AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

1.

GRAĐEVINSKO-OBRTNIĈKI RADOVI ZA ĈCP MRACLIN OPĆE NAPOMENE
Nacrti, tehniĉki opis i ovaj troškovnik ĉine cijelinu. Izvoditelj radova je duţan prouĉiti sve ovdje navedene dijelove projekta, odnosno natjeĉajne dokumentacije, te u sluĉaju nejasnoća traţiti objašnjenje od projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe. Nepoznavanje crtanog dijela projekta i tehniĉkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povećanje jediniĉnih cijena ili toleriranje grešaka u izvedbi. Izvoditelj radova je duţan pridrţavati se svih vaţećih zakona i propisa i to naroĉito Zakona o gradnji, Zakona o zaštiti na radu, Zakona o zaštiti od poţara, hrvatskih normi itd. Opći tehniĉki uvjeti za radove na cestama (Zagreb, izdanje 2001. god.) dio su ugovorne dokumentacije i Izvoditelj radova je duţan postupati u skladu s OTU-om osim ako je u projektnoj dokumentaciji drukĉije istaknuto. Svi radovi moraju se izvesti solidno i struĉno prema vaţećim propisima i pravilima struke. Na gradilištu Izvoditelj radova, u skladu s Zakonom o gradnji, mora imati Glavnog inţenjera gradilišta kvalificiranog za dotiĉne vrste poslova, koji će stalno boraviti na gradilištu. Od trebnutka uvoĊenja u posao pa do primopredaje objekta izvoditelj radova je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. Od preuzimanja gradilišta izvoditelj radova je obvezan voditi GraĊevni dnevnik i GraĊevnu knjigu. U GraĊevni dnevnik se unose svi bitni podaci i dogaĊaji tijekom graĊenja (npr. meteorološke prilike, temeperatura zraka, vrsta i broj djelatnika i opreme na gradilištu i sl.), upisuju primjedebe Projektanata, nalozi nadzornog inţenjera i Inspekcije. Tako registrirani zahtjevi obvezni su za Izvoditelja radova, s tim da je za svaku nepredviĊenu višu radnju, kojom bi se povećalo ukupne troškove predviĊene za izgradnju po ovom troškovniku, prethodno potrebna suglasnost Investitora. U GraĊevnu knjigu biljeţe se i dokumentiraju mjerenja i kalkulacije svih faza obavljenog posla i ostali podaci bitni za obraĉune prema stavkama Ugovornog troškovnika i projektu. Koliĉine radova, koje nakon izvoĊenja ĉitavog posla nije moguće mjeriti neposrednom izmjerom treba po završetku pojedinog takvog rada preuzeti i ovjeriti nadzorni inţenjer. Nadzorni inţenjer i predstavnik Izvoditelja radova unositi će u GraĊevnu knjigu koliĉine pojedinih takvih radova, s potrebnim skicama i izmjerama, te će svojim potpisima jamĉiti za njihovu toĉnost.

98348485.xls.ms_office

Strana: 1.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
Samo tako utvrĊeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konaĉnog obraĉuna radova. Izvoditelj radova je duţan na gradilištu ĉuvati GraĊevnu dozvolu, Glavni i Izvedbeni projekt i dati ih na uvid ovlaštenim inspekcijskim sluţbama. Radovi se izvode prema projektu, a u svim sluĉajevima potrebne izmjene ili dopune projekta ili njegovih djelova, odluku o tome donosit će sporazumno Projektant, nadzorni inţenjer (kao predstavnik Investitora) i predstavnik Izvoditelja radova, a tu svoju odluku unositi će u GraĊevni dnevnik. Sve izmjene ili dopune projekta, ili njegovih dijelova, za koje se po GraĊevnom dnevniku ne moţe dokazati da su uslijedile po opisanom postupku, neće se obraĉunavati ni po privremenom ni po konaĉnom obraĉunu. Da bi izmjena projekta bila pravovaljana mora je odobriti i potpisati Projektant, te se izmjena uĉinjema bez suglasnosti Projektanta neće smatrati pravovaljanom i za sobom povlaĉi narušavanje autorskog djela Projektanta. U ovom troškovniku izloţene cijene odnose se na jediniĉnu mjeru izvedenog rada. Prema tome, jediniĉne cijene obuhvaćaju sav rad, opremu, materijal, reţiju gradilišta i uprave poduzeća, sva davanja, te zaradu poduzeća. Stavke ovog troškovnika obuhvaćaju definitivno dovršne radove, ispitane po kvaliteti i koliĉini, te preuzete po Nadzornoj sluţbi Investitora. Sav rad i materijal vezan za organizaciju graĊevinske proizvodnje: ograde, vrata gradilišta, putevi na gradilištu, uredi, blagovaonice, svlaĉionice, sanitarije gradilišta, spremišta materijala i alata, telefonski, elektriĉni, vodovodni i sl. prikljuĉci gradilišta kao i cijena korištenja prikljuĉaka ukljuĉeni su u ugovorenu cijenu. U jediniĉne cijene ulaze svi troškovi potrebni za izradu ovih objekta s dobavom predviĊenih materijala, pomoćnim radovima, pomoćnin napravama i drugim sredstvima koja su potrebna za ispravnu izvedbu ili bi se mogla tijekom rada ukazati potrebnim. U stavkama su uraĉunati i sporedni radovi potrebni za ispravno dovršenje pojedinih vrsta rada, na osnovu normi, propisa i priznatih pravila tehniĉke nauke i prakse. Tako su u stavkama uraĉunati troškovi nabave gradiva, nadzorni, rukovodeći i drugi poslovi poduzeća, troškovi skela, alata, sprava i strojeva, svi sitni metalni i drugi dijelovi potrebni kod graĊenja, potrebna osiguranja tijekom radova, osiguranje odvijanja prometa, njega betona, crpljenje vode, signalizacija na gradilištu danju i noću, ĉuvanje, dovodi struje i sl., ukratko sve što je posredno ili neposredno potrebno za izvršenje radova po ovom projektu. Vrsta i kvaliteta graĊe za skele, vrsta i kvaliteta ĉeliĉnih elemenata, naĉin temeljenja skele, moraju odgovarati statiĉkom proraĉunu i projektu skele i moraju biti usklaĊene s vaţećim propisima i standardima za ĉeliĉne konstrukcije.

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

98348485.xls.ms_office

Strana: 2.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
Kod ĉeliĉne skele elementi se nastavljaju odgovarajućim spojnicama koje moraju biti ispitane i atestirane. IzraĊena skela treba imati naprave za spuštanje, podizanje i demontiranje. Prema svojim raspoloţivim mogućnostima izvoditelj radova moţe predloţiti i neku drugu vrstu skele, uz potreban projekt, statiĉki proraĉun i odobrenje projektanta i nadzornog inţenjera. Izvoditelj radova je duţan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi propisani, adekvatan i prema Hrvatskim normama atestiran materijal. Izvoditelj radova je takoĊer duţan kod izrade konstrukcija, prema projektom odreĊenom planu ispitivanja materijala, kontrolirati ugraĊeni konstruktivni materijal. Jediniĉnim cijenama obuhvaćeni su svi troškovi svih prethodnih i tekućih ispitivanja kako osnovnih materijala, tako i poluproizovda, te definitivno dovršenih radova, u skladu s vaţećim tehniĉkim propisima, pravilnicima i standardima i Općim tehniĉkim uvjetima Investitora. O ispitivanjima i pregledima vodi se posebna evidencija. Ako Izvoditelj radova smatra da pojedinim gore navedenim zahtjevima dolazi do štetnih posljedica po stabilnost ili trajnost objekta ili su pak oni u protivnosti s ostalim podacima danim u projektu, duţan je pravodobno zatraţiti odluku u vezi s tim. Izvoditelj radova duţan je obaviti sva potrebna ispitivanja i pribaviti ateste, te dokaze o kvaliteti vezano na graĊevinsko obrtniĉke radove, elektroinstalacije, vodoopskrbu i odvodnju, te strojarske instalacije. Za instalacijske sustave izvoditelj radova je duţan, u okviru ugovorene cijene, osim atesta o kvaliteti ugraĊenih materijala, dati ateste za instalacijske sustave. Izvoditelj radova je u okviru ugovorene cijene duţan provesti koordinaciju radova svih kooperanata na naĉin da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitiu već izvedenih radova. Sva oštećenja nastala tokom gradnje otkloniti će izvoditelj radova o svom trošku. Izvoditelj radova je duţan ĉistiti gradilište tokom graĊenja, kao i sve pristupne ceste. Sva fina ĉišĉenja zidova, podova, vrata, prozora, stijena, stakala i dr. posebno su opisana u pojedinaĉnim stavkama zidarskih radova. Nakon dovršenja gradnje predat će Izvoditelj radova posve ureĊeno gradilište i okolinu objekta predstavniku Investitora uz obveznu prisutnost Projektanta. Primjedbe dane od strane Projektanta imaju istu teţinu kao i primjedbe dane od strane nadzornog inţenjera Investitora. Izrada radioniĉke dokumentacije obuhvaćena je u jediniĉnoj cijeni stavaka ponudbenog troškovnika. Izvoditelj radova će izraditi vremenski plan (gantogram) aktivnosti na gradilištu, kao i financijski plan, predoĉiti ga nadzornom inţenjeru na usvajanje, te njime odrediti dinamiku financiranja, dobave materijala, opreme i sl. Nakon uspješno obavljenog Tehniĉkog pregleda i otklanjanju svih nedostataka, izvoditelj radova će predati zgradu investitoru ili po investitoru odreĊenom korisniku.

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

98348485.xls.ms_office

Strana: 3.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
Obveza Izvoditelja je na propisan naĉin zbrinuti višak materijala iz iskopa i otpad. Ta obveza takoĊer podrazumijeva pronalaţenje lokacija odlagališta (gradske deponije ili sliĉno), pribavljanje pripadajućih suglasnosti nadleţnih komunalnih i drugih sluţbi, Nadzora, Glavnog projektanta i Investitora, te sve ostale troškove za zbrinjavanje viška materijala i otpada. IzvoĊaĉeva je obveza odrţavanje javnih cesta koje koristi u svrhu graĊenja te sanacija svih eventualnih oštećenja nastalih korištenjem. Po završetku radova ceste je potrebno dovesti u prvobitno stanje bez prava na naknadu troškova. U skladu s Zakonom o javnoj nabavi, ĉlanak 35, tip, proizvoĊaĉ, artikl i drugo opreme koja se nudi i ugraĊuje je kao što je navedeno u stavkama ili odgovarajući, tj. moţe biti i od drugog proizvoĊaĉa, drugi tip ili broj artikla i sliĉno, ali odgovarajućih karakteristika. Prije nabave i ugradbe predmeta potrebno je dobiti odobrenje nadzornog inţenjera i investitora.

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

POSEBNI TEHNIĈKI UVJETI GRAĐENJA
A. I. GRAĐEVINSKI RADOVI ZEMLJANI RADOVI
Radovi na izgradnji platoa CP-a do ukljuĉivo osnovnog nasipa, zajedno sa tamponom i asfaltom, obuhvaćeni su Prometnim projektom površina i odvodnje platoa CP-a. Investitor izvoditelju radova predaje plato CP-a izveden do nivoa posteljice, odnosno do kote cca -0,50 m¹. Svi iskopi su predviĊeni u sraslom temeljnom tlu ili u zbijenom nasipu od drobljenog kamena ovisno o projektiranoj dubini temeljenja. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal preuzet u slojevima sa završnim modulom stišljivosti od Ms = 80 MN/m². Svi obraĉuni za iskop, nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju. Iskopani materijal deponirati unutar platoa jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja. Planiranje dna širokog iskopa i iskopa za temelje izvesti sa toĉnošću od ±3 cm, što je ukljuĉeno u jediniĉnu cijenu. Iskop graĊevinskih jama za temelje stupova i trakaste temelje obavlja se strojno u širokom otkopu uz djelomiĉno crpljenje podzemne vode, tako da se ruĉni iskop svede na minimum.

98348485.xls.ms_office

Strana: 4.[219]

10. Iskopani materijal treba odlagati na dovoljnom odstojanju od ruba iskopa da ne doĊe do zarušavanja.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Ako se iskopane jame oštete. grubim planiranjem i sabijanjem prema projektom postavljenim zahtjevima.). Potrebna graĊa za podupiranje mora biti pripremljena na gradilištu prije poĉetka iskopa. Svaki sloj nasipa razastire se vodoravno u debljini od 20 do 30 cm. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI BETON Prilikom betoniranja temelja stupova ĉeliĉne nadstrešnice. odrone ili zatrpaju nepaţnjom ili uslijed nedovoljnog podupiranja. kako bi se osigurala sigurna gradnja. razupiranja.1. Gornje površine betona prednjih i straţnjih blokova potrebno je kvalitetno obraditi i zagladiti bez izvlaĉenja cementnog morta. soli. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere GraĊevinska jama temelja stupova i trakastih temelja šira je obostrano za 50 cm od betonskog oblika temelja stupa i trakastog temelja u razini donje plohe s pokosima 60°. Kompletnu vidljivu površinu betona premazati sa sredstvom otpornim na djelovanje mraza i soli. Dio iskopanog materijala se koristi za zatrpavanje oko izvedenih temelja. zaštita iskopa od oborinskih voda i eventualna crpljenja vode obuhvaćena su jediniĉnim cijenama. 45212-400-4474/2008. od 16. Rad na nasipavanju i zbijanju materijala treba prekinuti ako zbog kiše. Zatrpavanje oko izvedenih temelja izvodi se nasipavanjem materijala iz iskopa. GraĊevne jame za temelje stupova i trakaste temelje mora prije betoniranja preuzeti nadzorni inţenjer za geomehaniku i tek nakon pregleda i odobrenja ovih radova. 2. Ukoliko je izvoditelj radova otkopao ispod projektom predviĊene temeljne ravnine obavezan je bez naknade popuniti tako nastale šupljine do projektirane kote uz propisani modul stišljivosti.2008. blokova i otoka potrebno je ugraditi sidrene ploĉe prema detalju iz Izvedbenog projekta vodeći strogo raĉuna o geodetskoj kontroli istih. kemikalija (nafta. Podupiranja. izvoditelj radova ih dovodi u ispravno stanje. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Radovi na zatrpavanju ne smiju se izvoditi ako su materijali ili podloga smrznuti. odnosno odgovarajućim inhibitorom u tri sloja. a višak odvozi na mjesto stalnog odlagališta. pikamiranja. Betonske konstrukcije po kojima će se kretati vozila treba napraviti od betona otpornog na djelovanje mraza.[219] . moţe se poĉeti s izvedbom temelja. god. U toku gradnje izvoditelj radova je duţan osigurati djelotvornu odvodnju graĊevne jame. bez posebne naknade. te sabija odgovarajućim sredstvima na potreban modul stišljivosti. ulje itd. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena II. eventualna miniranja. visokih podzemnih voda ili drugih okolnosti nije moguće udovoljiti zahtjevima kvalitete. 98348485.ms_office Strana: 5. gornje atike.xls.

Pri obraĉunu stijena odbijaju se svi otvori. prijevozi i prijenosi. te svjeţeg. otpornost protiv djelovanja soli. kompaktnog i vodonepropusnog betona. god. u svjetlom rasponu. Nadvoji se raĉunaju u duţini otvora ukljuĉujući naleţući dio..AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. zaštitu od brzih vremenskih promjena. ili iskljuĉenja pojedinih ureĊaja mehanizacije iz pogona. konstruktivni dio ili element objekta. Sastav betona mora biti projektiran raĉunski i provjeren eksperimentalno u skladu s postojećim tehniĉkim propisima i vaţećim standardima. Za sve betonske i armirano-betonske radove kroz jediniĉne cijene ukljuĉen je sav materijal. predhodno ispitani i kontrolirani u toku rada. Svjeţi beton mora se ugraĊivati vibriranjem u slojevima ĉija debljina ne smije biti veća od 70 cm. Nabava. Eksperimentalno treba dokazati. Tekuću kontrolu osnovnih materijala. Svaki zapoĉeti betonski odsjek. na osnovi operativnog plana radova u suglasnosti s Projektantom i nadzornim inţenjerom. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Armirano-betonske ploĉe obraĉunavaju se od leţaja do leţaja tj. Betonske podloge obraĉunavaju se u m³. vlaĉna ĉvrstoća. da beton zadovoljava sva svojstva propisana projektom.2008. modul elastiĉnosti.xls. kako to predviĊa program betoniranja. Beton je projektiranog sastava. stvrdnjavajućeg i oĉvrslog betona. bez obzira na veliĉinu. stvrdnjavajućeg i oĉvrslog betona.10. otpornost protiv smrzavanja. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 98348485. kontrolira nadzorni inţenjer. odreĊena marka. kao i svjeţeg. kao što su vodocementni faktor. 45212-400-4474/2008.[219] . Izvoditelj radova treba izraditi plan uzimanja uzoraka. Za sve betonske radove mora biti pripremljena tehnologija koja omogućuje dobivanje gustog. bez obzira na radno vrijeme. odreĊene vrijednosti koeficijenta stezanja itd. koji su funkcionalno projektirani. Oplata je glatka a sve površine treba izvesti posve precizno i ravno. prijevoz i rad s oplatom i skelom. konzistencija. otpornost protiv habanja. ugradnja. On mora biti dokazan predhodno laboratorijskim ispitivanjima svojstva osnovnih materijala. mora biti izbetoniran neprekinuto u zapoĉetom opsegu. koju obavlja izvoditelj radova. oprema i rad. te eventualna crpljenja vode ukljuĉeni su kroz jediniĉne stavke. za pojedine vrste betona. od 16. Grede se raĉunaju i preko stupova po duţini. a u svemu prema vaţećim standardima. koje će obaviti izvoditelj radova putem organizacije registrirane za tu djelatnost. obrada površina betona (osim tamo gdje je prikazana kroz posebne stavke) i njega.ms_office Strana: 6. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Beton se mora proizvoditi od predhodno ispitanih i tokom vremena kontroliranih osnovnih materijala u pogonima za proizvodnju betona. izrada. Beton se mora ugraĊivati sustavno i programirano prema unaprijed izraĊenom programu i izabranom sustavu. osim otvora za prolaz cijevi.

Po završenom betoniranju izvoditelj radova mora zaštititi ugraĊeni beton od isušivanja mokrim postupkom.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. ELEKTROMONTAŢNI MATERIJAL I RADOVI ARMATURA – BETONSKI ĈELIK Armatura se mora postaviti solidno i struĉno prema vaţećim propisima i pravilima struke. Na prekidima mora biti ostvarena dobra prionjivost obaju betona. 45212-400-4474/2008. god. impregnacija betonske površine i nanaošenje reparaturnog morta u 1 do 2 sloja. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti otklesavanje izboĉina. Da bi se sprijeĉilo. osim rezultata prije spomenutih proba i kontrolnih ispitivanja.3. Dimenzije. od 16.2008. Odmah poslije ugraĊivanja i površinske obrade beton se mora zaštititi od neposrednog djelovanja sunĉanih zraka. kod vidljivih površina betona. nastavljanu i ugradbi armature moraju biti u skladu s odgovarajućim propisima. ĉišćenje od ostataka oplate.2. U cijeni rada uraĉunata je i skela. 2. ELEKTROMONTAŢNI MATERIJAL I RADOVI OPLATA 98348485. Kod betoniranja smiju se prekidi – radni spojevi izvesti samo na mjestima koja su unaprijed projektom predviĊena. odstranjivanje eventualnih stršećih dijelova armature. opći izgled betona. a sam spoj mora biti vodonepropusan. Sve vidljive površine moraju biti završnog izgleda što se postiţe primjenom odgovarajuće oplate i postupaka betonskih radova. po potrebi i više. Za ocjenu postignute kvalitete konstrukcije mjerodavan je. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena B.xls. naknadno provlaţenje i kristalizacija procjedne vode na mjestima prekida betoniranja. drţeći se u svemu uputstva proizvoditelja. koji su sastavni dio projekta.[219] .10. koji se ugraĊuje. popunjavanje šupljina. mora vibriranjem biti dobro spojen s predhodnim donjim slojem betona.ms_office Strana: 7. Eventualne nedostatke vidljivih površina treba sanirati odgovarajućim reparaturnim mortovima. B. oblik i poloţaj armature definirani su planovima armature. oborina i smrzavanja. potrebno je površine radnih rešaka prije nastavka betoniranja premazati sredstvom za vezu starog i novog betona. odmašćivanje. Prije betoniranja moraju oplate i stariji beton biti mokre i moĉene posebnim oplatnim uljem. 2. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Sloj betona. Radovi na savijanju. njegova jednoliĉnost i kompaktnost. ili postupkom zatvaranja betonskih površina prskanjem kemijskim sredstvima i odrţavati ga trajno vlaţnim najmanje 7 dana.

otpadaka ţice. Izvoditelj radova je duţan izraditi nacrt rasporeda otvora i dati ga na odobrenje Projektantu i nadzornom inţenjeru. hoblinja. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena III. Sva popreĉna sidra moraju biti opremljena glavama za napinjanje. Izvoditelj radova je duţan za svaku oplatu izraditi nacrt.xls. Oplate koje upijaju vodu moraju prije betoniranja biti pripremljene tako da betonu ne oduzimaju vodu (polijevanje vodom ili zaštita odgovarajućim premazom). Oplate moraju biti poduprte i usidrene tako da nisu moguće deformacije oplate ili pomaci uslijed betona i dinamiĉkih utjecaja za vrijeme betoniranja. god. na naĉin koji neće štetiti konstrukciji.10. Oplate za beton se ne obraĉunavaju posebno već su ukljuĉene jediniĉnom cjenom betona. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Kod vidljivih površina betona. od 16. napinjanje i fiksiranje oplate moraju biti izraĊeni tako da se svaki dio koji ostane u betonu. komadića uloţaka i sliĉnog). odgovarajućim mortom ili upotrijebiti sustav proizvoĊaĉa oplate za zatvaranje rupa nakon izvlaĉenja sidara. tako da bude onemogućeno svako procjeĊivanje i oticanje vode ili cementno-pješĉanog morta. a da se beton pri tom ne ošteti. Oplate i premazi ne smiju utjecati na boju betonskih površina. Svi elementi za usidrenja.ms_office Strana: 8. kojima se sidra mogu naknadno napinjati. koji ostaju u betonu nakon što se izvuku sidra. 45212-400-4474/2008. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Sve oplate za beton i armirani beton moraju biti izraĊene prema mjerama iz projekta. ZIDARSKI RADOVI 98348485. radspored sidrenih otvora i naĉin njihove obrade mora biti takav da vizuelno i tehnološki odgovara vidljivom betonu.[219] . moraju se paţljivo i vodonepropusno ispuniti betonom. Otvori.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. te premazane oplatnim uljem. moţe posebno zaštititi od hrĊanja. Oplate moraju biti prije upotrebe dobro oĉišćene od neĉistića (pijeska. a koja se poslije mogu odstraniti. Za brtvljenje oplate mogu se upotrebljavati samo oni materijali koji ne djeluju štetno na hidrataciju betona i koji ne mogu obojiti betonsku površinu. Reške u oplati moraju dobro brtviti. a moţe hrĊati. ili glave za napinjanje. Za izradu prednjih i straţnjih blokova koristiti precizno sloţenu ĉeliĉnu oplatu.2008.

– vanjske fuge ostaviti prazne od 1. izrada. U jediniĉne cijene ukljuĉen je sav materijal. god. oprema i rad. osim sidara za sidrenje nadvoja. a širina – ako se zida za vrijeme zime treba zidove zaštiti od mraza. Nabava.5 do 2 cm za vezu ţbuke prigodom ţbukanja zidova.[219] . te kompletno grubo i fino ĉišćenje svih objekata i njegovih površina.ms_office Strana: 9. Prilikom izvoĊenja zidova zgrada izvoĊaĉ se mora pridrţavati slijedećih mjera: – zidanje se mora izvoditi sa pravilnim zidarskim vezovima. te eventualno crpljenje vode i sušenje površina. a preklop mora iznositi najmanje jednu ĉetvrtinu duţine zidnog elementa. a pri zidanju cementnim mortom opeka mora leţati u vodi neposredno prije zidanja. prijevoz i rad s oplatom ukljuĉeni su u stavku. – za vrijeme zidanja opeku kvasiti vodom. za pregradne zidove treba ispustiti zupce u masivnom zidu na svaki drugi red za 1/2 opeke.10.2008. kao i okoliša. – debljina leţajnica ne smije biti veća od 15 mm. zaštite. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Zidarski radovi moraju se izvesti solidno i struĉno prema vaţećim propisima i pravilima struke. – popreĉni i uzduţni zidovi moraju na spoju biti meĊusobno povezani zidarskim vezom. 45212-400-4474/2008. – reške dimnjaka i ventilacionih kanala zagladiti. – zidovi ĉije izvoĊenje nije završeno prije nastupanja zimskih mrazova moraju se zaštiti na odgovarajući naĉin.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.xls. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 98348485. alat. moţe se izvoditi samo ako je prethodnim statiĉkim proraĉunom utvrĊeno da nosivost zida poslije tog bušenja odnosno izrade ţljeba nije manja od propisane nosivosti. ugradnja. – zidove uz vertikalni serklaţ takoĊer zupĉasto izvesti. od 16. greda i ploĉa. prijevozi i prijenosi. U jediniĉne cijene ukljuĉeno je sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova prema projektu. Potrebna skela je prikazana kroz posebnu stavku. sidra. – svako naknadno bušenje ili izrada uţljebina u zidovima zgrade koje nije bilo predviĊeno projektom. tj.

rabicom ili na drugi naĉin.5° do 16°. vodilice. za centralno grijanje ako su ucrtani (ne plaća se posebno. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. skela. ne plaća se posebno. uz suglasnost naruĉitelja.ms_office Strana: 10.[219] . Gornji posebno profilirani lim kao Kalzip ili odgovarajuće uĉvršćuje se preko unaprijed postavljenih vodilica (raspored vodilica odreĊen je statiĉkim proraĉunom za odgovarajuću brzinu vjetra) posebnim strojem za pertlanje. U jediniĉnoj cijeni dobava i umetanje brtvi od bitumenizirane spuţvaste gume u udubljenja vala pokrovnog lima. OBRTNIĈKI RADOVI VENTILIRANA FASADA 98348485. Postavu ovog lima moţe raditi samo licencirani izvoditelj od strane proizvodaca pokrova. voditi raĉuna o uzidavanju pojedinih graĊevinskih elemenata. ulazi u jediniĉnu cijenu). Boju lima odrediti će projektant iz vaţećih RAL boja. a nije ukljuĉena obrada ĉela – kod otvora iznad 5 m² odbija se površina iznad 3 m². ukoliko troškovnikom nije posebno propisano. ţljebova i sl.10. B. te izrezivanje sljemenskog lima “NA ĈEŠALJ” na sudaru sa pokrovom. kao Kalzip tip AF 65/333 ili odgovarajuće.xls. Razvijena širina lima je 100 cm. Lim je tvorniĉki obojen ili plastificiran s obje strane. Zazidavanje (zatvaranje) ţljebova u zidovima ostavljenih za instalacije kanalizacije i grijanja nakon izvoĊenja tih instalacija. a obrada ĉela je ukljuĉena Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena IV. osim otvora za prolaz cijevi.8 mm. kao i sav ostali pripadajući alat. Krov se izvodi kao trostrešni u nagibima od 1. U jediniĉnu cijenu ulazi dobava i postava materijala i djelova. sav spojni i vezni materijal. od 16. 45212-400-4474/2008. svi transporti i sl.) iza poloţene instalacije. samo ravni lim bez profilacije. god.2008. Obraĉun po m² izraĊenog krova. bez obzira na veliĉinu. KROVOPOKRIVAĈKI RADOVI Pokrivanje kompletnog krova pokrovom od profiliranog jednostrukog aluminijskog lima. prilagodba sljemenjacima. stupova i dimnjaka je površinski (m²). plastiĉnih podloţaka na mjestima dodira ili sudara s drugim materijalom. samoljepiva traka. Obraĉun po m¹ pokrivenog sljemena. Obraĉun zidanih zidova. Pri obraĉunu stijena odbijaju se svi otvori. Pokrivanje sljemena limom identiĉnim kao pokrovni lim debljine 0. V. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Prilikom zidanja pravovremeno ostaviti otvore prema zidarskim mjerama. Napomene vezane za zidarska ţbukanja: – otvori na zidu do 3 m² se ne odbijaju. i nije ukljuĉena obrada ĉela zida – kod otvora od 3 do 5 m² odbija se površina iznad 3 m². o ostavljanju ţljebova za kanalizaciju. Posebno se ne naplaćuje ni zatvaranje (ţbukanje šliceva. opekom.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.

xls. Za izradu obojene bravarije koristiti plastificirane aluminijske profile sa prekinutim termiĉkim mostom tip kao Schueco International tip Royal HI 75 ili odgovarajuće. Aluminijski profili izraĊeni su iz aluminijske legure Al Mg Si 0. Izvoditelj ovih radova duţan je zaštititi radove izvedene od drugih izvoditelja kako nebi svojim radom iste oštetio. Sva uĉvršćenja. duţan je o tome obavijestiti izvoditelja graĊevinskih radova kako bi isto bilo otklonjeno. e) sposobnost laganog ĉišĉenja standardnim kućnim i ekološkim sredstvima. TakoĊer je duţan zaštititi svoje radove od prljanja drugih izvoditelja.234. 226 i 228. sa odgovarajućim kvalitetnim materijalom koji mora odgovarati postojećim propisima i standardima. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena VI. prema vaţećim propisima i pravilima struke.10. U domeni protupoţarne sigurnosti fasadne ploĉe trebaju zadovoljiti klasifikaciju prema najvišoj i najjaĉoj normi za ovaj tip proizvoda.5 ĉvrstoće F220 do 260 N/mm². od 16. 45212-400-4474/2008.ms_office Strana: 11. c) test na absorciju obiĉne (destilirane) i slane (morske) vode. Svi okviri imaju ugraĊene pracne za usidrenje. te ukoliko naiĊe na nedostatke koji mu mogu smetati. Fasada treba zadovoljiti sve certifikate prema relevantnim normama kojim se dokazuje da zadovoljava i ispunjava slijedeće uvjete testiranja: a) test na savijanje. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Obloga fasade izraĊena je od max compact ploĉa kao exterior dekor broj 0270 ili odgovarajuće. 98348485. Svi aluminijski komadi i izraĊevine moraju biti kvalitetno i odgovarajuće izvedeni.T7. ne stvara dim i ne proizvodi toksiĉne kemijske produkte. kojom se potvrĊuje da su izraĊene od materijala koji ne podrţava gorenje. god. Svi radovi moraju biti izvedeni struĉno i solidno. d) otpornost na UV zrake (izbjeljivanje). prema vaţećim propisima i pravilima struke. a svi spojevi su izvedeni putem varenja. spojne elemente izvesti prema uputama proizvoĊaĉa fasade. 236. te mora zadovoljiti propise HRN. Prije poĉetka radova na izradi obojene bravarije izvoditelj radova na obojenoj bravariji je duţan pregledati izvedene graĊevinske radove. BRAVARSKI RADOVI Svi radovi moraju biti izvedeni struĉno i solidno. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Minimalna debljine zaštitnog sloja iznosi 18 do 25 mikrona. a nakon završetka rada duţan je sav suvišni materijal i otpatke odstraniti sa gradilišta.[219] . Za uĉvršćenje podkonstrukcije fasade za zid koristiti cinĉane ili inox vijke. sa odgovarajućim kvalitetnim materijalom koji mora odgovarati postojećim propisima i standardima.2008. Crna bravarija izraĊena je od NP i HOP vuĉenih profila. Prije ugradbe bravariju je potrebno dobro oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i odmastiti. te antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. b) test na rastezanje.C.

Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena VII.ms_office Strana: 12. propisa i priznatih pravila tehniĉke nauke i prakse. dobava i ugradnja dovratnika i doprozornika. pomoćne naprave i druga sredstva koja su potrebna za ispravnu izvedbu ili bi se mogla tijekom rada ukazati potrebnim. Za ostakljenje primjeniti IZO staklo dimenzija 4 + 16 + 4 mm koje je izraĊeno od termo stakla tako da koeficijent prolaza topline iznosi 1. koji su prikazani kroz posebnu stavku. Kod svih vrata jediniĉnom cijenom obuhvatit i gumeni podni odbojnik za zaustavljanje vrata. Vijci i ostala sredstva za spajanje su iz nehrĊajućeg ĉelika (inox). uzimanje mjera na licu mjesta. U stavkama su uraĉunati i sporedni radovi potrebni za ispravno dovršenje pojedinih vrsta rada. od 16. 45212-400-4474/2008. Sva vanjska vrata moraju imati ugraĊene samozatvaraĉe. Boju plastificirane aluminijske bravarije odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom. U jediniĉne cijene ulaze svi troškovi potrebni za potpuno dovršenje rada. Ugaoni elementi moraju biti izvedeni besprijekorno. pogotovo u pogledu toplinske provodljivosti. Sve ostalo prema shemi bravarije i uputama nadzornog inţenjera i projektanta. zidarski. Uz gore navedeno u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu radioniĉke dokumentacije. dobava predviĊenih materijala. Kompletan objekt potrebno je ispitati na zrakopropusnost i o tome izraditi odgovarajuću potvrdu o sukladnosti. Mjesta koja se naroĉito osjetljiva na propuštanje moraju se kitati dvokomponentnim kitom odgovarajuće kvalitete. liĉilaĉki i svi drugi pomoćni radovi.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. namještanje i podešavanje na mjestu ugradbe i nakon ugradbe. god. Vrata i prozori koji se otvaraju moraju u falcevima imati ugraĊene gumene brtve. Sidra za priĉvršćenje aluminijskog lima i profila su od inoxa.60 W/m²K.10. Sve metalne djelove podloţne koroziji treba zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida što je ukljuĉeno u cijenu. STOLARSKI RADOVI 98348485.2008.[219] . dopremu na gradilište. te davanje iste na uvid i odobrenje projektantu. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog materijala. Izvoditelj radova mora atestom dokazati da aluminijski profili i staklo zadovoljavaju traţene uvjete.xls. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. na osnovu normi. Ĉeliĉni profili za sidrenje aluminijskih stijena premazani su radi zaštite sa najmanje dva premaza zaštitne boje. aluminija ili drugog antikorozivnog materijala. Ovi tehniĉki uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete. dobavu i montaţu metalnog okova po izboru projektanta s cilinder bravama i kljuĉevima i sve opšavne lajsne. Za ugradnju IZO stakla koristiti propisane plastiĉne kladice. izradu u radionici.

IX.ms_office Strana: 13.[219] . dobava i ugradnja dovratnika i doprozornika. U jediniĉne cijene ulaze svi troškovi potrebni za potpuno dovršenje rada. pomoćne naprave i druga sredstva koja su potrebna za ispravnu izvedbu ili bi se mogla tijekom rada ukazati potrebnim. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Za izradu krila vrata koristiti hrastovi furnir 1. od 16. te izrada dobava i montaţa dovratnika i doprozornika. dobavu i montaţu metalnog okova po izboru projektanta s cilinder bravama i kljuĉevima. 45212-400-4474/2008. dobava predviĊenih materijala. Za izradu dovratnika koristiti drvo jele-smreke 1. Izrada i dobava slijepih okvira. namještanje i podešavanje na mjestu ugradbe i nakon ugradbe. U sluĉaju da ove sheme nisu priloţene treba kontaktirati investitora i zatraţiti ih.xls. LIMARSKI RADOVI 98348485. U sluĉaju mokre ugradnje stolariju treba zaštititi (PE folijom). Za ugradnju stakla koristiti stolarski ili trajnoelastiĉni kit. zidarski. Uz gore navedeno u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu i montaţu obostranih opšavnih lajsni po izboru projektanta. Za ostakljenje fiksnog nadsvjetla primjeniti staklo optifloat debljine 4 mm. klase bez godova jer će dovratnici biti bojeni nakon ugradnje. Sve ostalo prema shemi stolarije. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. god. izradu u radionici. Dovratnici na gradilište moraju doći impregnirani i sa vanjske strane zaštićeni premazom protiv upijanja vlage. Unutarnju stolariju kod standardnih namjena objekata nije potrebno brtviti na spoju sa zidom. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog materijala. Sve pozicije stolarije treba izraditi prema odgovarajućim shemama u prilogu. uputama nadzornog inţenjera i projektanta. dopremu na gradilište. uzimanje mjera na licu mjesta. Boju stolarije (krila i dovratnici) odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom. klase jer će vrata biti bojena tako da se vide godovi od drveta. Širina dovratnika iznosi 10 cm.2008. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena VIII.10. kao i pripasivanje krila uraĉunato je u stolarskim stavkama kao i ugraĊivanje slijepih okvira i mokro ugraĊivanje dovratnika i doprozornika. Obraĉun po komadu izraĊenih i ugraĊenih vrata. Spojnica vanjske stolarije i zida se kod mokrog postupka brtvi ţbukom i ugradnjom na pristupak. ili ekspandirajućom pjenom). a kod suhog postupka bitumeniziranom spuţvom (bitrax) i trajno elastiĉnim kitovima. Unutarnja stolarija ugraĊuje se mokrim postupkom ili suhim postupkom (ugradnjom na slijepe okvire. STAKLARSKI RADOVI Sva stolarija i bravarija je ostakljena prema shemama stolarije i bravarije.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Na svim vratima WC-a u donjem dijelu ugraditi ventilacionu rešetku. liĉilaĉki i svi drugi pomoćni radovi. te podni odbojnik. te prema pravilima struke što je ukljuĉeno u cijenu stolarskih i bravarskih radova.

nosaĉe horizontalnih i vertikalnih oluka. upotrebu krana. 45212-400-4474/2008. skelu. Na sudaru poploĉenog poda i ţbukanog zida dolazi sokl od istih keramiĉkih ploĉica u visini od 10 cm.ms_office Strana: 14. XI.[219] . KERAMIĈARSKI RADOVI Sva poploĉenja podova i zidova predviĊena su keramiĉkim ploĉicama od 1. Isto tako u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu i postavu trake od krovne ljepenke na svim dodirnim mjestima aluminijskog lima s betonom ili drugim materijalom. U manjim prostorijama (sanitarije i sl. od 16. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Svi limeni opšavi.2008. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu materijala. spojeve horizontalnih i vertikalnih ţlijebova. dobavu i ugradbu PVC. veliĉine 20 x 20 cm i 30 x 30 cm brušene ili s hrapavom gornjom površinom u boji koju će odrediti projektant u dogovoru s investitorom. Sistem polaganje za sva poploĉenja je reška na rešku.) dolaze ploĉice 20 x 20 cm na podove i zidove (u istoj kvaliteti i boji). mesinganih ili kromiranih kutnih i završnih lajsni. izradu i postavu spona na zabatnim opšavima. Al. RADNJE SA SPUŠTENIM STROPOM 98348485. a na direktnom spoju s drugom vrstom lima ili metalom treba umetnuti plastiĉnu mekanu traku. izradu u radionici. Podne keramiĉke ploĉice se polaţu u cementni mort ili na unaprijed pripremljenu cementnu glazuru lijepe pomoću graĊevinskog ljepila. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena X. prikljuĉak vertikalnih oluka u lijevano-ţeljezne cijevi. ĉišćenje podova i zidova i sve transporte. transport i montaţu na gradilištu. god.10. klase. polaganje i fugiranje keramiĉkih ploĉica gotovom fugir masom po izboru projektanta.8 mm izuzev vertikalnih ţljebova i horizontalnih opšava koji se izvode limom kao pokrov (obojeni ravni). širinu reške dogovoriti sa projektantom. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog (veznog) materijala.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.xls. oluci i sliĉno izvode se od aluminijskog lima debljine 0. Zidne keramiĉke ploĉice se putem odgovarajućeg ljepila lijepe na produţnim cementnim mortom oţbukane zidove.

TakoĊer je potrebno jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje od hrĊe (pjeskarenjem). Boju poda odreĊuje projektant. Strop se vješa na već pripremljene ĉeliĉne nosaĉe postavljene horizontalno na razmaku 120 cm.[219] . SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI 98348485. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti uzimanje mjera na licu mjesta. e) potrebna radna skela.00 cm toplinske izolacije i s metalnom podkonstrukcijom. matice. gornju masku i uzice za podizanje.5 x 62. ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA Ĉeliĉna konstrukcija se izvodi prema priloţenim shemama. te izrada u radionici.5 mm sa otpornošću na poţar.ms_office Strana: 15.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. U jediniĉnoj cijeni je dobava i postava: a) podkonstrukcija s razmakom prilagoĊenim vrsti spuštenog stropa. XIII. god. d) zaštita kamene vune PE folijom kao Tervol Stopair ili odgovarajuće. te dvokratna antikorozivna zaštita na bazi epoksida. specijalni vijci. Obraĉun po m² stvarno postvaljenog spuštenog stropa. UZDIGNUTI PODOVI Pod u prostoriji opreme izraĊen je od polo (ARIES) ili odgovarajućih podnih pocinĉanih rešetki koje se oslanjaju na podkonstrukciju na osnom razmaku od cca 70 cm. 45212-400-4474/2008.5 cm kao Amstrong ili odgovarajuće (svi uredi) dok je u ostalim prostorijama (sanitarije) strop od gipskartonskih ploĉa debljine 12. ĉeliĉni tipli. ZAŠTITA OD SUNCA U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav osnovni i spojni materijal. Vrstu i boju pomiĉnih aluminijskih lamela odreĊuje projektant. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. obiĉni vijci. krpanje rupa od vijaka. podloţne ploĉice.10. transport i montaţa na gradilištu. 62. detaljima. statiĉkom raĉunu i uputama projektanta.karton ploĉa s 5.2008. dobava komplet osnovnog i spojnog materijala. zatvaranje spoja sa zidom pomoću akrila. b) spušteni strop od gipsanih prefabriciranih ploĉa vel. XIV. c) ispuna stropa kamenom vunom kao Tervol tip DP-5 ili odgovarajuće debljine 5 cm. Visinu poda uskladiti sa visinom podova u susjednim prostorijama. Svi meĊusobni spojevi su putem varenja ili vijaka. Pod mora biti postavljen strogo vodoravno. te sav ostali pomoćni materijal. od 16. Izvoditelj radova duţan je napraviti kompletnu radioniĉku dokumentaciju i dostaviti je projektantu i revidentu na odobrenje.xls. ugradbu eventualno potrebnih aluminijskih profila. Za priĉvršćenje rešetke koristiti originalni spojni i vezni pribor. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena XII. TakoĊer jediniĉnom cijenom obuhvatiti bandaţiranje spojeva gipsanih ploĉa koristeći samoljepivu mreţicu. XV. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Spušteni strop se izvodi od gips .

Prilikom bojanja stolarije prije bojenja dovratnik zaštititi zaštitnom ventilirajućom bojom na koju se nanosi kit.ms_office Strana: 16. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 1.10. Poslije sušenja prvog sloja boje ponoviti kitanje eventualno zaostalih neravnina. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sav materijal. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije. 3) trostruki premaz bojom po izboru projektanta. Sve navedenu je ukljuĉeno u jediniĉnoj cijeni liĉenja površina. 94/96 i 114/03. Poslije kitanja ponoviti postupak brušenja i bojenje drugog sloja. I. Zadnju ruku bojenja izvesti sa sjajnom bojom. transporte. Izvodi se u visini cca 50 cm i obraĉunava se koz posebnu stavku troškovnika. 45212-400-4474/2008. zaštitu ostalih površina od prljanja. Koristiti znakove izraĊene i odobrene od strane Zavoda za istraţivanje i razvoj sigurnosti (ZIRS). a ton boje odreĊuje projektant. 2) gletanje svih površina glet masom otprnom na vodu. ZNAKOVI ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŢARA U skladu sa projektom zaštite na radu i projektom zaštite od poţara. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena XVI. U cijeni sav potrebni pomoćni materijal. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Bojenje gotovom tvorniĉkom bojom na bazi vapna kao Poliflor treba izvesti po redoslijedu: 1) popravak manjih neravnina.[219] . jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama. god. i 32. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer. Skela je obraĉunata kroz posebnu stavku. dvostruki premaz epoksidnom bojom. Kod bojenja crne bravarije bojama na bazi epoksida jediniĉna cijena ukljuĉuje ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine. te sukladno Zakonu o zaštiti na radu NN 59/96. Poslije sušenja kita obaviti brušenje pa tek onda nanos prvog sloja boje. sol i gorivo. Znakovi su izraĊeni na samoljepivoj foliji ili plastici. alat. rad.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. od 16. Toniranje boje u dogovoru s projektantom i investitorom. Priĉvršćenje na zid posebnim ljepilom.2008. kitanje i brušenje eventualnih neravnina. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti. Podnoţja crne bravarije (vrata) treba dodatno dvokratno obojiti crnom bojom otpornom na atmosferilije. trajnoelastiĉnim kitom ili odgovatajućim brojem vijaka. ĉlanak 31.xls. A. Krila se nakon nanošenja ventilirajuće zaštitne nitro boje špricaju sa bojom (neolin) koja ocrtava godove. treba dobaviti i postaviti znakove zaštite na radu i znakove zaštite od poţara. razne zaštite i sl. OBJEKT KONTROLE NAPLATE GRAĐEVINSKI RADOVI ZEMLJANI RADOVI 98348485.

a 5% ruĉno.64 4. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm. ugraĊenog nasipa. 45212-400-4474/2008. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju.00 12 23. kao i sve ostalo potrebno za dovršenje cijele stavke.40 2.40 0. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou. god.64 23. nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju.22 0. Dubina iskopa je do 200 cm. gline ili sliĉno naokolo izvedenih temelja i temeljnih stopa.00 1 7.40 7.22 6.40 7. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa svake strane konstruktivnog elementa minimalno za 50 cm. Ms = 80 do 100 KN/m². temenja blokova i raznih okana. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dopremu materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹. Iskopani materijal deponirati na udaljenosti 25 m¹ jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja..00 260 23. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.22 278. cca 50 cm ispod gotovog kolnika.22 0. Iskop dubine do 200 cm Iskop za temeljnu ploĉu u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom temeljnom tlu kategorije C. Nasip debljine 30 cm Nasipavanje iskopanim materijalom (kamena sitneţ) bez primjesa humusa.00 0 19. tj.ms_office Strana: 17.407. Obraĉun paušalno. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.[219] . Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0. tj. instalacionog kanala. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹.00 0.00 0 0.22 730.10.00 0 23.2008.22 0.407. paušal 1 7.22 0.50 cm ispod kote budućeg kolnika.22 278.22 730.40 7. Iskop se obavlja 95% strojno. Svi iskopi su predviĊeni u zbijenom nasipu od drobljenog kamena. Obraĉun po m³ izvedenog.037. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar.407.00 0 7. m³ 38 19.00 0 0.407. zbijenog nasipa. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.22 6.xls. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60° ili koristiti razupiranje. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto.00 0. Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na iskolĉenju svih objekata i elemenata.407.00 38 19. m³ 260 23. postavljanje i odrţavanje iskolĉenih oznaka i ploĉa na terenu od poĉetka radova do predaje svih radova investitoru.20 3.00 1.037. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere OPĆENITO: Iskop humusnog materijala i osnovni nasip obuhvaćeni su u Projektu prometnica za trasu ceste na kojoj se nalazi CP.36 98348485.40 0. Nasipavanje i zbijanje obavljeti u slojevima debljine 30 cm mjereno u zbijenom stanju. Iskop dubine preko 200 cm Sve isto kao stavka 2. a do kote .22 0.20 23. m³ 12 23.36 19. preuzetog od strane nadzornog inţenjera.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Za plato je predviĊen samo osnovni nasip bez tampona i asfalta.00 0.22 0. samo dubine preko 200 cm. Odnosi se na produbljenje iskopa za monolitne temeljne stope u sluĉaju da tlo nema propisanu nosivost. od 16.407. Svi obraĉuni za iskop.00 0 23. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal sa modulom zbijenosti Ms = 80 MN/m².

56 105. zaštitnih blokova ispred naplatnih kućica.98 19. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju.22 0.71 0.95 105.71 227. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Nasipavanje debljine 20 do 30 cm Sve isto kao nasipavanje pod stavkom 5. te nasipavanje.22 0. razastiranje i planiranje ispod.40 23. Nasip se izvodi posve horizontalno u sloju debljine do 15 cm.625. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60o ili koristiti razupiranje.40 98348485.805.133.22 1.22 0. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju.71 4. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju debljine 10 cm. a 5% ruĉno.22 1. m³ 70 23.71 0. razastiranje i planiranje preko podloge iz stavke 5.71 4. razastiranje i planiranje ispod trakastih temelja i greda (ukljuĉivo zatrpavanje eventualnog produbljenja ispod temelja).AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0 23. okana naplatnih kućica. Široki iskop Široki iskop za ureĊaj za proĉišćavanje otpadnih voda u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom materijalu A.22 1.71 227.71 0.98 6. Dubina iskopa je do 300 cm. oko i iznad odvodnih i ostalih cijevi u zoni otoka. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹. te završno nasipavanje.00 45 105. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.2008. samo nasipavanje. god.00 2 113. razastiranje i planiranje u sloju debljine 20 do 30 cm ispod podova objekata kontrole naplate. Iskop se obavlja 95% strojno.95 8.00 70 23. m³ 59 19.71 0. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm.00 0 113.625. Obraĉun po m³ ugraĊenog kamenog materijala u zbijenom stanju. okana elektroinstalacija. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju minimalne debljine 10 cm ispod i 20 cm iznad tjemena cijevi. B ili C kategorije.00 59 19.00 0 19. te završno nasipavanje.71 3.[219] . m³ 2 113. Obraĉun po m³ ugraĊenog fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska. od 16. okana odvodnje i ostalih raznih okana.xls.ms_office Strana: 18.00 0 105. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.42 9. m³ 36 105. Planiranje izvesti sa toĉnošću ± 2 cm.56 7.00 0 105. temelja treptaĉa. te eventualno crpljenje vode.756.756. biojame.42 113. temelja vanjskih blokova. U cijeni eventualna upotreba eksploziva kao i zaštita od eventualnih šteta od miniranja.71 0.805. armirano-betonskog instalacionog kanala izmeĊu kontrole naplate i naplatnih kućica.71 0. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 5. m³ 45 105.22 0.71 3. 45212-400-4474/2008.133. Sloj ĉistoće Dobava i ugradba fino drobljenog kamenog materijala ili šljunka (sloj ĉistoće). Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa vanjske strane temeljne ploĉe minimalno za 50 cm. Obraĉun po m³ nasipnog materijala u zbijenom stanju. nogostupa i u zelenom pojasu.22 1. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar.00 36 105.. Podloţni sloj i obloga cijevi Dobava i ugradba fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska.10. Nasipavanje drobljenim kamenom ili šljunkom Dobava i ugradba fino drobljenog kamena ili šljunka.

Ruĉni iskop Ruĉni iskop materijala nakon strojnog iskopa.00 83.71 0.00 0 0 480. u potrebnom padu (minimalno 1%).501.955.70 422.26 0.73 II. m³ m² 148 168 480.71 6.66 0.2008.82 14.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.501. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju.82 0.71 34. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Dobava.532.40 38.xls. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.00 0.20 0.00 0.71 0.00 0 113. 1.00 0 57. m³ 60 105.00 200 3. razastiranje i lagano nabijanje fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska oko biojame u sloju minimalne debljine 20 cm.00 35 422.306. Obraĉun po m³ izvršenog iskopa u zbijenom nasipu. septiĉke jame.04 9.44 2. U jediniĉnoj cijeni doprema materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹.68 480. koristeći vodilice. ĉišćenje od korova panjeva i ostale vegetacije.00 0 105.113.00 3.798.113.00 60 38.342.44 0. 45212-400-4474/2008.00 0 422.00 148 168 480.62 224.532.48 59. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Nasip i geotekstil za ureĊaj za proĉišćavanje otpadnih voda m³ m² 22 20 113. ispod temeljne ploĉe. te planiranje i nabijanje posteljice.798.662.71 0. Obraĉun po m³ ugraĊenog pijeska.48 59.00 60 105.66 I.[219] .00 200 57.44 2. m³ 200 57.20 11. elektro i ostalih okana. klase C12/15 debljine d = 10 cm.73 57. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 10. Obraĉun po m³ izvedenog zbijenog nasipa. a) pijesak Obraĉun po m² prekrivene površine b) filter tkanina (geotekstil) Humusiranje Dobava.71 11.662. god.20 0.71 6.48 59. Betoniranje armiranih temelja C25/30 Dobava i ugradba betona.00 15. te hidrosjetvu.111.62 224.71 11.44 0. Jediniĉnom cijenom obuhvatitit dobavu i postavu filter sintetiĉke tkanine (geotekstil) izmeĊu pijeska i nasipa zemljom. u padu od 2%. Beton projektiranog sastava. Sloj pijeska fino isplanirati. beton klase C25/30 u velikoplošnoj oplati.60 14.306.82 14.00 0. u armirano-betonsku temeljnu ploĉu i grede.26 0.66 11. Šljunak ispod staza Dobava i postava šljunka ispod staza uvaljanog u sloju debljine od 20 cm sa valjanjem i nabijanjem.71 11.21 2. razastiranje i planiranje humusnom zemljom u otocima oko objekta kontrole naplate u debljini 20 do 30 cm. te lagano nabiti ruĉnim nabijaĉima.48 59.00 0 3.71 34. 11.68 98348485.20 640. fino planiranje. od 16.00 113.10. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu materijala.71 0. na prostoru gdje dolazi zelena površina.342. Sloj pijeska za betonske elemente Dobava i postava nosivog sloja pijeska debljine od 10 cm za postavu betonskih elemenata.70 2.21 0.00 83. Obraĉun po m² pripremljene površine.21 2. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. m² 300 113.66 0.00 0 0 113.111.71 11.40 12.82 0. korekcija rovova te izbacivanje materijala do 1 m¹ od iskopa. a) beton b) velikoplošna oplata m³ 35 422.00 0. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou.00 0.00 22 20 113. m² 200 3.20 113. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Podloga od mršavog betona C12/15 Betoniranje betonske podloge od mršavog betona. razastiranje.00 300 113.ms_office Strana: 19. tj.00 13. m³ 60 38.00 0 38.00 0.04 9. Obraĉun po m³ izvedenog zbijenog nasipa.26 71.20 640.21 0.26 71.955. Ms = 80 do 100 MN/m².60 105. Priprema posteljice Plitki iskop i poravnanje tla C kategorije.

b) glatka oplata c) doplata za vidljivi dio sokla Betoniranje armiranog podesta C25/30 Dobava i ugradba betona. god.48 59.02 0.963.32 1.00 0 0 0 480. 45212-400-4474/2008.xls. ravnoj i horizontalnoj oplati.50 480. a) beton b) doplata za površinsku obradu Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 3.48 59.02 4.26 20.50 500.481. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli. Beton se mora njegovati jednim od sistema njegovanja.00 0.04 5.48 20.00 0 0 0 480. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI .02 4.00 0.52 40. Beton je klase C25/30. Podest izvesti po dimenzijama iz projekta objekta kontrole naplate.48 59.9 230 480.02 0. nafta i sliĉno).324.02 0. u donju armirano-betonsku ploĉu debljine d = 12 cm. u armirano-betonski podzid (sokl) iznad temeljnih greda izvedenih pod stavkama 5 i 8.02 0.48 20. a) beton b) glatka oplata c) doplata za površinsku obradu Betoniranje armirane ploĉe na podu C16/20 Dobava i ugradba betona.9 230 480.02 11.50 500.26 20.6 l/m³ betona.32 1.00 0.48 20.00 24. te raznih kemikalija (ulje.00 0.26 20. a prije poĉetka vezanja betona dobro zagladiti jer se na nju postavlja hidroizolacija. Površinu betona potrebno je nakon ugradnje betona.02 480.vanjski izvesti u posve preciznoj. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Betoniranje armiranih sokla C25/30 Dobava i ugradba betona.00 0.48 118.6 l/m³ betona.02 11. Armatura je obraĉunata u posebnoj stavci. Beton projektiranog sastava. u armirano-betonski podest na ulazu u objekt kontrole naplate.00 0. m³ m² m² 1 2 2 480. Beton projektiranog sastava. Vidljivi dio sokla . m³ m² 24. Betonski podest je od betona klase C25/30 s finom obradom gornje površine betona.48 59.26 20.48 59.00 9 25 25 480.26 20.2008.48 59. Beton projektiranog sastava.50 4.52 40. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.48 59.60 480.481.26 20.00 0.48 59.324.604.00 0.60 98348485.02 480.[219] .ms_office Strana: 20.00 0. a oplata je velikoplošna.02 0. od 16.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0. m³ m² m² 9 25 25 480.95 4.26 20. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Armatura je iskazana u posebnoj stavci. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.48 118.95 4.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Popreĉni presjek podzida vidljiv je iz projekta pojedinih objekata.02 0.04 480.604.963.48 20.10. klase C16/20. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli.00 1 2 2 480. Armatura je iskazana u posebnoj stavci.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0.00 0.26 20. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI .00 0 0 480.

70 10. 8.40 kom 850 15.22 12. 6. Nosaĉi se rade kao “vilice” od pocinĉane ţice debljine 3.08 0.00 0.937..[219] .00 0. Cementi estrih na krovu Dobava i ugradba materijala u cementni estrih lagano armiran debljine d = 5 do 8 cm.22 0.70 0.7 cm d) cementni estrih ispod keramiĉkih ploĉica d = 8 cm 7.33 76.02 mm.399.33 76.2008.937.00 533.49 94.49 94.30 m¹. 8.00 533. Obraĉun po m² izraĊenog cementnog estriha.33 76.08 8.828.00 105 84. Obraĉun po komadu postavljenog nosaĉa.85 19.228.a.00 230 101.10.987. Beton je klase C25/30. a) cementni estrih ispod keramiĉkih ploĉica d = 5 cm b) cementni estrih ispod keramiĉkih ploĉica d = 6 cm c) cementni estrih ispod linoleum poda d = 6.22 12.051. Podupiranje je na visini cca 3.00 42 250 533. Oplata je velikoplošna . postavu armaturne mreţe.00 0.86 19.20 4.33 76. god.399. Kombi ploĉe dolaze “U OPLATU” armirano-betonskih serklaţa iz stavke 22. Izvodi se preko termoizolacije u padu na krovu objekta kontrole naplate.49 101. 45212-400-4474/2008. Nosaĉi kombi ploĉa Doplata za izradu.49 101. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.70 0.33 76.86 19.40 84.49 94.00 0.00 98348485.020.00 m³ m² 45 250 533.00 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Cementi estrih na podu Dobava i ugradba materijala u cementni estrih lagano armiran debljine d = 5 do 7 cm.00 m² 105 84.00 m² 230 101.151. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje površine. te odrţavanje glazure.49 101. Kombi ploĉe Doplata za dobavu i postavu KOMBI ploĉa debljine d = 8 cm.00 0.020. od 16.02 mm.08 0. samo kat. dobavu i postavu dodatnih nosaĉa kombi ploĉa iz stavke 24. Obraĉun po m² izraĊenog cementnog estriha.48 86.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.08 23.020. te odrţavanje glazure.828.48 86.33 76.glatka.20 4.051. 10.70 10. Betoniranje stropne konstrukcije prizemlja 25/30 Dobava i ugradba betona u punu armirano-betonsku ploĉu iznad prizemlja objekta kontrole naplate. a) beton b) glatka oplata 9.00 m³ m² 42 250 533.00 101.70 0.00 0 0 0 0 78.08 22. Betoniranje stropne konstrukcije kata 25/30 Sve isto kao st. Cementna glazura je armirana mreţom Q-131.49 101. U cijenu ukljuĉiti istovremenu izvedbu horizontalnih serklaţa.49 94.08 8.00 78.22 0.33 76. izradu glazure zaribane do crnog sjaja.020.00 0 0 533.ms_office Strana: 21. Postavlja se 6 do 8 komada nosaĉa na m² podgleda.987.08 0.00 0.00 15.08 23. Cementna glazura je armirana mreţom Q-131.52 13.08 0.48 86. a postavljaju se sa vanjske strane vetrikalnih i horizontalnih serklaţa.08 0.00 0 0 533. a) beton b) glatka oplata 8.228. dobavu i postavu PVC folije debljine 0.70 23. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje površine. Beton projektiranog sastava.2 mm svaka razvijene duţine od 50 cm. dobavu i postavu PVC folije debljine 0.391.00 0 101. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.60 3. Izvodi se preko termoizolacije na podu prizemlja objekta kontrole naplate.48 86.08 0. a ploĉa debljine 18 cm. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 140 48 140 30 78.00 850 15.999.00 0 15. postavu armaturne mreţe.70 0.151.52 13.00 45 250 533.00 0. Obraĉun po m² postavljenih kombi ploĉa.60 3.00 0.33 76.00 0 84.999.85 19.xls.00 0.70 23. m² m² m² m² 140 48 140 30 78.08 22.391. Oslanja se preko monomitnih greda i horizontalnih serklaţa na armirano-betonske vertikalne serklaţe. izradu glazure zaribane do crnog sjaja.

00 0. sjeĉenje. dimenzija i presjeka prema projektu objekta kontrole naplate. Beton projektiranog sastava. beton klase C25/30. Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete.2008.33 76. izrada i postava betonskog ţeljeza prema Izvedbenom projektu armature.29 28. Visina podupiranja iznosi do 3.50 15.5 291 533.48 118.99 1.0 m¹. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ravnanje.52 14. od 16.599.00 0. a) beton b) dašĉana oplata Betoniranje vijenca C25/30 Dobava i ugradba betona u armirano-betonski vijenac iznad vanjskih zidova. obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu. Beton projektiranog sastava.26 0. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Dimenzije nadvoja su zadane projektom pojedinog objekta. a) beton b) glatka oplata Betoniranje okana odvodnje C25/30 Dobava i ugradba betona u armirano-betonska okna odvodnje. a) rebrasta armatura RA-400 b) mreţasta armatura MAG-500 Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 11.70 533.00 197.26 0.00 0 0 6.00 0. god.30 10.00 0. beton klase C25/30.380.81 0.00 98348485.08 5.00 18000 29000 6.48 59. Obraĉun po kg ugraĊene armature.33 59.10.00 10 132 533.48 118. Beton projektiranog sastava.00 0 0 533.[219] .490.430.41 6. Beton je klase C25/30. savijanje. kg kg 18000 29000 6.08 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 1 2 480.33 59.00 0.26 480.733.26 0. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.50 533.70 7.41 6. presjeka prema projektu objekta kontrole naplate.00 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.490.333. Oplata je dašĉana.33 59.33 76. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Dobava i ugradba betona u armirano-betonske vertikalne i horizontalne serklaţe i nadvoje u vanjskim i unutarnjim nosivim i pregradnim zidovima.00 0 0 533.48 59.00 0 0 480.08 0.48 59.56 533.33 76.81 115.70 13.xls.56 12.33 97.481. dimenzija i presjeka prema projektu objekta kontrole naplate. m³ m² 1 2 480.41 6. m³ m² 3 25 533.00 0.26 480.81 0.481. a) beton b) glatka oplata Armatura Dobava.33 97.33 76. Betoniranje serklaţa i nadvoja C25/30 m³ m² 10 132 533.30 10.599.00 6.00 0 0 533.33 59.00 14.70 0.08 5.26 0. 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente. Upotrijebiti glatku precizno sloţenu oplatu jer se direktno na beton lijepi keramika.26 1.00 3 25 533.430.00 0.042.5 291 533. 45212-400-4474/2008. te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorniĉkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom. beton klase C25/30.00 0.70 7. Obraĉun po m³ ugraĊebog betona.00 0. a) beton b) glatka oplata Betoniranje temelja agregata C25/30 Dobava i ugradba betona u armirano-betonski temelj agregata.042.81 115.52 480.33 97. Upotrijebiti glatku precizno sloţenu oplatu. Vijenac (vanjska greda iznad ploĉe) izvesti po dimenzijama iz projekta objekta kontrole naplate. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.26 1.ms_office Strana: 22.380. Beton projektiranog sastava.29 28.99 1.33 97.00 197. m³ m² 14.41 6.333. Upotrijebiti glatku precizno sloţenu oplatu za okna.48 59. Armatura mora biti ĉista od hrĊe i svih masnoća.733.70 0.

sidra.00 1 440.713. transporte.33 97.00 0.08 22.6 24 533.00 2.64 13. Širina kraka 110 cm.00 0 0 533.10. ZIDARSKI RADOVI OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal. m² 592 22.00 0.344.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. od 16. izrada i betoniranje AB trokrakog stubišta zajedno sa podestima. te otprema pokretne ĉeliĉno-drvene skele za bravarske i soboslikarsko . UKUPNO TESARSKI RADOVI: 0.00 0 0. alat.44 440. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Dobava. 1. izrada i demontaţa skele nakon dovršenja svih radova.00 0 0. Obraĉun po m² vertikalne projekcije skele. Širina stepenice 27 cm.56 III.70 1. 45212-400-4474/2008. Skela za visoke prostore Dobava.70 0.44 440.00 0.42 13.33 97.2008.00 0. 13.33 97.00 0.00 0 440.0 m¹. Visina skele iznosi cca 4.44 0. Visina skele je do 4.00 0.42 0.386.66 2.00 0.33 97. beton oplata UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 16.00 0. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova.5 m¹.44 0. 0. Betoniranje AB subišta sa C 25/30 m³ m² 2.386.00 0.00 592 22.713. kom 1 440.70 II. demontaţu i odvoz elemenata fasadne skele. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.liĉilaĉke radove.6 24 533.215.[219] . Nosive i pregradne zidove takoĊer je potrevno povezati preklapanjem opeke. betonom klase C 25/30 u potrebnoj glatkoj oplati. visina podupiranja do 3. Odnosi se na rad u visokim prostorima (ĉeliĉna nadstrešnica).00 0. Sve prema planu oplate i planu armature u skladu sa statiĉkim raĉunom. razne zaštite i sl.42 III.80 652. god.215.44 440. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dovoz. montaţu.00 0 0.08 IV.00 98348485.66 2.00 1.xls.00 0.00 0.272.0 m¹. Skela sluţi za izradu svih radova na fasadi (zidanje i izrada fasade).ms_office Strana: 23. TESARSKI RADOVI OPĆENITO: Oplata svih betonskih i armirano-betonskih elemenata ukljuĉena je u jediniĉne cijenu istih i prikazana kroz betonske i armiranobetonske radove.00 0 22.56 533. visina 17 cm.00 0 0. rad.44 2.64 13.272.344.70 0. Obraĉun po kom skele Fasadna skela Izrada montaţno-demontaţne fasadne skele sa podnicama i ogradom u visini svake etaţe.80 652. Armatura nije sadrţana u stavci.42 0.

Druga traka mora imati pomak preklopa za 50% u odnosu na prvu. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje betonske podloge od svih prljavština. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.80 3.232.627.00 0 132. Obraĉun po m² ugraĊene kamene vune.68 0.67 20.80 80.67 0. debljine d = 6 cm. od 16. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. m² 236 77.50 132. nanošenje sloja prajmera (resitol) i varenje prve i druge trake.00 0 77. tako da se izbjegne preklapanje vertikalnih spojeva.232. te dva sloja varene bitumenske ljepenke debljine 4 mm s meĊusobno zavarenim preklopima 10 cm. m² 250 132. Hidroizolacija se sastoji od hladnog bitumenskog premaza.48 77.802.67 0. m² 280 73. Hidroizolacione trake moraju biti 100% zavarene za podlogu kao i meĊusobno. 45212-400-4474/2008.00 280 73.00 236 77. Paziti da se ploĉe ne oštećuju.60 2.802.68 18.68 18. a rezanje kamene vune obavljati posebnim noţem. Prvu i drugu ploĉu Tervola postavljati sa preklopom od 50%.93 33. Kamena vuna dolazi preko hidroizolacije na podovima prizemlja.ms_office Strana: 24. Obraĉun po m² izraĊene hidroizolacije. Prije postave kamene vune potrebno je dobro oĉistiti površinu betonske ploĉe.48 4.00 35 80. Na spoju sa zidom ugraditi rubne trake od kamene vune u visini cementnog estriha. Hidroizolacione trake moraju biti 100% zavarene za podlogu kao i meĊusobno.60 73.627. Druga traka mora imati pomak preklopa za 50% u odnosu na prvu. nanošenje sloja prajmera (resitol) i varenje prve i druge trake.00 0 73. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje betonske podloge od svih prljavština. a) horizontalna hidroizolacija Hidroizolacija zidova Izrada horizontalne hidroizolacija ispod vanjskih i unutarnjih nosivih zidova. Donja podloga mora biti propisno suha što se dokazuje mjerenjem postotka vlage na površini betona. debljine 12 cm (2×6 cm).08 0.93 0. Donja podloga mora biti propisno suha što se dokazuje mjerenjem postotka vlage na površini betona. Obraĉun po m² izraĊene hidroizolacije.67 20.332.93 0.2008.08 0. Hidroizolacija se izvodi na armirano-betonskom nadtemeljnom zidu.68 0.10.00 250 132. te pravilno bez razmaka sloţiti ploĉe od kamene vune.[219] . god.332. m² 35 80. Termoizolacija na krovu d=12cm Dobava i ugradba na krov objekta kontrole naplate kamene vune kao Tervol tip TPT 60/60 ili odgovarajuće.00 0 80. te dva sloja varene bitumenske ljepenke debljine 4 mm s meĊusobno zavarenim preklopima 10 cm. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Hidroizolacija Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacija podova u prizemlju objekta kontrole naplate i vanjskih zidova okna naplatne kućice.xls.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Termoizolacija na podovima d=6cm Dobava i postava kamene vune kao Tervol tip TPT-60/60 ili odgovarajuće.08 2.08 2.93 33. Obraĉun po m² izraĊene hidroizolacije.50 98348485. a sastoji od hladnog bitumenskog premaza.

10.00 250 146. samo zidanje pregradnog zida debljine d = 10 cm sa opekom kao POROTHERM tip 10 P + E ili odgovarajućom. samo zidanje nosivih zida debljine d = 20 cm sa opekom kao POROTHERM tip 20 S P + E ili odgovarajuća. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Plastiĉna folija d=0.73 31. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje betonske podloge od svih prljavština i prašine.435.2mm Dobava i postava plastiĉne folije debljine d = 0. Prije postave folije potrebno je površinu dobro oĉistiti i otprašiti. originalnih pomoćnih proizvoda. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.135. m² 380 6.00 220 240.ms_office Strana: 25.2 mm preko kamene vune. Zidovi se izvode sa 2.60 8.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Prilikom zidanja zida obratiti paţnju na izvedbu horizontalnih i vertikalnih serklaţa.00 0 164.55 0. debljine 1. lica. visina zidanja do 3.50 146.55 36.852. meĊusobno varenje traka. m² 220 240. m² 360 164.24 52.41 0.385.24 0. Zidanje se obavlja mortom M-100 u debljini od 1.41 0. njegovanje za vrijeme i nakon zidanja.80 240.80 6.00 240 129.2 cm.24 0.41 2.00 0 129. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 5. god.55 36.41 2. ukljuĉivo zaštitu hidroizolacije i sloj sitnozrnatog šljunka debljine 5 cm iznad hidroizolacije. Zidanje nosivog zida debljine 20 cm Sve isto kao stavka 6. Obraĉun po m² izvedenog zida. Zidanje pregradnog zida debljine 10 cm Sve isto kao stavka 6. m² 240 129.00 0 146.135. Obraĉun po m² izvedenog zida.96 59.96 0.435. Obraĉun po m² kompletno izraĊene hidroizolacije.4 ili odgovarajući. od 16. Zidovi se izvode u prizemlju objekta kontrole naplate.73 0.60 164.80 7.2 cm sa 100% zapunjavanjem horizontalnih reški.20 9.637. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu opeke.00 380 6.. Odnosi se na zidove prizemlja i kata objekta kontrole naplate. obvezno natapanje opeke sa vodom prije poĉetka zidanja.385. Hidroizolacija se se izvodi sa plastificiranom polivinil klorid (PVCP) folijom kao tip Sikaplan SGmA 1.00 360 164.50 98348485.20 129. Hidroizolacione trake moraju biti 100% zavarene meĊusobno.3 m¹. 45212-400-4474/2008. Odabrati vrstu folije koja se kemijski “podnosi” sa postavljenon kamenom vunom. sve unutrašnje transporte. Zidanje obavljati sa produţnim mortom M-50.00 0 6. Obraĉun po m² izvedenog zida.73 31. U jediniĉnoj cijeni izrada monolitnih nadvoja iznad vrata. Hidroizolacija krova Izrada horizontalne hidroizolacija krova objekta kontrole naplate.00 0 240. dobavu i postavljanje trake.xls.[219] . visine do 3.55 0. Obraĉun po m² postavljene folije gledano tlocrtno.24 52.3 m¹.2008. zidanje sa 100% zapunjavanjem mortom horizontalnih fuga u debljini od 1. spravljanje morta.852.80 6.73 0.637..4 mm s meĊusobno zavarenim preklopima 5 do 10 cm.96 59. m² 250 146.96 0. Zidanje vanjskog zida debljine 38 cm Dobava materijala i zidanje vanjskih zidova debljine 38 cm sa opekom kao POROTHERM tip 38 S P + E ili odgovarajuća. te korištenje d proizvoĊaĉa folije.

ms_office Strana: 26. odstranjivanje eventualnih stršećih dijelova armature. Hidroizolacija sanitarija Sve isto kao stavka 1.562. Ţbukanje unutarnjih i vanjskih zidova Ţbukanje unutarnjih i vanjskih zidova grubom i finom produţnom cementnom.08 0.2 cm okomito uz zidove u visini 8 cm. od 16.56 15.338. te postava u suho na podu u prostoriji agregata.00 0 80.68 14.55 47. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sidra.88 0.03 0. debljine d = 4 cm.25 451. vapnenom ili gipsanom ţbukom sa našpricavanjem svih ploha cementnim mlijekom.56 80. Na izravnatu glazuru postavlja se kompjutorski pod. Obraĉun po m² oţbukanog zida. krpanje i obradu oštećenja i fuga.000.000.596. Glazura betonske ploĉe Izravnavanje armirano-betonske ploĉe u prostoriji ureĊaja sa glazurom debljine d = 1 cm.24 98348485. impregnacija površine betonske ploĉe i nanaošenje reparaturnog morta u 1 do 2 sloja.00 22 60. Obraĉun po m² izvedene glazure.. Obrada armirano-betonskih zidova Zidarska obrada površine armirano-betonskih zidova sa odgovarajućim reparaturnim mortom. god.08 0.596.25 82.68 28. Termoizolacija fasade d=8cm m² 450 76. Strogo voditi raĉuna ravnosti i vertikalnosti ţbuke.92 12.86 0.88 34. Obraĉun po m² postavljene kamene vune.08 2.00 51.25 451.2008. popunjavanje manjih oštećenja na zidu.24 47. m² 156 28. Obraĉun po m² obraĊene površine betonskog zida.xls. m² 1600 51. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti otklesavanje izboĉina.88 0.3 m¹.00 0 76.2 mm preko kamene vune.92 60.00 1600 51. ĉišćenje od ostataka oplate. U cijeni dobava i postava PE folije debljine 0. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti i izradu cementnog holkera.88 34.03 0. samo hidroizolacija sanitarija u objektu kontrole naplate s podizanjem 5 cm iznad godovog poda.25 82. popunjavanje fuga i sl.25 0.338. Kamena vuna se priĉvršćuje za nosivi zid sa pocinĉanim sidrima i to sa njegovim plastiĉnim dijelom.00 32 80.25 0. Obraĉun po m² ugraĊene kamene vune. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 10.00 450 76.00 9.86 1. otklesavanje manjih neravnina. Zidarska obrada odnosi se samo na betonsku površinu zida. te ugradba rubne trake od kamene vune kao Tervol tip RS 120 debljine 1.00 0 60.00 13.00 76.03 4.372. debljine 8 cm.86 1.25 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Dobava i ugradba kaširane staklenim voalom kamene vune kao Tervol tip FPL-80 ili odgovarajuće. odmašćivanje.00 0 28.00 11. 45212-400-4474/2008. slaganje ploĉa od Tervola sa toĉkastim ljepljenjem na zid i postavu sidara na propisanom razmaku.00 156 28.562.00 0 51. Izravnavanje izvesti sa odgovarajućim mortom za podlijevanje.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.25 0. m² 32 80. Postava u suho paralelno sa postavom fasade od max compakt ploĉa.[219] .03 4.00 0 47. Na 1 m² dolaze minimalno 6 do 8 komada sidara.10.86 0. Termoizolacija na podu d=4cm Dobava i ugradba kamene vune kao Tervol tip TPT (TPT 20/20 + TPT 20/20) ili odgovarajuće.55 47.372. Obraĉun po m² postavljene hidroizolacije.08 2. m² 22 60. U jedinicnoj cijeni uraĉunati i radnu skela za rad na visini 3. m² 9. popunjavanje šupljina. otklesavanje iscuraka morta i betona.

U jediniĉnoj cijeni je kompletan jarbol sa ĉeliĉnim uţetom.45 66.00 6.14 0.00 0. Obraĉun po komadu montiranog jarbola.006. Ugradba rubnjaka na betonskoj podlozi od betona marke MB-25 i popreĉnog presjeka 30×24 cm sa razmakom reški izmeĊu betonskih rubnjaka od 1 cm i njihovo popunjavanje cementnim mortom u omjeru 1:2 sa polukruţnim zaglaĊivanjem. Obraĉun po m² obraĊenog sokla.00 0.20 0. m¹ 35 66.11 30.11 30. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 16. Betonski rubnjaci moraju imati atest o otpornosti na djelovanje mraza i soli. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sve gore navedeno.47 2.493.80 17. Obraĉun po m¹ ugraĊenih betonskih rubnjaka.765.019.14 39. a) prag duţine do 1 m¹ b) prag duţine od 1 do 2 m¹ Metalni jarbol za zastave Dobava i ugradba metalnog jarbola za zastave. 45212-400-4474/2008.003. Nakon slaganja betonskih elemenata iste je potrebno nabiti vibroploĉom.2008. od 16. Obraĉun po komadu ugraĊenog praga.003.12 1.20 140.765. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Dobava i ugradba aluminijskih pragova od flah profila 40×4 mm na mjestima gdje je razlika u podu po visini ili vrsti materijala.14 0. m² 280 140.14 39. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0 66.00 26 9 116.20 3.[219] . Obradu obaviti sa odgovarajućim reparaturnim mortom.ms_office Strana: 27.003.00 0 140.493.45 19.92 112.47 2.xls.47 0. Obraĉun po m² ugraĊenih betonskih elemenata.019.00 35 66.003.20 3. te sistemon za blokadu koloture.12 196.00 0.326.11 0.20 20. Betonski elementi moraju imati atest o otpornosti na djelovanje mraza i soli. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sve gore navedeno.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Betonski rubnjaci Dobava i postava betonskih prešanih rubnjaka dimenzija 50×20×8 cm izraĊenih od betona marke MB-40. a višak pijeska koji ostane nakon zamuljivanja odstraniti mekanom ĉetkom.00 18.326. Ukoliko se ne mogu koristiti cijeli betonski elementi iste precizno odrezati na rezalici sa dijamantnom ploĉom.239. U jediniĉnoj cijeni uĉvršćenje aluminijskog flah progila za drveni ili aluminijski dovratnik.47 0.00 272 112.00 0.239. Visina jarbola je cca 5.00 0 0 116.12 196.00 2 3.11 0. doprema i postava gotovih betonskih elemenata debljine 6 do 8 cm u boji po izboru projektanta sa zamuljivanjem reški mekanim pijeskom. god.10.00 3. kom 2 3.00 0 3.12 196. Obrada sokla objekta Zidarska obrada vidljiivog dijela armirano-betonskog podnoţja (sokla) objekta kontrole naplate sa otklesavanjem i popravkom neravnina.006. m¹ 272 112.12 196.00 6.80 116.20 0. koloturom za podizanje zastave.12 1. Betonske ploĉe Dobava.0 m¹. Aluminijski pragovi kom kom 26 9 116.92 98348485.00 280 140.00 0 112.

00 0. Kada prvi sloj graĊevnog ljepila oĉvrsne oko špalete otvota se stavlja profil za ojaĉanje.50 504. postavlja mreţica po cijeloj površini zida i gleta se drugi sloj ljepila. Jediniĉnom cijenom obugvatiti sve navedeno. debljine 3 cm na špalete oko prozora u objektu kontrole naplate.73 652.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.412.962.00 50 50 39. Ploĉe Tervola na zid se priĉvršćuju ljepljenjem graĊevinskim ljepilom. B.56 13.18 11.00 0. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno. god. Ploĉe lijepiti na zid sa preklopom na pola ploĉe i paziti da ljepilo ne ulazi u fuge.00 2.00 0. Nakon ljepljenja Tervola isti se gleta prvim slojem graĊevnog ljepila. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika.00 0.662. debljine 6 cm na betonske zidove sa unutarnje strane agregatne stanice.713.80 22. Termoizolacija špaleta d=3cm Dobava i ugradba kamene vune kao Tervol tip TPT30 ili odgovarajuće.25 IV. sati sati 50 50 39.050. Oko špaleta otvora potrebno je zalijepiti špaletni element Tervol PTP debljine 2 cm.24 51.18 0.18 0.08 504.00 0. Ostali zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom. Prije poĉetka ljepljenja Tervola betonski zidovi se moraju premazati grund masom za impregnaciju. Kada prvi sloj graĊevnog ljepila oĉvrsne oko špalete otvota se stavlja profil za ojaĉanje. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. m² 145 160.24 51.16 23.67 REKAPITULACIJA I.25 0.00 0 160. Termoizolacija zidova negrijanih prostora d=6cm m² 60 184. Prije poĉetka ljepljenja Tervola betonski i zidovi od opeke se moraju premazati grund masom za impregnaciju.562.050.25 1. Obraĉun po m² ovako izvedenog zida.67 1.215.00 0.16 0.50 504.04 0. Nakon sušenja nanosi se treći sloj ljepila koji prije nanošenja mase za impregnaciju mora odstajati minimalno 7 dana.00 0. postavlja mreţica po cijeloj površini zida i gleta se drugi sloj ljepila. štemanje.004. od 16.00 0. A. Nakon sušenja nanosi se treći sloj ljepila koji prije nanošenja mase za impregnaciju mora odstajati minimalno 7 dana.562.00 145 160.67 1.18 11.412.80 184.[219] . 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Dobava i ugradba kamene vune kao Tervol tip DP9 lam ili odgovarajuće.56 13.00 0.16 0.004.16 23.xls.25 0. Nakon ljepljenja Tervola isti se gleta prvim slojem graĊevnog ljepila.20 160. Obraĉun po m² ovako izvedenog zida (špalete).00 0.2008. III.20 23.00 0 0 39.412.00 2.04 OBRTNIĈKI RADOVI 98348485.962.412.10. 45212-400-4474/2008.00 0. IV.223.223.00 83.662.73 652.24 51. Ploĉe Tervola na zid se priĉvršćuju ljepljenjem graĊevinskim ljepilom.215. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 21.24 51.254. ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI TESARSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: 83. rezanje asfalta. II. 1.00 0.00 0 184.713.08 504.00 0.67 39.00 60 184.254.ms_office Strana: 28.

d0. U domeni protupoţarne sigurnosti fasadne ploĉe trebaju zadovoljiti klasifikaciju prema normi B .00 0.00 0. Za uĉvršćenje podkonstrukcije fasade za zid koristiti cinĉane vijke. 45212-400-4474/2008. dimenzije i raspored ploĉa. po sistemu kao MAX . od 16. Srednjica ploĉe izraĊena je od visoko kavalitetnih celuloznih papira oplemenjenih fenolnim smolama.00 0 0. UGOVORNI TROŠKOVNIK br.EURO FOX ili odgovarajućim.00 0 0. Podkonstrukcija je izraĊena od apsolutno antikorozivnog materija .00 0 0. b) test na rastezanje.00 0. Fasadne ploĉe trebaju zadovoljiti certifikat prema normi EN 438 kojim se dokazuje da zadovoljavaju i ispunjavaju slijedeće uvjete testiranja: a) test na savijanje. Iste se montiraju po sistemu otvorenih horizontalnih i vertikalnih fuga širine 6 mm. Sva uĉvršćenja.00 0.2008.00 0.xls. dakle najvišoj i najjaĉoj normi za ovaj tip proizvoda. Ploĉe se uĉvršĉuju na odgovarajuću podkostrukciju nevidljivim spojem .00 0 0.00 0. Sistem podkonstrukcije omogućava odmicanje fasadnih ploĉa od termoizolacije i samim tim zraĉni prostor od 30 . Vanjski i utarnji dekorativni slojevi zaštićeni su akrilinim smolama specijalnom NT.UV zraka. god. c) test na absorciju obiĉne (destilirane) i slane (morske) vode. Raster fasade.00 0.10.50 mm potreban za strujanje zraka. te ovjeri projektanta.ljepljenjem (kao SIKA TACK PANEL PU ili odgovarajuća ljepila). te svi ostali tehniĉki detalji izraĊeni su prema tehniĉkim uputstvima proizvoĊaĉa fasadnih elemenata i sistema.00 0 0.00 0 0.ms_office Strana: 29.aluminij. spojne elemente izvesti prema uputama proizvoĊaĉa fasade. te idelno ravnanje fasade i mogućnosti reljefnih istaka. kojom se potvrĊuje da su izraĊene od materijala koji ne podrţava gorenje.s2.00 0.00 98348485. e) sposobnost laganog ĉišĉenja standardnim kućnim i ekološkim sredstvima.[219] . ploĉa na bazi visoko tlaĉnog prešanog laminata debljine 6 mm u boji i dekoru 0270. Redni broj V.00 0. d) otpornost na UV zrake (izbjeljivanje). 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere VENTILIRANA FASADA OPĆENITO: Obloga fasade izraĊena je od materijala kao MAX EXTERIOR COMPACT ili odgovarajućih. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.00 0. ne stvara dim i ne proizvodi toksiĉne kemijske produkte. Izvoditelj radova je duţan osigurati i dostaviti statiĉki proraĉun fasade.tehnologijom koja svojom dijamantnom strukturom štiti ploĉe od najpogubnijih faktora .00 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.

920.00 366. izrada i montaţa. Fasada je svojom vanjskom plohom odmaknuta od zida cca 12 cm. Stavka obuhvaća dobavu i postavu kamene vune kaširane staklenim voalom kao Tervol tip FPL 50 ili odgovarajući debljine 5 cm. Preko kamene vune potrebno je poloţiti paro propusnu foliju kao Tyvek ili odgovarajuću. izrada i montaţa. u boji i dekoru 0270. Preko kamene vune potrebno je poloţiti paro propusnu foliju kao Tyvek ili odgovarajuću. god.477. 2. obloge sokla od materijala kao MAX EXTERIOR COMPACT ili odgovarajućeg.00 m¹ 730 4. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav potreban rad. Nosivi profili za fasadu Dobava kompletnog materijala. 45212-400-4474/2008. izrada i montaţa.00 0 0. u boji i dekoru 0270.xls. materijal i priĉvrsni pribor.51 VI.00 366.00 V.10.16 751. obloge ventilirane fasade od materijala kao MAX EXTERIOR COMPACT ili odgovarajućeg.920.5 751.00 0.00 0 4. ploĉa obostrano oplemenjenih budu u istoj ravnini.35 695.73 0. 0. Obraĉun po m² izraĊenog sokla.81 0. u boji i dekoru 0270.00 0 751.81 0.171.51 4. m² 25. materijal i priĉvrsni pribor. Obraĉun po m² izraĊene fasade.HI ili odgovarajućeg.5 751.477. a) BRAVARSKI RADOVI CRNA BRAVARIJA 98348485. materijal i priĉvrsni pribor. Boju plastifikacije odrediti će projektant. Fasadna skela prikazana je u posebnoj stavci ovog troškovnika (vidi tesarske radove).171.00 0. Fasadna skela prikazana je u posebnoj stavci ovog troškovnika (vidi tesarske radove).ms_office Strana: 30. od 16. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Ventilirana fasada Dobava kompletnog materija. na tipsku podkonstrukciju. Stavka obuhvaća dobavu i postavu fasadnog aluminijskog profila. Dimenziju fasadnog prolila odabrati tako da profil i fasada objekta koja je izraĊena od materijala kao MAX EXTERIOR COMPACT ili ogovarajućeg.00 0. Obloga sokla Dobava kompletnog materija.00 0 695. aluminijske plastificirane konstrukcije izraĊene od fasadnog profila kao SCHÜCO ROYAL S 70FF ili odgovarajućeg u kombinaciji s prozorskim profilom kao SCHÜCO ROYAL 75FF.386.81 19.00 0.73 344. na tipsku podkonstrukciju.386.00 730 4. ploĉa obostrano oplemenjenih. Obraĉun po m¹ ugraĊenog profila. Kamena vuna kaširana staklenim voalom prikazana je u posebnoj stavci ovog troškovnika (vidi zidarske radove).00 2. ploĉa obostrano oplemenjenih.35 2. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav potreban rad.00 0.2008. UKUPNO VENTILIRANA FASADA: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.00 0.00 0 0. vertikalno i horizontalno montirane po fasadi objekta kontrole naplate prema rasteru iz projekta. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav potreban rad.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.73 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 495 695.81 19. m² 495 695.16 3. profili na mjestima priĉvršćenja fasadnih ploĉa imaju umjesto gumenih brtvi silikonske brtve radi osiguranja rastezanja fasadnih ploĉa.00 0.[219] .73 344.00 25.

.489.00 320 120.694.00 0. Profil izvesti oko svih stranice vanjskih otvora sa okomitom stranicom na rubu otvora. Prije ugradbe bravariju je potrebno dobro oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i odmastiti.00 0 1.40 120.49 1.2008. Obraĉun po komadu komplet izraĊene i ugraĊene crne bravarije sa svim radnjama. 45212-400-4474/2008.00 0 704. te antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida. samo umjesto “KOKOS” otiraĉa dolazi vanjska rešetka za ĉišćenje obuće.00 2 704.00 0.49 0.70 0.92 38. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere OPĆENITO: Crna bravarija izraĊena je od HEA HOP vuĉenih profila. od 16.00 0 0. kom 1 1.40 704. Svi okviri imaju ugraĊene pracne za usidrenje. Rešetku izvesti tako da se zbog ĉišćenja moţe vaditi.00 0 120. ''L'' profil se montira na rubovima vanjskih otvora po fasadi i sluţi za uĉvršćenje podkonstrukcije fasade i slijepih ĉeliĉnih dovratnika i doprozornika za ugradnju vanjske aluminijske bravarije.489. kom 2 704. a sa drugom stranicom priljubljenom uz vanjski zid.70 1.00 1.49 0. Rešetka je gotova tvorniĉka pocinĉana s maksimalnom veliĉinom okna 25×25 mm.70 1.49 3.40 2. isporuka na gradilište i ugradba rubnog "L" nosaĉa popreĉnog presjeka dimenzija 100×120 mm izraĊenog od ploĉevine debljine 4 mm. Obraĉun po komadu stvarno izraĊene rešetke. Obraĉun po m¹ stvarno izraĊenih kompletnih nosaĉa.409.489.92 0.xls. Nakon toga izvesti antikorozivnu zaštitu vrućim cinĉanjem. materijalom i sredstvima potrebnim za potpuni dovršetak radova. Rešetka za ĉišćenje obuće Sve isto kao stavka 2.694.92 0. TakoĊer je potrebno izbušiti i rupa promjera 5 mm na svakih 30 do 40 cm za uĉvršćenje podkonstrukcije za fasadu. Okvir otiraĉa je veliĉine 120×60 cm i izraĊen je od “L” profila 30×30×3 mm s pracnama za usidrenje.10.00 0. god.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.40 98348485.409.00 0 0. a svi spojevi su izvedeni putem varenja.49 1.70 0.489.00 1 1. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sav spojni i pomoćni materijal. isporuka gradilištu i ugradba okvira i otiraĉa u vjetrobranu. Otiraĉ u vjetrobranu Izrada. m¹ 320 120.489. Ovako izraĊenu konstrukciju potrebno je zavariti u svim uglovima rezanjem pod 45° sa izbušenim rupama promjera 10 mm na svakih 50 cm za uĉvršćenje profila na zod od betona ili opeke.[219] .489.49 1. Obraĉun po komadu isporuĉenog okvira sa otiraĉem.ms_office Strana: 31. /Glavni ulaz/ Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0. Otiraĉ je “KOKOS” i obuhvaćen je u jediniĉnoj cijeni. Rubni "L" nosaĉ Izrada. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.92 38.

847.841. kom 1 1.83 627. Nosaĉ je izraĊen od cijevi promjera 48.78 0.841. Profil na krajevima ima ploĉevinu za uĉvršćenje u zid sa po ĉetiri rupa promjera 12 mm. Polo podna rešetka je dimenzija nosive i razdjelne lamele 30×2 mm.00 0 627. god.00 0 140.6 kg/m².3×2. Teţina polo rešetke je 34. Koristiti originalni spojni i priĉvrsni pribor. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 4.84 1.2008.841. 45212-400-4474/2008.255. Obraĉun po m¹ stvarno izraĊenog nosaĉa. Za priĉvršćenje na fasadi objekta izraditi dva nosaĉa na kojima su obujmnice sa gumenom brtvom za fiksiranje cijevi. Oslonci su na meĊusobnom razmaku od cca 700 mm.84 0.00 0 1. isporuka na gradilište i ugradba okvira i poklopca za instalacioni kanal u prostoriji sa ureĊajima. Duţina nosaĉa mora biti takva da antenski stup moţe proći pored opšava na armirano-betonskom koritu.84 1. Okvir je dimenzija 280×80 cm i izraĊen je od kutnog profila L 40×40×5 mm sa pracnama na svakih 50 cm.847.00 16 140.841. m¹ 16 140. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. isporuka i ugradba rubnog ĉeliĉnog profila NPI 100 za nošenje poda sa POLO (aries) rešetkama u prostoriji ureĊaja. Na mjestu prodora cijevi izvesti urezivanje u promjeru vanjskih cijevi. NPI 100 nosaĉ za pod Izrada.00 10 784. Pojedini dijelovi poklopca su po obodu pojaĉani sa kvadratnim profilom dimenzija 30×30×2. visina rešetke je 30 mm. kom 1 627.841. Podna rešetka Dobava. a sa donje strane nosaĉ treba biti otvoren za uvlaĉenje kablova.83 0. izrada i montaţa nosaĉa za CB antene na krovu objekta.94 2.84 1.xls. Nosaĉ CB antene Dobava materijala.04 6. okvir 30×3 mm. m² 10 784.255. Duţina nosaĉa je 400 cm.80 7.ms_office Strana: 32.83 98348485.841.80 784.94 0. Poklopce opremiti sa po dvije ruĉke za podizanje.6 mm sa polukruţno zavarenom kapom na vrhu cijevi.83 627. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Poklopac instalacionog kanala Izrada.83 0.00 1 1.94 2. korak lamele 30 mm. Sve antikorozivno zaštićeno sa dva sloja boje na bazi epoksida.94 0. Sve oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i antikorozivno zaštititi vrućim cinĉanjem. Obraĉun po m² postavljene rešetke.84 5.78 7. Nosaĉe fiksirati za nosivi zid sa po dva fischer vijka odgovarajuće duţine.78 7.[219] . od 16. Poklopac je podijeljen na pet zasebnih komada i izraĊen je od rebrastog lima debljine 3/4 mm.84 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.78 0. izrada i montaţa vruće pocinĉane POLO (aries) podne rešetke u prostoriji sa ureĊajima.10.5 mm. Obraĉun po komadu izraĊenog nosaĉa.00 0 784.83 627.00 1 627.04 140. Jediniĉnom cijenom obuhvatit sav spojni i pomoćni materijal. Obraĉun po komadu izraĊenog poklopca.

izrada.00 0 0.00 1 1.08 62.08 1. god.00 0.1×3.08 0. Vel.00 98348485. U jediniĉnoj cijeni je izrada.[219] .xls. dobava i montaţa platforme za nošenje klima ureĊaja. 45212-400-4474/2008. VI.00 0.5×2.00 0 486.09 972.081. te spojni materijal i ĉišćenje od rĊe.08 62. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-CRNA BRAVARIJA: 8. kom Obraĉun po komadu izraĊene platforme 10.2008. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.08 1.ms_office Strana: 33.10. Visine ograde je 110 cm.08 0. TakoĊer je duţan zaštititi svije radove od prljanja drugih izvoditelja.00 0.00 0 1. pjeskarenjem i dvostruka antikorozivna zaštita bojama na bazi epoksida. Na visini od cca 550 mm od vrha gledano osno nalazi se preĉka od cijevi promjera 44. Ogradu izvesti od QC 40/20/2. dobava i montaţa ograde unutarnjih stepenica u objektu kontrole naplate.00 12 486.08 12 486. m¹ Obraĉun po m¹ izvedene ograde.081. a nakon završetka rada duţan je sav suvišni materijal i otpatke odstraniti sa gradilišta. Izrada platforme Dobava materijala za izradu platforme na krovu objekta kontrole naplate. a visina stupova 120 cm. 0. Sve prema shemi bravarije.9.65 mm. 2 486.09 5.18 486. m¹ Obraĉun po m¹ izvedene ograde.09 972. Visina ograde je 110 cm. Na dno stupa je zavarena ploĉevina dimenzija 120×120×6 cm sa 4 rupe promjera 13 mm za priĉvršćenje ograde na armiranobetonski temelj. Na dno stupa je zavarena ploĉevina 120/120/6 mm sa 4 rupe promjera 13 mm za priĉvršćenje ograde na AB krak stepenica.a.833.08 1. sa odgovarajućim kvalitetnim materijalom koji mora odgovarati postojećim propisima i standardima. Svi aluminijski komadi i izraĊevine moraju biti kvalitetno i odgovarajuće izvedeni. duţan je o tome obavijestiti izvoditelja graĊevinskih radova kako bi isto bilo otklonjeno. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Zaštitna ograda visine 110 cm Izrada.081. te ukoliko naiĊe na nedostatke koji mu mogu smetati. 9. U jediniĉnoj cijeni je izrada upušrenog temelja.18 1 1.09 0. Ograda se priĉvršćuje sa po 4 vijka na stupu sa podloškama M12/80. Stupovi ograde su na razmaku cca 230 cm. a visina stupa je 120 cm.00 2 486.14 486.081.081. dobava i montaţa ograde ispred ulaza u objekt kontrole naplate.09 0.00 0.00 0 486.081.09 0.09 0.833. 180/80 cm. Izvoditelj ovih radova duţan je zaštititi radove izvedene od drugih izvoditelja kako nebi svojim radom iste oštetio.14 b) OBOJENA BRAVARIJA OPĆENITO: Svi radovi moraju biti izvedeni struĉno i solidno.052. Ogradu izvesti od ĉeliĉnih cijevi promjera 76. Prije poĉetka radova na izradi obojene bravarije izvoditelj radova na obojenoj bravariji je duţan pregledati izvedene graĊevinske radove. Ograda stepenica visine 110 cm Izrada.00 0.052.00 0 0. te spojni materijal i ĉišćenje od hrĊe pjeskarenjem i dvostruka antikorozivna zaštita bojama na bazi epoksida. Od HEA 80 i poda od daske debljine 48 mm.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.6 mm.09 5. od 16.

Vijci i ostala sredstva za spajanje su iz nehrĊajućeg ĉelika (inox).234.00 0.168.00 8. Vrata a. Sidra za priĉvršćenje aluminijskog lima i profila su od inoxa. Ugaoni elementi moraju biti izvedeni besprijekorno. te mora zadovoljiti propise HRN.00 0 1 0. materijalom i sredstvima potrebnim za potpuni dovršetak radova.00 0. Ovi tehniĉki uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete. Sve ostalo prema shemi bravarije i uputama nadzornog inţenjera i projektanta.T7. namještanje i podešavanje na mjestu ugradbe i nakon ugradbe.00 0.168. Mjesta koja se naroĉito osjetljiva na propuštanje moraju se kitati dvokomponentnim kitom odgovarajuće kvalitete. aluminija ili drugog antikorozivnog materijala.xls. 226 i 228.16 0. Za ostakljenje primjeniti IZO staklo dimenzija 4+16+4 mm koje je izraĊeno od stakla kao THERMOPLUS i OPTIFLOAT ili odgovarajućeg tako da srednji koeficijent prolaza topline za prozor iznosi 1.16 1.00 0 0. Vrata i prozori koji se otvaraju moraju u falcevima imati ugraĊene gumene brtve.16 8. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Sve izraditi i ugraditi prema shemama obojene bravarije. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Za izradu obojene bravarije koristiti plastificirane aluminijske profile sa prekinutim termiĉkim mostom kao SCHÜCO INTERNATIONAL tip FW 50+DK ili odgovarajući. Aluminijski profili izraĊeni su iz aluminijske legure Al Mg Si 0. izradu u radionici. Kod obojene bravarije jediniĉnom cijenom obuhvatiti izradu. 98348485.00 0 0.dvokrilna dimenzija 200×272 cm Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0. pogotovo u pogledu topinske provodljivosti.00 0. te davanje iste na uvid i odobrenje projektantu.[219] .16 8. god. dobavu i montaţu metalnog okova po izboru projektanta s cilinder bravama i kljuĉevima i sve opšavne lajsne. dopremu na gradilište. Za ugradnju IZO stakla koristiti propisane plastiĉne kladice. Uz gore navedeno u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu radioniĉke dokumentacije.5 ĉvrstoće F220 do 260 N/mm².00 0. Dovratnici i doprozornici su izraĊeni od kvadratnog profila 40×30×2. Obraĉun po komadu komplet izraĊene i ugraĊene obojene bravarije sa svim radnjama. ukljuĉivo gornji i donji okapni lim na staklenim stjenama i vratima.16 0. Boju plastificirane aluminijske bravarije odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom.16 0.2008.168. 236.60 W/m²K. uzimanje mjera na licu mjesta.168.00 8.6 mm.00 0.00 0 0 0.ms_office Strana: 34. Minimalna debljine zaštitnog sloja iznosi 18 do 25 mikrona. od 16.00 0.00 0 0.10.00 0. Izvoditelj radova mora atestom dokazati da aluminijski profili i staklo zadovoljavaju traţene uvjete.C.00 8.00 kom 1 8.168.00 0.168. isporuku na gradilište i ugradbu slijepih ĉeliĉnih dovratnika i doprozornika i gumenih podnih odbojnika za zaustavljanje vrata. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog materijala. Vrata ulazna . Sva vanjska vrata moraju imati ugraĊene samozatvaraĉe. Ĉeliĉni profili za sidrenje aluminijskih stijena premazani su radi zaštite sa najmanje dva premaza zaštitne boje. 45212-400-4474/2008. Obojenu bravariju na objektu kontrole naplate izvesti u boji plastifikacije RAL 7047.00 0.00 0 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.

882.00 0.00 0.32 3.64 24.00 2.660.83 0.647.88 7.b.28 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.44 3. 2F+2O kom c.836.00 Količina 1 1 1 1 MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 7.882.72 6.48 9.06 7.00 0.36 4.063.12 4. Staklena stijena 2-dijelna dimenzija 185×90 cm 1F+1O kom e.00 2.00 0.66 6.642.882. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI 1 3 2 8 2 3 1 4 4 2 7.063.[219] .344. Staklena stijena 2-dijelna dimenzija 300×180 cm 1F+1O kom d. Obraĉun po komadu montiranih vrata. god.684.00 0. Sve kompet s ĉišćenjem gotovog poda nakon završetka radova.00 0 0.88 0. te nanijeti masu za izravnavanje (samoniveliranje) poda.52 242.00 2.64 6.00 0. Staklena stijena 4-dijelna dimemzija 340×180 cm.00 98348485.726.00 2 280.04 6.728.836. RADOVI NA LINOLEUM PODU OPĆENITO: Projektom je predviĊen pod od linoleuma tip kao DLW ili odgovarajući.647.043. Staklena stijena 4-dijelna dimenzija 200×90 cm 3F+1O kom i.00 0.00 0.spremišta dim.126. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-OBOJENA BRAVARIJA: VI.012.44 24.673. od 16.00 0.06 7. Vrata .363.00 0.00 2.64 6.72 3. 0.72 3.64 6.344.00 0.00 0.126.673. Lijepi se ljepilom na cementnu glazuru koju prije polaganja linoleum poda treba pregledati.363.36 4.64 24. Staklena stijena 2-dijelna dimenzija 250×180 cm 2F+1O kom f.647. kom Obraĉun po komadu montiranih automata VI.56 180.88 Ukupna cijena 7.00 2.60 26.00 0.64 6.dvokrilna dimenzija 140×280 cm .00 0.00 2.72 6.063.00 0.16 13.60 8. 45212-400-4474/2008.00 0. Staklena stijena 4-dijelna dimenzija 319×90 cm kom 2.006.442. Vrata .126.728.dvokrilana dimenzija 200×272 cm sa kom ventilacionom rešetkom u parapetu c.006.006.60 8.32 12.24 2 280.64 6.64 6.836.72 3.043.043.00 0.241.88 b.36 18.83 7.241.006.88 Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 7.00 0.44 24.363.442.00 2.012.442.00 1 1.327.684.327.006. Staklena stijena sa šalterom dimenzija 260×280 cm .241.00 1 3 2 8 2 3 1 4 4 2 7.00 0.00 2.882.32 12.60 8.66 7.28 0.607.44 3.00 7.04 6.736.06 7.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 2.00 0 0.88 0.24 0.28 560.24 1. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere 1 1 1 1 Jedinična cijena 7.736.453.241.363.72 6.2008.32 3.24 1.00 0. Vrata .04 6.00 0. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i pomoćnog materijala.24 1.607.726.043.00 0.36 4.72 3.504.28 560.16 13.728. Pod dolazi u roli.063.36 4.pogon kom e.006.vjetrobran kom d.063.607. 90×90 cm.442. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0. Staklena stijena 4-dijelna dimenzija 150×180 cm 2F+1O kom h. Staklena stijena 4-dijelna dimenzija 340×90 cm 3F+1O kom j.xls.607.66 1 1.186.56 180. Staklene stijene a.72 6.12 4.00 0.063.00 0.00 Količina 0 0 0 0 VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 7.607.00 7.006.66 280.363.83 7.241.453.48 9.06 7.186.363.126.12 4.647.642. postavu na podove. dobro oĉistiti i popuniti oštećenja i udubljenja.728.52 242.ms_office Strana: 35.12 4.726.36 18.006.647. Vrata ulazna agregat .607.006.dvokrilna dimenzija 150×280 cm . dim.241.504.44 3.44 3.66 6.882.06 7.00 0.66 VII.836.06 7.66 6.00 0.00 0. te dobavu i postavu kutnih PVC rubnih letvica.00 0 1.00 0.60 8.00 0.00 0 280.660.006.726. Automati na vanjskim vratima Dobava i montaţa automata na vanjskim pješaĉkim vratima i vjetrobranu.83 0.04 6.60 26.66 6.660.882.24 0.647.prodaja kom pretplate b. transport na gradilište. Staklena stijena 2-dijelna dimenzija 130×90 cm 2F+1O kom g. kom Obraĉun po komadu postavljene alu rešetke 3. Alu rešetka Alu rešetka u prostoriji agregata za ventiliranje.10. 100/210 cm kom 2.660.00 0.00 2. Automate montirati pri vrhu vrata glavnog ulaza.

Solk se postavlja ljepljenjem i to na sudaru zida sa podom od linoleuma. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog materijala. Sve izraditi prema shemama stolarije.00 0.18 32. nanošenje ljepila na konraktne površine.00 200 62. Dovratnici na gradilište moraju doći impregnirani i sa vanjske strane zaštićeni premazom protiv upijanja vlage.46 VII. Boju stolarije (krila i dovratnici) odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom. namještanje i podešavanje na mjestu ugradbe i nakon ugradbe.05 1.46 12.492. STOLARSKI RADOVI OPĆENITO: Za izradu krila vrata koristiti jasenov furnir 1. 12.00 0 62.67 19.271.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. kom 15 1. izradu u radionici.075.075.00 45. Za ugradnju stakla koristiti stolarski ili trajnoelastiĉni kit.00 1. betona.46 0. dobavu i montaţu metalnog okova po izboru projektanta s cilinder bravama i kljuĉevima. impregnaciju.271.67 19. Obraĉun po m² postavljenog linoleum poda.86 184. Jediniĉnom cijenom obuhvatit ĉišĉenje površine. Prije postave linoleuma pod treba izravnati. 45212-400-4474/2008. Kod ljepljenja posebnu paţnju posvetiti da limoleum bude 100% zalijepljena. Izrada i ugradba unutarnjih slijepih drvenih dovratnika u zidove od opeke.00 0 0.091. te podni Sve ostalo prema shemi stolarije i uputama nadzornog inţenjera i projektanta.86 VIII.[219] .ms_office Strana: 36.86 2.18 32.46 0.2008. Širina dovratnika iznosi 10 cm. Za ostakljenje fiksnog nadsvjetla primjeniti staklo kao OPTIFLOAT ili odgovarajuće debljine 4 mm. Sve ostalo isto kao u stavci 1.271.18 0.67 0.00 15 1.00 0 184. te u betonske nadvoje ukljuĉena je u jediniĉne cijene stolarskih radova.00 45. Obraĉun po komadu izraĊenih i ugraĊenih vrata.67 0.00 0.00 0 0. klase jer će vrata biti bojena tako da se vide godovi od drveta. dopremu na gradilište. PVC sokl Dobava materijala i postava PVC sokla na podu gdje je postavljen linoleum pod.00 0.00 0.599. komplet. Uz gore navedeno u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu i montaţu obostranih opšavnih lajsni po izboru projektanta.271. Vrata a. Obraĉun po m¹ postavljenog sokla. uzimanje mjera na licu mjesta.492. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Linoleum pod Dobava materijala i polaganje gotovog tvorniĉki izraĊenog linoleum poda kao DLW. od 16.05 98348485.00 177 184.00 0 0.86 62. m² 177 184.00 0. Linoleum je u rolama širine 200 cm.00 0. UKUPNO RADOVI NA LINOLEUM PODU: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1. dobro otprašiti i impregnirati.091.xls. god. Linoleum lijepiti specijalnim ljepilom za postavu linoleuma. 0. Za izradu dovratnika koristiti drvo jele-smreke 1.18 0.00 0 1. Na svim unutarnjim vratima WC-a u donjem dijelu ugraditi ventilacionu rešetku.599. te da nema zarobljenih mjehurića zraka.00 0.00 0. klase bez godova jer će dovratnici biti bojeni nakon ugradnje.10. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Jednokrikna puna jasenom furnirana vrata s fiksnim nadsvjetlom dimenzija 81×210+67 cm.00 0.00 0 0. m¹ 200 62. linoleum sa pripasivanjem i urezivanjem.

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
b. Jednokrikna puna jasenom furnirana vrata s fiksnim nadsvjetlom dimenzija 91×210+67 cm. c. Jednokrikna puna jasenom furnirana vrata s fiksnim nadsvjetlom dimenzija 71×210+67 cm. Prozorske klupĉice Dobava materijala i izrada prozorske klupĉice od punog drveta iĉi umjetnog materijala debljine 3 cm i širine cca 47 cm furnirano jasenovim furnirom. Drvo je potrebno obraditi i impregnirati, a ugradbu obaviti sa purpen pjenom tanko nanesenom po cijeloj donjoj površini klupĉice. Sa vidljive strane klupĉicu lakirati sa tri sloja laka kao Cromoden ili odgovarajući. Obraĉun po m¹ postavljene klupĉice. Dobava i ugradba tipske sanitarne kabine s vratima, odignute od poda 10 cm. Kabina izraĊena od ploĉa iz termiĉki obraĊene umjetne smole ojaĉane celuloznim vlaknima, debljine 13 mm, površinski obraĊene dekorativnim papirom impregniranim melaminskim smolama, u boji i tonu po izboru projektanta. U cijeni stavke sav potreban inox okov i pribor za montaţu i brava za sanitarne kabine s mogućnošću otvaranja izvana. – kabina 153×98 cm, visine 200 (+10) cm – vratna krila 61×200 cm Obraĉun po komadu ugraĊene kabine Dobava i ugradba sanitarne pregrade, odignute od poda 10 cm. Pregrada izraĊena od ploĉe iz termiĉki obraĊene umjetne smole ojaĉane celuloznim vlaknima, debljine 13 mm, površinski obraĊene dekorativnim papirom impregniranim melaminskim smolama, u boji i tonu po izboru projektanta. U cijeni stavke sav potreban inox okov i pribor za montaţu. Uĉvršćenje pregrade u strop i pod, tuš kabina. – pregrada širine 110 cm, visine 200 (+10) cm Obraĉun po kom ugraĊene pregrade UKUPNO STOLARSKI RADOVI:

Jedinična cijena 1,373.37 1,255.65

Ukupna cijena 2,746.74 5,022.60

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 1,373.37 1,255.65 0.00 0.00

Količina 0 0

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1,373.37 1,255.65 0.00 0.00

Količina 2 4

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1,373.37 1,255.65 2,746.74 5,022.60

kom kom

2 4

2.

48

280.28

13,453.44

280.28

0.00

0

280.28

0.00

48

280.28

13,453.44

3.

kom

4

4,124.12

16,496.48

4,124.12

0.00

0

4,124.12

0.00

4

4,124.12

16,496.48

4.

kom

2

4,948.94

VIII.

9,897.88 66,692.19

4,948.94

0.00 0.00

0

4,948.94

0.00 0.00

2

4,948.94

9,897.88 66,692.19

IX.

KERAMIĈARSKI RADOVI
OPĆENITO: Sva poploĉenja podova i zidova predviĊena su keramiĉkim ploĉicama od 1. klase, veliĉine 30×30 ili 20×20 cm brušene ili s hrapavom gornjom površinom u boji koju će odrediti projektant u dogovoru s investitorom. Ispred ulaza dolaze protuklizne keramiĉke ploĉice kiselo otporne veliĉine 30×30 cm. Na sudaru poploĉenog poda i ţbukanog zida dolazi sokl od istih keramiĉkih ploĉica u visini od 10 cm. Zidne keramiĉke ploĉice se putem odgovarajućeg ljepila lijepe na produţnim cementnim mortom oţbukane zidove. U manjim prostorijama (sanitarije i sl.) dolaze ploĉice 20×20 cm na podove i zidove (u istoj kvaliteti i boji).

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

98348485.xls.ms_office

Strana: 37.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
Sistem polaganje za sva poploĉenja je reška na rešku, širinu reške dogovoriti sa projektantom. Podne keramiĉke ploĉice se polaţu u cementni mort ili na unaprijed pripremljenu cementnu glazuru lijepe pomoću graĊevinskog ljepila. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog (veznog) materijala, polaganje i fugiranje keramiĉkih ploĉica gotovom fugir masom po izboru projektanta, dobavu i ugradbu PVC, Al, kromiranih kutnih i završnih lajsni, ĉišćenje podova i zidova i sve transporte. Poploĉavanje podova (osim sanitarija) Poploĉavanje podova u hodniku, blagovaonici, ulazni prostor i sliĉno keramiĉkim ploĉicama 1. klase kao FLOOR GRES cheramiche BASIC ili odgovarajuće, veliĉina keramiĉkih ploĉica je 30×30 cm. Keramiĉke ploĉice se postavljaju dvobojno prema shemi polaganja. Keramiĉke ploĉice moraju biti brušene, polirane, ali protuklizne (protukliznost R9), boje po izboru projektanta. Postava s reškama maksimalne širine 2 do 3 mm. Ploĉice se postavljaju u graĊevinsko ljepilo po preporuci proizvoĊaĉa keramiĉkih ploĉica. Debljina keramiĉkih ploĉica minimalno 8 mm. Postava sistemom reška na rešku. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu osnovnog i spojnog (veznog) materijala, uzimanje mjera na licu mjesta, postava, fugiranje, rubne lajsne, te zaštita nakon postave. Obraĉun po m² stvarno postavljenih keramiĉkih ploĉica. Poploĉavanje podova sanitarija Sve isto kao stavka 1., samo keramiĉke ploĉice u sanitarijama veliĉine 20×20 cm. Obraĉun po m² stvarno postavljenih keramiĉkih ploĉica. Poploĉavanje vanjskih podova Sve isto kao stavka 1., samo vanjske protuklizne keramiĉke ploĉice s posebnom reljefnom strukturom, a veliĉine 30×30 cm. Ploĉice dolaze na vanjskim natkrivenim prostorima. Obraĉun po m² stvarno postavljenih keramiĉkih ploĉica. Postava ĉeonih ploĉica Doplata za dobavu i postavu specijalnih ĉeonih (završnih) ploĉica, a vezano na vanjske površine iz stavke 3. Obraĉun po m¹ stvarno postavljenih ploĉica. Poploĉavanje prostorije agregata Poploĉavanje podova i zidova u prostoriji agregata protukliznim glaziranim porculanskim keramiĉkim ploĉicama veliĉine 30×30 cm. Visina oploĉenja je do stropa. Postava putem graĊevinskog ljepila na naprijed postavljenu glazuru sa 100% ljepljenjem. Ploĉice na podu prostorije agregata lijepiti dvokomponentnim ljepilom i fugirati dvokomponentnom masom za fugiranje. Obraĉun po m² stvarno postavljenih ploĉica.

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

1.

115

160.16

18,418.40

160.16

0.00

0

160.16

0.00

115

160.16

18,418.40

2.

48

160.16

7,687.68

160.16

0.00

0

160.16

0.00

48

160.16

7,687.68

3.

20

176.18

3,523.60

176.18

0.00

0

176.18

0.00

20

176.18

3,523.60

4.

17

200.20

3,403.40

200.20

0.00

0

200.20

0.00

17

200.20

3,403.40

5.

20

156.96

3,139.20

156.96

0.00

0

156.96

0.00

20

156.96

3,139.20

98348485.xls.ms_office

Strana: 38.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
Sokl visine 10 cm Dobava i postava sokla visine 10 cm vezano za poploĉane podove. Sokl izvesti keramiĉkim ploĉicama u boji po izboru projektanta. Fugiranje izvesti fugir masom po izboru projektanta. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav osnovni, vezni materijal i završnu profilnu lajsnu od PVC na lomovima i završecima sokla. Obraĉun po m¹ izvedenog sokla. Poploĉavanje zidova Dobava keramiĉkih ploĉica i oploĉenje zidova u sanitarijama i u kuhinji. Oploĉenje izvesti do stropa u sanitarijama, a u kuhinji samo izmeĊu donjih i gornjih kuhonjskih elemenata. Keramiĉke ploĉice su glazirane 1. klase veliĉine 20×20 cm, a polaţu se na produţnim cementnim mortom oţbukane zidove pomoću ljepila. Obraĉun po m² stvarno postavljenih ploĉica. Poploĉenje stepeništa Kao poz. 1, samo granit protuklizne specijalne fazonske ploĉe za oblaĉenje stepenica. Stepenice su vel. 27×17 cm s duţinom 110 cm. Obraĉun po kom stvarno postavljenih ploĉica. Nazubljeni sokl Kao poz. 6, samo nazubljeni sokl uz stepenice. Visina 15 cm. Obraĉun po m¹ izvedenog sokla. UKUPNO KERAMIĈARSKI RADOVI:

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

6.

144

52.85

7,610.40

52.85

0.00

0

52.85

0.00

144

52.85

7,610.40

7.

148

156.96

23,230.08

156.96

0.00

0

156.96

0.00

148

156.96

23,230.08

8.

kom

18

320.32

5,765.76

320.32

0.00

0

320.32

0.00

18

320.32

5,765.76

9.

17.5

96.10

IX.

1,681.75 74,460.27

96.10

0.00 0.00

0

96.10

0.00 0.00

17.5

96.10

1,681.75 74,460.27

X. 1.

ZAŠTITA OD SUNCA
Aluminijske lamele Dobava i montaţa unutarnjih aluminijskih obojenih pomiĉnih lamela s moguĉnošću podizanja i spuštanja. Aluminijske lamele dolaze na prozore. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav osnovni i spojni materijal, gornju masku i uzice za podizanje. Vrstu i boju pomiĉnih aluminijskih lemela odreĊuje projektant. Obraĉun po m² stvarno montiranih lamela. UKUPNO RADOVI NA ZAŠTITI OD SUNCA:

120

205.00

X.

24,600.00 24,600.00

205.00

0.00 0.00

0

205.00

0.00 0.00

120

205.00

24,600.00 24,600.00

XI. 1.

RADNJE SA SPUŠTENIM STROPOM
Spušteni strop Dobava i ugradba osnovnog i spojnog materijala, te izrada i montaţa spuštenog stropa u objektu. Spušteni strop se izvodi iznad svih prostorija o objektu kontrole naplate. Spušteni strop se izvodi od vodootpornih gips - karton ploĉa s 5 cm toplinske izolacije i s metalnom podkonstrukcijom. Strop se vješa na već pripremljene ĉeliĉne nosaĉe postavljene horizontalno na razmaku 120 cm. U jediniĉnoj cijeni je dobava i postava: a) podkonstrukcija s razmakom prilagoĊenim vrsti spuštenog stropa,

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

98348485.xls.ms_office

Strana: 39.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
b) spušteni strop od gipsanih prefabriciranih ploĉa vel. 62,5×62,5 cm kao Owa, Amstrong ili odgovarajuća (u svim prostorijama osim sanitarija) sa otpornošću na poţar, c) ispuna stropa kamenom vunom kao Tervol DP-3 ili odgovarajuće debljine 5 cm, d) zaštita kamene vune PE folijom kao Stopair ili odgovarajuća, e) potrebna radna skela. TakoĊer jediniĉnom cijenom obuhvatiti bandaţiranje spojeva gipsanih ploĉa koristeći samoljepivu mreţicu, krpanje rupa od vijaka, ugradbu eventualno potrebnih aluminijskih profila, zatvaranje spoja sa zidom pomoću akrila, te sav ostali pomoćni materijal. Obraĉun po m² stvarno postvaljenog spuštenog stropa. Spušteni strop od vodootpornih ploĉa Sve isto kao stavka 1., samo gips kartonske ploĉe vodonepropusne na stropu sanitarija i kuhinje. Obraĉun po m² stvarno postavljenog spuštenog stropa. UKUPNO RADOVI SA SPUŠTENIM STROPOM:

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

420

144.94

60,874.80

144.94

0.00

0

144.94

0.00

420

144.94

60,874.80

2.

65

152.95

XI.

9,941.75 70,816.55

152.95

0.00 0.00

0

152.95

0.00 0.00

65

152.95

9,941.75 70,816.55

SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI XII. 1. Bojanje zidova i stropova s gletanjem
Bojenje zidova i stropova u svim prostorijama gdje su ţbukane površine. Bojenje izvesti gotovom tvorniĉkom bojom na bazi vapna kao “POLIFLOR” ili odgovarajućeg prema niţe navedenoj recepturi i to: 1) popravak manjih neravnina, 2) gletanje svih površina glet masom kao “POLIFIX” ili odgovarajućeg, 3) trostruki premaz bojom kao “POLIFLOR” ili odgovarajućom. Toniranje boje u dogovoru s projektantom i investitorom. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sav materijal, rad, alat, skelu, transporte, razne zaštite i sl. Obraĉun po m² stvarno obojene površine. Bojanje zidova i stropova bez gletanja Sve isto kao stavka 1., samo bez gletanja, bojenje zidova i stropa u prostoriji agregata. Obraĉun po m² stvarno obojene površine. Bojanje bravarije Bojenje crne bravarije i ĉeliĉne konstrukcije bojama na bazi epoksida. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine, jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama, kitanje i brušenje eventualnih neravnina, trostruki premaz epoksidnom bojom, zaštitu ostalih površina od prljanja, zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti. Obraĉun prema m² obojene površine.

1536

20.42

31,365.12

20.42

0.00

0

20.42

0.00

1536

20.42

31,365.12

2.

88

10.97

965.36

10.97

0.00

0

10.97

0.00

88

10.97

965.36

3.

140

96.10

13,454.00

96.10

0.00

0

96.10

0.00

140

96.10

13,454.00

98348485.xls.ms_office

Strana: 40.[219]

482.094.48 PROTUPOŢARNI APARATI I OZNAKE ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŢARA XIII. od 16.44 22.48 3. ĉlanak 31.00 0 0. oznake svih prostorija.00 0.449.00 54.00 0.00 100 84. 0. god. 1.408. alat.204.20 4. Poslije kitanja ponoviti postupak brušenja i bojenje drugog sloja.204.08 8.2008.10 XIV.20 4.08 XII.10. Roţenica.44 0. od udara elektriĉne energije. a ton boje odreĊuje projektant.44 0.449.482.50 600. osnovni i spojni materijal. Montaţa se vrši prema montaţnom projektu i prema radioniĉkoj dokumentaciji.ms_office Strana: 41.475. Zadnju ruku bojenja izvesti sa sjajnom bojom.00 0.00 0. U cijenu uraĉunati 2-kratnu antikorozivnu zaštitu. Poslije sušenja prvog sloja boje ponoviti kitanje eventualno zaostalih neravnina. 1 9. UKUPNO OZNAKE ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŢARA: 7 7 2 496.xls. U objektima CP-a potrebno je postaviti kompletne znakove zaštite na radu i zaštite od poţara.964. Prije bojenja dovratnik zaštititi zaštitnom ventilirajućom bojom na koju se nanosi kit.192. Obraĉun po m² obojene stolarije.50 4.408.08 0.449. Priĉvršćenje na zid posebnim ljepilom.475. Glavnih nosaĉa 2. U cijeni sav potrebni pomoćni materijal.00 1 9. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad.48 0.50 600.964.192.48 84. oznake vezane na ozljede na radu.50 600. Poslije sušenja kita obaviti brušenje pa tek onda nanos prvog sloja boje. 8.44 XIII.00 0.08 0.00 0 0 0 496. Dobava i postava protupoţarnih aparata Dobava i postava protupoţarnih aparata na objektu CP.50 4.00 0.96 496. kom Obraĉun po kom postavljenog aparata S-6 S-9 kom S-50 kom Dobava i postava znakova Dobava i postava znakova zaštite na radu i znakova zaštite od poţara. Koristiti znakove izraĊene i odobrene od strane Zavoda za istraţivanje i razvoj sigurnosti (ZIRS).00 0 9.449.96 2. UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 4.44 22. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Bojanje stolarije Bojenje kompletne stolarije sa dovratnikom i krilom.48 0.00 7 7 2 496.00 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.44 9. transporte i sl.60 2.482.00 54. poloţaj protupoţarnih aparata. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. komplet Obraĉun po kompletu.449. a sve prema projektu zaštite na radu i projektu zaštite od poţara. i 32. koji je duţan izraditi izvoĊaĉ ĉeliĉne konstrukcije. Krila se nakon nanošenja ventilirajuće zaštitne nitro boje špricaju sa bojom (neolin) koja ocrtava godove.482.00 0 84. trajnoelastiĉnim kitom ili odgovatajućim brojem vijaka.10 9.60 2. 45212-400-4474/2008. 9. Znakovi su izraĊeni na samoljepivoj foliji ili plastici.00 0 0.[219] . 94/96 i 114/03.00 0.50 600.00 0.00 0.00 0.094.449. skelu. s sukladno Zakonu o zaštiti na radu NN 59/96.48 3.00 98348485. m² 100 84. ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA OPĆENITO: Ĉeliĉna nosiva konstrukcija sastoji se od: 1.60 2.60 2.

88 0.20 73.00 0.38 0. Obraĉun po m¹ dašćane podloge.38 0. Obraĉun po kg izvedenog nosaĉa.38 22.00 0 76.00 3.978. osnovni i spojni materijal.235. 4. Bitumenska ljepenka Dobava i postava bit. Dolazi u padu 0.00 1.67 0.38 26. Visina maske 870 mm.863. Vjetrovni vez Nabava i izrada vjetrovnog sprega u radionici.10. m² 260 76.21 0. Sve prema statiĉkom raĉunu.ms_office Strana: 42.00 1640 16. Obraĉun po kg montiranih roţenica.38 26.20 19.60 98348485. projekciji 6. sve unutarnje i vanjske transporte.00 0 16. Obraĉun po m¹ postavljenih letvi. 80/80/4. transport na montaţu roţenica nosaĉa pokrova izvedenih od HOP ‚ 60/60/2.988. m² 260 73.38 0.228.6 mm.88 19.40 4.154.2008.21 0. kg 1400 16. presj.228.00 0 16.88 19. Obraĉun po kg izvedene konstrukcije. TESARSKI RADOVI Jediniĉna cijena sadrţi sav rad. širina cca 22 cm.38 XIV. Duţina nosaĉa u hor. vertikala sa kvadr.9 mm /pravokutni profili/.153. m¹ 440 11.978. transport na montaţu i montaţa.863.932.60 XV.00 16.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.932.00 0.22 0.21 4. Obraĉun po kg izraĊenog vjetrovnog veza.00 0.00 0 73.38 0. Obraĉun po m² postavljene ljepenke.20 m¹.80 76.00 0.38 2.00 105. 24 mm priĉvršćena na rogove.38 0. kao vertikalni nosaĉi priĉvršćeni u konzolu.00 105. klase deb.38 53. kontinirati ‚ 40/40/3 horizontalno kao gornji i donji rub maske. transport na montaţu i montaţa glavnog nosaĉa nosive konstrukcije od gornjeg pojasa HEA 12 ili kvadratnog presjeka 120/60/4. 45212-400-4474/2008. Dašĉana oplata Dašĉana oplata deb.153.00 1400 16.988.932. Izrada pomoćne konstrukcije Izrada pomoćne nosive konstrukcije na horizontalnom konzolnom dijelu krovišta kao nosaĉ maske koji prelazi preko objekta. Montaţa roţenica Nabava i izrada u radionici. Spajanje varenjem.67 19.38 0. kg 180 16.21 XV.00 180 16.20 3.00 260 76.00 0 19.00 0.00 0.154.20 4. Valjani profili ‚40/40/3.38 2. uzimanje mjera na licu mjesta. Dašĉana podloga ţlijeba Izrada dašĉane podloge za horizontalni ţlijeb iz dasaka ĉetinara II.60 16.00 440 11.38 0.00 60 19.60 11.40 16. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Izrada glavnog nosaĉa Nabava materijala.20 16.948.00 0 11.xls.67 0.00 260 73.932.00 0 0.80 2.22 0. m¹ 60 19.40 45. UKUPNO TESARSKI RADOVI: 0. Postava letvi Dobava i postava letvi 5/4 cm na dašĉanoj oplati za postavu pokrova. ljepenke na oplatu. Ojaĉanje donje veze sa L 40/40/4. kg 1640 16. Obraĉun po m² izvedene oplate.22 1.5% prema odvodima. god.22 1.00 0 0.948.88 0. 53. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.40 45.20 2. obradu graĊe. Spajanje varenjem. 2. izrada u radionici. kg 3250 16. Spreg na ravnini krova.[219] . Podloţna ploĉa sa Fischer vijcima. od 16.00 0. UKUPNO ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.235. priĉvršćen sa ‚ 80/6.00 3250 16.00 0 16. Od kvadrantnog presjeka 40/40/2.4 cm.38 0.67 19.00 0 16. Elementi spojeni varenjem.38 22.

Sve sa spojnim i priĉvrsnim materijalom.338. Sve izvedeno prema detaljnom nacrtu i detaljima. od 16. a podgled po izboru /nije vidljiv/.00 0.36 XVI.00 1.00 0.00 0 0.338. opšava i sl. materijal. radne skele.10 0.00 0 0. Ugraditi sa prepustom od min. uskladištenje materijala na gradilištu u Sve limarske izraĊevine izvode se od ĉeliĉnog pocinĉanog lima debljine 0. kao daskom ĉetinara II. Ţlijeb je presjeka 22×14 cm.19 0.00 0.19 8. Lim dolazi 1-struko. 1. Horizontalni sanduĉasti ţlijeb Izrada i montaţa horizontalnog sanduĉastog ţlijeba krovne vode od pocinĉanog lima 0.80 8. m² 268 128.ms_office Strana: 43. Dobava i ugradba kamenih klupĉica Dobava i ugradba kamenih vanjskih i unutarnjih prozorski klupĉica iz neporoznog brušenog kamena debljine 2 cm. m¹ 42 192.00 0 96. te s podloškom od bitumenske ljepenke. Obraĉun po m¹ opšava ispod ţlijeba.55 mm. 0.5%.00 0. a sa donje strane formirati okapnicu.764.00 0 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.7 mm i visine profilacije cca 55 mm.30 m¹.80 XVII.00 0 0. te u dogovoru sa nadzornim organom i projektantom. Opšav ispod ţlijeba Izrada i postava dijela opšava na sanduĉasti ţlijeb ispod pokrova od pocinĉanog lima 0.13 0. izradu radioniĉkih nacrta.00 0 159.98 3.00 0 128.20 96. plastificiranog lima debljine 0.00 0. 45212-400-4474/2008.[219] . 25 cm.80 159.xls.00 0.4 mm širine 22 cm.036.764. Ţlijeb je dilatiran. sve transporte.10. m¹ 42 96. ĉeliĉnog. Pocinĉani lim se meĊusobno spaja lemljenjem. god. šir. Obraĉun po m² jednostrešnog pokrovnog lima. razv. tako da max.55 mm. polaganjem u cem. UKUPNO KAMENARSKI RADOVI: m¹ 55 159. 4 cm.00 268 128.80 8. Jednostrešni pokrov limom Izrada i montaţa 1-strešnog pokrova od pocinĉanog ĉeliĉnog obostrano obojenog lima s brtvljenjem horizontalnih spojeva trajno elastiĉnim kitom. iznosi cca 11. klase deb.19 0. spone za vezu s donjom konstrukcijom kao i krovne ljepenke na dodirnim mjestima s ostalim materijalima.00 42 96. POKRIVAĈKI I LIMARSKI RADOVI OPĆENITO: – Izrada pokrova predviĊena je od profiliranog tvorniĉki obojenog ĉeliĉnog pocinĉanog lima debljine 0. dobava osnovnog i spojnog materijala.13 0. IzmeĊu najvišeg dijela krova i ţlijeba limovi su iz 1 dijela.764. 8.00 42 192.19 8. Montaţa u padu 0. Obraĉun po m² izvedenog pokrova. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0.13 34. /osnovni i spojni/.84 128.036.071.20 98348485.55 mm.10 4. kompletnu skelu. Rubove zaobliti. alat. transport i montaţa na gradilištu.00 0.10 0.6 mm. Dubina klupĉice vanjska 23. unutarnja 20 cm.98 192. Obraĉun po m¹ horizontalnog saduĉastog ţlijeba. Krov je 1-strešni s nagibom od cca 5%. mort.36 0.00 0. a plastificirani lim nerĊajućim vijcima i zakovicama.2008. razne zaštite na radu. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena KAMENARSKI RADOVI XVI.071.36 0. Obraĉun po m¹ postavljenih kamenih klupĉica.10 4.36 8.13 34. 2. koji će odrediti boju. Boje pokrovnog lima. vel. izrada u radionici.764. U cijeni: uzimanje mjera na licu mjesta.84 2. Obraĉun po m¹ postavljenih ţlijebova.00 55 159. a vidljivi opšavi i maske su od pocinĉanog.00 0 192.

254.10 0.444.930.00 0.00 0.04 1.00 0.14 0.764.00 0.978.792. 0.926.48 22.10. Dolaze uz viši rub krova. XIII. 7.60 45.00 0.00 70.444. VII.72 96.460.51 242. god.687. UKUPNO POKRIVAĈKI I LIMARSKI RADOVI: 4.190.926.363.00 0 96. samo deblj.38 0. B.00 0 240. Obraĉun po m¹ vertikalnog ţlijeba.50 m¹ od ĉeliĉne cijevi promjera 108/3.10 105.477. XVII.10 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.42 144.72 1. 1 i horizontalnog ţlijeba.00 0. Opšav limom Opšav limom kao u poz.736.55 54.190. doprema i montaţa vertikalnog ţlijeba za prihvat krovne vode.00 0. VIII.10 0.60 45.600. Izrada odzraĉnika Izrada i montaţa limenih odzraĉnika od lima kao pokrov.600. X.00 0.04 1. XVI.00 0.00 0.00 0 96.00 0.00 0. XI. Obraĉun po m¹ opšava limom.00 0. Razvijena širina 33 do 40 cm. VI.00 0 96.460.72 REKAPITULACIJA V. U cijeni navareni nosaĉi za sidrenje vertikale u zid objekta.792.00 0.10 5.00 0.14 432.692.50 96.[219] . 1. 5.00 35 96.27 24.10 105.816.10 0.766.00 0.00 0.42 m¹ 32 240.00 60 96.094.192.60 8.792.68 m¹ 60 96. U cijeni izrada prikljuĉka na sanduĉasti ţlijeb i na odvodnu cijev vertikale od ĉeliĉnih cijevi promjera 108/3.60 8.00 96.926. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Postava labuĊeg vrata Izrada i postava labuĊeg vrata razvijene duţine do 1.816. BLOKOVI I BETONSKI KOLNIK GRAĐEVINSKI RADOVI 98348485. Vel. 45212-400-4474/2008.00 0.72 1.10 63. GRAĐEVINSKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI SVEUKUPNO: 1.6 mm .477.34 REKAPITULACIJA A.14 0.00 0.34 0.14 432.19 74.24 7.ravni unutarnjeg okomitog dijela krova izmeĊu opšava iz poz. kom 3 144.6.68 240.00 3 144.ms_office Strana: 44.00 kom 35 96.00 0.00 0 144.978.66 45. Obraĉun po komadu postavljenog otvora antene.00 0.00 0. XII. 6.24 7.766.00 0.10 0.10 63. Vertikalni ţlijeb Izrada.10 3. XV.80 63.254.00 0.10 0.228.10 3. Obraĉun po kom izraĊenih odzraĉnika. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0.00 0. kroz pokrov.34 2. XIV.091. od 16.00 32 240.80 63.004.48 22.00 1 96. A.764.00 0. Otvor antene Opšav limom kao pokrov na prodoru stupa antene ili sl.687.00 0. Sve od ĉeliĉne cijevi promjera 108/3.363. 15×15×5 cm.091. Dole izvesti manĊetu za spoj na ljevano-ţeljezne cijev.24 0. IX. VENTILIRANA FASADA BRAVARSKI RADOVI RADOVI NA LINOLEUM PODU STOLARSKI RADOVI KERAMIČARSKI RADOVI ZAŠTITA OD SUNCA RADNJE SA SPUŠTENIM STROPOM SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI PROTUPOŽARNI APARATI I OZNAKE ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA ČELIČNA KONSTRUKCIJA TESARSKI RADOVI KAMENARSKI RADOVI POKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: 366.19 74.00 70.2008.926.6.190. XVII.736.10 96.00 0.34 2.228. Obraĉun po kom postavljenih labuĊih vrata.86 66. B.50 kom 1 96.930.10 96.10 5.00 0.00 0.24 0.094.00 366.00 0.792.38 2.86 66.xls.66 45.51 242. INSTALACIONI KANALI.55 54.692.00 0.6.192.190.004.27 24.00 1.00 0. 8.

407.00 0 23.22 13. okna elektroinstalacija.62 4. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa svake strane konstruktivnog elementa minimalno za 50 cm.22 13. UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 19. Za plato je predviĊen samo osnovni nasip bez tampona i asfalta.2008.407.00 0 0.[219] . Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou. tj. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere ZEMLJANI RADOVI OPĆENITO: Iskop humusnog materijala i osnovni nasip obuhvaćeni su u Projektu prometnica za trasu ceste na kojoj se nalazi CP. cca 50 cm ispod gotovog kolnika.00 0 23. Nasipavanje debljine 20 do 30 cm Nasipavanje iskopanim materijalom (kamena sitneţ) bez primjesa humusa. god.111.407.00 0.40 7. Svi iskopi su predviĊeni u zbijenom nasipu od drobljenog kamena. temelje vanjskih blokova.xls.258. Obraĉun paušalno Iskop dubine preko 200 cm Iskop za temeljne stope i grede raznih širina u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom temeljnom tlu kategorijeC. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm. 45212-400-4474/2008.40 0.111.258. m³ 571 23.22 0. tj.407. Obraĉun po m³ izvedenog. m³ 780 23.40 2.ms_office Strana: 45. okna odvodnje i ostala razna okna. Redni broj I. postavljanje i odrţavanje iskolĉenih oznaka od poĉetka radova do predaje svih radova investitoru. Ms = 80 do 100 KN/m².22 0.727.00 0.22 6.22 0. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal sa modulom zbijenosti Ms = 80 MN/m².22 0. samo iskop u zbijenom nasipu ili u sraslom temeljnom tlu za armirano-betonski instalacioni kanal izmeĊu kontrole naplate i naplatnih kućica.22 18. instalacionog kanala.60 23.00 1 7.22 18. Svi obraĉuni za iskop.40 7. gline ili sliĉno naokolo izvedenih trakastih temelja i temeljnih stopa.10.62 23. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹. zaštitni blok ispred naplatne kućice. Nasipavanje i zbijanje obavljeti u slojevima debljine 30 cm mjereno u zbijenom stanju.00 571 23. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0. Iskop se obavlja 95% strojno.407. ugraĊenog nasipa i preuzetog od strane nadzornog inţenjera zbijenog nasipa. temelje treptaĉa. a do kote .22 0.407. paušal 1 7. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60° ili koristiti razupiranje.22 6.00 0 7.00 0. razvod instalacija prema vanjskim blokovima.00 0 0. m³ 350 19.60 3. okna naplatnih kućica. nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju.22 0. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dopremu materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹. temenja blokova i raznih okana.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto. od 16.00 0 19. Dubina iskopa je preko 200 cm. a 5% ruĉno. Iskop za instalacioni kanal Sve isto kao iskop pod stavkom 2.50 cm ispod kote budućeg kolnika. Iskopani materijal deponirati na udaljenosti 25 m¹ jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja.00 780 23.40 0. kao i sve ostalo potrebno za dovršenje cijele stavke.40 7.00 350 19.00 98348485. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.00 1. Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na iskolĉenju svih elemenata.. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.727.

klase C12/15 debljine d = 10 cm.986.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 55 422. elektro i ostalih okana. u armirano-betonske temeljne vanjskih blokova.04 15.255.90 480.00 0.00 98 265 480. od 16.00 0.8 113.71 0.48 59.71 I.087.00 0.71 0. temelja vanjskih blokova. Betoniranje armiranih temelja C25/30 Dobava i ugradba betona.00 33.[219] . Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.843. razastiranje i planiranje ispod.2008. ispod temeljnih greda.26 47.00 0 105.255.82 0.26 0. 1.71 3.51 50.638. Obraĉun po m³ ugraĊenog fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska. temelje prednjih blokova uz naplatne kućice i zaštitne glave. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Podloga od mršavog betona C12/15 Betoniranje betonske podloge od mršavog betona.26 0.5 105. armirano-betonskog instalacionog kanala izmeĊu kontrole naplate i naplatnih kućica. 1.638. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Sloj ĉistoće Dobava i ugradba drobljenog kamenog materijala ili šljunka (sloj ĉistoće). Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.53 II. m³ 33.10 2. temelja treptaĉa. Nasip od drobljenog kamena ili šljunka Dobava i ugradba fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska.ms_office Strana: 46.10 422.53 105.71 0.48 59.71 0. razastiranje i planiranje ispod temeljnih stopa.5 105. m³ 15.703. biojame.90 98348485.04 15.48 59. Temeljne ĉašice su vanjskih dimenzija 165×165×100 cm. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju minimalne debljine 10 cm ispod i 20 cm iznad tjemena cijevi. instalacionog kanala. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju debljine 10 cm.40 6.71 3.82 23. nogostupa i u zelenom pojasu. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 5. a) beton b) velikoplošna oplata m³ 55 422.00 0.703.71 1. god. te nasipavanje.10.00 15. odvodnih.986. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.xls. okana odvodnje i ostalih raznih okana.40 113. okna ispod naplatnih kućica. okana elektroinstalacija. okana naplatnih kućica.48 59.51 50. trakastih temelja i greda (ukljuĉivo zatrpavanje eventualnog produbljenja ispod temelja).00 0 113.00 0 422.843.82 0.087. blokova uz naplatne kućice. zaštitnih blokova ispred naplatnih kućica. m³ m² 98 265 480. septiĉke jame. Obraĉun po m³ ugraĊenog fino drobljenog kamenog materijala ili šljunka. Beton projektiranog sastava.82 23. 45212-400-4474/2008.8 113. te završno nasipavanje. oko i iznad odvodnih i ostalih cijevi u zoni otoka. klase C25/30 u velikoplošnoj glatkoj oplati.00 0 0 480. vanjskih blokova.26 47.

56 10.ms_office Strana: 47.02 0.00 0.00 0 0 0 480. u armirano-betonske stijenke okna ispod naplatne kućice.6 l/m³ betona. u velikoplošnoj glatkoj oplati.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0.xls.00 22 182 89 480.48 59.68 20.78 98348485. te sav potreban spojni materijal.00 0 0.00 0.32 1.785. te otpornosti na utjecaj mraza i soli.02 0.781. god.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.56 10.00 0. Beton mora zadovoljiti kriterije vodonepropusnosti.48 59. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.10. te otpornosti na utjecaj mraza i soli.02 10.40 480. Beton projektiranog sastava.48 59.148. Armatura je iskazana u posebnoj stavci.[219] .711.00 0. klase C25/30. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.570. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu je potrebno dodati inhibitor korozije tip MCI .781.148. potrebnu njegu betona.711. Armatura stjenki okana ispod naplatnih kućica obraĉunata je u posebnoj stavci.02 10.26 31.785.00 m³ m² m² 22 182 89 480.26 31. m³ m² 66 340 480. Dimenzije instalacionog kanala vidljive su iz popreĉnog presjeka u projektima pojednih objekata.2008.00 0 0. Svi zidovi okna ispod naplatne kućice izvode se od armiranog betona debljine 20 cm. 45212-400-4474/2008.26 20.26 0. Zidovi se izvode u velikoplošnoj glatkoj demontaţnoj oplati.26 20. 0.26 20. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dopremu.26 0.48 59.48 59.40 4.48 59. velikoplošnu glatku oplatu koju je prije montaţe potrebno dobro oĉistiti i namazati oplatnim uljem. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.00 0.00 0.00 0.6 l/m³ betona.48 59.00 0. Beton mora zadovoljiti kriterije vodonepropusnosti. u stijenke armirano-betonskog instalacionog kanala.48 59.32 1. ugradbu. Nakon demontaţe oplate i izvlaĉenja spojnih vijaka konusne rupe je potrebno pripremiti i zatvoriti originalnim ĉepovima. klase 25/30.26 20.00 0.00 0 0 480.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spravljanja u koliĉini od cca 0. od 16.68 20.00 66 340 480. a) beton b) velikoplošna glatka oplata Betoniranje armiranog okna naplatne kućice C25/30 Dobava i ugradba betona. a) beton b) velikoplošna oplata c) doplata za površinsku obradu Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 3.78 480. Beton projektiranog sastava. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Betoniranje armiranih stjenki kanala C25/30 Dobava i ugradba betona. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI .570.

48 59. a) beton b) glatka oplata Betoniranje okna konrtole treptaĉa C25/30 Dobava i ugradba betona u okna kontrole treptaĉa. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. od 16.52 27.54 118. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Betoniranje armirane temeljne ploĉe naplatne kućice C25/30 Dobava i ugradba betona u armirano-betonsku temeljnu ploĉu i postolje naplatne kućice. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.48 59.23 0.48 59. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.52 27. nafta i sliĉno).84 3.26 0.6 l/m³ betona.00 75 215 65.481.25 544. Za bolju ugradivost betona koristiti superplastifikator glenium 51.84 3.840.27 9.80 1. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.15 159 480.16 480.50 25. Površinu betona potrebno je nakon ugradnje betona. a) beton b) glatka oplata Betoniranje postolja naplatne kućice i blokova C35/45 Dobava i ugradba betona.27 9. m³ m² 15.23 40.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0.00 0. m³ m² 33 66 480.00 33 66 480. god.00 15. u armirano-betonski vanjski vidljivi dio naplatne kućice sa zaštitnim blokovima. Beton se mora njegovati jednim od sistema njegovanja.10.23 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. m³ m² m² 75 215 65.776.279.52 27.52 27.16 6. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI .[219] .422.00 0.855.776.76 544. Armatura je prikazana u posebnoj stavci.54 118. a) beton b) glatka ĉeliĉna precizna oplata c) doplata za površinsku obradu Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 5.481. Beton je klase 25/30 s dodatkom za vodonepropusnost i plastifikatorom. Unutarnja oplata treba biti precizno izvedena zbog toga da se beton ne mora obraĊivati.26 15.00 0 0 480.25 544.48 59. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu je potrebno dodati inhibitor korozije tip MCI .15 159 480.00 0.xls.422.80 1.911.00 0. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli.76 98348485. a prije poĉetka vezanja zagladiti bez izvlaĉenja cementnog morta.26 15.23 40. te raznih kemikalija (ulje. Beton projektiranog sastava. 45212-400-4474/2008.2008. Beton je klase C25/30.26 0.855.48 59.34 480. klase C35/45.6 l/m³ betona. Izvodi se u ĉeliĉnoj najpreciznije izvedenoj oplati.ms_office Strana: 48. Beton projektiranog sastava. Debljina stjenki okna prema projektu.26 7.840.48 59. te u vanjske zaštitne blokove.00 0.00 0 0 0 544.48 59. okna na temelju nadstrešnice i nosaĉe rampi.54 118.00 0.26 0.48 59.00 0. Beton projektiranog sastava.34 7.911.00 0 0 480.26 7.50 25.54 118.279.26 0.00 0.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spravljanja u koliĉini od cca 0.

savijanje. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli.41 6.54 118. Beton se mora njegovati jednim od sistema njegovanja.00 0.00 0.48 59. Površinu betona potrebno je nakon ugradnje betona.48 59. Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete.54 118.20 480.26 27.00 0. a) beton b) glatka oplata c) doplata za površinsku obradu Armatura Dobava. Armatura je obraĉunata u posebnoj stavci.23 0. Podest izvesti po dimenzijama iz projekta. Armatura je prikazana u posebnoj stavci.xls. m³ m² m² 3.81 119. m³ m² m² 30 70 75 544. Za bolju ugradivost betona koristiti superplastifikator glenium 51.089.52 27.00 491.81 II.00 0. nafta i sliĉno).23 0. te raznih kemikalija (ulje.ms_office Strana: 49.40 2. 45212-400-4474/2008.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.[219] .00 0 0 0 480.00 0.482.089.00 0.20 8.41 6.23 0. u armirano-betonski podest ispred ulaza u naplatne kućice.825.54 118.23 1. god.99 6.042.272.54 118.41 6.23 0.5 40 480. od 16.6 l/m³ betona. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI . klase C35/45.82 859.00 0.25 9.25 544.8 14.336.40 76.296.814.00 0. 119.40 2. nafta i sliĉno).27 1. Izvodi se u ĉeliĉnoj najpreciznije izvedenoj oplati.296.6 l/m³ betona.00 491.00 0.26 27.23 16.482.00 0 0 6. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ravnanje.52 27.2008. a) rebrasta armatura RA-400 b) mreţasta armatura MAG-500 UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 8.20 10.41 6.00 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. izrada i postava betonskog ţeljeza prema Izvedbenom projektu armature.27 1.26 27. Betonski podest je od betona klase C25/30 s finom obradom gornje površine betona.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0. Armatura mora biti ĉista od hrĊe i svih masnoća. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorniĉkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom. a) beton b) glatka ĉeliĉna precizna oplata c) doplata za površinsku obradu Betoniranje podesta ispred kućice C25/30 Dobava i ugradba betona.40 76.26 27.48 59.00 3. sjeĉenje. kg kg 18640 11200 6. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli. ZIDARSKI RADOVI 98348485.00 0 0 0 544.814.8 14.48 59.23 1. u vanjske zaštitne bikove.52 27.99 III.10.82 859. te raznih kemikalija (ulje.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0.00 18640 11200 6.52 27. obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente.272. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Betoniranje vanjskih zaštitnih bikova C35/45 Dobava i ugradba betona.825.20 8. a prije poĉetka vezanja zagladiti bez izvlaĉenja cementnog morta.00 0.81 0.042.00 30 70 75 544. Beton projektiranog sastava. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI .336.81 0.23 16. Obraĉun po kg ugraĊene armature.5 40 480. Beton projektiranog sastava.00 0.

00 0 0.56 43. Druga traka mora imati pomak preklopa za 50% u odnosu na prvu. Nosive i pregradne zidove takoĊer je potrevno povezati preklapanjem opeke. razne zaštite i sl.00 0.11 102.76 0.16 35.32 31.44 2.98 54.00 0. Cijevi je potrebno sloţiti u instalacionom kanalu i zatrpati ih finim pjeskom. Obraĉun po m² izraĊene hidroizolacije.726.00 0.40 60.00 0. Obraĉun po komadu ugraĊenog šahta.76 7. Prije zatrpavanja pijeskom potrebno je otvore u zidu okna ispod naplatne kućice i u oknima zidarski zatvoriti i obraditi.88 3.16 35.ms_office Strana: 50.355.00 0 0.306. a) cijevi promjera 300 mm b) cijevi promjera 200 mm c) cijevi promjera 160 mm d) cijevi promjera 110 mm PVC ili okiten cijevi za razvod instalacija Dobava i postava PVC ili Okiten cijevi za razvod instalacija od naplatnih kućica do zaštitnih i vanjskih blokova.56 43.00 0.40 1.91 84. Hidroizolacione trake moraju biti 100% zavarene za podlogu kao i meĊusobno.56 43.xls.674.934.56 43.35 8.16 12.00 0. m¹ m¹ m¹ m¹ 816 40 292 75 74.40 0.32 31.40 2.16 12.11 102.00 1.32 31. rad. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno.726.00 98348485. alat. Hidroizolacija se sastoji od hladnog bitumenskog premaza. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno.00 85 85 40 40 149.91 84. 45212-400-4474/2008.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.56 43.00 0. te dva sloja varene bitumenske ljepenke debljine 4 mm s meĊusobno zavarenim preklopima 10 cm.45 11. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje betonske podloge od svih prljavština. god.10.00 74.45 11.00 0 0 0 0 149.76 7.00 0. a) cijevi promjera 160 mm b) cijevi promjera 110 mm c) cijevi promjera 60 mm d) cijevi promjera 40 mm Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.56 43.00 0.40 0. m¹ m¹ m¹ m¹ 85 85 40 40 149.00 0 0 0 0 74. kom 56 980.00 0.70 2. od 16. Obraĉun po m¹ ugraĊenih cijevi.00 0 980.40 1.40 10. nanošenje sloja prajmera (resitol) i varenje prve i druge trake.76 0.982.726. Cijevi je potrebno postaviti na sloj finog pijeska.40 60.00 0.40 4.11 102. transporte. Donja podloga mora biti propisno suha što se dokazuje mjerenjem postotka vlage na površini betona.2008. uĉvrstiti ih i zatrpati ih finim pjeskom.306.02 74.00 0.00 816 40 292 75 74.16 0. m² m² 95 140 76.02 74.98 54.11 102. Cijevi PVC za instalacioni kanal Dobava i postava PVC cijevi za razvod instalacija kroz instalacioni kanal.96 1.00 0.16 35.313.934. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.91 84.98 0.866.40 10.00 0.355.00 0.671.00 0. Prije zatrpavanja pijeskom potrebno je otvore u zidu okna ispod naplatne kućice zidarski zatvoriti i obraditi.32 31. Hidroizolacija Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacija podova okna naplatne kućice.671.313.982.56 43. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova.40 149.866.70 2.40 76.02 74.56 43. a) horizontalna hidroizolacija b) vertikalna hidroizolacija Laki lijevano-ţeljezni poklopci Dobava i ugradve lakih lijevano-ţeljeznih poklopaca na elektro šahtovima i šahtovima odvodnje.91 84.00 0 0 76.96 1. Obraĉun po m¹ ugraĊenih cijevi.16 0.35 8.00 95 140 76.840.44 2.02 74.[219] .88 980.674.726.00 0.98 0. sidra.00 56 980.16 35.840.

što dokazuje nadzorni inţenjer upisom u GraĊevni dnevnik.16 29.00 0.026.424.20 6.130.026.80 3.02 74. poglavlje 7-01. nanošenje temeljnog i brtvenog sloja. Tvrdo-lijevani asfalt se dilatira reškama širine 10 do 15 mm u polja. Obraĉun po m¹ ugraĊenih cijevi. Prije zatrpavanja pijeskom potrebno je otvore u oknima zidarski zatvoriti i obraditi. sati sati 70 70 43.00 0. Prije izrade tvrdo-lijevanog asfalta površina betona se mora saĉmariti ili pjeskariti kako bi se odstranila cementna skramica.20 1.[219] . Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno.25 32. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere PVC cijevi za odvodnju Dobava i postava PVC cijevi za razvod instalacije odvodnje. ugraĊivanje. te zatrpati slojem finog pjeska. zavarene 100% izravno na temeljni sloj.00 REKAPITULACIJA 98348485.9. poglavlje 6-07.90 3. 45212-400-4474/2008.00 0.xls.00 0. doprema i ugradba tvrdo-ljevanog asfalta TLA 11 na otocima izmeĊu prolaza.20 1.355.00 0. sukladno dilatacijama u betonskoj ploĉi.24 51. raznošenje.16 0. dobava i spravljanje mješavine tvrdo-lijevanog asfalta.00 198 45 45 45 149.130.355.130.11 102. Hidroizolacija mora biti izvedena sukladno Opće tehniĉkim uvjetina za radove na cestama 2001.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.25 0.25 IV.50 221.00 32.424.02 74. Tvrdo-lijevani asfalt TLA 11 se izvodi u sloju prosjeĉne debljine 30 mm.76 IV.25 0. valjanje valjkom.56 43.90 3. uĉvrstiti ih. knjiga III. Tvrdo-lijevani asfalt TLA 11 mora biti izveden sukladno Opće tehniĉkim uvjetima za radove na cestama 2001. ĉišćenja površine ispuhivanjem.80 3.00 32.587.56 43.16 0. ASFALTERSKI RADOVI Tvrdo-lijevani asfalt TLA11 Izrada.00 0.11 102. Jediniĉnom cijenom obuhvatit sve radove od pripreme površine pjeskarenjem ili saĉmarenjem.00 47.00 0.25 III.76 43. knjiga IV. Po ravnosti i po vlaţnosti površina mora biti sukladna OTU-u. te brtveni sloja od jedne plastomerne bitumenske trake kao Bitufix PES 5 M1.02 74. mase 250 gr/m².11 102.56 43.2008.00 m² 680 47.25 0.00 0.00 0.78 4.25 3. god.20 149. Na ovako pripremljenu površinu izvodi se temeljni sloja od dvokomponentne reakcijske epoksidne smole bez otapala i punila.942.56 43. Sva tekuća i kontrolna ispitivanja moraju odgovarati OTU-u. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. obraĊene kvarcnim pijeskom.00 0.02 74. Obraĉun po m² stvarno izvedene površine.523.00 0 0 43. posipanje drobljencem.00 0 0. 3.ms_office Strana: 51.00 0.590. sa svim transportima i prenosima.587.78 4.00 0.24 51.00 680 47. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 5.00 0 0 0 0 149.00 0 0. te dobro otprašiti.00 0.11 102. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika.00 0 47.25 0.942.00 0. razastiranje.10. UKUPNO ASFALTERSKI RADOVI: 0.523.24 51. 1. 32. Cijevi je potrebno sloţiti na posteljicu od finog pijeska.00 0.590. a) cijevi promjera 300 mm b) cijevi promjera 200 mm c) cijevi promjera 160 mm d) cijevi promjera 110 mm Ostali zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom.00 70 70 43. od 16.130.50 221.24 51.16 29. m¹ m¹ m¹ m¹ 198 45 45 45 149.

289.00 796.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0.356.63 222.76 4.91 0.63 0. V. te antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida. Sidrene ploĉe za zaštitnu odbojnu ogradu 30×30 cm Izrada. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti kompletnu izradu antikorozivnu zaštitu sa vrućim pocinĉavanjem. Sve izraditi prema Izvedbenom projektu. dopremu na gradilište i ugradbu u vanjske blokove.28 OBRTNIĈKI RADOVI BRAVARSKI RADOVI CRNA BRAVARIJA OPĆENITO: Crna bravarija izraĊena je od NP i HOP vuĉenih profila. Prije ugradbe bravariju je potrebno dobro oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i odmastiti.45 431. Sidrena ploĉa za ugradbu treptaĉa je dimenzija 20×20 cm izraĊena od ploĉevine 6 mm sa 4 ankera duţine 30 sm na ĉijem donjem kraju se nalazi kuka.00 0 313.99 221.00 0 431. kom 376 313.814.a na gornjem je urezan navoj M14 u duţini od 3 cm.504.00 0.130.00 0.00 0.16 3.63 222.53 491. doprema na gradilište i ugradba ĉeliĉnih sidrenih ploĉa za ugradbu zaštitne ĉeliĉne odbojne ograde.130.ms_office Strana: 52.16 313. Sidrene ploĉe za treptaĉ 20×20×0.a na gornjem je utor u koji se ubacuje ''T'' vijak.030. kom 14 321.91 118.986.45 98348485.289.28 Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 0.91 118. Jednostrana odbojna distantna ograda Izrada. II. a svi spojevi su izvedeni putem varenja.00 0.00 515 431.986.2008. III. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI ASFALTERSKI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena 50.504.00 0 321.00 Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.00 376 313. Obraĉun po komadu sidrene ploĉe.00 0.76 4. doprema na gradilište i ugradba zaštitnog metalnog vruće pocinĉanog odbojnika (ograde) sa stupom i distancerom.814.63 0.76 0.6 cm Izrada.030. Ploĉe se ugraĊuju na meĊusobnom osnom razmaku od 133 cm.76 32. A. a) UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008.91 0. Redni broj I. doprema na gradilište i ugradba sidrenih ploĉa za ugradbu treptaĉa na vanjskim blokovima.76 0. Obraĉun po komadu sidrene ploĉe. B. god.424.00 Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 50.xls.76 32.00 0.356.64 321.424.10. Utor za vrijeme betoniranja bora biti ispunjen stiroporom kako bi se utor saĉuvao ĉistim. 1.00 796.53 491. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti kompletnu izradu antikorozivnu zaštitu sa vrućim pocinĉavanjem. m¹ 515 431.00 0. IV.64 2.00 14 321. od 16. dopremu na gradilište i ugradbu u otoke i ispred objekta kontrole naplate. Svi okviri imaju ugraĊene pracne za usidrenje.[219] .99 221. Obraĉun po m¹ izraĊene i montirane zaštitne ograde. Sidrena ploĉa za ugradbu zaštitne ĉeliĉne ograde je dimenzija cca 30×30 cm izraĊena od ploĉevine 10 mm sa 4 ankera duţine 30 sm na ĉijem donjem kraju se nalazi kuka.

45212-400-4474/2008. m² 70 69.ms_office Strana: 53.834. 6.59 0.5 103. kitanje i brušenje eventualnih neravnina. cijelu površinu impregnirati.503. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti. Sidrene ploĉe za kućišta podiznih rampi Izrada.042.20 98348485.63 2.63 0.98 3. Površinu je potrebno oĉistiti od neravnina i prljavštine.11 431.a na gornjem je urezan navoj M14 u duţini od 3 cm.00 0 431.370.06 4.00 0. trostruki premaz epoksidnom bojom.00 48 72. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine. 48 72.04 72. Prije nanošenja završne obrade sokla površinu je potrebno ponovno impregnirati (grundirati). 14 431. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer.63 6. a udaljenost od zida je 16 cm. Nakon ugradbe penjalice premazati dvostrukim premazom sa resitolom.884. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal. od 16. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama.884. god. kom Obraĉun po komadu sidrene ploĉe.04 5. Slobodne krajeve ugraditi u sjenku okna 15 cm duboko. Boju završne obrade odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom.06 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Ĉeliĉne penjalice u oknima odvodnje Izrada i doprema na gradilište i ugradba ţeljeznih penjalica u oknima odvodnje.63 V. zaštitu ostalih površina od prljanja. dopremu na gradilište i ugradbu u otoke ispred i iza naplatne kućice.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti kompletnu izradu antikorozivnu zaštitu sa vrućim pocinĉavanjem.834.59 3.82 354.98 0.20 69.00 0. Penjalice se ugraĊuju na meĊusobnom razmaku od 30 cm.98 0. SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI Bojenje bravarije Bojenje crne bravarije i ĉeliĉne konstrukcije bojama na bazi epoksida. m² 37.63 103. Zaštita betona oko naplatnih kućica Zaštita vidljivog dijela betona oko naplatnih kućica. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-CRNA BRAVARIJA: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 4.2008. doprema na gradilište i ugradba sidrenih ploĉa za ugradbu kućišta podiznih rampi.503.59 0. Sidrena ploĉa za ugradbu kućišta podiznih rampi je dimenzija 40×40 cm izraĊena od ploĉevine 6 mm sa 4 ankera duţine 30 sm na ĉijem donjem kraju se nalazi kuka. Završna obrada sokla materijalom kao mozaikputz od Baumita ili odgovarajući. kom Obraĉun po komadu izraĊene i ugraĊene penjalice. Sve izraditi prema Izvedbenom projektu.63 0.06 0. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije. Obraĉun po m² stvarno obraĊenog sokla. 1.370.00 14 431.59 3.00 37.042.00 0 103.11 VI.xls.5 103.10.00 0 72. obraditi veće neravnine i površinu obraditi sa reperaturnim mortom.00 70 69. Obraĉun prema m² obojene površine.06 4.[219] . Penjalice izraditi od rebrastog betonskog ĉelika promjera 16 mm savijenog u obliku slova ''U'' ĉija je širina 45 cm.82 354.00 0 69. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.98 3.

00 0. C.00 550 58.370.[219] .10 1.32 ĈELIĈNA NADSTREŠNICA GRAĐEVINSKI RADOVI ZEMLJANI RADOVI OPĆENITO: Iskop humusnog materijala i osnovni nasip obuhvaćeni su u Projektu prometnica za trasu ceste na kojoj se nalazi CP.83 58.54 274. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju m³ 505 544. nafte i ulja.373.091.10 1.28 395. 45212-400-4474/2008.606. A.00 0.00 505 544.613. tj. BLOKOVI I BETONSKI KOLNIK UKUPNO: 796.091.00 0.83 395. I.00 0.94 407. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal sa modulom zbijenosti Ms = 80 MN/m². GRAĐEVINSKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI BETONSKI KOLNIK INSTALACIONI KANALI.599. 3.83 REKAPITULACIJA V.00 0.70 544.29 0. 32. UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 3.00 0 0. god. izradu dilatacija.00 0. te sav rad na izradi i ugradnji ploĉe.94 BETONSKI KOLNIK Nearmirana betonska ploĉa. B.00 0 544. Premaz bojom mora biti otporan na djelovanje soli i mraza. 1.10. C30/37 (OTU IV st.461.00 460 288. Obraĉun po m² obojene površine.70 2.28 395.00 0 0.0 cm.461.54 0.10 REKAPITULACIJA A. nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju. m² 550 58.992. m³ 460 288. UKUPNO BETONSKI KOLNIK: 132.461. d=15.00 0.424.29 C.29 0.00 0. upotrebu opreme.86 VI. upotrebu opreme te sav rad na izradi.xls. prijevoz.11 41.86 0. 2.00 0.2008.00 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.54 274. pripremu podloge. B.00 354.54 0.606.992.599. od 16.00 0. C.606.10 288.00 0. Iskopani materijal deponirati na udaljenosti 25 m¹ jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja.32 0.86 0.40 407. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Zaštita betonske površine blokova Dobava materijala i bojanje betonske površine zaštitnih blokova posignal bojom s gletanjem glet masom za vanjske radove.370.606.00 0. Za plato je predviĊen samo osnovni nasip bez tampona i asfalta.00 0.00 0.00 41.40 407.94 407.00 0 288.00 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0.83 395.00 0.00 796. cca 50 cm ispod gotovog kolnika.373.94 0.00 0 58.29 132. prijevoz. Svi obraĉuni za iskop.091.424.00 98348485.11 41. d = 22 cm Cementom stabilizirani sloj od mehaniĉki zbijenog zrnatog kamenog materijala (OTU III st. BRAVARSKI RADOVI SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: 354. Svi iskopi su predviĊeni u zbijenom nasipu od drobljenog kamena.00 0.613. 0. ugradnji i njezi sloja.86 32.461.7-02) Obuhvaća nabavu materijala.356.ms_office Strana: 54. VI.356. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju.5-02) Obuhvaća nabavu materijala.091.00 41.

00 15 422.425.407. a do kote . te nasipavanje.2008.82 0.ms_office Strana: 55.30 5.50 cm ispod kote budućeg kolnika.82 6.00 0 105.22 1.00 60 23.xls.40 7. tj.40 23.22 9. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60° ili koristiti razupiranje.342.898. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹.79 II.[219] . Iskop dubine do 200 cm Iskop za temeljne ĉašice u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom temeljnom tlu kategorije C. paušal 1 7. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa svake strane konstruktivnog elementa minimalno za 50 cm.22 0.407. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar.00 0 23.00 19 105. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na iskolĉenju svih elemenata.30 422. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju debljine 10 cm. Obraĉun po m³ ugraĊenog fino drobljenog kamenog materijala ili šljunka.22 0. Obraĉun paušalno. m³ 720 23. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou.425.393.71 0.00 1 7. Iskop dubine preko 200 cm Sve isto kao stavka 2.00 0. Nasipavanje i zbijanje obavljeti u slojevima debljine 30 cm mjereno u zbijenom stanju.71 0.00 0 19.20 23. samo dubine preko 200 cm.30 98348485.49 37.30 19.22 1. razastiranje i planiranje ispod temeljnih stopa.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.49 37.008. ugraĊenog nasipa i preuzetog od strane nadzornog inţenjera zbijenog nasipa.00 0 7.71 2.00 0 23. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. m³ 19 105. okana odvodnje i ostalih raznih okana.40 0. postavljanje i odrţavanje iskolĉenih oznaka od poĉetka radova do predaje svih radova investitoru. raznih okana.407. m³ 15 422.. Obraĉun po m³ izvedenog.407. od 16. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Beton podloge C12/15 Betoniranje betonske podloge od mršavog betona.71 I.22 0.40 2. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.40 7.22 0.00 0 422. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.20 4.393. Sloj ĉistoće Dobava i ugradba drobljenog kamenog materijala ili šljunka (sloj ĉistoće).407.22 16.898. m³ 60 23.40 0. m³ 515 19.10.82 6. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dopremu materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹. Iskop se obavlja 95% strojno. god. 45212-400-4474/2008. kao i sve ostalo potrebno za dovršenje cijele stavke.22 9. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto. Dubina iskopa je do 200 cm. ispod temelja ĉeliĉne nadstrešnice klase C12/15 debljine d = 10 cm. Odnosi se na produbljenje iskopa za monolitne temeljne stope u sluĉaju da tlo nema propisanu nosivost. Ms = 80 do 100 KN/m².718. Nasipavanje debljine 20 do 30 cm Nasipavanje iskopanim materijalom (kamena sitneţ) bez primjesa humusa.00 0.22 16.00 720 23.407.79 105. gline ili sliĉno naokolo izvedenih temeljnih stopa.40 7.00 515 19. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm.008. instalacionog kanala. (ukljuĉivo zatrpavanje eventualnog produbljenja ispod temelja). Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 2.40 3. a 5% ruĉno. 1.342.22 0.22 0.718. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.82 0.

namještanje po vertikali i horizontali i ugradnja stupova sitnozrnim betonom C25/30. Pokretna ĉeliĉna skela Dobava.705. u dašĉanoj oplati. betonom C25/30 . kg kg 18500 14000 6. Fasadna skela Dobava. kom 18 784.33 II.585.5 m³ betona i 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Beton temelja stupova nadstrešnice C16/20 Dobava i ugradba betona.liĉilaĉke radove.00 18500 14000 6.518. izrada i postava betonskog ţeljeza prema Izvedbenom projektu armature.00 0 0 480.00 220 515 480.00 1450 22.126.00 0.44 440.41 6.00 0 784.00 32.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.04 784.81 118. izrada i demontaţa skele nakon dovršenja svih radova.00 0.527.42 III. kom 18 529.518. obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu.Izvodi se nakon montaţe kompletne konstrukcije.33 0.78 14.41 6.78 0.26 0. ZIDARSKI RADOVI 98348485.41 6.42 0. a) rebrasta armatura RA-400 b) mreţasta armatura MAG-500 Namještanje za ugradbu stupova Postava . Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete.33 9.949.44 0.00 0 440.81 118.00 0. Visina skele iznosi cca 6.44 0.94 380.44 2.10.509.340. Visina skele iznosi cca 5.04 5.44 440. Tlocrtna dimenzija temelja je 320/270 cm.26 105.0 m³ betona.41 6.26 0. Obraĉun po kom skele.[219] .78 14. a) beton b) dašĉana oplata Armatura Dobava.00 0 0. Beton projektiranog sastava.44 IV.00 6.90 480.00 0.60 30.00 0.81 0. m³ m² 220 515 480.78 529. od 16.44 440.liĉilaĉke radove.0 m¹.00 4.78 III.00 95. Odnosi se na rad u visokim prostorima (ĉeliĉna nadstrešnica).94 380.949.00 95. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. klase C16/20.7 m² oplate.00 0 529.00 0. 32.48 59. Armatura mora biti ĉista od hrĊe i svih masnoća.48 59.81 0.00 0.00 0 22.42 32. UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 2.00 18 784.48 59. Za 1 stup ide cca 1. savijanje. Obraĉun po kg ugraĊene armature.00 1. u armirano-betonske temelje ĉeliĉnih stupova nadstrešnice. 9. te otprema pokretne ĉeliĉno-drvene skele za bravarske i soboslikarsko .126.509.78 0.60 30. TESARSKI RADOVI OPĆENITO: Oplata svih betonskih i armirano-betonskih elemenata ukljuĉena je u jediniĉne cijenu istih i prikazana kroz betonske i armiranobetonske radove.00 18 529. Za 1.00 0.44 22.00 0.00 0.33 0.26 105.340. sjeĉenje. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.42 0.145. m² 1450 22.0 m¹.585. Zalijevanje stupova Zaljevanje stupova /unutrašnjost/ sitnozrnim plast.00 0 0 6.705.145. Obraĉun po kom izvedenih stupova. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ravnanje. 45212-400-4474/2008. god. Obraĉun po m² montirane skele. izrada i demontaţa skele nakon dovršenja svih radova.48 59.ms_office Strana: 56. te otprema pokretne ĉeliĉno-drvene skele za bravarske i soboslikarsko .00 0 0.00 0.00 1 440.2008. kom 1 440. 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente.527.00 32. stup ide 0.90 3.xls. UKUPNO TESARSKI RADOVI: 0. Obraĉun po kom ugraĊenih stupova. te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorniĉkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom. Odnosi se na rad u visokim prostorima (ĉeliĉna nadstrešnica).

2.425.00 0.00 0. uputama statiĉara i prema radioniĉkoj dokumentaciji koju je duţan izraditi izvoĊaĉ ĉeliĉnih konstrukcija.949.44 6. Stupovi se nakon montaţe popunjavaju betonom što je obuhvaćeno u troškovniku.80 456.494. II.169. alat.00 0. meĊusobno ukrućenih spregovima.44 6. razne zaštite i sl.24 0.00 0.00 98348485.59 58.00 37. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika. 45212-400-4474/2008. Po konstruktivnom sistemu se sastoji od sistema sekundarnih i glavnih rešetkastih nosaĉa.[219] .81 0.78 32.675.00 0.78 32.59 58. U stupove nadstrešnice ugraĊene su cijevi za odvod krovne vode.00 0. Nadstrešnica je projektirana na “dvije vode”.40 6. Nosive i pregradne zidove takoĊer je potrevno povezati preklapanjem opeke.145.80 REKAPITULACIJA I. Kao pokrov sluţi ĉeliĉni profilirani pocinĉani obojeni lim.169.675.40 3.690.00 odnosno 6.169. god.40 3.494. ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI TESARSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: 37.00 0 0. sati sati 60 60 44.79 380.00 0.00 0 0. Naokolo nadstrešnice je maska od obojenog lima.00 0. B.00 60 60 44. oslonjenih na ĉeliĉne cijevne stupove koji su upeti u temeljne stope.80 456.145.59 58.40 6.00 1. A.00 0 0.xls.24 0.00 0.79 380. od 16.00 0.ms_office Strana: 57.00 0 0 44.00 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal. Preko svega u uzduţnom smjeru dolaze ĉeliĉne roţenice.00 0.00 0.949. rad. sidra.00 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 m¹.00 0 0. Ostali zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0. transporte.24 IV. Oslonjena je na 12 stupova s razmakom osi 15.00 0.59 58.00 0.00 0. V.80 44. IV. Montaţa se vrši prema montaţnom projektu. a na krovu je izlazno okno vel.81 OBRTNIĈKI RADOVI ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA OPĆENITO: Nadstrešnica se izvodi iznad cestarinskog prolaza. 0.425. 70×70 cm.00 0. III.10.690.00 0. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova.24 2.169.2008.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.

38 0. Obraĉun po kg montiranog nosaĉa. ĉišćenje od rĊe /pjeskarenjem/ 2-kratni antikorozivni premaz. izrada u radionici. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.090.280. IzvoĊaĉ je duţan izvršiti izmjeru izvedenih temeljnih ĉaša prije poĉetka radova. skelu. Izrada i montaţa uzduţne rešetke Izrada i montaţa uzduţne rešetke vel. Izrada i montaţa nosaĉa spuštenog stropa Izrada i montaţa nosaĉa spuštenog stropa od pravokutnih valjanih profila /HOP/ presjeka 60/120/4. IzvoĊaĉ je duţan prije poĉetka radova radioniĉku dokumentaciju dati na pregled projektantu koji će na istu dati pismenu suglasnost.00 mm.xls.38 0.00 16000 16.00 3.00 0 16. vertikala kvadratnog presjeka 80/80/3. od 16.00 16. te dijagonala od kvadratnog presjeka 50/50/2.00 16. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad.38 188.0 + 2.10.280.rešetkasti nosaĉi Izrada i montaţa nosaĉa fasade kao rešetkastih nosaĉa sastavljenih od pojaseva duţine 6.00 11500 16. Dobava i postava podroţnica Nabava materijala. kvadratnog presjeka 80/80/3.370.2 mm i isto takve vertikale rešetke kom 2.080. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.00 0 16.00 m¹.370. alat.00 0 0. transporte.10 m¹.6. osnovni i spojni materijal. kg 16000 16. Vertikale iste dimenzije.00 4. dijagonala kvadratnog presjeka 40/40/2. te montaţu svih konstruktivnih elemenata na licu mjesta.0 m¹ i kvadratnog presjeka 80/80/3.20 + 5×6. Svi konstruk.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.38 0. elementi su od cijevnih profila Ĉ-1212.00 1.38 262.00 10500 16.38 98.38 0.00 16. a valjani profili .ĈN 24 B1. transport na gradilište i montaţa podroţnica U PN 160. Montaţa odozdo na nosivu konstrukciju putem kutnih profila i vijaka.38 0.6 mm. 45212-400-4474/2008.990.6 mm. a sastoje se od donjeg i gornjeg pojasa dim.00 0. Izrada i montaţa zabatnih rešetki Izrada i montaţa zabatne rešetke raspona 15.[219] .pjeskarenjem te 2-kratni antikorozivni premaz na bazi epoksida.00 0.00 0 16. kg 10500 16.38 171. Sastavljene od gornjeg i donjeg pojasa od kvadratnog presjeka 80/80/3.38 90. Jediniĉna cijena takoĊer obuhvaća izradu i putem varenja montaţu ĉeliĉnih ploĉica od plosnog ĉelika za meĊusobnu vezu svih bravarskih izraĊevina kao i pocinĉane vijke za montaţu istih na gradilištu. dijagonala od kvadratnog presjeka 70/70/3.6 mm.9 mm sa prikljuĉkom na cijev kvadratnog presjeka 100/100/4 gore i dolje.9 mm.00 98348485.38 98. Obraĉun po kg postavljenih podroţnica.080.00 0. kg 5500 16.38 171.990. kg 11500 16.38 188. Sva montaţa na gradilištu je putem vijaka.38 0.00 2.090.00 16.38 0. Izrada radioniĉke dokumentacije obuhvaćena je u jediniĉnoj cijeni stavaka ponudbenog troškovnika. izradu radioniĉke dokumentacije.00 5500 16. god.00 0 16.38 262. Obraĉun po kg izvedenih uzduţnih rešetki. ĉišćenje od rĊe .38 90.ms_office Strana: 58.00 6000 16.38 0. Obraĉun po kg izvedenih zabatnih rešetki. kg 6000 16.00 0 16.00 5.38 0. vijcima M 16. Obraĉun po kg izvedenih rešetkastih nosaĉa. Izrada i montaţa nosaĉa fasade .00 0 0.38 0. Poloţene na stupove.00 16.2008. 4.

Dobava ĉeliĉnih stupova Nabava materijala te izrada ĉeliĉnih stupova od cijevi 406.80 11. kg 29000 16. te izrada ĉeliĉne okrugle cijevi promjera 152. Dobava krovne stabilizacije Nabava materijala.00 0 16.38 13.20 61.84 12.84 1.020.88 25.38 475.60 0.38 0.700.560. montaţa krovne stabilizacije u plohi krova i plohi podgleda sastavljene od dijagonale od L 40/40/4 i horizontalnog štapa od kvadratnog presjeka 40/40/2. UgraĊuje se u ĉeliĉni stup.00 0 16.38 0. Svaki stup je teţine cca 800 kg.5 mm.0. Gore izvesti spoj na limeni lokac.00 98348485.00 8.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. izrada u radionici i montaţa krovnog sprega u ravnini plafona od pojaseva NPU 80. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.793. Antikorozivna zaštita kao pod poz.300.ms_office Strana: 59.700.20 105.00 3800 16.00 7.00 16.88 25.793.20 0.2008.00 16. kg 6500 16.00 16.88 0. kg 8500 16.4/12.60 212.00 0 16. Obraĉun po kg izvedenih krovnih rešetki. Obraĉun po kom izvedenih ĉeliĉnih stupova.20 61.00 0 1. ĉišćenje od rĊe /pjeskarenjem/ 2-kratni antikorozivni premaz.10. krovnih spregova meĊu konstrukcijom od NPU 80 i dijagonala L 40/40/4. Dobava cijevi za odvodnju vode Nabava materijala.426.560.00 2800 16. 1.284.20 0.80 11. kom 18 11. Obraĉun po kg izvedenih krovnih rešetki na stupu. kg 2800 16.426.0 m¹ Nabava materijala.38 0.00 6500 16. kom 18 1.20 45. Dobava krovnog sprega u ravnini plafona Nabava materijala. popreĉni spregovi Nabava materijala. Obraĉun po kg izvedene krovne stabilizacije.683.793. montaţa leţajeva krovnih rešetki na stupu HEA-A200.360.0 mm.00 16. Sluţi za odvodnju krovne vode. Antikorozivna zaštita kao poz.5 mm.284.88 0.20 105. Obraĉun po kg izvedenog krovnog sprega.360.38 475. dijagonala od kvadratnog presjeka 80/80/3. izrada u radionici i montaţa krovne stabilizacije. Obraĉun po kg izvedenih elemenata spojeva.4/4.9 mm.20 137.20 0. a dolje na okno odvodnje pod kutem 120°.00 0 16.[219] . kvadratnog presjeka 90/90/4.020.20 137.683.20 0.00 0 16.38 0. U cijeni izrada veznih elemenata za horizontalnu konstrukciju i izrezivanje otvora za odvodne cijevi krovne vode.00 18 1.9 mm i vertikala kvadratnog presjeka 100/100/4.923.426.00 8500 16. U cijeni zaštita izvana i iznutra vrućim bitumenom ili bojom na istoj bazi.20 0.00 13.426. Leţajevi krovnih rešetki na stupu Nabava materijala.300. kg 850 16.00 0 16. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 6. od 16. kg 3800 16.923.00 29000 16. duţine cca 550 cm.20 0. izrada u radionici. Dobava krovne stabilizacije.00 850 16.00 18 11.20 0.38 13.00 10. 45212-400-4474/2008.60 212. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Izrada i montaţa krovne rešetke l = 15.5 mm. ĉišćenje od rĊe /pjeskarenjem/ 2-kratni antikorozivni premaz i montaţa elemenata spojeva koji sudjeluju u ukupnoj teţini sa 10%.20 0. izrada u radionici. god.00 0 11.793. dijagonala L 40/40/4 mm i vertikala nosaĉi plafona kvadratnog presjeka 60/120/4. izrada i montaţa krovne rešetke sastavljene od gornjeg i donjeg pojasa vel. Obraĉun po kg izvedenih popreĉnih spregova.00 9.20 45.6 mm i kvadratnog presjeka 60/60/2.60 0. Obraĉun po kom izvedenih cijevi za odvodnju vode. 1. Montaţa elemenata spojeva Nabava materijala. izrada u radionici.00 16.xls.00 16.0 mm.

00 0 4.00 16.38 0. Limeni pocinĉani profili 50×40 mm Obraĉun po m¹ nosaĉa limene maske.950.95 78.38 0.2008.880.95 0. 350×60 mm debljine lima 3 mm.00 1 4.00 1750 16. transport na montaţu i montaţa hodne staze unutar nadstrešnice.222.00 19.222. ţeljeza promjera 18 mm.00 0 16.222. Nosaĉi limene maske Izrada i montaţa popreĉnih i uzduţnih nosaĉa limene maske . 25/2 mm.38 0.[219] .95 78. Montaţa HOP C nosaĉa Dobava i montaţa HOP C nosaĉa vel.50 15.4/2.00 0 313.864. ţeljeza privaruju na ĉeliĉnu konstrukciju nadstrešnice.00 250 313.95 0.38 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.222.38 0. kg 1750 16.00 0 16.665. izrada u radionici.ms_office Strana: 60.00 16. te meĊusobno povezani cijevima promjera 30/3 mm.nosaĉa sema-fora izraĊenog od HOP nosaĉa ‚50/50/3 mm Antikorozivna zaštita kao pod poz.38 0. Dobava ĉeliĉnog okvira . 1. Širina hodne staze 80 i 120 cm.40 0.10. Dolaze HOP nosaĉi ›40/40/3 mm.00 98348485.80 0.00 0 254.864.880. Dobava i montaţa hodne staze m² 250 313.80 152.38 40.9 i promjera 42. transport na montaţu i montaţa ĉeliĉnih ljestvi za pristup na hodnu traku unutar nadstrešnice.38 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.38 0. Sve prema općim uvjetima. kg 3960 16.00 2500 16. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 14. kg 2500 16.po horizontali /6 kom/.50 313.38 64. Obraĉun po kg montiranih nosaĉa rasvjetnih tijela.40 4.40 17. god.222.40 4. transport na montaţu i montaţa pomoćne konstrukcije nosaĉa hodne staze i ograde hodne staze.487. Sluţi kao nosaĉ krovne svjetlosne trake.80 20.6 s antikorozivnom zaštitom.00 0 16. Izrada i montaţa ljestvi Nabava materijala. Gore je zaštitni rukohvat /ograda/ visine 100 cm. Montaţa nosaĉa rasvjetnih tijela Izrada i montaţa nosaĉa rasvjetnih tijela ugraĊenih u podgled nadstrešnice.384. Dobava pomoćne konstrukcije hodne staze Nabava materijala.80 0.38 111.80 16.nosaĉ semafora Nabava materijala.38 64.38 28. ‚ 60/60/2.00 3960 16.38 28.40 4. Obraĉun po kg izvedene pomoćne konstrukcije hodne staze.40 0. Obraĉun po kom ljestvi. Ljestve se “noţicama” od bet. izrada u radionici. Obraĉun po kg izvedenog ĉeliĉnog okvira nosaĉa semafora.00 6800 16. izrada u radionici. izrada u radionici. Obraĉun po kg montiranih nosaĉa krovne svjetlosne trake. kom 1 4.00 0 16. od 16.00 600 254.222. shemi bravarije i uputama projektanta. transport na montaţu i montaţa ĉeliĉnog okvira . Širina penjalica 60 cm.384. 45212-400-4474/2008.00 16.38 111.00 16. Sve izvesti od kutnog ţeljeza L 60/60/6. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Nabava materijala. Izvesti ju od ĉeliĉne pocinĉane rešetke vel.665.38 40. Dimenzije obavezno uskladiti prema detalju proizvoĊaĉa trake. Ukupna visina 800 cm.487.950. Obraĉun po m² postavljene trake. S antikorozivnom zaštitom. m¹ 600 254.80 152.xls.00 18.00 254. Dolaze penjalice od vertikalnih cijevi promjera 30 mm i preĉki od bet. kg 6800 16.

00 4.868. Krov je 2-strešni s nagibom od cca 15%. Svj. Izrada podgleda Sve isto kao u poz. Okvir je od “C” HOP profila 220×40×3 mm.00 0. Dolazi na podgled nadstrešnice. 1.20 196. POKRIVAĈKI I LIMARSKI RADOVI OPĆENITO: Izrada pokrova predviĊena je od profiliranog tvorniĉki obojenog ĉeliĉnog pocinĉanog lima debljine 0. Obraĉun po m² izrade podgleda. od 16. vel. 0. sve transporte.60 231. alat. visine do 2. U kompletu i pristupne ljestve od okna do hodne trake.lomovi lima s umetanjem “Z” ili više sliĉnih završnih i prelaznih profila ulaze u jediniĉnu cijenu.373.00 0.368. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.[219] . Boje pokrovnog lima u dogovoru s projektantom kao i podgled. 70×70 cm. god.368.2008.00 1 4.0 m¹.7 mm i visine profilacije cca 55 mm.00 0. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Za ukrućenje u otvorenom poloţaju okvir i otklopno okno povezati pocinĉanim lancem.00 0. samo lim debljine 0. m² 980 200. IzmeĊu sljemena i ţlijeba limovi su iz 1 dijela.00 2. Sve izvedeno prema detaljnom nacrtu i detaljima.00 0. razne zaštite na radu. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Izrada okvira okna za izlaz na krov nadstrešnice.00 0 200.00 2. Svi spojevi i prelazi .20 0.00 236.368.196.463. Okvir okna za izlaz na krov kom 1 4.00 980 200.00 200. Gore je otklopno okno od HOP ‚20/30/2 mm ukrućenog dijagonalama i vezanog na donji okvir putem navarenih 2 kom petlji za metalna vrata.00 98348485.00 0 0.10.00 0.368.20 196.34 VI.ms_office Strana: 61.34 4. Pokrov nadstrešnice Izrada i montaţa pokrova nadstrešnice od pocinĉanog ĉeliĉnog obostrano obojenog lima s brtvljenjem horizontalnih spojeva trajno elastiĉnim kitom. uskladištenje materijala na gradilištu i sl. kompletnu skelu. 45212-400-4474/2008.5 mm s profilacijom visine 12 do 18 mm i obojen RAL 9002 /bijelo/. m² 980 236. Obraĉun po m² izvedenog pokrova. Lim dolazi 1-struko. materijal.00 0 0.196. te u dogovoru sa nadzornim organom i projektantom. izradu radioniĉkih nacrta.373.20 0. /osnovni i spojni/.368. Obraĉun po m² pokrova nadstrešnice.60 0.368. koji će odrediti boju.60 0.00 V.463.60 231.00 0 4.00 2.00 980 236. ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 21. Vijci su oblikom prilagoĊeni donjem nosaĉu /NPU 10 i HOP 60/60/3. Obraĉun po kom okvira okna za izlaz na krov.868. 4.00 0.00 0 236.00 1.xls.

50 18. 1. m¹ 70 95.45 86.00 7.20 800. Izvedba horizontalnog sanduĉastog ţlijeba Izvedba horizontalnog sanduĉastog ţlijeba krovne vode od pocinĉanog lima 0.199. 45 cm c. Vijci i podl.60 52.90 0. Ţlijeb izvesti s uzduţnim nagibom 0.40 54. a nad ţlijebom ima okap.š. /unutarnja strana/. Izrada opšava po kosini Sve isto kao poz.154.00 0 0 0 86.00 0.815. Obraĉun po m¹ opšava limom.00 0 95. iznosi cca 10.š.55 0.50 8. m¹ 210 81.50 1.55 6. Dolazi ravno. Sve komplet. 45212-400-4474/2008. Spoj s donjim pokrovom izvesti “NA ĈEŠALJ”.ms_office Strana: 62.90 17.6 mm. gore se lim podvlaĉi pod masku.45 95.5%. ploĉice u boji kao maska /kao poz. Obraĉun po m¹ opšava po kosini.40 98348485.00 0.00 0 400. Obraĉun po m¹ maske.80 200. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 3.45 95.40 0.00 0. a.00 0. vertikalno r.40 400. Vezano na izradu maske iz poz.00 4 200. gornji i donji horizontalni.052.50 95.00 0 236.20 800.3 m¹. širina 50 cm.55 0. Uĉvršćenje nehrĊajućim vijcima na donju ĉeliĉnu konstrukciju.55 6. Lim je bez profilacije i u debljini 0.45 86. Masku sastaviti od 3 kom opisana “HOESCH” ELEMENTA /ukupna visina maske 180 cm.50 1. Opšav limom Opšav limom opisanim pod poz. 7 koji se podvlaĉi pod pokrovni lim.š.815. razv. Duţina pojedinog elementa ne smije biti kraća od 450 cm. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Opšav vertikalnog pojasa Obostrani opšav vertikalnog pojasa /maske/ naokolo nadstrešnice s profiliranim obojenim ĉeliĉnim pocinĉanim limom.00 70 95. 6.00 4.2008. Lim je razv.00 0 200.154. Ţlijeb je dilatiran tako da max. 1/ na sudaru krova i maske. Ţlijeb je presjeka 28×10 cm.60 0.60 0. god.10.454.688.xls.45 86.6 mm.45 95. 1. te pokrivanje sljemena. od 16.00 220 236. m¹ 4 200.90 0. samo po kosini. dole r./.00 236. gore r.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. kao što to izvodi firma “HOESCH” BAUSYSTEME GMBH WIEN.688. razvijena širina 50 do 10 cm. Obraĉun po m¹ postavljene maske. Obraĉun po m¹ izvedenog horizontalnog sanduĉastog ţlijeba. Obraĉun po m¹ postavljenih sljemenjaka Izrada opšava na sudaru krova i maske Opšav /limom kao poz.45 86.[219] .45 95.50 18. m¹ 220 236.90 17. Komplet s pocinĉanim nosaĉima na razmaku 80 cm. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Dolazi gotov tvorniĉki prefabriciran fasadni element s visinom 600 mm i debljinom lima 0. 20 cm Izrada i postava sljemenjaka Izrada sljemenjaka od lima opisanog pod poz.45 5.00 0 81.55 18.40 54.80 6.052. U cijeni podvuĉeni dodatni lim razv.454.154.154. Obraĉun po m¹ opšava na sudaru krova i maske.60 52.5 do 0. m¹ m¹ m¹ 210 210 19 86. duţ. 3. Boja po izboru projektanta.45 86. 1.0 mm. širine 30 cm i opšav s pasicom za vezu s opšavom iz poz. U cijeni opšivanje istaka nosaĉa semafora. Za spoj na vertikalu izvesti rukavce promjera 120 mm.20 0.55 0.9 do 1. širine 80 cm. a u meĊuprostore umetnuti brtve od bitumenizirane spuţvaste gume. m¹ 136 400.00 210 81.55 18.55 0.20 0. 20 cm b.40 0. dole je pasica i sudar s horizontalnim ţlijebom.00 136 400.00 210 210 19 86.199.00 81.

Obraĉun po m¹ izvedenog opšava.20 0. 30×20 cm i s visinom 40 cm. Razv. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Izvedba labuĊeg vrata Izvedba i montaţa vertikalnog labuĊeg vrata. 0.20 0. Razv.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 1/ uz svjetlosne trake. = 200 mm. Lim je savijen pod 90° s r.20 14.80 15. PredviĊene dim.00 0 200.80 2. su putem lukova s R min.50 0.948.65 3.521.70 11. Obraĉun po kom izvedenog opšava.60 163.90 0. god. Gore izvesti otvor ø 120 mm za spoj na vertikalu. otvora 74×74 cm.20 0.20 48. Opšav nakon montaţe semafora Izrada opšava od lima kao pokrov deblj.50 35.90 9.20 48. 1/ uz izlaze na krov.00 7 163.20 382.048.00 0 291. Obraĉun po kom izvedenog opšava. Svj. kom 18 195. kom 18 163.š. Obraĉun po kom izvedenog opšava. 4a.55 mm i s promjerom ø 120 mm. “LONAC” je tl. Obraĉun po kom montiranog limenog "lonca" Opšav limom na sudaru podgleda Opšav limom kao u poz. U cijeni izvedba i prikljuĉak “LABUĐEG VRATA” istog promjera kao ţlijeb.521.80 0.5 mm.048.00 0 81. 1 /samo ravni/ na sudaru podgleda i ţiĉanog pletera.80 0.80 0. Obraĉun po m¹ izvedenog opšava.80 1. m¹ 175 127. U cijeni obujmice za vješanje na ĉel.00 0 195. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.65 0. samo veza naplatna kućica – nadstrešnica /promjera 40 cm/.948.00 127. dim.90 9.00 0 163. rukavac za spoj na ĉeliĉnu odvodnu cijev. širina 50 cm. Montaţa limenog "lonca" Izrada i montaţa limenog “LONCA” na spoju limenog ţlijeba i odvodne cijevi. U cijeni prikljuĉak na gornju horizontalu i na donji revizioni lonac.00 18 163. Obraĉun po kom izvedenog labuĊeg vrata.00 13. Prodor za antenu Doplata za izradu opšava na prodoru antene kroz krov.40 10. Opšav uz svjetlosne trake Opšav limom /kao poz.40 163.00 0 163. vel.ms_office Strana: 63.40 16. kom 1 382. 50×50 cm. m¹ 122 81.00 409.146.80 81.10.00 0 409. m¹ 240 200.40 22.65 0.20 0.[219] . Opšav limom na izlazu Opšav limom /kao poz.217.40 0.991.146. kom 7 163.295.20 0.20 0.65 3.xls. U obliku L 25/25 mm.80 1. 13.5 mm.217.40 0.montira se nakon postavljenih semafora i promjenjivih znakova.60 98348485. konstrukciju.50 35. Razvijena duţina 440 cm.00 12.00 122 81. te na sudaru podgleda i opšava iz poz. 6 cm.80 0.00 17.00 2 291. kom 2 291.90 0. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 9.20 582.295.991.00 0 127.20 382.00 0 382. Obraĉun po kom opšava kod montaţe rasvjetnih tijela. Dolazi .70 195. širina 50 cm. od 16. kom 86 409. a dole ø 133 mm tj. 45212-400-4474/2008.20 582.00 1 382.40 22. duţina 220 cm. U cijeni prilagodbe profilaciji pokrovnog lima. Montaţa limene cijevi Sve isto kao poz.2008. 20. Svi prelazi vertikale na horizontalu i sl. Opšav kod montaţe rasvjetnih tijela Izrezivanje i pripasivanje lima na podgledu prilikom montaţe upuštenih rasvjetnih tijela s izradom opšava kao u poz.00 86 409.40 291. Obraĉun po kom izvedenog opšava.50 0. U cijeni prilagodbe profilaciji pokrovnog lima.20 382.00 240 200.00 18 195. Spoj limene vertikale i lonca izvesti tako da isti moţe posluţiti za reviziju i ĉišćenje lonca i vertikale. Debljina lima 0.80 2.00 200. Sve od pocinĉanog lima 0.00 175 127.

70 0.28 IX.40 74.70 VII. Obraĉun po m¹ izvedenih drvenih gredica.60 52. 1.530.00 Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 721.24 97. Obraĉun po m¹ izvedene svjetlosne trake Izrada i montaţa dilatacije svjetlosnih traka Izrada i montaţa dilatacije svjetlosnih traka iz poz. 2. Redni broj VI.[219] .628. Montira se na dodatni nosaĉ od HOP C profila /obuhvaćeno u brav.215. Ugradba pocinĉanim ĉeliĉnim vijcima.516.84 1.00 Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.045.7 m¹.00 0.68 10. L = 150 cm s vanjskom širinom = 170 cm. LIĈILAĈKI RADOVI 98348485.33 73.64 4.045.05 5. U cijeni dobava i postava 1 sloja krovne ljepenke s gornje strane.172.829.70 0. radovima/.05 5. 1. TESARSKI RADOVI UKUPNO: m¹ 112 52.podloge za postavu horizontalnog ţlijeba.05 0.05 0. Obraĉun po kom izvedene dilatacije svijetlosnih traka.00 48 1.33 0.829. od 16.ms_office Strana: 64. Postava putem pocinĉanih vijaka na donji ĉeliĉni “C” profil.00 0.00 112 37.40 74.215. širinom 70 cm i s podmetaĉima za postizanje nagiba ţlijeba. Ukupna duţina jedne trake je 5. 1.xls. izrada i montaţa drvenih gredica za naknadnu montaţu svjetlosnih traka. god. Ista dolazi na sudaru drveta s ĉelikom.68 10.455.64 0. Montaţa krovne svjetlosne trake Dobava.5 cm od mekog drva II.70 1. U cijeni dobava i postava bitumenske “IZO” trake širine 60 mm.28 37. U cijeni doplata za izradu i montaţu srednjih sljemenskih i krajnjih završnih elemenata prilagoĊenih nagibu pokrova. 45212-400-4474/2008.00 0 52. Obraĉun po m¹ izvedenog dašĉanog korita. dorada. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere POKRIVAĈKI I LIMARSKI RADOVI UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena 721.00 112 52.00 0 1. klase. Izrada dašĉanog korita Izrada i montaţa dašĉanog korita .516. Isporuĉuje se bez nastavnog vijenca.172.628. UGOVORNI TROŠKOVNIK br. m¹ 112 37.530.33 0.00 0. Dobava drvenih gredica Dobava. traka je korisne vel.10.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Sastavljena je od srednjih elemenata duţine 130 cm i krajnjih elemenata promjenjive duţine.00 0. s razv. kom 12 97.00 0 97.00 0 37.84 2. 4.33 73.2008.64 VIII.24 TESARSKI RADOVI VIII. UKUPNO: m¹ 48 1.25 RADOVI SA SVJETLOSNIM TRAKAMA VII.530. transport na montaţu i montaţa krovne svjetlosne trake od 1-strukog akrilnog mlijeĉnog stakla.25 Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 0. 1.64 0. RADOVI SA SVJETLOS. Dolazi daska deblj.530.60 2.00 12 97. Dolazi gredica 8×5 cm impregnirana 2-kratno. TRAK.455.

05 0. 2-kratno.00 0. samo podgled vidljive limarije: horizontalni i vertikalni ţlijebovi.00 0.659.BIJELO/.52 5.64 41. 2. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Obraĉun po m² liĉene površine.05 160.64 749.72 6. LIĈILAĈKI RADOVI UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1. Završno liĉenje se predviĊa epoksidnim bojama i to 3-kratni premaz u boji po izboru projektanta.ms_office Strana: 65. bojom po izboru projektanta.05 6.52 41.00 0.34 721. popravak temeljnog premaza i završno liĉenje krovne ĉeliĉne glavne i sekundarne konstrukcije koja se izraĊuje na slijedeći naĉin: Ĉišćenje i popravak zaštitnog temeljnog premaza.977. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Završno liĉenje Nabava materijala. VI. /Izvodi se samo u koliko isporuĉeni lim nije obojen bojom RAL 9002 .10.373.xls.2008. Izvodi se 2-kratno nakon montaţe maske.516.00 0 41.04 2. Popravak bojom limene maske Liĉenje .00 0.25 0.04 IX.00 223.75 48.00 0 36. Obraĉun po m² liĉene površine. a. Liĉenje nekonstruktivnih elemenata Sve isto kao poz.00 840 280 41.00 0 36. ţuto Liĉenje podnoţja stupa Liĉenje podnoţja ĉeliĉnog stupa u visini 50 cm CRNOM BOJOM /na bazi bitumena/ otpornom na atmosferilije. gorivo i sl.373.967.05 0.04 0.00 2.64 41.00 18 36.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Završno bojanje konstrukcije predviĊa se bojama na bazi epoksida.64 749. a prema opisu pod poz. 1.50 48. 2kratno.00 70 36. Obraĉunato u ĉeliĉnoj konstr.34 721.05 0.00 0 48.04 0.977.09 36.00 3350 48. 5.05 0. m² 3350 48.64 34. m² 135 48. Podnoţje stupa u visini 50 cm obojiti u crno.418. od 16. 45212-400-4474/2008.60 11.80 36. samo liĉenje nekonstruktivnih elemenata. Popravak liĉenja Isto kao poz.00 18 41.522.04 0.[219] .418.967.00 0. popravak temeljnog premaza i završno liĉenje /2-bojno/ ĉeliĉnih stupova koji se izvode na slijedeći naĉin: Nanošenje dva zaštitna sloja na konstr.20 4.00 135 48.64 0.72 36. 2.04 0. m² 70 36. m² 18 41.00 150 36. Obraĉun po m² liĉene površine.64 0.05 160.522.486.64 0.04 0.64 0.05 6. ČELIČNA KONSTRUKCIJA POKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI 2.09 REKAPITULACIJA V.00 0 36.406.80 7. Boja kao podgled. m² 150 36.25 98348485. god. plavo b.20 41. m² 18 36.00 0 0 41.406. vertikalne limene maske naokolo nadstrešnice.486.463.75 2.00 223.00 0. Izvodi se samo na manjim oštećenjima.04 5.04 648. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije. m² m² 840 280 41.516.00 0 48. Obraĉun po m² liĉene površine. Završno liĉenje konstrukcije Nabava materijala.50 3. antikoro-zivnim sredstvom. Obraĉun po m² liĉene površine.64 41.04 2.popravak bojom kao poz. Obraĉun po m² liĉene površine.60 11. 5.00 0.04 0.64 41. Popravak liĉenja Liĉenje popravak podgleda pokrovnog profiliranog lima bojama po izboru projektanta.04 648. Obraĉun po m² liĉene konstrukcije.463. /Napomena: liĉe se okviri s ţiĉanim pleterom na podgledu/.659.64 34.

003.20 Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 0.403. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0. Iskop se obavlja 95% strojno.00 100 23.859.690. m³ 10 23.22 0.22 232.20 3. RADOVI SA SVJETLOSNIM TRAKAMA VIII. TESARSKI RADOVI IX..00 10 23. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹. 3.00 23.00 0.071.418.00 0.00 0. Iskop dubine do 200 cm Iskop za temeljne ĉašice i temelje grede u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom temeljnom tlu kategorije C.22 0.859.20 23. a 5% ruĉno. postavljanje i odrţavanje iskolĉenih oznaka od poĉetka radova do predaje svih radova investitoru.20 REKAPITULACIJA A. tj.403.003.00 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere VII.81 3.628.762.403.01 0.00 0. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm.24 10. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal sa modulom zbijenosti Ms = 80 MN/m². Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar. paušal 1 3.09 3.20 3.00 0. nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju. Odnosi se na produbljenje iskopa za monolitne temeljne stope u sluĉaju da tlo nema propisanu nosivost. B.00 456. god.00 0. kao i sve ostalo potrebno za dovršenje cijele stavke.045.00 0. Iskopani materijal deponirati na udaljenosti 25 m¹ jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja.10. 0.22 232.ms_office Strana: 66. A.00 0.00 0 23.00 0.071.003.00 0.81 3. Svi iskopi su predviĊeni u zbijenom nasipu od drobljenog kamena.00 3.00 Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.00 0 3.071.403.045.00 3. samo dubine preko 200 cm.322.00 Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 74.00 3.24 10. m³ 100 23.28 223.22 0.003.628. Za plato je predviĊen samo osnovni nasip bez tampona i asfalta. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.00 1 3.003.00 2. LIČILAČKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: B.00 3.28 223.418. Dubina iskopa je do 200 cm.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Svi obraĉuni za iskop.01 NADSTREŠNICA PARKIRALIŠTA GRAĐEVINSKI RADOVI ZEMLJANI RADOVI OPĆENITO: Iskop humusnog materijala i osnovni nasip obuhvaćeni su u Projektu prometnica za trasu ceste na kojoj se nalazi CP.00 0. 4. I. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.00 0 23. Jedinična cijena Ukupna cijena 74. Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na iskolĉenju svih elemenata. cca 50 cm ispod gotovog kolnika.09 3.22 0.2008. 45212-400-4474/2008. GRAĐEVINSKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI ČELIČNA NADSTREŠNICA UKUPNO: 456.322. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa svake strane konstruktivnog elementa minimalno za 50 cm. od 16.00 0 0. Obraĉun paušalno.00 0.00 0 0.690.xls.[219] . Iskop dubine preko 200 cm Sve isto kao stavka 2.22 2. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60o ili koristiti razupiranje.003.00 0.071.22 2.00 0.762.20 98348485.00 1.

te nasipavanje. 45212-400-4474/2008.00 3 105.48 59. biojame.26 75.56 4. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju debljine 10 cm.82 0.82 0.26 75.00 0. a dubina iznosi 60 cm. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju. Ms = 80 do 100 KN/m².AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.82 1.48 59.82 1.05 422. okana elektroinstalacija.00 5. god.13 6.72 376.40 480.570. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju. okana odvodnje i ostalih raznih okana. Tlocrtne dimenzije ĉašice za zalijevanje su 25×25 cm. Nasipavanje i zbijanje obavljeti u slojevima debljine 30 cm mjereno u zbijenom stanju. Obraĉun po komadu ugraĊenog betona u ĉašice.28 0.10.71 0. okana naplatnih kućica.82 0. razastiranje i planiranje ispod temeljnih stopa. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.22 0.00 19. m³ 2.00 0 422.00 2.835. Sloj ĉistoće Dobava i ugradba fino drobljenog kamenog materijala ili šljunka (sloj ĉistoće).00 0 422.28 10.28 0. 317.82 2.33 II. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 4.570. tj.00 0.536.[219] .26 75.92 98348485.00 50 19. temenja blokova i raznih okana.82 2. Beton projektiranog sastava klase C16/20. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.33 105.835.00 0 105.05 2. gline ili sliĉno naokolo izvedenih trakastih temelja i temeljnih stopa.22 961.48 59. ispod temelja ĉeliĉne nadstrešnice klase C12/15 debljine d = 10 cm. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.71 I.00 0.72 376.26 75.2008.92 422. temelja vanjskih blokova.xls. Beton temelja stupova nadstrešnice C16/20 Dobava i ugradba betona u temeljne stope nadstrešnice parkirališta tlocrtnih dimenzija 300/100 cm. 1. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Beton podloge C12/15 Betoniranje betonske podloge od mršavog betona. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Nasipavanje debljine 20 do 30 cm Nasipavanje iskopanim materijalom (kamena sitneţ) bez primjesa humusa.50 cm ispod kote budućeg kolnika. instalacionog kanala.536.28 10. zaštitnih blokova ispred naplatnih kućica.71 0.56 4.00 0. m³ 3 105.71 317.40 3.00 0.5 422. a) beton b) dašĉana oplata c) oplata ĉašica Sitnozrnati beton za zalijevanje C25/30 Dobava i ugradba betona nakon ugradnje ĉeliĉnih stupova nadstrešnice parkirališta sa sitnozrnatim betonom klase C25/30.266. armirano-betonskog instalacionog kanala izmeĊu kontrole naplate i naplatnih kućica. m³ 50 19. Beton projektiranog sastava. kom 6 422. trakastih temelja i greda (ukljuĉivo zatrpavanje eventualnog produbljenja ispod temelja). Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou.00 0 19. m³ m² kom 22 72 5 480.22 0.00 0. temelja treptaĉa.057.22 961.00 6 422. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dopremu materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹.ms_office Strana: 67.13 6.266. a do kote .48 59.057.00 22 72 5 480.82 0.00 0 0 0 480.5 422. od 16.

00 0. od 16.00 0.682. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika.30 44.00 0.65 III.40 1.00 1.44 440.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.81 0. Armatura je iskazana u posebnoj stavci.48 59.48 59.00 0. obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu. m³ m² 2.liĉilaĉke radove. b) mreţasta armatura MAG-500 UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 4.80 5.24 IV.5 30 480.201.896.00 0. Obraĉun po kom izvedene skele. 445.00 0 440. ZIDARSKI RADOVI OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal.00 6.24 0.90 582. 10.44 440.59 58. UKUPNO TESARSKI RADOVI: 0. kom 1 440.40 1. Izvodi se u glatkoj ĉetverostranoj oplati. izrada i demontaţa skele nakon dovršenja svih radova.00 0. Visina skele iznosi cca 4.00 0.00 32.5 30 480. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Beton oko ĉeliĉnog stupa C25/30 Dobava i ugradba betona.48 59.30 98348485.20 1.24 0.26 0. sjeĉenje. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.26 1.00 1.00 0.48 59.00 0 0.81 II. Beton projektiranog sastava.65 0. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ravnanje.90 582.00 0 1600 0.44 IV.80 480. izrada i postava betonskog ţeljeza prema Izvedbenom projektu armature.00 0 0.[219] .24 445.201. sidra.44 440. Armatura mora biti ĉista od hrĊe i svih masnoća.028. Odnosi se na rad u visokim prostorima (ĉeliĉna nadstrešnica). rad.00 0 0. te otprema pokretne ĉeliĉno-drvene skele za bravarske i soboslikarsko .5 m¹. klase C25/30.00 0. sati sati 10 10 44.00 32.00 0. Nosive i pregradne zidove takoĊer je potrevno povezati preklapanjem opeke.00 0 0 0.44 0. 45212-400-4474/2008. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova. Obraĉun po kg ugraĊene armature.896.81 0.00 0 0.00 6.00 0.777. Ostali zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom.59 58.00 0 0 480.00 0.2008. razne zaštite i sl.682. Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete.00 2. TESARSKI RADOVI OPĆENITO: Oplata svih betonskih i armirano-betonskih elemenata ukljuĉena je u jediniĉne cijenu istih i prikazana kroz betonske i armiranobetonske radove.44 440.00 0.20 1.26 1.00 0.59 58.26 0. god.44 III.00 10.xls.00 0.00 0. a) beton b) glatka oplata Armatura Dobava.028.00 0.81 0. Zaštitni blok je tlocrtnih dimenzija 40×40 cm. u zaštitni dio oko ĉeliĉnog stupa nakon izvedenog zalijevanja.777.00 6.44 0.00 0 0 44. savijanje. a visine 40 cm i to cca 10 cm ispod gornje kote kolnika. 440.00 1 440. alat. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: 0.10.59 58. te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorniĉkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom.ms_office Strana: 68. Pokretna ĉeliĉna skela Dobava. transporte.00 10 10 44. 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente. kg kg 1600 6.00 0.

Na ĉeliĉnu podkonstrukciju nalijepiti bitumeniziranu samoljepivu traku za odvajanje lima i ĉelika. plastificiranog lima debljine 0. sav spojni i vezni materijal. UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0. Obraĉun po m² izraĊenog krova.052.00 0 0 86. Krov se izvodi kao jednostrešni u blagom nagibu od cca 6° stupnjeva.45 95. U cijeni: uzimanje mjera na licu mjesta.00 2.00 0 227. izrada u radionici. Obraĉun po m¹ izraĊenog opšava.10. radne skele.[219] .55 3.00 0 0.50 3.50 7.ms_office Strana: 69.60 0. sa plastiĉnom podloškom.00 0 236.8 mm.00 0. a vidljivi opšavi i maske su od pocinĉanog.8 mm Obraĉun po m² izvedenog pokrova. bitumenizirane samoljepive spuţvaste trake na mjestima dodira ili sudara s drugim materijalom.00 0. dobava osnovnog i spojnog materijala. Debljina lima iznosi 0. Lim se odgovarajućim inox vijcima.60 31. god. transport i montaţa na gradilištu. fiksiraju na donji ĉeliĉni UPE 160 profil pomoću 4 samobušeća i samourezujuća vijka. Kvaliteta lima prema naprijed navedenom opisu.630. spone za vezu s donjom konstrukcijom kao i krovne ljepenke na dodirnim mjestima s ostalim materijalima.55 0.xls.941.941.50 0.00 0.50 86. U jediniĉnu cijenu ulazi dobava i postava lima. ĉeliĉnog. Pokrov od lima a) lim debljine 0. svi transporti i sl. Opšav vanjske vertikalne maske Dobava materijala i izrada obostranog opšava vanjske vertikalne maske.60 0. prilagodba sljemenjacima i uvalama.052.00 0 0. a) horizontalni opšav b) opšav po kosini Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0. U limu maske treba ostaviti otvore za dinamiĉku hignalizaciju oko koje treba napraviti opĉav. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere KROVOPOKRIVAĈKI RADOVI OPĆENITO Pokrivanje kompletnog krova ĉeliĉne nadstrešnica pokrovom od ĉeliĉnog.55 0. plastificiranog. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno. Redni broj V. kao i sav originalni spojni i potrošni materijal.00 236.630.00 0 0.00 42 10 86.00 135 236.50 0.90 955. Sve limarske izraĊevine izvode se od ĉeliĉnog pocinĉanog lima debljine 0.00 0.00 0. od 16.00 0 0. Lim je tvorniĉki pocinĉan i plastificiran s obje strane.45 95.45 95.90 955. UgraĊuje se na potkonstrukciju vijĉanjem.45 95. 45212-400-4474/2008.00 0.50 98348485. Pocinĉani lim se meĊusobno spaja lemljenjem. Upotrijebiti ravni ĉeliĉni pocinĉani i plastificirani lim boje i debljine kao pokrov. profiliranog debljine 0.00 0.00 1. Obraĉun po m² izvedenog opšava. Razvijena širina lima iznosi cca 30 cm. m² 31 227.8 mm. Boju lima odrediti će projektant iz vaţećih RAL boja. m¹ m¹ 42 10 86.00 0.8 mm i visine profilacije cca 55 mm. Opšav na sudaru maske i gornjeg pokrovnog lima Dobava materijala i izvedba opšava na sudaru maske i gornjeg pokrovnog lima na ĉeliĉnoj nadstrešnici.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. kao i sav ostali pripadajući alat.2008. skela.50 227.8 mm.60 31. m² 135 236. Lim je ĉeliĉni pocinĉani i plastificirani ravni lim.55 3. a plastificirani lim nerĊajućim vijcima i zakovicama. Maska je na boĉnim stranicama konstantne visine.50 7.00 31 227.

075. ĉišćenje od hrĊe pjeskarenjem.00 0.00 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.028. te revidentu na reviziju prije poĉetka izvoĊenja radova.075. Za pokrov se koristi ĉeliĉni pocinĉani i profilirani plastificirani lim. II. Preko ĉvornih ploĉa na stupove se oslanjaju glavni rešetkasti nosaĉi koji nose sekundarne nosaĉe .02 0. transport. Stupovi ĉine kut od 87°.062.00 0.835.00 0.00 0.835. Sva montaţa na gradilištu obavlja se pomoću vijaka.00 0.028.30 48.00 0. m¹ 52 86. IV. izradu radioniĉke dokumentacije.00 0.00 0.02 OBRTNIĈKI RADOVI ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA NADSTREŠNICA OPĆENITO: Ĉeliĉna konstrukcija se izvodi prema priloţenim shemama.682.44 1. Ĉeliĉna nadstrešnica je projektirana s jednostrešnim padom. Kompletnu radioniĉku dokumentaciju za ĉeliĉnu nadstrešnicu duţan je napraviti izvoditelj radova i dostaviti je projektantu na ovjeru.00 0.062.00 0.33 32.45 0.3×10 mm. 45212-400-4474/2008.30 REKAPITULACIJA I.45 4.40 48. VI.2008. Obraĉun po m¹ izraĊenog opšava. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sav rad.00 0.495.33 32.65 440.65 440. Oslanja se na stupove od ĉeliĉnih cijevi promjera 168.00 0. Montaţa se obavlja prema montaţnom projektu. 0.00 0 0. III.00 0 0.00 0. alat.40 48. statiĉkom raĉunu i uputama projektanta. god. te dvokratnu antikorozivnu zaštitu bojom na bazi epoksida.30 89. UKUPNO KROVOPOKRIVAĈKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 4.30 86.00 98348485. V. detaljima.00 0 86. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Opšav na sudaru maske i donjeg limenog podgleda Dobava materijala i izvedba opšava na sudaru maske i donjeg limenog podgleda na ĉeliĉnoj nadstrešnici. Oko ĉeliĉne nadstrešnice je maska obuĉena sa obojenim limom.682.8 mm. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Ĉeliĉna konstrukcija se izvodi iznad parkirališta cestarinskog prolaza.30 89. B.xls. A. ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI TESARSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: 6.30 48.00 0. uputama statiĉara i prema radioniĉkoj dokumentaciji.075.00 0. 4. IzvoĊaĉ radova je duţan obaviti izmjeru izvedenih temeljnih ĉaša prije poĉetka radova.00 0 0.45 V.00 0.ĉeliĉne rešetke.00 0. koju je duţan izraditi izvoĊaĉ ĉeliĉne konstrukcije.10.075.495. od 16.00 6.45 0. Razvijena širina lima iznosi cca 30 cm. te montaţu svih konstruktivnih elemenata na licu mjesta.00 52 86.44 1.00 0. Upotrijebiti ravni plastificirani aluminijski lim boje i debljine 0. osnovni i spojni materijal.00 0 0.00 0.[219] .ms_office Strana: 70.

00 550 16. doprema na gradilište i montaţa kompletne ĉeliĉne konstrukcije za nadstrešnicu izraĊene od ĉelika kvalitete ST37. odnosno prema shemama i detaljima. kg 5800 16.00 0 16.10.6 mm i plosnog ĉelika 50×10 mm. Obraĉun po kg izraĊene konstrukcije.56 VI. Sve ostalo prema opisu iz stavke 19. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Ĉeliĉna konstrukcija nadstrešnice Dobava materijala. kg 550 16. izrada i montaţa nosaĉa maske nadstrešnice od pravokutnih profila 50×30×2. Visina nosaĉa maske je 430 mm.812. Ĉeliĉnu konstrukciju izvesti u skladu s projektom i statiĉkim raĉunom.56 0. te sa vjetrovnim spregovima od ĉelika promjera 16 mm. izrada. roţenica UPE 100. Radioniĉku dokumentaciju duţan je izraditi izvoditelj radova. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.108.00 3.00 16.00 16.[219] . Ĉeliĉna konstrukcija nadstrešnice je izraĊena od stupova promjera 101. od 16. Pravokutni profili 50×30 mm dolaze po horizontali gore i dolje. Vertikalna maska nadstrešnice Dobava materijala.9 mm.00 100 16..00 106.00 2. Obraĉun po kg izraĊene konstrukcije.xls.00 VII.00 106. izrada i montaţa potkonstrukcije za horizontalni ţlijeb. kg 100 16.108.56 0. Sve ostalo prema opisu iz stavke 19.048. UKUPNO ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.656. glavnih nosaĉa od kvadratnog profila 120×80×5 mm.56 96. dvokratnu antikorozivnu zaštitu bojom na bazi epoksida. Za priĉvršćenje na ĉeliĉnu konstrukciju na istom razmaku dolaze gore i dolje dodatni nastavci od plosnog ĉelika duţine 120 mm. LIMARSKI RADOVI 98348485. s pojaĉanjima od plosnog ĉelika debljine 16 mm.00 0.6×2.56 0. 45212-400-4474/2008.00 0.2008.00 0 16.56 9. god.56 0.. Obraĉun po kg izraĊene konstrukcije.00 0 16.6 mm i priĉvršćuje se varenjem na roţenicu UPE 100 na razmaku od 60 do 70 cm.56 0.56 96.56 0. odnosno prema shemama i detaljima. ĉišćenje od hrĊe pjeskarenjem.656. 1. a meĊusobno su povezani vertikalama od plosnog ĉelika na razmaku cca 60 do 70 cm.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.048. Podkonstrukcija je izraĊena od kvadratnog profila 20×20×2. odnosno 180 mm. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti osnovni i spojni materijal.56 1.ms_office Strana: 71.00 5800 16.00 16. te ugradbu ĉeliĉnih stupova u već pripremljene temeljne ĉašice koje je izvoditelj radova duţan prethodno geodetski prekontrolirati. te ju dostaviti na odobrenje projektantu. Svi spojevi na ĉeliĉnoj konstrukciji su putem varenja i pocinĉanih vijaka s maticama. Podkonstrukcija za horizontalni ţljeb Dobava materijala.56 9.812.

55 86.90 10. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.00 8 2 95.2008. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere OPĆENITO: Svi limeni opšavi. Isto tako u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu i postavu trake od krovne ljepenke na svim dodirnim mjestima lima s betonom ili drugim materijalom. i na objektu kontrole naplate na 1 mjestu.90 3.00 0. god.00 0. Zajedno sa ţlijebom izvesti i opšav sa unutarnje strane maske u limu kao i završni pokrov.40 81. Vertikalni ţlijeb dolazi na objektu ĉeliĉna nadstrešnica na 2 mjesta.70 98348485.55 86. m¹ kom 26 2 400.00 26 86.45 0. tako da se dobije pad ţlijeba prema ispustima od cca 1%.80 2. 45212-400-4474/2008.10.40 163. nosaĉe horizontalnih i vertikalnih oluka.00 0.ms_office Strana: 72. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu spoja na donju lijevanoţeljeznu cijev.00 0.00 0.00 0 0. transport i montaţu na gradilištu.90 95. b) labuĊi vrat 50 cm Snjegobran Izrada i montaţa snjegobrana na krovu objekta. skelu.90 0. LabuĊi vrat je razvijene duţine 50 cm. Ispod lima potrebno je postaviti bitumeniziranu samoljepivu spuţvastu traku. a na direktnom spoju s drugom vrstom lima ili metalom treba umetnuti bitumeniziranu spuţvastu samoljepivu mekanu traku. straţnja strana objekta kontrole naplate. Horizontalni sanduĉasti ţljeb Izrada i ugradba horizontalnog sanduĉastog ţlijeba širine š = 26 cm od ĉeliĉnog pocinĉanog i plastificiranog lima debljine 0. a) aluminijski ţlijeb b) rukavac Vertikalni ţljeb promjera 10 cm Izrada i ugradba vertikalnog ţlijeba krovne vode promjera 10 cm.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.7 mm.410. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu materijala. od 16.90 10. m¹ kom 8 2 95.[219] .40 172.40 172. Snjegobran u popreĉnom presjeku ima oblik cijevi i izraĊen je od ĉeliĉne pocinĉane plastificirane cijevi promjera 40mm.90 0.55 86.247.40 81.45 0.00 0 0 95.45 764.00 0.70 86. te izradu labuĊeg vrata i spoj na rukavac horizontalnog ţlijeba. Sve vertikale dolaze sa jedne strane.45 0. izradu u radionici.45 2. m¹ 26 86.45 764. Obraĉun po m¹ stvarno ugraĊenog snjegobrana. izrada mandţete.xls. a boje je kao i krov.40 163. Ukupna razvijena širina lima iznosi cca 160 cm. Sve se izraĊuje od ravnog obojenog lima kao pokrov objekta. tj. Zajedno sa ţlijebom izvodi se podvlaĉenje lima pod pokrovni lima sa obe strane limom cca 50 cm duboko.40 81.00 26 2 400.00 0 86. Priĉvršćenje za krov se obavlja s vijcima sa specijalnim kapama za istaku na limu.80 400. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu donjeg rukavca promjera 10 cm i duţine 30 cm.00 0 0 400. upotrebu krana. Obraĉun po m¹ stvarno izvedenog ţlijeba i komadu labuĊeg vrata i donje mandţete. Obraĉun po m¹ stvarno izraĊenog ţlijeba i komadu rukavca.00 0.00 1.410. spojeve horizontalnih i vertikalnih ţlijebova.247. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. horizontalni i vertikalni oluci i sliĉno izvode se od ĉeliĉnog pocinĉanog plastificiranog ravnog lima debljine 0.8 mm. Duţina snjegobrana je jednaka duţini objekta.45 0. izradu i postavu spona na zabatnim opšavima. prikljuĉak vertikalnih oluka u lijevano-ţeljezne cijevi.45 2.55 86.40 81.00 0 0. promjenjive visine.

20 3.00 54.00 0.00 0.00 0. kitanje i brušenje eventualnih neravnina. god.759.895.00 Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.59 58.00 0. trostruki premaz epoksidnom bojom.60 0.80 7. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal.80 54. Izvodi se u visini cca 50 cm.59 58.00 0.00 0.00 0.00 0. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika.70 1.24 1.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.60 0.00 0.00 30 30 44.098. Redni broj VII.00 0. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije.02 127.60 163. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine.00 1.00 Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 13.00 0 0.747. I.00 3 54.759.20 Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 0. ČELIČNA KONSTRUKCIJA NADSTREŠNICA VII.20 7.[219] .02 0.00 0.759.00 0.60 VIII.00 0.084.60 0. 5.10.00 0.59 58.80 REKAPITULACIJA VI.833.00 0.00 0 0 44.084. Doplata za dodatno bojenje crne bravarije Doplata za dvokratno dodatno bojenje podnoţja stupova ĉeliĉne konstrukcije nadstrešnice sa crnom bojom otpornom na atmosferilije.00 0 0.261.80 7.02 NAPLATNE KUĆICE GRAĐEVINSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal. razne zaštite i sl.00 13.00 106.261. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje kućica.xls. 45212-400-4474/2008.00 0.00 0 54. zaštitu ostalih površina od prljanja. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: 0. sati sati 30 30 44. LIMARSKI RADOVI VIII.833.20 SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI VIII. 1.24 I.00 0.80 127.00 216.00 0.00 0.00 2.812.90 98348485. 106. B.80 127.00 0.759.098.24 0. A.833.24 0.00 89. NepredviĊeni zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom. od 16.062.02 127.062.2008. Obraĉun prema m² obojene površine.895. UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI: m² 130 54. 1. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere UKUPNO LIMARSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena 13.833. sol i gorivo. sidra.00 0 54.00 0.337.261.00 REKAPITULACIJA A.00 216. Obraĉun po m² obojene površine.337.747. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti. SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: B.261.20 3.70 1.ms_office Strana: 73.60 7. GRAĐEVINSKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI NADSTREŠNICA PARKIRALIŠTA UKUPNO: 89.60 0. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama.00 0.00 130 54.59 58.00 13. UGOVORNI TROŠKOVNIK br. transporte. m² 3 54.60 7. 163. 4. Bojenje crne bravarije Bojenje crne bravarije i ĉeliĉne konstrukcije bojama na bazi epoksida. alat.90 44.20 7.812. rad.

50 II. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-CRNA BRAVARIJA: 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. vodilice.00 0 0.50 2.866.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 7 409. god. B.00 0.00 0. transport na gradilište.50 III.00 Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0. od 16.00 7 409. Ĉeliĉni okvir nosaĉa naplatne kućice Izrada i doprema na gradilište i ugradba ĉeliĉnog okvira nosaĉa naplatne kućice.866.00 0. Nosaĉ naplatne kućice je izgraĊen od dva uzduţna HEA 120 profila duţine 290 cm i dva popreĉna HEA 120 profila duţine 210 cm. Na slobodnim krajevima je priĉvršćena ploĉevina dimenzija 20×15 cm debljine 8 mm sa po ĉetiri rupe promjera 15 mm za priĉvršćenje konstrrukcije u betonske stijenke okna naplatne kućice. Prije ugradbe bravariju je potrebno dobro oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i odmastiti.866.00 98348485.084. Svi pokretni dijelovi. II.00 0.866.2008. NAPLATNA KUĆICA OPĆENITO Izrada.50 2. dvostruki antikorozivni premaz i montaţu na gradilištu. 0.xls.0 mm.084. leţajevi i sl.50 0. Finalizacija je obavezno "PLASTIFIKACIJA".00 0.50 409.. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti izradu u radionici.00 0 0.00 0 409. 45212-400-4474/2008.00 Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 3.50 2.10.00 0 0.00 0.00 0. kućice 330/180 visine 306 cm.00 1. ĉišćenje od hrĊe pjeskarenjem.ms_office Strana: 74.00 0.00 0 0. transport na mjesto ugradbe i montaţa naplatne kućice veliĉine 330×230 cm i visine 306 cm kao i vel.00 0. Pune stijene su obostrano obloţene aluminijskim obojenim limom debljine 1. a svi spojevi su izvedeni putem varenja. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 0.[219] .50 0. Naplatna kućica treba biti izvedena od aluminijskih tvorniĉki plastificiranih profila kao SCHUECO INTERNATIONAL tip ROYAL HI 75 ili odgovarajući. te kompletan spojni i ostali pribor. A. Svi okviri imaju ugraĊene pracne za usidrenje. te antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida.084. U tu svrhu na kućici treba izvesti 4 pomoćna montaţna nosaĉa za prijenos kućice putem dizalice. 2.90 REKAPITULACIJA I.90 OBRTNIĈKI RADOVI BRAVARSKI RADOVI CRNA BRAVARIJA OPĆENITO: Crna bravarija izraĊena je od NP i HOP vuĉenih profila.00 0. kom Obraĉun po komadu izraĊenog okvira nosaĉa naplatne kućice. trebaju biti izraĊeni sa maksimalnom preciznošću.90 3. Naplatnu kućicu treba izvesti kao montaţni kiosk i treba je u radionici kompletirati (sve osim poda i stropa) i takvu dopremiti na gradilište. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: 3. Sve izvesti prema Izvedbenom projektu.084.90 3.

57 0. dobavu obojenih elemenata. transport na gradilište. Sva ustakljenja su od "IZO" dvostrukog kaljenog stakla 6+6 mm.57 0.00 0 19. antikorozivnu zaštitu i liĉenje ĉeliĉne konstrukcije. ugradbu na armiranobetonsko postolje putem metalnih tipli i vijaka. kao i brtvljenje dvokomponentnim trajno elastiĉnim kitom izmeĊu kućice i armirano-betonskog postolja. Na svim dodirnim mjestima ĉelika s pocinĉanim profilima obavezno postaviti samoljepivu bitumeniziranu spuţvastu traku. god. Pune stijene izolirane su panelom (kamena vuna) debljine 35 mm. parne brane kao stopair. Naplatni šalter izvesti od aluminijskih profila (klizni podizni šalter) ostakljen izo staklom (2-dijelno) s bravicom za zakljuĉavanje. Sve ostalo prema dogovoru s projektantom i nadzornim inţenjerom. izrada radioniĉkih nacrta.00 0 0. Ukupna visina poda je 6 cm.[219] .30 cm. Stijena stropa izraĊena od panela sastavljenog od slijedeĉih slojeva: s donje strane obojeni aluminijski lim 2 mm (obojen podgled). Ugradba metalnim tiplima za vijke promjera 20 mm. uskladištenje. toplinske izolacije od kamene vune kao Tervol KP80 ili odgovarajuće debljine 80 mm. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0.2 mm na plastificirani aluminijski lim 2 mm. Gazište je podna obloga – vodootporna drvena ljepljena kriţna ploĉa debljine 24 mm.) mora biti izraĊen od materijala otpornog na koroziju.00 0. prvoklasni okov. Ĉeliĉni okvir kućice izvesti od kutnog ĉelika L 80×80×8 mm i kvadratnog presjeka 30×50×3 mm.00 0. antikorozivna zaštita vrućim cinĉanjem i montaţa ĉeliĉnog okvira donjeg veliĉine 330×2. Za nosivu konstrukciju kućice priĉvršćene su ploĉice sa ovalnim rupama promjera 16 mm.00 0.40 19. Specifikacija dolje navedenog materijala odnosi se na 1 kućicu TIP A Donji ĉeliĉni okvir 330×230 cm Dobava. ustakljenje.57 4. zraĉni prostor i pocinĉani lim 1.00 0.0 mm.00 0 0.00 0. Spušteni strop je raster od PVC rastera maksimalne veliĉine oka 15×15 mm. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad.00 0.pod od kaširane kamene vune 6 cm s PVC folijom 0.10.00 0 0. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0. orjentacione teţine cca 220 kg. od 16.305. Nakon ugradbe postavlja se izolacija .00 0 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Sav spojni materijal (vijci i sl.305. 45212-400-4474/2008.40 98348485.REFLEKTIRAJUĆE i u boji po izboru projektanta. te podešavanje vrata i prozora nakon ugradbe. Staklo treba biti kaljeno.ms_office Strana: 75.00 220 19. kg 220 19. Sva pokretna krila (prozore i vrata) opremiti gumenim brtvama tako da u zatvorenom poloţaju budu nepropusna na kišu i vjetar.xls.00 0.00 1. transport.00 0. montaţu u radionici i na gradilištu. metalizirano . Okov mora biti pripadajuĉi za aluminijske profile. prema tehniĉkom opisu i prema priloţenim nacrtima i detaljima. transport na gradilište.57 4. a vodilice trebaju biti od alu profila sa ĉetkom i valjĉićima za lakše kretanje stakala. izrada. Vijci ugraĊeni fiksno u temelj kontrolne kućice. Obraĉun po kg konstrukcije.2008.00 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0 0. osnovni i spojni materijal.00 0.00 0 0.

kom 2 1. Gornji izolirani puni pojas Gornji puni pojas izoliran kao parapet.00 0 4. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 2.257. transport na gradilište.648.94 1.79 8.19 0.99 4.795.82 998.05 3.94 1. Aluminijska stijena 40×281 cm Ustakljena aluminijska 1-dijelna fiksna stijena s punim parapetom veliĉine 40×281 cm (staklo 32×162).82 98348485.257.448.82 0. Na stijeni je mali posmiĉni šalter veliĉine 45×79 cm ugraĊen u okno veliĉine 90×79 cm. kom 1 998.046.591.57 4. antikorozivna zaštita vrućim cinĉanjem i montaţa ĉeliĉnog okvira gornjeg veliĉine 330×2. Obraĉun po komadu konstrukcije.387.6 124.57 0. m¹ 11. Obraĉun po komadu konstrukcije. samo puna stijena.648.00 0 1.85 1. god.795. Odnosi se na poziciju 3.26 124. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Konstrukcija je lagana od limenih "Z" profila.648.05 0.79 5.00 1 998.05 3.58 2..19 11.50 19. kg 250 19.79 0. Odnosi se na poziciju 2.26 11.00 250 19. Obraĉun po kg konstrukcije.00 1 11.99 4. od 16.32×162 cm.795.795.57 0.37 8.00 0 11. Pokrov od aluminijskog lima 266×166 cm Pokrov kućice je od obojenog aluminijskog lima tlocrtne veliĉine 266×166 cm.90 4.ms_office Strana: 76. Obraĉun po komadu konstrukcije.xls.10 6.37 2..00 0 998.257.90 19. Obraĉun po komadu konstrukcije.79 0.795.00 2 1.795.387.00 1 1. Obraĉun po komadu konstrukcije.5.296.046.94 0.00 0 2.296.85 1. kom 1 4.94 0.648. Aluminijska ustakljena 1-krila vrata 75×281 cm Ustakljena aluminijska 1-krilna vrata svijetle veliĉine 75×281 cm.57 4.00 0 19.94 9.57 3.448.79 0.648.00 1 4. Aluminijska puna stijena Isto kao stavka 4.99 0. Obraĉun po komadu konstrukcije. Odnosi se na poziciju 6. Staklo Runut = 28 .00 3 2.10 1.648.257. Obraĉun po kg konstrukcije. Obraĉun po m¹ punog pojasa.85 0.795.257.99 4.00 0 1. Obraĉun po komadu pokrova. Odnosi se na poziciju 1.00 170 19.00 11.2008.046.82 0.00 0 124.99 0. izrada.046.326.648.30 cm i teţine cca 170 kg.046. kom 2 2.648. Opremljena sa "STOP" aparatima i rukohvatima.05 0. Odnosi se na poziciju 7.00 0 2. Aluminijska fiksna kutna stijena 40×281 cm Ustakljena aluminijska 1-dijelna fiksna kutna stijena s punim parapetom veliĉine 40×281 cm.10. samo puna stijena.58 5.79 0.99 10.79 5.[219] .046. Visina je 45 cm. Gornji ĉeliĉni obvir 330×230 cm Dobava.00 0 19.892. kom 1 1. antikorozivna zaštita vrućim cinĉanjem i montaţa ĉeliĉnog vertikalnog okvira (10 kom) duţine 280 cm i teţine cca 250 kg.19 0.57 0. kg 170 19.19 11.85 0.648.00 2 2.795.57 3.19 11.591.79 8.4.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. kom 3 2.57 0.19 7.50 3.82 998.257. Ispod okna je puni parapet visine 78 cm.892. Odnosi se na poziciju 9. 45212-400-4474/2008. Iznad je otklopno krilo 158×72 cm. Aluminijska stijena sa šalterom Ustakljena aluminijska 4-dijelna stijena sa "ŠALTER" oknom i s punim parapetom.326. transport na gradilište.82 998. Aluminijska puna kutna stijena Isto kao stavka 7.6 124. izrada. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Ĉeliĉni vertikalni okvir duţine 280 cm Dobava. kom 1 11.94 1.648.

863.81 2.68 3.134.47 59. UKUPNO ZA 7 NAPLATNIH KUĆICA: kom ZAŠTITA OD SUNCA Aluminijske pomiĉne lamele na prozorima Dobava i montaţa unutarnjih aluminijskih obojenih pomiĉnih lamela s moguĉnošću podizanja i spuštanja. Obraĉun po komadu kućice.00 0.938.ms_office Strana: 77.39 2. Obraĉun po m² stvarno montiranih lamela.2008.68 0.235.47 7 59.38 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.399.00 1 2.024.47 415.81 0. gornjeg pocinĉanog lima debljine 1. U cijeni izrada okvira i poklopca u podu svijetle veliĉine 40×40 cm.38 0.938. Spusteni strop od obojenih lamela Spušteni strop od obojenih PVC lamela s rasterom veliĉine 15×15 mm.15 0.47 415. 1.938.34 16. Donji puni pojas Donji puni pojas izoliran kao parapet. IV.00 0 81.5 mm.86 0.00 1 3.00 11.86 1.399.15 941.68 14.6 81.34 81.47 m² 100 289. te izrada 2 kom poklopaca 60×60 cm.863.863.00 0 289. Toplinska izolacija kom 1 1.399.399.00 28.15 0.[219] .00 28. Visina je 13 cm i sa oblogom visine 8 cm. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav osnovni i spojni materijal. donjeg aluminijskog lima debljine 2 mm.86 13. od 16.00 0 3.15 59.68 3.134.15 941. parne brane kao Stopair ili odgovarajuće debljine 0.863.6 81.39 2.134.134. Obraĉun po komadu poda.024. m¹ 11. 28. Veliĉina spuštenog stropa je 220×320 cm.00 0. Obraĉun po komadu kućice. UKUPNO ZA 1 (JEDNU) KUĆICU TIP A: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 12.81 2.399.47 0 59.29 III.00 289. Vrstu i boju pomiĉnih aluminijskih lemela odreĊuje projektant.68 3. kom 1 2.29 314.15 59. kom 1 3.38 IV.00 0 1. Aluminijske lamele dolaze na prozore. m² 7.863.00 0. Veliĉina poda je 220×330 cm. Obraĉun po m¹ pojasa.86 1.86 1.00 0. Gotovi pod od linoleuma 3 mm Završni gotov pod od linoleuma kao DLW 3 mm ili odgovarajući sa kutnim profilom na sudaru sa stijenom. gornju masku i uzice za podizanje.863. SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI 98348485. te s kutnim limom na sudaru sa stijenom. Obraĉun po m² poda.00 1 1.024.1 314. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Toplinska izolacija kamenom vunom kao TERVOL KP80 ili odgovarajuća debljine 8 cm s parnom branom kao Stopair i podgledom od obojenog aluminijskog lima debljine 2 mm tlocrtne veliĉine 220×330 cm.00 0 314.796.10. UKUPNO RADOVI NA ZAŠTITI OD SUNCA: 7 59.38 28. te pomoćne konstrukcije od kvadratnih profila presjeka 30×50×3 mm.1 314.00 0.39 2.796.39 0.024.86 0.00 100 289.399.00 0. Pod kućice veliĉine 220×330 cm Pod kućice izraĊen od toplinske izolacije od kamene vune kao TERVOL TPT60 ili odgovarajuća debljine 6 cm.39 15.2 mm. god.xls.81 0. 45212-400-4474/2008.00 7.938.00 V.134.024.024. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.134.39 0.00 0 2.68 0.235.

00 0.521.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0.644. V. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0.52 98348485.084.50 415. kom 20 1.19 REKAPITULACIJA A. Obraĉun prema m² obojene površine.043. svi rubovi ABS traka.00 0.644.438. GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: SVEUKUPNO: 3. UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.52 1.29 28.00 0.00 0.00 2. zaštitu ostalih površina od prljanja.40 117. od 16.52 0. samo vel.043.39 V.521. Kancelarijski stol 100×60 cm Kao st.521. m² 60 117. Materijal za izradu stola je iveral 30 mm u boji jasena.40 7.729.921.521.796.043.00 0.19 0. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine.729.00 0.19 457.39 0.40 454. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer. 1.043. Obraĉun po komadu stola.084.644.043.866.xls. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Bojenje crne bravarije Bojenje crne bravarije i ĉeliĉne konstrukcije bojama na bazi epoksida. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti.40 7. B. 1.2008.00 3.09 6.521.90 454.52 1. IV.00 60 117.09 0.00 7.10. 7. 45212-400-4474/2008.921. te montaţa kancelarijskog stola veliĉine 160×80 cm sa pripadajućim ormarićem koji se sastoji od tri ladice i umetka za pisaći pribor veliĉine 60×80 cm. kom 1 1.29 28.[219] .438.39 7. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal.92 0.ms_office Strana: 78.00 0.00 7.00 20 1. 100×60 cm.92 38.00 0.19 457.40 454.00 0.938.39 0. trostruki premaz epoksidnom bojom.52 0. III.00 0.796. god. kitanje i brušenje eventualnih neravnina.40 1. OPREMA CESTARINSKOG PROLAZA Kancelarijski stol 160×80 cm Izrada i dobava.921. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije.92 38.40 REKAPITULACIJA II.644. BRAVARSKI RADOVI NAPLATNA KUĆICA ZAŠTITA OD SUNCA SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: 2.00 0 1.92 0.00 0.921.00 0 117. Sve prema shemi i opisu projektanta.90 454. Obraĉun po komadu stola. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama.00 0 1.00 0.521.866.938.00 0. B.50 415.40 1a.00 1 1.043.00 0.52 1.

00 98348485. boja prema izboru projektanta. gornji dio naslona je fleksibilan i omogućava razgibavanje tijela i kad je stolac u zakoĉenom poloţaju. unutarnja konstrukciju ĉini ĉeliĉna ţiĉana jezgra koja je prelivena hladnoljevanom poliuretanskom pjenom optimalne tvroće koja se odlikuje visokom otpornošću na deformaciju oblika. Naslon i sjedište: Nasloni sjedište stolca su ergonomski oblikovani i izraĊeni iz jednog dijela.22 10.00 0 0. Radna fotelja FV N D5 RO. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 0. takoĊer ima tzv. Materijal i završna obrada: Stolac je presvuĉen u visokokvalitetnu tkaninu KING koja se odlikuje visokom otpornosću na habanje i ima svojstvo negorivostim.[219] .00 0 0. 100% POLIESTHER. god.20 1. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Radna fotelja Dobava radne stolice kao Tapo ERGONOMIC SOLUTION SERIES VAL ili odgovarajuće. te integriran antischoik sustav koji sprjeĉava naglo udaranje naslona stolca u leĊa korisnika.2008. D = 52 cm. Baza stolca: Baza stolca je izraĊena od savijenih ĉeliĉnih cijevi u obliku petokrake zvijezde na ĉijim se završecima nalaze utori za kotaĉiće ili fiksne stopice. ali isto tako ima mogućnost fiksiranja u 6 razliĉitih pozicija. regulacija visine stolca se izvodi pneumatiski pritiskom na ruĉicu mehanizma.00 0 1. Dimenzije: L = 55 cm.S.koji je konstruiran tako da omogućava opciju slobodnog ljuljanja stolca i na taj naĉin potiĉe korisnika na tzv. Obraĉun po komadu radne fotelje.xls. Rukonasloni: Rukonasloni stolca su izraĊeni od visokokvalitetnog integralnog poliuretana i sluţe za potporu ruku tijekom rada na raĉunalu. dinamiĉko sjedenje. te integriran antischoik sustav koji sprjeĉava naglo udaranje naslona stolca u leĊa korisnika. Mehanizam: DUET MULTIBLOCK koji je konstruiran tako da omogućava opciju slobodnog ljuljanja stolca i na taj naĉin potiĉe korisnika na tzv.00 10 1.020. od 16.00 0. sastav je TREVIRA C. Rukonasloni: Rukonasloni stolca su izraĊeni od visokokvalitetnog integralnog poliuretana i sluţe za potporu ruku tijekom rada na raĉunalu.00 0. H = 72-80 cm.00 kom 10 1.00 0 0.22 0.22 10.22 0.00 0. TENSION CONTROL koji sluţi za prilagoĊavanje optpora mehanizma tjelesnoj teţini korisnika. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 2. Radna stolica za naplatnu kućicu Dobava radne stolice za naplatne kućice kao Tapo ERGONOMIC SOLUTION SERIES VAL ili odgovarajuće. takoĊer ima tzv.00 0.202. 0. s lijeve i desne strane se nalaze ruĉkice koje su izvedene tako da se moţe izvoditi regulacija stolca.10. mehanizam: DUET MULTIBLOCK . ali isto tako ima mogućnost fiksiranja u 6 razliĉitih pozicija. s lijeve i desne strane se nalaze ruĉkice koje su izvedene tako da se moţe izvoditi regulacija stolca. Kotaĉi: Kotaĉi ovisno o vrsti podloge. 45212-400-4474/2008.20 3.00 0. završna obrada baze je krom.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.020. radna fotelja FV N D5 RO.020. dinamiĉko sjedenje.00 0 0.00 0.202.ms_office Strana: 79.020. regulacija visine stolca se izvodi pneumatiski pritiskom na ruĉicu mehanizma. TENSION CONTROL koji sluţi za prilagoĊavanje optpora mehanizma tjelesnoj teţini korisnika.

041.2008.44 0. Materijal i završna obrada: Stolac je presvuĉen u visokokvalitetnu tkaninu KING koja se odlikuje visokom otpornosću na habanje i ima svojstvo negorivostim.33 5.00 0 13.92 6.609.60 9.00 14 235. 6.96 0.10.00 0 235.00 0 1.44 3.22 0. kom 1 9. Kotaĉi: stopice.020.341.xls. 5.00 1 13.96 1. 45212-400-4474/2008.04 0.33 0.00 0 960.020. Sigurnosna blagajna Dobava i postava sigurnosne blagajne za ĉuvanje priruĉnih blagajni za novac sa 2 kljuĉa. dobava i montaţa kuhinjskih elemenata i to: 1.22 7.33 0. 100% POLIESTHER. sastav je TREVIRA C.60 0.60 98348485. boja prema izboru projektanta.00 1 1.921. 3.16 235.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.609. Dimenzije: L = 55 cm.609. Obraĉun po komadu blagajne. god.296.16 7. na završecima se nalaze gumeni ĉepovi za zaštitu poda. Obraĉun po komadu stola.44 0.04 1.60 9.609. ugradbeni friţider veliĉine 60×180 od 210 l. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Naslon i sjedište: Nasloni sjedište stolca su ergonomski oblikovani i izraĊeni iz jednog dijela. Obraĉun po komadu stolca. Stol za blagovaonicu 180×80 cm Dobava i postava stola za blagovanje veliĉine 180×80 cm. 5. kom 14 235.54 1. Obraĉun po komadu stola. Kuhinja Izrada. ugradbeni elektriĉni štednjak veliĉine 40×60 cm. Obraĉun po komadu radne stolice. samo vel.22 7.141.04 1. komplet 1 13. ormarić sa radnom plohom i ladicama veliĉine 60×60.[219] .041. zidni ormarić . kom 1 1.04 0.041.96 1.04 5a.S. radna ploha veliĉine 240×60 cm. završna obrada baze je krom. ormarić veliĉine 60×60 cm za smještaj otpada.00 1 9. unutarnja konstrukciju ĉini ĉerliĉna ţiĉana jezgra koja je prelivena hladnoljevanom poliuretanskom pjenom optimalne tvroće koja se odlikuje visokom otpornošću na deformaciju oblika.33 13.921.041. 120×60 cm. 7. jednodjelni sudoper sa slavinom za toplu i hladnu vodu. kom 2 960.96 0. 4. završno obraĊena u krom.041.041.ms_office Strana: 80.020.60 0.341. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.020.60 9. H = 72-80 cm.341. Obraĉun po izvedenom kompletu kuhinje.00 2 960.609. D = 52. tapecirani u dekorativnu tkaninu iz štof karte (po izboru projektanta).22 0.00 0 1.341.54 4. 2. od 16. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena kom 7 1. Stolice za blagovaonicu Dobava stolica kao Tapo sa naslonom za potrebe blagovanja.00 0 9.00 7 1. sive i bordo boje. Sjedalo i naslon stolca izraĊeni od polipropilena (PVC) crne.33 13.92 960. Baza stolca: Baza stolca je izraĊena od savijenih ĉeliĉnih cijevi u obliku petokrake zvijezde na ĉijim se završecima nalaze utori za kotaĉiće ili fiksne stopice.33 13. Veliĉina sigurnosne blagajne je 140×120×120 cm.5 elemenata×60 cm.04 1.341.341.141. crnoj ili sivoj obradi. gornji dio naslona je fleksibilan i omogućava razgibavanje tijela i kad je stolac u zakoĉenom poloţaju.609. Stol za blagovaonicu 120×60 cm Isto kao st.44 3. Baza stolca izraĊena od ĉeliĉnih cijevi kruţnog profila (4 noge).296.

72 1.921. kom 1 960.04 0.48 1.68 14. kom 2 960. jednokrilna vrata sa bravicom.00 2 960.76 0.48 1. Kancelarijska stolica na kotaĉima Dobava stolica kancelarijskih ili sliĉnih bez rukonaslona na kotaĉiće s automatom za podizanje.04 18.041. svi rubovi kantirani ABS trakom.68 706.96 0.36 5. unutra polica i šipka za vješalice. 45212-400-4474/2008.00 1 960.921.52 13.523. svi rubovi kantirani sa ABS trakom. Arhivski ormar 70×45×180 cm Dobava i postava drvenih arhiviskih ormara veliĉine 70×45×180 cm. kom 3 480. Aparat za pitku vodu Dobava i postava aparat za pitku vodu u objektu kontrole naplate.041.738.92 7.441.52 1. kom 4 1. dvokrilna vrata sa bravicom.92 0.00 0 960.00 0 1.687.84 0. kom 18 1.00 0 1.00 28 1.571.76 360.60 360. veliĉine 262×50 cm.96 1.36 5. Obraĉun po komadu ormara.841.00 0 480. Oglasna ploĉa 60×30 cm Dobava i postava oglasnih ploĉa u naplatnim kućicama veliĉine 60×30 cm.52 3.687. materijal je iveral 18 mm u boji jasena.841.04 18. dvokrilna vrata sa bravicom.[219] .00 16 360.00 0 3. kom 10 360.96 1.921. sokl. boja po izboru projektanta. sa pripadajućim ormarićem ispod pulta.00 4 1.041.44 480.52 0. Okvir je metalni.52 0.00 5 1. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Drveni garderobni ormar 35×55×140 cm Dobava i postava drvenih garderobnih ormara veliĉine 35×55×140 cm. Radni pult u prostoriji pretplate 262×50 cm Izrada. Obraĉun po komadu.80 17.761.523. visine 78 cm.52 3. Drveni ormar za spremišta Drveni ormar za spremišta na katu. za svaku kancelariju.76 0.36 3.2008.603. Obraĉun po komadu radnog pulta.31 0. Gornja ploha presvuĉena ultrapasom. Oglasna ploĉa 120×120 cm Dobava i postava oglasne ploĉe veliĉine 120×120 cm.00 10 360.76 8.96 0.00 0 706. dvokrilna vrata sa bravicom.00 28 706.041. Radni stol 150×70 cm Izrada.10. Mogućnost spajanja i po vertikali. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.761.00 0 360.68 9.52 16.921.00 0 1.96 960.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.523.31 0.00 18 1.603.761.44 12.36 0. sokl.92 0.92 960. dim. 140×55×180 cm.68 1. kom 16 360. kom 1 3.52 3.72 15.00 0 1.36 0. kom 5 1. materijal je iveral 18 mm u boji jasena.96 0.36 0.92 10. sve prema nacrtu i dogovoru sa projektantom. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 8. Obraĉun po komadu aparata.841.31 19. Sve prema shemi projektanta. Obraĉun po komadu stolice Vješalice za odjeću Dobava metalnih vješalica za odjeću. Obraĉun po komadu ormara.765. Obraĉun po komadu ormara.xls. Obraĉun po komadu oglasne ploĉe. Obraĉun po komadu ormara.523.523. kom 28 706.00 3 480. god.76 8.808.841.765.96 11.776.738.571.96 960.84 51.00 0 360.36 0.808.00 0 960.48 0. od 16.96 0. radna ploha je panel ploĉa s rubom od tvrdog drva.60 98348485.84 0.441.04 0.48 0.92 7. Obraĉun po komadu stola. Materijal je iveral 18 mm u bijeloj boji.921.36 3. unutra police.84 51. doprema i montaţa radnog stola prema opisu iz pozicije 1 dimenzija 150×70.31 19.80 1. visine 78 cm. kom 28 1. svi rubovi kantirani su sa ABS trakom.00 1 3.76 18.523.ms_office Strana: 81.96 960.761. Obraĉun po komadu oglasne ploĉe. doprema i montaţa pulta.776. Sve prema nacrtu i dogovoru sa projektantom.921. Kancelarijski ormar sa policama 110×55×180 cm Dobava i postava drvenih kancelarijskih ormara sa policama veliĉine 110×55×180 cm. unutra police.

314.40 27. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0 59.32 3. 3. s pravilnim odsjecanjem stranica i planiranjem dna.444.22 8. a do 1. a sve prema nacrtima. Obraĉun po m³ stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta.02 457. m³ 85 11.13 0.00 0. Rov je širine 0.762.00 0. 1.424.00 2.26 0.32 3.14 0.859.324.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.444.314.00 0.09 210.10 0.00 0.00 Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 210.074.20 59.2008. Ruĉno zatrpavanje Ruĉno zatrpavanje rovova nakon montaţe i ispitivanja cjevovoda.599. OBJEKT KONTROLE NAPLATE INSTALACIONI KANALI.25 2.789.02 457.00 480 27. 2.31 GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI ZA ČCP MRACLIN 1. 6.26 10.23 0.895. 700.00 0 140.00 85 11.21 952.00 0.23 0. Ruĉni iskop rova Ruĉni iskop rova za u zemlji III i IV kategorije za kanalizaciona reviziona okna i sabirnu jamu s pravilnim odsjecanjem stranica.070. m³ 170 59.26 10.22 8.00 0 27. kom 5 140.729.00 0 96.074.[219] .10 4.00 0. od 16.14 700.26 0.80 m¹.789.09 210. 4.00 0.85 11. Bušenje temelja Bušenje temelja graĊevine za prolaz instalacija vodovoda i kanalizacije.21 0.10 4.00 0.01 216.930.60 2.823. god. a onda materijalom od iskopa i to u slojevima od 30 cm sa nabijanjem ruĉnim nabijaĉem Obraĉun po m³ ugraĊenog i zbijenog materijala. doprema i ugradba pijeska za posteljicu debljine 10 cm u rovovima za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih cijevi Obraĉun po m³ ugraĊenog i zbijenog materijala. Obraĉun po komadu bušotine. doprema i ugradba pijeska Nabava.324.00 170 59.00 0.xls.70 37.60 23. s utovarom i istovarom Obraĉun po m³ prevezenog materijala mjereno u sraslom stanju.00 5 140.50 6. Zemlju odbacivati 1 m¹ od rova.21 952. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere UKUPNO OPREMA ČCP-a: Jedinična cijena Ukupna cijena 210.23 13.13 INSTALACIJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZEMLJANI RADOVI Strojni iskop rova Strojni iskop rova za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih instalacija u zemlji III kategorije.859.10 0.10. Padove izvesti prema kotama iz nacrta.00 0.00 0. INSTALACIJA VODOVODA 98348485.599.314.729.314.01 216.930.ms_office Strana: 82.895.14 1.38 1.00 0.946.25 140.70 37.00 0. BLOKOVI I BETONSKI KOLNIK ČELIČNA NADSTREŠNICA NADSTREŠNICA PARKIRALIŠTA NAPLATNE KUĆICE OPREMA CESTARINSKOG PROLAZA UKUPNO GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI ZA ČCP MRACLIN: 2. Nabava.20 3.22 0. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: m³ 380 23. Obraĉun po m³ stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta.31 8.00 45 96.31 Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 0.38 1. 5.946.00 0. najprije slojem pijeska.070.00 0.31 8. 45212-400-4474/2008.40 4.00 380 23.00 Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.055. 1. 2.762.60 m¹ u objektu.14 0.424. Zemlju odbacivati 1 m¹ od ruba rova.823. Temelj debljine 60 do 80 cm. m³ 480 27. 1. Odvoz viška zemlje Odvoz viška zemlje od iskopa rovova kamionom na planirani deponij.22 0.23 13. m³ 45 96.50 96.5 m¹ izvan objekta.85 5.00 0 23. a prosjeĉne dubine 0.00 0 11.21 0.055.

46 58.60 350. izoliraju se filcom.40 182.10 45.00 961.00 0. kom DN 32 Nabava. doprema i ugradnja prelaznog komada PE ø 40/DN 32 u kompletu sa elektrospojnicom PE ø 40.00 0 0 73.sa kolom kom DN 20 .88 57.66 47.00 5.82 112. doprema i ugradnja prelaznog komada Nabava.60 350.40 2.189. kom DN 32 . doprema i ugradba ĉeliĉnih pocinĉanih cijevi Nabava.25 0. od 16.459.30 3.2008. Cijevi se polaţu u teren na dubinu cca 1.66 47.06 73. Cijevi voĊene vidljivo izolirati izolacijom debljine 19 mm klase B1 i obloţiti sa aluminijskim limom. Cijevi koje se polaţu u zemlju.06 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Nabava. za tlak P=6.268.65 58.06 98348485.845. s kromiranom kapom i rozetom.60 1.0 bar.00 0 0 0 0 0 104.91 0.05 416. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih ventila.00 0.00 0 58.podţbukni sa kapom kom DN 15 .06 0.76 205.46 0.00 0.[219] .AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.81 384.00 0.25 3.46 51.12 5. 2 112. doprema i ugradba mjedenog sigurnosnog ventila Nabava.00 0.268.46 58.00 0.xls.00 0.46 51.46 51.00 0.25 48.sa kolom DN 20 .60 1.67 64. 36 24 90 48 96. kom DN 20 DN 15 kom Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.06 73.00 0 12. doprema i ugradba polietilenskih vodovodnih cijevi Nabava. te izradom zidnih usjeka.66 47.65 58.00 0 112. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Nabava.2 m¹ na posteljicu od pijeska debljine cca 10 cm. – PE ø 40 m¹ Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih cijevi Nabava.76 205.10 45.10 45.00 0. izoliraju se DEKORADAL trakama.00 36 24 90 48 96.82 4. doprema i ugradba mjedenog nepovratnog ventila Nabava.65 58.00 0.00 0. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih ventila.00 1 1 73.30 12. fazonskim komadima i brtvenim materijalom.88 57.189.10 45.459. doprema i ugradba protoĉnih mjedenih ventila Nabava.00 2.06 73.podţbukni sa kapom kom DN 15 . Komplet sa izolacijom obujmicama i sitnim mateijalom. Cijevi za toplu vodu izoliraju se kao i cijevi za hladnu vodu samo sa dva namotaja filca.00 961.91 225.65 58.ms_office Strana: 83.00 96.25 3. god.10.25 48.91 0.88 57. 1 58.00 0.67 64.81 0. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal komplet Obraĉun po kompletu stvarno ugraĊenog prelaznog komada.10 76. 1 1 73.46 58.25 48. Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih pocinĉanih cijevi m¹ – ø 32 mm – ø 25 mm m¹ – ø 20 mm m¹ – ø 15 mm m¹ Nabava.kutni sa kapom kom Nabava.00 104.67 64.67 64.46 6.00 4 4 6 4 20 104.00 1 58.00 2 112. doprema i ugradba mjedenog sigurnosnog ventila na oprugu. Cijevi koje se montiraju u zidne usjeke.88 57.40 182.05 0.81 384.46 51.10 76. doprema i ugradba ĉeliĉnih pocinĉanih cijevi sa svim fitinzima. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih ventila.05 416.67 64.10 76.67 64.00 0.00 0 0 0 0 96.00 0.66 47.00 0.12 5.25 0.25 48. doprema i ugradba plastiĉnih polietilenskih vodovodnih cijevi za radni u kompletu sa fazonskim i prelaznim komadima.40 2. sa unutarnjim navojem koji se ugraĊuje na bojler. 30 12.845. doprema i ugradba mjedenog nepovratnog ventila sa obostranim unutarnjim navojem koji se ugraĊuje prije spoja cijevi na bojler. 45212-400-4474/2008.05 0.91 225.46 0.81 0.00 0.10 76. 4 4 6 4 20 104. doprema i ugradba slobodno protoĉnih mjedenih ventila koji se ugraĊuju ispred svakog izljevnog mjesta.00 30 12.

ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal Obraĉun po kompletu stvarno ugraĊenih slavina. doprema i montaţa slavine sa holenderom dimenzije DN 20 za prikljuĉak crijeva za polijevanje.23 98348485.04 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. doprema i ugradba limenih kromiranih vratašca vel. Obraĉun po kompletu postavljenog ureĊaja.666.65 8.04 0.00 0.24 0. god.242.666.40 9.00 1 36. s prethodnim i naknadnim ispiranjem instalacije uz protok vode jednak peterostrukom obujmu vode u instalaciji. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 1 45.65 45.24 2. komplet 1 2.094.666. od 16.23 36.24 11.12 240.40/99 zadovoljava propisane uvjete. 1.242.04 10.N. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal Obraĉun po kompletu.-83 i prema zahtjevina N.10. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po kompletu stvarno izraĊenog prikljuĉka.12 0.ms_office Strana: 84.04 36.242.00 1 2.65 45.76 3. komplet 2 120.3.24 19. INSTALACIJA VODOVODA UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 7. 15×15 cm s okvirom. 2. UreĊaj je monolitne izvedbe s jednim spremnikom izraĊenim tehnikom rotacionog lijeva polietilena volumena 6000 litara s lijevano ţeljeznim poklopcima klase B. ţeljezni X-komad dimenzije DN 80/DN 25. Krajevi cijevi zatvaraju se ĉepovima. doprema i montaţa slavine sa holenderom Nabava.00 0 120.80 0. Izvedba prikljuĉaka na predviĊenI elektriĉnI bojler Izvedba prikljuĉaka na predviĊenI elektriĉni bojler za sanitarnu potrošnu toplu vodu. lij.242.80 1.00 0 2.00 1 36.80 1. U sklopu ureĊaja predviĊen je i elektro upravljaĉki ormarić.00 0 36.24 2.80 0.242. Ispitivanje se vrši bez montiranih armatura.23 36.[219] .094.24 0.00 0 36.12 0.342. kompaktan ureĊaj za proĉišćavanje sanitarno-fekalnih otpadnih voda za 6 ES što uz ekvivalent stanovnika 3 iznosi 18 osobA.23 36. 45212-400-4474/2008.00 2 120. komplet 1 45.04 36.24 19.242.666. Obraĉun po metru stvarno ispitane instalacije.76 2.24 120. koncentracije 10 g Cl/m³ vode u instalaciji.00 0 4.00 228 4.40 4.2008. Izrada prikljuĉka vodovoda Izrada prikljuĉka vodovoda na postojeću prirubnicu dimenzije DN 80 mm. Nakon izvršene uspješne tlaĉne probe i ugradbe armatura kompletan. Nabava.342.65 0. komplet 1 36. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih vratašca. u zasunskom oknu.00 0. Montiraju se kod glavnog ventila na ulazu u objekt. doprema i ugradba limenih kromiranih vratašca Nabava.xls.04 36. Ispitivanje instalacije na nepropusnost Ispitivanje instalacije na nepropusnost pod tlakom od 12 bara u trajanju od 12 sati. cjevovod dezinficirati vodenom otopinom klora. kom 1 36. UreĊaj je odobren pod brojem DIBt Z-55. INSTALACIJA KANALIZACIJE UreĊaj za biološko proĉišćavanje UreĊaj za biološko proĉišćavanje sanitarnih otpadnih voda INNO-CLEAN EW8.65 45. opremljen je kompresorom (zraĉnom pumpom) i potpuno automatskom upravljaĉkom jedinicom. m¹ 228 4. Radi na principu SBR (Sequencial Batch Reactor) biološkog tretmana otpadnih voda.666.00 0 45.666.65 0.23 0.23 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Nabava.12 240.

10 480.xls.00 0.00 0 0 224. a) cijevi – ø 300 mm – ø 150 mm – ø 100 mm b) fazonski komadi Nabava.20 120.20 2.00 0 0 0 0 221.01 9.41 208.41 208.162.00 0. doprema i ugradba kanalizacionih PVC cijevi klase SN8 za vanjsku i temeljnu kanalizaciju i fazonskih komada sa spajanjem na kolĉak.00 0.162.00 10 10 50 250 20. kanalizacionih cijevi Nabava.61 14. kom kom 2 3 2. postavljanje i skidanje oplate.00 0.20 0.162. Fazonske komade obraĉunati kao duţni metar cijevi.925.22 200.01 9.93 0. vel.93 0.20 120.02 88.522.50 20.89 77.22 200. doprema i ugradba polipropilenskih kanalizacionih cijevi i fazonskih komada na kolĉak tipa STILLO . Obraĉun po metru stvarno ugraĊenih kanalizacionih cijevi.111. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Izrada vanjskog revizionog okna Izrada vanjskog revizionog okna za kanalizaciju s poklopcem.89 77. Sve prema nacrtu. god.61 14.925.111. Obraĉun po komadu stvarno izraĊenih revizionih okna.00 0 0 2.82 12.522.330.162.PP HT sa apsorpcijom zvuka.82 12. doprema i ugradnja odzraĉnih nastavaka Nabava.00 0.00 0.68 128.00 0.82 12.48 2. Ukljuĉivo sav materijal.93 26.92 6.60 221.602.00 120 80 30 120 221.962. m¹ m¹ m¹ kom 10 10 50 250 20.20 98348485. Na dnu obavezno izvesti kinetu. Debljina stijenke i dna je 20 cm.02 88. sa svim potrebnim priborom. 100×60 vel.20 224.82 12. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. a) cijevi – ø 100 mm – ø 70 mm – ø 50 mm b) fazonski komadi Nabava.20 224.00 0.61 14.962.01 9.68 128.16 5. sa svim potrebnim priborom.60 4.22 200. doprema i ugradba kanalizacionih PVC cijevi Nabava.ms_office Strana: 85. Brtvljenje izvesti gumenim prstenima.50 3.00 0.41 0.16 0.2008.22 200.00 0.02 88. omjera 1: 2.01 9. doprema i ugradba poliprop.00 0 0 0 0 20.68 128.20 2.00 0.00 2 3 2. Poklopac i penjalice premazati resitolom.96 2.[219] .93 26. Fazonske komade obraĉunati kao duţni metar cijevi. Brtvljenje izvesti gumenim prstenima. kom kom 1 1 224.02 88.96 2.486.89 77. – ø 100/h=400 mm – ø 70/h=400 mm Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 2.40 7. od nabijenog vodonepropusnog betona marke C 16/20.00 0.22 200. od 16.40 15.92 6.471.61 14. 60×60 Nabava.00 0.486.41 0.20 224.962.40 15.16 0. Poklopac veliĉine 60×60 cm. Na mjestima ulaza i izlaza cijevi iz okna ugraditi plastiĉne komade iz tvrdog PVC-a sa gumenom brtvom.602. a dubine prema nacrtu.doprema i ugradnja odzraĉnih nastavaka od bakrenih cijevi dimenzije: Obraĉun po metru stvarno ugraĊenih odzraĉnih nastavaka. Poklopci na reprezentativnim površinama moraju biti Elkington Gatic sa gornje strane obraĊeni kao pod oko njih.50 5. 45212-400-4474/2008. Penjalice od betonskog ţeljeza ø 18 mm.96 2.00 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0.16 5.330.00 0.10 480.40 7.50 3. iznutra glazirane cementnim mortom.20 0.00 1 1 224.89 77.68 128.471.962.22 200.48 3.96 2.10. Obraĉun po metru stvarno ugraĊenih PVC cijevi. m¹ m¹ m¹ kom 120 80 30 120 221.

ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog WC-a.162.399.00 0 0 2.45 0.46 0.00 0.601.00 6 464. kom DN 300 DN 150 kom Nabava.00 0 464.00 3 120.16 11.16 0. dim.00 300 16. statiĉkim vodenim pretlakom od 500 mbara u trajanju od 30 min. 560×475 mm.330.806.00 0 120.162.24 2.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 2.. SANITARNI UREĐAJI I PRIBOR Konzolni WC Nabava. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Nabava. 45212-400-4474/2008.xls.45 0.00 1 2.02 0.330.16 0.00 8. 2 1 2.80 2.02 4.40 m¹ i debljine 0.00 0. Nabava materijala.45 0.00 0 2.45 0. doprema i ugradba keramiĉkog zidnog umivaonika. 3 120.162.00 0 54.12 0.12 360.601. 1.786.00 0.321. ukljuĉivo sav potreban materijal i sva potrebna graĊevinska pripomoć kom Obraĉun po komadu izvedbe spoja.36 10.76 464.05 9.00 16.162.24 2.02 0.242.162.36 120.32 2. Nabava. god.484.601. doprema i ugradnja zidnih kromiranih vratašca. za pristup do cijevnih ĉistaća na kanalizacionim vertikalama Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih zidnih kromiranih kom vratašca.48 2.00 120. vel.601.242.484. a sve po DIN-u 4033 m¹ Obraĉun po metru ispitivanja kanalizacijske instalacije.33 0. doprema i ugradnja zidnih kromiranih vratašca Nabava.33 9.24 2.16 2. izvedba betonskih ispusnih glava Nabava materijala.46 2.12 360. INSTALACIJA KANALIZACIJE UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 6.20×1.601.399.00 0.80 4.00 4 54. 200×200 mm Ispitivanje kompletne kanalizacijske instalacije Ispitivanje kompletne kanalizacijske instalacije na nepropusnost. od 16. Ploĉa je veliĉine 3. doprema materijala i izgradnja ab temeljne ploĉe Nabava.00 120.00 0. sa kromiranom stojećum jednoruĉnom mješalicom i kromiranim sifonom. drvena oplata.00 0 2. doprema materijala i izgradnja armirano betonske temeljne ploĉe izraĊene od betona C 16/20 za sidrenje ureĊaja za biološko proĉišćavanje sanitarnih otpadnih voda.48 2. ukljuĉivo sav potreban montaţni materjal Obraĉn po komadu stvarno izvedenog zidnog umivaonika.10. 300 16.45 418.[219] . materijal za sidrenje i sva potrebna graĊevinska pripomoć komplet Obraĉun po kompletu stvarno izraĊene temeljne ploĉe.16 4.45 418.33 0.02 4. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog zaokretnog podnog kom sifona. 4 54.76 98348485.46 2. isplavnom cijevi i maskom i plastiĉne daske s poklopcem.330.00 2.786. sa prikljuĉcima ø 50 mm.00 4 2. kom 6 464.806.80 54.162.00 3. Keramiĉki zidni umivaonik Nabava.321. doprema i ugradba zaokretnog podnog sifona sa maskom od inoxa.45 217. doprema i ugradba zaokretnog podnog sifona Nabava.242. ukljuĉivo armatura.32 2. 150×150 mm. ukljuĉivo sav potreban materijal i sva potrebna graĊevinska pripomoć Obraĉun po komadu izvedenih betonskih ispusnih glava.12 0.33 9.330.601. izvedba betonskih ispusnih glava sa ţabljim poklopcima.00 0 46.00 0 16.16 4.2008.242.00 9 46.80 7.46 0. 9 46. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.24 2.45 217.05 46.00 0.00 2 1 2. doprema i ugradba konzolnog WC-a koji se sastoji od konzolne WC školjke.50 m¹. montaţnog zidnog bloka sa vodokotlićem. Izvedba spoja instalacije oborinske kanalizacije Izvedba spoja instalacije oborinske kanalizacije na predviĊena okna na vanjskoj kanalizaciji. kom 4 2. 1 2. vel.ms_office Strana: 86.

96 0.00 3 2.60 8.198.02 11. kom 1 304.17 1.xls. od 16. Elektriĉni bojler V=10 litara Nabava.10 52.2008.16 0.30 304.05 104. Obraĉun po komadu ugraĊenog fitlera za vodu. kom 6 128.00 0 600. Stojeća kromirana jednoruĉna mješalica Nabava.30 1.17 0.00 0 960. s brušenim rubovima te svim sitnim montaţnim materijalom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊemog ogledala.17 0.30 304.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.066.324. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.162.00 0 168. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog bojlera.17 0. 45212-400-4474/2008.60 600.80 300.009.00 0 168.46 0.198.00 1 464.60 0.00 1 960.06 0. Zidno ogledalo Nabava.17 1.46 464.96 960. doprema i ugradnja keramiĉke tuš kade sa kromiranom zidnom jednoruĉnom mješalicom sa šipkom i tušem i sa kromiranom odvodnom armaturom. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene slavine. kom 2 2.02 168. doprema i ugradnja etaţera.96 6.00 0 2. doprema i ugradba drţaĉa za toaletni papir.13 0. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog bojlera. kom 1 960. NP 10 (sa dva rezervna filtera). kom 3 2.17 1. god.02 168. doprema i ugradba zidnog ogledala dimenzija 600×400 mm.78 128.46 464.32 5. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 3. doprema i ugradnja elektriĉnog bojlera sadrţaja V=100 litara u kompletu sa sigurnosnim ventilom na oprugu za tlak pmax=6.32 2.96 0.05 mm.05 0.06 0.162.30 0. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal.00 2 52.009. Posuda za tekući sapun Nabava. doprema i ugradnja zidne kromirane slavine sa holederom. Etaţer Nabava.2 bara DN 32. Keramiĉka tuš kada Nabava.17 1.10 9.162. doprema i ugradba finog filtera za vodu do 30º C iz mesinga finoće 0.60 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Stojeći keramiĉki pisoar Nabava. Zidna kromirana slavina Nabava. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene posude za tekući sapun.066.30 10.60 600. doprema i ugradnja elektriĉnog bojlera sadrţaja V=10 litara (za ugradnju ispod sudopera) u kompletu sa sigurnosnim ventilom na oprugu za tlak pmax=6. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene mješalice. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog etaţera.16 0.00 0 128. doprema i montaţa stojeće kromirane jednoruĉne mješalice za sudoper.16 4.18 4.78 12.17 0. Filter za vodu Nabava. kom 1 600.00 0 464.801.00 6 168.00 1 600.18 2.13 768.46 0.30 1.10.00 6 168. Drţaĉ za toaletni papir Nabava.0 bara.162. kom 2 52.00 0 304. s padom tlaka kod ĉistog filtera 0.06 6.96 960.30 0.801.00 0 300.00 6 128.066.00 0 2.30 0. 800×800 mm Elektriĉni bojler V=100 litara Nabava.13 768.05 0. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog pisoara. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog drţaĉa.06 6.0 bara.05 104. doprema i ugradba stojećeg keramiĉkog pisoara sa kromiranom dovodnom i odvodnom armaturom. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene tuš kade.30 304.96 960. vel.009.16 4.00 2 2. Za ispiranje ugraditi infracrveni senzor sa automatikom za ispiranje.13 0.46 7.00 6 300.00 1 304.46 464. kom 1 464. doprema i ugradnja posude za tekući sapun.324.60 600.30 0.009.[219] .80 13. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal. kom 6 168.00 0 52.066.02 98348485. kom 6 300. kom 6 168.ms_office Strana: 87. debljine 4 mm.

026.00 2 2.201.402.466.674.00 0.58 4.675.399.466. 1 4.35 4. Regulacija protoka vode Regulacija protoka vode na svim ispusnim ventilima i mješalicama.60 1.00 50 48.95 2. Drţać za papirnate ruĉnike kom 6 200.10 384.58 4.00 0 96.580.802.802. od 16.00 0.76 120.00 2 5 7 2.00 0.675.45 43.10.337. 2 2. sati 50 48.201.00 0. 3.33 18. god.342.675.00 0.580.00 0 9.00 4 96.00 0. 4. 2.00 0 0 0 2. 45212-400-4474/2008.10 0.80 392.76 120.02 4.20 15.337.026. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog drţaĉa. 2.337.72 2.xls. slijedećih veliĉina: Obraĉun po komadu stvarno postavljenog protupoţarnog aparata.946.40 96.675. 1.04 3.05 0.802.2008.80 392.ms_office Strana: 88.342.39 352.580.[219] .58 4.580.72 221.50 17.10 384.39 352.02 0.25 19. doprema i postavljanje protupoţarnih aparata na suhi prah.5 mVS – N=250 W kom Obraĉun po kom stvarno ugraĊene cirkulacione pumpe.00 0.00 0 48. ukljuĉivo kontrola preljeva Obraĉun po stvarno izvršenim satima regulacije protoka vode.66 2.00 0 4.052.95 2.35 5.33 18.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. kom kom kom 2 5 7 2.00 2 9.337.00 0.605.53 0.00 0.02 0.20 1.02 4.58 0.35 0.402.961.00 0.946.60 1. kom 4 96.40 16.364.00 0 200.72 REKAPITULACIJA 1.72 221.026.00 0. doprema i ugradba drţaća za papirnate ruĉnike.33 0.45 43.80 43. Cirkulaciona pumpa Cirkulaciona pumpa elektronskog tipa kruga centralnog grijanja.20 0.05 2.364. slijedećih karakteristika: – G=4. 5.58 0.85 m³/h – H=4.39 352. S-50 kg – na kolicima S-9 kg S-6 kg SANITARNI UREĐAJI I PRIBOR UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 14.80 392.00 0.04 2.05 2. Nabava protupoţarnih aparata Nabava.25 19.00 1 4.961.20 200.00 37.580. doprema i ugradba ĉetke za WC sa drţaĉem. ZEMLJANI RADOVI INSTALACIJA VODOVODA INSTALACIJA KANALIZACIJE SANITARNI UREĐAJI I PRIBOR INSTALACIJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE UKUPNO: 37.10 0.66 9.05 0. Sklop automatske regulacije Sklop automatske regulacije renomiranog proizvoĊaĉa koji se sastoji od regulacionog ureĊaja i slijedećih elemenata: – regulacioni ureĊaj sa tjednim programom i uklopnim satom – troputni miješajući ventil DN 32 – elektromotorni pogon regulacionog ureĊaja – osjetnik polaznog voda – vanjski osjetnik – daljinski upravljaĉ sa sobnim osjetnikom komplet Obraĉun po komadu postavljenog sistema 2 9.80 392.53 STROJARSKE INSTALACIJE GRIJANJE I HLAĐENJE Elektriĉni kotao Elektriĉni toplovodni kotao tolinskog uĉina Q=40 kW u kompletu sa kotlovskom automatikom i svim porebnim priborom komplet Obraĉun po kompletu stvarno ugraĊenog el. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Nabava.50 48.00 0 2.052.80 43. 3.026.20 1.605. 1. kotla.20 0.58 98348485.00 0. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal drţaća za papirnate ruĉnike Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene ĉetke. Ĉetka za WC sa drţaĉem Nabava.39 352.33 0.802.00 0.35 0.674.580.00 6 200.00 0.399.

904. 1 78.29 9. rashladnog uĉina Qhl = 57.00 6 86.452. sa potrebnom automatikom i zidnim termostatom.94 0.31 0. pmax = 3.00 12 12 3.00 0. slijedećih veliĉina: Qgr =2.31 308.00 1 140.78 33.31 0.00 kW (kod sednje brzine) kom Obraĉun po komadu ugraĊenog ventilatorskog konvektora.94 86.45 0.00 21 3.26 0.50 kW (kod sednje brzine) kom Obraĉun po komadu ugraĊenog ventilatorskog konvektora.31 5. Rashladni agregat Rashladni agregat sa dva kruga hlaĊenja (sa dva kompresora). Aluminijski lijevani radijatori Aluminijski lijevani radijatori SOLAR-600. opremljen sa svim potrebnim mjernim. Ventilatorski konvektori Ventilatorski konvektori za ĉetverocijevni sistem.[219] .94 140.904.491.20 3.31 308. 12 12 3.29 3.49 0. god.45 31.04 63.63 0.49 73.00 0.94 140.04 10. dimenzije DN 25.904.49 518.15 4.94 0.00 0. za toplu vodu temperatura tw=80/60°C. 1 308.45 31. i za temperaturu prostorije tp=20°C članaka Obraĉun po stvarno ugraĊenom broju ĉlanaka.63 201.94 140. Sigurnosni ventil Sigurnosni ventil na oprugu za toplu vodu.43 78.452.904.321. za parapetnu ugradnju sa maskom (za naplatne kuĉice).xls.20 38.49 0.00 0 4. sa potrebnom automatikom i zidnim termostatom.20 0.49 73.452.94 6. sa troputnim motornim ventilima na strani tople i hladne vode.452.40 12. 6 86.49 0. u kompletu sa hidrauliĉkim modulom (cirkulaciona pumpe. 24 4.00 0 0 3. Ventilatorski konvektori Ventilatorski konvektori za ĉetverocijevni sistem.00 1 78.26 0.45 0. slijedećih dimenzija DN 25 kom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih redukcija.904. 7 4.00 54 63. kom DN 15 Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 4.00 96.0 kW. zatvorena membranska ekspanziona posuda i sigurnosni ventil na oprugu).15 8.43 7.78 98348485. 1 140.904. 21 3.321.40 38. sa antivibratorima.00 kW (kod srednje brzine) Qhl = 5.00 0 86.ms_office Strana: 89. slijedećih veliĉina: Qgr = 4. Radijatrski ovijesi i priĉvršĉeni materijal Radijatorski ovijesi i priĉvršĉeni materijal za navedeni tip radijatora Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih ovijesa.20 3.00 96.00 0 140.00 kW (kod srednje brzine) Qhl =2.00 6 33. dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog ventila.491.167.31 308.491.40 3.167.00 4. sa potrebnom automatikom.63 0.20 0.00 11.00 1 308.00 0 63. 6 33.00 24 4.2008. od 16.00 0 78.00 0 308.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Zatvorena membranska ekspanziona posuda Zatvorena membranska ekspanziona posuda.94 13.20 3. regulacijskim i komplet sigurnosnim ureĊajima.0 bar kom Obraĉun po komadu ugraĊenog sigurnosnog ventila.416. volumena V = 50 litara kom Obraĉun po komadu. sa svim potrebnim senzorima. toplinskog uĉina cca q=144 w/ĉlanku.10.00 0 33.00 0 4. 45212-400-4474/2008. dimenzije Obraĉun po kom stvarno ugraĊene prigušnice. kom DN 15 Radijatorska prigušnica Radijatorska prigušnica.491.26 3. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.40 38.43 78. bafer.49 0.00 7 4. Radijatorske redukcije i ĉepovi Radijatorske redukcije i ĉepovi u kompletu sa brtvama.43 0.43 78. kom – konzola – priĉvrsnica kom Radijatorski ventil Radijatorski ventil.26 3.416. za parapetnu ugradnju sa maskom (za objekt kontrole naplate). sa termostatskom glavom. 54 63.63 201.00 0 3.20 38.20 3.43 0. sa troputnim motornim ventilima na strani tople i hladne vode.00 0.49 518. za pripremu hladne vode temperatura tw=7/12°C.

74 5.93 114. kom 20 28.61 0. DN 65 DN 50 DN 40 DN 32 DN 25 Nepovratni ventil Mjedeni nepovratni ventil sa obostranim unutarnjim navojem Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog nepovratnog ventila.00 0.00 0.84 2.08 38.23 164.00 0.xls.44 374.00 0.38 2.24 188. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.72 329.00 0.00 0.[219] .47 232.44 2.44 2.34 212. Radijatorska poniklana slavina kom 56 34.24 188.23 329.00 0.72 848.51 80.43 2.64 1.21 140.23 2.00 0.61 0.2008.21 140.00 0.704.43 0. god.43 0.12 440.396.86 229.24 188.23 164.51 80.00 0.00 0 0 0 0 0 271. komplet 6 384.23 0. od 16.43 1.47 232.02 640.14 87.00 0.00 56 34.973.34 212.21 140. DN 20 DN 15 Kuglasta slavina Mjedena poniklana kuglasta slavina za hladnu i toplu vodu sa obostranim unutarnjim navojem.00 8 4 18 16 32 11 12 336.99 257.92 637.43 1. DN 65 DN 50 DN 40 DN 32 DN 25 DN 20 DN 15 Hvataĉ neĉistiĉa Mijedeni hvataĉ neĉistiĉa sa obostranim unutarnjim navojem.21 140.51 80.04 31.23 329.00 1 1 2 2 8 244.60 98348485.44 374.99 128.00 1 1 2 2 8 271.64 1.00 0.973. DN 10 Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 14.92 637.44 30.ms_office Strana: 90.00 0 384.04 20.28 21.690.72 848.24 188. DN 65 DN 50 DN 40 DN 32 DN 25 Odzraĉni lonac Odzraĉni lonac volumena V=2 litre u kompletu sa automatskim odzraĉnim lonĉićem.522.66 40.00 0.72 329.12 440. dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog pipca.00 0.02 640.04 31.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.64 1.23 164.52 1.24 188.04 271.00 0.00 0 28.96 318.14 87.152.00 0 0 0 0 0 0 0 336.66 40.23 2.47 232.14 87.29 61. kom kom kom kom kom kom kom 8 4 18 16 32 11 12 336.04 31. DN 15 Odzraĉni pipac Odzraĉni pipac na kljuĉić.00 6 384.66 40. slijedećih diemnzija Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene slavine.29 61.14 87.08 244.29 61.66 40.93 114.704.47 232.99 128.00 0.08 34.44 30. kom kom 56 56 38.04 31.00 0.00 0 34.08 0. slijedećih diemnzija Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene slavine.76 18.60 28.08 15.00 0. Automatski odzraĉni lonĉić Automatski odzraĉni lonĉić dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog lonĉića.51 80.99 257.34 212.93 114.00 0.44 30.396.61 190.00 34 5.00 0.61 190.00 0. kom 34 5.00 0.64 19.00 0.96 318.03 560.34 212.23 164.08 0.13 271.84 2.64 1.03 0.522.08 17.13 271.52 1. kom kom kom kom kom 1 1 2 2 8 271. 45212-400-4474/2008. cijevi Cu DN 15×1. za prikljuĉenje ventilatorskih konvektora na instalaciju tople i hladne vode. DN 10 Kuglasta slavina Mjedena poniklana kuglasta slavina za hladnu i toplu vodu sa obostranim unutarnjim navojem.928.00 0.28 384.99 128.00 0.38 0.47 232.690.306.29 61.38 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Radijatorska poniklana slavina za praţnjenje u kompletu sa ĉepom dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene slavine.03 560. slijedeće dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog hvataĉa.23 0.72 329.00 20 28.00 0.96 318.00 56 56 38.08 244. kom kom kom kom kom 1 1 2 2 8 244.152.633.00 0.64 244.43 0.44 30.13 0.74 16.72 329.47 232.03 0.93 114.43 0.96 318.928.13 0.10.0 mm duljine 5 m¹ i sa kuglastom slavinom dimenzije DN 15 Obraĉun po kompletu odzraĉnog lonca.76 336.00 0.00 0 0 0 0 0 244.00 0 0 38.00 0.38 2.24 188.86 229.43 2.306.633.00 0 5.99 128.00 0.

0 mm DN 32/Cu ø 35×1.00 1 4.0 mm ø 15×1.60 720.85 40.602.08 52.40 49. Spajanje odvoda kondenzata Spajanje odvoda kondenzata na postojeću instalaciju kanalizacije.255.72 422.00 12 40.00 0.0 mm – ø 15×1. Servisiranje i puštanje u pogon Servisiranje i puštanje u pogon navedene opreme od ovlaštenih firmi Obraĉun paušalno.0 mm ø 54×2.40 20.00 0.04 0. – cijevi ø 64×2.61 6.00 0 4.00 0.00 0.00 8.40 20.37 136.93 262.025. DN 65/Cu ø 64×2. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0.83 29.0 mm Toplinska izolacija Toplinska izolacija bakrenih cijevi za hladnu i toplu vodu sa toplinskom izolacijom tipa ARMACEL AC debljine 19 mm (za cijevi: ø 64×2. od 16.03 25.00 432.00 0.94 132.00 0.00 0.40 1.20 1.13 120.00 0. ukljuĉivo izrada S-sifona Obraĉun po komadu stvarno spojenih odvoda.804. kg 800 32.60 832.40 16.00 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.70 10.00 0 0 0 0 0 0 0 0 329.0 mm DN 50/Cu ø 54×2.912.004.00 0.37 136.909.ms_office Strana: 91.00 0.21 3.08 52.00 0 40.00 0 16.92 17.80 5.00 0.00 0.00 27.00 23.00 4. paušal 1 4.08 52.00 2.48 28.00 0 0 0 8.13 120.804.72 422.94 132.66 167.48 40.01 7.0 mm ø 44×2.85 40.0 mm) Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊene toplinske izolacije.66 167.93 262.62 9.94 132.03 25.624.62 9.004.41 4.85 40.94 84.00 200 60 260 8.084.00 432.00 0. – fazonski komadi Izrada konzola Izrada konzola.00 1200 12.83 29.41 4.13 120.321.41 4.40 20.04 1.179.30 1.004.00 0.934.62 9.00 0.00 26.00 0.00 140.602.04 32.88 384.02 0.0 mm – fitinzi Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog fitinga.00 800 32.21 3. od ĉeliĉnih profila.94 84. m¹ 1470 16.00 0.92 17.00 90 40 120 360 240 320 120 180 329. Plastiĉne kanalizacione cijevi Plastiĉne kanalizacione polipropilenske HT cijevi sa spajanjem na naglavak.02 23.321.00 4.20 16.00 4.61 6.20 16. m¹ m¹ kom 200 60 260 8.40 329.xls.01 7.00 98348485.21 3.00 24. u kompletu sa fazonskim komadima (za odvod kondenzata) Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih cijevi.00 0 12.20 0.62 9.00 0.81 15.506.004.94 84.00 0.60 832.04 0.21 3. ø 64×2.83 0.41 4.934.08 52.37 136.5 mm DN 25/Cu ø 28×1.10.93 262.20 1.80 5.549.04 32.693. obojeno sa dva sloja temeljne boje i dva sloja laka Obraĉun po kg stvarno izraĊenih konzola.61 6.00 32.02 23.81 15.2 mm DN 20/Cu ø 22×1. m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ 90 40 120 360 240 320 120 180 329. slijedećih dimenzija Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih cijevi. Mjedene spojnice kom kom kom kom kom kom kom 16 10 16 24 40 160 180 140.00 0.04 480.00 4. – cijevi DN 50 DN 32 Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih fazonskih komada.00 0.83 0.66 167.298.00 0.40 49.00 12.03 0.372.255.2008.70 10.01 7.81 0.00 16 10 16 24 40 160 180 140.084.94 132.004.20 0. 45212-400-4474/2008.00 0.912.00 0 32.02 0.40 20.0 mm ø 35×1.13 120.00 0.85 40.04 32.00 0.693.549.0 mm ø 18×1.01 7.37 136. god.00 0.00 0.92 17.506.[219] .40 kom 1200 12. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 22.00 0.88 384.00 2.004.40 1.04 480.0 mm Bakrene tvrde cijevi Bakrene tvrde cijevi u kompletu sa bakrenim fitinzima. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Mjedene spojnice za spoj bakrenih cijevi sa ventilima.0 mm DN 15/Cu ø 15×1.94 84.5 mm ø 28×1.0 mm DN 40/Cu ø 44×2.372.00 1470 16.03 0.00 0.909.04 1.298.00 0.04 32.00 0 0 0 0 0 0 0 140.025.624.40 25.2 mm ø 22×1. slijedećih dimenzija Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih spojnica.61 6. kom 12 40.00 0.60 720.81 0.00 0.66 167.0 mm – ø 15×1.93 262. nosaĉa za split sistem i nosaĉa za rashladni agregat.00 4.30 1.92 17.179.

xls.11 6.98 5. VENTILACIJA 98348485.989.00 m¹ – bakrena freonska cijev sa izolacijom.00 0.98 5.08 0. 12..11 6.2008. dimenzije ø 6.00 0.07 272.5 kW.00 0 68. posuda za sol i automatika za automatski rad pripreme omekšane vode.80 0.08 608..00 m¹ – plastiĉna cijev za odvod kondenzata ø 32 mm sa fazonima ..989. komplet Obraĉun po kompletu postavljene sheme GRIJANJE I HLAĐENJE UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 29.114.64 31. 1 6.114.114. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Punjenje instalacije hladne vode sa 30% -tnim glikolom za tempereturu t = -25°C litara Obraĉun po litri stvarno utrošneog glikola. rashladnog uĉina Qhl = 3.28 68.80 800.07 0.00 4 68. 1 800.357.00 0 5.. 800.114.00 1 6.02 0.00 24.98 0.989.70 mm .00 m¹ komplet Obraĉun po kompletu postavljenog sistema Omekšivaĉ vode Omekšivaĉ vode sa radnom i rezervnom posudom sa ionskom masom. 12.28 32.. 4 68.010.989.64 76.80 503.10.98 0.02 12.989.35 mm . kabelom . za rad kod vanjske temperature do -15°C (za hlaĊenje sobe sa serverima) – ureĊaj sa daljinskim upravljaĉem .357. 1 5.02 12. god.[219] .80 800.11 0.11 0.00 0 76.00 8 76.00 1 5.80 2.00 0 800. kapaciteta Gw=2.80 503.98 34.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br... 8 76.114. 45212-400-4474/2008.02 0.11 33. Manometri Manometri za tlak do 3.ms_office Strana: 92.0 m³/h kom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog omekšivaĉa vode. 1 komplet – bakrena freonska cijev sa izolacijom. SPLIT sistem . 12.989.80 1.server soba SPLIT sistem inverter koji se sastoji od vanjske i unutarnje zidne jedinice..010.11 6.114.00 500 24. dimenzije ø 12.08 0.80 0. Punjenje instalacije hladne vode glikolom 500 24.00 0 6. od 16. 12..98 5.00 30.07 0.00 0 24. Termometri Termometri za otpornost do 100°C kom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog termometra.00 1 800.0 bar kom Obraĉun po komadu stvarno ugrašenog manometra..00 m¹ – postolje za montaţu vanjske jedinice izraĊeno od ĉelićnih profila i obojeno sa jednim slojem temeljne boje i sa dva sloja laka .. 1 kom – spajanje unutarnje i vanjske jedinice sa el. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.08 608. Shema i uputstva Izrada sheme za postavu na zid /uramljeno/ u kompletu sa uputstvom za rad..07 272.

00 1 19.005. 45212-400-4474/2008. twu/twi = 7/12 °C. Prigušenje buke kroz panel iznosi 44 dB. Toplinski i zvuĉno izolirana tvrdom mineralnom vunom debljine sloja 50 mm. Vanjski plašt je zaštićen metodom praškastog lakiranja.5 °C. nV = 1501 o/min.[219] .39 19. 1 kom – Kanalski pasivni NTC K2 temperaturni osjetnik tip TS-91038220 (0/40C) .. Koeficijent prolaza topline kroz panel iznosi 0.39 0.00 0. Klima komora se sastoji od slijedećih elemenata u smjeru strujanja zraka: – elastiĉni spoj – filterska sekcija sa filterom tip F5 klase EU3 – filterska sekcija sa filterom tip F5 klase EU3 – sekcija toplovodnog grijaĉa zraka: Vz = 2100 m³/h.005. QHLuk = 12. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br..ul/R. Dimenzije klima komore: LxWxH=2750×1215×685(+120) komplet Teţina klima komore: G=324 kg Automatska regulacija klima komore Automatska regulacija klima komore sa toplovodnim grijaĉem (Qgr=24. god.10..V. R.00 0 19. twu/twi = 7/12°C.00 0.00 0.. Qg = 24.00 kW. 0.xls. 1 kom – Protusmrzavajući termostat tip 270 XTAN-95008 (od -10 do 12 C) komplet sa priborom KIT012N600 .5°C.5 do 4 mbar) .2 kW. Tw1/Tw2=80/60°C) i hladnjakom (Qhl=15 kW. od 16..V. Tw1/Tw2=7/12°C).39 2.39 19. 0.005.. dp =14 kPa pad tlaka na strani vode – sekcija s tlaĉnim ventilatorom s ugraĊenim jednorzinskim elektromotorom.00 0 0.005. dp = 3 kPa pad tlaka na strani vode – sekcija hladnjaka zraka sa eliminatorom kapljica V = 900 m³/h.57 W/m²K.. predviĊena za rad sa 100% svjeţim zrakom. Unutarnji i vanjski plašt izraĊeni iz pocinĉanog lima. tzu/tzi = 34/18.005.00 0 0. koja se sastoji od slijedećih elemenata proizvod "Johnson Controls": – Prethodno konfigurirani DDC regulator tip SC-9100-8GEN-1 sa LCD displjejem (aplikacija G22-011) .2008.00 kW..00 0 0.00 0.00 98348485..00 0 0. 1 kom – Diferencijalni presostat tip P233A-4-AHC(od 0. dp =14 kPa pad tlaka na strani vode – sekcija hladnjaka zraka sa eliminatorom kapljica V = 2100 m³/h. Montaţa komore na antivibracijskim gumenim podloškama.00 0.V.00 1 19. QHLuk = 24.00 kW. Hex=300 Pa.izl = 45%/82%. 1 kom Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.00 kW.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.39 0.V.005. tzu/tzi =-6°C/+30°C.39 19. tzu/tzi = 34/18. podtlaĉni sifon za odvodnju konenzata i gumeni podmetaĉi.00 0. R. Nel = 2.. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Klima komora Klima komora KK-1 horizontalne izvedbe predviĊena za montaţu na krov hlaĊenja i ventilacije poslovnog prostora u izvedbi s dvostrukim plaštom. Ukljuĉivo gumeni podmetaĉi za kanalski razvod.ms_office Strana: 93. twu/twi = 80/60°C. remenicama i prijenosnim remenom karakteristika: V =2100 m³/h.ul/R. 1 kom – Elementi u polju (aplikacija G22-011): Kanalski temperaturni osjetnik (0-10V) TS-9101-8222 (-20/40C) .izl = 45%/82%.

92 0.738. flterom svjeţeg i otpadnog zraka klase G3. tlaĉnim i odsisnim trobrzinskim ventilatorom proizvod "AERMEC" tip UR 75 W slijedećih tehniĉkih karakteristika: USISNI DIO – filtar klase G3 – odsisni ventilator s unaprijed zakrivljenim lopaticama slijedećih karakteristika: – koliĉina zraka V = 750 m³/h – visina dobave: P = 175 Pa – snaga motora: P = 0.92 0.00 1 15. 0...92 15..2008..738.738.0-10V) . 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere – Troputni regulacioni ventil grijaĉa: NP16 NO 15 kvs=4.00 0 0. 1 kom komplet Obraĉun po kompletu postavljenog sistema Podstropna ventilaciona komora Podstropna ventilaciona komora komplet sa ploĉastim rekuperatorom.30 kW Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1 15. 1 kom – VA-7152-1001(pogon ventila24V.92 15.55 kW – ploĉasti rekuperator – reţim grijanja – uĉinak(ušteda) 4.738. 1 kom – VA-7152-1001(pogon ventila24V. 1 kom – Elektromotorni pogon ţaluzina On-Off (16Nm.0% – vanjski zrak:V = 750 m³/h (-5°C) – otpadni zrak:V =750 m³/h (20°C) – reţim hlaĊenja – uĉinak 1. god.00 0 15.. 1 kom – Troputni regulacioni ventil hladnjaka NP16 NO 20 kvs=16 tip: VG7802PT (tijelo ventila) .92 3.00 0.738... 1 kom – Instalacioni pribor za elektromotorni pogon ţaluzina tip M9000-ZK . Ormarić je nadzidne izvedbe. 45212-400-4474/2008.00 98348485..[219] ..92 15.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br..xls.00 0. 220V/50Hz)sa dva krajnja kontakta tip M-9108-AGC-1 . 1 kom – Elektrokomandni ormar automatske regulacije i elemenata elektromotornog pogona komplet s ugraĊenom i oţiĉenom opremom.738.ms_office Strana: 94. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. toplovodnim grijaĉem..0 kW – iskoristivost: 55...10. elektriĉki i funkcionalno ispitan s pripadajućom dokumentacijom.0 tip: VG7802GT (tijelo ventila) .00 0 0.0-10V) .. uvod kabela s gornje strane . od 16.00 0.

00 0.temp... 45212-400-4474/2008..0% – vanjski zrak:V = 750 m³/h (34°C/50%) – otpadni zrak:V =750 m³/h (26°C/50%) TLAĈNI DIO: – usisna ţaluzina SE4 – filtar klase G3 – ploĉasti rekuperator – toplovodni Al-Cu grijaĉ – Q = 9..izl temp. 1 kom Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena komplet 2 30.208..zraka 8/22°C – ogrijevni medij: topla voda 80/60°C – tlaĉni ventilator s unaprijed zakrivljenim lopaticama slijedećih karakteristika: – koliĉina zraka V = 750 m³/h – eksterni pad tlaka: P =100 Pa – snaga motora P =0.xls.1°C/90% – ogrijevni medij: topla voda 7/12°C Uz ureĊaj se isporuĉuju 2 kom regulatora broja okretaka ventilatora RVM sa prekidaĉem 0-On .. 1 kom – Diferencijalni presostat tip P233A-4-AHC(od 0.00 0 30.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 1 kom – Kanalski pasivni NTC K2 temperaturni osjetnik tip TS-91038220 (0/40C) .ms_office Strana: 95.00 0 0. 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.vl.2008.... 1 kom – Protusmrzavajući termostat sa podruĉjem od -10 do 12°C.00 0 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere – iskoristivost: 48./rel.47 0.55 kW – dodatni kanalski hladnjak BF210: – Q = 4..104. 1 kom – Elementi u polju (aplikacija G22-011): Kanalski temperaturni osjetnik (0-10V) TS-9101-8222 (-20/40C) .104.208.94 4.47 60.. 1 kom Obraĉun po kompletu postavljenog sistema Krug automatske regulacije za ventilacionu komoru Krug automatske regulacije za ventilacionu komoru UR 75 W.00 98348485..vl.00 kW – V = 750 m³/h – ulazna temp..00 0. god.0 kW – V = 750 m³/h – ul. koji se sastoji od slijedećih elemenata: – Prethodno konfigurirani DDC regulator tip SC-9100-8GEN-1 sa LCD displejem .5 do 4 mbar) .104.00 0.104. zraka 30°C/60% – izl.47 0.00 2 30. 1 kom – Sobni pasivni NTC temperaturni osjetnik osjetnik sa mogućnošću podešavnja temperature u podruĉju ±3°C (0-10V) RS-9193-0005 . od 16..94 30.[219] ./rel. kapilarom duţine 3 m¹ i automatskim resetom (fiksna razlika od 3°C) tip 270XT-95078 .10. zraka 15.47 60.

228.00 0.62 7..7 bar – N=250 W kom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene pumpe.62 0.89 0. klase B1 u oblozi od aluminijskog lima.00 0..00 98348485.00 4 1 1. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.48 1.13 115.36 4.00 0..36 4.72 720.78 5. 1 kom komplet Obraĉun po kompletu postavljenog sistema Cirkulaciona pumpa Cirkulaciona pumpa elektronskog tipa kruga grijaĉa komore.2 m³/h – H=0. elektriĉki i funkcionalno ispitan s pripadajućom dokumentacijom.619..00 0.877. uvod kabela s gornje strane .62 7..66 20.72 720.72 0.14 11.93 217. 45212-400-4474/2008. u kompletu sa fazonskim komadima Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih ventilacionih kanala.0-10V) .00 0.041.. skretnim limovima.97 132.84 1.89 0.956.[219] . kom – fazonski komadi (sa toplinskom izolacijom) Ventilacioni kanali Ventilacioni kanali za dovod i odvod zraka izraĊeni od ĉeliĉnog pocinĉanog lima. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 2 16.59 172.48 1. prema DIN 24157.13 115.96 9.519.97 132. 1 kom – VA-7152-1001 (pogon ventila24V.041.810.00 0.84 1. 1 kom – VA-7452-1001 (pogon ventila24V.00 21..14 1.14 0.519.72 720.309. god.36 1.32 107.59 172.00 0.00 0. slijedećih karakteristika: – G=1. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere – Troputni regulacioni ventil grijaĉa: NP16 NO 15 kvs=1.02 186.135.62 10.810.00 0.228.32 107.13 7.041.97 132. 1 kom – Instalacioni pribor za elektromotorni pogon ţaluzina tipM-9000ZK . 220V/50Hz) tip M9108-ADA-1 . 1 720.14 11.306. komplet sa fazonskim komadima.10.02 186.6 tip: VG5802EC (tijelo ventila) . 1 kom – Elektrokomandni ormar automatske regulacije i elemenata elektromotornog pogona komplet s ugraĊenom i oţiĉenom opremom.97 132.00 0.558..00 1 720.558..59 172.02 186.041.60 329.994.00 0..167.36 1.02 8. 1 kom – Troputni regulacioni ventil hladnjaka: NP16 NO 25 kvs=5. 1 kom – Kontrola oţiĉenja i spajanja svih osjetnika i elektromotora te puštanje u pogon sa podešavanjem parametara i obukom osoblja .956.32 107.36 1.179.89 32.66 20.309. m¹ ø 450 ø 400 m¹ ø 350 m¹ ø 300 m¹ ø 250 m¹ ø 200 m¹ ø 150 m¹ Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih fazonskih komada.00 0 21. od 16.72 0.59 172.62 10.ms_office Strana: 96.13 115.93 217. regulacionim ţaluzijama.93 217. 4 1 1.31 144.00 0.31 144. kom ø 315 ø 450 kom Okrugli ventilacioni SPIRO kanali Okrugli ventilacioni SPIRO kanali izraĊeni od ĉeliĉnog pocinĉanog lima sa toplinskom izolacijom debljine 19 mm.xls..2008.72 6.309.00 36 7 7 46 54 78 86 140 329.02 186.00 500 21.14 1.93 217.0-10V) 1 kom – Elektromotorni pogon ţaluzina On-Off (8Nm.89 32.36 0.00 0 720.877.00 0 0 1.96 9. te svim materijalom potrebnim za ugradnju kg Obraĉun po kg stvarno ugraĊenih kanala.167..00 0 0 0 0 0 0 0 0 329.00 0.14 0.13 115.84 1.62 0.619.32 107.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.558.00 0.02 8. 36 7 7 46 54 78 86 140 329.558..00 2 16..60 8.78 16.00 0.31 144. 500 21.994.179.558.558.00 0 16.13 7.135.36 0.5 tip: VG7802NT (tijelo ventila) .306. Ormarić je nadzidne izvedbe. Kanalni prigušivaĉi buke Kanalni prigušivaĉi buke za ventilacione komore za ugradnju na kanale: Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih prigušivaĉa buke.36 7.00 0.84 1.31 144.309.

00 0 590.22 245. za ugradnju u spušteni strop – otsisni vrtloţnik sa kutijom.72 720.80 0. 4.ms_office Strana: 97.04 221.54 752.5 m¹ aluminijske fleksibilne cijevi sa toplinskom izolaciojom (na tlaĉnim vrtloţnicima) Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog vrtloţnika.80 2.34 0.779.49 0.72 445.618.99 0.431.1.41 0.82 816.49 3.136.00 0.479.80 249.24 445. 13 13 816.479.357.04 221.24 0.02 0.997.04 221.00 0.335.87 211.431. INSTALACIJA JAKE STRUJE RAZDJELNICI 98348485.41 0.80 249.00 0.357.00 1 1 3 720. kom OAV 200×1200 mm Aluminijska pretlaĉna ţaluzija Aluminijska pretlaĉna ţaluzija.1.80 249. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Toplinska izolacija Toplinska izolacija tlaĉnih kanala sa slojem toplinske izolacije debljine klase B1. komplet Obraĉun po kompletu postavljene sheme VENTILACIJA UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 9..72 445.24 720.87 15.24 445.00 0 0 816. moţe se nuditi i neki drugi.93 14. od 16.82 816.24 720.34 ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U svim stavkama gdje se radi definiranja tehniĉkih svojstava i minimalnih tehniĉkih uvjeta predmeta nabave navodi tip i prozvoĊaĉ predmeta nabave (kao tip….00 0.49 0.00 0 94.335.82 816.82 0.66 10.60 94. 800. u oblozi od aluminijskog lima m² Obraĉun po m² stvarno izvedene toplinske izolacije Regulacione leptir zaklopke Regulacione leptir zaklopke za ugradnju na SPIRO kanale. slijedećeg tipa i veliĉine Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene almunijske ţaluzije.00 0.639.00 1 11 245. tipa i veliĉine Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene aluminijske ţaluzije.00 0 0 245..49 3. kom ø 450 mm ø 250 mm kom Aluminijska fiksna ţaluzija Aluminijska fiksna ţaluzija. 1 800. 3. kom AFŢM 1197×497 mm AFŢM 597×297 mm kom AFŢV 297×597 mm kom Tlaĉni vrtloţnici Tlaĉni vrtloţnici za dovod i odvod zraka koliĉine Vz=100-300 m³/h.24 445. slijedećih dimenzija Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih regulacionih zaklopki.24 445. proizvoĊaĉ.00 13 13 816.00 0.02 245. 7 590.24 1.00 0.80 0. u kompletu sa kutijama sa regulacionim leptir zaklopkama i sa cca 0.72 12.41 1.1.82 10. za ugradnju u spušteni strop kom Aluminijske vertikalne tlaĉne rešetke Aluminijske vertikalne tlaĉne rešetke sa regulacionom ţaluzijom.22 11.99 4.54 800. GRIJANJE I HLAĐENJE VENTILACIJA STROJARSKE INSTALACIJE UKUPNO: 503.00 0.66 10. 2.72 445. istih ili odgovarajućih svojstava.02 0.).00 0 800.54 REKAPITULACIJA 1. god.60 10.00 0.00 7 211.639.10.82 10.72 445.xls. 6.00 503. 40 94. 1 1 3 720.00 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 1 11 245.72 445. kom – tlaĉni vrtloţnik sa kutijom.639.80 800.93 590.54 752.136.618.00 7 590.80 249.82 0.99 4.04 221. kom PŢ 400×200 mm Shema i uputstva Izrada sheme za postavu na zid /uramljeno/ u kompletu sa uputstvom za rad.66 13.639.24 1.00 0.04 2.00 0 0 0 720. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.997.00 0.[219] .02 245. 45212-400-4474/2008.00 0.82 816.2008. 6.99 0.00 0.618.779.24 0.00 0 211. 7 211.00 0.00 1 800.72 445.41 1.618.04 2. tipa i veliĉine Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih tlaĉnih rešetki.00 40 94.66 816.

00 0 0.84 26.80A 2 kom rastavna sklopka 3p s osiguraĉima do 80 A 1 kom rastavna sklopka 3p s osiguraĉima do 125 A 1 kom rastavna sklopka 3p s osiguraĉima do 200 A 1 kom grebenasta sklopka 4G200-75-u 1 kom automatski osiguraĉ 6 A 2 kom automatski osiguraĉ 10 A 4 kom automatski osiguraĉ 16 A 1 kom automatski osiguraĉ.ms_office Strana: 98. 380V.10. od 16.00 1 26. 20A 7 kom osiguraĉ automatski.80A 3 kom visokouĉinski osiguraĉ NVO 1 .125A 1 kom podnoţje osiguraĉa za NVO 0.200A 3 kom visokouĉinski osiguraĉ NVO 0 . 25kA 1 kom podnoţje osiguraĉa za NVO 1.866.84 98348485.866.00 0 0.866. 32A 1 kom luxomat ASR 04 .84 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.84 0. stezaljke i ostali sitni i spojni materijal Obraĉun po kom Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.00 0. Razdjelnik se sastoji od sklopa GR i sklopa R1. 0. sa slijedećom ugraĊenom opremom: Sklop GR: 1 kom prekidaĉ 5 AS 320/160 A 3 kom strujni transformator 200/5 A 3 kom ampermetar 0-200 A 1 kom voltmetar 0-500 V 1 kom voltmetarska preklopka 4G 10-60-U 3 kom odvodnik prenapona 0. 3p. 3p.00 0. 3p. god. postava i spajanje glavnog razdjelnika GR-R1. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Razdjelnk GR-R1 Izrada.2008.20 A 1 kom automatski osiguraĉ. 3p.84 26.866. slobodno stojeće izvedbe izraĊenog od dvostruko dekapiranog lima dimenzija 1600×2000×400 mm. 3p.[219] . 50 A Sklop R1: 1 kom grebenasta sklopka 4G 100-10-U 9 kom grebenasta sklopka 4G 16-10-U 1 kom grebenasta sklopka 4G 10-52-U 1 kom sklopnik CN 25.00 0.16 A 1 kom automatski osiguraĉ. 3p.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.5 kV.00 0 26.xls.00 kom 1 26. 45212-400-4474/2008.84 26.sabirnice.866.200A 1 kom podnoţje osiguraĉa za NVO 0.866. 50 Hz 1 kom osiguraĉ automatski 6A 13 kom osiguraĉ automatski 10A 17 kom osiguraĉ automatski 16A 8 kom osiguraĉ automatski. 10A 2 kom osiguraĉ automatski.125A 3 kom visokouĉinski osiguraĉ NVO 0 .

00 2 328.69 52. dvopoloţajna 1-0 .69 3. kom 3 1.10 1. trofazna. te sa slijedećom ugraĊenom opremom: 1 kom zaštitna FID sklopka 25/0.1.91 0.701.91 3. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Razdjelnik naplatne kućice RK Izrada.105.408.5 kV.tropoloţajna 11 kom osiguraĉ automatski 10 A 9 kom osiguraĉ automatski 16 A 3 kom osiguraĉ automatski.32 5.5/15 kA 1 kom grebenasta sklopka 4G-40-U-75 .16 2.00 1 506. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.691.44 3.40 4.204. kom 2 1.917.32 320.131.91 3.33 0. od 16.20 8.33 0.32 1.2.20 8.476.70 5. kom 1 320.32 320.161.161. C32 A .204.32 98348485.00 0 328. 3p. izraĊenog od dvostruko dekapiranog lima ukupnih dimenzija 400×600×200 mm.131.131.131.sabirnice.91 0.69 3.917.161. 5 kA.701.ms_office Strana: 99.691. god.322.00 0 320. 3p.69 0.69 0.00 0 506. duţine 40 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×25 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×25 mm² od GR do el.701. kom 2 4.13 0. izraĊenog od dvostruko dekapiranog lima ukupnih dimenzija 600×600×250 mm.[219] .00 0.66 6. duţine 10 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×6 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×6mm² od R1 do UPS-a i razdjelnika R-UPS.16 2. kotla za grijanje.2008. kom 7 3.70 5.13 21.00 1 320.xls.70 0.5 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP-Y 5×1.20 0.691.69 52. stezaljke i ostali sitni i spojni materijal Obraĉun po kom Razdjelnik besprekidnog napajanja R-UPS Izrada.476.40 3.00 2 1. 1p 1 kom grebenasta sklopka nazivne snage 25 A. postava i spajanje razdjelnika besprekidnognapajanja RUPS. postava i spajanje razdjelnika naplatne kućice RK. 16 A 3 kom katodni odvodnik prenapona 0. duţine 12 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×1.10 4.70 0.00 2 4.00 0.691.691.408.5A 1 kom osiguraĉ automatski 6A 1 kom osiguraĉ automatski 10 A 9 kom osiguraĉ automatski 16 A 2 kom osiguraĉ automatski.161.91 506.00 7 3.13 0. kom 2 328.91 506.13 21. te sa slijedećom ugraĊenom opremom: 3 kom odvodnik prenapona K 0. stezaljke i ostali sitni i spojni materijal Obraĉun po kom RAZDJELNICI UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 2.00 0 1.5mm² od R1 do upravljaĉkog ormara agregata.204.66 328.16 0.20 0.32 0.16 0.105.91 2.sabirnice. tropolni.701.44 NAPOJNI KABELI I PRIBOR 6.00 0 1. duţine 25 metara (signalni kabel) kom 1 506.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 3 1.10.204.322.00 0 3. na dovodu iz GR-R1-a. 1.33 656.00 1 3.32 0.32 320. kom 1 3. Kabel PP00-Y 5×35 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×35 mm² od GR do R1 duţine 3 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×35 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×35 mm² od GR do upravljaĉkog ormara agregata +RAG duţine 25 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×10 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×10 mm² od R1 do razdjelnika u naplatnim kućicama RK.91 506.00 0 4. podijeljen pertinaxom na dva dijela.00 0 3.33 656.691. 45212-400-4474/2008.

00 120 21.5 mm².00 48 177.00 80 108.5mm.00 0 232. kom 7 28. poklopcima i spojnim priborom Obraĉun po m¹ poloţenih polica Nosaĉ od profilnog ţeljeza Izrada i ugradnja nosaĉa od profilnog ţeljeza L20 za nošenje polica u kabelskom kanalu Obraĉun po kg poloţenog ţeljeza Kabel PP00 A 4×150mm² (prikljuĉni kabel) Nabava i polaganje kabela PP00 A 4×150mm² od TS do GR-a.00 1 484.585.91 0.[219] . 1.00 0 31.78 0. kom 48 177.40 10.5 mm.48 8.5 mm².83 201.58 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. u instalacijskoj cijevi promjera 13. poloţenog u zid pod ţbuku u instalacijsku cijev promjera 16 mm.00 1 232.585. m¹ 80 108.00 14 31. komplet s iskopom rova.3. 45212-400-4474/2008.00 0 101.23 232.48 484. duţine izvoda 12 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela 0.00 0.00 0.70 5.00 kom 50 101.712.80 108. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Kabel PP00 3×4 mm² PP00 3×4 mm² od GR do razdjelnika RA duţine 25 m¹ za vlastitu potrošnju u diesel agregatskoj kućici (rasvjeta.70 0.2008.91 8.00 0 21.83 0.00 0.40 21.594.91 0. UTIĈNICE I POGON U OBJEKTU NAPLATE (Stavke 1-15 podrazumijevaju kabel i odgovarajuće PVC cijevi) Izvod za rasvjetno mjesto Izrada izvoda za rasvjetno mjesto vodom PP-Y 3×1. izradom pješĉane posteljice visine 0.62 2. poloţenom u zid pod ţbuku u instalacijsku cijev promjera 13.70 0.00 0 5.23 232.23 0. samo vod PP 2×1.81 28.91 8.00 0.00 101. 1.085.44 5.696.3 m¹.62 0.58 34.48 0.5 mm.00 0 28.44 177. za napajanje GR-a.22 31.00 0 484.78 0.00 0 177. 5×2.5 mm². od 16.00 0 0.58 5. duţine 2 m¹ za izmjeniĉne i sreijske prekidaĉe Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za utiĉnice Izrada izvoda za utiĉnice vodom PP-Y 3×2.70 5.594.62 2.48 0. prosjeĉne duţine 2 m¹ za obiĉne prekidaĉe Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za rasvjetno mjesto Isto kao u st. 1.23 0.00 0 108.62 0.23 0. kg 120 21.97 6.23 0.48 484. poloţenom u zid pod ţbuku u instalacijsku cijev promjera 23 mm.533.696.585.97 5.533. kom 14 31.085.1.58 5.00 50 101. samo vod PP 3×1.585.23 98348485.81 3.5 mm².80 9.78 8. RASVJETA.58 0.48 484. prosjeĉne duţine 12 m¹ za prikljuĉnice (šuko+UPS) Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za trofazne utiĉnice Izrada izvoda za trofazne utiĉnice vodom PP-Y. Duljina kabela l=40 m¹. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. utiĉnice) Obraĉun po kom poloţenog kabela NAPOMENA: Kabeli se polaţu u kanale u objektu kontrole naplate.22 4.585.10.00 0.712.58 34. god.78 8. kom 1 232.585.23 232. polaganjem zaštitnih štitnika i upozoravajuće trake Obraĉun po kom poloţenog kabela NAPOJNI KABELI I PRIBOR UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 7.00 7 28. kom 1 484.83 0.00 2. te po zidu na obujmicama na ostalim mjestima Kabelske police Nabava i postavljanje na konzole kabelskih polica tip PK 200. u instalacijskoj cijevi promjera 13. komplet s kutnim elementima.5 mm². prosj. u PVC cijevi instalacijskog kanala.23 437.23 437. prosjeĉne duţine izvoda 7 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za rasvjetno mjesto Isto kao u st.ms_office Strana: 100. kom 1 5.00 1 5.83 201.00 0 0.xls.

38 188.00 0 108.69 1.10.201.94 0. u instalacijske cijevi promjera 13.14 17.91 0.14 0.201.00 0 580.66 85.00 0 177.8 mm.201.[219] .69 0.94 0. duţine 14 m¹ Obraĉun po kom Izvod za ventilator Izrada izvoda za ventilator vanjske ventilacijske komore (na krovu objekta) PP-Y 3×2.94 1. duţine 20 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za ventilator Izrada izvoda za ventilator unutrašnje ventilacijske komore (pod stropom objekta) PP-Y 3×2.35 750.2008.20 1.58 1.00 1 136.16 14.5 mm² duţine voda 10 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za rashladni agregat Izrada izvoda i spajanje rashladnog agregata snage 12700 W kabelom PP00-Y 5×6 mm².78 177. u instalacijskoj cijevi promjera 16 mm.68 9.201.14 98348485.5 mm². kom 2 580.94 140.199.199.16 580.91 108.973. kom 2 188.94 0. instalacija.38 7.14 136.35 0.201.94 0.00 0 1. kom 1 1.00 0 140.19 376.19 0.66 15. duţine 8 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Spajanje termostata Spajanje termostata kabelom PP 2×1.5 mm² (vidi projekt stroj.19 0.20 13. Obraĉun po kom poloţenog kabela Spajanje termostata Spajanje termostata ventilo konvektora kabelom PO 0.78 177.5 mm². kom 1 136.91 108.68 680.91 108.35 750.14 0. kom 1 140.) Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za ventilokonvektore Izrada izvoda i Spajanje ventilo konvektora kabelom PP-Y 3×1.00 0 140. kom 1 136.35 11.00 0 188.00 2 188.14 136. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.ms_office Strana: 101.00 14 85.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.20 0.161.5 mm² snage 0.16 140.14 136.00 1 680.00 1 177.20 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Izvod za tipkalo Izrada izvoda za tipkalo za daljinsko iskljuĉenje vodom PP-Y 3×1.161.78 0.35 0.68 680. kom 1 680. 45212-400-4474/2008.00 1 1. u instalacijskoj cijevi promjera 16 mm.78 8.00 14 140. kom 1 108. Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za el.68 0.69 1.78 177.00 1 136.68 680.973.14 136.5 mm².00 1 140.00 0 750.75 kW. god.5 mm² duţine voda 5 m¹ (specificirano u strojarskom projektu) Obraĉun po kom poloţenog kabela Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 6.94 140.5 mm².00 0 136.14 136.35 750.14 0.14 0.94 1.58 0.201.14 136.94 10.00 2 580. od 16.91 12.75 mm².5 mm² duţine voda 5 m¹ (specificirano u strojarskom projektu) Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za ormarić automatike ventilacije Izrada izvoda za ormarić automatike ventilacije vodom PP-Y 3×2.20 1. kom 1 750. u instalacijskoj cijevi promjera 40 mm.58 0.00 1 750.78 0.68 0. u instalacijske cijevi promjera 32. duţine 12 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za klima jedinicu Izrada izvoda povezivanje klima jedinica vodom PP00 10×1.19 376.20 1.94 140. kom 14 85. kom 1 177. Kotao Izrada izvoda za elektriĉni toplovodni kotao snage 40 kW vodom PP00-Y 5×25 mm² duţine voda 5 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za ormarić automatike Izrada izvoda za ormarić automatike grijanja vodom PP-Y 3×2.16 16. duţine 12 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za unutrašnju jedinicu Izrada izvoda za unutrašnju jedinicu split sistema vodom PP-Y 3×2.69 0.5 mm.91 0.00 0 136.58 1.00 0 680.xls. kom 14 140.00 1 108.00 0 85.

46 0.23 0.00 0 464.46 10. 220V. isklopni Obraĉun po kom Serijski prekidaĉ Nabava.21 28.5 mm².03 128.46 0.52 238.14 0.20 0.88 76. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Spajanje prikljuĉne letve u terminalskom ormaru kabelom PP-Y 3×2.00 0 420.88 76.14 136.42 1. 10A. izmjeniĉni Obraĉun po kom Kriţni prekidaĉ Nabava.00 0 238. god.14 19.15 28.03 0.83 432.46 0.15 31.23 0.681.2008.42 0.20 400.682.00 4 420.23 0. 16 A.46 255. kom 18 238. serijski Obraĉun po kom Izmjeniĉni prekidaĉ Nabava. kom 23 464.42 1.06 0. kriţni Obraĉun po kom Utiĉnica šuko jednofazna Nabava.58 464.78 56.64 0.00 32 31.00 0 200. postava i spajanje svjetiljke INEA NSP 418 EB. duljine 10 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Svjetiljka INEA NSP 418 EB Nabava.00 0 28.64 4.00 15 28.36 29.23 999. postava i spajanje prekidaĉa mikro karo. Prikljuĉna letva kom 1 136. p/ţb Obraĉun po kom Utiĉnica šuko za UPS Nabava.03 128.43 3.12 27.00 0 32. p/ţb. kom 15 28. p/ţb. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 7 432.46 10.30 31. postava i spajanje utiĉnice šuko. kom 10 31.23 312. p/ţb Obraĉun po kom Utiĉnica šuko trofazna Nabava. postava i spajanje svjetiljke INEA VS 2×36 PEM E.00 0 255.83 432.[219] .46 255.03 196. kabelom PP00-Y 5×6 mm².AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 7 28.03 0.12 32.06 728.23 0.03 0.20 400.78 31. 380/220V. postava i spajanje utiĉnice šuko.00 18 238.295.03 196.682. p/ţb. ugradnja i spajanje tipkala za iskljuĉenje u nuţdi JPr 10 (na GR i R-A u diesel agregatskoj stanici) Obraĉun po kom Razvodna kutija RKP-IV Nabava i postava razvodne kutije RKP-IV Obraĉun po kom Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 18. crvena za UPS Obraĉun po kom Tipkalo za iskljuĉenje u nuţdi Nabava.88 0.23 0.64 0.23 156.23 999.027.23 0. Obraĉun po kom UreĊaj besprekidnog napajanja Spajanje ureĊaja za besprekidno napajanje snage 10 kVA. 10A. postava i spajanje prekidaĉa mikro karo.68 420.00 0 31.43 0. p/ţb. postava i spajanje prekidaĉa mikro karo. kom 7 28. postava i spajanje prekidaĉa mikro karo. 16 A. 10A.00 0 76.23 156.00 0 432.00 10 31. kom 1 255. kom 4 420.295. kom 1 76.83 0. kom 13 56.52 23. od 16.88 30. 10A.00 0 56. 16 A.00 0 31. s cijevima i starterima 20W Obraĉun po kom Svjetiljka INEA VS 2×36 PEM E Nabava.46 0. postava i spajanje utiĉnice šuko. kom 2 200.23 312.00 1 255.46 20.64 4.681. kom 32 31.00 13 56.88 0.01 432. s cijevima i starterima 20W Obraĉun po kom Panik svjetiljka Panik svjetiljka ZEMPER PR 10004 Obraĉun po kom Obiĉni prekidaĉ Nabava.68 24.00 1 136.14 0.10.00 4 32. kom 4 32.xls.40 200.42 0. 45212-400-4474/2008. 220V.40 32.00 0 31.00 5 31. kom 7 432.43 0.00 0 136.83 0.46 255.00 2 200.06 728.88 76.03 0.36 31.00 0 28. kom 5 31.45 28. p/ţb.21 25.00 1 76.58 21.027.ms_office Strana: 102.20 0. s cijevima i starterima 20W Obraĉun po kom Svjetiljka INEA VS 2×18 EB INEA VS 2×18 EB.01 22.45 98348485.14 136.14 136.06 0.00 23 464.30 26.43 3.

95×95 mm Nabava i postava montaţne kutije .30 0.21 0. 1.5mm².61 0.64 1.5mm² Nabava i polaganje po kabelskim policama kabela PP00-Y 5×2.64 0. s montaţnim priborom.00 0 504.00 0 1. UTIĈNICE I POGON U OBJEKTU NAPLATE UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 33.92 1.00 32 1. 150HQI-TS Nabava.46 RASVJETA I POGON NADSTREŠNICE 6.[219] . kom 8 504.00 0 300.68 0. komplet sa spajanjem i ispitivanjem Obraĉun po komadu Kabel PP00-Y 3×2.61 288.30 20.92 49.02 0.31 42.64 0.64 1.xls. prosjeĉne duţine izvoda 32 m¹ za rasvjetu nadstrešnice. 45212-400-4474/2008.5mm². duljine 6 m¹ od kutije za izjednaĉenje potencijala na temeljni uzemljivaĉ (preko mjernog spoja).00 0 7.70 34. 636.46 636. kom 2 684.313.02 300.00 70 7.00 0 9.36 3. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Nabava i postava montaţne kutije ø 60 kom 70 Obraĉun po kom Razvodna kutija ø 80 Nabava i postava razvodne kutije ø 80 kom 30 Obraĉun po kom Montaţna kutija .00 0.31 42.909.92 5.50 4.06 1.06 1. 9.00 4.06 0.92 56.30 36.92 49.00 2 684.313. postava i spajanje. postava i spajanje reflektora LVT03. 1981 "Elektrokontakt" kom 1 – vodiĉ P/MJ 6 mm² m¹ 10 – vodiĉ P/MJ 4 mm² m¹ 30 – instalacijska cijev ø 16 mm m¹ 40 – spoj na metalnu masu kom 5 – izrada dozemnog spoja trakom FeZn. prosjeĉne duţine izvoda 5 m¹ za rasvjetu nadstrešnice.4. Montaţna kutija ø 60 7.00 3 636. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. za rasvjetu domovinske zastave na jarbolu pored objekta kontrole naplate Obraĉun po komadu Kabel PP00-Y 5×2.793.044.30 9.00 30 9.30 300.025.00 32 56.025.92 2. 150HQI-TS. Svjetiljka FAEL LUCE ZE1824008 Nabava.02 300.30 300.00 0 684.30 300.ms_office Strana: 103.00 8 504. U stavku je ukljuĉena dobava i postava ţarulje i pribor za montaţu. Uzeti u obzir rad na visini od oko 7 m¹ Obraĉun po komadu Reflektor LVT03.909.61 0.68 1.50 4.95×95 mm kom 15 Obraĉun po kom Izrada sustava za izjednaĉenje potencijala Izrada sustava za izjednaĉenje potencijala s tipskom kutijom za izjednaĉenje potencijala.68 1. od 16. s metal-halogenom ţaruljom HQI250 W/E.00 1 300. god. kom 32 56.00 504. komplet s predspojnim spravama.30 98348485.1. kom 1 300.313. komplet sa stezaljkama 4 i 6 mm².30 35.21 504.793.50 0.02 0.5mm² Nabava i polaganje po kabelskim policama kabela PP00-Y 3×2.00 15 20.00 0 20.044.21 504.68 0. 20.06 0.369.10.5mm².369.61 288.30 0.00 0. art. prosjeĉne duţine izvoda 25 m¹ (za rasvjetu domovinske zastave) Obraĉun po komadu kom 32 1. Obraĉun po komadu izvedenog rada.00 0 636.36 684. kom 3 Obraĉun po kom RASVJETA. komplet sa spajanjem i ispitivanjem Obraĉun po komadu Izvod za rasvjetu domovinske zastave Nabava i polaganje PP00-Y 3×2.31 0.21 0. 40×4.31 0.50 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0 56.036.313.036.2008.70 7.

220 V.00 0 688.[219] . 45212-400-4474/2008.00 150 92.00 36.429.09 13.204. kom 5 688.813. 1.04 901. CO2 .00 0.20 0.09 88.ms_office Strana: 104.309.69 0.31 0. 20W.57 1.31 9.165.443.69 3.5 mm² 42 m¹ kabel PP00-Y 5×2.50 92.443. ili odgovarajući Obraĉun po kom INSTALACIJA U NAPLATNOJ KUĆICI UKUPNO: kom 7 4.00 0.309.00 INSTALACIJA U NAPLATNOJ KUĆICI 6. nosaĉima i ostalim sitnim spojnim materijalom Obraĉun po metru Razvodne nadţbukne kutije RKP Nabava i postavljanje razvodnih nadţbuknih kutija RKP Obraĉun po komadu RASVJETA I POGON NADSTREŠNICE UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 6.12 kW (termostat ugraĊen na ventilokonvektor) – Izrada izvoda i Spajanje rampi kabelom PP-Y 5×2.2008. postava i spajanje ureĊaja besprekidnog napajanja snage 1kVA u naplatnim kućicama. kao tip APC BACK-UPS RS 1000VA 230V.00 0 200.04 0.20 0.20 200.5 mm² 8 m¹ IKL kanal s montaţnim priborom – Izrada izvoda i Spajanje motora ventilatora ventilokonvektora kabelom PP-Y 3×1.09 13.09 2.31 0. Istalacije rasvjete i pogona Nabava.69 3.165.813.00 0 1.00 0 88.xls.00 25 36.00 64.5 mm².204.594. Obraĉun po naplatnoj kućici UreĊaj besprekidnog napajanja Nabava. Ruĉica za vaĊenje NN osiguraĉa Nabava ruĉice za vaĊenje NN visokouĉinskih osiguraĉa (patrona) Obraĉun po kom Aparat za gašenje poţara Nabava i postavljanje aparata za gašenje poţara.31 9.00 0.50 7.20 29.45 3.00 0 92.20 200.309.00 1 88. ukljuĉivo sav ostali sitni materijal i pribor potreban za kompletno dovršenje instalacija u naplatnoj kućici.204.45 688.20 200.6. m¹ 150 92.1.1.09 0. kom 7 1.09 0. god.309.04 0.00 0 4.00 0 36.09 88.00 0. kom 1 200.00 64.20 98348485.09 88.00 7 1.5 mm² 4 m¹ Kabel PP00-Y (2×1.5.5kg Obraĉun po kom Ploĉica s natpisom "NE UKAPĈAJ" Nabava i postavljanje ploĉica s natpisom "NE UKAPĈAJ" Obraĉun po kom kom 1 88.00 1 200. postava i spajanje slijedećih instalacija rasvjete i pogona u naplatnoj kućici: 2 kom svjetiljka tip FDAR 252 S-420K kao "TEP" 1 kom Panik svjetiljka 2 kom stolna svjetiljka prilagoĊena za postavu na metalni okvir staklene stijene ili na stol.20 0. halogena ţarulja za dodatnu rasvjetu radne plohe 1 kom sklopka SKP 10-5/1 kao "TEP" 6 kom utiĉnica PROP-II-SZU.40 4.240.594.20 0. snage 0.204.57 ZAŠTITNA SREDSTVA I ATESTI 6. 16A 2 kom Razvodna kutija RKP-IV 60 m¹ kabel PP00-Y 3×1.17 38.20 29.00 7 4. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Kabelske police Nabava i postavljanje na nadstrešnicu kabelskih polica PK 100 komplet s poklopcima. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. od 16. kutnim elementima.10.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.09 0.5 mm².00 5 688.09 0.40 2.17 38. 1.69 0.240.5 mm²) 25 m¹ kabel PP00-Y 3×2. kom 25 36.429.04 901.

00 0 800.80 0. komplet Obraĉun po kom Ispitivanje protupaniĉne rasvjete Funkcionalno ispitivanje protupaniĉne rasvjete.[219] .7.12 0. postavom i projektnom dokumentacijom. kom 1 800. god.80 800.94 800. kom 1 800.00 0 108.80 8.00 0 800.108.40 400.122.108.122.80 5.122.00 1 800.00 0 400.12 2. Rijeka Obraĉun po kom Razdjelnik R-A Izrada.201.201. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Atest o srednjoj rasvjetljenosti Mjerenje i izdavanje atesta o izmjerenoj srednjoj rasvjetljenosti prostorije Obraĉun po kom Mjerenje otpora izolacije Mjerenje otpora izolacije pojedinih strujnih krugova i pojnih vodova uz izdavanje atesta Obraĉun po kom Atest o efikasnosti zaštite od indirektnog dodira Izdavanje atesta o efikasnosti zaštite od indirektnog dodira Obraĉun po kom Atest o izmjerenom prijelaznom otporu zaštitnog pogonskog uzemljenja Izdavanje atesta o izmjerenom prijelaznom otporu zaštitnog pogonskog uzemljenja Obraĉun po kom Ispitivanje iskljuĉivanja elektriĉne energije u nuţdi Funkcionalno ispitivanje iskljuĉivanja elektriĉne energije u nuţdi.00 1 108.80 800.80 800. sav sitni spojni i pomoćni montaţni materijal) Obraĉun po kom kom 1 108.80 7.00 1 2. od 16.80 800.80 800.00 1 800.80 0.20 1.108.40 400.80 800.ms_office Strana: 105.00 1 1. sabirnice.10. postava i spajanje razdjelnika vlastite potrošnje R-A. komplet sa svom opremom.40 400.12 98348485.2008.20 6.00 1 800. kom 1 1.40 400.00 0.00 0 2. komplet Obraĉun po kom Ispitivanje ispravnosti veza Ispitivanje ispravnosti veza.00 108.00 1 400.1.108. komplet Obraĉun po kom ZAŠTITNA SREDSTVA I ATESTI UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 4. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. redne stezaljke.12 2.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.80 0.00 0 400.20 0.201.80 800. kom 1 800.40 400.80 800.80 8. Razdjelnik je sa sljedećom ugraĊenom opremom: 3 kom odvodnik prenapona 0.00 1 800.20 1.40 10.80 800.80 0.20 1.80 8.00 0.108. kom 1 400.80 0.20 0.40 9.80 0. 1. Diesel agregat Nabava i transport do gradilišta cestarinskog prolaza te postava standardnog kompaktnog elektroenergetskog postrojenja s mikroprocesorskim upravljanjem (diesel agregatske stanice) namijenjene za automatsko rezervno napajanje.5 A 2 kom automatski osiguraĉ 10 A 3 kom automatski osiguraĉ 16 A (u stavku su ukljuĉene Pg brtvenice.40 0.00 2.80 800.5 kV.936. kom 1 400. kom 1 800.40 0. diesel agregata dimenzija 200×200mm. 45212-400-4474/2008.xls.12 2.108.40 400.00 0.00 108. kao "KONĈAR".00 0 1.00 108.201.201. dovoĊenje u punu funkcionalnost.00 0.40 0.201.80 0. snage 80 kVA. puštanje u probni rad.80 800.80 0. kom 1 2.00 0 800.122.122.00 0 800.00 1 400. 25kA 1 kom zaštitna FID sklopka25/0.122.12 0.94 AGREGATSKA STANICA 6.936.40 0.

45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Razdjelnik R-V Izrada.00 38.2.00 0.137.00 0 2.60 0.48 46.626. – grebenasta sklopka 10A tropolna.00 0.14 1. 6.454.1.550.79 0.44 34.52 46.00 0. 6.89 REKAPITULACIJA 6.44 34.14 1.594.934.00 0 46. Konĉar.594.00 0. 3 fazni izlaz 380V kom Obraĉun po kom Ispitivanje autonomije UPS-a Ispitivanje autonomije UPS-a (uz iskljuĉeno napajanje i prikljuĉenu potrošnju) kom Obraĉun po kom UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE UKUPNO: 1 46.41 0.476.66 0.94 114.00 0.14 0.1.66 656.48 480.00 1 1.1.10.00 38.6-1.454.97 49.66 656.00 1 46.00 1 2.48 46. tip RV-5/2) – sklopnik 10A tropolni.602.137.936.934.00 0.626.52 UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE .48 0.626.044.46 64.48 480.8.00 0.00 0.454.79 98348485.00 0.5.602.6.00 0.00 0. god. 6.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.2008.7.00 0.66 114.41 46. 6. isporuka i montaţa aksijalnog ventilatora za montaţu u zidni otvor nasuprot ulaznih vrata.1.137.00 1 480. elektroniĉke by-pass sklopke.5 m¹ od poda snage 0.14 1.1.60 0.602.00 0.[219] .00 0.41 46. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.1.936.8.454.52 46.3. postava i spajanje razdjelnika R-V vlastite potrošnje za upravljanje ventilatorom.66 114. 1 480.934. skupa sa spajanjem pojnih kabela u prikljuĉnoj kutiji i spojnim priborom kom Obraĉun po kom Sobni termostat Dobava. UreĊaj za besprekidno napajanje Dobava i ugradnja.696.ms_office Strana: 106.626.97 49.52 656.94 114. 6. standardno sastavljenog od ispravljaĉa.00 0 1. baterije.454.14 0. komplet sa svim sabirnicama.602.48 0.602. od 16. 45212-400-4474/2008. 1.550.476.00 1 656.00 0.1. 1 656.1.60 2.60 2.57 8. 1 1. 1 2.60 2.00 0 480.00 52.0 A komplet Obraĉun po kom Aksijalni ventilator Dobava. 6.00 0. tropoloţajna – automatski osiguraĉ 6A tropolni.00 0.4.3 kW. servisne by-pass sklopke. za automatsko ukljuĉivanje ventilatora kom Obraĉun po kom AGREGATSKA STANICA UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 3.2.41 2. 6. spojnim priborom i kabelskim uvodnicama (npr.1.46 64.57 8.89 409. 6.1.60 5.41 46.00 0.41 0.89 409.602.044. 6. isporuka i montaţa sobnog termostata za montaţu na zid.89 480.00 0 656. na visini 2. – bimetalni relej 0.137.UPS INSTALACIJA JAKE STRUJE UKUPNO: INSTALACIJA SLABE STRUJE 52.454.240.696.14 4.00 0. dijagnostiĉkog softwarea slijedećih karakteristika: – Snaga: 10kVA – Autonomija rada: 10-15 minuta – 3 fazni ulaz.UPS 6.137.934.xls.137.1.00 0. UTIČNICE I POGON U OBJEKTU NAPLATE RASVJETA I POGON NADSTREŠNICE INSTALACIJA U NAPLATNOJ KUĆICI ZAŠTITNA SREDSTVA I ATESTI AGREGATSKA STANICA UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE .66 0.00 0. RAZDJELNICI NAPOJNI KABELI I PRIBOR RASVJETA. rednim stezaljkama 2.5 mm².240.

41 12.00 43 7. montaţa i spajanje instalacijske kutije ø 60 za komunikacijske prikljuĉnice Obraĉun po kom Oznake i pribor Nabava potrebnih oznaka i pribora i oznaĉavanje svih elemenata komunikacijskog sustava. kom 1 12. kategorije 5+.40 20.napojna letva.41 0. m¹ 20 20. opremeljenog s: – 5 kom .00 0 20.00 0 6.82 0.681.420.44 440.vertikalne vodilice sprijeda i straga za demontaţu opreme – 1 kom . kom 43 7.00 20 20.00 5. veliĉine 2000×800×900 mm.13 5.420.02 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. visine 1U – 30 kom patch prespojni kabel 1 m¹. prema blok shemi Obraĉun po kom Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.02 400.03 7.00 400 16. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Glavni komunikacijski ormar Nabava.59 132.03 7.41 12. po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje Obraĉun po metru kabela Komunikacijska prikljuĉnica Nabava. m¹ 400 16.00 0 12.44 98348485.035.44 440.82 0.41 0. montaţa i spajanje glavnog komunikacijskog ormara Obuhvaćena je sva pasivna oprema (komunikacijski ormar i univerzalno strukturno kabliranje). Aktivna oprema bit će naknadno izvedena (primjenjuje se IP telefonija.82 6. s prenaponskom zaštitom i prekidaĉem.10. ø 50mm Nabava i polaganje PEHD cijevi ø 50mm zajedno sa sitnim spojnim materijalom i priborom Obraĉun po metru cijevi Gibljiva PVC cijev. a sastoji se od okvira s nosaĉem i insertom 2×RJ 45 (Terminalske utiĉnice: 11 u objektu kontrole i 32 u naplatnim kućicama) Obraĉun po kom Instalacijska kutija ø 60 Nabava.21 310.21 310.02 0.00 0 440.2008.420.13 0. sa staklenim vratima i bravom s kljuĉem. ø 16mm ili plastiĉni kanal 25×20mm Nabava i polaganje gibljive PVC cijevi. od 16.420. ne koristi se telefonska centrala).vodilica kabela. izraĊenog kao samostojeći limeni ormarić s postoljem.40 3.02 400. 7x prikljuĉnica 220V. parapetni kanal i u opremu interijera. kom 1 440.21 0. kao tip RITTAL ili odgovarajući.00 16.00 3500 6. kategorije 5+ Nabava i polaganje kabela UTP 4×2×0.44 0.728.82 6. god.5mm.01 0.00 6.420.44 0. visine 1U – 1 kom .681.01 21.01 21.00 0 16.41 2.00 0 132.xls. ø 16mm ili plastiĉnog kanala 25×20mm Obraĉun po metru cijevi Kabel UTP 4×2×0. 45212-400-4474/2008.728.44 440. – 5 kom . kom 43 132.00 1 12. m¹ 3500 6.jedinica za ventiliranje ormara i termostat – 4 kom .41 12.01 0.00 1 440. 2×RJ45 Western – 15 kom prespojni telefonski kabel 1 m¹ – kabeli su tipa UTP 4×2×0. 2×RJ45 Western – 30 kom patch prespojni kabel 2 m¹.00 43 132.patch panel s 24 inserta RJ 45. te set za uzemljenje ormara Komplet: Obraĉun po kom PEHD cijev.035.420.ms_office Strana: 107.13 5.5 mm kategorije 5+ – ukljuĉivo sav ostali sitni sitni spojni i montaţni pribor.59 6. montaţa i spajanje komunikacijske prikljuĉnice za montaţu u zid.5mm.13 0.[219] . Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 4.00 0 7.21 0.

82 1.00 0 2.67 2.80 6.324. kom 80 31.00 0 21.xls. na betonske kocke na ravni krov objekta kontrole naplate Obraĉun po metru Traka FeZn 25×4 mm Dobava i Polaganje trake FeZn 25×4 mm.00 0.802. ţljebovi.62 4.62 0.3.818.60 2. kom 64 44.62 0.2.56 44.498. kom 200 28. god. m¹ 80 24.00 3. Traka FeZn 25×4 mm Dobava i polaganje trake FeZn 25×4 mm.67 0. prozori. 45212-400-4474/2008.985. Mjerenje otpora uzemljenja 6.00 28.00 0 44.04 2.00 0 31. sa metalnim masama na objektu Izrada (vrata. metalnih nosaĉa vanjske jedinice klima i kompresorskih agregata na krovu objekta kontrole. SLABA STRUJA UKUPNO: INSTALACIJA GROMOBRANA ZAJEDNIĈKI UVJETI: .00 1 2.802.03 0.818.890.82 0.23 0. nosećih stupova nadstrešnice i metalnih odbojnika. Mjerenje otpora petlje instalacionih vodova 3.56 6.82 1.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.25 0.80 49.25 1.03 5.00 0.ms_office Strana: 108.25 0.80 0.04 0.818. što ukljuĉuje: 1. ventilacijskih cijevi.606.498. polaganja trake i potpora. nosaĉa ţlijebova i cijevnih nosaĉa nadstrešnice.00 0 28.00 1.04 0.00 98348485. vodova 4.80 49.00 0 0. POTPORE – u jediniĉnu cijenu stavke ukljuĉeni su svi troškovi nabave.00 200 28. postolja rampi i semafora Obraĉun po kom 2.23 2.[219] . od 16. Mjerenje otpora izolacije instalacije vodova 5. sa spajanjem na oba kraja odgovarajućom obujmicom ili vijcima.82 0.00 200 21.802. metalne konstrukcije naplatne kućice.23 2. kom 40 47.00 21.10.985.00 80 31.802. trakom Fe/Zn 25×3 m¹.2008. Isptivanje na dodir izmeĊu vodiĉa instalacionih vodova 2. ukljuĉivo sav spojni. Izdavanje atestakomplet Obraĉun po kom Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 8.60 24.890.80 0.00 0 47. Isptivanje na prekid vodiĉa instl. Ukljuĉivo zaštita spoja bitumenom Obraĉun po kom Spoj trake FeZn 30×4 mm.802. kom 1 2.00 5. prosjeĉne duţine izvoda 1 m¹. m¹ 200 21.00 80 24. na ravni krov objekta kontrole naplate Obraĉun po kom Potpore na kosi krov Dobava i Montaţa potpora na kosi krov glavne nadstrešnice za nošenje trake FeZn 25×4 mm.00 64 44. transporta i montaţe.00 0 0.23 0. montaţni pribor i spajanje. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Ispitivanje i mjerenje instalacije slabe struje Ispitivanje i mjerenje instalacije slabe struje te izrada potrebnih atesta.25 1.00 0.818. na potpore za kosi krov nadstrešnice Obraĉun po metru Betonske kocke Dobava i Montaţa potpora za betonske kocke za nošenje trake FeZn 25×4 mm.04 2.00 0 24.00 47.324. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.40 4.03 5.00 0. Obraĉun po kom Spojevi za premoštenje metalnih masa Izrada spojeva za premoštenje metalnih masa na nadstrešnici tj.00 0.40 31.606. Mjerenje napona šuma na instalacionim vodovima 7.62 4. 6.80 2.SPOJEVI TRAKE FeZn.03 0.802. U-profila dvostrukog aluminijskog pokrova.00 40 47.

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
Gromobranski odvodi Izrada gromobranskih odvoda polaganjem gromobranske trake Fe/Zn 25×4 mm, u betonsku konstrukciju, od krova do temelja objekta kontrole naplate sa spajanjem na metalni pokrov i na traku u temelju, duţine izvoda 5 m¹, ukljuĉivo s ormarićem za mjerni spoj i spajanjem Obraĉun po kom Zemni uvodi Dobava i izrada zemnih uvoda ubetoniranjem trake Fe/Zn 30×4mm od odvodne cijevi kišnice do temeljnog uzemljivaĉa. Prosjeĉna duţina je 3 m¹. Obraĉun po kom Mjerni spoj Dobava i izrada mjernog spoja na ĉeliĉnim stupovima/nosaĉima nadstrešnice pomoću kriţnih spojnica. Obraĉun po kom Polaganje u temelje trake Fe/Zn 40×4 mm Nabava i polaganje u temelje trake Fe/Zn 40×4 mm, izrada meĊusobnog spoja traka u temelju kriţnom spojnicom te spajanje varenjem svakih 2 m¹ s betonskim ţeljezom u temeljima, antikorozivna zaštita svih spojeva Obraĉun po kom Instalacijski kanal ispod naplatnih kuĉica Nabava i polaganje na zid instalacijskog kanala ispod naplatnih kuĉica trake za spoj metalnih masa u objektu, traka Fe/Zn 30×4 mm Obraĉun po kom Spoj s trake u temelju na zaštitnu sabirnicu u GRu Izrada spoja s trake u temelju na zaštitnu sabirnicu u GRu, u ostalim razdjelnicima, te za ureĊaje u agregatskoj i hidroforskoj stanici, traka Fe/Zn 25×4 mm, duţine 2 m¹ Obraĉun po kom Traka Fe/Zn 30×4mm za izradu spoja za uzemljenje metalne konstrukcije naplatne kućice Dobava i polaganje traka Fe/Zn 30×4mm za izradu spoja za uzemljenje metalne konstrukcije naplatne kućice, nosećih stupova nadstrešnice i metalnih odbojnika Obraĉun po kom Traka Fe/Zn 30×4mm za izradu spoja za uzemljenje metalne konstrukcije nadstrešnice parkirališta Dobava i polaganje traka Fe/Zn 30×4mm za izradu spoja za uzemljenje metalne konstrukcije nadstrešnice parkirališta, nosećih stupova nadstrešnice i metalnih odbojnika Obraĉun po kom Uzemljenje treptaĉa Izrada spojeva na vijak za uzemljenje treptaĉa vodom P/MJ 1×16 mm², poloţenim kroz cijev od instalacijskog kanala do treptaĉa prosjeĉne duţine 30 m¹, antikorozivna zaštita svih spojeva Obraĉun po kom Kriţne spojnice Kriţne spojnice za rastavni mjerni spoj i spajanje trake Obraĉun po kom

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

7.

kom

6

100.10

600.60

100.10

0.00

0

100.10

0.00

6

100.10

600.60

8.

kom

10

52.05

520.50

52.05

0.00

0

52.05

0.00

10

52.05

520.50

9.

kom

12

100.10

1,201.20

100.10

0.00

0

100.10

0.00

12

100.10

1,201.20

10.

90

16.82

1,513.80

16.82

0.00

0

16.82

0.00

90

16.82

1,513.80

11.

110

24.82

2,730.20

24.82

0.00

0

24.82

0.00

110

24.82

2,730.20

12.

kom

20

36.84

736.80

36.84

0.00

0

36.84

0.00

20

36.84

736.80

13.

70

21.62

1,513.40

21.62

0.00

0

21.62

0.00

70

21.62

1,513.40

14.

100

21.62

2,162.00

21.62

0.00

0

21.62

0.00

100

21.62

2,162.00

15.

kom

12

440.44

5,285.28

440.44

0.00

0

440.44

0.00

12

440.44

5,285.28

16.

kom

35

28.03

981.05

28.03

0.00

0

28.03

0.00

35

28.03

981.05

98348485.xls.ms_office

Strana: 109.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
Ispitivanje gromobranske instalacije i izvedba potrebnih mjerenja, izdavanje atesta i izrada revizine knjige, komplet Obraĉun po kom Projekt prenaponske zaštite Izrada projekta prenaponske zaštite, komplet (4 primjerka) Obraĉun po kom

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

17. Ispitivanje gromobranske instalacije kom 1 800.80 800.80 800.80 0.00 0 800.80 0.00 1 800.80 800.80

18.

6.3.

kom GROMOBRANSKA INSTALACIJA UKUPNO:

1

4,004.00

4,004.00 41,172.19

4,004.00

0.00 0.00

0

4,004.00

0.00 0.00

1

4,004.00

4,004.00 41,172.19

6.4. OSTALO 1. Isporuka jednopolne sheme Isporuka jednopolne sheme –
izvedeno stanje u, PVC foliji i umetnuto u vrata svih razdjelnika, komplet Obraĉun po kom

kom

1

200.20

6.4.

OSTALO UKUPNO:

200.20 200.20

200.20

0.00 0.00

0

200.20

0.00 0.00

1

200.20

200.20 200.20

REKAPITULACIJA
6.1. 6.2. 6.3. 6.4. INSTALACIJA JAKE STRUJE INSTALACIJA SLABE STRUJE INSTALACIJA GROMOBRANA OSTALO SVEUKUPNO: 409,550.79 49,818.67 41,172.19 200.20 500,741.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 409,550.79 49,818.67 41,172.19 200.20 500,741.85

5. I. 1.

PROMJENJIVA SIGNALIZACIJA
OPREMA PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE
Promjenjivi LED znak 240×70 cm Dobava, isporuka i montaţa promjenljivog prometnog znaka koji se sastoji od: – programabilnog display-a – signala prometnog traka Potpuno programabilni display u tehnologiji LED, dimenzija kućišta 240×130 cm. MeĊusobni razmak LED 20 mm. Raster 88×24 LED, potpuna grafika, jednobojna (ţute LED). Izvedba display-a s LED visokog sjaja za vanjsku upotrebu. Signal vozne trake - PZ G09 i G10, veliĉine kućišta 70×70 cm. Mogućnost prikazivanja dva signalna pojma: pz G09 (crveni kriţ, veliĉine 60×60 cm) i PZ G10 (zelena strelica, veliĉine 49,5×60 cm) na istoj matrici crne boje. Svjetlosni PZ G09 (crveni kriţ) izvesti u minimalno tri reda crvenih LED-a, svjetlosni PZ G10 (zelena strelica) izvesti u minimalno tri reda zelenih LED-a.

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

98348485.xls.ms_office

Strana: 110.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
Tehniĉki uvjeti za znak: – Maksimalni intenzitet svjetljenja znaka mora biti minimalno 7440 cd/m² za ţutu boju, 3100 cd/m² za crvenu boju i 3720 cd/m² za zelenu boju; – autonomni programabilni mikroprocesorski upravljaĉko kontrolni ureĊaj u svakom znaku; – kontrola ispravnosti svake LED neovisno o aktivaciji znaka ili pojedine toĉke (detekcija greške u "hladnom" stanju) – autonomno istosmjerno napajanje u svakom znaku – neovisni strujni izvori za svaku pojedinu LED sto osigurava neovisnost intenziteta isijavanja znjaka o kolebanjima napona napajanja i prikazanom simbolu – dojave greške kod pregaranja LED i to lokalno na upravljaĉki LCD panel i daljinski prema centralnom upravljaĉkom raĉunalu; – mogućnost brze zamjene svake pregorene LED i svih ostalih dijelova koji su podloţni kvarovima – mogućnost povezivanja svakog znaka u sustav naplate putem serijske veze (RS-485), protokol TLS/FG4 – postojanje kontinuirano podesivih termostata i grijaĉa u svakom znaku – mogućnost upravljanja intezitetom od 1-100% s grafiĉkog suĉelja upravljaĉkog programa – Pouzdan rad unutar temperaturnih granica od - 40°C do + 70°C. Svjetlosna jakost optiĉkog sustava mora se moći prilagoditi okolnoj svjetloći. – Elektriĉka sigurnost znaka osigurana u skaldu s odrednicama harmoniziranih normi HD 638 i HD 384 – Elektromagnetska kompatibilnost znaka sukladno EN50293:2000 Elektromagnetska kompatibilnost - Cestovni prometni signalni sistemi Montaţa znaka obuhvaća i prilagodbu nosaĉa znaka i konstrukcije na koju se znak montira. Obraĉun po kom postavljenog znaka. Promjenjivi LED znak 70×70 cm Dobava i isporuka promjenljivog prometnog znaka koji se sastoji od: – signala prometnog trakaSignal vozne trake - PZ G09 i G10, veliĉine kućišta 70×70 cm. Mogućnost prikazivanja dva signalna pojma: PZ G09 (crveni kriţ, veliĉine 60×60 cm) i PZ G10 (zelena strelica, veliĉine 49,5×60 cm) na istoj matrici crne boje. Svjetlosni PZ G09 (crveni kriţ) izvesti u minimalno tri reda crvenih LED-a, svjetlosni pz G10 (zelena strelica) izvesti u minimalno tri reda zelenih LED-a. Tehniĉki uvjeti za znak:

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

kom

14

41,401.36

579,619.04

41,401.36

0.00

0

41,401.36

0.00

14

41,401.36

579,619.04

2.

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

98348485.xls.ms_office

Strana: 111.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
– Maksimalni intenzitet svjetljenja znaka mora biti minimalno 3100 cd/m² za crvenu boju i 3720 cd/m² za zelenu boju; – autonomni programabilni mikroprocesorski upravljaĉko kontrolni ureĊaj u svakom znaku; – kontrola ispravnosti svake LED neovisno o aktivaciji znaka ili pojedine toĉke (detekcija greške u "hladnom" stanju) – autonomno istosmjerno napajanje u svakom znaku – neovisni strujni izvori za svaku pojedinu LED sto osigurava neovisnost intenziteta isijavanja znjaka o kolebanjima napona napajanja i prikazanom simbolu – dojave greške kod pregaranja LED i to lokalno na upravljaĉu tastaturu i daljinski prema centralnom upravljaĉkom raĉunalu; – mogućnost brze zamjene svake pregorene LED i svih ostalih dijelova koji su podloţni kvarovima – mogućnost povezivanja svakog znaka u sustav naplate putem serijske veze (RS-485), protokol TLS/FG4 – postojanje kontinuirano podesivih termostata i grijaĉa u svakom znaku – mogućnost upravljanja intezitetom od 1-100% s grafiĉkog suĉelja upravljaĉkog programa – Pouzdan rad unutar temperaturnih granica od - 40°C do + 70°C. Svjetlosna jakost optiĉkog sustava mora se moći prilagoditi okolnoj svjetloći. – Elektriĉka sigurnost znaka osigurana u skaldu s odrednicama harmoniziranih normi HD 638 i HD 384 – Elektromagnetska kompatibilnost znaka sukladno EN50293:2000 Elektromagnetska kompatibilnost - Cestovni prometni signalni sistemi Montaţa znaka obuhvaća i prilagodbu nosaĉa znaka i konstrukcije na koju se znak montira. Obraĉun po kom postavljenog znaka. Touch-screen LCD panela u boji 5,7" Dobava, isporuka i montaţa "touch-screen LCD" panela u boji, minimalnih dimenzija 5,7", za manualno upravljanje i kontrolu programabilnog displaya u naplatnoj kućici. Upravljanje mora biti izvedeno preko tipki za odabir s ikonom stvarne slike koja se ţeli prikazati na programabilnom displeju. Obraĉun po kom postavljenog panela. Kontrolno-upravljaĉki program Dobava, isporuka i instalacija kontrolno-upravljaĉkog programa za nadzor i upravljanje radom svih promjenljivih znakova na naplatnoj postaji. Program se izvršava na PC koji je smješten u glavnom objektu naplate. Aplikacija za upravljanje mora omogućiti nadzor nad programabilnim displejima putem TLS protokola i povezivanje s glavnim centralnim raĉunalom putem TCP/IP protokola kroz temeljnu mreţu HAC-a. Prema centralnom raĉunalu prosljeĊuju se informacije o stanju prikaza i grešaka sa svih znakova na naplatnoj postaji. Obraĉun po kom

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

kom

16

10,130.12

162,081.92

10,130.12

0.00

0

10,130.12

0.00

16

10,130.12

162,081.92

3.

kom

14

7,679.67

107,515.38

7,679.67

0.00

0

7,679.67

0.00

14

7,679.67

107,515.38

4.

kom

1

24,824.80

24,824.80

24,824.80

0.00

0

24,824.80

0.00

1

24,824.80

24,824.80

98348485.xls.ms_office

Strana: 112.[219]

00 1 26.82 0.207.030. Aplikacija se izvršava na upravljaĉkom raĉunalu naplatne postaje i spaja se na glavni upravljaĉki program.20 ELEKTROINSTALACIJE Signalni kabel 10×2×0. Stavka ukljuĉuje i sav materijal.82 6.938.6mm² Dobava. Kabel se polaţe od tastature u naplatnoj kućici do elektroniĉkog ureĊaja u SPZ-u.20 7.94 2.6mm² Dobava.21 0.826.00 0. Obraĉun po kompletu.207.00 0.207.00 300 20.20 7.94 7. 1.207.00 0.00 1 2.00 0. god.836.00 1 30. isporuka i montaţa konvertera RS 232/RS485 za komunikaciju PC-a i znakova. prijevoz i rad na postavljanju kanalica. I.00 30.20 7.030.80 933.938.80 0. od 16.94 0. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 5. 45212-400-4474/2008. kom 1 30.100. Stavka ukljuĉuje i sav materijal. editiranje piktograma i programiranje displeja mora biti zaštićen kroz upotrebu korisniĉkog imena i zaporke.ms_office Strana: 113.030. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla.00 0 7.207.21 3.00 0. kpl 1 DOKUMENTACIJA I PUŠTANJE U POGON UKUPNO: 7.30 98348485.00 1 7. isporuka i uvlaĉenje u kabelske kanalice signalnog kabela 3×2×0.80 26. Aplikacija za programiranje piktograma Dobava.938.826.94 2. III. 1.826. ukljuĉivo i ormarić za smještaj konvertera.94 2.207. s ispitivanjem. Obraĉun po kompletu. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla.00 0.20 0.246.94 0.30 7. II. Konverter RS 232/RS485 Dobava.826.938. isporuka i instalacija programske aplikacija za programiranje novih piktograma. isporuka i polaganje u kabelske kanalice signalnog kabela 10×2×0.00 0 20.6mm².20 7.20 0. m¹ 430 7.6mm² za povezivanje nasuprotnih znakova i zankova na serijski konverter.00 430 7.80 26.80 933.00 0 2. Kroz komunikaciju ostvarenu izmeĊu upravljaĉkog programa i displeja na nadstrešnici mora biti omogućeno programiranje novih piktograma u displejima.030.836. za kontrolu i upravljanje svjetlosnom promjenjivom prometnom signalizacijom.82 6. Obraĉun po kompletu.938.826.xls.207.826.938.20 7.[219] .100.00 30.88 DOKUMENTACIJA I PUŠTANJE U POGON Dokumentacija izvedenog stanja Dokumentacija izvedenog stanja s detaljima izvedbe i uputama za rukovanje i odrţavanje II.10.207.00 30.82 0. Postupak pokretanja programa.00 6. prijevoz i rad na postavljanju kanalica.030. Signalni kabel 3×2×0. Stavka ukljuĉuje i instaliranje paketa Windows XP Professional.030. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Osobno raĉunalo PC+17" TFT LCD Dobava.88 26.2008.21 3. m¹ 300 20.00 0 30.00 2.21 0. kom 1 OPREMA PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE UKUPNO: 26.80 0. isporuka i ugradnja PC raĉunala + 17" TFT LCD.00 20.00 0 26.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. njihovo editiranje te izradu novih piktograma.00 0 7.246. kom 1 2. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Putem grafiĉkog korisniĉkog suĉelja za programiranje novih piktograma treba omogućiti memoriranje postojećih piktograma u obliku zapisa na tvrdom disku.

00 0. Znakovi se izraĊuju s folijom "High Intensity" (znak B02 minimalne retrorefleksije klase II) na aluminijskoj podlozi minimalne debljine 3 mm s pojaĉanim okvirom.56 0. prijevoz i rad na postavljanju kanalica i kabelskih cijevi.21 0. isporuka i priĉvršćenje na konstrukciju i stupove nadstrešnice kabelske kanalice PK100. 1.00 12.00 4.00 400 92. kom 23 36. isporuka i polaganje u kabelske kanalice na nadstrešnici i u kabelske cijevi energetskog kabela PP00 3×2.139. Razvodna kutija OG IP 65 Dobava.87 1.15 7. 1.165. 45212-400-4474/2008.5 mm koji se ugraĊuje u betonski temelj kakvoće betona C16/20 s min. m¹ 400 92.09 0. m¹ 15 8.2.401.).40 1.81 3.00 300 12.56 0. 1.5º u odnosu na os prometnice.165.01 0.401.00 1. Kabel povezuje OG kutije na nadstrešnici s SPZ-ovima i treptaĉe na treptaĉki ureĊaj.56 0.xls.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.50 5.00 15 8.40 1.40 560.09 36.401.00 0.5mm² Dobava. Energetski kabel PP00 3×1. prijevoz i rad na postavljanju kanalica.56 98348485. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla.2008.401. isporuka i polaganje u kabelske kanalice na nadstrešnici energetskog kabela PP00 3×1.00 0. dubine 70 cm.401. god. Iskop temelja stupa min.40 1.401. 0.40 1.00 1.04 III.50 11.40 1.401.40 560.00 0 0 0 0 0 0. Znakovi se priĉvršćuju na stupove izraĊene od šavne ĉeliĉne cijevi i zaštićene od korozije postupkom vrućeg cinĉanja ili na aluminijske stupove.836.00 6. za napajanje svjetlosne promjenjive signalizacije. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla.81 3.00 0. Znakove postavljati pod kutem od 3 . 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Energetski kabel PP00 3×2. s ispitivanjem.40 1. IV. Stavka ukljuĉuje i sav materijal.21 6.00 0 1 1 1 1 0.5mm² Dobava.843. isporuka i montaţa kutije za vanjsku montaţu sa stupnjem mehaniĉke zaštite IP 65 Obraĉun po kom Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 3. dimenzije 90×45 828.01 120.92 57.10.75 mm².00 0. m¹ 300 12.40 1.401.00 0. 9-01. isporuka i polaganje u kabelske kanalice napojnog kabela PP/2 3×0.401.40 560. od 16.00 0 8.75 mm² Dobava.401.04 0.00 0.40 1.56 0.81 0.401.01 120. promjera 90 cm Znak B50.00 23 36.09 0. za napajanje svjetlosne promjenjive signalizacije.04 0.00 0 11. promjera 63.40 560. za napajanje LUX.00 1.836.40 560.00 92. kom kom kom kom 1 1 1 1 1.87 36.00 0 12.00 0 92. Stavka ukljuĉuje i sav materijal.00 1.401. prijevoz i rad na postavljanju kanalica.ms_office Strana: 114. promjera 90 cm Znak E01. Znak B02.1. kpl s montaţnim materijalom za priĉvršćenje na konstrukciju.15 8.401.40 1. Stavka ukljuĉuje i sav materijal.[219] . 1. Kabel povezuje OG kutije IP65 na nadstrešnici sa glavnim razvodnim ormarom.40 1.3.04 828.401.2 OTU VI.40 1.21 0.00 0 36. Obraĉun po m¹ postavljenih kanalica Napojni kabel PP/2 3×0.5mm² s ispitivanjem.09 36.00 0.2 m³.401.401. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.01 0.00 0.81 0.139.40 1.843.56 1.401.5mm² s ispitivanjem. ELEKTROINSTALACIJE UKUPNO: VERTIKALNA I HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA VERTIKALNA SIGNALIZACIJA Nabava i postavljanje prometnih znakova (t. Obraĉun po komadu.00 0. Kabelske kanalice PK100 Dobava.401.40 560. m¹ 550 11.92 57. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla.4. promjera 90 cm Znak B29.00 550 11.21 6.

VERTIKALNA SIGNALIZACIJA HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA VERTIKALNA I HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA UKUPNO: PROMETNA OPREMA Zaštitni cestovni sustav (ublaţivaĉ udara) Zaštitni cestovni sustav (ublaţivaĉ udara) .100.488.00 2.2008.80 4.360.488. širine 20 cm (HRN U.00 14 2. 2.222) Puna uzduţna rubna crta bijele boje.446.00 39.31 3.00 0 292.100. isporuka i ugradnja u vrhu prometnog otoka.00 0.).00 0.14 0. puno-prazno 3.029.03 140.00 3.039. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA Materijal kojim se izvode oznake na kolniku mora imati atest kakvoće.61 28.20 4.039.000.039.00 0.31 kom 10 100.281. 2.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.S4.125. U skladu sa HRN EN 1317.00 1. 45212-400-4474/2008.00 100. god.Znaĉajke nuţne za korisnike ceste) i HRN Z.4.6.45 6.28 0. Sustav za razdvajanje prometnih trakova Nabava i postavljanje sustava za razdvajanje prometnih trakova na cestarinskom prolazu (“kugle i ĉunjevi”).0/3.00 18.00 0.00 0.029.001.082.687.80 4. bijele boje HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA UKUPNO: 0.28 0. 9-02 OTU VI. od 16.31 2.80 13.00 0.29 0.00 18.dobava. ţute boje) na betonsku zaštitnu glavu. 1. m¹ 300 292.03 140.360.00 4.082.14 0.039.28 5. VERTIKALNA SIGNALIZACIJA UKUPNO: kom 4 1.223) Popreĉna puna zaustavna crta bijele boje širine 0.00 3. IV.00 0.03 140.00 292. 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0.08 0.12 1.029. PredviĊa se boja s retroreflektivnim zrncima. dimenzija 180×70 cm Nabava i postavljanje prometnog znaka K09.281.00 2.61 28. Pri izvedbi oznaka na kolniku pridrţavati se odredbi Pravilnika o prometnim znakovima.20 4.00 1.80 13. 2.08 29. na ploĉe debljine 2 mm zakrivljene prema obliku betonske zaštitne glave. 1.082.281.61 28.00 0. Za brzinu naleta vozila od 100 km/h.00 1. s udjelom od 20 grama zrnaca na 1 kg boje.00 0.31 57.xls.N. širine 10 cm (HRN U. te uţeta za meĊusobno povezivnje 39.160. normi HRN EN 1436 (materijali za oznake na kolniku .00 m¹ m¹ m¹ m¹ m² kom 1300 700 310 45 230 14 3. aplikacijom retroreflektivne folije (klase retrorefleksije II. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1. 2.00 4 1. retrorefleksije klase II.00 0.00 0. V. Za oznake na kolniku mora biti upotrijebljen materijal ili boja koja bitno ne smanjuje hvatljivost kolnika.5.221234 Puna uzduţna rubna crta bijele boje.149.2.068. “High intensity grade”).14 4.00 612.0 m¹ (HRN U.100.00 0. ţute boje sa ugraĊenim maĉjim oĉima.00 0.45 6.08 0. 1.068.00 3.00 0.20 4.00 0.00 0.961. Prometni znak K09.082.90 1.160. Laterna ø 300 mm Nabava i postavljanje treptaĉa (laterna ø 300 mm.00 0 1. Oznake na kolniku izvode se prema normama HRN U.240 (Boje za tankoslojne oznake na kolniku) kao i Općih tehniĉkih uvjeta za radove na cestama (t.00 0. 33/05.100.6. opremi i signalizaciji na cestama (N.00 0. 2.28 5.029.00 10 100.12 kom 14 2.80 4.00 98348485.96 18.3.5.ms_office Strana: 115. 64/05 i 155/05).90 1.S4.12 39.5 m¹ (HRN U.S2. REKAPITULACIJA 1.29 87.[219] .00 0.61 28.00 0.687.29 87.00 0.03 140.00 3.31 0.00 2.00 0 1300 700 310 45 230 14 0.S4.222) Razdjelna isprekidana crta bijele boje širine 20 cm.001.31 57.1.00 0.S4.12 39.000.00 300 292.08 29.00 0. biti postojan i ne smije mijenjati boju.225) Ploha za usmjeravanje prometa bijele boje Iscrtavanje oznake “STOP” (PZ H38).149.281.961. 2.80 13.96 18.80 4.29 0.00 0 2.00 612.00 1. Spojen na trajni napon.00 0 100.80 13. Sustav se sastoji od kugli i ĉunjeva.14 0.125.446. dimenzija 180×70 cm.S4.10.20 4.

03 98348485.00 0.143. od 16.03 0.92 124.88 7.00 0.068.31 1.00 0.741.(sg) od __.00% 0.20 57.422.00 0.__.741.323.143.00 0.2009.080.00 0.92 12.00 8. 2.364.00 0.422.00 12.055.00 2.422.00 0.00 0.904.Ljubitovica UKUPNO [Rekonstrukcija DV 10(20) kV] Suglasnost br.00 0.00 12.687.(sg) od __.13 221.00 0.687.00 0.997.03 -100.939.00 0.00 0.00 0.10.836.[219] .836. GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI ZA ČCP MRACLIN INSTALACIJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE STROJARSKE INSTALACIJE ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI PROMJENJIVA SIGNALIZACIJA NEPREDVIĐENI RADOVI 4% SVEUKUPNO: TROŠKOVNIK NEPREDVIĐENIH RADOVA Suglasnost br.422.00 12.939.00 0.207. IV.00 0.00 0.00 0.323.-5.85 2.422.00 2.00 0.904.139.00 I.00 REKAPITULACIJA I. 8.xls.789.080.088.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0.00 Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.00 0. II.00 Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 0.00 0.00 0.03 Rekonstrukcija DV 10(20) kV Prapatnica .00 933.53 752.088.00 0. god.26 496. REKAPITULACIJA Rekonstrukcija DV 10(20) kV Prapatnica .323.98 SVEUKUPNO: 496.03 12.00 0.2009.03 0.00 0.03 0.03 0.00 0.53 752. V.904.00 0. III.422.143.00 0. 3.26 496.00 Rekonstrukcija DV 10(20) kV Divulje .00 0.31 1.00 0 124.904.__. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere PROMETNA OPREMA UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena 1.98 496.87 57.26 NEPREDVIĐENI RADOVI 4% NEPREDVIĐENI RADOVI (4% 1.088.87 57.00 0.2008.00 0.00 Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.422.422.207. Redni broj V. 4. 45212-400-____/2009.92 IZGRADNJA ČCP MRACLIN 1.904.687.34 500.055. 5.939.088.904. II.00 12.26 0.00 0.00 4 124.687.139. god.789. 45212-400-4474/2008.323.00 0.92 496.323.Radošić NEPREDVIĐENI RADOVI 0.00 0.92 496. 0. SVEUKUPNA REKAPITULACIJA : UGOVORENI RADOVI NEPREDVIĐENI RADOVI SVEUKUPNO : Za dougovoriti : Kontrola: 12.00 0. 45212-400-____/2009.98 0.904.080.Radošić UKUPNO [Rekonstrukcija DV 10(20) kV] 0.997.98 0.904.92 12.939.143.00 0.323. OPREMA PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE DOKUMENTACIJA I PUŠTANJE U POGON ELEKTROINSTALACIJE VERTIKALNA I HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA PROMETNA OPREMA SVEUKUPNO: 933.00 0. god.080. II.364.13 221.ms_office Strana: 116.00 0.00 I.85 2. UGOVORNI TROŠKOVNIK br.88 7.00 0.34 500.00 0.068.00 0.00 0.00 0.20 57.Ljubitovica Rekonstrukcija DV 10(20) kV Divulje .) paušal 4 124.00 0.00 0.00 0.

Sisak .TROŠKOVNIK PREDVIĐENIH RADOVA DIONICA VELIKA GORICA (jug) – BUŠEVEC Izgradnja ČCP MRACLIN. na autocesti Zagreb .

koji će stalno boraviti na gradilištu. s tim da je za svaku nepredviĊenu višu radnju. temeperatura zraka.2008. U GraĊevni dnevnik se unose svi bitni podaci i dogaĊaji tijekom graĊenja (npr. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Od preuzimanja gradilišta izvoditelj radova je obvezan voditi GraĊevni dnevnik i GraĊevnu knjigu.) dio su ugovorne dokumentacije i Izvoditelj radova je duţan postupati u skladu s OTU-om osim ako je u projektnoj dokumentaciji drukĉije istaknuto.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1. odnosno natjeĉajne dokumentacije.). te će svojim potpisima jamĉiti za njihovu toĉnost.[227] . Izvoditelj radova je duţan prouĉiti sve ovdje navedene dijelove projekta. Nepoznavanje crtanog dijela projekta i tehniĉkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povećanje jediniĉnih cijena ili toleriranje grešaka u izvedbi. GRAĐEVINSKO-OBRTNIĈKI RADOVI ZA ĈCP MRACLIN OPĆE NAPOMENE Nacrti. u skladu s Zakonom o gradnji. prethodno potrebna suglasnost Investitora. s potrebnim skicama i izmjerama. Zakona o zaštiti od poţara. kojom bi se povećalo ukupne troškove predviĊene za izgradnju po ovom troškovniku. vrsta i broj djelatnika i opreme na gradilištu i sl. 98348485. nalozi nadzornog inţenjera i Inspekcije.xls. upisuju primjedebe Projektanata. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. odnosno iznijeti svoje primjedbe. hrvatskih normi itd.ms_office Strana: 118. Tako registrirani zahtjevi obvezni su za Izvoditelja radova. mora imati Glavnog inţenjera gradilišta kvalificiranog za dotiĉne vrste poslova. tehniĉki opis i ovaj troškovnik ĉine cijelinu. Koliĉine radova. izdanje 2001. god.10. Svi radovi moraju se izvesti solidno i struĉno prema vaţećim propisima i pravilima struke. 45212-400-4474/2008. Nadzorni inţenjer i predstavnik Izvoditelja radova unositi će u GraĊevnu knjigu koliĉine pojedinih takvih radova. Na gradilištu Izvoditelj radova. koje nakon izvoĊenja ĉitavog posla nije moguće mjeriti neposrednom izmjerom treba po završetku pojedinog takvog rada preuzeti i ovjeriti nadzorni inţenjer. U GraĊevnu knjigu biljeţe se i dokumentiraju mjerenja i kalkulacije svih faza obavljenog posla i ostali podaci bitni za obraĉune prema stavkama Ugovornog troškovnika i projektu. god. Zakona o zaštiti na radu. te u sluĉaju nejasnoća traţiti objašnjenje od projektanta. meteorološke prilike. Opći tehniĉki uvjeti za radove na cestama (Zagreb. Od trebnutka uvoĊenja u posao pa do primopredaje objekta izvoditelj radova je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. Izvoditelj radova je duţan pridrţavati se svih vaţećih zakona i propisa i to naroĉito Zakona o gradnji.

ispitane po kvaliteti i koliĉini. troškovi skela. nadzorni inţenjer (kao predstavnik Investitora) i predstavnik Izvoditelja radova. svi sitni metalni i drugi dijelovi potrebni kod graĊenja. materijal. Izvoditelj radova je duţan na gradilištu ĉuvati GraĊevnu dozvolu. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. signalizacija na gradilištu danju i noću. ĉuvanje. pomoćnim radovima.xls.[227] . Tako su u stavkama uraĉunati troškovi nabave gradiva. te preuzete po Nadzornoj sluţbi Investitora. moraju odgovarati statiĉkom proraĉunu i projektu skele i moraju biti usklaĊene s vaţećim propisima i standardima za ĉeliĉne konstrukcije. njega betona. god. elektriĉni. jediniĉne cijene obuhvaćaju sav rad. na osnovu normi. odluku o tome donosit će sporazumno Projektant. spremišta materijala i alata. nadzorni.10. Stavke ovog troškovnika obuhvaćaju definitivno dovršne radove. te zaradu poduzeća. reţiju gradilišta i uprave poduzeća. U ovom troškovniku izloţene cijene odnose se na jediniĉnu mjeru izvedenog rada. vrsta i kvaliteta ĉeliĉnih elemenata. potrebna osiguranja tijekom radova. Radovi se izvode prema projektu.ms_office Strana: 119. sva davanja. vodovodni i sl. vrata gradilišta. pomoćnin napravama i drugim sredstvima koja su potrebna za ispravnu izvedbu ili bi se mogla tijekom rada ukazati potrebnim. Sav rad i materijal vezan za organizaciju graĊevinske proizvodnje: ograde. 98348485. dovodi struje i sl. propisa i priznatih pravila tehniĉke nauke i prakse. blagovaonice. ili njegovih dijelova. 45212-400-4474/2008. svlaĉionice. telefonski. prikljuĉci gradilišta kao i cijena korištenja prikljuĉaka ukljuĉeni su u ugovorenu cijenu. Vrsta i kvaliteta graĊe za skele. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. U stavkama su uraĉunati i sporedni radovi potrebni za ispravno dovršenje pojedinih vrsta rada. te se izmjena uĉinjema bez suglasnosti Projektanta neće smatrati pravovaljanom i za sobom povlaĉi narušavanje autorskog djela Projektanta. rukovodeći i drugi poslovi poduzeća. uredi. neće se obraĉunavati ni po privremenom ni po konaĉnom obraĉunu. sprava i strojeva. osiguranje odvijanja prometa. a u svim sluĉajevima potrebne izmjene ili dopune projekta ili njegovih djelova. sanitarije gradilišta. U jediniĉne cijene ulaze svi troškovi potrebni za izradu ovih objekta s dobavom predviĊenih materijala. crpljenje vode.2008. Sve izmjene ili dopune projekta. opremu. Da bi izmjena projekta bila pravovaljana mora je odobriti i potpisati Projektant. alata. ukratko sve što je posredno ili neposredno potrebno za izvršenje radova po ovom projektu. a tu svoju odluku unositi će u GraĊevni dnevnik. Prema tome. naĉin temeljenja skele.. putevi na gradilištu.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Glavni i Izvedbeni projekt i dati ih na uvid ovlaštenim inspekcijskim sluţbama. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Samo tako utvrĊeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konaĉnog obraĉuna radova. za koje se po GraĊevnom dnevniku ne moţe dokazati da su uslijedile po opisanom postupku.

Izrada radioniĉke dokumentacije obuhvaćena je u jediniĉnoj cijeni stavaka ponudbenog troškovnika. stakala i dr. te dokaze o kvaliteti vezano na graĊevinsko obrtniĉke radove. O ispitivanjima i pregledima vodi se posebna evidencija. ugraditi propisani. IzraĊena skela treba imati naprave za spuštanje. dati ateste za instalacijske sustave. prema projektom odreĊenom planu ispitivanja materijala. Nakon uspješno obavljenog Tehniĉkog pregleda i otklanjanju svih nedostataka. kao i financijski plan. kontrolirati ugraĊeni konstruktivni materijal.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Izvoditelj radova je duţan. elektroinstalacije. Izvoditelj radova će izraditi vremenski plan (gantogram) aktivnosti na gradilištu. adekvatan i prema Hrvatskim normama atestiran materijal. osim atesta o kvaliteti ugraĊenih materijala. Nakon dovršenja gradnje predat će Izvoditelj radova posve ureĊeno gradilište i okolinu objekta predstavniku Investitora uz obveznu prisutnost Projektanta. te definitivno dovršenih radova. Izvoditelj radova je takoĊer duţan kod izrade konstrukcija. podizanje i demontiranje. podova. Izvoditelj radova je duţan ĉistiti gradilište tokom graĊenja. Ako Izvoditelj radova smatra da pojedinim gore navedenim zahtjevima dolazi do štetnih posljedica po stabilnost ili trajnost objekta ili su pak oni u protivnosti s ostalim podacima danim u projektu. uz potreban projekt. u okviru ugovorene cijene. u skladu s vaţećim tehniĉkim propisima. pravilnicima i standardima i Općim tehniĉkim uvjetima Investitora. vrata. vodoopskrbu i odvodnju. god. prozora. Sva fina ĉišĉenja zidova. opreme i sl. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Primjedbe dane od strane Projektanta imaju istu teţinu kao i primjedbe dane od strane nadzornog inţenjera Investitora. duţan je pravodobno zatraţiti odluku u vezi s tim. predoĉiti ga nadzornom inţenjeru na usvajanje. Izvoditelj radova je u okviru ugovorene cijene duţan provesti koordinaciju radova svih kooperanata na naĉin da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitiu već izvedenih radova. kao i sve pristupne ceste. Sva oštećenja nastala tokom gradnje otkloniti će izvoditelj radova o svom trošku. 45212-400-4474/2008.10. Izvoditelj radova duţan je obaviti sva potrebna ispitivanja i pribaviti ateste. stijena. statiĉki proraĉun i odobrenje projektanta i nadzornog inţenjera. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Kod ĉeliĉne skele elementi se nastavljaju odgovarajućim spojnicama koje moraju biti ispitane i atestirane. 98348485. te strojarske instalacije. u okviru ugovorene cijene. Za instalacijske sustave izvoditelj radova je duţan. dobave materijala.[227] .2008. Prema svojim raspoloţivim mogućnostima izvoditelj radova moţe predloţiti i neku drugu vrstu skele. Jediniĉnim cijenama obuhvaćeni su svi troškovi svih prethodnih i tekućih ispitivanja kako osnovnih materijala. izvoditelj radova će predati zgradu investitoru ili po investitoru odreĊenom korisniku. te njime odrediti dinamiku financiranja. posebno su opisana u pojedinaĉnim stavkama zidarskih radova. tako i poluproizovda.ms_office Strana: 120.xls.

odnosno odgovarajućim inhibitorom u tri sloja. drugi tip ili broj artikla i sliĉno. Tekuću kontrolu osnovnih materijala. Po završetku radova ceste je potrebno dovesti u prvobitno stanje bez prava na naknadu troškova. Kompletnu vidljivu površinu betona premazati sa sredstvom otpornim na djelovanje mraza i soli. te sve ostale troškove za zbrinjavanje viška materijala i otpada.1. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Obveza Izvoditelja je na propisan naĉin zbrinuti višak materijala iz iskopa i otpad. Beton se mora proizvoditi od predhodno ispitanih i tokom vremena kontroliranih osnovnih materijala u pogonima za proizvodnju betona. god. Glavnog projektanta i Investitora. kontrolira nadzorni inţenjer.2008.).[227] .IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. te svjeţeg. blokova i otoka potrebno je ugraditi sidrene ploĉe prema detalju iz Izvedbenog projekta vodeći strogo raĉuna o geodetskoj kontroli istih. predhodno ispitani i kontrolirani u toku rada. Sastav betona mora biti projektiran raĉunski i provjeren eksperimentalno u skladu s postojećim tehniĉkim propisima i vaţećim standardima. tj. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Beton je projektiranog sastava. 2. kemikalija (nafta. artikl i drugo opreme koja se nudi i ugraĊuje je kao što je navedeno u stavkama ili odgovarajući. Gornje površine betona prednjih i straţnjih blokova potrebno je kvalitetno obraditi i zagladiti bez izvlaĉenja cementnog morta. soli. Nadzora.ms_office Strana: 121. stvrdnjavajućeg i oĉvrslog betona. ali odgovarajućih karakteristika. tip. U skladu s Zakonom o javnoj nabavi. pribavljanje pripadajućih suglasnosti nadleţnih komunalnih i drugih sluţbi. kao i svjeţeg. IzvoĊaĉeva je obveza odrţavanje javnih cesta koje koristi u svrhu graĊenja te sanacija svih eventualnih oštećenja nastalih korištenjem. 45212-400-4474/2008. POSEBNI TEHNIĈKI UVJETI GRAĐENJA II.10. ulje itd.xls. 98348485. koje će obaviti izvoditelj radova putem organizacije registrirane za tu djelatnost. proizvoĊaĉ. koji su funkcionalno projektirani. Betonske konstrukcije po kojima će se kretati vozila treba napraviti od betona otpornog na djelovanje mraza. gornje atike. ĉlanak 35. Ta obveza takoĊer podrazumijeva pronalaţenje lokacija odlagališta (gradske deponije ili sliĉno). Prije nabave i ugradbe predmeta potrebno je dobiti odobrenje nadzornog inţenjera i investitora. On mora biti dokazan predhodno laboratorijskim ispitivanjima svojstva osnovnih materijala. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI BETON Prilikom betoniranja temelja stupova ĉeliĉne nadstrešnice. koju obavlja izvoditelj radova. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. moţe biti i od drugog proizvoĊaĉa. stvrdnjavajućeg i oĉvrslog betona.

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. naknadno provlaţenje i kristalizacija procjedne vode na mjestima prekida betoniranja. prijevozi i prijenosi. Da bi se sprijeĉilo. prijevoz i rad s oplatom i skelom. bez obzira na veliĉinu. da beton zadovoljava sva svojstva propisana projektom. Sve vidljive površine moraju biti završnog izgleda što se postiţe primjenom odgovarajuće oplate i postupaka betonskih radova. oprema i rad.10. Kod betoniranja smiju se prekidi – radni spojevi izvesti samo na mjestima koja su unaprijed projektom predviĊena. u svjetlom rasponu. na osnovi operativnog plana radova u suglasnosti s Projektantom i nadzornim inţenjerom. mora biti izbetoniran neprekinuto u zapoĉetom opsegu. Eksperimentalno treba dokazati. Sloj betona. drţeći se u svemu uputstva proizvoditelja. osim otvora za prolaz cijevi. bez obzira na radno vrijeme. obrada površina betona (osim tamo gdje je prikazana kroz posebne stavke) i njega.2008. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Na prekidima mora biti ostvarena dobra prionjivost obaju betona. Nabava. Izvoditelj radova treba izraditi plan uzimanja uzoraka. vlaĉna ĉvrstoća. ugradnja. izrada.. Armirano-betonske ploĉe obraĉunavaju se od leţaja do leţaja tj. Beton se mora ugraĊivati sustavno i programirano prema unaprijed izraĊenom programu i izabranom sustavu. kompaktnog i vodonepropusnog betona. Oplata je glatka a sve površine treba izvesti posve precizno i ravno. Svjeţi beton mora se ugraĊivati vibriranjem u slojevima ĉija debljina ne smije biti veća od 70 cm. ili iskljuĉenja pojedinih ureĊaja mehanizacije iz pogona. koji se ugraĊuje. 45212-400-4474/2008. mora vibriranjem biti dobro spojen s predhodnim donjim slojem betona. 98348485. otpornost protiv smrzavanja. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Za sve betonske radove mora biti pripremljena tehnologija koja omogućuje dobivanje gustog. konstruktivni dio ili element objekta. zaštitu od brzih vremenskih promjena.ms_office Strana: 122. za pojedine vrste betona. Pri obraĉunu stijena odbijaju se svi otvori. te eventualna crpljenja vode ukljuĉeni su kroz jediniĉne stavke. odreĊene vrijednosti koeficijenta stezanja itd.xls. kod vidljivih površina betona. modul elastiĉnosti. potrebno je površine radnih rešaka prije nastavka betoniranja premazati sredstvom za vezu starog i novog betona. odreĊena marka. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Eventualne nedostatke vidljivih površina treba sanirati odgovarajućim reparaturnim mortovima. Grede se raĉunaju i preko stupova po duţini. a u svemu prema vaţećim standardima. otpornost protiv habanja. Betonske podloge obraĉunavaju se u m³.[227] . kao što su vodocementni faktor. kako to predviĊa program betoniranja. Za sve betonske i armirano-betonske radove kroz jediniĉne cijene ukljuĉen je sav materijal. a sam spoj mora biti vodonepropusan. Svaki zapoĉeti betonski odsjek. Nadvoji se raĉunaju u duţini otvora ukljuĉujući naleţući dio. god. konzistencija. otpornost protiv djelovanja soli.

nastavljanu i ugradbi armature moraju biti u skladu s odgovarajućim propisima. popunjavanje šupljina. odmašćivanje. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Izvoditelj radova je duţan za svaku oplatu izraditi nacrt. ELEKTROMONTAŢNI MATERIJAL I RADOVI ARMATURA – BETONSKI ĈELIK Armatura se mora postaviti solidno i struĉno prema vaţećim propisima i pravilima struke. njegova jednoliĉnost i kompaktnost. Dimenzije. impregnacija betonske površine i nanaošenje reparaturnog morta u 1 do 2 sloja. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. U cijeni rada uraĉunata je i skela. moţe posebno zaštititi od hrĊanja. koji su sastavni dio projekta. a da se beton pri tom ne ošteti. 2. Oplate i premazi ne smiju utjecati na boju betonskih površina. po potrebi i više. a moţe hrĊati. oblik i poloţaj armature definirani su planovima armature. Sva popreĉna sidra moraju biti opremljena glavama za napinjanje.3. kojima se sidra mogu naknadno napinjati. 45212-400-4474/2008. na naĉin koji neće štetiti konstrukciji. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Jediniĉnom cijenom obuhvatiti otklesavanje izboĉina.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. oborina i smrzavanja.10. god. odstranjivanje eventualnih stršećih dijelova armature. Oplate koje upijaju vodu moraju prije betoniranja biti pripremljene tako da betonu ne oduzimaju vodu (polijevanje vodom ili zaštita odgovarajućim premazom). Svi elementi za usidrenja. Za izradu prednjih i straţnjih blokova koristiti precizno sloţenu ĉeliĉnu oplatu. Reške u oplati moraju dobro brtviti. osim rezultata prije spomenutih proba i kontrolnih ispitivanja. tako da bude onemogućeno svako procjeĊivanje i oticanje vode ili cementno-pješĉanog morta. B. ili postupkom zatvaranja betonskih površina prskanjem kemijskim sredstvima i odrţavati ga trajno vlaţnim najmanje 7 dana. napinjanje i fiksiranje oplate moraju biti izraĊeni tako da se svaki dio koji ostane u betonu. B.2. Prije betoniranja moraju oplate i stariji beton biti mokre i moĉene posebnim oplatnim uljem. ĉišćenje od ostataka oplate. ELEKTROMONTAŢNI MATERIJAL I RADOVI OPLATA Sve oplate za beton i armirani beton moraju biti izraĊene prema mjerama iz projekta.[227] .xls. 2. Odmah poslije ugraĊivanja i površinske obrade beton se mora zaštititi od neposrednog djelovanja sunĉanih zraka. Po završenom betoniranju izvoditelj radova mora zaštititi ugraĊeni beton od isušivanja mokrim postupkom.2008.ms_office Strana: 123. opći izgled betona. Za ocjenu postignute kvalitete konstrukcije mjerodavan je. a koja se poslije mogu odstraniti. Radovi na savijanju. 98348485. Za brtvljenje oplate mogu se upotrebljavati samo oni materijali koji ne djeluju štetno na hidrataciju betona i koji ne mogu obojiti betonsku površinu. Oplate moraju biti poduprte i usidrene tako da nisu moguće deformacije oplate ili pomaci uslijed betona i dinamiĉkih utjecaja za vrijeme betoniranja.

te kompletno grubo i fino ĉišćenje svih objekata i njegovih površina.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Nabava. – zidove uz vertikalni serklaţ takoĊer zupĉasto izvesti. – zidovi ĉije izvoĊenje nije završeno prije nastupanja zimskih mrazova moraju se zaštiti na odgovarajući naĉin. – popreĉni i uzduţni zidovi moraju na spoju biti meĊusobno povezani zidarskim vezom. – svako naknadno bušenje ili izrada uţljebina u zidovima zgrade koje nije bilo predviĊeno projektom. moţe se izvoditi samo ako je prethodnim statiĉkim proraĉunom utvrĊeno da nosivost zida poslije tog bušenja odnosno izrade ţljeba nije manja od propisane nosivosti. zaštite.ms_office Strana: 124. 98348485. ili glave za napinjanje. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. – ako se zida za vrijeme zime treba zidove zaštiti od mraza. a preklop mora iznositi najmanje jednu ĉetvrtinu duţine zidnog elementa. za pregradne zidove treba ispustiti zupce u masivnom zidu na svaki drugi red za 1/2 opeke. a pri zidanju cementnim mortom opeka mora leţati u vodi neposredno prije zidanja. – za vrijeme zidanja opeku kvasiti vodom.5 do 2 cm za vezu ţbuke prigodom ţbukanja zidova. Kod vidljivih površina betona. – reške dimnjaka i ventilacionih kanala zagladiti. te premazane oplatnim uljem. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. oprema i rad. moraju se paţljivo i vodonepropusno ispuniti betonom. te eventualno crpljenje vode i sušenje površina. prijevoz i rad s oplatom ukljuĉeni su u stavku. komadića uloţaka i sliĉnog).2008.10. ZIDARSKI RADOVI Zidarski radovi moraju se izvesti solidno i struĉno prema vaţećim propisima i pravilima struke. odgovarajućim mortom ili upotrijebiti sustav proizvoĊaĉa oplate za zatvaranje rupa nakon izvlaĉenja sidara. III. alat. hoblinja. a širina sudarnica ne smije biti manja od 10 mm niti veća od 15 mm. prijevozi i prijenosi. tj. – debljina leţajnica ne smije biti veća od 15 mm. otpadaka ţice. koji ostaju u betonu nakon što se izvuku sidra. radspored sidrenih otvora i naĉin njihove obrade mora biti takav da vizuelno i tehnološki odgovara vidljivom betonu. god. Izvoditelj radova je duţan izraditi nacrt rasporeda otvora i dati ga na odobrenje Projektantu i nadzornom inţenjeru.[227] . osim sidara za sidrenje nadvoja. U jediniĉne cijene ukljuĉen je sav materijal. 45212-400-4474/2008. izrada. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Otvori. sidra.xls. greda i ploĉa. U jediniĉne cijene ukljuĉeno je sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova prema projektu. Oplate moraju biti prije upotrebe dobro oĉišćene od neĉistića (pijeska. Prilikom izvoĊenja zidova zgrada izvoĊaĉ se mora pridrţavati slijedećih mjera: – zidanje se mora izvoditi sa pravilnim zidarskim vezovima. kao i okoliša. Oplate za beton se ne obraĉunavaju posebno već su ukljuĉene jediniĉnom cjenom betona. ugradnja. Potrebna skela je prikazana kroz posebnu stavku. – vanjske fuge ostaviti prazne od 1.

Lim je tvorniĉki obojen ili plastificiran s obje strane. Obraĉun po m¹ pokrivenog sljemena.ms_office Strana: 125. Obraĉun po m² izraĊenog krova. i nije ukljuĉena obrada ĉela zida – kod otvora od 3 do 5 m² odbija se površina iznad 3 m². ukoliko troškovnikom nije posebno propisano. te izrezivanje sljemenskog lima “NA ĈEŠALJ” na sudaru sa pokrovom. voditi raĉuna o uzidavanju pojedinih graĊevinskih elemenata. Gornji posebno profilirani lim kao Kalzip ili odgovarajuće uĉvršćuje se preko unaprijed postavljenih vodilica (raspored vodilica odreĊen je statiĉkim proraĉunom za odgovarajuću brzinu vjetra) posebnim strojem za pertlanje. B. U jediniĉnoj cijeni dobava i umetanje brtvi od bitumenizirane spuţvaste gume u udubljenja vala pokrovnog lima. Krov se izvodi kao trostrešni u nagibima od 1. Napomene vezane za zidarska ţbukanja: – otvori na zidu do 3 m² se ne odbijaju. Razvijena širina lima je 100 cm.xls. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Posebno se ne naplaćuje ni zatvaranje (ţbukanje šliceva. Zazidavanje (zatvaranje) ţljebova u zidovima ostavljenih za instalacije kanalizacije i grijanja nakon izvoĊenja tih instalacija. Pokrivanje sljemena limom identiĉnim kao pokrovni lim debljine 0. skela. rabicom ili na drugi naĉin. ţljebova i sl. ulazi u jediniĉnu cijenu). o ostavljanju ţljebova za kanalizaciju. za centralno grijanje ako su ucrtani (ne plaća se posebno. osim otvora za prolaz cijevi. kao Kalzip tip AF 65/333 ili odgovarajuće. uz suglasnost naruĉitelja. Pri obraĉunu stijena odbijaju se svi otvori. prilagodba sljemenjacima. a obrada ĉela je ukljuĉena IV.2008. 45212-400-4474/2008.) iza poloţene instalacije.5° do 16°. OBRTNIĈKI RADOVI VENTILIRANA FASADA 98348485. kao i sav ostali pripadajući alat. svi transporti i sl. Boju lima odrediti će projektant iz vaţećih RAL boja. vodilice. god. opekom. samoljepiva traka. U jediniĉnu cijenu ulazi dobava i postava materijala i djelova. V. Obraĉun zidanih zidova. KROVOPOKRIVAĈKI RADOVI Pokrivanje kompletnog krova pokrovom od profiliranog jednostrukog aluminijskog lima. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. samo ravni lim bez profilacije. stupova i dimnjaka je površinski (m²). plastiĉnih podloţaka na mjestima dodira ili sudara s drugim materijalom.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. a nije ukljuĉena obrada ĉela – kod otvora iznad 5 m² odbija se površina iznad 3 m². Postavu ovog lima moţe raditi samo licencirani izvoditelj od strane proizvodaca pokrova.10. ne plaća se posebno.[227] . bez obzira na veliĉinu.8 mm. sav spojni i vezni materijal. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Prilikom zidanja pravovremeno ostaviti otvore prema zidarskim mjerama.

Svi okviri imaju ugraĊene pracne za usidrenje. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Sva uĉvršćenja. c) test na absorciju obiĉne (destilirane) i slane (morske) vode. prema vaţećim propisima i pravilima struke.[227] . Crna bravarija izraĊena je od NP i HOP vuĉenih profila.2008. a svi spojevi su izvedeni putem varenja. TakoĊer je duţan zaštititi svoje radove od prljanja drugih izvoditelja. Fasada treba zadovoljiti sve certifikate prema relevantnim normama kojim se dokazuje da zadovoljava i ispunjava slijedeće uvjete testiranja: a) test na savijanje.5 ĉvrstoće F220 do 260 N/mm². 45212-400-4474/2008. BRAVARSKI RADOVI Svi radovi moraju biti izvedeni struĉno i solidno.234. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Obloga fasade izraĊena je od max compact ploĉa kao exterior dekor broj 0270 ili odgovarajuće. Svi aluminijski komadi i izraĊevine moraju biti kvalitetno i odgovarajuće izvedeni. e) sposobnost laganog ĉišĉenja standardnim kućnim i ekološkim sredstvima. te antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida. 226 i 228. Minimalna debljine zaštitnog sloja iznosi 18 do 25 mikrona. Za uĉvršćenje podkonstrukcije fasade za zid koristiti cinĉane ili inox vijke. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. duţan je o tome obavijestiti izvoditelja graĊevinskih radova kako bi isto bilo otklonjeno. Prije ugradbe bravariju je potrebno dobro oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i odmastiti.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.C. sa odgovarajućim kvalitetnim materijalom koji mora odgovarati postojećim propisima i standardima. Za izradu obojene bravarije koristiti plastificirane aluminijske profile sa prekinutim termiĉkim mostom tip kao Schueco International tip Royal HI 75 ili odgovarajuće. VI. Prije poĉetka radova na izradi obojene bravarije izvoditelj radova na obojenoj bravariji je duţan pregledati izvedene graĊevinske radove. ne stvara dim i ne proizvodi toksiĉne kemijske produkte. 236. prema vaţećim propisima i pravilima struke. te ukoliko naiĊe na nedostatke koji mu mogu smetati.ms_office Strana: 126.10. te mora zadovoljiti propise HRN. 98348485. Svi radovi moraju biti izvedeni struĉno i solidno. a nakon završetka rada duţan je sav suvišni materijal i otpatke odstraniti sa gradilišta. god. d) otpornost na UV zrake (izbjeljivanje). Aluminijski profili izraĊeni su iz aluminijske legure Al Mg Si 0. spojne elemente izvesti prema uputama proizvoĊaĉa fasade.xls. Izvoditelj ovih radova duţan je zaštititi radove izvedene od drugih izvoditelja kako nebi svojim radom iste oštetio. kojom se potvrĊuje da su izraĊene od materijala koji ne podrţava gorenje. b) test na rastezanje. sa odgovarajućim kvalitetnim materijalom koji mora odgovarati postojećim propisima i standardima.T7. U domeni protupoţarne sigurnosti fasadne ploĉe trebaju zadovoljiti klasifikaciju prema najvišoj i najjaĉoj normi za ovaj tip proizvoda.

Za ugradnju IZO stakla koristiti propisane plastiĉne kladice. VII. propisa i priznatih pravila tehniĉke nauke i prakse.[227] .IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. uzimanje mjera na licu mjesta.xls. U jediniĉne cijene ulaze svi troškovi potrebni za potpuno dovršenje rada. dobava i ugradnja dovratnika i doprozornika. Sva vanjska vrata moraju imati ugraĊene samozatvaraĉe. liĉilaĉki i svi drugi pomoćni radovi. Ĉeliĉni profili za sidrenje aluminijskih stijena premazani su radi zaštite sa najmanje dva premaza zaštitne boje.2008. Vrata i prozori koji se otvaraju moraju u falcevima imati ugraĊene gumene brtve. dobavu i montaţu metalnog okova po izboru projektanta s cilinder bravama i kljuĉevima i sve opšavne lajsne. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog materijala. STOLARSKI RADOVI 98348485. pogotovo u pogledu toplinske provodljivosti. 45212-400-4474/2008. god. namještanje i podešavanje na mjestu ugradbe i nakon ugradbe.60 W/m²K. Izvoditelj radova mora atestom dokazati da aluminijski profili i staklo zadovoljavaju traţene uvjete. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Uz gore navedeno u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu radioniĉke dokumentacije. Kod svih vrata jediniĉnom cijenom obuhvatit i gumeni podni odbojnik za zaustavljanje vrata. Sve ostalo prema shemi bravarije i uputama nadzornog inţenjera i projektanta. Za ostakljenje primjeniti IZO staklo dimenzija 4 + 16 + 4 mm koje je izraĊeno od termo stakla tako da koeficijent prolaza topline iznosi 1. dopremu na gradilište. Kompletan objekt potrebno je ispitati na zrakopropusnost i o tome izraditi odgovarajuću potvrdu o sukladnosti. izradu u radionici. aluminija ili drugog antikorozivnog materijala. U stavkama su uraĉunati i sporedni radovi potrebni za ispravno dovršenje pojedinih vrsta rada. Boju plastificirane aluminijske bravarije odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom. te davanje iste na uvid i odobrenje projektantu. pomoćne naprave i druga sredstva koja su potrebna za ispravnu izvedbu ili bi se mogla tijekom rada ukazati potrebnim. zidarski. Ovi tehniĉki uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete. dobava predviĊenih materijala. Sidra za priĉvršćenje aluminijskog lima i profila su od inoxa. Vijci i ostala sredstva za spajanje su iz nehrĊajućeg ĉelika (inox). Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.ms_office Strana: 127. na osnovu normi. Mjesta koja se naroĉito osjetljiva na propuštanje moraju se kitati dvokomponentnim kitom odgovarajuće kvalitete. Ugaoni elementi moraju biti izvedeni besprijekorno.10. Sve metalne djelove podloţne koroziji treba zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida što je ukljuĉeno u cijenu. koji su prikazani kroz posebnu stavku.

Sve ostalo prema shemi stolarije. izradu u radionici. uzimanje mjera na licu mjesta. VIII. U sluĉaju da ove sheme nisu priloţene treba kontaktirati investitora i zatraţiti ih. LIMARSKI RADOVI 98348485. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog materijala.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Na svim vratima WC-a u donjem dijelu ugraditi ventilacionu rešetku. kao i pripasivanje krila uraĉunato je u stolarskim stavkama kao i ugraĊivanje slijepih okvira i mokro ugraĊivanje dovratnika i doprozornika. Za ostakljenje fiksnog nadsvjetla primjeniti staklo optifloat debljine 4 mm. Unutarnja stolarija ugraĊuje se mokrim postupkom ili suhim postupkom (ugradnjom na slijepe okvire.[227] . dobava i ugradnja dovratnika i doprozornika. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. uputama nadzornog inţenjera i projektanta. pomoćne naprave i druga sredstva koja su potrebna za ispravnu izvedbu ili bi se mogla tijekom rada ukazati potrebnim. U sluĉaju mokre ugradnje stolariju treba zaštititi (PE folijom).2008. Uz gore navedeno u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu i montaţu obostranih opšavnih lajsni po izboru projektanta. dobavu i montaţu metalnog okova po izboru projektanta s cilinder bravama i kljuĉevima. Za ugradnju stakla koristiti stolarski ili trajnoelastiĉni kit. Sve pozicije stolarije treba izraditi prema odgovarajućim shemama u prilogu. te prema pravilima struke što je ukljuĉeno u cijenu stolarskih i bravarskih radova. Unutarnju stolariju kod standardnih namjena objekata nije potrebno brtviti na spoju sa zidom. Za izradu dovratnika koristiti drvo jele-smreke 1. a kod suhog postupka bitumeniziranom spuţvom (bitrax) i trajno elastiĉnim kitovima. zidarski.xls. STAKLARSKI RADOVI Sva stolarija i bravarija je ostakljena prema shemama stolarije i bravarije. Dovratnici na gradilište moraju doći impregnirani i sa vanjske strane zaštićeni premazom protiv upijanja vlage. te izrada dobava i montaţa dovratnika i doprozornika. liĉilaĉki i svi drugi pomoćni radovi. Izrada i dobava slijepih okvira. klase bez godova jer će dovratnici biti bojeni nakon ugradnje. Boju stolarije (krila i dovratnici) odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom. god. IX. Obraĉun po komadu izraĊenih i ugraĊenih vrata. Širina dovratnika iznosi 10 cm. namještanje i podešavanje na mjestu ugradbe i nakon ugradbe. klase jer će vrata biti bojena tako da se vide godovi od drveta.10.ms_office Strana: 128. dopremu na gradilište. te podni odbojnik. Spojnica vanjske stolarije i zida se kod mokrog postupka brtvi ţbukom i ugradnjom na pristupak. U jediniĉne cijene ulaze svi troškovi potrebni za potpuno dovršenje rada. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. ili ekspandirajućom pjenom). dobava predviĊenih materijala. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Za izradu krila vrata koristiti hrastovi furnir 1.

polaganje i fugiranje keramiĉkih ploĉica gotovom fugir masom po izboru projektanta. upotrebu krana.2008. Sistem polaganje za sva poploĉenja je reška na rešku. god. mesinganih ili kromiranih kutnih i završnih lajsni. izradu i postavu spona na zabatnim opšavima. veliĉine 20 x 20 cm i 30 x 30 cm brušene ili s hrapavom gornjom površinom u boji koju će odrediti projektant u dogovoru s investitorom. Zidne keramiĉke ploĉice se putem odgovarajućeg ljepila lijepe na produţnim cementnim mortom oţbukane zidove. Podne keramiĉke ploĉice se polaţu u cementni mort ili na unaprijed pripremljenu cementnu glazuru lijepe pomoću graĊevinskog ljepila. oluci i sliĉno izvode se od aluminijskog lima debljine 0.xls. ĉišćenje podova i zidova i sve transporte. KERAMIĈARSKI RADOVI Sva poploĉenja podova i zidova predviĊena su keramiĉkim ploĉicama od 1.ms_office Strana: 129.) dolaze ploĉice 20 x 20 cm na podove i zidove (u istoj kvaliteti i boji). Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. dobavu i ugradbu PVC. skelu. Isto tako u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu i postavu trake od krovne ljepenke na svim dodirnim mjestima aluminijskog lima s betonom ili drugim materijalom. spojeve horizontalnih i vertikalnih ţlijebova. Al. transport i montaţu na gradilištu. X. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Svi limeni opšavi. širinu reške dogovoriti sa projektantom. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu materijala. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog (veznog) materijala. Na sudaru poploĉenog poda i ţbukanog zida dolazi sokl od istih keramiĉkih ploĉica u visini od 10 cm.8 mm izuzev vertikalnih ţljebova i horizontalnih opšava koji se izvode limom kao pokrov (obojeni ravni).10. XI. izradu u radionici. klase. 45212-400-4474/2008. prikljuĉak vertikalnih oluka u lijevano-ţeljezne cijevi.[227] . U manjim prostorijama (sanitarije i sl. nosaĉe horizontalnih i vertikalnih oluka. a na direktnom spoju s drugom vrstom lima ili metalom treba umetnuti plastiĉnu mekanu traku. RADNJE SA SPUŠTENIM STROPOM 98348485.

te izrada u radionici. god. Za priĉvršćenje rešetke koristiti originalni spojni i vezni pribor.5 mm sa otpornošću na poţar.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. XII. podloţne ploĉice. XIII. statiĉkom raĉunu i uputama projektanta.5 x 62. transport i montaţa na gradilištu.00 cm toplinske izolacije i s metalnom podkonstrukcijom. XIV. XV. c) ispuna stropa kamenom vunom kao Tervol tip DP-5 ili odgovarajuće debljine 5 cm. e) potrebna radna skela. gornju masku i uzice za podizanje. Pod mora biti postavljen strogo vodoravno. SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI 98348485. Svi meĊusobni spojevi su putem varenja ili vijaka.karton ploĉa s 5. 62. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. detaljima. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. U jediniĉnoj cijeni je dobava i postava: a) podkonstrukcija s razmakom prilagoĊenim vrsti spuštenog stropa.5 cm kao Amstrong ili odgovarajuće (svi uredi) dok je u ostalim prostorijama (sanitarije) strop od gipskartonskih ploĉa debljine 12. ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA Ĉeliĉna konstrukcija se izvodi prema priloţenim shemama. specijalni vijci. Boju poda odreĊuje projektant. Vrstu i boju pomiĉnih aluminijskih lamela odreĊuje projektant. te sav ostali pomoćni materijal.[227] .ms_office Strana: 130. Izvoditelj radova duţan je napraviti kompletnu radioniĉku dokumentaciju i dostaviti je projektantu i revidentu na odobrenje. TakoĊer je potrebno jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje od hrĊe (pjeskarenjem). TakoĊer jediniĉnom cijenom obuhvatiti bandaţiranje spojeva gipsanih ploĉa koristeći samoljepivu mreţicu. UZDIGNUTI PODOVI Pod u prostoriji opreme izraĊen je od polo (ARIES) ili odgovarajućih podnih pocinĉanih rešetki koje se oslanjaju na podkonstrukciju na osnom razmaku od cca 70 cm. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Spušteni strop se izvodi od gips . ĉeliĉni tipli. Strop se vješa na već pripremljene ĉeliĉne nosaĉe postavljene horizontalno na razmaku 120 cm. te dvokratna antikorozivna zaštita na bazi epoksida. d) zaštita kamene vune PE folijom kao Tervol Stopair ili odgovarajuće. ugradbu eventualno potrebnih aluminijskih profila. dobava komplet osnovnog i spojnog materijala. b) spušteni strop od gipsanih prefabriciranih ploĉa vel. Visinu poda uskladiti sa visinom podova u susjednim prostorijama. ZAŠTITA OD SUNCA U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav osnovni i spojni materijal. krpanje rupa od vijaka. zatvaranje spoja sa zidom pomoću akrila.10. 45212-400-4474/2008.xls.2008. Obraĉun po m² stvarno postvaljenog spuštenog stropa. obiĉni vijci. matice. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti uzimanje mjera na licu mjesta.

Prilikom bojanja stolarije prije bojenja dovratnik zaštititi zaštitnom ventilirajućom bojom na koju se nanosi kit. a ton boje odreĊuje projektant. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Bojenje gotovom tvorniĉkom bojom na bazi vapna kao Poliflor treba izvesti po redoslijedu: 1) popravak manjih neravnina. i 32. Toniranje boje u dogovoru s projektantom i investitorom. te sukladno Zakonu o zaštiti na radu NN 59/96. dvostruki premaz epoksidnom bojom. Znakovi su izraĊeni na samoljepivoj foliji ili plastici.xls. 2) gletanje svih površina glet masom otprnom na vodu. sol i gorivo. 45212-400-4474/2008.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 94/96 i 114/03. Izvodi se u visini cca 50 cm i obraĉunava se koz posebnu stavku troškovnika. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer. razne zaštite i sl. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal. ĉlanak 31. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. trajnoelastiĉnim kitom ili odgovatajućim brojem vijaka. treba dobaviti i postaviti znakove zaštite na radu i znakove zaštite od poţara. 1.[227] .ms_office Strana: 131. Krila se nakon nanošenja ventilirajuće zaštitne nitro boje špricaju sa bojom (neolin) koja ocrtava godove. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti. Poslije sušenja prvog sloja boje ponoviti kitanje eventualno zaostalih neravnina. Priĉvršćenje na zid posebnim ljepilom. rad. kitanje i brušenje eventualnih neravnina. XVI. Poslije sušenja kita obaviti brušenje pa tek onda nanos prvog sloja boje. alat. I. Zadnju ruku bojenja izvesti sa sjajnom bojom. transporte.10. Kod bojenja crne bravarije bojama na bazi epoksida jediniĉna cijena ukljuĉuje ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine. Podnoţja crne bravarije (vrata) treba dodatno dvokratno obojiti crnom bojom otpornom na atmosferilije. ZNAKOVI ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŢARA U skladu sa projektom zaštite na radu i projektom zaštite od poţara. Skela je obraĉunata kroz posebnu stavku. god. Koristiti znakove izraĊene i odobrene od strane Zavoda za istraţivanje i razvoj sigurnosti (ZIRS). Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sav materijal. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. OBJEKT KONTROLE NAPLATE GRAĐEVINSKI RADOVI ZEMLJANI RADOVI 98348485. U cijeni sav potrebni pomoćni materijal. Poslije kitanja ponoviti postupak brušenja i bojenje drugog sloja. A. zaštitu ostalih površina od prljanja. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije.2008. Sve navedenu je ukljuĉeno u jediniĉnoj cijeni liĉenja površina. 3) trostruki premaz bojom po izboru projektanta.

Iskop dubine do 200 cm Iskop za temeljnu ploĉu u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom temeljnom tlu kategorije C. m³ 59 19. Obraĉun paušalno. cca 50 cm ispod gotovog kolnika. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm.407. Nasip debljine 30 cm Nasipavanje iskopanim materijalom (kamena sitneţ) bez primjesa humusa.133. zbijenog nasipa.36 5.40 2. Nasipavanje debljine 20 do 30 cm Sve isto kao nasipavanje pod stavkom 5.50 cm ispod kote budućeg kolnika. gline ili sliĉno naokolo izvedenih temelja i temeljnih stopa. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa svake strane konstruktivnog elementa minimalno za 50 cm. tj.[227] 98348485. tj. Svi iskopi su predviĊeni u zbijenom nasipu od drobljenog kamena. Obraĉun po m³ nasipnog materijala u zbijenom stanju. kao i sve ostalo potrebno za dovršenje cijele stavke.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Obraĉun po m³ izvedenog.037. Iskop dubine preko 200 cm Sve isto kao stavka 2. Nasipavanje i zbijanje obavljeti u slojevima debljine 30 cm mjereno u zbijenom stanju. Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na iskolĉenju svih objekata i elemenata. ugraĊenog nasipa. 1. samo nasipavanje. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal sa modulom zbijenosti Ms = 80 MN/m². Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹. Iskopani materijal deponirati na udaljenosti 25 m¹ jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dopremu materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹.. razastiranje i planiranje u sloju debljine 20 do 30 cm ispod podova objekata kontrole naplate.xls.40 7.20 3. nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju. temenja blokova i raznih okana. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena OPĆENITO: Iskop humusnog materijala i osnovni nasip obuhvaćeni su u Projektu prometnica za trasu ceste na kojoj se nalazi CP.ms_office . m³ 38 19. instalacionog kanala. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60° ili koristiti razupiranje. 45212-400-4474/2008. Za plato je predviĊen samo osnovni nasip bez tampona i asfalta. Dubina iskopa je do 200 cm. Ms = 80 do 100 KN/m².98 Strana: 132.22 278. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Odnosi se na produbljenje iskopa za monolitne temeljne stope u sluĉaju da tlo nema propisanu nosivost.22 6. m³ 12 23. m³ 260 23. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto. Iskop se obavlja 95% strojno. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou.22 730. postavljanje i odrţavanje iskolĉenih oznaka i ploĉa na terenu od poĉetka radova do predaje svih radova investitoru. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar. samo dubine preko 200 cm.2008. god.64 4. preuzetog od strane nadzornog inţenjera..22 1. a do kote .407. Planiranje izvesti sa toĉnošću ± 2 cm.10. Svi obraĉuni za iskop. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. a 5% ruĉno. paušal 1 7.

Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju. Obraĉun po m³ ugraĊenog pijeska. zaštitnih blokova ispred naplatnih kućica.40 10.71 227. a 5% ruĉno.71 4.501. Obraĉun po m³ ugraĊenog fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska.95 8. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju.625. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. temelja treptaĉa. Dubina iskopa je do 300 cm. Obraĉun po m³ ugraĊenog kamenog materijala u zbijenom stanju. Jediniĉnom cijenom obuhvatitit dobavu i postavu filter sintetiĉke tkanine (geotekstil) izmeĊu pijeska i nasipa zemljom.ms_office Strana: 133. m³ m² 22 20 113. nogostupa i u zelenom pojasu.71 3. temelja vanjskih blokova.21 2. m³ 70 23. Sloj ĉistoće Dobava i ugradba fino drobljenog kamenog materijala ili šljunka (sloj ĉistoće). 45212-400-4474/2008. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju minimalne debljine 10 cm ispod i 20 cm iznad tjemena cijevi.71 11.56 7. armirano-betonskog instalacionog kanala izmeĊu kontrole naplate i naplatnih kućica.22 1. B ili C kategorije. oko i iznad odvodnih i ostalih cijevi u zoni otoka. okana odvodnje i ostalih raznih okana. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. okana naplatnih kućica. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju debljine 10 cm. Nasipavanje drobljenim kamenom ili šljunkom Dobava i ugradba fino drobljenog kamena ili šljunka.2008.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. god.xls.10.62 224. te završno nasipavanje. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 6. Nasip i geotekstil za ureĊaj za proĉišćavanje otpadnih voda Dobava. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. razastiranje i lagano nabijanje fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska oko biojame u sloju minimalne debljine 20 cm.805. razastiranje i planiranje ispod trakastih temelja i greda (ukljuĉivo zatrpavanje eventualnog produbljenja ispod temelja). m³ 2 113. Iskop se obavlja 95% strojno. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm. razastiranje i planiranje ispod. te eventualno crpljenje vode. Podloţni sloj i obloga cijevi Dobava i ugradba fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska. te nasipavanje. biojame. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60o ili koristiti razupiranje. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa vanjske strane temeljne ploĉe minimalno za 50 cm.42 9.756.20 98348485. U cijeni eventualna upotreba eksploziva kao i zaštita od eventualnih šteta od miniranja. razastiranje i planiranje preko podloge iz stavke 5.[227] . m³ 45 105. a) pijesak Obraĉun po m² prekrivene površine b) filter tkanina (geotekstil) m³ 36 105. te završno nasipavanje. Nasip se izvodi posve horizontalno u sloju debljine do 15 cm. okana elektroinstalacija. Široki iskop Široki iskop za ureĊaj za proĉišćavanje otpadnih voda u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom materijalu A.

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. razastiranje i planiranje humusnom zemljom u otocima oko objekta kontrole naplate u debljini 20 do 30 cm.955. Priprema posteljice Plitki iskop i poravnanje tla C kategorije. Betoniranje armiranih temelja C25/30 Dobava i ugradba betona. beton klase C25/30 u velikoplošnoj oplati.48 59.10. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: m³ 60 38.70 m³ m² 148 168 480. tj.00 83.20 640. u padu od 2%. Šljunak ispod staza Dobava i postava šljunka ispod staza uvaljanog u sloju debljine od 20 cm sa valjanjem i nabijanjem.ms_office Strana: 134. a) beton b) velikoplošna oplata 35 422. Ruĉni iskop Ruĉni iskop materijala nakon strojnog iskopa.xls.04 9. Sloj pijeska za betonske elemente Dobava i postava nosivog sloja pijeska debljine od 10 cm za postavu betonskih elemenata. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. na prostoru gdje dolazi zelena površina.532. m³ 200 57. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu materijala.71 6.00 13.66 I. septiĉke jame. 1. m² 300 113. razastiranje.113. Sloj pijeska fino isplanirati. te planiranje i nabijanje posteljice. te hidrosjetvu. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 11.2008.40 12. Humusiranje Dobava.306. Obraĉun po m³ izvršenog iskopa u zbijenom nasipu.798. m³ 2. klase C12/15 debljine d = 10 cm. koristeći vodilice. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Podloga od mršavog betona C12/15 Betoniranje betonske podloge od mršavog betona. u potrebnom padu (minimalno 1%). korekcija rovova te izbacivanje materijala do 1 m¹ od iskopa. Beton projektiranog sastava.00 15. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju.[227] .662. m² 200 3. Ms = 80 do 100 MN/m². 11.342. ispod temeljne ploĉe.82 14. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.60 14. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. m³ 60 105.71 34.73 II. elektro i ostalih okana.26 71. god.44 2. fino planiranje. Obraĉun po m² pripremljene površine. te lagano nabiti ruĉnim nabijaĉima. ĉišćenje od korova panjeva i ostale vegetacije. 45212-400-4474/2008.68 98348485. U jediniĉnoj cijeni doprema materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹.111. u armirano-betonsku temeljnu ploĉu i grede. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Obraĉun po m³ izvedenog zbijenog nasipa. Obraĉun po m³ izvedenog zbijenog nasipa.

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3. Betoniranje armiranih sokla C25/30
Dobava i ugradba betona, u armirano-betonski podzid (sokl) iznad temeljnih greda izvedenih pod stavkama 5 i 8. Beton je klase C25/30, a oplata je velikoplošna. Vidljivi dio sokla - vanjski izvesti u posve preciznoj, ravnoj i horizontalnoj oplati. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI - 2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0,6 l/m³ betona. Armatura je iskazana u posebnoj stavci. Popreĉni presjek podzida vidljiv je iz projekta pojedinih objekata. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. b) glatka oplata c) doplata za vidljivi dio sokla Betoniranje armiranog podesta C25/30 Dobava i ugradba betona, u armirano-betonski podest na ulazu u objekt kontrole naplate. Betonski podest je od betona klase C25/30 s finom obradom gornje površine betona. Podest izvesti po dimenzijama iz projekta objekta kontrole naplate. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli, te raznih kemikalija (ulje, nafta i sliĉno). Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI - 2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0,6 l/m³ betona. Armatura je obraĉunata u posebnoj stavci. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. a) beton b) glatka oplata c) doplata za površinsku obradu Betoniranje armirane ploĉe na podu C16/20 Dobava i ugradba betona, u donju armirano-betonsku ploĉu debljine d = 12 cm, klase C16/20. Površinu betona potrebno je nakon ugradnje betona, a prije poĉetka vezanja betona dobro zagladiti jer se na nju postavlja hidroizolacija. Beton se mora njegovati jednim od sistema njegovanja. Armatura je iskazana u posebnoj stavci. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. a) beton b) doplata za površinsku obradu

m³ m² m²

9 25 25

480.48 59.26 20.02

4,324.32 1,481.50 500.50

4.

m³ m² m²

1 2 2

480.48 59.26 20.02

480.48 118.52 40.04

5.

m³ m²

24.9 230

480.48 20.02

11,963.95 4,604.60

98348485.xls.ms_office

Strana: 135.[227]

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 6. Cementi estrih na podu
Dobava i ugradba materijala u cementni estrih lagano armiran debljine d = 5 do 7 cm. Izvodi se preko termoizolacije na podu prizemlja objekta kontrole naplate. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje površine, dobavu i postavu PVC folije debljine 0,02 mm, postavu armaturne mreţe, izradu glazure zaribane do crnog sjaja, te odrţavanje glazure. Cementna glazura je armirana mreţom Q-131. Obraĉun po m² izraĊenog cementnog estriha. a) cementni estrih ispod keramiĉkih ploĉica d = 5 cm b) cementni estrih ispod keramiĉkih ploĉica d = 6 cm c) cementni estrih ispod linoleum poda d = 6,7 cm d) cementni estrih ispod keramiĉkih ploĉica d = 8 cm 7. Cementi estrih na krovu Dobava i ugradba materijala u cementni estrih lagano armiran debljine d = 5 do 8 cm. Izvodi se preko termoizolacije u padu na krovu objekta kontrole naplate. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje površine, dobavu i postavu PVC folije debljine 0,02 mm, postavu armaturne mreţe, izradu glazure zaribane do crnog sjaja, te odrţavanje glazure. Cementna glazura je armirana mreţom Q-131. Obraĉun po m² izraĊenog cementnog estriha. 8. Betoniranje stropne konstrukcije prizemlja 25/30 Dobava i ugradba betona u punu armirano-betonsku ploĉu iznad prizemlja objekta kontrole naplate. Beton je klase C25/30, a ploĉa debljine 18 cm. Oslanja se preko monomitnih greda i horizontalnih serklaţa na armirano-betonske vertikalne serklaţe. Podupiranje je na visini cca 3,30 m¹. Oplata je velikoplošna - glatka. U cijenu ukljuĉiti istovremenu izvedbu horizontalnih serklaţa. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. a) beton b) glatka oplata 8.a. Betoniranje stropne konstrukcije kata 25/30 Sve isto kao st. 8, samo kat. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. a) beton b) glatka oplata 9. Kombi ploĉe Doplata za dobavu i postavu KOMBI ploĉa debljine d = 8 cm. Kombi ploĉe dolaze “U OPLATU” armirano-betonskih serklaţa iz stavke 22., a postavljaju se sa vanjske strane vetrikalnih i horizontalnih serklaţa. Obraĉun po m² postavljenih kombi ploĉa. 10. Nosaĉi kombi ploĉa Doplata za izradu, dobavu i postavu dodatnih nosaĉa kombi ploĉa iz stavke 24. Nosaĉi se rade kao “vilice” od pocinĉane ţice debljine 3,2 mm svaka razvijene duţine od 50 cm. Postavlja se 6 do 8 komada nosaĉa na m² podgleda. Obraĉun po komadu postavljenog nosaĉa.

m² m² m² m²

140 48 140 30

78.48 86.49 94.49 101.70

10,987.20 4,151.52 13,228.60 3,051.00

230

101.70

23,391.00

m³ m²

45 250

533.33 76.08

23,999.85 19,020.00

m³ m²

42 250

533.33 76.08

22,399.86 19,020.00

105

84.08

8,828.40

kom

850

15.22

12,937.00 Strana: 136.[227]

98348485.xls.ms_office

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 11. Betoniranje serklaţa i nadvoja C25/30
Dobava i ugradba betona u armirano-betonske vertikalne i horizontalne serklaţe i nadvoje u vanjskim i unutarnjim nosivim i pregradnim zidovima. Beton je klase C25/30. Dimenzije nadvoja su zadane projektom pojedinog objekta. Visina podupiranja iznosi do 3,0 m¹. Oplata je dašĉana. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊebog betona. a) beton b) dašĉana oplata Betoniranje vijenca C25/30 Dobava i ugradba betona u armirano-betonski vijenac iznad vanjskih zidova, beton klase C25/30, presjeka prema projektu objekta kontrole naplate. Vijenac (vanjska greda iznad ploĉe) izvesti po dimenzijama iz projekta objekta kontrole naplate. Upotrijebiti glatku precizno sloţenu oplatu. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. a) beton b) glatka oplata Betoniranje temelja agregata C25/30 Dobava i ugradba betona u armirano-betonski temelj agregata, beton klase C25/30, dimenzija i presjeka prema projektu objekta kontrole naplate. Upotrijebiti glatku precizno sloţenu oplatu jer se direktno na beton lijepi keramika. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. a) beton b) glatka oplata Betoniranje okana odvodnje C25/30 Dobava i ugradba betona u armirano-betonska okna odvodnje, beton klase C25/30, dimenzija i presjeka prema projektu objekta kontrole naplate. Upotrijebiti glatku precizno sloţenu oplatu za okna. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. a) beton b) glatka oplata Armatura Dobava, izrada i postava betonskog ţeljeza prema Izvedbenom projektu armature. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ravnanje, sjeĉenje, savijanje, 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente. Armatura mora biti ĉista od hrĊe i svih masnoća. Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete, te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorniĉkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom, obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu. Obraĉun po kg ugraĊene armature. a) rebrasta armatura RA-400 b) mreţasta armatura MAG-500

m³ m²

10 132

533.33 76.08

5,333.30 10,042.56

12.

m³ m²

14.5 291

533.33 97.70

7,733.29 28,430.70

13.

m³ m²

1 2

480.48 59.26

480.48 118.52

14.

m³ m²

3 25

533.33 59.26

1,599.99 1,481.50

15.

kg kg

18000 29000

6.41 6.81

115,380.00 197,490.00

98348485.xls.ms_office

Strana: 137.[227]

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 16. Betoniranje AB subišta sa C 25/30
Dobava, izrada i betoniranje AB trokrakog stubišta zajedno sa podestima, betonom klase C 25/30 u potrebnoj glatkoj oplati. Širina kraka 110 cm. Širina stepenice 27 cm, visina 17 cm. Sve prema planu oplate i planu armature u skladu sa statiĉkim raĉunom, visina podupiranja do 3,0 m¹. Armatura nije sadrţana u stavci. beton oplata UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI:

m³ m²

2.6 24

533.33 97.70

II.

1,386.66 2,344.80 652,215.56

III.

TESARSKI RADOVI
OPĆENITO: Oplata svih betonskih i armirano-betonskih elemenata ukljuĉena je u jediniĉne cijenu istih i prikazana kroz betonske i armiranobetonske radove. Skela za visoke prostore Dobava, izrada i demontaţa skele nakon dovršenja svih radova, te otprema pokretne ĉeliĉno-drvene skele za bravarske i soboslikarsko - liĉilaĉke radove. Visina skele iznosi cca 4,5 m¹. Odnosi se na rad u visokim prostorima (ĉeliĉna nadstrešnica). Obraĉun po kom skele

1.

kom 2.
Fasadna skela Izrada montaţno-demontaţne fasadne skele sa podnicama i ogradom u visini svake etaţe. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dovoz, montaţu, demontaţu i odvoz elemenata fasadne skele. Skela sluţi za izradu svih radova na fasadi (zidanje i izrada fasade). Visina skele je do 4,0 m¹. Obraĉun po m² vertikalne projekcije skele. UKUPNO TESARSKI RADOVI:

1

440.44

440.44

592

22.42

III.

13,272.64 13,713.08

IV.

ZIDARSKI RADOVI
OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal, sidra, rad, alat, transporte, razne zaštite i sl. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova. Nosive i pregradne zidove takoĊer je potrevno povezati preklapanjem opeke.

98348485.xls.ms_office

Strana: 138.[227]

45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1. Termoizolacija na podovima d=6cm Dobava i postava kamene vune kao Tervol tip TPT-60/60 ili odgovarajuće. Kamena vuna dolazi preko hidroizolacije na podovima prizemlja.332. nanošenje sloja prajmera (resitol) i varenje prve i druge trake. Donja podloga mora biti propisno suha što se dokazuje mjerenjem postotka vlage na površini betona. Prije postave kamene vune potrebno je dobro oĉistiti površinu betonske ploĉe. debljine d = 6 cm. m² 35 80.ms_office .50 Strana: 139. te dva sloja varene bitumenske ljepenke debljine 4 mm s meĊusobno zavarenim preklopima 10 cm. Obraĉun po m² izraĊene hidroizolacije. Obraĉun po m² izraĊene hidroizolacije.48 m² 250 132. Obraĉun po m² ugraĊene kamene vune. a) horizontalna hidroizolacija Hidroizolacija zidova Izrada horizontalne hidroizolacija ispod vanjskih i unutarnjih nosivih zidova. Hidroizolacione trake moraju biti 100% zavarene za podlogu kao i meĊusobno. debljine 12 cm (2×6 cm). Druga traka mora imati pomak preklopa za 50% u odnosu na prvu.68 18.08 2. 45212-400-4474/2008.10.80 3.627. tako da se izbjegne preklapanje vertikalnih spojeva.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. te pravilno bez razmaka sloţiti ploĉe od kamene vune.[227] 98348485. m² 4. Hidroizolacione trake moraju biti 100% zavarene za podlogu kao i meĊusobno. te dva sloja varene bitumenske ljepenke debljine 4 mm s meĊusobno zavarenim preklopima 10 cm. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje betonske podloge od svih prljavština. Hidroizolacija se izvodi na armirano-betonskom nadtemeljnom zidu. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Prvu i drugu ploĉu Tervola postavljati sa preklopom od 50%. god. Donja podloga mora biti propisno suha što se dokazuje mjerenjem postotka vlage na površini betona. Termoizolacija na krovu d=12cm Dobava i ugradba na krov objekta kontrole naplate kamene vune kao Tervol tip TPT 60/60 ili odgovarajuće. Obraĉun po m² izraĊene hidroizolacije. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.60 2.xls.2008. a sastoji od hladnog bitumenskog premaza. Na spoju sa zidom ugraditi rubne trake od kamene vune u visini cementnog estriha. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje betonske podloge od svih prljavština.802.93 33. Druga traka mora imati pomak preklopa za 50% u odnosu na prvu.67 20.232. 236 77. m² 280 73. nanošenje sloja prajmera (resitol) i varenje prve i druge trake. Hidroizolacija se sastoji od hladnog bitumenskog premaza. Paziti da se ploĉe ne oštećuju. Hidroizolacija Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacija podova u prizemlju objekta kontrole naplate i vanjskih zidova okna naplatne kućice. a rezanje kamene vune obavljati posebnim noţem.

Hidroizolacija krova Izrada horizontalne hidroizolacija krova objekta kontrole naplate.[227] . sve unutrašnje transporte. Obraĉun po m² izvedenog zida.3 m¹. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 5. Plastiĉna folija d=0.80 m² 220 240. U jediniĉnoj cijeni izrada monolitnih nadvoja iznad vrata.135. visina zidanja do 3. Zidanje nosivog zida debljine 20 cm Sve isto kao stavka 6. zidanje sa 100% zapunjavanjem mortom horizontalnih fuga u debljini od 1. spravljanje morta. m² 360 164. njegovanje za vrijeme i nakon zidanja. meĊusobno varenje traka. m² 6.2mm Dobava i postava plastiĉne folije debljine d = 0. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Hidroizolacija se se izvodi sa plastificiranom polivinil klorid (PVCP) folijom kao tip Sikaplan SGmA 1..41 2. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.xls. samo zidanje nosivih zida debljine d = 20 cm sa opekom kao POROTHERM tip 20 S P + E ili odgovarajuća. originalnih pomoćnih proizvoda.2008. 380 6.ms_office Strana: 140. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu opeke. Hidroizolacione trake moraju biti 100% zavarene meĊusobno.73 31. samo zidanje pregradnog zida debljine d = 10 cm sa opekom kao POROTHERM tip 10 P + E ili odgovarajućom. Obraĉun po m² postavljene folije gledano tlocrtno.50 98348485.4 mm s meĊusobno zavarenim preklopima 5 do 10 cm.2 cm sa 100% zapunjavanjem horizontalnih reški. Odnosi se na zidove prizemlja i kata objekta kontrole naplate. Zidanje obavljati sa produţnim mortom M-50.385. Prije postave folije potrebno je površinu dobro oĉistiti i otprašiti. m² 240 129. te korištenje d proizvoĊaĉa folije.3 m¹. dobavu i postavljanje trake. ukljuĉivo zaštitu hidroizolacije i sloj sitnozrnatog šljunka debljine 5 cm iznad hidroizolacije..20 9. Zidanje se obavlja mortom M-100 u debljini od 1. debljine 1.80 7. 45212-400-4474/2008.60 8.10. Prilikom zidanja zida obratiti paţnju na izvedbu horizontalnih i vertikalnih serklaţa.96 59.852. Zidanje vanjskog zida debljine 38 cm Dobava materijala i zidanje vanjskih zidova debljine 38 cm sa opekom kao POROTHERM tip 38 S P + E ili odgovarajuća. god. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje betonske podloge od svih prljavština i prašine.435. Zidovi se izvode u prizemlju objekta kontrole naplate. lica. Obraĉun po m² izvedenog zida. obvezno natapanje opeke sa vodom prije poĉetka zidanja.2 cm. Zidovi se izvode sa 2.4 ili odgovarajući.55 36. Odabrati vrstu folije koja se kemijski “podnosi” sa postavljenon kamenom vunom. m² 250 146.24 52.637.2 mm preko kamene vune. Obraĉun po m² izvedenog zida. Zidanje pregradnog zida debljine 10 cm Sve isto kao stavka 6. Obraĉun po m² kompletno izraĊene hidroizolacije. visine do 3.

debljine d = 4 cm. Na 1 m² dolaze minimalno 6 do 8 komada sidara.25 82.86 1.ms_office Strana: 141. te postava u suho na podu u prostoriji agregata. slaganje ploĉa od Tervola sa toĉkastim ljepljenjem na zid i postavu sidara na propisanom razmaku. te ugradba rubne trake od kamene vune kao Tervol tip RS 120 debljine 1.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Na izravnatu glazuru postavlja se kompjutorski pod.03 4. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008. Obraĉun po m² obraĊene površine betonskog zida. krpanje i obradu oštećenja i fuga.88 34. Glazura betonske ploĉe Izravnavanje armirano-betonske ploĉe u prostoriji ureĊaja sa glazurom debljine d = 1 cm. vapnenom ili gipsanom ţbukom sa našpricavanjem svih ploha cementnim mlijekom. Obraĉun po m² postavljene kamene vune. Obraĉun po m² oţbukanog zida. Ţbukanje unutarnjih i vanjskih zidova Ţbukanje unutarnjih i vanjskih zidova grubom i finom produţnom cementnom. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sidra.24 98348485. m² 13. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti i izradu cementnog holkera. odmašćivanje. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.3 m¹. otklesavanje manjih neravnina. popunjavanje fuga i sl. m² 22 60. impregnacija površine betonske ploĉe i nanaošenje reparaturnog morta u 1 do 2 sloja. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 10. popunjavanje manjih oštećenja na zidu. U jedinicnoj cijeni uraĉunati i radnu skela za rad na visini 3. 1600 51. Obraĉun po m² postavljene hidroizolacije.372.10.25 451.562. odstranjivanje eventualnih stršećih dijelova armature.92 12.00 m² 156 28. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti otklesavanje izboĉina.00 11. Obraĉun po m² izvedene glazure. Obrada armirano-betonskih zidova Zidarska obrada površine armirano-betonskih zidova sa odgovarajućim reparaturnim mortom. Termoizolacija na podu d=4cm Dobava i ugradba kamene vune kao Tervol tip TPT (TPT 20/20 + TPT 20/20) ili odgovarajuće. m² 450 76.08 2. Izravnavanje izvesti sa odgovarajućim mortom za podlijevanje. debljine 8 cm.68 14. Obraĉun po m² ugraĊene kamene vune. Kamena vuna se priĉvršćuje za nosivi zid sa pocinĉanim sidrima i to sa njegovim plastiĉnim dijelom. Strogo voditi raĉuna ravnosti i vertikalnosti ţbuke. Zidarska obrada odnosi se samo na betonsku površinu zida. 32 80. ĉišćenje od ostataka oplate.xls.2 cm okomito uz zidove u visini 8 cm.55 47.[227] . god. samo hidroizolacija sanitarija u objektu kontrole naplate s podizanjem 5 cm iznad godovog poda.000.338.2008.56 m² 9..596. U cijeni dobava i postava PE folije debljine 0.2 mm preko kamene vune. otklesavanje iscuraka morta i betona. popunjavanje šupljina. Termoizolacija fasade d=8cm Dobava i ugradba kaširane staklenim voalom kamene vune kao Tervol tip FPL-80 ili odgovarajuće. Hidroizolacija sanitarija Sve isto kao stavka 1. Postava u suho paralelno sa postavom fasade od max compakt ploĉa. m² 15.

a) prag duţine do 1 m¹ b) prag duţine od 1 do 2 m¹ Metalni jarbol za zastave Dobava i ugradba metalnog jarbola za zastave.12 196. Ugradba rubnjaka na betonskoj podlozi od betona marke MB-25 i popreĉnog presjeka 30×24 cm sa razmakom reški izmeĊu betonskih rubnjaka od 1 cm i njihovo popunjavanje cementnim mortom u omjeru 1:2 sa polukruţnim zaglaĊivanjem. god. m¹ 272 112. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.47 2.10. Obraĉun po komadu montiranog jarbola. U jediniĉnoj cijeni uĉvršćenje aluminijskog flah progila za drveni ili aluminijski dovratnik. kom 2 3. Ukoliko se ne mogu koristiti cijeli betonski elementi iste precizno odrezati na rezalici sa dijamantnom ploĉom.326. 45212-400-4474/2008. Visina jarbola je cca 5.ms_office Strana: 142. kom kom 26 9 116. Obradu obaviti sa odgovarajućim reparaturnim mortom. m² 280 140. Obraĉun po m² obraĊenog sokla.12 1. Obrada sokla objekta Zidarska obrada vidljiivog dijela armirano-betonskog podnoţja (sokla) objekta kontrole naplate sa otklesavanjem i popravkom neravnina.019. U jediniĉnoj cijeni je kompletan jarbol sa ĉeliĉnim uţetom. Betonski elementi moraju imati atest o otpornosti na djelovanje mraza i soli. doprema i postava gotovih betonskih elemenata debljine 6 do 8 cm u boji po izboru projektanta sa zamuljivanjem reški mekanim pijeskom.493.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.765.[227] . Betonski rubnjaci Dobava i postava betonskih prešanih rubnjaka dimenzija 50×20×8 cm izraĊenih od betona marke MB-40. Aluminijski pragovi Dobava i ugradba aluminijskih pragova od flah profila 40×4 mm na mjestima gdje je razlika u podu po visini ili vrsti materijala. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sve gore navedeno. Obraĉun po m² ugraĊenih betonskih elemenata. koloturom za podizanje zastave.20 3. Nakon slaganja betonskih elemenata iste je potrebno nabiti vibroploĉom.006. Obraĉun po komadu ugraĊenog praga. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 16.92 98348485. m¹ 35 66.0 m¹.239.00 18.xls. Betonski rubnjaci moraju imati atest o otpornosti na djelovanje mraza i soli.45 19.20 20. a višak pijeska koji ostane nakon zamuljivanja odstraniti mekanom ĉetkom.11 30.00 6. Obraĉun po m¹ ugraĊenih betonskih rubnjaka.14 39.80 17.2008. te sistemon za blokadu koloture.003. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sve gore navedeno. Betonske ploĉe Dobava.

Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno. Prije poĉetka ljepljenja Tervola betonski i zidovi od opeke se moraju premazati grund masom za impregnaciju. III. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Kada prvi sloj graĊevnog ljepila oĉvrsne oko špalete otvota se stavlja profil za ojaĉanje. debljine 6 cm na betonske zidove sa unutarnje strane agregatne stanice. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 21. 1. Kada prvi sloj graĊevnog ljepila oĉvrsne oko špalete otvota se stavlja profil za ojaĉanje.04 Strana: 143. A.20 sati sati 50 50 39. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.80 22.24 51.412.223. rezanje asfalta.962.562. Obraĉun po m² ovako izvedenog zida. IV.18 11.ms_office . m² 23. Ploĉe Tervola na zid se priĉvršćuju ljepljenjem graĊevinskim ljepilom. debljine 3 cm na špalete oko prozora u objektu kontrole naplate.56 13. Obraĉun po m² ovako izvedenog zida (špalete). II.50 504.25 IV. Termoizolacija zidova negrijanih prostora d=6cm Dobava i ugradba kamene vune kao Tervol tip DP9 lam ili odgovarajuće.662.[227] 98348485. Termoizolacija špaleta d=3cm Dobava i ugradba kamene vune kao Tervol tip TPT30 ili odgovarajuće. Ostali zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom.254. ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI TESARSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: 83.73 652. Nakon sušenja nanosi se treći sloj ljepila koji prije nanošenja mase za impregnaciju mora odstajati minimalno 7 dana. Oko špaleta otvora potrebno je zalijepiti špaletni element Tervol PTP debljine 2 cm.08 504. Nakon sušenja nanosi se treći sloj ljepila koji prije nanošenja mase za impregnaciju mora odstajati minimalno 7 dana. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.xls. m² 60 184. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: 145 160.10.713.16 23.67 REKAPITULACIJA I.050.412. postavlja mreţica po cijeloj površini zida i gleta se drugi sloj ljepila. Nakon ljepljenja Tervola isti se gleta prvim slojem graĊevnog ljepila. Nakon ljepljenja Tervola isti se gleta prvim slojem graĊevnog ljepila. Ploĉe lijepiti na zid sa preklopom na pola ploĉe i paziti da ljepilo ne ulazi u fuge.00 2. Prije poĉetka ljepljenja Tervola betonski zidovi se moraju premazati grund masom za impregnaciju. postavlja mreţica po cijeloj površini zida i gleta se drugi sloj ljepila.67 1. štemanje. god. Jediniĉnom cijenom obugvatiti sve navedeno. Ploĉe Tervola na zid se priĉvršćuju ljepljenjem graĊevinskim ljepilom.2008. 45212-400-4474/2008.004.215.

te ovjeri projektanta. 98348485.EURO FOX ili odgovarajućim. Srednjica ploĉe izraĊena je od visoko kavalitetnih celuloznih papira oplemenjenih fenolnim smolama. U domeni protupoţarne sigurnosti fasadne ploĉe trebaju zadovoljiti klasifikaciju prema normi B . Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.tehnologijom koja svojom dijamantnom strukturom štiti ploĉe od najpogubnijih faktora .IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. c) test na absorciju obiĉne (destilirane) i slane (morske) vode. Izvoditelj radova je duţan osigurati i dostaviti statiĉki proraĉun fasade. Iste se montiraju po sistemu otvorenih horizontalnih i vertikalnih fuga širine 6 mm. d) otpornost na UV zrake (izbjeljivanje). 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena B. d0.50 mm potreban za strujanje zraka.aluminij.UV zraka. b) test na rastezanje. Raster fasade. Za uĉvršćenje podkonstrukcije fasade za zid koristiti cinĉane vijke.ljepljenjem (kao SIKA TACK PANEL PU ili odgovarajuća ljepila). e) sposobnost laganog ĉišĉenja standardnim kućnim i ekološkim sredstvima. dakle najvišoj i najjaĉoj normi za ovaj tip proizvoda. te idelno ravnanje fasade i mogućnosti reljefnih istaka. Podkonstrukcija je izraĊena od apsolutno antikorozivnog materija . ne stvara dim i ne proizvodi toksiĉne kemijske produkte. ploĉa na bazi visoko tlaĉnog prešanog laminata debljine 6 mm u boji i dekoru 0270. V. Fasadne ploĉe trebaju zadovoljiti certifikat prema normi EN 438 kojim se dokazuje da zadovoljavaju i ispunjavaju slijedeće uvjete testiranja: a) test na savijanje.[227] . OBRTNIĈKI RADOVI VENTILIRANA FASADA OPĆENITO: Obloga fasade izraĊena je od materijala kao MAX EXTERIOR COMPACT ili odgovarajućih. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008. god. Vanjski i utarnji dekorativni slojevi zaštićeni su akrilinim smolama specijalnom NT.xls. Sva uĉvršćenja.2008. kojom se potvrĊuje da su izraĊene od materijala koji ne podrţava gorenje. te svi ostali tehniĉki detalji izraĊeni su prema tehniĉkim uputstvima proizvoĊaĉa fasadnih elemenata i sistema. dimenzije i raspored ploĉa. po sistemu kao MAX .10. Ploĉe se uĉvršĉuju na odgovarajuću podkostrukciju nevidljivim spojem .s2. Sistem podkonstrukcije omogućava odmicanje fasadnih ploĉa od termoizolacije i samim tim zraĉni prostor od 30 .ms_office Strana: 144. spojne elemente izvesti prema uputama proizvoĊaĉa fasade.

Preko kamene vune potrebno je poloţiti paro propusnu foliju kao Tyvek ili odgovarajuću. Kamena vuna kaširana staklenim voalom prikazana je u posebnoj stavci ovog troškovnika (vidi zidarske radove). U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav potreban rad. u boji i dekoru 0270. izrada i montaţa. ploĉa obostrano oplemenjenih.81 19.xls.171. Obraĉun po m² izraĊenog sokla. obloge sokla od materijala kao MAX EXTERIOR COMPACT ili odgovarajućeg. Obraĉun po m² izraĊene fasade.5 751. Fasadna skela prikazana je u posebnoj stavci ovog troškovnika (vidi tesarske radove).73 344.00 366. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. vertikalno i horizontalno montirane po fasadi objekta kontrole naplate prema rasteru iz projekta. Fasadna skela prikazana je u posebnoj stavci ovog troškovnika (vidi tesarske radove). Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Ventilirana fasada Dobava kompletnog materija. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav potreban rad.35 2.HI ili odgovarajućeg. ploĉa obostrano oplemenjenih budu u istoj ravnini. izrada i montaţa. materijal i priĉvrsni pribor. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1. Obraĉun po m¹ ugraĊenog profila. na tipsku podkonstrukciju. Stavka obuhvaća dobavu i postavu fasadnog aluminijskog profila.477.51 VI. a) BRAVARSKI RADOVI CRNA BRAVARIJA 98348485.ms_office Strana: 145. na tipsku podkonstrukciju. god. 2. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav potreban rad. Preko kamene vune potrebno je poloţiti paro propusnu foliju kao Tyvek ili odgovarajuću.386. izrada i montaţa. materijal i priĉvrsni pribor. ploĉa obostrano oplemenjenih.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.[227] . m² 25. Stavka obuhvaća dobavu i postavu kamene vune kaširane staklenim voalom kao Tervol tip FPL 50 ili odgovarajući debljine 5 cm. Boju plastifikacije odrediti će projektant. u boji i dekoru 0270. materijal i priĉvrsni pribor. u boji i dekoru 0270. Fasada je svojom vanjskom plohom odmaknuta od zida cca 12 cm. Dimenziju fasadnog prolila odabrati tako da profil i fasada objekta koja je izraĊena od materijala kao MAX EXTERIOR COMPACT ili ogovarajućeg. profili na mjestima priĉvršćenja fasadnih ploĉa imaju umjesto gumenih brtvi silikonske brtve radi osiguranja rastezanja fasadnih ploĉa. aluminijske plastificirane konstrukcije izraĊene od fasadnog profila kao SCHÜCO ROYAL S 70FF ili odgovarajućeg u kombinaciji s prozorskim profilom kao SCHÜCO ROYAL 75FF.2008. UKUPNO VENTILIRANA FASADA: m² 495 695.16 3. Nosivi profili za fasadu Dobava kompletnog materijala.920. Obloga sokla Dobava kompletnog materija.00 V. m¹ 730 4. obloge ventilirane fasade od materijala kao MAX EXTERIOR COMPACT ili odgovarajućeg. 45212-400-4474/2008.10.

TakoĊer je potrebno izbušiti i rupa promjera 5 mm na svakih 30 do 40 cm za uĉvršćenje podkonstrukcije za fasadu. Ovako izraĊenu konstrukciju potrebno je zavariti u svim uglovima rezanjem pod 45° sa izbušenim rupama promjera 10 mm na svakih 50 cm za uĉvršćenje profila na zod od betona ili opeke. isporuka na gradilište i ugradba okvira i poklopca za instalacioni kanal u prostoriji sa ureĊajima. isporuka gradilištu i ugradba okvira i otiraĉa u vjetrobranu. a svi spojevi su izvedeni putem varenja.ms_office .841. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Poklopce opremiti sa po dvije ruĉke za podizanje. kom 1 1. Obraĉun po komadu izraĊenog poklopca. Profil izvesti oko svih stranice vanjskih otvora sa okomitom stranicom na rubu otvora.2008.5 mm.92 38. Obraĉun po komadu stvarno izraĊene rešetke. m¹ 320 120. 45212-400-4474/2008. 1.70 1.409.xls.489.. Sve antikorozivno zaštićeno sa dva sloja boje na bazi epoksida. Rešetku izvesti tako da se zbog ĉišćenja moţe vaditi.10.84 1. Nakon toga izvesti antikorozivnu zaštitu vrućim cinĉanjem. Obraĉun po komadu komplet izraĊene i ugraĊene crne bravarije sa svim radnjama. Otiraĉ je “KOKOS” i obuhvaćen je u jediniĉnoj cijeni. Otiraĉ u vjetrobranu Izrada. Rešetka za ĉišćenje obuće Sve isto kao stavka 2.40 4. materijalom i sredstvima potrebnim za potpuni dovršetak radova.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Svi okviri imaju ugraĊene pracne za usidrenje.694. kom 1 1. isporuka na gradilište i ugradba rubnog "L" nosaĉa popreĉnog presjeka dimenzija 100×120 mm izraĊenog od ploĉevine debljine 4 mm. kom 2 704. Prije ugradbe bravariju je potrebno dobro oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i odmastiti. Rubni "L" nosaĉ Izrada. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. a sa drugom stranicom priljubljenom uz vanjski zid. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena OPĆENITO: Crna bravarija izraĊena je od HEA HOP vuĉenih profila.49 3.40 2. Na mjestu prodora cijevi izvesti urezivanje u promjeru vanjskih cijevi. Poklopac je podijeljen na pet zasebnih komada i izraĊen je od rebrastog lima debljine 3/4 mm.841. ''L'' profil se montira na rubovima vanjskih otvora po fasadi i sluţi za uĉvršćenje podkonstrukcije fasade i slijepih ĉeliĉnih dovratnika i doprozornika za ugradnju vanjske aluminijske bravarije. god. Okvir otiraĉa je veliĉine 120×60 cm i izraĊen je od “L” profila 30×30×3 mm s pracnama za usidrenje.489. te antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida.[227] 98348485.49 1. /Glavni ulaz/ Poklopac instalacionog kanala Izrada. Obraĉun po komadu isporuĉenog okvira sa otiraĉem. Rešetka je gotova tvorniĉka pocinĉana s maksimalnom veliĉinom okna 25×25 mm. Pojedini dijelovi poklopca su po obodu pojaĉani sa kvadratnim profilom dimenzija 30×30×2. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sav spojni i pomoćni materijal.84 Strana: 146. Okvir je dimenzija 280×80 cm i izraĊen je od kutnog profila L 40×40×5 mm sa pracnama na svakih 50 cm. samo umjesto “KOKOS” otiraĉa dolazi vanjska rešetka za ĉišćenje obuće. Obraĉun po m¹ stvarno izraĊenih kompletnih nosaĉa.

255. okvir 30×3 mm. Obraĉun po m¹ izvedene ograde. Obraĉun po komadu izraĊenog nosaĉa. Obraĉun po m¹ stvarno izraĊenog nosaĉa. izrada i montaţa nosaĉa za CB antene na krovu objekta.94 2. Oslonci su na meĊusobnom razmaku od cca 700 mm. Jediniĉnom cijenom obuhvatit sav spojni i pomoćni materijal. kom 1 1.847.78 7. Izrada platforme Dobava materijala za izradu platforme na krovu objekta kontrole naplate. Podna rešetka Dobava. Nosaĉe fiksirati za nosivi zid sa po dva fischer vijka odgovarajuće duţine.65 mm. m² 10 784. Duţina nosaĉa mora biti takva da antenski stup moţe proći pored opšava na armirano-betonskom koritu. NPI 100 nosaĉ za pod Izrada. izrada.18 9.08 1. izrada i montaţa vruće pocinĉane POLO (aries) podne rešetke u prostoriji sa ureĊajima. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 5.5×2. Duţina nosaĉa je 400 cm. U jediniĉnoj cijeni je izrada upušrenog temelja. Teţina polo rešetke je 34. Vel. Obraĉun po komadu izraĊene platforme m¹ 16 140.83 627. Obraĉun po m² postavljene rešetke.081. korak lamele 30 mm.3×2.2008. Sve oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i antikorozivno zaštititi vrućim cinĉanjem. a sa donje strane nosaĉ treba biti otvoren za uvlaĉenje kablova.6 kg/m².08 Strana: 147.[227] 98348485. Visine ograde je 110 cm. Za priĉvršćenje na fasadi objekta izraditi dva nosaĉa na kojima su obujmnice sa gumenom brtvom za fiksiranje cijevi.1×3. 180/80 cm. dobava i montaţa ograde ispred ulaza u objekt kontrole naplate.6 mm sa polukruţno zavarenom kapom na vrhu cijevi. Na dno stupa je zavarena ploĉevina dimenzija 120×120×6 cm sa 4 rupe promjera 13 mm za priĉvršćenje ograde na armiranobetonski temelj.xls. a visina stupa je 120 cm.80 7. Polo podna rešetka je dimenzija nosive i razdjelne lamele 30×2 mm.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Profil na krajevima ima ploĉevinu za uĉvršćenje u zid sa po ĉetiri rupa promjera 12 mm. visina rešetke je 30 mm. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Nosaĉ je izraĊen od cijevi promjera 48.83 8. m¹ 2 486. Nosaĉ CB antene Dobava materijala. Od HEA 80 i poda od daske debljine 48 mm. dobava i montaţa platforme za nošenje klima ureĊaja. Na visini od cca 550 mm od vrha gledano osno nalazi se preĉka od cijevi promjera 44. kom 1 627. 45212-400-4474/2008. god. isporuka i ugradba rubnog ĉeliĉnog profila NPI 100 za nošenje poda sa POLO (aries) rešetkama u prostoriji ureĊaja. Ograda se priĉvršćuje sa po 4 vijka na stupu sa podloškama M12/80. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.10. Ogradu izvesti od ĉeliĉnih cijevi promjera 76.04 6. Stupovi ograde su na razmaku cca 230 cm.081. te spojni materijal i ĉišćenje od hrĊe pjeskarenjem i dvostruka antikorozivna zaštita bojama na bazi epoksida.09 972.ms_office . Zaštitna ograda visine 110 cm Izrada.6 mm. Koristiti originalni spojni i priĉvrsni pribor.

TakoĊer je duţan zaštititi svije radove od prljanja drugih izvoditelja. Sve ostalo prema shemi bravarije i uputama nadzornog inţenjera i projektanta.[227] . Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. VI. Sve prema shemi bravarije. Visina ograde je 110 cm.234. m¹ Obraĉun po m¹ izvedene ograde. Na dno stupa je zavarena ploĉevina 120/120/6 mm sa 4 rupe promjera 13 mm za priĉvršćenje ograde na AB krak stepenica.08 62. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog materijala.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-CRNA BRAVARIJA: 12 486. izradu u radionici.10. te mora zadovoljiti propise HRN. te ukoliko naiĊe na nedostatke koji mu mogu smetati. Ograda stepenica visine 110 cm Izrada. 226 i 228. dopremu na gradilište. uzimanje mjera na licu mjesta. te davanje iste na uvid i odobrenje projektantu. a visina stupova 120 cm. Svi aluminijski komadi i izraĊevine moraju biti kvalitetno i odgovarajuće izvedeni.xls. dobavu i montaţu metalnog okova po izboru projektanta s cilinder bravama i kljuĉevima i sve opšavne lajsne. Za izradu obojene bravarije koristiti plastificirane aluminijske profile sa prekinutim termiĉkim mostom kao SCHÜCO INTERNATIONAL tip FW 50+DK ili odgovarajući. Prije poĉetka radova na izradi obojene bravarije izvoditelj radova na obojenoj bravariji je duţan pregledati izvedene graĊevinske radove.9. pjeskarenjem i dvostruka antikorozivna zaštita bojama na bazi epoksida. Aluminijski profili izraĊeni su iz aluminijske legure Al Mg Si 0. duţan je o tome obavijestiti izvoditelja graĊevinskih radova kako bi isto bilo otklonjeno. Minimalna debljine zaštitnog sloja iznosi 18 do 25 mikrona. 98348485. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 10. 236.2008.052. U jediniĉnoj cijeni je izrada. a nakon završetka rada duţan je sav suvišni materijal i otpatke odstraniti sa gradilišta.T7. dobava i montaţa ograde unutarnjih stepenica u objektu kontrole naplate.5 ĉvrstoće F220 do 260 N/mm².833. sa odgovarajućim kvalitetnim materijalom koji mora odgovarati postojećim propisima i standardima.a. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.09 5. Izvoditelj ovih radova duţan je zaštititi radove izvedene od drugih izvoditelja kako nebi svojim radom iste oštetio. te spojni materijal i ĉišćenje od rĊe.14 b) OBOJENA BRAVARIJA OPĆENITO: Svi radovi moraju biti izvedeni struĉno i solidno. 45212-400-4474/2008. Ogradu izvesti od QC 40/20/2. god. Uz gore navedeno u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu radioniĉke dokumentacije.C.ms_office Strana: 148. namještanje i podešavanje na mjestu ugradbe i nakon ugradbe.

72 6. Staklena stijena 4-dijelna dimenzija 200×90 cm 3F+1O i.607.00 2.660.dvokrilna dimenzija 150×280 cm . god.32 3. Kod obojene bravarije jediniĉnom cijenom obuhvatiti izradu.16 7. Staklena stijena 4-dijelna dimemzija 340×180 cm.xls. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Ĉeliĉni profili za sidrenje aluminijskih stijena premazani su radi zaštite sa najmanje dva premaza zaštitne boje.32 12.647.10. Vrata ulazna agregat .00 7. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.60 26.006.168.44 24.327.728.66 Strana: 149.ms_office . Ugaoni elementi moraju biti izvedeni besprijekorno.453.363. Staklena stijena 2-dijelna dimenzija 250×180 cm 2F+1O f.48 9.vjetrobran d.spremišta dim.2008. Staklena stijena 2-dijelna dimenzija 130×90 cm 2F+1O g. Ovi tehniĉki uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete. Staklena stijena 4-dijelna dimenzija 150×180 cm 2F+1O h.504.16 7.06 7.344. Staklena stijena 4-dijelna dimenzija 319×90 cm 1. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.60 W/m²K. Vrata .063.16 13.36 4. Staklena stijena 2-dijelna dimenzija 185×90 cm 1F+1O e. Za ugradnju IZO stakla koristiti propisane plastiĉne kladice.72 3.36 18.64 24. aluminija ili drugog antikorozivnog materijala. Vrata a.882.88 8. Staklena stijena 4-dijelna dimenzija 340×90 cm 3F+1O j. Vijci i ostala sredstva za spajanje su iz nehrĊajućeg ĉelika (inox). Vrata i prozori koji se otvaraju moraju u falcevima imati ugraĊene gumene brtve. Za ostakljenje primjeniti IZO staklo dimenzija 4+16+4 mm koje je izraĊeno od stakla kao THERMOPLUS i OPTIFLOAT ili odgovarajućeg tako da srednji koeficijent prolaza topline za prozor iznosi 1. Boju plastificirane aluminijske bravarije odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom. Obraĉun po komadu komplet izraĊene i ugraĊene obojene bravarije sa svim radnjama. kom kom kom kom kom 1 1 1 1 1 8.882.363.647. Sidra za priĉvršćenje aluminijskog lima i profila su od inoxa. Vrata ulazna .607. Dovratnici i doprozornici su izraĊeni od kvadratnog profila 40×30×2. Vrata . materijalom i sredstvima potrebnim za potpuni dovršetak radova.44 3. Staklena stijena 2-dijelna dimenzija 300×180 cm 1F+1O d.[227] 98348485.66 6. 2F+2O c.063.126. Mjesta koja se naroĉito osjetljiva na propuštanje moraju se kitati dvokomponentnim kitom odgovarajuće kvalitete. 45212-400-4474/2008.006.12 4.83 7.60 8.dvokrilana dimenzija 200×272 cm sa ventilacionom rešetkom u parapetu c.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.dvokrilna dimenzija 140×280 cm . pogotovo u pogledu topinske provodljivosti.88 2. Obojenu bravariju na objektu kontrole naplate izvesti u boji plastifikacije RAL 7047. Sve izraditi i ugraditi prema shemama obojene bravarije.00 2.012.168. Vrata . 100/210 cm Staklene stijene a.6 mm.06 7.64 6.726.006.043.00 2.642. isporuku na gradilište i ugradbu slijepih ĉeliĉnih dovratnika i doprozornika i gumenih podnih odbojnika za zaustavljanje vrata. Sva vanjska vrata moraju imati ugraĊene samozatvaraĉe.04 6.dvokrilna dimenzija 200×272 cm b. kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 1 3 2 8 2 3 1 4 4 2 7.prodaja pretplate b.673. Staklena stijena sa šalterom dimenzija 260×280 cm .64 6.186.pogon e.836. Izvoditelj radova mora atestom dokazati da aluminijski profili i staklo zadovoljavaju traţene uvjete.442. ukljuĉivo gornji i donji okapni lim na staklenim stjenama i vratima.

UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-OBOJENA BRAVARIJA: VI. m² 177 184. 12. Jediniĉnom cijenom obuhvatit ĉišĉenje površine.00 45. Linoleum lijepiti specijalnim ljepilom za postavu linoleuma.86 2. dobro otprašiti i impregnirati. Obraĉun po m¹ postavljenog sokla.66 VII.492. STOLARSKI RADOVI 98348485. Obraĉun po komadu montiranih vrata. dobro oĉistiti i popuniti oštećenja i udubljenja. Lijepi se ljepilom na cementnu glazuru koju prije polaganja linoleum poda treba pregledati. Automate montirati pri vrhu vrata glavnog ulaza.684.091. 90×90 cm.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Solk se postavlja ljepljenjem i to na sudaru zida sa podom od linoleuma. kom Obraĉun po komadu montiranih automata VI. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i pomoćnog materijala.18 32. UKUPNO RADOVI NA LINOLEUM PODU: 1. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.46 VII. god. linoleum sa pripasivanjem i urezivanjem.[227] . Linoleum pod Dobava materijala i polaganje gotovog tvorniĉki izraĊenog linoleum poda kao DLW.2008. Sve kompet s ĉišćenjem gotovog poda nakon završetka radova.52 242.56 180. Kod ljepljenja posebnu paţnju posvetiti da limoleum bude 100% zalijepljena. Automati na vanjskim vratima Dobava i montaţa automata na vanjskim pješaĉkim vratima i vjetrobranu.24 1. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2. postavu na podove. te nanijeti masu za izravnavanje (samoniveliranje) poda.241. te dobavu i postavu kutnih PVC rubnih letvica.ms_office Strana: 150. PVC sokl Dobava materijala i postava PVC sokla na podu gdje je postavljen linoleum pod.736. m¹ 200 62. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI 1 1. kom Obraĉun po komadu postavljene alu rešetke 3.241.xls. impregnaciju. dim.10.599. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Linoleum je u rolama širine 200 cm.24 2 280. Prije postave linoleuma pod treba izravnati. Obraĉun po m² postavljenog linoleum poda. Pod dolazi u roli. nanošenje ljepila na konraktne površine.b. RADOVI NA LINOLEUM PODU OPĆENITO: Projektom je predviĊen pod od linoleuma tip kao DLW ili odgovarajući. 45212-400-4474/2008. Alu rešetka Alu rešetka u prostoriji agregata za ventiliranje. Sve ostalo isto kao u stavci 1.86 VIII. te da nema zarobljenih mjehurića zraka.28 560. transport na gradilište.

60 2. Obraĉun po m¹ postavljene klupĉice. Za ugradnju stakla koristiti stolarski ili trajnoelastiĉni kit. Jednokrikna puna jasenom furnirana vrata s fiksnim nadsvjetlom dimenzija 71×210+67 cm. Boju stolarije (krila i dovratnici) odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom. Za izradu dovratnika koristiti drvo jele-smreke 1. Dovratnici na gradilište moraju doći impregnirani i sa vanjske strane zaštićeni premazom protiv upijanja vlage.255. Vrata a. u boji i tonu po izboru projektanta. te podni Sve ostalo prema shemi stolarije i uputama nadzornog inţenjera i projektanta.453. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog materijala. dopremu na gradilište.37 1. Za ostakljenje fiksnog nadsvjetla primjeniti staklo kao OPTIFLOAT ili odgovarajuće debljine 4 mm. Prozorske klupĉice Dobava materijala i izrada prozorske klupĉice od punog drveta iĉi umjetnog materijala debljine 3 cm i širine cca 47 cm furnirano jasenovim furnirom.12 16.44 3. klase bez godova jer će dovratnici biti bojeni nakon ugradnje. odignute od poda 10 cm. Dobava i ugradba tipske sanitarne kabine s vratima.2008.ms_office .28 13. betona. Sve izraditi prema shemama stolarije.271. c. namještanje i podešavanje na mjestu ugradbe i nakon ugradbe. Izrada i ugradba unutarnjih slijepih drvenih dovratnika u zidove od opeke. kom 4 4. Jednokrikna puna jasenom furnirana vrata s fiksnim nadsvjetlom dimenzija 81×210+67 cm.373. Kabina izraĊena od ploĉa iz termiĉki obraĊene umjetne smole ojaĉane celuloznim vlaknima. m¹ 48 280.[227] 98348485. a ugradbu obaviti sa purpen pjenom tanko nanesenom po cijeloj donjoj površini klupĉice.xls. izradu u radionici.124. uzimanje mjera na licu mjesta. površinski obraĊene dekorativnim papirom impregniranim melaminskim smolama. god. komplet. Drvo je potrebno obraditi i impregnirati.496. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. U cijeni stavke sav potreban inox okov i pribor za montaţu i brava za sanitarne kabine s mogućnošću otvaranja izvana. dobavu i montaţu metalnog okova po izboru projektanta s cilinder bravama i kljuĉevima. Uz gore navedeno u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu i montaţu obostranih opšavnih lajsni po izboru projektanta. Na svim unutarnjim vratima WC-a u donjem dijelu ugraditi ventilacionu rešetku. visine 200 (+10) cm – vratna krila 61×200 cm Obraĉun po komadu ugraĊene kabine 1. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena OPĆENITO: Za izradu krila vrata koristiti jasenov furnir 1.05 2. Sa vidljive strane klupĉicu lakirati sa tri sloja laka kao Cromoden ili odgovarajući. Širina dovratnika iznosi 10 cm.67 1. kom kom kom 15 2 4 1.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. – kabina 153×98 cm. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. klase jer će vrata biti bojena tako da se vide godovi od drveta.10. Jednokrikna puna jasenom furnirana vrata s fiksnim nadsvjetlom dimenzija 91×210+67 cm.74 5. Obraĉun po komadu izraĊenih i ugraĊenih vrata. te u betonske nadvoje ukljuĉena je u jediniĉne cijene stolarskih radova. debljine 13 mm.075.022.65 19. b.48 Strana: 151.746.

Uĉvršćenje pregrade u strop i pod. – pregrada širine 110 cm.88 66. površinski obraĊene dekorativnim papirom impregniranim melaminskim smolama.10. te zaštita nakon postave. m² 48 160.. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 4. odignute od poda 10 cm.16 7. uzimanje mjera na licu mjesta. veliĉine 30×30 ili 20×20 cm brušene ili s hrapavom gornjom površinom u boji koju će odrediti projektant u dogovoru s investitorom.2008. Podne keramiĉke ploĉice se polaţu u cementni mort ili na unaprijed pripremljenu cementnu glazuru lijepe pomoću graĊevinskog ljepila. postava.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. U cijeni stavke sav potreban inox okov i pribor za montaţu. Sistem polaganje za sva poploĉenja je reška na rešku. ulazni prostor i sliĉno keramiĉkim ploĉicama 1. Dobava i ugradba sanitarne pregrade. klase. blagovaonici. ali protuklizne (protukliznost R9). polaganje i fugiranje keramiĉkih ploĉica gotovom fugir masom po izboru projektanta. klase kao FLOOR GRES cheramiche BASIC ili odgovarajuće. god. samo keramiĉke ploĉice u sanitarijama veliĉine 20×20 cm. veliĉina keramiĉkih ploĉica je 30×30 cm. širinu reške dogovoriti sa projektantom. visine 200 (+10) cm Obraĉun po kom ugraĊene pregrade UKUPNO STOLARSKI RADOVI: kom 2 4. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. tuš kabina.ms_office . kromiranih kutnih i završnih lajsni.418. Ispred ulaza dolaze protuklizne keramiĉke ploĉice kiselo otporne veliĉine 30×30 cm.692. debljine 13 mm.19 IX. Poploĉavanje podova (osim sanitarija) Poploĉavanje podova u hodniku. Poploĉavanje podova sanitarija Sve isto kao stavka 1. 45212-400-4474/2008. ĉišćenje podova i zidova i sve transporte.687. boje po izboru projektanta. 1. Pregrada izraĊena od ploĉe iz termiĉki obraĊene umjetne smole ojaĉane celuloznim vlaknima. Obraĉun po m² stvarno postavljenih keramiĉkih ploĉica. KERAMIĈARSKI RADOVI OPĆENITO: Sva poploĉenja podova i zidova predviĊena su keramiĉkim ploĉicama od 1. Keramiĉke ploĉice se postavljaju dvobojno prema shemi polaganja. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Postava sistemom reška na rešku. Na sudaru poploĉenog poda i ţbukanog zida dolazi sokl od istih keramiĉkih ploĉica u visini od 10 cm. Zidne keramiĉke ploĉice se putem odgovarajućeg ljepila lijepe na produţnim cementnim mortom oţbukane zidove. Debljina keramiĉkih ploĉica minimalno 8 mm.68 Strana: 152. dobavu i ugradbu PVC. u boji i tonu po izboru projektanta. m² 115 160. U manjim prostorijama (sanitarije i sl. Postava s reškama maksimalne širine 2 do 3 mm.[227] 98348485. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu osnovnog i spojnog (veznog) materijala. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog (veznog) materijala. rubne lajsne. 9. Al.xls. Keramiĉke ploĉice moraju biti brušene. polirane.897.948. Ploĉice se postavljaju u graĊevinsko ljepilo po preporuci proizvoĊaĉa keramiĉkih ploĉica.) dolaze ploĉice 20×20 cm na podove i zidove (u istoj kvaliteti i boji).16 18.94 VIII.40 2. fugiranje. Obraĉun po m² stvarno postavljenih keramiĉkih ploĉica.

10. Nazubljeni sokl Kao poz.27 X. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav osnovni i spojni materijal.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. UKUPNO KERAMIĈARSKI RADOVI: m² 20 176. 6.681. samo nazubljeni sokl uz stepenice.139. Ploĉice na podu prostorije agregata lijepiti dvokomponentnim ljepilom i fugirati dvokomponentnom masom za fugiranje.08 8. Obraĉun po m² stvarno postavljenih ploĉica.[227] . 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3.. Keramiĉke ploĉice su glazirane 1. 24.40 7. Aluminijske lamele dolaze na prozore. Fugiranje izvesti fugir masom po izboru projektanta.523.600. Sokl visine 10 cm Dobava i postava sokla visine 10 cm vezano za poploĉane podove.20 3. 1.85 7. Postava ĉeonih ploĉica Doplata za dobavu i postavu specijalnih ĉeonih (završnih) ploĉica. Visina 15 cm. 27×17 cm s duţinom 110 cm. Obraĉun po m² stvarno postavljenih keramiĉkih ploĉica. Obraĉun po kom stvarno postavljenih ploĉica.00 RADNJE SA SPUŠTENIM STROPOM XI. Postava putem graĊevinskog ljepila na naprijed postavljenu glazuru sa 100% ljepljenjem.18 3.76 9. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.2008. samo vanjske protuklizne keramiĉke ploĉice s posebnom reljefnom strukturom.600. m² 20 156. Poploĉavanje vanjskih podova Sve isto kao stavka 1. god. 45212-400-4474/2008. Poploĉavanje zidova Dobava keramiĉkih ploĉica i oploĉenje zidova u sanitarijama i u kuhinji. 98348485. Poploĉavanje prostorije agregata Poploĉavanje podova i zidova u prostoriji agregata protukliznim glaziranim porculanskim keramiĉkim ploĉicama veliĉine 30×30 cm. Sokl izvesti keramiĉkim ploĉicama u boji po izboru projektanta.460.00 24. 1. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav osnovni.96 23. kom 18 320.10 IX.60 4.75 74.5 96. Obraĉun po m¹ izvedenog sokla. UKUPNO RADOVI NA ZAŠTITI OD SUNCA: m² 120 205. gornju masku i uzice za podizanje.765. m¹ 17 200. Obraĉun po m² stvarno postavljenih ploĉica.20 6.40 5. vezni materijal i završnu profilnu lajsnu od PVC na lomovima i završecima sokla. Obraĉun po m² stvarno montiranih lamela. a veliĉine 30×30 cm. 1. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Stepenice su vel. Poploĉenje stepeništa Kao poz. m¹ 144 52.xls. Obraĉun po m¹ stvarno postavljenih ploĉica.230.96 3. Oploĉenje izvesti do stropa u sanitarijama.610. Ploĉice dolaze na vanjskim natkrivenim prostorima. samo granit protuklizne specijalne fazonske ploĉe za oblaĉenje stepenica. Obraĉun po m¹ izvedenog sokla.ms_office Strana: 153. a u kuhinji samo izmeĊu donjih i gornjih kuhonjskih elemenata. Visina oploĉenja je do stropa. Vrstu i boju pomiĉnih aluminijskih lemela odreĊuje projektant.403.00 X. a polaţu se na produţnim cementnim mortom oţbukane zidove pomoću ljepila.32 5. a vezano na vanjske površine iz stavke 3. m² 148 156. m¹ 17. klase veliĉine 20×20 cm. ZAŠTITA OD SUNCA Aluminijske lamele Dobava i montaţa unutarnjih aluminijskih obojenih pomiĉnih lamela s moguĉnošću podizanja i spuštanja.

Amstrong ili odgovarajuća (u svim prostorijama osim sanitarija) sa otpornošću na poţar. te sav ostali pomoćni materijal. Strop se vješa na već pripremljene ĉeliĉne nosaĉe postavljene horizontalno na razmaku 120 cm.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. razne zaštite i sl. samo gips kartonske ploĉe vodonepropusne na stropu sanitarija i kuhinje..42 31. 1.ms_office Strana: 154. samo bez gletanja. god. skelu.xls.55 SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI XII.[227] .97 965.12 2. m² 65 152. 3) trostruki premaz bojom kao “POLIFLOR” ili odgovarajućom. rad. U jediniĉnoj cijeni je dobava i postava: a) podkonstrukcija s razmakom prilagoĊenim vrsti spuštenog stropa. Spušteni strop od vodootpornih ploĉa Sve isto kao stavka 1. m² 1536 20.5×62. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.365.karton ploĉa s 5 cm toplinske izolacije i s metalnom podkonstrukcijom.874. Spušteni strop Dobava i ugradba osnovnog i spojnog materijala. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sav materijal. alat. Spušteni strop se izvodi iznad svih prostorija o objektu kontrole naplate. krpanje rupa od vijaka.80 2.5 cm kao Owa.75 70. 45212-400-4474/2008. c) ispuna stropa kamenom vunom kao Tervol DP-3 ili odgovarajuće debljine 5 cm.95 XI.36 98348485. 62. 9. b) spušteni strop od gipsanih prefabriciranih ploĉa vel. te izrada i montaţa spuštenog stropa u objektu. Obraĉun po m² stvarno postavljenog spuštenog stropa. Obraĉun po m² stvarno obojene površine..2008. zatvaranje spoja sa zidom pomoću akrila.94 60. m² 88 10. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.10.941. Bojanje zidova i stropova s gletanjem Bojenje zidova i stropova u svim prostorijama gdje su ţbukane površine. Toniranje boje u dogovoru s projektantom i investitorom. Bojenje izvesti gotovom tvorniĉkom bojom na bazi vapna kao “POLIFLOR” ili odgovarajućeg prema niţe navedenoj recepturi i to: 1) popravak manjih neravnina. d) zaštita kamene vune PE folijom kao Stopair ili odgovarajuća. TakoĊer jediniĉnom cijenom obuhvatiti bandaţiranje spojeva gipsanih ploĉa koristeći samoljepivu mreţicu. Obraĉun po m² stvarno obojene površine. bojenje zidova i stropa u prostoriji agregata. e) potrebna radna skela. UKUPNO RADOVI SA SPUŠTENIM STROPOM: m² 420 144. Obraĉun po m² stvarno postvaljenog spuštenog stropa. transporte. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1. Bojanje zidova i stropova bez gletanja Sve isto kao stavka 1. 2) gletanje svih površina glet masom kao “POLIFIX” ili odgovarajućeg.816. Spušteni strop se izvodi od vodootpornih gips . ugradbu eventualno potrebnih aluminijskih profila.

20 4. oznake vezane na ozljede na radu.60 2.10 13.408.00 54.449.44 XIII. kitanje i brušenje eventualnih neravnina.00 4.482.449. ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA Strana: 155.48 PROTUPOŢARNI APARATI I OZNAKE ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŢARA XIII. Bojanje bravarije Bojenje crne bravarije i ĉeliĉne konstrukcije bojama na bazi epoksida.ms_office . Poslije kitanja ponoviti postupak brušenja i bojenje drugog sloja. Obraĉun po m² obojene stolarije.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. m² 100 84. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3. a sve prema projektu zaštite na radu i projektu zaštite od poţara. Priĉvršćenje na zid posebnim ljepilom.50 600. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti. s sukladno Zakonu o zaštiti na radu NN 59/96. Prije bojenja dovratnik zaštititi zaštitnom ventilirajućom bojom na koju se nanosi kit. Krila se nakon nanošenja ventilirajuće zaštitne nitro boje špricaju sa bojom (neolin) koja ocrtava godove.2008.204. a ton boje odreĊuje projektant. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer. 8.44 22.xls. Zadnju ruku bojenja izvesti sa sjajnom bojom.[227] 98348485. Znakovi su izraĊeni na samoljepivoj foliji ili plastici. Koristiti znakove izraĊene i odobrene od strane Zavoda za istraţivanje i razvoj sigurnosti (ZIRS).08 XII. Poslije sušenja prvog sloja boje ponoviti kitanje eventualno zaostalih neravnina. U objektima CP-a potrebno je postaviti kompletne znakove zaštite na radu i zaštite od poţara. komplet Obraĉun po kompletu. poloţaj protupoţarnih aparata. zaštitu ostalih površina od prljanja.475. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine. i 32.48 3. UKUPNO OZNAKE ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŢARA: 7 7 2 496. trajnoelastiĉnim kitom ili odgovatajućim brojem vijaka. oznake svih prostorija.10. 94/96 i 114/03. UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI: m² 140 96. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. trostruki premaz epoksidnom bojom.964.094. Poslije sušenja kita obaviti brušenje pa tek onda nanos prvog sloja boje. U cijeni sav potrebni pomoćni materijal. od udara elektriĉne energije. Obraĉun prema m² obojene površine.192. 1. ĉlanak 31. kom Obraĉun po kom postavljenog aparata S-6 S-9 kom S-50 kom Dobava i postava znakova Dobava i postava znakova zaštite na radu i znakova zaštite od poţara.96 2.454. 9. god.50 4. Bojanje stolarije Bojenje kompletne stolarije sa dovratnikom i krilom. 45212-400-4474/2008. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 1 9. Dobava i postava protupoţarnih aparata Dobava i postava protupoţarnih aparata na objektu CP.10 XIV.

Bitumenska ljepenka Dobava i postava bit.60 XV.38 XIV. Od kvadrantnog presjeka 40/40/2. Obraĉun po kg montiranih roţenica. sve unutarnje i vanjske transporte. Spreg na ravnini krova. Izrada glavnog nosaĉa Nabava materijala. priĉvršćen sa ‚ 80/6. TESARSKI RADOVI Jediniĉna cijena sadrţi sav rad. kg 1400 16. Podloţna ploĉa sa Fischer vijcima. 24 mm priĉvršćena na rogove. projekciji 6. osnovni i spojni materijal. Roţenica. ljepenke na oplatu. kao vertikalni nosaĉi priĉvršćeni u konzolu. Dašĉana oplata Dašĉana oplata deb.20 2.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Montaţa se vrši prema montaţnom projektu i prema radioniĉkoj dokumentaciji. skelu. Obraĉun po m² postavljene ljepenke. kontinirati ‚ 40/40/3 horizontalno kao gornji i donji rub maske. transport na montaţu i montaţa.2008.988. transport na montaţu roţenica nosaĉa pokrova izvedenih od HOP ‚ 60/60/2. obradu graĊe.80 2. Spajanje varenjem. Obraĉun po kg izraĊenog vjetrovnog veza. transporte i sl.38 26.00 3.38 22. Vjetrovni vez Nabava i izrada vjetrovnog sprega u radionici.00 105. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad. 45212-400-4474/2008. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 53. koji je duţan izraditi izvoĊaĉ ĉeliĉne konstrukcije.20 m¹.40 4.67 19.6 mm. Ojaĉanje donje veze sa L 40/40/4. Elementi spojeni varenjem. vertikala sa kvadr. Sve prema statiĉkom raĉunu. Obraĉun po kg izvedene konstrukcije.38 2. uzimanje mjera na licu mjesta. Glavnih nosaĉa 2.154. Duţina nosaĉa u hor. 1. U cijenu uraĉunati 2-kratnu antikorozivnu zaštitu. UKUPNO ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA 1. transport na montaţu i montaţa glavnog nosaĉa nosive konstrukcije od gornjeg pojasa HEA 12 ili kvadratnog presjeka 120/60/4. Obraĉun po m² izvedene oplate.948. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena OPĆENITO: Ĉeliĉna nosiva konstrukcija sastoji se od: 1. Visina maske 870 mm.9 mm /pravokutni profili/. Izrada pomoćne konstrukcije Izrada pomoćne nosive konstrukcije na horizontalnom konzolnom dijelu krovišta kao nosaĉ maske koji prelazi preko objekta.xls. m² 260 76.88 19. m² 260 73. Obraĉun po kg izvedenog nosaĉa. alat. osnovni i spojni materijal.978.ms_office Strana: 156.863. kg 180 16.20 98348485. Spajanje varenjem.10. kg 1640 16. 80/80/4. Valjani profili ‚40/40/3. kg 3250 16. izrada u radionici. god.235. Montaţa roţenica Nabava i izrada u radionici.[227] .932. presj.

Postava letvi Dobava i postava letvi 5/4 cm na dašĉanoj oplati za postavu pokrova.13 34. m¹ 440 11.764.5% prema odvodima. Rubove zaobliti. Dolazi u padu 0. m² 268 128. U cijeni: uzimanje mjera na licu mjesta. 1.338. Obraĉun po m² jednostrešnog pokrovnog lima.ms_office Strana: 157.40 45. /osnovni i spojni/. Krov je 1-strešni s nagibom od cca 5%. a sa donje strane formirati okapnicu. mort. UKUPNO TESARSKI RADOVI: m¹ 60 19. te u dogovoru sa nadzornim organom i projektantom. razne zaštite na radu. Obraĉun po m¹ postavljenih ţlijebova. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Obraĉun po m¹ postavljenih kamenih klupĉica. radne skele.36 XVI. kompletnu skelu. ĉeliĉnog. UKUPNO KAMENARSKI RADOVI: m¹ 55 159. a vidljivi opšavi i maske su od pocinĉanog.84 98348485. Boje pokrovnog lima. 45212-400-4474/2008. uskladištenje materijala na gradilištu u Sve limarske izraĊevine izvode se od ĉeliĉnog pocinĉanog lima debljine 0.764. 8.2008. materijal.6 mm. unutarnja 20 cm.20 4.22 1. klase deb.[227] . Obraĉun po m¹ postavljenih letvi. Jednostrešni pokrov limom Izrada i montaţa 1-strešnog pokrova od pocinĉanog ĉeliĉnog obostrano obojenog lima s brtvljenjem horizontalnih spojeva trajno elastiĉnim kitom. a plastificirani lim nerĊajućim vijcima i zakovicama. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad. koji će odrediti boju. plastificiranog lima debljine 0. 1. a podgled po izboru /nije vidljiv/. izrada u radionici. sve transporte.80 XVII. spone za vezu s donjom konstrukcijom kao i krovne ljepenke na dodirnim mjestima s ostalim materijalima. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Ugraditi sa prepustom od min. Dašĉana podloga ţlijeba Izrada dašĉane podloge za horizontalni ţlijeb iz dasaka ĉetinara II. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3. Pocinĉani lim se meĊusobno spaja lemljenjem.4 cm. širina cca 22 cm. opšava i sl.228.80 8. Obraĉun po m¹ dašćane podloge. dobava osnovnog i spojnog materijala. Dobava i ugradba kamenih klupĉica Dobava i ugradba kamenih vanjskih i unutarnjih prozorski klupĉica iz neporoznog brušenog kamena debljine 2 cm.55 mm. Obraĉun po m² izvedenog pokrova. polaganjem u cem.7 mm i visine profilacije cca 55 mm.xls. IzmeĊu najvišeg dijela krova i ţlijeba limovi su iz 1 dijela. 4 cm. izradu radioniĉkih nacrta. transport i montaţa na gradilištu.932.60 KAMENARSKI RADOVI XVI. alat. 2. god.21 XV. Lim dolazi 1-struko. Dubina klupĉice vanjska 23. POKRIVAĈKI I LIMARSKI RADOVI OPĆENITO: – Izrada pokrova predviĊena je od profiliranog tvorniĉki obojenog ĉeliĉnog pocinĉanog lima debljine 0. Sve izvedeno prema detaljnom nacrtu i detaljima.153.10.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 4.

kao daskom ĉetinara II.42 m¹ 32 240. 45212-400-4474/2008.460. Obraĉun po kom postavljenih labuĊih vrata. XII. Postava labuĊeg vrata Izrada i postava labuĊeg vrata razvijene duţine do 1. kroz pokrov.766.792.094. Obraĉun po m¹ vertikalnog ţlijeba.98 m¹ 42 96.6 mm .ravni unutarnjeg okomitog dijela krova izmeĊu opšava iz poz.6.30 m¹. šir.10 5.14 432. Obraĉun po m¹ opšava limom. XVII.816.692. Obraĉun po kom izraĊenih odzraĉnika.55 mm. god. XI.091.60 45.ms_office . Ţlijeb je dilatiran.10 3. 1 i horizontalnog ţlijeba. Obraĉun po komadu postavljenog otvora antene.55 mm. Opšav limom Opšav limom kao u poz.10 96.55 54. Vertikalni ţlijeb Izrada. doprema i montaţa vertikalnog ţlijeba za prihvat krovne vode.00 kom 35 96.036. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2. 25 cm.68 m¹ 60 96.2008. razv.[227] 98348485.48 22. U cijeni izrada prikljuĉka na sanduĉasti ţlijeb i na odvodnu cijev vertikale od ĉeliĉnih cijevi promjera 108/3. Opšav ispod ţlijeba Izrada i postava dijela opšava na sanduĉasti ţlijeb ispod pokrova od pocinĉanog lima 0.4 mm širine 22 cm. VI.6. Dolaze uz viši rub krova. Razvijena širina 33 do 40 cm. vel. Obraĉun po m¹ horizontalnog saduĉastog ţlijeba. XV. Otvor antene Opšav limom kao pokrov na prodoru stupa antene ili sl. tako da max.24 7. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.736. VIII. 6.363.10 63.600. Vel.228. IX. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.19 8.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Dole izvesti manĊetu za spoj na ljevano-ţeljezne cijev.978. Sve sa spojnim i priĉvrsnim materijalom.687.66 45. VII.071.00 70.10 4. te s podloškom od bitumenske ljepenke. iznosi cca 11.86 66. klase deb. 4. Horizontalni sanduĉasti ţlijeb Izrada i montaţa horizontalnog sanduĉastog ţlijeba krovne vode od pocinĉanog lima 0. 0. 1. 15×15×5 cm.6.27 24. U cijeni navareni nosaĉi za sidrenje vertikale u zid objekta.477. Montaţa u padu 0. 2.60 Strana: 158.50 kom 1 96.192. Ţlijeb je presjeka 22×14 cm.50 m¹ od ĉeliĉne cijevi promjera 108/3. 8.5%.xls. XIII. X. 5.10 105.20 kom 3 144.19 74. XIV. UKUPNO POKRIVAĈKI I LIMARSKI RADOVI: m¹ 42 192. 7. Sve od ĉeliĉne cijevi promjera 108/3. Izrada odzraĉnika Izrada i montaţa limenih odzraĉnika od lima kao pokrov.51 242. Obraĉun po m¹ opšava ispod ţlijeba. samo deblj. 3.10. VENTILIRANA FASADA BRAVARSKI RADOVI RADOVI NA LINOLEUM PODU STOLARSKI RADOVI KERAMIČARSKI RADOVI ZAŠTITA OD SUNCA RADNJE SA SPUŠTENIM STROPOM SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI PROTUPOŽARNI APARATI I OZNAKE ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA ČELIČNA KONSTRUKCIJA TESARSKI RADOVI 366.72 REKAPITULACIJA V.

tj. temelje treptaĉa. INSTALACIONI KANALI.22 18. Dubina iskopa je preko 200 cm.40 2.34 UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: B. Iskop se obavlja 95% strojno. nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal sa modulom zbijenosti Ms = 80 MN/m². Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa svake strane konstruktivnog elementa minimalno za 50 cm. A. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹. razvod instalacija prema vanjskim blokovima.190. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.407.764. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar.60 3.792. postavljanje i odrţavanje iskolĉenih oznaka od poĉetka radova do predaje svih radova investitoru. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.40 7.926.38 2. m³ 780 23.10. zaštitni blok ispred naplatne kućice. paušal 1 7. god. 1.407. temelje vanjskih blokova.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Za plato je predviĊen samo osnovni nasip bez tampona i asfalta. KAMENARSKI RADOVI 63. Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na iskolĉenju svih elemenata. kao i sve ostalo potrebno za dovršenje cijele stavke.190. Obraĉun paušalno Iskop dubine preko 200 cm Iskop za temeljne stope i grede raznih širina u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom temeljnom tlu kategorijeC. BLOKOVI I BETONSKI KOLNIK GRAĐEVINSKI RADOVI ZEMLJANI RADOVI OPĆENITO: Iskop humusnog materijala i osnovni nasip obuhvaćeni su u Projektu prometnica za trasu ceste na kojoj se nalazi CP.444.. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60° ili koristiti razupiranje.258.72 XVII. 45212-400-4474/2008.34 2.80 XVI. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 8. a 5% ruĉno. okna odvodnje i ostala razna okna. GRAĐEVINSKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI SVEUKUPNO: 1. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.xls. Iskopani materijal deponirati na udaljenosti 25 m¹ jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja. Svi obraĉuni za iskop. samo iskop u zbijenom nasipu ili u sraslom temeljnom tlu za armirano-betonski instalacioni kanal izmeĊu kontrole naplate i naplatnih kućica. m³ 571 23. I. okna elektroinstalacija. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm.04 1.111. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto. okna naplatnih kućica. Svi iskopi su predviĊeni u zbijenom nasipu od drobljenog kamena.[227] .926. B. REKAPITULACIJA A.004.254.22 13.62 98348485. Iskop za instalacioni kanal Sve isto kao iskop pod stavkom 2.2008.930.ms_office Strana: 159. POKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI 1. cca 50 cm ispod gotovog kolnika.

septiĉke jame.087.26 47. 1.40 6. te nasipavanje. Nasip od drobljenog kamena ili šljunka Dobava i ugradba fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 4. instalacionog kanala. temenja blokova i raznih okana. biojame. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. vanjskih blokova. ugraĊenog nasipa i preuzetog od strane nadzornog inţenjera zbijenog nasipa. te završno nasipavanje.2008.50 cm ispod kote budućeg kolnika. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: m³ 350 19. a) beton b) velikoplošna oplata m³ 55 422. m³ 15. Ms = 80 do 100 KN/m². god. elektro i ostalih okana. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou. okana odvodnje i ostalih raznih okana.10 2. okna ispod naplatnih kućica. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. a do kote . Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.51 50. u armirano-betonske temeljne vanjskih blokova.22 6. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju debljine 10 cm. razastiranje i planiranje ispod temeljnih stopa. Temeljne ĉašice su vanjskih dimenzija 165×165×100 cm. temelje prednjih blokova uz naplatne kućice i zaštitne glave.71 3. klase C25/30 u velikoplošnoj glatkoj oplati. Betoniranje armiranih temelja C25/30 Dobava i ugradba betona. tj. Nasipavanje debljine 20 do 30 cm Nasipavanje iskopanim materijalom (kamena sitneţ) bez primjesa humusa. blokova uz naplatne kućice. 45212-400-4474/2008. zaštitnih blokova ispred naplatnih kućica. okana elektroinstalacija. m³ m² 98 265 480.53 II. trakastih temelja i greda (ukljuĉivo zatrpavanje eventualnog produbljenja ispod temelja). ispod temeljnih greda.255. 1.638. nogostupa i u zelenom pojasu.04 15.71 I.727. temelja vanjskih blokova. Nasipavanje i zbijanje obavljeti u slojevima debljine 30 cm mjereno u zbijenom stanju.703. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. gline ili sliĉno naokolo izvedenih trakastih temelja i temeljnih stopa. razastiranje i planiranje ispod. instalacionog kanala. temelja treptaĉa. oko i iznad odvodnih i ostalih cijevi u zoni otoka. Beton projektiranog sastava.48 59. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Podloga od mršavog betona C12/15 Betoniranje betonske podloge od mršavog betona.5 105. Obraĉun po m³ izvedenog. Obraĉun po m³ ugraĊenog fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju minimalne debljine 10 cm ispod i 20 cm iznad tjemena cijevi.90 98348485.ms_office Strana: 160.82 23. okana naplatnih kućica.xls. Obraĉun po m³ ugraĊenog fino drobljenog kamenog materijala ili šljunka.10. klase C12/15 debljine d = 10 cm.00 5.986. armirano-betonskog instalacionog kanala izmeĊu kontrole naplate i naplatnih kućica. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dopremu materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹. m³ 33. Sloj ĉistoće Dobava i ugradba drobljenog kamenog materijala ili šljunka (sloj ĉistoće).8 113.[227] .843. odvodnih.

911. a) beton b) velikoplošna glatka oplata Betoniranje armiranog okna naplatne kućice C25/30 Dobava i ugradba betona. klase 25/30. Zidovi se izvode u velikoplošnoj glatkoj demontaţnoj oplati. a) beton b) velikoplošna oplata c) doplata za površinsku obradu Betoniranje armirane temeljne ploĉe naplatne kućice C25/30 Dobava i ugradba betona u armirano-betonsku temeljnu ploĉu i postolje naplatne kućice.68 20. velikoplošnu glatku oplatu koju je prije montaţe potrebno dobro oĉistiti i namazati oplatnim uljem. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. ugradbu. Armatura je iskazana u posebnoj stavci. 45212-400-4474/2008. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu je potrebno dodati inhibitor korozije tip MCI . Beton projektiranog sastava. u armirano-betonske stijenke okna ispod naplatne kućice. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI .xls. u velikoplošnoj glatkoj oplati.48 59. Unutarnja oplata treba biti precizno izvedena zbog toga da se beton ne mora obraĊivati.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dopremu.26 15. Armatura stjenki okana ispod naplatnih kućica obraĉunata je u posebnoj stavci. Beton projektiranog sastava.781. Betoniranje armiranih stjenki kanala C25/30 Dobava i ugradba betona. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.785. potrebnu njegu betona. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.48 59.6 l/m³ betona.2008. te otpornosti na utjecaj mraza i soli.48 59. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu je potrebno dodati inhibitor korozije tip MCI . te sav potreban spojni materijal.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.6 l/m³ betona. god. Svi zidovi okna ispod naplatne kućice izvode se od armiranog betona debljine 20 cm.10. Beton je klase 25/30 s dodatkom za vodonepropusnost i plastifikatorom. klase C25/30.78 5.26 31.6 l/m³ betona. Beton mora zadovoljiti kriterije vodonepropusnosti. Beton mora zadovoljiti kriterije vodonepropusnosti. Beton projektiranog sastava. Nakon demontaţe oplate i izvlaĉenja spojnih vijaka konusne rupe je potrebno pripremiti i zatvoriti originalnim ĉepovima.40 4. te otpornosti na utjecaj mraza i soli.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spravljanja u koliĉini od cca 0.148. Dimenzije instalacionog kanala vidljive su iz popreĉnog presjeka u projektima pojednih objekata.02 10.711.16 Strana: 161.26 20.ms_office .84 3.[227] 98348485.855. m³ m² 33 66 480. a) beton b) glatka oplata m³ m² 66 340 480.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spravljanja u koliĉini od cca 0.570. u stijenke armirano-betonskog instalacionog kanala. m³ m² m² 22 182 89 480.56 10.32 1.

a) beton b) glatka oplata Betoniranje postolja naplatne kućice i blokova C35/45 Dobava i ugradba betona. Beton je klase C25/30.10.481.23 40. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli. Armatura je prikazana u posebnoj stavci.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.15 159 480. klase C35/45. Beton projektiranog sastava.042. Za bolju ugradivost betona koristiti superplastifikator glenium 51.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. u vanjske zaštitne bikove.296.xls.54 118.48 59. Beton se mora njegovati jednim od sistema njegovanja. u armirano-betonski vanjski vidljivi dio naplatne kućice sa zaštitnim blokovima.54 118. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI .6 l/m³ betona.50 25.776. a) beton b) glatka ĉeliĉna precizna oplata c) doplata za površinsku obradu Betoniranje vanjskih zaštitnih bikova C35/45 Dobava i ugradba betona.6 l/m³ betona.279.25 98348485.76 8. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.25 544. a) beton b) glatka ĉeliĉna precizna oplata c) doplata za površinsku obradu m³ m² 15. god. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. okna na temelju nadstrešnice i nosaĉe rampi. te u vanjske zaštitne blokove. Izvodi se u ĉeliĉnoj najpreciznije izvedenoj oplati.27 9. Beton projektiranog sastava.[227] . nafta i sliĉno).40 2.2008.336. klase C35/45. te raznih kemikalija (ulje. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. nafta i sliĉno). Beton projektiranog sastava. Beton se mora njegovati jednim od sistema njegovanja. a prije poĉetka vezanja zagladiti bez izvlaĉenja cementnog morta.ms_office Strana: 162. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 6.52 27. Armatura je prikazana u posebnoj stavci. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI . 45212-400-4474/2008.20 8. te raznih kemikalija (ulje. Za bolju ugradivost betona koristiti superplastifikator glenium 51.26 7. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Površinu betona potrebno je nakon ugradnje betona.34 7. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0. Površinu betona potrebno je nakon ugradnje betona. Izvodi se u ĉeliĉnoj najpreciznije izvedenoj oplati.422.80 1. m³ m² m² 30 70 75 544. a prije poĉetka vezanja zagladiti bez izvlaĉenja cementnog morta. Debljina stjenki okna prema projektu.840. Betoniranje okna konrtole treptaĉa C25/30 Dobava i ugradba betona u okna kontrole treptaĉa.23 16.52 27. m³ m² m² 75 215 65.

Beton projektiranog sastava. m² m² 95 140 76.6 l/m³ betona.8 14.ms_office 7.[227] . 45212-400-4474/2008. te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorniĉkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom.76 98348485. 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. god. 119.272.23 1. rad.40 76.41 6.27 1.825. ZIDARSKI RADOVI OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal.45 11. alat.2008.99 III. Armatura mora biti ĉista od hrĊe i svih masnoća. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli. u armirano-betonski podest ispred ulaza u naplatne kućice.00 491. Obraĉun po kg ugraĊene armature. sidra. Hidroizolacija Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacija podova okna naplatne kućice. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ravnanje. Betoniranje podesta ispred kućice C25/30 Dobava i ugradba betona. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI .814.81 II.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. transporte.xls.91 84. obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu.089. a) horizontalna hidroizolacija b) vertikalna hidroizolacija 1. kg kg 18640 11200 6. Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete. a) beton b) glatka oplata c) doplata za površinsku obradu Armatura Dobava. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova.40 Strana: 163.20 10. Betonski podest je od betona klase C25/30 s finom obradom gornje površine betona. sjeĉenje. nanošenje sloja prajmera (resitol) i varenje prve i druge trake. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.82 859.866. nafta i sliĉno). a) rebrasta armatura RA-400 b) mreţasta armatura MAG-500 UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI: m³ m² m² 3. savijanje.482. Druga traka mora imati pomak preklopa za 50% u odnosu na prvu. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 9. Podest izvesti po dimenzijama iz projekta. izrada i postava betonskog ţeljeza prema Izvedbenom projektu armature. Obraĉun po m² izraĊene hidroizolacije.306. Nosive i pregradne zidove takoĊer je potrevno povezati preklapanjem opeke. Hidroizolacija se sastoji od hladnog bitumenskog premaza.48 59. Donja podloga mora biti propisno suha što se dokazuje mjerenjem postotka vlage na površini betona. te dva sloja varene bitumenske ljepenke debljine 4 mm s meĊusobno zavarenim preklopima 10 cm. te raznih kemikalija (ulje. Armatura je obraĉunata u posebnoj stavci.26 27. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje betonske podloge od svih prljavština.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.5 40 480. Hidroizolacione trake moraju biti 100% zavarene za podlogu kao i meĊusobno.10. razne zaštite i sl.

Obraĉun po m¹ ugraĊenih cijevi. uĉvrstiti ih. Obraĉun po komadu ugraĊenog šahta. Cijevi PVC za instalacioni kanal Dobava i postava PVC cijevi za razvod instalacija kroz instalacioni kanal.982.02 74.40 1.16 29.ms_office Strana: 164.355.70 2.20 1.56 43.590.10. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.026.56 43. Laki lijevano-ţeljezni poklopci Dobava i ugradve lakih lijevano-ţeljeznih poklopaca na elektro šahtovima i šahtovima odvodnje. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika.313.80 3.35 8.16 12. 45212-400-4474/2008.56 43.44 2.40 4. m¹ m¹ m¹ m¹ 85 85 40 40 149.88 3.xls. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno.11 102. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: kom 56 980. uĉvrstiti ih i zatrpati ih finim pjeskom.02 74. a) cijevi promjera 160 mm b) cijevi promjera 110 mm c) cijevi promjera 60 mm d) cijevi promjera 40 mm PVC cijevi za odvodnju Dobava i postava PVC cijevi za razvod instalacije odvodnje.942.[227] . Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno.355.674.24 51. Obraĉun po m¹ ugraĊenih cijevi. god.424. m¹ m¹ m¹ m¹ 816 40 292 75 74.50 221.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.20 6. a) cijevi promjera 300 mm b) cijevi promjera 200 mm c) cijevi promjera 160 mm d) cijevi promjera 110 mm PVC ili okiten cijevi za razvod instalacija Dobava i postava PVC ili Okiten cijevi za razvod instalacija od naplatnih kućica do zaštitnih i vanjskih blokova.76 IV.671. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.587.934.840. Cijevi je potrebno sloţiti u instalacionom kanalu i zatrpati ih finim pjeskom. 3.00 5.11 102.90 3.25 III. m¹ m¹ m¹ m¹ 198 45 45 45 149. Obraĉun po m¹ ugraĊenih cijevi. sati sati 70 70 43. te zatrpati slojem finog pjeska.78 4.726. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2.16 35. Cijevi je potrebno postaviti na sloj finog pijeska.726.98 54.523. Prije zatrpavanja pijeskom potrebno je otvore u oknima zidarski zatvoriti i obraditi.32 31.40 60. Prije zatrpavanja pijeskom potrebno je otvore u zidu okna ispod naplatne kućice zidarski zatvoriti i obraditi. Cijevi je potrebno sloţiti na posteljicu od finog pijeska.40 10.2008.96 1. a) cijevi promjera 300 mm b) cijevi promjera 200 mm c) cijevi promjera 160 mm d) cijevi promjera 110 mm Ostali zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom. ASFALTERSKI RADOVI 98348485. Prije zatrpavanja pijeskom potrebno je otvore u zidu okna ispod naplatne kućice i u oknima zidarski zatvoriti i obraditi. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno.

53 491. Sva tekuća i kontrolna ispitivanja moraju odgovarati OTU-u. Tvrdo-lijevani asfalt TLA 11 se izvodi u sloju prosjeĉne debljine 30 mm. Obraĉun po m² stvarno izvedene površine. dobava i spravljanje mješavine tvrdo-lijevanog asfalta. IV.130. knjiga III. nanošenje temeljnog i brtvenog sloja. god. 45212-400-4474/2008. Hidroizolacija mora biti izvedena sukladno Opće tehniĉkim uvjetina za radove na cestama 2001. raznošenje. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.28 OBRTNIĈKI RADOVI BRAVARSKI RADOVI CRNA BRAVARIJA OPĆENITO: Crna bravarija izraĊena je od NP i HOP vuĉenih profila. te dobro otprašiti. 98348485. Svi okviri imaju ugraĊene pracne za usidrenje.130. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 32. knjiga IV. doprema i ugradba tvrdo-ljevanog asfalta TLA 11 na otocima izmeĊu prolaza. Tvrdo-lijevani asfalt TLA11 Izrada.814. sukladno dilatacijama u betonskoj ploĉi. III. ĉišćenja površine ispuhivanjem.130. sa svim transportima i prenosima.986. zavarene 100% izravno na temeljni sloj. što dokazuje nadzorni inţenjer upisom u GraĊevni dnevnik. te brtveni sloja od jedne plastomerne bitumenske trake kao Bitufix PES 5 M1.00 32. Na ovako pripremljenu površinu izvodi se temeljni sloja od dvokomponentne reakcijske epoksidne smole bez otapala i punila.00 REKAPITULACIJA I. poglavlje 7-01.10.76 32. te antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida. V. poglavlje 6-07.ms_office Strana: 165.xls.2008.356. a svi spojevi su izvedeni putem varenja. Tvrdo-lijevani asfalt TLA 11 mora biti izveden sukladno Opće tehniĉkim uvjetima za radove na cestama 2001. posipanje drobljencem. obraĊene kvarcnim pijeskom. Prije ugradbe bravariju je potrebno dobro oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i odmastiti. UKUPNO ASFALTERSKI RADOVI: m² 680 47.99 221. Tvrdo-lijevani asfalt se dilatira reškama širine 10 do 15 mm u polja. Jediniĉnom cijenom obuhvatit sve radove od pripreme površine pjeskarenjem ili saĉmarenjem. mase 250 gr/m². II.9. B. ugraĊivanje.25 IV.00 796.[227] . Prije izrade tvrdo-lijevanog asfalta površina betona se mora saĉmariti ili pjeskariti kako bi se odstranila cementna skramica. valjanje valjkom.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. razastiranje. a) ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI ASFALTERSKI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: 50. A. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1.424. Po ravnosti i po vlaţnosti površina mora biti sukladna OTU-u.

042.370.63 V. Sidrena ploĉa za ugradbu treptaĉa je dimenzija 20×20 cm izraĊena od ploĉevine 6 mm sa 4 ankera duţine 30 sm na ĉijem donjem kraju se nalazi kuka.2008.a na gornjem je urezan navoj M14 u duţini od 3 cm. Obraĉun po komadu izraĊene i ugraĊene penjalice.030. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.[227] . kom 14 431. Slobodne krajeve ugraditi u sjenku okna 15 cm duboko.04 5. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1. Obraĉun po komadu sidrene ploĉe. Sve izraditi prema Izvedbenom projektu. kom 376 313.10. Sidrena ploĉa za ugradbu kućišta podiznih rampi je dimenzija 40×40 cm izraĊena od ploĉevine 6 mm sa 4 ankera duţine 30 sm na ĉijem donjem kraju se nalazi kuka. doprema na gradilište i ugradba sidrenih ploĉa za ugradbu treptaĉa na vanjskim blokovima.a na gornjem je utor u koji se ubacuje ''T'' vijak. 45212-400-4474/2008.289. doprema na gradilište i ugradba ĉeliĉnih sidrenih ploĉa za ugradbu zaštitne ĉeliĉne odbojne ograde.a na gornjem je urezan navoj M14 u duţini od 3 cm. Obraĉun po komadu sidrene ploĉe.91 118. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-CRNA BRAVARIJA: kom 14 321. Obraĉun po m¹ izraĊene i montirane zaštitne ograde. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti kompletnu izradu antikorozivnu zaštitu sa vrućim pocinĉavanjem.63 222. a udaljenost od zida je 16 cm. god.503. m¹ 515 431.xls. Penjalice se ugraĊuju na meĊusobnom razmaku od 30 cm.16 3.98 3.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Sidrene ploĉe za kućišta podiznih rampi Izrada. Ploĉe se ugraĊuju na meĊusobnom osnom razmaku od 133 cm.6 cm Izrada. SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI 98348485. Sidrene ploĉe za treptaĉ 20×20×0. doprema na gradilište i ugradba zaštitnog metalnog vruće pocinĉanog odbojnika (ograde) sa stupom i distancerom.504. Penjalice izraditi od rebrastog betonskog ĉelika promjera 16 mm savijenog u obliku slova ''U'' ĉija je širina 45 cm. 6. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti kompletnu izradu antikorozivnu zaštitu sa vrućim pocinĉavanjem. doprema na gradilište i ugradba sidrenih ploĉa za ugradbu kućišta podiznih rampi.82 354. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.64 2. dopremu na gradilište i ugradbu u otoke i ispred objekta kontrole naplate. Jednostrana odbojna distantna ograda Izrada. Nakon ugradbe penjalice premazati dvostrukim premazom sa resitolom. kom 48 72. dopremu na gradilište i ugradbu u otoke ispred i iza naplatne kućice. Ĉeliĉne penjalice u oknima odvodnje Izrada i doprema na gradilište i ugradba ţeljeznih penjalica u oknima odvodnje. Sve izraditi prema Izvedbenom projektu. Obraĉun po komadu sidrene ploĉe.ms_office Strana: 166.76 4. Utor za vrijeme betoniranja bora biti ispunjen stiroporom kako bi se utor saĉuvao ĉistim. dopremu na gradilište i ugradbu u vanjske blokove.45 4. Sidrene ploĉe za zaštitnu odbojnu ogradu 30×30 cm Izrada.11 VI. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti kompletnu izradu antikorozivnu zaštitu sa vrućim pocinĉavanjem. Sidrena ploĉa za ugradbu zaštitne ĉeliĉne ograde je dimenzija cca 30×30 cm izraĊena od ploĉevine 10 mm sa 4 ankera duţine 30 sm na ĉijem donjem kraju se nalazi kuka.

jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama. 45212-400-4474/2008. Bojenje bravarije Bojenje crne bravarije i ĉeliĉne konstrukcije bojama na bazi epoksida. kitanje i brušenje eventualnih neravnina.370. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1.613. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine.20 3. Obraĉun po m² stvarno obraĊenog sokla.00 41.2008.54 274.29 C. 1. Obraĉun prema m² obojene površine.7-02) Obuhvaća nabavu materijala. 32.992.63 2. nafte i ulja.5 103.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. BRAVARSKI RADOVI SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: 354. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal.40 407.834.ms_office . Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.10.11 41. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.70 2.[227] 98348485. Površinu je potrebno oĉistiti od neravnina i prljavštine. cijelu površinu impregnirati. Premaz bojom mora biti otporan na djelovanje soli i mraza. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije. ugradnji i njezi sloja. izradu dilatacija. C30/37 (OTU IV st. prijevoz.373. m² 550 58. UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI: m² 37. d = 22 cm Cementom stabilizirani sloj od mehaniĉki zbijenog zrnatog kamenog materijala (OTU III st.606. UKUPNO BETONSKI KOLNIK: 132.xls. Prije nanošenja završne obrade sokla površinu je potrebno ponovno impregnirati (grundirati).59 3.091. Zaštita betona oko naplatnih kućica Zaštita vidljivog dijela betona oko naplatnih kućica.0 cm. Obraĉun po m² obojene površine. trostruki premaz epoksidnom bojom. zaštitu ostalih površina od prljanja. upotrebu opreme te sav rad na izradi.83 REKAPITULACIJA V.06 4.83 395. pripremu podloge.10 Strana: 167. C. god. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju.5-02) Obuhvaća nabavu materijala.94 BETONSKI KOLNIK Nearmirana betonska ploĉa. prijevoz. Boju završne obrade odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom. obraditi veće neravnine i površinu obraditi sa reperaturnim mortom. upotrebu opreme. te sav rad na izradi i ugradnji ploĉe. m³ 460 288.884. B. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer. d=15. m² 70 69.86 VI. Završna obrada sokla materijalom kao mozaikputz od Baumita ili odgovarajući.091. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju m³ 505 544. VI. Zaštita betonske površine blokova Dobava materijala i bojanje betonske površine zaštitnih blokova posignal bojom s gletanjem glet masom za vanjske radove.461. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti.

a 5% ruĉno.ms_office Strana: 168. B.606. I.407. Svi obraĉuni za iskop. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena REKAPITULACIJA A. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60° ili koristiti razupiranje.32 ĈELIĈNA NADSTREŠNICA GRAĐEVINSKI RADOVI ZEMLJANI RADOVI OPĆENITO: Iskop humusnog materijala i osnovni nasip obuhvaćeni su u Projektu prometnica za trasu ceste na kojoj se nalazi CP. Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na iskolĉenju svih elemenata. tj. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto. kao i sve ostalo potrebno za dovršenje cijele stavke. GRAĐEVINSKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI BETONSKI KOLNIK INSTALACIONI KANALI. Iskop dubine preko 200 cm Sve isto kao stavka 2. Iskop se obavlja 95% strojno. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.40 7.[227] . god.xls. 3. C.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.20 98348485. 2. nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju. postavljanje i odrţavanje iskolĉenih oznaka od poĉetka radova do predaje svih radova investitoru.718. A. Obraĉun paušalno. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹.40 3.94 407. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm. 1. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. samo dubine preko 200 cm. Za plato je predviĊen samo osnovni nasip bez tampona i asfalta. 45212-400-4474/2008. Iskopani materijal deponirati na udaljenosti 25 m¹ jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja.461.356.10 1.393. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. m³ 60 23.599. BLOKOVI I BETONSKI KOLNIK UKUPNO: 796. paušal 1 7. Iskop dubine do 200 cm Iskop za temeljne ĉašice u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom temeljnom tlu kategorije C.40 2. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa svake strane konstruktivnog elementa minimalno za 50 cm.22 1. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar.2008.22 16. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal sa modulom zbijenosti Ms = 80 MN/m². cca 50 cm ispod gotovog kolnika. Svi iskopi su predviĊeni u zbijenom nasipu od drobljenog kamena. Odnosi se na produbljenje iskopa za monolitne temeljne stope u sluĉaju da tlo nema propisanu nosivost.28 395.424.. Dubina iskopa je do 200 cm. m³ 720 23.407.

izrada i postava betonskog ţeljeza prema Izvedbenom projektu armature. a do kote . Ms = 80 do 100 KN/m².30 2.518. te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorniĉkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom. stup ide 0.898.ms_office Strana: 169. Beton temelja stupova nadstrešnice C16/20 Dobava i ugradba betona.90 3.71 I.82 6.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.78 14.585. m³ m² 220 515 480. Nasipavanje debljine 20 do 30 cm Nasipavanje iskopanim materijalom (kamena sitneţ) bez primjesa humusa.7 m² oplate.namještanje po vertikali i horizontali i ugradnja stupova sitnozrnim betonom C25/30.126. ispod temelja ĉeliĉne nadstrešnice klase C12/15 debljine d = 10 cm. Armatura mora biti ĉista od hrĊe i svih masnoća.04 98348485.342.49 37.48 59. Obraĉun po kg ugraĊene armature.425. a) rebrasta armatura RA-400 b) mreţasta armatura MAG-500 Namještanje za ugradbu stupova Postava .00 4.xls.30 5.008. m³ 15 422. okana odvodnje i ostalih raznih okana. (ukljuĉivo zatrpavanje eventualnog produbljenja ispod temelja).2008.50 cm ispod kote budućeg kolnika. instalacionog kanala. Obraĉun po kom ugraĊenih stupova.22 9. te nasipavanje. god. Za 1. 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dopremu materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. kg kg 18500 14000 6. 45212-400-4474/2008. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou.60 30. obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 4. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ravnanje. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: m³ 515 19. m³ 19 105. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.705. sjeĉenje.340. raznih okana. 2. a) beton b) dašĉana oplata Armatura Dobava. ugraĊenog nasipa i preuzetog od strane nadzornog inţenjera zbijenog nasipa.10. kom 18 784.26 105. savijanje.81 118. u dašĉanoj oplati. razastiranje i planiranje ispod temeljnih stopa. 1. gline ili sliĉno naokolo izvedenih temeljnih stopa. tj.[227] .41 6. Obraĉun po m³ ugraĊenog fino drobljenog kamenog materijala ili šljunka.00 95. Sloj ĉistoće Dobava i ugradba drobljenog kamenog materijala ili šljunka (sloj ĉistoće). Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju debljine 10 cm. u armirano-betonske temelje ĉeliĉnih stupova nadstrešnice.5 m³ betona i 0. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Beton podloge C12/15 Betoniranje betonske podloge od mršavog betona. Tlocrtna dimenzija temelja je 320/270 cm. Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete. Nasipavanje i zbijanje obavljeti u slojevima debljine 30 cm mjereno u zbijenom stanju. Obraĉun po m³ izvedenog.79 II. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. klase C16/20.

33 II. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika. Zalijevanje stupova Zaljevanje stupova /unutrašnjost/ sitnozrnim plast.0 m³ betona.145. B. 32. rad.Izvodi se nakon montaţe kompletne konstrukcije. razne zaštite i sl. Ostali zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom.42 III.xls.169.10. betonom C25/30 . a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: 1.2008. UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI: kom 18 529.949. Obraĉun po m² montirane skele.169.liĉilaĉke radove.40 3. sidra.44 2. Za 1 stup ide cca 1. ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI TESARSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: 37.[227] .145.24 IV.44 440. 45212-400-4474/2008. transporte. Pokretna ĉeliĉna skela Dobava.79 380. te otprema pokretne ĉeliĉno-drvene skele za bravarske i soboslikarsko . Obraĉun po kom izvedenih stupova. kom 1 440. UKUPNO TESARSKI RADOVI: 1.81 OBRTNIĈKI RADOVI ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA 98348485.0 m¹.527.44 6. IV.80 REKAPITULACIJA I. izrada i demontaţa skele nakon dovršenja svih radova. Fasadna skela Dobava.675. te otprema pokretne ĉeliĉno-drvene skele za bravarske i soboslikarsko .0 m¹. sati sati 60 60 44. Visina skele iznosi cca 5. 9.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.425. 2.509. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 5. ZIDARSKI RADOVI OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal.78 III. Visina skele iznosi cca 6.949. Odnosi se na rad u visokim prostorima (ĉeliĉna nadstrešnica). TESARSKI RADOVI OPĆENITO: Oplata svih betonskih i armirano-betonskih elemenata ukljuĉena je u jediniĉne cijenu istih i prikazana kroz betonske i armiranobetonske radove. m² 1450 22. II. V. Nosive i pregradne zidove takoĊer je potrevno povezati preklapanjem opeke. Odnosi se na rad u visokim prostorima (ĉeliĉna nadstrešnica).ms_office Strana: 170. A.liĉilaĉke radove. god. III. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.40 6.44 IV.494. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova.690.80 456. alat. Obraĉun po kom skele. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.59 58. izrada i demontaţa skele nakon dovršenja svih radova.78 32.94 380.00 32.

70×70 cm. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. uputama statiĉara i prema radioniĉkoj dokumentaciji koju je duţan izraditi izvoĊaĉ ĉeliĉnih konstrukcija.00 3.ĈN 24 B1. ĉišćenje od rĊe /pjeskarenjem/ 2-kratni antikorozivni premaz.00 m¹. Svi konstruk. skelu. kg 16000 16.10. Obraĉun po kg izvedenih rešetkastih nosaĉa. Po konstruktivnom sistemu se sastoji od sistema sekundarnih i glavnih rešetkastih nosaĉa.38 262. transport na gradilište i montaţa podroţnica U PN 160. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.00 mm.0 m¹ i kvadratnog presjeka 80/80/3.00 Strana: 171. IzvoĊaĉ je duţan izvršiti izmjeru izvedenih temeljnih ĉaša prije poĉetka radova.6.280. Naokolo nadstrešnice je maska od obojenog lima. Preko svega u uzduţnom smjeru dolaze ĉeliĉne roţenice.38 98.6 mm. Obraĉun po kg postavljenih podroţnica.pjeskarenjem te 2-kratni antikorozivni premaz na bazi epoksida. Montaţa odozdo na nosivu konstrukciju putem kutnih profila i vijaka. elementi su od cijevnih profila Ĉ-1212. osnovni i spojni materijal.2008. izrada u radionici.ms_office .38 188.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.080. Izrada radioniĉke dokumentacije obuhvaćena je u jediniĉnoj cijeni stavaka ponudbenog troškovnika. dijagonala kvadratnog presjeka 40/40/2. god. vijcima M 16. te montaţu svih konstruktivnih elemenata na licu mjesta. kg 11500 16. Sva montaţa na gradilištu je putem vijaka. meĊusobno ukrućenih spregovima.00 2. transporte.[227] 98348485. Izrada i montaţa nosaĉa fasade .9 mm sa prikljuĉkom na cijev kvadratnog presjeka 100/100/4 gore i dolje. 45212-400-4474/2008. Obraĉun po kg montiranog nosaĉa.00 odnosno 6. Montaţa se vrši prema montaţnom projektu. IzvoĊaĉ je duţan prije poĉetka radova radioniĉku dokumentaciju dati na pregled projektantu koji će na istu dati pismenu suglasnost. Nadstrešnica je projektirana na “dvije vode”. Izrada i montaţa nosaĉa spuštenog stropa Izrada i montaţa nosaĉa spuštenog stropa od pravokutnih valjanih profila /HOP/ presjeka 60/120/4. Stupovi se nakon montaţe popunjavaju betonom što je obuhvaćeno u troškovniku. Kao pokrov sluţi ĉeliĉni profilirani pocinĉani obojeni lim. Jediniĉna cijena takoĊer obuhvaća izradu i putem varenja montaţu ĉeliĉnih ploĉica od plosnog ĉelika za meĊusobnu vezu svih bravarskih izraĊevina kao i pocinĉane vijke za montaţu istih na gradilištu.rešetkasti nosaĉi Izrada i montaţa nosaĉa fasade kao rešetkastih nosaĉa sastavljenih od pojaseva duţine 6. vertikala kvadratnog presjeka 80/80/3. Oslonjena je na 12 stupova s razmakom osi 15. izradu radioniĉke dokumentacije. oslonjenih na ĉeliĉne cijevne stupove koji su upeti u temeljne stope. U stupove nadstrešnice ugraĊene su cijevi za odvod krovne vode.xls. 1. ĉišćenje od rĊe . a valjani profili . 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena OPĆENITO: Nadstrešnica se izvodi iznad cestarinskog prolaza. Dobava i postava podroţnica Nabava materijala. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad. a na krovu je izlazno okno vel. alat.370. kg 6000 16.

U cijeni zaštita izvana i iznutra vrućim bitumenom ili bojom na istoj bazi. Sluţi za odvodnju krovne vode. popreĉni spregovi Nabava materijala.00 m¹. Dobava ĉeliĉnih stupova Nabava materijala te izrada ĉeliĉnih stupova od cijevi 406. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 4.38 171. kvadratnog presjeka 80/80/3. izrada u radionici.60 212. Obraĉun po kg izvedenog krovnog sprega.6 mm.4/4. kg 3800 16. kg 2800 16.2008. Dobava krovnog sprega u ravnini plafona Nabava materijala. 4. montaţa krovne stabilizacije u plohi krova i plohi podgleda sastavljene od dijagonale od L 40/40/4 i horizontalnog štapa od kvadratnog presjeka 40/40/2. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. te izrada ĉeliĉne okrugle cijevi promjera 152.020. Dobava cijevi za odvodnju vode Nabava materijala.683.[227] 98348485. Antikorozivna zaštita kao poz. Obraĉun po kom izvedenih cijevi za odvodnju vode. Obraĉun po kg izvedene krovne stabilizacije. te dijagonala od kvadratnog presjeka 50/50/2. 1.9 mm.5 mm. a dolje na okno odvodnje pod kutem 120°.300.84 Strana: 172.88 25.00 8.560. Poloţene na stupove. 45212-400-4474/2008.20 61. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.xls. Gore izvesti spoj na limeni lokac.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.0. Izrada i montaţa uzduţne rešetke Izrada i montaţa uzduţne rešetke vel.9 mm. duţine cca 550 cm. izrada u radionici i montaţa krovnog sprega u ravnini plafona od pojaseva NPU 80. kg 5500 16.38 90. Sastavljene od gornjeg i donjeg pojasa od kvadratnog presjeka 80/80/3.20 + 5×6. a sastoje se od donjeg i gornjeg pojasa dim.20 45.6 mm.5 mm. Obraĉun po kg izvedenih zabatnih rešetki.284. izrada u radionici i montaţa krovne stabilizacije.80 11. UgraĊuje se u ĉeliĉni stup. Svaki stup je teţine cca 800 kg.6 mm i kvadratnog presjeka 60/60/2. Dobava krovne stabilizacije. Izrada i montaţa krovne rešetke l = 15.00 9.0 m¹ Nabava materijala.20 105.ms_office . Izrada i montaţa zabatnih rešetki Izrada i montaţa zabatne rešetke raspona 15.360.38 475. kg 29000 16. kg 6500 16.5 mm.793.426. kom 18 11. krovnih spregova meĊu konstrukcijom od NPU 80 i dijagonala L 40/40/4.2 mm i isto takve vertikale rešetke kom 2. kvadratnog presjeka 90/90/4. Obraĉun po kg izvedenih popreĉnih spregova.00 10.0 mm. Vertikale iste dimenzije.10. izrada i montaţa krovne rešetke sastavljene od gornjeg i donjeg pojasa vel. 1. god. Dobava krovne stabilizacije Nabava materijala. Antikorozivna zaštita kao pod poz.0 mm.4/12.10 m¹. U cijeni izrada veznih elemenata za horizontalnu konstrukciju i izrezivanje otvora za odvodne cijevi krovne vode.9 mm i vertikala kvadratnog presjeka 100/100/4.0 + 2. Obraĉun po kg izvedenih krovnih rešetki. dijagonala od kvadratnog presjeka 80/80/3. Obraĉun po kg izvedenih uzduţnih rešetki.090.990. dijagonala od kvadratnog presjeka 70/70/3. dijagonala L 40/40/4 mm i vertikala nosaĉi plafona kvadratnog presjeka 60/120/4. Obraĉun po kom izvedenih ĉeliĉnih stupova.00 5.00 7.00 6. kom 18 1. kg 10500 16.

Leţajevi krovnih rešetki na stupu Nabava materijala.487.880.923. Obraĉun po kg izvedene pomoćne konstrukcije hodne staze.222. ‚ 60/60/2. Nosaĉi limene maske Izrada i montaţa popreĉnih i uzduţnih nosaĉa limene maske .95 78.6 s antikorozivnom zaštitom.80 152. izrada u radionici. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. te meĊusobno povezani cijevima promjera 30/3 mm. 350×60 mm debljine lima 3 mm.10. Dolaze penjalice od vertikalnih cijevi promjera 30 mm i preĉki od bet. Montaţa HOP C nosaĉa Dobava i montaţa HOP C nosaĉa vel. Obraĉun po kg montiranih nosaĉa krovne svjetlosne trake. Dimenzije obavezno uskladiti prema detalju proizvoĊaĉa trake.4/2. 1.ms_office Strana: 173. Širina hodne staze 80 i 120 cm. Dobava ĉeliĉnog okvira . Obraĉun po kom ljestvi. ţeljeza promjera 18 mm. transport na montaţu i montaţa ĉeliĉnog okvira . Ukupna visina 800 cm. ĉišćenje od rĊe /pjeskarenjem/ 2-kratni antikorozivni premaz i montaţa elemenata spojeva koji sudjeluju u ukupnoj teţini sa 10%. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 12. Limeni pocinĉani profili 50×40 mm Obraĉun po m¹ nosaĉa limene maske.40 17.20 137. Obraĉun po kg izvedenih krovnih rešetki na stupu. kom 1 4. izrada u radionici.38 111. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. transport na montaţu i montaţa hodne staze unutar nadstrešnice. kg 2500 16. transport na montaţu i montaţa pomoćne konstrukcije nosaĉa hodne staze i ograde hodne staze. transport na montaţu i montaţa ĉeliĉnih ljestvi za pristup na hodnu traku unutar nadstrešnice. Ljestve se “noţicama” od bet.nosaĉ semafora Nabava materijala.80 98348485.38 64. kg 850 16. god.po horizontali /6 kom/.222.864. Obraĉun po kg izvedenog ĉeliĉnog okvira nosaĉa semafora. montaţa leţajeva krovnih rešetki na stupu HEA-A200.00 13.2008.700.38 13. izrada u radionici.950.xls. Gore je zaštitni rukohvat /ograda/ visine 100 cm. kg 3960 16. Obraĉun po m² postavljene trake. m¹ 600 254. ţeljeza privaruju na ĉeliĉnu konstrukciju nadstrešnice. Obraĉun po kg izvedenih elemenata spojeva. izrada u radionici. Sve izvesti od kutnog ţeljeza L 60/60/6.00 19. izrada u radionici. Izvesti ju od ĉeliĉne pocinĉane rešetke vel. Dobava pomoćne konstrukcije hodne staze Nabava materijala. 25/2 mm. Sluţi kao nosaĉ krovne svjetlosne trake. Širina penjalica 60 cm.384. S antikorozivnom zaštitom. 45212-400-4474/2008.38 40. Izrada i montaţa ljestvi Nabava materijala.9 i promjera 42. kg 6800 16. izrada u radionici. kg 8500 16. Dobava i montaţa hodne staze Nabava materijala.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.nosaĉa sema-fora izraĊenog od HOP nosaĉa ‚50/50/3 mm Antikorozivna zaštita kao pod poz.00 16.[227] .00 18. Montaţa elemenata spojeva Nabava materijala. ĉišćenje od rĊe /pjeskarenjem/ 2-kratni antikorozivni premaz.50 15. Sve prema općim uvjetima. m² 250 313. shemi bravarije i uputama projektanta.40 4.00 14.

Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. sve transporte.665.10. Obraĉun po m² izrade podgleda. samo lim debljine 0. alat.368.xls.34 VI.196. Svi spojevi i prelazi . Okvir je od “C” HOP profila 220×40×3 mm.373.0 m¹. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 20. Dolaze HOP nosaĉi ›40/40/3 mm. Boje pokrovnog lima u dogovoru s projektantom kao i podgled. god. U kompletu i pristupne ljestve od okna do hodne trake. visine do 2.868.7 mm i visine profilacije cca 55 mm. izradu radioniĉkih nacrta. 1.00 98348485. Lim dolazi 1-struko. materijal. IzmeĊu sljemena i ţlijeba limovi su iz 1 dijela. ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA UKUPNO: kg 1750 16. 4.00 2.368. POKRIVAĈKI I LIMARSKI RADOVI OPĆENITO: Izrada pokrova predviĊena je od profiliranog tvorniĉki obojenog ĉeliĉnog pocinĉanog lima debljine 0. Obraĉun po kg montiranih nosaĉa rasvjetnih tijela.2008. Sve izvedeno prema detaljnom nacrtu i detaljima.00 21. Pokrov nadstrešnice Izrada i montaţa pokrova nadstrešnice od pocinĉanog ĉeliĉnog obostrano obojenog lima s brtvljenjem horizontalnih spojeva trajno elastiĉnim kitom. kompletnu skelu. 70×70 cm. Izrada podgleda Sve isto kao u poz. vel. Obraĉun po kom okvira okna za izlaz na krov. Obraĉun po m² pokrova nadstrešnice. Svj.463.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. m² 980 236.[227] .20 196. te u dogovoru sa nadzornim organom i projektantom. Okvir okna za izlaz na krov Izrada okvira okna za izlaz na krov nadstrešnice.38 28. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.lomovi lima s umetanjem “Z” ili više sliĉnih završnih i prelaznih profila ulaze u jediniĉnu cijenu.5 mm s profilacijom visine 12 do 18 mm i obojen RAL 9002 /bijelo/. kom 1 4. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad. Za ukrućenje u otvorenom poloţaju okvir i otklopno okno povezati pocinĉanim lancem.00 2. Vijci su oblikom prilagoĊeni donjem nosaĉu /NPU 10 i HOP 60/60/3. Krov je 2-strešni s nagibom od cca 15%. Gore je otklopno okno od HOP ‚20/30/2 mm ukrućenog dijagonalama i vezanog na donji okvir putem navarenih 2 kom petlji za metalna vrata. /osnovni i spojni/. 1.00 V. uskladištenje materijala na gradilištu i sl. koji će odrediti boju. Montaţa nosaĉa rasvjetnih tijela Izrada i montaţa nosaĉa rasvjetnih tijela ugraĊenih u podgled nadstrešnice. Obraĉun po m² izvedenog pokrova.60 231.ms_office Strana: 174. 45212-400-4474/2008. Dolazi na podgled nadstrešnice. m² 980 200. razne zaštite na radu.

m¹ m¹ m¹ 210 210 19 86. Duţina pojedinog elementa ne smije biti kraća od 450 cm.199. Lim je razv.š. 1/ na sudaru krova i maske. dole r. dole je pasica i sudar s horizontalnim ţlijebom. samo po kosini. Opšav limom Opšav limom opisanim pod poz. Izvedba horizontalnog sanduĉastog ţlijeba Izvedba horizontalnog sanduĉastog ţlijeba krovne vode od pocinĉanog lima 0. Komplet s pocinĉanim nosaĉima na razmaku 80 cm. 1.45 86. Za spoj na vertikalu izvesti rukavce promjera 120 mm.052.5%. Obraĉun po m¹ postavljene maske. Vezano na izradu maske iz poz.55 18. gore se lim podvlaĉi pod masku.154. širine 80 cm.6 mm. ploĉice u boji kao maska /kao poz. U cijeni podvuĉeni dodatni lim razv. duţ. Obraĉun po m¹ izvedenog horizontalnog sanduĉastog ţlijeba. a. Obraĉun po m¹ opšava po kosini. razv. gornji i donji horizontalni. Sve komplet.š. m¹ 70 95. Ţlijeb je presjeka 28×10 cm. m¹ 210 81.40 54.00 4.40 98348485.š.20 800. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.454. a nad ţlijebom ima okap.688. 3. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3. Dolazi gotov tvorniĉki prefabriciran fasadni element s visinom 600 mm i debljinom lima 0. m¹ 220 236.5 do 0. Obraĉun po m¹ opšava na sudaru krova i maske. m¹ 4 200. 6. Ţlijeb je dilatiran tako da max. kao što to izvodi firma “HOESCH” BAUSYSTEME GMBH WIEN. iznosi cca 10. 20 cm Izrada i postava sljemenjaka Izrada sljemenjaka od lima opisanog pod poz.154.0 mm. a u meĊuprostore umetnuti brtve od bitumenizirane spuţvaste gume. Uĉvršćenje nehrĊajućim vijcima na donju ĉeliĉnu konstrukciju. Opšav vertikalnog pojasa Obostrani opšav vertikalnog pojasa /maske/ naokolo nadstrešnice s profiliranim obojenim ĉeliĉnim pocinĉanim limom. razvijena širina 50 do 10 cm.50 8. vertikalno r.2008. Ţlijeb izvesti s uzduţnim nagibom 0. god.45 95./. Vijci i podl.45 5. Spoj s donjim pokrovom izvesti “NA ĈEŠALJ”. Obraĉun po m¹ opšava limom. Obraĉun po m¹ maske.80 6. 7 koji se podvlaĉi pod pokrovni lim.50 1. Obraĉun po m¹ postavljenih sljemenjaka Izrada opšava na sudaru krova i maske Opšav /limom kao poz. Boja po izboru projektanta. Lim je bez profilacije i u debljini 0. U cijeni opšivanje istaka nosaĉa semafora.ms_office Strana: 175. Masku sastaviti od 3 kom opisana “HOESCH” ELEMENTA /ukupna visina maske 180 cm. 1.6 mm. 20 cm b. širine 30 cm i opšav s pasicom za vezu s opšavom iz poz. gore r. Dolazi ravno.50 18.815.[227] .3 m¹. 45 cm c.60 52.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. /unutarnja strana/.55 6.00 7. 45212-400-4474/2008.9 do 1. te pokrivanje sljemena. Izrada opšava po kosini Sve isto kao poz. širina 50 cm. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.xls.10. 1.90 17. m¹ 136 400.

20. su putem lukova s R min. Obraĉun po kom izvedenog opšava. rukavac za spoj na ĉeliĉnu odvodnu cijev. kom 2 291. Razv. U cijeni prilagodbe profilaciji pokrovnog lima. Opšav limom na izlazu Opšav limom /kao poz. “LONAC” je tl.948. dim.20 48. te na sudaru podgleda i opšava iz poz. Opšav nakon montaţe semafora Izrada opšava od lima kao pokrov deblj.217.20 14.20 382. Opšav kod montaţe rasvjetnih tijela Izrezivanje i pripasivanje lima na podgledu prilikom montaţe upuštenih rasvjetnih tijela s izradom opšava kao u poz.40 10. U obliku L 25/25 mm.55 mm i s promjerom ø 120 mm.š.70 11.80 15. 6 cm. Montaţa limenog "lonca" Izrada i montaţa limenog “LONCA” na spoju limenog ţlijeba i odvodne cijevi.65 3. m¹ 175 127. 50×50 cm.516. 1/ uz svjetlosne trake. Spoj limene vertikale i lonca izvesti tako da isti moţe posluţiti za reviziju i ĉišćenje lonca i vertikale. 4a.146. Svj.048. 13.25 Strana: 176. duţina 220 cm. 45212-400-4474/2008. Razvijena duţina 440 cm. kom 18 195. m¹ 122 81.5 mm.50 35. kom 1 382. Gore izvesti otvor ø 120 mm za spoj na vertikalu. Lim je savijen pod 90° s r.295. POKRIVAĈKI I LIMARSKI RADOVI UKUPNO: kom 18 163. 1.80 VI.xls.[227] 98348485. U cijeni prikljuĉak na gornju horizontalu i na donji revizioni lonac. 30×20 cm i s visinom 40 cm. Obraĉun po kom izvedenog opšava. U cijeni prilagodbe profilaciji pokrovnog lima. Svi prelazi vertikale na horizontalu i sl. m¹ 240 200. Obraĉun po kom izvedenog labuĊeg vrata. Montaţa limene cijevi Sve isto kao poz. Obraĉun po kom opšava kod montaţe rasvjetnih tijela. konstrukciju. Prodor za antenu Doplata za izradu opšava na prodoru antene kroz krov.20 582.00 17.90 9. Obraĉun po kom izvedenog opšava.80 2. 1 /samo ravni/ na sudaru podgleda i ţiĉanog pletera. god. Obraĉun po kom izvedenog opšava.521. PredviĊene dim. kom 7 163. otvora 74×74 cm. Dolazi . 1/ uz izlaze na krov. 0. Obraĉun po kom montiranog limenog "lonca" Opšav limom na sudaru podgleda Opšav limom kao u poz. = 200 mm. kom 86 409.montira se nakon postavljenih semafora i promjenjivih znakova.00 13. širina 50 cm. Opšav uz svjetlosne trake Opšav limom /kao poz. U cijeni izvedba i prikljuĉak “LABUĐEG VRATA” istog promjera kao ţlijeb.40 22.2008.40 16. Razv. Debljina lima 0. širina 50 cm.00 12. samo veza naplatna kućica – nadstrešnica /promjera 40 cm/.991. a dole ø 133 mm tj.5 mm. vel. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 9. Sve od pocinĉanog lima 0.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.10. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. U cijeni obujmice za vješanje na ĉel. Obraĉun po m¹ izvedenog opšava. Obraĉun po m¹ izvedenog opšava.ms_office . Izvedba labuĊeg vrata Izvedba i montaţa vertikalnog labuĊeg vrata.60 721.

radovima/. TRAK. Dobava drvenih gredica Dobava.172.75 98348485. 45212-400-4474/2008.05 6. Podnoţje stupa u visini 50 cm obojiti u crno.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. kom 12 97. traka je korisne vel. L = 150 cm s vanjskom širinom = 170 cm.045. U cijeni dobava i postava 1 sloja krovne ljepenke s gornje strane. izrada i montaţa drvenih gredica za naknadnu montaţu svjetlosnih traka.10. s razv. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 1. Dolazi gredica 8×5 cm impregnirana 2-kratno. Ista dolazi na sudaru drveta s ĉelikom. U cijeni dobava i postava bitumenske “IZO” trake širine 60 mm. m² 135 48.84 2. Postava putem pocinĉanih vijaka na donji ĉeliĉni “C” profil.215.05 5. Isporuĉuje se bez nastavnog vijenca. Montaţa krovne svjetlosne trake Dobava. Obraĉun po m² liĉene konstrukcije.530. Završno liĉenje se predviĊa epoksidnim bojama i to 3-kratni premaz u boji po izboru projektanta.podloge za postavu horizontalnog ţlijeba. U cijeni doplata za izradu i montaţu srednjih sljemenskih i krajnjih završnih elemenata prilagoĊenih nagibu pokrova. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena RADOVI SA SVJETLOSNIM TRAKAMA VII. klase. 2. Ukupna duţina jedne trake je 5.455.7 m¹.628. m¹ 112 37. UKUPNO: m¹ 48 1.[227] . dorada.829. popravak temeljnog premaza i završno liĉenje /2-bojno/ ĉeliĉnih stupova koji se izvode na slijedeći naĉin: Nanošenje dva zaštitna sloja na konstr. 1. Ugradba pocinĉanim ĉeliĉnim vijcima. LIĈILAĈKI RADOVI Završno liĉenje Nabava materijala. Obraĉunato u ĉeliĉnoj konstr. Izrada dašĉanog korita Izrada i montaţa dašĉanog korita .60 2. Obraĉun po m¹ izvedene svjetlosne trake Izrada i montaţa dilatacije svjetlosnih traka Izrada i montaţa dilatacije svjetlosnih traka iz poz. Montira se na dodatni nosaĉ od HOP C profila /obuhvaćeno u brav. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 1.24 TESARSKI RADOVI VIII.64 VIII. Dolazi daska deblj. antikoro-zivnim sredstvom.2008. širinom 70 cm i s podmetaĉima za postizanje nagiba ţlijeba. Obraĉun po m¹ izvedenog dašĉanog korita. 4. TESARSKI RADOVI UKUPNO: m¹ 112 52. Obraĉun po kom izvedene dilatacije svijetlosnih traka. god.486.68 10.33 73.28 IX. 1.70 VII. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije. Obraĉun po m¹ izvedenih drvenih gredica.ms_office Strana: 177. Sastavljena je od srednjih elemenata duţine 130 cm i krajnjih elemenata promjenjive duţine. 1.xls.5 cm od mekog drva II.40 74. transport na montaţu i montaţa krovne svjetlosne trake od 1-strukog akrilnog mlijeĉnog stakla. RADOVI SA SVJETLOS.

samo liĉenje nekonstruktivnih elemenata. samo podgled vidljive limarije: horizontalni i vertikalni ţlijebovi. a.516.25 74.[227] 98348485.071. ČELIČNA KONSTRUKCIJA VI. m² 150 36. 2.418.10. RADOVI SA SVJETLOSNIM TRAKAMA VIII.64 41.20 REKAPITULACIJA A.80 7.00 223.659. 2.859.BIJELO/.967.20 4. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2. vertikalne limene maske naokolo nadstrešnice. /Izvodi se samo u koliko isporuĉeni lim nije obojen bojom RAL 9002 .34 721. LIČILAČKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: B.04 IX. Završno bojanje konstrukcije predviĊa se bojama na bazi epoksida.05 160.72 6. ţuto Liĉenje podnoţja stupa Liĉenje podnoţja ĉeliĉnog stupa u visini 50 cm CRNOM BOJOM /na bazi bitumena/ otpornom na atmosferilije. 2. m² 18 41.24 10. gorivo i sl.04 648. POKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI VII. Obraĉun po m² liĉene površine.463. 5. Boja kao podgled.60 11.628.977.071. m² 70 36. Završno liĉenje konstrukcije Nabava materijala. m² 18 36.418. I. 2-kratno. 45212-400-4474/2008. Popravak liĉenja Liĉenje popravak podgleda pokrovnog profiliranog lima bojama po izboru projektanta. 3. Popravak liĉenja Isto kao poz.52 5.403.403.popravak bojom kao poz. 5. Izvodi se 2-kratno nakon montaţe maske.ms_office . bojom po izboru projektanta. 1. 4. LIĈILAĈKI RADOVI UKUPNO: m² 3350 48.01 NADSTREŠNICA PARKIRALIŠTA GRAĐEVINSKI RADOVI ZEMLJANI RADOVI Strana: 178.xls.64 749. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Liĉenje nekonstruktivnih elemenata Sve isto kao poz. Popravak bojom limene maske Liĉenje . B. Obraĉun po m² liĉene površine.04 2. Obraĉun po m² liĉene površine. Izvodi se samo na manjim oštećenjima. 2kratno. GRAĐEVINSKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI ČELIČNA NADSTREŠNICA UKUPNO: 456.522. a prema opisu pod poz.50 3. Obraĉun po m² liĉene površine.64 34.373.20 3.762. A. popravak temeljnog premaza i završno liĉenje krovne ĉeliĉne glavne i sekundarne konstrukcije koja se izraĊuje na slijedeći naĉin: Ĉišćenje i popravak zaštitnog temeljnog premaza.81 3.045.28 223. Obraĉun po m² liĉene površine. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.406. Obraĉun po m² liĉene površine. /Napomena: liĉe se okviri s ţiĉanim pleterom na podgledu/. TESARSKI RADOVI IX. god. plavo b. m² m² 840 280 41.690.09 3.09 REKAPITULACIJA V.2008.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.

tj. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto.ms_office Strana: 179.00 98348485. Svi obraĉuni za iskop. Ms = 80 do 100 KN/m². Iskop se obavlja 95% strojno. instalacionog kanala. Obraĉun paušalno. Svi iskopi su predviĊeni u zbijenom nasipu od drobljenog kamena. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou. Iskop dubine preko 200 cm Sve isto kao stavka 2. a do kote . cca 50 cm ispod gotovog kolnika. tj. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa svake strane konstruktivnog elementa minimalno za 50 cm. Nasipavanje debljine 20 do 30 cm Nasipavanje iskopanim materijalom (kamena sitneţ) bez primjesa humusa. kao i sve ostalo potrebno za dovršenje cijele stavke. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dopremu materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹. m³ 10 23. 45212-400-4474/2008.20 4. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm.22 961. Dubina iskopa je do 200 cm.322. a 5% ruĉno. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 1.00 2.10. m³ 100 23.22 232. postavljanje i odrţavanje iskolĉenih oznaka od poĉetka radova do predaje svih radova investitoru.003.2008.50 cm ispod kote budućeg kolnika. samo dubine preko 200 cm. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal sa modulom zbijenosti Ms = 80 MN/m². Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Iskop dubine do 200 cm Iskop za temeljne ĉašice i temelje grede u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom temeljnom tlu kategorije C.xls. Nasipavanje i zbijanje obavljeti u slojevima debljine 30 cm mjereno u zbijenom stanju. Odnosi se na produbljenje iskopa za monolitne temeljne stope u sluĉaju da tlo nema propisanu nosivost. gline ili sliĉno naokolo izvedenih trakastih temelja i temeljnih stopa. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60o ili koristiti razupiranje. nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar. m³ 50 19. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹.22 2.[227] .IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena OPĆENITO: Iskop humusnog materijala i osnovni nasip obuhvaćeni su u Projektu prometnica za trasu ceste na kojoj se nalazi CP.003.00 3. Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na iskolĉenju svih elemenata. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. paušal 1 3.. god. Za plato je predviĊen samo osnovni nasip bez tampona i asfalta.00 3. temenja blokova i raznih okana. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. Iskopani materijal deponirati na udaljenosti 25 m¹ jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja.

a) beton b) glatka oplata Armatura Dobava.71 I.[227] 98348485. biojame. razastiranje i planiranje ispod temeljnih stopa. te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorniĉkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom. kg Strana: 180.05 2.40 3.266. a) beton b) dašĉana oplata c) oplata ĉašica Sitnozrnati beton za zalijevanje C25/30 Dobava i ugradba betona nakon ugradnje ĉeliĉnih stupova nadstrešnice parkirališta sa sitnozrnatim betonom klase C25/30.201. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 5. obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu.72 376.536. u zaštitni dio oko ĉeliĉnog stupa nakon izvedenog zalijevanja. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.26 75.2008. Beton temelja stupova nadstrešnice C16/20 Dobava i ugradba betona u temeljne stope nadstrešnice parkirališta tlocrtnih dimenzija 300/100 cm. m³ m² 2. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.10. trakastih temelja i greda (ukljuĉivo zatrpavanje eventualnog produbljenja ispod temelja).IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. zaštitnih blokova ispred naplatnih kućica.5 30 480. okana naplatnih kućica. 317.33 II. armirano-betonskog instalacionog kanala izmeĊu kontrole naplate i naplatnih kućica.777. ispod temelja ĉeliĉne nadstrešnice klase C12/15 debljine d = 10 cm. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. a visine 40 cm i to cca 10 cm ispod gornje kote kolnika. Beton projektiranog sastava klase C16/20. Tlocrtne dimenzije ĉašice za zalijevanje su 25×25 cm. god.26 1. Armatura mora biti ĉista od hrĊe i svih masnoća. a dubina iznosi 60 cm. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Beton podloge C12/15 Betoniranje betonske podloge od mršavog betona. m³ 2.28 10. Obraĉun po komadu ugraĊenog betona u ĉašice. 1. kom 6 422.56 4. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ravnanje. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: m³ 3 105. Obraĉun po kg ugraĊene armature. 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente. te nasipavanje.82 1.48 59. okana odvodnje i ostalih raznih okana. savijanje.20 1. Beton projektiranog sastava. temelja vanjskih blokova. Sloj ĉistoće Dobava i ugradba fino drobljenog kamenog materijala ili šljunka (sloj ĉistoće). Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju debljine 10 cm. 45212-400-4474/2008. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju. klase C25/30. okana elektroinstalacija. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. temelja treptaĉa. Armatura je iskazana u posebnoj stavci. izrada i postava betonskog ţeljeza prema Izvedbenom projektu armature. Beton oko ĉeliĉnog stupa C25/30 Dobava i ugradba betona.80 5.ms_office . Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete. Izvodi se u glatkoj ĉetverostranoj oplati.5 422.48 59.xls. sjeĉenje. Zaštitni blok je tlocrtnih dimenzija 40×40 cm.92 4. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.835.570.13 6. m³ m² kom 22 72 5 480. Beton projektiranog sastava.82 2.057.

liĉilaĉke radove.5 m¹. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika.00 II. sati sati 10 10 44. UKUPNO TESARSKI RADOVI: 1. 45212-400-4474/2008.8 mm i visine profilacije cca 55 mm.44 IV. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: 1. te otprema pokretne ĉeliĉno-drvene skele za bravarske i soboslikarsko . Krov se izvodi kao jednostrešni u blagom nagibu od cca 6° stupnjeva. UgraĊuje se na potkonstrukciju vijĉanjem. bitumenizirane samoljepive spuţvaste trake na mjestima dodira ili sudara s drugim materijalom. plastificiranog. Nosive i pregradne zidove takoĊer je potrevno povezati preklapanjem opeke. kao i sav ostali pripadajući alat. transporte. izrada i demontaţa skele nakon dovršenja svih radova. alat. Lim je tvorniĉki pocinĉan i plastificiran s obje strane. Boju lima odrediti će projektant iz vaţećih RAL boja.59 58.30 V. sav spojni i vezni materijal. 445.44 440. 98348485. god.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.90 582. prilagodba sljemenjacima i uvalama. Obraĉun po kom izvedene skele. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova.44 III. Ostali zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. sidra.10. skela. kom 1 440. profiliranog debljine 0.2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena b) mreţasta armatura MAG-500 kg 1600 6. rad.24 IV. ZIDARSKI RADOVI OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal. Visina skele iznosi cca 4.028. Odnosi se na rad u visokim prostorima (ĉeliĉna nadstrešnica).65 III.81 10. TESARSKI RADOVI OPĆENITO: Oplata svih betonskih i armirano-betonskih elemenata ukljuĉena je u jediniĉne cijenu istih i prikazana kroz betonske i armiranobetonske radove.896.[227] .40 1. razne zaštite i sl. 440. UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI: 32.xls. svi transporti i sl.682. KROVOPOKRIVAĈKI RADOVI OPĆENITO Pokrivanje kompletnog krova ĉeliĉne nadstrešnica pokrovom od ĉeliĉnog.ms_office Strana: 181. U jediniĉnu cijenu ulazi dobava i postava lima. Pokretna ĉeliĉna skela Dobava.

Obraĉun po m¹ izraĊenog opšava.50 7. Debljina lima iznosi 0.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.835.44 1.075. Opšav vanjske vertikalne maske Dobava materijala i izrada obostranog opšava vanjske vertikalne maske. Obraĉun po m² izvedenog opšava.941.30 REKAPITULACIJA I. 4. plastificiranog lima debljine 0. Kvaliteta lima prema naprijed navedenom opisu.30 89. spone za vezu s donjom konstrukcijom kao i krovne ljepenke na dodirnim mjestima s ostalim materijalima.50 4. IV.00 2. Upotrijebiti ravni plastificirani aluminijski lim boje i debljine 0.xls. Upotrijebiti ravni ĉeliĉni pocinĉani i plastificirani lim boje i debljine kao pokrov. Obraĉun po m¹ izraĊenog opšava.052.2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.630. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno. Na ĉeliĉnu podkonstrukciju nalijepiti bitumeniziranu samoljepivu traku za odvajanje lima i ĉelika. Razvijena širina lima iznosi cca 30 cm. m¹ 52 86. dobava osnovnog i spojnog materijala.062.8 mm. a) horizontalni opšav b) opšav po kosini Opšav na sudaru maske i donjeg limenog podgleda Dobava materijala i izvedba opšava na sudaru maske i donjeg limenog podgleda na ĉeliĉnoj nadstrešnici.8 mm. transport i montaţa na gradilištu. fiksiraju na donji ĉeliĉni UPE 160 profil pomoću 4 samobušeća i samourezujuća vijka.028. U cijeni: uzimanje mjera na licu mjesta. II. sa plastiĉnom podloškom. god.50 3.40 48. ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI TESARSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: 6.495.30 48. ĉeliĉnog. m¹ m¹ 42 10 86.[227] 98348485. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Lim se odgovarajućim inox vijcima. Sve limarske izraĊevine izvode se od ĉeliĉnog pocinĉanog lima debljine 0. Pokrov od lima a) lim debljine 0. V. Pocinĉani lim se meĊusobno spaja lemljenjem.90 955.075. m² 135 236.02 Strana: 182.65 440. Obraĉun po m² izraĊenog krova.60 31. Lim je ĉeliĉni pocinĉani i plastificirani ravni lim. Maska je na boĉnim stranicama konstantne visine.8 mm Obraĉun po m² izvedenog pokrova. UKUPNO KROVOPOKRIVAĈKI RADOVI: 1. radne skele.55 3. Razvijena širina lima iznosi cca 30 cm.8 mm. a vidljivi opšavi i maske su od pocinĉanog. III. U limu maske treba ostaviti otvore za dinamiĉku hignalizaciju oko koje treba napraviti opĉav. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. A.682.45 95.33 32.ms_office . kao i sav originalni spojni i potrošni materijal. Opšav na sudaru maske i gornjeg pokrovnog lima Dobava materijala i izvedba opšava na sudaru maske i gornjeg pokrovnog lima na ĉeliĉnoj nadstrešnici. m² 31 227. izrada u radionici. 45212-400-4474/2008. a plastificirani lim nerĊajućim vijcima i zakovicama.8 mm.45 V.

Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Oslanja se na stupove od ĉeliĉnih cijevi promjera 168. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena B.6×2. Kompletnu radioniĉku dokumentaciju za ĉeliĉnu nadstrešnicu duţan je napraviti izvoditelj radova i dostaviti je projektantu na ovjeru. VI.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sav rad.xls.9 mm. te revidentu na reviziju prije poĉetka izvoĊenja radova. 1.3×10 mm. OBRTNIĈKI RADOVI ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA NADSTREŠNICA OPĆENITO: Ĉeliĉna konstrukcija se izvodi prema priloţenim shemama. Ĉeliĉna konstrukcija nadstrešnice Dobava materijala. ĉišćenje od hrĊe pjeskarenjem. te ugradbu ĉeliĉnih stupova u već pripremljene temeljne ĉašice koje je izvoditelj radova duţan prethodno geodetski prekontrolirati. s pojaĉanjima od plosnog ĉelika debljine 16 mm. Montaţa se obavlja prema montaţnom projektu. Stupovi ĉine kut od 87°. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. osnovni i spojni materijal. IzvoĊaĉ radova je duţan obaviti izmjeru izvedenih temeljnih ĉaša prije poĉetka radova. dvokratnu antikorozivnu zaštitu bojom na bazi epoksida. Svi spojevi na ĉeliĉnoj konstrukciji su putem varenja i pocinĉanih vijaka s maticama. transport. doprema na gradilište i montaţa kompletne ĉeliĉne konstrukcije za nadstrešnicu izraĊene od ĉelika kvalitete ST37. Ĉeliĉna konstrukcija nadstrešnice je izraĊena od stupova promjera 101. izradu radioniĉke dokumentacije. alat. Radioniĉku dokumentaciju duţan je izraditi izvoditelj radova. izrada.048. glavnih nosaĉa od kvadratnog profila 120×80×5 mm. koju je duţan izraditi izvoĊaĉ ĉeliĉne konstrukcije. te ju dostaviti na odobrenje projektantu. Obraĉun po kg izraĊene konstrukcije. Ĉeliĉna konstrukcija se izvodi iznad parkirališta cestarinskog prolaza. Za pokrov se koristi ĉeliĉni pocinĉani i profilirani plastificirani lim. 45212-400-4474/2008. uputama statiĉara i prema radioniĉkoj dokumentaciji.56 96.00 98348485. god. ĉišćenje od hrĊe pjeskarenjem. Preko ĉvornih ploĉa na stupove se oslanjaju glavni rešetkasti nosaĉi koji nose sekundarne nosaĉe . Sva montaţa na gradilištu obavlja se pomoću vijaka. te dvokratnu antikorozivnu zaštitu bojom na bazi epoksida.ms_office Strana: 183. detaljima.ĉeliĉne rešetke. Ĉeliĉna nadstrešnica je projektirana s jednostrešnim padom. kg 5800 16.[227] . Ĉeliĉnu konstrukciju izvesti u skladu s projektom i statiĉkim raĉunom. roţenica UPE 100. te montaţu svih konstruktivnih elemenata na licu mjesta.2008. statiĉkom raĉunu i uputama projektanta. te sa vjetrovnim spregovima od ĉelika promjera 16 mm. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti osnovni i spojni materijal.10. Oko ĉeliĉne nadstrešnice je maska obuĉena sa obojenim limom.

spojeve horizontalnih i vertikalnih ţlijebova. Sve ostalo prema opisu iz stavke 19. kg 100 16. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu materijala. izrada i montaţa potkonstrukcije za horizontalni ţlijeb. upotrebu krana. Ukupna razvijena širina lima iznosi cca 160 cm.xls..90 10.812. a meĊusobno su povezani vertikalama od plosnog ĉelika na razmaku cca 60 do 70 cm.656. Za priĉvršćenje na ĉeliĉnu konstrukciju na istom razmaku dolaze gore i dolje dodatni nastavci od plosnog ĉelika duţine 120 mm. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2. a na direktnom spoju s drugom vrstom lima ili metalom treba umetnuti bitumeniziranu spuţvastu samoljepivu mekanu traku. god. Pravokutni profili 50×30 mm dolaze po horizontali gore i dolje. odnosno 180 mm. Podkonstrukcija je izraĊena od kvadratnog profila 20×20×2.[227] 98348485. Obraĉun po kg izraĊene konstrukcije. transport i montaţu na gradilištu.40 163. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu donjeg rukavca promjera 10 cm i duţine 30 cm. LIMARSKI RADOVI OPĆENITO: Svi limeni opšavi. Obraĉun po m¹ stvarno izraĊenog ţlijeba i komadu rukavca. Zajedno sa ţlijebom izvesti i opšav sa unutarnje strane maske u limu kao i završni pokrov. odnosno prema shemama i detaljima. Visina nosaĉa maske je 430 mm. Zajedno sa ţlijebom izvodi se podvlaĉenje lima pod pokrovni lima sa obe strane limom cca 50 cm duboko. UKUPNO ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA: kg 550 16.6 mm i priĉvršćuje se varenjem na roţenicu UPE 100 na razmaku od 60 do 70 cm. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. nosaĉe horizontalnih i vertikalnih oluka. izradu i postavu spona na zabatnim opšavima. tako da se dobije pad ţlijeba prema ispustima od cca 1%.00 VII.40 81. m¹ kom 26 2 400. izrada i montaţa nosaĉa maske nadstrešnice od pravokutnih profila 50×30×2. Ispod lima potrebno je postaviti bitumeniziranu samoljepivu spuţvastu traku.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. izradu u radionici. 45212-400-4474/2008. Obraĉun po kg izraĊene konstrukcije.80 Strana: 184. Horizontalni sanduĉasti ţljeb Izrada i ugradba horizontalnog sanduĉastog ţlijeba širine š = 26 cm od ĉeliĉnog pocinĉanog i plastificiranog lima debljine 0.. horizontalni i vertikalni oluci i sliĉno izvode se od ĉeliĉnog pocinĉanog plastificiranog ravnog lima debljine 0. a) aluminijski ţlijeb b) rukavac 1.10. promjenjive visine.ms_office .8 mm. prikljuĉak vertikalnih oluka u lijevano-ţeljezne cijevi.56 VI. Vertikalna maska nadstrešnice Dobava materijala.108.6 mm i plosnog ĉelika 50×10 mm.7 mm.00 106. Podkonstrukcija za horizontalni ţljeb Dobava materijala.410.2008. Sve ostalo prema opisu iz stavke 19.56 9. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.00 3. 1. odnosno prema shemama i detaljima. Isto tako u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu i postavu trake od krovne ljepenke na svim dodirnim mjestima lima s betonom ili drugim materijalom. skelu.

00 Strana: 185.20 SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI VIII. Snjegobran u popreĉnom presjeku ima oblik cijevi i izraĊen je od ĉeliĉne pocinĉane plastificirane cijevi promjera 40mm. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti. Sve vertikale dolaze sa jedne strane.80 REKAPITULACIJA VI.833. Obraĉun po m² obojene površine.759.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer. te izradu labuĊeg vrata i spoj na rukavac horizontalnog ţlijeba.20 7.ms_office 106. LabuĊi vrat je razvijene duţine 50 cm. izrada mandţete.40 172. Bojenje crne bravarije Bojenje crne bravarije i ĉeliĉne konstrukcije bojama na bazi epoksida. LIMARSKI RADOVI VIII. 1.00 13. Obraĉun po m¹ stvarno izvedenog ţlijeba i komadu labuĊeg vrata i donje mandţete.261. Vertikalni ţljeb promjera 10 cm Izrada i ugradba vertikalnog ţlijeba krovne vode promjera 10 cm. sol i gorivo. Doplata za dodatno bojenje crne bravarije Doplata za dvokratno dodatno bojenje podnoţja stupova ĉeliĉne konstrukcije nadstrešnice sa crnom bojom otpornom na atmosferilije.759. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2. Priĉvršćenje za krov se obavlja s vijcima sa specijalnim kapama za istaku na limu. straţnja strana objekta kontrole naplate. kitanje i brušenje eventualnih neravnina. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu spoja na donju lijevanoţeljeznu cijev.45 764.247. m¹ 26 86.00 2. b) labuĊi vrat 50 cm Snjegobran Izrada i montaţa snjegobrana na krovu objekta. god. m² 3 54. SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: B. Sve se izraĊuje od ravnog obojenog lima kao pokrov objekta. Obraĉun po m¹ stvarno ugraĊenog snjegobrana.60 VIII. ČELIČNA KONSTRUKCIJA NADSTREŠNICA VII. 45212-400-4474/2008.10.xls.098. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine.45 VII. UKUPNO LIMARSKI RADOVI: m¹ kom 8 2 95.70 13. Obraĉun prema m² obojene površine.60 7. tj.[227] . Izvodi se u visini cca 50 cm.55 86.90 3. Duţina snjegobrana je jednaka duţini objekta. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije. a boje je kao i krov. UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI: m² 130 54. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 2. zaštitu ostalih površina od prljanja. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal. Vertikalni ţlijeb dolazi na objektu ĉeliĉna nadstrešnica na 2 mjesta. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama. i na objektu kontrole naplate na 1 mjestu. trostruki premaz epoksidnom bojom. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.80 127.80 7.2008. 163. 98348485.261.812.

1. Svi okviri imaju ugraĊene pracne za usidrenje.ms_office Strana: 186. te antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida. Nosaĉ naplatne kućice je izgraĊen od dva uzduţna HEA 120 profila duţine 290 cm i dva popreĉna HEA 120 profila duţine 210 cm. NepredviĊeni zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom.50 2. 4.90 REKAPITULACIJA I. GRAĐEVINSKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI NADSTREŠNICA PARKIRALIŠTA UKUPNO: 89. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena REKAPITULACIJA A.062.895.10. II. A.084. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: 3. alat. Sve izvesti prema Izvedbenom projektu.866.337.02 127.xls. A. B. Ĉeliĉni okvir nosaĉa naplatne kućice Izrada i doprema na gradilište i ugradba ĉeliĉnog okvira nosaĉa naplatne kućice. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. transporte.747. god.24 I. B. te kompletan spojni i ostali pribor.59 58. a svi spojevi su izvedeni putem varenja.084. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje kućica.02 NAPLATNE KUĆICE GRAĐEVINSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. razne zaštite i sl. 45212-400-4474/2008. 2. transport na gradilište.2008. kom Obraĉun po komadu izraĊenog okvira nosaĉa naplatne kućice.20 3.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.50 III. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika. 5. dvostruki antikorozivni premaz i montaţu na gradilištu. sati sati 30 30 44.90 3.[227] .866.833.084.70 1.50 II. Na slobodnim krajevima je priĉvršćena ploĉevina dimenzija 20×15 cm debljine 8 mm sa po ĉetiri rupe promjera 15 mm za priĉvršćenje konstrrukcije u betonske stijenke okna naplatne kućice. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti izradu u radionici.00 216. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-CRNA BRAVARIJA: 1. 7 409. rad. Prije ugradbe bravariju je potrebno dobro oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i odmastiti. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: 1. ĉišćenje od hrĊe pjeskarenjem. sidra. I. NAPLATNA KUĆICA 98348485.90 OBRTNIĈKI RADOVI BRAVARSKI RADOVI CRNA BRAVARIJA OPĆENITO: Crna bravarija izraĊena je od NP i HOP vuĉenih profila.

ms_office Strana: 187. trebaju biti izraĊeni sa maksimalnom preciznošću. 45212-400-4474/2008.pod od kaširane kamene vune 6 cm s PVC folijom 0.. Ugradba metalnim tiplima za vijke promjera 20 mm. Sav spojni materijal (vijci i sl. a vodilice trebaju biti od alu profila sa ĉetkom i valjĉićima za lakše kretanje stakala. Naplatna kućica treba biti izvedena od aluminijskih tvorniĉki plastificiranih profila kao SCHUECO INTERNATIONAL tip ROYAL HI 75 ili odgovarajući. 98348485. leţajevi i sl.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Spušteni strop je raster od PVC rastera maksimalne veliĉine oka 15×15 mm.0 mm. toplinske izolacije od kamene vune kao Tervol KP80 ili odgovarajuće debljine 80 mm. Sva ustakljenja su od "IZO" dvostrukog kaljenog stakla 6+6 mm. Naplatni šalter izvesti od aluminijskih profila (klizni podizni šalter) ostakljen izo staklom (2-dijelno) s bravicom za zakljuĉavanje. Sva pokretna krila (prozore i vrata) opremiti gumenim brtvama tako da u zatvorenom poloţaju budu nepropusna na kišu i vjetar. transport na mjesto ugradbe i montaţa naplatne kućice veliĉine 330×230 cm i visine 306 cm kao i vel.) mora biti izraĊen od materijala otpornog na koroziju.10. parne brane kao stopair. Nakon ugradbe postavlja se izolacija .0 mm. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena OPĆENITO Izrada. Ukupna visina poda je 6 cm. uglovno staklo izvesti u unutarnjem radijusu od. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.2 mm na plastificirani aluminijski lim 2 mm. Gazište je podna obloga – vodootporna drvena ljepljena kriţna ploĉa debljine 24 mm. Za nosivu konstrukciju kućice priĉvršćene su ploĉice sa ovalnim rupama promjera 16 mm.[227] . Stijena stropa izraĊena od panela sastavljenog od slijedeĉih slojeva: s donje strane obojeni aluminijski lim 2 mm (obojen podgled). U tu svrhu na kućici treba izvesti 4 pomoćna montaţna nosaĉa za prijenos kućice putem dizalice. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Okov mora biti pripadajuĉi za aluminijske profile. Pune stijene su obostrano obloţene aluminijskim obojenim limom debljine 1. Naplatnu kućicu treba izvesti kao montaţni kiosk i treba je u radionici kompletirati (sve osim poda i stropa) i takvu dopremiti na gradilište. Vijci ugraĊeni fiksno u temelj kontrolne kućice. kućice 330/180 visine 306 cm. Pune stijene izolirane su panelom (kamena vuna) debljine 35 mm. Finalizacija je obavezno "PLASTIFIKACIJA".2008. Na svim dodirnim mjestima ĉelika s pocinĉanim profilima obavezno postaviti samoljepivu bitumeniziranu spuţvastu traku. Ĉeliĉni okvir kućice izvesti od kutnog ĉelika L 80×80×8 mm i kvadratnog presjeka 30×50×3 mm. Svi pokretni dijelovi. vodilice. god. zraĉni prostor i pocinĉani lim 1.xls.

Specifikacija dolje navedenog materijala odnosi se na 1 kućicu TIP A Donji ĉeliĉni okvir 330×230 cm Dobava.795.30 cm. dobavu obojenih elemenata. Obraĉun po komadu konstrukcije. montaţu u radionici i na gradilištu. Odnosi se na poziciju 1. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.57 4. Sve ostalo prema dogovoru s projektantom i nadzornim inţenjerom.257. kom 3 2.ms_office Strana: 188.30 cm i teţine cca 170 kg.57 3. orjentacione teţine cca 220 kg.57 4. kom 1 11. Gornji ĉeliĉni obvir 330×230 cm Dobava. Obraĉun po kg konstrukcije. kom 2 1. kg 220 19. Aluminijska stijena 40×281 cm Ustakljena aluminijska 1-dijelna fiksna stijena s punim parapetom veliĉine 40×281 cm (staklo 32×162). transport na gradilište. kg 170 19. izrada.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. kg 250 19. Ĉeliĉni vertikalni okvir duţine 280 cm Dobava. antikorozivnu zaštitu i liĉenje ĉeliĉne konstrukcije. god. 1. kao i brtvljenje dvokomponentnim trajno elastiĉnim kitom izmeĊu kućice i armirano-betonskog postolja. izrada. Na stijeni je mali posmiĉni šalter veliĉine 45×79 cm ugraĊen u okno veliĉine 90×79 cm. ustakljenje.387. samo puna stijena.58 5. transport na gradilište. te podešavanje vrata i prozora nakon ugradbe. prvoklasni okov. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008. izrada. Obraĉun po komadu konstrukcije. uskladištenje. Aluminijska puna stijena Isto kao stavka 4.79 5. Staklo Runut = 28 . transport. transport na gradilište.305.4.19 11.648. Obraĉun po kg konstrukcije. Odnosi se na poziciju 2. antikorozivna zaštita vrućim cinĉanjem i montaţa ĉeliĉnog okvira gornjeg veliĉine 330×2. Obraĉun po komadu konstrukcije.2008.10 6.296. osnovni i spojni materijal.xls. transport na gradilište.257.05 3. ugradbu na armiranobetonsko postolje putem metalnih tipli i vijaka. Aluminijska fiksna kutna stijena 40×281 cm Ustakljena aluminijska 1-dijelna fiksna kutna stijena s punim parapetom veliĉine 40×281 cm. izrada radioniĉkih nacrta.90 4. antikorozivna zaštita vrućim cinĉanjem i montaţa ĉeliĉnog okvira donjeg veliĉine 330×2..10.795. prema tehniĉkom opisu i prema priloţenim nacrtima i detaljima. Odnosi se na poziciju 3. Obraĉun po kg konstrukcije.591.19 7.326.32×162 cm.79 8. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad. antikorozivna zaštita vrućim cinĉanjem i montaţa ĉeliĉnog vertikalnog okvira (10 kom) duţine 280 cm i teţine cca 250 kg.40 2.5. Odnosi se na poziciju 9. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Staklo treba biti kaljeno. Obraĉun po komadu konstrukcije.REFLEKTIRAJUĆE i u boji po izboru projektanta.892.[227] . Ispod okna je puni parapet visine 78 cm.50 3. metalizirano . Aluminijska stijena sa šalterom Ustakljena aluminijska 4-dijelna stijena sa "ŠALTER" oknom i s punim parapetom. Iznad je otklopno krilo 158×72 cm. kom 2 2.37 98348485.

399. Obraĉun po komadu kućice.15 941. Spusteni strop od obojenih lamela Spušteni strop od obojenih PVC lamela s rasterom veliĉine 15×15 mm. U cijeni izrada okvira i poklopca u podu svijetle veliĉine 40×40 cm.94 9. Donji puni pojas Donji puni pojas izoliran kao parapet. Opremljena sa "STOP" aparatima i rukohvatima. Gotovi pod od linoleuma 3 mm Završni gotov pod od linoleuma kao DLW 3 mm ili odgovarajući sa kutnim profilom na sudaru sa stijenom. Konstrukcija je lagana od limenih "Z" profila. Obraĉun po komadu kućice. kom 1 4.024. Odnosi se na poziciju 7. Visina je 45 cm.86 13.235. m¹ 11.10. kom 1 2. m² 7.448. kom 1 3.99 4..47 415. gornjeg pocinĉanog lima debljine 1. Pod kućice veliĉine 220×330 cm Pod kućice izraĊen od toplinske izolacije od kamene vune kao TERVOL TPT60 ili odgovarajuća debljine 6 cm.024.68 14. parne brane kao Stopair ili odgovarajuće debljine 0.5 mm. Obraĉun po m¹ punog pojasa. Pokrov od aluminijskog lima 266×166 cm Pokrov kućice je od obojenog aluminijskog lima tlocrtne veliĉine 266×166 cm. samo puna stijena.399. Veliĉina spuštenog stropa je 220×320 cm.86 1.6 124.046.39 15. Obraĉun po komadu konstrukcije. IV. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Toplinska izolacija Toplinska izolacija kamenom vunom kao TERVOL KP80 ili odgovarajuća debljine 8 cm s parnom branom kao Stopair i podgledom od obojenog aluminijskog lima debljine 2 mm tlocrtne veliĉine 220×330 cm. donjeg aluminijskog lima debljine 2 mm. Visina je 13 cm i sa oblogom visine 8 cm.2008. Obraĉun po m¹ pojasa.796. te s kutnim limom na sudaru sa stijenom.134.34 16. UKUPNO ZA 7 NAPLATNIH KUĆICA: ZAŠTITA OD SUNCA kom 7 59.68 3. m¹ 11. Aluminijska ustakljena 1-krila vrata 75×281 cm Ustakljena aluminijska 1-krilna vrata svijetle veliĉine 75×281 cm. Aluminijska puna kutna stijena Isto kao stavka 7.1 314.863.29 III.xls.39 2.99 10. Obraĉun po komadu poda.85 1. Obraĉun po komadu pokrova.26 11. UKUPNO ZA 1 (JEDNU) KUĆICU TIP A: kom 1 1.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 8.648. Gornji izolirani puni pojas Gornji puni pojas izoliran kao parapet.046. Obraĉun po komadu konstrukcije. Odnosi se na poziciju 6. god.[227] .ms_office Strana: 189.81 2.82 12.47 98348485.82 998. te pomoćne konstrukcije od kvadratnih profila presjeka 30×50×3 mm. Veliĉina poda je 220×330 cm.94 1.863. kom 1 998.15 59. kom 1 1.2 mm.134. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. te izrada 2 kom poklopaca 60×60 cm.6 81. Obraĉun po m² poda.648.

samo vel.043.19 REKAPITULACIJA A.19 457.52 98348485. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.938.10. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1. svi rubovi ABS traka. 100×60 cm.09 6.52 1. GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: SVEUKUPNO: 3. B.ms_office Strana: 190. 1. trostruki premaz epoksidnom bojom. zaštitu ostalih površina od prljanja.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. B. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije. IV. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav osnovni i spojni materijal.938. gornju masku i uzice za podizanje.29 28.40 7. 7.796. SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI Bojenje crne bravarije Bojenje crne bravarije i ĉeliĉne konstrukcije bojama na bazi epoksida.043.2008. UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI: m² 60 117. Sve prema shemi i opisu projektanta.50 415.521. god.084. Aluminijske lamele dolaze na prozore. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine. V. 1.00 28. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti.00 7. OPREMA CESTARINSKOG PROLAZA Kancelarijski stol 160×80 cm Izrada i dobava.39 V. kom 20 1. te montaţa kancelarijskog stola veliĉine 160×80 cm sa pripadajućim ormarićem koji se sastoji od tri ladice i umetka za pisaći pribor veliĉine 60×80 cm.40 1a.938. 1. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama. UKUPNO RADOVI NA ZAŠTITI OD SUNCA: m² 100 289.90 454.521.644. Aluminijske pomiĉne lamele na prozorima Dobava i montaţa unutarnjih aluminijskih obojenih pomiĉnih lamela s moguĉnošću podizanja i spuštanja. Kancelarijski stol 100×60 cm Kao st. BRAVARSKI RADOVI NAPLATNA KUĆICA ZAŠTITA OD SUNCA SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: 2. kom 1 1. Obraĉun po komadu stola.[227] .866. 28.xls. III.00 V.043.438. Obraĉun po komadu stola. Materijal za izradu stola je iveral 30 mm u boji jasena.729.38 IV.644.40 454. 45212-400-4474/2008. Obraĉun po m² stvarno montiranih lamela. kitanje i brušenje eventualnih neravnina. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer.40 REKAPITULACIJA II.921. Obraĉun prema m² obojene površine.92 38. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Vrstu i boju pomiĉnih aluminijskih lemela odreĊuje projektant.

Obraĉun po komadu radne fotelje.22 10. gornji dio naslona je fleksibilan i omogućava razgibavanje tijela i kad je stolac u zakoĉenom poloţaju. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2. kom 10 1. takoĊer ima tzv. TENSION CONTROL koji sluţi za prilagoĊavanje optpora mehanizma tjelesnoj teţini korisnika. Dimenzije: L = 55 cm. dinamiĉko sjedenje.xls. H = 72-80 cm.S.koji je konstruiran tako da omogućava opciju slobodnog ljuljanja stolca i na taj naĉin potiĉe korisnika na tzv. te integriran antischoik sustav koji sprjeĉava naglo udaranje naslona stolca u leĊa korisnika.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.10. radna fotelja FV N D5 RO. god. takoĊer ima tzv. te integriran antischoik sustav koji sprjeĉava naglo udaranje naslona stolca u leĊa korisnika. s lijeve i desne strane se nalaze ruĉkice koje su izvedene tako da se moţe izvoditi regulacija stolca. sastav je TREVIRA C. s lijeve i desne strane se nalaze ruĉkice koje su izvedene tako da se moţe izvoditi regulacija stolca. Rukonasloni: Rukonasloni stolca su izraĊeni od visokokvalitetnog integralnog poliuretana i sluţe za potporu ruku tijekom rada na raĉunalu. Rukonasloni: Rukonasloni stolca su izraĊeni od visokokvalitetnog integralnog poliuretana i sluţe za potporu ruku tijekom rada na raĉunalu.202. 98348485. dinamiĉko sjedenje. regulacija visine stolca se izvodi pneumatiski pritiskom na ruĉicu mehanizma. Materijal i završna obrada: Stolac je presvuĉen u visokokvalitetnu tkaninu KING koja se odlikuje visokom otpornosću na habanje i ima svojstvo negorivostim. završna obrada baze je krom. Radna fotelja FV N D5 RO. 100% POLIESTHER. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.020. regulacija visine stolca se izvodi pneumatiski pritiskom na ruĉicu mehanizma. 45212-400-4474/2008. Naslon i sjedište: Nasloni sjedište stolca su ergonomski oblikovani i izraĊeni iz jednog dijela. unutarnja konstrukciju ĉini ĉeliĉna ţiĉana jezgra koja je prelivena hladnoljevanom poliuretanskom pjenom optimalne tvroće koja se odlikuje visokom otpornošću na deformaciju oblika. Mehanizam: DUET MULTIBLOCK koji je konstruiran tako da omogućava opciju slobodnog ljuljanja stolca i na taj naĉin potiĉe korisnika na tzv.20 3.[227] . ali isto tako ima mogućnost fiksiranja u 6 razliĉitih pozicija. boja prema izboru projektanta. Kotaĉi: Kotaĉi ovisno o vrsti podloge.2008. D = 52 cm. mehanizam: DUET MULTIBLOCK . Baza stolca: Baza stolca je izraĊena od savijenih ĉeliĉnih cijevi u obliku petokrake zvijezde na ĉijim se završecima nalaze utori za kotaĉiće ili fiksne stopice. TENSION CONTROL koji sluţi za prilagoĊavanje optpora mehanizma tjelesnoj teţini korisnika.ms_office Strana: 191. Radna stolica za naplatnu kućicu Dobava radne stolice za naplatne kućice kao Tapo ERGONOMIC SOLUTION SERIES VAL ili odgovarajuće. Radna fotelja Dobava radne stolice kao Tapo ERGONOMIC SOLUTION SERIES VAL ili odgovarajuće. ali isto tako ima mogućnost fiksiranja u 6 razliĉitih pozicija. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.

2008. sastav je TREVIRA C. na završecima se nalaze gumeni ĉepovi za zaštitu poda.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Kotaĉi: stopice. 14 235.ms_office Strana: 192. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Sjedalo i naslon stolca izraĊeni od polipropilena (PVC) crne. završna obrada baze je krom. god. unutarnja konstrukciju ĉini ĉerliĉna ţiĉana jezgra koja je prelivena hladnoljevanom poliuretanskom pjenom optimalne tvroće koja se odlikuje visokom otpornošću na deformaciju oblika.141.041.92 6. H = 72-80 cm. ugradbeni friţider veliĉine 60×180 od 210 l.54 4. Baza stolca izraĊena od ĉeliĉnih cijevi kruţnog profila (4 noge).33 5.33 13. tapecirani u dekorativnu tkaninu iz štof karte (po izboru projektanta). Stolice za blagovaonicu Dobava stolica kao Tapo sa naslonom za potrebe blagovanja.22 7. Baza stolca: Baza stolca je izraĊena od savijenih ĉeliĉnih cijevi u obliku petokrake zvijezde na ĉijim se završecima nalaze utori za kotaĉiće ili fiksne stopice. dobava i montaţa kuhinjskih elemenata i to: 1. kom Obraĉun po komadu blagajne. 45212-400-4474/2008. kom Obraĉun po komadu stolca.921. Stol za blagovaonicu 180×80 cm Dobava i postava stola za blagovanje veliĉine 180×80 cm.296. zidni ormarić . D = 52.xls. sive i bordo boje. 4. kom Obraĉun po komadu stola.5 elemenata×60 cm.44 3. 2.341. 3. Dimenzije: L = 55 cm. 5. boja prema izboru projektanta. završno obraĊena u krom.609.60 9. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Naslon i sjedište: Nasloni sjedište stolca su ergonomski oblikovani i izraĊeni iz jednog dijela.S. 7 1.16 7. Sigurnosna blagajna Dobava i postava sigurnosne blagajne za ĉuvanje priruĉnih blagajni za novac sa 2 kljuĉa.341. 1 1. 100% POLIESTHER. 7. ormarić veliĉine 60×60 cm za smještaj otpada. ugradbeni elektriĉni štednjak veliĉine 40×60 cm. Veliĉina sigurnosne blagajne je 140×120×120 cm. ormarić sa radnom plohom i ladicama veliĉine 60×60.04 1. Stol za blagovaonicu 120×60 cm Isto kao st.020. 1 13. jednodjelni sudoper sa slavinom za toplu i hladnu vodu. Kuhinja Izrada. radna ploha veliĉine 240×60 cm.10. 1 9.[227] . komplet Obraĉun po izvedenom kompletu kuhinje. Materijal i završna obrada: Stolac je presvuĉen u visokokvalitetnu tkaninu KING koja se odlikuje visokom otpornosću na habanje i ima svojstvo negorivostim. samo vel. 2 960. kom Obraĉun po komadu stola. 120×60 cm. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 5. 6.609.041. crnoj ili sivoj obradi. kom Obraĉun po komadu radne stolice.96 1.60 98348485. gornji dio naslona je fleksibilan i omogućava razgibavanje tijela i kad je stolac u zakoĉenom poloţaju.04 5a.

76 18.841.041.765. kom 16 360. sokl.31 Strana: 193.523.36 UKUPNO OPREMA ČCP-a: 98348485.[227] . doprema i montaţa pulta. unutra police.921.10.xls.761. kom 18 1. Aparat za pitku vodu Dobava i postava aparat za pitku vodu u objektu kontrole naplate.52 16. Obraĉun po komadu ormara. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.92 7. Radni stol 150×70 cm Izrada. dim.921. svi rubovi kantirani sa ABS trakom. Obraĉun po komadu aparata. visine 78 cm.84 51. kom 28 706.96 1. kom 2 960. unutra police. Obraĉun po komadu oglasne ploĉe. kom 28 1. svi rubovi kantirani su sa ABS trakom.72 15.68 9. dvokrilna vrata sa bravicom.808. radna ploha je panel ploĉa s rubom od tvrdog drva.44 12.60 210. veliĉine 262×50 cm. dvokrilna vrata sa bravicom. materijal je iveral 18 mm u boji jasena.92 10. Radni pult u prostoriji pretplate 262×50 cm Izrada.603. dvokrilna vrata sa bravicom.31 19. visine 78 cm. Drveni ormar za spremišta Drveni ormar za spremišta na katu.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. kom 10 360. Obraĉun po komadu. Obraĉun po komadu stola. Kancelarijska stolica na kotaĉima Dobava stolica kancelarijskih ili sliĉnih bez rukonaslona na kotaĉiće s automatom za podizanje.48 1. svi rubovi kantirani ABS trakom. Oglasna ploĉa 120×120 cm Dobava i postava oglasne ploĉe veliĉine 120×120 cm. za svaku kancelariju.04 18. Gornja ploha presvuĉena ultrapasom. Mogućnost spajanja i po vertikali. Obraĉun po komadu oglasne ploĉe.314. Obraĉun po komadu radnog pulta. jednokrilna vrata sa bravicom. Obraĉun po komadu stolice Vješalice za odjeću Dobava metalnih vješalica za odjeću.36 5. kom 1 960. Oglasna ploĉa 60×30 cm Dobava i postava oglasnih ploĉa u naplatnim kućicama veliĉine 60×30 cm.68 14. doprema i montaţa radnog stola prema opisu iz pozicije 1 dimenzija 150×70. kom 1 3. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 8. Kancelarijski ormar sa policama 110×55×180 cm Dobava i postava drvenih kancelarijskih ormara sa policama veliĉine 110×55×180 cm. Materijal je iveral 18 mm u bijeloj boji.441.ms_office 3. Arhivski ormar 70×45×180 cm Dobava i postava drvenih arhiviskih ormara veliĉine 70×45×180 cm. kom 4 1.76 8.776. Obraĉun po komadu ormara.80 17. Obraĉun po komadu ormara. boja po izboru projektanta. sokl.2008. unutra polica i šipka za vješalice. sa pripadajućim ormarićem ispod pulta. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Okvir je metalni. god. Obraĉun po komadu ormara.52 3. sve prema nacrtu i dogovoru sa projektantom.523. Sve prema shemi projektanta.96 960.571. kom 5 1.738. Sve prema nacrtu i dogovoru sa projektantom. 140×55×180 cm.52 13.687.96 11. 45212-400-4474/2008. materijal je iveral 18 mm u boji jasena. Drveni garderobni ormar 35×55×140 cm Dobava i postava drvenih garderobnih ormara veliĉine 35×55×140 cm. kom 3 480.

789. m³ 85 11.80 m¹. Padove izvesti prema kotama iz nacrta. a prosjeĉne dubine 0. 2.40 4.599. Ruĉno zatrpavanje Ruĉno zatrpavanje rovova nakon montaţe i ispitivanja cjevovoda. 5. 3.70 37. Obraĉun po m³ stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta. a sve prema nacrtima. doprema i ugradba pijeska za posteljicu debljine 10 cm u rovovima za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih cijevi Obraĉun po m³ ugraĊenog i zbijenog materijala.22 8. s utovarom i istovarom Obraĉun po m³ prevezenog materijala mjereno u sraslom stanju.5 m¹ izvan objekta.[227] . m³ 45 96.50 6.859.762.314.10. Zemlju odbacivati 1 m¹ od ruba rova.20 3. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. m³ 480 27.85 5.10 4. 1. s pravilnim odsjecanjem stranica i planiranjem dna. Obraĉun po komadu bušotine. 4.324. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: m³ 380 23.60 m¹ u objektu. doprema i ugradba pijeska Nabava.01 216. 2.729. Rov je širine 0.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. BLOKOVI I BETONSKI KOLNIK ČELIČNA NADSTREŠNICA NADSTREŠNICA PARKIRALIŠTA NAPLATNE KUĆICE OPREMA CESTARINSKOG PROLAZA UKUPNO GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI ZA ČCP MRACLIN: 2. a onda materijalom od iskopa i to u slojevima od 30 cm sa nabijanjem ruĉnim nabijaĉem Obraĉun po m³ ugraĊenog i zbijenog materijala. Temelj debljine 60 do 80 cm.ms_office Strana: 194. 700. m³ 170 59.xls.2008.946.13 INSTALACIJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZEMLJANI RADOVI Strojni iskop rova Strojni iskop rova za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih instalacija u zemlji III kategorije.31 8.070.60 2. INSTALACIJA VODOVODA 98348485. a do 1. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI ZA ČCP MRACLIN 1. OBJEKT KONTROLE NAPLATE INSTALACIONI KANALI.26 10. Zemlju odbacivati 1 m¹ od rova. Bušenje temelja Bušenje temelja graĊevine za prolaz instalacija vodovoda i kanalizacije. 1.444.823. Nabava.930.14 1. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Ruĉni iskop rova Ruĉni iskop rova za u zemlji III i IV kategorije za kanalizaciona reviziona okna i sabirnu jamu s pravilnim odsjecanjem stranica.38 1. najprije slojem pijeska.25 2.02 457. 45212-400-4474/2008.055. god.32 3. 6.895.23 13. Odvoz viška zemlje Odvoz viška zemlje od iskopa rovova kamionom na planirani deponij. 1. Obraĉun po m³ stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta.424.09 210.21 952. kom 5 140.074.

4 4 6 4 20 104.67 64.10 76.25 48.65 Strana: 195.sa kolom DN 20 . doprema i montaţa slavine sa holenderom dimenzije DN 20 za prikljuĉak crijeva za polijevanje. doprema i ugradba polietilenskih vodovodnih cijevi Nabava.46 51.82 4. Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih pocinĉanih cijevi m¹ – ø 32 mm – ø 25 mm m¹ – ø 20 mm m¹ – ø 15 mm m¹ Nabava.65 98348485. doprema i ugradba mjedenog nepovratnog ventila sa obostranim unutarnjim navojem koji se ugraĊuje prije spoja cijevi na bojler. doprema i ugradba mjedenog nepovratnog ventila Nabava.40 2. u zasunskom oknu. Cijevi koje se montiraju u zidne usjeke. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih ventila. te izradom zidnih usjeka. – PE ø 40 m¹ Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih cijevi Nabava. za tlak P=6.66 47. 30 12.[227] . doprema i montaţa slavine sa holenderom Nabava. doprema i ugradnja prelaznog komada Nabava. Cijevi se polaţu u teren na dubinu cca 1. kom DN 32 Nabava.67 64.2 m¹ na posteljicu od pijeska debljine cca 10 cm.05 416.46 58.kutni sa kapom kom Nabava. Nabava.2008. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih ventila.40 182. doprema i ugradnja prelaznog komada PE ø 40/DN 32 u kompletu sa elektrospojnicom PE ø 40. doprema i ugradba plastiĉnih polietilenskih vodovodnih cijevi za radni u kompletu sa fazonskim i prelaznim komadima.06 73.88 57. Komplet sa izolacijom obujmicama i sitnim mateijalom.65 58.0 bar.91 225. kom DN 32 . 2 112.30 3. doprema i ugradba ĉeliĉnih pocinĉanih cijevi Nabava. 45212-400-4474/2008. Cijevi koje se polaţu u zemlju. 1 58.xls.459.00 961. kom DN 20 DN 15 kom Nabava. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.06 7. Cijevi za toplu vodu izoliraju se kao i cijevi za hladnu vodu samo sa dva namotaja filca. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih ventila. sa unutarnjim navojem koji se ugraĊuje na bojler.81 384.46 6. Cijevi voĊene vidljivo izolirati izolacijom debljine 19 mm klase B1 i obloţiti sa aluminijskim limom.12 5. doprema i ugradba slobodno protoĉnih mjedenih ventila koji se ugraĊuju ispred svakog izljevnog mjesta. 1 45. 1 1 73.10. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.25 3. izoliraju se filcom.00 5.10 45. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1. s kromiranom kapom i rozetom.podţbukni sa kapom kom DN 15 . doprema i ugradba protoĉnih mjedenih ventila Nabava. god. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal komplet Obraĉun po kompletu stvarno ugraĊenih slavina.sa kolom kom DN 20 .268. Nabava.00 2. doprema i ugradba ĉeliĉnih pocinĉanih cijevi sa svim fitinzima.60 1. izoliraju se DEKORADAL trakama.845.189.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.ms_office 45.60 350. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal komplet Obraĉun po kompletu stvarno ugraĊenog prelaznog komada. fazonskim komadima i brtvenim materijalom. 36 24 90 48 96.podţbukni sa kapom kom DN 15 . doprema i ugradba mjedenog sigurnosnog ventila na oprugu. doprema i ugradba mjedenog sigurnosnog ventila Nabava.76 205.

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 8. Ispitivanje instalacije na nepropusnost
Ispitivanje instalacije na nepropusnost pod tlakom od 12 bara u trajanju od 12 sati. Ispitivanje se vrši bez montiranih armatura. Krajevi cijevi zatvaraju se ĉepovima. Nakon izvršene uspješne tlaĉne probe i ugradbe armatura kompletan, cjevovod dezinficirati vodenom otopinom klora, koncentracije 10 g Cl/m³ vode u instalaciji, s prethodnim i naknadnim ispiranjem instalacije uz protok vode jednak peterostrukom obujmu vode u instalaciji. Obraĉun po metru stvarno ispitane instalacije. Nabava, doprema i ugradba limenih kromiranih vratašca Nabava, doprema i ugradba limenih kromiranih vratašca vel. 15×15 cm s okvirom. Montiraju se kod glavnog ventila na ulazu u objekt. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih vratašca. Izvedba prikljuĉaka na predviĊenI elektriĉnI bojler Izvedba prikljuĉaka na predviĊenI elektriĉni bojler za sanitarnu potrošnu toplu vodu, ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal Obraĉun po kompletu. Izrada prikljuĉka vodovoda Izrada prikljuĉka vodovoda na postojeću prirubnicu dimenzije DN 80 mm, lij. ţeljezni X-komad dimenzije DN 80/DN 25, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po kompletu stvarno izraĊenog prikljuĉka. INSTALACIJA VODOVODA UKUPNO:

228

4.80

1,094.40

9.

kom

1

36.04

36.04

10.

komplet

2

120.12

240.24

11.

komplet

1

2,242.24

2.

2,242.24 19,342.76

3. 1.

INSTALACIJA KANALIZACIJE
UreĊaj za biološko proĉišćavanje UreĊaj za biološko proĉišćavanje sanitarnih otpadnih voda INNOCLEAN EW8, kompaktan ureĊaj za proĉišćavanje sanitarnofekalnih otpadnih voda za 6 ES što uz ekvivalent stanovnika 3 iznosi 18 osobA. UreĊaj je monolitne izvedbe s jednim spremnikom izraĊenim tehnikom rotacionog lijeva polietilena volumena 6000 litara s lijevano ţeljeznim poklopcima klase B. U sklopu ureĊaja predviĊen je i elektro upravljaĉki ormarić. Radi na principu SBR (Sequencial Batch Reactor) biološkog tretmana otpadnih voda, opremljen je kompresorom (zraĉnom pumpom) i potpuno automatskom upravljaĉkom jedinicom. UreĊaj je odobren pod brojem DIBt Z-55.3.-83 i prema zahtjevina N.N.40/99 zadovoljava propisane uvjete. komplet Obraĉun po kompletu postavljenog ureĊaja.

1

36,666.23

36,666.23

98348485.xls.ms_office

Strana: 196.[227]

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2. Izrada vanjskog revizionog okna
Izrada vanjskog revizionog okna za kanalizaciju s poklopcem, a dubine prema nacrtu, od nabijenog vodonepropusnog betona marke C 16/20. Debljina stijenke i dna je 20 cm, iznutra glazirane cementnim mortom, omjera 1: 2. Poklopac veliĉine 60×60 cm. Penjalice od betonskog ţeljeza ø 18 mm. Poklopac i penjalice premazati resitolom. Na dnu obavezno izvesti kinetu. Na mjestima ulaza i izlaza cijevi iz okna ugraditi plastiĉne komade iz tvrdog PVC-a sa gumenom brtvom. Ukljuĉivo sav materijal, postavljanje i skidanje oplate. Poklopci na reprezentativnim površinama moraju biti Elkington Gatic sa gornje strane obraĊeni kao pod oko njih. Sve prema nacrtu. Obraĉun po komadu stvarno izraĊenih revizionih okna. vel. 100×60 vel. 60×60 Nabava, doprema i ugradba kanalizacionih PVC cijevi Nabava, doprema i ugradba kanalizacionih PVC cijevi klase SN8 za vanjsku i temeljnu kanalizaciju i fazonskih komada sa spajanjem na kolĉak. Brtvljenje izvesti gumenim prstenima. Fazonske komade obraĉunati kao duţni metar cijevi, sa svim potrebnim priborom. Obraĉun po metru stvarno ugraĊenih PVC cijevi. a) cijevi – ø 300 mm – ø 150 mm – ø 100 mm b) fazonski komadi Nabava, doprema i ugradba poliprop. kanalizacionih cijevi Nabava, doprema i ugradba polipropilenskih kanalizacionih cijevi i fazonskih komada na kolĉak tipa STILLO - PP HT sa apsorpcijom zvuka. Brtvljenje izvesti gumenim prstenima. Fazonske komade obraĉunati kao duţni metar cijevi, sa svim potrebnim priborom. Obraĉun po metru stvarno ugraĊenih kanalizacionih cijevi. a) cijevi – ø 100 mm – ø 70 mm – ø 50 mm b) fazonski komadi Nabava, doprema i ugradnja odzraĉnih nastavaka Nabava,doprema i ugradnja odzraĉnih nastavaka od bakrenih cijevi dimenzije: Obraĉun po metru stvarno ugraĊenih odzraĉnih nastavaka. – ø 100/h=400 mm – ø 70/h=400 mm Nabava, doprema i ugradnja zidnih kromiranih vratašca Nabava, doprema i ugradnja zidnih kromiranih vratašca, za pristup do cijevnih ĉistaća na kanalizacionim vertikalama Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih zidnih kromiranih vratašca. vel. 200×200 mm

kom kom

2 3

2,962.96 2,162.16

5,925.92 6,486.48

3.

m¹ m¹ m¹ kom

120 80 30 120

221.02 88.89 77.68 128.93

26,522.40 7,111.20 2,330.40 15,471.60

4.

m¹ m¹ m¹ kom

10 10 50 250

20.82 12.01 9.61 14.41

208.20 120.10 480.50 3,602.50

5.

kom kom

1 1

224.22 200.20

224.22 200.20

6.

kom

4

54.45

217.80 Strana: 197.[227]

98348485.xls.ms_office

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 7. Ispitivanje kompletne kanalizacijske instalacije
Ispitivanje kompletne kanalizacijske instalacije na nepropusnost, statiĉkim vodenim pretlakom od 500 mbara u trajanju od 30 min., a sve po DIN-u 4033 m¹ Obraĉun po metru ispitivanja kanalizacijske instalacije. Nabava, doprema i ugradba zaokretnog podnog sifona Nabava, doprema i ugradba zaokretnog podnog sifona sa maskom od inoxa, vel. 150×150 mm, sa prikljuĉcima ø 50 mm. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog zaokretnog podnog kom sifona. Izvedba spoja instalacije oborinske kanalizacije Izvedba spoja instalacije oborinske kanalizacije na predviĊena okna na vanjskoj kanalizaciji, ukljuĉivo sav potreban materijal i sva potrebna graĊevinska pripomoć kom Obraĉun po komadu izvedbe spoja. Nabava materijala, izvedba betonskih ispusnih glava Nabava materijala, izvedba betonskih ispusnih glava sa ţabljim poklopcima, ukljuĉivo sav potreban materijal i sva potrebna graĊevinska pripomoć Obraĉun po komadu izvedenih betonskih ispusnih glava. kom DN 300 DN 150 kom Nabava, doprema materijala i izgradnja ab temeljne ploĉe Nabava, doprema materijala i izgradnja armirano betonske temeljne ploĉe izraĊene od betona C 16/20 za sidrenje ureĊaja za biološko proĉišćavanje sanitarnih otpadnih voda. Ploĉa je veliĉine 3,20×1,40 m¹ i debljine 0,50 m¹, ukljuĉivo armatura, drvena oplata, materijal za sidrenje i sva potrebna graĊevinska pripomoć komplet Obraĉun po kompletu stvarno izraĊene temeljne ploĉe. INSTALACIJA KANALIZACIJE UKUPNO:

300

16.02

4,806.00

8.

9

46.45

418.05

9.

3

120.12

360.36

10.

2 1

2,242.24 2,162.16

4,484.48 2,162.16

11.

1

2,601.00

3.

2,601.00 120,399.80

4. 1.

SANITARNI UREĐAJI I PRIBOR
Konzolni WC Nabava, doprema i ugradba konzolnog WC-a koji se sastoji od konzolne WC školjke, montaţnog zidnog bloka sa vodokotlićem, isplavnom cijevi i maskom i plastiĉne daske s poklopcem, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog WC-a. Keramiĉki zidni umivaonik Nabava, doprema i ugradba keramiĉkog zidnog umivaonika, dim. 560×475 mm, sa kromiranom stojećum jednoruĉnom mješalicom i kromiranim sifonom, ukljuĉivo sav potreban montaţni materjal Obraĉn po komadu stvarno izvedenog zidnog umivaonika. Stojeći keramiĉki pisoar Nabava, doprema i ugradba stojećeg keramiĉkog pisoara sa kromiranom dovodnom i odvodnom armaturom, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal. Za ispiranje ugraditi infracrveni senzor sa automatikom za ispiranje. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog pisoara.

kom

4

2,330.33

9,321.32

2.

kom

6

464.46

2,786.76

3.

kom

3

2,066.06

6,198.18

98348485.xls.ms_office

Strana: 198.[227]

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 4. Keramiĉka tuš kada
Nabava, doprema i ugradnja keramiĉke tuš kade sa kromiranom zidnom jednoruĉnom mješalicom sa šipkom i tušem i sa kromiranom odvodnom armaturom, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene tuš kade. vel. 800×800 mm Elektriĉni bojler V=100 litara Nabava, doprema i ugradnja elektriĉnog bojlera sadrţaja V=100 litara u kompletu sa sigurnosnim ventilom na oprugu za tlak pmax=6,0 bara, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog bojlera. Elektriĉni bojler V=10 litara Nabava, doprema i ugradnja elektriĉnog bojlera sadrţaja V=10 litara (za ugradnju ispod sudopera) u kompletu sa sigurnosnim ventilom na oprugu za tlak pmax=6,0 bara, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog bojlera. Filter za vodu Nabava, doprema i ugradba finog filtera za vodu do 30º C iz mesinga finoće 0,05 mm, s padom tlaka kod ĉistog filtera 0,2 bara DN 32, NP 10 (sa dva rezervna filtera). Obraĉun po komadu ugraĊenog fitlera za vodu. Zidna kromirana slavina Nabava, doprema i ugradnja zidne kromirane slavine sa holederom, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene slavine. Stojeća kromirana jednoruĉna mješalica Nabava, doprema i montaţa stojeće kromirane jednoruĉne mješalice za sudoper, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene mješalice. Zidno ogledalo Nabava, doprema i ugradba zidnog ogledala dimenzija 600×400 mm, debljine 4 mm, s brušenim rubovima te svim sitnim montaţnim materijalom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊemog ogledala. Etaţer Nabava, doprema i ugradnja etaţera, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog etaţera. Posuda za tekući sapun Nabava, doprema i ugradnja posude za tekući sapun, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene posude za tekući sapun. Drţaĉ za toaletni papir Nabava, doprema i ugradba drţaĉa za toaletni papir, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog drţaĉa. Drţać za papirnate ruĉnike Nabava, doprema i ugradba drţaća za papirnate ruĉnike, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog drţaĉa. Ĉetka za WC sa drţaĉem Nabava, doprema i ugradba ĉetke za WC sa drţaĉem, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal drţaća za papirnate ruĉnike Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene ĉetke.

kom

2

2,162.16

4,324.32

5.

kom

1

960.96

960.96

6.

kom

1

464.46

464.46

7.

kom

1

600.60

600.60

8.

kom

2

52.05

104.10

9.

kom

1

304.30

304.30

10.

kom

6

168.17

1,009.02

11.

kom

6

128.13

768.78

12.

kom

6

300.30

1,801.80

13.

kom

6

168.17

1,009.02

14.

kom

6

200.20

1,201.20

15.

kom

4

96.10

384.40 Strana: 199.[227]

98348485.xls.ms_office

1 4.31 5.04 3. 2. 1.605. 45212-400-4474/2008.026. ZEMLJANI RADOVI INSTALACIJA VODOVODA INSTALACIJA KANALIZACIJE SANITARNI UREĐAJI I PRIBOR INSTALACIJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE UKUPNO: 37. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.02 4.0 bar kom Obraĉun po komadu ugraĊenog sigurnosnog ventila. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.466. doprema i postavljanje protupoţarnih aparata na suhi prah.80 43.66 2.50 17.33 18.31 308. 3. 5.25 19.946.580.580.2008.76 120.72 REKAPITULACIJA 1.675.58 4.45 43. S-50 kg – na kolicima S-9 kg S-6 kg SANITARNI UREĐAJI I PRIBOR UKUPNO: sati 50 48. slijedećih karakteristika: – G=4.364.53 STROJARSKE INSTALACIJE GRIJANJE I HLAĐENJE Elektriĉni kotao Elektriĉni toplovodni kotao tolinskog uĉina Q=40 kW u kompletu sa kotlovskom automatikom i svim porebnim priborom komplet Obraĉun po kompletu stvarno ugraĊenog el.72 221.5 mVS – N=250 W kom Obraĉun po kom stvarno ugraĊene cirkulacione pumpe. Nabava protupoţarnih aparata Nabava. Regulacija protoka vode Regulacija protoka vode na svim ispusnim ventilima i mješalicama. 3.342. dimenzije DN 25. 2 2.399. 2.05 2. 4.675.337.60 1. Sklop automatske regulacije Sklop automatske regulacije renomiranog proizvoĊaĉa koji se sastoji od regulacionog ureĊaja i slijedećih elemenata: – regulacioni ureĊaj sa tjednim programom i uklopnim satom – troputni miješajući ventil DN 32 – elektromotorni pogon regulacionog ureĊaja – osjetnik polaznog voda – vanjski osjetnik – daljinski upravljaĉ sa sobnim osjetnikom komplet Obraĉun po komadu postavljenog sistema Zatvorena membranska ekspanziona posuda Zatvorena membranska ekspanziona posuda. kom kom kom 2 5 7 2.961.58 4.402.39 352. volumena V = 50 litara kom Obraĉun po komadu. pmax = 3. ukljuĉivo kontrola preljeva Obraĉun po stvarno izvršenim satima regulacije protoka vode.80 392.[227] .10. 1 140.674.802. Sigurnosni ventil Sigurnosni ventil na oprugu za toplu vodu.35 4. Cirkulaciona pumpa Cirkulaciona pumpa elektronskog tipa kruga centralnog grijanja.94 98348485.85 m³/h – H=4. 1.052. kotla. 1 308.xls. slijedećih veliĉina: Obraĉun po komadu stvarno postavljenog protupoţarnog aparata.94 140.95 2.ms_office Strana: 200. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 16. 2 9. god.

ms_office Strana: 201. kom DN 15 Radijatorska prigušnica Radijatorska prigušnica. 34 5. 54 63.26 3.43 1.94 13.00 kW (kod srednje brzine) Qhl =2. zatvorena membranska ekspanziona posuda i sigurnosni ventil na oprugu). 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 6.0 kW. kom DN 10 1 78. za pripremu hladne vode temperatura tw=7/12°C. i za temperaturu prostorije tp=20°C članaka Obraĉun po stvarno ugraĊenom broju ĉlanaka.00 kW (kod sednje brzine) kom Obraĉun po komadu ugraĊenog ventilatorskog konvektora.43 7.61 190. u kompletu sa hidrauliĉkim modulom (cirkulaciona pumpe. Rashladni agregat Rashladni agregat sa dva kruga hlaĊenja (sa dva kompresora). za toplu vodu temperatura tw=80/60°C.20 38.40 38.452.2008.321.49 518.50 kW (kod sednje brzine) kom Obraĉun po komadu ugraĊenog ventilatorskog konvektora.904. Radijatorske redukcije i ĉepovi Radijatorske redukcije i ĉepovi u kompletu sa brtvama. toplinskog uĉina cca q=144 w/ĉlanku. dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog ventila. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. sa potrebnom automatikom.49 73. bafer.904.00 kW (kod srednje brzine) Qhl = 5. za parapetnu ugradnju sa maskom (za objekt kontrole naplate).416.10.491.40 12. 12 12 3. sa antivibratorima. regulacijskim i sigurnosnim ureĊajima. 21 3.63 201. Ventilatorski konvektori Ventilatorski konvektori za ĉetverocijevni sistem.00 11. god. za parapetnu ugradnju sa maskom (za naplatne kuĉice). 24 4. Ventilatorski konvektori Ventilatorski konvektori za ĉetverocijevni sistem. sa termostatskom glavom. opremljen sa svim potrebnim mjernim.20 3. kom DN 15 Radijatorska poniklana slavina Radijatorska poniklana slavina za praţnjenje u kompletu sa ĉepom dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene slavine. sa troputnim motornim ventilima na strani tople i hladne vode. 6 86.08 15. slijedećih veliĉina: Qgr =2.43 78. slijedećih veliĉina: Qgr = 4.[227] . Radijatrski ovijesi i priĉvršĉeni materijal Radijatorski ovijesi i priĉvršĉeni materijal za navedeni tip radijatora Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih ovijesa.xls. sa potrebnom automatikom i zidnim termostatom.00 96. sa potrebnom automatikom i zidnim termostatom. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog pipca. kom – konzola – priĉvrsnica kom Radijatorski ventil Radijatorski ventil. sa svim potrebnim senzorima. rashladnog uĉina Qhl = 57. sa troputnim motornim ventilima na strani tople i hladne vode. 6 33.167. kom DN 15 Odzraĉni pipac Odzraĉni pipac na kljuĉić. dimenzije Obraĉun po kom stvarno ugraĊene prigušnice.29 9.45 31. 7 4. Aluminijski lijevani radijatori Aluminijski lijevani radijatori SOLAR-600.78 14. 56 34.74 98348485.928.15 8. slijedećih dimenzija DN 25 kom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih redukcija.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008.04 10. komplet Obraĉun po kompletu ugraĊenog agregata.

45212-400-4474/2008.396.00 2. god.2 mm DN 20/Cu ø 22×1.99 257.24 188.64 1.61 6.973. DN 65 DN 50 DN 40 DN 32 DN 25 Odzraĉni lonac Odzraĉni lonac volumena V=2 litre u kompletu sa automatskim odzraĉnim lonĉićem.04 20. kom 20 28.23 329.23 2.47 232.306. kom kom kom kom kom 1 1 2 2 8 244. slijedeće dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog hvataĉa.2008.44 30.152. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.0 mm DN 32/Cu ø 35×1.28 21.96 318.34 212.0 mm DN 40/Cu ø 44×2.72 329.xls. DN 20 DN 15 Kuglasta slavina Mjedena poniklana kuglasta slavina za hladnu i toplu vodu sa obostranim unutarnjim navojem.30 1.0 mm DN 15/Cu ø 15×1. komplet 6 384. slijedećih diemnzija Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene slavine. kom kom kom kom kom kom kom 8 4 18 16 32 11 12 336. DN 65/Cu ø 64×2.14 87.43 2. kom kom kom kom kom 1 1 2 2 8 271.72 422.52 1.24 188. slijedećih diemnzija Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene slavine.38 2.92 637.13 271.02 640.64 19.0 mm duljine 5 m¹ i sa kuglastom slavinom dimenzije DN 15 Obraĉun po kompletu odzraĉnog lonca. DN 65 DN 50 DN 40 DN 32 DN 25 Nepovratni ventil Mjedeni nepovratni ventil sa obostranim unutarnjim navojem Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog nepovratnog ventila.00 Strana: 202.321.03 560.0 mm DN 50/Cu ø 54×2.23 164.40 1.0 mm kom kom 56 56 38.5 mm DN 25/Cu ø 28×1.690.64 1.60 22. cijevi Cu DN 15×1.522.934. za prikljuĉenje ventilatorskih konvektora na instalaciju tople i hladne vode. slijedećih dimenzija Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih spojnica.92 17. Automatski odzraĉni lonĉić Automatski odzraĉni lonĉić dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog lonĉića.76 18.04 1.ms_office .93 114.633.72 848.12 440.62 9.025.86 229.66 40.21 140.08 244.51 80. DN 65 DN 50 DN 40 DN 32 DN 25 DN 20 DN 15 Hvataĉ neĉistiĉa Mijedeni hvataĉ neĉistiĉa sa obostranim unutarnjim navojem.04 31.44 374.94 132.13 120.255.10. Kuglasta slavina Mjedena poniklana kuglasta slavina za hladnu i toplu vodu sa obostranim unutarnjim navojem.60 720. kom kom kom kom kom kom kom 16 10 16 24 40 160 180 140.88 384.47 232.08 17.[227] 98348485. DN 10 Mjedene spojnice Mjedene spojnice za spoj bakrenih cijevi sa ventilima. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.29 61.44 2.41 4.99 128.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 16.704.84 2.

45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 23. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.0 bar Obraĉun po komadu stvarno ugrašenog manometra.0 mm – ø 15×1. – cijevi ø 64×2.2 mm ø 22×1.07 272.02 12. m¹ m¹ kom 200 60 260 8.00 24. m¹ 1470 16. slijedećih dimenzija Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih cijevi. litara 500 24.08 52. Termometri Termometri za otpornost do 100°C Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog termometra.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. kom 8 76. paušal 1 4.00 26.83 29. u kompletu sa fazonskim komadima (za odvod kondenzata) Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih cijevi.37 136. Spajanje odvoda kondenzata Spajanje odvoda kondenzata na postojeću instalaciju kanalizacije.004.693.01 7.40 49. – fazonski komadi Izrada konzola Izrada konzola.372.00 432.[227] .60 832.10.004.00 4.0 mm – fitinzi Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog fitinga.40 kom 1200 12.0 mm – ø 15×1.04 32. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.549.85 40.80 5.506. kom 12 40.00 4. od ĉeliĉnih profila.93 262. kom 4 68.20 16.5 mm ø 28×1.0 mm Toplinska izolacija Toplinska izolacija bakrenih cijevi za hladnu i toplu vodu sa toplinskom izolacijom tipa ARMACEL AC debljine 19 mm (za cijevi: ø 64×2.04 480.00 30. Manometri Manometri za tlak do 3.298.64 31. Punjenje instalacije hladne vode glikolom Punjenje instalacije hladne vode sa 30% -tnim glikolom za tempereturu t = -25°C Obraĉun po litri stvarno utrošneog glikola.xls.94 84. 45212-400-4474/2008.70 10.28 98348485.40 20.804.40 20.0 mm ø 54×2.48 28.00 27. – cijevi DN 50 DN 32 Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih fazonskih komada. m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ 90 40 120 360 240 320 120 180 329. god. ø 64×2.0 mm ø 15×1. Bakrene tvrde cijevi Bakrene tvrde cijevi u kompletu sa bakrenim fitinzima.ms_office Strana: 203.010.602. kg 800 32.20 1.03 25.40 25.0 mm ø 35×1. nosaĉa za split sistem i nosaĉa za rashladni agregat.084.0 mm) Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊene toplinske izolacije. ukljuĉivo izrada S-sifona Obraĉun po komadu stvarno spojenih odvoda.08 608.0 mm ø 18×1.81 15. obojeno sa dva sloja temeljne boje i dva sloja laka Obraĉun po kg stvarno izraĊenih konzola.21 3.02 23.00 29.912.0 mm ø 44×2.909.624. Servisiranje i puštanje u pogon Servisiranje i puštanje u pogon navedene opreme od ovlaštenih firmi Obraĉun paušalno.179. Plastiĉne kanalizacione cijevi Plastiĉne kanalizacione polipropilenske HT cijevi sa spajanjem na naglavak.2008.66 167.

5 kW. za rad kod vanjske temperature do -15°C (za hlaĊenje sobe sa serverima) – ureĊaj sa daljinskim upravljaĉem . kapaciteta Gw=2.2008.11 6.357.114. VENTILACIJA Klima komora Klima komora KK-1 horizontalne izvedbe predviĊena za montaţu na krov hlaĊenja i ventilacije poslovnog prostora u izvedbi s dvostrukim plaštom.70 mm .10. 12...00 m¹ – plastiĉna cijev za odvod kondenzata ø 32 mm sa fazonima .. twu/twi = 80/60°C.80 1. 1 800.. 1 5.57 W/m²K. komplet Obraĉun po kompletu postavljene sheme GRIJANJE I HLAĐENJE UKUPNO: 1 6.80 503.. Shema i uputstva Izrada sheme za postavu na zid /uramljeno/ u kompletu sa uputstvom za rad.. posuda za sol i automatika za automatski rad pripreme omekšane vode.80 2. 800. Koeficijent prolaza topline kroz panel iznosi 0... kabelom . Unutarnji i vanjski plašt izraĊeni iz pocinĉanog lima.[227] .. SPLIT sistem .989. 1 kom – spajanje unutarnje i vanjske jedinice sa el. dimenzije ø 12. Vanjski plašt je zaštićen metodom praškastog lakiranja. Prigušenje buke kroz panel iznosi 44 dB.. Klima komora se sastoji od slijedećih elemenata u smjeru strujanja zraka: – elastiĉni spoj – filterska sekcija sa filterom tip F5 klase EU3 – filterska sekcija sa filterom tip F5 klase EU3 – sekcija toplovodnog grijaĉa zraka: Vz = 2100 m³/h. Montaţa komore na antivibracijskim gumenim podloškama. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.0 m³/h kom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog omekšivaĉa vode.989..114. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.11 33.xls. dimenzije ø 6.server soba SPLIT sistem inverter koji se sastoji od vanjske i unutarnje zidne jedinice. god. 45212-400-4474/2008.98 34. 1 komplet – bakrena freonska cijev sa izolacijom.ms_office Strana: 204. rashladnog uĉina Qhl = 3. tzu/tzi =-6°C/+30°C. 12.00 kW. Qg = 24. dp = 3 kPa pad tlaka na strani vode 98348485. Toplinski i zvuĉno izolirana tvrdom mineralnom vunom debljine sloja 50 mm..00 m¹ – bakrena freonska cijev sa izolacijom.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 12. 12.00 m¹ komplet Obraĉun po kompletu postavljenog sistema Omekšivaĉ vode Omekšivaĉ vode sa radnom i rezervnom posudom sa ionskom masom. 1.00 m¹ – postolje za montaţu vanjske jedinice izraĊeno od ĉelićnih profila i obojeno sa jednim slojem temeljne boje i sa dva sloja laka .35 mm . 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 32.98 5.

. elektriĉki i funkcionalno ispitan s pripadajućom dokumentacijom.ms_office Strana: 205. QHLuk = 24.2 kW. remenicama i prijenosnim remenom karakteristika: V =2100 m³/h.V. 1 kom komplet Obraĉun po kompletu postavljenog sistema 1 19..92 15.5 °C...IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.izl = 45%/82%. god. Ormarić je nadzidne izvedbe. 1 kom – Troputni regulacioni ventil hladnjaka NP16 NO 20 kvs=16 tip: VG7802PT (tijelo ventila) . Tw1/Tw2=80/60°C) i hladnjakom (Qhl=15 kW. 1 kom – Elementi u polju (aplikacija G22-011): Kanalski temperaturni osjetnik (0-10V) TS-9101-8222 (-20/40C) .005.00 kW.ul/R.10. Ukljuĉivo gumeni podmetaĉi za kanalski razvod.738. podtlaĉni sifon za odvodnju konenzata i gumeni podmetaĉi... QHLuk = 12. nV = 1501 o/min. 220V/50Hz)sa dva krajnja kontakta tip M-9108-AGC-1 . 1 kom – Protusmrzavajući termostat tip 270 XTAN-95008 (od -10 do 12 C) komplet sa priborom KIT012N600 . Nel = 2.xls.ul/R.. twu/twi = 7/12°C. 1 kom – Instalacioni pribor za elektromotorni pogon ţaluzina tip M-9000ZK . 1 kom – Diferencijalni presostat tip P233A-4-AHC(od 0. Dimenzije klima komore: LxWxH=2750×1215×685(+120) komplet Teţina klima komore: G=324 kg Automatska regulacija klima komore Automatska regulacija klima komore sa toplovodnim grijaĉem (Qgr=24.92 98348485. tzu/tzi = 34/18...00 kW. 1 kom – VA-7152-1001(pogon ventila24V.[227] ..V. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena – sekcija hladnjaka zraka sa eliminatorom kapljica V = 900 m³/h...0 tip: VG7802GT (tijelo ventila) . koja se sastoji od slijedećih elemenata proizvod "Johnson Controls": – Prethodno konfigurirani DDC regulator tip SC-9100-8GEN-1 sa LCD displjejem (aplikacija G22-011) .. 1 kom – Elektromotorni pogon ţaluzina On-Off (16Nm. 1 kom – Elektrokomandni ormar automatske regulacije i elemenata elektromotornog pogona komplet s ugraĊenom i oţiĉenom opremom..738...0-10V) . predviĊena za rad sa 100% svjeţim zrakom.005. uvod kabela s gornje strane . Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br..39 19. twu/twi = 7/12 °C.39 2. R.5°C.5 do 4 mbar) .V. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.00 kW.2008.. R. dp =14 kPa pad tlaka na strani vode – sekcija hladnjaka zraka sa eliminatorom kapljica V = 2100 m³/h. 1 kom – Troputni regulacioni ventil grijaĉa: NP16 NO 15 kvs=4. Tw1/Tw2=7/12°C). 1 15.0-10V) .. dp =14 kPa pad tlaka na strani vode – sekcija s tlaĉnim ventilatorom s ugraĊenim jednorzinskim elektromotorom... tzu/tzi = 34/18.. Hex=300 Pa. 1 kom – Kanalski pasivni NTC K2 temperaturni osjetnik tip TS-91038220 (0/40C) .V... 1 kom – VA-7152-1001(pogon ventila24V. 45212-400-4474/2008.izl = 45%/82%.

ms_office Strana: 206.30 kW – iskoristivost: 48.izl temp.vl. zraka 15. flterom svjeţeg i otpadnog zraka klase G3./rel.0% – vanjski zrak:V = 750 m³/h (34°C/50%) – otpadni zrak:V =750 m³/h (26°C/50%) TLAĈNI DIO: – usisna ţaluzina SE4 – filtar klase G3 – ploĉasti rekuperator – toplovodni Al-Cu grijaĉ – Q = 9.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 1 kom komplet Obraĉun po kompletu postavljenog sistema 2 30.47 60.zraka 8/22°C – ogrijevni medij: topla voda 80/60°C – tlaĉni ventilator s unaprijed zakrivljenim lopaticama slijedećih karakteristika: – koliĉina zraka V = 750 m³/h – eksterni pad tlaka: P =100 Pa – snaga motora P =0.xls.55 kW – ploĉasti rekuperator – reţim grijanja – uĉinak(ušteda) 4. tlaĉnim i odsisnim trobrzinskim ventilatorom proizvod "AERMEC" tip UR 75 W slijedećih tehniĉkih karakteristika: USISNI DIO – filtar klase G3 – odsisni ventilator s unaprijed zakrivljenim lopaticama slijedećih karakteristika: – koliĉina zraka V = 750 m³/h – visina dobave: P = 175 Pa – snaga motora: P = 0. god.55 kW – dodatni kanalski hladnjak BF210: – Q = 4.0 kW – iskoristivost: 55.10.00 kW – V = 750 m³/h – ulazna temp.1°C/90% – ogrijevni medij: topla voda 7/12°C Uz ureĊaj se isporuĉuju 2 kom regulatora broja okretaka ventilatora RVM sa prekidaĉem 0-On . 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3..temp. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.104.2008. Podstropna ventilaciona komora Podstropna ventilaciona komora komplet sa ploĉastim rekuperatorom.vl.208./rel. toplovodnim grijaĉem.0 kW – V = 750 m³/h – ul. zraka 30°C/60% – izl.94 98348485.[227] .0% – vanjski zrak:V = 750 m³/h (-5°C) – otpadni zrak:V =750 m³/h (20°C) – reţim hlaĊenja – uĉinak 1..

.167. 1 kom – Kontrola oţiĉenja i spajanja svih osjetnika i elektromotora te puštanje u pogon sa podešavanjem parametara i obukom osoblja . kom ø 315 ø 450 kom 2 16.2 m³/h – H=0.72 6. 1 kom komplet Obraĉun po kompletu postavljenog sistema Cirkulaciona pumpa Cirkulaciona pumpa elektronskog tipa kruga grijaĉa komore. 1 kom – VA-7152-1001 (pogon ventila24V.. 220V/50Hz) tip M9108-ADA-1 . Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.78 5. 1 kom – Kanalski pasivni NTC K2 temperaturni osjetnik tip TS-91038220 (0/40C) .. uvod kabela s gornje strane . 1 kom – Protusmrzavajući termostat sa podruĉjem od -10 do 12°C..0-10V) .. 1 kom – Elementi u polju (aplikacija G22-011): Kanalski temperaturni osjetnik (0-10V) TS-9101-8222 (-20/40C) .ms_office Strana: 207. 1 kom – Sobni pasivni NTC temperaturni osjetnik osjetnik sa mogućnošću podešavnja temperature u podruĉju ±3°C (0-10V) RS-9193-0005 . Ormarić je nadzidne izvedbe. 45212-400-4474/2008. slijedećih karakteristika: – G=1. 1 kom – Troputni regulacioni ventil hladnjaka: NP16 NO 25 kvs=5...84 1.xls.72 720.2008..619. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.... 1 kom – Diferencijalni presostat tip P233A-4-AHC(od 0. 4 1 1.[227] . god. 1 kom – Elektrokomandni ormar automatske regulacije i elemenata elektromotornog pogona komplet s ugraĊenom i oţiĉenom opremom.. koji se sastoji od slijedećih elemenata: – Prethodno konfigurirani DDC regulator tip SC-9100-8GEN-1 sa LCD displejem ...36 4. elektriĉki i funkcionalno ispitan s pripadajućom dokumentacijom.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.309.36 98348485.. Kanalni prigušivaĉi buke Kanalni prigušivaĉi buke za ventilacione komore za ugradnju na kanale: Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih prigušivaĉa buke. 1 720. Krug automatske regulacije za ventilacionu komoru Krug automatske regulacije za ventilacionu komoru UR 75 W...... 1 kom – Troputni regulacioni ventil grijaĉa: NP16 NO 15 kvs=1. kapilarom duţine 3 m¹ i automatskim resetom (fiksna razlika od 3°C) tip 270XT-95078 .5 do 4 mbar) .558.6 tip: VG5802EC (tijelo ventila) .0-10V) 1 kom – Elektromotorni pogon ţaluzina On-Off (8Nm. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 4..7 bar – N=250 W kom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene pumpe. 1 kom – VA-7452-1001 (pogon ventila24V.041. 1 kom – Instalacioni pribor za elektromotorni pogon ţaluzina tipM-9000ZK .36 1.5 tip: VG7802NT (tijelo ventila) ..10..558...89 32..

96 9. AFŢM 1197×497 mm AFŢM 597×297 mm AFŢV 297×597 mm Tlaĉni vrtloţnici Tlaĉni vrtloţnici za dovod i odvod zraka koliĉine Vz=100-300 m³/h.ms_office Strana: 208.306.24 720.62 7.62 10. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.136. u kompletu sa kutijama sa regulacionim leptir zaklopkama i sa cca 0. tipa i veliĉine Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene aluminijske ţaluzije.66 20. komplet sa fazonskim komadima.32 107.93 217. tipa i veliĉine Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih tlaĉnih rešetki.479.97 132. OAV 200×1200 mm Aluminijska pretlaĉna ţaluzija Aluminijska pretlaĉna ţaluzija.13 7.14 1.72 12. – tlaĉni vrtloţnik sa kutijom.31 144.41 1.02 245. 45212-400-4474/2008. prema DIN 24157. skretnim limovima. u kompletu sa fazonskim komadima Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih ventilacionih kanala. – fazonski komadi (sa toplinskom izolacijom) Ventilacioni kanali Ventilacioni kanali za dovod i odvod zraka izraĊeni od ĉeliĉnog pocinĉanog lima.519.02 186.618.135. Toplinska izolacija Toplinska izolacija tlaĉnih kanala sa slojem toplinske izolacije debljine klase B1.82 816.24 1.02 8. te svim materijalom potrebnim za ugradnju Obraĉun po kg stvarno ugraĊenih kanala.13 115.66 13.22 11.72 445.49 3.66 10.59 172. kom 7 590. kg 500 21. m² 40 94. Okrugli ventilacioni SPIRO kanali Okrugli ventilacioni SPIRO kanali izraĊeni od ĉeliĉnog pocinĉanog lima sa toplinskom izolacijom debljine 19 mm.87 98348485.179. za ugradnju u spušteni strop – otsisni vrtloţnik sa kutijom. kom 7 211.810.431. kom kom kom 1 1 3 720.99 4.877.72 445.60 10.93 14.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. slijedećih dimenzija Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih regulacionih zaklopki.618.956.82 10.24 445.04 2. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10. regulacionim ţaluzijama. god.994. ø 450 ø 400 ø 350 ø 300 ø 250 ø 200 ø 150 Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih fazonskih komada.228.xls.5 m¹ aluminijske fleksibilne cijevi sa toplinskom izolaciojom (na tlaĉnim vrtloţnicima) Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog vrtloţnika.48 1. kom kom 13 13 816.60 8. kom kom 1 11 245. za ugradnju u spušteni strop Aluminijske vertikalne tlaĉne rešetke Aluminijske vertikalne tlaĉne rešetke sa regulacionom ţaluzijom.00 9. PŢ 400×200 mm m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ kom 36 7 7 46 54 78 86 140 329.2008. u oblozi od aluminijskog lima Obraĉun po m² stvarno izvedene toplinske izolacije Regulacione leptir zaklopke Regulacione leptir zaklopke za ugradnju na SPIRO kanale.14 11. slijedećeg tipa i veliĉine Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene almunijske ţaluzije.335. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 7. klase B1 u oblozi od aluminijskog lima.04 221.779. ø 450 mm ø 250 mm Aluminijska fiksna ţaluzija Aluminijska fiksna ţaluzija.[227] .

proizvoĊaĉ.80 2.[227] .125A 3 kom visokouĉinski osiguraĉ NVO 0 .80A 2 kom rastavna sklopka 3p s osiguraĉima do 80 A 98348485. sa slijedećom ugraĊenom opremom: Sklop GR: 1 kom prekidaĉ 5 AS 320/160 A 3 kom strujni transformator 200/5 A 3 kom ampermetar 0-200 A 1 kom voltmetar 0-500 V 1 kom voltmetarska preklopka 4G 10-60-U 3 kom odvodnik prenapona 0.2008. 2. god.1. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.54 REKAPITULACIJA 1. moţe se nuditi i neki drugi.125A 1 kom podnoţje osiguraĉa za NVO 0. 45212-400-4474/2008.357.639. 800.xls. 6.10. istih ili odgovarajućih svojstava.200A 3 kom visokouĉinski osiguraĉ NVO 0 . Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.54 752.80 249.1.80 249.997. Razdjelnk GR-R1 Izrada. 25kA 1 kom podnoţje osiguraĉa za NVO 1.34 ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U svim stavkama gdje se radi definiranja tehniĉkih svojstava i minimalnih tehniĉkih uvjeta predmeta nabave navodi tip i prozvoĊaĉ predmeta nabave (kao tip…. Shema i uputstva Izrada sheme za postavu na zid /uramljeno/ u kompletu sa uputstvom za rad.639.). postava i spajanje glavnog razdjelnika GR-R1..1.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Razdjelnik se sastoji od sklopa GR i sklopa R1. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 15. GRIJANJE I HLAĐENJE VENTILACIJA STROJARSKE INSTALACIJE UKUPNO: 503.200A 1 kom podnoţje osiguraĉa za NVO 0.ms_office Strana: 209.5 kV. INSTALACIJA JAKE STRUJE 6.. slobodno stojeće izvedbe izraĊenog od dvostruko dekapiranog lima dimenzija 1600×2000×400 mm. 3. Obraĉun po kompletu postavljene sheme VENTILACIJA UKUPNO: komplet 1 800.80A 3 kom visokouĉinski osiguraĉ NVO 1 . 4. RAZDJELNICI 1.

476.866. 20A 7 kom osiguraĉ automatski. 10A 2 kom osiguraĉ automatski.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 3p.20 A 1 kom automatski osiguraĉ. god. 32A 1 kom luxomat ASR 04 . 3p. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 3p. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1 kom rastavna sklopka 3p s osiguraĉima do 125 A 1 kom rastavna sklopka 3p s osiguraĉima do 200 A 1 kom grebenasta sklopka 4G200-75-u 1 kom automatski osiguraĉ 6 A 2 kom automatski osiguraĉ 10 A 4 kom automatski osiguraĉ 16 A 1 kom automatski osiguraĉ.69 52.5 kV. 3p. 380V. podijeljen pertinaxom na dva dijela.691.10. Kabel PP00-Y 5×35 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×35 mm² od GR do R1 duţine 3 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela kom 1 506. izraĊenog od dvostruko dekapiranog lima ukupnih dimenzija 400×600×200 mm.2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 3p.691.2.xls. te sa slijedećom ugraĊenom opremom: 1 kom zaštitna FID sklopka 25/0. stezaljke i ostali sitni i spojni materijal Obraĉun po kom Razdjelnik besprekidnog napajanja R-UPS Izrada. 45212-400-4474/2008. 5 kA. 50 A Sklop R1: 1 kom grebenasta sklopka 4G 100-10-U 9 kom grebenasta sklopka 4G 16-10-U 1 kom grebenasta sklopka 4G 10-52-U 1 kom sklopnik CN 25.tropoloţajna 11 kom osiguraĉ automatski 10 A 9 kom osiguraĉ automatski 16 A 3 kom osiguraĉ automatski.ms_office .1. 1p 1 kom grebenasta sklopka nazivne snage 25 A. NAPOJNI KABELI I PRIBOR 1. dvopoloţajna 1-0 . 50 Hz 1 kom osiguraĉ automatski 6A 13 kom osiguraĉ automatski 10A 17 kom osiguraĉ automatski 16A 8 kom osiguraĉ automatski. 3p.91 Strana: 210.91 506.84 2.84 26.sabirnice. kom 1 3. 16 A 3 kom katodni odvodnik prenapona 0.[227] 98348485. trofazna.16 A 1 kom automatski osiguraĉ.5A 1 kom osiguraĉ automatski 6A 1 kom osiguraĉ automatski 10 A 9 kom osiguraĉ automatski 16 A 2 kom osiguraĉ automatski. na dovodu iz GR-R1-a. izraĊenog od dvostruko dekapiranog lima ukupnih dimenzija 600×600×250 mm.44 6.131.91 3. 3p. C32 A .13 21.sabirnice. stezaljke i ostali sitni i spojni materijal Obraĉun po kom RAZDJELNICI UKUPNO: kom 1 26.866.5/15 kA 1 kom grebenasta sklopka 4G-40-U-75 . 3p. postava i spajanje razdjelnika naplatne kućice RK. kom 7 3. postava i spajanje razdjelnika besprekidnognapajanja RUPS. tropolni. stezaljke i ostali sitni i spojni materijal Obraĉun po kom Razdjelnik naplatne kućice RK Izrada.917. te sa slijedećom ugraĊenom opremom: 3 kom odvodnik prenapona K 0.69 3.sabirnice.

utiĉnice) Obraĉun po kom poloţenog kabela NAPOMENA: Kabeli se polaţu u kanale u objektu kontrole naplate. te po zidu na obujmicama na ostalim mjestima Kabelske police Nabava i postavljanje na konzole kabelskih polica tip PK 200. duţine 10 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×6 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×6mm² od R1 do UPS-a i razdjelnika R-UPS. za napajanje GR-a. 1.66 6.58 34.5 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP-Y 5×1.33 656. m¹ 80 108.ms_office .2008.81 Strana: 211. kom 1 5.32 5.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.085. kom 2 1.701.594.70 5. poklopcima i spojnim priborom Obraĉun po m¹ poloţenih polica Nosaĉ od profilnog ţeljeza Izrada i ugradnja nosaĉa od profilnog ţeljeza L20 za nošenje polica u kabelskom kanalu Obraĉun po kg poloţenog ţeljeza Kabel PP00 A 4×150mm² (prikljuĉni kabel) Nabava i polaganje kabela PP00 A 4×150mm² od TS do GR-a.204. Duljina kabela l=40 m¹.16 2.1. 1. polaganjem zaštitnih štitnika i upozoravajuće trake Obraĉun po kom poloţenog kabela NAPOJNI KABELI I PRIBOR UKUPNO: kom 2 4.80 9.58 5.5 mm². god. Kabel PP00-Y 5×35 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×35 mm² od GR do upravljaĉkog ormara agregata +RAG duţine 25 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×10 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×10 mm² od R1 do razdjelnika u naplatnim kućicama RK.xls. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. kom 1 484.20 8.40 3.10. kom 7 28.48 8. UTIĈNICE I POGON U OBJEKTU NAPLATE (Stavke 1-15 podrazumijevaju kabel i odgovarajuće PVC cijevi) Izvod za rasvjetno mjesto Izrada izvoda za rasvjetno mjesto vodom PP-Y 3×1. duţine 12 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×1.3.5mm² od R1 do upravljaĉkog ormara agregata.105. kom 2 328.585.5 mm².70 5. kom 3 1. samo vod PP 2×1.97 6.408.40 10. komplet s iskopom rova. 45212-400-4474/2008.91 8.5 mm. u PVC cijevi instalacijskog kanala.48 484. kom 1 320.83 201.161. duţine 40 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×25 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×25 mm² od GR do el.00 2. komplet s kutnim elementima. RASVJETA. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. prosjeĉne duţine 2 m¹ za obiĉne prekidaĉe Obraĉun po kom poloţenog kabela kom 50 101. izradom pješĉane posteljice visine 0.5 mm. duţine 25 metara (signalni kabel) Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00 3×4 mm² PP00 3×4 mm² od GR do razdjelnika RA duţine 25 m¹ za vlastitu potrošnju u diesel agregatskoj kućici (rasvjeta.585. prosjeĉne duţine izvoda 7 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za rasvjetno mjesto Isto kao u st. u instalacijskoj cijevi promjera 13. kotla za grijanje.3 m¹.32 7.10 4. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2.[227] 98348485.62 2.32 320.696. poloţenom u zid pod ţbuku u instalacijsku cijev promjera 13. kg 120 21.322.712.

Obraĉun po kom poloţenog kabela kom 14 31.5 mm².10.78 8.5 mm².973.69 1. u instalacijske cijevi promjera 32.35 750.78 177. u instalacijske cijevi promjera 13.23 437.5 mm².xls.94 1. kom 1 177.94 140. kom 1 140.[227] .68 9.19 376.5 mm².201.68 680. u instalacijskoj cijevi promjera 13. poloţenog u zid pod ţbuku u instalacijsku cijev promjera 16 mm. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.23 6. kom 1 1. prosj. u instalacijskoj cijevi promjera 40 mm. prosjeĉne duţine 12 m¹ za prikljuĉnice (šuko+UPS) Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za trofazne utiĉnice Izrada izvoda za trofazne utiĉnice vodom PP-Y. duţine 8 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Spajanje termostata Spajanje termostata kabelom PP 2×1.199.5 mm². Obraĉun po kom poloţenog kabela Spajanje termostata Spajanje termostata ventilo konvektora kabelom PO 0. god. samo vod PP 3×1.78 8.91 108. 5×2.201. kom 1 750.16 14. u instalacijskoj cijevi promjera 16 mm. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.66 98348485.5 mm². kom 1 232.5 mm².22 4. poloţenom u zid pod ţbuku u instalacijsku cijev promjera 23 mm.75 kW. duţine 2 m¹ za izmjeniĉne i sreijske prekidaĉe Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za utiĉnice Izrada izvoda za utiĉnice vodom PP-Y 3×2.5 mm.) Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za ventilokonvektore Izrada izvoda i Spajanje ventilo konvektora kabelom PP-Y 3×1. kom 1 680.5 mm² snage 0. kom 48 177. duţine 12 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za unutrašnju jedinicu Izrada izvoda za unutrašnju jedinicu split sistema vodom PP-Y 3×2. instalacija. duţine izvoda 12 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za tipkalo Izrada izvoda za tipkalo za daljinsko iskljuĉenje vodom PP-Y 3×1.5mm. Izvod za rasvjetno mjesto Isto kao u st. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3.8 mm. kom 2 188.94 10.44 5.20 1. kom 14 85.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. duţine 14 m¹ Obraĉun po kom Izvod za ventilator Izrada izvoda za ventilator vanjske ventilacijske komore (na krovu objekta) PP-Y 3×2.5 mm² duţine voda 10 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za rashladni agregat Izrada izvoda i spajanje rashladnog agregata snage 12700 W kabelom PP00-Y 5×6 mm².35 11. kom 14 140. duţine 12 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za klima jedinicu Izrada izvoda povezivanje klima jedinica vodom PP00 10×1.20 13.2008.533.5 mm² (vidi projekt stroj.38 7.23 232.91 12. kom 1 108. u instalacijskoj cijevi promjera 16 mm. 45212-400-4474/2008.75 mm². 1.ms_office Strana: 212. duţine 20 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za ventilator Izrada izvoda za ventilator unutrašnje ventilacijske komore (pod stropom objekta) PP-Y 3×2.

43 3. serijski Obraĉun po kom Izmjeniĉni prekidaĉ Nabava.ms_office . 10A. postava i spajanje prekidaĉa mikro karo. kom 1 255.46 20.36 29. kriţni Obraĉun po kom Utiĉnica šuko jednofazna Nabava. kabelom PP00-Y 5×6 mm².88 Strana: 213.46 10. 16 A.161. kom 4 32. s cijevima i starterima 20W Obraĉun po kom Svjetiljka INEA VS 2×18 EB INEA VS 2×18 EB.21 25. kom 23 464. isklopni Obraĉun po kom Serijski prekidaĉ Nabava. postava i spajanje svjetiljke INEA NSP 418 EB.5 mm². p/ţb. postava i spajanje prekidaĉa mikro karo. kom 1 136. p/ţb. kom 1 136. kom 4 420. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 15. 10A.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. kom 7 28.58 1. postava i spajanje utiĉnice šuko. postava i spajanje svjetiljke INEA VS 2×36 PEM E.14 136. god. p/ţb. kom 1 76.14 17.2008. 10A.15 28. Obraĉun po kom UreĊaj besprekidnog napajanja Spajanje ureĊaja za besprekidno napajanje snage 10 kVA.682.03 128.30 26.12 27. Kotao Izrada izvoda za elektriĉni toplovodni kotao snage 40 kW vodom PP00-Y 5×25 mm² duţine voda 5 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za ormarić automatike Izrada izvoda za ormarić automatike grijanja vodom PP-Y 3×2.027.64 4.5 mm² duţine voda 5 m¹ (specificirano u strojarskom projektu) Obraĉun po kom poloţenog kabela Prikljuĉna letva Spajanje prikljuĉne letve u terminalskom ormaru kabelom PP-Y 3×2.46 255.23 156.58 21.23 999. Izvod za el.xls.42 1. p/ţb Obraĉun po kom Utiĉnica šuko trofazna Nabava.88 76. s cijevima i starterima 20W Obraĉun po kom Svjetiljka INEA VS 2×36 PEM E Nabava. duljine 10 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Svjetiljka INEA NSP 418 EB Nabava. s cijevima i starterima 20W Obraĉun po kom Panik svjetiljka Panik svjetiljka ZEMPER PR 10004 Obraĉun po kom Obiĉni prekidaĉ Nabava.[227] 98348485.52 23. kom 18 238. kom 10 31. p/ţb.10. p/ţb Obraĉun po kom kom 2 580.14 18.14 19. izmjeniĉni Obraĉun po kom Kriţni prekidaĉ Nabava.14 136.14 136. 10A. 16 A.295. kom 1 136.681. postava i spajanje prekidaĉa mikro karo.68 24. 380/220V. kom 5 31. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. postava i spajanje utiĉnice šuko. kom 32 31. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.23 312.16 16. 45212-400-4474/2008. postava i spajanje prekidaĉa mikro karo.01 22.03 196. kom 7 432.5 mm² duţine voda 5 m¹ (specificirano u strojarskom projektu) Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za ormarić automatike ventilacije Izrada izvoda za ormarić automatike ventilacije vodom PP-Y 3×2. 220V.

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.83 432. prosjeĉne duţine izvoda 32 m¹ za rasvjetu nadstrešnice. 70 7. komplet s predspojnim spravama.21 504.044. s metal-halogenom ţaruljom HQI250 W/E. p/ţb.[227] .36 3. RASVJETA I POGON NADSTREŠNICE 1. komplet sa stezaljkama 4 i 6 mm².95×95 mm Nabava i postava montaţne kutije .369. U stavku je ukljuĉena dobava i postava ţarulje i pribor za montaţu. kom 2 684.20 400.xls. 15 28.68 1. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 30.31 42.2008.45 33.70 34. postava i spajanje utiĉnice šuko. ugradnja i spajanje tipkala za iskljuĉenje u nuţdi JPr 10 (na GR i R-A u diesel agregatskoj stanici) kom Obraĉun po kom Razvodna kutija RKP-IV Nabava i postava razvodne kutije RKP-IV kom Obraĉun po kom Montaţna kutija ø 60 Nabava i postava montaţne kutije ø 60 kom Obraĉun po kom Razvodna kutija ø 80 Nabava i postava razvodne kutije ø 80 kom Obraĉun po kom Montaţna kutija .313.92 49. Svjetiljka FAEL LUCE ZE1824008 Nabava.025.ms_office Strana: 214. UTIĈNICE I POGON U OBJEKTU NAPLATE UKUPNO: 13 56. Obraĉun po komadu izvedenog rada. 3 636. 1981 "Elektrokontakt" kom 1 – vodiĉ P/MJ 6 mm² m¹ 10 – vodiĉ P/MJ 4 mm² m¹ 30 – instalacijska cijev ø 16 mm m¹ 40 – spoj na metalnu masu kom 5 – izrada dozemnog spoja trakom FeZn. 150HQI-TS Nabava. kom Obraĉun po kom RASVJETA. duljine 6 m¹ od kutije za izjednaĉenje potencijala na temeljni uzemljivaĉ (preko mjernog spoja).036.30 36.5mm² Nabava i polaganje po kabelskim policama kabela PP00-Y 5×2. postava i spajanje reflektora LVT03. god.50 4.5mm². 45212-400-4474/2008.00 98348485. 150HQI-TS.10. art.4. postava i spajanje. s montaţnim priborom.46 6. Utiĉnica šuko za UPS Nabava.78 31. Uzeti u obzir rad na visini od oko 7 m¹ Obraĉun po komadu Reflektor LVT03. 16 A.64 1.30 35.61 288. komplet sa spajanjem i ispitivanjem Obraĉun po komadu kom 32 1. 40×4. 30 9. kom 8 504.02 300. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 220V. 15 20. crvena za UPS kom Obraĉun po kom Tipkalo za iskljuĉenje u nuţdi Nabava.06 728.92 2. za rasvjetu domovinske zastave na jarbolu pored objekta kontrole naplate Obraĉun po komadu Kabel PP00-Y 5×2.1.95×95 mm kom Obraĉun po kom Izrada sustava za izjednaĉenje potencijala Izrada sustava za izjednaĉenje potencijala s tipskom kutijom za izjednaĉenje potencijala.909. 2 200.40 32.

Istalacije rasvjete i pogona Nabava. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.1. 20W. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 4. snage 0.92 5.06 1.40 2. postava i spajanje slijedećih instalacija rasvjete i pogona u naplatnoj kućici: 2 kom svjetiljka tip FDAR 252 S-420K kao "TEP" 1 kom Panik svjetiljka 2 kom stolna svjetiljka prilagoĊena za postavu na metalni okvir staklene stijene ili na stol.5 mm² 8 m¹ IKL kanal s montaţnim priborom – Izrada izvoda i Spajanje motora ventilatora ventilokonvektora kabelom PP-Y 3×1. 220 V.xls.30 6. kao tip APC BACK-UPS RS 1000VA 230V.5mm².00 64. 16A 2 kom Razvodna kutija RKP-IV 60 m¹ kabel PP00-Y 3×1. kom 1 300. halogena ţarulja za dodatnu rasvjetu radne plohe 1 kom sklopka SKP 10-5/1 kao "TEP" 6 kom utiĉnica PROP-II-SZU. Ruĉica za vaĊenje NN osiguraĉa Nabava ruĉice za vaĊenje NN visokouĉinskih osiguraĉa (patrona) Obraĉun po kom kom 1 88.5 mm².2008.30 300. m¹ 150 92.50 7. prosjeĉne duţine izvoda 25 m¹ (za rasvjetu domovinske zastave) Obraĉun po komadu Kabelske police Nabava i postavljanje na nadstrešnicu kabelskih polica PK 100 komplet s poklopcima.204.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. kutnim elementima. 45212-400-4474/2008.5.5mm² Nabava i polaganje po kabelskim policama kabela PP00-Y 3×2.429.5 mm²) 25 m¹ kabel PP00-Y 3×2.5 mm².12 kW (termostat ugraĊen na ventilokonvektor) – Izrada izvoda i Spajanje rampi kabelom PP-Y 5×2.5mm². ili odgovarajući Obraĉun po kom INSTALACIJA U NAPLATNOJ KUĆICI UKUPNO: kom 7 4.6.1. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. god. INSTALACIJA U NAPLATNOJ KUĆICI 1.00 6. kom 7 1.09 98348485. prosjeĉne duţine izvoda 5 m¹ za rasvjetu nadstrešnice.04 901.31 9. kom 25 36. nosaĉima i ostalim sitnim spojnim materijalom Obraĉun po metru Razvodne nadţbukne kutije RKP Nabava i postavljanje razvodnih nadţbuknih kutija RKP Obraĉun po komadu RASVJETA I POGON NADSTREŠNICE UKUPNO: kom 32 56. Obraĉun po naplatnoj kućici UreĊaj besprekidnog napajanja Nabava.240.20 29. komplet sa spajanjem i ispitivanjem Obraĉun po komadu Izvod za rasvjetu domovinske zastave Nabava i polaganje PP00-Y 3×2.10.09 88.17 38.165.813.5 mm² 4 m¹ Kabel PP00-Y (2×1.09 13. postava i spajanje ureĊaja besprekidnog napajanja snage 1kVA u naplatnim kućicama.ms_office Strana: 215.57 6. ZAŠTITNA SREDSTVA I ATESTI 1.594. Kabel PP00-Y 3×2.5 mm² 42 m¹ kabel PP00-Y 5×2.[227] .309.793. ukljuĉivo sav ostali sitni materijal i pribor potreban za kompletno dovršenje instalacija u naplatnoj kućici.

komplet sa svom opremom.[227] .80 800.20 4. komplet Obraĉun po kom Ispitivanje ispravnosti veza Ispitivanje ispravnosti veza.80 800.5 kV.80 8. 45212-400-4474/2008. AGREGATSKA STANICA 1. kom 1 800. sav sitni spojni i pomoćni montaţni materijal) Obraĉun po kom kom 1 108.1.00 108. kom 1 200.80 800. postava i spajanje razdjelnika vlastite potrošnje R-A.20 6. kom 1 2. komplet Obraĉun po kom ZAŠTITNA SREDSTVA I ATESTI UKUPNO: kom 5 688.201.80 800. diesel agregata dimenzija 200×200mm. kom 1 400.201.80 5.80 8.108.2008. snage 80 kVA. dovoĊenje u punu funkcionalnost. komplet Obraĉun po kom Ispitivanje protupaniĉne rasvjete Funkcionalno ispitivanje protupaniĉne rasvjete. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Razdjelnik je sa sljedećom ugraĊenom opremom: 3 kom odvodnik prenapona 0. 25kA 1 kom zaštitna FID sklopka25/0.443.108.40 400.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.xls.40 400. postavom i projektnom dokumentacijom.00 2. Diesel agregat Nabava i transport do gradilišta cestarinskog prolaza te postava standardnog kompaktnog elektroenergetskog postrojenja s mikroprocesorskim upravljanjem (diesel agregatske stanice) namijenjene za automatsko rezervno napajanje.7.12 98348485. kom 1 800. Aparat za gašenje poţara Nabava i postavljanje aparata za gašenje poţara. god.45 3. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. kao "KONĈAR".80 7.69 3.40 10.12 2.122. redne stezaljke. kom 1 400.20 1.122.94 6.936. Rijeka Obraĉun po kom Razdjelnik R-A Izrada.5 A 2 kom automatski osiguraĉ 10 A 3 kom automatski osiguraĉ 16 A (u stavku su ukljuĉene Pg brtvenice. sabirnice. kom 1 800. CO2 .10. puštanje u probni rad.20 200.40 9. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2.5kg Obraĉun po kom Ploĉica s natpisom "NE UKAPĈAJ" Nabava i postavljanje ploĉica s natpisom "NE UKAPĈAJ" Obraĉun po kom Atest o srednjoj rasvjetljenosti Mjerenje i izdavanje atesta o izmjerenoj srednjoj rasvjetljenosti prostorije Obraĉun po kom Mjerenje otpora izolacije Mjerenje otpora izolacije pojedinih strujnih krugova i pojnih vodova uz izdavanje atesta Obraĉun po kom Atest o efikasnosti zaštite od indirektnog dodira Izdavanje atesta o efikasnosti zaštite od indirektnog dodira Obraĉun po kom Atest o izmjerenom prijelaznom otporu zaštitnog pogonskog uzemljenja Izdavanje atesta o izmjerenom prijelaznom otporu zaštitnog pogonskog uzemljenja Obraĉun po kom Ispitivanje iskljuĉivanja elektriĉne energije u nuţdi Funkcionalno ispitivanje iskljuĉivanja elektriĉne energije u nuţdi. kom 1 800.ms_office Strana: 216. kom 1 1.

isporuka i montaţa sobnog termostata za montaţu na zid. 6. elektroniĉke by-pass sklopke.934.137.[227] .3. 3 fazni izlaz 380V kom Obraĉun po kom Ispitivanje autonomije UPS-a Ispitivanje autonomije UPS-a (uz iskljuĉeno napajanje i prikljuĉenu potrošnju) kom Obraĉun po kom UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE UKUPNO: 1 46. tip RV-5/2) – sklopnik 10A tropolni.1.52 6.602. RAZDJELNICI NAPOJNI KABELI I PRIBOR RASVJETA.ms_office Strana: 217.46 64.4.1.UPS INSTALACIJA JAKE STRUJE UKUPNO: INSTALACIJA SLABE STRUJE 52.97 49.1.7.00 38. postava i spajanje razdjelnika R-V vlastite potrošnje za upravljanje ventilatorom. skupa sa spajanjem pojnih kabela u prikljuĉnoj kutiji i spojnim priborom kom Obraĉun po kom Sobni termostat Dobava.94 114.626.594. standardno sastavljenog od ispravljaĉa.1.1. 6.48 46. Razdjelnik R-V Izrada. – bimetalni relej 0.1. 45212-400-4474/2008. isporuka i montaţa aksijalnog ventilatora za montaţu u zidni otvor nasuprot ulaznih vrata.454.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 6. Konĉar. servisne by-pass sklopke.696.5 mm².5 m¹ od poda snage 0.14 4. 1 656. 1 2.1. 6. na visini 2.60 5.2008. UTIČNICE I POGON U OBJEKTU NAPLATE RASVJETA I POGON NADSTREŠNICE INSTALACIJA U NAPLATNOJ KUĆICI ZAŠTITNA SREDSTVA I ATESTI AGREGATSKA STANICA UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE . Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.137.6. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3.14 1. 6. tropoloţajna – automatski osiguraĉ 6A tropolni.89 REKAPITULACIJA 6.44 34.48 480.60 2.5. UreĊaj za besprekidno napajanje Dobava i ugradnja.936.52 46.xls.66 656.10. – grebenasta sklopka 10A tropolna.8.1. UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE . za automatsko ukljuĉivanje ventilatora kom Obraĉun po kom AGREGATSKA STANICA UKUPNO: 1 1.0 A komplet Obraĉun po kom Aksijalni ventilator Dobava. dijagnostiĉkog softwarea slijedećih karakteristika: – Snaga: 10kVA – Autonomija rada: 10-15 minuta – 3 fazni ulaz.476.2. 6.240.41 2.8.6-1.41 46.79 98348485.934. 1 480.2. god.1.602. 6. 6.3 kW. spojnim priborom i kabelskim uvodnicama (npr.1. rednim stezaljkama 2.89 409.UPS 1.454.044. komplet sa svim sabirnicama.626.1.57 8.66 114. baterije. 6. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.550.

21 310. kao tip RITTAL ili odgovarajući. m¹ 20 20.420.41 2.xls. kom 43 132.59 6. po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje Obraĉun po metru kabela Komunikacijska prikljuĉnica Nabava. s prenaponskom zaštitom i prekidaĉem. montaţa i spajanje glavnog komunikacijskog ormara Obuhvaćena je sva pasivna oprema (komunikacijski ormar i univerzalno strukturno kabliranje). 2×RJ45 Western – 15 kom prespojni telefonski kabel 1 m¹ – kabeli su tipa UTP 4×2×0. ø 50mm Nabava i polaganje PEHD cijevi ø 50mm zajedno sa sitnim spojnim materijalom i priborom Obraĉun po metru cijevi Gibljiva PVC cijev.ms_office Strana: 218.00 5. te set za uzemljenje ormara Komplet: Obraĉun po kom PEHD cijev.2008.vodilica kabela. ø 16mm ili plastiĉni kanal 25×20mm Nabava i polaganje gibljive PVC cijevi. montaţa i spajanje komunikacijske prikljuĉnice za montaţu u zid. – 5 kom .02 400.420. opremeljenog s: – 5 kom . 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1. 7x prikljuĉnica 220V.5mm. m¹ 3500 6. visine 1U – 1 kom .728.napojna letva. kategorije 5+ Nabava i polaganje kabela UTP 4×2×0. kom 43 7.10.patch panel s 24 inserta RJ 45.41 12. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.vertikalne vodilice sprijeda i straga za demontaţu opreme – 1 kom . izraĊenog kao samostojeći limeni ormarić s postoljem. sa staklenim vratima i bravom s kljuĉem.13 5. visine 1U – 30 kom patch prespojni kabel 1 m¹.44 98348485.5 mm kategorije 5+ – ukljuĉivo sav ostali sitni sitni spojni i montaţni pribor.44 440. ø 16mm ili plastiĉnog kanala 25×20mm Obraĉun po metru cijevi Kabel UTP 4×2×0. Glavni komunikacijski ormar Nabava. 2×RJ45 Western – 30 kom patch prespojni kabel 2 m¹. parapetni kanal i u opremu interijera. kategorije 5+.01 21.5mm.[227] . god.82 6. kom 1 440.jedinica za ventiliranje ormara i termostat – 4 kom . Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.035. a sastoji se od okvira s nosaĉem i insertom 2×RJ 45 (Terminalske utiĉnice: 11 u objektu kontrole i 32 u naplatnim kućicama) Obraĉun po kom Instalacijska kutija ø 60 Nabava.681. prema blok shemi Obraĉun po kom kom 1 12.40 3.03 7. m¹ 400 16.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. montaţa i spajanje instalacijske kutije ø 60 za komunikacijske prikljuĉnice Obraĉun po kom Oznake i pribor Nabava potrebnih oznaka i pribora i oznaĉavanje svih elemenata komunikacijskog sustava. Aktivna oprema bit će naknadno izvedena (primjenjuje se IP telefonija. veliĉine 2000×800×900 mm.00 4. 45212-400-4474/2008. ne koristi se telefonska centrala).

montaţni pribor i spajanje.40 4. POTPORE – u jediniĉnu cijenu stavke ukljuĉeni su svi troškovi nabave.818.56 6. god. trakom Fe/Zn 25×3 m¹. U-profila dvostrukog aluminijskog pokrova. vodova 4.03 5.818. m¹ 200 21. nosaĉa ţlijebova i cijevnih nosaĉa nadstrešnice. Ukljuĉivo zaštita spoja bitumenom Obraĉun po kom Spoj trake FeZn 30×4 mm. Mjerenje otpora petlje instalacionih vodova 3. prozori. 45212-400-4474/2008. na betonske kocke na ravni krov objekta kontrole naplate Obraĉun po metru Traka FeZn 25×4 mm Dobava i Polaganje trake FeZn 25×4 mm. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. što ukljuĉuje: 1. 6. nosećih stupova nadstrešnice i metalnih odbojnika. Izdavanje atestakomplet Obraĉun po kom kom 1 2.04 2. Mjerenje napona šuma na instalacionim vodovima 7. Isptivanje na dodir izmeĊu vodiĉa instalacionih vodova 2. metalnih nosaĉa vanjske jedinice klima i kompresorskih agregata na krovu objekta kontrole.802.67 1. duţine izvoda 5 m¹.80 6.2008.82 1. ukljuĉivo s ormarićem za mjerni spoj i spajanjem Obraĉun po kom 2. Traka FeZn 25×4 mm Dobava i polaganje trake FeZn 25×4 mm. kom 6 100. Isptivanje na prekid vodiĉa instl. polaganja trake i potpora.SPOJEVI TRAKE FeZn.62 4.2.80 49. transporta i montaţe.10.60 Strana: 219. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 8. kom 40 47.985. postolja rampi i semafora Obraĉun po kom Gromobranski odvodi Izrada gromobranskih odvoda polaganjem gromobranske trake Fe/Zn 25×4 mm.802.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. kom 200 28. sa metalnim masama na objektu Izrada (vrata.60 2. metalne konstrukcije naplatne kućice. od krova do temelja objekta kontrole naplate sa spajanjem na metalni pokrov i na traku u temelju.23 2.ms_office .10 600.00 5. ventilacijskih cijevi. na potpore za kosi krov nadstrešnice Obraĉun po metru Betonske kocke Dobava i Montaţa potpora za betonske kocke za nošenje trake FeZn 25×4 mm. kom 80 31. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Ispitivanje i mjerenje instalacije slabe struje Ispitivanje i mjerenje instalacije slabe struje te izrada potrebnih atesta. sa spajanjem na oba kraja odgovarajućom obujmicom ili vijcima.890. ukljuĉivo sav spojni. u betonsku konstrukciju.3.324.00 7.[227] 98348485. prosjeĉne duţine izvoda 1 m¹.00 3. ţljebovi.498. kom 64 44.606.25 1. m¹ 80 24. na ravni krov objekta kontrole naplate Obraĉun po kom Potpore na kosi krov Dobava i Montaţa potpora na kosi krov glavne nadstrešnice za nošenje trake FeZn 25×4 mm.xls. SLABA STRUJA UKUPNO: INSTALACIJA GROMOBRANA ZAJEDNIĈKI UVJETI: . Mjerenje otpora uzemljenja 6. Obraĉun po kom Spojevi za premoštenje metalnih masa Izrada spojeva za premoštenje metalnih masa na nadstrešnici tj. Mjerenje otpora izolacije instalacije vodova 5.

45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 8.ms_office . izdavanje atesta i izrada revizine knjige.10 1.2008.80 13. god.162. m¹ 110 24. u ostalim razdjelnicima. kom 12 100. nosećih stupova nadstrešnice i metalnih odbojnika Obraĉun po kom Uzemljenje treptaĉa Izrada spojeva na vijak za uzemljenje treptaĉa vodom P/MJ 1×16 mm². 45212-400-4474/2008. kom 1 800.62 1. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.xls. kom 20 36.004. antikorozivna zaštita svih spojeva Obraĉun po kom Instalacijski kanal ispod naplatnih kuĉica Nabava i polaganje na zid instalacijskog kanala ispod naplatnih kuĉica trake za spoj metalnih masa u objektu. kom 35 28.62 2. poloţenim kroz cijev od instalacijskog kanala do treptaĉa prosjeĉne duţine 30 m¹. antikorozivna zaštita svih spojeva Obraĉun po kom Kriţne spojnice Kriţne spojnice za rastavni mjerni spoj i spajanje trake Obraĉun po kom Ispitivanje gromobranske instalacije Ispitivanje gromobranske instalacije i izvedba potrebnih mjerenja.28 16.00 15. kom 12 440. duţine 2 m¹ Obraĉun po kom Traka Fe/Zn 30×4mm za izradu spoja za uzemljenje metalne konstrukcije naplatne kućice Dobava i polaganje traka Fe/Zn 30×4mm za izradu spoja za uzemljenje metalne konstrukcije naplatne kućice. nosećih stupova nadstrešnice i metalnih odbojnika Obraĉun po kom Traka Fe/Zn 30×4mm za izradu spoja za uzemljenje metalne konstrukcije nadstrešnice parkirališta Dobava i polaganje traka Fe/Zn 30×4mm za izradu spoja za uzemljenje metalne konstrukcije nadstrešnice parkirališta. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 41.82 2. komplet (4 primjerka) Obraĉun po kom kom 10 52.03 981. Obraĉun po kom Mjerni spoj Dobava i izrada mjernog spoja na ĉeliĉnim stupovima/nosaĉima nadstrešnice pomoću kriţnih spojnica. 6. Zemni uvodi Dobava i izrada zemnih uvoda ubetoniranjem trake Fe/Zn 30×4mm od odvodne cijevi kišnice do temeljnog uzemljivaĉa. komplet Obraĉun po kom Projekt prenaponske zaštite Izrada projekta prenaponske zaštite.201. m¹ 100 21.004.80 11.[227] 98348485. izrada meĊusobnog spoja traka u temelju kriţnom spojnicom te spajanje varenjem svakih 2 m¹ s betonskim ţeljezom u temeljima.19 OSTALO Strana: 220. m¹ 90 16.513.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Obraĉun po kom Polaganje u temelje trake Fe/Zn 40×4 mm Nabava i polaganje u temelje trake Fe/Zn 40×4 mm. m¹ 70 21.730.80 800. 6.44 5.84 736.3.172.05 520. traka Fe/Zn 25×4 mm.285.50 9.82 1.20 12.80 18. kom GROMOBRANSKA INSTALACIJA UKUPNO: 1 4. traka Fe/Zn 30×4 mm Obraĉun po kom Spoj s trake u temelju na zaštitnu sabirnicu u GRu Izrada spoja s trake u temelju na zaštitnu sabirnicu u GRu. te za ureĊaje u agregatskoj i hidroforskoj stanici.40 14.20 10.05 17.10.513. Prosjeĉna duţina je 3 m¹.00 4.4.

INSTALACIJA JAKE STRUJE INSTALACIJA SLABE STRUJE INSTALACIJA GROMOBRANA OSTALO SVEUKUPNO: 409. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. veliĉine kućišta 70×70 cm. jednobojna (ţute LED). svjetlosni PZ G10 (zelena strelica) izvesti u minimalno tri reda zelenih LED-a.[227] . Svjetlosni PZ G09 (crveni kriţ) izvesti u minimalno tri reda crvenih LED-a.818.1. – autonomni programabilni mikroprocesorski upravljaĉko kontrolni ureĊaj u svakom znaku.3. – kontrola ispravnosti svake LED neovisno o aktivaciji znaka ili pojedine toĉke (detekcija greške u "hladnom" stanju) – autonomno istosmjerno napajanje u svakom znaku – neovisni strujni izvori za svaku pojedinu LED sto osigurava neovisnost intenziteta isijavanja znjaka o kolebanjima napona napajanja i prikazanom simbolu – dojave greške kod pregaranja LED i to lokalno na upravljaĉki LCD panel i daljinski prema centralnom upravljaĉkom raĉunalu. 6. Isporuka jednopolne sheme Isporuka jednopolne sheme – izvedeno stanje u.xls.5×60 cm) na istoj matrici crne boje.550. Raster 88×24 LED. – mogućnost brze zamjene svake pregorene LED i svih ostalih dijelova koji su podloţni kvarovima 98348485.20 200. PROMJENJIVA SIGNALIZACIJA OPREMA PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE Promjenjivi LED znak 240×70 cm Dobava.10.20 500.PZ G09 i G10. 1. 6. Izvedba display-a s LED visokog sjaja za vanjsku upotrebu.ms_office Strana: 221.20 6. 3100 cd/m² za crvenu boju i 3720 cd/m² za zelenu boju. Mogućnost prikazivanja dva signalna pojma: pz G09 (crveni kriţ.20 REKAPITULACIJA 6. I. isporuka i montaţa promjenljivog prometnog znaka koji se sastoji od: – programabilnog display-a – signala prometnog traka Potpuno programabilni display u tehnologiji LED.2008. MeĊusobni razmak LED 20 mm.67 41. dimenzija kućišta 240×130 cm. PVC foliji i umetnuto u vrata svih razdjelnika. Tehniĉki uvjeti za znak: – Maksimalni intenzitet svjetljenja znaka mora biti minimalno 7440 cd/m² za ţutu boju.4. Signal vozne trake .19 200.741. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. veliĉine 49. 6.85 5. 45212-400-4474/2008. veliĉine 60×60 cm) i PZ G10 (zelena strelica.2.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. komplet Obraĉun po kom kom 1 200.4. OSTALO UKUPNO: 200. potpuna grafika. god.79 49.172.

36 579. Svjetlosni PZ G09 (crveni kriţ) izvesti u minimalno tri reda crvenih LED-a.Cestovni prometni signalni sistemi Montaţa znaka obuhvaća i prilagodbu nosaĉa znaka i konstrukcije na koju se znak montira. Promjenjivi LED znak 70×70 cm Dobava i isporuka promjenljivog prometnog znaka koji se sastoji od: – signala prometnog trakaSignal vozne trake . veliĉine 49. – Elektriĉka sigurnost znaka osigurana u skaldu s odrednicama harmoniziranih normi HD 638 i HD 384 – Elektromagnetska kompatibilnost znaka sukladno EN50293:2000 Elektromagnetska kompatibilnost . Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Tehniĉki uvjeti za znak: – Maksimalni intenzitet svjetljenja znaka mora biti minimalno 3100 cd/m² za crvenu boju i 3720 cd/m² za zelenu boju. veliĉine kućišta 70×70 cm.xls. 98348485. protokol TLS/FG4 – postojanje kontinuirano podesivih termostata i grijaĉa u svakom znaku – mogućnost upravljanja intezitetom od 1-100% s grafiĉkog suĉelja upravljaĉkog programa – Pouzdan rad unutar temperaturnih granica od . veliĉine 60×60 cm) i PZ G10 (zelena strelica.5×60 cm) na istoj matrici crne boje.619. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena – mogućnost povezivanja svakog znaka u sustav naplate putem serijske veze (RS-485).04 2.[227] .10.401.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.PZ G09 i G10.2008.ms_office Strana: 222. svjetlosni pz G10 (zelena strelica) izvesti u minimalno tri reda zelenih LED-a. 45212-400-4474/2008. – autonomni programabilni mikroprocesorski upravljaĉko kontrolni ureĊaj u svakom znaku. Mogućnost prikazivanja dva signalna pojma: PZ G09 (crveni kriţ. Obraĉun po kom postavljenog znaka.40°C do + 70°C. Svjetlosna jakost optiĉkog sustava mora se moći prilagoditi okolnoj svjetloći. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. god. – kontrola ispravnosti svake LED neovisno o aktivaciji znaka ili pojedine toĉke (detekcija greške u "hladnom" stanju) – autonomno istosmjerno napajanje u svakom znaku – neovisni strujni izvori za svaku pojedinu LED sto osigurava neovisnost intenziteta isijavanja znjaka o kolebanjima napona napajanja i prikazanom simbolu – dojave greške kod pregaranja LED i to lokalno na upravljaĉu tastaturu i daljinski prema centralnom upravljaĉkom raĉunalu. – mogućnost brze zamjene svake pregorene LED i svih ostalih dijelova koji su podloţni kvarovima kom 14 41.

38 4.[227] . isporuka i montaţa konvertera RS 232/RS485 za komunikaciju PC-a i znakova. Kontrolno-upravljaĉki program Dobava.92 3. isporuka i montaţa "touch-screen LCD" panela u boji. Program se izvršava na PC koji je smješten u glavnom objektu naplate. Obraĉun po kom postavljenog znaka. Obraĉun po kompletu.10.081.94 98348485.824.2008.130.7" Dobava. kom 16 10.67 107. Upravljanje mora biti izvedeno preko tipki za odabir s ikonom stvarne slike koja se ţeli prikazati na programabilnom displeju.938. isporuka i ugradnja PC raĉunala + 17" TFT LCD. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena – mogućnost povezivanja svakog znaka u sustav naplate putem serijske veze (RS-485). Touch-screen LCD panela u boji 5. kom 1 30.030. kom 1 2. Svjetlosna jakost optiĉkog sustava mora se moći prilagoditi okolnoj svjetloći.94 2.00 30.824.00 6. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.ms_office Strana: 223. isporuka i instalacija kontrolno-upravljaĉkog programa za nadzor i upravljanje radom svih promjenljivih znakova na naplatnoj postaji.12 162. Aplikacija za upravljanje mora omogućiti nadzor nad programabilnim displejima putem TLS protokola i povezivanje s glavnim centralnim raĉunalom putem TCP/IP protokola kroz temeljnu mreţu HAC-a. Obraĉun po kom postavljenog panela.xls. kom 14 7.938. Stavka ukljuĉuje i instaliranje paketa Windows XP Professional. – Elektriĉka sigurnost znaka osigurana u skaldu s odrednicama harmoniziranih normi HD 638 i HD 384 – Elektromagnetska kompatibilnost znaka sukladno EN50293:2000 Elektromagnetska kompatibilnost . protokol TLS/FG4 – postojanje kontinuirano podesivih termostata i grijaĉa u svakom znaku – mogućnost upravljanja intezitetom od 1-100% s grafiĉkog suĉelja upravljaĉkog programa – Pouzdan rad unutar temperaturnih granica od . 45212-400-4474/2008.7". Obraĉun po kom Osobno raĉunalo PC+17" TFT LCD Dobava.679.80 5.515.40°C do + 70°C. Prema centralnom raĉunalu prosljeĊuju se informacije o stanju prikaza i grešaka sa svih znakova na naplatnoj postaji. minimalnih dimenzija 5. god. ukljuĉivo i ormarić za smještaj konvertera.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. kom 1 24. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. za manualno upravljanje i kontrolu programabilnog displaya u naplatnoj kućici. Obraĉun po kompletu. Konverter RS 232/RS485 Dobava.Cestovni prometni signalni sistemi Montaţa znaka obuhvaća i prilagodbu nosaĉa znaka i konstrukcije na koju se znak montira.030.80 24.

Aplikacija za programiranje piktograma Dobava. II. Energetski kabel PP00 3×2. 1. Stavka ukljuĉuje i sav materijal.826. kpl DOKUMENTACIJA I PUŠTANJE U POGON UKUPNO: 1 7.20 ELEKTROINSTALACIJE Signalni kabel 10×2×0. kom OPREMA PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE UKUPNO: 1 26.81 3.21 3.246.30 3. njihovo editiranje te izradu novih piktograma.20 7.207. Kabel se polaţe od tastature u naplatnoj kućici do elektroniĉkog ureĊaja u SPZ-u. isporuka i polaganje u kabelske kanalice signalnog kabela 10×2×0. za kontrolu i upravljanje svjetlosnom promjenjivom prometnom signalizacijom. prijevoz i rad na postavljanju kanalica. Putem grafiĉkog korisniĉkog suĉelja za programiranje novih piktograma treba omogućiti memoriranje postojećih piktograma u obliku zapisa na tvrdom disku. Kroz komunikaciju ostvarenu izmeĊu upravljaĉkog programa i displeja na nadstrešnici mora biti omogućeno programiranje novih piktograma u displejima.6mm² za povezivanje nasuprotnih znakova i zankova na serijski konverter. prijevoz i rad na postavljanju kanalica. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla. Obraĉun po kompletu.88 DOKUMENTACIJA I PUŠTANJE U POGON Dokumentacija izvedenog stanja Dokumentacija izvedenog stanja s detaljima izvedbe i uputama za rukovanje i odrţavanje II.5mm² Dobava. 45212-400-4474/2008.6mm² Dobava.[227] . isporuka i uvlaĉenje u kabelske kanalice signalnog kabela 3×2×0.836.843. m¹ 430 7. s ispitivanjem. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla. Kabel povezuje OG kutije IP65 na nadstrešnici sa glavnim razvodnim ormarom. isporuka i instalacija programske aplikacija za programiranje novih piktograma.2008.100.xls.00 2.207.ms_office Strana: 224.20 7. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.6mm² Dobava.10.82 6. god. prijevoz i rad na postavljanju kanalica i kabelskih cijevi. za napajanje svjetlosne promjenjive signalizacije.80 26.80 933. m¹ 300 12.00 98348485. isporuka i polaganje u kabelske kanalice na nadstrešnici i u kabelske cijevi energetskog kabela PP00 3×2. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. m¹ 300 20. Stavka ukljuĉuje i sav materijal.826. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla.6mm².IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Aplikacija se izvršava na upravljaĉkom raĉunalu naplatne postaje i spaja se na glavni upravljaĉki program. 1.207. editiranje piktograma i programiranje displeja mora biti zaštićen kroz upotrebu korisniĉkog imena i zaporke. Signalni kabel 3×2×0. III. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 7.5mm² s ispitivanjem. Stavka ukljuĉuje i sav materijal. I. Postupak pokretanja programa.

s ispitivanjem. Znakove postavljati pod kutem od 3 .12 1.401. Kabelske kanalice PK100 Dobava. dimenzije 90×45 Prometni znak K09. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla. Spojen na trajni napon.75 mm². promjera 90 cm Znak B29.21 6. za napajanje svjetlosne promjenjive signalizacije. 1.5mm² Dobava. 1.5º u odnosu na os prometnice.75 mm² Dobava. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 4.4.xls.1. 0. Iskop temelja stupa min. prijevoz i rad na postavljanju kanalica.40 1. Znakovi se izraĊuju s folijom "High Intensity" (znak B02 minimalne retrorefleksije klase II) na aluminijskoj podlozi minimalne debljine 3 mm s pojaĉanim okvirom.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.50 5. za napajanje LUX. kom kom kom kom 1 1 1 1 1. isporuka i montaţa kutije za vanjsku montaţu sa stupnjem mehaniĉke zaštite IP 65 Obraĉun po kom m¹ 550 11. 29. “High intensity grade”). dimenzija 180×70 cm. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla. ţute boje) na betonsku zaštitnu glavu. m¹ 400 92.149.6.40 1.12 39.00 2.08 1. kpl s montaţnim materijalom za priĉvršćenje na konstrukciju.40 1.2008.87 1.04 III. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.082.2 m³.165.5.039.10.56 1.2 OTU VI. Obraĉun po komadu. dimenzija 180×70 cm Nabava i postavljanje prometnog znaka K09. aplikacijom retroreflektivne folije (klase retrorefleksije II.401. Stavka ukljuĉuje i sav materijal.281.92 57.125.[227] 98348485.401. Kabel povezuje OG kutije na nadstrešnici s SPZ-ovima i treptaĉe na treptaĉki ureĊaj. na ploĉe debljine 2 mm zakrivljene prema obliku betonske zaštitne glave. god. 1.5 mm koji se ugraĊuje u betonski temelj kakvoće betona C16/20 s min. kom 23 36. 45212-400-4474/2008.15 7. Energetski kabel PP00 3×1. prijevoz i rad na postavljanju kanalica.40 1. m¹ 15 8. kom 14 2. HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA Strana: 225.40 560. ELEKTROINSTALACIJE UKUPNO: VERTIKALNA I HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA VERTIKALNA SIGNALIZACIJA Nabava i postavljanje prometnih znakova (t. promjera 90 cm Znak B50.139.3.836.2.28 5. dubine 70 cm. Znakovi se priĉvršćuju na stupove izraĊene od šavne ĉeliĉne cijevi i zaštićene od korozije postupkom vrućeg cinĉanja ili na aluminijske stupove. promjera 63.). promjera 90 cm Znak E01.09 36. IV. VERTIKALNA SIGNALIZACIJA UKUPNO: 828.401. Razvodna kutija OG IP 65 Dobava.00 6. isporuka i priĉvršćenje na konstrukciju i stupove nadstrešnice kabelske kanalice PK100. 1.ms_office . 9-01. Znak B02. Laterna ø 300 mm Nabava i postavljanje treptaĉa (laterna ø 300 mm.401.40 560.01 120. isporuka i polaganje u kabelske kanalice napojnog kabela PP/2 3×0. Stavka ukljuĉuje i sav materijal.56 kom 4 1. Obraĉun po m¹ postavljenih kanalica Napojni kabel PP/2 3×0. 1. isporuka i polaganje u kabelske kanalice na nadstrešnici energetskog kabela PP00 3×1.5mm² s ispitivanjem.401.

80 13. VERTIKALNA SIGNALIZACIJA HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA VERTIKALNA I HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA UKUPNO: PROMETNA OPREMA Zaštitni cestovni sustav (ublaţivaĉ udara) Zaštitni cestovni sustav (ublaţivaĉ udara) .00 1.S4. 2.90 1.1.87 57. IV.2008.00 1.039.61 28. retrorefleksije klase II.14 4. IV. PredviĊa se boja s retroreflektivnim zrncima.961.96 18. isporuka i ugradnja u vrhu prometnog otoka.160. V.360. Sustav se sastoji od kugli i ĉunjeva.029. normi HRN EN 1436 (materijali za oznake na kolniku .Znaĉajke nuţne za korisnike ceste) i HRN Z.2.00 3.222) Razdjelna isprekidana crta bijele boje širine 20 cm. PROMETNA OPREMA UKUPNO: 87.29 V.88 7.S4. Za brzinu naleta vozila od 100 km/h.323. god.080.00 1. 2.S4.-5.N. m¹ m¹ m¹ m¹ m² kom 1300 700 310 45 230 14 3. 2. te uţeta za meĊusobno povezivnje 39.92 Strana: 226. Sustav za razdvajanje prometnih trakova Nabava i postavljanje sustava za razdvajanje prometnih trakova na cestarinskom prolazu (“kugle i ĉunjevi”).029.31 1.00 2. puno-prazno 3.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. OPREMA PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE DOKUMENTACIJA I PUŠTANJE U POGON ELEKTROINSTALACIJE VERTIKALNA I HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA PROMETNA OPREMA SVEUKUPNO: 933.446. opremi i signalizaciji na cestama (N.00 REKAPITULACIJA I. biti postojan i ne smije mijenjati boju.S4. širine 10 cm (HRN U.222) Puna uzduţna rubna crta bijele boje. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Materijal kojim se izvode oznake na kolniku mora imati atest kakvoće.20 57.) paušal 4 124.5.001.088.31 57. V.488. ţute boje sa ugraĊenim maĉjim oĉima. 2.225) Ploha za usmjeravanje prometa bijele boje Iscrtavanje oznake “STOP” (PZ H38).068. s udjelom od 20 grama zrnaca na 1 kg boje.100.6. III. 9-02 OTU VI.687. 2. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.000.20 4. 64/05 i 155/05).31 REKAPITULACIJA 1.240 (Boje za tankoslojne oznake na kolniku) kao i Općih tehniĉkih uvjeta za radove na cestama (t.dobava.207.31 kom 10 100.26 NEPREDVIĐENI RADOVI 4% NEPREDVIĐENI RADOVI (4% 1.S4.[227] .5 m¹ (HRN U.0 m¹ (HRN U.03 140.00 2.92 496.139. 2.0/3.).00 18.10. II.3. Pri izvedbi oznaka na kolniku pridrţavati se odredbi Pravilnika o prometnim znakovima.45 6. Za oznake na kolniku mora biti upotrijebljen materijal ili boja koja bitno ne smanjuje hvatljivost kolnika.687. 2.4.221234 Puna uzduţna rubna crta bijele boje. Oznake na kolniku izvode se prema normama HRN U.ms_office 496. 45212-400-4474/2008.939.98 SVEUKUPNO: 98348485.80 4.323.687.143.068.xls.223) Popreĉna puna zaustavna crta bijele boje širine 0.088.836. bijele boje HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA UKUPNO: 2. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 33/05. m¹ 300 292. 1. U skladu sa HRN EN 1317.00 612. širine 20 cm (HRN U.S2.

Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena IZGRADNJA ČCP MRACLIN 1.055.323. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.997.53 752.143.ms_office Strana: 227.422. GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI ZA ČCP MRACLIN INSTALACIJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE STROJARSKE INSTALACIJE ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI PROMJENJIVA SIGNALIZACIJA NEPREDVIĐENI RADOVI 4% SVEUKUPNO: Za dougovoriti : Kontrola: 8.10. 2.741. 3.904.92 12.2008.13 221. 5.26 496. 4.364.34 500.422.03 0.00 98348485.939. 45212-400-4474/2008.904.xls.789.03 12.[227] .85 2. god.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful