P. 1
Kopija 251

Kopija 251

|Views: 266|Likes:
Published by damirkico

More info:

Published by: damirkico on May 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/30/2014

pdf

text

original

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

1.

GRAĐEVINSKO-OBRTNIĈKI RADOVI ZA ĈCP MRACLIN OPĆE NAPOMENE
Nacrti, tehniĉki opis i ovaj troškovnik ĉine cijelinu. Izvoditelj radova je duţan prouĉiti sve ovdje navedene dijelove projekta, odnosno natjeĉajne dokumentacije, te u sluĉaju nejasnoća traţiti objašnjenje od projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe. Nepoznavanje crtanog dijela projekta i tehniĉkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povećanje jediniĉnih cijena ili toleriranje grešaka u izvedbi. Izvoditelj radova je duţan pridrţavati se svih vaţećih zakona i propisa i to naroĉito Zakona o gradnji, Zakona o zaštiti na radu, Zakona o zaštiti od poţara, hrvatskih normi itd. Opći tehniĉki uvjeti za radove na cestama (Zagreb, izdanje 2001. god.) dio su ugovorne dokumentacije i Izvoditelj radova je duţan postupati u skladu s OTU-om osim ako je u projektnoj dokumentaciji drukĉije istaknuto. Svi radovi moraju se izvesti solidno i struĉno prema vaţećim propisima i pravilima struke. Na gradilištu Izvoditelj radova, u skladu s Zakonom o gradnji, mora imati Glavnog inţenjera gradilišta kvalificiranog za dotiĉne vrste poslova, koji će stalno boraviti na gradilištu. Od trebnutka uvoĊenja u posao pa do primopredaje objekta izvoditelj radova je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. Od preuzimanja gradilišta izvoditelj radova je obvezan voditi GraĊevni dnevnik i GraĊevnu knjigu. U GraĊevni dnevnik se unose svi bitni podaci i dogaĊaji tijekom graĊenja (npr. meteorološke prilike, temeperatura zraka, vrsta i broj djelatnika i opreme na gradilištu i sl.), upisuju primjedebe Projektanata, nalozi nadzornog inţenjera i Inspekcije. Tako registrirani zahtjevi obvezni su za Izvoditelja radova, s tim da je za svaku nepredviĊenu višu radnju, kojom bi se povećalo ukupne troškove predviĊene za izgradnju po ovom troškovniku, prethodno potrebna suglasnost Investitora. U GraĊevnu knjigu biljeţe se i dokumentiraju mjerenja i kalkulacije svih faza obavljenog posla i ostali podaci bitni za obraĉune prema stavkama Ugovornog troškovnika i projektu. Koliĉine radova, koje nakon izvoĊenja ĉitavog posla nije moguće mjeriti neposrednom izmjerom treba po završetku pojedinog takvog rada preuzeti i ovjeriti nadzorni inţenjer. Nadzorni inţenjer i predstavnik Izvoditelja radova unositi će u GraĊevnu knjigu koliĉine pojedinih takvih radova, s potrebnim skicama i izmjerama, te će svojim potpisima jamĉiti za njihovu toĉnost.

98348485.xls.ms_office

Strana: 1.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
Samo tako utvrĊeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konaĉnog obraĉuna radova. Izvoditelj radova je duţan na gradilištu ĉuvati GraĊevnu dozvolu, Glavni i Izvedbeni projekt i dati ih na uvid ovlaštenim inspekcijskim sluţbama. Radovi se izvode prema projektu, a u svim sluĉajevima potrebne izmjene ili dopune projekta ili njegovih djelova, odluku o tome donosit će sporazumno Projektant, nadzorni inţenjer (kao predstavnik Investitora) i predstavnik Izvoditelja radova, a tu svoju odluku unositi će u GraĊevni dnevnik. Sve izmjene ili dopune projekta, ili njegovih dijelova, za koje se po GraĊevnom dnevniku ne moţe dokazati da su uslijedile po opisanom postupku, neće se obraĉunavati ni po privremenom ni po konaĉnom obraĉunu. Da bi izmjena projekta bila pravovaljana mora je odobriti i potpisati Projektant, te se izmjena uĉinjema bez suglasnosti Projektanta neće smatrati pravovaljanom i za sobom povlaĉi narušavanje autorskog djela Projektanta. U ovom troškovniku izloţene cijene odnose se na jediniĉnu mjeru izvedenog rada. Prema tome, jediniĉne cijene obuhvaćaju sav rad, opremu, materijal, reţiju gradilišta i uprave poduzeća, sva davanja, te zaradu poduzeća. Stavke ovog troškovnika obuhvaćaju definitivno dovršne radove, ispitane po kvaliteti i koliĉini, te preuzete po Nadzornoj sluţbi Investitora. Sav rad i materijal vezan za organizaciju graĊevinske proizvodnje: ograde, vrata gradilišta, putevi na gradilištu, uredi, blagovaonice, svlaĉionice, sanitarije gradilišta, spremišta materijala i alata, telefonski, elektriĉni, vodovodni i sl. prikljuĉci gradilišta kao i cijena korištenja prikljuĉaka ukljuĉeni su u ugovorenu cijenu. U jediniĉne cijene ulaze svi troškovi potrebni za izradu ovih objekta s dobavom predviĊenih materijala, pomoćnim radovima, pomoćnin napravama i drugim sredstvima koja su potrebna za ispravnu izvedbu ili bi se mogla tijekom rada ukazati potrebnim. U stavkama su uraĉunati i sporedni radovi potrebni za ispravno dovršenje pojedinih vrsta rada, na osnovu normi, propisa i priznatih pravila tehniĉke nauke i prakse. Tako su u stavkama uraĉunati troškovi nabave gradiva, nadzorni, rukovodeći i drugi poslovi poduzeća, troškovi skela, alata, sprava i strojeva, svi sitni metalni i drugi dijelovi potrebni kod graĊenja, potrebna osiguranja tijekom radova, osiguranje odvijanja prometa, njega betona, crpljenje vode, signalizacija na gradilištu danju i noću, ĉuvanje, dovodi struje i sl., ukratko sve što je posredno ili neposredno potrebno za izvršenje radova po ovom projektu. Vrsta i kvaliteta graĊe za skele, vrsta i kvaliteta ĉeliĉnih elemenata, naĉin temeljenja skele, moraju odgovarati statiĉkom proraĉunu i projektu skele i moraju biti usklaĊene s vaţećim propisima i standardima za ĉeliĉne konstrukcije.

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

98348485.xls.ms_office

Strana: 2.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
Kod ĉeliĉne skele elementi se nastavljaju odgovarajućim spojnicama koje moraju biti ispitane i atestirane. IzraĊena skela treba imati naprave za spuštanje, podizanje i demontiranje. Prema svojim raspoloţivim mogućnostima izvoditelj radova moţe predloţiti i neku drugu vrstu skele, uz potreban projekt, statiĉki proraĉun i odobrenje projektanta i nadzornog inţenjera. Izvoditelj radova je duţan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi propisani, adekvatan i prema Hrvatskim normama atestiran materijal. Izvoditelj radova je takoĊer duţan kod izrade konstrukcija, prema projektom odreĊenom planu ispitivanja materijala, kontrolirati ugraĊeni konstruktivni materijal. Jediniĉnim cijenama obuhvaćeni su svi troškovi svih prethodnih i tekućih ispitivanja kako osnovnih materijala, tako i poluproizovda, te definitivno dovršenih radova, u skladu s vaţećim tehniĉkim propisima, pravilnicima i standardima i Općim tehniĉkim uvjetima Investitora. O ispitivanjima i pregledima vodi se posebna evidencija. Ako Izvoditelj radova smatra da pojedinim gore navedenim zahtjevima dolazi do štetnih posljedica po stabilnost ili trajnost objekta ili su pak oni u protivnosti s ostalim podacima danim u projektu, duţan je pravodobno zatraţiti odluku u vezi s tim. Izvoditelj radova duţan je obaviti sva potrebna ispitivanja i pribaviti ateste, te dokaze o kvaliteti vezano na graĊevinsko obrtniĉke radove, elektroinstalacije, vodoopskrbu i odvodnju, te strojarske instalacije. Za instalacijske sustave izvoditelj radova je duţan, u okviru ugovorene cijene, osim atesta o kvaliteti ugraĊenih materijala, dati ateste za instalacijske sustave. Izvoditelj radova je u okviru ugovorene cijene duţan provesti koordinaciju radova svih kooperanata na naĉin da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitiu već izvedenih radova. Sva oštećenja nastala tokom gradnje otkloniti će izvoditelj radova o svom trošku. Izvoditelj radova je duţan ĉistiti gradilište tokom graĊenja, kao i sve pristupne ceste. Sva fina ĉišĉenja zidova, podova, vrata, prozora, stijena, stakala i dr. posebno su opisana u pojedinaĉnim stavkama zidarskih radova. Nakon dovršenja gradnje predat će Izvoditelj radova posve ureĊeno gradilište i okolinu objekta predstavniku Investitora uz obveznu prisutnost Projektanta. Primjedbe dane od strane Projektanta imaju istu teţinu kao i primjedbe dane od strane nadzornog inţenjera Investitora. Izrada radioniĉke dokumentacije obuhvaćena je u jediniĉnoj cijeni stavaka ponudbenog troškovnika. Izvoditelj radova će izraditi vremenski plan (gantogram) aktivnosti na gradilištu, kao i financijski plan, predoĉiti ga nadzornom inţenjeru na usvajanje, te njime odrediti dinamiku financiranja, dobave materijala, opreme i sl. Nakon uspješno obavljenog Tehniĉkog pregleda i otklanjanju svih nedostataka, izvoditelj radova će predati zgradu investitoru ili po investitoru odreĊenom korisniku.

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

98348485.xls.ms_office

Strana: 3.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
Obveza Izvoditelja je na propisan naĉin zbrinuti višak materijala iz iskopa i otpad. Ta obveza takoĊer podrazumijeva pronalaţenje lokacija odlagališta (gradske deponije ili sliĉno), pribavljanje pripadajućih suglasnosti nadleţnih komunalnih i drugih sluţbi, Nadzora, Glavnog projektanta i Investitora, te sve ostale troškove za zbrinjavanje viška materijala i otpada. IzvoĊaĉeva je obveza odrţavanje javnih cesta koje koristi u svrhu graĊenja te sanacija svih eventualnih oštećenja nastalih korištenjem. Po završetku radova ceste je potrebno dovesti u prvobitno stanje bez prava na naknadu troškova. U skladu s Zakonom o javnoj nabavi, ĉlanak 35, tip, proizvoĊaĉ, artikl i drugo opreme koja se nudi i ugraĊuje je kao što je navedeno u stavkama ili odgovarajući, tj. moţe biti i od drugog proizvoĊaĉa, drugi tip ili broj artikla i sliĉno, ali odgovarajućih karakteristika. Prije nabave i ugradbe predmeta potrebno je dobiti odobrenje nadzornog inţenjera i investitora.

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

POSEBNI TEHNIĈKI UVJETI GRAĐENJA
A. I. GRAĐEVINSKI RADOVI ZEMLJANI RADOVI
Radovi na izgradnji platoa CP-a do ukljuĉivo osnovnog nasipa, zajedno sa tamponom i asfaltom, obuhvaćeni su Prometnim projektom površina i odvodnje platoa CP-a. Investitor izvoditelju radova predaje plato CP-a izveden do nivoa posteljice, odnosno do kote cca -0,50 m¹. Svi iskopi su predviĊeni u sraslom temeljnom tlu ili u zbijenom nasipu od drobljenog kamena ovisno o projektiranoj dubini temeljenja. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal preuzet u slojevima sa završnim modulom stišljivosti od Ms = 80 MN/m². Svi obraĉuni za iskop, nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju. Iskopani materijal deponirati unutar platoa jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja. Planiranje dna širokog iskopa i iskopa za temelje izvesti sa toĉnošću od ±3 cm, što je ukljuĉeno u jediniĉnu cijenu. Iskop graĊevinskih jama za temelje stupova i trakaste temelje obavlja se strojno u širokom otkopu uz djelomiĉno crpljenje podzemne vode, tako da se ruĉni iskop svede na minimum.

98348485.xls.ms_office

Strana: 4.[219]

moţe se poĉeti s izvedbom temelja. GraĊevne jame za temelje stupova i trakaste temelje mora prije betoniranja preuzeti nadzorni inţenjer za geomehaniku i tek nakon pregleda i odobrenja ovih radova.). Kompletnu vidljivu površinu betona premazati sa sredstvom otpornim na djelovanje mraza i soli. Potrebna graĊa za podupiranje mora biti pripremljena na gradilištu prije poĉetka iskopa. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere GraĊevinska jama temelja stupova i trakastih temelja šira je obostrano za 50 cm od betonskog oblika temelja stupa i trakastog temelja u razini donje plohe s pokosima 60°. visokih podzemnih voda ili drugih okolnosti nije moguće udovoljiti zahtjevima kvalitete. izvoditelj radova ih dovodi u ispravno stanje. od 16. blokova i otoka potrebno je ugraditi sidrene ploĉe prema detalju iz Izvedbenog projekta vodeći strogo raĉuna o geodetskoj kontroli istih. kako bi se osigurala sigurna gradnja. Gornje površine betona prednjih i straţnjih blokova potrebno je kvalitetno obraditi i zagladiti bez izvlaĉenja cementnog morta. odnosno odgovarajućim inhibitorom u tri sloja. Ako se iskopane jame oštete. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. gornje atike. Rad na nasipavanju i zbijanju materijala treba prekinuti ako zbog kiše. grubim planiranjem i sabijanjem prema projektom postavljenim zahtjevima. bez posebne naknade. 98348485. razupiranja. Dio iskopanog materijala se koristi za zatrpavanje oko izvedenih temelja. soli. 45212-400-4474/2008.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Zatrpavanje oko izvedenih temelja izvodi se nasipavanjem materijala iz iskopa. Podupiranja.1. Ukoliko je izvoditelj radova otkopao ispod projektom predviĊene temeljne ravnine obavezan je bez naknade popuniti tako nastale šupljine do projektirane kote uz propisani modul stišljivosti.2008. a višak odvozi na mjesto stalnog odlagališta. zaštita iskopa od oborinskih voda i eventualna crpljenja vode obuhvaćena su jediniĉnim cijenama.ms_office Strana: 5. Iskopani materijal treba odlagati na dovoljnom odstojanju od ruba iskopa da ne doĊe do zarušavanja.xls. odrone ili zatrpaju nepaţnjom ili uslijed nedovoljnog podupiranja. kemikalija (nafta.[219] . Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena II. 2.10. Svaki sloj nasipa razastire se vodoravno u debljini od 20 do 30 cm. U toku gradnje izvoditelj radova je duţan osigurati djelotvornu odvodnju graĊevne jame. te sabija odgovarajućim sredstvima na potreban modul stišljivosti. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI BETON Prilikom betoniranja temelja stupova ĉeliĉne nadstrešnice. eventualna miniranja. ulje itd. god. Radovi na zatrpavanju ne smiju se izvoditi ako su materijali ili podloga smrznuti. Betonske konstrukcije po kojima će se kretati vozila treba napraviti od betona otpornog na djelovanje mraza. pikamiranja.

Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. prijevozi i prijenosi. Armirano-betonske ploĉe obraĉunavaju se od leţaja do leţaja tj. da beton zadovoljava sva svojstva propisana projektom. Beton se mora ugraĊivati sustavno i programirano prema unaprijed izraĊenom programu i izabranom sustavu. Grede se raĉunaju i preko stupova po duţini. mora biti izbetoniran neprekinuto u zapoĉetom opsegu. otpornost protiv smrzavanja. konstruktivni dio ili element objekta. Izvoditelj radova treba izraditi plan uzimanja uzoraka. predhodno ispitani i kontrolirani u toku rada. Za sve betonske i armirano-betonske radove kroz jediniĉne cijene ukljuĉen je sav materijal. koju obavlja izvoditelj radova.. koje će obaviti izvoditelj radova putem organizacije registrirane za tu djelatnost. konzistencija. stvrdnjavajućeg i oĉvrslog betona. otpornost protiv habanja. obrada površina betona (osim tamo gdje je prikazana kroz posebne stavke) i njega. zaštitu od brzih vremenskih promjena. Tekuću kontrolu osnovnih materijala. prijevoz i rad s oplatom i skelom. 45212-400-4474/2008. bez obzira na veliĉinu. u svjetlom rasponu.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. izrada. Eksperimentalno treba dokazati. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Beton se mora proizvoditi od predhodno ispitanih i tokom vremena kontroliranih osnovnih materijala u pogonima za proizvodnju betona. te svjeţeg. modul elastiĉnosti.[219] . kompaktnog i vodonepropusnog betona.10. odreĊene vrijednosti koeficijenta stezanja itd. Oplata je glatka a sve površine treba izvesti posve precizno i ravno. Za sve betonske radove mora biti pripremljena tehnologija koja omogućuje dobivanje gustog. Svaki zapoĉeti betonski odsjek. ugradnja. ili iskljuĉenja pojedinih ureĊaja mehanizacije iz pogona. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 98348485. stvrdnjavajućeg i oĉvrslog betona. kao što su vodocementni faktor. Nabava. od 16. Pri obraĉunu stijena odbijaju se svi otvori. bez obzira na radno vrijeme.ms_office Strana: 6. Nadvoji se raĉunaju u duţini otvora ukljuĉujući naleţući dio. odreĊena marka. god. kontrolira nadzorni inţenjer. a u svemu prema vaţećim standardima. te eventualna crpljenja vode ukljuĉeni su kroz jediniĉne stavke. kako to predviĊa program betoniranja. osim otvora za prolaz cijevi. na osnovi operativnog plana radova u suglasnosti s Projektantom i nadzornim inţenjerom. Sastav betona mora biti projektiran raĉunski i provjeren eksperimentalno u skladu s postojećim tehniĉkim propisima i vaţećim standardima. On mora biti dokazan predhodno laboratorijskim ispitivanjima svojstva osnovnih materijala. koji su funkcionalno projektirani. Beton je projektiranog sastava. kao i svjeţeg. otpornost protiv djelovanja soli.xls. za pojedine vrste betona. vlaĉna ĉvrstoća. oprema i rad.2008. Svjeţi beton mora se ugraĊivati vibriranjem u slojevima ĉija debljina ne smije biti veća od 70 cm. Betonske podloge obraĉunavaju se u m³.

2. kod vidljivih površina betona. impregnacija betonske površine i nanaošenje reparaturnog morta u 1 do 2 sloja. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Za ocjenu postignute kvalitete konstrukcije mjerodavan je. a sam spoj mora biti vodonepropusan.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. po potrebi i više. ELEKTROMONTAŢNI MATERIJAL I RADOVI ARMATURA – BETONSKI ĈELIK Armatura se mora postaviti solidno i struĉno prema vaţećim propisima i pravilima struke. Dimenzije. koji su sastavni dio projekta. Po završenom betoniranju izvoditelj radova mora zaštititi ugraĊeni beton od isušivanja mokrim postupkom. Eventualne nedostatke vidljivih površina treba sanirati odgovarajućim reparaturnim mortovima. od 16. 45212-400-4474/2008. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena B. ĉišćenje od ostataka oplate. god. nastavljanu i ugradbi armature moraju biti u skladu s odgovarajućim propisima. opći izgled betona. ELEKTROMONTAŢNI MATERIJAL I RADOVI OPLATA 98348485. Prije betoniranja moraju oplate i stariji beton biti mokre i moĉene posebnim oplatnim uljem. Na prekidima mora biti ostvarena dobra prionjivost obaju betona. Kod betoniranja smiju se prekidi – radni spojevi izvesti samo na mjestima koja su unaprijed projektom predviĊena. Da bi se sprijeĉilo.2.[219] . U cijeni rada uraĉunata je i skela. naknadno provlaţenje i kristalizacija procjedne vode na mjestima prekida betoniranja. popunjavanje šupljina. oblik i poloţaj armature definirani su planovima armature. ili postupkom zatvaranja betonskih površina prskanjem kemijskim sredstvima i odrţavati ga trajno vlaţnim najmanje 7 dana. oborina i smrzavanja. B. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Sloj betona. koji se ugraĊuje. Odmah poslije ugraĊivanja i površinske obrade beton se mora zaštititi od neposrednog djelovanja sunĉanih zraka. potrebno je površine radnih rešaka prije nastavka betoniranja premazati sredstvom za vezu starog i novog betona. odmašćivanje.2008.xls.3. Radovi na savijanju.10. njegova jednoliĉnost i kompaktnost.ms_office Strana: 7. Sve vidljive površine moraju biti završnog izgleda što se postiţe primjenom odgovarajuće oplate i postupaka betonskih radova. mora vibriranjem biti dobro spojen s predhodnim donjim slojem betona. drţeći se u svemu uputstva proizvoditelja. osim rezultata prije spomenutih proba i kontrolnih ispitivanja. odstranjivanje eventualnih stršećih dijelova armature. 2. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti otklesavanje izboĉina.

napinjanje i fiksiranje oplate moraju biti izraĊeni tako da se svaki dio koji ostane u betonu. 45212-400-4474/2008. te premazane oplatnim uljem. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena III. hoblinja. koji ostaju u betonu nakon što se izvuku sidra. komadića uloţaka i sliĉnog). Za izradu prednjih i straţnjih blokova koristiti precizno sloţenu ĉeliĉnu oplatu. Izvoditelj radova je duţan izraditi nacrt rasporeda otvora i dati ga na odobrenje Projektantu i nadzornom inţenjeru.xls. Oplate i premazi ne smiju utjecati na boju betonskih površina. od 16. moţe posebno zaštititi od hrĊanja. Reške u oplati moraju dobro brtviti. odgovarajućim mortom ili upotrijebiti sustav proizvoĊaĉa oplate za zatvaranje rupa nakon izvlaĉenja sidara. Oplate koje upijaju vodu moraju prije betoniranja biti pripremljene tako da betonu ne oduzimaju vodu (polijevanje vodom ili zaštita odgovarajućim premazom). radspored sidrenih otvora i naĉin njihove obrade mora biti takav da vizuelno i tehnološki odgovara vidljivom betonu. a koja se poslije mogu odstraniti. Svi elementi za usidrenja. kojima se sidra mogu naknadno napinjati. a da se beton pri tom ne ošteti. Izvoditelj radova je duţan za svaku oplatu izraditi nacrt. tako da bude onemogućeno svako procjeĊivanje i oticanje vode ili cementno-pješĉanog morta. Oplate za beton se ne obraĉunavaju posebno već su ukljuĉene jediniĉnom cjenom betona. ZIDARSKI RADOVI 98348485. god. Otvori.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. ili glave za napinjanje.2008. a moţe hrĊati. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Sve oplate za beton i armirani beton moraju biti izraĊene prema mjerama iz projekta. Kod vidljivih površina betona. Oplate moraju biti prije upotrebe dobro oĉišćene od neĉistića (pijeska. Oplate moraju biti poduprte i usidrene tako da nisu moguće deformacije oplate ili pomaci uslijed betona i dinamiĉkih utjecaja za vrijeme betoniranja. otpadaka ţice.ms_office Strana: 8.[219] . Sva popreĉna sidra moraju biti opremljena glavama za napinjanje. moraju se paţljivo i vodonepropusno ispuniti betonom. na naĉin koji neće štetiti konstrukciji. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Za brtvljenje oplate mogu se upotrebljavati samo oni materijali koji ne djeluju štetno na hidrataciju betona i koji ne mogu obojiti betonsku površinu.10.

Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 98348485.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. – zidove uz vertikalni serklaţ takoĊer zupĉasto izvesti. a preklop mora iznositi najmanje jednu ĉetvrtinu duţine zidnog elementa. moţe se izvoditi samo ako je prethodnim statiĉkim proraĉunom utvrĊeno da nosivost zida poslije tog bušenja odnosno izrade ţljeba nije manja od propisane nosivosti.ms_office Strana: 9. U jediniĉne cijene ukljuĉen je sav materijal.2008.xls. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. prijevoz i rad s oplatom ukljuĉeni su u stavku. U jediniĉne cijene ukljuĉeno je sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova prema projektu.5 do 2 cm za vezu ţbuke prigodom ţbukanja zidova. – zidovi ĉije izvoĊenje nije završeno prije nastupanja zimskih mrazova moraju se zaštiti na odgovarajući naĉin. – vanjske fuge ostaviti prazne od 1. prijevozi i prijenosi. izrada. od 16. alat. a pri zidanju cementnim mortom opeka mora leţati u vodi neposredno prije zidanja. te eventualno crpljenje vode i sušenje površina. god. – reške dimnjaka i ventilacionih kanala zagladiti. osim sidara za sidrenje nadvoja. kao i okoliša. 45212-400-4474/2008. te kompletno grubo i fino ĉišćenje svih objekata i njegovih površina. sidra. greda i ploĉa.[219] .10. a širina – ako se zida za vrijeme zime treba zidove zaštiti od mraza. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Zidarski radovi moraju se izvesti solidno i struĉno prema vaţećim propisima i pravilima struke. za pregradne zidove treba ispustiti zupce u masivnom zidu na svaki drugi red za 1/2 opeke. Nabava. ugradnja. – debljina leţajnica ne smije biti veća od 15 mm. oprema i rad. tj. – za vrijeme zidanja opeku kvasiti vodom. Potrebna skela je prikazana kroz posebnu stavku. zaštite. Prilikom izvoĊenja zidova zgrada izvoĊaĉ se mora pridrţavati slijedećih mjera: – zidanje se mora izvoditi sa pravilnim zidarskim vezovima. – svako naknadno bušenje ili izrada uţljebina u zidovima zgrade koje nije bilo predviĊeno projektom. – popreĉni i uzduţni zidovi moraju na spoju biti meĊusobno povezani zidarskim vezom.

bez obzira na veliĉinu. a nije ukljuĉena obrada ĉela – kod otvora iznad 5 m² odbija se površina iznad 3 m². osim otvora za prolaz cijevi.) iza poloţene instalacije. samoljepiva traka. B. samo ravni lim bez profilacije. plastiĉnih podloţaka na mjestima dodira ili sudara s drugim materijalom.xls. o ostavljanju ţljebova za kanalizaciju. god.ms_office Strana: 10. KROVOPOKRIVAĈKI RADOVI Pokrivanje kompletnog krova pokrovom od profiliranog jednostrukog aluminijskog lima. Posebno se ne naplaćuje ni zatvaranje (ţbukanje šliceva.2008. Razvijena širina lima je 100 cm. kao Kalzip tip AF 65/333 ili odgovarajuće.10. Krov se izvodi kao trostrešni u nagibima od 1. rabicom ili na drugi naĉin. U jediniĉnu cijenu ulazi dobava i postava materijala i djelova. Obraĉun po m¹ pokrivenog sljemena. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Postavu ovog lima moţe raditi samo licencirani izvoditelj od strane proizvodaca pokrova. kao i sav ostali pripadajući alat. Pri obraĉunu stijena odbijaju se svi otvori. Napomene vezane za zidarska ţbukanja: – otvori na zidu do 3 m² se ne odbijaju. V. a obrada ĉela je ukljuĉena Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena IV. Zazidavanje (zatvaranje) ţljebova u zidovima ostavljenih za instalacije kanalizacije i grijanja nakon izvoĊenja tih instalacija. sav spojni i vezni materijal. Pokrivanje sljemena limom identiĉnim kao pokrovni lim debljine 0. 45212-400-4474/2008. opekom. voditi raĉuna o uzidavanju pojedinih graĊevinskih elemenata.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. svi transporti i sl. uz suglasnost naruĉitelja. te izrezivanje sljemenskog lima “NA ĈEŠALJ” na sudaru sa pokrovom. i nije ukljuĉena obrada ĉela zida – kod otvora od 3 do 5 m² odbija se površina iznad 3 m². vodilice. ne plaća se posebno. Lim je tvorniĉki obojen ili plastificiran s obje strane. od 16.8 mm. Boju lima odrediti će projektant iz vaţećih RAL boja. ulazi u jediniĉnu cijenu).[219] . Obraĉun zidanih zidova. stupova i dimnjaka je površinski (m²). Gornji posebno profilirani lim kao Kalzip ili odgovarajuće uĉvršćuje se preko unaprijed postavljenih vodilica (raspored vodilica odreĊen je statiĉkim proraĉunom za odgovarajuću brzinu vjetra) posebnim strojem za pertlanje. za centralno grijanje ako su ucrtani (ne plaća se posebno. skela. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Prilikom zidanja pravovremeno ostaviti otvore prema zidarskim mjerama. ţljebova i sl.5° do 16°. OBRTNIĈKI RADOVI VENTILIRANA FASADA 98348485. U jediniĉnoj cijeni dobava i umetanje brtvi od bitumenizirane spuţvaste gume u udubljenja vala pokrovnog lima. Obraĉun po m² izraĊenog krova. prilagodba sljemenjacima. ukoliko troškovnikom nije posebno propisano.

te antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida. te ukoliko naiĊe na nedostatke koji mu mogu smetati. a svi spojevi su izvedeni putem varenja. Svi radovi moraju biti izvedeni struĉno i solidno. Crna bravarija izraĊena je od NP i HOP vuĉenih profila.2008.234. duţan je o tome obavijestiti izvoditelja graĊevinskih radova kako bi isto bilo otklonjeno. Fasada treba zadovoljiti sve certifikate prema relevantnim normama kojim se dokazuje da zadovoljava i ispunjava slijedeće uvjete testiranja: a) test na savijanje. Prije ugradbe bravariju je potrebno dobro oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i odmastiti. c) test na absorciju obiĉne (destilirane) i slane (morske) vode. b) test na rastezanje. Sva uĉvršćenja. Za uĉvršćenje podkonstrukcije fasade za zid koristiti cinĉane ili inox vijke. te mora zadovoljiti propise HRN. d) otpornost na UV zrake (izbjeljivanje). 226 i 228.10. sa odgovarajućim kvalitetnim materijalom koji mora odgovarati postojećim propisima i standardima. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. U domeni protupoţarne sigurnosti fasadne ploĉe trebaju zadovoljiti klasifikaciju prema najvišoj i najjaĉoj normi za ovaj tip proizvoda.C. a nakon završetka rada duţan je sav suvišni materijal i otpatke odstraniti sa gradilišta.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. e) sposobnost laganog ĉišĉenja standardnim kućnim i ekološkim sredstvima. Prije poĉetka radova na izradi obojene bravarije izvoditelj radova na obojenoj bravariji je duţan pregledati izvedene graĊevinske radove. Aluminijski profili izraĊeni su iz aluminijske legure Al Mg Si 0. Svi okviri imaju ugraĊene pracne za usidrenje. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Obloga fasade izraĊena je od max compact ploĉa kao exterior dekor broj 0270 ili odgovarajuće.xls. Izvoditelj ovih radova duţan je zaštititi radove izvedene od drugih izvoditelja kako nebi svojim radom iste oštetio. prema vaţećim propisima i pravilima struke. Svi aluminijski komadi i izraĊevine moraju biti kvalitetno i odgovarajuće izvedeni. TakoĊer je duţan zaštititi svoje radove od prljanja drugih izvoditelja. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena VI. Za izradu obojene bravarije koristiti plastificirane aluminijske profile sa prekinutim termiĉkim mostom tip kao Schueco International tip Royal HI 75 ili odgovarajuće. sa odgovarajućim kvalitetnim materijalom koji mora odgovarati postojećim propisima i standardima. kojom se potvrĊuje da su izraĊene od materijala koji ne podrţava gorenje. Minimalna debljine zaštitnog sloja iznosi 18 do 25 mikrona. 98348485. BRAVARSKI RADOVI Svi radovi moraju biti izvedeni struĉno i solidno.T7.5 ĉvrstoće F220 do 260 N/mm². od 16. 45212-400-4474/2008. prema vaţećim propisima i pravilima struke.ms_office Strana: 11. 236.[219] . spojne elemente izvesti prema uputama proizvoĊaĉa fasade. god. ne stvara dim i ne proizvodi toksiĉne kemijske produkte.

Kompletan objekt potrebno je ispitati na zrakopropusnost i o tome izraditi odgovarajuću potvrdu o sukladnosti. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena VII. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog materijala. pomoćne naprave i druga sredstva koja su potrebna za ispravnu izvedbu ili bi se mogla tijekom rada ukazati potrebnim. god. izradu u radionici. dobava predviĊenih materijala.xls. dobava i ugradnja dovratnika i doprozornika.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Za ugradnju IZO stakla koristiti propisane plastiĉne kladice. pogotovo u pogledu toplinske provodljivosti. propisa i priznatih pravila tehniĉke nauke i prakse. Mjesta koja se naroĉito osjetljiva na propuštanje moraju se kitati dvokomponentnim kitom odgovarajuće kvalitete. na osnovu normi. liĉilaĉki i svi drugi pomoćni radovi. namještanje i podešavanje na mjestu ugradbe i nakon ugradbe.10. U jediniĉne cijene ulaze svi troškovi potrebni za potpuno dovršenje rada. te davanje iste na uvid i odobrenje projektantu. uzimanje mjera na licu mjesta. od 16. STOLARSKI RADOVI 98348485. Ĉeliĉni profili za sidrenje aluminijskih stijena premazani su radi zaštite sa najmanje dva premaza zaštitne boje. Boju plastificirane aluminijske bravarije odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom. Za ostakljenje primjeniti IZO staklo dimenzija 4 + 16 + 4 mm koje je izraĊeno od termo stakla tako da koeficijent prolaza topline iznosi 1. Izvoditelj radova mora atestom dokazati da aluminijski profili i staklo zadovoljavaju traţene uvjete. Kod svih vrata jediniĉnom cijenom obuhvatit i gumeni podni odbojnik za zaustavljanje vrata. Sve ostalo prema shemi bravarije i uputama nadzornog inţenjera i projektanta. zidarski. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. U stavkama su uraĉunati i sporedni radovi potrebni za ispravno dovršenje pojedinih vrsta rada. Vrata i prozori koji se otvaraju moraju u falcevima imati ugraĊene gumene brtve. dobavu i montaţu metalnog okova po izboru projektanta s cilinder bravama i kljuĉevima i sve opšavne lajsne. Ugaoni elementi moraju biti izvedeni besprijekorno.60 W/m²K.2008. Sidra za priĉvršćenje aluminijskog lima i profila su od inoxa. koji su prikazani kroz posebnu stavku. Sve metalne djelove podloţne koroziji treba zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida što je ukljuĉeno u cijenu. Vijci i ostala sredstva za spajanje su iz nehrĊajućeg ĉelika (inox). aluminija ili drugog antikorozivnog materijala. dopremu na gradilište. Ovi tehniĉki uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete.ms_office Strana: 12.[219] . 45212-400-4474/2008. Sva vanjska vrata moraju imati ugraĊene samozatvaraĉe. Uz gore navedeno u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu radioniĉke dokumentacije.

10. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Za izradu krila vrata koristiti hrastovi furnir 1. U sluĉaju da ove sheme nisu priloţene treba kontaktirati investitora i zatraţiti ih. god. U jediniĉne cijene ulaze svi troškovi potrebni za potpuno dovršenje rada. od 16. ili ekspandirajućom pjenom). uzimanje mjera na licu mjesta. Dovratnici na gradilište moraju doći impregnirani i sa vanjske strane zaštićeni premazom protiv upijanja vlage. te podni odbojnik. klase bez godova jer će dovratnici biti bojeni nakon ugradnje. IX.[219] . Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog materijala. kao i pripasivanje krila uraĉunato je u stolarskim stavkama kao i ugraĊivanje slijepih okvira i mokro ugraĊivanje dovratnika i doprozornika. pomoćne naprave i druga sredstva koja su potrebna za ispravnu izvedbu ili bi se mogla tijekom rada ukazati potrebnim. dobava predviĊenih materijala. Obraĉun po komadu izraĊenih i ugraĊenih vrata. Širina dovratnika iznosi 10 cm. dopremu na gradilište. zidarski. STAKLARSKI RADOVI Sva stolarija i bravarija je ostakljena prema shemama stolarije i bravarije. Boju stolarije (krila i dovratnici) odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom. Sve ostalo prema shemi stolarije. Za ugradnju stakla koristiti stolarski ili trajnoelastiĉni kit. uputama nadzornog inţenjera i projektanta. Izrada i dobava slijepih okvira. Na svim vratima WC-a u donjem dijelu ugraditi ventilacionu rešetku. Unutarnju stolariju kod standardnih namjena objekata nije potrebno brtviti na spoju sa zidom. Za ostakljenje fiksnog nadsvjetla primjeniti staklo optifloat debljine 4 mm.ms_office Strana: 13. Spojnica vanjske stolarije i zida se kod mokrog postupka brtvi ţbukom i ugradnjom na pristupak. Za izradu dovratnika koristiti drvo jele-smreke 1. izradu u radionici. Unutarnja stolarija ugraĊuje se mokrim postupkom ili suhim postupkom (ugradnjom na slijepe okvire.2008. te prema pravilima struke što je ukljuĉeno u cijenu stolarskih i bravarskih radova. liĉilaĉki i svi drugi pomoćni radovi. Sve pozicije stolarije treba izraditi prema odgovarajućim shemama u prilogu. dobavu i montaţu metalnog okova po izboru projektanta s cilinder bravama i kljuĉevima. a kod suhog postupka bitumeniziranom spuţvom (bitrax) i trajno elastiĉnim kitovima. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. U sluĉaju mokre ugradnje stolariju treba zaštititi (PE folijom). dobava i ugradnja dovratnika i doprozornika. Uz gore navedeno u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu i montaţu obostranih opšavnih lajsni po izboru projektanta. namještanje i podešavanje na mjestu ugradbe i nakon ugradbe. LIMARSKI RADOVI 98348485. 45212-400-4474/2008.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena VIII. klase jer će vrata biti bojena tako da se vide godovi od drveta.xls. te izrada dobava i montaţa dovratnika i doprozornika.

45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Svi limeni opšavi. polaganje i fugiranje keramiĉkih ploĉica gotovom fugir masom po izboru projektanta. Zidne keramiĉke ploĉice se putem odgovarajućeg ljepila lijepe na produţnim cementnim mortom oţbukane zidove. Na sudaru poploĉenog poda i ţbukanog zida dolazi sokl od istih keramiĉkih ploĉica u visini od 10 cm. god. oluci i sliĉno izvode se od aluminijskog lima debljine 0. klase. mesinganih ili kromiranih kutnih i završnih lajsni. RADNJE SA SPUŠTENIM STROPOM 98348485. Al.8 mm izuzev vertikalnih ţljebova i horizontalnih opšava koji se izvode limom kao pokrov (obojeni ravni). ĉišćenje podova i zidova i sve transporte. veliĉine 20 x 20 cm i 30 x 30 cm brušene ili s hrapavom gornjom površinom u boji koju će odrediti projektant u dogovoru s investitorom. nosaĉe horizontalnih i vertikalnih oluka. Podne keramiĉke ploĉice se polaţu u cementni mort ili na unaprijed pripremljenu cementnu glazuru lijepe pomoću graĊevinskog ljepila.) dolaze ploĉice 20 x 20 cm na podove i zidove (u istoj kvaliteti i boji). prikljuĉak vertikalnih oluka u lijevano-ţeljezne cijevi. dobavu i ugradbu PVC. upotrebu krana.ms_office Strana: 14. 45212-400-4474/2008.2008. Isto tako u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu i postavu trake od krovne ljepenke na svim dodirnim mjestima aluminijskog lima s betonom ili drugim materijalom. KERAMIĈARSKI RADOVI Sva poploĉenja podova i zidova predviĊena su keramiĉkim ploĉicama od 1.xls. XI. skelu. Sistem polaganje za sva poploĉenja je reška na rešku. U manjim prostorijama (sanitarije i sl.[219] . od 16. transport i montaţu na gradilištu. spojeve horizontalnih i vertikalnih ţlijebova. širinu reške dogovoriti sa projektantom. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu materijala.10. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena X. izradu u radionici. a na direktnom spoju s drugom vrstom lima ili metalom treba umetnuti plastiĉnu mekanu traku. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog (veznog) materijala.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. izradu i postavu spona na zabatnim opšavima. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.

45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Spušteni strop se izvodi od gips .5 mm sa otpornošću na poţar. zatvaranje spoja sa zidom pomoću akrila.karton ploĉa s 5. Svi meĊusobni spojevi su putem varenja ili vijaka. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. c) ispuna stropa kamenom vunom kao Tervol tip DP-5 ili odgovarajuće debljine 5 cm. Visinu poda uskladiti sa visinom podova u susjednim prostorijama.10. od 16. U jediniĉnoj cijeni je dobava i postava: a) podkonstrukcija s razmakom prilagoĊenim vrsti spuštenog stropa. krpanje rupa od vijaka. XIII. 45212-400-4474/2008. d) zaštita kamene vune PE folijom kao Tervol Stopair ili odgovarajuće. te izrada u radionici.5 x 62. Vrstu i boju pomiĉnih aluminijskih lamela odreĊuje projektant.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. dobava komplet osnovnog i spojnog materijala.00 cm toplinske izolacije i s metalnom podkonstrukcijom. Boju poda odreĊuje projektant. XIV.xls. te dvokratna antikorozivna zaštita na bazi epoksida. god. TakoĊer je potrebno jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje od hrĊe (pjeskarenjem).[219] . gornju masku i uzice za podizanje. TakoĊer jediniĉnom cijenom obuhvatiti bandaţiranje spojeva gipsanih ploĉa koristeći samoljepivu mreţicu. UZDIGNUTI PODOVI Pod u prostoriji opreme izraĊen je od polo (ARIES) ili odgovarajućih podnih pocinĉanih rešetki koje se oslanjaju na podkonstrukciju na osnom razmaku od cca 70 cm. ZAŠTITA OD SUNCA U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav osnovni i spojni materijal. detaljima. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena XII. matice. 62. te sav ostali pomoćni materijal. ugradbu eventualno potrebnih aluminijskih profila. ĉeliĉni tipli. statiĉkom raĉunu i uputama projektanta. Izvoditelj radova duţan je napraviti kompletnu radioniĉku dokumentaciju i dostaviti je projektantu i revidentu na odobrenje. Pod mora biti postavljen strogo vodoravno.2008. Strop se vješa na već pripremljene ĉeliĉne nosaĉe postavljene horizontalno na razmaku 120 cm. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti uzimanje mjera na licu mjesta. ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA Ĉeliĉna konstrukcija se izvodi prema priloţenim shemama.5 cm kao Amstrong ili odgovarajuće (svi uredi) dok je u ostalim prostorijama (sanitarije) strop od gipskartonskih ploĉa debljine 12. Za priĉvršćenje rešetke koristiti originalni spojni i vezni pribor. podloţne ploĉice. transport i montaţa na gradilištu. Obraĉun po m² stvarno postvaljenog spuštenog stropa. obiĉni vijci. XV. SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI 98348485. specijalni vijci. e) potrebna radna skela.ms_office Strana: 15. b) spušteni strop od gipsanih prefabriciranih ploĉa vel.

god. Sve navedenu je ukljuĉeno u jediniĉnoj cijeni liĉenja površina. Prilikom bojanja stolarije prije bojenja dovratnik zaštititi zaštitnom ventilirajućom bojom na koju se nanosi kit. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer. OBJEKT KONTROLE NAPLATE GRAĐEVINSKI RADOVI ZEMLJANI RADOVI 98348485. Kod bojenja crne bravarije bojama na bazi epoksida jediniĉna cijena ukljuĉuje ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine. Krila se nakon nanošenja ventilirajuće zaštitne nitro boje špricaju sa bojom (neolin) koja ocrtava godove. ĉlanak 31. zaštitu ostalih površina od prljanja. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena XVI.[219] . Toniranje boje u dogovoru s projektantom i investitorom.2008. Poslije sušenja kita obaviti brušenje pa tek onda nanos prvog sloja boje.10. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. ZNAKOVI ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŢARA U skladu sa projektom zaštite na radu i projektom zaštite od poţara. treba dobaviti i postaviti znakove zaštite na radu i znakove zaštite od poţara. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama. kitanje i brušenje eventualnih neravnina.xls. alat. od 16. i 32. Poslije kitanja ponoviti postupak brušenja i bojenje drugog sloja. Poslije sušenja prvog sloja boje ponoviti kitanje eventualno zaostalih neravnina. rad. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti. te sukladno Zakonu o zaštiti na radu NN 59/96. 3) trostruki premaz bojom po izboru projektanta. 45212-400-4474/2008. Izvodi se u visini cca 50 cm i obraĉunava se koz posebnu stavku troškovnika. trajnoelastiĉnim kitom ili odgovatajućim brojem vijaka. 94/96 i 114/03. Podnoţja crne bravarije (vrata) treba dodatno dvokratno obojiti crnom bojom otpornom na atmosferilije. Skela je obraĉunata kroz posebnu stavku. Koristiti znakove izraĊene i odobrene od strane Zavoda za istraţivanje i razvoj sigurnosti (ZIRS). A. U cijeni sav potrebni pomoćni materijal. Znakovi su izraĊeni na samoljepivoj foliji ili plastici. a ton boje odreĊuje projektant.ms_office Strana: 16. Zadnju ruku bojenja izvesti sa sjajnom bojom. Priĉvršćenje na zid posebnim ljepilom. dvostruki premaz epoksidnom bojom. I. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Bojenje gotovom tvorniĉkom bojom na bazi vapna kao Poliflor treba izvesti po redoslijedu: 1) popravak manjih neravnina. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sav materijal. 1. transporte. 2) gletanje svih površina glet masom otprnom na vodu. razne zaštite i sl. sol i gorivo.

50 cm ispod kote budućeg kolnika.407. postavljanje i odrţavanje iskolĉenih oznaka i ploĉa na terenu od poĉetka radova do predaje svih radova investitoru. temenja blokova i raznih okana. Iskop dubine preko 200 cm Sve isto kao stavka 2.64 23.00 1.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.407. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere OPĆENITO: Iskop humusnog materijala i osnovni nasip obuhvaćeni su u Projektu prometnica za trasu ceste na kojoj se nalazi CP.40 0.20 3.037.00 0 7.00 1 7. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹. Ms = 80 do 100 KN/m².xls.00 0. Iskopani materijal deponirati na udaljenosti 25 m¹ jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja. paušal 1 7. m³ 260 23.407. Svi iskopi su predviĊeni u zbijenom nasipu od drobljenog kamena.2008. Za plato je predviĊen samo osnovni nasip bez tampona i asfalta. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal sa modulom zbijenosti Ms = 80 MN/m².00 12 23.36 19. gline ili sliĉno naokolo izvedenih temelja i temeljnih stopa.40 0. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0. m³ 12 23. kao i sve ostalo potrebno za dovršenje cijele stavke. nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju.40 7. Svi obraĉuni za iskop.22 278. Dubina iskopa je do 200 cm.22 730. a 5% ruĉno.22 0. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto.00 0.22 278. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar.[219] ..407.22 0. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju. Nasip debljine 30 cm Nasipavanje iskopanim materijalom (kamena sitneţ) bez primjesa humusa. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm. 45212-400-4474/2008. Odnosi se na produbljenje iskopa za monolitne temeljne stope u sluĉaju da tlo nema propisanu nosivost. god.00 0 0.22 0. instalacionog kanala. samo dubine preko 200 cm.22 6. Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na iskolĉenju svih objekata i elemenata.22 6.22 0.ms_office Strana: 17.40 7. preuzetog od strane nadzornog inţenjera. zbijenog nasipa. Obraĉun paušalno.407. Nasipavanje i zbijanje obavljeti u slojevima debljine 30 cm mjereno u zbijenom stanju.22 0. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa svake strane konstruktivnog elementa minimalno za 50 cm. cca 50 cm ispod gotovog kolnika.407.40 7.037. tj.40 2.00 0 0. m³ 38 19. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. Obraĉun po m³ izvedenog.22 730.36 98348485. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dopremu materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹.20 23.00 260 23.00 0 19.22 0.00 0. ugraĊenog nasipa. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. od 16. Iskop dubine do 200 cm Iskop za temeljnu ploĉu u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom temeljnom tlu kategorije C. a do kote .00 38 19. Iskop se obavlja 95% strojno. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou.00 0 23. tj.00 0 23. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60° ili koristiti razupiranje. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.10.64 4.

te završno nasipavanje.133. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa vanjske strane temeljne ploĉe minimalno za 50 cm. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju minimalne debljine 10 cm ispod i 20 cm iznad tjemena cijevi. Nasip se izvodi posve horizontalno u sloju debljine do 15 cm.22 0. od 16.00 0 19. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar. B ili C kategorije.71 0. Široki iskop Široki iskop za ureĊaj za proĉišćavanje otpadnih voda u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom materijalu A..95 105. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm.625. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60o ili koristiti razupiranje. Obraĉun po m³ ugraĊenog kamenog materijala u zbijenom stanju.56 7. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Nasipavanje debljine 20 do 30 cm Sve isto kao nasipavanje pod stavkom 5.00 59 19. m³ 59 19.00 0 105.756. temelja treptaĉa.71 227. oko i iznad odvodnih i ostalih cijevi u zoni otoka.71 0.805.71 0. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.00 45 105.71 0.22 0.22 1.ms_office Strana: 18.40 23.71 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 36 105. temelja vanjskih blokova.56 105.95 8.00 70 23.42 113. Sloj ĉistoće Dobava i ugradba fino drobljenog kamenog materijala ili šljunka (sloj ĉistoće).42 9.625.10. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju debljine 10 cm. m³ 70 23.00 0 113. Nasipavanje drobljenim kamenom ili šljunkom Dobava i ugradba fino drobljenog kamena ili šljunka. Obraĉun po m³ ugraĊenog fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska.71 0.71 4. razastiranje i planiranje ispod. te nasipavanje. biojame. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹. a 5% ruĉno.71 227.00 0 23. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju. m³ 2 113. razastiranje i planiranje preko podloge iz stavke 5.2008.22 0.71 3. m³ 45 105.22 1. Dubina iskopa je do 300 cm. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 5. Obraĉun po m³ nasipnog materijala u zbijenom stanju.22 1. nogostupa i u zelenom pojasu. Planiranje izvesti sa toĉnošću ± 2 cm.22 1.98 6. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju.805.22 0. 45212-400-4474/2008.[219] .71 4. U cijeni eventualna upotreba eksploziva kao i zaštita od eventualnih šteta od miniranja. armirano-betonskog instalacionog kanala izmeĊu kontrole naplate i naplatnih kućica. Iskop se obavlja 95% strojno. god. te završno nasipavanje. okana naplatnih kućica.40 98348485.xls. Podloţni sloj i obloga cijevi Dobava i ugradba fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska.98 19. okana odvodnje i ostalih raznih okana.00 2 113. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.133. m³ 36 105. samo nasipavanje. razastiranje i planiranje u sloju debljine 20 do 30 cm ispod podova objekata kontrole naplate. okana elektroinstalacija. razastiranje i planiranje ispod trakastih temelja i greda (ukljuĉivo zatrpavanje eventualnog produbljenja ispod temelja). te eventualno crpljenje vode.756.00 0 105.71 3. zaštitnih blokova ispred naplatnih kućica.

44 0.21 2.71 6.04 9.21 0.00 22 20 113. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Dobava.48 59.111.662.10. a) beton b) velikoplošna oplata m³ 35 422.00 60 105. te planiranje i nabijanje posteljice.955.342. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.70 2. 11.40 12.71 11.00 0 0 480.66 0.44 2. koristeći vodilice. m³ 60 105.00 0 105.00 35 422. elektro i ostalih okana.00 300 113. Nasip i geotekstil za ureĊaj za proĉišćavanje otpadnih voda m³ m² 22 20 113. Ruĉni iskop Ruĉni iskop materijala nakon strojnog iskopa. korekcija rovova te izbacivanje materijala do 1 m¹ od iskopa.00 0. U jediniĉnoj cijeni doprema materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹. septiĉke jame.44 0.71 6.342.00 0.ms_office Strana: 19. ĉišćenje od korova panjeva i ostale vegetacije.82 0. klase C12/15 debljine d = 10 cm.82 0.113.66 I.532.xls.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. te lagano nabiti ruĉnim nabijaĉima.71 0. m² 300 113.73 57.20 11. a) pijesak Obraĉun po m² prekrivene površine b) filter tkanina (geotekstil) Humusiranje Dobava.66 11. od 16. m³ m² 148 168 480. Šljunak ispod staza Dobava i postava šljunka ispod staza uvaljanog u sloju debljine od 20 cm sa valjanjem i nabijanjem.532.00 0 0 113. Beton projektiranog sastava.48 59.71 11. 1.26 0.60 105.21 0.00 200 3.20 640. Ms = 80 do 100 MN/m².62 224.60 14.66 0. tj.[219] .00 0.26 71. beton klase C25/30 u velikoplošnoj oplati.501.62 224.2008.798.113.00 15.71 34.00 200 57. 45212-400-4474/2008. Jediniĉnom cijenom obuhvatitit dobavu i postavu filter sintetiĉke tkanine (geotekstil) izmeĊu pijeska i nasipa zemljom. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou.00 0 57.00 0 422.662.00 0 3. Obraĉun po m³ izvedenog zbijenog nasipa.20 0.71 0. Obraĉun po m² pripremljene površine. Betoniranje armiranih temelja C25/30 Dobava i ugradba betona. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju.73 II. Obraĉun po m³ izvršenog iskopa u zbijenom nasipu.00 83. razastiranje. god.68 480. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.798. Sloj pijeska fino isplanirati.00 3. u padu od 2%.71 11.48 59. u potrebnom padu (minimalno 1%).00 0.26 71.71 34. na prostoru gdje dolazi zelena površina. ispod temeljne ploĉe.955.111.00 0 113.44 2.71 0.20 640.00 148 168 480.00 0. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 10. fino planiranje. razastiranje i lagano nabijanje fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska oko biojame u sloju minimalne debljine 20 cm.20 113. m³ 60 38.48 59. m² 200 3. Obraĉun po m³ ugraĊenog pijeska.00 83. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.501.40 38. te hidrosjetvu.21 2.00 0 38.04 9.306. Sloj pijeska za betonske elemente Dobava i postava nosivog sloja pijeska debljine od 10 cm za postavu betonskih elemenata.82 14. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu materijala. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Podloga od mršavog betona C12/15 Betoniranje betonske podloge od mršavog betona.00 113.00 13.00 0. Obraĉun po m³ izvedenog zbijenog nasipa.20 0.00 60 38.71 0.306.82 14. razastiranje i planiranje humusnom zemljom u otocima oko objekta kontrole naplate u debljini 20 do 30 cm.70 422. m³ 200 57.26 0.71 11. u armirano-betonsku temeljnu ploĉu i grede. Priprema posteljice Plitki iskop i poravnanje tla C kategorije.68 98348485.

50 480.48 59.6 l/m³ betona.48 20. Beton projektiranog sastava.9 230 480.60 98348485.02 0.95 4.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0.48 20. m³ m² m² 1 2 2 480.48 20.48 20. Vidljivi dio sokla .604.50 500. a) beton b) glatka oplata c) doplata za površinsku obradu Betoniranje armirane ploĉe na podu C16/20 Dobava i ugradba betona.00 0.02 11.02 480.60 480.00 9 25 25 480. Podest izvesti po dimenzijama iz projekta objekta kontrole naplate. god. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI .00 0 0 0 480. Betonski podest je od betona klase C25/30 s finom obradom gornje površine betona.00 0.26 20.48 59.00 0.32 1. Armatura je iskazana u posebnoj stavci. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli.00 0 0 0 480.ms_office Strana: 20. Armatura je obraĉunata u posebnoj stavci. od 16.26 20.04 5. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI . Armatura je iskazana u posebnoj stavci.963.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0.26 20.26 20. nafta i sliĉno).48 59.00 0.48 59. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.[219] . Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli. Beton projektiranog sastava. m³ m² 24.00 0.02 0.32 1. b) glatka oplata c) doplata za vidljivi dio sokla Betoniranje armiranog podesta C25/30 Dobava i ugradba betona.00 0 0 480. te raznih kemikalija (ulje.48 59. klase C16/20.26 20.02 4. Površinu betona potrebno je nakon ugradnje betona. u donju armirano-betonsku ploĉu debljine d = 12 cm.6 l/m³ betona.48 59.00 0. a oplata je velikoplošna.48 118.00 0. u armirano-betonski podest na ulazu u objekt kontrole naplate.50 500.00 0.48 59. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. a prije poĉetka vezanja betona dobro zagladiti jer se na nju postavlja hidroizolacija.52 40.02 480.26 20.604. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Betoniranje armiranih sokla C25/30 Dobava i ugradba betona. 45212-400-4474/2008.00 1 2 2 480. u armirano-betonski podzid (sokl) iznad temeljnih greda izvedenih pod stavkama 5 i 8.00 0.50 4.481.963.00 24.02 0.02 11.02 0.04 480.324.02 4. a) beton b) doplata za površinsku obradu Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 3.9 230 480.02 0.vanjski izvesti u posve preciznoj.10. m³ m² m² 9 25 25 480.02 0.26 20.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.48 118.00 0.48 59. Beton je klase C25/30.324.52 40.26 20.95 4. Popreĉni presjek podzida vidljiv je iz projekta pojedinih objekata. ravnoj i horizontalnoj oplati.xls.2008. Beton projektiranog sastava. Beton se mora njegovati jednim od sistema njegovanja. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.481.

49 101.ms_office Strana: 21. U cijenu ukljuĉiti istovremenu izvedbu horizontalnih serklaţa.08 0. 45212-400-4474/2008. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. postavu armaturne mreţe. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.08 22.00 0.08 0.228.399.glatka.49 94.10.00 m³ m² 42 250 533.051. Cementna glazura je armirana mreţom Q-131.08 0.22 12.00 0 0 533.33 76.937. Obraĉun po komadu postavljenog nosaĉa. Podupiranje je na visini cca 3.22 12.00 0. dobavu i postavu PVC folije debljine 0.02 mm.020. 8.00 78.70 0. a) cementni estrih ispod keramiĉkih ploĉica d = 5 cm b) cementni estrih ispod keramiĉkih ploĉica d = 6 cm c) cementni estrih ispod linoleum poda d = 6. 8. Obraĉun po m² izraĊenog cementnog estriha. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje površine. m² m² m² m² 140 48 140 30 78.00 45 250 533.[219] .49 94.20 4.00 42 250 533. a ploĉa debljine 18 cm.987.00 0. a postavljaju se sa vanjske strane vetrikalnih i horizontalnih serklaţa.00 m² 230 101.xls.00 0.00 105 84. Nosaĉi se rade kao “vilice” od pocinĉane ţice debljine 3.40 84.00 98348485.00 0 0 0 0 78.020. Kombi ploĉe dolaze “U OPLATU” armirano-betonskih serklaţa iz stavke 22.33 76.33 76.70 0.08 23.49 101.33 76. samo kat.00 15. Betoniranje stropne konstrukcije kata 25/30 Sve isto kao st. Betoniranje stropne konstrukcije prizemlja 25/30 Dobava i ugradba betona u punu armirano-betonsku ploĉu iznad prizemlja objekta kontrole naplate. Cementi estrih na krovu Dobava i ugradba materijala u cementni estrih lagano armiran debljine d = 5 do 8 cm. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Cementi estrih na podu Dobava i ugradba materijala u cementni estrih lagano armiran debljine d = 5 do 7 cm. izradu glazure zaribane do crnog sjaja. Kombi ploĉe Doplata za dobavu i postavu KOMBI ploĉa debljine d = 8 cm. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje površine. a) beton b) glatka oplata 8.02 mm. te odrţavanje glazure.2008.48 86.70 23. Postavlja se 6 do 8 komada nosaĉa na m² podgleda.2 mm svaka razvijene duţine od 50 cm.00 101. Oslanja se preko monomitnih greda i horizontalnih serklaţa na armirano-betonske vertikalne serklaţe.33 76.33 76.70 0.00 m³ m² 45 250 533.08 0.987.00 0. Cementna glazura je armirana mreţom Q-131.49 94.a.52 13.391.33 76..00 0.60 3.020. Oplata je velikoplošna . Izvodi se preko termoizolacije na podu prizemlja objekta kontrole naplate.228.40 kom 850 15.00 0 15. izradu glazure zaribane do crnog sjaja.00 0 0 533.999.48 86.49 94.49 101.52 13.00 0 84. Obraĉun po m² postavljenih kombi ploĉa.00 230 101. Beton je klase C25/30.00 140 48 140 30 78.999.86 19.00 0.08 22.70 0.08 8.00 533.85 19.70 10. te odrţavanje glazure.48 86.22 0.051.937.828. od 16.399.00 m² 105 84. 10.151. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.08 23.08 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.30 m¹. 6. Obraĉun po m² izraĊenog cementnog estriha.391.60 3.20 4.70 23.00 533. Izvodi se preko termoizolacije u padu na krovu objekta kontrole naplate. god.00 0. dobavu i postavu dodatnih nosaĉa kombi ploĉa iz stavke 24.151.48 86.00 0.86 19.70 10.7 cm d) cementni estrih ispod keramiĉkih ploĉica d = 8 cm 7.08 8.00 850 15.08 0.828. Beton projektiranog sastava. Nosaĉi kombi ploĉa Doplata za izradu.020.85 19. dobavu i postavu PVC folije debljine 0.33 76. postavu armaturne mreţe. a) beton b) glatka oplata 9.00 0 101.22 0.49 101.00 0.

od 16. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Dobava i ugradba betona u armirano-betonske vertikalne i horizontalne serklaţe i nadvoje u vanjskim i unutarnjim nosivim i pregradnim zidovima. Vijenac (vanjska greda iznad ploĉe) izvesti po dimenzijama iz projekta objekta kontrole naplate.2008. 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.48 59.430.490.26 480.33 97.33 97.599.481. Obraĉun po kg ugraĊene armature. a) beton b) glatka oplata Betoniranje okana odvodnje C25/30 Dobava i ugradba betona u armirano-betonska okna odvodnje. dimenzija i presjeka prema projektu objekta kontrole naplate.41 6.70 7.042.41 6.00 0 0 480.29 28.26 0. m³ m² 3 25 533.26 0. beton klase C25/30.70 7.33 76.380. savijanje.00 0.00 197.33 76. obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu.430.ms_office Strana: 22.00 18000 29000 6.56 533.733. 45212-400-4474/2008.48 118. te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorniĉkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom. Beton projektiranog sastava. Dimenzije nadvoja su zadane projektom pojedinog objekta.08 5.08 0. Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete.33 97.99 1.481. beton klase C25/30.50 15.33 59.042. Beton projektiranog sastava.00 0. Armatura mora biti ĉista od hrĊe i svih masnoća.0 m¹.50 533. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.5 291 533.81 0.00 0.26 1.48 118.00 0.490.00 0 0 533.00 0 0 6.48 59.00 0 0 533.81 115. Upotrijebiti glatku precizno sloţenu oplatu za okna.70 13. m³ m² 1 2 480.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.52 14.41 6.70 0. kg kg 18000 29000 6.41 6.33 76.00 1 2 480.08 0. Beton projektiranog sastava.00 0 0 533. presjeka prema projektu objekta kontrole naplate. Obraĉun po m³ ugraĊebog betona.00 0.[219] .29 28. god.70 0.30 10.26 0. Upotrijebiti glatku precizno sloţenu oplatu jer se direktno na beton lijepi keramika. Beton projektiranog sastava. a) beton b) dašĉana oplata Betoniranje vijenca C25/30 Dobava i ugradba betona u armirano-betonski vijenac iznad vanjskih zidova.52 480.10.00 0. Visina podupiranja iznosi do 3.33 59.599.00 0. dimenzija i presjeka prema projektu objekta kontrole naplate.48 59.26 0.99 1.08 5.00 14.380. Upotrijebiti glatku precizno sloţenu oplatu. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.33 59.00 10 132 533.30 10. Beton je klase C25/30. sjeĉenje.26 1.26 480.33 97.81 115.00 0.00 3 25 533.00 0.733. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ravnanje.333.00 6.70 533.333. Oplata je dašĉana. Betoniranje serklaţa i nadvoja C25/30 m³ m² 10 132 533.5 291 533. a) beton b) glatka oplata Armatura Dobava.00 98348485.00 197. m³ m² 14.56 12. beton klase C25/30. a) beton b) glatka oplata Betoniranje temelja agregata C25/30 Dobava i ugradba betona u armirano-betonski temelj agregata.33 59. izrada i postava betonskog ţeljeza prema Izvedbenom projektu armature.33 76.xls.81 0. a) rebrasta armatura RA-400 b) mreţasta armatura MAG-500 Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 11.48 59.00 0.

Odnosi se na rad u visokim prostorima (ĉeliĉna nadstrešnica). razne zaštite i sl.64 13.344. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.5 m¹.00 0.44 0. montaţu.42 0.00 0.70 1.44 440.70 0. Širina stepenice 27 cm.56 533.08 IV.00 1.42 III. Obraĉun po m² vertikalne projekcije skele. 0.00 592 22. rad.44 2. Skela sluţi za izradu svih radova na fasadi (zidanje i izrada fasade). betonom klase C 25/30 u potrebnoj glatkoj oplati.00 1 440. god.215.42 13.44 440.6 24 533.00 0 0. Skela za visoke prostore Dobava. Širina kraka 110 cm. UKUPNO TESARSKI RADOVI: 0. m² 592 22.713.66 2.[219] .33 97.liĉilaĉke radove.08 22. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova.00 0. 45212-400-4474/2008. ZIDARSKI RADOVI OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal.00 0 0 533.713.64 13.344.33 97.00 0.00 0 0. Visina skele je do 4.70 0.272.80 652. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Dobava.56 III. transporte.33 97. te otprema pokretne ĉeliĉno-drvene skele za bravarske i soboslikarsko . Betoniranje AB subišta sa C 25/30 m³ m² 2. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dovoz.80 652.42 0.70 II.00 0. visina podupiranja do 3. 1.0 m¹.00 0 0.66 2.0 m¹. 13. demontaţu i odvoz elemenata fasadne skele. izrada i betoniranje AB trokrakog stubišta zajedno sa podestima.2008. Visina skele iznosi cca 4.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.10.00 0.00 0. Obraĉun po kom skele Fasadna skela Izrada montaţno-demontaţne fasadne skele sa podnicama i ogradom u visini svake etaţe.xls. sidra. od 16.272.00 0.00 0 440.00 0.00 2.00 0 22. Nosive i pregradne zidove takoĊer je potrevno povezati preklapanjem opeke. Armatura nije sadrţana u stavci.386.00 0.215. Sve prema planu oplate i planu armature u skladu sa statiĉkim raĉunom.00 0. izrada i demontaţa skele nakon dovršenja svih radova. alat. visina 17 cm. beton oplata UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 16.33 97.6 24 533.44 0.44 440.ms_office Strana: 23.386. kom 1 440.00 98348485.00 0. TESARSKI RADOVI OPĆENITO: Oplata svih betonskih i armirano-betonskih elemenata ukljuĉena je u jediniĉne cijenu istih i prikazana kroz betonske i armiranobetonske radove.00 0 0.

332. Hidroizolacione trake moraju biti 100% zavarene za podlogu kao i meĊusobno. Druga traka mora imati pomak preklopa za 50% u odnosu na prvu.00 236 77.232. Donja podloga mora biti propisno suha što se dokazuje mjerenjem postotka vlage na površini betona.60 2. m² 236 77.67 0. Druga traka mora imati pomak preklopa za 50% u odnosu na prvu. god. Kamena vuna dolazi preko hidroizolacije na podovima prizemlja. m² 35 80.00 0 80. nanošenje sloja prajmera (resitol) i varenje prve i druge trake.68 18. 45212-400-4474/2008.00 0 132. Prije postave kamene vune potrebno je dobro oĉistiti površinu betonske ploĉe. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1. a) horizontalna hidroizolacija Hidroizolacija zidova Izrada horizontalne hidroizolacija ispod vanjskih i unutarnjih nosivih zidova. Hidroizolacione trake moraju biti 100% zavarene za podlogu kao i meĊusobno. Obraĉun po m² izraĊene hidroizolacije.67 20. Obraĉun po m² ugraĊene kamene vune. Paziti da se ploĉe ne oštećuju. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje betonske podloge od svih prljavština.68 18.00 35 80.2008.08 2. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.67 20.60 73.50 132.232.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Hidroizolacija se sastoji od hladnog bitumenskog premaza.00 250 132. Termoizolacija na krovu d=12cm Dobava i ugradba na krov objekta kontrole naplate kamene vune kao Tervol tip TPT 60/60 ili odgovarajuće. te pravilno bez razmaka sloţiti ploĉe od kamene vune. Obraĉun po m² izraĊene hidroizolacije.50 98348485.00 280 73.80 3. Prvu i drugu ploĉu Tervola postavljati sa preklopom od 50%.[219] .08 2. od 16.00 0 73. nanošenje sloja prajmera (resitol) i varenje prve i druge trake.68 0.10.802.80 80. tako da se izbjegne preklapanje vertikalnih spojeva.ms_office Strana: 24.08 0.93 0.93 33.627. Na spoju sa zidom ugraditi rubne trake od kamene vune u visini cementnog estriha.93 33. Termoizolacija na podovima d=6cm Dobava i postava kamene vune kao Tervol tip TPT-60/60 ili odgovarajuće. a rezanje kamene vune obavljati posebnim noţem. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje betonske podloge od svih prljavština.48 4.802. te dva sloja varene bitumenske ljepenke debljine 4 mm s meĊusobno zavarenim preklopima 10 cm.48 77. debljine 12 cm (2×6 cm).627. Hidroizolacija se izvodi na armirano-betonskom nadtemeljnom zidu. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Hidroizolacija Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacija podova u prizemlju objekta kontrole naplate i vanjskih zidova okna naplatne kućice. te dva sloja varene bitumenske ljepenke debljine 4 mm s meĊusobno zavarenim preklopima 10 cm.93 0.67 0.00 0 77.68 0. m² 280 73. Obraĉun po m² izraĊene hidroizolacije.332.xls. m² 250 132.08 0. debljine d = 6 cm. Donja podloga mora biti propisno suha što se dokazuje mjerenjem postotka vlage na površini betona. a sastoji od hladnog bitumenskog premaza.

visine do 3.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.852. Obraĉun po m² postavljene folije gledano tlocrtno. m² 240 129.73 0. Zidanje nosivog zida debljine 20 cm Sve isto kao stavka 6.24 52. Obraĉun po m² izvedenog zida.2008.4 ili odgovarajući. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje betonske podloge od svih prljavština i prašine.96 59.41 2.. Zidanje se obavlja mortom M-100 u debljini od 1.41 0. Obraĉun po m² izvedenog zida. Zidovi se izvode u prizemlju objekta kontrole naplate.00 0 164. visina zidanja do 3. Zidanje obavljati sa produţnim mortom M-50.3 m¹.435.80 6.55 0. Prilikom zidanja zida obratiti paţnju na izvedbu horizontalnih i vertikalnih serklaţa. 45212-400-4474/2008. originalnih pomoćnih proizvoda. Odabrati vrstu folije koja se kemijski “podnosi” sa postavljenon kamenom vunom.135.80 7. Zidanje vanjskog zida debljine 38 cm Dobava materijala i zidanje vanjskih zidova debljine 38 cm sa opekom kao POROTHERM tip 38 S P + E ili odgovarajuća.00 380 6. m² 220 240. U jediniĉnoj cijeni izrada monolitnih nadvoja iznad vrata. Zidovi se izvode sa 2.2 cm sa 100% zapunjavanjem horizontalnih reški. Odnosi se na zidove prizemlja i kata objekta kontrole naplate.20 9. Hidroizolacione trake moraju biti 100% zavarene meĊusobno.80 240.00 360 164. ukljuĉivo zaštitu hidroizolacije i sloj sitnozrnatog šljunka debljine 5 cm iznad hidroizolacije.. Prije postave folije potrebno je površinu dobro oĉistiti i otprašiti.73 0. samo zidanje nosivih zida debljine d = 20 cm sa opekom kao POROTHERM tip 20 S P + E ili odgovarajuća. njegovanje za vrijeme i nakon zidanja.55 36.ms_office Strana: 25.60 8.00 0 129.3 m¹.20 129.10.2mm Dobava i postava plastiĉne folije debljine d = 0.96 59.[219] . Hidroizolacija krova Izrada horizontalne hidroizolacija krova objekta kontrole naplate.24 0. obvezno natapanje opeke sa vodom prije poĉetka zidanja.55 0. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 5. sve unutrašnje transporte. debljine 1.135.80 6.96 0. Hidroizolacija se se izvodi sa plastificiranom polivinil klorid (PVCP) folijom kao tip Sikaplan SGmA 1. meĊusobno varenje traka.50 146.2 cm.435.385. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.73 31.55 36.00 250 146. te korištenje d proizvoĊaĉa folije.00 220 240.41 0. m² 380 6.41 2. m² 250 146.50 98348485.4 mm s meĊusobno zavarenim preklopima 5 do 10 cm.60 164. spravljanje morta. od 16. Obraĉun po m² kompletno izraĊene hidroizolacije.852.96 0. dobavu i postavljanje trake.24 52.2 mm preko kamene vune. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu opeke.00 0 146. god.637.00 0 240. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Plastiĉna folija d=0. zidanje sa 100% zapunjavanjem mortom horizontalnih fuga u debljini od 1. samo zidanje pregradnog zida debljine d = 10 cm sa opekom kao POROTHERM tip 10 P + E ili odgovarajućom.00 240 129.xls. Zidanje pregradnog zida debljine 10 cm Sve isto kao stavka 6.24 0.00 0 6. Obraĉun po m² izvedenog zida.637.385.73 31. m² 360 164. lica.

Obraĉun po m² postavljene hidroizolacije.00 11. te postava u suho na podu u prostoriji agregata. krpanje i obradu oštećenja i fuga.55 47. U cijeni dobava i postava PE folije debljine 0. otklesavanje iscuraka morta i betona.25 0.08 0.56 15. Obraĉun po m² postavljene kamene vune.55 47. popunjavanje manjih oštećenja na zidu.25 82. Obraĉun po m² obraĊene površine betonskog zida.03 4.[219] .00 0 76.92 60.68 14. 45212-400-4474/2008.25 451. m² 22 60.08 2. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti otklesavanje izboĉina.86 1. Postava u suho paralelno sa postavom fasade od max compakt ploĉa. Na izravnatu glazuru postavlja se kompjutorski pod.88 0. popunjavanje šupljina. od 16.25 0.00 32 80.2 cm okomito uz zidove u visini 8 cm. samo hidroizolacija sanitarija u objektu kontrole naplate s podizanjem 5 cm iznad godovog poda. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 10.562. Obraĉun po m² izvedene glazure.25 82.08 0. U jedinicnoj cijeni uraĉunati i radnu skela za rad na visini 3. slaganje ploĉa od Tervola sa toĉkastim ljepljenjem na zid i postavu sidara na propisanom razmaku.2 mm preko kamene vune..338. Kamena vuna se priĉvršćuje za nosivi zid sa pocinĉanim sidrima i to sa njegovim plastiĉnim dijelom. m² 156 28. Izravnavanje izvesti sa odgovarajućim mortom za podlijevanje.ms_office Strana: 26.xls. Zidarska obrada odnosi se samo na betonsku površinu zida. Hidroizolacija sanitarija Sve isto kao stavka 1.24 98348485.88 34. odmašćivanje.372.03 0. ĉišćenje od ostataka oplate.372. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Dobava i ugradba kaširane staklenim voalom kamene vune kao Tervol tip FPL-80 ili odgovarajuće.338. Strogo voditi raĉuna ravnosti i vertikalnosti ţbuke.562. debljine 8 cm.00 156 28.86 1. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sidra.596. otklesavanje manjih neravnina. m² 9.00 450 76. debljine d = 4 cm.68 28.88 0.00 0 60.00 0 51.08 2.00 13.000.25 0.3 m¹. Obraĉun po m² ugraĊene kamene vune.88 34. odstranjivanje eventualnih stršećih dijelova armature. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti i izradu cementnog holkera. vapnenom ili gipsanom ţbukom sa našpricavanjem svih ploha cementnim mlijekom.00 76. Glazura betonske ploĉe Izravnavanje armirano-betonske ploĉe u prostoriji ureĊaja sa glazurom debljine d = 1 cm.92 12.00 1600 51.56 80.000.25 0. Termoizolacija na podu d=4cm Dobava i ugradba kamene vune kao Tervol tip TPT (TPT 20/20 + TPT 20/20) ili odgovarajuće.10. god. impregnacija površine betonske ploĉe i nanaošenje reparaturnog morta u 1 do 2 sloja. Obrada armirano-betonskih zidova Zidarska obrada površine armirano-betonskih zidova sa odgovarajućim reparaturnim mortom.03 4.00 0 80.00 22 60.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.86 0.00 0 28. Termoizolacija fasade d=8cm m² 450 76. Ţbukanje unutarnjih i vanjskih zidova Ţbukanje unutarnjih i vanjskih zidova grubom i finom produţnom cementnom.03 0.596. m² 1600 51. Na 1 m² dolaze minimalno 6 do 8 komada sidara. te ugradba rubne trake od kamene vune kao Tervol tip RS 120 debljine 1. m² 32 80.24 47.00 0 47. Obraĉun po m² oţbukanog zida.86 0.00 9.2008.25 451. popunjavanje fuga i sl.00 51.

[219] .00 6. m¹ 35 66.019.47 2. Obraĉun po m¹ ugraĊenih betonskih rubnjaka. kom 2 3.20 3.92 112. a višak pijeska koji ostane nakon zamuljivanja odstraniti mekanom ĉetkom.0 m¹. god.45 19.11 30.00 280 140.11 0.00 6.12 1.765.xls. Obraĉun po m² obraĊenog sokla. te sistemon za blokadu koloture.00 3.10.00 0.12 1. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 16.239. Ukoliko se ne mogu koristiti cijeli betonski elementi iste precizno odrezati na rezalici sa dijamantnom ploĉom. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Dobava i ugradba aluminijskih pragova od flah profila 40×4 mm na mjestima gdje je razlika u podu po visini ili vrsti materijala.47 0.14 0.12 196.00 0. Obraĉun po m² ugraĊenih betonskih elemenata.00 0.006.47 2.493. Obraĉun po komadu montiranog jarbola.14 39. Visina jarbola je cca 5.20 0.ms_office Strana: 27. doprema i postava gotovih betonskih elemenata debljine 6 do 8 cm u boji po izboru projektanta sa zamuljivanjem reški mekanim pijeskom.019.00 26 9 116.00 0 3.00 2 3. Ugradba rubnjaka na betonskoj podlozi od betona marke MB-25 i popreĉnog presjeka 30×24 cm sa razmakom reški izmeĊu betonskih rubnjaka od 1 cm i njihovo popunjavanje cementnim mortom u omjeru 1:2 sa polukruţnim zaglaĊivanjem. Betonski elementi moraju imati atest o otpornosti na djelovanje mraza i soli. Betonski rubnjaci Dobava i postava betonskih prešanih rubnjaka dimenzija 50×20×8 cm izraĊenih od betona marke MB-40.20 140.12 196. Betonski rubnjaci moraju imati atest o otpornosti na djelovanje mraza i soli.14 39.00 0 140.20 0.326.003.239.80 116. od 16. a) prag duţine do 1 m¹ b) prag duţine od 1 do 2 m¹ Metalni jarbol za zastave Dobava i ugradba metalnog jarbola za zastave.00 18.00 0 0 116. U jediniĉnoj cijeni uĉvršćenje aluminijskog flah progila za drveni ili aluminijski dovratnik.493.006. Obraĉun po komadu ugraĊenog praga. Aluminijski pragovi kom kom 26 9 116.00 35 66.00 0 66. m¹ 272 112.45 66.20 3. Nakon slaganja betonskih elemenata iste je potrebno nabiti vibroploĉom.14 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.12 196.80 17. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sve gore navedeno.20 20.47 0.92 98348485.003.765.11 30.00 272 112.00 0. 45212-400-4474/2008. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sve gore navedeno.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0 112.003.2008.11 0. m² 280 140. U jediniĉnoj cijeni je kompletan jarbol sa ĉeliĉnim uţetom.003.326.12 196. koloturom za podizanje zastave. Betonske ploĉe Dobava. Obradu obaviti sa odgovarajućim reparaturnim mortom. Obrada sokla objekta Zidarska obrada vidljiivog dijela armirano-betonskog podnoţja (sokla) objekta kontrole naplate sa otklesavanjem i popravkom neravnina.

00 0 160. Termoizolacija špaleta d=3cm Dobava i ugradba kamene vune kao Tervol tip TPT30 ili odgovarajuće. Kada prvi sloj graĊevnog ljepila oĉvrsne oko špalete otvota se stavlja profil za ojaĉanje.04 OBRTNIĈKI RADOVI 98348485. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. m² 145 160. postavlja mreţica po cijeloj površini zida i gleta se drugi sloj ljepila.67 39. rezanje asfalta.00 0.16 23.00 2.00 0.20 23. Ploĉe Tervola na zid se priĉvršćuju ljepljenjem graĊevinskim ljepilom. II. Ploĉe lijepiti na zid sa preklopom na pola ploĉe i paziti da ljepilo ne ulazi u fuge.24 51.08 504.713. III.ms_office Strana: 28.562.00 0.56 13.xls.00 145 160. štemanje.004. god. B.00 0. Termoizolacija zidova negrijanih prostora d=6cm m² 60 184.18 11.050.18 0.73 652.00 0.16 0.004. 45212-400-4474/2008. Obraĉun po m² ovako izvedenog zida.00 50 50 39.16 23.25 0. Prije poĉetka ljepljenja Tervola betonski i zidovi od opeke se moraju premazati grund masom za impregnaciju. Kada prvi sloj graĊevnog ljepila oĉvrsne oko špalete otvota se stavlja profil za ojaĉanje.412.00 0.562.18 11. Nakon sušenja nanosi se treći sloj ljepila koji prije nanošenja mase za impregnaciju mora odstajati minimalno 7 dana. Nakon ljepljenja Tervola isti se gleta prvim slojem graĊevnog ljepila. Prije poĉetka ljepljenja Tervola betonski zidovi se moraju premazati grund masom za impregnaciju.25 IV.80 22.00 60 184.20 160. Nakon sušenja nanosi se treći sloj ljepila koji prije nanošenja mase za impregnaciju mora odstajati minimalno 7 dana. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno. 1.412.215. Nakon ljepljenja Tervola isti se gleta prvim slojem graĊevnog ljepila.24 51.2008. Obraĉun po m² ovako izvedenog zida (špalete).962.24 51. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Dobava i ugradba kamene vune kao Tervol tip DP9 lam ili odgovarajuće.254.00 2.00 0.662. Jediniĉnom cijenom obugvatiti sve navedeno.215.67 1.00 0.00 0.662. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.962.50 504.[219] .00 83.25 0. ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI TESARSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: 83. A.412.050. od 16.56 13.67 1.10.00 0. IV.24 51. Oko špaleta otvora potrebno je zalijepiti špaletni element Tervol PTP debljine 2 cm.08 504.412. sati sati 50 50 39. Ostali zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom. Ploĉe Tervola na zid se priĉvršćuju ljepljenjem graĊevinskim ljepilom.00 0.254.04 0. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 21. postavlja mreţica po cijeloj površini zida i gleta se drugi sloj ljepila.67 REKAPITULACIJA I.00 0.50 504.25 1.73 652.00 0 184.223.80 184.18 0.16 0. debljine 3 cm na špalete oko prozora u objektu kontrole naplate.00 0 0 39. debljine 6 cm na betonske zidove sa unutarnje strane agregatne stanice.00 0.713.223.

d0. Sva uĉvršćenja.50 mm potreban za strujanje zraka. Fasadne ploĉe trebaju zadovoljiti certifikat prema normi EN 438 kojim se dokazuje da zadovoljavaju i ispunjavaju slijedeće uvjete testiranja: a) test na savijanje.aluminij. te svi ostali tehniĉki detalji izraĊeni su prema tehniĉkim uputstvima proizvoĊaĉa fasadnih elemenata i sistema. ploĉa na bazi visoko tlaĉnog prešanog laminata debljine 6 mm u boji i dekoru 0270. spojne elemente izvesti prema uputama proizvoĊaĉa fasade. 45212-400-4474/2008. b) test na rastezanje.ms_office Strana: 29. Ploĉe se uĉvršĉuju na odgovarajuću podkostrukciju nevidljivim spojem .xls.00 0 0. e) sposobnost laganog ĉišĉenja standardnim kućnim i ekološkim sredstvima. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.00 0.00 0.ljepljenjem (kao SIKA TACK PANEL PU ili odgovarajuća ljepila).00 0. Redni broj V.00 0. UGOVORNI TROŠKOVNIK br. ne stvara dim i ne proizvodi toksiĉne kemijske produkte.00 98348485.00 0 0. te idelno ravnanje fasade i mogućnosti reljefnih istaka.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0. dakle najvišoj i najjaĉoj normi za ovaj tip proizvoda.10.00 0 0.00 0. Iste se montiraju po sistemu otvorenih horizontalnih i vertikalnih fuga širine 6 mm. Srednjica ploĉe izraĊena je od visoko kavalitetnih celuloznih papira oplemenjenih fenolnim smolama. te ovjeri projektanta. Izvoditelj radova je duţan osigurati i dostaviti statiĉki proraĉun fasade. kojom se potvrĊuje da su izraĊene od materijala koji ne podrţava gorenje. dimenzije i raspored ploĉa.00 0 0. po sistemu kao MAX . Vanjski i utarnji dekorativni slojevi zaštićeni su akrilinim smolama specijalnom NT. god.2008. Za uĉvršćenje podkonstrukcije fasade za zid koristiti cinĉane vijke.[219] . 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere VENTILIRANA FASADA OPĆENITO: Obloga fasade izraĊena je od materijala kao MAX EXTERIOR COMPACT ili odgovarajućih. c) test na absorciju obiĉne (destilirane) i slane (morske) vode. U domeni protupoţarne sigurnosti fasadne ploĉe trebaju zadovoljiti klasifikaciju prema normi B . Sistem podkonstrukcije omogućava odmicanje fasadnih ploĉa od termoizolacije i samim tim zraĉni prostor od 30 . od 16.tehnologijom koja svojom dijamantnom strukturom štiti ploĉe od najpogubnijih faktora . Podkonstrukcija je izraĊena od apsolutno antikorozivnog materija .00 0 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0.00 0. Raster fasade. d) otpornost na UV zrake (izbjeljivanje).s2.EURO FOX ili odgovarajućim.UV zraka.

171. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav potreban rad.16 3.81 19. u boji i dekoru 0270. ploĉa obostrano oplemenjenih budu u istoj ravnini.HI ili odgovarajućeg.00 730 4.ms_office Strana: 30. izrada i montaţa. Kamena vuna kaširana staklenim voalom prikazana je u posebnoj stavci ovog troškovnika (vidi zidarske radove).35 695. u boji i dekoru 0270. Stavka obuhvaća dobavu i postavu kamene vune kaširane staklenim voalom kao Tervol tip FPL 50 ili odgovarajući debljine 5 cm.00 0 695. 45212-400-4474/2008. UKUPNO VENTILIRANA FASADA: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.51 VI. obloge sokla od materijala kao MAX EXTERIOR COMPACT ili odgovarajućeg.00 495 695. m² 495 695.00 25. na tipsku podkonstrukciju.35 2. Preko kamene vune potrebno je poloţiti paro propusnu foliju kao Tyvek ili odgovarajuću. Fasada je svojom vanjskom plohom odmaknuta od zida cca 12 cm.00 0 751.00 0. profili na mjestima priĉvršćenja fasadnih ploĉa imaju umjesto gumenih brtvi silikonske brtve radi osiguranja rastezanja fasadnih ploĉa.00 0.81 0. aluminijske plastificirane konstrukcije izraĊene od fasadnog profila kao SCHÜCO ROYAL S 70FF ili odgovarajućeg u kombinaciji s prozorskim profilom kao SCHÜCO ROYAL 75FF.477. 2. izrada i montaţa. od 16. izrada i montaţa.00 366. materijal i priĉvrsni pribor.[219] .73 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. m² 25. Dimenziju fasadnog prolila odabrati tako da profil i fasada objekta koja je izraĊena od materijala kao MAX EXTERIOR COMPACT ili ogovarajućeg. obloge ventilirane fasade od materijala kao MAX EXTERIOR COMPACT ili odgovarajućeg.00 0 0.00 m¹ 730 4.00 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Ventilirana fasada Dobava kompletnog materija.73 344.920.00 0 4.51 4.171.00 2. a) BRAVARSKI RADOVI CRNA BRAVARIJA 98348485.2008.00 V.00 0.81 0. ploĉa obostrano oplemenjenih. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav potreban rad. u boji i dekoru 0270. Nosivi profili za fasadu Dobava kompletnog materijala.920. materijal i priĉvrsni pribor.386. Boju plastifikacije odrediti će projektant.477. Preko kamene vune potrebno je poloţiti paro propusnu foliju kao Tyvek ili odgovarajuću. na tipsku podkonstrukciju. Fasadna skela prikazana je u posebnoj stavci ovog troškovnika (vidi tesarske radove).00 0.16 751.386. Obloga sokla Dobava kompletnog materija. god. Stavka obuhvaća dobavu i postavu fasadnog aluminijskog profila.73 0. Obraĉun po m² izraĊene fasade.00 0. Obraĉun po m¹ ugraĊenog profila. 0.81 19.5 751.00 0.73 344.5 751.xls. ploĉa obostrano oplemenjenih.10.00 366. Obraĉun po m² izraĊenog sokla. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav potreban rad.00 0 0. materijal i priĉvrsni pribor. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Fasadna skela prikazana je u posebnoj stavci ovog troškovnika (vidi tesarske radove). vertikalno i horizontalno montirane po fasadi objekta kontrole naplate prema rasteru iz projekta.

45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere OPĆENITO: Crna bravarija izraĊena je od HEA HOP vuĉenih profila.49 1.70 1. Profil izvesti oko svih stranice vanjskih otvora sa okomitom stranicom na rubu otvora. a sa drugom stranicom priljubljenom uz vanjski zid.92 38.40 120.00 0 0.10. Obraĉun po komadu isporuĉenog okvira sa otiraĉem. materijalom i sredstvima potrebnim za potpuni dovršetak radova.49 3. kom 1 1. isporuka gradilištu i ugradba okvira i otiraĉa u vjetrobranu. Otiraĉ u vjetrobranu Izrada. ''L'' profil se montira na rubovima vanjskih otvora po fasadi i sluţi za uĉvršćenje podkonstrukcije fasade i slijepih ĉeliĉnih dovratnika i doprozornika za ugradnju vanjske aluminijske bravarije.00 320 120.92 0.489. te antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida.40 704.00 0 0.409. 45212-400-4474/2008.40 98348485.00 0 120. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.694.489. Obraĉun po komadu stvarno izraĊene rešetke. Okvir otiraĉa je veliĉine 120×60 cm i izraĊen je od “L” profila 30×30×3 mm s pracnama za usidrenje.2008. m¹ 320 120.[219] . god.00 0 1.489. od 16. Rešetka je gotova tvorniĉka pocinĉana s maksimalnom veliĉinom okna 25×25 mm.ms_office Strana: 31. Rešetka za ĉišćenje obuće Sve isto kao stavka 2. Prije ugradbe bravariju je potrebno dobro oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i odmastiti.49 0. kom 2 704.00 1 1.00 0.00 0. Obraĉun po m¹ stvarno izraĊenih kompletnih nosaĉa. Rešetku izvesti tako da se zbog ĉišćenja moţe vaditi. TakoĊer je potrebno izbušiti i rupa promjera 5 mm na svakih 30 do 40 cm za uĉvršćenje podkonstrukcije za fasadu. samo umjesto “KOKOS” otiraĉa dolazi vanjska rešetka za ĉišćenje obuće.409.00 2 704. Nakon toga izvesti antikorozivnu zaštitu vrućim cinĉanjem.00 0.70 1. Svi okviri imaju ugraĊene pracne za usidrenje. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sav spojni i pomoćni materijal..49 0.92 0.489.70 0. Otiraĉ je “KOKOS” i obuhvaćen je u jediniĉnoj cijeni.489.49 1.00 0 704.00 1.70 0.xls.49 1.40 2.489. Rubni "L" nosaĉ Izrada. Obraĉun po komadu komplet izraĊene i ugraĊene crne bravarije sa svim radnjama.694.92 38. /Glavni ulaz/ Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. a svi spojevi su izvedeni putem varenja. Ovako izraĊenu konstrukciju potrebno je zavariti u svim uglovima rezanjem pod 45° sa izbušenim rupama promjera 10 mm na svakih 50 cm za uĉvršćenje profila na zod od betona ili opeke. isporuka na gradilište i ugradba rubnog "L" nosaĉa popreĉnog presjeka dimenzija 100×120 mm izraĊenog od ploĉevine debljine 4 mm.

78 7.83 0. Na mjestu prodora cijevi izvesti urezivanje u promjeru vanjskih cijevi. m¹ 16 140. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 4.83 627.00 1 1.xls. Poklopac je podijeljen na pet zasebnih komada i izraĊen je od rebrastog lima debljine 3/4 mm. kom 1 1.84 0. Koristiti originalni spojni i priĉvrsni pribor.00 0 627.94 0.841. kom 1 627. visina rešetke je 30 mm.2008.80 784.00 1 627. Teţina polo rešetke je 34. isporuka i ugradba rubnog ĉeliĉnog profila NPI 100 za nošenje poda sa POLO (aries) rešetkama u prostoriji ureĊaja. Jediniĉnom cijenom obuhvatit sav spojni i pomoćni materijal. Pojedini dijelovi poklopca su po obodu pojaĉani sa kvadratnim profilom dimenzija 30×30×2. Duţina nosaĉa je 400 cm.84 0. m² 10 784. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Poklopac instalacionog kanala Izrada.255. Okvir je dimenzija 280×80 cm i izraĊen je od kutnog profila L 40×40×5 mm sa pracnama na svakih 50 cm.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. izrada i montaţa vruće pocinĉane POLO (aries) podne rešetke u prostoriji sa ureĊajima.78 7. a sa donje strane nosaĉ treba biti otvoren za uvlaĉenje kablova.ms_office Strana: 32. Za priĉvršćenje na fasadi objekta izraditi dva nosaĉa na kojima su obujmnice sa gumenom brtvom za fiksiranje cijevi. Obraĉun po m² postavljene rešetke.[219] . izrada i montaţa nosaĉa za CB antene na krovu objekta.84 1.841.83 627. Duţina nosaĉa mora biti takva da antenski stup moţe proći pored opšava na armirano-betonskom koritu. Poklopce opremiti sa po dvije ruĉke za podizanje.6 kg/m².00 0 140. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.841.00 0 784. Sve oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i antikorozivno zaštititi vrućim cinĉanjem.255.78 0.6 mm sa polukruţno zavarenom kapom na vrhu cijevi. Polo podna rešetka je dimenzija nosive i razdjelne lamele 30×2 mm. Sve antikorozivno zaštićeno sa dva sloja boje na bazi epoksida.80 7. Oslonci su na meĊusobnom razmaku od cca 700 mm.94 2.00 10 784. Podna rešetka Dobava. isporuka na gradilište i ugradba okvira i poklopca za instalacioni kanal u prostoriji sa ureĊajima.847.83 0.5 mm.84 1.84 1.83 627. korak lamele 30 mm. Obraĉun po m¹ stvarno izraĊenog nosaĉa.847.94 2. Obraĉun po komadu izraĊenog nosaĉa.3×2. Nosaĉe fiksirati za nosivi zid sa po dva fischer vijka odgovarajuće duţine.83 98348485. od 16.84 5. Nosaĉ CB antene Dobava materijala.841. Obraĉun po komadu izraĊenog poklopca.10.78 0. okvir 30×3 mm.00 16 140. god. Nosaĉ je izraĊen od cijevi promjera 48.00 0 1. NPI 100 nosaĉ za pod Izrada.841.841. Profil na krajevima ima ploĉevinu za uĉvršćenje u zid sa po ĉetiri rupa promjera 12 mm.04 6.04 140. 45212-400-4474/2008.94 0.

Izvoditelj ovih radova duţan je zaštititi radove izvedene od drugih izvoditelja kako nebi svojim radom iste oštetio.00 0 0.14 486.ms_office Strana: 33.833.18 486. te ukoliko naiĊe na nedostatke koji mu mogu smetati.00 0.00 0 0. duţan je o tome obavijestiti izvoditelja graĊevinskih radova kako bi isto bilo otklonjeno.08 62. te spojni materijal i ĉišćenje od hrĊe pjeskarenjem i dvostruka antikorozivna zaštita bojama na bazi epoksida. Od HEA 80 i poda od daske debljine 48 mm. kom Obraĉun po komadu izraĊene platforme 10.00 0.14 b) OBOJENA BRAVARIJA OPĆENITO: Svi radovi moraju biti izvedeni struĉno i solidno. m¹ Obraĉun po m¹ izvedene ograde.xls.2008.081. Ograda se priĉvršćuje sa po 4 vijka na stupu sa podloškama M12/80.081.00 0. 2 486. god. a nakon završetka rada duţan je sav suvišni materijal i otpatke odstraniti sa gradilišta.09 5.081. m¹ Obraĉun po m¹ izvedene ograde. 180/80 cm. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Zaštitna ograda visine 110 cm Izrada. Prije poĉetka radova na izradi obojene bravarije izvoditelj radova na obojenoj bravariji je duţan pregledati izvedene graĊevinske radove. Na visini od cca 550 mm od vrha gledano osno nalazi se preĉka od cijevi promjera 44.a.9.00 1 1.5×2. izrada. Ograda stepenica visine 110 cm Izrada.833.09 5.00 0 1.00 2 486.00 0.081.08 1.00 98348485. Svi aluminijski komadi i izraĊevine moraju biti kvalitetno i odgovarajuće izvedeni.00 0 486.18 1 1. Stupovi ograde su na razmaku cca 230 cm. Na dno stupa je zavarena ploĉevina 120/120/6 mm sa 4 rupe promjera 13 mm za priĉvršćenje ograde na AB krak stepenica. U jediniĉnoj cijeni je izrada upušrenog temelja. Ogradu izvesti od QC 40/20/2.09 0.08 1.08 0. dobava i montaţa platforme za nošenje klima ureĊaja. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Ogradu izvesti od ĉeliĉnih cijevi promjera 76. Na dno stupa je zavarena ploĉevina dimenzija 120×120×6 cm sa 4 rupe promjera 13 mm za priĉvršćenje ograde na armiranobetonski temelj.[219] .09 972. te spojni materijal i ĉišćenje od rĊe.00 0.09 0.00 0 486. 0.10. 9.09 972. Izrada platforme Dobava materijala za izradu platforme na krovu objekta kontrole naplate.08 12 486. U jediniĉnoj cijeni je izrada. od 16. dobava i montaţa ograde ispred ulaza u objekt kontrole naplate. a visina stupa je 120 cm. Vel.00 12 486. VI. dobava i montaţa ograde unutarnjih stepenica u objektu kontrole naplate.1×3. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-CRNA BRAVARIJA: 8.081.08 1. sa odgovarajućim kvalitetnim materijalom koji mora odgovarati postojećim propisima i standardima. pjeskarenjem i dvostruka antikorozivna zaštita bojama na bazi epoksida.65 mm.08 0. Visine ograde je 110 cm. 45212-400-4474/2008. TakoĊer je duţan zaštititi svije radove od prljanja drugih izvoditelja.6 mm. Visina ograde je 110 cm.09 0. Sve prema shemi bravarije.052.08 62.052.09 0. a visina stupova 120 cm.081.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.

ukljuĉivo gornji i donji okapni lim na staklenim stjenama i vratima. Ĉeliĉni profili za sidrenje aluminijskih stijena premazani su radi zaštite sa najmanje dva premaza zaštitne boje. 45212-400-4474/2008.60 W/m²K. Dovratnici i doprozornici su izraĊeni od kvadratnog profila 40×30×2.00 8. Vijci i ostala sredstva za spajanje su iz nehrĊajućeg ĉelika (inox). te davanje iste na uvid i odobrenje projektantu.00 0. Vrata a.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. materijalom i sredstvima potrebnim za potpuni dovršetak radova.00 0.168. Za ugradnju IZO stakla koristiti propisane plastiĉne kladice. Za ostakljenje primjeniti IZO staklo dimenzija 4+16+4 mm koje je izraĊeno od stakla kao THERMOPLUS i OPTIFLOAT ili odgovarajućeg tako da srednji koeficijent prolaza topline za prozor iznosi 1.168. Sve izraditi i ugraditi prema shemama obojene bravarije.00 0.16 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.16 0.6 mm.00 0 0.C. Izvoditelj radova mora atestom dokazati da aluminijski profili i staklo zadovoljavaju traţene uvjete. Uz gore navedeno u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu radioniĉke dokumentacije. Sve ostalo prema shemi bravarije i uputama nadzornog inţenjera i projektanta. Vrata ulazna .2008. Boju plastificirane aluminijske bravarije odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom.16 0. Ovi tehniĉki uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete.00 0. isporuku na gradilište i ugradbu slijepih ĉeliĉnih dovratnika i doprozornika i gumenih podnih odbojnika za zaustavljanje vrata.00 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Za izradu obojene bravarije koristiti plastificirane aluminijske profile sa prekinutim termiĉkim mostom kao SCHÜCO INTERNATIONAL tip FW 50+DK ili odgovarajući. 236.xls.16 8.16 8.00 0 0 0.00 0.168.168.16 1. uzimanje mjera na licu mjesta.00 kom 1 8. Ugaoni elementi moraju biti izvedeni besprijekorno. izradu u radionici.[219] .234.00 0 0. Aluminijski profili izraĊeni su iz aluminijske legure Al Mg Si 0.dvokrilna dimenzija 200×272 cm Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.ms_office Strana: 34.00 0. god. aluminija ili drugog antikorozivnog materijala. od 16.00 0 1 0. dopremu na gradilište. Obraĉun po komadu komplet izraĊene i ugraĊene obojene bravarije sa svim radnjama.00 8.00 8. namještanje i podešavanje na mjestu ugradbe i nakon ugradbe. Mjesta koja se naroĉito osjetljiva na propuštanje moraju se kitati dvokomponentnim kitom odgovarajuće kvalitete. dobavu i montaţu metalnog okova po izboru projektanta s cilinder bravama i kljuĉevima i sve opšavne lajsne. te mora zadovoljiti propise HRN. Obojenu bravariju na objektu kontrole naplate izvesti u boji plastifikacije RAL 7047.00 0 0. Minimalna debljine zaštitnog sloja iznosi 18 do 25 mikrona. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog materijala. 226 i 228. pogotovo u pogledu topinske provodljivosti.T7. Vrata i prozori koji se otvaraju moraju u falcevima imati ugraĊene gumene brtve.10.00 0. Kod obojene bravarije jediniĉnom cijenom obuhvatiti izradu.00 0 0.00 0. Sva vanjska vrata moraju imati ugraĊene samozatvaraĉe.168. 98348485.168.00 0.5 ĉvrstoće F220 do 260 N/mm². Sidra za priĉvršćenje aluminijskog lima i profila su od inoxa.

10. Pod dolazi u roli.607.66 6.684.00 0.00 0. Automate montirati pri vrhu vrata glavnog ulaza.00 98348485.00 Količina 0 0 0 0 VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 7.363.241.88 0.00 0.83 0.00 0.64 6.00 0.006.06 7. 100/210 cm kom 2. 90×90 cm.660.52 242.006. Sve kompet s ĉišćenjem gotovog poda nakon završetka radova. Staklena stijena 4-dijelna dimenzija 200×90 cm 3F+1O kom i.00 0. Staklena stijena 4-dijelna dimenzija 319×90 cm kom 2. god.363.00 0.660.24 2 280.00 2.660.00 0 0. RADOVI NA LINOLEUM PODU OPĆENITO: Projektom je predviĊen pod od linoleuma tip kao DLW ili odgovarajući.00 0.44 3.126.241.00 0.64 24.043. kom Obraĉun po komadu postavljene alu rešetke 3.44 3.vjetrobran kom d.12 4.647.66 280.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.2008.06 7.363.48 9.32 12.88 Ukupna cijena 7. Automati na vanjskim vratima Dobava i montaţa automata na vanjskim pješaĉkim vratima i vjetrobranu.063.00 0.736.60 26. Staklena stijena 2-dijelna dimenzija 250×180 cm 2F+1O kom f.64 6. Staklena stijena 4-dijelna dimenzija 340×90 cm 3F+1O kom j.88 7.882.344.327.16 13.00 2.726.453. 45212-400-4474/2008.36 4.72 3.66 7.00 1 1. 2F+2O kom c.06 7.00 2.882.00 0.00 0.647.647.83 0.882. Staklena stijena 4-dijelna dimenzija 150×180 cm 2F+1O kom h. Staklena stijena 2-dijelna dimenzija 130×90 cm 2F+1O kom g.72 6.882.24 0.736.28 560.24 1.126.241. Staklena stijena 4-dijelna dimemzija 340×180 cm.00 2. Staklena stijena 2-dijelna dimenzija 300×180 cm 1F+1O kom d. te dobavu i postavu kutnih PVC rubnih letvica.673.04 6.363.726.64 6.882.72 3. Vrata .00 0.83 7.00 0.241.673.504.60 8.00 0. Vrata .504.72 3.726.442.52 242.32 12. Staklena stijena 2-dijelna dimenzija 185×90 cm 1F+1O kom e.64 6.043.241.66 6.88 b. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere 1 1 1 1 Jedinična cijena 7.006.72 3.00 0. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-OBOJENA BRAVARIJA: VI.28 0.006.00 0.647.83 7.00 7.dvokrilna dimenzija 150×280 cm .66 6.04 6.00 2.64 6.00 0.44 24.44 3.063.126.44 3.006.186.063.66 VII.363.spremišta dim.006. od 16.728.dvokrilana dimenzija 200×272 cm sa kom ventilacionom rešetkom u parapetu c.00 2. postavu na podove.12 4.882.442.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.006.36 18.04 6.28 0.607.00 2 280.063.012.48 9.728.64 24.607.728.88 0.607.60 8.00 Količina 1 1 1 1 MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 7.04 6. Vrata . kom Obraĉun po komadu montiranih automata VI. Vrata ulazna agregat .327.00 0.xls.32 3.00 0 280. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i pomoćnog materijala.44 24.728.453.607.[219] . UKUPNO BRAVARSKI RADOVI 1 3 2 8 2 3 1 4 4 2 7.66 6.647.006.363.442. te nanijeti masu za izravnavanje (samoniveliranje) poda.836.00 7.ms_office Strana: 35.00 0.pogon kom e. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.241.32 3.642. dobro oĉistiti i popuniti oštećenja i udubljenja.72 6.60 26. Staklena stijena sa šalterom dimenzija 260×280 cm .00 2.00 0 1.726.012.647.344.836.00 2.442.006.66 1 1.06 7.64 6.836.00 0. Alu rešetka Alu rešetka u prostoriji agregata za ventiliranje. Lijepi se ljepilom na cementnu glazuru koju prije polaganja linoleum poda treba pregledati.56 180.00 0.00 0.00 0.16 13.24 1.00 1 3 2 8 2 3 1 4 4 2 7.00 0.607.006.684.60 8.36 4. dim. 0.00 0. Staklene stijene a.56 180.642.36 4.60 8.72 6.36 4.00 2.00 2.186.06 7.prodaja kom pretplate b.126.063.36 18.72 6.00 0.00 0.660.24 0.00 0 0. transport na gradilište.88 Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 7.12 4.dvokrilna dimenzija 140×280 cm .24 1. Obraĉun po komadu montiranih vrata.28 560.12 4.00 0.b.063.043.00 0.06 7.00 0.836.043.

klase bez godova jer će dovratnici biti bojeni nakon ugradnje.00 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 45.00 0. Za ostakljenje fiksnog nadsvjetla primjeniti staklo kao OPTIFLOAT ili odgovarajuće debljine 4 mm.46 VII.67 19. Kod ljepljenja posebnu paţnju posvetiti da limoleum bude 100% zalijepljena. Širina dovratnika iznosi 10 cm. od 16.492.67 19. Sve izraditi prema shemama stolarije. Vrata a.271. 0. Za ugradnju stakla koristiti stolarski ili trajnoelastiĉni kit.18 0.00 0.271. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Linoleum pod Dobava materijala i polaganje gotovog tvorniĉki izraĊenog linoleum poda kao DLW.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.xls. linoleum sa pripasivanjem i urezivanjem.00 0. te u betonske nadvoje ukljuĉena je u jediniĉne cijene stolarskih radova.00 15 1.46 12. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog materijala. Solk se postavlja ljepljenjem i to na sudaru zida sa podom od linoleuma.00 0. uzimanje mjera na licu mjesta. Izrada i ugradba unutarnjih slijepih drvenih dovratnika u zidove od opeke.00 0 0. 45212-400-4474/2008.00 0 0.86 184. impregnaciju.00 177 184.18 32.67 0. Jednokrikna puna jasenom furnirana vrata s fiksnim nadsvjetlom dimenzija 81×210+67 cm. Za izradu dovratnika koristiti drvo jele-smreke 1. Na svim unutarnjim vratima WC-a u donjem dijelu ugraditi ventilacionu rešetku.599.271. nanošenje ljepila na konraktne površine.075. namještanje i podešavanje na mjestu ugradbe i nakon ugradbe. Obraĉun po m¹ postavljenog sokla.091. 12. dopremu na gradilište.05 1. m² 177 184.00 0. te podni Sve ostalo prema shemi stolarije i uputama nadzornog inţenjera i projektanta. Jediniĉnom cijenom obuhvatit ĉišĉenje površine. Dovratnici na gradilište moraju doći impregnirani i sa vanjske strane zaštićeni premazom protiv upijanja vlage. Boju stolarije (krila i dovratnici) odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom. Obraĉun po m² postavljenog linoleum poda. Sve ostalo isto kao u stavci 1.[219] .18 32.00 0 184.86 VIII. STOLARSKI RADOVI OPĆENITO: Za izradu krila vrata koristiti jasenov furnir 1. kom 15 1. komplet.271. klase jer će vrata biti bojena tako da se vide godovi od drveta. god. te da nema zarobljenih mjehurića zraka. betona. Prije postave linoleuma pod treba izravnati.05 98348485.00 0 62.67 0.46 0.00 0.2008. UKUPNO RADOVI NA LINOLEUM PODU: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1. Uz gore navedeno u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu i montaţu obostranih opšavnih lajsni po izboru projektanta.00 0 0.00 1. dobro otprašiti i impregnirati.00 0. Linoleum je u rolama širine 200 cm.00 0 0.18 0.ms_office Strana: 36.46 0.00 0. Linoleum lijepiti specijalnim ljepilom za postavu linoleuma. izradu u radionici.00 45. PVC sokl Dobava materijala i postava PVC sokla na podu gdje je postavljen linoleum pod.10.00 0 1.492.599. dobavu i montaţu metalnog okova po izboru projektanta s cilinder bravama i kljuĉevima.075.86 62.86 2. Obraĉun po komadu izraĊenih i ugraĊenih vrata. m¹ 200 62.00 200 62.091.

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
b. Jednokrikna puna jasenom furnirana vrata s fiksnim nadsvjetlom dimenzija 91×210+67 cm. c. Jednokrikna puna jasenom furnirana vrata s fiksnim nadsvjetlom dimenzija 71×210+67 cm. Prozorske klupĉice Dobava materijala i izrada prozorske klupĉice od punog drveta iĉi umjetnog materijala debljine 3 cm i širine cca 47 cm furnirano jasenovim furnirom. Drvo je potrebno obraditi i impregnirati, a ugradbu obaviti sa purpen pjenom tanko nanesenom po cijeloj donjoj površini klupĉice. Sa vidljive strane klupĉicu lakirati sa tri sloja laka kao Cromoden ili odgovarajući. Obraĉun po m¹ postavljene klupĉice. Dobava i ugradba tipske sanitarne kabine s vratima, odignute od poda 10 cm. Kabina izraĊena od ploĉa iz termiĉki obraĊene umjetne smole ojaĉane celuloznim vlaknima, debljine 13 mm, površinski obraĊene dekorativnim papirom impregniranim melaminskim smolama, u boji i tonu po izboru projektanta. U cijeni stavke sav potreban inox okov i pribor za montaţu i brava za sanitarne kabine s mogućnošću otvaranja izvana. – kabina 153×98 cm, visine 200 (+10) cm – vratna krila 61×200 cm Obraĉun po komadu ugraĊene kabine Dobava i ugradba sanitarne pregrade, odignute od poda 10 cm. Pregrada izraĊena od ploĉe iz termiĉki obraĊene umjetne smole ojaĉane celuloznim vlaknima, debljine 13 mm, površinski obraĊene dekorativnim papirom impregniranim melaminskim smolama, u boji i tonu po izboru projektanta. U cijeni stavke sav potreban inox okov i pribor za montaţu. Uĉvršćenje pregrade u strop i pod, tuš kabina. – pregrada širine 110 cm, visine 200 (+10) cm Obraĉun po kom ugraĊene pregrade UKUPNO STOLARSKI RADOVI:

Jedinična cijena 1,373.37 1,255.65

Ukupna cijena 2,746.74 5,022.60

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 1,373.37 1,255.65 0.00 0.00

Količina 0 0

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1,373.37 1,255.65 0.00 0.00

Količina 2 4

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1,373.37 1,255.65 2,746.74 5,022.60

kom kom

2 4

2.

48

280.28

13,453.44

280.28

0.00

0

280.28

0.00

48

280.28

13,453.44

3.

kom

4

4,124.12

16,496.48

4,124.12

0.00

0

4,124.12

0.00

4

4,124.12

16,496.48

4.

kom

2

4,948.94

VIII.

9,897.88 66,692.19

4,948.94

0.00 0.00

0

4,948.94

0.00 0.00

2

4,948.94

9,897.88 66,692.19

IX.

KERAMIĈARSKI RADOVI
OPĆENITO: Sva poploĉenja podova i zidova predviĊena su keramiĉkim ploĉicama od 1. klase, veliĉine 30×30 ili 20×20 cm brušene ili s hrapavom gornjom površinom u boji koju će odrediti projektant u dogovoru s investitorom. Ispred ulaza dolaze protuklizne keramiĉke ploĉice kiselo otporne veliĉine 30×30 cm. Na sudaru poploĉenog poda i ţbukanog zida dolazi sokl od istih keramiĉkih ploĉica u visini od 10 cm. Zidne keramiĉke ploĉice se putem odgovarajućeg ljepila lijepe na produţnim cementnim mortom oţbukane zidove. U manjim prostorijama (sanitarije i sl.) dolaze ploĉice 20×20 cm na podove i zidove (u istoj kvaliteti i boji).

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

98348485.xls.ms_office

Strana: 37.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
Sistem polaganje za sva poploĉenja je reška na rešku, širinu reške dogovoriti sa projektantom. Podne keramiĉke ploĉice se polaţu u cementni mort ili na unaprijed pripremljenu cementnu glazuru lijepe pomoću graĊevinskog ljepila. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog (veznog) materijala, polaganje i fugiranje keramiĉkih ploĉica gotovom fugir masom po izboru projektanta, dobavu i ugradbu PVC, Al, kromiranih kutnih i završnih lajsni, ĉišćenje podova i zidova i sve transporte. Poploĉavanje podova (osim sanitarija) Poploĉavanje podova u hodniku, blagovaonici, ulazni prostor i sliĉno keramiĉkim ploĉicama 1. klase kao FLOOR GRES cheramiche BASIC ili odgovarajuće, veliĉina keramiĉkih ploĉica je 30×30 cm. Keramiĉke ploĉice se postavljaju dvobojno prema shemi polaganja. Keramiĉke ploĉice moraju biti brušene, polirane, ali protuklizne (protukliznost R9), boje po izboru projektanta. Postava s reškama maksimalne širine 2 do 3 mm. Ploĉice se postavljaju u graĊevinsko ljepilo po preporuci proizvoĊaĉa keramiĉkih ploĉica. Debljina keramiĉkih ploĉica minimalno 8 mm. Postava sistemom reška na rešku. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu osnovnog i spojnog (veznog) materijala, uzimanje mjera na licu mjesta, postava, fugiranje, rubne lajsne, te zaštita nakon postave. Obraĉun po m² stvarno postavljenih keramiĉkih ploĉica. Poploĉavanje podova sanitarija Sve isto kao stavka 1., samo keramiĉke ploĉice u sanitarijama veliĉine 20×20 cm. Obraĉun po m² stvarno postavljenih keramiĉkih ploĉica. Poploĉavanje vanjskih podova Sve isto kao stavka 1., samo vanjske protuklizne keramiĉke ploĉice s posebnom reljefnom strukturom, a veliĉine 30×30 cm. Ploĉice dolaze na vanjskim natkrivenim prostorima. Obraĉun po m² stvarno postavljenih keramiĉkih ploĉica. Postava ĉeonih ploĉica Doplata za dobavu i postavu specijalnih ĉeonih (završnih) ploĉica, a vezano na vanjske površine iz stavke 3. Obraĉun po m¹ stvarno postavljenih ploĉica. Poploĉavanje prostorije agregata Poploĉavanje podova i zidova u prostoriji agregata protukliznim glaziranim porculanskim keramiĉkim ploĉicama veliĉine 30×30 cm. Visina oploĉenja je do stropa. Postava putem graĊevinskog ljepila na naprijed postavljenu glazuru sa 100% ljepljenjem. Ploĉice na podu prostorije agregata lijepiti dvokomponentnim ljepilom i fugirati dvokomponentnom masom za fugiranje. Obraĉun po m² stvarno postavljenih ploĉica.

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

1.

115

160.16

18,418.40

160.16

0.00

0

160.16

0.00

115

160.16

18,418.40

2.

48

160.16

7,687.68

160.16

0.00

0

160.16

0.00

48

160.16

7,687.68

3.

20

176.18

3,523.60

176.18

0.00

0

176.18

0.00

20

176.18

3,523.60

4.

17

200.20

3,403.40

200.20

0.00

0

200.20

0.00

17

200.20

3,403.40

5.

20

156.96

3,139.20

156.96

0.00

0

156.96

0.00

20

156.96

3,139.20

98348485.xls.ms_office

Strana: 38.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
Sokl visine 10 cm Dobava i postava sokla visine 10 cm vezano za poploĉane podove. Sokl izvesti keramiĉkim ploĉicama u boji po izboru projektanta. Fugiranje izvesti fugir masom po izboru projektanta. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav osnovni, vezni materijal i završnu profilnu lajsnu od PVC na lomovima i završecima sokla. Obraĉun po m¹ izvedenog sokla. Poploĉavanje zidova Dobava keramiĉkih ploĉica i oploĉenje zidova u sanitarijama i u kuhinji. Oploĉenje izvesti do stropa u sanitarijama, a u kuhinji samo izmeĊu donjih i gornjih kuhonjskih elemenata. Keramiĉke ploĉice su glazirane 1. klase veliĉine 20×20 cm, a polaţu se na produţnim cementnim mortom oţbukane zidove pomoću ljepila. Obraĉun po m² stvarno postavljenih ploĉica. Poploĉenje stepeništa Kao poz. 1, samo granit protuklizne specijalne fazonske ploĉe za oblaĉenje stepenica. Stepenice su vel. 27×17 cm s duţinom 110 cm. Obraĉun po kom stvarno postavljenih ploĉica. Nazubljeni sokl Kao poz. 6, samo nazubljeni sokl uz stepenice. Visina 15 cm. Obraĉun po m¹ izvedenog sokla. UKUPNO KERAMIĈARSKI RADOVI:

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

6.

144

52.85

7,610.40

52.85

0.00

0

52.85

0.00

144

52.85

7,610.40

7.

148

156.96

23,230.08

156.96

0.00

0

156.96

0.00

148

156.96

23,230.08

8.

kom

18

320.32

5,765.76

320.32

0.00

0

320.32

0.00

18

320.32

5,765.76

9.

17.5

96.10

IX.

1,681.75 74,460.27

96.10

0.00 0.00

0

96.10

0.00 0.00

17.5

96.10

1,681.75 74,460.27

X. 1.

ZAŠTITA OD SUNCA
Aluminijske lamele Dobava i montaţa unutarnjih aluminijskih obojenih pomiĉnih lamela s moguĉnošću podizanja i spuštanja. Aluminijske lamele dolaze na prozore. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav osnovni i spojni materijal, gornju masku i uzice za podizanje. Vrstu i boju pomiĉnih aluminijskih lemela odreĊuje projektant. Obraĉun po m² stvarno montiranih lamela. UKUPNO RADOVI NA ZAŠTITI OD SUNCA:

120

205.00

X.

24,600.00 24,600.00

205.00

0.00 0.00

0

205.00

0.00 0.00

120

205.00

24,600.00 24,600.00

XI. 1.

RADNJE SA SPUŠTENIM STROPOM
Spušteni strop Dobava i ugradba osnovnog i spojnog materijala, te izrada i montaţa spuštenog stropa u objektu. Spušteni strop se izvodi iznad svih prostorija o objektu kontrole naplate. Spušteni strop se izvodi od vodootpornih gips - karton ploĉa s 5 cm toplinske izolacije i s metalnom podkonstrukcijom. Strop se vješa na već pripremljene ĉeliĉne nosaĉe postavljene horizontalno na razmaku 120 cm. U jediniĉnoj cijeni je dobava i postava: a) podkonstrukcija s razmakom prilagoĊenim vrsti spuštenog stropa,

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

98348485.xls.ms_office

Strana: 39.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
b) spušteni strop od gipsanih prefabriciranih ploĉa vel. 62,5×62,5 cm kao Owa, Amstrong ili odgovarajuća (u svim prostorijama osim sanitarija) sa otpornošću na poţar, c) ispuna stropa kamenom vunom kao Tervol DP-3 ili odgovarajuće debljine 5 cm, d) zaštita kamene vune PE folijom kao Stopair ili odgovarajuća, e) potrebna radna skela. TakoĊer jediniĉnom cijenom obuhvatiti bandaţiranje spojeva gipsanih ploĉa koristeći samoljepivu mreţicu, krpanje rupa od vijaka, ugradbu eventualno potrebnih aluminijskih profila, zatvaranje spoja sa zidom pomoću akrila, te sav ostali pomoćni materijal. Obraĉun po m² stvarno postvaljenog spuštenog stropa. Spušteni strop od vodootpornih ploĉa Sve isto kao stavka 1., samo gips kartonske ploĉe vodonepropusne na stropu sanitarija i kuhinje. Obraĉun po m² stvarno postavljenog spuštenog stropa. UKUPNO RADOVI SA SPUŠTENIM STROPOM:

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

420

144.94

60,874.80

144.94

0.00

0

144.94

0.00

420

144.94

60,874.80

2.

65

152.95

XI.

9,941.75 70,816.55

152.95

0.00 0.00

0

152.95

0.00 0.00

65

152.95

9,941.75 70,816.55

SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI XII. 1. Bojanje zidova i stropova s gletanjem
Bojenje zidova i stropova u svim prostorijama gdje su ţbukane površine. Bojenje izvesti gotovom tvorniĉkom bojom na bazi vapna kao “POLIFLOR” ili odgovarajućeg prema niţe navedenoj recepturi i to: 1) popravak manjih neravnina, 2) gletanje svih površina glet masom kao “POLIFIX” ili odgovarajućeg, 3) trostruki premaz bojom kao “POLIFLOR” ili odgovarajućom. Toniranje boje u dogovoru s projektantom i investitorom. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sav materijal, rad, alat, skelu, transporte, razne zaštite i sl. Obraĉun po m² stvarno obojene površine. Bojanje zidova i stropova bez gletanja Sve isto kao stavka 1., samo bez gletanja, bojenje zidova i stropa u prostoriji agregata. Obraĉun po m² stvarno obojene površine. Bojanje bravarije Bojenje crne bravarije i ĉeliĉne konstrukcije bojama na bazi epoksida. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine, jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama, kitanje i brušenje eventualnih neravnina, trostruki premaz epoksidnom bojom, zaštitu ostalih površina od prljanja, zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti. Obraĉun prema m² obojene površine.

1536

20.42

31,365.12

20.42

0.00

0

20.42

0.00

1536

20.42

31,365.12

2.

88

10.97

965.36

10.97

0.00

0

10.97

0.00

88

10.97

965.36

3.

140

96.10

13,454.00

96.10

0.00

0

96.10

0.00

140

96.10

13,454.00

98348485.xls.ms_office

Strana: 40.[219]

oznake vezane na ozljede na radu.482. m² 100 84. Montaţa se vrši prema montaţnom projektu i prema radioniĉkoj dokumentaciji. komplet Obraĉun po kompletu. transporte i sl.48 3.20 4.50 4.449.50 600. od udara elektriĉne energije.964.48 0.00 0. Znakovi su izraĊeni na samoljepivoj foliji ili plastici. ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA OPĆENITO: Ĉeliĉna nosiva konstrukcija sastoji se od: 1.475. 94/96 i 114/03.08 XII. i 32.00 54.20 4.xls.60 2. kom Obraĉun po kom postavljenog aparata S-6 S-9 kom S-50 kom Dobava i postava znakova Dobava i postava znakova zaštite na radu i znakova zaštite od poţara.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. ĉlanak 31.00 0.204.10 XIV.48 PROTUPOŢARNI APARATI I OZNAKE ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŢARA XIII. s sukladno Zakonu o zaštiti na radu NN 59/96. skelu. a sve prema projektu zaštite na radu i projektu zaštite od poţara. osnovni i spojni materijal.2008.00 0 0.449.449.44 22.44 0.00 0.00 0 0.482. Priĉvršćenje na zid posebnim ljepilom.408.48 84.094. Krila se nakon nanošenja ventilirajuće zaštitne nitro boje špricaju sa bojom (neolin) koja ocrtava godove. 1.00 0.00 0 9. Obraĉun po m² obojene stolarije.44 22.204.964. Koristiti znakove izraĊene i odobrene od strane Zavoda za istraţivanje i razvoj sigurnosti (ZIRS).00 0.50 4.08 8.50 600. oznake svih prostorija.44 XIII. alat. Glavnih nosaĉa 2.00 0. Poslije sušenja prvog sloja boje ponoviti kitanje eventualno zaostalih neravnina.48 0.475.00 100 84. 9. Zadnju ruku bojenja izvesti sa sjajnom bojom.482.00 0.08 0.96 496.00 54.449. trajnoelastiĉnim kitom ili odgovatajućim brojem vijaka.48 3.60 2. U objektima CP-a potrebno je postaviti kompletne znakove zaštite na radu i zaštite od poţara.00 98348485.00 0.08 0.50 600.00 0 84. UKUPNO OZNAKE ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŢARA: 7 7 2 496. poloţaj protupoţarnih aparata.[219] .50 600.449.00 0 0 0 496. UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 4.00 0.408. a ton boje odreĊuje projektant.44 9. Poslije kitanja ponoviti postupak brušenja i bojenje drugog sloja. U cijenu uraĉunati 2-kratnu antikorozivnu zaštitu.60 2. 1 9. 45212-400-4474/2008. koji je duţan izraditi izvoĊaĉ ĉeliĉne konstrukcije. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Bojanje stolarije Bojenje kompletne stolarije sa dovratnikom i krilom. Poslije sušenja kita obaviti brušenje pa tek onda nanos prvog sloja boje. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.10. god.192.60 2.ms_office Strana: 41.96 2.094.00 1 9.482. Roţenica. od 16.00 0. 8. Dobava i postava protupoţarnih aparata Dobava i postava protupoţarnih aparata na objektu CP. 0. U cijeni sav potrebni pomoćni materijal. Prije bojenja dovratnik zaštititi zaštitnom ventilirajućom bojom na koju se nanosi kit.00 0.00 7 7 2 496. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad.10 9.449.44 0.192.

60 98348485. Obraĉun po kg izvedenog nosaĉa.38 0.40 45. 80/80/4. 45212-400-4474/2008.21 0.00 0 11.20 19. Vjetrovni vez Nabava i izrada vjetrovnog sprega u radionici.20 4.88 0. osnovni i spojni materijal.60 XV.88 19.00 16. priĉvršćen sa ‚ 80/6. 2.4 cm. Obraĉun po kg izraĊenog vjetrovnog veza. Dolazi u padu 0.00 105. projekciji 6. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Izrada glavnog nosaĉa Nabava materijala.00 0 16.00 0.38 XIV. sve unutarnje i vanjske transporte.40 45.ms_office Strana: 42.38 53. Valjani profili ‚40/40/3.20 3. Sve prema statiĉkom raĉunu. Obraĉun po kg montiranih roţenica. obradu graĊe. UKUPNO TESARSKI RADOVI: 0. ljepenke na oplatu.40 16. 24 mm priĉvršćena na rogove.10. širina cca 22 cm.38 22.948.38 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.21 XV.80 2. od 16.863. transport na montaţu i montaţa glavnog nosaĉa nosive konstrukcije od gornjeg pojasa HEA 12 ili kvadratnog presjeka 120/60/4.00 0.00 0.00 0 0. presj. m² 260 73. Visina maske 870 mm. Od kvadrantnog presjeka 40/40/2. Obraĉun po m² postavljene ljepenke.38 26.00 105.00 260 73.88 19. Bitumenska ljepenka Dobava i postava bit. m¹ 440 11.67 0.00 440 11. Postava letvi Dobava i postava letvi 5/4 cm na dašĉanoj oplati za postavu pokrova. Obraĉun po m¹ dašćane podloge. transport na montaţu i montaţa. god.00 0 16.21 0.22 1.38 0.235.00 60 19.863.00 0.00 1400 16. m² 260 76.00 0 16.978.00 0 73.988.228.38 0.00 0. Spajanje varenjem. kg 1640 16. uzimanje mjera na licu mjesta. m¹ 60 19.00 1640 16. Ojaĉanje donje veze sa L 40/40/4.00 3250 16.38 0. TESARSKI RADOVI Jediniĉna cijena sadrţi sav rad.22 0.2008.00 0 16.988.154.5% prema odvodima. kg 3250 16.00 0 76.00 0.932. Obraĉun po m¹ postavljenih letvi.88 0.67 0. Obraĉun po kg izvedene konstrukcije.20 m¹.38 26.9 mm /pravokutni profili/. Obraĉun po m² izvedene oplate. kg 180 16.67 19.20 73.21 4.[219] .20 16. Spreg na ravnini krova. Spajanje varenjem.60 16.228.932.38 22. kg 1400 16. Dašĉana oplata Dašĉana oplata deb. Elementi spojeni varenjem.20 2.38 0.40 4.67 19.153. 4.60 11. 53.38 2.38 0. Montaţa roţenica Nabava i izrada u radionici. Podloţna ploĉa sa Fischer vijcima.00 1. Duţina nosaĉa u hor. Dašĉana podloga ţlijeba Izrada dašĉane podloge za horizontalni ţlijeb iz dasaka ĉetinara II.00 180 16. kao vertikalni nosaĉi priĉvršćeni u konzolu.00 0 0. vertikala sa kvadr.932. klase deb.00 3. Izrada pomoćne konstrukcije Izrada pomoćne nosive konstrukcije na horizontalnom konzolnom dijelu krovišta kao nosaĉ maske koji prelazi preko objekta.80 76.154.00 260 76. UKUPNO ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.153.38 2.22 0.6 mm.xls.235. transport na montaţu roţenica nosaĉa pokrova izvedenih od HOP ‚ 60/60/2. kontinirati ‚ 40/40/3 horizontalno kao gornji i donji rub maske.932.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0.00 0 19.948.22 1.38 0. izrada u radionici.978.

19 0. 4 cm.10 4. Sve sa spojnim i priĉvrsnim materijalom.00 0.19 0.2008. Obraĉun po m¹ postavljenih ţlijebova. Ţlijeb je presjeka 22×14 cm. šir.98 192.00 0 0. dobava osnovnog i spojnog materijala.10 4.00 42 192. a vidljivi opšavi i maske su od pocinĉanog. Opšav ispod ţlijeba Izrada i postava dijela opšava na sanduĉasti ţlijeb ispod pokrova od pocinĉanog lima 0.55 mm.00 0 0. Ugraditi sa prepustom od min.00 0.13 34.00 0 0.80 159. uskladištenje materijala na gradilištu u Sve limarske izraĊevine izvode se od ĉeliĉnog pocinĉanog lima debljine 0. Lim dolazi 1-struko. Sve izvedeno prema detaljnom nacrtu i detaljima.4 mm širine 22 cm. te s podloškom od bitumenske ljepenke.00 0 96.13 0.20 96.00 0. tako da max. razne zaštite na radu. 25 cm. izradu radioniĉkih nacrta. te u dogovoru sa nadzornim organom i projektantom. 0.84 128.55 mm. Krov je 1-strešni s nagibom od cca 5%.00 0 0.36 0. klase deb. opšava i sl. Horizontalni sanduĉasti ţlijeb Izrada i montaţa horizontalnog sanduĉastog ţlijeba krovne vode od pocinĉanog lima 0. Ţlijeb je dilatiran. 1.55 mm. m² 268 128. U cijeni: uzimanje mjera na licu mjesta. Obraĉun po m² jednostrešnog pokrovnog lima. Rubove zaobliti.10 0.071. ĉeliĉnog. Obraĉun po m¹ opšava ispod ţlijeba.00 0 128.338. spone za vezu s donjom konstrukcijom kao i krovne ljepenke na dodirnim mjestima s ostalim materijalima. a plastificirani lim nerĊajućim vijcima i zakovicama. razv.36 8.30 m¹. a podgled po izboru /nije vidljiv/. Dobava i ugradba kamenih klupĉica Dobava i ugradba kamenih vanjskih i unutarnjih prozorski klupĉica iz neporoznog brušenog kamena debljine 2 cm.80 8.338.00 0. Obraĉun po m² izvedenog pokrova. mort.13 34. 45212-400-4474/2008.00 268 128.00 1. Boje pokrovnog lima. Obraĉun po m¹ horizontalnog saduĉastog ţlijeba. plastificiranog lima debljine 0. POKRIVAĈKI I LIMARSKI RADOVI OPĆENITO: – Izrada pokrova predviĊena je od profiliranog tvorniĉki obojenog ĉeliĉnog pocinĉanog lima debljine 0. unutarnja 20 cm.764. radne skele. m¹ 42 96. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena KAMENARSKI RADOVI XVI. Pocinĉani lim se meĊusobno spaja lemljenjem. a sa donje strane formirati okapnicu. /osnovni i spojni/.7 mm i visine profilacije cca 55 mm.84 2.6 mm.80 8. kompletnu skelu.036. koji će odrediti boju. sve transporte.80 XVII. Jednostrešni pokrov limom Izrada i montaţa 1-strešnog pokrova od pocinĉanog ĉeliĉnog obostrano obojenog lima s brtvljenjem horizontalnih spojeva trajno elastiĉnim kitom.071.10 0. polaganjem u cem.36 0. UKUPNO KAMENARSKI RADOVI: m¹ 55 159. vel.5%.00 0 159. transport i montaţa na gradilištu. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad.13 0.00 0. Montaţa u padu 0. iznosi cca 11.19 8.10. 8. IzmeĊu najvišeg dijela krova i ţlijeba limovi su iz 1 dijela.20 98348485.00 55 159. god.xls.036. kao daskom ĉetinara II. Obraĉun po m¹ postavljenih kamenih klupĉica.[219] . m¹ 42 192. Dubina klupĉice vanjska 23.00 0.00 42 96. od 16.00 0 192.764.764.98 3.764. 2. materijal. izrada u radionici.00 0.00 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.19 8.36 XVI. alat.ms_office Strana: 43.00 0.

38 2.00 96.460. 7.6.34 2.00 0.00 0. XII. U cijeni izrada prikljuĉka na sanduĉasti ţlijeb i na odvodnu cijev vertikale od ĉeliĉnih cijevi promjera 108/3.00 0.444.00 0.190.00 3 144.00 0.10 0. Dolaze uz viši rub krova.00 0 96. Vertikalni ţlijeb Izrada.736.00 0.687.600.50 96.51 242.72 1.004. Obraĉun po kom postavljenih labuĊih vrata.10 96. Dole izvesti manĊetu za spoj na ljevano-ţeljezne cijev.27 24.00 0.2008.24 0.51 242.926.926. VENTILIRANA FASADA BRAVARSKI RADOVI RADOVI NA LINOLEUM PODU STOLARSKI RADOVI KERAMIČARSKI RADOVI ZAŠTITA OD SUNCA RADNJE SA SPUŠTENIM STROPOM SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI PROTUPOŽARNI APARATI I OZNAKE ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA ČELIČNA KONSTRUKCIJA TESARSKI RADOVI KAMENARSKI RADOVI POKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: 366.792.00 0. VIII.48 22. Obraĉun po m¹ opšava limom.19 74.55 54.00 70.00 35 96. 5.764. Otvor antene Opšav limom kao pokrov na prodoru stupa antene ili sl.926.00 0. 6. BLOKOVI I BETONSKI KOLNIK GRAĐEVINSKI RADOVI 98348485.00 0.ravni unutarnjeg okomitog dijela krova izmeĊu opšava iz poz.14 432.792.68 240.00 1 96. XVII.86 66.978.00 0.34 0.10 63.50 m¹ od ĉeliĉne cijevi promjera 108/3. 0.10 0.27 24.72 1.60 45.10 5.766. B.60 8. XVI.10 0.00 0.04 1.792.692.091.00 0.00 32 240.00 0. Vel. XVII.363.38 0. god.00 0 240.094. B. X. doprema i montaţa vertikalnog ţlijeba za prihvat krovne vode.00 70.24 7.72 REKAPITULACIJA V.6.24 7.190.10 3. XIII.ms_office Strana: 44.10 0. VI.00 0.66 45.00 0.477.00 0 96.00 0.00 0.091.792.10 0. Sve od ĉeliĉne cijevi promjera 108/3.00 60 96.00 0.00 0.00 0.00 0.50 kom 1 96.254.00 0 144. IX.00 0. samo deblj.444.692.190. Opšav limom Opšav limom kao u poz. Razvijena širina 33 do 40 cm.00 0.6 mm .00 366.930.10.6.600.00 0. 1. Obraĉun po kom izraĊenih odzraĉnika.10 105.04 1. Obraĉun po komadu postavljenog otvora antene.00 0.190.10 63.00 0.736.00 0.86 66.66 45.xls.930.14 432.42 144. Obraĉun po m¹ vertikalnog ţlijeba. od 16. XI. UKUPNO POKRIVAĈKI I LIMARSKI RADOVI: 4.363.14 0.00 1.60 8.48 22.10 105.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.80 63. INSTALACIONI KANALI. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Postava labuĊeg vrata Izrada i postava labuĊeg vrata razvijene duţine do 1.228.00 kom 35 96. U cijeni navareni nosaĉi za sidrenje vertikale u zid objekta. kom 3 144. kroz pokrov.34 REKAPITULACIJA A.766.687.[219] .34 2.10 96.00 0.978.00 0.477.10 3. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0 96. 15×15×5 cm.00 0. GRAĐEVINSKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI SVEUKUPNO: 1. 1 i horizontalnog ţlijeba.926.00 0.816. Izrada odzraĉnika Izrada i montaţa limenih odzraĉnika od lima kao pokrov.094.19 74.60 45. 45212-400-4474/2008.764.72 96.254.10 0.192.228.10 5.816.004.80 63. XV.00 0. VII.460. XIV.00 0.14 0. 8.24 0.55 54.192. A.68 m¹ 60 96.42 m¹ 32 240.

407.60 23. ugraĊenog nasipa i preuzetog od strane nadzornog inţenjera zbijenog nasipa. m³ 350 19.22 6.00 0 0.727. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal sa modulom zbijenosti Ms = 80 MN/m².22 18.22 13. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.00 0. gline ili sliĉno naokolo izvedenih trakastih temelja i temeljnih stopa. Redni broj I. a 5% ruĉno.00 0 19.60 3.22 0. Iskop za instalacioni kanal Sve isto kao iskop pod stavkom 2.62 4.40 7. Nasipavanje debljine 20 do 30 cm Nasipavanje iskopanim materijalom (kamena sitneţ) bez primjesa humusa.22 0.2008. tj.00 0 23.40 7.407.407. okna elektroinstalacija. od 16.[219] . cca 50 cm ispod gotovog kolnika.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.22 13. zaštitni blok ispred naplatne kućice. tj. Svi obraĉuni za iskop.40 0. nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju.00 571 23.00 1 7. god.10. temenja blokova i raznih okana.407. razvod instalacija prema vanjskim blokovima.00 0 0.111. UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Nasipavanje i zbijanje obavljeti u slojevima debljine 30 cm mjereno u zbijenom stanju. Obraĉun paušalno Iskop dubine preko 200 cm Iskop za temeljne stope i grede raznih širina u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom temeljnom tlu kategorijeC. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa svake strane konstruktivnog elementa minimalno za 50 cm.407. paušal 1 7. a do kote .22 0. Svi iskopi su predviĊeni u zbijenom nasipu od drobljenog kamena. temelje vanjskih blokova.111. 45212-400-4474/2008. instalacionog kanala.00 19.00 0.00 350 19. Obraĉun po m³ izvedenog.00 780 23.00 0 23. kao i sve ostalo potrebno za dovršenje cijele stavke. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere ZEMLJANI RADOVI OPĆENITO: Iskop humusnog materijala i osnovni nasip obuhvaćeni su u Projektu prometnica za trasu ceste na kojoj se nalazi CP.40 2. temelje treptaĉa. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou.22 0. Iskop se obavlja 95% strojno.22 18. Za plato je predviĊen samo osnovni nasip bez tampona i asfalta. okna naplatnih kućica.00 0 7. m³ 571 23.ms_office Strana: 45. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm.00 1.50 cm ispod kote budućeg kolnika. postavljanje i odrţavanje iskolĉenih oznaka od poĉetka radova do predaje svih radova investitoru. Ms = 80 do 100 KN/m².22 0.22 0. okna odvodnje i ostala razna okna.xls.258.00 98348485. m³ 780 23.62 23.22 6. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹. Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na iskolĉenju svih elemenata.40 0. Dubina iskopa je preko 200 cm. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto.727. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.40 7.258. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60° ili koristiti razupiranje. samo iskop u zbijenom nasipu ili u sraslom temeljnom tlu za armirano-betonski instalacioni kanal izmeĊu kontrole naplate i naplatnih kućica.00 0. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.. Iskopani materijal deponirati na udaljenosti 25 m¹ jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja.407. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dopremu materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹.

71 I. elektro i ostalih okana.8 113.82 0.26 47.087.00 0. Betoniranje armiranih temelja C25/30 Dobava i ugradba betona. klase C12/15 debljine d = 10 cm. god. biojame. temelja vanjskih blokova.[219] .71 3.82 23. okana odvodnje i ostalih raznih okana. temelje prednjih blokova uz naplatne kućice i zaštitne glave.00 98 265 480.00 0 0 480. m³ 15.00 15. instalacionog kanala. a) beton b) velikoplošna oplata m³ 55 422.51 50.00 0.71 3.087. 1.90 98348485. trakastih temelja i greda (ukljuĉivo zatrpavanje eventualnog produbljenja ispod temelja). Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.638.48 59.48 59. temelja treptaĉa.82 0. te nasipavanje.8 113.255. septiĉke jame.04 15. okana naplatnih kućica.71 0. Obraĉun po m³ ugraĊenog fino drobljenog kamenog materijala ili šljunka.703. m³ m² 98 265 480. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju debljine 10 cm.00 0 105. Beton projektiranog sastava.00 33.10. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju minimalne debljine 10 cm ispod i 20 cm iznad tjemena cijevi.986. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Sloj ĉistoće Dobava i ugradba drobljenog kamenog materijala ili šljunka (sloj ĉistoće). klase C25/30 u velikoplošnoj glatkoj oplati.00 0 422. oko i iznad odvodnih i ostalih cijevi u zoni otoka.51 50.90 480. Nasip od drobljenog kamena ili šljunka Dobava i ugradba fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska.843.71 1.04 15. m³ 33. 45212-400-4474/2008. Temeljne ĉašice su vanjskih dimenzija 165×165×100 cm.2008. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.71 0.10 2. ispod temeljnih greda. 1. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.26 0. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 5.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.53 105.26 47.703. vanjskih blokova.843.986.ms_office Strana: 46. Obraĉun po m³ ugraĊenog fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska.40 113.82 23.00 0. razastiranje i planiranje ispod temeljnih stopa.48 59.00 0.5 105.26 0. nogostupa i u zelenom pojasu. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Podloga od mršavog betona C12/15 Betoniranje betonske podloge od mršavog betona. okna ispod naplatnih kućica. odvodnih.48 59. u armirano-betonske temeljne vanjskih blokova. blokova uz naplatne kućice. razastiranje i planiranje ispod.638.xls.10 422.71 0. od 16.00 0 113.00 55 422.71 0. zaštitnih blokova ispred naplatnih kućica.53 II. armirano-betonskog instalacionog kanala izmeĊu kontrole naplate i naplatnih kućica.255.5 105. te završno nasipavanje. okana elektroinstalacija.40 6.

48 59.02 0. te otpornosti na utjecaj mraza i soli.2008.02 10.781. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.48 59. u stijenke armirano-betonskog instalacionog kanala.00 0.00 0 0.32 1.00 0.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spravljanja u koliĉini od cca 0.[219] .148. a) beton b) velikoplošna oplata c) doplata za površinsku obradu Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 3. 0.26 20. u velikoplošnoj glatkoj oplati.6 l/m³ betona.02 10. Beton mora zadovoljiti kriterije vodonepropusnosti. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dopremu. a) beton b) velikoplošna glatka oplata Betoniranje armiranog okna naplatne kućice C25/30 Dobava i ugradba betona.48 59. ugradbu. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0.40 480. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu je potrebno dodati inhibitor korozije tip MCI . te sav potreban spojni materijal. Beton mora zadovoljiti kriterije vodonepropusnosti.00 0 0 480. te otpornosti na utjecaj mraza i soli. Zidovi se izvode u velikoplošnoj glatkoj demontaţnoj oplati.570. od 16.26 0. Beton projektiranog sastava.48 59.00 22 182 89 480.68 20. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Betoniranje armiranih stjenki kanala C25/30 Dobava i ugradba betona.48 59.78 480.00 m³ m² m² 22 182 89 480. klase 25/30.570.00 0. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.26 20.711.711.00 0.48 59.6 l/m³ betona.48 59.00 0.26 31.26 20.00 0.26 0. Armatura stjenki okana ispod naplatnih kućica obraĉunata je u posebnoj stavci. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI .48 59.68 20.00 66 340 480.00 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. klase C25/30.26 31.785. god.785. m³ m² 66 340 480.00 0 0 0 480. 45212-400-4474/2008. Nakon demontaţe oplate i izvlaĉenja spojnih vijaka konusne rupe je potrebno pripremiti i zatvoriti originalnim ĉepovima.00 0. Armatura je iskazana u posebnoj stavci.56 10.xls.781.32 1. Svi zidovi okna ispod naplatne kućice izvode se od armiranog betona debljine 20 cm.10. potrebnu njegu betona.40 4.78 98348485.56 10.00 0 0. Beton projektiranog sastava. u armirano-betonske stijenke okna ispod naplatne kućice. velikoplošnu glatku oplatu koju je prije montaţe potrebno dobro oĉistiti i namazati oplatnim uljem.26 20. Dimenzije instalacionog kanala vidljive su iz popreĉnog presjeka u projektima pojednih objekata.148.00 0.ms_office Strana: 47.02 0.

Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu je potrebno dodati inhibitor korozije tip MCI .00 0 0 0 544. Beton je klase C25/30.50 25.27 9.48 59.15 159 480.48 59. Površinu betona potrebno je nakon ugradnje betona. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Betoniranje armirane temeljne ploĉe naplatne kućice C25/30 Dobava i ugradba betona u armirano-betonsku temeljnu ploĉu i postolje naplatne kućice. Armatura je prikazana u posebnoj stavci. klase C35/45.26 15.80 1. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI . Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.23 0.840.52 27.855.25 544.[219] .840. Beton se mora njegovati jednim od sistema njegovanja. a) beton b) glatka oplata Betoniranje okna konrtole treptaĉa C25/30 Dobava i ugradba betona u okna kontrole treptaĉa.84 3.48 59.855.26 7.6 l/m³ betona.34 7.52 27. m³ m² m² 75 215 65.54 118. 45212-400-4474/2008.52 27. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.48 59.481. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.26 0.80 1.481.48 59. te raznih kemikalija (ulje. m³ m² 15.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spravljanja u koliĉini od cca 0.26 15.54 118.48 59. a prije poĉetka vezanja zagladiti bez izvlaĉenja cementnog morta. Unutarnja oplata treba biti precizno izvedena zbog toga da se beton ne mora obraĊivati.00 0.26 0.00 0. m³ m² 33 66 480.00 0. Beton projektiranog sastava. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0.00 75 215 65.48 59. Izvodi se u ĉeliĉnoj najpreciznije izvedenoj oplati.10.54 118.00 0 0 480.00 15.279. a) beton b) glatka ĉeliĉna precizna oplata c) doplata za površinsku obradu Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 5.16 6. Debljina stjenki okna prema projektu.84 3. god. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 33 66 480. Beton projektiranog sastava.00 0 0 480.422.50 25.23 40.16 480. te u vanjske zaštitne blokove.23 0.6 l/m³ betona.776. okna na temelju nadstrešnice i nosaĉe rampi.27 9.48 59.00 0. nafta i sliĉno). Za bolju ugradivost betona koristiti superplastifikator glenium 51.00 0. a) beton b) glatka oplata Betoniranje postolja naplatne kućice i blokova C35/45 Dobava i ugradba betona.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.26 0.ms_office Strana: 48.25 544. u armirano-betonski vanjski vidljivi dio naplatne kućice sa zaštitnim blokovima.00 0.76 98348485.15 159 480.26 7.911.776.76 544.52 27.2008.23 40.00 0. Beton je klase 25/30 s dodatkom za vodonepropusnost i plastifikatorom.911.54 118.26 0.xls. od 16. Beton projektiranog sastava.422.00 0.34 480.279.

482. god.54 118.00 3.52 27.[219] . Površinu betona potrebno je nakon ugradnje betona. a prije poĉetka vezanja zagladiti bez izvlaĉenja cementnog morta.99 6. nafta i sliĉno). savijanje. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI .825. kg kg 18640 11200 6.00 0.20 8.25 544.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0.82 859.ms_office Strana: 49. izrada i postava betonskog ţeljeza prema Izvedbenom projektu armature. Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete. a) rebrasta armatura RA-400 b) mreţasta armatura MAG-500 UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 8.00 0.8 14.00 0.23 1.99 III. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli.23 0. a) beton b) glatka ĉeliĉna precizna oplata c) doplata za površinsku obradu Betoniranje podesta ispred kućice C25/30 Dobava i ugradba betona.23 1. Betonski podest je od betona klase C25/30 s finom obradom gornje površine betona.00 0. 119.27 1.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.23 0.00 0.089. ZIDARSKI RADOVI 98348485.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0.52 27.48 59.20 480.00 30 70 75 544.5 40 480.40 2.00 491.23 0.336.089.482.40 76.26 27.52 27.41 6.54 118. m³ m² m² 30 70 75 544.00 0.23 0.2008.00 0.41 6.48 59.54 118.40 76.272. te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorniĉkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom.26 27.814. Armatura je obraĉunata u posebnoj stavci. Beton se mora njegovati jednim od sistema njegovanja.6 l/m³ betona.00 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Betoniranje vanjskih zaštitnih bikova C35/45 Dobava i ugradba betona.48 59.20 10. Armatura je prikazana u posebnoj stavci. 45212-400-4474/2008. u vanjske zaštitne bikove. obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu.81 II.00 0. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.336.82 859.xls. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Izvodi se u ĉeliĉnoj najpreciznije izvedenoj oplati. klase C35/45. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli.00 18640 11200 6.41 6.27 1. Podest izvesti po dimenzijama iz projekta.8 14.6 l/m³ betona.00 0.00 491. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ravnanje. nafta i sliĉno). sjeĉenje.272.296. m³ m² m² 3. te raznih kemikalija (ulje.26 27. Beton projektiranog sastava.00 0 0 6.81 119. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI . Beton projektiranog sastava.00 0.00 0 0 0 480. u armirano-betonski podest ispred ulaza u naplatne kućice. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.25 9.814.00 0.042. 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente.5 40 480.81 0. od 16.23 16.042. Armatura mora biti ĉista od hrĊe i svih masnoća.41 6.54 118.26 27.52 27.81 0.10. te raznih kemikalija (ulje.825.40 2.23 16. Za bolju ugradivost betona koristiti superplastifikator glenium 51.296.00 0 0 0 544.20 8. a) beton b) glatka oplata c) doplata za površinsku obradu Armatura Dobava.48 59. Obraĉun po kg ugraĊene armature.

674.02 74.98 54. Obraĉun po m¹ ugraĊenih cijevi.00 0.982.16 0. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno.16 35.00 0 0.16 12.56 43.00 0.40 4.56 43.00 0 0 76.00 0. nanošenje sloja prajmera (resitol) i varenje prve i druge trake.306.02 74.40 0.40 60.ms_office Strana: 50. Cijevi je potrebno postaviti na sloj finog pijeska.934. god.35 8. razne zaštite i sl.671.96 1.306.40 60.00 0. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno.56 43.726.76 0. transporte.56 43.00 1.00 85 85 40 40 149.91 84.00 0. a) cijevi promjera 160 mm b) cijevi promjera 110 mm c) cijevi promjera 60 mm d) cijevi promjera 40 mm Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.866. 45212-400-4474/2008.35 8.96 1.91 84.91 84.934.726.[219] .726.56 43. Obraĉun po komadu ugraĊenog šahta.726.11 102.355.40 76.11 102.00 0.56 43.313.02 74.00 95 140 76. uĉvrstiti ih i zatrpati ih finim pjeskom. Obraĉun po m¹ ugraĊenih cijevi. Cijevi je potrebno sloţiti u instalacionom kanalu i zatrpati ih finim pjeskom.40 1.840.56 43.70 2. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova.355.00 74.32 31.98 0.00 0.00 0.16 35. Cijevi PVC za instalacioni kanal Dobava i postava PVC cijevi za razvod instalacija kroz instalacioni kanal. od 16.xls. Druga traka mora imati pomak preklopa za 50% u odnosu na prvu. m¹ m¹ m¹ m¹ 85 85 40 40 149.671. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal.674.00 0.16 35. Obraĉun po m² izraĊene hidroizolacije.88 3.88 980.45 11.00 0 980.866. Prije zatrpavanja pijeskom potrebno je otvore u zidu okna ispod naplatne kućice i u oknima zidarski zatvoriti i obraditi.2008. a) horizontalna hidroizolacija b) vertikalna hidroizolacija Laki lijevano-ţeljezni poklopci Dobava i ugradve lakih lijevano-ţeljeznih poklopaca na elektro šahtovima i šahtovima odvodnje.44 2. Nosive i pregradne zidove takoĊer je potrevno povezati preklapanjem opeke.00 0 0 0 0 74.10.98 0.00 0.02 74.40 10. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje betonske podloge od svih prljavština.00 816 40 292 75 74.00 98348485. Donja podloga mora biti propisno suha što se dokazuje mjerenjem postotka vlage na površini betona.11 102.00 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.32 31.98 54.00 0.40 149. Prije zatrpavanja pijeskom potrebno je otvore u zidu okna ispod naplatne kućice zidarski zatvoriti i obraditi. sidra.70 2. rad.16 12.45 11.76 7.00 0. te dva sloja varene bitumenske ljepenke debljine 4 mm s meĊusobno zavarenim preklopima 10 cm.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0.00 56 980.00 0 0.91 84.982. m² m² 95 140 76. m¹ m¹ m¹ m¹ 816 40 292 75 74. a) cijevi promjera 300 mm b) cijevi promjera 200 mm c) cijevi promjera 160 mm d) cijevi promjera 110 mm PVC ili okiten cijevi za razvod instalacija Dobava i postava PVC ili Okiten cijevi za razvod instalacija od naplatnih kućica do zaštitnih i vanjskih blokova.44 2.16 35.00 0.00 0.32 31. Hidroizolacija se sastoji od hladnog bitumenskog premaza.40 1.56 43.11 102.76 0. Hidroizolacija Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacija podova okna naplatne kućice. alat.00 0.00 0 0 0 0 149.40 0.40 10. Hidroizolacione trake moraju biti 100% zavarene za podlogu kao i meĊusobno.76 7.313.840.32 31.40 2. kom 56 980.16 0.

026.25 0. poglavlje 7-01.00 0. te dobro otprašiti. knjiga III.20 149.00 32.2008.587.56 43.25 3.xls. ĉišćenja površine ispuhivanjem.16 29.424. Tvrdo-lijevani asfalt se dilatira reškama širine 10 do 15 mm u polja. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno.00 0 47. uĉvrstiti ih.942. te brtveni sloja od jedne plastomerne bitumenske trake kao Bitufix PES 5 M1. doprema i ugradba tvrdo-ljevanog asfalta TLA 11 na otocima izmeĊu prolaza.90 3.355. m¹ m¹ m¹ m¹ 198 45 45 45 149.16 29.523.00 0. od 16.355.424. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere PVC cijevi za odvodnju Dobava i postava PVC cijevi za razvod instalacije odvodnje.00 0.523. što dokazuje nadzorni inţenjer upisom u GraĊevni dnevnik. valjanje valjkom.130.25 III.00 REKAPITULACIJA 98348485. Cijevi je potrebno sloţiti na posteljicu od finog pijeska.25 32. Jediniĉnom cijenom obuhvatit sve radove od pripreme površine pjeskarenjem ili saĉmarenjem.02 74.24 51.02 74.11 102. obraĊene kvarcnim pijeskom. Prije izrade tvrdo-lijevanog asfalta površina betona se mora saĉmariti ili pjeskariti kako bi se odstranila cementna skramica. raznošenje.78 4. Obraĉun po m² stvarno izvedene površine. Prije zatrpavanja pijeskom potrebno je otvore u oknima zidarski zatvoriti i obraditi. nanošenje temeljnog i brtvenog sloja.00 680 47.00 0.00 0.25 0.24 51.00 32. 32. ugraĊivanje.00 0. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 5.11 102.ms_office Strana: 51.56 43.10.590.590. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.80 3.130.00 198 45 45 45 149. sa svim transportima i prenosima.20 1.56 43.20 6. mase 250 gr/m². sukladno dilatacijama u betonskoj ploĉi. Na ovako pripremljenu površinu izvodi se temeljni sloja od dvokomponentne reakcijske epoksidne smole bez otapala i punila.02 74.76 43. ASFALTERSKI RADOVI Tvrdo-lijevani asfalt TLA11 Izrada.00 0.00 0. 45212-400-4474/2008.50 221. poglavlje 6-07.00 0. Obraĉun po m¹ ugraĊenih cijevi.00 0.00 0.00 0 0.02 74.00 0.00 0 0. Po ravnosti i po vlaţnosti površina mora biti sukladna OTU-u.25 0.20 1. sati sati 70 70 43. te zatrpati slojem finog pjeska.24 51.026.00 0.78 4. dobava i spravljanje mješavine tvrdo-lijevanog asfalta. Sva tekuća i kontrolna ispitivanja moraju odgovarati OTU-u. razastiranje.00 70 70 43.16 0.11 102.9.25 IV. zavarene 100% izravno na temeljni sloj.24 51.00 0 0 43. posipanje drobljencem. god.130. Tvrdo-lijevani asfalt TLA 11 mora biti izveden sukladno Opće tehniĉkim uvjetima za radove na cestama 2001.00 47.130.16 0.587. 1.25 0. UKUPNO ASFALTERSKI RADOVI: 0. a) cijevi promjera 300 mm b) cijevi promjera 200 mm c) cijevi promjera 160 mm d) cijevi promjera 110 mm Ostali zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom. Hidroizolacija mora biti izvedena sukladno Opće tehniĉkim uvjetina za radove na cestama 2001.[219] .50 221.80 3.00 0.942. knjiga IV.76 IV.00 0 0 0 0 149. Tvrdo-lijevani asfalt TLA 11 se izvodi u sloju prosjeĉne debljine 30 mm.00 m² 680 47.90 3.56 43.11 102. 3.00 0. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.

kom 376 313.63 0. doprema na gradilište i ugradba sidrenih ploĉa za ugradbu treptaĉa na vanjskim blokovima. Prije ugradbe bravariju je potrebno dobro oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i odmastiti.00 796.99 221. god.53 491.64 2.00 0 431.986. III.00 Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 50. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI ASFALTERSKI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena 50. B.16 313. dopremu na gradilište i ugradbu u vanjske blokove.45 431.xls.76 0.00 0. dopremu na gradilište i ugradbu u otoke i ispred objekta kontrole naplate. Sidrena ploĉa za ugradbu zaštitne ĉeliĉne ograde je dimenzija cca 30×30 cm izraĊena od ploĉevine 10 mm sa 4 ankera duţine 30 sm na ĉijem donjem kraju se nalazi kuka. Sidrene ploĉe za zaštitnu odbojnu ogradu 30×30 cm Izrada.00 0. te antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida. a svi spojevi su izvedeni putem varenja.63 0.00 0.289.00 0.356.76 4.45 98348485.030.76 32. Redni broj I. V.00 0.356.2008.16 3.91 0.00 0. Sidrene ploĉe za treptaĉ 20×20×0.504. a) UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Obraĉun po komadu sidrene ploĉe. Sve izraditi prema Izvedbenom projektu.00 Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.814.814. doprema na gradilište i ugradba ĉeliĉnih sidrenih ploĉa za ugradbu zaštitne ĉeliĉne odbojne ograde.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.53 491.ms_office Strana: 52.504. 1.289.[219] .424. m¹ 515 431.00 14 321.00 515 431.00 0. Svi okviri imaju ugraĊene pracne za usidrenje.28 OBRTNIĈKI RADOVI BRAVARSKI RADOVI CRNA BRAVARIJA OPĆENITO: Crna bravarija izraĊena je od NP i HOP vuĉenih profila.986. Sidrena ploĉa za ugradbu treptaĉa je dimenzija 20×20 cm izraĊena od ploĉevine 6 mm sa 4 ankera duţine 30 sm na ĉijem donjem kraju se nalazi kuka.63 222. od 16.130. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti kompletnu izradu antikorozivnu zaštitu sa vrućim pocinĉavanjem. kom 14 321. Obraĉun po m¹ izraĊene i montirane zaštitne ograde. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti kompletnu izradu antikorozivnu zaštitu sa vrućim pocinĉavanjem.a na gornjem je utor u koji se ubacuje ''T'' vijak.64 321.00 796. Utor za vrijeme betoniranja bora biti ispunjen stiroporom kako bi se utor saĉuvao ĉistim.424.28 Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 0.91 118.130.99 221.6 cm Izrada.63 222. doprema na gradilište i ugradba zaštitnog metalnog vruće pocinĉanog odbojnika (ograde) sa stupom i distancerom.91 0. II. Ploĉe se ugraĊuju na meĊusobnom osnom razmaku od 133 cm. Obraĉun po komadu sidrene ploĉe.00 0 321. A.91 118.00 0.10.00 376 313. 45212-400-4474/2008.76 0. IV.76 32.76 4.a na gornjem je urezan navoj M14 u duţini od 3 cm.030. Jednostrana odbojna distantna ograda Izrada.00 0 313.

1.a na gornjem je urezan navoj M14 u duţini od 3 cm.11 VI.06 0.503.63 6. god.00 0.63 0.20 98348485. doprema na gradilište i ugradba sidrenih ploĉa za ugradbu kućišta podiznih rampi.11 431. 14 431.00 0 431. Obraĉun prema m² obojene površine.98 3.00 0 103.63 2. Prije nanošenja završne obrade sokla površinu je potrebno ponovno impregnirati (grundirati). Površinu je potrebno oĉistiti od neravnina i prljavštine.98 0. 48 72.00 70 69. od 16. 45212-400-4474/2008. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije. kom Obraĉun po komadu sidrene ploĉe. m² 70 69. m² 37. cijelu površinu impregnirati.63 103.82 354.63 V.00 0. zaštitu ostalih površina od prljanja.59 3.10.06 4. Boju završne obrade odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom. SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI Bojenje bravarije Bojenje crne bravarije i ĉeliĉne konstrukcije bojama na bazi epoksida. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-CRNA BRAVARIJA: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 4.370. Penjalice izraditi od rebrastog betonskog ĉelika promjera 16 mm savijenog u obliku slova ''U'' ĉija je širina 45 cm.042.06 4.59 0.63 0. 6. Nakon ugradbe penjalice premazati dvostrukim premazom sa resitolom.[219] . a udaljenost od zida je 16 cm.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.ms_office Strana: 53.042. dopremu na gradilište i ugradbu u otoke ispred i iza naplatne kućice. Sidrene ploĉe za kućišta podiznih rampi Izrada. kitanje i brušenje eventualnih neravnina. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer.503. obraditi veće neravnine i površinu obraditi sa reperaturnim mortom. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti kompletnu izradu antikorozivnu zaštitu sa vrućim pocinĉavanjem.06 0.2008. Završna obrada sokla materijalom kao mozaikputz od Baumita ili odgovarajući.00 37. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.5 103. Sidrena ploĉa za ugradbu kućišta podiznih rampi je dimenzija 40×40 cm izraĊena od ploĉevine 6 mm sa 4 ankera duţine 30 sm na ĉijem donjem kraju se nalazi kuka. Penjalice se ugraĊuju na meĊusobnom razmaku od 30 cm. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti.04 72.00 48 72.370. Slobodne krajeve ugraditi u sjenku okna 15 cm duboko. kom Obraĉun po komadu izraĊene i ugraĊene penjalice. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Ĉeliĉne penjalice u oknima odvodnje Izrada i doprema na gradilište i ugradba ţeljeznih penjalica u oknima odvodnje.98 0. Zaštita betona oko naplatnih kućica Zaštita vidljivog dijela betona oko naplatnih kućica.04 5. Sve izraditi prema Izvedbenom projektu.20 69.xls.834.00 14 431.5 103.884. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal.00 0 72. trostruki premaz epoksidnom bojom.82 354.00 0 69.834.884.59 0. Obraĉun po m² stvarno obraĊenog sokla.59 3.98 3.

370.00 354.613. B. GRAĐEVINSKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI BETONSKI KOLNIK INSTALACIONI KANALI.356.00 98348485.29 C.86 0.370. 0.[219] . cca 50 cm ispod gotovog kolnika.00 0.32 0.424. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.5-02) Obuhvaća nabavu materijala.00 0 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Zaštita betonske površine blokova Dobava materijala i bojanje betonske površine zaštitnih blokova posignal bojom s gletanjem glet masom za vanjske radove.28 395.86 VI. Za plato je predviĊen samo osnovni nasip bez tampona i asfalta.00 41. Obraĉun po m² obojene površine.424. ugradnji i njezi sloja. A. Premaz bojom mora biti otporan na djelovanje soli i mraza.356.00 0.373.94 407.00 0.00 0.00 0.54 0.10 REKAPITULACIJA A.29 132.83 REKAPITULACIJA V.40 407.461. god.83 395.373.091.86 0.10 288.2008. C. nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju.00 505 544. d=15. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju m³ 505 544.00 0.0 cm.606.461.00 0.00 0 544.091.70 2. BLOKOVI I BETONSKI KOLNIK UKUPNO: 796.599.54 274.00 0 288.28 395.00 0.00 0.091. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju.11 41.461. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal sa modulom zbijenosti Ms = 80 MN/m².32 ĈELIĈNA NADSTREŠNICA GRAĐEVINSKI RADOVI ZEMLJANI RADOVI OPĆENITO: Iskop humusnog materijala i osnovni nasip obuhvaćeni su u Projektu prometnica za trasu ceste na kojoj se nalazi CP. I.00 0.00 796.10 1.00 0.00 0. UKUPNO BETONSKI KOLNIK: 132. d = 22 cm Cementom stabilizirani sloj od mehaniĉki zbijenog zrnatog kamenog materijala (OTU III st.461.70 544. nafte i ulja.613. UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 3.xls. Svi obraĉuni za iskop. 32.86 32. upotrebu opreme te sav rad na izradi.54 274. Svi iskopi su predviĊeni u zbijenom nasipu od drobljenog kamena. 3.606. m² 550 58. od 16.606.83 395.83 58.00 0.00 0.00 0.091.10 1. Iskopani materijal deponirati na udaljenosti 25 m¹ jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja. BRAVARSKI RADOVI SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: 354. B.599.606.00 0.00 0.7-02) Obuhvaća nabavu materijala. 1.00 0. 2.29 0. pripremu podloge. prijevoz. prijevoz. VI.992.ms_office Strana: 54.54 0.29 0.94 407.40 407. m³ 460 288. C.11 41. te sav rad na izradi i ugradnji ploĉe.94 0. 45212-400-4474/2008.10.00 0 0.992. izradu dilatacija. tj. C30/37 (OTU IV st.00 460 288.00 41.00 550 58.00 0 58.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.94 BETONSKI KOLNIK Nearmirana betonska ploĉa. upotrebu opreme.00 0.

71 0.407. Odnosi se na produbljenje iskopa za monolitne temeljne stope u sluĉaju da tlo nema propisanu nosivost.40 23. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar. ugraĊenog nasipa i preuzetog od strane nadzornog inţenjera zbijenog nasipa. 2.22 16.00 1 7.82 0. 1. Iskop se obavlja 95% strojno.71 0.22 0. a 5% ruĉno. Ms = 80 do 100 KN/m².22 1. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto.40 2.00 0 19. kao i sve ostalo potrebno za dovršenje cijele stavke. m³ 515 19.49 37.40 7. ispod temelja ĉeliĉne nadstrešnice klase C12/15 debljine d = 10 cm.22 1.342.82 6.00 0 23.40 0. samo dubine preko 200 cm.20 23.00 0.40 0. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. 45212-400-4474/2008. Iskop dubine do 200 cm Iskop za temeljne ĉašice u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom temeljnom tlu kategorije C. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dopremu materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹. Obraĉun paušalno.407. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na iskolĉenju svih elemenata.407.22 9.xls.22 0.50 cm ispod kote budućeg kolnika. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm. m³ 19 105.00 19 105. paušal 1 7. te nasipavanje.20 4.407. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Nasipavanje debljine 20 do 30 cm Nasipavanje iskopanim materijalom (kamena sitneţ) bez primjesa humusa. Nasipavanje i zbijanje obavljeti u slojevima debljine 30 cm mjereno u zbijenom stanju. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Beton podloge C12/15 Betoniranje betonske podloge od mršavog betona.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. a do kote .22 9.00 515 19. Obraĉun po m³ ugraĊenog fino drobljenog kamenog materijala ili šljunka. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou.40 7..22 0. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60° ili koristiti razupiranje.10. Obraĉun po m³ izvedenog. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.718.898. m³ 60 23.22 0.00 0 7.40 3.30 5.407. Sloj ĉistoće Dobava i ugradba drobljenog kamenog materijala ili šljunka (sloj ĉistoće). Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju debljine 10 cm.79 105.407. od 16.00 0 23.ms_office Strana: 55. Iskop dubine preko 200 cm Sve isto kao stavka 2. postavljanje i odrţavanje iskolĉenih oznaka od poĉetka radova do predaje svih radova investitoru.82 0. okana odvodnje i ostalih raznih okana.71 I. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 15 422.30 98348485.342. raznih okana.[219] .40 7.393.22 0.898.00 0 105. m³ 720 23.008.79 II.00 60 23.425.49 37. razastiranje i planiranje ispod temeljnih stopa.2008.008.00 0.82 6.30 19.71 2. gline ili sliĉno naokolo izvedenih temeljnih stopa. tj. (ukljuĉivo zatrpavanje eventualnog produbljenja ispod temelja). god.22 16.718.00 0 422.00 720 23. Dubina iskopa je do 200 cm.393.425. instalacionog kanala. m³ 15 422. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa svake strane konstruktivnog elementa minimalno za 50 cm.30 422. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹.22 0.

0 m¹. a) beton b) dašĉana oplata Armatura Dobava. betonom C25/30 .00 0 0 480. TESARSKI RADOVI OPĆENITO: Oplata svih betonskih i armirano-betonskih elemenata ukljuĉena je u jediniĉne cijenu istih i prikazana kroz betonske i armiranobetonske radove. Pokretna ĉeliĉna skela Dobava.60 30.48 59.00 0 784.00 0 0.04 5. izrada i postava betonskog ţeljeza prema Izvedbenom projektu armature.26 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. stup ide 0.00 0 22.90 3.41 6.00 95.00 32. Za 1 stup ide cca 1.00 6.00 0.00 220 515 480.[219] .78 0.00 0. klase C16/20.33 0.0 m¹. a) rebrasta armatura RA-400 b) mreţasta armatura MAG-500 Namještanje za ugradbu stupova Postava .namještanje po vertikali i horizontali i ugradnja stupova sitnozrnim betonom C25/30.145.00 0. savijanje. Obraĉun po m² montirane skele.44 440. Odnosi se na rad u visokim prostorima (ĉeliĉna nadstrešnica).527.60 30.44 440.44 0.42 III. od 16.518. 9. UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 2. kom 1 440. Armatura mora biti ĉista od hrĊe i svih masnoća. Obraĉun po kom skele.48 59.509.00 0. m³ m² 220 515 480.00 0 0. te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorniĉkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom. izrada i demontaţa skele nakon dovršenja svih radova. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ravnanje.00 0.90 480.26 105.81 0.94 380.340.81 118.44 2.00 0.705.00 0. Obraĉun po kom izvedenih stupova.00 1 440.81 118.00 18 784. Odnosi se na rad u visokim prostorima (ĉeliĉna nadstrešnica).7 m² oplate.44 IV.126.10.00 0 0 6.liĉilaĉke radove.liĉilaĉke radove. izrada i demontaţa skele nakon dovršenja svih radova. m² 1450 22.527.78 III. Zalijevanje stupova Zaljevanje stupova /unutrašnjost/ sitnozrnim plast. te otprema pokretne ĉeliĉno-drvene skele za bravarske i soboslikarsko . 45212-400-4474/2008.518.26 105.48 59. Obraĉun po kom ugraĊenih stupova.00 0.94 380. UKUPNO TESARSKI RADOVI: 0. Visina skele iznosi cca 5.00 0.00 4.26 0.41 6.42 32.04 784. obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.00 0. Tlocrtna dimenzija temelja je 320/270 cm.5 m³ betona i 0.ms_office Strana: 56. 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente.340. kg kg 18500 14000 6.41 6.44 0. te otprema pokretne ĉeliĉno-drvene skele za bravarske i soboslikarsko .78 14.145.42 0.44 22.81 0. kom 18 529. sjeĉenje. Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete. ZIDARSKI RADOVI 98348485.78 529.00 1450 22.705.00 18500 14000 6.33 9.00 18 529.00 1. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Beton temelja stupova nadstrešnice C16/20 Dobava i ugradba betona.00 0 529.949.41 6. Za 1. u armirano-betonske temelje ĉeliĉnih stupova nadstrešnice.Izvodi se nakon montaţe kompletne konstrukcije.00 0.2008. god.78 14. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 32. u dašĉanoj oplati. Beton projektiranog sastava.78 0. 32. kom 18 784.33 II.48 59.509. Obraĉun po kg ugraĊene armature.42 0.0 m³ betona.126. Visina skele iznosi cca 6.33 0.585.00 0 440.xls.585. Fasadna skela Dobava.44 440.00 95.949.

45212-400-4474/2008. alat.00 0.00 0.00 0.24 2.00 0. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika.00 0 0.00 0.169. IV.00 0. meĊusobno ukrućenih spregovima. a na krovu je izlazno okno vel.425.59 58.80 456.78 32.00 0.2008.00 0.00 98348485.44 6. sati sati 60 60 44.80 44.00 0.24 IV. Montaţa se vrši prema montaţnom projektu.145.24 0. Po konstruktivnom sistemu se sastoji od sistema sekundarnih i glavnih rešetkastih nosaĉa.169. Ostali zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom.81 0. ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI TESARSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: 37.675. Stupovi se nakon montaţe popunjavaju betonom što je obuhvaćeno u troškovniku. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova.10. od 16. A.00 m¹.00 1.79 380.00 0. Kao pokrov sluţi ĉeliĉni profilirani pocinĉani obojeni lim.80 REKAPITULACIJA I. oslonjenih na ĉeliĉne cijevne stupove koji su upeti u temeljne stope.59 58. III.00 0.79 380. sidra.40 6.80 456.00 60 60 44.44 6. Nadstrešnica je projektirana na “dvije vode”.675.00 0. god. II.40 3. Oslonjena je na 12 stupova s razmakom osi 15.690.00 0.00 0 0.494.00 0 0 44.00 0.425.145. transporte.00 37.949. Preko svega u uzduţnom smjeru dolaze ĉeliĉne roţenice. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 70×70 cm.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0. 2.00 0 0.59 58.78 32.690.949. uputama statiĉara i prema radioniĉkoj dokumentaciji koju je duţan izraditi izvoĊaĉ ĉeliĉnih konstrukcija.xls. Naokolo nadstrešnice je maska od obojenog lima.169.169.ms_office Strana: 57. V.00 odnosno 6.59 58.[219] . Nosive i pregradne zidove takoĊer je potrevno povezati preklapanjem opeke. B.00 0. razne zaštite i sl.24 0.40 6.00 0.00 0 0. 0. U stupove nadstrešnice ugraĊene su cijevi za odvod krovne vode.00 0.00 0.40 3.81 OBRTNIĈKI RADOVI ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA OPĆENITO: Nadstrešnica se izvodi iznad cestarinskog prolaza. rad.494. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.

00 mm. izrada u radionici.6 mm. Dobava i postava podroţnica Nabava materijala.38 262. 45212-400-4474/2008.00 m¹.38 188.38 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad. IzvoĊaĉ je duţan izvršiti izmjeru izvedenih temeljnih ĉaša prije poĉetka radova. elementi su od cijevnih profila Ĉ-1212. Obraĉun po kg postavljenih podroţnica.00 0. Montaţa odozdo na nosivu konstrukciju putem kutnih profila i vijaka. Obraĉun po kg izvedenih rešetkastih nosaĉa. kg 10500 16.rešetkasti nosaĉi Izrada i montaţa nosaĉa fasade kao rešetkastih nosaĉa sastavljenih od pojaseva duţine 6.38 98.38 0.xls.00 16.[219] . vijcima M 16. kvadratnog presjeka 80/80/3.00 5. Svi konstruk. Izrada radioniĉke dokumentacije obuhvaćena je u jediniĉnoj cijeni stavaka ponudbenog troškovnika. te montaţu svih konstruktivnih elemenata na licu mjesta. te dijagonala od kvadratnog presjeka 50/50/2.0 + 2. od 16. dijagonala od kvadratnog presjeka 70/70/3.38 0.9 mm sa prikljuĉkom na cijev kvadratnog presjeka 100/100/4 gore i dolje.280.2 mm i isto takve vertikale rešetke kom 2.00 5500 16. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Izrada i montaţa nosaĉa spuštenog stropa Izrada i montaţa nosaĉa spuštenog stropa od pravokutnih valjanih profila /HOP/ presjeka 60/120/4.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Vertikale iste dimenzije. 4.20 + 5×6. Poloţene na stupove.9 mm.00 16000 16. Sastavljene od gornjeg i donjeg pojasa od kvadratnog presjeka 80/80/3.ms_office Strana: 58. Jediniĉna cijena takoĊer obuhvaća izradu i putem varenja montaţu ĉeliĉnih ploĉica od plosnog ĉelika za meĊusobnu vezu svih bravarskih izraĊevina kao i pocinĉane vijke za montaţu istih na gradilištu. ĉišćenje od rĊe /pjeskarenjem/ 2-kratni antikorozivni premaz.38 0.00 16.00 0 16.00 98348485. skelu. Izrada i montaţa zabatnih rešetki Izrada i montaţa zabatne rešetke raspona 15.38 0.10 m¹.38 90.080. alat. IzvoĊaĉ je duţan prije poĉetka radova radioniĉku dokumentaciju dati na pregled projektantu koji će na istu dati pismenu suglasnost. kg 6000 16. god. Obraĉun po kg izvedenih zabatnih rešetki. vertikala kvadratnog presjeka 80/80/3.38 262.370. Izrada i montaţa uzduţne rešetke Izrada i montaţa uzduţne rešetke vel.370.00 0.38 0. Izrada i montaţa nosaĉa fasade .00 6000 16.00 1.00 0 16.00 10500 16.ĈN 24 B1. Sva montaţa na gradilištu je putem vijaka. transporte.00 0. kg 5500 16. Obraĉun po kg izvedenih uzduţnih rešetki. kg 16000 16.10.38 171.990.2008. Obraĉun po kg montiranog nosaĉa. a sastoje se od donjeg i gornjeg pojasa dim.38 0.38 188.00 4.00 2.38 0.00 0 16.280.00 0 16.38 98.00 16.090. transport na gradilište i montaţa podroţnica U PN 160. a valjani profili . ĉišćenje od rĊe .00 16.090. izradu radioniĉke dokumentacije.38 0.080.38 171. dijagonala kvadratnog presjeka 40/40/2.00 0 16.00 3.00 16. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.6 mm.00 0 0.00 0 0. osnovni i spojni materijal.38 0.38 90.990.0 m¹ i kvadratnog presjeka 80/80/3.pjeskarenjem te 2-kratni antikorozivni premaz na bazi epoksida.6 mm.00 11500 16. kg 11500 16.6.

krovnih spregova meĊu konstrukcijom od NPU 80 i dijagonala L 40/40/4.426. Antikorozivna zaštita kao poz.00 18 11.00 13.20 105.20 137.20 0. te izrada ĉeliĉne okrugle cijevi promjera 152.793.0.360.00 16.20 0. U cijeni izrada veznih elemenata za horizontalnu konstrukciju i izrezivanje otvora za odvodne cijevi krovne vode. kg 29000 16. Obraĉun po kg izvedene krovne stabilizacije. izrada u radionici. Obraĉun po kg izvedenog krovnog sprega.88 0. Svaki stup je teţine cca 800 kg.80 11. dijagonala L 40/40/4 mm i vertikala nosaĉi plafona kvadratnog presjeka 60/120/4.560. kg 8500 16.00 0 11.284. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Izrada i montaţa krovne rešetke l = 15.84 1.00 29000 16. kg 6500 16.00 10. kg 2800 16.560.0 mm.00 8.60 212.00 16.20 0.4/12. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 6.00 8500 16.20 0.793.38 13. izrada u radionici.88 25.5 mm. 1.84 12.00 0 16. 1. ĉišćenje od rĊe /pjeskarenjem/ 2-kratni antikorozivni premaz.00 18 1.00 0 16.426. kg 850 16. Dobava cijevi za odvodnju vode Nabava materijala. kom 18 1.80 11. kom 18 11. duţine cca 550 cm.700.426.00 0 16.38 0.60 212.38 0. Obraĉun po kg izvedenih elemenata spojeva.00 7.020.683.4/4. Obraĉun po kom izvedenih ĉeliĉnih stupova. montaţa krovne stabilizacije u plohi krova i plohi podgleda sastavljene od dijagonale od L 40/40/4 i horizontalnog štapa od kvadratnog presjeka 40/40/2.20 61.20 45. Obraĉun po kg izvedenih popreĉnih spregova.923.20 0.20 61.88 25.20 45. Antikorozivna zaštita kao pod poz. Obraĉun po kg izvedenih krovnih rešetki.9 mm.6 mm i kvadratnog presjeka 60/60/2.00 16. dijagonala od kvadratnog presjeka 80/80/3.[219] . montaţa leţajeva krovnih rešetki na stupu HEA-A200. Sluţi za odvodnju krovne vode.00 16.00 3800 16. Dobava krovne stabilizacije.360.38 475.38 0. izrada u radionici i montaţa krovne stabilizacije. U cijeni zaštita izvana i iznutra vrućim bitumenom ili bojom na istoj bazi.020. ĉišćenje od rĊe /pjeskarenjem/ 2-kratni antikorozivni premaz i montaţa elemenata spojeva koji sudjeluju u ukupnoj teţini sa 10%. kvadratnog presjeka 90/90/4. Dobava krovnog sprega u ravnini plafona Nabava materijala.426. Leţajevi krovnih rešetki na stupu Nabava materijala.793. kg 3800 16.38 13.00 0 16. Dobava krovne stabilizacije Nabava materijala.38 475. UgraĊuje se u ĉeliĉni stup. a dolje na okno odvodnje pod kutem 120°.0 m¹ Nabava materijala. Dobava ĉeliĉnih stupova Nabava materijala te izrada ĉeliĉnih stupova od cijevi 406.60 0.00 98348485.10.00 0 1. izrada i montaţa krovne rešetke sastavljene od gornjeg i donjeg pojasa vel.2008.300.20 0.0 mm.793. Obraĉun po kom izvedenih cijevi za odvodnju vode.ms_office Strana: 59.923.00 16. popreĉni spregovi Nabava materijala.5 mm.88 0.00 6500 16.00 850 16.60 0. Gore izvesti spoj na limeni lokac. Obraĉun po kg izvedenih krovnih rešetki na stupu. od 16.00 16.00 0 16. 45212-400-4474/2008.5 mm. god.20 0.00 9.300.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. izrada u radionici.700.00 2800 16.xls.20 0. Montaţa elemenata spojeva Nabava materijala.20 105.20 137. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0 16.38 0.284.9 mm i vertikala kvadratnog presjeka 100/100/4.683. izrada u radionici i montaţa krovnog sprega u ravnini plafona od pojaseva NPU 80.

00 16.880.880.50 313.864.80 20.00 250 313.38 0. Izvesti ju od ĉeliĉne pocinĉane rešetke vel. Dolaze HOP nosaĉi ›40/40/3 mm.487. Obraĉun po kg izvedene pomoćne konstrukcije hodne staze.00 0 16. transport na montaţu i montaţa ĉeliĉnog okvira .38 28. kg 6800 16. Gore je zaštitni rukohvat /ograda/ visine 100 cm.384.38 111. Širina penjalica 60 cm. Sve izvesti od kutnog ţeljeza L 60/60/6.950.00 1750 16. transport na montaţu i montaţa hodne staze unutar nadstrešnice. ţeljeza privaruju na ĉeliĉnu konstrukciju nadstrešnice. Obraĉun po kom ljestvi.864. Nosaĉi limene maske Izrada i montaţa popreĉnih i uzduţnih nosaĉa limene maske .40 4. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.40 0.xls.80 0.38 111.00 0 16. Dimenzije obavezno uskladiti prema detalju proizvoĊaĉa trake.38 40.nosaĉ semafora Nabava materijala.00 6800 16. Obraĉun po kg montiranih nosaĉa krovne svjetlosne trake. Ljestve se “noţicama” od bet.00 254. 45212-400-4474/2008.00 16.384.95 78.40 4.00 0 254. izrada u radionici.40 0.222. Obraĉun po kg izvedenog ĉeliĉnog okvira nosaĉa semafora. shemi bravarije i uputama projektanta. god. 25/2 mm.38 0. Dolaze penjalice od vertikalnih cijevi promjera 30 mm i preĉki od bet. Širina hodne staze 80 i 120 cm.95 0.665.00 2500 16. transport na montaţu i montaţa ĉeliĉnih ljestvi za pristup na hodnu traku unutar nadstrešnice.00 0 313.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 98348485. Obraĉun po m² postavljene trake.50 15. 1. kg 1750 16. S antikorozivnom zaštitom.10.38 64.222.38 40.80 0. Limeni pocinĉani profili 50×40 mm Obraĉun po m¹ nosaĉa limene maske.665. ‚ 60/60/2.80 152.38 0.95 78.00 600 254.38 0. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 14. transport na montaţu i montaţa pomoćne konstrukcije nosaĉa hodne staze i ograde hodne staze. Dobava pomoćne konstrukcije hodne staze Nabava materijala.00 0 16.00 1 4.00 0 16.950.40 4.38 0.222.38 0. kg 3960 16.40 17. Dobava i montaţa hodne staze m² 250 313. Sve prema općim uvjetima.222. Montaţa HOP C nosaĉa Dobava i montaţa HOP C nosaĉa vel. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Nabava materijala.00 0 4. Dobava ĉeliĉnog okvira .00 19.00 18.38 64.80 152. 350×60 mm debljine lima 3 mm.00 16.po horizontali /6 kom/. kom 1 4.38 28. Obraĉun po kg montiranih nosaĉa rasvjetnih tijela. Ukupna visina 800 cm.00 16.80 16. Montaţa nosaĉa rasvjetnih tijela Izrada i montaţa nosaĉa rasvjetnih tijela ugraĊenih u podgled nadstrešnice. izrada u radionici.38 0.95 0. Izrada i montaţa ljestvi Nabava materijala. izrada u radionici. izrada u radionici.2008.487.4/2. od 16. Sluţi kao nosaĉ krovne svjetlosne trake.00 3960 16.38 0.222.9 i promjera 42. m¹ 600 254.ms_office Strana: 60. te meĊusobno povezani cijevima promjera 30/3 mm.[219] .nosaĉa sema-fora izraĊenog od HOP nosaĉa ‚50/50/3 mm Antikorozivna zaštita kao pod poz.6 s antikorozivnom zaštitom.222. ţeljeza promjera 18 mm. kg 2500 16.

45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Izrada okvira okna za izlaz na krov nadstrešnice.00 0.00 0 0.34 VI.60 231. Obraĉun po m² izvedenog pokrova. ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 21.00 980 200. 70×70 cm.60 231. Boje pokrovnog lima u dogovoru s projektantom kao i podgled.373.463.2008. IzmeĊu sljemena i ţlijeba limovi su iz 1 dijela. Pokrov nadstrešnice Izrada i montaţa pokrova nadstrešnice od pocinĉanog ĉeliĉnog obostrano obojenog lima s brtvljenjem horizontalnih spojeva trajno elastiĉnim kitom. Svj. god.20 196.00 1 4. Za ukrućenje u otvorenom poloţaju okvir i otklopno okno povezati pocinĉanim lancem.5 mm s profilacijom visine 12 do 18 mm i obojen RAL 9002 /bijelo/.00 0.00 2.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. samo lim debljine 0.368. razne zaštite na radu.00 980 236.20 0. Obraĉun po kom okvira okna za izlaz na krov.00 0 0.00 236. Obraĉun po m² pokrova nadstrešnice. 0. Lim dolazi 1-struko.00 V.ms_office Strana: 61.00 2. Obraĉun po m² izrade podgleda.00 98348485.00 200.00 0.463.0 m¹. Sve izvedeno prema detaljnom nacrtu i detaljima. m² 980 200.60 0. 45212-400-4474/2008.34 4. /osnovni i spojni/.00 1.00 0 200. sve transporte.368. izradu radioniĉkih nacrta.60 0.20 196.20 0. Vijci su oblikom prilagoĊeni donjem nosaĉu /NPU 10 i HOP 60/60/3.lomovi lima s umetanjem “Z” ili više sliĉnih završnih i prelaznih profila ulaze u jediniĉnu cijenu.00 0. 4. POKRIVAĈKI I LIMARSKI RADOVI OPĆENITO: Izrada pokrova predviĊena je od profiliranog tvorniĉki obojenog ĉeliĉnog pocinĉanog lima debljine 0.368.373.368.7 mm i visine profilacije cca 55 mm. U kompletu i pristupne ljestve od okna do hodne trake. Dolazi na podgled nadstrešnice. m² 980 236. Okvir je od “C” HOP profila 220×40×3 mm. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.196.368.00 0.00 0 236. kompletnu skelu. Izrada podgleda Sve isto kao u poz.00 2.00 0. alat. Gore je otklopno okno od HOP ‚20/30/2 mm ukrućenog dijagonalama i vezanog na donji okvir putem navarenih 2 kom petlji za metalna vrata. visine do 2. materijal. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad.868.868. uskladištenje materijala na gradilištu i sl. vel.368.00 0. te u dogovoru sa nadzornim organom i projektantom. Okvir okna za izlaz na krov kom 1 4. Krov je 2-strešni s nagibom od cca 15%.196. Svi spojevi i prelazi .[219] .10.00 0 4. od 16.00 4. koji će odrediti boju.xls. 1.

/unutarnja strana/.55 18.45 5.00 0 0 0 86. duţ. god. Uĉvršćenje nehrĊajućim vijcima na donju ĉeliĉnu konstrukciju.ms_office Strana: 62. a.00 0 236. Duţina pojedinog elementa ne smije biti kraća od 450 cm.[219] .00 236.20 800.6 mm. m¹ m¹ m¹ 210 210 19 86.90 17. 1/ na sudaru krova i maske. gore se lim podvlaĉi pod masku.052. Ţlijeb izvesti s uzduţnim nagibom 0.9 do 1. Boja po izboru projektanta. 7 koji se podvlaĉi pod pokrovni lim.50 8.454.40 400.00 0. 45212-400-4474/2008.50 95.45 86.199.45 86.5%. 1.688.š.00 70 95. U cijeni podvuĉeni dodatni lim razv. Obraĉun po m¹ opšava na sudaru krova i maske.6 mm.00 0 400. Ţlijeb je presjeka 28×10 cm. 1. Komplet s pocinĉanim nosaĉima na razmaku 80 cm.40 54.20 0.0 mm. dole je pasica i sudar s horizontalnim ţlijebom.10.60 0.90 17. Obraĉun po m¹ maske.00 136 400. m¹ 210 81. m¹ 70 95.00 0. razvijena širina 50 do 10 cm.90 0.50 18.50 1.š.60 52. samo po kosini. Sve komplet.80 200.00 210 81. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Opšav vertikalnog pojasa Obostrani opšav vertikalnog pojasa /maske/ naokolo nadstrešnice s profiliranim obojenim ĉeliĉnim pocinĉanim limom.20 800. Obraĉun po m¹ izvedenog horizontalnog sanduĉastog ţlijeba. Vijci i podl. gornji i donji horizontalni.00 210 210 19 86. m¹ 136 400.60 52. dole r.45 86.45 86. 1. Dolazi ravno.154. ploĉice u boji kao maska /kao poz.454. Spoj s donjim pokrovom izvesti “NA ĈEŠALJ”.45 95. 20 cm b.45 95.55 0.50 1. a nad ţlijebom ima okap. Lim je razv.45 86.00 0. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 3. Obraĉun po m¹ postavljenih sljemenjaka Izrada opšava na sudaru krova i maske Opšav /limom kao poz. Dolazi gotov tvorniĉki prefabriciran fasadni element s visinom 600 mm i debljinom lima 0.55 0.40 0.052. Obraĉun po m¹ opšava limom.2008.55 0.00 0 81. vertikalno r.40 54.154. razv.00 0 200.00 81.5 do 0.00 0.40 0.688. kao što to izvodi firma “HOESCH” BAUSYSTEME GMBH WIEN.00 4 200. širine 80 cm.00 220 236.55 6. m¹ 4 200. Ţlijeb je dilatiran tako da max.00 4.55 6.00 7.60 0.40 98348485.xls. Izrada opšava po kosini Sve isto kao poz. širina 50 cm.20 0.815. od 16.55 18. Za spoj na vertikalu izvesti rukavce promjera 120 mm. 45 cm c.815.š. Izvedba horizontalnog sanduĉastog ţlijeba Izvedba horizontalnog sanduĉastog ţlijeba krovne vode od pocinĉanog lima 0.154.154.199.45 95. širine 30 cm i opšav s pasicom za vezu s opšavom iz poz. a u meĊuprostore umetnuti brtve od bitumenizirane spuţvaste gume. Opšav limom Opšav limom opisanim pod poz. Masku sastaviti od 3 kom opisana “HOESCH” ELEMENTA /ukupna visina maske 180 cm.90 0.45 95. Vezano na izradu maske iz poz. 20 cm Izrada i postava sljemenjaka Izrada sljemenjaka od lima opisanog pod poz. Lim je bez profilacije i u debljini 0./.50 18.00 0 95. U cijeni opšivanje istaka nosaĉa semafora. Obraĉun po m¹ opšava po kosini. 6. 3. Obraĉun po m¹ postavljene maske. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.80 6.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.55 0. gore r. te pokrivanje sljemena. iznosi cca 10. m¹ 220 236.3 m¹.

40 0. 50×50 cm.295.521. m¹ 122 81. PredviĊene dim. su putem lukova s R min. 13. širina 50 cm. a dole ø 133 mm tj.146.048.60 98348485.40 10.90 0.65 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Obraĉun po kom izvedenog labuĊeg vrata. Svj. Obraĉun po kom izvedenog opšava. Opšav nakon montaţe semafora Izrada opšava od lima kao pokrov deblj.00 0 195. U cijeni prikljuĉak na gornju horizontalu i na donji revizioni lonac.[219] . Opšav limom na izlazu Opšav limom /kao poz.217.20 0.20 582. Spoj limene vertikale i lonca izvesti tako da isti moţe posluţiti za reviziju i ĉišćenje lonca i vertikale.00 0 163.80 0. od 16.80 2.20 0. U cijeni izvedba i prikljuĉak “LABUĐEG VRATA” istog promjera kao ţlijeb.048.20 48. Opšav kod montaţe rasvjetnih tijela Izrezivanje i pripasivanje lima na podgledu prilikom montaţe upuštenih rasvjetnih tijela s izradom opšava kao u poz.65 3. konstrukciju.00 7 163.65 0.00 0 291. Lim je savijen pod 90° s r. Montaţa limenog "lonca" Izrada i montaţa limenog “LONCA” na spoju limenog ţlijeba i odvodne cijevi. U obliku L 25/25 mm. kom 1 382. m¹ 175 127. 1/ uz svjetlosne trake.00 175 127. Debljina lima 0.00 0 81. 20. U cijeni prilagodbe profilaciji pokrovnog lima.20 14. širina 50 cm. 45212-400-4474/2008.20 382.80 0. Dolazi .40 0. Gore izvesti otvor ø 120 mm za spoj na vertikalu. kom 18 195. Razv.70 11.10.65 3.50 35.50 35.00 0 200.2008.00 12.80 0.20 0.00 18 163. Obraĉun po m¹ izvedenog opšava.80 2. Opšav uz svjetlosne trake Opšav limom /kao poz. “LONAC” je tl.00 86 409. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 9.40 16.991.948. kom 86 409.40 163.80 0.5 mm.00 0 382.00 0 409.00 240 200. god. Montaţa limene cijevi Sve isto kao poz.991. m¹ 240 200.00 200. 30×20 cm i s visinom 40 cm.90 9.217. = 200 mm. Prodor za antenu Doplata za izradu opšava na prodoru antene kroz krov.55 mm i s promjerom ø 120 mm. kom 2 291.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. dim.00 122 81.š.20 0.40 22.montira se nakon postavljenih semafora i promjenjivih znakova. rukavac za spoj na ĉeliĉnu odvodnu cijev.00 409. 6 cm. 1 /samo ravni/ na sudaru podgleda i ţiĉanog pletera. 4a.20 0. U cijeni obujmice za vješanje na ĉel.20 0.20 48. 1/ uz izlaze na krov.80 15.948. Obraĉun po kom izvedenog opšava. Obraĉun po kom izvedenog opšava.60 163. U cijeni prilagodbe profilaciji pokrovnog lima.80 1.521.50 0.20 382.ms_office Strana: 63.90 0.70 195.20 582.146. Obraĉun po kom izvedenog opšava.50 0. Sve od pocinĉanog lima 0. Razvijena duţina 440 cm. Obraĉun po kom opšava kod montaţe rasvjetnih tijela. te na sudaru podgleda i opšava iz poz.00 0 127. kom 18 163.00 1 382. Razv.80 81.90 9. otvora 74×74 cm. Svi prelazi vertikale na horizontalu i sl.00 0 163.5 mm.00 127.295. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Izvedba labuĊeg vrata Izvedba i montaţa vertikalnog labuĊeg vrata.20 382.00 2 291. duţina 220 cm. 0. samo veza naplatna kućica – nadstrešnica /promjera 40 cm/. Obraĉun po kom montiranog limenog "lonca" Opšav limom na sudaru podgleda Opšav limom kao u poz. kom 7 163. vel.00 17.80 1.00 13.40 291.xls.00 18 195. Obraĉun po m¹ izvedenog opšava.40 22.

Izrada dašĉanog korita Izrada i montaţa dašĉanog korita .70 0.530. U cijeni doplata za izradu i montaţu srednjih sljemenskih i krajnjih završnih elemenata prilagoĊenih nagibu pokrova. širinom 70 cm i s podmetaĉima za postizanje nagiba ţlijeba. 1.045. 1. TRAK.455. 45212-400-4474/2008.215.ms_office Strana: 64. god.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0. Postava putem pocinĉanih vijaka na donji ĉeliĉni “C” profil.00 0.05 5.045. dorada.70 0.00 112 37.33 0.05 0. UKUPNO: m¹ 48 1. Ista dolazi na sudaru drveta s ĉelikom.172. od 16. Obraĉun po kom izvedene dilatacije svijetlosnih traka.70 1. Montaţa krovne svjetlosne trake Dobava.70 VII.00 112 52. TESARSKI RADOVI UKUPNO: m¹ 112 52.[219] .215.60 2. UGOVORNI TROŠKOVNIK br.530. Sastavljena je od srednjih elemenata duţine 130 cm i krajnjih elemenata promjenjive duţine. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere POKRIVAĈKI I LIMARSKI RADOVI UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena 721.00 0 97. Dobava drvenih gredica Dobava.00 48 1.84 1.40 74.podloge za postavu horizontalnog ţlijeba. klase.25 RADOVI SA SVJETLOSNIM TRAKAMA VII. s razv.172. 1. Obraĉun po m¹ izvedenog dašĉanog korita. kom 12 97.64 0.28 37.00 Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.xls.00 0. 2.33 73.33 0.10.516. Ukupna duţina jedne trake je 5.24 TESARSKI RADOVI VIII. L = 150 cm s vanjskom širinom = 170 cm. traka je korisne vel. radovima/. Obraĉun po m¹ izvedene svjetlosne trake Izrada i montaţa dilatacije svjetlosnih traka Izrada i montaţa dilatacije svjetlosnih traka iz poz.24 97.68 10.829. U cijeni dobava i postava 1 sloja krovne ljepenke s gornje strane. 1.516. LIĈILAĈKI RADOVI 98348485.628.00 0 52.5 cm od mekog drva II.829.40 74.64 0.60 52.00 12 97.05 5.455. Ugradba pocinĉanim ĉeliĉnim vijcima. Redni broj VI.00 0 1. m¹ 112 37. Dolazi gredica 8×5 cm impregnirana 2-kratno.00 Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 721.7 m¹.00 0.00 0 37. RADOVI SA SVJETLOS. Montira se na dodatni nosaĉ od HOP C profila /obuhvaćeno u brav. izrada i montaţa drvenih gredica za naknadnu montaţu svjetlosnih traka. 4.25 Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 0. Isporuĉuje se bez nastavnog vijenca.628.33 73. Obraĉun po m¹ izvedenih drvenih gredica.2008. U cijeni dobava i postava bitumenske “IZO” trake širine 60 mm.68 10. transport na montaţu i montaţa krovne svjetlosne trake od 1-strukog akrilnog mlijeĉnog stakla.84 2.05 0.28 IX.64 4.530. Dolazi daska deblj.64 VIII.530.

406.04 0. ČELIČNA KONSTRUKCIJA POKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI 2.75 2.522.00 135 48.00 0.64 41.04 648. 2-kratno. gorivo i sl.04 2. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Završno liĉenje Nabava materijala. VI.00 150 36.00 0.00 0 36.977.09 REKAPITULACIJA V. /Napomena: liĉe se okviri s ţiĉanim pleterom na podgledu/. Popravak liĉenja Isto kao poz.64 0.967. Završno liĉenje konstrukcije Nabava materijala. m² 18 41.373. popravak temeljnog premaza i završno liĉenje /2-bojno/ ĉeliĉnih stupova koji se izvode na slijedeći naĉin: Nanošenje dva zaštitna sloja na konstr. bojom po izboru projektanta.00 0 0 41. Obraĉun po m² liĉene površine. Obraĉunato u ĉeliĉnoj konstr.05 0.00 3350 48. antikoro-zivnim sredstvom. Završno bojanje konstrukcije predviĊa se bojama na bazi epoksida. Popravak liĉenja Liĉenje popravak podgleda pokrovnog profiliranog lima bojama po izboru projektanta. Obraĉun po m² liĉene konstrukcije. m² 3350 48.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0 36.20 4. 45212-400-4474/2008.406.516. vertikalne limene maske naokolo nadstrešnice.64 34.80 36.34 721.64 0.09 36. Popravak bojom limene maske Liĉenje .BIJELO/.977. a. plavo b.463. 5.04 2.64 41.10.00 0 41.05 0.05 0.04 IX.64 0.05 160. Izvodi se samo na manjim oštećenjima. /Izvodi se samo u koliko isporuĉeni lim nije obojen bojom RAL 9002 .04 648.659.418.popravak bojom kao poz. a prema opisu pod poz.522. 2.00 0. ţuto Liĉenje podnoţja stupa Liĉenje podnoţja ĉeliĉnog stupa u visini 50 cm CRNOM BOJOM /na bazi bitumena/ otpornom na atmosferilije.64 749. samo liĉenje nekonstruktivnih elemenata.04 0. Obraĉun po m² liĉene površine.34 721.00 70 36.50 3. m² m² 840 280 41.486.72 6. Završno liĉenje se predviĊa epoksidnim bojama i to 3-kratni premaz u boji po izboru projektanta.00 18 41.72 36.00 18 36.64 41.373.52 41. m² 135 48.463.00 0.64 0.00 0.00 0. Obraĉun po m² liĉene površine.00 840 280 41.04 0.xls. 2.ms_office Strana: 65.05 160.64 34. god.2008.967.[219] . Boja kao podgled.60 11.52 5. m² 150 36. 5.00 0 48. 2kratno.05 0. Izvodi se 2-kratno nakon montaţe maske. m² 18 36.64 41. Obraĉun po m² liĉene površine. Podnoţje stupa u visini 50 cm obojiti u crno.05 6.659.486.04 0.80 7.00 2. m² 70 36. samo podgled vidljive limarije: horizontalni i vertikalni ţlijebovi.25 98348485. Obraĉun po m² liĉene površine.00 0 48.418.04 0.50 48. popravak temeljnog premaza i završno liĉenje krovne ĉeliĉne glavne i sekundarne konstrukcije koja se izraĊuje na slijedeći naĉin: Ĉišćenje i popravak zaštitnog temeljnog premaza. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 223.04 0.60 11. Liĉenje nekonstruktivnih elemenata Sve isto kao poz.64 749.75 48. LIĈILAĈKI RADOVI UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1. od 16.00 0 36. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije.20 41. Obraĉun po m² liĉene površine. 1.516.00 223.04 5.00 0.05 6.25 0.

00 3.628.00 0. Iskop dubine do 200 cm Iskop za temeljne ĉašice i temelje grede u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom temeljnom tlu kategorije C.00 0.403.003.322.00 0 3. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 100 23. tj. I. Iskop se obavlja 95% strojno.762.00 0.403.00 0.00 1 3.01 0. Svi obraĉuni za iskop.003. god. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.00 0 23. nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju. od 16. A.22 232.003. 3.00 0.24 10.00 Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0. kao i sve ostalo potrebno za dovršenje cijele stavke.00 0.00 456. a 5% ruĉno. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60o ili koristiti razupiranje.00 Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 74. TESARSKI RADOVI IX. Odnosi se na produbljenje iskopa za monolitne temeljne stope u sluĉaju da tlo nema propisanu nosivost.00 0.00 10 23.762.418.00 0. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹.20 3.00 0.00 0 23. m³ 10 23.00 3.xls.22 0. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto.003. cca 50 cm ispod gotovog kolnika.628.00 0 0. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar.20 REKAPITULACIJA A.22 2.22 0. postavljanje i odrţavanje iskolĉenih oznaka od poĉetka radova do predaje svih radova investitoru.20 98348485.071.00 2.10. Dubina iskopa je do 200 cm. Svi iskopi su predviĊeni u zbijenom nasipu od drobljenog kamena.. m³ 100 23.071. paušal 1 3.00 0 0.00 0. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal sa modulom zbijenosti Ms = 80 MN/m². Iskop dubine preko 200 cm Sve isto kao stavka 2.403.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm.418. Iskopani materijal deponirati na udaljenosti 25 m¹ jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja.859.00 0.20 Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 0.81 3.81 3.003.00 0.2008.01 NADSTREŠNICA PARKIRALIŠTA GRAĐEVINSKI RADOVI ZEMLJANI RADOVI OPĆENITO: Iskop humusnog materijala i osnovni nasip obuhvaćeni su u Projektu prometnica za trasu ceste na kojoj se nalazi CP.00 3. GRAĐEVINSKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI ČELIČNA NADSTREŠNICA UKUPNO: 456.403. 4.09 3.00 3.20 23.071. RADOVI SA SVJETLOSNIM TRAKAMA VIII. LIČILAČKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: B. Jedinična cijena Ukupna cijena 74.24 10.20 3.[219] . Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa svake strane konstruktivnog elementa minimalno za 50 cm.00 0.00 23.690.28 223.09 3.690.322.22 0.045.22 2. samo dubine preko 200 cm.071.00 0. Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na iskolĉenju svih elemenata. 0.ms_office Strana: 66.00 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere VII. Obraĉun paušalno. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. B.045. Za plato je predviĊen samo osnovni nasip bez tampona i asfalta.22 232.28 223.859.00 0.22 0.003.00 1. 45212-400-4474/2008.

okana elektroinstalacija. temelja vanjskih blokova.00 6 422. od 16. 1.00 22 72 5 480.00 0.570.48 59. Sloj ĉistoće Dobava i ugradba fino drobljenog kamenog materijala ili šljunka (sloj ĉistoće).00 5.82 0.[219] .00 0. razastiranje i planiranje ispod temeljnih stopa. a) beton b) dašĉana oplata c) oplata ĉašica Sitnozrnati beton za zalijevanje C25/30 Dobava i ugradba betona nakon ugradnje ĉeliĉnih stupova nadstrešnice parkirališta sa sitnozrnatim betonom klase C25/30.48 59.71 0.72 376. trakastih temelja i greda (ukljuĉivo zatrpavanje eventualnog produbljenja ispod temelja).00 0.28 0. a do kote . Ms = 80 do 100 KN/m².40 480.5 422. 317. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Nasipavanje debljine 20 do 30 cm Nasipavanje iskopanim materijalom (kamena sitneţ) bez primjesa humusa. m³ 2.10.266.28 0.00 0 0 0 480.82 2.28 10.33 II. Beton temelja stupova nadstrešnice C16/20 Dobava i ugradba betona u temeljne stope nadstrešnice parkirališta tlocrtnih dimenzija 300/100 cm.48 59.05 422.00 0.22 0.00 0.71 0.28 10.26 75. a dubina iznosi 60 cm.82 0.536. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou.82 1.13 6.71 I. ispod temelja ĉeliĉne nadstrešnice klase C12/15 debljine d = 10 cm.82 0. Beton projektiranog sastava klase C16/20.00 0 422.40 3.82 0.22 961.00 0.266.2008.057. biojame. okana odvodnje i ostalih raznih okana. zaštitnih blokova ispred naplatnih kućica. m³ 3 105.00 0 422.56 4. Tlocrtne dimenzije ĉašice za zalijevanje su 25×25 cm. armirano-betonskog instalacionog kanala izmeĊu kontrole naplate i naplatnih kućica.82 2.00 19.71 317.ms_office Strana: 67.33 105. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Obraĉun po komadu ugraĊenog betona u ĉašice. m³ m² kom 22 72 5 480. god.05 2. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Beton podloge C12/15 Betoniranje betonske podloge od mršavog betona. m³ 50 19.13 6.26 75. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 4.00 0 105. instalacionog kanala.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.835.26 75.835.92 422.22 961. te nasipavanje.72 376.82 1.22 0. gline ili sliĉno naokolo izvedenih trakastih temelja i temeljnih stopa.56 4.26 75. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju debljine 10 cm.00 50 19. temenja blokova i raznih okana. 45212-400-4474/2008. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju. Nasipavanje i zbijanje obavljeti u slojevima debljine 30 cm mjereno u zbijenom stanju. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dopremu materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹.xls.5 422.92 98348485. Beton projektiranog sastava.570.00 0 19. temelja treptaĉa. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.50 cm ispod kote budućeg kolnika. tj. okana naplatnih kućica.00 3 105.00 2.057.48 59. kom 6 422.536. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.

00 0. Obraĉun po kom izvedene skele. Izvodi se u glatkoj ĉetverostranoj oplati.00 0.24 445.xls. Obraĉun po kg ugraĊene armature.80 5. m³ m² 2. 45212-400-4474/2008. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.682. izrada i demontaţa skele nakon dovršenja svih radova.liĉilaĉke radove. b) mreţasta armatura MAG-500 UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 4.682.896. Armatura mora biti ĉista od hrĊe i svih masnoća.30 44. Pokretna ĉeliĉna skela Dobava.44 IV.028.00 0 0.26 0.26 1.00 2. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Beton oko ĉeliĉnog stupa C25/30 Dobava i ugradba betona.48 59.44 440. rad.00 0.59 58.00 1.00 0 0. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova.81 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.[219] .00 0.00 1 440. obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu. 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente.44 0.48 59.00 10. sjeĉenje. a visine 40 cm i to cca 10 cm ispod gornje kote kolnika.00 0.80 480.201.26 1.44 440.81 0.24 0.00 0.10.44 440.90 582.00 0 0 0.59 58.24 IV.30 98348485.00 0 0. ZIDARSKI RADOVI OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal.65 III.201. Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete. Nosive i pregradne zidove takoĊer je potrevno povezati preklapanjem opeke.90 582. u zaštitni dio oko ĉeliĉnog stupa nakon izvedenog zalijevanja. god.40 1.48 59. te otprema pokretne ĉeliĉno-drvene skele za bravarske i soboslikarsko .777. Ostali zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom. Armatura je iskazana u posebnoj stavci.5 m¹.81 II.00 32. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ravnanje. savijanje.44 III.44 0. izrada i postava betonskog ţeljeza prema Izvedbenom projektu armature.24 0.00 0 440. Visina skele iznosi cca 4. Odnosi se na rad u visokim prostorima (ĉeliĉna nadstrešnica).00 0.00 6.44 440.59 58.26 0. 445.00 0. kom 1 440. te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorniĉkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom.00 0.028.00 6. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika.59 58. sidra. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.40 1. a) beton b) glatka oplata Armatura Dobava.5 30 480.00 0. alat.00 6. klase C25/30.20 1. sati sati 10 10 44. 10.48 59.00 0.ms_office Strana: 68. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.2008.00 1.00 0.81 0.00 0 0 480.00 0. razne zaštite i sl.00 10 10 44.00 0.00 0 0.00 32. 440. TESARSKI RADOVI OPĆENITO: Oplata svih betonskih i armirano-betonskih elemenata ukljuĉena je u jediniĉne cijenu istih i prikazana kroz betonske i armiranobetonske radove.777.65 0. Beton projektiranog sastava.5 30 480. UKUPNO TESARSKI RADOVI: 0.00 0 0 44. transporte.20 1. od 16. kg kg 1600 6.00 0 1600 0.896. Zaštitni blok je tlocrtnih dimenzija 40×40 cm.

skela. god. prilagodba sljemenjacima i uvalama.00 2.90 955.50 3.8 mm.00 0 0. UGOVORNI TROŠKOVNIK br.8 mm Obraĉun po m² izvedenog pokrova.50 0.55 3.50 227. dobava osnovnog i spojnog materijala.941. Krov se izvodi kao jednostrešni u blagom nagibu od cca 6° stupnjeva. Pocinĉani lim se meĊusobno spaja lemljenjem. spone za vezu s donjom konstrukcijom kao i krovne ljepenke na dodirnim mjestima s ostalim materijalima.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.8 mm.00 0 227.10. ĉeliĉnog.00 0 0. transport i montaţa na gradilištu. Na ĉeliĉnu podkonstrukciju nalijepiti bitumeniziranu samoljepivu traku za odvajanje lima i ĉelika. radne skele. m² 135 236. Redni broj V.00 0.00 0. m² 31 227.00 31 227.45 95.ms_office Strana: 69.00 0.00 0 236. Sve limarske izraĊevine izvode se od ĉeliĉnog pocinĉanog lima debljine 0.00 0. Debljina lima iznosi 0.630. kao i sav originalni spojni i potrošni materijal.941.00 0 0. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno. Upotrijebiti ravni ĉeliĉni pocinĉani i plastificirani lim boje i debljine kao pokrov.00 0.8 mm i visine profilacije cca 55 mm. Obraĉun po m² izraĊenog krova. U cijeni: uzimanje mjera na licu mjesta.50 98348485.55 3.8 mm.60 31.052.50 86.630.45 95. 45212-400-4474/2008. profiliranog debljine 0. Maska je na boĉnim stranicama konstantne visine. Pokrov od lima a) lim debljine 0.00 0.60 0.00 0.45 95. izrada u radionici. Obraĉun po m² izvedenog opšava. Razvijena širina lima iznosi cca 30 cm.052. sav spojni i vezni materijal. U jediniĉnu cijenu ulazi dobava i postava lima. Opšav vanjske vertikalne maske Dobava materijala i izrada obostranog opšava vanjske vertikalne maske.90 955.00 1.00 0.60 0. kao i sav ostali pripadajući alat.00 42 10 86. svi transporti i sl. bitumenizirane samoljepive spuţvaste trake na mjestima dodira ili sudara s drugim materijalom. UgraĊuje se na potkonstrukciju vijĉanjem. Boju lima odrediti će projektant iz vaţećih RAL boja.00 135 236. a plastificirani lim nerĊajućim vijcima i zakovicama. sa plastiĉnom podloškom.50 0.55 0. U limu maske treba ostaviti otvore za dinamiĉku hignalizaciju oko koje treba napraviti opĉav.55 0. Lim je tvorniĉki pocinĉan i plastificiran s obje strane. plastificiranog.[219] .00 0 0. Lim se odgovarajućim inox vijcima. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere KROVOPOKRIVAĈKI RADOVI OPĆENITO Pokrivanje kompletnog krova ĉeliĉne nadstrešnica pokrovom od ĉeliĉnog.45 95. Obraĉun po m¹ izraĊenog opšava. a vidljivi opšavi i maske su od pocinĉanog.60 31. Lim je ĉeliĉni pocinĉani i plastificirani ravni lim. fiksiraju na donji ĉeliĉni UPE 160 profil pomoću 4 samobušeća i samourezujuća vijka.50 7. od 16. Kvaliteta lima prema naprijed navedenom opisu.00 0. m¹ m¹ 42 10 86. Opšav na sudaru maske i gornjeg pokrovnog lima Dobava materijala i izvedba opšava na sudaru maske i gornjeg pokrovnog lima na ĉeliĉnoj nadstrešnici.50 7. plastificiranog lima debljine 0. a) horizontalni opšav b) opšav po kosini Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.00 236.xls.2008.00 0 0 86.

od 16. IzvoĊaĉ radova je duţan obaviti izmjeru izvedenih temeljnih ĉaša prije poĉetka radova. te dvokratnu antikorozivnu zaštitu bojom na bazi epoksida. II. ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI TESARSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: 6.028.00 0.00 0 0.00 0. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sav rad.495.00 52 86.00 0.[219] . UKUPNO KROVOPOKRIVAĈKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 4.00 0 0. transport.00 6. Montaţa se obavlja prema montaţnom projektu.30 89. uputama statiĉara i prema radioniĉkoj dokumentaciji. god.30 48.40 48. detaljima.835.65 440.075. Upotrijebiti ravni plastificirani aluminijski lim boje i debljine 0.00 0.30 REKAPITULACIJA I.00 0.062.00 0. Ĉeliĉna nadstrešnica je projektirana s jednostrešnim padom. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Razvijena širina lima iznosi cca 30 cm.ms_office Strana: 70.00 98348485.45 V.2008. IV.075. te revidentu na reviziju prije poĉetka izvoĊenja radova.33 32.00 0.00 0 0. 0.682.8 mm. VI. Oko ĉeliĉne nadstrešnice je maska obuĉena sa obojenim limom.00 0. Stupovi ĉine kut od 87°.062. alat. m¹ 52 86.00 0.44 1.00 0. III.00 0.3×10 mm.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. osnovni i spojni materijal.075.45 0. Kompletnu radioniĉku dokumentaciju za ĉeliĉnu nadstrešnicu duţan je napraviti izvoditelj radova i dostaviti je projektantu na ovjeru. 45212-400-4474/2008. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Opšav na sudaru maske i donjeg limenog podgleda Dobava materijala i izvedba opšava na sudaru maske i donjeg limenog podgleda na ĉeliĉnoj nadstrešnici.00 0. 4.682. ĉišćenje od hrĊe pjeskarenjem.00 0.30 86.65 440.00 0 0.495.00 0.028. te montaţu svih konstruktivnih elemenata na licu mjesta.00 0.10. Preko ĉvornih ploĉa na stupove se oslanjaju glavni rešetkasti nosaĉi koji nose sekundarne nosaĉe .00 0.02 0.40 48.ĉeliĉne rešetke.00 0. Za pokrov se koristi ĉeliĉni pocinĉani i profilirani plastificirani lim. Sva montaţa na gradilištu obavlja se pomoću vijaka. B.00 0 86.00 0.30 89.00 0.45 4. A. koju je duţan izraditi izvoĊaĉ ĉeliĉne konstrukcije. Oslanja se na stupove od ĉeliĉnih cijevi promjera 168.xls. Ĉeliĉna konstrukcija se izvodi iznad parkirališta cestarinskog prolaza.30 48.00 0.835. statiĉkom raĉunu i uputama projektanta.44 1.075. Obraĉun po m¹ izraĊenog opšava. V.33 32. izradu radioniĉke dokumentacije.02 OBRTNIĈKI RADOVI ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA NADSTREŠNICA OPĆENITO: Ĉeliĉna konstrukcija se izvodi prema priloţenim shemama.45 0.

Pravokutni profili 50×30 mm dolaze po horizontali gore i dolje.108. doprema na gradilište i montaţa kompletne ĉeliĉne konstrukcije za nadstrešnicu izraĊene od ĉelika kvalitete ST37. Ĉeliĉna konstrukcija nadstrešnice je izraĊena od stupova promjera 101.00 0 16. Vertikalna maska nadstrešnice Dobava materijala. Obraĉun po kg izraĊene konstrukcije. ĉišćenje od hrĊe pjeskarenjem.812. glavnih nosaĉa od kvadratnog profila 120×80×5 mm. Radioniĉku dokumentaciju duţan je izraditi izvoditelj radova.6×2. te ugradbu ĉeliĉnih stupova u već pripremljene temeljne ĉašice koje je izvoditelj radova duţan prethodno geodetski prekontrolirati. UKUPNO ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.2008.00 100 16.00 0. od 16.00 16. 45212-400-4474/2008.56 9.00 550 16. Podkonstrukcija je izraĊena od kvadratnog profila 20×20×2.10.56 VI.56 0. kg 550 16.108.56 1.00 106. izrada.656.56 96.00 106.00 0 16.6 mm i plosnog ĉelika 50×10 mm. Za priĉvršćenje na ĉeliĉnu konstrukciju na istom razmaku dolaze gore i dolje dodatni nastavci od plosnog ĉelika duţine 120 mm. kg 100 16. izrada i montaţa nosaĉa maske nadstrešnice od pravokutnih profila 50×30×2. odnosno prema shemama i detaljima.56 0. Obraĉun po kg izraĊene konstrukcije.[219] .AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.56 96. Visina nosaĉa maske je 430 mm.812.00 16. odnosno 180 mm.656.56 0.9 mm.xls. kg 5800 16. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 VII.00 3. roţenica UPE 100. Sve ostalo prema opisu iz stavke 19.. izrada i montaţa potkonstrukcije za horizontalni ţlijeb. Obraĉun po kg izraĊene konstrukcije.56 0.00 5800 16. Podkonstrukcija za horizontalni ţljeb Dobava materijala.. 1. Ĉeliĉnu konstrukciju izvesti u skladu s projektom i statiĉkim raĉunom. Svi spojevi na ĉeliĉnoj konstrukciji su putem varenja i pocinĉanih vijaka s maticama. te sa vjetrovnim spregovima od ĉelika promjera 16 mm. a meĊusobno su povezani vertikalama od plosnog ĉelika na razmaku cca 60 do 70 cm. LIMARSKI RADOVI 98348485.ms_office Strana: 71. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti osnovni i spojni materijal.048.6 mm i priĉvršćuje se varenjem na roţenicu UPE 100 na razmaku od 60 do 70 cm. s pojaĉanjima od plosnog ĉelika debljine 16 mm. god.00 16. te ju dostaviti na odobrenje projektantu.56 0.00 2. dvokratnu antikorozivnu zaštitu bojom na bazi epoksida.56 0. odnosno prema shemama i detaljima. Sve ostalo prema opisu iz stavke 19.048.56 9.00 0.00 0 16. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Ĉeliĉna konstrukcija nadstrešnice Dobava materijala.

2008. god. izrada mandţete.00 0.7 mm.55 86.90 10.40 172. Sve vertikale dolaze sa jedne strane.45 2. Obraĉun po m¹ stvarno ugraĊenog snjegobrana. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu spoja na donju lijevanoţeljeznu cijev.40 163.45 0.00 0 0 95.70 98348485. promjenjive visine. a) aluminijski ţlijeb b) rukavac Vertikalni ţljeb promjera 10 cm Izrada i ugradba vertikalnog ţlijeba krovne vode promjera 10 cm. te izradu labuĊeg vrata i spoj na rukavac horizontalnog ţlijeba. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu donjeg rukavca promjera 10 cm i duţine 30 cm.45 0. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere OPĆENITO: Svi limeni opšavi.8 mm.[219] . Snjegobran u popreĉnom presjeku ima oblik cijevi i izraĊen je od ĉeliĉne pocinĉane plastificirane cijevi promjera 40mm. Obraĉun po m¹ stvarno izvedenog ţlijeba i komadu labuĊeg vrata i donje mandţete. Ukupna razvijena širina lima iznosi cca 160 cm.40 81. spojeve horizontalnih i vertikalnih ţlijebova.xls. m¹ 26 86. m¹ kom 8 2 95. i na objektu kontrole naplate na 1 mjestu. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu materijala.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Sve se izraĊuje od ravnog obojenog lima kao pokrov objekta.70 86.00 0 0 400.00 0.00 0. tj.247.45 764.40 163.45 2.45 764.247. m¹ kom 26 2 400. nosaĉe horizontalnih i vertikalnih oluka.00 0 0.00 0 86. prikljuĉak vertikalnih oluka u lijevano-ţeljezne cijevi.10. Duţina snjegobrana je jednaka duţini objekta.45 0. upotrebu krana. a na direktnom spoju s drugom vrstom lima ili metalom treba umetnuti bitumeniziranu spuţvastu samoljepivu mekanu traku. b) labuĊi vrat 50 cm Snjegobran Izrada i montaţa snjegobrana na krovu objekta. Isto tako u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu i postavu trake od krovne ljepenke na svim dodirnim mjestima lima s betonom ili drugim materijalom.80 400.00 8 2 95. LabuĊi vrat je razvijene duţine 50 cm.90 3. Zajedno sa ţlijebom izvesti i opšav sa unutarnje strane maske u limu kao i završni pokrov.45 0. skelu.90 0.00 0. Horizontalni sanduĉasti ţljeb Izrada i ugradba horizontalnog sanduĉastog ţlijeba širine š = 26 cm od ĉeliĉnog pocinĉanog i plastificiranog lima debljine 0. izradu i postavu spona na zabatnim opšavima. straţnja strana objekta kontrole naplate. Priĉvršćenje za krov se obavlja s vijcima sa specijalnim kapama za istaku na limu. a boje je kao i krov.40 81. horizontalni i vertikalni oluci i sliĉno izvode se od ĉeliĉnog pocinĉanog plastificiranog ravnog lima debljine 0.00 0.00 0.40 81.90 10.55 86.00 26 2 400.40 172.00 26 86. tako da se dobije pad ţlijeba prema ispustima od cca 1%.00 1.ms_office Strana: 72.00 0.00 0 0.40 81. Zajedno sa ţlijebom izvodi se podvlaĉenje lima pod pokrovni lima sa obe strane limom cca 50 cm duboko. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. izradu u radionici.90 95.410.55 86. Ispod lima potrebno je postaviti bitumeniziranu samoljepivu spuţvastu traku. 45212-400-4474/2008. od 16.55 86.410. Obraĉun po m¹ stvarno izraĊenog ţlijeba i komadu rukavca.80 2. transport i montaţu na gradilištu.90 0. Vertikalni ţlijeb dolazi na objektu ĉeliĉna nadstrešnica na 2 mjesta.

59 58. razne zaštite i sl.098.00 1.00 0.062.261.833. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama.833.00 0 54.00 106.02 127.00 0.00 0 54. 5. I.261.00 0.02 127.00 30 30 44.00 0 0. NepredviĊeni zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom.00 0.00 0.812.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.759. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: 0.084.24 0. m² 3 54. sati sati 30 30 44. 1.098. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere UKUPNO LIMARSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena 13. A.80 7.80 127.80 7. Obraĉun po m² obojene površine.00 0.10.00 0 0. trostruki premaz epoksidnom bojom. ČELIČNA KONSTRUKCIJA NADSTREŠNICA VII.20 3.00 0. 45212-400-4474/2008.xls. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine.70 1.59 58.00 2. zaštitu ostalih površina od prljanja.60 0.833.20 7. Obraĉun prema m² obojene površine.70 1. sol i gorivo. 4.00 0.20 7. Redni broj VII. 163.00 0.337.60 0.747.60 0.00 216. UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0.80 REKAPITULACIJA VI. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti.00 0.60 0.ms_office Strana: 73. transporte.895.062.90 98348485.00 0. UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI: m² 130 54.59 58.00 13. sidra. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika. rad.60 7.20 3. Izvodi se u visini cca 50 cm. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal.00 130 54.2008.02 0.00 0.00 Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 13.00 0 0 44.24 I. kitanje i brušenje eventualnih neravnina.00 0. alat. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje kućica.759.60 VIII.00 3 54.02 NAPLATNE KUĆICE GRAĐEVINSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal.00 54.084.00 0.20 Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 0.00 0.00 0. 1. LIMARSKI RADOVI VIII.60 163.833. 106.759.24 1.00 89.00 Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.00 REKAPITULACIJA A. Bojenje crne bravarije Bojenje crne bravarije i ĉeliĉne konstrukcije bojama na bazi epoksida. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije.90 44.00 0.[219] .261.759. Doplata za dodatno bojenje crne bravarije Doplata za dvokratno dodatno bojenje podnoţja stupova ĉeliĉne konstrukcije nadstrešnice sa crnom bojom otpornom na atmosferilije.20 SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI VIII. god. od 16.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.59 58. GRAĐEVINSKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI NADSTREŠNICA PARKIRALIŠTA UKUPNO: 89. SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: B.80 54.00 216.895.261.337.747.24 0. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer.60 7.812.80 127. B.

00 Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 3. A. Sve izvesti prema Izvedbenom projektu.00 0 0.00 0.50 409.50 2.0 mm. te kompletan spojni i ostali pribor. U tu svrhu na kućici treba izvesti 4 pomoćna montaţna nosaĉa za prijenos kućice putem dizalice.00 0.084.50 III.866. transport na mjesto ugradbe i montaţa naplatne kućice veliĉine 330×230 cm i visine 306 cm kao i vel.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. a svi spojevi su izvedeni putem varenja. Nosaĉ naplatne kućice je izgraĊen od dva uzduţna HEA 120 profila duţine 290 cm i dva popreĉna HEA 120 profila duţine 210 cm. Svi pokretni dijelovi. 0.2008. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: 3.866.50 2.xls.00 0.50 2.00 7 409. od 16. kućice 330/180 visine 306 cm. II. transport na gradilište. NAPLATNA KUĆICA OPĆENITO Izrada. Naplatnu kućicu treba izvesti kao montaţni kiosk i treba je u radionici kompletirati (sve osim poda i stropa) i takvu dopremiti na gradilište. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-CRNA BRAVARIJA: 0. Finalizacija je obavezno "PLASTIFIKACIJA".90 3.00 0 409.. Prije ugradbe bravariju je potrebno dobro oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i odmastiti. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti izradu u radionici.00 0 0. ĉišćenje od hrĊe pjeskarenjem. 45212-400-4474/2008. 7 409.866.ms_office Strana: 74.00 0. B. Svi okviri imaju ugraĊene pracne za usidrenje.00 0 0.00 Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.00 0 0.00 0.90 REKAPITULACIJA I. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 0.50 II. Ĉeliĉni okvir nosaĉa naplatne kućice Izrada i doprema na gradilište i ugradba ĉeliĉnog okvira nosaĉa naplatne kućice. 2.084.00 0.10.50 0. trebaju biti izraĊeni sa maksimalnom preciznošću.00 0. leţajevi i sl. Na slobodnim krajevima je priĉvršćena ploĉevina dimenzija 20×15 cm debljine 8 mm sa po ĉetiri rupe promjera 15 mm za priĉvršćenje konstrrukcije u betonske stijenke okna naplatne kućice.866.084. dvostruki antikorozivni premaz i montaţu na gradilištu.00 1.00 0.00 98348485.00 0.50 0. te antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida.90 OBRTNIĈKI RADOVI BRAVARSKI RADOVI CRNA BRAVARIJA OPĆENITO: Crna bravarija izraĊena je od NP i HOP vuĉenih profila. god. Naplatna kućica treba biti izvedena od aluminijskih tvorniĉki plastificiranih profila kao SCHUECO INTERNATIONAL tip ROYAL HI 75 ili odgovarajući. vodilice. Pune stijene su obostrano obloţene aluminijskim obojenim limom debljine 1.90 3.084. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.[219] . kom Obraĉun po komadu izraĊenog okvira nosaĉa naplatne kućice.00 0.

Vijci ugraĊeni fiksno u temelj kontrolne kućice.57 0. Obraĉun po kg konstrukcije. te podešavanje vrata i prozora nakon ugradbe.00 0. montaţu u radionici i na gradilištu. Naplatni šalter izvesti od aluminijskih profila (klizni podizni šalter) ostakljen izo staklom (2-dijelno) s bravicom za zakljuĉavanje. Okov mora biti pripadajuĉi za aluminijske profile. god. Gazište je podna obloga – vodootporna drvena ljepljena kriţna ploĉa debljine 24 mm. Sva ustakljenja su od "IZO" dvostrukog kaljenog stakla 6+6 mm.ms_office Strana: 75. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad.2008. Nakon ugradbe postavlja se izolacija . Ugradba metalnim tiplima za vijke promjera 20 mm.pod od kaširane kamene vune 6 cm s PVC folijom 0. izrada radioniĉkih nacrta. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0. Na svim dodirnim mjestima ĉelika s pocinĉanim profilima obavezno postaviti samoljepivu bitumeniziranu spuţvastu traku. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Sav spojni materijal (vijci i sl.0 mm. a vodilice trebaju biti od alu profila sa ĉetkom i valjĉićima za lakše kretanje stakala. Spušteni strop je raster od PVC rastera maksimalne veliĉine oka 15×15 mm.00 0 0. Stijena stropa izraĊena od panela sastavljenog od slijedeĉih slojeva: s donje strane obojeni aluminijski lim 2 mm (obojen podgled).AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0 19. antikorozivna zaštita vrućim cinĉanjem i montaţa ĉeliĉnog okvira donjeg veliĉine 330×2.10. Ukupna visina poda je 6 cm. prvoklasni okov. od 16. parne brane kao stopair. antikorozivnu zaštitu i liĉenje ĉeliĉne konstrukcije. orjentacione teţine cca 220 kg.00 0.305.57 0.00 0.00 0.2 mm na plastificirani aluminijski lim 2 mm. dobavu obojenih elemenata. ugradbu na armiranobetonsko postolje putem metalnih tipli i vijaka.) mora biti izraĊen od materijala otpornog na koroziju.[219] . prema tehniĉkom opisu i prema priloţenim nacrtima i detaljima.57 4. Za nosivu konstrukciju kućice priĉvršćene su ploĉice sa ovalnim rupama promjera 16 mm. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0. metalizirano .00 220 19. Sve ostalo prema dogovoru s projektantom i nadzornim inţenjerom.00 0 0. ustakljenje.xls.40 98348485.00 0. osnovni i spojni materijal.00 0.00 0 0.00 0. Ĉeliĉni okvir kućice izvesti od kutnog ĉelika L 80×80×8 mm i kvadratnog presjeka 30×50×3 mm.30 cm. uskladištenje. transport. Sva pokretna krila (prozore i vrata) opremiti gumenim brtvama tako da u zatvorenom poloţaju budu nepropusna na kišu i vjetar.00 0. 45212-400-4474/2008. toplinske izolacije od kamene vune kao Tervol KP80 ili odgovarajuće debljine 80 mm. Pune stijene izolirane su panelom (kamena vuna) debljine 35 mm.57 4. izrada.40 19.305. transport na gradilište.00 0 0. Specifikacija dolje navedenog materijala odnosi se na 1 kućicu TIP A Donji ĉeliĉni okvir 330×230 cm Dobava. Staklo treba biti kaljeno.00 0. transport na gradilište.REFLEKTIRAJUĆE i u boji po izboru projektanta.00 0 0.00 0. kg 220 19. kao i brtvljenje dvokomponentnim trajno elastiĉnim kitom izmeĊu kućice i armirano-betonskog postolja.00 1. zraĉni prostor i pocinĉani lim 1.00 0 0.

79 5.00 0 2.99 0.82 0. Aluminijska puna stijena Isto kao stavka 4.00 1 1.82 998.046.19 11.05 3.37 8. Obraĉun po m¹ punog pojasa. Obraĉun po kg konstrukcije.94 1. 45212-400-4474/2008.50 19.448.57 0. kom 1 998.99 10.648.58 2.79 8. Obraĉun po komadu konstrukcije.648.58 5.6 124.85 0.00 0 11.26 11. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 2.94 9.[219] .326.10 1. samo puna stijena.30 cm i teţine cca 170 kg. izrada. Odnosi se na poziciju 2.00 0 19. Staklo Runut = 28 .257. Aluminijska fiksna kutna stijena 40×281 cm Ustakljena aluminijska 1-dijelna fiksna kutna stijena s punim parapetom veliĉine 40×281 cm.94 1.79 0.648.82 98348485.99 4. Obraĉun po komadu konstrukcije.00 2 2. kom 2 2.57 0.046.05 0.795.85 1. Obraĉun po komadu konstrukcije.257.19 11.32×162 cm.296. od 16. Obraĉun po komadu konstrukcije.591.10.82 0.2008. Iznad je otklopno krilo 158×72 cm.387.85 1.046.79 0.326. Gornji ĉeliĉni obvir 330×230 cm Dobava.795.99 4.57 3.94 1.648.57 4. Na stijeni je mali posmiĉni šalter veliĉine 45×79 cm ugraĊen u okno veliĉine 90×79 cm. Odnosi se na poziciju 9.99 4.448. kg 250 19. kom 1 4.00 0 2. m¹ 11.. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Ĉeliĉni vertikalni okvir duţine 280 cm Dobava.648. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Pokrov od aluminijskog lima 266×166 cm Pokrov kućice je od obojenog aluminijskog lima tlocrtne veliĉine 266×166 cm. Aluminijska stijena sa šalterom Ustakljena aluminijska 4-dijelna stijena sa "ŠALTER" oknom i s punim parapetom..05 3.57 0.795.257.795. transport na gradilište. antikorozivna zaštita vrućim cinĉanjem i montaţa ĉeliĉnog vertikalnog okvira (10 kom) duţine 280 cm i teţine cca 250 kg.00 0 1.00 1 11.795.00 11.257.00 3 2.648. Obraĉun po komadu konstrukcije.795.79 8.296. kom 3 2.79 0.xls.648.57 0. transport na gradilište.19 0.387.00 2 1. Visina je 45 cm. Konstrukcija je lagana od limenih "Z" profila.94 0. Odnosi se na poziciju 1.00 0 1.892.90 4.19 7.90 19.892.5. kg 170 19. Aluminijska puna kutna stijena Isto kao stavka 7.795. kom 1 11. Aluminijska ustakljena 1-krila vrata 75×281 cm Ustakljena aluminijska 1-krilna vrata svijetle veliĉine 75×281 cm.82 998.05 0.648. Obraĉun po komadu konstrukcije.00 170 19.79 0.19 0.85 0. Aluminijska stijena 40×281 cm Ustakljena aluminijska 1-dijelna fiksna stijena s punim parapetom veliĉine 40×281 cm (staklo 32×162).82 998. Obraĉun po kg konstrukcije. Opremljena sa "STOP" aparatima i rukohvatima.257.00 0 124.648.99 0.57 3.046. izrada. antikorozivna zaštita vrućim cinĉanjem i montaţa ĉeliĉnog okvira gornjeg veliĉine 330×2.00 1 998. Gornji izolirani puni pojas Gornji puni pojas izoliran kao parapet. kom 2 1. Odnosi se na poziciju 3.19 11. god.10 6. Odnosi se na poziciju 7.4.37 2. Obraĉun po komadu pokrova.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 250 19.6 124. kom 1 1.00 0 4.26 124.648.79 5.046.00 0 19.046.94 0. samo puna stijena. Odnosi se na poziciju 6.591.50 3.00 0 998.ms_office Strana: 76.257.57 4.795. Ispod okna je puni parapet visine 78 cm.00 1 4.

38 28.134.86 0.399. 45212-400-4474/2008.00 0.2008. te s kutnim limom na sudaru sa stijenom.47 415. Obraĉun po m¹ pojasa.00 0.00 0 314.938.00 0 3.399.399.00 1 2.86 0.81 2.134. Aluminijske lamele dolaze na prozore.1 314.39 0.81 2.1 314. od 16.15 59.134. m¹ 11.68 3.39 2. IV. Veliĉina poda je 220×330 cm. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav osnovni i spojni materijal.863.399.xls.00 100 289. Toplinska izolacija kom 1 1. Obraĉun po komadu kućice.6 81.47 59.34 16.86 1. Obraĉun po m² stvarno montiranih lamela.68 0. Gotovi pod od linoleuma 3 mm Završni gotov pod od linoleuma kao DLW 3 mm ili odgovarajući sa kutnim profilom na sudaru sa stijenom.863. Vrstu i boju pomiĉnih aluminijskih lemela odreĊuje projektant.00 0.86 1. te izrada 2 kom poklopaca 60×60 cm.938. Pod kućice veliĉine 220×330 cm Pod kućice izraĊen od toplinske izolacije od kamene vune kao TERVOL TPT60 ili odgovarajuća debljine 6 cm. SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI 98348485.796.024.134.235.39 2.00 1 1.68 14.38 IV.024.00 28.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. te pomoćne konstrukcije od kvadratnih profila presjeka 30×50×3 mm. m² 7.34 81.86 13.024.15 941.39 0. Obraĉun po komadu kućice. kom 1 3.68 0.024.39 15.024.81 0. Veliĉina spuštenog stropa je 220×320 cm. 1.863.863.6 81.00 0.00 28.39 2.38 0.47 0 59.134. donjeg aluminijskog lima debljine 2 mm.15 59. Visina je 13 cm i sa oblogom visine 8 cm. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.81 0.5 mm.399.00 0 289.938.00 289.38 0.68 3.00 0 81.86 1.00 1 3.235. UKUPNO ZA 1 (JEDNU) KUĆICU TIP A: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 12. Obraĉun po m² poda.47 415.863.68 3.399.[219] .938.134. Obraĉun po komadu poda.47 7 59.2 mm. Donji puni pojas Donji puni pojas izoliran kao parapet. UKUPNO ZA 7 NAPLATNIH KUĆICA: kom ZAŠTITA OD SUNCA Aluminijske pomiĉne lamele na prozorima Dobava i montaţa unutarnjih aluminijskih obojenih pomiĉnih lamela s moguĉnošću podizanja i spuštanja. gornjeg pocinĉanog lima debljine 1.29 III.00 0.15 0.15 941. U cijeni izrada okvira i poklopca u podu svijetle veliĉine 40×40 cm.00 V.00 7.00 11.00 0 2.796. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Toplinska izolacija kamenom vunom kao TERVOL KP80 ili odgovarajuća debljine 8 cm s parnom branom kao Stopair i podgledom od obojenog aluminijskog lima debljine 2 mm tlocrtne veliĉine 220×330 cm.024. Spusteni strop od obojenih lamela Spušteni strop od obojenih PVC lamela s rasterom veliĉine 15×15 mm. UKUPNO RADOVI NA ZAŠTITI OD SUNCA: 7 59.29 314.47 m² 100 289. 28.15 0.00 0.863. kom 1 2.10.00 0 1. gornju masku i uzice za podizanje. god.ms_office Strana: 77. parne brane kao Stopair ili odgovarajuće debljine 0.

Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.39 7. Obraĉun prema m² obojene površine.00 0.084. Materijal za izradu stola je iveral 30 mm u boji jasena.00 0.29 28.438.39 0.00 0.00 0. svi rubovi ABS traka.[219] .00 0 1. 100×60 cm.00 0.00 20 1.644.00 0 1.52 98348485. trostruki premaz epoksidnom bojom.40 7. m² 60 117.40 454.00 0.644.00 0.521.19 457. samo vel. 7. IV.921.00 0.938.19 REKAPITULACIJA A.10.39 V.52 1.19 0.52 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Bojenje crne bravarije Bojenje crne bravarije i ĉeliĉne konstrukcije bojama na bazi epoksida.00 0.00 0.09 0.521. B. kom 20 1.2008.00 60 117.52 1.644. UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.521.00 0.00 7.043.043.40 117.00 7.729. OPREMA CESTARINSKOG PROLAZA Kancelarijski stol 160×80 cm Izrada i dobava. god. od 16. zaštitu ostalih površina od prljanja.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0.40 1a.644. III.043.938.866.92 0. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal. V.40 7.729.50 415. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine.043. Kancelarijski stol 100×60 cm Kao st.796. 1.40 REKAPITULACIJA II.xls.00 2.438.39 0. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer.19 457.043. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije.52 0.521. 45212-400-4474/2008.92 0.866. te montaţa kancelarijskog stola veliĉine 160×80 cm sa pripadajućim ormarićem koji se sastoji od tri ladice i umetka za pisaći pribor veliĉine 60×80 cm.084.40 454.00 3.00 0.50 415.043.521. BRAVARSKI RADOVI NAPLATNA KUĆICA ZAŠTITA OD SUNCA SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: 2. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti.09 6.921.921.521.90 454.40 1.92 38.52 1.921.90 454. kitanje i brušenje eventualnih neravnina. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama.796.00 0 117.92 38. Obraĉun po komadu stola.00 0.ms_office Strana: 78.00 0. B. GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: SVEUKUPNO: 3. Sve prema shemi i opisu projektanta.29 28. kom 1 1. 1.00 0.00 1 1. Obraĉun po komadu stola.

xls. TENSION CONTROL koji sluţi za prilagoĊavanje optpora mehanizma tjelesnoj teţini korisnika.00 0 0. Radna stolica za naplatnu kućicu Dobava radne stolice za naplatne kućice kao Tapo ERGONOMIC SOLUTION SERIES VAL ili odgovarajuće. s lijeve i desne strane se nalaze ruĉkice koje su izvedene tako da se moţe izvoditi regulacija stolca. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.20 1. 100% POLIESTHER. regulacija visine stolca se izvodi pneumatiski pritiskom na ruĉicu mehanizma.020.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. unutarnja konstrukciju ĉini ĉeliĉna ţiĉana jezgra koja je prelivena hladnoljevanom poliuretanskom pjenom optimalne tvroće koja se odlikuje visokom otpornošću na deformaciju oblika.020. dinamiĉko sjedenje.00 0.22 10.20 3. takoĊer ima tzv. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 2.00 0. TENSION CONTROL koji sluţi za prilagoĊavanje optpora mehanizma tjelesnoj teţini korisnika. sastav je TREVIRA C.00 0 0.00 0 0.koji je konstruiran tako da omogućava opciju slobodnog ljuljanja stolca i na taj naĉin potiĉe korisnika na tzv.ms_office Strana: 79.S.[219] . 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Radna fotelja Dobava radne stolice kao Tapo ERGONOMIC SOLUTION SERIES VAL ili odgovarajuće.00 0 0. 45212-400-4474/2008. regulacija visine stolca se izvodi pneumatiski pritiskom na ruĉicu mehanizma. Baza stolca: Baza stolca je izraĊena od savijenih ĉeliĉnih cijevi u obliku petokrake zvijezde na ĉijim se završecima nalaze utori za kotaĉiće ili fiksne stopice. Kotaĉi: Kotaĉi ovisno o vrsti podloge. Radna fotelja FV N D5 RO. od 16. Materijal i završna obrada: Stolac je presvuĉen u visokokvalitetnu tkaninu KING koja se odlikuje visokom otpornosću na habanje i ima svojstvo negorivostim. Naslon i sjedište: Nasloni sjedište stolca su ergonomski oblikovani i izraĊeni iz jednog dijela.00 0. s lijeve i desne strane se nalaze ruĉkice koje su izvedene tako da se moţe izvoditi regulacija stolca. D = 52 cm. završna obrada baze je krom. te integriran antischoik sustav koji sprjeĉava naglo udaranje naslona stolca u leĊa korisnika. Obraĉun po komadu radne fotelje.202. mehanizam: DUET MULTIBLOCK .00 10 1. H = 72-80 cm. god. boja prema izboru projektanta. gornji dio naslona je fleksibilan i omogućava razgibavanje tijela i kad je stolac u zakoĉenom poloţaju.10. dinamiĉko sjedenje. radna fotelja FV N D5 RO. Rukonasloni: Rukonasloni stolca su izraĊeni od visokokvalitetnog integralnog poliuretana i sluţe za potporu ruku tijekom rada na raĉunalu.22 0. Rukonasloni: Rukonasloni stolca su izraĊeni od visokokvalitetnog integralnog poliuretana i sluţe za potporu ruku tijekom rada na raĉunalu.202.22 0.00 kom 10 1. Dimenzije: L = 55 cm. 0.00 0.22 10. te integriran antischoik sustav koji sprjeĉava naglo udaranje naslona stolca u leĊa korisnika.2008. ali isto tako ima mogućnost fiksiranja u 6 razliĉitih pozicija.020. takoĊer ima tzv. Mehanizam: DUET MULTIBLOCK koji je konstruiran tako da omogućava opciju slobodnog ljuljanja stolca i na taj naĉin potiĉe korisnika na tzv.00 0 1.020. ali isto tako ima mogućnost fiksiranja u 6 razliĉitih pozicija.00 0. 0.00 0.00 98348485.

041. Obraĉun po izvedenom kompletu kuhinje.341.04 0. samo vel.041.10. 4. Materijal i završna obrada: Stolac je presvuĉen u visokokvalitetnu tkaninu KING koja se odlikuje visokom otpornosću na habanje i ima svojstvo negorivostim.33 13.44 0. ugradbeni elektriĉni štednjak veliĉine 40×60 cm.54 1.96 1.44 3.33 5. Obraĉun po komadu stola. sastav je TREVIRA C.00 0 235. Baza stolca izraĊena od ĉeliĉnih cijevi kruţnog profila (4 noge). 45212-400-4474/2008.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. unutarnja konstrukciju ĉini ĉerliĉna ţiĉana jezgra koja je prelivena hladnoljevanom poliuretanskom pjenom optimalne tvroće koja se odlikuje visokom otpornošću na deformaciju oblika.ms_office Strana: 80. Stol za blagovaonicu 120×60 cm Isto kao st.341. tapecirani u dekorativnu tkaninu iz štof karte (po izboru projektanta).60 9.020.00 0 1.60 98348485. D = 52. Baza stolca: Baza stolca je izraĊena od savijenih ĉeliĉnih cijevi u obliku petokrake zvijezde na ĉijim se završecima nalaze utori za kotaĉiće ili fiksne stopice.16 7.96 1. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena kom 7 1.60 9.16 235. ormarić sa radnom plohom i ladicama veliĉine 60×60. ugradbeni friţider veliĉine 60×180 od 210 l.041.141.020.04 1. 5.60 0.[219] .S.92 6. Kotaĉi: stopice. Obraĉun po komadu stolca. Dimenzije: L = 55 cm. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.33 13.041. Veliĉina sigurnosne blagajne je 140×120×120 cm.00 14 235.341. zidni ormarić . god.296.341.04 0. 5.609.5 elemenata×60 cm. sive i bordo boje. 120×60 cm. Obraĉun po komadu radne stolice.921.041.00 1 13. Stol za blagovaonicu 180×80 cm Dobava i postava stola za blagovanje veliĉine 180×80 cm. od 16.33 0. jednodjelni sudoper sa slavinom za toplu i hladnu vodu.04 1.54 4.00 2 960. gornji dio naslona je fleksibilan i omogućava razgibavanje tijela i kad je stolac u zakoĉenom poloţaju.921.22 0. Obraĉun po komadu stola.341.609. kom 1 1. Obraĉun po komadu blagajne. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Naslon i sjedište: Nasloni sjedište stolca su ergonomski oblikovani i izraĊeni iz jednog dijela. 3.609.020.96 0. završno obraĊena u krom.44 3. Kuhinja Izrada.04 5a.00 1 1. ormarić veliĉine 60×60 cm za smještaj otpada.22 0.00 7 1. kom 14 235.041. 2.33 0.92 960.33 13. završna obrada baze je krom.00 0 9.296.60 9. boja prema izboru projektanta.2008.44 0. radna ploha veliĉine 240×60 cm.020.xls.341. Sigurnosna blagajna Dobava i postava sigurnosne blagajne za ĉuvanje priruĉnih blagajni za novac sa 2 kljuĉa.96 0.04 1.00 0 1.00 0 13. 7.22 7. H = 72-80 cm. crnoj ili sivoj obradi. dobava i montaţa kuhinjskih elemenata i to: 1. na završecima se nalaze gumeni ĉepovi za zaštitu poda.22 7.00 0 960. Stolice za blagovaonicu Dobava stolica kao Tapo sa naslonom za potrebe blagovanja. kom 1 9. kom 2 960.141. Sjedalo i naslon stolca izraĊeni od polipropilena (PVC) crne.60 0. 100% POLIESTHER.609.00 1 9.609. komplet 1 13. 6.609.

68 9.00 0 360. radna ploha je panel ploĉa s rubom od tvrdog drva. kom 28 706.776.80 17.00 0 480.76 18.041.96 1.00 1 960.31 19.44 480. sokl. svi rubovi kantirani su sa ABS trakom. Drveni ormar za spremišta Drveni ormar za spremišta na katu. doprema i montaţa radnog stola prema opisu iz pozicije 1 dimenzija 150×70. sve prema nacrtu i dogovoru sa projektantom.96 960.841.04 0.92 7.523.84 0. kom 1 3.041.603.441.00 0 960. Okvir je metalni. Oglasna ploĉa 120×120 cm Dobava i postava oglasne ploĉe veliĉine 120×120 cm. Gornja ploha presvuĉena ultrapasom. Obraĉun po komadu. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 8.921.36 5. Aparat za pitku vodu Dobava i postava aparat za pitku vodu u objektu kontrole naplate.841.36 0.921.00 28 706. 45212-400-4474/2008.00 0 1.687. Kancelarijski ormar sa policama 110×55×180 cm Dobava i postava drvenih kancelarijskih ormara sa policama veliĉine 110×55×180 cm.765.92 7.571. 140×55×180 cm. kom 1 960.00 28 1.31 19.10.76 8. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Obraĉun po komadu oglasne ploĉe. kom 4 1.523. unutra police.96 1.52 1. kom 2 960. kom 3 480. svi rubovi kantirani ABS trakom.00 5 1.ms_office Strana: 81.96 0.571.xls. doprema i montaţa pulta. Materijal je iveral 18 mm u bijeloj boji.765.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.96 11.[219] . Obraĉun po komadu ormara. Radni pult u prostoriji pretplate 262×50 cm Izrada. materijal je iveral 18 mm u boji jasena.523. Obraĉun po komadu aparata. Obraĉun po komadu ormara. Kancelarijska stolica na kotaĉima Dobava stolica kancelarijskih ili sliĉnih bez rukonaslona na kotaĉiće s automatom za podizanje.738.31 0.36 0.00 2 960.00 18 1. dvokrilna vrata sa bravicom.603.921.52 3. kom 28 1.96 0.36 3.00 0 360. Oglasna ploĉa 60×30 cm Dobava i postava oglasnih ploĉa u naplatnim kućicama veliĉine 60×30 cm.00 0 706.00 4 1.00 0 1.00 0 1. Radni stol 150×70 cm Izrada.48 1.68 706.761.76 8.76 0.441.52 3.776.48 0.738.00 16 360. unutra polica i šipka za vješalice. unutra police.48 1.761. sokl.761.00 10 360. visine 78 cm. Obraĉun po komadu oglasne ploĉe.84 51. Mogućnost spajanja i po vertikali.96 0.68 14. Arhivski ormar 70×45×180 cm Dobava i postava drvenih arhiviskih ormara veliĉine 70×45×180 cm.92 10. materijal je iveral 18 mm u boji jasena.808.921.60 360.72 1. kom 16 360.00 0 3.96 960.96 0.52 3. Obraĉun po komadu stolice Vješalice za odjeću Dobava metalnih vješalica za odjeću. za svaku kancelariju.523.44 12.00 0 1.68 1. Sve prema shemi projektanta. veliĉine 262×50 cm.00 1 3. jednokrilna vrata sa bravicom.52 16.04 0.84 0.48 0.041. Obraĉun po komadu radnog pulta.36 0.52 0.2008. boja po izboru projektanta. Obraĉun po komadu stola.808.36 3.041.76 0. sa pripadajućim ormarićem ispod pulta. god.80 1.96 960.921. Obraĉun po komadu ormara. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Drveni garderobni ormar 35×55×140 cm Dobava i postava drvenih garderobnih ormara veliĉine 35×55×140 cm.04 18.52 13.92 960. Sve prema nacrtu i dogovoru sa projektantom. visine 78 cm.00 0 960.04 18.523. dim. Obraĉun po komadu ormara.72 15.76 360. kom 10 360. dvokrilna vrata sa bravicom.921. dvokrilna vrata sa bravicom.92 0.00 3 480.84 51.761.92 0.523. kom 5 1. svi rubovi kantirani sa ABS trakom.841.31 0.687.36 5.60 98348485. od 16.841.52 0. kom 18 1.36 0.

85 11.00 0. najprije slojem pijeska.31 8.14 1.09 210.01 216.00 0.00 170 59.23 13. Ruĉno zatrpavanje Ruĉno zatrpavanje rovova nakon montaţe i ispitivanja cjevovoda.[219] . m³ 480 27.074. BLOKOVI I BETONSKI KOLNIK ČELIČNA NADSTREŠNICA NADSTREŠNICA PARKIRALIŠTA NAPLATNE KUĆICE OPREMA CESTARINSKOG PROLAZA UKUPNO GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI ZA ČCP MRACLIN: 2.70 37.13 INSTALACIJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZEMLJANI RADOVI Strojni iskop rova Strojni iskop rova za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih instalacija u zemlji III kategorije. Odvoz viška zemlje Odvoz viška zemlje od iskopa rovova kamionom na planirani deponij.60 23.00 45 96. 5. Zemlju odbacivati 1 m¹ od rova.22 0.60 2.23 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.50 96.22 8. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere UKUPNO OPREMA ČCP-a: Jedinična cijena Ukupna cijena 210.00 0.14 0.21 952.729.21 0.314.00 480 27.599. 1. a sve prema nacrtima.10 4. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.859.00 0. Obraĉun po komadu bušotine. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: m³ 380 23.00 0.00 0.26 10.10 4.25 140.02 457.070. 6. m³ 170 59.00 0. 1.789. Nabava.055. Temelj debljine 60 do 80 cm.00 0.895.789.40 27.01 216.00 0 140. s utovarom i istovarom Obraĉun po m³ prevezenog materijala mjereno u sraslom stanju.23 0.00 0.762.00 85 11.50 6.09 210. OBJEKT KONTROLE NAPLATE INSTALACIONI KANALI.00 0. 4.10.60 m¹ u objektu.00 0.00 380 23.85 5.00 0. Obraĉun po m³ stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta.32 3.21 0.823. Rov je širine 0. a onda materijalom od iskopa i to u slojevima od 30 cm sa nabijanjem ruĉnim nabijaĉem Obraĉun po m³ ugraĊenog i zbijenog materijala.444.729.80 m¹.31 8.00 Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.20 3. Bušenje temelja Bušenje temelja graĊevine za prolaz instalacija vodovoda i kanalizacije. s pravilnim odsjecanjem stranica i planiranjem dna. kom 5 140.31 GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI ZA ČCP MRACLIN 1. 1.00 Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 210.02 457.070.14 0.00 0 11.324.xls. Padove izvesti prema kotama iz nacrta.40 4. doprema i ugradba pijeska Nabava.424.599.ms_office Strana: 82.5 m¹ izvan objekta.930.055. 2. 2.00 0 96.823. m³ 45 96.946.26 10. 3.444. a prosjeĉne dubine 0.762. god. Zemlju odbacivati 1 m¹ od ruba rova.314.00 0 27.859.00 0.26 0.00 0. Ruĉni iskop rova Ruĉni iskop rova za u zemlji III i IV kategorije za kanalizaciona reviziona okna i sabirnu jamu s pravilnim odsjecanjem stranica. doprema i ugradba pijeska za posteljicu debljine 10 cm u rovovima za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih cijevi Obraĉun po m³ ugraĊenog i zbijenog materijala.930.25 2.324.20 59.13 0.314.2008.21 952.32 3.22 8. 45212-400-4474/2008. Obraĉun po m³ stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta. 700.10 0.23 13.895. INSTALACIJA VODOVODA 98348485. m³ 85 11.22 0.00 2.31 Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 0.00 0 23. od 16.38 1.074.10 0.00 5 140.26 0.314. a do 1.424.38 1.70 37.946.00 0 59.14 700.00 0.

40 2.88 57.67 64.60 350. od 16. 1 58.65 58.00 2. Cijevi voĊene vidljivo izolirati izolacijom debljine 19 mm klase B1 i obloţiti sa aluminijskim limom.06 0.81 384.00 1 1 73.67 64.25 48. doprema i ugradba plastiĉnih polietilenskih vodovodnih cijevi za radni u kompletu sa fazonskim i prelaznim komadima.845.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.65 58.ms_office Strana: 83.25 3.76 205. 1 1 73.podţbukni sa kapom kom DN 15 . doprema i ugradba mjedenog nepovratnog ventila Nabava. Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih pocinĉanih cijevi m¹ – ø 32 mm – ø 25 mm m¹ – ø 20 mm m¹ – ø 15 mm m¹ Nabava. sa unutarnjim navojem koji se ugraĊuje na bojler.81 0.12 5.06 73.00 0.30 12.00 0.10 45.00 0.30 3.00 36 24 90 48 96.81 0.82 112. doprema i ugradba ĉeliĉnih pocinĉanih cijevi Nabava. fazonskim komadima i brtvenim materijalom. Komplet sa izolacijom obujmicama i sitnim mateijalom.25 0. za tlak P=6.00 0.91 225.46 51.46 51.00 30 12.06 0.[219] .67 64. 45212-400-4474/2008.2008. kom DN 32 Nabava.845.25 0. Cijevi koje se montiraju u zidne usjeke. 36 24 90 48 96.05 416. izoliraju se DEKORADAL trakama.00 0.00 961.00 0.00 2 112.46 51.06 98348485.40 182.46 0.46 58. izoliraju se filcom.67 64.00 4 4 6 4 20 104. Cijevi se polaţu u teren na dubinu cca 1.kutni sa kapom kom Nabava.91 0.00 0.00 0. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih ventila.60 350.06 73.00 0.25 48.00 0 58.00 0.00 0.2 m¹ na posteljicu od pijeska debljine cca 10 cm.00 0.46 6.66 47.00 0.67 64. 30 12.459.46 0.66 47.10 45. te izradom zidnih usjeka.06 73.00 0.65 58. doprema i ugradba mjedenog nepovratnog ventila sa obostranim unutarnjim navojem koji se ugraĊuje prije spoja cijevi na bojler.66 47.459.82 4. kom DN 20 DN 15 kom Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1. doprema i ugradnja prelaznog komada PE ø 40/DN 32 u kompletu sa elektrospojnicom PE ø 40.00 0 12.67 64. doprema i ugradba mjedenog sigurnosnog ventila na oprugu.05 0.268.podţbukni sa kapom kom DN 15 . ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih ventila.60 1.65 58.00 0.05 416.00 0 0 73.10 76.46 58.00 104. – PE ø 40 m¹ Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih cijevi Nabava.268.05 0. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal komplet Obraĉun po kompletu stvarno ugraĊenog prelaznog komada.00 0.0 bar. doprema i ugradba ĉeliĉnih pocinĉanih cijevi sa svim fitinzima.60 1.00 0 0 0 0 0 104.40 2. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. god. Nabava.10 76.10 45.88 57. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih ventila. Cijevi koje se polaţu u zemlju.81 384.10 45.91 0.10 76.88 57. doprema i ugradba mjedenog sigurnosnog ventila Nabava. doprema i ugradnja prelaznog komada Nabava. Cijevi za toplu vodu izoliraju se kao i cijevi za hladnu vodu samo sa dva namotaja filca. doprema i ugradba polietilenskih vodovodnih cijevi Nabava.25 3.00 0 112. kom DN 32 .189.00 0 0 0 0 96. 2 112.xls.sa kolom kom DN 20 .10. s kromiranom kapom i rozetom.00 96.25 48.sa kolom DN 20 .88 57.00 1 58.91 225.66 47. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Nabava.25 48.00 961.10 76.12 5. doprema i ugradba protoĉnih mjedenih ventila Nabava.40 182.46 58.189.76 205.46 51.00 5. doprema i ugradba slobodno protoĉnih mjedenih ventila koji se ugraĊuju ispred svakog izljevnog mjesta. 4 4 6 4 20 104.

00 0 4. Nakon izvršene uspješne tlaĉne probe i ugradbe armatura kompletan. opremljen je kompresorom (zraĉnom pumpom) i potpuno automatskom upravljaĉkom jedinicom. ţeljezni X-komad dimenzije DN 80/DN 25.-83 i prema zahtjevina N. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal Obraĉun po kompletu stvarno ugraĊenih slavina. Izrada prikljuĉka vodovoda Izrada prikljuĉka vodovoda na postojeću prirubnicu dimenzije DN 80 mm.65 8.00 1 2. 15×15 cm s okvirom.65 45.12 0. m¹ 228 4. doprema i ugradba limenih kromiranih vratašca vel. doprema i montaţa slavine sa holenderom Nabava. Ispitivanje se vrši bez montiranih armatura. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po kompletu stvarno izraĊenog prikljuĉka.094.80 1.04 36. Ispitivanje instalacije na nepropusnost Ispitivanje instalacije na nepropusnost pod tlakom od 12 bara u trajanju od 12 sati. Obraĉun po kompletu postavljenog ureĊaja. 2. UreĊaj je odobren pod brojem DIBt Z-55. 45212-400-4474/2008. Radi na principu SBR (Sequencial Batch Reactor) biološkog tretmana otpadnih voda.12 240.3.24 2.76 3. kom 1 36.00 0 120. UreĊaj je monolitne izvedbe s jednim spremnikom izraĊenim tehnikom rotacionog lijeva polietilena volumena 6000 litara s lijevano ţeljeznim poklopcima klase B. Montiraju se kod glavnog ventila na ulazu u objekt.666.342.04 10.65 45. god.00 228 4.00 0 45.23 0.24 19.666. 1. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Nabava.242. komplet 2 120.666.23 98348485.65 45.80 1. lij.00 2 120.242. komplet 1 45.xls.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0.242. cjevovod dezinficirati vodenom otopinom klora. doprema i ugradba limenih kromiranih vratašca Nabava. INSTALACIJA KANALIZACIJE UreĊaj za biološko proĉišćavanje UreĊaj za biološko proĉišćavanje sanitarnih otpadnih voda INNO-CLEAN EW8.24 0.666. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal Obraĉun po kompletu.40/99 zadovoljava propisane uvjete.80 0. komplet 1 2.[219] . Nabava. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih vratašca. od 16. U sklopu ureĊaja predviĊen je i elektro upravljaĉki ormarić.242.00 0 36.24 120.04 36.00 0.24 11.40 9. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Krajevi cijevi zatvaraju se ĉepovima.80 0.40 4.00 0 2.23 36.24 0.23 0.00 1 36. komplet 1 36.ms_office Strana: 84.242. koncentracije 10 g Cl/m³ vode u instalaciji.00 1 45.12 0.00 1 36. u zasunskom oknu.094. INSTALACIJA VODOVODA UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 7.23 36.76 2.10. Izvedba prikljuĉaka na predviĊenI elektriĉnI bojler Izvedba prikljuĉaka na predviĊenI elektriĉni bojler za sanitarnu potrošnu toplu vodu.12 240. kompaktan ureĊaj za proĉišćavanje sanitarno-fekalnih otpadnih voda za 6 ES što uz ekvivalent stanovnika 3 iznosi 18 osobA.04 0.23 36.65 0. s prethodnim i naknadnim ispiranjem instalacije uz protok vode jednak peterostrukom obujmu vode u instalaciji.2008.N.342. Obraĉun po metru stvarno ispitane instalacije.24 19.65 0. doprema i montaţa slavine sa holenderom dimenzije DN 20 za prikljuĉak crijeva za polijevanje.04 0.04 36.666.24 2.666.242.00 0 36.

Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. god.00 0. 60×60 Nabava.[219] . Fazonske komade obraĉunati kao duţni metar cijevi.962.00 0.40 7. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Izrada vanjskog revizionog okna Izrada vanjskog revizionog okna za kanalizaciju s poklopcem.22 200.962.96 2.16 5.162. sa svim potrebnim priborom.68 128.93 0.02 88.522.60 221.00 0.50 3. Na dnu obavezno izvesti kinetu.89 77.20 120.82 12.82 12.96 2.00 0.41 0.41 208.01 9. Debljina stijenke i dna je 20 cm.61 14. iznutra glazirane cementnim mortom.doprema i ugradnja odzraĉnih nastavaka od bakrenih cijevi dimenzije: Obraĉun po metru stvarno ugraĊenih odzraĉnih nastavaka.162.00 0.82 12. kom kom 1 1 224.02 88. Poklopac veliĉine 60×60 cm.00 0.20 224.486.330.41 208.00 10 10 50 250 20.00 0 0 224.602.22 200.92 6.PP HT sa apsorpcijom zvuka. Brtvljenje izvesti gumenim prstenima.68 128.16 5. od 16.471. Obraĉun po metru stvarno ugraĊenih PVC cijevi.40 15. omjera 1: 2.48 2.50 3.00 120 80 30 120 221.00 0.00 0. Brtvljenje izvesti gumenim prstenima.2008.962. Poklopac i penjalice premazati resitolom.61 14.00 0.50 20.93 0.41 0. Obraĉun po komadu stvarno izraĊenih revizionih okna. 45212-400-4474/2008. Sve prema nacrtu.20 120.20 224.00 0. od nabijenog vodonepropusnog betona marke C 16/20.16 0.522.00 0. – ø 100/h=400 mm – ø 70/h=400 mm Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 2.40 15.111.50 5.962.00 2 3 2.162.02 88.82 12. Obraĉun po metru stvarno ugraĊenih kanalizacionih cijevi.93 26.162.00 0. doprema i ugradba kanalizacionih PVC cijevi Nabava.48 3. doprema i ugradba poliprop.01 9.22 200.10.01 9.61 14.22 200.00 1 1 224. Poklopci na reprezentativnim površinama moraju biti Elkington Gatic sa gornje strane obraĊeni kao pod oko njih. a) cijevi – ø 300 mm – ø 150 mm – ø 100 mm b) fazonski komadi Nabava.68 128.96 2. a dubine prema nacrtu. m¹ m¹ m¹ kom 10 10 50 250 20.20 98348485.486.00 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. a) cijevi – ø 100 mm – ø 70 mm – ø 50 mm b) fazonski komadi Nabava. Penjalice od betonskog ţeljeza ø 18 mm.602.92 6.89 77.10 480.471.20 2. doprema i ugradnja odzraĉnih nastavaka Nabava.68 128.20 224.40 7.93 26.xls.02 88.60 4.22 200.925. doprema i ugradba kanalizacionih PVC cijevi klase SN8 za vanjsku i temeljnu kanalizaciju i fazonskih komada sa spajanjem na kolĉak. vel. doprema i ugradba polipropilenskih kanalizacionih cijevi i fazonskih komada na kolĉak tipa STILLO .00 0.89 77.925.00 0.10 480.16 0. Ukljuĉivo sav materijal. m¹ m¹ m¹ kom 120 80 30 120 221.00 0 0 2.330.01 9.20 0.89 77.20 2.96 2.00 0 0 0 0 20.22 200. Fazonske komade obraĉunati kao duţni metar cijevi. kom kom 2 3 2.20 0. 100×60 vel. kanalizacionih cijevi Nabava. postavljanje i skidanje oplate. sa svim potrebnim priborom.00 0.00 0 0 0 0 221. Na mjestima ulaza i izlaza cijevi iz okna ugraditi plastiĉne komade iz tvrdog PVC-a sa gumenom brtvom.111.ms_office Strana: 85.61 14.

vel.50 m¹.45 0.10. vel.162.12 360..00 0.00 0 120. doprema materijala i izgradnja armirano betonske temeljne ploĉe izraĊene od betona C 16/20 za sidrenje ureĊaja za biološko proĉišćavanje sanitarnih otpadnih voda.20×1.242. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog zaokretnog podnog kom sifona.48 2.601.399. kom 6 464.00 0 2.24 2. Izvedba spoja instalacije oborinske kanalizacije Izvedba spoja instalacije oborinske kanalizacije na predviĊena okna na vanjskoj kanalizaciji.16 4.12 360.806.12 0.33 9.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 300 16.601.00 8. 200×200 mm Ispitivanje kompletne kanalizacijske instalacije Ispitivanje kompletne kanalizacijske instalacije na nepropusnost. 9 46.16 4.00 0 16.484.00 0. Nabava. Nabava materijala. 2 1 2.786.02 0. doprema materijala i izgradnja ab temeljne ploĉe Nabava.24 2. doprema i ugradba keramiĉkog zidnog umivaonika. isplavnom cijevi i maskom i plastiĉne daske s poklopcem. 2.242.45 0. doprema i ugradnja zidnih kromiranih vratašca Nabava. doprema i ugradnja zidnih kromiranih vratašca.806.162.330.00 0 464.76 464. dim. Keramiĉki zidni umivaonik Nabava.399. od 16.00 9 46.[219] .00 120.80 4. 4 54.45 0.80 7.36 10.46 2.02 4.46 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Nabava.00 6 464. 3 120.00 4 54.00 0.00 0 0 2. a sve po DIN-u 4033 m¹ Obraĉun po metru ispitivanja kanalizacijske instalacije.242. 1.46 2. INSTALACIJA KANALIZACIJE UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 6.00 0. sa kromiranom stojećum jednoruĉnom mješalicom i kromiranim sifonom.321.00 2. 150×150 mm.80 54. doprema i ugradba zaokretnog podnog sifona Nabava.05 9.00 300 16.05 46.40 m¹ i debljine 0.330. za pristup do cijevnih ĉistaća na kanalizacionim vertikalama Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih zidnih kromiranih kom vratašca.76 98348485.45 0. SANITARNI UREĐAJI I PRIBOR Konzolni WC Nabava.48 2.45 418.24 2. ukljuĉivo sav potreban montaţni materjal Obraĉn po komadu stvarno izvedenog zidnog umivaonika.46 0.16 11.12 0. doprema i ugradba zaokretnog podnog sifona sa maskom od inoxa. montaţnog zidnog bloka sa vodokotlićem.32 2.2008.484.00 0 2.xls.330.00 16.33 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. doprema i ugradba konzolnog WC-a koji se sastoji od konzolne WC školjke. statiĉkim vodenim pretlakom od 500 mbara u trajanju od 30 min.601.ms_office Strana: 86.45 217. ukljuĉivo armatura. kom DN 300 DN 150 kom Nabava.242.02 4. Ploĉa je veliĉine 3.162.00 0. ukljuĉivo sav potreban materijal i sva potrebna graĊevinska pripomoć Obraĉun po komadu izvedenih betonskih ispusnih glava. izvedba betonskih ispusnih glava sa ţabljim poklopcima.80 2.601.45 217.162. drvena oplata.00 0 54.330.162.33 0.00 3.00 120.00 0 46.33 9.00 0. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog WC-a. kom 4 2.36 120.162. sa prikljuĉcima ø 50 mm.00 2 1 2.00 3 120.45 418.786.32 2. izvedba betonskih ispusnih glava Nabava materijala. 560×475 mm.02 0. god.00 4 2.16 2.00 1 2. materijal za sidrenje i sva potrebna graĊevinska pripomoć komplet Obraĉun po kompletu stvarno izraĊene temeljne ploĉe.16 0. 45212-400-4474/2008. ukljuĉivo sav potreban materijal i sva potrebna graĊevinska pripomoć kom Obraĉun po komadu izvedbe spoja.16 0.24 2.601.321. 1 2.601.

Elektriĉni bojler V=10 litara Nabava.02 98348485. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog bojlera. 45212-400-4474/2008. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog drţaĉa. doprema i ugradnja elektriĉnog bojlera sadrţaja V=100 litara u kompletu sa sigurnosnim ventilom na oprugu za tlak pmax=6.10 9.30 1.80 13. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene tuš kade. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene mješalice.17 0. doprema i ugradba stojećeg keramiĉkog pisoara sa kromiranom dovodnom i odvodnom armaturom. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog bojlera.xls. Zidna kromirana slavina Nabava. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Keramiĉka tuš kada Nabava.96 960.ms_office Strana: 87.46 464. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 3.2008.80 300.198.009. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal.801.198.60 8.00 0 52.96 960. s padom tlaka kod ĉistog filtera 0. kom 3 2. kom 1 960.05 mm. doprema i ugradba finog filtera za vodu do 30º C iz mesinga finoće 0. 800×800 mm Elektriĉni bojler V=100 litara Nabava.96 0.60 0.32 5.00 3 2.801.05 104.46 464.00 0 168. kom 2 2.324.02 11.13 768.00 1 304.009.18 4. doprema i ugradba zidnog ogledala dimenzija 600×400 mm.16 4.00 1 960.16 0.162.00 0 300.066.16 0.00 0 2.10. doprema i ugradnja zidne kromirane slavine sa holederom.60 600.96 6.30 0.00 0 2. kom 1 600. Zidno ogledalo Nabava.05 0.13 768.066.00 0 600. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene slavine.162. NP 10 (sa dva rezervna filtera).17 0.60 600.00 2 52.02 168. kom 6 168. kom 6 300.00 1 464. doprema i ugradba drţaĉa za toaletni papir.10 52.96 0.00 2 2. doprema i ugradnja keramiĉke tuš kade sa kromiranom zidnom jednoruĉnom mješalicom sa šipkom i tušem i sa kromiranom odvodnom armaturom. Za ispiranje ugraditi infracrveni senzor sa automatikom za ispiranje.78 12. god.00 0 168.00 1 600.05 104. doprema i ugradnja elektriĉnog bojlera sadrţaja V=10 litara (za ugradnju ispod sudopera) u kompletu sa sigurnosnim ventilom na oprugu za tlak pmax=6.13 0.78 128.46 7. kom 1 464.06 0.06 6. doprema i montaţa stojeće kromirane jednoruĉne mješalice za sudoper. Etaţer Nabava.00 0 128.0 bara.30 0. kom 2 52.00 0 960. kom 6 128.17 1. kom 1 304.30 0.00 6 168. od 16.30 10.066.46 464.02 168.60 0.00 0 464. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene posude za tekući sapun.06 6.17 1.066. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog etaţera. doprema i ugradnja posude za tekući sapun. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.2 bara DN 32.30 304. Obraĉun po komadu ugraĊenog fitlera za vodu.17 0.00 6 168.162.32 2.0 bara.17 1.18 2.30 304.05 0.60 600.06 0.009. doprema i ugradnja etaţera.162.46 0. Stojeća kromirana jednoruĉna mješalica Nabava.17 0.16 4. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog pisoara.13 0.30 1.[219] .324.46 0.17 1. Posuda za tekući sapun Nabava. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Stojeći keramiĉki pisoar Nabava.30 304.96 960. Drţaĉ za toaletni papir Nabava. kom 6 168.00 6 300. vel.00 0 304.009. Filter za vodu Nabava. debljine 4 mm.00 6 128. s brušenim rubovima te svim sitnim montaţnim materijalom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊemog ogledala.30 0.

Nabava protupoţarnih aparata Nabava. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0.xls.580.58 0.026.802.ms_office Strana: 88.40 96.33 0.39 352.00 2 5 7 2.466.35 4.00 0.00 0.399. god.00 50 48.00 0.201.39 352.72 2.337. kom 4 96.605.10 0.33 0. 1.5 mVS – N=250 W kom Obraĉun po kom stvarno ugraĊene cirkulacione pumpe. 45212-400-4474/2008.40 16. 3.05 0.802.00 0 48.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.675.674.580.50 48.76 120.00 0 0 0 2. 5.66 2.35 5.946.60 1. doprema i ugradba drţaća za papirnate ruĉnike.20 15.337.04 2.961.95 2.50 17.00 0 2.39 352.2008.10 384.00 0.35 0.580.802. 2.342.80 392.337.45 43.052.00 2 9.00 0 9.20 0.02 4. kotla.674.342.00 37.675.02 4.10 384.026.364.961.00 0.72 REKAPITULACIJA 1.02 0.466.95 2. 4.00 2 2.58 0.80 43.10 0.402.802.[219] . 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Nabava. 3.00 0. 1.20 200. doprema i ugradba ĉetke za WC sa drţaĉem.25 19.00 0.58 4.58 4. ukljuĉivo kontrola preljeva Obraĉun po stvarno izvršenim satima regulacije protoka vode.337.580.00 6 200.026.580.026.25 19.580.80 43. sati 50 48.53 STROJARSKE INSTALACIJE GRIJANJE I HLAĐENJE Elektriĉni kotao Elektriĉni toplovodni kotao tolinskog uĉina Q=40 kW u kompletu sa kotlovskom automatikom i svim porebnim priborom komplet Obraĉun po kompletu stvarno ugraĊenog el.675.00 0.201.399. ZEMLJANI RADOVI INSTALACIJA VODOVODA INSTALACIJA KANALIZACIJE SANITARNI UREĐAJI I PRIBOR INSTALACIJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE UKUPNO: 37.85 m³/h – H=4.00 0 200.20 1. Regulacija protoka vode Regulacija protoka vode na svim ispusnim ventilima i mješalicama.402. S-50 kg – na kolicima S-9 kg S-6 kg SANITARNI UREĐAJI I PRIBOR UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 14.35 0.33 18.20 0.00 0.58 4.33 18.605.00 0.00 1 4.00 0 96. 1 4. Drţać za papirnate ruĉnike kom 6 200. Cirkulaciona pumpa Cirkulaciona pumpa elektronskog tipa kruga centralnog grijanja.80 392.00 4 96.946. 2.675.66 9.72 221. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog drţaĉa.58 98348485.60 1.00 0.53 0.05 2.00 0 4. slijedećih karakteristika: – G=4.76 120.04 3.72 221. slijedećih veliĉina: Obraĉun po komadu stvarno postavljenog protupoţarnog aparata. Ĉetka za WC sa drţaĉem Nabava.05 2.364.45 43. 2 2.80 392.02 0.80 392. doprema i postavljanje protupoţarnih aparata na suhi prah.00 0. kom kom kom 2 5 7 2. od 16. Sklop automatske regulacije Sklop automatske regulacije renomiranog proizvoĊaĉa koji se sastoji od regulacionog ureĊaja i slijedećih elemenata: – regulacioni ureĊaj sa tjednim programom i uklopnim satom – troputni miješajući ventil DN 32 – elektromotorni pogon regulacionog ureĊaja – osjetnik polaznog voda – vanjski osjetnik – daljinski upravljaĉ sa sobnim osjetnikom komplet Obraĉun po komadu postavljenog sistema 2 9.00 0.05 0.052.39 352. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal drţaća za papirnate ruĉnike Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene ĉetke.10.20 1.00 0.

opremljen sa svim potrebnim mjernim.00 11.491.94 0.49 73. bafer.491.00 0 308.26 0. Radijatrski ovijesi i priĉvršĉeni materijal Radijatorski ovijesi i priĉvršĉeni materijal za navedeni tip radijatora Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih ovijesa.40 38.49 518.00 kW (kod sednje brzine) kom Obraĉun po komadu ugraĊenog ventilatorskog konvektora. 1 78.321. regulacijskim i komplet sigurnosnim ureĊajima. sa antivibratorima.20 3.15 8. Sigurnosni ventil Sigurnosni ventil na oprugu za toplu vodu.43 0.31 0. za parapetnu ugradnju sa maskom (za objekt kontrole naplate).00 96. 7 4.10.26 0.31 308.00 0 33.29 3.15 4.00 0.31 308.00 12 12 3.20 3.43 78. rashladnog uĉina Qhl = 57.904. volumena V = 50 litara kom Obraĉun po komadu.00 1 140.452.26 3. sa potrebnom automatikom. slijedećih dimenzija DN 25 kom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih redukcija.40 38.00 0. za parapetnu ugradnju sa maskom (za naplatne kuĉice). sa troputnim motornim ventilima na strani tople i hladne vode.00 0. Ventilatorski konvektori Ventilatorski konvektori za ĉetverocijevni sistem.00 4. dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog ventila. Aluminijski lijevani radijatori Aluminijski lijevani radijatori SOLAR-600.00 96.xls.00 7 4.904. kom DN 15 Radijatorska prigušnica Radijatorska prigušnica.0 bar kom Obraĉun po komadu ugraĊenog sigurnosnog ventila.491.167.0 kW.49 0.00 1 78.40 12.00 0 63.452.29 9. Ventilatorski konvektori Ventilatorski konvektori za ĉetverocijevni sistem.416.40 3.94 86.43 78.45 31.904.904.45 31.00 kW (kod srednje brzine) Qhl =2.904.26 3.00 0 4.00 21 3. sa potrebnom automatikom i zidnim termostatom.49 0.00 0 4.94 140. 6 33.20 38.2008. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. sa termostatskom glavom.31 0.167.20 3. i za temperaturu prostorije tp=20°C članaka Obraĉun po stvarno ugraĊenom broju ĉlanaka.49 518. 45212-400-4474/2008.00 0 3.00 kW (kod srednje brzine) Qhl = 5.00 0 0 3.94 0. 24 4. 6 86.49 73.00 6 86.45 0.43 78.00 0. kom DN 15 Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 4. Rashladni agregat Rashladni agregat sa dva kruga hlaĊenja (sa dva kompresora).94 140. Radijatorske redukcije i ĉepovi Radijatorske redukcije i ĉepovi u kompletu sa brtvama.94 13. slijedećih veliĉina: Qgr = 4.452. 54 63.452.49 0.491.20 38.00 1 308. 21 3.20 0.321. slijedećih veliĉina: Qgr =2.04 10.63 201. od 16.78 33.63 0. sa potrebnom automatikom i zidnim termostatom.904.00 0 78. za toplu vodu temperatura tw=80/60°C.[219] . za pripremu hladne vode temperatura tw=7/12°C. kom – konzola – priĉvrsnica kom Radijatorski ventil Radijatorski ventil.43 0. dimenzije Obraĉun po kom stvarno ugraĊene prigušnice.04 63. sa svim potrebnim senzorima.63 0.50 kW (kod sednje brzine) kom Obraĉun po komadu ugraĊenog ventilatorskog konvektora. dimenzije DN 25.49 0.ms_office Strana: 89.78 98348485. sa troputnim motornim ventilima na strani tople i hladne vode. 1 308. zatvorena membranska ekspanziona posuda i sigurnosni ventil na oprugu). 12 12 3.31 308.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.63 201.43 7.00 6 33.00 0 140.94 140.00 54 63.94 6.416. 1 140. toplinskog uĉina cca q=144 w/ĉlanku. pmax = 3. god.31 5.00 24 4.00 0 86.45 0.20 3. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Zatvorena membranska ekspanziona posuda Zatvorena membranska ekspanziona posuda.20 0. u kompletu sa hidrauliĉkim modulom (cirkulaciona pumpe.

23 0.02 640. slijedećih diemnzija Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene slavine. dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog pipca.08 0.02 640.00 0 0 0 0 0 0 0 336.64 1.00 0.08 38.00 0.43 1.00 0 0 0 0 0 244.38 2.522.00 34 5.00 1 1 2 2 8 271.00 0 0 38.00 0.08 244. DN 65 DN 50 DN 40 DN 32 DN 25 DN 20 DN 15 Hvataĉ neĉistiĉa Mijedeni hvataĉ neĉistiĉa sa obostranim unutarnjim navojem.38 0.29 61.60 98348485.00 8 4 18 16 32 11 12 336.396.00 0.61 190.00 0.23 2.23 164.00 0.04 271.29 61.24 188.96 318.03 0.47 232.28 384. DN 10 Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 14.47 232.690.xls.10.66 40.00 0.13 0.14 87.61 190.704.99 128.522.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.66 40.93 114.96 318.00 0.47 232.44 374.14 87.28 21.21 140.64 1.43 0.61 0.99 128.12 440.34 212.29 61.00 56 56 38. kom kom 56 56 38.66 40.51 80.38 0.86 229.51 80.633.306. kom 34 5.00 20 28. god.00 0 28.00 0.74 5.00 56 34.44 30.00 0.03 0.60 28. od 16.72 329.928.52 1. Automatski odzraĉni lonĉić Automatski odzraĉni lonĉić dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog lonĉića.00 0.21 140.93 114.99 257.23 2. DN 15 Odzraĉni pipac Odzraĉni pipac na kljuĉić.72 329. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.44 30.44 30. cijevi Cu DN 15×1.13 271.14 87. DN 20 DN 15 Kuglasta slavina Mjedena poniklana kuglasta slavina za hladnu i toplu vodu sa obostranim unutarnjim navojem.66 40.34 212.396.43 0.00 0.00 0.00 0.08 0.44 30.00 0.44 374.704.00 1 1 2 2 8 244.152.00 0.23 329. kom 20 28.973.0 mm duljine 5 m¹ i sa kuglastom slavinom dimenzije DN 15 Obraĉun po kompletu odzraĉnog lonca.04 31.00 0 5.23 329.00 0.[219] .24 188.43 2.43 2.43 0. kom kom kom kom kom 1 1 2 2 8 244.00 6 384.72 848.00 0.04 31.00 0 0 0 0 0 271.04 31. Radijatorska poniklana slavina kom 56 34.51 80.00 0.92 637. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Radijatorska poniklana slavina za praţnjenje u kompletu sa ĉepom dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene slavine.76 18.08 244.ms_office Strana: 90.00 0.23 164.64 1.96 318.24 188.00 0.64 244.12 440.72 329.00 0 34.152. kom kom kom kom kom kom kom 8 4 18 16 32 11 12 336. kom kom kom kom kom 1 1 2 2 8 271.47 232.00 0. za prikljuĉenje ventilatorskih konvektora na instalaciju tople i hladne vode.61 0.08 17.03 560.14 87.21 140.64 19.51 80.2008.34 212.00 0.23 164.72 329.43 1. DN 10 Kuglasta slavina Mjedena poniklana kuglasta slavina za hladnu i toplu vodu sa obostranim unutarnjim navojem.52 1.03 560.99 128.34 212.24 188.76 336.96 318.00 0 384.306.690.47 232.86 229.44 2.24 188.08 34.08 15.74 16.92 637.64 1.84 2.13 271.928.00 0. 45212-400-4474/2008.99 257.00 0.44 2. komplet 6 384.23 164.00 0.38 2.00 0. slijedećih diemnzija Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene slavine.04 20.21 140.84 2. slijedeće dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog hvataĉa.72 848.29 61.13 0.00 0.23 0.24 188.99 128.633.04 31.00 0.93 114.43 0. DN 65 DN 50 DN 40 DN 32 DN 25 Nepovratni ventil Mjedeni nepovratni ventil sa obostranim unutarnjim navojem Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog nepovratnog ventila.93 114.973.00 0.47 232. DN 65 DN 50 DN 40 DN 32 DN 25 Odzraĉni lonac Odzraĉni lonac volumena V=2 litre u kompletu sa automatskim odzraĉnim lonĉićem.

00 0.02 23.94 132.00 0.41 4.21 3.70 10. m¹ m¹ kom 200 60 260 8.61 6.00 0.506.20 1.00 0.13 120.13 120.48 40.912.83 29. m¹ 1470 16.004.00 0.0 mm DN 32/Cu ø 35×1.0 mm – ø 15×1.94 132.81 15.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.62 9.00 0.30 1. DN 65/Cu ø 64×2.00 0 12.08 52.00 0.04 1.00 0.03 25.624.13 120.04 0.0 mm ø 18×1.0 mm Bakrene tvrde cijevi Bakrene tvrde cijevi u kompletu sa bakrenim fitinzima.83 0.00 0 32. – cijevi ø 64×2.321.00 2.08 52.00 0.94 84.94 84.00 800 32.08 52.084.04 32.804.179.20 16.66 167.70 10.66 167.00 1 4.0 mm – fitinzi Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog fitinga.62 9.04 1.909.0 mm ø 15×1.92 17.00 23.21 3.00 432.40 49. Mjedene spojnice kom kom kom kom kom kom kom 16 10 16 24 40 160 180 140.41 4.00 1470 16. nosaĉa za split sistem i nosaĉa za rashladni agregat.04 32.00 200 60 260 8.5 mm ø 28×1.72 422.40 49.693.37 136. kg 800 32.00 140.00 4.40 25.0 mm DN 40/Cu ø 44×2.04 480.0 mm ø 44×2.2 mm ø 22×1.61 6.41 4.08 52.00 12 40.04 32.02 23.00 4.04 0.2008.04 32.83 29.04 480.00 24.81 0.01 7.40 20.084.20 0.20 0.94 132.00 0 0 0 0 0 0 0 140.0 mm – ø 15×1.00 0.81 0.00 0.00 0.372. 45212-400-4474/2008.00 0.30 1.ms_office Strana: 91.13 120.00 0.549.0 mm DN 50/Cu ø 54×2.03 0.00 0.01 7. Servisiranje i puštanje u pogon Servisiranje i puštanje u pogon navedene opreme od ovlaštenih firmi Obraĉun paušalno.00 0 40.93 262.909.85 40.00 0.00 27.00 0 4.40 20.02 0.85 40.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 329.21 3.00 0. kom 12 40.025. paušal 1 4.61 6.92 17.255.0 mm DN 15/Cu ø 15×1.0 mm ø 54×2.21 3. slijedećih dimenzija Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih spojnica. slijedećih dimenzija Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih cijevi.81 15.00 4.37 136.934.00 8.298.88 384.0 mm Toplinska izolacija Toplinska izolacija bakrenih cijevi za hladnu i toplu vodu sa toplinskom izolacijom tipa ARMACEL AC debljine 19 mm (za cijevi: ø 64×2.00 90 40 120 360 240 320 120 180 329.60 720.80 5.03 25.00 0.61 6.00 0.2 mm DN 20/Cu ø 22×1.602.004.03 0.00 4.92 17.94 84.549.85 40.37 136.004.88 384.00 0.01 7. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 22.80 5.00 26. – cijevi DN 50 DN 32 Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih fazonskih komada.004.40 20. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Mjedene spojnice za spoj bakrenih cijevi sa ventilima. od ĉeliĉnih profila.94 132. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. u kompletu sa fazonskim komadima (za odvod kondenzata) Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih cijevi. od 16.00 1200 12.00 0.00 0 0 0 8.00 0.5 mm DN 25/Cu ø 28×1. Plastiĉne kanalizacione cijevi Plastiĉne kanalizacione polipropilenske HT cijevi sa spajanjem na naglavak.93 262.00 0.179.85 40.20 1.506.298.004.40 20.00 12.00 0.624. – fazonski komadi Izrada konzola Izrada konzola.37 136. ukljuĉivo izrada S-sifona Obraĉun po komadu stvarno spojenih odvoda.10.xls.00 32. ø 64×2.00 16 10 16 24 40 160 180 140.00 2.66 167.00 0.40 16.40 329.00 98348485.93 262.912.60 720.48 28.693.[219] .83 0.255.372.62 9.41 4.00 0.40 1.40 kom 1200 12.00 0.00 0. obojeno sa dva sloja temeljne boje i dva sloja laka Obraĉun po kg stvarno izraĊenih konzola.804.00 0 16. Spajanje odvoda kondenzata Spajanje odvoda kondenzata na postojeću instalaciju kanalizacije.602.66 167.00 0. m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ 90 40 120 360 240 320 120 180 329.62 9.0 mm ø 35×1.00 0.00 0.00 432.00 0.01 7.92 17.00 0.025.0 mm) Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊene toplinske izolacije.93 262.20 16.94 84.60 832. god.321.40 1.934.00 4.72 422.02 0.004.60 832.

357..00 1 5.00 1 800.98 0.98 34.5 kW..00 0 68.00 24. 1 5.00 8 76.server soba SPLIT sistem inverter koji se sastoji od vanjske i unutarnje zidne jedinice. za rad kod vanjske temperature do -15°C (za hlaĊenje sobe sa serverima) – ureĊaj sa daljinskim upravljaĉem .989.2008.114.989.80 800.114.xls.00 m¹ – plastiĉna cijev za odvod kondenzata ø 32 mm sa fazonima .07 272. kapaciteta Gw=2.00 0 76.80 0.07 272.11 6. Shema i uputstva Izrada sheme za postavu na zid /uramljeno/ u kompletu sa uputstvom za rad.98 0.80 503. dimenzije ø 12.11 33. 12.00 0 24. 1 komplet – bakrena freonska cijev sa izolacijom..02 0.989.989.98 5.80 2.08 0.00 0 6. 1 kom – spajanje unutarnje i vanjske jedinice sa el. 12. kabelom ..00 1 6. god.. komplet Obraĉun po kompletu postavljene sheme GRIJANJE I HLAĐENJE UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 29.08 608.08 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Punjenje instalacije hladne vode sa 30% -tnim glikolom za tempereturu t = -25°C litara Obraĉun po litri stvarno utrošneog glikola.35 mm ..357. 800.00 0 800. rashladnog uĉina Qhl = 3.70 mm . VENTILACIJA 98348485.28 68.28 32.11 6. Termometri Termometri za otpornost do 100°C kom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog termometra.00 0.0 m³/h kom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog omekšivaĉa vode.80 0.64 76.07 0.00 m¹ komplet Obraĉun po kompletu postavljenog sistema Omekšivaĉ vode Omekšivaĉ vode sa radnom i rezervnom posudom sa ionskom masom..11 6. 45212-400-4474/2008.00 0.. SPLIT sistem .[219] .114.010.00 4 68.11 0. 1 800.11 0.00 m¹ – postolje za montaţu vanjske jedinice izraĊeno od ĉelićnih profila i obojeno sa jednim slojem temeljne boje i sa dva sloja laka .10. 8 76.. 1 6.00 500 24.00 m¹ – bakrena freonska cijev sa izolacijom.02 12.08 608.0 bar kom Obraĉun po komadu stvarno ugrašenog manometra. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 4 68.80 800. 12.02 12.02 0. od 16. 12.64 31.989.00 30.98 5.989.98 5.07 0.114.114.... posuda za sol i automatika za automatski rad pripreme omekšane vode.00 0 5.010.ms_office Strana: 92.114.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Punjenje instalacije hladne vode glikolom 500 24.80 1. Manometri Manometri za tlak do 3. dimenzije ø 6.80 503.

00 0.xls.. dp = 3 kPa pad tlaka na strani vode – sekcija hladnjaka zraka sa eliminatorom kapljica V = 900 m³/h.10. predviĊena za rad sa 100% svjeţim zrakom.005. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Montaţa komore na antivibracijskim gumenim podloškama..39 0. remenicama i prijenosnim remenom karakteristika: V =2100 m³/h. Qg = 24.39 0.V. dp =14 kPa pad tlaka na strani vode – sekcija hladnjaka zraka sa eliminatorom kapljica V = 2100 m³/h.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.2 kW.00 0.izl = 45%/82%..5 °C.izl = 45%/82%. 0. Unutarnji i vanjski plašt izraĊeni iz pocinĉanog lima. QHLuk = 24. Toplinski i zvuĉno izolirana tvrdom mineralnom vunom debljine sloja 50 mm. 1 kom – Elementi u polju (aplikacija G22-011): Kanalski temperaturni osjetnik (0-10V) TS-9101-8222 (-20/40C) .[219] .39 2. Hex=300 Pa.00 0 0. 1 kom – Protusmrzavajući termostat tip 270 XTAN-95008 (od -10 do 12 C) komplet sa priborom KIT012N600 . 1 kom Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1. Ukljuĉivo gumeni podmetaĉi za kanalski razvod. od 16.00 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Klima komora Klima komora KK-1 horizontalne izvedbe predviĊena za montaţu na krov hlaĊenja i ventilacije poslovnog prostora u izvedbi s dvostrukim plaštom.00 1 19. Koeficijent prolaza topline kroz panel iznosi 0.00 kW... 1 kom – Kanalski pasivni NTC K2 temperaturni osjetnik tip TS-91038220 (0/40C) . Dimenzije klima komore: LxWxH=2750×1215×685(+120) komplet Teţina klima komore: G=324 kg Automatska regulacija klima komore Automatska regulacija klima komore sa toplovodnim grijaĉem (Qgr=24. QHLuk = 12.V.00 kW.00 kW. 1 kom – Diferencijalni presostat tip P233A-4-AHC(od 0.. twu/twi = 80/60°C. Tw1/Tw2=80/60°C) i hladnjakom (Qhl=15 kW.005.ms_office Strana: 93..00 0 0. Vanjski plašt je zaštićen metodom praškastog lakiranja.005.00 98348485.00 kW.005. twu/twi = 7/12°C.ul/R.005. koja se sastoji od slijedećih elemenata proizvod "Johnson Controls": – Prethodno konfigurirani DDC regulator tip SC-9100-8GEN-1 sa LCD displjejem (aplikacija G22-011) . 45212-400-4474/2008. podtlaĉni sifon za odvodnju konenzata i gumeni podmetaĉi. Klima komora se sastoji od slijedećih elemenata u smjeru strujanja zraka: – elastiĉni spoj – filterska sekcija sa filterom tip F5 klase EU3 – filterska sekcija sa filterom tip F5 klase EU3 – sekcija toplovodnog grijaĉa zraka: Vz = 2100 m³/h. twu/twi = 7/12 °C. tzu/tzi = 34/18.005. god.ul/R..00 1 19. R.00 0 0.5 do 4 mbar) .00 0 0.2008.V. 0.V.00 0.39 19.39 19. tzu/tzi = 34/18..5°C. dp =14 kPa pad tlaka na strani vode – sekcija s tlaĉnim ventilatorom s ugraĊenim jednorzinskim elektromotorom. Tw1/Tw2=7/12°C). nV = 1501 o/min. R.57 W/m²K.39 19. Nel = 2.00 0. Prigušenje buke kroz panel iznosi 44 dB.00 0. tzu/tzi =-6°C/+30°C.00 0 19..

..2008.92 15.738.0-10V) . Ormarić je nadzidne izvedbe..92 0..55 kW – ploĉasti rekuperator – reţim grijanja – uĉinak(ušteda) 4... Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 1 kom – Elektromotorni pogon ţaluzina On-Off (16Nm. god. 0.ms_office Strana: 94.30 kW Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1 15. toplovodnim grijaĉem. 1 kom – VA-7152-1001(pogon ventila24V. tlaĉnim i odsisnim trobrzinskim ventilatorom proizvod "AERMEC" tip UR 75 W slijedećih tehniĉkih karakteristika: USISNI DIO – filtar klase G3 – odsisni ventilator s unaprijed zakrivljenim lopaticama slijedećih karakteristika: – koliĉina zraka V = 750 m³/h – visina dobave: P = 175 Pa – snaga motora: P = 0.10... flterom svjeţeg i otpadnog zraka klase G3.92 15.00 0. 1 kom komplet Obraĉun po kompletu postavljenog sistema Podstropna ventilaciona komora Podstropna ventilaciona komora komplet sa ploĉastim rekuperatorom.92 3. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere – Troputni regulacioni ventil grijaĉa: NP16 NO 15 kvs=4.00 1 15..00 0 0.92 0.. 220V/50Hz)sa dva krajnja kontakta tip M-9108-AGC-1 .738.738..AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 1 kom – Instalacioni pribor za elektromotorni pogon ţaluzina tip M9000-ZK .xls.00 0.0-10V) . uvod kabela s gornje strane .738.00 0 15. 1 kom – Elektrokomandni ormar automatske regulacije i elemenata elektromotornog pogona komplet s ugraĊenom i oţiĉenom opremom.0% – vanjski zrak:V = 750 m³/h (-5°C) – otpadni zrak:V =750 m³/h (20°C) – reţim hlaĊenja – uĉinak 1.92 15. od 16.0 kW – iskoristivost: 55.738.0 tip: VG7802GT (tijelo ventila) .. 1 kom – Troputni regulacioni ventil hladnjaka NP16 NO 20 kvs=16 tip: VG7802PT (tijelo ventila) .00 98348485. elektriĉki i funkcionalno ispitan s pripadajućom dokumentacijom.[219] . 45212-400-4474/2008.738.. 1 kom – VA-7152-1001(pogon ventila24V..00 0 0.00 0.

00 0 0.vl. 0.47 0. zraka 15... god.104.xls.. 1 kom – Kanalski pasivni NTC K2 temperaturni osjetnik tip TS-91038220 (0/40C) ..55 kW – dodatni kanalski hladnjak BF210: – Q = 4. 1 kom Obraĉun po kompletu postavljenog sistema Krug automatske regulacije za ventilacionu komoru Krug automatske regulacije za ventilacionu komoru UR 75 W.47 60.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. zraka 30°C/60% – izl.104.. 1 kom – Elementi u polju (aplikacija G22-011): Kanalski temperaturni osjetnik (0-10V) TS-9101-8222 (-20/40C) .00 0..94 4.00 0..208. 1 kom – Sobni pasivni NTC temperaturni osjetnik osjetnik sa mogućnošću podešavnja temperature u podruĉju ±3°C (0-10V) RS-9193-0005 . koji se sastoji od slijedećih elemenata: – Prethodno konfigurirani DDC regulator tip SC-9100-8GEN-1 sa LCD displejem . 1 kom – Protusmrzavajući termostat sa podruĉjem od -10 do 12°C.0% – vanjski zrak:V = 750 m³/h (34°C/50%) – otpadni zrak:V =750 m³/h (26°C/50%) TLAĈNI DIO: – usisna ţaluzina SE4 – filtar klase G3 – ploĉasti rekuperator – toplovodni Al-Cu grijaĉ – Q = 9.ms_office Strana: 95.5 do 4 mbar) .104..00 98348485..00 2 30.temp.104.1°C/90% – ogrijevni medij: topla voda 7/12°C Uz ureĊaj se isporuĉuju 2 kom regulatora broja okretaka ventilatora RVM sa prekidaĉem 0-On .. kapilarom duţine 3 m¹ i automatskim resetom (fiksna razlika od 3°C) tip 270XT-95078 . 45212-400-4474/2008.00 kW – V = 750 m³/h – ulazna temp..10.00 0 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere – iskoristivost: 48./rel.208.94 30..47 0.[219] . 1 kom Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena komplet 2 30.0 kW – V = 750 m³/h – ul.47 60.. od 16.00 0 30. 1 kom – Diferencijalni presostat tip P233A-4-AHC(od 0.vl.izl temp./rel.2008.00 0.. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.zraka 8/22°C – ogrijevni medij: topla voda 80/60°C – tlaĉni ventilator s unaprijed zakrivljenim lopaticama slijedećih karakteristika: – koliĉina zraka V = 750 m³/h – eksterni pad tlaka: P =100 Pa – snaga motora P =0.

36 1.00 2 16.72 0.167.00 36 7 7 46 54 78 86 140 329.2008.02 8.72 720..62 10.00 0.93 217.89 32.93 217.558.558.00 0.14 1.306.135. 1 kom – VA-7152-1001 (pogon ventila24V. Ormarić je nadzidne izvedbe.xls. uvod kabela s gornje strane ..32 107.10.041.00 0..994.13 115. 45212-400-4474/2008.02 8. 220V/50Hz) tip M9108-ADA-1 .00 1 720.36 0.13 7.84 1.6 tip: VG5802EC (tijelo ventila) .59 172. komplet sa fazonskim komadima.89 32.62 7.84 1.228.956.31 144.877.36 4. od 16..31 144. kom ø 315 ø 450 kom Okrugli ventilacioni SPIRO kanali Okrugli ventilacioni SPIRO kanali izraĊeni od ĉeliĉnog pocinĉanog lima sa toplinskom izolacijom debljine 19 mm.62 0.0-10V) 1 kom – Elektromotorni pogon ţaluzina On-Off (8Nm.558.13 7.5 tip: VG7802NT (tijelo ventila) . slijedećih karakteristika: – G=1.00 0.519.02 186.36 1.36 0.62 7.00 0.97 132.00 0. elektriĉki i funkcionalno ispitan s pripadajućom dokumentacijom.00 0.2 m³/h – H=0. 36 7 7 46 54 78 86 140 329.97 132.36 4..00 0 0 0 0 0 0 0 0 329. te svim materijalom potrebnim za ugradnju kg Obraĉun po kg stvarno ugraĊenih kanala.32 107.228.02 186.89 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br..00 0 21.62 0.72 720. kom – fazonski komadi (sa toplinskom izolacijom) Ventilacioni kanali Ventilacioni kanali za dovod i odvod zraka izraĊeni od ĉeliĉnog pocinĉanog lima. skretnim limovima.36 1. regulacionim ţaluzijama.994. 1 kom – Troputni regulacioni ventil hladnjaka: NP16 NO 25 kvs=5.66 20.84 1. 1 kom – Elektrokomandni ormar automatske regulacije i elemenata elektromotornog pogona komplet s ugraĊenom i oţiĉenom opremom.00 0.31 144..619.306.00 0.78 16. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 2 16.. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.02 186.558.179.32 107.60 329.00 4 1 1. god.179.309.877..00 0.00 0 0 1.[219] . 500 21..7 bar – N=250 W kom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene pumpe.0-10V) .59 172. 1 720. prema DIN 24157..041.02 186.66 20.14 1.13 115.31 144.14 0.78 5.810.59 172.48 1. Kanalni prigušivaĉi buke Kanalni prigušivaĉi buke za ventilacione komore za ugradnju na kanale: Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih prigušivaĉa buke.309. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere – Troputni regulacioni ventil grijaĉa: NP16 NO 15 kvs=1.00 0. m¹ ø 450 ø 400 m¹ ø 350 m¹ ø 300 m¹ ø 250 m¹ ø 200 m¹ ø 150 m¹ Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih fazonskih komada.309.93 217.36 7.041.ms_office Strana: 96.00 0 16. klase B1 u oblozi od aluminijskog lima.558.00 0.167.. 1 kom komplet Obraĉun po kompletu postavljenog sistema Cirkulaciona pumpa Cirkulaciona pumpa elektronskog tipa kruga grijaĉa komore.00 21.89 0.72 720.00 0. 4 1 1.00 98348485.00 0.00 0 720.135.309. u kompletu sa fazonskim komadima Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih ventilacionih kanala.519.93 217.96 9.619.810.97 132.. 1 kom – Kontrola oţiĉenja i spajanja svih osjetnika i elektromotora te puštanje u pogon sa podešavanjem parametara i obukom osoblja . 1 kom – VA-7452-1001 (pogon ventila24V.558.00 0.62 10.00 0.32 107.59 172.96 9.14 11.14 11..13 115.97 132.041.956.00 500 21.48 1.14 0.72 6.13 115.84 1.60 8. 1 kom – Instalacioni pribor za elektromotorni pogon ţaluzina tipM-9000ZK .72 0.

66 10.49 3.00 0.00 0 211.00 1 11 245. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.41 0.00 0.24 720. INSTALACIJA JAKE STRUJE RAZDJELNICI 98348485.00 0 0 0 720.357.639.60 10.82 10. kom AFŢM 1197×497 mm AFŢM 597×297 mm kom AFŢV 297×597 mm kom Tlaĉni vrtloţnici Tlaĉni vrtloţnici za dovod i odvod zraka koliĉine Vz=100-300 m³/h. 6. od 16.93 590.00 0.5 m¹ aluminijske fleksibilne cijevi sa toplinskom izolaciojom (na tlaĉnim vrtloţnicima) Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog vrtloţnika. god.54 REKAPITULACIJA 1.1.00 7 211.779.72 720.00 0.72 12.66 13.02 0.779. 6.431. slijedećeg tipa i veliĉine Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene almunijske ţaluzije. 1 11 245.997.82 0.80 249.22 245.00 0.1.22 11.618.66 816.99 0. 7 590.82 816.80 2. istih ili odgovarajućih svojstava. kom OAV 200×1200 mm Aluminijska pretlaĉna ţaluzija Aluminijska pretlaĉna ţaluzija.82 816.34 ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U svim stavkama gdje se radi definiranja tehniĉkih svojstava i minimalnih tehniĉkih uvjeta predmeta nabave navodi tip i prozvoĊaĉ predmeta nabave (kao tip…..xls.82 10. kom – tlaĉni vrtloţnik sa kutijom.136.[219] .00 0 590.2008.24 445.02 245.60 94. 4.93 14.00 0 0 816.54 800.24 445.997.00 0.04 221.72 445. tipa i veliĉine Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih tlaĉnih rešetki.04 2. u oblozi od aluminijskog lima m² Obraĉun po m² stvarno izvedene toplinske izolacije Regulacione leptir zaklopke Regulacione leptir zaklopke za ugradnju na SPIRO kanale. 2.00 503.04 2.ms_office Strana: 97. 40 94.00 0.24 445. 800.639. za ugradnju u spušteni strop kom Aluminijske vertikalne tlaĉne rešetke Aluminijske vertikalne tlaĉne rešetke sa regulacionom ţaluzijom.00 0 94.24 720.00 0. moţe se nuditi i neki drugi.357.335.72 445.618.00 0. 3.54 752.80 800.00 0.639.).49 0.80 249.10.00 7 590. 1 800. komplet Obraĉun po kompletu postavljene sheme VENTILACIJA UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 9.41 1.00 13 13 816.479.80 249.02 0.87 15.00 0.72 445.431.66 10.82 0.24 0.618. 13 13 816. tipa i veliĉine Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene aluminijske ţaluzije.80 0.335.24 445.04 221.41 1.00 0 0 245. kom PŢ 400×200 mm Shema i uputstva Izrada sheme za postavu na zid /uramljeno/ u kompletu sa uputstvom za rad.04 221. kom ø 450 mm ø 250 mm kom Aluminijska fiksna ţaluzija Aluminijska fiksna ţaluzija. 7 211.1..136.99 4.24 1.00 0. GRIJANJE I HLAĐENJE VENTILACIJA STROJARSKE INSTALACIJE UKUPNO: 503.00 0.04 221.41 0.00 0.24 1.72 445.82 816.72 445.00 40 94.479. 45212-400-4474/2008. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Toplinska izolacija Toplinska izolacija tlaĉnih kanala sa slojem toplinske izolacije debljine klase B1. 1 1 3 720.00 1 1 3 720.80 0.49 0.00 1 800.618.99 0. u kompletu sa kutijama sa regulacionim leptir zaklopkama i sa cca 0. za ugradnju u spušteni strop – otsisni vrtloţnik sa kutijom. slijedećih dimenzija Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih regulacionih zaklopki. proizvoĊaĉ.72 445.87 211.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.639.24 0.02 245.80 249.54 752.82 816.00 0.00 0 800.49 3.34 0.99 4.

50 Hz 1 kom osiguraĉ automatski 6A 13 kom osiguraĉ automatski 10A 17 kom osiguraĉ automatski 16A 8 kom osiguraĉ automatski.84 0.00 0.5 kV. 20A 7 kom osiguraĉ automatski.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.84 26.84 98348485. od 16.2008.80A 2 kom rastavna sklopka 3p s osiguraĉima do 80 A 1 kom rastavna sklopka 3p s osiguraĉima do 125 A 1 kom rastavna sklopka 3p s osiguraĉima do 200 A 1 kom grebenasta sklopka 4G200-75-u 1 kom automatski osiguraĉ 6 A 2 kom automatski osiguraĉ 10 A 4 kom automatski osiguraĉ 16 A 1 kom automatski osiguraĉ.00 0.00 1 26.866. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Razdjelnk GR-R1 Izrada.ms_office Strana: 98. 380V. 3p.200A 3 kom visokouĉinski osiguraĉ NVO 0 . 25kA 1 kom podnoţje osiguraĉa za NVO 1.866.866.866.10. 0. postava i spajanje glavnog razdjelnika GR-R1. 3p.866.84 26.84 0. 3p.16 A 1 kom automatski osiguraĉ.00 0 26.20 A 1 kom automatski osiguraĉ. 3p. Razdjelnik se sastoji od sklopa GR i sklopa R1.00 0.xls.200A 1 kom podnoţje osiguraĉa za NVO 0. 45212-400-4474/2008. 10A 2 kom osiguraĉ automatski.00 0 0. god.125A 1 kom podnoţje osiguraĉa za NVO 0. 50 A Sklop R1: 1 kom grebenasta sklopka 4G 100-10-U 9 kom grebenasta sklopka 4G 16-10-U 1 kom grebenasta sklopka 4G 10-52-U 1 kom sklopnik CN 25. sa slijedećom ugraĊenom opremom: Sklop GR: 1 kom prekidaĉ 5 AS 320/160 A 3 kom strujni transformator 200/5 A 3 kom ampermetar 0-200 A 1 kom voltmetar 0-500 V 1 kom voltmetarska preklopka 4G 10-60-U 3 kom odvodnik prenapona 0.80A 3 kom visokouĉinski osiguraĉ NVO 1 .84 26.00 kom 1 26.[219] . 3p.sabirnice.125A 3 kom visokouĉinski osiguraĉ NVO 0 . 3p. stezaljke i ostali sitni i spojni materijal Obraĉun po kom Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.00 0 0. slobodno stojeće izvedbe izraĊenog od dvostruko dekapiranog lima dimenzija 1600×2000×400 mm. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.866. 32A 1 kom luxomat ASR 04 .

91 506.691.00 7 3.5 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP-Y 5×1.ms_office Strana: 99.204. kom 2 4.00 0 320.16 0. 3p.sabirnice.00 2 4. podijeljen pertinaxom na dva dijela.00 2 328. 16 A 3 kom katodni odvodnik prenapona 0. kom 3 1.40 4.131.131.69 52.32 98348485.70 0.32 5.476. god.161.91 3.105.xls. 5 kA.204.131.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.32 320. duţine 40 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×25 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×25 mm² od GR do el.5 kV. te sa slijedećom ugraĊenom opremom: 1 kom zaštitna FID sklopka 25/0. stezaljke i ostali sitni i spojni materijal Obraĉun po kom RAZDJELNICI UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 2.32 320.204. od 16.2008.66 6. kom 1 320. 1. kom 2 1. tropolni. kom 2 328. Kabel PP00-Y 5×35 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×35 mm² od GR do R1 duţine 3 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×35 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×35 mm² od GR do upravljaĉkog ormara agregata +RAG duţine 25 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×10 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×10 mm² od R1 do razdjelnika u naplatnim kućicama RK. na dovodu iz GR-R1-a.20 8.91 506. C32 A . kom 1 3.161.00 0 3.5A 1 kom osiguraĉ automatski 6A 1 kom osiguraĉ automatski 10 A 9 kom osiguraĉ automatski 16 A 2 kom osiguraĉ automatski.322.00 1 320.20 0.13 0.13 21.204.tropoloţajna 11 kom osiguraĉ automatski 10 A 9 kom osiguraĉ automatski 16 A 3 kom osiguraĉ automatski.16 2.44 3.sabirnice.691.00 0.70 5.33 656.32 0.32 320.00 1 3.408.00 0 328.00 3 1.33 0.917. dvopoloţajna 1-0 . 45212-400-4474/2008.00 0 506.00 0 3.00 0 1.40 3. kotla za grijanje.44 NAPOJNI KABELI I PRIBOR 6.33 0.00 0.691. izraĊenog od dvostruko dekapiranog lima ukupnih dimenzija 400×600×200 mm. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. trofazna.20 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Razdjelnik naplatne kućice RK Izrada.00 1 506.16 0.13 21.131.691. duţine 10 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×6 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×6mm² od R1 do UPS-a i razdjelnika R-UPS.5mm² od R1 do upravljaĉkog ormara agregata.2.91 506.69 3.69 3.10 1. postava i spajanje razdjelnika naplatne kućice RK.[219] .701.20 8. kom 7 3.32 0.91 3.69 0.10.701.408.70 0.13 0.161.00 2 1.70 5.33 656. postava i spajanje razdjelnika besprekidnognapajanja RUPS.16 2. duţine 25 metara (signalni kabel) kom 1 506.69 0.701.691. te sa slijedećom ugraĊenom opremom: 3 kom odvodnik prenapona K 0.00 0 4.00 0 1.91 0.10 4.91 0.322.32 1.701.691.917.105. izraĊenog od dvostruko dekapiranog lima ukupnih dimenzija 600×600×250 mm. 3p.5/15 kA 1 kom grebenasta sklopka 4G-40-U-75 .91 2. stezaljke i ostali sitni i spojni materijal Obraĉun po kom Razdjelnik besprekidnog napajanja R-UPS Izrada.476.66 328. 1p 1 kom grebenasta sklopka nazivne snage 25 A.1.69 52.161. duţine 12 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×1.

70 5.712.00 120 21.00 0.00 0 232.58 0.97 6.58 34. kom 1 484.00 0.23 437. za napajanje GR-a.70 5. Duljina kabela l=40 m¹. od 16. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. u instalacijskoj cijevi promjera 13.48 8.585.83 201.00 101.78 0. utiĉnice) Obraĉun po kom poloţenog kabela NAPOMENA: Kabeli se polaţu u kanale u objektu kontrole naplate.23 0.594.83 0.2008.40 21.[219] .70 0.594.97 5. duţine 2 m¹ za izmjeniĉne i sreijske prekidaĉe Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za utiĉnice Izrada izvoda za utiĉnice vodom PP-Y 3×2.23 0.22 4.48 484. duţine izvoda 12 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela 0.78 8.00 0 177. 1. kom 1 232. RASVJETA.5 mm².23 437.585.00 1 5.00 0.5 mm.3. kom 48 177.00 0.23 98348485.5 mm².ms_office Strana: 100.91 0.00 0.91 0.78 0.48 0.696. samo vod PP 3×1. izradom pješĉane posteljice visine 0.5 mm².085.00 0 101. 1. kg 120 21.585.5mm.00 2.10. poklopcima i spojnim priborom Obraĉun po m¹ poloţenih polica Nosaĉ od profilnog ţeljeza Izrada i ugradnja nosaĉa od profilnog ţeljeza L20 za nošenje polica u kabelskom kanalu Obraĉun po kg poloţenog ţeljeza Kabel PP00 A 4×150mm² (prikljuĉni kabel) Nabava i polaganje kabela PP00 A 4×150mm² od TS do GR-a.48 0.00 1 232.00 0 5.22 31. polaganjem zaštitnih štitnika i upozoravajuće trake Obraĉun po kom poloţenog kabela NAPOJNI KABELI I PRIBOR UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 7.44 177.533. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Kabel PP00 3×4 mm² PP00 3×4 mm² od GR do razdjelnika RA duţine 25 m¹ za vlastitu potrošnju u diesel agregatskoj kućici (rasvjeta.78 8.00 0 31.62 2.085.585. u instalacijskoj cijevi promjera 13.00 0 0.23 0.70 0.00 80 108.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.83 0.58 5.62 0.00 1 484.83 201. poloţenom u zid pod ţbuku u instalacijsku cijev promjera 23 mm.00 0 28.62 2. komplet s kutnim elementima.5 mm². u PVC cijevi instalacijskog kanala. god.00 50 101. 5×2.81 3.81 28.23 232.23 232.00 0 21.00 14 31. kom 14 31.00 0 0.80 9.23 0.1.40 10. poloţenom u zid pod ţbuku u instalacijsku cijev promjera 13.xls.00 0 108.533. prosjeĉne duţine 12 m¹ za prikljuĉnice (šuko+UPS) Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za trofazne utiĉnice Izrada izvoda za trofazne utiĉnice vodom PP-Y.62 0.00 0 484.712. 1.58 34. 45212-400-4474/2008. komplet s iskopom rova.58 5.23 232.585. prosj. te po zidu na obujmicama na ostalim mjestima Kabelske police Nabava i postavljanje na konzole kabelskih polica tip PK 200.3 m¹.48 484. kom 1 5.48 484.80 108.00 7 28.00 kom 50 101.91 8.5 mm².585.44 5.696. UTIĈNICE I POGON U OBJEKTU NAPLATE (Stavke 1-15 podrazumijevaju kabel i odgovarajuće PVC cijevi) Izvod za rasvjetno mjesto Izrada izvoda za rasvjetno mjesto vodom PP-Y 3×1.00 48 177.91 8. samo vod PP 2×1. prosjeĉne duţine izvoda 7 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za rasvjetno mjesto Isto kao u st. m¹ 80 108.58 0.5 mm. poloţenog u zid pod ţbuku u instalacijsku cijev promjera 16 mm. prosjeĉne duţine 2 m¹ za obiĉne prekidaĉe Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za rasvjetno mjesto Isto kao u st. kom 7 28.

75 kW.161.14 17.5 mm².94 0.14 136.00 0 136.00 1 750.94 1. kom 1 177. 45212-400-4474/2008.199.58 0.161.78 177.94 0.14 0.00 14 85. od 16.00 0 680.5 mm² (vidi projekt stroj.) Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za ventilokonvektore Izrada izvoda i Spajanje ventilo konvektora kabelom PP-Y 3×1.20 1.00 1 140.00 1 136.78 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.16 140.91 108. duţine 12 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za unutrašnju jedinicu Izrada izvoda za unutrašnju jedinicu split sistema vodom PP-Y 3×2.5 mm² snage 0.35 750.199.58 0.14 136. god.94 0.94 10.8 mm. kom 2 188.35 750.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. kom 1 750.14 98348485.00 1 177.00 1 1.20 13.35 11.35 0.69 1.35 750.00 0 750.69 0.00 0 140.00 0 177.00 1 680.68 9.00 0 140.5 mm² duţine voda 5 m¹ (specificirano u strojarskom projektu) Obraĉun po kom poloţenog kabela Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 6. kom 1 680.75 mm².201.ms_office Strana: 101.69 1.00 0 85.94 140.35 0.[219] .14 136.20 0.66 85.78 8.19 0.58 1.16 14.973.78 177. u instalacijske cijevi promjera 13.14 136. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Izvod za tipkalo Izrada izvoda za tipkalo za daljinsko iskljuĉenje vodom PP-Y 3×1.66 15.00 2 188.94 1.xls. kom 1 136.91 108. kom 14 85.14 136.201.5 mm² duţine voda 5 m¹ (specificirano u strojarskom projektu) Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za ormarić automatike ventilacije Izrada izvoda za ormarić automatike ventilacije vodom PP-Y 3×2.19 376.91 12. u instalacijskoj cijevi promjera 16 mm. duţine 8 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Spajanje termostata Spajanje termostata kabelom PP 2×1.94 140.91 0.78 0.68 0.973.20 1.201. instalacija.00 1 108.00 0 108. duţine 14 m¹ Obraĉun po kom Izvod za ventilator Izrada izvoda za ventilator vanjske ventilacijske komore (na krovu objekta) PP-Y 3×2.00 0 580.2008.14 136.91 108.94 0. kom 14 140.5 mm.20 1.19 0.00 0 136. Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za el.68 0.68 680.00 0 188.201.5 mm².14 0.69 0.16 16.20 0.68 680.5 mm².10.201.201.78 177. duţine 20 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za ventilator Izrada izvoda za ventilator unutrašnje ventilacijske komore (pod stropom objekta) PP-Y 3×2.91 0.00 14 140. kom 1 108.68 680. u instalacijskoj cijevi promjera 40 mm.5 mm². kom 1 1. kom 2 580.5 mm² duţine voda 10 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za rashladni agregat Izrada izvoda i spajanje rashladnog agregata snage 12700 W kabelom PP00-Y 5×6 mm². Kotao Izrada izvoda za elektriĉni toplovodni kotao snage 40 kW vodom PP00-Y 5×25 mm² duţine voda 5 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za ormarić automatike Izrada izvoda za ormarić automatike grijanja vodom PP-Y 3×2.00 0 1. duţine 12 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za klima jedinicu Izrada izvoda povezivanje klima jedinica vodom PP00 10×1.14 0. kom 1 140.14 0.19 376. u instalacijske cijevi promjera 32.58 1.38 188. kom 1 136.00 2 580.94 140.38 7. Obraĉun po kom poloţenog kabela Spajanje termostata Spajanje termostata ventilo konvektora kabelom PO 0.16 580. u instalacijskoj cijevi promjera 16 mm.00 1 136.

Prikljuĉna letva kom 1 136.00 0 76.45 98348485.68 24.295.12 27.23 0. isklopni Obraĉun po kom Serijski prekidaĉ Nabava.45 28. postava i spajanje svjetiljke INEA NSP 418 EB. postava i spajanje utiĉnice šuko.00 18 238.00 0 31.88 76. kom 18 238.23 999. 16 A.64 4.00 0 238. postava i spajanje svjetiljke INEA VS 2×36 PEM E. god. kom 7 28.06 0. kom 4 420. s cijevima i starterima 20W Obraĉun po kom Panik svjetiljka Panik svjetiljka ZEMPER PR 10004 Obraĉun po kom Obiĉni prekidaĉ Nabava.46 20.36 29.88 0.64 4.00 0 464.88 76.03 0.00 1 255.03 0. postava i spajanje utiĉnice šuko. postava i spajanje prekidaĉa mikro karo.46 255. kom 1 76. kom 23 464.46 255.23 0.03 0.83 0.46 255.00 0 255. postava i spajanje utiĉnice šuko.00 32 31.40 32.027.88 30. kom 2 200.46 0.23 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Spajanje prikljuĉne letve u terminalskom ormaru kabelom PP-Y 3×2.06 0.46 10.00 2 200.23 0.03 128. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 13 56.23 156. 10A. 10A.42 1. 380/220V. 220V.46 10.682.00 0 432.46 0.2008.5 mm².00 0 28.ms_office Strana: 102.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.58 464.01 432. kom 4 32.00 4 32.88 0.20 0.42 0.03 128.00 0 31. postava i spajanje prekidaĉa mikro karo.36 31.06 728.23 312. od 16.46 0.[219] . kriţni Obraĉun po kom Utiĉnica šuko jednofazna Nabava. ugradnja i spajanje tipkala za iskljuĉenje u nuţdi JPr 10 (na GR i R-A u diesel agregatskoj stanici) Obraĉun po kom Razvodna kutija RKP-IV Nabava i postava razvodne kutije RKP-IV Obraĉun po kom Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 18.23 312.14 19.00 10 31.52 238. p/ţb.23 0.00 0 31. p/ţb.88 76.43 0.43 3.15 31.83 432. 16 A.03 196.83 432.21 25.14 136.64 0. duljine 10 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Svjetiljka INEA NSP 418 EB Nabava. postava i spajanje prekidaĉa mikro karo.00 1 76. crvena za UPS Obraĉun po kom Tipkalo za iskljuĉenje u nuţdi Nabava.00 15 28.64 0. kom 1 255.52 23. kom 7 432.30 26. kabelom PP00-Y 5×6 mm².682.23 156. s cijevima i starterima 20W Obraĉun po kom Svjetiljka INEA VS 2×36 PEM E Nabava.14 136. 220V.06 728.03 0.46 0. p/ţb.43 3.01 22. p/ţb.40 200. kom 13 56. kom 10 31.42 1.78 56.83 0. s cijevima i starterima 20W Obraĉun po kom Svjetiljka INEA VS 2×18 EB INEA VS 2×18 EB.23 999. p/ţb Obraĉun po kom Utiĉnica šuko za UPS Nabava. 10A.00 0 136.20 400. postava i spajanje prekidaĉa mikro karo. p/ţb.681.20 400.14 0. Obraĉun po kom UreĊaj besprekidnog napajanja Spajanje ureĊaja za besprekidno napajanje snage 10 kVA.15 28. kom 32 31.00 7 432.00 1 136. p/ţb Obraĉun po kom Utiĉnica šuko trofazna Nabava.00 0 200. 16 A. 10A.78 31. kom 15 28.12 32.14 0.20 0.027. izmjeniĉni Obraĉun po kom Kriţni prekidaĉ Nabava.00 5 31.03 196.42 0.58 21. 45212-400-4474/2008.xls.23 0.10.00 0 420.00 0 32. serijski Obraĉun po kom Izmjeniĉni prekidaĉ Nabava.00 4 420.00 0 56.00 0 28.00 7 28.30 31.43 0.68 420.295. kom 5 31.21 28.14 136.00 23 464.681.

30 20.5mm². duljine 6 m¹ od kutije za izjednaĉenje potencijala na temeljni uzemljivaĉ (preko mjernog spoja). kom 8 504.00 15 20.313. kom 1 300.00 30 9.044. Uzeti u obzir rad na visini od oko 7 m¹ Obraĉun po komadu Reflektor LVT03.92 2. komplet sa spajanjem i ispitivanjem Obraĉun po komadu Izvod za rasvjetu domovinske zastave Nabava i polaganje PP00-Y 3×2.369. U stavku je ukljuĉena dobava i postava ţarulje i pribor za montaţu. za rasvjetu domovinske zastave na jarbolu pored objekta kontrole naplate Obraĉun po komadu Kabel PP00-Y 5×2.00 8 504.1.06 0. 9.64 0.02 300. s metal-halogenom ţaruljom HQI250 W/E.00 504.64 1.95×95 mm Nabava i postava montaţne kutije .00 32 1.00 0 504.61 0.10.00 32 56.02 0.909.5mm².00 0 1.92 49. 40×4.5mm² Nabava i polaganje po kabelskim policama kabela PP00-Y 3×2.02 0.5mm² Nabava i polaganje po kabelskim policama kabela PP00-Y 5×2.30 35.64 1. Montaţna kutija ø 60 7.02 300.036.70 7.30 0.50 4.ms_office Strana: 103.92 49.68 1. art. od 16.21 0. prosjeĉne duţine izvoda 32 m¹ za rasvjetu nadstrešnice.909.00 0 636. postava i spajanje reflektora LVT03.00 70 7.36 3. kom 2 684. Svjetiljka FAEL LUCE ZE1824008 Nabava.30 9. 45212-400-4474/2008.31 0.31 0.025.025.00 0.313.30 300.06 1.46 RASVJETA I POGON NADSTREŠNICE 6. 636.30 36. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.92 1.00 0 300.00 0 56.036. komplet sa stezaljkama 4 i 6 mm². postava i spajanje. 20.06 0. s montaţnim priborom.4. 1.68 1.00 4.61 0.313.00 2 684.00 1 300.46 636.61 288.793.92 5. kom 32 56.06 1.[219] .61 288.30 98348485.5mm².00 0.044. prosjeĉne duţine izvoda 5 m¹ za rasvjetu nadstrešnice. kom 3 Obraĉun po kom RASVJETA.31 42.95×95 mm kom 15 Obraĉun po kom Izrada sustava za izjednaĉenje potencijala Izrada sustava za izjednaĉenje potencijala s tipskom kutijom za izjednaĉenje potencijala. 150HQI-TS Nabava. god. prosjeĉne duţine izvoda 25 m¹ (za rasvjetu domovinske zastave) Obraĉun po komadu kom 32 1.00 0 20.2008. Obraĉun po komadu izvedenog rada.68 0.313.70 34. UTIĈNICE I POGON U OBJEKTU NAPLATE UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 33. komplet s predspojnim spravama.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.30 300.30 0.21 504.xls. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Nabava i postava montaţne kutije ø 60 kom 70 Obraĉun po kom Razvodna kutija ø 80 Nabava i postava razvodne kutije ø 80 kom 30 Obraĉun po kom Montaţna kutija .00 3 636.21 0.30 300.50 4.369.793.31 42.36 684.64 0.21 504. 1981 "Elektrokontakt" kom 1 – vodiĉ P/MJ 6 mm² m¹ 10 – vodiĉ P/MJ 4 mm² m¹ 30 – instalacijska cijev ø 16 mm m¹ 40 – spoj na metalnu masu kom 5 – izrada dozemnog spoja trakom FeZn.00 0 7. 150HQI-TS.00 0 9. komplet sa spajanjem i ispitivanjem Obraĉun po komadu Kabel PP00-Y 3×2.92 56.50 0.68 0.50 0.00 0 684.

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.10.09 2.09 88.00 0 88. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 1. kutnim elementima.20 0. kom 25 36.5.69 3. nosaĉima i ostalim sitnim spojnim materijalom Obraĉun po metru Razvodne nadţbukne kutije RKP Nabava i postavljanje razvodnih nadţbuknih kutija RKP Obraĉun po komadu RASVJETA I POGON NADSTREŠNICE UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 6. kao tip APC BACK-UPS RS 1000VA 230V.594.429.17 38.1.20 200.204.00 1 88.00 0.20 29.20 98348485.31 0.00 0.45 3.594.00 5 688.813.00 64. 45212-400-4474/2008.31 9.20 200.69 0.09 0.04 901.xls.204.204.20 200.00 150 92.00 7 4.12 kW (termostat ugraĊen na ventilokonvektor) – Izrada izvoda i Spajanje rampi kabelom PP-Y 5×2.5 mm².00 0 688.00 INSTALACIJA U NAPLATNOJ KUĆICI 6.6.00 0 92.00 7 1. postava i spajanje slijedećih instalacija rasvjete i pogona u naplatnoj kućici: 2 kom svjetiljka tip FDAR 252 S-420K kao "TEP" 1 kom Panik svjetiljka 2 kom stolna svjetiljka prilagoĊena za postavu na metalni okvir staklene stijene ili na stol. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Kabelske police Nabava i postavljanje na nadstrešnicu kabelskih polica PK 100 komplet s poklopcima.09 88.00 1 200. CO2 . ukljuĉivo sav ostali sitni materijal i pribor potreban za kompletno dovršenje instalacija u naplatnoj kućici.5 mm² 8 m¹ IKL kanal s montaţnim priborom – Izrada izvoda i Spajanje motora ventilatora ventilokonvektora kabelom PP-Y 3×1.50 7. od 16.165. kom 1 200.5 mm² 42 m¹ kabel PP00-Y 5×2.09 0.09 13.09 13.00 64.04 0. 16A 2 kom Razvodna kutija RKP-IV 60 m¹ kabel PP00-Y 3×1.20 0. Obraĉun po naplatnoj kućici UreĊaj besprekidnog napajanja Nabava.165.240.20 0.240.5 mm²) 25 m¹ kabel PP00-Y 3×2.00 0.309.45 688.309. Ruĉica za vaĊenje NN osiguraĉa Nabava ruĉice za vaĊenje NN visokouĉinskih osiguraĉa (patrona) Obraĉun po kom Aparat za gašenje poţara Nabava i postavljanje aparata za gašenje poţara. m¹ 150 92. god. 1. 220 V.309.04 901.ms_office Strana: 104.309.813.50 92.17 38.2008.40 4.57 1. snage 0.443.5 mm².[219] .09 0. kom 5 688.5 mm² 4 m¹ Kabel PP00-Y (2×1.09 88.00 0 4.00 0 1.20 0.00 0.69 0.40 2.00 0 200.31 0. ili odgovarajući Obraĉun po kom INSTALACIJA U NAPLATNOJ KUĆICI UKUPNO: kom 7 4. halogena ţarulja za dodatnu rasvjetu radne plohe 1 kom sklopka SKP 10-5/1 kao "TEP" 6 kom utiĉnica PROP-II-SZU.1.00 0 36.00 25 36.20 29.5kg Obraĉun po kom Ploĉica s natpisom "NE UKAPĈAJ" Nabava i postavljanje ploĉica s natpisom "NE UKAPĈAJ" Obraĉun po kom kom 1 88.429.00 36.31 9.09 0.69 3. postava i spajanje ureĊaja besprekidnog napajanja snage 1kVA u naplatnim kućicama. 20W.204.57 ZAŠTITNA SREDSTVA I ATESTI 6. kom 7 1.04 0.443. Istalacije rasvjete i pogona Nabava.

80 0.00 0 800. redne stezaljke.40 400.40 400. komplet Obraĉun po kom ZAŠTITNA SREDSTVA I ATESTI UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 4.80 0.[219] .94 800.00 1 800. kom 1 400. kom 1 800.122. 25kA 1 kom zaštitna FID sklopka25/0.40 0.00 0 800.94 AGREGATSKA STANICA 6.00 0 2.00 108.00 0 800.201.80 8.12 2. sabirnice.40 400.80 7.80 800.40 400.00 108. kom 1 400.00 0 400. snage 80 kVA.00 1 800.122.00 1 2.00 0 400. Razdjelnik je sa sljedećom ugraĊenom opremom: 3 kom odvodnik prenapona 0. postavom i projektnom dokumentacijom. diesel agregata dimenzija 200×200mm.108.00 0.80 800.20 0.80 8. kom 1 2.108.80 800. komplet Obraĉun po kom Ispitivanje protupaniĉne rasvjete Funkcionalno ispitivanje protupaniĉne rasvjete. 45212-400-4474/2008.108.12 98348485.1. Diesel agregat Nabava i transport do gradilišta cestarinskog prolaza te postava standardnog kompaktnog elektroenergetskog postrojenja s mikroprocesorskim upravljanjem (diesel agregatske stanice) namijenjene za automatsko rezervno napajanje.20 0.00 0.12 0.40 400.201. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Atest o srednjoj rasvjetljenosti Mjerenje i izdavanje atesta o izmjerenoj srednjoj rasvjetljenosti prostorije Obraĉun po kom Mjerenje otpora izolacije Mjerenje otpora izolacije pojedinih strujnih krugova i pojnih vodova uz izdavanje atesta Obraĉun po kom Atest o efikasnosti zaštite od indirektnog dodira Izdavanje atesta o efikasnosti zaštite od indirektnog dodira Obraĉun po kom Atest o izmjerenom prijelaznom otporu zaštitnog pogonskog uzemljenja Izdavanje atesta o izmjerenom prijelaznom otporu zaštitnog pogonskog uzemljenja Obraĉun po kom Ispitivanje iskljuĉivanja elektriĉne energije u nuţdi Funkcionalno ispitivanje iskljuĉivanja elektriĉne energije u nuţdi. kom 1 1.00 108.80 800.80 5.00 0. komplet Obraĉun po kom Ispitivanje ispravnosti veza Ispitivanje ispravnosti veza.12 2.80 800.7.201. puštanje u probni rad.00 0 1.40 0.12 0. god.80 800. kom 1 800.122.00 1 400. sav sitni spojni i pomoćni montaţni materijal) Obraĉun po kom kom 1 108.00 0.108. od 16.122.00 2.xls.80 800.2008.20 1.80 800.00 1 800. kom 1 800.80 8.80 0.201.80 0.80 800.80 0.80 800.00 1 800.20 6.122.20 1. postava i spajanje razdjelnika vlastite potrošnje R-A.40 0. dovoĊenje u punu funkcionalnost. Rijeka Obraĉun po kom Razdjelnik R-A Izrada.40 10.201. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.10.80 800.00 1 108.20 1.40 9.80 0.5 kV. 1.108.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.122.00 0 800.12 2.201.ms_office Strana: 105.40 400. kom 1 800.40 0.00 1 400.5 A 2 kom automatski osiguraĉ 10 A 3 kom automatski osiguraĉ 16 A (u stavku su ukljuĉene Pg brtvenice. kao "KONĈAR".108.936.936.00 1 1.00 0 108.80 0.80 0. komplet sa svom opremom.

240. 6.10.00 0.00 0.137.14 1.00 0. isporuka i montaţa aksijalnog ventilatora za montaţu u zidni otvor nasuprot ulaznih vrata.46 64. 1 656. tropoloţajna – automatski osiguraĉ 6A tropolni.7.1.60 0.934.66 656.UPS 6.00 0 46.3.2.41 0.137.934.97 49. dijagnostiĉkog softwarea slijedećih karakteristika: – Snaga: 10kVA – Autonomija rada: 10-15 minuta – 3 fazni ulaz.00 0.14 4.00 0.48 46.00 52.5 mm². 6.00 1 656. 1 2.66 114.550.60 0.94 114.97 49.00 0.89 409.626.137. Konĉar.14 0.936.48 0. tip RV-5/2) – sklopnik 10A tropolni.00 0.626.626. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.79 98348485.1.6.5.0 A komplet Obraĉun po kom Aksijalni ventilator Dobava.602.41 0. god.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.ms_office Strana: 106. 6.1.79 0. standardno sastavljenog od ispravljaĉa.46 64.1.48 0. 1 480.57 8. komplet sa svim sabirnicama.602.66 0.UPS INSTALACIJA JAKE STRUJE UKUPNO: INSTALACIJA SLABE STRUJE 52.41 2.00 0.696.00 0.2008.137.137.476.044.00 0.1. elektroniĉke by-pass sklopke.1.89 409. baterije.00 0.41 46.454.00 1 2. 6.00 0 656.137.66 656. – grebenasta sklopka 10A tropolna.52 656.602.454.476.00 1 46.60 2.00 0. spojnim priborom i kabelskim uvodnicama (npr. na visini 2.00 0.454.00 0.3 kW.594.2.89 480.00 0.00 38.454. postava i spajanje razdjelnika R-V vlastite potrošnje za upravljanje ventilatorom.00 0. 6.66 114.044.xls. servisne by-pass sklopke.6-1. 6. isporuka i montaţa sobnog termostata za montaţu na zid.1.1.602.14 1.48 480. RAZDJELNICI NAPOJNI KABELI I PRIBOR RASVJETA.1.00 1 1. rednim stezaljkama 2.14 0.48 480.52 46.00 0. 3 fazni izlaz 380V kom Obraĉun po kom Ispitivanje autonomije UPS-a Ispitivanje autonomije UPS-a (uz iskljuĉeno napajanje i prikljuĉenu potrošnju) kom Obraĉun po kom UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE UKUPNO: 1 46.[219] .1. 1.14 1.4.89 REKAPITULACIJA 6. 1 1. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Razdjelnik R-V Izrada.52 UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE . za automatsko ukljuĉivanje ventilatora kom Obraĉun po kom AGREGATSKA STANICA UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 3.52 46.8. – bimetalni relej 0.1.00 0 2.594. UreĊaj za besprekidno napajanje Dobava i ugradnja.00 0 1.00 0.550.240.00 38.00 0. 6.626.00 0.602.41 46.94 114.48 46.8.00 1 480.454.66 0. 45212-400-4474/2008.44 34.41 46.934.454.57 8. UTIČNICE I POGON U OBJEKTU NAPLATE RASVJETA I POGON NADSTREŠNICE INSTALACIJA U NAPLATNOJ KUĆICI ZAŠTITNA SREDSTVA I ATESTI AGREGATSKA STANICA UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE .602.5 m¹ od poda snage 0.60 2.00 0 480.936.44 34. skupa sa spajanjem pojnih kabela u prikljuĉnoj kutiji i spojnim priborom kom Obraĉun po kom Sobni termostat Dobava.60 2. od 16.60 5.00 0.934.696. 6. 6.

44 98348485.01 21. ø 16mm ili plastiĉnog kanala 25×20mm Obraĉun po metru cijevi Kabel UTP 4×2×0.82 0.681.00 0 132. od 16. ø 50mm Nabava i polaganje PEHD cijevi ø 50mm zajedno sa sitnim spojnim materijalom i priborom Obraĉun po metru cijevi Gibljiva PVC cijev. sa staklenim vratima i bravom s kljuĉem.681. – 5 kom . ne koristi se telefonska centrala).AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0 7.420.00 0 6.44 0. kom 43 7.00 1 12.82 6.41 12.vodilica kabela.420. 45212-400-4474/2008. visine 1U – 1 kom . s prenaponskom zaštitom i prekidaĉem.5mm.10.00 16.02 400.41 0. montaţa i spajanje glavnog komunikacijskog ormara Obuhvaćena je sva pasivna oprema (komunikacijski ormar i univerzalno strukturno kabliranje).02 0.035. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.41 0.00 43 132. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Glavni komunikacijski ormar Nabava.00 1 440. kom 43 132. visine 1U – 30 kom patch prespojni kabel 1 m¹.82 0.21 0.13 5.40 20.5mm.ms_office Strana: 107.82 6.44 0.[219] . opremeljenog s: – 5 kom . m¹ 400 16.00 43 7.420.21 0. m¹ 3500 6. kategorije 5+.728.00 0 12.59 6.13 0.420.00 6.59 132.21 310. Aktivna oprema bit će naknadno izvedena (primjenjuje se IP telefonija. 7x prikljuĉnica 220V.44 440.40 3.xls.41 12. montaţa i spajanje instalacijske kutije ø 60 za komunikacijske prikljuĉnice Obraĉun po kom Oznake i pribor Nabava potrebnih oznaka i pribora i oznaĉavanje svih elemenata komunikacijskog sustava.01 0.13 0.00 0 16.41 12.patch panel s 24 inserta RJ 45.jedinica za ventiliranje ormara i termostat – 4 kom .13 5. kategorije 5+ Nabava i polaganje kabela UTP 4×2×0.01 21.00 5.00 4.420. 2×RJ45 Western – 30 kom patch prespojni kabel 2 m¹. veliĉine 2000×800×900 mm.728. ø 16mm ili plastiĉni kanal 25×20mm Nabava i polaganje gibljive PVC cijevi.2008.01 0. po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje Obraĉun po metru kabela Komunikacijska prikljuĉnica Nabava. m¹ 20 20.02 400. te set za uzemljenje ormara Komplet: Obraĉun po kom PEHD cijev. izraĊenog kao samostojeći limeni ormarić s postoljem. god. montaţa i spajanje komunikacijske prikljuĉnice za montaţu u zid.vertikalne vodilice sprijeda i straga za demontaţu opreme – 1 kom . kom 1 12. kom 1 440. 2×RJ45 Western – 15 kom prespojni telefonski kabel 1 m¹ – kabeli su tipa UTP 4×2×0.00 0 20. a sastoji se od okvira s nosaĉem i insertom 2×RJ 45 (Terminalske utiĉnice: 11 u objektu kontrole i 32 u naplatnim kućicama) Obraĉun po kom Instalacijska kutija ø 60 Nabava. parapetni kanal i u opremu interijera.03 7.5 mm kategorije 5+ – ukljuĉivo sav ostali sitni sitni spojni i montaţni pribor.44 440.41 2.44 440.00 20 20.420.00 400 16.21 310. prema blok shemi Obraĉun po kom Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1. kao tip RITTAL ili odgovarajući.02 0.00 3500 6.035.03 7.00 0 440.napojna letva.

62 0. metalne konstrukcije naplatne kućice.498. prozori.00 0.00 0 0.00 1.00 0 28.[219] .00 3.324.985.00 40 47. kom 64 44.00 1 2.23 0.xls. 45212-400-4474/2008.00 80 24.80 0.23 2.324.04 2. Mjerenje otpora petlje instalacionih vodova 3. nosećih stupova nadstrešnice i metalnih odbojnika.03 5.818. Traka FeZn 25×4 mm Dobava i polaganje trake FeZn 25×4 mm.802. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.25 1.3.802.00 0 47.802. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Ispitivanje i mjerenje instalacije slabe struje Ispitivanje i mjerenje instalacije slabe struje te izrada potrebnih atesta. na ravni krov objekta kontrole naplate Obraĉun po kom Potpore na kosi krov Dobava i Montaţa potpora na kosi krov glavne nadstrešnice za nošenje trake FeZn 25×4 mm.40 4.40 31.00 0 2.00 21.25 0.00 98348485.00 0. montaţni pribor i spajanje. transporta i montaţe. ventilacijskih cijevi. kom 1 2.56 6.10.03 0. Isptivanje na dodir izmeĊu vodiĉa instalacionih vodova 2.80 49. na betonske kocke na ravni krov objekta kontrole naplate Obraĉun po metru Traka FeZn 25×4 mm Dobava i Polaganje trake FeZn 25×4 mm. sa metalnim masama na objektu Izrada (vrata.82 1. Mjerenje otpora izolacije instalacije vodova 5.56 44.80 0.67 0.03 0.25 1.818. postolja rampi i semafora Obraĉun po kom 2. kom 40 47.606. Mjerenje napona šuma na instalacionim vodovima 7.00 200 28.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. nosaĉa ţlijebova i cijevnih nosaĉa nadstrešnice.ms_office Strana: 108. Ukljuĉivo zaštita spoja bitumenom Obraĉun po kom Spoj trake FeZn 30×4 mm. metalnih nosaĉa vanjske jedinice klima i kompresorskih agregata na krovu objekta kontrole. Obraĉun po kom Spojevi za premoštenje metalnih masa Izrada spojeva za premoštenje metalnih masa na nadstrešnici tj. 6.82 0.62 0. U-profila dvostrukog aluminijskog pokrova. što ukljuĉuje: 1. Mjerenje otpora uzemljenja 6. vodova 4.SPOJEVI TRAKE FeZn. Isptivanje na prekid vodiĉa instl.03 5.23 2.80 2. ukljuĉivo sav spojni.60 2.62 4.890.60 24.04 0.00 64 44.00 0. POTPORE – u jediniĉnu cijenu stavke ukljuĉeni su svi troškovi nabave.00 200 21.00 47. od 16. god.498.2008.818.00 0 24. polaganja trake i potpora.00 5.67 2.04 2. trakom Fe/Zn 25×3 m¹.82 0.802.80 6.985. kom 200 28. Izdavanje atestakomplet Obraĉun po kom Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 8.802.00 0.00 80 31.04 0.00 0.606. na potpore za kosi krov nadstrešnice Obraĉun po metru Betonske kocke Dobava i Montaţa potpora za betonske kocke za nošenje trake FeZn 25×4 mm.23 0. sa spajanjem na oba kraja odgovarajućom obujmicom ili vijcima.25 0.818.802.00 0 44.890. SLABA STRUJA UKUPNO: INSTALACIJA GROMOBRANA ZAJEDNIĈKI UVJETI: .00 0 0.00 0 31. prosjeĉne duţine izvoda 1 m¹. m¹ 200 21.2.82 1.62 4.00 28. kom 80 31.80 49. ţljebovi. m¹ 80 24.00 0 21.

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
Gromobranski odvodi Izrada gromobranskih odvoda polaganjem gromobranske trake Fe/Zn 25×4 mm, u betonsku konstrukciju, od krova do temelja objekta kontrole naplate sa spajanjem na metalni pokrov i na traku u temelju, duţine izvoda 5 m¹, ukljuĉivo s ormarićem za mjerni spoj i spajanjem Obraĉun po kom Zemni uvodi Dobava i izrada zemnih uvoda ubetoniranjem trake Fe/Zn 30×4mm od odvodne cijevi kišnice do temeljnog uzemljivaĉa. Prosjeĉna duţina je 3 m¹. Obraĉun po kom Mjerni spoj Dobava i izrada mjernog spoja na ĉeliĉnim stupovima/nosaĉima nadstrešnice pomoću kriţnih spojnica. Obraĉun po kom Polaganje u temelje trake Fe/Zn 40×4 mm Nabava i polaganje u temelje trake Fe/Zn 40×4 mm, izrada meĊusobnog spoja traka u temelju kriţnom spojnicom te spajanje varenjem svakih 2 m¹ s betonskim ţeljezom u temeljima, antikorozivna zaštita svih spojeva Obraĉun po kom Instalacijski kanal ispod naplatnih kuĉica Nabava i polaganje na zid instalacijskog kanala ispod naplatnih kuĉica trake za spoj metalnih masa u objektu, traka Fe/Zn 30×4 mm Obraĉun po kom Spoj s trake u temelju na zaštitnu sabirnicu u GRu Izrada spoja s trake u temelju na zaštitnu sabirnicu u GRu, u ostalim razdjelnicima, te za ureĊaje u agregatskoj i hidroforskoj stanici, traka Fe/Zn 25×4 mm, duţine 2 m¹ Obraĉun po kom Traka Fe/Zn 30×4mm za izradu spoja za uzemljenje metalne konstrukcije naplatne kućice Dobava i polaganje traka Fe/Zn 30×4mm za izradu spoja za uzemljenje metalne konstrukcije naplatne kućice, nosećih stupova nadstrešnice i metalnih odbojnika Obraĉun po kom Traka Fe/Zn 30×4mm za izradu spoja za uzemljenje metalne konstrukcije nadstrešnice parkirališta Dobava i polaganje traka Fe/Zn 30×4mm za izradu spoja za uzemljenje metalne konstrukcije nadstrešnice parkirališta, nosećih stupova nadstrešnice i metalnih odbojnika Obraĉun po kom Uzemljenje treptaĉa Izrada spojeva na vijak za uzemljenje treptaĉa vodom P/MJ 1×16 mm², poloţenim kroz cijev od instalacijskog kanala do treptaĉa prosjeĉne duţine 30 m¹, antikorozivna zaštita svih spojeva Obraĉun po kom Kriţne spojnice Kriţne spojnice za rastavni mjerni spoj i spajanje trake Obraĉun po kom

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

7.

kom

6

100.10

600.60

100.10

0.00

0

100.10

0.00

6

100.10

600.60

8.

kom

10

52.05

520.50

52.05

0.00

0

52.05

0.00

10

52.05

520.50

9.

kom

12

100.10

1,201.20

100.10

0.00

0

100.10

0.00

12

100.10

1,201.20

10.

90

16.82

1,513.80

16.82

0.00

0

16.82

0.00

90

16.82

1,513.80

11.

110

24.82

2,730.20

24.82

0.00

0

24.82

0.00

110

24.82

2,730.20

12.

kom

20

36.84

736.80

36.84

0.00

0

36.84

0.00

20

36.84

736.80

13.

70

21.62

1,513.40

21.62

0.00

0

21.62

0.00

70

21.62

1,513.40

14.

100

21.62

2,162.00

21.62

0.00

0

21.62

0.00

100

21.62

2,162.00

15.

kom

12

440.44

5,285.28

440.44

0.00

0

440.44

0.00

12

440.44

5,285.28

16.

kom

35

28.03

981.05

28.03

0.00

0

28.03

0.00

35

28.03

981.05

98348485.xls.ms_office

Strana: 109.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
Ispitivanje gromobranske instalacije i izvedba potrebnih mjerenja, izdavanje atesta i izrada revizine knjige, komplet Obraĉun po kom Projekt prenaponske zaštite Izrada projekta prenaponske zaštite, komplet (4 primjerka) Obraĉun po kom

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

17. Ispitivanje gromobranske instalacije kom 1 800.80 800.80 800.80 0.00 0 800.80 0.00 1 800.80 800.80

18.

6.3.

kom GROMOBRANSKA INSTALACIJA UKUPNO:

1

4,004.00

4,004.00 41,172.19

4,004.00

0.00 0.00

0

4,004.00

0.00 0.00

1

4,004.00

4,004.00 41,172.19

6.4. OSTALO 1. Isporuka jednopolne sheme Isporuka jednopolne sheme –
izvedeno stanje u, PVC foliji i umetnuto u vrata svih razdjelnika, komplet Obraĉun po kom

kom

1

200.20

6.4.

OSTALO UKUPNO:

200.20 200.20

200.20

0.00 0.00

0

200.20

0.00 0.00

1

200.20

200.20 200.20

REKAPITULACIJA
6.1. 6.2. 6.3. 6.4. INSTALACIJA JAKE STRUJE INSTALACIJA SLABE STRUJE INSTALACIJA GROMOBRANA OSTALO SVEUKUPNO: 409,550.79 49,818.67 41,172.19 200.20 500,741.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 409,550.79 49,818.67 41,172.19 200.20 500,741.85

5. I. 1.

PROMJENJIVA SIGNALIZACIJA
OPREMA PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE
Promjenjivi LED znak 240×70 cm Dobava, isporuka i montaţa promjenljivog prometnog znaka koji se sastoji od: – programabilnog display-a – signala prometnog traka Potpuno programabilni display u tehnologiji LED, dimenzija kućišta 240×130 cm. MeĊusobni razmak LED 20 mm. Raster 88×24 LED, potpuna grafika, jednobojna (ţute LED). Izvedba display-a s LED visokog sjaja za vanjsku upotrebu. Signal vozne trake - PZ G09 i G10, veliĉine kućišta 70×70 cm. Mogućnost prikazivanja dva signalna pojma: pz G09 (crveni kriţ, veliĉine 60×60 cm) i PZ G10 (zelena strelica, veliĉine 49,5×60 cm) na istoj matrici crne boje. Svjetlosni PZ G09 (crveni kriţ) izvesti u minimalno tri reda crvenih LED-a, svjetlosni PZ G10 (zelena strelica) izvesti u minimalno tri reda zelenih LED-a.

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

98348485.xls.ms_office

Strana: 110.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
Tehniĉki uvjeti za znak: – Maksimalni intenzitet svjetljenja znaka mora biti minimalno 7440 cd/m² za ţutu boju, 3100 cd/m² za crvenu boju i 3720 cd/m² za zelenu boju; – autonomni programabilni mikroprocesorski upravljaĉko kontrolni ureĊaj u svakom znaku; – kontrola ispravnosti svake LED neovisno o aktivaciji znaka ili pojedine toĉke (detekcija greške u "hladnom" stanju) – autonomno istosmjerno napajanje u svakom znaku – neovisni strujni izvori za svaku pojedinu LED sto osigurava neovisnost intenziteta isijavanja znjaka o kolebanjima napona napajanja i prikazanom simbolu – dojave greške kod pregaranja LED i to lokalno na upravljaĉki LCD panel i daljinski prema centralnom upravljaĉkom raĉunalu; – mogućnost brze zamjene svake pregorene LED i svih ostalih dijelova koji su podloţni kvarovima – mogućnost povezivanja svakog znaka u sustav naplate putem serijske veze (RS-485), protokol TLS/FG4 – postojanje kontinuirano podesivih termostata i grijaĉa u svakom znaku – mogućnost upravljanja intezitetom od 1-100% s grafiĉkog suĉelja upravljaĉkog programa – Pouzdan rad unutar temperaturnih granica od - 40°C do + 70°C. Svjetlosna jakost optiĉkog sustava mora se moći prilagoditi okolnoj svjetloći. – Elektriĉka sigurnost znaka osigurana u skaldu s odrednicama harmoniziranih normi HD 638 i HD 384 – Elektromagnetska kompatibilnost znaka sukladno EN50293:2000 Elektromagnetska kompatibilnost - Cestovni prometni signalni sistemi Montaţa znaka obuhvaća i prilagodbu nosaĉa znaka i konstrukcije na koju se znak montira. Obraĉun po kom postavljenog znaka. Promjenjivi LED znak 70×70 cm Dobava i isporuka promjenljivog prometnog znaka koji se sastoji od: – signala prometnog trakaSignal vozne trake - PZ G09 i G10, veliĉine kućišta 70×70 cm. Mogućnost prikazivanja dva signalna pojma: PZ G09 (crveni kriţ, veliĉine 60×60 cm) i PZ G10 (zelena strelica, veliĉine 49,5×60 cm) na istoj matrici crne boje. Svjetlosni PZ G09 (crveni kriţ) izvesti u minimalno tri reda crvenih LED-a, svjetlosni pz G10 (zelena strelica) izvesti u minimalno tri reda zelenih LED-a. Tehniĉki uvjeti za znak:

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

kom

14

41,401.36

579,619.04

41,401.36

0.00

0

41,401.36

0.00

14

41,401.36

579,619.04

2.

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

98348485.xls.ms_office

Strana: 111.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
– Maksimalni intenzitet svjetljenja znaka mora biti minimalno 3100 cd/m² za crvenu boju i 3720 cd/m² za zelenu boju; – autonomni programabilni mikroprocesorski upravljaĉko kontrolni ureĊaj u svakom znaku; – kontrola ispravnosti svake LED neovisno o aktivaciji znaka ili pojedine toĉke (detekcija greške u "hladnom" stanju) – autonomno istosmjerno napajanje u svakom znaku – neovisni strujni izvori za svaku pojedinu LED sto osigurava neovisnost intenziteta isijavanja znjaka o kolebanjima napona napajanja i prikazanom simbolu – dojave greške kod pregaranja LED i to lokalno na upravljaĉu tastaturu i daljinski prema centralnom upravljaĉkom raĉunalu; – mogućnost brze zamjene svake pregorene LED i svih ostalih dijelova koji su podloţni kvarovima – mogućnost povezivanja svakog znaka u sustav naplate putem serijske veze (RS-485), protokol TLS/FG4 – postojanje kontinuirano podesivih termostata i grijaĉa u svakom znaku – mogućnost upravljanja intezitetom od 1-100% s grafiĉkog suĉelja upravljaĉkog programa – Pouzdan rad unutar temperaturnih granica od - 40°C do + 70°C. Svjetlosna jakost optiĉkog sustava mora se moći prilagoditi okolnoj svjetloći. – Elektriĉka sigurnost znaka osigurana u skaldu s odrednicama harmoniziranih normi HD 638 i HD 384 – Elektromagnetska kompatibilnost znaka sukladno EN50293:2000 Elektromagnetska kompatibilnost - Cestovni prometni signalni sistemi Montaţa znaka obuhvaća i prilagodbu nosaĉa znaka i konstrukcije na koju se znak montira. Obraĉun po kom postavljenog znaka. Touch-screen LCD panela u boji 5,7" Dobava, isporuka i montaţa "touch-screen LCD" panela u boji, minimalnih dimenzija 5,7", za manualno upravljanje i kontrolu programabilnog displaya u naplatnoj kućici. Upravljanje mora biti izvedeno preko tipki za odabir s ikonom stvarne slike koja se ţeli prikazati na programabilnom displeju. Obraĉun po kom postavljenog panela. Kontrolno-upravljaĉki program Dobava, isporuka i instalacija kontrolno-upravljaĉkog programa za nadzor i upravljanje radom svih promjenljivih znakova na naplatnoj postaji. Program se izvršava na PC koji je smješten u glavnom objektu naplate. Aplikacija za upravljanje mora omogućiti nadzor nad programabilnim displejima putem TLS protokola i povezivanje s glavnim centralnim raĉunalom putem TCP/IP protokola kroz temeljnu mreţu HAC-a. Prema centralnom raĉunalu prosljeĊuju se informacije o stanju prikaza i grešaka sa svih znakova na naplatnoj postaji. Obraĉun po kom

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

kom

16

10,130.12

162,081.92

10,130.12

0.00

0

10,130.12

0.00

16

10,130.12

162,081.92

3.

kom

14

7,679.67

107,515.38

7,679.67

0.00

0

7,679.67

0.00

14

7,679.67

107,515.38

4.

kom

1

24,824.80

24,824.80

24,824.80

0.00

0

24,824.80

0.00

1

24,824.80

24,824.80

98348485.xls.ms_office

Strana: 112.[219]

80 933. isporuka i ugradnja PC raĉunala + 17" TFT LCD.xls.00 430 7. god.00 0 30.2008. Konverter RS 232/RS485 Dobava. Stavka ukljuĉuje i instaliranje paketa Windows XP Professional.00 0 26.00 1 26. Kabel se polaţe od tastature u naplatnoj kućici do elektroniĉkog ureĊaja u SPZ-u.207. isporuka i montaţa konvertera RS 232/RS485 za komunikaciju PC-a i znakova.030.94 0.20 7.00 1 30.938.00 2.100. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla. kom 1 OPREMA PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE UKUPNO: 26.938.00 0 20.21 3.826.6mm² Dobava.826.836. 45212-400-4474/2008.030. 1. s ispitivanjem.20 7.94 2. kom 1 30.94 7.80 0. isporuka i polaganje u kabelske kanalice signalnog kabela 10×2×0.00 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.80 0.80 26.207. ukljuĉivo i ormarić za smještaj konvertera.6mm² Dobava.207.207. njihovo editiranje te izradu novih piktograma.00 0 7.00 30.00 20. kpl 1 DOKUMENTACIJA I PUŠTANJE U POGON UKUPNO: 7.21 3.938. Aplikacija za programiranje piktograma Dobava.207.ms_office Strana: 113.20 0.20 ELEKTROINSTALACIJE Signalni kabel 10×2×0.207. od 16.030. 1.82 6.94 2.30 7.938.836.826.6mm² za povezivanje nasuprotnih znakova i zankova na serijski konverter.100.88 26. m¹ 430 7.82 0. prijevoz i rad na postavljanju kanalica.207.00 6. Obraĉun po kompletu.00 0.6mm².82 6. II.80 26. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla.20 7. Kroz komunikaciju ostvarenu izmeĊu upravljaĉkog programa i displeja na nadstrešnici mora biti omogućeno programiranje novih piktograma u displejima. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 5. isporuka i uvlaĉenje u kabelske kanalice signalnog kabela 3×2×0.207.20 7.826. editiranje piktograma i programiranje displeja mora biti zaštićen kroz upotrebu korisniĉkog imena i zaporke.246. Aplikacija se izvršava na upravljaĉkom raĉunalu naplatne postaje i spaja se na glavni upravljaĉki program.00 1 2.938. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Obraĉun po kompletu.20 0. Signalni kabel 3×2×0.030.30 98348485. Putem grafiĉkog korisniĉkog suĉelja za programiranje novih piktograma treba omogućiti memoriranje postojećih piktograma u obliku zapisa na tvrdom disku.80 933.88 DOKUMENTACIJA I PUŠTANJE U POGON Dokumentacija izvedenog stanja Dokumentacija izvedenog stanja s detaljima izvedbe i uputama za rukovanje i odrţavanje II. I.030.21 0.94 0. prijevoz i rad na postavljanju kanalica.00 30. Postupak pokretanja programa.00 30.826. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Osobno raĉunalo PC+17" TFT LCD Dobava.00 0 2. Obraĉun po kompletu.00 0 7.00 0. Stavka ukljuĉuje i sav materijal.82 0.00 0. m¹ 300 20.00 1 7.00 0.246.00 0. za kontrolu i upravljanje svjetlosnom promjenjivom prometnom signalizacijom.826.938. III.21 0.00 300 20.20 7.10.030.94 2. kom 1 2. isporuka i instalacija programske aplikacija za programiranje novih piktograma. Stavka ukljuĉuje i sav materijal.[219] .

40 1.56 0.04 0.56 98348485. 1. prijevoz i rad na postavljanju kanalica.3.2 OTU VI. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla.92 57. dubine 70 cm. Obraĉun po komadu. 45212-400-4474/2008. god.401.56 0.00 0 0 0 0 0 0. Kabelske kanalice PK100 Dobava.50 11.401. od 16.40 560.836. promjera 90 cm Znak E01.00 0 36.10. 1.401.00 4.2008.00 0.401.401.87 1. prijevoz i rad na postavljanju kanalica i kabelskih cijevi.401.09 36.00 12. IV. 1.40 560.01 0.21 6.09 0.00 0. promjera 90 cm Znak B50.00 0 8. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla.401.40 1. s ispitivanjem. Kabel povezuje OG kutije IP65 na nadstrešnici sa glavnim razvodnim ormarom.56 0. m¹ 400 92.00 0.401.00 1. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.75 mm² Dobava. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla.5º u odnosu na os prometnice.21 0.15 8.00 1.92 57. kom kom kom kom 1 1 1 1 1. Kabel povezuje OG kutije na nadstrešnici s SPZ-ovima i treptaĉe na treptaĉki ureĊaj.00 6. isporuka i polaganje u kabelske kanalice napojnog kabela PP/2 3×0. Stavka ukljuĉuje i sav materijal.165.56 0. za napajanje svjetlosne promjenjive signalizacije. Znak B02.2.40 1.836.xls. isporuka i montaţa kutije za vanjsku montaţu sa stupnjem mehaniĉke zaštite IP 65 Obraĉun po kom Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 3.139.00 92.401. Stavka ukljuĉuje i sav materijal.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.01 120. Energetski kabel PP00 3×1.04 III.).401.5mm² s ispitivanjem.81 0.00 0.00 300 12.00 0.01 0.401.00 0 12.00 0.00 15 8. ELEKTROINSTALACIJE UKUPNO: VERTIKALNA I HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA VERTIKALNA SIGNALIZACIJA Nabava i postavljanje prometnih znakova (t. m¹ 300 12. Obraĉun po m¹ postavljenih kanalica Napojni kabel PP/2 3×0. kpl s montaţnim materijalom za priĉvršćenje na konstrukciju.[219] .00 400 92. m¹ 15 8.40 560.843. Znakove postavljati pod kutem od 3 .1.401.5 mm koji se ugraĊuje u betonski temelj kakvoće betona C16/20 s min.09 0.00 550 11.00 0 11.401.5mm² Dobava.00 0. za napajanje LUX.843.40 1. dimenzije 90×45 828.15 7.00 0.4.401. Znakovi se priĉvršćuju na stupove izraĊene od šavne ĉeliĉne cijevi i zaštićene od korozije postupkom vrućeg cinĉanja ili na aluminijske stupove.00 1.401. Iskop temelja stupa min.40 1.75 mm².165. 0. 9-01.04 0.ms_office Strana: 114. Stavka ukljuĉuje i sav materijal.40 1.40 1. promjera 90 cm Znak B29.21 0.5mm² s ispitivanjem. isporuka i priĉvršćenje na konstrukciju i stupove nadstrešnice kabelske kanalice PK100. za napajanje svjetlosne promjenjive signalizacije.2 m³.56 1.00 0. Znakovi se izraĊuju s folijom "High Intensity" (znak B02 minimalne retrorefleksije klase II) na aluminijskoj podlozi minimalne debljine 3 mm s pojaĉanim okvirom.40 1.87 36.00 0 1 1 1 1 0.40 560.00 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Energetski kabel PP00 3×2. m¹ 550 11. isporuka i polaganje u kabelske kanalice na nadstrešnici i u kabelske cijevi energetskog kabela PP00 3×2.00 23 36. promjera 63. prijevoz i rad na postavljanju kanalica.40 1.81 3.401.401.81 3.00 0 92.00 1. Razvodna kutija OG IP 65 Dobava.40 1.04 828.01 120.40 560.5mm² Dobava.09 36. kom 23 36.21 6.401.40 1.40 1.40 560.50 5. 1. isporuka i polaganje u kabelske kanalice na nadstrešnici energetskog kabela PP00 3×1.139.81 0.

širine 10 cm (HRN U.00 14 2.00 3.S4.446. VERTIKALNA SIGNALIZACIJA HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA VERTIKALNA I HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA UKUPNO: PROMETNA OPREMA Zaštitni cestovni sustav (ublaţivaĉ udara) Zaštitni cestovni sustav (ublaţivaĉ udara) .Znaĉajke nuţne za korisnike ceste) i HRN Z.00 3.29 0.00 2.160.80 4.31 kom 10 100. Prometni znak K09.28 0.00 m¹ m¹ m¹ m¹ m² kom 1300 700 310 45 230 14 3.29 0.00 0.00 612.687.00 292. 2. 1.00 0 1.61 28. retrorefleksije klase II. god.360.00 0.222) Puna uzduţna rubna crta bijele boje.00 0 1300 700 310 45 230 14 0.45 6.31 3.45 6.00 0.5 m¹ (HRN U.281.00 98348485.00 39. 45212-400-4474/2008.2. Za oznake na kolniku mora biti upotrijebljen materijal ili boja koja bitno ne smanjuje hvatljivost kolnika.90 1.4.2008.00 10 100.00 3.80 13.00 4 1. aplikacijom retroreflektivne folije (klase retrorefleksije II. VERTIKALNA SIGNALIZACIJA UKUPNO: kom 4 1.223) Popreĉna puna zaustavna crta bijele boje širine 0.00 18.14 0. V.31 57.961. “High intensity grade”).ms_office Strana: 115. Pri izvedbi oznaka na kolniku pridrţavati se odredbi Pravilnika o prometnim znakovima.039. ţute boje) na betonsku zaštitnu glavu. 33/05.160.00 0.039.0/3.00 0.125.20 4.14 4.00 0 2.100.S4. biti postojan i ne smije mijenjati boju.03 140.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.61 28.00 0.10.61 28.0 m¹ (HRN U.000.08 29.00 1.488. puno-prazno 3.125.). dimenzija 180×70 cm.00 0.00 0.000.00 1.029.00 18.20 4.687.96 18. 2. isporuka i ugradnja u vrhu prometnog otoka. dimenzija 180×70 cm Nabava i postavljanje prometnog znaka K09.00 300 292.80 13.488.00 4.360.029. REKAPITULACIJA 1.068.00 0.039. IV. 2.001.S4.S4.28 0.00 0. bijele boje HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA UKUPNO: 0.08 0.149.082.80 4.1. Spojen na trajni napon.03 140. m¹ 300 292.12 kom 14 2.068.29 87.446.80 13.S4.149.039.00 0.225) Ploha za usmjeravanje prometa bijele boje Iscrtavanje oznake “STOP” (PZ H38).082.80 4.00 0.00 3.00 0. ţute boje sa ugraĊenim maĉjim oĉima.00 2. U skladu sa HRN EN 1317. od 16. 9-02 OTU VI.100.14 0.029.961.[219] . PredviĊa se boja s retroreflektivnim zrncima.00 0. Oznake na kolniku izvode se prema normama HRN U.6.001.20 4.08 0. 1.00 0.082.S2.100.00 100. HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA Materijal kojim se izvode oznake na kolniku mora imati atest kakvoće.00 612.14 0.96 18.08 29. 2.00 0.80 13. 64/05 i 155/05).6.31 57. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1. Za brzinu naleta vozila od 100 km/h.12 1.00 0.00 2.00 0.3.00 1.80 4.221234 Puna uzduţna rubna crta bijele boje.03 140.082. na ploĉe debljine 2 mm zakrivljene prema obliku betonske zaštitne glave.03 140. širine 20 cm (HRN U. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.240 (Boje za tankoslojne oznake na kolniku) kao i Općih tehniĉkih uvjeta za radove na cestama (t.28 5. s udjelom od 20 grama zrnaca na 1 kg boje.12 39.100. Sustav za razdvajanje prometnih trakova Nabava i postavljanje sustava za razdvajanje prometnih trakova na cestarinskom prolazu (“kugle i ĉunjevi”).5. Laterna ø 300 mm Nabava i postavljanje treptaĉa (laterna ø 300 mm. normi HRN EN 1436 (materijali za oznake na kolniku .90 1.5.00 0.00 0 292.61 28.00 0. 2.222) Razdjelna isprekidana crta bijele boje širine 20 cm.31 2.28 5.xls. 2.00 0 100.281.20 4.281.00 0.dobava.00 0.029. opremi i signalizaciji na cestama (N. 2.00 0.281. 1. Sustav se sastoji od kugli i ĉunjeva.31 0. te uţeta za meĊusobno povezivnje 39.N.29 87.12 39.

V.31 1.00 2. GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI ZA ČCP MRACLIN INSTALACIJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE STROJARSKE INSTALACIJE ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI PROMJENJIVA SIGNALIZACIJA NEPREDVIĐENI RADOVI 4% SVEUKUPNO: TROŠKOVNIK NEPREDVIĐENIH RADOVA Suglasnost br.422.00 0.34 500.00 0.068. OPREMA PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE DOKUMENTACIJA I PUŠTANJE U POGON ELEKTROINSTALACIJE VERTIKALNA I HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA PROMETNA OPREMA SVEUKUPNO: 933.xls.904.143.03 0.939. II.080.00 0.92 12.904.00 I.00 0.080.2008. 45212-400-____/2009.00 0.92 496.26 496.422.03 0.055.92 496.85 2.03 Rekonstrukcija DV 10(20) kV Prapatnica .00 0.422.904.00 0.088.00 0.00 12.00 0.00 0.(sg) od __.080.00 0.) paušal 4 124.2009.00 I.00 0.00 0.687.00 0.207.00 933. Redni broj V.323.088.00 0.422.26 NEPREDVIĐENI RADOVI 4% NEPREDVIĐENI RADOVI (4% 1.13 221.00 0.00 0. 45212-400-____/2009.323. III.00 0. REKAPITULACIJA Rekonstrukcija DV 10(20) kV Prapatnica .904.00 0.789.143.741.836. 0. 2.00 0.00 0.055.31 1.00 Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 0.00 0.34 500.00 Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.2009. 45212-400-4474/2008.00 0 124.00 0.00 0.836.997. od 16.364.87 57.03 98348485.939.00 0. 4.00 0.00 12.Ljubitovica Rekonstrukcija DV 10(20) kV Divulje .00 0.03 12.03 -100.53 752. SVEUKUPNA REKAPITULACIJA : UGOVORENI RADOVI NEPREDVIĐENI RADOVI SVEUKUPNO : Za dougovoriti : Kontrola: 12.139.00 Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.00 0.997. IV.080.92 124.789.939.00 0. 8.00 0.00 0.687.00 12.323.139.088.13 221.98 SVEUKUPNO: 496.00 0.Radošić UKUPNO [Rekonstrukcija DV 10(20) kV] 0.068. UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0.00 0.ms_office Strana: 116.__. II.00 4 124.00 0.00 0.00 0.422.[219] .Ljubitovica UKUPNO [Rekonstrukcija DV 10(20) kV] Suglasnost br.10.26 496.323.88 7.00 0.20 57.-5.00 8.904.422.00 12.00 0.088.00 REKAPITULACIJA I.143.00 0.939.00 0.422.00 0.687.26 0.422.98 496.00 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.88 7.364. god. 3.741.00 0.98 0. god.207.00 2.(sg) od __.53 752.00% 0.Radošić NEPREDVIĐENI RADOVI 0. god.00 0.92 12. II.20 57.85 2.00 Rekonstrukcija DV 10(20) kV Divulje .143. 5.904.904.323.323.03 0.92 IZGRADNJA ČCP MRACLIN 1.00 0.687.00 0.03 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere PROMETNA OPREMA UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena 1.87 57.98 0.__.904.00 0.

TROŠKOVNIK PREDVIĐENIH RADOVA DIONICA VELIKA GORICA (jug) – BUŠEVEC Izgradnja ČCP MRACLIN.Sisak . na autocesti Zagreb .

izdanje 2001. koji će stalno boraviti na gradilištu. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. koje nakon izvoĊenja ĉitavog posla nije moguće mjeriti neposrednom izmjerom treba po završetku pojedinog takvog rada preuzeti i ovjeriti nadzorni inţenjer. Od trebnutka uvoĊenja u posao pa do primopredaje objekta izvoditelj radova je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. temeperatura zraka. god. 45212-400-4474/2008. Od preuzimanja gradilišta izvoditelj radova je obvezan voditi GraĊevni dnevnik i GraĊevnu knjigu. 98348485. tehniĉki opis i ovaj troškovnik ĉine cijelinu. kojom bi se povećalo ukupne troškove predviĊene za izgradnju po ovom troškovniku. u skladu s Zakonom o gradnji. upisuju primjedebe Projektanata. vrsta i broj djelatnika i opreme na gradilištu i sl.[227] . odnosno iznijeti svoje primjedbe.). te će svojim potpisima jamĉiti za njihovu toĉnost. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1. GRAĐEVINSKO-OBRTNIĈKI RADOVI ZA ĈCP MRACLIN OPĆE NAPOMENE Nacrti. Nepoznavanje crtanog dijela projekta i tehniĉkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povećanje jediniĉnih cijena ili toleriranje grešaka u izvedbi.2008. Tako registrirani zahtjevi obvezni su za Izvoditelja radova. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Zakona o zaštiti od poţara. Zakona o zaštiti na radu.) dio su ugovorne dokumentacije i Izvoditelj radova je duţan postupati u skladu s OTU-om osim ako je u projektnoj dokumentaciji drukĉije istaknuto. Nadzorni inţenjer i predstavnik Izvoditelja radova unositi će u GraĊevnu knjigu koliĉine pojedinih takvih radova. god. prethodno potrebna suglasnost Investitora.ms_office Strana: 118. Izvoditelj radova je duţan prouĉiti sve ovdje navedene dijelove projekta. Opći tehniĉki uvjeti za radove na cestama (Zagreb.10. mora imati Glavnog inţenjera gradilišta kvalificiranog za dotiĉne vrste poslova. U GraĊevni dnevnik se unose svi bitni podaci i dogaĊaji tijekom graĊenja (npr. Koliĉine radova.xls. s tim da je za svaku nepredviĊenu višu radnju. Izvoditelj radova je duţan pridrţavati se svih vaţećih zakona i propisa i to naroĉito Zakona o gradnji. hrvatskih normi itd. nalozi nadzornog inţenjera i Inspekcije. odnosno natjeĉajne dokumentacije.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. te u sluĉaju nejasnoća traţiti objašnjenje od projektanta. Svi radovi moraju se izvesti solidno i struĉno prema vaţećim propisima i pravilima struke. meteorološke prilike. Na gradilištu Izvoditelj radova. U GraĊevnu knjigu biljeţe se i dokumentiraju mjerenja i kalkulacije svih faza obavljenog posla i ostali podaci bitni za obraĉune prema stavkama Ugovornog troškovnika i projektu. s potrebnim skicama i izmjerama.

elektriĉni. reţiju gradilišta i uprave poduzeća. svi sitni metalni i drugi dijelovi potrebni kod graĊenja. U ovom troškovniku izloţene cijene odnose se na jediniĉnu mjeru izvedenog rada. Stavke ovog troškovnika obuhvaćaju definitivno dovršne radove. telefonski. blagovaonice. ili njegovih dijelova.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 98348485.2008. a u svim sluĉajevima potrebne izmjene ili dopune projekta ili njegovih djelova. svlaĉionice. za koje se po GraĊevnom dnevniku ne moţe dokazati da su uslijedile po opisanom postupku.ms_office Strana: 119. Glavni i Izvedbeni projekt i dati ih na uvid ovlaštenim inspekcijskim sluţbama. Sav rad i materijal vezan za organizaciju graĊevinske proizvodnje: ograde. opremu.[227] . njega betona. materijal. pomoćnim radovima. uredi. odluku o tome donosit će sporazumno Projektant. ispitane po kvaliteti i koliĉini. god. sprava i strojeva.10. spremišta materijala i alata. Tako su u stavkama uraĉunati troškovi nabave gradiva. Izvoditelj radova je duţan na gradilištu ĉuvati GraĊevnu dozvolu. nadzorni.xls. jediniĉne cijene obuhvaćaju sav rad. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. naĉin temeljenja skele. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. te se izmjena uĉinjema bez suglasnosti Projektanta neće smatrati pravovaljanom i za sobom povlaĉi narušavanje autorskog djela Projektanta.. alata. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Samo tako utvrĊeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konaĉnog obraĉuna radova. rukovodeći i drugi poslovi poduzeća. a tu svoju odluku unositi će u GraĊevni dnevnik. U jediniĉne cijene ulaze svi troškovi potrebni za izradu ovih objekta s dobavom predviĊenih materijala. Sve izmjene ili dopune projekta. Da bi izmjena projekta bila pravovaljana mora je odobriti i potpisati Projektant. putevi na gradilištu. signalizacija na gradilištu danju i noću. sva davanja. dovodi struje i sl. pomoćnin napravama i drugim sredstvima koja su potrebna za ispravnu izvedbu ili bi se mogla tijekom rada ukazati potrebnim. Radovi se izvode prema projektu. Prema tome. 45212-400-4474/2008. vodovodni i sl. nadzorni inţenjer (kao predstavnik Investitora) i predstavnik Izvoditelja radova. sanitarije gradilišta. U stavkama su uraĉunati i sporedni radovi potrebni za ispravno dovršenje pojedinih vrsta rada. ukratko sve što je posredno ili neposredno potrebno za izvršenje radova po ovom projektu. neće se obraĉunavati ni po privremenom ni po konaĉnom obraĉunu. te zaradu poduzeća. Vrsta i kvaliteta graĊe za skele. moraju odgovarati statiĉkom proraĉunu i projektu skele i moraju biti usklaĊene s vaţećim propisima i standardima za ĉeliĉne konstrukcije. potrebna osiguranja tijekom radova. vrata gradilišta. propisa i priznatih pravila tehniĉke nauke i prakse. te preuzete po Nadzornoj sluţbi Investitora. na osnovu normi. vrsta i kvaliteta ĉeliĉnih elemenata. prikljuĉci gradilišta kao i cijena korištenja prikljuĉaka ukljuĉeni su u ugovorenu cijenu. crpljenje vode. troškovi skela. ĉuvanje. osiguranje odvijanja prometa.

u skladu s vaţećim tehniĉkim propisima. podova. te dokaze o kvaliteti vezano na graĊevinsko obrtniĉke radove. vodoopskrbu i odvodnju. u okviru ugovorene cijene. Izvoditelj radova je duţan. elektroinstalacije. Izrada radioniĉke dokumentacije obuhvaćena je u jediniĉnoj cijeni stavaka ponudbenog troškovnika. Jediniĉnim cijenama obuhvaćeni su svi troškovi svih prethodnih i tekućih ispitivanja kako osnovnih materijala. kontrolirati ugraĊeni konstruktivni materijal. Izvoditelj radova će izraditi vremenski plan (gantogram) aktivnosti na gradilištu. Za instalacijske sustave izvoditelj radova je duţan.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. stakala i dr. te njime odrediti dinamiku financiranja. Ako Izvoditelj radova smatra da pojedinim gore navedenim zahtjevima dolazi do štetnih posljedica po stabilnost ili trajnost objekta ili su pak oni u protivnosti s ostalim podacima danim u projektu. pravilnicima i standardima i Općim tehniĉkim uvjetima Investitora. statiĉki proraĉun i odobrenje projektanta i nadzornog inţenjera. Nakon dovršenja gradnje predat će Izvoditelj radova posve ureĊeno gradilište i okolinu objekta predstavniku Investitora uz obveznu prisutnost Projektanta. posebno su opisana u pojedinaĉnim stavkama zidarskih radova. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. tako i poluproizovda.ms_office Strana: 120. Izvoditelj radova je duţan ĉistiti gradilište tokom graĊenja. Izvoditelj radova je takoĊer duţan kod izrade konstrukcija. vrata. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Kod ĉeliĉne skele elementi se nastavljaju odgovarajućim spojnicama koje moraju biti ispitane i atestirane. podizanje i demontiranje. Prema svojim raspoloţivim mogućnostima izvoditelj radova moţe predloţiti i neku drugu vrstu skele. 98348485. u okviru ugovorene cijene. Izvoditelj radova je u okviru ugovorene cijene duţan provesti koordinaciju radova svih kooperanata na naĉin da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitiu već izvedenih radova.2008. prema projektom odreĊenom planu ispitivanja materijala. te strojarske instalacije. adekvatan i prema Hrvatskim normama atestiran materijal. god.10.[227] . stijena. kao i financijski plan. Nakon uspješno obavljenog Tehniĉkog pregleda i otklanjanju svih nedostataka. ugraditi propisani. duţan je pravodobno zatraţiti odluku u vezi s tim. 45212-400-4474/2008. IzraĊena skela treba imati naprave za spuštanje. izvoditelj radova će predati zgradu investitoru ili po investitoru odreĊenom korisniku. kao i sve pristupne ceste. Sva oštećenja nastala tokom gradnje otkloniti će izvoditelj radova o svom trošku. predoĉiti ga nadzornom inţenjeru na usvajanje. osim atesta o kvaliteti ugraĊenih materijala. opreme i sl. Izvoditelj radova duţan je obaviti sva potrebna ispitivanja i pribaviti ateste. dati ateste za instalacijske sustave. Sva fina ĉišĉenja zidova. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. te definitivno dovršenih radova.xls. Primjedbe dane od strane Projektanta imaju istu teţinu kao i primjedbe dane od strane nadzornog inţenjera Investitora. dobave materijala. prozora. O ispitivanjima i pregledima vodi se posebna evidencija. uz potreban projekt.

2. god. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI BETON Prilikom betoniranja temelja stupova ĉeliĉne nadstrešnice. stvrdnjavajućeg i oĉvrslog betona. proizvoĊaĉ. te sve ostale troškove za zbrinjavanje viška materijala i otpada. ĉlanak 35. On mora biti dokazan predhodno laboratorijskim ispitivanjima svojstva osnovnih materijala. pribavljanje pripadajućih suglasnosti nadleţnih komunalnih i drugih sluţbi. soli. blokova i otoka potrebno je ugraditi sidrene ploĉe prema detalju iz Izvedbenog projekta vodeći strogo raĉuna o geodetskoj kontroli istih.[227] . tip. gornje atike.2008.10. Sastav betona mora biti projektiran raĉunski i provjeren eksperimentalno u skladu s postojećim tehniĉkim propisima i vaţećim standardima. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Obveza Izvoditelja je na propisan naĉin zbrinuti višak materijala iz iskopa i otpad. koju obavlja izvoditelj radova.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. te svjeţeg. 98348485. Gornje površine betona prednjih i straţnjih blokova potrebno je kvalitetno obraditi i zagladiti bez izvlaĉenja cementnog morta. drugi tip ili broj artikla i sliĉno. U skladu s Zakonom o javnoj nabavi. predhodno ispitani i kontrolirani u toku rada. Beton je projektiranog sastava. odnosno odgovarajućim inhibitorom u tri sloja. stvrdnjavajućeg i oĉvrslog betona. Prije nabave i ugradbe predmeta potrebno je dobiti odobrenje nadzornog inţenjera i investitora. Beton se mora proizvoditi od predhodno ispitanih i tokom vremena kontroliranih osnovnih materijala u pogonima za proizvodnju betona. Po završetku radova ceste je potrebno dovesti u prvobitno stanje bez prava na naknadu troškova. ulje itd. kao i svjeţeg. IzvoĊaĉeva je obveza odrţavanje javnih cesta koje koristi u svrhu graĊenja te sanacija svih eventualnih oštećenja nastalih korištenjem.ms_office Strana: 121. Nadzora. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.1. tj. Betonske konstrukcije po kojima će se kretati vozila treba napraviti od betona otpornog na djelovanje mraza.). Ta obveza takoĊer podrazumijeva pronalaţenje lokacija odlagališta (gradske deponije ili sliĉno). ali odgovarajućih karakteristika. kontrolira nadzorni inţenjer. moţe biti i od drugog proizvoĊaĉa.xls. Kompletnu vidljivu površinu betona premazati sa sredstvom otpornim na djelovanje mraza i soli. koji su funkcionalno projektirani. koje će obaviti izvoditelj radova putem organizacije registrirane za tu djelatnost. artikl i drugo opreme koja se nudi i ugraĊuje je kao što je navedeno u stavkama ili odgovarajući. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. kemikalija (nafta. 45212-400-4474/2008. POSEBNI TEHNIĈKI UVJETI GRAĐENJA II. Glavnog projektanta i Investitora. Tekuću kontrolu osnovnih materijala.

Nabava. otpornost protiv habanja.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. u svjetlom rasponu. konzistencija. na osnovi operativnog plana radova u suglasnosti s Projektantom i nadzornim inţenjerom. zaštitu od brzih vremenskih promjena. Svjeţi beton mora se ugraĊivati vibriranjem u slojevima ĉija debljina ne smije biti veća od 70 cm..[227] . Sloj betona. bez obzira na veliĉinu. konstruktivni dio ili element objekta. Oplata je glatka a sve površine treba izvesti posve precizno i ravno. Pri obraĉunu stijena odbijaju se svi otvori. Grede se raĉunaju i preko stupova po duţini. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. god. modul elastiĉnosti. Za sve betonske i armirano-betonske radove kroz jediniĉne cijene ukljuĉen je sav materijal. Da bi se sprijeĉilo. odreĊena marka. mora biti izbetoniran neprekinuto u zapoĉetom opsegu. obrada površina betona (osim tamo gdje je prikazana kroz posebne stavke) i njega. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Za sve betonske radove mora biti pripremljena tehnologija koja omogućuje dobivanje gustog. prijevozi i prijenosi. kod vidljivih površina betona. Na prekidima mora biti ostvarena dobra prionjivost obaju betona. te eventualna crpljenja vode ukljuĉeni su kroz jediniĉne stavke. kao što su vodocementni faktor. Beton se mora ugraĊivati sustavno i programirano prema unaprijed izraĊenom programu i izabranom sustavu. Kod betoniranja smiju se prekidi – radni spojevi izvesti samo na mjestima koja su unaprijed projektom predviĊena. izrada.ms_office Strana: 122. Izvoditelj radova treba izraditi plan uzimanja uzoraka. odreĊene vrijednosti koeficijenta stezanja itd. Armirano-betonske ploĉe obraĉunavaju se od leţaja do leţaja tj. mora vibriranjem biti dobro spojen s predhodnim donjim slojem betona. Sve vidljive površine moraju biti završnog izgleda što se postiţe primjenom odgovarajuće oplate i postupaka betonskih radova. Eventualne nedostatke vidljivih površina treba sanirati odgovarajućim reparaturnim mortovima. 98348485. kompaktnog i vodonepropusnog betona. ili iskljuĉenja pojedinih ureĊaja mehanizacije iz pogona. a sam spoj mora biti vodonepropusan. koji se ugraĊuje.xls. otpornost protiv djelovanja soli. kako to predviĊa program betoniranja. bez obzira na radno vrijeme. a u svemu prema vaţećim standardima. da beton zadovoljava sva svojstva propisana projektom. oprema i rad. prijevoz i rad s oplatom i skelom. potrebno je površine radnih rešaka prije nastavka betoniranja premazati sredstvom za vezu starog i novog betona. 45212-400-4474/2008.2008. otpornost protiv smrzavanja. drţeći se u svemu uputstva proizvoditelja. Betonske podloge obraĉunavaju se u m³. Svaki zapoĉeti betonski odsjek. osim otvora za prolaz cijevi. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. vlaĉna ĉvrstoća. ugradnja.10. naknadno provlaţenje i kristalizacija procjedne vode na mjestima prekida betoniranja. Eksperimentalno treba dokazati. za pojedine vrste betona. Nadvoji se raĉunaju u duţini otvora ukljuĉujući naleţući dio.

impregnacija betonske površine i nanaošenje reparaturnog morta u 1 do 2 sloja. Izvoditelj radova je duţan za svaku oplatu izraditi nacrt. moţe posebno zaštititi od hrĊanja. Oplate koje upijaju vodu moraju prije betoniranja biti pripremljene tako da betonu ne oduzimaju vodu (polijevanje vodom ili zaštita odgovarajućim premazom). Za ocjenu postignute kvalitete konstrukcije mjerodavan je.2008. tako da bude onemogućeno svako procjeĊivanje i oticanje vode ili cementno-pješĉanog morta. Radovi na savijanju. Sva popreĉna sidra moraju biti opremljena glavama za napinjanje. koji su sastavni dio projekta. 2. a moţe hrĊati. Oplate i premazi ne smiju utjecati na boju betonskih površina. kojima se sidra mogu naknadno napinjati. 2. Oplate moraju biti poduprte i usidrene tako da nisu moguće deformacije oplate ili pomaci uslijed betona i dinamiĉkih utjecaja za vrijeme betoniranja. napinjanje i fiksiranje oplate moraju biti izraĊeni tako da se svaki dio koji ostane u betonu.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. oborina i smrzavanja. ELEKTROMONTAŢNI MATERIJAL I RADOVI ARMATURA – BETONSKI ĈELIK Armatura se mora postaviti solidno i struĉno prema vaţećim propisima i pravilima struke. B. ELEKTROMONTAŢNI MATERIJAL I RADOVI OPLATA Sve oplate za beton i armirani beton moraju biti izraĊene prema mjerama iz projekta.10. god.3. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Jediniĉnom cijenom obuhvatiti otklesavanje izboĉina. na naĉin koji neće štetiti konstrukciji. B. Prije betoniranja moraju oplate i stariji beton biti mokre i moĉene posebnim oplatnim uljem. U cijeni rada uraĉunata je i skela. a koja se poslije mogu odstraniti. popunjavanje šupljina. opći izgled betona. njegova jednoliĉnost i kompaktnost. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. odstranjivanje eventualnih stršećih dijelova armature. osim rezultata prije spomenutih proba i kontrolnih ispitivanja. Reške u oplati moraju dobro brtviti. Odmah poslije ugraĊivanja i površinske obrade beton se mora zaštititi od neposrednog djelovanja sunĉanih zraka. ĉišćenje od ostataka oplate. nastavljanu i ugradbi armature moraju biti u skladu s odgovarajućim propisima. 45212-400-4474/2008.ms_office Strana: 123. Za izradu prednjih i straţnjih blokova koristiti precizno sloţenu ĉeliĉnu oplatu. a da se beton pri tom ne ošteti. po potrebi i više. ili postupkom zatvaranja betonskih površina prskanjem kemijskim sredstvima i odrţavati ga trajno vlaţnim najmanje 7 dana.xls. Svi elementi za usidrenja.2.[227] . Po završenom betoniranju izvoditelj radova mora zaštititi ugraĊeni beton od isušivanja mokrim postupkom. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. odmašćivanje. Za brtvljenje oplate mogu se upotrebljavati samo oni materijali koji ne djeluju štetno na hidrataciju betona i koji ne mogu obojiti betonsku površinu. oblik i poloţaj armature definirani su planovima armature. Dimenzije. 98348485.

– debljina leţajnica ne smije biti veća od 15 mm. otpadaka ţice. te eventualno crpljenje vode i sušenje površina. moraju se paţljivo i vodonepropusno ispuniti betonom. koji ostaju u betonu nakon što se izvuku sidra. hoblinja. god. odgovarajućim mortom ili upotrijebiti sustav proizvoĊaĉa oplate za zatvaranje rupa nakon izvlaĉenja sidara. ili glave za napinjanje. a preklop mora iznositi najmanje jednu ĉetvrtinu duţine zidnog elementa.ms_office Strana: 124.2008. a širina sudarnica ne smije biti manja od 10 mm niti veća od 15 mm. moţe se izvoditi samo ako je prethodnim statiĉkim proraĉunom utvrĊeno da nosivost zida poslije tog bušenja odnosno izrade ţljeba nije manja od propisane nosivosti.10. Oplate moraju biti prije upotrebe dobro oĉišćene od neĉistića (pijeska.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. komadića uloţaka i sliĉnog). 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Otvori. Oplate za beton se ne obraĉunavaju posebno već su ukljuĉene jediniĉnom cjenom betona. osim sidara za sidrenje nadvoja. – za vrijeme zidanja opeku kvasiti vodom. izrada. Kod vidljivih površina betona. ugradnja. zaštite. III. U jediniĉne cijene ukljuĉen je sav materijal. prijevozi i prijenosi. U jediniĉne cijene ukljuĉeno je sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova prema projektu. te kompletno grubo i fino ĉišćenje svih objekata i njegovih površina. – vanjske fuge ostaviti prazne od 1. radspored sidrenih otvora i naĉin njihove obrade mora biti takav da vizuelno i tehnološki odgovara vidljivom betonu. sidra. 45212-400-4474/2008. prijevoz i rad s oplatom ukljuĉeni su u stavku. za pregradne zidove treba ispustiti zupce u masivnom zidu na svaki drugi red za 1/2 opeke. – reške dimnjaka i ventilacionih kanala zagladiti. oprema i rad. Nabava. – svako naknadno bušenje ili izrada uţljebina u zidovima zgrade koje nije bilo predviĊeno projektom. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 98348485. ZIDARSKI RADOVI Zidarski radovi moraju se izvesti solidno i struĉno prema vaţećim propisima i pravilima struke. tj. Potrebna skela je prikazana kroz posebnu stavku. greda i ploĉa.5 do 2 cm za vezu ţbuke prigodom ţbukanja zidova. a pri zidanju cementnim mortom opeka mora leţati u vodi neposredno prije zidanja. Izvoditelj radova je duţan izraditi nacrt rasporeda otvora i dati ga na odobrenje Projektantu i nadzornom inţenjeru. Prilikom izvoĊenja zidova zgrada izvoĊaĉ se mora pridrţavati slijedećih mjera: – zidanje se mora izvoditi sa pravilnim zidarskim vezovima.xls. alat. – popreĉni i uzduţni zidovi moraju na spoju biti meĊusobno povezani zidarskim vezom. – ako se zida za vrijeme zime treba zidove zaštiti od mraza. te premazane oplatnim uljem.[227] . Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. – zidove uz vertikalni serklaţ takoĊer zupĉasto izvesti. – zidovi ĉije izvoĊenje nije završeno prije nastupanja zimskih mrazova moraju se zaštiti na odgovarajući naĉin. kao i okoliša.

ms_office Strana: 125. Obraĉun po m² izraĊenog krova.) iza poloţene instalacije. V. prilagodba sljemenjacima. Obraĉun zidanih zidova. voditi raĉuna o uzidavanju pojedinih graĊevinskih elemenata. stupova i dimnjaka je površinski (m²). Pokrivanje sljemena limom identiĉnim kao pokrovni lim debljine 0. a obrada ĉela je ukljuĉena IV.5° do 16°. Boju lima odrediti će projektant iz vaţećih RAL boja. sav spojni i vezni materijal. Obraĉun po m¹ pokrivenog sljemena. OBRTNIĈKI RADOVI VENTILIRANA FASADA 98348485. Postavu ovog lima moţe raditi samo licencirani izvoditelj od strane proizvodaca pokrova. te izrezivanje sljemenskog lima “NA ĈEŠALJ” na sudaru sa pokrovom. opekom. samoljepiva traka. 45212-400-4474/2008. osim otvora za prolaz cijevi.8 mm. Napomene vezane za zidarska ţbukanja: – otvori na zidu do 3 m² se ne odbijaju. samo ravni lim bez profilacije. rabicom ili na drugi naĉin. Pri obraĉunu stijena odbijaju se svi otvori. ţljebova i sl. i nije ukljuĉena obrada ĉela zida – kod otvora od 3 do 5 m² odbija se površina iznad 3 m².2008. uz suglasnost naruĉitelja. god. skela. Razvijena širina lima je 100 cm. o ostavljanju ţljebova za kanalizaciju. U jediniĉnu cijenu ulazi dobava i postava materijala i djelova. Posebno se ne naplaćuje ni zatvaranje (ţbukanje šliceva. vodilice. za centralno grijanje ako su ucrtani (ne plaća se posebno. ukoliko troškovnikom nije posebno propisano. kao Kalzip tip AF 65/333 ili odgovarajuće. Gornji posebno profilirani lim kao Kalzip ili odgovarajuće uĉvršćuje se preko unaprijed postavljenih vodilica (raspored vodilica odreĊen je statiĉkim proraĉunom za odgovarajuću brzinu vjetra) posebnim strojem za pertlanje. plastiĉnih podloţaka na mjestima dodira ili sudara s drugim materijalom. kao i sav ostali pripadajući alat. Lim je tvorniĉki obojen ili plastificiran s obje strane. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. B. Krov se izvodi kao trostrešni u nagibima od 1. U jediniĉnoj cijeni dobava i umetanje brtvi od bitumenizirane spuţvaste gume u udubljenja vala pokrovnog lima. KROVOPOKRIVAĈKI RADOVI Pokrivanje kompletnog krova pokrovom od profiliranog jednostrukog aluminijskog lima. svi transporti i sl.10. Zazidavanje (zatvaranje) ţljebova u zidovima ostavljenih za instalacije kanalizacije i grijanja nakon izvoĊenja tih instalacija. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. a nije ukljuĉena obrada ĉela – kod otvora iznad 5 m² odbija se površina iznad 3 m².[227] .IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. ulazi u jediniĉnu cijenu). 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Prilikom zidanja pravovremeno ostaviti otvore prema zidarskim mjerama.xls. bez obzira na veliĉinu. ne plaća se posebno.

45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Obloga fasade izraĊena je od max compact ploĉa kao exterior dekor broj 0270 ili odgovarajuće. te ukoliko naiĊe na nedostatke koji mu mogu smetati. god. BRAVARSKI RADOVI Svi radovi moraju biti izvedeni struĉno i solidno. prema vaţećim propisima i pravilima struke. Za izradu obojene bravarije koristiti plastificirane aluminijske profile sa prekinutim termiĉkim mostom tip kao Schueco International tip Royal HI 75 ili odgovarajuće. Izvoditelj ovih radova duţan je zaštititi radove izvedene od drugih izvoditelja kako nebi svojim radom iste oštetio. Aluminijski profili izraĊeni su iz aluminijske legure Al Mg Si 0.xls. te antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida.C.T7. a nakon završetka rada duţan je sav suvišni materijal i otpatke odstraniti sa gradilišta.10. ne stvara dim i ne proizvodi toksiĉne kemijske produkte.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Za uĉvršćenje podkonstrukcije fasade za zid koristiti cinĉane ili inox vijke. Sva uĉvršćenja.ms_office Strana: 126. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 226 i 228. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. sa odgovarajućim kvalitetnim materijalom koji mora odgovarati postojećim propisima i standardima. e) sposobnost laganog ĉišĉenja standardnim kućnim i ekološkim sredstvima. 236.[227] . Crna bravarija izraĊena je od NP i HOP vuĉenih profila. c) test na absorciju obiĉne (destilirane) i slane (morske) vode. 45212-400-4474/2008. U domeni protupoţarne sigurnosti fasadne ploĉe trebaju zadovoljiti klasifikaciju prema najvišoj i najjaĉoj normi za ovaj tip proizvoda. TakoĊer je duţan zaštititi svoje radove od prljanja drugih izvoditelja.234. a svi spojevi su izvedeni putem varenja. VI. kojom se potvrĊuje da su izraĊene od materijala koji ne podrţava gorenje.2008. Svi radovi moraju biti izvedeni struĉno i solidno. Fasada treba zadovoljiti sve certifikate prema relevantnim normama kojim se dokazuje da zadovoljava i ispunjava slijedeće uvjete testiranja: a) test na savijanje. Prije poĉetka radova na izradi obojene bravarije izvoditelj radova na obojenoj bravariji je duţan pregledati izvedene graĊevinske radove. sa odgovarajućim kvalitetnim materijalom koji mora odgovarati postojećim propisima i standardima. Prije ugradbe bravariju je potrebno dobro oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i odmastiti. duţan je o tome obavijestiti izvoditelja graĊevinskih radova kako bi isto bilo otklonjeno. Svi okviri imaju ugraĊene pracne za usidrenje. te mora zadovoljiti propise HRN. spojne elemente izvesti prema uputama proizvoĊaĉa fasade. Svi aluminijski komadi i izraĊevine moraju biti kvalitetno i odgovarajuće izvedeni. Minimalna debljine zaštitnog sloja iznosi 18 do 25 mikrona. b) test na rastezanje. prema vaţećim propisima i pravilima struke.5 ĉvrstoće F220 do 260 N/mm². 98348485. d) otpornost na UV zrake (izbjeljivanje).

Kompletan objekt potrebno je ispitati na zrakopropusnost i o tome izraditi odgovarajuću potvrdu o sukladnosti. te davanje iste na uvid i odobrenje projektantu. Mjesta koja se naroĉito osjetljiva na propuštanje moraju se kitati dvokomponentnim kitom odgovarajuće kvalitete. pogotovo u pogledu toplinske provodljivosti. VII.xls.ms_office Strana: 127. god. U jediniĉne cijene ulaze svi troškovi potrebni za potpuno dovršenje rada. Sve ostalo prema shemi bravarije i uputama nadzornog inţenjera i projektanta. U stavkama su uraĉunati i sporedni radovi potrebni za ispravno dovršenje pojedinih vrsta rada. pomoćne naprave i druga sredstva koja su potrebna za ispravnu izvedbu ili bi se mogla tijekom rada ukazati potrebnim.[227] .60 W/m²K.10. Kod svih vrata jediniĉnom cijenom obuhvatit i gumeni podni odbojnik za zaustavljanje vrata. Ugaoni elementi moraju biti izvedeni besprijekorno. Izvoditelj radova mora atestom dokazati da aluminijski profili i staklo zadovoljavaju traţene uvjete. zidarski. Boju plastificirane aluminijske bravarije odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom. liĉilaĉki i svi drugi pomoćni radovi. propisa i priznatih pravila tehniĉke nauke i prakse. izradu u radionici. uzimanje mjera na licu mjesta. Za ostakljenje primjeniti IZO staklo dimenzija 4 + 16 + 4 mm koje je izraĊeno od termo stakla tako da koeficijent prolaza topline iznosi 1. 45212-400-4474/2008. Uz gore navedeno u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu radioniĉke dokumentacije. Sidra za priĉvršćenje aluminijskog lima i profila su od inoxa. Sva vanjska vrata moraju imati ugraĊene samozatvaraĉe. Vrata i prozori koji se otvaraju moraju u falcevima imati ugraĊene gumene brtve.2008. Sve metalne djelove podloţne koroziji treba zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida što je ukljuĉeno u cijenu. Vijci i ostala sredstva za spajanje su iz nehrĊajućeg ĉelika (inox). Ovi tehniĉki uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete. na osnovu normi. aluminija ili drugog antikorozivnog materijala. dopremu na gradilište. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog materijala. koji su prikazani kroz posebnu stavku.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Ĉeliĉni profili za sidrenje aluminijskih stijena premazani su radi zaštite sa najmanje dva premaza zaštitne boje. dobava i ugradnja dovratnika i doprozornika. dobava predviĊenih materijala. dobavu i montaţu metalnog okova po izboru projektanta s cilinder bravama i kljuĉevima i sve opšavne lajsne. STOLARSKI RADOVI 98348485. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Za ugradnju IZO stakla koristiti propisane plastiĉne kladice. namještanje i podešavanje na mjestu ugradbe i nakon ugradbe.

Unutarnju stolariju kod standardnih namjena objekata nije potrebno brtviti na spoju sa zidom. pomoćne naprave i druga sredstva koja su potrebna za ispravnu izvedbu ili bi se mogla tijekom rada ukazati potrebnim. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog materijala. dobavu i montaţu metalnog okova po izboru projektanta s cilinder bravama i kljuĉevima.10. Širina dovratnika iznosi 10 cm. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Za izradu krila vrata koristiti hrastovi furnir 1.2008. a kod suhog postupka bitumeniziranom spuţvom (bitrax) i trajno elastiĉnim kitovima. namještanje i podešavanje na mjestu ugradbe i nakon ugradbe. zidarski. Obraĉun po komadu izraĊenih i ugraĊenih vrata. Boju stolarije (krila i dovratnici) odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom. izradu u radionici. Spojnica vanjske stolarije i zida se kod mokrog postupka brtvi ţbukom i ugradnjom na pristupak. liĉilaĉki i svi drugi pomoćni radovi. U sluĉaju da ove sheme nisu priloţene treba kontaktirati investitora i zatraţiti ih. Unutarnja stolarija ugraĊuje se mokrim postupkom ili suhim postupkom (ugradnjom na slijepe okvire. Na svim vratima WC-a u donjem dijelu ugraditi ventilacionu rešetku. VIII. Za izradu dovratnika koristiti drvo jele-smreke 1. god. U sluĉaju mokre ugradnje stolariju treba zaštititi (PE folijom). Za ostakljenje fiksnog nadsvjetla primjeniti staklo optifloat debljine 4 mm. ili ekspandirajućom pjenom). Sve ostalo prema shemi stolarije. te prema pravilima struke što je ukljuĉeno u cijenu stolarskih i bravarskih radova. IX. Izrada i dobava slijepih okvira. 45212-400-4474/2008. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Za ugradnju stakla koristiti stolarski ili trajnoelastiĉni kit. klase jer će vrata biti bojena tako da se vide godovi od drveta.ms_office Strana: 128. uzimanje mjera na licu mjesta.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. uputama nadzornog inţenjera i projektanta. kao i pripasivanje krila uraĉunato je u stolarskim stavkama kao i ugraĊivanje slijepih okvira i mokro ugraĊivanje dovratnika i doprozornika. Sve pozicije stolarije treba izraditi prema odgovarajućim shemama u prilogu. klase bez godova jer će dovratnici biti bojeni nakon ugradnje. te izrada dobava i montaţa dovratnika i doprozornika. Dovratnici na gradilište moraju doći impregnirani i sa vanjske strane zaštićeni premazom protiv upijanja vlage. dobava i ugradnja dovratnika i doprozornika. LIMARSKI RADOVI 98348485.xls. dopremu na gradilište. Uz gore navedeno u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu i montaţu obostranih opšavnih lajsni po izboru projektanta. STAKLARSKI RADOVI Sva stolarija i bravarija je ostakljena prema shemama stolarije i bravarije. U jediniĉne cijene ulaze svi troškovi potrebni za potpuno dovršenje rada. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. dobava predviĊenih materijala.[227] . te podni odbojnik.

45212-400-4474/2008.8 mm izuzev vertikalnih ţljebova i horizontalnih opšava koji se izvode limom kao pokrov (obojeni ravni). RADNJE SA SPUŠTENIM STROPOM 98348485.) dolaze ploĉice 20 x 20 cm na podove i zidove (u istoj kvaliteti i boji). izradu i postavu spona na zabatnim opšavima. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog (veznog) materijala. veliĉine 20 x 20 cm i 30 x 30 cm brušene ili s hrapavom gornjom površinom u boji koju će odrediti projektant u dogovoru s investitorom. nosaĉe horizontalnih i vertikalnih oluka.2008. oluci i sliĉno izvode se od aluminijskog lima debljine 0. transport i montaţu na gradilištu. U manjim prostorijama (sanitarije i sl. izradu u radionici. X. Sistem polaganje za sva poploĉenja je reška na rešku. Na sudaru poploĉenog poda i ţbukanog zida dolazi sokl od istih keramiĉkih ploĉica u visini od 10 cm. klase. Zidne keramiĉke ploĉice se putem odgovarajućeg ljepila lijepe na produţnim cementnim mortom oţbukane zidove. god. širinu reške dogovoriti sa projektantom. upotrebu krana. Podne keramiĉke ploĉice se polaţu u cementni mort ili na unaprijed pripremljenu cementnu glazuru lijepe pomoću graĊevinskog ljepila. polaganje i fugiranje keramiĉkih ploĉica gotovom fugir masom po izboru projektanta. KERAMIĈARSKI RADOVI Sva poploĉenja podova i zidova predviĊena su keramiĉkim ploĉicama od 1. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Svi limeni opšavi.[227] . Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.ms_office Strana: 129. mesinganih ili kromiranih kutnih i završnih lajsni. Al.xls. prikljuĉak vertikalnih oluka u lijevano-ţeljezne cijevi. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.10. a na direktnom spoju s drugom vrstom lima ili metalom treba umetnuti plastiĉnu mekanu traku. skelu. ĉišćenje podova i zidova i sve transporte. XI. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu materijala. spojeve horizontalnih i vertikalnih ţlijebova. Isto tako u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu i postavu trake od krovne ljepenke na svim dodirnim mjestima aluminijskog lima s betonom ili drugim materijalom. dobavu i ugradbu PVC.

10. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.2008. Za priĉvršćenje rešetke koristiti originalni spojni i vezni pribor. Obraĉun po m² stvarno postvaljenog spuštenog stropa.xls. d) zaštita kamene vune PE folijom kao Tervol Stopair ili odgovarajuće. Visinu poda uskladiti sa visinom podova u susjednim prostorijama. krpanje rupa od vijaka. 45212-400-4474/2008.[227] . ĉeliĉni tipli. god. 62. e) potrebna radna skela. te dvokratna antikorozivna zaštita na bazi epoksida. te izrada u radionici. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.5 mm sa otpornošću na poţar. ugradbu eventualno potrebnih aluminijskih profila. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Spušteni strop se izvodi od gips . statiĉkom raĉunu i uputama projektanta. Svi meĊusobni spojevi su putem varenja ili vijaka.karton ploĉa s 5. te sav ostali pomoćni materijal. UZDIGNUTI PODOVI Pod u prostoriji opreme izraĊen je od polo (ARIES) ili odgovarajućih podnih pocinĉanih rešetki koje se oslanjaju na podkonstrukciju na osnom razmaku od cca 70 cm. Pod mora biti postavljen strogo vodoravno. obiĉni vijci. ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA Ĉeliĉna konstrukcija se izvodi prema priloţenim shemama. Strop se vješa na već pripremljene ĉeliĉne nosaĉe postavljene horizontalno na razmaku 120 cm. Izvoditelj radova duţan je napraviti kompletnu radioniĉku dokumentaciju i dostaviti je projektantu i revidentu na odobrenje. SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI 98348485. zatvaranje spoja sa zidom pomoću akrila. Boju poda odreĊuje projektant. U jediniĉnoj cijeni je dobava i postava: a) podkonstrukcija s razmakom prilagoĊenim vrsti spuštenog stropa. matice. b) spušteni strop od gipsanih prefabriciranih ploĉa vel.5 cm kao Amstrong ili odgovarajuće (svi uredi) dok je u ostalim prostorijama (sanitarije) strop od gipskartonskih ploĉa debljine 12.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Vrstu i boju pomiĉnih aluminijskih lamela odreĊuje projektant.5 x 62. XIV. podloţne ploĉice. transport i montaţa na gradilištu. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti uzimanje mjera na licu mjesta. specijalni vijci. detaljima. XV. c) ispuna stropa kamenom vunom kao Tervol tip DP-5 ili odgovarajuće debljine 5 cm. dobava komplet osnovnog i spojnog materijala. XIII. XII. TakoĊer je potrebno jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje od hrĊe (pjeskarenjem).ms_office Strana: 130. ZAŠTITA OD SUNCA U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav osnovni i spojni materijal. TakoĊer jediniĉnom cijenom obuhvatiti bandaţiranje spojeva gipsanih ploĉa koristeći samoljepivu mreţicu.00 cm toplinske izolacije i s metalnom podkonstrukcijom. gornju masku i uzice za podizanje.

Znakovi su izraĊeni na samoljepivoj foliji ili plastici. sol i gorivo. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sav materijal. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer. A. Priĉvršćenje na zid posebnim ljepilom. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Bojenje gotovom tvorniĉkom bojom na bazi vapna kao Poliflor treba izvesti po redoslijedu: 1) popravak manjih neravnina. 1. te sukladno Zakonu o zaštiti na radu NN 59/96. rad. trajnoelastiĉnim kitom ili odgovatajućim brojem vijaka. razne zaštite i sl. transporte.ms_office Strana: 131. U cijeni sav potrebni pomoćni materijal.xls.2008. Poslije sušenja prvog sloja boje ponoviti kitanje eventualno zaostalih neravnina. Kod bojenja crne bravarije bojama na bazi epoksida jediniĉna cijena ukljuĉuje ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine. Prilikom bojanja stolarije prije bojenja dovratnik zaštititi zaštitnom ventilirajućom bojom na koju se nanosi kit. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama. i 32. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Koristiti znakove izraĊene i odobrene od strane Zavoda za istraţivanje i razvoj sigurnosti (ZIRS). Krila se nakon nanošenja ventilirajuće zaštitne nitro boje špricaju sa bojom (neolin) koja ocrtava godove. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti. Skela je obraĉunata kroz posebnu stavku. 94/96 i 114/03. Izvodi se u visini cca 50 cm i obraĉunava se koz posebnu stavku troškovnika. Toniranje boje u dogovoru s projektantom i investitorom. ĉlanak 31. Sve navedenu je ukljuĉeno u jediniĉnoj cijeni liĉenja površina. alat. XVI. 2) gletanje svih površina glet masom otprnom na vodu. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal.[227] . god.10. OBJEKT KONTROLE NAPLATE GRAĐEVINSKI RADOVI ZEMLJANI RADOVI 98348485.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 3) trostruki premaz bojom po izboru projektanta. kitanje i brušenje eventualnih neravnina. treba dobaviti i postaviti znakove zaštite na radu i znakove zaštite od poţara. Zadnju ruku bojenja izvesti sa sjajnom bojom. dvostruki premaz epoksidnom bojom. zaštitu ostalih površina od prljanja. Poslije sušenja kita obaviti brušenje pa tek onda nanos prvog sloja boje. Poslije kitanja ponoviti postupak brušenja i bojenje drugog sloja. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije. a ton boje odreĊuje projektant. ZNAKOVI ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŢARA U skladu sa projektom zaštite na radu i projektom zaštite od poţara. Podnoţja crne bravarije (vrata) treba dodatno dvokratno obojiti crnom bojom otpornom na atmosferilije. I. 45212-400-4474/2008.

22 730. Iskop se obavlja 95% strojno. Iskop dubine preko 200 cm Sve isto kao stavka 2. a 5% ruĉno. razastiranje i planiranje u sloju debljine 20 do 30 cm ispod podova objekata kontrole naplate. temenja blokova i raznih okana.2008.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.40 2. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Za plato je predviĊen samo osnovni nasip bez tampona i asfalta. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. god. instalacionog kanala. cca 50 cm ispod gotovog kolnika. kao i sve ostalo potrebno za dovršenje cijele stavke. Obraĉun paušalno. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar.22 278. Ms = 80 do 100 KN/m².10. ugraĊenog nasipa. m³ 260 23. Iskop dubine do 200 cm Iskop za temeljnu ploĉu u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom temeljnom tlu kategorije C. Planiranje izvesti sa toĉnošću ± 2 cm. a do kote . Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju. tj.64 4. Nasipavanje i zbijanje obavljeti u slojevima debljine 30 cm mjereno u zbijenom stanju. Odnosi se na produbljenje iskopa za monolitne temeljne stope u sluĉaju da tlo nema propisanu nosivost. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal sa modulom zbijenosti Ms = 80 MN/m².36 5.22 1. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto. Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na iskolĉenju svih objekata i elemenata. Nasipavanje debljine 20 do 30 cm Sve isto kao nasipavanje pod stavkom 5. postavljanje i odrţavanje iskolĉenih oznaka i ploĉa na terenu od poĉetka radova do predaje svih radova investitoru.133. Svi iskopi su predviĊeni u zbijenom nasipu od drobljenog kamena. Obraĉun po m³ nasipnog materijala u zbijenom stanju.50 cm ispod kote budućeg kolnika. Dubina iskopa je do 200 cm. m³ 12 23.407.22 6. m³ 59 19. 1.98 Strana: 132. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. samo dubine preko 200 cm.407. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm.. Nasip debljine 30 cm Nasipavanje iskopanim materijalom (kamena sitneţ) bez primjesa humusa. Iskopani materijal deponirati na udaljenosti 25 m¹ jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa svake strane konstruktivnog elementa minimalno za 50 cm. paušal 1 7.[227] 98348485.. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60° ili koristiti razupiranje. samo nasipavanje. zbijenog nasipa.ms_office .037. tj. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou.xls. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dopremu materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹. preuzetog od strane nadzornog inţenjera.20 3. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena OPĆENITO: Iskop humusnog materijala i osnovni nasip obuhvaćeni su u Projektu prometnica za trasu ceste na kojoj se nalazi CP. gline ili sliĉno naokolo izvedenih temelja i temeljnih stopa.40 7. 45212-400-4474/2008. Obraĉun po m³ izvedenog. nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju. Svi obraĉuni za iskop. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. m³ 38 19.

45212-400-4474/2008. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa vanjske strane temeljne ploĉe minimalno za 50 cm. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm. god. armirano-betonskog instalacionog kanala izmeĊu kontrole naplate i naplatnih kućica. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar. te eventualno crpljenje vode. Nasip i geotekstil za ureĊaj za proĉišćavanje otpadnih voda Dobava.ms_office Strana: 133.21 2.71 3.95 8.42 9.20 98348485.40 10. razastiranje i planiranje ispod. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju. Obraĉun po m³ ugraĊenog kamenog materijala u zbijenom stanju. Obraĉun po m³ ugraĊenog pijeska.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.625. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju minimalne debljine 10 cm ispod i 20 cm iznad tjemena cijevi.71 4. temelja treptaĉa.56 7. razastiranje i planiranje ispod trakastih temelja i greda (ukljuĉivo zatrpavanje eventualnog produbljenja ispod temelja).71 227. Široki iskop Široki iskop za ureĊaj za proĉišćavanje otpadnih voda u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom materijalu A. nogostupa i u zelenom pojasu. a) pijesak Obraĉun po m² prekrivene površine b) filter tkanina (geotekstil) m³ 36 105.71 11.805.756. m³ 70 23. U cijeni eventualna upotreba eksploziva kao i zaštita od eventualnih šteta od miniranja. B ili C kategorije. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju debljine 10 cm. m³ 45 105. a 5% ruĉno. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 6. m³ m² 22 20 113. Jediniĉnom cijenom obuhvatitit dobavu i postavu filter sintetiĉke tkanine (geotekstil) izmeĊu pijeska i nasipa zemljom. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. okana elektroinstalacija. Dubina iskopa je do 300 cm.[227] . Obraĉun po m³ ugraĊenog fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska.10. Iskop se obavlja 95% strojno. Sloj ĉistoće Dobava i ugradba fino drobljenog kamenog materijala ili šljunka (sloj ĉistoće).22 1. razastiranje i lagano nabijanje fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska oko biojame u sloju minimalne debljine 20 cm. Nasipavanje drobljenim kamenom ili šljunkom Dobava i ugradba fino drobljenog kamena ili šljunka. biojame. m³ 2 113. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60o ili koristiti razupiranje. te završno nasipavanje. te nasipavanje.501. te završno nasipavanje. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. Nasip se izvodi posve horizontalno u sloju debljine do 15 cm. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju. razastiranje i planiranje preko podloge iz stavke 5. Podloţni sloj i obloga cijevi Dobava i ugradba fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹. okana naplatnih kućica. okana odvodnje i ostalih raznih okana.62 224. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. temelja vanjskih blokova.2008. oko i iznad odvodnih i ostalih cijevi u zoni otoka. zaštitnih blokova ispred naplatnih kućica.xls.

Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.70 m³ m² 148 168 480.532.00 15. elektro i ostalih okana. u potrebnom padu (minimalno 1%). Obraĉun po m³ izvedenog zbijenog nasipa. ispod temeljne ploĉe.306.20 640.82 14. te planiranje i nabijanje posteljice. god. Obraĉun po m³ izvršenog iskopa u zbijenom nasipu.48 59.60 14.26 71. te lagano nabiti ruĉnim nabijaĉima. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. razastiranje i planiranje humusnom zemljom u otocima oko objekta kontrole naplate u debljini 20 do 30 cm. u armirano-betonsku temeljnu ploĉu i grede.68 98348485. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: m³ 60 38.ms_office Strana: 134. Priprema posteljice Plitki iskop i poravnanje tla C kategorije. septiĉke jame. Obraĉun po m³ izvedenog zbijenog nasipa. beton klase C25/30 u velikoplošnoj oplati.00 83. m³ 2. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Sloj pijeska za betonske elemente Dobava i postava nosivog sloja pijeska debljine od 10 cm za postavu betonskih elemenata. Sloj pijeska fino isplanirati. Obraĉun po m² pripremljene površine.73 II.71 34. te hidrosjetvu. klase C12/15 debljine d = 10 cm. m³ 60 105. 45212-400-4474/2008. m² 300 113.113.10. koristeći vodilice.66 I.40 12.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.662. korekcija rovova te izbacivanje materijala do 1 m¹ od iskopa.04 9.2008. m² 200 3. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Podloga od mršavog betona C12/15 Betoniranje betonske podloge od mršavog betona. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou. tj.798. Ruĉni iskop Ruĉni iskop materijala nakon strojnog iskopa. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 11. 1. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju. razastiranje. U jediniĉnoj cijeni doprema materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹. Ms = 80 do 100 MN/m². 11. Betoniranje armiranih temelja C25/30 Dobava i ugradba betona. ĉišćenje od korova panjeva i ostale vegetacije.955. Šljunak ispod staza Dobava i postava šljunka ispod staza uvaljanog u sloju debljine od 20 cm sa valjanjem i nabijanjem. fino planiranje. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu materijala. Beton projektiranog sastava.44 2.00 13. m³ 200 57.xls. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.342.71 6. Humusiranje Dobava.[227] . a) beton b) velikoplošna oplata 35 422. u padu od 2%. na prostoru gdje dolazi zelena površina.111.

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3. Betoniranje armiranih sokla C25/30
Dobava i ugradba betona, u armirano-betonski podzid (sokl) iznad temeljnih greda izvedenih pod stavkama 5 i 8. Beton je klase C25/30, a oplata je velikoplošna. Vidljivi dio sokla - vanjski izvesti u posve preciznoj, ravnoj i horizontalnoj oplati. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI - 2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0,6 l/m³ betona. Armatura je iskazana u posebnoj stavci. Popreĉni presjek podzida vidljiv je iz projekta pojedinih objekata. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. b) glatka oplata c) doplata za vidljivi dio sokla Betoniranje armiranog podesta C25/30 Dobava i ugradba betona, u armirano-betonski podest na ulazu u objekt kontrole naplate. Betonski podest je od betona klase C25/30 s finom obradom gornje površine betona. Podest izvesti po dimenzijama iz projekta objekta kontrole naplate. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli, te raznih kemikalija (ulje, nafta i sliĉno). Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI - 2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0,6 l/m³ betona. Armatura je obraĉunata u posebnoj stavci. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. a) beton b) glatka oplata c) doplata za površinsku obradu Betoniranje armirane ploĉe na podu C16/20 Dobava i ugradba betona, u donju armirano-betonsku ploĉu debljine d = 12 cm, klase C16/20. Površinu betona potrebno je nakon ugradnje betona, a prije poĉetka vezanja betona dobro zagladiti jer se na nju postavlja hidroizolacija. Beton se mora njegovati jednim od sistema njegovanja. Armatura je iskazana u posebnoj stavci. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. a) beton b) doplata za površinsku obradu

m³ m² m²

9 25 25

480.48 59.26 20.02

4,324.32 1,481.50 500.50

4.

m³ m² m²

1 2 2

480.48 59.26 20.02

480.48 118.52 40.04

5.

m³ m²

24.9 230

480.48 20.02

11,963.95 4,604.60

98348485.xls.ms_office

Strana: 135.[227]

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 6. Cementi estrih na podu
Dobava i ugradba materijala u cementni estrih lagano armiran debljine d = 5 do 7 cm. Izvodi se preko termoizolacije na podu prizemlja objekta kontrole naplate. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje površine, dobavu i postavu PVC folije debljine 0,02 mm, postavu armaturne mreţe, izradu glazure zaribane do crnog sjaja, te odrţavanje glazure. Cementna glazura je armirana mreţom Q-131. Obraĉun po m² izraĊenog cementnog estriha. a) cementni estrih ispod keramiĉkih ploĉica d = 5 cm b) cementni estrih ispod keramiĉkih ploĉica d = 6 cm c) cementni estrih ispod linoleum poda d = 6,7 cm d) cementni estrih ispod keramiĉkih ploĉica d = 8 cm 7. Cementi estrih na krovu Dobava i ugradba materijala u cementni estrih lagano armiran debljine d = 5 do 8 cm. Izvodi se preko termoizolacije u padu na krovu objekta kontrole naplate. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje površine, dobavu i postavu PVC folije debljine 0,02 mm, postavu armaturne mreţe, izradu glazure zaribane do crnog sjaja, te odrţavanje glazure. Cementna glazura je armirana mreţom Q-131. Obraĉun po m² izraĊenog cementnog estriha. 8. Betoniranje stropne konstrukcije prizemlja 25/30 Dobava i ugradba betona u punu armirano-betonsku ploĉu iznad prizemlja objekta kontrole naplate. Beton je klase C25/30, a ploĉa debljine 18 cm. Oslanja se preko monomitnih greda i horizontalnih serklaţa na armirano-betonske vertikalne serklaţe. Podupiranje je na visini cca 3,30 m¹. Oplata je velikoplošna - glatka. U cijenu ukljuĉiti istovremenu izvedbu horizontalnih serklaţa. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. a) beton b) glatka oplata 8.a. Betoniranje stropne konstrukcije kata 25/30 Sve isto kao st. 8, samo kat. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. a) beton b) glatka oplata 9. Kombi ploĉe Doplata za dobavu i postavu KOMBI ploĉa debljine d = 8 cm. Kombi ploĉe dolaze “U OPLATU” armirano-betonskih serklaţa iz stavke 22., a postavljaju se sa vanjske strane vetrikalnih i horizontalnih serklaţa. Obraĉun po m² postavljenih kombi ploĉa. 10. Nosaĉi kombi ploĉa Doplata za izradu, dobavu i postavu dodatnih nosaĉa kombi ploĉa iz stavke 24. Nosaĉi se rade kao “vilice” od pocinĉane ţice debljine 3,2 mm svaka razvijene duţine od 50 cm. Postavlja se 6 do 8 komada nosaĉa na m² podgleda. Obraĉun po komadu postavljenog nosaĉa.

m² m² m² m²

140 48 140 30

78.48 86.49 94.49 101.70

10,987.20 4,151.52 13,228.60 3,051.00

230

101.70

23,391.00

m³ m²

45 250

533.33 76.08

23,999.85 19,020.00

m³ m²

42 250

533.33 76.08

22,399.86 19,020.00

105

84.08

8,828.40

kom

850

15.22

12,937.00 Strana: 136.[227]

98348485.xls.ms_office

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 11. Betoniranje serklaţa i nadvoja C25/30
Dobava i ugradba betona u armirano-betonske vertikalne i horizontalne serklaţe i nadvoje u vanjskim i unutarnjim nosivim i pregradnim zidovima. Beton je klase C25/30. Dimenzije nadvoja su zadane projektom pojedinog objekta. Visina podupiranja iznosi do 3,0 m¹. Oplata je dašĉana. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊebog betona. a) beton b) dašĉana oplata Betoniranje vijenca C25/30 Dobava i ugradba betona u armirano-betonski vijenac iznad vanjskih zidova, beton klase C25/30, presjeka prema projektu objekta kontrole naplate. Vijenac (vanjska greda iznad ploĉe) izvesti po dimenzijama iz projekta objekta kontrole naplate. Upotrijebiti glatku precizno sloţenu oplatu. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. a) beton b) glatka oplata Betoniranje temelja agregata C25/30 Dobava i ugradba betona u armirano-betonski temelj agregata, beton klase C25/30, dimenzija i presjeka prema projektu objekta kontrole naplate. Upotrijebiti glatku precizno sloţenu oplatu jer se direktno na beton lijepi keramika. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. a) beton b) glatka oplata Betoniranje okana odvodnje C25/30 Dobava i ugradba betona u armirano-betonska okna odvodnje, beton klase C25/30, dimenzija i presjeka prema projektu objekta kontrole naplate. Upotrijebiti glatku precizno sloţenu oplatu za okna. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. a) beton b) glatka oplata Armatura Dobava, izrada i postava betonskog ţeljeza prema Izvedbenom projektu armature. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ravnanje, sjeĉenje, savijanje, 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente. Armatura mora biti ĉista od hrĊe i svih masnoća. Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete, te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorniĉkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom, obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu. Obraĉun po kg ugraĊene armature. a) rebrasta armatura RA-400 b) mreţasta armatura MAG-500

m³ m²

10 132

533.33 76.08

5,333.30 10,042.56

12.

m³ m²

14.5 291

533.33 97.70

7,733.29 28,430.70

13.

m³ m²

1 2

480.48 59.26

480.48 118.52

14.

m³ m²

3 25

533.33 59.26

1,599.99 1,481.50

15.

kg kg

18000 29000

6.41 6.81

115,380.00 197,490.00

98348485.xls.ms_office

Strana: 137.[227]

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 16. Betoniranje AB subišta sa C 25/30
Dobava, izrada i betoniranje AB trokrakog stubišta zajedno sa podestima, betonom klase C 25/30 u potrebnoj glatkoj oplati. Širina kraka 110 cm. Širina stepenice 27 cm, visina 17 cm. Sve prema planu oplate i planu armature u skladu sa statiĉkim raĉunom, visina podupiranja do 3,0 m¹. Armatura nije sadrţana u stavci. beton oplata UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI:

m³ m²

2.6 24

533.33 97.70

II.

1,386.66 2,344.80 652,215.56

III.

TESARSKI RADOVI
OPĆENITO: Oplata svih betonskih i armirano-betonskih elemenata ukljuĉena je u jediniĉne cijenu istih i prikazana kroz betonske i armiranobetonske radove. Skela za visoke prostore Dobava, izrada i demontaţa skele nakon dovršenja svih radova, te otprema pokretne ĉeliĉno-drvene skele za bravarske i soboslikarsko - liĉilaĉke radove. Visina skele iznosi cca 4,5 m¹. Odnosi se na rad u visokim prostorima (ĉeliĉna nadstrešnica). Obraĉun po kom skele

1.

kom 2.
Fasadna skela Izrada montaţno-demontaţne fasadne skele sa podnicama i ogradom u visini svake etaţe. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dovoz, montaţu, demontaţu i odvoz elemenata fasadne skele. Skela sluţi za izradu svih radova na fasadi (zidanje i izrada fasade). Visina skele je do 4,0 m¹. Obraĉun po m² vertikalne projekcije skele. UKUPNO TESARSKI RADOVI:

1

440.44

440.44

592

22.42

III.

13,272.64 13,713.08

IV.

ZIDARSKI RADOVI
OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal, sidra, rad, alat, transporte, razne zaštite i sl. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova. Nosive i pregradne zidove takoĊer je potrevno povezati preklapanjem opeke.

98348485.xls.ms_office

Strana: 138.[227]

Hidroizolacione trake moraju biti 100% zavarene za podlogu kao i meĊusobno.67 20.[227] 98348485. tako da se izbjegne preklapanje vertikalnih spojeva.68 18. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. te pravilno bez razmaka sloţiti ploĉe od kamene vune. 236 77. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje betonske podloge od svih prljavština. m² 4.08 2. a sastoji od hladnog bitumenskog premaza.2008. Hidroizolacija se sastoji od hladnog bitumenskog premaza. Obraĉun po m² izraĊene hidroizolacije. god. Prvu i drugu ploĉu Tervola postavljati sa preklopom od 50%. Prije postave kamene vune potrebno je dobro oĉistiti površinu betonske ploĉe.802. Hidroizolacija se izvodi na armirano-betonskom nadtemeljnom zidu. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1. Hidroizolacija Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacija podova u prizemlju objekta kontrole naplate i vanjskih zidova okna naplatne kućice. debljine 12 cm (2×6 cm). Kamena vuna dolazi preko hidroizolacije na podovima prizemlja.232. Termoizolacija na podovima d=6cm Dobava i postava kamene vune kao Tervol tip TPT-60/60 ili odgovarajuće. Paziti da se ploĉe ne oštećuju. nanošenje sloja prajmera (resitol) i varenje prve i druge trake. a rezanje kamene vune obavljati posebnim noţem. Na spoju sa zidom ugraditi rubne trake od kamene vune u visini cementnog estriha. te dva sloja varene bitumenske ljepenke debljine 4 mm s meĊusobno zavarenim preklopima 10 cm. m² 280 73. Donja podloga mora biti propisno suha što se dokazuje mjerenjem postotka vlage na površini betona. Druga traka mora imati pomak preklopa za 50% u odnosu na prvu.80 3.93 33.ms_office .627.332. Termoizolacija na krovu d=12cm Dobava i ugradba na krov objekta kontrole naplate kamene vune kao Tervol tip TPT 60/60 ili odgovarajuće.xls. Druga traka mora imati pomak preklopa za 50% u odnosu na prvu. 45212-400-4474/2008.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Donja podloga mora biti propisno suha što se dokazuje mjerenjem postotka vlage na površini betona. te dva sloja varene bitumenske ljepenke debljine 4 mm s meĊusobno zavarenim preklopima 10 cm.48 m² 250 132.50 Strana: 139. Obraĉun po m² ugraĊene kamene vune. Obraĉun po m² izraĊene hidroizolacije.10.60 2. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje betonske podloge od svih prljavština. Obraĉun po m² izraĊene hidroizolacije. a) horizontalna hidroizolacija Hidroizolacija zidova Izrada horizontalne hidroizolacija ispod vanjskih i unutarnjih nosivih zidova. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. nanošenje sloja prajmera (resitol) i varenje prve i druge trake. Hidroizolacione trake moraju biti 100% zavarene za podlogu kao i meĊusobno. m² 35 80. debljine d = 6 cm.

U jediniĉnoj cijeni izrada monolitnih nadvoja iznad vrata.4 ili odgovarajući.96 59. Zidanje nosivog zida debljine 20 cm Sve isto kao stavka 6. Zidovi se izvode u prizemlju objekta kontrole naplate. ukljuĉivo zaštitu hidroizolacije i sloj sitnozrnatog šljunka debljine 5 cm iznad hidroizolacije. Zidanje se obavlja mortom M-100 u debljini od 1. Odnosi se na zidove prizemlja i kata objekta kontrole naplate. Prilikom zidanja zida obratiti paţnju na izvedbu horizontalnih i vertikalnih serklaţa.2008. originalnih pomoćnih proizvoda.ms_office Strana: 140. Zidovi se izvode sa 2.637. obvezno natapanje opeke sa vodom prije poĉetka zidanja.24 52. samo zidanje nosivih zida debljine d = 20 cm sa opekom kao POROTHERM tip 20 S P + E ili odgovarajuća. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10. debljine 1. te korištenje d proizvoĊaĉa folije. 45212-400-4474/2008. Hidroizolacija se se izvodi sa plastificiranom polivinil klorid (PVCP) folijom kao tip Sikaplan SGmA 1. 380 6. god. m² 360 164.2 cm. Odabrati vrstu folije koja se kemijski “podnosi” sa postavljenon kamenom vunom.. Hidroizolacione trake moraju biti 100% zavarene meĊusobno. visine do 3.55 36. visina zidanja do 3..IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.435.73 31. Obraĉun po m² kompletno izraĊene hidroizolacije. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu opeke. Obraĉun po m² izvedenog zida.20 9. Obraĉun po m² izvedenog zida. Plastiĉna folija d=0. samo zidanje pregradnog zida debljine d = 10 cm sa opekom kao POROTHERM tip 10 P + E ili odgovarajućom. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.385. Zidanje pregradnog zida debljine 10 cm Sve isto kao stavka 6. dobavu i postavljanje trake. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje betonske podloge od svih prljavština i prašine. m² 6.3 m¹. spravljanje morta.135.3 m¹.2mm Dobava i postava plastiĉne folije debljine d = 0. sve unutrašnje transporte.xls. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 5.852.2 mm preko kamene vune.2 cm sa 100% zapunjavanjem horizontalnih reški.50 98348485. m² 250 146.80 7. Prije postave folije potrebno je površinu dobro oĉistiti i otprašiti.[227] . meĊusobno varenje traka.60 8. m² 240 129. Zidanje vanjskog zida debljine 38 cm Dobava materijala i zidanje vanjskih zidova debljine 38 cm sa opekom kao POROTHERM tip 38 S P + E ili odgovarajuća.4 mm s meĊusobno zavarenim preklopima 5 do 10 cm. zidanje sa 100% zapunjavanjem mortom horizontalnih fuga u debljini od 1. Obraĉun po m² izvedenog zida.80 m² 220 240. Hidroizolacija krova Izrada horizontalne hidroizolacija krova objekta kontrole naplate. Zidanje obavljati sa produţnim mortom M-50. njegovanje za vrijeme i nakon zidanja. Obraĉun po m² postavljene folije gledano tlocrtno.41 2. lica.

Obraĉun po m² ugraĊene kamene vune. Kamena vuna se priĉvršćuje za nosivi zid sa pocinĉanim sidrima i to sa njegovim plastiĉnim dijelom. te postava u suho na podu u prostoriji agregata. popunjavanje fuga i sl. Obraĉun po m² postavljene hidroizolacije.000.86 1. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. m² 15.562. odmašćivanje. ĉišćenje od ostataka oplate. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 10.xls.00 m² 156 28. Zidarska obrada odnosi se samo na betonsku površinu zida. Izravnavanje izvesti sa odgovarajućim mortom za podlijevanje. impregnacija površine betonske ploĉe i nanaošenje reparaturnog morta u 1 do 2 sloja. U jedinicnoj cijeni uraĉunati i radnu skela za rad na visini 3. samo hidroizolacija sanitarija u objektu kontrole naplate s podizanjem 5 cm iznad godovog poda.55 47.. popunjavanje šupljina.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. te ugradba rubne trake od kamene vune kao Tervol tip RS 120 debljine 1. debljine d = 4 cm. Glazura betonske ploĉe Izravnavanje armirano-betonske ploĉe u prostoriji ureĊaja sa glazurom debljine d = 1 cm. Obrada armirano-betonskih zidova Zidarska obrada površine armirano-betonskih zidova sa odgovarajućim reparaturnim mortom. Termoizolacija fasade d=8cm Dobava i ugradba kaširane staklenim voalom kamene vune kao Tervol tip FPL-80 ili odgovarajuće. Termoizolacija na podu d=4cm Dobava i ugradba kamene vune kao Tervol tip TPT (TPT 20/20 + TPT 20/20) ili odgovarajuće. vapnenom ili gipsanom ţbukom sa našpricavanjem svih ploha cementnim mlijekom.2 cm okomito uz zidove u visini 8 cm. 32 80. m² 22 60. debljine 8 cm. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sidra. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti i izradu cementnog holkera.25 82. m² 450 76. popunjavanje manjih oštećenja na zidu. Na 1 m² dolaze minimalno 6 do 8 komada sidara. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.88 34. otklesavanje iscuraka morta i betona.00 11.372.24 98348485.ms_office Strana: 141. krpanje i obradu oštećenja i fuga.3 m¹.03 4. Obraĉun po m² postavljene kamene vune. Obraĉun po m² oţbukanog zida. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti otklesavanje izboĉina. Ţbukanje unutarnjih i vanjskih zidova Ţbukanje unutarnjih i vanjskih zidova grubom i finom produţnom cementnom.68 14.56 m² 9. Hidroizolacija sanitarija Sve isto kao stavka 1. 1600 51.338. Strogo voditi raĉuna ravnosti i vertikalnosti ţbuke. god. Obraĉun po m² obraĊene površine betonskog zida.08 2. Obraĉun po m² izvedene glazure. odstranjivanje eventualnih stršećih dijelova armature. Postava u suho paralelno sa postavom fasade od max compakt ploĉa. Na izravnatu glazuru postavlja se kompjutorski pod.25 451. m² 13.92 12.2 mm preko kamene vune.10.[227] .596. otklesavanje manjih neravnina.2008. U cijeni dobava i postava PE folije debljine 0. slaganje ploĉa od Tervola sa toĉkastim ljepljenjem na zid i postavu sidara na propisanom razmaku.

239. a) prag duţine do 1 m¹ b) prag duţine od 1 do 2 m¹ Metalni jarbol za zastave Dobava i ugradba metalnog jarbola za zastave.ms_office Strana: 142. kom kom 26 9 116. kom 2 3.xls.11 30. Obradu obaviti sa odgovarajućim reparaturnim mortom. m¹ 35 66. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.0 m¹. Betonski rubnjaci Dobava i postava betonskih prešanih rubnjaka dimenzija 50×20×8 cm izraĊenih od betona marke MB-40.765.[227] . Betonski elementi moraju imati atest o otpornosti na djelovanje mraza i soli. m² 280 140. 45212-400-4474/2008. Obraĉun po m² obraĊenog sokla.019. Obraĉun po komadu ugraĊenog praga. Obraĉun po m² ugraĊenih betonskih elemenata. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.47 2. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sve gore navedeno. a višak pijeska koji ostane nakon zamuljivanja odstraniti mekanom ĉetkom. Obraĉun po m¹ ugraĊenih betonskih rubnjaka. Obrada sokla objekta Zidarska obrada vidljiivog dijela armirano-betonskog podnoţja (sokla) objekta kontrole naplate sa otklesavanjem i popravkom neravnina. m¹ 272 112.14 39. Visina jarbola je cca 5. Obraĉun po komadu montiranog jarbola. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 16.20 3.80 17. te sistemon za blokadu koloture. koloturom za podizanje zastave. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sve gore navedeno.10.006.326.20 20.00 18. U jediniĉnoj cijeni uĉvršćenje aluminijskog flah progila za drveni ili aluminijski dovratnik. doprema i postava gotovih betonskih elemenata debljine 6 do 8 cm u boji po izboru projektanta sa zamuljivanjem reški mekanim pijeskom.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.493. god. Ukoliko se ne mogu koristiti cijeli betonski elementi iste precizno odrezati na rezalici sa dijamantnom ploĉom. Aluminijski pragovi Dobava i ugradba aluminijskih pragova od flah profila 40×4 mm na mjestima gdje je razlika u podu po visini ili vrsti materijala. U jediniĉnoj cijeni je kompletan jarbol sa ĉeliĉnim uţetom. Betonski rubnjaci moraju imati atest o otpornosti na djelovanje mraza i soli. Ugradba rubnjaka na betonskoj podlozi od betona marke MB-25 i popreĉnog presjeka 30×24 cm sa razmakom reški izmeĊu betonskih rubnjaka od 1 cm i njihovo popunjavanje cementnim mortom u omjeru 1:2 sa polukruţnim zaglaĊivanjem.12 196.2008.92 98348485.00 6. Nakon slaganja betonskih elemenata iste je potrebno nabiti vibroploĉom.45 19.12 1.003. Betonske ploĉe Dobava.

Kada prvi sloj graĊevnog ljepila oĉvrsne oko špalete otvota se stavlja profil za ojaĉanje. debljine 6 cm na betonske zidove sa unutarnje strane agregatne stanice.67 1. Obraĉun po m² ovako izvedenog zida (špalete). 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 21.xls. ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI TESARSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: 83. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.67 REKAPITULACIJA I.ms_office .18 11. Ploĉe Tervola na zid se priĉvršćuju ljepljenjem graĊevinskim ljepilom. Nakon sušenja nanosi se treći sloj ljepila koji prije nanošenja mase za impregnaciju mora odstajati minimalno 7 dana.223. Obraĉun po m² ovako izvedenog zida.25 IV.562.215. II.04 Strana: 143. štemanje.713.08 504. III. m² 23. postavlja mreţica po cijeloj površini zida i gleta se drugi sloj ljepila. 1. Nakon ljepljenja Tervola isti se gleta prvim slojem graĊevnog ljepila.00 2.56 13.10. Prije poĉetka ljepljenja Tervola betonski i zidovi od opeke se moraju premazati grund masom za impregnaciju. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno. Ploĉe lijepiti na zid sa preklopom na pola ploĉe i paziti da ljepilo ne ulazi u fuge. god. 45212-400-4474/2008.662. Ostali zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom. Nakon ljepljenja Tervola isti se gleta prvim slojem graĊevnog ljepila.412.[227] 98348485.412. postavlja mreţica po cijeloj površini zida i gleta se drugi sloj ljepila. Prije poĉetka ljepljenja Tervola betonski zidovi se moraju premazati grund masom za impregnaciju. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. A.50 504.80 22. Oko špaleta otvora potrebno je zalijepiti špaletni element Tervol PTP debljine 2 cm.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.16 23. Jediniĉnom cijenom obugvatiti sve navedeno.254.962.050. rezanje asfalta. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: 145 160. m² 60 184. debljine 3 cm na špalete oko prozora u objektu kontrole naplate. Termoizolacija špaleta d=3cm Dobava i ugradba kamene vune kao Tervol tip TPT30 ili odgovarajuće.20 sati sati 50 50 39.004. Nakon sušenja nanosi se treći sloj ljepila koji prije nanošenja mase za impregnaciju mora odstajati minimalno 7 dana. Kada prvi sloj graĊevnog ljepila oĉvrsne oko špalete otvota se stavlja profil za ojaĉanje.24 51. Termoizolacija zidova negrijanih prostora d=6cm Dobava i ugradba kamene vune kao Tervol tip DP9 lam ili odgovarajuće.2008. IV.73 652. Ploĉe Tervola na zid se priĉvršćuju ljepljenjem graĊevinskim ljepilom.

Srednjica ploĉe izraĊena je od visoko kavalitetnih celuloznih papira oplemenjenih fenolnim smolama.ljepljenjem (kao SIKA TACK PANEL PU ili odgovarajuća ljepila). ploĉa na bazi visoko tlaĉnog prešanog laminata debljine 6 mm u boji i dekoru 0270. Izvoditelj radova je duţan osigurati i dostaviti statiĉki proraĉun fasade. dimenzije i raspored ploĉa.s2. spojne elemente izvesti prema uputama proizvoĊaĉa fasade.10. Ploĉe se uĉvršĉuju na odgovarajuću podkostrukciju nevidljivim spojem . Fasadne ploĉe trebaju zadovoljiti certifikat prema normi EN 438 kojim se dokazuje da zadovoljavaju i ispunjavaju slijedeće uvjete testiranja: a) test na savijanje. Iste se montiraju po sistemu otvorenih horizontalnih i vertikalnih fuga širine 6 mm. V. Sva uĉvršćenja. dakle najvišoj i najjaĉoj normi za ovaj tip proizvoda. Vanjski i utarnji dekorativni slojevi zaštićeni su akrilinim smolama specijalnom NT.xls. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena B.UV zraka. god. te svi ostali tehniĉki detalji izraĊeni su prema tehniĉkim uputstvima proizvoĊaĉa fasadnih elemenata i sistema.50 mm potreban za strujanje zraka. ne stvara dim i ne proizvodi toksiĉne kemijske produkte. kojom se potvrĊuje da su izraĊene od materijala koji ne podrţava gorenje.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. te idelno ravnanje fasade i mogućnosti reljefnih istaka. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Sistem podkonstrukcije omogućava odmicanje fasadnih ploĉa od termoizolacije i samim tim zraĉni prostor od 30 . Za uĉvršćenje podkonstrukcije fasade za zid koristiti cinĉane vijke. e) sposobnost laganog ĉišĉenja standardnim kućnim i ekološkim sredstvima.tehnologijom koja svojom dijamantnom strukturom štiti ploĉe od najpogubnijih faktora .ms_office Strana: 144.2008. c) test na absorciju obiĉne (destilirane) i slane (morske) vode.aluminij. 98348485. OBRTNIĈKI RADOVI VENTILIRANA FASADA OPĆENITO: Obloga fasade izraĊena je od materijala kao MAX EXTERIOR COMPACT ili odgovarajućih.[227] . 45212-400-4474/2008.EURO FOX ili odgovarajućim. b) test na rastezanje. d0. Raster fasade. Podkonstrukcija je izraĊena od apsolutno antikorozivnog materija . U domeni protupoţarne sigurnosti fasadne ploĉe trebaju zadovoljiti klasifikaciju prema normi B . d) otpornost na UV zrake (izbjeljivanje). te ovjeri projektanta. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. po sistemu kao MAX .

materijal i priĉvrsni pribor.386.[227] . m¹ 730 4. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.920. u boji i dekoru 0270. Dimenziju fasadnog prolila odabrati tako da profil i fasada objekta koja je izraĊena od materijala kao MAX EXTERIOR COMPACT ili ogovarajućeg. izrada i montaţa. Boju plastifikacije odrediti će projektant.00 366. Obloga sokla Dobava kompletnog materija. Ventilirana fasada Dobava kompletnog materija.81 19. vertikalno i horizontalno montirane po fasadi objekta kontrole naplate prema rasteru iz projekta. izrada i montaţa.ms_office Strana: 145.16 3.HI ili odgovarajućeg. Fasada je svojom vanjskom plohom odmaknuta od zida cca 12 cm. materijal i priĉvrsni pribor. UKUPNO VENTILIRANA FASADA: m² 495 695. u boji i dekoru 0270. Preko kamene vune potrebno je poloţiti paro propusnu foliju kao Tyvek ili odgovarajuću.73 344.xls. Stavka obuhvaća dobavu i postavu fasadnog aluminijskog profila.10. Stavka obuhvaća dobavu i postavu kamene vune kaširane staklenim voalom kao Tervol tip FPL 50 ili odgovarajući debljine 5 cm. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav potreban rad. u boji i dekoru 0270. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.5 751.477. 2. Preko kamene vune potrebno je poloţiti paro propusnu foliju kao Tyvek ili odgovarajuću. Obraĉun po m¹ ugraĊenog profila. aluminijske plastificirane konstrukcije izraĊene od fasadnog profila kao SCHÜCO ROYAL S 70FF ili odgovarajućeg u kombinaciji s prozorskim profilom kao SCHÜCO ROYAL 75FF. obloge sokla od materijala kao MAX EXTERIOR COMPACT ili odgovarajućeg. Kamena vuna kaširana staklenim voalom prikazana je u posebnoj stavci ovog troškovnika (vidi zidarske radove). Fasadna skela prikazana je u posebnoj stavci ovog troškovnika (vidi tesarske radove). god.35 2. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav potreban rad.00 V. Obraĉun po m² izraĊene fasade.51 VI. ploĉa obostrano oplemenjenih. Nosivi profili za fasadu Dobava kompletnog materijala. ploĉa obostrano oplemenjenih. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav potreban rad. Obraĉun po m² izraĊenog sokla. 45212-400-4474/2008. obloge ventilirane fasade od materijala kao MAX EXTERIOR COMPACT ili odgovarajućeg. profili na mjestima priĉvršćenja fasadnih ploĉa imaju umjesto gumenih brtvi silikonske brtve radi osiguranja rastezanja fasadnih ploĉa. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1.2008. na tipsku podkonstrukciju. a) BRAVARSKI RADOVI CRNA BRAVARIJA 98348485.171. Fasadna skela prikazana je u posebnoj stavci ovog troškovnika (vidi tesarske radove). materijal i priĉvrsni pribor. izrada i montaţa. m² 25.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. ploĉa obostrano oplemenjenih budu u istoj ravnini. na tipsku podkonstrukciju.

Rešetka je gotova tvorniĉka pocinĉana s maksimalnom veliĉinom okna 25×25 mm.2008. 1.49 1.841. m¹ 320 120.92 38. Rubni "L" nosaĉ Izrada..489. god. Svi okviri imaju ugraĊene pracne za usidrenje. Nakon toga izvesti antikorozivnu zaštitu vrućim cinĉanjem.5 mm. isporuka gradilištu i ugradba okvira i otiraĉa u vjetrobranu. kom 1 1. Poklopce opremiti sa po dvije ruĉke za podizanje.489. samo umjesto “KOKOS” otiraĉa dolazi vanjska rešetka za ĉišćenje obuće.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Poklopac je podijeljen na pet zasebnih komada i izraĊen je od rebrastog lima debljine 3/4 mm. Rešetka za ĉišćenje obuće Sve isto kao stavka 2. /Glavni ulaz/ Poklopac instalacionog kanala Izrada. Otiraĉ u vjetrobranu Izrada. isporuka na gradilište i ugradba okvira i poklopca za instalacioni kanal u prostoriji sa ureĊajima. kom 1 1. Okvir je dimenzija 280×80 cm i izraĊen je od kutnog profila L 40×40×5 mm sa pracnama na svakih 50 cm. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena OPĆENITO: Crna bravarija izraĊena je od HEA HOP vuĉenih profila. isporuka na gradilište i ugradba rubnog "L" nosaĉa popreĉnog presjeka dimenzija 100×120 mm izraĊenog od ploĉevine debljine 4 mm. ''L'' profil se montira na rubovima vanjskih otvora po fasadi i sluţi za uĉvršćenje podkonstrukcije fasade i slijepih ĉeliĉnih dovratnika i doprozornika za ugradnju vanjske aluminijske bravarije.40 2. kom 2 704. a sa drugom stranicom priljubljenom uz vanjski zid. Ovako izraĊenu konstrukciju potrebno je zavariti u svim uglovima rezanjem pod 45° sa izbušenim rupama promjera 10 mm na svakih 50 cm za uĉvršćenje profila na zod od betona ili opeke.xls. Obraĉun po m¹ stvarno izraĊenih kompletnih nosaĉa. Na mjestu prodora cijevi izvesti urezivanje u promjeru vanjskih cijevi.694. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sav spojni i pomoćni materijal.49 3. Otiraĉ je “KOKOS” i obuhvaćen je u jediniĉnoj cijeni. Sve antikorozivno zaštićeno sa dva sloja boje na bazi epoksida.[227] 98348485. Obraĉun po komadu izraĊenog poklopca. Obraĉun po komadu isporuĉenog okvira sa otiraĉem. Obraĉun po komadu komplet izraĊene i ugraĊene crne bravarije sa svim radnjama.70 1.409.84 1. TakoĊer je potrebno izbušiti i rupa promjera 5 mm na svakih 30 do 40 cm za uĉvršćenje podkonstrukcije za fasadu. Profil izvesti oko svih stranice vanjskih otvora sa okomitom stranicom na rubu otvora. 45212-400-4474/2008.40 4. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.ms_office . Pojedini dijelovi poklopca su po obodu pojaĉani sa kvadratnim profilom dimenzija 30×30×2. a svi spojevi su izvedeni putem varenja. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.84 Strana: 146. Rešetku izvesti tako da se zbog ĉišćenja moţe vaditi. Okvir otiraĉa je veliĉine 120×60 cm i izraĊen je od “L” profila 30×30×3 mm s pracnama za usidrenje. Prije ugradbe bravariju je potrebno dobro oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i odmastiti. materijalom i sredstvima potrebnim za potpuni dovršetak radova. te antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida.841. Obraĉun po komadu stvarno izraĊene rešetke.10.

NPI 100 nosaĉ za pod Izrada. Visine ograde je 110 cm. Podna rešetka Dobava. Obraĉun po m² postavljene rešetke. kom 1 1. m² 10 784. 180/80 cm. Od HEA 80 i poda od daske debljine 48 mm. okvir 30×3 mm. Oslonci su na meĊusobnom razmaku od cca 700 mm. Obraĉun po komadu izraĊene platforme m¹ 16 140. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.09 972.78 7. Teţina polo rešetke je 34. Polo podna rešetka je dimenzija nosive i razdjelne lamele 30×2 mm. Obraĉun po m¹ izvedene ograde. izrada i montaţa nosaĉa za CB antene na krovu objekta.83 627. isporuka i ugradba rubnog ĉeliĉnog profila NPI 100 za nošenje poda sa POLO (aries) rešetkama u prostoriji ureĊaja. Obraĉun po m¹ stvarno izraĊenog nosaĉa. a sa donje strane nosaĉ treba biti otvoren za uvlaĉenje kablova. m¹ 2 486. Ograda se priĉvršćuje sa po 4 vijka na stupu sa podloškama M12/80.081. Nosaĉ je izraĊen od cijevi promjera 48.18 9. korak lamele 30 mm. te spojni materijal i ĉišćenje od hrĊe pjeskarenjem i dvostruka antikorozivna zaštita bojama na bazi epoksida.04 6. izrada i montaţa vruće pocinĉane POLO (aries) podne rešetke u prostoriji sa ureĊajima.5×2.6 mm sa polukruţno zavarenom kapom na vrhu cijevi. Izrada platforme Dobava materijala za izradu platforme na krovu objekta kontrole naplate. god.ms_office . 45212-400-4474/2008. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Ogradu izvesti od ĉeliĉnih cijevi promjera 76. Stupovi ograde su na razmaku cca 230 cm.94 2. dobava i montaţa ograde ispred ulaza u objekt kontrole naplate. Za priĉvršćenje na fasadi objekta izraditi dva nosaĉa na kojima su obujmnice sa gumenom brtvom za fiksiranje cijevi. kom 1 627.3×2. a visina stupa je 120 cm. visina rešetke je 30 mm.xls.847.1×3.081. Na visini od cca 550 mm od vrha gledano osno nalazi se preĉka od cijevi promjera 44.10. Profil na krajevima ima ploĉevinu za uĉvršćenje u zid sa po ĉetiri rupa promjera 12 mm. Nosaĉe fiksirati za nosivi zid sa po dva fischer vijka odgovarajuće duţine.2008. Duţina nosaĉa je 400 cm. Zaštitna ograda visine 110 cm Izrada.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. dobava i montaţa platforme za nošenje klima ureĊaja. Obraĉun po komadu izraĊenog nosaĉa.255. izrada.80 7.65 mm.08 1.[227] 98348485. Nosaĉ CB antene Dobava materijala.6 mm.6 kg/m². Na dno stupa je zavarena ploĉevina dimenzija 120×120×6 cm sa 4 rupe promjera 13 mm za priĉvršćenje ograde na armiranobetonski temelj. Jediniĉnom cijenom obuhvatit sav spojni i pomoćni materijal. U jediniĉnoj cijeni je izrada upušrenog temelja. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 5. Duţina nosaĉa mora biti takva da antenski stup moţe proći pored opšava na armirano-betonskom koritu.83 8. Vel. Sve oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i antikorozivno zaštititi vrućim cinĉanjem.08 Strana: 147. Koristiti originalni spojni i priĉvrsni pribor.

Na dno stupa je zavarena ploĉevina 120/120/6 mm sa 4 rupe promjera 13 mm za priĉvršćenje ograde na AB krak stepenica. 226 i 228.10. Ogradu izvesti od QC 40/20/2. a nakon završetka rada duţan je sav suvišni materijal i otpatke odstraniti sa gradilišta. 236.5 ĉvrstoće F220 do 260 N/mm². te mora zadovoljiti propise HRN.08 62. Aluminijski profili izraĊeni su iz aluminijske legure Al Mg Si 0.09 5. duţan je o tome obavijestiti izvoditelja graĊevinskih radova kako bi isto bilo otklonjeno.T7. izradu u radionici. Minimalna debljine zaštitnog sloja iznosi 18 do 25 mikrona. dobavu i montaţu metalnog okova po izboru projektanta s cilinder bravama i kljuĉevima i sve opšavne lajsne.234. namještanje i podešavanje na mjestu ugradbe i nakon ugradbe. Svi aluminijski komadi i izraĊevine moraju biti kvalitetno i odgovarajuće izvedeni.833. te spojni materijal i ĉišćenje od rĊe. god.2008. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 10. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-CRNA BRAVARIJA: 12 486. Izvoditelj ovih radova duţan je zaštititi radove izvedene od drugih izvoditelja kako nebi svojim radom iste oštetio. dopremu na gradilište. Za izradu obojene bravarije koristiti plastificirane aluminijske profile sa prekinutim termiĉkim mostom kao SCHÜCO INTERNATIONAL tip FW 50+DK ili odgovarajući. Uz gore navedeno u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu radioniĉke dokumentacije.9. TakoĊer je duţan zaštititi svije radove od prljanja drugih izvoditelja.C. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. te ukoliko naiĊe na nedostatke koji mu mogu smetati.xls. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. VI. Visina ograde je 110 cm. m¹ Obraĉun po m¹ izvedene ograde. te davanje iste na uvid i odobrenje projektantu. Prije poĉetka radova na izradi obojene bravarije izvoditelj radova na obojenoj bravariji je duţan pregledati izvedene graĊevinske radove. U jediniĉnoj cijeni je izrada. Sve ostalo prema shemi bravarije i uputama nadzornog inţenjera i projektanta. pjeskarenjem i dvostruka antikorozivna zaštita bojama na bazi epoksida.a. Sve prema shemi bravarije.[227] . sa odgovarajućim kvalitetnim materijalom koji mora odgovarati postojećim propisima i standardima.052. 98348485.ms_office Strana: 148. uzimanje mjera na licu mjesta.14 b) OBOJENA BRAVARIJA OPĆENITO: Svi radovi moraju biti izvedeni struĉno i solidno. Ograda stepenica visine 110 cm Izrada. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog materijala. dobava i montaţa ograde unutarnjih stepenica u objektu kontrole naplate.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. a visina stupova 120 cm. 45212-400-4474/2008.

607. Za ugradnju IZO stakla koristiti propisane plastiĉne kladice. Vrata . Staklena stijena 2-dijelna dimenzija 130×90 cm 2F+1O g.186.ms_office .16 13. Sidra za priĉvršćenje aluminijskog lima i profila su od inoxa. god.pogon e.012. Staklena stijena sa šalterom dimenzija 260×280 cm . Vijci i ostala sredstva za spajanje su iz nehrĊajućeg ĉelika (inox). Staklena stijena 4-dijelna dimenzija 340×90 cm 3F+1O j.48 9. Ugaoni elementi moraju biti izvedeni besprijekorno.spremišta dim.006.vjetrobran d. Za ostakljenje primjeniti IZO staklo dimenzija 4+16+4 mm koje je izraĊeno od stakla kao THERMOPLUS i OPTIFLOAT ili odgovarajućeg tako da srednji koeficijent prolaza topline za prozor iznosi 1. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Boju plastificirane aluminijske bravarije odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom.dvokrilana dimenzija 200×272 cm sa ventilacionom rešetkom u parapetu c.063. 45212-400-4474/2008.[227] 98348485.dvokrilna dimenzija 140×280 cm .2008. Obojenu bravariju na objektu kontrole naplate izvesti u boji plastifikacije RAL 7047.043.dvokrilna dimenzija 150×280 cm .66 6.728. 100/210 cm Staklene stijene a. Ovi tehniĉki uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete. Mjesta koja se naroĉito osjetljiva na propuštanje moraju se kitati dvokomponentnim kitom odgovarajuće kvalitete.363.88 2.06 7.66 Strana: 149.xls. Vrata ulazna .72 6.647.882.00 2.00 2.660.60 8. pogotovo u pogledu topinske provodljivosti.647.06 7. Staklena stijena 4-dijelna dimemzija 340×180 cm.16 7.006. Sve izraditi i ugraditi prema shemama obojene bravarije. Staklena stijena 4-dijelna dimenzija 319×90 cm 1. Izvoditelj radova mora atestom dokazati da aluminijski profili i staklo zadovoljavaju traţene uvjete.88 8. aluminija ili drugog antikorozivnog materijala.504.344.6 mm.10. 2F+2O c.64 6.44 3. ukljuĉivo gornji i donji okapni lim na staklenim stjenama i vratima.44 24.363.04 6.00 2. Vrata a.12 4. materijalom i sredstvima potrebnim za potpuni dovršetak radova.168.168.327. Staklena stijena 4-dijelna dimenzija 200×90 cm 3F+1O i. Vrata i prozori koji se otvaraju moraju u falcevima imati ugraĊene gumene brtve.60 W/m²K. Sva vanjska vrata moraju imati ugraĊene samozatvaraĉe.607.642. Kod obojene bravarije jediniĉnom cijenom obuhvatiti izradu.063. Staklena stijena 2-dijelna dimenzija 185×90 cm 1F+1O e.36 18. kom kom kom kom kom 1 1 1 1 1 8.726.453.836. Staklena stijena 2-dijelna dimenzija 300×180 cm 1F+1O d.126. Vrata .dvokrilna dimenzija 200×272 cm b. kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 1 3 2 8 2 3 1 4 4 2 7.673.60 26.64 6.882. Staklena stijena 2-dijelna dimenzija 250×180 cm 2F+1O f. Vrata .32 12. Vrata ulazna agregat .442.36 4.006. Obraĉun po komadu komplet izraĊene i ugraĊene obojene bravarije sa svim radnjama. Dovratnici i doprozornici su izraĊeni od kvadratnog profila 40×30×2.64 24.prodaja pretplate b.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.00 7.72 3. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Ĉeliĉni profili za sidrenje aluminijskih stijena premazani su radi zaštite sa najmanje dva premaza zaštitne boje. Staklena stijena 4-dijelna dimenzija 150×180 cm 2F+1O h.32 3.83 7.16 7. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. isporuku na gradilište i ugradbu slijepih ĉeliĉnih dovratnika i doprozornika i gumenih podnih odbojnika za zaustavljanje vrata.

Obraĉun po komadu montiranih vrata. Pod dolazi u roli. Obraĉun po m² postavljenog linoleum poda.xls.24 2 280. m² 177 184.599.28 560. PVC sokl Dobava materijala i postava PVC sokla na podu gdje je postavljen linoleum pod.46 VII.241.56 180. Sve kompet s ĉišćenjem gotovog poda nakon završetka radova. linoleum sa pripasivanjem i urezivanjem.684. UKUPNO RADOVI NA LINOLEUM PODU: 1. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i pomoćnog materijala.492. dobro otprašiti i impregnirati. kom Obraĉun po komadu postavljene alu rešetke 3. te da nema zarobljenih mjehurića zraka. m¹ 200 62. god. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-OBOJENA BRAVARIJA: VI.736.[227] .IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI 1 1. Linoleum lijepiti specijalnim ljepilom za postavu linoleuma. Solk se postavlja ljepljenjem i to na sudaru zida sa podom od linoleuma. dobro oĉistiti i popuniti oštećenja i udubljenja. Automate montirati pri vrhu vrata glavnog ulaza. Obraĉun po m¹ postavljenog sokla.241. RADOVI NA LINOLEUM PODU OPĆENITO: Projektom je predviĊen pod od linoleuma tip kao DLW ili odgovarajući.ms_office Strana: 150. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. postavu na podove.10. dim.86 2.66 VII. Prije postave linoleuma pod treba izravnati.2008. Automati na vanjskim vratima Dobava i montaţa automata na vanjskim pješaĉkim vratima i vjetrobranu. Kod ljepljenja posebnu paţnju posvetiti da limoleum bude 100% zalijepljena. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2. impregnaciju. Sve ostalo isto kao u stavci 1. Linoleum je u rolama širine 200 cm. Linoleum pod Dobava materijala i polaganje gotovog tvorniĉki izraĊenog linoleum poda kao DLW. 90×90 cm. 12. Alu rešetka Alu rešetka u prostoriji agregata za ventiliranje. transport na gradilište.00 45. te nanijeti masu za izravnavanje (samoniveliranje) poda. Jediniĉnom cijenom obuhvatit ĉišĉenje površine.b. kom Obraĉun po komadu montiranih automata VI. nanošenje ljepila na konraktne površine.091. te dobavu i postavu kutnih PVC rubnih letvica. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.52 242.86 VIII. STOLARSKI RADOVI 98348485.18 32.24 1. Lijepi se ljepilom na cementnu glazuru koju prije polaganja linoleum poda treba pregledati.

te podni Sve ostalo prema shemi stolarije i uputama nadzornog inţenjera i projektanta. namještanje i podešavanje na mjestu ugradbe i nakon ugradbe. Jednokrikna puna jasenom furnirana vrata s fiksnim nadsvjetlom dimenzija 91×210+67 cm. c.60 2.05 2.453. te u betonske nadvoje ukljuĉena je u jediniĉne cijene stolarskih radova.124.44 3. Prozorske klupĉice Dobava materijala i izrada prozorske klupĉice od punog drveta iĉi umjetnog materijala debljine 3 cm i širine cca 47 cm furnirano jasenovim furnirom. b. kom 4 4.075.271. Za izradu dovratnika koristiti drvo jele-smreke 1. klase jer će vrata biti bojena tako da se vide godovi od drveta. visine 200 (+10) cm – vratna krila 61×200 cm Obraĉun po komadu ugraĊene kabine 1.48 Strana: 151. m¹ 48 280. uzimanje mjera na licu mjesta.74 5. a ugradbu obaviti sa purpen pjenom tanko nanesenom po cijeloj donjoj površini klupĉice. dobavu i montaţu metalnog okova po izboru projektanta s cilinder bravama i kljuĉevima. Drvo je potrebno obraditi i impregnirati. odignute od poda 10 cm. Obraĉun po komadu izraĊenih i ugraĊenih vrata.28 13.255. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.ms_office .67 1.[227] 98348485. U cijeni stavke sav potreban inox okov i pribor za montaţu i brava za sanitarne kabine s mogućnošću otvaranja izvana. – kabina 153×98 cm. Vrata a.373. Širina dovratnika iznosi 10 cm. komplet. Jednokrikna puna jasenom furnirana vrata s fiksnim nadsvjetlom dimenzija 71×210+67 cm. klase bez godova jer će dovratnici biti bojeni nakon ugradnje. površinski obraĊene dekorativnim papirom impregniranim melaminskim smolama. Za ugradnju stakla koristiti stolarski ili trajnoelastiĉni kit.746. Jednokrikna puna jasenom furnirana vrata s fiksnim nadsvjetlom dimenzija 81×210+67 cm.496. dopremu na gradilište. betona. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.022. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena OPĆENITO: Za izradu krila vrata koristiti jasenov furnir 1. Izrada i ugradba unutarnjih slijepih drvenih dovratnika u zidove od opeke. god.xls. Sa vidljive strane klupĉicu lakirati sa tri sloja laka kao Cromoden ili odgovarajući.12 16. Obraĉun po m¹ postavljene klupĉice.65 19. Sve izraditi prema shemama stolarije.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Za ostakljenje fiksnog nadsvjetla primjeniti staklo kao OPTIFLOAT ili odgovarajuće debljine 4 mm. Uz gore navedeno u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu i montaţu obostranih opšavnih lajsni po izboru projektanta. Dovratnici na gradilište moraju doći impregnirani i sa vanjske strane zaštićeni premazom protiv upijanja vlage.37 1. debljine 13 mm. Na svim unutarnjim vratima WC-a u donjem dijelu ugraditi ventilacionu rešetku. kom kom kom 15 2 4 1. Kabina izraĊena od ploĉa iz termiĉki obraĊene umjetne smole ojaĉane celuloznim vlaknima. 45212-400-4474/2008.10. izradu u radionici.2008. u boji i tonu po izboru projektanta. Dobava i ugradba tipske sanitarne kabine s vratima. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog materijala. Boju stolarije (krila i dovratnici) odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom.

94 VIII. 1. Postava sistemom reška na rešku. Al. postava.40 2. Postava s reškama maksimalne širine 2 do 3 mm. veliĉine 30×30 ili 20×20 cm brušene ili s hrapavom gornjom površinom u boji koju će odrediti projektant u dogovoru s investitorom.19 IX. Uĉvršćenje pregrade u strop i pod.xls. Keramiĉke ploĉice se postavljaju dvobojno prema shemi polaganja. klase. širinu reške dogovoriti sa projektantom. površinski obraĊene dekorativnim papirom impregniranim melaminskim smolama.897. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog (veznog) materijala. kromiranih kutnih i završnih lajsni.. god.948.88 66. Debljina keramiĉkih ploĉica minimalno 8 mm. visine 200 (+10) cm Obraĉun po kom ugraĊene pregrade UKUPNO STOLARSKI RADOVI: kom 2 4. polirane. KERAMIĈARSKI RADOVI OPĆENITO: Sva poploĉenja podova i zidova predviĊena su keramiĉkim ploĉicama od 1. Obraĉun po m² stvarno postavljenih keramiĉkih ploĉica. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. veliĉina keramiĉkih ploĉica je 30×30 cm. u boji i tonu po izboru projektanta. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu osnovnog i spojnog (veznog) materijala. boje po izboru projektanta. U manjim prostorijama (sanitarije i sl.) dolaze ploĉice 20×20 cm na podove i zidove (u istoj kvaliteti i boji).418.[227] 98348485. uzimanje mjera na licu mjesta. Podne keramiĉke ploĉice se polaţu u cementni mort ili na unaprijed pripremljenu cementnu glazuru lijepe pomoću graĊevinskog ljepila. te zaštita nakon postave.692. Na sudaru poploĉenog poda i ţbukanog zida dolazi sokl od istih keramiĉkih ploĉica u visini od 10 cm. debljine 13 mm. Poploĉavanje podova sanitarija Sve isto kao stavka 1. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 4. U cijeni stavke sav potreban inox okov i pribor za montaţu. blagovaonici.2008. klase kao FLOOR GRES cheramiche BASIC ili odgovarajuće. tuš kabina. Obraĉun po m² stvarno postavljenih keramiĉkih ploĉica. – pregrada širine 110 cm.ms_office .16 7. 45212-400-4474/2008. m² 115 160. ali protuklizne (protukliznost R9). Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. ĉišćenje podova i zidova i sve transporte. Dobava i ugradba sanitarne pregrade. Sistem polaganje za sva poploĉenja je reška na rešku.10. m² 48 160. samo keramiĉke ploĉice u sanitarijama veliĉine 20×20 cm. ulazni prostor i sliĉno keramiĉkim ploĉicama 1. polaganje i fugiranje keramiĉkih ploĉica gotovom fugir masom po izboru projektanta. Keramiĉke ploĉice moraju biti brušene.687.16 18. rubne lajsne. Zidne keramiĉke ploĉice se putem odgovarajućeg ljepila lijepe na produţnim cementnim mortom oţbukane zidove. odignute od poda 10 cm.68 Strana: 152. Ploĉice se postavljaju u graĊevinsko ljepilo po preporuci proizvoĊaĉa keramiĉkih ploĉica. dobavu i ugradbu PVC. fugiranje. Ispred ulaza dolaze protuklizne keramiĉke ploĉice kiselo otporne veliĉine 30×30 cm. Pregrada izraĊena od ploĉe iz termiĉki obraĊene umjetne smole ojaĉane celuloznim vlaknima.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Poploĉavanje podova (osim sanitarija) Poploĉavanje podova u hodniku. 9.

1.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav osnovni i spojni materijal.765.403. samo vanjske protuklizne keramiĉke ploĉice s posebnom reljefnom strukturom.00 24. Obraĉun po kom stvarno postavljenih ploĉica.5 96. Obraĉun po m² stvarno montiranih lamela. samo nazubljeni sokl uz stepenice.85 7. m¹ 144 52. m² 148 156. god. klase veliĉine 20×20 cm. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3. Obraĉun po m¹ stvarno postavljenih ploĉica. kom 18 320. Poploĉenje stepeništa Kao poz. Nazubljeni sokl Kao poz.75 74. Stepenice su vel. Poploĉavanje prostorije agregata Poploĉavanje podova i zidova u prostoriji agregata protukliznim glaziranim porculanskim keramiĉkim ploĉicama veliĉine 30×30 cm. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.xls. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Obraĉun po m¹ izvedenog sokla. Fugiranje izvesti fugir masom po izboru projektanta.2008. vezni materijal i završnu profilnu lajsnu od PVC na lomovima i završecima sokla.460. Obraĉun po m² stvarno postavljenih ploĉica.[227] . 24.139. Obraĉun po m² stvarno postavljenih ploĉica. Sokl izvesti keramiĉkim ploĉicama u boji po izboru projektanta.32 5. ZAŠTITA OD SUNCA Aluminijske lamele Dobava i montaţa unutarnjih aluminijskih obojenih pomiĉnih lamela s moguĉnošću podizanja i spuštanja.76 9.610. m² 20 156. m¹ 17.230.40 5.. Obraĉun po m² stvarno postavljenih keramiĉkih ploĉica. a u kuhinji samo izmeĊu donjih i gornjih kuhonjskih elemenata.10 IX. a vezano na vanjske površine iz stavke 3. Vrstu i boju pomiĉnih aluminijskih lemela odreĊuje projektant. gornju masku i uzice za podizanje.60 4. 45212-400-4474/2008. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav osnovni. 6. Oploĉenje izvesti do stropa u sanitarijama. 27×17 cm s duţinom 110 cm.20 3.00 X. samo granit protuklizne specijalne fazonske ploĉe za oblaĉenje stepenica. Visina 15 cm. Sokl visine 10 cm Dobava i postava sokla visine 10 cm vezano za poploĉane podove.18 3.600. Visina oploĉenja je do stropa. Poploĉavanje vanjskih podova Sve isto kao stavka 1.96 23. m¹ 17 200. Postava ĉeonih ploĉica Doplata za dobavu i postavu specijalnih ĉeonih (završnih) ploĉica. Obraĉun po m¹ izvedenog sokla. Postava putem graĊevinskog ljepila na naprijed postavljenu glazuru sa 100% ljepljenjem.20 6.523.00 RADNJE SA SPUŠTENIM STROPOM XI. a veliĉine 30×30 cm. UKUPNO RADOVI NA ZAŠTITI OD SUNCA: m² 120 205.10.96 3. Poploĉavanje zidova Dobava keramiĉkih ploĉica i oploĉenje zidova u sanitarijama i u kuhinji.ms_office Strana: 153.40 7.27 X. 1.600. a polaţu se na produţnim cementnim mortom oţbukane zidove pomoću ljepila. UKUPNO KERAMIĈARSKI RADOVI: m² 20 176.08 8. Ploĉice na podu prostorije agregata lijepiti dvokomponentnim ljepilom i fugirati dvokomponentnom masom za fugiranje. Keramiĉke ploĉice su glazirane 1. Ploĉice dolaze na vanjskim natkrivenim prostorima.681. 98348485. Aluminijske lamele dolaze na prozore. 1.

45212-400-4474/2008. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1. god.karton ploĉa s 5 cm toplinske izolacije i s metalnom podkonstrukcijom.10. Toniranje boje u dogovoru s projektantom i investitorom. krpanje rupa od vijaka.80 2.ms_office Strana: 154. U jediniĉnoj cijeni je dobava i postava: a) podkonstrukcija s razmakom prilagoĊenim vrsti spuštenog stropa. Obraĉun po m² stvarno obojene površine. rad. b) spušteni strop od gipsanih prefabriciranih ploĉa vel.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. bojenje zidova i stropa u prostoriji agregata.941. transporte. ugradbu eventualno potrebnih aluminijskih profila.5 cm kao Owa. TakoĊer jediniĉnom cijenom obuhvatiti bandaţiranje spojeva gipsanih ploĉa koristeći samoljepivu mreţicu. samo bez gletanja. te izrada i montaţa spuštenog stropa u objektu. Spušteni strop od vodootpornih ploĉa Sve isto kao stavka 1. zatvaranje spoja sa zidom pomoću akrila. 1. m² 65 152. m² 1536 20. m² 88 10. Obraĉun po m² stvarno obojene površine.xls. razne zaštite i sl.94 60.[227] .36 98348485. te sav ostali pomoćni materijal.95 XI. Spušteni strop se izvodi iznad svih prostorija o objektu kontrole naplate.42 31. Spušteni strop Dobava i ugradba osnovnog i spojnog materijala.97 965. UKUPNO RADOVI SA SPUŠTENIM STROPOM: m² 420 144. Obraĉun po m² stvarno postvaljenog spuštenog stropa.75 70. skelu. Bojanje zidova i stropova bez gletanja Sve isto kao stavka 1. 9.365. samo gips kartonske ploĉe vodonepropusne na stropu sanitarija i kuhinje.5×62. Bojanje zidova i stropova s gletanjem Bojenje zidova i stropova u svim prostorijama gdje su ţbukane površine.. 62. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sav materijal. d) zaštita kamene vune PE folijom kao Stopair ili odgovarajuća. Obraĉun po m² stvarno postavljenog spuštenog stropa.55 SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI XII. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 2) gletanje svih površina glet masom kao “POLIFIX” ili odgovarajućeg.12 2. c) ispuna stropa kamenom vunom kao Tervol DP-3 ili odgovarajuće debljine 5 cm. Spušteni strop se izvodi od vodootpornih gips .2008.816. alat. Bojenje izvesti gotovom tvorniĉkom bojom na bazi vapna kao “POLIFLOR” ili odgovarajućeg prema niţe navedenoj recepturi i to: 1) popravak manjih neravnina.. Strop se vješa na već pripremljene ĉeliĉne nosaĉe postavljene horizontalno na razmaku 120 cm. e) potrebna radna skela.874. 3) trostruki premaz bojom kao “POLIFLOR” ili odgovarajućom. Amstrong ili odgovarajuća (u svim prostorijama osim sanitarija) sa otpornošću na poţar.

[227] 98348485. 94/96 i 114/03.50 600.44 22. trostruki premaz epoksidnom bojom. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama.204. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Prije bojenja dovratnik zaštititi zaštitnom ventilirajućom bojom na koju se nanosi kit. m² 100 84. Priĉvršćenje na zid posebnim ljepilom.20 4. Obraĉun po m² obojene stolarije. Dobava i postava protupoţarnih aparata Dobava i postava protupoţarnih aparata na objektu CP.08 XII. Krila se nakon nanošenja ventilirajuće zaštitne nitro boje špricaju sa bojom (neolin) koja ocrtava godove.48 PROTUPOŢARNI APARATI I OZNAKE ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŢARA XIII. Bojanje stolarije Bojenje kompletne stolarije sa dovratnikom i krilom. 1. od udara elektriĉne energije. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3.475.449.10 XIV. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije.10 13.48 3. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer.094. god.xls. poloţaj protupoţarnih aparata. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 1 9. Znakovi su izraĊeni na samoljepivoj foliji ili plastici. kitanje i brušenje eventualnih neravnina.2008.60 2. Zadnju ruku bojenja izvesti sa sjajnom bojom.449. Poslije kitanja ponoviti postupak brušenja i bojenje drugog sloja. ĉlanak 31. 9. Obraĉun prema m² obojene površine. s sukladno Zakonu o zaštiti na radu NN 59/96. UKUPNO OZNAKE ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŢARA: 7 7 2 496.408.96 2. Koristiti znakove izraĊene i odobrene od strane Zavoda za istraţivanje i razvoj sigurnosti (ZIRS). a ton boje odreĊuje projektant. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal.ms_office .44 XIII. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine. 8. i 32. U objektima CP-a potrebno je postaviti kompletne znakove zaštite na radu i zaštite od poţara. ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA Strana: 155. kom Obraĉun po kom postavljenog aparata S-6 S-9 kom S-50 kom Dobava i postava znakova Dobava i postava znakova zaštite na radu i znakova zaštite od poţara. komplet Obraĉun po kompletu.00 4.454. oznake svih prostorija. Bojanje bravarije Bojenje crne bravarije i ĉeliĉne konstrukcije bojama na bazi epoksida. U cijeni sav potrebni pomoćni materijal. oznake vezane na ozljede na radu.00 54.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.10. a sve prema projektu zaštite na radu i projektu zaštite od poţara. zaštitu ostalih površina od prljanja. trajnoelastiĉnim kitom ili odgovatajućim brojem vijaka.192. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti.50 4.482. Poslije sušenja kita obaviti brušenje pa tek onda nanos prvog sloja boje. Poslije sušenja prvog sloja boje ponoviti kitanje eventualno zaostalih neravnina.964. UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI: m² 140 96. 45212-400-4474/2008.

Glavnih nosaĉa 2. 45212-400-4474/2008. Spajanje varenjem. vertikala sa kvadr. kao vertikalni nosaĉi priĉvršćeni u konzolu. projekciji 6.38 2. transport na montaţu i montaţa glavnog nosaĉa nosive konstrukcije od gornjeg pojasa HEA 12 ili kvadratnog presjeka 120/60/4.863. Obraĉun po kg montiranih roţenica. god.00 3.38 26.40 4. Roţenica.988. kg 3250 16. U cijenu uraĉunati 2-kratnu antikorozivnu zaštitu. Obraĉun po kg izraĊenog vjetrovnog veza. Izrada pomoćne konstrukcije Izrada pomoćne nosive konstrukcije na horizontalnom konzolnom dijelu krovišta kao nosaĉ maske koji prelazi preko objekta.154. 80/80/4. Vjetrovni vez Nabava i izrada vjetrovnog sprega u radionici. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Montaţa roţenica Nabava i izrada u radionici. kg 180 16.xls.235. transporte i sl.932.60 XV. presj.38 XIV. TESARSKI RADOVI Jediniĉna cijena sadrţi sav rad. skelu. transport na montaţu roţenica nosaĉa pokrova izvedenih od HOP ‚ 60/60/2. priĉvršćen sa ‚ 80/6. sve unutarnje i vanjske transporte.6 mm.20 2. Duţina nosaĉa u hor. Obraĉun po kg izvedenog nosaĉa. Montaţa se vrši prema montaţnom projektu i prema radioniĉkoj dokumentaciji.10. Visina maske 870 mm. Obraĉun po m² postavljene ljepenke.948.38 22. transport na montaţu i montaţa. Obraĉun po kg izvedene konstrukcije.80 2.88 19. 1.ms_office Strana: 156. Podloţna ploĉa sa Fischer vijcima. izrada u radionici. kg 1400 16. Sve prema statiĉkom raĉunu.67 19. uzimanje mjera na licu mjesta.9 mm /pravokutni profili/. m² 260 73. Bitumenska ljepenka Dobava i postava bit. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. obradu graĊe. Spreg na ravnini krova. alat. ljepenke na oplatu. 24 mm priĉvršćena na rogove. kontinirati ‚ 40/40/3 horizontalno kao gornji i donji rub maske.2008.[227] . Ojaĉanje donje veze sa L 40/40/4.00 105. osnovni i spojni materijal. koji je duţan izraditi izvoĊaĉ ĉeliĉne konstrukcije. Valjani profili ‚40/40/3. 53. Dašĉana oplata Dašĉana oplata deb. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad. osnovni i spojni materijal.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Elementi spojeni varenjem.978.20 m¹. Spajanje varenjem. UKUPNO ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA 1. Izrada glavnog nosaĉa Nabava materijala. Od kvadrantnog presjeka 40/40/2.20 98348485. kg 1640 16. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena OPĆENITO: Ĉeliĉna nosiva konstrukcija sastoji se od: 1. Obraĉun po m² izvedene oplate. m² 260 76.

Ugraditi sa prepustom od min. Lim dolazi 1-struko. POKRIVAĈKI I LIMARSKI RADOVI OPĆENITO: – Izrada pokrova predviĊena je od profiliranog tvorniĉki obojenog ĉeliĉnog pocinĉanog lima debljine 0. unutarnja 20 cm. 2. 45212-400-4474/2008.22 1. Obraĉun po m¹ dašćane podloge. polaganjem u cem. 1.10. Obraĉun po m² jednostrešnog pokrovnog lima.5% prema odvodima.[227] . Dolazi u padu 0. Obraĉun po m¹ postavljenih ţlijebova. alat. Dobava i ugradba kamenih klupĉica Dobava i ugradba kamenih vanjskih i unutarnjih prozorski klupĉica iz neporoznog brušenog kamena debljine 2 cm. Boje pokrovnog lima. m¹ 440 11. 8.2008. širina cca 22 cm. te u dogovoru sa nadzornim organom i projektantom. ĉeliĉnog.13 34. Jednostrešni pokrov limom Izrada i montaţa 1-strešnog pokrova od pocinĉanog ĉeliĉnog obostrano obojenog lima s brtvljenjem horizontalnih spojeva trajno elastiĉnim kitom.84 98348485. a vidljivi opšavi i maske su od pocinĉanog.764. Postava letvi Dobava i postava letvi 5/4 cm na dašĉanoj oplati za postavu pokrova. Sve izvedeno prema detaljnom nacrtu i detaljima. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.6 mm. Obraĉun po m¹ postavljenih kamenih klupĉica.338. plastificiranog lima debljine 0.21 XV. kompletnu skelu.7 mm i visine profilacije cca 55 mm. klase deb. uskladištenje materijala na gradilištu u Sve limarske izraĊevine izvode se od ĉeliĉnog pocinĉanog lima debljine 0.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Rubove zaobliti.55 mm. 1. izradu radioniĉkih nacrta. razne zaštite na radu. dobava osnovnog i spojnog materijala.20 4.ms_office Strana: 157.80 8. mort. UKUPNO KAMENARSKI RADOVI: m¹ 55 159. god. transport i montaţa na gradilištu. Dašĉana podloga ţlijeba Izrada dašĉane podloge za horizontalni ţlijeb iz dasaka ĉetinara II. a sa donje strane formirati okapnicu. a plastificirani lim nerĊajućim vijcima i zakovicama. UKUPNO TESARSKI RADOVI: m¹ 60 19.40 45.4 cm. Obraĉun po m² izvedenog pokrova. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3.36 XVI. a podgled po izboru /nije vidljiv/.xls. 4. Pocinĉani lim se meĊusobno spaja lemljenjem. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad. materijal.80 XVII. sve transporte. 4 cm.228. U cijeni: uzimanje mjera na licu mjesta. m² 268 128. Krov je 1-strešni s nagibom od cca 5%.932. Dubina klupĉice vanjska 23. radne skele. izrada u radionici. IzmeĊu najvišeg dijela krova i ţlijeba limovi su iz 1 dijela. koji će odrediti boju. Obraĉun po m¹ postavljenih letvi. opšava i sl.153. /osnovni i spojni/.764.60 KAMENARSKI RADOVI XVI. spone za vezu s donjom konstrukcijom kao i krovne ljepenke na dodirnim mjestima s ostalim materijalima.

50 kom 1 96. šir.10 63.00 kom 35 96. Ţlijeb je presjeka 22×14 cm.ms_office . XI. VI. 25 cm. XII. vel. 0.20 kom 3 144. VIII. Horizontalni sanduĉasti ţlijeb Izrada i montaţa horizontalnog sanduĉastog ţlijeba krovne vode od pocinĉanog lima 0.5%. Opšav limom Opšav limom kao u poz.19 8. doprema i montaţa vertikalnog ţlijeba za prihvat krovne vode. Obraĉun po komadu postavljenog otvora antene. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10 5.[227] 98348485.xls. iznosi cca 11. 7. Obraĉun po m¹ opšava limom. 15×15×5 cm. 4.72 REKAPITULACIJA V. tako da max.10 4.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.86 66.51 242.68 m¹ 60 96.42 m¹ 32 240. Razvijena širina 33 do 40 cm.6.14 432. UKUPNO POKRIVAĈKI I LIMARSKI RADOVI: m¹ 42 192.036. klase deb. 8. XVII. XV. X. 1 i horizontalnog ţlijeba. Obraĉun po kom izraĊenih odzraĉnika. Sve sa spojnim i priĉvrsnim materijalom. Otvor antene Opšav limom kao pokrov na prodoru stupa antene ili sl. Vel. Sve od ĉeliĉne cijevi promjera 108/3.10 3. te s podloškom od bitumenske ljepenke. VII. 6.60 45. 1.6 mm .48 22.10. Ţlijeb je dilatiran.4 mm širine 22 cm. Obraĉun po m¹ opšava ispod ţlijeba.ravni unutarnjeg okomitog dijela krova izmeĊu opšava iz poz. Opšav ispod ţlijeba Izrada i postava dijela opšava na sanduĉasti ţlijeb ispod pokrova od pocinĉanog lima 0.60 Strana: 158. 5.692. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.66 45. kao daskom ĉetinara II. U cijeni izrada prikljuĉka na sanduĉasti ţlijeb i na odvodnu cijev vertikale od ĉeliĉnih cijevi promjera 108/3.816.192.10 96.091. kroz pokrov.094. U cijeni navareni nosaĉi za sidrenje vertikale u zid objekta.55 mm. XIV.10 105. Dole izvesti manĊetu za spoj na ljevano-ţeljezne cijev. 45212-400-4474/2008. Montaţa u padu 0.2008. razv. Obraĉun po kom postavljenih labuĊih vrata.363.50 m¹ od ĉeliĉne cijevi promjera 108/3.978. Izrada odzraĉnika Izrada i montaţa limenih odzraĉnika od lima kao pokrov. god.687.600.6. Obraĉun po m¹ horizontalnog saduĉastog ţlijeba.792.460.766. Obraĉun po m¹ vertikalnog ţlijeba. samo deblj. 3.6.30 m¹.55 mm.24 7.228. Dolaze uz viši rub krova. Postava labuĊeg vrata Izrada i postava labuĊeg vrata razvijene duţine do 1. XIII. IX.736.00 70.477.19 74. Vertikalni ţlijeb Izrada.071.27 24.55 54. 2.98 m¹ 42 96. VENTILIRANA FASADA BRAVARSKI RADOVI RADOVI NA LINOLEUM PODU STOLARSKI RADOVI KERAMIČARSKI RADOVI ZAŠTITA OD SUNCA RADNJE SA SPUŠTENIM STROPOM SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI PROTUPOŽARNI APARATI I OZNAKE ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA ČELIČNA KONSTRUKCIJA TESARSKI RADOVI 366.

444. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto. m³ 780 23.xls.60 3. kao i sve ostalo potrebno za dovršenje cijele stavke. KAMENARSKI RADOVI 63. REKAPITULACIJA A. postavljanje i odrţavanje iskolĉenih oznaka od poĉetka radova do predaje svih radova investitoru. Za plato je predviĊen samo osnovni nasip bez tampona i asfalta. Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na iskolĉenju svih elemenata. okna naplatnih kućica. m³ 571 23.34 UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: B. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹. Dubina iskopa je preko 200 cm.80 XVI.10.258. temelje treptaĉa.407.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.764. INSTALACIONI KANALI.22 18. B.926. Iskop za instalacioni kanal Sve isto kao iskop pod stavkom 2.111. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.004. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 8.930. Svi iskopi su predviĊeni u zbijenom nasipu od drobljenog kamena. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.254.40 7.190. razvod instalacija prema vanjskim blokovima. GRAĐEVINSKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI SVEUKUPNO: 1.. Iskopani materijal deponirati na udaljenosti 25 m¹ jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja. 1. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60° ili koristiti razupiranje. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal sa modulom zbijenosti Ms = 80 MN/m². Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa svake strane konstruktivnog elementa minimalno za 50 cm. cca 50 cm ispod gotovog kolnika. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008.[227] . okna odvodnje i ostala razna okna. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm. Iskop se obavlja 95% strojno. god.72 XVII. POKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI 1. temelje vanjskih blokova. paušal 1 7. samo iskop u zbijenom nasipu ili u sraslom temeljnom tlu za armirano-betonski instalacioni kanal izmeĊu kontrole naplate i naplatnih kućica.ms_office Strana: 159.190.2008. Svi obraĉuni za iskop. I. a 5% ruĉno.792. zaštitni blok ispred naplatne kućice.62 98348485. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.40 2. BLOKOVI I BETONSKI KOLNIK GRAĐEVINSKI RADOVI ZEMLJANI RADOVI OPĆENITO: Iskop humusnog materijala i osnovni nasip obuhvaćeni su u Projektu prometnica za trasu ceste na kojoj se nalazi CP.38 2.34 2. A. okna elektroinstalacija. tj. Obraĉun paušalno Iskop dubine preko 200 cm Iskop za temeljne stope i grede raznih širina u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom temeljnom tlu kategorijeC.926.22 13.04 1.407. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar. nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju.

tj. 1. te završno nasipavanje. ugraĊenog nasipa i preuzetog od strane nadzornog inţenjera zbijenog nasipa. Obraĉun po m³ ugraĊenog fino drobljenog kamenog materijala ili šljunka.843. okana odvodnje i ostalih raznih okana. Nasipavanje debljine 20 do 30 cm Nasipavanje iskopanim materijalom (kamena sitneţ) bez primjesa humusa. armirano-betonskog instalacionog kanala izmeĊu kontrole naplate i naplatnih kućica. a) beton b) velikoplošna oplata m³ 55 422. a do kote .90 98348485.82 23.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. temelje prednjih blokova uz naplatne kućice i zaštitne glave. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 4. okana naplatnih kućica. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: m³ 350 19.xls. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Podloga od mršavog betona C12/15 Betoniranje betonske podloge od mršavog betona. klase C12/15 debljine d = 10 cm.638. razastiranje i planiranje ispod temeljnih stopa. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.10 2.00 5.48 59. ispod temeljnih greda.986. elektro i ostalih okana. 1.53 II. oko i iznad odvodnih i ostalih cijevi u zoni otoka. Betoniranje armiranih temelja C25/30 Dobava i ugradba betona. klase C25/30 u velikoplošnoj glatkoj oplati. okna ispod naplatnih kućica. m³ m² 98 265 480. vanjskih blokova. blokova uz naplatne kućice.04 15. Obraĉun po m³ izvedenog. instalacionog kanala. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju minimalne debljine 10 cm ispod i 20 cm iznad tjemena cijevi. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10. god.2008. te nasipavanje.26 47. zaštitnih blokova ispred naplatnih kućica. Nasip od drobljenog kamena ili šljunka Dobava i ugradba fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska. Ms = 80 do 100 KN/m².255. nogostupa i u zelenom pojasu. razastiranje i planiranje ispod.50 cm ispod kote budućeg kolnika. temenja blokova i raznih okana. okana elektroinstalacija.22 6. Temeljne ĉašice su vanjskih dimenzija 165×165×100 cm.703. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou. temelja treptaĉa. trakastih temelja i greda (ukljuĉivo zatrpavanje eventualnog produbljenja ispod temelja).727. m³ 33.8 113. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. gline ili sliĉno naokolo izvedenih trakastih temelja i temeljnih stopa.087. temelja vanjskih blokova. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju debljine 10 cm. biojame.51 50.71 3. Nasipavanje i zbijanje obavljeti u slojevima debljine 30 cm mjereno u zbijenom stanju.ms_office Strana: 160. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dopremu materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹.40 6. septiĉke jame.71 I. instalacionog kanala. u armirano-betonske temeljne vanjskih blokova.[227] . odvodnih. Obraĉun po m³ ugraĊenog fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska. Sloj ĉistoće Dobava i ugradba drobljenog kamenog materijala ili šljunka (sloj ĉistoće).5 105. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Beton projektiranog sastava. m³ 15. 45212-400-4474/2008.

god. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dopremu.48 59. Nakon demontaţe oplate i izvlaĉenja spojnih vijaka konusne rupe je potrebno pripremiti i zatvoriti originalnim ĉepovima.148. te sav potreban spojni materijal.02 10.16 Strana: 161. te otpornosti na utjecaj mraza i soli.855. u armirano-betonske stijenke okna ispod naplatne kućice.26 15.56 10.78 5. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Beton projektiranog sastava. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI . Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.10.911. a) beton b) velikoplošna glatka oplata Betoniranje armiranog okna naplatne kućice C25/30 Dobava i ugradba betona.48 59.2008.6 l/m³ betona.6 l/m³ betona. Beton projektiranog sastava.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0. Beton mora zadovoljiti kriterije vodonepropusnosti. klase 25/30. m³ m² 33 66 480. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3.84 3. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. m³ m² m² 22 182 89 480.711.68 20.48 59. ugradbu.6 l/m³ betona.xls. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu je potrebno dodati inhibitor korozije tip MCI . Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Beton je klase 25/30 s dodatkom za vodonepropusnost i plastifikatorom.32 1. Dimenzije instalacionog kanala vidljive su iz popreĉnog presjeka u projektima pojednih objekata.ms_office . Armatura je iskazana u posebnoj stavci. Beton mora zadovoljiti kriterije vodonepropusnosti.26 20. Svi zidovi okna ispod naplatne kućice izvode se od armiranog betona debljine 20 cm.570. potrebnu njegu betona. Zidovi se izvode u velikoplošnoj glatkoj demontaţnoj oplati.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spravljanja u koliĉini od cca 0.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spravljanja u koliĉini od cca 0. a) beton b) glatka oplata m³ m² 66 340 480.26 31.40 4. klase C25/30.781.785. Unutarnja oplata treba biti precizno izvedena zbog toga da se beton ne mora obraĊivati. u stijenke armirano-betonskog instalacionog kanala. 45212-400-4474/2008.[227] 98348485. a) beton b) velikoplošna oplata c) doplata za površinsku obradu Betoniranje armirane temeljne ploĉe naplatne kućice C25/30 Dobava i ugradba betona u armirano-betonsku temeljnu ploĉu i postolje naplatne kućice.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. u velikoplošnoj glatkoj oplati. te otpornosti na utjecaj mraza i soli. velikoplošnu glatku oplatu koju je prije montaţe potrebno dobro oĉistiti i namazati oplatnim uljem. Beton projektiranog sastava. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu je potrebno dodati inhibitor korozije tip MCI . Armatura stjenki okana ispod naplatnih kućica obraĉunata je u posebnoj stavci. Betoniranje armiranih stjenki kanala C25/30 Dobava i ugradba betona.

45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 6. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.xls. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli. Armatura je prikazana u posebnoj stavci.[227] . te raznih kemikalija (ulje. a) beton b) glatka oplata Betoniranje postolja naplatne kućice i blokova C35/45 Dobava i ugradba betona.26 7. Izvodi se u ĉeliĉnoj najpreciznije izvedenoj oplati.6 l/m³ betona.25 544.52 27. u vanjske zaštitne bikove.34 7. okna na temelju nadstrešnice i nosaĉe rampi. u armirano-betonski vanjski vidljivi dio naplatne kućice sa zaštitnim blokovima. m³ m² m² 75 215 65.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0. Izvodi se u ĉeliĉnoj najpreciznije izvedenoj oplati.ms_office Strana: 162.422. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI . klase C35/45. Za bolju ugradivost betona koristiti superplastifikator glenium 51.48 59. klase C35/45.27 9. a) beton b) glatka ĉeliĉna precizna oplata c) doplata za površinsku obradu m³ m² 15.336. Debljina stjenki okna prema projektu.279. te raznih kemikalija (ulje.20 8. te u vanjske zaštitne blokove.2008.54 118. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.776. Beton projektiranog sastava.042. 45212-400-4474/2008. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI . m³ m² m² 30 70 75 544.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.76 8. Beton se mora njegovati jednim od sistema njegovanja. Površinu betona potrebno je nakon ugradnje betona. Površinu betona potrebno je nakon ugradnje betona.50 25.10. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.481. nafta i sliĉno). Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.40 2. Armatura je prikazana u posebnoj stavci.296.15 159 480.840. Betoniranje okna konrtole treptaĉa C25/30 Dobava i ugradba betona u okna kontrole treptaĉa. Beton je klase C25/30. Beton projektiranog sastava.23 16. a prije poĉetka vezanja zagladiti bez izvlaĉenja cementnog morta. a prije poĉetka vezanja zagladiti bez izvlaĉenja cementnog morta.54 118. Beton projektiranog sastava. a) beton b) glatka ĉeliĉna precizna oplata c) doplata za površinsku obradu Betoniranje vanjskih zaštitnih bikova C35/45 Dobava i ugradba betona.25 98348485. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli. nafta i sliĉno).6 l/m³ betona. Za bolju ugradivost betona koristiti superplastifikator glenium 51.80 1.52 27.23 40. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Beton se mora njegovati jednim od sistema njegovanja.

xls. Beton projektiranog sastava. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje betonske podloge od svih prljavština.10.825.48 59. Hidroizolacija se sastoji od hladnog bitumenskog premaza. izrada i postava betonskog ţeljeza prema Izvedbenom projektu armature. ZIDARSKI RADOVI OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI . u armirano-betonski podest ispred ulaza u naplatne kućice.306. m² m² 95 140 76. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova.20 10. Betoniranje podesta ispred kućice C25/30 Dobava i ugradba betona.2008. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli. kg kg 18640 11200 6.82 859. a) horizontalna hidroizolacija b) vertikalna hidroizolacija 1. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. sjeĉenje. Hidroizolacione trake moraju biti 100% zavarene za podlogu kao i meĊusobno. Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete.089.5 40 480. Obraĉun po kg ugraĊene armature.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008.26 27. 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente.40 Strana: 163.76 98348485. a) rebrasta armatura RA-400 b) mreţasta armatura MAG-500 UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI: m³ m² m² 3. alat. te dva sloja varene bitumenske ljepenke debljine 4 mm s meĊusobno zavarenim preklopima 10 cm. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 9.99 III.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0. Armatura mora biti ĉista od hrĊe i svih masnoća.91 84.00 491. Betonski podest je od betona klase C25/30 s finom obradom gornje površine betona. Druga traka mora imati pomak preklopa za 50% u odnosu na prvu.6 l/m³ betona.23 1. Hidroizolacija Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacija podova okna naplatne kućice. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ravnanje.[227] . Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Armatura je obraĉunata u posebnoj stavci. sidra. nanošenje sloja prajmera (resitol) i varenje prve i druge trake. te raznih kemikalija (ulje.ms_office 7. 119. Obraĉun po m² izraĊene hidroizolacije. Podest izvesti po dimenzijama iz projekta.45 11.40 76. nafta i sliĉno). rad.41 6. a) beton b) glatka oplata c) doplata za površinsku obradu Armatura Dobava.866.272. Nosive i pregradne zidove takoĊer je potrevno povezati preklapanjem opeke. obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu. god.814.8 14. transporte. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. razne zaštite i sl. Donja podloga mora biti propisno suha što se dokazuje mjerenjem postotka vlage na površini betona. savijanje. te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorniĉkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom.81 II.27 1.482.

Cijevi je potrebno sloţiti na posteljicu od finog pijeska.587.70 2.44 2. ASFALTERSKI RADOVI 98348485.424.982.726.11 102. te zatrpati slojem finog pjeska.98 54. m¹ m¹ m¹ m¹ 198 45 45 45 149.942.674. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno.026. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno.40 10. a) cijevi promjera 300 mm b) cijevi promjera 200 mm c) cijevi promjera 160 mm d) cijevi promjera 110 mm Ostali zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom.840.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Obraĉun po m¹ ugraĊenih cijevi.16 29.xls. god. Obraĉun po m¹ ugraĊenih cijevi.76 IV.56 43. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2.2008. 45212-400-4474/2008. m¹ m¹ m¹ m¹ 85 85 40 40 149. Cijevi je potrebno sloţiti u instalacionom kanalu i zatrpati ih finim pjeskom.80 3. Prije zatrpavanja pijeskom potrebno je otvore u zidu okna ispod naplatne kućice i u oknima zidarski zatvoriti i obraditi. Cijevi PVC za instalacioni kanal Dobava i postava PVC cijevi za razvod instalacija kroz instalacioni kanal. Cijevi je potrebno postaviti na sloj finog pijeska.56 43.590.50 221.726. Prije zatrpavanja pijeskom potrebno je otvore u zidu okna ispod naplatne kućice zidarski zatvoriti i obraditi.20 1.24 51. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno.40 60. Obraĉun po m¹ ugraĊenih cijevi.16 12.35 8. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika. Laki lijevano-ţeljezni poklopci Dobava i ugradve lakih lijevano-ţeljeznih poklopaca na elektro šahtovima i šahtovima odvodnje. m¹ m¹ m¹ m¹ 816 40 292 75 74. 3. uĉvrstiti ih.90 3.ms_office Strana: 164.88 3.56 43.20 6. sati sati 70 70 43.25 III.10. a) cijevi promjera 300 mm b) cijevi promjera 200 mm c) cijevi promjera 160 mm d) cijevi promjera 110 mm PVC ili okiten cijevi za razvod instalacija Dobava i postava PVC ili Okiten cijevi za razvod instalacija od naplatnih kućica do zaštitnih i vanjskih blokova.671.78 4. uĉvrstiti ih i zatrpati ih finim pjeskom.16 35.02 74.934.[227] . a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: kom 56 980.523.355.11 102. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. a) cijevi promjera 160 mm b) cijevi promjera 110 mm c) cijevi promjera 60 mm d) cijevi promjera 40 mm PVC cijevi za odvodnju Dobava i postava PVC cijevi za razvod instalacije odvodnje.313.32 31. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Obraĉun po komadu ugraĊenog šahta.96 1.02 74.40 4.355.00 5.40 1. Prije zatrpavanja pijeskom potrebno je otvore u oknima zidarski zatvoriti i obraditi.

98348485.2008. B.130.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.130. Sva tekuća i kontrolna ispitivanja moraju odgovarati OTU-u. sukladno dilatacijama u betonskoj ploĉi. te dobro otprašiti. mase 250 gr/m². A. Tvrdo-lijevani asfalt TLA 11 se izvodi u sloju prosjeĉne debljine 30 mm. posipanje drobljencem.99 221. Hidroizolacija mora biti izvedena sukladno Opće tehniĉkim uvjetina za radove na cestama 2001. ĉišćenja površine ispuhivanjem. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1. Prije izrade tvrdo-lijevanog asfalta površina betona se mora saĉmariti ili pjeskariti kako bi se odstranila cementna skramica. a svi spojevi su izvedeni putem varenja. II. knjiga IV. Tvrdo-lijevani asfalt TLA11 Izrada.130. sa svim transportima i prenosima.25 IV.xls. te antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida. a) ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI ASFALTERSKI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: 50. poglavlje 6-07. dobava i spravljanje mješavine tvrdo-lijevanog asfalta. Svi okviri imaju ugraĊene pracne za usidrenje. V. IV. te brtveni sloja od jedne plastomerne bitumenske trake kao Bitufix PES 5 M1. doprema i ugradba tvrdo-ljevanog asfalta TLA 11 na otocima izmeĊu prolaza.356. 32.9. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.76 32. UKUPNO ASFALTERSKI RADOVI: m² 680 47. valjanje valjkom.00 796. Tvrdo-lijevani asfalt TLA 11 mora biti izveden sukladno Opće tehniĉkim uvjetima za radove na cestama 2001. 45212-400-4474/2008. obraĊene kvarcnim pijeskom.424.ms_office Strana: 165. poglavlje 7-01. Na ovako pripremljenu površinu izvodi se temeljni sloja od dvokomponentne reakcijske epoksidne smole bez otapala i punila.986.[227] .00 REKAPITULACIJA I. ugraĊivanje. III. Tvrdo-lijevani asfalt se dilatira reškama širine 10 do 15 mm u polja.53 491. raznošenje.28 OBRTNIĈKI RADOVI BRAVARSKI RADOVI CRNA BRAVARIJA OPĆENITO: Crna bravarija izraĊena je od NP i HOP vuĉenih profila. Prije ugradbe bravariju je potrebno dobro oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i odmastiti.00 32. zavarene 100% izravno na temeljni sloj. Po ravnosti i po vlaţnosti površina mora biti sukladna OTU-u. Jediniĉnom cijenom obuhvatit sve radove od pripreme površine pjeskarenjem ili saĉmarenjem. god. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. razastiranje.814. nanošenje temeljnog i brtvenog sloja. Obraĉun po m² stvarno izvedene površine. što dokazuje nadzorni inţenjer upisom u GraĊevni dnevnik. knjiga III.10.

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. kom 14 431. 6. Sidrene ploĉe za zaštitnu odbojnu ogradu 30×30 cm Izrada. Sidrena ploĉa za ugradbu kućišta podiznih rampi je dimenzija 40×40 cm izraĊena od ploĉevine 6 mm sa 4 ankera duţine 30 sm na ĉijem donjem kraju se nalazi kuka.16 3. Obraĉun po m¹ izraĊene i montirane zaštitne ograde.xls. Jednostrana odbojna distantna ograda Izrada.042. Sve izraditi prema Izvedbenom projektu. Utor za vrijeme betoniranja bora biti ispunjen stiroporom kako bi se utor saĉuvao ĉistim.503.63 222.030. Slobodne krajeve ugraditi u sjenku okna 15 cm duboko. god. Obraĉun po komadu sidrene ploĉe. Obraĉun po komadu izraĊene i ugraĊene penjalice. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti kompletnu izradu antikorozivnu zaštitu sa vrućim pocinĉavanjem. dopremu na gradilište i ugradbu u otoke ispred i iza naplatne kućice. a udaljenost od zida je 16 cm.64 2.a na gornjem je urezan navoj M14 u duţini od 3 cm. kom 48 72. Sidrene ploĉe za treptaĉ 20×20×0. kom 376 313.a na gornjem je urezan navoj M14 u duţini od 3 cm. Penjalice se ugraĊuju na meĊusobnom razmaku od 30 cm.04 5.ms_office Strana: 166. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.82 354. Sidrena ploĉa za ugradbu zaštitne ĉeliĉne ograde je dimenzija cca 30×30 cm izraĊena od ploĉevine 10 mm sa 4 ankera duţine 30 sm na ĉijem donjem kraju se nalazi kuka. dopremu na gradilište i ugradbu u vanjske blokove. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1. Nakon ugradbe penjalice premazati dvostrukim premazom sa resitolom. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti kompletnu izradu antikorozivnu zaštitu sa vrućim pocinĉavanjem. doprema na gradilište i ugradba ĉeliĉnih sidrenih ploĉa za ugradbu zaštitne ĉeliĉne odbojne ograde.6 cm Izrada.370. Obraĉun po komadu sidrene ploĉe. 45212-400-4474/2008.504. doprema na gradilište i ugradba sidrenih ploĉa za ugradbu treptaĉa na vanjskim blokovima. Ĉeliĉne penjalice u oknima odvodnje Izrada i doprema na gradilište i ugradba ţeljeznih penjalica u oknima odvodnje.2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Sidrene ploĉe za kućišta podiznih rampi Izrada. Sidrena ploĉa za ugradbu treptaĉa je dimenzija 20×20 cm izraĊena od ploĉevine 6 mm sa 4 ankera duţine 30 sm na ĉijem donjem kraju se nalazi kuka. doprema na gradilište i ugradba sidrenih ploĉa za ugradbu kućišta podiznih rampi. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti kompletnu izradu antikorozivnu zaštitu sa vrućim pocinĉavanjem. Obraĉun po komadu sidrene ploĉe. doprema na gradilište i ugradba zaštitnog metalnog vruće pocinĉanog odbojnika (ograde) sa stupom i distancerom.10. m¹ 515 431. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-CRNA BRAVARIJA: kom 14 321.63 V.11 VI.289. Ploĉe se ugraĊuju na meĊusobnom osnom razmaku od 133 cm.98 3.76 4.[227] . Penjalice izraditi od rebrastog betonskog ĉelika promjera 16 mm savijenog u obliku slova ''U'' ĉija je širina 45 cm. dopremu na gradilište i ugradbu u otoke i ispred objekta kontrole naplate. SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI 98348485.a na gornjem je utor u koji se ubacuje ''T'' vijak.91 118. Sve izraditi prema Izvedbenom projektu.45 4.

Obraĉun prema m² obojene površine.59 3. m² 70 69.2008. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer. UKUPNO BETONSKI KOLNIK: 132.606.xls. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije. Površinu je potrebno oĉistiti od neravnina i prljavštine.5-02) Obuhvaća nabavu materijala. obraditi veće neravnine i površinu obraditi sa reperaturnim mortom.834. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju m³ 505 544. prijevoz.86 VI.884. Obraĉun po m² stvarno obraĊenog sokla. upotrebu opreme. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1. m³ 460 288. d=15.29 C. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama. B. izradu dilatacija.091. upotrebu opreme te sav rad na izradi. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti. d = 22 cm Cementom stabilizirani sloj od mehaniĉki zbijenog zrnatog kamenog materijala (OTU III st.94 BETONSKI KOLNIK Nearmirana betonska ploĉa.7-02) Obuhvaća nabavu materijala. nafte i ulja. pripremu podloge. Obraĉun po m² obojene površine.373. 32. te sav rad na izradi i ugradnji ploĉe. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju. zaštitu ostalih površina od prljanja.06 4. trostruki premaz epoksidnom bojom. C30/37 (OTU IV st. ugradnji i njezi sloja. Zaštita betona oko naplatnih kućica Zaštita vidljivog dijela betona oko naplatnih kućica.0 cm. BRAVARSKI RADOVI SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: 354. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal. Zaštita betonske površine blokova Dobava materijala i bojanje betonske površine zaštitnih blokova posignal bojom s gletanjem glet masom za vanjske radove. kitanje i brušenje eventualnih neravnina.10.461. prijevoz.5 103.63 2.20 3. C. cijelu površinu impregnirati.370.992. VI.ms_office . Boju završne obrade odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom.40 407. 45212-400-4474/2008.54 274.83 395. Završna obrada sokla materijalom kao mozaikputz od Baumita ili odgovarajući. Prije nanošenja završne obrade sokla površinu je potrebno ponovno impregnirati (grundirati). 1. Premaz bojom mora biti otporan na djelovanje soli i mraza. god.00 41.10 Strana: 167.613. m² 550 58. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.70 2.[227] 98348485. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine.11 41.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.83 REKAPITULACIJA V. UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI: m² 37.091. Bojenje bravarije Bojenje crne bravarije i ĉeliĉne konstrukcije bojama na bazi epoksida.

424. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar.ms_office Strana: 168. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. 45212-400-4474/2008.10. Iskop dubine preko 200 cm Sve isto kao stavka 2. 3.xls.718. Iskopani materijal deponirati na udaljenosti 25 m¹ jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.22 16. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60° ili koristiti razupiranje. Svi iskopi su predviĊeni u zbijenom nasipu od drobljenog kamena.2008. postavljanje i odrţavanje iskolĉenih oznaka od poĉetka radova do predaje svih radova investitoru.40 2. Iskop se obavlja 95% strojno. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena REKAPITULACIJA A. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹. B.606. GRAĐEVINSKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI BETONSKI KOLNIK INSTALACIONI KANALI. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.599.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.356. cca 50 cm ispod gotovog kolnika.22 1. Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na iskolĉenju svih elemenata.407. nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju. tj. paušal 1 7. samo dubine preko 200 cm. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. Za plato je predviĊen samo osnovni nasip bez tampona i asfalta. 2. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto. Svi obraĉuni za iskop.40 3. BLOKOVI I BETONSKI KOLNIK UKUPNO: 796. Iskop dubine do 200 cm Iskop za temeljne ĉašice u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom temeljnom tlu kategorije C.393.[227] .32 ĈELIĈNA NADSTREŠNICA GRAĐEVINSKI RADOVI ZEMLJANI RADOVI OPĆENITO: Iskop humusnog materijala i osnovni nasip obuhvaćeni su u Projektu prometnica za trasu ceste na kojoj se nalazi CP.20 98348485.94 407. A.461. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal sa modulom zbijenosti Ms = 80 MN/m². m³ 720 23. 1. god.40 7. Dubina iskopa je do 200 cm.407. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm. C. I. m³ 60 23. Obraĉun paušalno.28 395. kao i sve ostalo potrebno za dovršenje cijele stavke. Odnosi se na produbljenje iskopa za monolitne temeljne stope u sluĉaju da tlo nema propisanu nosivost. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa svake strane konstruktivnog elementa minimalno za 50 cm.10 1. a 5% ruĉno..

U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dopremu materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹. 1.518.26 105. okana odvodnje i ostalih raznih okana. Tlocrtna dimenzija temelja je 320/270 cm. te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorniĉkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.78 14.008. a) beton b) dašĉana oplata Armatura Dobava.71 I.342. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju debljine 10 cm.49 37. a do kote .namještanje po vertikali i horizontali i ugradnja stupova sitnozrnim betonom C25/30.41 6. 2. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ravnanje.705. instalacionog kanala. Obraĉun po m³ ugraĊenog fino drobljenog kamenog materijala ili šljunka.81 118. gline ili sliĉno naokolo izvedenih temeljnih stopa.5 m³ betona i 0. izrada i postava betonskog ţeljeza prema Izvedbenom projektu armature.425. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Beton podloge C12/15 Betoniranje betonske podloge od mršavog betona. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.2008. m³ 15 422. ugraĊenog nasipa i preuzetog od strane nadzornog inţenjera zbijenog nasipa. 45212-400-4474/2008.[227] . Armatura mora biti ĉista od hrĊe i svih masnoća.30 2. Obraĉun po m³ izvedenog. u dašĉanoj oplati. (ukljuĉivo zatrpavanje eventualnog produbljenja ispod temelja). te nasipavanje. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou. 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: m³ 515 19. Nasipavanje debljine 20 do 30 cm Nasipavanje iskopanim materijalom (kamena sitneţ) bez primjesa humusa. Beton projektiranog sastava. Sloj ĉistoće Dobava i ugradba drobljenog kamenog materijala ili šljunka (sloj ĉistoće).79 II. kg kg 18500 14000 6.30 5. god.585. Obraĉun po kg ugraĊene armature. razastiranje i planiranje ispod temeljnih stopa. Ms = 80 do 100 KN/m². Beton temelja stupova nadstrešnice C16/20 Dobava i ugradba betona. sjeĉenje.60 30.50 cm ispod kote budućeg kolnika. klase C16/20.126.ms_office Strana: 169. m³ 19 105.898. obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu.00 95. Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete. a) rebrasta armatura RA-400 b) mreţasta armatura MAG-500 Namještanje za ugradbu stupova Postava .82 6.48 59. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.90 3. m³ m² 220 515 480.10. u armirano-betonske temelje ĉeliĉnih stupova nadstrešnice.00 4. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 4. stup ide 0. Za 1.7 m² oplate. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Nasipavanje i zbijanje obavljeti u slojevima debljine 30 cm mjereno u zbijenom stanju. kom 18 784.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. raznih okana.340.xls. tj. ispod temelja ĉeliĉne nadstrešnice klase C12/15 debljine d = 10 cm.04 98348485. savijanje. Obraĉun po kom ugraĊenih stupova.22 9.

Odnosi se na rad u visokim prostorima (ĉeliĉna nadstrešnica). Obraĉun po kom skele. Nosive i pregradne zidove takoĊer je potrevno povezati preklapanjem opeke.liĉilaĉke radove.169.949. Obraĉun po kom izvedenih stupova. ZIDARSKI RADOVI OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal. te otprema pokretne ĉeliĉno-drvene skele za bravarske i soboslikarsko .78 32. m² 1450 22. TESARSKI RADOVI OPĆENITO: Oplata svih betonskih i armirano-betonskih elemenata ukljuĉena je u jediniĉne cijenu istih i prikazana kroz betonske i armiranobetonske radove. Visina skele iznosi cca 5.425. UKUPNO TESARSKI RADOVI: 1. izrada i demontaţa skele nakon dovršenja svih radova. III. sati sati 60 60 44. Zalijevanje stupova Zaljevanje stupova /unutrašnjost/ sitnozrnim plast. B. te otprema pokretne ĉeliĉno-drvene skele za bravarske i soboslikarsko .169.145. Visina skele iznosi cca 6. Pokretna ĉeliĉna skela Dobava. Obraĉun po m² montirane skele.xls.44 IV. IV. ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI TESARSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: 37.0 m¹. A.0 m³ betona. kom 1 440. UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI: kom 18 529.[227] .79 380. Odnosi se na rad u visokim prostorima (ĉeliĉna nadstrešnica).33 II.42 III. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.44 2.59 58. rad.44 6. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Za 1 stup ide cca 1. transporte.ms_office Strana: 170. 2.24 IV.145.78 III. alat.0 m¹.00 32.2008.40 6. betonom C25/30 .liĉilaĉke radove. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: 1. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 5. god. Fasadna skela Dobava.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.509.81 OBRTNIĈKI RADOVI ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA 98348485.Izvodi se nakon montaţe kompletne konstrukcije. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika.10. izrada i demontaţa skele nakon dovršenja svih radova. razne zaštite i sl. Ostali zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom.44 440. 45212-400-4474/2008.40 3.527. 32.80 456. II. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova. sidra. 9.94 380.494. V.675.949.690.80 REKAPITULACIJA I.

Montaţa se vrši prema montaţnom projektu. elementi su od cijevnih profila Ĉ-1212.pjeskarenjem te 2-kratni antikorozivni premaz na bazi epoksida. U stupove nadstrešnice ugraĊene su cijevi za odvod krovne vode. Sva montaţa na gradilištu je putem vijaka. Po konstruktivnom sistemu se sastoji od sistema sekundarnih i glavnih rešetkastih nosaĉa. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad.10. Izrada i montaţa nosaĉa spuštenog stropa Izrada i montaţa nosaĉa spuštenog stropa od pravokutnih valjanih profila /HOP/ presjeka 60/120/4.280. kg 16000 16. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena OPĆENITO: Nadstrešnica se izvodi iznad cestarinskog prolaza. Kao pokrov sluţi ĉeliĉni profilirani pocinĉani obojeni lim.[227] 98348485.00 odnosno 6.00 m¹.6 mm.38 262. vertikala kvadratnog presjeka 80/80/3. uputama statiĉara i prema radioniĉkoj dokumentaciji koju je duţan izraditi izvoĊaĉ ĉeliĉnih konstrukcija. izradu radioniĉke dokumentacije. skelu. IzvoĊaĉ je duţan prije poĉetka radova radioniĉku dokumentaciju dati na pregled projektantu koji će na istu dati pismenu suglasnost. Svi konstruk. Stupovi se nakon montaţe popunjavaju betonom što je obuhvaćeno u troškovniku. Dobava i postava podroţnica Nabava materijala. Jediniĉna cijena takoĊer obuhvaća izradu i putem varenja montaţu ĉeliĉnih ploĉica od plosnog ĉelika za meĊusobnu vezu svih bravarskih izraĊevina kao i pocinĉane vijke za montaţu istih na gradilištu.370.38 188.38 98.00 mm. Oslonjena je na 12 stupova s razmakom osi 15. Obraĉun po kg montiranog nosaĉa. a valjani profili . ĉišćenje od rĊe .xls. dijagonala kvadratnog presjeka 40/40/2. transport na gradilište i montaţa podroţnica U PN 160. te montaţu svih konstruktivnih elemenata na licu mjesta. transporte. Obraĉun po kg postavljenih podroţnica. Obraĉun po kg izvedenih rešetkastih nosaĉa. ĉišćenje od rĊe /pjeskarenjem/ 2-kratni antikorozivni premaz. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 70×70 cm. Izrada radioniĉke dokumentacije obuhvaćena je u jediniĉnoj cijeni stavaka ponudbenog troškovnika. god. Nadstrešnica je projektirana na “dvije vode”. izrada u radionici. 45212-400-4474/2008.9 mm sa prikljuĉkom na cijev kvadratnog presjeka 100/100/4 gore i dolje. Izrada i montaţa nosaĉa fasade .2008. kg 11500 16. IzvoĊaĉ je duţan izvršiti izmjeru izvedenih temeljnih ĉaša prije poĉetka radova. osnovni i spojni materijal. vijcima M 16.ĈN 24 B1. Naokolo nadstrešnice je maska od obojenog lima. meĊusobno ukrućenih spregovima.0 m¹ i kvadratnog presjeka 80/80/3. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 2.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. a na krovu je izlazno okno vel.6.080. alat. Montaţa odozdo na nosivu konstrukciju putem kutnih profila i vijaka. 1. oslonjenih na ĉeliĉne cijevne stupove koji su upeti u temeljne stope.00 3. kg 6000 16. Preko svega u uzduţnom smjeru dolaze ĉeliĉne roţenice.rešetkasti nosaĉi Izrada i montaţa nosaĉa fasade kao rešetkastih nosaĉa sastavljenih od pojaseva duţine 6.00 Strana: 171.ms_office .

Obraĉun po kg izvedene krovne stabilizacije.2 mm i isto takve vertikale rešetke kom 2. te izrada ĉeliĉne okrugle cijevi promjera 152. Antikorozivna zaštita kao pod poz.5 mm. popreĉni spregovi Nabava materijala.88 25. Dobava krovnog sprega u ravnini plafona Nabava materijala. a dolje na okno odvodnje pod kutem 120°. Obraĉun po kg izvedenog krovnog sprega.0.00 10.9 mm i vertikala kvadratnog presjeka 100/100/4.38 90.5 mm.38 171. 1.0 mm. kvadratnog presjeka 90/90/4.38 475. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. kg 29000 16. te dijagonala od kvadratnog presjeka 50/50/2. Poloţene na stupove.2008. Dobava krovne stabilizacije. izrada u radionici i montaţa krovne stabilizacije.6 mm i kvadratnog presjeka 60/60/2. Izrada i montaţa krovne rešetke l = 15.360. kg 6500 16. Obraĉun po kom izvedenih cijevi za odvodnju vode.426. Gore izvesti spoj na limeni lokac. Dobava krovne stabilizacije Nabava materijala.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. izrada i montaţa krovne rešetke sastavljene od gornjeg i donjeg pojasa vel. kom 18 11.6 mm. kvadratnog presjeka 80/80/3.00 8. Obraĉun po kg izvedenih krovnih rešetki.60 212.20 105.84 Strana: 172. duţine cca 550 cm. 4. Antikorozivna zaštita kao poz. dijagonala L 40/40/4 mm i vertikala nosaĉi plafona kvadratnog presjeka 60/120/4.00 5.10 m¹.284. Obraĉun po kg izvedenih zabatnih rešetki. montaţa krovne stabilizacije u plohi krova i plohi podgleda sastavljene od dijagonale od L 40/40/4 i horizontalnog štapa od kvadratnog presjeka 40/40/2. Vertikale iste dimenzije.80 11.6 mm.[227] 98348485. kg 10500 16.990. Izrada i montaţa uzduţne rešetke Izrada i montaţa uzduţne rešetke vel.00 7. a sastoje se od donjeg i gornjeg pojasa dim.ms_office . Obraĉun po kg izvedenih popreĉnih spregova.9 mm. Svaki stup je teţine cca 800 kg. dijagonala od kvadratnog presjeka 70/70/3. dijagonala od kvadratnog presjeka 80/80/3.0 m¹ Nabava materijala.00 9. 45212-400-4474/2008. Izrada i montaţa zabatnih rešetki Izrada i montaţa zabatne rešetke raspona 15. kg 2800 16.4/4. krovnih spregova meĊu konstrukcijom od NPU 80 i dijagonala L 40/40/4.560.683.00 6.5 mm. Obraĉun po kg izvedenih uzduţnih rešetki. 1.00 m¹. UgraĊuje se u ĉeliĉni stup. Sluţi za odvodnju krovne vode.793.9 mm.0 mm. kom 18 1. kg 3800 16. Sastavljene od gornjeg i donjeg pojasa od kvadratnog presjeka 80/80/3. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 4. U cijeni zaštita izvana i iznutra vrućim bitumenom ili bojom na istoj bazi.020.300. god. Dobava ĉeliĉnih stupova Nabava materijala te izrada ĉeliĉnih stupova od cijevi 406.4/12.20 61.xls. Obraĉun po kom izvedenih ĉeliĉnih stupova.20 45.20 + 5×6. izrada u radionici.090.10. izrada u radionici i montaţa krovnog sprega u ravnini plafona od pojaseva NPU 80. U cijeni izrada veznih elemenata za horizontalnu konstrukciju i izrezivanje otvora za odvodne cijevi krovne vode.0 + 2. kg 5500 16. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Dobava cijevi za odvodnju vode Nabava materijala.

20 137. Dobava pomoćne konstrukcije hodne staze Nabava materijala.4/2. Širina penjalica 60 cm.nosaĉa sema-fora izraĊenog od HOP nosaĉa ‚50/50/3 mm Antikorozivna zaštita kao pod poz. Gore je zaštitni rukohvat /ograda/ visine 100 cm. m² 250 313.00 19.po horizontali /6 kom/.864. kg 6800 16.950.50 15. Obraĉun po m² postavljene trake. 1.[227] . izrada u radionici. Izvesti ju od ĉeliĉne pocinĉane rešetke vel. S antikorozivnom zaštitom.487.80 152. Obraĉun po kg izvedenih elemenata spojeva. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 12. Dobava ĉeliĉnog okvira .38 40. Ljestve se “noţicama” od bet. Izrada i montaţa ljestvi Nabava materijala. Montaţa HOP C nosaĉa Dobava i montaţa HOP C nosaĉa vel.9 i promjera 42. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.40 17. kg 850 16. Leţajevi krovnih rešetki na stupu Nabava materijala.80 98348485. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. izrada u radionici. Limeni pocinĉani profili 50×40 mm Obraĉun po m¹ nosaĉa limene maske. kg 8500 16.2008.40 4. Dolaze penjalice od vertikalnih cijevi promjera 30 mm i preĉki od bet.ms_office Strana: 173. ţeljeza privaruju na ĉeliĉnu konstrukciju nadstrešnice.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. transport na montaţu i montaţa ĉeliĉnih ljestvi za pristup na hodnu traku unutar nadstrešnice. ‚ 60/60/2. Sve izvesti od kutnog ţeljeza L 60/60/6. Nosaĉi limene maske Izrada i montaţa popreĉnih i uzduţnih nosaĉa limene maske . Ukupna visina 800 cm. Dimenzije obavezno uskladiti prema detalju proizvoĊaĉa trake. Širina hodne staze 80 i 120 cm.00 13.222. transport na montaţu i montaţa hodne staze unutar nadstrešnice. Obraĉun po kg izvedenih krovnih rešetki na stupu.38 111. izrada u radionici. Dobava i montaţa hodne staze Nabava materijala. shemi bravarije i uputama projektanta. montaţa leţajeva krovnih rešetki na stupu HEA-A200. Sve prema općim uvjetima.10. Montaţa elemenata spojeva Nabava materijala.6 s antikorozivnom zaštitom.38 13. 45212-400-4474/2008.nosaĉ semafora Nabava materijala.923.xls. izrada u radionici. ĉišćenje od rĊe /pjeskarenjem/ 2-kratni antikorozivni premaz i montaţa elemenata spojeva koji sudjeluju u ukupnoj teţini sa 10%. ţeljeza promjera 18 mm. Obraĉun po kg montiranih nosaĉa krovne svjetlosne trake. kom 1 4. izrada u radionici.95 78. 350×60 mm debljine lima 3 mm. te meĊusobno povezani cijevima promjera 30/3 mm. transport na montaţu i montaţa ĉeliĉnog okvira .00 18. Sluţi kao nosaĉ krovne svjetlosne trake. kg 2500 16. m¹ 600 254.38 64. ĉišćenje od rĊe /pjeskarenjem/ 2-kratni antikorozivni premaz. transport na montaţu i montaţa pomoćne konstrukcije nosaĉa hodne staze i ograde hodne staze. Obraĉun po kg izvedenog ĉeliĉnog okvira nosaĉa semafora. izrada u radionici. Obraĉun po kg izvedene pomoćne konstrukcije hodne staze. god.880.222. Obraĉun po kom ljestvi.700. 25/2 mm.00 14.384. kg 3960 16.00 16.

Gore je otklopno okno od HOP ‚20/30/2 mm ukrućenog dijagonalama i vezanog na donji okvir putem navarenih 2 kom petlji za metalna vrata. Obraĉun po kg montiranih nosaĉa rasvjetnih tijela.00 V.00 21. materijal. Krov je 2-strešni s nagibom od cca 15%. visine do 2. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.lomovi lima s umetanjem “Z” ili više sliĉnih završnih i prelaznih profila ulaze u jediniĉnu cijenu. 45212-400-4474/2008.60 231. Izrada podgleda Sve isto kao u poz. Boje pokrovnog lima u dogovoru s projektantom kao i podgled. god. sve transporte. 1. Vijci su oblikom prilagoĊeni donjem nosaĉu /NPU 10 i HOP 60/60/3.7 mm i visine profilacije cca 55 mm. Svi spojevi i prelazi . Obraĉun po m² pokrova nadstrešnice.2008.373.[227] . m² 980 236. Pokrov nadstrešnice Izrada i montaţa pokrova nadstrešnice od pocinĉanog ĉeliĉnog obostrano obojenog lima s brtvljenjem horizontalnih spojeva trajno elastiĉnim kitom.34 VI. samo lim debljine 0. Dolazi na podgled nadstrešnice. 70×70 cm.5 mm s profilacijom visine 12 do 18 mm i obojen RAL 9002 /bijelo/. U kompletu i pristupne ljestve od okna do hodne trake.10. Obraĉun po kom okvira okna za izlaz na krov.196. Sve izvedeno prema detaljnom nacrtu i detaljima. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad.xls. Dolaze HOP nosaĉi ›40/40/3 mm.00 2.368. IzmeĊu sljemena i ţlijeba limovi su iz 1 dijela. 1. vel. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 20.00 98348485. uskladištenje materijala na gradilištu i sl. Obraĉun po m² izrade podgleda. /osnovni i spojni/. 4. Montaţa nosaĉa rasvjetnih tijela Izrada i montaţa nosaĉa rasvjetnih tijela ugraĊenih u podgled nadstrešnice.463.20 196.0 m¹. Obraĉun po m² izvedenog pokrova.ms_office Strana: 174.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. m² 980 200. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. razne zaštite na radu. Okvir je od “C” HOP profila 220×40×3 mm.368. alat. POKRIVAĈKI I LIMARSKI RADOVI OPĆENITO: Izrada pokrova predviĊena je od profiliranog tvorniĉki obojenog ĉeliĉnog pocinĉanog lima debljine 0. te u dogovoru sa nadzornim organom i projektantom. izradu radioniĉkih nacrta. Za ukrućenje u otvorenom poloţaju okvir i otklopno okno povezati pocinĉanim lancem. kompletnu skelu.665. kom 1 4. Lim dolazi 1-struko.00 2.38 28. Svj. ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA UKUPNO: kg 1750 16.868. Okvir okna za izlaz na krov Izrada okvira okna za izlaz na krov nadstrešnice. koji će odrediti boju.

Ţlijeb je presjeka 28×10 cm. gornji i donji horizontalni. širine 30 cm i opšav s pasicom za vezu s opšavom iz poz. Boja po izboru projektanta. U cijeni podvuĉeni dodatni lim razv.154. 45212-400-4474/2008.5 do 0.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 1/ na sudaru krova i maske. U cijeni opšivanje istaka nosaĉa semafora.50 1. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Sve komplet.9 do 1.50 8. gore se lim podvlaĉi pod masku. dole je pasica i sudar s horizontalnim ţlijebom.20 800.ms_office Strana: 175. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10. Vijci i podl. 1. Opšav limom Opšav limom opisanim pod poz./.š. m¹ 70 95.5%. Vezano na izradu maske iz poz. 20 cm b.90 17. duţ.815. 20 cm Izrada i postava sljemenjaka Izrada sljemenjaka od lima opisanog pod poz.199.55 18. Obraĉun po m¹ opšava limom. Obraĉun po m¹ maske. kao što to izvodi firma “HOESCH” BAUSYSTEME GMBH WIEN. Ţlijeb izvesti s uzduţnim nagibom 0. m¹ 4 200.45 95. širine 80 cm. /unutarnja strana/. Obraĉun po m¹ izvedenog horizontalnog sanduĉastog ţlijeba.xls. m¹ 210 81. Lim je razv.š. Za spoj na vertikalu izvesti rukavce promjera 120 mm. Obraĉun po m¹ postavljenih sljemenjaka Izrada opšava na sudaru krova i maske Opšav /limom kao poz. te pokrivanje sljemena. 6.688. Izrada opšava po kosini Sve isto kao poz. razvijena širina 50 do 10 cm. a u meĊuprostore umetnuti brtve od bitumenizirane spuţvaste gume.00 7. 1. a. Obraĉun po m¹ opšava po kosini. Obraĉun po m¹ opšava na sudaru krova i maske.60 52. Masku sastaviti od 3 kom opisana “HOESCH” ELEMENTA /ukupna visina maske 180 cm.0 mm. gore r.š. širina 50 cm. Opšav vertikalnog pojasa Obostrani opšav vertikalnog pojasa /maske/ naokolo nadstrešnice s profiliranim obojenim ĉeliĉnim pocinĉanim limom.50 18. Dolazi gotov tvorniĉki prefabriciran fasadni element s visinom 600 mm i debljinom lima 0. Obraĉun po m¹ postavljene maske.40 54. m¹ m¹ m¹ 210 210 19 86.45 5.40 98348485. samo po kosini. a nad ţlijebom ima okap.052. 45 cm c. Spoj s donjim pokrovom izvesti “NA ĈEŠALJ”. Komplet s pocinĉanim nosaĉima na razmaku 80 cm. razv. vertikalno r. Izvedba horizontalnog sanduĉastog ţlijeba Izvedba horizontalnog sanduĉastog ţlijeba krovne vode od pocinĉanog lima 0. 3.[227] . 1. dole r.55 6. iznosi cca 10. ploĉice u boji kao maska /kao poz.6 mm.45 86.6 mm.80 6.00 4.2008. Dolazi ravno. 7 koji se podvlaĉi pod pokrovni lim.3 m¹.454. m¹ 136 400. god.154. Uĉvršćenje nehrĊajućim vijcima na donju ĉeliĉnu konstrukciju. Duţina pojedinog elementa ne smije biti kraća od 450 cm. Lim je bez profilacije i u debljini 0. m¹ 220 236. Ţlijeb je dilatiran tako da max. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3.

Obraĉun po kom izvedenog opšava. = 200 mm.montira se nakon postavljenih semafora i promjenjivih znakova.65 3. Lim je savijen pod 90° s r.146. Opšav uz svjetlosne trake Opšav limom /kao poz.991. 6 cm. Montaţa limene cijevi Sve isto kao poz. su putem lukova s R min. samo veza naplatna kućica – nadstrešnica /promjera 40 cm/. Svi prelazi vertikale na horizontalu i sl.00 12.xls. širina 50 cm. 20.25 Strana: 176. Dolazi . a dole ø 133 mm tj.048. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. duţina 220 cm.40 16.10. 45212-400-4474/2008. m¹ 175 127. 13.70 11.40 10. rukavac za spoj na ĉeliĉnu odvodnu cijev. Obraĉun po kom izvedenog opšava.948.80 15. Gore izvesti otvor ø 120 mm za spoj na vertikalu. U cijeni prilagodbe profilaciji pokrovnog lima. Opšav limom na izlazu Opšav limom /kao poz. m¹ 122 81.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. god. Obraĉun po kom izvedenog opšava. konstrukciju.521. Obraĉun po kom opšava kod montaţe rasvjetnih tijela. vel. kom 2 291.[227] 98348485. Svj.5 mm. 1/ uz izlaze na krov. PredviĊene dim. Opšav kod montaţe rasvjetnih tijela Izrezivanje i pripasivanje lima na podgledu prilikom montaţe upuštenih rasvjetnih tijela s izradom opšava kao u poz. Obraĉun po kom izvedenog opšava. Obraĉun po kom montiranog limenog "lonca" Opšav limom na sudaru podgleda Opšav limom kao u poz.55 mm i s promjerom ø 120 mm. kom 1 382.20 382. U cijeni prikljuĉak na gornju horizontalu i na donji revizioni lonac.217. U cijeni izvedba i prikljuĉak “LABUĐEG VRATA” istog promjera kao ţlijeb. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 9. 4a. širina 50 cm.5 mm. “LONAC” je tl. U obliku L 25/25 mm. kom 86 409. Razv. te na sudaru podgleda i opšava iz poz. U cijeni prilagodbe profilaciji pokrovnog lima. 50×50 cm.80 VI. Prodor za antenu Doplata za izradu opšava na prodoru antene kroz krov.40 22. Debljina lima 0.ms_office . Razvijena duţina 440 cm. Montaţa limenog "lonca" Izrada i montaţa limenog “LONCA” na spoju limenog ţlijeba i odvodne cijevi. kom 18 195. POKRIVAĈKI I LIMARSKI RADOVI UKUPNO: kom 18 163.00 17. Sve od pocinĉanog lima 0.90 9. Izvedba labuĊeg vrata Izvedba i montaţa vertikalnog labuĊeg vrata. 1/ uz svjetlosne trake. kom 7 163. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.20 14. Obraĉun po m¹ izvedenog opšava. Obraĉun po m¹ izvedenog opšava. otvora 74×74 cm.20 48. 30×20 cm i s visinom 40 cm. Spoj limene vertikale i lonca izvesti tako da isti moţe posluţiti za reviziju i ĉišćenje lonca i vertikale. Razv.60 721.516.š. 0. 1. m¹ 240 200.20 582.295. Opšav nakon montaţe semafora Izrada opšava od lima kao pokrov deblj.50 35. dim.2008. U cijeni obujmice za vješanje na ĉel.80 2.00 13. Obraĉun po kom izvedenog labuĊeg vrata. 1 /samo ravni/ na sudaru podgleda i ţiĉanog pletera.

god. 2. klase. 1. Montaţa krovne svjetlosne trake Dobava. LIĈILAĈKI RADOVI Završno liĉenje Nabava materijala.530. izrada i montaţa drvenih gredica za naknadnu montaţu svjetlosnih traka. Ugradba pocinĉanim ĉeliĉnim vijcima. 1.70 VII.7 m¹. popravak temeljnog premaza i završno liĉenje /2-bojno/ ĉeliĉnih stupova koji se izvode na slijedeći naĉin: Nanošenje dva zaštitna sloja na konstr. Ista dolazi na sudaru drveta s ĉelikom.28 IX.215.486. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena RADOVI SA SVJETLOSNIM TRAKAMA VII. radovima/.829.10. s razv. Obraĉunato u ĉeliĉnoj konstr. U cijeni doplata za izradu i montaţu srednjih sljemenskih i krajnjih završnih elemenata prilagoĊenih nagibu pokrova.xls. Obraĉun po m² liĉene konstrukcije. kom 12 97. Podnoţje stupa u visini 50 cm obojiti u crno. traka je korisne vel. m² 135 48. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije.172. Završno liĉenje se predviĊa epoksidnim bojama i to 3-kratni premaz u boji po izboru projektanta. Obraĉun po m¹ izvedenog dašĉanog korita. U cijeni dobava i postava 1 sloja krovne ljepenke s gornje strane. 1. Obraĉun po m¹ izvedenih drvenih gredica.podloge za postavu horizontalnog ţlijeba. širinom 70 cm i s podmetaĉima za postizanje nagiba ţlijeba.84 2. Sastavljena je od srednjih elemenata duţine 130 cm i krajnjih elemenata promjenjive duţine. antikoro-zivnim sredstvom.40 74.33 73. 4.05 5. Obraĉun po kom izvedene dilatacije svijetlosnih traka. Ukupna duţina jedne trake je 5. Postava putem pocinĉanih vijaka na donji ĉeliĉni “C” profil.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. U cijeni dobava i postava bitumenske “IZO” trake širine 60 mm. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 1. Dobava drvenih gredica Dobava. Dolazi gredica 8×5 cm impregnirana 2-kratno. RADOVI SA SVJETLOS. Montira se na dodatni nosaĉ od HOP C profila /obuhvaćeno u brav. m¹ 112 37.[227] .75 98348485. TESARSKI RADOVI UKUPNO: m¹ 112 52.60 2. UKUPNO: m¹ 48 1. transport na montaţu i montaţa krovne svjetlosne trake od 1-strukog akrilnog mlijeĉnog stakla. TRAK. 1. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Obraĉun po m¹ izvedene svjetlosne trake Izrada i montaţa dilatacije svjetlosnih traka Izrada i montaţa dilatacije svjetlosnih traka iz poz.5 cm od mekog drva II.68 10.628.455.ms_office Strana: 177.05 6.64 VIII.2008. L = 150 cm s vanjskom širinom = 170 cm. Dolazi daska deblj. Izrada dašĉanog korita Izrada i montaţa dašĉanog korita . 45212-400-4474/2008. Isporuĉuje se bez nastavnog vijenca.045.24 TESARSKI RADOVI VIII. dorada.

522. samo podgled vidljive limarije: horizontalni i vertikalni ţlijebovi.20 4. RADOVI SA SVJETLOSNIM TRAKAMA VIII.52 5.50 3.403.628.516.690. 2-kratno.967. 2.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.25 74. 1.34 721.00 223. Obraĉun po m² liĉene površine.28 223.60 11. Završno bojanje konstrukcije predviĊa se bojama na bazi epoksida.xls.859. 4.2008.071.72 6. m² 18 36.659. 3.977. god.20 REKAPITULACIJA A. bojom po izboru projektanta. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2.81 3.64 34. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Popravak liĉenja Liĉenje popravak podgleda pokrovnog profiliranog lima bojama po izboru projektanta. a. Obraĉun po m² liĉene površine. m² 18 41. m² 70 36.762. popravak temeljnog premaza i završno liĉenje krovne ĉeliĉne glavne i sekundarne konstrukcije koja se izraĊuje na slijedeći naĉin: Ĉišćenje i popravak zaštitnog temeljnog premaza. GRAĐEVINSKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI ČELIČNA NADSTREŠNICA UKUPNO: 456. ţuto Liĉenje podnoţja stupa Liĉenje podnoţja ĉeliĉnog stupa u visini 50 cm CRNOM BOJOM /na bazi bitumena/ otpornom na atmosferilije. Liĉenje nekonstruktivnih elemenata Sve isto kao poz. Boja kao podgled.24 10.045. 2.418.09 REKAPITULACIJA V. a prema opisu pod poz.01 NADSTREŠNICA PARKIRALIŠTA GRAĐEVINSKI RADOVI ZEMLJANI RADOVI Strana: 178.80 7. A.373. samo liĉenje nekonstruktivnih elemenata. ČELIČNA KONSTRUKCIJA VI. Obraĉun po m² liĉene površine. /Napomena: liĉe se okviri s ţiĉanim pleterom na podgledu/.popravak bojom kao poz. vertikalne limene maske naokolo nadstrešnice. m² m² 840 280 41.20 3. POKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI VII.04 IX. Izvodi se samo na manjim oštećenjima. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.418. Obraĉun po m² liĉene površine. 5.463. Obraĉun po m² liĉene površine.64 749. m² 150 36. TESARSKI RADOVI IX. gorivo i sl. Popravak liĉenja Isto kao poz.05 160. 5.071. 45212-400-4474/2008. LIČILAČKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: B. 2kratno. Obraĉun po m² liĉene površine. plavo b. I. LIĈILAĈKI RADOVI UKUPNO: m² 3350 48.ms_office .[227] 98348485. Popravak bojom limene maske Liĉenje . Izvodi se 2-kratno nakon montaţe maske.64 41.403.09 3.04 2. /Izvodi se samo u koliko isporuĉeni lim nije obojen bojom RAL 9002 . Završno liĉenje konstrukcije Nabava materijala.BIJELO/. 2.406.10.04 648. B.

Dubina iskopa je do 200 cm. samo dubine preko 200 cm..[227] . m³ 10 23. Nasipavanje debljine 20 do 30 cm Nasipavanje iskopanim materijalom (kamena sitneţ) bez primjesa humusa.xls. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa svake strane konstruktivnog elementa minimalno za 50 cm. Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na iskolĉenju svih elemenata. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm. gline ili sliĉno naokolo izvedenih trakastih temelja i temeljnih stopa.003. m³ 50 19. Iskop dubine preko 200 cm Sve isto kao stavka 2. cca 50 cm ispod gotovog kolnika. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. postavljanje i odrţavanje iskolĉenih oznaka od poĉetka radova do predaje svih radova investitoru. m³ 100 23. a do kote .50 cm ispod kote budućeg kolnika. god. Ms = 80 do 100 KN/m². Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. instalacionog kanala. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal sa modulom zbijenosti Ms = 80 MN/m².322.10. Svi obraĉuni za iskop. Obraĉun paušalno. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju. kao i sve ostalo potrebno za dovršenje cijele stavke. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60o ili koristiti razupiranje. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dopremu materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹.003.00 3. Iskop se obavlja 95% strojno.00 3. Svi iskopi su predviĊeni u zbijenom nasipu od drobljenog kamena. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto. paušal 1 3.22 2. 1. Iskop dubine do 200 cm Iskop za temeljne ĉašice i temelje grede u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom temeljnom tlu kategorije C.22 232.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.20 4. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou.2008. Nasipavanje i zbijanje obavljeti u slojevima debljine 30 cm mjereno u zbijenom stanju. Odnosi se na produbljenje iskopa za monolitne temeljne stope u sluĉaju da tlo nema propisanu nosivost. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena OPĆENITO: Iskop humusnog materijala i osnovni nasip obuhvaćeni su u Projektu prometnica za trasu ceste na kojoj se nalazi CP. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar.22 961. temenja blokova i raznih okana. tj. Iskopani materijal deponirati na udaljenosti 25 m¹ jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja.00 2. Za plato je predviĊen samo osnovni nasip bez tampona i asfalta. nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju.00 98348485. a 5% ruĉno. tj.ms_office Strana: 179. 45212-400-4474/2008. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.

ispod temelja ĉeliĉne nadstrešnice klase C12/15 debljine d = 10 cm. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 5.56 4. temelja treptaĉa. 317. Beton oko ĉeliĉnog stupa C25/30 Dobava i ugradba betona. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ravnanje. m³ m² 2. a) beton b) dašĉana oplata c) oplata ĉašica Sitnozrnati beton za zalijevanje C25/30 Dobava i ugradba betona nakon ugradnje ĉeliĉnih stupova nadstrešnice parkirališta sa sitnozrnatim betonom klase C25/30.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.40 3. Sloj ĉistoće Dobava i ugradba fino drobljenog kamenog materijala ili šljunka (sloj ĉistoće). u zaštitni dio oko ĉeliĉnog stupa nakon izvedenog zalijevanja. 1.5 30 480. Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete.82 2.057. Armatura mora biti ĉista od hrĊe i svih masnoća.26 1. Beton projektiranog sastava.33 II. m³ m² kom 22 72 5 480. okana odvodnje i ostalih raznih okana. te nasipavanje.05 2.48 59. a) beton b) glatka oplata Armatura Dobava.80 5. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. armirano-betonskog instalacionog kanala izmeĊu kontrole naplate i naplatnih kućica. m³ 2. obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu.[227] 98348485.536.5 422. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: m³ 3 105.92 4. trakastih temelja i greda (ukljuĉivo zatrpavanje eventualnog produbljenja ispod temelja). Obraĉun po komadu ugraĊenog betona u ĉašice.82 1. te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorniĉkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom. kg Strana: 180.835. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju. Zaštitni blok je tlocrtnih dimenzija 40×40 cm. a dubina iznosi 60 cm. 45212-400-4474/2008. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju debljine 10 cm.xls.48 59. okana elektroinstalacija. a visine 40 cm i to cca 10 cm ispod gornje kote kolnika.2008. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Beton podloge C12/15 Betoniranje betonske podloge od mršavog betona.10.71 I. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.13 6. temelja vanjskih blokova. Obraĉun po kg ugraĊene armature. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.201. Beton projektiranog sastava klase C16/20.72 376.26 75. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. sjeĉenje. Izvodi se u glatkoj ĉetverostranoj oplati. Armatura je iskazana u posebnoj stavci. kom 6 422. 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente. savijanje. zaštitnih blokova ispred naplatnih kućica. Beton temelja stupova nadstrešnice C16/20 Dobava i ugradba betona u temeljne stope nadstrešnice parkirališta tlocrtnih dimenzija 300/100 cm. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.ms_office . okana naplatnih kućica. Beton projektiranog sastava. Tlocrtne dimenzije ĉašice za zalijevanje su 25×25 cm.20 1.266. god.570. biojame. razastiranje i planiranje ispod temeljnih stopa. klase C25/30.28 10.777. izrada i postava betonskog ţeljeza prema Izvedbenom projektu armature.

izrada i demontaţa skele nakon dovršenja svih radova. U jediniĉnu cijenu ulazi dobava i postava lima. Boju lima odrediti će projektant iz vaţećih RAL boja. rad. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika.5 m¹.44 IV. plastificiranog.00 II. 45212-400-4474/2008. sati sati 10 10 44. skela.24 IV. Obraĉun po kom izvedene skele. Pokretna ĉeliĉna skela Dobava. kao i sav ostali pripadajući alat.ms_office Strana: 181.xls.44 III. Nosive i pregradne zidove takoĊer je potrevno povezati preklapanjem opeke. profiliranog debljine 0.81 10.028.682.896. KROVOPOKRIVAĈKI RADOVI OPĆENITO Pokrivanje kompletnog krova ĉeliĉne nadstrešnica pokrovom od ĉeliĉnog. te otprema pokretne ĉeliĉno-drvene skele za bravarske i soboslikarsko . UKUPNO TESARSKI RADOVI: 1. UgraĊuje se na potkonstrukciju vijĉanjem. UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI: 32.40 1.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. TESARSKI RADOVI OPĆENITO: Oplata svih betonskih i armirano-betonskih elemenata ukljuĉena je u jediniĉne cijenu istih i prikazana kroz betonske i armiranobetonske radove. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.liĉilaĉke radove.30 V. Krov se izvodi kao jednostrešni u blagom nagibu od cca 6° stupnjeva. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena b) mreţasta armatura MAG-500 kg 1600 6. sav spojni i vezni materijal.65 III. god.44 440. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova. prilagodba sljemenjacima i uvalama. 98348485. kom 1 440. sidra. Ostali zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom.8 mm i visine profilacije cca 55 mm. alat.[227] .59 58. Odnosi se na rad u visokim prostorima (ĉeliĉna nadstrešnica).10.90 582. Visina skele iznosi cca 4. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 440. svi transporti i sl.2008. razne zaštite i sl. transporte. ZIDARSKI RADOVI OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal. bitumenizirane samoljepive spuţvaste trake na mjestima dodira ili sudara s drugim materijalom. 445. Lim je tvorniĉki pocinĉan i plastificiran s obje strane. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: 1.

transport i montaţa na gradilištu.2008.ms_office .8 mm.075. Obraĉun po m² izvedenog opšava. A. spone za vezu s donjom konstrukcijom kao i krovne ljepenke na dodirnim mjestima s ostalim materijalima. Maska je na boĉnim stranicama konstantne visine.052. II. m² 135 236.02 Strana: 182. plastificiranog lima debljine 0. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. god. a) horizontalni opšav b) opšav po kosini Opšav na sudaru maske i donjeg limenog podgleda Dobava materijala i izvedba opšava na sudaru maske i donjeg limenog podgleda na ĉeliĉnoj nadstrešnici.60 31. IV. 4.[227] 98348485. kao i sav originalni spojni i potrošni materijal. UKUPNO KROVOPOKRIVAĈKI RADOVI: 1.075. 45212-400-4474/2008.8 mm Obraĉun po m² izvedenog pokrova. Pokrov od lima a) lim debljine 0. Obraĉun po m² izraĊenog krova. V.90 955. ĉeliĉnog. m¹ m¹ 42 10 86.50 4.8 mm.682.835. Na ĉeliĉnu podkonstrukciju nalijepiti bitumeniziranu samoljepivu traku za odvajanje lima i ĉelika.10. izrada u radionici.65 440. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Lim se odgovarajućim inox vijcima.8 mm.028.495.630. Pocinĉani lim se meĊusobno spaja lemljenjem. Upotrijebiti ravni plastificirani aluminijski lim boje i debljine 0. Debljina lima iznosi 0. U limu maske treba ostaviti otvore za dinamiĉku hignalizaciju oko koje treba napraviti opĉav. Razvijena širina lima iznosi cca 30 cm. a vidljivi opšavi i maske su od pocinĉanog. Obraĉun po m¹ izraĊenog opšava. Opšav na sudaru maske i gornjeg pokrovnog lima Dobava materijala i izvedba opšava na sudaru maske i gornjeg pokrovnog lima na ĉeliĉnoj nadstrešnici.50 7.30 89. Lim je ĉeliĉni pocinĉani i plastificirani ravni lim.xls. III.40 48. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. m² 31 227.30 REKAPITULACIJA I.00 2. fiksiraju na donji ĉeliĉni UPE 160 profil pomoću 4 samobušeća i samourezujuća vijka. Sve limarske izraĊevine izvode se od ĉeliĉnog pocinĉanog lima debljine 0. U cijeni: uzimanje mjera na licu mjesta. Obraĉun po m¹ izraĊenog opšava. a plastificirani lim nerĊajućim vijcima i zakovicama. dobava osnovnog i spojnog materijala. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno. radne skele.062.55 3.33 32. Razvijena širina lima iznosi cca 30 cm. Kvaliteta lima prema naprijed navedenom opisu. sa plastiĉnom podloškom.45 V.44 1.45 95. ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI TESARSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: 6. Upotrijebiti ravni ĉeliĉni pocinĉani i plastificirani lim boje i debljine kao pokrov.50 3. Opšav vanjske vertikalne maske Dobava materijala i izrada obostranog opšava vanjske vertikalne maske. m¹ 52 86.30 48.941.8 mm.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.

te montaţu svih konstruktivnih elemenata na licu mjesta. Oslanja se na stupove od ĉeliĉnih cijevi promjera 168. Stupovi ĉine kut od 87°. kg 5800 16.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena B. dvokratnu antikorozivnu zaštitu bojom na bazi epoksida. OBRTNIĈKI RADOVI ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA NADSTREŠNICA OPĆENITO: Ĉeliĉna konstrukcija se izvodi prema priloţenim shemama.00 98348485.2008. Oko ĉeliĉne nadstrešnice je maska obuĉena sa obojenim limom.ĉeliĉne rešetke. Ĉeliĉna konstrukcija nadstrešnice Dobava materijala. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti osnovni i spojni materijal.[227] . osnovni i spojni materijal. Montaţa se obavlja prema montaţnom projektu. uputama statiĉara i prema radioniĉkoj dokumentaciji. izrada. Radioniĉku dokumentaciju duţan je izraditi izvoditelj radova. doprema na gradilište i montaţa kompletne ĉeliĉne konstrukcije za nadstrešnicu izraĊene od ĉelika kvalitete ST37. 1. VI.56 96.xls. Ĉeliĉna konstrukcija nadstrešnice je izraĊena od stupova promjera 101. Ĉeliĉna nadstrešnica je projektirana s jednostrešnim padom. te revidentu na reviziju prije poĉetka izvoĊenja radova. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sav rad.10. 45212-400-4474/2008. te ju dostaviti na odobrenje projektantu. Preko ĉvornih ploĉa na stupove se oslanjaju glavni rešetkasti nosaĉi koji nose sekundarne nosaĉe . ĉišćenje od hrĊe pjeskarenjem. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. te ugradbu ĉeliĉnih stupova u već pripremljene temeljne ĉašice koje je izvoditelj radova duţan prethodno geodetski prekontrolirati.6×2.9 mm. Kompletnu radioniĉku dokumentaciju za ĉeliĉnu nadstrešnicu duţan je napraviti izvoditelj radova i dostaviti je projektantu na ovjeru. detaljima. Sva montaţa na gradilištu obavlja se pomoću vijaka. Obraĉun po kg izraĊene konstrukcije. roţenica UPE 100. Svi spojevi na ĉeliĉnoj konstrukciji su putem varenja i pocinĉanih vijaka s maticama. IzvoĊaĉ radova je duţan obaviti izmjeru izvedenih temeljnih ĉaša prije poĉetka radova. Ĉeliĉna konstrukcija se izvodi iznad parkirališta cestarinskog prolaza. s pojaĉanjima od plosnog ĉelika debljine 16 mm. Ĉeliĉnu konstrukciju izvesti u skladu s projektom i statiĉkim raĉunom. izradu radioniĉke dokumentacije. koju je duţan izraditi izvoĊaĉ ĉeliĉne konstrukcije. te sa vjetrovnim spregovima od ĉelika promjera 16 mm. te dvokratnu antikorozivnu zaštitu bojom na bazi epoksida. ĉišćenje od hrĊe pjeskarenjem.3×10 mm. transport. Za pokrov se koristi ĉeliĉni pocinĉani i profilirani plastificirani lim. god.048. glavnih nosaĉa od kvadratnog profila 120×80×5 mm. statiĉkom raĉunu i uputama projektanta. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.ms_office Strana: 183. alat.

00 106. god.[227] 98348485.56 9. tako da se dobije pad ţlijeba prema ispustima od cca 1%. Obraĉun po m¹ stvarno izraĊenog ţlijeba i komadu rukavca. promjenjive visine. Za priĉvršćenje na ĉeliĉnu konstrukciju na istom razmaku dolaze gore i dolje dodatni nastavci od plosnog ĉelika duţine 120 mm.108.80 Strana: 184. LIMARSKI RADOVI OPĆENITO: Svi limeni opšavi. Sve ostalo prema opisu iz stavke 19.656.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br... Vertikalna maska nadstrešnice Dobava materijala. horizontalni i vertikalni oluci i sliĉno izvode se od ĉeliĉnog pocinĉanog plastificiranog ravnog lima debljine 0. izrada i montaţa potkonstrukcije za horizontalni ţlijeb. a meĊusobno su povezani vertikalama od plosnog ĉelika na razmaku cca 60 do 70 cm. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.xls.ms_office . Obraĉun po kg izraĊene konstrukcije. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu donjeg rukavca promjera 10 cm i duţine 30 cm. m¹ kom 26 2 400.00 3. 1. odnosno prema shemama i detaljima. Ukupna razvijena širina lima iznosi cca 160 cm. Horizontalni sanduĉasti ţljeb Izrada i ugradba horizontalnog sanduĉastog ţlijeba širine š = 26 cm od ĉeliĉnog pocinĉanog i plastificiranog lima debljine 0. upotrebu krana. prikljuĉak vertikalnih oluka u lijevano-ţeljezne cijevi. odnosno prema shemama i detaljima. odnosno 180 mm. Pravokutni profili 50×30 mm dolaze po horizontali gore i dolje.10. nosaĉe horizontalnih i vertikalnih oluka.90 10.7 mm. Podkonstrukcija je izraĊena od kvadratnog profila 20×20×2.56 VI. izradu u radionici. Visina nosaĉa maske je 430 mm.40 81. Zajedno sa ţlijebom izvesti i opšav sa unutarnje strane maske u limu kao i završni pokrov. kg 100 16.00 VII. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu materijala.6 mm i priĉvršćuje se varenjem na roţenicu UPE 100 na razmaku od 60 do 70 cm. UKUPNO ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA: kg 550 16. a na direktnom spoju s drugom vrstom lima ili metalom treba umetnuti bitumeniziranu spuţvastu samoljepivu mekanu traku. Isto tako u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu i postavu trake od krovne ljepenke na svim dodirnim mjestima lima s betonom ili drugim materijalom.8 mm.812. a) aluminijski ţlijeb b) rukavac 1. izradu i postavu spona na zabatnim opšavima. Zajedno sa ţlijebom izvodi se podvlaĉenje lima pod pokrovni lima sa obe strane limom cca 50 cm duboko. transport i montaţu na gradilištu. izrada i montaţa nosaĉa maske nadstrešnice od pravokutnih profila 50×30×2. Podkonstrukcija za horizontalni ţljeb Dobava materijala. Obraĉun po kg izraĊene konstrukcije.410.6 mm i plosnog ĉelika 50×10 mm. Sve ostalo prema opisu iz stavke 19.40 163.2008. skelu. spojeve horizontalnih i vertikalnih ţlijebova. Ispod lima potrebno je postaviti bitumeniziranu samoljepivu spuţvastu traku. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2. 45212-400-4474/2008.

2008. ČELIČNA KONSTRUKCIJA NADSTREŠNICA VII.40 172. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2. straţnja strana objekta kontrole naplate.90 3. UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI: m² 130 54. god. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije. Bojenje crne bravarije Bojenje crne bravarije i ĉeliĉne konstrukcije bojama na bazi epoksida. Obraĉun po m² obojene površine.261.00 Strana: 185. kitanje i brušenje eventualnih neravnina. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti.10.833. te izradu labuĊeg vrata i spoj na rukavac horizontalnog ţlijeba.60 7. trostruki premaz epoksidnom bojom. Sve vertikale dolaze sa jedne strane. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal. SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: B.xls. 2. LIMARSKI RADOVI VIII. Snjegobran u popreĉnom presjeku ima oblik cijevi i izraĊen je od ĉeliĉne pocinĉane plastificirane cijevi promjera 40mm. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 1. m² 3 54. a boje je kao i krov.60 VIII. Duţina snjegobrana je jednaka duţini objekta. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Vertikalni ţlijeb dolazi na objektu ĉeliĉna nadstrešnica na 2 mjesta.80 REKAPITULACIJA VI. b) labuĊi vrat 50 cm Snjegobran Izrada i montaţa snjegobrana na krovu objekta. Obraĉun po m¹ stvarno ugraĊenog snjegobrana.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu spoja na donju lijevanoţeljeznu cijev.80 127. LabuĊi vrat je razvijene duţine 50 cm. zaštitu ostalih površina od prljanja.20 7. m¹ 26 86.45 VII.247.00 2. i na objektu kontrole naplate na 1 mjestu. UKUPNO LIMARSKI RADOVI: m¹ kom 8 2 95. 45212-400-4474/2008.261. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama. Sve se izraĊuje od ravnog obojenog lima kao pokrov objekta.759. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine.45 764.812.20 SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI VIII. Doplata za dodatno bojenje crne bravarije Doplata za dvokratno dodatno bojenje podnoţja stupova ĉeliĉne konstrukcije nadstrešnice sa crnom bojom otpornom na atmosferilije. Vertikalni ţljeb promjera 10 cm Izrada i ugradba vertikalnog ţlijeba krovne vode promjera 10 cm.00 13.759. tj. Priĉvršćenje za krov se obavlja s vijcima sa specijalnim kapama za istaku na limu. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer. Obraĉun prema m² obojene površine. izrada mandţete.098.70 13.80 7. sol i gorivo. 163. Izvodi se u visini cca 50 cm.55 86.[227] . Obraĉun po m¹ stvarno izvedenog ţlijeba i komadu labuĊeg vrata i donje mandţete.ms_office 106. 98348485.

dvostruki antikorozivni premaz i montaţu na gradilištu.90 OBRTNIĈKI RADOVI BRAVARSKI RADOVI CRNA BRAVARIJA OPĆENITO: Crna bravarija izraĊena je od NP i HOP vuĉenih profila.084.70 1.20 3. Sve izvesti prema Izvedbenom projektu. 4. sidra. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 216. Svi okviri imaju ugraĊene pracne za usidrenje.866. sati sati 30 30 44.2008. te kompletan spojni i ostali pribor.24 I.50 II. 1.ms_office Strana: 186. Ĉeliĉni okvir nosaĉa naplatne kućice Izrada i doprema na gradilište i ugradba ĉeliĉnog okvira nosaĉa naplatne kućice. te antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida. ĉišćenje od hrĊe pjeskarenjem.084.337. A.50 III.866. NepredviĊeni zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: 1.062. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: 3.90 REKAPITULACIJA I. II. rad. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena REKAPITULACIJA A. god.[227] .084. kom Obraĉun po komadu izraĊenog okvira nosaĉa naplatne kućice. GRAĐEVINSKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI NADSTREŠNICA PARKIRALIŠTA UKUPNO: 89. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti izradu u radionici. A. 7 409. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.895. a svi spojevi su izvedeni putem varenja. 2.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008.02 127.747. transport na gradilište. alat. Na slobodnim krajevima je priĉvršćena ploĉevina dimenzija 20×15 cm debljine 8 mm sa po ĉetiri rupe promjera 15 mm za priĉvršćenje konstrrukcije u betonske stijenke okna naplatne kućice. 5. B. NAPLATNA KUĆICA 98348485.02 NAPLATNE KUĆICE GRAĐEVINSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal. Nosaĉ naplatne kućice je izgraĊen od dva uzduţna HEA 120 profila duţine 290 cm i dva popreĉna HEA 120 profila duţine 210 cm. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje kućica. transporte.90 3.833. Prije ugradbe bravariju je potrebno dobro oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i odmastiti. I.50 2.10. B. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-CRNA BRAVARIJA: 1.xls. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika. razne zaštite i sl.59 58.

Pune stijene su obostrano obloţene aluminijskim obojenim limom debljine 1. Za nosivu konstrukciju kućice priĉvršćene su ploĉice sa ovalnim rupama promjera 16 mm. vodilice. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.. uglovno staklo izvesti u unutarnjem radijusu od.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.0 mm. zraĉni prostor i pocinĉani lim 1.xls. Pune stijene izolirane su panelom (kamena vuna) debljine 35 mm.2008. a vodilice trebaju biti od alu profila sa ĉetkom i valjĉićima za lakše kretanje stakala.10. Okov mora biti pripadajuĉi za aluminijske profile. Sav spojni materijal (vijci i sl. leţajevi i sl. U tu svrhu na kućici treba izvesti 4 pomoćna montaţna nosaĉa za prijenos kućice putem dizalice. Finalizacija je obavezno "PLASTIFIKACIJA".) mora biti izraĊen od materijala otpornog na koroziju. Spušteni strop je raster od PVC rastera maksimalne veliĉine oka 15×15 mm. Naplatnu kućicu treba izvesti kao montaţni kiosk i treba je u radionici kompletirati (sve osim poda i stropa) i takvu dopremiti na gradilište. Naplatni šalter izvesti od aluminijskih profila (klizni podizni šalter) ostakljen izo staklom (2-dijelno) s bravicom za zakljuĉavanje.2 mm na plastificirani aluminijski lim 2 mm. Ukupna visina poda je 6 cm.[227] . Nakon ugradbe postavlja se izolacija . transport na mjesto ugradbe i montaţa naplatne kućice veliĉine 330×230 cm i visine 306 cm kao i vel. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Gazište je podna obloga – vodootporna drvena ljepljena kriţna ploĉa debljine 24 mm. god.pod od kaširane kamene vune 6 cm s PVC folijom 0. Stijena stropa izraĊena od panela sastavljenog od slijedeĉih slojeva: s donje strane obojeni aluminijski lim 2 mm (obojen podgled). kućice 330/180 visine 306 cm. trebaju biti izraĊeni sa maksimalnom preciznošću. 98348485. 45212-400-4474/2008. toplinske izolacije od kamene vune kao Tervol KP80 ili odgovarajuće debljine 80 mm. parne brane kao stopair. Sva pokretna krila (prozore i vrata) opremiti gumenim brtvama tako da u zatvorenom poloţaju budu nepropusna na kišu i vjetar.0 mm. Ĉeliĉni okvir kućice izvesti od kutnog ĉelika L 80×80×8 mm i kvadratnog presjeka 30×50×3 mm. Na svim dodirnim mjestima ĉelika s pocinĉanim profilima obavezno postaviti samoljepivu bitumeniziranu spuţvastu traku. Vijci ugraĊeni fiksno u temelj kontrolne kućice. Ugradba metalnim tiplima za vijke promjera 20 mm. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena OPĆENITO Izrada. Sva ustakljenja su od "IZO" dvostrukog kaljenog stakla 6+6 mm.ms_office Strana: 187. Naplatna kućica treba biti izvedena od aluminijskih tvorniĉki plastificiranih profila kao SCHUECO INTERNATIONAL tip ROYAL HI 75 ili odgovarajući. Svi pokretni dijelovi.

795. Aluminijska stijena 40×281 cm Ustakljena aluminijska 1-dijelna fiksna stijena s punim parapetom veliĉine 40×281 cm (staklo 32×162).19 11. Obraĉun po kg konstrukcije. antikorozivna zaštita vrućim cinĉanjem i montaţa ĉeliĉnog okvira gornjeg veliĉine 330×2. kom 3 2.30 cm. Staklo Runut = 28 .79 5.648. antikorozivnu zaštitu i liĉenje ĉeliĉne konstrukcije. Aluminijska stijena sa šalterom Ustakljena aluminijska 4-dijelna stijena sa "ŠALTER" oknom i s punim parapetom. Obraĉun po komadu konstrukcije. kg 250 19.ms_office Strana: 188. Obraĉun po kg konstrukcije. Aluminijska fiksna kutna stijena 40×281 cm Ustakljena aluminijska 1-dijelna fiksna kutna stijena s punim parapetom veliĉine 40×281 cm.10 6.5. te podešavanje vrata i prozora nakon ugradbe. 45212-400-4474/2008.296.xls. Obraĉun po komadu konstrukcije.32×162 cm.05 3. god. metalizirano . samo puna stijena. Odnosi se na poziciju 3.4. Sve ostalo prema dogovoru s projektantom i nadzornim inţenjerom. ustakljenje. ugradbu na armiranobetonsko postolje putem metalnih tipli i vijaka.90 4.257. Obraĉun po komadu konstrukcije. uskladištenje. kg 220 19. Obraĉun po komadu konstrukcije. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Obraĉun po kg konstrukcije.40 2.[227] . kao i brtvljenje dvokomponentnim trajno elastiĉnim kitom izmeĊu kućice i armirano-betonskog postolja. transport. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad. transport na gradilište. izrada.57 4. dobavu obojenih elemenata. izrada.50 3. kom 1 11.257.19 7. prema tehniĉkom opisu i prema priloţenim nacrtima i detaljima. transport na gradilište. kom 2 1.57 4. izrada.305.795.30 cm i teţine cca 170 kg.37 98348485. Odnosi se na poziciju 2.REFLEKTIRAJUĆE i u boji po izboru projektanta. transport na gradilište. Aluminijska puna stijena Isto kao stavka 4.58 5.10. 1.. antikorozivna zaštita vrućim cinĉanjem i montaţa ĉeliĉnog okvira donjeg veliĉine 330×2. kg 170 19. transport na gradilište. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Gornji ĉeliĉni obvir 330×230 cm Dobava.387. Na stijeni je mali posmiĉni šalter veliĉine 45×79 cm ugraĊen u okno veliĉine 90×79 cm. montaţu u radionici i na gradilištu. orjentacione teţine cca 220 kg. Ĉeliĉni vertikalni okvir duţine 280 cm Dobava. osnovni i spojni materijal. prvoklasni okov.326. Odnosi se na poziciju 1.57 3. Iznad je otklopno krilo 158×72 cm.591.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. antikorozivna zaštita vrućim cinĉanjem i montaţa ĉeliĉnog vertikalnog okvira (10 kom) duţine 280 cm i teţine cca 250 kg. izrada radioniĉkih nacrta.2008. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Staklo treba biti kaljeno.79 8. Ispod okna je puni parapet visine 78 cm. Odnosi se na poziciju 9. Specifikacija dolje navedenog materijala odnosi se na 1 kućicu TIP A Donji ĉeliĉni okvir 330×230 cm Dobava.892. kom 2 2.

Obraĉun po m¹ punog pojasa. Visina je 13 cm i sa oblogom visine 8 cm.648.ms_office Strana: 189.[227] . Aluminijska ustakljena 1-krila vrata 75×281 cm Ustakljena aluminijska 1-krilna vrata svijetle veliĉine 75×281 cm. samo puna stijena. kom 1 3.68 14.99 4.85 1. Obraĉun po komadu poda. Odnosi se na poziciju 6.10.29 III. Opremljena sa "STOP" aparatima i rukohvatima.6 81.1 314.68 3.15 941. te pomoćne konstrukcije od kvadratnih profila presjeka 30×50×3 mm.86 13. kom 1 4.. god. Obraĉun po m¹ pojasa.5 mm. m¹ 11. Obraĉun po komadu pokrova.47 415.xls.94 9. Obraĉun po komadu konstrukcije. UKUPNO ZA 7 NAPLATNIH KUĆICA: ZAŠTITA OD SUNCA kom 7 59. Veliĉina poda je 220×330 cm.863. UKUPNO ZA 1 (JEDNU) KUĆICU TIP A: kom 1 1. kom 1 2. Obraĉun po komadu kućice. Aluminijska puna kutna stijena Isto kao stavka 7. Obraĉun po komadu kućice. Konstrukcija je lagana od limenih "Z" profila.86 1. Obraĉun po komadu konstrukcije. m² 7. Gotovi pod od linoleuma 3 mm Završni gotov pod od linoleuma kao DLW 3 mm ili odgovarajući sa kutnim profilom na sudaru sa stijenom.2008.024.15 59.94 1.26 11.046. Toplinska izolacija Toplinska izolacija kamenom vunom kao TERVOL KP80 ili odgovarajuća debljine 8 cm s parnom branom kao Stopair i podgledom od obojenog aluminijskog lima debljine 2 mm tlocrtne veliĉine 220×330 cm.39 2. donjeg aluminijskog lima debljine 2 mm. Visina je 45 cm.024.134.796.82 12. m¹ 11. Veliĉina spuštenog stropa je 220×320 cm. kom 1 1. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Spusteni strop od obojenih lamela Spušteni strop od obojenih PVC lamela s rasterom veliĉine 15×15 mm.39 15. Gornji izolirani puni pojas Gornji puni pojas izoliran kao parapet.134. te izrada 2 kom poklopaca 60×60 cm.99 10. Pod kućice veliĉine 220×330 cm Pod kućice izraĊen od toplinske izolacije od kamene vune kao TERVOL TPT60 ili odgovarajuća debljine 6 cm. Donji puni pojas Donji puni pojas izoliran kao parapet.399. Obraĉun po m² poda. 45212-400-4474/2008.82 998.399.81 2. kom 1 998.34 16. IV.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.2 mm. Odnosi se na poziciju 7.046. te s kutnim limom na sudaru sa stijenom. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.863.47 98348485.448.235. Pokrov od aluminijskog lima 266×166 cm Pokrov kućice je od obojenog aluminijskog lima tlocrtne veliĉine 266×166 cm. gornjeg pocinĉanog lima debljine 1.648. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 8. U cijeni izrada okvira i poklopca u podu svijetle veliĉine 40×40 cm.6 124. parne brane kao Stopair ili odgovarajuće debljine 0.

1.29 28. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije.00 7.19 REKAPITULACIJA A. 7. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine. OPREMA CESTARINSKOG PROLAZA Kancelarijski stol 160×80 cm Izrada i dobava. UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI: m² 60 117. Sve prema shemi i opisu projektanta. Kancelarijski stol 100×60 cm Kao st.866.92 38.2008. Materijal za izradu stola je iveral 30 mm u boji jasena.ms_office Strana: 190. 1. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti.644.729. Vrstu i boju pomiĉnih aluminijskih lemela odreĊuje projektant.043. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav osnovni i spojni materijal.084. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1. kom 20 1.90 454.19 457. god. 45212-400-4474/2008. GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: SVEUKUPNO: 3. UKUPNO RADOVI NA ZAŠTITI OD SUNCA: m² 100 289. BRAVARSKI RADOVI NAPLATNA KUĆICA ZAŠTITA OD SUNCA SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: 2.521.09 6.40 7. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama.043. V.50 415. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer. zaštitu ostalih površina od prljanja.938.40 REKAPITULACIJA II.[227] .00 28.40 1a. svi rubovi ABS traka. Obraĉun po komadu stola.52 98348485. Obraĉun po m² stvarno montiranih lamela. 100×60 cm. samo vel.00 V.521. Obraĉun prema m² obojene površine. 1.10. kitanje i brušenje eventualnih neravnina.043. III. B. Aluminijske lamele dolaze na prozore.xls. gornju masku i uzice za podizanje.644.38 IV. IV.938. B. trostruki premaz epoksidnom bojom. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.39 V. 28. SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI Bojenje crne bravarije Bojenje crne bravarije i ĉeliĉne konstrukcije bojama na bazi epoksida.438. kom 1 1.52 1.921. Aluminijske pomiĉne lamele na prozorima Dobava i montaţa unutarnjih aluminijskih obojenih pomiĉnih lamela s moguĉnošću podizanja i spuštanja.938.796.40 454.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Obraĉun po komadu stola. te montaţa kancelarijskog stola veliĉine 160×80 cm sa pripadajućim ormarićem koji se sastoji od tri ladice i umetka za pisaći pribor veliĉine 60×80 cm.

Obraĉun po komadu radne fotelje.S. Radna stolica za naplatnu kućicu Dobava radne stolice za naplatne kućice kao Tapo ERGONOMIC SOLUTION SERIES VAL ili odgovarajuće. kom 10 1. Baza stolca: Baza stolca je izraĊena od savijenih ĉeliĉnih cijevi u obliku petokrake zvijezde na ĉijim se završecima nalaze utori za kotaĉiće ili fiksne stopice. god. takoĊer ima tzv.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. te integriran antischoik sustav koji sprjeĉava naglo udaranje naslona stolca u leĊa korisnika. regulacija visine stolca se izvodi pneumatiski pritiskom na ruĉicu mehanizma. radna fotelja FV N D5 RO. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2. Kotaĉi: Kotaĉi ovisno o vrsti podloge. 98348485.22 10.[227] . s lijeve i desne strane se nalaze ruĉkice koje su izvedene tako da se moţe izvoditi regulacija stolca. Mehanizam: DUET MULTIBLOCK koji je konstruiran tako da omogućava opciju slobodnog ljuljanja stolca i na taj naĉin potiĉe korisnika na tzv. regulacija visine stolca se izvodi pneumatiski pritiskom na ruĉicu mehanizma. Rukonasloni: Rukonasloni stolca su izraĊeni od visokokvalitetnog integralnog poliuretana i sluţe za potporu ruku tijekom rada na raĉunalu. završna obrada baze je krom. takoĊer ima tzv. D = 52 cm. boja prema izboru projektanta.2008. gornji dio naslona je fleksibilan i omogućava razgibavanje tijela i kad je stolac u zakoĉenom poloţaju. te integriran antischoik sustav koji sprjeĉava naglo udaranje naslona stolca u leĊa korisnika. ali isto tako ima mogućnost fiksiranja u 6 razliĉitih pozicija. 45212-400-4474/2008. Rukonasloni: Rukonasloni stolca su izraĊeni od visokokvalitetnog integralnog poliuretana i sluţe za potporu ruku tijekom rada na raĉunalu. Radna fotelja Dobava radne stolice kao Tapo ERGONOMIC SOLUTION SERIES VAL ili odgovarajuće.ms_office Strana: 191. TENSION CONTROL koji sluţi za prilagoĊavanje optpora mehanizma tjelesnoj teţini korisnika.10. Radna fotelja FV N D5 RO. dinamiĉko sjedenje.202.020. 100% POLIESTHER. Materijal i završna obrada: Stolac je presvuĉen u visokokvalitetnu tkaninu KING koja se odlikuje visokom otpornosću na habanje i ima svojstvo negorivostim.20 3. ali isto tako ima mogućnost fiksiranja u 6 razliĉitih pozicija. Dimenzije: L = 55 cm. TENSION CONTROL koji sluţi za prilagoĊavanje optpora mehanizma tjelesnoj teţini korisnika. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. s lijeve i desne strane se nalaze ruĉkice koje su izvedene tako da se moţe izvoditi regulacija stolca. dinamiĉko sjedenje.xls. mehanizam: DUET MULTIBLOCK . Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.koji je konstruiran tako da omogućava opciju slobodnog ljuljanja stolca i na taj naĉin potiĉe korisnika na tzv. Naslon i sjedište: Nasloni sjedište stolca su ergonomski oblikovani i izraĊeni iz jednog dijela. sastav je TREVIRA C. unutarnja konstrukciju ĉini ĉeliĉna ţiĉana jezgra koja je prelivena hladnoljevanom poliuretanskom pjenom optimalne tvroće koja se odlikuje visokom otpornošću na deformaciju oblika. H = 72-80 cm.

radna ploha veliĉine 240×60 cm.041.44 3.S. god. D = 52. samo vel. 6. na završecima se nalaze gumeni ĉepovi za zaštitu poda. 45212-400-4474/2008.60 98348485. unutarnja konstrukciju ĉini ĉerliĉna ţiĉana jezgra koja je prelivena hladnoljevanom poliuretanskom pjenom optimalne tvroće koja se odlikuje visokom otpornošću na deformaciju oblika. 1 13.92 6. Stolice za blagovaonicu Dobava stolica kao Tapo sa naslonom za potrebe blagovanja.xls. Stol za blagovaonicu 180×80 cm Dobava i postava stola za blagovanje veliĉine 180×80 cm.341.10.020.341. komplet Obraĉun po izvedenom kompletu kuhinje.921. 5. boja prema izboru projektanta.5 elemenata×60 cm. 4. ormarić sa radnom plohom i ladicama veliĉine 60×60. 1 9.33 13. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Naslon i sjedište: Nasloni sjedište stolca su ergonomski oblikovani i izraĊeni iz jednog dijela.609.04 1.96 1.[227] .16 7. 7 1. Stol za blagovaonicu 120×60 cm Isto kao st. ugradbeni friţider veliĉine 60×180 od 210 l. crnoj ili sivoj obradi.041. gornji dio naslona je fleksibilan i omogućava razgibavanje tijela i kad je stolac u zakoĉenom poloţaju. 14 235. Dimenzije: L = 55 cm. ugradbeni elektriĉni štednjak veliĉine 40×60 cm.33 5.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.60 9. 7. 3. dobava i montaţa kuhinjskih elemenata i to: 1.609. kom Obraĉun po komadu stola. sive i bordo boje. H = 72-80 cm. kom Obraĉun po komadu stola. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. završno obraĊena u krom. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. jednodjelni sudoper sa slavinom za toplu i hladnu vodu. kom Obraĉun po komadu stolca. Baza stolca: Baza stolca je izraĊena od savijenih ĉeliĉnih cijevi u obliku petokrake zvijezde na ĉijim se završecima nalaze utori za kotaĉiće ili fiksne stopice. zidni ormarić .04 5a. Sigurnosna blagajna Dobava i postava sigurnosne blagajne za ĉuvanje priruĉnih blagajni za novac sa 2 kljuĉa. 2. završna obrada baze je krom. tapecirani u dekorativnu tkaninu iz štof karte (po izboru projektanta). sastav je TREVIRA C. Baza stolca izraĊena od ĉeliĉnih cijevi kruţnog profila (4 noge).296. 2 960. 100% POLIESTHER. 120×60 cm. kom Obraĉun po komadu blagajne. Veliĉina sigurnosne blagajne je 140×120×120 cm.141. kom Obraĉun po komadu radne stolice.2008. Sjedalo i naslon stolca izraĊeni od polipropilena (PVC) crne.22 7. 5. Kotaĉi: stopice. ormarić veliĉine 60×60 cm za smještaj otpada. 1 1. Materijal i završna obrada: Stolac je presvuĉen u visokokvalitetnu tkaninu KING koja se odlikuje visokom otpornosću na habanje i ima svojstvo negorivostim. Kuhinja Izrada.ms_office Strana: 192.54 4.

Sve prema shemi projektanta. kom 3 480. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.68 9.96 1.92 7.31 Strana: 193. Obraĉun po komadu. svi rubovi kantirani sa ABS trakom. sa pripadajućim ormarićem ispod pulta.841.687. Materijal je iveral 18 mm u bijeloj boji. visine 78 cm. Obraĉun po komadu stola.523. boja po izboru projektanta.76 18. Aparat za pitku vodu Dobava i postava aparat za pitku vodu u objektu kontrole naplate.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. kom 5 1. Obraĉun po komadu aparata.36 UKUPNO OPREMA ČCP-a: 98348485. Obraĉun po komadu oglasne ploĉe. Drveni garderobni ormar 35×55×140 cm Dobava i postava drvenih garderobnih ormara veliĉine 35×55×140 cm.[227] .761. unutra police. Obraĉun po komadu radnog pulta.52 16. kom 18 1.60 210. kom 28 1. 45212-400-4474/2008.2008. radna ploha je panel ploĉa s rubom od tvrdog drva. sokl. za svaku kancelariju. Kancelarijski ormar sa policama 110×55×180 cm Dobava i postava drvenih kancelarijskih ormara sa policama veliĉine 110×55×180 cm. god.10. Kancelarijska stolica na kotaĉima Dobava stolica kancelarijskih ili sliĉnih bez rukonaslona na kotaĉiće s automatom za podizanje. svi rubovi kantirani su sa ABS trakom. Obraĉun po komadu ormara.44 12.ms_office 3. kom 16 360.84 51. materijal je iveral 18 mm u boji jasena. veliĉine 262×50 cm.68 14.xls. 140×55×180 cm.76 8. kom 1 960. kom 28 706. unutra police.72 15.314.36 5. kom 2 960. Obraĉun po komadu stolice Vješalice za odjeću Dobava metalnih vješalica za odjeću. sokl. Obraĉun po komadu ormara.04 18. dvokrilna vrata sa bravicom. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.603.921. kom 1 3. Arhivski ormar 70×45×180 cm Dobava i postava drvenih arhiviskih ormara veliĉine 70×45×180 cm.80 17. Sve prema nacrtu i dogovoru sa projektantom.523. doprema i montaţa radnog stola prema opisu iz pozicije 1 dimenzija 150×70.52 13. Okvir je metalni. Obraĉun po komadu ormara. unutra polica i šipka za vješalice.441.96 11. Obraĉun po komadu ormara. Gornja ploha presvuĉena ultrapasom.765. dvokrilna vrata sa bravicom. jednokrilna vrata sa bravicom.041. Drveni ormar za spremišta Drveni ormar za spremišta na katu.921. visine 78 cm. dvokrilna vrata sa bravicom. Obraĉun po komadu oglasne ploĉe.92 10.48 1.96 960.31 19. Oglasna ploĉa 60×30 cm Dobava i postava oglasnih ploĉa u naplatnim kućicama veliĉine 60×30 cm. kom 10 360.808.52 3. dim. kom 4 1. Radni pult u prostoriji pretplate 262×50 cm Izrada. sve prema nacrtu i dogovoru sa projektantom. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 8. Oglasna ploĉa 120×120 cm Dobava i postava oglasne ploĉe veliĉine 120×120 cm. materijal je iveral 18 mm u boji jasena. Radni stol 150×70 cm Izrada. doprema i montaţa pulta.571. Mogućnost spajanja i po vertikali.738. svi rubovi kantirani ABS trakom.776.

762. Ruĉni iskop rova Ruĉni iskop rova za u zemlji III i IV kategorije za kanalizaciona reviziona okna i sabirnu jamu s pravilnim odsjecanjem stranica. a do 1.13 INSTALACIJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZEMLJANI RADOVI Strojni iskop rova Strojni iskop rova za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih instalacija u zemlji III kategorije.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. INSTALACIJA VODOVODA 98348485. Zemlju odbacivati 1 m¹ od ruba rova.444. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: m³ 380 23. 1.70 37.[227] .599. 6. BLOKOVI I BETONSKI KOLNIK ČELIČNA NADSTREŠNICA NADSTREŠNICA PARKIRALIŠTA NAPLATNE KUĆICE OPREMA CESTARINSKOG PROLAZA UKUPNO GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI ZA ČCP MRACLIN: 2. Bušenje temelja Bušenje temelja graĊevine za prolaz instalacija vodovoda i kanalizacije.20 3.424.02 457. 45212-400-4474/2008.14 1.055. Obraĉun po komadu bušotine.2008. Temelj debljine 60 do 80 cm.22 8. kom 5 140.01 216.60 m¹ u objektu.xls.895. Padove izvesti prema kotama iz nacrta.324.070.823. 5. Obraĉun po m³ stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta. doprema i ugradba pijeska Nabava. m³ 45 96. OBJEKT KONTROLE NAPLATE INSTALACIONI KANALI. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.314. Zemlju odbacivati 1 m¹ od rova. Nabava.10 4. m³ 85 11.38 1. doprema i ugradba pijeska za posteljicu debljine 10 cm u rovovima za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih cijevi Obraĉun po m³ ugraĊenog i zbijenog materijala.21 952. Obraĉun po m³ stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta. 4. Odvoz viška zemlje Odvoz viška zemlje od iskopa rovova kamionom na planirani deponij. god.32 3.25 2.074.10.60 2.80 m¹. m³ 480 27.859. najprije slojem pijeska. 2. s pravilnim odsjecanjem stranica i planiranjem dna. 700. 3.23 13.ms_office Strana: 194.85 5.26 10. s utovarom i istovarom Obraĉun po m³ prevezenog materijala mjereno u sraslom stanju. m³ 170 59. 1. Ruĉno zatrpavanje Ruĉno zatrpavanje rovova nakon montaţe i ispitivanja cjevovoda.729. a onda materijalom od iskopa i to u slojevima od 30 cm sa nabijanjem ruĉnim nabijaĉem Obraĉun po m³ ugraĊenog i zbijenog materijala.40 4.5 m¹ izvan objekta.789.09 210. Rov je širine 0. a prosjeĉne dubine 0. 2. a sve prema nacrtima.946. 1.50 6. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI ZA ČCP MRACLIN 1.31 8.930. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.

2 m¹ na posteljicu od pijeska debljine cca 10 cm.25 3.sa kolom DN 20 . 36 24 90 48 96.60 1.00 2.40 2. doprema i ugradba plastiĉnih polietilenskih vodovodnih cijevi za radni u kompletu sa fazonskim i prelaznim komadima.65 58. kom DN 32 . Cijevi se polaţu u teren na dubinu cca 1.268. Nabava. doprema i ugradba mjedenog sigurnosnog ventila Nabava. Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih pocinĉanih cijevi m¹ – ø 32 mm – ø 25 mm m¹ – ø 20 mm m¹ – ø 15 mm m¹ Nabava.66 47. doprema i ugradba polietilenskih vodovodnih cijevi Nabava. te izradom zidnih usjeka. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1. Komplet sa izolacijom obujmicama i sitnim mateijalom.05 416. 1 45. Cijevi koje se polaţu u zemlju.60 350.30 3. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih ventila.46 6.podţbukni sa kapom kom DN 15 .kutni sa kapom kom Nabava. – PE ø 40 m¹ Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih cijevi Nabava.10 45.65 98348485. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal komplet Obraĉun po kompletu stvarno ugraĊenih slavina. s kromiranom kapom i rozetom.88 57. fazonskim komadima i brtvenim materijalom. za tlak P=6.46 58.06 7.[227] . doprema i ugradba mjedenog sigurnosnog ventila na oprugu.0 bar. 1 58. sa unutarnjim navojem koji se ugraĊuje na bojler.10 76. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih ventila.xls. doprema i ugradba protoĉnih mjedenih ventila Nabava. izoliraju se filcom. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.189.10. Nabava.65 Strana: 195.82 4. kom DN 20 DN 15 kom Nabava. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih ventila. Cijevi koje se montiraju u zidne usjeke. u zasunskom oknu.00 961.81 384.67 64. doprema i ugradnja prelaznog komada Nabava. 30 12. Cijevi za toplu vodu izoliraju se kao i cijevi za hladnu vodu samo sa dva namotaja filca. 2 112.podţbukni sa kapom kom DN 15 . Cijevi voĊene vidljivo izolirati izolacijom debljine 19 mm klase B1 i obloţiti sa aluminijskim limom.2008. god. doprema i ugradba slobodno protoĉnih mjedenih ventila koji se ugraĊuju ispred svakog izljevnog mjesta.sa kolom kom DN 20 . izoliraju se DEKORADAL trakama. 45212-400-4474/2008. doprema i ugradba mjedenog nepovratnog ventila sa obostranim unutarnjim navojem koji se ugraĊuje prije spoja cijevi na bojler.00 5.76 205.06 73.67 64. doprema i montaţa slavine sa holenderom dimenzije DN 20 za prikljuĉak crijeva za polijevanje. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal komplet Obraĉun po kompletu stvarno ugraĊenog prelaznog komada.ms_office 45. 1 1 73. doprema i montaţa slavine sa holenderom Nabava.46 51.459.40 182. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.91 225.25 48. doprema i ugradnja prelaznog komada PE ø 40/DN 32 u kompletu sa elektrospojnicom PE ø 40. doprema i ugradba ĉeliĉnih pocinĉanih cijevi Nabava. doprema i ugradba ĉeliĉnih pocinĉanih cijevi sa svim fitinzima.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.12 5. 4 4 6 4 20 104. kom DN 32 Nabava. doprema i ugradba mjedenog nepovratnog ventila Nabava.845.

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 8. Ispitivanje instalacije na nepropusnost
Ispitivanje instalacije na nepropusnost pod tlakom od 12 bara u trajanju od 12 sati. Ispitivanje se vrši bez montiranih armatura. Krajevi cijevi zatvaraju se ĉepovima. Nakon izvršene uspješne tlaĉne probe i ugradbe armatura kompletan, cjevovod dezinficirati vodenom otopinom klora, koncentracije 10 g Cl/m³ vode u instalaciji, s prethodnim i naknadnim ispiranjem instalacije uz protok vode jednak peterostrukom obujmu vode u instalaciji. Obraĉun po metru stvarno ispitane instalacije. Nabava, doprema i ugradba limenih kromiranih vratašca Nabava, doprema i ugradba limenih kromiranih vratašca vel. 15×15 cm s okvirom. Montiraju se kod glavnog ventila na ulazu u objekt. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih vratašca. Izvedba prikljuĉaka na predviĊenI elektriĉnI bojler Izvedba prikljuĉaka na predviĊenI elektriĉni bojler za sanitarnu potrošnu toplu vodu, ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal Obraĉun po kompletu. Izrada prikljuĉka vodovoda Izrada prikljuĉka vodovoda na postojeću prirubnicu dimenzije DN 80 mm, lij. ţeljezni X-komad dimenzije DN 80/DN 25, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po kompletu stvarno izraĊenog prikljuĉka. INSTALACIJA VODOVODA UKUPNO:

228

4.80

1,094.40

9.

kom

1

36.04

36.04

10.

komplet

2

120.12

240.24

11.

komplet

1

2,242.24

2.

2,242.24 19,342.76

3. 1.

INSTALACIJA KANALIZACIJE
UreĊaj za biološko proĉišćavanje UreĊaj za biološko proĉišćavanje sanitarnih otpadnih voda INNOCLEAN EW8, kompaktan ureĊaj za proĉišćavanje sanitarnofekalnih otpadnih voda za 6 ES što uz ekvivalent stanovnika 3 iznosi 18 osobA. UreĊaj je monolitne izvedbe s jednim spremnikom izraĊenim tehnikom rotacionog lijeva polietilena volumena 6000 litara s lijevano ţeljeznim poklopcima klase B. U sklopu ureĊaja predviĊen je i elektro upravljaĉki ormarić. Radi na principu SBR (Sequencial Batch Reactor) biološkog tretmana otpadnih voda, opremljen je kompresorom (zraĉnom pumpom) i potpuno automatskom upravljaĉkom jedinicom. UreĊaj je odobren pod brojem DIBt Z-55.3.-83 i prema zahtjevina N.N.40/99 zadovoljava propisane uvjete. komplet Obraĉun po kompletu postavljenog ureĊaja.

1

36,666.23

36,666.23

98348485.xls.ms_office

Strana: 196.[227]

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2. Izrada vanjskog revizionog okna
Izrada vanjskog revizionog okna za kanalizaciju s poklopcem, a dubine prema nacrtu, od nabijenog vodonepropusnog betona marke C 16/20. Debljina stijenke i dna je 20 cm, iznutra glazirane cementnim mortom, omjera 1: 2. Poklopac veliĉine 60×60 cm. Penjalice od betonskog ţeljeza ø 18 mm. Poklopac i penjalice premazati resitolom. Na dnu obavezno izvesti kinetu. Na mjestima ulaza i izlaza cijevi iz okna ugraditi plastiĉne komade iz tvrdog PVC-a sa gumenom brtvom. Ukljuĉivo sav materijal, postavljanje i skidanje oplate. Poklopci na reprezentativnim površinama moraju biti Elkington Gatic sa gornje strane obraĊeni kao pod oko njih. Sve prema nacrtu. Obraĉun po komadu stvarno izraĊenih revizionih okna. vel. 100×60 vel. 60×60 Nabava, doprema i ugradba kanalizacionih PVC cijevi Nabava, doprema i ugradba kanalizacionih PVC cijevi klase SN8 za vanjsku i temeljnu kanalizaciju i fazonskih komada sa spajanjem na kolĉak. Brtvljenje izvesti gumenim prstenima. Fazonske komade obraĉunati kao duţni metar cijevi, sa svim potrebnim priborom. Obraĉun po metru stvarno ugraĊenih PVC cijevi. a) cijevi – ø 300 mm – ø 150 mm – ø 100 mm b) fazonski komadi Nabava, doprema i ugradba poliprop. kanalizacionih cijevi Nabava, doprema i ugradba polipropilenskih kanalizacionih cijevi i fazonskih komada na kolĉak tipa STILLO - PP HT sa apsorpcijom zvuka. Brtvljenje izvesti gumenim prstenima. Fazonske komade obraĉunati kao duţni metar cijevi, sa svim potrebnim priborom. Obraĉun po metru stvarno ugraĊenih kanalizacionih cijevi. a) cijevi – ø 100 mm – ø 70 mm – ø 50 mm b) fazonski komadi Nabava, doprema i ugradnja odzraĉnih nastavaka Nabava,doprema i ugradnja odzraĉnih nastavaka od bakrenih cijevi dimenzije: Obraĉun po metru stvarno ugraĊenih odzraĉnih nastavaka. – ø 100/h=400 mm – ø 70/h=400 mm Nabava, doprema i ugradnja zidnih kromiranih vratašca Nabava, doprema i ugradnja zidnih kromiranih vratašca, za pristup do cijevnih ĉistaća na kanalizacionim vertikalama Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih zidnih kromiranih vratašca. vel. 200×200 mm

kom kom

2 3

2,962.96 2,162.16

5,925.92 6,486.48

3.

m¹ m¹ m¹ kom

120 80 30 120

221.02 88.89 77.68 128.93

26,522.40 7,111.20 2,330.40 15,471.60

4.

m¹ m¹ m¹ kom

10 10 50 250

20.82 12.01 9.61 14.41

208.20 120.10 480.50 3,602.50

5.

kom kom

1 1

224.22 200.20

224.22 200.20

6.

kom

4

54.45

217.80 Strana: 197.[227]

98348485.xls.ms_office

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 7. Ispitivanje kompletne kanalizacijske instalacije
Ispitivanje kompletne kanalizacijske instalacije na nepropusnost, statiĉkim vodenim pretlakom od 500 mbara u trajanju od 30 min., a sve po DIN-u 4033 m¹ Obraĉun po metru ispitivanja kanalizacijske instalacije. Nabava, doprema i ugradba zaokretnog podnog sifona Nabava, doprema i ugradba zaokretnog podnog sifona sa maskom od inoxa, vel. 150×150 mm, sa prikljuĉcima ø 50 mm. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog zaokretnog podnog kom sifona. Izvedba spoja instalacije oborinske kanalizacije Izvedba spoja instalacije oborinske kanalizacije na predviĊena okna na vanjskoj kanalizaciji, ukljuĉivo sav potreban materijal i sva potrebna graĊevinska pripomoć kom Obraĉun po komadu izvedbe spoja. Nabava materijala, izvedba betonskih ispusnih glava Nabava materijala, izvedba betonskih ispusnih glava sa ţabljim poklopcima, ukljuĉivo sav potreban materijal i sva potrebna graĊevinska pripomoć Obraĉun po komadu izvedenih betonskih ispusnih glava. kom DN 300 DN 150 kom Nabava, doprema materijala i izgradnja ab temeljne ploĉe Nabava, doprema materijala i izgradnja armirano betonske temeljne ploĉe izraĊene od betona C 16/20 za sidrenje ureĊaja za biološko proĉišćavanje sanitarnih otpadnih voda. Ploĉa je veliĉine 3,20×1,40 m¹ i debljine 0,50 m¹, ukljuĉivo armatura, drvena oplata, materijal za sidrenje i sva potrebna graĊevinska pripomoć komplet Obraĉun po kompletu stvarno izraĊene temeljne ploĉe. INSTALACIJA KANALIZACIJE UKUPNO:

300

16.02

4,806.00

8.

9

46.45

418.05

9.

3

120.12

360.36

10.

2 1

2,242.24 2,162.16

4,484.48 2,162.16

11.

1

2,601.00

3.

2,601.00 120,399.80

4. 1.

SANITARNI UREĐAJI I PRIBOR
Konzolni WC Nabava, doprema i ugradba konzolnog WC-a koji se sastoji od konzolne WC školjke, montaţnog zidnog bloka sa vodokotlićem, isplavnom cijevi i maskom i plastiĉne daske s poklopcem, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog WC-a. Keramiĉki zidni umivaonik Nabava, doprema i ugradba keramiĉkog zidnog umivaonika, dim. 560×475 mm, sa kromiranom stojećum jednoruĉnom mješalicom i kromiranim sifonom, ukljuĉivo sav potreban montaţni materjal Obraĉn po komadu stvarno izvedenog zidnog umivaonika. Stojeći keramiĉki pisoar Nabava, doprema i ugradba stojećeg keramiĉkog pisoara sa kromiranom dovodnom i odvodnom armaturom, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal. Za ispiranje ugraditi infracrveni senzor sa automatikom za ispiranje. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog pisoara.

kom

4

2,330.33

9,321.32

2.

kom

6

464.46

2,786.76

3.

kom

3

2,066.06

6,198.18

98348485.xls.ms_office

Strana: 198.[227]

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 4. Keramiĉka tuš kada
Nabava, doprema i ugradnja keramiĉke tuš kade sa kromiranom zidnom jednoruĉnom mješalicom sa šipkom i tušem i sa kromiranom odvodnom armaturom, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene tuš kade. vel. 800×800 mm Elektriĉni bojler V=100 litara Nabava, doprema i ugradnja elektriĉnog bojlera sadrţaja V=100 litara u kompletu sa sigurnosnim ventilom na oprugu za tlak pmax=6,0 bara, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog bojlera. Elektriĉni bojler V=10 litara Nabava, doprema i ugradnja elektriĉnog bojlera sadrţaja V=10 litara (za ugradnju ispod sudopera) u kompletu sa sigurnosnim ventilom na oprugu za tlak pmax=6,0 bara, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog bojlera. Filter za vodu Nabava, doprema i ugradba finog filtera za vodu do 30º C iz mesinga finoće 0,05 mm, s padom tlaka kod ĉistog filtera 0,2 bara DN 32, NP 10 (sa dva rezervna filtera). Obraĉun po komadu ugraĊenog fitlera za vodu. Zidna kromirana slavina Nabava, doprema i ugradnja zidne kromirane slavine sa holederom, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene slavine. Stojeća kromirana jednoruĉna mješalica Nabava, doprema i montaţa stojeće kromirane jednoruĉne mješalice za sudoper, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene mješalice. Zidno ogledalo Nabava, doprema i ugradba zidnog ogledala dimenzija 600×400 mm, debljine 4 mm, s brušenim rubovima te svim sitnim montaţnim materijalom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊemog ogledala. Etaţer Nabava, doprema i ugradnja etaţera, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog etaţera. Posuda za tekući sapun Nabava, doprema i ugradnja posude za tekući sapun, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene posude za tekući sapun. Drţaĉ za toaletni papir Nabava, doprema i ugradba drţaĉa za toaletni papir, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog drţaĉa. Drţać za papirnate ruĉnike Nabava, doprema i ugradba drţaća za papirnate ruĉnike, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog drţaĉa. Ĉetka za WC sa drţaĉem Nabava, doprema i ugradba ĉetke za WC sa drţaĉem, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal drţaća za papirnate ruĉnike Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene ĉetke.

kom

2

2,162.16

4,324.32

5.

kom

1

960.96

960.96

6.

kom

1

464.46

464.46

7.

kom

1

600.60

600.60

8.

kom

2

52.05

104.10

9.

kom

1

304.30

304.30

10.

kom

6

168.17

1,009.02

11.

kom

6

128.13

768.78

12.

kom

6

300.30

1,801.80

13.

kom

6

168.17

1,009.02

14.

kom

6

200.20

1,201.20

15.

kom

4

96.10

384.40 Strana: 199.[227]

98348485.xls.ms_office

60 1.58 4.66 2.ms_office Strana: 200. 1 140.04 3.342.39 352.94 140. pmax = 3.052. god.2008.026. 2 9. 45212-400-4474/2008. ukljuĉivo kontrola preljeva Obraĉun po stvarno izvršenim satima regulacije protoka vode.05 2. 2.76 120. 3.85 m³/h – H=4.[227] . doprema i postavljanje protupoţarnih aparata na suhi prah. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 4.0 bar kom Obraĉun po komadu ugraĊenog sigurnosnog ventila.35 4. 3.337. kom kom kom 2 5 7 2.399. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 16. 1.605.33 18.580.5 mVS – N=250 W kom Obraĉun po kom stvarno ugraĊene cirkulacione pumpe.946. slijedećih veliĉina: Obraĉun po komadu stvarno postavljenog protupoţarnog aparata.02 4.58 4.31 5.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. volumena V = 50 litara kom Obraĉun po komadu. slijedećih karakteristika: – G=4. 5. S-50 kg – na kolicima S-9 kg S-6 kg SANITARNI UREĐAJI I PRIBOR UKUPNO: sati 50 48.364. ZEMLJANI RADOVI INSTALACIJA VODOVODA INSTALACIJA KANALIZACIJE SANITARNI UREĐAJI I PRIBOR INSTALACIJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE UKUPNO: 37. 1.xls. Sklop automatske regulacije Sklop automatske regulacije renomiranog proizvoĊaĉa koji se sastoji od regulacionog ureĊaja i slijedećih elemenata: – regulacioni ureĊaj sa tjednim programom i uklopnim satom – troputni miješajući ventil DN 32 – elektromotorni pogon regulacionog ureĊaja – osjetnik polaznog voda – vanjski osjetnik – daljinski upravljaĉ sa sobnim osjetnikom komplet Obraĉun po komadu postavljenog sistema Zatvorena membranska ekspanziona posuda Zatvorena membranska ekspanziona posuda.25 19.466. 1 308.31 308.80 392.675. 2 2. Nabava protupoţarnih aparata Nabava.94 98348485.961.72 REKAPITULACIJA 1.72 221.80 43. Regulacija protoka vode Regulacija protoka vode na svim ispusnim ventilima i mješalicama.45 43.50 17. 2.802.580. dimenzije DN 25. kotla.10.53 STROJARSKE INSTALACIJE GRIJANJE I HLAĐENJE Elektriĉni kotao Elektriĉni toplovodni kotao tolinskog uĉina Q=40 kW u kompletu sa kotlovskom automatikom i svim porebnim priborom komplet Obraĉun po kompletu stvarno ugraĊenog el.675. Cirkulaciona pumpa Cirkulaciona pumpa elektronskog tipa kruga centralnog grijanja. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.95 2. 1 4.402. Sigurnosni ventil Sigurnosni ventil na oprugu za toplu vodu.674.

928. dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog ventila. slijedećih dimenzija DN 25 kom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih redukcija. 12 12 3.416. 6 33. Aluminijski lijevani radijatori Aluminijski lijevani radijatori SOLAR-600. Ventilatorski konvektori Ventilatorski konvektori za ĉetverocijevni sistem. 45212-400-4474/2008.40 38.00 11.10. 54 63.xls.40 12. sa antivibratorima.45 31. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. kom DN 15 Radijatorska prigušnica Radijatorska prigušnica.452. sa termostatskom glavom.43 1.00 kW (kod srednje brzine) Qhl =2. 7 4.43 7. 6 86.49 73.00 kW (kod srednje brzine) Qhl = 5.15 8. slijedećih veliĉina: Qgr =2. za toplu vodu temperatura tw=80/60°C. rashladnog uĉina Qhl = 57. 34 5. za pripremu hladne vode temperatura tw=7/12°C. za parapetnu ugradnju sa maskom (za naplatne kuĉice). sa troputnim motornim ventilima na strani tople i hladne vode. dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog pipca.43 78.61 190.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. komplet Obraĉun po kompletu ugraĊenog agregata. Radijatorske redukcije i ĉepovi Radijatorske redukcije i ĉepovi u kompletu sa brtvama.00 kW (kod sednje brzine) kom Obraĉun po komadu ugraĊenog ventilatorskog konvektora. sa troputnim motornim ventilima na strani tople i hladne vode. toplinskog uĉina cca q=144 w/ĉlanku.0 kW. kom – konzola – priĉvrsnica kom Radijatorski ventil Radijatorski ventil. 21 3.904.08 15. Ventilatorski konvektori Ventilatorski konvektori za ĉetverocijevni sistem. sa potrebnom automatikom.94 13. Rashladni agregat Rashladni agregat sa dva kruga hlaĊenja (sa dva kompresora). dimenzije Obraĉun po kom stvarno ugraĊene prigušnice. za parapetnu ugradnju sa maskom (za objekt kontrole naplate). u kompletu sa hidrauliĉkim modulom (cirkulaciona pumpe.74 98348485.78 14. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 6. kom DN 10 1 78. sa svim potrebnim senzorima.04 10. kom DN 15 Odzraĉni pipac Odzraĉni pipac na kljuĉić. i za temperaturu prostorije tp=20°C članaka Obraĉun po stvarno ugraĊenom broju ĉlanaka. Radijatrski ovijesi i priĉvršĉeni materijal Radijatorski ovijesi i priĉvršĉeni materijal za navedeni tip radijatora Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih ovijesa.49 518.2008. bafer.50 kW (kod sednje brzine) kom Obraĉun po komadu ugraĊenog ventilatorskog konvektora. opremljen sa svim potrebnim mjernim.29 9.63 201. zatvorena membranska ekspanziona posuda i sigurnosni ventil na oprugu). sa potrebnom automatikom i zidnim termostatom.167. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. slijedećih veliĉina: Qgr = 4.20 3. 24 4. 56 34. sa potrebnom automatikom i zidnim termostatom.00 96.[227] . kom DN 15 Radijatorska poniklana slavina Radijatorska poniklana slavina za praţnjenje u kompletu sa ĉepom dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene slavine. regulacijskim i sigurnosnim ureĊajima.321.491.20 38.904. god.ms_office Strana: 201.26 3.

72 422.396.24 188.0 mm kom kom 56 56 38.08 244.60 22.0 mm duljine 5 m¹ i sa kuglastom slavinom dimenzije DN 15 Obraĉun po kompletu odzraĉnog lonca.0 mm DN 15/Cu ø 15×1.04 1. DN 10 Mjedene spojnice Mjedene spojnice za spoj bakrenih cijevi sa ventilima.52 1.321.66 40.0 mm DN 32/Cu ø 35×1.0 mm DN 50/Cu ø 54×2.43 2. slijedeće dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog hvataĉa.64 19. slijedećih diemnzija Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene slavine. kom kom kom kom kom kom kom 8 4 18 16 32 11 12 336. za prikljuĉenje ventilatorskih konvektora na instalaciju tople i hladne vode.5 mm DN 25/Cu ø 28×1.08 17. DN 65/Cu ø 64×2. komplet 6 384. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 16.0 mm DN 40/Cu ø 44×2. kom kom kom kom kom kom kom 16 10 16 24 40 160 180 140.00 Strana: 202. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.23 2.34 212. DN 65 DN 50 DN 40 DN 32 DN 25 DN 20 DN 15 Hvataĉ neĉistiĉa Mijedeni hvataĉ neĉistiĉa sa obostranim unutarnjim navojem.21 140. Automatski odzraĉni lonĉić Automatski odzraĉni lonĉić dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog lonĉića.24 188.522.44 2.255.92 17.92 637.23 164.76 18. Kuglasta slavina Mjedena poniklana kuglasta slavina za hladnu i toplu vodu sa obostranim unutarnjim navojem.633.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. kom kom kom kom kom 1 1 2 2 8 271.62 9.04 20.23 329.40 1. DN 65 DN 50 DN 40 DN 32 DN 25 Odzraĉni lonac Odzraĉni lonac volumena V=2 litre u kompletu sa automatskim odzraĉnim lonĉićem. cijevi Cu DN 15×1.[227] 98348485. DN 20 DN 15 Kuglasta slavina Mjedena poniklana kuglasta slavina za hladnu i toplu vodu sa obostranim unutarnjim navojem.44 374.28 21. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.30 1.152.ms_office .306.10. kom kom kom kom kom 1 1 2 2 8 244.14 87.00 2.xls.44 30.47 232. kom 20 28.2 mm DN 20/Cu ø 22×1.99 128.934.02 640.64 1.84 2.973.51 80.2008.60 720.93 114.13 271.99 257.96 318.41 4.64 1.04 31.29 61.88 384.47 232.13 120.72 329. DN 65 DN 50 DN 40 DN 32 DN 25 Nepovratni ventil Mjedeni nepovratni ventil sa obostranim unutarnjim navojem Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog nepovratnog ventila.690.025.03 560.94 132.12 440.61 6. slijedećih diemnzija Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene slavine. 45212-400-4474/2008. god.72 848.704.38 2.86 229. slijedećih dimenzija Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih spojnica.

004. m¹ m¹ kom 200 60 260 8. slijedećih dimenzija Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih cijevi. Manometri Manometri za tlak do 3.506.04 480.0 mm – ø 15×1.08 52. Spajanje odvoda kondenzata Spajanje odvoda kondenzata na postojeću instalaciju kanalizacije. – fazonski komadi Izrada konzola Izrada konzola.00 4. obojeno sa dva sloja temeljne boje i dva sloja laka Obraĉun po kg stvarno izraĊenih konzola. Punjenje instalacije hladne vode glikolom Punjenje instalacije hladne vode sa 30% -tnim glikolom za tempereturu t = -25°C Obraĉun po litri stvarno utrošneog glikola.010. m¹ 1470 16.0 bar Obraĉun po komadu stvarno ugrašenog manometra.0 mm ø 15×1.5 mm ø 28×1. litara 500 24. – cijevi ø 64×2.0 mm ø 54×2.004.xls.909.66 167.37 136. god.02 23.[227] .02 12.80 5. ukljuĉivo izrada S-sifona Obraĉun po komadu stvarno spojenih odvoda. 45212-400-4474/2008. kg 800 32.912.ms_office Strana: 203. Termometri Termometri za otpornost do 100°C Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog termometra.40 20. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 23.04 32.07 272.85 40.0 mm – ø 15×1.93 262.21 3.00 24. Bakrene tvrde cijevi Bakrene tvrde cijevi u kompletu sa bakrenim fitinzima.602.60 832.179. Plastiĉne kanalizacione cijevi Plastiĉne kanalizacione polipropilenske HT cijevi sa spajanjem na naglavak.0 mm ø 44×2.804.0 mm – fitinzi Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog fitinga.693.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.2008.084. kom 8 76.624.549.00 29.20 16.372.0 mm Toplinska izolacija Toplinska izolacija bakrenih cijevi za hladnu i toplu vodu sa toplinskom izolacijom tipa ARMACEL AC debljine 19 mm (za cijevi: ø 64×2.03 25.10.40 25.01 7. ø 64×2. Servisiranje i puštanje u pogon Servisiranje i puštanje u pogon navedene opreme od ovlaštenih firmi Obraĉun paušalno.81 15.70 10. paušal 1 4.64 31.00 26. u kompletu sa fazonskim komadima (za odvod kondenzata) Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih cijevi. od ĉeliĉnih profila.20 1. m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ 90 40 120 360 240 320 120 180 329. – cijevi DN 50 DN 32 Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih fazonskih komada.00 4.40 kom 1200 12.0 mm ø 18×1. kom 12 40.08 608. kom 4 68.00 27.00 30.48 28.00 432. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. nosaĉa za split sistem i nosaĉa za rashladni agregat.0 mm) Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊene toplinske izolacije.298.0 mm ø 35×1.40 20.83 29.2 mm ø 22×1. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.94 84.28 98348485.40 49.

1 kom – spajanje unutarnje i vanjske jedinice sa el. dimenzije ø 6.. kabelom . 1 5. za rad kod vanjske temperature do -15°C (za hlaĊenje sobe sa serverima) – ureĊaj sa daljinskim upravljaĉem . Toplinski i zvuĉno izolirana tvrdom mineralnom vunom debljine sloja 50 mm. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 32. Prigušenje buke kroz panel iznosi 44 dB.11 33.5 kW..00 m¹ komplet Obraĉun po kompletu postavljenog sistema Omekšivaĉ vode Omekšivaĉ vode sa radnom i rezervnom posudom sa ionskom masom.70 mm .IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Qg = 24..00 m¹ – postolje za montaţu vanjske jedinice izraĊeno od ĉelićnih profila i obojeno sa jednim slojem temeljne boje i sa dva sloja laka .35 mm . Vanjski plašt je zaštićen metodom praškastog lakiranja. Koeficijent prolaza topline kroz panel iznosi 0. SPLIT sistem . kapaciteta Gw=2. rashladnog uĉina Qhl = 3.114.57 W/m²K.00 kW.00 m¹ – bakrena freonska cijev sa izolacijom.. Unutarnji i vanjski plašt izraĊeni iz pocinĉanog lima..80 1.. 12. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.357. 12. 1..[227] . 800.80 2..10.98 34..0 m³/h kom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog omekšivaĉa vode.00 m¹ – plastiĉna cijev za odvod kondenzata ø 32 mm sa fazonima . 45212-400-4474/2008.989. god. tzu/tzi =-6°C/+30°C.114. dimenzije ø 12. komplet Obraĉun po kompletu postavljene sheme GRIJANJE I HLAĐENJE UKUPNO: 1 6..server soba SPLIT sistem inverter koji se sastoji od vanjske i unutarnje zidne jedinice.80 503.11 6.ms_office Strana: 204.989. 12. Shema i uputstva Izrada sheme za postavu na zid /uramljeno/ u kompletu sa uputstvom za rad. 1 komplet – bakrena freonska cijev sa izolacijom. twu/twi = 80/60°C.98 5. 12. VENTILACIJA Klima komora Klima komora KK-1 horizontalne izvedbe predviĊena za montaţu na krov hlaĊenja i ventilacije poslovnog prostora u izvedbi s dvostrukim plaštom.xls. dp = 3 kPa pad tlaka na strani vode 98348485. posuda za sol i automatika za automatski rad pripreme omekšane vode. Klima komora se sastoji od slijedećih elemenata u smjeru strujanja zraka: – elastiĉni spoj – filterska sekcija sa filterom tip F5 klase EU3 – filterska sekcija sa filterom tip F5 klase EU3 – sekcija toplovodnog grijaĉa zraka: Vz = 2100 m³/h.2008. Montaţa komore na antivibracijskim gumenim podloškama. 1 800..

V. Hex=300 Pa. 220V/50Hz)sa dva krajnja kontakta tip M-9108-AGC-1 . uvod kabela s gornje strane .. Tw1/Tw2=80/60°C) i hladnjakom (Qhl=15 kW..izl = 45%/82%.0-10V) ..xls.. 1 kom – Protusmrzavajući termostat tip 270 XTAN-95008 (od -10 do 12 C) komplet sa priborom KIT012N600 .[227] . 1 kom – VA-7152-1001(pogon ventila24V. 1 kom – Elementi u polju (aplikacija G22-011): Kanalski temperaturni osjetnik (0-10V) TS-9101-8222 (-20/40C) . 1 kom – Instalacioni pribor za elektromotorni pogon ţaluzina tip M-9000ZK .39 19..5 °C. R. podtlaĉni sifon za odvodnju konenzata i gumeni podmetaĉi.00 kW..10.. tzu/tzi = 34/18.5°C. 1 kom – VA-7152-1001(pogon ventila24V. Ormarić je nadzidne izvedbe.ul/R. 1 kom – Elektromotorni pogon ţaluzina On-Off (16Nm.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.. 1 kom – Troputni regulacioni ventil grijaĉa: NP16 NO 15 kvs=4.005..ul/R..738.ms_office Strana: 205..39 2. Ukljuĉivo gumeni podmetaĉi za kanalski razvod. twu/twi = 7/12 °C.V... nV = 1501 o/min. R. Nel = 2. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.2008...738.005. 1 kom – Elektrokomandni ormar automatske regulacije i elemenata elektromotornog pogona komplet s ugraĊenom i oţiĉenom opremom.0 tip: VG7802GT (tijelo ventila) .. Dimenzije klima komore: LxWxH=2750×1215×685(+120) komplet Teţina klima komore: G=324 kg Automatska regulacija klima komore Automatska regulacija klima komore sa toplovodnim grijaĉem (Qgr=24.00 kW.. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. tzu/tzi = 34/18.92 15. QHLuk = 24. 1 kom komplet Obraĉun po kompletu postavljenog sistema 1 19.. twu/twi = 7/12°C. 1 kom – Troputni regulacioni ventil hladnjaka NP16 NO 20 kvs=16 tip: VG7802PT (tijelo ventila) . QHLuk = 12. Tw1/Tw2=7/12°C).0-10V) .izl = 45%/82%. 1 kom – Diferencijalni presostat tip P233A-4-AHC(od 0. 1 15. 1 kom – Kanalski pasivni NTC K2 temperaturni osjetnik tip TS-91038220 (0/40C) . 45212-400-4474/2008.00 kW....92 98348485. remenicama i prijenosnim remenom karakteristika: V =2100 m³/h.. koja se sastoji od slijedećih elemenata proizvod "Johnson Controls": – Prethodno konfigurirani DDC regulator tip SC-9100-8GEN-1 sa LCD displjejem (aplikacija G22-011) .V.V. dp =14 kPa pad tlaka na strani vode – sekcija hladnjaka zraka sa eliminatorom kapljica V = 2100 m³/h. god.. elektriĉki i funkcionalno ispitan s pripadajućom dokumentacijom.2 kW. dp =14 kPa pad tlaka na strani vode – sekcija s tlaĉnim ventilatorom s ugraĊenim jednorzinskim elektromotorom.5 do 4 mbar) . predviĊena za rad sa 100% svjeţim zrakom.. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena – sekcija hladnjaka zraka sa eliminatorom kapljica V = 900 m³/h.

55 kW – dodatni kanalski hladnjak BF210: – Q = 4.47 60..94 98348485. 45212-400-4474/2008.0% – vanjski zrak:V = 750 m³/h (34°C/50%) – otpadni zrak:V =750 m³/h (26°C/50%) TLAĈNI DIO: – usisna ţaluzina SE4 – filtar klase G3 – ploĉasti rekuperator – toplovodni Al-Cu grijaĉ – Q = 9.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. god.208.zraka 8/22°C – ogrijevni medij: topla voda 80/60°C – tlaĉni ventilator s unaprijed zakrivljenim lopaticama slijedećih karakteristika: – koliĉina zraka V = 750 m³/h – eksterni pad tlaka: P =100 Pa – snaga motora P =0.0 kW – V = 750 m³/h – ul.0 kW – iskoristivost: 55. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. zraka 15. 1 kom komplet Obraĉun po kompletu postavljenog sistema 2 30.0% – vanjski zrak:V = 750 m³/h (-5°C) – otpadni zrak:V =750 m³/h (20°C) – reţim hlaĊenja – uĉinak 1.2008.55 kW – ploĉasti rekuperator – reţim grijanja – uĉinak(ušteda) 4./rel. flterom svjeţeg i otpadnog zraka klase G3. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3.104./rel.izl temp. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. toplovodnim grijaĉem. tlaĉnim i odsisnim trobrzinskim ventilatorom proizvod "AERMEC" tip UR 75 W slijedećih tehniĉkih karakteristika: USISNI DIO – filtar klase G3 – odsisni ventilator s unaprijed zakrivljenim lopaticama slijedećih karakteristika: – koliĉina zraka V = 750 m³/h – visina dobave: P = 175 Pa – snaga motora: P = 0.xls.[227] .temp..10.vl.ms_office Strana: 206.vl.30 kW – iskoristivost: 48.00 kW – V = 750 m³/h – ulazna temp. zraka 30°C/60% – izl.1°C/90% – ogrijevni medij: topla voda 7/12°C Uz ureĊaj se isporuĉuju 2 kom regulatora broja okretaka ventilatora RVM sa prekidaĉem 0-On . Podstropna ventilaciona komora Podstropna ventilaciona komora komplet sa ploĉastim rekuperatorom.

. 1 kom komplet Obraĉun po kompletu postavljenog sistema Cirkulaciona pumpa Cirkulaciona pumpa elektronskog tipa kruga grijaĉa komore. 1 kom – Troputni regulacioni ventil grijaĉa: NP16 NO 15 kvs=1. 1 kom – VA-7152-1001 (pogon ventila24V.xls...ms_office Strana: 207.. 4 1 1.10. Kanalni prigušivaĉi buke Kanalni prigušivaĉi buke za ventilacione komore za ugradnju na kanale: Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih prigušivaĉa buke.0-10V) . Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br..89 32.. 1 kom – VA-7452-1001 (pogon ventila24V. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 4.. slijedećih karakteristika: – G=1.2008.309.. 1 kom – Protusmrzavajući termostat sa podruĉjem od -10 do 12°C.. 1 kom – Troputni regulacioni ventil hladnjaka: NP16 NO 25 kvs=5. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.[227] .167.558.. 1 kom – Instalacioni pribor za elektromotorni pogon ţaluzina tipM-9000ZK .. 1 kom – Diferencijalni presostat tip P233A-4-AHC(od 0. Ormarić je nadzidne izvedbe..78 5.... uvod kabela s gornje strane ..36 1..041..0-10V) 1 kom – Elektromotorni pogon ţaluzina On-Off (8Nm. 45212-400-4474/2008.619. 1 kom – Elektrokomandni ormar automatske regulacije i elemenata elektromotornog pogona komplet s ugraĊenom i oţiĉenom opremom..36 4.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 1 kom – Kontrola oţiĉenja i spajanja svih osjetnika i elektromotora te puštanje u pogon sa podešavanjem parametara i obukom osoblja ...2 m³/h – H=0..36 98348485.6 tip: VG5802EC (tijelo ventila) . god.5 tip: VG7802NT (tijelo ventila) .. elektriĉki i funkcionalno ispitan s pripadajućom dokumentacijom.84 1.. 1 kom – Kanalski pasivni NTC K2 temperaturni osjetnik tip TS-91038220 (0/40C) .5 do 4 mbar) . kom ø 315 ø 450 kom 2 16. kapilarom duţine 3 m¹ i automatskim resetom (fiksna razlika od 3°C) tip 270XT-95078 .7 bar – N=250 W kom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene pumpe.. 1 720. 220V/50Hz) tip M9108-ADA-1 . 1 kom – Sobni pasivni NTC temperaturni osjetnik osjetnik sa mogućnošću podešavnja temperature u podruĉju ±3°C (0-10V) RS-9193-0005 . 1 kom – Elementi u polju (aplikacija G22-011): Kanalski temperaturni osjetnik (0-10V) TS-9101-8222 (-20/40C) .72 720.72 6.558. Krug automatske regulacije za ventilacionu komoru Krug automatske regulacije za ventilacionu komoru UR 75 W. koji se sastoji od slijedećih elemenata: – Prethodno konfigurirani DDC regulator tip SC-9100-8GEN-1 sa LCD displejem ..

24 1. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. za ugradnju u spušteni strop – otsisni vrtloţnik sa kutijom. PŢ 400×200 mm m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ kom 36 7 7 46 54 78 86 140 329. ø 450 mm ø 250 mm Aluminijska fiksna ţaluzija Aluminijska fiksna ţaluzija.72 445.618.779. kg 500 21.93 217. regulacionim ţaluzijama.24 445.82 816.[227] .66 10.02 8. slijedećih dimenzija Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih regulacionih zaklopki.431.228. kom kom 1 11 245.xls. 45212-400-4474/2008.72 445. tipa i veliĉine Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih tlaĉnih rešetki.60 8.82 10.72 12.14 11.618.31 144.2008.96 9. – fazonski komadi (sa toplinskom izolacijom) Ventilacioni kanali Ventilacioni kanali za dovod i odvod zraka izraĊeni od ĉeliĉnog pocinĉanog lima.14 1. kom 7 590.994.479.179.59 172.24 720.335.49 3. Okrugli ventilacioni SPIRO kanali Okrugli ventilacioni SPIRO kanali izraĊeni od ĉeliĉnog pocinĉanog lima sa toplinskom izolacijom debljine 19 mm.62 7. OAV 200×1200 mm Aluminijska pretlaĉna ţaluzija Aluminijska pretlaĉna ţaluzija. AFŢM 1197×497 mm AFŢM 597×297 mm AFŢV 297×597 mm Tlaĉni vrtloţnici Tlaĉni vrtloţnici za dovod i odvod zraka koliĉine Vz=100-300 m³/h. kom 7 211. kom kom kom 1 1 3 720.519.810.62 10.48 1.04 221.97 132. za ugradnju u spušteni strop Aluminijske vertikalne tlaĉne rešetke Aluminijske vertikalne tlaĉne rešetke sa regulacionom ţaluzijom.00 9.60 10.13 7.02 245. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 7. god. komplet sa fazonskim komadima. m² 40 94. u kompletu sa kutijama sa regulacionim leptir zaklopkama i sa cca 0.87 98348485.13 115.04 2. u oblozi od aluminijskog lima Obraĉun po m² stvarno izvedene toplinske izolacije Regulacione leptir zaklopke Regulacione leptir zaklopke za ugradnju na SPIRO kanale. slijedećeg tipa i veliĉine Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene almunijske ţaluzije.135.956. tipa i veliĉine Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene aluminijske ţaluzije.02 186. ø 450 ø 400 ø 350 ø 300 ø 250 ø 200 ø 150 Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih fazonskih komada.66 13. kom kom 13 13 816. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.ms_office Strana: 208.22 11.877. prema DIN 24157.10.5 m¹ aluminijske fleksibilne cijevi sa toplinskom izolaciojom (na tlaĉnim vrtloţnicima) Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog vrtloţnika.32 107. skretnim limovima.93 14. klase B1 u oblozi od aluminijskog lima. Toplinska izolacija Toplinska izolacija tlaĉnih kanala sa slojem toplinske izolacije debljine klase B1.99 4. te svim materijalom potrebnim za ugradnju Obraĉun po kg stvarno ugraĊenih kanala.306.136. u kompletu sa fazonskim komadima Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih ventilacionih kanala.41 1. – tlaĉni vrtloţnik sa kutijom.66 20.

80A 3 kom visokouĉinski osiguraĉ NVO 1 . 25kA 1 kom podnoţje osiguraĉa za NVO 1.. GRIJANJE I HLAĐENJE VENTILACIJA STROJARSKE INSTALACIJE UKUPNO: 503. moţe se nuditi i neki drugi.80A 2 kom rastavna sklopka 3p s osiguraĉima do 80 A 98348485.34 ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U svim stavkama gdje se radi definiranja tehniĉkih svojstava i minimalnih tehniĉkih uvjeta predmeta nabave navodi tip i prozvoĊaĉ predmeta nabave (kao tip….10.639. Razdjelnik se sastoji od sklopa GR i sklopa R1.. istih ili odgovarajućih svojstava.).80 249.5 kV. 3.ms_office Strana: 209. 6. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. RAZDJELNICI 1. 4.1.997. Shema i uputstva Izrada sheme za postavu na zid /uramljeno/ u kompletu sa uputstvom za rad. Obraĉun po kompletu postavljene sheme VENTILACIJA UKUPNO: komplet 1 800. INSTALACIJA JAKE STRUJE 6.1.80 249.2008.357. 2. 45212-400-4474/2008.200A 1 kom podnoţje osiguraĉa za NVO 0. proizvoĊaĉ. god.54 REKAPITULACIJA 1. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 15. slobodno stojeće izvedbe izraĊenog od dvostruko dekapiranog lima dimenzija 1600×2000×400 mm. sa slijedećom ugraĊenom opremom: Sklop GR: 1 kom prekidaĉ 5 AS 320/160 A 3 kom strujni transformator 200/5 A 3 kom ampermetar 0-200 A 1 kom voltmetar 0-500 V 1 kom voltmetarska preklopka 4G 10-60-U 3 kom odvodnik prenapona 0. 800.xls.[227] . Razdjelnk GR-R1 Izrada.125A 1 kom podnoţje osiguraĉa za NVO 0.125A 3 kom visokouĉinski osiguraĉ NVO 0 .IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.639.200A 3 kom visokouĉinski osiguraĉ NVO 0 .1.80 2.54 752. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. postava i spajanje glavnog razdjelnika GR-R1.

stezaljke i ostali sitni i spojni materijal Obraĉun po kom Razdjelnik besprekidnog napajanja R-UPS Izrada. stezaljke i ostali sitni i spojni materijal Obraĉun po kom Razdjelnik naplatne kućice RK Izrada.69 52. tropolni.5/15 kA 1 kom grebenasta sklopka 4G-40-U-75 . 1p 1 kom grebenasta sklopka nazivne snage 25 A. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 20A 7 kom osiguraĉ automatski. na dovodu iz GR-R1-a.476. 3p.xls. C32 A . 3p.131.691. izraĊenog od dvostruko dekapiranog lima ukupnih dimenzija 600×600×250 mm.44 6.5A 1 kom osiguraĉ automatski 6A 1 kom osiguraĉ automatski 10 A 9 kom osiguraĉ automatski 16 A 2 kom osiguraĉ automatski. izraĊenog od dvostruko dekapiranog lima ukupnih dimenzija 400×600×200 mm. 50 Hz 1 kom osiguraĉ automatski 6A 13 kom osiguraĉ automatski 10A 17 kom osiguraĉ automatski 16A 8 kom osiguraĉ automatski. 5 kA. NAPOJNI KABELI I PRIBOR 1. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. trofazna.20 A 1 kom automatski osiguraĉ. te sa slijedećom ugraĊenom opremom: 3 kom odvodnik prenapona K 0. 3p.sabirnice. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1 kom rastavna sklopka 3p s osiguraĉima do 125 A 1 kom rastavna sklopka 3p s osiguraĉima do 200 A 1 kom grebenasta sklopka 4G200-75-u 1 kom automatski osiguraĉ 6 A 2 kom automatski osiguraĉ 10 A 4 kom automatski osiguraĉ 16 A 1 kom automatski osiguraĉ.2008.91 506. kom 1 3. postava i spajanje razdjelnika naplatne kućice RK. 45212-400-4474/2008. 3p.13 21. 3p.84 26.tropoloţajna 11 kom osiguraĉ automatski 10 A 9 kom osiguraĉ automatski 16 A 3 kom osiguraĉ automatski.2.1. 10A 2 kom osiguraĉ automatski.16 A 1 kom automatski osiguraĉ. 380V. podijeljen pertinaxom na dva dijela. 3p.sabirnice. stezaljke i ostali sitni i spojni materijal Obraĉun po kom RAZDJELNICI UKUPNO: kom 1 26. Kabel PP00-Y 5×35 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×35 mm² od GR do R1 duţine 3 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela kom 1 506.69 3. god. 16 A 3 kom katodni odvodnik prenapona 0. 3p.91 Strana: 210. te sa slijedećom ugraĊenom opremom: 1 kom zaštitna FID sklopka 25/0. 32A 1 kom luxomat ASR 04 .sabirnice.5 kV.691. 3p.84 2.917.[227] 98348485. dvopoloţajna 1-0 .91 3. kom 7 3. postava i spajanje razdjelnika besprekidnognapajanja RUPS.10.ms_office .866.866. 50 A Sklop R1: 1 kom grebenasta sklopka 4G 100-10-U 9 kom grebenasta sklopka 4G 16-10-U 1 kom grebenasta sklopka 4G 10-52-U 1 kom sklopnik CN 25.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.

70 5.91 8.5 mm.3 m¹. kotla za grijanje. poloţenom u zid pod ţbuku u instalacijsku cijev promjera 13. te po zidu na obujmicama na ostalim mjestima Kabelske police Nabava i postavljanje na konzole kabelskih polica tip PK 200. m¹ 80 108. komplet s iskopom rova. Duljina kabela l=40 m¹. duţine 10 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×6 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×6mm² od R1 do UPS-a i razdjelnika R-UPS.105. 45212-400-4474/2008.81 Strana: 211.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. kom 1 320.58 5. kg 120 21.5 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP-Y 5×1.40 3.[227] 98348485. RASVJETA. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 2.585. samo vod PP 2×1. 1.62 2. kom 3 1.32 5. kom 2 328.33 656.085.xls.5 mm. izradom pješĉane posteljice visine 0. kom 1 484. duţine 12 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×1. UTIĈNICE I POGON U OBJEKTU NAPLATE (Stavke 1-15 podrazumijevaju kabel i odgovarajuće PVC cijevi) Izvod za rasvjetno mjesto Izrada izvoda za rasvjetno mjesto vodom PP-Y 3×1. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.408. Kabel PP00-Y 5×35 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×35 mm² od GR do upravljaĉkog ormara agregata +RAG duţine 25 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×10 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×10 mm² od R1 do razdjelnika u naplatnim kućicama RK.696.97 6.10. kom 1 5. utiĉnice) Obraĉun po kom poloţenog kabela NAPOMENA: Kabeli se polaţu u kanale u objektu kontrole naplate.5 mm².161.701.48 8. u instalacijskoj cijevi promjera 13.32 7.10 4.204.594. polaganjem zaštitnih štitnika i upozoravajuće trake Obraĉun po kom poloţenog kabela NAPOJNI KABELI I PRIBOR UKUPNO: kom 2 4.585. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2.48 484. komplet s kutnim elementima. duţine 40 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×25 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×25 mm² od GR do el.712.5mm² od R1 do upravljaĉkog ormara agregata.80 9.58 34.3. u PVC cijevi instalacijskog kanala.70 5. duţine 25 metara (signalni kabel) Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00 3×4 mm² PP00 3×4 mm² od GR do razdjelnika RA duţine 25 m¹ za vlastitu potrošnju u diesel agregatskoj kućici (rasvjeta.40 10.2008.16 2.32 320. kom 2 1.20 8.ms_office . za napajanje GR-a.322. kom 7 28. god.83 201. poklopcima i spojnim priborom Obraĉun po m¹ poloţenih polica Nosaĉ od profilnog ţeljeza Izrada i ugradnja nosaĉa od profilnog ţeljeza L20 za nošenje polica u kabelskom kanalu Obraĉun po kg poloţenog ţeljeza Kabel PP00 A 4×150mm² (prikljuĉni kabel) Nabava i polaganje kabela PP00 A 4×150mm² od TS do GR-a. prosjeĉne duţine 2 m¹ za obiĉne prekidaĉe Obraĉun po kom poloţenog kabela kom 50 101.1.5 mm².66 6. prosjeĉne duţine izvoda 7 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za rasvjetno mjesto Isto kao u st. 1.

kom 1 750.22 4.78 8.68 680.78 8. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. kom 1 680.94 140.20 1. duţine 8 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Spajanje termostata Spajanje termostata kabelom PP 2×1. kom 14 140. u instalacijske cijevi promjera 32.xls. duţine 12 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za klima jedinicu Izrada izvoda povezivanje klima jedinica vodom PP00 10×1. kom 48 177. u instalacijske cijevi promjera 13.68 9. Izvod za rasvjetno mjesto Isto kao u st. 1.533. prosj. 45212-400-4474/2008.44 5. samo vod PP 3×1. instalacija.[227] .5 mm². Obraĉun po kom poloţenog kabela kom 14 31.5 mm².10.973.19 376. duţine izvoda 12 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za tipkalo Izrada izvoda za tipkalo za daljinsko iskljuĉenje vodom PP-Y 3×1. prosjeĉne duţine 12 m¹ za prikljuĉnice (šuko+UPS) Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za trofazne utiĉnice Izrada izvoda za trofazne utiĉnice vodom PP-Y. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3. kom 1 177.23 6.20 13.16 14.94 1. Obraĉun po kom poloţenog kabela Spajanje termostata Spajanje termostata ventilo konvektora kabelom PO 0.69 1.5 mm².35 11. u instalacijskoj cijevi promjera 16 mm.23 232.5 mm².78 177.38 7. kom 1 1.91 108. 5×2.91 12.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. kom 1 232. kom 14 85. duţine 14 m¹ Obraĉun po kom Izvod za ventilator Izrada izvoda za ventilator vanjske ventilacijske komore (na krovu objekta) PP-Y 3×2.5 mm² (vidi projekt stroj.23 437.201. duţine 12 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za unutrašnju jedinicu Izrada izvoda za unutrašnju jedinicu split sistema vodom PP-Y 3×2.8 mm. duţine 2 m¹ za izmjeniĉne i sreijske prekidaĉe Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za utiĉnice Izrada izvoda za utiĉnice vodom PP-Y 3×2.5 mm² duţine voda 10 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za rashladni agregat Izrada izvoda i spajanje rashladnog agregata snage 12700 W kabelom PP00-Y 5×6 mm².94 10. god.35 750.199.ms_office Strana: 212.75 mm².66 98348485.5 mm². u instalacijskoj cijevi promjera 40 mm. kom 2 188.75 kW. poloţenom u zid pod ţbuku u instalacijsku cijev promjera 23 mm.) Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za ventilokonvektore Izrada izvoda i Spajanje ventilo konvektora kabelom PP-Y 3×1. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.5mm. poloţenog u zid pod ţbuku u instalacijsku cijev promjera 16 mm.5 mm². duţine 20 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za ventilator Izrada izvoda za ventilator unutrašnje ventilacijske komore (pod stropom objekta) PP-Y 3×2. kom 1 140.5 mm². kom 1 108. u instalacijskoj cijevi promjera 16 mm.5 mm. u instalacijskoj cijevi promjera 13.5 mm² snage 0.201.2008.

10A. p/ţb Obraĉun po kom kom 2 580. Izvod za el. postava i spajanje prekidaĉa mikro karo. 10A.681. izmjeniĉni Obraĉun po kom Kriţni prekidaĉ Nabava. p/ţb.43 3. kom 4 420.682.14 17. postava i spajanje prekidaĉa mikro karo.xls. kom 1 76.ms_office . Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.58 21. p/ţb.027. s cijevima i starterima 20W Obraĉun po kom Svjetiljka INEA VS 2×18 EB INEA VS 2×18 EB. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008.88 Strana: 213.03 196. kom 1 136. kriţni Obraĉun po kom Utiĉnica šuko jednofazna Nabava. isklopni Obraĉun po kom Serijski prekidaĉ Nabava. kom 32 31.52 23. kom 10 31.58 1.23 156. 220V. kom 7 432. p/ţb Obraĉun po kom Utiĉnica šuko trofazna Nabava.14 136.295. 10A. kom 7 28.23 999.14 18. s cijevima i starterima 20W Obraĉun po kom Panik svjetiljka Panik svjetiljka ZEMPER PR 10004 Obraĉun po kom Obiĉni prekidaĉ Nabava.14 136. postava i spajanje svjetiljke INEA NSP 418 EB. serijski Obraĉun po kom Izmjeniĉni prekidaĉ Nabava. 16 A.5 mm² duţine voda 5 m¹ (specificirano u strojarskom projektu) Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za ormarić automatike ventilacije Izrada izvoda za ormarić automatike ventilacije vodom PP-Y 3×2.14 19.161. duljine 10 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Svjetiljka INEA NSP 418 EB Nabava. kom 18 238.10.64 4. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 15.2008.42 1. kom 23 464. 10A.88 76. god. kom 1 255. postava i spajanje prekidaĉa mikro karo. p/ţb. 16 A. kom 1 136.16 16.46 10.46 20.5 mm² duţine voda 5 m¹ (specificirano u strojarskom projektu) Obraĉun po kom poloţenog kabela Prikljuĉna letva Spajanje prikljuĉne letve u terminalskom ormaru kabelom PP-Y 3×2.01 22. postava i spajanje utiĉnice šuko. postava i spajanje prekidaĉa mikro karo.46 255.30 26. Kotao Izrada izvoda za elektriĉni toplovodni kotao snage 40 kW vodom PP00-Y 5×25 mm² duţine voda 5 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za ormarić automatike Izrada izvoda za ormarić automatike grijanja vodom PP-Y 3×2. 380/220V. s cijevima i starterima 20W Obraĉun po kom Svjetiljka INEA VS 2×36 PEM E Nabava. postava i spajanje svjetiljke INEA VS 2×36 PEM E.03 128.12 27. Obraĉun po kom UreĊaj besprekidnog napajanja Spajanje ureĊaja za besprekidno napajanje snage 10 kVA.5 mm². kabelom PP00-Y 5×6 mm².23 312. postava i spajanje utiĉnice šuko.21 25.36 29. p/ţb. kom 5 31.[227] 98348485. kom 4 32.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.68 24. kom 1 136.14 136.15 28.

70 34.036.369. kom 8 504. 30 9.68 1. s metal-halogenom ţaruljom HQI250 W/E. 220V.36 3. komplet sa stezaljkama 4 i 6 mm². postava i spajanje. 150HQI-TS Nabava.61 288. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 15 28. 45212-400-4474/2008.2008. postava i spajanje reflektora LVT03. postava i spajanje utiĉnice šuko. p/ţb.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.92 49.06 728. kom Obraĉun po kom RASVJETA.xls.20 400. art. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 30. RASVJETA I POGON NADSTREŠNICE 1. duljine 6 m¹ od kutije za izjednaĉenje potencijala na temeljni uzemljivaĉ (preko mjernog spoja).64 1. Uzeti u obzir rad na visini od oko 7 m¹ Obraĉun po komadu Reflektor LVT03.4. prosjeĉne duţine izvoda 32 m¹ za rasvjetu nadstrešnice.02 300.92 2.50 4. Obraĉun po komadu izvedenog rada. UTIĈNICE I POGON U OBJEKTU NAPLATE UKUPNO: 13 56.025.45 33. s montaţnim priborom. U stavku je ukljuĉena dobava i postava ţarulje i pribor za montaţu. komplet sa spajanjem i ispitivanjem Obraĉun po komadu kom 32 1.044. kom 2 684. 150HQI-TS. Svjetiljka FAEL LUCE ZE1824008 Nabava.78 31.21 504. ugradnja i spajanje tipkala za iskljuĉenje u nuţdi JPr 10 (na GR i R-A u diesel agregatskoj stanici) kom Obraĉun po kom Razvodna kutija RKP-IV Nabava i postava razvodne kutije RKP-IV kom Obraĉun po kom Montaţna kutija ø 60 Nabava i postava montaţne kutije ø 60 kom Obraĉun po kom Razvodna kutija ø 80 Nabava i postava razvodne kutije ø 80 kom Obraĉun po kom Montaţna kutija .5mm².1. komplet s predspojnim spravama.30 36.5mm² Nabava i polaganje po kabelskim policama kabela PP00-Y 5×2. 3 636. 15 20. 40×4. 1981 "Elektrokontakt" kom 1 – vodiĉ P/MJ 6 mm² m¹ 10 – vodiĉ P/MJ 4 mm² m¹ 30 – instalacijska cijev ø 16 mm m¹ 40 – spoj na metalnu masu kom 5 – izrada dozemnog spoja trakom FeZn.40 32.ms_office Strana: 214.31 42. god. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.313.909. crvena za UPS kom Obraĉun po kom Tipkalo za iskljuĉenje u nuţdi Nabava.10.00 98348485. za rasvjetu domovinske zastave na jarbolu pored objekta kontrole naplate Obraĉun po komadu Kabel PP00-Y 5×2. Utiĉnica šuko za UPS Nabava.95×95 mm Nabava i postava montaţne kutije .46 6. 2 200. 70 7.83 432.[227] . 16 A.95×95 mm kom Obraĉun po kom Izrada sustava za izjednaĉenje potencijala Izrada sustava za izjednaĉenje potencijala s tipskom kutijom za izjednaĉenje potencijala.30 35.

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. postava i spajanje slijedećih instalacija rasvjete i pogona u naplatnoj kućici: 2 kom svjetiljka tip FDAR 252 S-420K kao "TEP" 1 kom Panik svjetiljka 2 kom stolna svjetiljka prilagoĊena za postavu na metalni okvir staklene stijene ili na stol. snage 0.204.12 kW (termostat ugraĊen na ventilokonvektor) – Izrada izvoda i Spajanje rampi kabelom PP-Y 5×2.2008. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.6. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 4. 20W.240.5.1. kao tip APC BACK-UPS RS 1000VA 230V.00 6.20 29. ZAŠTITNA SREDSTVA I ATESTI 1.793.309. ili odgovarajući Obraĉun po kom INSTALACIJA U NAPLATNOJ KUĆICI UKUPNO: kom 7 4. INSTALACIJA U NAPLATNOJ KUĆICI 1.5 mm².40 2.5 mm² 4 m¹ Kabel PP00-Y (2×1.30 300. ukljuĉivo sav ostali sitni materijal i pribor potreban za kompletno dovršenje instalacija u naplatnoj kućici.57 6. Kabel PP00-Y 3×2. kom 25 36. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.594.31 9.30 6. 45212-400-4474/2008.813.92 5.5mm². Obraĉun po naplatnoj kućici UreĊaj besprekidnog napajanja Nabava. m¹ 150 92. 220 V.00 64. nosaĉima i ostalim sitnim spojnim materijalom Obraĉun po metru Razvodne nadţbukne kutije RKP Nabava i postavljanje razvodnih nadţbuknih kutija RKP Obraĉun po komadu RASVJETA I POGON NADSTREŠNICE UKUPNO: kom 32 56. komplet sa spajanjem i ispitivanjem Obraĉun po komadu Izvod za rasvjetu domovinske zastave Nabava i polaganje PP00-Y 3×2. postava i spajanje ureĊaja besprekidnog napajanja snage 1kVA u naplatnim kućicama.09 13.50 7.09 88.06 1.165. prosjeĉne duţine izvoda 5 m¹ za rasvjetu nadstrešnice.5 mm² 42 m¹ kabel PP00-Y 5×2.ms_office Strana: 215.5mm² Nabava i polaganje po kabelskim policama kabela PP00-Y 3×2.5 mm²) 25 m¹ kabel PP00-Y 3×2.429.1. Istalacije rasvjete i pogona Nabava.5mm².17 38. halogena ţarulja za dodatnu rasvjetu radne plohe 1 kom sklopka SKP 10-5/1 kao "TEP" 6 kom utiĉnica PROP-II-SZU. 16A 2 kom Razvodna kutija RKP-IV 60 m¹ kabel PP00-Y 3×1.10. god. kutnim elementima.xls. Ruĉica za vaĊenje NN osiguraĉa Nabava ruĉice za vaĊenje NN visokouĉinskih osiguraĉa (patrona) Obraĉun po kom kom 1 88. kom 7 1.[227] .04 901. kom 1 300. prosjeĉne duţine izvoda 25 m¹ (za rasvjetu domovinske zastave) Obraĉun po komadu Kabelske police Nabava i postavljanje na nadstrešnicu kabelskih polica PK 100 komplet s poklopcima.09 98348485.5 mm² 8 m¹ IKL kanal s montaţnim priborom – Izrada izvoda i Spajanje motora ventilatora ventilokonvektora kabelom PP-Y 3×1.5 mm².

45212-400-4474/2008. god. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. redne stezaljke.xls.80 7.443. Aparat za gašenje poţara Nabava i postavljanje aparata za gašenje poţara.5 kV.108. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. kom 1 200. kom 1 800. Diesel agregat Nabava i transport do gradilišta cestarinskog prolaza te postava standardnog kompaktnog elektroenergetskog postrojenja s mikroprocesorskim upravljanjem (diesel agregatske stanice) namijenjene za automatsko rezervno napajanje.[227] .40 10. 25kA 1 kom zaštitna FID sklopka25/0. postava i spajanje razdjelnika vlastite potrošnje R-A.5 A 2 kom automatski osiguraĉ 10 A 3 kom automatski osiguraĉ 16 A (u stavku su ukljuĉene Pg brtvenice.1.80 800.40 400.80 800. AGREGATSKA STANICA 1.20 1.40 400. Rijeka Obraĉun po kom Razdjelnik R-A Izrada.12 98348485. kom 1 800.45 3.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.80 8. kom 1 1. kom 1 400. sabirnice. komplet Obraĉun po kom Ispitivanje ispravnosti veza Ispitivanje ispravnosti veza. komplet Obraĉun po kom Ispitivanje protupaniĉne rasvjete Funkcionalno ispitivanje protupaniĉne rasvjete.80 5.20 6.40 9.201. dovoĊenje u punu funkcionalnost.7. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2. CO2 . postavom i projektnom dokumentacijom.69 3.94 6.20 4.00 2. kom 1 400.80 8. snage 80 kVA.201.936.20 200.10.80 800. kao "KONĈAR".80 800. komplet sa svom opremom. komplet Obraĉun po kom ZAŠTITNA SREDSTVA I ATESTI UKUPNO: kom 5 688.ms_office Strana: 216.2008.5kg Obraĉun po kom Ploĉica s natpisom "NE UKAPĈAJ" Nabava i postavljanje ploĉica s natpisom "NE UKAPĈAJ" Obraĉun po kom Atest o srednjoj rasvjetljenosti Mjerenje i izdavanje atesta o izmjerenoj srednjoj rasvjetljenosti prostorije Obraĉun po kom Mjerenje otpora izolacije Mjerenje otpora izolacije pojedinih strujnih krugova i pojnih vodova uz izdavanje atesta Obraĉun po kom Atest o efikasnosti zaštite od indirektnog dodira Izdavanje atesta o efikasnosti zaštite od indirektnog dodira Obraĉun po kom Atest o izmjerenom prijelaznom otporu zaštitnog pogonskog uzemljenja Izdavanje atesta o izmjerenom prijelaznom otporu zaštitnog pogonskog uzemljenja Obraĉun po kom Ispitivanje iskljuĉivanja elektriĉne energije u nuţdi Funkcionalno ispitivanje iskljuĉivanja elektriĉne energije u nuţdi. diesel agregata dimenzija 200×200mm.122.122. kom 1 2. kom 1 800. Razdjelnik je sa sljedećom ugraĊenom opremom: 3 kom odvodnik prenapona 0. puštanje u probni rad. sav sitni spojni i pomoćni montaţni materijal) Obraĉun po kom kom 1 108.00 108.12 2.108. kom 1 800.

UreĊaj za besprekidno napajanje Dobava i ugradnja. 1 656.1. spojnim priborom i kabelskim uvodnicama (npr.1. 6.1. isporuka i montaţa aksijalnog ventilatora za montaţu u zidni otvor nasuprot ulaznih vrata.8. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. – grebenasta sklopka 10A tropolna.60 5.476.934.10.UPS 1. Razdjelnik R-V Izrada. servisne by-pass sklopke.044.1.5 mm². god.44 34.454.240.1. skupa sa spajanjem pojnih kabela u prikljuĉnoj kutiji i spojnim priborom kom Obraĉun po kom Sobni termostat Dobava. elektroniĉke by-pass sklopke.594. tropoloţajna – automatski osiguraĉ 6A tropolni.52 6.41 2.137.48 46.3 kW.696.[227] .6-1. 6.602. Konĉar.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. RAZDJELNICI NAPOJNI KABELI I PRIBOR RASVJETA.41 46. dijagnostiĉkog softwarea slijedećih karakteristika: – Snaga: 10kVA – Autonomija rada: 10-15 minuta – 3 fazni ulaz. postava i spajanje razdjelnika R-V vlastite potrošnje za upravljanje ventilatorom.1.0 A komplet Obraĉun po kom Aksijalni ventilator Dobava. 1 480.66 656. 6. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.14 4.602. 6.89 REKAPITULACIJA 6.1. 6.626.46 64.ms_office Strana: 217. 6.626. 3 fazni izlaz 380V kom Obraĉun po kom Ispitivanje autonomije UPS-a Ispitivanje autonomije UPS-a (uz iskljuĉeno napajanje i prikljuĉenu potrošnju) kom Obraĉun po kom UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE UKUPNO: 1 46. na visini 2.934.8.936.57 8. tip RV-5/2) – sklopnik 10A tropolni.137. komplet sa svim sabirnicama.UPS INSTALACIJA JAKE STRUJE UKUPNO: INSTALACIJA SLABE STRUJE 52.89 409. 45212-400-4474/2008. 6. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3. baterije.97 49. 1 2.66 114.52 46.4. standardno sastavljenog od ispravljaĉa.6.3.2.60 2.5 m¹ od poda snage 0.2008.1. 6.550.14 1.79 98348485.48 480.xls. UTIČNICE I POGON U OBJEKTU NAPLATE RASVJETA I POGON NADSTREŠNICE INSTALACIJA U NAPLATNOJ KUĆICI ZAŠTITNA SREDSTVA I ATESTI AGREGATSKA STANICA UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE . za automatsko ukljuĉivanje ventilatora kom Obraĉun po kom AGREGATSKA STANICA UKUPNO: 1 1.1. 6. isporuka i montaţa sobnog termostata za montaţu na zid. rednim stezaljkama 2.5.00 38. UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE .94 114.1.2.1.7. – bimetalni relej 0.454.

po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje Obraĉun po metru kabela Komunikacijska prikljuĉnica Nabava.5 mm kategorije 5+ – ukljuĉivo sav ostali sitni sitni spojni i montaţni pribor. parapetni kanal i u opremu interijera.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.44 98348485.vertikalne vodilice sprijeda i straga za demontaţu opreme – 1 kom . 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1.2008. izraĊenog kao samostojeći limeni ormarić s postoljem.40 3. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.728. montaţa i spajanje instalacijske kutije ø 60 za komunikacijske prikljuĉnice Obraĉun po kom Oznake i pribor Nabava potrebnih oznaka i pribora i oznaĉavanje svih elemenata komunikacijskog sustava.420.41 12. Aktivna oprema bit će naknadno izvedena (primjenjuje se IP telefonija. prema blok shemi Obraĉun po kom kom 1 12.patch panel s 24 inserta RJ 45. montaţa i spajanje glavnog komunikacijskog ormara Obuhvaćena je sva pasivna oprema (komunikacijski ormar i univerzalno strukturno kabliranje).41 2.681.vodilica kabela.13 5. m¹ 20 20.420.[227] .5mm.00 4. ø 50mm Nabava i polaganje PEHD cijevi ø 50mm zajedno sa sitnim spojnim materijalom i priborom Obraĉun po metru cijevi Gibljiva PVC cijev. kategorije 5+ Nabava i polaganje kabela UTP 4×2×0. opremeljenog s: – 5 kom .82 6. kom 43 7. visine 1U – 1 kom . ø 16mm ili plastiĉnog kanala 25×20mm Obraĉun po metru cijevi Kabel UTP 4×2×0. veliĉine 2000×800×900 mm.03 7. kom 43 132.00 5. te set za uzemljenje ormara Komplet: Obraĉun po kom PEHD cijev. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. a sastoji se od okvira s nosaĉem i insertom 2×RJ 45 (Terminalske utiĉnice: 11 u objektu kontrole i 32 u naplatnim kućicama) Obraĉun po kom Instalacijska kutija ø 60 Nabava.xls. – 5 kom . ne koristi se telefonska centrala).napojna letva. 7x prikljuĉnica 220V. ø 16mm ili plastiĉni kanal 25×20mm Nabava i polaganje gibljive PVC cijevi. kom 1 440. kao tip RITTAL ili odgovarajući.21 310.ms_office Strana: 218.59 6.01 21.5mm. visine 1U – 30 kom patch prespojni kabel 1 m¹. 2×RJ45 Western – 30 kom patch prespojni kabel 2 m¹. m¹ 400 16.44 440.035.jedinica za ventiliranje ormara i termostat – 4 kom .10. 2×RJ45 Western – 15 kom prespojni telefonski kabel 1 m¹ – kabeli su tipa UTP 4×2×0. s prenaponskom zaštitom i prekidaĉem. 45212-400-4474/2008. m¹ 3500 6. god.02 400. sa staklenim vratima i bravom s kljuĉem. Glavni komunikacijski ormar Nabava. montaţa i spajanje komunikacijske prikljuĉnice za montaţu u zid. kategorije 5+.

03 5. kom 64 44.324.62 4. trakom Fe/Zn 25×3 m¹.606. kom 6 100.40 4.00 7. god. U-profila dvostrukog aluminijskog pokrova.60 2.80 6. ţljebovi. ventilacijskih cijevi. Mjerenje otpora izolacije instalacije vodova 5.SPOJEVI TRAKE FeZn. što ukljuĉuje: 1. metalnih nosaĉa vanjske jedinice klima i kompresorskih agregata na krovu objekta kontrole. 6.10 600.04 2. 45212-400-4474/2008. Izdavanje atestakomplet Obraĉun po kom kom 1 2.2008. metalne konstrukcije naplatne kućice.[227] 98348485. nosećih stupova nadstrešnice i metalnih odbojnika. kom 200 28.890. kom 80 31. Obraĉun po kom Spojevi za premoštenje metalnih masa Izrada spojeva za premoštenje metalnih masa na nadstrešnici tj.56 6. ukljuĉivo s ormarićem za mjerni spoj i spajanjem Obraĉun po kom 2. na betonske kocke na ravni krov objekta kontrole naplate Obraĉun po metru Traka FeZn 25×4 mm Dobava i Polaganje trake FeZn 25×4 mm. prozori. Isptivanje na prekid vodiĉa instl. Ukljuĉivo zaštita spoja bitumenom Obraĉun po kom Spoj trake FeZn 30×4 mm.818. na potpore za kosi krov nadstrešnice Obraĉun po metru Betonske kocke Dobava i Montaţa potpora za betonske kocke za nošenje trake FeZn 25×4 mm. SLABA STRUJA UKUPNO: INSTALACIJA GROMOBRANA ZAJEDNIĈKI UVJETI: . sa spajanjem na oba kraja odgovarajućom obujmicom ili vijcima. Isptivanje na dodir izmeĊu vodiĉa instalacionih vodova 2. kom 40 47. montaţni pribor i spajanje.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. u betonsku konstrukciju. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Traka FeZn 25×4 mm Dobava i polaganje trake FeZn 25×4 mm.802. duţine izvoda 5 m¹.xls.00 3.985. Mjerenje otpora petlje instalacionih vodova 3. transporta i montaţe.80 49. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 8. postolja rampi i semafora Obraĉun po kom Gromobranski odvodi Izrada gromobranskih odvoda polaganjem gromobranske trake Fe/Zn 25×4 mm. ukljuĉivo sav spojni. Ispitivanje i mjerenje instalacije slabe struje Ispitivanje i mjerenje instalacije slabe struje te izrada potrebnih atesta. vodova 4. POTPORE – u jediniĉnu cijenu stavke ukljuĉeni su svi troškovi nabave. na ravni krov objekta kontrole naplate Obraĉun po kom Potpore na kosi krov Dobava i Montaţa potpora na kosi krov glavne nadstrešnice za nošenje trake FeZn 25×4 mm.23 2.82 1. polaganja trake i potpora.10. nosaĉa ţlijebova i cijevnih nosaĉa nadstrešnice.60 Strana: 219. m¹ 200 21.3. m¹ 80 24.818.67 1. prosjeĉne duţine izvoda 1 m¹. Mjerenje napona šuma na instalacionim vodovima 7.498. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.25 1. Mjerenje otpora uzemljenja 6.ms_office . od krova do temelja objekta kontrole naplate sa spajanjem na metalni pokrov i na traku u temelju.00 5.802. sa metalnim masama na objektu Izrada (vrata.2.

20 10.10 1.2008.44 5. Obraĉun po kom Mjerni spoj Dobava i izrada mjernog spoja na ĉeliĉnim stupovima/nosaĉima nadstrešnice pomoću kriţnih spojnica. m¹ 90 16.80 800. 6.19 OSTALO Strana: 220. Zemni uvodi Dobava i izrada zemnih uvoda ubetoniranjem trake Fe/Zn 30×4mm od odvodne cijevi kišnice do temeljnog uzemljivaĉa. traka Fe/Zn 30×4 mm Obraĉun po kom Spoj s trake u temelju na zaštitnu sabirnicu u GRu Izrada spoja s trake u temelju na zaštitnu sabirnicu u GRu.004. m¹ 110 24. m¹ 100 21. poloţenim kroz cijev od instalacijskog kanala do treptaĉa prosjeĉne duţine 30 m¹.00 15.xls. traka Fe/Zn 25×4 mm.513.285.28 16.[227] 98348485. antikorozivna zaštita svih spojeva Obraĉun po kom Instalacijski kanal ispod naplatnih kuĉica Nabava i polaganje na zid instalacijskog kanala ispod naplatnih kuĉica trake za spoj metalnih masa u objektu. izrada meĊusobnog spoja traka u temelju kriţnom spojnicom te spajanje varenjem svakih 2 m¹ s betonskim ţeljezom u temeljima. nosećih stupova nadstrešnice i metalnih odbojnika Obraĉun po kom Traka Fe/Zn 30×4mm za izradu spoja za uzemljenje metalne konstrukcije nadstrešnice parkirališta Dobava i polaganje traka Fe/Zn 30×4mm za izradu spoja za uzemljenje metalne konstrukcije nadstrešnice parkirališta. 6. m¹ 70 21.201. kom GROMOBRANSKA INSTALACIJA UKUPNO: 1 4. nosećih stupova nadstrešnice i metalnih odbojnika Obraĉun po kom Uzemljenje treptaĉa Izrada spojeva na vijak za uzemljenje treptaĉa vodom P/MJ 1×16 mm². Obraĉun po kom Polaganje u temelje trake Fe/Zn 40×4 mm Nabava i polaganje u temelje trake Fe/Zn 40×4 mm.82 1.3.513. te za ureĊaje u agregatskoj i hidroforskoj stanici. kom 12 100. Prosjeĉna duţina je 3 m¹.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 8.20 12.03 981.05 520. komplet (4 primjerka) Obraĉun po kom kom 10 52. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. kom 20 36.84 736.80 13.004. komplet Obraĉun po kom Projekt prenaponske zaštite Izrada projekta prenaponske zaštite. u ostalim razdjelnicima. kom 12 440.40 14. duţine 2 m¹ Obraĉun po kom Traka Fe/Zn 30×4mm za izradu spoja za uzemljenje metalne konstrukcije naplatne kućice Dobava i polaganje traka Fe/Zn 30×4mm za izradu spoja za uzemljenje metalne konstrukcije naplatne kućice. kom 1 800.ms_office . izdavanje atesta i izrada revizine knjige.10.730.50 9. 45212-400-4474/2008.62 1.80 18.82 2.162.4. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. god.62 2.05 17. antikorozivna zaštita svih spojeva Obraĉun po kom Kriţne spojnice Kriţne spojnice za rastavni mjerni spoj i spajanje trake Obraĉun po kom Ispitivanje gromobranske instalacije Ispitivanje gromobranske instalacije i izvedba potrebnih mjerenja.00 4. kom 35 28.80 11.172.00 41.

2. Svjetlosni PZ G09 (crveni kriţ) izvesti u minimalno tri reda crvenih LED-a. svjetlosni PZ G10 (zelena strelica) izvesti u minimalno tri reda zelenih LED-a.79 49.19 200.550.20 6. 45212-400-4474/2008.10. jednobojna (ţute LED). Isporuka jednopolne sheme Isporuka jednopolne sheme – izvedeno stanje u. 1.ms_office Strana: 221. dimenzija kućišta 240×130 cm. 6.818. – kontrola ispravnosti svake LED neovisno o aktivaciji znaka ili pojedine toĉke (detekcija greške u "hladnom" stanju) – autonomno istosmjerno napajanje u svakom znaku – neovisni strujni izvori za svaku pojedinu LED sto osigurava neovisnost intenziteta isijavanja znjaka o kolebanjima napona napajanja i prikazanom simbolu – dojave greške kod pregaranja LED i to lokalno na upravljaĉki LCD panel i daljinski prema centralnom upravljaĉkom raĉunalu. veliĉine 60×60 cm) i PZ G10 (zelena strelica. potpuna grafika. 6. Izvedba display-a s LED visokog sjaja za vanjsku upotrebu. Mogućnost prikazivanja dva signalna pojma: pz G09 (crveni kriţ. god.20 200.20 500.PZ G09 i G10. Tehniĉki uvjeti za znak: – Maksimalni intenzitet svjetljenja znaka mora biti minimalno 7440 cd/m² za ţutu boju. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. MeĊusobni razmak LED 20 mm.xls. INSTALACIJA JAKE STRUJE INSTALACIJA SLABE STRUJE INSTALACIJA GROMOBRANA OSTALO SVEUKUPNO: 409.20 REKAPITULACIJA 6. komplet Obraĉun po kom kom 1 200.5×60 cm) na istoj matrici crne boje. 6.741. PROMJENJIVA SIGNALIZACIJA OPREMA PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE Promjenjivi LED znak 240×70 cm Dobava.4.85 5. – autonomni programabilni mikroprocesorski upravljaĉko kontrolni ureĊaj u svakom znaku.[227] .67 41.3. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.172. I.2008. OSTALO UKUPNO: 200. Raster 88×24 LED.1.4. veliĉine kućišta 70×70 cm. Signal vozne trake . PVC foliji i umetnuto u vrata svih razdjelnika. 3100 cd/m² za crvenu boju i 3720 cd/m² za zelenu boju.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. isporuka i montaţa promjenljivog prometnog znaka koji se sastoji od: – programabilnog display-a – signala prometnog traka Potpuno programabilni display u tehnologiji LED. veliĉine 49. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1. – mogućnost brze zamjene svake pregorene LED i svih ostalih dijelova koji su podloţni kvarovima 98348485.

Svjetlosna jakost optiĉkog sustava mora se moći prilagoditi okolnoj svjetloći. 45212-400-4474/2008.5×60 cm) na istoj matrici crne boje.PZ G09 i G10. veliĉine kućišta 70×70 cm. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena – mogućnost povezivanja svakog znaka u sustav naplate putem serijske veze (RS-485).Cestovni prometni signalni sistemi Montaţa znaka obuhvaća i prilagodbu nosaĉa znaka i konstrukcije na koju se znak montira.40°C do + 70°C.[227] .36 579. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.xls. – autonomni programabilni mikroprocesorski upravljaĉko kontrolni ureĊaj u svakom znaku. Tehniĉki uvjeti za znak: – Maksimalni intenzitet svjetljenja znaka mora biti minimalno 3100 cd/m² za crvenu boju i 3720 cd/m² za zelenu boju. god. svjetlosni pz G10 (zelena strelica) izvesti u minimalno tri reda zelenih LED-a.619.2008.ms_office Strana: 222.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.401. Mogućnost prikazivanja dva signalna pojma: PZ G09 (crveni kriţ. Promjenjivi LED znak 70×70 cm Dobava i isporuka promjenljivog prometnog znaka koji se sastoji od: – signala prometnog trakaSignal vozne trake .04 2. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Svjetlosni PZ G09 (crveni kriţ) izvesti u minimalno tri reda crvenih LED-a.10. Obraĉun po kom postavljenog znaka. – Elektriĉka sigurnost znaka osigurana u skaldu s odrednicama harmoniziranih normi HD 638 i HD 384 – Elektromagnetska kompatibilnost znaka sukladno EN50293:2000 Elektromagnetska kompatibilnost . veliĉine 49. protokol TLS/FG4 – postojanje kontinuirano podesivih termostata i grijaĉa u svakom znaku – mogućnost upravljanja intezitetom od 1-100% s grafiĉkog suĉelja upravljaĉkog programa – Pouzdan rad unutar temperaturnih granica od . – mogućnost brze zamjene svake pregorene LED i svih ostalih dijelova koji su podloţni kvarovima kom 14 41. veliĉine 60×60 cm) i PZ G10 (zelena strelica. – kontrola ispravnosti svake LED neovisno o aktivaciji znaka ili pojedine toĉke (detekcija greške u "hladnom" stanju) – autonomno istosmjerno napajanje u svakom znaku – neovisni strujni izvori za svaku pojedinu LED sto osigurava neovisnost intenziteta isijavanja znjaka o kolebanjima napona napajanja i prikazanom simbolu – dojave greške kod pregaranja LED i to lokalno na upravljaĉu tastaturu i daljinski prema centralnom upravljaĉkom raĉunalu. 98348485.

[227] . Program se izvršava na PC koji je smješten u glavnom objektu naplate. isporuka i ugradnja PC raĉunala + 17" TFT LCD.92 3. Obraĉun po kom postavljenog znaka. kom 1 24.515. isporuka i instalacija kontrolno-upravljaĉkog programa za nadzor i upravljanje radom svih promjenljivih znakova na naplatnoj postaji. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.130. kom 14 7. Prema centralnom raĉunalu prosljeĊuju se informacije o stanju prikaza i grešaka sa svih znakova na naplatnoj postaji.030. Stavka ukljuĉuje i instaliranje paketa Windows XP Professional. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.7" Dobava.679. – Elektriĉka sigurnost znaka osigurana u skaldu s odrednicama harmoniziranih normi HD 638 i HD 384 – Elektromagnetska kompatibilnost znaka sukladno EN50293:2000 Elektromagnetska kompatibilnost .94 2. kom 1 2. isporuka i montaţa "touch-screen LCD" panela u boji.00 30.ms_office Strana: 223. Upravljanje mora biti izvedeno preko tipki za odabir s ikonom stvarne slike koja se ţeli prikazati na programabilnom displeju. Svjetlosna jakost optiĉkog sustava mora se moći prilagoditi okolnoj svjetloći. Obraĉun po kom Osobno raĉunalo PC+17" TFT LCD Dobava.80 5.7". ukljuĉivo i ormarić za smještaj konvertera. Obraĉun po kompletu. kom 1 30.824.xls.Cestovni prometni signalni sistemi Montaţa znaka obuhvaća i prilagodbu nosaĉa znaka i konstrukcije na koju se znak montira.80 24. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena – mogućnost povezivanja svakog znaka u sustav naplate putem serijske veze (RS-485). Kontrolno-upravljaĉki program Dobava.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Aplikacija za upravljanje mora omogućiti nadzor nad programabilnim displejima putem TLS protokola i povezivanje s glavnim centralnim raĉunalom putem TCP/IP protokola kroz temeljnu mreţu HAC-a.824.938.38 4. protokol TLS/FG4 – postojanje kontinuirano podesivih termostata i grijaĉa u svakom znaku – mogućnost upravljanja intezitetom od 1-100% s grafiĉkog suĉelja upravljaĉkog programa – Pouzdan rad unutar temperaturnih granica od .94 98348485. 45212-400-4474/2008.030. Obraĉun po kompletu. Touch-screen LCD panela u boji 5.2008. isporuka i montaţa konvertera RS 232/RS485 za komunikaciju PC-a i znakova.00 6. minimalnih dimenzija 5.12 162. za manualno upravljanje i kontrolu programabilnog displaya u naplatnoj kućici.40°C do + 70°C.10. Konverter RS 232/RS485 Dobava.938. Obraĉun po kom postavljenog panela.081.67 107. god. kom 16 10.

00 2. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla. Kabel se polaţe od tastature u naplatnoj kućici do elektroniĉkog ureĊaja u SPZ-u.207. editiranje piktograma i programiranje displeja mora biti zaštićen kroz upotrebu korisniĉkog imena i zaporke.5mm² Dobava. III. I.80 933. 45212-400-4474/2008.843. prijevoz i rad na postavljanju kanalica i kabelskih cijevi. 1. kom OPREMA PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE UKUPNO: 1 26. Obraĉun po kompletu. Stavka ukljuĉuje i sav materijal.5mm² s ispitivanjem. II. isporuka i instalacija programske aplikacija za programiranje novih piktograma.30 3.81 3. Signalni kabel 3×2×0.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. m¹ 300 20. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla.2008.207.21 3. kpl DOKUMENTACIJA I PUŠTANJE U POGON UKUPNO: 1 7.246. za kontrolu i upravljanje svjetlosnom promjenjivom prometnom signalizacijom. s ispitivanjem. Aplikacija za programiranje piktograma Dobava.00 98348485.[227] . isporuka i uvlaĉenje u kabelske kanalice signalnog kabela 3×2×0.826. Aplikacija se izvršava na upravljaĉkom raĉunalu naplatne postaje i spaja se na glavni upravljaĉki program.10. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.20 7.20 ELEKTROINSTALACIJE Signalni kabel 10×2×0. Stavka ukljuĉuje i sav materijal.ms_office Strana: 224. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 7.82 6. za napajanje svjetlosne promjenjive signalizacije.6mm² za povezivanje nasuprotnih znakova i zankova na serijski konverter. prijevoz i rad na postavljanju kanalica.6mm². Stavka ukljuĉuje i sav materijal.100.207. isporuka i polaganje u kabelske kanalice na nadstrešnici i u kabelske cijevi energetskog kabela PP00 3×2. isporuka i polaganje u kabelske kanalice signalnog kabela 10×2×0.836. Kabel povezuje OG kutije IP65 na nadstrešnici sa glavnim razvodnim ormarom. god. njihovo editiranje te izradu novih piktograma. Postupak pokretanja programa.6mm² Dobava. m¹ 430 7. m¹ 300 12.xls.80 26. 1.6mm² Dobava. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.88 DOKUMENTACIJA I PUŠTANJE U POGON Dokumentacija izvedenog stanja Dokumentacija izvedenog stanja s detaljima izvedbe i uputama za rukovanje i odrţavanje II. Energetski kabel PP00 3×2. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla.20 7. Kroz komunikaciju ostvarenu izmeĊu upravljaĉkog programa i displeja na nadstrešnici mora biti omogućeno programiranje novih piktograma u displejima. Putem grafiĉkog korisniĉkog suĉelja za programiranje novih piktograma treba omogućiti memoriranje postojećih piktograma u obliku zapisa na tvrdom disku.826. prijevoz i rad na postavljanju kanalica.

Laterna ø 300 mm Nabava i postavljanje treptaĉa (laterna ø 300 mm. kom 23 36. 45212-400-4474/2008. Obraĉun po m¹ postavljenih kanalica Napojni kabel PP/2 3×0. Znakove postavljati pod kutem od 3 . 1. ţute boje) na betonsku zaštitnu glavu. dimenzija 180×70 cm.40 560. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla. m¹ 15 8. VERTIKALNA SIGNALIZACIJA UKUPNO: 828. isporuka i polaganje u kabelske kanalice napojnog kabela PP/2 3×0. Znakovi se priĉvršćuju na stupove izraĊene od šavne ĉeliĉne cijevi i zaštićene od korozije postupkom vrućeg cinĉanja ili na aluminijske stupove.08 1. “High intensity grade”).281.139.00 6.401.2.401. 9-01.00 2. za napajanje LUX.40 1. Razvodna kutija OG IP 65 Dobava.).40 1.401.09 36.6.5º u odnosu na os prometnice. kom 14 2. aplikacijom retroreflektivne folije (klase retrorefleksije II.5mm² s ispitivanjem.ms_office .2008. prijevoz i rad na postavljanju kanalica. promjera 90 cm Znak B29. dimenzija 180×70 cm Nabava i postavljanje prometnog znaka K09.40 560. Energetski kabel PP00 3×1. m¹ 400 92.28 5.165.401. Spojen na trajni napon.836. Obraĉun po komadu.92 57.149. promjera 63. prijevoz i rad na postavljanju kanalica. promjera 90 cm Znak E01.87 1. ELEKTROINSTALACIJE UKUPNO: VERTIKALNA I HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA VERTIKALNA SIGNALIZACIJA Nabava i postavljanje prometnih znakova (t. dubine 70 cm. Znak B02.75 mm² Dobava. promjera 90 cm Znak B50.56 kom 4 1. kom kom kom kom 1 1 1 1 1.2 OTU VI.082. na ploĉe debljine 2 mm zakrivljene prema obliku betonske zaštitne glave. 0.56 1.5. 1. Stavka ukljuĉuje i sav materijal. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 4.5mm² Dobava.40 1. Iskop temelja stupa min. za napajanje svjetlosne promjenjive signalizacije. HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA Strana: 225.1.xls.40 1.04 III. IV. 29. s ispitivanjem. kpl s montaţnim materijalom za priĉvršćenje na konstrukciju.12 39.12 1.2 m³.401.[227] 98348485. 1. 1.4. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.50 5.039.3.21 6. isporuka i polaganje u kabelske kanalice na nadstrešnici energetskog kabela PP00 3×1.401. dimenzije 90×45 Prometni znak K09. isporuka i priĉvršćenje na konstrukciju i stupove nadstrešnice kabelske kanalice PK100.01 120. Kabel povezuje OG kutije na nadstrešnici s SPZ-ovima i treptaĉe na treptaĉki ureĊaj. god.10. isporuka i montaţa kutije za vanjsku montaţu sa stupnjem mehaniĉke zaštite IP 65 Obraĉun po kom m¹ 550 11.5 mm koji se ugraĊuje u betonski temelj kakvoće betona C16/20 s min.15 7.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Znakovi se izraĊuju s folijom "High Intensity" (znak B02 minimalne retrorefleksije klase II) na aluminijskoj podlozi minimalne debljine 3 mm s pojaĉanim okvirom.75 mm². Kabelske kanalice PK100 Dobava. Stavka ukljuĉuje i sav materijal. 1. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla.125.

PROMETNA OPREMA UKUPNO: 87.323.0/3.1.00 612. Oznake na kolniku izvode se prema normama HRN U. Sustav se sastoji od kugli i ĉunjeva. ţute boje sa ugraĊenim maĉjim oĉima. 2.323.039.92 Strana: 226.221234 Puna uzduţna rubna crta bijele boje.0 m¹ (HRN U. PredviĊa se boja s retroreflektivnim zrncima.029.080. Pri izvedbi oznaka na kolniku pridrţavati se odredbi Pravilnika o prometnim znakovima.88 7. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. god.S4. 2.xls.92 496.225) Ploha za usmjeravanje prometa bijele boje Iscrtavanje oznake “STOP” (PZ H38).4.068.068. bijele boje HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA UKUPNO: 2.00 2. Sustav za razdvajanje prometnih trakova Nabava i postavljanje sustava za razdvajanje prometnih trakova na cestarinskom prolazu (“kugle i ĉunjevi”).[227] . 1.836.143.) paušal 4 124. III.S4. s udjelom od 20 grama zrnaca na 1 kg boje.80 4. U skladu sa HRN EN 1317.N.31 kom 10 100.31 REKAPITULACIJA 1.87 57.31 57.100. 2. m¹ 300 292.223) Popreĉna puna zaustavna crta bijele boje širine 0.00 18.207. 2.160.26 NEPREDVIĐENI RADOVI 4% NEPREDVIĐENI RADOVI (4% 1.61 28.446.00 1. Za brzinu naleta vozila od 100 km/h.000. biti postojan i ne smije mijenjati boju.80 13. retrorefleksije klase II.088.00 REKAPITULACIJA I.687. 2.00 3.939.45 6.3.961.001.687. m¹ m¹ m¹ m¹ m² kom 1300 700 310 45 230 14 3.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.360. VERTIKALNA SIGNALIZACIJA HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA VERTIKALNA I HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA UKUPNO: PROMETNA OPREMA Zaštitni cestovni sustav (ublaţivaĉ udara) Zaštitni cestovni sustav (ublaţivaĉ udara) .20 57.222) Razdjelna isprekidana crta bijele boje širine 20 cm.6. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Materijal kojim se izvode oznake na kolniku mora imati atest kakvoće. Za oznake na kolniku mora biti upotrijebljen materijal ili boja koja bitno ne smanjuje hvatljivost kolnika.687.).029.20 4. širine 10 cm (HRN U.ms_office 496.00 1. 9-02 OTU VI.00 1.139.96 18. 2.dobava.98 SVEUKUPNO: 98348485.14 4.29 V. 45212-400-4474/2008. 33/05. IV. 2.088.-5. 64/05 i 155/05). normi HRN EN 1436 (materijali za oznake na kolniku .2. OPREMA PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE DOKUMENTACIJA I PUŠTANJE U POGON ELEKTROINSTALACIJE VERTIKALNA I HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA PROMETNA OPREMA SVEUKUPNO: 933.S4. puno-prazno 3.03 140. V.31 1.488.Znaĉajke nuţne za korisnike ceste) i HRN Z. te uţeta za meĊusobno povezivnje 39.10.S4. isporuka i ugradnja u vrhu prometnog otoka.222) Puna uzduţna rubna crta bijele boje.240 (Boje za tankoslojne oznake na kolniku) kao i Općih tehniĉkih uvjeta za radove na cestama (t.2008. širine 20 cm (HRN U. opremi i signalizaciji na cestama (N.90 1. IV. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. II.S2.S4. V.00 2.5 m¹ (HRN U.5.

53 752. god.422. 3. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.789.2008.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.13 221.34 500.143.422.10. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena IZGRADNJA ČCP MRACLIN 1.[227] .xls.904. GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI ZA ČCP MRACLIN INSTALACIJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE STROJARSKE INSTALACIJE ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI PROMJENJIVA SIGNALIZACIJA NEPREDVIĐENI RADOVI 4% SVEUKUPNO: Za dougovoriti : Kontrola: 8.03 0.364.323.03 12.92 12. 2.00 98348485. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 5.85 2. 45212-400-4474/2008.904.ms_office Strana: 227.741.26 496.055.939.997. 4.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->