziranu spuţvastu samoljepivu mekanu traku. Ispod lima potrebno je postaviti bitumeniziranu samoljepivu spuţvastu traku.40 81.6 mm i plosnog ĉelika 50×10 mm.56 VI.00 VII. Sve ostalo prema opisu iz stavke 19.108. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu materijala.

10. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2. Obraĉun po m¹ stvarno ugraĊenog snjegobrana. Snjegobran u popreĉnom presjeku ima oblik cijevi i izraĊen je od ĉeliĉne pocinĉane plastificirane cijevi promjera 40mm.70 13.80 7.812.098. Duţina snjegobrana je jednaka duţini objekta.45 VII.60 VIII.40 172. 1. ČELIČNA KONSTRUKCIJA NADSTREŠNICA VII. tj. Obraĉun prema m² obojene površine. m¹ 26 86. kitanje i brušenje eventualnih neravnina. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama.20 SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI VIII. 2. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu spoja na donju lijevanoţeljeznu cijev.261.ms_office 106.833. UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI: m² 130 54.80 REKAPITULACIJA VI. b) labuĊi vrat 50 cm Snjegobran Izrada i montaţa snjegobrana na krovu objekta. Sve se izraĊuje od ravnog obojenog lima kao pokrov objekta. i na objektu kontrole naplate na 1 mjestu.759. 163. Vertikalni ţlijeb dolazi na objektu ĉeliĉna nadstrešnica na 2 mjesta. Obraĉun po m² obojene površine. Doplata za dodatno bojenje crne bravarije Doplata za dvokratno dodatno bojenje podnoţja stupova ĉeliĉne konstrukcije nadstrešnice sa crnom bojom otpornom na atmosferilije. LIMARSKI RADOVI VIII.00 Strana: 185. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti. sol i gorivo.45 764.261. straţnja strana objekta kontrole naplate. 45212-400-4474/2008. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal.55 86. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine. god. SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: B. 98348485. m² 3 54. Vertikalni ţljeb promjera 10 cm Izrada i ugradba vertikalnog ţlijeba krovne vode promjera 10 cm. te izradu labuĊeg vrata i spoj na rukavac horizontalnog ţlijeba.247.00 13. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Sve vertikale dolaze sa jedne strane.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.20 7. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Priĉvršćenje za krov se obavlja s vijcima sa specijalnim kapama za istaku na limu. UKUPNO LIMARSKI RADOVI: m¹ kom 8 2 95. Bojenje crne bravarije Bojenje crne bravarije i ĉeliĉne konstrukcije bojama na bazi epoksida. Obraĉun po m¹ stvarno izvedenog ţlijeba i komadu labuĊeg vrata i donje mandţete.xls. zaštitu ostalih površina od prljanja. LabuĊi vrat je razvijene duţine 50 cm.2008. izrada mandţete.60 7.[227] .90 3. trostruki premaz epoksidnom bojom.759.00 2. a boje je kao i krov. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije. Izvodi se u visini cca 50 cm.80 127.

Sve izvesti prema Izvedbenom projektu. Nosaĉ naplatne kućice je izgraĊen od dva uzduţna HEA 120 profila duţine 290 cm i dva popreĉna HEA 120 profila duţine 210 cm. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: 1.ms_office Strana: 186. transporte. sati sati 30 30 44.00 216.02 NAPLATNE KUĆICE GRAĐEVINSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika. rad. NAPLATNA KUĆICA 98348485.50 2. 45212-400-4474/2008.02 127.[227] .90 3. II. a svi spojevi su izvedeni putem varenja.90 OBRTNIĈKI RADOVI BRAVARSKI RADOVI CRNA BRAVARIJA OPĆENITO: Crna bravarija izraĊena je od NP i HOP vuĉenih profila. A.337. Na slobodnim krajevima je priĉvršćena ploĉevina dimenzija 20×15 cm debljine 8 mm sa po ĉetiri rupe promjera 15 mm za priĉvršćenje konstrrukcije u betonske stijenke okna naplatne kućice.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.895. A. NepredviĊeni zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena REKAPITULACIJA A. Prije ugradbe bravariju je potrebno dobro oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i odmastiti. GRAĐEVINSKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI NADSTREŠNICA PARKIRALIŠTA UKUPNO: 89. 2.10.084. 1. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-CRNA BRAVARIJA: 1. transport na gradilište.084.062. razne zaštite i sl.833.70 1.50 II.20 3. kom Obraĉun po komadu izraĊenog okvira nosaĉa naplatne kućice.90 REKAPITULACIJA I. Svi okviri imaju ugraĊene pracne za usidrenje.24 I. te antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: 3. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. dvostruki antikorozivni premaz i montaţu na gradilištu. 7 409. sidra.59 58. ĉišćenje od hrĊe pjeskarenjem. Ĉeliĉni okvir nosaĉa naplatne kućice Izrada i doprema na gradilište i ugradba ĉeliĉnog okvira nosaĉa naplatne kućice. god.866. B. alat. I. 4. 5. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.50 III. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje kućica.084. B. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti izradu u radionici.866.747.xls.2008. te kompletan spojni i ostali pribor.

a vodilice trebaju biti od alu profila sa ĉetkom i valjĉićima za lakše kretanje stakala.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Na svim dodirnim mjestima ĉelika s pocinĉanim profilima obavezno postaviti samoljepivu bitumeniziranu spuţvastu traku. toplinske izolacije od kamene vune kao Tervol KP80 ili odgovarajuće debljine 80 mm. god. Naplatni šalter izvesti od aluminijskih profila (klizni podizni šalter) ostakljen izo staklom (2-dijelno) s bravicom za zakljuĉavanje.2008. Svi pokretni dijelovi. parne brane kao stopair.10. vodilice. 45212-400-4474/2008.) mora biti izraĊen od materijala otpornog na koroziju. trebaju biti izraĊeni sa maksimalnom preciznošću.pod od kaširane kamene vune 6 cm s PVC folijom 0. Ukupna visina poda je 6 cm. Gazište je podna obloga – vodootporna drvena ljepljena kriţna ploĉa debljine 24 mm.0 mm. Okov mora biti pripadajuĉi za aluminijske profile. Nakon ugradbe postavlja se izolacija .0 mm.ms_office Strana: 187. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Vijci ugraĊeni fiksno u temelj kontrolne kućice..2 mm na plastificirani aluminijski lim 2 mm. Spušteni strop je raster od PVC rastera maksimalne veliĉine oka 15×15 mm. zraĉni prostor i pocinĉani lim 1. Sva ustakljenja su od "IZO" dvostrukog kaljenog stakla 6+6 mm. U tu svrhu na kućici treba izvesti 4 pomoćna montaţna nosaĉa za prijenos kućice putem dizalice. Pune stijene izolirane su panelom (kamena vuna) debljine 35 mm. Naplatnu kućicu treba izvesti kao montaţni kiosk i treba je u radionici kompletirati (sve osim poda i stropa) i takvu dopremiti na gradilište. Sav spojni materijal (vijci i sl. Ugradba metalnim tiplima za vijke promjera 20 mm. Za nosivu konstrukciju kućice priĉvršćene su ploĉice sa ovalnim rupama promjera 16 mm. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena OPĆENITO Izrada. leţajevi i sl. uglovno staklo izvesti u unutarnjem radijusu od. kućice 330/180 visine 306 cm.xls.[227] . Naplatna kućica treba biti izvedena od aluminijskih tvorniĉki plastificiranih profila kao SCHUECO INTERNATIONAL tip ROYAL HI 75 ili odgovarajući. Finalizacija je obavezno "PLASTIFIKACIJA". transport na mjesto ugradbe i montaţa naplatne kućice veliĉine 330×230 cm i visine 306 cm kao i vel. Sva pokretna krila (prozore i vrata) opremiti gumenim brtvama tako da u zatvorenom poloţaju budu nepropusna na kišu i vjetar. Pune stijene su obostrano obloţene aluminijskim obojenim limom debljine 1. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Stijena stropa izraĊena od panela sastavljenog od slijedeĉih slojeva: s donje strane obojeni aluminijski lim 2 mm (obojen podgled). Ĉeliĉni okvir kućice izvesti od kutnog ĉelika L 80×80×8 mm i kvadratnog presjeka 30×50×3 mm. 98348485.

795.57 4. ugradbu na armiranobetonsko postolje putem metalnih tipli i vijaka.5. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad. 45212-400-4474/2008. samo puna stijena. Odnosi se na poziciju 3. Obraĉun po komadu konstrukcije. Sve ostalo prema dogovoru s projektantom i nadzornim inţenjerom. prvoklasni okov. Obraĉun po komadu konstrukcije.30 cm i teţine cca 170 kg.892. 1. prema tehniĉkom opisu i prema priloţenim nacrtima i detaljima. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. kg 250 19.79 5. Staklo Runut = 28 . 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Staklo treba biti kaljeno. Gornji ĉeliĉni obvir 330×230 cm Dobava. Aluminijska stijena sa šalterom Ustakljena aluminijska 4-dijelna stijena sa "ŠALTER" oknom i s punim parapetom.591.795. orjentacione teţine cca 220 kg. transport. montaţu u radionici i na gradilištu. antikorozivna zaštita vrućim cinĉanjem i montaţa ĉeliĉnog vertikalnog okvira (10 kom) duţine 280 cm i teţine cca 250 kg.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. izrada.32×162 cm.30 cm. Aluminijska stijena 40×281 cm Ustakljena aluminijska 1-dijelna fiksna stijena s punim parapetom veliĉine 40×281 cm (staklo 32×162).57 3. Odnosi se na poziciju 1. kom 2 1.79 8. transport na gradilište. uskladištenje.305.57 4. kao i brtvljenje dvokomponentnim trajno elastiĉnim kitom izmeĊu kućice i armirano-betonskog postolja.58 5. kom 2 2.50 3. kom 3 2. Iznad je otklopno krilo 158×72 cm. Aluminijska fiksna kutna stijena 40×281 cm Ustakljena aluminijska 1-dijelna fiksna kutna stijena s punim parapetom veliĉine 40×281 cm. te podešavanje vrata i prozora nakon ugradbe. transport na gradilište. ustakljenje.[227] . Na stijeni je mali posmiĉni šalter veliĉine 45×79 cm ugraĊen u okno veliĉine 90×79 cm. Obraĉun po kg konstrukcije. metalizirano .REFLEKTIRAJUĆE i u boji po izboru projektanta.257.387.37 98348485. dobavu obojenih elemenata. Obraĉun po kg konstrukcije.4. izrada radioniĉkih nacrta.19 11. Odnosi se na poziciju 2. transport na gradilište. antikorozivnu zaštitu i liĉenje ĉeliĉne konstrukcije.10 6. izrada.ms_office Strana: 188. antikorozivna zaštita vrućim cinĉanjem i montaţa ĉeliĉnog okvira gornjeg veliĉine 330×2. transport na gradilište.xls. god.296.257.2008. izrada.40 2. Obraĉun po komadu konstrukcije.19 7.648.. kom 1 11. Specifikacija dolje navedenog materijala odnosi se na 1 kućicu TIP A Donji ĉeliĉni okvir 330×230 cm Dobava. Ĉeliĉni vertikalni okvir duţine 280 cm Dobava.326.10. Odnosi se na poziciju 9. kg 170 19. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Obraĉun po kg konstrukcije. kg 220 19. osnovni i spojni materijal. Aluminijska puna stijena Isto kao stavka 4. Ispod okna je puni parapet visine 78 cm. antikorozivna zaštita vrućim cinĉanjem i montaţa ĉeliĉnog okvira donjeg veliĉine 330×2.05 3. Obraĉun po komadu konstrukcije.90 4.

45212-400-4474/2008. kom 1 1.235.[227] . Konstrukcija je lagana od limenih "Z" profila.47 415.046.399. kom 1 998. Obraĉun po komadu konstrukcije.99 10. donjeg aluminijskog lima debljine 2 mm. kom 1 3. kom 1 2.47 98348485. UKUPNO ZA 1 (JEDNU) KUĆICU TIP A: kom 1 1.10.399. m² 7.15 941. Aluminijska ustakljena 1-krila vrata 75×281 cm Ustakljena aluminijska 1-krilna vrata svijetle veliĉine 75×281 cm. gornjeg pocinĉanog lima debljine 1.2008. Obraĉun po m¹ punog pojasa.68 14. te pomoćne konstrukcije od kvadratnih profila presjeka 30×50×3 mm.29 III.863.134. Obraĉun po m² poda. Obraĉun po komadu kućice.5 mm.39 2.15 59.648.448. kom 1 4. te izrada 2 kom poklopaca 60×60 cm.046. Veliĉina poda je 220×330 cm.2 mm. m¹ 11.863. Gornji izolirani puni pojas Gornji puni pojas izoliran kao parapet. Obraĉun po komadu pokrova. Toplinska izolacija Toplinska izolacija kamenom vunom kao TERVOL KP80 ili odgovarajuća debljine 8 cm s parnom branom kao Stopair i podgledom od obojenog aluminijskog lima debljine 2 mm tlocrtne veliĉine 220×330 cm.134. te s kutnim limom na sudaru sa stijenom. Opremljena sa "STOP" aparatima i rukohvatima.86 1.39 15. Odnosi se na poziciju 7. Gotovi pod od linoleuma 3 mm Završni gotov pod od linoleuma kao DLW 3 mm ili odgovarajući sa kutnim profilom na sudaru sa stijenom. UKUPNO ZA 7 NAPLATNIH KUĆICA: ZAŠTITA OD SUNCA kom 7 59. samo puna stijena. Visina je 13 cm i sa oblogom visine 8 cm. Obraĉun po komadu konstrukcije. Visina je 45 cm.68 3.1 314. Aluminijska puna kutna stijena Isto kao stavka 7.6 81. Pokrov od aluminijskog lima 266×166 cm Pokrov kućice je od obojenog aluminijskog lima tlocrtne veliĉine 266×166 cm.6 124.024.94 9. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 8. Veliĉina spuštenog stropa je 220×320 cm. Donji puni pojas Donji puni pojas izoliran kao parapet. Obraĉun po m¹ pojasa.82 998.86 13. U cijeni izrada okvira i poklopca u podu svijetle veliĉine 40×40 cm.99 4.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.024.796.648. Spusteni strop od obojenih lamela Spušteni strop od obojenih PVC lamela s rasterom veliĉine 15×15 mm. m¹ 11.34 16. Obraĉun po komadu poda. IV.85 1. Odnosi se na poziciju 6. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.ms_office Strana: 189. Obraĉun po komadu kućice. parne brane kao Stopair ili odgovarajuće debljine 0..94 1. god. Pod kućice veliĉine 220×330 cm Pod kućice izraĊen od toplinske izolacije od kamene vune kao TERVOL TPT60 ili odgovarajuća debljine 6 cm.xls.81 2.26 11.82 12.

40 454.043.00 7.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 1.043. Aluminijske lamele dolaze na prozore. kom 1 1. Aluminijske pomiĉne lamele na prozorima Dobava i montaţa unutarnjih aluminijskih obojenih pomiĉnih lamela s moguĉnošću podizanja i spuštanja.40 1a.50 415. Obraĉun prema m² obojene površine. 45212-400-4474/2008.38 IV. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav osnovni i spojni materijal.644. III.866. B.52 1. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.438.00 28. Materijal za izradu stola je iveral 30 mm u boji jasena. gornju masku i uzice za podizanje.2008. 1.921.938. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti.796.10. god.084.00 V. BRAVARSKI RADOVI NAPLATNA KUĆICA ZAŠTITA OD SUNCA SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: 2.[227] . zaštitu ostalih površina od prljanja. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije. UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI: m² 60 117.19 REKAPITULACIJA A. kom 20 1.19 457. trostruki premaz epoksidnom bojom. svi rubovi ABS traka. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama.09 6.90 454.521.29 28. 1. GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: SVEUKUPNO: 3. B. SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI Bojenje crne bravarije Bojenje crne bravarije i ĉeliĉne konstrukcije bojama na bazi epoksida.ms_office Strana: 190.521. 7. Kancelarijski stol 100×60 cm Kao st.xls. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.40 REKAPITULACIJA II.40 7. 100×60 cm. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1. Vrstu i boju pomiĉnih aluminijskih lemela odreĊuje projektant.644.39 V. Obraĉun po komadu stola. Sve prema shemi i opisu projektanta. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine. Obraĉun po m² stvarno montiranih lamela. samo vel. te montaţa kancelarijskog stola veliĉine 160×80 cm sa pripadajućim ormarićem koji se sastoji od tri ladice i umetka za pisaći pribor veliĉine 60×80 cm.938. 28.92 38. IV. Obraĉun po komadu stola. OPREMA CESTARINSKOG PROLAZA Kancelarijski stol 160×80 cm Izrada i dobava. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer. UKUPNO RADOVI NA ZAŠTITI OD SUNCA: m² 100 289.729.938. V. kitanje i brušenje eventualnih neravnina.043.52 98348485.

ali isto tako ima mogućnost fiksiranja u 6 razliĉitih pozicija.ms_office Strana: 191. radna fotelja FV N D5 RO. Mehanizam: DUET MULTIBLOCK koji je konstruiran tako da omogućava opciju slobodnog ljuljanja stolca i na taj naĉin potiĉe korisnika na tzv. unutarnja konstrukciju ĉini ĉeliĉna ţiĉana jezgra koja je prelivena hladnoljevanom poliuretanskom pjenom optimalne tvroće koja se odlikuje visokom otpornošću na deformaciju oblika.10. s lijeve i desne strane se nalaze ruĉkice koje su izvedene tako da se moţe izvoditi regulacija stolca.2008.koji je konstruiran tako da omogućava opciju slobodnog ljuljanja stolca i na taj naĉin potiĉe korisnika na tzv. Radna fotelja Dobava radne stolice kao Tapo ERGONOMIC SOLUTION SERIES VAL ili odgovarajuće. Dimenzije: L = 55 cm. regulacija visine stolca se izvodi pneumatiski pritiskom na ruĉicu mehanizma.[227] . regulacija visine stolca se izvodi pneumatiski pritiskom na ruĉicu mehanizma. mehanizam: DUET MULTIBLOCK . dinamiĉko sjedenje.S. te integriran antischoik sustav koji sprjeĉava naglo udaranje naslona stolca u leĊa korisnika.xls.202. god. ali isto tako ima mogućnost fiksiranja u 6 razliĉitih pozicija.20 3. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 100% POLIESTHER. TENSION CONTROL koji sluţi za prilagoĊavanje optpora mehanizma tjelesnoj teţini korisnika. boja prema izboru projektanta. D = 52 cm. H = 72-80 cm.020. Baza stolca: Baza stolca je izraĊena od savijenih ĉeliĉnih cijevi u obliku petokrake zvijezde na ĉijim se završecima nalaze utori za kotaĉiće ili fiksne stopice. završna obrada baze je krom. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Radna fotelja FV N D5 RO. 45212-400-4474/2008. Rukonasloni: Rukonasloni stolca su izraĊeni od visokokvalitetnog integralnog poliuretana i sluţe za potporu ruku tijekom rada na raĉunalu. Naslon i sjedište: Nasloni sjedište stolca su ergonomski oblikovani i izraĊeni iz jednog dijela.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Kotaĉi: Kotaĉi ovisno o vrsti podloge. TENSION CONTROL koji sluţi za prilagoĊavanje optpora mehanizma tjelesnoj teţini korisnika. takoĊer ima tzv. 98348485. takoĊer ima tzv. te integriran antischoik sustav koji sprjeĉava naglo udaranje naslona stolca u leĊa korisnika. sastav je TREVIRA C. Rukonasloni: Rukonasloni stolca su izraĊeni od visokokvalitetnog integralnog poliuretana i sluţe za potporu ruku tijekom rada na raĉunalu. gornji dio naslona je fleksibilan i omogućava razgibavanje tijela i kad je stolac u zakoĉenom poloţaju. Obraĉun po komadu radne fotelje. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2. dinamiĉko sjedenje.22 10. s lijeve i desne strane se nalaze ruĉkice koje su izvedene tako da se moţe izvoditi regulacija stolca. kom 10 1. Materijal i završna obrada: Stolac je presvuĉen u visokokvalitetnu tkaninu KING koja se odlikuje visokom otpornosću na habanje i ima svojstvo negorivostim. Radna stolica za naplatnu kućicu Dobava radne stolice za naplatne kućice kao Tapo ERGONOMIC SOLUTION SERIES VAL ili odgovarajuće.

Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.22 7. kom Obraĉun po komadu stola. 3. 1 13. Kuhinja Izrada.60 9. D = 52. 5. Veliĉina sigurnosne blagajne je 140×120×120 cm. kom Obraĉun po komadu stola.60 98348485. Kotaĉi: stopice.33 5. Materijal i završna obrada: Stolac je presvuĉen u visokokvalitetnu tkaninu KING koja se odlikuje visokom otpornosću na habanje i ima svojstvo negorivostim.04 1.xls.141.609.04 5a. dobava i montaţa kuhinjskih elemenata i to: 1.16 7. 7 1. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Naslon i sjedište: Nasloni sjedište stolca su ergonomski oblikovani i izraĊeni iz jednog dijela. gornji dio naslona je fleksibilan i omogućava razgibavanje tijela i kad je stolac u zakoĉenom poloţaju. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. unutarnja konstrukciju ĉini ĉerliĉna ţiĉana jezgra koja je prelivena hladnoljevanom poliuretanskom pjenom optimalne tvroće koja se odlikuje visokom otpornošću na deformaciju oblika. sive i bordo boje. Baza stolca izraĊena od ĉeliĉnih cijevi kruţnog profila (4 noge).S. na završecima se nalaze gumeni ĉepovi za zaštitu poda. ugradbeni friţider veliĉine 60×180 od 210 l. Dimenzije: L = 55 cm. završna obrada baze je krom. Sjedalo i naslon stolca izraĊeni od polipropilena (PVC) crne. Stol za blagovaonicu 180×80 cm Dobava i postava stola za blagovanje veliĉine 180×80 cm. Baza stolca: Baza stolca je izraĊena od savijenih ĉeliĉnih cijevi u obliku petokrake zvijezde na ĉijim se završecima nalaze utori za kotaĉiće ili fiksne stopice.2008. H = 72-80 cm.54 4. 4. 2 960. sastav je TREVIRA C. crnoj ili sivoj obradi. 45212-400-4474/2008.341. kom Obraĉun po komadu radne stolice. samo vel.020. tapecirani u dekorativnu tkaninu iz štof karte (po izboru projektanta).609. 14 235. završno obraĊena u krom.5 elemenata×60 cm. radna ploha veliĉine 240×60 cm. ormarić sa radnom plohom i ladicama veliĉine 60×60.341.33 13. 1 1. 2. ugradbeni elektriĉni štednjak veliĉine 40×60 cm. Stol za blagovaonicu 120×60 cm Isto kao st.921.44 3. kom Obraĉun po komadu blagajne. Sigurnosna blagajna Dobava i postava sigurnosne blagajne za ĉuvanje priruĉnih blagajni za novac sa 2 kljuĉa. jednodjelni sudoper sa slavinom za toplu i hladnu vodu. kom Obraĉun po komadu stolca.041. 7. ormarić veliĉine 60×60 cm za smještaj otpada.96 1. 1 9. 5. 120×60 cm.041. zidni ormarić .10. boja prema izboru projektanta.ms_office Strana: 192.296.92 6. 6. Stolice za blagovaonicu Dobava stolica kao Tapo sa naslonom za potrebe blagovanja.[227] . 100% POLIESTHER. god.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. komplet Obraĉun po izvedenom kompletu kuhinje.

Okvir je metalni. dim. Sve prema shemi projektanta.92 7.571.041.314.36 5. materijal je iveral 18 mm u boji jasena.72 15. Obraĉun po komadu ormara. kom 3 480.48 1. dvokrilna vrata sa bravicom. unutra polica i šipka za vješalice.52 16. Kancelarijski ormar sa policama 110×55×180 cm Dobava i postava drvenih kancelarijskih ormara sa policama veliĉine 110×55×180 cm. Obraĉun po komadu ormara. Sve prema nacrtu i dogovoru sa projektantom. Obraĉun po komadu oglasne ploĉe.765. za svaku kancelariju.xls.841.523. radna ploha je panel ploĉa s rubom od tvrdog drva. Kancelarijska stolica na kotaĉima Dobava stolica kancelarijskih ili sliĉnih bez rukonaslona na kotaĉiće s automatom za podizanje.761. doprema i montaţa pulta. kom 1 3. kom 18 1.921. Obraĉun po komadu radnog pulta. kom 28 1. svi rubovi kantirani ABS trakom.96 1.2008.96 960.738.441. 140×55×180 cm.52 13. Obraĉun po komadu. kom 4 1. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 8.76 8. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. boja po izboru projektanta. 45212-400-4474/2008. god.76 18. Obraĉun po komadu ormara. Oglasna ploĉa 60×30 cm Dobava i postava oglasnih ploĉa u naplatnim kućicama veliĉine 60×30 cm.31 Strana: 193.776. sve prema nacrtu i dogovoru sa projektantom. Obraĉun po komadu ormara. Obraĉun po komadu aparata. kom 2 960. visine 78 cm.523. unutra police.44 12.10. Obraĉun po komadu oglasne ploĉe. Drveni ormar za spremišta Drveni ormar za spremišta na katu. sokl.36 UKUPNO OPREMA ČCP-a: 98348485. Mogućnost spajanja i po vertikali. materijal je iveral 18 mm u boji jasena.68 9. Drveni garderobni ormar 35×55×140 cm Dobava i postava drvenih garderobnih ormara veliĉine 35×55×140 cm. Gornja ploha presvuĉena ultrapasom. kom 16 360.52 3. dvokrilna vrata sa bravicom.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.31 19. veliĉine 262×50 cm.ms_office 3. kom 28 706. visine 78 cm.60 210.80 17. jednokrilna vrata sa bravicom. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. svi rubovi kantirani sa ABS trakom.603.921.687. sokl. Arhivski ormar 70×45×180 cm Dobava i postava drvenih arhiviskih ormara veliĉine 70×45×180 cm. Materijal je iveral 18 mm u bijeloj boji. kom 5 1. Radni stol 150×70 cm Izrada. Aparat za pitku vodu Dobava i postava aparat za pitku vodu u objektu kontrole naplate. Obraĉun po komadu stolice Vješalice za odjeću Dobava metalnih vješalica za odjeću. sa pripadajućim ormarićem ispod pulta.92 10.04 18. unutra police. kom 10 360.[227] . svi rubovi kantirani su sa ABS trakom.96 11.84 51. Oglasna ploĉa 120×120 cm Dobava i postava oglasne ploĉe veliĉine 120×120 cm. Obraĉun po komadu stola.68 14. Radni pult u prostoriji pretplate 262×50 cm Izrada.808. kom 1 960. dvokrilna vrata sa bravicom. doprema i montaţa radnog stola prema opisu iz pozicije 1 dimenzija 150×70.

40 4.930.20 3. INSTALACIJA VODOVODA 98348485. Ruĉni iskop rova Ruĉni iskop rova za u zemlji III i IV kategorije za kanalizaciona reviziona okna i sabirnu jamu s pravilnim odsjecanjem stranica. 1.859.13 INSTALACIJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZEMLJANI RADOVI Strojni iskop rova Strojni iskop rova za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih instalacija u zemlji III kategorije.ms_office Strana: 194.424.10 4. 3. Obraĉun po m³ stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta. Ruĉno zatrpavanje Ruĉno zatrpavanje rovova nakon montaţe i ispitivanja cjevovoda.60 m¹ u objektu.599. 1. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI ZA ČCP MRACLIN 1. Bušenje temelja Bušenje temelja graĊevine za prolaz instalacija vodovoda i kanalizacije. BLOKOVI I BETONSKI KOLNIK ČELIČNA NADSTREŠNICA NADSTREŠNICA PARKIRALIŠTA NAPLATNE KUĆICE OPREMA CESTARINSKOG PROLAZA UKUPNO GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI ZA ČCP MRACLIN: 2. s utovarom i istovarom Obraĉun po m³ prevezenog materijala mjereno u sraslom stanju.80 m¹.789. 1.50 6. m³ 170 59.074.22 8. Obraĉun po m³ stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta. s pravilnim odsjecanjem stranica i planiranjem dna.5 m¹ izvan objekta.xls. 45212-400-4474/2008. Zemlju odbacivati 1 m¹ od rova. god.70 37. a sve prema nacrtima. 6. kom 5 140. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 4. Rov je širine 0.31 8. m³ 85 11.946.444.729.26 10.23 13.01 216.02 457. doprema i ugradba pijeska Nabava.25 2. Zemlju odbacivati 1 m¹ od ruba rova. 2. Obraĉun po komadu bušotine. OBJEKT KONTROLE NAPLATE INSTALACIONI KANALI.21 952.38 1.070.09 210.14 1. 5. 700. najprije slojem pijeska. Padove izvesti prema kotama iz nacrta.85 5.895.10.[227] .055. Odvoz viška zemlje Odvoz viška zemlje od iskopa rovova kamionom na planirani deponij. Nabava. a prosjeĉne dubine 0.2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.32 3. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: m³ 380 23. 2.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.823. m³ 480 27.324. doprema i ugradba pijeska za posteljicu debljine 10 cm u rovovima za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih cijevi Obraĉun po m³ ugraĊenog i zbijenog materijala.314.762. Temelj debljine 60 do 80 cm.60 2. a do 1. a onda materijalom od iskopa i to u slojevima od 30 cm sa nabijanjem ruĉnim nabijaĉem Obraĉun po m³ ugraĊenog i zbijenog materijala. m³ 45 96.

81 384. 1 45. doprema i montaţa slavine sa holenderom dimenzije DN 20 za prikljuĉak crijeva za polijevanje.2 m¹ na posteljicu od pijeska debljine cca 10 cm.67 64. 45212-400-4474/2008.10 45. doprema i ugradba mjedenog nepovratnog ventila Nabava.76 205.10.00 961.25 48.06 73.65 98348485.40 182.65 Strana: 195. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal komplet Obraĉun po kompletu stvarno ugraĊenih slavina.05 416.sa kolom DN 20 . 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1.65 58. doprema i ugradba slobodno protoĉnih mjedenih ventila koji se ugraĊuju ispred svakog izljevnog mjesta. Cijevi se polaţu u teren na dubinu cca 1. Nabava. s kromiranom kapom i rozetom. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. doprema i ugradnja prelaznog komada PE ø 40/DN 32 u kompletu sa elektrospojnicom PE ø 40. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih ventila.12 5. 2 112.25 3.0 bar. kom DN 20 DN 15 kom Nabava.82 4.kutni sa kapom kom Nabava. sa unutarnjim navojem koji se ugraĊuje na bojler. 36 24 90 48 96.46 58.podţbukni sa kapom kom DN 15 . Cijevi voĊene vidljivo izolirati izolacijom debljine 19 mm klase B1 i obloţiti sa aluminijskim limom. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih ventila. Komplet sa izolacijom obujmicama i sitnim mateijalom.ms_office 45.2008. doprema i ugradba polietilenskih vodovodnih cijevi Nabava.xls. doprema i ugradba plastiĉnih polietilenskih vodovodnih cijevi za radni u kompletu sa fazonskim i prelaznim komadima. izoliraju se DEKORADAL trakama. Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih pocinĉanih cijevi m¹ – ø 32 mm – ø 25 mm m¹ – ø 20 mm m¹ – ø 15 mm m¹ Nabava. 1 58.00 5.845.10 76. fazonskim komadima i brtvenim materijalom.46 51. izoliraju se filcom. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih ventila. doprema i ugradba ĉeliĉnih pocinĉanih cijevi Nabava. 1 1 73. za tlak P=6.46 6.66 47. kom DN 32 . god. Nabava. – PE ø 40 m¹ Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih cijevi Nabava.60 350.91 225. Cijevi za toplu vodu izoliraju se kao i cijevi za hladnu vodu samo sa dva namotaja filca. kom DN 32 Nabava.[227] . 4 4 6 4 20 104.40 2.67 64. doprema i ugradnja prelaznog komada Nabava. u zasunskom oknu. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. doprema i ugradba ĉeliĉnih pocinĉanih cijevi sa svim fitinzima. doprema i ugradba mjedenog nepovratnog ventila sa obostranim unutarnjim navojem koji se ugraĊuje prije spoja cijevi na bojler.podţbukni sa kapom kom DN 15 . Cijevi koje se montiraju u zidne usjeke. 30 12.189.sa kolom kom DN 20 .459. Cijevi koje se polaţu u zemlju. te izradom zidnih usjeka.30 3. doprema i ugradba mjedenog sigurnosnog ventila na oprugu.60 1. doprema i montaţa slavine sa holenderom Nabava.88 57. doprema i ugradba mjedenog sigurnosnog ventila Nabava. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal komplet Obraĉun po kompletu stvarno ugraĊenog prelaznog komada.00 2.06 7.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.268. doprema i ugradba protoĉnih mjedenih ventila Nabava.

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 8. Ispitivanje instalacije na nepropusnost
Ispitivanje instalacije na nepropusnost pod tlakom od 12 bara u trajanju od 12 sati. Ispitivanje se vrši bez montiranih armatura. Krajevi cijevi zatvaraju se ĉepovima. Nakon izvršene uspješne tlaĉne probe i ugradbe armatura kompletan, cjevovod dezinficirati vodenom otopinom klora, koncentracije 10 g Cl/m³ vode u instalaciji, s prethodnim i naknadnim ispiranjem instalacije uz protok vode jednak peterostrukom obujmu vode u instalaciji. Obraĉun po metru stvarno ispitane instalacije. Nabava, doprema i ugradba limenih kromiranih vratašca Nabava, doprema i ugradba limenih kromiranih vratašca vel. 15×15 cm s okvirom. Montiraju se kod glavnog ventila na ulazu u objekt. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih vratašca. Izvedba prikljuĉaka na predviĊenI elektriĉnI bojler Izvedba prikljuĉaka na predviĊenI elektriĉni bojler za sanitarnu potrošnu toplu vodu, ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal Obraĉun po kompletu. Izrada prikljuĉka vodovoda Izrada prikljuĉka vodovoda na postojeću prirubnicu dimenzije DN 80 mm, lij. ţeljezni X-komad dimenzije DN 80/DN 25, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po kompletu stvarno izraĊenog prikljuĉka. INSTALACIJA VODOVODA UKUPNO:

228

4.80

1,094.40

9.

kom

1

36.04

36.04

10.

komplet

2

120.12

240.24

11.

komplet

1

2,242.24

2.

2,242.24 19,342.76

3. 1.

INSTALACIJA KANALIZACIJE
UreĊaj za biološko proĉišćavanje UreĊaj za biološko proĉišćavanje sanitarnih otpadnih voda INNOCLEAN EW8, kompaktan ureĊaj za proĉišćavanje sanitarnofekalnih otpadnih voda za 6 ES što uz ekvivalent stanovnika 3 iznosi 18 osobA. UreĊaj je monolitne izvedbe s jednim spremnikom izraĊenim tehnikom rotacionog lijeva polietilena volumena 6000 litara s lijevano ţeljeznim poklopcima klase B. U sklopu ureĊaja predviĊen je i elektro upravljaĉki ormarić. Radi na principu SBR (Sequencial Batch Reactor) biološkog tretmana otpadnih voda, opremljen je kompresorom (zraĉnom pumpom) i potpuno automatskom upravljaĉkom jedinicom. UreĊaj je odobren pod brojem DIBt Z-55.3.-83 i prema zahtjevina N.N.40/99 zadovoljava propisane uvjete. komplet Obraĉun po kompletu postavljenog ureĊaja.

1

36,666.23

36,666.23

98348485.xls.ms_office

Strana: 196.[227]

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2. Izrada vanjskog revizionog okna
Izrada vanjskog revizionog okna za kanalizaciju s poklopcem, a dubine prema nacrtu, od nabijenog vodonepropusnog betona marke C 16/20. Debljina stijenke i dna je 20 cm, iznutra glazirane cementnim mortom, omjera 1: 2. Poklopac veliĉine 60×60 cm. Penjalice od betonskog ţeljeza ø 18 mm. Poklopac i penjalice premazati resitolom. Na dnu obavezno izvesti kinetu. Na mjestima ulaza i izlaza cijevi iz okna ugraditi plastiĉne komade iz tvrdog PVC-a sa gumenom brtvom. Ukljuĉivo sav materijal, postavljanje i skidanje oplate. Poklopci na reprezentativnim površinama moraju biti Elkington Gatic sa gornje strane obraĊeni kao pod oko njih. Sve prema nacrtu. Obraĉun po komadu stvarno izraĊenih revizionih okna. vel. 100×60 vel. 60×60 Nabava, doprema i ugradba kanalizacionih PVC cijevi Nabava, doprema i ugradba kanalizacionih PVC cijevi klase SN8 za vanjsku i temeljnu kanalizaciju i fazonskih komada sa spajanjem na kolĉak. Brtvljenje izvesti gumenim prstenima. Fazonske komade obraĉunati kao duţni metar cijevi, sa svim potrebnim priborom. Obraĉun po metru stvarno ugraĊenih PVC cijevi. a) cijevi – ø 300 mm – ø 150 mm – ø 100 mm b) fazonski komadi Nabava, doprema i ugradba poliprop. kanalizacionih cijevi Nabava, doprema i ugradba polipropilenskih kanalizacionih cijevi i fazonskih komada na kolĉak tipa STILLO - PP HT sa apsorpcijom zvuka. Brtvljenje izvesti gumenim prstenima. Fazonske komade obraĉunati kao duţni metar cijevi, sa svim potrebnim priborom. Obraĉun po metru stvarno ugraĊenih kanalizacionih cijevi. a) cijevi – ø 100 mm – ø 70 mm – ø 50 mm b) fazonski komadi Nabava, doprema i ugradnja odzraĉnih nastavaka Nabava,doprema i ugradnja odzraĉnih nastavaka od bakrenih cijevi dimenzije: Obraĉun po metru stvarno ugraĊenih odzraĉnih nastavaka. – ø 100/h=400 mm – ø 70/h=400 mm Nabava, doprema i ugradnja zidnih kromiranih vratašca Nabava, doprema i ugradnja zidnih kromiranih vratašca, za pristup do cijevnih ĉistaća na kanalizacionim vertikalama Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih zidnih kromiranih vratašca. vel. 200×200 mm

kom kom

2 3

2,962.96 2,162.16

5,925.92 6,486.48

3.

m¹ m¹ m¹ kom

120 80 30 120

221.02 88.89 77.68 128.93

26,522.40 7,111.20 2,330.40 15,471.60

4.

m¹ m¹ m¹ kom

10 10 50 250

20.82 12.01 9.61 14.41

208.20 120.10 480.50 3,602.50

5.

kom kom

1 1

224.22 200.20

224.22 200.20

6.

kom

4

54.45

217.80 Strana: 197.[227]

98348485.xls.ms_office

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 7. Ispitivanje kompletne kanalizacijske instalacije
Ispitivanje kompletne kanalizacijske instalacije na nepropusnost, statiĉkim vodenim pretlakom od 500 mbara u trajanju od 30 min., a sve po DIN-u 4033 m¹ Obraĉun po metru ispitivanja kanalizacijske instalacije. Nabava, doprema i ugradba zaokretnog podnog sifona Nabava, doprema i ugradba zaokretnog podnog sifona sa maskom od inoxa, vel. 150×150 mm, sa prikljuĉcima ø 50 mm. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog zaokretnog podnog kom sifona. Izvedba spoja instalacije oborinske kanalizacije Izvedba spoja instalacije oborinske kanalizacije na predviĊena okna na vanjskoj kanalizaciji, ukljuĉivo sav potreban materijal i sva potrebna graĊevinska pripomoć kom Obraĉun po komadu izvedbe spoja. Nabava materijala, izvedba betonskih ispusnih glava Nabava materijala, izvedba betonskih ispusnih glava sa ţabljim poklopcima, ukljuĉivo sav potreban materijal i sva potrebna graĊevinska pripomoć Obraĉun po komadu izvedenih betonskih ispusnih glava. kom DN 300 DN 150 kom Nabava, doprema materijala i izgradnja ab temeljne ploĉe Nabava, doprema materijala i izgradnja armirano betonske temeljne ploĉe izraĊene od betona C 16/20 za sidrenje ureĊaja za biološko proĉišćavanje sanitarnih otpadnih voda. Ploĉa je veliĉine 3,20×1,40 m¹ i debljine 0,50 m¹, ukljuĉivo armatura, drvena oplata, materijal za sidrenje i sva potrebna graĊevinska pripomoć komplet Obraĉun po kompletu stvarno izraĊene temeljne ploĉe. INSTALACIJA KANALIZACIJE UKUPNO:

300

16.02

4,806.00

8.

9

46.45

418.05

9.

3

120.12

360.36

10.

2 1

2,242.24 2,162.16

4,484.48 2,162.16

11.

1

2,601.00

3.

2,601.00 120,399.80

4. 1.

SANITARNI UREĐAJI I PRIBOR
Konzolni WC Nabava, doprema i ugradba konzolnog WC-a koji se sastoji od konzolne WC školjke, montaţnog zidnog bloka sa vodokotlićem, isplavnom cijevi i maskom i plastiĉne daske s poklopcem, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog WC-a. Keramiĉki zidni umivaonik Nabava, doprema i ugradba keramiĉkog zidnog umivaonika, dim. 560×475 mm, sa kromiranom stojećum jednoruĉnom mješalicom i kromiranim sifonom, ukljuĉivo sav potreban montaţni materjal Obraĉn po komadu stvarno izvedenog zidnog umivaonika. Stojeći keramiĉki pisoar Nabava, doprema i ugradba stojećeg keramiĉkog pisoara sa kromiranom dovodnom i odvodnom armaturom, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal. Za ispiranje ugraditi infracrveni senzor sa automatikom za ispiranje. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog pisoara.

kom

4

2,330.33

9,321.32

2.

kom

6

464.46

2,786.76

3.

kom

3

2,066.06

6,198.18

98348485.xls.ms_office

Strana: 198.[227]

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 4. Keramiĉka tuš kada
Nabava, doprema i ugradnja keramiĉke tuš kade sa kromiranom zidnom jednoruĉnom mješalicom sa šipkom i tušem i sa kromiranom odvodnom armaturom, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene tuš kade. vel. 800×800 mm Elektriĉni bojler V=100 litara Nabava, doprema i ugradnja elektriĉnog bojlera sadrţaja V=100 litara u kompletu sa sigurnosnim ventilom na oprugu za tlak pmax=6,0 bara, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog bojlera. Elektriĉni bojler V=10 litara Nabava, doprema i ugradnja elektriĉnog bojlera sadrţaja V=10 litara (za ugradnju ispod sudopera) u kompletu sa sigurnosnim ventilom na oprugu za tlak pmax=6,0 bara, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog bojlera. Filter za vodu Nabava, doprema i ugradba finog filtera za vodu do 30º C iz mesinga finoće 0,05 mm, s padom tlaka kod ĉistog filtera 0,2 bara DN 32, NP 10 (sa dva rezervna filtera). Obraĉun po komadu ugraĊenog fitlera za vodu. Zidna kromirana slavina Nabava, doprema i ugradnja zidne kromirane slavine sa holederom, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene slavine. Stojeća kromirana jednoruĉna mješalica Nabava, doprema i montaţa stojeće kromirane jednoruĉne mješalice za sudoper, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene mješalice. Zidno ogledalo Nabava, doprema i ugradba zidnog ogledala dimenzija 600×400 mm, debljine 4 mm, s brušenim rubovima te svim sitnim montaţnim materijalom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊemog ogledala. Etaţer Nabava, doprema i ugradnja etaţera, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog etaţera. Posuda za tekući sapun Nabava, doprema i ugradnja posude za tekući sapun, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene posude za tekući sapun. Drţaĉ za toaletni papir Nabava, doprema i ugradba drţaĉa za toaletni papir, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog drţaĉa. Drţać za papirnate ruĉnike Nabava, doprema i ugradba drţaća za papirnate ruĉnike, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog drţaĉa. Ĉetka za WC sa drţaĉem Nabava, doprema i ugradba ĉetke za WC sa drţaĉem, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal drţaća za papirnate ruĉnike Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene ĉetke.

kom

2

2,162.16

4,324.32

5.

kom

1

960.96

960.96

6.

kom

1

464.46

464.46

7.

kom

1

600.60

600.60

8.

kom

2

52.05

104.10

9.

kom

1

304.30

304.30

10.

kom

6

168.17

1,009.02

11.

kom

6

128.13

768.78

12.

kom

6

300.30

1,801.80

13.

kom

6

168.17

1,009.02

14.

kom

6

200.20

1,201.20

15.

kom

4

96.10

384.40 Strana: 199.[227]

98348485.xls.ms_office

45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 16. ZEMLJANI RADOVI INSTALACIJA VODOVODA INSTALACIJA KANALIZACIJE SANITARNI UREĐAJI I PRIBOR INSTALACIJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE UKUPNO: 37.466. 5.80 43.ms_office Strana: 200. Nabava protupoţarnih aparata Nabava. 2 9. ukljuĉivo kontrola preljeva Obraĉun po stvarno izvršenim satima regulacije protoka vode.026.580. doprema i postavljanje protupoţarnih aparata na suhi prah.0 bar kom Obraĉun po komadu ugraĊenog sigurnosnog ventila.72 221.04 3.946. slijedećih veliĉina: Obraĉun po komadu stvarno postavljenog protupoţarnog aparata. dimenzije DN 25.2008. 1 308.53 STROJARSKE INSTALACIJE GRIJANJE I HLAĐENJE Elektriĉni kotao Elektriĉni toplovodni kotao tolinskog uĉina Q=40 kW u kompletu sa kotlovskom automatikom i svim porebnim priborom komplet Obraĉun po kompletu stvarno ugraĊenog el. 3. Sklop automatske regulacije Sklop automatske regulacije renomiranog proizvoĊaĉa koji se sastoji od regulacionog ureĊaja i slijedećih elemenata: – regulacioni ureĊaj sa tjednim programom i uklopnim satom – troputni miješajući ventil DN 32 – elektromotorni pogon regulacionog ureĊaja – osjetnik polaznog voda – vanjski osjetnik – daljinski upravljaĉ sa sobnim osjetnikom komplet Obraĉun po komadu postavljenog sistema Zatvorena membranska ekspanziona posuda Zatvorena membranska ekspanziona posuda.675. Regulacija protoka vode Regulacija protoka vode na svim ispusnim ventilima i mješalicama.94 98348485. pmax = 3. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.802.399. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.364. god.961.580. kotla. 1 4.5 mVS – N=250 W kom Obraĉun po kom stvarno ugraĊene cirkulacione pumpe.402.94 140.674. 2 2.337. 2. 3.85 m³/h – H=4.[227] . Cirkulaciona pumpa Cirkulaciona pumpa elektronskog tipa kruga centralnog grijanja.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.25 19. 1. 45212-400-4474/2008. slijedećih karakteristika: – G=4.80 392.58 4. kom kom kom 2 5 7 2.33 18.10. 2.605.50 17. S-50 kg – na kolicima S-9 kg S-6 kg SANITARNI UREĐAJI I PRIBOR UKUPNO: sati 50 48.45 43.31 308.35 4.xls.66 2.58 4. 1 140.05 2. volumena V = 50 litara kom Obraĉun po komadu. 1.31 5. Sigurnosni ventil Sigurnosni ventil na oprugu za toplu vodu.95 2.675.76 120. 4.02 4.60 1.052.342.72 REKAPITULACIJA 1.39 352.

kom DN 15 Radijatorska prigušnica Radijatorska prigušnica.78 14. sa antivibratorima. regulacijskim i sigurnosnim ureĊajima. sa potrebnom automatikom i zidnim termostatom. kom DN 15 Radijatorska poniklana slavina Radijatorska poniklana slavina za praţnjenje u kompletu sa ĉepom dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene slavine. slijedećih veliĉina: Qgr =2. god.63 201.20 3. sa troputnim motornim ventilima na strani tople i hladne vode.ms_office Strana: 201.491. 24 4.928.904. Radijatrski ovijesi i priĉvršĉeni materijal Radijatorski ovijesi i priĉvršĉeni materijal za navedeni tip radijatora Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih ovijesa.00 11.94 13.167. sa termostatskom glavom.43 1. 6 86. 56 34. bafer.20 38.26 3. 54 63. dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog pipca. rashladnog uĉina Qhl = 57. slijedećih veliĉina: Qgr = 4.10. Aluminijski lijevani radijatori Aluminijski lijevani radijatori SOLAR-600. 34 5.49 518. Ventilatorski konvektori Ventilatorski konvektori za ĉetverocijevni sistem.904. kom DN 15 Odzraĉni pipac Odzraĉni pipac na kljuĉić. slijedećih dimenzija DN 25 kom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih redukcija. 6 33.43 7. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 6.61 190.40 38.416.15 8. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. za parapetnu ugradnju sa maskom (za objekt kontrole naplate).321.43 78. Radijatorske redukcije i ĉepovi Radijatorske redukcije i ĉepovi u kompletu sa brtvama. toplinskog uĉina cca q=144 w/ĉlanku. sa troputnim motornim ventilima na strani tople i hladne vode. 21 3. zatvorena membranska ekspanziona posuda i sigurnosni ventil na oprugu).IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 12 12 3.452.08 15. sa svim potrebnim senzorima. kom – konzola – priĉvrsnica kom Radijatorski ventil Radijatorski ventil. 7 4.74 98348485. dimenzije Obraĉun po kom stvarno ugraĊene prigušnice. za toplu vodu temperatura tw=80/60°C. sa potrebnom automatikom. 45212-400-4474/2008. sa potrebnom automatikom i zidnim termostatom. za pripremu hladne vode temperatura tw=7/12°C. kom DN 10 1 78.45 31. za parapetnu ugradnju sa maskom (za naplatne kuĉice). komplet Obraĉun po kompletu ugraĊenog agregata. Rashladni agregat Rashladni agregat sa dva kruga hlaĊenja (sa dva kompresora).xls.00 kW (kod sednje brzine) kom Obraĉun po komadu ugraĊenog ventilatorskog konvektora.49 73.50 kW (kod sednje brzine) kom Obraĉun po komadu ugraĊenog ventilatorskog konvektora. opremljen sa svim potrebnim mjernim.00 kW (kod srednje brzine) Qhl = 5. dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog ventila. i za temperaturu prostorije tp=20°C članaka Obraĉun po stvarno ugraĊenom broju ĉlanaka.29 9.[227] .0 kW. u kompletu sa hidrauliĉkim modulom (cirkulaciona pumpe.40 12.04 10.00 96.2008. Ventilatorski konvektori Ventilatorski konvektori za ĉetverocijevni sistem.00 kW (kod srednje brzine) Qhl =2.

0 mm DN 50/Cu ø 54×2.04 31.00 2. DN 65/Cu ø 64×2. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Automatski odzraĉni lonĉić Automatski odzraĉni lonĉić dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog lonĉića. slijedeće dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog hvataĉa.13 120.93 114. DN 65 DN 50 DN 40 DN 32 DN 25 Odzraĉni lonac Odzraĉni lonac volumena V=2 litre u kompletu sa automatskim odzraĉnim lonĉićem.38 2. kom kom kom kom kom 1 1 2 2 8 271.47 232.92 17.41 4.94 132.02 640.34 212.29 61.86 229.76 18. 45212-400-4474/2008. kom kom kom kom kom 1 1 2 2 8 244.72 422.64 19.92 637. komplet 6 384.522.96 318.633.08 244.396. slijedećih diemnzija Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene slavine. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.690.152.88 384.72 329.43 2. kom 20 28.0 mm DN 40/Cu ø 44×2.24 188. DN 65 DN 50 DN 40 DN 32 DN 25 Nepovratni ventil Mjedeni nepovratni ventil sa obostranim unutarnjim navojem Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog nepovratnog ventila.61 6.03 560.28 21.025. cijevi Cu DN 15×1.306. DN 20 DN 15 Kuglasta slavina Mjedena poniklana kuglasta slavina za hladnu i toplu vodu sa obostranim unutarnjim navojem.64 1.0 mm DN 32/Cu ø 35×1.255.21 140. slijedećih diemnzija Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene slavine.51 80.ms_office .04 1.321. kom kom kom kom kom kom kom 8 4 18 16 32 11 12 336.30 1.0 mm kom kom 56 56 38.23 329.60 22.00 Strana: 202.84 2.704.13 271.62 9.66 40.973. DN 10 Mjedene spojnice Mjedene spojnice za spoj bakrenih cijevi sa ventilima. kom kom kom kom kom kom kom 16 10 16 24 40 160 180 140.xls.64 1.0 mm duljine 5 m¹ i sa kuglastom slavinom dimenzije DN 15 Obraĉun po kompletu odzraĉnog lonca. za prikljuĉenje ventilatorskih konvektora na instalaciju tople i hladne vode.08 17.23 164.2008.2 mm DN 20/Cu ø 22×1.14 87.10.99 128. Kuglasta slavina Mjedena poniklana kuglasta slavina za hladnu i toplu vodu sa obostranim unutarnjim navojem.23 2.44 30. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 16.24 188.99 257.52 1. DN 65 DN 50 DN 40 DN 32 DN 25 DN 20 DN 15 Hvataĉ neĉistiĉa Mijedeni hvataĉ neĉistiĉa sa obostranim unutarnjim navojem.40 1.0 mm DN 15/Cu ø 15×1.60 720.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.934.72 848.47 232.12 440.5 mm DN 25/Cu ø 28×1. god.44 2.44 374.04 20.[227] 98348485. slijedećih dimenzija Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih spojnica.

u kompletu sa fazonskim komadima (za odvod kondenzata) Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih cijevi.40 kom 1200 12.5 mm ø 28×1. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.28 98348485.0 mm – ø 15×1.85 40.372.03 25.804. Termometri Termometri za otpornost do 100°C Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog termometra.80 5.64 31. kom 8 76. god. – cijevi DN 50 DN 32 Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih fazonskih komada.0 bar Obraĉun po komadu stvarno ugrašenog manometra.2008.693.08 52.004.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. nosaĉa za split sistem i nosaĉa za rashladni agregat.010.912. Manometri Manometri za tlak do 3.0 mm – fitinzi Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog fitinga.00 26. Bakrene tvrde cijevi Bakrene tvrde cijevi u kompletu sa bakrenim fitinzima.66 167.20 16.00 432.94 84. – fazonski komadi Izrada konzola Izrada konzola.70 10.00 27.02 12.084.179.20 1.0 mm ø 35×1.10.549.00 4. Punjenje instalacije hladne vode glikolom Punjenje instalacije hladne vode sa 30% -tnim glikolom za tempereturu t = -25°C Obraĉun po litri stvarno utrošneog glikola.0 mm) Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊene toplinske izolacije.00 4.40 20.40 20. Servisiranje i puštanje u pogon Servisiranje i puštanje u pogon navedene opreme od ovlaštenih firmi Obraĉun paušalno.00 24.298. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. litara 500 24. m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ 90 40 120 360 240 320 120 180 329.0 mm ø 18×1. kom 4 68. m¹ m¹ kom 200 60 260 8.01 7.0 mm Toplinska izolacija Toplinska izolacija bakrenih cijevi za hladnu i toplu vodu sa toplinskom izolacijom tipa ARMACEL AC debljine 19 mm (za cijevi: ø 64×2. slijedećih dimenzija Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih cijevi.04 32. 45212-400-4474/2008.00 30.0 mm ø 54×2.93 262.60 832.21 3. ukljuĉivo izrada S-sifona Obraĉun po komadu stvarno spojenih odvoda.[227] . kg 800 32.40 25.909.xls.81 15. paušal 1 4.40 49.37 136. od ĉeliĉnih profila. m¹ 1470 16.83 29. Plastiĉne kanalizacione cijevi Plastiĉne kanalizacione polipropilenske HT cijevi sa spajanjem na naglavak.48 28. – cijevi ø 64×2.07 272.0 mm ø 44×2.0 mm ø 15×1.04 480. Spajanje odvoda kondenzata Spajanje odvoda kondenzata na postojeću instalaciju kanalizacije.004. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 23.08 608. obojeno sa dva sloja temeljne boje i dva sloja laka Obraĉun po kg stvarno izraĊenih konzola.ms_office Strana: 203.00 29.0 mm – ø 15×1.602. ø 64×2.2 mm ø 22×1.506.624. kom 12 40.02 23.

Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Unutarnji i vanjski plašt izraĊeni iz pocinĉanog lima.ms_office Strana: 204..00 m¹ komplet Obraĉun po kompletu postavljenog sistema Omekšivaĉ vode Omekšivaĉ vode sa radnom i rezervnom posudom sa ionskom masom.80 2..70 mm . 12.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.. kapaciteta Gw=2. god..server soba SPLIT sistem inverter koji se sastoji od vanjske i unutarnje zidne jedinice.989.. VENTILACIJA Klima komora Klima komora KK-1 horizontalne izvedbe predviĊena za montaţu na krov hlaĊenja i ventilacije poslovnog prostora u izvedbi s dvostrukim plaštom. Vanjski plašt je zaštićen metodom praškastog lakiranja. 800. 12.2008. SPLIT sistem .80 503. twu/twi = 80/60°C.98 34. Qg = 24. 1 800.11 6.0 m³/h kom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog omekšivaĉa vode.5 kW..00 kW.. 1 5. Toplinski i zvuĉno izolirana tvrdom mineralnom vunom debljine sloja 50 mm. posuda za sol i automatika za automatski rad pripreme omekšane vode.35 mm . Prigušenje buke kroz panel iznosi 44 dB.[227] . dimenzije ø 6.00 m¹ – bakrena freonska cijev sa izolacijom. za rad kod vanjske temperature do -15°C (za hlaĊenje sobe sa serverima) – ureĊaj sa daljinskim upravljaĉem .98 5. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. tzu/tzi =-6°C/+30°C. kabelom . rashladnog uĉina Qhl = 3.114.80 1.00 m¹ – plastiĉna cijev za odvod kondenzata ø 32 mm sa fazonima . 12. 12.10.357. Shema i uputstva Izrada sheme za postavu na zid /uramljeno/ u kompletu sa uputstvom za rad.989.. Klima komora se sastoji od slijedećih elemenata u smjeru strujanja zraka: – elastiĉni spoj – filterska sekcija sa filterom tip F5 klase EU3 – filterska sekcija sa filterom tip F5 klase EU3 – sekcija toplovodnog grijaĉa zraka: Vz = 2100 m³/h.. Montaţa komore na antivibracijskim gumenim podloškama.. komplet Obraĉun po kompletu postavljene sheme GRIJANJE I HLAĐENJE UKUPNO: 1 6. Koeficijent prolaza topline kroz panel iznosi 0.00 m¹ – postolje za montaţu vanjske jedinice izraĊeno od ĉelićnih profila i obojeno sa jednim slojem temeljne boje i sa dva sloja laka ..57 W/m²K.11 33. dimenzije ø 12..xls. 45212-400-4474/2008. dp = 3 kPa pad tlaka na strani vode 98348485.114. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 32. 1. 1 kom – spajanje unutarnje i vanjske jedinice sa el. 1 komplet – bakrena freonska cijev sa izolacijom.

god.ms_office Strana: 205. 1 kom komplet Obraĉun po kompletu postavljenog sistema 1 19.39 2. 1 kom – Troputni regulacioni ventil grijaĉa: NP16 NO 15 kvs=4... 1 kom – Elementi u polju (aplikacija G22-011): Kanalski temperaturni osjetnik (0-10V) TS-9101-8222 (-20/40C) .92 98348485. Tw1/Tw2=7/12°C)..V. 45212-400-4474/2008. R. uvod kabela s gornje strane . twu/twi = 7/12°C.. twu/twi = 7/12 °C.izl = 45%/82%.V.. 1 15. remenicama i prijenosnim remenom karakteristika: V =2100 m³/h. QHLuk = 24.ul/R. dp =14 kPa pad tlaka na strani vode – sekcija s tlaĉnim ventilatorom s ugraĊenim jednorzinskim elektromotorom. 1 kom – Diferencijalni presostat tip P233A-4-AHC(od 0.. 1 kom – VA-7152-1001(pogon ventila24V. Hex=300 Pa.. 220V/50Hz)sa dva krajnja kontakta tip M-9108-AGC-1 .00 kW.2 kW. 1 kom – Instalacioni pribor za elektromotorni pogon ţaluzina tip M-9000ZK .izl = 45%/82%. nV = 1501 o/min.10. 1 kom – Troputni regulacioni ventil hladnjaka NP16 NO 20 kvs=16 tip: VG7802PT (tijelo ventila) . Ukljuĉivo gumeni podmetaĉi za kanalski razvod.... 1 kom – VA-7152-1001(pogon ventila24V.0-10V) .. 1 kom – Protusmrzavajući termostat tip 270 XTAN-95008 (od -10 do 12 C) komplet sa priborom KIT012N600 . Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. QHLuk = 12.00 kW.V. R.0 tip: VG7802GT (tijelo ventila) . Dimenzije klima komore: LxWxH=2750×1215×685(+120) komplet Teţina klima komore: G=324 kg Automatska regulacija klima komore Automatska regulacija klima komore sa toplovodnim grijaĉem (Qgr=24...0-10V) ..ul/R. elektriĉki i funkcionalno ispitan s pripadajućom dokumentacijom.92 15. 1 kom – Kanalski pasivni NTC K2 temperaturni osjetnik tip TS-91038220 (0/40C) . tzu/tzi = 34/18.00 kW. dp =14 kPa pad tlaka na strani vode – sekcija hladnjaka zraka sa eliminatorom kapljica V = 2100 m³/h.005. predviĊena za rad sa 100% svjeţim zrakom...5°C.738. podtlaĉni sifon za odvodnju konenzata i gumeni podmetaĉi.738.xls..5 °C.[227] . 1 kom – Elektromotorni pogon ţaluzina On-Off (16Nm....39 19. koja se sastoji od slijedećih elemenata proizvod "Johnson Controls": – Prethodno konfigurirani DDC regulator tip SC-9100-8GEN-1 sa LCD displjejem (aplikacija G22-011) . Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16....2008.005. tzu/tzi = 34/18.. 1 kom – Elektrokomandni ormar automatske regulacije i elemenata elektromotornog pogona komplet s ugraĊenom i oţiĉenom opremom.V.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Tw1/Tw2=80/60°C) i hladnjakom (Qhl=15 kW. Nel = 2.5 do 4 mbar) . Ormarić je nadzidne izvedbe. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena – sekcija hladnjaka zraka sa eliminatorom kapljica V = 900 m³/h.

.vl.2008.55 kW – ploĉasti rekuperator – reţim grijanja – uĉinak(ušteda) 4.zraka 8/22°C – ogrijevni medij: topla voda 80/60°C – tlaĉni ventilator s unaprijed zakrivljenim lopaticama slijedećih karakteristika: – koliĉina zraka V = 750 m³/h – eksterni pad tlaka: P =100 Pa – snaga motora P =0.temp. toplovodnim grijaĉem.47 60. 45212-400-4474/2008.0 kW – V = 750 m³/h – ul.0% – vanjski zrak:V = 750 m³/h (-5°C) – otpadni zrak:V =750 m³/h (20°C) – reţim hlaĊenja – uĉinak 1.00 kW – V = 750 m³/h – ulazna temp.ms_office Strana: 206.94 98348485.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. zraka 30°C/60% – izl./rel.1°C/90% – ogrijevni medij: topla voda 7/12°C Uz ureĊaj se isporuĉuju 2 kom regulatora broja okretaka ventilatora RVM sa prekidaĉem 0-On .vl.10.208..0 kW – iskoristivost: 55.[227] . Podstropna ventilaciona komora Podstropna ventilaciona komora komplet sa ploĉastim rekuperatorom. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3. zraka 15.izl temp.xls. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br./rel.104. tlaĉnim i odsisnim trobrzinskim ventilatorom proizvod "AERMEC" tip UR 75 W slijedećih tehniĉkih karakteristika: USISNI DIO – filtar klase G3 – odsisni ventilator s unaprijed zakrivljenim lopaticama slijedećih karakteristika: – koliĉina zraka V = 750 m³/h – visina dobave: P = 175 Pa – snaga motora: P = 0. 1 kom komplet Obraĉun po kompletu postavljenog sistema 2 30. god. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.0% – vanjski zrak:V = 750 m³/h (34°C/50%) – otpadni zrak:V =750 m³/h (26°C/50%) TLAĈNI DIO: – usisna ţaluzina SE4 – filtar klase G3 – ploĉasti rekuperator – toplovodni Al-Cu grijaĉ – Q = 9. flterom svjeţeg i otpadnog zraka klase G3.55 kW – dodatni kanalski hladnjak BF210: – Q = 4.30 kW – iskoristivost: 48.

72 720. 1 kom – VA-7152-1001 (pogon ventila24V.558..7 bar – N=250 W kom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene pumpe.0-10V) 1 kom – Elektromotorni pogon ţaluzina On-Off (8Nm. 220V/50Hz) tip M9108-ADA-1 ...78 5.167. slijedećih karakteristika: – G=1. koji se sastoji od slijedećih elemenata: – Prethodno konfigurirani DDC regulator tip SC-9100-8GEN-1 sa LCD displejem . Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.2 m³/h – H=0. Kanalni prigušivaĉi buke Kanalni prigušivaĉi buke za ventilacione komore za ugradnju na kanale: Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih prigušivaĉa buke.36 98348485. 1 kom – Instalacioni pribor za elektromotorni pogon ţaluzina tipM-9000ZK .619..36 1.[227] .. 1 kom – Sobni pasivni NTC temperaturni osjetnik osjetnik sa mogućnošću podešavnja temperature u podruĉju ±3°C (0-10V) RS-9193-0005 . 1 kom – Protusmrzavajući termostat sa podruĉjem od -10 do 12°C. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.. 1 kom – Elektrokomandni ormar automatske regulacije i elemenata elektromotornog pogona komplet s ugraĊenom i oţiĉenom opremom.xls. 45212-400-4474/2008... 1 kom komplet Obraĉun po kompletu postavljenog sistema Cirkulaciona pumpa Cirkulaciona pumpa elektronskog tipa kruga grijaĉa komore. elektriĉki i funkcionalno ispitan s pripadajućom dokumentacijom. 1 kom – Kanalski pasivni NTC K2 temperaturni osjetnik tip TS-91038220 (0/40C) . Ormarić je nadzidne izvedbe....10. 1 kom – Elementi u polju (aplikacija G22-011): Kanalski temperaturni osjetnik (0-10V) TS-9101-8222 (-20/40C) . 1 kom – Troputni regulacioni ventil hladnjaka: NP16 NO 25 kvs=5. god.0-10V) .ms_office Strana: 207..84 1.. 1 kom – Diferencijalni presostat tip P233A-4-AHC(od 0...558..5 do 4 mbar) .309.5 tip: VG7802NT (tijelo ventila) .72 6. kom ø 315 ø 450 kom 2 16. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 4.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 1 kom – Kontrola oţiĉenja i spajanja svih osjetnika i elektromotora te puštanje u pogon sa podešavanjem parametara i obukom osoblja .2008.. uvod kabela s gornje strane . 1 kom – Troputni regulacioni ventil grijaĉa: NP16 NO 15 kvs=1.89 32. 4 1 1.36 4..041.. 1 720. 1 kom – VA-7452-1001 (pogon ventila24V..6 tip: VG5802EC (tijelo ventila) ... kapilarom duţine 3 m¹ i automatskim resetom (fiksna razlika od 3°C) tip 270XT-95078 .. Krug automatske regulacije za ventilacionu komoru Krug automatske regulacije za ventilacionu komoru UR 75 W....

slijedećeg tipa i veliĉine Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene almunijske ţaluzije.519. Toplinska izolacija Toplinska izolacija tlaĉnih kanala sa slojem toplinske izolacije debljine klase B1.32 107. 45212-400-4474/2008.41 1.04 221. m² 40 94. kom 7 590. OAV 200×1200 mm Aluminijska pretlaĉna ţaluzija Aluminijska pretlaĉna ţaluzija. klase B1 u oblozi od aluminijskog lima. – tlaĉni vrtloţnik sa kutijom. ø 450 mm ø 250 mm Aluminijska fiksna ţaluzija Aluminijska fiksna ţaluzija.22 11. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 7.956.24 720.13 7.431.994.ms_office Strana: 208.24 1.93 14.618. Okrugli ventilacioni SPIRO kanali Okrugli ventilacioni SPIRO kanali izraĊeni od ĉeliĉnog pocinĉanog lima sa toplinskom izolacijom debljine 19 mm.14 11. tipa i veliĉine Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih tlaĉnih rešetki. – fazonski komadi (sa toplinskom izolacijom) Ventilacioni kanali Ventilacioni kanali za dovod i odvod zraka izraĊeni od ĉeliĉnog pocinĉanog lima. za ugradnju u spušteni strop Aluminijske vertikalne tlaĉne rešetke Aluminijske vertikalne tlaĉne rešetke sa regulacionom ţaluzijom.72 445. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.49 3.02 245. tipa i veliĉine Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene aluminijske ţaluzije.66 10.14 1. u kompletu sa kutijama sa regulacionim leptir zaklopkama i sa cca 0.2008.72 12.04 2.479.99 4.97 132. PŢ 400×200 mm m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ kom 36 7 7 46 54 78 86 140 329. kom kom 1 11 245. te svim materijalom potrebnim za ugradnju Obraĉun po kg stvarno ugraĊenih kanala.179.72 445. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. god.66 13. u kompletu sa fazonskim komadima Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih ventilacionih kanala.00 9.87 98348485.31 144. u oblozi od aluminijskog lima Obraĉun po m² stvarno izvedene toplinske izolacije Regulacione leptir zaklopke Regulacione leptir zaklopke za ugradnju na SPIRO kanale.62 10.62 7.[227] . za ugradnju u spušteni strop – otsisni vrtloţnik sa kutijom.136.02 186. kom kom 13 13 816.618.82 816.306.96 9. ø 450 ø 400 ø 350 ø 300 ø 250 ø 200 ø 150 Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih fazonskih komada.335. komplet sa fazonskim komadima.810.779. prema DIN 24157. kg 500 21.59 172.60 8.xls. kom 7 211. AFŢM 1197×497 mm AFŢM 597×297 mm AFŢV 297×597 mm Tlaĉni vrtloţnici Tlaĉni vrtloţnici za dovod i odvod zraka koliĉine Vz=100-300 m³/h.877.93 217.24 445. regulacionim ţaluzijama.48 1. kom kom kom 1 1 3 720.5 m¹ aluminijske fleksibilne cijevi sa toplinskom izolaciojom (na tlaĉnim vrtloţnicima) Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog vrtloţnika. skretnim limovima.135.60 10.02 8.228.13 115.66 20.82 10. slijedećih dimenzija Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih regulacionih zaklopki.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.10.

sa slijedećom ugraĊenom opremom: Sklop GR: 1 kom prekidaĉ 5 AS 320/160 A 3 kom strujni transformator 200/5 A 3 kom ampermetar 0-200 A 1 kom voltmetar 0-500 V 1 kom voltmetarska preklopka 4G 10-60-U 3 kom odvodnik prenapona 0.997.10. Razdjelnik se sastoji od sklopa GR i sklopa R1. moţe se nuditi i neki drugi. GRIJANJE I HLAĐENJE VENTILACIJA STROJARSKE INSTALACIJE UKUPNO: 503. 2.54 752.80 249.357. istih ili odgovarajućih svojstava.639.200A 3 kom visokouĉinski osiguraĉ NVO 0 .54 REKAPITULACIJA 1. Razdjelnk GR-R1 Izrada. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.. 45212-400-4474/2008. RAZDJELNICI 1.80A 3 kom visokouĉinski osiguraĉ NVO 1 .[227] .80 2.1. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.1.125A 1 kom podnoţje osiguraĉa za NVO 0.). postava i spajanje glavnog razdjelnika GR-R1.80 249. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 15. proizvoĊaĉ.34 ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U svim stavkama gdje se radi definiranja tehniĉkih svojstava i minimalnih tehniĉkih uvjeta predmeta nabave navodi tip i prozvoĊaĉ predmeta nabave (kao tip…. 6. 800.639. 3. Obraĉun po kompletu postavljene sheme VENTILACIJA UKUPNO: komplet 1 800.xls.1.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Shema i uputstva Izrada sheme za postavu na zid /uramljeno/ u kompletu sa uputstvom za rad. slobodno stojeće izvedbe izraĊenog od dvostruko dekapiranog lima dimenzija 1600×2000×400 mm. 25kA 1 kom podnoţje osiguraĉa za NVO 1.ms_office Strana: 209.5 kV..125A 3 kom visokouĉinski osiguraĉ NVO 0 .2008.80A 2 kom rastavna sklopka 3p s osiguraĉima do 80 A 98348485.200A 1 kom podnoţje osiguraĉa za NVO 0. 4. INSTALACIJA JAKE STRUJE 6. god.

16 A 1 kom automatski osiguraĉ.sabirnice.84 2.2008. 5 kA.ms_office .1. na dovodu iz GR-R1-a. 3p. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 3p. 50 Hz 1 kom osiguraĉ automatski 6A 13 kom osiguraĉ automatski 10A 17 kom osiguraĉ automatski 16A 8 kom osiguraĉ automatski. postava i spajanje razdjelnika besprekidnognapajanja RUPS.5 kV.[227] 98348485. trofazna.sabirnice.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.13 21. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1 kom rastavna sklopka 3p s osiguraĉima do 125 A 1 kom rastavna sklopka 3p s osiguraĉima do 200 A 1 kom grebenasta sklopka 4G200-75-u 1 kom automatski osiguraĉ 6 A 2 kom automatski osiguraĉ 10 A 4 kom automatski osiguraĉ 16 A 1 kom automatski osiguraĉ.866.2. kom 7 3.917.691. 50 A Sklop R1: 1 kom grebenasta sklopka 4G 100-10-U 9 kom grebenasta sklopka 4G 16-10-U 1 kom grebenasta sklopka 4G 10-52-U 1 kom sklopnik CN 25. stezaljke i ostali sitni i spojni materijal Obraĉun po kom RAZDJELNICI UKUPNO: kom 1 26. 3p. kom 1 3.91 3. 20A 7 kom osiguraĉ automatski. NAPOJNI KABELI I PRIBOR 1.44 6.20 A 1 kom automatski osiguraĉ. dvopoloţajna 1-0 .tropoloţajna 11 kom osiguraĉ automatski 10 A 9 kom osiguraĉ automatski 16 A 3 kom osiguraĉ automatski. 3p.5/15 kA 1 kom grebenasta sklopka 4G-40-U-75 .476. stezaljke i ostali sitni i spojni materijal Obraĉun po kom Razdjelnik besprekidnog napajanja R-UPS Izrada. stezaljke i ostali sitni i spojni materijal Obraĉun po kom Razdjelnik naplatne kućice RK Izrada. 380V. te sa slijedećom ugraĊenom opremom: 3 kom odvodnik prenapona K 0. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.69 52. 3p. 3p. tropolni. god. 1p 1 kom grebenasta sklopka nazivne snage 25 A. 3p.91 506.131. izraĊenog od dvostruko dekapiranog lima ukupnih dimenzija 400×600×200 mm. 16 A 3 kom katodni odvodnik prenapona 0.10. postava i spajanje razdjelnika naplatne kućice RK. 10A 2 kom osiguraĉ automatski. 45212-400-4474/2008.xls.sabirnice.691.84 26. podijeljen pertinaxom na dva dijela.866. C32 A . Kabel PP00-Y 5×35 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×35 mm² od GR do R1 duţine 3 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela kom 1 506.91 Strana: 210. 32A 1 kom luxomat ASR 04 . te sa slijedećom ugraĊenom opremom: 1 kom zaštitna FID sklopka 25/0. izraĊenog od dvostruko dekapiranog lima ukupnih dimenzija 600×600×250 mm.5A 1 kom osiguraĉ automatski 6A 1 kom osiguraĉ automatski 10 A 9 kom osiguraĉ automatski 16 A 2 kom osiguraĉ automatski. 3p.69 3.

duţine 40 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×25 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×25 mm² od GR do el.32 320.2008.3 m¹.70 5. komplet s iskopom rova.585. izradom pješĉane posteljice visine 0.1.408.97 6. UTIĈNICE I POGON U OBJEKTU NAPLATE (Stavke 1-15 podrazumijevaju kabel i odgovarajuće PVC cijevi) Izvod za rasvjetno mjesto Izrada izvoda za rasvjetno mjesto vodom PP-Y 3×1.48 484.10.585.32 7.696.594.3. m¹ 80 108. poklopcima i spojnim priborom Obraĉun po m¹ poloţenih polica Nosaĉ od profilnog ţeljeza Izrada i ugradnja nosaĉa od profilnog ţeljeza L20 za nošenje polica u kabelskom kanalu Obraĉun po kg poloţenog ţeljeza Kabel PP00 A 4×150mm² (prikljuĉni kabel) Nabava i polaganje kabela PP00 A 4×150mm² od TS do GR-a.204. u instalacijskoj cijevi promjera 13.62 2. utiĉnice) Obraĉun po kom poloţenog kabela NAPOMENA: Kabeli se polaţu u kanale u objektu kontrole naplate. komplet s kutnim elementima.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.40 3.80 9.70 5.5 mm².xls. kotla za grijanje.5 mm. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2.32 5.10 4.5 mm². samo vod PP 2×1. u PVC cijevi instalacijskog kanala. kom 7 28. za napajanje GR-a.ms_office . poloţenom u zid pod ţbuku u instalacijsku cijev promjera 13. kom 2 1.83 201. RASVJETA. 1.00 2.085. kom 2 328.16 2.66 6.33 656. 45212-400-4474/2008. Kabel PP00-Y 5×35 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×35 mm² od GR do upravljaĉkog ormara agregata +RAG duţine 25 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×10 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×10 mm² od R1 do razdjelnika u naplatnim kućicama RK.20 8.40 10. kom 1 484.[227] 98348485.322.81 Strana: 211.5 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP-Y 5×1.58 34.161.712. 1. kg 120 21.105.5mm² od R1 do upravljaĉkog ormara agregata.91 8. god. kom 3 1. duţine 10 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×6 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×6mm² od R1 do UPS-a i razdjelnika R-UPS. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. polaganjem zaštitnih štitnika i upozoravajuće trake Obraĉun po kom poloţenog kabela NAPOJNI KABELI I PRIBOR UKUPNO: kom 2 4. duţine 25 metara (signalni kabel) Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00 3×4 mm² PP00 3×4 mm² od GR do razdjelnika RA duţine 25 m¹ za vlastitu potrošnju u diesel agregatskoj kućici (rasvjeta. prosjeĉne duţine 2 m¹ za obiĉne prekidaĉe Obraĉun po kom poloţenog kabela kom 50 101.58 5.5 mm. te po zidu na obujmicama na ostalim mjestima Kabelske police Nabava i postavljanje na konzole kabelskih polica tip PK 200. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.701. Duljina kabela l=40 m¹. kom 1 5.48 8. duţine 12 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×1. prosjeĉne duţine izvoda 7 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za rasvjetno mjesto Isto kao u st. kom 1 320.

35 750.75 kW. u instalacijske cijevi promjera 13.66 98348485.5 mm² snage 0. 5×2.35 11.[227] . kom 14 140.91 108.78 8. kom 48 177. kom 14 85.8 mm. kom 1 232.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.201. samo vod PP 3×1.94 1.5 mm² (vidi projekt stroj.533.5 mm².20 13. duţine 20 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za ventilator Izrada izvoda za ventilator unutrašnje ventilacijske komore (pod stropom objekta) PP-Y 3×2.973. kom 1 140.44 5.94 140. poloţenog u zid pod ţbuku u instalacijsku cijev promjera 16 mm.5 mm². duţine 8 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Spajanje termostata Spajanje termostata kabelom PP 2×1.5 mm². duţine 12 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za klima jedinicu Izrada izvoda povezivanje klima jedinica vodom PP00 10×1.199.201. kom 1 1.78 8. kom 1 750.38 7.78 177.5 mm². duţine izvoda 12 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za tipkalo Izrada izvoda za tipkalo za daljinsko iskljuĉenje vodom PP-Y 3×1.2008. god. u instalacijskoj cijevi promjera 40 mm. poloţenom u zid pod ţbuku u instalacijsku cijev promjera 23 mm. 1. Obraĉun po kom poloţenog kabela Spajanje termostata Spajanje termostata ventilo konvektora kabelom PO 0. prosj. duţine 2 m¹ za izmjeniĉne i sreijske prekidaĉe Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za utiĉnice Izrada izvoda za utiĉnice vodom PP-Y 3×2.5 mm².5 mm² duţine voda 10 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za rashladni agregat Izrada izvoda i spajanje rashladnog agregata snage 12700 W kabelom PP00-Y 5×6 mm². duţine 12 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za unutrašnju jedinicu Izrada izvoda za unutrašnju jedinicu split sistema vodom PP-Y 3×2. u instalacijskoj cijevi promjera 16 mm. duţine 14 m¹ Obraĉun po kom Izvod za ventilator Izrada izvoda za ventilator vanjske ventilacijske komore (na krovu objekta) PP-Y 3×2.91 12.23 6.xls. 45212-400-4474/2008.5mm. kom 1 108.5 mm.5 mm². Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.68 680. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3.5 mm². u instalacijskoj cijevi promjera 13. kom 1 177.) Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za ventilokonvektore Izrada izvoda i Spajanje ventilo konvektora kabelom PP-Y 3×1.19 376.23 232. u instalacijskoj cijevi promjera 16 mm.23 437. Obraĉun po kom poloţenog kabela kom 14 31. u instalacijske cijevi promjera 32. instalacija.69 1.22 4.ms_office Strana: 212.16 14. Izvod za rasvjetno mjesto Isto kao u st.75 mm².68 9.94 10.10. kom 2 188. kom 1 680. prosjeĉne duţine 12 m¹ za prikljuĉnice (šuko+UPS) Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za trofazne utiĉnice Izrada izvoda za trofazne utiĉnice vodom PP-Y.20 1.

23 999. 10A.01 22.14 17.88 Strana: 213. postava i spajanje prekidaĉa mikro karo. Obraĉun po kom UreĊaj besprekidnog napajanja Spajanje ureĊaja za besprekidno napajanje snage 10 kVA. kriţni Obraĉun po kom Utiĉnica šuko jednofazna Nabava.23 312. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.14 136. 16 A.5 mm².58 1. postava i spajanje svjetiljke INEA NSP 418 EB. s cijevima i starterima 20W Obraĉun po kom Svjetiljka INEA VS 2×18 EB INEA VS 2×18 EB. Kotao Izrada izvoda za elektriĉni toplovodni kotao snage 40 kW vodom PP00-Y 5×25 mm² duţine voda 5 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za ormarić automatike Izrada izvoda za ormarić automatike grijanja vodom PP-Y 3×2.03 128.46 10.21 25.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.681.46 255. postava i spajanje utiĉnice šuko. p/ţb.03 196. 220V. Izvod za el. duljine 10 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Svjetiljka INEA NSP 418 EB Nabava. p/ţb.5 mm² duţine voda 5 m¹ (specificirano u strojarskom projektu) Obraĉun po kom poloţenog kabela Prikljuĉna letva Spajanje prikljuĉne letve u terminalskom ormaru kabelom PP-Y 3×2. kom 32 31. kom 4 420. postava i spajanje svjetiljke INEA VS 2×36 PEM E. postava i spajanje prekidaĉa mikro karo.52 23. 10A. izmjeniĉni Obraĉun po kom Kriţni prekidaĉ Nabava. kom 1 136. kom 1 76.14 19.42 1.5 mm² duţine voda 5 m¹ (specificirano u strojarskom projektu) Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za ormarić automatike ventilacije Izrada izvoda za ormarić automatike ventilacije vodom PP-Y 3×2.14 18. kom 1 136. kom 10 31.10.027.161. p/ţb.[227] 98348485.68 24. p/ţb Obraĉun po kom Utiĉnica šuko trofazna Nabava.43 3. s cijevima i starterima 20W Obraĉun po kom Svjetiljka INEA VS 2×36 PEM E Nabava.14 136. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.12 27.58 21. kom 18 238. kom 1 136. 380/220V.23 156. kom 1 255.15 28. kom 5 31.16 16. kabelom PP00-Y 5×6 mm². kom 23 464. 45212-400-4474/2008.2008. postava i spajanje utiĉnice šuko.xls. isklopni Obraĉun po kom Serijski prekidaĉ Nabava.682. postava i spajanje prekidaĉa mikro karo.46 20. 10A.88 76. god. kom 7 432. kom 7 28.295. postava i spajanje prekidaĉa mikro karo. p/ţb. 10A. kom 4 32. p/ţb Obraĉun po kom kom 2 580.36 29. 16 A.ms_office .14 136. serijski Obraĉun po kom Izmjeniĉni prekidaĉ Nabava.30 26.64 4. s cijevima i starterima 20W Obraĉun po kom Panik svjetiljka Panik svjetiljka ZEMPER PR 10004 Obraĉun po kom Obiĉni prekidaĉ Nabava. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 15.

p/ţb.06 728.025. komplet sa spajanjem i ispitivanjem Obraĉun po komadu kom 32 1. god. Utiĉnica šuko za UPS Nabava.5mm².36 3.00 98348485. crvena za UPS kom Obraĉun po kom Tipkalo za iskljuĉenje u nuţdi Nabava. 3 636. komplet s predspojnim spravama. Uzeti u obzir rad na visini od oko 7 m¹ Obraĉun po komadu Reflektor LVT03.70 34.31 42.21 504. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.83 432. kom 2 684.2008.ms_office Strana: 214.xls. Obraĉun po komadu izvedenog rada. komplet sa stezaljkama 4 i 6 mm². 16 A. 150HQI-TS.61 288. postava i spajanje.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.1.313.92 2. 15 28.50 4.64 1. U stavku je ukljuĉena dobava i postava ţarulje i pribor za montaţu.40 32. postava i spajanje reflektora LVT03. 150HQI-TS Nabava. 70 7.4. 2 200.02 300.20 400. s metal-halogenom ţaruljom HQI250 W/E.78 31.92 49. kom Obraĉun po kom RASVJETA.95×95 mm kom Obraĉun po kom Izrada sustava za izjednaĉenje potencijala Izrada sustava za izjednaĉenje potencijala s tipskom kutijom za izjednaĉenje potencijala. kom 8 504. 1981 "Elektrokontakt" kom 1 – vodiĉ P/MJ 6 mm² m¹ 10 – vodiĉ P/MJ 4 mm² m¹ 30 – instalacijska cijev ø 16 mm m¹ 40 – spoj na metalnu masu kom 5 – izrada dozemnog spoja trakom FeZn. Svjetiljka FAEL LUCE ZE1824008 Nabava. 15 20. duljine 6 m¹ od kutije za izjednaĉenje potencijala na temeljni uzemljivaĉ (preko mjernog spoja). prosjeĉne duţine izvoda 32 m¹ za rasvjetu nadstrešnice. ugradnja i spajanje tipkala za iskljuĉenje u nuţdi JPr 10 (na GR i R-A u diesel agregatskoj stanici) kom Obraĉun po kom Razvodna kutija RKP-IV Nabava i postava razvodne kutije RKP-IV kom Obraĉun po kom Montaţna kutija ø 60 Nabava i postava montaţne kutije ø 60 kom Obraĉun po kom Razvodna kutija ø 80 Nabava i postava razvodne kutije ø 80 kom Obraĉun po kom Montaţna kutija .30 36. 220V.45 33. art.909.68 1. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.10. s montaţnim priborom. 40×4.369.46 6.[227] .30 35. 45212-400-4474/2008. UTIĈNICE I POGON U OBJEKTU NAPLATE UKUPNO: 13 56. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 30. 30 9. postava i spajanje utiĉnice šuko. za rasvjetu domovinske zastave na jarbolu pored objekta kontrole naplate Obraĉun po komadu Kabel PP00-Y 5×2.95×95 mm Nabava i postava montaţne kutije . RASVJETA I POGON NADSTREŠNICE 1.044.5mm² Nabava i polaganje po kabelskim policama kabela PP00-Y 5×2.036.

00 6.165. Istalacije rasvjete i pogona Nabava. kom 1 300. postava i spajanje slijedećih instalacija rasvjete i pogona u naplatnoj kućici: 2 kom svjetiljka tip FDAR 252 S-420K kao "TEP" 1 kom Panik svjetiljka 2 kom stolna svjetiljka prilagoĊena za postavu na metalni okvir staklene stijene ili na stol.6. snage 0.30 300. kutnim elementima.xls.5 mm²) 25 m¹ kabel PP00-Y 3×2.204.5mm². ukljuĉivo sav ostali sitni materijal i pribor potreban za kompletno dovršenje instalacija u naplatnoj kućici.50 7.12 kW (termostat ugraĊen na ventilokonvektor) – Izrada izvoda i Spajanje rampi kabelom PP-Y 5×2.57 6. INSTALACIJA U NAPLATNOJ KUĆICI 1.309. m¹ 150 92.30 6.5 mm² 4 m¹ Kabel PP00-Y (2×1.06 1.5mm² Nabava i polaganje po kabelskim policama kabela PP00-Y 3×2. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 4.594.793. Obraĉun po naplatnoj kućici UreĊaj besprekidnog napajanja Nabava.10.5 mm² 42 m¹ kabel PP00-Y 5×2. prosjeĉne duţine izvoda 5 m¹ za rasvjetu nadstrešnice. komplet sa spajanjem i ispitivanjem Obraĉun po komadu Izvod za rasvjetu domovinske zastave Nabava i polaganje PP00-Y 3×2. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.813.17 38.1. 20W.5mm². god.429. halogena ţarulja za dodatnu rasvjetu radne plohe 1 kom sklopka SKP 10-5/1 kao "TEP" 6 kom utiĉnica PROP-II-SZU.31 9. kao tip APC BACK-UPS RS 1000VA 230V. kom 7 1.240. Kabel PP00-Y 3×2. ZAŠTITNA SREDSTVA I ATESTI 1.ms_office Strana: 215. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.40 2. kom 25 36.1.5 mm².09 88.5 mm² 8 m¹ IKL kanal s montaţnim priborom – Izrada izvoda i Spajanje motora ventilatora ventilokonvektora kabelom PP-Y 3×1.00 64.20 29.04 901.5 mm².92 5. nosaĉima i ostalim sitnim spojnim materijalom Obraĉun po metru Razvodne nadţbukne kutije RKP Nabava i postavljanje razvodnih nadţbuknih kutija RKP Obraĉun po komadu RASVJETA I POGON NADSTREŠNICE UKUPNO: kom 32 56.09 98348485. Ruĉica za vaĊenje NN osiguraĉa Nabava ruĉice za vaĊenje NN visokouĉinskih osiguraĉa (patrona) Obraĉun po kom kom 1 88. 45212-400-4474/2008. postava i spajanje ureĊaja besprekidnog napajanja snage 1kVA u naplatnim kućicama.09 13.[227] . 16A 2 kom Razvodna kutija RKP-IV 60 m¹ kabel PP00-Y 3×1. ili odgovarajući Obraĉun po kom INSTALACIJA U NAPLATNOJ KUĆICI UKUPNO: kom 7 4. 220 V. prosjeĉne duţine izvoda 25 m¹ (za rasvjetu domovinske zastave) Obraĉun po komadu Kabelske police Nabava i postavljanje na nadstrešnicu kabelskih polica PK 100 komplet s poklopcima.5.2008.

00 108. komplet Obraĉun po kom ZAŠTITNA SREDSTVA I ATESTI UKUPNO: kom 5 688. 25kA 1 kom zaštitna FID sklopka25/0. puštanje u probni rad.80 800.80 7.7.5 kV.122.1.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. postava i spajanje razdjelnika vlastite potrošnje R-A. komplet Obraĉun po kom Ispitivanje protupaniĉne rasvjete Funkcionalno ispitivanje protupaniĉne rasvjete.[227] .5 A 2 kom automatski osiguraĉ 10 A 3 kom automatski osiguraĉ 16 A (u stavku su ukljuĉene Pg brtvenice. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2. kom 1 400. Rijeka Obraĉun po kom Razdjelnik R-A Izrada. dovoĊenje u punu funkcionalnost. god.122.40 9.20 6.201.80 800. Razdjelnik je sa sljedećom ugraĊenom opremom: 3 kom odvodnik prenapona 0.40 10.443.45 3.94 6.10. kom 1 800. Diesel agregat Nabava i transport do gradilišta cestarinskog prolaza te postava standardnog kompaktnog elektroenergetskog postrojenja s mikroprocesorskim upravljanjem (diesel agregatske stanice) namijenjene za automatsko rezervno napajanje.40 400.40 400.69 3.12 98348485. kom 1 2.80 5. snage 80 kVA. kom 1 200. kom 1 1. postavom i projektnom dokumentacijom.5kg Obraĉun po kom Ploĉica s natpisom "NE UKAPĈAJ" Nabava i postavljanje ploĉica s natpisom "NE UKAPĈAJ" Obraĉun po kom Atest o srednjoj rasvjetljenosti Mjerenje i izdavanje atesta o izmjerenoj srednjoj rasvjetljenosti prostorije Obraĉun po kom Mjerenje otpora izolacije Mjerenje otpora izolacije pojedinih strujnih krugova i pojnih vodova uz izdavanje atesta Obraĉun po kom Atest o efikasnosti zaštite od indirektnog dodira Izdavanje atesta o efikasnosti zaštite od indirektnog dodira Obraĉun po kom Atest o izmjerenom prijelaznom otporu zaštitnog pogonskog uzemljenja Izdavanje atesta o izmjerenom prijelaznom otporu zaštitnog pogonskog uzemljenja Obraĉun po kom Ispitivanje iskljuĉivanja elektriĉne energije u nuţdi Funkcionalno ispitivanje iskljuĉivanja elektriĉne energije u nuţdi.20 200.2008. kao "KONĈAR".12 2. kom 1 800. sabirnice. AGREGATSKA STANICA 1.xls. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.ms_office Strana: 216. CO2 . sav sitni spojni i pomoćni montaţni materijal) Obraĉun po kom kom 1 108. komplet sa svom opremom. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. komplet Obraĉun po kom Ispitivanje ispravnosti veza Ispitivanje ispravnosti veza.80 800.80 800.80 8.936. kom 1 400.00 2. Aparat za gašenje poţara Nabava i postavljanje aparata za gašenje poţara.108.80 8. diesel agregata dimenzija 200×200mm. kom 1 800.108.201.20 4. redne stezaljke. kom 1 800.20 1.

45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3.454.5 m¹ od poda snage 0.602. 1 2. Konĉar.3 kW. UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE .1.10. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.89 409. 6.602.46 64.2.94 114. 1 480. – grebenasta sklopka 10A tropolna.8. 45212-400-4474/2008. za automatsko ukljuĉivanje ventilatora kom Obraĉun po kom AGREGATSKA STANICA UKUPNO: 1 1. 6.60 2. 6. dijagnostiĉkog softwarea slijedećih karakteristika: – Snaga: 10kVA – Autonomija rada: 10-15 minuta – 3 fazni ulaz.79 98348485.ms_office Strana: 217.476.594.240.[227] . postava i spajanje razdjelnika R-V vlastite potrošnje za upravljanje ventilatorom. 6.8. tip RV-5/2) – sklopnik 10A tropolni.UPS INSTALACIJA JAKE STRUJE UKUPNO: INSTALACIJA SLABE STRUJE 52.14 1.48 480.89 REKAPITULACIJA 6. UreĊaj za besprekidno napajanje Dobava i ugradnja.52 6. 6.1.1. 6.1. standardno sastavljenog od ispravljaĉa.696. elektroniĉke by-pass sklopke. servisne by-pass sklopke.137. skupa sa spajanjem pojnih kabela u prikljuĉnoj kutiji i spojnim priborom kom Obraĉun po kom Sobni termostat Dobava.6-1.3.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.41 46.936. 1 656. RAZDJELNICI NAPOJNI KABELI I PRIBOR RASVJETA.1.14 4.7.550. 6.UPS 1.48 46.57 8. tropoloţajna – automatski osiguraĉ 6A tropolni.934.1. na visini 2.97 49.52 46.6.1. 3 fazni izlaz 380V kom Obraĉun po kom Ispitivanje autonomije UPS-a Ispitivanje autonomije UPS-a (uz iskljuĉeno napajanje i prikljuĉenu potrošnju) kom Obraĉun po kom UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE UKUPNO: 1 46. Razdjelnik R-V Izrada. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.626.626. isporuka i montaţa aksijalnog ventilatora za montaţu u zidni otvor nasuprot ulaznih vrata.2008.00 38. UTIČNICE I POGON U OBJEKTU NAPLATE RASVJETA I POGON NADSTREŠNICE INSTALACIJA U NAPLATNOJ KUĆICI ZAŠTITNA SREDSTVA I ATESTI AGREGATSKA STANICA UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE . – bimetalni relej 0.44 34.2.5 mm².137. spojnim priborom i kabelskim uvodnicama (npr. isporuka i montaţa sobnog termostata za montaţu na zid. rednim stezaljkama 2.1.044.60 5.454.5.1. komplet sa svim sabirnicama.1. baterije.41 2. 6.66 114. 6.4.934.xls.1. god.0 A komplet Obraĉun po kom Aksijalni ventilator Dobava.66 656.

5mm.59 6.40 3.420.41 2. sa staklenim vratima i bravom s kljuĉem. po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje Obraĉun po metru kabela Komunikacijska prikljuĉnica Nabava. parapetni kanal i u opremu interijera. s prenaponskom zaštitom i prekidaĉem. a sastoji se od okvira s nosaĉem i insertom 2×RJ 45 (Terminalske utiĉnice: 11 u objektu kontrole i 32 u naplatnim kućicama) Obraĉun po kom Instalacijska kutija ø 60 Nabava. visine 1U – 30 kom patch prespojni kabel 1 m¹.728.00 5. kategorije 5+ Nabava i polaganje kabela UTP 4×2×0.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. prema blok shemi Obraĉun po kom kom 1 12. kategorije 5+.xls. 45212-400-4474/2008.03 7.681. ø 16mm ili plastiĉni kanal 25×20mm Nabava i polaganje gibljive PVC cijevi. m¹ 20 20.2008. ø 16mm ili plastiĉnog kanala 25×20mm Obraĉun po metru cijevi Kabel UTP 4×2×0. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 2×RJ45 Western – 30 kom patch prespojni kabel 2 m¹. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. visine 1U – 1 kom . veliĉine 2000×800×900 mm.jedinica za ventiliranje ormara i termostat – 4 kom . kom 1 440.10. montaţa i spajanje instalacijske kutije ø 60 za komunikacijske prikljuĉnice Obraĉun po kom Oznake i pribor Nabava potrebnih oznaka i pribora i oznaĉavanje svih elemenata komunikacijskog sustava. – 5 kom .ms_office Strana: 218.01 21.13 5.[227] .44 440. ø 50mm Nabava i polaganje PEHD cijevi ø 50mm zajedno sa sitnim spojnim materijalom i priborom Obraĉun po metru cijevi Gibljiva PVC cijev. m¹ 400 16. god.82 6. kom 43 7. 7x prikljuĉnica 220V.21 310.5 mm kategorije 5+ – ukljuĉivo sav ostali sitni sitni spojni i montaţni pribor.02 400. m¹ 3500 6. opremeljenog s: – 5 kom .vertikalne vodilice sprijeda i straga za demontaţu opreme – 1 kom . Aktivna oprema bit će naknadno izvedena (primjenjuje se IP telefonija.5mm.00 4.napojna letva.44 98348485. kao tip RITTAL ili odgovarajući.41 12. ne koristi se telefonska centrala).patch panel s 24 inserta RJ 45.vodilica kabela. montaţa i spajanje komunikacijske prikljuĉnice za montaţu u zid. kom 43 132. Glavni komunikacijski ormar Nabava. izraĊenog kao samostojeći limeni ormarić s postoljem. montaţa i spajanje glavnog komunikacijskog ormara Obuhvaćena je sva pasivna oprema (komunikacijski ormar i univerzalno strukturno kabliranje). 2×RJ45 Western – 15 kom prespojni telefonski kabel 1 m¹ – kabeli su tipa UTP 4×2×0. te set za uzemljenje ormara Komplet: Obraĉun po kom PEHD cijev.420. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1.035.

POTPORE – u jediniĉnu cijenu stavke ukljuĉeni su svi troškovi nabave. SLABA STRUJA UKUPNO: INSTALACIJA GROMOBRANA ZAJEDNIĈKI UVJETI: . Mjerenje otpora izolacije instalacije vodova 5.802. metalnih nosaĉa vanjske jedinice klima i kompresorskih agregata na krovu objekta kontrole. Mjerenje napona šuma na instalacionim vodovima 7.2. kom 80 31. Isptivanje na dodir izmeĊu vodiĉa instalacionih vodova 2. od krova do temelja objekta kontrole naplate sa spajanjem na metalni pokrov i na traku u temelju. duţine izvoda 5 m¹.80 6.60 2.56 6. prozori.00 5. u betonsku konstrukciju. što ukljuĉuje: 1. Obraĉun po kom Spojevi za premoštenje metalnih masa Izrada spojeva za premoštenje metalnih masa na nadstrešnici tj.802.2008.25 1. ţljebovi.324. kom 200 28. U-profila dvostrukog aluminijskog pokrova. vodova 4.xls. Ukljuĉivo zaštita spoja bitumenom Obraĉun po kom Spoj trake FeZn 30×4 mm. Traka FeZn 25×4 mm Dobava i polaganje trake FeZn 25×4 mm. metalne konstrukcije naplatne kućice.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.818. ukljuĉivo sav spojni.[227] 98348485. ukljuĉivo s ormarićem za mjerni spoj i spajanjem Obraĉun po kom 2. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.00 3. polaganja trake i potpora. transporta i montaţe. na potpore za kosi krov nadstrešnice Obraĉun po metru Betonske kocke Dobava i Montaţa potpora za betonske kocke za nošenje trake FeZn 25×4 mm. nosaĉa ţlijebova i cijevnih nosaĉa nadstrešnice.606. kom 6 100.498.62 4.23 2.SPOJEVI TRAKE FeZn. na ravni krov objekta kontrole naplate Obraĉun po kom Potpore na kosi krov Dobava i Montaţa potpora na kosi krov glavne nadstrešnice za nošenje trake FeZn 25×4 mm. trakom Fe/Zn 25×3 m¹.10. sa spajanjem na oba kraja odgovarajućom obujmicom ili vijcima. ventilacijskih cijevi.00 7. kom 64 44. postolja rampi i semafora Obraĉun po kom Gromobranski odvodi Izrada gromobranskih odvoda polaganjem gromobranske trake Fe/Zn 25×4 mm.67 1. Isptivanje na prekid vodiĉa instl.03 5. 45212-400-4474/2008. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Izdavanje atestakomplet Obraĉun po kom kom 1 2. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 8.3.890. god.04 2.985. na betonske kocke na ravni krov objekta kontrole naplate Obraĉun po metru Traka FeZn 25×4 mm Dobava i Polaganje trake FeZn 25×4 mm.10 600. m¹ 200 21. prosjeĉne duţine izvoda 1 m¹.60 Strana: 219. 6. montaţni pribor i spajanje. Mjerenje otpora uzemljenja 6.40 4. sa metalnim masama na objektu Izrada (vrata. m¹ 80 24. kom 40 47. Mjerenje otpora petlje instalacionih vodova 3.80 49. Ispitivanje i mjerenje instalacije slabe struje Ispitivanje i mjerenje instalacije slabe struje te izrada potrebnih atesta.818.82 1. nosećih stupova nadstrešnice i metalnih odbojnika.ms_office .

antikorozivna zaštita svih spojeva Obraĉun po kom Kriţne spojnice Kriţne spojnice za rastavni mjerni spoj i spajanje trake Obraĉun po kom Ispitivanje gromobranske instalacije Ispitivanje gromobranske instalacije i izvedba potrebnih mjerenja. m¹ 100 21.3. nosećih stupova nadstrešnice i metalnih odbojnika Obraĉun po kom Uzemljenje treptaĉa Izrada spojeva na vijak za uzemljenje treptaĉa vodom P/MJ 1×16 mm². Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 6. te za ureĊaje u agregatskoj i hidroforskoj stanici. u ostalim razdjelnicima.80 11.172. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Obraĉun po kom Mjerni spoj Dobava i izrada mjernog spoja na ĉeliĉnim stupovima/nosaĉima nadstrešnice pomoću kriţnih spojnica.00 4. Prosjeĉna duţina je 3 m¹.xls. izdavanje atesta i izrada revizine knjige.80 13.ms_office .20 10.4.00 41. komplet Obraĉun po kom Projekt prenaponske zaštite Izrada projekta prenaponske zaštite. m¹ 110 24.05 17.10 1.40 14. kom GROMOBRANSKA INSTALACIJA UKUPNO: 1 4. izrada meĊusobnog spoja traka u temelju kriţnom spojnicom te spajanje varenjem svakih 2 m¹ s betonskim ţeljezom u temeljima.80 18. Zemni uvodi Dobava i izrada zemnih uvoda ubetoniranjem trake Fe/Zn 30×4mm od odvodne cijevi kišnice do temeljnog uzemljivaĉa.62 1.28 16. duţine 2 m¹ Obraĉun po kom Traka Fe/Zn 30×4mm za izradu spoja za uzemljenje metalne konstrukcije naplatne kućice Dobava i polaganje traka Fe/Zn 30×4mm za izradu spoja za uzemljenje metalne konstrukcije naplatne kućice. nosećih stupova nadstrešnice i metalnih odbojnika Obraĉun po kom Traka Fe/Zn 30×4mm za izradu spoja za uzemljenje metalne konstrukcije nadstrešnice parkirališta Dobava i polaganje traka Fe/Zn 30×4mm za izradu spoja za uzemljenje metalne konstrukcije nadstrešnice parkirališta.10. traka Fe/Zn 30×4 mm Obraĉun po kom Spoj s trake u temelju na zaštitnu sabirnicu u GRu Izrada spoja s trake u temelju na zaštitnu sabirnicu u GRu.730.2008. kom 20 36.19 OSTALO Strana: 220.82 2. kom 1 800.05 520.00 15. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 8. komplet (4 primjerka) Obraĉun po kom kom 10 52.285.44 5.[227] 98348485.004. antikorozivna zaštita svih spojeva Obraĉun po kom Instalacijski kanal ispod naplatnih kuĉica Nabava i polaganje na zid instalacijskog kanala ispod naplatnih kuĉica trake za spoj metalnih masa u objektu.513.03 981. kom 12 440. Obraĉun po kom Polaganje u temelje trake Fe/Zn 40×4 mm Nabava i polaganje u temelje trake Fe/Zn 40×4 mm.82 1.201.20 12. 6. 45212-400-4474/2008.62 2. kom 12 100.84 736.513.80 800. poloţenim kroz cijev od instalacijskog kanala do treptaĉa prosjeĉne duţine 30 m¹. god.162. m¹ 70 21.004. kom 35 28.50 9. traka Fe/Zn 25×4 mm. m¹ 90 16.

veliĉine 49. Raster 88×24 LED.2.20 500.85 5.67 41.xls. Signal vozne trake .4. Mogućnost prikazivanja dva signalna pojma: pz G09 (crveni kriţ.1.10.741. MeĊusobni razmak LED 20 mm.5×60 cm) na istoj matrici crne boje. Svjetlosni PZ G09 (crveni kriţ) izvesti u minimalno tri reda crvenih LED-a.19 200.[227] . PROMJENJIVA SIGNALIZACIJA OPREMA PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE Promjenjivi LED znak 240×70 cm Dobava. isporuka i montaţa promjenljivog prometnog znaka koji se sastoji od: – programabilnog display-a – signala prometnog traka Potpuno programabilni display u tehnologiji LED.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.818.PZ G09 i G10. Tehniĉki uvjeti za znak: – Maksimalni intenzitet svjetljenja znaka mora biti minimalno 7440 cd/m² za ţutu boju. 45212-400-4474/2008.79 49.172. 6. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 6.3.20 6. 6.20 200.20 REKAPITULACIJA 6. PVC foliji i umetnuto u vrata svih razdjelnika. veliĉine 60×60 cm) i PZ G10 (zelena strelica.4. dimenzija kućišta 240×130 cm.2008. INSTALACIJA JAKE STRUJE INSTALACIJA SLABE STRUJE INSTALACIJA GROMOBRANA OSTALO SVEUKUPNO: 409. Izvedba display-a s LED visokog sjaja za vanjsku upotrebu. svjetlosni PZ G10 (zelena strelica) izvesti u minimalno tri reda zelenih LED-a. – mogućnost brze zamjene svake pregorene LED i svih ostalih dijelova koji su podloţni kvarovima 98348485. – autonomni programabilni mikroprocesorski upravljaĉko kontrolni ureĊaj u svakom znaku.550. jednobojna (ţute LED). I. – kontrola ispravnosti svake LED neovisno o aktivaciji znaka ili pojedine toĉke (detekcija greške u "hladnom" stanju) – autonomno istosmjerno napajanje u svakom znaku – neovisni strujni izvori za svaku pojedinu LED sto osigurava neovisnost intenziteta isijavanja znjaka o kolebanjima napona napajanja i prikazanom simbolu – dojave greške kod pregaranja LED i to lokalno na upravljaĉki LCD panel i daljinski prema centralnom upravljaĉkom raĉunalu. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. potpuna grafika. komplet Obraĉun po kom kom 1 200. god. OSTALO UKUPNO: 200. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1.ms_office Strana: 221. veliĉine kućišta 70×70 cm. 3100 cd/m² za crvenu boju i 3720 cd/m² za zelenu boju. Isporuka jednopolne sheme Isporuka jednopolne sheme – izvedeno stanje u. 1.

Cestovni prometni signalni sistemi Montaţa znaka obuhvaća i prilagodbu nosaĉa znaka i konstrukcije na koju se znak montira. veliĉine 49.36 579.5×60 cm) na istoj matrici crne boje. veliĉine 60×60 cm) i PZ G10 (zelena strelica. svjetlosni pz G10 (zelena strelica) izvesti u minimalno tri reda zelenih LED-a.10. god. Svjetlosni PZ G09 (crveni kriţ) izvesti u minimalno tri reda crvenih LED-a. Promjenjivi LED znak 70×70 cm Dobava i isporuka promjenljivog prometnog znaka koji se sastoji od: – signala prometnog trakaSignal vozne trake . – Elektriĉka sigurnost znaka osigurana u skaldu s odrednicama harmoniziranih normi HD 638 i HD 384 – Elektromagnetska kompatibilnost znaka sukladno EN50293:2000 Elektromagnetska kompatibilnost . – autonomni programabilni mikroprocesorski upravljaĉko kontrolni ureĊaj u svakom znaku. – kontrola ispravnosti svake LED neovisno o aktivaciji znaka ili pojedine toĉke (detekcija greške u "hladnom" stanju) – autonomno istosmjerno napajanje u svakom znaku – neovisni strujni izvori za svaku pojedinu LED sto osigurava neovisnost intenziteta isijavanja znjaka o kolebanjima napona napajanja i prikazanom simbolu – dojave greške kod pregaranja LED i to lokalno na upravljaĉu tastaturu i daljinski prema centralnom upravljaĉkom raĉunalu.401.04 2.ms_office Strana: 222. Mogućnost prikazivanja dva signalna pojma: PZ G09 (crveni kriţ. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena – mogućnost povezivanja svakog znaka u sustav naplate putem serijske veze (RS-485).PZ G09 i G10.[227] .619.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.40°C do + 70°C. 98348485. 45212-400-4474/2008.2008. Obraĉun po kom postavljenog znaka. veliĉine kućišta 70×70 cm.xls. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Tehniĉki uvjeti za znak: – Maksimalni intenzitet svjetljenja znaka mora biti minimalno 3100 cd/m² za crvenu boju i 3720 cd/m² za zelenu boju. protokol TLS/FG4 – postojanje kontinuirano podesivih termostata i grijaĉa u svakom znaku – mogućnost upravljanja intezitetom od 1-100% s grafiĉkog suĉelja upravljaĉkog programa – Pouzdan rad unutar temperaturnih granica od . Svjetlosna jakost optiĉkog sustava mora se moći prilagoditi okolnoj svjetloći. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. – mogućnost brze zamjene svake pregorene LED i svih ostalih dijelova koji su podloţni kvarovima kom 14 41.

40°C do + 70°C. Konverter RS 232/RS485 Dobava. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Obraĉun po kompletu. Touch-screen LCD panela u boji 5.00 30.938. kom 1 24. isporuka i instalacija kontrolno-upravljaĉkog programa za nadzor i upravljanje radom svih promjenljivih znakova na naplatnoj postaji. isporuka i montaţa "touch-screen LCD" panela u boji. za manualno upravljanje i kontrolu programabilnog displaya u naplatnoj kućici.2008.515.38 4. god. protokol TLS/FG4 – postojanje kontinuirano podesivih termostata i grijaĉa u svakom znaku – mogućnost upravljanja intezitetom od 1-100% s grafiĉkog suĉelja upravljaĉkog programa – Pouzdan rad unutar temperaturnih granica od .67 107.824.10.80 24. kom 16 10.938.12 162.94 2. kom 1 2.7".130. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Obraĉun po kom Osobno raĉunalo PC+17" TFT LCD Dobava.ms_office Strana: 223.030.679.[227] . 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena – mogućnost povezivanja svakog znaka u sustav naplate putem serijske veze (RS-485). kom 1 30.7" Dobava.80 5. isporuka i montaţa konvertera RS 232/RS485 za komunikaciju PC-a i znakova.92 3. kom 14 7. Program se izvršava na PC koji je smješten u glavnom objektu naplate.030. Svjetlosna jakost optiĉkog sustava mora se moći prilagoditi okolnoj svjetloći.00 6. isporuka i ugradnja PC raĉunala + 17" TFT LCD. Obraĉun po kompletu.081. Kontrolno-upravljaĉki program Dobava. Stavka ukljuĉuje i instaliranje paketa Windows XP Professional.xls. – Elektriĉka sigurnost znaka osigurana u skaldu s odrednicama harmoniziranih normi HD 638 i HD 384 – Elektromagnetska kompatibilnost znaka sukladno EN50293:2000 Elektromagnetska kompatibilnost . Prema centralnom raĉunalu prosljeĊuju se informacije o stanju prikaza i grešaka sa svih znakova na naplatnoj postaji. Upravljanje mora biti izvedeno preko tipki za odabir s ikonom stvarne slike koja se ţeli prikazati na programabilnom displeju.824. minimalnih dimenzija 5.94 98348485. 45212-400-4474/2008. Obraĉun po kom postavljenog znaka. Obraĉun po kom postavljenog panela. Aplikacija za upravljanje mora omogućiti nadzor nad programabilnim displejima putem TLS protokola i povezivanje s glavnim centralnim raĉunalom putem TCP/IP protokola kroz temeljnu mreţu HAC-a.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. ukljuĉivo i ormarić za smještaj konvertera.Cestovni prometni signalni sistemi Montaţa znaka obuhvaća i prilagodbu nosaĉa znaka i konstrukcije na koju se znak montira.

826. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla.5mm² Dobava.5mm² s ispitivanjem. m¹ 300 20.88 DOKUMENTACIJA I PUŠTANJE U POGON Dokumentacija izvedenog stanja Dokumentacija izvedenog stanja s detaljima izvedbe i uputama za rukovanje i odrţavanje II. Kabel se polaţe od tastature u naplatnoj kućici do elektroniĉkog ureĊaja u SPZ-u.20 7.[227] . kpl DOKUMENTACIJA I PUŠTANJE U POGON UKUPNO: 1 7.826.6mm² Dobava.80 26.ms_office Strana: 224. m¹ 430 7. II. Aplikacija za programiranje piktograma Dobava.20 7.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.207. Stavka ukljuĉuje i sav materijal. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.30 3.10. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 7. s ispitivanjem.836. m¹ 300 12.6mm² Dobava. III. Putem grafiĉkog korisniĉkog suĉelja za programiranje novih piktograma treba omogućiti memoriranje postojećih piktograma u obliku zapisa na tvrdom disku. Stavka ukljuĉuje i sav materijal. 45212-400-4474/2008.20 ELEKTROINSTALACIJE Signalni kabel 10×2×0. Signalni kabel 3×2×0. isporuka i uvlaĉenje u kabelske kanalice signalnog kabela 3×2×0. Aplikacija se izvršava na upravljaĉkom raĉunalu naplatne postaje i spaja se na glavni upravljaĉki program. 1.00 98348485. prijevoz i rad na postavljanju kanalica.00 2. I.21 3. Energetski kabel PP00 3×2. Kroz komunikaciju ostvarenu izmeĊu upravljaĉkog programa i displeja na nadstrešnici mora biti omogućeno programiranje novih piktograma u displejima. za napajanje svjetlosne promjenjive signalizacije.6mm² za povezivanje nasuprotnih znakova i zankova na serijski konverter. prijevoz i rad na postavljanju kanalica i kabelskih cijevi.2008.100. kom OPREMA PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE UKUPNO: 1 26. 1.82 6. za kontrolu i upravljanje svjetlosnom promjenjivom prometnom signalizacijom.81 3. editiranje piktograma i programiranje displeja mora biti zaštićen kroz upotrebu korisniĉkog imena i zaporke.207. prijevoz i rad na postavljanju kanalica. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.843. Postupak pokretanja programa.207. Obraĉun po kompletu. Kabel povezuje OG kutije IP65 na nadstrešnici sa glavnim razvodnim ormarom. isporuka i instalacija programske aplikacija za programiranje novih piktograma. Stavka ukljuĉuje i sav materijal. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla.6mm².xls. isporuka i polaganje u kabelske kanalice signalnog kabela 10×2×0. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla.80 933.246. isporuka i polaganje u kabelske kanalice na nadstrešnici i u kabelske cijevi energetskog kabela PP00 3×2. njihovo editiranje te izradu novih piktograma. god.

dimenzija 180×70 cm.40 560. dimenzije 90×45 Prometni znak K09. Kabel povezuje OG kutije na nadstrešnici s SPZ-ovima i treptaĉe na treptaĉki ureĊaj.40 1.00 6.12 1.00 2.139.40 1. za napajanje LUX. ţute boje) na betonsku zaštitnu glavu.082. prijevoz i rad na postavljanju kanalica.2008. 1. kom kom kom kom 1 1 1 1 1. m¹ 15 8.21 6.165. s ispitivanjem.836. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla. Laterna ø 300 mm Nabava i postavljanje treptaĉa (laterna ø 300 mm. Obraĉun po komadu. kom 14 2. 9-01.3. VERTIKALNA SIGNALIZACIJA UKUPNO: 828.). Spojen na trajni napon. Znak B02. Znakovi se izraĊuju s folijom "High Intensity" (znak B02 minimalne retrorefleksije klase II) na aluminijskoj podlozi minimalne debljine 3 mm s pojaĉanim okvirom. Kabelske kanalice PK100 Dobava.50 5. isporuka i polaganje u kabelske kanalice na nadstrešnici energetskog kabela PP00 3×1.2. Znakove postavljati pod kutem od 3 .40 1. isporuka i priĉvršćenje na konstrukciju i stupove nadstrešnice kabelske kanalice PK100. promjera 90 cm Znak E01.5mm² Dobava. 1. 29.401.2 m³. kom 23 36.281. 1. dubine 70 cm. IV. 1. na ploĉe debljine 2 mm zakrivljene prema obliku betonske zaštitne glave.401. isporuka i polaganje u kabelske kanalice napojnog kabela PP/2 3×0. kpl s montaţnim materijalom za priĉvršćenje na konstrukciju.401.01 120.10.149. za napajanje svjetlosne promjenjive signalizacije. aplikacijom retroreflektivne folije (klase retrorefleksije II.87 1.2 OTU VI.6.125.08 1. “High intensity grade”).401.28 5. 1. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla. dimenzija 180×70 cm Nabava i postavljanje prometnog znaka K09. 0.039.5mm² s ispitivanjem. Stavka ukljuĉuje i sav materijal.401.5 mm koji se ugraĊuje u betonski temelj kakvoće betona C16/20 s min.56 kom 4 1.15 7. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.[227] 98348485.40 1. Obraĉun po m¹ postavljenih kanalica Napojni kabel PP/2 3×0.04 III.ms_office . ELEKTROINSTALACIJE UKUPNO: VERTIKALNA I HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA VERTIKALNA SIGNALIZACIJA Nabava i postavljanje prometnih znakova (t. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 4. isporuka i montaţa kutije za vanjsku montaţu sa stupnjem mehaniĉke zaštite IP 65 Obraĉun po kom m¹ 550 11.09 36.12 39.5. Energetski kabel PP00 3×1. Iskop temelja stupa min. promjera 90 cm Znak B29.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.4.75 mm². HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA Strana: 225.56 1.401.40 560.92 57. prijevoz i rad na postavljanju kanalica. Stavka ukljuĉuje i sav materijal. god. Razvodna kutija OG IP 65 Dobava.1.5º u odnosu na os prometnice. Znakovi se priĉvršćuju na stupove izraĊene od šavne ĉeliĉne cijevi i zaštićene od korozije postupkom vrućeg cinĉanja ili na aluminijske stupove. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. promjera 63. m¹ 400 92.xls. promjera 90 cm Znak B50.75 mm² Dobava. 45212-400-4474/2008.

Za oznake na kolniku mora biti upotrijebljen materijal ili boja koja bitno ne smanjuje hvatljivost kolnika. bijele boje HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA UKUPNO: 2.001. 2.ms_office 496.088.S4.00 REKAPITULACIJA I.96 18. U skladu sa HRN EN 1317.00 3.98 SVEUKUPNO: 98348485.4. normi HRN EN 1436 (materijali za oznake na kolniku . m¹ 300 292.61 28.S4.20 4.2008.080.323.223) Popreĉna puna zaustavna crta bijele boje širine 0.31 REKAPITULACIJA 1.00 1.00 18. Pri izvedbi oznaka na kolniku pridrţavati se odredbi Pravilnika o prometnim znakovima. s udjelom od 20 grama zrnaca na 1 kg boje. god.039. 64/05 i 155/05).240 (Boje za tankoslojne oznake na kolniku) kao i Općih tehniĉkih uvjeta za radove na cestama (t.20 57.10.961.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. širine 10 cm (HRN U. VERTIKALNA SIGNALIZACIJA HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA VERTIKALNA I HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA UKUPNO: PROMETNA OPREMA Zaštitni cestovni sustav (ublaţivaĉ udara) Zaštitni cestovni sustav (ublaţivaĉ udara) .S4.939. Sustav za razdvajanje prometnih trakova Nabava i postavljanje sustava za razdvajanje prometnih trakova na cestarinskom prolazu (“kugle i ĉunjevi”).dobava. PROMETNA OPREMA UKUPNO: 87. ţute boje sa ugraĊenim maĉjim oĉima.87 57.687. retrorefleksije klase II. V.31 57.00 1. IV.029. m¹ m¹ m¹ m¹ m² kom 1300 700 310 45 230 14 3. 2.80 13. Sustav se sastoji od kugli i ĉunjeva.92 496. 2.03 140. te uţeta za meĊusobno povezivnje 39.3.00 2. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.1. Oznake na kolniku izvode se prema normama HRN U.00 2.N.[227] .29 V.S4.029. širine 20 cm (HRN U.222) Puna uzduţna rubna crta bijele boje.45 6. 33/05.088.88 7.80 4. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Materijal kojim se izvode oznake na kolniku mora imati atest kakvoće. biti postojan i ne smije mijenjati boju.31 1.143.687. OPREMA PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE DOKUMENTACIJA I PUŠTANJE U POGON ELEKTROINSTALACIJE VERTIKALNA I HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA PROMETNA OPREMA SVEUKUPNO: 933.488. 2. IV.225) Ploha za usmjeravanje prometa bijele boje Iscrtavanje oznake “STOP” (PZ H38). 2.Znaĉajke nuţne za korisnike ceste) i HRN Z.6. V. 2.-5. PredviĊa se boja s retroreflektivnim zrncima.26 NEPREDVIĐENI RADOVI 4% NEPREDVIĐENI RADOVI (4% 1.323.31 kom 10 100.5.687. Za brzinu naleta vozila od 100 km/h.) paušal 4 124.14 4.5 m¹ (HRN U. 1. opremi i signalizaciji na cestama (N. puno-prazno 3. II.836. isporuka i ugradnja u vrhu prometnog otoka.068.00 1. 2.360.207.446.0 m¹ (HRN U.139.222) Razdjelna isprekidana crta bijele boje širine 20 cm. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. III.221234 Puna uzduţna rubna crta bijele boje.0/3.068.000.100.160.).2.92 Strana: 226. 9-02 OTU VI.xls.00 612.90 1.S2. 45212-400-4474/2008.S4.

323. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.00 98348485.92 12.[227] . god.789. 5. 2.10.904. 4. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.53 752.2008. 45212-400-4474/2008. 3.13 221.26 496.055.997.741.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.422.939.03 0.03 12. GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI ZA ČCP MRACLIN INSTALACIJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE STROJARSKE INSTALACIJE ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI PROMJENJIVA SIGNALIZACIJA NEPREDVIĐENI RADOVI 4% SVEUKUPNO: Za dougovoriti : Kontrola: 8.85 2.ms_office Strana: 227.364.904.422. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena IZGRADNJA ČCP MRACLIN 1.34 500.xls.143.