AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

1.

GRAĐEVINSKO-OBRTNIĈKI RADOVI ZA ĈCP MRACLIN OPĆE NAPOMENE
Nacrti, tehniĉki opis i ovaj troškovnik ĉine cijelinu. Izvoditelj radova je duţan prouĉiti sve ovdje navedene dijelove projekta, odnosno natjeĉajne dokumentacije, te u sluĉaju nejasnoća traţiti objašnjenje od projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe. Nepoznavanje crtanog dijela projekta i tehniĉkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povećanje jediniĉnih cijena ili toleriranje grešaka u izvedbi. Izvoditelj radova je duţan pridrţavati se svih vaţećih zakona i propisa i to naroĉito Zakona o gradnji, Zakona o zaštiti na radu, Zakona o zaštiti od poţara, hrvatskih normi itd. Opći tehniĉki uvjeti za radove na cestama (Zagreb, izdanje 2001. god.) dio su ugovorne dokumentacije i Izvoditelj radova je duţan postupati u skladu s OTU-om osim ako je u projektnoj dokumentaciji drukĉije istaknuto. Svi radovi moraju se izvesti solidno i struĉno prema vaţećim propisima i pravilima struke. Na gradilištu Izvoditelj radova, u skladu s Zakonom o gradnji, mora imati Glavnog inţenjera gradilišta kvalificiranog za dotiĉne vrste poslova, koji će stalno boraviti na gradilištu. Od trebnutka uvoĊenja u posao pa do primopredaje objekta izvoditelj radova je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. Od preuzimanja gradilišta izvoditelj radova je obvezan voditi GraĊevni dnevnik i GraĊevnu knjigu. U GraĊevni dnevnik se unose svi bitni podaci i dogaĊaji tijekom graĊenja (npr. meteorološke prilike, temeperatura zraka, vrsta i broj djelatnika i opreme na gradilištu i sl.), upisuju primjedebe Projektanata, nalozi nadzornog inţenjera i Inspekcije. Tako registrirani zahtjevi obvezni su za Izvoditelja radova, s tim da je za svaku nepredviĊenu višu radnju, kojom bi se povećalo ukupne troškove predviĊene za izgradnju po ovom troškovniku, prethodno potrebna suglasnost Investitora. U GraĊevnu knjigu biljeţe se i dokumentiraju mjerenja i kalkulacije svih faza obavljenog posla i ostali podaci bitni za obraĉune prema stavkama Ugovornog troškovnika i projektu. Koliĉine radova, koje nakon izvoĊenja ĉitavog posla nije moguće mjeriti neposrednom izmjerom treba po završetku pojedinog takvog rada preuzeti i ovjeriti nadzorni inţenjer. Nadzorni inţenjer i predstavnik Izvoditelja radova unositi će u GraĊevnu knjigu koliĉine pojedinih takvih radova, s potrebnim skicama i izmjerama, te će svojim potpisima jamĉiti za njihovu toĉnost.

98348485.xls.ms_office

Strana: 1.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
Samo tako utvrĊeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konaĉnog obraĉuna radova. Izvoditelj radova je duţan na gradilištu ĉuvati GraĊevnu dozvolu, Glavni i Izvedbeni projekt i dati ih na uvid ovlaštenim inspekcijskim sluţbama. Radovi se izvode prema projektu, a u svim sluĉajevima potrebne izmjene ili dopune projekta ili njegovih djelova, odluku o tome donosit će sporazumno Projektant, nadzorni inţenjer (kao predstavnik Investitora) i predstavnik Izvoditelja radova, a tu svoju odluku unositi će u GraĊevni dnevnik. Sve izmjene ili dopune projekta, ili njegovih dijelova, za koje se po GraĊevnom dnevniku ne moţe dokazati da su uslijedile po opisanom postupku, neće se obraĉunavati ni po privremenom ni po konaĉnom obraĉunu. Da bi izmjena projekta bila pravovaljana mora je odobriti i potpisati Projektant, te se izmjena uĉinjema bez suglasnosti Projektanta neće smatrati pravovaljanom i za sobom povlaĉi narušavanje autorskog djela Projektanta. U ovom troškovniku izloţene cijene odnose se na jediniĉnu mjeru izvedenog rada. Prema tome, jediniĉne cijene obuhvaćaju sav rad, opremu, materijal, reţiju gradilišta i uprave poduzeća, sva davanja, te zaradu poduzeća. Stavke ovog troškovnika obuhvaćaju definitivno dovršne radove, ispitane po kvaliteti i koliĉini, te preuzete po Nadzornoj sluţbi Investitora. Sav rad i materijal vezan za organizaciju graĊevinske proizvodnje: ograde, vrata gradilišta, putevi na gradilištu, uredi, blagovaonice, svlaĉionice, sanitarije gradilišta, spremišta materijala i alata, telefonski, elektriĉni, vodovodni i sl. prikljuĉci gradilišta kao i cijena korištenja prikljuĉaka ukljuĉeni su u ugovorenu cijenu. U jediniĉne cijene ulaze svi troškovi potrebni za izradu ovih objekta s dobavom predviĊenih materijala, pomoćnim radovima, pomoćnin napravama i drugim sredstvima koja su potrebna za ispravnu izvedbu ili bi se mogla tijekom rada ukazati potrebnim. U stavkama su uraĉunati i sporedni radovi potrebni za ispravno dovršenje pojedinih vrsta rada, na osnovu normi, propisa i priznatih pravila tehniĉke nauke i prakse. Tako su u stavkama uraĉunati troškovi nabave gradiva, nadzorni, rukovodeći i drugi poslovi poduzeća, troškovi skela, alata, sprava i strojeva, svi sitni metalni i drugi dijelovi potrebni kod graĊenja, potrebna osiguranja tijekom radova, osiguranje odvijanja prometa, njega betona, crpljenje vode, signalizacija na gradilištu danju i noću, ĉuvanje, dovodi struje i sl., ukratko sve što je posredno ili neposredno potrebno za izvršenje radova po ovom projektu. Vrsta i kvaliteta graĊe za skele, vrsta i kvaliteta ĉeliĉnih elemenata, naĉin temeljenja skele, moraju odgovarati statiĉkom proraĉunu i projektu skele i moraju biti usklaĊene s vaţećim propisima i standardima za ĉeliĉne konstrukcije.

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

98348485.xls.ms_office

Strana: 2.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
Kod ĉeliĉne skele elementi se nastavljaju odgovarajućim spojnicama koje moraju biti ispitane i atestirane. IzraĊena skela treba imati naprave za spuštanje, podizanje i demontiranje. Prema svojim raspoloţivim mogućnostima izvoditelj radova moţe predloţiti i neku drugu vrstu skele, uz potreban projekt, statiĉki proraĉun i odobrenje projektanta i nadzornog inţenjera. Izvoditelj radova je duţan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi propisani, adekvatan i prema Hrvatskim normama atestiran materijal. Izvoditelj radova je takoĊer duţan kod izrade konstrukcija, prema projektom odreĊenom planu ispitivanja materijala, kontrolirati ugraĊeni konstruktivni materijal. Jediniĉnim cijenama obuhvaćeni su svi troškovi svih prethodnih i tekućih ispitivanja kako osnovnih materijala, tako i poluproizovda, te definitivno dovršenih radova, u skladu s vaţećim tehniĉkim propisima, pravilnicima i standardima i Općim tehniĉkim uvjetima Investitora. O ispitivanjima i pregledima vodi se posebna evidencija. Ako Izvoditelj radova smatra da pojedinim gore navedenim zahtjevima dolazi do štetnih posljedica po stabilnost ili trajnost objekta ili su pak oni u protivnosti s ostalim podacima danim u projektu, duţan je pravodobno zatraţiti odluku u vezi s tim. Izvoditelj radova duţan je obaviti sva potrebna ispitivanja i pribaviti ateste, te dokaze o kvaliteti vezano na graĊevinsko obrtniĉke radove, elektroinstalacije, vodoopskrbu i odvodnju, te strojarske instalacije. Za instalacijske sustave izvoditelj radova je duţan, u okviru ugovorene cijene, osim atesta o kvaliteti ugraĊenih materijala, dati ateste za instalacijske sustave. Izvoditelj radova je u okviru ugovorene cijene duţan provesti koordinaciju radova svih kooperanata na naĉin da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitiu već izvedenih radova. Sva oštećenja nastala tokom gradnje otkloniti će izvoditelj radova o svom trošku. Izvoditelj radova je duţan ĉistiti gradilište tokom graĊenja, kao i sve pristupne ceste. Sva fina ĉišĉenja zidova, podova, vrata, prozora, stijena, stakala i dr. posebno su opisana u pojedinaĉnim stavkama zidarskih radova. Nakon dovršenja gradnje predat će Izvoditelj radova posve ureĊeno gradilište i okolinu objekta predstavniku Investitora uz obveznu prisutnost Projektanta. Primjedbe dane od strane Projektanta imaju istu teţinu kao i primjedbe dane od strane nadzornog inţenjera Investitora. Izrada radioniĉke dokumentacije obuhvaćena je u jediniĉnoj cijeni stavaka ponudbenog troškovnika. Izvoditelj radova će izraditi vremenski plan (gantogram) aktivnosti na gradilištu, kao i financijski plan, predoĉiti ga nadzornom inţenjeru na usvajanje, te njime odrediti dinamiku financiranja, dobave materijala, opreme i sl. Nakon uspješno obavljenog Tehniĉkog pregleda i otklanjanju svih nedostataka, izvoditelj radova će predati zgradu investitoru ili po investitoru odreĊenom korisniku.

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

98348485.xls.ms_office

Strana: 3.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
Obveza Izvoditelja je na propisan naĉin zbrinuti višak materijala iz iskopa i otpad. Ta obveza takoĊer podrazumijeva pronalaţenje lokacija odlagališta (gradske deponije ili sliĉno), pribavljanje pripadajućih suglasnosti nadleţnih komunalnih i drugih sluţbi, Nadzora, Glavnog projektanta i Investitora, te sve ostale troškove za zbrinjavanje viška materijala i otpada. IzvoĊaĉeva je obveza odrţavanje javnih cesta koje koristi u svrhu graĊenja te sanacija svih eventualnih oštećenja nastalih korištenjem. Po završetku radova ceste je potrebno dovesti u prvobitno stanje bez prava na naknadu troškova. U skladu s Zakonom o javnoj nabavi, ĉlanak 35, tip, proizvoĊaĉ, artikl i drugo opreme koja se nudi i ugraĊuje je kao što je navedeno u stavkama ili odgovarajući, tj. moţe biti i od drugog proizvoĊaĉa, drugi tip ili broj artikla i sliĉno, ali odgovarajućih karakteristika. Prije nabave i ugradbe predmeta potrebno je dobiti odobrenje nadzornog inţenjera i investitora.

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

POSEBNI TEHNIĈKI UVJETI GRAĐENJA
A. I. GRAĐEVINSKI RADOVI ZEMLJANI RADOVI
Radovi na izgradnji platoa CP-a do ukljuĉivo osnovnog nasipa, zajedno sa tamponom i asfaltom, obuhvaćeni su Prometnim projektom površina i odvodnje platoa CP-a. Investitor izvoditelju radova predaje plato CP-a izveden do nivoa posteljice, odnosno do kote cca -0,50 m¹. Svi iskopi su predviĊeni u sraslom temeljnom tlu ili u zbijenom nasipu od drobljenog kamena ovisno o projektiranoj dubini temeljenja. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal preuzet u slojevima sa završnim modulom stišljivosti od Ms = 80 MN/m². Svi obraĉuni za iskop, nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju. Iskopani materijal deponirati unutar platoa jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja. Planiranje dna širokog iskopa i iskopa za temelje izvesti sa toĉnošću od ±3 cm, što je ukljuĉeno u jediniĉnu cijenu. Iskop graĊevinskih jama za temelje stupova i trakaste temelje obavlja se strojno u širokom otkopu uz djelomiĉno crpljenje podzemne vode, tako da se ruĉni iskop svede na minimum.

98348485.xls.ms_office

Strana: 4.[219]

Betonske konstrukcije po kojima će se kretati vozila treba napraviti od betona otpornog na djelovanje mraza. Potrebna graĊa za podupiranje mora biti pripremljena na gradilištu prije poĉetka iskopa. Iskopani materijal treba odlagati na dovoljnom odstojanju od ruba iskopa da ne doĊe do zarušavanja. Gornje površine betona prednjih i straţnjih blokova potrebno je kvalitetno obraditi i zagladiti bez izvlaĉenja cementnog morta. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere GraĊevinska jama temelja stupova i trakastih temelja šira je obostrano za 50 cm od betonskog oblika temelja stupa i trakastog temelja u razini donje plohe s pokosima 60°. odrone ili zatrpaju nepaţnjom ili uslijed nedovoljnog podupiranja. Svaki sloj nasipa razastire se vodoravno u debljini od 20 do 30 cm. kako bi se osigurala sigurna gradnja. razupiranja. gornje atike. U toku gradnje izvoditelj radova je duţan osigurati djelotvornu odvodnju graĊevne jame.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. pikamiranja. a višak odvozi na mjesto stalnog odlagališta.ms_office Strana: 5. 98348485.1. ulje itd. kemikalija (nafta. Podupiranja. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI BETON Prilikom betoniranja temelja stupova ĉeliĉne nadstrešnice. zaštita iskopa od oborinskih voda i eventualna crpljenja vode obuhvaćena su jediniĉnim cijenama. god. moţe se poĉeti s izvedbom temelja. Ukoliko je izvoditelj radova otkopao ispod projektom predviĊene temeljne ravnine obavezan je bez naknade popuniti tako nastale šupljine do projektirane kote uz propisani modul stišljivosti. visokih podzemnih voda ili drugih okolnosti nije moguće udovoljiti zahtjevima kvalitete. Radovi na zatrpavanju ne smiju se izvoditi ako su materijali ili podloga smrznuti.). izvoditelj radova ih dovodi u ispravno stanje. 2. grubim planiranjem i sabijanjem prema projektom postavljenim zahtjevima. te sabija odgovarajućim sredstvima na potreban modul stišljivosti. Zatrpavanje oko izvedenih temelja izvodi se nasipavanjem materijala iz iskopa.2008. 45212-400-4474/2008.xls. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena II. bez posebne naknade. eventualna miniranja. Kompletnu vidljivu površinu betona premazati sa sredstvom otpornim na djelovanje mraza i soli. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Ako se iskopane jame oštete. od 16. GraĊevne jame za temelje stupova i trakaste temelje mora prije betoniranja preuzeti nadzorni inţenjer za geomehaniku i tek nakon pregleda i odobrenja ovih radova. Dio iskopanog materijala se koristi za zatrpavanje oko izvedenih temelja. soli. odnosno odgovarajućim inhibitorom u tri sloja.[219] . blokova i otoka potrebno je ugraditi sidrene ploĉe prema detalju iz Izvedbenog projekta vodeći strogo raĉuna o geodetskoj kontroli istih.10. Rad na nasipavanju i zbijanju materijala treba prekinuti ako zbog kiše.

od 16.ms_office Strana: 6. kontrolira nadzorni inţenjer. otpornost protiv habanja. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Beton se mora proizvoditi od predhodno ispitanih i tokom vremena kontroliranih osnovnih materijala u pogonima za proizvodnju betona. odreĊena marka. konzistencija. te svjeţeg. u svjetlom rasponu. izrada. Svjeţi beton mora se ugraĊivati vibriranjem u slojevima ĉija debljina ne smije biti veća od 70 cm. Beton se mora ugraĊivati sustavno i programirano prema unaprijed izraĊenom programu i izabranom sustavu. Tekuću kontrolu osnovnih materijala. Nabava. ugradnja. Za sve betonske i armirano-betonske radove kroz jediniĉne cijene ukljuĉen je sav materijal. da beton zadovoljava sva svojstva propisana projektom. odreĊene vrijednosti koeficijenta stezanja itd. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 98348485. Nadvoji se raĉunaju u duţini otvora ukljuĉujući naleţući dio. prijevoz i rad s oplatom i skelom. Beton je projektiranog sastava. 45212-400-4474/2008. osim otvora za prolaz cijevi. stvrdnjavajućeg i oĉvrslog betona. a u svemu prema vaţećim standardima. Sastav betona mora biti projektiran raĉunski i provjeren eksperimentalno u skladu s postojećim tehniĉkim propisima i vaţećim standardima. Armirano-betonske ploĉe obraĉunavaju se od leţaja do leţaja tj. Za sve betonske radove mora biti pripremljena tehnologija koja omogućuje dobivanje gustog. oprema i rad.xls. te eventualna crpljenja vode ukljuĉeni su kroz jediniĉne stavke. Oplata je glatka a sve površine treba izvesti posve precizno i ravno. Pri obraĉunu stijena odbijaju se svi otvori. bez obzira na veliĉinu. god. kao što su vodocementni faktor.[219] . otpornost protiv djelovanja soli. modul elastiĉnosti. predhodno ispitani i kontrolirani u toku rada.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Eksperimentalno treba dokazati. za pojedine vrste betona.2008. kako to predviĊa program betoniranja. mora biti izbetoniran neprekinuto u zapoĉetom opsegu.10. Grede se raĉunaju i preko stupova po duţini. ili iskljuĉenja pojedinih ureĊaja mehanizacije iz pogona. stvrdnjavajućeg i oĉvrslog betona. kao i svjeţeg. koje će obaviti izvoditelj radova putem organizacije registrirane za tu djelatnost. vlaĉna ĉvrstoća. obrada površina betona (osim tamo gdje je prikazana kroz posebne stavke) i njega.. na osnovi operativnog plana radova u suglasnosti s Projektantom i nadzornim inţenjerom. koji su funkcionalno projektirani. Betonske podloge obraĉunavaju se u m³. Svaki zapoĉeti betonski odsjek. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. prijevozi i prijenosi. zaštitu od brzih vremenskih promjena. otpornost protiv smrzavanja. kompaktnog i vodonepropusnog betona. konstruktivni dio ili element objekta. On mora biti dokazan predhodno laboratorijskim ispitivanjima svojstva osnovnih materijala. Izvoditelj radova treba izraditi plan uzimanja uzoraka. koju obavlja izvoditelj radova. bez obzira na radno vrijeme.

2. Po završenom betoniranju izvoditelj radova mora zaštititi ugraĊeni beton od isušivanja mokrim postupkom. B. Dimenzije. impregnacija betonske površine i nanaošenje reparaturnog morta u 1 do 2 sloja. popunjavanje šupljina. Radovi na savijanju. a sam spoj mora biti vodonepropusan. odmašćivanje. U cijeni rada uraĉunata je i skela. koji se ugraĊuje. Sve vidljive površine moraju biti završnog izgleda što se postiţe primjenom odgovarajuće oplate i postupaka betonskih radova.[219] . Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.10. opći izgled betona. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti otklesavanje izboĉina. koji su sastavni dio projekta.3. 2. ili postupkom zatvaranja betonskih površina prskanjem kemijskim sredstvima i odrţavati ga trajno vlaţnim najmanje 7 dana. Eventualne nedostatke vidljivih površina treba sanirati odgovarajućim reparaturnim mortovima. ELEKTROMONTAŢNI MATERIJAL I RADOVI OPLATA 98348485. oborina i smrzavanja. Za ocjenu postignute kvalitete konstrukcije mjerodavan je.ms_office Strana: 7.2008.xls. po potrebi i više. Da bi se sprijeĉilo. osim rezultata prije spomenutih proba i kontrolnih ispitivanja. od 16. god. kod vidljivih površina betona. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena B. odstranjivanje eventualnih stršećih dijelova armature. oblik i poloţaj armature definirani su planovima armature. Kod betoniranja smiju se prekidi – radni spojevi izvesti samo na mjestima koja su unaprijed projektom predviĊena. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Sloj betona. naknadno provlaţenje i kristalizacija procjedne vode na mjestima prekida betoniranja. mora vibriranjem biti dobro spojen s predhodnim donjim slojem betona. potrebno je površine radnih rešaka prije nastavka betoniranja premazati sredstvom za vezu starog i novog betona. ELEKTROMONTAŢNI MATERIJAL I RADOVI ARMATURA – BETONSKI ĈELIK Armatura se mora postaviti solidno i struĉno prema vaţećim propisima i pravilima struke. 45212-400-4474/2008. ĉišćenje od ostataka oplate. Na prekidima mora biti ostvarena dobra prionjivost obaju betona. nastavljanu i ugradbi armature moraju biti u skladu s odgovarajućim propisima. Prije betoniranja moraju oplate i stariji beton biti mokre i moĉene posebnim oplatnim uljem.2.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. drţeći se u svemu uputstva proizvoditelja. Odmah poslije ugraĊivanja i površinske obrade beton se mora zaštititi od neposrednog djelovanja sunĉanih zraka. njegova jednoliĉnost i kompaktnost.

od 16. Oplate moraju biti poduprte i usidrene tako da nisu moguće deformacije oplate ili pomaci uslijed betona i dinamiĉkih utjecaja za vrijeme betoniranja. na naĉin koji neće štetiti konstrukciji. Kod vidljivih površina betona.xls.ms_office Strana: 8. Reške u oplati moraju dobro brtviti. hoblinja. koji ostaju u betonu nakon što se izvuku sidra. Otvori. a da se beton pri tom ne ošteti. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena III. ili glave za napinjanje. Izvoditelj radova je duţan izraditi nacrt rasporeda otvora i dati ga na odobrenje Projektantu i nadzornom inţenjeru. Oplate moraju biti prije upotrebe dobro oĉišćene od neĉistića (pijeska. kojima se sidra mogu naknadno napinjati. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Sve oplate za beton i armirani beton moraju biti izraĊene prema mjerama iz projekta.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.2008. komadića uloţaka i sliĉnog). Oplate koje upijaju vodu moraju prije betoniranja biti pripremljene tako da betonu ne oduzimaju vodu (polijevanje vodom ili zaštita odgovarajućim premazom). Za izradu prednjih i straţnjih blokova koristiti precizno sloţenu ĉeliĉnu oplatu. moraju se paţljivo i vodonepropusno ispuniti betonom. napinjanje i fiksiranje oplate moraju biti izraĊeni tako da se svaki dio koji ostane u betonu. Izvoditelj radova je duţan za svaku oplatu izraditi nacrt. ZIDARSKI RADOVI 98348485.10.[219] . radspored sidrenih otvora i naĉin njihove obrade mora biti takav da vizuelno i tehnološki odgovara vidljivom betonu. Sva popreĉna sidra moraju biti opremljena glavama za napinjanje. otpadaka ţice. te premazane oplatnim uljem. a koja se poslije mogu odstraniti. Oplate i premazi ne smiju utjecati na boju betonskih površina. odgovarajućim mortom ili upotrijebiti sustav proizvoĊaĉa oplate za zatvaranje rupa nakon izvlaĉenja sidara. Svi elementi za usidrenja. 45212-400-4474/2008. moţe posebno zaštititi od hrĊanja. god. tako da bude onemogućeno svako procjeĊivanje i oticanje vode ili cementno-pješĉanog morta. Oplate za beton se ne obraĉunavaju posebno već su ukljuĉene jediniĉnom cjenom betona. Za brtvljenje oplate mogu se upotrebljavati samo oni materijali koji ne djeluju štetno na hidrataciju betona i koji ne mogu obojiti betonsku površinu. a moţe hrĊati.

– reške dimnjaka i ventilacionih kanala zagladiti. god. moţe se izvoditi samo ako je prethodnim statiĉkim proraĉunom utvrĊeno da nosivost zida poslije tog bušenja odnosno izrade ţljeba nije manja od propisane nosivosti. prijevozi i prijenosi. kao i okoliša. zaštite. za pregradne zidove treba ispustiti zupce u masivnom zidu na svaki drugi red za 1/2 opeke. Prilikom izvoĊenja zidova zgrada izvoĊaĉ se mora pridrţavati slijedećih mjera: – zidanje se mora izvoditi sa pravilnim zidarskim vezovima. sidra. a pri zidanju cementnim mortom opeka mora leţati u vodi neposredno prije zidanja.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. – popreĉni i uzduţni zidovi moraju na spoju biti meĊusobno povezani zidarskim vezom. tj. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.ms_office Strana: 9.10. prijevoz i rad s oplatom ukljuĉeni su u stavku. Potrebna skela je prikazana kroz posebnu stavku. oprema i rad.[219] . U jediniĉne cijene ukljuĉeno je sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova prema projektu. – svako naknadno bušenje ili izrada uţljebina u zidovima zgrade koje nije bilo predviĊeno projektom. osim sidara za sidrenje nadvoja. – za vrijeme zidanja opeku kvasiti vodom. – debljina leţajnica ne smije biti veća od 15 mm. Nabava. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Zidarski radovi moraju se izvesti solidno i struĉno prema vaţećim propisima i pravilima struke. od 16.xls. te kompletno grubo i fino ĉišćenje svih objekata i njegovih površina. – zidovi ĉije izvoĊenje nije završeno prije nastupanja zimskih mrazova moraju se zaštiti na odgovarajući naĉin. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 98348485. U jediniĉne cijene ukljuĉen je sav materijal. alat. ugradnja. – vanjske fuge ostaviti prazne od 1. a širina – ako se zida za vrijeme zime treba zidove zaštiti od mraza. 45212-400-4474/2008. te eventualno crpljenje vode i sušenje površina.2008. greda i ploĉa.5 do 2 cm za vezu ţbuke prigodom ţbukanja zidova. – zidove uz vertikalni serklaţ takoĊer zupĉasto izvesti. a preklop mora iznositi najmanje jednu ĉetvrtinu duţine zidnog elementa. izrada.

2008.ms_office Strana: 10. Napomene vezane za zidarska ţbukanja: – otvori na zidu do 3 m² se ne odbijaju. Krov se izvodi kao trostrešni u nagibima od 1.8 mm. samoljepiva traka.[219] . OBRTNIĈKI RADOVI VENTILIRANA FASADA 98348485.5° do 16°. Obraĉun po m¹ pokrivenog sljemena. Obraĉun zidanih zidova. Gornji posebno profilirani lim kao Kalzip ili odgovarajuće uĉvršćuje se preko unaprijed postavljenih vodilica (raspored vodilica odreĊen je statiĉkim proraĉunom za odgovarajuću brzinu vjetra) posebnim strojem za pertlanje. bez obzira na veliĉinu. stupova i dimnjaka je površinski (m²). B. V. uz suglasnost naruĉitelja. ukoliko troškovnikom nije posebno propisano. za centralno grijanje ako su ucrtani (ne plaća se posebno. voditi raĉuna o uzidavanju pojedinih graĊevinskih elemenata. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Prilikom zidanja pravovremeno ostaviti otvore prema zidarskim mjerama. ne plaća se posebno. god. osim otvora za prolaz cijevi. Razvijena širina lima je 100 cm. kao i sav ostali pripadajući alat. i nije ukljuĉena obrada ĉela zida – kod otvora od 3 do 5 m² odbija se površina iznad 3 m². Postavu ovog lima moţe raditi samo licencirani izvoditelj od strane proizvodaca pokrova. Posebno se ne naplaćuje ni zatvaranje (ţbukanje šliceva. ulazi u jediniĉnu cijenu). Pri obraĉunu stijena odbijaju se svi otvori. Pokrivanje sljemena limom identiĉnim kao pokrovni lim debljine 0.xls. Obraĉun po m² izraĊenog krova. prilagodba sljemenjacima. opekom. sav spojni i vezni materijal. svi transporti i sl. ţljebova i sl. Zazidavanje (zatvaranje) ţljebova u zidovima ostavljenih za instalacije kanalizacije i grijanja nakon izvoĊenja tih instalacija.10. Boju lima odrediti će projektant iz vaţećih RAL boja.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. U jediniĉnu cijenu ulazi dobava i postava materijala i djelova. a nije ukljuĉena obrada ĉela – kod otvora iznad 5 m² odbija se površina iznad 3 m². rabicom ili na drugi naĉin. od 16. 45212-400-4474/2008. o ostavljanju ţljebova za kanalizaciju. te izrezivanje sljemenskog lima “NA ĈEŠALJ” na sudaru sa pokrovom. plastiĉnih podloţaka na mjestima dodira ili sudara s drugim materijalom. samo ravni lim bez profilacije. KROVOPOKRIVAĈKI RADOVI Pokrivanje kompletnog krova pokrovom od profiliranog jednostrukog aluminijskog lima. a obrada ĉela je ukljuĉena Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena IV.) iza poloţene instalacije. Lim je tvorniĉki obojen ili plastificiran s obje strane. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. U jediniĉnoj cijeni dobava i umetanje brtvi od bitumenizirane spuţvaste gume u udubljenja vala pokrovnog lima. kao Kalzip tip AF 65/333 ili odgovarajuće. vodilice. skela.

10. Minimalna debljine zaštitnog sloja iznosi 18 do 25 mikrona. Prije poĉetka radova na izradi obojene bravarije izvoditelj radova na obojenoj bravariji je duţan pregledati izvedene graĊevinske radove. te mora zadovoljiti propise HRN. Crna bravarija izraĊena je od NP i HOP vuĉenih profila.T7. a svi spojevi su izvedeni putem varenja.C. 98348485.234. U domeni protupoţarne sigurnosti fasadne ploĉe trebaju zadovoljiti klasifikaciju prema najvišoj i najjaĉoj normi za ovaj tip proizvoda. te antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida. duţan je o tome obavijestiti izvoditelja graĊevinskih radova kako bi isto bilo otklonjeno. prema vaţećim propisima i pravilima struke. Za izradu obojene bravarije koristiti plastificirane aluminijske profile sa prekinutim termiĉkim mostom tip kao Schueco International tip Royal HI 75 ili odgovarajuće. ne stvara dim i ne proizvodi toksiĉne kemijske produkte. od 16. d) otpornost na UV zrake (izbjeljivanje).[219] . Fasada treba zadovoljiti sve certifikate prema relevantnim normama kojim se dokazuje da zadovoljava i ispunjava slijedeće uvjete testiranja: a) test na savijanje. b) test na rastezanje. e) sposobnost laganog ĉišĉenja standardnim kućnim i ekološkim sredstvima. BRAVARSKI RADOVI Svi radovi moraju biti izvedeni struĉno i solidno. sa odgovarajućim kvalitetnim materijalom koji mora odgovarati postojećim propisima i standardima. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. a nakon završetka rada duţan je sav suvišni materijal i otpatke odstraniti sa gradilišta. sa odgovarajućim kvalitetnim materijalom koji mora odgovarati postojećim propisima i standardima.ms_office Strana: 11.2008.5 ĉvrstoće F220 do 260 N/mm². TakoĊer je duţan zaštititi svoje radove od prljanja drugih izvoditelja. Sva uĉvršćenja. c) test na absorciju obiĉne (destilirane) i slane (morske) vode.xls. Svi radovi moraju biti izvedeni struĉno i solidno. 45212-400-4474/2008.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. spojne elemente izvesti prema uputama proizvoĊaĉa fasade. Izvoditelj ovih radova duţan je zaštititi radove izvedene od drugih izvoditelja kako nebi svojim radom iste oštetio. Prije ugradbe bravariju je potrebno dobro oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i odmastiti. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Obloga fasade izraĊena je od max compact ploĉa kao exterior dekor broj 0270 ili odgovarajuće. god. Svi aluminijski komadi i izraĊevine moraju biti kvalitetno i odgovarajuće izvedeni. Svi okviri imaju ugraĊene pracne za usidrenje. Aluminijski profili izraĊeni su iz aluminijske legure Al Mg Si 0. Za uĉvršćenje podkonstrukcije fasade za zid koristiti cinĉane ili inox vijke. kojom se potvrĊuje da su izraĊene od materijala koji ne podrţava gorenje. prema vaţećim propisima i pravilima struke. 236. te ukoliko naiĊe na nedostatke koji mu mogu smetati. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena VI. 226 i 228.

45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog materijala. Sidra za priĉvršćenje aluminijskog lima i profila su od inoxa. Ugaoni elementi moraju biti izvedeni besprijekorno. Mjesta koja se naroĉito osjetljiva na propuštanje moraju se kitati dvokomponentnim kitom odgovarajuće kvalitete. dobava predviĊenih materijala. izradu u radionici. od 16. Za ugradnju IZO stakla koristiti propisane plastiĉne kladice. U jediniĉne cijene ulaze svi troškovi potrebni za potpuno dovršenje rada. te davanje iste na uvid i odobrenje projektantu. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena VII. Sva vanjska vrata moraju imati ugraĊene samozatvaraĉe. koji su prikazani kroz posebnu stavku.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. namještanje i podešavanje na mjestu ugradbe i nakon ugradbe. na osnovu normi. propisa i priznatih pravila tehniĉke nauke i prakse. dobavu i montaţu metalnog okova po izboru projektanta s cilinder bravama i kljuĉevima i sve opšavne lajsne. Kod svih vrata jediniĉnom cijenom obuhvatit i gumeni podni odbojnik za zaustavljanje vrata. Ĉeliĉni profili za sidrenje aluminijskih stijena premazani su radi zaštite sa najmanje dva premaza zaštitne boje.ms_office Strana: 12. Uz gore navedeno u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu radioniĉke dokumentacije. U stavkama su uraĉunati i sporedni radovi potrebni za ispravno dovršenje pojedinih vrsta rada. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.[219] . Za ostakljenje primjeniti IZO staklo dimenzija 4 + 16 + 4 mm koje je izraĊeno od termo stakla tako da koeficijent prolaza topline iznosi 1. Ovi tehniĉki uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete.2008. STOLARSKI RADOVI 98348485. uzimanje mjera na licu mjesta.10. 45212-400-4474/2008. liĉilaĉki i svi drugi pomoćni radovi. Sve ostalo prema shemi bravarije i uputama nadzornog inţenjera i projektanta.60 W/m²K. Vijci i ostala sredstva za spajanje su iz nehrĊajućeg ĉelika (inox).xls. aluminija ili drugog antikorozivnog materijala. god. Izvoditelj radova mora atestom dokazati da aluminijski profili i staklo zadovoljavaju traţene uvjete. dopremu na gradilište. Boju plastificirane aluminijske bravarije odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom. Kompletan objekt potrebno je ispitati na zrakopropusnost i o tome izraditi odgovarajuću potvrdu o sukladnosti. zidarski. Vrata i prozori koji se otvaraju moraju u falcevima imati ugraĊene gumene brtve. pogotovo u pogledu toplinske provodljivosti. pomoćne naprave i druga sredstva koja su potrebna za ispravnu izvedbu ili bi se mogla tijekom rada ukazati potrebnim. Sve metalne djelove podloţne koroziji treba zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida što je ukljuĉeno u cijenu. dobava i ugradnja dovratnika i doprozornika.

dopremu na gradilište. Unutarnja stolarija ugraĊuje se mokrim postupkom ili suhim postupkom (ugradnjom na slijepe okvire. te prema pravilima struke što je ukljuĉeno u cijenu stolarskih i bravarskih radova. LIMARSKI RADOVI 98348485. zidarski.10. Za ostakljenje fiksnog nadsvjetla primjeniti staklo optifloat debljine 4 mm. klase jer će vrata biti bojena tako da se vide godovi od drveta. U sluĉaju mokre ugradnje stolariju treba zaštititi (PE folijom).ms_office Strana: 13. Sve ostalo prema shemi stolarije. te podni odbojnik. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. a kod suhog postupka bitumeniziranom spuţvom (bitrax) i trajno elastiĉnim kitovima. klase bez godova jer će dovratnici biti bojeni nakon ugradnje. Uz gore navedeno u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu i montaţu obostranih opšavnih lajsni po izboru projektanta. kao i pripasivanje krila uraĉunato je u stolarskim stavkama kao i ugraĊivanje slijepih okvira i mokro ugraĊivanje dovratnika i doprozornika. 45212-400-4474/2008. god. dobava i ugradnja dovratnika i doprozornika. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog materijala. uputama nadzornog inţenjera i projektanta. izradu u radionici. liĉilaĉki i svi drugi pomoćni radovi. Obraĉun po komadu izraĊenih i ugraĊenih vrata. ili ekspandirajućom pjenom). Unutarnju stolariju kod standardnih namjena objekata nije potrebno brtviti na spoju sa zidom. od 16.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Dovratnici na gradilište moraju doći impregnirani i sa vanjske strane zaštićeni premazom protiv upijanja vlage.[219] . Spojnica vanjske stolarije i zida se kod mokrog postupka brtvi ţbukom i ugradnjom na pristupak. uzimanje mjera na licu mjesta. dobava predviĊenih materijala. Za ugradnju stakla koristiti stolarski ili trajnoelastiĉni kit. Za izradu dovratnika koristiti drvo jele-smreke 1. STAKLARSKI RADOVI Sva stolarija i bravarija je ostakljena prema shemama stolarije i bravarije. Širina dovratnika iznosi 10 cm. Izrada i dobava slijepih okvira. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Za izradu krila vrata koristiti hrastovi furnir 1. Boju stolarije (krila i dovratnici) odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom.xls. Sve pozicije stolarije treba izraditi prema odgovarajućim shemama u prilogu. dobavu i montaţu metalnog okova po izboru projektanta s cilinder bravama i kljuĉevima. te izrada dobava i montaţa dovratnika i doprozornika. U jediniĉne cijene ulaze svi troškovi potrebni za potpuno dovršenje rada. pomoćne naprave i druga sredstva koja su potrebna za ispravnu izvedbu ili bi se mogla tijekom rada ukazati potrebnim. Na svim vratima WC-a u donjem dijelu ugraditi ventilacionu rešetku. U sluĉaju da ove sheme nisu priloţene treba kontaktirati investitora i zatraţiti ih. namještanje i podešavanje na mjestu ugradbe i nakon ugradbe. IX. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena VIII.2008.

8 mm izuzev vertikalnih ţljebova i horizontalnih opšava koji se izvode limom kao pokrov (obojeni ravni). U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu materijala.2008. Sistem polaganje za sva poploĉenja je reška na rešku. Na sudaru poploĉenog poda i ţbukanog zida dolazi sokl od istih keramiĉkih ploĉica u visini od 10 cm. izradu u radionici. transport i montaţu na gradilištu. a na direktnom spoju s drugom vrstom lima ili metalom treba umetnuti plastiĉnu mekanu traku. skelu. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. klase.xls.10. dobavu i ugradbu PVC. veliĉine 20 x 20 cm i 30 x 30 cm brušene ili s hrapavom gornjom površinom u boji koju će odrediti projektant u dogovoru s investitorom. Podne keramiĉke ploĉice se polaţu u cementni mort ili na unaprijed pripremljenu cementnu glazuru lijepe pomoću graĊevinskog ljepila. od 16. KERAMIĈARSKI RADOVI Sva poploĉenja podova i zidova predviĊena su keramiĉkim ploĉicama od 1. upotrebu krana. mesinganih ili kromiranih kutnih i završnih lajsni. nosaĉe horizontalnih i vertikalnih oluka. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog (veznog) materijala. XI. oluci i sliĉno izvode se od aluminijskog lima debljine 0. U manjim prostorijama (sanitarije i sl. Isto tako u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu i postavu trake od krovne ljepenke na svim dodirnim mjestima aluminijskog lima s betonom ili drugim materijalom. spojeve horizontalnih i vertikalnih ţlijebova. prikljuĉak vertikalnih oluka u lijevano-ţeljezne cijevi.[219] . RADNJE SA SPUŠTENIM STROPOM 98348485.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena X. polaganje i fugiranje keramiĉkih ploĉica gotovom fugir masom po izboru projektanta. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Svi limeni opšavi. širinu reške dogovoriti sa projektantom.ms_office Strana: 14. Zidne keramiĉke ploĉice se putem odgovarajućeg ljepila lijepe na produţnim cementnim mortom oţbukane zidove. ĉišćenje podova i zidova i sve transporte. 45212-400-4474/2008. Al.) dolaze ploĉice 20 x 20 cm na podove i zidove (u istoj kvaliteti i boji). god. izradu i postavu spona na zabatnim opšavima.

5 cm kao Amstrong ili odgovarajuće (svi uredi) dok je u ostalim prostorijama (sanitarije) strop od gipskartonskih ploĉa debljine 12.5 mm sa otpornošću na poţar. krpanje rupa od vijaka. c) ispuna stropa kamenom vunom kao Tervol tip DP-5 ili odgovarajuće debljine 5 cm.10. Za priĉvršćenje rešetke koristiti originalni spojni i vezni pribor. Svi meĊusobni spojevi su putem varenja ili vijaka. e) potrebna radna skela. te sav ostali pomoćni materijal. Visinu poda uskladiti sa visinom podova u susjednim prostorijama.5 x 62. transport i montaţa na gradilištu. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. dobava komplet osnovnog i spojnog materijala.00 cm toplinske izolacije i s metalnom podkonstrukcijom. Boju poda odreĊuje projektant. zatvaranje spoja sa zidom pomoću akrila. ĉeliĉni tipli. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti uzimanje mjera na licu mjesta. ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA Ĉeliĉna konstrukcija se izvodi prema priloţenim shemama. gornju masku i uzice za podizanje. b) spušteni strop od gipsanih prefabriciranih ploĉa vel. Vrstu i boju pomiĉnih aluminijskih lamela odreĊuje projektant.[219] .AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. XIV. TakoĊer je potrebno jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje od hrĊe (pjeskarenjem). statiĉkom raĉunu i uputama projektanta. god. podloţne ploĉice. te izrada u radionici. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena XII. ugradbu eventualno potrebnih aluminijskih profila. od 16. XV. Izvoditelj radova duţan je napraviti kompletnu radioniĉku dokumentaciju i dostaviti je projektantu i revidentu na odobrenje. TakoĊer jediniĉnom cijenom obuhvatiti bandaţiranje spojeva gipsanih ploĉa koristeći samoljepivu mreţicu. te dvokratna antikorozivna zaštita na bazi epoksida. obiĉni vijci. 45212-400-4474/2008.2008. ZAŠTITA OD SUNCA U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav osnovni i spojni materijal. 62. XIII. detaljima. SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI 98348485. Obraĉun po m² stvarno postvaljenog spuštenog stropa. Pod mora biti postavljen strogo vodoravno. d) zaštita kamene vune PE folijom kao Tervol Stopair ili odgovarajuće. specijalni vijci. U jediniĉnoj cijeni je dobava i postava: a) podkonstrukcija s razmakom prilagoĊenim vrsti spuštenog stropa.ms_office Strana: 15. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Spušteni strop se izvodi od gips . UZDIGNUTI PODOVI Pod u prostoriji opreme izraĊen je od polo (ARIES) ili odgovarajućih podnih pocinĉanih rešetki koje se oslanjaju na podkonstrukciju na osnom razmaku od cca 70 cm.xls. Strop se vješa na već pripremljene ĉeliĉne nosaĉe postavljene horizontalno na razmaku 120 cm.karton ploĉa s 5. matice.

45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Bojenje gotovom tvorniĉkom bojom na bazi vapna kao Poliflor treba izvesti po redoslijedu: 1) popravak manjih neravnina. 94/96 i 114/03. rad. Izvodi se u visini cca 50 cm i obraĉunava se koz posebnu stavku troškovnika. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena XVI. trajnoelastiĉnim kitom ili odgovatajućim brojem vijaka. kitanje i brušenje eventualnih neravnina. Toniranje boje u dogovoru s projektantom i investitorom. Znakovi su izraĊeni na samoljepivoj foliji ili plastici. zaštitu ostalih površina od prljanja. Poslije sušenja kita obaviti brušenje pa tek onda nanos prvog sloja boje. dvostruki premaz epoksidnom bojom.[219] . I. Sve navedenu je ukljuĉeno u jediniĉnoj cijeni liĉenja površina. Skela je obraĉunata kroz posebnu stavku. 3) trostruki premaz bojom po izboru projektanta. Poslije kitanja ponoviti postupak brušenja i bojenje drugog sloja. i 32. treba dobaviti i postaviti znakove zaštite na radu i znakove zaštite od poţara. U cijeni sav potrebni pomoćni materijal. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. alat. Podnoţja crne bravarije (vrata) treba dodatno dvokratno obojiti crnom bojom otpornom na atmosferilije.2008. razne zaštite i sl. a ton boje odreĊuje projektant.10. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer. OBJEKT KONTROLE NAPLATE GRAĐEVINSKI RADOVI ZEMLJANI RADOVI 98348485. 1. A. 2) gletanje svih površina glet masom otprnom na vodu. Prilikom bojanja stolarije prije bojenja dovratnik zaštititi zaštitnom ventilirajućom bojom na koju se nanosi kit. od 16.ms_office Strana: 16. ĉlanak 31.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. sol i gorivo. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti.xls. Krila se nakon nanošenja ventilirajuće zaštitne nitro boje špricaju sa bojom (neolin) koja ocrtava godove. god. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama. ZNAKOVI ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŢARA U skladu sa projektom zaštite na radu i projektom zaštite od poţara. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sav materijal. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije. 45212-400-4474/2008. Koristiti znakove izraĊene i odobrene od strane Zavoda za istraţivanje i razvoj sigurnosti (ZIRS). Priĉvršćenje na zid posebnim ljepilom. Poslije sušenja prvog sloja boje ponoviti kitanje eventualno zaostalih neravnina. Zadnju ruku bojenja izvesti sa sjajnom bojom. transporte. Kod bojenja crne bravarije bojama na bazi epoksida jediniĉna cijena ukljuĉuje ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine. te sukladno Zakonu o zaštiti na radu NN 59/96.

22 0.xls. Iskop se obavlja 95% strojno. m³ 12 23.037. tj. nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju.00 12 23.407. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. preuzetog od strane nadzornog inţenjera. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.[219] . ugraĊenog nasipa. m³ 38 19.50 cm ispod kote budućeg kolnika. od 16.22 6. gline ili sliĉno naokolo izvedenih temelja i temeljnih stopa. Svi obraĉuni za iskop.40 7.20 3.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto.20 23.40 7. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal sa modulom zbijenosti Ms = 80 MN/m². Za plato je predviĊen samo osnovni nasip bez tampona i asfalta. a 5% ruĉno. Odnosi se na produbljenje iskopa za monolitne temeljne stope u sluĉaju da tlo nema propisanu nosivost.407. Nasip debljine 30 cm Nasipavanje iskopanim materijalom (kamena sitneţ) bez primjesa humusa.36 19.00 0 23. Obraĉun po m³ izvedenog.00 0.22 278. paušal 1 7.36 98348485. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹..00 0 0. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dopremu materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹.407. Iskop dubine do 200 cm Iskop za temeljnu ploĉu u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom temeljnom tlu kategorije C.00 0 7.00 0 0. tj.22 278. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar.ms_office Strana: 17.00 0 23.00 1 7. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60° ili koristiti razupiranje.22 0. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju.00 260 23. 45212-400-4474/2008. god.407.22 0. temenja blokova i raznih okana.2008. Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na iskolĉenju svih objekata i elemenata.40 2.00 1. instalacionog kanala. Nasipavanje i zbijanje obavljeti u slojevima debljine 30 cm mjereno u zbijenom stanju.00 0.22 0.22 0. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou.22 730. Svi iskopi su predviĊeni u zbijenom nasipu od drobljenog kamena. Obraĉun paušalno.40 0. samo dubine preko 200 cm. Iskop dubine preko 200 cm Sve isto kao stavka 2. a do kote .10.407. cca 50 cm ispod gotovog kolnika. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.22 0.037.40 0. kao i sve ostalo potrebno za dovršenje cijele stavke. zbijenog nasipa.64 4.40 7.407.64 23. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.00 38 19. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa svake strane konstruktivnog elementa minimalno za 50 cm.22 730.22 6. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm. m³ 260 23. Dubina iskopa je do 200 cm. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere OPĆENITO: Iskop humusnog materijala i osnovni nasip obuhvaćeni su u Projektu prometnica za trasu ceste na kojoj se nalazi CP.00 0.00 0 19. Iskopani materijal deponirati na udaljenosti 25 m¹ jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja. Ms = 80 do 100 KN/m². postavljanje i odrţavanje iskolĉenih oznaka i ploĉa na terenu od poĉetka radova do predaje svih radova investitoru.

m³ 59 19.56 7. razastiranje i planiranje u sloju debljine 20 do 30 cm ispod podova objekata kontrole naplate. biojame.56 105. m³ 2 113. temelja vanjskih blokova.22 0.40 23.756.98 19. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Nasipavanje debljine 20 do 30 cm Sve isto kao nasipavanje pod stavkom 5. okana elektroinstalacija.625.71 0. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju. god. okana odvodnje i ostalih raznih okana.95 8. oko i iznad odvodnih i ostalih cijevi u zoni otoka.00 59 19. m³ 70 23.71 0. B ili C kategorije. Široki iskop Široki iskop za ureĊaj za proĉišćavanje otpadnih voda u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom materijalu A.10.00 36 105. Podloţni sloj i obloga cijevi Dobava i ugradba fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska. samo nasipavanje.71 4.71 0.22 1.ms_office Strana: 18.22 0. 45212-400-4474/2008.22 0.71 0.71 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 2 113..22 0.756.98 6.00 0 105. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. m³ 45 105. okana naplatnih kućica. temelja treptaĉa.2008. te završno nasipavanje. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹. te nasipavanje.00 70 23.00 0 113. Obraĉun po m³ ugraĊenog fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska. Sloj ĉistoće Dobava i ugradba fino drobljenog kamenog materijala ili šljunka (sloj ĉistoće). te eventualno crpljenje vode.133. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju minimalne debljine 10 cm ispod i 20 cm iznad tjemena cijevi.22 1.71 3.22 1.805. Dubina iskopa je do 300 cm. te završno nasipavanje.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.42 9. m³ 36 105.00 0 19. Planiranje izvesti sa toĉnošću ± 2 cm. Obraĉun po m³ ugraĊenog kamenog materijala u zbijenom stanju. Nasipavanje drobljenim kamenom ili šljunkom Dobava i ugradba fino drobljenog kamena ili šljunka. armirano-betonskog instalacionog kanala izmeĊu kontrole naplate i naplatnih kućica.40 98348485. Obraĉun po m³ nasipnog materijala u zbijenom stanju.71 4. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa vanjske strane temeljne ploĉe minimalno za 50 cm.625.[219] . od 16. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju debljine 10 cm.805. zaštitnih blokova ispred naplatnih kućica.71 0. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju. razastiranje i planiranje preko podloge iz stavke 5. Nasip se izvodi posve horizontalno u sloju debljine do 15 cm.71 227. razastiranje i planiranje ispod trakastih temelja i greda (ukljuĉivo zatrpavanje eventualnog produbljenja ispod temelja).00 0 23.71 227.00 45 105. nogostupa i u zelenom pojasu. U cijeni eventualna upotreba eksploziva kao i zaštita od eventualnih šteta od miniranja.133.00 0 105. a 5% ruĉno. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60o ili koristiti razupiranje.42 113.22 1. razastiranje i planiranje ispod.71 3.xls.95 105. Iskop se obavlja 95% strojno. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 5.

26 71.111.71 11.71 0. klase C12/15 debljine d = 10 cm.113. m² 300 113.71 11. a) pijesak Obraĉun po m² prekrivene površine b) filter tkanina (geotekstil) Humusiranje Dobava.70 2. na prostoru gdje dolazi zelena površina. razastiranje i lagano nabijanje fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska oko biojame u sloju minimalne debljine 20 cm. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu materijala. m³ m² 148 168 480.66 I. ĉišćenje od korova panjeva i ostale vegetacije.00 113. Sloj pijeska fino isplanirati. korekcija rovova te izbacivanje materijala do 1 m¹ od iskopa.71 0. Nasip i geotekstil za ureĊaj za proĉišćavanje otpadnih voda m³ m² 22 20 113. Ruĉni iskop Ruĉni iskop materijala nakon strojnog iskopa.82 14. Jediniĉnom cijenom obuhvatitit dobavu i postavu filter sintetiĉke tkanine (geotekstil) izmeĊu pijeska i nasipa zemljom. m² 200 3. fino planiranje.68 480.73 57.71 6.82 14.68 98348485. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.342.26 0. beton klase C25/30 u velikoplošnoj oplati.00 0. tj. Betoniranje armiranih temelja C25/30 Dobava i ugradba betona.60 14.40 38.70 422.00 83.532.00 200 3.00 60 105.21 2.21 0. Sloj pijeska za betonske elemente Dobava i postava nosivog sloja pijeska debljine od 10 cm za postavu betonskih elemenata.73 II.00 0 105.20 640.21 0. Šljunak ispod staza Dobava i postava šljunka ispod staza uvaljanog u sloju debljine od 20 cm sa valjanjem i nabijanjem.00 83.00 15. koristeći vodilice.662.532.44 0. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 10.955. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Podloga od mršavog betona C12/15 Betoniranje betonske podloge od mršavog betona.00 0 3.60 105.44 2. Obraĉun po m³ izvedenog zbijenog nasipa. Obraĉun po m³ izvedenog zbijenog nasipa.00 148 168 480. u potrebnom padu (minimalno 1%).10.00 200 57.ms_office Strana: 19.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.66 0.71 6. te lagano nabiti ruĉnim nabijaĉima.2008.00 60 38.00 3.66 0.00 13.113. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.20 113.62 224. m³ 200 57.xls.[219] .00 0 57. a) beton b) velikoplošna oplata m³ 35 422.00 0 0 480.20 0. m³ 60 105.21 2. god.00 0 113. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou.342.71 11.48 59.71 11.82 0.00 22 20 113.00 35 422.26 71. te planiranje i nabijanje posteljice.48 59. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju.00 0.04 9.44 0. 45212-400-4474/2008.71 34.00 0.955. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.04 9.48 59.306. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Dobava.00 300 113.40 12. 1.62 224.798.20 11.71 34. 11.00 0.00 0 0 113. razastiranje i planiranje humusnom zemljom u otocima oko objekta kontrole naplate u debljini 20 do 30 cm. Obraĉun po m² pripremljene površine. Priprema posteljice Plitki iskop i poravnanje tla C kategorije.798.662.306.82 0.71 0.48 59. Obraĉun po m³ izvršenog iskopa u zbijenom nasipu.111. Beton projektiranog sastava.00 0.20 640. te hidrosjetvu.44 2. ispod temeljne ploĉe. Ms = 80 do 100 MN/m². m³ 60 38. Obraĉun po m³ ugraĊenog pijeska. elektro i ostalih okana.20 0.501.00 0 422.26 0. razastiranje. septiĉke jame. U jediniĉnoj cijeni doprema materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹.00 0.71 0. od 16.66 11.00 0 38. u padu od 2%. u armirano-betonsku temeljnu ploĉu i grede.501.

00 0.48 118. Podest izvesti po dimenzijama iz projekta objekta kontrole naplate.60 480. 45212-400-4474/2008.26 20.481.26 20. Vidljivi dio sokla .60 98348485.02 11.02 4.50 500. m³ m² 24.50 480.00 0 0 0 480.48 118.2008.48 59.32 1. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Betoniranje armiranih sokla C25/30 Dobava i ugradba betona.02 480. ravnoj i horizontalnoj oplati.26 20. Beton se mora njegovati jednim od sistema njegovanja.963. Beton je klase C25/30. klase C16/20.48 59.00 9 25 25 480. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI .00 0.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0.324.48 59. b) glatka oplata c) doplata za vidljivi dio sokla Betoniranje armiranog podesta C25/30 Dobava i ugradba betona. u armirano-betonski podest na ulazu u objekt kontrole naplate.963.00 1 2 2 480. Beton projektiranog sastava.00 0 0 0 480.26 20. Beton projektiranog sastava.ms_office Strana: 20.00 0 0 480.48 20. Popreĉni presjek podzida vidljiv je iz projekta pojedinih objekata.324.48 59.48 20.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0.48 59.48 20.6 l/m³ betona.00 0. god.02 0.02 480. od 16.00 0. a prije poĉetka vezanja betona dobro zagladiti jer se na nju postavlja hidroizolacija.00 0.48 20. te raznih kemikalija (ulje. Betonski podest je od betona klase C25/30 s finom obradom gornje površine betona. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.6 l/m³ betona. a) beton b) doplata za površinsku obradu Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 3. u donju armirano-betonsku ploĉu debljine d = 12 cm. Armatura je iskazana u posebnoj stavci. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI .48 59.02 0. a) beton b) glatka oplata c) doplata za površinsku obradu Betoniranje armirane ploĉe na podu C16/20 Dobava i ugradba betona.00 0. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.xls. m³ m² m² 1 2 2 480.604. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.00 0.00 0.04 5.02 4. Površinu betona potrebno je nakon ugradnje betona. a oplata je velikoplošna. Armatura je obraĉunata u posebnoj stavci.[219] .32 1.481.95 4.26 20.02 11.04 480. u armirano-betonski podzid (sokl) iznad temeljnih greda izvedenih pod stavkama 5 i 8. Beton projektiranog sastava.50 500. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli. Armatura je iskazana u posebnoj stavci.604.00 24.52 40.26 20.48 59. nafta i sliĉno).95 4.52 40. m³ m² m² 9 25 25 480.vanjski izvesti u posve preciznoj.9 230 480.00 0.26 20. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli.02 0.02 0.00 0.48 59.02 0. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.50 4.9 230 480.02 0.10.26 20.

151.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.. Nosaĉi kombi ploĉa Doplata za izradu.49 94. od 16. m² m² m² m² 140 48 140 30 78.937.49 101. a postavljaju se sa vanjske strane vetrikalnih i horizontalnih serklaţa.08 0. Cementna glazura je armirana mreţom Q-131.22 12.00 98348485.xls.7 cm d) cementni estrih ispod keramiĉkih ploĉica d = 8 cm 7.051.00 0.020.08 22.228.00 533. Beton projektiranog sastava.00 0 0 533.391.49 101.33 76. dobavu i postavu PVC folije debljine 0.020.40 84.937.00 0.00 0.00 78.22 0. Cementna glazura je armirana mreţom Q-131.08 22.33 76.399.020. te odrţavanje glazure.020.00 105 84. 8. Obraĉun po komadu postavljenog nosaĉa.22 0. a) beton b) glatka oplata 9.40 kom 850 15. Obraĉun po m² postavljenih kombi ploĉa.22 12.00 m³ m² 42 250 533. Beton je klase C25/30.70 23.00 42 250 533.999.70 0.00 0.00 0.987.85 19.86 19. izradu glazure zaribane do crnog sjaja. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje površine.49 94.2008. Oplata je velikoplošna . Betoniranje stropne konstrukcije prizemlja 25/30 Dobava i ugradba betona u punu armirano-betonsku ploĉu iznad prizemlja objekta kontrole naplate.glatka.08 23. a) beton b) glatka oplata 8. Kombi ploĉe dolaze “U OPLATU” armirano-betonskih serklaţa iz stavke 22. Nosaĉi se rade kao “vilice” od pocinĉane ţice debljine 3.00 101. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.33 76.70 0.2 mm svaka razvijene duţine od 50 cm. a ploĉa debljine 18 cm.10.00 0 101. Kombi ploĉe Doplata za dobavu i postavu KOMBI ploĉa debljine d = 8 cm.00 850 15. samo kat. U cijenu ukljuĉiti istovremenu izvedbu horizontalnih serklaţa. a) cementni estrih ispod keramiĉkih ploĉica d = 5 cm b) cementni estrih ispod keramiĉkih ploĉica d = 6 cm c) cementni estrih ispod linoleum poda d = 6.33 76.151.33 76.70 0. 8.00 230 101. Obraĉun po m² izraĊenog cementnog estriha. Obraĉun po m² izraĊenog cementnog estriha.70 10.00 0 0 533.48 86.a.00 15.52 13. Podupiranje je na visini cca 3.00 0.08 0.00 45 250 533. Izvodi se preko termoizolacije na podu prizemlja objekta kontrole naplate.00 0.85 19.[219] . Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.828.051.00 140 48 140 30 78.08 0.987.ms_office Strana: 21.391.00 0.48 86.60 3. Oslanja se preko monomitnih greda i horizontalnih serklaţa na armirano-betonske vertikalne serklaţe.70 0. Postavlja se 6 do 8 komada nosaĉa na m² podgleda. izradu glazure zaribane do crnog sjaja.48 86.70 23.00 0 15. Betoniranje stropne konstrukcije kata 25/30 Sve isto kao st. dobavu i postavu dodatnih nosaĉa kombi ploĉa iz stavke 24.00 m² 105 84.70 10. postavu armaturne mreţe. Izvodi se preko termoizolacije u padu na krovu objekta kontrole naplate.00 533.86 19. 10.20 4.49 94.00 m² 230 101. te odrţavanje glazure.08 0.49 101.228.08 8. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje površine.999. 45212-400-4474/2008. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Cementi estrih na podu Dobava i ugradba materijala u cementni estrih lagano armiran debljine d = 5 do 7 cm.49 101.48 86. dobavu i postavu PVC folije debljine 0.00 m³ m² 45 250 533.33 76.828.33 76.52 13.60 3.49 94. god.08 8.00 0 84.08 0.08 0.02 mm.20 4.30 m¹. postavu armaturne mreţe.00 0 0 0 0 78.33 76. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.399.00 0.00 0. Cementi estrih na krovu Dobava i ugradba materijala u cementni estrih lagano armiran debljine d = 5 do 8 cm.02 mm. 6.08 23.

Visina podupiranja iznosi do 3.00 0. Armatura mora biti ĉista od hrĊe i svih masnoća.30 10.50 15.08 0.81 115.56 533. obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu. beton klase C25/30.042.599. od 16.33 97.00 0 0 480.48 59.50 533. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Obraĉun po m³ ugraĊebog betona.00 18000 29000 6. m³ m² 3 25 533.26 0. Vijenac (vanjska greda iznad ploĉe) izvesti po dimenzijama iz projekta objekta kontrole naplate. Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete.[219] .48 59.41 6.00 197. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ravnanje.70 7.042.26 0.26 1.00 0.33 76. 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente.00 0. m³ m² 14.70 0. Beton projektiranog sastava. Beton projektiranog sastava. Beton projektiranog sastava.00 0 0 533.26 480.41 6.00 0 0 533. m³ m² 1 2 480.00 0. izrada i postava betonskog ţeljeza prema Izvedbenom projektu armature.00 3 25 533.ms_office Strana: 22.00 0. Upotrijebiti glatku precizno sloţenu oplatu jer se direktno na beton lijepi keramika.430.30 10.33 59.xls.26 480.490.333.70 533.00 0.00 0.481.33 76.5 291 533. a) rebrasta armatura RA-400 b) mreţasta armatura MAG-500 Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 11.41 6. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.733.10. Oplata je dašĉana.56 12.33 59.08 5.70 7.733.99 1. sjeĉenje.490.33 97.81 0. beton klase C25/30.26 1. te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorniĉkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom.00 10 132 533.33 97.33 76.33 59.70 13. beton klase C25/30. Obraĉun po kg ugraĊene armature.430.33 59.81 0. a) beton b) dašĉana oplata Betoniranje vijenca C25/30 Dobava i ugradba betona u armirano-betonski vijenac iznad vanjskih zidova. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Dobava i ugradba betona u armirano-betonske vertikalne i horizontalne serklaţe i nadvoje u vanjskim i unutarnjim nosivim i pregradnim zidovima.00 0.26 0.41 6.48 59.48 59.08 5. Beton je klase C25/30.48 118. dimenzija i presjeka prema projektu objekta kontrole naplate.26 0. Dimenzije nadvoja su zadane projektom pojedinog objekta. Beton projektiranog sastava. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.70 0.00 6.99 1. god. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. kg kg 18000 29000 6.0 m¹.00 197. dimenzija i presjeka prema projektu objekta kontrole naplate.33 76.00 0.00 1 2 480.333.00 14. Upotrijebiti glatku precizno sloţenu oplatu za okna.481.2008.29 28.00 98348485.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.599.5 291 533. presjeka prema projektu objekta kontrole naplate.33 97.00 0 0 533.52 14.380.81 115.08 0. a) beton b) glatka oplata Betoniranje okana odvodnje C25/30 Dobava i ugradba betona u armirano-betonska okna odvodnje.52 480.48 118.00 0. Betoniranje serklaţa i nadvoja C25/30 m³ m² 10 132 533. savijanje. a) beton b) glatka oplata Armatura Dobava.29 28. 45212-400-4474/2008.380. a) beton b) glatka oplata Betoniranje temelja agregata C25/30 Dobava i ugradba betona u armirano-betonski temelj agregata. Upotrijebiti glatku precizno sloţenu oplatu.00 0 0 6.

rad. od 16.42 13.344.00 0 22. 13. Visina skele iznosi cca 4. Širina kraka 110 cm.00 592 22. alat.70 0. TESARSKI RADOVI OPĆENITO: Oplata svih betonskih i armirano-betonskih elemenata ukljuĉena je u jediniĉne cijenu istih i prikazana kroz betonske i armiranobetonske radove.33 97.33 97.00 98348485. 0. Armatura nije sadrţana u stavci.00 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Dobava.42 0. Nosive i pregradne zidove takoĊer je potrevno povezati preklapanjem opeke.42 0. beton oplata UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 16.5 m¹.64 13. visina podupiranja do 3. Visina skele je do 4.00 0 0. ZIDARSKI RADOVI OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal.64 13. m² 592 22. 1. te otprema pokretne ĉeliĉno-drvene skele za bravarske i soboslikarsko .08 IV.66 2. Skela za visoke prostore Dobava. montaţu. izrada i demontaţa skele nakon dovršenja svih radova.42 III.713.00 0. 45212-400-4474/2008.713.00 0.0 m¹.272. UKUPNO TESARSKI RADOVI: 0.215.00 0 0.44 440. demontaţu i odvoz elemenata fasadne skele.liĉilaĉke radove. sidra.66 2.44 440. kom 1 440.33 97.6 24 533.10. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 1.6 24 533.344.08 22. Betoniranje AB subišta sa C 25/30 m³ m² 2.00 0. betonom klase C 25/30 u potrebnoj glatkoj oplati.80 652.215.44 0. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dovoz.386. Obraĉun po m² vertikalne projekcije skele.ms_office Strana: 23.[219] . Skela sluţi za izradu svih radova na fasadi (zidanje i izrada fasade).70 1.00 0 0.272.386.56 533. Odnosi se na rad u visokim prostorima (ĉeliĉna nadstrešnica).80 652.00 0.00 0.00 1 440.33 97.00 0 0.0 m¹. razne zaštite i sl.44 2. Obraĉun po kom skele Fasadna skela Izrada montaţno-demontaţne fasadne skele sa podnicama i ogradom u visini svake etaţe.00 0 0 533.2008.56 III.00 0 440.44 0.00 0.xls. transporte.00 0. visina 17 cm. god. Sve prema planu oplate i planu armature u skladu sa statiĉkim raĉunom. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova. izrada i betoniranje AB trokrakog stubišta zajedno sa podestima. Širina stepenice 27 cm.44 440.00 0.00 0.70 0.00 2.70 II.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0.00 0.

a sastoji od hladnog bitumenskog premaza.332. Paziti da se ploĉe ne oštećuju.[219] . Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.93 0. te dva sloja varene bitumenske ljepenke debljine 4 mm s meĊusobno zavarenim preklopima 10 cm. a) horizontalna hidroizolacija Hidroizolacija zidova Izrada horizontalne hidroizolacija ispod vanjskih i unutarnjih nosivih zidova. Na spoju sa zidom ugraditi rubne trake od kamene vune u visini cementnog estriha.67 20.627.00 0 132. Kamena vuna dolazi preko hidroizolacije na podovima prizemlja. m² 236 77.232. Hidroizolacija se sastoji od hladnog bitumenskog premaza.627.00 236 77.10. god. Obraĉun po m² ugraĊene kamene vune. Termoizolacija na krovu d=12cm Dobava i ugradba na krov objekta kontrole naplate kamene vune kao Tervol tip TPT 60/60 ili odgovarajuće.80 80.93 0. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje betonske podloge od svih prljavština. m² 35 80. Druga traka mora imati pomak preklopa za 50% u odnosu na prvu.68 0. nanošenje sloja prajmera (resitol) i varenje prve i druge trake.00 0 80. m² 250 132.68 18.67 0. Druga traka mora imati pomak preklopa za 50% u odnosu na prvu. Donja podloga mora biti propisno suha što se dokazuje mjerenjem postotka vlage na površini betona.2008. debljine d = 6 cm. Hidroizolacione trake moraju biti 100% zavarene za podlogu kao i meĊusobno. m² 280 73. Hidroizolacione trake moraju biti 100% zavarene za podlogu kao i meĊusobno.00 35 80.802. Donja podloga mora biti propisno suha što se dokazuje mjerenjem postotka vlage na površini betona.232.00 0 77. Termoizolacija na podovima d=6cm Dobava i postava kamene vune kao Tervol tip TPT-60/60 ili odgovarajuće.93 33.93 33. debljine 12 cm (2×6 cm). Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.68 18. te dva sloja varene bitumenske ljepenke debljine 4 mm s meĊusobno zavarenim preklopima 10 cm.68 0. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje betonske podloge od svih prljavština.xls. od 16.67 0.48 77.08 0. te pravilno bez razmaka sloţiti ploĉe od kamene vune.08 2.00 250 132.60 73. nanošenje sloja prajmera (resitol) i varenje prve i druge trake. Prije postave kamene vune potrebno je dobro oĉistiti površinu betonske ploĉe.332.80 3.ms_office Strana: 24.00 0 73. tako da se izbjegne preklapanje vertikalnih spojeva.50 98348485. 45212-400-4474/2008.48 4. Hidroizolacija se izvodi na armirano-betonskom nadtemeljnom zidu. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Hidroizolacija Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacija podova u prizemlju objekta kontrole naplate i vanjskih zidova okna naplatne kućice. Obraĉun po m² izraĊene hidroizolacije.08 2. Obraĉun po m² izraĊene hidroizolacije. a rezanje kamene vune obavljati posebnim noţem.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.08 0.802.60 2.67 20. Obraĉun po m² izraĊene hidroizolacije.00 280 73.50 132. Prvu i drugu ploĉu Tervola postavljati sa preklopom od 50%.

55 0. sve unutrašnje transporte. Obraĉun po m² postavljene folije gledano tlocrtno. m² 380 6.3 m¹. Zidanje obavljati sa produţnim mortom M-50.41 2.00 0 6.50 146. Hidroizolacija se se izvodi sa plastificiranom polivinil klorid (PVCP) folijom kao tip Sikaplan SGmA 1. 45212-400-4474/2008. Odnosi se na zidove prizemlja i kata objekta kontrole naplate.60 8. Zidanje nosivog zida debljine 20 cm Sve isto kao stavka 6.80 6.80 6.20 129.135. Odabrati vrstu folije koja se kemijski “podnosi” sa postavljenon kamenom vunom. U jediniĉnoj cijeni izrada monolitnih nadvoja iznad vrata. od 16. Prilikom zidanja zida obratiti paţnju na izvedbu horizontalnih i vertikalnih serklaţa. spravljanje morta. lica. m² 240 129.60 164. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 5. god. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Plastiĉna folija d=0.96 0.73 0.00 0 164.24 52.00 0 240.435. Zidovi se izvode u prizemlju objekta kontrole naplate.55 36.24 0.24 52. Obraĉun po m² izvedenog zida.55 36. Zidanje pregradnog zida debljine 10 cm Sve isto kao stavka 6.80 240.852. dobavu i postavljanje trake.00 220 240. njegovanje za vrijeme i nakon zidanja. originalnih pomoćnih proizvoda. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje betonske podloge od svih prljavština i prašine. debljine 1..2 cm..00 0 129.73 0.24 0. Obraĉun po m² kompletno izraĊene hidroizolacije.2008.135. Zidanje vanjskog zida debljine 38 cm Dobava materijala i zidanje vanjskih zidova debljine 38 cm sa opekom kao POROTHERM tip 38 S P + E ili odgovarajuća.41 0.435.4 ili odgovarajući. Zidovi se izvode sa 2. m² 250 146.73 31. m² 360 164. Zidanje se obavlja mortom M-100 u debljini od 1.00 240 129.41 2.10. te korištenje d proizvoĊaĉa folije.80 7. visina zidanja do 3. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu opeke.3 m¹.96 59.637. Obraĉun po m² izvedenog zida. zidanje sa 100% zapunjavanjem mortom horizontalnih fuga u debljini od 1. ukljuĉivo zaštitu hidroizolacije i sloj sitnozrnatog šljunka debljine 5 cm iznad hidroizolacije.73 31. Hidroizolacija krova Izrada horizontalne hidroizolacija krova objekta kontrole naplate.ms_office Strana: 25. visine do 3.385.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.xls.2mm Dobava i postava plastiĉne folije debljine d = 0. Obraĉun po m² izvedenog zida.96 59.96 0. obvezno natapanje opeke sa vodom prije poĉetka zidanja. Hidroizolacione trake moraju biti 100% zavarene meĊusobno. m² 220 240. Prije postave folije potrebno je površinu dobro oĉistiti i otprašiti. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.2 cm sa 100% zapunjavanjem horizontalnih reški.2 mm preko kamene vune.00 360 164.20 9.385. samo zidanje pregradnog zida debljine d = 10 cm sa opekom kao POROTHERM tip 10 P + E ili odgovarajućom.[219] . samo zidanje nosivih zida debljine d = 20 cm sa opekom kao POROTHERM tip 20 S P + E ili odgovarajuća.637.00 380 6.4 mm s meĊusobno zavarenim preklopima 5 do 10 cm. meĊusobno varenje traka.852.50 98348485.41 0.55 0.00 250 146.00 0 146.

338. Obrada armirano-betonskih zidova Zidarska obrada površine armirano-betonskih zidova sa odgovarajućim reparaturnim mortom.[219] .86 1.000.86 0.92 12. Hidroizolacija sanitarija Sve isto kao stavka 1. U jedinicnoj cijeni uraĉunati i radnu skela za rad na visini 3. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti otklesavanje izboĉina.00 0 47.86 0.xls.55 47. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sidra. debljine d = 4 cm. slaganje ploĉa od Tervola sa toĉkastim ljepljenjem na zid i postavu sidara na propisanom razmaku.68 28. Izravnavanje izvesti sa odgovarajućim mortom za podlijevanje. Termoizolacija na podu d=4cm Dobava i ugradba kamene vune kao Tervol tip TPT (TPT 20/20 + TPT 20/20) ili odgovarajuće.00 1600 51.2 mm preko kamene vune. Kamena vuna se priĉvršćuje za nosivi zid sa pocinĉanim sidrima i to sa njegovim plastiĉnim dijelom.08 0.03 0. m² 32 80.25 0.000.92 60.00 22 60. m² 9. popunjavanje manjih oštećenja na zidu.25 82. odmašćivanje. Obraĉun po m² obraĊene površine betonskog zida. Na 1 m² dolaze minimalno 6 do 8 komada sidara.08 2. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Dobava i ugradba kaširane staklenim voalom kamene vune kao Tervol tip FPL-80 ili odgovarajuće.00 76.25 82. samo hidroizolacija sanitarija u objektu kontrole naplate s podizanjem 5 cm iznad godovog poda.03 4.00 9. Na izravnatu glazuru postavlja se kompjutorski pod. Obraĉun po m² oţbukanog zida.56 80.00 51. Obraĉun po m² postavljene hidroizolacije.86 1.24 47.372.25 451. vapnenom ili gipsanom ţbukom sa našpricavanjem svih ploha cementnim mlijekom.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0 60.03 0.55 47. od 16.25 0.25 0.00 0 80. Postava u suho paralelno sa postavom fasade od max compakt ploĉa.25 0.25 451.68 14. te postava u suho na podu u prostoriji agregata. Glazura betonske ploĉe Izravnavanje armirano-betonske ploĉe u prostoriji ureĊaja sa glazurom debljine d = 1 cm. odstranjivanje eventualnih stršećih dijelova armature. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti i izradu cementnog holkera. m² 156 28. Obraĉun po m² izvedene glazure.00 0 76. Obraĉun po m² postavljene kamene vune.24 98348485. ĉišćenje od ostataka oplate. Obraĉun po m² ugraĊene kamene vune.56 15.. Ţbukanje unutarnjih i vanjskih zidova Ţbukanje unutarnjih i vanjskih zidova grubom i finom produţnom cementnom. Termoizolacija fasade d=8cm m² 450 76.562. U cijeni dobava i postava PE folije debljine 0.596.372. popunjavanje fuga i sl.88 0.88 34. debljine 8 cm.00 11.88 0. 45212-400-4474/2008. te ugradba rubne trake od kamene vune kao Tervol tip RS 120 debljine 1.03 4.00 156 28. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 10. god.596.88 34. popunjavanje šupljina. m² 1600 51. krpanje i obradu oštećenja i fuga.08 0.2008.ms_office Strana: 26. Zidarska obrada odnosi se samo na betonsku površinu zida.338. m² 22 60.08 2.00 0 51. otklesavanje iscuraka morta i betona.10.00 0 28. Strogo voditi raĉuna ravnosti i vertikalnosti ţbuke. impregnacija površine betonske ploĉe i nanaošenje reparaturnog morta u 1 do 2 sloja.3 m¹.562. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.2 cm okomito uz zidove u visini 8 cm. otklesavanje manjih neravnina.00 13.00 450 76.00 32 80.

45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Dobava i ugradba aluminijskih pragova od flah profila 40×4 mm na mjestima gdje je razlika u podu po visini ili vrsti materijala.10.11 0.92 112.00 0 140. te sistemon za blokadu koloture. Ugradba rubnjaka na betonskoj podlozi od betona marke MB-25 i popreĉnog presjeka 30×24 cm sa razmakom reški izmeĊu betonskih rubnjaka od 1 cm i njihovo popunjavanje cementnim mortom u omjeru 1:2 sa polukruţnim zaglaĊivanjem. Aluminijski pragovi kom kom 26 9 116. a) prag duţine do 1 m¹ b) prag duţine od 1 do 2 m¹ Metalni jarbol za zastave Dobava i ugradba metalnog jarbola za zastave. koloturom za podizanje zastave.006. U jediniĉnoj cijeni uĉvršćenje aluminijskog flah progila za drveni ili aluminijski dovratnik.92 98348485.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.47 0.80 17.00 2 3.45 19.239.47 0. Obradu obaviti sa odgovarajućim reparaturnim mortom. od 16.00 0 112.003. Ukoliko se ne mogu koristiti cijeli betonski elementi iste precizno odrezati na rezalici sa dijamantnom ploĉom. Betonski elementi moraju imati atest o otpornosti na djelovanje mraza i soli. Obraĉun po m¹ ugraĊenih betonskih rubnjaka.00 0.20 20. m² 280 140.xls. Betonski rubnjaci Dobava i postava betonskih prešanih rubnjaka dimenzija 50×20×8 cm izraĊenih od betona marke MB-40.0 m¹. Obraĉun po m² obraĊenog sokla.00 18.12 1. 45212-400-4474/2008.00 6.47 2.14 0.00 280 140.20 0. Betonski rubnjaci moraju imati atest o otpornosti na djelovanje mraza i soli.00 0 66.12 196. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 16.14 39. Obraĉun po m² ugraĊenih betonskih elemenata.11 0.ms_office Strana: 27.326.003. m¹ 35 66.00 3.00 0 0 116.12 196. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sve gore navedeno.20 3. Betonske ploĉe Dobava.20 3. god.45 66. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sve gore navedeno.765.493.2008.00 26 9 116. Obrada sokla objekta Zidarska obrada vidljiivog dijela armirano-betonskog podnoţja (sokla) objekta kontrole naplate sa otklesavanjem i popravkom neravnina. Visina jarbola je cca 5.20 140.47 2. Nakon slaganja betonskih elemenata iste je potrebno nabiti vibroploĉom.11 30. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.12 196.20 0.14 39.003.11 30.80 116. kom 2 3.12 1. Obraĉun po komadu montiranog jarbola. Obraĉun po komadu ugraĊenog praga.00 0.019.00 0 3. m¹ 272 112.00 0.00 35 66.00 0. a višak pijeska koji ostane nakon zamuljivanja odstraniti mekanom ĉetkom.493.019.12 196. doprema i postava gotovih betonskih elemenata debljine 6 do 8 cm u boji po izboru projektanta sa zamuljivanjem reški mekanim pijeskom. U jediniĉnoj cijeni je kompletan jarbol sa ĉeliĉnim uţetom.239.326.14 0.003.00 272 112.[219] .765.006.00 6.

štemanje. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno.962.2008.412.00 50 50 39.713. 45212-400-4474/2008.[219] .25 IV.050.562.050.00 0.25 0. Obraĉun po m² ovako izvedenog zida (špalete).10. 1. Ploĉe Tervola na zid se priĉvršćuju ljepljenjem graĊevinskim ljepilom.215.562.00 0.08 504.004. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 21. III.24 51.20 160.73 652.18 0.67 39. Termoizolacija zidova negrijanih prostora d=6cm m² 60 184.00 0 0 39.25 0. B. debljine 6 cm na betonske zidove sa unutarnje strane agregatne stanice. Oko špaleta otvora potrebno je zalijepiti špaletni element Tervol PTP debljine 2 cm.254.713.18 11.00 0. postavlja mreţica po cijeloj površini zida i gleta se drugi sloj ljepila. Jediniĉnom cijenom obugvatiti sve navedeno.16 23.04 OBRTNIĈKI RADOVI 98348485.254.80 22.00 2. od 16. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Dobava i ugradba kamene vune kao Tervol tip DP9 lam ili odgovarajuće. Ploĉe lijepiti na zid sa preklopom na pola ploĉe i paziti da ljepilo ne ulazi u fuge.16 23.00 0 184.67 1.412. postavlja mreţica po cijeloj površini zida i gleta se drugi sloj ljepila.00 0.ms_office Strana: 28. Prije poĉetka ljepljenja Tervola betonski i zidovi od opeke se moraju premazati grund masom za impregnaciju.08 504. Ploĉe Tervola na zid se priĉvršćuju ljepljenjem graĊevinskim ljepilom.00 0. Ostali zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom. A.412. Nakon sušenja nanosi se treći sloj ljepila koji prije nanošenja mase za impregnaciju mora odstajati minimalno 7 dana. Nakon ljepljenja Tervola isti se gleta prvim slojem graĊevnog ljepila. Obraĉun po m² ovako izvedenog zida.00 0.56 13.00 0.004.24 51.00 2.18 11. Nakon ljepljenja Tervola isti se gleta prvim slojem graĊevnog ljepila.67 REKAPITULACIJA I.00 0.50 504.00 0.223.00 145 160.00 83.16 0.00 0.00 0.24 51. ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI TESARSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: 83. debljine 3 cm na špalete oko prozora u objektu kontrole naplate.00 0.xls.67 1.25 1. Kada prvi sloj graĊevnog ljepila oĉvrsne oko špalete otvota se stavlja profil za ojaĉanje.412.18 0. sati sati 50 50 39.20 23.00 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.662. m² 145 160. Termoizolacija špaleta d=3cm Dobava i ugradba kamene vune kao Tervol tip TPT30 ili odgovarajuće.50 504.80 184. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika. Nakon sušenja nanosi se treći sloj ljepila koji prije nanošenja mase za impregnaciju mora odstajati minimalno 7 dana.56 13.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.16 0.73 652. Prije poĉetka ljepljenja Tervola betonski zidovi se moraju premazati grund masom za impregnaciju.223. god. II.662.215.00 0 160.04 0. Kada prvi sloj graĊevnog ljepila oĉvrsne oko špalete otvota se stavlja profil za ojaĉanje.24 51. rezanje asfalta.962. IV.00 60 184.

Sistem podkonstrukcije omogućava odmicanje fasadnih ploĉa od termoizolacije i samim tim zraĉni prostor od 30 . dakle najvišoj i najjaĉoj normi za ovaj tip proizvoda.50 mm potreban za strujanje zraka.00 0. Izvoditelj radova je duţan osigurati i dostaviti statiĉki proraĉun fasade.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0. spojne elemente izvesti prema uputama proizvoĊaĉa fasade. kojom se potvrĊuje da su izraĊene od materijala koji ne podrţava gorenje. Ploĉe se uĉvršĉuju na odgovarajuću podkostrukciju nevidljivim spojem . Vanjski i utarnji dekorativni slojevi zaštićeni su akrilinim smolama specijalnom NT. te ovjeri projektanta.00 0.EURO FOX ili odgovarajućim.00 0 0.00 0.xls. Fasadne ploĉe trebaju zadovoljiti certifikat prema normi EN 438 kojim se dokazuje da zadovoljavaju i ispunjavaju slijedeće uvjete testiranja: a) test na savijanje. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.00 0. U domeni protupoţarne sigurnosti fasadne ploĉe trebaju zadovoljiti klasifikaciju prema normi B . dimenzije i raspored ploĉa. Raster fasade. UGOVORNI TROŠKOVNIK br. po sistemu kao MAX . Redni broj V.00 0 0. ne stvara dim i ne proizvodi toksiĉne kemijske produkte. Iste se montiraju po sistemu otvorenih horizontalnih i vertikalnih fuga širine 6 mm.tehnologijom koja svojom dijamantnom strukturom štiti ploĉe od najpogubnijih faktora .aluminij.00 0.00 0.00 0 0. d) otpornost na UV zrake (izbjeljivanje). c) test na absorciju obiĉne (destilirane) i slane (morske) vode. te idelno ravnanje fasade i mogućnosti reljefnih istaka.00 0.00 0 0. Srednjica ploĉe izraĊena je od visoko kavalitetnih celuloznih papira oplemenjenih fenolnim smolama. d0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere VENTILIRANA FASADA OPĆENITO: Obloga fasade izraĊena je od materijala kao MAX EXTERIOR COMPACT ili odgovarajućih. ploĉa na bazi visoko tlaĉnog prešanog laminata debljine 6 mm u boji i dekoru 0270.s2. od 16. god.00 98348485.ms_office Strana: 29.UV zraka.00 0 0.00 0 0. te svi ostali tehniĉki detalji izraĊeni su prema tehniĉkim uputstvima proizvoĊaĉa fasadnih elemenata i sistema.00 0. Za uĉvršćenje podkonstrukcije fasade za zid koristiti cinĉane vijke. 45212-400-4474/2008. Podkonstrukcija je izraĊena od apsolutno antikorozivnog materija .ljepljenjem (kao SIKA TACK PANEL PU ili odgovarajuća ljepila). Sva uĉvršćenja. b) test na rastezanje.00 0.[219] .2008.00 0. e) sposobnost laganog ĉišĉenja standardnim kućnim i ekološkim sredstvima.10.

51 4.73 344.386. Fasada je svojom vanjskom plohom odmaknuta od zida cca 12 cm.81 19.00 366.2008. Fasadna skela prikazana je u posebnoj stavci ovog troškovnika (vidi tesarske radove). a) BRAVARSKI RADOVI CRNA BRAVARIJA 98348485.10. obloge ventilirane fasade od materijala kao MAX EXTERIOR COMPACT ili odgovarajućeg.477. Nosivi profili za fasadu Dobava kompletnog materijala. izrada i montaţa. u boji i dekoru 0270.ms_office Strana: 30. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav potreban rad.35 2.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. na tipsku podkonstrukciju. m² 25. izrada i montaţa. profili na mjestima priĉvršćenja fasadnih ploĉa imaju umjesto gumenih brtvi silikonske brtve radi osiguranja rastezanja fasadnih ploĉa.00 V. 2. Obloga sokla Dobava kompletnog materija. Obraĉun po m² izraĊenog sokla. Preko kamene vune potrebno je poloţiti paro propusnu foliju kao Tyvek ili odgovarajuću. materijal i priĉvrsni pribor. izrada i montaţa. obloge sokla od materijala kao MAX EXTERIOR COMPACT ili odgovarajućeg.920. Obraĉun po m¹ ugraĊenog profila. na tipsku podkonstrukciju. Kamena vuna kaširana staklenim voalom prikazana je u posebnoj stavci ovog troškovnika (vidi zidarske radove).81 0.00 m¹ 730 4. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav potreban rad. UKUPNO VENTILIRANA FASADA: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.00 730 4.5 751.00 0. aluminijske plastificirane konstrukcije izraĊene od fasadnog profila kao SCHÜCO ROYAL S 70FF ili odgovarajućeg u kombinaciji s prozorskim profilom kao SCHÜCO ROYAL 75FF. od 16. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav potreban rad.73 0.00 0 751. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 0. Fasadna skela prikazana je u posebnoj stavci ovog troškovnika (vidi tesarske radove).00 0.00 2.00 0.00 0. Stavka obuhvaća dobavu i postavu kamene vune kaširane staklenim voalom kao Tervol tip FPL 50 ili odgovarajući debljine 5 cm. Stavka obuhvaća dobavu i postavu fasadnog aluminijskog profila.171. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Ventilirana fasada Dobava kompletnog materija.81 0. u boji i dekoru 0270.386. 45212-400-4474/2008. god.00 366.81 19.00 0 4.35 695.00 0. u boji i dekoru 0270.171.00 495 695.00 0 0. materijal i priĉvrsni pribor.920. ploĉa obostrano oplemenjenih. m² 495 695. Obraĉun po m² izraĊene fasade.00 0 0. vertikalno i horizontalno montirane po fasadi objekta kontrole naplate prema rasteru iz projekta.16 3. Preko kamene vune potrebno je poloţiti paro propusnu foliju kao Tyvek ili odgovarajuću.477. ploĉa obostrano oplemenjenih budu u istoj ravnini.00 0 695. Dimenziju fasadnog prolila odabrati tako da profil i fasada objekta koja je izraĊena od materijala kao MAX EXTERIOR COMPACT ili ogovarajućeg.16 751.73 344. Boju plastifikacije odrediti će projektant.xls.HI ili odgovarajućeg.5 751.[219] .00 0.00 25.73 0.00 0.51 VI. materijal i priĉvrsni pribor. ploĉa obostrano oplemenjenih.

92 0.00 2 704. isporuka na gradilište i ugradba rubnog "L" nosaĉa popreĉnog presjeka dimenzija 100×120 mm izraĊenog od ploĉevine debljine 4 mm. Otiraĉ u vjetrobranu Izrada.92 38. ''L'' profil se montira na rubovima vanjskih otvora po fasadi i sluţi za uĉvršćenje podkonstrukcije fasade i slijepih ĉeliĉnih dovratnika i doprozornika za ugradnju vanjske aluminijske bravarije.489.49 0.xls.92 0.00 1 1. god.49 0.409.40 704. Obraĉun po m¹ stvarno izraĊenih kompletnih nosaĉa.489.489.40 2.49 1. Rešetku izvesti tako da se zbog ĉišćenja moţe vaditi.70 1.49 1. materijalom i sredstvima potrebnim za potpuni dovršetak radova. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere OPĆENITO: Crna bravarija izraĊena je od HEA HOP vuĉenih profila.409.00 0 0. a sa drugom stranicom priljubljenom uz vanjski zid.70 0. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sav spojni i pomoćni materijal. isporuka gradilištu i ugradba okvira i otiraĉa u vjetrobranu.694. /Glavni ulaz/ Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0. Profil izvesti oko svih stranice vanjskih otvora sa okomitom stranicom na rubu otvora. TakoĊer je potrebno izbušiti i rupa promjera 5 mm na svakih 30 do 40 cm za uĉvršćenje podkonstrukcije za fasadu. kom 2 704.2008.00 0.92 38.. kom 1 1.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. samo umjesto “KOKOS” otiraĉa dolazi vanjska rešetka za ĉišćenje obuće.70 1.00 0.489.00 1.10. Obraĉun po komadu stvarno izraĊene rešetke.40 98348485.489.ms_office Strana: 31. Nakon toga izvesti antikorozivnu zaštitu vrućim cinĉanjem. 45212-400-4474/2008.49 3. a svi spojevi su izvedeni putem varenja. Ovako izraĊenu konstrukciju potrebno je zavariti u svim uglovima rezanjem pod 45° sa izbušenim rupama promjera 10 mm na svakih 50 cm za uĉvršćenje profila na zod od betona ili opeke. Rubni "L" nosaĉ Izrada. Otiraĉ je “KOKOS” i obuhvaćen je u jediniĉnoj cijeni.70 0.694. Okvir otiraĉa je veliĉine 120×60 cm i izraĊen je od “L” profila 30×30×3 mm s pracnama za usidrenje.40 120. Obraĉun po komadu komplet izraĊene i ugraĊene crne bravarije sa svim radnjama. Obraĉun po komadu isporuĉenog okvira sa otiraĉem.00 0. Rešetka je gotova tvorniĉka pocinĉana s maksimalnom veliĉinom okna 25×25 mm.00 0 120.00 0 0. Svi okviri imaju ugraĊene pracne za usidrenje. Prije ugradbe bravariju je potrebno dobro oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i odmastiti.00 0 1.489. Rešetka za ĉišćenje obuće Sve isto kao stavka 2.00 0 704.00 320 120. od 16.[219] .49 1. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. m¹ 320 120. te antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida.

Podna rešetka Dobava.841. m¹ 16 140. Obraĉun po komadu izraĊenog nosaĉa. NPI 100 nosaĉ za pod Izrada. od 16. izrada i montaţa vruće pocinĉane POLO (aries) podne rešetke u prostoriji sa ureĊajima.2008.xls.3×2.78 7.00 1 1.841.83 0.841. Na mjestu prodora cijevi izvesti urezivanje u promjeru vanjskih cijevi.00 1 627.83 0. Poklopce opremiti sa po dvije ruĉke za podizanje. Duţina nosaĉa je 400 cm.04 6. Pojedini dijelovi poklopca su po obodu pojaĉani sa kvadratnim profilom dimenzija 30×30×2.94 2.841.84 5. isporuka na gradilište i ugradba okvira i poklopca za instalacioni kanal u prostoriji sa ureĊajima. korak lamele 30 mm. Nosaĉe fiksirati za nosivi zid sa po dva fischer vijka odgovarajuće duţine.00 0 627. Polo podna rešetka je dimenzija nosive i razdjelne lamele 30×2 mm.04 140. a sa donje strane nosaĉ treba biti otvoren za uvlaĉenje kablova. Teţina polo rešetke je 34.255.84 1. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Poklopac instalacionog kanala Izrada.80 784. okvir 30×3 mm. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 4.00 16 140. Obraĉun po m¹ stvarno izraĊenog nosaĉa. Nosaĉ je izraĊen od cijevi promjera 48. Obraĉun po m² postavljene rešetke.10. kom 1 627. Nosaĉ CB antene Dobava materijala.84 1. kom 1 1.94 0.84 0.00 0 1. god.84 0.83 98348485.80 7.00 0 140.6 mm sa polukruţno zavarenom kapom na vrhu cijevi. isporuka i ugradba rubnog ĉeliĉnog profila NPI 100 za nošenje poda sa POLO (aries) rešetkama u prostoriji ureĊaja. 45212-400-4474/2008. Sve antikorozivno zaštićeno sa dva sloja boje na bazi epoksida.841. Profil na krajevima ima ploĉevinu za uĉvršćenje u zid sa po ĉetiri rupa promjera 12 mm.78 0. Obraĉun po komadu izraĊenog poklopca.847.6 kg/m².841.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.5 mm.255.00 10 784. Sve oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i antikorozivno zaštititi vrućim cinĉanjem.83 627. Duţina nosaĉa mora biti takva da antenski stup moţe proći pored opšava na armirano-betonskom koritu. Okvir je dimenzija 280×80 cm i izraĊen je od kutnog profila L 40×40×5 mm sa pracnama na svakih 50 cm.83 627.ms_office Strana: 32. Poklopac je podijeljen na pet zasebnih komada i izraĊen je od rebrastog lima debljine 3/4 mm.847.78 0.78 7. Koristiti originalni spojni i priĉvrsni pribor.83 627.84 1.[219] .94 0. visina rešetke je 30 mm. Za priĉvršćenje na fasadi objekta izraditi dva nosaĉa na kojima su obujmnice sa gumenom brtvom za fiksiranje cijevi. m² 10 784. izrada i montaţa nosaĉa za CB antene na krovu objekta. Oslonci su na meĊusobnom razmaku od cca 700 mm.00 0 784.94 2. Jediniĉnom cijenom obuhvatit sav spojni i pomoćni materijal.

00 0 1. duţan je o tome obavijestiti izvoditelja graĊevinskih radova kako bi isto bilo otklonjeno.052. Visine ograde je 110 cm. 180/80 cm.a. VI.081. U jediniĉnoj cijeni je izrada. TakoĊer je duţan zaštititi svije radove od prljanja drugih izvoditelja. Na visini od cca 550 mm od vrha gledano osno nalazi se preĉka od cijevi promjera 44.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. izrada.08 62. Ograda se priĉvršćuje sa po 4 vijka na stupu sa podloškama M12/80.00 12 486. m¹ Obraĉun po m¹ izvedene ograde. 0.081.052. Na dno stupa je zavarena ploĉevina dimenzija 120×120×6 cm sa 4 rupe promjera 13 mm za priĉvršćenje ograde na armiranobetonski temelj.14 486.09 972. od 16.08 1.09 5. 9.09 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Zaštitna ograda visine 110 cm Izrada. m¹ Obraĉun po m¹ izvedene ograde. dobava i montaţa ograde unutarnjih stepenica u objektu kontrole naplate.00 0.09 0. 45212-400-4474/2008. U jediniĉnoj cijeni je izrada upušrenog temelja.2008. sa odgovarajućim kvalitetnim materijalom koji mora odgovarati postojećim propisima i standardima. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. a visina stupa je 120 cm.00 0 486.00 0. a visina stupova 120 cm.081.00 0.00 0 0.65 mm.00 2 486.9.08 62.09 0.09 972. Ogradu izvesti od QC 40/20/2.08 12 486. Na dno stupa je zavarena ploĉevina 120/120/6 mm sa 4 rupe promjera 13 mm za priĉvršćenje ograde na AB krak stepenica.081.08 1. Svi aluminijski komadi i izraĊevine moraju biti kvalitetno i odgovarajuće izvedeni. god. Sve prema shemi bravarije.08 1.833. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-CRNA BRAVARIJA: 8.18 486.00 0 0.00 0 486.09 0. te spojni materijal i ĉišćenje od hrĊe pjeskarenjem i dvostruka antikorozivna zaštita bojama na bazi epoksida. 2 486. pjeskarenjem i dvostruka antikorozivna zaštita bojama na bazi epoksida.10.6 mm.xls. te spojni materijal i ĉišćenje od rĊe.00 0. Vel. dobava i montaţa platforme za nošenje klima ureĊaja. Izrada platforme Dobava materijala za izradu platforme na krovu objekta kontrole naplate. Prije poĉetka radova na izradi obojene bravarije izvoditelj radova na obojenoj bravariji je duţan pregledati izvedene graĊevinske radove.081. te ukoliko naiĊe na nedostatke koji mu mogu smetati. Ograda stepenica visine 110 cm Izrada.ms_office Strana: 33.18 1 1.[219] . dobava i montaţa ograde ispred ulaza u objekt kontrole naplate. Od HEA 80 i poda od daske debljine 48 mm. Ogradu izvesti od ĉeliĉnih cijevi promjera 76.08 0.5×2.09 5.1×3.00 98348485. a nakon završetka rada duţan je sav suvišni materijal i otpatke odstraniti sa gradilišta.081. Izvoditelj ovih radova duţan je zaštititi radove izvedene od drugih izvoditelja kako nebi svojim radom iste oštetio. kom Obraĉun po komadu izraĊene platforme 10.08 0.00 1 1.833. Stupovi ograde su na razmaku cca 230 cm.00 0. Visina ograde je 110 cm.14 b) OBOJENA BRAVARIJA OPĆENITO: Svi radovi moraju biti izvedeni struĉno i solidno.

Za ugradnju IZO stakla koristiti propisane plastiĉne kladice. aluminija ili drugog antikorozivnog materijala.00 0. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog materijala.00 0. Vrata a. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 226 i 228.00 8. Minimalna debljine zaštitnog sloja iznosi 18 do 25 mikrona. Sidra za priĉvršćenje aluminijskog lima i profila su od inoxa. Ovi tehniĉki uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete.00 0. Ĉeliĉni profili za sidrenje aluminijskih stijena premazani su radi zaštite sa najmanje dva premaza zaštitne boje.00 0 0 0.[219] . Vrata i prozori koji se otvaraju moraju u falcevima imati ugraĊene gumene brtve.00 0. Boju plastificirane aluminijske bravarije odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom.168. Vrata ulazna .00 0.16 0.2008. ukljuĉivo gornji i donji okapni lim na staklenim stjenama i vratima.00 0. namještanje i podešavanje na mjestu ugradbe i nakon ugradbe. Za ostakljenje primjeniti IZO staklo dimenzija 4+16+4 mm koje je izraĊeno od stakla kao THERMOPLUS i OPTIFLOAT ili odgovarajućeg tako da srednji koeficijent prolaza topline za prozor iznosi 1. god.00 0.16 0. dobavu i montaţu metalnog okova po izboru projektanta s cilinder bravama i kljuĉevima i sve opšavne lajsne.16 0. od 16.00 0.168. izradu u radionici. isporuku na gradilište i ugradbu slijepih ĉeliĉnih dovratnika i doprozornika i gumenih podnih odbojnika za zaustavljanje vrata. Sva vanjska vrata moraju imati ugraĊene samozatvaraĉe. Sve izraditi i ugraditi prema shemama obojene bravarije.00 8.168. Dovratnici i doprozornici su izraĊeni od kvadratnog profila 40×30×2.00 0.00 0 0. 45212-400-4474/2008.168.5 ĉvrstoće F220 do 260 N/mm².00 0. Ugaoni elementi moraju biti izvedeni besprijekorno.C. Obojenu bravariju na objektu kontrole naplate izvesti u boji plastifikacije RAL 7047.168.16 8. Mjesta koja se naroĉito osjetljiva na propuštanje moraju se kitati dvokomponentnim kitom odgovarajuće kvalitete.00 0 1 0.dvokrilna dimenzija 200×272 cm Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.00 0 0.234.168. Obraĉun po komadu komplet izraĊene i ugraĊene obojene bravarije sa svim radnjama.16 8. 236. Aluminijski profili izraĊeni su iz aluminijske legure Al Mg Si 0.00 8. dopremu na gradilište. materijalom i sredstvima potrebnim za potpuni dovršetak radova.xls.00 0 0. te mora zadovoljiti propise HRN. uzimanje mjera na licu mjesta. Uz gore navedeno u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu radioniĉke dokumentacije.60 W/m²K. 98348485. Kod obojene bravarije jediniĉnom cijenom obuhvatiti izradu. te davanje iste na uvid i odobrenje projektantu. Sve ostalo prema shemi bravarije i uputama nadzornog inţenjera i projektanta. pogotovo u pogledu topinske provodljivosti.10.16 1.ms_office Strana: 34.T7. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Za izradu obojene bravarije koristiti plastificirane aluminijske profile sa prekinutim termiĉkim mostom kao SCHÜCO INTERNATIONAL tip FW 50+DK ili odgovarajući. Izvoditelj radova mora atestom dokazati da aluminijski profili i staklo zadovoljavaju traţene uvjete. Vijci i ostala sredstva za spajanje su iz nehrĊajućeg ĉelika (inox).AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.6 mm.00 kom 1 8.00 0 0.

453.607.00 0 0. Staklena stijena 2-dijelna dimenzija 185×90 cm 1F+1O kom e.04 6.660.728.44 24.00 0.00 0.00 2.327.241.006.36 4.00 0. Staklena stijena 4-dijelna dimenzija 319×90 cm kom 2.00 7.36 18.88 7.00 2.dvokrilana dimenzija 200×272 cm sa kom ventilacionom rešetkom u parapetu c.88 b.006.dvokrilna dimenzija 140×280 cm . UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-OBOJENA BRAVARIJA: VI. Vrata .32 3. Staklena stijena 2-dijelna dimenzija 300×180 cm 1F+1O kom d.063. te dobavu i postavu kutnih PVC rubnih letvica. postavu na podove. Automate montirati pri vrhu vrata glavnog ulaza.83 7.00 2. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i pomoćnog materijala. Sve kompet s ĉišćenjem gotovog poda nakon završetka radova.44 3.04 6. 100/210 cm kom 2.12 4.726.504.642. te nanijeti masu za izravnavanje (samoniveliranje) poda. Staklena stijena 4-dijelna dimenzija 150×180 cm 2F+1O kom h.006.012.16 13.24 1.36 4.60 26.673. od 16.00 0.04 6. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Automati na vanjskim vratima Dobava i montaţa automata na vanjskim pješaĉkim vratima i vjetrobranu.66 6.006.063.00 2.647.363.363.28 560.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 2 280.06 7.00 Količina 0 0 0 0 VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 7.043.52 242.363.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.66 6.24 2 280. 90×90 cm.72 3.pogon kom e.673.36 4.442.504.006. Vrata . dim.66 6. transport na gradilište.28 0. Staklena stijena 4-dijelna dimemzija 340×180 cm.043.[219] .726.00 0.44 3.012.16 13.006.00 Količina 1 1 1 1 MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 7.44 3.64 24. Vrata ulazna agregat .00 0. Alu rešetka Alu rešetka u prostoriji agregata za ventiliranje.64 6.836.44 3.00 0.363.126.882.00 1 3 2 8 2 3 1 4 4 2 7.10.ms_office Strana: 35.660.32 12.126.72 6.64 24.00 0.063.prodaja kom pretplate b.vjetrobran kom d.52 242.72 6.06 7.00 0.72 6.684.126.607.24 0.64 6. Staklene stijene a.647.24 1. Obraĉun po komadu montiranih vrata.66 6.660.241.642.36 4. Vrata .64 6.00 2.363.xls.063.00 0.726.241.442.66 1 1.66 280.684.60 8.00 0.00 0.00 98348485. 0. kom Obraĉun po komadu montiranih automata VI.882.60 8.836.00 0.00 0.00 0 280.344.00 0. kom Obraĉun po komadu postavljene alu rešetke 3.56 180.607.00 0.00 2.00 0.063.06 7.00 0 1.00 0.00 0 0.043.06 7.83 0.00 0. Pod dolazi u roli. Lijepi se ljepilom na cementnu glazuru koju prije polaganja linoleum poda treba pregledati.00 0.442.64 6.836.00 2.453. Staklena stijena sa šalterom dimenzija 260×280 cm . 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere 1 1 1 1 Jedinična cijena 7.344.00 0.647.00 7.607.882.241.00 0.83 7.60 8. Staklena stijena 4-dijelna dimenzija 340×90 cm 3F+1O kom j.88 0.spremišta dim.72 3.32 3.00 0.728.736.dvokrilna dimenzija 150×280 cm .64 6. Staklena stijena 4-dijelna dimenzija 200×90 cm 3F+1O kom i.12 4.66 7.83 0.726.06 7.607.60 8.728.24 0.00 2.647.88 Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 7.126.00 0. dobro oĉistiti i popuniti oštećenja i udubljenja.00 0.48 9.12 4. god.04 6.442.66 VII.006.006.647.00 0. Staklena stijena 2-dijelna dimenzija 250×180 cm 2F+1O kom f.24 1.006. Staklena stijena 2-dijelna dimenzija 130×90 cm 2F+1O kom g.043. RADOVI NA LINOLEUM PODU OPĆENITO: Projektom je predviĊen pod od linoleuma tip kao DLW ili odgovarajući.28 560.882.06 7.006.607.736.647.882.327. 2F+2O kom c.241.28 0.44 24.88 Ukupna cijena 7.00 0.00 2.728.48 9. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI 1 3 2 8 2 3 1 4 4 2 7.72 6. 45212-400-4474/2008.b.241.00 0.00 2.56 180.60 26.36 18.64 6.88 0.00 0.00 1 1.660.882.12 4.063.72 3.32 12.72 3.00 0.836.186.186.363.2008.00 0.

00 0.00 1. namještanje i podešavanje na mjestu ugradbe i nakon ugradbe. Na svim unutarnjim vratima WC-a u donjem dijelu ugraditi ventilacionu rešetku. god.00 177 184.00 0 1.00 0 62.00 0.67 0. Dovratnici na gradilište moraju doći impregnirani i sa vanjske strane zaštićeni premazom protiv upijanja vlage.00 0 0.00 45. uzimanje mjera na licu mjesta.2008.075. dobro otprašiti i impregnirati. Boju stolarije (krila i dovratnici) odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom.86 184. Uz gore navedeno u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu i montaţu obostranih opšavnih lajsni po izboru projektanta. Jednokrikna puna jasenom furnirana vrata s fiksnim nadsvjetlom dimenzija 81×210+67 cm. Jediniĉnom cijenom obuhvatit ĉišĉenje površine.00 0. te u betonske nadvoje ukljuĉena je u jediniĉne cijene stolarskih radova. Sve izraditi prema shemama stolarije. Obraĉun po m² postavljenog linoleum poda. klase jer će vrata biti bojena tako da se vide godovi od drveta.075. STOLARSKI RADOVI OPĆENITO: Za izradu krila vrata koristiti jasenov furnir 1. te da nema zarobljenih mjehurića zraka.18 32.46 0.46 VII. Solk se postavlja ljepljenjem i to na sudaru zida sa podom od linoleuma.00 0.00 0 0.86 2.00 0. izradu u radionici. Za ugradnju stakla koristiti stolarski ili trajnoelastiĉni kit.00 0 0. dobavu i montaţu metalnog okova po izboru projektanta s cilinder bravama i kljuĉevima.492.271.18 0. Obraĉun po m¹ postavljenog sokla.67 19. linoleum sa pripasivanjem i urezivanjem.271.091.599. Kod ljepljenja posebnu paţnju posvetiti da limoleum bude 100% zalijepljena.271. komplet.00 45.18 0.18 32.67 19. 45212-400-4474/2008.05 98348485. nanošenje ljepila na konraktne površine.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Za izradu dovratnika koristiti drvo jele-smreke 1. m² 177 184.599. UKUPNO RADOVI NA LINOLEUM PODU: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1. Širina dovratnika iznosi 10 cm.xls.00 0. Linoleum je u rolama širine 200 cm.00 15 1. Sve ostalo isto kao u stavci 1. PVC sokl Dobava materijala i postava PVC sokla na podu gdje je postavljen linoleum pod.492. 12. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog materijala.46 0. Za ostakljenje fiksnog nadsvjetla primjeniti staklo kao OPTIFLOAT ili odgovarajuće debljine 4 mm. Vrata a.46 12.00 0 0.091. te podni Sve ostalo prema shemi stolarije i uputama nadzornog inţenjera i projektanta. betona. impregnaciju. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Linoleum pod Dobava materijala i polaganje gotovog tvorniĉki izraĊenog linoleum poda kao DLW. dopremu na gradilište. klase bez godova jer će dovratnici biti bojeni nakon ugradnje.00 0 184. Linoleum lijepiti specijalnim ljepilom za postavu linoleuma. m¹ 200 62. Obraĉun po komadu izraĊenih i ugraĊenih vrata.00 200 62.67 0.00 0.10. od 16.00 0.ms_office Strana: 36. kom 15 1.[219] .86 62. Prije postave linoleuma pod treba izravnati. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.271. Izrada i ugradba unutarnjih slijepih drvenih dovratnika u zidove od opeke.05 1.86 VIII. 0.00 0.

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
b. Jednokrikna puna jasenom furnirana vrata s fiksnim nadsvjetlom dimenzija 91×210+67 cm. c. Jednokrikna puna jasenom furnirana vrata s fiksnim nadsvjetlom dimenzija 71×210+67 cm. Prozorske klupĉice Dobava materijala i izrada prozorske klupĉice od punog drveta iĉi umjetnog materijala debljine 3 cm i širine cca 47 cm furnirano jasenovim furnirom. Drvo je potrebno obraditi i impregnirati, a ugradbu obaviti sa purpen pjenom tanko nanesenom po cijeloj donjoj površini klupĉice. Sa vidljive strane klupĉicu lakirati sa tri sloja laka kao Cromoden ili odgovarajući. Obraĉun po m¹ postavljene klupĉice. Dobava i ugradba tipske sanitarne kabine s vratima, odignute od poda 10 cm. Kabina izraĊena od ploĉa iz termiĉki obraĊene umjetne smole ojaĉane celuloznim vlaknima, debljine 13 mm, površinski obraĊene dekorativnim papirom impregniranim melaminskim smolama, u boji i tonu po izboru projektanta. U cijeni stavke sav potreban inox okov i pribor za montaţu i brava za sanitarne kabine s mogućnošću otvaranja izvana. – kabina 153×98 cm, visine 200 (+10) cm – vratna krila 61×200 cm Obraĉun po komadu ugraĊene kabine Dobava i ugradba sanitarne pregrade, odignute od poda 10 cm. Pregrada izraĊena od ploĉe iz termiĉki obraĊene umjetne smole ojaĉane celuloznim vlaknima, debljine 13 mm, površinski obraĊene dekorativnim papirom impregniranim melaminskim smolama, u boji i tonu po izboru projektanta. U cijeni stavke sav potreban inox okov i pribor za montaţu. Uĉvršćenje pregrade u strop i pod, tuš kabina. – pregrada širine 110 cm, visine 200 (+10) cm Obraĉun po kom ugraĊene pregrade UKUPNO STOLARSKI RADOVI:

Jedinična cijena 1,373.37 1,255.65

Ukupna cijena 2,746.74 5,022.60

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 1,373.37 1,255.65 0.00 0.00

Količina 0 0

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1,373.37 1,255.65 0.00 0.00

Količina 2 4

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1,373.37 1,255.65 2,746.74 5,022.60

kom kom

2 4

2.

48

280.28

13,453.44

280.28

0.00

0

280.28

0.00

48

280.28

13,453.44

3.

kom

4

4,124.12

16,496.48

4,124.12

0.00

0

4,124.12

0.00

4

4,124.12

16,496.48

4.

kom

2

4,948.94

VIII.

9,897.88 66,692.19

4,948.94

0.00 0.00

0

4,948.94

0.00 0.00

2

4,948.94

9,897.88 66,692.19

IX.

KERAMIĈARSKI RADOVI
OPĆENITO: Sva poploĉenja podova i zidova predviĊena su keramiĉkim ploĉicama od 1. klase, veliĉine 30×30 ili 20×20 cm brušene ili s hrapavom gornjom površinom u boji koju će odrediti projektant u dogovoru s investitorom. Ispred ulaza dolaze protuklizne keramiĉke ploĉice kiselo otporne veliĉine 30×30 cm. Na sudaru poploĉenog poda i ţbukanog zida dolazi sokl od istih keramiĉkih ploĉica u visini od 10 cm. Zidne keramiĉke ploĉice se putem odgovarajućeg ljepila lijepe na produţnim cementnim mortom oţbukane zidove. U manjim prostorijama (sanitarije i sl.) dolaze ploĉice 20×20 cm na podove i zidove (u istoj kvaliteti i boji).

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

98348485.xls.ms_office

Strana: 37.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
Sistem polaganje za sva poploĉenja je reška na rešku, širinu reške dogovoriti sa projektantom. Podne keramiĉke ploĉice se polaţu u cementni mort ili na unaprijed pripremljenu cementnu glazuru lijepe pomoću graĊevinskog ljepila. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog (veznog) materijala, polaganje i fugiranje keramiĉkih ploĉica gotovom fugir masom po izboru projektanta, dobavu i ugradbu PVC, Al, kromiranih kutnih i završnih lajsni, ĉišćenje podova i zidova i sve transporte. Poploĉavanje podova (osim sanitarija) Poploĉavanje podova u hodniku, blagovaonici, ulazni prostor i sliĉno keramiĉkim ploĉicama 1. klase kao FLOOR GRES cheramiche BASIC ili odgovarajuće, veliĉina keramiĉkih ploĉica je 30×30 cm. Keramiĉke ploĉice se postavljaju dvobojno prema shemi polaganja. Keramiĉke ploĉice moraju biti brušene, polirane, ali protuklizne (protukliznost R9), boje po izboru projektanta. Postava s reškama maksimalne širine 2 do 3 mm. Ploĉice se postavljaju u graĊevinsko ljepilo po preporuci proizvoĊaĉa keramiĉkih ploĉica. Debljina keramiĉkih ploĉica minimalno 8 mm. Postava sistemom reška na rešku. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu osnovnog i spojnog (veznog) materijala, uzimanje mjera na licu mjesta, postava, fugiranje, rubne lajsne, te zaštita nakon postave. Obraĉun po m² stvarno postavljenih keramiĉkih ploĉica. Poploĉavanje podova sanitarija Sve isto kao stavka 1., samo keramiĉke ploĉice u sanitarijama veliĉine 20×20 cm. Obraĉun po m² stvarno postavljenih keramiĉkih ploĉica. Poploĉavanje vanjskih podova Sve isto kao stavka 1., samo vanjske protuklizne keramiĉke ploĉice s posebnom reljefnom strukturom, a veliĉine 30×30 cm. Ploĉice dolaze na vanjskim natkrivenim prostorima. Obraĉun po m² stvarno postavljenih keramiĉkih ploĉica. Postava ĉeonih ploĉica Doplata za dobavu i postavu specijalnih ĉeonih (završnih) ploĉica, a vezano na vanjske površine iz stavke 3. Obraĉun po m¹ stvarno postavljenih ploĉica. Poploĉavanje prostorije agregata Poploĉavanje podova i zidova u prostoriji agregata protukliznim glaziranim porculanskim keramiĉkim ploĉicama veliĉine 30×30 cm. Visina oploĉenja je do stropa. Postava putem graĊevinskog ljepila na naprijed postavljenu glazuru sa 100% ljepljenjem. Ploĉice na podu prostorije agregata lijepiti dvokomponentnim ljepilom i fugirati dvokomponentnom masom za fugiranje. Obraĉun po m² stvarno postavljenih ploĉica.

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

1.

115

160.16

18,418.40

160.16

0.00

0

160.16

0.00

115

160.16

18,418.40

2.

48

160.16

7,687.68

160.16

0.00

0

160.16

0.00

48

160.16

7,687.68

3.

20

176.18

3,523.60

176.18

0.00

0

176.18

0.00

20

176.18

3,523.60

4.

17

200.20

3,403.40

200.20

0.00

0

200.20

0.00

17

200.20

3,403.40

5.

20

156.96

3,139.20

156.96

0.00

0

156.96

0.00

20

156.96

3,139.20

98348485.xls.ms_office

Strana: 38.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
Sokl visine 10 cm Dobava i postava sokla visine 10 cm vezano za poploĉane podove. Sokl izvesti keramiĉkim ploĉicama u boji po izboru projektanta. Fugiranje izvesti fugir masom po izboru projektanta. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav osnovni, vezni materijal i završnu profilnu lajsnu od PVC na lomovima i završecima sokla. Obraĉun po m¹ izvedenog sokla. Poploĉavanje zidova Dobava keramiĉkih ploĉica i oploĉenje zidova u sanitarijama i u kuhinji. Oploĉenje izvesti do stropa u sanitarijama, a u kuhinji samo izmeĊu donjih i gornjih kuhonjskih elemenata. Keramiĉke ploĉice su glazirane 1. klase veliĉine 20×20 cm, a polaţu se na produţnim cementnim mortom oţbukane zidove pomoću ljepila. Obraĉun po m² stvarno postavljenih ploĉica. Poploĉenje stepeništa Kao poz. 1, samo granit protuklizne specijalne fazonske ploĉe za oblaĉenje stepenica. Stepenice su vel. 27×17 cm s duţinom 110 cm. Obraĉun po kom stvarno postavljenih ploĉica. Nazubljeni sokl Kao poz. 6, samo nazubljeni sokl uz stepenice. Visina 15 cm. Obraĉun po m¹ izvedenog sokla. UKUPNO KERAMIĈARSKI RADOVI:

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

6.

144

52.85

7,610.40

52.85

0.00

0

52.85

0.00

144

52.85

7,610.40

7.

148

156.96

23,230.08

156.96

0.00

0

156.96

0.00

148

156.96

23,230.08

8.

kom

18

320.32

5,765.76

320.32

0.00

0

320.32

0.00

18

320.32

5,765.76

9.

17.5

96.10

IX.

1,681.75 74,460.27

96.10

0.00 0.00

0

96.10

0.00 0.00

17.5

96.10

1,681.75 74,460.27

X. 1.

ZAŠTITA OD SUNCA
Aluminijske lamele Dobava i montaţa unutarnjih aluminijskih obojenih pomiĉnih lamela s moguĉnošću podizanja i spuštanja. Aluminijske lamele dolaze na prozore. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav osnovni i spojni materijal, gornju masku i uzice za podizanje. Vrstu i boju pomiĉnih aluminijskih lemela odreĊuje projektant. Obraĉun po m² stvarno montiranih lamela. UKUPNO RADOVI NA ZAŠTITI OD SUNCA:

120

205.00

X.

24,600.00 24,600.00

205.00

0.00 0.00

0

205.00

0.00 0.00

120

205.00

24,600.00 24,600.00

XI. 1.

RADNJE SA SPUŠTENIM STROPOM
Spušteni strop Dobava i ugradba osnovnog i spojnog materijala, te izrada i montaţa spuštenog stropa u objektu. Spušteni strop se izvodi iznad svih prostorija o objektu kontrole naplate. Spušteni strop se izvodi od vodootpornih gips - karton ploĉa s 5 cm toplinske izolacije i s metalnom podkonstrukcijom. Strop se vješa na već pripremljene ĉeliĉne nosaĉe postavljene horizontalno na razmaku 120 cm. U jediniĉnoj cijeni je dobava i postava: a) podkonstrukcija s razmakom prilagoĊenim vrsti spuštenog stropa,

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

98348485.xls.ms_office

Strana: 39.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
b) spušteni strop od gipsanih prefabriciranih ploĉa vel. 62,5×62,5 cm kao Owa, Amstrong ili odgovarajuća (u svim prostorijama osim sanitarija) sa otpornošću na poţar, c) ispuna stropa kamenom vunom kao Tervol DP-3 ili odgovarajuće debljine 5 cm, d) zaštita kamene vune PE folijom kao Stopair ili odgovarajuća, e) potrebna radna skela. TakoĊer jediniĉnom cijenom obuhvatiti bandaţiranje spojeva gipsanih ploĉa koristeći samoljepivu mreţicu, krpanje rupa od vijaka, ugradbu eventualno potrebnih aluminijskih profila, zatvaranje spoja sa zidom pomoću akrila, te sav ostali pomoćni materijal. Obraĉun po m² stvarno postvaljenog spuštenog stropa. Spušteni strop od vodootpornih ploĉa Sve isto kao stavka 1., samo gips kartonske ploĉe vodonepropusne na stropu sanitarija i kuhinje. Obraĉun po m² stvarno postavljenog spuštenog stropa. UKUPNO RADOVI SA SPUŠTENIM STROPOM:

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

420

144.94

60,874.80

144.94

0.00

0

144.94

0.00

420

144.94

60,874.80

2.

65

152.95

XI.

9,941.75 70,816.55

152.95

0.00 0.00

0

152.95

0.00 0.00

65

152.95

9,941.75 70,816.55

SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI XII. 1. Bojanje zidova i stropova s gletanjem
Bojenje zidova i stropova u svim prostorijama gdje su ţbukane površine. Bojenje izvesti gotovom tvorniĉkom bojom na bazi vapna kao “POLIFLOR” ili odgovarajućeg prema niţe navedenoj recepturi i to: 1) popravak manjih neravnina, 2) gletanje svih površina glet masom kao “POLIFIX” ili odgovarajućeg, 3) trostruki premaz bojom kao “POLIFLOR” ili odgovarajućom. Toniranje boje u dogovoru s projektantom i investitorom. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sav materijal, rad, alat, skelu, transporte, razne zaštite i sl. Obraĉun po m² stvarno obojene površine. Bojanje zidova i stropova bez gletanja Sve isto kao stavka 1., samo bez gletanja, bojenje zidova i stropa u prostoriji agregata. Obraĉun po m² stvarno obojene površine. Bojanje bravarije Bojenje crne bravarije i ĉeliĉne konstrukcije bojama na bazi epoksida. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine, jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama, kitanje i brušenje eventualnih neravnina, trostruki premaz epoksidnom bojom, zaštitu ostalih površina od prljanja, zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti. Obraĉun prema m² obojene površine.

1536

20.42

31,365.12

20.42

0.00

0

20.42

0.00

1536

20.42

31,365.12

2.

88

10.97

965.36

10.97

0.00

0

10.97

0.00

88

10.97

965.36

3.

140

96.10

13,454.00

96.10

0.00

0

96.10

0.00

140

96.10

13,454.00

98348485.xls.ms_office

Strana: 40.[219]

44 22. 94/96 i 114/03.48 3. Roţenica.449.50 600.08 8.449.44 XIII. poloţaj protupoţarnih aparata.48 0.094.44 9.00 100 84.50 4. trajnoelastiĉnim kitom ili odgovatajućim brojem vijaka.192. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad. UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 4. Montaţa se vrši prema montaţnom projektu i prema radioniĉkoj dokumentaciji.00 0 9.44 22. kom Obraĉun po kom postavljenog aparata S-6 S-9 kom S-50 kom Dobava i postava znakova Dobava i postava znakova zaštite na radu i znakova zaštite od poţara. osnovni i spojni materijal. Obraĉun po m² obojene stolarije.48 84.482.ms_office Strana: 41.482.482. U cijeni sav potrebni pomoćni materijal.50 600. Glavnih nosaĉa 2. m² 100 84. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.48 3. Zadnju ruku bojenja izvesti sa sjajnom bojom.204. Priĉvršćenje na zid posebnim ljepilom. 8.48 0.20 4.964.10 9. od 16.10. oznake svih prostorija.449. U cijenu uraĉunati 2-kratnu antikorozivnu zaštitu.408.60 2. 0. oznake vezane na ozljede na radu.00 0.192. 1 9.408.08 0. Krila se nakon nanošenja ventilirajuće zaštitne nitro boje špricaju sa bojom (neolin) koja ocrtava godove.00 0 0.50 600.2008. ĉlanak 31.964.96 496.08 XII.60 2. 9.60 2.96 2.00 0. a ton boje odreĊuje projektant. ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA OPĆENITO: Ĉeliĉna nosiva konstrukcija sastoji se od: 1.475.449. Poslije sušenja prvog sloja boje ponoviti kitanje eventualno zaostalih neravnina. god. od udara elektriĉne energije.204.475.00 0.xls. Poslije sušenja kita obaviti brušenje pa tek onda nanos prvog sloja boje.44 0.00 0 84.00 7 7 2 496.00 0.10 XIV. Koristiti znakove izraĊene i odobrene od strane Zavoda za istraţivanje i razvoj sigurnosti (ZIRS). skelu.50 600. Poslije kitanja ponoviti postupak brušenja i bojenje drugog sloja.48 PROTUPOŢARNI APARATI I OZNAKE ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŢARA XIII. Znakovi su izraĊeni na samoljepivoj foliji ili plastici. 45212-400-4474/2008.00 0.[219] .20 4.00 1 9. i 32.44 0.00 0. Prije bojenja dovratnik zaštititi zaštitnom ventilirajućom bojom na koju se nanosi kit.00 0 0.00 0 0 0 496.00 54. 1.449.00 0. UKUPNO OZNAKE ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŢARA: 7 7 2 496.00 54. U objektima CP-a potrebno je postaviti kompletne znakove zaštite na radu i zaštite od poţara.449. alat.00 0.482.08 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. s sukladno Zakonu o zaštiti na radu NN 59/96.00 0. Dobava i postava protupoţarnih aparata Dobava i postava protupoţarnih aparata na objektu CP.094. transporte i sl.00 98348485. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Bojanje stolarije Bojenje kompletne stolarije sa dovratnikom i krilom.60 2.00 0. a sve prema projektu zaštite na radu i projektu zaštite od poţara.50 4. komplet Obraĉun po kompletu.00 0. koji je duţan izraditi izvoĊaĉ ĉeliĉne konstrukcije.

20 4.00 0 19.67 0. transport na montaţu i montaţa.863.67 19.00 1640 16.20 3. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Izrada glavnog nosaĉa Nabava materijala. m² 260 76.80 2.60 11. Dašĉana oplata Dašĉana oplata deb. Obraĉun po kg izraĊenog vjetrovnog veza. Vjetrovni vez Nabava i izrada vjetrovnog sprega u radionici.863.2008. kg 1400 16.ms_office Strana: 42.40 45.00 3250 16.38 2. Valjani profili ‚40/40/3.932. transport na montaţu roţenica nosaĉa pokrova izvedenih od HOP ‚ 60/60/2.00 260 73. Izrada pomoćne konstrukcije Izrada pomoćne nosive konstrukcije na horizontalnom konzolnom dijelu krovišta kao nosaĉ maske koji prelazi preko objekta.00 0.38 0.153. kg 180 16. UKUPNO ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.00 105. projekciji 6.932. kg 1640 16.5% prema odvodima.988. izrada u radionici.00 60 19.00 16.38 0. sve unutarnje i vanjske transporte.88 19.4 cm.978.00 440 11. Spajanje varenjem. kao vertikalni nosaĉi priĉvršćeni u konzolu.38 0. 2.948. transport na montaţu i montaţa glavnog nosaĉa nosive konstrukcije od gornjeg pojasa HEA 12 ili kvadratnog presjeka 120/60/4.38 26. Spreg na ravnini krova.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 180 16.228.00 0.38 53.00 105.67 0.88 19.38 2. 4.978.80 76.948.[219] . uzimanje mjera na licu mjesta.40 4. Elementi spojeni varenjem. Obraĉun po m¹ postavljenih letvi. kontinirati ‚ 40/40/3 horizontalno kao gornji i donji rub maske.38 0. Obraĉun po kg montiranih roţenica.00 0 76.60 16.xls. m² 260 73.932. Spajanje varenjem. Dašĉana podloga ţlijeba Izrada dašĉane podloge za horizontalni ţlijeb iz dasaka ĉetinara II.00 0 16.153.67 19.38 0. 80/80/4. Obraĉun po m¹ dašćane podloge.6 mm. Sve prema statiĉkom raĉunu.154.00 0. osnovni i spojni materijal.40 45. Ojaĉanje donje veze sa L 40/40/4. UKUPNO TESARSKI RADOVI: 0.932.21 0. m¹ 440 11.20 73.00 0 73.00 1.22 1.60 XV.38 22.21 0.60 98348485.00 0 0.22 0.228. Od kvadrantnog presjeka 40/40/2. Duţina nosaĉa u hor. Postava letvi Dobava i postava letvi 5/4 cm na dašĉanoj oplati za postavu pokrova. Montaţa roţenica Nabava i izrada u radionici.00 0. 45212-400-4474/2008.00 0.20 m¹.10. 24 mm priĉvršćena na rogove.88 0. Obraĉun po m² izvedene oplate.235. Obraĉun po m² postavljene ljepenke. m¹ 60 19.00 0.22 0.154. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. kg 3250 16.20 16.38 XIV.88 0.22 1.40 16. širina cca 22 cm.00 3.38 0.38 26. Bitumenska ljepenka Dobava i postava bit. Podloţna ploĉa sa Fischer vijcima.38 0.21 4. ljepenke na oplatu.20 2.00 0 16.00 0.20 19. obradu graĊe. 53.38 0.38 22.00 0 11.00 0 16.21 XV. Obraĉun po kg izvedene konstrukcije. Dolazi u padu 0. presj.988. Visina maske 870 mm.00 0 16.9 mm /pravokutni profili/. klase deb.235. vertikala sa kvadr. od 16. Obraĉun po kg izvedenog nosaĉa.00 260 76. priĉvršćen sa ‚ 80/6.00 1400 16. TESARSKI RADOVI Jediniĉna cijena sadrţi sav rad.00 0 0. god.

Krov je 1-strešni s nagibom od cca 5%. od 16. Obraĉun po m² izvedenog pokrova.13 0. UKUPNO KAMENARSKI RADOVI: m¹ 55 159. Sve izvedeno prema detaljnom nacrtu i detaljima. god.10 0. a vidljivi opšavi i maske su od pocinĉanog. POKRIVAĈKI I LIMARSKI RADOVI OPĆENITO: – Izrada pokrova predviĊena je od profiliranog tvorniĉki obojenog ĉeliĉnog pocinĉanog lima debljine 0.98 3.00 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena KAMENARSKI RADOVI XVI.55 mm.00 42 192.764. Obraĉun po m¹ postavljenih ţlijebova.19 8.36 0. Boje pokrovnog lima. plastificiranog lima debljine 0. a plastificirani lim nerĊajućim vijcima i zakovicama.071.00 0. Jednostrešni pokrov limom Izrada i montaţa 1-strešnog pokrova od pocinĉanog ĉeliĉnog obostrano obojenog lima s brtvljenjem horizontalnih spojeva trajno elastiĉnim kitom. Opšav ispod ţlijeba Izrada i postava dijela opšava na sanduĉasti ţlijeb ispod pokrova od pocinĉanog lima 0.764. dobava osnovnog i spojnog materijala. koji će odrediti boju. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad. a sa donje strane formirati okapnicu.00 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.6 mm. Obraĉun po m¹ horizontalnog saduĉastog ţlijeba.00 42 96. iznosi cca 11.00 0 128. radne skele.13 34. vel.xls.036.80 159. 8.19 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. opšava i sl. materijal.00 0.4 mm širine 22 cm. alat. m¹ 42 96.55 mm.36 XVI.2008. a podgled po izboru /nije vidljiv/. Ţlijeb je dilatiran. 0. m² 268 128.764. m¹ 42 192.00 0 0.13 34. izradu radioniĉkih nacrta. /osnovni i spojni/. Lim dolazi 1-struko.00 0.5%. izrada u radionici. Ţlijeb je presjeka 22×14 cm. 45212-400-4474/2008. Sve sa spojnim i priĉvrsnim materijalom. šir.00 0 0.84 128. te s podloškom od bitumenske ljepenke. 4 cm. Rubove zaobliti. razne zaštite na radu.7 mm i visine profilacije cca 55 mm. Dobava i ugradba kamenih klupĉica Dobava i ugradba kamenih vanjskih i unutarnjih prozorski klupĉica iz neporoznog brušenog kamena debljine 2 cm.ms_office Strana: 43.80 XVII.00 0. 2. 1. sve transporte.30 m¹. IzmeĊu najvišeg dijela krova i ţlijeba limovi su iz 1 dijela. Horizontalni sanduĉasti ţlijeb Izrada i montaţa horizontalnog sanduĉastog ţlijeba krovne vode od pocinĉanog lima 0.20 96. kao daskom ĉetinara II.13 0.80 8.00 0 192. Dubina klupĉice vanjska 23.00 0 0. Obraĉun po m¹ opšava ispod ţlijeba.10 4. te u dogovoru sa nadzornim organom i projektantom.00 0.10 0. ĉeliĉnog.00 268 128.10 4. Obraĉun po m² jednostrešnog pokrovnog lima.10.338.[219] . transport i montaţa na gradilištu. 25 cm.00 0.338.764.00 0 96.036.00 0 0. spone za vezu s donjom konstrukcijom kao i krovne ljepenke na dodirnim mjestima s ostalim materijalima. unutarnja 20 cm. polaganjem u cem. Ugraditi sa prepustom od min.19 0.36 8.19 8.55 mm. tako da max.00 1.00 0. klase deb. uskladištenje materijala na gradilištu u Sve limarske izraĊevine izvode se od ĉeliĉnog pocinĉanog lima debljine 0. mort. kompletnu skelu.98 192. U cijeni: uzimanje mjera na licu mjesta.00 0 159.00 55 159.36 0. Obraĉun po m¹ postavljenih kamenih klupĉica. Montaţa u padu 0.20 98348485.80 8.071. Pocinĉani lim se meĊusobno spaja lemljenjem. razv.84 2.

U cijeni izrada prikljuĉka na sanduĉasti ţlijeb i na odvodnu cijev vertikale od ĉeliĉnih cijevi promjera 108/3.38 2.00 0.60 8. XIII.66 45.00 35 96.48 22.091.926.00 0.86 66.[219] .00 96. XI.10 0. Obraĉun po komadu postavljenog otvora antene.00 0.600. Vertikalni ţlijeb Izrada. 5.04 1.10 3.00 0 96. Obraĉun po kom izraĊenih odzraĉnika.00 0.00 0. Obraĉun po m¹ vertikalnog ţlijeba.926.50 96.228.00 0.10 63. UKUPNO POKRIVAĈKI I LIMARSKI RADOVI: 4.190.14 0.48 22.00 0.24 0.34 2.19 74.10 0.68 240.60 45. BLOKOVI I BETONSKI KOLNIK GRAĐEVINSKI RADOVI 98348485.10 0.00 0 240.00 0.00 0.72 1.00 0.27 24. A.80 63.27 24.460.00 0 96. XV. Opšav limom Opšav limom kao u poz.00 0.00 0.00 32 240.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.42 144.6 mm .24 7. 0.687. Razvijena širina 33 do 40 cm.10 96.692.687.00 0.10 63.00 0.192.00 0.86 66.10 5.66 45.444.00 366. 15×15×5 cm.004.00 0.72 1.978.00 1 96.00 0.926. 8.14 432. kom 3 144.091.00 0.00 0.10 0. XII.00 0.00 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Postava labuĊeg vrata Izrada i postava labuĊeg vrata razvijene duţine do 1.10 0. od 16. XVI.10 5.094.00 0.190.00 0.00 0 144.792.72 96.34 2. Izrada odzraĉnika Izrada i montaţa limenih odzraĉnika od lima kao pokrov. Otvor antene Opšav limom kao pokrov na prodoru stupa antene ili sl.600.004. Dolaze uz viši rub krova.190. Vel. VII.792.00 0.2008.51 242.00 0.477.190. 45212-400-4474/2008.816.363.50 kom 1 96. Obraĉun po kom postavljenih labuĊih vrata. B. Obraĉun po m¹ opšava limom.00 3 144.42 m¹ 32 240.6.764.00 0.38 0.816.00 60 96.60 45.460. 1.00 0 96.792.80 63.00 0.228.00 0. XVII.00 70.10 0.ms_office Strana: 44.50 m¹ od ĉeliĉne cijevi promjera 108/3. IX.24 7.14 0.00 0.00 0.766. XIV.10 105. U cijeni navareni nosaĉi za sidrenje vertikale u zid objekta.00 70.6.792.34 0. GRAĐEVINSKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI SVEUKUPNO: 1.10 105.10.55 54.10 96. kroz pokrov.736.444. VIII.930. god. XVII.363.00 kom 35 96.68 m¹ 60 96. Sve od ĉeliĉne cijevi promjera 108/3.477.736.00 0.04 1. 1 i horizontalnog ţlijeba.254. 6.00 1. samo deblj. Dole izvesti manĊetu za spoj na ljevano-ţeljezne cijev. INSTALACIONI KANALI.19 74.00 0.24 0.930. VI. doprema i montaţa vertikalnog ţlijeba za prihvat krovne vode.192. X.14 432.978.254.xls.60 8.ravni unutarnjeg okomitog dijela krova izmeĊu opšava iz poz.34 REKAPITULACIJA A.10 3.00 0. B.692. 7.55 54.766. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.72 REKAPITULACIJA V. VENTILIRANA FASADA BRAVARSKI RADOVI RADOVI NA LINOLEUM PODU STOLARSKI RADOVI KERAMIČARSKI RADOVI ZAŠTITA OD SUNCA RADNJE SA SPUŠTENIM STROPOM SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI PROTUPOŽARNI APARATI I OZNAKE ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA ČELIČNA KONSTRUKCIJA TESARSKI RADOVI KAMENARSKI RADOVI POKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: 366.00 0.764.51 242.926.094.6.

Za plato je predviĊen samo osnovni nasip bez tampona i asfalta. samo iskop u zbijenom nasipu ili u sraslom temeljnom tlu za armirano-betonski instalacioni kanal izmeĊu kontrole naplate i naplatnih kućica. a do kote .xls.727.00 0. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹.111.407. Redni broj I. Dubina iskopa je preko 200 cm.258.ms_office Strana: 45. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou.407.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. god.22 0. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal sa modulom zbijenosti Ms = 80 MN/m².22 18. m³ 780 23. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm.40 0.40 7. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60° ili koristiti razupiranje. m³ 350 19. temelje vanjskih blokova.62 4. Obraĉun paušalno Iskop dubine preko 200 cm Iskop za temeljne stope i grede raznih širina u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom temeljnom tlu kategorijeC. zaštitni blok ispred naplatne kućice. m³ 571 23.40 7.727. Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na iskolĉenju svih elemenata..22 6. Iskop se obavlja 95% strojno. okna naplatnih kućica.407. cca 50 cm ispod gotovog kolnika.00 0 7. 45212-400-4474/2008. nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju. Ms = 80 do 100 KN/m².00 0 23.22 13.60 3. gline ili sliĉno naokolo izvedenih trakastih temelja i temeljnih stopa. okna odvodnje i ostala razna okna. instalacionog kanala.22 13. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.00 780 23.00 0.[219] .50 cm ispod kote budućeg kolnika.00 0 0. Iskopani materijal deponirati na udaljenosti 25 m¹ jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja.40 0.22 6.10. Nasipavanje i zbijanje obavljeti u slojevima debljine 30 cm mjereno u zbijenom stanju. Nasipavanje debljine 20 do 30 cm Nasipavanje iskopanim materijalom (kamena sitneţ) bez primjesa humusa. kao i sve ostalo potrebno za dovršenje cijele stavke. a 5% ruĉno. razvod instalacija prema vanjskim blokovima. od 16.00 98348485. temenja blokova i raznih okana.00 350 19. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.407.40 7. temelje treptaĉa.111. postavljanje i odrţavanje iskolĉenih oznaka od poĉetka radova do predaje svih radova investitoru.00 571 23. Svi iskopi su predviĊeni u zbijenom nasipu od drobljenog kamena.00 0. paušal 1 7. tj. UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Svi obraĉuni za iskop.00 1 7.00 19.22 0.258. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dopremu materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹.60 23. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa svake strane konstruktivnog elementa minimalno za 50 cm. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto.22 0.62 23. Iskop za instalacioni kanal Sve isto kao iskop pod stavkom 2.2008.00 0 23.22 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere ZEMLJANI RADOVI OPĆENITO: Iskop humusnog materijala i osnovni nasip obuhvaćeni su u Projektu prometnica za trasu ceste na kojoj se nalazi CP. okna elektroinstalacija.407. ugraĊenog nasipa i preuzetog od strane nadzornog inţenjera zbijenog nasipa.00 1.407. Obraĉun po m³ izvedenog.22 0.22 18.40 2.00 0 19.00 0 0.22 0. tj.

BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Podloga od mršavog betona C12/15 Betoniranje betonske podloge od mršavog betona.10. od 16.82 0. klase C12/15 debljine d = 10 cm. m³ 15.00 0.40 6. Obraĉun po m³ ugraĊenog fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska.71 0. god.71 3. instalacionog kanala. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.10 2.82 23. 45212-400-4474/2008.71 3. Nasip od drobljenog kamena ili šljunka Dobava i ugradba fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska. 1. 1. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju debljine 10 cm.8 113. blokova uz naplatne kućice. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Temeljne ĉašice su vanjskih dimenzija 165×165×100 cm.[219] .53 105. klase C25/30 u velikoplošnoj glatkoj oplati. razastiranje i planiranje ispod.255. ispod temeljnih greda. zaštitnih blokova ispred naplatnih kućica.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.48 59.26 47.ms_office Strana: 46. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Sloj ĉistoće Dobava i ugradba drobljenog kamenog materijala ili šljunka (sloj ĉistoće). okna ispod naplatnih kućica.71 1.51 50.5 105. okana elektroinstalacija. okana odvodnje i ostalih raznih okana. temelje prednjih blokova uz naplatne kućice i zaštitne glave. te nasipavanje. nogostupa i u zelenom pojasu.843.087.255. okana naplatnih kućica.00 98 265 480.82 23.26 47.xls. m³ 33. te završno nasipavanje.53 II.71 I.51 50.00 0 105.26 0.48 59.71 0.71 0. biojame. temelja treptaĉa. u armirano-betonske temeljne vanjskih blokova. Obraĉun po m³ ugraĊenog fino drobljenog kamenog materijala ili šljunka. trakastih temelja i greda (ukljuĉivo zatrpavanje eventualnog produbljenja ispod temelja).00 55 422. a) beton b) velikoplošna oplata m³ 55 422. Betoniranje armiranih temelja C25/30 Dobava i ugradba betona.82 0.986.986.8 113.5 105. m³ m² 98 265 480.48 59. razastiranje i planiranje ispod temeljnih stopa.638.843.90 480.087. armirano-betonskog instalacionog kanala izmeĊu kontrole naplate i naplatnih kućica.71 0.703.703.00 15.638.00 0 422. temelja vanjskih blokova. odvodnih.04 15.04 15.40 113.48 59. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 33.90 98348485. vanjskih blokova.2008.00 0.00 0 113. oko i iznad odvodnih i ostalih cijevi u zoni otoka. septiĉke jame.10 422.26 0.00 0.00 0.00 0 0 480. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 5. elektro i ostalih okana. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju minimalne debljine 10 cm ispod i 20 cm iznad tjemena cijevi.

xls.26 31.148.26 0.02 10. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Betoniranje armiranih stjenki kanala C25/30 Dobava i ugradba betona.ms_office Strana: 47. velikoplošnu glatku oplatu koju je prije montaţe potrebno dobro oĉistiti i namazati oplatnim uljem.00 0.02 0.00 m³ m² m² 22 182 89 480. Nakon demontaţe oplate i izvlaĉenja spojnih vijaka konusne rupe je potrebno pripremiti i zatvoriti originalnim ĉepovima.78 480.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0. ugradbu. god.48 59. 45212-400-4474/2008.26 20. potrebnu njegu betona. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu je potrebno dodati inhibitor korozije tip MCI .00 0.32 1.00 0 0 0 480. te otpornosti na utjecaj mraza i soli.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.26 0.26 20. od 16.00 0.6 l/m³ betona.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spravljanja u koliĉini od cca 0.570. Beton mora zadovoljiti kriterije vodonepropusnosti.[219] . Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.26 31. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dopremu.48 59. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Dimenzije instalacionog kanala vidljive su iz popreĉnog presjeka u projektima pojednih objekata.10.26 20.56 10.48 59.48 59. a) beton b) velikoplošna oplata c) doplata za površinsku obradu Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 3. u velikoplošnoj glatkoj oplati. Armatura stjenki okana ispod naplatnih kućica obraĉunata je u posebnoj stavci.78 98348485.00 0.48 59.48 59.570.148.00 0 0 480. te sav potreban spojni materijal.68 20.40 480. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI .00 0.2008.02 10.32 1. a) beton b) velikoplošna glatka oplata Betoniranje armiranog okna naplatne kućice C25/30 Dobava i ugradba betona.781.00 0 0.00 0 0. Zidovi se izvode u velikoplošnoj glatkoj demontaţnoj oplati.781.00 0. te otpornosti na utjecaj mraza i soli.00 0.785.48 59.48 59. u armirano-betonske stijenke okna ispod naplatne kućice.00 0.00 22 182 89 480.785. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. m³ m² 66 340 480. klase C25/30.00 66 340 480.68 20.711. klase 25/30. Svi zidovi okna ispod naplatne kućice izvode se od armiranog betona debljine 20 cm.40 4. 0.00 0.711. Beton mora zadovoljiti kriterije vodonepropusnosti.02 0. u stijenke armirano-betonskog instalacionog kanala.56 10.6 l/m³ betona. Armatura je iskazana u posebnoj stavci. Beton projektiranog sastava.26 20.

m³ m² 33 66 480. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu je potrebno dodati inhibitor korozije tip MCI . Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.54 118.00 15.23 0.27 9.00 0.776.481.6 l/m³ betona.26 0. m³ m² 15.00 0 0 480. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.26 15. Beton projektiranog sastava.00 0.34 7.26 0.54 118. m³ m² m² 75 215 65.76 544.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0.911. te u vanjske zaštitne blokove.00 0 0 0 544.50 25. Beton projektiranog sastava. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Beton se mora njegovati jednim od sistema njegovanja. u armirano-betonski vanjski vidljivi dio naplatne kućice sa zaštitnim blokovima.27 9.840.855.26 0.84 3. Površinu betona potrebno je nakon ugradnje betona. Unutarnja oplata treba biti precizno izvedena zbog toga da se beton ne mora obraĊivati.911.6 l/m³ betona.48 59.54 118. a) beton b) glatka ĉeliĉna precizna oplata c) doplata za površinsku obradu Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 5.84 3. Beton je klase C25/30.855.34 480.23 40.10.422. Za bolju ugradivost betona koristiti superplastifikator glenium 51. od 16. okna na temelju nadstrešnice i nosaĉe rampi.840.26 15.00 0 0 480.48 59.2008. Armatura je prikazana u posebnoj stavci.26 7.422.00 0.48 59.ms_office Strana: 48.48 59. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI . 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Betoniranje armirane temeljne ploĉe naplatne kućice C25/30 Dobava i ugradba betona u armirano-betonsku temeljnu ploĉu i postolje naplatne kućice. te raznih kemikalija (ulje.23 40.279.48 59.26 0.15 159 480.80 1. a) beton b) glatka oplata Betoniranje postolja naplatne kućice i blokova C35/45 Dobava i ugradba betona.00 75 215 65.50 25. Beton je klase 25/30 s dodatkom za vodonepropusnost i plastifikatorom.00 0.16 6.54 118. Izvodi se u ĉeliĉnoj najpreciznije izvedenoj oplati. 45212-400-4474/2008.279.25 544.776. god.48 59.xls. nafta i sliĉno).52 27.481.48 59.16 480.00 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0.00 33 66 480. a prije poĉetka vezanja zagladiti bez izvlaĉenja cementnog morta.15 159 480.00 0.23 0. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.[219] . klase C35/45. Debljina stjenki okna prema projektu.52 27.52 27.48 59. Beton projektiranog sastava.26 7. a) beton b) glatka oplata Betoniranje okna konrtole treptaĉa C25/30 Dobava i ugradba betona u okna kontrole treptaĉa.52 27.80 1.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spravljanja u koliĉini od cca 0.76 98348485.00 0.25 544. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli.

54 118.00 0.82 859.336. Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete. obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu.5 40 480. a) beton b) glatka ĉeliĉna precizna oplata c) doplata za površinsku obradu Betoniranje podesta ispred kućice C25/30 Dobava i ugradba betona.20 10.40 2.48 59.00 0.23 16.99 III. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0 0 0 544.272. sjeĉenje.27 1.48 59.00 0. Podest izvesti po dimenzijama iz projekta.00 0. a) rebrasta armatura RA-400 b) mreţasta armatura MAG-500 UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 8. klase C35/45.23 0.20 480.ms_office Strana: 49. izrada i postava betonskog ţeljeza prema Izvedbenom projektu armature.00 0. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli. Armatura je prikazana u posebnoj stavci. Obraĉun po kg ugraĊene armature.20 8.6 l/m³ betona. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.25 544.10.26 27. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Betoniranje vanjskih zaštitnih bikova C35/45 Dobava i ugradba betona. u armirano-betonski podest ispred ulaza u naplatne kućice.40 2.042. nafta i sliĉno). 119.825.52 27.482.00 491.48 59.40 76.00 0 0 0 480.23 16.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0. Beton se mora njegovati jednim od sistema njegovanja. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.40 76.20 8.26 27.2008.23 0.52 27. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli. Beton projektiranog sastava.00 0.814.6 l/m³ betona.8 14.00 18640 11200 6.089.296. Armatura je obraĉunata u posebnoj stavci.82 859.23 1.00 30 70 75 544.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0.26 27.99 6. god. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI . ZIDARSKI RADOVI 98348485.54 118.00 0. te raznih kemikalija (ulje.48 59.xls. te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorniĉkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom.41 6.52 27.41 6.81 0.00 0 0 6. nafta i sliĉno). Izvodi se u ĉeliĉnoj najpreciznije izvedenoj oplati.25 9.26 27. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ravnanje.00 3.00 0.41 6.23 0.5 40 480.54 118.272.00 0.814. Betonski podest je od betona klase C25/30 s finom obradom gornje površine betona. Beton projektiranog sastava.00 0.52 27.089.042. od 16.00 491.00 0.8 14. savijanje. 45212-400-4474/2008. m³ m² m² 3. Površinu betona potrebno je nakon ugradnje betona.[219] . Za bolju ugradivost betona koristiti superplastifikator glenium 51.23 1. m³ m² m² 30 70 75 544.81 119. u vanjske zaštitne bikove.23 0. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI .AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.41 6. kg kg 18640 11200 6. a prije poĉetka vezanja zagladiti bez izvlaĉenja cementnog morta. 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente.27 1. a) beton b) glatka oplata c) doplata za površinsku obradu Armatura Dobava.00 0. Armatura mora biti ĉista od hrĊe i svih masnoća.81 0.54 118.296.81 II. te raznih kemikalija (ulje.336.482.825.

a) cijevi promjera 300 mm b) cijevi promjera 200 mm c) cijevi promjera 160 mm d) cijevi promjera 110 mm PVC ili okiten cijevi za razvod instalacija Dobava i postava PVC ili Okiten cijevi za razvod instalacija od naplatnih kućica do zaštitnih i vanjskih blokova.00 0.70 2. Donja podloga mora biti propisno suha što se dokazuje mjerenjem postotka vlage na površini betona.35 8.00 816 40 292 75 74.40 60.[219] . 45212-400-4474/2008.56 43.02 74.355.00 0 0 0 0 149.56 43.982.00 0 0.44 2.16 35.00 0.11 102.45 11.40 4.11 102.35 8.56 43.44 2.91 84.306.40 0.76 0.96 1.674.40 2.91 84.40 76. razne zaštite i sl.10.840.00 0 0 0 0 74.934.16 35.866.40 149. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0.00 0.00 95 140 76.32 31.726. Cijevi PVC za instalacioni kanal Dobava i postava PVC cijevi za razvod instalacija kroz instalacioni kanal.840.16 0.00 0.726.313.70 2.00 85 85 40 40 149. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal.76 0.98 54. te dva sloja varene bitumenske ljepenke debljine 4 mm s meĊusobno zavarenim preklopima 10 cm.00 74.32 31.674.40 60.355. Obraĉun po m¹ ugraĊenih cijevi.934.00 0.00 0 0 76.726.56 43.16 35.00 0. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno.00 56 980.91 84.91 84.88 3. nanošenje sloja prajmera (resitol) i varenje prve i druge trake.11 102. Hidroizolacija Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacija podova okna naplatne kućice. Cijevi je potrebno postaviti na sloj finog pijeska. transporte.00 98348485.02 74. kom 56 980. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno.40 1.ms_office Strana: 50.32 31.xls. od 16. Obraĉun po komadu ugraĊenog šahta.16 0. rad. Druga traka mora imati pomak preklopa za 50% u odnosu na prvu.45 11. Prije zatrpavanja pijeskom potrebno je otvore u zidu okna ispod naplatne kućice zidarski zatvoriti i obraditi.00 0. god.40 10. a) cijevi promjera 160 mm b) cijevi promjera 110 mm c) cijevi promjera 60 mm d) cijevi promjera 40 mm Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.11 102.40 0. Obraĉun po m² izraĊene hidroizolacije.00 0.02 74.88 980.671. Obraĉun po m¹ ugraĊenih cijevi.306. Hidroizolacione trake moraju biti 100% zavarene za podlogu kao i meĊusobno. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje betonske podloge od svih prljavština.00 0. sidra.40 10.56 43.96 1.982.40 1. Cijevi je potrebno sloţiti u instalacionom kanalu i zatrpati ih finim pjeskom.16 35. Hidroizolacija se sastoji od hladnog bitumenskog premaza. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova.00 0.16 12. alat.2008. m² m² 95 140 76.00 0.00 1.56 43.32 31. m¹ m¹ m¹ m¹ 85 85 40 40 149.671.00 0.76 7.00 0.98 0. m¹ m¹ m¹ m¹ 816 40 292 75 74.98 0.56 43.00 0 0.16 12.726.98 54.00 0.00 0. Nosive i pregradne zidove takoĊer je potrevno povezati preklapanjem opeke.00 0 980.866. uĉvrstiti ih i zatrpati ih finim pjeskom.02 74. Prije zatrpavanja pijeskom potrebno je otvore u zidu okna ispod naplatne kućice i u oknima zidarski zatvoriti i obraditi.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0.56 43. a) horizontalna hidroizolacija b) vertikalna hidroizolacija Laki lijevano-ţeljezni poklopci Dobava i ugradve lakih lijevano-ţeljeznih poklopaca na elektro šahtovima i šahtovima odvodnje.313.76 7.

80 3. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. raznošenje. Na ovako pripremljenu površinu izvodi se temeljni sloja od dvokomponentne reakcijske epoksidne smole bez otapala i punila. sati sati 70 70 43.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.587.00 0 0 0 0 149.xls.130.00 0 0 43.20 1.25 IV.25 0.00 0.24 51.25 32. nanošenje temeljnog i brtvenog sloja.02 74.56 43. te dobro otprašiti. 1.00 0 0. Tvrdo-lijevani asfalt TLA 11 mora biti izveden sukladno Opće tehniĉkim uvjetima za radove na cestama 2001.00 0. a) cijevi promjera 300 mm b) cijevi promjera 200 mm c) cijevi promjera 160 mm d) cijevi promjera 110 mm Ostali zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom. te brtveni sloja od jedne plastomerne bitumenske trake kao Bitufix PES 5 M1. doprema i ugradba tvrdo-ljevanog asfalta TLA 11 na otocima izmeĊu prolaza.16 29. obraĊene kvarcnim pijeskom.25 0.9.424.00 0.50 221. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno.16 29.00 0.2008. ĉišćenja površine ispuhivanjem.587. 32.00 0 0.00 32. UKUPNO ASFALTERSKI RADOVI: 0.00 REKAPITULACIJA 98348485. 3. Jediniĉnom cijenom obuhvatit sve radove od pripreme površine pjeskarenjem ili saĉmarenjem.00 0.00 680 47.76 IV. Prije izrade tvrdo-lijevanog asfalta površina betona se mora saĉmariti ili pjeskariti kako bi se odstranila cementna skramica.25 0.76 43.942.130.11 102. dobava i spravljanje mješavine tvrdo-lijevanog asfalta.90 3.00 0. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 5.00 0.130.24 51.00 m² 680 47.10.ms_office Strana: 51.90 3.56 43. zavarene 100% izravno na temeljni sloj.590.16 0.02 74. Hidroizolacija mora biti izvedena sukladno Opće tehniĉkim uvjetina za radove na cestama 2001. sukladno dilatacijama u betonskoj ploĉi.942.50 221.78 4. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika. Tvrdo-lijevani asfalt TLA 11 se izvodi u sloju prosjeĉne debljine 30 mm.00 0. posipanje drobljencem.00 0.355.130. od 16.11 102.00 198 45 45 45 149.523.24 51. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere PVC cijevi za odvodnju Dobava i postava PVC cijevi za razvod instalacije odvodnje. mase 250 gr/m².25 0.00 0. sa svim transportima i prenosima.[219] .02 74.20 1.25 3. te zatrpati slojem finog pjeska. Obraĉun po m¹ ugraĊenih cijevi.00 0.80 3. Cijevi je potrebno sloţiti na posteljicu od finog pijeska. m¹ m¹ m¹ m¹ 198 45 45 45 149. god.00 0.424. Sva tekuća i kontrolna ispitivanja moraju odgovarati OTU-u.00 0 47. što dokazuje nadzorni inţenjer upisom u GraĊevni dnevnik. valjanje valjkom.026. poglavlje 6-07.16 0. uĉvrstiti ih. ugraĊivanje. poglavlje 7-01.00 0.20 6. Obraĉun po m² stvarno izvedene površine.20 149.25 III.56 43. razastiranje.24 51. 45212-400-4474/2008.00 0. Tvrdo-lijevani asfalt se dilatira reškama širine 10 do 15 mm u polja.00 32.11 102. knjiga IV. knjiga III.00 47.11 102. Prije zatrpavanja pijeskom potrebno je otvore u oknima zidarski zatvoriti i obraditi. ASFALTERSKI RADOVI Tvrdo-lijevani asfalt TLA11 Izrada.78 4.02 74.355.00 70 70 43.523.026.56 43. Po ravnosti i po vlaţnosti površina mora biti sukladna OTU-u.00 0.590.

god.130.64 321.63 222. IV.814.00 Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 50. Sve izraditi prema Izvedbenom projektu.76 4.00 0.00 0.10. od 16.99 221.00 796.00 0.986. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti kompletnu izradu antikorozivnu zaštitu sa vrućim pocinĉavanjem. doprema na gradilište i ugradba zaštitnog metalnog vruće pocinĉanog odbojnika (ograde) sa stupom i distancerom.814.91 118. m¹ 515 431. dopremu na gradilište i ugradbu u otoke i ispred objekta kontrole naplate. 45212-400-4474/2008. Obraĉun po komadu sidrene ploĉe.030. Ploĉe se ugraĊuju na meĊusobnom osnom razmaku od 133 cm.00 Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI ASFALTERSKI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena 50.a na gornjem je urezan navoj M14 u duţini od 3 cm.91 118. Redni broj I. Sidrena ploĉa za ugradbu treptaĉa je dimenzija 20×20 cm izraĊena od ploĉevine 6 mm sa 4 ankera duţine 30 sm na ĉijem donjem kraju se nalazi kuka.99 221. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti kompletnu izradu antikorozivnu zaštitu sa vrućim pocinĉavanjem.986. V.63 222. III.16 313.00 796.76 0. Svi okviri imaju ugraĊene pracne za usidrenje.91 0.ms_office Strana: 52.030.00 14 321.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. dopremu na gradilište i ugradbu u vanjske blokove.130. A.63 0. te antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida.64 2.63 0.76 32.a na gornjem je utor u koji se ubacuje ''T'' vijak.00 0 313.00 515 431. kom 376 313. kom 14 321.00 0. 1. Sidrene ploĉe za zaštitnu odbojnu ogradu 30×30 cm Izrada. Utor za vrijeme betoniranja bora biti ispunjen stiroporom kako bi se utor saĉuvao ĉistim.424.289. doprema na gradilište i ugradba sidrenih ploĉa za ugradbu treptaĉa na vanjskim blokovima.00 0 321.45 431.00 0.504. Sidrena ploĉa za ugradbu zaštitne ĉeliĉne ograde je dimenzija cca 30×30 cm izraĊena od ploĉevine 10 mm sa 4 ankera duţine 30 sm na ĉijem donjem kraju se nalazi kuka.00 0. B.00 0. a svi spojevi su izvedeni putem varenja.[219] .53 491. Prije ugradbe bravariju je potrebno dobro oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i odmastiti. Obraĉun po m¹ izraĊene i montirane zaštitne ograde.424. Jednostrana odbojna distantna ograda Izrada.00 376 313.76 4.53 491.45 98348485.xls. Obraĉun po komadu sidrene ploĉe. II.16 3.289.356.00 0.91 0.00 0 431.76 0.76 32.356. a) UGOVORNI TROŠKOVNIK br.6 cm Izrada.28 Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 0. doprema na gradilište i ugradba ĉeliĉnih sidrenih ploĉa za ugradbu zaštitne ĉeliĉne odbojne ograde.28 OBRTNIĈKI RADOVI BRAVARSKI RADOVI CRNA BRAVARIJA OPĆENITO: Crna bravarija izraĊena je od NP i HOP vuĉenih profila. Sidrene ploĉe za treptaĉ 20×20×0.504.2008.

59 0. SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI Bojenje bravarije Bojenje crne bravarije i ĉeliĉne konstrukcije bojama na bazi epoksida.10. Boju završne obrade odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom.503. 14 431.06 0. Slobodne krajeve ugraditi u sjenku okna 15 cm duboko.63 2. kom Obraĉun po komadu izraĊene i ugraĊene penjalice.11 VI.59 3. Sve izraditi prema Izvedbenom projektu.00 48 72.98 0. dopremu na gradilište i ugradbu u otoke ispred i iza naplatne kućice.5 103.834. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama.00 14 431.834.00 0. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal.11 431.xls.63 6. m² 70 69.04 72.5 103.82 354. Zaštita betona oko naplatnih kućica Zaštita vidljivog dijela betona oko naplatnih kućica.503.20 69.59 3.[219] . a udaljenost od zida je 16 cm.06 4.00 0 103. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti kompletnu izradu antikorozivnu zaštitu sa vrućim pocinĉavanjem.884. Penjalice izraditi od rebrastog betonskog ĉelika promjera 16 mm savijenog u obliku slova ''U'' ĉija je širina 45 cm. 1. trostruki premaz epoksidnom bojom. Sidrene ploĉe za kućišta podiznih rampi Izrada. Obraĉun po m² stvarno obraĊenog sokla.20 98348485. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije.00 0 72. 45212-400-4474/2008.370. god.042. Prije nanošenja završne obrade sokla površinu je potrebno ponovno impregnirati (grundirati).63 0. kom Obraĉun po komadu sidrene ploĉe. Nakon ugradbe penjalice premazati dvostrukim premazom sa resitolom.63 103. 6.98 3. Penjalice se ugraĊuju na meĊusobnom razmaku od 30 cm.884.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine.00 0.00 0 431.98 3. cijelu površinu impregnirati.04 5. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti.042.370. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-CRNA BRAVARIJA: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 4.a na gornjem je urezan navoj M14 u duţini od 3 cm. kitanje i brušenje eventualnih neravnina. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Ĉeliĉne penjalice u oknima odvodnje Izrada i doprema na gradilište i ugradba ţeljeznih penjalica u oknima odvodnje. Površinu je potrebno oĉistiti od neravnina i prljavštine. m² 37. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer. zaštitu ostalih površina od prljanja. obraditi veće neravnine i površinu obraditi sa reperaturnim mortom.59 0. doprema na gradilište i ugradba sidrenih ploĉa za ugradbu kućišta podiznih rampi.00 0 69.98 0.06 0.00 70 69.63 0.63 V. Sidrena ploĉa za ugradbu kućišta podiznih rampi je dimenzija 40×40 cm izraĊena od ploĉevine 6 mm sa 4 ankera duţine 30 sm na ĉijem donjem kraju se nalazi kuka.82 354. Obraĉun prema m² obojene površine. Završna obrada sokla materijalom kao mozaikputz od Baumita ili odgovarajući.00 37. 48 72.06 4. od 16.ms_office Strana: 53.2008.

45212-400-4474/2008.00 98348485. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju. pripremu podloge.11 41.00 0.373.40 407. god.54 274. upotrebu opreme.00 0.00 354.599.10 REKAPITULACIJA A.83 REKAPITULACIJA V. upotrebu opreme te sav rad na izradi. Svi obraĉuni za iskop.0 cm.83 395.00 0.86 VI.29 132.28 395.94 407.00 0.94 BETONSKI KOLNIK Nearmirana betonska ploĉa.86 0. m² 550 58.992.54 0. Iskopani materijal deponirati na udaljenosti 25 m¹ jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja.70 544.091.00 0.00 41. BLOKOVI I BETONSKI KOLNIK UKUPNO: 796.356.00 0 0.992.461.00 0.10 1.40 407.00 0. UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 3.32 ĈELIĈNA NADSTREŠNICA GRAĐEVINSKI RADOVI ZEMLJANI RADOVI OPĆENITO: Iskop humusnog materijala i osnovni nasip obuhvaćeni su u Projektu prometnica za trasu ceste na kojoj se nalazi CP.00 0.29 0.54 274. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal sa modulom zbijenosti Ms = 80 MN/m². 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Zaštita betonske površine blokova Dobava materijala i bojanje betonske površine zaštitnih blokova posignal bojom s gletanjem glet masom za vanjske radove.091.370. nafte i ulja.606. B.29 C.00 0. GRAĐEVINSKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI BETONSKI KOLNIK INSTALACIONI KANALI. Obraĉun po m² obojene površine.ms_office Strana: 54.00 0 58. Premaz bojom mora biti otporan na djelovanje soli i mraza. 3.86 0.00 0 288.424. UKUPNO BETONSKI KOLNIK: 132. A.00 0. te sav rad na izradi i ugradnji ploĉe.373. Za plato je predviĊen samo osnovni nasip bez tampona i asfalta. d = 22 cm Cementom stabilizirani sloj od mehaniĉki zbijenog zrnatog kamenog materijala (OTU III st. 1. 0. C30/37 (OTU IV st. 2.00 0.461. I. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju m³ 505 544.7-02) Obuhvaća nabavu materijala.5-02) Obuhvaća nabavu materijala.83 395.xls. C.[219] .356.00 0. VI.00 505 544. Svi iskopi su predviĊeni u zbijenom nasipu od drobljenog kamena. m³ 460 288.091.424.32 0. nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju. BRAVARSKI RADOVI SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: 354.10 288.370.00 796.94 407. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 460 288.28 395.00 0.461. 32.00 41.606.461.613. tj. prijevoz.599.606.70 2.2008.613.00 0. d=15.00 0. ugradnji i njezi sloja. od 16.00 0 544. izradu dilatacija.10 1. C.94 0.606.83 58.00 0. prijevoz. B.00 0.00 550 58.10. cca 50 cm ispod gotovog kolnika.54 0.00 0.29 0.00 0 0.11 41.86 32.091.00 0.

22 1. raznih okana.718.82 6.00 720 23.407. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou. Iskop se obavlja 95% strojno.22 0. m³ 19 105.xls.30 5.82 6.00 0 422.49 37. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1. okana odvodnje i ostalih raznih okana. gline ili sliĉno naokolo izvedenih temeljnih stopa. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.40 7.40 3.[219] .22 9.00 0 19.40 7. ispod temelja ĉeliĉne nadstrešnice klase C12/15 debljine d = 10 cm.40 0. (ukljuĉivo zatrpavanje eventualnog produbljenja ispod temelja).425.22 1. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.718. razastiranje i planiranje ispod temeljnih stopa.00 0 23. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju debljine 10 cm. samo dubine preko 200 cm.ms_office Strana: 55. paušal 1 7.00 0 105. a 5% ruĉno.10.00 0.00 60 23. Odnosi se na produbljenje iskopa za monolitne temeljne stope u sluĉaju da tlo nema propisanu nosivost. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Beton podloge C12/15 Betoniranje betonske podloge od mršavog betona.22 0.30 422.22 9.71 2.393. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Iskop dubine preko 200 cm Sve isto kao stavka 2. god. Nasipavanje debljine 20 do 30 cm Nasipavanje iskopanim materijalom (kamena sitneţ) bez primjesa humusa.30 98348485. Dubina iskopa je do 200 cm.00 15 422.49 37. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dopremu materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹.82 0.898. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹.22 0. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm.008. 45212-400-4474/2008.40 0.00 19 105.40 2.00 0 7.. 2.22 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa svake strane konstruktivnog elementa minimalno za 50 cm.40 23.22 16. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto.407. Obraĉun paušalno. m³ 720 23.425.00 1 7. Obraĉun po m³ ugraĊenog fino drobljenog kamenog materijala ili šljunka.30 19.342. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. Nasipavanje i zbijanje obavljeti u slojevima debljine 30 cm mjereno u zbijenom stanju.393.407.22 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na iskolĉenju svih elemenata.008.898. m³ 60 23.71 0. kao i sve ostalo potrebno za dovršenje cijele stavke. m³ 15 422. postavljanje i odrţavanje iskolĉenih oznaka od poĉetka radova do predaje svih radova investitoru.342.22 16.407. Ms = 80 do 100 KN/m². a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60° ili koristiti razupiranje. Iskop dubine do 200 cm Iskop za temeljne ĉašice u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom temeljnom tlu kategorije C.79 105.407. 1. m³ 515 19. te nasipavanje.79 II. od 16.71 I.71 0. ugraĊenog nasipa i preuzetog od strane nadzornog inţenjera zbijenog nasipa. Obraĉun po m³ izvedenog.82 0. instalacionog kanala.00 0.00 0 23. a do kote .407.22 0.50 cm ispod kote budućeg kolnika.2008. tj. Sloj ĉistoće Dobava i ugradba drobljenog kamenog materijala ili šljunka (sloj ĉistoće).20 4.40 7.00 515 19.20 23.

00 1450 22.340. kom 1 440.48 59.xls.90 3. stup ide 0.liĉilaĉke radove. Visina skele iznosi cca 6.48 59. te otprema pokretne ĉeliĉno-drvene skele za bravarske i soboslikarsko .00 95.00 0. 9. Obraĉun po m² montirane skele.33 9. m² 1450 22.81 118.10.94 380.44 440.5 m³ betona i 0.ms_office Strana: 56. ZIDARSKI RADOVI 98348485.26 0.340.liĉilaĉke radove.2008.00 0 0 480.00 0 0.00 0.00 0 529.585. Tlocrtna dimenzija temelja je 320/270 cm.00 0 22.7 m² oplate.78 0.33 0.42 III.527.81 118.00 0.42 0.509.949. TESARSKI RADOVI OPĆENITO: Oplata svih betonskih i armirano-betonskih elemenata ukljuĉena je u jediniĉne cijenu istih i prikazana kroz betonske i armiranobetonske radove. Odnosi se na rad u visokim prostorima (ĉeliĉna nadstrešnica).00 1.126. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.949. od 16.145. Odnosi se na rad u visokim prostorima (ĉeliĉna nadstrešnica).44 IV.00 0 0 6. Obraĉun po kg ugraĊene armature. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Beton temelja stupova nadstrešnice C16/20 Dobava i ugradba betona.78 529. betonom C25/30 .00 0. Pokretna ĉeliĉna skela Dobava. izrada i postava betonskog ţeljeza prema Izvedbenom projektu armature. m³ m² 220 515 480. Obraĉun po kom izvedenih stupova.518.705.00 95. kom 18 529. savijanje.41 6. te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorniĉkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom.48 59. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. a) beton b) dašĉana oplata Armatura Dobava.44 0. u dašĉanoj oplati.78 14.81 0.00 0 440.60 30. UKUPNO TESARSKI RADOVI: 0. Visina skele iznosi cca 5.00 0. 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Obraĉun po kom ugraĊenih stupova.Izvodi se nakon montaţe kompletne konstrukcije.00 0.33 0. u armirano-betonske temelje ĉeliĉnih stupova nadstrešnice. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ravnanje.145.00 32.04 784.41 6. izrada i demontaţa skele nakon dovršenja svih radova. Armatura mora biti ĉista od hrĊe i svih masnoća. klase C16/20.44 0. obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu. Zalijevanje stupova Zaljevanje stupova /unutrašnjost/ sitnozrnim plast.26 0.0 m¹.78 14.81 0.0 m³ betona.00 1 440. kom 18 784.48 59.00 0.00 0.44 440.94 380.78 0. Beton projektiranog sastava. UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 2. Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete.60 30.00 0.78 III.42 0.44 22.42 32.44 2.[219] . Fasadna skela Dobava.527.00 220 515 480. Za 1 stup ide cca 1.41 6. a) rebrasta armatura RA-400 b) mreţasta armatura MAG-500 Namještanje za ugradbu stupova Postava . Za 1.00 18500 14000 6. kg kg 18500 14000 6.04 5. 45212-400-4474/2008. god. Obraĉun po kom skele.00 0 0.41 6.126.90 480.509.00 4. te otprema pokretne ĉeliĉno-drvene skele za bravarske i soboslikarsko .00 18 784.00 0.44 440.705.00 0 784.0 m¹. 32.namještanje po vertikali i horizontali i ugradnja stupova sitnozrnim betonom C25/30.00 18 529.33 II.585.518.26 105.00 6. izrada i demontaţa skele nakon dovršenja svih radova.00 32.00 0.26 105. sjeĉenje.

sidra.425. Ostali zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom. Preko svega u uzduţnom smjeru dolaze ĉeliĉne roţenice.44 6.169.00 0.00 60 60 44.xls.59 58.00 0.169.00 0. 70×70 cm.24 IV.79 380.675.00 0 0.[219] .169.00 odnosno 6. U stupove nadstrešnice ugraĊene su cijevi za odvod krovne vode. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal.675.40 3.40 6. alat. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0. III.00 0.00 0. A.00 0 0 44.00 0. Nosive i pregradne zidove takoĊer je potrevno povezati preklapanjem opeke. 0.00 0.80 456.494. sati sati 60 60 44.169.145.00 1.00 0.00 0.00 37.425.00 0.00 0.00 0.690.59 58. god. meĊusobno ukrućenih spregovima.949.00 0. Po konstruktivnom sistemu se sastoji od sistema sekundarnih i glavnih rešetkastih nosaĉa. rad. ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI TESARSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: 37.80 44.40 6.44 6.24 2. Oslonjena je na 12 stupova s razmakom osi 15. a na krovu je izlazno okno vel. oslonjenih na ĉeliĉne cijevne stupove koji su upeti u temeljne stope.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. od 16.00 0. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika.24 0. Stupovi se nakon montaţe popunjavaju betonom što je obuhvaćeno u troškovniku.10.00 0.00 0.00 0 0.81 OBRTNIĈKI RADOVI ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA OPĆENITO: Nadstrešnica se izvodi iznad cestarinskog prolaza.00 98348485. II.79 380.24 0.00 0.00 0.2008.59 58. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0 0.ms_office Strana: 57. IV.80 456. V.80 REKAPITULACIJA I. 45212-400-4474/2008. Montaţa se vrši prema montaţnom projektu. B.00 m¹.690. Nadstrešnica je projektirana na “dvije vode”. Kao pokrov sluţi ĉeliĉni profilirani pocinĉani obojeni lim. 2.81 0.40 3.145.78 32.59 58.00 0. razne zaštite i sl.78 32. Naokolo nadstrešnice je maska od obojenog lima. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova.494. transporte.949. uputama statiĉara i prema radioniĉkoj dokumentaciji koju je duţan izraditi izvoĊaĉ ĉeliĉnih konstrukcija.00 0 0.

00 16.38 0.38 171.38 0. osnovni i spojni materijal.38 0. vijcima M 16. kg 16000 16.38 0.rešetkasti nosaĉi Izrada i montaţa nosaĉa fasade kao rešetkastih nosaĉa sastavljenih od pojaseva duţine 6.2 mm i isto takve vertikale rešetke kom 2.38 90. Obraĉun po kg izvedenih rešetkastih nosaĉa.990. Montaţa odozdo na nosivu konstrukciju putem kutnih profila i vijaka. kg 6000 16. 45212-400-4474/2008. Sva montaţa na gradilištu je putem vijaka. kvadratnog presjeka 80/80/3.00 0 16.00 0.6. Svi konstruk. kg 5500 16.0 m¹ i kvadratnog presjeka 80/80/3. Obraĉun po kg montiranog nosaĉa.xls.00 6000 16. IzvoĊaĉ je duţan prije poĉetka radova radioniĉku dokumentaciju dati na pregled projektantu koji će na istu dati pismenu suglasnost.38 0.9 mm sa prikljuĉkom na cijev kvadratnog presjeka 100/100/4 gore i dolje.280. skelu.00 0 16.38 262. izrada u radionici.280. Izrada i montaţa nosaĉa fasade .2008. Obraĉun po kg izvedenih zabatnih rešetki.38 0.00 0.38 90.10 m¹.00 m¹.38 0.370.[219] .080.090.6 mm.38 188.00 5.00 0.00 11500 16.38 0.00 0 16.00 0 16.090.00 2.00 16.38 98.00 10500 16. ĉišćenje od rĊe /pjeskarenjem/ 2-kratni antikorozivni premaz. Izrada i montaţa zabatnih rešetki Izrada i montaţa zabatne rešetke raspona 15.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.6 mm.20 + 5×6.0 + 2.pjeskarenjem te 2-kratni antikorozivni premaz na bazi epoksida. Izrada i montaţa uzduţne rešetke Izrada i montaţa uzduţne rešetke vel.990. izradu radioniĉke dokumentacije. a valjani profili . transport na gradilište i montaţa podroţnica U PN 160. IzvoĊaĉ je duţan izvršiti izmjeru izvedenih temeljnih ĉaša prije poĉetka radova. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Izrada i montaţa nosaĉa spuštenog stropa Izrada i montaţa nosaĉa spuštenog stropa od pravokutnih valjanih profila /HOP/ presjeka 60/120/4.ms_office Strana: 58.00 0 16. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad.00 16. Obraĉun po kg izvedenih uzduţnih rešetki.ĈN 24 B1.10.00 98348485.38 188. Obraĉun po kg postavljenih podroţnica. god.080. od 16. Vertikale iste dimenzije. transporte.9 mm. Jediniĉna cijena takoĊer obuhvaća izradu i putem varenja montaţu ĉeliĉnih ploĉica od plosnog ĉelika za meĊusobnu vezu svih bravarskih izraĊevina kao i pocinĉane vijke za montaţu istih na gradilištu.00 16. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0. Dobava i postava podroţnica Nabava materijala. alat. ĉišćenje od rĊe . te dijagonala od kvadratnog presjeka 50/50/2. vertikala kvadratnog presjeka 80/80/3.00 0 0. dijagonala od kvadratnog presjeka 70/70/3. kg 11500 16.38 0.00 mm. te montaţu svih konstruktivnih elemenata na licu mjesta.38 0.00 3.00 0 0. Sastavljene od gornjeg i donjeg pojasa od kvadratnog presjeka 80/80/3.00 4.38 98.00 1.6 mm.38 171. elementi su od cijevnih profila Ĉ-1212. a sastoje se od donjeg i gornjeg pojasa dim. kg 10500 16. 4.370. Izrada radioniĉke dokumentacije obuhvaćena je u jediniĉnoj cijeni stavaka ponudbenog troškovnika.00 16000 16.00 16. Poloţene na stupove.00 5500 16. dijagonala kvadratnog presjeka 40/40/2.38 262.

0 mm.00 10. UgraĊuje se u ĉeliĉni stup.2008. Leţajevi krovnih rešetki na stupu Nabava materijala.38 0. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 6. te izrada ĉeliĉne okrugle cijevi promjera 152. Sluţi za odvodnju krovne vode.00 16.00 16.00 2800 16.426.700. kg 850 16.20 0. kg 6500 16. montaţa krovne stabilizacije u plohi krova i plohi podgleda sastavljene od dijagonale od L 40/40/4 i horizontalnog štapa od kvadratnog presjeka 40/40/2.60 0.00 0 16. duţine cca 550 cm.700. montaţa leţajeva krovnih rešetki na stupu HEA-A200.20 0.00 13.20 45.38 475. kg 8500 16. od 16.560. Obraĉun po kom izvedenih ĉeliĉnih stupova.20 61. Obraĉun po kg izvedenih elemenata spojeva.00 3800 16. kom 18 11. 45212-400-4474/2008.0. Dobava cijevi za odvodnju vode Nabava materijala. U cijeni zaštita izvana i iznutra vrućim bitumenom ili bojom na istoj bazi.00 98348485.426.60 0.60 212.20 45.793. Montaţa elemenata spojeva Nabava materijala. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 16. 1.84 1.923. Antikorozivna zaštita kao poz.00 7. izrada u radionici.9 mm i vertikala kvadratnog presjeka 100/100/4.84 12.80 11.00 16.0 mm.5 mm.284.80 11. izrada u radionici. krovnih spregova meĊu konstrukcijom od NPU 80 i dijagonala L 40/40/4.300. Antikorozivna zaštita kao pod poz. izrada u radionici.20 137.60 212.00 0 1.020.[219] .20 0.38 0. Dobava krovnog sprega u ravnini plafona Nabava materijala.00 18 1.88 0.20 0.683. 1. izrada u radionici i montaţa krovne stabilizacije. kvadratnog presjeka 90/90/4.88 25.00 6500 16. Obraĉun po kg izvedenog krovnog sprega.38 13. Obraĉun po kg izvedenih krovnih rešetki. kom 18 1.00 0 16.793.38 0.00 9.360. izrada u radionici i montaţa krovnog sprega u ravnini plafona od pojaseva NPU 80. kg 2800 16.00 0 16.020. popreĉni spregovi Nabava materijala.00 0 16.300.426.6 mm i kvadratnog presjeka 60/60/2.284. dijagonala L 40/40/4 mm i vertikala nosaĉi plafona kvadratnog presjeka 60/120/4.00 0 11. kg 29000 16.20 0.38 0. Obraĉun po kom izvedenih cijevi za odvodnju vode. izrada i montaţa krovne rešetke sastavljene od gornjeg i donjeg pojasa vel. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Izrada i montaţa krovne rešetke l = 15.88 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 16. Dobava ĉeliĉnih stupova Nabava materijala te izrada ĉeliĉnih stupova od cijevi 406.683. a dolje na okno odvodnje pod kutem 120°.0 m¹ Nabava materijala. ĉišćenje od rĊe /pjeskarenjem/ 2-kratni antikorozivni premaz.793.360.20 105.20 0. god.9 mm.426.20 0. Dobava krovne stabilizacije. Gore izvesti spoj na limeni lokac.4/12. Svaki stup je teţine cca 800 kg. Dobava krovne stabilizacije Nabava materijala.20 61.4/4.00 0 16.20 137. ĉišćenje od rĊe /pjeskarenjem/ 2-kratni antikorozivni premaz i montaţa elemenata spojeva koji sudjeluju u ukupnoj teţini sa 10%.00 16.00 8500 16. U cijeni izrada veznih elemenata za horizontalnu konstrukciju i izrezivanje otvora za odvodne cijevi krovne vode. Obraĉun po kg izvedenih krovnih rešetki na stupu.00 0 16.38 13.5 mm.560.20 105. dijagonala od kvadratnog presjeka 80/80/3.00 8.88 25. Obraĉun po kg izvedene krovne stabilizacije. Obraĉun po kg izvedenih popreĉnih spregova.793.10. kg 3800 16.38 475.923.00 18 11.5 mm.00 29000 16.xls.00 850 16.20 0.ms_office Strana: 59.

transport na montaţu i montaţa pomoćne konstrukcije nosaĉa hodne staze i ograde hodne staze. ţeljeza privaruju na ĉeliĉnu konstrukciju nadstrešnice. kom 1 4.50 15.864. Izvesti ju od ĉeliĉne pocinĉane rešetke vel.38 111. te meĊusobno povezani cijevima promjera 30/3 mm. 350×60 mm debljine lima 3 mm. Dolaze HOP nosaĉi ›40/40/3 mm. Ljestve se “noţicama” od bet. god. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.38 111.ms_office Strana: 60.6 s antikorozivnom zaštitom.38 0.384.2008.00 254. od 16.00 1 4.38 40.38 0. transport na montaţu i montaţa hodne staze unutar nadstrešnice. Obraĉun po m² postavljene trake.95 78.95 78. Sve izvesti od kutnog ţeljeza L 60/60/6.00 0 16. izrada u radionici. Izrada i montaţa ljestvi Nabava materijala.00 0 16. Dimenzije obavezno uskladiti prema detalju proizvoĊaĉa trake. transport na montaţu i montaţa ĉeliĉnih ljestvi za pristup na hodnu traku unutar nadstrešnice.222.38 28. Montaţa HOP C nosaĉa Dobava i montaţa HOP C nosaĉa vel.665. Gore je zaštitni rukohvat /ograda/ visine 100 cm.10.38 0. Dolaze penjalice od vertikalnih cijevi promjera 30 mm i preĉki od bet. izrada u radionici.80 152.80 152.950.00 18. izrada u radionici.00 16. S antikorozivnom zaštitom.00 0 16. Sluţi kao nosaĉ krovne svjetlosne trake.95 0.4/2.xls.nosaĉa sema-fora izraĊenog od HOP nosaĉa ‚50/50/3 mm Antikorozivna zaštita kao pod poz. Montaţa nosaĉa rasvjetnih tijela Izrada i montaţa nosaĉa rasvjetnih tijela ugraĊenih u podgled nadstrešnice. 25/2 mm.950.864.38 0.80 20.00 0 16.38 0. Sve prema općim uvjetima.50 313.nosaĉ semafora Nabava materijala.po horizontali /6 kom/.00 0 313. Dobava i montaţa hodne staze m² 250 313. Širina penjalica 60 cm.222.38 64.38 28.487. ‚ 60/60/2.487.[219] .38 0.00 19.222.40 17. Obraĉun po kg montiranih nosaĉa rasvjetnih tijela.38 0.384.95 0.38 40. m¹ 600 254. Limeni pocinĉani profili 50×40 mm Obraĉun po m¹ nosaĉa limene maske.00 0 254.40 4. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Nabava materijala. Dobava pomoćne konstrukcije hodne staze Nabava materijala.40 4.00 16.00 98348485.222.00 16. Širina hodne staze 80 i 120 cm.40 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. izrada u radionici. Dobava ĉeliĉnog okvira . kg 2500 16. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 14. kg 3960 16.80 16. Ukupna visina 800 cm.00 2500 16.880.665. Nosaĉi limene maske Izrada i montaţa popreĉnih i uzduţnih nosaĉa limene maske . transport na montaţu i montaţa ĉeliĉnog okvira .00 16. Obraĉun po kg izvedenog ĉeliĉnog okvira nosaĉa semafora.00 3960 16.00 250 313.9 i promjera 42. ţeljeza promjera 18 mm. Obraĉun po kom ljestvi.40 4.40 0. 45212-400-4474/2008.80 0. Obraĉun po kg izvedene pomoćne konstrukcije hodne staze.880.38 0.38 64. shemi bravarije i uputama projektanta.00 6800 16.00 1750 16. kg 1750 16. Obraĉun po kg montiranih nosaĉa krovne svjetlosne trake.80 0. 1.00 600 254.00 0 4.222.222. kg 6800 16.

373.00 0 0.00 2. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Izrada okvira okna za izlaz na krov nadstrešnice. materijal. Obraĉun po kom okvira okna za izlaz na krov.00 0.868.[219] . sve transporte. Okvir je od “C” HOP profila 220×40×3 mm.5 mm s profilacijom visine 12 do 18 mm i obojen RAL 9002 /bijelo/.20 196.463. vel.00 236.20 0.34 4. 1. Lim dolazi 1-struko.2008. izradu radioniĉkih nacrta. samo lim debljine 0. Vijci su oblikom prilagoĊeni donjem nosaĉu /NPU 10 i HOP 60/60/3.00 2.00 98348485.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. od 16.00 0. Svj.00 4.00 200.868. Obraĉun po m² pokrova nadstrešnice.00 0.0 m¹.20 0. Dolazi na podgled nadstrešnice.00 0 0.00 0. razne zaštite na radu. Obraĉun po m² izvedenog pokrova.xls.00 2. Boje pokrovnog lima u dogovoru s projektantom kao i podgled.463.34 VI. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.196. kompletnu skelu. ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 21. uskladištenje materijala na gradilištu i sl. Za ukrućenje u otvorenom poloţaju okvir i otklopno okno povezati pocinĉanim lancem.60 0. 0.00 980 200.373.00 1.00 0 236.00 V. POKRIVAĈKI I LIMARSKI RADOVI OPĆENITO: Izrada pokrova predviĊena je od profiliranog tvorniĉki obojenog ĉeliĉnog pocinĉanog lima debljine 0. m² 980 236.00 980 236.368. Pokrov nadstrešnice Izrada i montaţa pokrova nadstrešnice od pocinĉanog ĉeliĉnog obostrano obojenog lima s brtvljenjem horizontalnih spojeva trajno elastiĉnim kitom.10.00 1 4. 70×70 cm.368. god.60 231.60 0.60 231. Svi spojevi i prelazi . m² 980 200.368.00 0.20 196. Gore je otklopno okno od HOP ‚20/30/2 mm ukrućenog dijagonalama i vezanog na donji okvir putem navarenih 2 kom petlji za metalna vrata. koji će odrediti boju. 45212-400-4474/2008.lomovi lima s umetanjem “Z” ili više sliĉnih završnih i prelaznih profila ulaze u jediniĉnu cijenu. te u dogovoru sa nadzornim organom i projektantom.00 0 4. Izrada podgleda Sve isto kao u poz.ms_office Strana: 61. Sve izvedeno prema detaljnom nacrtu i detaljima.368. IzmeĊu sljemena i ţlijeba limovi su iz 1 dijela. /osnovni i spojni/. U kompletu i pristupne ljestve od okna do hodne trake.00 0 200. 4.00 0.368.7 mm i visine profilacije cca 55 mm.368. Obraĉun po m² izrade podgleda. Okvir okna za izlaz na krov kom 1 4. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad.00 0. alat. Krov je 2-strešni s nagibom od cca 15%. visine do 2.196.

1.45 95.0 mm. a nad ţlijebom ima okap.45 95.154. 6. m¹ 70 95.45 86. iznosi cca 10. širina 50 cm. m¹ m¹ m¹ 210 210 19 86. Opšav limom Opšav limom opisanim pod poz.00 81. gore r. m¹ 210 81.60 52. Lim je razv. dole r. Obraĉun po m¹ maske. a.40 0.00 0 95. a u meĊuprostore umetnuti brtve od bitumenizirane spuţvaste gume.154.00 210 81.00 70 95.55 0. Obraĉun po m¹ opšava na sudaru krova i maske. Dolazi ravno.45 95. Vezano na izradu maske iz poz. Komplet s pocinĉanim nosaĉima na razmaku 80 cm.45 86. gornji i donji horizontalni.00 0 400. Masku sastaviti od 3 kom opisana “HOESCH” ELEMENTA /ukupna visina maske 180 cm. Duţina pojedinog elementa ne smije biti kraća od 450 cm./.55 0. Obraĉun po m¹ opšava po kosini.815.40 54.052. 3.90 0.00 0.80 6.5 do 0. Spoj s donjim pokrovom izvesti “NA ĈEŠALJ”.00 4.45 86. /unutarnja strana/. te pokrivanje sljemena.55 6.50 1.40 54. Izvedba horizontalnog sanduĉastog ţlijeba Izvedba horizontalnog sanduĉastog ţlijeba krovne vode od pocinĉanog lima 0.00 4 200.00 210 210 19 86.55 0. vertikalno r.00 136 400.š. ploĉice u boji kao maska /kao poz.454.80 200.90 17. širine 80 cm.199. od 16.20 0. U cijeni podvuĉeni dodatni lim razv.052. Obraĉun po m¹ postavljene maske.50 8.688.[219] . Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.9 do 1.154.00 0 200. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Opšav vertikalnog pojasa Obostrani opšav vertikalnog pojasa /maske/ naokolo nadstrešnice s profiliranim obojenim ĉeliĉnim pocinĉanim limom. širine 30 cm i opšav s pasicom za vezu s opšavom iz poz.3 m¹. m¹ 136 400. m¹ 220 236. Obraĉun po m¹ izvedenog horizontalnog sanduĉastog ţlijeba.90 17.45 86.60 0. razvijena širina 50 do 10 cm. Vijci i podl.00 0.00 0 81.10.815. Dolazi gotov tvorniĉki prefabriciran fasadni element s visinom 600 mm i debljinom lima 0.ms_office Strana: 62.50 18.454.688. 45212-400-4474/2008.xls.40 98348485. 7 koji se podvlaĉi pod pokrovni lim.45 86.20 0. Sve komplet.45 5.5%.00 220 236. 1. Uĉvršćenje nehrĊajućim vijcima na donju ĉeliĉnu konstrukciju.2008. Boja po izboru projektanta.55 0.š. Ţlijeb je presjeka 28×10 cm.00 0 0 0 86.00 0. Ţlijeb izvesti s uzduţnim nagibom 0.00 0 236. Obraĉun po m¹ postavljenih sljemenjaka Izrada opšava na sudaru krova i maske Opšav /limom kao poz. duţ.50 1. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 3.20 800.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 236.š. 1.60 0. Izrada opšava po kosini Sve isto kao poz.6 mm.154. kao što to izvodi firma “HOESCH” BAUSYSTEME GMBH WIEN. 20 cm b. 1/ na sudaru krova i maske.40 0. gore se lim podvlaĉi pod masku. U cijeni opšivanje istaka nosaĉa semafora.45 95.60 52. 20 cm Izrada i postava sljemenjaka Izrada sljemenjaka od lima opisanog pod poz. god. razv.50 18. Lim je bez profilacije i u debljini 0.199. samo po kosini.55 18.00 0.90 0. 45 cm c.40 400. Za spoj na vertikalu izvesti rukavce promjera 120 mm.00 7. dole je pasica i sudar s horizontalnim ţlijebom.20 800.6 mm. m¹ 4 200. Obraĉun po m¹ opšava limom.50 95. Ţlijeb je dilatiran tako da max.55 18.55 6.

Opšav limom na izlazu Opšav limom /kao poz.295.2008.80 0. kom 18 195. god. U cijeni obujmice za vješanje na ĉel. te na sudaru podgleda i opšava iz poz.70 11.948.20 14. kom 18 163. Opšav kod montaţe rasvjetnih tijela Izrezivanje i pripasivanje lima na podgledu prilikom montaţe upuštenih rasvjetnih tijela s izradom opšava kao u poz. kom 2 291.40 22. Obraĉun po kom montiranog limenog "lonca" Opšav limom na sudaru podgleda Opšav limom kao u poz. m¹ 240 200.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.20 0.00 0 163. duţina 220 cm.521. U cijeni izvedba i prikljuĉak “LABUĐEG VRATA” istog promjera kao ţlijeb.948.80 15.00 86 409.55 mm i s promjerom ø 120 mm.00 0 291. Montaţa limene cijevi Sve isto kao poz. Obraĉun po m¹ izvedenog opšava.80 2.80 0. vel.65 0.50 0. U cijeni prikljuĉak na gornju horizontalu i na donji revizioni lonac.90 9. 4a.00 0 409.montira se nakon postavljenih semafora i promjenjivih znakova.00 127.521.80 81. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 9. 13.217.217. Razv.90 0.50 0. Lim je savijen pod 90° s r. PredviĊene dim.991.20 0. Obraĉun po kom opšava kod montaţe rasvjetnih tijela.048.š.20 0. Obraĉun po kom izvedenog opšava.65 3.00 13. 20.5 mm.20 582.20 0.00 240 200. Gore izvesti otvor ø 120 mm za spoj na vertikalu. rukavac za spoj na ĉeliĉnu odvodnu cijev. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.146.20 382. kom 1 382. dim.40 291. od 16. širina 50 cm.00 0 200.40 22. Dolazi . samo veza naplatna kućica – nadstrešnica /promjera 40 cm/. Razvijena duţina 440 cm. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Izvedba labuĊeg vrata Izvedba i montaţa vertikalnog labuĊeg vrata.ms_office Strana: 63.65 0.00 1 382. Debljina lima 0. kom 7 163.00 409.80 1. 50×50 cm. kom 86 409. širina 50 cm.[219] . U obliku L 25/25 mm.00 12. Obraĉun po kom izvedenog opšava.00 0 382. 0. Prodor za antenu Doplata za izradu opšava na prodoru antene kroz krov.00 200.00 18 195.5 mm. a dole ø 133 mm tj.00 0 81.xls.40 163. su putem lukova s R min. 1 /samo ravni/ na sudaru podgleda i ţiĉanog pletera.80 1. 1/ uz svjetlosne trake.00 18 163. Sve od pocinĉanog lima 0.20 582. 1/ uz izlaze na krov. U cijeni prilagodbe profilaciji pokrovnog lima. m¹ 175 127.40 0. Obraĉun po kom izvedenog opšava.00 7 163. Obraĉun po m¹ izvedenog opšava.20 382.70 195. = 200 mm.00 2 291.40 0.65 3. m¹ 122 81.90 9.048.20 0.20 382. Obraĉun po kom izvedenog opšava. “LONAC” je tl. Razv.50 35.80 2.20 48.80 0.00 175 127.10. Svj.20 0. Montaţa limenog "lonca" Izrada i montaţa limenog “LONCA” na spoju limenog ţlijeba i odvodne cijevi. Obraĉun po kom izvedenog labuĊeg vrata.295.60 98348485. otvora 74×74 cm.00 122 81. U cijeni prilagodbe profilaciji pokrovnog lima.90 0.991. Opšav uz svjetlosne trake Opšav limom /kao poz.20 48. 6 cm.50 35.00 0 127. Svi prelazi vertikale na horizontalu i sl.40 10. konstrukciju.40 16. Spoj limene vertikale i lonca izvesti tako da isti moţe posluţiti za reviziju i ĉišćenje lonca i vertikale. Opšav nakon montaţe semafora Izrada opšava od lima kao pokrov deblj.00 17.146.60 163. 30×20 cm i s visinom 40 cm.00 0 163. 45212-400-4474/2008.00 0 195.80 0.

25 RADOVI SA SVJETLOSNIM TRAKAMA VII.33 73.172. TRAK.00 Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.00 0 52. radovima/.455. 1.00 0.24 TESARSKI RADOVI VIII.829. 4. 2. Ista dolazi na sudaru drveta s ĉelikom. U cijeni dobava i postava bitumenske “IZO” trake širine 60 mm.516. Montaţa krovne svjetlosne trake Dobava. 45212-400-4474/2008.05 0.33 0. Isporuĉuje se bez nastavnog vijenca.00 0 97. Izrada dašĉanog korita Izrada i montaţa dašĉanog korita .ms_office Strana: 64.64 0.33 73.215.podloge za postavu horizontalnog ţlijeba. širinom 70 cm i s podmetaĉima za postizanje nagiba ţlijeba.172.70 VII.33 0. LIĈILAĈKI RADOVI 98348485.xls.10. Postava putem pocinĉanih vijaka na donji ĉeliĉni “C” profil.00 0.84 2.68 10. m¹ 112 37. Obraĉun po kom izvedene dilatacije svijetlosnih traka. UKUPNO: m¹ 48 1.84 1. U cijeni dobava i postava 1 sloja krovne ljepenke s gornje strane.455.70 1. U cijeni doplata za izradu i montaţu srednjih sljemenskih i krajnjih završnih elemenata prilagoĊenih nagibu pokrova.24 97.60 52.28 37.05 5.00 12 97. RADOVI SA SVJETLOS.00 0 1.40 74.05 5.00 Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 721.00 0. Ugradba pocinĉanim ĉeliĉnim vijcima.00 48 1.2008. Obraĉun po m¹ izvedenog dašĉanog korita.64 VIII. od 16. Obraĉun po m¹ izvedenih drvenih gredica.70 0.40 74. UGOVORNI TROŠKOVNIK br.045. Dolazi daska deblj.64 0. kom 12 97.00 112 52. 1. dorada. transport na montaţu i montaţa krovne svjetlosne trake od 1-strukog akrilnog mlijeĉnog stakla.628.7 m¹.045.64 4. izrada i montaţa drvenih gredica za naknadnu montaţu svjetlosnih traka. Obraĉun po m¹ izvedene svjetlosne trake Izrada i montaţa dilatacije svjetlosnih traka Izrada i montaţa dilatacije svjetlosnih traka iz poz.[219] .530. Redni broj VI.70 0. Dobava drvenih gredica Dobava. 1. 1.00 0.25 Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 0.00 0 37. Ukupna duţina jedne trake je 5.68 10. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere POKRIVAĈKI I LIMARSKI RADOVI UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena 721.60 2.530.516. s razv. TESARSKI RADOVI UKUPNO: m¹ 112 52.05 0.215.628. god.00 112 37. Sastavljena je od srednjih elemenata duţine 130 cm i krajnjih elemenata promjenjive duţine.5 cm od mekog drva II.530.28 IX.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. L = 150 cm s vanjskom širinom = 170 cm.829. klase. Dolazi gredica 8×5 cm impregnirana 2-kratno. Montira se na dodatni nosaĉ od HOP C profila /obuhvaćeno u brav. traka je korisne vel.530.

64 41.64 41.967.2008. Boja kao podgled. popravak temeljnog premaza i završno liĉenje krovne ĉeliĉne glavne i sekundarne konstrukcije koja se izraĊuje na slijedeći naĉin: Ĉišćenje i popravak zaštitnog temeljnog premaza.977.64 0.64 41.418.967. Obraĉun po m² liĉene površine.64 749.04 0. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije.05 0. gorivo i sl. VI. Obraĉun po m² liĉene površine.00 70 36. samo podgled vidljive limarije: horizontalni i vertikalni ţlijebovi.BIJELO/.25 98348485.00 0.80 7. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Završno liĉenje Nabava materijala.05 160.659.04 0.52 41.04 0.00 0.05 0.75 48.52 5.[219] .00 0 41.406.34 721.00 840 280 41. /Izvodi se samo u koliko isporuĉeni lim nije obojen bojom RAL 9002 . plavo b.64 0.977. popravak temeljnog premaza i završno liĉenje /2-bojno/ ĉeliĉnih stupova koji se izvode na slijedeći naĉin: Nanošenje dva zaštitna sloja na konstr. m² m² 840 280 41.09 REKAPITULACIJA V.72 6. 2-kratno. LIĈILAĈKI RADOVI UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.373. Završno liĉenje se predviĊa epoksidnim bojama i to 3-kratni premaz u boji po izboru projektanta.522. Završno bojanje konstrukcije predviĊa se bojama na bazi epoksida.00 223.ms_office Strana: 65.64 0.00 0 36.00 0. Liĉenje nekonstruktivnih elemenata Sve isto kao poz.25 0. antikoro-zivnim sredstvom.75 2.04 0.09 36.00 0. Obraĉun po m² liĉene površine. vertikalne limene maske naokolo nadstrešnice.50 48.373.486.64 34. Podnoţje stupa u visini 50 cm obojiti u crno. m² 18 41.60 11.486.05 6.04 IX.406. a prema opisu pod poz. Popravak bojom limene maske Liĉenje . m² 150 36.00 3350 48. /Napomena: liĉe se okviri s ţiĉanim pleterom na podgledu/. 5.00 0 36. 2. ţuto Liĉenje podnoţja stupa Liĉenje podnoţja ĉeliĉnog stupa u visini 50 cm CRNOM BOJOM /na bazi bitumena/ otpornom na atmosferilije.418.20 4.04 0.00 223. Završno liĉenje konstrukcije Nabava materijala. 5.64 0. Popravak liĉenja Isto kao poz.00 0 48.04 648.00 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Izvodi se samo na manjim oštećenjima.05 6.516. ČELIČNA KONSTRUKCIJA POKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI 2.00 0 36.04 5. samo liĉenje nekonstruktivnih elemenata. 2.00 18 36.64 41. Obraĉun po m² liĉene površine.00 0 0 41.60 11.50 3.popravak bojom kao poz.522. Obraĉun po m² liĉene površine. Obraĉunato u ĉeliĉnoj konstr.04 0. m² 135 48.516.00 18 41. Popravak liĉenja Liĉenje popravak podgleda pokrovnog profiliranog lima bojama po izboru projektanta.64 749.00 0. Izvodi se 2-kratno nakon montaţe maske. m² 70 36.00 135 48.00 2. m² 18 36.10. bojom po izboru projektanta.659.04 2.05 160. 2kratno.xls. Obraĉun po m² liĉene konstrukcije.72 36. 1.463. god. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.80 36.64 34.04 2.00 150 36.34 721.00 0. Obraĉun po m² liĉene površine.20 41. 45212-400-4474/2008.05 0.04 648.463.00 0 48. od 16. a.05 0. m² 3350 48.

4.00 0.00 Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 74.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 3.403.00 3.003. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto. GRAĐEVINSKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI ČELIČNA NADSTREŠNICA UKUPNO: 456. TESARSKI RADOVI IX.2008.20 3.418.00 0 23. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal sa modulom zbijenosti Ms = 80 MN/m².003.20 98348485.690.xls. LIČILAČKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: B. 45212-400-4474/2008.045.01 NADSTREŠNICA PARKIRALIŠTA GRAĐEVINSKI RADOVI ZEMLJANI RADOVI OPĆENITO: Iskop humusnog materijala i osnovni nasip obuhvaćeni su u Projektu prometnica za trasu ceste na kojoj se nalazi CP.09 3.00 0. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm.322.00 0 0.00 0 3.22 0.00 0 23. Iskop se obavlja 95% strojno. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. Jedinična cijena Ukupna cijena 74.81 3.762.071.628. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60o ili koristiti razupiranje. m³ 10 23.01 0.00 3. Obraĉun paušalno.00 0. paušal 1 3. Odnosi se na produbljenje iskopa za monolitne temeljne stope u sluĉaju da tlo nema propisanu nosivost. m³ 100 23.00 0 0.00 100 23. kao i sve ostalo potrebno za dovršenje cijele stavke.071.20 3. tj.690. Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na iskolĉenju svih elemenata. Iskopani materijal deponirati na udaljenosti 25 m¹ jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja.045. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.20 Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 0.22 232.28 223. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹.403. cca 50 cm ispod gotovog kolnika.00 2.003. nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju.24 10.00 0.00 0. Dubina iskopa je do 200 cm. B.071.003. Svi iskopi su predviĊeni u zbijenom nasipu od drobljenog kamena. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa svake strane konstruktivnog elementa minimalno za 50 cm.628.10.22 0.00 1 3. god.00 0.071. Iskop dubine do 200 cm Iskop za temeljne ĉašice i temelje grede u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom temeljnom tlu kategorije C.[219] .00 23.00 0.00 0.22 0.00 0.28 223.003.ms_office Strana: 66. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere VII. Iskop dubine preko 200 cm Sve isto kao stavka 2.20 REKAPITULACIJA A. postavljanje i odrţavanje iskolĉenih oznaka od poĉetka radova do predaje svih radova investitoru.859.00 0. od 16..00 0.09 3.00 1. RADOVI SA SVJETLOSNIM TRAKAMA VIII. Za plato je predviĊen samo osnovni nasip bez tampona i asfalta.003.00 Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.403.418.322.859.00 10 23. samo dubine preko 200 cm.20 23.00 0.00 0.00 3.00 0.22 2.00 456.762. 3.00 0.81 3. a 5% ruĉno. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar.22 232. I.22 0.403. Svi obraĉuni za iskop.22 2.24 10. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. A.00 0. 0.

m³ 50 19. 1.28 10. 317.13 6.05 2.266.[219] . Obraĉun po komadu ugraĊenog betona u ĉašice.82 0. Sloj ĉistoće Dobava i ugradba fino drobljenog kamenog materijala ili šljunka (sloj ĉistoće).50 cm ispod kote budućeg kolnika.22 0.00 0 422.00 50 19. armirano-betonskog instalacionog kanala izmeĊu kontrole naplate i naplatnih kućica.71 I.40 480.00 5.00 0 105. a do kote . Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju debljine 10 cm.92 422.82 0.22 961. m³ 2.00 3 105. god. te nasipavanje. ispod temelja ĉeliĉne nadstrešnice klase C12/15 debljine d = 10 cm.ms_office Strana: 67. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.22 961. tj. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 4. zaštitnih blokova ispred naplatnih kućica.48 59.13 6.00 0 422.00 0. okana odvodnje i ostalih raznih okana.48 59.40 3. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.00 0. Nasipavanje i zbijanje obavljeti u slojevima debljine 30 cm mjereno u zbijenom stanju.82 2. a dubina iznosi 60 cm.56 4.28 0.5 422. gline ili sliĉno naokolo izvedenih trakastih temelja i temeljnih stopa. razastiranje i planiranje ispod temeljnih stopa.28 10.05 422.5 422.22 0.33 105. Tlocrtne dimenzije ĉašice za zalijevanje su 25×25 cm.92 98348485. temenja blokova i raznih okana.00 0. od 16.26 75. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dopremu materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Nasipavanje debljine 20 do 30 cm Nasipavanje iskopanim materijalom (kamena sitneţ) bez primjesa humusa.71 0. Beton projektiranog sastava.536.82 2.82 0.33 II.71 317.82 1.00 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. instalacionog kanala. temelja treptaĉa. 45212-400-4474/2008.26 75. okana naplatnih kućica.057.00 19. Ms = 80 do 100 KN/m². m³ 3 105.10. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju.82 0.00 2.82 1.71 0. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Beton podloge C12/15 Betoniranje betonske podloge od mršavog betona. Beton projektiranog sastava klase C16/20.00 0 19.057.00 0. trakastih temelja i greda (ukljuĉivo zatrpavanje eventualnog produbljenja ispod temelja).835. temelja vanjskih blokova. biojame.72 376.00 6 422. kom 6 422.28 0. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju.26 75.00 0. m³ m² kom 22 72 5 480.00 22 72 5 480.26 75.48 59. Beton temelja stupova nadstrešnice C16/20 Dobava i ugradba betona u temeljne stope nadstrešnice parkirališta tlocrtnih dimenzija 300/100 cm. a) beton b) dašĉana oplata c) oplata ĉašica Sitnozrnati beton za zalijevanje C25/30 Dobava i ugradba betona nakon ugradnje ĉeliĉnih stupova nadstrešnice parkirališta sa sitnozrnatim betonom klase C25/30.570.48 59.72 376.56 4. okana elektroinstalacija.266.835.570.xls.00 0 0 0 480.2008.536.

48 59. m³ m² 2. u zaštitni dio oko ĉeliĉnog stupa nakon izvedenog zalijevanja.ms_office Strana: 68.liĉilaĉke radove. Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ravnanje. kg kg 1600 6.65 0.81 0. Nosive i pregradne zidove takoĊer je potrevno povezati preklapanjem opeke.00 0.26 1.00 0 0.59 58.48 59.201.30 44.48 59. 445.44 0. te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorniĉkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom. kom 1 440. UKUPNO TESARSKI RADOVI: 0. Armatura je iskazana u posebnoj stavci. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. klase C25/30.00 0 0. od 16.5 30 480.00 0.65 III. Visina skele iznosi cca 4.00 0. razne zaštite i sl. TESARSKI RADOVI OPĆENITO: Oplata svih betonskih i armirano-betonskih elemenata ukljuĉena je u jediniĉne cijenu istih i prikazana kroz betonske i armiranobetonske radove.59 58. alat.5 30 480.028.48 59.80 480.777.20 1.00 6.30 98348485.xls. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova.40 1.59 58.81 0.00 0. a visine 40 cm i to cca 10 cm ispod gornje kote kolnika. Obraĉun po kom izvedene skele.24 0.00 0. 10.00 10 10 44.00 0 0 44.81 0.00 0. 440.00 10.00 1.24 0. Pokretna ĉeliĉna skela Dobava. Zaštitni blok je tlocrtnih dimenzija 40×40 cm. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika.2008. Odnosi se na rad u visokim prostorima (ĉeliĉna nadstrešnica).5 m¹.00 1. Obraĉun po kg ugraĊene armature.26 1. Beton projektiranog sastava.00 6.44 IV. a) beton b) glatka oplata Armatura Dobava. god. ZIDARSKI RADOVI OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal.00 1 440.00 32.00 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Beton oko ĉeliĉnog stupa C25/30 Dobava i ugradba betona.90 582. obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu.44 440.44 0.20 1.26 0.44 440.00 0.26 0.682. Izvodi se u glatkoj ĉetverostranoj oplati.00 0.896. izrada i demontaţa skele nakon dovršenja svih radova.00 0 0 0.00 0. b) mreţasta armatura MAG-500 UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 4. savijanje.10. 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente. sati sati 10 10 44.00 0 0.00 0.59 58.81 II.896.[219] . Armatura mora biti ĉista od hrĊe i svih masnoća.201.80 5. transporte.00 0.00 2. sjeĉenje. sidra.00 32.00 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.682.00 0 0 480.00 0. te otprema pokretne ĉeliĉno-drvene skele za bravarske i soboslikarsko .40 1.00 0 440.00 0.24 445.00 0 1600 0.44 440. Ostali zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom.90 582. 45212-400-4474/2008. rad. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.00 6.24 IV.44 III.44 440.028.777.00 0. izrada i postava betonskog ţeljeza prema Izvedbenom projektu armature.00 0 0.00 0.00 0.

Lim je tvorniĉki pocinĉan i plastificiran s obje strane.60 31. Razvijena širina lima iznosi cca 30 cm. UgraĊuje se na potkonstrukciju vijĉanjem.8 mm.00 42 10 86.00 31 227.00 2. Obraĉun po m² izvedenog opšava.55 0. kao i sav originalni spojni i potrošni materijal. od 16.00 0.10.00 0.00 0 236. a plastificirani lim nerĊajućim vijcima i zakovicama. izrada u radionici.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.60 0.00 0. Debljina lima iznosi 0. Pokrov od lima a) lim debljine 0.8 mm Obraĉun po m² izvedenog pokrova.45 95. Opšav na sudaru maske i gornjeg pokrovnog lima Dobava materijala i izvedba opšava na sudaru maske i gornjeg pokrovnog lima na ĉeliĉnoj nadstrešnici.630. Obraĉun po m¹ izraĊenog opšava. radne skele. sav spojni i vezni materijal.50 98348485.00 0 0.00 0.90 955. Redni broj V. U cijeni: uzimanje mjera na licu mjesta. Maska je na boĉnim stranicama konstantne visine. bitumenizirane samoljepive spuţvaste trake na mjestima dodira ili sudara s drugim materijalom.8 mm i visine profilacije cca 55 mm. U limu maske treba ostaviti otvore za dinamiĉku hignalizaciju oko koje treba napraviti opĉav. Krov se izvodi kao jednostrešni u blagom nagibu od cca 6° stupnjeva.00 0 0.052.8 mm.00 0.00 0 0.ms_office Strana: 69.8 mm. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno. spone za vezu s donjom konstrukcijom kao i krovne ljepenke na dodirnim mjestima s ostalim materijalima. Obraĉun po m² izraĊenog krova.50 3. kao i sav ostali pripadajući alat.60 0. prilagodba sljemenjacima i uvalama. m² 31 227. m¹ m¹ 42 10 86.2008.00 0 0 86. Pocinĉani lim se meĊusobno spaja lemljenjem. skela. dobava osnovnog i spojnog materijala.052.90 955. fiksiraju na donji ĉeliĉni UPE 160 profil pomoću 4 samobušeća i samourezujuća vijka. Boju lima odrediti će projektant iz vaţećih RAL boja.50 7. U jediniĉnu cijenu ulazi dobava i postava lima. 45212-400-4474/2008.941. Kvaliteta lima prema naprijed navedenom opisu.50 227.50 86. Sve limarske izraĊevine izvode se od ĉeliĉnog pocinĉanog lima debljine 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere KROVOPOKRIVAĈKI RADOVI OPĆENITO Pokrivanje kompletnog krova ĉeliĉne nadstrešnica pokrovom od ĉeliĉnog.00 1. plastificiranog.45 95. a vidljivi opšavi i maske su od pocinĉanog.[219] . sa plastiĉnom podloškom. svi transporti i sl.55 3. m² 135 236. transport i montaţa na gradilištu. god.00 236.xls. Na ĉeliĉnu podkonstrukciju nalijepiti bitumeniziranu samoljepivu traku za odvajanje lima i ĉelika. UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Opšav vanjske vertikalne maske Dobava materijala i izrada obostranog opšava vanjske vertikalne maske.00 0 227.60 31.50 0.00 0.00 135 236.50 0.00 0. ĉeliĉnog. profiliranog debljine 0.00 0 0.45 95.00 0. Lim se odgovarajućim inox vijcima.630. Lim je ĉeliĉni pocinĉani i plastificirani ravni lim. Upotrijebiti ravni ĉeliĉni pocinĉani i plastificirani lim boje i debljine kao pokrov. plastificiranog lima debljine 0.941. a) horizontalni opšav b) opšav po kosini Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.50 7.55 0.45 95.00 0.55 3.

00 0.00 52 86. ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI TESARSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: 6.40 48. detaljima.028. 4.495. izradu radioniĉke dokumentacije.44 1.30 48.075.3×10 mm. Razvijena širina lima iznosi cca 30 cm.00 0 0.00 0. Obraĉun po m¹ izraĊenog opšava.835.00 0.00 0 0.45 0. koju je duţan izraditi izvoĊaĉ ĉeliĉne konstrukcije.00 0.00 0.65 440.062.00 0 0. 0. Ĉeliĉna nadstrešnica je projektirana s jednostrešnim padom.2008. IV. od 16.30 48. statiĉkom raĉunu i uputama projektanta. te montaţu svih konstruktivnih elemenata na licu mjesta.30 89. uputama statiĉara i prema radioniĉkoj dokumentaciji.075.00 0.33 32.ĉeliĉne rešetke.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. transport.00 0.30 86.02 0.44 1.40 48.00 0 86.33 32.8 mm.00 0 0.00 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Upotrijebiti ravni plastificirani aluminijski lim boje i debljine 0. god.835. m¹ 52 86.02 OBRTNIĈKI RADOVI ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA NADSTREŠNICA OPĆENITO: Ĉeliĉna konstrukcija se izvodi prema priloţenim shemama. Oko ĉeliĉne nadstrešnice je maska obuĉena sa obojenim limom. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Opšav na sudaru maske i donjeg limenog podgleda Dobava materijala i izvedba opšava na sudaru maske i donjeg limenog podgleda na ĉeliĉnoj nadstrešnici.45 V.00 0. Kompletnu radioniĉku dokumentaciju za ĉeliĉnu nadstrešnicu duţan je napraviti izvoditelj radova i dostaviti je projektantu na ovjeru.45 4.00 0. UKUPNO KROVOPOKRIVAĈKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 4. 45212-400-4474/2008.682. Sva montaţa na gradilištu obavlja se pomoću vijaka.00 0. Ĉeliĉna konstrukcija se izvodi iznad parkirališta cestarinskog prolaza.062.00 98348485.00 0. Montaţa se obavlja prema montaţnom projektu.075.00 0.65 440.682.00 0.00 0. osnovni i spojni materijal.00 0. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sav rad.495. ĉišćenje od hrĊe pjeskarenjem.xls.[219] . te revidentu na reviziju prije poĉetka izvoĊenja radova. V. A. alat.00 0. Oslanja se na stupove od ĉeliĉnih cijevi promjera 168.10. Preko ĉvornih ploĉa na stupove se oslanjaju glavni rešetkasti nosaĉi koji nose sekundarne nosaĉe .45 0.075.00 6. VI.ms_office Strana: 70.30 REKAPITULACIJA I.00 0. Stupovi ĉine kut od 87°. B. IzvoĊaĉ radova je duţan obaviti izmjeru izvedenih temeljnih ĉaša prije poĉetka radova. Za pokrov se koristi ĉeliĉni pocinĉani i profilirani plastificirani lim.028. III. II.00 0.30 89. te dvokratnu antikorozivnu zaštitu bojom na bazi epoksida.00 0.

00 106..56 0. dvokratnu antikorozivnu zaštitu bojom na bazi epoksida. kg 100 16.56 0. god.6 mm i priĉvršćuje se varenjem na roţenicu UPE 100 na razmaku od 60 do 70 cm. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.56 96.00 0 16. Visina nosaĉa maske je 430 mm.6 mm i plosnog ĉelika 50×10 mm.656.56 0.00 16.00 2. kg 550 16.00 VII. Radioniĉku dokumentaciju duţan je izraditi izvoditelj radova. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti osnovni i spojni materijal. te sa vjetrovnim spregovima od ĉelika promjera 16 mm. Podkonstrukcija je izraĊena od kvadratnog profila 20×20×2. odnosno prema shemama i detaljima..812.00 550 16. UKUPNO ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1. kg 5800 16. Obraĉun po kg izraĊene konstrukcije. Sve ostalo prema opisu iz stavke 19.56 0.00 0.56 0. 45212-400-4474/2008.00 100 16. Vertikalna maska nadstrešnice Dobava materijala.00 16. od 16. odnosno 180 mm. roţenica UPE 100. izrada i montaţa potkonstrukcije za horizontalni ţlijeb.108. Podkonstrukcija za horizontalni ţljeb Dobava materijala.9 mm.00 3.56 9. te ju dostaviti na odobrenje projektantu. izrada i montaţa nosaĉa maske nadstrešnice od pravokutnih profila 50×30×2. doprema na gradilište i montaţa kompletne ĉeliĉne konstrukcije za nadstrešnicu izraĊene od ĉelika kvalitete ST37.xls.6×2.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.56 96. Pravokutni profili 50×30 mm dolaze po horizontali gore i dolje. Obraĉun po kg izraĊene konstrukcije.656.00 5800 16.108.812.ms_office Strana: 71.00 0 16.00 0 16. Svi spojevi na ĉeliĉnoj konstrukciji su putem varenja i pocinĉanih vijaka s maticama. a meĊusobno su povezani vertikalama od plosnog ĉelika na razmaku cca 60 do 70 cm. Obraĉun po kg izraĊene konstrukcije. 1. izrada.56 9.56 1.[219] .10. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Ĉeliĉna konstrukcija nadstrešnice Dobava materijala.2008. Za priĉvršćenje na ĉeliĉnu konstrukciju na istom razmaku dolaze gore i dolje dodatni nastavci od plosnog ĉelika duţine 120 mm. LIMARSKI RADOVI 98348485.00 106.048. Sve ostalo prema opisu iz stavke 19.56 VI. ĉišćenje od hrĊe pjeskarenjem.00 0.048.00 16. Ĉeliĉna konstrukcija nadstrešnice je izraĊena od stupova promjera 101.56 0. odnosno prema shemama i detaljima. te ugradbu ĉeliĉnih stupova u već pripremljene temeljne ĉašice koje je izvoditelj radova duţan prethodno geodetski prekontrolirati. glavnih nosaĉa od kvadratnog profila 120×80×5 mm. s pojaĉanjima od plosnog ĉelika debljine 16 mm. Ĉeliĉnu konstrukciju izvesti u skladu s projektom i statiĉkim raĉunom.

55 86.90 3. promjenjive visine.40 81.45 2. upotrebu krana.45 764.70 86.00 0. spojeve horizontalnih i vertikalnih ţlijebova.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. LabuĊi vrat je razvijene duţine 50 cm.[219] .55 86.410.247. a na direktnom spoju s drugom vrstom lima ili metalom treba umetnuti bitumeniziranu spuţvastu samoljepivu mekanu traku. Sve se izraĊuje od ravnog obojenog lima kao pokrov objekta. od 16.00 26 2 400. Isto tako u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu i postavu trake od krovne ljepenke na svim dodirnim mjestima lima s betonom ili drugim materijalom. skelu.45 2.xls. Obraĉun po m¹ stvarno izvedenog ţlijeba i komadu labuĊeg vrata i donje mandţete. a boje je kao i krov. Zajedno sa ţlijebom izvesti i opšav sa unutarnje strane maske u limu kao i završni pokrov.90 0.00 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere OPĆENITO: Svi limeni opšavi. a) aluminijski ţlijeb b) rukavac Vertikalni ţljeb promjera 10 cm Izrada i ugradba vertikalnog ţlijeba krovne vode promjera 10 cm.40 163.00 1.00 0 0 400.90 10.7 mm. te izradu labuĊeg vrata i spoj na rukavac horizontalnog ţlijeba. horizontalni i vertikalni oluci i sliĉno izvode se od ĉeliĉnog pocinĉanog plastificiranog ravnog lima debljine 0. Snjegobran u popreĉnom presjeku ima oblik cijevi i izraĊen je od ĉeliĉne pocinĉane plastificirane cijevi promjera 40mm. i na objektu kontrole naplate na 1 mjestu. b) labuĊi vrat 50 cm Snjegobran Izrada i montaţa snjegobrana na krovu objekta.45 0.80 2. prikljuĉak vertikalnih oluka u lijevano-ţeljezne cijevi.40 163. Obraĉun po m¹ stvarno ugraĊenog snjegobrana. tako da se dobije pad ţlijeba prema ispustima od cca 1%. m¹ kom 8 2 95. Ispod lima potrebno je postaviti bitumeniziranu samoljepivu spuţvastu traku. transport i montaţu na gradilištu.90 10. Sve vertikale dolaze sa jedne strane.00 0. nosaĉe horizontalnih i vertikalnih oluka. m¹ kom 26 2 400.45 0. izrada mandţete.00 0 0. tj. straţnja strana objekta kontrole naplate. m¹ 26 86.ms_office Strana: 72. Duţina snjegobrana je jednaka duţini objekta.00 0 0 95.00 0.45 0.55 86. Vertikalni ţlijeb dolazi na objektu ĉeliĉna nadstrešnica na 2 mjesta. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu donjeg rukavca promjera 10 cm i duţine 30 cm.40 172. Zajedno sa ţlijebom izvodi se podvlaĉenje lima pod pokrovni lima sa obe strane limom cca 50 cm duboko. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.40 81.00 8 2 95. izradu i postavu spona na zabatnim opšavima.410. Ukupna razvijena širina lima iznosi cca 160 cm. 45212-400-4474/2008.40 172.40 81. Priĉvršćenje za krov se obavlja s vijcima sa specijalnim kapama za istaku na limu.80 400.45 0.247. izradu u radionici. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu materijala. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu spoja na donju lijevanoţeljeznu cijev.2008. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.45 764.00 0 86. god.8 mm.00 26 86.00 0.55 86.10. Obraĉun po m¹ stvarno izraĊenog ţlijeba i komadu rukavca.70 98348485.00 0.90 95.00 0 0.40 81.90 0. Horizontalni sanduĉasti ţljeb Izrada i ugradba horizontalnog sanduĉastog ţlijeba širine š = 26 cm od ĉeliĉnog pocinĉanog i plastificiranog lima debljine 0.00 0.

UGOVORNI TROŠKOVNIK br.337.00 30 30 44.60 0. razne zaštite i sl.20 Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 0.24 1.00 0 0.00 89.00 0.747.60 163.00 0 0. 45212-400-4474/2008. Redni broj VII. 163.00 13.759.812.00 0. rad.00 1. god.00 3 54.90 44. A.833. 1.895.70 1.00 216.00 216.00 0.00 0.098.261.261. B.00 0. 5.00 0. Obraĉun po m² obojene površine. zaštitu ostalih površina od prljanja.00 0.20 7. I. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti.xls.60 7.80 54.80 7.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0. transporte.00 0 54.895. sol i gorivo. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer.084.80 7.00 0 0 44.062. UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI: m² 130 54.60 0.00 130 54.833.02 127.00 0. sati sati 30 30 44. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika.02 127. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere UKUPNO LIMARSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena 13.00 0.00 0. kitanje i brušenje eventualnih neravnina.759.759.00 0.00 0.59 58. Bojenje crne bravarije Bojenje crne bravarije i ĉeliĉne konstrukcije bojama na bazi epoksida. ČELIČNA KONSTRUKCIJA NADSTREŠNICA VII.2008. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama.02 NAPLATNE KUĆICE GRAĐEVINSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal.59 58.00 0.261.80 REKAPITULACIJA VI.20 3.00 2.759.00 0 54.80 127.60 0. Doplata za dodatno bojenje crne bravarije Doplata za dvokratno dodatno bojenje podnoţja stupova ĉeliĉne konstrukcije nadstrešnice sa crnom bojom otpornom na atmosferilije.24 0. NepredviĊeni zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom. SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: B. GRAĐEVINSKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI NADSTREŠNICA PARKIRALIŠTA UKUPNO: 89. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine.24 0.10.60 0.00 Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 13. 1.833.084.00 0. 4.24 I. trostruki premaz epoksidnom bojom.00 0.098.20 7.ms_office Strana: 73. sidra.833.00 REKAPITULACIJA A.00 0.00 13. LIMARSKI RADOVI VIII.261.59 58.00 0.747.02 0.812. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: 0. Izvodi se u visini cca 50 cm.337. Obraĉun prema m² obojene površine.80 127.00 Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.00 0.60 VIII.00 106. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije.[219] .062. 106. m² 3 54.70 1.00 54. od 16.00 0. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje kućica. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal.20 3.90 98348485.00 0.60 7.00 0.20 SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI VIII. alat.59 58.

kom Obraĉun po komadu izraĊenog okvira nosaĉa naplatne kućice.50 409. Na slobodnim krajevima je priĉvršćena ploĉevina dimenzija 20×15 cm debljine 8 mm sa po ĉetiri rupe promjera 15 mm za priĉvršćenje konstrrukcije u betonske stijenke okna naplatne kućice.00 7 409.2008.. B.00 0 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 0.00 98348485. trebaju biti izraĊeni sa maksimalnom preciznošću.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. od 16. 7 409.50 2. transport na gradilište.90 OBRTNIĈKI RADOVI BRAVARSKI RADOVI CRNA BRAVARIJA OPĆENITO: Crna bravarija izraĊena je od NP i HOP vuĉenih profila. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. vodilice.00 0 0.ms_office Strana: 74.00 0 409.00 0 0. A.00 0.00 0.866.00 Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 3. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: 3.00 1. kućice 330/180 visine 306 cm.50 2.084. te antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida.90 REKAPITULACIJA I.00 0.50 III. Sve izvesti prema Izvedbenom projektu. Prije ugradbe bravariju je potrebno dobro oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i odmastiti.50 2.90 3.00 0. Svi pokretni dijelovi.0 mm.00 0.00 Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0. 2.084. ĉišćenje od hrĊe pjeskarenjem. god.866. Svi okviri imaju ugraĊene pracne za usidrenje. Pune stijene su obostrano obloţene aluminijskim obojenim limom debljine 1. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-CRNA BRAVARIJA: 0.866.00 0.[219] . 0.084. Ĉeliĉni okvir nosaĉa naplatne kućice Izrada i doprema na gradilište i ugradba ĉeliĉnog okvira nosaĉa naplatne kućice. Finalizacija je obavezno "PLASTIFIKACIJA".00 0. te kompletan spojni i ostali pribor. 45212-400-4474/2008.10. Naplatna kućica treba biti izvedena od aluminijskih tvorniĉki plastificiranih profila kao SCHUECO INTERNATIONAL tip ROYAL HI 75 ili odgovarajući. dvostruki antikorozivni premaz i montaţu na gradilištu.00 0. leţajevi i sl.084.00 0. transport na mjesto ugradbe i montaţa naplatne kućice veliĉine 330×230 cm i visine 306 cm kao i vel. Nosaĉ naplatne kućice je izgraĊen od dva uzduţna HEA 120 profila duţine 290 cm i dva popreĉna HEA 120 profila duţine 210 cm. U tu svrhu na kućici treba izvesti 4 pomoćna montaţna nosaĉa za prijenos kućice putem dizalice. NAPLATNA KUĆICA OPĆENITO Izrada.866.50 II.00 0 0. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti izradu u radionici.xls.00 0. II. a svi spojevi su izvedeni putem varenja.90 3.50 0.50 0. Naplatnu kućicu treba izvesti kao montaţni kiosk i treba je u radionici kompletirati (sve osim poda i stropa) i takvu dopremiti na gradilište.

45212-400-4474/2008. dobavu obojenih elemenata.xls.pod od kaširane kamene vune 6 cm s PVC folijom 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Sav spojni materijal (vijci i sl.2008. od 16. Okov mora biti pripadajuĉi za aluminijske profile. izrada radioniĉkih nacrta. Na svim dodirnim mjestima ĉelika s pocinĉanim profilima obavezno postaviti samoljepivu bitumeniziranu spuţvastu traku.00 0 0. Specifikacija dolje navedenog materijala odnosi se na 1 kućicu TIP A Donji ĉeliĉni okvir 330×230 cm Dobava. Sva ustakljenja su od "IZO" dvostrukog kaljenog stakla 6+6 mm.57 4. montaţu u radionici i na gradilištu.00 0 0.00 0.40 98348485.00 0 0. Ukupna visina poda je 6 cm. orjentacione teţine cca 220 kg. Obraĉun po kg konstrukcije.00 1. transport na gradilište.00 220 19. god.REFLEKTIRAJUĆE i u boji po izboru projektanta.00 0.40 19.305. Spušteni strop je raster od PVC rastera maksimalne veliĉine oka 15×15 mm.00 0 0. transport na gradilište.57 0. Ugradba metalnim tiplima za vijke promjera 20 mm. kg 220 19. zraĉni prostor i pocinĉani lim 1. parne brane kao stopair.00 0 19.30 cm. transport. Sve ostalo prema dogovoru s projektantom i nadzornim inţenjerom.00 0 0.00 0.00 0. Za nosivu konstrukciju kućice priĉvršćene su ploĉice sa ovalnim rupama promjera 16 mm.0 mm. metalizirano .10. Ĉeliĉni okvir kućice izvesti od kutnog ĉelika L 80×80×8 mm i kvadratnog presjeka 30×50×3 mm. Pune stijene izolirane su panelom (kamena vuna) debljine 35 mm.00 0. Stijena stropa izraĊena od panela sastavljenog od slijedeĉih slojeva: s donje strane obojeni aluminijski lim 2 mm (obojen podgled). Sva pokretna krila (prozore i vrata) opremiti gumenim brtvama tako da u zatvorenom poloţaju budu nepropusna na kišu i vjetar. ugradbu na armiranobetonsko postolje putem metalnih tipli i vijaka. Staklo treba biti kaljeno.57 4.2 mm na plastificirani aluminijski lim 2 mm. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0. Vijci ugraĊeni fiksno u temelj kontrolne kućice.00 0 0. ustakljenje.ms_office Strana: 75. toplinske izolacije od kamene vune kao Tervol KP80 ili odgovarajuće debljine 80 mm. prema tehniĉkom opisu i prema priloţenim nacrtima i detaljima. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad. izrada.57 0.) mora biti izraĊen od materijala otpornog na koroziju.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. kao i brtvljenje dvokomponentnim trajno elastiĉnim kitom izmeĊu kućice i armirano-betonskog postolja.00 0. antikorozivna zaštita vrućim cinĉanjem i montaţa ĉeliĉnog okvira donjeg veliĉine 330×2.00 0. Gazište je podna obloga – vodootporna drvena ljepljena kriţna ploĉa debljine 24 mm.00 0.00 0. a vodilice trebaju biti od alu profila sa ĉetkom i valjĉićima za lakše kretanje stakala. osnovni i spojni materijal.00 0. Naplatni šalter izvesti od aluminijskih profila (klizni podizni šalter) ostakljen izo staklom (2-dijelno) s bravicom za zakljuĉavanje. Nakon ugradbe postavlja se izolacija . uskladištenje. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.305. te podešavanje vrata i prozora nakon ugradbe.00 0. prvoklasni okov. antikorozivnu zaštitu i liĉenje ĉeliĉne konstrukcije.[219] .

387.79 8.99 0.05 3.448.648.00 2 1.795.257.00 0 4.82 998.046.296.82 0.19 0. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 2.90 4.6 124. od 16. m¹ 11. kom 1 1. Aluminijska fiksna kutna stijena 40×281 cm Ustakljena aluminijska 1-dijelna fiksna kutna stijena s punim parapetom veliĉine 40×281 cm.57 0. samo puna stijena. Odnosi se na poziciju 6.6 124.57 0.795.795. kom 2 1.57 0. Konstrukcija je lagana od limenih "Z" profila. Obraĉun po komadu konstrukcije.19 0.257.00 11.00 0 2. Pokrov od aluminijskog lima 266×166 cm Pokrov kućice je od obojenog aluminijskog lima tlocrtne veliĉine 266×166 cm.94 1.046. kom 1 4. Odnosi se na poziciju 7.00 1 998.257.26 11.xls.648.648.57 0.00 170 19.94 1..99 4.26 124. god.257. Obraĉun po komadu konstrukcije. kom 1 998.94 0. transport na gradilište.046. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Aluminijska puna kutna stijena Isto kao stavka 7.[219] .00 0 1.00 1 1.30 cm i teţine cca 170 kg.90 19.892. antikorozivna zaštita vrućim cinĉanjem i montaţa ĉeliĉnog okvira gornjeg veliĉine 330×2.00 1 4.99 4.00 0 998..79 0.296.257.58 2.99 10.795.50 3.99 0.326. transport na gradilište.00 0 2.648.85 1.37 8. Aluminijska ustakljena 1-krila vrata 75×281 cm Ustakljena aluminijska 1-krilna vrata svijetle veliĉine 75×281 cm.10 6.57 3.57 4. Obraĉun po komadu konstrukcije.046. Obraĉun po komadu konstrukcije.00 0 11.00 0 19. Obraĉun po komadu konstrukcije.19 11.591. Odnosi se na poziciju 3. Odnosi se na poziciju 2. Gornji izolirani puni pojas Gornji puni pojas izoliran kao parapet.10 1.50 19. Obraĉun po m¹ punog pojasa.85 0. Ispod okna je puni parapet visine 78 cm.257.94 0.79 0.79 5.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.79 0.892.00 1 11.19 7.57 3.00 0 124.99 4.79 0. Na stijeni je mali posmiĉni šalter veliĉine 45×79 cm ugraĊen u okno veliĉine 90×79 cm. kom 3 2.57 4. Iznad je otklopno krilo 158×72 cm.85 1.046. izrada.82 0.00 0 1.19 11.795.94 9. Obraĉun po komadu pokrova.795. Aluminijska stijena 40×281 cm Ustakljena aluminijska 1-dijelna fiksna stijena s punim parapetom veliĉine 40×281 cm (staklo 32×162).00 2 2.82 998.10. Obraĉun po kg konstrukcije.648.94 1.79 8. Odnosi se na poziciju 1. Gornji ĉeliĉni obvir 330×230 cm Dobava.19 11. Obraĉun po kg konstrukcije.5. kg 250 19. 45212-400-4474/2008. izrada.046.ms_office Strana: 76. Opremljena sa "STOP" aparatima i rukohvatima. samo puna stijena.648.05 0. kg 170 19.591.58 5.648. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Ĉeliĉni vertikalni okvir duţine 280 cm Dobava.448.00 3 2.4.648. Odnosi se na poziciju 9. Obraĉun po komadu konstrukcije. Visina je 45 cm.00 0 19.795. kom 2 2.85 0.2008.82 98348485.795.82 998.05 3.79 5. Staklo Runut = 28 . antikorozivna zaštita vrućim cinĉanjem i montaţa ĉeliĉnog vertikalnog okvira (10 kom) duţine 280 cm i teţine cca 250 kg.326.387. kom 1 11.37 2.32×162 cm. Aluminijska stijena sa šalterom Ustakljena aluminijska 4-dijelna stijena sa "ŠALTER" oknom i s punim parapetom.00 250 19.648. Aluminijska puna stijena Isto kao stavka 4.05 0.648.

86 0. donjeg aluminijskog lima debljine 2 mm. Visina je 13 cm i sa oblogom visine 8 cm.68 3.68 0.39 15.024.00 0.47 m² 100 289.00 1 1.399.29 III.938.38 0.81 0.68 0. Aluminijske lamele dolaze na prozore.1 314. SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI 98348485.15 59.024.86 1.235.86 1.399. IV.938.00 11.68 3.00 1 3.5 mm.938.38 0. 28. te izrada 2 kom poklopaca 60×60 cm.38 IV.00 28. m¹ 11.00 28.6 81.134.15 941.81 0.2 mm. Obraĉun po m² poda.6 81.399. Veliĉina spuštenog stropa je 220×320 cm. 1.00 100 289.134.134. te pomoćne konstrukcije od kvadratnih profila presjeka 30×50×3 mm.024.15 0.399.86 0.134.863.00 1 2.86 13. Obraĉun po komadu kućice. UKUPNO ZA 1 (JEDNU) KUĆICU TIP A: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 12.ms_office Strana: 77.863. gornju masku i uzice za podizanje.024.81 2.938. m² 7. Vrstu i boju pomiĉnih aluminijskih lemela odreĊuje projektant.xls. gornjeg pocinĉanog lima debljine 1. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. UKUPNO RADOVI NA ZAŠTITI OD SUNCA: 7 59. Donji puni pojas Donji puni pojas izoliran kao parapet.[219] . parne brane kao Stopair ili odgovarajuće debljine 0.81 2. Gotovi pod od linoleuma 3 mm Završni gotov pod od linoleuma kao DLW 3 mm ili odgovarajući sa kutnim profilom na sudaru sa stijenom.47 415. kom 1 2. od 16.863. Spusteni strop od obojenih lamela Spušteni strop od obojenih PVC lamela s rasterom veliĉine 15×15 mm.68 14.00 0 1.863. U cijeni izrada okvira i poklopca u podu svijetle veliĉine 40×40 cm.38 28.39 2.134.796.00 0 2.86 1.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.1 314.00 0. UKUPNO ZA 7 NAPLATNIH KUĆICA: kom ZAŠTITA OD SUNCA Aluminijske pomiĉne lamele na prozorima Dobava i montaţa unutarnjih aluminijskih obojenih pomiĉnih lamela s moguĉnošću podizanja i spuštanja.00 7. Obraĉun po komadu kućice.47 0 59.00 0.39 2.863. Obraĉun po m¹ pojasa. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav osnovni i spojni materijal.863. te s kutnim limom na sudaru sa stijenom. Obraĉun po komadu poda. kom 1 3.00 0 81.34 81. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Toplinska izolacija kamenom vunom kao TERVOL KP80 ili odgovarajuća debljine 8 cm s parnom branom kao Stopair i podgledom od obojenog aluminijskog lima debljine 2 mm tlocrtne veliĉine 220×330 cm.15 59.39 0.00 0 289.47 59.399.47 415.134.15 0. god.00 0 3.39 0.34 16.00 0.024.10. Obraĉun po m² stvarno montiranih lamela.2008.399.15 941.235.00 0.29 314.796.47 7 59.39 2.024.00 0. Pod kućice veliĉine 220×330 cm Pod kućice izraĊen od toplinske izolacije od kamene vune kao TERVOL TPT60 ili odgovarajuća debljine 6 cm.00 0 314.68 3. Veliĉina poda je 220×330 cm.00 289.00 V. Toplinska izolacija kom 1 1. 45212-400-4474/2008.

29 28. samo vel.00 0. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal.00 0.00 0.40 454. BRAVARSKI RADOVI NAPLATNA KUĆICA ZAŠTITA OD SUNCA SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: 2.ms_office Strana: 78. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti.438.00 0.39 0.90 454.40 1.40 7.00 2.52 1.09 6. kom 20 1.729.40 1a.52 0. trostruki premaz epoksidnom bojom.00 0 1.00 0.09 0. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Bojenje crne bravarije Bojenje crne bravarije i ĉeliĉne konstrukcije bojama na bazi epoksida. 1.40 REKAPITULACIJA II. B.866. svi rubovi ABS traka. V.00 0.39 V. UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.796.043.52 1.644.52 0.00 60 117. IV.92 0. god. Sve prema shemi i opisu projektanta.644.084.2008. od 16. B. m² 60 117.00 0 1.438.921. GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: SVEUKUPNO: 3.921. OPREMA CESTARINSKOG PROLAZA Kancelarijski stol 160×80 cm Izrada i dobava.40 454.29 28.921.796.043.043. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer. zaštitu ostalih površina od prljanja.39 7.644. 7. Materijal za izradu stola je iveral 30 mm u boji jasena.00 3.00 20 1.xls.10.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama.521.50 415.00 0.866.19 0.19 457.938.00 1 1. 1. te montaţa kancelarijskog stola veliĉine 160×80 cm sa pripadajućim ormarićem koji se sastoji od tri ladice i umetka za pisaći pribor veliĉine 60×80 cm.00 0.521.00 0.92 0.00 0. Obraĉun po komadu stola.52 98348485.921. kom 1 1.043.52 1. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Obraĉun prema m² obojene površine.40 117.92 38.521.19 457. III.729.521.938.90 454.043.00 0. Obraĉun po komadu stola. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine.00 0 117.00 0.644.00 0. 45212-400-4474/2008.00 0.00 7.92 38.00 7.084.521.00 0.[219] .39 0. kitanje i brušenje eventualnih neravnina. 100×60 cm.00 0. Kancelarijski stol 100×60 cm Kao st.043.19 REKAPITULACIJA A.50 415.521.40 7.

020.00 0 0. 45212-400-4474/2008. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Radna fotelja Dobava radne stolice kao Tapo ERGONOMIC SOLUTION SERIES VAL ili odgovarajuće. regulacija visine stolca se izvodi pneumatiski pritiskom na ruĉicu mehanizma. Rukonasloni: Rukonasloni stolca su izraĊeni od visokokvalitetnog integralnog poliuretana i sluţe za potporu ruku tijekom rada na raĉunalu.020.ms_office Strana: 79. ali isto tako ima mogućnost fiksiranja u 6 razliĉitih pozicija. Obraĉun po komadu radne fotelje. takoĊer ima tzv. sastav je TREVIRA C.22 10. 0. mehanizam: DUET MULTIBLOCK . dinamiĉko sjedenje. Radna fotelja FV N D5 RO. H = 72-80 cm.S. te integriran antischoik sustav koji sprjeĉava naglo udaranje naslona stolca u leĊa korisnika.xls.00 10 1.00 0.00 0 0.00 0. Mehanizam: DUET MULTIBLOCK koji je konstruiran tako da omogućava opciju slobodnog ljuljanja stolca i na taj naĉin potiĉe korisnika na tzv. završna obrada baze je krom.00 0 1. TENSION CONTROL koji sluţi za prilagoĊavanje optpora mehanizma tjelesnoj teţini korisnika. Kotaĉi: Kotaĉi ovisno o vrsti podloge. gornji dio naslona je fleksibilan i omogućava razgibavanje tijela i kad je stolac u zakoĉenom poloţaju.00 kom 10 1. Materijal i završna obrada: Stolac je presvuĉen u visokokvalitetnu tkaninu KING koja se odlikuje visokom otpornosću na habanje i ima svojstvo negorivostim.00 0.00 0. s lijeve i desne strane se nalaze ruĉkice koje su izvedene tako da se moţe izvoditi regulacija stolca.2008. Rukonasloni: Rukonasloni stolca su izraĊeni od visokokvalitetnog integralnog poliuretana i sluţe za potporu ruku tijekom rada na raĉunalu. D = 52 cm. Radna stolica za naplatnu kućicu Dobava radne stolice za naplatne kućice kao Tapo ERGONOMIC SOLUTION SERIES VAL ili odgovarajuće.00 98348485. ali isto tako ima mogućnost fiksiranja u 6 razliĉitih pozicija. regulacija visine stolca se izvodi pneumatiski pritiskom na ruĉicu mehanizma. 0.020.202. Dimenzije: L = 55 cm.00 0.22 0. unutarnja konstrukciju ĉini ĉeliĉna ţiĉana jezgra koja je prelivena hladnoljevanom poliuretanskom pjenom optimalne tvroće koja se odlikuje visokom otpornošću na deformaciju oblika. s lijeve i desne strane se nalaze ruĉkice koje su izvedene tako da se moţe izvoditi regulacija stolca. dinamiĉko sjedenje.00 0 0. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 2.20 3.20 1.koji je konstruiran tako da omogućava opciju slobodnog ljuljanja stolca i na taj naĉin potiĉe korisnika na tzv.202. 100% POLIESTHER. takoĊer ima tzv. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Naslon i sjedište: Nasloni sjedište stolca su ergonomski oblikovani i izraĊeni iz jednog dijela.22 10. od 16. Baza stolca: Baza stolca je izraĊena od savijenih ĉeliĉnih cijevi u obliku petokrake zvijezde na ĉijim se završecima nalaze utori za kotaĉiće ili fiksne stopice. radna fotelja FV N D5 RO. god. te integriran antischoik sustav koji sprjeĉava naglo udaranje naslona stolca u leĊa korisnika.00 0 0.020. TENSION CONTROL koji sluţi za prilagoĊavanje optpora mehanizma tjelesnoj teţini korisnika.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. boja prema izboru projektanta.[219] .22 0.00 0.10.

Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena kom 7 1.609.16 235.33 5.141.041. D = 52.00 0 13.60 9. Sigurnosna blagajna Dobava i postava sigurnosne blagajne za ĉuvanje priruĉnih blagajni za novac sa 2 kljuĉa.341.10.04 1.92 960.00 1 9. Materijal i završna obrada: Stolac je presvuĉen u visokokvalitetnu tkaninu KING koja se odlikuje visokom otpornosću na habanje i ima svojstvo negorivostim.00 7 1.S.00 1 13. Stol za blagovaonicu 180×80 cm Dobava i postava stola za blagovanje veliĉine 180×80 cm.00 0 960.609. Obraĉun po izvedenom kompletu kuhinje. samo vel.041. Veliĉina sigurnosne blagajne je 140×120×120 cm.92 6.041.44 0. Kotaĉi: stopice.141. crnoj ili sivoj obradi. Baza stolca izraĊena od ĉeliĉnih cijevi kruţnog profila (4 noge). 3. Sjedalo i naslon stolca izraĊeni od polipropilena (PVC) crne.609. 100% POLIESTHER.33 0.44 3. kom 14 235. 2. Obraĉun po komadu stola. 120×60 cm. Dimenzije: L = 55 cm.22 0. boja prema izboru projektanta.041. zidni ormarić . sive i bordo boje. ormarić sa radnom plohom i ladicama veliĉine 60×60. unutarnja konstrukciju ĉini ĉerliĉna ţiĉana jezgra koja je prelivena hladnoljevanom poliuretanskom pjenom optimalne tvroće koja se odlikuje visokom otpornošću na deformaciju oblika.041. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.44 3. Baza stolca: Baza stolca je izraĊena od savijenih ĉeliĉnih cijevi u obliku petokrake zvijezde na ĉijim se završecima nalaze utori za kotaĉiće ili fiksne stopice.00 14 235.341.020. završna obrada baze je krom.33 13.609.341.04 0.60 9.00 2 960.33 13.00 0 9.020.54 4. Obraĉun po komadu stolca.04 5a.22 7.60 9.00 1 1.54 1. 5.296. kom 1 1. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Naslon i sjedište: Nasloni sjedište stolca su ergonomski oblikovani i izraĊeni iz jednog dijela. ugradbeni elektriĉni štednjak veliĉine 40×60 cm. ormarić veliĉine 60×60 cm za smještaj otpada. radna ploha veliĉine 240×60 cm. god. Kuhinja Izrada.33 0.[219] .5 elemenata×60 cm.16 7. 45212-400-4474/2008. 4.341.96 0.296. 6.60 0.341.020. dobava i montaţa kuhinjskih elemenata i to: 1. Obraĉun po komadu radne stolice.04 1.020.04 1. od 16.921. završno obraĊena u krom.96 1.609. gornji dio naslona je fleksibilan i omogućava razgibavanje tijela i kad je stolac u zakoĉenom poloţaju. Stolice za blagovaonicu Dobava stolica kao Tapo sa naslonom za potrebe blagovanja.04 0.00 0 1. sastav je TREVIRA C.2008. 7. komplet 1 13.00 0 235.xls.44 0. na završecima se nalaze gumeni ĉepovi za zaštitu poda.609. tapecirani u dekorativnu tkaninu iz štof karte (po izboru projektanta). Obraĉun po komadu stola. H = 72-80 cm. Stol za blagovaonicu 120×60 cm Isto kao st.96 0.041.22 0.60 0. Obraĉun po komadu blagajne.921.60 98348485. ugradbeni friţider veliĉine 60×180 od 210 l.00 0 1. jednodjelni sudoper sa slavinom za toplu i hladnu vodu. 5. kom 2 960.96 1.22 7.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.341.33 13.ms_office Strana: 80. kom 1 9.

04 18. Gornja ploha presvuĉena ultrapasom.841.765. kom 18 1.687.92 7.921.[219] . dvokrilna vrata sa bravicom. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.ms_office Strana: 81.00 0 706.92 7.523. boja po izboru projektanta.041.68 706. Obraĉun po komadu oglasne ploĉe.96 11.96 960.765.52 3.00 3 480. doprema i montaţa pulta.761.92 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Drveni garderobni ormar 35×55×140 cm Dobava i postava drvenih garderobnih ormara veliĉine 35×55×140 cm. kom 28 1.00 0 1.921. kom 4 1.00 0 360. Arhivski ormar 70×45×180 cm Dobava i postava drvenih arhiviskih ormara veliĉine 70×45×180 cm.96 0.68 14.96 960.00 10 360.00 16 360.36 0.921.04 18.xls.60 98348485.84 51.76 18.00 0 360. dim.841. veliĉine 262×50 cm. jednokrilna vrata sa bravicom. Obraĉun po komadu stola.441.68 1. materijal je iveral 18 mm u boji jasena. Obraĉun po komadu radnog pulta.76 8.31 0. Obraĉun po komadu ormara.761.523.52 0. kom 3 480. visine 78 cm.841.523.00 0 1.776.96 1.31 19.96 0.84 0. kom 5 1. god. Obraĉun po komadu ormara.76 360.36 0.776.603.04 0.92 10.523.00 1 960. 45212-400-4474/2008.96 0.738. Materijal je iveral 18 mm u bijeloj boji. od 16.44 480.041.48 1. Mogućnost spajanja i po vertikali.44 12. za svaku kancelariju.76 0.36 3.00 28 1.921. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 8. kom 1 3. sokl. radna ploha je panel ploĉa s rubom od tvrdog drva.52 0.96 0.60 360.603. Okvir je metalni.00 0 960.52 13. dvokrilna vrata sa bravicom.041.36 0. Sve prema shemi projektanta. kom 16 360.72 1. Oglasna ploĉa 120×120 cm Dobava i postava oglasne ploĉe veliĉine 120×120 cm.48 0.571.52 16.00 0 960.041.808. dvokrilna vrata sa bravicom. Drveni ormar za spremišta Drveni ormar za spremišta na katu.921.52 3.92 0.04 0.36 0.00 0 1.76 0.76 8.96 1. 140×55×180 cm. svi rubovi kantirani sa ABS trakom. sa pripadajućim ormarićem ispod pulta.687. Kancelarijski ormar sa policama 110×55×180 cm Dobava i postava drvenih kancelarijskih ormara sa policama veliĉine 110×55×180 cm. doprema i montaţa radnog stola prema opisu iz pozicije 1 dimenzija 150×70. Radni stol 150×70 cm Izrada.10. visine 78 cm. kom 2 960.00 2 960.72 15. svi rubovi kantirani su sa ABS trakom. Kancelarijska stolica na kotaĉima Dobava stolica kancelarijskih ili sliĉnih bez rukonaslona na kotaĉiće s automatom za podizanje.523.92 960. Obraĉun po komadu ormara.441. sve prema nacrtu i dogovoru sa projektantom.00 28 706.84 0. svi rubovi kantirani ABS trakom.84 51.00 1 3. kom 28 706.921. materijal je iveral 18 mm u boji jasena. Obraĉun po komadu aparata.96 960.31 0.48 0. unutra polica i šipka za vješalice. Aparat za pitku vodu Dobava i postava aparat za pitku vodu u objektu kontrole naplate.36 5.00 0 1.00 5 1. Sve prema nacrtu i dogovoru sa projektantom. unutra police. Radni pult u prostoriji pretplate 262×50 cm Izrada.00 0 480. unutra police. Obraĉun po komadu ormara.571.00 0 3.52 1.00 4 1.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.80 17. kom 10 360. Obraĉun po komadu.761.52 3.31 19.2008.68 9. Obraĉun po komadu oglasne ploĉe. kom 1 960.761.80 1. sokl.738. Obraĉun po komadu stolice Vješalice za odjeću Dobava metalnih vješalica za odjeću.00 18 1.841.36 5.808. Oglasna ploĉa 60×30 cm Dobava i postava oglasnih ploĉa u naplatnim kućicama veliĉine 60×30 cm.48 1.36 3.523.

1. 1.22 0. a prosjeĉne dubine 0.01 216.00 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere UKUPNO OPREMA ČCP-a: Jedinična cijena Ukupna cijena 210.31 8.40 27. s utovarom i istovarom Obraĉun po m³ prevezenog materijala mjereno u sraslom stanju. kom 5 140. OBJEKT KONTROLE NAPLATE INSTALACIONI KANALI.00 0 96.xls.599. Odvoz viška zemlje Odvoz viška zemlje od iskopa rovova kamionom na planirani deponij. m³ 480 27.23 13.01 216. Padove izvesti prema kotama iz nacrta.762.21 0.314.50 6. a onda materijalom od iskopa i to u slojevima od 30 cm sa nabijanjem ruĉnim nabijaĉem Obraĉun po m³ ugraĊenog i zbijenog materijala.00 480 27.823.31 GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI ZA ČCP MRACLIN 1.85 11.762.21 952.23 0.00 0.00 170 59.599.00 0. m³ 45 96.859.00 0 140.60 m¹ u objektu. Zemlju odbacivati 1 m¹ od ruba rova.00 0.10. 4.23 0.14 1.10 0.00 Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 210. Temelj debljine 60 do 80 cm.2008. a do 1.930. 45212-400-4474/2008. Ruĉno zatrpavanje Ruĉno zatrpavanje rovova nakon montaţe i ispitivanja cjevovoda.314.32 3.070.00 0.26 10. 6.22 8.5 m¹ izvan objekta. a sve prema nacrtima. 700.00 380 23.424.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.14 0.324.25 140.00 5 140.00 0.20 3. 1.00 0 11. 3.00 0 27.31 8. doprema i ugradba pijeska Nabava.859.00 0.314.070. m³ 85 11.25 2.09 210.00 85 11.40 4. BLOKOVI I BETONSKI KOLNIK ČELIČNA NADSTREŠNICA NADSTREŠNICA PARKIRALIŠTA NAPLATNE KUĆICE OPREMA CESTARINSKOG PROLAZA UKUPNO GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI ZA ČCP MRACLIN: 2. Obraĉun po m³ stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta. god.70 37.26 0.60 23.60 2.00 0.729. Obraĉun po komadu bušotine. Rov je širine 0. 2.930.22 8. Ruĉni iskop rova Ruĉni iskop rova za u zemlji III i IV kategorije za kanalizaciona reviziona okna i sabirnu jamu s pravilnim odsjecanjem stranica.32 3.00 0.00 0.055. 5. 2.14 0.00 0 59.23 13.21 952.22 0. Nabava.055.50 96.ms_office Strana: 82.09 210.02 457.85 5.26 10.26 0.00 0.10 0.823.70 37.21 0. Obraĉun po m³ stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta.00 2.20 59.31 Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 0.729.895. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. doprema i ugradba pijeska za posteljicu debljine 10 cm u rovovima za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih cijevi Obraĉun po m³ ugraĊenog i zbijenog materijala.946.38 1.00 45 96.00 0 23.789.13 INSTALACIJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZEMLJANI RADOVI Strojni iskop rova Strojni iskop rova za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih instalacija u zemlji III kategorije. INSTALACIJA VODOVODA 98348485.10 4.00 0.14 700.00 0.946.13 0.[219] .02 457. najprije slojem pijeska.38 1.00 Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0. m³ 170 59.00 0.324.00 0.80 m¹.314. Bušenje temelja Bušenje temelja graĊevine za prolaz instalacija vodovoda i kanalizacije.444.895. od 16.444. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: m³ 380 23.074.10 4.789.074.424. Zemlju odbacivati 1 m¹ od rova. s pravilnim odsjecanjem stranica i planiranjem dna.

46 58.00 0.67 64.06 73.00 0.30 12. 4 4 6 4 20 104. 36 24 90 48 96.0 bar. fazonskim komadima i brtvenim materijalom.81 384.189. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih ventila.67 64.00 30 12.60 350. kom DN 32 Nabava. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih ventila. 30 12.00 0.00 0. doprema i ugradba mjedenog nepovratnog ventila sa obostranim unutarnjim navojem koji se ugraĊuje prije spoja cijevi na bojler.10 76.[219] .00 0.60 1.82 4.66 47.ms_office Strana: 83.00 0.60 350.10 76.05 0.00 0.25 48.91 225.40 182.10 45. Nabava. za tlak P=6. 1 1 73.81 0. doprema i ugradba ĉeliĉnih pocinĉanih cijevi sa svim fitinzima.00 36 24 90 48 96.268.46 0. Cijevi koje se montiraju u zidne usjeke.25 0.268.65 58.kutni sa kapom kom Nabava. doprema i ugradnja prelaznog komada Nabava.00 4 4 6 4 20 104.00 961.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.sa kolom kom DN 20 .05 416.46 51. doprema i ugradba ĉeliĉnih pocinĉanih cijevi Nabava.10 76.06 0. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal komplet Obraĉun po kompletu stvarno ugraĊenog prelaznog komada. doprema i ugradba mjedenog sigurnosnog ventila Nabava.459. izoliraju se filcom.30 3. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih ventila.00 0. 2 112.xls.10.67 64.66 47.00 0.00 0 0 0 0 0 104.12 5.88 57. doprema i ugradba slobodno protoĉnih mjedenih ventila koji se ugraĊuju ispred svakog izljevnog mjesta.46 58.00 2 112.25 0.00 0.459.88 57.845.sa kolom DN 20 .05 416.46 6.00 0 58.76 205.00 0.25 48. doprema i ugradnja prelaznog komada PE ø 40/DN 32 u kompletu sa elektrospojnicom PE ø 40.91 0.00 0. doprema i ugradba mjedenog nepovratnog ventila Nabava.46 51.66 47. doprema i ugradba polietilenskih vodovodnih cijevi Nabava.00 1 1 73.25 48. 1 58. Cijevi voĊene vidljivo izolirati izolacijom debljine 19 mm klase B1 i obloţiti sa aluminijskim limom. doprema i ugradba protoĉnih mjedenih ventila Nabava. god. – PE ø 40 m¹ Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih cijevi Nabava.10 76.10 45. Cijevi za toplu vodu izoliraju se kao i cijevi za hladnu vodu samo sa dva namotaja filca.91 0. 45212-400-4474/2008.81 0.46 51. Komplet sa izolacijom obujmicama i sitnim mateijalom.46 0. kom DN 20 DN 15 kom Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.65 58.12 5. Cijevi koje se polaţu u zemlju.81 384.40 182.25 3.2 m¹ na posteljicu od pijeska debljine cca 10 cm.10 45.podţbukni sa kapom kom DN 15 . doprema i ugradba mjedenog sigurnosnog ventila na oprugu.00 0. s kromiranom kapom i rozetom.06 73.00 0.2008.00 0. od 16.67 64. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Nabava. kom DN 32 .66 47.podţbukni sa kapom kom DN 15 . doprema i ugradba plastiĉnih polietilenskih vodovodnih cijevi za radni u kompletu sa fazonskim i prelaznim komadima.00 0 0 73.76 205.845.00 0 12.65 58.00 5. izoliraju se DEKORADAL trakama.06 0.25 48.91 225.60 1. te izradom zidnih usjeka.00 2.46 58.189.88 57.65 58.00 0 112.67 64.40 2.06 98348485.10 45.46 51.67 64.25 3.00 0.06 73. Cijevi se polaţu u teren na dubinu cca 1.00 0 0 0 0 96.00 96.00 104.82 112.40 2.88 57.00 961.00 1 58. Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih pocinĉanih cijevi m¹ – ø 32 mm – ø 25 mm m¹ – ø 20 mm m¹ – ø 15 mm m¹ Nabava.05 0. sa unutarnjim navojem koji se ugraĊuje na bojler. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.

65 0. Obraĉun po kompletu postavljenog ureĊaja.04 0.00 0.04 36.2008.12 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Radi na principu SBR (Sequencial Batch Reactor) biološkog tretmana otpadnih voda. Ispitivanje instalacije na nepropusnost Ispitivanje instalacije na nepropusnost pod tlakom od 12 bara u trajanju od 12 sati. UreĊaj je odobren pod brojem DIBt Z-55. od 16. Izrada prikljuĉka vodovoda Izrada prikljuĉka vodovoda na postojeću prirubnicu dimenzije DN 80 mm.24 0. doprema i ugradba limenih kromiranih vratašca Nabava. cjevovod dezinficirati vodenom otopinom klora.80 0.N.666.666.[219] .76 3.ms_office Strana: 84.00 2 120. U sklopu ureĊaja predviĊen je i elektro upravljaĉki ormarić.04 0.00 0 45.12 240. UreĊaj je monolitne izvedbe s jednim spremnikom izraĊenim tehnikom rotacionog lijeva polietilena volumena 6000 litara s lijevano ţeljeznim poklopcima klase B.00 0 2. s prethodnim i naknadnim ispiranjem instalacije uz protok vode jednak peterostrukom obujmu vode u instalaciji. komplet 1 45.65 8.00 0 4.094. 45212-400-4474/2008.80 1. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Nabava.24 2. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po kompletu stvarno izraĊenog prikljuĉka.65 45.23 98348485.40 9.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.-83 i prema zahtjevina N.242. koncentracije 10 g Cl/m³ vode u instalaciji.00 1 36. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal Obraĉun po kompletu.666. INSTALACIJA KANALIZACIJE UreĊaj za biološko proĉišćavanje UreĊaj za biološko proĉišćavanje sanitarnih otpadnih voda INNO-CLEAN EW8.3.242.23 0.00 0. u zasunskom oknu.666.00 228 4.80 0.24 120.10.76 2. Ispitivanje se vrši bez montiranih armatura.xls. opremljen je kompresorom (zraĉnom pumpom) i potpuno automatskom upravljaĉkom jedinicom.242. Nabava.666.04 36. lij.00 0 120.80 1. Montiraju se kod glavnog ventila na ulazu u objekt.342.12 0.00 1 36. Krajevi cijevi zatvaraju se ĉepovima.342. komplet 2 120.65 45. Nakon izvršene uspješne tlaĉne probe i ugradbe armatura kompletan.00 0 36.00 1 2.40 4. INSTALACIJA VODOVODA UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 7. komplet 1 36. 1. kompaktan ureĊaj za proĉišćavanje sanitarno-fekalnih otpadnih voda za 6 ES što uz ekvivalent stanovnika 3 iznosi 18 osobA. Obraĉun po metru stvarno ispitane instalacije.24 11.242.24 19. komplet 1 2.242. m¹ 228 4. ţeljezni X-komad dimenzije DN 80/DN 25. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih vratašca.23 36.23 36.23 36.00 0 36.094.242.666. Izvedba prikljuĉaka na predviĊenI elektriĉnI bojler Izvedba prikljuĉaka na predviĊenI elektriĉni bojler za sanitarnu potrošnu toplu vodu. 15×15 cm s okvirom.24 19.00 1 45. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal Obraĉun po kompletu stvarno ugraĊenih slavina.24 0.12 240. god.04 36. doprema i montaţa slavine sa holenderom dimenzije DN 20 za prikljuĉak crijeva za polijevanje.04 10.40/99 zadovoljava propisane uvjete.23 0. doprema i montaţa slavine sa holenderom Nabava.65 45.24 2.65 0. kom 1 36. doprema i ugradba limenih kromiranih vratašca vel. 2.

00 0 0 0 0 221.00 0 0 2.41 0.00 0.00 0.00 0.10.01 9.02 88.68 128.486.00 120 80 30 120 221.61 14.16 5.01 9.60 221.92 6.89 77.00 0.96 2.471.20 98348485.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.60 4.330.20 224.162. doprema i ugradba kanalizacionih PVC cijevi Nabava.02 88.92 6. doprema i ugradba poliprop.962.89 77. god.82 12.471.10 480. od nabijenog vodonepropusnog betona marke C 16/20. postavljanje i skidanje oplate. Poklopci na reprezentativnim površinama moraju biti Elkington Gatic sa gornje strane obraĊeni kao pod oko njih.162.22 200.925.20 224. Poklopac veliĉine 60×60 cm.330. a dubine prema nacrtu.22 200. kanalizacionih cijevi Nabava.48 3. Obraĉun po komadu stvarno izraĊenih revizionih okna.41 208.61 14.68 128.ms_office Strana: 85.93 0.50 5.50 3. a) cijevi – ø 300 mm – ø 150 mm – ø 100 mm b) fazonski komadi Nabava.02 88.93 0.20 2.486.162. 45212-400-4474/2008. Na dnu obavezno izvesti kinetu.602.00 0.00 0.22 200.522. kom kom 1 1 224.111. Ukljuĉivo sav materijal. doprema i ugradba polipropilenskih kanalizacionih cijevi i fazonskih komada na kolĉak tipa STILLO .40 7. Na mjestima ulaza i izlaza cijevi iz okna ugraditi plastiĉne komade iz tvrdog PVC-a sa gumenom brtvom.PP HT sa apsorpcijom zvuka. doprema i ugradba kanalizacionih PVC cijevi klase SN8 za vanjsku i temeljnu kanalizaciju i fazonskih komada sa spajanjem na kolĉak.20 2. kom kom 2 3 2.01 9.00 2 3 2. sa svim potrebnim priborom.doprema i ugradnja odzraĉnih nastavaka od bakrenih cijevi dimenzije: Obraĉun po metru stvarno ugraĊenih odzraĉnih nastavaka.00 1 1 224. Penjalice od betonskog ţeljeza ø 18 mm. vel.96 2.93 26.41 0.40 7.61 14.962. Brtvljenje izvesti gumenim prstenima. a) cijevi – ø 100 mm – ø 70 mm – ø 50 mm b) fazonski komadi Nabava.22 200.602.00 0.96 2.00 0. Poklopac i penjalice premazati resitolom.00 0.00 0 0 0 0 20. Brtvljenje izvesti gumenim prstenima.16 5. m¹ m¹ m¹ kom 10 10 50 250 20.20 120.01 9.16 0. omjera 1: 2. Debljina stijenke i dna je 20 cm.16 0.00 10 10 50 250 20.20 0.522.50 20.50 3.22 200.82 12. od 16.00 0. – ø 100/h=400 mm – ø 70/h=400 mm Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 2.82 12. 60×60 Nabava.00 0. doprema i ugradnja odzraĉnih nastavaka Nabava. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Izrada vanjskog revizionog okna Izrada vanjskog revizionog okna za kanalizaciju s poklopcem.20 224.41 208.00 0.40 15.00 0 0 224.96 2.00 0.20 0.93 26. Obraĉun po metru stvarno ugraĊenih kanalizacionih cijevi.40 15.2008.925.962.68 128.00 0.10 480.00 0. Fazonske komade obraĉunati kao duţni metar cijevi.89 77.82 12.00 0.02 88.61 14.xls.68 128. Fazonske komade obraĉunati kao duţni metar cijevi. sa svim potrebnim priborom.22 200. 100×60 vel. m¹ m¹ m¹ kom 120 80 30 120 221. iznutra glazirane cementnim mortom. Sve prema nacrtu.48 2.[219] .962.111. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.162. Obraĉun po metru stvarno ugraĊenih PVC cijevi.89 77.20 120.

321. doprema i ugradba zaokretnog podnog sifona Nabava.20×1. od 16.ms_office Strana: 86. kom 4 2. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog zaokretnog podnog kom sifona.02 0.12 360.00 4 54. kom 6 464. izvedba betonskih ispusnih glava Nabava materijala.76 98348485. doprema materijala i izgradnja armirano betonske temeljne ploĉe izraĊene od betona C 16/20 za sidrenje ureĊaja za biološko proĉišćavanje sanitarnih otpadnih voda. INSTALACIJA KANALIZACIJE UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 6.12 360.00 0. 2 1 2.601.786.24 2.242.46 2. vel. izvedba betonskih ispusnih glava sa ţabljim poklopcima. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 120..806. ukljuĉivo sav potreban montaţni materjal Obraĉn po komadu stvarno izvedenog zidnog umivaonika.10. ukljuĉivo sav potreban materijal i sva potrebna graĊevinska pripomoć Obraĉun po komadu izvedenih betonskih ispusnih glava. doprema i ugradba konzolnog WC-a koji se sastoji od konzolne WC školjke.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.33 0.00 0 2.242.601.00 0.45 0.xls. 300 16. materijal za sidrenje i sva potrebna graĊevinska pripomoć komplet Obraĉun po kompletu stvarno izraĊene temeljne ploĉe.80 54.601.05 46. 200×200 mm Ispitivanje kompletne kanalizacijske instalacije Ispitivanje kompletne kanalizacijske instalacije na nepropusnost. doprema materijala i izgradnja ab temeljne ploĉe Nabava.601.24 2. doprema i ugradnja zidnih kromiranih vratašca.00 120.45 0.16 4.48 2.2008. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog WC-a.36 10. 150×150 mm.36 120.50 m¹.16 0.16 4.00 3 120. 45212-400-4474/2008. SANITARNI UREĐAJI I PRIBOR Konzolni WC Nabava. kom DN 300 DN 150 kom Nabava.162.162. sa kromiranom stojećum jednoruĉnom mješalicom i kromiranim sifonom. 560×475 mm.242. statiĉkim vodenim pretlakom od 500 mbara u trajanju od 30 min.806.45 217. 9 46. doprema i ugradnja zidnih kromiranih vratašca Nabava.321. Nabava.601.00 0 16.45 0. drvena oplata.330. ukljuĉivo armatura. dim.399. 4 54.00 0 0 2. 1. 1 2.00 0 464.00 0.00 0 46.02 4. a sve po DIN-u 4033 m¹ Obraĉun po metru ispitivanja kanalizacijske instalacije.46 0.12 0. vel.00 4 2.45 217. 2.786.00 0.00 0.00 6 464.32 2. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Nabava. Nabava materijala.24 2.00 8.76 464.242.45 0.45 418. god.162.46 2.00 0 120.05 9.00 2.48 2.00 0 54. Izvedba spoja instalacije oborinske kanalizacije Izvedba spoja instalacije oborinske kanalizacije na predviĊena okna na vanjskoj kanalizaciji. sa prikljuĉcima ø 50 mm.330.02 4.16 0.33 9.399.00 9 46.162.02 0. isplavnom cijevi i maskom i plastiĉne daske s poklopcem. ukljuĉivo sav potreban materijal i sva potrebna graĊevinska pripomoć kom Obraĉun po komadu izvedbe spoja.00 16.00 2 1 2.330.16 2.601.32 2.162.330.00 3. Ploĉa je veliĉine 3. doprema i ugradba zaokretnog podnog sifona sa maskom od inoxa.[219] . Keramiĉki zidni umivaonik Nabava.00 1 2.80 4.40 m¹ i debljine 0.00 300 16.16 11.162.24 2.33 0.46 0. za pristup do cijevnih ĉistaća na kanalizacionim vertikalama Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih zidnih kromiranih kom vratašca.80 7.484. doprema i ugradba keramiĉkog zidnog umivaonika.00 0.45 418. montaţnog zidnog bloka sa vodokotlićem.80 2.484. 3 120.00 0 2.12 0.33 9.

30 1.30 0.96 0. Za ispiranje ugraditi infracrveni senzor sa automatikom za ispiranje.13 768.2008.00 0 168. Etaţer Nabava.96 6. s padom tlaka kod ĉistog filtera 0. od 16. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene posude za tekući sapun.46 0. doprema i ugradnja elektriĉnog bojlera sadrţaja V=10 litara (za ugradnju ispod sudopera) u kompletu sa sigurnosnim ventilom na oprugu za tlak pmax=6.00 0 600.17 1.60 600.17 0.02 11. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog pisoara.32 5.17 0.78 128. Elektriĉni bojler V=10 litara Nabava. vel.30 10. Keramiĉka tuš kada Nabava. Posuda za tekući sapun Nabava. 800×800 mm Elektriĉni bojler V=100 litara Nabava.30 304.05 mm.00 0 464.10. kom 3 2.60 0.80 13.30 1.00 0 304. Zidna kromirana slavina Nabava.00 0 52.00 2 52.2 bara DN 32. Stojeća kromirana jednoruĉna mješalica Nabava.0 bara.05 0.30 0.xls.00 0 168.10 52.10 9.066.17 1.06 0.162. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene tuš kade.06 0.801.78 12.96 960.05 104. kom 2 2.06 6.96 960.30 0.30 304.00 6 128.00 0 128. doprema i ugradba zidnog ogledala dimenzija 600×400 mm.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 1 464. kom 6 168.16 0.16 0.00 0 2. doprema i ugradnja keramiĉke tuš kade sa kromiranom zidnom jednoruĉnom mješalicom sa šipkom i tušem i sa kromiranom odvodnom armaturom. kom 1 464.30 304.0 bara.00 1 960.162.46 464. doprema i ugradba drţaĉa za toaletni papir. Filter za vodu Nabava. kom 6 168. doprema i ugradnja etaţera.009. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal. Drţaĉ za toaletni papir Nabava.066. s brušenim rubovima te svim sitnim montaţnim materijalom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊemog ogledala. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal. Zidno ogledalo Nabava.46 0.30 0.80 300.324.00 0 300. kom 1 600.324.17 0.06 6.198.00 0 2.00 2 2. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog drţaĉa. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Stojeći keramiĉki pisoar Nabava.16 4.009. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog bojlera.066. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene slavine. doprema i ugradnja elektriĉnog bojlera sadrţaja V=100 litara u kompletu sa sigurnosnim ventilom na oprugu za tlak pmax=6. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.46 464. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 3. 45212-400-4474/2008.60 600.00 1 600. kom 1 304.46 464.00 3 2.[219] . doprema i ugradba finog filtera za vodu do 30º C iz mesinga finoće 0.13 0.46 7.198.00 6 168.18 4.13 0.32 2. doprema i ugradba stojećeg keramiĉkog pisoara sa kromiranom dovodnom i odvodnom armaturom.17 1. kom 2 52.00 0 960.066.00 6 168.16 4.05 104. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog etaţera. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene mješalice. doprema i ugradnja zidne kromirane slavine sa holederom.96 0.60 0. kom 6 300.17 1.60 8.162. NP 10 (sa dva rezervna filtera).60 600. kom 1 960. god.13 768.02 168. debljine 4 mm. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog bojlera.96 960.00 6 300. doprema i ugradnja posude za tekući sapun.05 0. doprema i montaţa stojeće kromirane jednoruĉne mješalice za sudoper.18 2. kom 6 128.02 168.801.02 98348485.009. Obraĉun po komadu ugraĊenog fitlera za vodu.162.17 0.009.00 1 304.ms_office Strana: 87.

66 9.50 17.00 0.00 0 200.026.00 0.5 mVS – N=250 W kom Obraĉun po kom stvarno ugraĊene cirkulacione pumpe. 3.58 4.39 352.466.675.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. S-50 kg – na kolicima S-9 kg S-6 kg SANITARNI UREĐAJI I PRIBOR UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 14.00 0.402.10.00 0 9.58 98348485.802.05 0.580.052.00 0.201. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.05 2.364.337.802. kom kom kom 2 5 7 2. Sklop automatske regulacije Sklop automatske regulacije renomiranog proizvoĊaĉa koji se sastoji od regulacionog ureĊaja i slijedećih elemenata: – regulacioni ureĊaj sa tjednim programom i uklopnim satom – troputni miješajući ventil DN 32 – elektromotorni pogon regulacionog ureĊaja – osjetnik polaznog voda – vanjski osjetnik – daljinski upravljaĉ sa sobnim osjetnikom komplet Obraĉun po komadu postavljenog sistema 2 9.80 43. Cirkulaciona pumpa Cirkulaciona pumpa elektronskog tipa kruga centralnog grijanja.20 0.675. doprema i postavljanje protupoţarnih aparata na suhi prah.00 0 2.20 15. od 16. 2.33 18.00 0.20 0. 2.00 0.399.337.675.72 221.58 0. Drţać za papirnate ruĉnike kom 6 200.00 4 96.342.580.66 2.052. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal drţaća za papirnate ruĉnike Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene ĉetke. 4.946.337.02 4.00 1 4. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog drţaĉa. god.10 0.00 6 200.95 2. ZEMLJANI RADOVI INSTALACIJA VODOVODA INSTALACIJA KANALIZACIJE SANITARNI UREĐAJI I PRIBOR INSTALACIJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE UKUPNO: 37.35 5.00 0.580.946.33 0.80 392.580.342.026. Nabava protupoţarnih aparata Nabava.72 221.58 4.60 1.40 16.00 37. 1.80 392.58 0.58 4.026.674.00 0.45 43. slijedećih veliĉina: Obraĉun po komadu stvarno postavljenog protupoţarnog aparata.76 120.10 384. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Nabava.00 2 5 7 2.40 96.2008.605.80 392.25 19. doprema i ugradba drţaća za papirnate ruĉnike.580.33 0.00 0 0 0 2.25 19.675.466.00 0.ms_office Strana: 88.xls.45 43. 2 2.605. sati 50 48.961.00 0.20 1.802.00 0 96. doprema i ugradba ĉetke za WC sa drţaĉem.05 0.72 2.72 REKAPITULACIJA 1.00 2 2.00 50 48. kom 4 96.53 STROJARSKE INSTALACIJE GRIJANJE I HLAĐENJE Elektriĉni kotao Elektriĉni toplovodni kotao tolinskog uĉina Q=40 kW u kompletu sa kotlovskom automatikom i svim porebnim priborom komplet Obraĉun po kompletu stvarno ugraĊenog el.80 392. Ĉetka za WC sa drţaĉem Nabava.95 2.00 2 9.20 200.00 0 4.39 352.20 1.35 0.402.00 0.76 120. 45212-400-4474/2008.00 0.60 1.85 m³/h – H=4.337. 1 4.00 0 48. kotla. slijedećih karakteristika: – G=4.201.364.961.02 0.39 352.399. 3.674.05 2.35 4.33 18. 5.80 43.35 0.00 0.580.026.50 48. Regulacija protoka vode Regulacija protoka vode na svim ispusnim ventilima i mješalicama.04 2.02 0.04 3.53 0.00 0.00 0.[219] .02 4.39 352.10 384.10 0.802. 1. ukljuĉivo kontrola preljeva Obraĉun po stvarno izvršenim satima regulacije protoka vode.

rashladnog uĉina Qhl = 57. 21 3.00 0.00 0 4.00 kW (kod srednje brzine) Qhl = 5.00 0 0 3. za parapetnu ugradnju sa maskom (za naplatne kuĉice).45 0.00 1 140.00 kW (kod sednje brzine) kom Obraĉun po komadu ugraĊenog ventilatorskog konvektora. dimenzije DN 25.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0 308. za pripremu hladne vode temperatura tw=7/12°C. volumena V = 50 litara kom Obraĉun po komadu.31 0. Aluminijski lijevani radijatori Aluminijski lijevani radijatori SOLAR-600. 7 4.416. regulacijskim i komplet sigurnosnim ureĊajima.04 10.00 6 33.49 0.26 0.00 1 308. bafer.40 38.00 0 140. 1 308.45 31.491. toplinskog uĉina cca q=144 w/ĉlanku.43 78. sa antivibratorima.20 3.78 98348485. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.43 7.452.00 7 4.26 0.94 140.94 86. Radijatorske redukcije i ĉepovi Radijatorske redukcije i ĉepovi u kompletu sa brtvama. slijedećih veliĉina: Qgr = 4.00 0 78.31 308. zatvorena membranska ekspanziona posuda i sigurnosni ventil na oprugu). dimenzije Obraĉun po kom stvarno ugraĊene prigušnice. sa troputnim motornim ventilima na strani tople i hladne vode. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Zatvorena membranska ekspanziona posuda Zatvorena membranska ekspanziona posuda.20 38.00 kW (kod srednje brzine) Qhl =2. za parapetnu ugradnju sa maskom (za objekt kontrole naplate). 45212-400-4474/2008. 1 78.00 6 86. Radijatrski ovijesi i priĉvršĉeni materijal Radijatorski ovijesi i priĉvršĉeni materijal za navedeni tip radijatora Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih ovijesa. Sigurnosni ventil Sigurnosni ventil na oprugu za toplu vodu.40 3.904.00 96.31 308.452. sa potrebnom automatikom i zidnim termostatom.00 0 33.00 0 4.00 0.94 6. od 16.49 0. sa svim potrebnim senzorima. Ventilatorski konvektori Ventilatorski konvektori za ĉetverocijevni sistem.491.43 0.20 3.31 0.00 21 3.00 4.94 140.904.00 24 4.xls.26 3.63 201. u kompletu sa hidrauliĉkim modulom (cirkulaciona pumpe.00 1 78.94 140. 12 12 3.94 13.0 kW.904.452.20 0.45 31.904.00 11.20 0.94 0.31 5.00 0.0 bar kom Obraĉun po komadu ugraĊenog sigurnosnog ventila.[219] .00 96.15 8. sa potrebnom automatikom.15 4.49 518. 24 4. kom DN 15 Radijatorska prigušnica Radijatorska prigušnica.10.43 78.321.26 3.29 3.00 0.63 0. Rashladni agregat Rashladni agregat sa dva kruga hlaĊenja (sa dva kompresora). sa troputnim motornim ventilima na strani tople i hladne vode.31 308. kom – konzola – priĉvrsnica kom Radijatorski ventil Radijatorski ventil.50 kW (kod sednje brzine) kom Obraĉun po komadu ugraĊenog ventilatorskog konvektora.49 0. opremljen sa svim potrebnim mjernim. sa termostatskom glavom. pmax = 3. 6 86. 6 33.49 73. kom DN 15 Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 4. sa potrebnom automatikom i zidnim termostatom.49 518.904.20 38. slijedećih veliĉina: Qgr =2.29 9. i za temperaturu prostorije tp=20°C članaka Obraĉun po stvarno ugraĊenom broju ĉlanaka.20 3.45 0.452.43 78.20 3.167.416.00 0 3. dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog ventila.40 12.00 12 12 3.78 33.491.04 63.321.63 0.2008.49 73. slijedećih dimenzija DN 25 kom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih redukcija. 54 63.00 54 63.167.491.43 0. za toplu vodu temperatura tw=80/60°C.904.63 201. Ventilatorski konvektori Ventilatorski konvektori za ĉetverocijevni sistem. 1 140.49 0.ms_office Strana: 89.00 0 86. god.00 0 63.40 38.94 0.

DN 65 DN 50 DN 40 DN 32 DN 25 Nepovratni ventil Mjedeni nepovratni ventil sa obostranim unutarnjim navojem Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog nepovratnog ventila.04 271.[219] .00 0 28.47 232.29 61.10.14 87.396.0 mm duljine 5 m¹ i sa kuglastom slavinom dimenzije DN 15 Obraĉun po kompletu odzraĉnog lonca.00 0. kom kom 56 56 38.23 0.00 0.00 1 1 2 2 8 271.38 2.93 114.64 244.00 0.04 31.522.973.03 560.xls.00 0 5.704.51 80.21 140.00 0.14 87.00 0 0 38.04 31.928. DN 10 Kuglasta slavina Mjedena poniklana kuglasta slavina za hladnu i toplu vodu sa obostranim unutarnjim navojem.99 128.43 0. 45212-400-4474/2008.23 2.51 80.52 1.61 190.306.00 56 56 38.14 87.28 384. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.96 318.306.690.86 229.08 0.72 848.00 0.00 0.03 0.47 232.51 80. god.93 114.633.03 560.44 374.04 20.13 0.00 0. Radijatorska poniklana slavina kom 56 34. DN 10 Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 14.99 257.24 188.21 140.64 1.00 0.04 31.34 212.64 1.00 0.29 61. slijedećih diemnzija Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene slavine.34 212.21 140.00 0 384.43 0.64 1.23 164.44 374.00 56 34.47 232.00 0.522.47 232.64 19.74 5. DN 65 DN 50 DN 40 DN 32 DN 25 Odzraĉni lonac Odzraĉni lonac volumena V=2 litre u kompletu sa automatskim odzraĉnim lonĉićem.00 0.12 440.66 40.00 1 1 2 2 8 244.43 0.2008.00 0.52 1.00 0.00 0. Automatski odzraĉni lonĉić Automatski odzraĉni lonĉić dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog lonĉića.24 188.00 0 0 0 0 0 0 0 336.24 188. kom 34 5.99 128.24 188.00 0.00 0. DN 65 DN 50 DN 40 DN 32 DN 25 DN 20 DN 15 Hvataĉ neĉistiĉa Mijedeni hvataĉ neĉistiĉa sa obostranim unutarnjim navojem.84 2. za prikljuĉenje ventilatorskih konvektora na instalaciju tople i hladne vode. komplet 6 384. slijedećih diemnzija Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene slavine.66 40.61 0.03 0.00 8 4 18 16 32 11 12 336.ms_office Strana: 90.72 329.08 17.60 98348485.08 244.973.24 188.00 0.13 271.28 21.23 329.47 232.00 0.00 0.72 329.08 244.152.51 80.96 318.23 2. kom kom kom kom kom 1 1 2 2 8 271.61 0.38 0. cijevi Cu DN 15×1.08 0.00 0.00 0 0 0 0 0 244.00 0.43 1. kom kom kom kom kom kom kom 8 4 18 16 32 11 12 336.43 2.44 30. kom 20 28.29 61.74 16.00 0.99 257.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.43 2.84 2.34 212.66 40. DN 15 Odzraĉni pipac Odzraĉni pipac na kljuĉić.633.23 164.99 128.76 18.44 30.00 0.23 164.93 114.44 30.00 34 5.00 0.690.92 637.47 232.96 318.23 329.34 212.66 40.38 2.43 1.93 114.00 0.396.23 164.928.00 20 28.02 640.00 0.00 0 34.08 15.72 329.00 0.76 336.38 0.96 318. slijedeće dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog hvataĉa.152.00 6 384.44 2.64 1. od 16.12 440.99 128.23 0.60 28.61 190.08 38.72 329.24 188. dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog pipca.86 229.02 640.72 848.04 31.44 30.29 61.14 87.13 0.43 0.44 2. kom kom kom kom kom 1 1 2 2 8 244.00 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Radijatorska poniklana slavina za praţnjenje u kompletu sa ĉepom dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene slavine. DN 20 DN 15 Kuglasta slavina Mjedena poniklana kuglasta slavina za hladnu i toplu vodu sa obostranim unutarnjim navojem.00 0.704.92 637.13 271.08 34.00 0.21 140.00 0 0 0 0 0 271.

94 132.94 84.04 32.48 40.13 120. Servisiranje i puštanje u pogon Servisiranje i puštanje u pogon navedene opreme od ovlaštenih firmi Obraĉun paušalno.94 84.40 329.20 16.004.00 0.40 16.62 9.00 0.00 23.00 0.00 4.506.70 10.00 432.0 mm DN 32/Cu ø 35×1.0 mm ø 35×1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 329.2008.81 15.83 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Mjedene spojnice za spoj bakrenih cijevi sa ventilima.934.62 9.21 3.88 384.00 0 0 0 0 0 0 0 140.372.94 84. m¹ 1470 16.5 mm DN 25/Cu ø 28×1.21 3.66 167. ø 64×2.00 24.321. – cijevi DN 50 DN 32 Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih fazonskih komada.04 32.5 mm ø 28×1.00 0 16.00 0.80 5.00 1470 16.0 mm ø 18×1.85 40.255.506.20 1.61 6.94 132.41 4.00 0.61 6.13 120.40 49.01 7.04 1.20 1.04 0.00 12.93 262.00 1200 12.912.72 422.02 0.549.004.00 0.03 0.298.04 0.602.94 84.40 20.80 5.00 0.37 136.084.03 25.72 422.00 0.03 25.179. kg 800 32.0 mm ø 44×2.00 0 40.00 0 4. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 22.004.0 mm ø 15×1.60 832.912.03 0.624. Spajanje odvoda kondenzata Spajanje odvoda kondenzata na postojeću instalaciju kanalizacije.62 9.00 432.08 52.00 4.0 mm – fitinzi Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog fitinga.30 1.00 0.00 16 10 16 24 40 160 180 140.804. – cijevi ø 64×2.0 mm DN 50/Cu ø 54×2.04 480.93 262.00 32.08 52. od 16.40 25.60 720.00 4.94 132.40 1.37 136.00 0. ukljuĉivo izrada S-sifona Obraĉun po komadu stvarno spojenih odvoda. 45212-400-4474/2008.00 0 0 0 8. nosaĉa za split sistem i nosaĉa za rashladni agregat.48 28.20 0.0 mm – ø 15×1.179.04 480.321.61 6.0 mm Toplinska izolacija Toplinska izolacija bakrenih cijevi za hladnu i toplu vodu sa toplinskom izolacijom tipa ARMACEL AC debljine 19 mm (za cijevi: ø 64×2.85 40. god. paušal 1 4.93 262.00 2.0 mm Bakrene tvrde cijevi Bakrene tvrde cijevi u kompletu sa bakrenim fitinzima. m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ 90 40 120 360 240 320 120 180 329.02 0.92 17.40 kom 1200 12.00 0.00 12 40. od ĉeliĉnih profila.85 40. Mjedene spojnice kom kom kom kom kom kom kom 16 10 16 24 40 160 180 140.00 800 32.00 0 32.00 0.40 20. slijedećih dimenzija Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih spojnica.549.00 0.40 20.66 167.00 140.60 832.08 52.02 23.00 0.81 15.41 4.025.624.04 32.02 23.00 90 40 120 360 240 320 120 180 329.85 40.41 4.83 0.41 4.00 98348485.13 120.00 0.00 0.00 0.66 167.0 mm) Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊene toplinske izolacije.30 1.004.693.92 17.61 6.0 mm – ø 15×1.00 0.00 200 60 260 8.602.00 2.62 9.00 0 12.0 mm ø 54×2.00 0.81 0.01 7.00 4.255.[219] .00 0.00 0.94 132.40 20.00 26.00 0.084.00 0.13 120.92 17.93 262.00 0.70 10.08 52.81 0.004. slijedećih dimenzija Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih cijevi.0 mm DN 40/Cu ø 44×2.00 0.00 0.00 0.37 136.00 0.10.00 27.2 mm DN 20/Cu ø 22×1.00 4.909.04 1. obojeno sa dva sloja temeljne boje i dva sloja laka Obraĉun po kg stvarno izraĊenih konzola.00 0.025. kom 12 40.01 7.2 mm ø 22×1.693.88 384.804.60 720.934.21 3.40 1.83 29.40 49.ms_office Strana: 91.298.37 136.00 0.01 7.00 1 4.372.83 29.00 0. u kompletu sa fazonskim komadima (za odvod kondenzata) Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih cijevi. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.004.00 0. Plastiĉne kanalizacione cijevi Plastiĉne kanalizacione polipropilenske HT cijevi sa spajanjem na naglavak. DN 65/Cu ø 64×2.20 16.00 8.20 0.0 mm DN 15/Cu ø 15×1.21 3.04 32.66 167.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. m¹ m¹ kom 200 60 260 8.xls.909.92 17. – fazonski komadi Izrada konzola Izrada konzola.00 0.00 0.

08 0. VENTILACIJA 98348485.98 5.00 0 68.989..114.02 12..989. 1 komplet – bakrena freonska cijev sa izolacijom. za rad kod vanjske temperature do -15°C (za hlaĊenje sobe sa serverima) – ureĊaj sa daljinskim upravljaĉem ..00 m¹ – postolje za montaţu vanjske jedinice izraĊeno od ĉelićnih profila i obojeno sa jednim slojem temeljne boje i sa dva sloja laka .00 0 6.80 800.11 0. Manometri Manometri za tlak do 3... posuda za sol i automatika za automatski rad pripreme omekšane vode.80 0. 8 76.28 32.114..00 m¹ komplet Obraĉun po kompletu postavljenog sistema Omekšivaĉ vode Omekšivaĉ vode sa radnom i rezervnom posudom sa ionskom masom.80 503.00 0 76. kabelom .64 76.[219] ..00 m¹ – plastiĉna cijev za odvod kondenzata ø 32 mm sa fazonima .00 30. Shema i uputstva Izrada sheme za postavu na zid /uramljeno/ u kompletu sa uputstvom za rad.ms_office Strana: 92. 1 6.0 m³/h kom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog omekšivaĉa vode. Termometri Termometri za otpornost do 100°C kom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog termometra.35 mm .00 24. god.010.989. 4 68. kapaciteta Gw=2.357..07 0.98 5..00 0 24. komplet Obraĉun po kompletu postavljene sheme GRIJANJE I HLAĐENJE UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 29.00 4 68. 800.10.11 6.08 608.80 0.xls.00 m¹ – bakrena freonska cijev sa izolacijom. SPLIT sistem . Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.98 5.00 1 800.0 bar kom Obraĉun po komadu stvarno ugrašenog manometra. 12.80 2.07 272.07 0.00 0 800. 1 kom – spajanje unutarnje i vanjske jedinice sa el.5 kW.server soba SPLIT sistem inverter koji se sastoji od vanjske i unutarnje zidne jedinice.989.02 0.00 8 76.80 1.00 0 5. 12. od 16.02 12.11 0.00 1 5.114.989.00 0.2008.11 6..00 1 6.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. dimenzije ø 6.08 0.98 34.02 0. 12.70 mm . Punjenje instalacije hladne vode glikolom 500 24. 45212-400-4474/2008.98 0.64 31.114. rashladnog uĉina Qhl = 3.00 500 24.80 503.11 33.07 272. 1 800. 12..11 6.28 68.08 608.989.80 800.357.98 0.010.114. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Punjenje instalacije hladne vode sa 30% -tnim glikolom za tempereturu t = -25°C litara Obraĉun po litri stvarno utrošneog glikola. 1 5.00 0. dimenzije ø 12..114.

Unutarnji i vanjski plašt izraĊeni iz pocinĉanog lima. Dimenzije klima komore: LxWxH=2750×1215×685(+120) komplet Teţina klima komore: G=324 kg Automatska regulacija klima komore Automatska regulacija klima komore sa toplovodnim grijaĉem (Qgr=24.5 °C.57 W/m²K.00 0 0. 45212-400-4474/2008. dp = 3 kPa pad tlaka na strani vode – sekcija hladnjaka zraka sa eliminatorom kapljica V = 900 m³/h.00 0.00 0 0. 1 kom Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.005. R.5°C. tzu/tzi = 34/18.39 0.10. Toplinski i zvuĉno izolirana tvrdom mineralnom vunom debljine sloja 50 mm. twu/twi = 7/12 °C. QHLuk = 24. twu/twi = 7/12°C.00 kW.00 0. tzu/tzi = 34/18..39 19.00 0.V.00 kW. Klima komora se sastoji od slijedećih elemenata u smjeru strujanja zraka: – elastiĉni spoj – filterska sekcija sa filterom tip F5 klase EU3 – filterska sekcija sa filterom tip F5 klase EU3 – sekcija toplovodnog grijaĉa zraka: Vz = 2100 m³/h...39 0.00 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.2008.005.00 0.izl = 45%/82%.005.39 19. predviĊena za rad sa 100% svjeţim zrakom.[219] .V. od 16. 1 kom – Elementi u polju (aplikacija G22-011): Kanalski temperaturni osjetnik (0-10V) TS-9101-8222 (-20/40C) .ms_office Strana: 93. 1 kom – Kanalski pasivni NTC K2 temperaturni osjetnik tip TS-91038220 (0/40C) . R.39 19.005.39 2. dp =14 kPa pad tlaka na strani vode – sekcija hladnjaka zraka sa eliminatorom kapljica V = 2100 m³/h.V.00 0 19. Tw1/Tw2=7/12°C). Vanjski plašt je zaštićen metodom praškastog lakiranja.ul/R.00 kW.00 1 19. remenicama i prijenosnim remenom karakteristika: V =2100 m³/h. 0. god.izl = 45%/82%.. 1 kom – Diferencijalni presostat tip P233A-4-AHC(od 0.2 kW. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0. Koeficijent prolaza topline kroz panel iznosi 0. Tw1/Tw2=80/60°C) i hladnjakom (Qhl=15 kW. 1 kom – Protusmrzavajući termostat tip 270 XTAN-95008 (od -10 do 12 C) komplet sa priborom KIT012N600 . nV = 1501 o/min.. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Klima komora Klima komora KK-1 horizontalne izvedbe predviĊena za montaţu na krov hlaĊenja i ventilacije poslovnog prostora u izvedbi s dvostrukim plaštom.ul/R. Qg = 24. Nel = 2. Ukljuĉivo gumeni podmetaĉi za kanalski razvod. Prigušenje buke kroz panel iznosi 44 dB..00 98348485.5 do 4 mbar) .00 0 0. tzu/tzi =-6°C/+30°C.00 0 0.005..V.xls.00 1 19.005. 0...00 kW. podtlaĉni sifon za odvodnju konenzata i gumeni podmetaĉi. Hex=300 Pa. koja se sastoji od slijedećih elemenata proizvod "Johnson Controls": – Prethodno konfigurirani DDC regulator tip SC-9100-8GEN-1 sa LCD displjejem (aplikacija G22-011) . twu/twi = 80/60°C. dp =14 kPa pad tlaka na strani vode – sekcija s tlaĉnim ventilatorom s ugraĊenim jednorzinskim elektromotorom.. Montaţa komore na antivibracijskim gumenim podloškama. QHLuk = 12.

0-10V) . 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere – Troputni regulacioni ventil grijaĉa: NP16 NO 15 kvs=4.00 0.00 0 0.[219] .0 tip: VG7802GT (tijelo ventila) .. 1 kom – VA-7152-1001(pogon ventila24V.00 0 0.. 45212-400-4474/2008. tlaĉnim i odsisnim trobrzinskim ventilatorom proizvod "AERMEC" tip UR 75 W slijedećih tehniĉkih karakteristika: USISNI DIO – filtar klase G3 – odsisni ventilator s unaprijed zakrivljenim lopaticama slijedećih karakteristika: – koliĉina zraka V = 750 m³/h – visina dobave: P = 175 Pa – snaga motora: P = 0.92 0.ms_office Strana: 94.10. flterom svjeţeg i otpadnog zraka klase G3. 1 kom komplet Obraĉun po kompletu postavljenog sistema Podstropna ventilaciona komora Podstropna ventilaciona komora komplet sa ploĉastim rekuperatorom. Ormarić je nadzidne izvedbe. 220V/50Hz)sa dva krajnja kontakta tip M-9108-AGC-1 . 1 kom – Elektromotorni pogon ţaluzina On-Off (16Nm.92 15..92 3.738. uvod kabela s gornje strane .30 kW Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1 15.xls.0-10V) ... 1 kom – VA-7152-1001(pogon ventila24V.00 98348485..92 15.00 0.2008.92 15. 1 kom – Elektrokomandni ormar automatske regulacije i elemenata elektromotornog pogona komplet s ugraĊenom i oţiĉenom opremom.55 kW – ploĉasti rekuperator – reţim grijanja – uĉinak(ušteda) 4.0% – vanjski zrak:V = 750 m³/h (-5°C) – otpadni zrak:V =750 m³/h (20°C) – reţim hlaĊenja – uĉinak 1.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. toplovodnim grijaĉem... elektriĉki i funkcionalno ispitan s pripadajućom dokumentacijom.738.00 0..0 kW – iskoristivost: 55. god.738..738.. od 16.. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0 15.92 0..738. 1 kom – Troputni regulacioni ventil hladnjaka NP16 NO 20 kvs=16 tip: VG7802PT (tijelo ventila) ..738. 0. 1 kom – Instalacioni pribor za elektromotorni pogon ţaluzina tip M9000-ZK .00 1 15.

94 30.vl.47 60.104. 1 kom Obraĉun po kompletu postavljenog sistema Krug automatske regulacije za ventilacionu komoru Krug automatske regulacije za ventilacionu komoru UR 75 W.104. 1 kom – Diferencijalni presostat tip P233A-4-AHC(od 0..0 kW – V = 750 m³/h – ul. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere – iskoristivost: 48...00 2 30..94 4.47 0.104.. 1 kom – Kanalski pasivni NTC K2 temperaturni osjetnik tip TS-91038220 (0/40C) .vl. zraka 15. kapilarom duţine 3 m¹ i automatskim resetom (fiksna razlika od 3°C) tip 270XT-95078 .5 do 4 mbar) . od 16..00 0. 1 kom Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena komplet 2 30.47 60...00 98348485.zraka 8/22°C – ogrijevni medij: topla voda 80/60°C – tlaĉni ventilator s unaprijed zakrivljenim lopaticama slijedećih karakteristika: – koliĉina zraka V = 750 m³/h – eksterni pad tlaka: P =100 Pa – snaga motora P =0.00 0. zraka 30°C/60% – izl.47 0..1°C/90% – ogrijevni medij: topla voda 7/12°C Uz ureĊaj se isporuĉuju 2 kom regulatora broja okretaka ventilatora RVM sa prekidaĉem 0-On .10..AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.xls.izl temp. 1 kom – Elementi u polju (aplikacija G22-011): Kanalski temperaturni osjetnik (0-10V) TS-9101-8222 (-20/40C) .00 0 0.104.208.00 0 0... Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 1 kom – Protusmrzavajući termostat sa podruĉjem od -10 do 12°C.2008.00 0. 1 kom – Sobni pasivni NTC temperaturni osjetnik osjetnik sa mogućnošću podešavnja temperature u podruĉju ±3°C (0-10V) RS-9193-0005 .temp.ms_office Strana: 95../rel. 45212-400-4474/2008.00 0 30. koji se sastoji od slijedećih elemenata: – Prethodno konfigurirani DDC regulator tip SC-9100-8GEN-1 sa LCD displejem . 0.00 kW – V = 750 m³/h – ulazna temp.55 kW – dodatni kanalski hladnjak BF210: – Q = 4.208./rel.[219] . god.0% – vanjski zrak:V = 750 m³/h (34°C/50%) – otpadni zrak:V =750 m³/h (26°C/50%) TLAĈNI DIO: – usisna ţaluzina SE4 – filtar klase G3 – ploĉasti rekuperator – toplovodni Al-Cu grijaĉ – Q = 9..

72 720..041.84 1.62 10. 1 kom – Troputni regulacioni ventil hladnjaka: NP16 NO 25 kvs=5. kom – fazonski komadi (sa toplinskom izolacijom) Ventilacioni kanali Ventilacioni kanali za dovod i odvod zraka izraĊeni od ĉeliĉnog pocinĉanog lima. slijedećih karakteristika: – G=1.93 217.72 6. 220V/50Hz) tip M9108-ADA-1 .00 0 0 1. m¹ ø 450 ø 400 m¹ ø 350 m¹ ø 300 m¹ ø 250 m¹ ø 200 m¹ ø 150 m¹ Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih fazonskih komada.02 186.2008.32 107.72 720.167.13 115. 1 kom – VA-7152-1001 (pogon ventila24V.619.14 0.00 0.309.228.0-10V) 1 kom – Elektromotorni pogon ţaluzina On-Off (8Nm.179.72 0.13 7.. uvod kabela s gornje strane ..48 1.619.32 107.31 144.36 1.14 11.00 0.306.36 4.31 144.041.994.558.10.66 20.32 107.02 8.167..93 217.7 bar – N=250 W kom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene pumpe.89 32.96 9.810.31 144.78 5.59 172.62 0.02 8.041.135. 1 kom – Elektrokomandni ormar automatske regulacije i elemenata elektromotornog pogona komplet s ugraĊenom i oţiĉenom opremom.00 4 1 1..14 11.309..93 217.62 0.97 132.00 500 21.62 10.14 1. 1 kom – Instalacioni pribor za elektromotorni pogon ţaluzina tipM-9000ZK .97 132. regulacionim ţaluzijama.36 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere – Troputni regulacioni ventil grijaĉa: NP16 NO 15 kvs=1.72 0.00 21.89 0.97 132.89 0. Ormarić je nadzidne izvedbe.36 7.558. 36 7 7 46 54 78 86 140 329. skretnim limovima.36 1.135.13 115.. elektriĉki i funkcionalno ispitan s pripadajućom dokumentacijom.00 0 0 0 0 0 0 0 0 329.[219] . 1 kom – VA-7452-1001 (pogon ventila24V. 45212-400-4474/2008.309.00 0 720.36 4..558.00 1 720.14 0.00 0...00 0 21. klase B1 u oblozi od aluminijskog lima.84 1.00 0.60 329. u kompletu sa fazonskim komadima Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih ventilacionih kanala.13 115.97 132..00 98348485. 1 720.31 144.84 1. 500 21.13 7.00 0.2 m³/h – H=0.5 tip: VG7802NT (tijelo ventila) . prema DIN 24157.32 107. te svim materijalom potrebnim za ugradnju kg Obraĉun po kg stvarno ugraĊenih kanala.877.00 2 16. 1 kom – Kontrola oţiĉenja i spajanja svih osjetnika i elektromotora te puštanje u pogon sa podešavanjem parametara i obukom osoblja .48 1. od 16.96 9.00 36 7 7 46 54 78 86 140 329.041.59 172.xls. 1 kom komplet Obraĉun po kompletu postavljenog sistema Cirkulaciona pumpa Cirkulaciona pumpa elektronskog tipa kruga grijaĉa komore.956. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.36 1.877.62 7.84 1.558...62 7.60 8.810.228.ms_office Strana: 96.956. komplet sa fazonskim komadima. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 2 16. 4 1 1. Kanalni prigušivaĉi buke Kanalni prigušivaĉi buke za ventilacione komore za ugradnju na kanale: Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih prigušivaĉa buke.519.0-10V) .78 16.519.00 0.59 172.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0.00 0.306.00 0.02 186.179.36 0. god.309.14 1..00 0.6 tip: VG5802EC (tijelo ventila) .00 0.89 32.93 217.02 186.72 720.00 0.558.66 20.59 172.558.994.13 115.00 0.00 0 16.00 0.00 0. kom ø 315 ø 450 kom Okrugli ventilacioni SPIRO kanali Okrugli ventilacioni SPIRO kanali izraĊeni od ĉeliĉnog pocinĉanog lima sa toplinskom izolacijom debljine 19 mm.00 0.02 186.

80 0. 4. 7 590.24 720.02 245. za ugradnju u spušteni strop kom Aluminijske vertikalne tlaĉne rešetke Aluminijske vertikalne tlaĉne rešetke sa regulacionom ţaluzijom. moţe se nuditi i neki drugi.00 503.00 0 0 0 720. INSTALACIJA JAKE STRUJE RAZDJELNICI 98348485.80 2. GRIJANJE I HLAĐENJE VENTILACIJA STROJARSKE INSTALACIJE UKUPNO: 503. 13 13 816.00 1 800.10. za ugradnju u spušteni strop – otsisni vrtloţnik sa kutijom.82 816.00 0.431. kom – tlaĉni vrtloţnik sa kutijom. 7 211. kom OAV 200×1200 mm Aluminijska pretlaĉna ţaluzija Aluminijska pretlaĉna ţaluzija.54 752.80 800. kom ø 450 mm ø 250 mm kom Aluminijska fiksna ţaluzija Aluminijska fiksna ţaluzija.66 10.02 245.54 800.1.00 13 13 816.82 10.41 1.34 0. tipa i veliĉine Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih tlaĉnih rešetki.618.00 0 0 816.80 249. komplet Obraĉun po kompletu postavljene sheme VENTILACIJA UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 9.00 0.41 0.639.00 0 800.49 0.618. 2.66 816.997.72 720.[219] .49 3.02 0.639.49 3.72 445.00 0 94.99 4.).72 445.04 2. 6. 3. tipa i veliĉine Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene aluminijske ţaluzije. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.357.479.60 94. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Toplinska izolacija Toplinska izolacija tlaĉnih kanala sa slojem toplinske izolacije debljine klase B1.41 0.72 445.24 445. 6.66 10.54 REKAPITULACIJA 1.357.00 0.80 249.72 445.00 0. proizvoĊaĉ.22 11.72 12. kom AFŢM 1197×497 mm AFŢM 597×297 mm kom AFŢV 297×597 mm kom Tlaĉni vrtloţnici Tlaĉni vrtloţnici za dovod i odvod zraka koliĉine Vz=100-300 m³/h.24 720.93 14. u oblozi od aluminijskog lima m² Obraĉun po m² stvarno izvedene toplinske izolacije Regulacione leptir zaklopke Regulacione leptir zaklopke za ugradnju na SPIRO kanale.00 0.87 15.431.997. 800.00 0 211. od 16.1.00 1 1 3 720.87 211. slijedećeg tipa i veliĉine Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene almunijske ţaluzije.00 1 11 245.54 752.779.22 245.479. god.00 0.82 816.335.2008.00 0. 1 11 245.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.82 0.82 816.639.04 221.99 0.00 0 590.639.xls.00 0.136.99 0.82 0.1.49 0.24 1.24 1.34 ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U svim stavkama gdje se radi definiranja tehniĉkih svojstava i minimalnih tehniĉkih uvjeta predmeta nabave navodi tip i prozvoĊaĉ predmeta nabave (kao tip….82 816.00 7 590. 1 1 3 720. kom PŢ 400×200 mm Shema i uputstva Izrada sheme za postavu na zid /uramljeno/ u kompletu sa uputstvom za rad. u kompletu sa kutijama sa regulacionim leptir zaklopkama i sa cca 0.80 249.41 1.00 0. 1 800.24 445. 45212-400-4474/2008.618.00 0.66 13.24 0.00 7 211.00 0.24 445..136.80 249.00 0..335.618.72 445.00 0.93 590.02 0. 40 94.00 0 0 245.04 221.99 4.779.80 0.04 221. slijedećih dimenzija Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih regulacionih zaklopki.60 10.00 0.72 445.24 445.04 221. istih ili odgovarajućih svojstava.5 m¹ aluminijske fleksibilne cijevi sa toplinskom izolaciojom (na tlaĉnim vrtloţnicima) Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog vrtloţnika.24 0.04 2.00 0.00 40 94.ms_office Strana: 97.82 10.

Razdjelnik se sastoji od sklopa GR i sklopa R1. 20A 7 kom osiguraĉ automatski.125A 3 kom visokouĉinski osiguraĉ NVO 0 .16 A 1 kom automatski osiguraĉ.00 0 26.866. 3p.00 0 0.5 kV.84 0. postava i spajanje glavnog razdjelnika GR-R1. 3p.84 26.xls. 50 Hz 1 kom osiguraĉ automatski 6A 13 kom osiguraĉ automatski 10A 17 kom osiguraĉ automatski 16A 8 kom osiguraĉ automatski.200A 1 kom podnoţje osiguraĉa za NVO 0.00 0 0.20 A 1 kom automatski osiguraĉ.866.00 0. 10A 2 kom osiguraĉ automatski. 0.80A 2 kom rastavna sklopka 3p s osiguraĉima do 80 A 1 kom rastavna sklopka 3p s osiguraĉima do 125 A 1 kom rastavna sklopka 3p s osiguraĉima do 200 A 1 kom grebenasta sklopka 4G200-75-u 1 kom automatski osiguraĉ 6 A 2 kom automatski osiguraĉ 10 A 4 kom automatski osiguraĉ 16 A 1 kom automatski osiguraĉ.00 kom 1 26. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Razdjelnk GR-R1 Izrada. 32A 1 kom luxomat ASR 04 . 3p.ms_office Strana: 98.866.84 98348485.10.00 0.[219] . stezaljke i ostali sitni i spojni materijal Obraĉun po kom Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.84 0. 50 A Sklop R1: 1 kom grebenasta sklopka 4G 100-10-U 9 kom grebenasta sklopka 4G 16-10-U 1 kom grebenasta sklopka 4G 10-52-U 1 kom sklopnik CN 25. 45212-400-4474/2008.125A 1 kom podnoţje osiguraĉa za NVO 0. 3p. 3p. god. 25kA 1 kom podnoţje osiguraĉa za NVO 1.80A 3 kom visokouĉinski osiguraĉ NVO 1 . 380V. sa slijedećom ugraĊenom opremom: Sklop GR: 1 kom prekidaĉ 5 AS 320/160 A 3 kom strujni transformator 200/5 A 3 kom ampermetar 0-200 A 1 kom voltmetar 0-500 V 1 kom voltmetarska preklopka 4G 10-60-U 3 kom odvodnik prenapona 0.866.00 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 3p.866.00 1 26.84 26.84 26. slobodno stojeće izvedbe izraĊenog od dvostruko dekapiranog lima dimenzija 1600×2000×400 mm.2008.866.200A 3 kom visokouĉinski osiguraĉ NVO 0 .AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.sabirnice. od 16.

91 506.701.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. te sa slijedećom ugraĊenom opremom: 1 kom zaštitna FID sklopka 25/0.91 3.691.70 0.20 0.91 506.91 0.16 2. 1p 1 kom grebenasta sklopka nazivne snage 25 A.691. duţine 12 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×1.tropoloţajna 11 kom osiguraĉ automatski 10 A 9 kom osiguraĉ automatski 16 A 3 kom osiguraĉ automatski.70 5.13 21.sabirnice.69 3.00 0.32 0.408.69 0.691. postava i spajanje razdjelnika besprekidnognapajanja RUPS.13 21.204.00 0 320. duţine 10 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×6 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×6mm² od R1 do UPS-a i razdjelnika R-UPS.917. 16 A 3 kom katodni odvodnik prenapona 0.00 2 328.204. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 1 3.131.16 2. kom 1 320.691. postava i spajanje razdjelnika naplatne kućice RK.16 0. izraĊenog od dvostruko dekapiranog lima ukupnih dimenzija 400×600×200 mm.10.66 6.5A 1 kom osiguraĉ automatski 6A 1 kom osiguraĉ automatski 10 A 9 kom osiguraĉ automatski 16 A 2 kom osiguraĉ automatski.00 1 320.44 3.32 0.00 0 1. kom 2 1. trofazna. od 16. god.701.701.13 0. te sa slijedećom ugraĊenom opremom: 3 kom odvodnik prenapona K 0. 3p.476. podijeljen pertinaxom na dva dijela. izraĊenog od dvostruko dekapiranog lima ukupnih dimenzija 600×600×250 mm.32 320.ms_office Strana: 99.5 kV.20 8.16 0.161.204.476.sabirnice.00 7 3. 3p.00 0 506.1.32 1.44 NAPOJNI KABELI I PRIBOR 6.691. kom 3 1. Kabel PP00-Y 5×35 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×35 mm² od GR do R1 duţine 3 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×35 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×35 mm² od GR do upravljaĉkog ormara agregata +RAG duţine 25 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×10 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×10 mm² od R1 do razdjelnika u naplatnim kućicama RK.5/15 kA 1 kom grebenasta sklopka 4G-40-U-75 .2008.131.32 320.131.10 4.00 3 1.408. kom 2 328.66 328.322.91 0.105.161. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Razdjelnik naplatne kućice RK Izrada.69 52.91 506.701.20 0. C32 A .33 0.2.69 3.917. kom 2 4.161.33 656.32 98348485. 5 kA.00 0.70 0. kotla za grijanje.131.322.33 656. 45212-400-4474/2008.105.13 0. stezaljke i ostali sitni i spojni materijal Obraĉun po kom RAZDJELNICI UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 2.69 0.00 2 1. tropolni.00 0 1. 1.70 5.691.5 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP-Y 5×1.10 1.91 2.[219] .00 0 4.32 320.xls.00 1 506.00 0 3.00 0 3.00 2 4. duţine 40 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×25 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×25 mm² od GR do el. duţine 25 metara (signalni kabel) kom 1 506.69 52.161.33 0. na dovodu iz GR-R1-a.32 5.91 3.00 0 328. kom 1 3.5mm² od R1 do upravljaĉkog ormara agregata. dvopoloţajna 1-0 .40 3.40 4. kom 7 3.204. stezaljke i ostali sitni i spojni materijal Obraĉun po kom Razdjelnik besprekidnog napajanja R-UPS Izrada.20 8.

00 0.62 0.58 0.78 0.91 0.533.40 21.78 8. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Kabel PP00 3×4 mm² PP00 3×4 mm² od GR do razdjelnika RA duţine 25 m¹ za vlastitu potrošnju u diesel agregatskoj kućici (rasvjeta. samo vod PP 3×1.00 1 5.00 120 21.80 108. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.712.70 0.00 0. god.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. prosjeĉne duţine 2 m¹ za obiĉne prekidaĉe Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za rasvjetno mjesto Isto kao u st.23 98348485.58 5.585.78 8.00 1 232.00 0 31.97 6.585.00 101.91 0.83 201.23 232.23 232. prosjeĉne duţine izvoda 7 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za rasvjetno mjesto Isto kao u st.23 437.58 34. m¹ 80 108.00 0 232. u PVC cijevi instalacijskog kanala.81 3.58 34. 1.5 mm.23 0.594.00 0.696.80 9.83 201.62 2. prosj.00 0.44 177. utiĉnice) Obraĉun po kom poloţenog kabela NAPOMENA: Kabeli se polaţu u kanale u objektu kontrole naplate.585.62 2. kom 1 232.83 0.5 mm².48 484. 45212-400-4474/2008.533.3.22 4.712.23 0. komplet s kutnim elementima.00 0 0. UTIĈNICE I POGON U OBJEKTU NAPLATE (Stavke 1-15 podrazumijevaju kabel i odgovarajuće PVC cijevi) Izvod za rasvjetno mjesto Izrada izvoda za rasvjetno mjesto vodom PP-Y 3×1.00 0 101.00 0 108.00 50 101. poloţenom u zid pod ţbuku u instalacijsku cijev promjera 13. poklopcima i spojnim priborom Obraĉun po m¹ poloţenih polica Nosaĉ od profilnog ţeljeza Izrada i ugradnja nosaĉa od profilnog ţeljeza L20 za nošenje polica u kabelskom kanalu Obraĉun po kg poloţenog ţeljeza Kabel PP00 A 4×150mm² (prikljuĉni kabel) Nabava i polaganje kabela PP00 A 4×150mm² od TS do GR-a.48 0.22 31. kg 120 21.48 0.70 5. samo vod PP 2×1.585.00 7 28.83 0.5 mm². duţine izvoda 12 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela 0.00 0 0.23 232.[219] . od 16.00 48 177. 1.696.10.62 0.585.3 m¹.5 mm².5 mm². 1.44 5.00 0 177.5 mm.00 0 5.48 484. izradom pješĉane posteljice visine 0.5 mm². prosjeĉne duţine 12 m¹ za prikljuĉnice (šuko+UPS) Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za trofazne utiĉnice Izrada izvoda za trofazne utiĉnice vodom PP-Y.58 5. u instalacijskoj cijevi promjera 13.xls.70 5.23 0. kom 1 5.085. u instalacijskoj cijevi promjera 13. komplet s iskopom rova.23 437.23 0.40 10.00 14 31.1.585. kom 1 484. polaganjem zaštitnih štitnika i upozoravajuće trake Obraĉun po kom poloţenog kabela NAPOJNI KABELI I PRIBOR UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 7.97 5.81 28.00 0 28.00 0.48 484. Duljina kabela l=40 m¹.00 80 108. kom 48 177.48 8.00 1 484.70 0.ms_office Strana: 100.5mm.00 kom 50 101.2008. kom 14 31.085.91 8. 5×2.00 2. RASVJETA.00 0 484. poloţenom u zid pod ţbuku u instalacijsku cijev promjera 23 mm. duţine 2 m¹ za izmjeniĉne i sreijske prekidaĉe Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za utiĉnice Izrada izvoda za utiĉnice vodom PP-Y 3×2. poloţenog u zid pod ţbuku u instalacijsku cijev promjera 16 mm.78 0.91 8. te po zidu na obujmicama na ostalim mjestima Kabelske police Nabava i postavljanje na konzole kabelskih polica tip PK 200. za napajanje GR-a.594. kom 7 28.58 0.00 0 21.

5 mm².5 mm.00 0 580. duţine 20 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za ventilator Izrada izvoda za ventilator unutrašnje ventilacijske komore (pod stropom objekta) PP-Y 3×2.00 0 136.xls.75 mm².35 750.00 1 140.58 1. kom 1 1.20 1.161.91 12.19 0.) Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za ventilokonvektore Izrada izvoda i Spajanje ventilo konvektora kabelom PP-Y 3×1.20 0.94 140.94 0.5 mm² (vidi projekt stroj.00 0 140.68 680.973. u instalacijske cijevi promjera 32. kom 1 680. u instalacijske cijevi promjera 13.35 0.35 11.14 136.161. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Izvod za tipkalo Izrada izvoda za tipkalo za daljinsko iskljuĉenje vodom PP-Y 3×1.75 kW.00 2 188.00 0 680. duţine 12 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za unutrašnju jedinicu Izrada izvoda za unutrašnju jedinicu split sistema vodom PP-Y 3×2.94 0.38 7.78 177.00 1 108.94 140.00 14 85.94 0.78 177. kom 2 580.00 1 136.8 mm.00 1 750.78 177.10.[219] .14 17.14 136.68 0.58 1.91 108.91 0.00 0 140. duţine 14 m¹ Obraĉun po kom Izvod za ventilator Izrada izvoda za ventilator vanjske ventilacijske komore (na krovu objekta) PP-Y 3×2. kom 2 188.201.00 1 136.91 108.201.00 2 580.14 136. u instalacijskoj cijevi promjera 40 mm.19 0.5 mm² duţine voda 10 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za rashladni agregat Izrada izvoda i spajanje rashladnog agregata snage 12700 W kabelom PP00-Y 5×6 mm².2008. kom 14 140.78 0. kom 1 140.00 0 188.201.69 1.20 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0 108.66 15.35 0.58 0.199. instalacija.199.14 136.94 0.94 1.5 mm² snage 0.14 0.00 0 85. Kotao Izrada izvoda za elektriĉni toplovodni kotao snage 40 kW vodom PP00-Y 5×25 mm² duţine voda 5 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za ormarić automatike Izrada izvoda za ormarić automatike grijanja vodom PP-Y 3×2. kom 1 108.16 580.201. Obraĉun po kom poloţenog kabela Spajanje termostata Spajanje termostata ventilo konvektora kabelom PO 0.5 mm² duţine voda 5 m¹ (specificirano u strojarskom projektu) Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za ormarić automatike ventilacije Izrada izvoda za ormarić automatike ventilacije vodom PP-Y 3×2. kom 14 85.20 13.973.94 10. god.00 0 177. kom 1 136.5 mm².00 0 750.00 0 1.19 376.69 0.14 136.94 1. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. kom 1 750. duţine 12 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za klima jedinicu Izrada izvoda povezivanje klima jedinica vodom PP00 10×1.94 140.78 0.35 750.14 0.58 0.ms_office Strana: 101.16 16. kom 1 136. u instalacijskoj cijevi promjera 16 mm.5 mm² duţine voda 5 m¹ (specificirano u strojarskom projektu) Obraĉun po kom poloţenog kabela Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 6.5 mm².00 1 1.91 0.78 8.16 14. u instalacijskoj cijevi promjera 16 mm.68 0.68 680. kom 1 177.14 136.91 108.68 9.5 mm².66 85. Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za el.00 14 140.20 1.38 188.20 1.35 750.00 0 136.201.14 98348485. od 16.68 680.00 1 680.16 140. duţine 8 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Spajanje termostata Spajanje termostata kabelom PP 2×1.14 0.69 1.19 376. 45212-400-4474/2008.14 0.00 1 177.201.69 0.

10A.[219] . 220V.00 0 76.23 0.295.88 76.03 196.23 999. 45212-400-4474/2008.027.681.00 18 238. 16 A.00 5 31.42 0.68 24.ms_office Strana: 102.682. s cijevima i starterima 20W Obraĉun po kom Svjetiljka INEA VS 2×18 EB INEA VS 2×18 EB.43 3.681.46 255.00 0 56. kom 1 255. ugradnja i spajanje tipkala za iskljuĉenje u nuţdi JPr 10 (na GR i R-A u diesel agregatskoj stanici) Obraĉun po kom Razvodna kutija RKP-IV Nabava i postava razvodne kutije RKP-IV Obraĉun po kom Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 18.03 0. kabelom PP00-Y 5×6 mm².03 0.00 7 432.46 10.15 28.23 156. p/ţb.00 0 31.83 0. serijski Obraĉun po kom Izmjeniĉni prekidaĉ Nabava. kriţni Obraĉun po kom Utiĉnica šuko jednofazna Nabava.68 420. postava i spajanje prekidaĉa mikro karo. kom 2 200.23 156.23 0.00 0 28.46 0.00 0 136.58 464.23 999.14 136.88 30.00 0 31.23 0. 10A. p/ţb. kom 32 31.46 0.46 20.78 56.83 432.46 0.21 28.43 0.20 400.52 238. kom 7 432.14 136.00 0 200. Obraĉun po kom UreĊaj besprekidnog napajanja Spajanje ureĊaja za besprekidno napajanje snage 10 kVA.06 728. kom 1 76.12 27. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. p/ţb Obraĉun po kom Utiĉnica šuko trofazna Nabava. Prikljuĉna letva kom 1 136. kom 4 32. p/ţb.40 200.23 0.88 0.027. 380/220V.xls.01 22.23 0.5 mm². 220V.00 0 464. postava i spajanje utiĉnice šuko.00 10 31.14 0.21 25. postava i spajanje utiĉnice šuko. isklopni Obraĉun po kom Serijski prekidaĉ Nabava.46 255. 16 A. crvena za UPS Obraĉun po kom Tipkalo za iskljuĉenje u nuţdi Nabava.295.46 255.64 0.42 1.23 312.20 0.2008.12 32.42 0. kom 13 56.00 1 255.88 76.06 0.01 432.14 136.00 7 28.00 13 56.30 31.10.78 31.42 1.23 312.40 32. kom 18 238. postava i spajanje prekidaĉa mikro karo.682.52 23.88 0.03 128. 10A. postava i spajanje prekidaĉa mikro karo.00 0 32. izmjeniĉni Obraĉun po kom Kriţni prekidaĉ Nabava.00 0 420. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Spajanje prikljuĉne letve u terminalskom ormaru kabelom PP-Y 3×2.00 0 238. 16 A.00 32 31.00 0 432.00 4 420. p/ţb Obraĉun po kom Utiĉnica šuko za UPS Nabava.43 3.58 21.00 15 28.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.36 29. kom 15 28. postava i spajanje prekidaĉa mikro karo.64 4.23 0.45 28. kom 5 31.20 400.36 31. kom 7 28. p/ţb.03 0.06 728.00 0 28.14 19. kom 4 420.03 196.83 0.00 0 255. duljine 10 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Svjetiljka INEA NSP 418 EB Nabava.20 0.46 10.03 0.30 26. 10A. s cijevima i starterima 20W Obraĉun po kom Panik svjetiljka Panik svjetiljka ZEMPER PR 10004 Obraĉun po kom Obiĉni prekidaĉ Nabava. od 16. god.45 98348485. postava i spajanje svjetiljke INEA VS 2×36 PEM E.64 0.15 31.43 0.64 4.00 1 136.83 432. kom 10 31.00 1 76.06 0.14 0.88 76.46 0.03 128. kom 23 464.00 4 32. s cijevima i starterima 20W Obraĉun po kom Svjetiljka INEA VS 2×36 PEM E Nabava.00 0 31.00 2 200. postava i spajanje svjetiljke INEA NSP 418 EB. postava i spajanje utiĉnice šuko. p/ţb.00 23 464.

UTIĈNICE I POGON U OBJEKTU NAPLATE UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 33. kom 8 504.31 42.21 0.793. prosjeĉne duţine izvoda 5 m¹ za rasvjetu nadstrešnice. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Nabava i postava montaţne kutije ø 60 kom 70 Obraĉun po kom Razvodna kutija ø 80 Nabava i postava razvodne kutije ø 80 kom 30 Obraĉun po kom Montaţna kutija . postava i spajanje.64 0. 40×4.5mm².00 0 636.92 1. Montaţna kutija ø 60 7. komplet s predspojnim spravama. 636.70 34. duljine 6 m¹ od kutije za izjednaĉenje potencijala na temeljni uzemljivaĉ (preko mjernog spoja).00 0 20.00 15 20.00 0.[219] .21 0.044.06 0.02 0. od 16.02 300.31 0. kom 1 300.31 0.30 300.00 0 504.95×95 mm kom 15 Obraĉun po kom Izrada sustava za izjednaĉenje potencijala Izrada sustava za izjednaĉenje potencijala s tipskom kutijom za izjednaĉenje potencijala.06 0.70 7.369.ms_office Strana: 103. s montaţnim priborom.50 4. za rasvjetu domovinske zastave na jarbolu pored objekta kontrole naplate Obraĉun po komadu Kabel PP00-Y 5×2.21 504.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 4.64 1.68 1.4. kom 3 Obraĉun po kom RASVJETA.00 0 9.06 1.46 RASVJETA I POGON NADSTREŠNICE 6.68 1.036.00 0 7. prosjeĉne duţine izvoda 32 m¹ za rasvjetu nadstrešnice.00 30 9. komplet sa spajanjem i ispitivanjem Obraĉun po komadu Izvod za rasvjetu domovinske zastave Nabava i polaganje PP00-Y 3×2.313.00 1 300.5mm².30 0. Obraĉun po komadu izvedenog rada.5mm² Nabava i polaganje po kabelskim policama kabela PP00-Y 5×2.02 300.793.5mm² Nabava i polaganje po kabelskim policama kabela PP00-Y 3×2.30 35. 20.68 0.909.61 0. s metal-halogenom ţaruljom HQI250 W/E.30 300.00 32 56.00 32 1.31 42. Uzeti u obzir rad na visini od oko 7 m¹ Obraĉun po komadu Reflektor LVT03.36 3.00 2 684.00 0 56. komplet sa stezaljkama 4 i 6 mm². 45212-400-4474/2008.10. 9.00 8 504.00 0 684.21 504.92 56.50 0.92 5. postava i spajanje reflektora LVT03.30 98348485. god.95×95 mm Nabava i postava montaţne kutije . komplet sa spajanjem i ispitivanjem Obraĉun po komadu Kabel PP00-Y 3×2.64 0.025.00 70 7.00 504. 1981 "Elektrokontakt" kom 1 – vodiĉ P/MJ 6 mm² m¹ 10 – vodiĉ P/MJ 4 mm² m¹ 30 – instalacijska cijev ø 16 mm m¹ 40 – spoj na metalnu masu kom 5 – izrada dozemnog spoja trakom FeZn. U stavku je ukljuĉena dobava i postava ţarulje i pribor za montaţu.313.02 0.61 288. art.92 2.46 636. 150HQI-TS Nabava.369.92 49.036.1. Svjetiljka FAEL LUCE ZE1824008 Nabava.313.xls.313.30 36.92 49.68 0.5mm².00 0 300.30 20.36 684.025.61 288.50 4.64 1.30 9. kom 2 684.50 0.2008.00 0 1.06 1.00 3 636. kom 32 56. 150HQI-TS.00 0. 1. prosjeĉne duţine izvoda 25 m¹ (za rasvjetu domovinske zastave) Obraĉun po komadu kom 32 1. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.044.61 0.30 300.30 0.909.

31 0.00 1 88.69 3.09 0.17 38.00 7 4.00 25 36. 45212-400-4474/2008.5 mm². 1.00 INSTALACIJA U NAPLATNOJ KUĆICI 6. 220 V. kom 5 688.45 688.04 0.20 98348485.00 0 200. kao tip APC BACK-UPS RS 1000VA 230V.00 0 88.00 0 4. nosaĉima i ostalim sitnim spojnim materijalom Obraĉun po metru Razvodne nadţbukne kutije RKP Nabava i postavljanje razvodnih nadţbuknih kutija RKP Obraĉun po komadu RASVJETA I POGON NADSTREŠNICE UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 6. Istalacije rasvjete i pogona Nabava.69 0.594.00 0 1.00 5 688. postava i spajanje slijedećih instalacija rasvjete i pogona u naplatnoj kućici: 2 kom svjetiljka tip FDAR 252 S-420K kao "TEP" 1 kom Panik svjetiljka 2 kom stolna svjetiljka prilagoĊena za postavu na metalni okvir staklene stijene ili na stol.240.204.09 13.5 mm² 8 m¹ IKL kanal s montaţnim priborom – Izrada izvoda i Spajanje motora ventilatora ventilokonvektora kabelom PP-Y 3×1.57 ZAŠTITNA SREDSTVA I ATESTI 6.57 1.xls.00 64. Obraĉun po naplatnoj kućici UreĊaj besprekidnog napajanja Nabava.09 88. CO2 .69 0.309.09 13. kutnim elementima.5.5kg Obraĉun po kom Ploĉica s natpisom "NE UKAPĈAJ" Nabava i postavljanje ploĉica s natpisom "NE UKAPĈAJ" Obraĉun po kom kom 1 88.20 200.5 mm². kom 1 200. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.240.04 901.5 mm² 42 m¹ kabel PP00-Y 5×2. kom 25 36.813.20 200.09 0.309.20 0.20 0.50 7.20 0.00 0.594. 1.1.20 29.12 kW (termostat ugraĊen na ventilokonvektor) – Izrada izvoda i Spajanje rampi kabelom PP-Y 5×2.04 901.165.10.309.20 29.443.31 9.429.00 1 200.04 0. kom 7 1.00 7 1.00 36. 20W.443.09 88. snage 0.50 92.6. m¹ 150 92.45 3.204.09 0.20 0.00 0.31 9. ukljuĉivo sav ostali sitni materijal i pribor potreban za kompletno dovršenje instalacija u naplatnoj kućici.204.09 2.00 150 92.09 88.1.09 0.309.00 0 688. 16A 2 kom Razvodna kutija RKP-IV 60 m¹ kabel PP00-Y 3×1.00 64.813.429.ms_office Strana: 104.5 mm² 4 m¹ Kabel PP00-Y (2×1. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Kabelske police Nabava i postavljanje na nadstrešnicu kabelskih polica PK 100 komplet s poklopcima.17 38.00 0 36. god.00 0. ili odgovarajući Obraĉun po kom INSTALACIJA U NAPLATNOJ KUĆICI UKUPNO: kom 7 4.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.2008.00 0.40 2.20 200.00 0 92. Ruĉica za vaĊenje NN osiguraĉa Nabava ruĉice za vaĊenje NN visokouĉinskih osiguraĉa (patrona) Obraĉun po kom Aparat za gašenje poţara Nabava i postavljanje aparata za gašenje poţara.31 0. od 16.69 3.40 4. postava i spajanje ureĊaja besprekidnog napajanja snage 1kVA u naplatnim kućicama.[219] .5 mm²) 25 m¹ kabel PP00-Y 3×2.165. halogena ţarulja za dodatnu rasvjetu radne plohe 1 kom sklopka SKP 10-5/1 kao "TEP" 6 kom utiĉnica PROP-II-SZU.204.

80 0. Rijeka Obraĉun po kom Razdjelnik R-A Izrada.00 1 400. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.40 10.80 0.80 8.00 1 108.00 1 800.12 0. kom 1 800.00 2.00 0 800.20 1. puštanje u probni rad. postavom i projektnom dokumentacijom. kao "KONĈAR".00 0.80 0.00 1 2. komplet Obraĉun po kom Ispitivanje ispravnosti veza Ispitivanje ispravnosti veza.201.201.00 1 800.80 800.80 800. sav sitni spojni i pomoćni montaţni materijal) Obraĉun po kom kom 1 108.40 400.00 108. god.00 0 800.10. od 16.80 800.12 2.122.00 108.40 400. kom 1 1.7.80 800.108. snage 80 kVA.108.00 1 800.80 8.122.80 800.40 0.122.00 0 108.80 800. dovoĊenje u punu funkcionalnost.ms_office Strana: 105.40 400.40 400.122.[219] .80 0.40 0. 25kA 1 kom zaštitna FID sklopka25/0. kom 1 400.80 800.80 0.20 6.00 0.xls.80 0.108. Razdjelnik je sa sljedećom ugraĊenom opremom: 3 kom odvodnik prenapona 0. 45212-400-4474/2008. komplet Obraĉun po kom ZAŠTITNA SREDSTVA I ATESTI UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 4.20 1. komplet Obraĉun po kom Ispitivanje protupaniĉne rasvjete Funkcionalno ispitivanje protupaniĉne rasvjete.201.936.12 98348485. sabirnice.2008.12 2.00 1 400.00 0 2.40 400.94 800.00 1 800. postava i spajanje razdjelnika vlastite potrošnje R-A.20 0.936.12 2.40 400.00 0 400. kom 1 800. Diesel agregat Nabava i transport do gradilišta cestarinskog prolaza te postava standardnog kompaktnog elektroenergetskog postrojenja s mikroprocesorskim upravljanjem (diesel agregatske stanice) namijenjene za automatsko rezervno napajanje.201.122.00 0 800.00 1 1. redne stezaljke.00 0.5 A 2 kom automatski osiguraĉ 10 A 3 kom automatski osiguraĉ 16 A (u stavku su ukljuĉene Pg brtvenice.1.5 kV. kom 1 800.122.20 0.00 0 1.80 0.201.94 AGREGATSKA STANICA 6.80 800.80 0.108.20 1.40 0.80 800.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.80 7. 1.80 5.00 0.108. kom 1 2.00 0 800.201.00 0 400.108. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Atest o srednjoj rasvjetljenosti Mjerenje i izdavanje atesta o izmjerenoj srednjoj rasvjetljenosti prostorije Obraĉun po kom Mjerenje otpora izolacije Mjerenje otpora izolacije pojedinih strujnih krugova i pojnih vodova uz izdavanje atesta Obraĉun po kom Atest o efikasnosti zaštite od indirektnog dodira Izdavanje atesta o efikasnosti zaštite od indirektnog dodira Obraĉun po kom Atest o izmjerenom prijelaznom otporu zaštitnog pogonskog uzemljenja Izdavanje atesta o izmjerenom prijelaznom otporu zaštitnog pogonskog uzemljenja Obraĉun po kom Ispitivanje iskljuĉivanja elektriĉne energije u nuţdi Funkcionalno ispitivanje iskljuĉivanja elektriĉne energije u nuţdi. diesel agregata dimenzija 200×200mm. kom 1 400.40 0. kom 1 800.00 108. komplet sa svom opremom.80 800.80 800.80 8.12 0.40 9.

626. servisne by-pass sklopke.79 0.57 8.1.[219] . UTIČNICE I POGON U OBJEKTU NAPLATE RASVJETA I POGON NADSTREŠNICE INSTALACIJA U NAPLATNOJ KUĆICI ZAŠTITNA SREDSTVA I ATESTI AGREGATSKA STANICA UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE .1.00 38.454.00 0. 6.6-1. standardno sastavljenog od ispravljaĉa.1.66 114. 6. 1 1.ms_office Strana: 106.934.936.48 46.00 1 2.00 52.00 0.1.137. od 16. skupa sa spajanjem pojnih kabela u prikljuĉnoj kutiji i spojnim priborom kom Obraĉun po kom Sobni termostat Dobava. tropoloţajna – automatski osiguraĉ 6A tropolni.3 kW. 1 656. 1 2.00 0.454.3. baterije.60 2. Konĉar.44 34.4.2008.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0.626.66 656.14 4.66 0.0 A komplet Obraĉun po kom Aksijalni ventilator Dobava.89 480.00 0.602. 45212-400-4474/2008.602. dijagnostiĉkog softwarea slijedećih karakteristika: – Snaga: 10kVA – Autonomija rada: 10-15 minuta – 3 fazni ulaz.2. – bimetalni relej 0.6.14 0.454. tip RV-5/2) – sklopnik 10A tropolni. – grebenasta sklopka 10A tropolna.60 0.1.46 64.8. 6.00 0.934. isporuka i montaţa sobnog termostata za montaţu na zid.00 0.00 38.00 0.00 1 46.137.97 49.137.00 0 1.14 0.48 480.476.137.696.1.1.00 0.1. UreĊaj za besprekidno napajanje Dobava i ugradnja.94 114.57 8.454.594.5.00 0 46. postava i spajanje razdjelnika R-V vlastite potrošnje za upravljanje ventilatorom.00 0.00 0.48 0.41 0.602.41 46.52 46.41 0.696.52 UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE .00 0.52 656.UPS 6. 1 480.60 2.137.476.41 46.00 1 656.00 0.60 2.48 0.46 64.00 0.00 1 1. RAZDJELNICI NAPOJNI KABELI I PRIBOR RASVJETA. god.44 34.52 46. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.594. rednim stezaljkama 2.934.1.60 0.240.14 1. 3 fazni izlaz 380V kom Obraĉun po kom Ispitivanje autonomije UPS-a Ispitivanje autonomije UPS-a (uz iskljuĉeno napajanje i prikljuĉenu potrošnju) kom Obraĉun po kom UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE UKUPNO: 1 46. 6.00 0 480.89 409.240.14 1.936.00 0.xls. za automatsko ukljuĉivanje ventilatora kom Obraĉun po kom AGREGATSKA STANICA UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 3.41 2.602.044.66 0.1. elektroniĉke by-pass sklopke. 6.00 0. spojnim priborom i kabelskim uvodnicama (npr.5 mm².00 0 2. 6.1. na visini 2.10. komplet sa svim sabirnicama.00 0.48 480.66 114. 6.94 114.454.00 0.97 49.2.00 0.454. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Razdjelnik R-V Izrada.14 1.00 1 480.89 409. 1.66 656. isporuka i montaţa aksijalnog ventilatora za montaţu u zidni otvor nasuprot ulaznih vrata.626.5 m¹ od poda snage 0.48 46.00 0 656. 6.934.137. 6.626.550.00 0.00 0.89 REKAPITULACIJA 6.7.044.8.UPS INSTALACIJA JAKE STRUJE UKUPNO: INSTALACIJA SLABE STRUJE 52.550.602.60 5.41 46.602.79 98348485.

00 0 12.44 440. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Glavni komunikacijski ormar Nabava. m¹ 3500 6.41 0.00 43 7. veliĉine 2000×800×900 mm.00 43 132.41 2. kao tip RITTAL ili odgovarajući.44 0. prema blok shemi Obraĉun po kom Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1. kom 1 12.00 4.21 310. ø 50mm Nabava i polaganje PEHD cijevi ø 50mm zajedno sa sitnim spojnim materijalom i priborom Obraĉun po metru cijevi Gibljiva PVC cijev.02 0.00 20 20.420.00 0 440.21 0. montaţa i spajanje instalacijske kutije ø 60 za komunikacijske prikljuĉnice Obraĉun po kom Oznake i pribor Nabava potrebnih oznaka i pribora i oznaĉavanje svih elemenata komunikacijskog sustava. – 5 kom . parapetni kanal i u opremu interijera.44 440. kategorije 5+.40 20. od 16.jedinica za ventiliranje ormara i termostat – 4 kom . te set za uzemljenje ormara Komplet: Obraĉun po kom PEHD cijev. sa staklenim vratima i bravom s kljuĉem.5mm.420.00 16. montaţa i spajanje komunikacijske prikljuĉnice za montaţu u zid.10.41 12.59 6.44 98348485.00 1 12.681.00 1 440. ne koristi se telefonska centrala).13 5.00 0 20. 7x prikljuĉnica 220V.vertikalne vodilice sprijeda i straga za demontaţu opreme – 1 kom . kom 43 7.420.82 6.00 0 132. po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje Obraĉun po metru kabela Komunikacijska prikljuĉnica Nabava.420. m¹ 400 16.681.5mm. 2×RJ45 Western – 30 kom patch prespojni kabel 2 m¹. s prenaponskom zaštitom i prekidaĉem.napojna letva.420.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.21 0.03 7. opremeljenog s: – 5 kom .00 0 16. kategorije 5+ Nabava i polaganje kabela UTP 4×2×0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.01 0.00 0 7.01 21. 2×RJ45 Western – 15 kom prespojni telefonski kabel 1 m¹ – kabeli su tipa UTP 4×2×0.xls.41 12. 45212-400-4474/2008. kom 1 440. izraĊenog kao samostojeći limeni ormarić s postoljem.420.035.41 12. god.ms_office Strana: 107.02 400.00 6.40 3. a sastoji se od okvira s nosaĉem i insertom 2×RJ 45 (Terminalske utiĉnice: 11 u objektu kontrole i 32 u naplatnim kućicama) Obraĉun po kom Instalacijska kutija ø 60 Nabava.5 mm kategorije 5+ – ukljuĉivo sav ostali sitni sitni spojni i montaţni pribor.82 0.patch panel s 24 inserta RJ 45.02 0.21 310.035.13 0. montaţa i spajanje glavnog komunikacijskog ormara Obuhvaćena je sva pasivna oprema (komunikacijski ormar i univerzalno strukturno kabliranje). m¹ 20 20. visine 1U – 1 kom .82 6. kom 43 132.00 0 6.01 21.44 0.728.82 0. ø 16mm ili plastiĉni kanal 25×20mm Nabava i polaganje gibljive PVC cijevi. visine 1U – 30 kom patch prespojni kabel 1 m¹. ø 16mm ili plastiĉnog kanala 25×20mm Obraĉun po metru cijevi Kabel UTP 4×2×0.00 400 16.03 7.vodilica kabela.[219] .00 5.728.59 132.44 440.02 400.13 5.13 0.2008.01 0.00 3500 6.41 0. Aktivna oprema bit će naknadno izvedena (primjenjuje se IP telefonija.

montaţni pribor i spajanje. kom 40 47.40 4.818.04 2.00 0 0.04 2. god.985.03 0.62 4. U-profila dvostrukog aluminijskog pokrova. nosećih stupova nadstrešnice i metalnih odbojnika.00 0.00 0 31. Mjerenje otpora uzemljenja 6. prozori.00 0 44.00 47.10. trakom Fe/Zn 25×3 m¹.62 0.03 5.80 49.56 44. kom 80 31.802.00 0 2. na ravni krov objekta kontrole naplate Obraĉun po kom Potpore na kosi krov Dobava i Montaţa potpora na kosi krov glavne nadstrešnice za nošenje trake FeZn 25×4 mm. m¹ 200 21.324. ţljebovi.23 2.80 2.25 1.802. sa spajanjem na oba kraja odgovarajućom obujmicom ili vijcima.00 1. postolja rampi i semafora Obraĉun po kom 2.82 1.04 0.818. kom 64 44.80 6.00 0.00 0. ukljuĉivo sav spojni.498.00 98348485.00 200 28. 6.80 0.00 64 44.802.80 0.802. metalne konstrukcije naplatne kućice.80 49.67 2.802.00 1 2. Isptivanje na prekid vodiĉa instl. 45212-400-4474/2008.3.606.SPOJEVI TRAKE FeZn. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Ispitivanje i mjerenje instalacije slabe struje Ispitivanje i mjerenje instalacije slabe struje te izrada potrebnih atesta.03 5. na betonske kocke na ravni krov objekta kontrole naplate Obraĉun po metru Traka FeZn 25×4 mm Dobava i Polaganje trake FeZn 25×4 mm. POTPORE – u jediniĉnu cijenu stavke ukljuĉeni su svi troškovi nabave.00 0 21. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 28.00 80 24.00 0 0.00 200 21.67 0. ventilacijskih cijevi.04 0.818.498.40 31. Mjerenje napona šuma na instalacionim vodovima 7. polaganja trake i potpora.00 21.00 80 31. što ukljuĉuje: 1.82 0.60 2. Mjerenje otpora petlje instalacionih vodova 3.23 0. prosjeĉne duţine izvoda 1 m¹. Traka FeZn 25×4 mm Dobava i polaganje trake FeZn 25×4 mm.890.2008.818.03 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.802. Ukljuĉivo zaštita spoja bitumenom Obraĉun po kom Spoj trake FeZn 30×4 mm. Izdavanje atestakomplet Obraĉun po kom Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 8.00 40 47.606.00 0 24.25 0. SLABA STRUJA UKUPNO: INSTALACIJA GROMOBRANA ZAJEDNIĈKI UVJETI: . kom 1 2. sa metalnim masama na objektu Izrada (vrata.62 0.00 0 47.00 0. od 16.xls.82 1.60 24.00 3. transporta i montaţe.985. nosaĉa ţlijebova i cijevnih nosaĉa nadstrešnice. vodova 4.23 0. kom 200 28.324. Mjerenje otpora izolacije instalacije vodova 5. Isptivanje na dodir izmeĊu vodiĉa instalacionih vodova 2.82 0. Obraĉun po kom Spojevi za premoštenje metalnih masa Izrada spojeva za premoštenje metalnih masa na nadstrešnici tj.00 0.890.25 1.00 5.2.[219] .25 0. m¹ 80 24. metalnih nosaĉa vanjske jedinice klima i kompresorskih agregata na krovu objekta kontrole.ms_office Strana: 108.00 0 28.23 2.56 6.62 4. na potpore za kosi krov nadstrešnice Obraĉun po metru Betonske kocke Dobava i Montaţa potpora za betonske kocke za nošenje trake FeZn 25×4 mm.

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
Gromobranski odvodi Izrada gromobranskih odvoda polaganjem gromobranske trake Fe/Zn 25×4 mm, u betonsku konstrukciju, od krova do temelja objekta kontrole naplate sa spajanjem na metalni pokrov i na traku u temelju, duţine izvoda 5 m¹, ukljuĉivo s ormarićem za mjerni spoj i spajanjem Obraĉun po kom Zemni uvodi Dobava i izrada zemnih uvoda ubetoniranjem trake Fe/Zn 30×4mm od odvodne cijevi kišnice do temeljnog uzemljivaĉa. Prosjeĉna duţina je 3 m¹. Obraĉun po kom Mjerni spoj Dobava i izrada mjernog spoja na ĉeliĉnim stupovima/nosaĉima nadstrešnice pomoću kriţnih spojnica. Obraĉun po kom Polaganje u temelje trake Fe/Zn 40×4 mm Nabava i polaganje u temelje trake Fe/Zn 40×4 mm, izrada meĊusobnog spoja traka u temelju kriţnom spojnicom te spajanje varenjem svakih 2 m¹ s betonskim ţeljezom u temeljima, antikorozivna zaštita svih spojeva Obraĉun po kom Instalacijski kanal ispod naplatnih kuĉica Nabava i polaganje na zid instalacijskog kanala ispod naplatnih kuĉica trake za spoj metalnih masa u objektu, traka Fe/Zn 30×4 mm Obraĉun po kom Spoj s trake u temelju na zaštitnu sabirnicu u GRu Izrada spoja s trake u temelju na zaštitnu sabirnicu u GRu, u ostalim razdjelnicima, te za ureĊaje u agregatskoj i hidroforskoj stanici, traka Fe/Zn 25×4 mm, duţine 2 m¹ Obraĉun po kom Traka Fe/Zn 30×4mm za izradu spoja za uzemljenje metalne konstrukcije naplatne kućice Dobava i polaganje traka Fe/Zn 30×4mm za izradu spoja za uzemljenje metalne konstrukcije naplatne kućice, nosećih stupova nadstrešnice i metalnih odbojnika Obraĉun po kom Traka Fe/Zn 30×4mm za izradu spoja za uzemljenje metalne konstrukcije nadstrešnice parkirališta Dobava i polaganje traka Fe/Zn 30×4mm za izradu spoja za uzemljenje metalne konstrukcije nadstrešnice parkirališta, nosećih stupova nadstrešnice i metalnih odbojnika Obraĉun po kom Uzemljenje treptaĉa Izrada spojeva na vijak za uzemljenje treptaĉa vodom P/MJ 1×16 mm², poloţenim kroz cijev od instalacijskog kanala do treptaĉa prosjeĉne duţine 30 m¹, antikorozivna zaštita svih spojeva Obraĉun po kom Kriţne spojnice Kriţne spojnice za rastavni mjerni spoj i spajanje trake Obraĉun po kom

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

7.

kom

6

100.10

600.60

100.10

0.00

0

100.10

0.00

6

100.10

600.60

8.

kom

10

52.05

520.50

52.05

0.00

0

52.05

0.00

10

52.05

520.50

9.

kom

12

100.10

1,201.20

100.10

0.00

0

100.10

0.00

12

100.10

1,201.20

10.

90

16.82

1,513.80

16.82

0.00

0

16.82

0.00

90

16.82

1,513.80

11.

110

24.82

2,730.20

24.82

0.00

0

24.82

0.00

110

24.82

2,730.20

12.

kom

20

36.84

736.80

36.84

0.00

0

36.84

0.00

20

36.84

736.80

13.

70

21.62

1,513.40

21.62

0.00

0

21.62

0.00

70

21.62

1,513.40

14.

100

21.62

2,162.00

21.62

0.00

0

21.62

0.00

100

21.62

2,162.00

15.

kom

12

440.44

5,285.28

440.44

0.00

0

440.44

0.00

12

440.44

5,285.28

16.

kom

35

28.03

981.05

28.03

0.00

0

28.03

0.00

35

28.03

981.05

98348485.xls.ms_office

Strana: 109.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
Ispitivanje gromobranske instalacije i izvedba potrebnih mjerenja, izdavanje atesta i izrada revizine knjige, komplet Obraĉun po kom Projekt prenaponske zaštite Izrada projekta prenaponske zaštite, komplet (4 primjerka) Obraĉun po kom

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

17. Ispitivanje gromobranske instalacije kom 1 800.80 800.80 800.80 0.00 0 800.80 0.00 1 800.80 800.80

18.

6.3.

kom GROMOBRANSKA INSTALACIJA UKUPNO:

1

4,004.00

4,004.00 41,172.19

4,004.00

0.00 0.00

0

4,004.00

0.00 0.00

1

4,004.00

4,004.00 41,172.19

6.4. OSTALO 1. Isporuka jednopolne sheme Isporuka jednopolne sheme –
izvedeno stanje u, PVC foliji i umetnuto u vrata svih razdjelnika, komplet Obraĉun po kom

kom

1

200.20

6.4.

OSTALO UKUPNO:

200.20 200.20

200.20

0.00 0.00

0

200.20

0.00 0.00

1

200.20

200.20 200.20

REKAPITULACIJA
6.1. 6.2. 6.3. 6.4. INSTALACIJA JAKE STRUJE INSTALACIJA SLABE STRUJE INSTALACIJA GROMOBRANA OSTALO SVEUKUPNO: 409,550.79 49,818.67 41,172.19 200.20 500,741.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 409,550.79 49,818.67 41,172.19 200.20 500,741.85

5. I. 1.

PROMJENJIVA SIGNALIZACIJA
OPREMA PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE
Promjenjivi LED znak 240×70 cm Dobava, isporuka i montaţa promjenljivog prometnog znaka koji se sastoji od: – programabilnog display-a – signala prometnog traka Potpuno programabilni display u tehnologiji LED, dimenzija kućišta 240×130 cm. MeĊusobni razmak LED 20 mm. Raster 88×24 LED, potpuna grafika, jednobojna (ţute LED). Izvedba display-a s LED visokog sjaja za vanjsku upotrebu. Signal vozne trake - PZ G09 i G10, veliĉine kućišta 70×70 cm. Mogućnost prikazivanja dva signalna pojma: pz G09 (crveni kriţ, veliĉine 60×60 cm) i PZ G10 (zelena strelica, veliĉine 49,5×60 cm) na istoj matrici crne boje. Svjetlosni PZ G09 (crveni kriţ) izvesti u minimalno tri reda crvenih LED-a, svjetlosni PZ G10 (zelena strelica) izvesti u minimalno tri reda zelenih LED-a.

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

98348485.xls.ms_office

Strana: 110.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
Tehniĉki uvjeti za znak: – Maksimalni intenzitet svjetljenja znaka mora biti minimalno 7440 cd/m² za ţutu boju, 3100 cd/m² za crvenu boju i 3720 cd/m² za zelenu boju; – autonomni programabilni mikroprocesorski upravljaĉko kontrolni ureĊaj u svakom znaku; – kontrola ispravnosti svake LED neovisno o aktivaciji znaka ili pojedine toĉke (detekcija greške u "hladnom" stanju) – autonomno istosmjerno napajanje u svakom znaku – neovisni strujni izvori za svaku pojedinu LED sto osigurava neovisnost intenziteta isijavanja znjaka o kolebanjima napona napajanja i prikazanom simbolu – dojave greške kod pregaranja LED i to lokalno na upravljaĉki LCD panel i daljinski prema centralnom upravljaĉkom raĉunalu; – mogućnost brze zamjene svake pregorene LED i svih ostalih dijelova koji su podloţni kvarovima – mogućnost povezivanja svakog znaka u sustav naplate putem serijske veze (RS-485), protokol TLS/FG4 – postojanje kontinuirano podesivih termostata i grijaĉa u svakom znaku – mogućnost upravljanja intezitetom od 1-100% s grafiĉkog suĉelja upravljaĉkog programa – Pouzdan rad unutar temperaturnih granica od - 40°C do + 70°C. Svjetlosna jakost optiĉkog sustava mora se moći prilagoditi okolnoj svjetloći. – Elektriĉka sigurnost znaka osigurana u skaldu s odrednicama harmoniziranih normi HD 638 i HD 384 – Elektromagnetska kompatibilnost znaka sukladno EN50293:2000 Elektromagnetska kompatibilnost - Cestovni prometni signalni sistemi Montaţa znaka obuhvaća i prilagodbu nosaĉa znaka i konstrukcije na koju se znak montira. Obraĉun po kom postavljenog znaka. Promjenjivi LED znak 70×70 cm Dobava i isporuka promjenljivog prometnog znaka koji se sastoji od: – signala prometnog trakaSignal vozne trake - PZ G09 i G10, veliĉine kućišta 70×70 cm. Mogućnost prikazivanja dva signalna pojma: PZ G09 (crveni kriţ, veliĉine 60×60 cm) i PZ G10 (zelena strelica, veliĉine 49,5×60 cm) na istoj matrici crne boje. Svjetlosni PZ G09 (crveni kriţ) izvesti u minimalno tri reda crvenih LED-a, svjetlosni pz G10 (zelena strelica) izvesti u minimalno tri reda zelenih LED-a. Tehniĉki uvjeti za znak:

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

kom

14

41,401.36

579,619.04

41,401.36

0.00

0

41,401.36

0.00

14

41,401.36

579,619.04

2.

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

98348485.xls.ms_office

Strana: 111.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
– Maksimalni intenzitet svjetljenja znaka mora biti minimalno 3100 cd/m² za crvenu boju i 3720 cd/m² za zelenu boju; – autonomni programabilni mikroprocesorski upravljaĉko kontrolni ureĊaj u svakom znaku; – kontrola ispravnosti svake LED neovisno o aktivaciji znaka ili pojedine toĉke (detekcija greške u "hladnom" stanju) – autonomno istosmjerno napajanje u svakom znaku – neovisni strujni izvori za svaku pojedinu LED sto osigurava neovisnost intenziteta isijavanja znjaka o kolebanjima napona napajanja i prikazanom simbolu – dojave greške kod pregaranja LED i to lokalno na upravljaĉu tastaturu i daljinski prema centralnom upravljaĉkom raĉunalu; – mogućnost brze zamjene svake pregorene LED i svih ostalih dijelova koji su podloţni kvarovima – mogućnost povezivanja svakog znaka u sustav naplate putem serijske veze (RS-485), protokol TLS/FG4 – postojanje kontinuirano podesivih termostata i grijaĉa u svakom znaku – mogućnost upravljanja intezitetom od 1-100% s grafiĉkog suĉelja upravljaĉkog programa – Pouzdan rad unutar temperaturnih granica od - 40°C do + 70°C. Svjetlosna jakost optiĉkog sustava mora se moći prilagoditi okolnoj svjetloći. – Elektriĉka sigurnost znaka osigurana u skaldu s odrednicama harmoniziranih normi HD 638 i HD 384 – Elektromagnetska kompatibilnost znaka sukladno EN50293:2000 Elektromagnetska kompatibilnost - Cestovni prometni signalni sistemi Montaţa znaka obuhvaća i prilagodbu nosaĉa znaka i konstrukcije na koju se znak montira. Obraĉun po kom postavljenog znaka. Touch-screen LCD panela u boji 5,7" Dobava, isporuka i montaţa "touch-screen LCD" panela u boji, minimalnih dimenzija 5,7", za manualno upravljanje i kontrolu programabilnog displaya u naplatnoj kućici. Upravljanje mora biti izvedeno preko tipki za odabir s ikonom stvarne slike koja se ţeli prikazati na programabilnom displeju. Obraĉun po kom postavljenog panela. Kontrolno-upravljaĉki program Dobava, isporuka i instalacija kontrolno-upravljaĉkog programa za nadzor i upravljanje radom svih promjenljivih znakova na naplatnoj postaji. Program se izvršava na PC koji je smješten u glavnom objektu naplate. Aplikacija za upravljanje mora omogućiti nadzor nad programabilnim displejima putem TLS protokola i povezivanje s glavnim centralnim raĉunalom putem TCP/IP protokola kroz temeljnu mreţu HAC-a. Prema centralnom raĉunalu prosljeĊuju se informacije o stanju prikaza i grešaka sa svih znakova na naplatnoj postaji. Obraĉun po kom

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

kom

16

10,130.12

162,081.92

10,130.12

0.00

0

10,130.12

0.00

16

10,130.12

162,081.92

3.

kom

14

7,679.67

107,515.38

7,679.67

0.00

0

7,679.67

0.00

14

7,679.67

107,515.38

4.

kom

1

24,824.80

24,824.80

24,824.80

0.00

0

24,824.80

0.00

1

24,824.80

24,824.80

98348485.xls.ms_office

Strana: 112.[219]

00 1 26.826. 45212-400-4474/2008.94 7.21 3.207.00 0.938.80 0.00 430 7.00 1 2. Putem grafiĉkog korisniĉkog suĉelja za programiranje novih piktograma treba omogućiti memoriranje postojećih piktograma u obliku zapisa na tvrdom disku. prijevoz i rad na postavljanju kanalica.246. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla. I. Obraĉun po kompletu.80 0.826.00 0 20.21 0.938. isporuka i montaţa konvertera RS 232/RS485 za komunikaciju PC-a i znakova.836. ukljuĉivo i ormarić za smještaj konvertera. 1.[219] . isporuka i ugradnja PC raĉunala + 17" TFT LCD.00 0 30. m¹ 430 7.6mm² za povezivanje nasuprotnih znakova i zankova na serijski konverter.207.88 DOKUMENTACIJA I PUŠTANJE U POGON Dokumentacija izvedenog stanja Dokumentacija izvedenog stanja s detaljima izvedbe i uputama za rukovanje i odrţavanje II.94 0.00 300 20.030.xls.82 6. isporuka i uvlaĉenje u kabelske kanalice signalnog kabela 3×2×0.00 0. III. Signalni kabel 3×2×0.00 2.207. 1.207.00 30.20 0. II.030.00 30.207. kom 1 30.00 30.20 7. kpl 1 DOKUMENTACIJA I PUŠTANJE U POGON UKUPNO: 7. Stavka ukljuĉuje i instaliranje paketa Windows XP Professional.20 7.20 7. kom 1 2. Postupak pokretanja programa.207.030. Obraĉun po kompletu.00 0 7.00 0 26.94 0.88 26.6mm².00 20.30 98348485.00 1 7.94 2. isporuka i polaganje u kabelske kanalice signalnog kabela 10×2×0.826. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.6mm² Dobava.21 3.938.20 7.21 0.100. Obraĉun po kompletu. njihovo editiranje te izradu novih piktograma.ms_office Strana: 113.938.20 0.2008.80 26.00 0.246.938. Kabel se polaţe od tastature u naplatnoj kućici do elektroniĉkog ureĊaja u SPZ-u.836.207.80 933. Stavka ukljuĉuje i sav materijal.20 ELEKTROINSTALACIJE Signalni kabel 10×2×0. za kontrolu i upravljanje svjetlosnom promjenjivom prometnom signalizacijom. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 5. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Osobno raĉunalo PC+17" TFT LCD Dobava. god. Kroz komunikaciju ostvarenu izmeĊu upravljaĉkog programa i displeja na nadstrešnici mora biti omogućeno programiranje novih piktograma u displejima. s ispitivanjem. Aplikacija se izvršava na upravljaĉkom raĉunalu naplatne postaje i spaja se na glavni upravljaĉki program.80 933.938.00 0 2.030. editiranje piktograma i programiranje displeja mora biti zaštićen kroz upotrebu korisniĉkog imena i zaporke.826.82 6.030. prijevoz i rad na postavljanju kanalica.00 0.100.030. Stavka ukljuĉuje i sav materijal. kom 1 OPREMA PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE UKUPNO: 26. Konverter RS 232/RS485 Dobava.826.30 7.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0.6mm² Dobava.94 2. Aplikacija za programiranje piktograma Dobava.80 26.00 0 7.00 1 30.20 7. od 16.207.82 0.82 0.00 6.826.00 0. isporuka i instalacija programske aplikacija za programiranje novih piktograma. m¹ 300 20.94 2.10.

401. IV.56 0.04 0.40 1.5mm² Dobava.00 0 8.15 7. m¹ 400 92. Kabel povezuje OG kutije na nadstrešnici s SPZ-ovima i treptaĉe na treptaĉki ureĊaj.401. 1.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.04 828. Kabelske kanalice PK100 Dobava.5 mm koji se ugraĊuje u betonski temelj kakvoće betona C16/20 s min. m¹ 300 12.40 1. prijevoz i rad na postavljanju kanalica i kabelskih cijevi.40 560.00 15 8.92 57. dimenzije 90×45 828.836.09 0.40 1.01 0.00 0.00 0. Obraĉun po komadu. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Obraĉun po m¹ postavljenih kanalica Napojni kabel PP/2 3×0.21 6.843. 45212-400-4474/2008. isporuka i montaţa kutije za vanjsku montaţu sa stupnjem mehaniĉke zaštite IP 65 Obraĉun po kom Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 3.04 III.165.401.56 1.56 0.81 0.00 550 11.00 12.00 0 0 0 0 0 0.00 4. kpl s montaţnim materijalom za priĉvršćenje na konstrukciju. dubine 70 cm.21 0. kom 23 36.40 1. 1.87 36.00 0.01 120.40 560.40 560. Stavka ukljuĉuje i sav materijal.401.165. s ispitivanjem. Stavka ukljuĉuje i sav materijal.401. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla.2 m³. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla. Znak B02.40 1.81 0.401. 1.00 1. Energetski kabel PP00 3×1.00 0. m¹ 15 8.00 0 92.10.40 1.81 3. 9-01.40 560.5º u odnosu na os prometnice.3.01 0. isporuka i polaganje u kabelske kanalice napojnog kabela PP/2 3×0.401. 1.01 120.50 5.xls.40 1.21 0.00 6. Stavka ukljuĉuje i sav materijal.40 1. za napajanje svjetlosne promjenjive signalizacije. Iskop temelja stupa min.[219] .401.401.00 1.40 560.15 8.09 36.00 400 92.04 0. god.401.00 0.401. kom kom kom kom 1 1 1 1 1. isporuka i polaganje u kabelske kanalice na nadstrešnici energetskog kabela PP00 3×1.09 0.00 0 12. Znakove postavljati pod kutem od 3 .00 92.00 0 36.81 3.40 1. isporuka i priĉvršćenje na konstrukciju i stupove nadstrešnice kabelske kanalice PK100.00 0.00 0. Razvodna kutija OG IP 65 Dobava.00 0 1 1 1 1 0. Znakovi se priĉvršćuju na stupove izraĊene od šavne ĉeliĉne cijevi i zaštićene od korozije postupkom vrućeg cinĉanja ili na aluminijske stupove.75 mm².75 mm² Dobava.5mm² s ispitivanjem.1.00 1.843. promjera 63.40 1. promjera 90 cm Znak B29. 0.139.5mm² Dobava.92 57.401. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Energetski kabel PP00 3×2. prijevoz i rad na postavljanju kanalica.87 1.00 0 11. za napajanje svjetlosne promjenjive signalizacije.836.401.09 36.40 1. od 16.00 0.401.2.00 0.4.40 560. isporuka i polaganje u kabelske kanalice na nadstrešnici i u kabelske cijevi energetskog kabela PP00 3×2. promjera 90 cm Znak E01.50 11. m¹ 550 11.00 300 12. ELEKTROINSTALACIJE UKUPNO: VERTIKALNA I HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA VERTIKALNA SIGNALIZACIJA Nabava i postavljanje prometnih znakova (t.2008.56 0.2 OTU VI.401.00 0.401. Znakovi se izraĊuju s folijom "High Intensity" (znak B02 minimalne retrorefleksije klase II) na aluminijskoj podlozi minimalne debljine 3 mm s pojaĉanim okvirom.56 98348485.401.40 1. promjera 90 cm Znak B50.21 6.). Obraĉun po m¹ poloţenog kabla. prijevoz i rad na postavljanju kanalica. za napajanje LUX.401.00 1.56 0.ms_office Strana: 114.5mm² s ispitivanjem. Kabel povezuje OG kutije IP65 na nadstrešnici sa glavnim razvodnim ormarom.00 23 36.139.

xls. IV. 2. U skladu sa HRN EN 1317. HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA Materijal kojim se izvode oznake na kolniku mora imati atest kakvoće.225) Ploha za usmjeravanje prometa bijele boje Iscrtavanje oznake “STOP” (PZ H38).96 18.149.12 1.0 m¹ (HRN U.00 0.90 1.00 1.80 4.80 13.00 612.00 3. dimenzija 180×70 cm Nabava i postavljanje prometnog znaka K09.029.00 0.00 2.446.29 87.001.12 39.00 3.00 0. Prometni znak K09.125. širine 20 cm (HRN U.149.61 28. s udjelom od 20 grama zrnaca na 1 kg boje.160. biti postojan i ne smije mijenjati boju.00 0. Pri izvedbi oznaka na kolniku pridrţavati se odredbi Pravilnika o prometnim znakovima. na ploĉe debljine 2 mm zakrivljene prema obliku betonske zaštitne glave. dimenzija 180×70 cm. 2.S2.90 1.100. REKAPITULACIJA 1.00 300 292.039. normi HRN EN 1436 (materijali za oznake na kolniku .08 0.222) Razdjelna isprekidana crta bijele boje širine 20 cm.029.80 13.61 28.00 4 1.082.00 0.28 5.20 4.00 3.5.00 m¹ m¹ m¹ m¹ m² kom 1300 700 310 45 230 14 3. PredviĊa se boja s retroreflektivnim zrncima. ţute boje) na betonsku zaštitnu glavu. Spojen na trajni napon.00 39.S4.00 18.dobava.45 6.488.029.125.000. Sustav za razdvajanje prometnih trakova Nabava i postavljanje sustava za razdvajanje prometnih trakova na cestarinskom prolazu (“kugle i ĉunjevi”). “High intensity grade”).961.31 2. god.29 0.[219] .29 87.31 0.14 4.281.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 1300 700 310 45 230 14 0.281.240 (Boje za tankoslojne oznake na kolniku) kao i Općih tehniĉkih uvjeta za radove na cestama (t.00 100.20 4.100.00 1.223) Popreĉna puna zaustavna crta bijele boje širine 0.N.00 0.00 0.12 kom 14 2.). Laterna ø 300 mm Nabava i postavljanje treptaĉa (laterna ø 300 mm.08 29. Za brzinu naleta vozila od 100 km/h.80 4.1.360.00 2. aplikacijom retroreflektivne folije (klase retrorefleksije II.00 612.00 1.Znaĉajke nuţne za korisnike ceste) i HRN Z.10.00 0.S4.446.S4.281.80 4. 33/05. 2.687.5 m¹ (HRN U.00 0. širine 10 cm (HRN U.2.00 0.00 18.488. m¹ 300 292.14 0. V. 2.082.00 0.12 39.00 98348485.082.961.00 4.08 29.14 0.31 57. 1.ms_office Strana: 115.281.6.45 6.80 13.28 0.3. Za oznake na kolniku mora biti upotrijebljen materijal ili boja koja bitno ne smanjuje hvatljivost kolnika.068.039.5.00 10 100.00 0. 1.03 140.00 3. bijele boje HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA UKUPNO: 0.00 0.00 0. VERTIKALNA SIGNALIZACIJA HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA VERTIKALNA I HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA UKUPNO: PROMETNA OPREMA Zaštitni cestovni sustav (ublaţivaĉ udara) Zaštitni cestovni sustav (ublaţivaĉ udara) .28 5.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. te uţeta za meĊusobno povezivnje 39.S4.687.61 28. ţute boje sa ugraĊenim maĉjim oĉima.00 0 1.00 2.6. 1.00 0.31 57.360. Sustav se sastoji od kugli i ĉunjeva.61 28.00 292.03 140. puno-prazno 3.80 4.00 0 100. 9-02 OTU VI.20 4.221234 Puna uzduţna rubna crta bijele boje.100.00 0.31 kom 10 100.100. VERTIKALNA SIGNALIZACIJA UKUPNO: kom 4 1.80 13. od 16.000.2008.00 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.31 3.29 0.03 140.00 0.00 1.222) Puna uzduţna rubna crta bijele boje.0/3.068. 64/05 i 155/05).00 14 2.029.160. 2.14 0.039.039.00 0. Oznake na kolniku izvode se prema normama HRN U.00 0 292. 45212-400-4474/2008. isporuka i ugradnja u vrhu prometnog otoka.00 0. 2.96 18. opremi i signalizaciji na cestama (N.20 4.4.001.03 140. 2.28 0. retrorefleksije klase II.08 0.00 0 2.00 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0.082.S4.

03 98348485. SVEUKUPNA REKAPITULACIJA : UGOVORENI RADOVI NEPREDVIĐENI RADOVI SVEUKUPNO : Za dougovoriti : Kontrola: 12.92 12.939.34 500. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere PROMETNA OPREMA UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena 1.00 0.068.422.00 0.2009.00 I.03 0.00 0.00 0.364.92 124. god.080.143. V.2009.__.26 496.904.13 221.00 REKAPITULACIJA I.ms_office Strana: 116.[219] .85 2.Radošić UKUPNO [Rekonstrukcija DV 10(20) kV] 0.53 752.422.00 0.00 4 124. II.904. II.00 0.31 1.31 1.00 0.422.088.00 0.00 0.904.789. 45212-400-____/2009.055.) paušal 4 124.00 0.00 0.422. 45212-400-4474/2008.422.00 12.00 0.904.26 NEPREDVIĐENI RADOVI 4% NEPREDVIĐENI RADOVI (4% 1.00 I.88 7.92 496.323.00 0.687.00 0.323.904.00 12.00 0.88 7.323.422.687.143. REKAPITULACIJA Rekonstrukcija DV 10(20) kV Prapatnica .207.080. 5.00 0.00 0.00 0. OPREMA PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE DOKUMENTACIJA I PUŠTANJE U POGON ELEKTROINSTALACIJE VERTIKALNA I HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA PROMETNA OPREMA SVEUKUPNO: 933.741.00 0. 2.00 0.323.20 57.00 12.98 0.00 0.687.00 0.00 0.-5.00 Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 0.00 0.03 0.139.Ljubitovica UKUPNO [Rekonstrukcija DV 10(20) kV] Suglasnost br.143.00 12.789.904. III.139. 45212-400-____/2009.03 0.00 0.00 8.92 12.904.98 SVEUKUPNO: 496.687.26 496.997.26 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.53 752.00 0.92 IZGRADNJA ČCP MRACLIN 1. god. Redni broj V.00 0.00 0.xls. GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI ZA ČCP MRACLIN INSTALACIJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE STROJARSKE INSTALACIJE ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI PROMJENJIVA SIGNALIZACIJA NEPREDVIĐENI RADOVI 4% SVEUKUPNO: TROŠKOVNIK NEPREDVIĐENIH RADOVA Suglasnost br.00 0.904.00 0.03 Rekonstrukcija DV 10(20) kV Prapatnica . od 16.088.00% 0.00 0.323.00 0. UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.323.00 0.98 496.00 0.(sg) od __.00 0.939.997.088.00 0 124.00 0.00 0.939.87 57.00 0. 4.03 -100.00 2.00 0.Ljubitovica Rekonstrukcija DV 10(20) kV Divulje .00 933.00 0.2008.088.00 0.00 Rekonstrukcija DV 10(20) kV Divulje . II. god.34 500.03 0.00 0.00 0.00 0.055. 0.836.03 12.00 0.92 496.13 221.143.20 57.87 57.207.00 0.080.98 0.__. 3. IV.364.422.00 0. 8.939.00 2.(sg) od __.836.00 0.080.068.85 2.00 Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.10.422.741.Radošić NEPREDVIĐENI RADOVI 0.

Sisak .TROŠKOVNIK PREDVIĐENIH RADOVA DIONICA VELIKA GORICA (jug) – BUŠEVEC Izgradnja ČCP MRACLIN. na autocesti Zagreb .

odnosno iznijeti svoje primjedbe. Nadzorni inţenjer i predstavnik Izvoditelja radova unositi će u GraĊevnu knjigu koliĉine pojedinih takvih radova. god.2008. Svi radovi moraju se izvesti solidno i struĉno prema vaţećim propisima i pravilima struke. meteorološke prilike.) dio su ugovorne dokumentacije i Izvoditelj radova je duţan postupati u skladu s OTU-om osim ako je u projektnoj dokumentaciji drukĉije istaknuto. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10. Izvoditelj radova je duţan pridrţavati se svih vaţećih zakona i propisa i to naroĉito Zakona o gradnji.ms_office Strana: 118. tehniĉki opis i ovaj troškovnik ĉine cijelinu. 45212-400-4474/2008. Od trebnutka uvoĊenja u posao pa do primopredaje objekta izvoditelj radova je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. prethodno potrebna suglasnost Investitora. u skladu s Zakonom o gradnji. kojom bi se povećalo ukupne troškove predviĊene za izgradnju po ovom troškovniku. 98348485. Opći tehniĉki uvjeti za radove na cestama (Zagreb. odnosno natjeĉajne dokumentacije. mora imati Glavnog inţenjera gradilišta kvalificiranog za dotiĉne vrste poslova. s tim da je za svaku nepredviĊenu višu radnju. nalozi nadzornog inţenjera i Inspekcije.[227] . te u sluĉaju nejasnoća traţiti objašnjenje od projektanta. s potrebnim skicama i izmjerama. koji će stalno boraviti na gradilištu. izdanje 2001. Izvoditelj radova je duţan prouĉiti sve ovdje navedene dijelove projekta. Na gradilištu Izvoditelj radova. koje nakon izvoĊenja ĉitavog posla nije moguće mjeriti neposrednom izmjerom treba po završetku pojedinog takvog rada preuzeti i ovjeriti nadzorni inţenjer. Koliĉine radova. U GraĊevnu knjigu biljeţe se i dokumentiraju mjerenja i kalkulacije svih faza obavljenog posla i ostali podaci bitni za obraĉune prema stavkama Ugovornog troškovnika i projektu. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1.xls. Zakona o zaštiti na radu.). vrsta i broj djelatnika i opreme na gradilištu i sl. upisuju primjedebe Projektanata. god. Nepoznavanje crtanog dijela projekta i tehniĉkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povećanje jediniĉnih cijena ili toleriranje grešaka u izvedbi. te će svojim potpisima jamĉiti za njihovu toĉnost. temeperatura zraka. Od preuzimanja gradilišta izvoditelj radova je obvezan voditi GraĊevni dnevnik i GraĊevnu knjigu. GRAĐEVINSKO-OBRTNIĈKI RADOVI ZA ĈCP MRACLIN OPĆE NAPOMENE Nacrti.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. U GraĊevni dnevnik se unose svi bitni podaci i dogaĊaji tijekom graĊenja (npr. hrvatskih normi itd. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Zakona o zaštiti od poţara. Tako registrirani zahtjevi obvezni su za Izvoditelja radova.

U ovom troškovniku izloţene cijene odnose se na jediniĉnu mjeru izvedenog rada.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. moraju odgovarati statiĉkom proraĉunu i projektu skele i moraju biti usklaĊene s vaţećim propisima i standardima za ĉeliĉne konstrukcije. Da bi izmjena projekta bila pravovaljana mora je odobriti i potpisati Projektant. rukovodeći i drugi poslovi poduzeća. svlaĉionice. opremu. Radovi se izvode prema projektu. a tu svoju odluku unositi će u GraĊevni dnevnik. njega betona.10. U stavkama su uraĉunati i sporedni radovi potrebni za ispravno dovršenje pojedinih vrsta rada. Sav rad i materijal vezan za organizaciju graĊevinske proizvodnje: ograde. sprava i strojeva. Stavke ovog troškovnika obuhvaćaju definitivno dovršne radove. telefonski.[227] . Izvoditelj radova je duţan na gradilištu ĉuvati GraĊevnu dozvolu. te se izmjena uĉinjema bez suglasnosti Projektanta neće smatrati pravovaljanom i za sobom povlaĉi narušavanje autorskog djela Projektanta.ms_office Strana: 119. nadzorni inţenjer (kao predstavnik Investitora) i predstavnik Izvoditelja radova. Tako su u stavkama uraĉunati troškovi nabave gradiva.. pomoćnin napravama i drugim sredstvima koja su potrebna za ispravnu izvedbu ili bi se mogla tijekom rada ukazati potrebnim. materijal. signalizacija na gradilištu danju i noću. te preuzete po Nadzornoj sluţbi Investitora. vrata gradilišta.2008. crpljenje vode. sva davanja. elektriĉni. blagovaonice.xls. odluku o tome donosit će sporazumno Projektant. 45212-400-4474/2008. dovodi struje i sl. U jediniĉne cijene ulaze svi troškovi potrebni za izradu ovih objekta s dobavom predviĊenih materijala. Sve izmjene ili dopune projekta. neće se obraĉunavati ni po privremenom ni po konaĉnom obraĉunu. Vrsta i kvaliteta graĊe za skele. propisa i priznatih pravila tehniĉke nauke i prakse. alata. potrebna osiguranja tijekom radova. ĉuvanje. sanitarije gradilišta. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. ili njegovih dijelova. putevi na gradilištu. za koje se po GraĊevnom dnevniku ne moţe dokazati da su uslijedile po opisanom postupku. na osnovu normi. reţiju gradilišta i uprave poduzeća. svi sitni metalni i drugi dijelovi potrebni kod graĊenja. naĉin temeljenja skele. te zaradu poduzeća. god. Glavni i Izvedbeni projekt i dati ih na uvid ovlaštenim inspekcijskim sluţbama. prikljuĉci gradilišta kao i cijena korištenja prikljuĉaka ukljuĉeni su u ugovorenu cijenu. spremišta materijala i alata. ukratko sve što je posredno ili neposredno potrebno za izvršenje radova po ovom projektu. a u svim sluĉajevima potrebne izmjene ili dopune projekta ili njegovih djelova. vrsta i kvaliteta ĉeliĉnih elemenata. vodovodni i sl. troškovi skela. Prema tome. 98348485. uredi. nadzorni. jediniĉne cijene obuhvaćaju sav rad. ispitane po kvaliteti i koliĉini. pomoćnim radovima. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Samo tako utvrĊeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konaĉnog obraĉuna radova. osiguranje odvijanja prometa. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.

[227] . god. kao i financijski plan.10. Nakon dovršenja gradnje predat će Izvoditelj radova posve ureĊeno gradilište i okolinu objekta predstavniku Investitora uz obveznu prisutnost Projektanta. stakala i dr. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Kod ĉeliĉne skele elementi se nastavljaju odgovarajućim spojnicama koje moraju biti ispitane i atestirane. dobave materijala. Izvoditelj radova je takoĊer duţan kod izrade konstrukcija. prozora. te dokaze o kvaliteti vezano na graĊevinsko obrtniĉke radove. Izvoditelj radova je u okviru ugovorene cijene duţan provesti koordinaciju radova svih kooperanata na naĉin da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitiu već izvedenih radova. vrata.xls. 45212-400-4474/2008. adekvatan i prema Hrvatskim normama atestiran materijal. podizanje i demontiranje. uz potreban projekt. ugraditi propisani. osim atesta o kvaliteti ugraĊenih materijala. 98348485. podova. duţan je pravodobno zatraţiti odluku u vezi s tim. Za instalacijske sustave izvoditelj radova je duţan. Sva fina ĉišĉenja zidova. opreme i sl. Ako Izvoditelj radova smatra da pojedinim gore navedenim zahtjevima dolazi do štetnih posljedica po stabilnost ili trajnost objekta ili su pak oni u protivnosti s ostalim podacima danim u projektu. Izrada radioniĉke dokumentacije obuhvaćena je u jediniĉnoj cijeni stavaka ponudbenog troškovnika. u skladu s vaţećim tehniĉkim propisima. Sva oštećenja nastala tokom gradnje otkloniti će izvoditelj radova o svom trošku. tako i poluproizovda.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. predoĉiti ga nadzornom inţenjeru na usvajanje. O ispitivanjima i pregledima vodi se posebna evidencija. pravilnicima i standardima i Općim tehniĉkim uvjetima Investitora. posebno su opisana u pojedinaĉnim stavkama zidarskih radova. Izvoditelj radova duţan je obaviti sva potrebna ispitivanja i pribaviti ateste. te njime odrediti dinamiku financiranja. vodoopskrbu i odvodnju. Jediniĉnim cijenama obuhvaćeni su svi troškovi svih prethodnih i tekućih ispitivanja kako osnovnih materijala. u okviru ugovorene cijene.ms_office Strana: 120. te definitivno dovršenih radova. Izvoditelj radova će izraditi vremenski plan (gantogram) aktivnosti na gradilištu. prema projektom odreĊenom planu ispitivanja materijala. stijena. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. elektroinstalacije. izvoditelj radova će predati zgradu investitoru ili po investitoru odreĊenom korisniku. u okviru ugovorene cijene. dati ateste za instalacijske sustave. Nakon uspješno obavljenog Tehniĉkog pregleda i otklanjanju svih nedostataka. Izvoditelj radova je duţan ĉistiti gradilište tokom graĊenja. IzraĊena skela treba imati naprave za spuštanje. kontrolirati ugraĊeni konstruktivni materijal. statiĉki proraĉun i odobrenje projektanta i nadzornog inţenjera. Izvoditelj radova je duţan. Primjedbe dane od strane Projektanta imaju istu teţinu kao i primjedbe dane od strane nadzornog inţenjera Investitora.2008. te strojarske instalacije. kao i sve pristupne ceste. Prema svojim raspoloţivim mogućnostima izvoditelj radova moţe predloţiti i neku drugu vrstu skele.

POSEBNI TEHNIĈKI UVJETI GRAĐENJA II. 45212-400-4474/2008. stvrdnjavajućeg i oĉvrslog betona.1. Sastav betona mora biti projektiran raĉunski i provjeren eksperimentalno u skladu s postojećim tehniĉkim propisima i vaţećim standardima. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. moţe biti i od drugog proizvoĊaĉa. kemikalija (nafta.2008. tip. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.10. U skladu s Zakonom o javnoj nabavi. Po završetku radova ceste je potrebno dovesti u prvobitno stanje bez prava na naknadu troškova. koju obavlja izvoditelj radova. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Obveza Izvoditelja je na propisan naĉin zbrinuti višak materijala iz iskopa i otpad. ĉlanak 35. te sve ostale troškove za zbrinjavanje viška materijala i otpada. Ta obveza takoĊer podrazumijeva pronalaţenje lokacija odlagališta (gradske deponije ili sliĉno). pribavljanje pripadajućih suglasnosti nadleţnih komunalnih i drugih sluţbi. Glavnog projektanta i Investitora. koji su funkcionalno projektirani. koje će obaviti izvoditelj radova putem organizacije registrirane za tu djelatnost. Beton je projektiranog sastava.xls. blokova i otoka potrebno je ugraditi sidrene ploĉe prema detalju iz Izvedbenog projekta vodeći strogo raĉuna o geodetskoj kontroli istih. Beton se mora proizvoditi od predhodno ispitanih i tokom vremena kontroliranih osnovnih materijala u pogonima za proizvodnju betona. IzvoĊaĉeva je obveza odrţavanje javnih cesta koje koristi u svrhu graĊenja te sanacija svih eventualnih oštećenja nastalih korištenjem.ms_office Strana: 121. kontrolira nadzorni inţenjer. tj. ulje itd. soli. stvrdnjavajućeg i oĉvrslog betona. predhodno ispitani i kontrolirani u toku rada. odnosno odgovarajućim inhibitorom u tri sloja. Nadzora. Kompletnu vidljivu površinu betona premazati sa sredstvom otpornim na djelovanje mraza i soli. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI BETON Prilikom betoniranja temelja stupova ĉeliĉne nadstrešnice. ali odgovarajućih karakteristika. gornje atike. Tekuću kontrolu osnovnih materijala.). proizvoĊaĉ. drugi tip ili broj artikla i sliĉno. kao i svjeţeg. 98348485. god. artikl i drugo opreme koja se nudi i ugraĊuje je kao što je navedeno u stavkama ili odgovarajući. Prije nabave i ugradbe predmeta potrebno je dobiti odobrenje nadzornog inţenjera i investitora. te svjeţeg. Gornje površine betona prednjih i straţnjih blokova potrebno je kvalitetno obraditi i zagladiti bez izvlaĉenja cementnog morta.[227] . Betonske konstrukcije po kojima će se kretati vozila treba napraviti od betona otpornog na djelovanje mraza. On mora biti dokazan predhodno laboratorijskim ispitivanjima svojstva osnovnih materijala. 2.

. na osnovi operativnog plana radova u suglasnosti s Projektantom i nadzornim inţenjerom. te eventualna crpljenja vode ukljuĉeni su kroz jediniĉne stavke. drţeći se u svemu uputstva proizvoditelja. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. a sam spoj mora biti vodonepropusan.2008. Grede se raĉunaju i preko stupova po duţini. Beton se mora ugraĊivati sustavno i programirano prema unaprijed izraĊenom programu i izabranom sustavu. zaštitu od brzih vremenskih promjena. konzistencija. Za sve betonske i armirano-betonske radove kroz jediniĉne cijene ukljuĉen je sav materijal.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. a u svemu prema vaţećim standardima. kod vidljivih površina betona. Svjeţi beton mora se ugraĊivati vibriranjem u slojevima ĉija debljina ne smije biti veća od 70 cm. u svjetlom rasponu.[227] .xls. Svaki zapoĉeti betonski odsjek. Sloj betona. odreĊene vrijednosti koeficijenta stezanja itd. Da bi se sprijeĉilo. Sve vidljive površine moraju biti završnog izgleda što se postiţe primjenom odgovarajuće oplate i postupaka betonskih radova. mora vibriranjem biti dobro spojen s predhodnim donjim slojem betona. izrada. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. modul elastiĉnosti. Oplata je glatka a sve površine treba izvesti posve precizno i ravno. kompaktnog i vodonepropusnog betona. osim otvora za prolaz cijevi.ms_office Strana: 122. naknadno provlaţenje i kristalizacija procjedne vode na mjestima prekida betoniranja. ili iskljuĉenja pojedinih ureĊaja mehanizacije iz pogona. otpornost protiv smrzavanja. Pri obraĉunu stijena odbijaju se svi otvori. obrada površina betona (osim tamo gdje je prikazana kroz posebne stavke) i njega. Armirano-betonske ploĉe obraĉunavaju se od leţaja do leţaja tj. kao što su vodocementni faktor. prijevoz i rad s oplatom i skelom. god. 98348485. Nadvoji se raĉunaju u duţini otvora ukljuĉujući naleţući dio. ugradnja. mora biti izbetoniran neprekinuto u zapoĉetom opsegu. Eventualne nedostatke vidljivih površina treba sanirati odgovarajućim reparaturnim mortovima. Kod betoniranja smiju se prekidi – radni spojevi izvesti samo na mjestima koja su unaprijed projektom predviĊena. bez obzira na veliĉinu. za pojedine vrste betona. 45212-400-4474/2008. bez obzira na radno vrijeme. otpornost protiv habanja. Nabava. kako to predviĊa program betoniranja. koji se ugraĊuje. vlaĉna ĉvrstoća. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Za sve betonske radove mora biti pripremljena tehnologija koja omogućuje dobivanje gustog. otpornost protiv djelovanja soli.10. konstruktivni dio ili element objekta. Eksperimentalno treba dokazati. prijevozi i prijenosi. oprema i rad. Na prekidima mora biti ostvarena dobra prionjivost obaju betona. da beton zadovoljava sva svojstva propisana projektom. odreĊena marka. potrebno je površine radnih rešaka prije nastavka betoniranja premazati sredstvom za vezu starog i novog betona. Betonske podloge obraĉunavaju se u m³. Izvoditelj radova treba izraditi plan uzimanja uzoraka.

moţe posebno zaštititi od hrĊanja.10. opći izgled betona.2008. 98348485.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Oplate i premazi ne smiju utjecati na boju betonskih površina. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Jediniĉnom cijenom obuhvatiti otklesavanje izboĉina. Reške u oplati moraju dobro brtviti. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Za brtvljenje oplate mogu se upotrebljavati samo oni materijali koji ne djeluju štetno na hidrataciju betona i koji ne mogu obojiti betonsku površinu. tako da bude onemogućeno svako procjeĊivanje i oticanje vode ili cementno-pješĉanog morta. odmašćivanje. a da se beton pri tom ne ošteti. Dimenzije. Radovi na savijanju.[227] .2. ĉišćenje od ostataka oplate. Prije betoniranja moraju oplate i stariji beton biti mokre i moĉene posebnim oplatnim uljem. Za izradu prednjih i straţnjih blokova koristiti precizno sloţenu ĉeliĉnu oplatu. impregnacija betonske površine i nanaošenje reparaturnog morta u 1 do 2 sloja. ili postupkom zatvaranja betonskih površina prskanjem kemijskim sredstvima i odrţavati ga trajno vlaţnim najmanje 7 dana. a koja se poslije mogu odstraniti. popunjavanje šupljina.3. po potrebi i više. Svi elementi za usidrenja. odstranjivanje eventualnih stršećih dijelova armature. Po završenom betoniranju izvoditelj radova mora zaštititi ugraĊeni beton od isušivanja mokrim postupkom. Oplate koje upijaju vodu moraju prije betoniranja biti pripremljene tako da betonu ne oduzimaju vodu (polijevanje vodom ili zaštita odgovarajućim premazom). Oplate moraju biti poduprte i usidrene tako da nisu moguće deformacije oplate ili pomaci uslijed betona i dinamiĉkih utjecaja za vrijeme betoniranja. B. oborina i smrzavanja. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 2. osim rezultata prije spomenutih proba i kontrolnih ispitivanja. 45212-400-4474/2008. Odmah poslije ugraĊivanja i površinske obrade beton se mora zaštititi od neposrednog djelovanja sunĉanih zraka.ms_office Strana: 123. nastavljanu i ugradbi armature moraju biti u skladu s odgovarajućim propisima. a moţe hrĊati. ELEKTROMONTAŢNI MATERIJAL I RADOVI OPLATA Sve oplate za beton i armirani beton moraju biti izraĊene prema mjerama iz projekta. oblik i poloţaj armature definirani su planovima armature. ELEKTROMONTAŢNI MATERIJAL I RADOVI ARMATURA – BETONSKI ĈELIK Armatura se mora postaviti solidno i struĉno prema vaţećim propisima i pravilima struke.xls. njegova jednoliĉnost i kompaktnost. 2. napinjanje i fiksiranje oplate moraju biti izraĊeni tako da se svaki dio koji ostane u betonu. Izvoditelj radova je duţan za svaku oplatu izraditi nacrt. god. koji su sastavni dio projekta. kojima se sidra mogu naknadno napinjati. Za ocjenu postignute kvalitete konstrukcije mjerodavan je. na naĉin koji neće štetiti konstrukciji. U cijeni rada uraĉunata je i skela. B. Sva popreĉna sidra moraju biti opremljena glavama za napinjanje.

– reške dimnjaka i ventilacionih kanala zagladiti. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.5 do 2 cm za vezu ţbuke prigodom ţbukanja zidova. 45212-400-4474/2008. Potrebna skela je prikazana kroz posebnu stavku. – zidovi ĉije izvoĊenje nije završeno prije nastupanja zimskih mrazova moraju se zaštiti na odgovarajući naĉin. Prilikom izvoĊenja zidova zgrada izvoĊaĉ se mora pridrţavati slijedećih mjera: – zidanje se mora izvoditi sa pravilnim zidarskim vezovima. – zidove uz vertikalni serklaţ takoĊer zupĉasto izvesti. tj. – ako se zida za vrijeme zime treba zidove zaštiti od mraza.10. – vanjske fuge ostaviti prazne od 1. prijevoz i rad s oplatom ukljuĉeni su u stavku. a preklop mora iznositi najmanje jednu ĉetvrtinu duţine zidnog elementa. prijevozi i prijenosi. odgovarajućim mortom ili upotrijebiti sustav proizvoĊaĉa oplate za zatvaranje rupa nakon izvlaĉenja sidara. god. koji ostaju u betonu nakon što se izvuku sidra. izrada. U jediniĉne cijene ukljuĉeno je sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova prema projektu. 98348485. Oplate za beton se ne obraĉunavaju posebno već su ukljuĉene jediniĉnom cjenom betona. oprema i rad.xls. U jediniĉne cijene ukljuĉen je sav materijal.ms_office Strana: 124. – za vrijeme zidanja opeku kvasiti vodom. – popreĉni i uzduţni zidovi moraju na spoju biti meĊusobno povezani zidarskim vezom.[227] . Izvoditelj radova je duţan izraditi nacrt rasporeda otvora i dati ga na odobrenje Projektantu i nadzornom inţenjeru. te eventualno crpljenje vode i sušenje površina. ugradnja.2008. moraju se paţljivo i vodonepropusno ispuniti betonom.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. zaštite. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. alat. a širina sudarnica ne smije biti manja od 10 mm niti veća od 15 mm. hoblinja. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Otvori. greda i ploĉa. – svako naknadno bušenje ili izrada uţljebina u zidovima zgrade koje nije bilo predviĊeno projektom. Nabava. Kod vidljivih površina betona. III. a pri zidanju cementnim mortom opeka mora leţati u vodi neposredno prije zidanja. komadića uloţaka i sliĉnog). Oplate moraju biti prije upotrebe dobro oĉišćene od neĉistića (pijeska. te kompletno grubo i fino ĉišćenje svih objekata i njegovih površina. osim sidara za sidrenje nadvoja. kao i okoliša. radspored sidrenih otvora i naĉin njihove obrade mora biti takav da vizuelno i tehnološki odgovara vidljivom betonu. ZIDARSKI RADOVI Zidarski radovi moraju se izvesti solidno i struĉno prema vaţećim propisima i pravilima struke. ili glave za napinjanje. za pregradne zidove treba ispustiti zupce u masivnom zidu na svaki drugi red za 1/2 opeke. te premazane oplatnim uljem. – debljina leţajnica ne smije biti veća od 15 mm. moţe se izvoditi samo ako je prethodnim statiĉkim proraĉunom utvrĊeno da nosivost zida poslije tog bušenja odnosno izrade ţljeba nije manja od propisane nosivosti. sidra. otpadaka ţice.

Posebno se ne naplaćuje ni zatvaranje (ţbukanje šliceva. ukoliko troškovnikom nije posebno propisano. ne plaća se posebno. o ostavljanju ţljebova za kanalizaciju. plastiĉnih podloţaka na mjestima dodira ili sudara s drugim materijalom.) iza poloţene instalacije.2008. Boju lima odrediti će projektant iz vaţećih RAL boja. U jediniĉnoj cijeni dobava i umetanje brtvi od bitumenizirane spuţvaste gume u udubljenja vala pokrovnog lima.8 mm. ulazi u jediniĉnu cijenu). 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Prilikom zidanja pravovremeno ostaviti otvore prema zidarskim mjerama. osim otvora za prolaz cijevi.[227] . OBRTNIĈKI RADOVI VENTILIRANA FASADA 98348485.ms_office Strana: 125. Lim je tvorniĉki obojen ili plastificiran s obje strane. voditi raĉuna o uzidavanju pojedinih graĊevinskih elemenata. samo ravni lim bez profilacije. opekom. i nije ukljuĉena obrada ĉela zida – kod otvora od 3 do 5 m² odbija se površina iznad 3 m². stupova i dimnjaka je površinski (m²). te izrezivanje sljemenskog lima “NA ĈEŠALJ” na sudaru sa pokrovom. B. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 45212-400-4474/2008.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Obraĉun zidanih zidova. Gornji posebno profilirani lim kao Kalzip ili odgovarajuće uĉvršćuje se preko unaprijed postavljenih vodilica (raspored vodilica odreĊen je statiĉkim proraĉunom za odgovarajuću brzinu vjetra) posebnim strojem za pertlanje. Zazidavanje (zatvaranje) ţljebova u zidovima ostavljenih za instalacije kanalizacije i grijanja nakon izvoĊenja tih instalacija. U jediniĉnu cijenu ulazi dobava i postava materijala i djelova. sav spojni i vezni materijal. kao i sav ostali pripadajući alat. ţljebova i sl. za centralno grijanje ako su ucrtani (ne plaća se posebno. samoljepiva traka. a nije ukljuĉena obrada ĉela – kod otvora iznad 5 m² odbija se površina iznad 3 m². V. Razvijena širina lima je 100 cm. prilagodba sljemenjacima. Obraĉun po m¹ pokrivenog sljemena. bez obzira na veliĉinu. Krov se izvodi kao trostrešni u nagibima od 1. uz suglasnost naruĉitelja. Pokrivanje sljemena limom identiĉnim kao pokrovni lim debljine 0. god. vodilice. Postavu ovog lima moţe raditi samo licencirani izvoditelj od strane proizvodaca pokrova. KROVOPOKRIVAĈKI RADOVI Pokrivanje kompletnog krova pokrovom od profiliranog jednostrukog aluminijskog lima. rabicom ili na drugi naĉin. Pri obraĉunu stijena odbijaju se svi otvori. kao Kalzip tip AF 65/333 ili odgovarajuće. Obraĉun po m² izraĊenog krova. Napomene vezane za zidarska ţbukanja: – otvori na zidu do 3 m² se ne odbijaju. svi transporti i sl.xls.10. a obrada ĉela je ukljuĉena IV. skela.5° do 16°.

ms_office Strana: 126. BRAVARSKI RADOVI Svi radovi moraju biti izvedeni struĉno i solidno. Aluminijski profili izraĊeni su iz aluminijske legure Al Mg Si 0. Sva uĉvršćenja. te mora zadovoljiti propise HRN. prema vaţećim propisima i pravilima struke. duţan je o tome obavijestiti izvoditelja graĊevinskih radova kako bi isto bilo otklonjeno. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 98348485. ne stvara dim i ne proizvodi toksiĉne kemijske produkte. sa odgovarajućim kvalitetnim materijalom koji mora odgovarati postojećim propisima i standardima. U domeni protupoţarne sigurnosti fasadne ploĉe trebaju zadovoljiti klasifikaciju prema najvišoj i najjaĉoj normi za ovaj tip proizvoda. prema vaţećim propisima i pravilima struke. d) otpornost na UV zrake (izbjeljivanje). TakoĊer je duţan zaštititi svoje radove od prljanja drugih izvoditelja. spojne elemente izvesti prema uputama proizvoĊaĉa fasade. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Obloga fasade izraĊena je od max compact ploĉa kao exterior dekor broj 0270 ili odgovarajuće. 226 i 228. Fasada treba zadovoljiti sve certifikate prema relevantnim normama kojim se dokazuje da zadovoljava i ispunjava slijedeće uvjete testiranja: a) test na savijanje.5 ĉvrstoće F220 do 260 N/mm².IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 236. Crna bravarija izraĊena je od NP i HOP vuĉenih profila. Svi okviri imaju ugraĊene pracne za usidrenje.C.234. Za uĉvršćenje podkonstrukcije fasade za zid koristiti cinĉane ili inox vijke.T7. 45212-400-4474/2008. Prije poĉetka radova na izradi obojene bravarije izvoditelj radova na obojenoj bravariji je duţan pregledati izvedene graĊevinske radove. kojom se potvrĊuje da su izraĊene od materijala koji ne podrţava gorenje. Svi radovi moraju biti izvedeni struĉno i solidno. c) test na absorciju obiĉne (destilirane) i slane (morske) vode.2008. Za izradu obojene bravarije koristiti plastificirane aluminijske profile sa prekinutim termiĉkim mostom tip kao Schueco International tip Royal HI 75 ili odgovarajuće.[227] . sa odgovarajućim kvalitetnim materijalom koji mora odgovarati postojećim propisima i standardima.xls. a svi spojevi su izvedeni putem varenja. te ukoliko naiĊe na nedostatke koji mu mogu smetati. Svi aluminijski komadi i izraĊevine moraju biti kvalitetno i odgovarajuće izvedeni. Minimalna debljine zaštitnog sloja iznosi 18 do 25 mikrona.10. Prije ugradbe bravariju je potrebno dobro oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i odmastiti. a nakon završetka rada duţan je sav suvišni materijal i otpatke odstraniti sa gradilišta. b) test na rastezanje. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Izvoditelj ovih radova duţan je zaštititi radove izvedene od drugih izvoditelja kako nebi svojim radom iste oštetio. god. e) sposobnost laganog ĉišĉenja standardnim kućnim i ekološkim sredstvima. te antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida. VI.

dobavu i montaţu metalnog okova po izboru projektanta s cilinder bravama i kljuĉevima i sve opšavne lajsne. Uz gore navedeno u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu radioniĉke dokumentacije. aluminija ili drugog antikorozivnog materijala.xls. VII. na osnovu normi. Za ugradnju IZO stakla koristiti propisane plastiĉne kladice. Sve metalne djelove podloţne koroziji treba zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida što je ukljuĉeno u cijenu. Sva vanjska vrata moraju imati ugraĊene samozatvaraĉe. god. Ĉeliĉni profili za sidrenje aluminijskih stijena premazani su radi zaštite sa najmanje dva premaza zaštitne boje. Vrata i prozori koji se otvaraju moraju u falcevima imati ugraĊene gumene brtve. Kod svih vrata jediniĉnom cijenom obuhvatit i gumeni podni odbojnik za zaustavljanje vrata. Sve ostalo prema shemi bravarije i uputama nadzornog inţenjera i projektanta. 45212-400-4474/2008. Izvoditelj radova mora atestom dokazati da aluminijski profili i staklo zadovoljavaju traţene uvjete. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. dobava predviĊenih materijala. U jediniĉne cijene ulaze svi troškovi potrebni za potpuno dovršenje rada. Ovi tehniĉki uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete.2008. Boju plastificirane aluminijske bravarije odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom. izradu u radionici. liĉilaĉki i svi drugi pomoćni radovi. propisa i priznatih pravila tehniĉke nauke i prakse. uzimanje mjera na licu mjesta. Mjesta koja se naroĉito osjetljiva na propuštanje moraju se kitati dvokomponentnim kitom odgovarajuće kvalitete. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Vijci i ostala sredstva za spajanje su iz nehrĊajućeg ĉelika (inox). STOLARSKI RADOVI 98348485. pogotovo u pogledu toplinske provodljivosti. Sidra za priĉvršćenje aluminijskog lima i profila su od inoxa. U stavkama su uraĉunati i sporedni radovi potrebni za ispravno dovršenje pojedinih vrsta rada. zidarski. dobava i ugradnja dovratnika i doprozornika. Za ostakljenje primjeniti IZO staklo dimenzija 4 + 16 + 4 mm koje je izraĊeno od termo stakla tako da koeficijent prolaza topline iznosi 1.60 W/m²K. namještanje i podešavanje na mjestu ugradbe i nakon ugradbe.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Kompletan objekt potrebno je ispitati na zrakopropusnost i o tome izraditi odgovarajuću potvrdu o sukladnosti.ms_office Strana: 127. pomoćne naprave i druga sredstva koja su potrebna za ispravnu izvedbu ili bi se mogla tijekom rada ukazati potrebnim. dopremu na gradilište.[227] . 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog materijala. Ugaoni elementi moraju biti izvedeni besprijekorno.10. koji su prikazani kroz posebnu stavku. te davanje iste na uvid i odobrenje projektantu.

Izrada i dobava slijepih okvira. Spojnica vanjske stolarije i zida se kod mokrog postupka brtvi ţbukom i ugradnjom na pristupak. STAKLARSKI RADOVI Sva stolarija i bravarija je ostakljena prema shemama stolarije i bravarije. uzimanje mjera na licu mjesta. U sluĉaju da ove sheme nisu priloţene treba kontaktirati investitora i zatraţiti ih. Dovratnici na gradilište moraju doći impregnirani i sa vanjske strane zaštićeni premazom protiv upijanja vlage. VIII. Širina dovratnika iznosi 10 cm. te izrada dobava i montaţa dovratnika i doprozornika. dobava predviĊenih materijala. Sve ostalo prema shemi stolarije.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.2008. dobava i ugradnja dovratnika i doprozornika. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. LIMARSKI RADOVI 98348485. Sve pozicije stolarije treba izraditi prema odgovarajućim shemama u prilogu. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Za izradu krila vrata koristiti hrastovi furnir 1.ms_office Strana: 128. Boju stolarije (krila i dovratnici) odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog materijala. dobavu i montaţu metalnog okova po izboru projektanta s cilinder bravama i kljuĉevima. Za izradu dovratnika koristiti drvo jele-smreke 1. U jediniĉne cijene ulaze svi troškovi potrebni za potpuno dovršenje rada. ili ekspandirajućom pjenom). god. zidarski. U sluĉaju mokre ugradnje stolariju treba zaštititi (PE folijom). namještanje i podešavanje na mjestu ugradbe i nakon ugradbe. IX. Za ostakljenje fiksnog nadsvjetla primjeniti staklo optifloat debljine 4 mm. Uz gore navedeno u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu i montaţu obostranih opšavnih lajsni po izboru projektanta.xls. Za ugradnju stakla koristiti stolarski ili trajnoelastiĉni kit. Unutarnju stolariju kod standardnih namjena objekata nije potrebno brtviti na spoju sa zidom. Unutarnja stolarija ugraĊuje se mokrim postupkom ili suhim postupkom (ugradnjom na slijepe okvire. klase jer će vrata biti bojena tako da se vide godovi od drveta. te podni odbojnik. liĉilaĉki i svi drugi pomoćni radovi.[227] . kao i pripasivanje krila uraĉunato je u stolarskim stavkama kao i ugraĊivanje slijepih okvira i mokro ugraĊivanje dovratnika i doprozornika. te prema pravilima struke što je ukljuĉeno u cijenu stolarskih i bravarskih radova. a kod suhog postupka bitumeniziranom spuţvom (bitrax) i trajno elastiĉnim kitovima. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10. dopremu na gradilište. 45212-400-4474/2008. Obraĉun po komadu izraĊenih i ugraĊenih vrata. Na svim vratima WC-a u donjem dijelu ugraditi ventilacionu rešetku. izradu u radionici. klase bez godova jer će dovratnici biti bojeni nakon ugradnje. pomoćne naprave i druga sredstva koja su potrebna za ispravnu izvedbu ili bi se mogla tijekom rada ukazati potrebnim. uputama nadzornog inţenjera i projektanta.

klase. Sistem polaganje za sva poploĉenja je reška na rešku. Na sudaru poploĉenog poda i ţbukanog zida dolazi sokl od istih keramiĉkih ploĉica u visini od 10 cm. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu materijala.ms_office Strana: 129. a na direktnom spoju s drugom vrstom lima ili metalom treba umetnuti plastiĉnu mekanu traku.xls. god. prikljuĉak vertikalnih oluka u lijevano-ţeljezne cijevi. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog (veznog) materijala. transport i montaţu na gradilištu. U manjim prostorijama (sanitarije i sl. Podne keramiĉke ploĉice se polaţu u cementni mort ili na unaprijed pripremljenu cementnu glazuru lijepe pomoću graĊevinskog ljepila.) dolaze ploĉice 20 x 20 cm na podove i zidove (u istoj kvaliteti i boji).2008. skelu.[227] . KERAMIĈARSKI RADOVI Sva poploĉenja podova i zidova predviĊena su keramiĉkim ploĉicama od 1. mesinganih ili kromiranih kutnih i završnih lajsni. upotrebu krana. širinu reške dogovoriti sa projektantom. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Svi limeni opšavi. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. RADNJE SA SPUŠTENIM STROPOM 98348485. Zidne keramiĉke ploĉice se putem odgovarajućeg ljepila lijepe na produţnim cementnim mortom oţbukane zidove. spojeve horizontalnih i vertikalnih ţlijebova. Isto tako u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu i postavu trake od krovne ljepenke na svim dodirnim mjestima aluminijskog lima s betonom ili drugim materijalom.10. polaganje i fugiranje keramiĉkih ploĉica gotovom fugir masom po izboru projektanta. veliĉine 20 x 20 cm i 30 x 30 cm brušene ili s hrapavom gornjom površinom u boji koju će odrediti projektant u dogovoru s investitorom. oluci i sliĉno izvode se od aluminijskog lima debljine 0. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008. X. izradu u radionici. ĉišćenje podova i zidova i sve transporte. izradu i postavu spona na zabatnim opšavima. nosaĉe horizontalnih i vertikalnih oluka.8 mm izuzev vertikalnih ţljebova i horizontalnih opšava koji se izvode limom kao pokrov (obojeni ravni).IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Al. dobavu i ugradbu PVC. XI.

gornju masku i uzice za podizanje. ugradbu eventualno potrebnih aluminijskih profila. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Spušteni strop se izvodi od gips . podloţne ploĉice. XV.5 mm sa otpornošću na poţar. Vrstu i boju pomiĉnih aluminijskih lamela odreĊuje projektant. obiĉni vijci. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. U jediniĉnoj cijeni je dobava i postava: a) podkonstrukcija s razmakom prilagoĊenim vrsti spuštenog stropa. SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI 98348485. d) zaštita kamene vune PE folijom kao Tervol Stopair ili odgovarajuće.00 cm toplinske izolacije i s metalnom podkonstrukcijom.karton ploĉa s 5. transport i montaţa na gradilištu.xls.10. specijalni vijci. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti uzimanje mjera na licu mjesta. te izrada u radionici.2008. b) spušteni strop od gipsanih prefabriciranih ploĉa vel. detaljima.[227] . dobava komplet osnovnog i spojnog materijala. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. krpanje rupa od vijaka. Za priĉvršćenje rešetke koristiti originalni spojni i vezni pribor. XII. XIV.5 cm kao Amstrong ili odgovarajuće (svi uredi) dok je u ostalim prostorijama (sanitarije) strop od gipskartonskih ploĉa debljine 12. XIII. e) potrebna radna skela. ZAŠTITA OD SUNCA U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav osnovni i spojni materijal. Obraĉun po m² stvarno postvaljenog spuštenog stropa. ĉeliĉni tipli. te dvokratna antikorozivna zaštita na bazi epoksida. Boju poda odreĊuje projektant. ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA Ĉeliĉna konstrukcija se izvodi prema priloţenim shemama. matice. Izvoditelj radova duţan je napraviti kompletnu radioniĉku dokumentaciju i dostaviti je projektantu i revidentu na odobrenje.ms_office Strana: 130. statiĉkom raĉunu i uputama projektanta. Svi meĊusobni spojevi su putem varenja ili vijaka. TakoĊer je potrebno jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje od hrĊe (pjeskarenjem). TakoĊer jediniĉnom cijenom obuhvatiti bandaţiranje spojeva gipsanih ploĉa koristeći samoljepivu mreţicu. zatvaranje spoja sa zidom pomoću akrila. UZDIGNUTI PODOVI Pod u prostoriji opreme izraĊen je od polo (ARIES) ili odgovarajućih podnih pocinĉanih rešetki koje se oslanjaju na podkonstrukciju na osnom razmaku od cca 70 cm. 62.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Pod mora biti postavljen strogo vodoravno.5 x 62. Visinu poda uskladiti sa visinom podova u susjednim prostorijama. Strop se vješa na već pripremljene ĉeliĉne nosaĉe postavljene horizontalno na razmaku 120 cm. c) ispuna stropa kamenom vunom kao Tervol tip DP-5 ili odgovarajuće debljine 5 cm. te sav ostali pomoćni materijal. god.

zaštitu ostalih površina od prljanja. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije. A. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti. XVI. Poslije kitanja ponoviti postupak brušenja i bojenje drugog sloja.xls. Sve navedenu je ukljuĉeno u jediniĉnoj cijeni liĉenja površina. treba dobaviti i postaviti znakove zaštite na radu i znakove zaštite od poţara.[227] . zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal. U cijeni sav potrebni pomoćni materijal. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Krila se nakon nanošenja ventilirajuće zaštitne nitro boje špricaju sa bojom (neolin) koja ocrtava godove. Znakovi su izraĊeni na samoljepivoj foliji ili plastici. a ton boje odreĊuje projektant. Prilikom bojanja stolarije prije bojenja dovratnik zaštititi zaštitnom ventilirajućom bojom na koju se nanosi kit. 2) gletanje svih površina glet masom otprnom na vodu. ĉlanak 31. god. Izvodi se u visini cca 50 cm i obraĉunava se koz posebnu stavku troškovnika. Priĉvršćenje na zid posebnim ljepilom. trajnoelastiĉnim kitom ili odgovatajućim brojem vijaka. Podnoţja crne bravarije (vrata) treba dodatno dvokratno obojiti crnom bojom otpornom na atmosferilije. 94/96 i 114/03. Poslije sušenja kita obaviti brušenje pa tek onda nanos prvog sloja boje. te sukladno Zakonu o zaštiti na radu NN 59/96. sol i gorivo. rad. razne zaštite i sl. kitanje i brušenje eventualnih neravnina. i 32. Zadnju ruku bojenja izvesti sa sjajnom bojom. Skela je obraĉunata kroz posebnu stavku. Kod bojenja crne bravarije bojama na bazi epoksida jediniĉna cijena ukljuĉuje ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Bojenje gotovom tvorniĉkom bojom na bazi vapna kao Poliflor treba izvesti po redoslijedu: 1) popravak manjih neravnina. 3) trostruki premaz bojom po izboru projektanta. dvostruki premaz epoksidnom bojom. alat. OBJEKT KONTROLE NAPLATE GRAĐEVINSKI RADOVI ZEMLJANI RADOVI 98348485.2008. Toniranje boje u dogovoru s projektantom i investitorom. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama. Poslije sušenja prvog sloja boje ponoviti kitanje eventualno zaostalih neravnina. 1. 45212-400-4474/2008. I.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.10. ZNAKOVI ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŢARA U skladu sa projektom zaštite na radu i projektom zaštite od poţara. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer. transporte.ms_office Strana: 131. Koristiti znakove izraĊene i odobrene od strane Zavoda za istraţivanje i razvoj sigurnosti (ZIRS). Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sav materijal. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.

paušal 1 7. zbijenog nasipa. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹. Nasipavanje debljine 20 do 30 cm Sve isto kao nasipavanje pod stavkom 5. razastiranje i planiranje u sloju debljine 20 do 30 cm ispod podova objekata kontrole naplate.407. Svi obraĉuni za iskop. Obraĉun po m³ nasipnog materijala u zbijenom stanju. Iskop dubine preko 200 cm Sve isto kao stavka 2.98 Strana: 132. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.22 278. kao i sve ostalo potrebno za dovršenje cijele stavke. samo nasipavanje.xls.037. Obraĉun po m³ izvedenog. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60° ili koristiti razupiranje.64 4. 45212-400-4474/2008.20 3.22 6. tj.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Svi iskopi su predviĊeni u zbijenom nasipu od drobljenog kamena.ms_office . 1. m³ 260 23. nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju.50 cm ispod kote budućeg kolnika. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16..22 1. Iskop se obavlja 95% strojno. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal sa modulom zbijenosti Ms = 80 MN/m². Planiranje izvesti sa toĉnošću ± 2 cm. samo dubine preko 200 cm. a do kote . ugraĊenog nasipa.[227] 98348485. Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na iskolĉenju svih objekata i elemenata. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa svake strane konstruktivnog elementa minimalno za 50 cm. Obraĉun paušalno. Ms = 80 do 100 KN/m². Iskopani materijal deponirati na udaljenosti 25 m¹ jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja. Odnosi se na produbljenje iskopa za monolitne temeljne stope u sluĉaju da tlo nema propisanu nosivost. gline ili sliĉno naokolo izvedenih temelja i temeljnih stopa. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto. m³ 59 19.36 5.2008. a 5% ruĉno. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju.40 7. Za plato je predviĊen samo osnovni nasip bez tampona i asfalta. Nasip debljine 30 cm Nasipavanje iskopanim materijalom (kamena sitneţ) bez primjesa humusa. Dubina iskopa je do 200 cm. cca 50 cm ispod gotovog kolnika. god. preuzetog od strane nadzornog inţenjera. Iskop dubine do 200 cm Iskop za temeljnu ploĉu u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom temeljnom tlu kategorije C. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou.40 2. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm.133.. m³ 12 23. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar. m³ 38 19. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.22 730.407.10. temenja blokova i raznih okana. tj. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dopremu materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹. instalacionog kanala. Nasipavanje i zbijanje obavljeti u slojevima debljine 30 cm mjereno u zbijenom stanju. postavljanje i odrţavanje iskolĉenih oznaka i ploĉa na terenu od poĉetka radova do predaje svih radova investitoru. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena OPĆENITO: Iskop humusnog materijala i osnovni nasip obuhvaćeni su u Projektu prometnica za trasu ceste na kojoj se nalazi CP.

20 98348485. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju debljine 10 cm. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.71 4.22 1. temelja treptaĉa. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹. Sloj ĉistoće Dobava i ugradba fino drobljenog kamenog materijala ili šljunka (sloj ĉistoće). zaštitnih blokova ispred naplatnih kućica. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 6. 45212-400-4474/2008. Široki iskop Široki iskop za ureĊaj za proĉišćavanje otpadnih voda u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom materijalu A. god. Nasip se izvodi posve horizontalno u sloju debljine do 15 cm. oko i iznad odvodnih i ostalih cijevi u zoni otoka. te nasipavanje. Nasip i geotekstil za ureĊaj za proĉišćavanje otpadnih voda Dobava. razastiranje i planiranje ispod trakastih temelja i greda (ukljuĉivo zatrpavanje eventualnog produbljenja ispod temelja).21 2. armirano-betonskog instalacionog kanala izmeĊu kontrole naplate i naplatnih kućica.625. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju minimalne debljine 10 cm ispod i 20 cm iznad tjemena cijevi. Obraĉun po m³ ugraĊenog pijeska. okana elektroinstalacija. Nasipavanje drobljenim kamenom ili šljunkom Dobava i ugradba fino drobljenog kamena ili šljunka. Jediniĉnom cijenom obuhvatitit dobavu i postavu filter sintetiĉke tkanine (geotekstil) izmeĊu pijeska i nasipa zemljom. razastiranje i lagano nabijanje fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska oko biojame u sloju minimalne debljine 20 cm. Obraĉun po m³ ugraĊenog fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska.xls. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar. a) pijesak Obraĉun po m² prekrivene površine b) filter tkanina (geotekstil) m³ 36 105.42 9.40 10.95 8. Podloţni sloj i obloga cijevi Dobava i ugradba fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska.756. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm. okana naplatnih kućica. te završno nasipavanje. m³ 2 113. Iskop se obavlja 95% strojno. U cijeni eventualna upotreba eksploziva kao i zaštita od eventualnih šteta od miniranja. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju. okana odvodnje i ostalih raznih okana. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju. m³ 70 23.71 11.805.62 224.71 227. nogostupa i u zelenom pojasu. m³ 45 105. Dubina iskopa je do 300 cm. Obraĉun po m³ ugraĊenog kamenog materijala u zbijenom stanju.71 3. biojame.2008. B ili C kategorije.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. a 5% ruĉno.[227] .56 7. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa vanjske strane temeljne ploĉe minimalno za 50 cm. m³ m² 22 20 113. te završno nasipavanje. temelja vanjskih blokova. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60o ili koristiti razupiranje.10.ms_office Strana: 133. razastiranje i planiranje ispod.501. razastiranje i planiranje preko podloge iz stavke 5. te eventualno crpljenje vode.

fino planiranje. ispod temeljne ploĉe.00 83.73 II. U jediniĉnoj cijeni doprema materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹.26 71. Sloj pijeska za betonske elemente Dobava i postava nosivog sloja pijeska debljine od 10 cm za postavu betonskih elemenata. a) beton b) velikoplošna oplata 35 422.2008. Ruĉni iskop Ruĉni iskop materijala nakon strojnog iskopa. Obraĉun po m³ izvršenog iskopa u zbijenom nasipu. razastiranje i planiranje humusnom zemljom u otocima oko objekta kontrole naplate u debljini 20 do 30 cm.04 9. u potrebnom padu (minimalno 1%).IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.532.70 m³ m² 148 168 480. ĉišćenje od korova panjeva i ostale vegetacije. m³ 2. te planiranje i nabijanje posteljice. m² 300 113. razastiranje. Humusiranje Dobava. Obraĉun po m³ izvedenog zbijenog nasipa. septiĉke jame.955. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Podloga od mršavog betona C12/15 Betoniranje betonske podloge od mršavog betona. te lagano nabiti ruĉnim nabijaĉima. klase C12/15 debljine d = 10 cm. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. u armirano-betonsku temeljnu ploĉu i grede. m² 200 3.306. Obraĉun po m³ izvedenog zbijenog nasipa. m³ 60 105. Šljunak ispod staza Dobava i postava šljunka ispod staza uvaljanog u sloju debljine od 20 cm sa valjanjem i nabijanjem. elektro i ostalih okana.82 14. m³ 200 57.68 98348485.20 640. te hidrosjetvu. 1.48 59.71 34. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: m³ 60 38. Ms = 80 do 100 MN/m².10. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.342. u padu od 2%. Sloj pijeska fino isplanirati.xls.798. god. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m² pripremljene površine. na prostoru gdje dolazi zelena površina.44 2. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju. tj. Betoniranje armiranih temelja C25/30 Dobava i ugradba betona.60 14.00 13. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou.66 I.40 12.113. korekcija rovova te izbacivanje materijala do 1 m¹ od iskopa.71 6. 11.00 15. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu materijala. 45212-400-4474/2008. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Priprema posteljice Plitki iskop i poravnanje tla C kategorije.662. beton klase C25/30 u velikoplošnoj oplati.ms_office Strana: 134.[227] . 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 11.111. koristeći vodilice.

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3. Betoniranje armiranih sokla C25/30
Dobava i ugradba betona, u armirano-betonski podzid (sokl) iznad temeljnih greda izvedenih pod stavkama 5 i 8. Beton je klase C25/30, a oplata je velikoplošna. Vidljivi dio sokla - vanjski izvesti u posve preciznoj, ravnoj i horizontalnoj oplati. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI - 2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0,6 l/m³ betona. Armatura je iskazana u posebnoj stavci. Popreĉni presjek podzida vidljiv je iz projekta pojedinih objekata. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. b) glatka oplata c) doplata za vidljivi dio sokla Betoniranje armiranog podesta C25/30 Dobava i ugradba betona, u armirano-betonski podest na ulazu u objekt kontrole naplate. Betonski podest je od betona klase C25/30 s finom obradom gornje površine betona. Podest izvesti po dimenzijama iz projekta objekta kontrole naplate. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli, te raznih kemikalija (ulje, nafta i sliĉno). Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI - 2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0,6 l/m³ betona. Armatura je obraĉunata u posebnoj stavci. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. a) beton b) glatka oplata c) doplata za površinsku obradu Betoniranje armirane ploĉe na podu C16/20 Dobava i ugradba betona, u donju armirano-betonsku ploĉu debljine d = 12 cm, klase C16/20. Površinu betona potrebno je nakon ugradnje betona, a prije poĉetka vezanja betona dobro zagladiti jer se na nju postavlja hidroizolacija. Beton se mora njegovati jednim od sistema njegovanja. Armatura je iskazana u posebnoj stavci. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. a) beton b) doplata za površinsku obradu

m³ m² m²

9 25 25

480.48 59.26 20.02

4,324.32 1,481.50 500.50

4.

m³ m² m²

1 2 2

480.48 59.26 20.02

480.48 118.52 40.04

5.

m³ m²

24.9 230

480.48 20.02

11,963.95 4,604.60

98348485.xls.ms_office

Strana: 135.[227]

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 6. Cementi estrih na podu
Dobava i ugradba materijala u cementni estrih lagano armiran debljine d = 5 do 7 cm. Izvodi se preko termoizolacije na podu prizemlja objekta kontrole naplate. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje površine, dobavu i postavu PVC folije debljine 0,02 mm, postavu armaturne mreţe, izradu glazure zaribane do crnog sjaja, te odrţavanje glazure. Cementna glazura je armirana mreţom Q-131. Obraĉun po m² izraĊenog cementnog estriha. a) cementni estrih ispod keramiĉkih ploĉica d = 5 cm b) cementni estrih ispod keramiĉkih ploĉica d = 6 cm c) cementni estrih ispod linoleum poda d = 6,7 cm d) cementni estrih ispod keramiĉkih ploĉica d = 8 cm 7. Cementi estrih na krovu Dobava i ugradba materijala u cementni estrih lagano armiran debljine d = 5 do 8 cm. Izvodi se preko termoizolacije u padu na krovu objekta kontrole naplate. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje površine, dobavu i postavu PVC folije debljine 0,02 mm, postavu armaturne mreţe, izradu glazure zaribane do crnog sjaja, te odrţavanje glazure. Cementna glazura je armirana mreţom Q-131. Obraĉun po m² izraĊenog cementnog estriha. 8. Betoniranje stropne konstrukcije prizemlja 25/30 Dobava i ugradba betona u punu armirano-betonsku ploĉu iznad prizemlja objekta kontrole naplate. Beton je klase C25/30, a ploĉa debljine 18 cm. Oslanja se preko monomitnih greda i horizontalnih serklaţa na armirano-betonske vertikalne serklaţe. Podupiranje je na visini cca 3,30 m¹. Oplata je velikoplošna - glatka. U cijenu ukljuĉiti istovremenu izvedbu horizontalnih serklaţa. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. a) beton b) glatka oplata 8.a. Betoniranje stropne konstrukcije kata 25/30 Sve isto kao st. 8, samo kat. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. a) beton b) glatka oplata 9. Kombi ploĉe Doplata za dobavu i postavu KOMBI ploĉa debljine d = 8 cm. Kombi ploĉe dolaze “U OPLATU” armirano-betonskih serklaţa iz stavke 22., a postavljaju se sa vanjske strane vetrikalnih i horizontalnih serklaţa. Obraĉun po m² postavljenih kombi ploĉa. 10. Nosaĉi kombi ploĉa Doplata za izradu, dobavu i postavu dodatnih nosaĉa kombi ploĉa iz stavke 24. Nosaĉi se rade kao “vilice” od pocinĉane ţice debljine 3,2 mm svaka razvijene duţine od 50 cm. Postavlja se 6 do 8 komada nosaĉa na m² podgleda. Obraĉun po komadu postavljenog nosaĉa.

m² m² m² m²

140 48 140 30

78.48 86.49 94.49 101.70

10,987.20 4,151.52 13,228.60 3,051.00

230

101.70

23,391.00

m³ m²

45 250

533.33 76.08

23,999.85 19,020.00

m³ m²

42 250

533.33 76.08

22,399.86 19,020.00

105

84.08

8,828.40

kom

850

15.22

12,937.00 Strana: 136.[227]

98348485.xls.ms_office

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 11. Betoniranje serklaţa i nadvoja C25/30
Dobava i ugradba betona u armirano-betonske vertikalne i horizontalne serklaţe i nadvoje u vanjskim i unutarnjim nosivim i pregradnim zidovima. Beton je klase C25/30. Dimenzije nadvoja su zadane projektom pojedinog objekta. Visina podupiranja iznosi do 3,0 m¹. Oplata je dašĉana. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊebog betona. a) beton b) dašĉana oplata Betoniranje vijenca C25/30 Dobava i ugradba betona u armirano-betonski vijenac iznad vanjskih zidova, beton klase C25/30, presjeka prema projektu objekta kontrole naplate. Vijenac (vanjska greda iznad ploĉe) izvesti po dimenzijama iz projekta objekta kontrole naplate. Upotrijebiti glatku precizno sloţenu oplatu. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. a) beton b) glatka oplata Betoniranje temelja agregata C25/30 Dobava i ugradba betona u armirano-betonski temelj agregata, beton klase C25/30, dimenzija i presjeka prema projektu objekta kontrole naplate. Upotrijebiti glatku precizno sloţenu oplatu jer se direktno na beton lijepi keramika. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. a) beton b) glatka oplata Betoniranje okana odvodnje C25/30 Dobava i ugradba betona u armirano-betonska okna odvodnje, beton klase C25/30, dimenzija i presjeka prema projektu objekta kontrole naplate. Upotrijebiti glatku precizno sloţenu oplatu za okna. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. a) beton b) glatka oplata Armatura Dobava, izrada i postava betonskog ţeljeza prema Izvedbenom projektu armature. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ravnanje, sjeĉenje, savijanje, 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente. Armatura mora biti ĉista od hrĊe i svih masnoća. Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete, te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorniĉkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom, obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu. Obraĉun po kg ugraĊene armature. a) rebrasta armatura RA-400 b) mreţasta armatura MAG-500

m³ m²

10 132

533.33 76.08

5,333.30 10,042.56

12.

m³ m²

14.5 291

533.33 97.70

7,733.29 28,430.70

13.

m³ m²

1 2

480.48 59.26

480.48 118.52

14.

m³ m²

3 25

533.33 59.26

1,599.99 1,481.50

15.

kg kg

18000 29000

6.41 6.81

115,380.00 197,490.00

98348485.xls.ms_office

Strana: 137.[227]

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 16. Betoniranje AB subišta sa C 25/30
Dobava, izrada i betoniranje AB trokrakog stubišta zajedno sa podestima, betonom klase C 25/30 u potrebnoj glatkoj oplati. Širina kraka 110 cm. Širina stepenice 27 cm, visina 17 cm. Sve prema planu oplate i planu armature u skladu sa statiĉkim raĉunom, visina podupiranja do 3,0 m¹. Armatura nije sadrţana u stavci. beton oplata UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI:

m³ m²

2.6 24

533.33 97.70

II.

1,386.66 2,344.80 652,215.56

III.

TESARSKI RADOVI
OPĆENITO: Oplata svih betonskih i armirano-betonskih elemenata ukljuĉena je u jediniĉne cijenu istih i prikazana kroz betonske i armiranobetonske radove. Skela za visoke prostore Dobava, izrada i demontaţa skele nakon dovršenja svih radova, te otprema pokretne ĉeliĉno-drvene skele za bravarske i soboslikarsko - liĉilaĉke radove. Visina skele iznosi cca 4,5 m¹. Odnosi se na rad u visokim prostorima (ĉeliĉna nadstrešnica). Obraĉun po kom skele

1.

kom 2.
Fasadna skela Izrada montaţno-demontaţne fasadne skele sa podnicama i ogradom u visini svake etaţe. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dovoz, montaţu, demontaţu i odvoz elemenata fasadne skele. Skela sluţi za izradu svih radova na fasadi (zidanje i izrada fasade). Visina skele je do 4,0 m¹. Obraĉun po m² vertikalne projekcije skele. UKUPNO TESARSKI RADOVI:

1

440.44

440.44

592

22.42

III.

13,272.64 13,713.08

IV.

ZIDARSKI RADOVI
OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal, sidra, rad, alat, transporte, razne zaštite i sl. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova. Nosive i pregradne zidove takoĊer je potrevno povezati preklapanjem opeke.

98348485.xls.ms_office

Strana: 138.[227]

Druga traka mora imati pomak preklopa za 50% u odnosu na prvu.[227] 98348485. a sastoji od hladnog bitumenskog premaza. a) horizontalna hidroizolacija Hidroizolacija zidova Izrada horizontalne hidroizolacija ispod vanjskih i unutarnjih nosivih zidova.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Druga traka mora imati pomak preklopa za 50% u odnosu na prvu.60 2. 236 77.2008. Hidroizolacija se sastoji od hladnog bitumenskog premaza. Na spoju sa zidom ugraditi rubne trake od kamene vune u visini cementnog estriha. Kamena vuna dolazi preko hidroizolacije na podovima prizemlja.67 20. Donja podloga mora biti propisno suha što se dokazuje mjerenjem postotka vlage na površini betona.08 2. Termoizolacija na krovu d=12cm Dobava i ugradba na krov objekta kontrole naplate kamene vune kao Tervol tip TPT 60/60 ili odgovarajuće. te dva sloja varene bitumenske ljepenke debljine 4 mm s meĊusobno zavarenim preklopima 10 cm. te dva sloja varene bitumenske ljepenke debljine 4 mm s meĊusobno zavarenim preklopima 10 cm. Hidroizolacija se izvodi na armirano-betonskom nadtemeljnom zidu. Prije postave kamene vune potrebno je dobro oĉistiti površinu betonske ploĉe. god.627.93 33.48 m² 250 132. Termoizolacija na podovima d=6cm Dobava i postava kamene vune kao Tervol tip TPT-60/60 ili odgovarajuće. debljine d = 6 cm. nanošenje sloja prajmera (resitol) i varenje prve i druge trake. Hidroizolacija Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacija podova u prizemlju objekta kontrole naplate i vanjskih zidova okna naplatne kućice. Obraĉun po m² ugraĊene kamene vune.802. Obraĉun po m² izraĊene hidroizolacije. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1.68 18. Paziti da se ploĉe ne oštećuju. m² 4. 45212-400-4474/2008. m² 280 73. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje betonske podloge od svih prljavština. a rezanje kamene vune obavljati posebnim noţem. Hidroizolacione trake moraju biti 100% zavarene za podlogu kao i meĊusobno. Obraĉun po m² izraĊene hidroizolacije.232.ms_office .80 3. m² 35 80. debljine 12 cm (2×6 cm). tako da se izbjegne preklapanje vertikalnih spojeva.xls. Donja podloga mora biti propisno suha što se dokazuje mjerenjem postotka vlage na površini betona. Obraĉun po m² izraĊene hidroizolacije. nanošenje sloja prajmera (resitol) i varenje prve i druge trake. te pravilno bez razmaka sloţiti ploĉe od kamene vune. Prvu i drugu ploĉu Tervola postavljati sa preklopom od 50%.332. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje betonske podloge od svih prljavština. Hidroizolacione trake moraju biti 100% zavarene za podlogu kao i meĊusobno. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.50 Strana: 139. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.

m² 240 129.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. samo zidanje pregradnog zida debljine d = 10 cm sa opekom kao POROTHERM tip 10 P + E ili odgovarajućom.80 7. Odabrati vrstu folije koja se kemijski “podnosi” sa postavljenon kamenom vunom. Plastiĉna folija d=0.41 2. Obraĉun po m² izvedenog zida. dobavu i postavljanje trake. ukljuĉivo zaštitu hidroizolacije i sloj sitnozrnatog šljunka debljine 5 cm iznad hidroizolacije. m² 360 164. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. god. Obraĉun po m² izvedenog zida. Prilikom zidanja zida obratiti paţnju na izvedbu horizontalnih i vertikalnih serklaţa. Zidovi se izvode u prizemlju objekta kontrole naplate.96 59. Prije postave folije potrebno je površinu dobro oĉistiti i otprašiti.3 m¹. Zidanje vanjskog zida debljine 38 cm Dobava materijala i zidanje vanjskih zidova debljine 38 cm sa opekom kao POROTHERM tip 38 S P + E ili odgovarajuća.852.ms_office Strana: 140.xls..4 mm s meĊusobno zavarenim preklopima 5 do 10 cm. 45212-400-4474/2008. visine do 3. meĊusobno varenje traka. Odnosi se na zidove prizemlja i kata objekta kontrole naplate. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje betonske podloge od svih prljavština i prašine. debljine 1. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.135. 380 6. Hidroizolacione trake moraju biti 100% zavarene meĊusobno.. Zidovi se izvode sa 2.637.435. spravljanje morta. originalnih pomoćnih proizvoda.[227] .2008.3 m¹. Zidanje pregradnog zida debljine 10 cm Sve isto kao stavka 6.60 8. njegovanje za vrijeme i nakon zidanja.385.80 m² 220 240. Zidanje obavljati sa produţnim mortom M-50.4 ili odgovarajući.2 cm. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu opeke.2 cm sa 100% zapunjavanjem horizontalnih reški. obvezno natapanje opeke sa vodom prije poĉetka zidanja. Hidroizolacija se se izvodi sa plastificiranom polivinil klorid (PVCP) folijom kao tip Sikaplan SGmA 1.73 31. lica. sve unutrašnje transporte. U jediniĉnoj cijeni izrada monolitnih nadvoja iznad vrata. te korištenje d proizvoĊaĉa folije. Obraĉun po m² izvedenog zida. Hidroizolacija krova Izrada horizontalne hidroizolacija krova objekta kontrole naplate.2 mm preko kamene vune. Zidanje nosivog zida debljine 20 cm Sve isto kao stavka 6. Obraĉun po m² kompletno izraĊene hidroizolacije.2mm Dobava i postava plastiĉne folije debljine d = 0.10.55 36. Zidanje se obavlja mortom M-100 u debljini od 1.24 52. samo zidanje nosivih zida debljine d = 20 cm sa opekom kao POROTHERM tip 20 S P + E ili odgovarajuća.50 98348485. Obraĉun po m² postavljene folije gledano tlocrtno. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 5. m² 6. m² 250 146. visina zidanja do 3. zidanje sa 100% zapunjavanjem mortom horizontalnih fuga u debljini od 1.20 9.

U cijeni dobava i postava PE folije debljine 0.55 47. Zidarska obrada odnosi se samo na betonsku površinu zida. debljine 8 cm.56 m² 9. Strogo voditi raĉuna ravnosti i vertikalnosti ţbuke.00 11.25 82. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti otklesavanje izboĉina. Obraĉun po m² postavljene hidroizolacije. m² 15. popunjavanje manjih oštećenja na zidu.3 m¹.24 98348485. m² 22 60.68 14. m² 450 76. Termoizolacija na podu d=4cm Dobava i ugradba kamene vune kao Tervol tip TPT (TPT 20/20 + TPT 20/20) ili odgovarajuće. te postava u suho na podu u prostoriji agregata. 45212-400-4474/2008.xls. U jedinicnoj cijeni uraĉunati i radnu skela za rad na visini 3. popunjavanje šupljina..ms_office Strana: 141. Obraĉun po m² oţbukanog zida. Ţbukanje unutarnjih i vanjskih zidova Ţbukanje unutarnjih i vanjskih zidova grubom i finom produţnom cementnom. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti i izradu cementnog holkera. Obraĉun po m² postavljene kamene vune. Glazura betonske ploĉe Izravnavanje armirano-betonske ploĉe u prostoriji ureĊaja sa glazurom debljine d = 1 cm.596. Na izravnatu glazuru postavlja se kompjutorski pod.00 m² 156 28. odstranjivanje eventualnih stršećih dijelova armature. popunjavanje fuga i sl.88 34. krpanje i obradu oštećenja i fuga.338.2008. Obrada armirano-betonskih zidova Zidarska obrada površine armirano-betonskih zidova sa odgovarajućim reparaturnim mortom. Obraĉun po m² obraĊene površine betonskog zida. 1600 51. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Hidroizolacija sanitarija Sve isto kao stavka 1.562.03 4. debljine d = 4 cm. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sidra.08 2.372.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. m² 13. Obraĉun po m² ugraĊene kamene vune. Termoizolacija fasade d=8cm Dobava i ugradba kaširane staklenim voalom kamene vune kao Tervol tip FPL-80 ili odgovarajuće. Izravnavanje izvesti sa odgovarajućim mortom za podlijevanje.92 12.25 451. odmašćivanje. te ugradba rubne trake od kamene vune kao Tervol tip RS 120 debljine 1. god. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 10. Postava u suho paralelno sa postavom fasade od max compakt ploĉa. otklesavanje iscuraka morta i betona. samo hidroizolacija sanitarija u objektu kontrole naplate s podizanjem 5 cm iznad godovog poda. impregnacija površine betonske ploĉe i nanaošenje reparaturnog morta u 1 do 2 sloja.2 mm preko kamene vune. Obraĉun po m² izvedene glazure. Kamena vuna se priĉvršćuje za nosivi zid sa pocinĉanim sidrima i to sa njegovim plastiĉnim dijelom. 32 80. ĉišćenje od ostataka oplate. Na 1 m² dolaze minimalno 6 do 8 komada sidara. vapnenom ili gipsanom ţbukom sa našpricavanjem svih ploha cementnim mlijekom. otklesavanje manjih neravnina. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.000. slaganje ploĉa od Tervola sa toĉkastim ljepljenjem na zid i postavu sidara na propisanom razmaku.[227] .10.86 1.2 cm okomito uz zidove u visini 8 cm.

Betonski elementi moraju imati atest o otpornosti na djelovanje mraza i soli. Betonske ploĉe Dobava.12 196. U jediniĉnoj cijeni je kompletan jarbol sa ĉeliĉnim uţetom.00 18.11 30. Visina jarbola je cca 5.20 20. Aluminijski pragovi Dobava i ugradba aluminijskih pragova od flah profila 40×4 mm na mjestima gdje je razlika u podu po visini ili vrsti materijala. Obraĉun po komadu ugraĊenog praga. Obradu obaviti sa odgovarajućim reparaturnim mortom. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.2008. te sistemon za blokadu koloture. god. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sve gore navedeno. doprema i postava gotovih betonskih elemenata debljine 6 do 8 cm u boji po izboru projektanta sa zamuljivanjem reški mekanim pijeskom. U jediniĉnoj cijeni uĉvršćenje aluminijskog flah progila za drveni ili aluminijski dovratnik. koloturom za podizanje zastave. Obraĉun po m² obraĊenog sokla.xls. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008. Nakon slaganja betonskih elemenata iste je potrebno nabiti vibroploĉom. m¹ 35 66.45 19.239. Betonski rubnjaci moraju imati atest o otpornosti na djelovanje mraza i soli.47 2. Obraĉun po m² ugraĊenih betonskih elemenata.765.80 17.019.[227] . Obrada sokla objekta Zidarska obrada vidljiivog dijela armirano-betonskog podnoţja (sokla) objekta kontrole naplate sa otklesavanjem i popravkom neravnina.00 6. m¹ 272 112. kom kom 26 9 116.10. m² 280 140. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sve gore navedeno.92 98348485. Obraĉun po m¹ ugraĊenih betonskih rubnjaka. Obraĉun po komadu montiranog jarbola.ms_office Strana: 142.326.003. a) prag duţine do 1 m¹ b) prag duţine od 1 do 2 m¹ Metalni jarbol za zastave Dobava i ugradba metalnog jarbola za zastave.12 1. Ugradba rubnjaka na betonskoj podlozi od betona marke MB-25 i popreĉnog presjeka 30×24 cm sa razmakom reški izmeĊu betonskih rubnjaka od 1 cm i njihovo popunjavanje cementnim mortom u omjeru 1:2 sa polukruţnim zaglaĊivanjem.0 m¹.493. Betonski rubnjaci Dobava i postava betonskih prešanih rubnjaka dimenzija 50×20×8 cm izraĊenih od betona marke MB-40. a višak pijeska koji ostane nakon zamuljivanja odstraniti mekanom ĉetkom. Ukoliko se ne mogu koristiti cijeli betonski elementi iste precizno odrezati na rezalici sa dijamantnom ploĉom.006. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 16. kom 2 3.14 39.20 3.

08 504. debljine 6 cm na betonske zidove sa unutarnje strane agregatne stanice.ms_office .50 504. god.04 Strana: 143. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika.562. Termoizolacija zidova negrijanih prostora d=6cm Dobava i ugradba kamene vune kao Tervol tip DP9 lam ili odgovarajuće. Kada prvi sloj graĊevnog ljepila oĉvrsne oko špalete otvota se stavlja profil za ojaĉanje. Obraĉun po m² ovako izvedenog zida. Ploĉe lijepiti na zid sa preklopom na pola ploĉe i paziti da ljepilo ne ulazi u fuge. Nakon ljepljenja Tervola isti se gleta prvim slojem graĊevnog ljepila.18 11. Ostali zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom.[227] 98348485.2008.412. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 45212-400-4474/2008. debljine 3 cm na špalete oko prozora u objektu kontrole naplate. Prije poĉetka ljepljenja Tervola betonski i zidovi od opeke se moraju premazati grund masom za impregnaciju.662.050. rezanje asfalta. Prije poĉetka ljepljenja Tervola betonski zidovi se moraju premazati grund masom za impregnaciju.80 22. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: 145 160. A.254.73 652. Nakon ljepljenja Tervola isti se gleta prvim slojem graĊevnog ljepila.20 sati sati 50 50 39.004.56 13. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno.713. ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI TESARSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: 83. Ploĉe Tervola na zid se priĉvršćuju ljepljenjem graĊevinskim ljepilom. Termoizolacija špaleta d=3cm Dobava i ugradba kamene vune kao Tervol tip TPT30 ili odgovarajuće.10.24 51. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 21. Ploĉe Tervola na zid se priĉvršćuju ljepljenjem graĊevinskim ljepilom.67 REKAPITULACIJA I. m² 23. Oko špaleta otvora potrebno je zalijepiti špaletni element Tervol PTP debljine 2 cm. Obraĉun po m² ovako izvedenog zida (špalete). III. Jediniĉnom cijenom obugvatiti sve navedeno.223. postavlja mreţica po cijeloj površini zida i gleta se drugi sloj ljepila. Nakon sušenja nanosi se treći sloj ljepila koji prije nanošenja mase za impregnaciju mora odstajati minimalno 7 dana.962. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.16 23. Kada prvi sloj graĊevnog ljepila oĉvrsne oko špalete otvota se stavlja profil za ojaĉanje. štemanje. IV.xls. m² 60 184. postavlja mreţica po cijeloj površini zida i gleta se drugi sloj ljepila. Nakon sušenja nanosi se treći sloj ljepila koji prije nanošenja mase za impregnaciju mora odstajati minimalno 7 dana.00 2.25 IV.215.412.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 1. II.67 1.

dakle najvišoj i najjaĉoj normi za ovaj tip proizvoda. d0. V.EURO FOX ili odgovarajućim. c) test na absorciju obiĉne (destilirane) i slane (morske) vode. d) otpornost na UV zrake (izbjeljivanje).ljepljenjem (kao SIKA TACK PANEL PU ili odgovarajuća ljepila). Iste se montiraju po sistemu otvorenih horizontalnih i vertikalnih fuga širine 6 mm. te idelno ravnanje fasade i mogućnosti reljefnih istaka. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.s2.10. e) sposobnost laganog ĉišĉenja standardnim kućnim i ekološkim sredstvima.aluminij. Vanjski i utarnji dekorativni slojevi zaštićeni su akrilinim smolama specijalnom NT. Srednjica ploĉe izraĊena je od visoko kavalitetnih celuloznih papira oplemenjenih fenolnim smolama. U domeni protupoţarne sigurnosti fasadne ploĉe trebaju zadovoljiti klasifikaciju prema normi B .2008. ploĉa na bazi visoko tlaĉnog prešanog laminata debljine 6 mm u boji i dekoru 0270. po sistemu kao MAX . spojne elemente izvesti prema uputama proizvoĊaĉa fasade. b) test na rastezanje. te ovjeri projektanta. Podkonstrukcija je izraĊena od apsolutno antikorozivnog materija . te svi ostali tehniĉki detalji izraĊeni su prema tehniĉkim uputstvima proizvoĊaĉa fasadnih elemenata i sistema. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.xls. dimenzije i raspored ploĉa. Raster fasade. god. ne stvara dim i ne proizvodi toksiĉne kemijske produkte. Sistem podkonstrukcije omogućava odmicanje fasadnih ploĉa od termoizolacije i samim tim zraĉni prostor od 30 . Sva uĉvršćenja. Izvoditelj radova je duţan osigurati i dostaviti statiĉki proraĉun fasade. 45212-400-4474/2008.[227] . 98348485.50 mm potreban za strujanje zraka. Za uĉvršćenje podkonstrukcije fasade za zid koristiti cinĉane vijke.tehnologijom koja svojom dijamantnom strukturom štiti ploĉe od najpogubnijih faktora . 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena B.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Ploĉe se uĉvršĉuju na odgovarajuću podkostrukciju nevidljivim spojem .UV zraka. OBRTNIĈKI RADOVI VENTILIRANA FASADA OPĆENITO: Obloga fasade izraĊena je od materijala kao MAX EXTERIOR COMPACT ili odgovarajućih.ms_office Strana: 144. kojom se potvrĊuje da su izraĊene od materijala koji ne podrţava gorenje. Fasadne ploĉe trebaju zadovoljiti certifikat prema normi EN 438 kojim se dokazuje da zadovoljavaju i ispunjavaju slijedeće uvjete testiranja: a) test na savijanje.

U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav potreban rad. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. na tipsku podkonstrukciju. Stavka obuhvaća dobavu i postavu fasadnog aluminijskog profila. Dimenziju fasadnog prolila odabrati tako da profil i fasada objekta koja je izraĊena od materijala kao MAX EXTERIOR COMPACT ili ogovarajućeg. Fasadna skela prikazana je u posebnoj stavci ovog troškovnika (vidi tesarske radove). izrada i montaţa. Boju plastifikacije odrediti će projektant.73 344. izrada i montaţa.10. profili na mjestima priĉvršćenja fasadnih ploĉa imaju umjesto gumenih brtvi silikonske brtve radi osiguranja rastezanja fasadnih ploĉa. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav potreban rad. Kamena vuna kaširana staklenim voalom prikazana je u posebnoj stavci ovog troškovnika (vidi zidarske radove). vertikalno i horizontalno montirane po fasadi objekta kontrole naplate prema rasteru iz projekta. Preko kamene vune potrebno je poloţiti paro propusnu foliju kao Tyvek ili odgovarajuću. a) BRAVARSKI RADOVI CRNA BRAVARIJA 98348485.51 VI. ploĉa obostrano oplemenjenih budu u istoj ravnini. aluminijske plastificirane konstrukcije izraĊene od fasadnog profila kao SCHÜCO ROYAL S 70FF ili odgovarajućeg u kombinaciji s prozorskim profilom kao SCHÜCO ROYAL 75FF. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav potreban rad.[227] . ploĉa obostrano oplemenjenih. m² 25.ms_office Strana: 145. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.35 2.171. 2. god.477. UKUPNO VENTILIRANA FASADA: m² 495 695.xls. materijal i priĉvrsni pribor. obloge sokla od materijala kao MAX EXTERIOR COMPACT ili odgovarajućeg.16 3.386. Obraĉun po m¹ ugraĊenog profila.HI ili odgovarajućeg. 45212-400-4474/2008. u boji i dekoru 0270. Obloga sokla Dobava kompletnog materija.81 19. na tipsku podkonstrukciju.2008. Fasadna skela prikazana je u posebnoj stavci ovog troškovnika (vidi tesarske radove). u boji i dekoru 0270. Fasada je svojom vanjskom plohom odmaknuta od zida cca 12 cm. m¹ 730 4.920.5 751. ploĉa obostrano oplemenjenih. Stavka obuhvaća dobavu i postavu kamene vune kaširane staklenim voalom kao Tervol tip FPL 50 ili odgovarajući debljine 5 cm. Ventilirana fasada Dobava kompletnog materija. Nosivi profili za fasadu Dobava kompletnog materijala. u boji i dekoru 0270. materijal i priĉvrsni pribor. materijal i priĉvrsni pribor. Obraĉun po m² izraĊene fasade.00 V. Obraĉun po m² izraĊenog sokla. obloge ventilirane fasade od materijala kao MAX EXTERIOR COMPACT ili odgovarajućeg.00 366. izrada i montaţa. Preko kamene vune potrebno je poloţiti paro propusnu foliju kao Tyvek ili odgovarajuću. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1.

Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sav spojni i pomoćni materijal. /Glavni ulaz/ Poklopac instalacionog kanala Izrada. 45212-400-4474/2008. Okvir otiraĉa je veliĉine 120×60 cm i izraĊen je od “L” profila 30×30×3 mm s pracnama za usidrenje.841. Otiraĉ u vjetrobranu Izrada. Rešetku izvesti tako da se zbog ĉišćenja moţe vaditi. ''L'' profil se montira na rubovima vanjskih otvora po fasadi i sluţi za uĉvršćenje podkonstrukcije fasade i slijepih ĉeliĉnih dovratnika i doprozornika za ugradnju vanjske aluminijske bravarije. Rešetka za ĉišćenje obuće Sve isto kao stavka 2.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 1. Poklopce opremiti sa po dvije ruĉke za podizanje.40 4. TakoĊer je potrebno izbušiti i rupa promjera 5 mm na svakih 30 do 40 cm za uĉvršćenje podkonstrukcije za fasadu. a svi spojevi su izvedeni putem varenja. Rešetka je gotova tvorniĉka pocinĉana s maksimalnom veliĉinom okna 25×25 mm. Obraĉun po komadu isporuĉenog okvira sa otiraĉem.[227] 98348485. Nakon toga izvesti antikorozivnu zaštitu vrućim cinĉanjem.694.. kom 1 1. a sa drugom stranicom priljubljenom uz vanjski zid.49 1. Rubni "L" nosaĉ Izrada. Obraĉun po komadu izraĊenog poklopca. Na mjestu prodora cijevi izvesti urezivanje u promjeru vanjskih cijevi.489. te antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida.ms_office . isporuka na gradilište i ugradba rubnog "L" nosaĉa popreĉnog presjeka dimenzija 100×120 mm izraĊenog od ploĉevine debljine 4 mm.70 1. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Sve antikorozivno zaštićeno sa dva sloja boje na bazi epoksida. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena OPĆENITO: Crna bravarija izraĊena je od HEA HOP vuĉenih profila. isporuka na gradilište i ugradba okvira i poklopca za instalacioni kanal u prostoriji sa ureĊajima. Svi okviri imaju ugraĊene pracne za usidrenje. kom 2 704.489.841. Otiraĉ je “KOKOS” i obuhvaćen je u jediniĉnoj cijeni.409.92 38.10.49 3. Pojedini dijelovi poklopca su po obodu pojaĉani sa kvadratnim profilom dimenzija 30×30×2. Obraĉun po komadu stvarno izraĊene rešetke. Okvir je dimenzija 280×80 cm i izraĊen je od kutnog profila L 40×40×5 mm sa pracnama na svakih 50 cm.84 1.84 Strana: 146. Ovako izraĊenu konstrukciju potrebno je zavariti u svim uglovima rezanjem pod 45° sa izbušenim rupama promjera 10 mm na svakih 50 cm za uĉvršćenje profila na zod od betona ili opeke.40 2. god. kom 1 1. Prije ugradbe bravariju je potrebno dobro oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i odmastiti. samo umjesto “KOKOS” otiraĉa dolazi vanjska rešetka za ĉišćenje obuće. isporuka gradilištu i ugradba okvira i otiraĉa u vjetrobranu. Profil izvesti oko svih stranice vanjskih otvora sa okomitom stranicom na rubu otvora.xls. materijalom i sredstvima potrebnim za potpuni dovršetak radova. Obraĉun po m¹ stvarno izraĊenih kompletnih nosaĉa. Obraĉun po komadu komplet izraĊene i ugraĊene crne bravarije sa svim radnjama. m¹ 320 120.5 mm. Poklopac je podijeljen na pet zasebnih komada i izraĊen je od rebrastog lima debljine 3/4 mm.

847. a visina stupa je 120 cm.80 7.6 mm sa polukruţno zavarenom kapom na vrhu cijevi. Nosaĉe fiksirati za nosivi zid sa po dva fischer vijka odgovarajuće duţine. isporuka i ugradba rubnog ĉeliĉnog profila NPI 100 za nošenje poda sa POLO (aries) rešetkama u prostoriji ureĊaja. visina rešetke je 30 mm. te spojni materijal i ĉišćenje od hrĊe pjeskarenjem i dvostruka antikorozivna zaštita bojama na bazi epoksida.6 kg/m². Obraĉun po m¹ izvedene ograde.3×2.65 mm. Nosaĉ CB antene Dobava materijala. Obraĉun po m¹ stvarno izraĊenog nosaĉa. 180/80 cm.2008.081. a sa donje strane nosaĉ treba biti otvoren za uvlaĉenje kablova. Oslonci su na meĊusobnom razmaku od cca 700 mm. Obraĉun po m² postavljene rešetke.5×2. korak lamele 30 mm. Na dno stupa je zavarena ploĉevina dimenzija 120×120×6 cm sa 4 rupe promjera 13 mm za priĉvršćenje ograde na armiranobetonski temelj. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. dobava i montaţa platforme za nošenje klima ureĊaja. Stupovi ograde su na razmaku cca 230 cm.78 7.[227] 98348485. Ogradu izvesti od ĉeliĉnih cijevi promjera 76. m² 10 784. izrada i montaţa vruće pocinĉane POLO (aries) podne rešetke u prostoriji sa ureĊajima. Za priĉvršćenje na fasadi objekta izraditi dva nosaĉa na kojima su obujmnice sa gumenom brtvom za fiksiranje cijevi. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 5. Visine ograde je 110 cm.081. Jediniĉnom cijenom obuhvatit sav spojni i pomoćni materijal. Podna rešetka Dobava. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Polo podna rešetka je dimenzija nosive i razdjelne lamele 30×2 mm. Sve oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i antikorozivno zaštititi vrućim cinĉanjem.08 Strana: 147. 45212-400-4474/2008. NPI 100 nosaĉ za pod Izrada. Duţina nosaĉa mora biti takva da antenski stup moţe proći pored opšava na armirano-betonskom koritu.83 627. kom 1 1. U jediniĉnoj cijeni je izrada upušrenog temelja.83 8. Obraĉun po komadu izraĊenog nosaĉa. Zaštitna ograda visine 110 cm Izrada. Vel.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. dobava i montaţa ograde ispred ulaza u objekt kontrole naplate. Na visini od cca 550 mm od vrha gledano osno nalazi se preĉka od cijevi promjera 44. Profil na krajevima ima ploĉevinu za uĉvršćenje u zid sa po ĉetiri rupa promjera 12 mm.18 9. Izrada platforme Dobava materijala za izradu platforme na krovu objekta kontrole naplate.xls.94 2.6 mm. god. kom 1 627.1×3.ms_office . Obraĉun po komadu izraĊene platforme m¹ 16 140. Teţina polo rešetke je 34. okvir 30×3 mm. Od HEA 80 i poda od daske debljine 48 mm. Ograda se priĉvršćuje sa po 4 vijka na stupu sa podloškama M12/80. izrada i montaţa nosaĉa za CB antene na krovu objekta. izrada. m¹ 2 486.04 6. Duţina nosaĉa je 400 cm.08 1.255. Koristiti originalni spojni i priĉvrsni pribor. Nosaĉ je izraĊen od cijevi promjera 48.10.09 972.

2008. Ograda stepenica visine 110 cm Izrada. 226 i 228. pjeskarenjem i dvostruka antikorozivna zaštita bojama na bazi epoksida.9. Ogradu izvesti od QC 40/20/2. Svi aluminijski komadi i izraĊevine moraju biti kvalitetno i odgovarajuće izvedeni. izradu u radionici.a. 45212-400-4474/2008. TakoĊer je duţan zaštititi svije radove od prljanja drugih izvoditelja. Izvoditelj ovih radova duţan je zaštititi radove izvedene od drugih izvoditelja kako nebi svojim radom iste oštetio. dopremu na gradilište. Sve prema shemi bravarije. Za izradu obojene bravarije koristiti plastificirane aluminijske profile sa prekinutim termiĉkim mostom kao SCHÜCO INTERNATIONAL tip FW 50+DK ili odgovarajući. te davanje iste na uvid i odobrenje projektantu.ms_office Strana: 148.5 ĉvrstoće F220 do 260 N/mm².14 b) OBOJENA BRAVARIJA OPĆENITO: Svi radovi moraju biti izvedeni struĉno i solidno.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. m¹ Obraĉun po m¹ izvedene ograde.08 62. VI. Visina ograde je 110 cm. Uz gore navedeno u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu radioniĉke dokumentacije. uzimanje mjera na licu mjesta. Sve ostalo prema shemi bravarije i uputama nadzornog inţenjera i projektanta. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 10. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. te mora zadovoljiti propise HRN. a nakon završetka rada duţan je sav suvišni materijal i otpatke odstraniti sa gradilišta. a visina stupova 120 cm.234. dobava i montaţa ograde unutarnjih stepenica u objektu kontrole naplate.10. U jediniĉnoj cijeni je izrada.C. namještanje i podešavanje na mjestu ugradbe i nakon ugradbe. te ukoliko naiĊe na nedostatke koji mu mogu smetati. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-CRNA BRAVARIJA: 12 486.[227] . 98348485.833. Minimalna debljine zaštitnog sloja iznosi 18 do 25 mikrona.052. te spojni materijal i ĉišćenje od rĊe. god. dobavu i montaţu metalnog okova po izboru projektanta s cilinder bravama i kljuĉevima i sve opšavne lajsne. sa odgovarajućim kvalitetnim materijalom koji mora odgovarati postojećim propisima i standardima. Na dno stupa je zavarena ploĉevina 120/120/6 mm sa 4 rupe promjera 13 mm za priĉvršćenje ograde na AB krak stepenica. Prije poĉetka radova na izradi obojene bravarije izvoditelj radova na obojenoj bravariji je duţan pregledati izvedene graĊevinske radove. 236.xls.09 5. Aluminijski profili izraĊeni su iz aluminijske legure Al Mg Si 0. duţan je o tome obavijestiti izvoditelja graĊevinskih radova kako bi isto bilo otklonjeno.T7. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog materijala. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.

dvokrilna dimenzija 150×280 cm .504.spremišta dim.363.642. Sve izraditi i ugraditi prema shemama obojene bravarije.00 2. Staklena stijena 2-dijelna dimenzija 185×90 cm 1F+1O e.6 mm.00 7. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Ĉeliĉni profili za sidrenje aluminijskih stijena premazani su radi zaštite sa najmanje dva premaza zaštitne boje.006.44 24.607. Vrata ulazna agregat . Boju plastificirane aluminijske bravarije odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom.647. Obraĉun po komadu komplet izraĊene i ugraĊene obojene bravarije sa svim radnjama.607.60 W/m²K.vjetrobran d. Vrata .06 7.647.442.043.83 7.60 26.64 6.32 3. Sidra za priĉvršćenje aluminijskog lima i profila su od inoxa. Staklena stijena 4-dijelna dimemzija 340×180 cm. Staklena stijena sa šalterom dimenzija 260×280 cm . Vrata a.36 4.88 2. isporuku na gradilište i ugradbu slijepih ĉeliĉnih dovratnika i doprozornika i gumenih podnih odbojnika za zaustavljanje vrata.453.836.48 9. Ovi tehniĉki uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete.882.pogon e.04 6. Izvoditelj radova mora atestom dokazati da aluminijski profili i staklo zadovoljavaju traţene uvjete. Sva vanjska vrata moraju imati ugraĊene samozatvaraĉe.344. 100/210 cm Staklene stijene a.60 8. Mjesta koja se naroĉito osjetljiva na propuštanje moraju se kitati dvokomponentnim kitom odgovarajuće kvalitete. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. materijalom i sredstvima potrebnim za potpuni dovršetak radova.dvokrilna dimenzija 200×272 cm b.006.xls. Vrata i prozori koji se otvaraju moraju u falcevima imati ugraĊene gumene brtve.72 3.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.168.ms_office . 2F+2O c.063. ukljuĉivo gornji i donji okapni lim na staklenim stjenama i vratima.660.88 8. kom kom kom kom kom 1 1 1 1 1 8. Staklena stijena 4-dijelna dimenzija 150×180 cm 2F+1O h.10.673. Vrata .32 12.363. Staklena stijena 4-dijelna dimenzija 319×90 cm 1.72 6.16 7.00 2. 45212-400-4474/2008. aluminija ili drugog antikorozivnog materijala.12 4. pogotovo u pogledu topinske provodljivosti.dvokrilna dimenzija 140×280 cm .16 13.00 2. Obojenu bravariju na objektu kontrole naplate izvesti u boji plastifikacije RAL 7047.728. Vrata ulazna . Staklena stijena 2-dijelna dimenzija 300×180 cm 1F+1O d.126. god.882. Vrata .726.prodaja pretplate b.16 7. Za ostakljenje primjeniti IZO staklo dimenzija 4+16+4 mm koje je izraĊeno od stakla kao THERMOPLUS i OPTIFLOAT ili odgovarajućeg tako da srednji koeficijent prolaza topline za prozor iznosi 1. Staklena stijena 4-dijelna dimenzija 200×90 cm 3F+1O i. Staklena stijena 4-dijelna dimenzija 340×90 cm 3F+1O j.66 6.44 3. Staklena stijena 2-dijelna dimenzija 250×180 cm 2F+1O f.327.66 Strana: 149.dvokrilana dimenzija 200×272 cm sa ventilacionom rešetkom u parapetu c.64 24. Za ugradnju IZO stakla koristiti propisane plastiĉne kladice.36 18. Kod obojene bravarije jediniĉnom cijenom obuhvatiti izradu.012.06 7.64 6.2008.063.168.[227] 98348485. Vijci i ostala sredstva za spajanje su iz nehrĊajućeg ĉelika (inox). Staklena stijena 2-dijelna dimenzija 130×90 cm 2F+1O g. kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 1 3 2 8 2 3 1 4 4 2 7. Dovratnici i doprozornici su izraĊeni od kvadratnog profila 40×30×2. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.186. Ugaoni elementi moraju biti izvedeni besprijekorno.006.

RADOVI NA LINOLEUM PODU OPĆENITO: Projektom je predviĊen pod od linoleuma tip kao DLW ili odgovarajući. Linoleum pod Dobava materijala i polaganje gotovog tvorniĉki izraĊenog linoleum poda kao DLW. kom Obraĉun po komadu montiranih automata VI.10. UKUPNO RADOVI NA LINOLEUM PODU: 1. Automati na vanjskim vratima Dobava i montaţa automata na vanjskim pješaĉkim vratima i vjetrobranu. 12.24 2 280.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.241. 45212-400-4474/2008. Obraĉun po m² postavljenog linoleum poda. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2. Kod ljepljenja posebnu paţnju posvetiti da limoleum bude 100% zalijepljena.599. Automate montirati pri vrhu vrata glavnog ulaza. nanošenje ljepila na konraktne površine. te da nema zarobljenih mjehurića zraka. Prije postave linoleuma pod treba izravnati. STOLARSKI RADOVI 98348485.ms_office Strana: 150.xls. Alu rešetka Alu rešetka u prostoriji agregata za ventiliranje. transport na gradilište. Jediniĉnom cijenom obuhvatit ĉišĉenje površine.241. PVC sokl Dobava materijala i postava PVC sokla na podu gdje je postavljen linoleum pod. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.28 560.86 2. te nanijeti masu za izravnavanje (samoniveliranje) poda.24 1. Sve ostalo isto kao u stavci 1. m¹ 200 62. Solk se postavlja ljepljenjem i to na sudaru zida sa podom od linoleuma. m² 177 184.091. impregnaciju. dim.00 45.b. Sve kompet s ĉišćenjem gotovog poda nakon završetka radova.684. kom Obraĉun po komadu postavljene alu rešetke 3. Linoleum je u rolama širine 200 cm. Obraĉun po m¹ postavljenog sokla. Obraĉun po komadu montiranih vrata. god.492.2008. Linoleum lijepiti specijalnim ljepilom za postavu linoleuma.52 242. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI 1 1.86 VIII.[227] . te dobavu i postavu kutnih PVC rubnih letvica. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 90×90 cm. Lijepi se ljepilom na cementnu glazuru koju prije polaganja linoleum poda treba pregledati.46 VII.18 32.56 180. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i pomoćnog materijala. Pod dolazi u roli.736. dobro oĉistiti i popuniti oštećenja i udubljenja. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-OBOJENA BRAVARIJA: VI. linoleum sa pripasivanjem i urezivanjem.66 VII. dobro otprašiti i impregnirati. postavu na podove.

28 13. Dobava i ugradba tipske sanitarne kabine s vratima. Izrada i ugradba unutarnjih slijepih drvenih dovratnika u zidove od opeke. kom kom kom 15 2 4 1. Drvo je potrebno obraditi i impregnirati. Jednokrikna puna jasenom furnirana vrata s fiksnim nadsvjetlom dimenzija 81×210+67 cm. a ugradbu obaviti sa purpen pjenom tanko nanesenom po cijeloj donjoj površini klupĉice.075.2008. kom 4 4. Jednokrikna puna jasenom furnirana vrata s fiksnim nadsvjetlom dimenzija 91×210+67 cm.12 16. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog materijala. c. klase jer će vrata biti bojena tako da se vide godovi od drveta. debljine 13 mm. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena OPĆENITO: Za izradu krila vrata koristiti jasenov furnir 1.124. Boju stolarije (krila i dovratnici) odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom.[227] 98348485.022.453. 45212-400-4474/2008.74 5.xls. Uz gore navedeno u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu i montaţu obostranih opšavnih lajsni po izboru projektanta. površinski obraĊene dekorativnim papirom impregniranim melaminskim smolama. betona. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Kabina izraĊena od ploĉa iz termiĉki obraĊene umjetne smole ojaĉane celuloznim vlaknima. m¹ 48 280.48 Strana: 151. god. komplet. Sve izraditi prema shemama stolarije. Za ugradnju stakla koristiti stolarski ili trajnoelastiĉni kit. u boji i tonu po izboru projektanta. Obraĉun po komadu izraĊenih i ugraĊenih vrata. izradu u radionici.373.255. Obraĉun po m¹ postavljene klupĉice. te podni Sve ostalo prema shemi stolarije i uputama nadzornog inţenjera i projektanta. klase bez godova jer će dovratnici biti bojeni nakon ugradnje.44 3.05 2.65 19. Širina dovratnika iznosi 10 cm. Za ostakljenje fiksnog nadsvjetla primjeniti staklo kao OPTIFLOAT ili odgovarajuće debljine 4 mm. Prozorske klupĉice Dobava materijala i izrada prozorske klupĉice od punog drveta iĉi umjetnog materijala debljine 3 cm i širine cca 47 cm furnirano jasenovim furnirom.37 1.496. Za izradu dovratnika koristiti drvo jele-smreke 1.67 1. Dovratnici na gradilište moraju doći impregnirani i sa vanjske strane zaštićeni premazom protiv upijanja vlage. odignute od poda 10 cm. namještanje i podešavanje na mjestu ugradbe i nakon ugradbe. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Sa vidljive strane klupĉicu lakirati sa tri sloja laka kao Cromoden ili odgovarajući. visine 200 (+10) cm – vratna krila 61×200 cm Obraĉun po komadu ugraĊene kabine 1.271. Jednokrikna puna jasenom furnirana vrata s fiksnim nadsvjetlom dimenzija 71×210+67 cm. dopremu na gradilište.60 2.10. U cijeni stavke sav potreban inox okov i pribor za montaţu i brava za sanitarne kabine s mogućnošću otvaranja izvana.746.ms_office . te u betonske nadvoje ukljuĉena je u jediniĉne cijene stolarskih radova.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. – kabina 153×98 cm. b. Vrata a. dobavu i montaţu metalnog okova po izboru projektanta s cilinder bravama i kljuĉevima. uzimanje mjera na licu mjesta. Na svim unutarnjim vratima WC-a u donjem dijelu ugraditi ventilacionu rešetku.

Zidne keramiĉke ploĉice se putem odgovarajućeg ljepila lijepe na produţnim cementnim mortom oţbukane zidove. U cijeni stavke sav potreban inox okov i pribor za montaţu. te zaštita nakon postave. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu osnovnog i spojnog (veznog) materijala.19 IX. dobavu i ugradbu PVC. Podne keramiĉke ploĉice se polaţu u cementni mort ili na unaprijed pripremljenu cementnu glazuru lijepe pomoću graĊevinskog ljepila. Postava s reškama maksimalne širine 2 do 3 mm.2008.ms_office . odignute od poda 10 cm. Poploĉavanje podova (osim sanitarija) Poploĉavanje podova u hodniku.16 7. m² 48 160. Postava sistemom reška na rešku.94 VIII. kromiranih kutnih i završnih lajsni. 9. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.692.. uzimanje mjera na licu mjesta. god.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Uĉvršćenje pregrade u strop i pod. klase kao FLOOR GRES cheramiche BASIC ili odgovarajuće. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog (veznog) materijala. boje po izboru projektanta. klase. samo keramiĉke ploĉice u sanitarijama veliĉine 20×20 cm. ali protuklizne (protukliznost R9).897. debljine 13 mm. rubne lajsne. Debljina keramiĉkih ploĉica minimalno 8 mm.) dolaze ploĉice 20×20 cm na podove i zidove (u istoj kvaliteti i boji). U manjim prostorijama (sanitarije i sl. Obraĉun po m² stvarno postavljenih keramiĉkih ploĉica. KERAMIĈARSKI RADOVI OPĆENITO: Sva poploĉenja podova i zidova predviĊena su keramiĉkim ploĉicama od 1. ulazni prostor i sliĉno keramiĉkim ploĉicama 1. m² 115 160.88 66.10. širinu reške dogovoriti sa projektantom. Pregrada izraĊena od ploĉe iz termiĉki obraĊene umjetne smole ojaĉane celuloznim vlaknima.418. ĉišćenje podova i zidova i sve transporte. Ploĉice se postavljaju u graĊevinsko ljepilo po preporuci proizvoĊaĉa keramiĉkih ploĉica. postava. 45212-400-4474/2008. Keramiĉke ploĉice moraju biti brušene.16 18. fugiranje.40 2. Obraĉun po m² stvarno postavljenih keramiĉkih ploĉica. Dobava i ugradba sanitarne pregrade. Ispred ulaza dolaze protuklizne keramiĉke ploĉice kiselo otporne veliĉine 30×30 cm. Na sudaru poploĉenog poda i ţbukanog zida dolazi sokl od istih keramiĉkih ploĉica u visini od 10 cm. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Sistem polaganje za sva poploĉenja je reška na rešku.948. polaganje i fugiranje keramiĉkih ploĉica gotovom fugir masom po izboru projektanta. – pregrada širine 110 cm. tuš kabina. blagovaonici.68 Strana: 152. u boji i tonu po izboru projektanta. veliĉina keramiĉkih ploĉica je 30×30 cm. veliĉine 30×30 ili 20×20 cm brušene ili s hrapavom gornjom površinom u boji koju će odrediti projektant u dogovoru s investitorom.xls. Keramiĉke ploĉice se postavljaju dvobojno prema shemi polaganja. Poploĉavanje podova sanitarija Sve isto kao stavka 1.687. površinski obraĊene dekorativnim papirom impregniranim melaminskim smolama. polirane. 1.[227] 98348485. visine 200 (+10) cm Obraĉun po kom ugraĊene pregrade UKUPNO STOLARSKI RADOVI: kom 2 4. Al. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 4.

samo granit protuklizne specijalne fazonske ploĉe za oblaĉenje stepenica. Obraĉun po m² stvarno postavljenih ploĉica. Obraĉun po m² stvarno montiranih lamela. 1.10. a polaţu se na produţnim cementnim mortom oţbukane zidove pomoću ljepila.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Nazubljeni sokl Kao poz. Oploĉenje izvesti do stropa u sanitarijama. ZAŠTITA OD SUNCA Aluminijske lamele Dobava i montaţa unutarnjih aluminijskih obojenih pomiĉnih lamela s moguĉnošću podizanja i spuštanja. Stepenice su vel.60 4. Obraĉun po m¹ stvarno postavljenih ploĉica. a veliĉine 30×30 cm.96 23. Obraĉun po m² stvarno postavljenih ploĉica.ms_office Strana: 153.600.75 74.403. Obraĉun po kom stvarno postavljenih ploĉica. Obraĉun po m¹ izvedenog sokla.40 7. gornju masku i uzice za podizanje. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav osnovni i spojni materijal.[227] . Postava ĉeonih ploĉica Doplata za dobavu i postavu specijalnih ĉeonih (završnih) ploĉica. god. Visina oploĉenja je do stropa. m² 20 156. Obraĉun po m² stvarno postavljenih keramiĉkih ploĉica.27 X. Sokl izvesti keramiĉkim ploĉicama u boji po izboru projektanta.85 7. Poploĉenje stepeništa Kao poz.523. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.96 3. 1.765. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav osnovni. vezni materijal i završnu profilnu lajsnu od PVC na lomovima i završecima sokla. m¹ 17.230.00 X. m² 148 156. 45212-400-4474/2008.681. Poploĉavanje zidova Dobava keramiĉkih ploĉica i oploĉenje zidova u sanitarijama i u kuhinji. Keramiĉke ploĉice su glazirane 1. Fugiranje izvesti fugir masom po izboru projektanta.20 6..20 3.5 96. a u kuhinji samo izmeĊu donjih i gornjih kuhonjskih elemenata.32 5. samo nazubljeni sokl uz stepenice.460. 6.18 3. 24. Postava putem graĊevinskog ljepila na naprijed postavljenu glazuru sa 100% ljepljenjem. Sokl visine 10 cm Dobava i postava sokla visine 10 cm vezano za poploĉane podove. 1.08 8. Obraĉun po m¹ izvedenog sokla. UKUPNO RADOVI NA ZAŠTITI OD SUNCA: m² 120 205. a vezano na vanjske površine iz stavke 3. Aluminijske lamele dolaze na prozore. UKUPNO KERAMIĈARSKI RADOVI: m² 20 176. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3. 27×17 cm s duţinom 110 cm.2008.00 RADNJE SA SPUŠTENIM STROPOM XI.xls. kom 18 320.610.76 9.139. m¹ 144 52. klase veliĉine 20×20 cm. Poploĉavanje prostorije agregata Poploĉavanje podova i zidova u prostoriji agregata protukliznim glaziranim porculanskim keramiĉkim ploĉicama veliĉine 30×30 cm.40 5. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. m¹ 17 200. Vrstu i boju pomiĉnih aluminijskih lemela odreĊuje projektant.600. Visina 15 cm.10 IX.00 24. Ploĉice dolaze na vanjskim natkrivenim prostorima. Ploĉice na podu prostorije agregata lijepiti dvokomponentnim ljepilom i fugirati dvokomponentnom masom za fugiranje. samo vanjske protuklizne keramiĉke ploĉice s posebnom reljefnom strukturom. Poploĉavanje vanjskih podova Sve isto kao stavka 1. 98348485.

12 2. transporte. skelu. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1. Spušteni strop Dobava i ugradba osnovnog i spojnog materijala. Spušteni strop se izvodi od vodootpornih gips .xls.80 2.5×62.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sav materijal. krpanje rupa od vijaka. Obraĉun po m² stvarno obojene površine. d) zaštita kamene vune PE folijom kao Stopair ili odgovarajuća. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.2008. Spušteni strop se izvodi iznad svih prostorija o objektu kontrole naplate.94 60. ugradbu eventualno potrebnih aluminijskih profila.97 965. Strop se vješa na već pripremljene ĉeliĉne nosaĉe postavljene horizontalno na razmaku 120 cm. U jediniĉnoj cijeni je dobava i postava: a) podkonstrukcija s razmakom prilagoĊenim vrsti spuštenog stropa..55 SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI XII. m² 1536 20. 9. 3) trostruki premaz bojom kao “POLIFLOR” ili odgovarajućom.ms_office Strana: 154. razne zaštite i sl. Obraĉun po m² stvarno obojene površine.816. Bojenje izvesti gotovom tvorniĉkom bojom na bazi vapna kao “POLIFLOR” ili odgovarajućeg prema niţe navedenoj recepturi i to: 1) popravak manjih neravnina.941. samo gips kartonske ploĉe vodonepropusne na stropu sanitarija i kuhinje. Obraĉun po m² stvarno postvaljenog spuštenog stropa.75 70. c) ispuna stropa kamenom vunom kao Tervol DP-3 ili odgovarajuće debljine 5 cm. 45212-400-4474/2008.42 31. alat. Bojanje zidova i stropova s gletanjem Bojenje zidova i stropova u svim prostorijama gdje su ţbukane površine. zatvaranje spoja sa zidom pomoću akrila. Bojanje zidova i stropova bez gletanja Sve isto kao stavka 1.karton ploĉa s 5 cm toplinske izolacije i s metalnom podkonstrukcijom.874. Amstrong ili odgovarajuća (u svim prostorijama osim sanitarija) sa otpornošću na poţar. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.[227] .10. 1. te sav ostali pomoćni materijal.95 XI. 62. UKUPNO RADOVI SA SPUŠTENIM STROPOM: m² 420 144. e) potrebna radna skela.. Spušteni strop od vodootpornih ploĉa Sve isto kao stavka 1. 2) gletanje svih površina glet masom kao “POLIFIX” ili odgovarajućeg. m² 88 10.5 cm kao Owa.365. b) spušteni strop od gipsanih prefabriciranih ploĉa vel. Obraĉun po m² stvarno postavljenog spuštenog stropa. TakoĊer jediniĉnom cijenom obuhvatiti bandaţiranje spojeva gipsanih ploĉa koristeći samoljepivu mreţicu. god. samo bez gletanja. te izrada i montaţa spuštenog stropa u objektu. Toniranje boje u dogovoru s projektantom i investitorom. rad. m² 65 152.36 98348485. bojenje zidova i stropa u prostoriji agregata.

Obraĉun po m² obojene stolarije. UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI: m² 140 96. Znakovi su izraĊeni na samoljepivoj foliji ili plastici.08 XII. a ton boje odreĊuje projektant.10 13.44 XIII. Priĉvršćenje na zid posebnim ljepilom. s sukladno Zakonu o zaštiti na radu NN 59/96.482.44 22. 8.96 2. UKUPNO OZNAKE ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŢARA: 7 7 2 496. trajnoelastiĉnim kitom ili odgovatajućim brojem vijaka.408. Bojanje bravarije Bojenje crne bravarije i ĉeliĉne konstrukcije bojama na bazi epoksida.192.[227] 98348485. oznake vezane na ozljede na radu. U cijeni sav potrebni pomoćni materijal.20 4. Poslije sušenja prvog sloja boje ponoviti kitanje eventualno zaostalih neravnina. i 32. Bojanje stolarije Bojenje kompletne stolarije sa dovratnikom i krilom.449. zaštitu ostalih površina od prljanja.50 4. ĉlanak 31. poloţaj protupoţarnih aparata. komplet Obraĉun po kompletu. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti. 45212-400-4474/2008.475.48 3.454.449.2008. Krila se nakon nanošenja ventilirajuće zaštitne nitro boje špricaju sa bojom (neolin) koja ocrtava godove. 1 9. U objektima CP-a potrebno je postaviti kompletne znakove zaštite na radu i zaštite od poţara.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. m² 100 84. a sve prema projektu zaštite na radu i projektu zaštite od poţara.00 54. Dobava i postava protupoţarnih aparata Dobava i postava protupoţarnih aparata na objektu CP. Koristiti znakove izraĊene i odobrene od strane Zavoda za istraţivanje i razvoj sigurnosti (ZIRS). 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10 XIV.48 PROTUPOŢARNI APARATI I OZNAKE ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŢARA XIII. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije. kom Obraĉun po kom postavljenog aparata S-6 S-9 kom S-50 kom Dobava i postava znakova Dobava i postava znakova zaštite na radu i znakova zaštite od poţara.50 600. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal. ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA Strana: 155. Prije bojenja dovratnik zaštititi zaštitnom ventilirajućom bojom na koju se nanosi kit. od udara elektriĉne energije.10. Poslije sušenja kita obaviti brušenje pa tek onda nanos prvog sloja boje. 1.094. oznake svih prostorija. Zadnju ruku bojenja izvesti sa sjajnom bojom. 94/96 i 114/03.00 4. trostruki premaz epoksidnom bojom. god. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama. 9.964. kitanje i brušenje eventualnih neravnina. Obraĉun prema m² obojene površine. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.60 2. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer.204.xls. Poslije kitanja ponoviti postupak brušenja i bojenje drugog sloja.ms_office .

Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Sve prema statiĉkom raĉunu. izrada u radionici. kg 180 16. Izrada pomoćne konstrukcije Izrada pomoćne nosive konstrukcije na horizontalnom konzolnom dijelu krovišta kao nosaĉ maske koji prelazi preko objekta.978. projekciji 6.80 2. osnovni i spojni materijal.20 m¹. m² 260 73.20 98348485. Visina maske 870 mm. ljepenke na oplatu.00 105. Obraĉun po m² izvedene oplate. kg 1400 16.ms_office Strana: 156. kontinirati ‚ 40/40/3 horizontalno kao gornji i donji rub maske. 1. priĉvršćen sa ‚ 80/6.948.88 19.xls. 24 mm priĉvršćena na rogove. Dašĉana oplata Dašĉana oplata deb. obradu graĊe. 53. kg 3250 16. koji je duţan izraditi izvoĊaĉ ĉeliĉne konstrukcije. kao vertikalni nosaĉi priĉvršćeni u konzolu.9 mm /pravokutni profili/. Spreg na ravnini krova. U cijenu uraĉunati 2-kratnu antikorozivnu zaštitu. Valjani profili ‚40/40/3.988. kg 1640 16. Ojaĉanje donje veze sa L 40/40/4.20 2. skelu. 80/80/4.40 4. Spajanje varenjem.6 mm. vertikala sa kvadr. Obraĉun po kg izvedene konstrukcije. Duţina nosaĉa u hor. 45212-400-4474/2008.38 XIV. Montaţa roţenica Nabava i izrada u radionici.2008.38 26. alat. m² 260 76. Bitumenska ljepenka Dobava i postava bit.00 3. Obraĉun po kg izraĊenog vjetrovnog veza. transport na montaţu i montaţa glavnog nosaĉa nosive konstrukcije od gornjeg pojasa HEA 12 ili kvadratnog presjeka 120/60/4. TESARSKI RADOVI Jediniĉna cijena sadrţi sav rad. Od kvadrantnog presjeka 40/40/2. transport na montaţu i montaţa.235. sve unutarnje i vanjske transporte. Elementi spojeni varenjem.10.38 22.[227] .60 XV. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad. Izrada glavnog nosaĉa Nabava materijala. Glavnih nosaĉa 2. osnovni i spojni materijal. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena OPĆENITO: Ĉeliĉna nosiva konstrukcija sastoji se od: 1.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. god. transport na montaţu roţenica nosaĉa pokrova izvedenih od HOP ‚ 60/60/2.863. Montaţa se vrši prema montaţnom projektu i prema radioniĉkoj dokumentaciji. Spajanje varenjem.67 19. Obraĉun po kg montiranih roţenica. Roţenica. uzimanje mjera na licu mjesta.932.154. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.38 2. Vjetrovni vez Nabava i izrada vjetrovnog sprega u radionici. Obraĉun po m² postavljene ljepenke. Podloţna ploĉa sa Fischer vijcima. Obraĉun po kg izvedenog nosaĉa. UKUPNO ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA 1. transporte i sl. presj.

228.36 XVI. transport i montaţa na gradilištu. 1. Krov je 1-strešni s nagibom od cca 5%.21 XV. polaganjem u cem. m² 268 128. IzmeĊu najvišeg dijela krova i ţlijeba limovi su iz 1 dijela. UKUPNO KAMENARSKI RADOVI: m¹ 55 159. Obraĉun po m¹ postavljenih ţlijebova. a podgled po izboru /nije vidljiv/.80 8.ms_office Strana: 157. materijal. 4. Postava letvi Dobava i postava letvi 5/4 cm na dašĉanoj oplati za postavu pokrova. POKRIVAĈKI I LIMARSKI RADOVI OPĆENITO: – Izrada pokrova predviĊena je od profiliranog tvorniĉki obojenog ĉeliĉnog pocinĉanog lima debljine 0. ĉeliĉnog. mort. unutarnja 20 cm.10.5% prema odvodima. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Dobava i ugradba kamenih klupĉica Dobava i ugradba kamenih vanjskih i unutarnjih prozorski klupĉica iz neporoznog brušenog kamena debljine 2 cm. 1. Dašĉana podloga ţlijeba Izrada dašĉane podloge za horizontalni ţlijeb iz dasaka ĉetinara II. plastificiranog lima debljine 0.2008.764. a vidljivi opšavi i maske su od pocinĉanog. Rubove zaobliti. UKUPNO TESARSKI RADOVI: m¹ 60 19.80 XVII. Obraĉun po m¹ postavljenih kamenih klupĉica. Dolazi u padu 0. uskladištenje materijala na gradilištu u Sve limarske izraĊevine izvode se od ĉeliĉnog pocinĉanog lima debljine 0. Jednostrešni pokrov limom Izrada i montaţa 1-strešnog pokrova od pocinĉanog ĉeliĉnog obostrano obojenog lima s brtvljenjem horizontalnih spojeva trajno elastiĉnim kitom.7 mm i visine profilacije cca 55 mm.22 1. te u dogovoru sa nadzornim organom i projektantom. kompletnu skelu. Pocinĉani lim se meĊusobno spaja lemljenjem.84 98348485. širina cca 22 cm. m¹ 440 11. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3. Obraĉun po m¹ dašćane podloge.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. koji će odrediti boju. Dubina klupĉice vanjska 23. razne zaštite na radu.13 34. Obraĉun po m¹ postavljenih letvi.4 cm.6 mm.40 45. sve transporte. 2.20 4.153. Boje pokrovnog lima. spone za vezu s donjom konstrukcijom kao i krovne ljepenke na dodirnim mjestima s ostalim materijalima. Lim dolazi 1-struko. Obraĉun po m² izvedenog pokrova. a sa donje strane formirati okapnicu. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 8. /osnovni i spojni/.xls. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad. radne skele. U cijeni: uzimanje mjera na licu mjesta. izradu radioniĉkih nacrta. Obraĉun po m² jednostrešnog pokrovnog lima.[227] .932. god. Sve izvedeno prema detaljnom nacrtu i detaljima.55 mm. a plastificirani lim nerĊajućim vijcima i zakovicama. alat. opšava i sl. dobava osnovnog i spojnog materijala. klase deb. Ugraditi sa prepustom od min.60 KAMENARSKI RADOVI XVI. 45212-400-4474/2008.338. 4 cm.764. izrada u radionici.

10 4. VII. Ţlijeb je dilatiran. 4. Ţlijeb je presjeka 22×14 cm.42 m¹ 32 240. 45212-400-4474/2008.036.766. XVII. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2.10 3. Obraĉun po m¹ opšava ispod ţlijeba.736. VIII.692. kroz pokrov.00 kom 35 96.094.20 kom 3 144.6. XIII. doprema i montaţa vertikalnog ţlijeba za prihvat krovne vode. 1. Vertikalni ţlijeb Izrada.50 m¹ od ĉeliĉne cijevi promjera 108/3. Postava labuĊeg vrata Izrada i postava labuĊeg vrata razvijene duţine do 1. Obraĉun po komadu postavljenog otvora antene.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Sve sa spojnim i priĉvrsnim materijalom.ravni unutarnjeg okomitog dijela krova izmeĊu opšava iz poz. šir.19 74. Obraĉun po m¹ vertikalnog ţlijeba. Dole izvesti manĊetu za spoj na ljevano-ţeljezne cijev.792. Sve od ĉeliĉne cijevi promjera 108/3. 15×15×5 cm. Horizontalni sanduĉasti ţlijeb Izrada i montaţa horizontalnog sanduĉastog ţlijeba krovne vode od pocinĉanog lima 0. 5.816. 7. XIV.600. Izrada odzraĉnika Izrada i montaţa limenih odzraĉnika od lima kao pokrov.[227] 98348485. Montaţa u padu 0.687.xls. XI. Opšav ispod ţlijeba Izrada i postava dijela opšava na sanduĉasti ţlijeb ispod pokrova od pocinĉanog lima 0. Razvijena širina 33 do 40 cm. 6.091. 0. tako da max.60 45. XV.27 24.60 Strana: 158.51 242. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.55 mm. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.071. te s podloškom od bitumenske ljepenke. samo deblj. Opšav limom Opšav limom kao u poz. iznosi cca 11. Otvor antene Opšav limom kao pokrov na prodoru stupa antene ili sl.66 45. Obraĉun po kom izraĊenih odzraĉnika.72 REKAPITULACIJA V.55 54.192.10 5. 2. 3. 1 i horizontalnog ţlijeba.5%.48 22.24 7. razv. Obraĉun po kom postavljenih labuĊih vrata.98 m¹ 42 96. Obraĉun po m¹ opšava limom. IX.4 mm širine 22 cm.10 96. UKUPNO POKRIVAĈKI I LIMARSKI RADOVI: m¹ 42 192. klase deb. vel. 8.228.10. Dolaze uz viši rub krova.6 mm . VI. kao daskom ĉetinara II. VENTILIRANA FASADA BRAVARSKI RADOVI RADOVI NA LINOLEUM PODU STOLARSKI RADOVI KERAMIČARSKI RADOVI ZAŠTITA OD SUNCA RADNJE SA SPUŠTENIM STROPOM SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI PROTUPOŽARNI APARATI I OZNAKE ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA ČELIČNA KONSTRUKCIJA TESARSKI RADOVI 366.978.2008.363.ms_office .6.86 66. U cijeni navareni nosaĉi za sidrenje vertikale u zid objekta. god.6.55 mm. U cijeni izrada prikljuĉka na sanduĉasti ţlijeb i na odvodnu cijev vertikale od ĉeliĉnih cijevi promjera 108/3.50 kom 1 96.30 m¹. Vel.460. Obraĉun po m¹ horizontalnog saduĉastog ţlijeba.19 8.477.68 m¹ 60 96.10 63. 25 cm. X.00 70.14 432.10 105. XII.

. GRAĐEVINSKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI SVEUKUPNO: 1.40 7.190.38 2.xls.254.926. temelje vanjskih blokova. KAMENARSKI RADOVI 63. cca 50 cm ispod gotovog kolnika. Iskop za instalacioni kanal Sve isto kao iskop pod stavkom 2. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.258.ms_office Strana: 159.22 18. okna elektroinstalacija. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. okna naplatnih kućica. zaštitni blok ispred naplatne kućice. Iskop se obavlja 95% strojno.72 XVII.004.407. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar. Za plato je predviĊen samo osnovni nasip bez tampona i asfalta. POKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI 1. Iskopani materijal deponirati na udaljenosti 25 m¹ jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja.792. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa svake strane konstruktivnog elementa minimalno za 50 cm. B. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 8. 45212-400-4474/2008. okna odvodnje i ostala razna okna.111. BLOKOVI I BETONSKI KOLNIK GRAĐEVINSKI RADOVI ZEMLJANI RADOVI OPĆENITO: Iskop humusnog materijala i osnovni nasip obuhvaćeni su u Projektu prometnica za trasu ceste na kojoj se nalazi CP.764. tj. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.10.407.2008.[227] . a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60° ili koristiti razupiranje. REKAPITULACIJA A. nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju. razvod instalacija prema vanjskim blokovima. INSTALACIONI KANALI. Svi obraĉuni za iskop. Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na iskolĉenju svih elemenata. a 5% ruĉno. Obraĉun paušalno Iskop dubine preko 200 cm Iskop za temeljne stope i grede raznih širina u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom temeljnom tlu kategorijeC.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. I.22 13.80 XVI. postavljanje i odrţavanje iskolĉenih oznaka od poĉetka radova do predaje svih radova investitoru.926. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹. temelje treptaĉa. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto.04 1.60 3. paušal 1 7.34 UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: B. Dubina iskopa je preko 200 cm. god.34 2.62 98348485. m³ 780 23. samo iskop u zbijenom nasipu ili u sraslom temeljnom tlu za armirano-betonski instalacioni kanal izmeĊu kontrole naplate i naplatnih kućica.930.444. kao i sve ostalo potrebno za dovršenje cijele stavke. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal sa modulom zbijenosti Ms = 80 MN/m². Svi iskopi su predviĊeni u zbijenom nasipu od drobljenog kamena.40 2. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.190. A. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm. 1. m³ 571 23.

638.51 50. a) beton b) velikoplošna oplata m³ 55 422. Beton projektiranog sastava. tj. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 4.8 113.48 59. u armirano-betonske temeljne vanjskih blokova. okna ispod naplatnih kućica. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Nasipavanje debljine 20 do 30 cm Nasipavanje iskopanim materijalom (kamena sitneţ) bez primjesa humusa.[227] . U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dopremu materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.087. 45212-400-4474/2008.22 6. m³ 33. nogostupa i u zelenom pojasu.255. Obraĉun po m³ ugraĊenog fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska. Sloj ĉistoće Dobava i ugradba drobljenog kamenog materijala ili šljunka (sloj ĉistoće). Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju debljine 10 cm. m³ m² 98 265 480.71 I. temelje prednjih blokova uz naplatne kućice i zaštitne glave. razastiranje i planiranje ispod temeljnih stopa.26 47.04 15.843. 1. razastiranje i planiranje ispod. Obraĉun po m³ ugraĊenog fino drobljenog kamenog materijala ili šljunka. biojame.2008. god.82 23. odvodnih. septiĉke jame. klase C25/30 u velikoplošnoj glatkoj oplati. Nasip od drobljenog kamena ili šljunka Dobava i ugradba fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska.703. 1. trakastih temelja i greda (ukljuĉivo zatrpavanje eventualnog produbljenja ispod temelja). te nasipavanje. temenja blokova i raznih okana.xls. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. oko i iznad odvodnih i ostalih cijevi u zoni otoka. armirano-betonskog instalacionog kanala izmeĊu kontrole naplate i naplatnih kućica.53 II. instalacionog kanala. instalacionog kanala. okana odvodnje i ostalih raznih okana. blokova uz naplatne kućice. okana naplatnih kućica.986. temelja treptaĉa. Betoniranje armiranih temelja C25/30 Dobava i ugradba betona. Nasipavanje i zbijanje obavljeti u slojevima debljine 30 cm mjereno u zbijenom stanju. gline ili sliĉno naokolo izvedenih trakastih temelja i temeljnih stopa. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju minimalne debljine 10 cm ispod i 20 cm iznad tjemena cijevi. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou. te završno nasipavanje.ms_office Strana: 160.50 cm ispod kote budućeg kolnika. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Podloga od mršavog betona C12/15 Betoniranje betonske podloge od mršavog betona. Temeljne ĉašice su vanjskih dimenzija 165×165×100 cm. a do kote .40 6.5 105. temelja vanjskih blokova. okana elektroinstalacija. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: m³ 350 19.727.10 2. vanjskih blokova. Obraĉun po m³ izvedenog.90 98348485.71 3. Ms = 80 do 100 KN/m².00 5. ispod temeljnih greda. m³ 15. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. zaštitnih blokova ispred naplatnih kućica. ugraĊenog nasipa i preuzetog od strane nadzornog inţenjera zbijenog nasipa. elektro i ostalih okana. klase C12/15 debljine d = 10 cm.10. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.

48 59. Zidovi se izvode u velikoplošnoj glatkoj demontaţnoj oplati. u armirano-betonske stijenke okna ispod naplatne kućice.6 l/m³ betona.6 l/m³ betona.48 59. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. potrebnu njegu betona. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3. Svi zidovi okna ispod naplatne kućice izvode se od armiranog betona debljine 20 cm.6 l/m³ betona. a) beton b) velikoplošna glatka oplata Betoniranje armiranog okna naplatne kućice C25/30 Dobava i ugradba betona. klase C25/30. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.ms_office .148.84 3. 45212-400-4474/2008.02 10.[227] 98348485. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dopremu.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spravljanja u koliĉini od cca 0.10. god. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Beton projektiranog sastava. u velikoplošnoj glatkoj oplati.785. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu je potrebno dodati inhibitor korozije tip MCI . Armatura je iskazana u posebnoj stavci. Beton je klase 25/30 s dodatkom za vodonepropusnost i plastifikatorom. Beton projektiranog sastava. Nakon demontaţe oplate i izvlaĉenja spojnih vijaka konusne rupe je potrebno pripremiti i zatvoriti originalnim ĉepovima.68 20.711.911.32 1.xls. velikoplošnu glatku oplatu koju je prije montaţe potrebno dobro oĉistiti i namazati oplatnim uljem.48 59.2008. te otpornosti na utjecaj mraza i soli. a) beton b) velikoplošna oplata c) doplata za površinsku obradu Betoniranje armirane temeljne ploĉe naplatne kućice C25/30 Dobava i ugradba betona u armirano-betonsku temeljnu ploĉu i postolje naplatne kućice. m³ m² 33 66 480. Unutarnja oplata treba biti precizno izvedena zbog toga da se beton ne mora obraĊivati. Dimenzije instalacionog kanala vidljive su iz popreĉnog presjeka u projektima pojednih objekata. a) beton b) glatka oplata m³ m² 66 340 480. Beton projektiranog sastava.78 5. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI .570.26 31. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu je potrebno dodati inhibitor korozije tip MCI . m³ m² m² 22 182 89 480. te otpornosti na utjecaj mraza i soli.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0.16 Strana: 161.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spravljanja u koliĉini od cca 0. Beton mora zadovoljiti kriterije vodonepropusnosti.56 10. Armatura stjenki okana ispod naplatnih kućica obraĉunata je u posebnoj stavci.26 15. ugradbu.40 4.26 20. u stijenke armirano-betonskog instalacionog kanala.781. Beton mora zadovoljiti kriterije vodonepropusnosti. te sav potreban spojni materijal. Betoniranje armiranih stjenki kanala C25/30 Dobava i ugradba betona.855. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. klase 25/30.

23 40. te u vanjske zaštitne blokove.296.422. te raznih kemikalija (ulje.48 59. u armirano-betonski vanjski vidljivi dio naplatne kućice sa zaštitnim blokovima.50 25. a) beton b) glatka oplata Betoniranje postolja naplatne kućice i blokova C35/45 Dobava i ugradba betona. Za bolju ugradivost betona koristiti superplastifikator glenium 51. Za bolju ugradivost betona koristiti superplastifikator glenium 51.27 9.6 l/m³ betona. god. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI . u vanjske zaštitne bikove. 45212-400-4474/2008. Beton se mora njegovati jednim od sistema njegovanja. Beton projektiranog sastava. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI . Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.52 27. a prije poĉetka vezanja zagladiti bez izvlaĉenja cementnog morta.042. Površinu betona potrebno je nakon ugradnje betona.23 16. okna na temelju nadstrešnice i nosaĉe rampi. m³ m² m² 75 215 65. Izvodi se u ĉeliĉnoj najpreciznije izvedenoj oplati.336. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 6. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.52 27. Beton projektiranog sastava. Beton je klase C25/30. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.20 8.279. Beton projektiranog sastava.[227] . Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli. Armatura je prikazana u posebnoj stavci.40 2. klase C35/45. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. klase C35/45. Beton se mora njegovati jednim od sistema njegovanja.34 7.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0.54 118.54 118.481. Površinu betona potrebno je nakon ugradnje betona. nafta i sliĉno).IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli. m³ m² m² 30 70 75 544. a prije poĉetka vezanja zagladiti bez izvlaĉenja cementnog morta.80 1.25 98348485.25 544. te raznih kemikalija (ulje.2008.ms_office Strana: 162.840.776.26 7.76 8. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Betoniranje okna konrtole treptaĉa C25/30 Dobava i ugradba betona u okna kontrole treptaĉa.6 l/m³ betona. Armatura je prikazana u posebnoj stavci.15 159 480.xls. nafta i sliĉno). a) beton b) glatka ĉeliĉna precizna oplata c) doplata za površinsku obradu m³ m² 15.10. Izvodi se u ĉeliĉnoj najpreciznije izvedenoj oplati.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0. a) beton b) glatka ĉeliĉna precizna oplata c) doplata za površinsku obradu Betoniranje vanjskih zaštitnih bikova C35/45 Dobava i ugradba betona. Debljina stjenki okna prema projektu.

20 10. Hidroizolacione trake moraju biti 100% zavarene za podlogu kao i meĊusobno.814. Obraĉun po m² izraĊene hidroizolacije.91 84.089.82 859. transporte.2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.23 1. Armatura je obraĉunata u posebnoj stavci. god. ZIDARSKI RADOVI OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal. Druga traka mora imati pomak preklopa za 50% u odnosu na prvu. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete.xls. Podest izvesti po dimenzijama iz projekta. rad.6 l/m³ betona.825. 119. te dva sloja varene bitumenske ljepenke debljine 4 mm s meĊusobno zavarenim preklopima 10 cm. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI . obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu.866.40 76.81 II. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli. te raznih kemikalija (ulje.26 27. Hidroizolacija Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacija podova okna naplatne kućice. Hidroizolacija se sastoji od hladnog bitumenskog premaza.76 98348485. alat. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje betonske podloge od svih prljavština. 45212-400-4474/2008. nanošenje sloja prajmera (resitol) i varenje prve i druge trake. Donja podloga mora biti propisno suha što se dokazuje mjerenjem postotka vlage na površini betona. razne zaštite i sl. u armirano-betonski podest ispred ulaza u naplatne kućice.272. Armatura mora biti ĉista od hrĊe i svih masnoća.[227] .48 59. m² m² 95 140 76.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0.45 11. savijanje.41 6. sjeĉenje. Beton projektiranog sastava.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Betoniranje podesta ispred kućice C25/30 Dobava i ugradba betona. Obraĉun po kg ugraĊene armature. te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorniĉkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom. Betonski podest je od betona klase C25/30 s finom obradom gornje površine betona.99 III. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 9.00 491. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova. sidra. a) horizontalna hidroizolacija b) vertikalna hidroizolacija 1.8 14.ms_office 7.40 Strana: 163. 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente. kg kg 18640 11200 6. a) beton b) glatka oplata c) doplata za površinsku obradu Armatura Dobava.5 40 480.306. izrada i postava betonskog ţeljeza prema Izvedbenom projektu armature. Nosive i pregradne zidove takoĊer je potrevno povezati preklapanjem opeke.27 1. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ravnanje.482. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. nafta i sliĉno). a) rebrasta armatura RA-400 b) mreţasta armatura MAG-500 UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI: m³ m² m² 3.

3. Cijevi je potrebno postaviti na sloj finog pijeska.xls.25 III.02 74.80 3.00 5.50 221. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno.35 8. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno.671. te zatrpati slojem finog pjeska. 45212-400-4474/2008. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno. Obraĉun po komadu ugraĊenog šahta. sati sati 70 70 43.16 35.44 2. Cijevi je potrebno sloţiti u instalacionom kanalu i zatrpati ih finim pjeskom.355.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.674.40 10. a) cijevi promjera 300 mm b) cijevi promjera 200 mm c) cijevi promjera 160 mm d) cijevi promjera 110 mm Ostali zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom.026. ASFALTERSKI RADOVI 98348485.16 12. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: kom 56 980. Obraĉun po m¹ ugraĊenih cijevi.02 74.24 51.20 1.96 1.90 3. m¹ m¹ m¹ m¹ 85 85 40 40 149.11 102.40 4. m¹ m¹ m¹ m¹ 198 45 45 45 149.11 102.16 29.587.424.313.934. Obraĉun po m¹ ugraĊenih cijevi. m¹ m¹ m¹ m¹ 816 40 292 75 74. a) cijevi promjera 300 mm b) cijevi promjera 200 mm c) cijevi promjera 160 mm d) cijevi promjera 110 mm PVC ili okiten cijevi za razvod instalacija Dobava i postava PVC ili Okiten cijevi za razvod instalacija od naplatnih kućica do zaštitnih i vanjskih blokova.56 43.523.76 IV. Prije zatrpavanja pijeskom potrebno je otvore u zidu okna ispod naplatne kućice i u oknima zidarski zatvoriti i obraditi.726.[227] . god.98 54. uĉvrstiti ih.88 3. Obraĉun po m¹ ugraĊenih cijevi. uĉvrstiti ih i zatrpati ih finim pjeskom. Laki lijevano-ţeljezni poklopci Dobava i ugradve lakih lijevano-ţeljeznih poklopaca na elektro šahtovima i šahtovima odvodnje.78 4. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika.2008.726. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2. Cijevi PVC za instalacioni kanal Dobava i postava PVC cijevi za razvod instalacija kroz instalacioni kanal.20 6. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.56 43.40 60.982.ms_office Strana: 164. Prije zatrpavanja pijeskom potrebno je otvore u oknima zidarski zatvoriti i obraditi. Prije zatrpavanja pijeskom potrebno je otvore u zidu okna ispod naplatne kućice zidarski zatvoriti i obraditi.40 1.32 31. a) cijevi promjera 160 mm b) cijevi promjera 110 mm c) cijevi promjera 60 mm d) cijevi promjera 40 mm PVC cijevi za odvodnju Dobava i postava PVC cijevi za razvod instalacije odvodnje.70 2.590. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.840.942.355. Cijevi je potrebno sloţiti na posteljicu od finog pijeska.10.56 43.

98348485.53 491.2008. 45212-400-4474/2008. 32. Po ravnosti i po vlaţnosti površina mora biti sukladna OTU-u. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Tvrdo-lijevani asfalt TLA 11 mora biti izveden sukladno Opće tehniĉkim uvjetima za radove na cestama 2001. Hidroizolacija mora biti izvedena sukladno Opće tehniĉkim uvjetina za radove na cestama 2001. poglavlje 6-07. UKUPNO ASFALTERSKI RADOVI: m² 680 47. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.28 OBRTNIĈKI RADOVI BRAVARSKI RADOVI CRNA BRAVARIJA OPĆENITO: Crna bravarija izraĊena je od NP i HOP vuĉenih profila. a) ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI ASFALTERSKI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: 50. Prije ugradbe bravariju je potrebno dobro oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i odmastiti. II.130. razastiranje. doprema i ugradba tvrdo-ljevanog asfalta TLA 11 na otocima izmeĊu prolaza. dobava i spravljanje mješavine tvrdo-lijevanog asfalta. nanošenje temeljnog i brtvenog sloja. Jediniĉnom cijenom obuhvatit sve radove od pripreme površine pjeskarenjem ili saĉmarenjem.00 32. knjiga IV. a svi spojevi su izvedeni putem varenja. obraĊene kvarcnim pijeskom. V. B. sa svim transportima i prenosima. Sva tekuća i kontrolna ispitivanja moraju odgovarati OTU-u.986.[227] .130. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1. posipanje drobljencem. Tvrdo-lijevani asfalt TLA11 Izrada.25 IV. mase 250 gr/m².356. te brtveni sloja od jedne plastomerne bitumenske trake kao Bitufix PES 5 M1. valjanje valjkom.00 REKAPITULACIJA I.76 32. god. što dokazuje nadzorni inţenjer upisom u GraĊevni dnevnik. A.130. Obraĉun po m² stvarno izvedene površine. poglavlje 7-01. te dobro otprašiti. knjiga III. ĉišćenja površine ispuhivanjem.xls. zavarene 100% izravno na temeljni sloj.9.10. Na ovako pripremljenu površinu izvodi se temeljni sloja od dvokomponentne reakcijske epoksidne smole bez otapala i punila. Prije izrade tvrdo-lijevanog asfalta površina betona se mora saĉmariti ili pjeskariti kako bi se odstranila cementna skramica. Svi okviri imaju ugraĊene pracne za usidrenje. te antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.ms_office Strana: 165. Tvrdo-lijevani asfalt TLA 11 se izvodi u sloju prosjeĉne debljine 30 mm.424. IV. ugraĊivanje.99 221. raznošenje. Tvrdo-lijevani asfalt se dilatira reškama širine 10 do 15 mm u polja. III.00 796.814. sukladno dilatacijama u betonskoj ploĉi.

xls. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti kompletnu izradu antikorozivnu zaštitu sa vrućim pocinĉavanjem. Sidrena ploĉa za ugradbu zaštitne ĉeliĉne ograde je dimenzija cca 30×30 cm izraĊena od ploĉevine 10 mm sa 4 ankera duţine 30 sm na ĉijem donjem kraju se nalazi kuka.04 5. Sidrene ploĉe za zaštitnu odbojnu ogradu 30×30 cm Izrada. doprema na gradilište i ugradba sidrenih ploĉa za ugradbu kućišta podiznih rampi. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-CRNA BRAVARIJA: kom 14 321. dopremu na gradilište i ugradbu u otoke i ispred objekta kontrole naplate. 45212-400-4474/2008.a na gornjem je urezan navoj M14 u duţini od 3 cm.10. Slobodne krajeve ugraditi u sjenku okna 15 cm duboko.6 cm Izrada. Sidrene ploĉe za treptaĉ 20×20×0. Obraĉun po komadu izraĊene i ugraĊene penjalice. Utor za vrijeme betoniranja bora biti ispunjen stiroporom kako bi se utor saĉuvao ĉistim. kom 376 313.82 354. Sve izraditi prema Izvedbenom projektu.289.63 V. Jednostrana odbojna distantna ograda Izrada. kom 14 431. doprema na gradilište i ugradba zaštitnog metalnog vruće pocinĉanog odbojnika (ograde) sa stupom i distancerom. Ploĉe se ugraĊuju na meĊusobnom osnom razmaku od 133 cm. SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI 98348485. 6. god. Sve izraditi prema Izvedbenom projektu.503. dopremu na gradilište i ugradbu u otoke ispred i iza naplatne kućice. Obraĉun po komadu sidrene ploĉe.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.63 222. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1. Obraĉun po komadu sidrene ploĉe. Penjalice izraditi od rebrastog betonskog ĉelika promjera 16 mm savijenog u obliku slova ''U'' ĉija je širina 45 cm. Penjalice se ugraĊuju na meĊusobnom razmaku od 30 cm.a na gornjem je utor u koji se ubacuje ''T'' vijak.98 3. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. doprema na gradilište i ugradba ĉeliĉnih sidrenih ploĉa za ugradbu zaštitne ĉeliĉne odbojne ograde.91 118.64 2. Sidrena ploĉa za ugradbu treptaĉa je dimenzija 20×20 cm izraĊena od ploĉevine 6 mm sa 4 ankera duţine 30 sm na ĉijem donjem kraju se nalazi kuka.45 4.76 4.030. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti kompletnu izradu antikorozivnu zaštitu sa vrućim pocinĉavanjem.[227] . Obraĉun po komadu sidrene ploĉe.370. Obraĉun po m¹ izraĊene i montirane zaštitne ograde.a na gornjem je urezan navoj M14 u duţini od 3 cm. a udaljenost od zida je 16 cm. Sidrena ploĉa za ugradbu kućišta podiznih rampi je dimenzija 40×40 cm izraĊena od ploĉevine 6 mm sa 4 ankera duţine 30 sm na ĉijem donjem kraju se nalazi kuka. Ĉeliĉne penjalice u oknima odvodnje Izrada i doprema na gradilište i ugradba ţeljeznih penjalica u oknima odvodnje.2008. m¹ 515 431.ms_office Strana: 166.16 3. Nakon ugradbe penjalice premazati dvostrukim premazom sa resitolom. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti kompletnu izradu antikorozivnu zaštitu sa vrućim pocinĉavanjem. kom 48 72. doprema na gradilište i ugradba sidrenih ploĉa za ugradbu treptaĉa na vanjskim blokovima. Sidrene ploĉe za kućišta podiznih rampi Izrada. dopremu na gradilište i ugradbu u vanjske blokove.11 VI.504.042.

Površinu je potrebno oĉistiti od neravnina i prljavštine. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1.54 274.63 2. Bojenje bravarije Bojenje crne bravarije i ĉeliĉne konstrukcije bojama na bazi epoksida.884. 45212-400-4474/2008.94 BETONSKI KOLNIK Nearmirana betonska ploĉa.5 103.xls.ms_office . m² 550 58. ugradnji i njezi sloja. izradu dilatacija. nafte i ulja. zaštitu ostalih površina od prljanja. 32. UKUPNO BETONSKI KOLNIK: 132.0 cm.59 3.461.370.29 C. VI.06 4. C. god.606.373.83 395. obraditi veće neravnine i površinu obraditi sa reperaturnim mortom. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama. d=15.091. te sav rad na izradi i ugradnji ploĉe. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal.2008.86 VI. upotrebu opreme te sav rad na izradi. B.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Završna obrada sokla materijalom kao mozaikputz od Baumita ili odgovarajući.10. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije. Obraĉun prema m² obojene površine.[227] 98348485. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. upotrebu opreme. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju. 1. m³ 460 288. m² 70 69. Obraĉun po m² stvarno obraĊenog sokla.40 407. pripremu podloge. Prije nanošenja završne obrade sokla površinu je potrebno ponovno impregnirati (grundirati).10 Strana: 167.20 3. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer. UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI: m² 37. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti.70 2. Obraĉun po m² obojene površine.83 REKAPITULACIJA V.7-02) Obuhvaća nabavu materijala. prijevoz. Zaštita betona oko naplatnih kućica Zaštita vidljivog dijela betona oko naplatnih kućica.091.834. trostruki premaz epoksidnom bojom.5-02) Obuhvaća nabavu materijala. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. d = 22 cm Cementom stabilizirani sloj od mehaniĉki zbijenog zrnatog kamenog materijala (OTU III st. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju m³ 505 544. Premaz bojom mora biti otporan na djelovanje soli i mraza. kitanje i brušenje eventualnih neravnina. BRAVARSKI RADOVI SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: 354. C30/37 (OTU IV st.613. Zaštita betonske površine blokova Dobava materijala i bojanje betonske površine zaštitnih blokova posignal bojom s gletanjem glet masom za vanjske radove. prijevoz.992. cijelu površinu impregnirati.11 41. Boju završne obrade odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom.00 41.

A. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa svake strane konstruktivnog elementa minimalno za 50 cm.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.10 1.22 1. Za plato je predviĊen samo osnovni nasip bez tampona i asfalta.10. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.. Obraĉun paušalno.606. Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na iskolĉenju svih elemenata. 3. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal sa modulom zbijenosti Ms = 80 MN/m². nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju.28 395. paušal 1 7.94 407. postavljanje i odrţavanje iskolĉenih oznaka od poĉetka radova do predaje svih radova investitoru. BLOKOVI I BETONSKI KOLNIK UKUPNO: 796. GRAĐEVINSKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI BETONSKI KOLNIK INSTALACIONI KANALI. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. m³ 60 23. Iskop dubine do 200 cm Iskop za temeljne ĉašice u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom temeljnom tlu kategorije C. Iskopani materijal deponirati na udaljenosti 25 m¹ jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja.424. a 5% ruĉno.461. god. Odnosi se na produbljenje iskopa za monolitne temeljne stope u sluĉaju da tlo nema propisanu nosivost. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar.599. 1.20 98348485. 45212-400-4474/2008.356.xls. C.2008. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60° ili koristiti razupiranje. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena REKAPITULACIJA A. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹. Svi iskopi su predviĊeni u zbijenom nasipu od drobljenog kamena.393.40 3.ms_office Strana: 168.32 ĈELIĈNA NADSTREŠNICA GRAĐEVINSKI RADOVI ZEMLJANI RADOVI OPĆENITO: Iskop humusnog materijala i osnovni nasip obuhvaćeni su u Projektu prometnica za trasu ceste na kojoj se nalazi CP. m³ 720 23.40 2. Iskop dubine preko 200 cm Sve isto kao stavka 2.407. I. kao i sve ostalo potrebno za dovršenje cijele stavke. B.40 7. cca 50 cm ispod gotovog kolnika. Iskop se obavlja 95% strojno.[227] .407.718. samo dubine preko 200 cm. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Svi obraĉuni za iskop. Dubina iskopa je do 200 cm. 2. tj. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto.22 16.

5 m³ betona i 0. kg kg 18500 14000 6.008.585. Obraĉun po kg ugraĊene armature.898.50 cm ispod kote budućeg kolnika. god. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: m³ 515 19. m³ 15 422. 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente.518.342.41 6. Za 1.2008. izrada i postava betonskog ţeljeza prema Izvedbenom projektu armature.705.26 105.79 II. okana odvodnje i ostalih raznih okana. Nasipavanje i zbijanje obavljeti u slojevima debljine 30 cm mjereno u zbijenom stanju.22 9.30 2. a) beton b) dašĉana oplata Armatura Dobava. Beton temelja stupova nadstrešnice C16/20 Dobava i ugradba betona. a do kote .[227] . raznih okana. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dopremu materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹. m³ m² 220 515 480.10. sjeĉenje. u dašĉanoj oplati. klase C16/20. te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorniĉkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom.04 98348485.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. savijanje. razastiranje i planiranje ispod temeljnih stopa. 2. ispod temelja ĉeliĉne nadstrešnice klase C12/15 debljine d = 10 cm. Nasipavanje debljine 20 do 30 cm Nasipavanje iskopanim materijalom (kamena sitneţ) bez primjesa humusa.30 5. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Beton podloge C12/15 Betoniranje betonske podloge od mršavog betona. Obraĉun po m³ ugraĊenog fino drobljenog kamenog materijala ili šljunka. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju debljine 10 cm.ms_office Strana: 169. u armirano-betonske temelje ĉeliĉnih stupova nadstrešnice.00 4.425. gline ili sliĉno naokolo izvedenih temeljnih stopa. stup ide 0.48 59. 1. Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete. 45212-400-4474/2008.71 I. te nasipavanje. ugraĊenog nasipa i preuzetog od strane nadzornog inţenjera zbijenog nasipa.81 118.49 37. Armatura mora biti ĉista od hrĊe i svih masnoća. Obraĉun po m³ izvedenog. Beton projektiranog sastava. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.7 m² oplate.90 3. Sloj ĉistoće Dobava i ugradba drobljenog kamenog materijala ili šljunka (sloj ĉistoće). kom 18 784. (ukljuĉivo zatrpavanje eventualnog produbljenja ispod temelja). Obraĉun po kom ugraĊenih stupova.60 30. obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu.126.xls. instalacionog kanala. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ravnanje. tj.340. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. a) rebrasta armatura RA-400 b) mreţasta armatura MAG-500 Namještanje za ugradbu stupova Postava .82 6.namještanje po vertikali i horizontali i ugradnja stupova sitnozrnim betonom C25/30. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Ms = 80 do 100 KN/m². 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 4. Tlocrtna dimenzija temelja je 320/270 cm. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 95.78 14. m³ 19 105. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou.

Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.949. 32.78 III. god. Visina skele iznosi cca 5.40 3.liĉilaĉke radove. razne zaštite i sl. Nosive i pregradne zidove takoĊer je potrevno povezati preklapanjem opeke.94 380.81 OBRTNIĈKI RADOVI ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA 98348485. II. III.169. Pokretna ĉeliĉna skela Dobava. izrada i demontaţa skele nakon dovršenja svih radova. A.xls. IV.0 m¹. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.169. Visina skele iznosi cca 6.33 II.44 IV.10.690. Fasadna skela Dobava. kom 1 440.425. betonom C25/30 . Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika. UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI: kom 18 529.00 32. Obraĉun po kom izvedenih stupova. Obraĉun po m² montirane skele. Odnosi se na rad u visokim prostorima (ĉeliĉna nadstrešnica). TESARSKI RADOVI OPĆENITO: Oplata svih betonskih i armirano-betonskih elemenata ukljuĉena je u jediniĉne cijenu istih i prikazana kroz betonske i armiranobetonske radove.Izvodi se nakon montaţe kompletne konstrukcije.79 380.59 58. 2. ZIDARSKI RADOVI OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal. sidra. sati sati 60 60 44.80 REKAPITULACIJA I.145. Zalijevanje stupova Zaljevanje stupova /unutrašnjost/ sitnozrnim plast. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova.527.78 32.0 m³ betona.494. m² 1450 22.40 6. alat. izrada i demontaţa skele nakon dovršenja svih radova. UKUPNO TESARSKI RADOVI: 1.145. rad. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: 1.2008.949.509. ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI TESARSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: 37. Za 1 stup ide cca 1. 9.24 IV.42 III.44 2. Ostali zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom. B.0 m¹.liĉilaĉke radove. V. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 5.80 456.44 440.675.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.[227] . Obraĉun po kom skele. te otprema pokretne ĉeliĉno-drvene skele za bravarske i soboslikarsko . Odnosi se na rad u visokim prostorima (ĉeliĉna nadstrešnica).ms_office Strana: 170. transporte.44 6. 45212-400-4474/2008. te otprema pokretne ĉeliĉno-drvene skele za bravarske i soboslikarsko .

IzvoĊaĉ je duţan prije poĉetka radova radioniĉku dokumentaciju dati na pregled projektantu koji će na istu dati pismenu suglasnost. a na krovu je izlazno okno vel. Stupovi se nakon montaţe popunjavaju betonom što je obuhvaćeno u troškovniku.00 m¹. Po konstruktivnom sistemu se sastoji od sistema sekundarnih i glavnih rešetkastih nosaĉa. vijcima M 16.6. te montaţu svih konstruktivnih elemenata na licu mjesta. ĉišćenje od rĊe .2008. transport na gradilište i montaţa podroţnica U PN 160.370. transporte. ĉišćenje od rĊe /pjeskarenjem/ 2-kratni antikorozivni premaz. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.xls. Obraĉun po kg postavljenih podroţnica. Svi konstruk.rešetkasti nosaĉi Izrada i montaţa nosaĉa fasade kao rešetkastih nosaĉa sastavljenih od pojaseva duţine 6.38 262. elementi su od cijevnih profila Ĉ-1212. Dobava i postava podroţnica Nabava materijala.10. vertikala kvadratnog presjeka 80/80/3. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Izrada radioniĉke dokumentacije obuhvaćena je u jediniĉnoj cijeni stavaka ponudbenog troškovnika.38 188. IzvoĊaĉ je duţan izvršiti izmjeru izvedenih temeljnih ĉaša prije poĉetka radova. 1. alat.9 mm sa prikljuĉkom na cijev kvadratnog presjeka 100/100/4 gore i dolje. Naokolo nadstrešnice je maska od obojenog lima. a valjani profili . izrada u radionici. Nadstrešnica je projektirana na “dvije vode”. U stupove nadstrešnice ugraĊene su cijevi za odvod krovne vode. Montaţa se vrši prema montaţnom projektu. Kao pokrov sluţi ĉeliĉni profilirani pocinĉani obojeni lim. kg 16000 16. Izrada i montaţa nosaĉa fasade . Jediniĉna cijena takoĊer obuhvaća izradu i putem varenja montaţu ĉeliĉnih ploĉica od plosnog ĉelika za meĊusobnu vezu svih bravarskih izraĊevina kao i pocinĉane vijke za montaţu istih na gradilištu. meĊusobno ukrućenih spregovima.080. 70×70 cm.00 2. uputama statiĉara i prema radioniĉkoj dokumentaciji koju je duţan izraditi izvoĊaĉ ĉeliĉnih konstrukcija.00 Strana: 171. izradu radioniĉke dokumentacije. dijagonala kvadratnog presjeka 40/40/2.pjeskarenjem te 2-kratni antikorozivni premaz na bazi epoksida. Obraĉun po kg montiranog nosaĉa.ĈN 24 B1.00 mm. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena OPĆENITO: Nadstrešnica se izvodi iznad cestarinskog prolaza.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. kg 11500 16.ms_office . Oslonjena je na 12 stupova s razmakom osi 15. Izrada i montaţa nosaĉa spuštenog stropa Izrada i montaţa nosaĉa spuštenog stropa od pravokutnih valjanih profila /HOP/ presjeka 60/120/4. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad.38 98. skelu. Montaţa odozdo na nosivu konstrukciju putem kutnih profila i vijaka. god. Sva montaţa na gradilištu je putem vijaka. Preko svega u uzduţnom smjeru dolaze ĉeliĉne roţenice. 45212-400-4474/2008.00 odnosno 6. Obraĉun po kg izvedenih rešetkastih nosaĉa. kg 6000 16.[227] 98348485.00 3. oslonjenih na ĉeliĉne cijevne stupove koji su upeti u temeljne stope.280.0 m¹ i kvadratnog presjeka 80/80/3. osnovni i spojni materijal.6 mm.

20 105. Dobava cijevi za odvodnju vode Nabava materijala. Vertikale iste dimenzije.00 5. kg 3800 16. Obraĉun po kom izvedenih ĉeliĉnih stupova.00 6. Izrada i montaţa krovne rešetke l = 15. god.20 45.38 475.00 9. Svaki stup je teţine cca 800 kg. Gore izvesti spoj na limeni lokac. Obraĉun po kg izvedene krovne stabilizacije.6 mm. kvadratnog presjeka 80/80/3. te izrada ĉeliĉne okrugle cijevi promjera 152.6 mm i kvadratnog presjeka 60/60/2. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 4.090. Obraĉun po kg izvedenih popreĉnih spregova.426.00 10. dijagonala od kvadratnog presjeka 80/80/3. izrada u radionici i montaţa krovnog sprega u ravnini plafona od pojaseva NPU 80. UgraĊuje se u ĉeliĉni stup. a dolje na okno odvodnje pod kutem 120°.990.20 + 5×6.00 m¹.9 mm. 1. Obraĉun po kg izvedenih uzduţnih rešetki.38 171. Sastavljene od gornjeg i donjeg pojasa od kvadratnog presjeka 80/80/3. Obraĉun po kg izvedenih zabatnih rešetki. Sluţi za odvodnju krovne vode.xls. popreĉni spregovi Nabava materijala.5 mm.4/12.9 mm i vertikala kvadratnog presjeka 100/100/4. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.5 mm.0. izrada u radionici.300. kom 18 1. duţine cca 550 cm. 1. kom 18 11. 4.0 mm. kg 2800 16.ms_office .0 + 2.5 mm.[227] 98348485.0 m¹ Nabava materijala. izrada i montaţa krovne rešetke sastavljene od gornjeg i donjeg pojasa vel. izrada u radionici i montaţa krovne stabilizacije.00 8.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Dobava ĉeliĉnih stupova Nabava materijala te izrada ĉeliĉnih stupova od cijevi 406. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.560. kg 29000 16.10 m¹.84 Strana: 172. kg 6500 16.88 25. Dobava krovnog sprega u ravnini plafona Nabava materijala.60 212.38 90.360.00 7. kg 5500 16. Antikorozivna zaštita kao pod poz. kg 10500 16. U cijeni izrada veznih elemenata za horizontalnu konstrukciju i izrezivanje otvora za odvodne cijevi krovne vode. te dijagonala od kvadratnog presjeka 50/50/2.284.80 11. Antikorozivna zaštita kao poz. dijagonala od kvadratnog presjeka 70/70/3.0 mm.4/4. Dobava krovne stabilizacije Nabava materijala.2008.20 61.6 mm. kvadratnog presjeka 90/90/4. U cijeni zaštita izvana i iznutra vrućim bitumenom ili bojom na istoj bazi. Poloţene na stupove.793. Obraĉun po kg izvedenog krovnog sprega. krovnih spregova meĊu konstrukcijom od NPU 80 i dijagonala L 40/40/4. Obraĉun po kg izvedenih krovnih rešetki. a sastoje se od donjeg i gornjeg pojasa dim.10.683.2 mm i isto takve vertikale rešetke kom 2. Izrada i montaţa zabatnih rešetki Izrada i montaţa zabatne rešetke raspona 15.9 mm. dijagonala L 40/40/4 mm i vertikala nosaĉi plafona kvadratnog presjeka 60/120/4. Izrada i montaţa uzduţne rešetke Izrada i montaţa uzduţne rešetke vel.020. 45212-400-4474/2008. Obraĉun po kom izvedenih cijevi za odvodnju vode. montaţa krovne stabilizacije u plohi krova i plohi podgleda sastavljene od dijagonale od L 40/40/4 i horizontalnog štapa od kvadratnog presjeka 40/40/2. Dobava krovne stabilizacije.

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.00 18.38 40.864.[227] .38 111.4/2.880. ţeljeza privaruju na ĉeliĉnu konstrukciju nadstrešnice. kg 6800 16. m² 250 313. Sluţi kao nosaĉ krovne svjetlosne trake. Obraĉun po kg izvedenog ĉeliĉnog okvira nosaĉa semafora. Dimenzije obavezno uskladiti prema detalju proizvoĊaĉa trake.6 s antikorozivnom zaštitom. ĉišćenje od rĊe /pjeskarenjem/ 2-kratni antikorozivni premaz i montaţa elemenata spojeva koji sudjeluju u ukupnoj teţini sa 10%. kg 850 16.20 137. shemi bravarije i uputama projektanta. Nosaĉi limene maske Izrada i montaţa popreĉnih i uzduţnih nosaĉa limene maske .923. Ukupna visina 800 cm.nosaĉa sema-fora izraĊenog od HOP nosaĉa ‚50/50/3 mm Antikorozivna zaštita kao pod poz.00 16. Obraĉun po kg montiranih nosaĉa krovne svjetlosne trake. 1. m¹ 600 254. Dobava pomoćne konstrukcije hodne staze Nabava materijala.38 13.384. ĉišćenje od rĊe /pjeskarenjem/ 2-kratni antikorozivni premaz. Gore je zaštitni rukohvat /ograda/ visine 100 cm.nosaĉ semafora Nabava materijala. ţeljeza promjera 18 mm.38 64.2008.9 i promjera 42. 25/2 mm. Ljestve se “noţicama” od bet.00 19. Izrada i montaţa ljestvi Nabava materijala. Dolaze penjalice od vertikalnih cijevi promjera 30 mm i preĉki od bet.00 14. Izvesti ju od ĉeliĉne pocinĉane rešetke vel. Širina hodne staze 80 i 120 cm. Širina penjalica 60 cm. transport na montaţu i montaţa ĉeliĉnog okvira . kg 2500 16.10. Limeni pocinĉani profili 50×40 mm Obraĉun po m¹ nosaĉa limene maske.95 78. izrada u radionici.950. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 12.40 17.700. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. montaţa leţajeva krovnih rešetki na stupu HEA-A200. 45212-400-4474/2008.50 15. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.ms_office Strana: 173. Obraĉun po kg izvedene pomoćne konstrukcije hodne staze. izrada u radionici.487. S antikorozivnom zaštitom. Dobava i montaţa hodne staze Nabava materijala. 350×60 mm debljine lima 3 mm. izrada u radionici. Obraĉun po kg izvedenih krovnih rešetki na stupu. kg 8500 16. Dobava ĉeliĉnog okvira .80 152.00 13. kom 1 4. izrada u radionici.80 98348485. Leţajevi krovnih rešetki na stupu Nabava materijala. izrada u radionici.222. ‚ 60/60/2.po horizontali /6 kom/. Obraĉun po kom ljestvi. transport na montaţu i montaţa ĉeliĉnih ljestvi za pristup na hodnu traku unutar nadstrešnice. kg 3960 16. transport na montaţu i montaţa hodne staze unutar nadstrešnice. te meĊusobno povezani cijevima promjera 30/3 mm. Obraĉun po m² postavljene trake.40 4. Montaţa HOP C nosaĉa Dobava i montaţa HOP C nosaĉa vel. transport na montaţu i montaţa pomoćne konstrukcije nosaĉa hodne staze i ograde hodne staze. izrada u radionici.xls. Sve prema općim uvjetima. Montaţa elemenata spojeva Nabava materijala.222. Sve izvesti od kutnog ţeljeza L 60/60/6. Obraĉun po kg izvedenih elemenata spojeva.

Okvir je od “C” HOP profila 220×40×3 mm. Obraĉun po kom okvira okna za izlaz na krov. Montaţa nosaĉa rasvjetnih tijela Izrada i montaţa nosaĉa rasvjetnih tijela ugraĊenih u podgled nadstrešnice. kompletnu skelu. Obraĉun po kg montiranih nosaĉa rasvjetnih tijela. vel. Gore je otklopno okno od HOP ‚20/30/2 mm ukrućenog dijagonalama i vezanog na donji okvir putem navarenih 2 kom petlji za metalna vrata. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad. Boje pokrovnog lima u dogovoru s projektantom kao i podgled. 1. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Krov je 2-strešni s nagibom od cca 15%. Dolazi na podgled nadstrešnice.5 mm s profilacijom visine 12 do 18 mm i obojen RAL 9002 /bijelo/. Pokrov nadstrešnice Izrada i montaţa pokrova nadstrešnice od pocinĉanog ĉeliĉnog obostrano obojenog lima s brtvljenjem horizontalnih spojeva trajno elastiĉnim kitom. Sve izvedeno prema detaljnom nacrtu i detaljima. ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA UKUPNO: kg 1750 16. koji će odrediti boju. Svj. POKRIVAĈKI I LIMARSKI RADOVI OPĆENITO: Izrada pokrova predviĊena je od profiliranog tvorniĉki obojenog ĉeliĉnog pocinĉanog lima debljine 0.00 98348485.196. Lim dolazi 1-struko. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 20.20 196. materijal. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.xls. Dolaze HOP nosaĉi ›40/40/3 mm. god. 4.0 m¹.10. Svi spojevi i prelazi . IzmeĊu sljemena i ţlijeba limovi su iz 1 dijela. Izrada podgleda Sve isto kao u poz.00 2. 45212-400-4474/2008. /osnovni i spojni/. Okvir okna za izlaz na krov Izrada okvira okna za izlaz na krov nadstrešnice. Obraĉun po m² izvedenog pokrova.34 VI.60 231.463. izradu radioniĉkih nacrta. U kompletu i pristupne ljestve od okna do hodne trake. 70×70 cm. m² 980 236. samo lim debljine 0.lomovi lima s umetanjem “Z” ili više sliĉnih završnih i prelaznih profila ulaze u jediniĉnu cijenu. visine do 2.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. alat.00 2.38 28.00 V.00 21.7 mm i visine profilacije cca 55 mm. razne zaštite na radu.368. Obraĉun po m² izrade podgleda.868. kom 1 4.368. m² 980 200.2008. 1. Za ukrućenje u otvorenom poloţaju okvir i otklopno okno povezati pocinĉanim lancem. te u dogovoru sa nadzornim organom i projektantom.ms_office Strana: 174.665. Obraĉun po m² pokrova nadstrešnice.[227] . Vijci su oblikom prilagoĊeni donjem nosaĉu /NPU 10 i HOP 60/60/3.373. uskladištenje materijala na gradilištu i sl. sve transporte.

Vijci i podl.5%. god. dole je pasica i sudar s horizontalnim ţlijebom.55 6. 1.90 17.45 95. Obraĉun po m¹ postavljenih sljemenjaka Izrada opšava na sudaru krova i maske Opšav /limom kao poz.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. /unutarnja strana/.5 do 0.45 86.40 98348485. ploĉice u boji kao maska /kao poz. širine 80 cm. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.80 6. 1. Vezano na izradu maske iz poz.55 18.9 do 1.š.50 1. Duţina pojedinog elementa ne smije biti kraća od 450 cm. gore r. razv.6 mm. Obraĉun po m¹ opšava na sudaru krova i maske. razvijena širina 50 do 10 cm.10.xls.6 mm.ms_office Strana: 175.00 7. 6. 7 koji se podvlaĉi pod pokrovni lim. Uĉvršćenje nehrĊajućim vijcima na donju ĉeliĉnu konstrukciju. Spoj s donjim pokrovom izvesti “NA ĈEŠALJ”.454. 45 cm c. m¹ m¹ m¹ 210 210 19 86. Sve komplet. Za spoj na vertikalu izvesti rukavce promjera 120 mm.3 m¹. vertikalno r. samo po kosini. Obraĉun po m¹ opšava limom. dole r.š. širine 30 cm i opšav s pasicom za vezu s opšavom iz poz. m¹ 210 81. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. kao što to izvodi firma “HOESCH” BAUSYSTEME GMBH WIEN.815.154.40 54. Opšav limom Opšav limom opisanim pod poz.50 18. Izvedba horizontalnog sanduĉastog ţlijeba Izvedba horizontalnog sanduĉastog ţlijeba krovne vode od pocinĉanog lima 0. m¹ 70 95. Komplet s pocinĉanim nosaĉima na razmaku 80 cm. Dolazi gotov tvorniĉki prefabriciran fasadni element s visinom 600 mm i debljinom lima 0. a u meĊuprostore umetnuti brtve od bitumenizirane spuţvaste gume.2008. a nad ţlijebom ima okap.0 mm. m¹ 136 400. Obraĉun po m¹ postavljene maske. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3./. m¹ 4 200.052. te pokrivanje sljemena. 20 cm Izrada i postava sljemenjaka Izrada sljemenjaka od lima opisanog pod poz. duţ.688. Ţlijeb je presjeka 28×10 cm. Masku sastaviti od 3 kom opisana “HOESCH” ELEMENTA /ukupna visina maske 180 cm. Ţlijeb je dilatiran tako da max. Lim je bez profilacije i u debljini 0. m¹ 220 236. iznosi cca 10.[227] . Dolazi ravno. 1/ na sudaru krova i maske. U cijeni podvuĉeni dodatni lim razv. gornji i donji horizontalni. gore se lim podvlaĉi pod masku.š. Obraĉun po m¹ izvedenog horizontalnog sanduĉastog ţlijeba.20 800.60 52. 1. Ţlijeb izvesti s uzduţnim nagibom 0. Lim je razv.50 8.199. Obraĉun po m¹ opšava po kosini. 20 cm b. 3. Obraĉun po m¹ maske. Opšav vertikalnog pojasa Obostrani opšav vertikalnog pojasa /maske/ naokolo nadstrešnice s profiliranim obojenim ĉeliĉnim pocinĉanim limom. U cijeni opšivanje istaka nosaĉa semafora. Boja po izboru projektanta. Izrada opšava po kosini Sve isto kao poz.45 5. širina 50 cm. 45212-400-4474/2008.154.00 4. a.

kom 86 409.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.ms_office .5 mm.90 9. Prodor za antenu Doplata za izradu opšava na prodoru antene kroz krov. U cijeni obujmice za vješanje na ĉel.xls.516. Razvijena duţina 440 cm.montira se nakon postavljenih semafora i promjenjivih znakova. otvora 74×74 cm. su putem lukova s R min.20 582. U cijeni izvedba i prikljuĉak “LABUĐEG VRATA” istog promjera kao ţlijeb. 1/ uz svjetlosne trake. Obraĉun po m¹ izvedenog opšava. 50×50 cm.50 35. 6 cm. Obraĉun po kom izvedenog opšava.80 VI. U cijeni prikljuĉak na gornju horizontalu i na donji revizioni lonac. Opšav nakon montaţe semafora Izrada opšava od lima kao pokrov deblj.55 mm i s promjerom ø 120 mm. god. kom 7 163.40 10. kom 18 195.00 12.10. rukavac za spoj na ĉeliĉnu odvodnu cijev.60 721. Opšav limom na izlazu Opšav limom /kao poz. Obraĉun po kom montiranog limenog "lonca" Opšav limom na sudaru podgleda Opšav limom kao u poz. 30×20 cm i s visinom 40 cm.40 22. Debljina lima 0. vel. Obraĉun po kom izvedenog labuĊeg vrata. Sve od pocinĉanog lima 0.048. Obraĉun po kom izvedenog opšava. 1/ uz izlaze na krov.80 2. U cijeni prilagodbe profilaciji pokrovnog lima. širina 50 cm. 1. Obraĉun po kom izvedenog opšava. te na sudaru podgleda i opšava iz poz. konstrukciju. 1 /samo ravni/ na sudaru podgleda i ţiĉanog pletera. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 9.80 15.217. m¹ 122 81. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. duţina 220 cm. Razv.00 17.70 11.20 14.20 382. kom 2 291. Opšav kod montaţe rasvjetnih tijela Izrezivanje i pripasivanje lima na podgledu prilikom montaţe upuštenih rasvjetnih tijela s izradom opšava kao u poz. U obliku L 25/25 mm. Lim je savijen pod 90° s r. Obraĉun po m¹ izvedenog opšava. Obraĉun po kom izvedenog opšava.991. Montaţa limene cijevi Sve isto kao poz.25 Strana: 176. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 4a. PredviĊene dim. Montaţa limenog "lonca" Izrada i montaţa limenog “LONCA” na spoju limenog ţlijeba i odvodne cijevi.š. Spoj limene vertikale i lonca izvesti tako da isti moţe posluţiti za reviziju i ĉišćenje lonca i vertikale. Izvedba labuĊeg vrata Izvedba i montaţa vertikalnog labuĊeg vrata. m¹ 175 127. = 200 mm. “LONAC” je tl. Dolazi . 0. a dole ø 133 mm tj.948. Gore izvesti otvor ø 120 mm za spoj na vertikalu. Svi prelazi vertikale na horizontalu i sl. POKRIVAĈKI I LIMARSKI RADOVI UKUPNO: kom 18 163. U cijeni prilagodbe profilaciji pokrovnog lima.00 13. 20. Obraĉun po kom opšava kod montaţe rasvjetnih tijela.65 3. samo veza naplatna kućica – nadstrešnica /promjera 40 cm/.[227] 98348485.40 16.146. 13.20 48. kom 1 382. Opšav uz svjetlosne trake Opšav limom /kao poz.5 mm. širina 50 cm. m¹ 240 200.295. Svj.2008. dim.521. 45212-400-4474/2008. Razv.

Završno liĉenje se predviĊa epoksidnim bojama i to 3-kratni premaz u boji po izboru projektanta. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.84 2. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 1.172. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije. RADOVI SA SVJETLOS.455. U cijeni doplata za izradu i montaţu srednjih sljemenskih i krajnjih završnih elemenata prilagoĊenih nagibu pokrova. Obraĉun po m¹ izvedenog dašĉanog korita. Obraĉunato u ĉeliĉnoj konstr.530.5 cm od mekog drva II. U cijeni dobava i postava 1 sloja krovne ljepenke s gornje strane. širinom 70 cm i s podmetaĉima za postizanje nagiba ţlijeba.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. dorada.28 IX. Obraĉun po m¹ izvedenih drvenih gredica. UKUPNO: m¹ 48 1. antikoro-zivnim sredstvom. Ugradba pocinĉanim ĉeliĉnim vijcima. Sastavljena je od srednjih elemenata duţine 130 cm i krajnjih elemenata promjenjive duţine.05 6.24 TESARSKI RADOVI VIII. kom 12 97.2008. Montaţa krovne svjetlosne trake Dobava. 4. Podnoţje stupa u visini 50 cm obojiti u crno. m² 135 48.[227] .xls. Dolazi gredica 8×5 cm impregnirana 2-kratno.75 98348485.05 5. Izrada dašĉanog korita Izrada i montaţa dašĉanog korita . m¹ 112 37. popravak temeljnog premaza i završno liĉenje /2-bojno/ ĉeliĉnih stupova koji se izvode na slijedeći naĉin: Nanošenje dva zaštitna sloja na konstr. Dolazi daska deblj.ms_office Strana: 177. Ukupna duţina jedne trake je 5.60 2.215. klase. LIĈILAĈKI RADOVI Završno liĉenje Nabava materijala.64 VIII.68 10. 1.40 74. Postava putem pocinĉanih vijaka na donji ĉeliĉni “C” profil.33 73. 1. 1.10. TESARSKI RADOVI UKUPNO: m¹ 112 52. Obraĉun po m² liĉene konstrukcije.045. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena RADOVI SA SVJETLOSNIM TRAKAMA VII. Ista dolazi na sudaru drveta s ĉelikom. transport na montaţu i montaţa krovne svjetlosne trake od 1-strukog akrilnog mlijeĉnog stakla. Montira se na dodatni nosaĉ od HOP C profila /obuhvaćeno u brav.7 m¹. TRAK.628. izrada i montaţa drvenih gredica za naknadnu montaţu svjetlosnih traka. Obraĉun po kom izvedene dilatacije svijetlosnih traka. god. traka je korisne vel. L = 150 cm s vanjskom širinom = 170 cm. 1.podloge za postavu horizontalnog ţlijeba.70 VII.829.486. radovima/. U cijeni dobava i postava bitumenske “IZO” trake širine 60 mm. Isporuĉuje se bez nastavnog vijenca. 45212-400-4474/2008. Dobava drvenih gredica Dobava. 2. s razv. Obraĉun po m¹ izvedene svjetlosne trake Izrada i montaţa dilatacije svjetlosnih traka Izrada i montaţa dilatacije svjetlosnih traka iz poz.

ms_office .IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Završno liĉenje konstrukcije Nabava materijala.406.04 648. Završno bojanje konstrukcije predviĊa se bojama na bazi epoksida. 2-kratno.[227] 98348485.690. 2. LIĈILAĈKI RADOVI UKUPNO: m² 3350 48. Liĉenje nekonstruktivnih elemenata Sve isto kao poz. 1.463.09 REKAPITULACIJA V.50 3.25 74. Popravak bojom limene maske Liĉenje .403.628.418. m² 70 36. LIČILAČKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: B. TESARSKI RADOVI IX. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 4.071.20 4. Izvodi se samo na manjim oštećenjima. 2.762.xls.045.34 721.09 3. a prema opisu pod poz.BIJELO/.72 6.20 3.64 34.80 7. plavo b.81 3.05 160. 3. a. gorivo i sl. 2. Obraĉun po m² liĉene površine. m² 150 36. vertikalne limene maske naokolo nadstrešnice.659. B.418.28 223. 45212-400-4474/2008.20 REKAPITULACIJA A. Popravak liĉenja Isto kao poz. POKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI VII. Boja kao podgled. /Napomena: liĉe se okviri s ţiĉanim pleterom na podgledu/. GRAĐEVINSKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI ČELIČNA NADSTREŠNICA UKUPNO: 456.01 NADSTREŠNICA PARKIRALIŠTA GRAĐEVINSKI RADOVI ZEMLJANI RADOVI Strana: 178. 2kratno. I.52 5.04 IX.60 11. Popravak liĉenja Liĉenje popravak podgleda pokrovnog profiliranog lima bojama po izboru projektanta. Obraĉun po m² liĉene površine. m² 18 41.64 749.967.2008. ČELIČNA KONSTRUKCIJA VI. bojom po izboru projektanta.04 2.64 41. samo liĉenje nekonstruktivnih elemenata. /Izvodi se samo u koliko isporuĉeni lim nije obojen bojom RAL 9002 . Obraĉun po m² liĉene površine. RADOVI SA SVJETLOSNIM TRAKAMA VIII. 5.24 10.977. ţuto Liĉenje podnoţja stupa Liĉenje podnoţja ĉeliĉnog stupa u visini 50 cm CRNOM BOJOM /na bazi bitumena/ otpornom na atmosferilije. god.403. Obraĉun po m² liĉene površine. A.522.10. m² 18 36. Obraĉun po m² liĉene površine. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2. popravak temeljnog premaza i završno liĉenje krovne ĉeliĉne glavne i sekundarne konstrukcije koja se izraĊuje na slijedeći naĉin: Ĉišćenje i popravak zaštitnog temeljnog premaza. Obraĉun po m² liĉene površine.popravak bojom kao poz. 5.859. Izvodi se 2-kratno nakon montaţe maske. m² m² 840 280 41. samo podgled vidljive limarije: horizontalni i vertikalni ţlijebovi.00 223.516.373.071. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.

Svi iskopi su predviĊeni u zbijenom nasipu od drobljenog kamena.003. Iskop dubine do 200 cm Iskop za temeljne ĉašice i temelje grede u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom temeljnom tlu kategorije C. Obraĉun paušalno. a do kote . 45212-400-4474/2008. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.10. gline ili sliĉno naokolo izvedenih trakastih temelja i temeljnih stopa.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.00 98348485. a 5% ruĉno. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dopremu materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹. Iskop se obavlja 95% strojno.50 cm ispod kote budućeg kolnika. m³ 50 19. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal sa modulom zbijenosti Ms = 80 MN/m². Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa svake strane konstruktivnog elementa minimalno za 50 cm. m³ 100 23. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. m³ 10 23.2008. Odnosi se na produbljenje iskopa za monolitne temeljne stope u sluĉaju da tlo nema propisanu nosivost. 1. kao i sve ostalo potrebno za dovršenje cijele stavke. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena OPĆENITO: Iskop humusnog materijala i osnovni nasip obuhvaćeni su u Projektu prometnica za trasu ceste na kojoj se nalazi CP. Nasipavanje debljine 20 do 30 cm Nasipavanje iskopanim materijalom (kamena sitneţ) bez primjesa humusa. tj. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto. samo dubine preko 200 cm. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm.22 2. Nasipavanje i zbijanje obavljeti u slojevima debljine 30 cm mjereno u zbijenom stanju. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60o ili koristiti razupiranje. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. god. cca 50 cm ispod gotovog kolnika. Iskop dubine preko 200 cm Sve isto kao stavka 2. Ms = 80 do 100 KN/m².xls.[227] . Za plato je predviĊen samo osnovni nasip bez tampona i asfalta. postavljanje i odrţavanje iskolĉenih oznaka od poĉetka radova do predaje svih radova investitoru. temenja blokova i raznih okana. Dubina iskopa je do 200 cm.00 3. Svi obraĉuni za iskop. tj.ms_office Strana: 179.003.00 3.322. Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na iskolĉenju svih elemenata. instalacionog kanala.00 2.22 961. Iskopani materijal deponirati na udaljenosti 25 m¹ jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja.. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹. nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju.20 4.22 232. paušal 1 3.

god.13 6.2008. okana elektroinstalacija.26 75. Beton oko ĉeliĉnog stupa C25/30 Dobava i ugradba betona.[227] 98348485.33 II. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.82 2.5 422.835. Tlocrtne dimenzije ĉašice za zalijevanje su 25×25 cm. Izvodi se u glatkoj ĉetverostranoj oplati. Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete.82 1. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Beton podloge C12/15 Betoniranje betonske podloge od mršavog betona. klase C25/30. m³ 2. savijanje. armirano-betonskog instalacionog kanala izmeĊu kontrole naplate i naplatnih kućica. 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente. 1. Obraĉun po komadu ugraĊenog betona u ĉašice. Sloj ĉistoće Dobava i ugradba fino drobljenog kamenog materijala ili šljunka (sloj ĉistoće). izrada i postava betonskog ţeljeza prema Izvedbenom projektu armature.71 I.057. Armatura mora biti ĉista od hrĊe i svih masnoća.26 1. a) beton b) glatka oplata Armatura Dobava. Beton projektiranog sastava klase C16/20.xls. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. sjeĉenje.40 3. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Beton projektiranog sastava.05 2. Armatura je iskazana u posebnoj stavci. te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorniĉkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom. Zaštitni blok je tlocrtnih dimenzija 40×40 cm. a visine 40 cm i to cca 10 cm ispod gornje kote kolnika.ms_office . 317. u zaštitni dio oko ĉeliĉnog stupa nakon izvedenog zalijevanja. a) beton b) dašĉana oplata c) oplata ĉašica Sitnozrnati beton za zalijevanje C25/30 Dobava i ugradba betona nakon ugradnje ĉeliĉnih stupova nadstrešnice parkirališta sa sitnozrnatim betonom klase C25/30.92 4.10.266.28 10.570. m³ m² kom 22 72 5 480. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ravnanje.48 59. temelja treptaĉa.777. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. te nasipavanje. biojame. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.201. obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu.72 376. trakastih temelja i greda (ukljuĉivo zatrpavanje eventualnog produbljenja ispod temelja). Obraĉun po kg ugraĊene armature.536. kom 6 422. Beton temelja stupova nadstrešnice C16/20 Dobava i ugradba betona u temeljne stope nadstrešnice parkirališta tlocrtnih dimenzija 300/100 cm. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju debljine 10 cm.56 4. ispod temelja ĉeliĉne nadstrešnice klase C12/15 debljine d = 10 cm. okana odvodnje i ostalih raznih okana. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 5. okana naplatnih kućica. a dubina iznosi 60 cm. temelja vanjskih blokova.80 5.48 59. m³ m² 2. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: m³ 3 105.5 30 480. 45212-400-4474/2008. kg Strana: 180. razastiranje i planiranje ispod temeljnih stopa.20 1. zaštitnih blokova ispred naplatnih kućica.

24 IV. Visina skele iznosi cca 4. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika.44 III. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova.[227] .ms_office Strana: 181. Nosive i pregradne zidove takoĊer je potrevno povezati preklapanjem opeke.59 58.682. UKUPNO TESARSKI RADOVI: 1.65 III.896. TESARSKI RADOVI OPĆENITO: Oplata svih betonskih i armirano-betonskih elemenata ukljuĉena je u jediniĉne cijenu istih i prikazana kroz betonske i armiranobetonske radove. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: 1.8 mm i visine profilacije cca 55 mm. transporte. Boju lima odrediti će projektant iz vaţećih RAL boja. kom 1 440.2008.xls. Obraĉun po kom izvedene skele. profiliranog debljine 0. UgraĊuje se na potkonstrukciju vijĉanjem.10.40 1. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena b) mreţasta armatura MAG-500 kg 1600 6.028. izrada i demontaţa skele nakon dovršenja svih radova. god. sati sati 10 10 44.5 m¹.liĉilaĉke radove. alat. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. sidra.90 582. plastificiranog. kao i sav ostali pripadajući alat.44 440. Ostali zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom. rad.81 10. razne zaštite i sl.00 II. 445. ZIDARSKI RADOVI OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal. Pokretna ĉeliĉna skela Dobava. Krov se izvodi kao jednostrešni u blagom nagibu od cca 6° stupnjeva. 98348485. skela. KROVOPOKRIVAĈKI RADOVI OPĆENITO Pokrivanje kompletnog krova ĉeliĉne nadstrešnica pokrovom od ĉeliĉnog. bitumenizirane samoljepive spuţvaste trake na mjestima dodira ili sudara s drugim materijalom.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. U jediniĉnu cijenu ulazi dobava i postava lima. svi transporti i sl. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. sav spojni i vezni materijal.30 V. Lim je tvorniĉki pocinĉan i plastificiran s obje strane. UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI: 32. te otprema pokretne ĉeliĉno-drvene skele za bravarske i soboslikarsko . prilagodba sljemenjacima i uvalama.44 IV. Odnosi se na rad u visokim prostorima (ĉeliĉna nadstrešnica). 440. 45212-400-4474/2008.

65 440.55 3.028.8 mm Obraĉun po m² izvedenog pokrova. spone za vezu s donjom konstrukcijom kao i krovne ljepenke na dodirnim mjestima s ostalim materijalima.062. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Lim se odgovarajućim inox vijcima.30 89.33 32.075. A. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno. Upotrijebiti ravni ĉeliĉni pocinĉani i plastificirani lim boje i debljine kao pokrov. m¹ m¹ 42 10 86.8 mm.ms_office .495.60 31.50 4.8 mm.45 95. radne skele.40 48. Obraĉun po m¹ izraĊenog opšava. m² 31 227.50 3.00 2. 4.50 7.45 V.10.630. m² 135 236. Lim je ĉeliĉni pocinĉani i plastificirani ravni lim. Na ĉeliĉnu podkonstrukciju nalijepiti bitumeniziranu samoljepivu traku za odvajanje lima i ĉelika.30 REKAPITULACIJA I.941. god.90 955. Obraĉun po m² izraĊenog krova. Obraĉun po m² izvedenog opšava. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Kvaliteta lima prema naprijed navedenom opisu. III. UKUPNO KROVOPOKRIVAĈKI RADOVI: 1.xls. m¹ 52 86.30 48. Razvijena širina lima iznosi cca 30 cm.[227] 98348485. a) horizontalni opšav b) opšav po kosini Opšav na sudaru maske i donjeg limenog podgleda Dobava materijala i izvedba opšava na sudaru maske i donjeg limenog podgleda na ĉeliĉnoj nadstrešnici. Opšav vanjske vertikalne maske Dobava materijala i izrada obostranog opšava vanjske vertikalne maske. transport i montaţa na gradilištu.2008. II. sa plastiĉnom podloškom. U limu maske treba ostaviti otvore za dinamiĉku hignalizaciju oko koje treba napraviti opĉav. Opšav na sudaru maske i gornjeg pokrovnog lima Dobava materijala i izvedba opšava na sudaru maske i gornjeg pokrovnog lima na ĉeliĉnoj nadstrešnici. Debljina lima iznosi 0. kao i sav originalni spojni i potrošni materijal. izrada u radionici.052. V.835.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.44 1.682. IV.8 mm. fiksiraju na donji ĉeliĉni UPE 160 profil pomoću 4 samobušeća i samourezujuća vijka. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.075. ĉeliĉnog. Pocinĉani lim se meĊusobno spaja lemljenjem. Upotrijebiti ravni plastificirani aluminijski lim boje i debljine 0. a plastificirani lim nerĊajućim vijcima i zakovicama.02 Strana: 182. ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI TESARSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: 6. plastificiranog lima debljine 0. dobava osnovnog i spojnog materijala. U cijeni: uzimanje mjera na licu mjesta. Razvijena širina lima iznosi cca 30 cm. 45212-400-4474/2008. Maska je na boĉnim stranicama konstantne visine.8 mm. a vidljivi opšavi i maske su od pocinĉanog. Pokrov od lima a) lim debljine 0. Sve limarske izraĊevine izvode se od ĉeliĉnog pocinĉanog lima debljine 0. Obraĉun po m¹ izraĊenog opšava.

Radioniĉku dokumentaciju duţan je izraditi izvoditelj radova. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. ĉišćenje od hrĊe pjeskarenjem. s pojaĉanjima od plosnog ĉelika debljine 16 mm.xls.ms_office Strana: 183. osnovni i spojni materijal. Oslanja se na stupove od ĉeliĉnih cijevi promjera 168. Montaţa se obavlja prema montaţnom projektu.ĉeliĉne rešetke. koju je duţan izraditi izvoĊaĉ ĉeliĉne konstrukcije. OBRTNIĈKI RADOVI ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA NADSTREŠNICA OPĆENITO: Ĉeliĉna konstrukcija se izvodi prema priloţenim shemama. ĉišćenje od hrĊe pjeskarenjem. dvokratnu antikorozivnu zaštitu bojom na bazi epoksida. Preko ĉvornih ploĉa na stupove se oslanjaju glavni rešetkasti nosaĉi koji nose sekundarne nosaĉe . 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena B. Kompletnu radioniĉku dokumentaciju za ĉeliĉnu nadstrešnicu duţan je napraviti izvoditelj radova i dostaviti je projektantu na ovjeru. te sa vjetrovnim spregovima od ĉelika promjera 16 mm. Sva montaţa na gradilištu obavlja se pomoću vijaka.9 mm. alat. god. izrada. VI. glavnih nosaĉa od kvadratnog profila 120×80×5 mm. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sav rad.048. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.00 98348485. Svi spojevi na ĉeliĉnoj konstrukciji su putem varenja i pocinĉanih vijaka s maticama. Oko ĉeliĉne nadstrešnice je maska obuĉena sa obojenim limom. 1. te ugradbu ĉeliĉnih stupova u već pripremljene temeljne ĉašice koje je izvoditelj radova duţan prethodno geodetski prekontrolirati. Ĉeliĉna konstrukcija nadstrešnice je izraĊena od stupova promjera 101. te dvokratnu antikorozivnu zaštitu bojom na bazi epoksida. Ĉeliĉna konstrukcija se izvodi iznad parkirališta cestarinskog prolaza. te revidentu na reviziju prije poĉetka izvoĊenja radova. kg 5800 16. roţenica UPE 100. Za pokrov se koristi ĉeliĉni pocinĉani i profilirani plastificirani lim. Ĉeliĉna konstrukcija nadstrešnice Dobava materijala. te montaţu svih konstruktivnih elemenata na licu mjesta.2008. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti osnovni i spojni materijal.[227] . doprema na gradilište i montaţa kompletne ĉeliĉne konstrukcije za nadstrešnicu izraĊene od ĉelika kvalitete ST37. transport. uputama statiĉara i prema radioniĉkoj dokumentaciji. Ĉeliĉnu konstrukciju izvesti u skladu s projektom i statiĉkim raĉunom.56 96.10. 45212-400-4474/2008. te ju dostaviti na odobrenje projektantu.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. statiĉkom raĉunu i uputama projektanta.6×2. izradu radioniĉke dokumentacije. Obraĉun po kg izraĊene konstrukcije. IzvoĊaĉ radova je duţan obaviti izmjeru izvedenih temeljnih ĉaša prije poĉetka radova. detaljima.3×10 mm. Ĉeliĉna nadstrešnica je projektirana s jednostrešnim padom. Stupovi ĉine kut od 87°.

spojeve horizontalnih i vertikalnih ţlijebova. Visina nosaĉa maske je 430 mm.812. Zajedno sa ţlijebom izvodi se podvlaĉenje lima pod pokrovni lima sa obe strane limom cca 50 cm duboko. izrada i montaţa potkonstrukcije za horizontalni ţlijeb.410.xls. a meĊusobno su povezani vertikalama od plosnog ĉelika na razmaku cca 60 do 70 cm.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.8 mm. LIMARSKI RADOVI OPĆENITO: Svi limeni opšavi. Obraĉun po kg izraĊene konstrukcije.40 163. Ukupna razvijena širina lima iznosi cca 160 cm. Sve ostalo prema opisu iz stavke 19. kg 100 16. Podkonstrukcija za horizontalni ţljeb Dobava materijala. Sve ostalo prema opisu iz stavke 19. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu materijala.56 VI. a) aluminijski ţlijeb b) rukavac 1.00 106. 1. odnosno prema shemama i detaljima. upotrebu krana. odnosno 180 mm. nosaĉe horizontalnih i vertikalnih oluka. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. a na direktnom spoju s drugom vrstom lima ili metalom treba umetnuti bitumeniziranu spuţvastu samoljepivu mekanu traku. izrada i montaţa nosaĉa maske nadstrešnice od pravokutnih profila 50×30×2. Obraĉun po kg izraĊene konstrukcije. UKUPNO ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA: kg 550 16. Zajedno sa ţlijebom izvesti i opšav sa unutarnje strane maske u limu kao i završni pokrov. Isto tako u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu i postavu trake od krovne ljepenke na svim dodirnim mjestima lima s betonom ili drugim materijalom.00 VII.ms_office .80 Strana: 184.108. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu donjeg rukavca promjera 10 cm i duţine 30 cm.[227] 98348485. Vertikalna maska nadstrešnice Dobava materijala. Obraĉun po m¹ stvarno izraĊenog ţlijeba i komadu rukavca. Horizontalni sanduĉasti ţljeb Izrada i ugradba horizontalnog sanduĉastog ţlijeba širine š = 26 cm od ĉeliĉnog pocinĉanog i plastificiranog lima debljine 0.6 mm i plosnog ĉelika 50×10 mm. 45212-400-4474/2008. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2.. odnosno prema shemama i detaljima. Pravokutni profili 50×30 mm dolaze po horizontali gore i dolje.40 81.. m¹ kom 26 2 400. izradu u radionici. god.656.56 9. tako da se dobije pad ţlijeba prema ispustima od cca 1%. izradu i postavu spona na zabatnim opšavima. Ispod lima potrebno je postaviti bitumeniziranu samoljepivu spuţvastu traku.00 3. promjenjive visine. skelu.10.2008.90 10. transport i montaţu na gradilištu. horizontalni i vertikalni oluci i sliĉno izvode se od ĉeliĉnog pocinĉanog plastificiranog ravnog lima debljine 0. Za priĉvršćenje na ĉeliĉnu konstrukciju na istom razmaku dolaze gore i dolje dodatni nastavci od plosnog ĉelika duţine 120 mm.6 mm i priĉvršćuje se varenjem na roţenicu UPE 100 na razmaku od 60 do 70 cm. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Podkonstrukcija je izraĊena od kvadratnog profila 20×20×2.7 mm. prikljuĉak vertikalnih oluka u lijevano-ţeljezne cijevi.

i na objektu kontrole naplate na 1 mjestu. UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI: m² 130 54. kitanje i brušenje eventualnih neravnina. m² 3 54. Vertikalni ţljeb promjera 10 cm Izrada i ugradba vertikalnog ţlijeba krovne vode promjera 10 cm.70 13. b) labuĊi vrat 50 cm Snjegobran Izrada i montaţa snjegobrana na krovu objekta. 163.00 Strana: 185. m¹ 26 86.261. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti. Obraĉun po m² obojene površine. te izradu labuĊeg vrata i spoj na rukavac horizontalnog ţlijeba.2008.10. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije.00 2. Duţina snjegobrana je jednaka duţini objekta. zaštitu ostalih površina od prljanja. 98348485. Izvodi se u visini cca 50 cm. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. LabuĊi vrat je razvijene duţine 50 cm. Bojenje crne bravarije Bojenje crne bravarije i ĉeliĉne konstrukcije bojama na bazi epoksida. Snjegobran u popreĉnom presjeku ima oblik cijevi i izraĊen je od ĉeliĉne pocinĉane plastificirane cijevi promjera 40mm. god. 1.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Doplata za dodatno bojenje crne bravarije Doplata za dvokratno dodatno bojenje podnoţja stupova ĉeliĉne konstrukcije nadstrešnice sa crnom bojom otpornom na atmosferilije. trostruki premaz epoksidnom bojom. 45212-400-4474/2008.00 13. 2.55 86. Vertikalni ţlijeb dolazi na objektu ĉeliĉna nadstrešnica na 2 mjesta. LIMARSKI RADOVI VIII. Obraĉun po m¹ stvarno ugraĊenog snjegobrana.80 127.60 VIII. tj. a boje je kao i krov.759.20 SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI VIII. izrada mandţete.812. sol i gorivo.[227] . jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama.098.20 7. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.759. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer.247.80 REKAPITULACIJA VI.45 VII.40 172. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2.xls. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu spoja na donju lijevanoţeljeznu cijev. Sve vertikale dolaze sa jedne strane.261.90 3. Obraĉun prema m² obojene površine. Obraĉun po m¹ stvarno izvedenog ţlijeba i komadu labuĊeg vrata i donje mandţete. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine. Sve se izraĊuje od ravnog obojenog lima kao pokrov objekta. SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: B.45 764. Priĉvršćenje za krov se obavlja s vijcima sa specijalnim kapama za istaku na limu.80 7. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal. straţnja strana objekta kontrole naplate. ČELIČNA KONSTRUKCIJA NADSTREŠNICA VII.ms_office 106.833.60 7. UKUPNO LIMARSKI RADOVI: m¹ kom 8 2 95.

NepredviĊeni zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom.[227] . a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: 1.084. I.895.747. Na slobodnim krajevima je priĉvršćena ploĉevina dimenzija 20×15 cm debljine 8 mm sa po ĉetiri rupe promjera 15 mm za priĉvršćenje konstrrukcije u betonske stijenke okna naplatne kućice.00 216.866.084. A. GRAĐEVINSKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI NADSTREŠNICA PARKIRALIŠTA UKUPNO: 89. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti izradu u radionici.59 58. god.062. razne zaštite i sl.02 NAPLATNE KUĆICE GRAĐEVINSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal. B.90 3.ms_office Strana: 186. A. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: 3. dvostruki antikorozivni premaz i montaţu na gradilištu.90 REKAPITULACIJA I. sidra. 1.02 127.50 2. B. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. alat. rad. kom Obraĉun po komadu izraĊenog okvira nosaĉa naplatne kućice.084. 5.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 2. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-CRNA BRAVARIJA: 1. Sve izvesti prema Izvedbenom projektu. sati sati 30 30 44. Ĉeliĉni okvir nosaĉa naplatne kućice Izrada i doprema na gradilište i ugradba ĉeliĉnog okvira nosaĉa naplatne kućice. 45212-400-4474/2008. te antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida.833.90 OBRTNIĈKI RADOVI BRAVARSKI RADOVI CRNA BRAVARIJA OPĆENITO: Crna bravarija izraĊena je od NP i HOP vuĉenih profila.50 III.10. Nosaĉ naplatne kućice je izgraĊen od dva uzduţna HEA 120 profila duţine 290 cm i dva popreĉna HEA 120 profila duţine 210 cm. II. 7 409.337. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika.20 3. Prije ugradbe bravariju je potrebno dobro oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i odmastiti. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje kućica. te kompletan spojni i ostali pribor.xls. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena REKAPITULACIJA A. a svi spojevi su izvedeni putem varenja. Svi okviri imaju ugraĊene pracne za usidrenje. transport na gradilište. transporte. ĉišćenje od hrĊe pjeskarenjem.2008.24 I. 4.50 II.866. NAPLATNA KUĆICA 98348485.70 1.

Sav spojni materijal (vijci i sl.xls. Naplatna kućica treba biti izvedena od aluminijskih tvorniĉki plastificiranih profila kao SCHUECO INTERNATIONAL tip ROYAL HI 75 ili odgovarajući.0 mm. U tu svrhu na kućici treba izvesti 4 pomoćna montaţna nosaĉa za prijenos kućice putem dizalice. trebaju biti izraĊeni sa maksimalnom preciznošću.2 mm na plastificirani aluminijski lim 2 mm. Pune stijene su obostrano obloţene aluminijskim obojenim limom debljine 1. Ukupna visina poda je 6 cm.pod od kaširane kamene vune 6 cm s PVC folijom 0. Pune stijene izolirane su panelom (kamena vuna) debljine 35 mm. Ugradba metalnim tiplima za vijke promjera 20 mm.0 mm. Okov mora biti pripadajuĉi za aluminijske profile. god. Na svim dodirnim mjestima ĉelika s pocinĉanim profilima obavezno postaviti samoljepivu bitumeniziranu spuţvastu traku. Spušteni strop je raster od PVC rastera maksimalne veliĉine oka 15×15 mm. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena OPĆENITO Izrada. Vijci ugraĊeni fiksno u temelj kontrolne kućice. Svi pokretni dijelovi. Ĉeliĉni okvir kućice izvesti od kutnog ĉelika L 80×80×8 mm i kvadratnog presjeka 30×50×3 mm. vodilice. Naplatni šalter izvesti od aluminijskih profila (klizni podizni šalter) ostakljen izo staklom (2-dijelno) s bravicom za zakljuĉavanje.[227] . Sva ustakljenja su od "IZO" dvostrukog kaljenog stakla 6+6 mm. zraĉni prostor i pocinĉani lim 1. kućice 330/180 visine 306 cm. a vodilice trebaju biti od alu profila sa ĉetkom i valjĉićima za lakše kretanje stakala.10. Stijena stropa izraĊena od panela sastavljenog od slijedeĉih slojeva: s donje strane obojeni aluminijski lim 2 mm (obojen podgled). transport na mjesto ugradbe i montaţa naplatne kućice veliĉine 330×230 cm i visine 306 cm kao i vel. 98348485. Finalizacija je obavezno "PLASTIFIKACIJA". uglovno staklo izvesti u unutarnjem radijusu od.ms_office Strana: 187.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. toplinske izolacije od kamene vune kao Tervol KP80 ili odgovarajuće debljine 80 mm.2008. Za nosivu konstrukciju kućice priĉvršćene su ploĉice sa ovalnim rupama promjera 16 mm. Nakon ugradbe postavlja se izolacija . leţajevi i sl. parne brane kao stopair.) mora biti izraĊen od materijala otpornog na koroziju. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Gazište je podna obloga – vodootporna drvena ljepljena kriţna ploĉa debljine 24 mm.. Naplatnu kućicu treba izvesti kao montaţni kiosk i treba je u radionici kompletirati (sve osim poda i stropa) i takvu dopremiti na gradilište. 45212-400-4474/2008. Sva pokretna krila (prozore i vrata) opremiti gumenim brtvama tako da u zatvorenom poloţaju budu nepropusna na kišu i vjetar.

79 5. Aluminijska stijena sa šalterom Ustakljena aluminijska 4-dijelna stijena sa "ŠALTER" oknom i s punim parapetom.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.648. Odnosi se na poziciju 1.79 8.10 6.387. izrada. samo puna stijena. transport na gradilište. 45212-400-4474/2008.892. osnovni i spojni materijal. ustakljenje. antikorozivna zaštita vrućim cinĉanjem i montaţa ĉeliĉnog okvira donjeg veliĉine 330×2.58 5. transport na gradilište. kom 2 1. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Staklo treba biti kaljeno. ugradbu na armiranobetonsko postolje putem metalnih tipli i vijaka. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.90 4. antikorozivna zaštita vrućim cinĉanjem i montaţa ĉeliĉnog vertikalnog okvira (10 kom) duţine 280 cm i teţine cca 250 kg.40 2.19 11. antikorozivnu zaštitu i liĉenje ĉeliĉne konstrukcije.257. prema tehniĉkom opisu i prema priloţenim nacrtima i detaljima. Ĉeliĉni vertikalni okvir duţine 280 cm Dobava.30 cm.10. Na stijeni je mali posmiĉni šalter veliĉine 45×79 cm ugraĊen u okno veliĉine 90×79 cm.32×162 cm.50 3. transport na gradilište.305. Obraĉun po kg konstrukcije. Obraĉun po komadu konstrukcije. Aluminijska stijena 40×281 cm Ustakljena aluminijska 1-dijelna fiksna stijena s punim parapetom veliĉine 40×281 cm (staklo 32×162). Staklo Runut = 28 . orjentacione teţine cca 220 kg.ms_office Strana: 188. izrada radioniĉkih nacrta. prvoklasni okov. izrada.5. Obraĉun po kg konstrukcije. montaţu u radionici i na gradilištu. antikorozivna zaštita vrućim cinĉanjem i montaţa ĉeliĉnog okvira gornjeg veliĉine 330×2. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Obraĉun po komadu konstrukcije. Odnosi se na poziciju 9.REFLEKTIRAJUĆE i u boji po izboru projektanta. kg 170 19. uskladištenje. transport na gradilište. Aluminijska fiksna kutna stijena 40×281 cm Ustakljena aluminijska 1-dijelna fiksna kutna stijena s punim parapetom veliĉine 40×281 cm. Iznad je otklopno krilo 158×72 cm. Odnosi se na poziciju 2. Odnosi se na poziciju 3.795. Sve ostalo prema dogovoru s projektantom i nadzornim inţenjerom. Obraĉun po komadu konstrukcije. te podešavanje vrata i prozora nakon ugradbe. Aluminijska puna stijena Isto kao stavka 4.296. metalizirano . kg 220 19.795.37 98348485.57 4. Obraĉun po komadu konstrukcije. Specifikacija dolje navedenog materijala odnosi se na 1 kućicu TIP A Donji ĉeliĉni okvir 330×230 cm Dobava.591.2008. dobavu obojenih elemenata. kg 250 19.[227] . transport.326. kom 3 2.257. Ispod okna je puni parapet visine 78 cm.30 cm i teţine cca 170 kg.xls. Obraĉun po kg konstrukcije. kao i brtvljenje dvokomponentnim trajno elastiĉnim kitom izmeĊu kućice i armirano-betonskog postolja. kom 2 2. kom 1 11. 1.. izrada. Gornji ĉeliĉni obvir 330×230 cm Dobava. god.57 4. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad.57 3.4.05 3.19 7.

Visina je 13 cm i sa oblogom visine 8 cm.86 13.26 11. UKUPNO ZA 7 NAPLATNIH KUĆICA: ZAŠTITA OD SUNCA kom 7 59.47 98348485.99 4. Opremljena sa "STOP" aparatima i rukohvatima. Obraĉun po komadu konstrukcije. Odnosi se na poziciju 7. IV.85 1. m¹ 11. gornjeg pocinĉanog lima debljine 1. Aluminijska ustakljena 1-krila vrata 75×281 cm Ustakljena aluminijska 1-krilna vrata svijetle veliĉine 75×281 cm.68 14. Obraĉun po komadu konstrukcije. kom 1 998.134. te izrada 2 kom poklopaca 60×60 cm. Obraĉun po m¹ pojasa.2 mm.47 415.024. Odnosi se na poziciju 6. U cijeni izrada okvira i poklopca u podu svijetle veliĉine 40×40 cm. m² 7..86 1. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.82 12.1 314. Pokrov od aluminijskog lima 266×166 cm Pokrov kućice je od obojenog aluminijskog lima tlocrtne veliĉine 266×166 cm.796. samo puna stijena.046.ms_office Strana: 189. kom 1 1.6 124. Obraĉun po komadu poda. kom 1 4. Pod kućice veliĉine 220×330 cm Pod kućice izraĊen od toplinske izolacije od kamene vune kao TERVOL TPT60 ili odgovarajuća debljine 6 cm. Toplinska izolacija Toplinska izolacija kamenom vunom kao TERVOL KP80 ili odgovarajuća debljine 8 cm s parnom branom kao Stopair i podgledom od obojenog aluminijskog lima debljine 2 mm tlocrtne veliĉine 220×330 cm.5 mm. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 8. Spusteni strop od obojenih lamela Spušteni strop od obojenih PVC lamela s rasterom veliĉine 15×15 mm.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. donjeg aluminijskog lima debljine 2 mm. parne brane kao Stopair ili odgovarajuće debljine 0.863.34 16. Donji puni pojas Donji puni pojas izoliran kao parapet.863.235.6 81.2008.68 3.[227] .648. Visina je 45 cm.15 941. UKUPNO ZA 1 (JEDNU) KUĆICU TIP A: kom 1 1.399. kom 1 3.10.99 10. Veliĉina spuštenog stropa je 220×320 cm.046. Obraĉun po m¹ punog pojasa.29 III.82 998.81 2. kom 1 2.15 59.448.024.39 15. Aluminijska puna kutna stijena Isto kao stavka 7.648. Gornji izolirani puni pojas Gornji puni pojas izoliran kao parapet. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.39 2.xls.94 9. Konstrukcija je lagana od limenih "Z" profila. Obraĉun po komadu kućice. Obraĉun po komadu pokrova. m¹ 11.134. god. te s kutnim limom na sudaru sa stijenom. Obraĉun po komadu kućice. te pomoćne konstrukcije od kvadratnih profila presjeka 30×50×3 mm. 45212-400-4474/2008.399.94 1. Obraĉun po m² poda. Veliĉina poda je 220×330 cm. Gotovi pod od linoleuma 3 mm Završni gotov pod od linoleuma kao DLW 3 mm ili odgovarajući sa kutnim profilom na sudaru sa stijenom.

644.796. Materijal za izradu stola je iveral 30 mm u boji jasena. B. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal. kom 1 1.39 V. 7.xls.644. Obraĉun po m² stvarno montiranih lamela. 45212-400-4474/2008.92 38. trostruki premaz epoksidnom bojom. zaštitu ostalih površina od prljanja. BRAVARSKI RADOVI NAPLATNA KUĆICA ZAŠTITA OD SUNCA SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: 2.40 1a. Obraĉun po komadu stola. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije. 1.521. 100×60 cm.[227] .10.90 454.084. svi rubovi ABS traka. kom 20 1.19 457. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. III. OPREMA CESTARINSKOG PROLAZA Kancelarijski stol 160×80 cm Izrada i dobava. SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI Bojenje crne bravarije Bojenje crne bravarije i ĉeliĉne konstrukcije bojama na bazi epoksida. IV. 28.438.938.52 1. UKUPNO RADOVI NA ZAŠTITI OD SUNCA: m² 100 289.043. samo vel.09 6. kitanje i brušenje eventualnih neravnina. 1.043. te montaţa kancelarijskog stola veliĉine 160×80 cm sa pripadajućim ormarićem koji se sastoji od tri ladice i umetka za pisaći pribor veliĉine 60×80 cm. Obraĉun prema m² obojene površine. god.521.2008. 1. Sve prema shemi i opisu projektanta. Aluminijske pomiĉne lamele na prozorima Dobava i montaţa unutarnjih aluminijskih obojenih pomiĉnih lamela s moguĉnošću podizanja i spuštanja. B.00 V.921.29 28. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer.40 REKAPITULACIJA II. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.52 98348485.38 IV.19 REKAPITULACIJA A. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav osnovni i spojni materijal.729. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.938.00 7.50 415.938. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama. Kancelarijski stol 100×60 cm Kao st.40 454. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine. V. Aluminijske lamele dolaze na prozore. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti. GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: SVEUKUPNO: 3.866. Obraĉun po komadu stola. UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI: m² 60 117.40 7. Vrstu i boju pomiĉnih aluminijskih lemela odreĊuje projektant.043. gornju masku i uzice za podizanje.00 28.ms_office Strana: 190.

Naslon i sjedište: Nasloni sjedište stolca su ergonomski oblikovani i izraĊeni iz jednog dijela. kom 10 1. sastav je TREVIRA C. Baza stolca: Baza stolca je izraĊena od savijenih ĉeliĉnih cijevi u obliku petokrake zvijezde na ĉijim se završecima nalaze utori za kotaĉiće ili fiksne stopice. boja prema izboru projektanta. H = 72-80 cm. dinamiĉko sjedenje. Radna fotelja Dobava radne stolice kao Tapo ERGONOMIC SOLUTION SERIES VAL ili odgovarajuće. Obraĉun po komadu radne fotelje. Kotaĉi: Kotaĉi ovisno o vrsti podloge.S. D = 52 cm. takoĊer ima tzv. s lijeve i desne strane se nalaze ruĉkice koje su izvedene tako da se moţe izvoditi regulacija stolca. 45212-400-4474/2008. takoĊer ima tzv.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. dinamiĉko sjedenje. Mehanizam: DUET MULTIBLOCK koji je konstruiran tako da omogućava opciju slobodnog ljuljanja stolca i na taj naĉin potiĉe korisnika na tzv. TENSION CONTROL koji sluţi za prilagoĊavanje optpora mehanizma tjelesnoj teţini korisnika. regulacija visine stolca se izvodi pneumatiski pritiskom na ruĉicu mehanizma. Materijal i završna obrada: Stolac je presvuĉen u visokokvalitetnu tkaninu KING koja se odlikuje visokom otpornosću na habanje i ima svojstvo negorivostim.koji je konstruiran tako da omogućava opciju slobodnog ljuljanja stolca i na taj naĉin potiĉe korisnika na tzv. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2. god. Radna fotelja FV N D5 RO. ali isto tako ima mogućnost fiksiranja u 6 razliĉitih pozicija. Dimenzije: L = 55 cm.[227] .20 3. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. radna fotelja FV N D5 RO. TENSION CONTROL koji sluţi za prilagoĊavanje optpora mehanizma tjelesnoj teţini korisnika.202. te integriran antischoik sustav koji sprjeĉava naglo udaranje naslona stolca u leĊa korisnika.020. regulacija visine stolca se izvodi pneumatiski pritiskom na ruĉicu mehanizma. 100% POLIESTHER. mehanizam: DUET MULTIBLOCK .xls.22 10. gornji dio naslona je fleksibilan i omogućava razgibavanje tijela i kad je stolac u zakoĉenom poloţaju. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10. završna obrada baze je krom. te integriran antischoik sustav koji sprjeĉava naglo udaranje naslona stolca u leĊa korisnika. s lijeve i desne strane se nalaze ruĉkice koje su izvedene tako da se moţe izvoditi regulacija stolca. ali isto tako ima mogućnost fiksiranja u 6 razliĉitih pozicija. Rukonasloni: Rukonasloni stolca su izraĊeni od visokokvalitetnog integralnog poliuretana i sluţe za potporu ruku tijekom rada na raĉunalu. 98348485.2008.ms_office Strana: 191. Radna stolica za naplatnu kućicu Dobava radne stolice za naplatne kućice kao Tapo ERGONOMIC SOLUTION SERIES VAL ili odgovarajuće. Rukonasloni: Rukonasloni stolca su izraĊeni od visokokvalitetnog integralnog poliuretana i sluţe za potporu ruku tijekom rada na raĉunalu. unutarnja konstrukciju ĉini ĉeliĉna ţiĉana jezgra koja je prelivena hladnoljevanom poliuretanskom pjenom optimalne tvroće koja se odlikuje visokom otpornošću na deformaciju oblika.

120×60 cm.54 4. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. ugradbeni friţider veliĉine 60×180 od 210 l. samo vel. zidni ormarić .60 9. 2 960.92 6.04 5a. ugradbeni elektriĉni štednjak veliĉine 40×60 cm. 1 13.44 3. gornji dio naslona je fleksibilan i omogućava razgibavanje tijela i kad je stolac u zakoĉenom poloţaju. završna obrada baze je krom.S.609.xls. Baza stolca: Baza stolca je izraĊena od savijenih ĉeliĉnih cijevi u obliku petokrake zvijezde na ĉijim se završecima nalaze utori za kotaĉiće ili fiksne stopice. kom Obraĉun po komadu blagajne.33 13. kom Obraĉun po komadu stolca. 1 1.041.341. završno obraĊena u krom. Stol za blagovaonicu 120×60 cm Isto kao st.ms_office Strana: 192.16 7. 6.33 5.2008. 14 235. radna ploha veliĉine 240×60 cm. god.[227] . komplet Obraĉun po izvedenom kompletu kuhinje. Sigurnosna blagajna Dobava i postava sigurnosne blagajne za ĉuvanje priruĉnih blagajni za novac sa 2 kljuĉa. 4. unutarnja konstrukciju ĉini ĉerliĉna ţiĉana jezgra koja je prelivena hladnoljevanom poliuretanskom pjenom optimalne tvroće koja se odlikuje visokom otpornošću na deformaciju oblika. 45212-400-4474/2008. Stolice za blagovaonicu Dobava stolica kao Tapo sa naslonom za potrebe blagovanja. na završecima se nalaze gumeni ĉepovi za zaštitu poda. Kuhinja Izrada. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. sive i bordo boje. kom Obraĉun po komadu stola.296.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.341. crnoj ili sivoj obradi.921. Baza stolca izraĊena od ĉeliĉnih cijevi kruţnog profila (4 noge). jednodjelni sudoper sa slavinom za toplu i hladnu vodu. 7 1. boja prema izboru projektanta. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Naslon i sjedište: Nasloni sjedište stolca su ergonomski oblikovani i izraĊeni iz jednog dijela. Sjedalo i naslon stolca izraĊeni od polipropilena (PVC) crne. Veliĉina sigurnosne blagajne je 140×120×120 cm.22 7. dobava i montaţa kuhinjskih elemenata i to: 1. 5.96 1. 3. D = 52.141. kom Obraĉun po komadu stola. 5. Dimenzije: L = 55 cm.041. H = 72-80 cm. 2. Materijal i završna obrada: Stolac je presvuĉen u visokokvalitetnu tkaninu KING koja se odlikuje visokom otpornosću na habanje i ima svojstvo negorivostim. Kotaĉi: stopice. 100% POLIESTHER.020. ormarić sa radnom plohom i ladicama veliĉine 60×60. 7.60 98348485.609.5 elemenata×60 cm. sastav je TREVIRA C. kom Obraĉun po komadu radne stolice. tapecirani u dekorativnu tkaninu iz štof karte (po izboru projektanta). Stol za blagovaonicu 180×80 cm Dobava i postava stola za blagovanje veliĉine 180×80 cm. 1 9.10.04 1. ormarić veliĉine 60×60 cm za smještaj otpada.

Drveni garderobni ormar 35×55×140 cm Dobava i postava drvenih garderobnih ormara veliĉine 35×55×140 cm. Sve prema shemi projektanta. sve prema nacrtu i dogovoru sa projektantom. 45212-400-4474/2008.48 1. visine 78 cm. svi rubovi kantirani ABS trakom. kom 5 1. Obraĉun po komadu radnog pulta. kom 10 360. Obraĉun po komadu stolice Vješalice za odjeću Dobava metalnih vješalica za odjeću. boja po izboru projektanta. radna ploha je panel ploĉa s rubom od tvrdog drva. Obraĉun po komadu oglasne ploĉe.ms_office 3. svi rubovi kantirani su sa ABS trakom.92 10. Mogućnost spajanja i po vertikali. Obraĉun po komadu aparata. Radni pult u prostoriji pretplate 262×50 cm Izrada. Obraĉun po komadu stola. Okvir je metalni. dvokrilna vrata sa bravicom. unutra police. Materijal je iveral 18 mm u bijeloj boji.687. Aparat za pitku vodu Dobava i postava aparat za pitku vodu u objektu kontrole naplate.68 14.776.36 5.921. jednokrilna vrata sa bravicom. kom 1 960. sa pripadajućim ormarićem ispod pulta. unutra police. materijal je iveral 18 mm u boji jasena.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.841. Oglasna ploĉa 120×120 cm Dobava i postava oglasne ploĉe veliĉine 120×120 cm.96 1.921.80 17. dvokrilna vrata sa bravicom. kom 28 706.[227] . sokl.31 19.761. svi rubovi kantirani sa ABS trakom. Drveni ormar za spremišta Drveni ormar za spremišta na katu. kom 28 1. god.10. veliĉine 262×50 cm. Obraĉun po komadu.571.72 15.04 18.738. Obraĉun po komadu ormara.52 3. unutra polica i šipka za vješalice.441. materijal je iveral 18 mm u boji jasena.92 7.36 UKUPNO OPREMA ČCP-a: 98348485. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 8. kom 1 3.314.808.44 12. dim.96 960.523.52 13.765.52 16. Sve prema nacrtu i dogovoru sa projektantom. za svaku kancelariju. doprema i montaţa pulta. kom 2 960.2008. 140×55×180 cm. kom 16 360. Arhivski ormar 70×45×180 cm Dobava i postava drvenih arhiviskih ormara veliĉine 70×45×180 cm.68 9. kom 4 1. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Obraĉun po komadu ormara. Obraĉun po komadu ormara. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.96 11.xls.041. Obraĉun po komadu oglasne ploĉe.31 Strana: 193. Gornja ploha presvuĉena ultrapasom.523.76 8.603. doprema i montaţa radnog stola prema opisu iz pozicije 1 dimenzija 150×70.60 210.76 18.84 51. Radni stol 150×70 cm Izrada. Obraĉun po komadu ormara. Kancelarijska stolica na kotaĉima Dobava stolica kancelarijskih ili sliĉnih bez rukonaslona na kotaĉiće s automatom za podizanje. Oglasna ploĉa 60×30 cm Dobava i postava oglasnih ploĉa u naplatnim kućicama veliĉine 60×30 cm. Kancelarijski ormar sa policama 110×55×180 cm Dobava i postava drvenih kancelarijskih ormara sa policama veliĉine 110×55×180 cm. kom 18 1. kom 3 480. visine 78 cm. dvokrilna vrata sa bravicom. sokl.

930.14 1.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Temelj debljine 60 do 80 cm. m³ 45 96. Nabava.10.055.859. Ruĉni iskop rova Ruĉni iskop rova za u zemlji III i IV kategorije za kanalizaciona reviziona okna i sabirnu jamu s pravilnim odsjecanjem stranica. doprema i ugradba pijeska za posteljicu debljine 10 cm u rovovima za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih cijevi Obraĉun po m³ ugraĊenog i zbijenog materijala.02 457. 45212-400-4474/2008. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: m³ 380 23. Zemlju odbacivati 1 m¹ od rova.823.xls.80 m¹.424.32 3.ms_office Strana: 194.10 4. BLOKOVI I BETONSKI KOLNIK ČELIČNA NADSTREŠNICA NADSTREŠNICA PARKIRALIŠTA NAPLATNE KUĆICE OPREMA CESTARINSKOG PROLAZA UKUPNO GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI ZA ČCP MRACLIN: 2. m³ 170 59. Padove izvesti prema kotama iz nacrta. 6.50 6.23 13.070.25 2. 1. 1. Obraĉun po m³ stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta. Odvoz viška zemlje Odvoz viška zemlje od iskopa rovova kamionom na planirani deponij.2008.21 952.895.60 m¹ u objektu. m³ 480 27.40 4. s pravilnim odsjecanjem stranica i planiranjem dna.762. god.789. Zemlju odbacivati 1 m¹ od ruba rova.946. doprema i ugradba pijeska Nabava. m³ 85 11.09 210. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI ZA ČCP MRACLIN 1. Bušenje temelja Bušenje temelja graĊevine za prolaz instalacija vodovoda i kanalizacije.599. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.38 1. 2.22 8. a sve prema nacrtima.01 216.5 m¹ izvan objekta.85 5. a onda materijalom od iskopa i to u slojevima od 30 cm sa nabijanjem ruĉnim nabijaĉem Obraĉun po m³ ugraĊenog i zbijenog materijala.70 37. 4. a do 1. 2.074. 1.729. INSTALACIJA VODOVODA 98348485. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.26 10. 5. Rov je širine 0. 3. Ruĉno zatrpavanje Ruĉno zatrpavanje rovova nakon montaţe i ispitivanja cjevovoda. OBJEKT KONTROLE NAPLATE INSTALACIONI KANALI.31 8.20 3. 700. najprije slojem pijeska. a prosjeĉne dubine 0.444.60 2. kom 5 140.324.13 INSTALACIJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZEMLJANI RADOVI Strojni iskop rova Strojni iskop rova za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih instalacija u zemlji III kategorije.[227] . Obraĉun po m³ stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta. Obraĉun po komadu bušotine.314. s utovarom i istovarom Obraĉun po m³ prevezenog materijala mjereno u sraslom stanju.

te izradom zidnih usjeka.0 bar. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih ventila. doprema i ugradba ĉeliĉnih pocinĉanih cijevi Nabava.46 58.65 Strana: 195.podţbukni sa kapom kom DN 15 . Komplet sa izolacijom obujmicama i sitnim mateijalom.06 73.10.00 5. doprema i ugradba protoĉnih mjedenih ventila Nabava.00 961. doprema i montaţa slavine sa holenderom Nabava. 1 45.60 350. doprema i ugradnja prelaznog komada Nabava. fazonskim komadima i brtvenim materijalom.2008. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal komplet Obraĉun po kompletu stvarno ugraĊenog prelaznog komada. 4 4 6 4 20 104.845. sa unutarnjim navojem koji se ugraĊuje na bojler.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. kom DN 32 Nabava.25 3.65 58.65 98348485. u zasunskom oknu.76 205. doprema i ugradba slobodno protoĉnih mjedenih ventila koji se ugraĊuju ispred svakog izljevnog mjesta. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. – PE ø 40 m¹ Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih cijevi Nabava. izoliraju se DEKORADAL trakama.06 7. Nabava. 1 58.kutni sa kapom kom Nabava. za tlak P=6. doprema i ugradnja prelaznog komada PE ø 40/DN 32 u kompletu sa elektrospojnicom PE ø 40. doprema i ugradba ĉeliĉnih pocinĉanih cijevi sa svim fitinzima.05 416.ms_office 45.00 2. kom DN 32 .82 4.91 225.30 3. god.40 2.60 1. Cijevi voĊene vidljivo izolirati izolacijom debljine 19 mm klase B1 i obloţiti sa aluminijskim limom. Cijevi se polaţu u teren na dubinu cca 1. doprema i montaţa slavine sa holenderom dimenzije DN 20 za prikljuĉak crijeva za polijevanje.189.25 48.podţbukni sa kapom kom DN 15 .268. doprema i ugradba mjedenog nepovratnog ventila sa obostranim unutarnjim navojem koji se ugraĊuje prije spoja cijevi na bojler. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih ventila.sa kolom kom DN 20 . izoliraju se filcom. doprema i ugradba mjedenog sigurnosnog ventila Nabava.67 64.10 45.sa kolom DN 20 . 45212-400-4474/2008.xls. Cijevi koje se polaţu u zemlju. s kromiranom kapom i rozetom.2 m¹ na posteljicu od pijeska debljine cca 10 cm.67 64. doprema i ugradba mjedenog nepovratnog ventila Nabava.12 5. 30 12.46 51.459. Nabava.88 57. 2 112. 1 1 73. Cijevi za toplu vodu izoliraju se kao i cijevi za hladnu vodu samo sa dva namotaja filca.[227] .66 47. Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih pocinĉanih cijevi m¹ – ø 32 mm – ø 25 mm m¹ – ø 20 mm m¹ – ø 15 mm m¹ Nabava. kom DN 20 DN 15 kom Nabava. doprema i ugradba plastiĉnih polietilenskih vodovodnih cijevi za radni u kompletu sa fazonskim i prelaznim komadima.10 76. 36 24 90 48 96. doprema i ugradba polietilenskih vodovodnih cijevi Nabava. Cijevi koje se montiraju u zidne usjeke. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.40 182. doprema i ugradba mjedenog sigurnosnog ventila na oprugu. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih ventila. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1.46 6. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal komplet Obraĉun po kompletu stvarno ugraĊenih slavina.81 384.

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 8. Ispitivanje instalacije na nepropusnost
Ispitivanje instalacije na nepropusnost pod tlakom od 12 bara u trajanju od 12 sati. Ispitivanje se vrši bez montiranih armatura. Krajevi cijevi zatvaraju se ĉepovima. Nakon izvršene uspješne tlaĉne probe i ugradbe armatura kompletan, cjevovod dezinficirati vodenom otopinom klora, koncentracije 10 g Cl/m³ vode u instalaciji, s prethodnim i naknadnim ispiranjem instalacije uz protok vode jednak peterostrukom obujmu vode u instalaciji. Obraĉun po metru stvarno ispitane instalacije. Nabava, doprema i ugradba limenih kromiranih vratašca Nabava, doprema i ugradba limenih kromiranih vratašca vel. 15×15 cm s okvirom. Montiraju se kod glavnog ventila na ulazu u objekt. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih vratašca. Izvedba prikljuĉaka na predviĊenI elektriĉnI bojler Izvedba prikljuĉaka na predviĊenI elektriĉni bojler za sanitarnu potrošnu toplu vodu, ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal Obraĉun po kompletu. Izrada prikljuĉka vodovoda Izrada prikljuĉka vodovoda na postojeću prirubnicu dimenzije DN 80 mm, lij. ţeljezni X-komad dimenzije DN 80/DN 25, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po kompletu stvarno izraĊenog prikljuĉka. INSTALACIJA VODOVODA UKUPNO:

228

4.80

1,094.40

9.

kom

1

36.04

36.04

10.

komplet

2

120.12

240.24

11.

komplet

1

2,242.24

2.

2,242.24 19,342.76

3. 1.

INSTALACIJA KANALIZACIJE
UreĊaj za biološko proĉišćavanje UreĊaj za biološko proĉišćavanje sanitarnih otpadnih voda INNOCLEAN EW8, kompaktan ureĊaj za proĉišćavanje sanitarnofekalnih otpadnih voda za 6 ES što uz ekvivalent stanovnika 3 iznosi 18 osobA. UreĊaj je monolitne izvedbe s jednim spremnikom izraĊenim tehnikom rotacionog lijeva polietilena volumena 6000 litara s lijevano ţeljeznim poklopcima klase B. U sklopu ureĊaja predviĊen je i elektro upravljaĉki ormarić. Radi na principu SBR (Sequencial Batch Reactor) biološkog tretmana otpadnih voda, opremljen je kompresorom (zraĉnom pumpom) i potpuno automatskom upravljaĉkom jedinicom. UreĊaj je odobren pod brojem DIBt Z-55.3.-83 i prema zahtjevina N.N.40/99 zadovoljava propisane uvjete. komplet Obraĉun po kompletu postavljenog ureĊaja.

1

36,666.23

36,666.23

98348485.xls.ms_office

Strana: 196.[227]

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2. Izrada vanjskog revizionog okna
Izrada vanjskog revizionog okna za kanalizaciju s poklopcem, a dubine prema nacrtu, od nabijenog vodonepropusnog betona marke C 16/20. Debljina stijenke i dna je 20 cm, iznutra glazirane cementnim mortom, omjera 1: 2. Poklopac veliĉine 60×60 cm. Penjalice od betonskog ţeljeza ø 18 mm. Poklopac i penjalice premazati resitolom. Na dnu obavezno izvesti kinetu. Na mjestima ulaza i izlaza cijevi iz okna ugraditi plastiĉne komade iz tvrdog PVC-a sa gumenom brtvom. Ukljuĉivo sav materijal, postavljanje i skidanje oplate. Poklopci na reprezentativnim površinama moraju biti Elkington Gatic sa gornje strane obraĊeni kao pod oko njih. Sve prema nacrtu. Obraĉun po komadu stvarno izraĊenih revizionih okna. vel. 100×60 vel. 60×60 Nabava, doprema i ugradba kanalizacionih PVC cijevi Nabava, doprema i ugradba kanalizacionih PVC cijevi klase SN8 za vanjsku i temeljnu kanalizaciju i fazonskih komada sa spajanjem na kolĉak. Brtvljenje izvesti gumenim prstenima. Fazonske komade obraĉunati kao duţni metar cijevi, sa svim potrebnim priborom. Obraĉun po metru stvarno ugraĊenih PVC cijevi. a) cijevi – ø 300 mm – ø 150 mm – ø 100 mm b) fazonski komadi Nabava, doprema i ugradba poliprop. kanalizacionih cijevi Nabava, doprema i ugradba polipropilenskih kanalizacionih cijevi i fazonskih komada na kolĉak tipa STILLO - PP HT sa apsorpcijom zvuka. Brtvljenje izvesti gumenim prstenima. Fazonske komade obraĉunati kao duţni metar cijevi, sa svim potrebnim priborom. Obraĉun po metru stvarno ugraĊenih kanalizacionih cijevi. a) cijevi – ø 100 mm – ø 70 mm – ø 50 mm b) fazonski komadi Nabava, doprema i ugradnja odzraĉnih nastavaka Nabava,doprema i ugradnja odzraĉnih nastavaka od bakrenih cijevi dimenzije: Obraĉun po metru stvarno ugraĊenih odzraĉnih nastavaka. – ø 100/h=400 mm – ø 70/h=400 mm Nabava, doprema i ugradnja zidnih kromiranih vratašca Nabava, doprema i ugradnja zidnih kromiranih vratašca, za pristup do cijevnih ĉistaća na kanalizacionim vertikalama Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih zidnih kromiranih vratašca. vel. 200×200 mm

kom kom

2 3

2,962.96 2,162.16

5,925.92 6,486.48

3.

m¹ m¹ m¹ kom

120 80 30 120

221.02 88.89 77.68 128.93

26,522.40 7,111.20 2,330.40 15,471.60

4.

m¹ m¹ m¹ kom

10 10 50 250

20.82 12.01 9.61 14.41

208.20 120.10 480.50 3,602.50

5.

kom kom

1 1

224.22 200.20

224.22 200.20

6.

kom

4

54.45

217.80 Strana: 197.[227]

98348485.xls.ms_office

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 7. Ispitivanje kompletne kanalizacijske instalacije
Ispitivanje kompletne kanalizacijske instalacije na nepropusnost, statiĉkim vodenim pretlakom od 500 mbara u trajanju od 30 min., a sve po DIN-u 4033 m¹ Obraĉun po metru ispitivanja kanalizacijske instalacije. Nabava, doprema i ugradba zaokretnog podnog sifona Nabava, doprema i ugradba zaokretnog podnog sifona sa maskom od inoxa, vel. 150×150 mm, sa prikljuĉcima ø 50 mm. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog zaokretnog podnog kom sifona. Izvedba spoja instalacije oborinske kanalizacije Izvedba spoja instalacije oborinske kanalizacije na predviĊena okna na vanjskoj kanalizaciji, ukljuĉivo sav potreban materijal i sva potrebna graĊevinska pripomoć kom Obraĉun po komadu izvedbe spoja. Nabava materijala, izvedba betonskih ispusnih glava Nabava materijala, izvedba betonskih ispusnih glava sa ţabljim poklopcima, ukljuĉivo sav potreban materijal i sva potrebna graĊevinska pripomoć Obraĉun po komadu izvedenih betonskih ispusnih glava. kom DN 300 DN 150 kom Nabava, doprema materijala i izgradnja ab temeljne ploĉe Nabava, doprema materijala i izgradnja armirano betonske temeljne ploĉe izraĊene od betona C 16/20 za sidrenje ureĊaja za biološko proĉišćavanje sanitarnih otpadnih voda. Ploĉa je veliĉine 3,20×1,40 m¹ i debljine 0,50 m¹, ukljuĉivo armatura, drvena oplata, materijal za sidrenje i sva potrebna graĊevinska pripomoć komplet Obraĉun po kompletu stvarno izraĊene temeljne ploĉe. INSTALACIJA KANALIZACIJE UKUPNO:

300

16.02

4,806.00

8.

9

46.45

418.05

9.

3

120.12

360.36

10.

2 1

2,242.24 2,162.16

4,484.48 2,162.16

11.

1

2,601.00

3.

2,601.00 120,399.80

4. 1.

SANITARNI UREĐAJI I PRIBOR
Konzolni WC Nabava, doprema i ugradba konzolnog WC-a koji se sastoji od konzolne WC školjke, montaţnog zidnog bloka sa vodokotlićem, isplavnom cijevi i maskom i plastiĉne daske s poklopcem, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog WC-a. Keramiĉki zidni umivaonik Nabava, doprema i ugradba keramiĉkog zidnog umivaonika, dim. 560×475 mm, sa kromiranom stojećum jednoruĉnom mješalicom i kromiranim sifonom, ukljuĉivo sav potreban montaţni materjal Obraĉn po komadu stvarno izvedenog zidnog umivaonika. Stojeći keramiĉki pisoar Nabava, doprema i ugradba stojećeg keramiĉkog pisoara sa kromiranom dovodnom i odvodnom armaturom, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal. Za ispiranje ugraditi infracrveni senzor sa automatikom za ispiranje. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog pisoara.

kom

4

2,330.33

9,321.32

2.

kom

6

464.46

2,786.76

3.

kom

3

2,066.06

6,198.18

98348485.xls.ms_office

Strana: 198.[227]

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 4. Keramiĉka tuš kada
Nabava, doprema i ugradnja keramiĉke tuš kade sa kromiranom zidnom jednoruĉnom mješalicom sa šipkom i tušem i sa kromiranom odvodnom armaturom, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene tuš kade. vel. 800×800 mm Elektriĉni bojler V=100 litara Nabava, doprema i ugradnja elektriĉnog bojlera sadrţaja V=100 litara u kompletu sa sigurnosnim ventilom na oprugu za tlak pmax=6,0 bara, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog bojlera. Elektriĉni bojler V=10 litara Nabava, doprema i ugradnja elektriĉnog bojlera sadrţaja V=10 litara (za ugradnju ispod sudopera) u kompletu sa sigurnosnim ventilom na oprugu za tlak pmax=6,0 bara, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog bojlera. Filter za vodu Nabava, doprema i ugradba finog filtera za vodu do 30º C iz mesinga finoće 0,05 mm, s padom tlaka kod ĉistog filtera 0,2 bara DN 32, NP 10 (sa dva rezervna filtera). Obraĉun po komadu ugraĊenog fitlera za vodu. Zidna kromirana slavina Nabava, doprema i ugradnja zidne kromirane slavine sa holederom, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene slavine. Stojeća kromirana jednoruĉna mješalica Nabava, doprema i montaţa stojeće kromirane jednoruĉne mješalice za sudoper, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene mješalice. Zidno ogledalo Nabava, doprema i ugradba zidnog ogledala dimenzija 600×400 mm, debljine 4 mm, s brušenim rubovima te svim sitnim montaţnim materijalom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊemog ogledala. Etaţer Nabava, doprema i ugradnja etaţera, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog etaţera. Posuda za tekući sapun Nabava, doprema i ugradnja posude za tekući sapun, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene posude za tekući sapun. Drţaĉ za toaletni papir Nabava, doprema i ugradba drţaĉa za toaletni papir, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog drţaĉa. Drţać za papirnate ruĉnike Nabava, doprema i ugradba drţaća za papirnate ruĉnike, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog drţaĉa. Ĉetka za WC sa drţaĉem Nabava, doprema i ugradba ĉetke za WC sa drţaĉem, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal drţaća za papirnate ruĉnike Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene ĉetke.

kom

2

2,162.16

4,324.32

5.

kom

1

960.96

960.96

6.

kom

1

464.46

464.46

7.

kom

1

600.60

600.60

8.

kom

2

52.05

104.10

9.

kom

1

304.30

304.30

10.

kom

6

168.17

1,009.02

11.

kom

6

128.13

768.78

12.

kom

6

300.30

1,801.80

13.

kom

6

168.17

1,009.02

14.

kom

6

200.20

1,201.20

15.

kom

4

96.10

384.40 Strana: 199.[227]

98348485.xls.ms_office

1 308. god. S-50 kg – na kolicima S-9 kg S-6 kg SANITARNI UREĐAJI I PRIBOR UKUPNO: sati 50 48.05 2.0 bar kom Obraĉun po komadu ugraĊenog sigurnosnog ventila. kom kom kom 2 5 7 2. dimenzije DN 25.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Regulacija protoka vode Regulacija protoka vode na svim ispusnim ventilima i mješalicama.675. doprema i postavljanje protupoţarnih aparata na suhi prah.45 43.72 REKAPITULACIJA 1.72 221. Sklop automatske regulacije Sklop automatske regulacije renomiranog proizvoĊaĉa koji se sastoji od regulacionog ureĊaja i slijedećih elemenata: – regulacioni ureĊaj sa tjednim programom i uklopnim satom – troputni miješajući ventil DN 32 – elektromotorni pogon regulacionog ureĊaja – osjetnik polaznog voda – vanjski osjetnik – daljinski upravljaĉ sa sobnim osjetnikom komplet Obraĉun po komadu postavljenog sistema Zatvorena membranska ekspanziona posuda Zatvorena membranska ekspanziona posuda.04 3.85 m³/h – H=4. slijedećih veliĉina: Obraĉun po komadu stvarno postavljenog protupoţarnog aparata. ZEMLJANI RADOVI INSTALACIJA VODOVODA INSTALACIJA KANALIZACIJE SANITARNI UREĐAJI I PRIBOR INSTALACIJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE UKUPNO: 37.60 1.35 4. kotla. 3.10.25 19.961. 3.580.80 43. 2.337. 2 2. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.802. Sigurnosni ventil Sigurnosni ventil na oprugu za toplu vodu.5 mVS – N=250 W kom Obraĉun po kom stvarno ugraĊene cirkulacione pumpe.94 140. 1 4. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 16.94 98348485.50 17.31 308.xls. ukljuĉivo kontrola preljeva Obraĉun po stvarno izvršenim satima regulacije protoka vode. volumena V = 50 litara kom Obraĉun po komadu. Nabava protupoţarnih aparata Nabava. 45212-400-4474/2008.399.364.58 4. 1 140.605.53 STROJARSKE INSTALACIJE GRIJANJE I HLAĐENJE Elektriĉni kotao Elektriĉni toplovodni kotao tolinskog uĉina Q=40 kW u kompletu sa kotlovskom automatikom i svim porebnim priborom komplet Obraĉun po kompletu stvarno ugraĊenog el. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. slijedećih karakteristika: – G=4.ms_office Strana: 200.580.675.2008.052.02 4.674.026. 1. Cirkulaciona pumpa Cirkulaciona pumpa elektronskog tipa kruga centralnog grijanja. pmax = 3. 5. 1.[227] .95 2.946. 2. 4.58 4.39 352.76 120.402.31 5. 2 9.466.342.66 2.33 18.80 392.

sa potrebnom automatikom.00 96.321.40 12.26 3.[227] . Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. sa antivibratorima. sa termostatskom glavom. za pripremu hladne vode temperatura tw=7/12°C.00 11.43 7. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 6. kom DN 15 Radijatorska poniklana slavina Radijatorska poniklana slavina za praţnjenje u kompletu sa ĉepom dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene slavine.29 9.50 kW (kod sednje brzine) kom Obraĉun po komadu ugraĊenog ventilatorskog konvektora.40 38.416. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 34 5.45 31.20 3.43 78.2008. 54 63. sa troputnim motornim ventilima na strani tople i hladne vode. bafer. Radijatorske redukcije i ĉepovi Radijatorske redukcije i ĉepovi u kompletu sa brtvama. dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog ventila.00 kW (kod srednje brzine) Qhl =2.63 201. 56 34.491. 6 86.74 98348485. za parapetnu ugradnju sa maskom (za naplatne kuĉice). god. rashladnog uĉina Qhl = 57.20 38. komplet Obraĉun po kompletu ugraĊenog agregata. slijedećih veliĉina: Qgr =2. 12 12 3.00 kW (kod sednje brzine) kom Obraĉun po komadu ugraĊenog ventilatorskog konvektora. dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog pipca. kom DN 10 1 78.78 14. 21 3.928. 7 4. sa svim potrebnim senzorima.452. opremljen sa svim potrebnim mjernim.0 kW.94 13. slijedećih veliĉina: Qgr = 4.ms_office Strana: 201. 6 33.04 10.10. u kompletu sa hidrauliĉkim modulom (cirkulaciona pumpe. toplinskog uĉina cca q=144 w/ĉlanku. za parapetnu ugradnju sa maskom (za objekt kontrole naplate). slijedećih dimenzija DN 25 kom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih redukcija. sa potrebnom automatikom i zidnim termostatom.15 8. Aluminijski lijevani radijatori Aluminijski lijevani radijatori SOLAR-600. dimenzije Obraĉun po kom stvarno ugraĊene prigušnice.49 73.43 1. kom DN 15 Odzraĉni pipac Odzraĉni pipac na kljuĉić.xls.61 190.49 518. kom DN 15 Radijatorska prigušnica Radijatorska prigušnica.08 15. i za temperaturu prostorije tp=20°C članaka Obraĉun po stvarno ugraĊenom broju ĉlanaka.904. Ventilatorski konvektori Ventilatorski konvektori za ĉetverocijevni sistem. Radijatrski ovijesi i priĉvršĉeni materijal Radijatorski ovijesi i priĉvršĉeni materijal za navedeni tip radijatora Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih ovijesa.167.904. kom – konzola – priĉvrsnica kom Radijatorski ventil Radijatorski ventil. zatvorena membranska ekspanziona posuda i sigurnosni ventil na oprugu). sa potrebnom automatikom i zidnim termostatom. Ventilatorski konvektori Ventilatorski konvektori za ĉetverocijevni sistem. za toplu vodu temperatura tw=80/60°C. Rashladni agregat Rashladni agregat sa dva kruga hlaĊenja (sa dva kompresora). 45212-400-4474/2008. sa troputnim motornim ventilima na strani tople i hladne vode.00 kW (kod srednje brzine) Qhl = 5. regulacijskim i sigurnosnim ureĊajima. 24 4.

99 128.29 61.0 mm DN 15/Cu ø 15×1.72 329.08 244.5 mm DN 25/Cu ø 28×1.76 18. Automatski odzraĉni lonĉić Automatski odzraĉni lonĉić dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog lonĉića. kom kom kom kom kom 1 1 2 2 8 271. god.00 2.92 17. slijedeće dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog hvataĉa.0 mm DN 50/Cu ø 54×2.60 720.0 mm duljine 5 m¹ i sa kuglastom slavinom dimenzije DN 15 Obraĉun po kompletu odzraĉnog lonca.[227] 98348485. DN 65 DN 50 DN 40 DN 32 DN 25 Odzraĉni lonac Odzraĉni lonac volumena V=2 litre u kompletu sa automatskim odzraĉnim lonĉićem.60 22.03 560.0 mm kom kom 56 56 38.52 1.04 20.66 40.86 229.12 440.633.522. za prikljuĉenje ventilatorskih konvektora na instalaciju tople i hladne vode. komplet 6 384.92 637. slijedećih diemnzija Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene slavine.10. kom kom kom kom kom kom kom 16 10 16 24 40 160 180 140. kom kom kom kom kom 1 1 2 2 8 244.00 Strana: 202.2008.61 6.13 271. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.04 1.973.23 2.28 21.321.43 2.24 188.08 17.94 132.704. 45212-400-4474/2008.255.306. kom kom kom kom kom kom kom 8 4 18 16 32 11 12 336.2 mm DN 20/Cu ø 22×1.40 1.690.02 640.30 1.72 848.99 257.62 9.88 384.41 4.23 329.38 2.64 1.44 2.04 31.23 164.44 374. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 16.64 1.396.152.xls.934. DN 10 Mjedene spojnice Mjedene spojnice za spoj bakrenih cijevi sa ventilima.14 87. DN 65 DN 50 DN 40 DN 32 DN 25 Nepovratni ventil Mjedeni nepovratni ventil sa obostranim unutarnjim navojem Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog nepovratnog ventila. slijedećih diemnzija Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene slavine.34 212. Kuglasta slavina Mjedena poniklana kuglasta slavina za hladnu i toplu vodu sa obostranim unutarnjim navojem.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.84 2. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. cijevi Cu DN 15×1.51 80.72 422.025.ms_office .0 mm DN 40/Cu ø 44×2.47 232. DN 65 DN 50 DN 40 DN 32 DN 25 DN 20 DN 15 Hvataĉ neĉistiĉa Mijedeni hvataĉ neĉistiĉa sa obostranim unutarnjim navojem. DN 20 DN 15 Kuglasta slavina Mjedena poniklana kuglasta slavina za hladnu i toplu vodu sa obostranim unutarnjim navojem.0 mm DN 32/Cu ø 35×1.96 318.13 120. DN 65/Cu ø 64×2.47 232.93 114. slijedećih dimenzija Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih spojnica. kom 20 28.44 30.24 188.64 19.21 140.

ukljuĉivo izrada S-sifona Obraĉun po komadu stvarno spojenih odvoda.20 1. Servisiranje i puštanje u pogon Servisiranje i puštanje u pogon navedene opreme od ovlaštenih firmi Obraĉun paušalno.04 32.10.602.40 49.66 167.00 432. u kompletu sa fazonskim komadima (za odvod kondenzata) Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih cijevi.60 832.0 mm) Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊene toplinske izolacije.2008. kg 800 32. 45212-400-4474/2008.04 480. Termometri Termometri za otpornost do 100°C Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog termometra.179.02 23.5 mm ø 28×1.084.07 272.83 29.298. paušal 1 4. Plastiĉne kanalizacione cijevi Plastiĉne kanalizacione polipropilenske HT cijevi sa spajanjem na naglavak. Spajanje odvoda kondenzata Spajanje odvoda kondenzata na postojeću instalaciju kanalizacije.372. m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ 90 40 120 360 240 320 120 180 329. kom 4 68.85 40.00 24.81 15.0 bar Obraĉun po komadu stvarno ugrašenog manometra.00 4. – cijevi ø 64×2.00 30.37 136.40 20.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.004.0 mm ø 35×1. god.03 25.00 4.40 20. m¹ m¹ kom 200 60 260 8.912. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.0 mm ø 54×2. – fazonski komadi Izrada konzola Izrada konzola. slijedećih dimenzija Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih cijevi.909.40 25.93 262. Manometri Manometri za tlak do 3.624.xls.21 3.00 26. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 23.[227] .01 7. nosaĉa za split sistem i nosaĉa za rashladni agregat.010.804. m¹ 1470 16.08 608.0 mm Toplinska izolacija Toplinska izolacija bakrenih cijevi za hladnu i toplu vodu sa toplinskom izolacijom tipa ARMACEL AC debljine 19 mm (za cijevi: ø 64×2. kom 12 40. Punjenje instalacije hladne vode glikolom Punjenje instalacije hladne vode sa 30% -tnim glikolom za tempereturu t = -25°C Obraĉun po litri stvarno utrošneog glikola. Bakrene tvrde cijevi Bakrene tvrde cijevi u kompletu sa bakrenim fitinzima.02 12.80 5. obojeno sa dva sloja temeljne boje i dva sloja laka Obraĉun po kg stvarno izraĊenih konzola.004. litara 500 24.70 10.0 mm – ø 15×1.0 mm – fitinzi Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog fitinga.2 mm ø 22×1.0 mm ø 18×1.0 mm – ø 15×1.48 28.20 16.ms_office Strana: 203. ø 64×2. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.40 kom 1200 12.00 27.64 31.693.28 98348485.549.94 84. – cijevi DN 50 DN 32 Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih fazonskih komada.08 52. od ĉeliĉnih profila.0 mm ø 15×1. kom 8 76.00 29.0 mm ø 44×2.506.

80 2..11 6.98 34. dimenzije ø 6. kapaciteta Gw=2. Prigušenje buke kroz panel iznosi 44 dB.. Koeficijent prolaza topline kroz panel iznosi 0. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.[227] .10.2008..989. Unutarnji i vanjski plašt izraĊeni iz pocinĉanog lima. Toplinski i zvuĉno izolirana tvrdom mineralnom vunom debljine sloja 50 mm. dp = 3 kPa pad tlaka na strani vode 98348485.server soba SPLIT sistem inverter koji se sastoji od vanjske i unutarnje zidne jedinice.80 503. 12. dimenzije ø 12.xls.00 m¹ komplet Obraĉun po kompletu postavljenog sistema Omekšivaĉ vode Omekšivaĉ vode sa radnom i rezervnom posudom sa ionskom masom.... 12.80 1. twu/twi = 80/60°C.. SPLIT sistem . 45212-400-4474/2008. tzu/tzi =-6°C/+30°C. 1 komplet – bakrena freonska cijev sa izolacijom.. 1 kom – spajanje unutarnje i vanjske jedinice sa el. za rad kod vanjske temperature do -15°C (za hlaĊenje sobe sa serverima) – ureĊaj sa daljinskim upravljaĉem . 12. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.5 kW.114.114.00 m¹ – postolje za montaţu vanjske jedinice izraĊeno od ĉelićnih profila i obojeno sa jednim slojem temeljne boje i sa dva sloja laka .989...70 mm .11 33.00 m¹ – plastiĉna cijev za odvod kondenzata ø 32 mm sa fazonima .00 m¹ – bakrena freonska cijev sa izolacijom. 1 800. Klima komora se sastoji od slijedećih elemenata u smjeru strujanja zraka: – elastiĉni spoj – filterska sekcija sa filterom tip F5 klase EU3 – filterska sekcija sa filterom tip F5 klase EU3 – sekcija toplovodnog grijaĉa zraka: Vz = 2100 m³/h. god.357. VENTILACIJA Klima komora Klima komora KK-1 horizontalne izvedbe predviĊena za montaţu na krov hlaĊenja i ventilacije poslovnog prostora u izvedbi s dvostrukim plaštom. posuda za sol i automatika za automatski rad pripreme omekšane vode. Montaţa komore na antivibracijskim gumenim podloškama. 1 5.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. rashladnog uĉina Qhl = 3.0 m³/h kom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog omekšivaĉa vode.00 kW. Shema i uputstva Izrada sheme za postavu na zid /uramljeno/ u kompletu sa uputstvom za rad.98 5. Vanjski plašt je zaštićen metodom praškastog lakiranja..57 W/m²K.35 mm . 800. 12. komplet Obraĉun po kompletu postavljene sheme GRIJANJE I HLAĐENJE UKUPNO: 1 6. Qg = 24. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 32..ms_office Strana: 204. kabelom . 1.

twu/twi = 7/12 °C. dp =14 kPa pad tlaka na strani vode – sekcija s tlaĉnim ventilatorom s ugraĊenim jednorzinskim elektromotorom. 1 kom – Instalacioni pribor za elektromotorni pogon ţaluzina tip M-9000ZK . dp =14 kPa pad tlaka na strani vode – sekcija hladnjaka zraka sa eliminatorom kapljica V = 2100 m³/h. 1 kom komplet Obraĉun po kompletu postavljenog sistema 1 19.V... koja se sastoji od slijedećih elemenata proizvod "Johnson Controls": – Prethodno konfigurirani DDC regulator tip SC-9100-8GEN-1 sa LCD displjejem (aplikacija G22-011) .[227] .. Hex=300 Pa. 1 kom – VA-7152-1001(pogon ventila24V.. R.V. 1 kom – Elektrokomandni ormar automatske regulacije i elemenata elektromotornog pogona komplet s ugraĊenom i oţiĉenom opremom. QHLuk = 24.00 kW.ms_office Strana: 205.. QHLuk = 12.00 kW. 1 kom – VA-7152-1001(pogon ventila24V. remenicama i prijenosnim remenom karakteristika: V =2100 m³/h.39 2.izl = 45%/82%. Tw1/Tw2=80/60°C) i hladnjakom (Qhl=15 kW.10. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.ul/R.izl = 45%/82%.92 98348485.... 1 15..738. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena – sekcija hladnjaka zraka sa eliminatorom kapljica V = 900 m³/h.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Ukljuĉivo gumeni podmetaĉi za kanalski razvod. 1 kom – Elektromotorni pogon ţaluzina On-Off (16Nm. predviĊena za rad sa 100% svjeţim zrakom.5°C.. 1 kom – Troputni regulacioni ventil hladnjaka NP16 NO 20 kvs=16 tip: VG7802PT (tijelo ventila) . Dimenzije klima komore: LxWxH=2750×1215×685(+120) komplet Teţina klima komore: G=324 kg Automatska regulacija klima komore Automatska regulacija klima komore sa toplovodnim grijaĉem (Qgr=24... 1 kom – Kanalski pasivni NTC K2 temperaturni osjetnik tip TS-91038220 (0/40C) .005. 1 kom – Troputni regulacioni ventil grijaĉa: NP16 NO 15 kvs=4. 1 kom – Protusmrzavajući termostat tip 270 XTAN-95008 (od -10 do 12 C) komplet sa priborom KIT012N600 .. tzu/tzi = 34/18. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.. 45212-400-4474/2008..0-10V) .. R.005. uvod kabela s gornje strane ...V. nV = 1501 o/min.2008.39 19. podtlaĉni sifon za odvodnju konenzata i gumeni podmetaĉi.00 kW. 1 kom – Elementi u polju (aplikacija G22-011): Kanalski temperaturni osjetnik (0-10V) TS-9101-8222 (-20/40C) .92 15. Ormarić je nadzidne izvedbe. god. elektriĉki i funkcionalno ispitan s pripadajućom dokumentacijom. Tw1/Tw2=7/12°C).xls. tzu/tzi = 34/18.ul/R..738.0-10V) ...5 do 4 mbar) . twu/twi = 7/12°C.0 tip: VG7802GT (tijelo ventila) .5 °C.2 kW... Nel = 2. 1 kom – Diferencijalni presostat tip P233A-4-AHC(od 0. 220V/50Hz)sa dva krajnja kontakta tip M-9108-AGC-1 ..V.

temp. Podstropna ventilaciona komora Podstropna ventilaciona komora komplet sa ploĉastim rekuperatorom.1°C/90% – ogrijevni medij: topla voda 7/12°C Uz ureĊaj se isporuĉuju 2 kom regulatora broja okretaka ventilatora RVM sa prekidaĉem 0-On . Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.izl temp. toplovodnim grijaĉem. tlaĉnim i odsisnim trobrzinskim ventilatorom proizvod "AERMEC" tip UR 75 W slijedećih tehniĉkih karakteristika: USISNI DIO – filtar klase G3 – odsisni ventilator s unaprijed zakrivljenim lopaticama slijedećih karakteristika: – koliĉina zraka V = 750 m³/h – visina dobave: P = 175 Pa – snaga motora: P = 0.zraka 8/22°C – ogrijevni medij: topla voda 80/60°C – tlaĉni ventilator s unaprijed zakrivljenim lopaticama slijedećih karakteristika: – koliĉina zraka V = 750 m³/h – eksterni pad tlaka: P =100 Pa – snaga motora P =0. zraka 30°C/60% – izl.xls.94 98348485.[227] .55 kW – dodatni kanalski hladnjak BF210: – Q = 4.0% – vanjski zrak:V = 750 m³/h (-5°C) – otpadni zrak:V =750 m³/h (20°C) – reţim hlaĊenja – uĉinak 1.0% – vanjski zrak:V = 750 m³/h (34°C/50%) – otpadni zrak:V =750 m³/h (26°C/50%) TLAĈNI DIO: – usisna ţaluzina SE4 – filtar klase G3 – ploĉasti rekuperator – toplovodni Al-Cu grijaĉ – Q = 9. flterom svjeţeg i otpadnog zraka klase G3./rel.55 kW – ploĉasti rekuperator – reţim grijanja – uĉinak(ušteda) 4. 45212-400-4474/2008. god.ms_office Strana: 206. 1 kom komplet Obraĉun po kompletu postavljenog sistema 2 30..0 kW – V = 750 m³/h – ul. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3.10.2008. zraka 15.47 60.vl./rel.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.0 kW – iskoristivost: 55.. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.30 kW – iskoristivost: 48.vl.208.104.00 kW – V = 750 m³/h – ulazna temp.

1 kom – VA-7452-1001 (pogon ventila24V.. Krug automatske regulacije za ventilacionu komoru Krug automatske regulacije za ventilacionu komoru UR 75 W.84 1. kapilarom duţine 3 m¹ i automatskim resetom (fiksna razlika od 3°C) tip 270XT-95078 .6 tip: VG5802EC (tijelo ventila) .7 bar – N=250 W kom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene pumpe. 1 kom – VA-7152-1001 (pogon ventila24V. god.36 1. 1 kom – Kontrola oţiĉenja i spajanja svih osjetnika i elektromotora te puštanje u pogon sa podešavanjem parametara i obukom osoblja .72 720... 1 kom – Instalacioni pribor za elektromotorni pogon ţaluzina tipM-9000ZK . koji se sastoji od slijedećih elemenata: – Prethodno konfigurirani DDC regulator tip SC-9100-8GEN-1 sa LCD displejem .2008.89 32.[227] ...72 6.0-10V) .xls. 1 kom – Elektrokomandni ormar automatske regulacije i elemenata elektromotornog pogona komplet s ugraĊenom i oţiĉenom opremom.558. Kanalni prigušivaĉi buke Kanalni prigušivaĉi buke za ventilacione komore za ugradnju na kanale: Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih prigušivaĉa buke.78 5. 220V/50Hz) tip M9108-ADA-1 . 1 kom – Kanalski pasivni NTC K2 temperaturni osjetnik tip TS-91038220 (0/40C) .ms_office Strana: 207.36 98348485..36 4.619....10.. 1 kom – Troputni regulacioni ventil hladnjaka: NP16 NO 25 kvs=5.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br...2 m³/h – H=0..558. elektriĉki i funkcionalno ispitan s pripadajućom dokumentacijom. uvod kabela s gornje strane .5 do 4 mbar) .5 tip: VG7802NT (tijelo ventila) . Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 1 kom – Diferencijalni presostat tip P233A-4-AHC(od 0.. kom ø 315 ø 450 kom 2 16..0-10V) 1 kom – Elektromotorni pogon ţaluzina On-Off (8Nm.041. 1 kom – Sobni pasivni NTC temperaturni osjetnik osjetnik sa mogućnošću podešavnja temperature u podruĉju ±3°C (0-10V) RS-9193-0005 ... 4 1 1.309. slijedećih karakteristika: – G=1. 1 kom – Elementi u polju (aplikacija G22-011): Kanalski temperaturni osjetnik (0-10V) TS-9101-8222 (-20/40C) ... 1 kom komplet Obraĉun po kompletu postavljenog sistema Cirkulaciona pumpa Cirkulaciona pumpa elektronskog tipa kruga grijaĉa komore.. 1 kom – Troputni regulacioni ventil grijaĉa: NP16 NO 15 kvs=1.... Ormarić je nadzidne izvedbe. 1 720. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.. 45212-400-4474/2008.. 1 kom – Protusmrzavajući termostat sa podruĉjem od -10 do 12°C.167. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 4..

slijedećeg tipa i veliĉine Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene almunijske ţaluzije.136.xls.93 14.[227] .618.994.431.66 13.87 98348485. komplet sa fazonskim komadima.24 1.72 445. m² 40 94.779.02 8.82 816. u kompletu sa kutijama sa regulacionim leptir zaklopkama i sa cca 0.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. za ugradnju u spušteni strop – otsisni vrtloţnik sa kutijom.22 11. god. regulacionim ţaluzijama.41 1.13 7. te svim materijalom potrebnim za ugradnju Obraĉun po kg stvarno ugraĊenih kanala.60 10.14 11.04 221.48 1.228.135.99 4. slijedećih dimenzija Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih regulacionih zaklopki. – fazonski komadi (sa toplinskom izolacijom) Ventilacioni kanali Ventilacioni kanali za dovod i odvod zraka izraĊeni od ĉeliĉnog pocinĉanog lima.60 8.96 9. PŢ 400×200 mm m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ kom 36 7 7 46 54 78 86 140 329.335.5 m¹ aluminijske fleksibilne cijevi sa toplinskom izolaciojom (na tlaĉnim vrtloţnicima) Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog vrtloţnika. tipa i veliĉine Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih tlaĉnih rešetki.97 132.04 2. kom 7 590.32 107.14 1.02 245.49 3.62 10. kom kom 1 11 245. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 7.306.2008.31 144.10. AFŢM 1197×497 mm AFŢM 597×297 mm AFŢV 297×597 mm Tlaĉni vrtloţnici Tlaĉni vrtloţnici za dovod i odvod zraka koliĉine Vz=100-300 m³/h.00 9. kom kom kom 1 1 3 720. Toplinska izolacija Toplinska izolacija tlaĉnih kanala sa slojem toplinske izolacije debljine klase B1. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. ø 450 mm ø 250 mm Aluminijska fiksna ţaluzija Aluminijska fiksna ţaluzija.66 10. u oblozi od aluminijskog lima Obraĉun po m² stvarno izvedene toplinske izolacije Regulacione leptir zaklopke Regulacione leptir zaklopke za ugradnju na SPIRO kanale. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 45212-400-4474/2008.72 445. klase B1 u oblozi od aluminijskog lima.72 12.59 172.02 186.618. OAV 200×1200 mm Aluminijska pretlaĉna ţaluzija Aluminijska pretlaĉna ţaluzija. prema DIN 24157. skretnim limovima.519.24 445.956.24 720.810.13 115. kom 7 211. u kompletu sa fazonskim komadima Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih ventilacionih kanala.179.ms_office Strana: 208. za ugradnju u spušteni strop Aluminijske vertikalne tlaĉne rešetke Aluminijske vertikalne tlaĉne rešetke sa regulacionom ţaluzijom.66 20. kom kom 13 13 816. ø 450 ø 400 ø 350 ø 300 ø 250 ø 200 ø 150 Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih fazonskih komada. tipa i veliĉine Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene aluminijske ţaluzije. Okrugli ventilacioni SPIRO kanali Okrugli ventilacioni SPIRO kanali izraĊeni od ĉeliĉnog pocinĉanog lima sa toplinskom izolacijom debljine 19 mm.479. kg 500 21.82 10.62 7.877. – tlaĉni vrtloţnik sa kutijom.93 217.

45212-400-4474/2008.1.997. 2.80 2.[227] .80 249.1. slobodno stojeće izvedbe izraĊenog od dvostruko dekapiranog lima dimenzija 1600×2000×400 mm.54 752.200A 1 kom podnoţje osiguraĉa za NVO 0.80A 2 kom rastavna sklopka 3p s osiguraĉima do 80 A 98348485. 3. proizvoĊaĉ.200A 3 kom visokouĉinski osiguraĉ NVO 0 .357. 4.5 kV.2008.125A 3 kom visokouĉinski osiguraĉ NVO 0 .10.. INSTALACIJA JAKE STRUJE 6.639.ms_office Strana: 209.80 249. 6.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.54 REKAPITULACIJA 1. Obraĉun po kompletu postavljene sheme VENTILACIJA UKUPNO: komplet 1 800. Shema i uputstva Izrada sheme za postavu na zid /uramljeno/ u kompletu sa uputstvom za rad.34 ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U svim stavkama gdje se radi definiranja tehniĉkih svojstava i minimalnih tehniĉkih uvjeta predmeta nabave navodi tip i prozvoĊaĉ predmeta nabave (kao tip….639. GRIJANJE I HLAĐENJE VENTILACIJA STROJARSKE INSTALACIJE UKUPNO: 503. god.. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 15. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. istih ili odgovarajućih svojstava. Razdjelnik se sastoji od sklopa GR i sklopa R1. 800.125A 1 kom podnoţje osiguraĉa za NVO 0. Razdjelnk GR-R1 Izrada. sa slijedećom ugraĊenom opremom: Sklop GR: 1 kom prekidaĉ 5 AS 320/160 A 3 kom strujni transformator 200/5 A 3 kom ampermetar 0-200 A 1 kom voltmetar 0-500 V 1 kom voltmetarska preklopka 4G 10-60-U 3 kom odvodnik prenapona 0.80A 3 kom visokouĉinski osiguraĉ NVO 1 .). moţe se nuditi i neki drugi. RAZDJELNICI 1.xls.1. postava i spajanje glavnog razdjelnika GR-R1. 25kA 1 kom podnoţje osiguraĉa za NVO 1.

3p. 3p. 16 A 3 kom katodni odvodnik prenapona 0. 5 kA. 380V. 32A 1 kom luxomat ASR 04 . 3p. tropolni.sabirnice. kom 7 3. na dovodu iz GR-R1-a. god.84 26.691. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 3p. C32 A . 3p. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1 kom rastavna sklopka 3p s osiguraĉima do 125 A 1 kom rastavna sklopka 3p s osiguraĉima do 200 A 1 kom grebenasta sklopka 4G200-75-u 1 kom automatski osiguraĉ 6 A 2 kom automatski osiguraĉ 10 A 4 kom automatski osiguraĉ 16 A 1 kom automatski osiguraĉ. te sa slijedećom ugraĊenom opremom: 1 kom zaštitna FID sklopka 25/0. NAPOJNI KABELI I PRIBOR 1.131. postava i spajanje razdjelnika naplatne kućice RK. postava i spajanje razdjelnika besprekidnognapajanja RUPS.ms_office .69 52. te sa slijedećom ugraĊenom opremom: 3 kom odvodnik prenapona K 0.16 A 1 kom automatski osiguraĉ. 3p.5/15 kA 1 kom grebenasta sklopka 4G-40-U-75 .13 21.2.866.sabirnice.[227] 98348485. Kabel PP00-Y 5×35 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×35 mm² od GR do R1 duţine 3 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela kom 1 506. 3p. kom 1 3. 45212-400-4474/2008. stezaljke i ostali sitni i spojni materijal Obraĉun po kom RAZDJELNICI UKUPNO: kom 1 26.91 3.sabirnice.69 3. izraĊenog od dvostruko dekapiranog lima ukupnih dimenzija 600×600×250 mm.691. podijeljen pertinaxom na dva dijela.866.91 Strana: 210. 1p 1 kom grebenasta sklopka nazivne snage 25 A.10.5A 1 kom osiguraĉ automatski 6A 1 kom osiguraĉ automatski 10 A 9 kom osiguraĉ automatski 16 A 2 kom osiguraĉ automatski. izraĊenog od dvostruko dekapiranog lima ukupnih dimenzija 400×600×200 mm. 50 A Sklop R1: 1 kom grebenasta sklopka 4G 100-10-U 9 kom grebenasta sklopka 4G 16-10-U 1 kom grebenasta sklopka 4G 10-52-U 1 kom sklopnik CN 25.20 A 1 kom automatski osiguraĉ.xls.tropoloţajna 11 kom osiguraĉ automatski 10 A 9 kom osiguraĉ automatski 16 A 3 kom osiguraĉ automatski. dvopoloţajna 1-0 .IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. stezaljke i ostali sitni i spojni materijal Obraĉun po kom Razdjelnik besprekidnog napajanja R-UPS Izrada.91 506. 20A 7 kom osiguraĉ automatski. trofazna. 3p.5 kV. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.44 6. 10A 2 kom osiguraĉ automatski. stezaljke i ostali sitni i spojni materijal Obraĉun po kom Razdjelnik naplatne kućice RK Izrada.2008. 50 Hz 1 kom osiguraĉ automatski 6A 13 kom osiguraĉ automatski 10A 17 kom osiguraĉ automatski 16A 8 kom osiguraĉ automatski.84 2.476.917.1.

kom 7 28.105. RASVJETA.5 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP-Y 5×1.xls. duţine 10 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×6 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×6mm² od R1 do UPS-a i razdjelnika R-UPS.5mm² od R1 do upravljaĉkog ormara agregata.58 5.81 Strana: 211.91 8. 1.48 484. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.408.085. duţine 40 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×25 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×25 mm² od GR do el. god. kg 120 21.1.40 10.5 mm².16 2.2008.ms_office .IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.594.[227] 98348485. UTIĈNICE I POGON U OBJEKTU NAPLATE (Stavke 1-15 podrazumijevaju kabel i odgovarajuće PVC cijevi) Izvod za rasvjetno mjesto Izrada izvoda za rasvjetno mjesto vodom PP-Y 3×1. Kabel PP00-Y 5×35 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×35 mm² od GR do upravljaĉkog ormara agregata +RAG duţine 25 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×10 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×10 mm² od R1 do razdjelnika u naplatnim kućicama RK.322.204.97 6.3 m¹. poloţenom u zid pod ţbuku u instalacijsku cijev promjera 13. kom 2 328.48 8.83 201.585.3.5 mm². kom 1 320. za napajanje GR-a. te po zidu na obujmicama na ostalim mjestima Kabelske police Nabava i postavljanje na konzole kabelskih polica tip PK 200.32 7.701.161.585.32 5. komplet s iskopom rova. kom 2 1. kotla za grijanje. komplet s kutnim elementima. samo vod PP 2×1.00 2.58 34. polaganjem zaštitnih štitnika i upozoravajuće trake Obraĉun po kom poloţenog kabela NAPOJNI KABELI I PRIBOR UKUPNO: kom 2 4.5 mm. m¹ 80 108.70 5. prosjeĉne duţine izvoda 7 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za rasvjetno mjesto Isto kao u st. duţine 12 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×1.696. poklopcima i spojnim priborom Obraĉun po m¹ poloţenih polica Nosaĉ od profilnog ţeljeza Izrada i ugradnja nosaĉa od profilnog ţeljeza L20 za nošenje polica u kabelskom kanalu Obraĉun po kg poloţenog ţeljeza Kabel PP00 A 4×150mm² (prikljuĉni kabel) Nabava i polaganje kabela PP00 A 4×150mm² od TS do GR-a. Duljina kabela l=40 m¹. duţine 25 metara (signalni kabel) Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00 3×4 mm² PP00 3×4 mm² od GR do razdjelnika RA duţine 25 m¹ za vlastitu potrošnju u diesel agregatskoj kućici (rasvjeta.10. izradom pješĉane posteljice visine 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2. 45212-400-4474/2008. utiĉnice) Obraĉun po kom poloţenog kabela NAPOMENA: Kabeli se polaţu u kanale u objektu kontrole naplate.32 320. kom 1 5. kom 1 484. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. u instalacijskoj cijevi promjera 13. kom 3 1. 1.66 6.20 8.80 9.62 2.5 mm.40 3.70 5.10 4. u PVC cijevi instalacijskog kanala.33 656.712. prosjeĉne duţine 2 m¹ za obiĉne prekidaĉe Obraĉun po kom poloţenog kabela kom 50 101.

poloţenog u zid pod ţbuku u instalacijsku cijev promjera 16 mm. poloţenom u zid pod ţbuku u instalacijsku cijev promjera 23 mm.35 750. kom 1 1. duţine 14 m¹ Obraĉun po kom Izvod za ventilator Izrada izvoda za ventilator vanjske ventilacijske komore (na krovu objekta) PP-Y 3×2. kom 48 177.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.8 mm. u instalacijske cijevi promjera 32.20 13.5 mm².91 108.69 1.10.68 9. duţine izvoda 12 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za tipkalo Izrada izvoda za tipkalo za daljinsko iskljuĉenje vodom PP-Y 3×1.44 5.5mm. Obraĉun po kom poloţenog kabela Spajanje termostata Spajanje termostata ventilo konvektora kabelom PO 0. Izvod za rasvjetno mjesto Isto kao u st.78 177.23 6.19 376.201. duţine 20 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za ventilator Izrada izvoda za ventilator unutrašnje ventilacijske komore (pod stropom objekta) PP-Y 3×2.22 4.199.23 232.94 1.5 mm² (vidi projekt stroj. duţine 2 m¹ za izmjeniĉne i sreijske prekidaĉe Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za utiĉnice Izrada izvoda za utiĉnice vodom PP-Y 3×2.533.5 mm² duţine voda 10 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za rashladni agregat Izrada izvoda i spajanje rashladnog agregata snage 12700 W kabelom PP00-Y 5×6 mm².5 mm² snage 0. kom 1 750. duţine 12 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za unutrašnju jedinicu Izrada izvoda za unutrašnju jedinicu split sistema vodom PP-Y 3×2. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. u instalacijskoj cijevi promjera 16 mm.94 10. Obraĉun po kom poloţenog kabela kom 14 31.38 7. u instalacijskoj cijevi promjera 40 mm. u instalacijske cijevi promjera 13.78 8.5 mm².78 8. prosjeĉne duţine 12 m¹ za prikljuĉnice (šuko+UPS) Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za trofazne utiĉnice Izrada izvoda za trofazne utiĉnice vodom PP-Y. duţine 8 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Spajanje termostata Spajanje termostata kabelom PP 2×1.68 680. 45212-400-4474/2008.xls.91 12.5 mm².5 mm². kom 1 680. kom 1 177.5 mm². 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3. kom 2 188. kom 1 108. instalacija. kom 14 140. kom 1 140.75 kW.5 mm.35 11.2008.16 14.5 mm².) Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za ventilokonvektore Izrada izvoda i Spajanje ventilo konvektora kabelom PP-Y 3×1. duţine 12 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za klima jedinicu Izrada izvoda povezivanje klima jedinica vodom PP00 10×1. kom 14 85. god. 5×2.ms_office Strana: 212.5 mm².973.23 437. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 1.201. kom 1 232. prosj. u instalacijskoj cijevi promjera 16 mm.75 mm². samo vod PP 3×1. u instalacijskoj cijevi promjera 13.20 1.94 140.66 98348485.[227] .

s cijevima i starterima 20W Obraĉun po kom Svjetiljka INEA VS 2×18 EB INEA VS 2×18 EB. postava i spajanje prekidaĉa mikro karo. god. 16 A.027.23 312. 220V. kom 1 136.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.ms_office . isklopni Obraĉun po kom Serijski prekidaĉ Nabava. postava i spajanje svjetiljke INEA NSP 418 EB.14 18. s cijevima i starterima 20W Obraĉun po kom Panik svjetiljka Panik svjetiljka ZEMPER PR 10004 Obraĉun po kom Obiĉni prekidaĉ Nabava. kom 5 31. kom 1 136.64 4.295. kom 7 432. postava i spajanje utiĉnice šuko. 10A.15 28.03 128. postava i spajanje prekidaĉa mikro karo.14 136.42 1. kom 1 136. 10A.46 255.12 27. kom 10 31.682. Izvod za el.43 3. postava i spajanje prekidaĉa mikro karo.10. postava i spajanje utiĉnice šuko. kriţni Obraĉun po kom Utiĉnica šuko jednofazna Nabava.2008.14 136.88 Strana: 213. 380/220V. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.5 mm² duţine voda 5 m¹ (specificirano u strojarskom projektu) Obraĉun po kom poloţenog kabela Prikljuĉna letva Spajanje prikljuĉne letve u terminalskom ormaru kabelom PP-Y 3×2. kom 4 32. kabelom PP00-Y 5×6 mm².52 23.46 20. kom 4 420. 45212-400-4474/2008.16 16. duljine 10 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Svjetiljka INEA NSP 418 EB Nabava. kom 7 28. kom 23 464. kom 18 238. p/ţb. p/ţb Obraĉun po kom kom 2 580. kom 1 76. Obraĉun po kom UreĊaj besprekidnog napajanja Spajanje ureĊaja za besprekidno napajanje snage 10 kVA.5 mm² duţine voda 5 m¹ (specificirano u strojarskom projektu) Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za ormarić automatike ventilacije Izrada izvoda za ormarić automatike ventilacije vodom PP-Y 3×2.23 156. serijski Obraĉun po kom Izmjeniĉni prekidaĉ Nabava. 10A. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 15.[227] 98348485.161.14 17. p/ţb Obraĉun po kom Utiĉnica šuko trofazna Nabava. Kotao Izrada izvoda za elektriĉni toplovodni kotao snage 40 kW vodom PP00-Y 5×25 mm² duţine voda 5 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za ormarić automatike Izrada izvoda za ormarić automatike grijanja vodom PP-Y 3×2.14 19.xls.14 136. 10A.5 mm².58 21.88 76. kom 32 31. postava i spajanje prekidaĉa mikro karo. kom 1 255. p/ţb.21 25.681. s cijevima i starterima 20W Obraĉun po kom Svjetiljka INEA VS 2×36 PEM E Nabava. p/ţb. 16 A.03 196.58 1. postava i spajanje svjetiljke INEA VS 2×36 PEM E. izmjeniĉni Obraĉun po kom Kriţni prekidaĉ Nabava. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.36 29.30 26.46 10.68 24.01 22. p/ţb.23 999.

150HQI-TS. Uzeti u obzir rad na visini od oko 7 m¹ Obraĉun po komadu Reflektor LVT03.30 36.xls.00 98348485. god.4.92 49. 3 636.45 33.40 32.46 6. kom 8 504. RASVJETA I POGON NADSTREŠNICE 1. kom Obraĉun po kom RASVJETA.95×95 mm Nabava i postava montaţne kutije .ms_office Strana: 214. art. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.[227] . postava i spajanje. U stavku je ukljuĉena dobava i postava ţarulje i pribor za montaţu. 70 7.78 31. kom 2 684. komplet sa stezaljkama 4 i 6 mm². duljine 6 m¹ od kutije za izjednaĉenje potencijala na temeljni uzemljivaĉ (preko mjernog spoja). ugradnja i spajanje tipkala za iskljuĉenje u nuţdi JPr 10 (na GR i R-A u diesel agregatskoj stanici) kom Obraĉun po kom Razvodna kutija RKP-IV Nabava i postava razvodne kutije RKP-IV kom Obraĉun po kom Montaţna kutija ø 60 Nabava i postava montaţne kutije ø 60 kom Obraĉun po kom Razvodna kutija ø 80 Nabava i postava razvodne kutije ø 80 kom Obraĉun po kom Montaţna kutija . s metal-halogenom ţaruljom HQI250 W/E. 150HQI-TS Nabava.044. 15 20.5mm² Nabava i polaganje po kabelskim policama kabela PP00-Y 5×2.70 34. Utiĉnica šuko za UPS Nabava.68 1. komplet sa spajanjem i ispitivanjem Obraĉun po komadu kom 32 1. postava i spajanje reflektora LVT03.10.30 35.20 400.02 300. 220V.909. 15 28. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. crvena za UPS kom Obraĉun po kom Tipkalo za iskljuĉenje u nuţdi Nabava.83 432. postava i spajanje utiĉnice šuko. Svjetiljka FAEL LUCE ZE1824008 Nabava. komplet s predspojnim spravama.61 288.36 3. Obraĉun po komadu izvedenog rada. 2 200. 16 A.036.2008.95×95 mm kom Obraĉun po kom Izrada sustava za izjednaĉenje potencijala Izrada sustava za izjednaĉenje potencijala s tipskom kutijom za izjednaĉenje potencijala.06 728. s montaţnim priborom. p/ţb. 1981 "Elektrokontakt" kom 1 – vodiĉ P/MJ 6 mm² m¹ 10 – vodiĉ P/MJ 4 mm² m¹ 30 – instalacijska cijev ø 16 mm m¹ 40 – spoj na metalnu masu kom 5 – izrada dozemnog spoja trakom FeZn. 45212-400-4474/2008.1. UTIĈNICE I POGON U OBJEKTU NAPLATE UKUPNO: 13 56.025.21 504.31 42.313.92 2. za rasvjetu domovinske zastave na jarbolu pored objekta kontrole naplate Obraĉun po komadu Kabel PP00-Y 5×2. prosjeĉne duţine izvoda 32 m¹ za rasvjetu nadstrešnice. 40×4.369. 30 9.5mm². 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 30.50 4.64 1.

594. prosjeĉne duţine izvoda 5 m¹ za rasvjetu nadstrešnice. 16A 2 kom Razvodna kutija RKP-IV 60 m¹ kabel PP00-Y 3×1. INSTALACIJA U NAPLATNOJ KUĆICI 1.xls. 220 V. kom 1 300. 45212-400-4474/2008.04 901. 20W. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. kao tip APC BACK-UPS RS 1000VA 230V.57 6. m¹ 150 92. ukljuĉivo sav ostali sitni materijal i pribor potreban za kompletno dovršenje instalacija u naplatnoj kućici.813. snage 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 4. kutnim elementima.31 9.00 6.06 1.50 7.429.5 mm² 4 m¹ Kabel PP00-Y (2×1. kom 7 1.5 mm².09 88. Obraĉun po naplatnoj kućici UreĊaj besprekidnog napajanja Nabava.1. postava i spajanje ureĊaja besprekidnog napajanja snage 1kVA u naplatnim kućicama.17 38.309.6.5 mm².09 13.00 64.165.204.40 2.ms_office Strana: 215.5 mm² 42 m¹ kabel PP00-Y 5×2.12 kW (termostat ugraĊen na ventilokonvektor) – Izrada izvoda i Spajanje rampi kabelom PP-Y 5×2.30 6. Ruĉica za vaĊenje NN osiguraĉa Nabava ruĉice za vaĊenje NN visokouĉinskih osiguraĉa (patrona) Obraĉun po kom kom 1 88.20 29. komplet sa spajanjem i ispitivanjem Obraĉun po komadu Izvod za rasvjetu domovinske zastave Nabava i polaganje PP00-Y 3×2. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.09 98348485. god.5mm².92 5.5.240.[227] .2008. kom 25 36.30 300. Istalacije rasvjete i pogona Nabava.5 mm²) 25 m¹ kabel PP00-Y 3×2. postava i spajanje slijedećih instalacija rasvjete i pogona u naplatnoj kućici: 2 kom svjetiljka tip FDAR 252 S-420K kao "TEP" 1 kom Panik svjetiljka 2 kom stolna svjetiljka prilagoĊena za postavu na metalni okvir staklene stijene ili na stol. halogena ţarulja za dodatnu rasvjetu radne plohe 1 kom sklopka SKP 10-5/1 kao "TEP" 6 kom utiĉnica PROP-II-SZU.5 mm² 8 m¹ IKL kanal s montaţnim priborom – Izrada izvoda i Spajanje motora ventilatora ventilokonvektora kabelom PP-Y 3×1.793. ili odgovarajući Obraĉun po kom INSTALACIJA U NAPLATNOJ KUĆICI UKUPNO: kom 7 4.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.5mm² Nabava i polaganje po kabelskim policama kabela PP00-Y 3×2.10. ZAŠTITNA SREDSTVA I ATESTI 1. prosjeĉne duţine izvoda 25 m¹ (za rasvjetu domovinske zastave) Obraĉun po komadu Kabelske police Nabava i postavljanje na nadstrešnicu kabelskih polica PK 100 komplet s poklopcima. nosaĉima i ostalim sitnim spojnim materijalom Obraĉun po metru Razvodne nadţbukne kutije RKP Nabava i postavljanje razvodnih nadţbuknih kutija RKP Obraĉun po komadu RASVJETA I POGON NADSTREŠNICE UKUPNO: kom 32 56.5mm².1. Kabel PP00-Y 3×2.

1. 25kA 1 kom zaštitna FID sklopka25/0. Diesel agregat Nabava i transport do gradilišta cestarinskog prolaza te postava standardnog kompaktnog elektroenergetskog postrojenja s mikroprocesorskim upravljanjem (diesel agregatske stanice) namijenjene za automatsko rezervno napajanje.5 kV. god.443.10.80 7. Razdjelnik je sa sljedećom ugraĊenom opremom: 3 kom odvodnik prenapona 0.20 4.108. puštanje u probni rad.5kg Obraĉun po kom Ploĉica s natpisom "NE UKAPĈAJ" Nabava i postavljanje ploĉica s natpisom "NE UKAPĈAJ" Obraĉun po kom Atest o srednjoj rasvjetljenosti Mjerenje i izdavanje atesta o izmjerenoj srednjoj rasvjetljenosti prostorije Obraĉun po kom Mjerenje otpora izolacije Mjerenje otpora izolacije pojedinih strujnih krugova i pojnih vodova uz izdavanje atesta Obraĉun po kom Atest o efikasnosti zaštite od indirektnog dodira Izdavanje atesta o efikasnosti zaštite od indirektnog dodira Obraĉun po kom Atest o izmjerenom prijelaznom otporu zaštitnog pogonskog uzemljenja Izdavanje atesta o izmjerenom prijelaznom otporu zaštitnog pogonskog uzemljenja Obraĉun po kom Ispitivanje iskljuĉivanja elektriĉne energije u nuţdi Funkcionalno ispitivanje iskljuĉivanja elektriĉne energije u nuţdi.80 800.ms_office Strana: 216. kom 1 2.108.45 3. komplet Obraĉun po kom Ispitivanje ispravnosti veza Ispitivanje ispravnosti veza.80 800.122. kom 1 800. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2. kom 1 200.80 8.7.00 108. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Aparat za gašenje poţara Nabava i postavljanje aparata za gašenje poţara. komplet Obraĉun po kom Ispitivanje protupaniĉne rasvjete Funkcionalno ispitivanje protupaniĉne rasvjete. sabirnice. CO2 . kom 1 400.40 400.20 6.936. kao "KONĈAR". kom 1 800.[227] . kom 1 1.5 A 2 kom automatski osiguraĉ 10 A 3 kom automatski osiguraĉ 16 A (u stavku su ukljuĉene Pg brtvenice.40 9.80 800.xls. kom 1 800. 45212-400-4474/2008. snage 80 kVA.122.201.80 5. AGREGATSKA STANICA 1. postava i spajanje razdjelnika vlastite potrošnje R-A. kom 1 800. postavom i projektnom dokumentacijom.20 1.80 8.80 800.40 10. sav sitni spojni i pomoćni montaţni materijal) Obraĉun po kom kom 1 108.201.00 2. komplet sa svom opremom.12 98348485. dovoĊenje u punu funkcionalnost.20 200. Rijeka Obraĉun po kom Razdjelnik R-A Izrada.94 6. diesel agregata dimenzija 200×200mm. kom 1 400. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.12 2.2008.40 400. komplet Obraĉun po kom ZAŠTITNA SREDSTVA I ATESTI UKUPNO: kom 5 688. redne stezaljke.69 3.

45212-400-4474/2008.8.137.1.00 38.60 2.240. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.0 A komplet Obraĉun po kom Aksijalni ventilator Dobava.1.454. UTIČNICE I POGON U OBJEKTU NAPLATE RASVJETA I POGON NADSTREŠNICE INSTALACIJA U NAPLATNOJ KUĆICI ZAŠTITNA SREDSTVA I ATESTI AGREGATSKA STANICA UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE . dijagnostiĉkog softwarea slijedećih karakteristika: – Snaga: 10kVA – Autonomija rada: 10-15 minuta – 3 fazni ulaz. 6.1.5.10. 6.UPS INSTALACIJA JAKE STRUJE UKUPNO: INSTALACIJA SLABE STRUJE 52. skupa sa spajanjem pojnih kabela u prikljuĉnoj kutiji i spojnim priborom kom Obraĉun po kom Sobni termostat Dobava.14 1.52 6.xls.934.594.1. 6.6. Razdjelnik R-V Izrada.48 46.41 46.3 kW.602.1. baterije.41 2. 1 2. tropoloţajna – automatski osiguraĉ 6A tropolni.8.ms_office Strana: 217.5 mm². UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE .2008.696.936. servisne by-pass sklopke.7. za automatsko ukljuĉivanje ventilatora kom Obraĉun po kom AGREGATSKA STANICA UKUPNO: 1 1. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 1 656. standardno sastavljenog od ispravljaĉa. – bimetalni relej 0. tip RV-5/2) – sklopnik 10A tropolni.137.1. UreĊaj za besprekidno napajanje Dobava i ugradnja. 6.476. isporuka i montaţa aksijalnog ventilatora za montaţu u zidni otvor nasuprot ulaznih vrata.2.626. 6.4.044.60 5. postava i spajanje razdjelnika R-V vlastite potrošnje za upravljanje ventilatorom. 6. 1 480. RAZDJELNICI NAPOJNI KABELI I PRIBOR RASVJETA.2.5 m¹ od poda snage 0.79 98348485.3. god. spojnim priborom i kabelskim uvodnicama (npr.46 64.57 8.97 49. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3. 6. 6.89 REKAPITULACIJA 6.454. na visini 2.[227] .1.44 34.66 114. isporuka i montaţa sobnog termostata za montaţu na zid.52 46. 6.UPS 1.94 114. rednim stezaljkama 2.602.1.6-1. – grebenasta sklopka 10A tropolna.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.89 409. Konĉar.934.1.48 480.626.1.66 656.1. elektroniĉke by-pass sklopke.550. komplet sa svim sabirnicama.14 4. 3 fazni izlaz 380V kom Obraĉun po kom Ispitivanje autonomije UPS-a Ispitivanje autonomije UPS-a (uz iskljuĉeno napajanje i prikljuĉenu potrošnju) kom Obraĉun po kom UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE UKUPNO: 1 46.

m¹ 3500 6.681. god.2008. – 5 kom . 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1.59 6. 45212-400-4474/2008.ms_office Strana: 218.03 7.728. s prenaponskom zaštitom i prekidaĉem.41 2.13 5.420. m¹ 20 20.5 mm kategorije 5+ – ukljuĉivo sav ostali sitni sitni spojni i montaţni pribor.01 21. veliĉine 2000×800×900 mm. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.82 6. 2×RJ45 Western – 15 kom prespojni telefonski kabel 1 m¹ – kabeli su tipa UTP 4×2×0.02 400. Aktivna oprema bit će naknadno izvedena (primjenjuje se IP telefonija. kom 43 7.035.420.44 440.5mm. 2×RJ45 Western – 30 kom patch prespojni kabel 2 m¹. parapetni kanal i u opremu interijera.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.vodilica kabela. montaţa i spajanje komunikacijske prikljuĉnice za montaţu u zid. kategorije 5+ Nabava i polaganje kabela UTP 4×2×0. ne koristi se telefonska centrala). m¹ 400 16. kategorije 5+. prema blok shemi Obraĉun po kom kom 1 12. ø 16mm ili plastiĉnog kanala 25×20mm Obraĉun po metru cijevi Kabel UTP 4×2×0. kao tip RITTAL ili odgovarajući. kom 1 440.vertikalne vodilice sprijeda i straga za demontaţu opreme – 1 kom .00 4.xls. Glavni komunikacijski ormar Nabava. visine 1U – 30 kom patch prespojni kabel 1 m¹.5mm. montaţa i spajanje instalacijske kutije ø 60 za komunikacijske prikljuĉnice Obraĉun po kom Oznake i pribor Nabava potrebnih oznaka i pribora i oznaĉavanje svih elemenata komunikacijskog sustava. montaţa i spajanje glavnog komunikacijskog ormara Obuhvaćena je sva pasivna oprema (komunikacijski ormar i univerzalno strukturno kabliranje).jedinica za ventiliranje ormara i termostat – 4 kom .napojna letva. 7x prikljuĉnica 220V. a sastoji se od okvira s nosaĉem i insertom 2×RJ 45 (Terminalske utiĉnice: 11 u objektu kontrole i 32 u naplatnim kućicama) Obraĉun po kom Instalacijska kutija ø 60 Nabava.patch panel s 24 inserta RJ 45. sa staklenim vratima i bravom s kljuĉem.40 3.44 98348485.41 12.10.00 5.21 310. te set za uzemljenje ormara Komplet: Obraĉun po kom PEHD cijev. kom 43 132.[227] . izraĊenog kao samostojeći limeni ormarić s postoljem. po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje Obraĉun po metru kabela Komunikacijska prikljuĉnica Nabava. opremeljenog s: – 5 kom . ø 50mm Nabava i polaganje PEHD cijevi ø 50mm zajedno sa sitnim spojnim materijalom i priborom Obraĉun po metru cijevi Gibljiva PVC cijev. visine 1U – 1 kom . Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. ø 16mm ili plastiĉni kanal 25×20mm Nabava i polaganje gibljive PVC cijevi.

Mjerenje otpora uzemljenja 6. kom 40 47. Mjerenje otpora petlje instalacionih vodova 3.67 1. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 8. što ukljuĉuje: 1. u betonsku konstrukciju.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. god.40 4.802.2008.80 49.10 600.2. postolja rampi i semafora Obraĉun po kom Gromobranski odvodi Izrada gromobranskih odvoda polaganjem gromobranske trake Fe/Zn 25×4 mm.818. na ravni krov objekta kontrole naplate Obraĉun po kom Potpore na kosi krov Dobava i Montaţa potpora na kosi krov glavne nadstrešnice za nošenje trake FeZn 25×4 mm.324. ukljuĉivo s ormarićem za mjerni spoj i spajanjem Obraĉun po kom 2.25 1. Isptivanje na prekid vodiĉa instl.985. kom 200 28.60 2. SLABA STRUJA UKUPNO: INSTALACIJA GROMOBRANA ZAJEDNIĈKI UVJETI: . Isptivanje na dodir izmeĊu vodiĉa instalacionih vodova 2. transporta i montaţe.[227] 98348485. kom 64 44.498. POTPORE – u jediniĉnu cijenu stavke ukljuĉeni su svi troškovi nabave. metalne konstrukcije naplatne kućice. montaţni pribor i spajanje. U-profila dvostrukog aluminijskog pokrova. prosjeĉne duţine izvoda 1 m¹.xls. Ukljuĉivo zaštita spoja bitumenom Obraĉun po kom Spoj trake FeZn 30×4 mm.3. Mjerenje otpora izolacije instalacije vodova 5.82 1.SPOJEVI TRAKE FeZn. 45212-400-4474/2008.62 4.60 Strana: 219. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. sa metalnim masama na objektu Izrada (vrata. ventilacijskih cijevi.ms_office . nosećih stupova nadstrešnice i metalnih odbojnika.10. na betonske kocke na ravni krov objekta kontrole naplate Obraĉun po metru Traka FeZn 25×4 mm Dobava i Polaganje trake FeZn 25×4 mm.23 2. polaganja trake i potpora.802. Traka FeZn 25×4 mm Dobava i polaganje trake FeZn 25×4 mm. m¹ 80 24. Obraĉun po kom Spojevi za premoštenje metalnih masa Izrada spojeva za premoštenje metalnih masa na nadstrešnici tj.04 2. m¹ 200 21.00 3.56 6.80 6.03 5. trakom Fe/Zn 25×3 m¹. od krova do temelja objekta kontrole naplate sa spajanjem na metalni pokrov i na traku u temelju. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. ukljuĉivo sav spojni. kom 6 100. na potpore za kosi krov nadstrešnice Obraĉun po metru Betonske kocke Dobava i Montaţa potpora za betonske kocke za nošenje trake FeZn 25×4 mm. prozori. ţljebovi. sa spajanjem na oba kraja odgovarajućom obujmicom ili vijcima.606. duţine izvoda 5 m¹. Mjerenje napona šuma na instalacionim vodovima 7.00 5. Izdavanje atestakomplet Obraĉun po kom kom 1 2.00 7.890. vodova 4.818. 6. nosaĉa ţlijebova i cijevnih nosaĉa nadstrešnice. metalnih nosaĉa vanjske jedinice klima i kompresorskih agregata na krovu objekta kontrole. Ispitivanje i mjerenje instalacije slabe struje Ispitivanje i mjerenje instalacije slabe struje te izrada potrebnih atesta. kom 80 31.

xls. traka Fe/Zn 25×4 mm. komplet Obraĉun po kom Projekt prenaponske zaštite Izrada projekta prenaponske zaštite.513. izrada meĊusobnog spoja traka u temelju kriţnom spojnicom te spajanje varenjem svakih 2 m¹ s betonskim ţeljezom u temeljima.82 2.162. 45212-400-4474/2008.201.10 1.00 4. poloţenim kroz cijev od instalacijskog kanala do treptaĉa prosjeĉne duţine 30 m¹. m¹ 70 21. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.19 OSTALO Strana: 220.82 1.285. 6.28 16.05 520.004.05 17.40 14. nosećih stupova nadstrešnice i metalnih odbojnika Obraĉun po kom Uzemljenje treptaĉa Izrada spojeva na vijak za uzemljenje treptaĉa vodom P/MJ 1×16 mm². m¹ 110 24. Prosjeĉna duţina je 3 m¹.4.10. traka Fe/Zn 30×4 mm Obraĉun po kom Spoj s trake u temelju na zaštitnu sabirnicu u GRu Izrada spoja s trake u temelju na zaštitnu sabirnicu u GRu. m¹ 100 21.44 5.730.80 18.00 41. Zemni uvodi Dobava i izrada zemnih uvoda ubetoniranjem trake Fe/Zn 30×4mm od odvodne cijevi kišnice do temeljnog uzemljivaĉa. antikorozivna zaštita svih spojeva Obraĉun po kom Instalacijski kanal ispod naplatnih kuĉica Nabava i polaganje na zid instalacijskog kanala ispod naplatnih kuĉica trake za spoj metalnih masa u objektu. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 8.3. kom 12 440. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.513.004.20 10.50 9. kom 20 36. duţine 2 m¹ Obraĉun po kom Traka Fe/Zn 30×4mm za izradu spoja za uzemljenje metalne konstrukcije naplatne kućice Dobava i polaganje traka Fe/Zn 30×4mm za izradu spoja za uzemljenje metalne konstrukcije naplatne kućice.80 800.[227] 98348485. te za ureĊaje u agregatskoj i hidroforskoj stanici. m¹ 90 16. izdavanje atesta i izrada revizine knjige.ms_office . Obraĉun po kom Mjerni spoj Dobava i izrada mjernog spoja na ĉeliĉnim stupovima/nosaĉima nadstrešnice pomoću kriţnih spojnica. Obraĉun po kom Polaganje u temelje trake Fe/Zn 40×4 mm Nabava i polaganje u temelje trake Fe/Zn 40×4 mm. kom 12 100. 6. kom 35 28. god. komplet (4 primjerka) Obraĉun po kom kom 10 52. kom 1 800. kom GROMOBRANSKA INSTALACIJA UKUPNO: 1 4. u ostalim razdjelnicima.03 981. antikorozivna zaštita svih spojeva Obraĉun po kom Kriţne spojnice Kriţne spojnice za rastavni mjerni spoj i spajanje trake Obraĉun po kom Ispitivanje gromobranske instalacije Ispitivanje gromobranske instalacije i izvedba potrebnih mjerenja.80 13.84 736.80 11. nosećih stupova nadstrešnice i metalnih odbojnika Obraĉun po kom Traka Fe/Zn 30×4mm za izradu spoja za uzemljenje metalne konstrukcije nadstrešnice parkirališta Dobava i polaganje traka Fe/Zn 30×4mm za izradu spoja za uzemljenje metalne konstrukcije nadstrešnice parkirališta.62 2.172.62 1.20 12.00 15.2008.

potpuna grafika.PZ G09 i G10.79 49. 6. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.1.20 REKAPITULACIJA 6. 6.818.2008. – autonomni programabilni mikroprocesorski upravljaĉko kontrolni ureĊaj u svakom znaku.xls.ms_office Strana: 221. INSTALACIJA JAKE STRUJE INSTALACIJA SLABE STRUJE INSTALACIJA GROMOBRANA OSTALO SVEUKUPNO: 409. 3100 cd/m² za crvenu boju i 3720 cd/m² za zelenu boju.19 200.[227] . Isporuka jednopolne sheme Isporuka jednopolne sheme – izvedeno stanje u. dimenzija kućišta 240×130 cm.172. – kontrola ispravnosti svake LED neovisno o aktivaciji znaka ili pojedine toĉke (detekcija greške u "hladnom" stanju) – autonomno istosmjerno napajanje u svakom znaku – neovisni strujni izvori za svaku pojedinu LED sto osigurava neovisnost intenziteta isijavanja znjaka o kolebanjima napona napajanja i prikazanom simbolu – dojave greške kod pregaranja LED i to lokalno na upravljaĉki LCD panel i daljinski prema centralnom upravljaĉkom raĉunalu.85 5. svjetlosni PZ G10 (zelena strelica) izvesti u minimalno tri reda zelenih LED-a. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. veliĉine kućišta 70×70 cm.10.4. god.2. OSTALO UKUPNO: 200.67 41. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1.20 500. Tehniĉki uvjeti za znak: – Maksimalni intenzitet svjetljenja znaka mora biti minimalno 7440 cd/m² za ţutu boju. komplet Obraĉun po kom kom 1 200. PVC foliji i umetnuto u vrata svih razdjelnika.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Mogućnost prikazivanja dva signalna pojma: pz G09 (crveni kriţ. Signal vozne trake . 6. jednobojna (ţute LED).4. Svjetlosni PZ G09 (crveni kriţ) izvesti u minimalno tri reda crvenih LED-a.20 200.20 6. MeĊusobni razmak LED 20 mm. PROMJENJIVA SIGNALIZACIJA OPREMA PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE Promjenjivi LED znak 240×70 cm Dobava. 1.741.550. veliĉine 60×60 cm) i PZ G10 (zelena strelica. isporuka i montaţa promjenljivog prometnog znaka koji se sastoji od: – programabilnog display-a – signala prometnog traka Potpuno programabilni display u tehnologiji LED. I.3. veliĉine 49. Izvedba display-a s LED visokog sjaja za vanjsku upotrebu. 45212-400-4474/2008. – mogućnost brze zamjene svake pregorene LED i svih ostalih dijelova koji su podloţni kvarovima 98348485.5×60 cm) na istoj matrici crne boje. Raster 88×24 LED.

– kontrola ispravnosti svake LED neovisno o aktivaciji znaka ili pojedine toĉke (detekcija greške u "hladnom" stanju) – autonomno istosmjerno napajanje u svakom znaku – neovisni strujni izvori za svaku pojedinu LED sto osigurava neovisnost intenziteta isijavanja znjaka o kolebanjima napona napajanja i prikazanom simbolu – dojave greške kod pregaranja LED i to lokalno na upravljaĉu tastaturu i daljinski prema centralnom upravljaĉkom raĉunalu. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Svjetlosni PZ G09 (crveni kriţ) izvesti u minimalno tri reda crvenih LED-a. Svjetlosna jakost optiĉkog sustava mora se moći prilagoditi okolnoj svjetloći. – mogućnost brze zamjene svake pregorene LED i svih ostalih dijelova koji su podloţni kvarovima kom 14 41. – Elektriĉka sigurnost znaka osigurana u skaldu s odrednicama harmoniziranih normi HD 638 i HD 384 – Elektromagnetska kompatibilnost znaka sukladno EN50293:2000 Elektromagnetska kompatibilnost . 45212-400-4474/2008.401. svjetlosni pz G10 (zelena strelica) izvesti u minimalno tri reda zelenih LED-a.36 579. 98348485. Obraĉun po kom postavljenog znaka. veliĉine kućišta 70×70 cm. veliĉine 60×60 cm) i PZ G10 (zelena strelica.619.ms_office Strana: 222.Cestovni prometni signalni sistemi Montaţa znaka obuhvaća i prilagodbu nosaĉa znaka i konstrukcije na koju se znak montira. protokol TLS/FG4 – postojanje kontinuirano podesivih termostata i grijaĉa u svakom znaku – mogućnost upravljanja intezitetom od 1-100% s grafiĉkog suĉelja upravljaĉkog programa – Pouzdan rad unutar temperaturnih granica od .04 2. – autonomni programabilni mikroprocesorski upravljaĉko kontrolni ureĊaj u svakom znaku.40°C do + 70°C.PZ G09 i G10. Mogućnost prikazivanja dva signalna pojma: PZ G09 (crveni kriţ. Promjenjivi LED znak 70×70 cm Dobava i isporuka promjenljivog prometnog znaka koji se sastoji od: – signala prometnog trakaSignal vozne trake .[227] .IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.2008. Tehniĉki uvjeti za znak: – Maksimalni intenzitet svjetljenja znaka mora biti minimalno 3100 cd/m² za crvenu boju i 3720 cd/m² za zelenu boju. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena – mogućnost povezivanja svakog znaka u sustav naplate putem serijske veze (RS-485). god.10.xls.5×60 cm) na istoj matrici crne boje. veliĉine 49.

protokol TLS/FG4 – postojanje kontinuirano podesivih termostata i grijaĉa u svakom znaku – mogućnost upravljanja intezitetom od 1-100% s grafiĉkog suĉelja upravljaĉkog programa – Pouzdan rad unutar temperaturnih granica od . Touch-screen LCD panela u boji 5.679.xls.[227] .12 162. Obraĉun po kompletu.80 5. kom 1 30. kom 14 7. isporuka i instalacija kontrolno-upravljaĉkog programa za nadzor i upravljanje radom svih promjenljivih znakova na naplatnoj postaji.40°C do + 70°C.2008. Obraĉun po kompletu. Obraĉun po kom Osobno raĉunalo PC+17" TFT LCD Dobava. isporuka i ugradnja PC raĉunala + 17" TFT LCD. Konverter RS 232/RS485 Dobava. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.938. Kontrolno-upravljaĉki program Dobava.80 24.030.515.92 3.67 107. Obraĉun po kom postavljenog panela. Svjetlosna jakost optiĉkog sustava mora se moći prilagoditi okolnoj svjetloći.Cestovni prometni signalni sistemi Montaţa znaka obuhvaća i prilagodbu nosaĉa znaka i konstrukcije na koju se znak montira.ms_office Strana: 223.38 4.00 6.030.081.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. kom 1 24.130.7" Dobava. kom 16 10.94 98348485. ukljuĉivo i ormarić za smještaj konvertera. Stavka ukljuĉuje i instaliranje paketa Windows XP Professional.824. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. minimalnih dimenzija 5. 45212-400-4474/2008. Aplikacija za upravljanje mora omogućiti nadzor nad programabilnim displejima putem TLS protokola i povezivanje s glavnim centralnim raĉunalom putem TCP/IP protokola kroz temeljnu mreţu HAC-a.10. za manualno upravljanje i kontrolu programabilnog displaya u naplatnoj kućici. Upravljanje mora biti izvedeno preko tipki za odabir s ikonom stvarne slike koja se ţeli prikazati na programabilnom displeju. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena – mogućnost povezivanja svakog znaka u sustav naplate putem serijske veze (RS-485). isporuka i montaţa "touch-screen LCD" panela u boji.7". Program se izvršava na PC koji je smješten u glavnom objektu naplate.00 30. Prema centralnom raĉunalu prosljeĊuju se informacije o stanju prikaza i grešaka sa svih znakova na naplatnoj postaji. kom 1 2.824.938. – Elektriĉka sigurnost znaka osigurana u skaldu s odrednicama harmoniziranih normi HD 638 i HD 384 – Elektromagnetska kompatibilnost znaka sukladno EN50293:2000 Elektromagnetska kompatibilnost . god.94 2. isporuka i montaţa konvertera RS 232/RS485 za komunikaciju PC-a i znakova. Obraĉun po kom postavljenog znaka.

6mm² Dobava. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.843. za kontrolu i upravljanje svjetlosnom promjenjivom prometnom signalizacijom. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla. god. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla. isporuka i polaganje u kabelske kanalice na nadstrešnici i u kabelske cijevi energetskog kabela PP00 3×2. kpl DOKUMENTACIJA I PUŠTANJE U POGON UKUPNO: 1 7.6mm².20 7.10.826. isporuka i uvlaĉenje u kabelske kanalice signalnog kabela 3×2×0.ms_office Strana: 224. kom OPREMA PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE UKUPNO: 1 26.246. Kabel povezuje OG kutije IP65 na nadstrešnici sa glavnim razvodnim ormarom.xls. Postupak pokretanja programa. 45212-400-4474/2008. prijevoz i rad na postavljanju kanalica. Kroz komunikaciju ostvarenu izmeĊu upravljaĉkog programa i displeja na nadstrešnici mora biti omogućeno programiranje novih piktograma u displejima.20 ELEKTROINSTALACIJE Signalni kabel 10×2×0. isporuka i polaganje u kabelske kanalice signalnog kabela 10×2×0. 1.20 7. Stavka ukljuĉuje i sav materijal. Stavka ukljuĉuje i sav materijal. 1. prijevoz i rad na postavljanju kanalica i kabelskih cijevi.6mm² Dobava. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla.207. III.80 26.80 933. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 7. editiranje piktograma i programiranje displeja mora biti zaštićen kroz upotrebu korisniĉkog imena i zaporke. prijevoz i rad na postavljanju kanalica. s ispitivanjem. m¹ 300 20. za napajanje svjetlosne promjenjive signalizacije. njihovo editiranje te izradu novih piktograma.00 2.826.207.30 3. Signalni kabel 3×2×0.100. II.6mm² za povezivanje nasuprotnih znakova i zankova na serijski konverter. Aplikacija za programiranje piktograma Dobava. Energetski kabel PP00 3×2.207. Putem grafiĉkog korisniĉkog suĉelja za programiranje novih piktograma treba omogućiti memoriranje postojećih piktograma u obliku zapisa na tvrdom disku.00 98348485.5mm² s ispitivanjem. m¹ 430 7.81 3. Kabel se polaţe od tastature u naplatnoj kućici do elektroniĉkog ureĊaja u SPZ-u.82 6.[227] . Obraĉun po kompletu. I.836. m¹ 300 12.88 DOKUMENTACIJA I PUŠTANJE U POGON Dokumentacija izvedenog stanja Dokumentacija izvedenog stanja s detaljima izvedbe i uputama za rukovanje i odrţavanje II.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Stavka ukljuĉuje i sav materijal.5mm² Dobava. isporuka i instalacija programske aplikacija za programiranje novih piktograma. Aplikacija se izvršava na upravljaĉkom raĉunalu naplatne postaje i spaja se na glavni upravljaĉki program.21 3.2008.

40 1. promjera 90 cm Znak B50. dimenzija 180×70 cm.401.139. 1. Iskop temelja stupa min. isporuka i montaţa kutije za vanjsku montaţu sa stupnjem mehaniĉke zaštite IP 65 Obraĉun po kom m¹ 550 11. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.04 III. na ploĉe debljine 2 mm zakrivljene prema obliku betonske zaštitne glave.87 1. prijevoz i rad na postavljanju kanalica. prijevoz i rad na postavljanju kanalica.5. Znak B02. promjera 63.2 OTU VI.40 1.281. s ispitivanjem.40 1.12 39. kom 23 36. Razvodna kutija OG IP 65 Dobava. Kabelske kanalice PK100 Dobava. ţute boje) na betonsku zaštitnu glavu.00 6. Stavka ukljuĉuje i sav materijal. Znakove postavljati pod kutem od 3 .401. 0. 1.ms_office .5 mm koji se ugraĊuje u betonski temelj kakvoće betona C16/20 s min. VERTIKALNA SIGNALIZACIJA UKUPNO: 828. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Stavka ukljuĉuje i sav materijal. 45212-400-4474/2008. IV. Obraĉun po komadu. Znakovi se priĉvršćuju na stupove izraĊene od šavne ĉeliĉne cijevi i zaštićene od korozije postupkom vrućeg cinĉanja ili na aluminijske stupove. dimenzije 90×45 Prometni znak K09.5º u odnosu na os prometnice. kom kom kom kom 1 1 1 1 1. Laterna ø 300 mm Nabava i postavljanje treptaĉa (laterna ø 300 mm. kpl s montaţnim materijalom za priĉvršćenje na konstrukciju.12 1.165. Energetski kabel PP00 3×1.1. Znakovi se izraĊuju s folijom "High Intensity" (znak B02 minimalne retrorefleksije klase II) na aluminijskoj podlozi minimalne debljine 3 mm s pojaĉanim okvirom.08 1. Obraĉun po m¹ postavljenih kanalica Napojni kabel PP/2 3×0. dimenzija 180×70 cm Nabava i postavljanje prometnog znaka K09. 1. m¹ 15 8.149. dubine 70 cm.75 mm² Dobava. HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA Strana: 225.40 560. Kabel povezuje OG kutije na nadstrešnici s SPZ-ovima i treptaĉe na treptaĉki ureĊaj.40 560.5mm² s ispitivanjem.401. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla.92 57. god.56 1. “High intensity grade”).2.[227] 98348485. za napajanje svjetlosne promjenjive signalizacije.xls. ELEKTROINSTALACIJE UKUPNO: VERTIKALNA I HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA VERTIKALNA SIGNALIZACIJA Nabava i postavljanje prometnih znakova (t.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.3. 1.75 mm².2 m³.4. kom 14 2. promjera 90 cm Znak B29.10.401.2008.15 7. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla. 29. aplikacijom retroreflektivne folije (klase retrorefleksije II.).082.5mm² Dobava. 9-01. za napajanje LUX.836.6.00 2. Spojen na trajni napon.401. promjera 90 cm Znak E01.50 5. m¹ 400 92.40 1.01 120. isporuka i priĉvršćenje na konstrukciju i stupove nadstrešnice kabelske kanalice PK100. isporuka i polaganje u kabelske kanalice na nadstrešnici energetskog kabela PP00 3×1.125.401.21 6. isporuka i polaganje u kabelske kanalice napojnog kabela PP/2 3×0.039. 1.56 kom 4 1.28 5.09 36. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 4.

225) Ploha za usmjeravanje prometa bijele boje Iscrtavanje oznake “STOP” (PZ H38).687.029.S4. ţute boje sa ugraĊenim maĉjim oĉima.0 m¹ (HRN U.5 m¹ (HRN U. II.068.) paušal 4 124.836. 45212-400-4474/2008. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.2. biti postojan i ne smije mijenjati boju.6.29 V.221234 Puna uzduţna rubna crta bijele boje.000. 2.20 4. m¹ 300 292. s udjelom od 20 grama zrnaca na 1 kg boje. Sustav se sastoji od kugli i ĉunjeva.160.26 NEPREDVIĐENI RADOVI 4% NEPREDVIĐENI RADOVI (4% 1.1.96 18.S4.dobava.45 6.488.961. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Materijal kojim se izvode oznake na kolniku mora imati atest kakvoće. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.223) Popreĉna puna zaustavna crta bijele boje širine 0.4.S2.939. Za oznake na kolniku mora biti upotrijebljen materijal ili boja koja bitno ne smanjuje hvatljivost kolnika. III. puno-prazno 3.446.31 1.00 1.). 2.139. normi HRN EN 1436 (materijali za oznake na kolniku .80 4. 2.068.323. Pri izvedbi oznaka na kolniku pridrţavati se odredbi Pravilnika o prometnim znakovima. bijele boje HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA UKUPNO: 2.N.S4. IV.100. 2.00 REKAPITULACIJA I. PROMETNA OPREMA UKUPNO: 87.0/3.00 1.90 1. te uţeta za meĊusobno povezivnje 39.3. 1. 2.80 13.92 Strana: 226.039.240 (Boje za tankoslojne oznake na kolniku) kao i Općih tehniĉkih uvjeta za radove na cestama (t.61 28.5.31 57. retrorefleksije klase II. VERTIKALNA SIGNALIZACIJA HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA VERTIKALNA I HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA UKUPNO: PROMETNA OPREMA Zaštitni cestovni sustav (ublaţivaĉ udara) Zaštitni cestovni sustav (ublaţivaĉ udara) . V.xls. PredviĊa se boja s retroreflektivnim zrncima.10. V.323.-5.00 3.222) Razdjelna isprekidana crta bijele boje širine 20 cm.080. Za brzinu naleta vozila od 100 km/h.98 SVEUKUPNO: 98348485.00 18. isporuka i ugradnja u vrhu prometnog otoka.143.001. god. 2. OPREMA PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE DOKUMENTACIJA I PUŠTANJE U POGON ELEKTROINSTALACIJE VERTIKALNA I HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA PROMETNA OPREMA SVEUKUPNO: 933.687.360.S4. 2.14 4.Znaĉajke nuţne za korisnike ceste) i HRN Z. U skladu sa HRN EN 1317.222) Puna uzduţna rubna crta bijele boje.00 2.207.S4.00 2. širine 20 cm (HRN U. 64/05 i 155/05). Sustav za razdvajanje prometnih trakova Nabava i postavljanje sustava za razdvajanje prometnih trakova na cestarinskom prolazu (“kugle i ĉunjevi”).687.029. širine 10 cm (HRN U.088.92 496.ms_office 496. opremi i signalizaciji na cestama (N.088.31 REKAPITULACIJA 1.[227] .00 612.00 1.2008. m¹ m¹ m¹ m¹ m² kom 1300 700 310 45 230 14 3. Oznake na kolniku izvode se prema normama HRN U.20 57. 9-02 OTU VI.31 kom 10 100.87 57.03 140. IV. 33/05.88 7.

45212-400-4474/2008. god. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.34 500. 3.904.92 12.00 98348485.03 0. 2.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.13 221.741. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena IZGRADNJA ČCP MRACLIN 1.323.143.xls. 5. 4.055.10.03 12.939. GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI ZA ČCP MRACLIN INSTALACIJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE STROJARSKE INSTALACIJE ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI PROMJENJIVA SIGNALIZACIJA NEPREDVIĐENI RADOVI 4% SVEUKUPNO: Za dougovoriti : Kontrola: 8.53 752.904. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.[227] .789.2008.ms_office Strana: 227.85 2.422.26 496.997.364.422.