P. 1
Kopija 251

Kopija 251

|Views: 262|Likes:
Published by damirkico

More info:

Published by: damirkico on May 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/30/2014

pdf

text

original

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

1.

GRAĐEVINSKO-OBRTNIĈKI RADOVI ZA ĈCP MRACLIN OPĆE NAPOMENE
Nacrti, tehniĉki opis i ovaj troškovnik ĉine cijelinu. Izvoditelj radova je duţan prouĉiti sve ovdje navedene dijelove projekta, odnosno natjeĉajne dokumentacije, te u sluĉaju nejasnoća traţiti objašnjenje od projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe. Nepoznavanje crtanog dijela projekta i tehniĉkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povećanje jediniĉnih cijena ili toleriranje grešaka u izvedbi. Izvoditelj radova je duţan pridrţavati se svih vaţećih zakona i propisa i to naroĉito Zakona o gradnji, Zakona o zaštiti na radu, Zakona o zaštiti od poţara, hrvatskih normi itd. Opći tehniĉki uvjeti za radove na cestama (Zagreb, izdanje 2001. god.) dio su ugovorne dokumentacije i Izvoditelj radova je duţan postupati u skladu s OTU-om osim ako je u projektnoj dokumentaciji drukĉije istaknuto. Svi radovi moraju se izvesti solidno i struĉno prema vaţećim propisima i pravilima struke. Na gradilištu Izvoditelj radova, u skladu s Zakonom o gradnji, mora imati Glavnog inţenjera gradilišta kvalificiranog za dotiĉne vrste poslova, koji će stalno boraviti na gradilištu. Od trebnutka uvoĊenja u posao pa do primopredaje objekta izvoditelj radova je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. Od preuzimanja gradilišta izvoditelj radova je obvezan voditi GraĊevni dnevnik i GraĊevnu knjigu. U GraĊevni dnevnik se unose svi bitni podaci i dogaĊaji tijekom graĊenja (npr. meteorološke prilike, temeperatura zraka, vrsta i broj djelatnika i opreme na gradilištu i sl.), upisuju primjedebe Projektanata, nalozi nadzornog inţenjera i Inspekcije. Tako registrirani zahtjevi obvezni su za Izvoditelja radova, s tim da je za svaku nepredviĊenu višu radnju, kojom bi se povećalo ukupne troškove predviĊene za izgradnju po ovom troškovniku, prethodno potrebna suglasnost Investitora. U GraĊevnu knjigu biljeţe se i dokumentiraju mjerenja i kalkulacije svih faza obavljenog posla i ostali podaci bitni za obraĉune prema stavkama Ugovornog troškovnika i projektu. Koliĉine radova, koje nakon izvoĊenja ĉitavog posla nije moguće mjeriti neposrednom izmjerom treba po završetku pojedinog takvog rada preuzeti i ovjeriti nadzorni inţenjer. Nadzorni inţenjer i predstavnik Izvoditelja radova unositi će u GraĊevnu knjigu koliĉine pojedinih takvih radova, s potrebnim skicama i izmjerama, te će svojim potpisima jamĉiti za njihovu toĉnost.

98348485.xls.ms_office

Strana: 1.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
Samo tako utvrĊeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konaĉnog obraĉuna radova. Izvoditelj radova je duţan na gradilištu ĉuvati GraĊevnu dozvolu, Glavni i Izvedbeni projekt i dati ih na uvid ovlaštenim inspekcijskim sluţbama. Radovi se izvode prema projektu, a u svim sluĉajevima potrebne izmjene ili dopune projekta ili njegovih djelova, odluku o tome donosit će sporazumno Projektant, nadzorni inţenjer (kao predstavnik Investitora) i predstavnik Izvoditelja radova, a tu svoju odluku unositi će u GraĊevni dnevnik. Sve izmjene ili dopune projekta, ili njegovih dijelova, za koje se po GraĊevnom dnevniku ne moţe dokazati da su uslijedile po opisanom postupku, neće se obraĉunavati ni po privremenom ni po konaĉnom obraĉunu. Da bi izmjena projekta bila pravovaljana mora je odobriti i potpisati Projektant, te se izmjena uĉinjema bez suglasnosti Projektanta neće smatrati pravovaljanom i za sobom povlaĉi narušavanje autorskog djela Projektanta. U ovom troškovniku izloţene cijene odnose se na jediniĉnu mjeru izvedenog rada. Prema tome, jediniĉne cijene obuhvaćaju sav rad, opremu, materijal, reţiju gradilišta i uprave poduzeća, sva davanja, te zaradu poduzeća. Stavke ovog troškovnika obuhvaćaju definitivno dovršne radove, ispitane po kvaliteti i koliĉini, te preuzete po Nadzornoj sluţbi Investitora. Sav rad i materijal vezan za organizaciju graĊevinske proizvodnje: ograde, vrata gradilišta, putevi na gradilištu, uredi, blagovaonice, svlaĉionice, sanitarije gradilišta, spremišta materijala i alata, telefonski, elektriĉni, vodovodni i sl. prikljuĉci gradilišta kao i cijena korištenja prikljuĉaka ukljuĉeni su u ugovorenu cijenu. U jediniĉne cijene ulaze svi troškovi potrebni za izradu ovih objekta s dobavom predviĊenih materijala, pomoćnim radovima, pomoćnin napravama i drugim sredstvima koja su potrebna za ispravnu izvedbu ili bi se mogla tijekom rada ukazati potrebnim. U stavkama su uraĉunati i sporedni radovi potrebni za ispravno dovršenje pojedinih vrsta rada, na osnovu normi, propisa i priznatih pravila tehniĉke nauke i prakse. Tako su u stavkama uraĉunati troškovi nabave gradiva, nadzorni, rukovodeći i drugi poslovi poduzeća, troškovi skela, alata, sprava i strojeva, svi sitni metalni i drugi dijelovi potrebni kod graĊenja, potrebna osiguranja tijekom radova, osiguranje odvijanja prometa, njega betona, crpljenje vode, signalizacija na gradilištu danju i noću, ĉuvanje, dovodi struje i sl., ukratko sve što je posredno ili neposredno potrebno za izvršenje radova po ovom projektu. Vrsta i kvaliteta graĊe za skele, vrsta i kvaliteta ĉeliĉnih elemenata, naĉin temeljenja skele, moraju odgovarati statiĉkom proraĉunu i projektu skele i moraju biti usklaĊene s vaţećim propisima i standardima za ĉeliĉne konstrukcije.

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

98348485.xls.ms_office

Strana: 2.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
Kod ĉeliĉne skele elementi se nastavljaju odgovarajućim spojnicama koje moraju biti ispitane i atestirane. IzraĊena skela treba imati naprave za spuštanje, podizanje i demontiranje. Prema svojim raspoloţivim mogućnostima izvoditelj radova moţe predloţiti i neku drugu vrstu skele, uz potreban projekt, statiĉki proraĉun i odobrenje projektanta i nadzornog inţenjera. Izvoditelj radova je duţan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi propisani, adekvatan i prema Hrvatskim normama atestiran materijal. Izvoditelj radova je takoĊer duţan kod izrade konstrukcija, prema projektom odreĊenom planu ispitivanja materijala, kontrolirati ugraĊeni konstruktivni materijal. Jediniĉnim cijenama obuhvaćeni su svi troškovi svih prethodnih i tekućih ispitivanja kako osnovnih materijala, tako i poluproizovda, te definitivno dovršenih radova, u skladu s vaţećim tehniĉkim propisima, pravilnicima i standardima i Općim tehniĉkim uvjetima Investitora. O ispitivanjima i pregledima vodi se posebna evidencija. Ako Izvoditelj radova smatra da pojedinim gore navedenim zahtjevima dolazi do štetnih posljedica po stabilnost ili trajnost objekta ili su pak oni u protivnosti s ostalim podacima danim u projektu, duţan je pravodobno zatraţiti odluku u vezi s tim. Izvoditelj radova duţan je obaviti sva potrebna ispitivanja i pribaviti ateste, te dokaze o kvaliteti vezano na graĊevinsko obrtniĉke radove, elektroinstalacije, vodoopskrbu i odvodnju, te strojarske instalacije. Za instalacijske sustave izvoditelj radova je duţan, u okviru ugovorene cijene, osim atesta o kvaliteti ugraĊenih materijala, dati ateste za instalacijske sustave. Izvoditelj radova je u okviru ugovorene cijene duţan provesti koordinaciju radova svih kooperanata na naĉin da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitiu već izvedenih radova. Sva oštećenja nastala tokom gradnje otkloniti će izvoditelj radova o svom trošku. Izvoditelj radova je duţan ĉistiti gradilište tokom graĊenja, kao i sve pristupne ceste. Sva fina ĉišĉenja zidova, podova, vrata, prozora, stijena, stakala i dr. posebno su opisana u pojedinaĉnim stavkama zidarskih radova. Nakon dovršenja gradnje predat će Izvoditelj radova posve ureĊeno gradilište i okolinu objekta predstavniku Investitora uz obveznu prisutnost Projektanta. Primjedbe dane od strane Projektanta imaju istu teţinu kao i primjedbe dane od strane nadzornog inţenjera Investitora. Izrada radioniĉke dokumentacije obuhvaćena je u jediniĉnoj cijeni stavaka ponudbenog troškovnika. Izvoditelj radova će izraditi vremenski plan (gantogram) aktivnosti na gradilištu, kao i financijski plan, predoĉiti ga nadzornom inţenjeru na usvajanje, te njime odrediti dinamiku financiranja, dobave materijala, opreme i sl. Nakon uspješno obavljenog Tehniĉkog pregleda i otklanjanju svih nedostataka, izvoditelj radova će predati zgradu investitoru ili po investitoru odreĊenom korisniku.

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

98348485.xls.ms_office

Strana: 3.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
Obveza Izvoditelja je na propisan naĉin zbrinuti višak materijala iz iskopa i otpad. Ta obveza takoĊer podrazumijeva pronalaţenje lokacija odlagališta (gradske deponije ili sliĉno), pribavljanje pripadajućih suglasnosti nadleţnih komunalnih i drugih sluţbi, Nadzora, Glavnog projektanta i Investitora, te sve ostale troškove za zbrinjavanje viška materijala i otpada. IzvoĊaĉeva je obveza odrţavanje javnih cesta koje koristi u svrhu graĊenja te sanacija svih eventualnih oštećenja nastalih korištenjem. Po završetku radova ceste je potrebno dovesti u prvobitno stanje bez prava na naknadu troškova. U skladu s Zakonom o javnoj nabavi, ĉlanak 35, tip, proizvoĊaĉ, artikl i drugo opreme koja se nudi i ugraĊuje je kao što je navedeno u stavkama ili odgovarajući, tj. moţe biti i od drugog proizvoĊaĉa, drugi tip ili broj artikla i sliĉno, ali odgovarajućih karakteristika. Prije nabave i ugradbe predmeta potrebno je dobiti odobrenje nadzornog inţenjera i investitora.

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

POSEBNI TEHNIĈKI UVJETI GRAĐENJA
A. I. GRAĐEVINSKI RADOVI ZEMLJANI RADOVI
Radovi na izgradnji platoa CP-a do ukljuĉivo osnovnog nasipa, zajedno sa tamponom i asfaltom, obuhvaćeni su Prometnim projektom površina i odvodnje platoa CP-a. Investitor izvoditelju radova predaje plato CP-a izveden do nivoa posteljice, odnosno do kote cca -0,50 m¹. Svi iskopi su predviĊeni u sraslom temeljnom tlu ili u zbijenom nasipu od drobljenog kamena ovisno o projektiranoj dubini temeljenja. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal preuzet u slojevima sa završnim modulom stišljivosti od Ms = 80 MN/m². Svi obraĉuni za iskop, nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju. Iskopani materijal deponirati unutar platoa jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja. Planiranje dna širokog iskopa i iskopa za temelje izvesti sa toĉnošću od ±3 cm, što je ukljuĉeno u jediniĉnu cijenu. Iskop graĊevinskih jama za temelje stupova i trakaste temelje obavlja se strojno u širokom otkopu uz djelomiĉno crpljenje podzemne vode, tako da se ruĉni iskop svede na minimum.

98348485.xls.ms_office

Strana: 4.[219]

45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere GraĊevinska jama temelja stupova i trakastih temelja šira je obostrano za 50 cm od betonskog oblika temelja stupa i trakastog temelja u razini donje plohe s pokosima 60°. 45212-400-4474/2008. eventualna miniranja.1.). Ako se iskopane jame oštete.10. moţe se poĉeti s izvedbom temelja. Ukoliko je izvoditelj radova otkopao ispod projektom predviĊene temeljne ravnine obavezan je bez naknade popuniti tako nastale šupljine do projektirane kote uz propisani modul stišljivosti. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena II. odnosno odgovarajućim inhibitorom u tri sloja. grubim planiranjem i sabijanjem prema projektom postavljenim zahtjevima. Svaki sloj nasipa razastire se vodoravno u debljini od 20 do 30 cm. kemikalija (nafta. odrone ili zatrpaju nepaţnjom ili uslijed nedovoljnog podupiranja.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. a višak odvozi na mjesto stalnog odlagališta. gornje atike. pikamiranja. zaštita iskopa od oborinskih voda i eventualna crpljenja vode obuhvaćena su jediniĉnim cijenama. GraĊevne jame za temelje stupova i trakaste temelje mora prije betoniranja preuzeti nadzorni inţenjer za geomehaniku i tek nakon pregleda i odobrenja ovih radova. soli. Kompletnu vidljivu površinu betona premazati sa sredstvom otpornim na djelovanje mraza i soli. visokih podzemnih voda ili drugih okolnosti nije moguće udovoljiti zahtjevima kvalitete. te sabija odgovarajućim sredstvima na potreban modul stišljivosti. Podupiranja. razupiranja. Potrebna graĊa za podupiranje mora biti pripremljena na gradilištu prije poĉetka iskopa. U toku gradnje izvoditelj radova je duţan osigurati djelotvornu odvodnju graĊevne jame. Rad na nasipavanju i zbijanju materijala treba prekinuti ako zbog kiše.ms_office Strana: 5. 98348485. Zatrpavanje oko izvedenih temelja izvodi se nasipavanjem materijala iz iskopa. Betonske konstrukcije po kojima će se kretati vozila treba napraviti od betona otpornog na djelovanje mraza. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI BETON Prilikom betoniranja temelja stupova ĉeliĉne nadstrešnice. izvoditelj radova ih dovodi u ispravno stanje. god. ulje itd. Radovi na zatrpavanju ne smiju se izvoditi ako su materijali ili podloga smrznuti. Dio iskopanog materijala se koristi za zatrpavanje oko izvedenih temelja.[219] .xls. Iskopani materijal treba odlagati na dovoljnom odstojanju od ruba iskopa da ne doĊe do zarušavanja. Gornje površine betona prednjih i straţnjih blokova potrebno je kvalitetno obraditi i zagladiti bez izvlaĉenja cementnog morta. od 16. kako bi se osigurala sigurna gradnja.2008. blokova i otoka potrebno je ugraditi sidrene ploĉe prema detalju iz Izvedbenog projekta vodeći strogo raĉuna o geodetskoj kontroli istih. bez posebne naknade. 2. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.

bez obzira na veliĉinu. kompaktnog i vodonepropusnog betona. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 98348485. obrada površina betona (osim tamo gdje je prikazana kroz posebne stavke) i njega. god. Grede se raĉunaju i preko stupova po duţini. otpornost protiv habanja. 45212-400-4474/2008. ili iskljuĉenja pojedinih ureĊaja mehanizacije iz pogona. stvrdnjavajućeg i oĉvrslog betona. Beton je projektiranog sastava. Tekuću kontrolu osnovnih materijala.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Za sve betonske i armirano-betonske radove kroz jediniĉne cijene ukljuĉen je sav materijal. da beton zadovoljava sva svojstva propisana projektom. oprema i rad. vlaĉna ĉvrstoća. te svjeţeg. Za sve betonske radove mora biti pripremljena tehnologija koja omogućuje dobivanje gustog. u svjetlom rasponu. osim otvora za prolaz cijevi. otpornost protiv djelovanja soli. kao i svjeţeg. a u svemu prema vaţećim standardima. Beton se mora ugraĊivati sustavno i programirano prema unaprijed izraĊenom programu i izabranom sustavu. na osnovi operativnog plana radova u suglasnosti s Projektantom i nadzornim inţenjerom. On mora biti dokazan predhodno laboratorijskim ispitivanjima svojstva osnovnih materijala. koju obavlja izvoditelj radova. kontrolira nadzorni inţenjer.ms_office Strana: 6. prijevoz i rad s oplatom i skelom.. koje će obaviti izvoditelj radova putem organizacije registrirane za tu djelatnost. odreĊena marka. bez obzira na radno vrijeme. od 16. Pri obraĉunu stijena odbijaju se svi otvori. ugradnja. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Armirano-betonske ploĉe obraĉunavaju se od leţaja do leţaja tj. Svaki zapoĉeti betonski odsjek. konstruktivni dio ili element objekta. Nabava. kao što su vodocementni faktor. Sastav betona mora biti projektiran raĉunski i provjeren eksperimentalno u skladu s postojećim tehniĉkim propisima i vaţećim standardima. Izvoditelj radova treba izraditi plan uzimanja uzoraka. koji su funkcionalno projektirani. zaštitu od brzih vremenskih promjena. Eksperimentalno treba dokazati. stvrdnjavajućeg i oĉvrslog betona. Nadvoji se raĉunaju u duţini otvora ukljuĉujući naleţući dio. Svjeţi beton mora se ugraĊivati vibriranjem u slojevima ĉija debljina ne smije biti veća od 70 cm.2008. izrada. prijevozi i prijenosi. mora biti izbetoniran neprekinuto u zapoĉetom opsegu. otpornost protiv smrzavanja.xls. modul elastiĉnosti. za pojedine vrste betona. kako to predviĊa program betoniranja. konzistencija. te eventualna crpljenja vode ukljuĉeni su kroz jediniĉne stavke.[219] .10. Betonske podloge obraĉunavaju se u m³. predhodno ispitani i kontrolirani u toku rada. odreĊene vrijednosti koeficijenta stezanja itd. Oplata je glatka a sve površine treba izvesti posve precizno i ravno. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Beton se mora proizvoditi od predhodno ispitanih i tokom vremena kontroliranih osnovnih materijala u pogonima za proizvodnju betona.

god. impregnacija betonske površine i nanaošenje reparaturnog morta u 1 do 2 sloja. ELEKTROMONTAŢNI MATERIJAL I RADOVI ARMATURA – BETONSKI ĈELIK Armatura se mora postaviti solidno i struĉno prema vaţećim propisima i pravilima struke. ĉišćenje od ostataka oplate. drţeći se u svemu uputstva proizvoditelja. Eventualne nedostatke vidljivih površina treba sanirati odgovarajućim reparaturnim mortovima. Odmah poslije ugraĊivanja i površinske obrade beton se mora zaštititi od neposrednog djelovanja sunĉanih zraka. 45212-400-4474/2008. Na prekidima mora biti ostvarena dobra prionjivost obaju betona. oborina i smrzavanja. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena B. njegova jednoliĉnost i kompaktnost. Prije betoniranja moraju oplate i stariji beton biti mokre i moĉene posebnim oplatnim uljem. nastavljanu i ugradbi armature moraju biti u skladu s odgovarajućim propisima. popunjavanje šupljina. kod vidljivih površina betona. ili postupkom zatvaranja betonskih površina prskanjem kemijskim sredstvima i odrţavati ga trajno vlaţnim najmanje 7 dana. naknadno provlaţenje i kristalizacija procjedne vode na mjestima prekida betoniranja. odstranjivanje eventualnih stršećih dijelova armature. opći izgled betona.[219] . odmašćivanje. po potrebi i više. U cijeni rada uraĉunata je i skela.10. koji su sastavni dio projekta. Sve vidljive površine moraju biti završnog izgleda što se postiţe primjenom odgovarajuće oplate i postupaka betonskih radova. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Sloj betona.ms_office Strana: 7.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Radovi na savijanju. Po završenom betoniranju izvoditelj radova mora zaštititi ugraĊeni beton od isušivanja mokrim postupkom. 2. 2. B. mora vibriranjem biti dobro spojen s predhodnim donjim slojem betona.xls. a sam spoj mora biti vodonepropusan. oblik i poloţaj armature definirani su planovima armature. Za ocjenu postignute kvalitete konstrukcije mjerodavan je. Kod betoniranja smiju se prekidi – radni spojevi izvesti samo na mjestima koja su unaprijed projektom predviĊena.3.2008. Da bi se sprijeĉilo. koji se ugraĊuje. od 16. potrebno je površine radnih rešaka prije nastavka betoniranja premazati sredstvom za vezu starog i novog betona.2. osim rezultata prije spomenutih proba i kontrolnih ispitivanja. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti otklesavanje izboĉina. Dimenzije. ELEKTROMONTAŢNI MATERIJAL I RADOVI OPLATA 98348485.

radspored sidrenih otvora i naĉin njihove obrade mora biti takav da vizuelno i tehnološki odgovara vidljivom betonu. odgovarajućim mortom ili upotrijebiti sustav proizvoĊaĉa oplate za zatvaranje rupa nakon izvlaĉenja sidara. hoblinja. Sva popreĉna sidra moraju biti opremljena glavama za napinjanje. od 16. komadića uloţaka i sliĉnog). 45212-400-4474/2008. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. ili glave za napinjanje. moraju se paţljivo i vodonepropusno ispuniti betonom. otpadaka ţice. ZIDARSKI RADOVI 98348485. Izvoditelj radova je duţan za svaku oplatu izraditi nacrt. god. Oplate i premazi ne smiju utjecati na boju betonskih površina. Svi elementi za usidrenja. Izvoditelj radova je duţan izraditi nacrt rasporeda otvora i dati ga na odobrenje Projektantu i nadzornom inţenjeru. Oplate za beton se ne obraĉunavaju posebno već su ukljuĉene jediniĉnom cjenom betona.[219] . te premazane oplatnim uljem. koji ostaju u betonu nakon što se izvuku sidra.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. moţe posebno zaštititi od hrĊanja. napinjanje i fiksiranje oplate moraju biti izraĊeni tako da se svaki dio koji ostane u betonu. Reške u oplati moraju dobro brtviti. Otvori. tako da bude onemogućeno svako procjeĊivanje i oticanje vode ili cementno-pješĉanog morta. Oplate koje upijaju vodu moraju prije betoniranja biti pripremljene tako da betonu ne oduzimaju vodu (polijevanje vodom ili zaštita odgovarajućim premazom). Za izradu prednjih i straţnjih blokova koristiti precizno sloţenu ĉeliĉnu oplatu. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena III. Oplate moraju biti prije upotrebe dobro oĉišćene od neĉistića (pijeska. a moţe hrĊati. Oplate moraju biti poduprte i usidrene tako da nisu moguće deformacije oplate ili pomaci uslijed betona i dinamiĉkih utjecaja za vrijeme betoniranja. Za brtvljenje oplate mogu se upotrebljavati samo oni materijali koji ne djeluju štetno na hidrataciju betona i koji ne mogu obojiti betonsku površinu. a da se beton pri tom ne ošteti. na naĉin koji neće štetiti konstrukciji. a koja se poslije mogu odstraniti.2008.10.xls. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Sve oplate za beton i armirani beton moraju biti izraĊene prema mjerama iz projekta. Kod vidljivih površina betona. kojima se sidra mogu naknadno napinjati.ms_office Strana: 8.

osim sidara za sidrenje nadvoja. god. U jediniĉne cijene ukljuĉen je sav materijal. a širina – ako se zida za vrijeme zime treba zidove zaštiti od mraza. sidra. moţe se izvoditi samo ako je prethodnim statiĉkim proraĉunom utvrĊeno da nosivost zida poslije tog bušenja odnosno izrade ţljeba nije manja od propisane nosivosti. – popreĉni i uzduţni zidovi moraju na spoju biti meĊusobno povezani zidarskim vezom.xls. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. greda i ploĉa. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Zidarski radovi moraju se izvesti solidno i struĉno prema vaţećim propisima i pravilima struke. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 98348485. U jediniĉne cijene ukljuĉeno je sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova prema projektu. – za vrijeme zidanja opeku kvasiti vodom. za pregradne zidove treba ispustiti zupce u masivnom zidu na svaki drugi red za 1/2 opeke. te kompletno grubo i fino ĉišćenje svih objekata i njegovih površina. prijevozi i prijenosi.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. oprema i rad.5 do 2 cm za vezu ţbuke prigodom ţbukanja zidova. Potrebna skela je prikazana kroz posebnu stavku. ugradnja. kao i okoliša. – vanjske fuge ostaviti prazne od 1. prijevoz i rad s oplatom ukljuĉeni su u stavku. a preklop mora iznositi najmanje jednu ĉetvrtinu duţine zidnog elementa. zaštite. Prilikom izvoĊenja zidova zgrada izvoĊaĉ se mora pridrţavati slijedećih mjera: – zidanje se mora izvoditi sa pravilnim zidarskim vezovima.10. – svako naknadno bušenje ili izrada uţljebina u zidovima zgrade koje nije bilo predviĊeno projektom. – zidovi ĉije izvoĊenje nije završeno prije nastupanja zimskih mrazova moraju se zaštiti na odgovarajući naĉin. – reške dimnjaka i ventilacionih kanala zagladiti. te eventualno crpljenje vode i sušenje površina. – debljina leţajnica ne smije biti veća od 15 mm.[219] . 45212-400-4474/2008. Nabava. – zidove uz vertikalni serklaţ takoĊer zupĉasto izvesti. tj.ms_office Strana: 9. alat. a pri zidanju cementnim mortom opeka mora leţati u vodi neposredno prije zidanja. od 16.2008. izrada.

za centralno grijanje ako su ucrtani (ne plaća se posebno. Obraĉun zidanih zidova. Zazidavanje (zatvaranje) ţljebova u zidovima ostavljenih za instalacije kanalizacije i grijanja nakon izvoĊenja tih instalacija. svi transporti i sl.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. uz suglasnost naruĉitelja.) iza poloţene instalacije. samo ravni lim bez profilacije. ţljebova i sl. U jediniĉnoj cijeni dobava i umetanje brtvi od bitumenizirane spuţvaste gume u udubljenja vala pokrovnog lima.ms_office Strana: 10. prilagodba sljemenjacima. kao i sav ostali pripadajući alat. a obrada ĉela je ukljuĉena Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena IV. bez obzira na veliĉinu. te izrezivanje sljemenskog lima “NA ĈEŠALJ” na sudaru sa pokrovom. B. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. V. Pri obraĉunu stijena odbijaju se svi otvori. a nije ukljuĉena obrada ĉela – kod otvora iznad 5 m² odbija se površina iznad 3 m². Razvijena širina lima je 100 cm.xls. Napomene vezane za zidarska ţbukanja: – otvori na zidu do 3 m² se ne odbijaju. skela. osim otvora za prolaz cijevi. U jediniĉnu cijenu ulazi dobava i postava materijala i djelova. sav spojni i vezni materijal. Posebno se ne naplaćuje ni zatvaranje (ţbukanje šliceva. voditi raĉuna o uzidavanju pojedinih graĊevinskih elemenata. ne plaća se posebno. OBRTNIĈKI RADOVI VENTILIRANA FASADA 98348485. ulazi u jediniĉnu cijenu). Obraĉun po m² izraĊenog krova. 45212-400-4474/2008.10. Lim je tvorniĉki obojen ili plastificiran s obje strane. opekom. god. samoljepiva traka. Boju lima odrediti će projektant iz vaţećih RAL boja. KROVOPOKRIVAĈKI RADOVI Pokrivanje kompletnog krova pokrovom od profiliranog jednostrukog aluminijskog lima.5° do 16°. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Prilikom zidanja pravovremeno ostaviti otvore prema zidarskim mjerama. plastiĉnih podloţaka na mjestima dodira ili sudara s drugim materijalom. Krov se izvodi kao trostrešni u nagibima od 1. Postavu ovog lima moţe raditi samo licencirani izvoditelj od strane proizvodaca pokrova. i nije ukljuĉena obrada ĉela zida – kod otvora od 3 do 5 m² odbija se površina iznad 3 m².2008. Pokrivanje sljemena limom identiĉnim kao pokrovni lim debljine 0. vodilice. od 16. kao Kalzip tip AF 65/333 ili odgovarajuće.8 mm. Obraĉun po m¹ pokrivenog sljemena. ukoliko troškovnikom nije posebno propisano.[219] . o ostavljanju ţljebova za kanalizaciju. Gornji posebno profilirani lim kao Kalzip ili odgovarajuće uĉvršćuje se preko unaprijed postavljenih vodilica (raspored vodilica odreĊen je statiĉkim proraĉunom za odgovarajuću brzinu vjetra) posebnim strojem za pertlanje. rabicom ili na drugi naĉin. stupova i dimnjaka je površinski (m²).

duţan je o tome obavijestiti izvoditelja graĊevinskih radova kako bi isto bilo otklonjeno. TakoĊer je duţan zaštititi svoje radove od prljanja drugih izvoditelja.T7.2008. a svi spojevi su izvedeni putem varenja. d) otpornost na UV zrake (izbjeljivanje). Minimalna debljine zaštitnog sloja iznosi 18 do 25 mikrona. 226 i 228. ne stvara dim i ne proizvodi toksiĉne kemijske produkte. U domeni protupoţarne sigurnosti fasadne ploĉe trebaju zadovoljiti klasifikaciju prema najvišoj i najjaĉoj normi za ovaj tip proizvoda.10. sa odgovarajućim kvalitetnim materijalom koji mora odgovarati postojećim propisima i standardima. te ukoliko naiĊe na nedostatke koji mu mogu smetati. Fasada treba zadovoljiti sve certifikate prema relevantnim normama kojim se dokazuje da zadovoljava i ispunjava slijedeće uvjete testiranja: a) test na savijanje.5 ĉvrstoće F220 do 260 N/mm². prema vaţećim propisima i pravilima struke. Svi aluminijski komadi i izraĊevine moraju biti kvalitetno i odgovarajuće izvedeni.xls. 98348485. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Obloga fasade izraĊena je od max compact ploĉa kao exterior dekor broj 0270 ili odgovarajuće. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena VI.C. Aluminijski profili izraĊeni su iz aluminijske legure Al Mg Si 0. Sva uĉvršćenja. Prije poĉetka radova na izradi obojene bravarije izvoditelj radova na obojenoj bravariji je duţan pregledati izvedene graĊevinske radove. Crna bravarija izraĊena je od NP i HOP vuĉenih profila. sa odgovarajućim kvalitetnim materijalom koji mora odgovarati postojećim propisima i standardima. spojne elemente izvesti prema uputama proizvoĊaĉa fasade.ms_office Strana: 11. Prije ugradbe bravariju je potrebno dobro oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i odmastiti. Izvoditelj ovih radova duţan je zaštititi radove izvedene od drugih izvoditelja kako nebi svojim radom iste oštetio. a nakon završetka rada duţan je sav suvišni materijal i otpatke odstraniti sa gradilišta. Svi radovi moraju biti izvedeni struĉno i solidno. 236. te mora zadovoljiti propise HRN.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.[219] .234. c) test na absorciju obiĉne (destilirane) i slane (morske) vode. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. te antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida. Za uĉvršćenje podkonstrukcije fasade za zid koristiti cinĉane ili inox vijke. Svi okviri imaju ugraĊene pracne za usidrenje. god. od 16. e) sposobnost laganog ĉišĉenja standardnim kućnim i ekološkim sredstvima. Za izradu obojene bravarije koristiti plastificirane aluminijske profile sa prekinutim termiĉkim mostom tip kao Schueco International tip Royal HI 75 ili odgovarajuće. b) test na rastezanje. 45212-400-4474/2008. prema vaţećim propisima i pravilima struke. kojom se potvrĊuje da su izraĊene od materijala koji ne podrţava gorenje. BRAVARSKI RADOVI Svi radovi moraju biti izvedeni struĉno i solidno.

izradu u radionici. liĉilaĉki i svi drugi pomoćni radovi. Sve ostalo prema shemi bravarije i uputama nadzornog inţenjera i projektanta.ms_office Strana: 12.xls. koji su prikazani kroz posebnu stavku. namještanje i podešavanje na mjestu ugradbe i nakon ugradbe. te davanje iste na uvid i odobrenje projektantu. U stavkama su uraĉunati i sporedni radovi potrebni za ispravno dovršenje pojedinih vrsta rada.10. pomoćne naprave i druga sredstva koja su potrebna za ispravnu izvedbu ili bi se mogla tijekom rada ukazati potrebnim. 45212-400-4474/2008. Vrata i prozori koji se otvaraju moraju u falcevima imati ugraĊene gumene brtve. na osnovu normi. Ugaoni elementi moraju biti izvedeni besprijekorno. Kod svih vrata jediniĉnom cijenom obuhvatit i gumeni podni odbojnik za zaustavljanje vrata. dobavu i montaţu metalnog okova po izboru projektanta s cilinder bravama i kljuĉevima i sve opšavne lajsne. Mjesta koja se naroĉito osjetljiva na propuštanje moraju se kitati dvokomponentnim kitom odgovarajuće kvalitete. Kompletan objekt potrebno je ispitati na zrakopropusnost i o tome izraditi odgovarajuću potvrdu o sukladnosti. Ovi tehniĉki uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete. dobava predviĊenih materijala.[219] .AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. dobava i ugradnja dovratnika i doprozornika. STOLARSKI RADOVI 98348485. aluminija ili drugog antikorozivnog materijala. pogotovo u pogledu toplinske provodljivosti. Uz gore navedeno u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu radioniĉke dokumentacije. Sidra za priĉvršćenje aluminijskog lima i profila su od inoxa. Za ugradnju IZO stakla koristiti propisane plastiĉne kladice. god.60 W/m²K. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. U jediniĉne cijene ulaze svi troškovi potrebni za potpuno dovršenje rada. Sva vanjska vrata moraju imati ugraĊene samozatvaraĉe. Za ostakljenje primjeniti IZO staklo dimenzija 4 + 16 + 4 mm koje je izraĊeno od termo stakla tako da koeficijent prolaza topline iznosi 1. uzimanje mjera na licu mjesta. od 16. Vijci i ostala sredstva za spajanje su iz nehrĊajućeg ĉelika (inox). dopremu na gradilište. Izvoditelj radova mora atestom dokazati da aluminijski profili i staklo zadovoljavaju traţene uvjete.2008. Boju plastificirane aluminijske bravarije odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom. zidarski. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog materijala. Sve metalne djelove podloţne koroziji treba zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida što je ukljuĉeno u cijenu. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena VII. Ĉeliĉni profili za sidrenje aluminijskih stijena premazani su radi zaštite sa najmanje dva premaza zaštitne boje. propisa i priznatih pravila tehniĉke nauke i prakse.

Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. pomoćne naprave i druga sredstva koja su potrebna za ispravnu izvedbu ili bi se mogla tijekom rada ukazati potrebnim. Sve ostalo prema shemi stolarije. Unutarnja stolarija ugraĊuje se mokrim postupkom ili suhim postupkom (ugradnjom na slijepe okvire. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog materijala. dobava predviĊenih materijala. Za ugradnju stakla koristiti stolarski ili trajnoelastiĉni kit. ili ekspandirajućom pjenom). U sluĉaju da ove sheme nisu priloţene treba kontaktirati investitora i zatraţiti ih. Sve pozicije stolarije treba izraditi prema odgovarajućim shemama u prilogu. te podni odbojnik. klase bez godova jer će dovratnici biti bojeni nakon ugradnje.[219] . 45212-400-4474/2008. IX. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Za izradu krila vrata koristiti hrastovi furnir 1. Obraĉun po komadu izraĊenih i ugraĊenih vrata. Uz gore navedeno u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu i montaţu obostranih opšavnih lajsni po izboru projektanta. uputama nadzornog inţenjera i projektanta.xls. dopremu na gradilište. Na svim vratima WC-a u donjem dijelu ugraditi ventilacionu rešetku.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. dobavu i montaţu metalnog okova po izboru projektanta s cilinder bravama i kljuĉevima. Boju stolarije (krila i dovratnici) odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom. zidarski. god. a kod suhog postupka bitumeniziranom spuţvom (bitrax) i trajno elastiĉnim kitovima. Dovratnici na gradilište moraju doći impregnirani i sa vanjske strane zaštićeni premazom protiv upijanja vlage. dobava i ugradnja dovratnika i doprozornika. uzimanje mjera na licu mjesta. Unutarnju stolariju kod standardnih namjena objekata nije potrebno brtviti na spoju sa zidom. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena VIII. Spojnica vanjske stolarije i zida se kod mokrog postupka brtvi ţbukom i ugradnjom na pristupak. te prema pravilima struke što je ukljuĉeno u cijenu stolarskih i bravarskih radova. Izrada i dobava slijepih okvira. kao i pripasivanje krila uraĉunato je u stolarskim stavkama kao i ugraĊivanje slijepih okvira i mokro ugraĊivanje dovratnika i doprozornika. STAKLARSKI RADOVI Sva stolarija i bravarija je ostakljena prema shemama stolarije i bravarije. LIMARSKI RADOVI 98348485. liĉilaĉki i svi drugi pomoćni radovi. Za izradu dovratnika koristiti drvo jele-smreke 1. klase jer će vrata biti bojena tako da se vide godovi od drveta. te izrada dobava i montaţa dovratnika i doprozornika.10. izradu u radionici. Za ostakljenje fiksnog nadsvjetla primjeniti staklo optifloat debljine 4 mm. U jediniĉne cijene ulaze svi troškovi potrebni za potpuno dovršenje rada.ms_office Strana: 13. namještanje i podešavanje na mjestu ugradbe i nakon ugradbe. od 16. Širina dovratnika iznosi 10 cm.2008. U sluĉaju mokre ugradnje stolariju treba zaštititi (PE folijom).

10. transport i montaţu na gradilištu. Al. nosaĉe horizontalnih i vertikalnih oluka. veliĉine 20 x 20 cm i 30 x 30 cm brušene ili s hrapavom gornjom površinom u boji koju će odrediti projektant u dogovoru s investitorom. god.xls. širinu reške dogovoriti sa projektantom. Sistem polaganje za sva poploĉenja je reška na rešku. klase. skelu. 45212-400-4474/2008. od 16. a na direktnom spoju s drugom vrstom lima ili metalom treba umetnuti plastiĉnu mekanu traku. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog (veznog) materijala. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu materijala. ĉišćenje podova i zidova i sve transporte. spojeve horizontalnih i vertikalnih ţlijebova. upotrebu krana. dobavu i ugradbu PVC. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. KERAMIĈARSKI RADOVI Sva poploĉenja podova i zidova predviĊena su keramiĉkim ploĉicama od 1. Na sudaru poploĉenog poda i ţbukanog zida dolazi sokl od istih keramiĉkih ploĉica u visini od 10 cm.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. izradu i postavu spona na zabatnim opšavima.ms_office Strana: 14. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena X. izradu u radionici. XI. RADNJE SA SPUŠTENIM STROPOM 98348485. U manjim prostorijama (sanitarije i sl. prikljuĉak vertikalnih oluka u lijevano-ţeljezne cijevi. Zidne keramiĉke ploĉice se putem odgovarajućeg ljepila lijepe na produţnim cementnim mortom oţbukane zidove.) dolaze ploĉice 20 x 20 cm na podove i zidove (u istoj kvaliteti i boji). Podne keramiĉke ploĉice se polaţu u cementni mort ili na unaprijed pripremljenu cementnu glazuru lijepe pomoću graĊevinskog ljepila. oluci i sliĉno izvode se od aluminijskog lima debljine 0.8 mm izuzev vertikalnih ţljebova i horizontalnih opšava koji se izvode limom kao pokrov (obojeni ravni). mesinganih ili kromiranih kutnih i završnih lajsni. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Svi limeni opšavi. polaganje i fugiranje keramiĉkih ploĉica gotovom fugir masom po izboru projektanta. Isto tako u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu i postavu trake od krovne ljepenke na svim dodirnim mjestima aluminijskog lima s betonom ili drugim materijalom.2008.[219] .

10. te dvokratna antikorozivna zaštita na bazi epoksida. Visinu poda uskladiti sa visinom podova u susjednim prostorijama. XV. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.ms_office Strana: 15. statiĉkom raĉunu i uputama projektanta. specijalni vijci.00 cm toplinske izolacije i s metalnom podkonstrukcijom. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti uzimanje mjera na licu mjesta. XIII.[219] .5 mm sa otpornošću na poţar. gornju masku i uzice za podizanje. UZDIGNUTI PODOVI Pod u prostoriji opreme izraĊen je od polo (ARIES) ili odgovarajućih podnih pocinĉanih rešetki koje se oslanjaju na podkonstrukciju na osnom razmaku od cca 70 cm. dobava komplet osnovnog i spojnog materijala. matice. Boju poda odreĊuje projektant. god. Obraĉun po m² stvarno postvaljenog spuštenog stropa. b) spušteni strop od gipsanih prefabriciranih ploĉa vel. ĉeliĉni tipli. XIV. ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA Ĉeliĉna konstrukcija se izvodi prema priloţenim shemama. ZAŠTITA OD SUNCA U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav osnovni i spojni materijal. TakoĊer jediniĉnom cijenom obuhvatiti bandaţiranje spojeva gipsanih ploĉa koristeći samoljepivu mreţicu. Strop se vješa na već pripremljene ĉeliĉne nosaĉe postavljene horizontalno na razmaku 120 cm.2008. d) zaštita kamene vune PE folijom kao Tervol Stopair ili odgovarajuće. c) ispuna stropa kamenom vunom kao Tervol tip DP-5 ili odgovarajuće debljine 5 cm.5 cm kao Amstrong ili odgovarajuće (svi uredi) dok je u ostalim prostorijama (sanitarije) strop od gipskartonskih ploĉa debljine 12. U jediniĉnoj cijeni je dobava i postava: a) podkonstrukcija s razmakom prilagoĊenim vrsti spuštenog stropa. Izvoditelj radova duţan je napraviti kompletnu radioniĉku dokumentaciju i dostaviti je projektantu i revidentu na odobrenje. od 16. zatvaranje spoja sa zidom pomoću akrila. te izrada u radionici. TakoĊer je potrebno jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje od hrĊe (pjeskarenjem). Za priĉvršćenje rešetke koristiti originalni spojni i vezni pribor. transport i montaţa na gradilištu. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena XII. detaljima. podloţne ploĉice.5 x 62. Vrstu i boju pomiĉnih aluminijskih lamela odreĊuje projektant.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. te sav ostali pomoćni materijal.karton ploĉa s 5. obiĉni vijci. 45212-400-4474/2008. e) potrebna radna skela. Pod mora biti postavljen strogo vodoravno. 62. ugradbu eventualno potrebnih aluminijskih profila. SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI 98348485. krpanje rupa od vijaka. Svi meĊusobni spojevi su putem varenja ili vijaka.xls. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Spušteni strop se izvodi od gips .

[219] . a ton boje odreĊuje projektant.ms_office Strana: 16. Toniranje boje u dogovoru s projektantom i investitorom. rad. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama. Koristiti znakove izraĊene i odobrene od strane Zavoda za istraţivanje i razvoj sigurnosti (ZIRS). god. OBJEKT KONTROLE NAPLATE GRAĐEVINSKI RADOVI ZEMLJANI RADOVI 98348485. alat. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sav materijal. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena XVI. U cijeni sav potrebni pomoćni materijal.2008.10. Izvodi se u visini cca 50 cm i obraĉunava se koz posebnu stavku troškovnika. Podnoţja crne bravarije (vrata) treba dodatno dvokratno obojiti crnom bojom otpornom na atmosferilije. Kod bojenja crne bravarije bojama na bazi epoksida jediniĉna cijena ukljuĉuje ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine. Krila se nakon nanošenja ventilirajuće zaštitne nitro boje špricaju sa bojom (neolin) koja ocrtava godove. 94/96 i 114/03. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti. dvostruki premaz epoksidnom bojom. treba dobaviti i postaviti znakove zaštite na radu i znakove zaštite od poţara. 2) gletanje svih površina glet masom otprnom na vodu. sol i gorivo. I. Skela je obraĉunata kroz posebnu stavku. trajnoelastiĉnim kitom ili odgovatajućim brojem vijaka. zaštitu ostalih površina od prljanja. Znakovi su izraĊeni na samoljepivoj foliji ili plastici. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Bojenje gotovom tvorniĉkom bojom na bazi vapna kao Poliflor treba izvesti po redoslijedu: 1) popravak manjih neravnina. Poslije sušenja kita obaviti brušenje pa tek onda nanos prvog sloja boje. ZNAKOVI ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŢARA U skladu sa projektom zaštite na radu i projektom zaštite od poţara. Poslije sušenja prvog sloja boje ponoviti kitanje eventualno zaostalih neravnina. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.xls. kitanje i brušenje eventualnih neravnina.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. transporte. te sukladno Zakonu o zaštiti na radu NN 59/96. Priĉvršćenje na zid posebnim ljepilom. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer. 45212-400-4474/2008. ĉlanak 31. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije. i 32. Prilikom bojanja stolarije prije bojenja dovratnik zaštititi zaštitnom ventilirajućom bojom na koju se nanosi kit. 3) trostruki premaz bojom po izboru projektanta. Poslije kitanja ponoviti postupak brušenja i bojenje drugog sloja. 1. razne zaštite i sl. A. Sve navedenu je ukljuĉeno u jediniĉnoj cijeni liĉenja površina. Zadnju ruku bojenja izvesti sa sjajnom bojom. od 16.

ms_office Strana: 17.00 12 23. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto.40 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere OPĆENITO: Iskop humusnog materijala i osnovni nasip obuhvaćeni su u Projektu prometnica za trasu ceste na kojoj se nalazi CP. 45212-400-4474/2008.00 0 23. Iskopani materijal deponirati na udaljenosti 25 m¹ jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Svi iskopi su predviĊeni u zbijenom nasipu od drobljenog kamena.22 0. od 16. Odnosi se na produbljenje iskopa za monolitne temeljne stope u sluĉaju da tlo nema propisanu nosivost.22 730. nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju.00 1 7.00 0 0.[219] .20 3. tj. ugraĊenog nasipa. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal sa modulom zbijenosti Ms = 80 MN/m².22 0.22 0. temenja blokova i raznih okana. Za plato je predviĊen samo osnovni nasip bez tampona i asfalta. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.00 0 19. Dubina iskopa je do 200 cm. a do kote .40 7.407.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. cca 50 cm ispod gotovog kolnika. tj. m³ 38 19.40 7. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dopremu materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹. postavljanje i odrţavanje iskolĉenih oznaka i ploĉa na terenu od poĉetka radova do predaje svih radova investitoru.36 19. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0. m³ 12 23. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹. Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na iskolĉenju svih objekata i elemenata. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. Obraĉun po m³ izvedenog. instalacionog kanala. a 5% ruĉno. Iskop se obavlja 95% strojno.20 23. Obraĉun paušalno. Ms = 80 do 100 KN/m².64 23.22 278.xls. Nasipavanje i zbijanje obavljeti u slojevima debljine 30 cm mjereno u zbijenom stanju.22 6.50 cm ispod kote budućeg kolnika.407. Svi obraĉuni za iskop. paušal 1 7. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa svake strane konstruktivnog elementa minimalno za 50 cm.00 0.00 0 7.22 6.00 260 23.00 1. m³ 260 23.00 38 19. samo dubine preko 200 cm.407.2008. kao i sve ostalo potrebno za dovršenje cijele stavke.10.407.00 0. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju.64 4.037. god. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar. Iskop dubine do 200 cm Iskop za temeljnu ploĉu u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom temeljnom tlu kategorije C.36 98348485..22 0.40 7.00 0 0.40 0.407.40 2.22 730.00 0. Nasip debljine 30 cm Nasipavanje iskopanim materijalom (kamena sitneţ) bez primjesa humusa. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou.22 0.037.407.00 0 23. Iskop dubine preko 200 cm Sve isto kao stavka 2. preuzetog od strane nadzornog inţenjera.22 278. gline ili sliĉno naokolo izvedenih temelja i temeljnih stopa.22 0. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60° ili koristiti razupiranje. zbijenog nasipa.

te eventualno crpljenje vode. Planiranje izvesti sa toĉnošću ± 2 cm. a 5% ruĉno.95 8.98 6.71 0. oko i iznad odvodnih i ostalih cijevi u zoni otoka. razastiranje i planiranje ispod.71 4.756.00 0 105.133. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60o ili koristiti razupiranje. od 16. nogostupa i u zelenom pojasu. Podloţni sloj i obloga cijevi Dobava i ugradba fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska.71 0.71 227.00 2 113.71 227. 45212-400-4474/2008. god.625. m³ 70 23.625. biojame.00 36 105.00 0 105.805.00 0 19. Obraĉun po m³ nasipnog materijala u zbijenom stanju.22 1.71 0. Nasip se izvodi posve horizontalno u sloju debljine do 15 cm.42 113. razastiranje i planiranje preko podloge iz stavke 5.22 0.22 1.805. temelja vanjskih blokova. temelja treptaĉa.71 0.42 9.95 105.71 0.22 1.xls. te nasipavanje. razastiranje i planiranje ispod trakastih temelja i greda (ukljuĉivo zatrpavanje eventualnog produbljenja ispod temelja). U cijeni eventualna upotreba eksploziva kao i zaštita od eventualnih šteta od miniranja. m³ 45 105. okana naplatnih kućica.22 0. m³ 2 113. zaštitnih blokova ispred naplatnih kućica. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju debljine 10 cm.ms_office Strana: 18. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju.10.22 1. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. samo nasipavanje.40 98348485. Obraĉun po m³ ugraĊenog kamenog materijala u zbijenom stanju.71 4. m³ 36 105.22 0. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju minimalne debljine 10 cm ispod i 20 cm iznad tjemena cijevi. te završno nasipavanje.71 3..[219] .00 45 105. Dubina iskopa je do 300 cm.71 0.71 3. Široki iskop Široki iskop za ureĊaj za proĉišćavanje otpadnih voda u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom materijalu A. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju.00 0 23.2008.56 105.22 0.00 0 113. Sloj ĉistoće Dobava i ugradba fino drobljenog kamenog materijala ili šljunka (sloj ĉistoće).756. Nasipavanje drobljenim kamenom ili šljunkom Dobava i ugradba fino drobljenog kamena ili šljunka. okana odvodnje i ostalih raznih okana.133. Iskop se obavlja 95% strojno. B ili C kategorije. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa vanjske strane temeljne ploĉe minimalno za 50 cm. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.00 59 19. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 5.98 19. armirano-betonskog instalacionog kanala izmeĊu kontrole naplate i naplatnih kućica. m³ 59 19. Obraĉun po m³ ugraĊenog fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska.40 23. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Nasipavanje debljine 20 do 30 cm Sve isto kao nasipavanje pod stavkom 5.00 70 23.56 7. te završno nasipavanje. okana elektroinstalacija. razastiranje i planiranje u sloju debljine 20 do 30 cm ispod podova objekata kontrole naplate.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.

48 59. septiĉke jame.40 38. Sloj pijeska za betonske elemente Dobava i postava nosivog sloja pijeska debljine od 10 cm za postavu betonskih elemenata.70 2.71 34.21 2.00 13. razastiranje. m² 300 113. elektro i ostalih okana.20 113.955.66 0.501. Jediniĉnom cijenom obuhvatitit dobavu i postavu filter sintetiĉke tkanine (geotekstil) izmeĊu pijeska i nasipa zemljom. Šljunak ispod staza Dobava i postava šljunka ispod staza uvaljanog u sloju debljine od 20 cm sa valjanjem i nabijanjem.00 0.71 11.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Ms = 80 do 100 MN/m².82 0.44 2. tj.00 60 105.71 6. na prostoru gdje dolazi zelena površina.00 83.82 14.111.82 0.662.00 83. ĉišćenje od korova panjeva i ostale vegetacije.21 2. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 10. m³ 60 105. korekcija rovova te izbacivanje materijala do 1 m¹ od iskopa. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.111. Obraĉun po m³ izvedenog zbijenog nasipa.73 II.71 0.68 98348485.20 11.66 0. m³ 60 38. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.00 0.26 0.71 11.71 11. razastiranje i lagano nabijanje fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska oko biojame u sloju minimalne debljine 20 cm. u potrebnom padu (minimalno 1%).00 3.306.342.71 34.00 60 38. Betoniranje armiranih temelja C25/30 Dobava i ugradba betona.00 0. m³ 200 57. klase C12/15 debljine d = 10 cm. 45212-400-4474/2008. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu materijala.40 12.21 0. od 16.20 0.66 11. 11. Obraĉun po m³ ugraĊenog pijeska.798.00 15.00 300 113.00 35 422.798.60 105.71 11.20 0.2008. u armirano-betonsku temeljnu ploĉu i grede.ms_office Strana: 19. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou. 1.113. Beton projektiranog sastava.26 71.955.68 480. m³ m² 148 168 480.113.60 14. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju.04 9.71 0.00 200 57.xls.20 640.66 I. beton klase C25/30 u velikoplošnoj oplati.48 59.48 59. Obraĉun po m³ izvedenog zbijenog nasipa.21 0.62 224.62 224. Priprema posteljice Plitki iskop i poravnanje tla C kategorije. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Podloga od mršavog betona C12/15 Betoniranje betonske podloge od mršavog betona. god. te lagano nabiti ruĉnim nabijaĉima.00 0 105.00 0.70 422.501. Sloj pijeska fino isplanirati.00 0. fino planiranje.00 0 422.20 640.44 2. Ruĉni iskop Ruĉni iskop materijala nakon strojnog iskopa.00 0 3. ispod temeljne ploĉe.00 0 57.71 6.00 148 168 480.532. koristeći vodilice.44 0. te planiranje i nabijanje posteljice.10. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. u padu od 2%.00 0 38.306.00 0 113.00 22 20 113.662. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Dobava.82 14.44 0.26 0.48 59.00 200 3.00 0 0 113.532.04 9.00 0 0 480.342.00 0. m² 200 3.[219] .00 113.73 57. a) pijesak Obraĉun po m² prekrivene površine b) filter tkanina (geotekstil) Humusiranje Dobava.71 0. U jediniĉnoj cijeni doprema materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹. Obraĉun po m² pripremljene površine.26 71. a) beton b) velikoplošna oplata m³ 35 422. razastiranje i planiranje humusnom zemljom u otocima oko objekta kontrole naplate u debljini 20 do 30 cm.71 0. te hidrosjetvu. Nasip i geotekstil za ureĊaj za proĉišćavanje otpadnih voda m³ m² 22 20 113. Obraĉun po m³ izvršenog iskopa u zbijenom nasipu.

b) glatka oplata c) doplata za vidljivi dio sokla Betoniranje armiranog podesta C25/30 Dobava i ugradba betona.02 4.00 1 2 2 480.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0.00 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.xls. te raznih kemikalija (ulje.00 0 0 480.48 20.95 4.6 l/m³ betona.26 20.604.48 59.48 59.00 9 25 25 480.00 0.00 24.00 0.vanjski izvesti u posve preciznoj.2008. a prije poĉetka vezanja betona dobro zagladiti jer se na nju postavlja hidroizolacija.26 20.324. Površinu betona potrebno je nakon ugradnje betona. Podest izvesti po dimenzijama iz projekta objekta kontrole naplate.48 59.52 40.02 0.26 20.95 4. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli.02 0.50 4. od 16.04 480. Beton projektiranog sastava.60 480.02 4.6 l/m³ betona. Armatura je iskazana u posebnoj stavci.50 500. m³ m² 24.02 480.00 0 0 0 480. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Betoniranje armiranih sokla C25/30 Dobava i ugradba betona.02 11. Armatura je iskazana u posebnoj stavci. a) beton b) glatka oplata c) doplata za površinsku obradu Betoniranje armirane ploĉe na podu C16/20 Dobava i ugradba betona.00 0.02 480.48 59.02 0.02 11.00 0. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.32 1. u donju armirano-betonsku ploĉu debljine d = 12 cm. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Beton projektiranog sastava.50 480.48 59.50 500.48 118.26 20.26 20. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.00 0.48 59.324.963.00 0.48 20.481. m³ m² m² 9 25 25 480.32 1.48 59. m³ m² m² 1 2 2 480.10.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.04 5. Beton je klase C25/30. ravnoj i horizontalnoj oplati. Beton se mora njegovati jednim od sistema njegovanja. Popreĉni presjek podzida vidljiv je iz projekta pojedinih objekata. god.48 118. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI .02 0.00 0 0 0 480. Armatura je obraĉunata u posebnoj stavci. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli.604. a oplata je velikoplošna. nafta i sliĉno).26 20.60 98348485.02 0.00 0. a) beton b) doplata za površinsku obradu Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 3. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI .963.48 20. Betonski podest je od betona klase C25/30 s finom obradom gornje površine betona.02 0.481.9 230 480. u armirano-betonski podzid (sokl) iznad temeljnih greda izvedenih pod stavkama 5 i 8.[219] . 45212-400-4474/2008.00 0. u armirano-betonski podest na ulazu u objekt kontrole naplate. Beton projektiranog sastava.26 20.52 40.48 20.26 20.00 0.48 59.9 230 480. Vidljivi dio sokla . klase C16/20.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0.ms_office Strana: 20.

xls. Nosaĉi se rade kao “vilice” od pocinĉane ţice debljine 3. Obraĉun po m² postavljenih kombi ploĉa.08 0.00 0 101.151. Oplata je velikoplošna .051. te odrţavanje glazure. Postavlja se 6 do 8 komada nosaĉa na m² podgleda.937.08 0.70 0.00 0 15.70 0.40 kom 850 15. Beton projektiranog sastava. Izvodi se preko termoizolacije na podu prizemlja objekta kontrole naplate. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Cementi estrih na podu Dobava i ugradba materijala u cementni estrih lagano armiran debljine d = 5 do 7 cm. 8.22 0. Betoniranje stropne konstrukcije prizemlja 25/30 Dobava i ugradba betona u punu armirano-betonsku ploĉu iznad prizemlja objekta kontrole naplate. a) beton b) glatka oplata 9. Beton je klase C25/30.86 19. izradu glazure zaribane do crnog sjaja.00 0.00 0 84. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje površine.00 m² 230 101.a.228.00 0.08 0. Kombi ploĉe Doplata za dobavu i postavu KOMBI ploĉa debljine d = 8 cm.00 0.85 19.22 12.20 4.00 42 250 533.020.391.60 3.22 12.08 0.49 101.02 mm.2 mm svaka razvijene duţine od 50 cm.52 13.00 533.70 0.49 94. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje površine. Nosaĉi kombi ploĉa Doplata za izradu. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.49 94. Betoniranje stropne konstrukcije kata 25/30 Sve isto kao st.33 76. Kombi ploĉe dolaze “U OPLATU” armirano-betonskih serklaţa iz stavke 22.70 0.987. postavu armaturne mreţe. od 16.00 78. izradu glazure zaribane do crnog sjaja.48 86.020. 8.937.399. te odrţavanje glazure.00 m³ m² 45 250 533.48 86.33 76.70 10.00 0.33 76. dobavu i postavu PVC folije debljine 0.00 15.228. a) cementni estrih ispod keramiĉkih ploĉica d = 5 cm b) cementni estrih ispod keramiĉkih ploĉica d = 6 cm c) cementni estrih ispod linoleum poda d = 6.00 0 0 533.00 101.391.151.999. 45212-400-4474/2008.00 230 101.48 86.00 0.00 0 0 533. Podupiranje je na visini cca 3. god.2008.999.00 850 15.49 101.08 22. m² m² m² m² 140 48 140 30 78.00 45 250 533.00 98348485.02 mm.00 0.49 94.49 94.33 76.86 19.08 23.00 m² 105 84.00 0. a postavljaju se sa vanjske strane vetrikalnih i horizontalnih serklaţa.33 76.20 4. Obraĉun po m² izraĊenog cementnog estriha. a ploĉa debljine 18 cm. Cementna glazura je armirana mreţom Q-131.08 0. Izvodi se preko termoizolacije u padu na krovu objekta kontrole naplate.33 76.22 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.08 8. samo kat.33 76.00 533. 6.08 22.49 101.00 0.828.48 86.[219] .7 cm d) cementni estrih ispod keramiĉkih ploĉica d = 8 cm 7..33 76.00 m³ m² 42 250 533.70 10.020. Oslanja se preko monomitnih greda i horizontalnih serklaţa na armirano-betonske vertikalne serklaţe.10. Obraĉun po komadu postavljenog nosaĉa.00 105 84.40 84.020.ms_office Strana: 21.051.00 0 0 0 0 78.00 0. dobavu i postavu PVC folije debljine 0.00 0.828. Cementna glazura je armirana mreţom Q-131. 10.85 19.49 101. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Obraĉun po m² izraĊenog cementnog estriha.08 23.987.08 0. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. dobavu i postavu dodatnih nosaĉa kombi ploĉa iz stavke 24. a) beton b) glatka oplata 8.399. postavu armaturne mreţe.30 m¹.70 23.08 8.glatka.60 3.00 140 48 140 30 78.52 13. Cementi estrih na krovu Dobava i ugradba materijala u cementni estrih lagano armiran debljine d = 5 do 8 cm.70 23. U cijenu ukljuĉiti istovremenu izvedbu horizontalnih serklaţa.

733. Betoniranje serklaţa i nadvoja C25/30 m³ m² 10 132 533.481.08 5.56 533.33 59.00 0. 45212-400-4474/2008. Dimenzije nadvoja su zadane projektom pojedinog objekta.33 97.00 0 0 480.00 0.00 197.00 0 0 533.33 76.00 1 2 480. od 16.26 1. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ravnanje. Oplata je dašĉana. Obraĉun po m³ ugraĊebog betona. a) beton b) dašĉana oplata Betoniranje vijenca C25/30 Dobava i ugradba betona u armirano-betonski vijenac iznad vanjskih zidova.33 97. a) beton b) glatka oplata Betoniranje temelja agregata C25/30 Dobava i ugradba betona u armirano-betonski temelj agregata. savijanje.81 115.481. m³ m² 1 2 480.00 0.26 0.380. Visina podupiranja iznosi do 3. Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete. Beton projektiranog sastava.41 6. dimenzija i presjeka prema projektu objekta kontrole naplate.26 0.52 14. a) rebrasta armatura RA-400 b) mreţasta armatura MAG-500 Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 11.042. Obraĉun po kg ugraĊene armature. kg kg 18000 29000 6.10. Upotrijebiti glatku precizno sloţenu oplatu.48 118. presjeka prema projektu objekta kontrole naplate.00 14.490.00 18000 29000 6.08 5.08 0.00 98348485.48 59.00 0. dimenzija i presjeka prema projektu objekta kontrole naplate.042.333.33 59. 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente.33 59.50 15. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.48 59.5 291 533.48 59.00 0.733.[219] .00 6. Upotrijebiti glatku precizno sloţenu oplatu za okna.70 7.99 1.26 0.41 6.26 480.00 0.81 115. te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorniĉkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom.00 10 132 533.00 0. beton klase C25/30.99 1.490.5 291 533. obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu. Vijenac (vanjska greda iznad ploĉe) izvesti po dimenzijama iz projekta objekta kontrole naplate. sjeĉenje.81 0.599.33 76. beton klase C25/30.33 97. izrada i postava betonskog ţeljeza prema Izvedbenom projektu armature.430.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. m³ m² 3 25 533.52 480.00 0 0 533.26 1.599. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.50 533.33 97.ms_office Strana: 22.48 59.08 0. a) beton b) glatka oplata Armatura Dobava.70 533. Beton projektiranog sastava.2008.333. Beton projektiranog sastava.56 12. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.00 0.30 10.26 480. Upotrijebiti glatku precizno sloţenu oplatu jer se direktno na beton lijepi keramika.41 6.00 0.70 0.00 197.81 0. Beton je klase C25/30.70 7.0 m¹.380.430.00 0.70 13. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.00 0 0 6.xls. m³ m² 14. beton klase C25/30. Armatura mora biti ĉista od hrĊe i svih masnoća.00 3 25 533.70 0.33 76.00 0 0 533. Beton projektiranog sastava.29 28.29 28.41 6.26 0.33 76.33 59. a) beton b) glatka oplata Betoniranje okana odvodnje C25/30 Dobava i ugradba betona u armirano-betonska okna odvodnje.30 10.48 118. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Dobava i ugradba betona u armirano-betonske vertikalne i horizontalne serklaţe i nadvoje u vanjskim i unutarnjim nosivim i pregradnim zidovima. god.

UKUPNO TESARSKI RADOVI: 0. izrada i demontaţa skele nakon dovršenja svih radova.344.00 1 440.00 0. beton oplata UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 16.215.00 0.42 0.00 592 22. Obraĉun po m² vertikalne projekcije skele.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.44 440.56 III.00 0 22. m² 592 22.44 0.00 0 0. razne zaštite i sl. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dovoz.00 0. Sve prema planu oplate i planu armature u skladu sa statiĉkim raĉunom.00 0.66 2. od 16.64 13.liĉilaĉke radove.00 0. Širina stepenice 27 cm.64 13. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.80 652.2008. kom 1 440.386.70 1.344. Visina skele je do 4.80 652. rad.00 0 0.00 0.33 97. te otprema pokretne ĉeliĉno-drvene skele za bravarske i soboslikarsko .44 2.70 0. god.00 0 0 533.44 440.0 m¹. Nosive i pregradne zidove takoĊer je potrevno povezati preklapanjem opeke. Obraĉun po kom skele Fasadna skela Izrada montaţno-demontaţne fasadne skele sa podnicama i ogradom u visini svake etaţe. Odnosi se na rad u visokim prostorima (ĉeliĉna nadstrešnica). visina 17 cm. 45212-400-4474/2008. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Dobava.386. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova.44 440.08 22.70 0.00 1.[219] .ms_office Strana: 23.10.272. demontaţu i odvoz elemenata fasadne skele.00 0.713.00 0 0.00 0. alat.33 97. Visina skele iznosi cca 4.215. transporte.00 0 440. Armatura nije sadrţana u stavci.42 III. Skela sluţi za izradu svih radova na fasadi (zidanje i izrada fasade). sidra. montaţu. Skela za visoke prostore Dobava.713.6 24 533. Betoniranje AB subišta sa C 25/30 m³ m² 2.00 0.42 0. 13.00 0. visina podupiranja do 3.0 m¹.272. 1.00 0.66 2.xls.00 0 0.00 2.00 0.6 24 533.5 m¹.44 0.00 98348485.33 97. izrada i betoniranje AB trokrakog stubišta zajedno sa podestima. Širina kraka 110 cm.42 13.70 II.33 97. betonom klase C 25/30 u potrebnoj glatkoj oplati. ZIDARSKI RADOVI OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal. 0.08 IV.56 533. TESARSKI RADOVI OPĆENITO: Oplata svih betonskih i armirano-betonskih elemenata ukljuĉena je u jediniĉne cijenu istih i prikazana kroz betonske i armiranobetonske radove.

Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Hidroizolacija Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacija podova u prizemlju objekta kontrole naplate i vanjskih zidova okna naplatne kućice.802. Prvu i drugu ploĉu Tervola postavljati sa preklopom od 50%. 45212-400-4474/2008.93 33.10.332. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje betonske podloge od svih prljavština.50 132. a sastoji od hladnog bitumenskog premaza. Obraĉun po m² izraĊene hidroizolacije. tako da se izbjegne preklapanje vertikalnih spojeva.00 0 80. a) horizontalna hidroizolacija Hidroizolacija zidova Izrada horizontalne hidroizolacija ispod vanjskih i unutarnjih nosivih zidova.80 80. nanošenje sloja prajmera (resitol) i varenje prve i druge trake.67 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Hidroizolacione trake moraju biti 100% zavarene za podlogu kao i meĊusobno. Obraĉun po m² izraĊene hidroizolacije.48 4. Na spoju sa zidom ugraditi rubne trake od kamene vune u visini cementnog estriha.332.[219] . Termoizolacija na krovu d=12cm Dobava i ugradba na krov objekta kontrole naplate kamene vune kao Tervol tip TPT 60/60 ili odgovarajuće.00 236 77. m² 236 77. debljine 12 cm (2×6 cm). Druga traka mora imati pomak preklopa za 50% u odnosu na prvu.48 77. Paziti da se ploĉe ne oštećuju. Obraĉun po m² ugraĊene kamene vune.67 20.08 2.60 2.08 0.232.93 0. nanošenje sloja prajmera (resitol) i varenje prve i druge trake. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje betonske podloge od svih prljavština.93 0.50 98348485.60 73. Termoizolacija na podovima d=6cm Dobava i postava kamene vune kao Tervol tip TPT-60/60 ili odgovarajuće. Hidroizolacione trake moraju biti 100% zavarene za podlogu kao i meĊusobno. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0 73.68 18. god.93 33.00 280 73. m² 250 132.00 0 77. te pravilno bez razmaka sloţiti ploĉe od kamene vune. Donja podloga mora biti propisno suha što se dokazuje mjerenjem postotka vlage na površini betona.67 0.802.00 250 132. od 16.627. m² 280 73. Kamena vuna dolazi preko hidroizolacije na podovima prizemlja. m² 35 80.xls. Obraĉun po m² izraĊene hidroizolacije.00 0 132.68 0. debljine d = 6 cm. te dva sloja varene bitumenske ljepenke debljine 4 mm s meĊusobno zavarenim preklopima 10 cm.67 20.00 35 80.68 18. Druga traka mora imati pomak preklopa za 50% u odnosu na prvu. Hidroizolacija se izvodi na armirano-betonskom nadtemeljnom zidu.232. te dva sloja varene bitumenske ljepenke debljine 4 mm s meĊusobno zavarenim preklopima 10 cm. a rezanje kamene vune obavljati posebnim noţem.80 3. Donja podloga mora biti propisno suha što se dokazuje mjerenjem postotka vlage na površini betona.08 2. Hidroizolacija se sastoji od hladnog bitumenskog premaza.08 0.2008.ms_office Strana: 24. Prije postave kamene vune potrebno je dobro oĉistiti površinu betonske ploĉe.68 0.627.

2 mm preko kamene vune.637.2 cm sa 100% zapunjavanjem horizontalnih reški. obvezno natapanje opeke sa vodom prije poĉetka zidanja. Zidovi se izvode sa 2. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu opeke. Zidanje nosivog zida debljine 20 cm Sve isto kao stavka 6.xls. 45212-400-4474/2008. dobavu i postavljanje trake.80 6. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 5.96 0.55 0. te korištenje d proizvoĊaĉa folije. m² 240 129. Odnosi se na zidove prizemlja i kata objekta kontrole naplate.50 98348485. Zidanje vanjskog zida debljine 38 cm Dobava materijala i zidanje vanjskih zidova debljine 38 cm sa opekom kao POROTHERM tip 38 S P + E ili odgovarajuća. visine do 3.00 0 240.60 8.00 220 240.00 0 164.3 m¹.24 52. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.73 31.[219] . meĊusobno varenje traka.41 0. Hidroizolacija se se izvodi sa plastificiranom polivinil klorid (PVCP) folijom kao tip Sikaplan SGmA 1.135.20 129.55 36.10. m² 360 164.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. sve unutrašnje transporte. Obraĉun po m² izvedenog zida. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Plastiĉna folija d=0. m² 250 146.135.00 0 129.73 31. visina zidanja do 3.2 cm. m² 220 240. Prilikom zidanja zida obratiti paţnju na izvedbu horizontalnih i vertikalnih serklaţa. Hidroizolacija krova Izrada horizontalne hidroizolacija krova objekta kontrole naplate.00 250 146. Obraĉun po m² kompletno izraĊene hidroizolacije.00 0 6.435. debljine 1. Hidroizolacione trake moraju biti 100% zavarene meĊusobno.55 36.80 7.4 mm s meĊusobno zavarenim preklopima 5 do 10 cm.50 146. m² 380 6. zidanje sa 100% zapunjavanjem mortom horizontalnih fuga u debljini od 1.20 9.852.24 0.ms_office Strana: 25. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje betonske podloge od svih prljavština i prašine.24 52.96 59.55 0.73 0. Odabrati vrstu folije koja se kemijski “podnosi” sa postavljenon kamenom vunom.00 380 6. Obraĉun po m² postavljene folije gledano tlocrtno.. njegovanje za vrijeme i nakon zidanja.73 0. Obraĉun po m² izvedenog zida. lica.2008. originalnih pomoćnih proizvoda.4 ili odgovarajući.3 m¹. samo zidanje nosivih zida debljine d = 20 cm sa opekom kao POROTHERM tip 20 S P + E ili odgovarajuća.41 2.60 164.00 360 164. Zidanje pregradnog zida debljine 10 cm Sve isto kao stavka 6.2mm Dobava i postava plastiĉne folije debljine d = 0.00 0 146.80 240.00 240 129. god.637. Zidanje se obavlja mortom M-100 u debljini od 1. od 16. Zidovi se izvode u prizemlju objekta kontrole naplate.. Prije postave folije potrebno je površinu dobro oĉistiti i otprašiti. Obraĉun po m² izvedenog zida.41 2.41 0.24 0. ukljuĉivo zaštitu hidroizolacije i sloj sitnozrnatog šljunka debljine 5 cm iznad hidroizolacije.96 0.80 6. U jediniĉnoj cijeni izrada monolitnih nadvoja iznad vrata.852.435. spravljanje morta.385. samo zidanje pregradnog zida debljine d = 10 cm sa opekom kao POROTHERM tip 10 P + E ili odgovarajućom. Zidanje obavljati sa produţnim mortom M-50.96 59.385.

56 15. Obraĉun po m² izvedene glazure.00 156 28.88 0.56 80. Termoizolacija fasade d=8cm m² 450 76. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti i izradu cementnog holkera.08 2.86 0.08 2.596. Izravnavanje izvesti sa odgovarajućim mortom za podlijevanje. popunjavanje manjih oštećenja na zidu. otklesavanje iscuraka morta i betona.92 60. Na 1 m² dolaze minimalno 6 do 8 komada sidara. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.88 34. samo hidroizolacija sanitarija u objektu kontrole naplate s podizanjem 5 cm iznad godovog poda. Hidroizolacija sanitarija Sve isto kao stavka 1.24 98348485.10.88 0.25 0.68 14. god. debljine 8 cm.86 0. otklesavanje manjih neravnina.86 1. Termoizolacija na podu d=4cm Dobava i ugradba kamene vune kao Tervol tip TPT (TPT 20/20 + TPT 20/20) ili odgovarajuće. Obraĉun po m² postavljene kamene vune.2 cm okomito uz zidove u visini 8 cm. krpanje i obradu oštećenja i fuga.88 34. od 16.3 m¹.25 82. Obraĉun po m² ugraĊene kamene vune.86 1. ĉišćenje od ostataka oplate. Ţbukanje unutarnjih i vanjskih zidova Ţbukanje unutarnjih i vanjskih zidova grubom i finom produţnom cementnom. Obrada armirano-betonskih zidova Zidarska obrada površine armirano-betonskih zidova sa odgovarajućim reparaturnim mortom.xls.00 13.00 11.00 51. te postava u suho na podu u prostoriji agregata.338.00 32 80. odstranjivanje eventualnih stršećih dijelova armature.25 0.92 12. m² 156 28. Obraĉun po m² oţbukanog zida.000.00 0 76.25 451.08 0.03 4. Obraĉun po m² obraĊene površine betonskog zida.562.00 0 28.03 4.25 451.372. odmašćivanje. U cijeni dobava i postava PE folije debljine 0.00 1600 51. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Dobava i ugradba kaširane staklenim voalom kamene vune kao Tervol tip FPL-80 ili odgovarajuće.00 22 60.68 28.25 82.562. debljine d = 4 cm. Strogo voditi raĉuna ravnosti i vertikalnosti ţbuke. impregnacija površine betonske ploĉe i nanaošenje reparaturnog morta u 1 do 2 sloja. slaganje ploĉa od Tervola sa toĉkastim ljepljenjem na zid i postavu sidara na propisanom razmaku..00 0 47.55 47.596.00 0 51. U jedinicnoj cijeni uraĉunati i radnu skela za rad na visini 3. 45212-400-4474/2008.03 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.[219] . vapnenom ili gipsanom ţbukom sa našpricavanjem svih ploha cementnim mlijekom. m² 22 60.00 450 76.2 mm preko kamene vune. m² 9.24 47. m² 1600 51.338.03 0.00 9. Glazura betonske ploĉe Izravnavanje armirano-betonske ploĉe u prostoriji ureĊaja sa glazurom debljine d = 1 cm.25 0. te ugradba rubne trake od kamene vune kao Tervol tip RS 120 debljine 1.372.25 0.08 0.ms_office Strana: 26. Obraĉun po m² postavljene hidroizolacije. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti otklesavanje izboĉina. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 10. popunjavanje šupljina.00 0 80. Postava u suho paralelno sa postavom fasade od max compakt ploĉa.000. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sidra. popunjavanje fuga i sl. m² 32 80. Na izravnatu glazuru postavlja se kompjutorski pod.00 76.55 47.00 0 60. Zidarska obrada odnosi se samo na betonsku površinu zida.2008. Kamena vuna se priĉvršćuje za nosivi zid sa pocinĉanim sidrima i to sa njegovim plastiĉnim dijelom.

00 3.12 1. a) prag duţine do 1 m¹ b) prag duţine od 1 do 2 m¹ Metalni jarbol za zastave Dobava i ugradba metalnog jarbola za zastave. od 16.00 0 140.20 140. te sistemon za blokadu koloture.00 0 0 116.00 0. Obradu obaviti sa odgovarajućim reparaturnim mortom.xls.11 30.00 18.20 0.019.20 3.00 6.239. Betonske ploĉe Dobava. Obrada sokla objekta Zidarska obrada vidljiivog dijela armirano-betonskog podnoţja (sokla) objekta kontrole naplate sa otklesavanjem i popravkom neravnina. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Dobava i ugradba aluminijskih pragova od flah profila 40×4 mm na mjestima gdje je razlika u podu po visini ili vrsti materijala.12 196. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.493. Ugradba rubnjaka na betonskoj podlozi od betona marke MB-25 i popreĉnog presjeka 30×24 cm sa razmakom reški izmeĊu betonskih rubnjaka od 1 cm i njihovo popunjavanje cementnim mortom u omjeru 1:2 sa polukruţnim zaglaĊivanjem. Betonski elementi moraju imati atest o otpornosti na djelovanje mraza i soli.12 196.493. Nakon slaganja betonskih elemenata iste je potrebno nabiti vibroploĉom. doprema i postava gotovih betonskih elemenata debljine 6 do 8 cm u boji po izboru projektanta sa zamuljivanjem reški mekanim pijeskom.45 19. U jediniĉnoj cijeni uĉvršćenje aluminijskog flah progila za drveni ili aluminijski dovratnik.47 2.47 0.12 1.20 20. m¹ 35 66.006.11 0. m² 280 140.ms_office Strana: 27. U jediniĉnoj cijeni je kompletan jarbol sa ĉeliĉnim uţetom.00 2 3.14 0.00 0 3.003. god. Betonski rubnjaci Dobava i postava betonskih prešanih rubnjaka dimenzija 50×20×8 cm izraĊenih od betona marke MB-40. koloturom za podizanje zastave.00 35 66.0 m¹. m¹ 272 112.00 0 112.765.20 3.12 196. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 16.80 17.006.326. Obraĉun po m² ugraĊenih betonskih elemenata. Betonski rubnjaci moraju imati atest o otpornosti na djelovanje mraza i soli.47 0.92 112. Obraĉun po komadu ugraĊenog praga.00 0 66. 45212-400-4474/2008.11 0.00 26 9 116.20 0. Ukoliko se ne mogu koristiti cijeli betonski elementi iste precizno odrezati na rezalici sa dijamantnom ploĉom.45 66.003.00 272 112.003.2008.[219] .92 98348485. Obraĉun po komadu montiranog jarbola.10.326.00 280 140.00 6.00 0.14 39.00 0. Aluminijski pragovi kom kom 26 9 116.47 2.11 30. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sve gore navedeno.14 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.80 116.239.14 39. Obraĉun po m² obraĊenog sokla. Visina jarbola je cca 5. Obraĉun po m¹ ugraĊenih betonskih rubnjaka.00 0.12 196. kom 2 3.003.019. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sve gore navedeno.765. a višak pijeska koji ostane nakon zamuljivanja odstraniti mekanom ĉetkom.

00 0.25 IV.962.18 11.00 50 50 39.412.24 51.00 0. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 21.[219] . rezanje asfalta.562.20 160.562. Ploĉe lijepiti na zid sa preklopom na pola ploĉe i paziti da ljepilo ne ulazi u fuge.713.80 184. 45212-400-4474/2008.18 0.004.24 51.412. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno. postavlja mreţica po cijeloj površini zida i gleta se drugi sloj ljepila.050.08 504.254. sati sati 50 50 39. Ostali zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom.254.662. Ploĉe Tervola na zid se priĉvršćuju ljepljenjem graĊevinskim ljepilom.67 1. B.00 0 0 39.00 0.713.10. Nakon sušenja nanosi se treći sloj ljepila koji prije nanošenja mase za impregnaciju mora odstajati minimalno 7 dana.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.25 0. Kada prvi sloj graĊevnog ljepila oĉvrsne oko špalete otvota se stavlja profil za ojaĉanje. m² 145 160.662.00 0.50 504.215.00 0. god.215.20 23.412. IV.18 0. Prije poĉetka ljepljenja Tervola betonski i zidovi od opeke se moraju premazati grund masom za impregnaciju.004.73 652.25 0.04 OBRTNIĈKI RADOVI 98348485. Oko špaleta otvora potrebno je zalijepiti špaletni element Tervol PTP debljine 2 cm.223.56 13. Ploĉe Tervola na zid se priĉvršćuju ljepljenjem graĊevinskim ljepilom.25 1. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.16 0.00 0.67 REKAPITULACIJA I. II. Nakon ljepljenja Tervola isti se gleta prvim slojem graĊevnog ljepila. debljine 6 cm na betonske zidove sa unutarnje strane agregatne stanice. Kada prvi sloj graĊevnog ljepila oĉvrsne oko špalete otvota se stavlja profil za ojaĉanje.ms_office Strana: 28. od 16.412.04 0.67 39. III.67 1.16 0.73 652.xls. Nakon ljepljenja Tervola isti se gleta prvim slojem graĊevnog ljepila.50 504.2008.08 504. Prije poĉetka ljepljenja Tervola betonski zidovi se moraju premazati grund masom za impregnaciju.00 0. Termoizolacija zidova negrijanih prostora d=6cm m² 60 184. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika.00 0.050.00 0.24 51. ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI TESARSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: 83.24 51. Jediniĉnom cijenom obugvatiti sve navedeno.962.00 2.00 0. debljine 3 cm na špalete oko prozora u objektu kontrole naplate. postavlja mreţica po cijeloj površini zida i gleta se drugi sloj ljepila.00 0.00 145 160.00 0 160.00 60 184. štemanje.16 23. A. Obraĉun po m² ovako izvedenog zida. Obraĉun po m² ovako izvedenog zida (špalete).56 13. Nakon sušenja nanosi se treći sloj ljepila koji prije nanošenja mase za impregnaciju mora odstajati minimalno 7 dana.223.16 23. 1.00 0 184.80 22. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Dobava i ugradba kamene vune kao Tervol tip DP9 lam ili odgovarajuće.00 0. Termoizolacija špaleta d=3cm Dobava i ugradba kamene vune kao Tervol tip TPT30 ili odgovarajuće.00 2.00 83.18 11.00 0.

dakle najvišoj i najjaĉoj normi za ovaj tip proizvoda.UV zraka.00 0 0.00 0. ne stvara dim i ne proizvodi toksiĉne kemijske produkte. od 16.[219] .10.xls.00 0. kojom se potvrĊuje da su izraĊene od materijala koji ne podrţava gorenje.00 0. Ploĉe se uĉvršĉuju na odgovarajuću podkostrukciju nevidljivim spojem . Redni broj V.s2.00 0 0.00 0. Sistem podkonstrukcije omogućava odmicanje fasadnih ploĉa od termoizolacije i samim tim zraĉni prostor od 30 . te svi ostali tehniĉki detalji izraĊeni su prema tehniĉkim uputstvima proizvoĊaĉa fasadnih elemenata i sistema.00 0.00 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere VENTILIRANA FASADA OPĆENITO: Obloga fasade izraĊena je od materijala kao MAX EXTERIOR COMPACT ili odgovarajućih. Raster fasade. d0. te ovjeri projektanta.00 0 0. e) sposobnost laganog ĉišĉenja standardnim kućnim i ekološkim sredstvima. spojne elemente izvesti prema uputama proizvoĊaĉa fasade. ploĉa na bazi visoko tlaĉnog prešanog laminata debljine 6 mm u boji i dekoru 0270.00 0.50 mm potreban za strujanje zraka. 45212-400-4474/2008.aluminij. b) test na rastezanje.ljepljenjem (kao SIKA TACK PANEL PU ili odgovarajuća ljepila).00 98348485. Izvoditelj radova je duţan osigurati i dostaviti statiĉki proraĉun fasade.tehnologijom koja svojom dijamantnom strukturom štiti ploĉe od najpogubnijih faktora . dimenzije i raspored ploĉa. d) otpornost na UV zrake (izbjeljivanje).EURO FOX ili odgovarajućim.00 0 0.00 0. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.ms_office Strana: 29.00 0. Podkonstrukcija je izraĊena od apsolutno antikorozivnog materija .AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0. Iste se montiraju po sistemu otvorenih horizontalnih i vertikalnih fuga širine 6 mm. UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0. Vanjski i utarnji dekorativni slojevi zaštićeni su akrilinim smolama specijalnom NT. po sistemu kao MAX . Fasadne ploĉe trebaju zadovoljiti certifikat prema normi EN 438 kojim se dokazuje da zadovoljavaju i ispunjavaju slijedeće uvjete testiranja: a) test na savijanje. Srednjica ploĉe izraĊena je od visoko kavalitetnih celuloznih papira oplemenjenih fenolnim smolama. god. U domeni protupoţarne sigurnosti fasadne ploĉe trebaju zadovoljiti klasifikaciju prema normi B . Sva uĉvršćenja.00 0 0. Za uĉvršćenje podkonstrukcije fasade za zid koristiti cinĉane vijke. te idelno ravnanje fasade i mogućnosti reljefnih istaka.2008. c) test na absorciju obiĉne (destilirane) i slane (morske) vode.00 0 0.

Obloga sokla Dobava kompletnog materija. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.HI ili odgovarajućeg. Fasada je svojom vanjskom plohom odmaknuta od zida cca 12 cm. m² 25.73 344. vertikalno i horizontalno montirane po fasadi objekta kontrole naplate prema rasteru iz projekta.171. materijal i priĉvrsni pribor.00 0.2008.00 0.81 19.xls.35 2.00 V.16 3. profili na mjestima priĉvršćenja fasadnih ploĉa imaju umjesto gumenih brtvi silikonske brtve radi osiguranja rastezanja fasadnih ploĉa.81 19. Boju plastifikacije odrediti će projektant.00 25.00 0 0. aluminijske plastificirane konstrukcije izraĊene od fasadnog profila kao SCHÜCO ROYAL S 70FF ili odgovarajućeg u kombinaciji s prozorskim profilom kao SCHÜCO ROYAL 75FF.00 0 4.386.00 0 751.00 0. izrada i montaţa. ploĉa obostrano oplemenjenih. Preko kamene vune potrebno je poloţiti paro propusnu foliju kao Tyvek ili odgovarajuću.00 0.51 VI. Obraĉun po m² izraĊene fasade. obloge ventilirane fasade od materijala kao MAX EXTERIOR COMPACT ili odgovarajućeg. Preko kamene vune potrebno je poloţiti paro propusnu foliju kao Tyvek ili odgovarajuću.81 0. Stavka obuhvaća dobavu i postavu fasadnog aluminijskog profila. 0.35 695. u boji i dekoru 0270. izrada i montaţa. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav potreban rad.73 0. Nosivi profili za fasadu Dobava kompletnog materijala. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Ventilirana fasada Dobava kompletnog materija.[219] . Kamena vuna kaširana staklenim voalom prikazana je u posebnoj stavci ovog troškovnika (vidi zidarske radove). Fasadna skela prikazana je u posebnoj stavci ovog troškovnika (vidi tesarske radove).920.5 751. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav potreban rad. m² 495 695.5 751. ploĉa obostrano oplemenjenih budu u istoj ravnini.00 495 695.477.73 0.00 m¹ 730 4. Fasadna skela prikazana je u posebnoj stavci ovog troškovnika (vidi tesarske radove). 2.00 366.81 0.00 0 695. god. Obraĉun po m² izraĊenog sokla.386.10.00 0 0.00 2. na tipsku podkonstrukciju. na tipsku podkonstrukciju.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. u boji i dekoru 0270. izrada i montaţa. Stavka obuhvaća dobavu i postavu kamene vune kaširane staklenim voalom kao Tervol tip FPL 50 ili odgovarajući debljine 5 cm. UKUPNO VENTILIRANA FASADA: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1. a) BRAVARSKI RADOVI CRNA BRAVARIJA 98348485.477. Dimenziju fasadnog prolila odabrati tako da profil i fasada objekta koja je izraĊena od materijala kao MAX EXTERIOR COMPACT ili ogovarajućeg.00 0.00 366. 45212-400-4474/2008.00 0. od 16. ploĉa obostrano oplemenjenih.16 751. materijal i priĉvrsni pribor. materijal i priĉvrsni pribor.73 344.920. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav potreban rad.171.00 730 4.51 4. Obraĉun po m¹ ugraĊenog profila.00 0.ms_office Strana: 30. u boji i dekoru 0270. obloge sokla od materijala kao MAX EXTERIOR COMPACT ili odgovarajućeg.

''L'' profil se montira na rubovima vanjskih otvora po fasadi i sluţi za uĉvršćenje podkonstrukcije fasade i slijepih ĉeliĉnih dovratnika i doprozornika za ugradnju vanjske aluminijske bravarije.49 0.49 3.00 0. Ovako izraĊenu konstrukciju potrebno je zavariti u svim uglovima rezanjem pod 45° sa izbušenim rupama promjera 10 mm na svakih 50 cm za uĉvršćenje profila na zod od betona ili opeke. Otiraĉ je “KOKOS” i obuhvaćen je u jediniĉnoj cijeni.409.489.92 38.00 320 120.489. Nakon toga izvesti antikorozivnu zaštitu vrućim cinĉanjem.00 2 704.489. Obraĉun po komadu isporuĉenog okvira sa otiraĉem. Rešetku izvesti tako da se zbog ĉišćenja moţe vaditi.92 0.2008.[219] . Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. kom 1 1.70 1.00 1. isporuka na gradilište i ugradba rubnog "L" nosaĉa popreĉnog presjeka dimenzija 100×120 mm izraĊenog od ploĉevine debljine 4 mm.00 0 704. /Glavni ulaz/ Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Okvir otiraĉa je veliĉine 120×60 cm i izraĊen je od “L” profila 30×30×3 mm s pracnama za usidrenje. a svi spojevi su izvedeni putem varenja. Rubni "L" nosaĉ Izrada.489. Profil izvesti oko svih stranice vanjskih otvora sa okomitom stranicom na rubu otvora.40 120. god. Obraĉun po m¹ stvarno izraĊenih kompletnih nosaĉa. Prije ugradbe bravariju je potrebno dobro oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i odmastiti.92 0. m¹ 320 120.489. materijalom i sredstvima potrebnim za potpuni dovršetak radova.49 1.694.49 0. kom 2 704.40 98348485.489.694.409. Obraĉun po komadu komplet izraĊene i ugraĊene crne bravarije sa svim radnjama. 45212-400-4474/2008.70 0..70 0.00 0 1.70 1.00 1 1. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sav spojni i pomoćni materijal. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere OPĆENITO: Crna bravarija izraĊena je od HEA HOP vuĉenih profila. Rešetka je gotova tvorniĉka pocinĉana s maksimalnom veliĉinom okna 25×25 mm.xls. Svi okviri imaju ugraĊene pracne za usidrenje.49 1. samo umjesto “KOKOS” otiraĉa dolazi vanjska rešetka za ĉišćenje obuće.00 0 0. Otiraĉ u vjetrobranu Izrada.ms_office Strana: 31. Rešetka za ĉišćenje obuće Sve isto kao stavka 2.49 1. TakoĊer je potrebno izbušiti i rupa promjera 5 mm na svakih 30 do 40 cm za uĉvršćenje podkonstrukcije za fasadu. a sa drugom stranicom priljubljenom uz vanjski zid.00 0. isporuka gradilištu i ugradba okvira i otiraĉa u vjetrobranu. te antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida.00 0.10.00 0 0.00 0 120.40 2.40 704.92 38. od 16. Obraĉun po komadu stvarno izraĊene rešetke.

[219] . m¹ 16 140. Duţina nosaĉa mora biti takva da antenski stup moţe proći pored opšava na armirano-betonskom koritu. Podna rešetka Dobava.00 1 1.00 0 627.84 1. Jediniĉnom cijenom obuhvatit sav spojni i pomoćni materijal. Nosaĉe fiksirati za nosivi zid sa po dva fischer vijka odgovarajuće duţine. Poklopac je podijeljen na pet zasebnih komada i izraĊen je od rebrastog lima debljine 3/4 mm. isporuka na gradilište i ugradba okvira i poklopca za instalacioni kanal u prostoriji sa ureĊajima. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. NPI 100 nosaĉ za pod Izrada. Poklopce opremiti sa po dvije ruĉke za podizanje.94 2. okvir 30×3 mm. Okvir je dimenzija 280×80 cm i izraĊen je od kutnog profila L 40×40×5 mm sa pracnama na svakih 50 cm.84 5.847. a sa donje strane nosaĉ treba biti otvoren za uvlaĉenje kablova.84 1.00 16 140.00 10 784. Obraĉun po komadu izraĊenog nosaĉa.841. kom 1 627.80 784.847.94 2. Obraĉun po m¹ stvarno izraĊenog nosaĉa. Koristiti originalni spojni i priĉvrsni pribor.94 0.00 0 140. Na mjestu prodora cijevi izvesti urezivanje u promjeru vanjskih cijevi. Sve oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i antikorozivno zaštititi vrućim cinĉanjem.83 627. Duţina nosaĉa je 400 cm.3×2. Za priĉvršćenje na fasadi objekta izraditi dva nosaĉa na kojima su obujmnice sa gumenom brtvom za fiksiranje cijevi. Polo podna rešetka je dimenzija nosive i razdjelne lamele 30×2 mm.ms_office Strana: 32. Pojedini dijelovi poklopca su po obodu pojaĉani sa kvadratnim profilom dimenzija 30×30×2.83 0.00 0 1.84 1.78 7. od 16.10.84 0.84 0.78 0. izrada i montaţa nosaĉa za CB antene na krovu objekta.78 0.80 7.04 140. visina rešetke je 30 mm.6 mm sa polukruţno zavarenom kapom na vrhu cijevi.5 mm.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.841.xls. isporuka i ugradba rubnog ĉeliĉnog profila NPI 100 za nošenje poda sa POLO (aries) rešetkama u prostoriji ureĊaja.2008. Sve antikorozivno zaštićeno sa dva sloja boje na bazi epoksida.841.83 627. Nosaĉ CB antene Dobava materijala.00 1 627. izrada i montaţa vruće pocinĉane POLO (aries) podne rešetke u prostoriji sa ureĊajima.841. m² 10 784. Profil na krajevima ima ploĉevinu za uĉvršćenje u zid sa po ĉetiri rupa promjera 12 mm.83 627. Nosaĉ je izraĊen od cijevi promjera 48. kom 1 1. korak lamele 30 mm. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 4. 45212-400-4474/2008. Oslonci su na meĊusobnom razmaku od cca 700 mm.841. Teţina polo rešetke je 34. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Poklopac instalacionog kanala Izrada.83 98348485.83 0.00 0 784.94 0. Obraĉun po m² postavljene rešetke. Obraĉun po komadu izraĊenog poklopca.6 kg/m².255.255.04 6. god.841.78 7.

Izrada platforme Dobava materijala za izradu platforme na krovu objekta kontrole naplate.00 0. dobava i montaţa platforme za nošenje klima ureĊaja.00 0.833. Stupovi ograde su na razmaku cca 230 cm. te ukoliko naiĊe na nedostatke koji mu mogu smetati. god. Svi aluminijski komadi i izraĊevine moraju biti kvalitetno i odgovarajuće izvedeni.08 1. izrada. Sve prema shemi bravarije.1×3.2008. od 16. sa odgovarajućim kvalitetnim materijalom koji mora odgovarati postojećim propisima i standardima. 0. Na dno stupa je zavarena ploĉevina 120/120/6 mm sa 4 rupe promjera 13 mm za priĉvršćenje ograde na AB krak stepenica.08 62. Visine ograde je 110 cm. U jediniĉnoj cijeni je izrada.18 1 1. dobava i montaţa ograde unutarnjih stepenica u objektu kontrole naplate.09 0.00 1 1.09 0. Ogradu izvesti od QC 40/20/2.081.00 0 1. Ograda se priĉvršćuje sa po 4 vijka na stupu sa podloškama M12/80. Na dno stupa je zavarena ploĉevina dimenzija 120×120×6 cm sa 4 rupe promjera 13 mm za priĉvršćenje ograde na armiranobetonski temelj. Ogradu izvesti od ĉeliĉnih cijevi promjera 76.65 mm. a nakon završetka rada duţan je sav suvišni materijal i otpatke odstraniti sa gradilišta.08 1. 180/80 cm.09 5.14 486.00 2 486. m¹ Obraĉun po m¹ izvedene ograde. Izvoditelj ovih radova duţan je zaštititi radove izvedene od drugih izvoditelja kako nebi svojim radom iste oštetio. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Zaštitna ograda visine 110 cm Izrada. kom Obraĉun po komadu izraĊene platforme 10. dobava i montaţa ograde ispred ulaza u objekt kontrole naplate. 45212-400-4474/2008. a visina stupa je 120 cm.00 0 0. Prije poĉetka radova na izradi obojene bravarije izvoditelj radova na obojenoj bravariji je duţan pregledati izvedene graĊevinske radove. 2 486. 9.00 0 486.081. Ograda stepenica visine 110 cm Izrada. Od HEA 80 i poda od daske debljine 48 mm.08 12 486. duţan je o tome obavijestiti izvoditelja graĊevinskih radova kako bi isto bilo otklonjeno.00 0. TakoĊer je duţan zaštititi svije radove od prljanja drugih izvoditelja.09 5. m¹ Obraĉun po m¹ izvedene ograde.081.052.081.5×2. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-CRNA BRAVARIJA: 8.ms_office Strana: 33. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0 486.00 98348485.00 0. U jediniĉnoj cijeni je izrada upušrenog temelja.09 0.6 mm.a. Visina ograde je 110 cm.[219] .00 0 0.18 486. te spojni materijal i ĉišćenje od hrĊe pjeskarenjem i dvostruka antikorozivna zaštita bojama na bazi epoksida. VI.08 62.00 12 486.08 1.09 972.00 0.9.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.14 b) OBOJENA BRAVARIJA OPĆENITO: Svi radovi moraju biti izvedeni struĉno i solidno. te spojni materijal i ĉišćenje od rĊe.052.xls.09 0.081. pjeskarenjem i dvostruka antikorozivna zaštita bojama na bazi epoksida.09 972. Vel. Na visini od cca 550 mm od vrha gledano osno nalazi se preĉka od cijevi promjera 44. a visina stupova 120 cm.08 0.833.08 0.10.081.

00 8.16 8. Vrata a.dvokrilna dimenzija 200×272 cm Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.00 0.168.00 0.00 0 1 0. pogotovo u pogledu topinske provodljivosti. Sve ostalo prema shemi bravarije i uputama nadzornog inţenjera i projektanta. ukljuĉivo gornji i donji okapni lim na staklenim stjenama i vratima.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0. Ugaoni elementi moraju biti izvedeni besprijekorno. god. isporuku na gradilište i ugradbu slijepih ĉeliĉnih dovratnika i doprozornika i gumenih podnih odbojnika za zaustavljanje vrata.00 0.234. dobavu i montaţu metalnog okova po izboru projektanta s cilinder bravama i kljuĉevima i sve opšavne lajsne.168. Obraĉun po komadu komplet izraĊene i ugraĊene obojene bravarije sa svim radnjama. Za ostakljenje primjeniti IZO staklo dimenzija 4+16+4 mm koje je izraĊeno od stakla kao THERMOPLUS i OPTIFLOAT ili odgovarajućeg tako da srednji koeficijent prolaza topline za prozor iznosi 1.00 8. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. uzimanje mjera na licu mjesta. namještanje i podešavanje na mjestu ugradbe i nakon ugradbe. 98348485. Vrata i prozori koji se otvaraju moraju u falcevima imati ugraĊene gumene brtve. Ĉeliĉni profili za sidrenje aluminijskih stijena premazani su radi zaštite sa najmanje dva premaza zaštitne boje. Sidra za priĉvršćenje aluminijskog lima i profila su od inoxa.xls. Vijci i ostala sredstva za spajanje su iz nehrĊajućeg ĉelika (inox). Boju plastificirane aluminijske bravarije odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom.60 W/m²K.00 0.ms_office Strana: 34.00 kom 1 8. Minimalna debljine zaštitnog sloja iznosi 18 do 25 mikrona. Sva vanjska vrata moraju imati ugraĊene samozatvaraĉe. aluminija ili drugog antikorozivnog materijala. Aluminijski profili izraĊeni su iz aluminijske legure Al Mg Si 0. materijalom i sredstvima potrebnim za potpuni dovršetak radova.00 8. 236.00 0.00 0.168.16 8. Za ugradnju IZO stakla koristiti propisane plastiĉne kladice. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog materijala.16 0.00 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 226 i 228. Sve izraditi i ugraditi prema shemama obojene bravarije.00 0. dopremu na gradilište.16 1.[219] . te davanje iste na uvid i odobrenje projektantu. 45212-400-4474/2008.5 ĉvrstoće F220 do 260 N/mm². Obojenu bravariju na objektu kontrole naplate izvesti u boji plastifikacije RAL 7047.16 0. te mora zadovoljiti propise HRN. Dovratnici i doprozornici su izraĊeni od kvadratnog profila 40×30×2. Vrata ulazna .00 0. Uz gore navedeno u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu radioniĉke dokumentacije. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Za izradu obojene bravarije koristiti plastificirane aluminijske profile sa prekinutim termiĉkim mostom kao SCHÜCO INTERNATIONAL tip FW 50+DK ili odgovarajući.168.16 0.168.2008. Mjesta koja se naroĉito osjetljiva na propuštanje moraju se kitati dvokomponentnim kitom odgovarajuće kvalitete.00 0. Izvoditelj radova mora atestom dokazati da aluminijski profili i staklo zadovoljavaju traţene uvjete.00 0 0 0.T7.10.168. Kod obojene bravarije jediniĉnom cijenom obuhvatiti izradu. od 16. Ovi tehniĉki uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete. izradu u radionici.6 mm.C.

043.ms_office Strana: 35.607.00 0.186.647.00 0.00 Količina 0 0 0 0 VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 7.660.063.06 7.00 2.00 0. Alu rešetka Alu rešetka u prostoriji agregata za ventiliranje.647.043.647.00 0. god.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.673.dvokrilana dimenzija 200×272 cm sa kom ventilacionom rešetkom u parapetu c. od 16.83 0.642.728.00 0 1.44 3.660.prodaja kom pretplate b. Staklena stijena 4-dijelna dimenzija 340×90 cm 3F+1O kom j.00 7.00 0.83 0.836.00 0.64 6.728.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.726.32 3.006. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i pomoćnog materijala.60 26.72 3.24 1. Staklena stijena 4-dijelna dimemzija 340×180 cm.64 6.28 560.327. kom Obraĉun po komadu montiranih automata VI.882.vjetrobran kom d.063.063.241. RADOVI NA LINOLEUM PODU OPĆENITO: Projektom je predviĊen pod od linoleuma tip kao DLW ili odgovarajući.72 6.60 8.12 4. te nanijeti masu za izravnavanje (samoniveliranje) poda.06 7.363.043.006.66 6.[219] .642.88 b.pogon kom e.660.00 0 0.882.504.60 8.04 6.83 7.363.12 4.88 Ukupna cijena 7.72 3.836.006.647.83 7.00 0.24 1.dvokrilna dimenzija 150×280 cm .04 6.06 7.006.442. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-OBOJENA BRAVARIJA: VI.12 4. postavu na podove.012.00 0.006.00 0.728.882.00 1 1.726.44 3.728.006.52 242.00 0.66 1 1.00 0.00 0. Vrata .241.006. 0.241.00 0 280.673.00 0.28 0.66 7.xls.44 3.607.836.36 4.647.453. Automate montirati pri vrhu vrata glavnog ulaza. Staklena stijena 4-dijelna dimenzija 200×90 cm 3F+1O kom i.006. Vrata .24 0.241.241.56 180. 45212-400-4474/2008. dobro oĉistiti i popuniti oštećenja i udubljenja.48 9.00 0. Obraĉun po komadu montiranih vrata.363.063.00 0.00 2.16 13.32 12.006.043.726. te dobavu i postavu kutnih PVC rubnih letvica.186.spremišta dim. Automati na vanjskim vratima Dobava i montaţa automata na vanjskim pješaĉkim vratima i vjetrobranu. Staklena stijena 4-dijelna dimenzija 150×180 cm 2F+1O kom h.736.00 2 280.10.882. Staklena stijena 2-dijelna dimenzija 250×180 cm 2F+1O kom f.647.00 2.684.00 0.063.72 3.327. dim.72 6. Staklene stijene a.00 0.66 280. Staklena stijena 4-dijelna dimenzija 319×90 cm kom 2.00 0.241.64 6.72 6.126.344.12 4.88 0.16 13.44 24.442.607.52 242.72 3.44 3.00 0.b. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.88 Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 7.00 0.882.736.607.00 0.012.126.063.60 8.06 7.00 2.00 1 3 2 8 2 3 1 4 4 2 7.66 6.684.00 0.00 Količina 1 1 1 1 MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 7. transport na gradilište.006.06 7.2008.28 0.726.dvokrilna dimenzija 140×280 cm .28 560.00 0.126.36 18.32 12.04 6.00 7.00 0.60 8.00 0.00 0.00 0. 100/210 cm kom 2.06 7. Sve kompet s ĉišćenjem gotovog poda nakon završetka radova. Vrata ulazna agregat .00 0.04 6.00 2.44 24.00 98348485.607.66 VII. kom Obraĉun po komadu postavljene alu rešetke 3.64 6.363. Staklena stijena 2-dijelna dimenzija 130×90 cm 2F+1O kom g.64 6. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI 1 3 2 8 2 3 1 4 4 2 7.882.66 6.00 2.36 4.00 0. Pod dolazi u roli.442.00 0 0.66 6.836. Staklena stijena 2-dijelna dimenzija 185×90 cm 1F+1O kom e. Staklena stijena sa šalterom dimenzija 260×280 cm . Vrata .442.00 2.126.00 0.64 24.24 0. 90×90 cm.363.72 6.00 2.36 4.24 1.453.64 6.88 0.88 7.36 4.36 18.363. Staklena stijena 2-dijelna dimenzija 300×180 cm 1F+1O kom d. 2F+2O kom c.504.60 26.32 3.00 2.344.607. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere 1 1 1 1 Jedinična cijena 7.64 24.00 0. Lijepi se ljepilom na cementnu glazuru koju prije polaganja linoleum poda treba pregledati.56 180.24 2 280.48 9.660.00 2.

xls.2008.00 0. Jednokrikna puna jasenom furnirana vrata s fiksnim nadsvjetlom dimenzija 81×210+67 cm. uzimanje mjera na licu mjesta.00 0. dobro otprašiti i impregnirati.05 98348485.46 VII. kom 15 1. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog materijala. od 16.00 0 184. Za ugradnju stakla koristiti stolarski ili trajnoelastiĉni kit.075. Boju stolarije (krila i dovratnici) odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom.00 45. Širina dovratnika iznosi 10 cm. STOLARSKI RADOVI OPĆENITO: Za izradu krila vrata koristiti jasenov furnir 1.00 0 0. komplet. te da nema zarobljenih mjehurića zraka.00 0. klase bez godova jer će dovratnici biti bojeni nakon ugradnje.00 0.599.00 45.46 12.86 184.00 0 0.271. 12.492. Linoleum lijepiti specijalnim ljepilom za postavu linoleuma. m² 177 184.00 0.00 177 184. m¹ 200 62. Sve ostalo isto kao u stavci 1.492. namještanje i podešavanje na mjestu ugradbe i nakon ugradbe. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Linoleum pod Dobava materijala i polaganje gotovog tvorniĉki izraĊenog linoleum poda kao DLW.86 2.05 1. linoleum sa pripasivanjem i urezivanjem.18 0. UKUPNO RADOVI NA LINOLEUM PODU: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.67 19.075.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0.18 32.091. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.271.00 15 1.00 0.00 1. Solk se postavlja ljepljenjem i to na sudaru zida sa podom od linoleuma.00 0. 45212-400-4474/2008.18 0.46 0.00 0 62. Obraĉun po m¹ postavljenog sokla. Kod ljepljenja posebnu paţnju posvetiti da limoleum bude 100% zalijepljena. betona. impregnaciju. Uz gore navedeno u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu i montaţu obostranih opšavnih lajsni po izboru projektanta. izradu u radionici. Za ostakljenje fiksnog nadsvjetla primjeniti staklo kao OPTIFLOAT ili odgovarajuće debljine 4 mm. Izrada i ugradba unutarnjih slijepih drvenih dovratnika u zidove od opeke.18 32.ms_office Strana: 36.00 0 0. klase jer će vrata biti bojena tako da se vide godovi od drveta. Obraĉun po komadu izraĊenih i ugraĊenih vrata. Obraĉun po m² postavljenog linoleum poda. PVC sokl Dobava materijala i postava PVC sokla na podu gdje je postavljen linoleum pod.86 62.67 0. dobavu i montaţu metalnog okova po izboru projektanta s cilinder bravama i kljuĉevima. 0.46 0.[219] .00 200 62.599. Za izradu dovratnika koristiti drvo jele-smreke 1.00 0 0.271. Vrata a.00 0. Prije postave linoleuma pod treba izravnati.271.67 0. dopremu na gradilište. Sve izraditi prema shemama stolarije.00 0 1.10. Dovratnici na gradilište moraju doći impregnirani i sa vanjske strane zaštićeni premazom protiv upijanja vlage. god. Na svim unutarnjim vratima WC-a u donjem dijelu ugraditi ventilacionu rešetku. te u betonske nadvoje ukljuĉena je u jediniĉne cijene stolarskih radova. te podni Sve ostalo prema shemi stolarije i uputama nadzornog inţenjera i projektanta.091. Linoleum je u rolama širine 200 cm. nanošenje ljepila na konraktne površine. Jediniĉnom cijenom obuhvatit ĉišĉenje površine.67 19.86 VIII.

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
b. Jednokrikna puna jasenom furnirana vrata s fiksnim nadsvjetlom dimenzija 91×210+67 cm. c. Jednokrikna puna jasenom furnirana vrata s fiksnim nadsvjetlom dimenzija 71×210+67 cm. Prozorske klupĉice Dobava materijala i izrada prozorske klupĉice od punog drveta iĉi umjetnog materijala debljine 3 cm i širine cca 47 cm furnirano jasenovim furnirom. Drvo je potrebno obraditi i impregnirati, a ugradbu obaviti sa purpen pjenom tanko nanesenom po cijeloj donjoj površini klupĉice. Sa vidljive strane klupĉicu lakirati sa tri sloja laka kao Cromoden ili odgovarajući. Obraĉun po m¹ postavljene klupĉice. Dobava i ugradba tipske sanitarne kabine s vratima, odignute od poda 10 cm. Kabina izraĊena od ploĉa iz termiĉki obraĊene umjetne smole ojaĉane celuloznim vlaknima, debljine 13 mm, površinski obraĊene dekorativnim papirom impregniranim melaminskim smolama, u boji i tonu po izboru projektanta. U cijeni stavke sav potreban inox okov i pribor za montaţu i brava za sanitarne kabine s mogućnošću otvaranja izvana. – kabina 153×98 cm, visine 200 (+10) cm – vratna krila 61×200 cm Obraĉun po komadu ugraĊene kabine Dobava i ugradba sanitarne pregrade, odignute od poda 10 cm. Pregrada izraĊena od ploĉe iz termiĉki obraĊene umjetne smole ojaĉane celuloznim vlaknima, debljine 13 mm, površinski obraĊene dekorativnim papirom impregniranim melaminskim smolama, u boji i tonu po izboru projektanta. U cijeni stavke sav potreban inox okov i pribor za montaţu. Uĉvršćenje pregrade u strop i pod, tuš kabina. – pregrada širine 110 cm, visine 200 (+10) cm Obraĉun po kom ugraĊene pregrade UKUPNO STOLARSKI RADOVI:

Jedinična cijena 1,373.37 1,255.65

Ukupna cijena 2,746.74 5,022.60

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 1,373.37 1,255.65 0.00 0.00

Količina 0 0

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1,373.37 1,255.65 0.00 0.00

Količina 2 4

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1,373.37 1,255.65 2,746.74 5,022.60

kom kom

2 4

2.

48

280.28

13,453.44

280.28

0.00

0

280.28

0.00

48

280.28

13,453.44

3.

kom

4

4,124.12

16,496.48

4,124.12

0.00

0

4,124.12

0.00

4

4,124.12

16,496.48

4.

kom

2

4,948.94

VIII.

9,897.88 66,692.19

4,948.94

0.00 0.00

0

4,948.94

0.00 0.00

2

4,948.94

9,897.88 66,692.19

IX.

KERAMIĈARSKI RADOVI
OPĆENITO: Sva poploĉenja podova i zidova predviĊena su keramiĉkim ploĉicama od 1. klase, veliĉine 30×30 ili 20×20 cm brušene ili s hrapavom gornjom površinom u boji koju će odrediti projektant u dogovoru s investitorom. Ispred ulaza dolaze protuklizne keramiĉke ploĉice kiselo otporne veliĉine 30×30 cm. Na sudaru poploĉenog poda i ţbukanog zida dolazi sokl od istih keramiĉkih ploĉica u visini od 10 cm. Zidne keramiĉke ploĉice se putem odgovarajućeg ljepila lijepe na produţnim cementnim mortom oţbukane zidove. U manjim prostorijama (sanitarije i sl.) dolaze ploĉice 20×20 cm na podove i zidove (u istoj kvaliteti i boji).

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

98348485.xls.ms_office

Strana: 37.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
Sistem polaganje za sva poploĉenja je reška na rešku, širinu reške dogovoriti sa projektantom. Podne keramiĉke ploĉice se polaţu u cementni mort ili na unaprijed pripremljenu cementnu glazuru lijepe pomoću graĊevinskog ljepila. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog (veznog) materijala, polaganje i fugiranje keramiĉkih ploĉica gotovom fugir masom po izboru projektanta, dobavu i ugradbu PVC, Al, kromiranih kutnih i završnih lajsni, ĉišćenje podova i zidova i sve transporte. Poploĉavanje podova (osim sanitarija) Poploĉavanje podova u hodniku, blagovaonici, ulazni prostor i sliĉno keramiĉkim ploĉicama 1. klase kao FLOOR GRES cheramiche BASIC ili odgovarajuće, veliĉina keramiĉkih ploĉica je 30×30 cm. Keramiĉke ploĉice se postavljaju dvobojno prema shemi polaganja. Keramiĉke ploĉice moraju biti brušene, polirane, ali protuklizne (protukliznost R9), boje po izboru projektanta. Postava s reškama maksimalne širine 2 do 3 mm. Ploĉice se postavljaju u graĊevinsko ljepilo po preporuci proizvoĊaĉa keramiĉkih ploĉica. Debljina keramiĉkih ploĉica minimalno 8 mm. Postava sistemom reška na rešku. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu osnovnog i spojnog (veznog) materijala, uzimanje mjera na licu mjesta, postava, fugiranje, rubne lajsne, te zaštita nakon postave. Obraĉun po m² stvarno postavljenih keramiĉkih ploĉica. Poploĉavanje podova sanitarija Sve isto kao stavka 1., samo keramiĉke ploĉice u sanitarijama veliĉine 20×20 cm. Obraĉun po m² stvarno postavljenih keramiĉkih ploĉica. Poploĉavanje vanjskih podova Sve isto kao stavka 1., samo vanjske protuklizne keramiĉke ploĉice s posebnom reljefnom strukturom, a veliĉine 30×30 cm. Ploĉice dolaze na vanjskim natkrivenim prostorima. Obraĉun po m² stvarno postavljenih keramiĉkih ploĉica. Postava ĉeonih ploĉica Doplata za dobavu i postavu specijalnih ĉeonih (završnih) ploĉica, a vezano na vanjske površine iz stavke 3. Obraĉun po m¹ stvarno postavljenih ploĉica. Poploĉavanje prostorije agregata Poploĉavanje podova i zidova u prostoriji agregata protukliznim glaziranim porculanskim keramiĉkim ploĉicama veliĉine 30×30 cm. Visina oploĉenja je do stropa. Postava putem graĊevinskog ljepila na naprijed postavljenu glazuru sa 100% ljepljenjem. Ploĉice na podu prostorije agregata lijepiti dvokomponentnim ljepilom i fugirati dvokomponentnom masom za fugiranje. Obraĉun po m² stvarno postavljenih ploĉica.

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

1.

115

160.16

18,418.40

160.16

0.00

0

160.16

0.00

115

160.16

18,418.40

2.

48

160.16

7,687.68

160.16

0.00

0

160.16

0.00

48

160.16

7,687.68

3.

20

176.18

3,523.60

176.18

0.00

0

176.18

0.00

20

176.18

3,523.60

4.

17

200.20

3,403.40

200.20

0.00

0

200.20

0.00

17

200.20

3,403.40

5.

20

156.96

3,139.20

156.96

0.00

0

156.96

0.00

20

156.96

3,139.20

98348485.xls.ms_office

Strana: 38.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
Sokl visine 10 cm Dobava i postava sokla visine 10 cm vezano za poploĉane podove. Sokl izvesti keramiĉkim ploĉicama u boji po izboru projektanta. Fugiranje izvesti fugir masom po izboru projektanta. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav osnovni, vezni materijal i završnu profilnu lajsnu od PVC na lomovima i završecima sokla. Obraĉun po m¹ izvedenog sokla. Poploĉavanje zidova Dobava keramiĉkih ploĉica i oploĉenje zidova u sanitarijama i u kuhinji. Oploĉenje izvesti do stropa u sanitarijama, a u kuhinji samo izmeĊu donjih i gornjih kuhonjskih elemenata. Keramiĉke ploĉice su glazirane 1. klase veliĉine 20×20 cm, a polaţu se na produţnim cementnim mortom oţbukane zidove pomoću ljepila. Obraĉun po m² stvarno postavljenih ploĉica. Poploĉenje stepeništa Kao poz. 1, samo granit protuklizne specijalne fazonske ploĉe za oblaĉenje stepenica. Stepenice su vel. 27×17 cm s duţinom 110 cm. Obraĉun po kom stvarno postavljenih ploĉica. Nazubljeni sokl Kao poz. 6, samo nazubljeni sokl uz stepenice. Visina 15 cm. Obraĉun po m¹ izvedenog sokla. UKUPNO KERAMIĈARSKI RADOVI:

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

6.

144

52.85

7,610.40

52.85

0.00

0

52.85

0.00

144

52.85

7,610.40

7.

148

156.96

23,230.08

156.96

0.00

0

156.96

0.00

148

156.96

23,230.08

8.

kom

18

320.32

5,765.76

320.32

0.00

0

320.32

0.00

18

320.32

5,765.76

9.

17.5

96.10

IX.

1,681.75 74,460.27

96.10

0.00 0.00

0

96.10

0.00 0.00

17.5

96.10

1,681.75 74,460.27

X. 1.

ZAŠTITA OD SUNCA
Aluminijske lamele Dobava i montaţa unutarnjih aluminijskih obojenih pomiĉnih lamela s moguĉnošću podizanja i spuštanja. Aluminijske lamele dolaze na prozore. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav osnovni i spojni materijal, gornju masku i uzice za podizanje. Vrstu i boju pomiĉnih aluminijskih lemela odreĊuje projektant. Obraĉun po m² stvarno montiranih lamela. UKUPNO RADOVI NA ZAŠTITI OD SUNCA:

120

205.00

X.

24,600.00 24,600.00

205.00

0.00 0.00

0

205.00

0.00 0.00

120

205.00

24,600.00 24,600.00

XI. 1.

RADNJE SA SPUŠTENIM STROPOM
Spušteni strop Dobava i ugradba osnovnog i spojnog materijala, te izrada i montaţa spuštenog stropa u objektu. Spušteni strop se izvodi iznad svih prostorija o objektu kontrole naplate. Spušteni strop se izvodi od vodootpornih gips - karton ploĉa s 5 cm toplinske izolacije i s metalnom podkonstrukcijom. Strop se vješa na već pripremljene ĉeliĉne nosaĉe postavljene horizontalno na razmaku 120 cm. U jediniĉnoj cijeni je dobava i postava: a) podkonstrukcija s razmakom prilagoĊenim vrsti spuštenog stropa,

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

98348485.xls.ms_office

Strana: 39.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
b) spušteni strop od gipsanih prefabriciranih ploĉa vel. 62,5×62,5 cm kao Owa, Amstrong ili odgovarajuća (u svim prostorijama osim sanitarija) sa otpornošću na poţar, c) ispuna stropa kamenom vunom kao Tervol DP-3 ili odgovarajuće debljine 5 cm, d) zaštita kamene vune PE folijom kao Stopair ili odgovarajuća, e) potrebna radna skela. TakoĊer jediniĉnom cijenom obuhvatiti bandaţiranje spojeva gipsanih ploĉa koristeći samoljepivu mreţicu, krpanje rupa od vijaka, ugradbu eventualno potrebnih aluminijskih profila, zatvaranje spoja sa zidom pomoću akrila, te sav ostali pomoćni materijal. Obraĉun po m² stvarno postvaljenog spuštenog stropa. Spušteni strop od vodootpornih ploĉa Sve isto kao stavka 1., samo gips kartonske ploĉe vodonepropusne na stropu sanitarija i kuhinje. Obraĉun po m² stvarno postavljenog spuštenog stropa. UKUPNO RADOVI SA SPUŠTENIM STROPOM:

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

420

144.94

60,874.80

144.94

0.00

0

144.94

0.00

420

144.94

60,874.80

2.

65

152.95

XI.

9,941.75 70,816.55

152.95

0.00 0.00

0

152.95

0.00 0.00

65

152.95

9,941.75 70,816.55

SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI XII. 1. Bojanje zidova i stropova s gletanjem
Bojenje zidova i stropova u svim prostorijama gdje su ţbukane površine. Bojenje izvesti gotovom tvorniĉkom bojom na bazi vapna kao “POLIFLOR” ili odgovarajućeg prema niţe navedenoj recepturi i to: 1) popravak manjih neravnina, 2) gletanje svih površina glet masom kao “POLIFIX” ili odgovarajućeg, 3) trostruki premaz bojom kao “POLIFLOR” ili odgovarajućom. Toniranje boje u dogovoru s projektantom i investitorom. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sav materijal, rad, alat, skelu, transporte, razne zaštite i sl. Obraĉun po m² stvarno obojene površine. Bojanje zidova i stropova bez gletanja Sve isto kao stavka 1., samo bez gletanja, bojenje zidova i stropa u prostoriji agregata. Obraĉun po m² stvarno obojene površine. Bojanje bravarije Bojenje crne bravarije i ĉeliĉne konstrukcije bojama na bazi epoksida. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine, jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama, kitanje i brušenje eventualnih neravnina, trostruki premaz epoksidnom bojom, zaštitu ostalih površina od prljanja, zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti. Obraĉun prema m² obojene površine.

1536

20.42

31,365.12

20.42

0.00

0

20.42

0.00

1536

20.42

31,365.12

2.

88

10.97

965.36

10.97

0.00

0

10.97

0.00

88

10.97

965.36

3.

140

96.10

13,454.00

96.10

0.00

0

96.10

0.00

140

96.10

13,454.00

98348485.xls.ms_office

Strana: 40.[219]

094.xls.204.449. ĉlanak 31. U cijeni sav potrebni pomoćni materijal.00 0.449.60 2.449.50 4. od 16.00 7 7 2 496.10 XIV. 9.44 22.00 54.00 0 0.60 2. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad.08 0.00 0 0 0 496.48 3. god.00 0.ms_office Strana: 41.475. Poslije kitanja ponoviti postupak brušenja i bojenje drugog sloja.44 XIII.10 9.00 0 9. osnovni i spojni materijal.08 XII.08 8.00 0. Montaţa se vrši prema montaţnom projektu i prema radioniĉkoj dokumentaciji. Koristiti znakove izraĊene i odobrene od strane Zavoda za istraţivanje i razvoj sigurnosti (ZIRS). koji je duţan izraditi izvoĊaĉ ĉeliĉne konstrukcije.00 100 84. UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 4.482.48 84. 8.50 4.50 600.00 0. Zadnju ruku bojenja izvesti sa sjajnom bojom. oznake vezane na ozljede na radu.00 0.96 496.964. 1.482. 1 9.408. Poslije sušenja kita obaviti brušenje pa tek onda nanos prvog sloja boje. U cijenu uraĉunati 2-kratnu antikorozivnu zaštitu.20 4. Znakovi su izraĊeni na samoljepivoj foliji ili plastici.192. Poslije sušenja prvog sloja boje ponoviti kitanje eventualno zaostalih neravnina.482.449. a ton boje odreĊuje projektant.10. oznake svih prostorija.00 1 9. Priĉvršćenje na zid posebnim ljepilom.2008.20 4. komplet Obraĉun po kompletu.00 98348485. alat.192.964.08 0. od udara elektriĉne energije.00 0.44 0.50 600. 0.44 0. poloţaj protupoţarnih aparata.00 0 84. 94/96 i 114/03.50 600. ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA OPĆENITO: Ĉeliĉna nosiva konstrukcija sastoji se od: 1.449.094. transporte i sl. s sukladno Zakonu o zaštiti na radu NN 59/96.48 0.475.60 2. skelu.00 54.44 22.48 3. Roţenica.50 600.482. Dobava i postava protupoţarnih aparata Dobava i postava protupoţarnih aparata na objektu CP.408.44 9.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0.[219] . i 32. Krila se nakon nanošenja ventilirajuće zaštitne nitro boje špricaju sa bojom (neolin) koja ocrtava godove.60 2. U objektima CP-a potrebno je postaviti kompletne znakove zaštite na radu i zaštite od poţara. Prije bojenja dovratnik zaštititi zaštitnom ventilirajućom bojom na koju se nanosi kit. m² 100 84. Obraĉun po m² obojene stolarije.449.00 0. 45212-400-4474/2008.00 0.48 PROTUPOŢARNI APARATI I OZNAKE ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŢARA XIII.00 0. trajnoelastiĉnim kitom ili odgovatajućim brojem vijaka.48 0. UKUPNO OZNAKE ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŢARA: 7 7 2 496.204. kom Obraĉun po kom postavljenog aparata S-6 S-9 kom S-50 kom Dobava i postava znakova Dobava i postava znakova zaštite na radu i znakova zaštite od poţara.96 2. Glavnih nosaĉa 2.00 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Bojanje stolarije Bojenje kompletne stolarije sa dovratnikom i krilom. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0 0. a sve prema projektu zaštite na radu i projektu zaštite od poţara.

00 1640 16.ms_office Strana: 42. osnovni i spojni materijal.40 4.20 m¹. priĉvršćen sa ‚ 80/6.21 0.67 0. širina cca 22 cm.153. transport na montaţu i montaţa glavnog nosaĉa nosive konstrukcije od gornjeg pojasa HEA 12 ili kvadratnog presjeka 120/60/4.235. 24 mm priĉvršćena na rogove.00 180 16.20 4. uzimanje mjera na licu mjesta.00 0 16.00 260 76.67 19.xls.38 0.67 0. od 16.2008. Obraĉun po kg izraĊenog vjetrovnog veza.88 0.67 19. transport na montaţu roţenica nosaĉa pokrova izvedenih od HOP ‚ 60/60/2. god.60 XV.21 0. Izrada pomoćne konstrukcije Izrada pomoćne nosive konstrukcije na horizontalnom konzolnom dijelu krovišta kao nosaĉ maske koji prelazi preko objekta. 2. obradu graĊe.154.00 0 16.22 1. Obraĉun po kg izvedene konstrukcije. 45212-400-4474/2008.00 0.235.38 0.153.00 0 76.38 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.38 2.932.00 60 19.00 260 73.978.38 26.00 3. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.4 cm.948.60 98348485. Montaţa roţenica Nabava i izrada u radionici. presj.00 0 19. vertikala sa kvadr. Sve prema statiĉkom raĉunu. ljepenke na oplatu.38 0.932. Valjani profili ‚40/40/3.88 0.20 3.932. UKUPNO TESARSKI RADOVI: 0. kao vertikalni nosaĉi priĉvršćeni u konzolu.00 105.22 1. Dolazi u padu 0.22 0.00 0 0. Postava letvi Dobava i postava letvi 5/4 cm na dašĉanoj oplati za postavu pokrova. m² 260 73.00 3250 16. kontinirati ‚ 40/40/3 horizontalno kao gornji i donji rub maske.00 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Izrada glavnog nosaĉa Nabava materijala. Obraĉun po m¹ postavljenih letvi.228.38 53.80 76.5% prema odvodima.948.00 0 16. sve unutarnje i vanjske transporte.60 16. m² 260 76.00 0.38 0.863.154.20 2.6 mm. Spajanje varenjem.20 73. Spajanje varenjem. izrada u radionici. klase deb. kg 180 16.00 16. Od kvadrantnog presjeka 40/40/2. Vjetrovni vez Nabava i izrada vjetrovnog sprega u radionici.[219] .38 22.00 0 16.38 2. Obraĉun po m² izvedene oplate.10.00 1400 16.38 26.228. TESARSKI RADOVI Jediniĉna cijena sadrţi sav rad.38 0. UKUPNO ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.60 11.88 19.988.9 mm /pravokutni profili/. Elementi spojeni varenjem.21 4. Obraĉun po kg izvedenog nosaĉa. Visina maske 870 mm. 4.80 2.38 0.38 22. Ojaĉanje donje veze sa L 40/40/4. Podloţna ploĉa sa Fischer vijcima.00 1. projekciji 6.00 105. kg 1640 16.38 0.40 16. Obraĉun po m² postavljene ljepenke.40 45. 53.00 0 11.20 16.00 440 11. Obraĉun po kg montiranih roţenica. Obraĉun po m¹ dašćane podloge. Bitumenska ljepenka Dobava i postava bit.978. Spreg na ravnini krova. 80/80/4. Dašĉana podloga ţlijeba Izrada dašĉane podloge za horizontalni ţlijeb iz dasaka ĉetinara II. kg 1400 16.38 XIV.00 0.932.22 0. kg 3250 16.21 XV.20 19.00 0.00 0.00 0 0.988. m¹ 60 19.00 0. Duţina nosaĉa u hor. transport na montaţu i montaţa. Dašĉana oplata Dašĉana oplata deb. m¹ 440 11.00 0 73.863.40 45.88 19.

ms_office Strana: 43.764.036. Ţlijeb je dilatiran. Krov je 1-strešni s nagibom od cca 5%. od 16.55 mm.764. Boje pokrovnog lima. Ugraditi sa prepustom od min.13 34. sve transporte. mort.80 8.19 8.10 0.55 mm.338.20 98348485.13 34. dobava osnovnog i spojnog materijala.19 0.00 42 192.80 XVII.4 mm širine 22 cm. Obraĉun po m² izvedenog pokrova. m¹ 42 192.00 0. Lim dolazi 1-struko. uskladištenje materijala na gradilištu u Sve limarske izraĊevine izvode se od ĉeliĉnog pocinĉanog lima debljine 0.80 8. 1. izradu radioniĉkih nacrta. 4 cm. Obraĉun po m² jednostrešnog pokrovnog lima. Pocinĉani lim se meĊusobno spaja lemljenjem. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Rubove zaobliti. opšava i sl. Sve sa spojnim i priĉvrsnim materijalom.00 0. 8. te u dogovoru sa nadzornim organom i projektantom. a podgled po izboru /nije vidljiv/.00 0. plastificiranog lima debljine 0.00 0 0.00 1.36 0.00 0 0. Opšav ispod ţlijeba Izrada i postava dijela opšava na sanduĉasti ţlijeb ispod pokrova od pocinĉanog lima 0. polaganjem u cem.20 96. transport i montaţa na gradilištu.036.36 XVI. Jednostrešni pokrov limom Izrada i montaţa 1-strešnog pokrova od pocinĉanog ĉeliĉnog obostrano obojenog lima s brtvljenjem horizontalnih spojeva trajno elastiĉnim kitom. iznosi cca 11.00 0. Dobava i ugradba kamenih klupĉica Dobava i ugradba kamenih vanjskih i unutarnjih prozorski klupĉica iz neporoznog brušenog kamena debljine 2 cm.00 0 192.36 8. m² 268 128. IzmeĊu najvišeg dijela krova i ţlijeba limovi su iz 1 dijela. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena KAMENARSKI RADOVI XVI.764. vel. Obraĉun po m¹ postavljenih kamenih klupĉica.10 4.10 0. koji će odrediti boju. Sve izvedeno prema detaljnom nacrtu i detaljima. /osnovni i spojni/.00 0. Montaţa u padu 0. kompletnu skelu. Obraĉun po m¹ opšava ispod ţlijeba.00 0 128. U cijeni: uzimanje mjera na licu mjesta. kao daskom ĉetinara II. a sa donje strane formirati okapnicu. tako da max.10.00 55 159. m¹ 42 96. Horizontalni sanduĉasti ţlijeb Izrada i montaţa horizontalnog sanduĉastog ţlijeba krovne vode od pocinĉanog lima 0. 2.19 0.98 3.[219] . radne skele.36 0.7 mm i visine profilacije cca 55 mm.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. te s podloškom od bitumenske ljepenke.00 268 128. šir.00 0 0.84 128.98 192.xls.071. Ţlijeb je presjeka 22×14 cm.338. Dubina klupĉice vanjska 23. god. Obraĉun po m¹ horizontalnog saduĉastog ţlijeba.071.00 0 0.84 2.13 0.00 0. razv.764.19 8.00 0. a plastificirani lim nerĊajućim vijcima i zakovicama. 0.2008. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad. POKRIVAĈKI I LIMARSKI RADOVI OPĆENITO: – Izrada pokrova predviĊena je od profiliranog tvorniĉki obojenog ĉeliĉnog pocinĉanog lima debljine 0. materijal. izrada u radionici. 25 cm. alat.00 0 159. unutarnja 20 cm.6 mm.13 0.00 42 96. UKUPNO KAMENARSKI RADOVI: m¹ 55 159.80 159. 45212-400-4474/2008. ĉeliĉnog. razne zaštite na radu. spone za vezu s donjom konstrukcijom kao i krovne ljepenke na dodirnim mjestima s ostalim materijalima.30 m¹. Obraĉun po m¹ postavljenih ţlijebova. klase deb. a vidljivi opšavi i maske su od pocinĉanog.00 0 96.5%.10 4.00 0.00 0.55 mm.

00 0.190.38 2. VII.926.926.00 0.460. Razvijena širina 33 do 40 cm. 6.38 0.004.004.34 0.094. VENTILIRANA FASADA BRAVARSKI RADOVI RADOVI NA LINOLEUM PODU STOLARSKI RADOVI KERAMIČARSKI RADOVI ZAŠTITA OD SUNCA RADNJE SA SPUŠTENIM STROPOM SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI PROTUPOŽARNI APARATI I OZNAKE ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA ČELIČNA KONSTRUKCIJA TESARSKI RADOVI KAMENARSKI RADOVI POKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: 366. U cijeni izrada prikljuĉka na sanduĉasti ţlijeb i na odvodnu cijev vertikale od ĉeliĉnih cijevi promjera 108/3. Obraĉun po kom izraĊenih odzraĉnika.00 35 96.00 3 144.254.00 0.228.68 m¹ 60 96.444.27 24.50 kom 1 96.42 144.736.68 240. 5.00 0. XVII.00 0.00 0 240.2008.14 432.48 22. 1 i horizontalnog ţlijeba.00 32 240. BLOKOVI I BETONSKI KOLNIK GRAĐEVINSKI RADOVI 98348485. Dolaze uz viši rub krova.00 0.34 2.094.978. Vel.60 45.00 0.00 0.00 0.460.600.00 0.[219] . X.792. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Postava labuĊeg vrata Izrada i postava labuĊeg vrata razvijene duţine do 1.254.766.764.00 0.192.00 0.ravni unutarnjeg okomitog dijela krova izmeĊu opšava iz poz.792.00 0 96.00 0. samo deblj.6.80 63.72 1.10 105.00 0. Vertikalni ţlijeb Izrada.692.10 0.66 45.51 242.363. doprema i montaţa vertikalnog ţlijeba za prihvat krovne vode. Sve od ĉeliĉne cijevi promjera 108/3.00 0.363. XIII.978.10 63.04 1. Dole izvesti manĊetu za spoj na ljevano-ţeljezne cijev. od 16.10 63.00 96.27 24.51 242.19 74. IX.444.60 8.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Obraĉun po m¹ vertikalnog ţlijeba.10 3.50 m¹ od ĉeliĉne cijevi promjera 108/3. XIV.14 432.72 REKAPITULACIJA V. U cijeni navareni nosaĉi za sidrenje vertikale u zid objekta.00 0.24 7.6. XVII.091.00 0.00 0.86 66.6 mm .14 0. Opšav limom Opšav limom kao u poz.14 0.72 1. 7.42 m¹ 32 240.00 0.24 7.00 0. B.00 0. Izrada odzraĉnika Izrada i montaţa limenih odzraĉnika od lima kao pokrov.692.10 5. XI.10 105.228. kom 3 144.00 0.930.19 74.10 96.00 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. god. XV.55 54.477. Obraĉun po kom postavljenih labuĊih vrata.00 0 96.00 0.48 22.10 0. A.792.10 96.00 366.00 1 96. Obraĉun po komadu postavljenog otvora antene.190. Otvor antene Opšav limom kao pokrov na prodoru stupa antene ili sl.00 0.190.60 45.xls.00 1. B.00 0.00 0 144.00 0.34 REKAPITULACIJA A.00 60 96. VI.00 70. Obraĉun po m¹ opšava limom. 15×15×5 cm.86 66.687.60 8.926.10 0.72 96.192.10. XII.091. UKUPNO POKRIVAĈKI I LIMARSKI RADOVI: 4.816.10 3.926.34 2.00 0.55 54.6.ms_office Strana: 44. 0.66 45.00 0. kroz pokrov.00 0.764.50 96.10 0.930.80 63.687.24 0.24 0.10 5.00 kom 35 96.766.10 0.00 70.04 1.10 0.00 0. 8. INSTALACIONI KANALI.736.792.190. VIII.816.00 0 96. XVI. GRAĐEVINSKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI SVEUKUPNO: 1.00 0.00 0.600. 45212-400-4474/2008.00 0. 1.477.

Redni broj I.22 6.00 350 19.50 cm ispod kote budućeg kolnika.258. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere ZEMLJANI RADOVI OPĆENITO: Iskop humusnog materijala i osnovni nasip obuhvaćeni su u Projektu prometnica za trasu ceste na kojoj se nalazi CP.00 1 7. Svi iskopi su predviĊeni u zbijenom nasipu od drobljenog kamena. okna odvodnje i ostala razna okna. paušal 1 7.40 0.407.62 23.xls. UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Nasipavanje i zbijanje obavljeti u slojevima debljine 30 cm mjereno u zbijenom stanju. a do kote . Nasipavanje debljine 20 do 30 cm Nasipavanje iskopanim materijalom (kamena sitneţ) bez primjesa humusa.407.22 0.00 0 23. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dopremu materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹.407.407. zaštitni blok ispred naplatne kućice. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.111. od 16.10. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal sa modulom zbijenosti Ms = 80 MN/m².22 0. temelje vanjskih blokova. Iskopani materijal deponirati na udaljenosti 25 m¹ jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja. m³ 350 19.22 13. instalacionog kanala.407. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹.727. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou. Ms = 80 do 100 KN/m².00 0. Obraĉun po m³ izvedenog.00 0.. a 5% ruĉno.60 23.22 6.22 0. Svi obraĉuni za iskop. tj. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa svake strane konstruktivnog elementa minimalno za 50 cm. okna naplatnih kućica.22 0. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60° ili koristiti razupiranje. postavljanje i odrţavanje iskolĉenih oznaka od poĉetka radova do predaje svih radova investitoru.[219] . cca 50 cm ispod gotovog kolnika.40 7.22 13.00 0 7. gline ili sliĉno naokolo izvedenih trakastih temelja i temeljnih stopa.00 0 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. m³ 571 23. Dubina iskopa je preko 200 cm.00 0 0. Za plato je predviĊen samo osnovni nasip bez tampona i asfalta. god.727.60 3. okna elektroinstalacija. temenja blokova i raznih okana.40 0.2008. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm. m³ 780 23. Iskop za instalacioni kanal Sve isto kao iskop pod stavkom 2. Iskop se obavlja 95% strojno. nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju.00 0.22 0.00 98348485.ms_office Strana: 45.22 18.00 19. Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na iskolĉenju svih elemenata. temelje treptaĉa. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar.40 7. samo iskop u zbijenom nasipu ili u sraslom temeljnom tlu za armirano-betonski instalacioni kanal izmeĊu kontrole naplate i naplatnih kućica.40 2.407. Obraĉun paušalno Iskop dubine preko 200 cm Iskop za temeljne stope i grede raznih širina u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom temeljnom tlu kategorijeC. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.00 780 23. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto.00 0 19.00 571 23.22 18.00 0 23. 45212-400-4474/2008.258.40 7.62 4. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. ugraĊenog nasipa i preuzetog od strane nadzornog inţenjera zbijenog nasipa. kao i sve ostalo potrebno za dovršenje cijele stavke.00 1. tj. razvod instalacija prema vanjskim blokovima.111.22 0.

71 I.71 0. Betoniranje armiranih temelja C25/30 Dobava i ugradba betona.71 0. m³ 33.087. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.82 0. blokova uz naplatne kućice. god. razastiranje i planiranje ispod temeljnih stopa.10 422.087. odvodnih. instalacionog kanala. zaštitnih blokova ispred naplatnih kućica. Beton projektiranog sastava. a) beton b) velikoplošna oplata m³ 55 422.00 0.40 6. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju minimalne debljine 10 cm ispod i 20 cm iznad tjemena cijevi. Temeljne ĉašice su vanjskih dimenzija 165×165×100 cm. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Sloj ĉistoće Dobava i ugradba drobljenog kamenog materijala ili šljunka (sloj ĉistoće).26 0. klase C12/15 debljine d = 10 cm.00 0.71 3. klase C25/30 u velikoplošnoj glatkoj oplati.5 105.255.2008. Obraĉun po m³ ugraĊenog fino drobljenog kamenog materijala ili šljunka.10 2. elektro i ostalih okana. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju debljine 10 cm. biojame.26 47. razastiranje i planiranje ispod.638.26 47. Obraĉun po m³ ugraĊenog fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska.26 0.48 59.00 98 265 480.00 0 105. m³ m² 98 265 480.82 23. te nasipavanje.48 59. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 5.638.82 23.255. ispod temeljnih greda.5 105.00 0.04 15.843. te završno nasipavanje.xls.00 0 113.90 98348485. 45212-400-4474/2008. septiĉke jame. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.82 0.00 0 0 480.53 105.986.71 0. oko i iznad odvodnih i ostalih cijevi u zoni otoka.90 480.703. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Podloga od mršavog betona C12/15 Betoniranje betonske podloge od mršavog betona.71 3.8 113.00 0 422.04 15.51 50.00 55 422.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.71 1. okana elektroinstalacija. m³ 15.71 0.53 II.703.40 113.ms_office Strana: 46. okana naplatnih kućica. temelje prednjih blokova uz naplatne kućice i zaštitne glave. trakastih temelja i greda (ukljuĉivo zatrpavanje eventualnog produbljenja ispod temelja).00 15.[219] .48 59.986.51 50. 1. okna ispod naplatnih kućica. okana odvodnje i ostalih raznih okana. nogostupa i u zelenom pojasu.00 33. od 16.8 113. u armirano-betonske temeljne vanjskih blokova. 1.48 59.00 0. temelja vanjskih blokova. Nasip od drobljenog kamena ili šljunka Dobava i ugradba fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska. temelja treptaĉa. vanjskih blokova.10. armirano-betonskog instalacionog kanala izmeĊu kontrole naplate i naplatnih kućica.843.

u velikoplošnoj glatkoj oplati.2008.26 0. 45212-400-4474/2008.00 0.00 66 340 480.570. god. klase C25/30.26 20.26 20. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.00 22 182 89 480.48 59. m³ m² 66 340 480.00 0.xls.68 20.00 0 0 0 480.78 480. Armatura stjenki okana ispod naplatnih kućica obraĉunata je u posebnoj stavci.48 59.00 0. u stijenke armirano-betonskog instalacionog kanala.48 59. Beton mora zadovoljiti kriterije vodonepropusnosti.00 0 0 480.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spravljanja u koliĉini od cca 0. klase 25/30.32 1.48 59. potrebnu njegu betona.40 480. u armirano-betonske stijenke okna ispod naplatne kućice.26 31.711. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Betoniranje armiranih stjenki kanala C25/30 Dobava i ugradba betona.00 0.785. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. velikoplošnu glatku oplatu koju je prije montaţe potrebno dobro oĉistiti i namazati oplatnim uljem.785.148.00 0 0.711.[219] .26 20.00 0 0.10. Zidovi se izvode u velikoplošnoj glatkoj demontaţnoj oplati.02 0. te otpornosti na utjecaj mraza i soli. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.570. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dopremu. ugradbu.781.00 m³ m² m² 22 182 89 480.00 0. Beton projektiranog sastava.02 0. Dimenzije instalacionog kanala vidljive su iz popreĉnog presjeka u projektima pojednih objekata. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu je potrebno dodati inhibitor korozije tip MCI .48 59.00 0.781.56 10.148.00 0.26 20.48 59. Beton mora zadovoljiti kriterije vodonepropusnosti.00 0.48 59.02 10.02 10.26 0.ms_office Strana: 47.56 10.6 l/m³ betona.32 1. Armatura je iskazana u posebnoj stavci.6 l/m³ betona. a) beton b) velikoplošna glatka oplata Betoniranje armiranog okna naplatne kućice C25/30 Dobava i ugradba betona.78 98348485. te otpornosti na utjecaj mraza i soli. a) beton b) velikoplošna oplata c) doplata za površinsku obradu Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 3.40 4. od 16. te sav potreban spojni materijal. 0.68 20. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI .00 0. Svi zidovi okna ispod naplatne kućice izvode se od armiranog betona debljine 20 cm. Nakon demontaţe oplate i izvlaĉenja spojnih vijaka konusne rupe je potrebno pripremiti i zatvoriti originalnim ĉepovima.26 31.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.48 59.

481.911. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Površinu betona potrebno je nakon ugradnje betona. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.27 9. m³ m² m² 75 215 65.422.xls.2008.52 27. Beton projektiranog sastava.26 0.840.16 480.840.00 0 0 480.27 9.52 27. god. nafta i sliĉno). u armirano-betonski vanjski vidljivi dio naplatne kućice sa zaštitnim blokovima. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Betoniranje armirane temeljne ploĉe naplatne kućice C25/30 Dobava i ugradba betona u armirano-betonsku temeljnu ploĉu i postolje naplatne kućice.16 6. od 16.481.48 59. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu je potrebno dodati inhibitor korozije tip MCI .26 0.48 59.00 0.776.6 l/m³ betona. a) beton b) glatka oplata Betoniranje postolja naplatne kućice i blokova C35/45 Dobava i ugradba betona.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0. a) beton b) glatka ĉeliĉna precizna oplata c) doplata za površinsku obradu Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 5. Beton projektiranog sastava.54 118. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spravljanja u koliĉini od cca 0.855. a) beton b) glatka oplata Betoniranje okna konrtole treptaĉa C25/30 Dobava i ugradba betona u okna kontrole treptaĉa.23 0.23 40.84 3.00 0 0 480.48 59.26 0. te u vanjske zaštitne blokove.00 0 0 0 544. 45212-400-4474/2008. okna na temelju nadstrešnice i nosaĉe rampi.15 159 480.ms_office Strana: 48. Armatura je prikazana u posebnoj stavci.25 544. Beton se mora njegovati jednim od sistema njegovanja.23 0.776. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI .00 33 66 480.54 118.34 7.00 0.00 0. Debljina stjenki okna prema projektu. Za bolju ugradivost betona koristiti superplastifikator glenium 51.422. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.10.26 7.00 0.00 0. klase C35/45.26 7.76 544.76 98348485.23 40.48 59. Beton projektiranog sastava.15 159 480.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.34 480.00 15. m³ m² 15. Beton je klase 25/30 s dodatkom za vodonepropusnost i plastifikatorom.26 0.80 1.48 59.80 1.00 75 215 65. Izvodi se u ĉeliĉnoj najpreciznije izvedenoj oplati.50 25.54 118.84 3.48 59.52 27.[219] . m³ m² 33 66 480. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.855.50 25.911. a prije poĉetka vezanja zagladiti bez izvlaĉenja cementnog morta.48 59.52 27.6 l/m³ betona.279.279.48 59. Beton je klase C25/30.00 0. Unutarnja oplata treba biti precizno izvedena zbog toga da se beton ne mora obraĊivati.25 544.00 0.00 0.26 15.54 118. te raznih kemikalija (ulje.26 15.

00 0.40 2.272.814.00 0.00 0.40 76.52 27.40 2. a) beton b) glatka ĉeliĉna precizna oplata c) doplata za površinsku obradu Betoniranje podesta ispred kućice C25/30 Dobava i ugradba betona.8 14.54 118.8 14. 119.482. te raznih kemikalija (ulje.2008.00 0. Beton se mora njegovati jednim od sistema njegovanja. kg kg 18640 11200 6. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.40 76.xls. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli.23 0.48 59.00 0.336.00 0 0 6.41 6.00 0.272. te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorniĉkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom. Armatura je obraĉunata u posebnoj stavci. god. te raznih kemikalija (ulje. m³ m² m² 3. 45212-400-4474/2008. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ravnanje.042.82 859. ZIDARSKI RADOVI 98348485. a) rebrasta armatura RA-400 b) mreţasta armatura MAG-500 UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 8. a prije poĉetka vezanja zagladiti bez izvlaĉenja cementnog morta.52 27. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Armatura mora biti ĉista od hrĊe i svih masnoća.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0.482.54 118.41 6.54 118.00 0.23 16. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli.00 18640 11200 6. Armatura je prikazana u posebnoj stavci.25 9.00 0 0 0 544.52 27.00 491.23 0.26 27.81 0.825.23 1.26 27.296.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. sjeĉenje.6 l/m³ betona. Podest izvesti po dimenzijama iz projekta.[219] .5 40 480.27 1. m³ m² m² 30 70 75 544.52 27. 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente. Izvodi se u ĉeliĉnoj najpreciznije izvedenoj oplati.00 3.81 0.089.296.23 16. od 16. Beton projektiranog sastava.48 59. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.82 859.81 II.00 0.336. u vanjske zaštitne bikove.00 0. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po kg ugraĊene armature. u armirano-betonski podest ispred ulaza u naplatne kućice.00 0.26 27.089.48 59.10.6 l/m³ betona. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Betoniranje vanjskih zaštitnih bikova C35/45 Dobava i ugradba betona. Za bolju ugradivost betona koristiti superplastifikator glenium 51.26 27. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI .41 6.23 0. klase C35/45.25 544.99 6.ms_office Strana: 49. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI .00 0.00 30 70 75 544.23 0. Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete. savijanje.20 8.042.20 480. obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu.20 10.825.23 1.00 491.00 0 0 0 480.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0. nafta i sliĉno).81 119.00 0. Betonski podest je od betona klase C25/30 s finom obradom gornje površine betona.54 118.41 6.814. izrada i postava betonskog ţeljeza prema Izvedbenom projektu armature.27 1. a) beton b) glatka oplata c) doplata za površinsku obradu Armatura Dobava. Površinu betona potrebno je nakon ugradnje betona.48 59.5 40 480. nafta i sliĉno).99 III.20 8.

16 35.56 43.xls. Cijevi je potrebno sloţiti u instalacionom kanalu i zatrpati ih finim pjeskom.32 31.70 2.40 1. Hidroizolacija Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacija podova okna naplatne kućice.76 7.96 1.96 1.32 31.56 43. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal.840.91 84.02 74.56 43. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno. od 16.726. Cijevi je potrebno postaviti na sloj finog pijeska. alat.16 35.76 0. m¹ m¹ m¹ m¹ 816 40 292 75 74.40 60.56 43.00 0.16 12.11 102. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje betonske podloge od svih prljavština.88 3.934.91 84. Prije zatrpavanja pijeskom potrebno je otvore u zidu okna ispod naplatne kućice zidarski zatvoriti i obraditi.00 0.00 0.56 43.313.16 0.00 0 0.32 31.35 8.40 149. Donja podloga mora biti propisno suha što se dokazuje mjerenjem postotka vlage na površini betona.2008. a) cijevi promjera 300 mm b) cijevi promjera 200 mm c) cijevi promjera 160 mm d) cijevi promjera 110 mm PVC ili okiten cijevi za razvod instalacija Dobava i postava PVC ili Okiten cijevi za razvod instalacija od naplatnih kućica do zaštitnih i vanjskih blokova.934.866.40 2. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.866.88 980.16 35.40 0.00 0.306.00 95 140 76.00 816 40 292 75 74.00 0.00 0 0 0 0 149.00 1.00 0.44 2. sidra.16 0.306. Cijevi PVC za instalacioni kanal Dobava i postava PVC cijevi za razvod instalacija kroz instalacioni kanal.32 31.00 0.00 0.98 0.40 10.00 0.00 0 0 76.674. a) cijevi promjera 160 mm b) cijevi promjera 110 mm c) cijevi promjera 60 mm d) cijevi promjera 40 mm Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.840.40 10.00 56 980.91 84.56 43.00 0 980. Obraĉun po m¹ ugraĊenih cijevi.02 74.00 0. Prije zatrpavanja pijeskom potrebno je otvore u zidu okna ispod naplatne kućice i u oknima zidarski zatvoriti i obraditi. Druga traka mora imati pomak preklopa za 50% u odnosu na prvu.98 54. Obraĉun po m² izraĊene hidroizolacije.40 1.00 0. Hidroizolacija se sastoji od hladnog bitumenskog premaza.982.671.40 76.70 2.726. Obraĉun po komadu ugraĊenog šahta.40 60.00 0.11 102.76 0.91 84. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno. te dva sloja varene bitumenske ljepenke debljine 4 mm s meĊusobno zavarenim preklopima 10 cm.00 0 0 0 0 74.ms_office Strana: 50.355.00 85 85 40 40 149.00 0. Nosive i pregradne zidove takoĊer je potrevno povezati preklapanjem opeke.[219] . kom 56 980. a) horizontalna hidroizolacija b) vertikalna hidroizolacija Laki lijevano-ţeljezni poklopci Dobava i ugradve lakih lijevano-ţeljeznih poklopaca na elektro šahtovima i šahtovima odvodnje.11 102.16 35. razne zaštite i sl.726. transporte.10.45 11. uĉvrstiti ih i zatrpati ih finim pjeskom.671. nanošenje sloja prajmera (resitol) i varenje prve i druge trake.00 0.355.313. god.35 8.00 0 0.11 102.44 2. m¹ m¹ m¹ m¹ 85 85 40 40 149.00 74.02 74.56 43.00 0.16 12.56 43.40 4. Obraĉun po m¹ ugraĊenih cijevi.674.45 11.98 54.76 7.726.00 0.00 0. m² m² 95 140 76. Hidroizolacione trake moraju biti 100% zavarene za podlogu kao i meĊusobno. 45212-400-4474/2008.40 0.02 74.00 98348485.982.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. rad.98 0.

587.20 6. obraĊene kvarcnim pijeskom.130. zavarene 100% izravno na temeljni sloj. Tvrdo-lijevani asfalt TLA 11 se izvodi u sloju prosjeĉne debljine 30 mm.00 32. te zatrpati slojem finog pjeska.00 0.24 51. a) cijevi promjera 300 mm b) cijevi promjera 200 mm c) cijevi promjera 160 mm d) cijevi promjera 110 mm Ostali zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom.xls.00 0 0 43. Tvrdo-lijevani asfalt se dilatira reškama širine 10 do 15 mm u polja. Sva tekuća i kontrolna ispitivanja moraju odgovarati OTU-u. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno. dobava i spravljanje mješavine tvrdo-lijevanog asfalta.25 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.424.9. posipanje drobljencem.00 m² 680 47. m¹ m¹ m¹ m¹ 198 45 45 45 149.11 102.00 0.00 0.56 43.00 0. valjanje valjkom.130.00 0. sati sati 70 70 43.00 0. 32.942. Jediniĉnom cijenom obuhvatit sve radove od pripreme površine pjeskarenjem ili saĉmarenjem.16 29.20 1.523.00 0 0. razastiranje. ASFALTERSKI RADOVI Tvrdo-lijevani asfalt TLA11 Izrada.20 1. 45212-400-4474/2008.02 74.[219] . Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika.76 IV.25 IV.00 680 47.80 3. Obraĉun po m¹ ugraĊenih cijevi.130.00 0 47.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.24 51. 3.11 102.78 4.00 0. Prije zatrpavanja pijeskom potrebno je otvore u oknima zidarski zatvoriti i obraditi.ms_office Strana: 51.56 43. ĉišćenja površine ispuhivanjem.56 43.587.25 32.25 0.00 198 45 45 45 149.2008.355.00 70 70 43.00 0 0.20 149.25 0. poglavlje 7-01. UKUPNO ASFALTERSKI RADOVI: 0.24 51.00 0. 1. nanošenje temeljnog i brtvenog sloja. mase 250 gr/m². sa svim transportima i prenosima.78 4.16 0.026.16 29.02 74.130.00 0. raznošenje.02 74.424. ugraĊivanje. knjiga III.00 47.00 0.50 221.026.25 0. od 16.00 0.00 0.11 102.76 43.00 REKAPITULACIJA 98348485.90 3. Na ovako pripremljenu površinu izvodi se temeljni sloja od dvokomponentne reakcijske epoksidne smole bez otapala i punila. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere PVC cijevi za odvodnju Dobava i postava PVC cijevi za razvod instalacije odvodnje.25 III.942. uĉvrstiti ih.590. što dokazuje nadzorni inţenjer upisom u GraĊevni dnevnik. Hidroizolacija mora biti izvedena sukladno Opće tehniĉkim uvjetina za radove na cestama 2001.25 3.10. Prije izrade tvrdo-lijevanog asfalta površina betona se mora saĉmariti ili pjeskariti kako bi se odstranila cementna skramica.355. doprema i ugradba tvrdo-ljevanog asfalta TLA 11 na otocima izmeĊu prolaza.80 3.56 43. poglavlje 6-07. sukladno dilatacijama u betonskoj ploĉi.590.00 0. Cijevi je potrebno sloţiti na posteljicu od finog pijeska.50 221.90 3. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 5. Po ravnosti i po vlaţnosti površina mora biti sukladna OTU-u. te brtveni sloja od jedne plastomerne bitumenske trake kao Bitufix PES 5 M1.00 0.11 102.00 0 0 0 0 149.16 0.00 0.00 32. knjiga IV.02 74. god.24 51. Obraĉun po m² stvarno izvedene površine. te dobro otprašiti.523. Tvrdo-lijevani asfalt TLA 11 mora biti izveden sukladno Opće tehniĉkim uvjetima za radove na cestama 2001.

814. Sve izraditi prema Izvedbenom projektu.504.99 221. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI ASFALTERSKI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena 50.6 cm Izrada.28 OBRTNIĈKI RADOVI BRAVARSKI RADOVI CRNA BRAVARIJA OPĆENITO: Crna bravarija izraĊena je od NP i HOP vuĉenih profila.00 515 431. dopremu na gradilište i ugradbu u otoke i ispred objekta kontrole naplate.91 118.76 0.356.xls.99 221. doprema na gradilište i ugradba sidrenih ploĉa za ugradbu treptaĉa na vanjskim blokovima.63 222.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. kom 376 313.030. doprema na gradilište i ugradba zaštitnog metalnog vruće pocinĉanog odbojnika (ograde) sa stupom i distancerom.00 796.ms_office Strana: 52. Sidrene ploĉe za treptaĉ 20×20×0. a) UGOVORNI TROŠKOVNIK br.16 313. Redni broj I.91 118.00 0 313. god. Utor za vrijeme betoniranja bora biti ispunjen stiroporom kako bi se utor saĉuvao ĉistim. doprema na gradilište i ugradba ĉeliĉnih sidrenih ploĉa za ugradbu zaštitne ĉeliĉne odbojne ograde.a na gornjem je utor u koji se ubacuje ''T'' vijak.64 2. B.289. Sidrena ploĉa za ugradbu treptaĉa je dimenzija 20×20 cm izraĊena od ploĉevine 6 mm sa 4 ankera duţine 30 sm na ĉijem donjem kraju se nalazi kuka. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti kompletnu izradu antikorozivnu zaštitu sa vrućim pocinĉavanjem.00 376 313. Obraĉun po m¹ izraĊene i montirane zaštitne ograde.00 0.00 Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0. te antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti kompletnu izradu antikorozivnu zaštitu sa vrućim pocinĉavanjem.00 796.130.130.91 0. IV.76 32.76 32. Sidrena ploĉa za ugradbu zaštitne ĉeliĉne ograde je dimenzija cca 30×30 cm izraĊena od ploĉevine 10 mm sa 4 ankera duţine 30 sm na ĉijem donjem kraju se nalazi kuka.76 0.00 0.91 0. od 16.424.45 431.53 491.2008.a na gornjem je urezan navoj M14 u duţini od 3 cm. Ploĉe se ugraĊuju na meĊusobnom osnom razmaku od 133 cm.00 14 321.814. m¹ 515 431. Sidrene ploĉe za zaštitnu odbojnu ogradu 30×30 cm Izrada.64 321.16 3.[219] .356.00 0.030. V.00 0. Obraĉun po komadu sidrene ploĉe. II.63 0.28 Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 0.986. 45212-400-4474/2008.00 0.00 0 321. Obraĉun po komadu sidrene ploĉe.10.45 98348485.00 0.00 Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 50. A.00 0. dopremu na gradilište i ugradbu u vanjske blokove.00 0 431.986. kom 14 321.63 222.53 491.63 0.76 4. Svi okviri imaju ugraĊene pracne za usidrenje.76 4.00 0.424. Jednostrana odbojna distantna ograda Izrada. Prije ugradbe bravariju je potrebno dobro oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i odmastiti. III.289. a svi spojevi su izvedeni putem varenja. 1.504.

jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama.00 70 69. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti kompletnu izradu antikorozivnu zaštitu sa vrućim pocinĉavanjem. doprema na gradilište i ugradba sidrenih ploĉa za ugradbu kućišta podiznih rampi. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Ĉeliĉne penjalice u oknima odvodnje Izrada i doprema na gradilište i ugradba ţeljeznih penjalica u oknima odvodnje.503.370. 1.98 0. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-CRNA BRAVARIJA: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 4.98 3.59 3.06 0. Nakon ugradbe penjalice premazati dvostrukim premazom sa resitolom. Prije nanošenja završne obrade sokla površinu je potrebno ponovno impregnirati (grundirati).xls.5 103.5 103.63 0. Završna obrada sokla materijalom kao mozaikputz od Baumita ili odgovarajući. 6.370.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0.59 0. cijelu površinu impregnirati. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine. m² 70 69. 14 431.503. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer.042. Sidrena ploĉa za ugradbu kućišta podiznih rampi je dimenzija 40×40 cm izraĊena od ploĉevine 6 mm sa 4 ankera duţine 30 sm na ĉijem donjem kraju se nalazi kuka.834.04 72.20 69.63 0.10.20 98348485. od 16.a na gornjem je urezan navoj M14 u duţini od 3 cm. obraditi veće neravnine i površinu obraditi sa reperaturnim mortom. kom Obraĉun po komadu sidrene ploĉe.59 0. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal. 45212-400-4474/2008.00 0.[219] . Zaštita betona oko naplatnih kućica Zaštita vidljivog dijela betona oko naplatnih kućica.00 0 69.63 2. a udaljenost od zida je 16 cm.04 5.884.11 431.00 0 72. Sidrene ploĉe za kućišta podiznih rampi Izrada.00 0 431.11 VI.00 0 103.2008. dopremu na gradilište i ugradbu u otoke ispred i iza naplatne kućice.63 V. Obraĉun po m² stvarno obraĊenog sokla. Sve izraditi prema Izvedbenom projektu. Obraĉun prema m² obojene površine.06 4.06 4. trostruki premaz epoksidnom bojom.834. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 48 72.63 6. god. kitanje i brušenje eventualnih neravnina. Penjalice se ugraĊuju na meĊusobnom razmaku od 30 cm.98 3. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije.042.98 0. m² 37.63 103. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti.884.59 3.82 354.82 354.00 37. Boju završne obrade odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom. Slobodne krajeve ugraditi u sjenku okna 15 cm duboko.ms_office Strana: 53. Penjalice izraditi od rebrastog betonskog ĉelika promjera 16 mm savijenog u obliku slova ''U'' ĉija je širina 45 cm. zaštitu ostalih površina od prljanja.06 0. kom Obraĉun po komadu izraĊene i ugraĊene penjalice. SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI Bojenje bravarije Bojenje crne bravarije i ĉeliĉne konstrukcije bojama na bazi epoksida.00 14 431. Površinu je potrebno oĉistiti od neravnina i prljavštine. 48 72.

11 41.00 0. ugradnji i njezi sloja. pripremu podloge.00 550 58.ms_office Strana: 54.00 796.992.70 544.00 0.10 1.83 395. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Zaštita betonske površine blokova Dobava materijala i bojanje betonske površine zaštitnih blokova posignal bojom s gletanjem glet masom za vanjske radove.94 407.373.00 505 544.28 395.86 32. UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 3.424.32 ĈELIĈNA NADSTREŠNICA GRAĐEVINSKI RADOVI ZEMLJANI RADOVI OPĆENITO: Iskop humusnog materijala i osnovni nasip obuhvaćeni su u Projektu prometnica za trasu ceste na kojoj se nalazi CP.461.00 41. m² 550 58.00 0. VI.00 0 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008.599.370.461. BLOKOVI I BETONSKI KOLNIK UKUPNO: 796.00 0.461.373.83 58.00 0.54 274.00 98348485.00 0. GRAĐEVINSKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI BETONSKI KOLNIK INSTALACIONI KANALI.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.606. Svi iskopi su predviĊeni u zbijenom nasipu od drobljenog kamena.606.[219] .86 0. BRAVARSKI RADOVI SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: 354.992.94 0.10 288.613. C. cca 50 cm ispod gotovog kolnika.606. B.091.00 0 544.11 41.5-02) Obuhvaća nabavu materijala. od 16.10 1.83 REKAPITULACIJA V. 32.40 407. A.54 274. izradu dilatacija.00 0.86 0.29 0.40 407. d=15.00 0.00 0. nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju.00 0 0.7-02) Obuhvaća nabavu materijala. god. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal sa modulom zbijenosti Ms = 80 MN/m². Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju.424. prijevoz.091.00 0.00 0. Svi obraĉuni za iskop. 2. C30/37 (OTU IV st. tj.091.00 0.00 0.370. upotrebu opreme.83 395. d = 22 cm Cementom stabilizirani sloj od mehaniĉki zbijenog zrnatog kamenog materijala (OTU III st. I.0 cm.00 41. te sav rad na izradi i ugradnji ploĉe.94 BETONSKI KOLNIK Nearmirana betonska ploĉa. Iskopani materijal deponirati na udaljenosti 25 m¹ jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja.00 354.356.54 0.29 C.00 0.54 0. B.29 132.606.10. Premaz bojom mora biti otporan na djelovanje soli i mraza.00 0.00 0. UKUPNO BETONSKI KOLNIK: 132.00 0.xls. prijevoz.94 407.10 REKAPITULACIJA A.613.356.00 0. Obraĉun po m² obojene površine.28 395.091. 3.86 VI.29 0. nafte i ulja. 1.00 0.599. upotrebu opreme te sav rad na izradi. m³ 460 288.32 0.00 0 58. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju m³ 505 544.2008. Za plato je predviĊen samo osnovni nasip bez tampona i asfalta.00 0 288.70 2. C.461. 0.00 460 288.

407. 2.79 105.20 23. m³ 515 19. Obraĉun paušalno.40 3.22 9. Odnosi se na produbljenje iskopa za monolitne temeljne stope u sluĉaju da tlo nema propisanu nosivost. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto.82 6. Dubina iskopa je do 200 cm.40 7. Nasipavanje debljine 20 do 30 cm Nasipavanje iskopanim materijalom (kamena sitneţ) bez primjesa humusa. samo dubine preko 200 cm.898. razastiranje i planiranje ispod temeljnih stopa. Sloj ĉistoće Dobava i ugradba drobljenog kamenog materijala ili šljunka (sloj ĉistoće). Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju debljine 10 cm. m³ 19 105. paušal 1 7. ispod temelja ĉeliĉne nadstrešnice klase C12/15 debljine d = 10 cm.30 5.40 0.718.22 0. od 16. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Beton podloge C12/15 Betoniranje betonske podloge od mršavog betona.393.82 0.20 4.008. Iskop se obavlja 95% strojno. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60° ili koristiti razupiranje.718. kao i sve ostalo potrebno za dovršenje cijele stavke. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.425.[219] .30 98348485. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar.49 37.2008.00 0. Ms = 80 do 100 KN/m². Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou.40 23.00 515 19.82 0. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm. m³ 15 422.22 0.407.30 19. tj.50 cm ispod kote budućeg kolnika.00 0 23.00 1 7. okana odvodnje i ostalih raznih okana. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dopremu materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹.393.49 37.898.22 0.407.00 60 23.30 422. Nasipavanje i zbijanje obavljeti u slojevima debljine 30 cm mjereno u zbijenom stanju. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na iskolĉenju svih elemenata. instalacionog kanala.xls. god. m³ 60 23.71 0.00 0 19.ms_office Strana: 55.82 6.342.00 0 7.40 7.40 2. a do kote .AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.407. raznih okana. Iskop dubine preko 200 cm Sve isto kao stavka 2. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹. Iskop dubine do 200 cm Iskop za temeljne ĉašice u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom temeljnom tlu kategorije C.22 16.22 0.00 0 105. Obraĉun po m³ ugraĊenog fino drobljenog kamenog materijala ili šljunka. Obraĉun po m³ izvedenog. m³ 720 23.22 9.00 0 23. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa svake strane konstruktivnog elementa minimalno za 50 cm.00 15 422.00 0 422.407. 1. ugraĊenog nasipa i preuzetog od strane nadzornog inţenjera zbijenog nasipa.71 I.22 16. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.22 0.342.22 1.79 II. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1..10.40 7.008. (ukljuĉivo zatrpavanje eventualnog produbljenja ispod temelja). gline ili sliĉno naokolo izvedenih temeljnih stopa. a 5% ruĉno.40 0.00 0.71 0. te nasipavanje.71 2. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008.407.22 0.22 1.00 19 105.425.00 720 23. postavljanje i odrţavanje iskolĉenih oznaka od poĉetka radova do predaje svih radova investitoru. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.

44 0. od 16. Armatura mora biti ĉista od hrĊe i svih masnoća.60 30.04 5.00 18 784. betonom C25/30 .509.94 380.41 6.81 0.00 0.26 0. obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu.41 6.78 14.44 440.00 0 440. UKUPNO TESARSKI RADOVI: 0.00 4.48 59. te otprema pokretne ĉeliĉno-drvene skele za bravarske i soboslikarsko . kom 18 784.44 0.949. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.2008.00 95.48 59. stup ide 0. Obraĉun po m² montirane skele. sjeĉenje.527. Obraĉun po kg ugraĊene armature.10.509.44 2.00 0. 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente. kg kg 18500 14000 6.04 784.78 III. Obraĉun po kom skele.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.42 32.42 0.518.00 0 0 6. a) beton b) dašĉana oplata Armatura Dobava.145. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ravnanje.00 0.00 95. TESARSKI RADOVI OPĆENITO: Oplata svih betonskih i armirano-betonskih elemenata ukljuĉena je u jediniĉne cijenu istih i prikazana kroz betonske i armiranobetonske radove.33 9.42 III.26 105. te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorniĉkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom.00 1. ZIDARSKI RADOVI 98348485.78 0.00 18500 14000 6. m³ m² 220 515 480.26 0. Zalijevanje stupova Zaljevanje stupova /unutrašnjost/ sitnozrnim plast. savijanje.00 0.7 m² oplate.00 0 0 480. Fasadna skela Dobava.33 0.ms_office Strana: 56.44 440. Visina skele iznosi cca 6. a) rebrasta armatura RA-400 b) mreţasta armatura MAG-500 Namještanje za ugradbu stupova Postava .00 18 529.0 m³ betona.42 0.00 1450 22.0 m¹. Obraĉun po kom izvedenih stupova.90 480.33 0.00 32.518.5 m³ betona i 0. Pokretna ĉeliĉna skela Dobava.0 m¹. u dašĉanoj oplati. Obraĉun po kom ugraĊenih stupova. 45212-400-4474/2008.126.126.41 6.00 0.340.90 3. u armirano-betonske temelje ĉeliĉnih stupova nadstrešnice. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.44 440.xls.41 6.00 0 22.78 14. klase C16/20.705.00 1 440.340.00 32.81 0.44 22. Odnosi se na rad u visokim prostorima (ĉeliĉna nadstrešnica).00 220 515 480.81 118.00 0. Odnosi se na rad u visokim prostorima (ĉeliĉna nadstrešnica).527.78 0.78 529.585. Tlocrtna dimenzija temelja je 320/270 cm. izrada i postava betonskog ţeljeza prema Izvedbenom projektu armature.00 6. m² 1450 22.namještanje po vertikali i horizontali i ugradnja stupova sitnozrnim betonom C25/30. Za 1 stup ide cca 1.Izvodi se nakon montaţe kompletne konstrukcije.00 0 784.705.[219] .00 0 529.48 59.949. izrada i demontaţa skele nakon dovršenja svih radova.liĉilaĉke radove.00 0 0.00 0.585. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Beton temelja stupova nadstrešnice C16/20 Dobava i ugradba betona.00 0 0.44 IV.00 0.00 0. UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 2.48 59.liĉilaĉke radove. izrada i demontaţa skele nakon dovršenja svih radova.00 0. Za 1.00 0.145. Beton projektiranog sastava.81 118. Visina skele iznosi cca 5. kom 18 529. kom 1 440.26 105. 32. Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete.33 II.94 380. 9. god. te otprema pokretne ĉeliĉno-drvene skele za bravarske i soboslikarsko .60 30.

alat.00 0.00 0. sidra.169. U stupove nadstrešnice ugraĊene su cijevi za odvod krovne vode.24 2.00 0 0 44.00 0.00 0. Kao pokrov sluţi ĉeliĉni profilirani pocinĉani obojeni lim. IV. Preko svega u uzduţnom smjeru dolaze ĉeliĉne roţenice.00 0. Oslonjena je na 12 stupova s razmakom osi 15. III.81 OBRTNIĈKI RADOVI ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA OPĆENITO: Nadstrešnica se izvodi iznad cestarinskog prolaza. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika.145.00 0.40 6.00 0.169. razne zaštite i sl.00 0.2008.00 0 0.00 37.40 3.00 0.675.00 0. uputama statiĉara i prema radioniĉkoj dokumentaciji koju je duţan izraditi izvoĊaĉ ĉeliĉnih konstrukcija. 2.690. god. sati sati 60 60 44.145.59 58.00 0. od 16. B. ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI TESARSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: 37.[219] . Stupovi se nakon montaţe popunjavaju betonom što je obuhvaćeno u troškovniku.00 1. a na krovu je izlazno okno vel.00 0 0.00 0. Po konstruktivnom sistemu se sastoji od sistema sekundarnih i glavnih rešetkastih nosaĉa.80 44.80 456.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. II.949.00 0.44 6. transporte. Nosive i pregradne zidove takoĊer je potrevno povezati preklapanjem opeke. Nadstrešnica je projektirana na “dvije vode”.44 6.59 58.494.00 0.78 32.59 58.00 60 60 44.425.ms_office Strana: 57.169.79 380.10.00 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal.80 REKAPITULACIJA I.169. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0. oslonjenih na ĉeliĉne cijevne stupove koji su upeti u temeljne stope. V. meĊusobno ukrućenih spregovima.00 m¹.00 0.425. 45212-400-4474/2008.00 0.949.xls.00 0 0.00 98348485.675.24 0.40 6.24 IV.78 32.80 456. Montaţa se vrši prema montaţnom projektu. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0 0.00 0.00 0. rad. 0.81 0.40 3. 70×70 cm.00 odnosno 6.59 58. A.79 380.494. Naokolo nadstrešnice je maska od obojenog lima.24 0. Ostali zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom.690. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova.

38 0. god. izradu radioniĉke dokumentacije. Jediniĉna cijena takoĊer obuhvaća izradu i putem varenja montaţu ĉeliĉnih ploĉica od plosnog ĉelika za meĊusobnu vezu svih bravarskih izraĊevina kao i pocinĉane vijke za montaţu istih na gradilištu. Izrada i montaţa nosaĉa spuštenog stropa Izrada i montaţa nosaĉa spuštenog stropa od pravokutnih valjanih profila /HOP/ presjeka 60/120/4. Dobava i postava podroţnica Nabava materijala.2008.38 98. ĉišćenje od rĊe . kg 5500 16.38 0.00 16.00 2. dijagonala kvadratnog presjeka 40/40/2.38 0.rešetkasti nosaĉi Izrada i montaţa nosaĉa fasade kao rešetkastih nosaĉa sastavljenih od pojaseva duţine 6.00 0 16.ms_office Strana: 58.[219] . Svi konstruk. a valjani profili .ĈN 24 B1.00 5.2 mm i isto takve vertikale rešetke kom 2.080.6 mm.00 98348485. IzvoĊaĉ je duţan prije poĉetka radova radioniĉku dokumentaciju dati na pregled projektantu koji će na istu dati pismenu suglasnost.00 16. kg 16000 16.38 0.38 171.38 0.38 0.00 0 0.38 262. Sastavljene od gornjeg i donjeg pojasa od kvadratnog presjeka 80/80/3.00 5500 16.20 + 5×6.00 10500 16.00 0.10. te dijagonala od kvadratnog presjeka 50/50/2.9 mm sa prikljuĉkom na cijev kvadratnog presjeka 100/100/4 gore i dolje. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad. vijcima M 16. od 16. kvadratnog presjeka 80/80/3. a sastoje se od donjeg i gornjeg pojasa dim.00 4.38 0. Izrada radioniĉke dokumentacije obuhvaćena je u jediniĉnoj cijeni stavaka ponudbenog troškovnika. Izrada i montaţa nosaĉa fasade .0 + 2. alat. vertikala kvadratnog presjeka 80/80/3.6 mm. Poloţene na stupove.0 m¹ i kvadratnog presjeka 80/80/3. IzvoĊaĉ je duţan izvršiti izmjeru izvedenih temeljnih ĉaša prije poĉetka radova.38 0.00 0 0.pjeskarenjem te 2-kratni antikorozivni premaz na bazi epoksida.00 3. elementi su od cijevnih profila Ĉ-1212.xls. izrada u radionici.370.38 188. dijagonala od kvadratnog presjeka 70/70/3.00 0 16. kg 10500 16.990.9 mm. Obraĉun po kg izvedenih rešetkastih nosaĉa.00 m¹. Obraĉun po kg izvedenih uzduţnih rešetki.280. Obraĉun po kg postavljenih podroţnica.00 mm. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.00 1.38 188.38 171.00 0.00 11500 16. transporte. Obraĉun po kg montiranog nosaĉa. Montaţa odozdo na nosivu konstrukciju putem kutnih profila i vijaka.38 0. Izrada i montaţa zabatnih rešetki Izrada i montaţa zabatne rešetke raspona 15. te montaţu svih konstruktivnih elemenata na licu mjesta.090.00 0 16.38 98.38 90. kg 11500 16. transport na gradilište i montaţa podroţnica U PN 160.00 16.370.00 16000 16. skelu. ĉišćenje od rĊe /pjeskarenjem/ 2-kratni antikorozivni premaz. Izrada i montaţa uzduţne rešetke Izrada i montaţa uzduţne rešetke vel.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 16.00 6000 16. osnovni i spojni materijal. Vertikale iste dimenzije.00 16.280.6.38 0. kg 6000 16. 4.080.990. Sva montaţa na gradilištu je putem vijaka.6 mm.38 262.00 0 16. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.38 90.00 0. Obraĉun po kg izvedenih zabatnih rešetki.00 0 16. 45212-400-4474/2008.10 m¹.090.

Svaki stup je teţine cca 800 kg. Montaţa elemenata spojeva Nabava materijala.38 0.5 mm.00 16.00 18 1. 45212-400-4474/2008.20 45.300.00 16.00 0 16. Leţajevi krovnih rešetki na stupu Nabava materijala. od 16.84 12.20 0. montaţa leţajeva krovnih rešetki na stupu HEA-A200. 1.88 0.5 mm.2008. izrada u radionici i montaţa krovne stabilizacije.60 212. Obraĉun po kom izvedenih cijevi za odvodnju vode.60 0.560.20 0. kg 850 16.20 0.0.5 mm.426.20 61.4/4. izrada u radionici.00 0 16.00 6500 16.923.38 475. dijagonala od kvadratnog presjeka 80/80/3. Obraĉun po kg izvedenih krovnih rešetki.00 7. kom 18 11.38 13.923.ms_office Strana: 59. god. Obraĉun po kg izvedenih krovnih rešetki na stupu. UgraĊuje se u ĉeliĉni stup.20 0. Sluţi za odvodnju krovne vode.020.20 137.0 mm.4/12.00 8.20 0.700.0 mm.20 61.284. kg 2800 16.00 98348485.80 11.10.0 m¹ Nabava materijala.00 0 16.88 25.00 10.683. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 13. te izrada ĉeliĉne okrugle cijevi promjera 152.426.38 0. Dobava krovnog sprega u ravnini plafona Nabava materijala. Dobava krovne stabilizacije Nabava materijala.38 0. Obraĉun po kg izvedenih popreĉnih spregova. kg 6500 16.00 0 16. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 6. izrada u radionici i montaţa krovnog sprega u ravnini plafona od pojaseva NPU 80.00 0 16.00 16. Obraĉun po kom izvedenih ĉeliĉnih stupova. Obraĉun po kg izvedenih elemenata spojeva.38 0. popreĉni spregovi Nabava materijala.84 1.00 9. duţine cca 550 cm.20 0.00 2800 16. Obraĉun po kg izvedene krovne stabilizacije.38 475. U cijeni zaštita izvana i iznutra vrućim bitumenom ili bojom na istoj bazi.00 850 16.00 29000 16.00 16.20 105. a dolje na okno odvodnje pod kutem 120°.00 8500 16. U cijeni izrada veznih elemenata za horizontalnu konstrukciju i izrezivanje otvora za odvodne cijevi krovne vode.426.6 mm i kvadratnog presjeka 60/60/2.284. 1.360.20 0.9 mm i vertikala kvadratnog presjeka 100/100/4.00 18 11.793.793.80 11.38 13. Dobava krovne stabilizacije. Obraĉun po kg izvedenog krovnog sprega.426. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Izrada i montaţa krovne rešetke l = 15.88 25.300.[219] .020.9 mm.60 0. kg 29000 16.793.00 3800 16. Gore izvesti spoj na limeni lokac. dijagonala L 40/40/4 mm i vertikala nosaĉi plafona kvadratnog presjeka 60/120/4. ĉišćenje od rĊe /pjeskarenjem/ 2-kratni antikorozivni premaz.20 45.00 0 16. kom 18 1.560.20 137. krovnih spregova meĊu konstrukcijom od NPU 80 i dijagonala L 40/40/4. montaţa krovne stabilizacije u plohi krova i plohi podgleda sastavljene od dijagonale od L 40/40/4 i horizontalnog štapa od kvadratnog presjeka 40/40/2. kvadratnog presjeka 90/90/4.00 16.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.793.xls.700. Dobava cijevi za odvodnju vode Nabava materijala.00 16. Dobava ĉeliĉnih stupova Nabava materijala te izrada ĉeliĉnih stupova od cijevi 406. izrada u radionici.88 0.360. kg 8500 16. izrada i montaţa krovne rešetke sastavljene od gornjeg i donjeg pojasa vel.60 212.00 0 11.20 0. kg 3800 16.683. Antikorozivna zaštita kao poz. Antikorozivna zaštita kao pod poz. ĉišćenje od rĊe /pjeskarenjem/ 2-kratni antikorozivni premaz i montaţa elemenata spojeva koji sudjeluju u ukupnoj teţini sa 10%.20 105.00 0 1. izrada u radionici.

40 4.38 40.00 0 313. ţeljeza privaruju na ĉeliĉnu konstrukciju nadstrešnice.950.38 40. Širina penjalica 60 cm.40 4. transport na montaţu i montaţa ĉeliĉnog okvira .38 0.38 64. Gore je zaštitni rukohvat /ograda/ visine 100 cm. Obraĉun po kg izvedene pomoćne konstrukcije hodne staze.487.487.38 28.880. kom 1 4.ms_office Strana: 60. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Nosaĉi limene maske Izrada i montaţa popreĉnih i uzduţnih nosaĉa limene maske .00 0 4.00 254.384.40 0. Limeni pocinĉani profili 50×40 mm Obraĉun po m¹ nosaĉa limene maske.38 0. izrada u radionici.00 16.38 0.00 1 4. Dolaze HOP nosaĉi ›40/40/3 mm. Montaţa HOP C nosaĉa Dobava i montaţa HOP C nosaĉa vel.38 0.95 78. Izvesti ju od ĉeliĉne pocinĉane rešetke vel.00 3960 16. 1.00 18. Ljestve se “noţicama” od bet.222.40 0. Dobava ĉeliĉnog okvira .80 0. Sve prema općim uvjetima.xls.95 78. 25/2 mm.00 0 16.00 0 16.665. od 16.po horizontali /6 kom/.80 16. transport na montaţu i montaţa pomoćne konstrukcije nosaĉa hodne staze i ograde hodne staze.95 0.80 0. S antikorozivnom zaštitom.384.50 313.38 111.2008.80 152.38 111. kg 1750 16. Obraĉun po kg montiranih nosaĉa krovne svjetlosne trake.880. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Nabava materijala.[219] .nosaĉ semafora Nabava materijala. kg 6800 16. Dolaze penjalice od vertikalnih cijevi promjera 30 mm i preĉki od bet. transport na montaţu i montaţa ĉeliĉnih ljestvi za pristup na hodnu traku unutar nadstrešnice.4/2. te meĊusobno povezani cijevima promjera 30/3 mm. Obraĉun po m² postavljene trake. kg 3960 16. ‚ 60/60/2.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 6800 16.00 16.00 0 254. izrada u radionici.38 0. Izrada i montaţa ljestvi Nabava materijala. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 14. Obraĉun po kom ljestvi.38 0. izrada u radionici.38 28.00 2500 16.00 98348485.222. Ukupna visina 800 cm. izrada u radionici.00 16.38 0. ţeljeza promjera 18 mm.00 16. 45212-400-4474/2008. 350×60 mm debljine lima 3 mm.222. m¹ 600 254.222. shemi bravarije i uputama projektanta. Obraĉun po kg montiranih nosaĉa rasvjetnih tijela.40 4.00 0 16.00 19. Obraĉun po kg izvedenog ĉeliĉnog okvira nosaĉa semafora.950. Sve izvesti od kutnog ţeljeza L 60/60/6. Montaţa nosaĉa rasvjetnih tijela Izrada i montaţa nosaĉa rasvjetnih tijela ugraĊenih u podgled nadstrešnice.00 0 16.00 250 313.00 600 254. Dobava pomoćne konstrukcije hodne staze Nabava materijala.50 15.222. transport na montaţu i montaţa hodne staze unutar nadstrešnice.38 0.40 17. kg 2500 16.38 64. god.80 152.80 20.665.222.9 i promjera 42.10.864.6 s antikorozivnom zaštitom.95 0.864.00 1750 16. Dimenzije obavezno uskladiti prema detalju proizvoĊaĉa trake. Širina hodne staze 80 i 120 cm. Sluţi kao nosaĉ krovne svjetlosne trake. Dobava i montaţa hodne staze m² 250 313.nosaĉa sema-fora izraĊenog od HOP nosaĉa ‚50/50/3 mm Antikorozivna zaštita kao pod poz.

00 0. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad.373.368.lomovi lima s umetanjem “Z” ili više sliĉnih završnih i prelaznih profila ulaze u jediniĉnu cijenu.00 2.196.00 236.34 4.00 4. POKRIVAĈKI I LIMARSKI RADOVI OPĆENITO: Izrada pokrova predviĊena je od profiliranog tvorniĉki obojenog ĉeliĉnog pocinĉanog lima debljine 0.368.368.00 980 200.20 0. 4. vel. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.868.00 0 0. Lim dolazi 1-struko.60 231. Pokrov nadstrešnice Izrada i montaţa pokrova nadstrešnice od pocinĉanog ĉeliĉnog obostrano obojenog lima s brtvljenjem horizontalnih spojeva trajno elastiĉnim kitom. Okvir okna za izlaz na krov kom 1 4. izradu radioniĉkih nacrta. kompletnu skelu.60 0. m² 980 236.00 0.00 200. IzmeĊu sljemena i ţlijeba limovi su iz 1 dijela.00 2. od 16. uskladištenje materijala na gradilištu i sl.ms_office Strana: 61. U kompletu i pristupne ljestve od okna do hodne trake.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. god.00 0. Obraĉun po m² izvedenog pokrova.5 mm s profilacijom visine 12 do 18 mm i obojen RAL 9002 /bijelo/. Obraĉun po kom okvira okna za izlaz na krov. 1.10.[219] .196.368. materijal.60 0.60 231.20 196.368. visine do 2.34 VI. Sve izvedeno prema detaljnom nacrtu i detaljima. /osnovni i spojni/.00 0 4.00 0.00 0 0. Obraĉun po m² pokrova nadstrešnice. Boje pokrovnog lima u dogovoru s projektantom kao i podgled. sve transporte.20 196. Za ukrućenje u otvorenom poloţaju okvir i otklopno okno povezati pocinĉanim lancem.00 0. alat. samo lim debljine 0.868. Okvir je od “C” HOP profila 220×40×3 mm.7 mm i visine profilacije cca 55 mm.00 1 4.xls. razne zaštite na radu. Svj.00 0 236. Krov je 2-strešni s nagibom od cca 15%. Izrada podgleda Sve isto kao u poz.00 0 200.00 98348485. Obraĉun po m² izrade podgleda.2008. 45212-400-4474/2008. Dolazi na podgled nadstrešnice. ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 21.00 0. te u dogovoru sa nadzornim organom i projektantom.463.00 2. Svi spojevi i prelazi .0 m¹. koji će odrediti boju. 70×70 cm.00 980 236. Vijci su oblikom prilagoĊeni donjem nosaĉu /NPU 10 i HOP 60/60/3.00 1.00 0. Gore je otklopno okno od HOP ‚20/30/2 mm ukrućenog dijagonalama i vezanog na donji okvir putem navarenih 2 kom petlji za metalna vrata. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Izrada okvira okna za izlaz na krov nadstrešnice. 0. m² 980 200.373.00 V.20 0.463.368.

m¹ 210 81.55 6.00 0. širine 80 cm. Za spoj na vertikalu izvesti rukavce promjera 120 mm. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 3. Obraĉun po m¹ opšava po kosini.50 1.2008.6 mm.90 17.20 0.00 7.š.00 136 400.688. samo po kosini.40 0.[219] . Obraĉun po m¹ opšava na sudaru krova i maske. 1.90 0. 7 koji se podvlaĉi pod pokrovni lim.50 18. razvijena širina 50 do 10 cm. dole r. Izvedba horizontalnog sanduĉastog ţlijeba Izvedba horizontalnog sanduĉastog ţlijeba krovne vode od pocinĉanog lima 0.xls.00 210 210 19 86.00 0 200. Dolazi gotov tvorniĉki prefabriciran fasadni element s visinom 600 mm i debljinom lima 0. god.90 0.20 800.55 18. a nad ţlijebom ima okap. a.00 0 95.20 0. Ţlijeb je dilatiran tako da max.199. Izrada opšava po kosini Sve isto kao poz.199.00 0 236.45 86. 1.40 400. 45212-400-4474/2008.00 220 236.154.688. U cijeni podvuĉeni dodatni lim razv.š.80 200. 1/ na sudaru krova i maske.50 95.00 0.5 do 0. Lim je razv. razv. 45 cm c. a u meĊuprostore umetnuti brtve od bitumenizirane spuţvaste gume. Obraĉun po m¹ postavljenih sljemenjaka Izrada opšava na sudaru krova i maske Opšav /limom kao poz.90 17. 20 cm b. vertikalno r. Obraĉun po m¹ opšava limom. Ţlijeb izvesti s uzduţnim nagibom 0.š.55 0.80 6.454./.00 0 0 0 86.00 0.00 70 95. ploĉice u boji kao maska /kao poz.10.55 0.5%.00 81. kao što to izvodi firma “HOESCH” BAUSYSTEME GMBH WIEN.55 18.45 95.45 95. 6. Ţlijeb je presjeka 28×10 cm. /unutarnja strana/. Obraĉun po m¹ postavljene maske. Duţina pojedinog elementa ne smije biti kraća od 450 cm. m¹ 70 95.20 800.00 4 200.00 0 400. 20 cm Izrada i postava sljemenjaka Izrada sljemenjaka od lima opisanog pod poz. m¹ 4 200.45 86. gornji i donji horizontalni.815.40 0.50 8. Obraĉun po m¹ izvedenog horizontalnog sanduĉastog ţlijeba.00 210 81.40 54.55 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. m¹ 220 236.60 0.45 86. Uĉvršćenje nehrĊajućim vijcima na donju ĉeliĉnu konstrukciju.40 54.45 95. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Opšav vertikalnog pojasa Obostrani opšav vertikalnog pojasa /maske/ naokolo nadstrešnice s profiliranim obojenim ĉeliĉnim pocinĉanim limom. Masku sastaviti od 3 kom opisana “HOESCH” ELEMENTA /ukupna visina maske 180 cm.052. gore se lim podvlaĉi pod masku.00 0 81.00 4. 3. Obraĉun po m¹ maske. Dolazi ravno.052.45 5. Vezano na izradu maske iz poz.154.815. 1.60 52.154. m¹ 136 400.50 1.60 0. Lim je bez profilacije i u debljini 0.40 98348485. Opšav limom Opšav limom opisanim pod poz.45 86.154.55 0.50 18.00 0.60 52. te pokrivanje sljemena. Vijci i podl. širina 50 cm.45 95. Boja po izboru projektanta. širine 30 cm i opšav s pasicom za vezu s opšavom iz poz. Spoj s donjim pokrovom izvesti “NA ĈEŠALJ”.9 do 1. iznosi cca 10.45 86. gore r.ms_office Strana: 62.6 mm.0 mm.3 m¹.00 236. Sve komplet.454. U cijeni opšivanje istaka nosaĉa semafora.55 6. Komplet s pocinĉanim nosaĉima na razmaku 80 cm. od 16. m¹ m¹ m¹ 210 210 19 86. dole je pasica i sudar s horizontalnim ţlijebom. duţ.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.

30×20 cm i s visinom 40 cm.40 291. širina 50 cm.00 0 127. kom 18 195.10. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 9.20 382. samo veza naplatna kućica – nadstrešnica /promjera 40 cm/. 13.20 382.20 0.295.146. 0. m¹ 122 81.00 17.20 14.40 0.048. a dole ø 133 mm tj.00 18 163.217. 20.40 10.ms_office Strana: 63. Obraĉun po m¹ izvedenog opšava.00 200.00 127.50 35.90 9.00 175 127.00 12. su putem lukova s R min.00 0 163.40 0.65 0.20 0. god. Razv. Gore izvesti otvor ø 120 mm za spoj na vertikalu. 6 cm.00 7 163.40 163. PredviĊene dim.80 0. 1 /samo ravni/ na sudaru podgleda i ţiĉanog pletera.991.00 13.948.90 9. 45212-400-4474/2008. 1/ uz svjetlosne trake.80 2.90 0. konstrukciju. = 200 mm. U cijeni prilagodbe profilaciji pokrovnog lima. Obraĉun po m¹ izvedenog opšava.20 0.00 0 163. Obraĉun po kom izvedenog opšava. Spoj limene vertikale i lonca izvesti tako da isti moţe posluţiti za reviziju i ĉišćenje lonca i vertikale.948. širina 50 cm.60 98348485. Obraĉun po kom izvedenog opšava.20 48.048.[219] . Opšav nakon montaţe semafora Izrada opšava od lima kao pokrov deblj.70 11. U cijeni obujmice za vješanje na ĉel. Montaţa limenog "lonca" Izrada i montaţa limenog “LONCA” na spoju limenog ţlijeba i odvodne cijevi.70 195.00 122 81. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.521.00 0 81.00 18 195.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. m¹ 240 200.2008.00 0 195. kom 2 291. Svi prelazi vertikale na horizontalu i sl.00 1 382.00 0 291.xls.montira se nakon postavljenih semafora i promjenjivih znakova.20 582.50 35.65 0. od 16. Opšav uz svjetlosne trake Opšav limom /kao poz. kom 1 382.00 86 409.50 0.521. U cijeni izvedba i prikljuĉak “LABUĐEG VRATA” istog promjera kao ţlijeb.55 mm i s promjerom ø 120 mm. rukavac za spoj na ĉeliĉnu odvodnu cijev.80 0.00 409.20 382.80 0.20 582. Obraĉun po kom montiranog limenog "lonca" Opšav limom na sudaru podgleda Opšav limom kao u poz. m¹ 175 127. vel. Opšav kod montaţe rasvjetnih tijela Izrezivanje i pripasivanje lima na podgledu prilikom montaţe upuštenih rasvjetnih tijela s izradom opšava kao u poz. Obraĉun po kom izvedenog labuĊeg vrata. kom 18 163. 1/ uz izlaze na krov.80 1.991.80 15. Montaţa limene cijevi Sve isto kao poz. Dolazi . Obraĉun po kom izvedenog opšava.146. kom 86 409.40 22. Opšav limom na izlazu Opšav limom /kao poz.š.60 163.295.65 3.00 2 291.20 0.00 0 382.40 22.50 0.80 2. “LONAC” je tl.00 0 200.00 240 200. Obraĉun po kom opšava kod montaţe rasvjetnih tijela.65 3. duţina 220 cm. Svj. Razv.5 mm. Debljina lima 0.20 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Izvedba labuĊeg vrata Izvedba i montaţa vertikalnog labuĊeg vrata. kom 7 163. Prodor za antenu Doplata za izradu opšava na prodoru antene kroz krov. te na sudaru podgleda i opšava iz poz.80 0. 4a. U cijeni prilagodbe profilaciji pokrovnog lima.90 0.5 mm. U cijeni prikljuĉak na gornju horizontalu i na donji revizioni lonac. dim. otvora 74×74 cm. Lim je savijen pod 90° s r.40 16.20 48.20 0. Obraĉun po kom izvedenog opšava.217. Sve od pocinĉanog lima 0.00 0 409.80 81. U obliku L 25/25 mm. 50×50 cm. Razvijena duţina 440 cm.80 1.

05 0.33 73. Obraĉun po m¹ izvedene svjetlosne trake Izrada i montaţa dilatacije svjetlosnih traka Izrada i montaţa dilatacije svjetlosnih traka iz poz. 1.70 0.00 112 52.00 112 37.60 2. Dobava drvenih gredica Dobava. UKUPNO: m¹ 48 1.[219] .00 12 97.628.24 TESARSKI RADOVI VIII. 1. Obraĉun po m¹ izvedenog dašĉanog korita. radovima/.24 97. Sastavljena je od srednjih elemenata duţine 130 cm i krajnjih elemenata promjenjive duţine. Ugradba pocinĉanim ĉeliĉnim vijcima. L = 150 cm s vanjskom širinom = 170 cm.64 VIII.2008. traka je korisne vel.60 52. UGOVORNI TROŠKOVNIK br.215.530.84 2.00 48 1. U cijeni dobava i postava 1 sloja krovne ljepenke s gornje strane.628. 1.215. dorada.455.172. 1. Montira se na dodatni nosaĉ od HOP C profila /obuhvaćeno u brav.33 73. Ista dolazi na sudaru drveta s ĉelikom.33 0.40 74. Ukupna duţina jedne trake je 5. m¹ 112 37. transport na montaţu i montaţa krovne svjetlosne trake od 1-strukog akrilnog mlijeĉnog stakla.530.00 0 97. 4. 2.00 0 52. izrada i montaţa drvenih gredica za naknadnu montaţu svjetlosnih traka.00 0.455.25 RADOVI SA SVJETLOSNIM TRAKAMA VII.5 cm od mekog drva II.516.05 5.00 0.00 0.172.530. s razv.05 0.25 Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 0.045.68 10.64 4.28 37. Izrada dašĉanog korita Izrada i montaţa dašĉanog korita .00 Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.28 IX.64 0. 45212-400-4474/2008. Isporuĉuje se bez nastavnog vijenca. Obraĉun po m¹ izvedenih drvenih gredica.00 Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 721.70 VII. Dolazi gredica 8×5 cm impregnirana 2-kratno. Postava putem pocinĉanih vijaka na donji ĉeliĉni “C” profil.829.ms_office Strana: 64. LIĈILAĈKI RADOVI 98348485.70 0.70 1.05 5.84 1. god. Obraĉun po kom izvedene dilatacije svijetlosnih traka.530.68 10. kom 12 97. širinom 70 cm i s podmetaĉima za postizanje nagiba ţlijeba. klase.podloge za postavu horizontalnog ţlijeba. TESARSKI RADOVI UKUPNO: m¹ 112 52. Montaţa krovne svjetlosne trake Dobava. Dolazi daska deblj.64 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere POKRIVAĈKI I LIMARSKI RADOVI UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena 721.10.7 m¹. U cijeni dobava i postava bitumenske “IZO” trake širine 60 mm. U cijeni doplata za izradu i montaţu srednjih sljemenskih i krajnjih završnih elemenata prilagoĊenih nagibu pokrova.40 74.045.xls.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.516. Redni broj VI. RADOVI SA SVJETLOS.00 0 37.33 0.00 0 1. od 16.829. TRAK.00 0.

45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Završno liĉenje Nabava materijala.00 0.ms_office Strana: 65.72 6.406. m² 150 36.00 0 36. gorivo i sl.00 223.52 41.60 11. m² 18 41.406.04 0.20 4.2008.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.09 REKAPITULACIJA V.00 223.05 6. Obraĉun po m² liĉene površine.50 48. Liĉenje nekonstruktivnih elemenata Sve isto kao poz.00 0. Završno liĉenje se predviĊa epoksidnim bojama i to 3-kratni premaz u boji po izboru projektanta.04 5.463. Obraĉun po m² liĉene površine. Podnoţje stupa u visini 50 cm obojiti u crno. LIĈILAĈKI RADOVI UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.516. popravak temeljnog premaza i završno liĉenje /2-bojno/ ĉeliĉnih stupova koji se izvode na slijedeći naĉin: Nanošenje dva zaštitna sloja na konstr. vertikalne limene maske naokolo nadstrešnice.04 0.64 0. Obraĉun po m² liĉene površine.64 749.05 0.34 721.00 70 36.977.64 34. /Izvodi se samo u koliko isporuĉeni lim nije obojen bojom RAL 9002 .05 0.xls. Obraĉun po m² liĉene površine. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.64 41. Boja kao podgled. /Napomena: liĉe se okviri s ţiĉanim pleterom na podgledu/.64 0. Izvodi se samo na manjim oštećenjima.52 5.04 0.05 0. 2.04 2.00 0 0 41.64 41. 2kratno.373.516.05 160.00 2.00 150 36. ČELIČNA KONSTRUKCIJA POKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI 2.418.80 7.418.463.00 0. 5.[219] . Izvodi se 2-kratno nakon montaţe maske.64 0.977. Obraĉun po m² liĉene konstrukcije. od 16.04 0. Obraĉun po m² liĉene površine.00 135 48.04 0.72 36.04 IX.popravak bojom kao poz.04 648.64 41.64 41.50 3.00 840 280 41. m² 135 48.09 36.04 648.967.10. VI.60 11.75 2. Završno liĉenje konstrukcije Nabava materijala. 2.659.64 0.80 36.00 0 48. m² 70 36.486.BIJELO/. a prema opisu pod poz. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije.34 721. m² m² 840 280 41. Obraĉun po m² liĉene površine.00 0.05 160.05 0. Popravak bojom limene maske Liĉenje .00 0 41.00 0.64 34.25 98348485. Popravak liĉenja Isto kao poz.04 2.659.373.04 0.00 18 36. 45212-400-4474/2008. god. m² 3350 48.522.20 41.967.05 6. popravak temeljnog premaza i završno liĉenje krovne ĉeliĉne glavne i sekundarne konstrukcije koja se izraĊuje na slijedeći naĉin: Ĉišćenje i popravak zaštitnog temeljnog premaza. 5.64 749. samo podgled vidljive limarije: horizontalni i vertikalni ţlijebovi. Obraĉunato u ĉeliĉnoj konstr. ţuto Liĉenje podnoţja stupa Liĉenje podnoţja ĉeliĉnog stupa u visini 50 cm CRNOM BOJOM /na bazi bitumena/ otpornom na atmosferilije.00 0 36. 1. samo liĉenje nekonstruktivnih elemenata.00 0.25 0. a.00 0. antikoro-zivnim sredstvom. 2-kratno.00 18 41.00 0 36.00 3350 48.522.75 48. Završno bojanje konstrukcije predviĊa se bojama na bazi epoksida.486. bojom po izboru projektanta.00 0 48. m² 18 36. Popravak liĉenja Liĉenje popravak podgleda pokrovnog profiliranog lima bojama po izboru projektanta. plavo b.

071. A. paušal 1 3.01 0.403.00 0. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto.859.00 3.ms_office Strana: 66.003. 3.20 REKAPITULACIJA A. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm.322.00 0 23.00 2.00 0.00 0.[219] .81 3.859. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal sa modulom zbijenosti Ms = 80 MN/m². Iskop dubine preko 200 cm Sve isto kao stavka 2.00 Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 74. Svi iskopi su predviĊeni u zbijenom nasipu od drobljenog kamena. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere VII.24 10.00 0.28 223.00 0.22 2.20 Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 0. kao i sve ostalo potrebno za dovršenje cijele stavke. Iskopani materijal deponirati na udaljenosti 25 m¹ jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja.00 0.00 0.071. TESARSKI RADOVI IX. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60o ili koristiti razupiranje. god.071.81 3.00 0 23.00 23.690.403. LIČILAČKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: B.20 98348485.00 1 3.628.045.00 0.28 223. GRAĐEVINSKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI ČELIČNA NADSTREŠNICA UKUPNO: 456.003.00 0.071.045. cca 50 cm ispod gotovog kolnika. I.00 0. m³ 10 23.22 232.22 2.322. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa svake strane konstruktivnog elementa minimalno za 50 cm.00 100 23.00 10 23. m³ 100 23. Obraĉun paušalno. 4. Svi obraĉuni za iskop..003.00 0.003. Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na iskolĉenju svih elemenata.690.00 0.22 0. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹.2008.762. samo dubine preko 200 cm.20 3. 45212-400-4474/2008.10.22 0.00 1.22 232.22 0.418.628. Odnosi se na produbljenje iskopa za monolitne temeljne stope u sluĉaju da tlo nema propisanu nosivost. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.00 3. Dubina iskopa je do 200 cm. nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju.00 0 0.403. tj.762.00 0.00 3. 0.20 3. od 16.00 Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0. Jedinična cijena Ukupna cijena 74. Iskop se obavlja 95% strojno.09 3.00 0.00 456.22 0.xls. RADOVI SA SVJETLOSNIM TRAKAMA VIII.00 0.01 NADSTREŠNICA PARKIRALIŠTA GRAĐEVINSKI RADOVI ZEMLJANI RADOVI OPĆENITO: Iskop humusnog materijala i osnovni nasip obuhvaćeni su u Projektu prometnica za trasu ceste na kojoj se nalazi CP.00 3.20 23.00 0 0. Za plato je predviĊen samo osnovni nasip bez tampona i asfalta.24 10.418.09 3.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.003. postavljanje i odrţavanje iskolĉenih oznaka od poĉetka radova do predaje svih radova investitoru. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.403.00 0.00 0 3.003. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar. Iskop dubine do 200 cm Iskop za temeljne ĉašice i temelje grede u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom temeljnom tlu kategorije C. a 5% ruĉno. B. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.

82 1. Beton temelja stupova nadstrešnice C16/20 Dobava i ugradba betona u temeljne stope nadstrešnice parkirališta tlocrtnih dimenzija 300/100 cm. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.92 98348485. razastiranje i planiranje ispod temeljnih stopa.00 0.26 75.40 480.5 422.00 22 72 5 480.00 0 422. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju.56 4. temelja treptaĉa.82 0.00 3 105. Obraĉun po komadu ugraĊenog betona u ĉašice. te nasipavanje.057.13 6. gline ili sliĉno naokolo izvedenih trakastih temelja i temeljnih stopa.22 0. okana elektroinstalacija. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju.71 0. ispod temelja ĉeliĉne nadstrešnice klase C12/15 debljine d = 10 cm.28 10.22 961. m³ 2.266. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Nasipavanje debljine 20 do 30 cm Nasipavanje iskopanim materijalom (kamena sitneţ) bez primjesa humusa. temelja vanjskih blokova.00 0.28 10.13 6. tj.ms_office Strana: 67. a do kote .570.82 0. Sloj ĉistoće Dobava i ugradba fino drobljenog kamenog materijala ili šljunka (sloj ĉistoće).00 0 19.28 0.22 961.00 0. Nasipavanje i zbijanje obavljeti u slojevima debljine 30 cm mjereno u zbijenom stanju.536. 45212-400-4474/2008.05 422. Ms = 80 do 100 KN/m². okana odvodnje i ostalih raznih okana.82 2.26 75.00 0 0 0 480. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 4.00 6 422. god. a dubina iznosi 60 cm. 317.26 75. armirano-betonskog instalacionog kanala izmeĊu kontrole naplate i naplatnih kućica.72 376.56 4.xls. temenja blokova i raznih okana. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou. Tlocrtne dimenzije ĉašice za zalijevanje su 25×25 cm.570. biojame.33 105.48 59.10.00 2. m³ 50 19.26 75.82 2.536. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Beton podloge C12/15 Betoniranje betonske podloge od mršavog betona. od 16.48 59. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.00 0 105.71 I.266.22 0.82 0.5 422. zaštitnih blokova ispred naplatnih kućica.71 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 50 19. 1.48 59. instalacionog kanala. okana naplatnih kućica.71 317.48 59.[219] .835.00 0.92 422. m³ m² kom 22 72 5 480.00 19.00 0. kom 6 422.835. Beton projektiranog sastava. a) beton b) dašĉana oplata c) oplata ĉašica Sitnozrnati beton za zalijevanje C25/30 Dobava i ugradba betona nakon ugradnje ĉeliĉnih stupova nadstrešnice parkirališta sa sitnozrnatim betonom klase C25/30.28 0.00 5.05 2.00 0.50 cm ispod kote budućeg kolnika.33 II. trakastih temelja i greda (ukljuĉivo zatrpavanje eventualnog produbljenja ispod temelja). m³ 3 105. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju debljine 10 cm.72 376.00 0 422. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dopremu materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹. Beton projektiranog sastava klase C16/20.2008.82 0.40 3.82 1.057.

40 1. Beton projektiranog sastava. izrada i postava betonskog ţeljeza prema Izvedbenom projektu armature. Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete.44 III. sidra.44 0. 445.44 440.26 0.81 0.682.201. kg kg 1600 6.24 IV. klase C25/30.81 II. Zaštitni blok je tlocrtnih dimenzija 40×40 cm. kom 1 440.5 30 480.00 0 0 480.00 0.00 0 0 0. a visine 40 cm i to cca 10 cm ispod gornje kote kolnika.00 0. razne zaštite i sl.028. Obraĉun po kom izvedene skele. savijanje.59 58. 10.30 98348485.48 59.00 32.81 0.00 2.00 0.00 10.00 0. Ostali zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom.44 IV.201.59 58.26 1.90 582.48 59. Odnosi se na rad u visokim prostorima (ĉeliĉna nadstrešnica). Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ravnanje.24 0. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika. Visina skele iznosi cca 4.00 0.90 582. alat.00 6.00 0.59 58.00 1 440. UKUPNO TESARSKI RADOVI: 0. Pokretna ĉeliĉna skela Dobava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Nosive i pregradne zidove takoĊer je potrevno povezati preklapanjem opeke.00 0. m³ m² 2.00 6.24 445.00 1. 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente. sjeĉenje. Armatura je iskazana u posebnoj stavci.26 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Beton oko ĉeliĉnog stupa C25/30 Dobava i ugradba betona. te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorniĉkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom.00 0 0 44. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.48 59.59 58. TESARSKI RADOVI OPĆENITO: Oplata svih betonskih i armirano-betonskih elemenata ukljuĉena je u jediniĉne cijenu istih i prikazana kroz betonske i armiranobetonske radove.00 6.00 0 0.24 0.81 0.00 0 0. u zaštitni dio oko ĉeliĉnog stupa nakon izvedenog zalijevanja. a) beton b) glatka oplata Armatura Dobava.00 0.10.xls.00 0 0.65 III.44 440. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.40 1.5 m¹.2008. god.44 440. obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu.20 1. izrada i demontaţa skele nakon dovršenja svih radova. sati sati 10 10 44. te otprema pokretne ĉeliĉno-drvene skele za bravarske i soboslikarsko .00 0.896.00 0.5 30 480.682. Obraĉun po kg ugraĊene armature.00 0 1600 0. 440. Izvodi se u glatkoj ĉetverostranoj oplati.00 0.65 0.00 0. od 16.48 59.00 1.00 0 0.00 0.44 440.liĉilaĉke radove. b) mreţasta armatura MAG-500 UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 4.00 0 440. rad.[219] .896.80 5. ZIDARSKI RADOVI OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal.00 0.26 1.00 10 10 44.ms_office Strana: 68.00 0.44 0.00 0.00 0.00 0.028. Armatura mora biti ĉista od hrĊe i svih masnoća. 45212-400-4474/2008.20 1.30 44. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova.00 32. transporte.777.80 480.777.

00 0.90 955.00 0.50 0. Upotrijebiti ravni ĉeliĉni pocinĉani i plastificirani lim boje i debljine kao pokrov.50 0.00 0.45 95. od 16.45 95. a plastificirani lim nerĊajućim vijcima i zakovicama.50 86.60 31. spone za vezu s donjom konstrukcijom kao i krovne ljepenke na dodirnim mjestima s ostalim materijalima. Opšav vanjske vertikalne maske Dobava materijala i izrada obostranog opšava vanjske vertikalne maske.50 98348485. radne skele. profiliranog debljine 0.00 0. Lim je ĉeliĉni pocinĉani i plastificirani ravni lim.50 3.55 3. fiksiraju na donji ĉeliĉni UPE 160 profil pomoću 4 samobušeća i samourezujuća vijka.ms_office Strana: 69.2008.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.60 0.00 0. svi transporti i sl.630. UgraĊuje se na potkonstrukciju vijĉanjem. kao i sav originalni spojni i potrošni materijal. Obraĉun po m² izraĊenog krova.8 mm Obraĉun po m² izvedenog pokrova.941. Razvijena širina lima iznosi cca 30 cm. kao i sav ostali pripadajući alat.00 42 10 86. UGOVORNI TROŠKOVNIK br. plastificiranog lima debljine 0. Pokrov od lima a) lim debljine 0. Maska je na boĉnim stranicama konstantne visine.xls.60 0.50 7. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno.052.8 mm. Sve limarske izraĊevine izvode se od ĉeliĉnog pocinĉanog lima debljine 0. skela. plastificiranog.00 0. Kvaliteta lima prema naprijed navedenom opisu.8 mm i visine profilacije cca 55 mm.941.00 236. m² 135 236.55 3.45 95.00 0 0 86. sa plastiĉnom podloškom. U limu maske treba ostaviti otvore za dinamiĉku hignalizaciju oko koje treba napraviti opĉav. Redni broj V. god. m² 31 227. Pocinĉani lim se meĊusobno spaja lemljenjem. Na ĉeliĉnu podkonstrukciju nalijepiti bitumeniziranu samoljepivu traku za odvajanje lima i ĉelika. Boju lima odrediti će projektant iz vaţećih RAL boja. Lim je tvorniĉki pocinĉan i plastificiran s obje strane.45 95.60 31. prilagodba sljemenjacima i uvalama. a vidljivi opšavi i maske su od pocinĉanog.00 0. Lim se odgovarajućim inox vijcima.00 31 227.00 0 0.052.00 0 236.00 0 0. izrada u radionici. U cijeni: uzimanje mjera na licu mjesta. 45212-400-4474/2008.00 0.55 0. Obraĉun po m² izvedenog opšava. Krov se izvodi kao jednostrešni u blagom nagibu od cca 6° stupnjeva. Opšav na sudaru maske i gornjeg pokrovnog lima Dobava materijala i izvedba opšava na sudaru maske i gornjeg pokrovnog lima na ĉeliĉnoj nadstrešnici.00 2.00 135 236. a) horizontalni opšav b) opšav po kosini Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.00 0.50 227.10.55 0. ĉeliĉnog. sav spojni i vezni materijal.8 mm.90 955.00 1.00 0 0.00 0 227.630.8 mm. m¹ m¹ 42 10 86. bitumenizirane samoljepive spuţvaste trake na mjestima dodira ili sudara s drugim materijalom. U jediniĉnu cijenu ulazi dobava i postava lima. transport i montaţa na gradilištu. Debljina lima iznosi 0. dobava osnovnog i spojnog materijala.50 7. Obraĉun po m¹ izraĊenog opšava.00 0 0.[219] . 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere KROVOPOKRIVAĈKI RADOVI OPĆENITO Pokrivanje kompletnog krova ĉeliĉne nadstrešnica pokrovom od ĉeliĉnog.

UKUPNO KROVOPOKRIVAĈKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 4. Ĉeliĉna nadstrešnica je projektirana s jednostrešnim padom.00 0.02 OBRTNIĈKI RADOVI ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA NADSTREŠNICA OPĆENITO: Ĉeliĉna konstrukcija se izvodi prema priloţenim shemama.45 4.30 REKAPITULACIJA I. Za pokrov se koristi ĉeliĉni pocinĉani i profilirani plastificirani lim. 4.8 mm.33 32.45 0.00 0 0.00 0. alat.44 1. 45212-400-4474/2008.33 32.10.075. III. IV.00 0.682.30 89. A. 0. m¹ 52 86.835.00 0. koju je duţan izraditi izvoĊaĉ ĉeliĉne konstrukcije. Preko ĉvornih ploĉa na stupove se oslanjaju glavni rešetkasti nosaĉi koji nose sekundarne nosaĉe . statiĉkom raĉunu i uputama projektanta. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0.835.40 48.495.00 0.075.30 48.00 0.00 0 0.00 98348485.xls. B.00 0. te montaţu svih konstruktivnih elemenata na licu mjesta.2008.075.00 0. ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI TESARSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: 6.00 0.40 48. Stupovi ĉine kut od 87°. VI.00 0 0. II.00 6.65 440. detaljima.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.02 0. IzvoĊaĉ radova je duţan obaviti izmjeru izvedenih temeljnih ĉaša prije poĉetka radova.062. ĉišćenje od hrĊe pjeskarenjem.45 V.00 0. V. od 16.00 0. god.44 1.00 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Opšav na sudaru maske i donjeg limenog podgleda Dobava materijala i izvedba opšava na sudaru maske i donjeg limenog podgleda na ĉeliĉnoj nadstrešnici.028.ms_office Strana: 70. Razvijena širina lima iznosi cca 30 cm.00 0. te revidentu na reviziju prije poĉetka izvoĊenja radova.00 0.00 0. Sva montaţa na gradilištu obavlja se pomoću vijaka.30 48. Montaţa se obavlja prema montaţnom projektu.028. izradu radioniĉke dokumentacije.075.00 0 86. Ĉeliĉna konstrukcija se izvodi iznad parkirališta cestarinskog prolaza.495.65 440.ĉeliĉne rešetke. transport.00 0. Oslanja se na stupove od ĉeliĉnih cijevi promjera 168.682.[219] .00 0.00 0. Obraĉun po m¹ izraĊenog opšava. osnovni i spojni materijal. uputama statiĉara i prema radioniĉkoj dokumentaciji.30 89. te dvokratnu antikorozivnu zaštitu bojom na bazi epoksida.30 86. Oko ĉeliĉne nadstrešnice je maska obuĉena sa obojenim limom. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sav rad. Kompletnu radioniĉku dokumentaciju za ĉeliĉnu nadstrešnicu duţan je napraviti izvoditelj radova i dostaviti je projektantu na ovjeru.3×10 mm.00 52 86.00 0 0. Upotrijebiti ravni plastificirani aluminijski lim boje i debljine 0.00 0.45 0.062.

kg 100 16.56 9. Visina nosaĉa maske je 430 mm. Pravokutni profili 50×30 mm dolaze po horizontali gore i dolje.00 106.56 1. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Ĉeliĉna konstrukcija nadstrešnice Dobava materijala.00 16. dvokratnu antikorozivnu zaštitu bojom na bazi epoksida.9 mm. Obraĉun po kg izraĊene konstrukcije.56 VI.656.812.00 16.56 0.048.00 16. te ugradbu ĉeliĉnih stupova u već pripremljene temeljne ĉašice koje je izvoditelj radova duţan prethodno geodetski prekontrolirati.812.00 5800 16. izrada i montaţa nosaĉa maske nadstrešnice od pravokutnih profila 50×30×2. kg 5800 16.56 0.6 mm i plosnog ĉelika 50×10 mm.[219] .56 96. Vertikalna maska nadstrešnice Dobava materijala. kg 550 16.00 VII. Ĉeliĉnu konstrukciju izvesti u skladu s projektom i statiĉkim raĉunom. Obraĉun po kg izraĊene konstrukcije.00 0. Ĉeliĉna konstrukcija nadstrešnice je izraĊena od stupova promjera 101. a meĊusobno su povezani vertikalama od plosnog ĉelika na razmaku cca 60 do 70 cm. Sve ostalo prema opisu iz stavke 19. UKUPNO ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.656. 45212-400-4474/2008. Radioniĉku dokumentaciju duţan je izraditi izvoditelj radova.56 0. s pojaĉanjima od plosnog ĉelika debljine 16 mm. Obraĉun po kg izraĊene konstrukcije. 1. doprema na gradilište i montaţa kompletne ĉeliĉne konstrukcije za nadstrešnicu izraĊene od ĉelika kvalitete ST37. te ju dostaviti na odobrenje projektantu. LIMARSKI RADOVI 98348485.6 mm i priĉvršćuje se varenjem na roţenicu UPE 100 na razmaku od 60 do 70 cm.108.00 0 16. Sve ostalo prema opisu iz stavke 19. odnosno prema shemama i detaljima. roţenica UPE 100.00 100 16. te sa vjetrovnim spregovima od ĉelika promjera 16 mm.56 0.00 106.56 9.00 2.56 96. ĉišćenje od hrĊe pjeskarenjem.. Podkonstrukcija je izraĊena od kvadratnog profila 20×20×2. odnosno 180 mm. Svi spojevi na ĉeliĉnoj konstrukciji su putem varenja i pocinĉanih vijaka s maticama. od 16.00 550 16.56 0. izrada i montaţa potkonstrukcije za horizontalni ţlijeb.xls.ms_office Strana: 71. Podkonstrukcija za horizontalni ţljeb Dobava materijala.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Za priĉvršćenje na ĉeliĉnu konstrukciju na istom razmaku dolaze gore i dolje dodatni nastavci od plosnog ĉelika duţine 120 mm.00 3. god.6×2.56 0..00 0 16. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.2008.108.00 0 16. izrada. glavnih nosaĉa od kvadratnog profila 120×80×5 mm.10.00 0. odnosno prema shemama i detaljima. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti osnovni i spojni materijal.048.

70 86. od 16.00 0.ms_office Strana: 72.90 0.410. m¹ kom 26 2 400. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0. a) aluminijski ţlijeb b) rukavac Vertikalni ţljeb promjera 10 cm Izrada i ugradba vertikalnog ţlijeba krovne vode promjera 10 cm. Snjegobran u popreĉnom presjeku ima oblik cijevi i izraĊen je od ĉeliĉne pocinĉane plastificirane cijevi promjera 40mm.45 0.00 1. Horizontalni sanduĉasti ţljeb Izrada i ugradba horizontalnog sanduĉastog ţlijeba širine š = 26 cm od ĉeliĉnog pocinĉanog i plastificiranog lima debljine 0.00 8 2 95. Obraĉun po m¹ stvarno ugraĊenog snjegobrana.80 400.10. Isto tako u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu i postavu trake od krovne ljepenke na svim dodirnim mjestima lima s betonom ili drugim materijalom.90 10. LabuĊi vrat je razvijene duţine 50 cm. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.247. straţnja strana objekta kontrole naplate.90 3. m¹ kom 8 2 95.xls.00 0.40 172.45 2. Duţina snjegobrana je jednaka duţini objekta.45 764.45 0.00 0 86.00 26 86.90 10. promjenjive visine. Ispod lima potrebno je postaviti bitumeniziranu samoljepivu spuţvastu traku. Zajedno sa ţlijebom izvodi se podvlaĉenje lima pod pokrovni lima sa obe strane limom cca 50 cm duboko.00 0 0.00 0.45 0. izradu u radionici.410. skelu.00 0. izradu i postavu spona na zabatnim opšavima.00 0 0 400. te izradu labuĊeg vrata i spoj na rukavac horizontalnog ţlijeba.55 86.40 81. spojeve horizontalnih i vertikalnih ţlijebova. prikljuĉak vertikalnih oluka u lijevano-ţeljezne cijevi.40 81. tj.2008. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu materijala.40 163. transport i montaţu na gradilištu.40 172.[219] . 45212-400-4474/2008.80 2.00 0 0.70 98348485.00 0.00 26 2 400.40 163. Vertikalni ţlijeb dolazi na objektu ĉeliĉna nadstrešnica na 2 mjesta. Obraĉun po m¹ stvarno izraĊenog ţlijeba i komadu rukavca. a na direktnom spoju s drugom vrstom lima ili metalom treba umetnuti bitumeniziranu spuţvastu samoljepivu mekanu traku.00 0.55 86.55 86.247. b) labuĊi vrat 50 cm Snjegobran Izrada i montaţa snjegobrana na krovu objekta.55 86. i na objektu kontrole naplate na 1 mjestu.7 mm. Ukupna razvijena širina lima iznosi cca 160 cm. god. Sve se izraĊuje od ravnog obojenog lima kao pokrov objekta. a boje je kao i krov. Zajedno sa ţlijebom izvesti i opšav sa unutarnje strane maske u limu kao i završni pokrov. Sve vertikale dolaze sa jedne strane. Obraĉun po m¹ stvarno izvedenog ţlijeba i komadu labuĊeg vrata i donje mandţete. izrada mandţete.90 0.00 0 0 95. horizontalni i vertikalni oluci i sliĉno izvode se od ĉeliĉnog pocinĉanog plastificiranog ravnog lima debljine 0.00 0.45 764.90 95.45 2.40 81. m¹ 26 86.40 81.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.45 0. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu spoja na donju lijevanoţeljeznu cijev. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu donjeg rukavca promjera 10 cm i duţine 30 cm. tako da se dobije pad ţlijeba prema ispustima od cca 1%. Priĉvršćenje za krov se obavlja s vijcima sa specijalnim kapama za istaku na limu. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere OPĆENITO: Svi limeni opšavi. nosaĉe horizontalnih i vertikalnih oluka. upotrebu krana.8 mm.

00 0.59 58. 163. Redni broj VII.60 7.80 7.xls. 45212-400-4474/2008.60 VIII.261.60 0.10.00 0.20 Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 0.084.24 1. LIMARSKI RADOVI VIII. razne zaštite i sl.00 13.80 127. god. NepredviĊeni zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom. sati sati 30 30 44.00 0 54. B.00 REKAPITULACIJA A.759.00 0. 4.00 106.759.00 0.02 0. transporte. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje kućica.00 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.812.90 44.00 0. SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: B.00 0.00 0.20 3.062.00 13. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije. Izvodi se u visini cca 50 cm.747.833.24 0. kitanje i brušenje eventualnih neravnina.60 7.098. ČELIČNA KONSTRUKCIJA NADSTREŠNICA VII.00 2.20 7. UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0.ms_office Strana: 73.833.759. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine.747. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti. rad.337.70 1.00 0 54.00 0.00 0.00 Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 13.084. Bojenje crne bravarije Bojenje crne bravarije i ĉeliĉne konstrukcije bojama na bazi epoksida.261.00 0 0.00 0.00 0. 1. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal.00 0.00 30 30 44. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika. UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI: m² 130 54.00 0. GRAĐEVINSKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI NADSTREŠNICA PARKIRALIŠTA UKUPNO: 89.00 54.60 0. Obraĉun po m² obojene površine. trostruki premaz epoksidnom bojom. sidra.80 7. I.00 Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.59 58.00 0 0 44.20 3.2008.20 7.90 98348485.00 0. alat.895.60 163.00 0 0.759. zaštitu ostalih površina od prljanja.00 3 54.261. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere UKUPNO LIMARSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena 13.24 0.00 89.00 0.00 0. Doplata za dodatno bojenje crne bravarije Doplata za dvokratno dodatno bojenje podnoţja stupova ĉeliĉne konstrukcije nadstrešnice sa crnom bojom otpornom na atmosferilije.337. 106.60 0.80 127.[219] .062. od 16.80 REKAPITULACIJA VI.02 127.59 58.00 216.812. 1.00 0.098.00 0.02 NAPLATNE KUĆICE GRAĐEVINSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal.02 127. A.833. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama.261. m² 3 54. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: 0.20 SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI VIII.00 130 54.24 I.895.80 54.70 1.833.00 0.00 0. 5.00 216. Obraĉun prema m² obojene površine. sol i gorivo.60 0.59 58.00 1.

00 0. trebaju biti izraĊeni sa maksimalnom preciznošću.00 0.90 3. 0.90 OBRTNIĈKI RADOVI BRAVARSKI RADOVI CRNA BRAVARIJA OPĆENITO: Crna bravarija izraĊena je od NP i HOP vuĉenih profila. Naplatna kućica treba biti izvedena od aluminijskih tvorniĉki plastificiranih profila kao SCHUECO INTERNATIONAL tip ROYAL HI 75 ili odgovarajući.50 II.00 0. B.00 0 0.00 98348485.90 3.00 7 409. Finalizacija je obavezno "PLASTIFIKACIJA".00 0.50 2.00 0. Ĉeliĉni okvir nosaĉa naplatne kućice Izrada i doprema na gradilište i ugradba ĉeliĉnog okvira nosaĉa naplatne kućice. a svi spojevi su izvedeni putem varenja. Svi okviri imaju ugraĊene pracne za usidrenje. od 16. vodilice. II. dvostruki antikorozivni premaz i montaţu na gradilištu. leţajevi i sl. Sve izvesti prema Izvedbenom projektu. te antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida.084. Na slobodnim krajevima je priĉvršćena ploĉevina dimenzija 20×15 cm debljine 8 mm sa po ĉetiri rupe promjera 15 mm za priĉvršćenje konstrrukcije u betonske stijenke okna naplatne kućice.50 2.00 0 0. Pune stijene su obostrano obloţene aluminijskim obojenim limom debljine 1. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 0.00 0.00 1. 2.00 0 409.00 0. Nosaĉ naplatne kućice je izgraĊen od dva uzduţna HEA 120 profila duţine 290 cm i dva popreĉna HEA 120 profila duţine 210 cm.866.00 Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0. NAPLATNA KUĆICA OPĆENITO Izrada.50 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.[219] .10.00 0 0. transport na mjesto ugradbe i montaţa naplatne kućice veliĉine 330×230 cm i visine 306 cm kao i vel. kućice 330/180 visine 306 cm. Prije ugradbe bravariju je potrebno dobro oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i odmastiti.866.866.00 Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 3.866.50 409.50 III. te kompletan spojni i ostali pribor.50 0.00 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-CRNA BRAVARIJA: 0. transport na gradilište. ĉišćenje od hrĊe pjeskarenjem. Naplatnu kućicu treba izvesti kao montaţni kiosk i treba je u radionici kompletirati (sve osim poda i stropa) i takvu dopremiti na gradilište. kom Obraĉun po komadu izraĊenog okvira nosaĉa naplatne kućice.084. A.084. Svi pokretni dijelovi.084. 7 409. 45212-400-4474/2008.50 2.00 0.ms_office Strana: 74.0 mm.00 0 0. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti izradu u radionici. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: 3. god. U tu svrhu na kućici treba izvesti 4 pomoćna montaţna nosaĉa za prijenos kućice putem dizalice.xls.90 REKAPITULACIJA I.2008.00 0..

57 4.305.0 mm. zraĉni prostor i pocinĉani lim 1. dobavu obojenih elemenata. prema tehniĉkom opisu i prema priloţenim nacrtima i detaljima. osnovni i spojni materijal. god. Gazište je podna obloga – vodootporna drvena ljepljena kriţna ploĉa debljine 24 mm. izrada. Ukupna visina poda je 6 cm. ustakljenje. montaţu u radionici i na gradilištu.xls. Vijci ugraĊeni fiksno u temelj kontrolne kućice. Sva pokretna krila (prozore i vrata) opremiti gumenim brtvama tako da u zatvorenom poloţaju budu nepropusna na kišu i vjetar.00 1. Obraĉun po kg konstrukcije. parne brane kao stopair.00 0.00 0. orjentacione teţine cca 220 kg. ugradbu na armiranobetonsko postolje putem metalnih tipli i vijaka. kao i brtvljenje dvokomponentnim trajno elastiĉnim kitom izmeĊu kućice i armirano-betonskog postolja.00 0 0.57 4. kg 220 19.00 0 0. antikorozivnu zaštitu i liĉenje ĉeliĉne konstrukcije. metalizirano .REFLEKTIRAJUĆE i u boji po izboru projektanta.30 cm.00 0. transport na gradilište. transport na gradilište.00 0.00 220 19. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Sav spojni materijal (vijci i sl.) mora biti izraĊen od materijala otpornog na koroziju.00 0.00 0 0. Ugradba metalnim tiplima za vijke promjera 20 mm. a vodilice trebaju biti od alu profila sa ĉetkom i valjĉićima za lakše kretanje stakala. Naplatni šalter izvesti od aluminijskih profila (klizni podizni šalter) ostakljen izo staklom (2-dijelno) s bravicom za zakljuĉavanje. antikorozivna zaštita vrućim cinĉanjem i montaţa ĉeliĉnog okvira donjeg veliĉine 330×2. Sve ostalo prema dogovoru s projektantom i nadzornim inţenjerom. Sva ustakljenja su od "IZO" dvostrukog kaljenog stakla 6+6 mm.pod od kaširane kamene vune 6 cm s PVC folijom 0. te podešavanje vrata i prozora nakon ugradbe.2 mm na plastificirani aluminijski lim 2 mm.40 19. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.57 0.40 98348485.305.00 0. prvoklasni okov.[219] .00 0. Nakon ugradbe postavlja se izolacija . Pune stijene izolirane su panelom (kamena vuna) debljine 35 mm.ms_office Strana: 75.2008. Stijena stropa izraĊena od panela sastavljenog od slijedeĉih slojeva: s donje strane obojeni aluminijski lim 2 mm (obojen podgled). 45212-400-4474/2008.00 0.00 0 19. Spušteni strop je raster od PVC rastera maksimalne veliĉine oka 15×15 mm.00 0. izrada radioniĉkih nacrta. toplinske izolacije od kamene vune kao Tervol KP80 ili odgovarajuće debljine 80 mm.00 0 0. Okov mora biti pripadajuĉi za aluminijske profile.57 0. uskladištenje.00 0 0. Staklo treba biti kaljeno.00 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0 0.00 0.10. Ĉeliĉni okvir kućice izvesti od kutnog ĉelika L 80×80×8 mm i kvadratnog presjeka 30×50×3 mm. od 16. Za nosivu konstrukciju kućice priĉvršćene su ploĉice sa ovalnim rupama promjera 16 mm. Na svim dodirnim mjestima ĉelika s pocinĉanim profilima obavezno postaviti samoljepivu bitumeniziranu spuţvastu traku. transport. Specifikacija dolje navedenog materijala odnosi se na 1 kućicu TIP A Donji ĉeliĉni okvir 330×230 cm Dobava.

45212-400-4474/2008.591.326.795.257.296.046.648.387.2008.58 2.99 4.90 4.046.00 1 11.387. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. god.37 2.795.4. izrada.57 0. transport na gradilište.00 2 1.58 5. Odnosi se na poziciju 3.00 0 124.296.00 3 2.00 250 19.99 4. Aluminijska ustakljena 1-krila vrata 75×281 cm Ustakljena aluminijska 1-krilna vrata svijetle veliĉine 75×281 cm.19 0.05 3. Obraĉun po komadu konstrukcije.26 11.795. Odnosi se na poziciju 9.79 0.00 1 998. Staklo Runut = 28 .82 0.99 4.57 0.57 0. transport na gradilište.ms_office Strana: 76.046.00 0 19.79 0. Aluminijska puna kutna stijena Isto kao stavka 7.00 0 4. kom 1 4.79 5.892. Aluminijska stijena sa šalterom Ustakljena aluminijska 4-dijelna stijena sa "ŠALTER" oknom i s punim parapetom.648.57 3. Na stijeni je mali posmiĉni šalter veliĉine 45×79 cm ugraĊen u okno veliĉine 90×79 cm.82 998.10 1. Odnosi se na poziciju 1.648.82 98348485.795.99 10.94 0.6 124.26 124.046. kom 1 998.257. Aluminijska stijena 40×281 cm Ustakljena aluminijska 1-dijelna fiksna stijena s punim parapetom veliĉine 40×281 cm (staklo 32×162).19 0.6 124.591. kom 2 2.85 0.00 11.046.05 0.648.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. antikorozivna zaštita vrućim cinĉanjem i montaţa ĉeliĉnog okvira gornjeg veliĉine 330×2.50 3.94 1. kom 2 1.94 1.57 4.648.648.648. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Ĉeliĉni vertikalni okvir duţine 280 cm Dobava.00 0 2.00 0 1.82 998.046.00 0 11.79 8.94 0. Ispod okna je puni parapet visine 78 cm.94 9.79 0.892. Pokrov od aluminijskog lima 266×166 cm Pokrov kućice je od obojenog aluminijskog lima tlocrtne veliĉine 266×166 cm. Odnosi se na poziciju 7.79 8.00 0 2.85 1.30 cm i teţine cca 170 kg.648.82 0.648. antikorozivna zaštita vrućim cinĉanjem i montaţa ĉeliĉnog vertikalnog okvira (10 kom) duţine 280 cm i teţine cca 250 kg.05 0. Aluminijska fiksna kutna stijena 40×281 cm Ustakljena aluminijska 1-dijelna fiksna kutna stijena s punim parapetom veliĉine 40×281 cm. Odnosi se na poziciju 2. izrada.00 0 1. Obraĉun po komadu konstrukcije.94 1.50 19. Iznad je otklopno krilo 158×72 cm.5.57 3. Obraĉun po komadu konstrukcije. kom 1 1. Konstrukcija je lagana od limenih "Z" profila.85 1.. m¹ 11.795. Visina je 45 cm..37 8.79 0.00 0 998. Odnosi se na poziciju 6.xls.448. Gornji ĉeliĉni obvir 330×230 cm Dobava.82 998. Obraĉun po komadu konstrukcije. Obraĉun po kg konstrukcije.99 0.00 1 4. kom 1 11.00 0 19.19 11.795.85 0.57 4.10. Aluminijska puna stijena Isto kao stavka 4.00 2 2.99 0.19 11.795.648.257.19 11.32×162 cm. samo puna stijena.79 5.448.795. Obraĉun po komadu konstrukcije.326.19 7. kg 170 19. kom 3 2. Opremljena sa "STOP" aparatima i rukohvatima. Obraĉun po m¹ punog pojasa.00 1 1.257.[219] . kg 250 19. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 2.05 3.257. samo puna stijena. Obraĉun po kg konstrukcije.00 170 19. od 16.257. Obraĉun po komadu konstrukcije.10 6. Obraĉun po komadu pokrova. Gornji izolirani puni pojas Gornji puni pojas izoliran kao parapet.57 0.90 19.

81 2. Obraĉun po komadu kućice.00 28. m¹ 11.47 0 59.00 0.863.00 1 2.47 415.863. Gotovi pod od linoleuma 3 mm Završni gotov pod od linoleuma kao DLW 3 mm ili odgovarajući sa kutnim profilom na sudaru sa stijenom.47 415.39 0.00 11. 28.2008. UKUPNO RADOVI NA ZAŠTITI OD SUNCA: 7 59.938.00 0 81.796.024.399.938.1 314.235.00 28.134.6 81.00 0. Toplinska izolacija kom 1 1. m² 7.00 1 3. Obraĉun po komadu kućice.134.00 100 289.863.86 0.00 7.399. IV.86 0.39 0.15 0.024. Visina je 13 cm i sa oblogom visine 8 cm.68 0.xls.68 3. UKUPNO ZA 7 NAPLATNIH KUĆICA: kom ZAŠTITA OD SUNCA Aluminijske pomiĉne lamele na prozorima Dobava i montaţa unutarnjih aluminijskih obojenih pomiĉnih lamela s moguĉnošću podizanja i spuštanja.15 941. te pomoćne konstrukcije od kvadratnih profila presjeka 30×50×3 mm.235.00 0.15 941.81 2.863.863. Obraĉun po m¹ pojasa. Vrstu i boju pomiĉnih aluminijskih lemela odreĊuje projektant.15 0. Obraĉun po komadu poda.024. te s kutnim limom na sudaru sa stijenom. gornjeg pocinĉanog lima debljine 1. U cijeni izrada okvira i poklopca u podu svijetle veliĉine 40×40 cm.00 0 3.29 III.15 59.134.00 0 1.00 0 289.39 15.ms_office Strana: 77.10.796.399.15 59.2 mm. Spusteni strop od obojenih lamela Spušteni strop od obojenih PVC lamela s rasterom veliĉine 15×15 mm.86 1.00 V. Veliĉina poda je 220×330 cm.938. od 16.00 0 314.39 2. 1.86 1. Aluminijske lamele dolaze na prozore.024.938. parne brane kao Stopair ili odgovarajuće debljine 0.863.68 3.47 7 59.68 0.5 mm.399. god.00 289.399.39 2.399. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav osnovni i spojni materijal. gornju masku i uzice za podizanje.86 1. Veliĉina spuštenog stropa je 220×320 cm. Pod kućice veliĉine 220×330 cm Pod kućice izraĊen od toplinske izolacije od kamene vune kao TERVOL TPT60 ili odgovarajuća debljine 6 cm.6 81.134.00 1 1.134. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Toplinska izolacija kamenom vunom kao TERVOL KP80 ili odgovarajuća debljine 8 cm s parnom branom kao Stopair i podgledom od obojenog aluminijskog lima debljine 2 mm tlocrtne veliĉine 220×330 cm.34 81.134. Donji puni pojas Donji puni pojas izoliran kao parapet. donjeg aluminijskog lima debljine 2 mm.1 314.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.34 16. UKUPNO ZA 1 (JEDNU) KUĆICU TIP A: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 12.00 0.47 m² 100 289.38 0.38 0.024.00 0 2.47 59. Obraĉun po m² poda. Obraĉun po m² stvarno montiranih lamela.81 0.[219] . kom 1 3. 45212-400-4474/2008.29 314.38 IV.81 0.38 28.00 0. te izrada 2 kom poklopaca 60×60 cm.39 2.68 14.00 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.024. kom 1 2.68 3. SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI 98348485.86 13.

043.29 28.796.00 0.39 V.ms_office Strana: 78. B.084. god.438. Kancelarijski stol 100×60 cm Kao st. te montaţa kancelarijskog stola veliĉine 160×80 cm sa pripadajućim ormarićem koji se sastoji od tri ladice i umetka za pisaći pribor veliĉine 60×80 cm.40 7.39 0.19 REKAPITULACIJA A.043. BRAVARSKI RADOVI NAPLATNA KUĆICA ZAŠTITA OD SUNCA SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: 2.00 0 1.52 1. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine.938.00 20 1.09 0. B.52 98348485. kom 1 1.92 38.521.40 117.00 7.40 1a.521.29 28.521.52 1.00 3.40 REKAPITULACIJA II.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.39 7. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti.40 7.00 0. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije.043.438.50 415. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal.00 0.2008. svi rubovi ABS traka. Obraĉun po komadu stola.52 0. IV.40 454.19 457. m² 60 117.00 0.043.00 0. V.39 0.644. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama.00 0. OPREMA CESTARINSKOG PROLAZA Kancelarijski stol 160×80 cm Izrada i dobava.19 457.10.084.00 0. samo vel.921.00 0. zaštitu ostalih površina od prljanja.92 0. 45212-400-4474/2008. kitanje i brušenje eventualnih neravnina. kom 20 1.90 454.729. 1.00 0. 1.[219] .00 0.50 415.866.00 0.521.644.52 1.921.xls. III.866.09 6.938.00 0.644.00 1 1.00 0.92 38. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer. 7.796.00 2. Materijal za izradu stola je iveral 30 mm u boji jasena.00 7.043. Sve prema shemi i opisu projektanta. 100×60 cm.00 0.00 0 1.19 0.521.921. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: SVEUKUPNO: 3.521.644. UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.00 0.52 0.729.90 454. trostruki premaz epoksidnom bojom.00 0 117.00 60 117. Obraĉun po komadu stola.40 454.92 0.00 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Bojenje crne bravarije Bojenje crne bravarije i ĉeliĉne konstrukcije bojama na bazi epoksida.921. od 16.043.40 1. Obraĉun prema m² obojene površine.

TENSION CONTROL koji sluţi za prilagoĊavanje optpora mehanizma tjelesnoj teţini korisnika. dinamiĉko sjedenje.00 0. unutarnja konstrukciju ĉini ĉeliĉna ţiĉana jezgra koja je prelivena hladnoljevanom poliuretanskom pjenom optimalne tvroće koja se odlikuje visokom otpornošću na deformaciju oblika.[219] .22 0. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 2.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Radna fotelja FV N D5 RO. od 16.00 0. sastav je TREVIRA C.202.202.2008.020.00 0. regulacija visine stolca se izvodi pneumatiski pritiskom na ruĉicu mehanizma. ali isto tako ima mogućnost fiksiranja u 6 razliĉitih pozicija.00 98348485.00 10 1. radna fotelja FV N D5 RO. 100% POLIESTHER. boja prema izboru projektanta.S. Radna stolica za naplatnu kućicu Dobava radne stolice za naplatne kućice kao Tapo ERGONOMIC SOLUTION SERIES VAL ili odgovarajuće.22 10. TENSION CONTROL koji sluţi za prilagoĊavanje optpora mehanizma tjelesnoj teţini korisnika. s lijeve i desne strane se nalaze ruĉkice koje su izvedene tako da se moţe izvoditi regulacija stolca. Mehanizam: DUET MULTIBLOCK koji je konstruiran tako da omogućava opciju slobodnog ljuljanja stolca i na taj naĉin potiĉe korisnika na tzv.koji je konstruiran tako da omogućava opciju slobodnog ljuljanja stolca i na taj naĉin potiĉe korisnika na tzv.00 0 1. Dimenzije: L = 55 cm.10. 0. gornji dio naslona je fleksibilan i omogućava razgibavanje tijela i kad je stolac u zakoĉenom poloţaju. završna obrada baze je krom. regulacija visine stolca se izvodi pneumatiski pritiskom na ruĉicu mehanizma. mehanizam: DUET MULTIBLOCK . 0.00 0.00 0 0. Rukonasloni: Rukonasloni stolca su izraĊeni od visokokvalitetnog integralnog poliuretana i sluţe za potporu ruku tijekom rada na raĉunalu. Rukonasloni: Rukonasloni stolca su izraĊeni od visokokvalitetnog integralnog poliuretana i sluţe za potporu ruku tijekom rada na raĉunalu.ms_office Strana: 79. s lijeve i desne strane se nalaze ruĉkice koje su izvedene tako da se moţe izvoditi regulacija stolca.20 1.00 0 0. Naslon i sjedište: Nasloni sjedište stolca su ergonomski oblikovani i izraĊeni iz jednog dijela. ali isto tako ima mogućnost fiksiranja u 6 razliĉitih pozicija.020. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0 0. Baza stolca: Baza stolca je izraĊena od savijenih ĉeliĉnih cijevi u obliku petokrake zvijezde na ĉijim se završecima nalaze utori za kotaĉiće ili fiksne stopice. dinamiĉko sjedenje.22 0. god.20 3. 45212-400-4474/2008.020. Kotaĉi: Kotaĉi ovisno o vrsti podloge. Materijal i završna obrada: Stolac je presvuĉen u visokokvalitetnu tkaninu KING koja se odlikuje visokom otpornosću na habanje i ima svojstvo negorivostim. te integriran antischoik sustav koji sprjeĉava naglo udaranje naslona stolca u leĊa korisnika.00 0 0.00 0.020. D = 52 cm. takoĊer ima tzv. te integriran antischoik sustav koji sprjeĉava naglo udaranje naslona stolca u leĊa korisnika.00 kom 10 1. H = 72-80 cm.22 10.00 0. takoĊer ima tzv.xls. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Radna fotelja Dobava radne stolice kao Tapo ERGONOMIC SOLUTION SERIES VAL ili odgovarajuće. Obraĉun po komadu radne fotelje.

Kotaĉi: stopice. Materijal i završna obrada: Stolac je presvuĉen u visokokvalitetnu tkaninu KING koja se odlikuje visokom otpornosću na habanje i ima svojstvo negorivostim. unutarnja konstrukciju ĉini ĉerliĉna ţiĉana jezgra koja je prelivena hladnoljevanom poliuretanskom pjenom optimalne tvroće koja se odlikuje visokom otpornošću na deformaciju oblika. 5.04 0.44 3. na završecima se nalaze gumeni ĉepovi za zaštitu poda.921.xls. 2. Obraĉun po izvedenom kompletu kuhinje. sastav je TREVIRA C.5 elemenata×60 cm. D = 52.04 1. ugradbeni elektriĉni štednjak veliĉine 40×60 cm.00 7 1. kom 1 9.60 0.296.921.020.54 4.041. 120×60 cm. Obraĉun po komadu stola.96 1. Sjedalo i naslon stolca izraĊeni od polipropilena (PVC) crne.609.44 0.16 235.2008.10.22 0. Obraĉun po komadu blagajne.60 0.ms_office Strana: 80.60 9.00 0 960. 45212-400-4474/2008.96 0. crnoj ili sivoj obradi. 6. ormarić veliĉine 60×60 cm za smještaj otpada.33 13.00 0 1.60 9.44 3. tapecirani u dekorativnu tkaninu iz štof karte (po izboru projektanta).00 0 235. dobava i montaţa kuhinjskih elemenata i to: 1.00 1 1.33 5. Sigurnosna blagajna Dobava i postava sigurnosne blagajne za ĉuvanje priruĉnih blagajni za novac sa 2 kljuĉa. samo vel. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena kom 7 1.020. kom 2 960.341.341. 100% POLIESTHER. radna ploha veliĉine 240×60 cm. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Naslon i sjedište: Nasloni sjedište stolca su ergonomski oblikovani i izraĊeni iz jednog dijela.92 960.041. Obraĉun po komadu stola.041. Stol za blagovaonicu 180×80 cm Dobava i postava stola za blagovanje veliĉine 180×80 cm. gornji dio naslona je fleksibilan i omogućava razgibavanje tijela i kad je stolac u zakoĉenom poloţaju.S. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.22 7. 5. ugradbeni friţider veliĉine 60×180 od 210 l. sive i bordo boje. Obraĉun po komadu radne stolice.16 7. 7. Kuhinja Izrada.041. ormarić sa radnom plohom i ladicama veliĉine 60×60.020.33 0.96 1. boja prema izboru projektanta.609. Baza stolca: Baza stolca je izraĊena od savijenih ĉeliĉnih cijevi u obliku petokrake zvijezde na ĉijim se završecima nalaze utori za kotaĉiće ili fiksne stopice. od 16.22 7.04 5a.00 1 9. Stolice za blagovaonicu Dobava stolica kao Tapo sa naslonom za potrebe blagovanja.92 6.341.44 0. jednodjelni sudoper sa slavinom za toplu i hladnu vodu.00 1 13.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.04 1.609. H = 72-80 cm.141.296.609. 3.341.341.54 1. 4. Baza stolca izraĊena od ĉeliĉnih cijevi kruţnog profila (4 noge).04 0.020. Dimenzije: L = 55 cm.00 0 13. Stol za blagovaonicu 120×60 cm Isto kao st. zidni ormarić .96 0.141.00 14 235. Veliĉina sigurnosne blagajne je 140×120×120 cm.00 0 1. završno obraĊena u krom.341.[219] .33 13. komplet 1 13.33 13.00 0 9.041.609. kom 14 235.00 2 960. Obraĉun po komadu stolca.041.60 98348485.609.60 9.04 1.22 0.33 0. završna obrada baze je krom. god. kom 1 1.

60 98348485. kom 10 360.00 0 1. Sve prema shemi projektanta.48 1.96 960.76 8. Kancelarijska stolica na kotaĉima Dobava stolica kancelarijskih ili sliĉnih bez rukonaslona na kotaĉiće s automatom za podizanje.761.761. Radni stol 150×70 cm Izrada.36 0.808.00 28 706. Oglasna ploĉa 120×120 cm Dobava i postava oglasne ploĉe veliĉine 120×120 cm.76 18.841.92 7. materijal je iveral 18 mm u boji jasena.2008.92 0.84 51.92 0.36 5. Obraĉun po komadu ormara.52 3.921. veliĉine 262×50 cm.00 10 360.84 0.72 1. kom 28 706.00 0 480. Okvir je metalni.00 28 1. Aparat za pitku vodu Dobava i postava aparat za pitku vodu u objektu kontrole naplate.523.523. Materijal je iveral 18 mm u bijeloj boji.48 0.00 0 360.00 18 1.44 480.36 3.36 0.841.00 2 960.48 0.761. Obraĉun po komadu oglasne ploĉe.765. Obraĉun po komadu ormara.31 19. od 16.523. Obraĉun po komadu stola.96 1.96 960.84 0.00 1 960.ms_office Strana: 81. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.603. sve prema nacrtu i dogovoru sa projektantom.04 0.92 10.52 3.96 0. dvokrilna vrata sa bravicom. dim.xls. dvokrilna vrata sa bravicom. za svaku kancelariju.52 3. Sve prema nacrtu i dogovoru sa projektantom. dvokrilna vrata sa bravicom. svi rubovi kantirani su sa ABS trakom. kom 2 960.00 3 480.96 960. sa pripadajućim ormarićem ispod pulta.00 0 3.441. unutra polica i šipka za vješalice.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.31 19.04 18.738. sokl. Obraĉun po komadu.36 5.68 14. god.04 18. visine 78 cm.00 16 360. Arhivski ormar 70×45×180 cm Dobava i postava drvenih arhiviskih ormara veliĉine 70×45×180 cm.603.00 0 706.31 0. svi rubovi kantirani ABS trakom.808.80 1.776.041. jednokrilna vrata sa bravicom.84 51.00 0 1.00 0 360.571. kom 16 360. kom 1 960.04 0.00 0 960. Obraĉun po komadu ormara.761.765.00 0 1.523.76 0.36 0. Obraĉun po komadu oglasne ploĉe.52 16.00 4 1.96 11.687.00 5 1.921. Obraĉun po komadu radnog pulta. svi rubovi kantirani sa ABS trakom.80 17.00 1 3. Obraĉun po komadu ormara.921.96 0.76 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Drveni garderobni ormar 35×55×140 cm Dobava i postava drvenih garderobnih ormara veliĉine 35×55×140 cm. radna ploha je panel ploĉa s rubom od tvrdog drva.041.52 13. Kancelarijski ormar sa policama 110×55×180 cm Dobava i postava drvenih kancelarijskih ormara sa policama veliĉine 110×55×180 cm.571. Obraĉun po komadu aparata. Gornja ploha presvuĉena ultrapasom. Obraĉun po komadu stolice Vješalice za odjeću Dobava metalnih vješalica za odjeću.60 360. unutra police. 45212-400-4474/2008. Drveni ormar za spremišta Drveni ormar za spremišta na katu.76 8.68 1.72 15.36 0.687. doprema i montaţa pulta.776.00 0 960. materijal je iveral 18 mm u boji jasena.10.96 0.68 706.041.76 360. unutra police. kom 1 3.00 0 1.92 7.52 1.841. visine 78 cm.96 0.921.841.523. kom 4 1. boja po izboru projektanta. Radni pult u prostoriji pretplate 262×50 cm Izrada. kom 18 1.31 0.738.44 12.52 0.921.68 9.523.48 1.441. doprema i montaţa radnog stola prema opisu iz pozicije 1 dimenzija 150×70. Oglasna ploĉa 60×30 cm Dobava i postava oglasnih ploĉa u naplatnim kućicama veliĉine 60×30 cm.[219] .041.921. kom 5 1. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 8.96 1. sokl.52 0.36 3. Mogućnost spajanja i po vertikali.92 960. kom 3 480. kom 28 1. 140×55×180 cm.

Odvoz viška zemlje Odvoz viška zemlje od iskopa rovova kamionom na planirani deponij.10.00 0 23.21 952. BLOKOVI I BETONSKI KOLNIK ČELIČNA NADSTREŠNICA NADSTREŠNICA PARKIRALIŠTA NAPLATNE KUĆICE OPREMA CESTARINSKOG PROLAZA UKUPNO GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI ZA ČCP MRACLIN: 2.31 Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 0.070.314.823.32 3.00 0. od 16.00 0.00 85 11.20 59.60 m¹ u objektu.00 0. Zemlju odbacivati 1 m¹ od rova.314.055.22 0. s pravilnim odsjecanjem stranica i planiranjem dna.074.09 210.22 8.01 216.10 4. Temelj debljine 60 do 80 cm.14 0. a do 1. m³ 170 59.00 0. doprema i ugradba pijeska za posteljicu debljine 10 cm u rovovima za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih cijevi Obraĉun po m³ ugraĊenog i zbijenog materijala.80 m¹.424.13 0.599.930.5 m¹ izvan objekta.23 13.70 37.31 8.09 210.26 10.762. a prosjeĉne dubine 0. kom 5 140. 3.10 4. 45212-400-4474/2008.00 0 59.314.599.10 0.444.00 0.946.729.00 480 27. m³ 85 11. 1.31 8. Padove izvesti prema kotama iz nacrta.2008. najprije slojem pijeska. Rov je širine 0.38 1. 6.00 380 23.00 0.01 216.xls.31 GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI ZA ČCP MRACLIN 1. a onda materijalom od iskopa i to u slojevima od 30 cm sa nabijanjem ruĉnim nabijaĉem Obraĉun po m³ ugraĊenog i zbijenog materijala. 2.00 0.00 0.946.13 INSTALACIJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZEMLJANI RADOVI Strojni iskop rova Strojni iskop rova za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih instalacija u zemlji III kategorije. doprema i ugradba pijeska Nabava.00 5 140.00 2. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: m³ 380 23.02 457. 4.00 45 96.324.50 96. 5. a sve prema nacrtima.14 1.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. m³ 45 96.00 0.21 952.85 5. 1.00 0.00 0. 2.23 0.314.789. m³ 480 27.14 700.00 0 11.26 10. OBJEKT KONTROLE NAPLATE INSTALACIONI KANALI. Obraĉun po komadu bušotine. Bušenje temelja Bušenje temelja graĊevine za prolaz instalacija vodovoda i kanalizacije.895.25 2.40 27.789. Ruĉno zatrpavanje Ruĉno zatrpavanje rovova nakon montaţe i ispitivanja cjevovoda.23 13.895.32 3.85 11.00 0 140.22 0.[219] .00 0.00 0.00 0 27. INSTALACIJA VODOVODA 98348485.00 Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.60 2.729.23 0.22 8.40 4. Ruĉni iskop rova Ruĉni iskop rova za u zemlji III i IV kategorije za kanalizaciona reviziona okna i sabirnu jamu s pravilnim odsjecanjem stranica.444.324. 700.00 0. s utovarom i istovarom Obraĉun po m³ prevezenog materijala mjereno u sraslom stanju.00 0 96.930.20 3.38 1. god.21 0. 1.859.21 0. Obraĉun po m³ stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta.26 0.50 6.10 0. Zemlju odbacivati 1 m¹ od ruba rova.424. Nabava.859.60 23.02 457.00 170 59.25 140.26 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere UKUPNO OPREMA ČCP-a: Jedinična cijena Ukupna cijena 210. Obraĉun po m³ stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta.00 Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 210.055.70 37.762.823.00 0.074.ms_office Strana: 82.070.14 0.

81 384.66 47. fazonskim komadima i brtvenim materijalom.88 57.46 51.00 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0 0 0 0 0 104.81 384. doprema i ugradba mjedenog nepovratnog ventila Nabava.25 48. – PE ø 40 m¹ Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih cijevi Nabava. doprema i ugradnja prelaznog komada PE ø 40/DN 32 u kompletu sa elektrospojnicom PE ø 40. Cijevi se polaţu u teren na dubinu cca 1.10 76. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Nabava.ms_office Strana: 83.00 961.25 3.00 4 4 6 4 20 104.00 0 12. 36 24 90 48 96. 30 12.91 225.40 182.40 2. kom DN 32 Nabava. doprema i ugradba mjedenog sigurnosnog ventila na oprugu.46 51.845.65 58.00 1 1 73.67 64. Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih pocinĉanih cijevi m¹ – ø 32 mm – ø 25 mm m¹ – ø 20 mm m¹ – ø 15 mm m¹ Nabava.00 0.60 350.00 0 58. god.25 48.sa kolom DN 20 .12 5.10 45.67 64. sa unutarnjim navojem koji se ugraĊuje na bojler. za tlak P=6.06 98348485.67 64. doprema i ugradba mjedenog sigurnosnog ventila Nabava.46 58. Komplet sa izolacijom obujmicama i sitnim mateijalom.05 416.00 36 24 90 48 96.76 205.459.06 73.30 3. doprema i ugradba protoĉnih mjedenih ventila Nabava.46 0.00 2.65 58.00 0.46 58.00 0.podţbukni sa kapom kom DN 15 .10 76.06 0.12 5.189.65 58.46 51.2 m¹ na posteljicu od pijeska debljine cca 10 cm.10 45.25 0. izoliraju se DEKORADAL trakama.189.kutni sa kapom kom Nabava.46 58. izoliraju se filcom.82 112.88 57.40 2.00 0 0 73. Cijevi koje se montiraju u zidne usjeke.25 3. 4 4 6 4 20 104. Cijevi za toplu vodu izoliraju se kao i cijevi za hladnu vodu samo sa dva namotaja filca.00 2 112.06 73.10 76. doprema i ugradba slobodno protoĉnih mjedenih ventila koji se ugraĊuju ispred svakog izljevnog mjesta. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih ventila.00 96.60 1. doprema i ugradba ĉeliĉnih pocinĉanih cijevi Nabava.podţbukni sa kapom kom DN 15 .00 0.60 1.2008. 2 112.91 0. doprema i ugradba plastiĉnih polietilenskih vodovodnih cijevi za radni u kompletu sa fazonskim i prelaznim komadima.76 205.25 48.06 0.268.00 0.00 30 12. te izradom zidnih usjeka.sa kolom kom DN 20 .46 6. kom DN 20 DN 15 kom Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.00 0. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih ventila.05 416.00 0.91 0. s kromiranom kapom i rozetom.459.91 225.00 0. doprema i ugradba polietilenskih vodovodnih cijevi Nabava.00 5. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal komplet Obraĉun po kompletu stvarno ugraĊenog prelaznog komada.0 bar.05 0. doprema i ugradba ĉeliĉnih pocinĉanih cijevi sa svim fitinzima.40 182. od 16. Nabava.00 0.06 73.81 0.[219] .66 47.10 76. Cijevi koje se polaţu u zemlju. 1 58.00 0.65 58.00 0 112. 45212-400-4474/2008.67 64.66 47.30 12.82 4.00 0.845. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. doprema i ugradnja prelaznog komada Nabava.88 57.46 51. kom DN 32 .00 0.67 64. Cijevi voĊene vidljivo izolirati izolacijom debljine 19 mm klase B1 i obloţiti sa aluminijskim limom.25 0.46 0.66 47. doprema i ugradba mjedenog nepovratnog ventila sa obostranim unutarnjim navojem koji se ugraĊuje prije spoja cijevi na bojler. 1 1 73.25 48.10 45.xls.00 104.00 0 0 0 0 96.00 961.60 350.10. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih ventila.10 45.05 0.67 64.00 0.81 0.268.00 0.00 0.88 57.00 1 58.

Ispitivanje se vrši bez montiranih armatura.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Ispitivanje instalacije na nepropusnost Ispitivanje instalacije na nepropusnost pod tlakom od 12 bara u trajanju od 12 sati.00 0 4. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Nabava.N.094.00 0 120.04 10. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal Obraĉun po kompletu stvarno ugraĊenih slavina. koncentracije 10 g Cl/m³ vode u instalaciji. Izvedba prikljuĉaka na predviĊenI elektriĉnI bojler Izvedba prikljuĉaka na predviĊenI elektriĉni bojler za sanitarnu potrošnu toplu vodu.666.24 2.65 45. od 16.242.00 1 45. Montiraju se kod glavnog ventila na ulazu u objekt.04 36.242.65 45.00 228 4.04 36.40 4. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal Obraĉun po kompletu.666.00 0 36.242.24 0.76 3. Krajevi cijevi zatvaraju se ĉepovima.[219] . doprema i ugradba limenih kromiranih vratašca Nabava.40 9. 45212-400-4474/2008.242. Radi na principu SBR (Sequencial Batch Reactor) biološkog tretmana otpadnih voda.10. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.342. 2.12 240. u zasunskom oknu. komplet 1 36.-83 i prema zahtjevina N.ms_office Strana: 84.04 0.24 0.65 45. doprema i montaţa slavine sa holenderom dimenzije DN 20 za prikljuĉak crijeva za polijevanje. INSTALACIJA VODOVODA UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 7.23 0.00 1 36. Izrada prikljuĉka vodovoda Izrada prikljuĉka vodovoda na postojeću prirubnicu dimenzije DN 80 mm.12 240. UreĊaj je odobren pod brojem DIBt Z-55.24 19. INSTALACIJA KANALIZACIJE UreĊaj za biološko proĉišćavanje UreĊaj za biološko proĉišćavanje sanitarnih otpadnih voda INNO-CLEAN EW8.666. komplet 2 120.00 0 2. 15×15 cm s okvirom. opremljen je kompresorom (zraĉnom pumpom) i potpuno automatskom upravljaĉkom jedinicom. kom 1 36. m¹ 228 4.xls.80 1.00 0 45.65 8.80 0.00 2 120.80 0. doprema i montaţa slavine sa holenderom Nabava. komplet 1 45.2008.04 0. kompaktan ureĊaj za proĉišćavanje sanitarno-fekalnih otpadnih voda za 6 ES što uz ekvivalent stanovnika 3 iznosi 18 osobA. komplet 1 2.666.24 11. cjevovod dezinficirati vodenom otopinom klora.24 120. Nabava.04 36.24 2.094.666.00 1 2. lij.242.23 0. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po kompletu stvarno izraĊenog prikljuĉka. s prethodnim i naknadnim ispiranjem instalacije uz protok vode jednak peterostrukom obujmu vode u instalaciji.40/99 zadovoljava propisane uvjete. Obraĉun po metru stvarno ispitane instalacije. ţeljezni X-komad dimenzije DN 80/DN 25.12 0. U sklopu ureĊaja predviĊen je i elektro upravljaĉki ormarić.76 2.00 0 36. 1.65 0.242.00 0.12 0.80 1.24 19. doprema i ugradba limenih kromiranih vratašca vel.342.666.23 36. god.23 36. UreĊaj je monolitne izvedbe s jednim spremnikom izraĊenim tehnikom rotacionog lijeva polietilena volumena 6000 litara s lijevano ţeljeznim poklopcima klase B.00 1 36.23 98348485.3. Obraĉun po kompletu postavljenog ureĊaja. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih vratašca.65 0. Nakon izvršene uspješne tlaĉne probe i ugradbe armatura kompletan.00 0.23 36.

Sve prema nacrtu.00 0 0 2. 60×60 Nabava.00 0.00 0 0 0 0 221.22 200.68 128. od 16.96 2.01 9.111. god.61 14. – ø 100/h=400 mm – ø 70/h=400 mm Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 2.20 224.02 88. sa svim potrebnim priborom.92 6. Ukljuĉivo sav materijal.00 0.00 0. m¹ m¹ m¹ kom 10 10 50 250 20. Brtvljenje izvesti gumenim prstenima.50 20.10 480.925.00 2 3 2.40 7.602. m¹ m¹ m¹ kom 120 80 30 120 221. kom kom 2 3 2.68 128.40 15. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Izrada vanjskog revizionog okna Izrada vanjskog revizionog okna za kanalizaciju s poklopcem.962. doprema i ugradba kanalizacionih PVC cijevi Nabava.20 98348485. Obraĉun po metru stvarno ugraĊenih kanalizacionih cijevi. od nabijenog vodonepropusnog betona marke C 16/20. vel.486. Debljina stijenke i dna je 20 cm.[219] .22 200.16 5.00 1 1 224.ms_office Strana: 85.00 0.89 77.82 12.41 208.68 128.61 14. Brtvljenje izvesti gumenim prstenima.01 9.20 0. Penjalice od betonskog ţeljeza ø 18 mm.20 120.02 88.16 5.00 0. postavljanje i skidanje oplate.522.471.00 0. doprema i ugradba poliprop.162.522.330. Na dnu obavezno izvesti kinetu.00 0.02 88.111.22 200. 100×60 vel.89 77. Obraĉun po metru stvarno ugraĊenih PVC cijevi.486.xls.61 14.89 77.162.00 0.00 0. a dubine prema nacrtu.96 2.162.40 7.20 2. doprema i ugradba kanalizacionih PVC cijevi klase SN8 za vanjsku i temeljnu kanalizaciju i fazonskih komada sa spajanjem na kolĉak.PP HT sa apsorpcijom zvuka.471. Obraĉun po komadu stvarno izraĊenih revizionih okna.doprema i ugradnja odzraĉnih nastavaka od bakrenih cijevi dimenzije: Obraĉun po metru stvarno ugraĊenih odzraĉnih nastavaka.16 0.962.10.22 200.48 2.50 5.93 0.20 2. doprema i ugradba polipropilenskih kanalizacionih cijevi i fazonskih komada na kolĉak tipa STILLO .00 0.925.82 12.41 0. iznutra glazirane cementnim mortom.41 0.01 9. sa svim potrebnim priborom. Poklopci na reprezentativnim površinama moraju biti Elkington Gatic sa gornje strane obraĊeni kao pod oko njih.41 208.93 26.82 12. Fazonske komade obraĉunati kao duţni metar cijevi. kanalizacionih cijevi Nabava.16 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.82 12.92 6.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008.00 10 10 50 250 20.22 200.20 0. omjera 1: 2. a) cijevi – ø 300 mm – ø 150 mm – ø 100 mm b) fazonski komadi Nabava.00 0.02 88. Poklopac veliĉine 60×60 cm.00 0 0 0 0 20.10 480.60 221.602.50 3.162. Na mjestima ulaza i izlaza cijevi iz okna ugraditi plastiĉne komade iz tvrdog PVC-a sa gumenom brtvom. Poklopac i penjalice premazati resitolom.22 200.89 77.68 128.962.20 224.20 120.00 0.00 0.330.50 3. a) cijevi – ø 100 mm – ø 70 mm – ø 50 mm b) fazonski komadi Nabava.61 14.60 4.96 2.00 0 0 224.962.48 3. doprema i ugradnja odzraĉnih nastavaka Nabava.93 26.2008. Fazonske komade obraĉunati kao duţni metar cijevi.96 2.40 15.93 0.00 0.20 224.00 0.00 0. kom kom 1 1 224.00 120 80 30 120 221.01 9.

45 0.16 4.46 0. 3 120.32 2.80 7.12 0.05 9.806..24 2. 300 16.00 3 120.45 0. doprema i ugradba zaokretnog podnog sifona sa maskom od inoxa.162. doprema i ugradba keramiĉkog zidnog umivaonika.46 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Nabava.321. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog WC-a.33 9. 1. a sve po DIN-u 4033 m¹ Obraĉun po metru ispitivanja kanalizacijske instalacije. 200×200 mm Ispitivanje kompletne kanalizacijske instalacije Ispitivanje kompletne kanalizacijske instalacije na nepropusnost. ukljuĉivo armatura. dim.46 2.16 11.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0. 2. sa prikljuĉcima ø 50 mm. statiĉkim vodenim pretlakom od 500 mbara u trajanju od 30 min.00 2 1 2. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 9 46.10.16 4. god.00 0.330.00 120.33 9.484. za pristup do cijevnih ĉistaća na kanalizacionim vertikalama Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih zidnih kromiranih kom vratašca.48 2. ukljuĉivo sav potreban montaţni materjal Obraĉn po komadu stvarno izvedenog zidnog umivaonika.24 2.601.242.601. doprema materijala i izgradnja ab temeljne ploĉe Nabava.33 0.00 0 2.00 0 0 2.786.00 2.601.00 120. 150×150 mm.45 0.80 2. isplavnom cijevi i maskom i plastiĉne daske s poklopcem. INSTALACIJA KANALIZACIJE UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 6.xls.45 217.162.00 0 2.45 418. 1 2. vel.45 0. doprema i ugradnja zidnih kromiranih vratašca.601. kom 4 2.80 54. Izvedba spoja instalacije oborinske kanalizacije Izvedba spoja instalacije oborinske kanalizacije na predviĊena okna na vanjskoj kanalizaciji.ms_office Strana: 86. izvedba betonskih ispusnih glava Nabava materijala.45 217. kom DN 300 DN 150 kom Nabava.00 0. Nabava materijala.321.00 0 16.00 0.00 0. Keramiĉki zidni umivaonik Nabava.242.[219] .76 464.00 300 16. vel.00 8.330.80 4. 560×475 mm. SANITARNI UREĐAJI I PRIBOR Konzolni WC Nabava.05 46. kom 6 464.330.00 1 2. montaţnog zidnog bloka sa vodokotlićem. Ploĉa je veliĉine 3.36 10.12 360. 4 54.00 0 46.00 0 54.399.02 0.16 0.00 0 120.786. Nabava.16 0.46 2.162.12 360.12 0.00 0. 9 46.00 4 54.162.02 0.24 2.00 16.806. od 16.02 4.33 0.162.2008.484.02 4. doprema i ugradnja zidnih kromiranih vratašca Nabava. 45212-400-4474/2008.00 4 2. ukljuĉivo sav potreban materijal i sva potrebna graĊevinska pripomoć kom Obraĉun po komadu izvedbe spoja.20×1. materijal za sidrenje i sva potrebna graĊevinska pripomoć komplet Obraĉun po kompletu stvarno izraĊene temeljne ploĉe.32 2.76 98348485.00 3. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog zaokretnog podnog kom sifona.48 2. ukljuĉivo sav potreban materijal i sva potrebna graĊevinska pripomoć Obraĉun po komadu izvedenih betonskih ispusnih glava. sa kromiranom stojećum jednoruĉnom mješalicom i kromiranim sifonom.40 m¹ i debljine 0. drvena oplata.24 2.242.50 m¹. 2 1 2.00 6 464.00 0 464.601. doprema i ugradba konzolnog WC-a koji se sastoji od konzolne WC školjke.45 418.330.601. doprema i ugradba zaokretnog podnog sifona Nabava.242. doprema materijala i izgradnja armirano betonske temeljne ploĉe izraĊene od betona C 16/20 za sidrenje ureĊaja za biološko proĉišćavanje sanitarnih otpadnih voda. izvedba betonskih ispusnih glava sa ţabljim poklopcima.162.36 120.16 2.399.

doprema i ugradnja etaţera.30 1.02 168.46 464.xls. kom 2 2.00 6 168.17 1.00 0 300.009. NP 10 (sa dva rezervna filtera).2008.05 0. Etaţer Nabava.801.00 1 960. Za ispiranje ugraditi infracrveni senzor sa automatikom za ispiranje.066.60 600.[219] .02 168.00 6 168.00 1 600.60 0.02 98348485. god. kom 3 2.96 960.16 4.00 0 960. Posuda za tekući sapun Nabava. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog drţaĉa. kom 6 128.60 600.10 9.17 1.066. doprema i ugradnja zidne kromirane slavine sa holederom. vel.30 0.066.32 5. doprema i ugradba finog filtera za vodu do 30º C iz mesinga finoće 0.17 1.78 128.0 bara.00 3 2.96 960.00 1 464.16 4.05 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.60 8.17 0.30 0.06 0.00 0 464.30 304.30 304. Elektriĉni bojler V=10 litara Nabava.13 0.13 768. doprema i ugradba drţaĉa za toaletni papir.00 0 168.00 6 300.00 0 600.00 0 2.06 6.066. kom 6 300. 45212-400-4474/2008. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene slavine. doprema i ugradba stojećeg keramiĉkog pisoara sa kromiranom dovodnom i odvodnom armaturom.198. doprema i ugradnja keramiĉke tuš kade sa kromiranom zidnom jednoruĉnom mješalicom sa šipkom i tušem i sa kromiranom odvodnom armaturom.00 0 304.17 0.46 7.46 0.198.30 1. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene tuš kade. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 3. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog etaţera.00 2 52.0 bara.05 104.ms_office Strana: 87.02 11. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog pisoara.18 4.96 0.00 0 128. kom 6 168. kom 1 304.96 960. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog bojlera.009.16 0.00 1 304. Stojeća kromirana jednoruĉna mješalica Nabava.05 mm.17 1.162.162.46 464. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.05 104.80 13.30 10.00 0 2.32 2.18 2.46 464. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal. Drţaĉ za toaletni papir Nabava.60 0.009.96 0. Zidno ogledalo Nabava.10 52.78 12.162.10. kom 6 168.30 0.801.324. Keramiĉka tuš kada Nabava.16 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Stojeći keramiĉki pisoar Nabava. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal.162.00 6 128.06 0. Obraĉun po komadu ugraĊenog fitlera za vodu.30 304.17 0.30 0. kom 2 52.06 6. doprema i ugradba zidnog ogledala dimenzija 600×400 mm. doprema i ugradnja elektriĉnog bojlera sadrţaja V=100 litara u kompletu sa sigurnosnim ventilom na oprugu za tlak pmax=6. kom 1 464. od 16.80 300. doprema i ugradnja elektriĉnog bojlera sadrţaja V=10 litara (za ugradnju ispod sudopera) u kompletu sa sigurnosnim ventilom na oprugu za tlak pmax=6.00 0 52.46 0. doprema i ugradnja posude za tekući sapun. Filter za vodu Nabava.13 0. s brušenim rubovima te svim sitnim montaţnim materijalom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊemog ogledala. 800×800 mm Elektriĉni bojler V=100 litara Nabava.96 6. doprema i montaţa stojeće kromirane jednoruĉne mješalice za sudoper. s padom tlaka kod ĉistog filtera 0. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog bojlera.00 2 2. kom 1 960. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene mješalice.13 768.60 600. kom 1 600.009.00 0 168.2 bara DN 32.324. Zidna kromirana slavina Nabava.17 0. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene posude za tekući sapun. debljine 4 mm.

466.00 37.58 0.66 2.20 15. 1.00 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0 48. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal drţaća za papirnate ruĉnike Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene ĉetke. 45212-400-4474/2008.20 0.80 43.402.10 0.39 352.20 1.675.[219] .72 221.5 mVS – N=250 W kom Obraĉun po kom stvarno ugraĊene cirkulacione pumpe.00 0 96. ZEMLJANI RADOVI INSTALACIJA VODOVODA INSTALACIJA KANALIZACIJE SANITARNI UREĐAJI I PRIBOR INSTALACIJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE UKUPNO: 37.20 1.20 200.35 4. sati 50 48.35 5.80 43.00 0. doprema i postavljanje protupoţarnih aparata na suhi prah.72 2.72 REKAPITULACIJA 1.00 2 9.00 0.802.10 384. Nabava protupoţarnih aparata Nabava.02 4. slijedećih veliĉina: Obraĉun po komadu stvarno postavljenog protupoţarnog aparata.95 2.580.39 352.58 4. doprema i ugradba drţaća za papirnate ruĉnike.802. slijedećih karakteristika: – G=4.946.201.00 0 9.00 0. 3.25 19.80 392.58 98348485.052.364.05 2.76 120.466.00 0 0 0 2. 2.342. kom kom kom 2 5 7 2.605.04 2. Sklop automatske regulacije Sklop automatske regulacije renomiranog proizvoĊaĉa koji se sastoji od regulacionog ureĊaja i slijedećih elemenata: – regulacioni ureĊaj sa tjednim programom i uklopnim satom – troputni miješajući ventil DN 32 – elektromotorni pogon regulacionog ureĊaja – osjetnik polaznog voda – vanjski osjetnik – daljinski upravljaĉ sa sobnim osjetnikom komplet Obraĉun po komadu postavljenog sistema 2 9. 2.60 1.53 STROJARSKE INSTALACIJE GRIJANJE I HLAĐENJE Elektriĉni kotao Elektriĉni toplovodni kotao tolinskog uĉina Q=40 kW u kompletu sa kotlovskom automatikom i svim porebnim priborom komplet Obraĉun po kompletu stvarno ugraĊenog el.00 4 96. 3.00 0.580.00 2 2.674.76 120.10.00 0 200.337.399.026.399.39 352.961. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog drţaĉa.04 3.00 50 48.40 96. Ĉetka za WC sa drţaĉem Nabava. Drţać za papirnate ruĉnike kom 6 200.33 0.40 16.201. doprema i ugradba ĉetke za WC sa drţaĉem.80 392.337.25 19.95 2.35 0.72 221. 2 2.50 48.580. od 16.50 17.00 0.00 0.00 0.00 2 5 7 2. kom 4 96.00 0.39 352. S-50 kg – na kolicima S-9 kg S-6 kg SANITARNI UREĐAJI I PRIBOR UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 14.53 0. 5.026. Cirkulaciona pumpa Cirkulaciona pumpa elektronskog tipa kruga centralnog grijanja.00 0.45 43.580. 1 4.05 2.337.02 4.58 0.675.33 18.675.00 0.80 392.66 9.364.85 m³/h – H=4.802.026.05 0.05 0.10 0.675.00 6 200.ms_office Strana: 88.58 4.402.35 0.580.00 0. god.580.33 18. Regulacija protoka vode Regulacija protoka vode na svim ispusnim ventilima i mješalicama.33 0.605.00 0.60 1. 1.10 384.20 0.00 0.02 0.026.342.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0.80 392.xls.802.00 0 4.2008.00 0 2. ukljuĉivo kontrola preljeva Obraĉun po stvarno izvršenim satima regulacije protoka vode.961.052. kotla.00 1 4. 4. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Nabava.02 0.58 4.337.674.45 43.946.

00 11.xls. 21 3.49 73.43 78. Ventilatorski konvektori Ventilatorski konvektori za ĉetverocijevni sistem.2008.452. dimenzije Obraĉun po kom stvarno ugraĊene prigušnice.904.94 13.63 201.20 0.20 38.20 3.26 3.26 3.904. 1 308.00 1 308.49 73. toplinskog uĉina cca q=144 w/ĉlanku.45 31. Aluminijski lijevani radijatori Aluminijski lijevani radijatori SOLAR-600.491.40 38. za pripremu hladne vode temperatura tw=7/12°C.26 0. sa troputnim motornim ventilima na strani tople i hladne vode.00 0 86.31 308.20 3.15 4.00 0.00 4. 6 33. sa termostatskom glavom. Ventilatorski konvektori Ventilatorski konvektori za ĉetverocijevni sistem.49 0.50 kW (kod sednje brzine) kom Obraĉun po komadu ugraĊenog ventilatorskog konvektora. Radijatrski ovijesi i priĉvršĉeni materijal Radijatorski ovijesi i priĉvršĉeni materijal za navedeni tip radijatora Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih ovijesa. god.31 0. kom DN 15 Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 4.31 308. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.0 bar kom Obraĉun po komadu ugraĊenog sigurnosnog ventila.452. 24 4.49 0. Sigurnosni ventil Sigurnosni ventil na oprugu za toplu vodu.63 201. za parapetnu ugradnju sa maskom (za naplatne kuĉice).00 96.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. volumena V = 50 litara kom Obraĉun po komadu.00 kW (kod srednje brzine) Qhl =2. sa potrebnom automatikom i zidnim termostatom.00 6 33.78 33. 12 12 3.[219] .10.904. sa potrebnom automatikom.00 21 3.29 3.00 1 140. regulacijskim i komplet sigurnosnim ureĊajima.40 38.00 0 33. od 16. rashladnog uĉina Qhl = 57. slijedećih veliĉina: Qgr = 4.20 0.43 0.94 140. kom – konzola – priĉvrsnica kom Radijatorski ventil Radijatorski ventil. i za temperaturu prostorije tp=20°C članaka Obraĉun po stvarno ugraĊenom broju ĉlanaka.00 0 4.31 0.00 kW (kod srednje brzine) Qhl = 5.00 6 86.49 518.40 12.00 0 78.49 518. sa potrebnom automatikom i zidnim termostatom.63 0.00 0 140.491.00 96.94 140.04 63.167. zatvorena membranska ekspanziona posuda i sigurnosni ventil na oprugu).20 3. Rashladni agregat Rashladni agregat sa dva kruga hlaĊenja (sa dva kompresora).45 0.31 5. u kompletu sa hidrauliĉkim modulom (cirkulaciona pumpe.00 0 0 3. sa troputnim motornim ventilima na strani tople i hladne vode.904.167. kom DN 15 Radijatorska prigušnica Radijatorska prigušnica.26 0.15 8.45 0.31 308.00 0. 45212-400-4474/2008.0 kW.40 3.416.00 7 4.43 78.94 0.20 38. za toplu vodu temperatura tw=80/60°C.45 31. Radijatorske redukcije i ĉepovi Radijatorske redukcije i ĉepovi u kompletu sa brtvama.416. bafer. opremljen sa svim potrebnim mjernim.00 54 63.00 1 78.491. slijedećih veliĉina: Qgr =2.ms_office Strana: 89.43 7.00 0 4. 1 140.04 10.43 78.00 0 308.63 0.00 0 63.491. slijedećih dimenzija DN 25 kom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih redukcija. dimenzije DN 25.00 0 3.49 0.94 140.94 6.94 86.29 9.904.49 0.452. 54 63.904.452. za parapetnu ugradnju sa maskom (za objekt kontrole naplate).94 0. 1 78.43 0. 7 4. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Zatvorena membranska ekspanziona posuda Zatvorena membranska ekspanziona posuda.321. dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog ventila.00 24 4. sa svim potrebnim senzorima.20 3. pmax = 3. sa antivibratorima.00 0.00 12 12 3.00 kW (kod sednje brzine) kom Obraĉun po komadu ugraĊenog ventilatorskog konvektora.321.00 0. 6 86.78 98348485.

24 188.973.96 318.66 40.23 0.00 1 1 2 2 8 271.99 128.72 329. kom kom 56 56 38.02 640. kom 34 5.00 0.23 329.21 140.21 140.86 229. komplet 6 384.00 0 0 38.66 40.96 318.47 232. DN 10 Kuglasta slavina Mjedena poniklana kuglasta slavina za hladnu i toplu vodu sa obostranim unutarnjim navojem.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 336.152.28 21.29 61.64 1.23 329.24 188.xls.522.08 244.00 0.00 0.08 38.00 20 28.60 28.152. slijedećih diemnzija Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene slavine.00 56 34.72 329.04 20.00 0.47 232.00 0.29 61.44 30.92 637.306.61 0.00 0 28.13 0.00 0 34.43 0.28 384.08 0. DN 15 Odzraĉni pipac Odzraĉni pipac na kljuĉić.704.64 1. slijedeće dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog hvataĉa.973.00 56 56 38.10.74 5.ms_office Strana: 90.44 2.00 0 384.43 1.64 1. kom kom kom kom kom kom kom 8 4 18 16 32 11 12 336.93 114.43 2.93 114.23 2.690.08 244.34 212.03 560. Automatski odzraĉni lonĉić Automatski odzraĉni lonĉić dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog lonĉića. kom kom kom kom kom 1 1 2 2 8 244. cijevi Cu DN 15×1.47 232.633.02 640.23 164.92 637.00 0.23 164.44 374. za prikljuĉenje ventilatorskih konvektora na instalaciju tople i hladne vode.38 2. dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog pipca.86 229.633.34 212.61 0.14 87.00 0.47 232. god.23 0.66 40.00 0.306.99 128. DN 20 DN 15 Kuglasta slavina Mjedena poniklana kuglasta slavina za hladnu i toplu vodu sa obostranim unutarnjim navojem.03 0.00 0.64 19.99 257.64 1.03 560. DN 10 Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 14.08 17.00 0 0 0 0 0 271.38 0.24 188.99 128.0 mm duljine 5 m¹ i sa kuglastom slavinom dimenzije DN 15 Obraĉun po kompletu odzraĉnog lonca.00 0.96 318. 45212-400-4474/2008.29 61.43 0.00 1 1 2 2 8 244. kom 20 28.00 0.08 34.43 0.60 98348485.00 0.13 0.00 0 5.43 2.12 440.44 2.84 2.2008.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.72 848.08 0.00 0.00 34 5.14 87.93 114.61 190.00 0.43 0.14 87.52 1.00 0.00 0.38 2.44 30.00 0.04 31.13 271.14 87.44 374.47 232.23 164.44 30.704.00 0.23 2.23 164.00 0.08 15.00 0.52 1.51 80.43 1.76 336.00 0.00 0. DN 65 DN 50 DN 40 DN 32 DN 25 DN 20 DN 15 Hvataĉ neĉistiĉa Mijedeni hvataĉ neĉistiĉa sa obostranim unutarnjim navojem.928.51 80.47 232.72 329.99 128.93 114. od 16.99 257.51 80.96 318.00 0.00 0.00 8 4 18 16 32 11 12 336.24 188.34 212. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Radijatorska poniklana slavina za praţnjenje u kompletu sa ĉepom dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene slavine.21 140.00 0.76 18.51 80.66 40. kom kom kom kom kom 1 1 2 2 8 271.29 61. Radijatorska poniklana slavina kom 56 34.396.00 0.72 329.396.34 212. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. DN 65 DN 50 DN 40 DN 32 DN 25 Nepovratni ventil Mjedeni nepovratni ventil sa obostranim unutarnjim navojem Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog nepovratnog ventila.928. DN 65 DN 50 DN 40 DN 32 DN 25 Odzraĉni lonac Odzraĉni lonac volumena V=2 litre u kompletu sa automatskim odzraĉnim lonĉićem.74 16.00 0.64 244.12 440.13 271.00 0.00 0.38 0.84 2.24 188. slijedećih diemnzija Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene slavine.72 848.61 190.44 30.00 0 0 0 0 0 244.522.21 140.690.00 6 384.24 188.04 31.04 31.03 0.[219] .04 271.04 31.

0 mm ø 18×1. Plastiĉne kanalizacione cijevi Plastiĉne kanalizacione polipropilenske HT cijevi sa spajanjem na naglavak.255.60 720.13 120.85 40. nosaĉa za split sistem i nosaĉa za rashladni agregat.549.21 3.00 1470 16. od 16.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0.13 120.02 0. slijedećih dimenzija Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih spojnica.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 140.61 6.41 4.83 29.0 mm DN 40/Cu ø 44×2.61 6.94 84.00 0 0 0 8.909.40 1.62 9.298.70 10.72 422.94 84.40 329.00 0.94 84.0 mm ø 35×1. – fazonski komadi Izrada konzola Izrada konzola.20 0.66 167. obojeno sa dva sloja temeljne boje i dva sloja laka Obraĉun po kg stvarno izraĊenih konzola.04 480.41 4. ø 64×2.70 10.40 kom 1200 12.5 mm ø 28×1.94 84. Servisiranje i puštanje u pogon Servisiranje i puštanje u pogon navedene opreme od ovlaštenih firmi Obraĉun paušalno.0 mm ø 54×2.179.20 1.83 0.693.912.02 23.62 9.01 7.21 3.00 2.00 0.004.00 0. od ĉeliĉnih profila.00 98348485.94 132.321. m¹ m¹ kom 200 60 260 8.00 0.61 6.0 mm) Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊene toplinske izolacije.0 mm – ø 15×1.2 mm DN 20/Cu ø 22×1.00 27.03 25.81 15.93 262.909.0 mm DN 32/Cu ø 35×1.62 9.00 0.00 0.00 0.00 23. – cijevi ø 64×2.004.00 0 32.321.0 mm DN 15/Cu ø 15×1.934.37 136.00 90 40 120 360 240 320 120 180 329.004.00 0.0 mm DN 50/Cu ø 54×2. slijedećih dimenzija Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih cijevi.00 12.00 8. – cijevi DN 50 DN 32 Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih fazonskih komada.02 0.20 0.00 0.21 3.025.60 720.40 20.40 1.0 mm ø 44×2.004.13 120.80 5.60 832. Spajanje odvoda kondenzata Spajanje odvoda kondenzata na postojeću instalaciju kanalizacije.21 3.00 24.00 0.00 32.37 136.83 0.08 52.85 40.00 4.37 136.693.00 1 4.60 832.00 432.00 0.10.00 0.85 40.804.00 1200 12.372.5 mm DN 25/Cu ø 28×1.xls.00 0.08 52.81 15.084.03 25.80 5. kg 800 32.602.804. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0.93 262.624.00 0.40 25. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Mjedene spojnice za spoj bakrenih cijevi sa ventilima.30 1.66 167.92 17.81 0. DN 65/Cu ø 64×2.40 49.04 32.00 4.00 0.72 422.20 16.93 262.298.0 mm ø 15×1.00 4.85 40.02 23.61 6.912.48 28.08 52.88 384.004.00 0.00 0.62 9.0 mm – fitinzi Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog fitinga.40 20.94 132.04 32.[219] .00 0 40. 45212-400-4474/2008. Mjedene spojnice kom kom kom kom kom kom kom 16 10 16 24 40 160 180 140.88 384.92 17.04 1.255.00 2.00 16 10 16 24 40 160 180 140.00 140.00 200 60 260 8.084.00 0.20 16.602.04 1. u kompletu sa fazonskim komadima (za odvod kondenzata) Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih cijevi.179.66 167.549.00 0.40 20.93 262.00 4.00 0.00 0.94 132.92 17. ukljuĉivo izrada S-sifona Obraĉun po komadu stvarno spojenih odvoda. god. kom 12 40.04 32. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 22.00 0 0 0 0 0 0 0 0 329.00 0 16. m¹ 1470 16.00 26.08 52.00 0.004.00 0.92 17.00 0.ms_office Strana: 91.00 0.372. m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ 90 40 120 360 240 320 120 180 329.2008.66 167.81 0.41 4.025.0 mm Bakrene tvrde cijevi Bakrene tvrde cijevi u kompletu sa bakrenim fitinzima.40 20.04 0.0 mm Toplinska izolacija Toplinska izolacija bakrenih cijevi za hladnu i toplu vodu sa toplinskom izolacijom tipa ARMACEL AC debljine 19 mm (za cijevi: ø 64×2.00 0.00 800 32. paušal 1 4.2 mm ø 22×1.00 0 12.506.04 0.00 0.00 4.41 4.37 136.00 12 40.0 mm – ø 15×1.00 0.506.94 132.00 0.01 7.934.00 432.48 40.01 7.03 0.30 1.00 0.40 16.04 480.04 32.03 0.40 49.83 29.13 120.00 0.00 0 4.624.20 1.01 7.

02 12.357. VENTILACIJA 98348485.114. posuda za sol i automatika za automatski rad pripreme omekšane vode..989.98 5.98 5. 1 komplet – bakrena freonska cijev sa izolacijom. 12.35 mm . 1 6. 12.2008. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Punjenje instalacije hladne vode sa 30% -tnim glikolom za tempereturu t = -25°C litara Obraĉun po litri stvarno utrošneog glikola.08 608.0 m³/h kom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog omekšivaĉa vode. god.28 32. Punjenje instalacije hladne vode glikolom 500 24. 1 800.80 800. dimenzije ø 12.07 272.00 m¹ – plastiĉna cijev za odvod kondenzata ø 32 mm sa fazonima .989.00 0 800.11 0.server soba SPLIT sistem inverter koji se sastoji od vanjske i unutarnje zidne jedinice. 800.357.00 m¹ komplet Obraĉun po kompletu postavljenog sistema Omekšivaĉ vode Omekšivaĉ vode sa radnom i rezervnom posudom sa ionskom masom.64 76.989.70 mm .5 kW....10.00 m¹ – postolje za montaţu vanjske jedinice izraĊeno od ĉelićnih profila i obojeno sa jednim slojem temeljne boje i sa dva sloja laka .02 0.08 0.00 0 5.114.98 34.07 272.02 12.00 30.114.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.114.[219] .989. kapaciteta Gw=2. 12.64 31. od 16.11 6.00 24.11 33.010.80 503.08 608.98 5. za rad kod vanjske temperature do -15°C (za hlaĊenje sobe sa serverima) – ureĊaj sa daljinskim upravljaĉem .02 0.98 0.80 1. Termometri Termometri za otpornost do 100°C kom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog termometra..00 1 800.11 6.. 1 kom – spajanje unutarnje i vanjske jedinice sa el. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.0 bar kom Obraĉun po komadu stvarno ugrašenog manometra. dimenzije ø 6.07 0.00 1 6.11 0.00 0 76.98 0.07 0.80 0.. 4 68.00 0 68.11 6..00 0. 45212-400-4474/2008..80 0.xls.ms_office Strana: 92. 1 5. rashladnog uĉina Qhl = 3.00 8 76. SPLIT sistem .08 0.00 0 6.00 0. Shema i uputstva Izrada sheme za postavu na zid /uramljeno/ u kompletu sa uputstvom za rad.00 1 5..114.80 503. 8 76.114.00 500 24. 12..00 4 68.28 68. komplet Obraĉun po kompletu postavljene sheme GRIJANJE I HLAĐENJE UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 29.010..989. kabelom .00 m¹ – bakrena freonska cijev sa izolacijom.80 800.989. Manometri Manometri za tlak do 3.80 2.00 0 24.

005. 1 kom – Elementi u polju (aplikacija G22-011): Kanalski temperaturni osjetnik (0-10V) TS-9101-8222 (-20/40C) . Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.izl = 45%/82%. Klima komora se sastoji od slijedećih elemenata u smjeru strujanja zraka: – elastiĉni spoj – filterska sekcija sa filterom tip F5 klase EU3 – filterska sekcija sa filterom tip F5 klase EU3 – sekcija toplovodnog grijaĉa zraka: Vz = 2100 m³/h.005. Qg = 24. 0. Unutarnji i vanjski plašt izraĊeni iz pocinĉanog lima. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Klima komora Klima komora KK-1 horizontalne izvedbe predviĊena za montaţu na krov hlaĊenja i ventilacije poslovnog prostora u izvedbi s dvostrukim plaštom..V. R.00 0 0. predviĊena za rad sa 100% svjeţim zrakom.[219] . twu/twi = 7/12°C. 45212-400-4474/2008.5 do 4 mbar) .00 0. R.39 19.005.00 0.57 W/m²K.V.005.ul/R.00 kW.2008.00 98348485. Ukljuĉivo gumeni podmetaĉi za kanalski razvod.00 0 19. 0. Prigušenje buke kroz panel iznosi 44 dB.00 0. 1 kom Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1. 1 kom – Kanalski pasivni NTC K2 temperaturni osjetnik tip TS-91038220 (0/40C) . 1 kom – Protusmrzavajući termostat tip 270 XTAN-95008 (od -10 do 12 C) komplet sa priborom KIT012N600 . dp =14 kPa pad tlaka na strani vode – sekcija s tlaĉnim ventilatorom s ugraĊenim jednorzinskim elektromotorom.00 0 0. tzu/tzi = 34/18..00 0 0. Vanjski plašt je zaštićen metodom praškastog lakiranja. podtlaĉni sifon za odvodnju konenzata i gumeni podmetaĉi.39 19. remenicama i prijenosnim remenom karakteristika: V =2100 m³/h. QHLuk = 12. Dimenzije klima komore: LxWxH=2750×1215×685(+120) komplet Teţina klima komore: G=324 kg Automatska regulacija klima komore Automatska regulacija klima komore sa toplovodnim grijaĉem (Qgr=24.5 °C.005.00 1 19.V..00 0.izl = 45%/82%.ms_office Strana: 93. tzu/tzi = 34/18.39 0.. twu/twi = 7/12 °C.V. Toplinski i zvuĉno izolirana tvrdom mineralnom vunom debljine sloja 50 mm.ul/R... Koeficijent prolaza topline kroz panel iznosi 0. nV = 1501 o/min.5°C.xls. dp = 3 kPa pad tlaka na strani vode – sekcija hladnjaka zraka sa eliminatorom kapljica V = 900 m³/h.00 0 0.39 2. koja se sastoji od slijedećih elemenata proizvod "Johnson Controls": – Prethodno konfigurirani DDC regulator tip SC-9100-8GEN-1 sa LCD displjejem (aplikacija G22-011) . Hex=300 Pa. god..00 0. Tw1/Tw2=7/12°C).005. 1 kom – Diferencijalni presostat tip P233A-4-AHC(od 0.00 1 19. Tw1/Tw2=80/60°C) i hladnjakom (Qhl=15 kW.2 kW.10. QHLuk = 24.00 0.. od 16.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 kW.00 kW..00 kW. Nel = 2. dp =14 kPa pad tlaka na strani vode – sekcija hladnjaka zraka sa eliminatorom kapljica V = 2100 m³/h.. tzu/tzi =-6°C/+30°C. twu/twi = 80/60°C.39 0.39 19. Montaţa komore na antivibracijskim gumenim podloškama.

45212-400-4474/2008..00 0. 1 kom – Troputni regulacioni ventil hladnjaka NP16 NO 20 kvs=16 tip: VG7802PT (tijelo ventila) ...738.0 tip: VG7802GT (tijelo ventila) . tlaĉnim i odsisnim trobrzinskim ventilatorom proizvod "AERMEC" tip UR 75 W slijedećih tehniĉkih karakteristika: USISNI DIO – filtar klase G3 – odsisni ventilator s unaprijed zakrivljenim lopaticama slijedećih karakteristika: – koliĉina zraka V = 750 m³/h – visina dobave: P = 175 Pa – snaga motora: P = 0.. 1 kom komplet Obraĉun po kompletu postavljenog sistema Podstropna ventilaciona komora Podstropna ventilaciona komora komplet sa ploĉastim rekuperatorom... 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere – Troputni regulacioni ventil grijaĉa: NP16 NO 15 kvs=4.. flterom svjeţeg i otpadnog zraka klase G3.738. 1 kom – Instalacioni pribor za elektromotorni pogon ţaluzina tip M9000-ZK . od 16. Ormarić je nadzidne izvedbe.. 1 kom – VA-7152-1001(pogon ventila24V..00 98348485..00 0 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.[219] .0 kW – iskoristivost: 55.10.92 15.738.xls..55 kW – ploĉasti rekuperator – reţim grijanja – uĉinak(ušteda) 4.92 15.00 0 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0 15. elektriĉki i funkcionalno ispitan s pripadajućom dokumentacijom.92 0. toplovodnim grijaĉem.92 0.738.0% – vanjski zrak:V = 750 m³/h (-5°C) – otpadni zrak:V =750 m³/h (20°C) – reţim hlaĊenja – uĉinak 1.30 kW Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1 15...0-10V) . uvod kabela s gornje strane .2008. 1 kom – Elektrokomandni ormar automatske regulacije i elemenata elektromotornog pogona komplet s ugraĊenom i oţiĉenom opremom.92 15.00 1 15.00 0. 1 kom – Elektromotorni pogon ţaluzina On-Off (16Nm. 0.0-10V) .738..738. god.00 0.ms_office Strana: 94. 220V/50Hz)sa dva krajnja kontakta tip M-9108-AGC-1 . 1 kom – VA-7152-1001(pogon ventila24V.92 3.

0 kW – V = 750 m³/h – ul.00 2 30.104..0% – vanjski zrak:V = 750 m³/h (34°C/50%) – otpadni zrak:V =750 m³/h (26°C/50%) TLAĈNI DIO: – usisna ţaluzina SE4 – filtar klase G3 – ploĉasti rekuperator – toplovodni Al-Cu grijaĉ – Q = 9.vl.[219] . 1 kom – Kanalski pasivni NTC K2 temperaturni osjetnik tip TS-91038220 (0/40C) . koji se sastoji od slijedećih elemenata: – Prethodno konfigurirani DDC regulator tip SC-9100-8GEN-1 sa LCD displejem ..00 98348485.. 1 kom – Protusmrzavajući termostat sa podruĉjem od -10 do 12°C.208.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0 0. 45212-400-4474/2008.temp. 1 kom – Diferencijalni presostat tip P233A-4-AHC(od 0.00 0 30.ms_office Strana: 95.. 1 kom Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena komplet 2 30.. god...vl.. zraka 30°C/60% – izl..5 do 4 mbar) .. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere – iskoristivost: 48.00 kW – V = 750 m³/h – ulazna temp.00 0 0. kapilarom duţine 3 m¹ i automatskim resetom (fiksna razlika od 3°C) tip 270XT-95078 ..47 0.xls. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.208.47 60.55 kW – dodatni kanalski hladnjak BF210: – Q = 4.104. 1 kom – Sobni pasivni NTC temperaturni osjetnik osjetnik sa mogućnošću podešavnja temperature u podruĉju ±3°C (0-10V) RS-9193-0005 ..94 4.1°C/90% – ogrijevni medij: topla voda 7/12°C Uz ureĊaj se isporuĉuju 2 kom regulatora broja okretaka ventilatora RVM sa prekidaĉem 0-On .104.izl temp.10. 1 kom Obraĉun po kompletu postavljenog sistema Krug automatske regulacije za ventilacionu komoru Krug automatske regulacije za ventilacionu komoru UR 75 W../rel.00 0. od 16. zraka 15.104.00 0.00 0.. 0. 1 kom – Elementi u polju (aplikacija G22-011): Kanalski temperaturni osjetnik (0-10V) TS-9101-8222 (-20/40C) .47 0.94 30./rel.47 60.2008.zraka 8/22°C – ogrijevni medij: topla voda 80/60°C – tlaĉni ventilator s unaprijed zakrivljenim lopaticama slijedećih karakteristika: – koliĉina zraka V = 750 m³/h – eksterni pad tlaka: P =100 Pa – snaga motora P =0.

00 0 0 0 0 0 0 0 0 329. 1 kom – VA-7152-1001 (pogon ventila24V.167.78 5. 1 kom – Instalacioni pribor za elektromotorni pogon ţaluzina tipM-9000ZK .00 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. m¹ ø 450 ø 400 m¹ ø 350 m¹ ø 300 m¹ ø 250 m¹ ø 200 m¹ ø 150 m¹ Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih fazonskih komada.14 0. klase B1 u oblozi od aluminijskog lima.84 1.[219] .00 0.00 1 720. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 2 16.041.84 1.14 11.00 0.041.62 7. uvod kabela s gornje strane . 36 7 7 46 54 78 86 140 329. 1 kom – Elektrokomandni ormar automatske regulacije i elemenata elektromotornog pogona komplet s ugraĊenom i oţiĉenom opremom.72 6.36 0.0-10V) . 1 kom komplet Obraĉun po kompletu postavljenog sistema Cirkulaciona pumpa Cirkulaciona pumpa elektronskog tipa kruga grijaĉa komore. 4 1 1.02 186.36 0.31 144.72 0.309.228.558.00 0.62 0.31 144. komplet sa fazonskim komadima.179.00 0.558.36 7.xls.96 9.78 16. prema DIN 24157.5 tip: VG7802NT (tijelo ventila) .89 32.66 20.00 0.32 107.306. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere – Troputni regulacioni ventil grijaĉa: NP16 NO 15 kvs=1.956. 45212-400-4474/2008. Ormarić je nadzidne izvedbe.558.309.96 9.84 1.00 0.32 107.60 8. 1 kom – VA-7452-1001 (pogon ventila24V..00 0.558.306.0-10V) 1 kom – Elektromotorni pogon ţaluzina On-Off (8Nm.62 0.97 132.97 132.. god..619.994.. elektriĉki i funkcionalno ispitan s pripadajućom dokumentacijom.00 36 7 7 46 54 78 86 140 329..228.62 10.00 0 0 1..72 0.36 4..31 144.135.519.59 172.13 115.00 0 16.994. skretnim limovima.14 0.13 115.31 144.00 4 1 1.179.36 4.36 1.02 8.00 0.00 2 16.ms_office Strana: 96.32 107...00 98348485.93 217.041.97 132.00 0. kom ø 315 ø 450 kom Okrugli ventilacioni SPIRO kanali Okrugli ventilacioni SPIRO kanali izraĊeni od ĉeliĉnog pocinĉanog lima sa toplinskom izolacijom debljine 19 mm. te svim materijalom potrebnim za ugradnju kg Obraĉun po kg stvarno ugraĊenih kanala.00 0. od 16.877.93 217.. 1 720.13 115.13 115.619.135. 220V/50Hz) tip M9108-ADA-1 .00 0.7 bar – N=250 W kom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene pumpe..810.558.89 0.10.66 20. regulacionim ţaluzijama.00 0..309.02 8.810.2008.48 1.02 186.14 11.6 tip: VG5802EC (tijelo ventila) .309. 1 kom – Troputni regulacioni ventil hladnjaka: NP16 NO 25 kvs=5.62 10.72 720.00 0 21.93 217.02 186.02 186.72 720.59 172.00 0..167.59 172.32 107.13 7.14 1.00 0 720.89 32.956.2 m³/h – H=0.00 500 21.62 7.558.36 1. kom – fazonski komadi (sa toplinskom izolacijom) Ventilacioni kanali Ventilacioni kanali za dovod i odvod zraka izraĊeni od ĉeliĉnog pocinĉanog lima.48 1.13 7.36 1. u kompletu sa fazonskim komadima Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih ventilacionih kanala.84 1.00 0. slijedećih karakteristika: – G=1.97 132.59 172. 1 kom – Kontrola oţiĉenja i spajanja svih osjetnika i elektromotora te puštanje u pogon sa podešavanjem parametara i obukom osoblja . 500 21.14 1.00 21.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br..041.93 217.72 720.877.00 0.89 0. Kanalni prigušivaĉi buke Kanalni prigušivaĉi buke za ventilacione komore za ugradnju na kanale: Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih prigušivaĉa buke.519.60 329.

82 816.82 10.04 221.34 ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U svim stavkama gdje se radi definiranja tehniĉkih svojstava i minimalnih tehniĉkih uvjeta predmeta nabave navodi tip i prozvoĊaĉ predmeta nabave (kao tip…. u oblozi od aluminijskog lima m² Obraĉun po m² stvarno izvedene toplinske izolacije Regulacione leptir zaklopke Regulacione leptir zaklopke za ugradnju na SPIRO kanale.00 7 590. slijedećih dimenzija Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih regulacionih zaklopki.82 10.34 0.80 249. tipa i veliĉine Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih tlaĉnih rešetki.87 211. za ugradnju u spušteni strop kom Aluminijske vertikalne tlaĉne rešetke Aluminijske vertikalne tlaĉne rešetke sa regulacionom ţaluzijom. proizvoĊaĉ.24 720.. kom OAV 200×1200 mm Aluminijska pretlaĉna ţaluzija Aluminijska pretlaĉna ţaluzija.335.618.479. 7 590.72 445.99 4.00 0.72 445. 6.41 1.10.[219] .60 94.xls. 1 11 245. moţe se nuditi i neki drugi. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.72 445.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.49 0.00 40 94. u kompletu sa kutijama sa regulacionim leptir zaklopkama i sa cca 0.02 245.00 0.22 11.54 752. tipa i veliĉine Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene aluminijske ţaluzije.639. slijedećeg tipa i veliĉine Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene almunijske ţaluzije.618.82 0.00 0. 3.54 800.639.).00 503. 4.80 0.80 800.93 14.99 0. 1 800.779.5 m¹ aluminijske fleksibilne cijevi sa toplinskom izolaciojom (na tlaĉnim vrtloţnicima) Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog vrtloţnika.335.24 445.00 0.04 221.1.00 0.66 13.04 2. za ugradnju u spušteni strop – otsisni vrtloţnik sa kutijom.24 0.22 245.357.04 2.72 445.02 245.49 0. 2.00 0.639.24 445.00 7 211.00 1 800.00 0 0 816.82 816.41 0.639.997.72 445.00 0.99 4.82 816.66 10.54 REKAPITULACIJA 1.49 3.93 590. 45212-400-4474/2008.479.87 15.00 1 1 3 720. 7 211.66 816.136.136.24 1.24 445.1. INSTALACIJA JAKE STRUJE RAZDJELNICI 98348485.00 0 590.00 0.82 816.04 221.80 249.2008.00 13 13 816.00 0 211.997.60 10. istih ili odgovarajućih svojstava.80 249.41 0. 1 1 3 720.24 1.24 720..02 0.ms_office Strana: 97.80 249.80 2.41 1.00 0 0 245.72 445.00 0. kom PŢ 400×200 mm Shema i uputstva Izrada sheme za postavu na zid /uramljeno/ u kompletu sa uputstvom za rad.99 0.49 3. komplet Obraĉun po kompletu postavljene sheme VENTILACIJA UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 9.357.54 752. 800.00 0.00 0. 13 13 816. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Toplinska izolacija Toplinska izolacija tlaĉnih kanala sa slojem toplinske izolacije debljine klase B1. kom – tlaĉni vrtloţnik sa kutijom.618.72 720.00 0.02 0.00 0.04 221.00 0 0 0 720.618.82 0.1. GRIJANJE I HLAĐENJE VENTILACIJA STROJARSKE INSTALACIJE UKUPNO: 503.431.779. kom AFŢM 1197×497 mm AFŢM 597×297 mm kom AFŢV 297×597 mm kom Tlaĉni vrtloţnici Tlaĉni vrtloţnici za dovod i odvod zraka koliĉine Vz=100-300 m³/h.00 0 800. god.00 0 94.72 12. 6. 40 94. od 16.24 0.80 0.24 445.00 0.66 10.431. kom ø 450 mm ø 250 mm kom Aluminijska fiksna ţaluzija Aluminijska fiksna ţaluzija.00 1 11 245.00 0.

3p. 50 Hz 1 kom osiguraĉ automatski 6A 13 kom osiguraĉ automatski 10A 17 kom osiguraĉ automatski 16A 8 kom osiguraĉ automatski. 20A 7 kom osiguraĉ automatski.200A 1 kom podnoţje osiguraĉa za NVO 0.20 A 1 kom automatski osiguraĉ.80A 3 kom visokouĉinski osiguraĉ NVO 1 . 3p. 10A 2 kom osiguraĉ automatski. sa slijedećom ugraĊenom opremom: Sklop GR: 1 kom prekidaĉ 5 AS 320/160 A 3 kom strujni transformator 200/5 A 3 kom ampermetar 0-200 A 1 kom voltmetar 0-500 V 1 kom voltmetarska preklopka 4G 10-60-U 3 kom odvodnik prenapona 0.866. 3p. stezaljke i ostali sitni i spojni materijal Obraĉun po kom Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1. 25kA 1 kom podnoţje osiguraĉa za NVO 1.84 26.00 0 0.84 0. 45212-400-4474/2008. slobodno stojeće izvedbe izraĊenog od dvostruko dekapiranog lima dimenzija 1600×2000×400 mm.866.84 26.5 kV.200A 3 kom visokouĉinski osiguraĉ NVO 0 . 3p.00 0. postava i spajanje glavnog razdjelnika GR-R1. 32A 1 kom luxomat ASR 04 .00 0 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Razdjelnk GR-R1 Izrada.00 kom 1 26.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 0. 3p. od 16.10.16 A 1 kom automatski osiguraĉ.00 1 26.866. Razdjelnik se sastoji od sklopa GR i sklopa R1.84 26.sabirnice.866. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.866.ms_office Strana: 98.125A 3 kom visokouĉinski osiguraĉ NVO 0 .84 0. 380V.00 0.00 0 26. 3p.125A 1 kom podnoţje osiguraĉa za NVO 0.80A 2 kom rastavna sklopka 3p s osiguraĉima do 80 A 1 kom rastavna sklopka 3p s osiguraĉima do 125 A 1 kom rastavna sklopka 3p s osiguraĉima do 200 A 1 kom grebenasta sklopka 4G200-75-u 1 kom automatski osiguraĉ 6 A 2 kom automatski osiguraĉ 10 A 4 kom automatski osiguraĉ 16 A 1 kom automatski osiguraĉ.866.84 98348485.00 0.xls. god. 50 A Sklop R1: 1 kom grebenasta sklopka 4G 100-10-U 9 kom grebenasta sklopka 4G 16-10-U 1 kom grebenasta sklopka 4G 10-52-U 1 kom sklopnik CN 25.[219] .2008.

33 656.32 0.33 0. te sa slijedećom ugraĊenom opremom: 3 kom odvodnik prenapona K 0.69 3.70 5.32 5.00 2 4.13 0.2.00 1 3.69 3.131. postava i spajanje razdjelnika naplatne kućice RK.322.66 6.69 0. 16 A 3 kom katodni odvodnik prenapona 0.sabirnice.44 3.5mm² od R1 do upravljaĉkog ormara agregata. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.161.5 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP-Y 5×1.105.161.917. duţine 25 metara (signalni kabel) kom 1 506.691.701.20 0.32 320.917.408.5/15 kA 1 kom grebenasta sklopka 4G-40-U-75 .105.5A 1 kom osiguraĉ automatski 6A 1 kom osiguraĉ automatski 10 A 9 kom osiguraĉ automatski 16 A 2 kom osiguraĉ automatski. 3p.204.131.00 0 1. kom 1 3.00 0.91 506. podijeljen pertinaxom na dva dijela. god. duţine 12 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×1.69 52.32 320.33 656.691. kom 2 328.00 0 320.408.10 1.sabirnice. stezaljke i ostali sitni i spojni materijal Obraĉun po kom RAZDJELNICI UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 2.20 8.32 0.70 0.91 506.131.16 0. izraĊenog od dvostruko dekapiranog lima ukupnih dimenzija 600×600×250 mm.476. kom 2 4.00 0 1. od 16.33 0.91 0.[219] .00 1 506. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Razdjelnik naplatne kućice RK Izrada.91 0.70 5.20 0.13 21.691.204.00 0 328.00 7 3.476.701.00 0 3.2008. 1p 1 kom grebenasta sklopka nazivne snage 25 A.204. kotla za grijanje.32 1. trofazna. 3p. duţine 40 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×25 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×25 mm² od GR do el. kom 7 3. 5 kA.xls. na dovodu iz GR-R1-a.00 0 3.16 2.91 3. stezaljke i ostali sitni i spojni materijal Obraĉun po kom Razdjelnik besprekidnog napajanja R-UPS Izrada.691.91 2. postava i spajanje razdjelnika besprekidnognapajanja RUPS.701.5 kV. kom 3 1.204.00 2 1. C32 A .44 NAPOJNI KABELI I PRIBOR 6.701.91 506.00 0 4.40 4.91 3.322.1.00 1 320.13 21.691.161. 45212-400-4474/2008. kom 1 320.00 0.32 320.66 328.ms_office Strana: 99.16 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. kom 2 1.00 2 328.tropoloţajna 11 kom osiguraĉ automatski 10 A 9 kom osiguraĉ automatski 16 A 3 kom osiguraĉ automatski.691. 1.69 52. Kabel PP00-Y 5×35 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×35 mm² od GR do R1 duţine 3 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×35 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×35 mm² od GR do upravljaĉkog ormara agregata +RAG duţine 25 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×10 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×10 mm² od R1 do razdjelnika u naplatnim kućicama RK. te sa slijedećom ugraĊenom opremom: 1 kom zaštitna FID sklopka 25/0.131.00 0 506. izraĊenog od dvostruko dekapiranog lima ukupnih dimenzija 400×600×200 mm.20 8.10.13 0. duţine 10 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×6 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×6mm² od R1 do UPS-a i razdjelnika R-UPS.00 3 1. tropolni.10 4.70 0.161.32 98348485.69 0.40 3. dvopoloţajna 1-0 .16 2.

1. u instalacijskoj cijevi promjera 13.5mm.585.62 0.5 mm².00 1 232. 1.91 8.78 0.00 50 101.00 0 0.81 28.00 120 21.83 201.00 101. kom 1 484. god.48 0.533.533.00 0.085.78 8.3 m¹.78 8. kom 14 31.23 0. 45212-400-4474/2008.58 0. poloţenom u zid pod ţbuku u instalacijsku cijev promjera 13.62 2. utiĉnice) Obraĉun po kom poloţenog kabela NAPOMENA: Kabeli se polaţu u kanale u objektu kontrole naplate. UTIĈNICE I POGON U OBJEKTU NAPLATE (Stavke 1-15 podrazumijevaju kabel i odgovarajuće PVC cijevi) Izvod za rasvjetno mjesto Izrada izvoda za rasvjetno mjesto vodom PP-Y 3×1.23 232.91 0.23 0.22 31.80 9.44 177.40 10.594.00 14 31.23 0.585. kom 1 232.23 437. kom 7 28.3.00 1 484.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. u instalacijskoj cijevi promjera 13. duţine izvoda 12 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela 0.23 98348485. RASVJETA.62 0. 1.23 232.48 8.44 5. kom 48 177.70 0.81 3. kg 120 21.58 5.5 mm².23 232.2008. komplet s kutnim elementima. prosj.70 5.712.48 0.696.48 484.00 0 108.5 mm.58 5.594. u PVC cijevi instalacijskog kanala.83 201.58 0.00 0.00 2.10.585.00 0 28.xls. prosjeĉne duţine 12 m¹ za prikljuĉnice (šuko+UPS) Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za trofazne utiĉnice Izrada izvoda za trofazne utiĉnice vodom PP-Y.00 0.00 80 108.00 kom 50 101.97 5.00 0 31.58 34.48 484.00 0 232.91 0.585. m¹ 80 108. poloţenom u zid pod ţbuku u instalacijsku cijev promjera 23 mm.00 48 177.22 4.5 mm².80 108.70 0.[219] .23 0.585.00 0. samo vod PP 3×1.97 6.00 0 101.ms_office Strana: 100.712.00 0 21. te po zidu na obujmicama na ostalim mjestima Kabelske police Nabava i postavljanje na konzole kabelskih polica tip PK 200. izradom pješĉane posteljice visine 0. od 16.91 8.585. duţine 2 m¹ za izmjeniĉne i sreijske prekidaĉe Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za utiĉnice Izrada izvoda za utiĉnice vodom PP-Y 3×2. kom 1 5.00 7 28. poloţenog u zid pod ţbuku u instalacijsku cijev promjera 16 mm.40 21.58 34.83 0.48 484.696. 1.78 0.085.62 2.00 0 484. prosjeĉne duţine izvoda 7 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za rasvjetno mjesto Isto kao u st. komplet s iskopom rova. samo vod PP 2×1.00 0 177. polaganjem zaštitnih štitnika i upozoravajuće trake Obraĉun po kom poloţenog kabela NAPOJNI KABELI I PRIBOR UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 7. prosjeĉne duţine 2 m¹ za obiĉne prekidaĉe Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za rasvjetno mjesto Isto kao u st.00 0.5 mm².70 5.5 mm.23 437.00 1 5. 5×2.00 0 5. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Kabel PP00 3×4 mm² PP00 3×4 mm² od GR do razdjelnika RA duţine 25 m¹ za vlastitu potrošnju u diesel agregatskoj kućici (rasvjeta. poklopcima i spojnim priborom Obraĉun po m¹ poloţenih polica Nosaĉ od profilnog ţeljeza Izrada i ugradnja nosaĉa od profilnog ţeljeza L20 za nošenje polica u kabelskom kanalu Obraĉun po kg poloţenog ţeljeza Kabel PP00 A 4×150mm² (prikljuĉni kabel) Nabava i polaganje kabela PP00 A 4×150mm² od TS do GR-a.5 mm². za napajanje GR-a.83 0. Duljina kabela l=40 m¹.00 0 0.

00 0 750.69 1.14 136.14 0.00 14 140.00 0 1.69 0. kom 1 136.00 1 680.68 0. god.00 1 136. 45212-400-4474/2008.35 750.00 1 1.5 mm².58 1.[219] .14 136. kom 14 85.5 mm². kom 2 188.35 0.16 580.00 14 85.78 177.00 2 188. kom 1 1.94 1.201.78 177.78 177.38 7.00 0 85.14 98348485.201.58 0.00 1 177.78 0.94 140.199.8 mm.38 188.91 12.14 136.78 8.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. kom 1 177.00 0 188.201.2008.35 750.00 2 580.94 0.94 0.10.19 0.20 1. duţine 8 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Spajanje termostata Spajanje termostata kabelom PP 2×1.14 0.20 1.94 140.00 0 177.ms_office Strana: 101.35 0.5 mm². kom 1 140.) Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za ventilokonvektore Izrada izvoda i Spajanje ventilo konvektora kabelom PP-Y 3×1.94 0.94 0.94 10.201. instalacija.5 mm.66 15. u instalacijskoj cijevi promjera 16 mm. Obraĉun po kom poloţenog kabela Spajanje termostata Spajanje termostata ventilo konvektora kabelom PO 0.201.68 9.66 85.91 108.20 0.199.68 0. Kotao Izrada izvoda za elektriĉni toplovodni kotao snage 40 kW vodom PP00-Y 5×25 mm² duţine voda 5 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za ormarić automatike Izrada izvoda za ormarić automatike grijanja vodom PP-Y 3×2.14 17. kom 1 750.xls.201.14 0. u instalacijskoj cijevi promjera 16 mm.69 1.20 1.35 11.58 0. Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za el. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Izvod za tipkalo Izrada izvoda za tipkalo za daljinsko iskljuĉenje vodom PP-Y 3×1. kom 2 580.00 0 580.69 0. kom 1 680. duţine 12 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za klima jedinicu Izrada izvoda povezivanje klima jedinica vodom PP00 10×1.5 mm² snage 0.19 376.68 680.75 kW.68 680.00 0 140.94 1. duţine 12 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za unutrašnju jedinicu Izrada izvoda za unutrašnju jedinicu split sistema vodom PP-Y 3×2.20 13. u instalacijske cijevi promjera 32. kom 1 108.91 0.973.78 0.973.00 0 140.00 0 136.20 0.00 1 750.14 136.161.5 mm².19 0.16 16.19 376. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 1 140.91 108. kom 1 136.35 750.00 0 680.16 14.5 mm² (vidi projekt stroj. od 16.14 0.16 140.91 108.14 136. u instalacijske cijevi promjera 13.68 680.94 140. u instalacijskoj cijevi promjera 40 mm.91 0.00 0 108.5 mm² duţine voda 5 m¹ (specificirano u strojarskom projektu) Obraĉun po kom poloţenog kabela Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 6.14 136.00 1 108. kom 14 140.00 1 136.5 mm² duţine voda 10 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za rashladni agregat Izrada izvoda i spajanje rashladnog agregata snage 12700 W kabelom PP00-Y 5×6 mm².00 0 136.58 1.75 mm². duţine 14 m¹ Obraĉun po kom Izvod za ventilator Izrada izvoda za ventilator vanjske ventilacijske komore (na krovu objekta) PP-Y 3×2.161.5 mm² duţine voda 5 m¹ (specificirano u strojarskom projektu) Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za ormarić automatike ventilacije Izrada izvoda za ormarić automatike ventilacije vodom PP-Y 3×2. duţine 20 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za ventilator Izrada izvoda za ventilator unutrašnje ventilacijske komore (pod stropom objekta) PP-Y 3×2.

kom 7 432.42 0.00 0 32. p/ţb.46 0.00 0 31.00 2 200.68 420.00 1 136.45 98348485.00 4 420. kom 4 420.10.52 23.00 0 238. p/ţb.00 15 28.23 312.46 0.06 728.027. 10A.40 32.64 0.682.42 0.00 23 464.36 29. postava i spajanje prekidaĉa mikro karo.68 24.43 0.00 0 76.46 255.03 128.00 0 420.40 200.83 432. postava i spajanje svjetiljke INEA NSP 418 EB. postava i spajanje prekidaĉa mikro karo. kom 4 32.00 7 432. 220V. izmjeniĉni Obraĉun po kom Kriţni prekidaĉ Nabava.00 1 255.23 0.03 0. p/ţb. kabelom PP00-Y 5×6 mm².00 0 28.52 238. kom 18 238.03 0.295.88 0.00 0 28.14 0.027.20 0.83 432. kom 15 28.43 3.23 156.23 156.[219] .AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.01 432.00 13 56.36 31.00 7 28.681.64 0.21 25.00 0 136. crvena za UPS Obraĉun po kom Tipkalo za iskljuĉenje u nuţdi Nabava. kom 10 31.5 mm².03 0.06 728.12 32.06 0. serijski Obraĉun po kom Izmjeniĉni prekidaĉ Nabava.00 18 238.2008. ugradnja i spajanje tipkala za iskljuĉenje u nuţdi JPr 10 (na GR i R-A u diesel agregatskoj stanici) Obraĉun po kom Razvodna kutija RKP-IV Nabava i postava razvodne kutije RKP-IV Obraĉun po kom Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 18. 16 A.23 0. isklopni Obraĉun po kom Serijski prekidaĉ Nabava. s cijevima i starterima 20W Obraĉun po kom Svjetiljka INEA VS 2×36 PEM E Nabava. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. kom 1 76.20 400.682.06 0. postava i spajanje utiĉnice šuko. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Spajanje prikljuĉne letve u terminalskom ormaru kabelom PP-Y 3×2.30 26.15 31. p/ţb Obraĉun po kom Utiĉnica šuko za UPS Nabava. 380/220V.46 0.88 76. 16 A.00 0 255. 45212-400-4474/2008. s cijevima i starterima 20W Obraĉun po kom Panik svjetiljka Panik svjetiljka ZEMPER PR 10004 Obraĉun po kom Obiĉni prekidaĉ Nabava. kriţni Obraĉun po kom Utiĉnica šuko jednofazna Nabava. kom 2 200.23 999. postava i spajanje prekidaĉa mikro karo.78 31.42 1. p/ţb Obraĉun po kom Utiĉnica šuko trofazna Nabava. Obraĉun po kom UreĊaj besprekidnog napajanja Spajanje ureĊaja za besprekidno napajanje snage 10 kVA.23 999.78 56.00 0 31.14 136.295.00 0 200.58 464.88 0.01 22.20 0.64 4. p/ţb.xls. p/ţb. 10A.88 76.46 20.42 1.00 0 432. god.88 76.46 255. postava i spajanje prekidaĉa mikro karo.12 27.46 255.00 0 31.46 0. kom 5 31.14 0.23 0.14 19. postava i spajanje utiĉnice šuko. 10A.46 10.20 400.46 10. postava i spajanje svjetiljke INEA VS 2×36 PEM E. 220V.88 30.21 28.14 136.681.23 0.14 136.64 4.00 0 464.43 0. kom 13 56.03 128.83 0. 10A.45 28.23 312.23 0.00 32 31.03 0.58 21.43 3. duljine 10 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Svjetiljka INEA NSP 418 EB Nabava.03 196. 16 A. Prikljuĉna letva kom 1 136. s cijevima i starterima 20W Obraĉun po kom Svjetiljka INEA VS 2×18 EB INEA VS 2×18 EB.83 0.30 31.23 0.ms_office Strana: 102. kom 1 255. od 16.00 0 56. kom 7 28.03 196.00 10 31. postava i spajanje utiĉnice šuko.00 1 76.00 5 31.00 4 32. kom 32 31.15 28. kom 23 464.

komplet sa spajanjem i ispitivanjem Obraĉun po komadu Izvod za rasvjetu domovinske zastave Nabava i polaganje PP00-Y 3×2. art.21 504.5mm². postava i spajanje reflektora LVT03. postava i spajanje. komplet s predspojnim spravama.06 0.21 0.31 0.00 0 684. UTIĈNICE I POGON U OBJEKTU NAPLATE UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 33.64 1.64 1.61 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.02 0.92 2.036.64 0.46 636. kom 3 Obraĉun po kom RASVJETA.30 300. komplet sa stezaljkama 4 i 6 mm².00 70 7. Montaţna kutija ø 60 7. prosjeĉne duţine izvoda 32 m¹ za rasvjetu nadstrešnice.30 0.64 0. 40×4.00 0 1.025.00 2 684.2008.31 0.68 0.xls.36 3.95×95 mm Nabava i postava montaţne kutije .68 1. kom 2 684. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.369. kom 1 300.02 300.70 7.00 0 9.30 0.02 300. kom 8 504.61 0.00 32 1. 9.00 504. god.46 RASVJETA I POGON NADSTREŠNICE 6.50 0.70 34.00 0. 150HQI-TS Nabava.92 5. kom 32 56.909.044. 1.50 4.92 1.ms_office Strana: 103.00 4.369.50 0.313.00 15 20.313.92 49.30 9.00 0 504.06 1.[219] . za rasvjetu domovinske zastave na jarbolu pored objekta kontrole naplate Obraĉun po komadu Kabel PP00-Y 5×2.06 0.1. prosjeĉne duţine izvoda 25 m¹ (za rasvjetu domovinske zastave) Obraĉun po komadu kom 32 1.313.00 0 636.00 0 7.00 0.5mm² Nabava i polaganje po kabelskim policama kabela PP00-Y 5×2. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Nabava i postava montaţne kutije ø 60 kom 70 Obraĉun po kom Razvodna kutija ø 80 Nabava i postava razvodne kutije ø 80 kom 30 Obraĉun po kom Montaţna kutija . Obraĉun po komadu izvedenog rada.5mm². 1981 "Elektrokontakt" kom 1 – vodiĉ P/MJ 6 mm² m¹ 10 – vodiĉ P/MJ 4 mm² m¹ 30 – instalacijska cijev ø 16 mm m¹ 40 – spoj na metalnu masu kom 5 – izrada dozemnog spoja trakom FeZn. 636.00 32 56.68 0.00 1 300. 20.30 98348485.5mm².909. od 16. komplet sa spajanjem i ispitivanjem Obraĉun po komadu Kabel PP00-Y 3×2.02 0.31 42.5mm² Nabava i polaganje po kabelskim policama kabela PP00-Y 3×2.4.00 0 20.044.793.30 36.00 0 300. s montaţnim priborom.50 4.61 288.00 0 56.92 49.31 42.61 288.793.30 300.92 56. Uzeti u obzir rad na visini od oko 7 m¹ Obraĉun po komadu Reflektor LVT03.025.313. prosjeĉne duţine izvoda 5 m¹ za rasvjetu nadstrešnice.95×95 mm kom 15 Obraĉun po kom Izrada sustava za izjednaĉenje potencijala Izrada sustava za izjednaĉenje potencijala s tipskom kutijom za izjednaĉenje potencijala. 45212-400-4474/2008. Svjetiljka FAEL LUCE ZE1824008 Nabava.10.00 8 504.00 30 9.06 1. duljine 6 m¹ od kutije za izjednaĉenje potencijala na temeljni uzemljivaĉ (preko mjernog spoja).68 1.00 3 636.21 504. 150HQI-TS.21 0.30 300.36 684.30 35.036. U stavku je ukljuĉena dobava i postava ţarulje i pribor za montaţu. s metal-halogenom ţaruljom HQI250 W/E.30 20.

halogena ţarulja za dodatnu rasvjetu radne plohe 1 kom sklopka SKP 10-5/1 kao "TEP" 6 kom utiĉnica PROP-II-SZU.04 0.31 9.309.69 3. snage 0.165. nosaĉima i ostalim sitnim spojnim materijalom Obraĉun po metru Razvodne nadţbukne kutije RKP Nabava i postavljanje razvodnih nadţbuknih kutija RKP Obraĉun po komadu RASVJETA I POGON NADSTREŠNICE UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 6. postava i spajanje ureĊaja besprekidnog napajanja snage 1kVA u naplatnim kućicama. 45212-400-4474/2008. kao tip APC BACK-UPS RS 1000VA 230V. kom 25 36.1. kom 7 1.00 1 88.20 0. postava i spajanje slijedećih instalacija rasvjete i pogona u naplatnoj kućici: 2 kom svjetiljka tip FDAR 252 S-420K kao "TEP" 1 kom Panik svjetiljka 2 kom stolna svjetiljka prilagoĊena za postavu na metalni okvir staklene stijene ili na stol.00 0.45 688.309.69 3. kom 5 688.57 1.5.5 mm² 4 m¹ Kabel PP00-Y (2×1.00 150 92.5 mm². 16A 2 kom Razvodna kutija RKP-IV 60 m¹ kabel PP00-Y 3×1.04 0.69 0.5kg Obraĉun po kom Ploĉica s natpisom "NE UKAPĈAJ" Nabava i postavljanje ploĉica s natpisom "NE UKAPĈAJ" Obraĉun po kom kom 1 88.1.09 88. kutnim elementima.20 0. god.00 0.00 1 200. 1.09 13. 20W.40 4.443.00 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. m¹ 150 92.594.20 200.00 INSTALACIJA U NAPLATNOJ KUĆICI 6.00 64. ukljuĉivo sav ostali sitni materijal i pribor potreban za kompletno dovršenje instalacija u naplatnoj kućici. 1.09 13.5 mm².00 36.2008. CO2 .00 0 200.309.50 92. Istalacije rasvjete i pogona Nabava.00 64.45 3.204.09 0.09 0.09 88.04 901.69 0.00 25 36. kom 1 200.429.240. Obraĉun po naplatnoj kućici UreĊaj besprekidnog napajanja Nabava. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Kabelske police Nabava i postavljanje na nadstrešnicu kabelskih polica PK 100 komplet s poklopcima.204.50 7.204.813.57 ZAŠTITNA SREDSTVA I ATESTI 6.00 5 688.5 mm² 8 m¹ IKL kanal s montaţnim priborom – Izrada izvoda i Spajanje motora ventilatora ventilokonvektora kabelom PP-Y 3×1.09 88.40 2. Ruĉica za vaĊenje NN osiguraĉa Nabava ruĉice za vaĊenje NN visokouĉinskih osiguraĉa (patrona) Obraĉun po kom Aparat za gašenje poţara Nabava i postavljanje aparata za gašenje poţara. od 16.09 0.240.204.20 200. 220 V.00 0 36.31 0.20 200.813.20 29.00 7 1.31 0.309.00 7 4.5 mm² 42 m¹ kabel PP00-Y 5×2.5 mm²) 25 m¹ kabel PP00-Y 3×2. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.20 0.10.[219] .12 kW (termostat ugraĊen na ventilokonvektor) – Izrada izvoda i Spajanje rampi kabelom PP-Y 5×2.20 98348485.00 0 688.20 29.00 0.xls.09 2.09 0.6.17 38.165.20 0.04 901.ms_office Strana: 104.00 0 4.00 0 92.31 9.00 0 1.00 0 88.443.594.17 38. ili odgovarajući Obraĉun po kom INSTALACIJA U NAPLATNOJ KUĆICI UKUPNO: kom 7 4.429.

80 800. Diesel agregat Nabava i transport do gradilišta cestarinskog prolaza te postava standardnog kompaktnog elektroenergetskog postrojenja s mikroprocesorskim upravljanjem (diesel agregatske stanice) namijenjene za automatsko rezervno napajanje.00 0 800. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Atest o srednjoj rasvjetljenosti Mjerenje i izdavanje atesta o izmjerenoj srednjoj rasvjetljenosti prostorije Obraĉun po kom Mjerenje otpora izolacije Mjerenje otpora izolacije pojedinih strujnih krugova i pojnih vodova uz izdavanje atesta Obraĉun po kom Atest o efikasnosti zaštite od indirektnog dodira Izdavanje atesta o efikasnosti zaštite od indirektnog dodira Obraĉun po kom Atest o izmjerenom prijelaznom otporu zaštitnog pogonskog uzemljenja Izdavanje atesta o izmjerenom prijelaznom otporu zaštitnog pogonskog uzemljenja Obraĉun po kom Ispitivanje iskljuĉivanja elektriĉne energije u nuţdi Funkcionalno ispitivanje iskljuĉivanja elektriĉne energije u nuţdi.00 1 1.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.108. redne stezaljke.20 1.80 8.40 0. postava i spajanje razdjelnika vlastite potrošnje R-A.40 9.80 0.40 400.40 10.20 0.00 0.80 800. postavom i projektnom dokumentacijom.80 0.2008. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.80 800. 1.00 0.80 0.7.122. kom 1 1.80 7. sav sitni spojni i pomoćni montaţni materijal) Obraĉun po kom kom 1 108. snage 80 kVA.108.00 1 800.80 800.12 98348485. diesel agregata dimenzija 200×200mm.20 0. dovoĊenje u punu funkcionalnost. kom 1 800.80 800.201.94 800.80 0.201.40 0.201. god.1.108.20 6.00 0 400.80 800.20 1.xls. komplet Obraĉun po kom Ispitivanje ispravnosti veza Ispitivanje ispravnosti veza.80 0. Razdjelnik je sa sljedećom ugraĊenom opremom: 3 kom odvodnik prenapona 0.40 400.10.40 400.[219] .20 1.108. od 16.00 0 800.00 1 2. komplet Obraĉun po kom ZAŠTITNA SREDSTVA I ATESTI UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 4.00 0 2.00 1 400.00 1 800.80 5.00 1 108. kom 1 400.936.80 800.00 108.00 0.00 0 800.80 800.122.12 2.40 400.40 0.80 800. kom 1 800.12 2.80 8.00 0 1.94 AGREGATSKA STANICA 6.122. puštanje u probni rad.201. kom 1 800.122.00 0. sabirnice.40 400. komplet sa svom opremom. Rijeka Obraĉun po kom Razdjelnik R-A Izrada. 25kA 1 kom zaštitna FID sklopka25/0.201.00 2.108.00 108. komplet Obraĉun po kom Ispitivanje protupaniĉne rasvjete Funkcionalno ispitivanje protupaniĉne rasvjete. kom 1 2.5 kV.00 0 400.122.80 8.12 0.201.12 2.80 0. 45212-400-4474/2008.122.80 800. kom 1 800.ms_office Strana: 105.00 1 400.5 A 2 kom automatski osiguraĉ 10 A 3 kom automatski osiguraĉ 16 A (u stavku su ukljuĉene Pg brtvenice.00 0 108.00 0 800.00 1 800. kao "KONĈAR".12 0.80 0.80 800.80 0.00 108.936.40 400.108.00 1 800. kom 1 400.40 0.

dijagnostiĉkog softwarea slijedećih karakteristika: – Snaga: 10kVA – Autonomija rada: 10-15 minuta – 3 fazni ulaz.00 0. postava i spajanje razdjelnika R-V vlastite potrošnje za upravljanje ventilatorom. 6.52 46. isporuka i montaţa aksijalnog ventilatora za montaţu u zidni otvor nasuprot ulaznih vrata.41 46. rednim stezaljkama 2.044. – bimetalni relej 0. tropoloţajna – automatski osiguraĉ 6A tropolni.602.ms_office Strana: 106.454.[219] .00 38.240.00 1 1.89 REKAPITULACIJA 6.00 0.3.14 1. 1. 1 480.044.2.476.1.934. UreĊaj za besprekidno napajanje Dobava i ugradnja.137.66 114.48 0. – grebenasta sklopka 10A tropolna.44 34.41 2.60 5.00 0.00 0.60 2. za automatsko ukljuĉivanje ventilatora kom Obraĉun po kom AGREGATSKA STANICA UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 3. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Razdjelnik R-V Izrada.57 8.454.6-1.14 4.1.602. 1 1.89 480.48 46.00 0. 6.137.00 0 656.454.1.240.2. 6.626.454.66 0.00 1 46.89 409.602.1.00 1 480. Konĉar.7.1.8.696.79 98348485.00 0.550.00 0. 45212-400-4474/2008. UTIČNICE I POGON U OBJEKTU NAPLATE RASVJETA I POGON NADSTREŠNICE INSTALACIJA U NAPLATNOJ KUĆICI ZAŠTITNA SREDSTVA I ATESTI AGREGATSKA STANICA UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE .41 0.60 0.48 46.00 52.137. baterije.936.14 0.00 0 480. 6.00 0.60 2.89 409. od 16.454.00 0 2.94 114.41 46. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.594.48 480.00 0.14 0.00 0.626.934.626.2008. 6.00 1 2.00 0.52 46.52 656. god.1.66 656.1.00 0.1.79 0. komplet sa svim sabirnicama.137.52 UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE .00 0. tip RV-5/2) – sklopnik 10A tropolni.0 A komplet Obraĉun po kom Aksijalni ventilator Dobava.476.00 38.48 480. 6.454.5 mm².6.UPS 6.UPS INSTALACIJA JAKE STRUJE UKUPNO: INSTALACIJA SLABE STRUJE 52.00 0. elektroniĉke by-pass sklopke.00 0.5 m¹ od poda snage 0.14 1. 1 2.602. 6.696.97 49. 3 fazni izlaz 380V kom Obraĉun po kom Ispitivanje autonomije UPS-a Ispitivanje autonomije UPS-a (uz iskljuĉeno napajanje i prikljuĉenu potrošnju) kom Obraĉun po kom UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE UKUPNO: 1 46.1.602.936.66 0.00 1 656.41 46. na visini 2.00 0.46 64.00 0.602.94 114.00 0 1.1. servisne by-pass sklopke.60 0.66 656.00 0. standardno sastavljenog od ispravljaĉa.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. isporuka i montaţa sobnog termostata za montaţu na zid.46 64.137. skupa sa spajanjem pojnih kabela u prikljuĉnoj kutiji i spojnim priborom kom Obraĉun po kom Sobni termostat Dobava.10.41 0.8.44 34.14 1.626.57 8.934.00 0.00 0. 6.137.5.550.1.934.66 114.594.3 kW. 6.48 0.60 2. 1 656.00 0 46. spojnim priborom i kabelskim uvodnicama (npr.00 0.4.97 49. RAZDJELNICI NAPOJNI KABELI I PRIBOR RASVJETA.xls.

7x prikljuĉnica 220V. montaţa i spajanje komunikacijske prikljuĉnice za montaţu u zid.patch panel s 24 inserta RJ 45.41 12. s prenaponskom zaštitom i prekidaĉem.40 3.vertikalne vodilice sprijeda i straga za demontaţu opreme – 1 kom .01 21.44 0.21 310. kategorije 5+ Nabava i polaganje kabela UTP 4×2×0. kom 43 132.420.10.xls. ø 16mm ili plastiĉnog kanala 25×20mm Obraĉun po metru cijevi Kabel UTP 4×2×0. m¹ 20 20.41 0.420.napojna letva. m¹ 3500 6.02 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Glavni komunikacijski ormar Nabava.ms_office Strana: 107.03 7. opremeljenog s: – 5 kom . – 5 kom .00 0 12.03 7.44 98348485.00 20 20. sa staklenim vratima i bravom s kljuĉem. po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje Obraĉun po metru kabela Komunikacijska prikljuĉnica Nabava. parapetni kanal i u opremu interijera.420. kom 43 7.00 5.5 mm kategorije 5+ – ukljuĉivo sav ostali sitni sitni spojni i montaţni pribor.02 400.00 400 16.00 1 12. te set za uzemljenje ormara Komplet: Obraĉun po kom PEHD cijev. od 16. god.00 6.44 440.41 0.13 0. a sastoji se od okvira s nosaĉem i insertom 2×RJ 45 (Terminalske utiĉnice: 11 u objektu kontrole i 32 u naplatnim kućicama) Obraĉun po kom Instalacijska kutija ø 60 Nabava.01 0.44 440.681.82 6.82 0.00 0 440. ø 16mm ili plastiĉni kanal 25×20mm Nabava i polaganje gibljive PVC cijevi.13 5.00 43 132.41 2.01 21.44 440.[219] .420.82 0.jedinica za ventiliranje ormara i termostat – 4 kom . ne koristi se telefonska centrala).01 0. visine 1U – 1 kom . 2×RJ45 Western – 30 kom patch prespojni kabel 2 m¹.00 0 6.13 5. kom 1 440.5mm.5mm.00 16. izraĊenog kao samostojeći limeni ormarić s postoljem.02 400.035. montaţa i spajanje instalacijske kutije ø 60 za komunikacijske prikljuĉnice Obraĉun po kom Oznake i pribor Nabava potrebnih oznaka i pribora i oznaĉavanje svih elemenata komunikacijskog sustava.00 3500 6.420.00 0 132. kategorije 5+. montaţa i spajanje glavnog komunikacijskog ormara Obuhvaćena je sva pasivna oprema (komunikacijski ormar i univerzalno strukturno kabliranje). 2×RJ45 Western – 15 kom prespojni telefonski kabel 1 m¹ – kabeli su tipa UTP 4×2×0. 45212-400-4474/2008.681.00 0 7.82 6. visine 1U – 30 kom patch prespojni kabel 1 m¹.035.21 0. Aktivna oprema bit će naknadno izvedena (primjenjuje se IP telefonija.13 0.vodilica kabela.00 43 7.728.21 310. ø 50mm Nabava i polaganje PEHD cijevi ø 50mm zajedno sa sitnim spojnim materijalom i priborom Obraĉun po metru cijevi Gibljiva PVC cijev.420. kom 1 12.00 4. m¹ 400 16. kao tip RITTAL ili odgovarajući. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.40 20.2008.21 0.41 12.44 0.728.00 0 16.59 132. prema blok shemi Obraĉun po kom Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.00 0 20.00 1 440.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.59 6.41 12. veliĉine 2000×800×900 mm.02 0.

62 0.62 4.606.25 1.04 0. Mjerenje otpora uzemljenja 6. polaganja trake i potpora.80 2.23 0.56 6.80 0. što ukljuĉuje: 1.985. prosjeĉne duţine izvoda 1 m¹.890.00 5.82 0.00 0 24.818.802.00 0 21.67 2.03 0. montaţni pribor i spajanje.00 40 47.00 0 28. U-profila dvostrukog aluminijskog pokrova. postolja rampi i semafora Obraĉun po kom 2.3.25 0.80 49.00 80 24. Mjerenje otpora izolacije instalacije vodova 5.00 64 44.802.03 5.00 200 21.60 24.00 47. Ukljuĉivo zaštita spoja bitumenom Obraĉun po kom Spoj trake FeZn 30×4 mm. god. transporta i montaţe.802. kom 64 44. na ravni krov objekta kontrole naplate Obraĉun po kom Potpore na kosi krov Dobava i Montaţa potpora na kosi krov glavne nadstrešnice za nošenje trake FeZn 25×4 mm. vodova 4.23 0.818.00 0.802. 6.00 0.00 0. nosaĉa ţlijebova i cijevnih nosaĉa nadstrešnice.00 0 0.40 4. Obraĉun po kom Spojevi za premoštenje metalnih masa Izrada spojeva za premoštenje metalnih masa na nadstrešnici tj. od 16.82 0. sa spajanjem na oba kraja odgovarajućom obujmicom ili vijcima.SPOJEVI TRAKE FeZn.00 3. Traka FeZn 25×4 mm Dobava i polaganje trake FeZn 25×4 mm.60 2.818.00 200 28.10.818.04 2.00 98348485. kom 1 2.ms_office Strana: 108.00 0 0. Izdavanje atestakomplet Obraĉun po kom Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 8.82 1.498.00 28.00 0 2. ventilacijskih cijevi.324. kom 200 28.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.25 0. Isptivanje na prekid vodiĉa instl.00 0.xls.00 0 47. metalne konstrukcije naplatne kućice.23 2.324.00 1.67 0.62 0. POTPORE – u jediniĉnu cijenu stavke ukljuĉeni su svi troškovi nabave. m¹ 200 21. prozori. na potpore za kosi krov nadstrešnice Obraĉun po metru Betonske kocke Dobava i Montaţa potpora za betonske kocke za nošenje trake FeZn 25×4 mm.80 6.23 2.03 5. sa metalnim masama na objektu Izrada (vrata. kom 40 47.00 21. ukljuĉivo sav spojni.80 0.03 0.00 0 44.498.04 0. Isptivanje na dodir izmeĊu vodiĉa instalacionih vodova 2.890.2008.56 44. Mjerenje otpora petlje instalacionih vodova 3. trakom Fe/Zn 25×3 m¹. m¹ 80 24.802.82 1. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0.606. SLABA STRUJA UKUPNO: INSTALACIJA GROMOBRANA ZAJEDNIĈKI UVJETI: . 45212-400-4474/2008.2.00 1 2.802. nosećih stupova nadstrešnice i metalnih odbojnika. metalnih nosaĉa vanjske jedinice klima i kompresorskih agregata na krovu objekta kontrole. kom 80 31. na betonske kocke na ravni krov objekta kontrole naplate Obraĉun po metru Traka FeZn 25×4 mm Dobava i Polaganje trake FeZn 25×4 mm.985. ţljebovi.80 49.04 2. Mjerenje napona šuma na instalacionim vodovima 7.00 0 31.62 4.40 31.[219] .00 80 31. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Ispitivanje i mjerenje instalacije slabe struje Ispitivanje i mjerenje instalacije slabe struje te izrada potrebnih atesta.25 1.

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
Gromobranski odvodi Izrada gromobranskih odvoda polaganjem gromobranske trake Fe/Zn 25×4 mm, u betonsku konstrukciju, od krova do temelja objekta kontrole naplate sa spajanjem na metalni pokrov i na traku u temelju, duţine izvoda 5 m¹, ukljuĉivo s ormarićem za mjerni spoj i spajanjem Obraĉun po kom Zemni uvodi Dobava i izrada zemnih uvoda ubetoniranjem trake Fe/Zn 30×4mm od odvodne cijevi kišnice do temeljnog uzemljivaĉa. Prosjeĉna duţina je 3 m¹. Obraĉun po kom Mjerni spoj Dobava i izrada mjernog spoja na ĉeliĉnim stupovima/nosaĉima nadstrešnice pomoću kriţnih spojnica. Obraĉun po kom Polaganje u temelje trake Fe/Zn 40×4 mm Nabava i polaganje u temelje trake Fe/Zn 40×4 mm, izrada meĊusobnog spoja traka u temelju kriţnom spojnicom te spajanje varenjem svakih 2 m¹ s betonskim ţeljezom u temeljima, antikorozivna zaštita svih spojeva Obraĉun po kom Instalacijski kanal ispod naplatnih kuĉica Nabava i polaganje na zid instalacijskog kanala ispod naplatnih kuĉica trake za spoj metalnih masa u objektu, traka Fe/Zn 30×4 mm Obraĉun po kom Spoj s trake u temelju na zaštitnu sabirnicu u GRu Izrada spoja s trake u temelju na zaštitnu sabirnicu u GRu, u ostalim razdjelnicima, te za ureĊaje u agregatskoj i hidroforskoj stanici, traka Fe/Zn 25×4 mm, duţine 2 m¹ Obraĉun po kom Traka Fe/Zn 30×4mm za izradu spoja za uzemljenje metalne konstrukcije naplatne kućice Dobava i polaganje traka Fe/Zn 30×4mm za izradu spoja za uzemljenje metalne konstrukcije naplatne kućice, nosećih stupova nadstrešnice i metalnih odbojnika Obraĉun po kom Traka Fe/Zn 30×4mm za izradu spoja za uzemljenje metalne konstrukcije nadstrešnice parkirališta Dobava i polaganje traka Fe/Zn 30×4mm za izradu spoja za uzemljenje metalne konstrukcije nadstrešnice parkirališta, nosećih stupova nadstrešnice i metalnih odbojnika Obraĉun po kom Uzemljenje treptaĉa Izrada spojeva na vijak za uzemljenje treptaĉa vodom P/MJ 1×16 mm², poloţenim kroz cijev od instalacijskog kanala do treptaĉa prosjeĉne duţine 30 m¹, antikorozivna zaštita svih spojeva Obraĉun po kom Kriţne spojnice Kriţne spojnice za rastavni mjerni spoj i spajanje trake Obraĉun po kom

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

7.

kom

6

100.10

600.60

100.10

0.00

0

100.10

0.00

6

100.10

600.60

8.

kom

10

52.05

520.50

52.05

0.00

0

52.05

0.00

10

52.05

520.50

9.

kom

12

100.10

1,201.20

100.10

0.00

0

100.10

0.00

12

100.10

1,201.20

10.

90

16.82

1,513.80

16.82

0.00

0

16.82

0.00

90

16.82

1,513.80

11.

110

24.82

2,730.20

24.82

0.00

0

24.82

0.00

110

24.82

2,730.20

12.

kom

20

36.84

736.80

36.84

0.00

0

36.84

0.00

20

36.84

736.80

13.

70

21.62

1,513.40

21.62

0.00

0

21.62

0.00

70

21.62

1,513.40

14.

100

21.62

2,162.00

21.62

0.00

0

21.62

0.00

100

21.62

2,162.00

15.

kom

12

440.44

5,285.28

440.44

0.00

0

440.44

0.00

12

440.44

5,285.28

16.

kom

35

28.03

981.05

28.03

0.00

0

28.03

0.00

35

28.03

981.05

98348485.xls.ms_office

Strana: 109.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
Ispitivanje gromobranske instalacije i izvedba potrebnih mjerenja, izdavanje atesta i izrada revizine knjige, komplet Obraĉun po kom Projekt prenaponske zaštite Izrada projekta prenaponske zaštite, komplet (4 primjerka) Obraĉun po kom

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

17. Ispitivanje gromobranske instalacije kom 1 800.80 800.80 800.80 0.00 0 800.80 0.00 1 800.80 800.80

18.

6.3.

kom GROMOBRANSKA INSTALACIJA UKUPNO:

1

4,004.00

4,004.00 41,172.19

4,004.00

0.00 0.00

0

4,004.00

0.00 0.00

1

4,004.00

4,004.00 41,172.19

6.4. OSTALO 1. Isporuka jednopolne sheme Isporuka jednopolne sheme –
izvedeno stanje u, PVC foliji i umetnuto u vrata svih razdjelnika, komplet Obraĉun po kom

kom

1

200.20

6.4.

OSTALO UKUPNO:

200.20 200.20

200.20

0.00 0.00

0

200.20

0.00 0.00

1

200.20

200.20 200.20

REKAPITULACIJA
6.1. 6.2. 6.3. 6.4. INSTALACIJA JAKE STRUJE INSTALACIJA SLABE STRUJE INSTALACIJA GROMOBRANA OSTALO SVEUKUPNO: 409,550.79 49,818.67 41,172.19 200.20 500,741.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 409,550.79 49,818.67 41,172.19 200.20 500,741.85

5. I. 1.

PROMJENJIVA SIGNALIZACIJA
OPREMA PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE
Promjenjivi LED znak 240×70 cm Dobava, isporuka i montaţa promjenljivog prometnog znaka koji se sastoji od: – programabilnog display-a – signala prometnog traka Potpuno programabilni display u tehnologiji LED, dimenzija kućišta 240×130 cm. MeĊusobni razmak LED 20 mm. Raster 88×24 LED, potpuna grafika, jednobojna (ţute LED). Izvedba display-a s LED visokog sjaja za vanjsku upotrebu. Signal vozne trake - PZ G09 i G10, veliĉine kućišta 70×70 cm. Mogućnost prikazivanja dva signalna pojma: pz G09 (crveni kriţ, veliĉine 60×60 cm) i PZ G10 (zelena strelica, veliĉine 49,5×60 cm) na istoj matrici crne boje. Svjetlosni PZ G09 (crveni kriţ) izvesti u minimalno tri reda crvenih LED-a, svjetlosni PZ G10 (zelena strelica) izvesti u minimalno tri reda zelenih LED-a.

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

98348485.xls.ms_office

Strana: 110.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
Tehniĉki uvjeti za znak: – Maksimalni intenzitet svjetljenja znaka mora biti minimalno 7440 cd/m² za ţutu boju, 3100 cd/m² za crvenu boju i 3720 cd/m² za zelenu boju; – autonomni programabilni mikroprocesorski upravljaĉko kontrolni ureĊaj u svakom znaku; – kontrola ispravnosti svake LED neovisno o aktivaciji znaka ili pojedine toĉke (detekcija greške u "hladnom" stanju) – autonomno istosmjerno napajanje u svakom znaku – neovisni strujni izvori za svaku pojedinu LED sto osigurava neovisnost intenziteta isijavanja znjaka o kolebanjima napona napajanja i prikazanom simbolu – dojave greške kod pregaranja LED i to lokalno na upravljaĉki LCD panel i daljinski prema centralnom upravljaĉkom raĉunalu; – mogućnost brze zamjene svake pregorene LED i svih ostalih dijelova koji su podloţni kvarovima – mogućnost povezivanja svakog znaka u sustav naplate putem serijske veze (RS-485), protokol TLS/FG4 – postojanje kontinuirano podesivih termostata i grijaĉa u svakom znaku – mogućnost upravljanja intezitetom od 1-100% s grafiĉkog suĉelja upravljaĉkog programa – Pouzdan rad unutar temperaturnih granica od - 40°C do + 70°C. Svjetlosna jakost optiĉkog sustava mora se moći prilagoditi okolnoj svjetloći. – Elektriĉka sigurnost znaka osigurana u skaldu s odrednicama harmoniziranih normi HD 638 i HD 384 – Elektromagnetska kompatibilnost znaka sukladno EN50293:2000 Elektromagnetska kompatibilnost - Cestovni prometni signalni sistemi Montaţa znaka obuhvaća i prilagodbu nosaĉa znaka i konstrukcije na koju se znak montira. Obraĉun po kom postavljenog znaka. Promjenjivi LED znak 70×70 cm Dobava i isporuka promjenljivog prometnog znaka koji se sastoji od: – signala prometnog trakaSignal vozne trake - PZ G09 i G10, veliĉine kućišta 70×70 cm. Mogućnost prikazivanja dva signalna pojma: PZ G09 (crveni kriţ, veliĉine 60×60 cm) i PZ G10 (zelena strelica, veliĉine 49,5×60 cm) na istoj matrici crne boje. Svjetlosni PZ G09 (crveni kriţ) izvesti u minimalno tri reda crvenih LED-a, svjetlosni pz G10 (zelena strelica) izvesti u minimalno tri reda zelenih LED-a. Tehniĉki uvjeti za znak:

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

kom

14

41,401.36

579,619.04

41,401.36

0.00

0

41,401.36

0.00

14

41,401.36

579,619.04

2.

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

98348485.xls.ms_office

Strana: 111.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
– Maksimalni intenzitet svjetljenja znaka mora biti minimalno 3100 cd/m² za crvenu boju i 3720 cd/m² za zelenu boju; – autonomni programabilni mikroprocesorski upravljaĉko kontrolni ureĊaj u svakom znaku; – kontrola ispravnosti svake LED neovisno o aktivaciji znaka ili pojedine toĉke (detekcija greške u "hladnom" stanju) – autonomno istosmjerno napajanje u svakom znaku – neovisni strujni izvori za svaku pojedinu LED sto osigurava neovisnost intenziteta isijavanja znjaka o kolebanjima napona napajanja i prikazanom simbolu – dojave greške kod pregaranja LED i to lokalno na upravljaĉu tastaturu i daljinski prema centralnom upravljaĉkom raĉunalu; – mogućnost brze zamjene svake pregorene LED i svih ostalih dijelova koji su podloţni kvarovima – mogućnost povezivanja svakog znaka u sustav naplate putem serijske veze (RS-485), protokol TLS/FG4 – postojanje kontinuirano podesivih termostata i grijaĉa u svakom znaku – mogućnost upravljanja intezitetom od 1-100% s grafiĉkog suĉelja upravljaĉkog programa – Pouzdan rad unutar temperaturnih granica od - 40°C do + 70°C. Svjetlosna jakost optiĉkog sustava mora se moći prilagoditi okolnoj svjetloći. – Elektriĉka sigurnost znaka osigurana u skaldu s odrednicama harmoniziranih normi HD 638 i HD 384 – Elektromagnetska kompatibilnost znaka sukladno EN50293:2000 Elektromagnetska kompatibilnost - Cestovni prometni signalni sistemi Montaţa znaka obuhvaća i prilagodbu nosaĉa znaka i konstrukcije na koju se znak montira. Obraĉun po kom postavljenog znaka. Touch-screen LCD panela u boji 5,7" Dobava, isporuka i montaţa "touch-screen LCD" panela u boji, minimalnih dimenzija 5,7", za manualno upravljanje i kontrolu programabilnog displaya u naplatnoj kućici. Upravljanje mora biti izvedeno preko tipki za odabir s ikonom stvarne slike koja se ţeli prikazati na programabilnom displeju. Obraĉun po kom postavljenog panela. Kontrolno-upravljaĉki program Dobava, isporuka i instalacija kontrolno-upravljaĉkog programa za nadzor i upravljanje radom svih promjenljivih znakova na naplatnoj postaji. Program se izvršava na PC koji je smješten u glavnom objektu naplate. Aplikacija za upravljanje mora omogućiti nadzor nad programabilnim displejima putem TLS protokola i povezivanje s glavnim centralnim raĉunalom putem TCP/IP protokola kroz temeljnu mreţu HAC-a. Prema centralnom raĉunalu prosljeĊuju se informacije o stanju prikaza i grešaka sa svih znakova na naplatnoj postaji. Obraĉun po kom

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

kom

16

10,130.12

162,081.92

10,130.12

0.00

0

10,130.12

0.00

16

10,130.12

162,081.92

3.

kom

14

7,679.67

107,515.38

7,679.67

0.00

0

7,679.67

0.00

14

7,679.67

107,515.38

4.

kom

1

24,824.80

24,824.80

24,824.80

0.00

0

24,824.80

0.00

1

24,824.80

24,824.80

98348485.xls.ms_office

Strana: 112.[219]

00 1 26. kom 1 30.826. kom 1 OPREMA PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE UKUPNO: 26. editiranje piktograma i programiranje displeja mora biti zaštićen kroz upotrebu korisniĉkog imena i zaporke.030. kom 1 2.030.938. m¹ 430 7. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 5.00 0. Postupak pokretanja programa. od 16.00 30. njihovo editiranje te izradu novih piktograma.836.20 7.938.00 2.00 0. Stavka ukljuĉuje i sav materijal.20 7.88 DOKUMENTACIJA I PUŠTANJE U POGON Dokumentacija izvedenog stanja Dokumentacija izvedenog stanja s detaljima izvedbe i uputama za rukovanje i odrţavanje II.6mm².21 0.030.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0 20.207.00 0 2. I. Stavka ukljuĉuje i sav materijal.00 20.94 2.30 7.207.6mm² za povezivanje nasuprotnih znakova i zankova na serijski konverter.938.20 7.00 0 30.6mm² Dobava.2008.94 2.938. III. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Osobno raĉunalo PC+17" TFT LCD Dobava. m¹ 300 20. isporuka i instalacija programske aplikacija za programiranje novih piktograma.80 0.ms_office Strana: 113. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla. Aplikacija se izvršava na upravljaĉkom raĉunalu naplatne postaje i spaja se na glavni upravljaĉki program.21 0. isporuka i uvlaĉenje u kabelske kanalice signalnog kabela 3×2×0. isporuka i montaţa konvertera RS 232/RS485 za komunikaciju PC-a i znakova.00 1 2. ukljuĉivo i ormarić za smještaj konvertera.826.00 30.82 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.21 3. Kroz komunikaciju ostvarenu izmeĊu upravljaĉkog programa i displeja na nadstrešnici mora biti omogućeno programiranje novih piktograma u displejima.[219] . Konverter RS 232/RS485 Dobava. isporuka i polaganje u kabelske kanalice signalnog kabela 10×2×0. II.6mm² Dobava. kpl 1 DOKUMENTACIJA I PUŠTANJE U POGON UKUPNO: 7.80 26.207.20 7.20 0. Stavka ukljuĉuje i instaliranje paketa Windows XP Professional.00 0.82 0.80 933.20 0.938. Putem grafiĉkog korisniĉkog suĉelja za programiranje novih piktograma treba omogućiti memoriranje postojećih piktograma u obliku zapisa na tvrdom disku.88 26.207. Aplikacija za programiranje piktograma Dobava.00 6.836.80 0.00 30.00 0 7. Obraĉun po kompletu.207.246.00 300 20. za kontrolu i upravljanje svjetlosnom promjenjivom prometnom signalizacijom. Obraĉun po kompletu.80 933. Signalni kabel 3×2×0.826. 1.80 26.00 0.00 430 7.00 0 26. s ispitivanjem.030. Kabel se polaţe od tastature u naplatnoj kućici do elektroniĉkog ureĊaja u SPZ-u.00 1 30.207. prijevoz i rad na postavljanju kanalica.246. isporuka i ugradnja PC raĉunala + 17" TFT LCD.00 0. Obraĉun po kompletu.938.10. 1.94 0.826.20 7. 45212-400-4474/2008. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla.00 1 7.20 ELEKTROINSTALACIJE Signalni kabel 10×2×0.94 0.207.100.30 98348485.94 7.207.100.826.00 0.826.030.030. god.82 6.21 3. prijevoz i rad na postavljanju kanalica.94 2.xls.82 6.00 0 7.

401. isporuka i polaganje u kabelske kanalice na nadstrešnici energetskog kabela PP00 3×1.40 1.401.5mm² s ispitivanjem.401. 0.00 550 11.401.00 92.87 1.40 1.5º u odnosu na os prometnice.1. promjera 63.09 36.40 1.01 0.00 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Znakove postavljati pod kutem od 3 .00 400 92.00 0 92. 1. Energetski kabel PP00 3×1. Obraĉun po komadu.40 560.40 560.401.165.81 3.ms_office Strana: 114. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla.00 0.40 1.09 36.139.40 1.5mm² Dobava.401.00 0 0 0 0 0 0. Znakovi se priĉvršćuju na stupove izraĊene od šavne ĉeliĉne cijevi i zaštićene od korozije postupkom vrućeg cinĉanja ili na aluminijske stupove. m¹ 300 12. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla.56 98348485.01 0.04 828.401.92 57.09 0. m¹ 550 11.15 8. od 16.40 1.165.401.81 0.00 0. m¹ 400 92.00 0. prijevoz i rad na postavljanju kanalica i kabelskih cijevi. Obraĉun po m¹ postavljenih kanalica Napojni kabel PP/2 3×0.00 1.401.40 1.00 0 12.00 1.2008.40 560.3. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Energetski kabel PP00 3×2.56 0.01 120.401. 45212-400-4474/2008.5 mm koji se ugraĊuje u betonski temelj kakvoće betona C16/20 s min.40 1.00 1.40 1.04 0.xls. IV.00 23 36.40 560. za napajanje svjetlosne promjenjive signalizacije.04 0. ELEKTROINSTALACIJE UKUPNO: VERTIKALNA I HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA VERTIKALNA SIGNALIZACIJA Nabava i postavljanje prometnih znakova (t.87 36.81 0. dubine 70 cm.21 6.00 0 11.5mm² s ispitivanjem.401. isporuka i montaţa kutije za vanjsku montaţu sa stupnjem mehaniĉke zaštite IP 65 Obraĉun po kom Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 3.40 560. Stavka ukljuĉuje i sav materijal. kom kom kom kom 1 1 1 1 1. isporuka i polaganje u kabelske kanalice napojnog kabela PP/2 3×0.00 6. kpl s montaţnim materijalom za priĉvršćenje na konstrukciju.). Znak B02.00 15 8.[219] . Razvodna kutija OG IP 65 Dobava.75 mm² Dobava. Stavka ukljuĉuje i sav materijal. kom 23 36.21 0.50 5. Kabelske kanalice PK100 Dobava.56 0. 1.00 0.843. Stavka ukljuĉuje i sav materijal. Kabel povezuje OG kutije IP65 na nadstrešnici sa glavnim razvodnim ormarom.10.401.00 12.40 1.00 0 1 1 1 1 0.00 0.401.01 120. 9-01. god.401.139. s ispitivanjem.5mm² Dobava.21 6.00 1. m¹ 15 8.00 0. prijevoz i rad na postavljanju kanalica.00 300 12.00 0.401.21 0. Iskop temelja stupa min. za napajanje LUX.56 0. dimenzije 90×45 828.56 1.00 0.50 11.401.4. za napajanje svjetlosne promjenjive signalizacije.75 mm².40 560.92 57.401. prijevoz i rad na postavljanju kanalica.843.2 OTU VI.2 m³.04 III.15 7.00 0. isporuka i priĉvršćenje na konstrukciju i stupove nadstrešnice kabelske kanalice PK100.00 0 36.81 3.09 0. Kabel povezuje OG kutije na nadstrešnici s SPZ-ovima i treptaĉe na treptaĉki ureĊaj. promjera 90 cm Znak B50. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla.40 1.56 0.2. 1. promjera 90 cm Znak B29.836.00 4. isporuka i polaganje u kabelske kanalice na nadstrešnici i u kabelske cijevi energetskog kabela PP00 3×2. promjera 90 cm Znak E01. Znakovi se izraĊuju s folijom "High Intensity" (znak B02 minimalne retrorefleksije klase II) na aluminijskoj podlozi minimalne debljine 3 mm s pojaĉanim okvirom.40 1.401.00 0 8. 1.836.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.

001.20 4.00 0.5 m¹ (HRN U.80 13.00 0.160.80 13.00 612.03 140.6. isporuka i ugradnja u vrhu prometnog otoka.2.14 0.00 18.S4.20 4.00 2.03 140.08 0. m¹ 300 292.00 10 100.00 0.222) Razdjelna isprekidana crta bijele boje širine 20 cm. ţute boje) na betonsku zaštitnu glavu.31 3.08 0.61 28. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0.2008.00 0. od 16.446.S2.360.80 4.28 5.20 4.00 3.082.5. god.00 18.00 0 100.00 0. 2. Za brzinu naleta vozila od 100 km/h.029.00 0.125.029.687.00 0.28 0. 33/05.08 29.281.12 1. 64/05 i 155/05).29 0.29 87.000. 1. Za oznake na kolniku mora biti upotrijebljen materijal ili boja koja bitno ne smanjuje hvatljivost kolnika.45 6.00 3.[219] .ms_office Strana: 115.240 (Boje za tankoslojne oznake na kolniku) kao i Općih tehniĉkih uvjeta za radove na cestama (t.00 2.dobava.360. ţute boje sa ugraĊenim maĉjim oĉima.00 0.1.100.80 4.00 0.14 4. 2. širine 10 cm (HRN U.00 0 292.039.08 29.00 0. HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA Materijal kojim se izvode oznake na kolniku mora imati atest kakvoće.12 kom 14 2.29 0.029. 2. V. 2.00 292.31 57. U skladu sa HRN EN 1317. retrorefleksije klase II. te uţeta za meĊusobno povezivnje 39. Sustav za razdvajanje prometnih trakova Nabava i postavljanje sustava za razdvajanje prometnih trakova na cestarinskom prolazu (“kugle i ĉunjevi”).80 4.001.082. Pri izvedbi oznaka na kolniku pridrţavati se odredbi Pravilnika o prometnim znakovima.00 1.00 0. Laterna ø 300 mm Nabava i postavljanje treptaĉa (laterna ø 300 mm.039. puno-prazno 3.100.0/3.3.100.00 m¹ m¹ m¹ m¹ m² kom 1300 700 310 45 230 14 3.223) Popreĉna puna zaustavna crta bijele boje širine 0. 9-02 OTU VI.281.00 0.6.45 6.082.00 39. PredviĊa se boja s retroreflektivnim zrncima.31 0.20 4.80 13.).039. Oznake na kolniku izvode se prema normama HRN U.90 1. Spojen na trajni napon.00 0.068.281.00 0.125. Prometni znak K09.039. “High intensity grade”). bijele boje HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA UKUPNO: 0.149. 2.14 0.488.00 4 1.31 2.80 13.00 3.961.00 0.N. VERTIKALNA SIGNALIZACIJA UKUPNO: kom 4 1.31 57.12 39.160.00 0 1300 700 310 45 230 14 0.S4. VERTIKALNA SIGNALIZACIJA HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA VERTIKALNA I HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA UKUPNO: PROMETNA OPREMA Zaštitni cestovni sustav (ublaţivaĉ udara) Zaštitni cestovni sustav (ublaţivaĉ udara) .28 0.00 300 292. 45212-400-4474/2008.96 18.00 1.029.00 0. normi HRN EN 1436 (materijali za oznake na kolniku .80 4.488. opremi i signalizaciji na cestama (N.687.61 28.S4.068.149. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.00 14 2. aplikacijom retroreflektivne folije (klase retrorefleksije II.28 5.96 18.03 140.961.00 4.61 28.29 87.0 m¹ (HRN U. širine 20 cm (HRN U.xls.03 140.446.Znaĉajke nuţne za korisnike ceste) i HRN Z.00 0.00 100. 1.00 2.221234 Puna uzduţna rubna crta bijele boje.00 612.5.00 0 1.00 0.61 28. IV. na ploĉe debljine 2 mm zakrivljene prema obliku betonske zaštitne glave.00 0. s udjelom od 20 grama zrnaca na 1 kg boje.281. biti postojan i ne smije mijenjati boju.222) Puna uzduţna rubna crta bijele boje.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. REKAPITULACIJA 1.082.00 0 2.90 1.00 1.10.00 0.225) Ploha za usmjeravanje prometa bijele boje Iscrtavanje oznake “STOP” (PZ H38). 1.4.14 0. dimenzija 180×70 cm.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 3. 2.S4.00 0.000.00 98348485.00 1.31 kom 10 100.100.00 0.S4.12 39. 2. dimenzija 180×70 cm Nabava i postavljanje prometnog znaka K09. Sustav se sastoji od kugli i ĉunjeva.

__.939.904.080.00 0.00 933.00 8.00 12.422.00 0.422.00 0.904. II.00 0.323.00 I. SVEUKUPNA REKAPITULACIJA : UGOVORENI RADOVI NEPREDVIĐENI RADOVI SVEUKUPNO : Za dougovoriti : Kontrola: 12.323.34 500.00 0.00 0.92 12.741.00 0.904.422.00 REKAPITULACIJA I.139. god.00 0.080.00 0.26 0.904.Ljubitovica Rekonstrukcija DV 10(20) kV Divulje .00 Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.00 0.00 0.00 0.422.53 752.00 0.20 57.00 0.997. Redni broj V. 3.904.87 57. 45212-400-4474/2008.00 0.00 0.00 0. GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI ZA ČCP MRACLIN INSTALACIJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE STROJARSKE INSTALACIJE ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI PROMJENJIVA SIGNALIZACIJA NEPREDVIĐENI RADOVI 4% SVEUKUPNO: TROŠKOVNIK NEPREDVIĐENIH RADOVA Suglasnost br. od 16.88 7.xls.068.13 221.789.422.Ljubitovica UKUPNO [Rekonstrukcija DV 10(20) kV] Suglasnost br.00% 0.00 0 124.31 1.(sg) od __. UGOVORNI TROŠKOVNIK br.789.00 0.03 0. OPREMA PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE DOKUMENTACIJA I PUŠTANJE U POGON ELEKTROINSTALACIJE VERTIKALNA I HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA PROMETNA OPREMA SVEUKUPNO: 933.00 0.26 496.00 0.10.Radošić UKUPNO [Rekonstrukcija DV 10(20) kV] 0.088.2009.03 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere PROMETNA OPREMA UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena 1.-5. II.00 0.03 98348485.364.85 2.939.00 0.88 7.03 0.2008.143.00 Rekonstrukcija DV 10(20) kV Divulje .__.323.00 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 I.207.687.2009. 45212-400-____/2009.00 0.00 0.088.ms_office Strana: 116.03 0.87 57.00 0.904.323.00 0.53 752.00 12.00 0.00 0.98 0.997.00 0.939. god.080.323. II.00 0.98 496.143.088. III.00 2.422.98 0.687. 5.00 4 124.364.92 12.088.[219] .00 Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.139.92 IZGRADNJA ČCP MRACLIN 1.) paušal 4 124.422.836.34 500.31 1. V.143. 45212-400-____/2009.92 496.00 0.00 0.03 -100.00 0.904.055. 8.422.92 124.(sg) od __.85 2.00 0.068.836.13 221.26 496.Radošić NEPREDVIĐENI RADOVI 0. 4.92 496.00 0.03 12.00 0.055.20 57. IV.03 Rekonstrukcija DV 10(20) kV Prapatnica .143.00 0.26 NEPREDVIĐENI RADOVI 4% NEPREDVIĐENI RADOVI (4% 1.00 0. REKAPITULACIJA Rekonstrukcija DV 10(20) kV Prapatnica .00 12.080.939. 2.00 2.00 0.904.323.00 0.00 0.207.687.741.98 SVEUKUPNO: 496.00 0.00 0.00 0.00 Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 0. 0. god.687.00 0.00 0.00 12.00 0.

TROŠKOVNIK PREDVIĐENIH RADOVA DIONICA VELIKA GORICA (jug) – BUŠEVEC Izgradnja ČCP MRACLIN. na autocesti Zagreb .Sisak .

). GRAĐEVINSKO-OBRTNIĈKI RADOVI ZA ĈCP MRACLIN OPĆE NAPOMENE Nacrti. Od trebnutka uvoĊenja u posao pa do primopredaje objekta izvoditelj radova je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. hrvatskih normi itd. nalozi nadzornog inţenjera i Inspekcije. temeperatura zraka.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Zakona o zaštiti od poţara. odnosno natjeĉajne dokumentacije. 98348485. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1.2008. meteorološke prilike. god. odnosno iznijeti svoje primjedbe. Opći tehniĉki uvjeti za radove na cestama (Zagreb. Svi radovi moraju se izvesti solidno i struĉno prema vaţećim propisima i pravilima struke.xls. s potrebnim skicama i izmjerama. Tako registrirani zahtjevi obvezni su za Izvoditelja radova. Izvoditelj radova je duţan pridrţavati se svih vaţećih zakona i propisa i to naroĉito Zakona o gradnji. Od preuzimanja gradilišta izvoditelj radova je obvezan voditi GraĊevni dnevnik i GraĊevnu knjigu. prethodno potrebna suglasnost Investitora. Koliĉine radova. mora imati Glavnog inţenjera gradilišta kvalificiranog za dotiĉne vrste poslova. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. te u sluĉaju nejasnoća traţiti objašnjenje od projektanta. koje nakon izvoĊenja ĉitavog posla nije moguće mjeriti neposrednom izmjerom treba po završetku pojedinog takvog rada preuzeti i ovjeriti nadzorni inţenjer. Nepoznavanje crtanog dijela projekta i tehniĉkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povećanje jediniĉnih cijena ili toleriranje grešaka u izvedbi. izdanje 2001. upisuju primjedebe Projektanata.) dio su ugovorne dokumentacije i Izvoditelj radova je duţan postupati u skladu s OTU-om osim ako je u projektnoj dokumentaciji drukĉije istaknuto. U GraĊevni dnevnik se unose svi bitni podaci i dogaĊaji tijekom graĊenja (npr. te će svojim potpisima jamĉiti za njihovu toĉnost.[227] . god. Na gradilištu Izvoditelj radova.ms_office Strana: 118. koji će stalno boraviti na gradilištu. Zakona o zaštiti na radu. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. vrsta i broj djelatnika i opreme na gradilištu i sl. u skladu s Zakonom o gradnji. Izvoditelj radova je duţan prouĉiti sve ovdje navedene dijelove projekta. tehniĉki opis i ovaj troškovnik ĉine cijelinu.10. kojom bi se povećalo ukupne troškove predviĊene za izgradnju po ovom troškovniku. Nadzorni inţenjer i predstavnik Izvoditelja radova unositi će u GraĊevnu knjigu koliĉine pojedinih takvih radova. U GraĊevnu knjigu biljeţe se i dokumentiraju mjerenja i kalkulacije svih faza obavljenog posla i ostali podaci bitni za obraĉune prema stavkama Ugovornog troškovnika i projektu. s tim da je za svaku nepredviĊenu višu radnju. 45212-400-4474/2008.

Vrsta i kvaliteta graĊe za skele. Prema tome. Sav rad i materijal vezan za organizaciju graĊevinske proizvodnje: ograde. te preuzete po Nadzornoj sluţbi Investitora. osiguranje odvijanja prometa. pomoćnin napravama i drugim sredstvima koja su potrebna za ispravnu izvedbu ili bi se mogla tijekom rada ukazati potrebnim. nadzorni inţenjer (kao predstavnik Investitora) i predstavnik Izvoditelja radova. materijal. ukratko sve što je posredno ili neposredno potrebno za izvršenje radova po ovom projektu. vrata gradilišta. blagovaonice. uredi.ms_office Strana: 119. opremu. putevi na gradilištu. U stavkama su uraĉunati i sporedni radovi potrebni za ispravno dovršenje pojedinih vrsta rada. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Samo tako utvrĊeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konaĉnog obraĉuna radova. Da bi izmjena projekta bila pravovaljana mora je odobriti i potpisati Projektant. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. ispitane po kvaliteti i koliĉini. rukovodeći i drugi poslovi poduzeća. propisa i priznatih pravila tehniĉke nauke i prakse. te se izmjena uĉinjema bez suglasnosti Projektanta neće smatrati pravovaljanom i za sobom povlaĉi narušavanje autorskog djela Projektanta. troškovi skela. na osnovu normi. god.xls. te zaradu poduzeća. prikljuĉci gradilišta kao i cijena korištenja prikljuĉaka ukljuĉeni su u ugovorenu cijenu. svi sitni metalni i drugi dijelovi potrebni kod graĊenja. nadzorni. neće se obraĉunavati ni po privremenom ni po konaĉnom obraĉunu. spremišta materijala i alata. Sve izmjene ili dopune projekta. potrebna osiguranja tijekom radova. alata. 45212-400-4474/2008. vodovodni i sl. za koje se po GraĊevnom dnevniku ne moţe dokazati da su uslijedile po opisanom postupku. Radovi se izvode prema projektu.[227] . jediniĉne cijene obuhvaćaju sav rad. svlaĉionice.. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. sanitarije gradilišta. 98348485. vrsta i kvaliteta ĉeliĉnih elemenata. njega betona. moraju odgovarati statiĉkom proraĉunu i projektu skele i moraju biti usklaĊene s vaţećim propisima i standardima za ĉeliĉne konstrukcije. Stavke ovog troškovnika obuhvaćaju definitivno dovršne radove. naĉin temeljenja skele. Glavni i Izvedbeni projekt i dati ih na uvid ovlaštenim inspekcijskim sluţbama. pomoćnim radovima. ĉuvanje.10. a tu svoju odluku unositi će u GraĊevni dnevnik. signalizacija na gradilištu danju i noću. reţiju gradilišta i uprave poduzeća. telefonski. U jediniĉne cijene ulaze svi troškovi potrebni za izradu ovih objekta s dobavom predviĊenih materijala. sprava i strojeva. dovodi struje i sl. Tako su u stavkama uraĉunati troškovi nabave gradiva. a u svim sluĉajevima potrebne izmjene ili dopune projekta ili njegovih djelova.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. ili njegovih dijelova. U ovom troškovniku izloţene cijene odnose se na jediniĉnu mjeru izvedenog rada. Izvoditelj radova je duţan na gradilištu ĉuvati GraĊevnu dozvolu. crpljenje vode. odluku o tome donosit će sporazumno Projektant. elektriĉni. sva davanja.2008.

stakala i dr. Nakon dovršenja gradnje predat će Izvoditelj radova posve ureĊeno gradilište i okolinu objekta predstavniku Investitora uz obveznu prisutnost Projektanta. tako i poluproizovda.10.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. te definitivno dovršenih radova. kao i sve pristupne ceste. kontrolirati ugraĊeni konstruktivni materijal. Izvoditelj radova duţan je obaviti sva potrebna ispitivanja i pribaviti ateste.ms_office Strana: 120. prozora. Izvoditelj radova je takoĊer duţan kod izrade konstrukcija. stijena. IzraĊena skela treba imati naprave za spuštanje. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Sva oštećenja nastala tokom gradnje otkloniti će izvoditelj radova o svom trošku. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. podizanje i demontiranje. izvoditelj radova će predati zgradu investitoru ili po investitoru odreĊenom korisniku. duţan je pravodobno zatraţiti odluku u vezi s tim. te strojarske instalacije.xls. ugraditi propisani. Izvoditelj radova je duţan. Izvoditelj radova je u okviru ugovorene cijene duţan provesti koordinaciju radova svih kooperanata na naĉin da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitiu već izvedenih radova. Izvoditelj radova će izraditi vremenski plan (gantogram) aktivnosti na gradilištu. vodoopskrbu i odvodnju. pravilnicima i standardima i Općim tehniĉkim uvjetima Investitora. te dokaze o kvaliteti vezano na graĊevinsko obrtniĉke radove. kao i financijski plan. uz potreban projekt. u okviru ugovorene cijene. dati ateste za instalacijske sustave. Za instalacijske sustave izvoditelj radova je duţan. Izvoditelj radova je duţan ĉistiti gradilište tokom graĊenja. Izrada radioniĉke dokumentacije obuhvaćena je u jediniĉnoj cijeni stavaka ponudbenog troškovnika. elektroinstalacije.2008. te njime odrediti dinamiku financiranja. adekvatan i prema Hrvatskim normama atestiran materijal. 45212-400-4474/2008. Sva fina ĉišĉenja zidova. O ispitivanjima i pregledima vodi se posebna evidencija. u okviru ugovorene cijene.[227] . vrata. predoĉiti ga nadzornom inţenjeru na usvajanje. Nakon uspješno obavljenog Tehniĉkog pregleda i otklanjanju svih nedostataka. osim atesta o kvaliteti ugraĊenih materijala. prema projektom odreĊenom planu ispitivanja materijala. u skladu s vaţećim tehniĉkim propisima. Prema svojim raspoloţivim mogućnostima izvoditelj radova moţe predloţiti i neku drugu vrstu skele. opreme i sl. Ako Izvoditelj radova smatra da pojedinim gore navedenim zahtjevima dolazi do štetnih posljedica po stabilnost ili trajnost objekta ili su pak oni u protivnosti s ostalim podacima danim u projektu. posebno su opisana u pojedinaĉnim stavkama zidarskih radova. Jediniĉnim cijenama obuhvaćeni su svi troškovi svih prethodnih i tekućih ispitivanja kako osnovnih materijala. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Kod ĉeliĉne skele elementi se nastavljaju odgovarajućim spojnicama koje moraju biti ispitane i atestirane. statiĉki proraĉun i odobrenje projektanta i nadzornog inţenjera. dobave materijala. Primjedbe dane od strane Projektanta imaju istu teţinu kao i primjedbe dane od strane nadzornog inţenjera Investitora. podova. 98348485. god.

ms_office Strana: 121. Po završetku radova ceste je potrebno dovesti u prvobitno stanje bez prava na naknadu troškova. pribavljanje pripadajućih suglasnosti nadleţnih komunalnih i drugih sluţbi.10. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI BETON Prilikom betoniranja temelja stupova ĉeliĉne nadstrešnice. gornje atike. 98348485. Glavnog projektanta i Investitora. POSEBNI TEHNIĈKI UVJETI GRAĐENJA II. artikl i drugo opreme koja se nudi i ugraĊuje je kao što je navedeno u stavkama ili odgovarajući. koju obavlja izvoditelj radova. tj. Sastav betona mora biti projektiran raĉunski i provjeren eksperimentalno u skladu s postojećim tehniĉkim propisima i vaţećim standardima. kontrolira nadzorni inţenjer. U skladu s Zakonom o javnoj nabavi. te svjeţeg. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Obveza Izvoditelja je na propisan naĉin zbrinuti višak materijala iz iskopa i otpad. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Nadzora. moţe biti i od drugog proizvoĊaĉa. IzvoĊaĉeva je obveza odrţavanje javnih cesta koje koristi u svrhu graĊenja te sanacija svih eventualnih oštećenja nastalih korištenjem. odnosno odgovarajućim inhibitorom u tri sloja.[227] . Beton se mora proizvoditi od predhodno ispitanih i tokom vremena kontroliranih osnovnih materijala u pogonima za proizvodnju betona. predhodno ispitani i kontrolirani u toku rada. ulje itd. god. ali odgovarajućih karakteristika. kemikalija (nafta.2008. 2. Tekuću kontrolu osnovnih materijala. Betonske konstrukcije po kojima će se kretati vozila treba napraviti od betona otpornog na djelovanje mraza. Beton je projektiranog sastava. kao i svjeţeg.xls. blokova i otoka potrebno je ugraditi sidrene ploĉe prema detalju iz Izvedbenog projekta vodeći strogo raĉuna o geodetskoj kontroli istih. ĉlanak 35. soli. Prije nabave i ugradbe predmeta potrebno je dobiti odobrenje nadzornog inţenjera i investitora. te sve ostale troškove za zbrinjavanje viška materijala i otpada. Gornje površine betona prednjih i straţnjih blokova potrebno je kvalitetno obraditi i zagladiti bez izvlaĉenja cementnog morta. drugi tip ili broj artikla i sliĉno. tip. proizvoĊaĉ.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.1. Ta obveza takoĊer podrazumijeva pronalaţenje lokacija odlagališta (gradske deponije ili sliĉno). On mora biti dokazan predhodno laboratorijskim ispitivanjima svojstva osnovnih materijala. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. stvrdnjavajućeg i oĉvrslog betona. stvrdnjavajućeg i oĉvrslog betona.). Kompletnu vidljivu površinu betona premazati sa sredstvom otpornim na djelovanje mraza i soli. koji su funkcionalno projektirani. koje će obaviti izvoditelj radova putem organizacije registrirane za tu djelatnost.

osim otvora za prolaz cijevi. odreĊene vrijednosti koeficijenta stezanja itd.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. mora biti izbetoniran neprekinuto u zapoĉetom opsegu. a sam spoj mora biti vodonepropusan. Da bi se sprijeĉilo. Sve vidljive površine moraju biti završnog izgleda što se postiţe primjenom odgovarajuće oplate i postupaka betonskih radova. izrada. u svjetlom rasponu. 98348485. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. bez obzira na radno vrijeme. Beton se mora ugraĊivati sustavno i programirano prema unaprijed izraĊenom programu i izabranom sustavu. Grede se raĉunaju i preko stupova po duţini. modul elastiĉnosti. Betonske podloge obraĉunavaju se u m³. otpornost protiv habanja. ugradnja. prijevozi i prijenosi. kako to predviĊa program betoniranja. Svjeţi beton mora se ugraĊivati vibriranjem u slojevima ĉija debljina ne smije biti veća od 70 cm.. 45212-400-4474/2008. konzistencija. kao što su vodocementni faktor. Eventualne nedostatke vidljivih površina treba sanirati odgovarajućim reparaturnim mortovima. god. Oplata je glatka a sve površine treba izvesti posve precizno i ravno. da beton zadovoljava sva svojstva propisana projektom. konstruktivni dio ili element objekta. kompaktnog i vodonepropusnog betona. oprema i rad. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Za sve betonske radove mora biti pripremljena tehnologija koja omogućuje dobivanje gustog. bez obzira na veliĉinu. drţeći se u svemu uputstva proizvoditelja. Nabava. Kod betoniranja smiju se prekidi – radni spojevi izvesti samo na mjestima koja su unaprijed projektom predviĊena. otpornost protiv smrzavanja. Pri obraĉunu stijena odbijaju se svi otvori. za pojedine vrste betona. a u svemu prema vaţećim standardima.10. odreĊena marka. otpornost protiv djelovanja soli.ms_office Strana: 122. ili iskljuĉenja pojedinih ureĊaja mehanizacije iz pogona. potrebno je površine radnih rešaka prije nastavka betoniranja premazati sredstvom za vezu starog i novog betona. Svaki zapoĉeti betonski odsjek. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. naknadno provlaţenje i kristalizacija procjedne vode na mjestima prekida betoniranja. Armirano-betonske ploĉe obraĉunavaju se od leţaja do leţaja tj. prijevoz i rad s oplatom i skelom. mora vibriranjem biti dobro spojen s predhodnim donjim slojem betona. Na prekidima mora biti ostvarena dobra prionjivost obaju betona. Eksperimentalno treba dokazati. zaštitu od brzih vremenskih promjena.[227] . obrada površina betona (osim tamo gdje je prikazana kroz posebne stavke) i njega. kod vidljivih površina betona. te eventualna crpljenja vode ukljuĉeni su kroz jediniĉne stavke.xls.2008. na osnovi operativnog plana radova u suglasnosti s Projektantom i nadzornim inţenjerom. Za sve betonske i armirano-betonske radove kroz jediniĉne cijene ukljuĉen je sav materijal. Izvoditelj radova treba izraditi plan uzimanja uzoraka. Sloj betona. koji se ugraĊuje. Nadvoji se raĉunaju u duţini otvora ukljuĉujući naleţući dio. vlaĉna ĉvrstoća.

Po završenom betoniranju izvoditelj radova mora zaštititi ugraĊeni beton od isušivanja mokrim postupkom. a da se beton pri tom ne ošteti. njegova jednoliĉnost i kompaktnost.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. ELEKTROMONTAŢNI MATERIJAL I RADOVI OPLATA Sve oplate za beton i armirani beton moraju biti izraĊene prema mjerama iz projekta.10. tako da bude onemogućeno svako procjeĊivanje i oticanje vode ili cementno-pješĉanog morta. ELEKTROMONTAŢNI MATERIJAL I RADOVI ARMATURA – BETONSKI ĈELIK Armatura se mora postaviti solidno i struĉno prema vaţećim propisima i pravilima struke. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Oplate i premazi ne smiju utjecati na boju betonskih površina. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.ms_office Strana: 123. 2. Dimenzije. 98348485. impregnacija betonske površine i nanaošenje reparaturnog morta u 1 do 2 sloja. 2. napinjanje i fiksiranje oplate moraju biti izraĊeni tako da se svaki dio koji ostane u betonu. god.[227] .xls. Izvoditelj radova je duţan za svaku oplatu izraditi nacrt. Oplate moraju biti poduprte i usidrene tako da nisu moguće deformacije oplate ili pomaci uslijed betona i dinamiĉkih utjecaja za vrijeme betoniranja. Sva popreĉna sidra moraju biti opremljena glavama za napinjanje. po potrebi i više. Prije betoniranja moraju oplate i stariji beton biti mokre i moĉene posebnim oplatnim uljem. Za brtvljenje oplate mogu se upotrebljavati samo oni materijali koji ne djeluju štetno na hidrataciju betona i koji ne mogu obojiti betonsku površinu. Za izradu prednjih i straţnjih blokova koristiti precizno sloţenu ĉeliĉnu oplatu. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Jediniĉnom cijenom obuhvatiti otklesavanje izboĉina. opći izgled betona. odmašćivanje. Svi elementi za usidrenja. oborina i smrzavanja. B. B. moţe posebno zaštititi od hrĊanja. Radovi na savijanju. oblik i poloţaj armature definirani su planovima armature. a koja se poslije mogu odstraniti. ĉišćenje od ostataka oplate.3. na naĉin koji neće štetiti konstrukciji. ili postupkom zatvaranja betonskih površina prskanjem kemijskim sredstvima i odrţavati ga trajno vlaţnim najmanje 7 dana. U cijeni rada uraĉunata je i skela. kojima se sidra mogu naknadno napinjati.2008. popunjavanje šupljina.2. odstranjivanje eventualnih stršećih dijelova armature. Oplate koje upijaju vodu moraju prije betoniranja biti pripremljene tako da betonu ne oduzimaju vodu (polijevanje vodom ili zaštita odgovarajućim premazom). nastavljanu i ugradbi armature moraju biti u skladu s odgovarajućim propisima. koji su sastavni dio projekta. Za ocjenu postignute kvalitete konstrukcije mjerodavan je. osim rezultata prije spomenutih proba i kontrolnih ispitivanja. Reške u oplati moraju dobro brtviti. Odmah poslije ugraĊivanja i površinske obrade beton se mora zaštititi od neposrednog djelovanja sunĉanih zraka. a moţe hrĊati.

osim sidara za sidrenje nadvoja. sidra.10. zaštite. ZIDARSKI RADOVI Zidarski radovi moraju se izvesti solidno i struĉno prema vaţećim propisima i pravilima struke. god. otpadaka ţice.[227] . – zidove uz vertikalni serklaţ takoĊer zupĉasto izvesti. – za vrijeme zidanja opeku kvasiti vodom. prijevozi i prijenosi. Oplate za beton se ne obraĉunavaju posebno već su ukljuĉene jediniĉnom cjenom betona. Izvoditelj radova je duţan izraditi nacrt rasporeda otvora i dati ga na odobrenje Projektantu i nadzornom inţenjeru. te premazane oplatnim uljem. izrada. Nabava. oprema i rad. a širina sudarnica ne smije biti manja od 10 mm niti veća od 15 mm. – reške dimnjaka i ventilacionih kanala zagladiti. te eventualno crpljenje vode i sušenje površina. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. prijevoz i rad s oplatom ukljuĉeni su u stavku. 98348485. Prilikom izvoĊenja zidova zgrada izvoĊaĉ se mora pridrţavati slijedećih mjera: – zidanje se mora izvoditi sa pravilnim zidarskim vezovima. ili glave za napinjanje. – debljina leţajnica ne smije biti veća od 15 mm. III. greda i ploĉa. – popreĉni i uzduţni zidovi moraju na spoju biti meĊusobno povezani zidarskim vezom. – zidovi ĉije izvoĊenje nije završeno prije nastupanja zimskih mrazova moraju se zaštiti na odgovarajući naĉin. – svako naknadno bušenje ili izrada uţljebina u zidovima zgrade koje nije bilo predviĊeno projektom. Oplate moraju biti prije upotrebe dobro oĉišćene od neĉistića (pijeska. U jediniĉne cijene ukljuĉeno je sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova prema projektu.ms_office Strana: 124. tj. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Otvori. – ako se zida za vrijeme zime treba zidove zaštiti od mraza. hoblinja. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.2008. Potrebna skela je prikazana kroz posebnu stavku. odgovarajućim mortom ili upotrijebiti sustav proizvoĊaĉa oplate za zatvaranje rupa nakon izvlaĉenja sidara. za pregradne zidove treba ispustiti zupce u masivnom zidu na svaki drugi red za 1/2 opeke. komadića uloţaka i sliĉnog).IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. moţe se izvoditi samo ako je prethodnim statiĉkim proraĉunom utvrĊeno da nosivost zida poslije tog bušenja odnosno izrade ţljeba nije manja od propisane nosivosti. – vanjske fuge ostaviti prazne od 1. ugradnja. U jediniĉne cijene ukljuĉen je sav materijal. kao i okoliša. alat. 45212-400-4474/2008. koji ostaju u betonu nakon što se izvuku sidra. Kod vidljivih površina betona. a preklop mora iznositi najmanje jednu ĉetvrtinu duţine zidnog elementa.xls. radspored sidrenih otvora i naĉin njihove obrade mora biti takav da vizuelno i tehnološki odgovara vidljivom betonu. moraju se paţljivo i vodonepropusno ispuniti betonom.5 do 2 cm za vezu ţbuke prigodom ţbukanja zidova. a pri zidanju cementnim mortom opeka mora leţati u vodi neposredno prije zidanja. te kompletno grubo i fino ĉišćenje svih objekata i njegovih površina.

i nije ukljuĉena obrada ĉela zida – kod otvora od 3 do 5 m² odbija se površina iznad 3 m². B. svi transporti i sl. Razvijena širina lima je 100 cm. a nije ukljuĉena obrada ĉela – kod otvora iznad 5 m² odbija se površina iznad 3 m². Obraĉun po m¹ pokrivenog sljemena. Pokrivanje sljemena limom identiĉnim kao pokrovni lim debljine 0. Obraĉun po m² izraĊenog krova. prilagodba sljemenjacima. kao i sav ostali pripadajući alat.8 mm. Postavu ovog lima moţe raditi samo licencirani izvoditelj od strane proizvodaca pokrova. rabicom ili na drugi naĉin. kao Kalzip tip AF 65/333 ili odgovarajuće.5° do 16°.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. plastiĉnih podloţaka na mjestima dodira ili sudara s drugim materijalom. 45212-400-4474/2008. KROVOPOKRIVAĈKI RADOVI Pokrivanje kompletnog krova pokrovom od profiliranog jednostrukog aluminijskog lima. U jediniĉnoj cijeni dobava i umetanje brtvi od bitumenizirane spuţvaste gume u udubljenja vala pokrovnog lima. Posebno se ne naplaćuje ni zatvaranje (ţbukanje šliceva. Pri obraĉunu stijena odbijaju se svi otvori. god.10. samoljepiva traka.xls. te izrezivanje sljemenskog lima “NA ĈEŠALJ” na sudaru sa pokrovom. skela. V. osim otvora za prolaz cijevi. OBRTNIĈKI RADOVI VENTILIRANA FASADA 98348485. U jediniĉnu cijenu ulazi dobava i postava materijala i djelova. Lim je tvorniĉki obojen ili plastificiran s obje strane. Boju lima odrediti će projektant iz vaţećih RAL boja. ne plaća se posebno. ulazi u jediniĉnu cijenu). Krov se izvodi kao trostrešni u nagibima od 1. Gornji posebno profilirani lim kao Kalzip ili odgovarajuće uĉvršćuje se preko unaprijed postavljenih vodilica (raspored vodilica odreĊen je statiĉkim proraĉunom za odgovarajuću brzinu vjetra) posebnim strojem za pertlanje.) iza poloţene instalacije. samo ravni lim bez profilacije.[227] . stupova i dimnjaka je površinski (m²). za centralno grijanje ako su ucrtani (ne plaća se posebno. ukoliko troškovnikom nije posebno propisano. voditi raĉuna o uzidavanju pojedinih graĊevinskih elemenata. sav spojni i vezni materijal.ms_office Strana: 125. o ostavljanju ţljebova za kanalizaciju. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Prilikom zidanja pravovremeno ostaviti otvore prema zidarskim mjerama. bez obzira na veliĉinu. Obraĉun zidanih zidova. vodilice. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. opekom. Zazidavanje (zatvaranje) ţljebova u zidovima ostavljenih za instalacije kanalizacije i grijanja nakon izvoĊenja tih instalacija. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. a obrada ĉela je ukljuĉena IV. Napomene vezane za zidarska ţbukanja: – otvori na zidu do 3 m² se ne odbijaju.2008. ţljebova i sl. uz suglasnost naruĉitelja.

Svi radovi moraju biti izvedeni struĉno i solidno. prema vaţećim propisima i pravilima struke.[227] . Aluminijski profili izraĊeni su iz aluminijske legure Al Mg Si 0.C. Sva uĉvršćenja. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. te mora zadovoljiti propise HRN.234. kojom se potvrĊuje da su izraĊene od materijala koji ne podrţava gorenje.ms_office Strana: 126.T7. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Obloga fasade izraĊena je od max compact ploĉa kao exterior dekor broj 0270 ili odgovarajuće. spojne elemente izvesti prema uputama proizvoĊaĉa fasade. TakoĊer je duţan zaštititi svoje radove od prljanja drugih izvoditelja. d) otpornost na UV zrake (izbjeljivanje). ne stvara dim i ne proizvodi toksiĉne kemijske produkte. Fasada treba zadovoljiti sve certifikate prema relevantnim normama kojim se dokazuje da zadovoljava i ispunjava slijedeće uvjete testiranja: a) test na savijanje. Za uĉvršćenje podkonstrukcije fasade za zid koristiti cinĉane ili inox vijke. Crna bravarija izraĊena je od NP i HOP vuĉenih profila.2008. sa odgovarajućim kvalitetnim materijalom koji mora odgovarati postojećim propisima i standardima. U domeni protupoţarne sigurnosti fasadne ploĉe trebaju zadovoljiti klasifikaciju prema najvišoj i najjaĉoj normi za ovaj tip proizvoda.10. 98348485. prema vaţećim propisima i pravilima struke. 45212-400-4474/2008. 226 i 228. god. b) test na rastezanje. duţan je o tome obavijestiti izvoditelja graĊevinskih radova kako bi isto bilo otklonjeno. a svi spojevi su izvedeni putem varenja. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Svi aluminijski komadi i izraĊevine moraju biti kvalitetno i odgovarajuće izvedeni.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. a nakon završetka rada duţan je sav suvišni materijal i otpatke odstraniti sa gradilišta. BRAVARSKI RADOVI Svi radovi moraju biti izvedeni struĉno i solidno. Prije ugradbe bravariju je potrebno dobro oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i odmastiti. VI. e) sposobnost laganog ĉišĉenja standardnim kućnim i ekološkim sredstvima. Prije poĉetka radova na izradi obojene bravarije izvoditelj radova na obojenoj bravariji je duţan pregledati izvedene graĊevinske radove.xls.5 ĉvrstoće F220 do 260 N/mm². sa odgovarajućim kvalitetnim materijalom koji mora odgovarati postojećim propisima i standardima. Izvoditelj ovih radova duţan je zaštititi radove izvedene od drugih izvoditelja kako nebi svojim radom iste oštetio. c) test na absorciju obiĉne (destilirane) i slane (morske) vode. te antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida. Svi okviri imaju ugraĊene pracne za usidrenje. te ukoliko naiĊe na nedostatke koji mu mogu smetati. Minimalna debljine zaštitnog sloja iznosi 18 do 25 mikrona. 236. Za izradu obojene bravarije koristiti plastificirane aluminijske profile sa prekinutim termiĉkim mostom tip kao Schueco International tip Royal HI 75 ili odgovarajuće.

Ovi tehniĉki uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete. koji su prikazani kroz posebnu stavku. zidarski. propisa i priznatih pravila tehniĉke nauke i prakse. uzimanje mjera na licu mjesta. Ugaoni elementi moraju biti izvedeni besprijekorno. dobava predviĊenih materijala. god. STOLARSKI RADOVI 98348485. Za ostakljenje primjeniti IZO staklo dimenzija 4 + 16 + 4 mm koje je izraĊeno od termo stakla tako da koeficijent prolaza topline iznosi 1. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. na osnovu normi. Sve metalne djelove podloţne koroziji treba zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida što je ukljuĉeno u cijenu.xls.ms_office Strana: 127. VII. Kompletan objekt potrebno je ispitati na zrakopropusnost i o tome izraditi odgovarajuću potvrdu o sukladnosti. Vijci i ostala sredstva za spajanje su iz nehrĊajućeg ĉelika (inox). namještanje i podešavanje na mjestu ugradbe i nakon ugradbe. U jediniĉne cijene ulaze svi troškovi potrebni za potpuno dovršenje rada. Za ugradnju IZO stakla koristiti propisane plastiĉne kladice.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.10. Kod svih vrata jediniĉnom cijenom obuhvatit i gumeni podni odbojnik za zaustavljanje vrata. Mjesta koja se naroĉito osjetljiva na propuštanje moraju se kitati dvokomponentnim kitom odgovarajuće kvalitete. Vrata i prozori koji se otvaraju moraju u falcevima imati ugraĊene gumene brtve. Ĉeliĉni profili za sidrenje aluminijskih stijena premazani su radi zaštite sa najmanje dva premaza zaštitne boje. 45212-400-4474/2008. dopremu na gradilište. aluminija ili drugog antikorozivnog materijala. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog materijala. dobava i ugradnja dovratnika i doprozornika. pomoćne naprave i druga sredstva koja su potrebna za ispravnu izvedbu ili bi se mogla tijekom rada ukazati potrebnim. dobavu i montaţu metalnog okova po izboru projektanta s cilinder bravama i kljuĉevima i sve opšavne lajsne. liĉilaĉki i svi drugi pomoćni radovi. Sva vanjska vrata moraju imati ugraĊene samozatvaraĉe. izradu u radionici.[227] . Izvoditelj radova mora atestom dokazati da aluminijski profili i staklo zadovoljavaju traţene uvjete. Sve ostalo prema shemi bravarije i uputama nadzornog inţenjera i projektanta. U stavkama su uraĉunati i sporedni radovi potrebni za ispravno dovršenje pojedinih vrsta rada. Boju plastificirane aluminijske bravarije odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom.2008. te davanje iste na uvid i odobrenje projektantu. Uz gore navedeno u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu radioniĉke dokumentacije. Sidra za priĉvršćenje aluminijskog lima i profila su od inoxa. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. pogotovo u pogledu toplinske provodljivosti.60 W/m²K.

U sluĉaju da ove sheme nisu priloţene treba kontaktirati investitora i zatraţiti ih. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. pomoćne naprave i druga sredstva koja su potrebna za ispravnu izvedbu ili bi se mogla tijekom rada ukazati potrebnim. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Za izradu krila vrata koristiti hrastovi furnir 1. Izrada i dobava slijepih okvira. dobavu i montaţu metalnog okova po izboru projektanta s cilinder bravama i kljuĉevima. uzimanje mjera na licu mjesta.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. liĉilaĉki i svi drugi pomoćni radovi. dobava predviĊenih materijala. uputama nadzornog inţenjera i projektanta. dopremu na gradilište. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog materijala.ms_office Strana: 128. dobava i ugradnja dovratnika i doprozornika. Za izradu dovratnika koristiti drvo jele-smreke 1. Dovratnici na gradilište moraju doći impregnirani i sa vanjske strane zaštićeni premazom protiv upijanja vlage. ili ekspandirajućom pjenom). STAKLARSKI RADOVI Sva stolarija i bravarija je ostakljena prema shemama stolarije i bravarije. Boju stolarije (krila i dovratnici) odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom. Obraĉun po komadu izraĊenih i ugraĊenih vrata. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Na svim vratima WC-a u donjem dijelu ugraditi ventilacionu rešetku.xls. Za ugradnju stakla koristiti stolarski ili trajnoelastiĉni kit. Unutarnja stolarija ugraĊuje se mokrim postupkom ili suhim postupkom (ugradnjom na slijepe okvire. Uz gore navedeno u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu i montaţu obostranih opšavnih lajsni po izboru projektanta. te prema pravilima struke što je ukljuĉeno u cijenu stolarskih i bravarskih radova. kao i pripasivanje krila uraĉunato je u stolarskim stavkama kao i ugraĊivanje slijepih okvira i mokro ugraĊivanje dovratnika i doprozornika. te izrada dobava i montaţa dovratnika i doprozornika. namještanje i podešavanje na mjestu ugradbe i nakon ugradbe. a kod suhog postupka bitumeniziranom spuţvom (bitrax) i trajno elastiĉnim kitovima. klase jer će vrata biti bojena tako da se vide godovi od drveta. Širina dovratnika iznosi 10 cm. zidarski. Unutarnju stolariju kod standardnih namjena objekata nije potrebno brtviti na spoju sa zidom. LIMARSKI RADOVI 98348485.2008. Sve ostalo prema shemi stolarije. IX. klase bez godova jer će dovratnici biti bojeni nakon ugradnje. izradu u radionici. U sluĉaju mokre ugradnje stolariju treba zaštititi (PE folijom). god. 45212-400-4474/2008.10.[227] . Za ostakljenje fiksnog nadsvjetla primjeniti staklo optifloat debljine 4 mm. Sve pozicije stolarije treba izraditi prema odgovarajućim shemama u prilogu. Spojnica vanjske stolarije i zida se kod mokrog postupka brtvi ţbukom i ugradnjom na pristupak. U jediniĉne cijene ulaze svi troškovi potrebni za potpuno dovršenje rada. VIII. te podni odbojnik.

XI. U manjim prostorijama (sanitarije i sl. a na direktnom spoju s drugom vrstom lima ili metalom treba umetnuti plastiĉnu mekanu traku.8 mm izuzev vertikalnih ţljebova i horizontalnih opšava koji se izvode limom kao pokrov (obojeni ravni). Al. veliĉine 20 x 20 cm i 30 x 30 cm brušene ili s hrapavom gornjom površinom u boji koju će odrediti projektant u dogovoru s investitorom. dobavu i ugradbu PVC. izradu i postavu spona na zabatnim opšavima. spojeve horizontalnih i vertikalnih ţlijebova. izradu u radionici. nosaĉe horizontalnih i vertikalnih oluka. transport i montaţu na gradilištu. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. god. mesinganih ili kromiranih kutnih i završnih lajsni. prikljuĉak vertikalnih oluka u lijevano-ţeljezne cijevi. oluci i sliĉno izvode se od aluminijskog lima debljine 0. X.ms_office Strana: 129. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Svi limeni opšavi. Podne keramiĉke ploĉice se polaţu u cementni mort ili na unaprijed pripremljenu cementnu glazuru lijepe pomoću graĊevinskog ljepila. Na sudaru poploĉenog poda i ţbukanog zida dolazi sokl od istih keramiĉkih ploĉica u visini od 10 cm. Sistem polaganje za sva poploĉenja je reška na rešku. RADNJE SA SPUŠTENIM STROPOM 98348485. polaganje i fugiranje keramiĉkih ploĉica gotovom fugir masom po izboru projektanta. KERAMIĈARSKI RADOVI Sva poploĉenja podova i zidova predviĊena su keramiĉkim ploĉicama od 1. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Zidne keramiĉke ploĉice se putem odgovarajućeg ljepila lijepe na produţnim cementnim mortom oţbukane zidove. skelu.[227] . Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog (veznog) materijala. širinu reške dogovoriti sa projektantom. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu materijala. Isto tako u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu i postavu trake od krovne ljepenke na svim dodirnim mjestima aluminijskog lima s betonom ili drugim materijalom. 45212-400-4474/2008. klase. ĉišćenje podova i zidova i sve transporte.2008.xls. upotrebu krana.10.) dolaze ploĉice 20 x 20 cm na podove i zidove (u istoj kvaliteti i boji).

Pod mora biti postavljen strogo vodoravno. detaljima.5 cm kao Amstrong ili odgovarajuće (svi uredi) dok je u ostalim prostorijama (sanitarije) strop od gipskartonskih ploĉa debljine 12. UZDIGNUTI PODOVI Pod u prostoriji opreme izraĊen je od polo (ARIES) ili odgovarajućih podnih pocinĉanih rešetki koje se oslanjaju na podkonstrukciju na osnom razmaku od cca 70 cm. e) potrebna radna skela.[227] . gornju masku i uzice za podizanje. god. te izrada u radionici. ZAŠTITA OD SUNCA U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav osnovni i spojni materijal. U jediniĉnoj cijeni je dobava i postava: a) podkonstrukcija s razmakom prilagoĊenim vrsti spuštenog stropa.2008.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. obiĉni vijci. c) ispuna stropa kamenom vunom kao Tervol tip DP-5 ili odgovarajuće debljine 5 cm. krpanje rupa od vijaka.karton ploĉa s 5. ĉeliĉni tipli. d) zaštita kamene vune PE folijom kao Tervol Stopair ili odgovarajuće. Svi meĊusobni spojevi su putem varenja ili vijaka. te sav ostali pomoćni materijal. XV. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Spušteni strop se izvodi od gips . XII. specijalni vijci. dobava komplet osnovnog i spojnog materijala. zatvaranje spoja sa zidom pomoću akrila. Izvoditelj radova duţan je napraviti kompletnu radioniĉku dokumentaciju i dostaviti je projektantu i revidentu na odobrenje.xls. 62. transport i montaţa na gradilištu. TakoĊer je potrebno jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje od hrĊe (pjeskarenjem). Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.10. Boju poda odreĊuje projektant. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti uzimanje mjera na licu mjesta. matice. ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA Ĉeliĉna konstrukcija se izvodi prema priloţenim shemama. XIII. statiĉkom raĉunu i uputama projektanta. Strop se vješa na već pripremljene ĉeliĉne nosaĉe postavljene horizontalno na razmaku 120 cm. Visinu poda uskladiti sa visinom podova u susjednim prostorijama. podloţne ploĉice. Vrstu i boju pomiĉnih aluminijskih lamela odreĊuje projektant. ugradbu eventualno potrebnih aluminijskih profila.5 x 62. te dvokratna antikorozivna zaštita na bazi epoksida.5 mm sa otpornošću na poţar.ms_office Strana: 130. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Obraĉun po m² stvarno postvaljenog spuštenog stropa. b) spušteni strop od gipsanih prefabriciranih ploĉa vel. SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI 98348485.00 cm toplinske izolacije i s metalnom podkonstrukcijom. XIV. Za priĉvršćenje rešetke koristiti originalni spojni i vezni pribor. 45212-400-4474/2008. TakoĊer jediniĉnom cijenom obuhvatiti bandaţiranje spojeva gipsanih ploĉa koristeći samoljepivu mreţicu.

dvostruki premaz epoksidnom bojom. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer. Poslije kitanja ponoviti postupak brušenja i bojenje drugog sloja. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti. Toniranje boje u dogovoru s projektantom i investitorom. ZNAKOVI ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŢARA U skladu sa projektom zaštite na radu i projektom zaštite od poţara. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Podnoţja crne bravarije (vrata) treba dodatno dvokratno obojiti crnom bojom otpornom na atmosferilije. Izvodi se u visini cca 50 cm i obraĉunava se koz posebnu stavku troškovnika. Koristiti znakove izraĊene i odobrene od strane Zavoda za istraţivanje i razvoj sigurnosti (ZIRS).[227] . Skela je obraĉunata kroz posebnu stavku. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sav materijal. Zadnju ruku bojenja izvesti sa sjajnom bojom. XVI. Poslije sušenja kita obaviti brušenje pa tek onda nanos prvog sloja boje. Krila se nakon nanošenja ventilirajuće zaštitne nitro boje špricaju sa bojom (neolin) koja ocrtava godove. ĉlanak 31. zaštitu ostalih površina od prljanja. 94/96 i 114/03. god. I. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Bojenje gotovom tvorniĉkom bojom na bazi vapna kao Poliflor treba izvesti po redoslijedu: 1) popravak manjih neravnina. Priĉvršćenje na zid posebnim ljepilom. kitanje i brušenje eventualnih neravnina. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama. treba dobaviti i postaviti znakove zaštite na radu i znakove zaštite od poţara. 3) trostruki premaz bojom po izboru projektanta. a ton boje odreĊuje projektant. U cijeni sav potrebni pomoćni materijal. rad. Sve navedenu je ukljuĉeno u jediniĉnoj cijeni liĉenja površina. Kod bojenja crne bravarije bojama na bazi epoksida jediniĉna cijena ukljuĉuje ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine. A. alat. te sukladno Zakonu o zaštiti na radu NN 59/96. 1. 2) gletanje svih površina glet masom otprnom na vodu. OBJEKT KONTROLE NAPLATE GRAĐEVINSKI RADOVI ZEMLJANI RADOVI 98348485. sol i gorivo. Poslije sušenja prvog sloja boje ponoviti kitanje eventualno zaostalih neravnina. razne zaštite i sl. Znakovi su izraĊeni na samoljepivoj foliji ili plastici. Prilikom bojanja stolarije prije bojenja dovratnik zaštititi zaštitnom ventilirajućom bojom na koju se nanosi kit. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. i 32. trajnoelastiĉnim kitom ili odgovatajućim brojem vijaka.10.xls.ms_office Strana: 131. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije.2008.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. transporte.

133. Iskop se obavlja 95% strojno. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar. Dubina iskopa je do 200 cm. Iskopani materijal deponirati na udaljenosti 25 m¹ jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju.64 4. god.[227] 98348485. Planiranje izvesti sa toĉnošću ± 2 cm. razastiranje i planiranje u sloju debljine 20 do 30 cm ispod podova objekata kontrole naplate.037.. Nasip debljine 30 cm Nasipavanje iskopanim materijalom (kamena sitneţ) bez primjesa humusa. Svi iskopi su predviĊeni u zbijenom nasipu od drobljenog kamena. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto. temenja blokova i raznih okana. samo dubine preko 200 cm. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dopremu materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹. instalacionog kanala. tj.22 278.50 cm ispod kote budućeg kolnika.2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Obraĉun paušalno. postavljanje i odrţavanje iskolĉenih oznaka i ploĉa na terenu od poĉetka radova do predaje svih radova investitoru. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal sa modulom zbijenosti Ms = 80 MN/m². Ms = 80 do 100 KN/m². gline ili sliĉno naokolo izvedenih temelja i temeljnih stopa. cca 50 cm ispod gotovog kolnika. m³ 12 23. 1. Obraĉun po m³ nasipnog materijala u zbijenom stanju. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.36 5.xls. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60° ili koristiti razupiranje. Svi obraĉuni za iskop.20 3. m³ 260 23. paušal 1 7. Obraĉun po m³ izvedenog.40 2. Iskop dubine preko 200 cm Sve isto kao stavka 2.22 730.ms_office . m³ 59 19. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa svake strane konstruktivnog elementa minimalno za 50 cm. nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Za plato je predviĊen samo osnovni nasip bez tampona i asfalta. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. preuzetog od strane nadzornog inţenjera. kao i sve ostalo potrebno za dovršenje cijele stavke. 45212-400-4474/2008. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.10. Odnosi se na produbljenje iskopa za monolitne temeljne stope u sluĉaju da tlo nema propisanu nosivost. a do kote .22 6. Iskop dubine do 200 cm Iskop za temeljnu ploĉu u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom temeljnom tlu kategorije C.407. ugraĊenog nasipa.98 Strana: 132.40 7. Nasipavanje i zbijanje obavljeti u slojevima debljine 30 cm mjereno u zbijenom stanju.407. Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na iskolĉenju svih objekata i elemenata. samo nasipavanje. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou. m³ 38 19. Nasipavanje debljine 20 do 30 cm Sve isto kao nasipavanje pod stavkom 5. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹.. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena OPĆENITO: Iskop humusnog materijala i osnovni nasip obuhvaćeni su u Projektu prometnica za trasu ceste na kojoj se nalazi CP. tj. a 5% ruĉno.22 1. zbijenog nasipa.

razastiranje i planiranje ispod trakastih temelja i greda (ukljuĉivo zatrpavanje eventualnog produbljenja ispod temelja). Iskop se obavlja 95% strojno. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju. okana odvodnje i ostalih raznih okana. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju debljine 10 cm. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar. te nasipavanje. okana elektroinstalacija. biojame. Jediniĉnom cijenom obuhvatitit dobavu i postavu filter sintetiĉke tkanine (geotekstil) izmeĊu pijeska i nasipa zemljom. Sloj ĉistoće Dobava i ugradba fino drobljenog kamenog materijala ili šljunka (sloj ĉistoće). Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹. Nasip se izvodi posve horizontalno u sloju debljine do 15 cm. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju.95 8.805.20 98348485. armirano-betonskog instalacionog kanala izmeĊu kontrole naplate i naplatnih kućica.625. Nasipavanje drobljenim kamenom ili šljunkom Dobava i ugradba fino drobljenog kamena ili šljunka. m³ 70 23.22 1. te završno nasipavanje. Nasip i geotekstil za ureĊaj za proĉišćavanje otpadnih voda Dobava. Dubina iskopa je do 300 cm. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.71 3. m³ 2 113. te završno nasipavanje.501.56 7.2008.xls. god. razastiranje i lagano nabijanje fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska oko biojame u sloju minimalne debljine 20 cm. Obraĉun po m³ ugraĊenog fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska.71 227. okana naplatnih kućica. oko i iznad odvodnih i ostalih cijevi u zoni otoka. Podloţni sloj i obloga cijevi Dobava i ugradba fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska.10.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa vanjske strane temeljne ploĉe minimalno za 50 cm. a 5% ruĉno. nogostupa i u zelenom pojasu.40 10. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.21 2. temelja vanjskih blokova.[227] . 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 6. razastiranje i planiranje preko podloge iz stavke 5. temelja treptaĉa. Široki iskop Široki iskop za ureĊaj za proĉišćavanje otpadnih voda u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom materijalu A.42 9. zaštitnih blokova ispred naplatnih kućica.71 4.ms_office Strana: 133. 45212-400-4474/2008. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju minimalne debljine 10 cm ispod i 20 cm iznad tjemena cijevi. Obraĉun po m³ ugraĊenog pijeska. Obraĉun po m³ ugraĊenog kamenog materijala u zbijenom stanju. U cijeni eventualna upotreba eksploziva kao i zaštita od eventualnih šteta od miniranja. B ili C kategorije.756. te eventualno crpljenje vode. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60o ili koristiti razupiranje. razastiranje i planiranje ispod. m³ 45 105. m³ m² 22 20 113. a) pijesak Obraĉun po m² prekrivene površine b) filter tkanina (geotekstil) m³ 36 105.62 224.71 11. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm.

elektro i ostalih okana. 1. fino planiranje. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 11.662. Priprema posteljice Plitki iskop i poravnanje tla C kategorije. klase C12/15 debljine d = 10 cm. razastiranje.532. Šljunak ispod staza Dobava i postava šljunka ispod staza uvaljanog u sloju debljine od 20 cm sa valjanjem i nabijanjem. te lagano nabiti ruĉnim nabijaĉima. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Podloga od mršavog betona C12/15 Betoniranje betonske podloge od mršavog betona. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Obraĉun po m³ izvedenog zbijenog nasipa.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Obraĉun po m³ izvršenog iskopa u zbijenom nasipu.82 14. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.04 9. m³ 200 57. god. m³ 2.00 83. Humusiranje Dobava.48 59.60 14.20 640. Ruĉni iskop Ruĉni iskop materijala nakon strojnog iskopa. te planiranje i nabijanje posteljice. ispod temeljne ploĉe.798.xls. u armirano-betonsku temeljnu ploĉu i grede. beton klase C25/30 u velikoplošnoj oplati.955. Ms = 80 do 100 MN/m². Beton projektiranog sastava.40 12.70 m³ m² 148 168 480. u potrebnom padu (minimalno 1%). na prostoru gdje dolazi zelena površina. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou.306.44 2. septiĉke jame. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: m³ 60 38. a) beton b) velikoplošna oplata 35 422. U jediniĉnoj cijeni doprema materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹.73 II.342. Obraĉun po m² pripremljene površine. u padu od 2%. Obraĉun po m³ izvedenog zbijenog nasipa. ĉišćenje od korova panjeva i ostale vegetacije. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu materijala. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Sloj pijeska fino isplanirati. Sloj pijeska za betonske elemente Dobava i postava nosivog sloja pijeska debljine od 10 cm za postavu betonskih elemenata.66 I.00 13.ms_office Strana: 134. korekcija rovova te izbacivanje materijala do 1 m¹ od iskopa.68 98348485. m² 200 3. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. te hidrosjetvu. m² 300 113.[227] .71 34. tj.26 71.00 15. 11.10.113.111.2008.71 6. Betoniranje armiranih temelja C25/30 Dobava i ugradba betona. 45212-400-4474/2008. koristeći vodilice. razastiranje i planiranje humusnom zemljom u otocima oko objekta kontrole naplate u debljini 20 do 30 cm. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju. m³ 60 105.

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3. Betoniranje armiranih sokla C25/30
Dobava i ugradba betona, u armirano-betonski podzid (sokl) iznad temeljnih greda izvedenih pod stavkama 5 i 8. Beton je klase C25/30, a oplata je velikoplošna. Vidljivi dio sokla - vanjski izvesti u posve preciznoj, ravnoj i horizontalnoj oplati. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI - 2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0,6 l/m³ betona. Armatura je iskazana u posebnoj stavci. Popreĉni presjek podzida vidljiv je iz projekta pojedinih objekata. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. b) glatka oplata c) doplata za vidljivi dio sokla Betoniranje armiranog podesta C25/30 Dobava i ugradba betona, u armirano-betonski podest na ulazu u objekt kontrole naplate. Betonski podest je od betona klase C25/30 s finom obradom gornje površine betona. Podest izvesti po dimenzijama iz projekta objekta kontrole naplate. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli, te raznih kemikalija (ulje, nafta i sliĉno). Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI - 2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0,6 l/m³ betona. Armatura je obraĉunata u posebnoj stavci. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. a) beton b) glatka oplata c) doplata za površinsku obradu Betoniranje armirane ploĉe na podu C16/20 Dobava i ugradba betona, u donju armirano-betonsku ploĉu debljine d = 12 cm, klase C16/20. Površinu betona potrebno je nakon ugradnje betona, a prije poĉetka vezanja betona dobro zagladiti jer se na nju postavlja hidroizolacija. Beton se mora njegovati jednim od sistema njegovanja. Armatura je iskazana u posebnoj stavci. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. a) beton b) doplata za površinsku obradu

m³ m² m²

9 25 25

480.48 59.26 20.02

4,324.32 1,481.50 500.50

4.

m³ m² m²

1 2 2

480.48 59.26 20.02

480.48 118.52 40.04

5.

m³ m²

24.9 230

480.48 20.02

11,963.95 4,604.60

98348485.xls.ms_office

Strana: 135.[227]

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 6. Cementi estrih na podu
Dobava i ugradba materijala u cementni estrih lagano armiran debljine d = 5 do 7 cm. Izvodi se preko termoizolacije na podu prizemlja objekta kontrole naplate. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje površine, dobavu i postavu PVC folije debljine 0,02 mm, postavu armaturne mreţe, izradu glazure zaribane do crnog sjaja, te odrţavanje glazure. Cementna glazura je armirana mreţom Q-131. Obraĉun po m² izraĊenog cementnog estriha. a) cementni estrih ispod keramiĉkih ploĉica d = 5 cm b) cementni estrih ispod keramiĉkih ploĉica d = 6 cm c) cementni estrih ispod linoleum poda d = 6,7 cm d) cementni estrih ispod keramiĉkih ploĉica d = 8 cm 7. Cementi estrih na krovu Dobava i ugradba materijala u cementni estrih lagano armiran debljine d = 5 do 8 cm. Izvodi se preko termoizolacije u padu na krovu objekta kontrole naplate. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje površine, dobavu i postavu PVC folije debljine 0,02 mm, postavu armaturne mreţe, izradu glazure zaribane do crnog sjaja, te odrţavanje glazure. Cementna glazura je armirana mreţom Q-131. Obraĉun po m² izraĊenog cementnog estriha. 8. Betoniranje stropne konstrukcije prizemlja 25/30 Dobava i ugradba betona u punu armirano-betonsku ploĉu iznad prizemlja objekta kontrole naplate. Beton je klase C25/30, a ploĉa debljine 18 cm. Oslanja se preko monomitnih greda i horizontalnih serklaţa na armirano-betonske vertikalne serklaţe. Podupiranje je na visini cca 3,30 m¹. Oplata je velikoplošna - glatka. U cijenu ukljuĉiti istovremenu izvedbu horizontalnih serklaţa. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. a) beton b) glatka oplata 8.a. Betoniranje stropne konstrukcije kata 25/30 Sve isto kao st. 8, samo kat. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. a) beton b) glatka oplata 9. Kombi ploĉe Doplata za dobavu i postavu KOMBI ploĉa debljine d = 8 cm. Kombi ploĉe dolaze “U OPLATU” armirano-betonskih serklaţa iz stavke 22., a postavljaju se sa vanjske strane vetrikalnih i horizontalnih serklaţa. Obraĉun po m² postavljenih kombi ploĉa. 10. Nosaĉi kombi ploĉa Doplata za izradu, dobavu i postavu dodatnih nosaĉa kombi ploĉa iz stavke 24. Nosaĉi se rade kao “vilice” od pocinĉane ţice debljine 3,2 mm svaka razvijene duţine od 50 cm. Postavlja se 6 do 8 komada nosaĉa na m² podgleda. Obraĉun po komadu postavljenog nosaĉa.

m² m² m² m²

140 48 140 30

78.48 86.49 94.49 101.70

10,987.20 4,151.52 13,228.60 3,051.00

230

101.70

23,391.00

m³ m²

45 250

533.33 76.08

23,999.85 19,020.00

m³ m²

42 250

533.33 76.08

22,399.86 19,020.00

105

84.08

8,828.40

kom

850

15.22

12,937.00 Strana: 136.[227]

98348485.xls.ms_office

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 11. Betoniranje serklaţa i nadvoja C25/30
Dobava i ugradba betona u armirano-betonske vertikalne i horizontalne serklaţe i nadvoje u vanjskim i unutarnjim nosivim i pregradnim zidovima. Beton je klase C25/30. Dimenzije nadvoja su zadane projektom pojedinog objekta. Visina podupiranja iznosi do 3,0 m¹. Oplata je dašĉana. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊebog betona. a) beton b) dašĉana oplata Betoniranje vijenca C25/30 Dobava i ugradba betona u armirano-betonski vijenac iznad vanjskih zidova, beton klase C25/30, presjeka prema projektu objekta kontrole naplate. Vijenac (vanjska greda iznad ploĉe) izvesti po dimenzijama iz projekta objekta kontrole naplate. Upotrijebiti glatku precizno sloţenu oplatu. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. a) beton b) glatka oplata Betoniranje temelja agregata C25/30 Dobava i ugradba betona u armirano-betonski temelj agregata, beton klase C25/30, dimenzija i presjeka prema projektu objekta kontrole naplate. Upotrijebiti glatku precizno sloţenu oplatu jer se direktno na beton lijepi keramika. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. a) beton b) glatka oplata Betoniranje okana odvodnje C25/30 Dobava i ugradba betona u armirano-betonska okna odvodnje, beton klase C25/30, dimenzija i presjeka prema projektu objekta kontrole naplate. Upotrijebiti glatku precizno sloţenu oplatu za okna. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. a) beton b) glatka oplata Armatura Dobava, izrada i postava betonskog ţeljeza prema Izvedbenom projektu armature. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ravnanje, sjeĉenje, savijanje, 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente. Armatura mora biti ĉista od hrĊe i svih masnoća. Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete, te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorniĉkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom, obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu. Obraĉun po kg ugraĊene armature. a) rebrasta armatura RA-400 b) mreţasta armatura MAG-500

m³ m²

10 132

533.33 76.08

5,333.30 10,042.56

12.

m³ m²

14.5 291

533.33 97.70

7,733.29 28,430.70

13.

m³ m²

1 2

480.48 59.26

480.48 118.52

14.

m³ m²

3 25

533.33 59.26

1,599.99 1,481.50

15.

kg kg

18000 29000

6.41 6.81

115,380.00 197,490.00

98348485.xls.ms_office

Strana: 137.[227]

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 16. Betoniranje AB subišta sa C 25/30
Dobava, izrada i betoniranje AB trokrakog stubišta zajedno sa podestima, betonom klase C 25/30 u potrebnoj glatkoj oplati. Širina kraka 110 cm. Širina stepenice 27 cm, visina 17 cm. Sve prema planu oplate i planu armature u skladu sa statiĉkim raĉunom, visina podupiranja do 3,0 m¹. Armatura nije sadrţana u stavci. beton oplata UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI:

m³ m²

2.6 24

533.33 97.70

II.

1,386.66 2,344.80 652,215.56

III.

TESARSKI RADOVI
OPĆENITO: Oplata svih betonskih i armirano-betonskih elemenata ukljuĉena je u jediniĉne cijenu istih i prikazana kroz betonske i armiranobetonske radove. Skela za visoke prostore Dobava, izrada i demontaţa skele nakon dovršenja svih radova, te otprema pokretne ĉeliĉno-drvene skele za bravarske i soboslikarsko - liĉilaĉke radove. Visina skele iznosi cca 4,5 m¹. Odnosi se na rad u visokim prostorima (ĉeliĉna nadstrešnica). Obraĉun po kom skele

1.

kom 2.
Fasadna skela Izrada montaţno-demontaţne fasadne skele sa podnicama i ogradom u visini svake etaţe. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dovoz, montaţu, demontaţu i odvoz elemenata fasadne skele. Skela sluţi za izradu svih radova na fasadi (zidanje i izrada fasade). Visina skele je do 4,0 m¹. Obraĉun po m² vertikalne projekcije skele. UKUPNO TESARSKI RADOVI:

1

440.44

440.44

592

22.42

III.

13,272.64 13,713.08

IV.

ZIDARSKI RADOVI
OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal, sidra, rad, alat, transporte, razne zaštite i sl. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova. Nosive i pregradne zidove takoĊer je potrevno povezati preklapanjem opeke.

98348485.xls.ms_office

Strana: 138.[227]

tako da se izbjegne preklapanje vertikalnih spojeva.10. Obraĉun po m² izraĊene hidroizolacije. Druga traka mora imati pomak preklopa za 50% u odnosu na prvu. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje betonske podloge od svih prljavština. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Na spoju sa zidom ugraditi rubne trake od kamene vune u visini cementnog estriha. 45212-400-4474/2008.50 Strana: 139.627.68 18. te dva sloja varene bitumenske ljepenke debljine 4 mm s meĊusobno zavarenim preklopima 10 cm. te dva sloja varene bitumenske ljepenke debljine 4 mm s meĊusobno zavarenim preklopima 10 cm. Prije postave kamene vune potrebno je dobro oĉistiti površinu betonske ploĉe. Obraĉun po m² ugraĊene kamene vune. te pravilno bez razmaka sloţiti ploĉe od kamene vune. Hidroizolacione trake moraju biti 100% zavarene za podlogu kao i meĊusobno.232. m² 35 80. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje betonske podloge od svih prljavština. Hidroizolacija se sastoji od hladnog bitumenskog premaza. a rezanje kamene vune obavljati posebnim noţem. 236 77. nanošenje sloja prajmera (resitol) i varenje prve i druge trake. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.2008. Termoizolacija na podovima d=6cm Dobava i postava kamene vune kao Tervol tip TPT-60/60 ili odgovarajuće. debljine 12 cm (2×6 cm). nanošenje sloja prajmera (resitol) i varenje prve i druge trake. m² 4.802. god.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.80 3.xls. Hidroizolacija se izvodi na armirano-betonskom nadtemeljnom zidu. Obraĉun po m² izraĊene hidroizolacije. Kamena vuna dolazi preko hidroizolacije na podovima prizemlja. debljine d = 6 cm. Druga traka mora imati pomak preklopa za 50% u odnosu na prvu. Termoizolacija na krovu d=12cm Dobava i ugradba na krov objekta kontrole naplate kamene vune kao Tervol tip TPT 60/60 ili odgovarajuće.67 20. Hidroizolacione trake moraju biti 100% zavarene za podlogu kao i meĊusobno. Prvu i drugu ploĉu Tervola postavljati sa preklopom od 50%. Hidroizolacija Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacija podova u prizemlju objekta kontrole naplate i vanjskih zidova okna naplatne kućice. Donja podloga mora biti propisno suha što se dokazuje mjerenjem postotka vlage na površini betona. Obraĉun po m² izraĊene hidroizolacije. a) horizontalna hidroizolacija Hidroizolacija zidova Izrada horizontalne hidroizolacija ispod vanjskih i unutarnjih nosivih zidova.332.ms_office .93 33. Donja podloga mora biti propisno suha što se dokazuje mjerenjem postotka vlage na površini betona. a sastoji od hladnog bitumenskog premaza.[227] 98348485. m² 280 73. Paziti da se ploĉe ne oštećuju.60 2.08 2.48 m² 250 132.

Zidanje obavljati sa produţnim mortom M-50. Obraĉun po m² izvedenog zida. Obraĉun po m² izvedenog zida.80 7.73 31.2008. Obraĉun po m² kompletno izraĊene hidroizolacije. Zidovi se izvode u prizemlju objekta kontrole naplate. visina zidanja do 3. obvezno natapanje opeke sa vodom prije poĉetka zidanja. samo zidanje nosivih zida debljine d = 20 cm sa opekom kao POROTHERM tip 20 S P + E ili odgovarajuća.xls. njegovanje za vrijeme i nakon zidanja.3 m¹. debljine 1..10. Zidanje nosivog zida debljine 20 cm Sve isto kao stavka 6.2 mm preko kamene vune.50 98348485.ms_office Strana: 140. Plastiĉna folija d=0.96 59. Prilikom zidanja zida obratiti paţnju na izvedbu horizontalnih i vertikalnih serklaţa. lica. Odabrati vrstu folije koja se kemijski “podnosi” sa postavljenon kamenom vunom.2 cm sa 100% zapunjavanjem horizontalnih reški. m² 360 164. Zidovi se izvode sa 2. spravljanje morta.4 ili odgovarajući. zidanje sa 100% zapunjavanjem mortom horizontalnih fuga u debljini od 1.80 m² 220 240.637. te korištenje d proizvoĊaĉa folije. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje betonske podloge od svih prljavština i prašine. Hidroizolacija krova Izrada horizontalne hidroizolacija krova objekta kontrole naplate. Odnosi se na zidove prizemlja i kata objekta kontrole naplate. Zidanje vanjskog zida debljine 38 cm Dobava materijala i zidanje vanjskih zidova debljine 38 cm sa opekom kao POROTHERM tip 38 S P + E ili odgovarajuća. Zidanje se obavlja mortom M-100 u debljini od 1. U jediniĉnoj cijeni izrada monolitnih nadvoja iznad vrata.385. sve unutrašnje transporte. visine do 3.3 m¹. meĊusobno varenje traka. Obraĉun po m² postavljene folije gledano tlocrtno. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu opeke.4 mm s meĊusobno zavarenim preklopima 5 do 10 cm. Zidanje pregradnog zida debljine 10 cm Sve isto kao stavka 6. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 5. Hidroizolacija se se izvodi sa plastificiranom polivinil klorid (PVCP) folijom kao tip Sikaplan SGmA 1. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.41 2.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. samo zidanje pregradnog zida debljine d = 10 cm sa opekom kao POROTHERM tip 10 P + E ili odgovarajućom. god. dobavu i postavljanje trake. Prije postave folije potrebno je površinu dobro oĉistiti i otprašiti. Obraĉun po m² izvedenog zida. originalnih pomoćnih proizvoda.2 cm. 45212-400-4474/2008.435.[227] .. m² 240 129.60 8. ukljuĉivo zaštitu hidroizolacije i sloj sitnozrnatog šljunka debljine 5 cm iznad hidroizolacije.852.55 36.135. Hidroizolacione trake moraju biti 100% zavarene meĊusobno. 380 6. m² 6.20 9.24 52. m² 250 146. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.2mm Dobava i postava plastiĉne folije debljine d = 0.

000.03 4. Termoizolacija fasade d=8cm Dobava i ugradba kaširane staklenim voalom kamene vune kao Tervol tip FPL-80 ili odgovarajuće. slaganje ploĉa od Tervola sa toĉkastim ljepljenjem na zid i postavu sidara na propisanom razmaku.372. debljine 8 cm.24 98348485..55 47. debljine d = 4 cm.00 11. Ţbukanje unutarnjih i vanjskih zidova Ţbukanje unutarnjih i vanjskih zidova grubom i finom produţnom cementnom.ms_office Strana: 141. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sidra.25 451.2 cm okomito uz zidove u visini 8 cm. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 10. god. Obraĉun po m² izvedene glazure. popunjavanje šupljina. m² 13. U jedinicnoj cijeni uraĉunati i radnu skela za rad na visini 3. Termoizolacija na podu d=4cm Dobava i ugradba kamene vune kao Tervol tip TPT (TPT 20/20 + TPT 20/20) ili odgovarajuće. Na 1 m² dolaze minimalno 6 do 8 komada sidara. U cijeni dobava i postava PE folije debljine 0.[227] . m² 450 76. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. te ugradba rubne trake od kamene vune kao Tervol tip RS 120 debljine 1. Strogo voditi raĉuna ravnosti i vertikalnosti ţbuke.08 2. Obraĉun po m² oţbukanog zida.56 m² 9. samo hidroizolacija sanitarija u objektu kontrole naplate s podizanjem 5 cm iznad godovog poda. vapnenom ili gipsanom ţbukom sa našpricavanjem svih ploha cementnim mlijekom.3 m¹. Izravnavanje izvesti sa odgovarajućim mortom za podlijevanje.68 14.25 82.xls. impregnacija površine betonske ploĉe i nanaošenje reparaturnog morta u 1 do 2 sloja. popunjavanje fuga i sl.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.88 34.92 12.2008. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.338. Obrada armirano-betonskih zidova Zidarska obrada površine armirano-betonskih zidova sa odgovarajućim reparaturnim mortom. odstranjivanje eventualnih stršećih dijelova armature. 32 80. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti otklesavanje izboĉina. m² 22 60. Obraĉun po m² postavljene hidroizolacije. Obraĉun po m² postavljene kamene vune. 1600 51.596. odmašćivanje. Zidarska obrada odnosi se samo na betonsku površinu zida. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti i izradu cementnog holkera. m² 15. Na izravnatu glazuru postavlja se kompjutorski pod. te postava u suho na podu u prostoriji agregata.2 mm preko kamene vune. ĉišćenje od ostataka oplate.00 m² 156 28. Postava u suho paralelno sa postavom fasade od max compakt ploĉa. popunjavanje manjih oštećenja na zidu.10. otklesavanje iscuraka morta i betona.562. Kamena vuna se priĉvršćuje za nosivi zid sa pocinĉanim sidrima i to sa njegovim plastiĉnim dijelom. otklesavanje manjih neravnina. Hidroizolacija sanitarija Sve isto kao stavka 1. Obraĉun po m² ugraĊene kamene vune. krpanje i obradu oštećenja i fuga. Glazura betonske ploĉe Izravnavanje armirano-betonske ploĉe u prostoriji ureĊaja sa glazurom debljine d = 1 cm. Obraĉun po m² obraĊene površine betonskog zida. 45212-400-4474/2008.86 1.

Obradu obaviti sa odgovarajućim reparaturnim mortom.00 18.[227] . U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sve gore navedeno. Visina jarbola je cca 5. Obraĉun po m² obraĊenog sokla.10.0 m¹. U jediniĉnoj cijeni je kompletan jarbol sa ĉeliĉnim uţetom. a višak pijeska koji ostane nakon zamuljivanja odstraniti mekanom ĉetkom. Obraĉun po m² ugraĊenih betonskih elemenata. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Betonski rubnjaci Dobava i postava betonskih prešanih rubnjaka dimenzija 50×20×8 cm izraĊenih od betona marke MB-40. Obraĉun po m¹ ugraĊenih betonskih rubnjaka.2008. Aluminijski pragovi Dobava i ugradba aluminijskih pragova od flah profila 40×4 mm na mjestima gdje je razlika u podu po visini ili vrsti materijala. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sve gore navedeno. m¹ 35 66.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.765.006. Ugradba rubnjaka na betonskoj podlozi od betona marke MB-25 i popreĉnog presjeka 30×24 cm sa razmakom reški izmeĊu betonskih rubnjaka od 1 cm i njihovo popunjavanje cementnim mortom u omjeru 1:2 sa polukruţnim zaglaĊivanjem. te sistemon za blokadu koloture.00 6. Obraĉun po komadu ugraĊenog praga. Obraĉun po komadu montiranog jarbola. Betonski rubnjaci moraju imati atest o otpornosti na djelovanje mraza i soli.326.239. U jediniĉnoj cijeni uĉvršćenje aluminijskog flah progila za drveni ili aluminijski dovratnik. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Nakon slaganja betonskih elemenata iste je potrebno nabiti vibroploĉom. Betonske ploĉe Dobava.47 2.45 19. a) prag duţine do 1 m¹ b) prag duţine od 1 do 2 m¹ Metalni jarbol za zastave Dobava i ugradba metalnog jarbola za zastave.ms_office Strana: 142. m² 280 140.92 98348485. kom 2 3.11 30.493. Obrada sokla objekta Zidarska obrada vidljiivog dijela armirano-betonskog podnoţja (sokla) objekta kontrole naplate sa otklesavanjem i popravkom neravnina.xls.003. god. Ukoliko se ne mogu koristiti cijeli betonski elementi iste precizno odrezati na rezalici sa dijamantnom ploĉom.20 3. doprema i postava gotovih betonskih elemenata debljine 6 do 8 cm u boji po izboru projektanta sa zamuljivanjem reški mekanim pijeskom. m¹ 272 112.80 17. koloturom za podizanje zastave.019. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 16.12 1.14 39.12 196.20 20. kom kom 26 9 116. 45212-400-4474/2008. Betonski elementi moraju imati atest o otpornosti na djelovanje mraza i soli.

Prije poĉetka ljepljenja Tervola betonski zidovi se moraju premazati grund masom za impregnaciju.80 22.24 51.xls. Termoizolacija špaleta d=3cm Dobava i ugradba kamene vune kao Tervol tip TPT30 ili odgovarajuće.962. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno.215.562. 1.412. 45212-400-4474/2008. IV. m² 60 184.50 504. rezanje asfalta. postavlja mreţica po cijeloj površini zida i gleta se drugi sloj ljepila. Prije poĉetka ljepljenja Tervola betonski i zidovi od opeke se moraju premazati grund masom za impregnaciju.25 IV. Kada prvi sloj graĊevnog ljepila oĉvrsne oko špalete otvota se stavlja profil za ojaĉanje. II. Termoizolacija zidova negrijanih prostora d=6cm Dobava i ugradba kamene vune kao Tervol tip DP9 lam ili odgovarajuće. Kada prvi sloj graĊevnog ljepila oĉvrsne oko špalete otvota se stavlja profil za ojaĉanje.08 504.73 652. Obraĉun po m² ovako izvedenog zida.254.662.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.16 23.050.713.04 Strana: 143. štemanje. Obraĉun po m² ovako izvedenog zida (špalete). Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.ms_office . Ostali zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom.10. Nakon ljepljenja Tervola isti se gleta prvim slojem graĊevnog ljepila.67 REKAPITULACIJA I.56 13. Jediniĉnom cijenom obugvatiti sve navedeno.00 2. Ploĉe lijepiti na zid sa preklopom na pola ploĉe i paziti da ljepilo ne ulazi u fuge. Oko špaleta otvora potrebno je zalijepiti špaletni element Tervol PTP debljine 2 cm. debljine 6 cm na betonske zidove sa unutarnje strane agregatne stanice. Nakon sušenja nanosi se treći sloj ljepila koji prije nanošenja mase za impregnaciju mora odstajati minimalno 7 dana. debljine 3 cm na špalete oko prozora u objektu kontrole naplate. postavlja mreţica po cijeloj površini zida i gleta se drugi sloj ljepila.412.004. ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI TESARSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: 83. m² 23. Nakon sušenja nanosi se treći sloj ljepila koji prije nanošenja mase za impregnaciju mora odstajati minimalno 7 dana. Nakon ljepljenja Tervola isti se gleta prvim slojem graĊevnog ljepila. god. A. III.223. Ploĉe Tervola na zid se priĉvršćuju ljepljenjem graĊevinskim ljepilom.67 1.18 11. Ploĉe Tervola na zid se priĉvršćuju ljepljenjem graĊevinskim ljepilom.2008.20 sati sati 50 50 39. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: 145 160.[227] 98348485. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 21.

45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena B. d0. Vanjski i utarnji dekorativni slojevi zaštićeni su akrilinim smolama specijalnom NT. b) test na rastezanje. Ploĉe se uĉvršĉuju na odgovarajuću podkostrukciju nevidljivim spojem . po sistemu kao MAX . Podkonstrukcija je izraĊena od apsolutno antikorozivnog materija . V. c) test na absorciju obiĉne (destilirane) i slane (morske) vode.ms_office Strana: 144. Srednjica ploĉe izraĊena je od visoko kavalitetnih celuloznih papira oplemenjenih fenolnim smolama. kojom se potvrĊuje da su izraĊene od materijala koji ne podrţava gorenje.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. god.[227] .10. te svi ostali tehniĉki detalji izraĊeni su prema tehniĉkim uputstvima proizvoĊaĉa fasadnih elemenata i sistema. U domeni protupoţarne sigurnosti fasadne ploĉe trebaju zadovoljiti klasifikaciju prema normi B .50 mm potreban za strujanje zraka.xls. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.UV zraka. Fasadne ploĉe trebaju zadovoljiti certifikat prema normi EN 438 kojim se dokazuje da zadovoljavaju i ispunjavaju slijedeće uvjete testiranja: a) test na savijanje. d) otpornost na UV zrake (izbjeljivanje). 45212-400-4474/2008.tehnologijom koja svojom dijamantnom strukturom štiti ploĉe od najpogubnijih faktora . ploĉa na bazi visoko tlaĉnog prešanog laminata debljine 6 mm u boji i dekoru 0270. Iste se montiraju po sistemu otvorenih horizontalnih i vertikalnih fuga širine 6 mm. Sistem podkonstrukcije omogućava odmicanje fasadnih ploĉa od termoizolacije i samim tim zraĉni prostor od 30 . dakle najvišoj i najjaĉoj normi za ovaj tip proizvoda. OBRTNIĈKI RADOVI VENTILIRANA FASADA OPĆENITO: Obloga fasade izraĊena je od materijala kao MAX EXTERIOR COMPACT ili odgovarajućih. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Za uĉvršćenje podkonstrukcije fasade za zid koristiti cinĉane vijke.s2. te idelno ravnanje fasade i mogućnosti reljefnih istaka. dimenzije i raspored ploĉa.aluminij. ne stvara dim i ne proizvodi toksiĉne kemijske produkte.ljepljenjem (kao SIKA TACK PANEL PU ili odgovarajuća ljepila). 98348485.2008. e) sposobnost laganog ĉišĉenja standardnim kućnim i ekološkim sredstvima. spojne elemente izvesti prema uputama proizvoĊaĉa fasade. te ovjeri projektanta.EURO FOX ili odgovarajućim. Raster fasade. Izvoditelj radova je duţan osigurati i dostaviti statiĉki proraĉun fasade. Sva uĉvršćenja.

81 19.ms_office Strana: 145. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. vertikalno i horizontalno montirane po fasadi objekta kontrole naplate prema rasteru iz projekta.73 344. Obraĉun po m² izraĊene fasade. Ventilirana fasada Dobava kompletnog materija.2008. god.HI ili odgovarajućeg. Preko kamene vune potrebno je poloţiti paro propusnu foliju kao Tyvek ili odgovarajuću. na tipsku podkonstrukciju. Preko kamene vune potrebno je poloţiti paro propusnu foliju kao Tyvek ili odgovarajuću. 2. m¹ 730 4. Stavka obuhvaća dobavu i postavu kamene vune kaširane staklenim voalom kao Tervol tip FPL 50 ili odgovarajući debljine 5 cm.10. profili na mjestima priĉvršćenja fasadnih ploĉa imaju umjesto gumenih brtvi silikonske brtve radi osiguranja rastezanja fasadnih ploĉa. Fasadna skela prikazana je u posebnoj stavci ovog troškovnika (vidi tesarske radove).16 3. ploĉa obostrano oplemenjenih.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. materijal i priĉvrsni pribor.00 V. Obraĉun po m² izraĊenog sokla. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav potreban rad. a) BRAVARSKI RADOVI CRNA BRAVARIJA 98348485. izrada i montaţa. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav potreban rad. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1. Dimenziju fasadnog prolila odabrati tako da profil i fasada objekta koja je izraĊena od materijala kao MAX EXTERIOR COMPACT ili ogovarajućeg.35 2.[227] .171. Obraĉun po m¹ ugraĊenog profila. u boji i dekoru 0270. izrada i montaţa. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Obloga sokla Dobava kompletnog materija. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav potreban rad. m² 25. ploĉa obostrano oplemenjenih. Nosivi profili za fasadu Dobava kompletnog materijala. u boji i dekoru 0270. obloge ventilirane fasade od materijala kao MAX EXTERIOR COMPACT ili odgovarajućeg. Stavka obuhvaća dobavu i postavu fasadnog aluminijskog profila.00 366. Fasadna skela prikazana je u posebnoj stavci ovog troškovnika (vidi tesarske radove). materijal i priĉvrsni pribor. Boju plastifikacije odrediti će projektant.386. Fasada je svojom vanjskom plohom odmaknuta od zida cca 12 cm. materijal i priĉvrsni pribor.51 VI. Kamena vuna kaširana staklenim voalom prikazana je u posebnoj stavci ovog troškovnika (vidi zidarske radove). u boji i dekoru 0270.xls. aluminijske plastificirane konstrukcije izraĊene od fasadnog profila kao SCHÜCO ROYAL S 70FF ili odgovarajućeg u kombinaciji s prozorskim profilom kao SCHÜCO ROYAL 75FF.920. ploĉa obostrano oplemenjenih budu u istoj ravnini. obloge sokla od materijala kao MAX EXTERIOR COMPACT ili odgovarajućeg. na tipsku podkonstrukciju. UKUPNO VENTILIRANA FASADA: m² 495 695. 45212-400-4474/2008. izrada i montaţa.477.5 751.

isporuka na gradilište i ugradba rubnog "L" nosaĉa popreĉnog presjeka dimenzija 100×120 mm izraĊenog od ploĉevine debljine 4 mm. kom 1 1. Okvir otiraĉa je veliĉine 120×60 cm i izraĊen je od “L” profila 30×30×3 mm s pracnama za usidrenje.489. Obraĉun po komadu isporuĉenog okvira sa otiraĉem.49 3. kom 2 704. Na mjestu prodora cijevi izvesti urezivanje u promjeru vanjskih cijevi.[227] 98348485.70 1. Rešetku izvesti tako da se zbog ĉišćenja moţe vaditi.409. isporuka na gradilište i ugradba okvira i poklopca za instalacioni kanal u prostoriji sa ureĊajima. Sve antikorozivno zaštićeno sa dva sloja boje na bazi epoksida.. m¹ 320 120.2008.84 1. /Glavni ulaz/ Poklopac instalacionog kanala Izrada. Ovako izraĊenu konstrukciju potrebno je zavariti u svim uglovima rezanjem pod 45° sa izbušenim rupama promjera 10 mm na svakih 50 cm za uĉvršćenje profila na zod od betona ili opeke. Poklopac je podijeljen na pet zasebnih komada i izraĊen je od rebrastog lima debljine 3/4 mm. Otiraĉ je “KOKOS” i obuhvaćen je u jediniĉnoj cijeni. Prije ugradbe bravariju je potrebno dobro oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i odmastiti. Poklopce opremiti sa po dvije ruĉke za podizanje. Okvir je dimenzija 280×80 cm i izraĊen je od kutnog profila L 40×40×5 mm sa pracnama na svakih 50 cm. TakoĊer je potrebno izbušiti i rupa promjera 5 mm na svakih 30 do 40 cm za uĉvršćenje podkonstrukcije za fasadu. Obraĉun po komadu izraĊenog poklopca. Rešetka je gotova tvorniĉka pocinĉana s maksimalnom veliĉinom okna 25×25 mm.ms_office .92 38.10.40 4. samo umjesto “KOKOS” otiraĉa dolazi vanjska rešetka za ĉišćenje obuće. Obraĉun po m¹ stvarno izraĊenih kompletnih nosaĉa. Nakon toga izvesti antikorozivnu zaštitu vrućim cinĉanjem. Obraĉun po komadu stvarno izraĊene rešetke. 1. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Rubni "L" nosaĉ Izrada.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. materijalom i sredstvima potrebnim za potpuni dovršetak radova. kom 1 1. te antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida.841. Pojedini dijelovi poklopca su po obodu pojaĉani sa kvadratnim profilom dimenzija 30×30×2. ''L'' profil se montira na rubovima vanjskih otvora po fasadi i sluţi za uĉvršćenje podkonstrukcije fasade i slijepih ĉeliĉnih dovratnika i doprozornika za ugradnju vanjske aluminijske bravarije. Obraĉun po komadu komplet izraĊene i ugraĊene crne bravarije sa svim radnjama. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sav spojni i pomoćni materijal. Svi okviri imaju ugraĊene pracne za usidrenje. isporuka gradilištu i ugradba okvira i otiraĉa u vjetrobranu.84 Strana: 146.489. Rešetka za ĉišćenje obuće Sve isto kao stavka 2.49 1. a svi spojevi su izvedeni putem varenja.40 2.5 mm. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. god. a sa drugom stranicom priljubljenom uz vanjski zid. Otiraĉ u vjetrobranu Izrada.841. Profil izvesti oko svih stranice vanjskih otvora sa okomitom stranicom na rubu otvora.xls.694. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena OPĆENITO: Crna bravarija izraĊena je od HEA HOP vuĉenih profila.

izrada i montaţa vruće pocinĉane POLO (aries) podne rešetke u prostoriji sa ureĊajima.[227] 98348485. izrada.081. dobava i montaţa platforme za nošenje klima ureĊaja. visina rešetke je 30 mm. okvir 30×3 mm. Duţina nosaĉa je 400 cm. a visina stupa je 120 cm. Obraĉun po m¹ izvedene ograde. dobava i montaţa ograde ispred ulaza u objekt kontrole naplate. kom 1 1.255. izrada i montaţa nosaĉa za CB antene na krovu objekta. korak lamele 30 mm. Izrada platforme Dobava materijala za izradu platforme na krovu objekta kontrole naplate. Oslonci su na meĊusobnom razmaku od cca 700 mm. Od HEA 80 i poda od daske debljine 48 mm. kom 1 627.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.2008.847.94 2. Nosaĉ je izraĊen od cijevi promjera 48. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. NPI 100 nosaĉ za pod Izrada.xls.09 972. 45212-400-4474/2008. Za priĉvršćenje na fasadi objekta izraditi dva nosaĉa na kojima su obujmnice sa gumenom brtvom za fiksiranje cijevi.10.1×3. Stupovi ograde su na razmaku cca 230 cm. Obraĉun po m² postavljene rešetke. god. Nosaĉe fiksirati za nosivi zid sa po dva fischer vijka odgovarajuće duţine.08 Strana: 147. 180/80 cm. Polo podna rešetka je dimenzija nosive i razdjelne lamele 30×2 mm. Duţina nosaĉa mora biti takva da antenski stup moţe proći pored opšava na armirano-betonskom koritu. isporuka i ugradba rubnog ĉeliĉnog profila NPI 100 za nošenje poda sa POLO (aries) rešetkama u prostoriji ureĊaja.04 6. Obraĉun po komadu izraĊenog nosaĉa. Ogradu izvesti od ĉeliĉnih cijevi promjera 76. Vel.78 7. Jediniĉnom cijenom obuhvatit sav spojni i pomoćni materijal. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Profil na krajevima ima ploĉevinu za uĉvršćenje u zid sa po ĉetiri rupa promjera 12 mm.6 mm. Zaštitna ograda visine 110 cm Izrada.6 mm sa polukruţno zavarenom kapom na vrhu cijevi.3×2. Obraĉun po m¹ stvarno izraĊenog nosaĉa. m¹ 2 486. Teţina polo rešetke je 34.83 627. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 5.65 mm. a sa donje strane nosaĉ treba biti otvoren za uvlaĉenje kablova.081.18 9. U jediniĉnoj cijeni je izrada upušrenog temelja. Visine ograde je 110 cm. Obraĉun po komadu izraĊene platforme m¹ 16 140.08 1. Na visini od cca 550 mm od vrha gledano osno nalazi se preĉka od cijevi promjera 44. Sve oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i antikorozivno zaštititi vrućim cinĉanjem. Koristiti originalni spojni i priĉvrsni pribor.ms_office . Ograda se priĉvršćuje sa po 4 vijka na stupu sa podloškama M12/80.5×2. Nosaĉ CB antene Dobava materijala. Na dno stupa je zavarena ploĉevina dimenzija 120×120×6 cm sa 4 rupe promjera 13 mm za priĉvršćenje ograde na armiranobetonski temelj.6 kg/m². Podna rešetka Dobava. m² 10 784. te spojni materijal i ĉišćenje od hrĊe pjeskarenjem i dvostruka antikorozivna zaštita bojama na bazi epoksida.80 7.83 8.

Visina ograde je 110 cm. Svi aluminijski komadi i izraĊevine moraju biti kvalitetno i odgovarajuće izvedeni.2008. 45212-400-4474/2008.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.234. Ograda stepenica visine 110 cm Izrada.xls. te davanje iste na uvid i odobrenje projektantu. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog materijala.14 b) OBOJENA BRAVARIJA OPĆENITO: Svi radovi moraju biti izvedeni struĉno i solidno.C. 236.052. izradu u radionici. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Uz gore navedeno u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu radioniĉke dokumentacije. sa odgovarajućim kvalitetnim materijalom koji mora odgovarati postojećim propisima i standardima. dopremu na gradilište. te mora zadovoljiti propise HRN.[227] . god. Sve prema shemi bravarije. Sve ostalo prema shemi bravarije i uputama nadzornog inţenjera i projektanta. uzimanje mjera na licu mjesta. a visina stupova 120 cm. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.9. a nakon završetka rada duţan je sav suvišni materijal i otpatke odstraniti sa gradilišta.T7. 98348485.10. pjeskarenjem i dvostruka antikorozivna zaštita bojama na bazi epoksida. VI. Na dno stupa je zavarena ploĉevina 120/120/6 mm sa 4 rupe promjera 13 mm za priĉvršćenje ograde na AB krak stepenica.08 62.a. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 10. te ukoliko naiĊe na nedostatke koji mu mogu smetati. dobavu i montaţu metalnog okova po izboru projektanta s cilinder bravama i kljuĉevima i sve opšavne lajsne. dobava i montaţa ograde unutarnjih stepenica u objektu kontrole naplate. Minimalna debljine zaštitnog sloja iznosi 18 do 25 mikrona.5 ĉvrstoće F220 do 260 N/mm². UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-CRNA BRAVARIJA: 12 486. Prije poĉetka radova na izradi obojene bravarije izvoditelj radova na obojenoj bravariji je duţan pregledati izvedene graĊevinske radove. Za izradu obojene bravarije koristiti plastificirane aluminijske profile sa prekinutim termiĉkim mostom kao SCHÜCO INTERNATIONAL tip FW 50+DK ili odgovarajući. 226 i 228.ms_office Strana: 148. te spojni materijal i ĉišćenje od rĊe. duţan je o tome obavijestiti izvoditelja graĊevinskih radova kako bi isto bilo otklonjeno. Izvoditelj ovih radova duţan je zaštititi radove izvedene od drugih izvoditelja kako nebi svojim radom iste oštetio. Aluminijski profili izraĊeni su iz aluminijske legure Al Mg Si 0.09 5. TakoĊer je duţan zaštititi svije radove od prljanja drugih izvoditelja. U jediniĉnoj cijeni je izrada. m¹ Obraĉun po m¹ izvedene ograde. namještanje i podešavanje na mjestu ugradbe i nakon ugradbe. Ogradu izvesti od QC 40/20/2.833.

66 6.dvokrilna dimenzija 200×272 cm b.00 2.vjetrobran d. Vijci i ostala sredstva za spajanje su iz nehrĊajućeg ĉelika (inox).660. Sidra za priĉvršćenje aluminijskog lima i profila su od inoxa.836. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.72 3.pogon e.72 6.126. aluminija ili drugog antikorozivnog materijala. Sva vanjska vrata moraju imati ugraĊene samozatvaraĉe. Vrata . Za ostakljenje primjeniti IZO staklo dimenzija 4+16+4 mm koje je izraĊeno od stakla kao THERMOPLUS i OPTIFLOAT ili odgovarajućeg tako da srednji koeficijent prolaza topline za prozor iznosi 1.00 2. Staklena stijena 4-dijelna dimenzija 319×90 cm 1.442. Staklena stijena 2-dijelna dimenzija 250×180 cm 2F+1O f. Staklena stijena 4-dijelna dimenzija 150×180 cm 2F+1O h.728.88 2.186.ms_office . Vrata . Vrata i prozori koji se otvaraju moraju u falcevima imati ugraĊene gumene brtve.06 7.16 7.dvokrilna dimenzija 140×280 cm . Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.063.647. Staklena stijena 2-dijelna dimenzija 185×90 cm 1F+1O e. Staklena stijena sa šalterom dimenzija 260×280 cm .44 24.363.64 6.012.726. Vrata ulazna agregat .60 26.00 7.2008.dvokrilna dimenzija 150×280 cm . kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 1 3 2 8 2 3 1 4 4 2 7.64 6. 2F+2O c. Ovi tehniĉki uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete.504. Staklena stijena 4-dijelna dimenzija 340×90 cm 3F+1O j. Dovratnici i doprozornici su izraĊeni od kvadratnog profila 40×30×2.10. Staklena stijena 4-dijelna dimemzija 340×180 cm. Vrata ulazna .607.32 12.spremišta dim.344.dvokrilana dimenzija 200×272 cm sa ventilacionom rešetkom u parapetu c. 100/210 cm Staklene stijene a.36 18.363.16 7.12 4. ukljuĉivo gornji i donji okapni lim na staklenim stjenama i vratima.043. Staklena stijena 2-dijelna dimenzija 300×180 cm 1F+1O d. Za ugradnju IZO stakla koristiti propisane plastiĉne kladice.327. kom kom kom kom kom 1 1 1 1 1 8. Vrata .607. pogotovo u pogledu topinske provodljivosti.00 2.36 4. Mjesta koja se naroĉito osjetljiva na propuštanje moraju se kitati dvokomponentnim kitom odgovarajuće kvalitete.04 6. materijalom i sredstvima potrebnim za potpuni dovršetak radova. Boju plastificirane aluminijske bravarije odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom. Ugaoni elementi moraju biti izvedeni besprijekorno.83 7. isporuku na gradilište i ugradbu slijepih ĉeliĉnih dovratnika i doprozornika i gumenih podnih odbojnika za zaustavljanje vrata. Obojenu bravariju na objektu kontrole naplate izvesti u boji plastifikacije RAL 7047.006.60 W/m²K.60 8.168.48 9.647.64 24.673.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.006.882.063.6 mm.44 3. Obraĉun po komadu komplet izraĊene i ugraĊene obojene bravarije sa svim radnjama. Vrata a. Staklena stijena 2-dijelna dimenzija 130×90 cm 2F+1O g. Staklena stijena 4-dijelna dimenzija 200×90 cm 3F+1O i. Izvoditelj radova mora atestom dokazati da aluminijski profili i staklo zadovoljavaju traţene uvjete.16 13. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Ĉeliĉni profili za sidrenje aluminijskih stijena premazani su radi zaštite sa najmanje dva premaza zaštitne boje.xls.32 3.prodaja pretplate b.06 7.88 8.882. 45212-400-4474/2008. god. Kod obojene bravarije jediniĉnom cijenom obuhvatiti izradu.66 Strana: 149.453.168.[227] 98348485.642.006. Sve izraditi i ugraditi prema shemama obojene bravarije.

kom Obraĉun po komadu montiranih automata VI. Lijepi se ljepilom na cementnu glazuru koju prije polaganja linoleum poda treba pregledati.599. Automati na vanjskim vratima Dobava i montaţa automata na vanjskim pješaĉkim vratima i vjetrobranu. Alu rešetka Alu rešetka u prostoriji agregata za ventiliranje. te nanijeti masu za izravnavanje (samoniveliranje) poda. Obraĉun po m² postavljenog linoleum poda. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i pomoćnog materijala. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-OBOJENA BRAVARIJA: VI. Obraĉun po m¹ postavljenog sokla.24 2 280.56 180. STOLARSKI RADOVI 98348485. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2.2008. linoleum sa pripasivanjem i urezivanjem. Solk se postavlja ljepljenjem i to na sudaru zida sa podom od linoleuma. RADOVI NA LINOLEUM PODU OPĆENITO: Projektom je predviĊen pod od linoleuma tip kao DLW ili odgovarajući. 45212-400-4474/2008. PVC sokl Dobava materijala i postava PVC sokla na podu gdje je postavljen linoleum pod. Kod ljepljenja posebnu paţnju posvetiti da limoleum bude 100% zalijepljena. Prije postave linoleuma pod treba izravnati. Sve ostalo isto kao u stavci 1. kom Obraĉun po komadu postavljene alu rešetke 3. impregnaciju.241. te da nema zarobljenih mjehurića zraka. dobro oĉistiti i popuniti oštećenja i udubljenja. 90×90 cm. postavu na podove. Jediniĉnom cijenom obuhvatit ĉišĉenje površine. Linoleum lijepiti specijalnim ljepilom za postavu linoleuma. m¹ 200 62.736.684. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.10.46 VII.[227] . dim.492. nanošenje ljepila na konraktne površine.86 VIII.xls. Sve kompet s ĉišćenjem gotovog poda nakon završetka radova. Linoleum pod Dobava materijala i polaganje gotovog tvorniĉki izraĊenog linoleum poda kao DLW.86 2. UKUPNO RADOVI NA LINOLEUM PODU: 1.b. transport na gradilište.091. Pod dolazi u roli.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI 1 1.241. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Linoleum je u rolama širine 200 cm.24 1.ms_office Strana: 150. god.00 45.52 242. Automate montirati pri vrhu vrata glavnog ulaza. m² 177 184. 12.18 32.66 VII. Obraĉun po komadu montiranih vrata. te dobavu i postavu kutnih PVC rubnih letvica. dobro otprašiti i impregnirati.28 560.

dopremu na gradilište.075. Dovratnici na gradilište moraju doći impregnirani i sa vanjske strane zaštićeni premazom protiv upijanja vlage. Obraĉun po m¹ postavljene klupĉice. Širina dovratnika iznosi 10 cm. klase bez godova jer će dovratnici biti bojeni nakon ugradnje. Vrata a. u boji i tonu po izboru projektanta.373. Uz gore navedeno u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu i montaţu obostranih opšavnih lajsni po izboru projektanta.496. 45212-400-4474/2008. Jednokrikna puna jasenom furnirana vrata s fiksnim nadsvjetlom dimenzija 71×210+67 cm.xls. Za izradu dovratnika koristiti drvo jele-smreke 1. Jednokrikna puna jasenom furnirana vrata s fiksnim nadsvjetlom dimenzija 91×210+67 cm. a ugradbu obaviti sa purpen pjenom tanko nanesenom po cijeloj donjoj površini klupĉice. kom kom kom 15 2 4 1. U cijeni stavke sav potreban inox okov i pribor za montaţu i brava za sanitarne kabine s mogućnošću otvaranja izvana. uzimanje mjera na licu mjesta. Obraĉun po komadu izraĊenih i ugraĊenih vrata. Izrada i ugradba unutarnjih slijepih drvenih dovratnika u zidove od opeke.746. namještanje i podešavanje na mjestu ugradbe i nakon ugradbe.65 19. visine 200 (+10) cm – vratna krila 61×200 cm Obraĉun po komadu ugraĊene kabine 1. kom 4 4. odignute od poda 10 cm. debljine 13 mm.48 Strana: 151. god. Sa vidljive strane klupĉicu lakirati sa tri sloja laka kao Cromoden ili odgovarajući.453.022.37 1. Jednokrikna puna jasenom furnirana vrata s fiksnim nadsvjetlom dimenzija 81×210+67 cm. površinski obraĊene dekorativnim papirom impregniranim melaminskim smolama. dobavu i montaţu metalnog okova po izboru projektanta s cilinder bravama i kljuĉevima. Drvo je potrebno obraditi i impregnirati. Za ostakljenje fiksnog nadsvjetla primjeniti staklo kao OPTIFLOAT ili odgovarajuće debljine 4 mm.67 1.124. Kabina izraĊena od ploĉa iz termiĉki obraĊene umjetne smole ojaĉane celuloznim vlaknima.ms_office . Dobava i ugradba tipske sanitarne kabine s vratima. Na svim unutarnjim vratima WC-a u donjem dijelu ugraditi ventilacionu rešetku. b.60 2. izradu u radionici.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.05 2. te u betonske nadvoje ukljuĉena je u jediniĉne cijene stolarskih radova. m¹ 48 280.10.2008. betona. c.[227] 98348485. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Za ugradnju stakla koristiti stolarski ili trajnoelastiĉni kit.12 16. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena OPĆENITO: Za izradu krila vrata koristiti jasenov furnir 1.255. Prozorske klupĉice Dobava materijala i izrada prozorske klupĉice od punog drveta iĉi umjetnog materijala debljine 3 cm i širine cca 47 cm furnirano jasenovim furnirom. te podni Sve ostalo prema shemi stolarije i uputama nadzornog inţenjera i projektanta. Sve izraditi prema shemama stolarije.44 3.271. – kabina 153×98 cm. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog materijala. komplet. klase jer će vrata biti bojena tako da se vide godovi od drveta.74 5. Boju stolarije (krila i dovratnici) odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom.28 13. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.

Obraĉun po m² stvarno postavljenih keramiĉkih ploĉica. širinu reške dogovoriti sa projektantom.40 2.16 18.[227] 98348485. u boji i tonu po izboru projektanta. veliĉina keramiĉkih ploĉica je 30×30 cm. Keramiĉke ploĉice se postavljaju dvobojno prema shemi polaganja. klase kao FLOOR GRES cheramiche BASIC ili odgovarajuće. samo keramiĉke ploĉice u sanitarijama veliĉine 20×20 cm. Podne keramiĉke ploĉice se polaţu u cementni mort ili na unaprijed pripremljenu cementnu glazuru lijepe pomoću graĊevinskog ljepila. ulazni prostor i sliĉno keramiĉkim ploĉicama 1.68 Strana: 152.10. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 4. visine 200 (+10) cm Obraĉun po kom ugraĊene pregrade UKUPNO STOLARSKI RADOVI: kom 2 4. polirane. Obraĉun po m² stvarno postavljenih keramiĉkih ploĉica. postava. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Al. Na sudaru poploĉenog poda i ţbukanog zida dolazi sokl od istih keramiĉkih ploĉica u visini od 10 cm. te zaštita nakon postave. Dobava i ugradba sanitarne pregrade. fugiranje. Postava sistemom reška na rešku.687. boje po izboru projektanta.. polaganje i fugiranje keramiĉkih ploĉica gotovom fugir masom po izboru projektanta. tuš kabina. 45212-400-4474/2008. 9.692. Ploĉice se postavljaju u graĊevinsko ljepilo po preporuci proizvoĊaĉa keramiĉkih ploĉica. klase.897. KERAMIĈARSKI RADOVI OPĆENITO: Sva poploĉenja podova i zidova predviĊena su keramiĉkim ploĉicama od 1. Zidne keramiĉke ploĉice se putem odgovarajućeg ljepila lijepe na produţnim cementnim mortom oţbukane zidove.ms_office . veliĉine 30×30 ili 20×20 cm brušene ili s hrapavom gornjom površinom u boji koju će odrediti projektant u dogovoru s investitorom. Uĉvršćenje pregrade u strop i pod. dobavu i ugradbu PVC.948. rubne lajsne. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog (veznog) materijala. kromiranih kutnih i završnih lajsni.19 IX. blagovaonici.2008. m² 48 160.16 7.418. Poploĉavanje podova sanitarija Sve isto kao stavka 1.94 VIII. Sistem polaganje za sva poploĉenja je reška na rešku. U manjim prostorijama (sanitarije i sl. Postava s reškama maksimalne širine 2 do 3 mm. Debljina keramiĉkih ploĉica minimalno 8 mm. Poploĉavanje podova (osim sanitarija) Poploĉavanje podova u hodniku. debljine 13 mm. – pregrada širine 110 cm.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. ali protuklizne (protukliznost R9). U cijeni stavke sav potreban inox okov i pribor za montaţu. odignute od poda 10 cm. površinski obraĊene dekorativnim papirom impregniranim melaminskim smolama.) dolaze ploĉice 20×20 cm na podove i zidove (u istoj kvaliteti i boji). 1. ĉišćenje podova i zidova i sve transporte. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Keramiĉke ploĉice moraju biti brušene. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu osnovnog i spojnog (veznog) materijala. m² 115 160. god. Pregrada izraĊena od ploĉe iz termiĉki obraĊene umjetne smole ojaĉane celuloznim vlaknima.88 66. uzimanje mjera na licu mjesta. Ispred ulaza dolaze protuklizne keramiĉke ploĉice kiselo otporne veliĉine 30×30 cm.xls.

god.40 7. Nazubljeni sokl Kao poz. Postava ĉeonih ploĉica Doplata za dobavu i postavu specijalnih ĉeonih (završnih) ploĉica. Obraĉun po m² stvarno postavljenih ploĉica.20 6. 27×17 cm s duţinom 110 cm. a vezano na vanjske površine iz stavke 3.75 74. Sokl izvesti keramiĉkim ploĉicama u boji po izboru projektanta.ms_office Strana: 153.139.[227] . ZAŠTITA OD SUNCA Aluminijske lamele Dobava i montaţa unutarnjih aluminijskih obojenih pomiĉnih lamela s moguĉnošću podizanja i spuštanja.00 24. Sokl visine 10 cm Dobava i postava sokla visine 10 cm vezano za poploĉane podove. m² 20 156. Vrstu i boju pomiĉnih aluminijskih lemela odreĊuje projektant. m¹ 144 52.xls. vezni materijal i završnu profilnu lajsnu od PVC na lomovima i završecima sokla.40 5. Ploĉice dolaze na vanjskim natkrivenim prostorima. kom 18 320. samo vanjske protuklizne keramiĉke ploĉice s posebnom reljefnom strukturom. Aluminijske lamele dolaze na prozore.32 5.96 23. Visina oploĉenja je do stropa.00 RADNJE SA SPUŠTENIM STROPOM XI. Obraĉun po m² stvarno montiranih lamela. Obraĉun po m² stvarno postavljenih keramiĉkih ploĉica.5 96. a polaţu se na produţnim cementnim mortom oţbukane zidove pomoću ljepila. 6. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav osnovni. 1. 24. Ploĉice na podu prostorije agregata lijepiti dvokomponentnim ljepilom i fugirati dvokomponentnom masom za fugiranje. m² 148 156.2008. Oploĉenje izvesti do stropa u sanitarijama. 45212-400-4474/2008. Postava putem graĊevinskog ljepila na naprijed postavljenu glazuru sa 100% ljepljenjem.765.20 3. gornju masku i uzice za podizanje. Poploĉavanje vanjskih podova Sve isto kao stavka 1.600. Visina 15 cm.10 IX. klase veliĉine 20×20 cm. samo granit protuklizne specijalne fazonske ploĉe za oblaĉenje stepenica. Fugiranje izvesti fugir masom po izboru projektanta. Obraĉun po m¹ stvarno postavljenih ploĉica. m¹ 17. a u kuhinji samo izmeĊu donjih i gornjih kuhonjskih elemenata.18 3.27 X.08 8.230. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3.. Obraĉun po kom stvarno postavljenih ploĉica. 98348485.600. Poploĉavanje prostorije agregata Poploĉavanje podova i zidova u prostoriji agregata protukliznim glaziranim porculanskim keramiĉkim ploĉicama veliĉine 30×30 cm. samo nazubljeni sokl uz stepenice.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. a veliĉine 30×30 cm. 1. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav osnovni i spojni materijal.85 7.610. m¹ 17 200. UKUPNO KERAMIĈARSKI RADOVI: m² 20 176. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Obraĉun po m² stvarno postavljenih ploĉica. Keramiĉke ploĉice su glazirane 1. UKUPNO RADOVI NA ZAŠTITI OD SUNCA: m² 120 205.76 9. Poploĉenje stepeništa Kao poz.60 4. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 X. Obraĉun po m¹ izvedenog sokla. Obraĉun po m¹ izvedenog sokla. 1.681. Poploĉavanje zidova Dobava keramiĉkih ploĉica i oploĉenje zidova u sanitarijama i u kuhinji.460.403.10. Stepenice su vel.96 3.523.

1.95 XI. m² 88 10.941.xls.2008.97 965.karton ploĉa s 5 cm toplinske izolacije i s metalnom podkonstrukcijom. razne zaštite i sl. Spušteni strop se izvodi iznad svih prostorija o objektu kontrole naplate.42 31. samo gips kartonske ploĉe vodonepropusne na stropu sanitarija i kuhinje.5 cm kao Owa. 3) trostruki premaz bojom kao “POLIFLOR” ili odgovarajućom. Spušteni strop od vodootpornih ploĉa Sve isto kao stavka 1.10. d) zaštita kamene vune PE folijom kao Stopair ili odgovarajuća.12 2. rad.75 70.[227] . te sav ostali pomoćni materijal. skelu. m² 65 152. e) potrebna radna skela. Obraĉun po m² stvarno obojene površine. Obraĉun po m² stvarno obojene površine. Obraĉun po m² stvarno postavljenog spuštenog stropa. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.80 2.. UKUPNO RADOVI SA SPUŠTENIM STROPOM: m² 420 144. 2) gletanje svih površina glet masom kao “POLIFIX” ili odgovarajućeg. 62. Bojanje zidova i stropova bez gletanja Sve isto kao stavka 1.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. krpanje rupa od vijaka. c) ispuna stropa kamenom vunom kao Tervol DP-3 ili odgovarajuće debljine 5 cm.. Spušteni strop Dobava i ugradba osnovnog i spojnog materijala. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1.365.ms_office Strana: 154.874. TakoĊer jediniĉnom cijenom obuhvatiti bandaţiranje spojeva gipsanih ploĉa koristeći samoljepivu mreţicu. ugradbu eventualno potrebnih aluminijskih profila. Strop se vješa na već pripremljene ĉeliĉne nosaĉe postavljene horizontalno na razmaku 120 cm.36 98348485. transporte. bojenje zidova i stropa u prostoriji agregata. Amstrong ili odgovarajuća (u svim prostorijama osim sanitarija) sa otpornošću na poţar. alat. Obraĉun po m² stvarno postvaljenog spuštenog stropa. 45212-400-4474/2008.94 60. m² 1536 20. Spušteni strop se izvodi od vodootpornih gips . Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sav materijal. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Bojanje zidova i stropova s gletanjem Bojenje zidova i stropova u svim prostorijama gdje su ţbukane površine. U jediniĉnoj cijeni je dobava i postava: a) podkonstrukcija s razmakom prilagoĊenim vrsti spuštenog stropa.816. te izrada i montaţa spuštenog stropa u objektu. Toniranje boje u dogovoru s projektantom i investitorom. 9. Bojenje izvesti gotovom tvorniĉkom bojom na bazi vapna kao “POLIFLOR” ili odgovarajućeg prema niţe navedenoj recepturi i to: 1) popravak manjih neravnina. samo bez gletanja. zatvaranje spoja sa zidom pomoću akrila.55 SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI XII.5×62. god. b) spušteni strop od gipsanih prefabriciranih ploĉa vel.

UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI: m² 140 96. U cijeni sav potrebni pomoćni materijal. s sukladno Zakonu o zaštiti na radu NN 59/96. m² 100 84.44 22. UKUPNO OZNAKE ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŢARA: 7 7 2 496.48 PROTUPOŢARNI APARATI I OZNAKE ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŢARA XIII. kitanje i brušenje eventualnih neravnina. Poslije sušenja kita obaviti brušenje pa tek onda nanos prvog sloja boje.204. trajnoelastiĉnim kitom ili odgovatajućim brojem vijaka.50 4.454.[227] 98348485. U objektima CP-a potrebno je postaviti kompletne znakove zaštite na radu i zaštite od poţara. Bojanje bravarije Bojenje crne bravarije i ĉeliĉne konstrukcije bojama na bazi epoksida. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti. Obraĉun po m² obojene stolarije.60 2.10 XIV. ĉlanak 31. 8. Dobava i postava protupoţarnih aparata Dobava i postava protupoţarnih aparata na objektu CP. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer. zaštitu ostalih površina od prljanja. od udara elektriĉne energije.408. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal.449. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama. oznake svih prostorija. Koristiti znakove izraĊene i odobrene od strane Zavoda za istraţivanje i razvoj sigurnosti (ZIRS).08 XII.00 54. god.20 4. Obraĉun prema m² obojene površine.00 4. Poslije kitanja ponoviti postupak brušenja i bojenje drugog sloja. Krila se nakon nanošenja ventilirajuće zaštitne nitro boje špricaju sa bojom (neolin) koja ocrtava godove. a sve prema projektu zaštite na radu i projektu zaštite od poţara. Zadnju ruku bojenja izvesti sa sjajnom bojom.10 13. komplet Obraĉun po kompletu. 45212-400-4474/2008.50 600. 1 9.475. kom Obraĉun po kom postavljenog aparata S-6 S-9 kom S-50 kom Dobava i postava znakova Dobava i postava znakova zaštite na radu i znakova zaštite od poţara. 1. 9.482.094. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije.96 2. a ton boje odreĊuje projektant. Znakovi su izraĊeni na samoljepivoj foliji ili plastici. 94/96 i 114/03.48 3.10.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. trostruki premaz epoksidnom bojom. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Priĉvršćenje na zid posebnim ljepilom. oznake vezane na ozljede na radu.449. Prije bojenja dovratnik zaštititi zaštitnom ventilirajućom bojom na koju se nanosi kit. i 32.xls.192. Poslije sušenja prvog sloja boje ponoviti kitanje eventualno zaostalih neravnina. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3.44 XIII.ms_office . Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. poloţaj protupoţarnih aparata. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine.964. Bojanje stolarije Bojenje kompletne stolarije sa dovratnikom i krilom. ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA Strana: 155.2008.

osnovni i spojni materijal.60 XV.2008. kg 3250 16. Ojaĉanje donje veze sa L 40/40/4. Obraĉun po m² izvedene oplate. 24 mm priĉvršćena na rogove.6 mm. Bitumenska ljepenka Dobava i postava bit. Montaţa se vrši prema montaţnom projektu i prema radioniĉkoj dokumentaciji. transport na montaţu i montaţa glavnog nosaĉa nosive konstrukcije od gornjeg pojasa HEA 12 ili kvadratnog presjeka 120/60/4. m² 260 76.9 mm /pravokutni profili/.00 3. Spajanje varenjem. U cijenu uraĉunati 2-kratnu antikorozivnu zaštitu.20 98348485.40 4. kontinirati ‚ 40/40/3 horizontalno kao gornji i donji rub maske.80 2. kg 1400 16.978. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.xls. Visina maske 870 mm. kg 1640 16. god.38 2. koji je duţan izraditi izvoĊaĉ ĉeliĉne konstrukcije.38 XIV. Spajanje varenjem. Obraĉun po m² postavljene ljepenke. m² 260 73. Dašĉana oplata Dašĉana oplata deb. 53.ms_office Strana: 156.38 26. TESARSKI RADOVI Jediniĉna cijena sadrţi sav rad. Izrada glavnog nosaĉa Nabava materijala.235. Glavnih nosaĉa 2. transporte i sl. obradu graĊe. priĉvršćen sa ‚ 80/6. Duţina nosaĉa u hor. Sve prema statiĉkom raĉunu.988. Spreg na ravnini krova. UKUPNO ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA 1.67 19. Elementi spojeni varenjem.948. Roţenica. vertikala sa kvadr. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Valjani profili ‚40/40/3. projekciji 6.20 2. kg 180 16.00 105. Izrada pomoćne konstrukcije Izrada pomoćne nosive konstrukcije na horizontalnom konzolnom dijelu krovišta kao nosaĉ maske koji prelazi preko objekta.20 m¹. Podloţna ploĉa sa Fischer vijcima.38 22. Obraĉun po kg montiranih roţenica.863.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.88 19. skelu.[227] . Obraĉun po kg izvedenog nosaĉa. presj. sve unutarnje i vanjske transporte. osnovni i spojni materijal. Od kvadrantnog presjeka 40/40/2. 80/80/4. Montaţa roţenica Nabava i izrada u radionici. uzimanje mjera na licu mjesta. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena OPĆENITO: Ĉeliĉna nosiva konstrukcija sastoji se od: 1. Obraĉun po kg izraĊenog vjetrovnog veza. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad.932.154. Obraĉun po kg izvedene konstrukcije. alat. izrada u radionici. Vjetrovni vez Nabava i izrada vjetrovnog sprega u radionici. ljepenke na oplatu. 45212-400-4474/2008.10. transport na montaţu i montaţa. kao vertikalni nosaĉi priĉvršćeni u konzolu. transport na montaţu roţenica nosaĉa pokrova izvedenih od HOP ‚ 60/60/2. 1.

13 34. Dobava i ugradba kamenih klupĉica Dobava i ugradba kamenih vanjskih i unutarnjih prozorski klupĉica iz neporoznog brušenog kamena debljine 2 cm. 45212-400-4474/2008.36 XVI. Dolazi u padu 0. Pocinĉani lim se meĊusobno spaja lemljenjem. 4. Lim dolazi 1-struko. razne zaštite na radu. Obraĉun po m¹ dašćane podloge. 8. ĉeliĉnog. Obraĉun po m² jednostrešnog pokrovnog lima. a vidljivi opšavi i maske su od pocinĉanog. dobava osnovnog i spojnog materijala. 2. materijal. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3.xls. U cijeni: uzimanje mjera na licu mjesta. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad.932. a sa donje strane formirati okapnicu. te u dogovoru sa nadzornim organom i projektantom. širina cca 22 cm. /osnovni i spojni/. Obraĉun po m¹ postavljenih letvi. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. mort.80 8.ms_office Strana: 157. Jednostrešni pokrov limom Izrada i montaţa 1-strešnog pokrova od pocinĉanog ĉeliĉnog obostrano obojenog lima s brtvljenjem horizontalnih spojeva trajno elastiĉnim kitom. a plastificirani lim nerĊajućim vijcima i zakovicama. klase deb.338.10. alat. UKUPNO KAMENARSKI RADOVI: m¹ 55 159. kompletnu skelu. Ugraditi sa prepustom od min. UKUPNO TESARSKI RADOVI: m¹ 60 19.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Sve izvedeno prema detaljnom nacrtu i detaljima.20 4. Rubove zaobliti. Obraĉun po m¹ postavljenih kamenih klupĉica. spone za vezu s donjom konstrukcijom kao i krovne ljepenke na dodirnim mjestima s ostalim materijalima. plastificiranog lima debljine 0. Postava letvi Dobava i postava letvi 5/4 cm na dašĉanoj oplati za postavu pokrova. 1. Boje pokrovnog lima. m² 268 128. IzmeĊu najvišeg dijela krova i ţlijeba limovi su iz 1 dijela.55 mm. izradu radioniĉkih nacrta. m¹ 440 11. radne skele.60 KAMENARSKI RADOVI XVI. koji će odrediti boju.40 45. Dubina klupĉice vanjska 23. Krov je 1-strešni s nagibom od cca 5%. unutarnja 20 cm. Obraĉun po m¹ postavljenih ţlijebova.764. POKRIVAĈKI I LIMARSKI RADOVI OPĆENITO: – Izrada pokrova predviĊena je od profiliranog tvorniĉki obojenog ĉeliĉnog pocinĉanog lima debljine 0.80 XVII. transport i montaţa na gradilištu.22 1. Dašĉana podloga ţlijeba Izrada dašĉane podloge za horizontalni ţlijeb iz dasaka ĉetinara II. 4 cm. god.21 XV. izrada u radionici. Obraĉun po m² izvedenog pokrova. uskladištenje materijala na gradilištu u Sve limarske izraĊevine izvode se od ĉeliĉnog pocinĉanog lima debljine 0. 1.2008.84 98348485.[227] .5% prema odvodima.4 cm.153.764.7 mm i visine profilacije cca 55 mm. polaganjem u cem. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.6 mm. opšava i sl.228. a podgled po izboru /nije vidljiv/. sve transporte.

Obraĉun po m¹ opšava limom.192. 0. VIII.10 5. VI. razv. Sve sa spojnim i priĉvrsnim materijalom. XIV.86 66.51 242.55 mm.6.692.xls.50 m¹ od ĉeliĉne cijevi promjera 108/3. 1 i horizontalnog ţlijeba.10 3. Obraĉun po m¹ opšava ispod ţlijeba.00 kom 35 96.10. 6. samo deblj.ms_office .66 45. 7. 3.792. U cijeni navareni nosaĉi za sidrenje vertikale u zid objekta.5%.30 m¹. VII.50 kom 1 96.036.20 kom 3 144. vel. VENTILIRANA FASADA BRAVARSKI RADOVI RADOVI NA LINOLEUM PODU STOLARSKI RADOVI KERAMIČARSKI RADOVI ZAŠTITA OD SUNCA RADNJE SA SPUŠTENIM STROPOM SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI PROTUPOŽARNI APARATI I OZNAKE ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA ČELIČNA KONSTRUKCIJA TESARSKI RADOVI 366. kroz pokrov. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. te s podloškom od bitumenske ljepenke.6 mm .816. XI. 8.24 7.766. Obraĉun po komadu postavljenog otvora antene.071. UKUPNO POKRIVAĈKI I LIMARSKI RADOVI: m¹ 42 192.55 54. X.978. Obraĉun po m¹ horizontalnog saduĉastog ţlijeba. doprema i montaţa vertikalnog ţlijeba za prihvat krovne vode. XVII.10 96.72 REKAPITULACIJA V. Opšav limom Opšav limom kao u poz. Obraĉun po kom postavljenih labuĊih vrata. Horizontalni sanduĉasti ţlijeb Izrada i montaţa horizontalnog sanduĉastog ţlijeba krovne vode od pocinĉanog lima 0.27 24. kao daskom ĉetinara II. 25 cm. Izrada odzraĉnika Izrada i montaţa limenih odzraĉnika od lima kao pokrov.477. Obraĉun po m¹ vertikalnog ţlijeba.98 m¹ 42 96.ravni unutarnjeg okomitog dijela krova izmeĊu opšava iz poz.10 105. 15×15×5 cm. 2. iznosi cca 11. XIII.091. XV.363.10 4. Otvor antene Opšav limom kao pokrov na prodoru stupa antene ili sl.4 mm širine 22 cm. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2. Ţlijeb je presjeka 22×14 cm. 45212-400-4474/2008.48 22.[227] 98348485.60 Strana: 158. 4.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.094. U cijeni izrada prikljuĉka na sanduĉasti ţlijeb i na odvodnu cijev vertikale od ĉeliĉnih cijevi promjera 108/3. Montaţa u padu 0.228. Razvijena širina 33 do 40 cm.10 63. tako da max. Dolaze uz viši rub krova. Dole izvesti manĊetu za spoj na ljevano-ţeljezne cijev.14 432.68 m¹ 60 96. Obraĉun po kom izraĊenih odzraĉnika. šir. Ţlijeb je dilatiran.460. klase deb. god. Opšav ispod ţlijeba Izrada i postava dijela opšava na sanduĉasti ţlijeb ispod pokrova od pocinĉanog lima 0.736.55 mm. 5. Sve od ĉeliĉne cijevi promjera 108/3. Vel.42 m¹ 32 240.6.19 8.19 74.60 45.687.00 70. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 1.2008.6. XII.600. Vertikalni ţlijeb Izrada. Postava labuĊeg vrata Izrada i postava labuĊeg vrata razvijene duţine do 1. IX.

926.80 XVI.40 2. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto. REKAPITULACIJA A. Svi obraĉuni za iskop. POKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI 1.62 98348485. zaštitni blok ispred naplatne kućice. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar.111. tj. okna naplatnih kućica. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.10.190.254. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm.40 7. samo iskop u zbijenom nasipu ili u sraslom temeljnom tlu za armirano-betonski instalacioni kanal izmeĊu kontrole naplate i naplatnih kućica.[227] . Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal sa modulom zbijenosti Ms = 80 MN/m². 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 8. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60° ili koristiti razupiranje.792. postavljanje i odrţavanje iskolĉenih oznaka od poĉetka radova do predaje svih radova investitoru. Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na iskolĉenju svih elemenata. 1. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹. Dubina iskopa je preko 200 cm.2008. A. god.04 1. Obraĉun paušalno Iskop dubine preko 200 cm Iskop za temeljne stope i grede raznih širina u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom temeljnom tlu kategorijeC. okna elektroinstalacija. cca 50 cm ispod gotovog kolnika. nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju. GRAĐEVINSKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI SVEUKUPNO: 1. okna odvodnje i ostala razna okna. m³ 571 23. BLOKOVI I BETONSKI KOLNIK GRAĐEVINSKI RADOVI ZEMLJANI RADOVI OPĆENITO: Iskop humusnog materijala i osnovni nasip obuhvaćeni su u Projektu prometnica za trasu ceste na kojoj se nalazi CP. KAMENARSKI RADOVI 63.xls. razvod instalacija prema vanjskim blokovima.72 XVII.258.60 3.34 UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: B.ms_office Strana: 159. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. 45212-400-4474/2008.004.407. Za plato je predviĊen samo osnovni nasip bez tampona i asfalta.22 13.. I. paušal 1 7.930. Iskopani materijal deponirati na udaljenosti 25 m¹ jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja.34 2. m³ 780 23.444. Svi iskopi su predviĊeni u zbijenom nasipu od drobljenog kamena.407.764. INSTALACIONI KANALI. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. Iskop se obavlja 95% strojno. temelje vanjskih blokova. kao i sve ostalo potrebno za dovršenje cijele stavke.190. a 5% ruĉno. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa svake strane konstruktivnog elementa minimalno za 50 cm.38 2. temelje treptaĉa. B.22 18. Iskop za instalacioni kanal Sve isto kao iskop pod stavkom 2.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.926.

m³ 15. m³ 33. okna ispod naplatnih kućica. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.53 II.xls.10 2.71 I.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. oko i iznad odvodnih i ostalih cijevi u zoni otoka.843. a) beton b) velikoplošna oplata m³ 55 422.90 98348485. biojame. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. razastiranje i planiranje ispod temeljnih stopa. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: m³ 350 19.40 6.5 105. 1. vanjskih blokova. Obraĉun po m³ ugraĊenog fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou. Nasipavanje i zbijanje obavljeti u slojevima debljine 30 cm mjereno u zbijenom stanju. temelja vanjskih blokova. god.986.51 50. instalacionog kanala. okana elektroinstalacija. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.[227] . te završno nasipavanje. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dopremu materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹.22 6. okana naplatnih kućica. Obraĉun po m³ ugraĊenog fino drobljenog kamenog materijala ili šljunka. Ms = 80 do 100 KN/m².10. klase C12/15 debljine d = 10 cm. blokova uz naplatne kućice. Sloj ĉistoće Dobava i ugradba drobljenog kamenog materijala ili šljunka (sloj ĉistoće). te nasipavanje. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ izvedenog. Nasip od drobljenog kamena ili šljunka Dobava i ugradba fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska. zaštitnih blokova ispred naplatnih kućica. instalacionog kanala. Betoniranje armiranih temelja C25/30 Dobava i ugradba betona.82 23. elektro i ostalih okana.04 15.638. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. trakastih temelja i greda (ukljuĉivo zatrpavanje eventualnog produbljenja ispod temelja). ispod temeljnih greda.255. m³ m² 98 265 480. armirano-betonskog instalacionog kanala izmeĊu kontrole naplate i naplatnih kućica. 1.727.ms_office Strana: 160.50 cm ispod kote budućeg kolnika. 45212-400-4474/2008.48 59.71 3.00 5. ugraĊenog nasipa i preuzetog od strane nadzornog inţenjera zbijenog nasipa. nogostupa i u zelenom pojasu.2008. odvodnih. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju debljine 10 cm. septiĉke jame. Temeljne ĉašice su vanjskih dimenzija 165×165×100 cm. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 4.26 47. temenja blokova i raznih okana. u armirano-betonske temeljne vanjskih blokova.8 113. okana odvodnje i ostalih raznih okana. Nasipavanje debljine 20 do 30 cm Nasipavanje iskopanim materijalom (kamena sitneţ) bez primjesa humusa. a do kote . gline ili sliĉno naokolo izvedenih trakastih temelja i temeljnih stopa. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Podloga od mršavog betona C12/15 Betoniranje betonske podloge od mršavog betona. tj. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju minimalne debljine 10 cm ispod i 20 cm iznad tjemena cijevi.703. razastiranje i planiranje ispod.087. klase C25/30 u velikoplošnoj glatkoj oplati. temelje prednjih blokova uz naplatne kućice i zaštitne glave. temelja treptaĉa.

Beton projektiranog sastava. Svi zidovi okna ispod naplatne kućice izvode se od armiranog betona debljine 20 cm. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu je potrebno dodati inhibitor korozije tip MCI .855. Zidovi se izvode u velikoplošnoj glatkoj demontaţnoj oplati.570.2008. Beton mora zadovoljiti kriterije vodonepropusnosti.48 59. Beton mora zadovoljiti kriterije vodonepropusnosti.[227] 98348485. m³ m² m² 22 182 89 480. Beton je klase 25/30 s dodatkom za vodonepropusnost i plastifikatorom.xls. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. a) beton b) velikoplošna glatka oplata Betoniranje armiranog okna naplatne kućice C25/30 Dobava i ugradba betona.84 3. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3.911.32 1.56 10. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. m³ m² 33 66 480.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spravljanja u koliĉini od cca 0.68 20. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu je potrebno dodati inhibitor korozije tip MCI . Beton projektiranog sastava. a) beton b) velikoplošna oplata c) doplata za površinsku obradu Betoniranje armirane temeljne ploĉe naplatne kućice C25/30 Dobava i ugradba betona u armirano-betonsku temeljnu ploĉu i postolje naplatne kućice. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.10. te otpornosti na utjecaj mraza i soli.781. Betoniranje armiranih stjenki kanala C25/30 Dobava i ugradba betona. u armirano-betonske stijenke okna ispod naplatne kućice.48 59.711. klase 25/30. Beton projektiranog sastava. Armatura je iskazana u posebnoj stavci.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0.6 l/m³ betona.148. potrebnu njegu betona.78 5. u stijenke armirano-betonskog instalacionog kanala.6 l/m³ betona. velikoplošnu glatku oplatu koju je prije montaţe potrebno dobro oĉistiti i namazati oplatnim uljem.ms_office .26 20. klase C25/30. Nakon demontaţe oplate i izvlaĉenja spojnih vijaka konusne rupe je potrebno pripremiti i zatvoriti originalnim ĉepovima.26 15. u velikoplošnoj glatkoj oplati.26 31. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI . 45212-400-4474/2008. Dimenzije instalacionog kanala vidljive su iz popreĉnog presjeka u projektima pojednih objekata. god. te sav potreban spojni materijal.16 Strana: 161.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.48 59.785. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.40 4.02 10. te otpornosti na utjecaj mraza i soli. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dopremu. ugradbu.6 l/m³ betona. a) beton b) glatka oplata m³ m² 66 340 480. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Unutarnja oplata treba biti precizno izvedena zbog toga da se beton ne mora obraĊivati.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spravljanja u koliĉini od cca 0. Armatura stjenki okana ispod naplatnih kućica obraĉunata je u posebnoj stavci.

Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.80 1. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli. Beton se mora njegovati jednim od sistema njegovanja.336.25 98348485. god. Izvodi se u ĉeliĉnoj najpreciznije izvedenoj oplati.25 544.54 118. Za bolju ugradivost betona koristiti superplastifikator glenium 51.ms_office Strana: 162. a prije poĉetka vezanja zagladiti bez izvlaĉenja cementnog morta.34 7.279. klase C35/45.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0.481.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Beton je klase C25/30.6 l/m³ betona.50 25. Beton projektiranog sastava. nafta i sliĉno).54 118. Za bolju ugradivost betona koristiti superplastifikator glenium 51.48 59.840. m³ m² m² 30 70 75 544.6 l/m³ betona. okna na temelju nadstrešnice i nosaĉe rampi.2008.52 27. Izvodi se u ĉeliĉnoj najpreciznije izvedenoj oplati. 45212-400-4474/2008. Površinu betona potrebno je nakon ugradnje betona. m³ m² m² 75 215 65. Površinu betona potrebno je nakon ugradnje betona. u armirano-betonski vanjski vidljivi dio naplatne kućice sa zaštitnim blokovima. a) beton b) glatka ĉeliĉna precizna oplata c) doplata za površinsku obradu m³ m² 15. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 6.20 8. Debljina stjenki okna prema projektu. Beton projektiranog sastava.23 40. u vanjske zaštitne bikove. Beton se mora njegovati jednim od sistema njegovanja.10. nafta i sliĉno).[227] . klase C35/45. te raznih kemikalija (ulje.52 27.27 9. Armatura je prikazana u posebnoj stavci.40 2.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. te raznih kemikalija (ulje. a) beton b) glatka ĉeliĉna precizna oplata c) doplata za površinsku obradu Betoniranje vanjskih zaštitnih bikova C35/45 Dobava i ugradba betona.422. Armatura je prikazana u posebnoj stavci.26 7.776. a) beton b) glatka oplata Betoniranje postolja naplatne kućice i blokova C35/45 Dobava i ugradba betona. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.15 159 480.042. Beton projektiranog sastava.xls. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI . Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI . Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. te u vanjske zaštitne blokove.23 16.296. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. a prije poĉetka vezanja zagladiti bez izvlaĉenja cementnog morta.76 8. Betoniranje okna konrtole treptaĉa C25/30 Dobava i ugradba betona u okna kontrole treptaĉa.

sjeĉenje.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. sidra.ms_office 7.76 98348485. a) beton b) glatka oplata c) doplata za površinsku obradu Armatura Dobava.10. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Obraĉun po kg ugraĊene armature.81 II. 119.[227] . te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorniĉkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom.5 40 480. obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu. izrada i postava betonskog ţeljeza prema Izvedbenom projektu armature. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli.6 l/m³ betona. kg kg 18640 11200 6.825.8 14. razne zaštite i sl. Betonski podest je od betona klase C25/30 s finom obradom gornje površine betona. rad. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova. a) rebrasta armatura RA-400 b) mreţasta armatura MAG-500 UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI: m³ m² m² 3.26 27.00 491. alat. te raznih kemikalija (ulje.2008. Hidroizolacija se sastoji od hladnog bitumenskog premaza.48 59. Beton projektiranog sastava. transporte. 45212-400-4474/2008. Betoniranje podesta ispred kućice C25/30 Dobava i ugradba betona.20 10. Donja podloga mora biti propisno suha što se dokazuje mjerenjem postotka vlage na površini betona. te dva sloja varene bitumenske ljepenke debljine 4 mm s meĊusobno zavarenim preklopima 10 cm.99 III.45 11.xls.82 859.27 1. a) horizontalna hidroizolacija b) vertikalna hidroizolacija 1.40 Strana: 163. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ravnanje.089.306. m² m² 95 140 76. Armatura mora biti ĉista od hrĊe i svih masnoća. ZIDARSKI RADOVI OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal. u armirano-betonski podest ispred ulaza u naplatne kućice.41 6. Nosive i pregradne zidove takoĊer je potrevno povezati preklapanjem opeke.866. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI . Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.91 84. nanošenje sloja prajmera (resitol) i varenje prve i druge trake.814. Hidroizolacija Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacija podova okna naplatne kućice. Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete.23 1. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje betonske podloge od svih prljavština.482. Hidroizolacione trake moraju biti 100% zavarene za podlogu kao i meĊusobno. 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 9.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0. nafta i sliĉno). savijanje.272.40 76. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Podest izvesti po dimenzijama iz projekta. god. Obraĉun po m² izraĊene hidroizolacije. Druga traka mora imati pomak preklopa za 50% u odnosu na prvu. Armatura je obraĉunata u posebnoj stavci.

Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2. god.02 74.671. a) cijevi promjera 300 mm b) cijevi promjera 200 mm c) cijevi promjera 160 mm d) cijevi promjera 110 mm PVC ili okiten cijevi za razvod instalacija Dobava i postava PVC ili Okiten cijevi za razvod instalacija od naplatnih kućica do zaštitnih i vanjskih blokova. a) cijevi promjera 160 mm b) cijevi promjera 110 mm c) cijevi promjera 60 mm d) cijevi promjera 40 mm PVC cijevi za odvodnju Dobava i postava PVC cijevi za razvod instalacije odvodnje.50 221.90 3. Prije zatrpavanja pijeskom potrebno je otvore u zidu okna ispod naplatne kućice zidarski zatvoriti i obraditi.40 1. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno.24 51. Obraĉun po m¹ ugraĊenih cijevi.20 1.70 2.590.80 3.56 43.88 3.00 5.40 4.35 8.xls. Prije zatrpavanja pijeskom potrebno je otvore u oknima zidarski zatvoriti i obraditi.40 10.11 102.424. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: kom 56 980. Cijevi je potrebno postaviti na sloj finog pijeska. Cijevi PVC za instalacioni kanal Dobava i postava PVC cijevi za razvod instalacija kroz instalacioni kanal. 3.96 1. Cijevi je potrebno sloţiti u instalacionom kanalu i zatrpati ih finim pjeskom. Cijevi je potrebno sloţiti na posteljicu od finog pijeska. uĉvrstiti ih. ASFALTERSKI RADOVI 98348485.982.40 60.942.76 IV.726. m¹ m¹ m¹ m¹ 85 85 40 40 149.20 6. sati sati 70 70 43. Obraĉun po m¹ ugraĊenih cijevi.587. m¹ m¹ m¹ m¹ 198 45 45 45 149.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno.313. Obraĉun po m¹ ugraĊenih cijevi.32 31.726.934.2008.026.56 43.355. uĉvrstiti ih i zatrpati ih finim pjeskom. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Obraĉun po komadu ugraĊenog šahta. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.78 4.11 102.16 12. 45212-400-4474/2008.56 43.ms_office Strana: 164. a) cijevi promjera 300 mm b) cijevi promjera 200 mm c) cijevi promjera 160 mm d) cijevi promjera 110 mm Ostali zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom.16 29.44 2.523.[227] . te zatrpati slojem finog pjeska. Laki lijevano-ţeljezni poklopci Dobava i ugradve lakih lijevano-ţeljeznih poklopaca na elektro šahtovima i šahtovima odvodnje.355. Prije zatrpavanja pijeskom potrebno je otvore u zidu okna ispod naplatne kućice i u oknima zidarski zatvoriti i obraditi.25 III.02 74.10.16 35.98 54. m¹ m¹ m¹ m¹ 816 40 292 75 74.674.840.

Tvrdo-lijevani asfalt TLA 11 mora biti izveden sukladno Opće tehniĉkim uvjetima za radove na cestama 2001.xls. poglavlje 7-01. Prije izrade tvrdo-lijevanog asfalta površina betona se mora saĉmariti ili pjeskariti kako bi se odstranila cementna skramica. UKUPNO ASFALTERSKI RADOVI: m² 680 47. nanošenje temeljnog i brtvenog sloja.00 32. Po ravnosti i po vlaţnosti površina mora biti sukladna OTU-u. poglavlje 6-07. knjiga IV. valjanje valjkom. posipanje drobljencem. Na ovako pripremljenu površinu izvodi se temeljni sloja od dvokomponentne reakcijske epoksidne smole bez otapala i punila.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Svi okviri imaju ugraĊene pracne za usidrenje.ms_office Strana: 165. ugraĊivanje.28 OBRTNIĈKI RADOVI BRAVARSKI RADOVI CRNA BRAVARIJA OPĆENITO: Crna bravarija izraĊena je od NP i HOP vuĉenih profila. sa svim transportima i prenosima.10. god. te brtveni sloja od jedne plastomerne bitumenske trake kao Bitufix PES 5 M1. raznošenje. III.986. sukladno dilatacijama u betonskoj ploĉi. Jediniĉnom cijenom obuhvatit sve radove od pripreme površine pjeskarenjem ili saĉmarenjem. te antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida. Tvrdo-lijevani asfalt TLA11 Izrada.130.76 32. mase 250 gr/m².424. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.99 221.25 IV. Sva tekuća i kontrolna ispitivanja moraju odgovarati OTU-u. doprema i ugradba tvrdo-ljevanog asfalta TLA 11 na otocima izmeĊu prolaza. razastiranje.[227] . 98348485. II. dobava i spravljanje mješavine tvrdo-lijevanog asfalta. Hidroizolacija mora biti izvedena sukladno Opće tehniĉkim uvjetina za radove na cestama 2001. Prije ugradbe bravariju je potrebno dobro oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i odmastiti. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.00 REKAPITULACIJA I.356. A.9. što dokazuje nadzorni inţenjer upisom u GraĊevni dnevnik. Tvrdo-lijevani asfalt TLA 11 se izvodi u sloju prosjeĉne debljine 30 mm. Obraĉun po m² stvarno izvedene površine. zavarene 100% izravno na temeljni sloj.130.00 796. te dobro otprašiti. 45212-400-4474/2008. V.2008. Tvrdo-lijevani asfalt se dilatira reškama širine 10 do 15 mm u polja. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1. a) ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI ASFALTERSKI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: 50. B. a svi spojevi su izvedeni putem varenja.53 491. obraĊene kvarcnim pijeskom. 32.814. knjiga III. IV.130. ĉišćenja površine ispuhivanjem.

Sidrene ploĉe za kućišta podiznih rampi Izrada.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.91 118. m¹ 515 431. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Sidrene ploĉe za zaštitnu odbojnu ogradu 30×30 cm Izrada. Sve izraditi prema Izvedbenom projektu. dopremu na gradilište i ugradbu u otoke ispred i iza naplatne kućice. kom 376 313. doprema na gradilište i ugradba sidrenih ploĉa za ugradbu treptaĉa na vanjskim blokovima. 6. doprema na gradilište i ugradba zaštitnog metalnog vruće pocinĉanog odbojnika (ograde) sa stupom i distancerom. Utor za vrijeme betoniranja bora biti ispunjen stiroporom kako bi se utor saĉuvao ĉistim. kom 48 72.98 3. Obraĉun po komadu izraĊene i ugraĊene penjalice. dopremu na gradilište i ugradbu u otoke i ispred objekta kontrole naplate. SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI 98348485.63 V. doprema na gradilište i ugradba sidrenih ploĉa za ugradbu kućišta podiznih rampi.82 354.64 2. Jednostrana odbojna distantna ograda Izrada. Penjalice izraditi od rebrastog betonskog ĉelika promjera 16 mm savijenog u obliku slova ''U'' ĉija je širina 45 cm. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti kompletnu izradu antikorozivnu zaštitu sa vrućim pocinĉavanjem.2008. 45212-400-4474/2008. Obraĉun po m¹ izraĊene i montirane zaštitne ograde.ms_office Strana: 166.6 cm Izrada.xls. Ploĉe se ugraĊuju na meĊusobnom osnom razmaku od 133 cm.a na gornjem je utor u koji se ubacuje ''T'' vijak. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. kom 14 431. god. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti kompletnu izradu antikorozivnu zaštitu sa vrućim pocinĉavanjem. Sidrena ploĉa za ugradbu treptaĉa je dimenzija 20×20 cm izraĊena od ploĉevine 6 mm sa 4 ankera duţine 30 sm na ĉijem donjem kraju se nalazi kuka.504.042. Slobodne krajeve ugraditi u sjenku okna 15 cm duboko. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti kompletnu izradu antikorozivnu zaštitu sa vrućim pocinĉavanjem.10. Obraĉun po komadu sidrene ploĉe.[227] . Sve izraditi prema Izvedbenom projektu. Ĉeliĉne penjalice u oknima odvodnje Izrada i doprema na gradilište i ugradba ţeljeznih penjalica u oknima odvodnje. Penjalice se ugraĊuju na meĊusobnom razmaku od 30 cm. a udaljenost od zida je 16 cm.04 5.45 4. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-CRNA BRAVARIJA: kom 14 321. Sidrena ploĉa za ugradbu zaštitne ĉeliĉne ograde je dimenzija cca 30×30 cm izraĊena od ploĉevine 10 mm sa 4 ankera duţine 30 sm na ĉijem donjem kraju se nalazi kuka. dopremu na gradilište i ugradbu u vanjske blokove.370.11 VI.503.63 222.a na gornjem je urezan navoj M14 u duţini od 3 cm.030. Obraĉun po komadu sidrene ploĉe.76 4.289. Sidrena ploĉa za ugradbu kućišta podiznih rampi je dimenzija 40×40 cm izraĊena od ploĉevine 6 mm sa 4 ankera duţine 30 sm na ĉijem donjem kraju se nalazi kuka. Nakon ugradbe penjalice premazati dvostrukim premazom sa resitolom. doprema na gradilište i ugradba ĉeliĉnih sidrenih ploĉa za ugradbu zaštitne ĉeliĉne odbojne ograde. Sidrene ploĉe za treptaĉ 20×20×0.16 3. Obraĉun po komadu sidrene ploĉe.a na gornjem je urezan navoj M14 u duţini od 3 cm.

45212-400-4474/2008.613.xls. BRAVARSKI RADOVI SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: 354. Prije nanošenja završne obrade sokla površinu je potrebno ponovno impregnirati (grundirati). Završna obrada sokla materijalom kao mozaikputz od Baumita ili odgovarajući. cijelu površinu impregnirati.ms_office .00 41.83 REKAPITULACIJA V.2008. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. B. Obraĉun po m² obojene površine. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti.[227] 98348485. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije.06 4.94 BETONSKI KOLNIK Nearmirana betonska ploĉa. Obraĉun prema m² obojene površine. Površinu je potrebno oĉistiti od neravnina i prljavštine.7-02) Obuhvaća nabavu materijala.091. C. obraditi veće neravnine i površinu obraditi sa reperaturnim mortom. trostruki premaz epoksidnom bojom.63 2. m² 70 69. ugradnji i njezi sloja. Bojenje bravarije Bojenje crne bravarije i ĉeliĉne konstrukcije bojama na bazi epoksida. m² 550 58. VI.373. UKUPNO BETONSKI KOLNIK: 132. d=15. Zaštita betona oko naplatnih kućica Zaštita vidljivog dijela betona oko naplatnih kućica. 32.834.884. Premaz bojom mora biti otporan na djelovanje soli i mraza.40 407.5-02) Obuhvaća nabavu materijala. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1. izradu dilatacija. C30/37 (OTU IV st. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal. UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI: m² 37.370.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.20 3.86 VI. zaštitu ostalih površina od prljanja. m³ 460 288.83 395. pripremu podloge.992. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju. Zaštita betonske površine blokova Dobava materijala i bojanje betonske površine zaštitnih blokova posignal bojom s gletanjem glet masom za vanjske radove.29 C.091. d = 22 cm Cementom stabilizirani sloj od mehaniĉki zbijenog zrnatog kamenog materijala (OTU III st.54 274.10. nafte i ulja.70 2. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer. upotrebu opreme te sav rad na izradi.59 3. te sav rad na izradi i ugradnji ploĉe. god.0 cm. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. kitanje i brušenje eventualnih neravnina. prijevoz. 1. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine.11 41. upotrebu opreme. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama.461.5 103. Boju završne obrade odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom.606. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju m³ 505 544. Obraĉun po m² stvarno obraĊenog sokla.10 Strana: 167. prijevoz.

94 407. a 5% ruĉno. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60° ili koristiti razupiranje. postavljanje i odrţavanje iskolĉenih oznaka od poĉetka radova do predaje svih radova investitoru.407.28 395. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal sa modulom zbijenosti Ms = 80 MN/m². GRAĐEVINSKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI BETONSKI KOLNIK INSTALACIONI KANALI.22 16. BLOKOVI I BETONSKI KOLNIK UKUPNO: 796. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.xls.393.606. Dubina iskopa je do 200 cm.20 98348485. B. 3. I.356.40 3.ms_office Strana: 168.718. 1. Svi iskopi su predviĊeni u zbijenom nasipu od drobljenog kamena. god.40 2. Obraĉun paušalno.599. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto.2008. Iskopani materijal deponirati na udaljenosti 25 m¹ jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja. A. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa svake strane konstruktivnog elementa minimalno za 50 cm. Odnosi se na produbljenje iskopa za monolitne temeljne stope u sluĉaju da tlo nema propisanu nosivost.10 1.32 ĈELIĈNA NADSTREŠNICA GRAĐEVINSKI RADOVI ZEMLJANI RADOVI OPĆENITO: Iskop humusnog materijala i osnovni nasip obuhvaćeni su u Projektu prometnica za trasu ceste na kojoj se nalazi CP. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar.424. nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju. tj. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹. Iskop dubine preko 200 cm Sve isto kao stavka 2. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 45212-400-4474/2008. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena REKAPITULACIJA A. Iskop dubine do 200 cm Iskop za temeljne ĉašice u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom temeljnom tlu kategorije C.40 7. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.[227] .22 1.461.407. Za plato je predviĊen samo osnovni nasip bez tampona i asfalta. Iskop se obavlja 95% strojno.. Svi obraĉuni za iskop. samo dubine preko 200 cm. kao i sve ostalo potrebno za dovršenje cijele stavke. paušal 1 7. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm.10.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 2. cca 50 cm ispod gotovog kolnika. m³ 60 23. Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na iskolĉenju svih elemenata. m³ 720 23. C.

Nasipavanje debljine 20 do 30 cm Nasipavanje iskopanim materijalom (kamena sitneţ) bez primjesa humusa. ispod temelja ĉeliĉne nadstrešnice klase C12/15 debljine d = 10 cm. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.30 5.340. ugraĊenog nasipa i preuzetog od strane nadzornog inţenjera zbijenog nasipa. sjeĉenje. Obraĉun po m³ izvedenog. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. god. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 4. (ukljuĉivo zatrpavanje eventualnog produbljenja ispod temelja). m³ 15 422. a) beton b) dašĉana oplata Armatura Dobava.71 I.78 14.2008. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju debljine 10 cm.705. Tlocrtna dimenzija temelja je 320/270 cm.49 37. stup ide 0.342. 2. Armatura mora biti ĉista od hrĊe i svih masnoća.90 3. savijanje. u armirano-betonske temelje ĉeliĉnih stupova nadstrešnice. Ms = 80 do 100 KN/m².82 6. u dašĉanoj oplati. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.[227] . razastiranje i planiranje ispod temeljnih stopa.ms_office Strana: 169. izrada i postava betonskog ţeljeza prema Izvedbenom projektu armature. m³ m² 220 515 480. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorniĉkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom. Obraĉun po kg ugraĊene armature. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Beton podloge C12/15 Betoniranje betonske podloge od mršavog betona. obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu. klase C16/20.04 98348485. okana odvodnje i ostalih raznih okana. Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete. Beton temelja stupova nadstrešnice C16/20 Dobava i ugradba betona. m³ 19 105.60 30.41 6.79 II.00 4.425.10.008.898.48 59. instalacionog kanala. Za 1. gline ili sliĉno naokolo izvedenih temeljnih stopa. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ravnanje.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Nasipavanje i zbijanje obavljeti u slojevima debljine 30 cm mjereno u zbijenom stanju.26 105. a) rebrasta armatura RA-400 b) mreţasta armatura MAG-500 Namještanje za ugradbu stupova Postava .126.22 9.50 cm ispod kote budućeg kolnika.namještanje po vertikali i horizontali i ugradnja stupova sitnozrnim betonom C25/30.00 95.518.81 118. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: m³ 515 19. kom 18 784. 1. a do kote .7 m² oplate. Beton projektiranog sastava.5 m³ betona i 0. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou. Sloj ĉistoće Dobava i ugradba drobljenog kamenog materijala ili šljunka (sloj ĉistoće).585. te nasipavanje. Obraĉun po m³ ugraĊenog fino drobljenog kamenog materijala ili šljunka. 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente.30 2. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dopremu materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹. Obraĉun po kom ugraĊenih stupova. tj. raznih okana.xls. kg kg 18500 14000 6.

izrada i demontaţa skele nakon dovršenja svih radova.42 III. Nosive i pregradne zidove takoĊer je potrevno povezati preklapanjem opeke. ZIDARSKI RADOVI OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal. sati sati 60 60 44. izrada i demontaţa skele nakon dovršenja svih radova.949. Pokretna ĉeliĉna skela Dobava. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Obraĉun po kom skele. te otprema pokretne ĉeliĉno-drvene skele za bravarske i soboslikarsko . Zalijevanje stupova Zaljevanje stupova /unutrašnjost/ sitnozrnim plast. kom 1 440. te otprema pokretne ĉeliĉno-drvene skele za bravarske i soboslikarsko . betonom C25/30 . transporte.169.675. 2. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova.40 6.80 REKAPITULACIJA I.xls. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: 1.10.81 OBRTNIĈKI RADOVI ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA 98348485.33 II. UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI: kom 18 529. II. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 5.145.145.78 III.liĉilaĉke radove.24 IV.494.169. 45212-400-4474/2008.44 2. god. alat. Odnosi se na rad u visokim prostorima (ĉeliĉna nadstrešnica). rad. Za 1 stup ide cca 1. UKUPNO TESARSKI RADOVI: 1. sidra. Obraĉun po m² montirane skele.liĉilaĉke radove. B. Odnosi se na rad u visokim prostorima (ĉeliĉna nadstrešnica).59 58. ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI TESARSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: 37.78 32.2008.40 3.79 380.425.44 6.94 380. IV. Visina skele iznosi cca 5. Fasadna skela Dobava. A.690. Ostali zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom. m² 1450 22. V.527.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.44 IV. Obraĉun po kom izvedenih stupova.ms_office Strana: 170. razne zaštite i sl.0 m¹.0 m³ betona.00 32.44 440. 9. Visina skele iznosi cca 6.949.80 456. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.0 m¹. TESARSKI RADOVI OPĆENITO: Oplata svih betonskih i armirano-betonskih elemenata ukljuĉena je u jediniĉne cijenu istih i prikazana kroz betonske i armiranobetonske radove.509.[227] . 32.Izvodi se nakon montaţe kompletne konstrukcije. III.

Naokolo nadstrešnice je maska od obojenog lima.xls. Izrada radioniĉke dokumentacije obuhvaćena je u jediniĉnoj cijeni stavaka ponudbenog troškovnika. Obraĉun po kg montiranog nosaĉa. Obraĉun po kg postavljenih podroţnica.370. elementi su od cijevnih profila Ĉ-1212. god. vertikala kvadratnog presjeka 80/80/3.00 2. 45212-400-4474/2008. Izrada i montaţa nosaĉa fasade .280. Stupovi se nakon montaţe popunjavaju betonom što je obuhvaćeno u troškovniku. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 1. alat.00 m¹. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.ĈN 24 B1. a na krovu je izlazno okno vel.6. Svi konstruk.00 3. ĉišćenje od rĊe /pjeskarenjem/ 2-kratni antikorozivni premaz.rešetkasti nosaĉi Izrada i montaţa nosaĉa fasade kao rešetkastih nosaĉa sastavljenih od pojaseva duţine 6. oslonjenih na ĉeliĉne cijevne stupove koji su upeti u temeljne stope. izradu radioniĉke dokumentacije. te montaţu svih konstruktivnih elemenata na licu mjesta. izrada u radionici.38 98.ms_office . Sva montaţa na gradilištu je putem vijaka. kg 6000 16. Preko svega u uzduţnom smjeru dolaze ĉeliĉne roţenice. Oslonjena je na 12 stupova s razmakom osi 15. meĊusobno ukrućenih spregovima. Po konstruktivnom sistemu se sastoji od sistema sekundarnih i glavnih rešetkastih nosaĉa.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.pjeskarenjem te 2-kratni antikorozivni premaz na bazi epoksida. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad. Dobava i postava podroţnica Nabava materijala. transport na gradilište i montaţa podroţnica U PN 160. Nadstrešnica je projektirana na “dvije vode”.38 262. Obraĉun po kg izvedenih rešetkastih nosaĉa.2008. ĉišćenje od rĊe .38 188. vijcima M 16. Izrada i montaţa nosaĉa spuštenog stropa Izrada i montaţa nosaĉa spuštenog stropa od pravokutnih valjanih profila /HOP/ presjeka 60/120/4. Jediniĉna cijena takoĊer obuhvaća izradu i putem varenja montaţu ĉeliĉnih ploĉica od plosnog ĉelika za meĊusobnu vezu svih bravarskih izraĊevina kao i pocinĉane vijke za montaţu istih na gradilištu.00 odnosno 6. uputama statiĉara i prema radioniĉkoj dokumentaciji koju je duţan izraditi izvoĊaĉ ĉeliĉnih konstrukcija.10. Montaţa odozdo na nosivu konstrukciju putem kutnih profila i vijaka.0 m¹ i kvadratnog presjeka 80/80/3.6 mm.00 mm. osnovni i spojni materijal. 70×70 cm.9 mm sa prikljuĉkom na cijev kvadratnog presjeka 100/100/4 gore i dolje.[227] 98348485. kg 16000 16. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena OPĆENITO: Nadstrešnica se izvodi iznad cestarinskog prolaza. skelu. IzvoĊaĉ je duţan izvršiti izmjeru izvedenih temeljnih ĉaša prije poĉetka radova. dijagonala kvadratnog presjeka 40/40/2.00 Strana: 171. a valjani profili . transporte. IzvoĊaĉ je duţan prije poĉetka radova radioniĉku dokumentaciju dati na pregled projektantu koji će na istu dati pismenu suglasnost. kg 11500 16. Montaţa se vrši prema montaţnom projektu. U stupove nadstrešnice ugraĊene su cijevi za odvod krovne vode. Kao pokrov sluţi ĉeliĉni profilirani pocinĉani obojeni lim.080.

4/4. dijagonala od kvadratnog presjeka 80/80/3.00 6.9 mm i vertikala kvadratnog presjeka 100/100/4.20 45. Obraĉun po kg izvedenog krovnog sprega. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Antikorozivna zaštita kao poz. Dobava cijevi za odvodnju vode Nabava materijala.683. Sastavljene od gornjeg i donjeg pojasa od kvadratnog presjeka 80/80/3. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 4.6 mm. Gore izvesti spoj na limeni lokac.20 + 5×6.560.360. kom 18 11. Obraĉun po kg izvedenih uzduţnih rešetki.10 m¹. Obraĉun po kg izvedenih popreĉnih spregova.00 8. kg 10500 16.090.4/12.20 105. kg 6500 16.426.00 m¹. dijagonala L 40/40/4 mm i vertikala nosaĉi plafona kvadratnog presjeka 60/120/4.38 475.60 212.ms_office .0. Obraĉun po kom izvedenih cijevi za odvodnju vode.6 mm i kvadratnog presjeka 60/60/2. Dobava krovnog sprega u ravnini plafona Nabava materijala. Izrada i montaţa krovne rešetke l = 15.5 mm.284. 45212-400-4474/2008.80 11.300.0 mm. U cijeni izrada veznih elemenata za horizontalnu konstrukciju i izrezivanje otvora za odvodne cijevi krovne vode. Izrada i montaţa uzduţne rešetke Izrada i montaţa uzduţne rešetke vel. Obraĉun po kg izvedenih zabatnih rešetki. te izrada ĉeliĉne okrugle cijevi promjera 152. Obraĉun po kg izvedenih krovnih rešetki.5 mm. Vertikale iste dimenzije.38 90. Svaki stup je teţine cca 800 kg. Izrada i montaţa zabatnih rešetki Izrada i montaţa zabatne rešetke raspona 15. kg 29000 16. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. kvadratnog presjeka 90/90/4. kg 5500 16. Poloţene na stupove. 4.88 25.00 9.990. izrada i montaţa krovne rešetke sastavljene od gornjeg i donjeg pojasa vel. duţine cca 550 cm. kg 3800 16. 1.6 mm.84 Strana: 172. kg 2800 16. UgraĊuje se u ĉeliĉni stup. Sluţi za odvodnju krovne vode. a sastoje se od donjeg i gornjeg pojasa dim.20 61.[227] 98348485. popreĉni spregovi Nabava materijala.9 mm. izrada u radionici i montaţa krovne stabilizacije.0 mm. kvadratnog presjeka 80/80/3.5 mm.00 10.00 5. izrada u radionici. Dobava krovne stabilizacije.793. Dobava ĉeliĉnih stupova Nabava materijala te izrada ĉeliĉnih stupova od cijevi 406.0 m¹ Nabava materijala.020. dijagonala od kvadratnog presjeka 70/70/3. god.xls.10. izrada u radionici i montaţa krovnog sprega u ravnini plafona od pojaseva NPU 80. a dolje na okno odvodnje pod kutem 120°.0 + 2. U cijeni zaštita izvana i iznutra vrućim bitumenom ili bojom na istoj bazi. Obraĉun po kg izvedene krovne stabilizacije. kom 18 1. Obraĉun po kom izvedenih ĉeliĉnih stupova.38 171. 1.2008. krovnih spregova meĊu konstrukcijom od NPU 80 i dijagonala L 40/40/4. Antikorozivna zaštita kao pod poz.9 mm. te dijagonala od kvadratnog presjeka 50/50/2.2 mm i isto takve vertikale rešetke kom 2.00 7. Dobava krovne stabilizacije Nabava materijala. montaţa krovne stabilizacije u plohi krova i plohi podgleda sastavljene od dijagonale od L 40/40/4 i horizontalnog štapa od kvadratnog presjeka 40/40/2.

Dobava ĉeliĉnog okvira . transport na montaţu i montaţa ĉeliĉnog okvira . ‚ 60/60/2. Obraĉun po kg izvedenih krovnih rešetki na stupu. Dolaze penjalice od vertikalnih cijevi promjera 30 mm i preĉki od bet. Sluţi kao nosaĉ krovne svjetlosne trake.95 78.po horizontali /6 kom/. transport na montaţu i montaţa pomoćne konstrukcije nosaĉa hodne staze i ograde hodne staze.00 16.6 s antikorozivnom zaštitom. Montaţa HOP C nosaĉa Dobava i montaţa HOP C nosaĉa vel. Dimenzije obavezno uskladiti prema detalju proizvoĊaĉa trake.nosaĉ semafora Nabava materijala. izrada u radionici. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 12. Montaţa elemenata spojeva Nabava materijala. kg 6800 16.9 i promjera 42. izrada u radionici. Obraĉun po kg izvedene pomoćne konstrukcije hodne staze.864. S antikorozivnom zaštitom.80 152. Obraĉun po kg izvedenih elemenata spojeva. transport na montaţu i montaţa ĉeliĉnih ljestvi za pristup na hodnu traku unutar nadstrešnice. izrada u radionici. Obraĉun po kom ljestvi.923. 45212-400-4474/2008. Obraĉun po m² postavljene trake. montaţa leţajeva krovnih rešetki na stupu HEA-A200. Izrada i montaţa ljestvi Nabava materijala. m¹ 600 254.38 111. Dobava pomoćne konstrukcije hodne staze Nabava materijala. kg 8500 16.10. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Sve prema općim uvjetima.80 98348485.4/2.2008. 1. 350×60 mm debljine lima 3 mm. kg 3960 16.50 15.222.[227] . kg 2500 16. Obraĉun po kg izvedenog ĉeliĉnog okvira nosaĉa semafora. te meĊusobno povezani cijevima promjera 30/3 mm.00 13.38 64.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.nosaĉa sema-fora izraĊenog od HOP nosaĉa ‚50/50/3 mm Antikorozivna zaštita kao pod poz. Obraĉun po kg montiranih nosaĉa krovne svjetlosne trake. Širina penjalica 60 cm.700. Izvesti ju od ĉeliĉne pocinĉane rešetke vel. Ukupna visina 800 cm. izrada u radionici. Gore je zaštitni rukohvat /ograda/ visine 100 cm. m² 250 313.ms_office Strana: 173. transport na montaţu i montaţa hodne staze unutar nadstrešnice. ĉišćenje od rĊe /pjeskarenjem/ 2-kratni antikorozivni premaz. kg 850 16.00 14.222. ţeljeza privaruju na ĉeliĉnu konstrukciju nadstrešnice. ţeljeza promjera 18 mm. ĉišćenje od rĊe /pjeskarenjem/ 2-kratni antikorozivni premaz i montaţa elemenata spojeva koji sudjeluju u ukupnoj teţini sa 10%.00 18.00 19.880. Sve izvesti od kutnog ţeljeza L 60/60/6.xls. 25/2 mm. Ljestve se “noţicama” od bet.487. kom 1 4. izrada u radionici.950. Leţajevi krovnih rešetki na stupu Nabava materijala.40 4. Dobava i montaţa hodne staze Nabava materijala.40 17. Limeni pocinĉani profili 50×40 mm Obraĉun po m¹ nosaĉa limene maske. Nosaĉi limene maske Izrada i montaţa popreĉnih i uzduţnih nosaĉa limene maske .20 137. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. izrada u radionici.384.38 40. Širina hodne staze 80 i 120 cm.38 13. shemi bravarije i uputama projektanta.

Lim dolazi 1-struko. Svi spojevi i prelazi .373. vel. uskladištenje materijala na gradilištu i sl. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 1. Za ukrućenje u otvorenom poloţaju okvir i otklopno okno povezati pocinĉanim lancem. sve transporte.368. kom 1 4. Okvir je od “C” HOP profila 220×40×3 mm. Obraĉun po m² izrade podgleda.7 mm i visine profilacije cca 55 mm. te u dogovoru sa nadzornim organom i projektantom. Sve izvedeno prema detaljnom nacrtu i detaljima. m² 980 200. 70×70 cm.00 V. U kompletu i pristupne ljestve od okna do hodne trake. Boje pokrovnog lima u dogovoru s projektantom kao i podgled. Obraĉun po kom okvira okna za izlaz na krov.665. Pokrov nadstrešnice Izrada i montaţa pokrova nadstrešnice od pocinĉanog ĉeliĉnog obostrano obojenog lima s brtvljenjem horizontalnih spojeva trajno elastiĉnim kitom. 45212-400-4474/2008. Dolaze HOP nosaĉi ›40/40/3 mm. god. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 1. visine do 2. alat.368.xls. Izrada podgleda Sve isto kao u poz.196. Gore je otklopno okno od HOP ‚20/30/2 mm ukrućenog dijagonalama i vezanog na donji okvir putem navarenih 2 kom petlji za metalna vrata. ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA UKUPNO: kg 1750 16. materijal.[227] . Okvir okna za izlaz na krov Izrada okvira okna za izlaz na krov nadstrešnice.20 196.10. Obraĉun po kg montiranih nosaĉa rasvjetnih tijela. POKRIVAĈKI I LIMARSKI RADOVI OPĆENITO: Izrada pokrova predviĊena je od profiliranog tvorniĉki obojenog ĉeliĉnog pocinĉanog lima debljine 0.5 mm s profilacijom visine 12 do 18 mm i obojen RAL 9002 /bijelo/.60 231.2008.463.00 98348485. IzmeĊu sljemena i ţlijeba limovi su iz 1 dijela. izradu radioniĉkih nacrta.34 VI. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 20.lomovi lima s umetanjem “Z” ili više sliĉnih završnih i prelaznih profila ulaze u jediniĉnu cijenu. m² 980 236. /osnovni i spojni/. Vijci su oblikom prilagoĊeni donjem nosaĉu /NPU 10 i HOP 60/60/3.868.ms_office Strana: 174.00 2. Krov je 2-strešni s nagibom od cca 15%. samo lim debljine 0. Svj.00 21.0 m¹.00 2.38 28. koji će odrediti boju.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. razne zaštite na radu. Obraĉun po m² izvedenog pokrova. Montaţa nosaĉa rasvjetnih tijela Izrada i montaţa nosaĉa rasvjetnih tijela ugraĊenih u podgled nadstrešnice. Obraĉun po m² pokrova nadstrešnice. Dolazi na podgled nadstrešnice. 4. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad. kompletnu skelu.

00 7.40 54.60 52. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 3. Dolazi gotov tvorniĉki prefabriciran fasadni element s visinom 600 mm i debljinom lima 0. Spoj s donjim pokrovom izvesti “NA ĈEŠALJ”. m¹ m¹ m¹ 210 210 19 86. a. Za spoj na vertikalu izvesti rukavce promjera 120 mm.80 6. Vijci i podl.6 mm.90 17. Opšav limom Opšav limom opisanim pod poz. a u meĊuprostore umetnuti brtve od bitumenizirane spuţvaste gume. Uĉvršćenje nehrĊajućim vijcima na donju ĉeliĉnu konstrukciju.154. širina 50 cm.50 1.ms_office Strana: 175. Vezano na izradu maske iz poz. 6.š.3 m¹.154. Komplet s pocinĉanim nosaĉima na razmaku 80 cm.50 8. m¹ 210 81. Izrada opšava po kosini Sve isto kao poz. samo po kosini.š. Sve komplet. Obraĉun po m¹ opšava limom. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16./.45 86.688. Opšav vertikalnog pojasa Obostrani opšav vertikalnog pojasa /maske/ naokolo nadstrešnice s profiliranim obojenim ĉeliĉnim pocinĉanim limom. 20 cm Izrada i postava sljemenjaka Izrada sljemenjaka od lima opisanog pod poz. Lim je bez profilacije i u debljini 0.[227] .45 95. 20 cm b. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3.55 18. vertikalno r. gore r.50 18. god.00 4.š. širine 80 cm. U cijeni podvuĉeni dodatni lim razv. 1.5 do 0. Ţlijeb je dilatiran tako da max. 7 koji se podvlaĉi pod pokrovni lim. kao što to izvodi firma “HOESCH” BAUSYSTEME GMBH WIEN. Obraĉun po m¹ opšava na sudaru krova i maske. a nad ţlijebom ima okap.199. Izvedba horizontalnog sanduĉastog ţlijeba Izvedba horizontalnog sanduĉastog ţlijeba krovne vode od pocinĉanog lima 0.6 mm. 45 cm c.052. 45212-400-4474/2008.815. širine 30 cm i opšav s pasicom za vezu s opšavom iz poz. 1/ na sudaru krova i maske. iznosi cca 10. dole r. m¹ 4 200. Obraĉun po m¹ opšava po kosini. m¹ 70 95. /unutarnja strana/. gore se lim podvlaĉi pod masku. Lim je razv. Obraĉun po m¹ maske. gornji i donji horizontalni.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Ţlijeb izvesti s uzduţnim nagibom 0.0 mm. dole je pasica i sudar s horizontalnim ţlijebom. Masku sastaviti od 3 kom opisana “HOESCH” ELEMENTA /ukupna visina maske 180 cm. Ţlijeb je presjeka 28×10 cm.2008. razvijena širina 50 do 10 cm.55 6. ploĉice u boji kao maska /kao poz.9 do 1. Dolazi ravno.20 800.40 98348485. duţ. m¹ 220 236. 1.10. Obraĉun po m¹ izvedenog horizontalnog sanduĉastog ţlijeba. Boja po izboru projektanta. Obraĉun po m¹ postavljenih sljemenjaka Izrada opšava na sudaru krova i maske Opšav /limom kao poz.45 5. U cijeni opšivanje istaka nosaĉa semafora. razv. 1. Duţina pojedinog elementa ne smije biti kraća od 450 cm. te pokrivanje sljemena. Obraĉun po m¹ postavljene maske.5%.454.xls. m¹ 136 400.

rukavac za spoj na ĉeliĉnu odvodnu cijev. Obraĉun po kom izvedenog labuĊeg vrata.65 3. Debljina lima 0. a dole ø 133 mm tj. U cijeni prilagodbe profilaciji pokrovnog lima.5 mm. širina 50 cm.00 13. m¹ 240 200. m¹ 175 127. PredviĊene dim. otvora 74×74 cm. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 9. kom 86 409. “LONAC” je tl. Opšav nakon montaţe semafora Izrada opšava od lima kao pokrov deblj. 6 cm. 1/ uz svjetlosne trake.048. Lim je savijen pod 90° s r. Opšav kod montaţe rasvjetnih tijela Izrezivanje i pripasivanje lima na podgledu prilikom montaţe upuštenih rasvjetnih tijela s izradom opšava kao u poz. samo veza naplatna kućica – nadstrešnica /promjera 40 cm/. Obraĉun po kom izvedenog opšava. kom 7 163.40 10. U cijeni obujmice za vješanje na ĉel. su putem lukova s R min.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 0. 1. širina 50 cm.ms_office . Obraĉun po kom montiranog limenog "lonca" Opšav limom na sudaru podgleda Opšav limom kao u poz.55 mm i s promjerom ø 120 mm.2008. Obraĉun po kom izvedenog opšava. U obliku L 25/25 mm. 4a. 1/ uz izlaze na krov.40 16. Spoj limene vertikale i lonca izvesti tako da isti moţe posluţiti za reviziju i ĉišćenje lonca i vertikale. Svi prelazi vertikale na horizontalu i sl. Obraĉun po kom izvedenog opšava.25 Strana: 176. U cijeni izvedba i prikljuĉak “LABUĐEG VRATA” istog promjera kao ţlijeb. vel.00 12.5 mm. Obraĉun po kom izvedenog opšava. Opšav uz svjetlosne trake Opšav limom /kao poz. kom 18 195. kom 1 382.50 35.70 11. Sve od pocinĉanog lima 0. te na sudaru podgleda i opšava iz poz.90 9. Gore izvesti otvor ø 120 mm za spoj na vertikalu. Obraĉun po m¹ izvedenog opšava.20 48.š. duţina 220 cm. dim.146.948. kom 2 291.40 22.[227] 98348485.xls.521. Opšav limom na izlazu Opšav limom /kao poz. Dolazi .295. Izvedba labuĊeg vrata Izvedba i montaţa vertikalnog labuĊeg vrata. 20.20 14. Razv. god.217.80 VI. Razv.80 2. konstrukciju. = 200 mm. 13. 45212-400-4474/2008. U cijeni prikljuĉak na gornju horizontalu i na donji revizioni lonac. Obraĉun po kom opšava kod montaţe rasvjetnih tijela. m¹ 122 81. 30×20 cm i s visinom 40 cm.991. Montaţa limenog "lonca" Izrada i montaţa limenog “LONCA” na spoju limenog ţlijeba i odvodne cijevi. Montaţa limene cijevi Sve isto kao poz.60 721.10.00 17. 1 /samo ravni/ na sudaru podgleda i ţiĉanog pletera. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. POKRIVAĈKI I LIMARSKI RADOVI UKUPNO: kom 18 163.20 382. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.80 15.20 582. Svj. Razvijena duţina 440 cm. Prodor za antenu Doplata za izradu opšava na prodoru antene kroz krov.516. Obraĉun po m¹ izvedenog opšava. 50×50 cm.montira se nakon postavljenih semafora i promjenjivih znakova. U cijeni prilagodbe profilaciji pokrovnog lima.

215. Montaţa krovne svjetlosne trake Dobava.486. Montira se na dodatni nosaĉ od HOP C profila /obuhvaćeno u brav. transport na montaţu i montaţa krovne svjetlosne trake od 1-strukog akrilnog mlijeĉnog stakla. Obraĉunato u ĉeliĉnoj konstr.5 cm od mekog drva II. s razv. kom 12 97. Obraĉun po m¹ izvedene svjetlosne trake Izrada i montaţa dilatacije svjetlosnih traka Izrada i montaţa dilatacije svjetlosnih traka iz poz. 1. UKUPNO: m¹ 48 1. radovima/.podloge za postavu horizontalnog ţlijeba. Završno liĉenje se predviĊa epoksidnim bojama i to 3-kratni premaz u boji po izboru projektanta.28 IX. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena RADOVI SA SVJETLOSNIM TRAKAMA VII.2008. 2.045. Ugradba pocinĉanim ĉeliĉnim vijcima. traka je korisne vel.68 10. Obraĉun po kom izvedene dilatacije svijetlosnih traka. TRAK. m² 135 48. 1. LIĈILAĈKI RADOVI Završno liĉenje Nabava materijala.xls.ms_office Strana: 177.84 2. 1. 1. TESARSKI RADOVI UKUPNO: m¹ 112 52. izrada i montaţa drvenih gredica za naknadnu montaţu svjetlosnih traka. U cijeni dobava i postava bitumenske “IZO” trake širine 60 mm.24 TESARSKI RADOVI VIII.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.10. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.33 73.530. RADOVI SA SVJETLOS.05 5. 45212-400-4474/2008.172.70 VII. L = 150 cm s vanjskom širinom = 170 cm.628. m¹ 112 37.7 m¹.05 6.60 2. Isporuĉuje se bez nastavnog vijenca. Podnoţje stupa u visini 50 cm obojiti u crno. klase. Dolazi daska deblj. Obraĉun po m¹ izvedenog dašĉanog korita.75 98348485. Dobava drvenih gredica Dobava. 1. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. dorada.455. Postava putem pocinĉanih vijaka na donji ĉeliĉni “C” profil. širinom 70 cm i s podmetaĉima za postizanje nagiba ţlijeba.40 74. Izrada dašĉanog korita Izrada i montaţa dašĉanog korita . god. Ista dolazi na sudaru drveta s ĉelikom. Sastavljena je od srednjih elemenata duţine 130 cm i krajnjih elemenata promjenjive duţine. Obraĉun po m¹ izvedenih drvenih gredica. popravak temeljnog premaza i završno liĉenje /2-bojno/ ĉeliĉnih stupova koji se izvode na slijedeći naĉin: Nanošenje dva zaštitna sloja na konstr.64 VIII. Obraĉun po m² liĉene konstrukcije. antikoro-zivnim sredstvom. Ukupna duţina jedne trake je 5. U cijeni doplata za izradu i montaţu srednjih sljemenskih i krajnjih završnih elemenata prilagoĊenih nagibu pokrova.829. Dolazi gredica 8×5 cm impregnirana 2-kratno. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije. 4. U cijeni dobava i postava 1 sloja krovne ljepenke s gornje strane.[227] .

2.xls.04 IX.34 721.071.522. 5.28 223. m² 18 36. Popravak bojom limene maske Liĉenje .64 749.BIJELO/.ms_office .09 REKAPITULACIJA V. B.[227] 98348485. popravak temeljnog premaza i završno liĉenje krovne ĉeliĉne glavne i sekundarne konstrukcije koja se izraĊuje na slijedeći naĉin: Ĉišćenje i popravak zaštitnog temeljnog premaza.04 2.418.045.64 34. 4.24 10.72 6.373. Obraĉun po m² liĉene površine. Obraĉun po m² liĉene površine.406.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.81 3.60 11. Obraĉun po m² liĉene površine. 2. LIĈILAĈKI RADOVI UKUPNO: m² 3350 48. RADOVI SA SVJETLOSNIM TRAKAMA VIII.977. A. Popravak liĉenja Liĉenje popravak podgleda pokrovnog profiliranog lima bojama po izboru projektanta. 2-kratno.403. m² 70 36. Liĉenje nekonstruktivnih elemenata Sve isto kao poz. 2kratno. I. m² m² 840 280 41. Završno bojanje konstrukcije predviĊa se bojama na bazi epoksida. Obraĉun po m² liĉene površine.20 4. POKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI VII.50 3. ţuto Liĉenje podnoţja stupa Liĉenje podnoţja ĉeliĉnog stupa u visini 50 cm CRNOM BOJOM /na bazi bitumena/ otpornom na atmosferilije. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.01 NADSTREŠNICA PARKIRALIŠTA GRAĐEVINSKI RADOVI ZEMLJANI RADOVI Strana: 178. Izvodi se samo na manjim oštećenjima. samo podgled vidljive limarije: horizontalni i vertikalni ţlijebovi.967.20 3. TESARSKI RADOVI IX. Završno liĉenje konstrukcije Nabava materijala.10. Obraĉun po m² liĉene površine. ČELIČNA KONSTRUKCIJA VI. a. m² 18 41. bojom po izboru projektanta.659. vertikalne limene maske naokolo nadstrešnice.690. 1. GRAĐEVINSKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI ČELIČNA NADSTREŠNICA UKUPNO: 456.80 7. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Boja kao podgled.463.04 648.403. plavo b.05 160.628. gorivo i sl. 45212-400-4474/2008. /Izvodi se samo u koliko isporuĉeni lim nije obojen bojom RAL 9002 . samo liĉenje nekonstruktivnih elemenata. Obraĉun po m² liĉene površine. 2. 3.2008.20 REKAPITULACIJA A. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2.25 74. a prema opisu pod poz. 5.popravak bojom kao poz.64 41. Popravak liĉenja Isto kao poz.859.09 3. god. Izvodi se 2-kratno nakon montaţe maske. m² 150 36.418.00 223.516.762. LIČILAČKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: B.52 5. /Napomena: liĉe se okviri s ţiĉanim pleterom na podgledu/.071.

m³ 50 19. Nasipavanje debljine 20 do 30 cm Nasipavanje iskopanim materijalom (kamena sitneţ) bez primjesa humusa. tj.003. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. temenja blokova i raznih okana. a do kote . Iskopani materijal deponirati na udaljenosti 25 m¹ jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja. 45212-400-4474/2008. Iskop dubine do 200 cm Iskop za temeljne ĉašice i temelje grede u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom temeljnom tlu kategorije C. Nasipavanje i zbijanje obavljeti u slojevima debljine 30 cm mjereno u zbijenom stanju. Dubina iskopa je do 200 cm. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na iskolĉenju svih elemenata. 1. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa svake strane konstruktivnog elementa minimalno za 50 cm. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou.00 3. Obraĉun paušalno.22 2. god. instalacionog kanala. Za plato je predviĊen samo osnovni nasip bez tampona i asfalta. kao i sve ostalo potrebno za dovršenje cijele stavke.50 cm ispod kote budućeg kolnika. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal sa modulom zbijenosti Ms = 80 MN/m². Iskop dubine preko 200 cm Sve isto kao stavka 2..ms_office Strana: 179. tj.003. Iskop se obavlja 95% strojno. cca 50 cm ispod gotovog kolnika. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dopremu materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹. paušal 1 3. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹.00 98348485. gline ili sliĉno naokolo izvedenih trakastih temelja i temeljnih stopa.00 2.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.[227] . m³ 10 23. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60o ili koristiti razupiranje.322. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.00 3. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena OPĆENITO: Iskop humusnog materijala i osnovni nasip obuhvaćeni su u Projektu prometnica za trasu ceste na kojoj se nalazi CP. Ms = 80 do 100 KN/m².xls.10. Svi obraĉuni za iskop. nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju. Svi iskopi su predviĊeni u zbijenom nasipu od drobljenog kamena. postavljanje i odrţavanje iskolĉenih oznaka od poĉetka radova do predaje svih radova investitoru. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. samo dubine preko 200 cm. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm. m³ 100 23. a 5% ruĉno.2008. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju. Odnosi se na produbljenje iskopa za monolitne temeljne stope u sluĉaju da tlo nema propisanu nosivost.22 232.20 4. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar.22 961.

45212-400-4474/2008. kom 6 422.057. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. kg Strana: 180. Beton projektiranog sastava.56 4. Obraĉun po kg ugraĊene armature. 1. m³ m² kom 22 72 5 480.[227] 98348485.71 I. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju. Obraĉun po komadu ugraĊenog betona u ĉašice. Beton projektiranog sastava klase C16/20. razastiranje i planiranje ispod temeljnih stopa. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. okana odvodnje i ostalih raznih okana. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu. trakastih temelja i greda (ukljuĉivo zatrpavanje eventualnog produbljenja ispod temelja). Armatura je iskazana u posebnoj stavci. m³ m² 2. te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorniĉkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom.5 30 480.13 6. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 5.570.835. sjeĉenje. savijanje.72 376.266.80 5. 317.48 59.2008. god.777. Zaštitni blok je tlocrtnih dimenzija 40×40 cm. u zaštitni dio oko ĉeliĉnog stupa nakon izvedenog zalijevanja.92 4.48 59. izrada i postava betonskog ţeljeza prema Izvedbenom projektu armature. biojame. a) beton b) dašĉana oplata c) oplata ĉašica Sitnozrnati beton za zalijevanje C25/30 Dobava i ugradba betona nakon ugradnje ĉeliĉnih stupova nadstrešnice parkirališta sa sitnozrnatim betonom klase C25/30.201. Sloj ĉistoće Dobava i ugradba fino drobljenog kamenog materijala ili šljunka (sloj ĉistoće).20 1.26 1. Tlocrtne dimenzije ĉašice za zalijevanje su 25×25 cm.82 1. armirano-betonskog instalacionog kanala izmeĊu kontrole naplate i naplatnih kućica. Beton temelja stupova nadstrešnice C16/20 Dobava i ugradba betona u temeljne stope nadstrešnice parkirališta tlocrtnih dimenzija 300/100 cm. zaštitnih blokova ispred naplatnih kućica. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: m³ 3 105. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. okana naplatnih kućica. Beton oko ĉeliĉnog stupa C25/30 Dobava i ugradba betona. a dubina iznosi 60 cm. m³ 2. Armatura mora biti ĉista od hrĊe i svih masnoća.05 2.10.40 3.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.xls. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Beton podloge C12/15 Betoniranje betonske podloge od mršavog betona.ms_office . Beton projektiranog sastava. te nasipavanje. 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente. a) beton b) glatka oplata Armatura Dobava. a visine 40 cm i to cca 10 cm ispod gornje kote kolnika.33 II.536. klase C25/30. temelja treptaĉa.28 10.5 422. ispod temelja ĉeliĉne nadstrešnice klase C12/15 debljine d = 10 cm. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju debljine 10 cm. Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ravnanje.26 75. temelja vanjskih blokova.82 2. Izvodi se u glatkoj ĉetverostranoj oplati. okana elektroinstalacija.

896.2008. prilagodba sljemenjacima i uvalama. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova. UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI: 32.00 II.028. plastificiranog.30 V. kom 1 440. god. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika. TESARSKI RADOVI OPĆENITO: Oplata svih betonskih i armirano-betonskih elemenata ukljuĉena je u jediniĉne cijenu istih i prikazana kroz betonske i armiranobetonske radove. bitumenizirane samoljepive spuţvaste trake na mjestima dodira ili sudara s drugim materijalom.44 IV. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.59 58. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: 1. kao i sav ostali pripadajući alat. sav spojni i vezni materijal.24 IV. izrada i demontaţa skele nakon dovršenja svih radova.65 III. Lim je tvorniĉki pocinĉan i plastificiran s obje strane. UgraĊuje se na potkonstrukciju vijĉanjem. 45212-400-4474/2008. KROVOPOKRIVAĈKI RADOVI OPĆENITO Pokrivanje kompletnog krova ĉeliĉne nadstrešnica pokrovom od ĉeliĉnog. U jediniĉnu cijenu ulazi dobava i postava lima.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Visina skele iznosi cca 4.8 mm i visine profilacije cca 55 mm. Ostali zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom. razne zaštite i sl. Nosive i pregradne zidove takoĊer je potrevno povezati preklapanjem opeke. te otprema pokretne ĉeliĉno-drvene skele za bravarske i soboslikarsko .40 1. alat.liĉilaĉke radove.81 10. UKUPNO TESARSKI RADOVI: 1.682. Boju lima odrediti će projektant iz vaţećih RAL boja.44 III. sati sati 10 10 44. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena b) mreţasta armatura MAG-500 kg 1600 6. Odnosi se na rad u visokim prostorima (ĉeliĉna nadstrešnica). ZIDARSKI RADOVI OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal.44 440.5 m¹. 98348485. Krov se izvodi kao jednostrešni u blagom nagibu od cca 6° stupnjeva.90 582.[227] .ms_office Strana: 181. skela.xls.10. profiliranog debljine 0. svi transporti i sl. Pokretna ĉeliĉna skela Dobava. Obraĉun po kom izvedene skele. sidra. transporte. 445. rad. 440. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.

IV.10. II. Upotrijebiti ravni plastificirani aluminijski lim boje i debljine 0.02 Strana: 182. Opšav na sudaru maske i gornjeg pokrovnog lima Dobava materijala i izvedba opšava na sudaru maske i gornjeg pokrovnog lima na ĉeliĉnoj nadstrešnici.028. sa plastiĉnom podloškom. a) horizontalni opšav b) opšav po kosini Opšav na sudaru maske i donjeg limenog podgleda Dobava materijala i izvedba opšava na sudaru maske i donjeg limenog podgleda na ĉeliĉnoj nadstrešnici.495. UKUPNO KROVOPOKRIVAĈKI RADOVI: 1. kao i sav originalni spojni i potrošni materijal. III. fiksiraju na donji ĉeliĉni UPE 160 profil pomoću 4 samobušeća i samourezujuća vijka. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.45 V. A. U cijeni: uzimanje mjera na licu mjesta.50 7. Kvaliteta lima prema naprijed navedenom opisu.075.33 32.682. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Lim se odgovarajućim inox vijcima. V. Debljina lima iznosi 0.075. a plastificirani lim nerĊajućim vijcima i zakovicama. god. 45212-400-4474/2008. plastificiranog lima debljine 0. dobava osnovnog i spojnog materijala.60 31. izrada u radionici.8 mm. transport i montaţa na gradilištu. spone za vezu s donjom konstrukcijom kao i krovne ljepenke na dodirnim mjestima s ostalim materijalima. a vidljivi opšavi i maske su od pocinĉanog. Obraĉun po m² izraĊenog krova.8 mm.ms_office . Opšav vanjske vertikalne maske Dobava materijala i izrada obostranog opšava vanjske vertikalne maske.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.[227] 98348485.65 440. Razvijena širina lima iznosi cca 30 cm.052.8 mm.50 3. Na ĉeliĉnu podkonstrukciju nalijepiti bitumeniziranu samoljepivu traku za odvajanje lima i ĉelika.45 95.90 955.xls.062. Maska je na boĉnim stranicama konstantne visine.8 mm. radne skele.2008. m¹ 52 86. Sve limarske izraĊevine izvode se od ĉeliĉnog pocinĉanog lima debljine 0. Upotrijebiti ravni ĉeliĉni pocinĉani i plastificirani lim boje i debljine kao pokrov. Obraĉun po m¹ izraĊenog opšava. ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI TESARSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: 6.30 REKAPITULACIJA I. Obraĉun po m¹ izraĊenog opšava. Pocinĉani lim se meĊusobno spaja lemljenjem.941. U limu maske treba ostaviti otvore za dinamiĉku hignalizaciju oko koje treba napraviti opĉav.30 89. m² 135 236. Obraĉun po m² izvedenog opšava.40 48. Razvijena širina lima iznosi cca 30 cm. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno.8 mm Obraĉun po m² izvedenog pokrova. ĉeliĉnog.44 1.630.50 4. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.55 3. 4.835. m² 31 227. Pokrov od lima a) lim debljine 0.30 48.00 2. Lim je ĉeliĉni pocinĉani i plastificirani ravni lim. m¹ m¹ 42 10 86.

Radioniĉku dokumentaciju duţan je izraditi izvoditelj radova.xls. OBRTNIĈKI RADOVI ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA NADSTREŠNICA OPĆENITO: Ĉeliĉna konstrukcija se izvodi prema priloţenim shemama. Svi spojevi na ĉeliĉnoj konstrukciji su putem varenja i pocinĉanih vijaka s maticama. ĉišćenje od hrĊe pjeskarenjem. dvokratnu antikorozivnu zaštitu bojom na bazi epoksida.ĉeliĉne rešetke. uputama statiĉara i prema radioniĉkoj dokumentaciji. te montaţu svih konstruktivnih elemenata na licu mjesta. Obraĉun po kg izraĊene konstrukcije.ms_office Strana: 183. koju je duţan izraditi izvoĊaĉ ĉeliĉne konstrukcije. god. Sva montaţa na gradilištu obavlja se pomoću vijaka. 1. alat.00 98348485.10.9 mm. Kompletnu radioniĉku dokumentaciju za ĉeliĉnu nadstrešnicu duţan je napraviti izvoditelj radova i dostaviti je projektantu na ovjeru. 45212-400-4474/2008.[227] .6×2. detaljima. Montaţa se obavlja prema montaţnom projektu. Ĉeliĉna konstrukcija nadstrešnice je izraĊena od stupova promjera 101. te revidentu na reviziju prije poĉetka izvoĊenja radova. Oko ĉeliĉne nadstrešnice je maska obuĉena sa obojenim limom. te ugradbu ĉeliĉnih stupova u već pripremljene temeljne ĉašice koje je izvoditelj radova duţan prethodno geodetski prekontrolirati.3×10 mm. Ĉeliĉna konstrukcija se izvodi iznad parkirališta cestarinskog prolaza.048. te sa vjetrovnim spregovima od ĉelika promjera 16 mm. IzvoĊaĉ radova je duţan obaviti izmjeru izvedenih temeljnih ĉaša prije poĉetka radova. Ĉeliĉna konstrukcija nadstrešnice Dobava materijala. te ju dostaviti na odobrenje projektantu. Oslanja se na stupove od ĉeliĉnih cijevi promjera 168. VI. te dvokratnu antikorozivnu zaštitu bojom na bazi epoksida. Ĉeliĉna nadstrešnica je projektirana s jednostrešnim padom. doprema na gradilište i montaţa kompletne ĉeliĉne konstrukcije za nadstrešnicu izraĊene od ĉelika kvalitete ST37. osnovni i spojni materijal. kg 5800 16. roţenica UPE 100. Preko ĉvornih ploĉa na stupove se oslanjaju glavni rešetkasti nosaĉi koji nose sekundarne nosaĉe .IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. statiĉkom raĉunu i uputama projektanta. izrada. glavnih nosaĉa od kvadratnog profila 120×80×5 mm. Za pokrov se koristi ĉeliĉni pocinĉani i profilirani plastificirani lim. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sav rad. Ĉeliĉnu konstrukciju izvesti u skladu s projektom i statiĉkim raĉunom. Stupovi ĉine kut od 87°.56 96. ĉišćenje od hrĊe pjeskarenjem. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. s pojaĉanjima od plosnog ĉelika debljine 16 mm. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti osnovni i spojni materijal. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena B.2008. izradu radioniĉke dokumentacije. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. transport.

Horizontalni sanduĉasti ţljeb Izrada i ugradba horizontalnog sanduĉastog ţlijeba širine š = 26 cm od ĉeliĉnog pocinĉanog i plastificiranog lima debljine 0.2008. promjenjive visine. Za priĉvršćenje na ĉeliĉnu konstrukciju na istom razmaku dolaze gore i dolje dodatni nastavci od plosnog ĉelika duţine 120 mm.7 mm. Visina nosaĉa maske je 430 mm.656.xls. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu materijala.00 VII.10. Podkonstrukcija je izraĊena od kvadratnog profila 20×20×2. izrada i montaţa potkonstrukcije za horizontalni ţlijeb. kg 100 16.108. nosaĉe horizontalnih i vertikalnih oluka.00 3. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu donjeg rukavca promjera 10 cm i duţine 30 cm. izradu u radionici. Podkonstrukcija za horizontalni ţljeb Dobava materijala. spojeve horizontalnih i vertikalnih ţlijebova. tako da se dobije pad ţlijeba prema ispustima od cca 1%.56 9. m¹ kom 26 2 400. Isto tako u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu i postavu trake od krovne ljepenke na svim dodirnim mjestima lima s betonom ili drugim materijalom. Obraĉun po kg izraĊene konstrukcije. Sve ostalo prema opisu iz stavke 19.6 mm i priĉvršćuje se varenjem na roţenicu UPE 100 na razmaku od 60 do 70 cm. 45212-400-4474/2008. izradu i postavu spona na zabatnim opšavima. a na direktnom spoju s drugom vrstom lima ili metalom treba umetnuti bitumeniziranu spuţvastu samoljepivu mekanu traku. odnosno 180 mm. Obraĉun po m¹ stvarno izraĊenog ţlijeba i komadu rukavca.40 163.40 81. Obraĉun po kg izraĊene konstrukcije. Zajedno sa ţlijebom izvesti i opšav sa unutarnje strane maske u limu kao i završni pokrov. a) aluminijski ţlijeb b) rukavac 1. LIMARSKI RADOVI OPĆENITO: Svi limeni opšavi. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.00 106. Sve ostalo prema opisu iz stavke 19. UKUPNO ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA: kg 550 16. skelu. Ispod lima potrebno je postaviti bitumeniziranu samoljepivu spuţvastu traku. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2. Zajedno sa ţlijebom izvodi se podvlaĉenje lima pod pokrovni lima sa obe strane limom cca 50 cm duboko.ms_office . 1.410. god.[227] 98348485.812.56 VI. Vertikalna maska nadstrešnice Dobava materijala.8 mm.80 Strana: 184.90 10. Pravokutni profili 50×30 mm dolaze po horizontali gore i dolje. prikljuĉak vertikalnih oluka u lijevano-ţeljezne cijevi. odnosno prema shemama i detaljima. odnosno prema shemama i detaljima.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. upotrebu krana. transport i montaţu na gradilištu. izrada i montaţa nosaĉa maske nadstrešnice od pravokutnih profila 50×30×2. a meĊusobno su povezani vertikalama od plosnog ĉelika na razmaku cca 60 do 70 cm. horizontalni i vertikalni oluci i sliĉno izvode se od ĉeliĉnog pocinĉanog plastificiranog ravnog lima debljine 0. Ukupna razvijena širina lima iznosi cca 160 cm..6 mm i plosnog ĉelika 50×10 mm.

833. Priĉvršćenje za krov se obavlja s vijcima sa specijalnim kapama za istaku na limu. UKUPNO LIMARSKI RADOVI: m¹ kom 8 2 95. Vertikalni ţlijeb dolazi na objektu ĉeliĉna nadstrešnica na 2 mjesta.ms_office 106. tj. Obraĉun prema m² obojene površine.247.[227] .261. m² 3 54. trostruki premaz epoksidnom bojom.20 SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI VIII. god. SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: B. Vertikalni ţljeb promjera 10 cm Izrada i ugradba vertikalnog ţlijeba krovne vode promjera 10 cm.80 7. UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI: m² 130 54.70 13.60 VIII.40 172.45 VII. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti. LIMARSKI RADOVI VIII. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer. te izradu labuĊeg vrata i spoj na rukavac horizontalnog ţlijeba.90 3.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. ČELIČNA KONSTRUKCIJA NADSTREŠNICA VII.2008. Obraĉun po m¹ stvarno izvedenog ţlijeba i komadu labuĊeg vrata i donje mandţete. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 98348485. Obraĉun po m¹ stvarno ugraĊenog snjegobrana. zaštitu ostalih površina od prljanja.10. Snjegobran u popreĉnom presjeku ima oblik cijevi i izraĊen je od ĉeliĉne pocinĉane plastificirane cijevi promjera 40mm.759. Duţina snjegobrana je jednaka duţini objekta. 163.00 2. Sve vertikale dolaze sa jedne strane.20 7.55 86. 45212-400-4474/2008.45 764. Sve se izraĊuje od ravnog obojenog lima kao pokrov objekta.759.812. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu spoja na donju lijevanoţeljeznu cijev.261. Obraĉun po m² obojene površine. i na objektu kontrole naplate na 1 mjestu.00 13. Doplata za dodatno bojenje crne bravarije Doplata za dvokratno dodatno bojenje podnoţja stupova ĉeliĉne konstrukcije nadstrešnice sa crnom bojom otpornom na atmosferilije.098. straţnja strana objekta kontrole naplate. 2. b) labuĊi vrat 50 cm Snjegobran Izrada i montaţa snjegobrana na krovu objekta.80 REKAPITULACIJA VI. kitanje i brušenje eventualnih neravnina.80 127. 1. Bojenje crne bravarije Bojenje crne bravarije i ĉeliĉne konstrukcije bojama na bazi epoksida. Izvodi se u visini cca 50 cm.60 7. LabuĊi vrat je razvijene duţine 50 cm. m¹ 26 86. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. a boje je kao i krov. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama.00 Strana: 185. sol i gorivo. izrada mandţete.xls.

B.xls.50 2.20 3. kom Obraĉun po komadu izraĊenog okvira nosaĉa naplatne kućice.10. 4. Sve izvesti prema Izvedbenom projektu. I. rad.00 216. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: 3. transport na gradilište. alat. NAPLATNA KUĆICA 98348485. 1.866.24 I. Prije ugradbe bravariju je potrebno dobro oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i odmastiti.337.895. NepredviĊeni zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom.2008.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. a svi spojevi su izvedeni putem varenja.59 58. 7 409. Svi okviri imaju ugraĊene pracne za usidrenje. te kompletan spojni i ostali pribor.02 NAPLATNE KUĆICE GRAĐEVINSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal.084.02 127.747.90 3.866. te antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Ĉeliĉni okvir nosaĉa naplatne kućice Izrada i doprema na gradilište i ugradba ĉeliĉnog okvira nosaĉa naplatne kućice.084. II.ms_office Strana: 186.062. dvostruki antikorozivni premaz i montaţu na gradilištu.833. transporte.70 1.50 II.90 OBRTNIĈKI RADOVI BRAVARSKI RADOVI CRNA BRAVARIJA OPĆENITO: Crna bravarija izraĊena je od NP i HOP vuĉenih profila. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-CRNA BRAVARIJA: 1. god.[227] . B. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika.50 III. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Nosaĉ naplatne kućice je izgraĊen od dva uzduţna HEA 120 profila duţine 290 cm i dva popreĉna HEA 120 profila duţine 210 cm. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje kućica. razne zaštite i sl. sati sati 30 30 44.90 REKAPITULACIJA I. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: 1.084. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena REKAPITULACIJA A. 45212-400-4474/2008. A. ĉišćenje od hrĊe pjeskarenjem. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti izradu u radionici. sidra. A. GRAĐEVINSKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI NADSTREŠNICA PARKIRALIŠTA UKUPNO: 89. 5. 2. Na slobodnim krajevima je priĉvršćena ploĉevina dimenzija 20×15 cm debljine 8 mm sa po ĉetiri rupe promjera 15 mm za priĉvršćenje konstrrukcije u betonske stijenke okna naplatne kućice.

45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena OPĆENITO Izrada. Ĉeliĉni okvir kućice izvesti od kutnog ĉelika L 80×80×8 mm i kvadratnog presjeka 30×50×3 mm. Pune stijene su obostrano obloţene aluminijskim obojenim limom debljine 1. Nakon ugradbe postavlja se izolacija . toplinske izolacije od kamene vune kao Tervol KP80 ili odgovarajuće debljine 80 mm. 45212-400-4474/2008.10. kućice 330/180 visine 306 cm. Stijena stropa izraĊena od panela sastavljenog od slijedeĉih slojeva: s donje strane obojeni aluminijski lim 2 mm (obojen podgled). Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. a vodilice trebaju biti od alu profila sa ĉetkom i valjĉićima za lakše kretanje stakala.xls. uglovno staklo izvesti u unutarnjem radijusu od.0 mm. Gazište je podna obloga – vodootporna drvena ljepljena kriţna ploĉa debljine 24 mm. god. Ukupna visina poda je 6 cm. Za nosivu konstrukciju kućice priĉvršćene su ploĉice sa ovalnim rupama promjera 16 mm.pod od kaširane kamene vune 6 cm s PVC folijom 0. Spušteni strop je raster od PVC rastera maksimalne veliĉine oka 15×15 mm. trebaju biti izraĊeni sa maksimalnom preciznošću. Vijci ugraĊeni fiksno u temelj kontrolne kućice. Sva pokretna krila (prozore i vrata) opremiti gumenim brtvama tako da u zatvorenom poloţaju budu nepropusna na kišu i vjetar. transport na mjesto ugradbe i montaţa naplatne kućice veliĉine 330×230 cm i visine 306 cm kao i vel.) mora biti izraĊen od materijala otpornog na koroziju. Sav spojni materijal (vijci i sl.2008. Ugradba metalnim tiplima za vijke promjera 20 mm. Pune stijene izolirane su panelom (kamena vuna) debljine 35 mm. zraĉni prostor i pocinĉani lim 1. Naplatnu kućicu treba izvesti kao montaţni kiosk i treba je u radionici kompletirati (sve osim poda i stropa) i takvu dopremiti na gradilište. Svi pokretni dijelovi.2 mm na plastificirani aluminijski lim 2 mm.ms_office Strana: 187. Okov mora biti pripadajuĉi za aluminijske profile..IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 98348485.[227] .0 mm. U tu svrhu na kućici treba izvesti 4 pomoćna montaţna nosaĉa za prijenos kućice putem dizalice. Na svim dodirnim mjestima ĉelika s pocinĉanim profilima obavezno postaviti samoljepivu bitumeniziranu spuţvastu traku. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Naplatna kućica treba biti izvedena od aluminijskih tvorniĉki plastificiranih profila kao SCHUECO INTERNATIONAL tip ROYAL HI 75 ili odgovarajući. Naplatni šalter izvesti od aluminijskih profila (klizni podizni šalter) ostakljen izo staklom (2-dijelno) s bravicom za zakljuĉavanje. Finalizacija je obavezno "PLASTIFIKACIJA". vodilice. Sva ustakljenja su od "IZO" dvostrukog kaljenog stakla 6+6 mm. leţajevi i sl. parne brane kao stopair.

Odnosi se na poziciju 3. transport na gradilište. Obraĉun po komadu konstrukcije.xls.30 cm. Odnosi se na poziciju 9. orjentacione teţine cca 220 kg. kao i brtvljenje dvokomponentnim trajno elastiĉnim kitom izmeĊu kućice i armirano-betonskog postolja. Obraĉun po komadu konstrukcije. antikorozivna zaštita vrućim cinĉanjem i montaţa ĉeliĉnog okvira donjeg veliĉine 330×2. antikorozivna zaštita vrućim cinĉanjem i montaţa ĉeliĉnog okvira gornjeg veliĉine 330×2. prvoklasni okov. prema tehniĉkom opisu i prema priloţenim nacrtima i detaljima. transport na gradilište. izrada.30 cm i teţine cca 170 kg.795.19 7. Aluminijska stijena 40×281 cm Ustakljena aluminijska 1-dijelna fiksna stijena s punim parapetom veliĉine 40×281 cm (staklo 32×162). Ĉeliĉni vertikalni okvir duţine 280 cm Dobava.257. kg 250 19. Aluminijska fiksna kutna stijena 40×281 cm Ustakljena aluminijska 1-dijelna fiksna kutna stijena s punim parapetom veliĉine 40×281 cm. Sve ostalo prema dogovoru s projektantom i nadzornim inţenjerom. antikorozivnu zaštitu i liĉenje ĉeliĉne konstrukcije.4. Obraĉun po kg konstrukcije. transport na gradilište. samo puna stijena. transport na gradilište. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Staklo treba biti kaljeno.5.305. Na stijeni je mali posmiĉni šalter veliĉine 45×79 cm ugraĊen u okno veliĉine 90×79 cm. Specifikacija dolje navedenog materijala odnosi se na 1 kućicu TIP A Donji ĉeliĉni okvir 330×230 cm Dobava.10 6.57 4.79 8. kom 1 11. metalizirano . Obraĉun po komadu konstrukcije.[227] . osnovni i spojni materijal. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad. dobavu obojenih elemenata. Staklo Runut = 28 . Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 1.19 11.326.58 5. ustakljenje. kg 170 19.37 98348485. izrada. Gornji ĉeliĉni obvir 330×230 cm Dobava. Odnosi se na poziciju 2.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.257.648.387. kom 2 1.32×162 cm.50 3. kg 220 19. montaţu u radionici i na gradilištu.40 2. transport. Aluminijska puna stijena Isto kao stavka 4. kom 2 2. Obraĉun po komadu konstrukcije.296.892. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.ms_office Strana: 188.. Aluminijska stijena sa šalterom Ustakljena aluminijska 4-dijelna stijena sa "ŠALTER" oknom i s punim parapetom.05 3.795. Obraĉun po kg konstrukcije.591.REFLEKTIRAJUĆE i u boji po izboru projektanta. uskladištenje.2008. Odnosi se na poziciju 1.90 4. god.79 5.57 4. te podešavanje vrata i prozora nakon ugradbe.57 3. ugradbu na armiranobetonsko postolje putem metalnih tipli i vijaka. izrada.10. kom 3 2. Ispod okna je puni parapet visine 78 cm. 45212-400-4474/2008. Obraĉun po kg konstrukcije. Iznad je otklopno krilo 158×72 cm. izrada radioniĉkih nacrta. antikorozivna zaštita vrućim cinĉanjem i montaţa ĉeliĉnog vertikalnog okvira (10 kom) duţine 280 cm i teţine cca 250 kg.

[227] . Gornji izolirani puni pojas Gornji puni pojas izoliran kao parapet. Obraĉun po m¹ pojasa.134.. god.863. kom 1 2.1 314. Obraĉun po m¹ punog pojasa. Opremljena sa "STOP" aparatima i rukohvatima. Aluminijska ustakljena 1-krila vrata 75×281 cm Ustakljena aluminijska 1-krilna vrata svijetle veliĉine 75×281 cm. Odnosi se na poziciju 6.26 11.134.82 998.47 415. Konstrukcija je lagana od limenih "Z" profila.68 14. Toplinska izolacija Toplinska izolacija kamenom vunom kao TERVOL KP80 ili odgovarajuća debljine 8 cm s parnom branom kao Stopair i podgledom od obojenog aluminijskog lima debljine 2 mm tlocrtne veliĉine 220×330 cm.85 1. UKUPNO ZA 7 NAPLATNIH KUĆICA: ZAŠTITA OD SUNCA kom 7 59.448.47 98348485. Pod kućice veliĉine 220×330 cm Pod kućice izraĊen od toplinske izolacije od kamene vune kao TERVOL TPT60 ili odgovarajuća debljine 6 cm. kom 1 3. Obraĉun po komadu kućice. m¹ 11. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. te pomoćne konstrukcije od kvadratnih profila presjeka 30×50×3 mm. Obraĉun po komadu konstrukcije.046. Visina je 13 cm i sa oblogom visine 8 cm.99 4. Obraĉun po komadu poda. Odnosi se na poziciju 7.863. Obraĉun po m² poda.024.86 13.94 9.39 15. m² 7. Veliĉina spuštenog stropa je 220×320 cm.024.86 1. Gotovi pod od linoleuma 3 mm Završni gotov pod od linoleuma kao DLW 3 mm ili odgovarajući sa kutnim profilom na sudaru sa stijenom.81 2. kom 1 998.xls. te s kutnim limom na sudaru sa stijenom. Visina je 45 cm. Aluminijska puna kutna stijena Isto kao stavka 7.82 12. U cijeni izrada okvira i poklopca u podu svijetle veliĉine 40×40 cm. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.94 1.ms_office Strana: 189.99 10.2 mm.235.15 941.68 3. gornjeg pocinĉanog lima debljine 1. m¹ 11.796.648. UKUPNO ZA 1 (JEDNU) KUĆICU TIP A: kom 1 1.648. samo puna stijena. Obraĉun po komadu konstrukcije. kom 1 1.046.6 124. kom 1 4. Spusteni strop od obojenih lamela Spušteni strop od obojenih PVC lamela s rasterom veliĉine 15×15 mm.39 2. Obraĉun po komadu kućice.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Donji puni pojas Donji puni pojas izoliran kao parapet. Obraĉun po komadu pokrova.10.399. IV. Pokrov od aluminijskog lima 266×166 cm Pokrov kućice je od obojenog aluminijskog lima tlocrtne veliĉine 266×166 cm.15 59. te izrada 2 kom poklopaca 60×60 cm. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 8.34 16. donjeg aluminijskog lima debljine 2 mm.2008. 45212-400-4474/2008. Veliĉina poda je 220×330 cm.6 81. parne brane kao Stopair ili odgovarajuće debljine 0.399.5 mm.29 III.

92 38. OPREMA CESTARINSKOG PROLAZA Kancelarijski stol 160×80 cm Izrada i dobava.521. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama. Aluminijske lamele dolaze na prozore.729.29 28. BRAVARSKI RADOVI NAPLATNA KUĆICA ZAŠTITA OD SUNCA SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: 2.00 28.50 415. gornju masku i uzice za podizanje. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti.644. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Obraĉun po komadu stola. 28. god.438.938.90 454. trostruki premaz epoksidnom bojom.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.938. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije. 7. kitanje i brušenje eventualnih neravnina. Obraĉun po m² stvarno montiranih lamela. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine.866.521.52 98348485. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav osnovni i spojni materijal.19 457.00 7.38 IV. 1. Obraĉun prema m² obojene površine. GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: SVEUKUPNO: 3. te montaţa kancelarijskog stola veliĉine 160×80 cm sa pripadajućim ormarićem koji se sastoji od tri ladice i umetka za pisaći pribor veliĉine 60×80 cm.19 REKAPITULACIJA A. 1.043. zaštitu ostalih površina od prljanja. svi rubovi ABS traka. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1. 100×60 cm. Obraĉun po komadu stola.40 REKAPITULACIJA II.ms_office Strana: 190. B.xls.921. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer. kom 1 1.[227] . samo vel. III. Sve prema shemi i opisu projektanta. 1. Materijal za izradu stola je iveral 30 mm u boji jasena.2008. IV.00 V.043.938.52 1.40 7.39 V. UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI: m² 60 117.043. V.084.09 6. kom 20 1. UKUPNO RADOVI NA ZAŠTITI OD SUNCA: m² 100 289.644.796. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. B.40 1a. 45212-400-4474/2008. Vrstu i boju pomiĉnih aluminijskih lemela odreĊuje projektant.40 454.10. Aluminijske pomiĉne lamele na prozorima Dobava i montaţa unutarnjih aluminijskih obojenih pomiĉnih lamela s moguĉnošću podizanja i spuštanja. SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI Bojenje crne bravarije Bojenje crne bravarije i ĉeliĉne konstrukcije bojama na bazi epoksida. Kancelarijski stol 100×60 cm Kao st.

sastav je TREVIRA C.20 3. boja prema izboru projektanta. takoĊer ima tzv. Radna fotelja Dobava radne stolice kao Tapo ERGONOMIC SOLUTION SERIES VAL ili odgovarajuće. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. ali isto tako ima mogućnost fiksiranja u 6 razliĉitih pozicija. mehanizam: DUET MULTIBLOCK . regulacija visine stolca se izvodi pneumatiski pritiskom na ruĉicu mehanizma. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.S. Rukonasloni: Rukonasloni stolca su izraĊeni od visokokvalitetnog integralnog poliuretana i sluţe za potporu ruku tijekom rada na raĉunalu.ms_office Strana: 191. D = 52 cm. Radna fotelja FV N D5 RO. Naslon i sjedište: Nasloni sjedište stolca su ergonomski oblikovani i izraĊeni iz jednog dijela. god.22 10. kom 10 1. gornji dio naslona je fleksibilan i omogućava razgibavanje tijela i kad je stolac u zakoĉenom poloţaju. Kotaĉi: Kotaĉi ovisno o vrsti podloge. TENSION CONTROL koji sluţi za prilagoĊavanje optpora mehanizma tjelesnoj teţini korisnika.10. H = 72-80 cm. Mehanizam: DUET MULTIBLOCK koji je konstruiran tako da omogućava opciju slobodnog ljuljanja stolca i na taj naĉin potiĉe korisnika na tzv. TENSION CONTROL koji sluţi za prilagoĊavanje optpora mehanizma tjelesnoj teţini korisnika.2008. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2. Rukonasloni: Rukonasloni stolca su izraĊeni od visokokvalitetnog integralnog poliuretana i sluţe za potporu ruku tijekom rada na raĉunalu.202. radna fotelja FV N D5 RO.020. s lijeve i desne strane se nalaze ruĉkice koje su izvedene tako da se moţe izvoditi regulacija stolca. završna obrada baze je krom. Dimenzije: L = 55 cm. 98348485. ali isto tako ima mogućnost fiksiranja u 6 razliĉitih pozicija. 100% POLIESTHER.koji je konstruiran tako da omogućava opciju slobodnog ljuljanja stolca i na taj naĉin potiĉe korisnika na tzv. 45212-400-4474/2008.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Radna stolica za naplatnu kućicu Dobava radne stolice za naplatne kućice kao Tapo ERGONOMIC SOLUTION SERIES VAL ili odgovarajuće. dinamiĉko sjedenje. unutarnja konstrukciju ĉini ĉeliĉna ţiĉana jezgra koja je prelivena hladnoljevanom poliuretanskom pjenom optimalne tvroće koja se odlikuje visokom otpornošću na deformaciju oblika. Obraĉun po komadu radne fotelje. takoĊer ima tzv. te integriran antischoik sustav koji sprjeĉava naglo udaranje naslona stolca u leĊa korisnika. te integriran antischoik sustav koji sprjeĉava naglo udaranje naslona stolca u leĊa korisnika. regulacija visine stolca se izvodi pneumatiski pritiskom na ruĉicu mehanizma. s lijeve i desne strane se nalaze ruĉkice koje su izvedene tako da se moţe izvoditi regulacija stolca. Baza stolca: Baza stolca je izraĊena od savijenih ĉeliĉnih cijevi u obliku petokrake zvijezde na ĉijim se završecima nalaze utori za kotaĉiće ili fiksne stopice.[227] . Materijal i završna obrada: Stolac je presvuĉen u visokokvalitetnu tkaninu KING koja se odlikuje visokom otpornosću na habanje i ima svojstvo negorivostim. dinamiĉko sjedenje.xls.

unutarnja konstrukciju ĉini ĉerliĉna ţiĉana jezgra koja je prelivena hladnoljevanom poliuretanskom pjenom optimalne tvroće koja se odlikuje visokom otpornošću na deformaciju oblika. Stol za blagovaonicu 180×80 cm Dobava i postava stola za blagovanje veliĉine 180×80 cm. ugradbeni elektriĉni štednjak veliĉine 40×60 cm. sastav je TREVIRA C. 100% POLIESTHER.296. 1 1. 120×60 cm.54 4.[227] .609. 1 13. dobava i montaţa kuhinjskih elemenata i to: 1. komplet Obraĉun po izvedenom kompletu kuhinje.041.60 9.10. D = 52. ugradbeni friţider veliĉine 60×180 od 210 l.ms_office Strana: 192.041. završna obrada baze je krom. Dimenzije: L = 55 cm. 5.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. samo vel. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 4.S. ormarić sa radnom plohom i ladicama veliĉine 60×60. 2. gornji dio naslona je fleksibilan i omogućava razgibavanje tijela i kad je stolac u zakoĉenom poloţaju. god. kom Obraĉun po komadu radne stolice.33 13. Stolice za blagovaonicu Dobava stolica kao Tapo sa naslonom za potrebe blagovanja. sive i bordo boje.04 5a. 5. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Naslon i sjedište: Nasloni sjedište stolca su ergonomski oblikovani i izraĊeni iz jednog dijela.96 1. kom Obraĉun po komadu stola.2008.xls.04 1. 3. 14 235. Sigurnosna blagajna Dobava i postava sigurnosne blagajne za ĉuvanje priruĉnih blagajni za novac sa 2 kljuĉa. H = 72-80 cm. ormarić veliĉine 60×60 cm za smještaj otpada. kom Obraĉun po komadu stola. 2 960.44 3. kom Obraĉun po komadu blagajne. Kotaĉi: stopice. Veliĉina sigurnosne blagajne je 140×120×120 cm.141. zidni ormarić .341. boja prema izboru projektanta. na završecima se nalaze gumeni ĉepovi za zaštitu poda. radna ploha veliĉine 240×60 cm.341.921. Kuhinja Izrada. 1 9. kom Obraĉun po komadu stolca. Materijal i završna obrada: Stolac je presvuĉen u visokokvalitetnu tkaninu KING koja se odlikuje visokom otpornosću na habanje i ima svojstvo negorivostim. 7. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 6.16 7. tapecirani u dekorativnu tkaninu iz štof karte (po izboru projektanta). 45212-400-4474/2008.020. Baza stolca izraĊena od ĉeliĉnih cijevi kruţnog profila (4 noge).33 5.60 98348485. jednodjelni sudoper sa slavinom za toplu i hladnu vodu.5 elemenata×60 cm. 7 1. crnoj ili sivoj obradi. Stol za blagovaonicu 120×60 cm Isto kao st. završno obraĊena u krom.609.92 6.22 7. Baza stolca: Baza stolca je izraĊena od savijenih ĉeliĉnih cijevi u obliku petokrake zvijezde na ĉijim se završecima nalaze utori za kotaĉiće ili fiksne stopice. Sjedalo i naslon stolca izraĊeni od polipropilena (PVC) crne.

52 3. Oglasna ploĉa 120×120 cm Dobava i postava oglasne ploĉe veliĉine 120×120 cm.72 15. Kancelarijska stolica na kotaĉima Dobava stolica kancelarijskih ili sliĉnih bez rukonaslona na kotaĉiće s automatom za podizanje.96 1. materijal je iveral 18 mm u boji jasena. kom 28 706.92 10. visine 78 cm. Sve prema nacrtu i dogovoru sa projektantom.31 Strana: 193.776. unutra police.04 18. veliĉine 262×50 cm. unutra police. Obraĉun po komadu stolice Vješalice za odjeću Dobava metalnih vješalica za odjeću.xls. kom 1 3.96 960. Kancelarijski ormar sa policama 110×55×180 cm Dobava i postava drvenih kancelarijskih ormara sa policama veliĉine 110×55×180 cm. kom 28 1. Obraĉun po komadu ormara.808. Obraĉun po komadu oglasne ploĉe. sokl.68 14. Obraĉun po komadu radnog pulta. unutra polica i šipka za vješalice. kom 10 360. sve prema nacrtu i dogovoru sa projektantom. kom 18 1.765.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Aparat za pitku vodu Dobava i postava aparat za pitku vodu u objektu kontrole naplate. Gornja ploha presvuĉena ultrapasom. Drveni ormar za spremišta Drveni ormar za spremišta na katu.041.96 11. radna ploha je panel ploĉa s rubom od tvrdog drva. svi rubovi kantirani sa ABS trakom. Obraĉun po komadu ormara. dvokrilna vrata sa bravicom. Materijal je iveral 18 mm u bijeloj boji. Oglasna ploĉa 60×30 cm Dobava i postava oglasnih ploĉa u naplatnim kućicama veliĉine 60×30 cm.31 19. Obraĉun po komadu oglasne ploĉe.76 8.2008. jednokrilna vrata sa bravicom.80 17.738. kom 1 960. Radni pult u prostoriji pretplate 262×50 cm Izrada. dvokrilna vrata sa bravicom. kom 3 480. Drveni garderobni ormar 35×55×140 cm Dobava i postava drvenih garderobnih ormara veliĉine 35×55×140 cm.60 210.36 5.441. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 8. boja po izboru projektanta.603.687. kom 4 1. svi rubovi kantirani su sa ABS trakom.523.841.523.921.52 16. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. sa pripadajućim ormarićem ispod pulta. svi rubovi kantirani ABS trakom.314. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.48 1. Obraĉun po komadu stola. materijal je iveral 18 mm u boji jasena. sokl. dim.761. god. kom 16 360.68 9.921. visine 78 cm. Obraĉun po komadu. Arhivski ormar 70×45×180 cm Dobava i postava drvenih arhiviskih ormara veliĉine 70×45×180 cm. kom 5 1.ms_office 3. Obraĉun po komadu ormara.36 UKUPNO OPREMA ČCP-a: 98348485.76 18. za svaku kancelariju. doprema i montaţa pulta. doprema i montaţa radnog stola prema opisu iz pozicije 1 dimenzija 150×70. Okvir je metalni.571. 140×55×180 cm. Obraĉun po komadu aparata. Obraĉun po komadu ormara. Radni stol 150×70 cm Izrada.52 13. dvokrilna vrata sa bravicom. 45212-400-4474/2008.10. Mogućnost spajanja i po vertikali.44 12.84 51.92 7. kom 2 960. Sve prema shemi projektanta.[227] .

1.823. a sve prema nacrtima.ms_office Strana: 194. m³ 85 11. 6. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 2.60 2.21 952. Obraĉun po komadu bušotine.789. a prosjeĉne dubine 0. doprema i ugradba pijeska Nabava. m³ 45 96. INSTALACIJA VODOVODA 98348485. Obraĉun po m³ stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta.31 8. s pravilnim odsjecanjem stranica i planiranjem dna. Padove izvesti prema kotama iz nacrta.22 8. 4.40 4. 2. Rov je širine 0. Bušenje temelja Bušenje temelja graĊevine za prolaz instalacija vodovoda i kanalizacije. 5. BLOKOVI I BETONSKI KOLNIK ČELIČNA NADSTREŠNICA NADSTREŠNICA PARKIRALIŠTA NAPLATNE KUĆICE OPREMA CESTARINSKOG PROLAZA UKUPNO GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI ZA ČCP MRACLIN: 2.01 216. kom 5 140.26 10.930. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.946. 1.424. s utovarom i istovarom Obraĉun po m³ prevezenog materijala mjereno u sraslom stanju.074. Ruĉno zatrpavanje Ruĉno zatrpavanje rovova nakon montaţe i ispitivanja cjevovoda. Obraĉun po m³ stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta. Nabava. Ruĉni iskop rova Ruĉni iskop rova za u zemlji III i IV kategorije za kanalizaciona reviziona okna i sabirnu jamu s pravilnim odsjecanjem stranica.729.444.60 m¹ u objektu.5 m¹ izvan objekta.895. Zemlju odbacivati 1 m¹ od rova.10.38 1.2008.09 210. najprije slojem pijeska.20 3. a do 1.859. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: m³ 380 23.25 2.324.80 m¹. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI ZA ČCP MRACLIN 1.32 3.055. 45212-400-4474/2008. a onda materijalom od iskopa i to u slojevima od 30 cm sa nabijanjem ruĉnim nabijaĉem Obraĉun po m³ ugraĊenog i zbijenog materijala.02 457. 1.50 6. god. m³ 170 59.314. Zemlju odbacivati 1 m¹ od ruba rova.10 4.13 INSTALACIJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZEMLJANI RADOVI Strojni iskop rova Strojni iskop rova za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih instalacija u zemlji III kategorije. 3.85 5.14 1.599.070. doprema i ugradba pijeska za posteljicu debljine 10 cm u rovovima za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih cijevi Obraĉun po m³ ugraĊenog i zbijenog materijala. m³ 480 27. OBJEKT KONTROLE NAPLATE INSTALACIONI KANALI.[227] .762. Odvoz viška zemlje Odvoz viška zemlje od iskopa rovova kamionom na planirani deponij.70 37. 700.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.23 13. Temelj debljine 60 do 80 cm.xls.

268. doprema i ugradba polietilenskih vodovodnih cijevi Nabava.65 Strana: 195. kom DN 32 Nabava. doprema i ugradba slobodno protoĉnih mjedenih ventila koji se ugraĊuju ispred svakog izljevnog mjesta.189.00 5. doprema i ugradba ĉeliĉnih pocinĉanih cijevi sa svim fitinzima.05 416.25 48. doprema i ugradba mjedenog nepovratnog ventila Nabava. doprema i ugradba ĉeliĉnih pocinĉanih cijevi Nabava.10. kom DN 32 .65 98348485.46 6. god.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. s kromiranom kapom i rozetom. 1 58. u zasunskom oknu.podţbukni sa kapom kom DN 15 .12 5. 4 4 6 4 20 104. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih ventila.kutni sa kapom kom Nabava. te izradom zidnih usjeka. 1 1 73.65 58. 36 24 90 48 96.81 384.sa kolom kom DN 20 .459. 45212-400-4474/2008. kom DN 20 DN 15 kom Nabava.ms_office 45.00 2.66 47. Cijevi koje se montiraju u zidne usjeke. izoliraju se DEKORADAL trakama. Cijevi voĊene vidljivo izolirati izolacijom debljine 19 mm klase B1 i obloţiti sa aluminijskim limom. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. – PE ø 40 m¹ Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih cijevi Nabava.06 7. za tlak P=6.podţbukni sa kapom kom DN 15 .30 3. doprema i ugradnja prelaznog komada PE ø 40/DN 32 u kompletu sa elektrospojnicom PE ø 40. izoliraju se filcom. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal komplet Obraĉun po kompletu stvarno ugraĊenih slavina.0 bar.67 64. 2 112.[227] . doprema i ugradba mjedenog sigurnosnog ventila Nabava. doprema i ugradba mjedenog nepovratnog ventila sa obostranim unutarnjim navojem koji se ugraĊuje prije spoja cijevi na bojler.25 3.76 205. Cijevi se polaţu u teren na dubinu cca 1.00 961. Nabava. doprema i ugradnja prelaznog komada Nabava.67 64. 1 45. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1.91 225. sa unutarnjim navojem koji se ugraĊuje na bojler.2 m¹ na posteljicu od pijeska debljine cca 10 cm.xls. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal komplet Obraĉun po kompletu stvarno ugraĊenog prelaznog komada. doprema i ugradba mjedenog sigurnosnog ventila na oprugu. doprema i ugradba plastiĉnih polietilenskih vodovodnih cijevi za radni u kompletu sa fazonskim i prelaznim komadima. Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih pocinĉanih cijevi m¹ – ø 32 mm – ø 25 mm m¹ – ø 20 mm m¹ – ø 15 mm m¹ Nabava. fazonskim komadima i brtvenim materijalom. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih ventila. Komplet sa izolacijom obujmicama i sitnim mateijalom. doprema i montaţa slavine sa holenderom Nabava.06 73.60 1.60 350.sa kolom DN 20 . doprema i montaţa slavine sa holenderom dimenzije DN 20 za prikljuĉak crijeva za polijevanje.46 58. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.40 182.10 45.82 4. Cijevi koje se polaţu u zemlju.10 76.40 2. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih ventila.88 57.2008.845. Nabava. doprema i ugradba protoĉnih mjedenih ventila Nabava. 30 12.46 51. Cijevi za toplu vodu izoliraju se kao i cijevi za hladnu vodu samo sa dva namotaja filca.

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 8. Ispitivanje instalacije na nepropusnost
Ispitivanje instalacije na nepropusnost pod tlakom od 12 bara u trajanju od 12 sati. Ispitivanje se vrši bez montiranih armatura. Krajevi cijevi zatvaraju se ĉepovima. Nakon izvršene uspješne tlaĉne probe i ugradbe armatura kompletan, cjevovod dezinficirati vodenom otopinom klora, koncentracije 10 g Cl/m³ vode u instalaciji, s prethodnim i naknadnim ispiranjem instalacije uz protok vode jednak peterostrukom obujmu vode u instalaciji. Obraĉun po metru stvarno ispitane instalacije. Nabava, doprema i ugradba limenih kromiranih vratašca Nabava, doprema i ugradba limenih kromiranih vratašca vel. 15×15 cm s okvirom. Montiraju se kod glavnog ventila na ulazu u objekt. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih vratašca. Izvedba prikljuĉaka na predviĊenI elektriĉnI bojler Izvedba prikljuĉaka na predviĊenI elektriĉni bojler za sanitarnu potrošnu toplu vodu, ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal Obraĉun po kompletu. Izrada prikljuĉka vodovoda Izrada prikljuĉka vodovoda na postojeću prirubnicu dimenzije DN 80 mm, lij. ţeljezni X-komad dimenzije DN 80/DN 25, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po kompletu stvarno izraĊenog prikljuĉka. INSTALACIJA VODOVODA UKUPNO:

228

4.80

1,094.40

9.

kom

1

36.04

36.04

10.

komplet

2

120.12

240.24

11.

komplet

1

2,242.24

2.

2,242.24 19,342.76

3. 1.

INSTALACIJA KANALIZACIJE
UreĊaj za biološko proĉišćavanje UreĊaj za biološko proĉišćavanje sanitarnih otpadnih voda INNOCLEAN EW8, kompaktan ureĊaj za proĉišćavanje sanitarnofekalnih otpadnih voda za 6 ES što uz ekvivalent stanovnika 3 iznosi 18 osobA. UreĊaj je monolitne izvedbe s jednim spremnikom izraĊenim tehnikom rotacionog lijeva polietilena volumena 6000 litara s lijevano ţeljeznim poklopcima klase B. U sklopu ureĊaja predviĊen je i elektro upravljaĉki ormarić. Radi na principu SBR (Sequencial Batch Reactor) biološkog tretmana otpadnih voda, opremljen je kompresorom (zraĉnom pumpom) i potpuno automatskom upravljaĉkom jedinicom. UreĊaj je odobren pod brojem DIBt Z-55.3.-83 i prema zahtjevina N.N.40/99 zadovoljava propisane uvjete. komplet Obraĉun po kompletu postavljenog ureĊaja.

1

36,666.23

36,666.23

98348485.xls.ms_office

Strana: 196.[227]

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2. Izrada vanjskog revizionog okna
Izrada vanjskog revizionog okna za kanalizaciju s poklopcem, a dubine prema nacrtu, od nabijenog vodonepropusnog betona marke C 16/20. Debljina stijenke i dna je 20 cm, iznutra glazirane cementnim mortom, omjera 1: 2. Poklopac veliĉine 60×60 cm. Penjalice od betonskog ţeljeza ø 18 mm. Poklopac i penjalice premazati resitolom. Na dnu obavezno izvesti kinetu. Na mjestima ulaza i izlaza cijevi iz okna ugraditi plastiĉne komade iz tvrdog PVC-a sa gumenom brtvom. Ukljuĉivo sav materijal, postavljanje i skidanje oplate. Poklopci na reprezentativnim površinama moraju biti Elkington Gatic sa gornje strane obraĊeni kao pod oko njih. Sve prema nacrtu. Obraĉun po komadu stvarno izraĊenih revizionih okna. vel. 100×60 vel. 60×60 Nabava, doprema i ugradba kanalizacionih PVC cijevi Nabava, doprema i ugradba kanalizacionih PVC cijevi klase SN8 za vanjsku i temeljnu kanalizaciju i fazonskih komada sa spajanjem na kolĉak. Brtvljenje izvesti gumenim prstenima. Fazonske komade obraĉunati kao duţni metar cijevi, sa svim potrebnim priborom. Obraĉun po metru stvarno ugraĊenih PVC cijevi. a) cijevi – ø 300 mm – ø 150 mm – ø 100 mm b) fazonski komadi Nabava, doprema i ugradba poliprop. kanalizacionih cijevi Nabava, doprema i ugradba polipropilenskih kanalizacionih cijevi i fazonskih komada na kolĉak tipa STILLO - PP HT sa apsorpcijom zvuka. Brtvljenje izvesti gumenim prstenima. Fazonske komade obraĉunati kao duţni metar cijevi, sa svim potrebnim priborom. Obraĉun po metru stvarno ugraĊenih kanalizacionih cijevi. a) cijevi – ø 100 mm – ø 70 mm – ø 50 mm b) fazonski komadi Nabava, doprema i ugradnja odzraĉnih nastavaka Nabava,doprema i ugradnja odzraĉnih nastavaka od bakrenih cijevi dimenzije: Obraĉun po metru stvarno ugraĊenih odzraĉnih nastavaka. – ø 100/h=400 mm – ø 70/h=400 mm Nabava, doprema i ugradnja zidnih kromiranih vratašca Nabava, doprema i ugradnja zidnih kromiranih vratašca, za pristup do cijevnih ĉistaća na kanalizacionim vertikalama Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih zidnih kromiranih vratašca. vel. 200×200 mm

kom kom

2 3

2,962.96 2,162.16

5,925.92 6,486.48

3.

m¹ m¹ m¹ kom

120 80 30 120

221.02 88.89 77.68 128.93

26,522.40 7,111.20 2,330.40 15,471.60

4.

m¹ m¹ m¹ kom

10 10 50 250

20.82 12.01 9.61 14.41

208.20 120.10 480.50 3,602.50

5.

kom kom

1 1

224.22 200.20

224.22 200.20

6.

kom

4

54.45

217.80 Strana: 197.[227]

98348485.xls.ms_office

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 7. Ispitivanje kompletne kanalizacijske instalacije
Ispitivanje kompletne kanalizacijske instalacije na nepropusnost, statiĉkim vodenim pretlakom od 500 mbara u trajanju od 30 min., a sve po DIN-u 4033 m¹ Obraĉun po metru ispitivanja kanalizacijske instalacije. Nabava, doprema i ugradba zaokretnog podnog sifona Nabava, doprema i ugradba zaokretnog podnog sifona sa maskom od inoxa, vel. 150×150 mm, sa prikljuĉcima ø 50 mm. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog zaokretnog podnog kom sifona. Izvedba spoja instalacije oborinske kanalizacije Izvedba spoja instalacije oborinske kanalizacije na predviĊena okna na vanjskoj kanalizaciji, ukljuĉivo sav potreban materijal i sva potrebna graĊevinska pripomoć kom Obraĉun po komadu izvedbe spoja. Nabava materijala, izvedba betonskih ispusnih glava Nabava materijala, izvedba betonskih ispusnih glava sa ţabljim poklopcima, ukljuĉivo sav potreban materijal i sva potrebna graĊevinska pripomoć Obraĉun po komadu izvedenih betonskih ispusnih glava. kom DN 300 DN 150 kom Nabava, doprema materijala i izgradnja ab temeljne ploĉe Nabava, doprema materijala i izgradnja armirano betonske temeljne ploĉe izraĊene od betona C 16/20 za sidrenje ureĊaja za biološko proĉišćavanje sanitarnih otpadnih voda. Ploĉa je veliĉine 3,20×1,40 m¹ i debljine 0,50 m¹, ukljuĉivo armatura, drvena oplata, materijal za sidrenje i sva potrebna graĊevinska pripomoć komplet Obraĉun po kompletu stvarno izraĊene temeljne ploĉe. INSTALACIJA KANALIZACIJE UKUPNO:

300

16.02

4,806.00

8.

9

46.45

418.05

9.

3

120.12

360.36

10.

2 1

2,242.24 2,162.16

4,484.48 2,162.16

11.

1

2,601.00

3.

2,601.00 120,399.80

4. 1.

SANITARNI UREĐAJI I PRIBOR
Konzolni WC Nabava, doprema i ugradba konzolnog WC-a koji se sastoji od konzolne WC školjke, montaţnog zidnog bloka sa vodokotlićem, isplavnom cijevi i maskom i plastiĉne daske s poklopcem, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog WC-a. Keramiĉki zidni umivaonik Nabava, doprema i ugradba keramiĉkog zidnog umivaonika, dim. 560×475 mm, sa kromiranom stojećum jednoruĉnom mješalicom i kromiranim sifonom, ukljuĉivo sav potreban montaţni materjal Obraĉn po komadu stvarno izvedenog zidnog umivaonika. Stojeći keramiĉki pisoar Nabava, doprema i ugradba stojećeg keramiĉkog pisoara sa kromiranom dovodnom i odvodnom armaturom, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal. Za ispiranje ugraditi infracrveni senzor sa automatikom za ispiranje. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog pisoara.

kom

4

2,330.33

9,321.32

2.

kom

6

464.46

2,786.76

3.

kom

3

2,066.06

6,198.18

98348485.xls.ms_office

Strana: 198.[227]

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 4. Keramiĉka tuš kada
Nabava, doprema i ugradnja keramiĉke tuš kade sa kromiranom zidnom jednoruĉnom mješalicom sa šipkom i tušem i sa kromiranom odvodnom armaturom, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene tuš kade. vel. 800×800 mm Elektriĉni bojler V=100 litara Nabava, doprema i ugradnja elektriĉnog bojlera sadrţaja V=100 litara u kompletu sa sigurnosnim ventilom na oprugu za tlak pmax=6,0 bara, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog bojlera. Elektriĉni bojler V=10 litara Nabava, doprema i ugradnja elektriĉnog bojlera sadrţaja V=10 litara (za ugradnju ispod sudopera) u kompletu sa sigurnosnim ventilom na oprugu za tlak pmax=6,0 bara, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog bojlera. Filter za vodu Nabava, doprema i ugradba finog filtera za vodu do 30º C iz mesinga finoće 0,05 mm, s padom tlaka kod ĉistog filtera 0,2 bara DN 32, NP 10 (sa dva rezervna filtera). Obraĉun po komadu ugraĊenog fitlera za vodu. Zidna kromirana slavina Nabava, doprema i ugradnja zidne kromirane slavine sa holederom, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene slavine. Stojeća kromirana jednoruĉna mješalica Nabava, doprema i montaţa stojeće kromirane jednoruĉne mješalice za sudoper, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene mješalice. Zidno ogledalo Nabava, doprema i ugradba zidnog ogledala dimenzija 600×400 mm, debljine 4 mm, s brušenim rubovima te svim sitnim montaţnim materijalom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊemog ogledala. Etaţer Nabava, doprema i ugradnja etaţera, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog etaţera. Posuda za tekući sapun Nabava, doprema i ugradnja posude za tekući sapun, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene posude za tekući sapun. Drţaĉ za toaletni papir Nabava, doprema i ugradba drţaĉa za toaletni papir, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog drţaĉa. Drţać za papirnate ruĉnike Nabava, doprema i ugradba drţaća za papirnate ruĉnike, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog drţaĉa. Ĉetka za WC sa drţaĉem Nabava, doprema i ugradba ĉetke za WC sa drţaĉem, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal drţaća za papirnate ruĉnike Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene ĉetke.

kom

2

2,162.16

4,324.32

5.

kom

1

960.96

960.96

6.

kom

1

464.46

464.46

7.

kom

1

600.60

600.60

8.

kom

2

52.05

104.10

9.

kom

1

304.30

304.30

10.

kom

6

168.17

1,009.02

11.

kom

6

128.13

768.78

12.

kom

6

300.30

1,801.80

13.

kom

6

168.17

1,009.02

14.

kom

6

200.20

1,201.20

15.

kom

4

96.10

384.40 Strana: 199.[227]

98348485.xls.ms_office

31 5.80 392.580. Cirkulaciona pumpa Cirkulaciona pumpa elektronskog tipa kruga centralnog grijanja.961.60 1.0 bar kom Obraĉun po komadu ugraĊenog sigurnosnog ventila.94 140.31 308.ms_office Strana: 200. ukljuĉivo kontrola preljeva Obraĉun po stvarno izvršenim satima regulacije protoka vode.02 4.72 221.35 4. pmax = 3.25 19.402. 2 9. 3.76 120. 2.026. 5. 2 2.58 4. 1. Regulacija protoka vode Regulacija protoka vode na svim ispusnim ventilima i mješalicama. 1 308.85 m³/h – H=4.675. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 16.80 43. 2.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.xls. 4. S-50 kg – na kolicima S-9 kg S-6 kg SANITARNI UREĐAJI I PRIBOR UKUPNO: sati 50 48. 1. volumena V = 50 litara kom Obraĉun po komadu.802.605. god. dimenzije DN 25.53 STROJARSKE INSTALACIJE GRIJANJE I HLAĐENJE Elektriĉni kotao Elektriĉni toplovodni kotao tolinskog uĉina Q=40 kW u kompletu sa kotlovskom automatikom i svim porebnim priborom komplet Obraĉun po kompletu stvarno ugraĊenog el. Sklop automatske regulacije Sklop automatske regulacije renomiranog proizvoĊaĉa koji se sastoji od regulacionog ureĊaja i slijedećih elemenata: – regulacioni ureĊaj sa tjednim programom i uklopnim satom – troputni miješajući ventil DN 32 – elektromotorni pogon regulacionog ureĊaja – osjetnik polaznog voda – vanjski osjetnik – daljinski upravljaĉ sa sobnim osjetnikom komplet Obraĉun po komadu postavljenog sistema Zatvorena membranska ekspanziona posuda Zatvorena membranska ekspanziona posuda. slijedećih karakteristika: – G=4. slijedećih veliĉina: Obraĉun po komadu stvarno postavljenog protupoţarnog aparata.39 352.5 mVS – N=250 W kom Obraĉun po kom stvarno ugraĊene cirkulacione pumpe.33 18.[227] . Sigurnosni ventil Sigurnosni ventil na oprugu za toplu vodu. 1 140.94 98348485. 1 4. Nabava protupoţarnih aparata Nabava.45 43.04 3.946.466.2008.337.399.674. kotla.10.58 4. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.364.72 REKAPITULACIJA 1.95 2.580. doprema i postavljanje protupoţarnih aparata na suhi prah.66 2.50 17.052.675. kom kom kom 2 5 7 2. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.05 2. ZEMLJANI RADOVI INSTALACIJA VODOVODA INSTALACIJA KANALIZACIJE SANITARNI UREĐAJI I PRIBOR INSTALACIJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE UKUPNO: 37.342. 3. 45212-400-4474/2008.

sa potrebnom automatikom i zidnim termostatom. sa troputnim motornim ventilima na strani tople i hladne vode.78 14. dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog pipca. sa potrebnom automatikom. bafer.0 kW.ms_office Strana: 201.904.74 98348485. 6 86.29 9. kom DN 15 Odzraĉni pipac Odzraĉni pipac na kljuĉić.94 13.63 201.10. kom DN 15 Radijatorska prigušnica Radijatorska prigušnica. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. opremljen sa svim potrebnim mjernim. u kompletu sa hidrauliĉkim modulom (cirkulaciona pumpe. regulacijskim i sigurnosnim ureĊajima. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 6. sa termostatskom glavom. Ventilatorski konvektori Ventilatorski konvektori za ĉetverocijevni sistem. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.00 kW (kod srednje brzine) Qhl = 5. dimenzije Obraĉun po kom stvarno ugraĊene prigušnice.61 190. za toplu vodu temperatura tw=80/60°C.45 31.xls.00 96.40 38. sa antivibratorima.00 11. Rashladni agregat Rashladni agregat sa dva kruga hlaĊenja (sa dva kompresora).928. 34 5.49 73. Radijatorske redukcije i ĉepovi Radijatorske redukcije i ĉepovi u kompletu sa brtvama. komplet Obraĉun po kompletu ugraĊenog agregata. 56 34. za pripremu hladne vode temperatura tw=7/12°C.43 7.167. rashladnog uĉina Qhl = 57.452. zatvorena membranska ekspanziona posuda i sigurnosni ventil na oprugu). za parapetnu ugradnju sa maskom (za naplatne kuĉice).491.904. Ventilatorski konvektori Ventilatorski konvektori za ĉetverocijevni sistem. 7 4. god. dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog ventila.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 12 12 3.43 78.00 kW (kod srednje brzine) Qhl =2.04 10. 54 63.08 15. slijedećih veliĉina: Qgr =2. 21 3.[227] . kom – konzola – priĉvrsnica kom Radijatorski ventil Radijatorski ventil. 45212-400-4474/2008. kom DN 15 Radijatorska poniklana slavina Radijatorska poniklana slavina za praţnjenje u kompletu sa ĉepom dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene slavine.20 38.49 518. Aluminijski lijevani radijatori Aluminijski lijevani radijatori SOLAR-600. toplinskog uĉina cca q=144 w/ĉlanku.26 3.2008.15 8.416. Radijatrski ovijesi i priĉvršĉeni materijal Radijatorski ovijesi i priĉvršĉeni materijal za navedeni tip radijatora Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih ovijesa.321. sa potrebnom automatikom i zidnim termostatom.00 kW (kod sednje brzine) kom Obraĉun po komadu ugraĊenog ventilatorskog konvektora. za parapetnu ugradnju sa maskom (za objekt kontrole naplate).43 1. slijedećih dimenzija DN 25 kom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih redukcija. sa svim potrebnim senzorima.50 kW (kod sednje brzine) kom Obraĉun po komadu ugraĊenog ventilatorskog konvektora. i za temperaturu prostorije tp=20°C članaka Obraĉun po stvarno ugraĊenom broju ĉlanaka. slijedećih veliĉina: Qgr = 4. 24 4.20 3. kom DN 10 1 78. sa troputnim motornim ventilima na strani tople i hladne vode.40 12. 6 33.

025.44 30.04 31.92 17.0 mm DN 50/Cu ø 54×2.44 2.2008. DN 20 DN 15 Kuglasta slavina Mjedena poniklana kuglasta slavina za hladnu i toplu vodu sa obostranim unutarnjim navojem. DN 10 Mjedene spojnice Mjedene spojnice za spoj bakrenih cijevi sa ventilima.04 1.29 61.14 87. cijevi Cu DN 15×1.2 mm DN 20/Cu ø 22×1.xls.08 17. DN 65 DN 50 DN 40 DN 32 DN 25 Nepovratni ventil Mjedeni nepovratni ventil sa obostranim unutarnjim navojem Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog nepovratnog ventila.0 mm DN 15/Cu ø 15×1.12 440.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.23 329.24 188.40 1.690.152.ms_office .21 140. slijedećih diemnzija Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene slavine.704.76 18.13 120. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.52 1.30 1.34 212.72 848.66 40.44 374.03 560.08 244.64 1.23 2.28 21. kom kom kom kom kom kom kom 8 4 18 16 32 11 12 336.934.973.23 164. slijedećih dimenzija Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih spojnica. za prikljuĉenje ventilatorskih konvektora na instalaciju tople i hladne vode.04 20. Automatski odzraĉni lonĉić Automatski odzraĉni lonĉić dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog lonĉića.5 mm DN 25/Cu ø 28×1.633.0 mm duljine 5 m¹ i sa kuglastom slavinom dimenzije DN 15 Obraĉun po kompletu odzraĉnog lonca.43 2.24 188. DN 65 DN 50 DN 40 DN 32 DN 25 DN 20 DN 15 Hvataĉ neĉistiĉa Mijedeni hvataĉ neĉistiĉa sa obostranim unutarnjim navojem.93 114.86 229.38 2.13 271. DN 65/Cu ø 64×2.02 640.0 mm kom kom 56 56 38.0 mm DN 32/Cu ø 35×1.306.72 329.47 232.10.47 232.88 384.94 132.84 2.00 2.99 128.99 257. god.61 6.72 422. kom kom kom kom kom kom kom 16 10 16 24 40 160 180 140.255. DN 65 DN 50 DN 40 DN 32 DN 25 Odzraĉni lonac Odzraĉni lonac volumena V=2 litre u kompletu sa automatskim odzraĉnim lonĉićem. kom kom kom kom kom 1 1 2 2 8 271.92 637. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 16.522.51 80.0 mm DN 40/Cu ø 44×2.41 4. Kuglasta slavina Mjedena poniklana kuglasta slavina za hladnu i toplu vodu sa obostranim unutarnjim navojem.[227] 98348485.64 19.62 9. slijedeće dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog hvataĉa. komplet 6 384.321.60 720. kom 20 28. slijedećih diemnzija Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene slavine. kom kom kom kom kom 1 1 2 2 8 244.396.64 1.60 22.00 Strana: 202.96 318. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 45212-400-4474/2008.

m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ 90 40 120 360 240 320 120 180 329.xls.372.2008.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.179.40 49.00 27.0 bar Obraĉun po komadu stvarno ugrašenog manometra. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.010. u kompletu sa fazonskim komadima (za odvod kondenzata) Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih cijevi.[227] .02 23.0 mm ø 44×2.70 10.64 31.0 mm ø 18×1. Spajanje odvoda kondenzata Spajanje odvoda kondenzata na postojeću instalaciju kanalizacije. Punjenje instalacije hladne vode glikolom Punjenje instalacije hladne vode sa 30% -tnim glikolom za tempereturu t = -25°C Obraĉun po litri stvarno utrošneog glikola.60 832.084.83 29.04 32.00 4.00 30. paušal 1 4.0 mm ø 54×2.21 3. – fazonski komadi Izrada konzola Izrada konzola. 45212-400-4474/2008.10.0 mm ø 15×1. litara 500 24.20 16.909. od ĉeliĉnih profila.00 24.48 28.66 167.912. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. nosaĉa za split sistem i nosaĉa za rashladni agregat. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 23. Servisiranje i puštanje u pogon Servisiranje i puštanje u pogon navedene opreme od ovlaštenih firmi Obraĉun paušalno. Manometri Manometri za tlak do 3.80 5.08 608.693. slijedećih dimenzija Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih cijevi.ms_office Strana: 203. m¹ m¹ kom 200 60 260 8.93 262.40 20.549.004.298.28 98348485.0 mm) Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊene toplinske izolacije.5 mm ø 28×1. Termometri Termometri za otpornost do 100°C Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog termometra.03 25.004.37 136. Plastiĉne kanalizacione cijevi Plastiĉne kanalizacione polipropilenske HT cijevi sa spajanjem na naglavak.0 mm – ø 15×1.94 84. – cijevi ø 64×2. kom 8 76.0 mm ø 35×1.2 mm ø 22×1. god.20 1.40 kom 1200 12.81 15.40 25. obojeno sa dva sloja temeljne boje i dva sloja laka Obraĉun po kg stvarno izraĊenih konzola. kg 800 32.624. kom 4 68.85 40.506.804. ukljuĉivo izrada S-sifona Obraĉun po komadu stvarno spojenih odvoda.04 480.00 4.0 mm – fitinzi Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog fitinga.01 7. ø 64×2.00 432. kom 12 40.0 mm – ø 15×1. Bakrene tvrde cijevi Bakrene tvrde cijevi u kompletu sa bakrenim fitinzima.02 12.00 29. m¹ 1470 16.08 52.07 272.40 20.602.00 26.0 mm Toplinska izolacija Toplinska izolacija bakrenih cijevi za hladnu i toplu vodu sa toplinskom izolacijom tipa ARMACEL AC debljine 19 mm (za cijevi: ø 64×2. – cijevi DN 50 DN 32 Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih fazonskih komada.

12.. twu/twi = 80/60°C.. dimenzije ø 6.80 2. dimenzije ø 12.114. za rad kod vanjske temperature do -15°C (za hlaĊenje sobe sa serverima) – ureĊaj sa daljinskim upravljaĉem . 1.. 12. Prigušenje buke kroz panel iznosi 44 dB.989. 12. SPLIT sistem .11 33..98 5. 1 kom – spajanje unutarnje i vanjske jedinice sa el. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 32.ms_office Strana: 204.00 m¹ – bakrena freonska cijev sa izolacijom.114.00 m¹ – plastiĉna cijev za odvod kondenzata ø 32 mm sa fazonima . 1 800. kapaciteta Gw=2. 12.357.11 6. Koeficijent prolaza topline kroz panel iznosi 0.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. tzu/tzi =-6°C/+30°C.35 mm .989. Toplinski i zvuĉno izolirana tvrdom mineralnom vunom debljine sloja 50 mm. 1 5..80 1. Qg = 24.. dp = 3 kPa pad tlaka na strani vode 98348485.00 m¹ – postolje za montaţu vanjske jedinice izraĊeno od ĉelićnih profila i obojeno sa jednim slojem temeljne boje i sa dva sloja laka .[227] . VENTILACIJA Klima komora Klima komora KK-1 horizontalne izvedbe predviĊena za montaţu na krov hlaĊenja i ventilacije poslovnog prostora u izvedbi s dvostrukim plaštom.2008. 45212-400-4474/2008.. 800.00 kW.98 34. Vanjski plašt je zaštićen metodom praškastog lakiranja.80 503.. Unutarnji i vanjski plašt izraĊeni iz pocinĉanog lima.server soba SPLIT sistem inverter koji se sastoji od vanjske i unutarnje zidne jedinice.70 mm ..57 W/m²K. posuda za sol i automatika za automatski rad pripreme omekšane vode.. god. Shema i uputstva Izrada sheme za postavu na zid /uramljeno/ u kompletu sa uputstvom za rad. kabelom .00 m¹ komplet Obraĉun po kompletu postavljenog sistema Omekšivaĉ vode Omekšivaĉ vode sa radnom i rezervnom posudom sa ionskom masom. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Klima komora se sastoji od slijedećih elemenata u smjeru strujanja zraka: – elastiĉni spoj – filterska sekcija sa filterom tip F5 klase EU3 – filterska sekcija sa filterom tip F5 klase EU3 – sekcija toplovodnog grijaĉa zraka: Vz = 2100 m³/h.xls.. rashladnog uĉina Qhl = 3.10. komplet Obraĉun po kompletu postavljene sheme GRIJANJE I HLAĐENJE UKUPNO: 1 6. Montaţa komore na antivibracijskim gumenim podloškama. 1 komplet – bakrena freonska cijev sa izolacijom.5 kW..0 m³/h kom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog omekšivaĉa vode.

.005.738... 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena – sekcija hladnjaka zraka sa eliminatorom kapljica V = 900 m³/h.92 15. QHLuk = 12.5 do 4 mbar) .. 1 kom – Protusmrzavajući termostat tip 270 XTAN-95008 (od -10 do 12 C) komplet sa priborom KIT012N600 . Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 kW. QHLuk = 24. 1 kom – Troputni regulacioni ventil grijaĉa: NP16 NO 15 kvs=4. dp =14 kPa pad tlaka na strani vode – sekcija s tlaĉnim ventilatorom s ugraĊenim jednorzinskim elektromotorom. dp =14 kPa pad tlaka na strani vode – sekcija hladnjaka zraka sa eliminatorom kapljica V = 2100 m³/h....V. 1 kom – Diferencijalni presostat tip P233A-4-AHC(od 0.. 220V/50Hz)sa dva krajnja kontakta tip M-9108-AGC-1 .0 tip: VG7802GT (tijelo ventila) .. twu/twi = 7/12°C.. 1 kom – Elektrokomandni ormar automatske regulacije i elemenata elektromotornog pogona komplet s ugraĊenom i oţiĉenom opremom. god. tzu/tzi = 34/18.[227] .. 1 kom – Elektromotorni pogon ţaluzina On-Off (16Nm. remenicama i prijenosnim remenom karakteristika: V =2100 m³/h... 1 kom – Troputni regulacioni ventil hladnjaka NP16 NO 20 kvs=16 tip: VG7802PT (tijelo ventila) . 1 kom – Elementi u polju (aplikacija G22-011): Kanalski temperaturni osjetnik (0-10V) TS-9101-8222 (-20/40C) ..738. R. 1 kom – Instalacioni pribor za elektromotorni pogon ţaluzina tip M-9000ZK . 1 kom – Kanalski pasivni NTC K2 temperaturni osjetnik tip TS-91038220 (0/40C) .IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.00 kW.V.10.. 1 kom – VA-7152-1001(pogon ventila24V..00 kW.39 2. koja se sastoji od slijedećih elemenata proizvod "Johnson Controls": – Prethodno konfigurirani DDC regulator tip SC-9100-8GEN-1 sa LCD displjejem (aplikacija G22-011) .39 19.ul/R. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Tw1/Tw2=80/60°C) i hladnjakom (Qhl=15 kW. Ukljuĉivo gumeni podmetaĉi za kanalski razvod. Nel = 2. twu/twi = 7/12 °C.005.5°C.xls.5 °C. podtlaĉni sifon za odvodnju konenzata i gumeni podmetaĉi. Tw1/Tw2=7/12°C).ul/R.izl = 45%/82%.0-10V) . nV = 1501 o/min. Hex=300 Pa. 1 kom – VA-7152-1001(pogon ventila24V.2008.V. elektriĉki i funkcionalno ispitan s pripadajućom dokumentacijom.92 98348485. Ormarić je nadzidne izvedbe.ms_office Strana: 205. Dimenzije klima komore: LxWxH=2750×1215×685(+120) komplet Teţina klima komore: G=324 kg Automatska regulacija klima komore Automatska regulacija klima komore sa toplovodnim grijaĉem (Qgr=24. tzu/tzi = 34/18.. 1 15.. R. uvod kabela s gornje strane ... predviĊena za rad sa 100% svjeţim zrakom..2 kW. 45212-400-4474/2008. 1 kom komplet Obraĉun po kompletu postavljenog sistema 1 19.izl = 45%/82%...V..0-10V) .

1°C/90% – ogrijevni medij: topla voda 7/12°C Uz ureĊaj se isporuĉuju 2 kom regulatora broja okretaka ventilatora RVM sa prekidaĉem 0-On . 1 kom komplet Obraĉun po kompletu postavljenog sistema 2 30. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.xls. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. zraka 30°C/60% – izl. zraka 15./rel..55 kW – ploĉasti rekuperator – reţim grijanja – uĉinak(ušteda) 4..30 kW – iskoristivost: 48.ms_office Strana: 206.0% – vanjski zrak:V = 750 m³/h (34°C/50%) – otpadni zrak:V =750 m³/h (26°C/50%) TLAĈNI DIO: – usisna ţaluzina SE4 – filtar klase G3 – ploĉasti rekuperator – toplovodni Al-Cu grijaĉ – Q = 9.temp. Podstropna ventilaciona komora Podstropna ventilaciona komora komplet sa ploĉastim rekuperatorom.2008.10. tlaĉnim i odsisnim trobrzinskim ventilatorom proizvod "AERMEC" tip UR 75 W slijedećih tehniĉkih karakteristika: USISNI DIO – filtar klase G3 – odsisni ventilator s unaprijed zakrivljenim lopaticama slijedećih karakteristika: – koliĉina zraka V = 750 m³/h – visina dobave: P = 175 Pa – snaga motora: P = 0.94 98348485.00 kW – V = 750 m³/h – ulazna temp.0% – vanjski zrak:V = 750 m³/h (-5°C) – otpadni zrak:V =750 m³/h (20°C) – reţim hlaĊenja – uĉinak 1.vl.0 kW – V = 750 m³/h – ul.47 60. 45212-400-4474/2008. toplovodnim grijaĉem.208./rel. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3. god.104.0 kW – iskoristivost: 55.vl. flterom svjeţeg i otpadnog zraka klase G3.zraka 8/22°C – ogrijevni medij: topla voda 80/60°C – tlaĉni ventilator s unaprijed zakrivljenim lopaticama slijedećih karakteristika: – koliĉina zraka V = 750 m³/h – eksterni pad tlaka: P =100 Pa – snaga motora P =0.[227] .IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.55 kW – dodatni kanalski hladnjak BF210: – Q = 4.izl temp.

1 kom – Protusmrzavajući termostat sa podruĉjem od -10 do 12°C.. kom ø 315 ø 450 kom 2 16.10. koji se sastoji od slijedećih elemenata: – Prethodno konfigurirani DDC regulator tip SC-9100-8GEN-1 sa LCD displejem .72 720. 1 720. 1 kom – Sobni pasivni NTC temperaturni osjetnik osjetnik sa mogućnošću podešavnja temperature u podruĉju ±3°C (0-10V) RS-9193-0005 .6 tip: VG5802EC (tijelo ventila) ..309. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. elektriĉki i funkcionalno ispitan s pripadajućom dokumentacijom. Krug automatske regulacije za ventilacionu komoru Krug automatske regulacije za ventilacionu komoru UR 75 W..36 1.... kapilarom duţine 3 m¹ i automatskim resetom (fiksna razlika od 3°C) tip 270XT-95078 . 1 kom – Kontrola oţiĉenja i spajanja svih osjetnika i elektromotora te puštanje u pogon sa podešavanjem parametara i obukom osoblja . 1 kom – Instalacioni pribor za elektromotorni pogon ţaluzina tipM-9000ZK . uvod kabela s gornje strane ...558.5 do 4 mbar) . Ormarić je nadzidne izvedbe. 1 kom – Elektrokomandni ormar automatske regulacije i elemenata elektromotornog pogona komplet s ugraĊenom i oţiĉenom opremom..ms_office Strana: 207.78 5. 220V/50Hz) tip M9108-ADA-1 .IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.36 4.89 32..041. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.. 1 kom – Troputni regulacioni ventil hladnjaka: NP16 NO 25 kvs=5. god.0-10V) .. 1 kom komplet Obraĉun po kompletu postavljenog sistema Cirkulaciona pumpa Cirkulaciona pumpa elektronskog tipa kruga grijaĉa komore. Kanalni prigušivaĉi buke Kanalni prigušivaĉi buke za ventilacione komore za ugradnju na kanale: Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih prigušivaĉa buke.. 1 kom – Kanalski pasivni NTC K2 temperaturni osjetnik tip TS-91038220 (0/40C) .5 tip: VG7802NT (tijelo ventila) .. 4 1 1.2 m³/h – H=0.. 1 kom – VA-7452-1001 (pogon ventila24V.167.. 1 kom – Elementi u polju (aplikacija G22-011): Kanalski temperaturni osjetnik (0-10V) TS-9101-8222 (-20/40C) . 1 kom – VA-7152-1001 (pogon ventila24V..[227] ..558.619.7 bar – N=250 W kom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene pumpe.84 1.36 98348485.. 1 kom – Diferencijalni presostat tip P233A-4-AHC(od 0.0-10V) 1 kom – Elektromotorni pogon ţaluzina On-Off (8Nm.. 1 kom – Troputni regulacioni ventil grijaĉa: NP16 NO 15 kvs=1..xls... 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 4.... 45212-400-4474/2008. slijedećih karakteristika: – G=1.2008.72 6.

306.810.72 445.49 3.xls. regulacionim ţaluzijama. za ugradnju u spušteni strop – otsisni vrtloţnik sa kutijom.02 186.779. – tlaĉni vrtloţnik sa kutijom. ø 450 ø 400 ø 350 ø 300 ø 250 ø 200 ø 150 Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih fazonskih komada.41 1. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 7.994.62 10.82 10.24 1.136. komplet sa fazonskim komadima.877. kg 500 21.72 12.431.618. kom 7 211.66 10.335.99 4.519.00 9.ms_office Strana: 208.59 172.02 8. kom kom 13 13 816.24 445. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.97 132.60 10.228.60 8.96 9.135. u kompletu sa fazonskim komadima Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih ventilacionih kanala. kom 7 590. OAV 200×1200 mm Aluminijska pretlaĉna ţaluzija Aluminijska pretlaĉna ţaluzija.10.5 m¹ aluminijske fleksibilne cijevi sa toplinskom izolaciojom (na tlaĉnim vrtloţnicima) Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog vrtloţnika. prema DIN 24157. za ugradnju u spušteni strop Aluminijske vertikalne tlaĉne rešetke Aluminijske vertikalne tlaĉne rešetke sa regulacionom ţaluzijom. – fazonski komadi (sa toplinskom izolacijom) Ventilacioni kanali Ventilacioni kanali za dovod i odvod zraka izraĊeni od ĉeliĉnog pocinĉanog lima.82 816. te svim materijalom potrebnim za ugradnju Obraĉun po kg stvarno ugraĊenih kanala.93 14.24 720.22 11. slijedećeg tipa i veliĉine Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene almunijske ţaluzije. u oblozi od aluminijskog lima Obraĉun po m² stvarno izvedene toplinske izolacije Regulacione leptir zaklopke Regulacione leptir zaklopke za ugradnju na SPIRO kanale. tipa i veliĉine Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene aluminijske ţaluzije.02 245.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. ø 450 mm ø 250 mm Aluminijska fiksna ţaluzija Aluminijska fiksna ţaluzija.66 13. kom kom kom 1 1 3 720. PŢ 400×200 mm m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ kom 36 7 7 46 54 78 86 140 329.62 7.956.32 107. u kompletu sa kutijama sa regulacionim leptir zaklopkama i sa cca 0. Toplinska izolacija Toplinska izolacija tlaĉnih kanala sa slojem toplinske izolacije debljine klase B1.04 221.618. skretnim limovima. god.479. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. m² 40 94.[227] .13 115.31 144. tipa i veliĉine Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih tlaĉnih rešetki. klase B1 u oblozi od aluminijskog lima. kom kom 1 11 245.14 1. 45212-400-4474/2008.93 217. slijedećih dimenzija Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih regulacionih zaklopki.179.87 98348485.2008.13 7.04 2. Okrugli ventilacioni SPIRO kanali Okrugli ventilacioni SPIRO kanali izraĊeni od ĉeliĉnog pocinĉanog lima sa toplinskom izolacijom debljine 19 mm.14 11.48 1.66 20.72 445. AFŢM 1197×497 mm AFŢM 597×297 mm AFŢV 297×597 mm Tlaĉni vrtloţnici Tlaĉni vrtloţnici za dovod i odvod zraka koliĉine Vz=100-300 m³/h.

2. Razdjelnik se sastoji od sklopa GR i sklopa R1. Shema i uputstva Izrada sheme za postavu na zid /uramljeno/ u kompletu sa uputstvom za rad. 45212-400-4474/2008.. moţe se nuditi i neki drugi.54 REKAPITULACIJA 1. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.ms_office Strana: 209.357.34 ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U svim stavkama gdje se radi definiranja tehniĉkih svojstava i minimalnih tehniĉkih uvjeta predmeta nabave navodi tip i prozvoĊaĉ predmeta nabave (kao tip…. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 15. istih ili odgovarajućih svojstava..1.5 kV. 3.). postava i spajanje glavnog razdjelnika GR-R1.80 249.80A 2 kom rastavna sklopka 3p s osiguraĉima do 80 A 98348485.xls. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.1.10. slobodno stojeće izvedbe izraĊenog od dvostruko dekapiranog lima dimenzija 1600×2000×400 mm. 6.200A 3 kom visokouĉinski osiguraĉ NVO 0 .997.639.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.200A 1 kom podnoţje osiguraĉa za NVO 0.80 249. sa slijedećom ugraĊenom opremom: Sklop GR: 1 kom prekidaĉ 5 AS 320/160 A 3 kom strujni transformator 200/5 A 3 kom ampermetar 0-200 A 1 kom voltmetar 0-500 V 1 kom voltmetarska preklopka 4G 10-60-U 3 kom odvodnik prenapona 0. god.80 2.125A 1 kom podnoţje osiguraĉa za NVO 0. 25kA 1 kom podnoţje osiguraĉa za NVO 1. Razdjelnk GR-R1 Izrada. 4. Obraĉun po kompletu postavljene sheme VENTILACIJA UKUPNO: komplet 1 800.125A 3 kom visokouĉinski osiguraĉ NVO 0 . RAZDJELNICI 1.54 752.639. GRIJANJE I HLAĐENJE VENTILACIJA STROJARSKE INSTALACIJE UKUPNO: 503. proizvoĊaĉ. INSTALACIJA JAKE STRUJE 6.2008. 800.1.[227] .80A 3 kom visokouĉinski osiguraĉ NVO 1 .

3p. 3p. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.sabirnice. stezaljke i ostali sitni i spojni materijal Obraĉun po kom Razdjelnik naplatne kućice RK Izrada.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 32A 1 kom luxomat ASR 04 .tropoloţajna 11 kom osiguraĉ automatski 10 A 9 kom osiguraĉ automatski 16 A 3 kom osiguraĉ automatski.2008.sabirnice. 50 A Sklop R1: 1 kom grebenasta sklopka 4G 100-10-U 9 kom grebenasta sklopka 4G 16-10-U 1 kom grebenasta sklopka 4G 10-52-U 1 kom sklopnik CN 25. dvopoloţajna 1-0 . postava i spajanje razdjelnika naplatne kućice RK. NAPOJNI KABELI I PRIBOR 1. 3p. 5 kA.ms_office . 380V. izraĊenog od dvostruko dekapiranog lima ukupnih dimenzija 600×600×250 mm. 3p.91 506.2.69 52. 20A 7 kom osiguraĉ automatski.10. 3p. Kabel PP00-Y 5×35 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×35 mm² od GR do R1 duţine 3 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela kom 1 506.[227] 98348485.131.xls. 1p 1 kom grebenasta sklopka nazivne snage 25 A. kom 1 3. C32 A .sabirnice. stezaljke i ostali sitni i spojni materijal Obraĉun po kom RAZDJELNICI UKUPNO: kom 1 26.91 3. 45212-400-4474/2008. te sa slijedećom ugraĊenom opremom: 3 kom odvodnik prenapona K 0.1. podijeljen pertinaxom na dva dijela.91 Strana: 210. postava i spajanje razdjelnika besprekidnognapajanja RUPS. 50 Hz 1 kom osiguraĉ automatski 6A 13 kom osiguraĉ automatski 10A 17 kom osiguraĉ automatski 16A 8 kom osiguraĉ automatski.917.84 26.5A 1 kom osiguraĉ automatski 6A 1 kom osiguraĉ automatski 10 A 9 kom osiguraĉ automatski 16 A 2 kom osiguraĉ automatski. te sa slijedećom ugraĊenom opremom: 1 kom zaštitna FID sklopka 25/0. 3p. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 16 A 3 kom katodni odvodnik prenapona 0. 10A 2 kom osiguraĉ automatski.13 21.691.16 A 1 kom automatski osiguraĉ.5/15 kA 1 kom grebenasta sklopka 4G-40-U-75 .84 2.44 6.866. trofazna. kom 7 3. 3p. 3p.20 A 1 kom automatski osiguraĉ.69 3.476.5 kV.866. god.691. tropolni. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1 kom rastavna sklopka 3p s osiguraĉima do 125 A 1 kom rastavna sklopka 3p s osiguraĉima do 200 A 1 kom grebenasta sklopka 4G200-75-u 1 kom automatski osiguraĉ 6 A 2 kom automatski osiguraĉ 10 A 4 kom automatski osiguraĉ 16 A 1 kom automatski osiguraĉ. na dovodu iz GR-R1-a. stezaljke i ostali sitni i spojni materijal Obraĉun po kom Razdjelnik besprekidnog napajanja R-UPS Izrada. izraĊenog od dvostruko dekapiranog lima ukupnih dimenzija 400×600×200 mm.

prosjeĉne duţine 2 m¹ za obiĉne prekidaĉe Obraĉun po kom poloţenog kabela kom 50 101. kom 7 28.594.ms_office .5 mm. 45212-400-4474/2008. u instalacijskoj cijevi promjera 13. komplet s iskopom rova. duţine 40 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×25 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×25 mm² od GR do el.83 201. kotla za grijanje. poloţenom u zid pod ţbuku u instalacijsku cijev promjera 13. za napajanje GR-a.66 6.585.32 5.80 9.70 5. god. u PVC cijevi instalacijskog kanala.16 2.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. polaganjem zaštitnih štitnika i upozoravajuće trake Obraĉun po kom poloţenog kabela NAPOJNI KABELI I PRIBOR UKUPNO: kom 2 4.97 6.81 Strana: 211. 1. poklopcima i spojnim priborom Obraĉun po m¹ poloţenih polica Nosaĉ od profilnog ţeljeza Izrada i ugradnja nosaĉa od profilnog ţeljeza L20 za nošenje polica u kabelskom kanalu Obraĉun po kg poloţenog ţeljeza Kabel PP00 A 4×150mm² (prikljuĉni kabel) Nabava i polaganje kabela PP00 A 4×150mm² od TS do GR-a.32 320.91 8.204.5 mm.10.5 mm².xls. UTIĈNICE I POGON U OBJEKTU NAPLATE (Stavke 1-15 podrazumijevaju kabel i odgovarajuće PVC cijevi) Izvod za rasvjetno mjesto Izrada izvoda za rasvjetno mjesto vodom PP-Y 3×1.085. komplet s kutnim elementima. kom 3 1. kom 2 1.[227] 98348485.20 8.32 7.701. kom 1 320.40 10. kg 120 21. prosjeĉne duţine izvoda 7 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za rasvjetno mjesto Isto kao u st.10 4.1.62 2.408.48 484. duţine 12 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×1. Duljina kabela l=40 m¹. kom 2 328.3 m¹.33 656. 1.58 34.2008.00 2. duţine 25 metara (signalni kabel) Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00 3×4 mm² PP00 3×4 mm² od GR do razdjelnika RA duţine 25 m¹ za vlastitu potrošnju u diesel agregatskoj kućici (rasvjeta. kom 1 484. samo vod PP 2×1. RASVJETA. duţine 10 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×6 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×6mm² od R1 do UPS-a i razdjelnika R-UPS.161. kom 1 5.5 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP-Y 5×1.585.696.48 8.322. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Kabel PP00-Y 5×35 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×35 mm² od GR do upravljaĉkog ormara agregata +RAG duţine 25 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×10 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×10 mm² od R1 do razdjelnika u naplatnim kućicama RK. izradom pješĉane posteljice visine 0.712.58 5.5mm² od R1 do upravljaĉkog ormara agregata. utiĉnice) Obraĉun po kom poloţenog kabela NAPOMENA: Kabeli se polaţu u kanale u objektu kontrole naplate.105. te po zidu na obujmicama na ostalim mjestima Kabelske police Nabava i postavljanje na konzole kabelskih polica tip PK 200. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2.3. m¹ 80 108.70 5. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.40 3.5 mm².

poloţenom u zid pod ţbuku u instalacijsku cijev promjera 23 mm.5 mm². kom 1 140. kom 1 108. god.20 13.23 6. 5×2. prosjeĉne duţine 12 m¹ za prikljuĉnice (šuko+UPS) Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za trofazne utiĉnice Izrada izvoda za trofazne utiĉnice vodom PP-Y. u instalacijskoj cijevi promjera 40 mm. duţine 12 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za unutrašnju jedinicu Izrada izvoda za unutrašnju jedinicu split sistema vodom PP-Y 3×2. kom 14 85.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. kom 1 750.69 1.5 mm² duţine voda 10 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za rashladni agregat Izrada izvoda i spajanje rashladnog agregata snage 12700 W kabelom PP00-Y 5×6 mm².23 232.973.5 mm². 45212-400-4474/2008.5 mm².35 750. u instalacijske cijevi promjera 13. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. kom 1 1. kom 48 177. duţine izvoda 12 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za tipkalo Izrada izvoda za tipkalo za daljinsko iskljuĉenje vodom PP-Y 3×1.44 5. duţine 14 m¹ Obraĉun po kom Izvod za ventilator Izrada izvoda za ventilator vanjske ventilacijske komore (na krovu objekta) PP-Y 3×2.5 mm².5 mm. kom 1 232.2008.68 680.xls.5 mm².533. prosj.91 108.10. u instalacijskoj cijevi promjera 16 mm.) Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za ventilokonvektore Izrada izvoda i Spajanje ventilo konvektora kabelom PP-Y 3×1.5 mm².78 177.201.66 98348485.94 10.94 1. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. duţine 20 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za ventilator Izrada izvoda za ventilator unutrašnje ventilacijske komore (pod stropom objekta) PP-Y 3×2. u instalacijskoj cijevi promjera 13. kom 2 188.16 14. Obraĉun po kom poloţenog kabela Spajanje termostata Spajanje termostata ventilo konvektora kabelom PO 0.20 1.75 kW.78 8.91 12. Izvod za rasvjetno mjesto Isto kao u st.23 437.5 mm² (vidi projekt stroj.ms_office Strana: 212. u instalacijskoj cijevi promjera 16 mm.78 8.201.5mm.5 mm² snage 0. samo vod PP 3×1. kom 14 140.75 mm².19 376. duţine 12 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za klima jedinicu Izrada izvoda povezivanje klima jedinica vodom PP00 10×1. kom 1 177.35 11.199.68 9.94 140. kom 1 680.[227] . duţine 2 m¹ za izmjeniĉne i sreijske prekidaĉe Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za utiĉnice Izrada izvoda za utiĉnice vodom PP-Y 3×2. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3.38 7. instalacija. 1. duţine 8 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Spajanje termostata Spajanje termostata kabelom PP 2×1. Obraĉun po kom poloţenog kabela kom 14 31.5 mm².22 4. u instalacijske cijevi promjera 32. poloţenog u zid pod ţbuku u instalacijsku cijev promjera 16 mm.8 mm.

Kotao Izrada izvoda za elektriĉni toplovodni kotao snage 40 kW vodom PP00-Y 5×25 mm² duţine voda 5 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za ormarić automatike Izrada izvoda za ormarić automatike grijanja vodom PP-Y 3×2. Izvod za el.682.46 10. kabelom PP00-Y 5×6 mm².10.5 mm² duţine voda 5 m¹ (specificirano u strojarskom projektu) Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za ormarić automatike ventilacije Izrada izvoda za ormarić automatike ventilacije vodom PP-Y 3×2.14 136. kom 1 255.xls. postava i spajanje utiĉnice šuko.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. s cijevima i starterima 20W Obraĉun po kom Svjetiljka INEA VS 2×36 PEM E Nabava.46 255. kom 32 31. postava i spajanje prekidaĉa mikro karo. 10A.14 136.14 17.30 26. kom 7 432. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 15. kom 1 136. Obraĉun po kom UreĊaj besprekidnog napajanja Spajanje ureĊaja za besprekidno napajanje snage 10 kVA. 10A. kom 7 28.12 27.027. kriţni Obraĉun po kom Utiĉnica šuko jednofazna Nabava. kom 1 76.88 76. s cijevima i starterima 20W Obraĉun po kom Panik svjetiljka Panik svjetiljka ZEMPER PR 10004 Obraĉun po kom Obiĉni prekidaĉ Nabava. 16 A.5 mm² duţine voda 5 m¹ (specificirano u strojarskom projektu) Obraĉun po kom poloţenog kabela Prikljuĉna letva Spajanje prikljuĉne letve u terminalskom ormaru kabelom PP-Y 3×2.68 24. god.23 156.[227] 98348485.ms_office .23 312.52 23. kom 18 238. kom 1 136. postava i spajanje utiĉnice šuko.88 Strana: 213.2008. postava i spajanje prekidaĉa mikro karo. 380/220V. duljine 10 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Svjetiljka INEA NSP 418 EB Nabava. p/ţb.58 21.681. serijski Obraĉun po kom Izmjeniĉni prekidaĉ Nabava. 10A. p/ţb.14 136.14 18.14 19.58 1.295. kom 5 31.15 28. p/ţb Obraĉun po kom kom 2 580. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. kom 10 31. kom 4 420. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.43 3.5 mm².42 1.16 16. s cijevima i starterima 20W Obraĉun po kom Svjetiljka INEA VS 2×18 EB INEA VS 2×18 EB. 220V. p/ţb.01 22. 16 A.21 25. postava i spajanje svjetiljke INEA NSP 418 EB.64 4.161. postava i spajanje prekidaĉa mikro karo. kom 4 32. p/ţb Obraĉun po kom Utiĉnica šuko trofazna Nabava. isklopni Obraĉun po kom Serijski prekidaĉ Nabava. 45212-400-4474/2008. izmjeniĉni Obraĉun po kom Kriţni prekidaĉ Nabava.03 196. postava i spajanje svjetiljke INEA VS 2×36 PEM E. 10A. postava i spajanje prekidaĉa mikro karo. kom 23 464.46 20.23 999. kom 1 136.36 29.03 128. p/ţb.

45212-400-4474/2008. komplet sa spajanjem i ispitivanjem Obraĉun po komadu kom 32 1. god. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 30.36 3. Obraĉun po komadu izvedenog rada.025.95×95 mm kom Obraĉun po kom Izrada sustava za izjednaĉenje potencijala Izrada sustava za izjednaĉenje potencijala s tipskom kutijom za izjednaĉenje potencijala. crvena za UPS kom Obraĉun po kom Tipkalo za iskljuĉenje u nuţdi Nabava.00 98348485. Svjetiljka FAEL LUCE ZE1824008 Nabava.20 400.02 300. postava i spajanje utiĉnice šuko. UTIĈNICE I POGON U OBJEKTU NAPLATE UKUPNO: 13 56. p/ţb.ms_office Strana: 214.92 49.909.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.50 4.369.10. 2 200.21 504. 16 A. 70 7. 15 28.[227] . postava i spajanje. 1981 "Elektrokontakt" kom 1 – vodiĉ P/MJ 6 mm² m¹ 10 – vodiĉ P/MJ 4 mm² m¹ 30 – instalacijska cijev ø 16 mm m¹ 40 – spoj na metalnu masu kom 5 – izrada dozemnog spoja trakom FeZn.5mm² Nabava i polaganje po kabelskim policama kabela PP00-Y 5×2.64 1.06 728. postava i spajanje reflektora LVT03.4. s montaţnim priborom.xls.2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 220V.1. za rasvjetu domovinske zastave na jarbolu pored objekta kontrole naplate Obraĉun po komadu Kabel PP00-Y 5×2. 3 636.036. U stavku je ukljuĉena dobava i postava ţarulje i pribor za montaţu.31 42. komplet s predspojnim spravama. kom 8 504. RASVJETA I POGON NADSTREŠNICE 1.044.68 1.30 35. 30 9. kom 2 684.30 36. Uzeti u obzir rad na visini od oko 7 m¹ Obraĉun po komadu Reflektor LVT03.92 2.40 32. kom Obraĉun po kom RASVJETA. ugradnja i spajanje tipkala za iskljuĉenje u nuţdi JPr 10 (na GR i R-A u diesel agregatskoj stanici) kom Obraĉun po kom Razvodna kutija RKP-IV Nabava i postava razvodne kutije RKP-IV kom Obraĉun po kom Montaţna kutija ø 60 Nabava i postava montaţne kutije ø 60 kom Obraĉun po kom Razvodna kutija ø 80 Nabava i postava razvodne kutije ø 80 kom Obraĉun po kom Montaţna kutija . 150HQI-TS. art. prosjeĉne duţine izvoda 32 m¹ za rasvjetu nadstrešnice. 150HQI-TS Nabava. Utiĉnica šuko za UPS Nabava. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.95×95 mm Nabava i postava montaţne kutije .313. s metal-halogenom ţaruljom HQI250 W/E. 15 20.70 34. komplet sa stezaljkama 4 i 6 mm².61 288.45 33.83 432. 40×4. duljine 6 m¹ od kutije za izjednaĉenje potencijala na temeljni uzemljivaĉ (preko mjernog spoja).78 31.5mm².46 6.

165.09 88. god. 45212-400-4474/2008.594. kutnim elementima. prosjeĉne duţine izvoda 25 m¹ (za rasvjetu domovinske zastave) Obraĉun po komadu Kabelske police Nabava i postavljanje na nadstrešnicu kabelskih polica PK 100 komplet s poklopcima.40 2.2008.5 mm² 8 m¹ IKL kanal s montaţnim priborom – Izrada izvoda i Spajanje motora ventilatora ventilokonvektora kabelom PP-Y 3×1. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. halogena ţarulja za dodatnu rasvjetu radne plohe 1 kom sklopka SKP 10-5/1 kao "TEP" 6 kom utiĉnica PROP-II-SZU.204.09 98348485.30 6.813. 220 V. postava i spajanje ureĊaja besprekidnog napajanja snage 1kVA u naplatnim kućicama.5.57 6.5 mm² 42 m¹ kabel PP00-Y 5×2.429.5mm².xls.50 7.30 300.[227] .12 kW (termostat ugraĊen na ventilokonvektor) – Izrada izvoda i Spajanje rampi kabelom PP-Y 5×2. kao tip APC BACK-UPS RS 1000VA 230V. komplet sa spajanjem i ispitivanjem Obraĉun po komadu Izvod za rasvjetu domovinske zastave Nabava i polaganje PP00-Y 3×2.5 mm² 4 m¹ Kabel PP00-Y (2×1. INSTALACIJA U NAPLATNOJ KUĆICI 1. Obraĉun po naplatnoj kućici UreĊaj besprekidnog napajanja Nabava. nosaĉima i ostalim sitnim spojnim materijalom Obraĉun po metru Razvodne nadţbukne kutije RKP Nabava i postavljanje razvodnih nadţbuknih kutija RKP Obraĉun po komadu RASVJETA I POGON NADSTREŠNICE UKUPNO: kom 32 56.5 mm²) 25 m¹ kabel PP00-Y 3×2.31 9.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.17 38. Kabel PP00-Y 3×2. prosjeĉne duţine izvoda 5 m¹ za rasvjetu nadstrešnice. snage 0.5mm².5mm² Nabava i polaganje po kabelskim policama kabela PP00-Y 3×2.09 13.ms_office Strana: 215. 16A 2 kom Razvodna kutija RKP-IV 60 m¹ kabel PP00-Y 3×1.10. ZAŠTITNA SREDSTVA I ATESTI 1.5 mm².793. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. ukljuĉivo sav ostali sitni materijal i pribor potreban za kompletno dovršenje instalacija u naplatnoj kućici.309.00 6.1. kom 7 1. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 4. m¹ 150 92. postava i spajanje slijedećih instalacija rasvjete i pogona u naplatnoj kućici: 2 kom svjetiljka tip FDAR 252 S-420K kao "TEP" 1 kom Panik svjetiljka 2 kom stolna svjetiljka prilagoĊena za postavu na metalni okvir staklene stijene ili na stol.20 29. kom 1 300.04 901.5 mm².240. 20W. Ruĉica za vaĊenje NN osiguraĉa Nabava ruĉice za vaĊenje NN visokouĉinskih osiguraĉa (patrona) Obraĉun po kom kom 1 88.1.00 64. ili odgovarajući Obraĉun po kom INSTALACIJA U NAPLATNOJ KUĆICI UKUPNO: kom 7 4. kom 25 36.92 5.6. Istalacije rasvjete i pogona Nabava.06 1.

CO2 . Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. god. kom 1 800. 45212-400-4474/2008. kom 1 400.80 800. snage 80 kVA.20 200.201.201. kom 1 800.80 800.00 108.ms_office Strana: 216.40 400.80 800. komplet Obraĉun po kom Ispitivanje protupaniĉne rasvjete Funkcionalno ispitivanje protupaniĉne rasvjete. puštanje u probni rad.2008. komplet Obraĉun po kom Ispitivanje ispravnosti veza Ispitivanje ispravnosti veza.5 A 2 kom automatski osiguraĉ 10 A 3 kom automatski osiguraĉ 16 A (u stavku su ukljuĉene Pg brtvenice.40 9. komplet sa svom opremom.20 1.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2.7.5kg Obraĉun po kom Ploĉica s natpisom "NE UKAPĈAJ" Nabava i postavljanje ploĉica s natpisom "NE UKAPĈAJ" Obraĉun po kom Atest o srednjoj rasvjetljenosti Mjerenje i izdavanje atesta o izmjerenoj srednjoj rasvjetljenosti prostorije Obraĉun po kom Mjerenje otpora izolacije Mjerenje otpora izolacije pojedinih strujnih krugova i pojnih vodova uz izdavanje atesta Obraĉun po kom Atest o efikasnosti zaštite od indirektnog dodira Izdavanje atesta o efikasnosti zaštite od indirektnog dodira Obraĉun po kom Atest o izmjerenom prijelaznom otporu zaštitnog pogonskog uzemljenja Izdavanje atesta o izmjerenom prijelaznom otporu zaštitnog pogonskog uzemljenja Obraĉun po kom Ispitivanje iskljuĉivanja elektriĉne energije u nuţdi Funkcionalno ispitivanje iskljuĉivanja elektriĉne energije u nuţdi.10.80 8. redne stezaljke.12 2.5 kV. Rijeka Obraĉun po kom Razdjelnik R-A Izrada.[227] .xls.122. postavom i projektnom dokumentacijom. sav sitni spojni i pomoćni montaţni materijal) Obraĉun po kom kom 1 108.40 10. sabirnice. AGREGATSKA STANICA 1. komplet Obraĉun po kom ZAŠTITNA SREDSTVA I ATESTI UKUPNO: kom 5 688.80 800. kom 1 800.108.108. kom 1 1. Razdjelnik je sa sljedećom ugraĊenom opremom: 3 kom odvodnik prenapona 0. 25kA 1 kom zaštitna FID sklopka25/0. diesel agregata dimenzija 200×200mm. kao "KONĈAR".45 3.1.80 7. kom 1 2. Aparat za gašenje poţara Nabava i postavljanje aparata za gašenje poţara.94 6.40 400. postava i spajanje razdjelnika vlastite potrošnje R-A.69 3.12 98348485.443. kom 1 200.122. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. dovoĊenje u punu funkcionalnost.936.80 8.80 5. Diesel agregat Nabava i transport do gradilišta cestarinskog prolaza te postava standardnog kompaktnog elektroenergetskog postrojenja s mikroprocesorskim upravljanjem (diesel agregatske stanice) namijenjene za automatsko rezervno napajanje. kom 1 800.00 2. kom 1 400.20 6.20 4.

6. 1 2.ms_office Strana: 217.696.1. standardno sastavljenog od ispravljaĉa.66 114. servisne by-pass sklopke.14 1.454.10.2.594. postava i spajanje razdjelnika R-V vlastite potrošnje za upravljanje ventilatorom.52 46. isporuka i montaţa sobnog termostata za montaţu na zid.626.1.5 m¹ od poda snage 0.xls.4.0 A komplet Obraĉun po kom Aksijalni ventilator Dobava.41 2.936.5.6-1. baterije. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3.1.3 kW.1. 6. 6.94 114. 6. 6. komplet sa svim sabirnicama.6. elektroniĉke by-pass sklopke.UPS 1.60 5.48 46.89 409.550.8. rednim stezaljkama 2. 1 480.89 REKAPITULACIJA 6.1.240.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. za automatsko ukljuĉivanje ventilatora kom Obraĉun po kom AGREGATSKA STANICA UKUPNO: 1 1. – bimetalni relej 0. RAZDJELNICI NAPOJNI KABELI I PRIBOR RASVJETA.3. spojnim priborom i kabelskim uvodnicama (npr.UPS INSTALACIJA JAKE STRUJE UKUPNO: INSTALACIJA SLABE STRUJE 52.602. 6.1.46 64.626. 6. 6. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.044.8.1. – grebenasta sklopka 10A tropolna. isporuka i montaţa aksijalnog ventilatora za montaţu u zidni otvor nasuprot ulaznih vrata.7.934. 6.137.1.2008.60 2. god. Razdjelnik R-V Izrada.137. UTIČNICE I POGON U OBJEKTU NAPLATE RASVJETA I POGON NADSTREŠNICE INSTALACIJA U NAPLATNOJ KUĆICI ZAŠTITNA SREDSTVA I ATESTI AGREGATSKA STANICA UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE .454.41 46.2.5 mm².66 656.57 8. tropoloţajna – automatski osiguraĉ 6A tropolni.476.1.00 38.602. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.44 34. dijagnostiĉkog softwarea slijedećih karakteristika: – Snaga: 10kVA – Autonomija rada: 10-15 minuta – 3 fazni ulaz.1.[227] .48 480.1. 1 656. UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE .934. UreĊaj za besprekidno napajanje Dobava i ugradnja. skupa sa spajanjem pojnih kabela u prikljuĉnoj kutiji i spojnim priborom kom Obraĉun po kom Sobni termostat Dobava.97 49. 45212-400-4474/2008. Konĉar. 3 fazni izlaz 380V kom Obraĉun po kom Ispitivanje autonomije UPS-a Ispitivanje autonomije UPS-a (uz iskljuĉeno napajanje i prikljuĉenu potrošnju) kom Obraĉun po kom UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE UKUPNO: 1 46.52 6.79 98348485. tip RV-5/2) – sklopnik 10A tropolni.14 4. na visini 2.

ne koristi se telefonska centrala). prema blok shemi Obraĉun po kom kom 1 12. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1.82 6. montaţa i spajanje glavnog komunikacijskog ormara Obuhvaćena je sva pasivna oprema (komunikacijski ormar i univerzalno strukturno kabliranje). m¹ 3500 6. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. ø 16mm ili plastiĉnog kanala 25×20mm Obraĉun po metru cijevi Kabel UTP 4×2×0.5mm. s prenaponskom zaštitom i prekidaĉem.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.44 98348485. god.xls. m¹ 400 16. ø 50mm Nabava i polaganje PEHD cijevi ø 50mm zajedno sa sitnim spojnim materijalom i priborom Obraĉun po metru cijevi Gibljiva PVC cijev.035. opremeljenog s: – 5 kom . Aktivna oprema bit će naknadno izvedena (primjenjuje se IP telefonija. – 5 kom . montaţa i spajanje komunikacijske prikljuĉnice za montaţu u zid. kom 1 440.681.728. te set za uzemljenje ormara Komplet: Obraĉun po kom PEHD cijev. po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje Obraĉun po metru kabela Komunikacijska prikljuĉnica Nabava.21 310. 45212-400-4474/2008.03 7.ms_office Strana: 218. kategorije 5+. ø 16mm ili plastiĉni kanal 25×20mm Nabava i polaganje gibljive PVC cijevi.[227] .jedinica za ventiliranje ormara i termostat – 4 kom .vodilica kabela.41 12. 7x prikljuĉnica 220V.420.420.vertikalne vodilice sprijeda i straga za demontaţu opreme – 1 kom . kategorije 5+ Nabava i polaganje kabela UTP 4×2×0.41 2.10. kom 43 132. kao tip RITTAL ili odgovarajući.5 mm kategorije 5+ – ukljuĉivo sav ostali sitni sitni spojni i montaţni pribor. visine 1U – 1 kom .5mm.59 6.44 440. montaţa i spajanje instalacijske kutije ø 60 za komunikacijske prikljuĉnice Obraĉun po kom Oznake i pribor Nabava potrebnih oznaka i pribora i oznaĉavanje svih elemenata komunikacijskog sustava. Glavni komunikacijski ormar Nabava. m¹ 20 20. parapetni kanal i u opremu interijera. veliĉine 2000×800×900 mm.13 5. 2×RJ45 Western – 30 kom patch prespojni kabel 2 m¹. kom 43 7.2008.40 3.00 4.napojna letva. a sastoji se od okvira s nosaĉem i insertom 2×RJ 45 (Terminalske utiĉnice: 11 u objektu kontrole i 32 u naplatnim kućicama) Obraĉun po kom Instalacijska kutija ø 60 Nabava.patch panel s 24 inserta RJ 45. sa staklenim vratima i bravom s kljuĉem.01 21. visine 1U – 30 kom patch prespojni kabel 1 m¹. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 2×RJ45 Western – 15 kom prespojni telefonski kabel 1 m¹ – kabeli su tipa UTP 4×2×0. izraĊenog kao samostojeći limeni ormarić s postoljem.00 5.02 400.

kom 64 44. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. prozori. 6. Isptivanje na dodir izmeĊu vodiĉa instalacionih vodova 2. U-profila dvostrukog aluminijskog pokrova. od krova do temelja objekta kontrole naplate sa spajanjem na metalni pokrov i na traku u temelju.818.[227] 98348485.10. transporta i montaţe. polaganja trake i potpora. POTPORE – u jediniĉnu cijenu stavke ukljuĉeni su svi troškovi nabave. u betonsku konstrukciju. prosjeĉne duţine izvoda 1 m¹. duţine izvoda 5 m¹. kom 6 100. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 8.324. Traka FeZn 25×4 mm Dobava i polaganje trake FeZn 25×4 mm. Ukljuĉivo zaštita spoja bitumenom Obraĉun po kom Spoj trake FeZn 30×4 mm.04 2.606. vodova 4. kom 40 47. kom 80 31.80 6.985. sa spajanjem na oba kraja odgovarajućom obujmicom ili vijcima. što ukljuĉuje: 1.2008.60 Strana: 219. ukljuĉivo sav spojni. nosećih stupova nadstrešnice i metalnih odbojnika.62 4.00 7.00 3. metalnih nosaĉa vanjske jedinice klima i kompresorskih agregata na krovu objekta kontrole. nosaĉa ţlijebova i cijevnih nosaĉa nadstrešnice.00 5. na ravni krov objekta kontrole naplate Obraĉun po kom Potpore na kosi krov Dobava i Montaţa potpora na kosi krov glavne nadstrešnice za nošenje trake FeZn 25×4 mm. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.498.890. Ispitivanje i mjerenje instalacije slabe struje Ispitivanje i mjerenje instalacije slabe struje te izrada potrebnih atesta. Obraĉun po kom Spojevi za premoštenje metalnih masa Izrada spojeva za premoštenje metalnih masa na nadstrešnici tj.2. 45212-400-4474/2008. kom 200 28. Izdavanje atestakomplet Obraĉun po kom kom 1 2.802.xls.802.25 1.818.03 5.SPOJEVI TRAKE FeZn.40 4.10 600. trakom Fe/Zn 25×3 m¹. sa metalnim masama na objektu Izrada (vrata.3. m¹ 200 21. Mjerenje otpora petlje instalacionih vodova 3. na betonske kocke na ravni krov objekta kontrole naplate Obraĉun po metru Traka FeZn 25×4 mm Dobava i Polaganje trake FeZn 25×4 mm.ms_office . ukljuĉivo s ormarićem za mjerni spoj i spajanjem Obraĉun po kom 2. metalne konstrukcije naplatne kućice. SLABA STRUJA UKUPNO: INSTALACIJA GROMOBRANA ZAJEDNIĈKI UVJETI: .23 2. Mjerenje otpora uzemljenja 6. m¹ 80 24. Isptivanje na prekid vodiĉa instl. ventilacijskih cijevi. montaţni pribor i spajanje. na potpore za kosi krov nadstrešnice Obraĉun po metru Betonske kocke Dobava i Montaţa potpora za betonske kocke za nošenje trake FeZn 25×4 mm.60 2.80 49. postolja rampi i semafora Obraĉun po kom Gromobranski odvodi Izrada gromobranskih odvoda polaganjem gromobranske trake Fe/Zn 25×4 mm.82 1.67 1. Mjerenje otpora izolacije instalacije vodova 5.56 6. god. Mjerenje napona šuma na instalacionim vodovima 7. ţljebovi.

komplet (4 primjerka) Obraĉun po kom kom 10 52. m¹ 90 16.03 981. kom 20 36. kom GROMOBRANSKA INSTALACIJA UKUPNO: 1 4.20 10. nosećih stupova nadstrešnice i metalnih odbojnika Obraĉun po kom Traka Fe/Zn 30×4mm za izradu spoja za uzemljenje metalne konstrukcije nadstrešnice parkirališta Dobava i polaganje traka Fe/Zn 30×4mm za izradu spoja za uzemljenje metalne konstrukcije nadstrešnice parkirališta. traka Fe/Zn 30×4 mm Obraĉun po kom Spoj s trake u temelju na zaštitnu sabirnicu u GRu Izrada spoja s trake u temelju na zaštitnu sabirnicu u GRu.82 2. nosećih stupova nadstrešnice i metalnih odbojnika Obraĉun po kom Uzemljenje treptaĉa Izrada spojeva na vijak za uzemljenje treptaĉa vodom P/MJ 1×16 mm². kom 12 440.05 17.28 16.004. traka Fe/Zn 25×4 mm.[227] 98348485.84 736. m¹ 100 21. antikorozivna zaštita svih spojeva Obraĉun po kom Instalacijski kanal ispod naplatnih kuĉica Nabava i polaganje na zid instalacijskog kanala ispod naplatnih kuĉica trake za spoj metalnih masa u objektu.2008. duţine 2 m¹ Obraĉun po kom Traka Fe/Zn 30×4mm za izradu spoja za uzemljenje metalne konstrukcije naplatne kućice Dobava i polaganje traka Fe/Zn 30×4mm za izradu spoja za uzemljenje metalne konstrukcije naplatne kućice.xls. 6.4.513.82 1.62 1.172. m¹ 110 24. u ostalim razdjelnicima.05 520.80 13. 45212-400-4474/2008.19 OSTALO Strana: 220.80 11. 6. te za ureĊaje u agregatskoj i hidroforskoj stanici.00 15. Obraĉun po kom Mjerni spoj Dobava i izrada mjernog spoja na ĉeliĉnim stupovima/nosaĉima nadstrešnice pomoću kriţnih spojnica.ms_office . izdavanje atesta i izrada revizine knjige.201. Zemni uvodi Dobava i izrada zemnih uvoda ubetoniranjem trake Fe/Zn 30×4mm od odvodne cijevi kišnice do temeljnog uzemljivaĉa.513.20 12. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.00 41. Obraĉun po kom Polaganje u temelje trake Fe/Zn 40×4 mm Nabava i polaganje u temelje trake Fe/Zn 40×4 mm. poloţenim kroz cijev od instalacijskog kanala do treptaĉa prosjeĉne duţine 30 m¹. m¹ 70 21.80 800.50 9. kom 1 800. antikorozivna zaštita svih spojeva Obraĉun po kom Kriţne spojnice Kriţne spojnice za rastavni mjerni spoj i spajanje trake Obraĉun po kom Ispitivanje gromobranske instalacije Ispitivanje gromobranske instalacije i izvedba potrebnih mjerenja.285. Prosjeĉna duţina je 3 m¹.40 14.62 2.80 18.10 1.44 5. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 8.162. kom 35 28. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.10.00 4. komplet Obraĉun po kom Projekt prenaponske zaštite Izrada projekta prenaponske zaštite. god. izrada meĊusobnog spoja traka u temelju kriţnom spojnicom te spajanje varenjem svakih 2 m¹ s betonskim ţeljezom u temeljima.730. kom 12 100.004.3.

INSTALACIJA JAKE STRUJE INSTALACIJA SLABE STRUJE INSTALACIJA GROMOBRANA OSTALO SVEUKUPNO: 409.2.79 49. 1. potpuna grafika. PVC foliji i umetnuto u vrata svih razdjelnika. dimenzija kućišta 240×130 cm.4.20 500. veliĉine 49.741.PZ G09 i G10. Isporuka jednopolne sheme Isporuka jednopolne sheme – izvedeno stanje u.3.172. Izvedba display-a s LED visokog sjaja za vanjsku upotrebu. Raster 88×24 LED. – mogućnost brze zamjene svake pregorene LED i svih ostalih dijelova koji su podloţni kvarovima 98348485. I. MeĊusobni razmak LED 20 mm.1. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 3100 cd/m² za crvenu boju i 3720 cd/m² za zelenu boju.85 5. 6. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1. jednobojna (ţute LED). isporuka i montaţa promjenljivog prometnog znaka koji se sastoji od: – programabilnog display-a – signala prometnog traka Potpuno programabilni display u tehnologiji LED. komplet Obraĉun po kom kom 1 200. 6.20 6. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. – autonomni programabilni mikroprocesorski upravljaĉko kontrolni ureĊaj u svakom znaku.20 REKAPITULACIJA 6.[227] . god. Tehniĉki uvjeti za znak: – Maksimalni intenzitet svjetljenja znaka mora biti minimalno 7440 cd/m² za ţutu boju.2008.ms_office Strana: 221. – kontrola ispravnosti svake LED neovisno o aktivaciji znaka ili pojedine toĉke (detekcija greške u "hladnom" stanju) – autonomno istosmjerno napajanje u svakom znaku – neovisni strujni izvori za svaku pojedinu LED sto osigurava neovisnost intenziteta isijavanja znjaka o kolebanjima napona napajanja i prikazanom simbolu – dojave greške kod pregaranja LED i to lokalno na upravljaĉki LCD panel i daljinski prema centralnom upravljaĉkom raĉunalu. 6. Signal vozne trake . veliĉine 60×60 cm) i PZ G10 (zelena strelica. PROMJENJIVA SIGNALIZACIJA OPREMA PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE Promjenjivi LED znak 240×70 cm Dobava.5×60 cm) na istoj matrici crne boje.19 200.818. veliĉine kućišta 70×70 cm.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.20 200. Svjetlosni PZ G09 (crveni kriţ) izvesti u minimalno tri reda crvenih LED-a. 45212-400-4474/2008.67 41. Mogućnost prikazivanja dva signalna pojma: pz G09 (crveni kriţ. OSTALO UKUPNO: 200.4. svjetlosni PZ G10 (zelena strelica) izvesti u minimalno tri reda zelenih LED-a.10.xls.550.

Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.619. svjetlosni pz G10 (zelena strelica) izvesti u minimalno tri reda zelenih LED-a. Tehniĉki uvjeti za znak: – Maksimalni intenzitet svjetljenja znaka mora biti minimalno 3100 cd/m² za crvenu boju i 3720 cd/m² za zelenu boju.5×60 cm) na istoj matrici crne boje. Svjetlosni PZ G09 (crveni kriţ) izvesti u minimalno tri reda crvenih LED-a.10.xls. Mogućnost prikazivanja dva signalna pojma: PZ G09 (crveni kriţ. – kontrola ispravnosti svake LED neovisno o aktivaciji znaka ili pojedine toĉke (detekcija greške u "hladnom" stanju) – autonomno istosmjerno napajanje u svakom znaku – neovisni strujni izvori za svaku pojedinu LED sto osigurava neovisnost intenziteta isijavanja znjaka o kolebanjima napona napajanja i prikazanom simbolu – dojave greške kod pregaranja LED i to lokalno na upravljaĉu tastaturu i daljinski prema centralnom upravljaĉkom raĉunalu.Cestovni prometni signalni sistemi Montaţa znaka obuhvaća i prilagodbu nosaĉa znaka i konstrukcije na koju se znak montira. veliĉine kućišta 70×70 cm.401. god. – Elektriĉka sigurnost znaka osigurana u skaldu s odrednicama harmoniziranih normi HD 638 i HD 384 – Elektromagnetska kompatibilnost znaka sukladno EN50293:2000 Elektromagnetska kompatibilnost .04 2.ms_office Strana: 222.[227] . veliĉine 49. Obraĉun po kom postavljenog znaka. Svjetlosna jakost optiĉkog sustava mora se moći prilagoditi okolnoj svjetloći. protokol TLS/FG4 – postojanje kontinuirano podesivih termostata i grijaĉa u svakom znaku – mogućnost upravljanja intezitetom od 1-100% s grafiĉkog suĉelja upravljaĉkog programa – Pouzdan rad unutar temperaturnih granica od . veliĉine 60×60 cm) i PZ G10 (zelena strelica. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena – mogućnost povezivanja svakog znaka u sustav naplate putem serijske veze (RS-485). – autonomni programabilni mikroprocesorski upravljaĉko kontrolni ureĊaj u svakom znaku.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.36 579. – mogućnost brze zamjene svake pregorene LED i svih ostalih dijelova koji su podloţni kvarovima kom 14 41.2008. Promjenjivi LED znak 70×70 cm Dobava i isporuka promjenljivog prometnog znaka koji se sastoji od: – signala prometnog trakaSignal vozne trake . 45212-400-4474/2008.40°C do + 70°C.PZ G09 i G10. 98348485.

Program se izvršava na PC koji je smješten u glavnom objektu naplate. god. Prema centralnom raĉunalu prosljeĊuju se informacije o stanju prikaza i grešaka sa svih znakova na naplatnoj postaji.938.92 3. Upravljanje mora biti izvedeno preko tipki za odabir s ikonom stvarne slike koja se ţeli prikazati na programabilnom displeju. protokol TLS/FG4 – postojanje kontinuirano podesivih termostata i grijaĉa u svakom znaku – mogućnost upravljanja intezitetom od 1-100% s grafiĉkog suĉelja upravljaĉkog programa – Pouzdan rad unutar temperaturnih granica od .824.38 4. kom 14 7. Obraĉun po kom postavljenog panela. Obraĉun po kom postavljenog znaka. kom 16 10.[227] . Svjetlosna jakost optiĉkog sustava mora se moći prilagoditi okolnoj svjetloći.xls. Aplikacija za upravljanje mora omogućiti nadzor nad programabilnim displejima putem TLS protokola i povezivanje s glavnim centralnim raĉunalom putem TCP/IP protokola kroz temeljnu mreţu HAC-a.7".030.80 5.ms_office Strana: 223. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.030.94 98348485.081.40°C do + 70°C. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008. Obraĉun po kompletu. za manualno upravljanje i kontrolu programabilnog displaya u naplatnoj kućici. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena – mogućnost povezivanja svakog znaka u sustav naplate putem serijske veze (RS-485).00 6.130. isporuka i montaţa konvertera RS 232/RS485 za komunikaciju PC-a i znakova.00 30.7" Dobava. Konverter RS 232/RS485 Dobava. isporuka i instalacija kontrolno-upravljaĉkog programa za nadzor i upravljanje radom svih promjenljivih znakova na naplatnoj postaji. isporuka i ugradnja PC raĉunala + 17" TFT LCD.938.2008.67 107.515. – Elektriĉka sigurnost znaka osigurana u skaldu s odrednicama harmoniziranih normi HD 638 i HD 384 – Elektromagnetska kompatibilnost znaka sukladno EN50293:2000 Elektromagnetska kompatibilnost . Obraĉun po kom Osobno raĉunalo PC+17" TFT LCD Dobava.80 24. isporuka i montaţa "touch-screen LCD" panela u boji.679. kom 1 30.94 2. Obraĉun po kompletu. Kontrolno-upravljaĉki program Dobava.12 162. kom 1 2. Touch-screen LCD panela u boji 5.824. kom 1 24. ukljuĉivo i ormarić za smještaj konvertera.10.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. minimalnih dimenzija 5.Cestovni prometni signalni sistemi Montaţa znaka obuhvaća i prilagodbu nosaĉa znaka i konstrukcije na koju se znak montira. Stavka ukljuĉuje i instaliranje paketa Windows XP Professional.

Obraĉun po m¹ poloţenog kabla.00 2. 45212-400-4474/2008. Putem grafiĉkog korisniĉkog suĉelja za programiranje novih piktograma treba omogućiti memoriranje postojećih piktograma u obliku zapisa na tvrdom disku.xls. Kabel povezuje OG kutije IP65 na nadstrešnici sa glavnim razvodnim ormarom. isporuka i polaganje u kabelske kanalice na nadstrešnici i u kabelske cijevi energetskog kabela PP00 3×2. za kontrolu i upravljanje svjetlosnom promjenjivom prometnom signalizacijom.826. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 7. isporuka i instalacija programske aplikacija za programiranje novih piktograma.20 7. isporuka i polaganje u kabelske kanalice signalnog kabela 10×2×0. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla. m¹ 300 20.82 6. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla.246. I. m¹ 300 12.00 98348485. Aplikacija za programiranje piktograma Dobava. m¹ 430 7.6mm² Dobava. Stavka ukljuĉuje i sav materijal.6mm² za povezivanje nasuprotnih znakova i zankova na serijski konverter. Obraĉun po kompletu.20 7. isporuka i uvlaĉenje u kabelske kanalice signalnog kabela 3×2×0. za napajanje svjetlosne promjenjive signalizacije. njihovo editiranje te izradu novih piktograma.ms_office Strana: 224. Aplikacija se izvršava na upravljaĉkom raĉunalu naplatne postaje i spaja se na glavni upravljaĉki program.836.843. Signalni kabel 3×2×0. prijevoz i rad na postavljanju kanalica i kabelskih cijevi.21 3.81 3. 1. III. kom OPREMA PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE UKUPNO: 1 26.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. II. kpl DOKUMENTACIJA I PUŠTANJE U POGON UKUPNO: 1 7.6mm² Dobava. prijevoz i rad na postavljanju kanalica.100.20 ELEKTROINSTALACIJE Signalni kabel 10×2×0. editiranje piktograma i programiranje displeja mora biti zaštićen kroz upotrebu korisniĉkog imena i zaporke. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 1.80 933. Postupak pokretanja programa.30 3. Kabel se polaţe od tastature u naplatnoj kućici do elektroniĉkog ureĊaja u SPZ-u.6mm².826.207. Energetski kabel PP00 3×2.5mm² Dobava.10. Stavka ukljuĉuje i sav materijal.88 DOKUMENTACIJA I PUŠTANJE U POGON Dokumentacija izvedenog stanja Dokumentacija izvedenog stanja s detaljima izvedbe i uputama za rukovanje i odrţavanje II.[227] .80 26. Stavka ukljuĉuje i sav materijal.5mm² s ispitivanjem. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. god. prijevoz i rad na postavljanju kanalica. s ispitivanjem.207.2008.207. Kroz komunikaciju ostvarenu izmeĊu upravljaĉkog programa i displeja na nadstrešnici mora biti omogućeno programiranje novih piktograma u displejima.

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.10.5. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA Strana: 225.082.92 57.00 2.40 1.2 m³. na ploĉe debljine 2 mm zakrivljene prema obliku betonske zaštitne glave.401.281. 9-01.165.40 1. kom kom kom kom 1 1 1 1 1. god.401.1. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.04 III.5º u odnosu na os prometnice. prijevoz i rad na postavljanju kanalica. Kabel povezuje OG kutije na nadstrešnici s SPZ-ovima i treptaĉe na treptaĉki ureĊaj. ELEKTROINSTALACIJE UKUPNO: VERTIKALNA I HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA VERTIKALNA SIGNALIZACIJA Nabava i postavljanje prometnih znakova (t.401. m¹ 15 8.40 1.08 1. Laterna ø 300 mm Nabava i postavljanje treptaĉa (laterna ø 300 mm.139.28 5.56 kom 4 1.75 mm². promjera 90 cm Znak E01.149.50 5.4. 1. 0.56 1. kom 23 36. kpl s montaţnim materijalom za priĉvršćenje na konstrukciju.5mm² Dobava. VERTIKALNA SIGNALIZACIJA UKUPNO: 828. dimenzija 180×70 cm Nabava i postavljanje prometnog znaka K09.2 OTU VI.21 6. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 4.87 1.401. Znakovi se priĉvršćuju na stupove izraĊene od šavne ĉeliĉne cijevi i zaštićene od korozije postupkom vrućeg cinĉanja ili na aluminijske stupove.5mm² s ispitivanjem. Obraĉun po komadu. promjera 63. 1. 1. dimenzije 90×45 Prometni znak K09. 29.6.3. “High intensity grade”). aplikacijom retroreflektivne folije (klase retrorefleksije II. kom 14 2. dubine 70 cm. promjera 90 cm Znak B50. m¹ 400 92.15 7. isporuka i montaţa kutije za vanjsku montaţu sa stupnjem mehaniĉke zaštite IP 65 Obraĉun po kom m¹ 550 11. Stavka ukljuĉuje i sav materijal.12 1. Energetski kabel PP00 3×1. 1.836.01 120.xls. IV. isporuka i polaganje u kabelske kanalice na nadstrešnici energetskog kabela PP00 3×1.12 39.[227] 98348485. Iskop temelja stupa min.039.75 mm² Dobava. Kabelske kanalice PK100 Dobava.2008. 45212-400-4474/2008. za napajanje svjetlosne promjenjive signalizacije.40 560. prijevoz i rad na postavljanju kanalica. dimenzija 180×70 cm. Stavka ukljuĉuje i sav materijal.2. Znakovi se izraĊuju s folijom "High Intensity" (znak B02 minimalne retrorefleksije klase II) na aluminijskoj podlozi minimalne debljine 3 mm s pojaĉanim okvirom. 1.00 6. za napajanje LUX. Znak B02.401.401. Obraĉun po m¹ postavljenih kanalica Napojni kabel PP/2 3×0. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla.). Razvodna kutija OG IP 65 Dobava. promjera 90 cm Znak B29. s ispitivanjem.125. isporuka i priĉvršćenje na konstrukciju i stupove nadstrešnice kabelske kanalice PK100.ms_office .40 1. isporuka i polaganje u kabelske kanalice napojnog kabela PP/2 3×0.5 mm koji se ugraĊuje u betonski temelj kakvoće betona C16/20 s min. Znakove postavljati pod kutem od 3 . Obraĉun po m¹ poloţenog kabla. ţute boje) na betonsku zaštitnu glavu.09 36.40 560. Spojen na trajni napon.

puno-prazno 3.1. god.080.-5.836.10. 45212-400-4474/2008.939. s udjelom od 20 grama zrnaca na 1 kg boje. V. IV. opremi i signalizaciji na cestama (N. ţute boje sa ugraĊenim maĉjim oĉima. V.90 1.360.31 1.0 m¹ (HRN U. isporuka i ugradnja u vrhu prometnog otoka. 2.29 V.Znaĉajke nuţne za korisnike ceste) i HRN Z.029. 2.ms_office 496.80 13.14 4. 2.687. Za oznake na kolniku mora biti upotrijebljen materijal ili boja koja bitno ne smanjuje hvatljivost kolnika.00 1. 9-02 OTU VI.S4. biti postojan i ne smije mijenjati boju.00 3.488.80 4.31 57.S4.[227] .001.323. Za brzinu naleta vozila od 100 km/h.00 REKAPITULACIJA I. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.100.088.5 m¹ (HRN U.240 (Boje za tankoslojne oznake na kolniku) kao i Općih tehniĉkih uvjeta za radove na cestama (t.00 2. U skladu sa HRN EN 1317.088.222) Puna uzduţna rubna crta bijele boje. 33/05.00 1. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Materijal kojim se izvode oznake na kolniku mora imati atest kakvoće.dobava.143. širine 10 cm (HRN U.87 57.225) Ploha za usmjeravanje prometa bijele boje Iscrtavanje oznake “STOP” (PZ H38). II.88 7. Sustav za razdvajanje prometnih trakova Nabava i postavljanje sustava za razdvajanje prometnih trakova na cestarinskom prolazu (“kugle i ĉunjevi”).5.160. VERTIKALNA SIGNALIZACIJA HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA VERTIKALNA I HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA UKUPNO: PROMETNA OPREMA Zaštitni cestovni sustav (ublaţivaĉ udara) Zaštitni cestovni sustav (ublaţivaĉ udara) .00 18.xls. 1. bijele boje HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA UKUPNO: 2. 2.039.96 18. OPREMA PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE DOKUMENTACIJA I PUŠTANJE U POGON ELEKTROINSTALACIJE VERTIKALNA I HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA PROMETNA OPREMA SVEUKUPNO: 933.S2.446.221234 Puna uzduţna rubna crta bijele boje. Pri izvedbi oznaka na kolniku pridrţavati se odredbi Pravilnika o prometnim znakovima.20 57.000.323. te uţeta za meĊusobno povezivnje 39. 64/05 i 155/05).98 SVEUKUPNO: 98348485.N.029.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.068.).61 28.S4. Oznake na kolniku izvode se prema normama HRN U.223) Popreĉna puna zaustavna crta bijele boje širine 0.00 1.00 2. PredviĊa se boja s retroreflektivnim zrncima. širine 20 cm (HRN U.92 496.2.961. retrorefleksije klase II.207.0/3.222) Razdjelna isprekidana crta bijele boje širine 20 cm.26 NEPREDVIĐENI RADOVI 4% NEPREDVIĐENI RADOVI (4% 1. m¹ 300 292.) paušal 4 124. m¹ m¹ m¹ m¹ m² kom 1300 700 310 45 230 14 3. 2.3. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.6. PROMETNA OPREMA UKUPNO: 87.S4.45 6.S4. IV.687.31 REKAPITULACIJA 1.4.31 kom 10 100. 2.92 Strana: 226.20 4.2008.00 612.068. Sustav se sastoji od kugli i ĉunjeva. normi HRN EN 1436 (materijali za oznake na kolniku . 2. III.687.139.03 140.

Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.904. GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI ZA ČCP MRACLIN INSTALACIJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE STROJARSKE INSTALACIJE ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI PROMJENJIVA SIGNALIZACIJA NEPREDVIĐENI RADOVI 4% SVEUKUPNO: Za dougovoriti : Kontrola: 8.741. 45212-400-4474/2008. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.323.53 752.939.10. 4.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.904.[227] .xls.03 12.422.143.03 0. 3.789.26 496.13 221.00 98348485.055.2008.34 500. 2.422. god. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena IZGRADNJA ČCP MRACLIN 1.ms_office Strana: 227.85 2.997. 5.364.92 12.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->