AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

1.

GRAĐEVINSKO-OBRTNIĈKI RADOVI ZA ĈCP MRACLIN OPĆE NAPOMENE
Nacrti, tehniĉki opis i ovaj troškovnik ĉine cijelinu. Izvoditelj radova je duţan prouĉiti sve ovdje navedene dijelove projekta, odnosno natjeĉajne dokumentacije, te u sluĉaju nejasnoća traţiti objašnjenje od projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe. Nepoznavanje crtanog dijela projekta i tehniĉkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povećanje jediniĉnih cijena ili toleriranje grešaka u izvedbi. Izvoditelj radova je duţan pridrţavati se svih vaţećih zakona i propisa i to naroĉito Zakona o gradnji, Zakona o zaštiti na radu, Zakona o zaštiti od poţara, hrvatskih normi itd. Opći tehniĉki uvjeti za radove na cestama (Zagreb, izdanje 2001. god.) dio su ugovorne dokumentacije i Izvoditelj radova je duţan postupati u skladu s OTU-om osim ako je u projektnoj dokumentaciji drukĉije istaknuto. Svi radovi moraju se izvesti solidno i struĉno prema vaţećim propisima i pravilima struke. Na gradilištu Izvoditelj radova, u skladu s Zakonom o gradnji, mora imati Glavnog inţenjera gradilišta kvalificiranog za dotiĉne vrste poslova, koji će stalno boraviti na gradilištu. Od trebnutka uvoĊenja u posao pa do primopredaje objekta izvoditelj radova je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. Od preuzimanja gradilišta izvoditelj radova je obvezan voditi GraĊevni dnevnik i GraĊevnu knjigu. U GraĊevni dnevnik se unose svi bitni podaci i dogaĊaji tijekom graĊenja (npr. meteorološke prilike, temeperatura zraka, vrsta i broj djelatnika i opreme na gradilištu i sl.), upisuju primjedebe Projektanata, nalozi nadzornog inţenjera i Inspekcije. Tako registrirani zahtjevi obvezni su za Izvoditelja radova, s tim da je za svaku nepredviĊenu višu radnju, kojom bi se povećalo ukupne troškove predviĊene za izgradnju po ovom troškovniku, prethodno potrebna suglasnost Investitora. U GraĊevnu knjigu biljeţe se i dokumentiraju mjerenja i kalkulacije svih faza obavljenog posla i ostali podaci bitni za obraĉune prema stavkama Ugovornog troškovnika i projektu. Koliĉine radova, koje nakon izvoĊenja ĉitavog posla nije moguće mjeriti neposrednom izmjerom treba po završetku pojedinog takvog rada preuzeti i ovjeriti nadzorni inţenjer. Nadzorni inţenjer i predstavnik Izvoditelja radova unositi će u GraĊevnu knjigu koliĉine pojedinih takvih radova, s potrebnim skicama i izmjerama, te će svojim potpisima jamĉiti za njihovu toĉnost.

98348485.xls.ms_office

Strana: 1.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
Samo tako utvrĊeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konaĉnog obraĉuna radova. Izvoditelj radova je duţan na gradilištu ĉuvati GraĊevnu dozvolu, Glavni i Izvedbeni projekt i dati ih na uvid ovlaštenim inspekcijskim sluţbama. Radovi se izvode prema projektu, a u svim sluĉajevima potrebne izmjene ili dopune projekta ili njegovih djelova, odluku o tome donosit će sporazumno Projektant, nadzorni inţenjer (kao predstavnik Investitora) i predstavnik Izvoditelja radova, a tu svoju odluku unositi će u GraĊevni dnevnik. Sve izmjene ili dopune projekta, ili njegovih dijelova, za koje se po GraĊevnom dnevniku ne moţe dokazati da su uslijedile po opisanom postupku, neće se obraĉunavati ni po privremenom ni po konaĉnom obraĉunu. Da bi izmjena projekta bila pravovaljana mora je odobriti i potpisati Projektant, te se izmjena uĉinjema bez suglasnosti Projektanta neće smatrati pravovaljanom i za sobom povlaĉi narušavanje autorskog djela Projektanta. U ovom troškovniku izloţene cijene odnose se na jediniĉnu mjeru izvedenog rada. Prema tome, jediniĉne cijene obuhvaćaju sav rad, opremu, materijal, reţiju gradilišta i uprave poduzeća, sva davanja, te zaradu poduzeća. Stavke ovog troškovnika obuhvaćaju definitivno dovršne radove, ispitane po kvaliteti i koliĉini, te preuzete po Nadzornoj sluţbi Investitora. Sav rad i materijal vezan za organizaciju graĊevinske proizvodnje: ograde, vrata gradilišta, putevi na gradilištu, uredi, blagovaonice, svlaĉionice, sanitarije gradilišta, spremišta materijala i alata, telefonski, elektriĉni, vodovodni i sl. prikljuĉci gradilišta kao i cijena korištenja prikljuĉaka ukljuĉeni su u ugovorenu cijenu. U jediniĉne cijene ulaze svi troškovi potrebni za izradu ovih objekta s dobavom predviĊenih materijala, pomoćnim radovima, pomoćnin napravama i drugim sredstvima koja su potrebna za ispravnu izvedbu ili bi se mogla tijekom rada ukazati potrebnim. U stavkama su uraĉunati i sporedni radovi potrebni za ispravno dovršenje pojedinih vrsta rada, na osnovu normi, propisa i priznatih pravila tehniĉke nauke i prakse. Tako su u stavkama uraĉunati troškovi nabave gradiva, nadzorni, rukovodeći i drugi poslovi poduzeća, troškovi skela, alata, sprava i strojeva, svi sitni metalni i drugi dijelovi potrebni kod graĊenja, potrebna osiguranja tijekom radova, osiguranje odvijanja prometa, njega betona, crpljenje vode, signalizacija na gradilištu danju i noću, ĉuvanje, dovodi struje i sl., ukratko sve što je posredno ili neposredno potrebno za izvršenje radova po ovom projektu. Vrsta i kvaliteta graĊe za skele, vrsta i kvaliteta ĉeliĉnih elemenata, naĉin temeljenja skele, moraju odgovarati statiĉkom proraĉunu i projektu skele i moraju biti usklaĊene s vaţećim propisima i standardima za ĉeliĉne konstrukcije.

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

98348485.xls.ms_office

Strana: 2.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
Kod ĉeliĉne skele elementi se nastavljaju odgovarajućim spojnicama koje moraju biti ispitane i atestirane. IzraĊena skela treba imati naprave za spuštanje, podizanje i demontiranje. Prema svojim raspoloţivim mogućnostima izvoditelj radova moţe predloţiti i neku drugu vrstu skele, uz potreban projekt, statiĉki proraĉun i odobrenje projektanta i nadzornog inţenjera. Izvoditelj radova je duţan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi propisani, adekvatan i prema Hrvatskim normama atestiran materijal. Izvoditelj radova je takoĊer duţan kod izrade konstrukcija, prema projektom odreĊenom planu ispitivanja materijala, kontrolirati ugraĊeni konstruktivni materijal. Jediniĉnim cijenama obuhvaćeni su svi troškovi svih prethodnih i tekućih ispitivanja kako osnovnih materijala, tako i poluproizovda, te definitivno dovršenih radova, u skladu s vaţećim tehniĉkim propisima, pravilnicima i standardima i Općim tehniĉkim uvjetima Investitora. O ispitivanjima i pregledima vodi se posebna evidencija. Ako Izvoditelj radova smatra da pojedinim gore navedenim zahtjevima dolazi do štetnih posljedica po stabilnost ili trajnost objekta ili su pak oni u protivnosti s ostalim podacima danim u projektu, duţan je pravodobno zatraţiti odluku u vezi s tim. Izvoditelj radova duţan je obaviti sva potrebna ispitivanja i pribaviti ateste, te dokaze o kvaliteti vezano na graĊevinsko obrtniĉke radove, elektroinstalacije, vodoopskrbu i odvodnju, te strojarske instalacije. Za instalacijske sustave izvoditelj radova je duţan, u okviru ugovorene cijene, osim atesta o kvaliteti ugraĊenih materijala, dati ateste za instalacijske sustave. Izvoditelj radova je u okviru ugovorene cijene duţan provesti koordinaciju radova svih kooperanata na naĉin da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitiu već izvedenih radova. Sva oštećenja nastala tokom gradnje otkloniti će izvoditelj radova o svom trošku. Izvoditelj radova je duţan ĉistiti gradilište tokom graĊenja, kao i sve pristupne ceste. Sva fina ĉišĉenja zidova, podova, vrata, prozora, stijena, stakala i dr. posebno su opisana u pojedinaĉnim stavkama zidarskih radova. Nakon dovršenja gradnje predat će Izvoditelj radova posve ureĊeno gradilište i okolinu objekta predstavniku Investitora uz obveznu prisutnost Projektanta. Primjedbe dane od strane Projektanta imaju istu teţinu kao i primjedbe dane od strane nadzornog inţenjera Investitora. Izrada radioniĉke dokumentacije obuhvaćena je u jediniĉnoj cijeni stavaka ponudbenog troškovnika. Izvoditelj radova će izraditi vremenski plan (gantogram) aktivnosti na gradilištu, kao i financijski plan, predoĉiti ga nadzornom inţenjeru na usvajanje, te njime odrediti dinamiku financiranja, dobave materijala, opreme i sl. Nakon uspješno obavljenog Tehniĉkog pregleda i otklanjanju svih nedostataka, izvoditelj radova će predati zgradu investitoru ili po investitoru odreĊenom korisniku.

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

98348485.xls.ms_office

Strana: 3.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
Obveza Izvoditelja je na propisan naĉin zbrinuti višak materijala iz iskopa i otpad. Ta obveza takoĊer podrazumijeva pronalaţenje lokacija odlagališta (gradske deponije ili sliĉno), pribavljanje pripadajućih suglasnosti nadleţnih komunalnih i drugih sluţbi, Nadzora, Glavnog projektanta i Investitora, te sve ostale troškove za zbrinjavanje viška materijala i otpada. IzvoĊaĉeva je obveza odrţavanje javnih cesta koje koristi u svrhu graĊenja te sanacija svih eventualnih oštećenja nastalih korištenjem. Po završetku radova ceste je potrebno dovesti u prvobitno stanje bez prava na naknadu troškova. U skladu s Zakonom o javnoj nabavi, ĉlanak 35, tip, proizvoĊaĉ, artikl i drugo opreme koja se nudi i ugraĊuje je kao što je navedeno u stavkama ili odgovarajući, tj. moţe biti i od drugog proizvoĊaĉa, drugi tip ili broj artikla i sliĉno, ali odgovarajućih karakteristika. Prije nabave i ugradbe predmeta potrebno je dobiti odobrenje nadzornog inţenjera i investitora.

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

POSEBNI TEHNIĈKI UVJETI GRAĐENJA
A. I. GRAĐEVINSKI RADOVI ZEMLJANI RADOVI
Radovi na izgradnji platoa CP-a do ukljuĉivo osnovnog nasipa, zajedno sa tamponom i asfaltom, obuhvaćeni su Prometnim projektom površina i odvodnje platoa CP-a. Investitor izvoditelju radova predaje plato CP-a izveden do nivoa posteljice, odnosno do kote cca -0,50 m¹. Svi iskopi su predviĊeni u sraslom temeljnom tlu ili u zbijenom nasipu od drobljenog kamena ovisno o projektiranoj dubini temeljenja. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal preuzet u slojevima sa završnim modulom stišljivosti od Ms = 80 MN/m². Svi obraĉuni za iskop, nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju. Iskopani materijal deponirati unutar platoa jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja. Planiranje dna širokog iskopa i iskopa za temelje izvesti sa toĉnošću od ±3 cm, što je ukljuĉeno u jediniĉnu cijenu. Iskop graĊevinskih jama za temelje stupova i trakaste temelje obavlja se strojno u širokom otkopu uz djelomiĉno crpljenje podzemne vode, tako da se ruĉni iskop svede na minimum.

98348485.xls.ms_office

Strana: 4.[219]

razupiranja. zaštita iskopa od oborinskih voda i eventualna crpljenja vode obuhvaćena su jediniĉnim cijenama. Iskopani materijal treba odlagati na dovoljnom odstojanju od ruba iskopa da ne doĊe do zarušavanja. te sabija odgovarajućim sredstvima na potreban modul stišljivosti. Betonske konstrukcije po kojima će se kretati vozila treba napraviti od betona otpornog na djelovanje mraza. a višak odvozi na mjesto stalnog odlagališta. Ukoliko je izvoditelj radova otkopao ispod projektom predviĊene temeljne ravnine obavezan je bez naknade popuniti tako nastale šupljine do projektirane kote uz propisani modul stišljivosti. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena II. 98348485.2008. bez posebne naknade. Svaki sloj nasipa razastire se vodoravno u debljini od 20 do 30 cm. Zatrpavanje oko izvedenih temelja izvodi se nasipavanjem materijala iz iskopa.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.1. GraĊevne jame za temelje stupova i trakaste temelje mora prije betoniranja preuzeti nadzorni inţenjer za geomehaniku i tek nakon pregleda i odobrenja ovih radova. izvoditelj radova ih dovodi u ispravno stanje. pikamiranja. U toku gradnje izvoditelj radova je duţan osigurati djelotvornu odvodnju graĊevne jame. odnosno odgovarajućim inhibitorom u tri sloja.xls. kemikalija (nafta. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere GraĊevinska jama temelja stupova i trakastih temelja šira je obostrano za 50 cm od betonskog oblika temelja stupa i trakastog temelja u razini donje plohe s pokosima 60°. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI BETON Prilikom betoniranja temelja stupova ĉeliĉne nadstrešnice. Gornje površine betona prednjih i straţnjih blokova potrebno je kvalitetno obraditi i zagladiti bez izvlaĉenja cementnog morta. ulje itd. soli. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. od 16. Dio iskopanog materijala se koristi za zatrpavanje oko izvedenih temelja. eventualna miniranja. Ako se iskopane jame oštete. odrone ili zatrpaju nepaţnjom ili uslijed nedovoljnog podupiranja. god.10. moţe se poĉeti s izvedbom temelja. grubim planiranjem i sabijanjem prema projektom postavljenim zahtjevima. blokova i otoka potrebno je ugraditi sidrene ploĉe prema detalju iz Izvedbenog projekta vodeći strogo raĉuna o geodetskoj kontroli istih. 45212-400-4474/2008. 2. Rad na nasipavanju i zbijanju materijala treba prekinuti ako zbog kiše.[219] . visokih podzemnih voda ili drugih okolnosti nije moguće udovoljiti zahtjevima kvalitete. kako bi se osigurala sigurna gradnja.). Potrebna graĊa za podupiranje mora biti pripremljena na gradilištu prije poĉetka iskopa. Radovi na zatrpavanju ne smiju se izvoditi ako su materijali ili podloga smrznuti. Podupiranja. gornje atike. Kompletnu vidljivu površinu betona premazati sa sredstvom otpornim na djelovanje mraza i soli.ms_office Strana: 5.

On mora biti dokazan predhodno laboratorijskim ispitivanjima svojstva osnovnih materijala. Svjeţi beton mora se ugraĊivati vibriranjem u slojevima ĉija debljina ne smije biti veća od 70 cm. Izvoditelj radova treba izraditi plan uzimanja uzoraka. Eksperimentalno treba dokazati. osim otvora za prolaz cijevi. Armirano-betonske ploĉe obraĉunavaju se od leţaja do leţaja tj. ugradnja.[219] .. Oplata je glatka a sve površine treba izvesti posve precizno i ravno. vlaĉna ĉvrstoća. ili iskljuĉenja pojedinih ureĊaja mehanizacije iz pogona. god. Svaki zapoĉeti betonski odsjek. Grede se raĉunaju i preko stupova po duţini. Beton se mora ugraĊivati sustavno i programirano prema unaprijed izraĊenom programu i izabranom sustavu. stvrdnjavajućeg i oĉvrslog betona. oprema i rad. a u svemu prema vaţećim standardima. kontrolira nadzorni inţenjer. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 98348485. otpornost protiv habanja. koji su funkcionalno projektirani. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. otpornost protiv djelovanja soli. predhodno ispitani i kontrolirani u toku rada. te svjeţeg. 45212-400-4474/2008. konzistencija. kao što su vodocementni faktor. Betonske podloge obraĉunavaju se u m³. koju obavlja izvoditelj radova. da beton zadovoljava sva svojstva propisana projektom. prijevoz i rad s oplatom i skelom. Pri obraĉunu stijena odbijaju se svi otvori. Za sve betonske i armirano-betonske radove kroz jediniĉne cijene ukljuĉen je sav materijal. na osnovi operativnog plana radova u suglasnosti s Projektantom i nadzornim inţenjerom. kao i svjeţeg. bez obzira na veliĉinu.xls. zaštitu od brzih vremenskih promjena. obrada površina betona (osim tamo gdje je prikazana kroz posebne stavke) i njega. Za sve betonske radove mora biti pripremljena tehnologija koja omogućuje dobivanje gustog.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Beton se mora proizvoditi od predhodno ispitanih i tokom vremena kontroliranih osnovnih materijala u pogonima za proizvodnju betona. modul elastiĉnosti.2008. koje će obaviti izvoditelj radova putem organizacije registrirane za tu djelatnost. odreĊene vrijednosti koeficijenta stezanja itd. kompaktnog i vodonepropusnog betona.10. stvrdnjavajućeg i oĉvrslog betona. prijevozi i prijenosi. za pojedine vrste betona.ms_office Strana: 6. Sastav betona mora biti projektiran raĉunski i provjeren eksperimentalno u skladu s postojećim tehniĉkim propisima i vaţećim standardima. te eventualna crpljenja vode ukljuĉeni su kroz jediniĉne stavke. bez obzira na radno vrijeme. mora biti izbetoniran neprekinuto u zapoĉetom opsegu. u svjetlom rasponu. konstruktivni dio ili element objekta. Tekuću kontrolu osnovnih materijala. kako to predviĊa program betoniranja. Nadvoji se raĉunaju u duţini otvora ukljuĉujući naleţući dio. otpornost protiv smrzavanja. Beton je projektiranog sastava. od 16. odreĊena marka. izrada. Nabava.

opći izgled betona. oborina i smrzavanja.10. Prije betoniranja moraju oplate i stariji beton biti mokre i moĉene posebnim oplatnim uljem. odmašćivanje.2. 45212-400-4474/2008. koji su sastavni dio projekta. a sam spoj mora biti vodonepropusan. oblik i poloţaj armature definirani su planovima armature. 2. osim rezultata prije spomenutih proba i kontrolnih ispitivanja. Odmah poslije ugraĊivanja i površinske obrade beton se mora zaštititi od neposrednog djelovanja sunĉanih zraka. impregnacija betonske površine i nanaošenje reparaturnog morta u 1 do 2 sloja. mora vibriranjem biti dobro spojen s predhodnim donjim slojem betona. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti otklesavanje izboĉina.[219] .xls. naknadno provlaţenje i kristalizacija procjedne vode na mjestima prekida betoniranja. Kod betoniranja smiju se prekidi – radni spojevi izvesti samo na mjestima koja su unaprijed projektom predviĊena. Da bi se sprijeĉilo. Sve vidljive površine moraju biti završnog izgleda što se postiţe primjenom odgovarajuće oplate i postupaka betonskih radova. god. 2. ili postupkom zatvaranja betonskih površina prskanjem kemijskim sredstvima i odrţavati ga trajno vlaţnim najmanje 7 dana. Eventualne nedostatke vidljivih površina treba sanirati odgovarajućim reparaturnim mortovima. Radovi na savijanju. Dimenzije. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena B. Po završenom betoniranju izvoditelj radova mora zaštititi ugraĊeni beton od isušivanja mokrim postupkom. ELEKTROMONTAŢNI MATERIJAL I RADOVI OPLATA 98348485. potrebno je površine radnih rešaka prije nastavka betoniranja premazati sredstvom za vezu starog i novog betona. ELEKTROMONTAŢNI MATERIJAL I RADOVI ARMATURA – BETONSKI ĈELIK Armatura se mora postaviti solidno i struĉno prema vaţećim propisima i pravilima struke. od 16.3.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Za ocjenu postignute kvalitete konstrukcije mjerodavan je. ĉišćenje od ostataka oplate. Na prekidima mora biti ostvarena dobra prionjivost obaju betona. drţeći se u svemu uputstva proizvoditelja. odstranjivanje eventualnih stršećih dijelova armature. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. popunjavanje šupljina. koji se ugraĊuje. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Sloj betona. U cijeni rada uraĉunata je i skela. njegova jednoliĉnost i kompaktnost. B. po potrebi i više. nastavljanu i ugradbi armature moraju biti u skladu s odgovarajućim propisima. kod vidljivih površina betona.ms_office Strana: 7.2008.

a koja se poslije mogu odstraniti. koji ostaju u betonu nakon što se izvuku sidra. Kod vidljivih površina betona. a moţe hrĊati. kojima se sidra mogu naknadno napinjati. ili glave za napinjanje. hoblinja. Svi elementi za usidrenja. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena III. Otvori.xls. Oplate koje upijaju vodu moraju prije betoniranja biti pripremljene tako da betonu ne oduzimaju vodu (polijevanje vodom ili zaštita odgovarajućim premazom). radspored sidrenih otvora i naĉin njihove obrade mora biti takav da vizuelno i tehnološki odgovara vidljivom betonu. Oplate moraju biti prije upotrebe dobro oĉišćene od neĉistića (pijeska. komadića uloţaka i sliĉnog).2008. 45212-400-4474/2008. otpadaka ţice. Reške u oplati moraju dobro brtviti.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. odgovarajućim mortom ili upotrijebiti sustav proizvoĊaĉa oplate za zatvaranje rupa nakon izvlaĉenja sidara. tako da bude onemogućeno svako procjeĊivanje i oticanje vode ili cementno-pješĉanog morta. god. Za izradu prednjih i straţnjih blokova koristiti precizno sloţenu ĉeliĉnu oplatu. Oplate moraju biti poduprte i usidrene tako da nisu moguće deformacije oplate ili pomaci uslijed betona i dinamiĉkih utjecaja za vrijeme betoniranja. od 16. Sva popreĉna sidra moraju biti opremljena glavama za napinjanje. napinjanje i fiksiranje oplate moraju biti izraĊeni tako da se svaki dio koji ostane u betonu. Izvoditelj radova je duţan izraditi nacrt rasporeda otvora i dati ga na odobrenje Projektantu i nadzornom inţenjeru.ms_office Strana: 8. Oplate za beton se ne obraĉunavaju posebno već su ukljuĉene jediniĉnom cjenom betona.10. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. moraju se paţljivo i vodonepropusno ispuniti betonom. ZIDARSKI RADOVI 98348485. Oplate i premazi ne smiju utjecati na boju betonskih površina.[219] . a da se beton pri tom ne ošteti. Za brtvljenje oplate mogu se upotrebljavati samo oni materijali koji ne djeluju štetno na hidrataciju betona i koji ne mogu obojiti betonsku površinu. Izvoditelj radova je duţan za svaku oplatu izraditi nacrt. te premazane oplatnim uljem. na naĉin koji neće štetiti konstrukciji. moţe posebno zaštititi od hrĊanja. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Sve oplate za beton i armirani beton moraju biti izraĊene prema mjerama iz projekta.

tj. a širina – ako se zida za vrijeme zime treba zidove zaštiti od mraza. – za vrijeme zidanja opeku kvasiti vodom.10.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Prilikom izvoĊenja zidova zgrada izvoĊaĉ se mora pridrţavati slijedećih mjera: – zidanje se mora izvoditi sa pravilnim zidarskim vezovima. ugradnja. prijevoz i rad s oplatom ukljuĉeni su u stavku. – zidovi ĉije izvoĊenje nije završeno prije nastupanja zimskih mrazova moraju se zaštiti na odgovarajući naĉin. te kompletno grubo i fino ĉišćenje svih objekata i njegovih površina.2008. – reške dimnjaka i ventilacionih kanala zagladiti. a pri zidanju cementnim mortom opeka mora leţati u vodi neposredno prije zidanja. te eventualno crpljenje vode i sušenje površina. – svako naknadno bušenje ili izrada uţljebina u zidovima zgrade koje nije bilo predviĊeno projektom. Nabava. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 98348485. U jediniĉne cijene ukljuĉeno je sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova prema projektu. za pregradne zidove treba ispustiti zupce u masivnom zidu na svaki drugi red za 1/2 opeke. izrada. – zidove uz vertikalni serklaţ takoĊer zupĉasto izvesti. zaštite. oprema i rad. sidra. a preklop mora iznositi najmanje jednu ĉetvrtinu duţine zidnog elementa. Potrebna skela je prikazana kroz posebnu stavku. – popreĉni i uzduţni zidovi moraju na spoju biti meĊusobno povezani zidarskim vezom.ms_office Strana: 9.[219] .5 do 2 cm za vezu ţbuke prigodom ţbukanja zidova. – vanjske fuge ostaviti prazne od 1. god. moţe se izvoditi samo ako je prethodnim statiĉkim proraĉunom utvrĊeno da nosivost zida poslije tog bušenja odnosno izrade ţljeba nije manja od propisane nosivosti. prijevozi i prijenosi.xls. kao i okoliša. greda i ploĉa. U jediniĉne cijene ukljuĉen je sav materijal. 45212-400-4474/2008. osim sidara za sidrenje nadvoja. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Zidarski radovi moraju se izvesti solidno i struĉno prema vaţećim propisima i pravilima struke. alat. od 16. – debljina leţajnica ne smije biti veća od 15 mm. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.

Boju lima odrediti će projektant iz vaţećih RAL boja. kao Kalzip tip AF 65/333 ili odgovarajuće. sav spojni i vezni materijal. ulazi u jediniĉnu cijenu). ţljebova i sl. Posebno se ne naplaćuje ni zatvaranje (ţbukanje šliceva. voditi raĉuna o uzidavanju pojedinih graĊevinskih elemenata. B. Napomene vezane za zidarska ţbukanja: – otvori na zidu do 3 m² se ne odbijaju. rabicom ili na drugi naĉin. a nije ukljuĉena obrada ĉela – kod otvora iznad 5 m² odbija se površina iznad 3 m². V. 45212-400-4474/2008. Gornji posebno profilirani lim kao Kalzip ili odgovarajuće uĉvršćuje se preko unaprijed postavljenih vodilica (raspored vodilica odreĊen je statiĉkim proraĉunom za odgovarajuću brzinu vjetra) posebnim strojem za pertlanje. Krov se izvodi kao trostrešni u nagibima od 1. U jediniĉnoj cijeni dobava i umetanje brtvi od bitumenizirane spuţvaste gume u udubljenja vala pokrovnog lima. prilagodba sljemenjacima. osim otvora za prolaz cijevi. ne plaća se posebno. U jediniĉnu cijenu ulazi dobava i postava materijala i djelova.xls. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. KROVOPOKRIVAĈKI RADOVI Pokrivanje kompletnog krova pokrovom od profiliranog jednostrukog aluminijskog lima. i nije ukljuĉena obrada ĉela zida – kod otvora od 3 do 5 m² odbija se površina iznad 3 m². od 16. kao i sav ostali pripadajući alat.) iza poloţene instalacije. stupova i dimnjaka je površinski (m²).5° do 16°. god.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Obraĉun zidanih zidova. OBRTNIĈKI RADOVI VENTILIRANA FASADA 98348485. Obraĉun po m² izraĊenog krova. vodilice. Pokrivanje sljemena limom identiĉnim kao pokrovni lim debljine 0. plastiĉnih podloţaka na mjestima dodira ili sudara s drugim materijalom. samo ravni lim bez profilacije. Obraĉun po m¹ pokrivenog sljemena.[219] . skela. Lim je tvorniĉki obojen ili plastificiran s obje strane. svi transporti i sl. ukoliko troškovnikom nije posebno propisano. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Prilikom zidanja pravovremeno ostaviti otvore prema zidarskim mjerama.8 mm. Razvijena širina lima je 100 cm. Pri obraĉunu stijena odbijaju se svi otvori.ms_office Strana: 10. Zazidavanje (zatvaranje) ţljebova u zidovima ostavljenih za instalacije kanalizacije i grijanja nakon izvoĊenja tih instalacija. te izrezivanje sljemenskog lima “NA ĈEŠALJ” na sudaru sa pokrovom.2008. o ostavljanju ţljebova za kanalizaciju. uz suglasnost naruĉitelja. samoljepiva traka.10. opekom. Postavu ovog lima moţe raditi samo licencirani izvoditelj od strane proizvodaca pokrova. a obrada ĉela je ukljuĉena Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena IV. za centralno grijanje ako su ucrtani (ne plaća se posebno. bez obzira na veliĉinu.

sa odgovarajućim kvalitetnim materijalom koji mora odgovarati postojećim propisima i standardima. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena VI. e) sposobnost laganog ĉišĉenja standardnim kućnim i ekološkim sredstvima. Prije ugradbe bravariju je potrebno dobro oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i odmastiti. kojom se potvrĊuje da su izraĊene od materijala koji ne podrţava gorenje. Fasada treba zadovoljiti sve certifikate prema relevantnim normama kojim se dokazuje da zadovoljava i ispunjava slijedeće uvjete testiranja: a) test na savijanje.T7.[219] . 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Obloga fasade izraĊena je od max compact ploĉa kao exterior dekor broj 0270 ili odgovarajuće. 236.C. Svi radovi moraju biti izvedeni struĉno i solidno. b) test na rastezanje. U domeni protupoţarne sigurnosti fasadne ploĉe trebaju zadovoljiti klasifikaciju prema najvišoj i najjaĉoj normi za ovaj tip proizvoda.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Svi okviri imaju ugraĊene pracne za usidrenje. sa odgovarajućim kvalitetnim materijalom koji mora odgovarati postojećim propisima i standardima. a nakon završetka rada duţan je sav suvišni materijal i otpatke odstraniti sa gradilišta.xls. prema vaţećim propisima i pravilima struke. ne stvara dim i ne proizvodi toksiĉne kemijske produkte. Prije poĉetka radova na izradi obojene bravarije izvoditelj radova na obojenoj bravariji je duţan pregledati izvedene graĊevinske radove. od 16. 45212-400-4474/2008. Svi aluminijski komadi i izraĊevine moraju biti kvalitetno i odgovarajuće izvedeni.2008.5 ĉvrstoće F220 do 260 N/mm². god. te antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida. 226 i 228. d) otpornost na UV zrake (izbjeljivanje). 98348485. a svi spojevi su izvedeni putem varenja.10. TakoĊer je duţan zaštititi svoje radove od prljanja drugih izvoditelja. Crna bravarija izraĊena je od NP i HOP vuĉenih profila.ms_office Strana: 11.234. Aluminijski profili izraĊeni su iz aluminijske legure Al Mg Si 0. te mora zadovoljiti propise HRN. Za uĉvršćenje podkonstrukcije fasade za zid koristiti cinĉane ili inox vijke. Izvoditelj ovih radova duţan je zaštititi radove izvedene od drugih izvoditelja kako nebi svojim radom iste oštetio. spojne elemente izvesti prema uputama proizvoĊaĉa fasade. te ukoliko naiĊe na nedostatke koji mu mogu smetati. Za izradu obojene bravarije koristiti plastificirane aluminijske profile sa prekinutim termiĉkim mostom tip kao Schueco International tip Royal HI 75 ili odgovarajuće. c) test na absorciju obiĉne (destilirane) i slane (morske) vode. prema vaţećim propisima i pravilima struke. BRAVARSKI RADOVI Svi radovi moraju biti izvedeni struĉno i solidno. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Sva uĉvršćenja. Minimalna debljine zaštitnog sloja iznosi 18 do 25 mikrona. duţan je o tome obavijestiti izvoditelja graĊevinskih radova kako bi isto bilo otklonjeno.

pomoćne naprave i druga sredstva koja su potrebna za ispravnu izvedbu ili bi se mogla tijekom rada ukazati potrebnim. uzimanje mjera na licu mjesta. god. koji su prikazani kroz posebnu stavku. Vijci i ostala sredstva za spajanje su iz nehrĊajućeg ĉelika (inox).ms_office Strana: 12. dobavu i montaţu metalnog okova po izboru projektanta s cilinder bravama i kljuĉevima i sve opšavne lajsne.xls. Izvoditelj radova mora atestom dokazati da aluminijski profili i staklo zadovoljavaju traţene uvjete. 45212-400-4474/2008. Sve metalne djelove podloţne koroziji treba zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida što je ukljuĉeno u cijenu. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Ugaoni elementi moraju biti izvedeni besprijekorno. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog materijala. na osnovu normi. Mjesta koja se naroĉito osjetljiva na propuštanje moraju se kitati dvokomponentnim kitom odgovarajuće kvalitete.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Vrata i prozori koji se otvaraju moraju u falcevima imati ugraĊene gumene brtve. Uz gore navedeno u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu radioniĉke dokumentacije. te davanje iste na uvid i odobrenje projektantu. Sve ostalo prema shemi bravarije i uputama nadzornog inţenjera i projektanta. Kompletan objekt potrebno je ispitati na zrakopropusnost i o tome izraditi odgovarajuću potvrdu o sukladnosti. Sva vanjska vrata moraju imati ugraĊene samozatvaraĉe. U jediniĉne cijene ulaze svi troškovi potrebni za potpuno dovršenje rada. U stavkama su uraĉunati i sporedni radovi potrebni za ispravno dovršenje pojedinih vrsta rada. Sidra za priĉvršćenje aluminijskog lima i profila su od inoxa. Boju plastificirane aluminijske bravarije odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom.10. Ĉeliĉni profili za sidrenje aluminijskih stijena premazani su radi zaštite sa najmanje dva premaza zaštitne boje.[219] . aluminija ili drugog antikorozivnog materijala. Kod svih vrata jediniĉnom cijenom obuhvatit i gumeni podni odbojnik za zaustavljanje vrata. dopremu na gradilište. STOLARSKI RADOVI 98348485. izradu u radionici. od 16. propisa i priznatih pravila tehniĉke nauke i prakse. Za ugradnju IZO stakla koristiti propisane plastiĉne kladice. pogotovo u pogledu toplinske provodljivosti.2008. zidarski. Ovi tehniĉki uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete. liĉilaĉki i svi drugi pomoćni radovi. dobava predviĊenih materijala. namještanje i podešavanje na mjestu ugradbe i nakon ugradbe.60 W/m²K. Za ostakljenje primjeniti IZO staklo dimenzija 4 + 16 + 4 mm koje je izraĊeno od termo stakla tako da koeficijent prolaza topline iznosi 1. dobava i ugradnja dovratnika i doprozornika. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena VII.

namještanje i podešavanje na mjestu ugradbe i nakon ugradbe. U jediniĉne cijene ulaze svi troškovi potrebni za potpuno dovršenje rada. dopremu na gradilište. te izrada dobava i montaţa dovratnika i doprozornika. 45212-400-4474/2008. izradu u radionici. pomoćne naprave i druga sredstva koja su potrebna za ispravnu izvedbu ili bi se mogla tijekom rada ukazati potrebnim. Spojnica vanjske stolarije i zida se kod mokrog postupka brtvi ţbukom i ugradnjom na pristupak.xls. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Za izradu krila vrata koristiti hrastovi furnir 1. liĉilaĉki i svi drugi pomoćni radovi. uputama nadzornog inţenjera i projektanta. Sve ostalo prema shemi stolarije.[219] . Obraĉun po komadu izraĊenih i ugraĊenih vrata. IX. Dovratnici na gradilište moraju doći impregnirani i sa vanjske strane zaštićeni premazom protiv upijanja vlage. te prema pravilima struke što je ukljuĉeno u cijenu stolarskih i bravarskih radova. klase jer će vrata biti bojena tako da se vide godovi od drveta. a kod suhog postupka bitumeniziranom spuţvom (bitrax) i trajno elastiĉnim kitovima. Sve pozicije stolarije treba izraditi prema odgovarajućim shemama u prilogu. U sluĉaju da ove sheme nisu priloţene treba kontaktirati investitora i zatraţiti ih. od 16. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog materijala. Unutarnju stolariju kod standardnih namjena objekata nije potrebno brtviti na spoju sa zidom. Za ostakljenje fiksnog nadsvjetla primjeniti staklo optifloat debljine 4 mm.2008. kao i pripasivanje krila uraĉunato je u stolarskim stavkama kao i ugraĊivanje slijepih okvira i mokro ugraĊivanje dovratnika i doprozornika. dobavu i montaţu metalnog okova po izboru projektanta s cilinder bravama i kljuĉevima. ili ekspandirajućom pjenom).AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Unutarnja stolarija ugraĊuje se mokrim postupkom ili suhim postupkom (ugradnjom na slijepe okvire. Izrada i dobava slijepih okvira. klase bez godova jer će dovratnici biti bojeni nakon ugradnje. Uz gore navedeno u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu i montaţu obostranih opšavnih lajsni po izboru projektanta. U sluĉaju mokre ugradnje stolariju treba zaštititi (PE folijom). uzimanje mjera na licu mjesta. Boju stolarije (krila i dovratnici) odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom. Za ugradnju stakla koristiti stolarski ili trajnoelastiĉni kit. dobava i ugradnja dovratnika i doprozornika.10. STAKLARSKI RADOVI Sva stolarija i bravarija je ostakljena prema shemama stolarije i bravarije. dobava predviĊenih materijala. zidarski.ms_office Strana: 13. te podni odbojnik. god. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. LIMARSKI RADOVI 98348485. Za izradu dovratnika koristiti drvo jele-smreke 1. Na svim vratima WC-a u donjem dijelu ugraditi ventilacionu rešetku. Širina dovratnika iznosi 10 cm. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena VIII.

prikljuĉak vertikalnih oluka u lijevano-ţeljezne cijevi.2008. Sistem polaganje za sva poploĉenja je reška na rešku. veliĉine 20 x 20 cm i 30 x 30 cm brušene ili s hrapavom gornjom površinom u boji koju će odrediti projektant u dogovoru s investitorom.ms_office Strana: 14. XI. spojeve horizontalnih i vertikalnih ţlijebova. mesinganih ili kromiranih kutnih i završnih lajsni. Podne keramiĉke ploĉice se polaţu u cementni mort ili na unaprijed pripremljenu cementnu glazuru lijepe pomoću graĊevinskog ljepila. Zidne keramiĉke ploĉice se putem odgovarajućeg ljepila lijepe na produţnim cementnim mortom oţbukane zidove.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. U manjim prostorijama (sanitarije i sl.xls. dobavu i ugradbu PVC. Na sudaru poploĉenog poda i ţbukanog zida dolazi sokl od istih keramiĉkih ploĉica u visini od 10 cm. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Svi limeni opšavi. a na direktnom spoju s drugom vrstom lima ili metalom treba umetnuti plastiĉnu mekanu traku. klase. transport i montaţu na gradilištu. skelu.) dolaze ploĉice 20 x 20 cm na podove i zidove (u istoj kvaliteti i boji). izradu i postavu spona na zabatnim opšavima.10.[219] . širinu reške dogovoriti sa projektantom. Al. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. izradu u radionici. 45212-400-4474/2008. ĉišćenje podova i zidova i sve transporte. oluci i sliĉno izvode se od aluminijskog lima debljine 0. upotrebu krana.8 mm izuzev vertikalnih ţljebova i horizontalnih opšava koji se izvode limom kao pokrov (obojeni ravni). nosaĉe horizontalnih i vertikalnih oluka. polaganje i fugiranje keramiĉkih ploĉica gotovom fugir masom po izboru projektanta. od 16. RADNJE SA SPUŠTENIM STROPOM 98348485. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu materijala. KERAMIĈARSKI RADOVI Sva poploĉenja podova i zidova predviĊena su keramiĉkim ploĉicama od 1. Isto tako u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu i postavu trake od krovne ljepenke na svim dodirnim mjestima aluminijskog lima s betonom ili drugim materijalom. god. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena X. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog (veznog) materijala.

ms_office Strana: 15. ugradbu eventualno potrebnih aluminijskih profila. te dvokratna antikorozivna zaštita na bazi epoksida. statiĉkom raĉunu i uputama projektanta. Vrstu i boju pomiĉnih aluminijskih lamela odreĊuje projektant.[219] . XIV.2008. Visinu poda uskladiti sa visinom podova u susjednim prostorijama. TakoĊer jediniĉnom cijenom obuhvatiti bandaţiranje spojeva gipsanih ploĉa koristeći samoljepivu mreţicu. te izrada u radionici. 62. Za priĉvršćenje rešetke koristiti originalni spojni i vezni pribor. specijalni vijci. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena XII. Boju poda odreĊuje projektant. zatvaranje spoja sa zidom pomoću akrila. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti uzimanje mjera na licu mjesta. d) zaštita kamene vune PE folijom kao Tervol Stopair ili odgovarajuće. e) potrebna radna skela. transport i montaţa na gradilištu. obiĉni vijci.karton ploĉa s 5. gornju masku i uzice za podizanje. detaljima. te sav ostali pomoćni materijal. c) ispuna stropa kamenom vunom kao Tervol tip DP-5 ili odgovarajuće debljine 5 cm. ZAŠTITA OD SUNCA U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav osnovni i spojni materijal.00 cm toplinske izolacije i s metalnom podkonstrukcijom. ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA Ĉeliĉna konstrukcija se izvodi prema priloţenim shemama. od 16. podloţne ploĉice.5 mm sa otpornošću na poţar.10. Strop se vješa na već pripremljene ĉeliĉne nosaĉe postavljene horizontalno na razmaku 120 cm. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Spušteni strop se izvodi od gips . Svi meĊusobni spojevi su putem varenja ili vijaka. Pod mora biti postavljen strogo vodoravno. b) spušteni strop od gipsanih prefabriciranih ploĉa vel. ĉeliĉni tipli.5 x 62. XV. god. U jediniĉnoj cijeni je dobava i postava: a) podkonstrukcija s razmakom prilagoĊenim vrsti spuštenog stropa. Obraĉun po m² stvarno postvaljenog spuštenog stropa. matice. Izvoditelj radova duţan je napraviti kompletnu radioniĉku dokumentaciju i dostaviti je projektantu i revidentu na odobrenje. dobava komplet osnovnog i spojnog materijala. krpanje rupa od vijaka. TakoĊer je potrebno jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje od hrĊe (pjeskarenjem). UZDIGNUTI PODOVI Pod u prostoriji opreme izraĊen je od polo (ARIES) ili odgovarajućih podnih pocinĉanih rešetki koje se oslanjaju na podkonstrukciju na osnom razmaku od cca 70 cm. XIII.5 cm kao Amstrong ili odgovarajuće (svi uredi) dok je u ostalim prostorijama (sanitarije) strop od gipskartonskih ploĉa debljine 12. 45212-400-4474/2008.xls.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI 98348485. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.

xls. 2) gletanje svih površina glet masom otprnom na vodu. kitanje i brušenje eventualnih neravnina. Znakovi su izraĊeni na samoljepivoj foliji ili plastici. i 32. Sve navedenu je ukljuĉeno u jediniĉnoj cijeni liĉenja površina. Zadnju ruku bojenja izvesti sa sjajnom bojom. Krila se nakon nanošenja ventilirajuće zaštitne nitro boje špricaju sa bojom (neolin) koja ocrtava godove. U cijeni sav potrebni pomoćni materijal. treba dobaviti i postaviti znakove zaštite na radu i znakove zaštite od poţara.ms_office Strana: 16. ZNAKOVI ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŢARA U skladu sa projektom zaštite na radu i projektom zaštite od poţara. I. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sav materijal. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Bojenje gotovom tvorniĉkom bojom na bazi vapna kao Poliflor treba izvesti po redoslijedu: 1) popravak manjih neravnina. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena XVI. sol i gorivo. od 16. Izvodi se u visini cca 50 cm i obraĉunava se koz posebnu stavku troškovnika. Koristiti znakove izraĊene i odobrene od strane Zavoda za istraţivanje i razvoj sigurnosti (ZIRS). alat. 45212-400-4474/2008. dvostruki premaz epoksidnom bojom. Podnoţja crne bravarije (vrata) treba dodatno dvokratno obojiti crnom bojom otpornom na atmosferilije. 94/96 i 114/03. trajnoelastiĉnim kitom ili odgovatajućim brojem vijaka. Prilikom bojanja stolarije prije bojenja dovratnik zaštititi zaštitnom ventilirajućom bojom na koju se nanosi kit. OBJEKT KONTROLE NAPLATE GRAĐEVINSKI RADOVI ZEMLJANI RADOVI 98348485. rad. 3) trostruki premaz bojom po izboru projektanta. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer. a ton boje odreĊuje projektant. Kod bojenja crne bravarije bojama na bazi epoksida jediniĉna cijena ukljuĉuje ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Poslije kitanja ponoviti postupak brušenja i bojenje drugog sloja. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije.[219] . Priĉvršćenje na zid posebnim ljepilom.10.2008. Poslije sušenja kita obaviti brušenje pa tek onda nanos prvog sloja boje. god. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama. Toniranje boje u dogovoru s projektantom i investitorom.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Skela je obraĉunata kroz posebnu stavku. zaštitu ostalih površina od prljanja. transporte. ĉlanak 31. 1. A. Poslije sušenja prvog sloja boje ponoviti kitanje eventualno zaostalih neravnina. razne zaštite i sl. te sukladno Zakonu o zaštiti na radu NN 59/96.

40 7. cca 50 cm ispod gotovog kolnika.22 278.00 1. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar.40 0.36 19. Za plato je predviĊen samo osnovni nasip bez tampona i asfalta. god. instalacionog kanala.40 2.00 0 19. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Odnosi se na produbljenje iskopa za monolitne temeljne stope u sluĉaju da tlo nema propisanu nosivost. a 5% ruĉno. nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju.00 0. Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na iskolĉenju svih objekata i elemenata.20 23. m³ 12 23.40 0. Iskop dubine preko 200 cm Sve isto kao stavka 2.22 6. gline ili sliĉno naokolo izvedenih temelja i temeljnih stopa.407. Iskop dubine do 200 cm Iskop za temeljnu ploĉu u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom temeljnom tlu kategorije C. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm. Dubina iskopa je do 200 cm. m³ 38 19..22 0.22 6. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou. Obraĉun po m³ izvedenog.22 730. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere OPĆENITO: Iskop humusnog materijala i osnovni nasip obuhvaćeni su u Projektu prometnica za trasu ceste na kojoj se nalazi CP. tj.22 0.36 98348485.10.50 cm ispod kote budućeg kolnika.20 3. ugraĊenog nasipa.40 7.00 0 0.00 0 0. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto. Svi iskopi su predviĊeni u zbijenom nasipu od drobljenog kamena.00 38 19.xls. postavljanje i odrţavanje iskolĉenih oznaka i ploĉa na terenu od poĉetka radova do predaje svih radova investitoru. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal sa modulom zbijenosti Ms = 80 MN/m². samo dubine preko 200 cm. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju.00 12 23.22 278. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹.64 23. Obraĉun paušalno.037. zbijenog nasipa. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dopremu materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. a do kote . Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa svake strane konstruktivnog elementa minimalno za 50 cm.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Nasip debljine 30 cm Nasipavanje iskopanim materijalom (kamena sitneţ) bez primjesa humusa.22 730.22 0. Svi obraĉuni za iskop. preuzetog od strane nadzornog inţenjera. Iskop se obavlja 95% strojno. Iskopani materijal deponirati na udaljenosti 25 m¹ jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja.00 0 7.22 0. 45212-400-4474/2008. kao i sve ostalo potrebno za dovršenje cijele stavke.64 4.00 260 23. Ms = 80 do 100 KN/m².00 0.40 7.22 0.407.407.00 1 7.00 0 23.00 0 23.407. Nasipavanje i zbijanje obavljeti u slojevima debljine 30 cm mjereno u zbijenom stanju.2008. temenja blokova i raznih okana.ms_office Strana: 17.037. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.407.22 0. paušal 1 7. tj.[219] .407. od 16. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60° ili koristiti razupiranje.00 0. m³ 260 23.

m³ 70 23.133. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 5.[219] . Obraĉun po m³ nasipnog materijala u zbijenom stanju.71 227.40 23. 45212-400-4474/2008. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. te završno nasipavanje. Iskop se obavlja 95% strojno.00 0 105.756. m³ 59 19. biojame.625.00 2 113.805.00 45 105.22 0. samo nasipavanje.71 0. Široki iskop Široki iskop za ureĊaj za proĉišćavanje otpadnih voda u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom materijalu A.71 227. od 16. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa vanjske strane temeljne ploĉe minimalno za 50 cm.ms_office Strana: 18. temelja vanjskih blokova.00 70 23.. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm.71 3. Obraĉun po m³ ugraĊenog fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska.00 0 23. a 5% ruĉno. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju. razastiranje i planiranje u sloju debljine 20 do 30 cm ispod podova objekata kontrole naplate. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.xls. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju debljine 10 cm.00 59 19. razastiranje i planiranje ispod.756.22 1. okana naplatnih kućica.95 8.805.00 0 105.98 6.71 4.71 0.98 19. temelja treptaĉa. m³ 45 105.625.22 0.00 36 105.71 3.71 0. armirano-betonskog instalacionog kanala izmeĊu kontrole naplate i naplatnih kućica. razastiranje i planiranje ispod trakastih temelja i greda (ukljuĉivo zatrpavanje eventualnog produbljenja ispod temelja).AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Obraĉun po m³ ugraĊenog kamenog materijala u zbijenom stanju.71 0. razastiranje i planiranje preko podloge iz stavke 5. Podloţni sloj i obloga cijevi Dobava i ugradba fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska.71 4. m³ 2 113.22 1. okana elektroinstalacija.71 0.2008.133. B ili C kategorije. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju.22 1. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Nasipavanje debljine 20 do 30 cm Sve isto kao nasipavanje pod stavkom 5.56 7.22 0. Planiranje izvesti sa toĉnošću ± 2 cm. Sloj ĉistoće Dobava i ugradba fino drobljenog kamenog materijala ili šljunka (sloj ĉistoće). U cijeni eventualna upotreba eksploziva kao i zaštita od eventualnih šteta od miniranja. Nasipavanje drobljenim kamenom ili šljunkom Dobava i ugradba fino drobljenog kamena ili šljunka.42 113. te nasipavanje. te završno nasipavanje.00 0 113.71 0. god. m³ 36 105.22 1. te eventualno crpljenje vode. Nasip se izvodi posve horizontalno u sloju debljine do 15 cm. oko i iznad odvodnih i ostalih cijevi u zoni otoka. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju minimalne debljine 10 cm ispod i 20 cm iznad tjemena cijevi.56 105.42 9.95 105. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60o ili koristiti razupiranje. nogostupa i u zelenom pojasu.00 0 19.22 0. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar.10. zaštitnih blokova ispred naplatnih kućica. okana odvodnje i ostalih raznih okana.40 98348485. Dubina iskopa je do 300 cm.

Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.60 105. Sloj pijeska fino isplanirati.00 0 57.71 6. m² 200 3. Beton projektiranog sastava.73 II.82 0. Sloj pijeska za betonske elemente Dobava i postava nosivog sloja pijeska debljine od 10 cm za postavu betonskih elemenata. klase C12/15 debljine d = 10 cm.00 83.21 0. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju.20 640.xls.62 224.113.68 480.00 0 38.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. od 16. elektro i ostalih okana.21 2.40 38.70 422.306.2008.71 11. m³ m² 148 168 480. m³ 200 57.71 11.48 59. Ruĉni iskop Ruĉni iskop materijala nakon strojnog iskopa.48 59. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Ms = 80 do 100 MN/m².532.71 0.04 9.20 0.00 35 422. U jediniĉnoj cijeni doprema materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹.955.71 11.73 57.66 I.66 11.00 148 168 480. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou.04 9.82 0.20 0.66 0.00 60 105.71 0. Šljunak ispod staza Dobava i postava šljunka ispod staza uvaljanog u sloju debljine od 20 cm sa valjanjem i nabijanjem. Obraĉun po m³ izvršenog iskopa u zbijenom nasipu.342.44 2.662. Betoniranje armiranih temelja C25/30 Dobava i ugradba betona.798.71 6.00 60 38.82 14.00 0 105. Nasip i geotekstil za ureĊaj za proĉišćavanje otpadnih voda m³ m² 22 20 113.00 22 20 113.501.00 0 113. koristeći vodilice.342.70 2.60 14.44 0.955.532.00 0. m³ 60 38. u potrebnom padu (minimalno 1%).21 0. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 10.00 15.00 0 0 480.26 71.44 2. m² 300 113.00 0 3.00 0.00 113. u armirano-betonsku temeljnu ploĉu i grede.113.26 71. god.ms_office Strana: 19.10.00 13.71 34.00 200 57. Priprema posteljice Plitki iskop i poravnanje tla C kategorije.26 0. razastiranje i lagano nabijanje fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska oko biojame u sloju minimalne debljine 20 cm. razastiranje i planiranje humusnom zemljom u otocima oko objekta kontrole naplate u debljini 20 do 30 cm.798.44 0. te lagano nabiti ruĉnim nabijaĉima.00 83.306.71 11.82 14.00 0.00 3. m³ 60 105.20 640.00 0 422.00 300 113. septiĉke jame.662.40 12. fino planiranje.66 0. Obraĉun po m³ izvedenog zbijenog nasipa. tj. ispod temeljne ploĉe. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. te hidrosjetvu.[219] .71 34.26 0. 11. u padu od 2%. a) beton b) velikoplošna oplata m³ 35 422. Obraĉun po m³ izvedenog zbijenog nasipa.111. 1.71 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Dobava. korekcija rovova te izbacivanje materijala do 1 m¹ od iskopa.111.00 0. Obraĉun po m² pripremljene površine. ĉišćenje od korova panjeva i ostale vegetacije.00 0. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Podloga od mršavog betona C12/15 Betoniranje betonske podloge od mršavog betona.48 59. na prostoru gdje dolazi zelena površina.00 0 0 113.62 224. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu materijala.71 0. te planiranje i nabijanje posteljice. beton klase C25/30 u velikoplošnoj oplati. 45212-400-4474/2008.20 11. a) pijesak Obraĉun po m² prekrivene površine b) filter tkanina (geotekstil) Humusiranje Dobava. Obraĉun po m³ ugraĊenog pijeska.00 200 3.48 59.68 98348485. razastiranje. Jediniĉnom cijenom obuhvatitit dobavu i postavu filter sintetiĉke tkanine (geotekstil) izmeĊu pijeska i nasipa zemljom.21 2.501.00 0.20 113.

604.50 500.50 4.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.ms_office Strana: 20. Armatura je iskazana u posebnoj stavci.481.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0. a) beton b) glatka oplata c) doplata za površinsku obradu Betoniranje armirane ploĉe na podu C16/20 Dobava i ugradba betona. Armatura je iskazana u posebnoj stavci.00 0. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI .48 118.00 0.26 20.00 0.50 500.6 l/m³ betona. m³ m² m² 1 2 2 480.52 40.00 0 0 480.26 20.48 59.02 0.52 40. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI .00 1 2 2 480. u armirano-betonski podzid (sokl) iznad temeljnih greda izvedenih pod stavkama 5 i 8.50 480. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Betoniranje armiranih sokla C25/30 Dobava i ugradba betona.60 480.00 0.48 59.9 230 480.48 118.02 0.02 4.32 1.26 20.vanjski izvesti u posve preciznoj.00 0. Betonski podest je od betona klase C25/30 s finom obradom gornje površine betona. ravnoj i horizontalnoj oplati. a oplata je velikoplošna. te raznih kemikalija (ulje.04 480.324.48 20.48 20. a) beton b) doplata za površinsku obradu Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 3.00 9 25 25 480. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. m³ m² m² 9 25 25 480.00 0.02 0.00 24.00 0 0 0 480.95 4. Popreĉni presjek podzida vidljiv je iz projekta pojedinih objekata.48 20.00 0.02 0.02 11. nafta i sliĉno).02 0. u armirano-betonski podest na ulazu u objekt kontrole naplate.00 0.02 480. 45212-400-4474/2008.[219] .02 11. od 16.00 0. a prije poĉetka vezanja betona dobro zagladiti jer se na nju postavlja hidroizolacija.48 59. Vidljivi dio sokla .10.48 59.604. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. klase C16/20.48 59.26 20. Površinu betona potrebno je nakon ugradnje betona.48 59.2008. u donju armirano-betonsku ploĉu debljine d = 12 cm.00 0.48 59. Beton je klase C25/30.26 20.6 l/m³ betona.48 20.32 1. Beton projektiranog sastava. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli.481.04 5.00 0 0 0 480. god.02 4. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli.9 230 480.48 59.02 480. Armatura je obraĉunata u posebnoj stavci.60 98348485. Podest izvesti po dimenzijama iz projekta objekta kontrole naplate.963.324. Beton projektiranog sastava. b) glatka oplata c) doplata za vidljivi dio sokla Betoniranje armiranog podesta C25/30 Dobava i ugradba betona.xls.963.95 4. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.26 20. Beton projektiranog sastava. m³ m² 24. Beton se mora njegovati jednim od sistema njegovanja.26 20.26 20.02 0.

52 13.22 0.48 86.08 22.00 105 84. te odrţavanje glazure.49 101. od 16.08 0.02 mm. Nosaĉi kombi ploĉa Doplata za izradu.391. Cementi estrih na krovu Dobava i ugradba materijala u cementni estrih lagano armiran debljine d = 5 do 8 cm.49 94.999. Obraĉun po m² izraĊenog cementnog estriha.86 19. Cementna glazura je armirana mreţom Q-131.00 m² 230 101.48 86. Podupiranje je na visini cca 3.70 0.70 0.399. Cementna glazura je armirana mreţom Q-131.60 3. Oplata je velikoplošna .999. Izvodi se preko termoizolacije u padu na krovu objekta kontrole naplate.391.08 8.[219] .2 mm svaka razvijene duţine od 50 cm.33 76. Obraĉun po komadu postavljenog nosaĉa.48 86. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Cementi estrih na podu Dobava i ugradba materijala u cementni estrih lagano armiran debljine d = 5 do 7 cm. Betoniranje stropne konstrukcije kata 25/30 Sve isto kao st.00 850 15. samo kat. Oslanja se preko monomitnih greda i horizontalnih serklaţa na armirano-betonske vertikalne serklaţe.85 19.00 0.020.40 kom 850 15.85 19. 6.00 98348485. Obraĉun po m² postavljenih kombi ploĉa.. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. god.00 42 250 533.70 10. 45212-400-4474/2008. Betoniranje stropne konstrukcije prizemlja 25/30 Dobava i ugradba betona u punu armirano-betonsku ploĉu iznad prizemlja objekta kontrole naplate.051.33 76. a) cementni estrih ispod keramiĉkih ploĉica d = 5 cm b) cementni estrih ispod keramiĉkih ploĉica d = 6 cm c) cementni estrih ispod linoleum poda d = 6.22 12. Izvodi se preko termoizolacije na podu prizemlja objekta kontrole naplate.00 0. Nosaĉi se rade kao “vilice” od pocinĉane ţice debljine 3.00 533. a ploĉa debljine 18 cm.228. m² m² m² m² 140 48 140 30 78.00 101.020.00 0 15.52 13.937. 8. izradu glazure zaribane do crnog sjaja.00 0. dobavu i postavu PVC folije debljine 0.937.33 76. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje površine.00 140 48 140 30 78. a postavljaju se sa vanjske strane vetrikalnih i horizontalnih serklaţa.60 3.49 94.00 78. 8. Kombi ploĉe dolaze “U OPLATU” armirano-betonskih serklaţa iz stavke 22.08 8.49 101.00 m³ m² 45 250 533.70 23.00 m³ m² 42 250 533.glatka.00 0 84.00 0. a) beton b) glatka oplata 9.48 86.020.33 76.xls. Beton projektiranog sastava.00 15.70 0.08 0.08 0.a.33 76. 10.33 76.30 m¹.33 76.00 0 101. izradu glazure zaribane do crnog sjaja.33 76. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.49 101.020.00 0.70 0.051.00 0.987.08 22. Postavlja se 6 do 8 komada nosaĉa na m² podgleda.00 0 0 533.987.00 0.00 533.08 0. Beton je klase C25/30.2008. te odrţavanje glazure.828.22 12.70 10.00 0.86 19.49 101.70 23. a) beton b) glatka oplata 8. Obraĉun po m² izraĊenog cementnog estriha.00 0.00 0. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje površine. dobavu i postavu PVC folije debljine 0.228.49 94.00 0 0 533.10.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.151.ms_office Strana: 21.40 84.828.00 230 101.02 mm. postavu armaturne mreţe.00 0 0 0 0 78. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Kombi ploĉe Doplata za dobavu i postavu KOMBI ploĉa debljine d = 8 cm.08 23.22 0.7 cm d) cementni estrih ispod keramiĉkih ploĉica d = 8 cm 7. postavu armaturne mreţe. dobavu i postavu dodatnih nosaĉa kombi ploĉa iz stavke 24.08 0. U cijenu ukljuĉiti istovremenu izvedbu horizontalnih serklaţa.399.49 94.08 0.00 45 250 533.151.20 4.00 m² 105 84.20 4.08 23.

savijanje.33 59.00 0.56 533.733.56 12. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ravnanje.00 14.5 291 533.41 6.00 0.81 115. Obraĉun po kg ugraĊene armature.26 0.30 10.52 480. Visina podupiranja iznosi do 3.50 15.xls.00 0.33 97. a) beton b) dašĉana oplata Betoniranje vijenca C25/30 Dobava i ugradba betona u armirano-betonski vijenac iznad vanjskih zidova.599. a) rebrasta armatura RA-400 b) mreţasta armatura MAG-500 Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 11. Beton projektiranog sastava.48 59. sjeĉenje.042.33 76.333.33 76. 45212-400-4474/2008.26 480.26 0. a) beton b) glatka oplata Armatura Dobava.00 0.5 291 533.08 0.70 7.2008. Beton projektiranog sastava.00 0 0 533.81 0.26 1.70 0.333.10.0 m¹. m³ m² 14.490.33 59. Beton projektiranog sastava. m³ m² 1 2 480.430.00 18000 29000 6.00 1 2 480. beton klase C25/30.29 28.00 0.33 97.380. obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu.380. Obraĉun po m³ ugraĊebog betona.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.33 76. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.33 97.00 0 0 6.70 7. 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente. beton klase C25/30.48 59. dimenzija i presjeka prema projektu objekta kontrole naplate.81 115.70 533.50 533. Oplata je dašĉana.48 118.99 1.33 76.33 59.733. Upotrijebiti glatku precizno sloţenu oplatu za okna. beton klase C25/30.48 59. izrada i postava betonskog ţeljeza prema Izvedbenom projektu armature.41 6. god.00 0.26 0. a) beton b) glatka oplata Betoniranje temelja agregata C25/30 Dobava i ugradba betona u armirano-betonski temelj agregata.00 98348485. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorniĉkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom.ms_office Strana: 22.33 97.00 0.29 28.481.[219] .81 0.00 0 0 533.00 197.490. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.08 5. presjeka prema projektu objekta kontrole naplate.99 1.00 0 0 533. Beton je klase C25/30. Armatura mora biti ĉista od hrĊe i svih masnoća.41 6.08 0. kg kg 18000 29000 6.599. Upotrijebiti glatku precizno sloţenu oplatu. Dimenzije nadvoja su zadane projektom pojedinog objekta. Upotrijebiti glatku precizno sloţenu oplatu jer se direktno na beton lijepi keramika. Betoniranje serklaţa i nadvoja C25/30 m³ m² 10 132 533. od 16.00 0.48 59. Vijenac (vanjska greda iznad ploĉe) izvesti po dimenzijama iz projekta objekta kontrole naplate.481.48 118.26 0. m³ m² 3 25 533.41 6.70 13.00 0 0 480.33 59. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Dobava i ugradba betona u armirano-betonske vertikalne i horizontalne serklaţe i nadvoje u vanjskim i unutarnjim nosivim i pregradnim zidovima.00 0. Beton projektiranog sastava.00 10 132 533. dimenzija i presjeka prema projektu objekta kontrole naplate.042.26 1.70 0. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete.08 5.430.26 480.00 6.00 3 25 533.00 197.30 10.00 0.52 14. a) beton b) glatka oplata Betoniranje okana odvodnje C25/30 Dobava i ugradba betona u armirano-betonska okna odvodnje.

00 0.44 0.00 0.70 1. montaţu. Sve prema planu oplate i planu armature u skladu sa statiĉkim raĉunom. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dovoz. Visina skele iznosi cca 4. UKUPNO TESARSKI RADOVI: 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 592 22.70 II.6 24 533.00 0 22.33 97.56 III.08 IV.00 2.80 652.00 0.00 0.00 98348485.42 0.00 0 0. 1. god. razne zaštite i sl. demontaţu i odvoz elemenata fasadne skele.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. rad.ms_office Strana: 23.00 0.00 1 440.386.386.344.44 0.70 0.00 0 0. kom 1 440. Obraĉun po kom skele Fasadna skela Izrada montaţno-demontaţne fasadne skele sa podnicama i ogradom u visini svake etaţe. te otprema pokretne ĉeliĉno-drvene skele za bravarske i soboslikarsko .2008.00 0. Visina skele je do 4.00 1.713. 0.44 440.[219] .42 0. alat. izrada i betoniranje AB trokrakog stubišta zajedno sa podestima. ZIDARSKI RADOVI OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal. Betoniranje AB subišta sa C 25/30 m³ m² 2.5 m¹.00 0.00 0.00 0 0.64 13.00 0 0.33 97.56 533. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Dobava. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova. TESARSKI RADOVI OPĆENITO: Oplata svih betonskih i armirano-betonskih elemenata ukljuĉena je u jediniĉne cijenu istih i prikazana kroz betonske i armiranobetonske radove.00 0.215.215.42 III.6 24 533.0 m¹.33 97. 13. beton oplata UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 16.44 440.liĉilaĉke radove. Širina kraka 110 cm.42 13.66 2. Nosive i pregradne zidove takoĊer je potrevno povezati preklapanjem opeke.08 22. betonom klase C 25/30 u potrebnoj glatkoj oplati.80 652.344. izrada i demontaţa skele nakon dovršenja svih radova.66 2. Armatura nije sadrţana u stavci.00 0.00 0.00 0 440. Odnosi se na rad u visokim prostorima (ĉeliĉna nadstrešnica).00 0.272.33 97. transporte.44 440.272.64 13. sidra. Skela za visoke prostore Dobava. visina 17 cm.70 0. Skela sluţi za izradu svih radova na fasadi (zidanje i izrada fasade). visina podupiranja do 3. 45212-400-4474/2008.713. m² 592 22.44 2. od 16. Obraĉun po m² vertikalne projekcije skele. Širina stepenice 27 cm.0 m¹.10.00 0 0 533.xls.

68 0.00 0 80.48 77. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Hidroizolacija Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacija podova u prizemlju objekta kontrole naplate i vanjskih zidova okna naplatne kućice.50 98348485.08 2. Obraĉun po m² izraĊene hidroizolacije. m² 35 80. a sastoji od hladnog bitumenskog premaza. Donja podloga mora biti propisno suha što se dokazuje mjerenjem postotka vlage na površini betona. m² 236 77.67 20.93 33.802. m² 280 73. Prvu i drugu ploĉu Tervola postavljati sa preklopom od 50%.08 0. Obraĉun po m² izraĊene hidroizolacije. Hidroizolacione trake moraju biti 100% zavarene za podlogu kao i meĊusobno.68 0.232. Donja podloga mora biti propisno suha što se dokazuje mjerenjem postotka vlage na površini betona.332. Na spoju sa zidom ugraditi rubne trake od kamene vune u visini cementnog estriha. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje betonske podloge od svih prljavština.93 0. a rezanje kamene vune obavljati posebnim noţem. Hidroizolacione trake moraju biti 100% zavarene za podlogu kao i meĊusobno. god. Hidroizolacija se izvodi na armirano-betonskom nadtemeljnom zidu.80 3.60 73. Druga traka mora imati pomak preklopa za 50% u odnosu na prvu.627.2008. Obraĉun po m² ugraĊene kamene vune. tako da se izbjegne preklapanje vertikalnih spojeva.68 18. debljine 12 cm (2×6 cm).00 280 73. Obraĉun po m² izraĊene hidroizolacije. a) horizontalna hidroizolacija Hidroizolacija zidova Izrada horizontalne hidroizolacija ispod vanjskih i unutarnjih nosivih zidova.00 35 80.80 80. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0 77.00 0 73.67 0. od 16.93 0.ms_office Strana: 24. te dva sloja varene bitumenske ljepenke debljine 4 mm s meĊusobno zavarenim preklopima 10 cm. Paziti da se ploĉe ne oštećuju.802.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.68 18. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1. Prije postave kamene vune potrebno je dobro oĉistiti površinu betonske ploĉe.00 0 132. 45212-400-4474/2008.00 236 77. nanošenje sloja prajmera (resitol) i varenje prve i druge trake.48 4.67 20. Kamena vuna dolazi preko hidroizolacije na podovima prizemlja.232. Druga traka mora imati pomak preklopa za 50% u odnosu na prvu.xls.332. te pravilno bez razmaka sloţiti ploĉe od kamene vune.08 2. Hidroizolacija se sastoji od hladnog bitumenskog premaza. nanošenje sloja prajmera (resitol) i varenje prve i druge trake. m² 250 132.60 2. te dva sloja varene bitumenske ljepenke debljine 4 mm s meĊusobno zavarenim preklopima 10 cm.00 250 132.67 0.[219] .93 33. Termoizolacija na podovima d=6cm Dobava i postava kamene vune kao Tervol tip TPT-60/60 ili odgovarajuće.10.08 0. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje betonske podloge od svih prljavština. debljine d = 6 cm.627. Termoizolacija na krovu d=12cm Dobava i ugradba na krov objekta kontrole naplate kamene vune kao Tervol tip TPT 60/60 ili odgovarajuće.50 132.

00 0 146. od 16. Obraĉun po m² izvedenog zida.41 0.80 6.852.00 0 6. Zidovi se izvode sa 2. Odnosi se na zidove prizemlja i kata objekta kontrole naplate.96 0.2 cm.41 2. m² 240 129. Hidroizolacione trake moraju biti 100% zavarene meĊusobno.3 m¹.80 240.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. njegovanje za vrijeme i nakon zidanja.96 59.435. visine do 3. Obraĉun po m² postavljene folije gledano tlocrtno. Hidroizolacija krova Izrada horizontalne hidroizolacija krova objekta kontrole naplate. U jediniĉnoj cijeni izrada monolitnih nadvoja iznad vrata. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Zidanje nosivog zida debljine 20 cm Sve isto kao stavka 6. Zidanje vanjskog zida debljine 38 cm Dobava materijala i zidanje vanjskih zidova debljine 38 cm sa opekom kao POROTHERM tip 38 S P + E ili odgovarajuća. visina zidanja do 3.2008. ukljuĉivo zaštitu hidroizolacije i sloj sitnozrnatog šljunka debljine 5 cm iznad hidroizolacije.135. m² 220 240. Zidovi se izvode u prizemlju objekta kontrole naplate.385.24 52. 45212-400-4474/2008.10.60 164.00 380 6.00 360 164. Hidroizolacija se se izvodi sa plastificiranom polivinil klorid (PVCP) folijom kao tip Sikaplan SGmA 1.00 220 240. debljine 1.80 6.55 0.00 250 146. Obraĉun po m² kompletno izraĊene hidroizolacije. zidanje sa 100% zapunjavanjem mortom horizontalnih fuga u debljini od 1.50 98348485.41 0. Obraĉun po m² izvedenog zida. obvezno natapanje opeke sa vodom prije poĉetka zidanja.60 8.80 7. Zidanje obavljati sa produţnim mortom M-50.[219] . Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu opeke. Obraĉun po m² izvedenog zida. m² 250 146.852.00 240 129.73 31.73 0.55 36.385.ms_office Strana: 25.20 9.73 0. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje betonske podloge od svih prljavština i prašine.55 0. Prilikom zidanja zida obratiti paţnju na izvedbu horizontalnih i vertikalnih serklaţa. te korištenje d proizvoĊaĉa folije. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Plastiĉna folija d=0. spravljanje morta.2mm Dobava i postava plastiĉne folije debljine d = 0.00 0 129.xls. Odabrati vrstu folije koja se kemijski “podnosi” sa postavljenon kamenom vunom.435.2 mm preko kamene vune. meĊusobno varenje traka.135.3 m¹. god.50 146. Zidanje se obavlja mortom M-100 u debljini od 1.637.96 59.24 52.00 0 240.41 2.637.4 mm s meĊusobno zavarenim preklopima 5 do 10 cm. samo zidanje nosivih zida debljine d = 20 cm sa opekom kao POROTHERM tip 20 S P + E ili odgovarajuća.24 0. sve unutrašnje transporte.55 36.2 cm sa 100% zapunjavanjem horizontalnih reški.4 ili odgovarajući. m² 380 6. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 5. lica... dobavu i postavljanje trake.20 129.96 0.73 31. m² 360 164. originalnih pomoćnih proizvoda.24 0. Zidanje pregradnog zida debljine 10 cm Sve isto kao stavka 6. Prije postave folije potrebno je površinu dobro oĉistiti i otprašiti.00 0 164. samo zidanje pregradnog zida debljine d = 10 cm sa opekom kao POROTHERM tip 10 P + E ili odgovarajućom.

Jediniĉnom cijenom obuhvatiti otklesavanje izboĉina.3 m¹. Izravnavanje izvesti sa odgovarajućim mortom za podlijevanje.000.92 12. debljine 8 cm.00 13.xls. te postava u suho na podu u prostoriji agregata.00 22 60. U cijeni dobava i postava PE folije debljine 0.86 0.00 76.08 0.562.08 2. Na izravnatu glazuru postavlja se kompjutorski pod.[219] . 45212-400-4474/2008.25 82. popunjavanje šupljina. U jedinicnoj cijeni uraĉunati i radnu skela za rad na visini 3. Hidroizolacija sanitarija Sve isto kao stavka 1.03 4. Glazura betonske ploĉe Izravnavanje armirano-betonske ploĉe u prostoriji ureĊaja sa glazurom debljine d = 1 cm. otklesavanje iscuraka morta i betona. Obraĉun po m² ugraĊene kamene vune. te ugradba rubne trake od kamene vune kao Tervol tip RS 120 debljine 1. popunjavanje manjih oštećenja na zidu.56 80.25 451.00 51. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 10.86 1.25 82.2008.00 156 28. Obraĉun po m² obraĊene površine betonskog zida.25 0.86 0.68 14. Postava u suho paralelno sa postavom fasade od max compakt ploĉa.00 450 76.00 0 76. m² 9. Obraĉun po m² izvedene glazure.596. odmašćivanje.ms_office Strana: 26.000. Strogo voditi raĉuna ravnosti i vertikalnosti ţbuke.10.92 60. m² 22 60. Obraĉun po m² postavljene kamene vune.00 0 51.00 11.2 mm preko kamene vune.88 0. Ţbukanje unutarnjih i vanjskih zidova Ţbukanje unutarnjih i vanjskih zidova grubom i finom produţnom cementnom.372.00 1600 51. impregnacija površine betonske ploĉe i nanaošenje reparaturnog morta u 1 do 2 sloja. Termoizolacija na podu d=4cm Dobava i ugradba kamene vune kao Tervol tip TPT (TPT 20/20 + TPT 20/20) ili odgovarajuće.55 47.00 9.338.56 15. vapnenom ili gipsanom ţbukom sa našpricavanjem svih ploha cementnim mlijekom. od 16.338.03 4.596.24 98348485. Obraĉun po m² oţbukanog zida. Na 1 m² dolaze minimalno 6 do 8 komada sidara. krpanje i obradu oštećenja i fuga. slaganje ploĉa od Tervola sa toĉkastim ljepljenjem na zid i postavu sidara na propisanom razmaku. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sidra.68 28.25 451.24 47.08 0.25 0. m² 156 28.88 0. popunjavanje fuga i sl.00 0 47. debljine d = 4 cm.562.25 0. m² 32 80.00 32 80. Obrada armirano-betonskih zidova Zidarska obrada površine armirano-betonskih zidova sa odgovarajućim reparaturnim mortom.00 0 80.03 0. odstranjivanje eventualnih stršećih dijelova armature. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.08 2.2 cm okomito uz zidove u visini 8 cm.55 47.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.88 34. ĉišćenje od ostataka oplate.03 0. god. Zidarska obrada odnosi se samo na betonsku površinu zida. samo hidroizolacija sanitarija u objektu kontrole naplate s podizanjem 5 cm iznad godovog poda.00 0 60. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti i izradu cementnog holkera.25 0.86 1.88 34. Termoizolacija fasade d=8cm m² 450 76. Obraĉun po m² postavljene hidroizolacije. otklesavanje manjih neravnina.00 0 28. m² 1600 51.. Kamena vuna se priĉvršćuje za nosivi zid sa pocinĉanim sidrima i to sa njegovim plastiĉnim dijelom. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Dobava i ugradba kaširane staklenim voalom kamene vune kao Tervol tip FPL-80 ili odgovarajuće.372.

00 26 9 116.00 280 140. Visina jarbola je cca 5.45 66.11 0.12 196. m² 280 140. Ugradba rubnjaka na betonskoj podlozi od betona marke MB-25 i popreĉnog presjeka 30×24 cm sa razmakom reški izmeĊu betonskih rubnjaka od 1 cm i njihovo popunjavanje cementnim mortom u omjeru 1:2 sa polukruţnim zaglaĊivanjem.003. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 16. kom 2 3.20 0.003.12 1.00 6. Betonski rubnjaci Dobava i postava betonskih prešanih rubnjaka dimenzija 50×20×8 cm izraĊenih od betona marke MB-40.14 0. m¹ 35 66.019.00 0. te sistemon za blokadu koloture.00 6.47 0.239.00 0. god.47 0.765. Aluminijski pragovi kom kom 26 9 116. U jediniĉnoj cijeni je kompletan jarbol sa ĉeliĉnim uţetom.00 0 0 116.00 0.92 112.765.11 30.00 272 112.14 0. Obraĉun po komadu montiranog jarbola.12 1.003. 45212-400-4474/2008.12 196.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Obraĉun po komadu ugraĊenog praga.006. doprema i postava gotovih betonskih elemenata debljine 6 do 8 cm u boji po izboru projektanta sa zamuljivanjem reški mekanim pijeskom.14 39.019.20 0.2008.ms_office Strana: 27. a) prag duţine do 1 m¹ b) prag duţine od 1 do 2 m¹ Metalni jarbol za zastave Dobava i ugradba metalnog jarbola za zastave.00 0 112.493.0 m¹.20 3.20 140.10.00 0.239.80 17. Betonske ploĉe Dobava. koloturom za podizanje zastave. od 16. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Dobava i ugradba aluminijskih pragova od flah profila 40×4 mm na mjestima gdje je razlika u podu po visini ili vrsti materijala.00 0 66.47 2.00 3.12 196.12 196. Obradu obaviti sa odgovarajućim reparaturnim mortom.00 18. Obraĉun po m² obraĊenog sokla.00 35 66. Obraĉun po m² ugraĊenih betonskih elemenata.45 19.20 3. a višak pijeska koji ostane nakon zamuljivanja odstraniti mekanom ĉetkom.493. Nakon slaganja betonskih elemenata iste je potrebno nabiti vibroploĉom.326. U jediniĉnoj cijeni uĉvršćenje aluminijskog flah progila za drveni ili aluminijski dovratnik. Obraĉun po m¹ ugraĊenih betonskih rubnjaka.92 98348485.80 116. Ukoliko se ne mogu koristiti cijeli betonski elementi iste precizno odrezati na rezalici sa dijamantnom ploĉom.[219] .326. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.11 0. Obrada sokla objekta Zidarska obrada vidljiivog dijela armirano-betonskog podnoţja (sokla) objekta kontrole naplate sa otklesavanjem i popravkom neravnina. Betonski rubnjaci moraju imati atest o otpornosti na djelovanje mraza i soli.00 0 3.00 2 3.003.20 20.006.00 0 140.14 39. Betonski elementi moraju imati atest o otpornosti na djelovanje mraza i soli.11 30. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sve gore navedeno. m¹ 272 112.47 2. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sve gore navedeno.xls.

16 23. Jediniĉnom cijenom obugvatiti sve navedeno. rezanje asfalta.00 0.00 0.050. 45212-400-4474/2008.00 0. od 16.00 0.80 184.004.00 145 160. Prije poĉetka ljepljenja Tervola betonski i zidovi od opeke se moraju premazati grund masom za impregnaciju.20 23.67 1.67 39.412. Ploĉe Tervola na zid se priĉvršćuju ljepljenjem graĊevinskim ljepilom.04 0.08 504. Prije poĉetka ljepljenja Tervola betonski zidovi se moraju premazati grund masom za impregnaciju.00 0. Nakon ljepljenja Tervola isti se gleta prvim slojem graĊevnog ljepila.00 60 184.254. god.18 0.215. Ploĉe Tervola na zid se priĉvršćuju ljepljenjem graĊevinskim ljepilom.16 0. Termoizolacija zidova negrijanih prostora d=6cm m² 60 184.00 0 184.50 504.25 0.00 0 160.00 0.25 IV.16 0. Nakon ljepljenja Tervola isti se gleta prvim slojem graĊevnog ljepila. Oko špaleta otvora potrebno je zalijepiti špaletni element Tervol PTP debljine 2 cm. Kada prvi sloj graĊevnog ljepila oĉvrsne oko špalete otvota se stavlja profil za ojaĉanje.00 83.00 0. postavlja mreţica po cijeloj površini zida i gleta se drugi sloj ljepila. ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI TESARSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: 83.223. Nakon sušenja nanosi se treći sloj ljepila koji prije nanošenja mase za impregnaciju mora odstajati minimalno 7 dana.18 11.00 2.24 51.00 0 0 39.18 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. debljine 6 cm na betonske zidove sa unutarnje strane agregatne stanice. A.73 652.50 504.[219] .67 REKAPITULACIJA I.412. II.24 51. Ploĉe lijepiti na zid sa preklopom na pola ploĉe i paziti da ljepilo ne ulazi u fuge. IV.713. B.713.223. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 21.80 22.18 11.00 2.00 0. postavlja mreţica po cijeloj površini zida i gleta se drugi sloj ljepila.00 0.962.962.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.ms_office Strana: 28. m² 145 160.73 652.24 51. Obraĉun po m² ovako izvedenog zida.00 0.00 50 50 39. Obraĉun po m² ovako izvedenog zida (špalete). Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno.412.67 1.xls.04 OBRTNIĈKI RADOVI 98348485. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika.24 51. sati sati 50 50 39.2008. 1.215.56 13.050. Kada prvi sloj graĊevnog ljepila oĉvrsne oko špalete otvota se stavlja profil za ojaĉanje.004.412. III.56 13.00 0.16 23.25 1.562.20 160. Ostali zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom.08 504. Nakon sušenja nanosi se treći sloj ljepila koji prije nanošenja mase za impregnaciju mora odstajati minimalno 7 dana.00 0.25 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Dobava i ugradba kamene vune kao Tervol tip DP9 lam ili odgovarajuće.662. štemanje. Termoizolacija špaleta d=3cm Dobava i ugradba kamene vune kao Tervol tip TPT30 ili odgovarajuće.00 0.10.562. debljine 3 cm na špalete oko prozora u objektu kontrole naplate.662.254.

00 0. Srednjica ploĉe izraĊena je od visoko kavalitetnih celuloznih papira oplemenjenih fenolnim smolama. U domeni protupoţarne sigurnosti fasadne ploĉe trebaju zadovoljiti klasifikaciju prema normi B . te svi ostali tehniĉki detalji izraĊeni su prema tehniĉkim uputstvima proizvoĊaĉa fasadnih elemenata i sistema. kojom se potvrĊuje da su izraĊene od materijala koji ne podrţava gorenje. ploĉa na bazi visoko tlaĉnog prešanog laminata debljine 6 mm u boji i dekoru 0270.aluminij. c) test na absorciju obiĉne (destilirane) i slane (morske) vode. god. dimenzije i raspored ploĉa. Raster fasade.00 0.00 0 0. e) sposobnost laganog ĉišĉenja standardnim kućnim i ekološkim sredstvima.00 98348485.00 0. Sva uĉvršćenja.xls.00 0 0.EURO FOX ili odgovarajućim. Iste se montiraju po sistemu otvorenih horizontalnih i vertikalnih fuga širine 6 mm. ne stvara dim i ne proizvodi toksiĉne kemijske produkte.00 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere VENTILIRANA FASADA OPĆENITO: Obloga fasade izraĊena je od materijala kao MAX EXTERIOR COMPACT ili odgovarajućih.00 0.00 0.s2. 45212-400-4474/2008.00 0.00 0. dakle najvišoj i najjaĉoj normi za ovaj tip proizvoda. Redni broj V.2008. te ovjeri projektanta. od 16. d) otpornost na UV zrake (izbjeljivanje). Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0. Izvoditelj radova je duţan osigurati i dostaviti statiĉki proraĉun fasade. Podkonstrukcija je izraĊena od apsolutno antikorozivnog materija . spojne elemente izvesti prema uputama proizvoĊaĉa fasade. Vanjski i utarnji dekorativni slojevi zaštićeni su akrilinim smolama specijalnom NT.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0 0.00 0.ljepljenjem (kao SIKA TACK PANEL PU ili odgovarajuća ljepila).00 0 0.ms_office Strana: 29.00 0. Fasadne ploĉe trebaju zadovoljiti certifikat prema normi EN 438 kojim se dokazuje da zadovoljavaju i ispunjavaju slijedeće uvjete testiranja: a) test na savijanje. Za uĉvršćenje podkonstrukcije fasade za zid koristiti cinĉane vijke. po sistemu kao MAX . b) test na rastezanje.00 0. UGOVORNI TROŠKOVNIK br. te idelno ravnanje fasade i mogućnosti reljefnih istaka.50 mm potreban za strujanje zraka. Ploĉe se uĉvršĉuju na odgovarajuću podkostrukciju nevidljivim spojem .UV zraka.00 0 0.tehnologijom koja svojom dijamantnom strukturom štiti ploĉe od najpogubnijih faktora . Sistem podkonstrukcije omogućava odmicanje fasadnih ploĉa od termoizolacije i samim tim zraĉni prostor od 30 .[219] .10. d0.00 0 0.

Obraĉun po m² izraĊenog sokla.00 0 695.386.920.HI ili odgovarajućeg. materijal i priĉvrsni pribor. 45212-400-4474/2008. Obloga sokla Dobava kompletnog materija.00 0. izrada i montaţa. 2. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Ventilirana fasada Dobava kompletnog materija.10.00 0 751.5 751.51 VI.2008. na tipsku podkonstrukciju.00 0 0. u boji i dekoru 0270.171. ploĉa obostrano oplemenjenih budu u istoj ravnini.00 m¹ 730 4. Preko kamene vune potrebno je poloţiti paro propusnu foliju kao Tyvek ili odgovarajuću. Obraĉun po m² izraĊene fasade.51 4.16 751. Preko kamene vune potrebno je poloţiti paro propusnu foliju kao Tyvek ili odgovarajuću. na tipsku podkonstrukciju. obloge ventilirane fasade od materijala kao MAX EXTERIOR COMPACT ili odgovarajućeg. ploĉa obostrano oplemenjenih.16 3.81 0. UKUPNO VENTILIRANA FASADA: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav potreban rad. Nosivi profili za fasadu Dobava kompletnog materijala.81 19. Stavka obuhvaća dobavu i postavu kamene vune kaširane staklenim voalom kao Tervol tip FPL 50 ili odgovarajući debljine 5 cm. a) BRAVARSKI RADOVI CRNA BRAVARIJA 98348485. vertikalno i horizontalno montirane po fasadi objekta kontrole naplate prema rasteru iz projekta. Fasada je svojom vanjskom plohom odmaknuta od zida cca 12 cm. Stavka obuhvaća dobavu i postavu fasadnog aluminijskog profila.00 0.ms_office Strana: 30. god.00 2. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav potreban rad. Dimenziju fasadnog prolila odabrati tako da profil i fasada objekta koja je izraĊena od materijala kao MAX EXTERIOR COMPACT ili ogovarajućeg.00 0. Fasadna skela prikazana je u posebnoj stavci ovog troškovnika (vidi tesarske radove). m² 495 695. 0.00 0.00 V.73 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Boju plastifikacije odrediti će projektant.920.81 19.00 366.477. od 16.81 0.00 0.00 366.00 495 695.00 0.477.73 344. Obraĉun po m¹ ugraĊenog profila. ploĉa obostrano oplemenjenih.00 25. aluminijske plastificirane konstrukcije izraĊene od fasadnog profila kao SCHÜCO ROYAL S 70FF ili odgovarajućeg u kombinaciji s prozorskim profilom kao SCHÜCO ROYAL 75FF. izrada i montaţa.00 0 4.73 0.386. profili na mjestima priĉvršćenja fasadnih ploĉa imaju umjesto gumenih brtvi silikonske brtve radi osiguranja rastezanja fasadnih ploĉa.35 695. Fasadna skela prikazana je u posebnoj stavci ovog troškovnika (vidi tesarske radove).73 344. u boji i dekoru 0270. materijal i priĉvrsni pribor. izrada i montaţa.00 730 4. m² 25.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. materijal i priĉvrsni pribor.171. u boji i dekoru 0270.00 0. obloge sokla od materijala kao MAX EXTERIOR COMPACT ili odgovarajućeg. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav potreban rad.[219] .35 2.5 751.xls.00 0 0. Kamena vuna kaširana staklenim voalom prikazana je u posebnoj stavci ovog troškovnika (vidi zidarske radove).

00 0 120.40 98348485. Obraĉun po komadu isporuĉenog okvira sa otiraĉem. Profil izvesti oko svih stranice vanjskih otvora sa okomitom stranicom na rubu otvora. Obraĉun po komadu komplet izraĊene i ugraĊene crne bravarije sa svim radnjama.409. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sav spojni i pomoćni materijal. a sa drugom stranicom priljubljenom uz vanjski zid.694.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. TakoĊer je potrebno izbušiti i rupa promjera 5 mm na svakih 30 do 40 cm za uĉvršćenje podkonstrukcije za fasadu.49 0. Nakon toga izvesti antikorozivnu zaštitu vrućim cinĉanjem.ms_office Strana: 31.70 0.00 0 0.00 320 120.00 1 1.49 1..2008. /Glavni ulaz/ Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.40 2. Otiraĉ u vjetrobranu Izrada.00 0 704.49 1.489.489. kom 1 1. Rubni "L" nosaĉ Izrada.70 1.00 0 0. Rešetka za ĉišćenje obuće Sve isto kao stavka 2.00 1. od 16. isporuka na gradilište i ugradba rubnog "L" nosaĉa popreĉnog presjeka dimenzija 100×120 mm izraĊenog od ploĉevine debljine 4 mm. god.92 0.00 0.00 0. Ovako izraĊenu konstrukciju potrebno je zavariti u svim uglovima rezanjem pod 45° sa izbušenim rupama promjera 10 mm na svakih 50 cm za uĉvršćenje profila na zod od betona ili opeke. m¹ 320 120. Obraĉun po m¹ stvarno izraĊenih kompletnih nosaĉa. samo umjesto “KOKOS” otiraĉa dolazi vanjska rešetka za ĉišćenje obuće.10.489.694. 45212-400-4474/2008.70 0. ''L'' profil se montira na rubovima vanjskih otvora po fasadi i sluţi za uĉvršćenje podkonstrukcije fasade i slijepih ĉeliĉnih dovratnika i doprozornika za ugradnju vanjske aluminijske bravarije.49 3. Rešetka je gotova tvorniĉka pocinĉana s maksimalnom veliĉinom okna 25×25 mm.49 1.00 0 1. Svi okviri imaju ugraĊene pracne za usidrenje.40 704.[219] . te antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida.489. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.49 0.xls. Rešetku izvesti tako da se zbog ĉišćenja moţe vaditi. a svi spojevi su izvedeni putem varenja.92 38. kom 2 704.409.40 120.70 1. Obraĉun po komadu stvarno izraĊene rešetke. Otiraĉ je “KOKOS” i obuhvaćen je u jediniĉnoj cijeni.92 0.489.92 38.00 2 704. isporuka gradilištu i ugradba okvira i otiraĉa u vjetrobranu. Okvir otiraĉa je veliĉine 120×60 cm i izraĊen je od “L” profila 30×30×3 mm s pracnama za usidrenje. materijalom i sredstvima potrebnim za potpuni dovršetak radova.00 0.489. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere OPĆENITO: Crna bravarija izraĊena je od HEA HOP vuĉenih profila. Prije ugradbe bravariju je potrebno dobro oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i odmastiti.

izrada i montaţa nosaĉa za CB antene na krovu objekta.83 627. od 16. Obraĉun po komadu izraĊenog nosaĉa. NPI 100 nosaĉ za pod Izrada.00 16 140.ms_office Strana: 32. Koristiti originalni spojni i priĉvrsni pribor.04 140. Nosaĉ je izraĊen od cijevi promjera 48.255. isporuka i ugradba rubnog ĉeliĉnog profila NPI 100 za nošenje poda sa POLO (aries) rešetkama u prostoriji ureĊaja.2008.83 627. Obraĉun po komadu izraĊenog poklopca.00 1 627.78 7. Za priĉvršćenje na fasadi objekta izraditi dva nosaĉa na kojima su obujmnice sa gumenom brtvom za fiksiranje cijevi.94 0. Sve oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i antikorozivno zaštititi vrućim cinĉanjem. Obraĉun po m¹ stvarno izraĊenog nosaĉa.5 mm.84 0.80 784.841. Sve antikorozivno zaštićeno sa dva sloja boje na bazi epoksida. korak lamele 30 mm.78 0. Na mjestu prodora cijevi izvesti urezivanje u promjeru vanjskih cijevi.[219] . 45212-400-4474/2008. Profil na krajevima ima ploĉevinu za uĉvršćenje u zid sa po ĉetiri rupa promjera 12 mm.80 7.84 0. Pojedini dijelovi poklopca su po obodu pojaĉani sa kvadratnim profilom dimenzija 30×30×2.00 1 1. m¹ 16 140.3×2.94 2. a sa donje strane nosaĉ treba biti otvoren za uvlaĉenje kablova.83 0.841.xls. Poklopce opremiti sa po dvije ruĉke za podizanje.255. Duţina nosaĉa je 400 cm. Teţina polo rešetke je 34. izrada i montaţa vruće pocinĉane POLO (aries) podne rešetke u prostoriji sa ureĊajima. kom 1 1.6 mm sa polukruţno zavarenom kapom na vrhu cijevi.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.841. m² 10 784.00 0 1.94 0.841. Obraĉun po m² postavljene rešetke. isporuka na gradilište i ugradba okvira i poklopca za instalacioni kanal u prostoriji sa ureĊajima. Podna rešetka Dobava.84 1. Nosaĉ CB antene Dobava materijala.94 2.00 0 627.84 5.847.00 0 140. Oslonci su na meĊusobnom razmaku od cca 700 mm. Polo podna rešetka je dimenzija nosive i razdjelne lamele 30×2 mm. okvir 30×3 mm.83 98348485. Nosaĉe fiksirati za nosivi zid sa po dva fischer vijka odgovarajuće duţine.10.6 kg/m². Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 4. visina rešetke je 30 mm. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.841. Poklopac je podijeljen na pet zasebnih komada i izraĊen je od rebrastog lima debljine 3/4 mm. god.83 0. kom 1 627.84 1.841.78 7. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Poklopac instalacionog kanala Izrada.78 0.04 6.847. Jediniĉnom cijenom obuhvatit sav spojni i pomoćni materijal. Okvir je dimenzija 280×80 cm i izraĊen je od kutnog profila L 40×40×5 mm sa pracnama na svakih 50 cm. Duţina nosaĉa mora biti takva da antenski stup moţe proći pored opšava na armirano-betonskom koritu.00 0 784.83 627.00 10 784.84 1.

duţan je o tome obavijestiti izvoditelja graĊevinskih radova kako bi isto bilo otklonjeno. m¹ Obraĉun po m¹ izvedene ograde. Vel. pjeskarenjem i dvostruka antikorozivna zaštita bojama na bazi epoksida. TakoĊer je duţan zaštititi svije radove od prljanja drugih izvoditelja. te ukoliko naiĊe na nedostatke koji mu mogu smetati.09 0.09 972.00 0 486.9. god.08 62.09 5.6 mm. U jediniĉnoj cijeni je izrada. izrada.00 0.00 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.2008. Na dno stupa je zavarena ploĉevina dimenzija 120×120×6 cm sa 4 rupe promjera 13 mm za priĉvršćenje ograde na armiranobetonski temelj. m¹ Obraĉun po m¹ izvedene ograde.081.081.00 98348485.08 1. a visina stupova 120 cm. VI. Ogradu izvesti od QC 40/20/2. U jediniĉnoj cijeni je izrada upušrenog temelja.a.[219] .10. te spojni materijal i ĉišćenje od rĊe.08 0.18 1 1. kom Obraĉun po komadu izraĊene platforme 10.09 0.081.08 12 486.081.00 0 0. a nakon završetka rada duţan je sav suvišni materijal i otpatke odstraniti sa gradilišta. Sve prema shemi bravarije.00 12 486.08 1.08 62.08 1.00 0 1.00 0. Visina ograde je 110 cm. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Ograda stepenica visine 110 cm Izrada.00 0.18 486.00 0 486.14 b) OBOJENA BRAVARIJA OPĆENITO: Svi radovi moraju biti izvedeni struĉno i solidno.00 2 486. Na visini od cca 550 mm od vrha gledano osno nalazi se preĉka od cijevi promjera 44.052. Prije poĉetka radova na izradi obojene bravarije izvoditelj radova na obojenoj bravariji je duţan pregledati izvedene graĊevinske radove.65 mm.09 0.052. Visine ograde je 110 cm. Izrada platforme Dobava materijala za izradu platforme na krovu objekta kontrole naplate. Svi aluminijski komadi i izraĊevine moraju biti kvalitetno i odgovarajuće izvedeni. od 16. te spojni materijal i ĉišćenje od hrĊe pjeskarenjem i dvostruka antikorozivna zaštita bojama na bazi epoksida.09 972.09 5. Izvoditelj ovih radova duţan je zaštititi radove izvedene od drugih izvoditelja kako nebi svojim radom iste oštetio.00 0 0. 0.5×2.00 0. a visina stupa je 120 cm.ms_office Strana: 33. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-CRNA BRAVARIJA: 8. Stupovi ograde su na razmaku cca 230 cm. 9.xls.14 486.833. dobava i montaţa platforme za nošenje klima ureĊaja.081.09 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Zaštitna ograda visine 110 cm Izrada.833. Ogradu izvesti od ĉeliĉnih cijevi promjera 76. sa odgovarajućim kvalitetnim materijalom koji mora odgovarati postojećim propisima i standardima. Od HEA 80 i poda od daske debljine 48 mm. 2 486. dobava i montaţa ograde unutarnjih stepenica u objektu kontrole naplate.1×3. Na dno stupa je zavarena ploĉevina 120/120/6 mm sa 4 rupe promjera 13 mm za priĉvršćenje ograde na AB krak stepenica. 180/80 cm.08 0.00 1 1. dobava i montaţa ograde ispred ulaza u objekt kontrole naplate.081. Ograda se priĉvršćuje sa po 4 vijka na stupu sa podloškama M12/80. 45212-400-4474/2008.

Vrata a.2008.00 0.16 0.6 mm.C. 226 i 228. 236. 98348485. Obojenu bravariju na objektu kontrole naplate izvesti u boji plastifikacije RAL 7047. izradu u radionici.00 0 0. Vrata i prozori koji se otvaraju moraju u falcevima imati ugraĊene gumene brtve. od 16. Sidra za priĉvršćenje aluminijskog lima i profila su od inoxa.60 W/m²K.168.00 0.T7. Vijci i ostala sredstva za spajanje su iz nehrĊajućeg ĉelika (inox). Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog materijala. te davanje iste na uvid i odobrenje projektantu.00 0.00 0 1 0. Sve izraditi i ugraditi prema shemama obojene bravarije. Sva vanjska vrata moraju imati ugraĊene samozatvaraĉe. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Ĉeliĉni profili za sidrenje aluminijskih stijena premazani su radi zaštite sa najmanje dva premaza zaštitne boje. isporuku na gradilište i ugradbu slijepih ĉeliĉnih dovratnika i doprozornika i gumenih podnih odbojnika za zaustavljanje vrata.00 8. Obraĉun po komadu komplet izraĊene i ugraĊene obojene bravarije sa svim radnjama.00 kom 1 8. dobavu i montaţu metalnog okova po izboru projektanta s cilinder bravama i kljuĉevima i sve opšavne lajsne.168. Aluminijski profili izraĊeni su iz aluminijske legure Al Mg Si 0.168.00 0. namještanje i podešavanje na mjestu ugradbe i nakon ugradbe.00 0 0 0. Za ostakljenje primjeniti IZO staklo dimenzija 4+16+4 mm koje je izraĊeno od stakla kao THERMOPLUS i OPTIFLOAT ili odgovarajućeg tako da srednji koeficijent prolaza topline za prozor iznosi 1.10.234. Ugaoni elementi moraju biti izvedeni besprijekorno. Sve ostalo prema shemi bravarije i uputama nadzornog inţenjera i projektanta. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Za izradu obojene bravarije koristiti plastificirane aluminijske profile sa prekinutim termiĉkim mostom kao SCHÜCO INTERNATIONAL tip FW 50+DK ili odgovarajući.dvokrilna dimenzija 200×272 cm Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0. aluminija ili drugog antikorozivnog materijala.16 8.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 8. ukljuĉivo gornji i donji okapni lim na staklenim stjenama i vratima. te mora zadovoljiti propise HRN. Uz gore navedeno u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu radioniĉke dokumentacije.168.00 8.00 0 0. Vrata ulazna . Minimalna debljine zaštitnog sloja iznosi 18 do 25 mikrona.00 0.ms_office Strana: 34. uzimanje mjera na licu mjesta.00 0 0.00 0. Izvoditelj radova mora atestom dokazati da aluminijski profili i staklo zadovoljavaju traţene uvjete.16 0. pogotovo u pogledu topinske provodljivosti. Ovi tehniĉki uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete.16 1. Boju plastificirane aluminijske bravarije odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom.16 8.xls. Kod obojene bravarije jediniĉnom cijenom obuhvatiti izradu. materijalom i sredstvima potrebnim za potpuni dovršetak radova.00 0 0.00 0. Za ugradnju IZO stakla koristiti propisane plastiĉne kladice. god. 45212-400-4474/2008. dopremu na gradilište. Dovratnici i doprozornici su izraĊeni od kvadratnog profila 40×30×2.00 0.5 ĉvrstoće F220 do 260 N/mm².[219] . Mjesta koja se naroĉito osjetljiva na propuštanje moraju se kitati dvokomponentnim kitom odgovarajuće kvalitete.168.00 0.16 0.00 0.168.

32 3.64 24. Automate montirati pri vrhu vrata glavnog ulaza.00 2.00 0.043.043. Staklena stijena 4-dijelna dimenzija 319×90 cm kom 2.126.64 6.00 0 0.06 7.2008.88 b.83 7.44 3. Automati na vanjskim vratima Dobava i montaţa automata na vanjskim pješaĉkim vratima i vjetrobranu.442. dim.006.10.64 6.72 6.83 0.012. Staklena stijena 4-dijelna dimenzija 150×180 cm 2F+1O kom h.882.44 24.83 7.32 12.660.88 Ukupna cijena 7.00 0. 45212-400-4474/2008.60 8.24 1.241.882.660. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere 1 1 1 1 Jedinična cijena 7.006.36 4.72 3.72 3.726.28 560.673.64 6.00 2. Vrata .00 0. Pod dolazi u roli.24 2 280.spremišta dim. Alu rešetka Alu rešetka u prostoriji agregata za ventiliranje.647.728.327.12 4. Sve kompet s ĉišćenjem gotovog poda nakon završetka radova.363.00 0.88 7.72 3.60 8.006.vjetrobran kom d.b.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.44 3. RADOVI NA LINOLEUM PODU OPĆENITO: Projektom je predviĊen pod od linoleuma tip kao DLW ili odgovarajući.00 98348485.00 2. te nanijeti masu za izravnavanje (samoniveliranje) poda. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI 1 3 2 8 2 3 1 4 4 2 7.453.00 0.327.28 0. Staklena stijena 4-dijelna dimemzija 340×180 cm.00 0.006.48 9. Vrata ulazna agregat .00 0.pogon kom e.063.24 0.00 2.006. Staklena stijena 2-dijelna dimenzija 250×180 cm 2F+1O kom f.12 4.00 0.00 0 280. 90×90 cm.00 0 0.04 6.60 26.48 9.04 6.56 180. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i pomoćnog materijala.12 4. 0.00 2 280.012.00 0. od 16.60 26.28 560.882.66 6.00 0. dobro oĉistiti i popuniti oštećenja i udubljenja.00 7.344.12 4.72 6. te dobavu i postavu kutnih PVC rubnih letvica.36 4.006.00 Količina 1 1 1 1 MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 7.[219] .32 12. Lijepi se ljepilom na cementnu glazuru koju prije polaganja linoleum poda treba pregledati.04 6.126.063.726.00 2.00 0. Staklena stijena sa šalterom dimenzija 260×280 cm .836.44 3. Staklena stijena 4-dijelna dimenzija 200×90 cm 3F+1O kom i.344.241. Obraĉun po komadu montiranih vrata.72 6. Vrata .32 3.728.043.ms_office Strana: 35.36 18.726.66 7.241.363.00 2.00 0. transport na gradilište.00 0 1.00 0.16 13.prodaja kom pretplate b.363.64 24.00 0. 100/210 cm kom 2.24 0. Staklena stijena 2-dijelna dimenzija 300×180 cm 1F+1O kom d.00 0.836.043.504.728.607.64 6.647.06 7.504.442. god.453. postavu na podove. Staklena stijena 4-dijelna dimenzija 340×90 cm 3F+1O kom j.00 Količina 0 0 0 0 VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 7.673.00 0.063.241. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-OBOJENA BRAVARIJA: VI.66 VII.36 4.52 242.00 0.dvokrilna dimenzija 150×280 cm .06 7.684.00 0.06 7. Staklene stijene a.72 6.00 2.442.126.88 Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 7.00 0.00 0.063. Staklena stijena 2-dijelna dimenzija 130×90 cm 2F+1O kom g.186.647.660.00 0.241.728.24 1.24 1.647.00 1 1.00 1 3 2 8 2 3 1 4 4 2 7. Staklena stijena 2-dijelna dimenzija 185×90 cm 1F+1O kom e.06 7.647.dvokrilna dimenzija 140×280 cm .063.52 242.00 0.00 0.642.736.00 0.60 8.88 0.00 0.64 6.66 1 1.363.00 2.882.dvokrilana dimenzija 200×272 cm sa kom ventilacionom rešetkom u parapetu c.607. Vrata .647.66 6.36 18.36 4.607.660.607.44 3. kom Obraĉun po komadu postavljene alu rešetke 3.44 24.186.126.882.836.736.66 280.04 6. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.xls.64 6.006.00 0. kom Obraĉun po komadu montiranih automata VI.006.684.16 13.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.66 6.56 180.006.06 7.66 6.241.607.006.363.00 2.836.00 0.00 7.063.83 0.00 0.363. 2F+2O kom c.00 2.00 0.882.726.442.28 0.607.642.00 0.72 3.88 0.00 0.60 8.

Dovratnici na gradilište moraju doći impregnirani i sa vanjske strane zaštićeni premazom protiv upijanja vlage.46 12.18 32. te podni Sve ostalo prema shemi stolarije i uputama nadzornog inţenjera i projektanta.[219] .00 0. Boju stolarije (krila i dovratnici) odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom.86 2.00 0 0. Sve izraditi prema shemama stolarije. 12. Obraĉun po m¹ postavljenog sokla.271. Uz gore navedeno u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu i montaţu obostranih opšavnih lajsni po izboru projektanta.ms_office Strana: 36.091.075.2008. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.46 0.86 VIII. Na svim unutarnjim vratima WC-a u donjem dijelu ugraditi ventilacionu rešetku.599.18 0. Jediniĉnom cijenom obuhvatit ĉišĉenje površine.05 98348485. izradu u radionici. Prije postave linoleuma pod treba izravnati.00 0. klase jer će vrata biti bojena tako da se vide godovi od drveta.00 0. namještanje i podešavanje na mjestu ugradbe i nakon ugradbe.271.00 0.00 0 0.67 0.67 0. god. PVC sokl Dobava materijala i postava PVC sokla na podu gdje je postavljen linoleum pod. m¹ 200 62. kom 15 1.492. Za izradu dovratnika koristiti drvo jele-smreke 1.00 15 1.00 0 1.00 0 184. 0.00 1. Vrata a.271.00 45.86 62. Linoleum lijepiti specijalnim ljepilom za postavu linoleuma. klase bez godova jer će dovratnici biti bojeni nakon ugradnje.86 184. nanošenje ljepila na konraktne površine.00 200 62.00 0 62.67 19. m² 177 184.18 32. Linoleum je u rolama širine 200 cm. te da nema zarobljenih mjehurića zraka.00 45. UKUPNO RADOVI NA LINOLEUM PODU: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1. betona.271. komplet.00 0.00 0 0. uzimanje mjera na licu mjesta. Kod ljepljenja posebnu paţnju posvetiti da limoleum bude 100% zalijepljena.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. od 16.091. linoleum sa pripasivanjem i urezivanjem.xls. Obraĉun po m² postavljenog linoleum poda. impregnaciju. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog materijala. 45212-400-4474/2008.00 177 184. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Linoleum pod Dobava materijala i polaganje gotovog tvorniĉki izraĊenog linoleum poda kao DLW. dobro otprašiti i impregnirati.05 1. Za ugradnju stakla koristiti stolarski ili trajnoelastiĉni kit. te u betonske nadvoje ukljuĉena je u jediniĉne cijene stolarskih radova. Za ostakljenje fiksnog nadsvjetla primjeniti staklo kao OPTIFLOAT ili odgovarajuće debljine 4 mm. Solk se postavlja ljepljenjem i to na sudaru zida sa podom od linoleuma. Širina dovratnika iznosi 10 cm.46 VII. Obraĉun po komadu izraĊenih i ugraĊenih vrata.10.46 0.00 0.492.075.599.67 19. STOLARSKI RADOVI OPĆENITO: Za izradu krila vrata koristiti jasenov furnir 1. Sve ostalo isto kao u stavci 1.18 0.00 0. Izrada i ugradba unutarnjih slijepih drvenih dovratnika u zidove od opeke. dopremu na gradilište. dobavu i montaţu metalnog okova po izboru projektanta s cilinder bravama i kljuĉevima.00 0.00 0 0. Jednokrikna puna jasenom furnirana vrata s fiksnim nadsvjetlom dimenzija 81×210+67 cm.00 0.

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
b. Jednokrikna puna jasenom furnirana vrata s fiksnim nadsvjetlom dimenzija 91×210+67 cm. c. Jednokrikna puna jasenom furnirana vrata s fiksnim nadsvjetlom dimenzija 71×210+67 cm. Prozorske klupĉice Dobava materijala i izrada prozorske klupĉice od punog drveta iĉi umjetnog materijala debljine 3 cm i širine cca 47 cm furnirano jasenovim furnirom. Drvo je potrebno obraditi i impregnirati, a ugradbu obaviti sa purpen pjenom tanko nanesenom po cijeloj donjoj površini klupĉice. Sa vidljive strane klupĉicu lakirati sa tri sloja laka kao Cromoden ili odgovarajući. Obraĉun po m¹ postavljene klupĉice. Dobava i ugradba tipske sanitarne kabine s vratima, odignute od poda 10 cm. Kabina izraĊena od ploĉa iz termiĉki obraĊene umjetne smole ojaĉane celuloznim vlaknima, debljine 13 mm, površinski obraĊene dekorativnim papirom impregniranim melaminskim smolama, u boji i tonu po izboru projektanta. U cijeni stavke sav potreban inox okov i pribor za montaţu i brava za sanitarne kabine s mogućnošću otvaranja izvana. – kabina 153×98 cm, visine 200 (+10) cm – vratna krila 61×200 cm Obraĉun po komadu ugraĊene kabine Dobava i ugradba sanitarne pregrade, odignute od poda 10 cm. Pregrada izraĊena od ploĉe iz termiĉki obraĊene umjetne smole ojaĉane celuloznim vlaknima, debljine 13 mm, površinski obraĊene dekorativnim papirom impregniranim melaminskim smolama, u boji i tonu po izboru projektanta. U cijeni stavke sav potreban inox okov i pribor za montaţu. Uĉvršćenje pregrade u strop i pod, tuš kabina. – pregrada širine 110 cm, visine 200 (+10) cm Obraĉun po kom ugraĊene pregrade UKUPNO STOLARSKI RADOVI:

Jedinična cijena 1,373.37 1,255.65

Ukupna cijena 2,746.74 5,022.60

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 1,373.37 1,255.65 0.00 0.00

Količina 0 0

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1,373.37 1,255.65 0.00 0.00

Količina 2 4

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1,373.37 1,255.65 2,746.74 5,022.60

kom kom

2 4

2.

48

280.28

13,453.44

280.28

0.00

0

280.28

0.00

48

280.28

13,453.44

3.

kom

4

4,124.12

16,496.48

4,124.12

0.00

0

4,124.12

0.00

4

4,124.12

16,496.48

4.

kom

2

4,948.94

VIII.

9,897.88 66,692.19

4,948.94

0.00 0.00

0

4,948.94

0.00 0.00

2

4,948.94

9,897.88 66,692.19

IX.

KERAMIĈARSKI RADOVI
OPĆENITO: Sva poploĉenja podova i zidova predviĊena su keramiĉkim ploĉicama od 1. klase, veliĉine 30×30 ili 20×20 cm brušene ili s hrapavom gornjom površinom u boji koju će odrediti projektant u dogovoru s investitorom. Ispred ulaza dolaze protuklizne keramiĉke ploĉice kiselo otporne veliĉine 30×30 cm. Na sudaru poploĉenog poda i ţbukanog zida dolazi sokl od istih keramiĉkih ploĉica u visini od 10 cm. Zidne keramiĉke ploĉice se putem odgovarajućeg ljepila lijepe na produţnim cementnim mortom oţbukane zidove. U manjim prostorijama (sanitarije i sl.) dolaze ploĉice 20×20 cm na podove i zidove (u istoj kvaliteti i boji).

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

98348485.xls.ms_office

Strana: 37.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
Sistem polaganje za sva poploĉenja je reška na rešku, širinu reške dogovoriti sa projektantom. Podne keramiĉke ploĉice se polaţu u cementni mort ili na unaprijed pripremljenu cementnu glazuru lijepe pomoću graĊevinskog ljepila. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog (veznog) materijala, polaganje i fugiranje keramiĉkih ploĉica gotovom fugir masom po izboru projektanta, dobavu i ugradbu PVC, Al, kromiranih kutnih i završnih lajsni, ĉišćenje podova i zidova i sve transporte. Poploĉavanje podova (osim sanitarija) Poploĉavanje podova u hodniku, blagovaonici, ulazni prostor i sliĉno keramiĉkim ploĉicama 1. klase kao FLOOR GRES cheramiche BASIC ili odgovarajuće, veliĉina keramiĉkih ploĉica je 30×30 cm. Keramiĉke ploĉice se postavljaju dvobojno prema shemi polaganja. Keramiĉke ploĉice moraju biti brušene, polirane, ali protuklizne (protukliznost R9), boje po izboru projektanta. Postava s reškama maksimalne širine 2 do 3 mm. Ploĉice se postavljaju u graĊevinsko ljepilo po preporuci proizvoĊaĉa keramiĉkih ploĉica. Debljina keramiĉkih ploĉica minimalno 8 mm. Postava sistemom reška na rešku. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu osnovnog i spojnog (veznog) materijala, uzimanje mjera na licu mjesta, postava, fugiranje, rubne lajsne, te zaštita nakon postave. Obraĉun po m² stvarno postavljenih keramiĉkih ploĉica. Poploĉavanje podova sanitarija Sve isto kao stavka 1., samo keramiĉke ploĉice u sanitarijama veliĉine 20×20 cm. Obraĉun po m² stvarno postavljenih keramiĉkih ploĉica. Poploĉavanje vanjskih podova Sve isto kao stavka 1., samo vanjske protuklizne keramiĉke ploĉice s posebnom reljefnom strukturom, a veliĉine 30×30 cm. Ploĉice dolaze na vanjskim natkrivenim prostorima. Obraĉun po m² stvarno postavljenih keramiĉkih ploĉica. Postava ĉeonih ploĉica Doplata za dobavu i postavu specijalnih ĉeonih (završnih) ploĉica, a vezano na vanjske površine iz stavke 3. Obraĉun po m¹ stvarno postavljenih ploĉica. Poploĉavanje prostorije agregata Poploĉavanje podova i zidova u prostoriji agregata protukliznim glaziranim porculanskim keramiĉkim ploĉicama veliĉine 30×30 cm. Visina oploĉenja je do stropa. Postava putem graĊevinskog ljepila na naprijed postavljenu glazuru sa 100% ljepljenjem. Ploĉice na podu prostorije agregata lijepiti dvokomponentnim ljepilom i fugirati dvokomponentnom masom za fugiranje. Obraĉun po m² stvarno postavljenih ploĉica.

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

1.

115

160.16

18,418.40

160.16

0.00

0

160.16

0.00

115

160.16

18,418.40

2.

48

160.16

7,687.68

160.16

0.00

0

160.16

0.00

48

160.16

7,687.68

3.

20

176.18

3,523.60

176.18

0.00

0

176.18

0.00

20

176.18

3,523.60

4.

17

200.20

3,403.40

200.20

0.00

0

200.20

0.00

17

200.20

3,403.40

5.

20

156.96

3,139.20

156.96

0.00

0

156.96

0.00

20

156.96

3,139.20

98348485.xls.ms_office

Strana: 38.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
Sokl visine 10 cm Dobava i postava sokla visine 10 cm vezano za poploĉane podove. Sokl izvesti keramiĉkim ploĉicama u boji po izboru projektanta. Fugiranje izvesti fugir masom po izboru projektanta. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav osnovni, vezni materijal i završnu profilnu lajsnu od PVC na lomovima i završecima sokla. Obraĉun po m¹ izvedenog sokla. Poploĉavanje zidova Dobava keramiĉkih ploĉica i oploĉenje zidova u sanitarijama i u kuhinji. Oploĉenje izvesti do stropa u sanitarijama, a u kuhinji samo izmeĊu donjih i gornjih kuhonjskih elemenata. Keramiĉke ploĉice su glazirane 1. klase veliĉine 20×20 cm, a polaţu se na produţnim cementnim mortom oţbukane zidove pomoću ljepila. Obraĉun po m² stvarno postavljenih ploĉica. Poploĉenje stepeništa Kao poz. 1, samo granit protuklizne specijalne fazonske ploĉe za oblaĉenje stepenica. Stepenice su vel. 27×17 cm s duţinom 110 cm. Obraĉun po kom stvarno postavljenih ploĉica. Nazubljeni sokl Kao poz. 6, samo nazubljeni sokl uz stepenice. Visina 15 cm. Obraĉun po m¹ izvedenog sokla. UKUPNO KERAMIĈARSKI RADOVI:

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

6.

144

52.85

7,610.40

52.85

0.00

0

52.85

0.00

144

52.85

7,610.40

7.

148

156.96

23,230.08

156.96

0.00

0

156.96

0.00

148

156.96

23,230.08

8.

kom

18

320.32

5,765.76

320.32

0.00

0

320.32

0.00

18

320.32

5,765.76

9.

17.5

96.10

IX.

1,681.75 74,460.27

96.10

0.00 0.00

0

96.10

0.00 0.00

17.5

96.10

1,681.75 74,460.27

X. 1.

ZAŠTITA OD SUNCA
Aluminijske lamele Dobava i montaţa unutarnjih aluminijskih obojenih pomiĉnih lamela s moguĉnošću podizanja i spuštanja. Aluminijske lamele dolaze na prozore. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav osnovni i spojni materijal, gornju masku i uzice za podizanje. Vrstu i boju pomiĉnih aluminijskih lemela odreĊuje projektant. Obraĉun po m² stvarno montiranih lamela. UKUPNO RADOVI NA ZAŠTITI OD SUNCA:

120

205.00

X.

24,600.00 24,600.00

205.00

0.00 0.00

0

205.00

0.00 0.00

120

205.00

24,600.00 24,600.00

XI. 1.

RADNJE SA SPUŠTENIM STROPOM
Spušteni strop Dobava i ugradba osnovnog i spojnog materijala, te izrada i montaţa spuštenog stropa u objektu. Spušteni strop se izvodi iznad svih prostorija o objektu kontrole naplate. Spušteni strop se izvodi od vodootpornih gips - karton ploĉa s 5 cm toplinske izolacije i s metalnom podkonstrukcijom. Strop se vješa na već pripremljene ĉeliĉne nosaĉe postavljene horizontalno na razmaku 120 cm. U jediniĉnoj cijeni je dobava i postava: a) podkonstrukcija s razmakom prilagoĊenim vrsti spuštenog stropa,

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

98348485.xls.ms_office

Strana: 39.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
b) spušteni strop od gipsanih prefabriciranih ploĉa vel. 62,5×62,5 cm kao Owa, Amstrong ili odgovarajuća (u svim prostorijama osim sanitarija) sa otpornošću na poţar, c) ispuna stropa kamenom vunom kao Tervol DP-3 ili odgovarajuće debljine 5 cm, d) zaštita kamene vune PE folijom kao Stopair ili odgovarajuća, e) potrebna radna skela. TakoĊer jediniĉnom cijenom obuhvatiti bandaţiranje spojeva gipsanih ploĉa koristeći samoljepivu mreţicu, krpanje rupa od vijaka, ugradbu eventualno potrebnih aluminijskih profila, zatvaranje spoja sa zidom pomoću akrila, te sav ostali pomoćni materijal. Obraĉun po m² stvarno postvaljenog spuštenog stropa. Spušteni strop od vodootpornih ploĉa Sve isto kao stavka 1., samo gips kartonske ploĉe vodonepropusne na stropu sanitarija i kuhinje. Obraĉun po m² stvarno postavljenog spuštenog stropa. UKUPNO RADOVI SA SPUŠTENIM STROPOM:

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

420

144.94

60,874.80

144.94

0.00

0

144.94

0.00

420

144.94

60,874.80

2.

65

152.95

XI.

9,941.75 70,816.55

152.95

0.00 0.00

0

152.95

0.00 0.00

65

152.95

9,941.75 70,816.55

SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI XII. 1. Bojanje zidova i stropova s gletanjem
Bojenje zidova i stropova u svim prostorijama gdje su ţbukane površine. Bojenje izvesti gotovom tvorniĉkom bojom na bazi vapna kao “POLIFLOR” ili odgovarajućeg prema niţe navedenoj recepturi i to: 1) popravak manjih neravnina, 2) gletanje svih površina glet masom kao “POLIFIX” ili odgovarajućeg, 3) trostruki premaz bojom kao “POLIFLOR” ili odgovarajućom. Toniranje boje u dogovoru s projektantom i investitorom. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sav materijal, rad, alat, skelu, transporte, razne zaštite i sl. Obraĉun po m² stvarno obojene površine. Bojanje zidova i stropova bez gletanja Sve isto kao stavka 1., samo bez gletanja, bojenje zidova i stropa u prostoriji agregata. Obraĉun po m² stvarno obojene površine. Bojanje bravarije Bojenje crne bravarije i ĉeliĉne konstrukcije bojama na bazi epoksida. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine, jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama, kitanje i brušenje eventualnih neravnina, trostruki premaz epoksidnom bojom, zaštitu ostalih površina od prljanja, zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti. Obraĉun prema m² obojene površine.

1536

20.42

31,365.12

20.42

0.00

0

20.42

0.00

1536

20.42

31,365.12

2.

88

10.97

965.36

10.97

0.00

0

10.97

0.00

88

10.97

965.36

3.

140

96.10

13,454.00

96.10

0.00

0

96.10

0.00

140

96.10

13,454.00

98348485.xls.ms_office

Strana: 40.[219]

ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA OPĆENITO: Ĉeliĉna nosiva konstrukcija sastoji se od: 1.10 XIV.48 0. Zadnju ruku bojenja izvesti sa sjajnom bojom.00 0 0.449. 8. komplet Obraĉun po kompletu.10.094. Dobava i postava protupoţarnih aparata Dobava i postava protupoţarnih aparata na objektu CP.44 0.00 0.xls.00 0.48 PROTUPOŢARNI APARATI I OZNAKE ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŢARA XIII. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Bojanje stolarije Bojenje kompletne stolarije sa dovratnikom i krilom.20 4. 45212-400-4474/2008.20 4. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad.[219] . Znakovi su izraĊeni na samoljepivoj foliji ili plastici.964.08 XII. ĉlanak 31.60 2.449. i 32. Poslije sušenja kita obaviti brušenje pa tek onda nanos prvog sloja boje. oznake svih prostorija. oznake vezane na ozljede na radu.10 9.00 0. 1 9.964.96 496. a ton boje odreĊuje projektant. Montaţa se vrši prema montaţnom projektu i prema radioniĉkoj dokumentaciji.ms_office Strana: 41.60 2. U cijenu uraĉunati 2-kratnu antikorozivnu zaštitu. osnovni i spojni materijal. skelu. 9. 0.482.192.48 3.482.408.50 4.00 0. Priĉvršćenje na zid posebnim ljepilom.094.60 2.00 54.00 0 0.00 0.475. UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 4.44 22. kom Obraĉun po kom postavljenog aparata S-6 S-9 kom S-50 kom Dobava i postava znakova Dobava i postava znakova zaštite na radu i znakova zaštite od poţara.204. Obraĉun po m² obojene stolarije. m² 100 84.00 0.482.60 2.449.00 0.00 0 84.08 0.50 600.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.449. poloţaj protupoţarnih aparata.00 0 0 0 496.00 7 7 2 496. Roţenica.48 3. od 16.00 0.96 2. alat. transporte i sl.00 1 9. Poslije kitanja ponoviti postupak brušenja i bojenje drugog sloja. god.50 600.08 8. Glavnih nosaĉa 2.482. Krila se nakon nanošenja ventilirajuće zaštitne nitro boje špricaju sa bojom (neolin) koja ocrtava godove.00 0.50 4. Poslije sušenja prvog sloja boje ponoviti kitanje eventualno zaostalih neravnina. Prije bojenja dovratnik zaštititi zaštitnom ventilirajućom bojom na koju se nanosi kit.408.00 98348485. UKUPNO OZNAKE ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŢARA: 7 7 2 496.44 0.08 0. Koristiti znakove izraĊene i odobrene od strane Zavoda za istraţivanje i razvoj sigurnosti (ZIRS).00 0.204. 94/96 i 114/03.50 600.00 54.192.449. 1. s sukladno Zakonu o zaštiti na radu NN 59/96. trajnoelastiĉnim kitom ili odgovatajućim brojem vijaka. U cijeni sav potrebni pomoćni materijal.50 600. a sve prema projektu zaštite na radu i projektu zaštite od poţara.00 0.475. U objektima CP-a potrebno je postaviti kompletne znakove zaštite na radu i zaštite od poţara. koji je duţan izraditi izvoĊaĉ ĉeliĉne konstrukcije.44 9.2008.48 0.44 XIII.00 0 9.449.48 84. od udara elektriĉne energije. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.44 22.00 100 84.

228. Postava letvi Dobava i postava letvi 5/4 cm na dašĉanoj oplati za postavu pokrova.60 98348485.60 11. Od kvadrantnog presjeka 40/40/2. m² 260 76.22 1. transport na montaţu i montaţa.00 0 73.38 0.20 2. 80/80/4.00 260 73. Sve prema statiĉkom raĉunu. Dašĉana podloga ţlijeba Izrada dašĉane podloge za horizontalni ţlijeb iz dasaka ĉetinara II. izrada u radionici. Obraĉun po kg izvedenog nosaĉa.22 0.235.20 73.00 0.978. Obraĉun po kg izraĊenog vjetrovnog veza. sve unutarnje i vanjske transporte.9 mm /pravokutni profili/. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.38 XIV.88 0. UKUPNO TESARSKI RADOVI: 0.[219] . Obraĉun po kg izvedene konstrukcije. obradu graĊe. Bitumenska ljepenka Dobava i postava bit.88 19. m² 260 73. uzimanje mjera na licu mjesta. Obraĉun po m² postavljene ljepenke.00 0 16. Spreg na ravnini krova. kg 180 16.22 0. priĉvršćen sa ‚ 80/6. Obraĉun po m² izvedene oplate. Dolazi u padu 0.88 19.863.38 0. Ojaĉanje donje veze sa L 40/40/4. m¹ 440 11.38 0.21 0. Spajanje varenjem.xls.20 16.00 0. Spajanje varenjem. klase deb.00 1. transport na montaţu i montaţa glavnog nosaĉa nosive konstrukcije od gornjeg pojasa HEA 12 ili kvadratnog presjeka 120/60/4.235. Montaţa roţenica Nabava i izrada u radionici.00 105.00 3. vertikala sa kvadr. širina cca 22 cm.38 2.00 0 11.4 cm.00 0 16.00 180 16.20 4.67 19. Izrada pomoćne konstrukcije Izrada pomoćne nosive konstrukcije na horizontalnom konzolnom dijelu krovišta kao nosaĉ maske koji prelazi preko objekta.948.00 0. Podloţna ploĉa sa Fischer vijcima. Obraĉun po m¹ postavljenih letvi.00 0. Vjetrovni vez Nabava i izrada vjetrovnog sprega u radionici.00 1640 16.00 16.932.21 4. 24 mm priĉvršćena na rogove. Visina maske 870 mm.40 45.154.2008.67 19. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Izrada glavnog nosaĉa Nabava materijala.00 0. m¹ 60 19.948.978.80 2. Obraĉun po m¹ dašćane podloge. TESARSKI RADOVI Jediniĉna cijena sadrţi sav rad.153. Duţina nosaĉa u hor.60 16. transport na montaţu roţenica nosaĉa pokrova izvedenih od HOP ‚ 60/60/2.00 440 11.67 0.00 0 76.00 60 19.38 0.00 0.ms_office Strana: 42. 53.228.38 0.00 105.38 22.38 0.80 76. ljepenke na oplatu.38 2. Valjani profili ‚40/40/3. 2.00 0 19.00 0.153.00 0 0. od 16.38 26.00 260 76.38 26.6 mm. Dašĉana oplata Dašĉana oplata deb.154.67 0.00 0 0. osnovni i spojni materijal.21 0.22 1.00 0 16.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.38 0. Obraĉun po kg montiranih roţenica.5% prema odvodima. Elementi spojeni varenjem.932.20 19.00 0 16.988.38 22. kg 3250 16. 45212-400-4474/2008.20 3.40 45.88 0. kg 1640 16. presj.40 4.932.21 XV. kontinirati ‚ 40/40/3 horizontalno kao gornji i donji rub maske.60 XV. projekciji 6.932.863. kao vertikalni nosaĉi priĉvršćeni u konzolu. kg 1400 16. 4.40 16.00 3250 16.38 0.10. UKUPNO ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1. god.38 53.00 1400 16.988.20 m¹.

36 0.00 1.00 0. kao daskom ĉetinara II.00 0 192. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. iznosi cca 11. m² 268 128.071. ĉeliĉnog. a plastificirani lim nerĊajućim vijcima i zakovicama.00 0.20 98348485.36 8. sve transporte.10. Dubina klupĉice vanjska 23.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.ms_office Strana: 43. spone za vezu s donjom konstrukcijom kao i krovne ljepenke na dodirnim mjestima s ostalim materijalima.55 mm.00 0 0. 8. vel. radne skele.00 0. kompletnu skelu. Ţlijeb je dilatiran. /osnovni i spojni/. Obraĉun po m² jednostrešnog pokrovnog lima.55 mm.4 mm širine 22 cm. alat. Obraĉun po m¹ horizontalnog saduĉastog ţlijeba. Rubove zaobliti.764.80 8.5%. UKUPNO KAMENARSKI RADOVI: m¹ 55 159.00 268 128. klase deb. Ugraditi sa prepustom od min. Obraĉun po m¹ postavljenih ţlijebova. 0. Obraĉun po m¹ postavljenih kamenih klupĉica.00 0 96.036.00 0. razne zaštite na radu. POKRIVAĈKI I LIMARSKI RADOVI OPĆENITO: – Izrada pokrova predviĊena je od profiliranog tvorniĉki obojenog ĉeliĉnog pocinĉanog lima debljine 0.338. materijal.20 96. šir.36 XVI. uskladištenje materijala na gradilištu u Sve limarske izraĊevine izvode se od ĉeliĉnog pocinĉanog lima debljine 0. a vidljivi opšavi i maske su od pocinĉanog.10 0.00 0 159. a sa donje strane formirati okapnicu.[219] .764.80 8.00 0 128.00 0. razv. polaganjem u cem. od 16. izradu radioniĉkih nacrta. Boje pokrovnog lima. god. dobava osnovnog i spojnog materijala. U cijeni: uzimanje mjera na licu mjesta. 2.13 34.80 XVII.19 0. 4 cm.10 4. Obraĉun po m¹ opšava ispod ţlijeba. Obraĉun po m² izvedenog pokrova.00 42 96. m¹ 42 96.764.10 0.2008.6 mm.98 192. opšava i sl. m¹ 42 192.764.036. a podgled po izboru /nije vidljiv/. tako da max. te u dogovoru sa nadzornim organom i projektantom.00 0 0.80 159. 1. Pocinĉani lim se meĊusobno spaja lemljenjem. Sve izvedeno prema detaljnom nacrtu i detaljima.00 55 159. 25 cm.00 0. 45212-400-4474/2008.00 0 0. plastificiranog lima debljine 0. unutarnja 20 cm.19 8. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena KAMENARSKI RADOVI XVI. mort.13 34.10 4. izrada u radionici.84 2.13 0.13 0. Lim dolazi 1-struko.98 3.071.19 0. Horizontalni sanduĉasti ţlijeb Izrada i montaţa horizontalnog sanduĉastog ţlijeba krovne vode od pocinĉanog lima 0.00 0. transport i montaţa na gradilištu. IzmeĊu najvišeg dijela krova i ţlijeba limovi su iz 1 dijela. Sve sa spojnim i priĉvrsnim materijalom.xls.36 0.19 8. Dobava i ugradba kamenih klupĉica Dobava i ugradba kamenih vanjskih i unutarnjih prozorski klupĉica iz neporoznog brušenog kamena debljine 2 cm.55 mm. Montaţa u padu 0. Jednostrešni pokrov limom Izrada i montaţa 1-strešnog pokrova od pocinĉanog ĉeliĉnog obostrano obojenog lima s brtvljenjem horizontalnih spojeva trajno elastiĉnim kitom.00 0. Ţlijeb je presjeka 22×14 cm. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad.30 m¹.7 mm i visine profilacije cca 55 mm.00 0. te s podloškom od bitumenske ljepenke.00 42 192.338. Krov je 1-strešni s nagibom od cca 5%.00 0 0. koji će odrediti boju.84 128. Opšav ispod ţlijeba Izrada i postava dijela opšava na sanduĉasti ţlijeb ispod pokrova od pocinĉanog lima 0.

764.ms_office Strana: 44.192.00 0.00 0. XI.00 0.00 60 96.190. B.66 45.68 240.72 1.00 0.600. GRAĐEVINSKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI SVEUKUPNO: 1.72 96.10 63.00 0.00 0.228.00 kom 35 96.00 0.00 0 96.460.00 1.444.00 32 240.00 1 96.55 54.091.816.687.00 0.80 63.10 0.190.00 0. 7.00 0.600.10 96.10 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Postava labuĊeg vrata Izrada i postava labuĊeg vrata razvijene duţine do 1.00 0 240.60 8.444. XV.228.00 0. Obraĉun po komadu postavljenog otvora antene. VII.68 m¹ 60 96. XVII.926.42 m¹ 32 240.190.10 3.24 0.190. U cijeni izrada prikljuĉka na sanduĉasti ţlijeb i na odvodnu cijev vertikale od ĉeliĉnih cijevi promjera 108/3. VIII.60 8.10 5.00 0. XIV.86 66.00 0.50 m¹ od ĉeliĉne cijevi promjera 108/3.86 66.00 0.00 0 96.50 96.72 REKAPITULACIJA V.10 105. VI.00 0. Otvor antene Opšav limom kao pokrov na prodoru stupa antene ili sl.792.00 0. Dolaze uz viši rub krova.477.692. VENTILIRANA FASADA BRAVARSKI RADOVI RADOVI NA LINOLEUM PODU STOLARSKI RADOVI KERAMIČARSKI RADOVI ZAŠTITA OD SUNCA RADNJE SA SPUŠTENIM STROPOM SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI PROTUPOŽARNI APARATI I OZNAKE ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA ČELIČNA KONSTRUKCIJA TESARSKI RADOVI KAMENARSKI RADOVI POKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: 366.14 432.48 22.00 366.48 22.60 45.00 0.ravni unutarnjeg okomitog dijela krova izmeĊu opšava iz poz.816.10 0.72 1.xls. Opšav limom Opšav limom kao u poz.27 24.2008.687.477.38 2.978.254.24 7.10 0.460. 0. Vertikalni ţlijeb Izrada.14 0. god. UKUPNO POKRIVAĈKI I LIMARSKI RADOVI: 4.6. XII. Razvijena širina 33 do 40 cm. XVII.19 74. XVI.00 0. Obraĉun po m¹ opšava limom. od 16.094.091.00 0.254.00 35 96. kroz pokrov.80 63.10 5.24 0.[219] . samo deblj.736.6 mm .51 242. 6.00 0.00 3 144.04 1.34 2. U cijeni navareni nosaĉi za sidrenje vertikale u zid objekta.00 0.736. 45212-400-4474/2008.10 105.00 0 144.792. INSTALACIONI KANALI.00 0.00 0.00 0.094. Dole izvesti manĊetu za spoj na ljevano-ţeljezne cijev.24 7.10 96.10 0.792.00 70.363. A.19 74.10.10 0. kom 3 144. 5. 1.50 kom 1 96.363.00 0.10 63.930.978.930.27 24. Obraĉun po kom postavljenih labuĊih vrata. Obraĉun po kom izraĊenih odzraĉnika. Izrada odzraĉnika Izrada i montaţa limenih odzraĉnika od lima kao pokrov.766.764.766.14 0. Obraĉun po m¹ vertikalnog ţlijeba.60 45.00 0. B.10 3.55 54.34 2. 15×15×5 cm.51 242.792. Sve od ĉeliĉne cijevi promjera 108/3. IX.00 70.14 432.00 96. 1 i horizontalnog ţlijeba.926.004.926.38 0. Vel.00 0.34 0.00 0.34 REKAPITULACIJA A.00 0. X.926.6.00 0. BLOKOVI I BETONSKI KOLNIK GRAĐEVINSKI RADOVI 98348485. doprema i montaţa vertikalnog ţlijeba za prihvat krovne vode.00 0 96.004.04 1. 8.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.6.00 0.692.00 0. XIII.66 45.00 0.192.42 144.00 0.

407. Nasipavanje i zbijanje obavljeti u slojevima debljine 30 cm mjereno u zbijenom stanju. m³ 350 19.62 4.00 1. a do kote . gline ili sliĉno naokolo izvedenih trakastih temelja i temeljnih stopa.[219] .00 0 23. postavljanje i odrţavanje iskolĉenih oznaka od poĉetka radova do predaje svih radova investitoru. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dopremu materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹.62 23.727.xls. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm.22 13. Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na iskolĉenju svih elemenata. od 16. kao i sve ostalo potrebno za dovršenje cijele stavke.22 18. razvod instalacija prema vanjskim blokovima. paušal 1 7. m³ 571 23.00 350 19. tj. cca 50 cm ispod gotovog kolnika. okna elektroinstalacija. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou.60 23. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere ZEMLJANI RADOVI OPĆENITO: Iskop humusnog materijala i osnovni nasip obuhvaćeni su u Projektu prometnica za trasu ceste na kojoj se nalazi CP.00 1 7.407.00 98348485. ugraĊenog nasipa i preuzetog od strane nadzornog inţenjera zbijenog nasipa.407.00 0. UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Dubina iskopa je preko 200 cm. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa svake strane konstruktivnog elementa minimalno za 50 cm. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.40 7.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.40 0. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60° ili koristiti razupiranje.111. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar.ms_office Strana: 45.10. Obraĉun paušalno Iskop dubine preko 200 cm Iskop za temeljne stope i grede raznih širina u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom temeljnom tlu kategorijeC. Nasipavanje debljine 20 do 30 cm Nasipavanje iskopanim materijalom (kamena sitneţ) bez primjesa humusa. Iskopani materijal deponirati na udaljenosti 25 m¹ jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja. temelje vanjskih blokova.00 0 23.22 0.22 0.00 0. Svi obraĉuni za iskop. Iskop za instalacioni kanal Sve isto kao iskop pod stavkom 2. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.22 0. tj.22 6. zaštitni blok ispred naplatne kućice. Svi iskopi su predviĊeni u zbijenom nasipu od drobljenog kamena.111.40 7.22 0. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal sa modulom zbijenosti Ms = 80 MN/m².40 0.00 0 0.22 0. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto.258. a 5% ruĉno.40 2. okna naplatnih kućica.00 0. samo iskop u zbijenom nasipu ili u sraslom temeljnom tlu za armirano-betonski instalacioni kanal izmeĊu kontrole naplate i naplatnih kućica.00 0 19.00 19. m³ 780 23.50 cm ispod kote budućeg kolnika. god. okna odvodnje i ostala razna okna.22 13.00 0 0.60 3.2008. nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju. Redni broj I.407. instalacionog kanala. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹.727.407. Obraĉun po m³ izvedenog. Ms = 80 do 100 KN/m².00 571 23. Za plato je predviĊen samo osnovni nasip bez tampona i asfalta.22 18.00 0 7.407. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju..258.40 7. temelje treptaĉa. Iskop se obavlja 95% strojno.22 0. 45212-400-4474/2008.00 780 23.22 6. temenja blokova i raznih okana.

638.48 59.8 113. Beton projektiranog sastava. razastiranje i planiranje ispod. klase C12/15 debljine d = 10 cm.10 2.00 33.10.255. god. odvodnih.82 23. okana naplatnih kućica.[219] . m³ m² 98 265 480.00 0.90 98348485. Obraĉun po m³ ugraĊenog fino drobljenog kamenog materijala ili šljunka. m³ 15.71 0. septiĉke jame. blokova uz naplatne kućice. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.04 15.51 50.00 55 422. te završno nasipavanje. vanjskih blokova.5 105. 45212-400-4474/2008. od 16. oko i iznad odvodnih i ostalih cijevi u zoni otoka.26 0.48 59.5 105.087.71 0.843.00 0 113. instalacionog kanala. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Sloj ĉistoće Dobava i ugradba drobljenog kamenog materijala ili šljunka (sloj ĉistoće). u armirano-betonske temeljne vanjskih blokova.703. klase C25/30 u velikoplošnoj glatkoj oplati.71 3.26 0.00 98 265 480. te nasipavanje.00 0. okana odvodnje i ostalih raznih okana.00 0. Obraĉun po m³ ugraĊenog fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska. okna ispod naplatnih kućica. temelja vanjskih blokova.71 0.48 59.71 3. 1.255.703.53 105.40 6.71 1. okana elektroinstalacija.40 113. Betoniranje armiranih temelja C25/30 Dobava i ugradba betona. biojame.82 23.ms_office Strana: 46. ispod temeljnih greda. m³ 33.00 0 105.00 0 422.00 0. armirano-betonskog instalacionog kanala izmeĊu kontrole naplate i naplatnih kućica. 1. Temeljne ĉašice su vanjskih dimenzija 165×165×100 cm.986.53 II.8 113.638. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju debljine 10 cm.71 0.51 50.82 0.48 59.82 0.71 I. Nasip od drobljenog kamena ili šljunka Dobava i ugradba fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska.90 480.00 0 0 480. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Podloga od mršavog betona C12/15 Betoniranje betonske podloge od mršavog betona.26 47. razastiranje i planiranje ispod temeljnih stopa.986. temelje prednjih blokova uz naplatne kućice i zaštitne glave. a) beton b) velikoplošna oplata m³ 55 422.087.xls.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. elektro i ostalih okana.00 15.843. zaštitnih blokova ispred naplatnih kućica. trakastih temelja i greda (ukljuĉivo zatrpavanje eventualnog produbljenja ispod temelja). Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju minimalne debljine 10 cm ispod i 20 cm iznad tjemena cijevi. temelja treptaĉa.26 47. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 5. nogostupa i u zelenom pojasu.10 422.2008.04 15.

00 0.02 10. u stijenke armirano-betonskog instalacionog kanala.00 0 0.26 0.56 10. te otpornosti na utjecaj mraza i soli. klase 25/30.26 31. Beton mora zadovoljiti kriterije vodonepropusnosti.711.48 59.148.02 10.26 20.00 0.00 66 340 480.781.711.48 59.78 98348485.26 31.10.00 0 0. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.00 0.6 l/m³ betona. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu je potrebno dodati inhibitor korozije tip MCI .68 20. u armirano-betonske stijenke okna ispod naplatne kućice.48 59.[219] .26 20. a) beton b) velikoplošna oplata c) doplata za površinsku obradu Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 3. te otpornosti na utjecaj mraza i soli. Dimenzije instalacionog kanala vidljive su iz popreĉnog presjeka u projektima pojednih objekata. m³ m² 66 340 480. ugradbu.48 59.26 20.32 1.00 m³ m² m² 22 182 89 480.785.78 480.48 59.00 0. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Nakon demontaţe oplate i izvlaĉenja spojnih vijaka konusne rupe je potrebno pripremiti i zatvoriti originalnim ĉepovima.781.48 59. 45212-400-4474/2008. velikoplošnu glatku oplatu koju je prije montaţe potrebno dobro oĉistiti i namazati oplatnim uljem. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Svi zidovi okna ispod naplatne kućice izvode se od armiranog betona debljine 20 cm. u velikoplošnoj glatkoj oplati.68 20.26 0. klase C25/30. Beton projektiranog sastava.00 0.xls. od 16.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spravljanja u koliĉini od cca 0.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0.148. a) beton b) velikoplošna glatka oplata Betoniranje armiranog okna naplatne kućice C25/30 Dobava i ugradba betona. potrebnu njegu betona.40 4.00 0 0 480.40 480.00 22 182 89 480. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI .26 20.00 0 0 0 480.56 10.48 59. Zidovi se izvode u velikoplošnoj glatkoj demontaţnoj oplati.570.00 0. god.00 0. Beton mora zadovoljiti kriterije vodonepropusnosti.00 0.2008. 0.570.48 59. Armatura stjenki okana ispod naplatnih kućica obraĉunata je u posebnoj stavci.32 1.02 0.ms_office Strana: 47.00 0.6 l/m³ betona. te sav potreban spojni materijal. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Betoniranje armiranih stjenki kanala C25/30 Dobava i ugradba betona. Armatura je iskazana u posebnoj stavci.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dopremu.785.02 0. Beton projektiranog sastava.

840. Površinu betona potrebno je nakon ugradnje betona.00 0. Beton se mora njegovati jednim od sistema njegovanja. Debljina stjenki okna prema projektu. a) beton b) glatka oplata Betoniranje okna konrtole treptaĉa C25/30 Dobava i ugradba betona u okna kontrole treptaĉa.26 0.80 1.54 118.48 59.48 59.26 0.48 59.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0.26 0.26 15.xls.25 544. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Beton projektiranog sastava.25 544.422.50 25.00 0 0 480. Za bolju ugradivost betona koristiti superplastifikator glenium 51.[219] . a) beton b) glatka oplata Betoniranje postolja naplatne kućice i blokova C35/45 Dobava i ugradba betona.23 40. Beton projektiranog sastava.855. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Betoniranje armirane temeljne ploĉe naplatne kućice C25/30 Dobava i ugradba betona u armirano-betonsku temeljnu ploĉu i postolje naplatne kućice. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli. Beton je klase C25/30.6 l/m³ betona. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.422.00 75 215 65.23 0. Beton projektiranog sastava. m³ m² 33 66 480. Izvodi se u ĉeliĉnoj najpreciznije izvedenoj oplati. m³ m² 15.776. okna na temelju nadstrešnice i nosaĉe rampi.54 118.2008.48 59.00 0.48 59.911.00 33 66 480.481. od 16.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spravljanja u koliĉini od cca 0.15 159 480.776.76 544.00 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.84 3. Armatura je prikazana u posebnoj stavci. god. u armirano-betonski vanjski vidljivi dio naplatne kućice sa zaštitnim blokovima. m³ m² m² 75 215 65.840.52 27.26 7.16 480.ms_office Strana: 48. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu je potrebno dodati inhibitor korozije tip MCI .27 9.15 159 480.48 59. nafta i sliĉno).50 25.279.52 27.00 0.855. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Beton je klase 25/30 s dodatkom za vodonepropusnost i plastifikatorom.6 l/m³ betona.00 0.52 27.54 118.26 0.27 9.54 118.34 480.00 0.00 15. a) beton b) glatka ĉeliĉna precizna oplata c) doplata za površinsku obradu Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 5.48 59.48 59.279.76 98348485.00 0 0 0 544. klase C35/45.00 0.80 1.00 0 0 480.481.00 0.911.26 15.23 0.84 3.16 6. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI .10. te u vanjske zaštitne blokove. Unutarnja oplata treba biti precizno izvedena zbog toga da se beton ne mora obraĊivati. te raznih kemikalija (ulje.26 7. a prije poĉetka vezanja zagladiti bez izvlaĉenja cementnog morta.52 27. 45212-400-4474/2008.34 7.23 40.

48 59.00 0.41 6. Beton projektiranog sastava. Armatura mora biti ĉista od hrĊe i svih masnoća.27 1. Betonski podest je od betona klase C25/30 s finom obradom gornje površine betona.54 118.00 0. nafta i sliĉno). u armirano-betonski podest ispred ulaza u naplatne kućice.81 II. sjeĉenje. 45212-400-4474/2008.089.00 0. Beton projektiranog sastava.[219] . m³ m² m² 3. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli.00 0.825. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI . a) beton b) glatka oplata c) doplata za površinsku obradu Armatura Dobava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.00 0 0 0 544. Obraĉun po kg ugraĊene armature.52 27. Izvodi se u ĉeliĉnoj najpreciznije izvedenoj oplati.54 118.00 0.272.41 6. Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete. Beton se mora njegovati jednim od sistema njegovanja.272. god.ms_office Strana: 49.00 491.82 859.23 1.20 480.26 27. kg kg 18640 11200 6.8 14.54 118.20 8. Armatura je prikazana u posebnoj stavci.042.23 0. od 16. a) rebrasta armatura RA-400 b) mreţasta armatura MAG-500 UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 8.23 0.26 27.00 0.41 6. ZIDARSKI RADOVI 98348485.00 0. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.23 0.26 27.00 0.48 59.81 0. a) beton b) glatka ĉeliĉna precizna oplata c) doplata za površinsku obradu Betoniranje podesta ispred kućice C25/30 Dobava i ugradba betona. 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente.48 59. a prije poĉetka vezanja zagladiti bez izvlaĉenja cementnog morta. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI .296.40 76.6 l/m³ betona.6 l/m³ betona.296. savijanje.814. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ravnanje.814.482.336.81 119. Površinu betona potrebno je nakon ugradnje betona.99 6.40 2.40 76.2008.482.10.40 2.5 40 480.23 1. izrada i postava betonskog ţeljeza prema Izvedbenom projektu armature. klase C35/45. Armatura je obraĉunata u posebnoj stavci.8 14.82 859.042.00 0 0 6.00 0. te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorniĉkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom.26 27.54 118. Za bolju ugradivost betona koristiti superplastifikator glenium 51. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. nafta i sliĉno).25 9.27 1.48 59.20 8.25 544.00 18640 11200 6.81 0.52 27.00 3.23 16. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Betoniranje vanjskih zaštitnih bikova C35/45 Dobava i ugradba betona.00 0.00 0. te raznih kemikalija (ulje. Podest izvesti po dimenzijama iz projekta.23 16.00 0 0 0 480.20 10.825. 119.52 27. obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu. te raznih kemikalija (ulje.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0.52 27.00 491. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli.00 0.23 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. m³ m² m² 30 70 75 544.99 III. u vanjske zaštitne bikove.5 40 480.xls.089.41 6.00 30 70 75 544.336.

726.40 1.982.96 1.76 0.70 2.00 74.40 60.40 10.00 0.02 74.32 31.00 85 85 40 40 149.00 98348485.02 74. 45212-400-4474/2008.313. sidra.726.00 0.56 43.40 0. Obraĉun po komadu ugraĊenog šahta.40 2. Cijevi PVC za instalacioni kanal Dobava i postava PVC cijevi za razvod instalacija kroz instalacioni kanal.00 0 0 0 0 149.00 0. od 16. m¹ m¹ m¹ m¹ 816 40 292 75 74.40 0.35 8. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal. Prije zatrpavanja pijeskom potrebno je otvore u zidu okna ispod naplatne kućice zidarski zatvoriti i obraditi.840.726.306. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno.40 149. Hidroizolacija se sastoji od hladnog bitumenskog premaza.982.02 74. te dva sloja varene bitumenske ljepenke debljine 4 mm s meĊusobno zavarenim preklopima 10 cm. Prije zatrpavanja pijeskom potrebno je otvore u zidu okna ispod naplatne kućice i u oknima zidarski zatvoriti i obraditi. god.00 0. Donja podloga mora biti propisno suha što se dokazuje mjerenjem postotka vlage na površini betona. a) cijevi promjera 160 mm b) cijevi promjera 110 mm c) cijevi promjera 60 mm d) cijevi promjera 40 mm Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.355.00 0 0.00 0.56 43.91 84. nanošenje sloja prajmera (resitol) i varenje prve i druge trake.40 60.306.16 35. Nosive i pregradne zidove takoĊer je potrevno povezati preklapanjem opeke.671.934.56 43.934.00 0.91 84.00 0. Obraĉun po m¹ ugraĊenih cijevi. Cijevi je potrebno sloţiti u instalacionom kanalu i zatrpati ih finim pjeskom. a) horizontalna hidroizolacija b) vertikalna hidroizolacija Laki lijevano-ţeljezni poklopci Dobava i ugradve lakih lijevano-ţeljeznih poklopaca na elektro šahtovima i šahtovima odvodnje. transporte.00 0.40 76.44 2.76 0.ms_office Strana: 50.00 0.91 84.00 0. Obraĉun po m¹ ugraĊenih cijevi.726.866.32 31.02 74.671.00 816 40 292 75 74.56 43. alat.16 35.00 0 980.674.98 0.00 0.11 102.16 35.98 54.35 8.866.00 95 140 76.40 10. m¹ m¹ m¹ m¹ 85 85 40 40 149.674.[219] .76 7.98 54.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.70 2.00 0 0 76. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova.xls.00 0.16 35.16 12.11 102.10.16 0.355.32 31. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno.00 0.00 0 0.98 0. kom 56 980.00 0. m² m² 95 140 76.91 84.88 3. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje betonske podloge od svih prljavština. razne zaštite i sl.40 1.00 1.32 31.16 0. Cijevi je potrebno postaviti na sloj finog pijeska.313. Hidroizolacija Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacija podova okna naplatne kućice.00 0.840.56 43.00 56 980.00 0 0 0 0 74.40 4.11 102.2008.76 7.44 2.11 102.56 43.88 980. a) cijevi promjera 300 mm b) cijevi promjera 200 mm c) cijevi promjera 160 mm d) cijevi promjera 110 mm PVC ili okiten cijevi za razvod instalacija Dobava i postava PVC ili Okiten cijevi za razvod instalacija od naplatnih kućica do zaštitnih i vanjskih blokova.45 11.96 1. rad.00 0. Druga traka mora imati pomak preklopa za 50% u odnosu na prvu.16 12. uĉvrstiti ih i zatrpati ih finim pjeskom.00 0.56 43. Obraĉun po m² izraĊene hidroizolacije.45 11.56 43. Hidroizolacione trake moraju biti 100% zavarene za podlogu kao i meĊusobno. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.

76 IV.00 47. obraĊene kvarcnim pijeskom.00 0.50 221. Jediniĉnom cijenom obuhvatit sve radove od pripreme površine pjeskarenjem ili saĉmarenjem.2008.24 51. sukladno dilatacijama u betonskoj ploĉi.00 680 47. dobava i spravljanje mješavine tvrdo-lijevanog asfalta.02 74.026.00 0 0. Hidroizolacija mora biti izvedena sukladno Opće tehniĉkim uvjetina za radove na cestama 2001.90 3. valjanje valjkom.00 0.56 43. te zatrpati slojem finog pjeska.00 70 70 43. 3. ĉišćenja površine ispuhivanjem.80 3. Tvrdo-lijevani asfalt TLA 11 mora biti izveden sukladno Opće tehniĉkim uvjetima za radove na cestama 2001. poglavlje 6-07.25 0.56 43.00 m² 680 47. posipanje drobljencem.20 149.02 74.00 0 47. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere PVC cijevi za odvodnju Dobava i postava PVC cijevi za razvod instalacije odvodnje. Prije zatrpavanja pijeskom potrebno je otvore u oknima zidarski zatvoriti i obraditi. knjiga III.11 102.523.00 198 45 45 45 149. te brtveni sloja od jedne plastomerne bitumenske trake kao Bitufix PES 5 M1.00 0.00 REKAPITULACIJA 98348485. Sva tekuća i kontrolna ispitivanja moraju odgovarati OTU-u. a) cijevi promjera 300 mm b) cijevi promjera 200 mm c) cijevi promjera 160 mm d) cijevi promjera 110 mm Ostali zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom.11 102.80 3.9.90 3.ms_office Strana: 51.130.00 0.02 74.00 0 0 43.130.00 0.20 1. te dobro otprašiti.10.24 51.11 102.424. poglavlje 7-01.00 0.00 0.00 32. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika.56 43. ASFALTERSKI RADOVI Tvrdo-lijevani asfalt TLA11 Izrada.11 102. sati sati 70 70 43. sa svim transportima i prenosima.00 0.355. doprema i ugradba tvrdo-ljevanog asfalta TLA 11 na otocima izmeĊu prolaza. što dokazuje nadzorni inţenjer upisom u GraĊevni dnevnik. Obraĉun po m² stvarno izvedene površine.24 51.20 6.78 4.00 0. razastiranje.16 0.355.16 29. m¹ m¹ m¹ m¹ 198 45 45 45 149. god.25 III. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 5.25 0.00 0.026. Cijevi je potrebno sloţiti na posteljicu od finog pijeska. UKUPNO ASFALTERSKI RADOVI: 0.942.00 32. Obraĉun po m¹ ugraĊenih cijevi.25 32. Po ravnosti i po vlaţnosti površina mora biti sukladna OTU-u. 32. Prije izrade tvrdo-lijevanog asfalta površina betona se mora saĉmariti ili pjeskariti kako bi se odstranila cementna skramica. od 16. Tvrdo-lijevani asfalt se dilatira reškama širine 10 do 15 mm u polja. ugraĊivanje.25 3.942.00 0.590.424.78 4.130. 1.16 29. uĉvrstiti ih. zavarene 100% izravno na temeljni sloj. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno. mase 250 gr/m².25 0.00 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0 0 0 0 149.00 0 0.130.02 74.25 IV.25 0.20 1.00 0.587. Na ovako pripremljenu površinu izvodi se temeljni sloja od dvokomponentne reakcijske epoksidne smole bez otapala i punila. raznošenje.587.16 0.xls. Tvrdo-lijevani asfalt TLA 11 se izvodi u sloju prosjeĉne debljine 30 mm.50 221. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.590.24 51.00 0. 45212-400-4474/2008.523.56 43.[219] . knjiga IV. nanošenje temeljnog i brtvenog sloja.00 0.76 43.

53 491. kom 14 321. m¹ 515 431.[219] .10. od 16. Obraĉun po komadu sidrene ploĉe.289.00 0.63 0.030. Utor za vrijeme betoniranja bora biti ispunjen stiroporom kako bi se utor saĉuvao ĉistim.63 0.130.504.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Sidrena ploĉa za ugradbu treptaĉa je dimenzija 20×20 cm izraĊena od ploĉevine 6 mm sa 4 ankera duţine 30 sm na ĉijem donjem kraju se nalazi kuka.63 222.00 376 313. Obraĉun po komadu sidrene ploĉe.424. kom 376 313. a) UGOVORNI TROŠKOVNIK br.91 118. Svi okviri imaju ugraĊene pracne za usidrenje.64 2.45 431. a svi spojevi su izvedeni putem varenja.00 0.424.00 Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 50. 45212-400-4474/2008. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI ASFALTERSKI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena 50.00 Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.00 515 431. Prije ugradbe bravariju je potrebno dobro oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i odmastiti.2008. Redni broj I. III. IV. V.91 118. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti kompletnu izradu antikorozivnu zaštitu sa vrućim pocinĉavanjem. god.76 32.76 4. dopremu na gradilište i ugradbu u vanjske blokove.814.xls.45 98348485.76 32.030.814.99 221.a na gornjem je utor u koji se ubacuje ''T'' vijak.00 796. II.76 4.76 0.130.00 0 313.00 0.00 14 321. Sidrena ploĉa za ugradbu zaštitne ĉeliĉne ograde je dimenzija cca 30×30 cm izraĊena od ploĉevine 10 mm sa 4 ankera duţine 30 sm na ĉijem donjem kraju se nalazi kuka. B.289.91 0.00 0.28 OBRTNIĈKI RADOVI BRAVARSKI RADOVI CRNA BRAVARIJA OPĆENITO: Crna bravarija izraĊena je od NP i HOP vuĉenih profila. te antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida.986.356.53 491. A.986. doprema na gradilište i ugradba ĉeliĉnih sidrenih ploĉa za ugradbu zaštitne ĉeliĉne odbojne ograde.91 0.63 222. Sidrene ploĉe za zaštitnu odbojnu ogradu 30×30 cm Izrada. Obraĉun po m¹ izraĊene i montirane zaštitne ograde.00 0 321. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti kompletnu izradu antikorozivnu zaštitu sa vrućim pocinĉavanjem. Ploĉe se ugraĊuju na meĊusobnom osnom razmaku od 133 cm.76 0.99 221.00 0. doprema na gradilište i ugradba sidrenih ploĉa za ugradbu treptaĉa na vanjskim blokovima. doprema na gradilište i ugradba zaštitnog metalnog vruće pocinĉanog odbojnika (ograde) sa stupom i distancerom.00 0.00 796.6 cm Izrada. dopremu na gradilište i ugradbu u otoke i ispred objekta kontrole naplate.64 321.00 0.00 0 431.504. 1.ms_office Strana: 52. Sidrene ploĉe za treptaĉ 20×20×0.28 Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 0. Sve izraditi prema Izvedbenom projektu.16 313. Jednostrana odbojna distantna ograda Izrada.a na gornjem je urezan navoj M14 u duţini od 3 cm.16 3.00 0.356.

82 354. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0 69.a na gornjem je urezan navoj M14 u duţini od 3 cm. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal. dopremu na gradilište i ugradbu u otoke ispred i iza naplatne kućice. Površinu je potrebno oĉistiti od neravnina i prljavštine. god. m² 37.63 2. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije. Boju završne obrade odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom.06 0.042. Prije nanošenja završne obrade sokla površinu je potrebno ponovno impregnirati (grundirati). U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine. a udaljenost od zida je 16 cm.11 431.59 3. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Ĉeliĉne penjalice u oknima odvodnje Izrada i doprema na gradilište i ugradba ţeljeznih penjalica u oknima odvodnje.06 0.63 6. kom Obraĉun po komadu sidrene ploĉe. obraditi veće neravnine i površinu obraditi sa reperaturnim mortom. cijelu površinu impregnirati. doprema na gradilište i ugradba sidrenih ploĉa za ugradbu kućišta podiznih rampi. Završna obrada sokla materijalom kao mozaikputz od Baumita ili odgovarajući. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti kompletnu izradu antikorozivnu zaštitu sa vrućim pocinĉavanjem.00 0.63 0.xls. SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI Bojenje bravarije Bojenje crne bravarije i ĉeliĉne konstrukcije bojama na bazi epoksida. 14 431.370.00 0.98 0. Sve izraditi prema Izvedbenom projektu.042.98 3.10.98 0.ms_office Strana: 53. Sidrena ploĉa za ugradbu kućišta podiznih rampi je dimenzija 40×40 cm izraĊena od ploĉevine 6 mm sa 4 ankera duţine 30 sm na ĉijem donjem kraju se nalazi kuka.06 4.00 0 431.59 3. Obraĉun prema m² obojene površine. Slobodne krajeve ugraditi u sjenku okna 15 cm duboko.04 72. Obraĉun po m² stvarno obraĊenog sokla. Penjalice izraditi od rebrastog betonskog ĉelika promjera 16 mm savijenog u obliku slova ''U'' ĉija je širina 45 cm. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer. Nakon ugradbe penjalice premazati dvostrukim premazom sa resitolom. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama.63 0.06 4.63 103.98 3.884.20 98348485.04 5.503. 1.370.00 48 72. od 16. trostruki premaz epoksidnom bojom.834.00 0 103.00 37. kom Obraĉun po komadu izraĊene i ugraĊene penjalice.59 0.00 14 431.20 69.63 V.834.11 VI. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti. Zaštita betona oko naplatnih kućica Zaštita vidljivog dijela betona oko naplatnih kućica.00 0 72.884.2008.00 70 69. m² 70 69.5 103.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.[219] .5 103. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-CRNA BRAVARIJA: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 4. kitanje i brušenje eventualnih neravnina.82 354.503.59 0. zaštitu ostalih površina od prljanja. Sidrene ploĉe za kućišta podiznih rampi Izrada. 48 72. 6. Penjalice se ugraĊuju na meĊusobnom razmaku od 30 cm. 45212-400-4474/2008.

373. d = 22 cm Cementom stabilizirani sloj od mehaniĉki zbijenog zrnatog kamenog materijala (OTU III st.xls. UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 3.424.00 0. upotrebu opreme te sav rad na izradi.40 407.00 98348485.86 0.00 0 58.86 0. Svi obraĉuni za iskop.83 REKAPITULACIJA V. m³ 460 288. A. VI.599.091.94 0.00 505 544.00 0 0.7-02) Obuhvaća nabavu materijala.373.28 395.00 0.992.54 0. Iskopani materijal deponirati na udaljenosti 25 m¹ jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja.613. C.356. god. BRAVARSKI RADOVI SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: 354.10 288.83 58.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal sa modulom zbijenosti Ms = 80 MN/m².83 395. 45212-400-4474/2008.00 0.00 796.091. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju. C.00 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Zaštita betonske površine blokova Dobava materijala i bojanje betonske površine zaštitnih blokova posignal bojom s gletanjem glet masom za vanjske radove.00 0. upotrebu opreme. Za plato je predviĊen samo osnovni nasip bez tampona i asfalta.00 0.54 274.10 1.10 1. B.606.606.370.00 0. 32.10 REKAPITULACIJA A.00 0.11 41. 0.94 BETONSKI KOLNIK Nearmirana betonska ploĉa.29 0.32 ĈELIĈNA NADSTREŠNICA GRAĐEVINSKI RADOVI ZEMLJANI RADOVI OPĆENITO: Iskop humusnog materijala i osnovni nasip obuhvaćeni su u Projektu prometnica za trasu ceste na kojoj se nalazi CP.00 0 544.00 41.00 0. Premaz bojom mora biti otporan na djelovanje soli i mraza. UKUPNO BETONSKI KOLNIK: 132. nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju.424. Obraĉun po m² obojene površine.00 0 0.00 0.606. tj.29 0.356.370.00 0. GRAĐEVINSKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI BETONSKI KOLNIK INSTALACIONI KANALI.00 460 288.606.40 407. I. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.29 C. 3.091.091.00 0. d=15. ugradnji i njezi sloja. C30/37 (OTU IV st.00 0.00 41. 1. BLOKOVI I BETONSKI KOLNIK UKUPNO: 796.94 407. pripremu podloge.461.0 cm.83 395.00 550 58.32 0.86 VI. prijevoz.54 0.613.00 0.00 0. cca 50 cm ispod gotovog kolnika.00 0.992. prijevoz.2008.461. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju m³ 505 544. nafte i ulja.5-02) Obuhvaća nabavu materijala.11 41. m² 550 58.ms_office Strana: 54. 2. od 16.70 544.461.00 354. izradu dilatacija.599.00 0 288.70 2. B.10.28 395.461.00 0.86 32.00 0.00 0. Svi iskopi su predviĊeni u zbijenom nasipu od drobljenog kamena. te sav rad na izradi i ugradnji ploĉe.94 407.[219] .29 132.54 274.

te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹.00 0.40 0. raznih okana. Iskop se obavlja 95% strojno.82 0. samo dubine preko 200 cm. Sloj ĉistoće Dobava i ugradba drobljenog kamenog materijala ili šljunka (sloj ĉistoće).718. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa svake strane konstruktivnog elementa minimalno za 50 cm.40 3.425. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Beton podloge C12/15 Betoniranje betonske podloge od mršavog betona.82 0.71 0.30 98348485.00 0 23.22 0. m³ 515 19. ugraĊenog nasipa i preuzetog od strane nadzornog inţenjera zbijenog nasipa.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.718.30 422. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60° ili koristiti razupiranje. Iskop dubine preko 200 cm Sve isto kao stavka 2. Obraĉun po m³ izvedenog.2008.407. od 16.82 6. kao i sve ostalo potrebno za dovršenje cijele stavke.22 0. m³ 19 105.00 515 19.008.22 16.00 0 23. m³ 15 422. gline ili sliĉno naokolo izvedenih temeljnih stopa.79 II.00 0 105.30 19.22 0.40 7.393.22 1.20 4.00 0 7. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou.407. paušal 1 7. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm. Iskop dubine do 200 cm Iskop za temeljne ĉašice u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom temeljnom tlu kategorije C. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. okana odvodnje i ostalih raznih okana.342. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dopremu materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹.00 19 105.00 0 19.22 0.22 1.71 2.82 6.425.[219] ..008.898.22 9. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.ms_office Strana: 55. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Nasipavanje i zbijanje obavljeti u slojevima debljine 30 cm mjereno u zbijenom stanju. instalacionog kanala. Nasipavanje debljine 20 do 30 cm Nasipavanje iskopanim materijalom (kamena sitneţ) bez primjesa humusa. Ms = 80 do 100 KN/m².40 7.49 37.22 9. razastiranje i planiranje ispod temeljnih stopa.10.00 0 422.407.898. m³ 720 23. Obraĉun po m³ ugraĊenog fino drobljenog kamenog materijala ili šljunka. postavljanje i odrţavanje iskolĉenih oznaka od poĉetka radova do predaje svih radova investitoru.40 0. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju debljine 10 cm.71 I. Dubina iskopa je do 200 cm.22 16.xls.50 cm ispod kote budućeg kolnika. 45212-400-4474/2008.22 0.40 7. 1.407.407. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.20 23.00 0.00 720 23. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar. a do kote . 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na iskolĉenju svih elemenata.71 0.40 2. m³ 60 23.79 105.393.407.40 23.22 0. tj.00 60 23. ispod temelja ĉeliĉne nadstrešnice klase C12/15 debljine d = 10 cm.00 1 7.342. te nasipavanje. Obraĉun paušalno. god. a 5% ruĉno. Odnosi se na produbljenje iskopa za monolitne temeljne stope u sluĉaju da tlo nema propisanu nosivost.49 37. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.30 5. 2.00 15 422. (ukljuĉivo zatrpavanje eventualnog produbljenja ispod temelja).

0 m³ betona.ms_office Strana: 56.44 2.00 0.7 m² oplate.126.518.00 95. ZIDARSKI RADOVI 98348485.44 440. betonom C25/30 .41 6. izrada i postava betonskog ţeljeza prema Izvedbenom projektu armature. Fasadna skela Dobava. 9.145. 45212-400-4474/2008. Armatura mora biti ĉista od hrĊe i svih masnoća.42 0. Visina skele iznosi cca 5. Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete. kom 1 440.00 1.00 220 515 480.81 0.00 0 0. Tlocrtna dimenzija temelja je 320/270 cm.44 0. kom 18 529.78 529.509.26 0.81 118. u dašĉanoj oplati. izrada i demontaţa skele nakon dovršenja svih radova. Visina skele iznosi cca 6.00 6. Obraĉun po m² montirane skele.126.00 0.00 0.90 3.0 m¹.33 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Obraĉun po kom ugraĊenih stupova.585. obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu.00 32.00 0.78 14.78 0.42 0. Odnosi se na rad u visokim prostorima (ĉeliĉna nadstrešnica).527.48 59.94 380.00 0.518.0 m¹.2008.00 18 784. stup ide 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. god.00 0 440. u armirano-betonske temelje ĉeliĉnih stupova nadstrešnice. kg kg 18500 14000 6.liĉilaĉke radove. a) beton b) dašĉana oplata Armatura Dobava.liĉilaĉke radove.00 18500 14000 6.44 IV.00 0 784. Obraĉun po kom izvedenih stupova.00 0.94 380.41 6.340. m³ m² 220 515 480. od 16.00 1 440.00 4.10. izrada i demontaţa skele nakon dovršenja svih radova.585.42 III. klase C16/20.00 32.527.04 5. kom 18 784.44 0.26 0.48 59.41 6.949. te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorniĉkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom.26 105. TESARSKI RADOVI OPĆENITO: Oplata svih betonskih i armirano-betonskih elemenata ukljuĉena je u jediniĉne cijenu istih i prikazana kroz betonske i armiranobetonske radove.00 0. a) rebrasta armatura RA-400 b) mreţasta armatura MAG-500 Namještanje za ugradbu stupova Postava . Obraĉun po kom skele.xls.44 440. te otprema pokretne ĉeliĉno-drvene skele za bravarske i soboslikarsko .60 30.60 30.78 14.48 59. savijanje.00 1450 22.44 440. m² 1450 22. UKUPNO TESARSKI RADOVI: 0.00 0.81 0.[219] . 32.949.78 0. Beton projektiranog sastava.705.78 III. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Beton temelja stupova nadstrešnice C16/20 Dobava i ugradba betona.145. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.00 0.00 0 0 480. Za 1.41 6.90 480.00 0 22.00 0 0.33 II.00 0. Zalijevanje stupova Zaljevanje stupova /unutrašnjost/ sitnozrnim plast. Obraĉun po kg ugraĊene armature.340.26 105.04 784.5 m³ betona i 0.509. te otprema pokretne ĉeliĉno-drvene skele za bravarske i soboslikarsko .00 0 0 6.00 0.81 118. 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente.00 95.33 0.00 0 529.42 32. UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 2.44 22.33 9.00 18 529.48 59.Izvodi se nakon montaţe kompletne konstrukcije. Za 1 stup ide cca 1.namještanje po vertikali i horizontali i ugradnja stupova sitnozrnim betonom C25/30. sjeĉenje. Odnosi se na rad u visokim prostorima (ĉeliĉna nadstrešnica). Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ravnanje.705. Pokretna ĉeliĉna skela Dobava.

alat. sidra.00 0. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.00 0. B. Ostali zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom.425. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. transporte.80 456.2008.00 m¹.79 380.675.675. rad.79 380.00 0. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova. Kao pokrov sluţi ĉeliĉni profilirani pocinĉani obojeni lim.00 0.00 0.80 456.59 58. god.40 6. III. Oslonjena je na 12 stupova s razmakom osi 15.145.00 0 0.00 0 0.169.xls.24 2.44 6. 2.00 1.00 0.24 0.690.00 0.78 32. Preko svega u uzduţnom smjeru dolaze ĉeliĉne roţenice.78 32.00 0 0 44.00 0 0.10. Po konstruktivnom sistemu se sastoji od sistema sekundarnih i glavnih rešetkastih nosaĉa. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal.00 0.425.00 0.145.24 IV. IV.00 0. sati sati 60 60 44.169.59 58.00 0.494.00 0.00 0. 70×70 cm. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika.00 0. meĊusobno ukrućenih spregovima. ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI TESARSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: 37.169.00 0. Nosive i pregradne zidove takoĊer je potrevno povezati preklapanjem opeke. II.00 98348485.81 0.00 0. oslonjenih na ĉeliĉne cijevne stupove koji su upeti u temeljne stope.ms_office Strana: 57.00 37.00 0. od 16.40 6.169. Naokolo nadstrešnice je maska od obojenog lima.690.949.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Montaţa se vrši prema montaţnom projektu.40 3. 0.949.[219] . razne zaštite i sl.59 58.59 58.24 0. U stupove nadstrešnice ugraĊene su cijevi za odvod krovne vode.40 3.00 0.80 44. a na krovu je izlazno okno vel.00 0 0.00 odnosno 6. A. uputama statiĉara i prema radioniĉkoj dokumentaciji koju je duţan izraditi izvoĊaĉ ĉeliĉnih konstrukcija.81 OBRTNIĈKI RADOVI ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA OPĆENITO: Nadstrešnica se izvodi iznad cestarinskog prolaza. Stupovi se nakon montaţe popunjavaju betonom što je obuhvaćeno u troškovniku. 45212-400-4474/2008. Nadstrešnica je projektirana na “dvije vode”. V.00 60 60 44.494.44 6.80 REKAPITULACIJA I.00 0.

10 m¹. Sastavljene od gornjeg i donjeg pojasa od kvadratnog presjeka 80/80/3. Izrada i montaţa zabatnih rešetki Izrada i montaţa zabatne rešetke raspona 15. Obraĉun po kg izvedenih rešetkastih nosaĉa.rešetkasti nosaĉi Izrada i montaţa nosaĉa fasade kao rešetkastih nosaĉa sastavljenih od pojaseva duţine 6.20 + 5×6.38 98.38 188.00 0 16. Izrada i montaţa nosaĉa fasade .xls. alat.00 0 16. izrada u radionici.080.38 0.990.00 10500 16. Montaţa odozdo na nosivu konstrukciju putem kutnih profila i vijaka. transport na gradilište i montaţa podroţnica U PN 160.38 171.38 188.00 98348485.00 0 16.0 + 2.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 1. transporte. Obraĉun po kg montiranog nosaĉa.00 0.00 2. vijcima M 16. skelu.080. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.38 0. kg 5500 16. a valjani profili .00 0. IzvoĊaĉ je duţan prije poĉetka radova radioniĉku dokumentaciju dati na pregled projektantu koji će na istu dati pismenu suglasnost. Izrada i montaţa nosaĉa spuštenog stropa Izrada i montaţa nosaĉa spuštenog stropa od pravokutnih valjanih profila /HOP/ presjeka 60/120/4. Obraĉun po kg izvedenih zabatnih rešetki.[219] .38 98.00 0 0. dijagonala od kvadratnog presjeka 70/70/3. Obraĉun po kg izvedenih uzduţnih rešetki. god. Jediniĉna cijena takoĊer obuhvaća izradu i putem varenja montaţu ĉeliĉnih ploĉica od plosnog ĉelika za meĊusobnu vezu svih bravarskih izraĊevina kao i pocinĉane vijke za montaţu istih na gradilištu.00 0 16. kg 10500 16.00 16.090. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad. kg 16000 16. kg 11500 16.00 16. osnovni i spojni materijal. Vertikale iste dimenzije. ĉišćenje od rĊe /pjeskarenjem/ 2-kratni antikorozivni premaz. Svi konstruk. Obraĉun po kg postavljenih podroţnica.370.00 3.00 11500 16.6 mm.00 m¹.0 m¹ i kvadratnog presjeka 80/80/3. od 16.38 0. Poloţene na stupove.00 4. ĉišćenje od rĊe .38 90.00 0.38 262.00 5.6 mm.38 0.00 0 0.00 5500 16. Izrada radioniĉke dokumentacije obuhvaćena je u jediniĉnoj cijeni stavaka ponudbenog troškovnika.6 mm. 4.38 0. Dobava i postava podroţnica Nabava materijala.2008.2 mm i isto takve vertikale rešetke kom 2.280. Sva montaţa na gradilištu je putem vijaka. te montaţu svih konstruktivnih elemenata na licu mjesta.38 0.38 0.00 6000 16.38 0.990.9 mm.38 0.370.280. a sastoje se od donjeg i gornjeg pojasa dim.ms_office Strana: 58.38 0.9 mm sa prikljuĉkom na cijev kvadratnog presjeka 100/100/4 gore i dolje.00 16.00 16. kvadratnog presjeka 80/80/3.00 0 16.38 262.00 16. 45212-400-4474/2008. kg 6000 16. te dijagonala od kvadratnog presjeka 50/50/2. dijagonala kvadratnog presjeka 40/40/2.38 90. izradu radioniĉke dokumentacije.00 mm.00 16000 16. elementi su od cijevnih profila Ĉ-1212.38 171. IzvoĊaĉ je duţan izvršiti izmjeru izvedenih temeljnih ĉaša prije poĉetka radova.ĈN 24 B1. Izrada i montaţa uzduţne rešetke Izrada i montaţa uzduţne rešetke vel.10.6. vertikala kvadratnog presjeka 80/80/3. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.090.pjeskarenjem te 2-kratni antikorozivni premaz na bazi epoksida.

20 45.20 0.80 11.560.60 0.923. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Izrada i montaţa krovne rešetke l = 15.20 0.0. Dobava cijevi za odvodnju vode Nabava materijala. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.9 mm i vertikala kvadratnog presjeka 100/100/4.5 mm.700. Obraĉun po kg izvedenih popreĉnih spregova. Antikorozivna zaštita kao pod poz.38 475.00 16.00 8500 16. Obraĉun po kg izvedene krovne stabilizacije.300. Dobava krovne stabilizacije Nabava materijala.20 0. dijagonala od kvadratnog presjeka 80/80/3.020. montaţa krovne stabilizacije u plohi krova i plohi podgleda sastavljene od dijagonale od L 40/40/4 i horizontalnog štapa od kvadratnog presjeka 40/40/2.00 0 16.00 8. dijagonala L 40/40/4 mm i vertikala nosaĉi plafona kvadratnog presjeka 60/120/4.00 0 11. te izrada ĉeliĉne okrugle cijevi promjera 152.38 0.20 61.38 13. od 16.793.60 0. krovnih spregova meĊu konstrukcijom od NPU 80 i dijagonala L 40/40/4.793.00 0 16. Gore izvesti spoj na limeni lokac.00 10.0 mm.20 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.5 mm.00 16.700.00 16.360. Antikorozivna zaštita kao poz. Dobava krovne stabilizacije.[219] .00 29000 16.426.4/4.00 18 11. Obraĉun po kom izvedenih cijevi za odvodnju vode.00 0 16.0 mm. Obraĉun po kg izvedenih krovnih rešetki na stupu.560.00 850 16.426. kg 6500 16. kg 2800 16.00 13.00 16. kg 3800 16.683.38 0.84 1. Svaki stup je teţine cca 800 kg.00 0 1.xls. a dolje na okno odvodnje pod kutem 120°.60 212. UgraĊuje se u ĉeliĉni stup.84 12. U cijeni zaštita izvana i iznutra vrućim bitumenom ili bojom na istoj bazi.923.00 98348485. U cijeni izrada veznih elemenata za horizontalnu konstrukciju i izrezivanje otvora za odvodne cijevi krovne vode.88 0.00 0 16.60 212.426.20 105. kom 18 1.80 11.300.20 0.20 0. Obraĉun po kg izvedenih elemenata spojeva. 1.5 mm. Obraĉun po kg izvedenog krovnog sprega.00 0 16.38 0. montaţa leţajeva krovnih rešetki na stupu HEA-A200.426.6 mm i kvadratnog presjeka 60/60/2. izrada u radionici.00 2800 16.88 25. izrada u radionici. ĉišćenje od rĊe /pjeskarenjem/ 2-kratni antikorozivni premaz i montaţa elemenata spojeva koji sudjeluju u ukupnoj teţini sa 10%.683. kg 850 16.793. kom 18 11.38 475. Leţajevi krovnih rešetki na stupu Nabava materijala.020.38 13.284.4/12. kg 8500 16.88 25. 45212-400-4474/2008.00 0 16.20 0.20 137. Sluţi za odvodnju krovne vode.00 3800 16.10.20 137. Dobava krovnog sprega u ravnini plafona Nabava materijala. ĉišćenje od rĊe /pjeskarenjem/ 2-kratni antikorozivni premaz.00 6500 16.9 mm. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 6.0 m¹ Nabava materijala. kg 29000 16.20 45.793.00 16. god. izrada i montaţa krovne rešetke sastavljene od gornjeg i donjeg pojasa vel.00 9. 1.00 7. izrada u radionici i montaţa krovne stabilizacije. izrada u radionici. Montaţa elemenata spojeva Nabava materijala.ms_office Strana: 59.20 0.20 105. popreĉni spregovi Nabava materijala. kvadratnog presjeka 90/90/4.88 0.00 18 1. Dobava ĉeliĉnih stupova Nabava materijala te izrada ĉeliĉnih stupova od cijevi 406. Obraĉun po kom izvedenih ĉeliĉnih stupova.284.38 0.360.00 16. izrada u radionici i montaţa krovnog sprega u ravnini plafona od pojaseva NPU 80. Obraĉun po kg izvedenih krovnih rešetki.2008.20 61. duţine cca 550 cm.

38 0.38 0.38 0.38 0. Ljestve se “noţicama” od bet. Širina hodne staze 80 i 120 cm. Ukupna visina 800 cm. Sve izvesti od kutnog ţeljeza L 60/60/6.880. izrada u radionici.00 0 16. Gore je zaštitni rukohvat /ograda/ visine 100 cm.38 28.864.222. 25/2 mm. kom 1 4.80 16.38 64.38 64. 45212-400-4474/2008. Obraĉun po kom ljestvi.00 0 4.00 98348485. shemi bravarije i uputama projektanta.38 0.00 19.50 313.ms_office Strana: 60.po horizontali /6 kom/.665. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Nabava materijala. m¹ 600 254. Montaţa nosaĉa rasvjetnih tijela Izrada i montaţa nosaĉa rasvjetnih tijela ugraĊenih u podgled nadstrešnice. od 16.00 600 254. Obraĉun po kg montiranih nosaĉa krovne svjetlosne trake. Dobava i montaţa hodne staze m² 250 313. Obraĉun po kg izvedene pomoćne konstrukcije hodne staze. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 14. ţeljeza promjera 18 mm.4/2.00 1 4.38 40.222.00 16.384. Dolaze HOP nosaĉi ›40/40/3 mm. Limeni pocinĉani profili 50×40 mm Obraĉun po m¹ nosaĉa limene maske.38 111.80 0. kg 3960 16.80 0.00 0 16. Izrada i montaţa ljestvi Nabava materijala.nosaĉa sema-fora izraĊenog od HOP nosaĉa ‚50/50/3 mm Antikorozivna zaštita kao pod poz. izrada u radionici.38 40.384.38 0.222. kg 6800 16.xls. Montaţa HOP C nosaĉa Dobava i montaţa HOP C nosaĉa vel.00 6800 16. Širina penjalica 60 cm.950.40 0. transport na montaţu i montaţa ĉeliĉnog okvira .40 4. Izvesti ju od ĉeliĉne pocinĉane rešetke vel.6 s antikorozivnom zaštitom. god. S antikorozivnom zaštitom. Dimenzije obavezno uskladiti prema detalju proizvoĊaĉa trake.487.00 0 254. Obraĉun po kg montiranih nosaĉa rasvjetnih tijela.665.95 78.40 4. izrada u radionici. izrada u radionici.38 28. 350×60 mm debljine lima 3 mm.00 0 313.40 4.222. Sluţi kao nosaĉ krovne svjetlosne trake.950. Dobava ĉeliĉnog okvira .95 0. kg 1750 16.95 78.00 2500 16. transport na montaţu i montaţa ĉeliĉnih ljestvi za pristup na hodnu traku unutar nadstrešnice.10. te meĊusobno povezani cijevima promjera 30/3 mm.38 111. Dolaze penjalice od vertikalnih cijevi promjera 30 mm i preĉki od bet.00 18.00 0 16. Sve prema općim uvjetima.40 0.9 i promjera 42.80 152.38 0. 1.00 1750 16.95 0.00 16. ‚ 60/60/2.00 254.00 0 16.00 250 313.40 17.38 0.50 15.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 16. transport na montaţu i montaţa pomoćne konstrukcije nosaĉa hodne staze i ograde hodne staze.487. ţeljeza privaruju na ĉeliĉnu konstrukciju nadstrešnice.2008.00 16. Obraĉun po kg izvedenog ĉeliĉnog okvira nosaĉa semafora.nosaĉ semafora Nabava materijala.222. Nosaĉi limene maske Izrada i montaţa popreĉnih i uzduţnih nosaĉa limene maske .[219] .864.80 152. Obraĉun po m² postavljene trake. transport na montaţu i montaţa hodne staze unutar nadstrešnice.80 20. kg 2500 16. Dobava pomoćne konstrukcije hodne staze Nabava materijala.00 3960 16. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.880.222.

1. koji će odrediti boju.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Obraĉun po m² izrade podgleda. Za ukrućenje u otvorenom poloţaju okvir i otklopno okno povezati pocinĉanim lancem.20 196.00 0 4.20 0.10.368.00 98348485. samo lim debljine 0.00 V.00 236. /osnovni i spojni/.00 2. m² 980 200.368.00 200. Izrada podgleda Sve isto kao u poz.ms_office Strana: 61. 4.00 0 200.00 0. god.368. Gore je otklopno okno od HOP ‚20/30/2 mm ukrućenog dijagonalama i vezanog na donji okvir putem navarenih 2 kom petlji za metalna vrata. Vijci su oblikom prilagoĊeni donjem nosaĉu /NPU 10 i HOP 60/60/3.373.868. Okvir okna za izlaz na krov kom 1 4. od 16.00 0 0.463.00 0.00 0. Okvir je od “C” HOP profila 220×40×3 mm. Pokrov nadstrešnice Izrada i montaţa pokrova nadstrešnice od pocinĉanog ĉeliĉnog obostrano obojenog lima s brtvljenjem horizontalnih spojeva trajno elastiĉnim kitom. m² 980 236.00 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Izrada okvira okna za izlaz na krov nadstrešnice. POKRIVAĈKI I LIMARSKI RADOVI OPĆENITO: Izrada pokrova predviĊena je od profiliranog tvorniĉki obojenog ĉeliĉnog pocinĉanog lima debljine 0.868. Obraĉun po kom okvira okna za izlaz na krov.20 0.20 196.00 1. Svi spojevi i prelazi .00 0 0. ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 21. Lim dolazi 1-struko. vel. IzmeĊu sljemena i ţlijeba limovi su iz 1 dijela. 45212-400-4474/2008.34 4. 0.196. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad.60 231.[219] .196.00 980 236. U kompletu i pristupne ljestve od okna do hodne trake.463.5 mm s profilacijom visine 12 do 18 mm i obojen RAL 9002 /bijelo/. sve transporte.xls.00 1 4. Krov je 2-strešni s nagibom od cca 15%. te u dogovoru sa nadzornim organom i projektantom. visine do 2.00 2.00 0 236. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Dolazi na podgled nadstrešnice. kompletnu skelu. Boje pokrovnog lima u dogovoru s projektantom kao i podgled.0 m¹.34 VI. Sve izvedeno prema detaljnom nacrtu i detaljima.60 0.00 2. alat.00 4. materijal. izradu radioniĉkih nacrta.lomovi lima s umetanjem “Z” ili više sliĉnih završnih i prelaznih profila ulaze u jediniĉnu cijenu. uskladištenje materijala na gradilištu i sl.7 mm i visine profilacije cca 55 mm.00 0.2008.00 980 200.60 0.368. razne zaštite na radu.00 0.60 231.373.368.368. Obraĉun po m² izvedenog pokrova. Obraĉun po m² pokrova nadstrešnice. Svj.00 0. 70×70 cm.

00 0.45 86.20 0.688.55 0. m¹ 210 81.55 6. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 3.00 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Opšav vertikalnog pojasa Obostrani opšav vertikalnog pojasa /maske/ naokolo nadstrešnice s profiliranim obojenim ĉeliĉnim pocinĉanim limom.45 86.90 17./.60 52. Lim je razv.00 4. m¹ 136 400.00 210 210 19 86.50 95.40 400.90 0. 45212-400-4474/2008. Dolazi ravno. ploĉice u boji kao maska /kao poz. Obraĉun po m¹ postavljenih sljemenjaka Izrada opšava na sudaru krova i maske Opšav /limom kao poz. U cijeni podvuĉeni dodatni lim razv. gornji i donji horizontalni.20 0.154.90 0. m¹ m¹ m¹ 210 210 19 86.45 5. širine 80 cm. Za spoj na vertikalu izvesti rukavce promjera 120 mm.xls. Obraĉun po m¹ maske. m¹ 4 200.199. 20 cm Izrada i postava sljemenjaka Izrada sljemenjaka od lima opisanog pod poz. 45 cm c. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.50 18.40 54.50 8.80 200. m¹ 70 95. Obraĉun po m¹ opšava na sudaru krova i maske.00 0. 7 koji se podvlaĉi pod pokrovni lim.199.688.š.00 0.80 6.40 0.454. širine 30 cm i opšav s pasicom za vezu s opšavom iz poz.2008.00 81. Obraĉun po m¹ opšava limom.š. 3.60 0.55 0.45 95.55 18. Lim je bez profilacije i u debljini 0. Masku sastaviti od 3 kom opisana “HOESCH” ELEMENTA /ukupna visina maske 180 cm.10.00 0 81. Opšav limom Opšav limom opisanim pod poz.00 0 95. dole je pasica i sudar s horizontalnim ţlijebom.6 mm.00 236.815. Spoj s donjim pokrovom izvesti “NA ĈEŠALJ”. Dolazi gotov tvorniĉki prefabriciran fasadni element s visinom 600 mm i debljinom lima 0.55 18. god.55 6.815.50 1. gore se lim podvlaĉi pod masku.40 54.00 7. Duţina pojedinog elementa ne smije biti kraća od 450 cm.00 0 236.6 mm. 6. U cijeni opšivanje istaka nosaĉa semafora.20 800.9 do 1. od 16.55 0.052. a u meĊuprostore umetnuti brtve od bitumenizirane spuţvaste gume.50 1. duţ.40 98348485.45 95.154. 1. razv.60 52.ms_office Strana: 62.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Obraĉun po m¹ opšava po kosini. 1.00 220 236.60 0. razvijena širina 50 do 10 cm.00 210 81. 20 cm b. Sve komplet. Uĉvršćenje nehrĊajućim vijcima na donju ĉeliĉnu konstrukciju.45 86. m¹ 220 236.5%. širina 50 cm. iznosi cca 10.20 800.55 0. /unutarnja strana/. Vijci i podl. 1/ na sudaru krova i maske.45 86. te pokrivanje sljemena. Boja po izboru projektanta.00 0 400.00 136 400. kao što to izvodi firma “HOESCH” BAUSYSTEME GMBH WIEN. a nad ţlijebom ima okap.50 18.[219] . Izrada opšava po kosini Sve isto kao poz.40 0.0 mm.00 4 200.45 86.00 0 0 0 86. gore r. Obraĉun po m¹ postavljene maske. Ţlijeb je presjeka 28×10 cm.5 do 0. Vezano na izradu maske iz poz. Ţlijeb izvesti s uzduţnim nagibom 0.š. Ţlijeb je dilatiran tako da max. Komplet s pocinĉanim nosaĉima na razmaku 80 cm.45 95.00 0 200. dole r.154.00 70 95.454. vertikalno r.052.45 95.3 m¹. a. 1. Obraĉun po m¹ izvedenog horizontalnog sanduĉastog ţlijeba.154. samo po kosini. Izvedba horizontalnog sanduĉastog ţlijeba Izvedba horizontalnog sanduĉastog ţlijeba krovne vode od pocinĉanog lima 0.90 17.

295.10. dim.5 mm. Opšav limom na izlazu Opšav limom /kao poz.00 0 409.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 13.65 0.[219] . Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. kom 86 409. Obraĉun po m¹ izvedenog opšava.00 122 81. Obraĉun po kom izvedenog opšava. Razv. Obraĉun po kom izvedenog opšava.80 0. PredviĊene dim. samo veza naplatna kućica – nadstrešnica /promjera 40 cm/.20 582.00 86 409. 45212-400-4474/2008.40 16. 30×20 cm i s visinom 40 cm. Obraĉun po kom izvedenog opšava.20 382. duţina 220 cm.90 0. U cijeni prilagodbe profilaciji pokrovnog lima. Montaţa limenog "lonca" Izrada i montaţa limenog “LONCA” na spoju limenog ţlijeba i odvodne cijevi.70 11.991.50 35.5 mm.20 0.65 3.80 0.š.65 3.40 22. U cijeni prilagodbe profilaciji pokrovnog lima. Obraĉun po kom izvedenog labuĊeg vrata.948.00 0 291.90 9.00 0 163. su putem lukova s R min. Razvijena duţina 440 cm.146.00 0 127.00 175 127.20 48.048.20 48. = 200 mm. 50×50 cm.90 9. Spoj limene vertikale i lonca izvesti tako da isti moţe posluţiti za reviziju i ĉišćenje lonca i vertikale.217.991.80 1. Obraĉun po m¹ izvedenog opšava.00 12. Svi prelazi vertikale na horizontalu i sl. m¹ 240 200. U cijeni prikljuĉak na gornju horizontalu i na donji revizioni lonac. 0.00 1 382.00 409.40 22. 20. U cijeni izvedba i prikljuĉak “LABUĐEG VRATA” istog promjera kao ţlijeb.2008.20 0.948. širina 50 cm.00 0 382. Razv. god. a dole ø 133 mm tj.40 163. 4a. kom 2 291.60 163.521. od 16. 1/ uz izlaze na krov. Svj.70 195. kom 18 163.40 0.ms_office Strana: 63.80 15.00 127. Gore izvesti otvor ø 120 mm za spoj na vertikalu. otvora 74×74 cm.90 0. konstrukciju.20 382.20 0.521. Debljina lima 0. Obraĉun po kom izvedenog opšava. Opšav kod montaţe rasvjetnih tijela Izrezivanje i pripasivanje lima na podgledu prilikom montaţe upuštenih rasvjetnih tijela s izradom opšava kao u poz. U obliku L 25/25 mm.00 18 163.20 382.00 17.xls. Obraĉun po kom opšava kod montaţe rasvjetnih tijela. Obraĉun po kom montiranog limenog "lonca" Opšav limom na sudaru podgleda Opšav limom kao u poz. vel. kom 1 382. Opšav uz svjetlosne trake Opšav limom /kao poz.20 0.20 0.50 35.20 0. 1 /samo ravni/ na sudaru podgleda i ţiĉanog pletera.20 14.00 2 291.80 2.80 81. m¹ 122 81. “LONAC” je tl. širina 50 cm.00 13.80 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Izvedba labuĊeg vrata Izvedba i montaţa vertikalnog labuĊeg vrata.146. 1/ uz svjetlosne trake. 6 cm. U cijeni obujmice za vješanje na ĉel.80 2. m¹ 175 127.50 0.217.40 291.50 0. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 9.00 0 81. Lim je savijen pod 90° s r.00 200.55 mm i s promjerom ø 120 mm. Sve od pocinĉanog lima 0.00 240 200.20 582.00 0 195.295.montira se nakon postavljenih semafora i promjenjivih znakova. Prodor za antenu Doplata za izradu opšava na prodoru antene kroz krov.00 18 195. Dolazi . Opšav nakon montaţe semafora Izrada opšava od lima kao pokrov deblj.00 7 163.65 0. rukavac za spoj na ĉeliĉnu odvodnu cijev.80 0. Montaţa limene cijevi Sve isto kao poz.60 98348485.80 1. te na sudaru podgleda i opšava iz poz.40 0.048.40 10. kom 7 163.00 0 200.00 0 163. kom 18 195.

25 Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 0. Dobava drvenih gredica Dobava.829.ms_office Strana: 64.33 0.05 5. Sastavljena je od srednjih elemenata duţine 130 cm i krajnjih elemenata promjenjive duţine.455. m¹ 112 37. kom 12 97. Dolazi daska deblj.00 0. Montaţa krovne svjetlosne trake Dobava. Obraĉun po m¹ izvedenog dašĉanog korita. Redni broj VI. Ugradba pocinĉanim ĉeliĉnim vijcima. Ukupna duţina jedne trake je 5. 2.00 Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.829.64 VIII.00 48 1. s razv. dorada.530. traka je korisne vel. klase.628. UGOVORNI TROŠKOVNIK br.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Obraĉun po kom izvedene dilatacije svijetlosnih traka.70 0.24 97. transport na montaţu i montaţa krovne svjetlosne trake od 1-strukog akrilnog mlijeĉnog stakla. UKUPNO: m¹ 48 1.00 112 52.podloge za postavu horizontalnog ţlijeba.33 0. U cijeni doplata za izradu i montaţu srednjih sljemenskih i krajnjih završnih elemenata prilagoĊenih nagibu pokrova.70 0. 1. 1. 4. Isporuĉuje se bez nastavnog vijenca. 1.33 73.25 RADOVI SA SVJETLOSNIM TRAKAMA VII. izrada i montaţa drvenih gredica za naknadnu montaţu svjetlosnih traka.00 0.00 112 37.70 1. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere POKRIVAĈKI I LIMARSKI RADOVI UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena 721.60 52. U cijeni dobava i postava 1 sloja krovne ljepenke s gornje strane. širinom 70 cm i s podmetaĉima za postizanje nagiba ţlijeba.215.60 2. L = 150 cm s vanjskom širinom = 170 cm. Montira se na dodatni nosaĉ od HOP C profila /obuhvaćeno u brav.628.2008.5 cm od mekog drva II. od 16.00 Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 721.045.05 0.05 5.215.10.68 10.00 0. Obraĉun po m¹ izvedene svjetlosne trake Izrada i montaţa dilatacije svjetlosnih traka Izrada i montaţa dilatacije svjetlosnih traka iz poz.28 IX.[219] .84 1.xls. Izrada dašĉanog korita Izrada i montaţa dašĉanog korita .40 74. Dolazi gredica 8×5 cm impregnirana 2-kratno.64 4. god.516. LIĈILAĈKI RADOVI 98348485.00 0 52.530.045.516.530.172.7 m¹. 1.00 0 37.28 37.00 12 97.172. U cijeni dobava i postava bitumenske “IZO” trake širine 60 mm.84 2.00 0. TESARSKI RADOVI UKUPNO: m¹ 112 52.40 74. Ista dolazi na sudaru drveta s ĉelikom.00 0 1.05 0.00 0 97.64 0.530.68 10. Postava putem pocinĉanih vijaka na donji ĉeliĉni “C” profil. RADOVI SA SVJETLOS.33 73. TRAK.24 TESARSKI RADOVI VIII.70 VII.455. Obraĉun po m¹ izvedenih drvenih gredica. radovima/.64 0. 45212-400-4474/2008.

Obraĉun po m² liĉene površine.04 IX.00 0. Obraĉun po m² liĉene konstrukcije. ţuto Liĉenje podnoţja stupa Liĉenje podnoţja ĉeliĉnog stupa u visini 50 cm CRNOM BOJOM /na bazi bitumena/ otpornom na atmosferilije. m² 3350 48.25 0.09 REKAPITULACIJA V.72 36. Obraĉun po m² liĉene površine. plavo b.406. Obraĉun po m² liĉene površine. Popravak bojom limene maske Liĉenje .[219] .373. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije.34 721.00 135 48. /Napomena: liĉe se okviri s ţiĉanim pleterom na podgledu/. Obraĉunato u ĉeliĉnoj konstr.52 41. popravak temeljnog premaza i završno liĉenje /2-bojno/ ĉeliĉnih stupova koji se izvode na slijedeći naĉin: Nanošenje dva zaštitna sloja na konstr.64 34.00 70 36. popravak temeljnog premaza i završno liĉenje krovne ĉeliĉne glavne i sekundarne konstrukcije koja se izraĊuje na slijedeći naĉin: Ĉišćenje i popravak zaštitnog temeljnog premaza.64 41.2008. gorivo i sl.00 0 48. od 16. /Izvodi se samo u koliko isporuĉeni lim nije obojen bojom RAL 9002 .05 0. Završno liĉenje konstrukcije Nabava materijala.80 36.486. 2. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Završno liĉenje Nabava materijala. m² m² 840 280 41.64 0.50 3.00 150 36. 2kratno. ČELIČNA KONSTRUKCIJA POKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI 2.00 0 36. bojom po izboru projektanta. Liĉenje nekonstruktivnih elemenata Sve isto kao poz.406.05 0. Popravak liĉenja Isto kao poz.64 41.05 6.64 41. Obraĉun po m² liĉene površine.486.516. 2.00 223.72 6.60 11.418.04 2. 5.00 0.05 6.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.516. 45212-400-4474/2008. Boja kao podgled.659. vertikalne limene maske naokolo nadstrešnice. Izvodi se 2-kratno nakon montaţe maske. a prema opisu pod poz.04 648.BIJELO/.00 0.20 41.967.20 4. 2-kratno.00 223.00 0 36.05 160.05 160.34 721. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.977. Podnoţje stupa u visini 50 cm obojiti u crno.10. Obraĉun po m² liĉene površine.00 0 48.04 2. LIĈILAĈKI RADOVI UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.64 0.00 3350 48.977.05 0.00 0.373.09 36. m² 150 36. m² 18 36.967.04 0. m² 135 48.60 11.64 749.64 41.00 18 36. samo podgled vidljive limarije: horizontalni i vertikalni ţlijebovi.522.00 840 280 41.80 7.463.50 48. Popravak liĉenja Liĉenje popravak podgleda pokrovnog profiliranog lima bojama po izboru projektanta.64 0.00 2.418. Završno liĉenje se predviĊa epoksidnim bojama i to 3-kratni premaz u boji po izboru projektanta.04 0. Izvodi se samo na manjim oštećenjima.75 48.00 0.04 5. VI.04 648. m² 70 36.00 0 36.00 0.04 0.00 0 0 41.00 18 41.75 2. antikoro-zivnim sredstvom.04 0.00 0 41. god.04 0. Završno bojanje konstrukcije predviĊa se bojama na bazi epoksida.popravak bojom kao poz.522.52 5.64 34. 5.xls. Obraĉun po m² liĉene površine. 1. m² 18 41. a.25 98348485.00 0.05 0.463.64 0. samo liĉenje nekonstruktivnih elemenata.659.ms_office Strana: 65.04 0.64 749.

00 1.10. od 16. 4.003. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.00 0.322.28 223. A.01 0.22 0. 3.418.762. Iskop se obavlja 95% strojno.00 0 0. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60o ili koristiti razupiranje. nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju.071.00 0 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. kao i sve ostalo potrebno za dovršenje cijele stavke.00 0 3.[219] .2008.403.00 0. Iskop dubine do 200 cm Iskop za temeljne ĉašice i temelje grede u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom temeljnom tlu kategorije C.00 456.00 3.00 0.628.071. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto.859.403. Dubina iskopa je do 200 cm. paušal 1 3.00 0.00 0. GRAĐEVINSKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI ČELIČNA NADSTREŠNICA UKUPNO: 456.403. samo dubine preko 200 cm.20 REKAPITULACIJA A.071.24 10.24 10.00 10 23.00 0. Iskopani materijal deponirati na udaljenosti 25 m¹ jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja.22 232.403.690.00 0 23.00 0.045.00 Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0. tj.003.00 3.00 3. RADOVI SA SVJETLOSNIM TRAKAMA VIII.22 232.071.28 223.003.22 0. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm.00 0.xls. Jedinična cijena Ukupna cijena 74. god. B. m³ 100 23.09 3.762. m³ 10 23.00 0. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹.00 2.003.045.00 3. 0. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar.859.22 0.22 2.003. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa svake strane konstruktivnog elementa minimalno za 50 cm.00 0. Svi obraĉuni za iskop.22 0. Za plato je predviĊen samo osnovni nasip bez tampona i asfalta. LIČILAČKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: B.ms_office Strana: 66. 45212-400-4474/2008.20 3.00 0. Obraĉun paušalno.00 23.09 3. Odnosi se na produbljenje iskopa za monolitne temeljne stope u sluĉaju da tlo nema propisanu nosivost.00 0.81 3.20 Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 0.322.00 0 23.00 0.20 3.00 0.628.00 Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 74..003. a 5% ruĉno.01 NADSTREŠNICA PARKIRALIŠTA GRAĐEVINSKI RADOVI ZEMLJANI RADOVI OPĆENITO: Iskop humusnog materijala i osnovni nasip obuhvaćeni su u Projektu prometnica za trasu ceste na kojoj se nalazi CP.00 0.22 2.20 23. postavljanje i odrţavanje iskolĉenih oznaka od poĉetka radova do predaje svih radova investitoru. TESARSKI RADOVI IX.418.81 3. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.00 1 3. Iskop dubine preko 200 cm Sve isto kao stavka 2.00 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Svi iskopi su predviĊeni u zbijenom nasipu od drobljenog kamena. Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na iskolĉenju svih elemenata. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere VII. cca 50 cm ispod gotovog kolnika. I. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal sa modulom zbijenosti Ms = 80 MN/m².20 98348485.00 100 23.690.

48 59. god.05 422.56 4. Beton temelja stupova nadstrešnice C16/20 Dobava i ugradba betona u temeljne stope nadstrešnice parkirališta tlocrtnih dimenzija 300/100 cm.00 0 105.00 19.00 0 0 0 480.22 0. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Beton podloge C12/15 Betoniranje betonske podloge od mršavog betona.00 0. temelja vanjskih blokova.xls.26 75.28 0. 45212-400-4474/2008. a dubina iznosi 60 cm.00 6 422. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. armirano-betonskog instalacionog kanala izmeĊu kontrole naplate i naplatnih kućica.835. Obraĉun po komadu ugraĊenog betona u ĉašice. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dopremu materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹.10. tj.266. trakastih temelja i greda (ukljuĉivo zatrpavanje eventualnog produbljenja ispod temelja).00 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.5 422.22 961.56 4.40 480.00 0 19. Beton projektiranog sastava klase C16/20.71 317. biojame. zaštitnih blokova ispred naplatnih kućica.48 59. te nasipavanje.5 422. m³ 50 19.[219] . 317.82 0. 1.00 0 422. m³ 3 105. okana naplatnih kućica.82 0.13 6.835.536. okana odvodnje i ostalih raznih okana.33 105. razastiranje i planiranje ispod temeljnih stopa. okana elektroinstalacija.00 0.92 98348485. temelja treptaĉa. Nasipavanje i zbijanje obavljeti u slojevima debljine 30 cm mjereno u zbijenom stanju.33 II.22 0.71 I.00 5. Sloj ĉistoće Dobava i ugradba fino drobljenog kamenog materijala ili šljunka (sloj ĉistoće).00 2.ms_office Strana: 67.71 0.05 2. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju.72 376.057. Beton projektiranog sastava.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.2008.22 961.50 cm ispod kote budućeg kolnika.92 422. ispod temelja ĉeliĉne nadstrešnice klase C12/15 debljine d = 10 cm.00 0.72 376. Tlocrtne dimenzije ĉašice za zalijevanje su 25×25 cm.057.71 0.00 0.00 22 72 5 480. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Nasipavanje debljine 20 do 30 cm Nasipavanje iskopanim materijalom (kamena sitneţ) bez primjesa humusa.28 10. gline ili sliĉno naokolo izvedenih trakastih temelja i temeljnih stopa.536. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju. a do kote .82 2.48 59.82 0. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju debljine 10 cm. temenja blokova i raznih okana.28 0.40 3. m³ m² kom 22 72 5 480.00 3 105.570.48 59.570.82 1.82 0.13 6.82 2. Ms = 80 do 100 KN/m².00 0. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 4.26 75.26 75. od 16. kom 6 422.82 1.266.00 50 19. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou.00 0 422. instalacionog kanala.28 10. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.26 75. m³ 2. a) beton b) dašĉana oplata c) oplata ĉašica Sitnozrnati beton za zalijevanje C25/30 Dobava i ugradba betona nakon ugradnje ĉeliĉnih stupova nadstrešnice parkirališta sa sitnozrnatim betonom klase C25/30.

Zaštitni blok je tlocrtnih dimenzija 40×40 cm.24 IV.00 10 10 44.90 582.xls. god.59 58.44 IV. razne zaštite i sl.00 0.00 0 0 480.liĉilaĉke radove.[219] . Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Pokretna ĉeliĉna skela Dobava. 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente. Ostali zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom. 440. Izvodi se u glatkoj ĉetverostranoj oplati.24 445. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova.00 0.777.00 0. Visina skele iznosi cca 4.80 480.48 59.81 0.00 0.00 32.00 0. b) mreţasta armatura MAG-500 UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 4. ZIDARSKI RADOVI OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal.48 59.65 0.00 0. Beton projektiranog sastava. Armatura je iskazana u posebnoj stavci. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.896.26 1.00 2. Armatura mora biti ĉista od hrĊe i svih masnoća.81 0. sidra.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. od 16. kg kg 1600 6.44 440.44 0. te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorniĉkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom.00 0 1600 0.00 1. izrada i demontaţa skele nakon dovršenja svih radova.00 0.20 1.00 0 0. izrada i postava betonskog ţeljeza prema Izvedbenom projektu armature.201.10.00 0.59 58.00 0.201. kom 1 440. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: 0. rad. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika. Odnosi se na rad u visokim prostorima (ĉeliĉna nadstrešnica). UKUPNO TESARSKI RADOVI: 0. Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete.44 440.26 0.00 0. transporte. obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu. sati sati 10 10 44.40 1.028.44 440.5 30 480.896. TESARSKI RADOVI OPĆENITO: Oplata svih betonskih i armirano-betonskih elemenata ukljuĉena je u jediniĉne cijenu istih i prikazana kroz betonske i armiranobetonske radove.26 0. savijanje.00 0. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ravnanje.30 44. m³ m² 2.00 0 440.028.2008.682.00 6. 45212-400-4474/2008. a) beton b) glatka oplata Armatura Dobava.44 0.682.59 58.00 0 0.00 0 0 0.00 1 440.59 58.00 6. Nosive i pregradne zidove takoĊer je potrevno povezati preklapanjem opeke.48 59.00 0.00 10.00 6. te otprema pokretne ĉeliĉno-drvene skele za bravarske i soboslikarsko .00 0 0.90 582.20 1.26 1. 445.00 0.24 0.00 0 0 44.777.00 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Beton oko ĉeliĉnog stupa C25/30 Dobava i ugradba betona.81 II.24 0.48 59.00 0 0.80 5. sjeĉenje. a visine 40 cm i to cca 10 cm ispod gornje kote kolnika.5 m¹.30 98348485. 10.00 32. Obraĉun po kom izvedene skele.65 III.00 0.00 0.81 0.5 30 480.00 0.ms_office Strana: 68. Obraĉun po kg ugraĊene armature. klase C25/30.44 III.44 440. u zaštitni dio oko ĉeliĉnog stupa nakon izvedenog zalijevanja. alat.40 1.00 0.00 1.

00 42 10 86. ĉeliĉnog.10.50 3.630. Lim se odgovarajućim inox vijcima. Obraĉun po m¹ izraĊenog opšava.00 0.941.00 0. m¹ m¹ 42 10 86.2008.[219] . a plastificirani lim nerĊajućim vijcima i zakovicama. Boju lima odrediti će projektant iz vaţećih RAL boja. god.052. U limu maske treba ostaviti otvore za dinamiĉku hignalizaciju oko koje treba napraviti opĉav. spone za vezu s donjom konstrukcijom kao i krovne ljepenke na dodirnim mjestima s ostalim materijalima.8 mm.60 0.50 7.8 mm i visine profilacije cca 55 mm.45 95. a vidljivi opšavi i maske su od pocinĉanog. Pokrov od lima a) lim debljine 0.55 3.00 0.00 2. Obraĉun po m² izvedenog opšava. UgraĊuje se na potkonstrukciju vijĉanjem. Maska je na boĉnim stranicama konstantne visine. Razvijena širina lima iznosi cca 30 cm.00 0 227.00 0. od 16.55 0. Sve limarske izraĊevine izvode se od ĉeliĉnog pocinĉanog lima debljine 0. prilagodba sljemenjacima i uvalama.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.630. 45212-400-4474/2008.45 95. sav spojni i vezni materijal.8 mm. dobava osnovnog i spojnog materijala.00 0.00 0.50 98348485.8 mm Obraĉun po m² izvedenog pokrova. Na ĉeliĉnu podkonstrukciju nalijepiti bitumeniziranu samoljepivu traku za odvajanje lima i ĉelika. kao i sav ostali pripadajući alat.50 227.00 0 0 86. plastificiranog lima debljine 0. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno. U jediniĉnu cijenu ulazi dobava i postava lima.xls.00 0. Opšav vanjske vertikalne maske Dobava materijala i izrada obostranog opšava vanjske vertikalne maske.941.60 31. Lim je ĉeliĉni pocinĉani i plastificirani ravni lim. Upotrijebiti ravni ĉeliĉni pocinĉani i plastificirani lim boje i debljine kao pokrov.60 31.00 0.00 135 236.8 mm.00 0 0. izrada u radionici. a) horizontalni opšav b) opšav po kosini Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.00 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere KROVOPOKRIVAĈKI RADOVI OPĆENITO Pokrivanje kompletnog krova ĉeliĉne nadstrešnica pokrovom od ĉeliĉnog.55 0. Pocinĉani lim se meĊusobno spaja lemljenjem. skela. bitumenizirane samoljepive spuţvaste trake na mjestima dodira ili sudara s drugim materijalom.ms_office Strana: 69.00 1. U cijeni: uzimanje mjera na licu mjesta. svi transporti i sl. m² 31 227.00 236.00 0 0. sa plastiĉnom podloškom. Redni broj V.50 0. profiliranog debljine 0. Lim je tvorniĉki pocinĉan i plastificiran s obje strane. Obraĉun po m² izraĊenog krova.00 0 0.00 0 236. kao i sav originalni spojni i potrošni materijal. radne skele.50 0.00 31 227. m² 135 236.45 95.90 955.50 86. Krov se izvodi kao jednostrešni u blagom nagibu od cca 6° stupnjeva. Debljina lima iznosi 0. UGOVORNI TROŠKOVNIK br.90 955. Kvaliteta lima prema naprijed navedenom opisu.052. Opšav na sudaru maske i gornjeg pokrovnog lima Dobava materijala i izvedba opšava na sudaru maske i gornjeg pokrovnog lima na ĉeliĉnoj nadstrešnici.00 0 0.55 3. fiksiraju na donji ĉeliĉni UPE 160 profil pomoću 4 samobušeća i samourezujuća vijka. plastificiranog.60 0.45 95. transport i montaţa na gradilištu.50 7.

detaljima.33 32. te dvokratnu antikorozivnu zaštitu bojom na bazi epoksida. Upotrijebiti ravni plastificirani aluminijski lim boje i debljine 0.40 48.495. VI.10.[219] .02 OBRTNIĈKI RADOVI ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA NADSTREŠNICA OPĆENITO: Ĉeliĉna konstrukcija se izvodi prema priloţenim shemama. Kompletnu radioniĉku dokumentaciju za ĉeliĉnu nadstrešnicu duţan je napraviti izvoditelj radova i dostaviti je projektantu na ovjeru.00 0. te montaţu svih konstruktivnih elemenata na licu mjesta. ĉišćenje od hrĊe pjeskarenjem.30 89.00 0.00 0 0.835. alat. Montaţa se obavlja prema montaţnom projektu. Stupovi ĉine kut od 87°. 4.00 0.30 48.00 0. transport.00 0.028.075.xls.00 52 86.00 0. uputama statiĉara i prema radioniĉkoj dokumentaciji. Ĉeliĉna konstrukcija se izvodi iznad parkirališta cestarinskog prolaza. od 16.00 0. Razvijena širina lima iznosi cca 30 cm. osnovni i spojni materijal.075.495. A. III.00 98348485. izradu radioniĉke dokumentacije.682.00 0 86.30 89.00 0. UKUPNO KROVOPOKRIVAĈKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 4. 45212-400-4474/2008.8 mm. V.00 0.00 0.00 0.45 4.00 0 0. 0.30 86.00 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.835. god.075.40 48.44 1. koju je duţan izraditi izvoĊaĉ ĉeliĉne konstrukcije. Oko ĉeliĉne nadstrešnice je maska obuĉena sa obojenim limom. m¹ 52 86.2008.682.00 0.062.30 REKAPITULACIJA I.65 440. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sav rad.00 0 0.00 0. Oslanja se na stupove od ĉeliĉnih cijevi promjera 168.00 0.44 1. Ĉeliĉna nadstrešnica je projektirana s jednostrešnim padom. Sva montaţa na gradilištu obavlja se pomoću vijaka.ĉeliĉne rešetke. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Opšav na sudaru maske i donjeg limenog podgleda Dobava materijala i izvedba opšava na sudaru maske i donjeg limenog podgleda na ĉeliĉnoj nadstrešnici.00 0.00 0. Obraĉun po m¹ izraĊenog opšava. II.30 48.00 0 0.00 0. te revidentu na reviziju prije poĉetka izvoĊenja radova.65 440.028.00 0.ms_office Strana: 70.33 32. statiĉkom raĉunu i uputama projektanta. Preko ĉvornih ploĉa na stupove se oslanjaju glavni rešetkasti nosaĉi koji nose sekundarne nosaĉe .45 V.45 0. B.075.00 0. IV. Za pokrov se koristi ĉeliĉni pocinĉani i profilirani plastificirani lim.02 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.45 0. ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI TESARSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: 6. IzvoĊaĉ radova je duţan obaviti izmjeru izvedenih temeljnih ĉaša prije poĉetka radova.3×10 mm.00 6.062.

56 0.56 96. odnosno 180 mm..ms_office Strana: 71.2008.00 2. te ju dostaviti na odobrenje projektantu. izrada i montaţa potkonstrukcije za horizontalni ţlijeb. kg 100 16.56 0. UKUPNO ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.00 5800 16. kg 550 16.56 0. Pravokutni profili 50×30 mm dolaze po horizontali gore i dolje. Podkonstrukcija za horizontalni ţljeb Dobava materijala.00 16. Vertikalna maska nadstrešnice Dobava materijala. Ĉeliĉna konstrukcija nadstrešnice je izraĊena od stupova promjera 101. dvokratnu antikorozivnu zaštitu bojom na bazi epoksida. od 16.812.656. Obraĉun po kg izraĊene konstrukcije. izrada i montaţa nosaĉa maske nadstrešnice od pravokutnih profila 50×30×2.00 106.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. glavnih nosaĉa od kvadratnog profila 120×80×5 mm. Visina nosaĉa maske je 430 mm.00 100 16. te ugradbu ĉeliĉnih stupova u već pripremljene temeljne ĉašice koje je izvoditelj radova duţan prethodno geodetski prekontrolirati.00 0.56 0.[219] . 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Ĉeliĉna konstrukcija nadstrešnice Dobava materijala.00 106. Radioniĉku dokumentaciju duţan je izraditi izvoditelj radova.10. izrada.9 mm.56 VI. s pojaĉanjima od plosnog ĉelika debljine 16 mm. Svi spojevi na ĉeliĉnoj konstrukciji su putem varenja i pocinĉanih vijaka s maticama. LIMARSKI RADOVI 98348485.656.56 9.56 0. roţenica UPE 100.00 3. Obraĉun po kg izraĊene konstrukcije. a meĊusobno su povezani vertikalama od plosnog ĉelika na razmaku cca 60 do 70 cm.812.56 96. doprema na gradilište i montaţa kompletne ĉeliĉne konstrukcije za nadstrešnicu izraĊene od ĉelika kvalitete ST37. odnosno prema shemama i detaljima.6 mm i priĉvršćuje se varenjem na roţenicu UPE 100 na razmaku od 60 do 70 cm.108.xls.00 16.00 VII. Ĉeliĉnu konstrukciju izvesti u skladu s projektom i statiĉkim raĉunom.00 0 16.048.00 16. odnosno prema shemama i detaljima.00 0 16.. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Sve ostalo prema opisu iz stavke 19.6 mm i plosnog ĉelika 50×10 mm. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti osnovni i spojni materijal.56 1.048. 1.56 9.00 0. kg 5800 16. Za priĉvršćenje na ĉeliĉnu konstrukciju na istom razmaku dolaze gore i dolje dodatni nastavci od plosnog ĉelika duţine 120 mm. te sa vjetrovnim spregovima od ĉelika promjera 16 mm. ĉišćenje od hrĊe pjeskarenjem.00 550 16. Obraĉun po kg izraĊene konstrukcije. Sve ostalo prema opisu iz stavke 19. Podkonstrukcija je izraĊena od kvadratnog profila 20×20×2. 45212-400-4474/2008. god.00 0 16.108.6×2.56 0.

Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.45 764. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere OPĆENITO: Svi limeni opšavi.00 0. Vertikalni ţlijeb dolazi na objektu ĉeliĉna nadstrešnica na 2 mjesta. god.90 3. Ispod lima potrebno je postaviti bitumeniziranu samoljepivu spuţvastu traku. izrada mandţete.40 172. prikljuĉak vertikalnih oluka u lijevano-ţeljezne cijevi.00 0. tako da se dobije pad ţlijeba prema ispustima od cca 1%. Sve vertikale dolaze sa jedne strane. m¹ kom 26 2 400. horizontalni i vertikalni oluci i sliĉno izvode se od ĉeliĉnog pocinĉanog plastificiranog ravnog lima debljine 0.8 mm.00 0.40 81.00 0.55 86.00 0.45 0.45 0.00 0 0. Duţina snjegobrana je jednaka duţini objekta. Obraĉun po m¹ stvarno ugraĊenog snjegobrana. izradu u radionici.00 26 2 400.40 81. Zajedno sa ţlijebom izvesti i opšav sa unutarnje strane maske u limu kao i završni pokrov.xls.00 8 2 95.70 86. Priĉvršćenje za krov se obavlja s vijcima sa specijalnim kapama za istaku na limu.00 0 0.45 0. a boje je kao i krov. i na objektu kontrole naplate na 1 mjestu. nosaĉe horizontalnih i vertikalnih oluka.10. Sve se izraĊuje od ravnog obojenog lima kao pokrov objekta.40 81.7 mm.90 0. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu materijala.90 10.90 0.45 764. tj.[219] .45 2.00 0. promjenjive visine.45 2. od 16. skelu.410. Horizontalni sanduĉasti ţljeb Izrada i ugradba horizontalnog sanduĉastog ţlijeba širine š = 26 cm od ĉeliĉnog pocinĉanog i plastificiranog lima debljine 0. Snjegobran u popreĉnom presjeku ima oblik cijevi i izraĊen je od ĉeliĉne pocinĉane plastificirane cijevi promjera 40mm.55 86.45 0. straţnja strana objekta kontrole naplate. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu spoja na donju lijevanoţeljeznu cijev. Isto tako u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu i postavu trake od krovne ljepenke na svim dodirnim mjestima lima s betonom ili drugim materijalom.247. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.410.90 10.40 81. upotrebu krana. m¹ 26 86.90 95.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.40 163.2008. a) aluminijski ţlijeb b) rukavac Vertikalni ţljeb promjera 10 cm Izrada i ugradba vertikalnog ţlijeba krovne vode promjera 10 cm. transport i montaţu na gradilištu. a na direktnom spoju s drugom vrstom lima ili metalom treba umetnuti bitumeniziranu spuţvastu samoljepivu mekanu traku.70 98348485. 45212-400-4474/2008. Ukupna razvijena širina lima iznosi cca 160 cm. te izradu labuĊeg vrata i spoj na rukavac horizontalnog ţlijeba.80 2.00 0.247.00 0 86.80 400.ms_office Strana: 72.55 86.00 0 0 95.00 1. Zajedno sa ţlijebom izvodi se podvlaĉenje lima pod pokrovni lima sa obe strane limom cca 50 cm duboko. spojeve horizontalnih i vertikalnih ţlijebova. m¹ kom 8 2 95.40 163.00 26 86. b) labuĊi vrat 50 cm Snjegobran Izrada i montaţa snjegobrana na krovu objekta.00 0 0 400. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu donjeg rukavca promjera 10 cm i duţine 30 cm. Obraĉun po m¹ stvarno izraĊenog ţlijeba i komadu rukavca. LabuĊi vrat je razvijene duţine 50 cm.40 172. izradu i postavu spona na zabatnim opšavima.55 86. Obraĉun po m¹ stvarno izvedenog ţlijeba i komadu labuĊeg vrata i donje mandţete.

a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: 0.80 127.60 0. I. B.098.00 0.00 0.00 0.00 0.20 SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI VIII.00 3 54.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0. Izvodi se u visini cca 50 cm. razne zaštite i sl.60 0.00 0.00 0.00 0. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama.60 163. 5.59 58.759. 1.59 58. sati sati 30 30 44.337.062.02 127. LIMARSKI RADOVI VIII.60 0.00 1.02 NAPLATNE KUĆICE GRAĐEVINSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal. A. rad.02 127.24 1.00 0.261. NepredviĊeni zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom.00 0.833. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti.00 13.833. od 16.00 0.833.00 0.759.00 0.80 7.00 0 0.00 0 0 44.80 7. trostruki premaz epoksidnom bojom.20 7.00 54.00 0.[219] . Redni broj VII.90 98348485.00 0. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika.70 1. 1.00 30 30 44. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere UKUPNO LIMARSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena 13.59 58.812.00 Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0. Bojenje crne bravarije Bojenje crne bravarije i ĉeliĉne konstrukcije bojama na bazi epoksida.00 0.2008.00 13. 45212-400-4474/2008. 106.084.084.00 0.00 2. SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: B.062. Obraĉun prema m² obojene površine.261. GRAĐEVINSKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI NADSTREŠNICA PARKIRALIŠTA UKUPNO: 89. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje kućica.00 216.20 7. transporte.00 Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 13. Doplata za dodatno bojenje crne bravarije Doplata za dvokratno dodatno bojenje podnoţja stupova ĉeliĉne konstrukcije nadstrešnice sa crnom bojom otpornom na atmosferilije.747. kitanje i brušenje eventualnih neravnina.261. sol i gorivo.00 0.00 REKAPITULACIJA A.895.261.24 0.00 216.24 I.60 7.ms_office Strana: 73.00 0.60 VIII.00 0. zaštitu ostalih površina od prljanja. UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI: m² 130 54. Obraĉun po m² obojene površine.24 0.00 0.812.59 58. 4.098.xls.759.00 130 54.20 3.833.00 89. god.337. ČELIČNA KONSTRUKCIJA NADSTREŠNICA VII.70 1.80 REKAPITULACIJA VI. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer.60 0. UGOVORNI TROŠKOVNIK br.60 7.759.00 106.00 0.747.00 0 54. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal.00 0 54. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije.895.80 54.02 0.00 0 0.20 Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 0. alat. m² 3 54.80 127.10. 163.90 44.20 3. sidra. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine.

kućice 330/180 visine 306 cm. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: 3.90 3.00 0 409.50 II. leţajevi i sl. trebaju biti izraĊeni sa maksimalnom preciznošću.00 0. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-CRNA BRAVARIJA: 0.084.90 REKAPITULACIJA I.866.50 2.00 7 409.00 Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 3. god. NAPLATNA KUĆICA OPĆENITO Izrada. A. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti izradu u radionici.[219] .ms_office Strana: 74.00 0. 45212-400-4474/2008. te kompletan spojni i ostali pribor.866.50 0. 0. 2.084. II. Pune stijene su obostrano obloţene aluminijskim obojenim limom debljine 1.00 0.10.00 0. Nosaĉ naplatne kućice je izgraĊen od dva uzduţna HEA 120 profila duţine 290 cm i dva popreĉna HEA 120 profila duţine 210 cm.866.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. od 16.00 0.50 2. U tu svrhu na kućici treba izvesti 4 pomoćna montaţna nosaĉa za prijenos kućice putem dizalice. Na slobodnim krajevima je priĉvršćena ploĉevina dimenzija 20×15 cm debljine 8 mm sa po ĉetiri rupe promjera 15 mm za priĉvršćenje konstrrukcije u betonske stijenke okna naplatne kućice.50 0.00 0.50 III.00 0 0.90 3.00 0. 7 409..00 0. Prije ugradbe bravariju je potrebno dobro oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i odmastiti. Naplatnu kućicu treba izvesti kao montaţni kiosk i treba je u radionici kompletirati (sve osim poda i stropa) i takvu dopremiti na gradilište. Svi okviri imaju ugraĊene pracne za usidrenje.00 0 0. vodilice.084.90 OBRTNIĈKI RADOVI BRAVARSKI RADOVI CRNA BRAVARIJA OPĆENITO: Crna bravarija izraĊena je od NP i HOP vuĉenih profila. Svi pokretni dijelovi. B. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. a svi spojevi su izvedeni putem varenja. dvostruki antikorozivni premaz i montaţu na gradilištu.50 409.00 0.0 mm.00 98348485. te antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida.00 1. Finalizacija je obavezno "PLASTIFIKACIJA". transport na gradilište. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 0. Naplatna kućica treba biti izvedena od aluminijskih tvorniĉki plastificiranih profila kao SCHUECO INTERNATIONAL tip ROYAL HI 75 ili odgovarajući.866. Sve izvesti prema Izvedbenom projektu.084. transport na mjesto ugradbe i montaţa naplatne kućice veliĉine 330×230 cm i visine 306 cm kao i vel.00 Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.xls.00 0 0. ĉišćenje od hrĊe pjeskarenjem.50 2. kom Obraĉun po komadu izraĊenog okvira nosaĉa naplatne kućice.00 0 0.2008.00 0. Ĉeliĉni okvir nosaĉa naplatne kućice Izrada i doprema na gradilište i ugradba ĉeliĉnog okvira nosaĉa naplatne kućice.

Ukupna visina poda je 6 cm. te podešavanje vrata i prozora nakon ugradbe.2 mm na plastificirani aluminijski lim 2 mm. kao i brtvljenje dvokomponentnim trajno elastiĉnim kitom izmeĊu kućice i armirano-betonskog postolja.57 4. god.305. izrada radioniĉkih nacrta. 45212-400-4474/2008.REFLEKTIRAJUĆE i u boji po izboru projektanta.00 0. Ĉeliĉni okvir kućice izvesti od kutnog ĉelika L 80×80×8 mm i kvadratnog presjeka 30×50×3 mm.00 0.00 0.00 0.xls. ugradbu na armiranobetonsko postolje putem metalnih tipli i vijaka.00 0.10. dobavu obojenih elemenata. toplinske izolacije od kamene vune kao Tervol KP80 ili odgovarajuće debljine 80 mm.) mora biti izraĊen od materijala otpornog na koroziju.00 0.ms_office Strana: 75.57 0.00 0 0. Gazište je podna obloga – vodootporna drvena ljepljena kriţna ploĉa debljine 24 mm. Sva ustakljenja su od "IZO" dvostrukog kaljenog stakla 6+6 mm. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad.0 mm. Staklo treba biti kaljeno.00 1. Stijena stropa izraĊena od panela sastavljenog od slijedeĉih slojeva: s donje strane obojeni aluminijski lim 2 mm (obojen podgled). transport. a vodilice trebaju biti od alu profila sa ĉetkom i valjĉićima za lakše kretanje stakala.40 98348485.00 0 0.00 0. montaţu u radionici i na gradilištu. prvoklasni okov.00 0 19. uskladištenje. osnovni i spojni materijal.00 0. zraĉni prostor i pocinĉani lim 1. Na svim dodirnim mjestima ĉelika s pocinĉanim profilima obavezno postaviti samoljepivu bitumeniziranu spuţvastu traku.30 cm.57 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. antikorozivna zaštita vrućim cinĉanjem i montaţa ĉeliĉnog okvira donjeg veliĉine 330×2. kg 220 19. Pune stijene izolirane su panelom (kamena vuna) debljine 35 mm. Ugradba metalnim tiplima za vijke promjera 20 mm. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Sav spojni materijal (vijci i sl. Naplatni šalter izvesti od aluminijskih profila (klizni podizni šalter) ostakljen izo staklom (2-dijelno) s bravicom za zakljuĉavanje.00 0 0.[219] . Okov mora biti pripadajuĉi za aluminijske profile. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0. Specifikacija dolje navedenog materijala odnosi se na 1 kućicu TIP A Donji ĉeliĉni okvir 330×230 cm Dobava. antikorozivnu zaštitu i liĉenje ĉeliĉne konstrukcije.305. Za nosivu konstrukciju kućice priĉvršćene su ploĉice sa ovalnim rupama promjera 16 mm. ustakljenje. orjentacione teţine cca 220 kg.00 0.40 19. izrada.00 0 0. parne brane kao stopair. transport na gradilište.00 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. transport na gradilište. Sva pokretna krila (prozore i vrata) opremiti gumenim brtvama tako da u zatvorenom poloţaju budu nepropusna na kišu i vjetar. Nakon ugradbe postavlja se izolacija . Spušteni strop je raster od PVC rastera maksimalne veliĉine oka 15×15 mm.00 220 19. Sve ostalo prema dogovoru s projektantom i nadzornim inţenjerom.57 4.2008.00 0 0. metalizirano .00 0. Obraĉun po kg konstrukcije.00 0 0. Vijci ugraĊeni fiksno u temelj kontrolne kućice.pod od kaširane kamene vune 6 cm s PVC folijom 0. od 16. prema tehniĉkom opisu i prema priloţenim nacrtima i detaljima.

00 1 4.ms_office Strana: 76.795. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.82 98348485. Aluminijska stijena sa šalterom Ustakljena aluminijska 4-dijelna stijena sa "ŠALTER" oknom i s punim parapetom. transport na gradilište.82 998. Obraĉun po komadu konstrukcije.257. Obraĉun po m¹ punog pojasa.79 8.82 998.892.00 0 2.90 19.648.37 2. izrada.257.79 0.94 1.94 0.648. Aluminijska ustakljena 1-krila vrata 75×281 cm Ustakljena aluminijska 1-krilna vrata svijetle veliĉine 75×281 cm.257. Aluminijska puna kutna stijena Isto kao stavka 7.10. Obraĉun po komadu konstrukcije.85 1. Pokrov od aluminijskog lima 266×166 cm Pokrov kućice je od obojenog aluminijskog lima tlocrtne veliĉine 266×166 cm. od 16. Obraĉun po kg konstrukcije. Odnosi se na poziciju 2. transport na gradilište. Odnosi se na poziciju 3.648.57 0. Obraĉun po kg konstrukcije.795. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Ĉeliĉni vertikalni okvir duţine 280 cm Dobava.57 4.[219] .648.648.79 0.00 0 19. Odnosi se na poziciju 9.57 3.57 0.00 0 2. kom 3 2.00 0 1.795.00 0 124. kom 1 4.795.05 0.046.4.90 4. kom 2 1.795.326.046. kom 1 1.05 0. Obraĉun po komadu konstrukcije.00 1 998.99 4. Gornji izolirani puni pojas Gornji puni pojas izoliran kao parapet. Iznad je otklopno krilo 158×72 cm.10 6.00 170 19. Odnosi se na poziciju 6. 45212-400-4474/2008.19 11. kg 250 19.10 1.648.046.795.00 2 2. izrada. antikorozivna zaštita vrućim cinĉanjem i montaţa ĉeliĉnog okvira gornjeg veliĉine 330×2.795.xls. kom 2 2. Gornji ĉeliĉni obvir 330×230 cm Dobava.00 0 1.6 124.94 1.19 0. samo puna stijena.448.82 0.387.50 3.05 3. Obraĉun po komadu konstrukcije. kom 1 998.00 0 19.00 11.326.5.99 10.85 1.046.99 0.296. kom 1 11. kg 170 19. samo puna stijena.79 5.99 4. Obraĉun po komadu pokrova.. Visina je 45 cm.82 0.99 0.79 0. Konstrukcija je lagana od limenih "Z" profila.00 1 11.387.257. Opremljena sa "STOP" aparatima i rukohvatima. Obraĉun po komadu konstrukcije.6 124.58 2. Aluminijska puna stijena Isto kao stavka 4.648.00 0 11.30 cm i teţine cca 170 kg.79 5.32×162 cm.00 1 1.85 0.046. Obraĉun po komadu konstrukcije..57 0.00 3 2. Aluminijska fiksna kutna stijena 40×281 cm Ustakljena aluminijska 1-dijelna fiksna kutna stijena s punim parapetom veliĉine 40×281 cm.05 3.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.296. Ispod okna je puni parapet visine 78 cm.19 0. Na stijeni je mali posmiĉni šalter veliĉine 45×79 cm ugraĊen u okno veliĉine 90×79 cm.591.19 11. antikorozivna zaštita vrućim cinĉanjem i montaţa ĉeliĉnog vertikalnog okvira (10 kom) duţine 280 cm i teţine cca 250 kg.58 5.648.448. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 2.00 250 19.648.257.257.94 9. Odnosi se na poziciju 7.79 0.892. Aluminijska stijena 40×281 cm Ustakljena aluminijska 1-dijelna fiksna stijena s punim parapetom veliĉine 40×281 cm (staklo 32×162).85 0.50 19. god.648.00 0 4.57 3.591.82 998.37 8.99 4.57 0.00 0 998.57 4.046. Staklo Runut = 28 .19 7. m¹ 11.2008.00 2 1.795.94 1.79 8.26 11.26 124.94 0. Odnosi se na poziciju 1.19 11.

024.399.81 2. Obraĉun po komadu poda.00 11. Vrstu i boju pomiĉnih aluminijskih lemela odreĊuje projektant. m² 7.6 81.15 59.00 28.134.15 59.39 15. gornjeg pocinĉanog lima debljine 1.00 0.34 16.38 0. donjeg aluminijskog lima debljine 2 mm. U cijeni izrada okvira i poklopca u podu svijetle veliĉine 40×40 cm.863. SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI 98348485.47 415.00 28. UKUPNO ZA 1 (JEDNU) KUĆICU TIP A: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 12.938.399. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Toplinska izolacija kamenom vunom kao TERVOL KP80 ili odgovarajuća debljine 8 cm s parnom branom kao Stopair i podgledom od obojenog aluminijskog lima debljine 2 mm tlocrtne veliĉine 220×330 cm.86 1.10.29 III.796.00 0.024.796. kom 1 2.47 0 59. 45212-400-4474/2008.47 415.86 13.399. Gotovi pod od linoleuma 3 mm Završni gotov pod od linoleuma kao DLW 3 mm ili odgovarajući sa kutnim profilom na sudaru sa stijenom.xls. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 289.00 0 81. Obraĉun po komadu kućice. Pod kućice veliĉine 220×330 cm Pod kućice izraĊen od toplinske izolacije od kamene vune kao TERVOL TPT60 ili odgovarajuća debljine 6 cm.1 314.86 1.00 0 289.81 2.38 0.863.00 7.15 0.024.81 0.938.5 mm.6 81.024.47 7 59.29 314.[219] .134.68 3. IV.00 0 1.86 0.00 1 3.2 mm. kom 1 3. te s kutnim limom na sudaru sa stijenom.ms_office Strana: 77. od 16.00 V. Obraĉun po m² poda. Visina je 13 cm i sa oblogom visine 8 cm.00 0. 1.81 0.863.38 IV. Obraĉun po m¹ pojasa.00 1 1. m¹ 11.235. 28.938.399. te izrada 2 kom poklopaca 60×60 cm.024.00 0 3.863. UKUPNO ZA 7 NAPLATNIH KUĆICA: kom ZAŠTITA OD SUNCA Aluminijske pomiĉne lamele na prozorima Dobava i montaţa unutarnjih aluminijskih obojenih pomiĉnih lamela s moguĉnošću podizanja i spuštanja. Obraĉun po m² stvarno montiranih lamela. UKUPNO RADOVI NA ZAŠTITI OD SUNCA: 7 59.399.00 100 289.86 0.00 0.134. Donji puni pojas Donji puni pojas izoliran kao parapet.134.39 0. parne brane kao Stopair ili odgovarajuće debljine 0.68 14.15 941.15 941. Toplinska izolacija kom 1 1.39 2.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.15 0. Veliĉina poda je 220×330 cm.00 0 314.863.68 0.235.39 0.2008.86 1.134.399.39 2. gornju masku i uzice za podizanje.39 2. Spusteni strop od obojenih lamela Spušteni strop od obojenih PVC lamela s rasterom veliĉine 15×15 mm.00 1 2.00 0.00 0 2. Aluminijske lamele dolaze na prozore.938.47 m² 100 289.00 0.34 81.38 28.1 314. te pomoćne konstrukcije od kvadratnih profila presjeka 30×50×3 mm.68 3. Veliĉina spuštenog stropa je 220×320 cm.68 0.47 59. Obraĉun po komadu kućice. god. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav osnovni i spojni materijal.024.68 3.863.134.

xls. svi rubovi ABS traka.00 0.084.043.2008.866.40 117.00 0. V.40 1.19 457.52 1. samo vel.043.00 0.39 7.52 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Bojenje crne bravarije Bojenje crne bravarije i ĉeliĉne konstrukcije bojama na bazi epoksida.00 0. Obraĉun po komadu stola. OPREMA CESTARINSKOG PROLAZA Kancelarijski stol 160×80 cm Izrada i dobava.00 0.521.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. III.92 0.52 98348485.39 V. Obraĉun prema m² obojene površine.729.438.00 7.729.00 0.00 0. 45212-400-4474/2008. 1.938.00 20 1.043.ms_office Strana: 78. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal.00 2. te montaţa kancelarijskog stola veliĉine 160×80 cm sa pripadajućim ormarićem koji se sastoji od tri ladice i umetka za pisaći pribor veliĉine 60×80 cm. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama. kitanje i brušenje eventualnih neravnina. BRAVARSKI RADOVI NAPLATNA KUĆICA ZAŠTITA OD SUNCA SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: 2.043.796. Kancelarijski stol 100×60 cm Kao st.00 3. B.90 454.521.00 0.438.00 0.29 28.866. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer.921. UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.40 7.043.00 0.10.09 6.921.40 1a.644. god.19 REKAPITULACIJA A. m² 60 117.52 0. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine.40 454.00 0.938.92 0. Sve prema shemi i opisu projektanta.796. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.40 7.[219] .00 0. 1. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti.921.644.521.19 457.00 0 1. kom 20 1.40 REKAPITULACIJA II.00 60 117.50 415. trostruki premaz epoksidnom bojom.40 454.00 0.921. B.00 0 117.644.39 0.521. 7.00 0 1.043.521.90 454. IV. GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: SVEUKUPNO: 3.644.00 0.521.52 1. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije. 100×60 cm.50 415.29 28.09 0.00 0.00 1 1. Obraĉun po komadu stola.52 1.084. zaštitu ostalih površina od prljanja.00 0. od 16. Materijal za izradu stola je iveral 30 mm u boji jasena.39 0.92 38.92 38.19 0.00 7. kom 1 1.

Radna stolica za naplatnu kućicu Dobava radne stolice za naplatne kućice kao Tapo ERGONOMIC SOLUTION SERIES VAL ili odgovarajuće.koji je konstruiran tako da omogućava opciju slobodnog ljuljanja stolca i na taj naĉin potiĉe korisnika na tzv.00 kom 10 1. 0. sastav je TREVIRA C. završna obrada baze je krom.00 0 0. ali isto tako ima mogućnost fiksiranja u 6 razliĉitih pozicija.00 0 0. regulacija visine stolca se izvodi pneumatiski pritiskom na ruĉicu mehanizma. Naslon i sjedište: Nasloni sjedište stolca su ergonomski oblikovani i izraĊeni iz jednog dijela. te integriran antischoik sustav koji sprjeĉava naglo udaranje naslona stolca u leĊa korisnika.00 0 0. dinamiĉko sjedenje.00 0 1. radna fotelja FV N D5 RO. 0.00 0.[219] . Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Baza stolca: Baza stolca je izraĊena od savijenih ĉeliĉnih cijevi u obliku petokrake zvijezde na ĉijim se završecima nalaze utori za kotaĉiće ili fiksne stopice. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Radna fotelja Dobava radne stolice kao Tapo ERGONOMIC SOLUTION SERIES VAL ili odgovarajuće. unutarnja konstrukciju ĉini ĉeliĉna ţiĉana jezgra koja je prelivena hladnoljevanom poliuretanskom pjenom optimalne tvroće koja se odlikuje visokom otpornošću na deformaciju oblika.ms_office Strana: 79. D = 52 cm.S.020. takoĊer ima tzv. Kotaĉi: Kotaĉi ovisno o vrsti podloge. TENSION CONTROL koji sluţi za prilagoĊavanje optpora mehanizma tjelesnoj teţini korisnika. TENSION CONTROL koji sluţi za prilagoĊavanje optpora mehanizma tjelesnoj teţini korisnika.00 98348485. Mehanizam: DUET MULTIBLOCK koji je konstruiran tako da omogućava opciju slobodnog ljuljanja stolca i na taj naĉin potiĉe korisnika na tzv.2008.00 10 1. H = 72-80 cm. 100% POLIESTHER. regulacija visine stolca se izvodi pneumatiski pritiskom na ruĉicu mehanizma. takoĊer ima tzv. boja prema izboru projektanta.22 10.020.10. god. dinamiĉko sjedenje.00 0.00 0.xls. te integriran antischoik sustav koji sprjeĉava naglo udaranje naslona stolca u leĊa korisnika. s lijeve i desne strane se nalaze ruĉkice koje su izvedene tako da se moţe izvoditi regulacija stolca.00 0. mehanizam: DUET MULTIBLOCK .202.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.202.00 0.00 0. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 2.00 0 0. 45212-400-4474/2008. Radna fotelja FV N D5 RO. Rukonasloni: Rukonasloni stolca su izraĊeni od visokokvalitetnog integralnog poliuretana i sluţe za potporu ruku tijekom rada na raĉunalu.20 3. Dimenzije: L = 55 cm. ali isto tako ima mogućnost fiksiranja u 6 razliĉitih pozicija. Materijal i završna obrada: Stolac je presvuĉen u visokokvalitetnu tkaninu KING koja se odlikuje visokom otpornosću na habanje i ima svojstvo negorivostim.020.22 0.22 10. od 16. s lijeve i desne strane se nalaze ruĉkice koje su izvedene tako da se moţe izvoditi regulacija stolca.020. gornji dio naslona je fleksibilan i omogućava razgibavanje tijela i kad je stolac u zakoĉenom poloţaju. Rukonasloni: Rukonasloni stolca su izraĊeni od visokokvalitetnog integralnog poliuretana i sluţe za potporu ruku tijekom rada na raĉunalu.20 1. Obraĉun po komadu radne fotelje.22 0.

041. 5. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 100% POLIESTHER. Stol za blagovaonicu 120×60 cm Isto kao st.04 1. Obraĉun po izvedenom kompletu kuhinje.00 1 9.341.04 0.16 7. Obraĉun po komadu blagajne. H = 72-80 cm. Kotaĉi: stopice.921.92 6. dobava i montaţa kuhinjskih elemenata i to: 1.00 0 9. 4.44 0. 6.22 0.33 0.609.020. 120×60 cm. Stolice za blagovaonicu Dobava stolica kao Tapo sa naslonom za potrebe blagovanja. ugradbeni friţider veliĉine 60×180 od 210 l. Kuhinja Izrada.44 0.33 0.60 0.020. Obraĉun po komadu radne stolice.00 0 1. 3. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena kom 7 1. Veliĉina sigurnosne blagajne je 140×120×120 cm.04 1.00 0 235. gornji dio naslona je fleksibilan i omogućava razgibavanje tijela i kad je stolac u zakoĉenom poloţaju.96 1.22 7.141. završno obraĊena u krom.609.609.341.10.00 0 960.00 1 13. Sigurnosna blagajna Dobava i postava sigurnosne blagajne za ĉuvanje priruĉnih blagajni za novac sa 2 kljuĉa. Materijal i završna obrada: Stolac je presvuĉen u visokokvalitetnu tkaninu KING koja se odlikuje visokom otpornosću na habanje i ima svojstvo negorivostim.041. Sjedalo i naslon stolca izraĊeni od polipropilena (PVC) crne. zidni ormarić .[219] .00 0 13. ugradbeni elektriĉni štednjak veliĉine 40×60 cm. D = 52. radna ploha veliĉine 240×60 cm.44 3.00 14 235. kom 14 235. ormarić sa radnom plohom i ladicama veliĉine 60×60.60 98348485. kom 1 9. Obraĉun po komadu stola.00 2 960. kom 2 960.96 0. sastav je TREVIRA C.020. 2.33 13.22 7.96 1.609.60 9.92 960.2008. unutarnja konstrukciju ĉini ĉerliĉna ţiĉana jezgra koja je prelivena hladnoljevanom poliuretanskom pjenom optimalne tvroće koja se odlikuje visokom otpornošću na deformaciju oblika.00 1 1. god.60 9. crnoj ili sivoj obradi.33 5.S.54 1.04 1. Obraĉun po komadu stola. samo vel. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Naslon i sjedište: Nasloni sjedište stolca su ergonomski oblikovani i izraĊeni iz jednog dijela.041.921.00 7 1.44 3. Stol za blagovaonicu 180×80 cm Dobava i postava stola za blagovanje veliĉine 180×80 cm.04 5a. boja prema izboru projektanta.ms_office Strana: 80.341. Obraĉun po komadu stolca. ormarić veliĉine 60×60 cm za smještaj otpada. završna obrada baze je krom.16 235.54 4.341.296.xls.60 0.041. tapecirani u dekorativnu tkaninu iz štof karte (po izboru projektanta). od 16.00 0 1. Dimenzije: L = 55 cm. 5.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.609. sive i bordo boje.96 0.33 13. kom 1 1.22 0. Baza stolca: Baza stolca je izraĊena od savijenih ĉeliĉnih cijevi u obliku petokrake zvijezde na ĉijim se završecima nalaze utori za kotaĉiće ili fiksne stopice.5 elemenata×60 cm.296.341. 45212-400-4474/2008.020. na završecima se nalaze gumeni ĉepovi za zaštitu poda. 7.33 13.04 0.609.041.60 9. Baza stolca izraĊena od ĉeliĉnih cijevi kruţnog profila (4 noge). komplet 1 13.341.041.141. jednodjelni sudoper sa slavinom za toplu i hladnu vodu.

Gornja ploha presvuĉena ultrapasom. dim.52 0.36 0. doprema i montaţa radnog stola prema opisu iz pozicije 1 dimenzija 150×70. za svaku kancelariju. unutra police. kom 4 1.96 960. visine 78 cm.36 3.00 0 1.92 7.36 5.523.00 0 706. sve prema nacrtu i dogovoru sa projektantom. svi rubovi kantirani sa ABS trakom. kom 5 1.687.921. Obraĉun po komadu stola.00 10 360.76 8.52 16.31 19.00 0 3. Arhivski ormar 70×45×180 cm Dobava i postava drvenih arhiviskih ormara veliĉine 70×45×180 cm.52 3.921. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Drveni garderobni ormar 35×55×140 cm Dobava i postava drvenih garderobnih ormara veliĉine 35×55×140 cm.00 1 3.841.84 0.738.96 0. Materijal je iveral 18 mm u bijeloj boji.48 0.04 0.36 0.36 0.921.72 15.761. jednokrilna vrata sa bravicom. doprema i montaţa pulta.92 10.523.36 0. materijal je iveral 18 mm u boji jasena.00 0 1.48 0.776. kom 2 960.ms_office Strana: 81.04 0. kom 28 706.00 0 1.00 2 960.041.00 0 360. sokl.765.92 7.808.96 0.04 18. 140×55×180 cm.52 13.041.841.96 1. unutra polica i šipka za vješalice.96 0.76 0.68 1.84 51.603.76 360.603.36 3.761. Aparat za pitku vodu Dobava i postava aparat za pitku vodu u objektu kontrole naplate.92 0.808. kom 1 960.76 18.80 1.52 3. kom 28 1.841.921.52 0.04 18.68 14.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.523. Sve prema shemi projektanta.2008.[219] .52 3.72 1.96 11. Oglasna ploĉa 60×30 cm Dobava i postava oglasnih ploĉa u naplatnim kućicama veliĉine 60×30 cm. Obraĉun po komadu aparata. Obraĉun po komadu ormara. Okvir je metalni.00 28 1.44 480. boja po izboru projektanta. od 16.96 960. Kancelarijska stolica na kotaĉima Dobava stolica kancelarijskih ili sliĉnih bez rukonaslona na kotaĉiće s automatom za podizanje. svi rubovi kantirani su sa ABS trakom.60 360. kom 3 480. Obraĉun po komadu oglasne ploĉe.76 0.00 4 1.92 960. dvokrilna vrata sa bravicom. Obraĉun po komadu stolice Vješalice za odjeću Dobava metalnih vješalica za odjeću. visine 78 cm.761. Mogućnost spajanja i po vertikali.441.00 18 1. svi rubovi kantirani ABS trakom. Obraĉun po komadu radnog pulta.00 3 480.00 5 1.48 1.00 16 360.00 0 360. unutra police.10.84 0. veliĉine 262×50 cm. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 8.96 960.68 706.523.523.44 12. Obraĉun po komadu ormara. Drveni ormar za spremišta Drveni ormar za spremišta na katu. dvokrilna vrata sa bravicom.31 19.xls.00 0 960.00 0 1.52 1. kom 16 360. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.523.765.571.31 0.96 1.80 17. Obraĉun po komadu. dvokrilna vrata sa bravicom.761.92 0. god.738. sa pripadajućim ormarićem ispod pulta. Kancelarijski ormar sa policama 110×55×180 cm Dobava i postava drvenih kancelarijskih ormara sa policama veliĉine 110×55×180 cm. kom 18 1. kom 1 3.687. radna ploha je panel ploĉa s rubom od tvrdog drva. Oglasna ploĉa 120×120 cm Dobava i postava oglasne ploĉe veliĉine 120×120 cm.00 28 706.041. sokl.60 98348485. Obraĉun po komadu oglasne ploĉe.00 1 960.96 0.00 0 960. 45212-400-4474/2008. Radni stol 150×70 cm Izrada.48 1. Obraĉun po komadu ormara.921.841. materijal je iveral 18 mm u boji jasena.441.776.36 5. Radni pult u prostoriji pretplate 262×50 cm Izrada.921.041.31 0.571. kom 10 360. Obraĉun po komadu ormara.84 51. Sve prema nacrtu i dogovoru sa projektantom.00 0 480.68 9.76 8.

00 Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0. m³ 85 11.055.23 0.00 0.599.32 3.314.314. 1.00 0.930.38 1.21 0.729.599.31 GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI ZA ČCP MRACLIN 1. Ruĉno zatrpavanje Ruĉno zatrpavanje rovova nakon montaţe i ispitivanja cjevovoda. 1.762.21 952.23 13.80 m¹.14 700. OBJEKT KONTROLE NAPLATE INSTALACIONI KANALI.789.22 8.22 8.70 37.85 11.00 0 140.01 216.26 0. najprije slojem pijeska. Temelj debljine 60 do 80 cm.25 140.26 10.762.23 0.00 0 11.22 0.2008.38 1.00 0.930.055.424. s utovarom i istovarom Obraĉun po m³ prevezenog materijala mjereno u sraslom stanju.00 Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 210.859.10 4.070.859.01 216. Nabava. BLOKOVI I BETONSKI KOLNIK ČELIČNA NADSTREŠNICA NADSTREŠNICA PARKIRALIŠTA NAPLATNE KUĆICE OPREMA CESTARINSKOG PROLAZA UKUPNO GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI ZA ČCP MRACLIN: 2.444.50 6. 2. m³ 480 27. Obraĉun po komadu bušotine.5 m¹ izvan objekta.32 3.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Odvoz viška zemlje Odvoz viška zemlje od iskopa rovova kamionom na planirani deponij.00 0 27.20 59.00 0. god. kom 5 140. 2.946.40 4.00 85 11.26 0.00 0. doprema i ugradba pijeska Nabava.02 457. 1. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere UKUPNO OPREMA ČCP-a: Jedinična cijena Ukupna cijena 210. s pravilnim odsjecanjem stranica i planiranjem dna.[219] . INSTALACIJA VODOVODA 98348485.14 0.324.09 210.895.00 0.00 0. Obraĉun po m³ stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta.xls. 5.00 0. od 16.00 45 96.09 210. 3. a onda materijalom od iskopa i to u slojevima od 30 cm sa nabijanjem ruĉnim nabijaĉem Obraĉun po m³ ugraĊenog i zbijenog materijala.00 0.25 2. Bušenje temelja Bušenje temelja graĊevine za prolaz instalacija vodovoda i kanalizacije.314.10 4. m³ 45 96.ms_office Strana: 82.823. 700. Padove izvesti prema kotama iz nacrta. Zemlju odbacivati 1 m¹ od rova.729.22 0.789.895. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. m³ 170 59.50 96. 6.00 0 23.00 2.20 3.10 0. a prosjeĉne dubine 0.60 2.00 0.13 INSTALACIJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZEMLJANI RADOVI Strojni iskop rova Strojni iskop rova za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih instalacija u zemlji III kategorije.26 10.23 13.00 0.31 8.074.823. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: m³ 380 23.14 0. a sve prema nacrtima. 4.31 Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 0.21 952.21 0.40 27.00 170 59.070.00 380 23. Ruĉni iskop rova Ruĉni iskop rova za u zemlji III i IV kategorije za kanalizaciona reviziona okna i sabirnu jamu s pravilnim odsjecanjem stranica. Zemlju odbacivati 1 m¹ od ruba rova.60 m¹ u objektu. doprema i ugradba pijeska za posteljicu debljine 10 cm u rovovima za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih cijevi Obraĉun po m³ ugraĊenog i zbijenog materijala.10 0.946.10.60 23.074.00 5 140. 45212-400-4474/2008.00 480 27.31 8.02 457.00 0.00 0 96.14 1.314. Obraĉun po m³ stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta.70 37.00 0.13 0.324.85 5. Rov je širine 0.00 0 59.424.00 0.00 0.444. a do 1.

45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Nabava.46 0.00 1 1 73.00 36 24 90 48 96.00 0. te izradom zidnih usjeka. doprema i ugradba mjedenog nepovratnog ventila sa obostranim unutarnjim navojem koji se ugraĊuje prije spoja cijevi na bojler. Cijevi koje se polaţu u zemlju. kom DN 32 . doprema i ugradba polietilenskih vodovodnih cijevi Nabava. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih ventila.00 0. 4 4 6 4 20 104. od 16. fazonskim komadima i brtvenim materijalom. Nabava.25 48.05 416.40 182.2 m¹ na posteljicu od pijeska debljine cca 10 cm.12 5. doprema i ugradba mjedenog sigurnosnog ventila Nabava. doprema i ugradba protoĉnih mjedenih ventila Nabava.00 0.46 51.67 64.06 73.60 1. 2 112. Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih pocinĉanih cijevi m¹ – ø 32 mm – ø 25 mm m¹ – ø 20 mm m¹ – ø 15 mm m¹ Nabava.06 73. izoliraju se filcom.12 5.00 0.40 2.10 45.10 45. Cijevi se polaţu u teren na dubinu cca 1.81 384.46 58.66 47. god.00 2. Komplet sa izolacijom obujmicama i sitnim mateijalom.81 0.25 48.65 58.60 350.sa kolom kom DN 20 . s kromiranom kapom i rozetom.06 98348485.00 961.00 0.00 0. – PE ø 40 m¹ Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih cijevi Nabava.00 0 58.91 0.06 73.ms_office Strana: 83.46 0.00 0.88 57.06 0.25 3.67 64. 1 58. doprema i ugradba plastiĉnih polietilenskih vodovodnih cijevi za radni u kompletu sa fazonskim i prelaznim komadima. 1 1 73.88 57.88 57.0 bar.82 112. sa unutarnjim navojem koji se ugraĊuje na bojler.00 0.25 48.00 0 112.91 0.10 76.46 51.00 0 0 0 0 96.podţbukni sa kapom kom DN 15 .AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. doprema i ugradba mjedenog nepovratnog ventila Nabava.10 76.25 3.88 57. kom DN 20 DN 15 kom Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.46 58.67 64.00 1 58. doprema i ugradba ĉeliĉnih pocinĉanih cijevi Nabava.00 0.10 45.66 47.40 182.00 0.05 0.30 12.00 4 4 6 4 20 104.66 47.05 416. Cijevi koje se montiraju u zidne usjeke.kutni sa kapom kom Nabava.00 5. za tlak P=6. Cijevi voĊene vidljivo izolirati izolacijom debljine 19 mm klase B1 i obloţiti sa aluminijskim limom. izoliraju se DEKORADAL trakama. doprema i ugradnja prelaznog komada PE ø 40/DN 32 u kompletu sa elektrospojnicom PE ø 40.10 76. Cijevi za toplu vodu izoliraju se kao i cijevi za hladnu vodu samo sa dva namotaja filca.189.00 0 0 73.60 1.46 6.00 961.00 0.00 104.05 0.65 58.2008.46 51.25 48.10 45.10.00 0. 30 12.00 2 112.06 0.25 0.46 58.00 0 0 0 0 0 104.podţbukni sa kapom kom DN 15 . ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih ventila.91 225.67 64.00 0.00 96. 45212-400-4474/2008. doprema i ugradba ĉeliĉnih pocinĉanih cijevi sa svim fitinzima.91 225. kom DN 32 Nabava. doprema i ugradba mjedenog sigurnosnog ventila na oprugu.sa kolom DN 20 .10 76. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih ventila.66 47.268.845.81 384.00 30 12.00 0.[219] .845.76 205.00 0 12.82 4. 36 24 90 48 96.268.60 350.67 64. doprema i ugradnja prelaznog komada Nabava.46 51.459.76 205.30 3.65 58.459.67 64.00 0.65 58. doprema i ugradba slobodno protoĉnih mjedenih ventila koji se ugraĊuju ispred svakog izljevnog mjesta.81 0.189.25 0. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal komplet Obraĉun po kompletu stvarno ugraĊenog prelaznog komada.40 2.xls.00 0.

12 0.04 36.65 8. u zasunskom oknu.242.76 2.12 0. Ispitivanje instalacije na nepropusnost Ispitivanje instalacije na nepropusnost pod tlakom od 12 bara u trajanju od 12 sati. komplet 1 45.04 0. 15×15 cm s okvirom. Obraĉun po metru stvarno ispitane instalacije.23 98348485. Montiraju se kod glavnog ventila na ulazu u objekt.[219] .00 0. Izrada prikljuĉka vodovoda Izrada prikljuĉka vodovoda na postojeću prirubnicu dimenzije DN 80 mm. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Nabava.-83 i prema zahtjevina N.24 0.242.00 0 45.65 45. INSTALACIJA VODOVODA UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 7.242.65 0. kompaktan ureĊaj za proĉišćavanje sanitarno-fekalnih otpadnih voda za 6 ES što uz ekvivalent stanovnika 3 iznosi 18 osobA. cjevovod dezinficirati vodenom otopinom klora. 1.242.666. doprema i ugradba limenih kromiranih vratašca vel.3. s prethodnim i naknadnim ispiranjem instalacije uz protok vode jednak peterostrukom obujmu vode u instalaciji.666.00 1 36. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.242.23 0. Nabava. INSTALACIJA KANALIZACIJE UreĊaj za biološko proĉišćavanje UreĊaj za biološko proĉišćavanje sanitarnih otpadnih voda INNO-CLEAN EW8. opremljen je kompresorom (zraĉnom pumpom) i potpuno automatskom upravljaĉkom jedinicom. m¹ 228 4.24 11.00 1 45. doprema i montaţa slavine sa holenderom dimenzije DN 20 za prikljuĉak crijeva za polijevanje.65 45.00 0 2. Nakon izvršene uspješne tlaĉne probe i ugradbe armatura kompletan.00 1 2. komplet 2 120.094.00 0 36.65 45. Krajevi cijevi zatvaraju se ĉepovima.04 0.2008. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po kompletu stvarno izraĊenog prikljuĉka. U sklopu ureĊaja predviĊen je i elektro upravljaĉki ormarić. doprema i montaţa slavine sa holenderom Nabava.ms_office Strana: 84.04 36.N.04 10. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih vratašca.00 0.80 0.00 2 120.00 0 36.666. kom 1 36. Izvedba prikljuĉaka na predviĊenI elektriĉnI bojler Izvedba prikljuĉaka na predviĊenI elektriĉni bojler za sanitarnu potrošnu toplu vodu.80 0. 2.00 1 36. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal Obraĉun po kompletu. koncentracije 10 g Cl/m³ vode u instalaciji. UreĊaj je monolitne izvedbe s jednim spremnikom izraĊenim tehnikom rotacionog lijeva polietilena volumena 6000 litara s lijevano ţeljeznim poklopcima klase B.12 240.23 36.24 120.40 4.xls.40 9.23 36.23 0. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal Obraĉun po kompletu stvarno ugraĊenih slavina.76 3.65 0. god.80 1.23 36. od 16.04 36.00 228 4.242. Obraĉun po kompletu postavljenog ureĊaja.666.12 240.342.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.24 19. doprema i ugradba limenih kromiranih vratašca Nabava.00 0 4. Radi na principu SBR (Sequencial Batch Reactor) biološkog tretmana otpadnih voda. ţeljezni X-komad dimenzije DN 80/DN 25. komplet 1 2. UreĊaj je odobren pod brojem DIBt Z-55.094. Ispitivanje se vrši bez montiranih armatura. 45212-400-4474/2008.342.00 0 120.24 0.666. lij. komplet 1 36.24 19.24 2.10.24 2.80 1.666.40/99 zadovoljava propisane uvjete.

16 0. postavljanje i skidanje oplate.82 12.60 221. Obraĉun po metru stvarno ugraĊenih PVC cijevi.89 77.01 9.162.602.00 0 0 0 0 20.68 128. 45212-400-4474/2008.00 0.20 224. Poklopac veliĉine 60×60 cm.00 0. doprema i ugradnja odzraĉnih nastavaka Nabava.00 0.602. Obraĉun po komadu stvarno izraĊenih revizionih okna.00 1 1 224.61 14.40 7.02 88. – ø 100/h=400 mm – ø 70/h=400 mm Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 2.00 10 10 50 250 20.60 4.00 0.486.00 0. iznutra glazirane cementnim mortom.00 0.41 0.00 0 0 224.50 5. od nabijenog vodonepropusnog betona marke C 16/20.162.22 200. doprema i ugradba kanalizacionih PVC cijevi klase SN8 za vanjsku i temeljnu kanalizaciju i fazonskih komada sa spajanjem na kolĉak. doprema i ugradba kanalizacionih PVC cijevi Nabava.82 12.41 0.962.50 3.40 15. m¹ m¹ m¹ kom 120 80 30 120 221. sa svim potrebnim priborom.20 120. Debljina stijenke i dna je 20 cm. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Izrada vanjskog revizionog okna Izrada vanjskog revizionog okna za kanalizaciju s poklopcem.00 0.22 200.925. Penjalice od betonskog ţeljeza ø 18 mm. kom kom 1 1 224.20 224. a dubine prema nacrtu.89 77.96 2. omjera 1: 2. Brtvljenje izvesti gumenim prstenima.61 14.48 2.471. vel.96 2.xls. sa svim potrebnim priborom. m¹ m¹ m¹ kom 10 10 50 250 20.22 200.22 200.330.68 128.522.962.68 128.20 2. doprema i ugradba polipropilenskih kanalizacionih cijevi i fazonskih komada na kolĉak tipa STILLO .02 88.16 5.522. Na dnu obavezno izvesti kinetu. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0. Ukljuĉivo sav materijal. Poklopac i penjalice premazati resitolom.93 0.20 2.93 0.00 0.471.16 0. 60×60 Nabava.00 0.111.00 0 0 2.20 224.00 0. od 16. god.01 9.01 9.02 88.00 0 0 0 0 221.41 208.10. doprema i ugradba poliprop.00 2 3 2.50 20.10 480.00 0.00 0.925.48 3.61 14.92 6. a) cijevi – ø 300 mm – ø 150 mm – ø 100 mm b) fazonski komadi Nabava. Na mjestima ulaza i izlaza cijevi iz okna ugraditi plastiĉne komade iz tvrdog PVC-a sa gumenom brtvom.93 26.00 0.61 14. kom kom 2 3 2.02 88.16 5.93 26.96 2.20 120.00 0. Poklopci na reprezentativnim površinama moraju biti Elkington Gatic sa gornje strane obraĊeni kao pod oko njih.20 98348485. Brtvljenje izvesti gumenim prstenima.162.89 77. Obraĉun po metru stvarno ugraĊenih kanalizacionih cijevi. a) cijevi – ø 100 mm – ø 70 mm – ø 50 mm b) fazonski komadi Nabava.20 0.20 0.40 15.82 12.82 12.00 0.10 480.2008.962.92 6. kanalizacionih cijevi Nabava.111.22 200.ms_office Strana: 85.486.68 128.[219] .50 3.96 2. Fazonske komade obraĉunati kao duţni metar cijevi. Sve prema nacrtu. Fazonske komade obraĉunati kao duţni metar cijevi.962.01 9.330.22 200.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.PP HT sa apsorpcijom zvuka.41 208.00 120 80 30 120 221. 100×60 vel.doprema i ugradnja odzraĉnih nastavaka od bakrenih cijevi dimenzije: Obraĉun po metru stvarno ugraĊenih odzraĉnih nastavaka.40 7.162.89 77.

12 360. a sve po DIN-u 4033 m¹ Obraĉun po metru ispitivanja kanalizacijske instalacije.45 217.80 7.162.80 54. god. 1.45 0.[219] .05 46.162.00 0 16.242. izvedba betonskih ispusnih glava Nabava materijala. statiĉkim vodenim pretlakom od 500 mbara u trajanju od 30 min.242.24 2.321. kom DN 300 DN 150 kom Nabava. doprema i ugradnja zidnih kromiranih vratašca Nabava.321.00 0. od 16. doprema i ugradba zaokretnog podnog sifona sa maskom od inoxa.05 9. 560×475 mm.00 3 120.242. izvedba betonskih ispusnih glava sa ţabljim poklopcima.484.16 4. 150×150 mm.484.00 2 1 2. INSTALACIJA KANALIZACIJE UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 6.10.00 3.00 0 2. kom 6 464. isplavnom cijevi i maskom i plastiĉne daske s poklopcem.162.46 2.00 0. 4 54.00 120. doprema i ugradba konzolnog WC-a koji se sastoji od konzolne WC školjke. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog WC-a.50 m¹.16 11.36 10. drvena oplata.00 0 0 2.601.00 8.45 0.162. doprema i ugradba keramiĉkog zidnog umivaonika. sa kromiranom stojećum jednoruĉnom mješalicom i kromiranim sifonom.806.76 98348485.00 300 16. Izvedba spoja instalacije oborinske kanalizacije Izvedba spoja instalacije oborinske kanalizacije na predviĊena okna na vanjskoj kanalizaciji.33 0. Keramiĉki zidni umivaonik Nabava. doprema i ugradnja zidnih kromiranih vratašca.00 0 2.40 m¹ i debljine 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.ms_office Strana: 86.02 4. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog zaokretnog podnog kom sifona.601. dim.00 0 464.48 2.601.00 0.806..45 418.02 4. ukljuĉivo sav potreban materijal i sva potrebna graĊevinska pripomoć kom Obraĉun po komadu izvedbe spoja.45 0.46 2.16 4.786.80 4.00 0 120.00 4 2. SANITARNI UREĐAJI I PRIBOR Konzolni WC Nabava.33 9.00 0. vel. Nabava materijala. doprema i ugradba zaokretnog podnog sifona Nabava.16 2.242.00 6 464.xls.601.00 2.162.16 0. Nabava.330.00 0 54.00 9 46.24 2.32 2. kom 4 2. montaţnog zidnog bloka sa vodokotlićem.80 2.330.00 1 2.48 2. 9 46. 200×200 mm Ispitivanje kompletne kanalizacijske instalacije Ispitivanje kompletne kanalizacijske instalacije na nepropusnost.330.76 464.24 2.399. 3 120.32 2. doprema materijala i izgradnja armirano betonske temeljne ploĉe izraĊene od betona C 16/20 za sidrenje ureĊaja za biološko proĉišćavanje sanitarnih otpadnih voda.399.45 0.00 0.33 9. ukljuĉivo sav potreban materijal i sva potrebna graĊevinska pripomoć Obraĉun po komadu izvedenih betonskih ispusnih glava.12 0.45 217. ukljuĉivo armatura.45 418. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Nabava. ukljuĉivo sav potreban montaţni materjal Obraĉn po komadu stvarno izvedenog zidnog umivaonika. 45212-400-4474/2008.2008.601. 2 1 2.330. 1 2.02 0. materijal za sidrenje i sva potrebna graĊevinska pripomoć komplet Obraĉun po kompletu stvarno izraĊene temeljne ploĉe.36 120.162.12 360. 2.24 2.00 0.16 0. 300 16.20×1. sa prikljuĉcima ø 50 mm.786. doprema materijala i izgradnja ab temeljne ploĉe Nabava.46 0.00 16.00 120.33 0.46 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Ploĉa je veliĉine 3.00 0 46.601.02 0.12 0. za pristup do cijevnih ĉistaća na kanalizacionim vertikalama Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih zidnih kromiranih kom vratašca.00 4 54. vel.

00 0 304.10 9.05 0.06 6. doprema i ugradnja zidne kromirane slavine sa holederom.00 0 2. kom 1 600. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 3.46 464.60 600.00 6 128.00 0 464.60 8. NP 10 (sa dva rezervna filtera). Drţaĉ za toaletni papir Nabava.13 768.xls. doprema i ugradnja etaţera.30 1.16 0.32 2. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.06 0. Filter za vodu Nabava.60 0.18 2.06 6. kom 6 300.02 98348485.05 104.30 304.60 600. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene mješalice. doprema i ugradba finog filtera za vodu do 30º C iz mesinga finoće 0. doprema i ugradnja elektriĉnog bojlera sadrţaja V=10 litara (za ugradnju ispod sudopera) u kompletu sa sigurnosnim ventilom na oprugu za tlak pmax=6.96 0. Keramiĉka tuš kada Nabava.30 0.17 1.066.17 1.46 7.30 10. kom 6 168.00 3 2.60 0.17 0.0 bara.17 1.009. kom 2 2.13 768.162.17 0. doprema i ugradnja posude za tekući sapun. Za ispiranje ugraditi infracrveni senzor sa automatikom za ispiranje. Obraĉun po komadu ugraĊenog fitlera za vodu.17 1.30 304.78 12. doprema i ugradba zidnog ogledala dimenzija 600×400 mm. s padom tlaka kod ĉistog filtera 0.30 1. Zidna kromirana slavina Nabava.06 0. Zidno ogledalo Nabava.2008.009. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal.ms_office Strana: 87.162.96 6. kom 6 168. kom 1 304.30 0.00 1 304. doprema i ugradba stojećeg keramiĉkog pisoara sa kromiranom dovodnom i odvodnom armaturom.16 4.00 1 960. 45212-400-4474/2008. kom 2 52.16 4.16 0. Elektriĉni bojler V=10 litara Nabava. Etaţer Nabava.46 0. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal. doprema i ugradnja elektriĉnog bojlera sadrţaja V=100 litara u kompletu sa sigurnosnim ventilom na oprugu za tlak pmax=6.18 4. doprema i montaţa stojeće kromirane jednoruĉne mješalice za sudoper.00 0 600.00 1 464.96 960.46 0. Stojeća kromirana jednoruĉna mješalica Nabava. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog etaţera.13 0. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene slavine.801.46 464.96 0.02 168.05 mm.32 5.162. doprema i ugradba drţaĉa za toaletni papir.00 0 960.[219] .60 600.78 128. od 16. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Stojeći keramiĉki pisoar Nabava. vel.00 2 52.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.0 bara.17 0.324.00 6 168.198.00 0 300. debljine 4 mm.00 6 168.2 bara DN 32. 800×800 mm Elektriĉni bojler V=100 litara Nabava.10.324.96 960. kom 1 464.00 0 2.30 0.30 304.066.00 2 2.46 464. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene tuš kade.02 11.00 6 300. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog drţaĉa.13 0. kom 6 128.96 960.009.066. Posuda za tekući sapun Nabava.02 168.05 0.801.00 1 600.009. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog bojlera. kom 3 2.00 0 168. s brušenim rubovima te svim sitnim montaţnim materijalom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊemog ogledala.066.162.00 0 52.05 104.80 13. god. kom 1 960.17 0.80 300.198. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene posude za tekući sapun.00 0 128. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog bojlera. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog pisoara.30 0.10 52. doprema i ugradnja keramiĉke tuš kade sa kromiranom zidnom jednoruĉnom mješalicom sa šipkom i tušem i sa kromiranom odvodnom armaturom.00 0 168.

33 18.026.337.80 392.05 2.58 4.39 352. ukljuĉivo kontrola preljeva Obraĉun po stvarno izvršenim satima regulacije protoka vode.05 2.337.342.00 1 4.10 0.72 221.580.58 98348485.961.674.20 1.50 48.580. kom kom kom 2 5 7 2.674.580.5 mVS – N=250 W kom Obraĉun po kom stvarno ugraĊene cirkulacione pumpe.02 0.53 STROJARSKE INSTALACIJE GRIJANJE I HLAĐENJE Elektriĉni kotao Elektriĉni toplovodni kotao tolinskog uĉina Q=40 kW u kompletu sa kotlovskom automatikom i svim porebnim priborom komplet Obraĉun po kompletu stvarno ugraĊenog el. sati 50 48. Sklop automatske regulacije Sklop automatske regulacije renomiranog proizvoĊaĉa koji se sastoji od regulacionog ureĊaja i slijedećih elemenata: – regulacioni ureĊaj sa tjednim programom i uklopnim satom – troputni miješajući ventil DN 32 – elektromotorni pogon regulacionog ureĊaja – osjetnik polaznog voda – vanjski osjetnik – daljinski upravljaĉ sa sobnim osjetnikom komplet Obraĉun po komadu postavljenog sistema 2 9.00 0.00 0 96.052.60 1.961.00 0.00 0 48.802.946.675. Nabava protupoţarnih aparata Nabava.45 43. 4. Regulacija protoka vode Regulacija protoka vode na svim ispusnim ventilima i mješalicama.80 392.00 4 96.802. 1 4.00 0.39 352. doprema i ugradba ĉetke za WC sa drţaĉem.342. ZEMLJANI RADOVI INSTALACIJA VODOVODA INSTALACIJA KANALIZACIJE SANITARNI UREĐAJI I PRIBOR INSTALACIJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE UKUPNO: 37.58 0.00 2 2.605.39 352.364.00 0 200.33 0.33 0.00 37. kotla.10 384. doprema i ugradba drţaća za papirnate ruĉnike.25 19.00 0.052.80 43. kom 4 96.58 4. 5.72 REKAPITULACIJA 1.80 392. 2 2.026. god.10 0.02 4.95 2.402.337.04 2.80 43.00 0.53 0.466.35 0. 45212-400-4474/2008.20 1.40 96.00 0 9.33 18.66 9.00 0. slijedećih karakteristika: – G=4. Ĉetka za WC sa drţaĉem Nabava.00 0 4.35 5.80 392.35 0.00 50 48.05 0.00 0.364.00 0.20 0. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog drţaĉa.026.00 0.399.675. 1.05 0.399.675. Drţać za papirnate ruĉnike kom 6 200.72 221. 2.00 0.580.026. od 16.58 0.00 6 200. 2.72 2. 3.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.[219] .00 0.337.00 0.00 0 0 0 2. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal drţaća za papirnate ruĉnike Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene ĉetke.946.580.85 m³/h – H=4.xls. Cirkulaciona pumpa Cirkulaciona pumpa elektronskog tipa kruga centralnog grijanja.39 352.00 0.10.45 43. doprema i postavljanje protupoţarnih aparata na suhi prah. slijedećih veliĉina: Obraĉun po komadu stvarno postavljenog protupoţarnog aparata.201.25 19.40 16.00 0 2.675.ms_office Strana: 88.580.58 4.402.605.04 3.802. 3. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Nabava.20 15.00 2 5 7 2. S-50 kg – na kolicima S-9 kg S-6 kg SANITARNI UREĐAJI I PRIBOR UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 14. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.02 4.60 1.466.802.66 2.76 120.00 0.02 0.50 17.20 200.201.10 384.2008.20 0.35 4.00 2 9.76 120.00 0.95 2. 1.

slijedećih veliĉina: Qgr =2.491.45 31.00 kW (kod sednje brzine) kom Obraĉun po komadu ugraĊenog ventilatorskog konvektora.2008.ms_office Strana: 89. bafer.00 6 86.452.45 0.31 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Zatvorena membranska ekspanziona posuda Zatvorena membranska ekspanziona posuda.20 38.94 86. 1 308. 21 3.321.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.49 0. 7 4. i za temperaturu prostorije tp=20°C članaka Obraĉun po stvarno ugraĊenom broju ĉlanaka.94 140.10.20 3.[219] .452.40 3.0 bar kom Obraĉun po komadu ugraĊenog sigurnosnog ventila. Radijatrski ovijesi i priĉvršĉeni materijal Radijatorski ovijesi i priĉvršĉeni materijal za navedeni tip radijatora Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih ovijesa.xls.00 24 4. sa potrebnom automatikom i zidnim termostatom.49 0.00 0.00 1 78.00 0 3.31 0.29 3. opremljen sa svim potrebnim mjernim.167. god.00 4. za parapetnu ugradnju sa maskom (za naplatne kuĉice). volumena V = 50 litara kom Obraĉun po komadu.78 33. sa troputnim motornim ventilima na strani tople i hladne vode. 45212-400-4474/2008.26 0.491.43 7.20 38.20 0. Ventilatorski konvektori Ventilatorski konvektori za ĉetverocijevni sistem. 54 63.416.31 308.00 12 12 3.00 0. 6 33. sa potrebnom automatikom i zidnim termostatom. sa antivibratorima. kom DN 15 Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 4.416.94 140.904.49 0. Ventilatorski konvektori Ventilatorski konvektori za ĉetverocijevni sistem.904.63 0.00 0 308.31 5. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0 33. kom DN 15 Radijatorska prigušnica Radijatorska prigušnica.00 0.94 0.00 0 78. 24 4.20 3.94 140.49 73.43 78.40 38.00 1 308.20 3.452.49 0.78 98348485.00 54 63.00 0 86.26 3. kom – konzola – priĉvrsnica kom Radijatorski ventil Radijatorski ventil.00 0 63.904. Aluminijski lijevani radijatori Aluminijski lijevani radijatori SOLAR-600.00 96.00 11. sa potrebnom automatikom.491. dimenzije Obraĉun po kom stvarno ugraĊene prigušnice. regulacijskim i komplet sigurnosnim ureĊajima.40 12.904.452.45 0.00 21 3.15 4. Sigurnosni ventil Sigurnosni ventil na oprugu za toplu vodu.63 201. za parapetnu ugradnju sa maskom (za objekt kontrole naplate).43 78. slijedećih dimenzija DN 25 kom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih redukcija.26 0.20 3.00 0 140.00 1 140. za toplu vodu temperatura tw=80/60°C.31 308.15 8. sa troputnim motornim ventilima na strani tople i hladne vode.0 kW.00 kW (kod srednje brzine) Qhl = 5.43 0. toplinskog uĉina cca q=144 w/ĉlanku. sa termostatskom glavom.43 0.50 kW (kod sednje brzine) kom Obraĉun po komadu ugraĊenog ventilatorskog konvektora. od 16.00 0 0 3. dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog ventila.43 78.904.491.00 0.29 9.00 0 4.94 6. Rashladni agregat Rashladni agregat sa dva kruga hlaĊenja (sa dva kompresora). u kompletu sa hidrauliĉkim modulom (cirkulaciona pumpe.49 518. Radijatorske redukcije i ĉepovi Radijatorske redukcije i ĉepovi u kompletu sa brtvama.00 6 33.63 0.94 13.26 3. dimenzije DN 25.904.00 7 4. za pripremu hladne vode temperatura tw=7/12°C. 1 78.00 kW (kod srednje brzine) Qhl =2. slijedećih veliĉina: Qgr = 4. pmax = 3.00 0 4.04 10. 1 140.20 0. 12 12 3.49 518.04 63. sa svim potrebnim senzorima.94 0.63 201.00 96.45 31.49 73.31 308. rashladnog uĉina Qhl = 57. zatvorena membranska ekspanziona posuda i sigurnosni ventil na oprugu).167. 6 86.40 38.321.

00 0 5.24 188.86 229. kom kom kom kom kom 1 1 2 2 8 271.86 229.704.28 21.47 232.93 114. DN 65 DN 50 DN 40 DN 32 DN 25 Odzraĉni lonac Odzraĉni lonac volumena V=2 litre u kompletu sa automatskim odzraĉnim lonĉićem.51 80.72 329.34 212.60 98348485.72 329.44 2.08 244.00 0.08 34.23 0.00 0.64 244.00 0.23 164.61 0.92 637.00 0.13 0.43 2. DN 10 Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 14.10.93 114.00 0.396.690.13 0.633.00 0.306.522.43 0.00 0 0 0 0 0 271.66 40.04 31.24 188.52 1.306.12 440.00 0.38 0.21 140.24 188.43 0.08 244.43 2.00 0.21 140.96 318.29 61. cijevi Cu DN 15×1.47 232.66 40.74 5.00 0.00 20 28.64 1.04 271.51 80.99 257.08 15.08 38.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.99 128.43 0.00 0 34.[219] .04 31.00 6 384.08 17. DN 20 DN 15 Kuglasta slavina Mjedena poniklana kuglasta slavina za hladnu i toplu vodu sa obostranim unutarnjim navojem.72 329.99 128.ms_office Strana: 90.xls.08 0.04 31.43 1. Radijatorska poniklana slavina kom 56 34.72 848. DN 15 Odzraĉni pipac Odzraĉni pipac na kljuĉić. DN 10 Kuglasta slavina Mjedena poniklana kuglasta slavina za hladnu i toplu vodu sa obostranim unutarnjim navojem. slijedećih diemnzija Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene slavine.23 0.04 31.23 329.47 232.44 374.64 1.00 0. 45212-400-4474/2008.38 0.04 20.00 0 0 0 0 0 0 0 336.14 87.76 336.52 1.03 0.93 114.74 16.92 637.00 0 0 0 0 0 244.60 28.2008.00 0.14 87.47 232.21 140.00 0.96 318.00 0 384.64 1.44 30.12 440.23 329. od 16.08 0.00 8 4 18 16 32 11 12 336.00 0.03 560. kom kom 56 56 38.51 80.00 0. slijedećih diemnzija Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene slavine.00 0.99 128.928.13 271.72 329.96 318.00 0.47 232.76 18. Automatski odzraĉni lonĉić Automatski odzraĉni lonĉić dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog lonĉića.152.14 87.522.00 1 1 2 2 8 271.64 1.93 114.66 40.00 0.51 80.973.96 318.00 0.44 374.44 30. kom kom kom kom kom 1 1 2 2 8 244.00 56 56 38.24 188.928.99 257.00 0.396.00 1 1 2 2 8 244.84 2.152.34 212.02 640.633. dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog pipca. kom 34 5.00 0.23 164.03 560.64 19.690.61 0.24 188.38 2.0 mm duljine 5 m¹ i sa kuglastom slavinom dimenzije DN 15 Obraĉun po kompletu odzraĉnog lonca.29 61.00 56 34. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.47 232.43 0.00 0.973.00 0.28 384.00 34 5.43 1. god.34 212.00 0.23 2.14 87.44 2.84 2.704.00 0. slijedeće dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog hvataĉa.99 128.13 271.29 61.02 640.00 0.24 188.00 0. kom 20 28. kom kom kom kom kom kom kom 8 4 18 16 32 11 12 336.61 190.61 190. za prikljuĉenje ventilatorskih konvektora na instalaciju tople i hladne vode. DN 65 DN 50 DN 40 DN 32 DN 25 DN 20 DN 15 Hvataĉ neĉistiĉa Mijedeni hvataĉ neĉistiĉa sa obostranim unutarnjim navojem.00 0 0 38.29 61.21 140.00 0.00 0.00 0. DN 65 DN 50 DN 40 DN 32 DN 25 Nepovratni ventil Mjedeni nepovratni ventil sa obostranim unutarnjim navojem Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog nepovratnog ventila.72 848.44 30.34 212.00 0.38 2.23 164. komplet 6 384.44 30.23 2.66 40.00 0 28.03 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Radijatorska poniklana slavina za praţnjenje u kompletu sa ĉepom dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene slavine.23 164.

40 kom 1200 12.00 0 4.04 0. od 16.03 0.40 25. paušal 1 4.94 132.41 4.00 800 32.804.0 mm ø 44×2.00 4.88 384.01 7.00 90 40 120 360 240 320 120 180 329.004.02 0. Mjedene spojnice kom kom kom kom kom kom kom 16 10 16 24 40 160 180 140.00 0.48 28.60 720. slijedećih dimenzija Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih cijevi.084.004.21 3. – cijevi DN 50 DN 32 Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih fazonskih komada.5 mm DN 25/Cu ø 28×1. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Mjedene spojnice za spoj bakrenih cijevi sa ventilima. god. ø 64×2.40 16.94 84.20 0.549.00 24.00 0.85 40.62 9.624.004.04 480.62 9.00 0. 45212-400-4474/2008.909.94 84.00 0.321.912.01 7.00 0.0 mm DN 50/Cu ø 54×2.0 mm – fitinzi Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog fitinga.00 0.00 0.62 9.934.00 0. u kompletu sa fazonskim komadima (za odvod kondenzata) Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih cijevi.00 0.08 52.0 mm Bakrene tvrde cijevi Bakrene tvrde cijevi u kompletu sa bakrenim fitinzima.506.81 15.04 480.00 4.60 832.83 0.00 0. – cijevi ø 64×2.00 0.92 17.03 0.00 12.2 mm ø 22×1.00 0.00 98348485. nosaĉa za split sistem i nosaĉa za rashladni agregat. obojeno sa dva sloja temeljne boje i dva sloja laka Obraĉun po kg stvarno izraĊenih konzola.94 132.13 120.61 6.934.506. Servisiranje i puštanje u pogon Servisiranje i puštanje u pogon navedene opreme od ovlaštenih firmi Obraĉun paušalno.00 0.72 422.00 432. ukljuĉivo izrada S-sifona Obraĉun po komadu stvarno spojenih odvoda.00 0.48 40.20 1.01 7.0 mm) Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊene toplinske izolacije.804.602.00 0.00 1470 16.00 0.00 2. Plastiĉne kanalizacione cijevi Plastiĉne kanalizacione polipropilenske HT cijevi sa spajanjem na naglavak.80 5.00 0.00 432.00 1 4.40 49.372.83 29.93 262.93 262.00 0.004.41 4.255.00 0.40 1.00 0.00 32.40 1.00 0 12.00 4.693.00 0.40 20.04 32.40 49.66 167.94 132.00 0 0 0 0 0 0 0 0 329.04 32.81 0.00 26.93 262.025. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.94 84.00 0.21 3.66 167.83 0.298.94 132.61 6.66 167.10.298.372.20 16.40 20.88 384.04 0.85 40.00 27. Spajanje odvoda kondenzata Spajanje odvoda kondenzata na postojeću instalaciju kanalizacije.92 17.179.00 8.321.0 mm ø 18×1.00 0.909.00 16 10 16 24 40 160 180 140.04 1.00 4.0 mm DN 40/Cu ø 44×2.00 4.60 720.00 0.0 mm Toplinska izolacija Toplinska izolacija bakrenih cijevi za hladnu i toplu vodu sa toplinskom izolacijom tipa ARMACEL AC debljine 19 mm (za cijevi: ø 64×2.084.37 136.693.0 mm ø 35×1.40 20.00 0.37 136.85 40.2 mm DN 20/Cu ø 22×1.70 10.602.0 mm DN 15/Cu ø 15×1. kg 800 32.549.0 mm ø 15×1.00 0.66 167. od ĉeliĉnih profila.30 1. kom 12 40.00 23.60 832.08 52.80 5.72 422.61 6.ms_office Strana: 91.02 23.04 32.81 15.00 0.00 0.00 2.13 120. slijedećih dimenzija Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih spojnica.004.62 9.93 262.5 mm ø 28×1.0 mm – ø 15×1.21 3. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 22.00 0 32.00 0.00 0.08 52.0 mm DN 32/Cu ø 35×1. m¹ m¹ kom 200 60 260 8.94 84. – fazonski komadi Izrada konzola Izrada konzola. DN 65/Cu ø 64×2.00 0.37 136.[219] .02 0.41 4.00 0 16.0 mm ø 54×2.03 25.13 120.00 0.255.2008.00 0.03 25.81 0.13 120.92 17.0 mm – ø 15×1.61 6.00 12 40.02 23.025. m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ 90 40 120 360 240 320 120 180 329.624.01 7.08 52.04 32.04 1.20 0.20 16.179.00 140.00 200 60 260 8.912.30 1.21 3.00 0 0 0 0 0 0 0 140.00 0 0 0 8.00 0 40.20 1.83 29.40 20.85 40.004.xls.41 4.70 10. m¹ 1470 16.00 1200 12.37 136.40 329.92 17.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0.

.80 0. 800.. komplet Obraĉun po kompletu postavljene sheme GRIJANJE I HLAĐENJE UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 29.00 24.. posuda za sol i automatika za automatski rad pripreme omekšane vode.98 0. za rad kod vanjske temperature do -15°C (za hlaĊenje sobe sa serverima) – ureĊaj sa daljinskim upravljaĉem . rashladnog uĉina Qhl = 3.server soba SPLIT sistem inverter koji se sastoji od vanjske i unutarnje zidne jedinice.ms_office Strana: 92.98 0. 45212-400-4474/2008.98 5.11 0.11 6.00 0..5 kW.00 m¹ – plastiĉna cijev za odvod kondenzata ø 32 mm sa fazonima .80 503.00 0 76. SPLIT sistem .989. kapaciteta Gw=2. Shema i uputstva Izrada sheme za postavu na zid /uramljeno/ u kompletu sa uputstvom za rad.00 1 6.07 272.00 0 68. Punjenje instalacije hladne vode glikolom 500 24.11 0. 1 800. dimenzije ø 12.114.28 68. Manometri Manometri za tlak do 3..357.70 mm .08 608. god.00 0 6.114.989. VENTILACIJA 98348485.989.114.. 8 76.00 1 800.989.989. 12.11 33.11 6.02 0.98 5.80 0.00 0 24. od 16. 12..00 8 76.08 608. 4 68. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.010.07 0...02 12.98 5.00 4 68.00 1 5. 1 6.2008. 1 komplet – bakrena freonska cijev sa izolacijom.08 0.02 0. 12.00 m¹ komplet Obraĉun po kompletu postavljenog sistema Omekšivaĉ vode Omekšivaĉ vode sa radnom i rezervnom posudom sa ionskom masom. dimenzije ø 6.010.00 0 5.00 500 24. Termometri Termometri za otpornost do 100°C kom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog termometra.07 272..00 30.28 32.11 6.114.0 bar kom Obraĉun po komadu stvarno ugrašenog manometra.357.xls.35 mm .07 0..10. 1 kom – spajanje unutarnje i vanjske jedinice sa el.80 1. 12.80 503.64 31.[219] . kabelom .0 m³/h kom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog omekšivaĉa vode.114.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.02 12.64 76.80 2.114..08 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Punjenje instalacije hladne vode sa 30% -tnim glikolom za tempereturu t = -25°C litara Obraĉun po litri stvarno utrošneog glikola.80 800.98 34.00 0 800.00 m¹ – bakrena freonska cijev sa izolacijom.989.80 800.00 0. 1 5.00 m¹ – postolje za montaţu vanjske jedinice izraĊeno od ĉelićnih profila i obojeno sa jednim slojem temeljne boje i sa dva sloja laka .

0. R. twu/twi = 7/12°C.ms_office Strana: 93.. dp =14 kPa pad tlaka na strani vode – sekcija hladnjaka zraka sa eliminatorom kapljica V = 2100 m³/h.ul/R. QHLuk = 24.00 1 19.005.. predviĊena za rad sa 100% svjeţim zrakom.00 0.V. Koeficijent prolaza topline kroz panel iznosi 0.00 0..39 0..AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.xls.005. tzu/tzi = 34/18. 1 kom – Elementi u polju (aplikacija G22-011): Kanalski temperaturni osjetnik (0-10V) TS-9101-8222 (-20/40C) .57 W/m²K.00 0 0.00 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Klima komora Klima komora KK-1 horizontalne izvedbe predviĊena za montaţu na krov hlaĊenja i ventilacije poslovnog prostora u izvedbi s dvostrukim plaštom. nV = 1501 o/min.00 0 19. Nel = 2. remenicama i prijenosnim remenom karakteristika: V =2100 m³/h. Montaţa komore na antivibracijskim gumenim podloškama. 45212-400-4474/2008.00 1 19. 1 kom – Protusmrzavajući termostat tip 270 XTAN-95008 (od -10 do 12 C) komplet sa priborom KIT012N600 .V. Hex=300 Pa.005.005.39 19. Tw1/Tw2=80/60°C) i hladnjakom (Qhl=15 kW. twu/twi = 7/12 °C.V. Unutarnji i vanjski plašt izraĊeni iz pocinĉanog lima.00 0 0. 1 kom – Diferencijalni presostat tip P233A-4-AHC(od 0.00 0 0.39 0.00 0.39 19. twu/twi = 80/60°C.izl = 45%/82%.00 98348485. 1 kom Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.. QHLuk = 12.. dp = 3 kPa pad tlaka na strani vode – sekcija hladnjaka zraka sa eliminatorom kapljica V = 900 m³/h.00 0 0.00 kW.2 kW. tzu/tzi = 34/18.izl = 45%/82%..2008.5°C. od 16.005. podtlaĉni sifon za odvodnju konenzata i gumeni podmetaĉi.00 kW.00 0.ul/R. dp =14 kPa pad tlaka na strani vode – sekcija s tlaĉnim ventilatorom s ugraĊenim jednorzinskim elektromotorom.39 2. Dimenzije klima komore: LxWxH=2750×1215×685(+120) komplet Teţina klima komore: G=324 kg Automatska regulacija klima komore Automatska regulacija klima komore sa toplovodnim grijaĉem (Qgr=24. koja se sastoji od slijedećih elemenata proizvod "Johnson Controls": – Prethodno konfigurirani DDC regulator tip SC-9100-8GEN-1 sa LCD displjejem (aplikacija G22-011) . god.V.5 do 4 mbar) . Ukljuĉivo gumeni podmetaĉi za kanalski razvod.. 0.5 °C. Toplinski i zvuĉno izolirana tvrdom mineralnom vunom debljine sloja 50 mm. 1 kom – Kanalski pasivni NTC K2 temperaturni osjetnik tip TS-91038220 (0/40C) . R.00 kW.[219] . Prigušenje buke kroz panel iznosi 44 dB. Vanjski plašt je zaštićen metodom praškastog lakiranja.00 kW.10.39 19. Klima komora se sastoji od slijedećih elemenata u smjeru strujanja zraka: – elastiĉni spoj – filterska sekcija sa filterom tip F5 klase EU3 – filterska sekcija sa filterom tip F5 klase EU3 – sekcija toplovodnog grijaĉa zraka: Vz = 2100 m³/h. tzu/tzi =-6°C/+30°C. Qg = 24.00 0. Tw1/Tw2=7/12°C).005..

738. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0.00 0.00 98348485.92 3.. 1 kom – Troputni regulacioni ventil hladnjaka NP16 NO 20 kvs=16 tip: VG7802PT (tijelo ventila) . od 16.0 tip: VG7802GT (tijelo ventila) . 1 kom – VA-7152-1001(pogon ventila24V.30 kW Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1 15.738. 45212-400-4474/2008.92 0.0-10V) . god.55 kW – ploĉasti rekuperator – reţim grijanja – uĉinak(ušteda) 4...[219] .00 0 0.738. 220V/50Hz)sa dva krajnja kontakta tip M-9108-AGC-1 .92 0.xls.738..0% – vanjski zrak:V = 750 m³/h (-5°C) – otpadni zrak:V =750 m³/h (20°C) – reţim hlaĊenja – uĉinak 1.0-10V) . toplovodnim grijaĉem.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.. 0.92 15. 1 kom – VA-7152-1001(pogon ventila24V. elektriĉki i funkcionalno ispitan s pripadajućom dokumentacijom. tlaĉnim i odsisnim trobrzinskim ventilatorom proizvod "AERMEC" tip UR 75 W slijedećih tehniĉkih karakteristika: USISNI DIO – filtar klase G3 – odsisni ventilator s unaprijed zakrivljenim lopaticama slijedećih karakteristika: – koliĉina zraka V = 750 m³/h – visina dobave: P = 175 Pa – snaga motora: P = 0.738. 1 kom – Instalacioni pribor za elektromotorni pogon ţaluzina tip M9000-ZK . Ormarić je nadzidne izvedbe. 1 kom – Elektrokomandni ormar automatske regulacije i elemenata elektromotornog pogona komplet s ugraĊenom i oţiĉenom opremom.00 0.. uvod kabela s gornje strane . flterom svjeţeg i otpadnog zraka klase G3.. 1 kom – Elektromotorni pogon ţaluzina On-Off (16Nm...0 kW – iskoristivost: 55.00 0 15.10.2008... 1 kom komplet Obraĉun po kompletu postavljenog sistema Podstropna ventilaciona komora Podstropna ventilaciona komora komplet sa ploĉastim rekuperatorom.00 0 0..ms_office Strana: 94.00 1 15..738.. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere – Troputni regulacioni ventil grijaĉa: NP16 NO 15 kvs=4.92 15.92 15.

1 kom – Elementi u polju (aplikacija G22-011): Kanalski temperaturni osjetnik (0-10V) TS-9101-8222 (-20/40C) . koji se sastoji od slijedećih elemenata: – Prethodno konfigurirani DDC regulator tip SC-9100-8GEN-1 sa LCD displejem .1°C/90% – ogrijevni medij: topla voda 7/12°C Uz ureĊaj se isporuĉuju 2 kom regulatora broja okretaka ventilatora RVM sa prekidaĉem 0-On ./rel.. 1 kom – Diferencijalni presostat tip P233A-4-AHC(od 0.[219] . kapilarom duţine 3 m¹ i automatskim resetom (fiksna razlika od 3°C) tip 270XT-95078 .00 0. 1 kom – Sobni pasivni NTC temperaturni osjetnik osjetnik sa mogućnošću podešavnja temperature u podruĉju ±3°C (0-10V) RS-9193-0005 .47 60..00 0 30. zraka 30°C/60% – izl.00 2 30.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br..vl. 45212-400-4474/2008.ms_office Strana: 95. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere – iskoristivost: 48.00 0 0./rel.104.izl temp. 1 kom Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena komplet 2 30. 0.10.104.104.104..00 kW – V = 750 m³/h – ulazna temp.2008.. od 16.vl.temp.zraka 8/22°C – ogrijevni medij: topla voda 80/60°C – tlaĉni ventilator s unaprijed zakrivljenim lopaticama slijedećih karakteristika: – koliĉina zraka V = 750 m³/h – eksterni pad tlaka: P =100 Pa – snaga motora P =0. 1 kom – Kanalski pasivni NTC K2 temperaturni osjetnik tip TS-91038220 (0/40C) .94 4..47 0.5 do 4 mbar) ..55 kW – dodatni kanalski hladnjak BF210: – Q = 4.00 0..0% – vanjski zrak:V = 750 m³/h (34°C/50%) – otpadni zrak:V =750 m³/h (26°C/50%) TLAĈNI DIO: – usisna ţaluzina SE4 – filtar klase G3 – ploĉasti rekuperator – toplovodni Al-Cu grijaĉ – Q = 9. 1 kom Obraĉun po kompletu postavljenog sistema Krug automatske regulacije za ventilacionu komoru Krug automatske regulacije za ventilacionu komoru UR 75 W.47 60... zraka 15. 1 kom – Protusmrzavajući termostat sa podruĉjem od -10 do 12°C.0 kW – V = 750 m³/h – ul. god... Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0.47 0.94 30..00 0 0..00 98348485.208.208.xls.

00 0.36 4. 220V/50Hz) tip M9108-ADA-1 .32 107. 1 kom – Instalacioni pribor za elektromotorni pogon ţaluzina tipM-9000ZK .. prema DIN 24157.00 0.02 186. 4 1 1.00 0.619.72 6.89 0..72 0.78 16.306.306. komplet sa fazonskim komadima.956.96 9.97 132.59 172. skretnim limovima.2 m³/h – H=0.36 1.48 1.00 0 0 1.179..558.558.00 500 21.00 0. 1 kom – Kontrola oţiĉenja i spajanja svih osjetnika i elektromotora te puštanje u pogon sa podešavanjem parametara i obukom osoblja . Ormarić je nadzidne izvedbe.02 186. 1 kom komplet Obraĉun po kompletu postavljenog sistema Cirkulaciona pumpa Cirkulaciona pumpa elektronskog tipa kruga grijaĉa komore.78 5.00 0.135. elektriĉki i funkcionalno ispitan s pripadajućom dokumentacijom.32 107.36 0.519.62 10.72 720.13 7.14 0. klase B1 u oblozi od aluminijskog lima.89 32.36 7. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere – Troputni regulacioni ventil grijaĉa: NP16 NO 15 kvs=1.00 0.00 0.309.36 1.84 1.519.48 1.32 107.00 0 720.89 32.228.00 0.877.36 4.13 115.810.13 115. kom ø 315 ø 450 kom Okrugli ventilacioni SPIRO kanali Okrugli ventilacioni SPIRO kanali izraĊeni od ĉeliĉnog pocinĉanog lima sa toplinskom izolacijom debljine 19 mm.xls.62 7. 1 kom – VA-7152-1001 (pogon ventila24V. u kompletu sa fazonskim komadima Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih ventilacionih kanala..62 0.60 8.59 172.00 0.72 720.31 144..619.309.66 20.041.97 132..00 0 21. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 2 16. slijedećih karakteristika: – G=1. 1 kom – VA-7452-1001 (pogon ventila24V.36 0.14 1.62 7.84 1. 1 720.10. kom – fazonski komadi (sa toplinskom izolacijom) Ventilacioni kanali Ventilacioni kanali za dovod i odvod zraka izraĊeni od ĉeliĉnog pocinĉanog lima.66 20.96 9. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.810.31 144.309.877.84 1.60 329.93 217.994.14 11.0-10V) 1 kom – Elektromotorni pogon ţaluzina On-Off (8Nm.62 10. 1 kom – Troputni regulacioni ventil hladnjaka: NP16 NO 25 kvs=5. uvod kabela s gornje strane .97 132.. 36 7 7 46 54 78 86 140 329.00 0.041.167.5 tip: VG7802NT (tijelo ventila) .00 2 16.309.31 144. Kanalni prigušivaĉi buke Kanalni prigušivaĉi buke za ventilacione komore za ugradnju na kanale: Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih prigušivaĉa buke.00 36 7 7 46 54 78 86 140 329.. regulacionim ţaluzijama.84 1. te svim materijalom potrebnim za ugradnju kg Obraĉun po kg stvarno ugraĊenih kanala.36 1.558.041. god.558.228..14 0.72 0.93 217. 500 21.956.558.00 98348485.00 0..00 4 1 1.13 115.7 bar – N=250 W kom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene pumpe.93 217.59 172.97 132..02 186.2008. od 16.00 0.00 0.0-10V) . 45212-400-4474/2008.02 186.167.041.00 0 16.00 0..32 107.[219] .135.179.6 tip: VG5802EC (tijelo ventila) .00 0.93 217.59 172.31 144.00 0 0 0 0 0 0 0 0 329..14 11.ms_office Strana: 96..72 720.02 8.62 0.00 0. 1 kom – Elektrokomandni ormar automatske regulacije i elemenata elektromotornog pogona komplet s ugraĊenom i oţiĉenom opremom.13 7.89 0. m¹ ø 450 ø 400 m¹ ø 350 m¹ ø 300 m¹ ø 250 m¹ ø 200 m¹ ø 150 m¹ Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih fazonskih komada.00 21.00 1 720.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.02 8.13 115.994.14 1.558.

72 445.80 800.10.24 0.82 816.82 0.82 0. 7 211.997. 13 13 816.639.639.479.779.00 0.00 1 11 245.60 94.99 4.357.72 12.49 3. slijedećih dimenzija Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih regulacionih zaklopki.80 0. za ugradnju u spušteni strop kom Aluminijske vertikalne tlaĉne rešetke Aluminijske vertikalne tlaĉne rešetke sa regulacionom ţaluzijom. tipa i veliĉine Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih tlaĉnih rešetki. komplet Obraĉun po kompletu postavljene sheme VENTILACIJA UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 9.2008.02 245.24 445.41 1. INSTALACIJA JAKE STRUJE RAZDJELNICI 98348485.80 249.72 445.24 445.49 0.00 13 13 816. 6.93 14. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Toplinska izolacija Toplinska izolacija tlaĉnih kanala sa slojem toplinske izolacije debljine klase B1. 7 590.618.49 0.xls.34 ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U svim stavkama gdje se radi definiranja tehniĉkih svojstava i minimalnih tehniĉkih uvjeta predmeta nabave navodi tip i prozvoĊaĉ predmeta nabave (kao tip…. slijedećeg tipa i veliĉine Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene almunijske ţaluzije.00 0. 45212-400-4474/2008.00 0.54 REKAPITULACIJA 1.357.00 0 800.24 720.66 10.00 0.24 445.997.00 0.00 40 94.00 0.00 503.93 590.72 445.00 0. kom AFŢM 1197×497 mm AFŢM 597×297 mm kom AFŢV 297×597 mm kom Tlaĉni vrtloţnici Tlaĉni vrtloţnici za dovod i odvod zraka koliĉine Vz=100-300 m³/h.80 249.34 0.49 3.60 10.24 1. 800.618.82 816. 6.72 445.82 10.).00 0.00 0.66 13. 1 11 245. 1 800. u oblozi od aluminijskog lima m² Obraĉun po m² stvarno izvedene toplinske izolacije Regulacione leptir zaklopke Regulacione leptir zaklopke za ugradnju na SPIRO kanale.54 752. 2.00 7 590.04 221.02 0.41 1.22 11. 40 94.00 0 0 245. GRIJANJE I HLAĐENJE VENTILACIJA STROJARSKE INSTALACIJE UKUPNO: 503. za ugradnju u spušteni strop – otsisni vrtloţnik sa kutijom.04 221. proizvoĊaĉ.82 816. kom PŢ 400×200 mm Shema i uputstva Izrada sheme za postavu na zid /uramljeno/ u kompletu sa uputstvom za rad.00 0.136.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.639.00 0. od 16. 3.ms_office Strana: 97.82 816.431. moţe se nuditi i neki drugi. istih ili odgovarajućih svojstava.04 2.779.41 0. kom ø 450 mm ø 250 mm kom Aluminijska fiksna ţaluzija Aluminijska fiksna ţaluzija.54 800.41 0. 4.136.00 0.335.24 0.66 816.99 0.87 211.99 0.54 752.00 0 94.1.04 2.22 245.[219] . kom OAV 200×1200 mm Aluminijska pretlaĉna ţaluzija Aluminijska pretlaĉna ţaluzija. kom – tlaĉni vrtloţnik sa kutijom. god.04 221..618.04 221.87 15.80 249.24 445.618.02 0.82 10.1.80 249. tipa i veliĉine Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene aluminijske ţaluzije.72 445.1.00 0.80 2.66 10. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.99 4.00 0 0 816.335. 1 1 3 720.00 0 0 0 720.431.24 720.02 245.72 720..479.5 m¹ aluminijske fleksibilne cijevi sa toplinskom izolaciojom (na tlaĉnim vrtloţnicima) Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog vrtloţnika.639.00 7 211.00 0.72 445.80 0.00 0 211.00 0.00 1 1 3 720.00 0 590.24 1.00 1 800. u kompletu sa kutijama sa regulacionim leptir zaklopkama i sa cca 0.

00 0 0. Razdjelnik se sastoji od sklopa GR i sklopa R1. 0.00 0.84 98348485. 380V. od 16.866. 25kA 1 kom podnoţje osiguraĉa za NVO 1. 20A 7 kom osiguraĉ automatski.200A 3 kom visokouĉinski osiguraĉ NVO 0 . 3p.[219] .20 A 1 kom automatski osiguraĉ.84 26.00 0.10. 3p.866.00 0.ms_office Strana: 98.00 0 0.00 0 26.125A 3 kom visokouĉinski osiguraĉ NVO 0 . postava i spajanje glavnog razdjelnika GR-R1. 50 Hz 1 kom osiguraĉ automatski 6A 13 kom osiguraĉ automatski 10A 17 kom osiguraĉ automatski 16A 8 kom osiguraĉ automatski.2008. 3p.00 1 26.16 A 1 kom automatski osiguraĉ.866. 10A 2 kom osiguraĉ automatski.125A 1 kom podnoţje osiguraĉa za NVO 0. sa slijedećom ugraĊenom opremom: Sklop GR: 1 kom prekidaĉ 5 AS 320/160 A 3 kom strujni transformator 200/5 A 3 kom ampermetar 0-200 A 1 kom voltmetar 0-500 V 1 kom voltmetarska preklopka 4G 10-60-U 3 kom odvodnik prenapona 0.200A 1 kom podnoţje osiguraĉa za NVO 0.84 26.80A 2 kom rastavna sklopka 3p s osiguraĉima do 80 A 1 kom rastavna sklopka 3p s osiguraĉima do 125 A 1 kom rastavna sklopka 3p s osiguraĉima do 200 A 1 kom grebenasta sklopka 4G200-75-u 1 kom automatski osiguraĉ 6 A 2 kom automatski osiguraĉ 10 A 4 kom automatski osiguraĉ 16 A 1 kom automatski osiguraĉ. slobodno stojeće izvedbe izraĊenog od dvostruko dekapiranog lima dimenzija 1600×2000×400 mm. 3p. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Razdjelnk GR-R1 Izrada.5 kV. god.866. stezaljke i ostali sitni i spojni materijal Obraĉun po kom Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.sabirnice.84 26.84 0. 3p. 45212-400-4474/2008. 3p.866.866. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.84 0. 32A 1 kom luxomat ASR 04 .80A 3 kom visokouĉinski osiguraĉ NVO 1 .xls.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 kom 1 26. 50 A Sklop R1: 1 kom grebenasta sklopka 4G 100-10-U 9 kom grebenasta sklopka 4G 16-10-U 1 kom grebenasta sklopka 4G 10-52-U 1 kom sklopnik CN 25.

701.sabirnice.00 0 1.16 0.204. duţine 12 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×1.32 320.70 5.5/15 kA 1 kom grebenasta sklopka 4G-40-U-75 .33 0.32 320.00 2 4.204. kom 7 3.13 0.20 8.5mm² od R1 do upravljaĉkog ormara agregata.5 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP-Y 5×1. C32 A .701. 1p 1 kom grebenasta sklopka nazivne snage 25 A. 16 A 3 kom katodni odvodnik prenapona 0. kom 1 320. kom 3 1.16 2.32 0.476. duţine 10 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×6 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×6mm² od R1 do UPS-a i razdjelnika R-UPS.32 1.105. od 16.32 320. te sa slijedećom ugraĊenom opremom: 1 kom zaštitna FID sklopka 25/0.131.00 0 3. stezaljke i ostali sitni i spojni materijal Obraĉun po kom RAZDJELNICI UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 2.91 3.00 2 1.13 21.44 3.32 98348485. kom 2 1.161.40 4.5A 1 kom osiguraĉ automatski 6A 1 kom osiguraĉ automatski 10 A 9 kom osiguraĉ automatski 16 A 2 kom osiguraĉ automatski. duţine 40 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×25 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×25 mm² od GR do el.16 2.00 0 3.00 1 3.00 0. 5 kA.32 0.70 0.2008.00 1 506.91 506. izraĊenog od dvostruko dekapiranog lima ukupnih dimenzija 600×600×250 mm.00 0 506.322. postava i spajanje razdjelnika besprekidnognapajanja RUPS. Kabel PP00-Y 5×35 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×35 mm² od GR do R1 duţine 3 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×35 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×35 mm² od GR do upravljaĉkog ormara agregata +RAG duţine 25 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×10 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×10 mm² od R1 do razdjelnika u naplatnim kućicama RK.161.91 506.69 3.33 0.10 4. 3p.917.tropoloţajna 11 kom osiguraĉ automatski 10 A 9 kom osiguraĉ automatski 16 A 3 kom osiguraĉ automatski.20 8.91 0.691.91 0.00 0 4.691.00 3 1.66 328.xls.20 0.1.00 0 1. trofazna.69 0.69 52.00 0 320.204.161.13 0.476.10 1. 1.10. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Razdjelnik naplatne kućice RK Izrada.00 1 320.13 21.161.33 656.105.91 2. god. kotla za grijanje. stezaljke i ostali sitni i spojni materijal Obraĉun po kom Razdjelnik besprekidnog napajanja R-UPS Izrada.408. dvopoloţajna 1-0 . duţine 25 metara (signalni kabel) kom 1 506.917.00 7 3. 45212-400-4474/2008.131.691.131. kom 2 328.33 656.69 52.40 3.66 6. na dovodu iz GR-R1-a.44 NAPOJNI KABELI I PRIBOR 6.701.70 0.16 0. podijeljen pertinaxom na dva dijela. postava i spajanje razdjelnika naplatne kućice RK. kom 2 4.70 5.204.701. te sa slijedećom ugraĊenom opremom: 3 kom odvodnik prenapona K 0.691.sabirnice.ms_office Strana: 99.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.691.408.91 506. kom 1 3.20 0. tropolni.69 0.00 2 328.322.91 3.69 3.00 0.131. izraĊenog od dvostruko dekapiranog lima ukupnih dimenzija 400×600×200 mm.32 5.00 0 328.5 kV.[219] .2.691. 3p.

83 0.78 8.00 0.23 0. izradom pješĉane posteljice visine 0. kom 1 232.48 484.83 0. u instalacijskoj cijevi promjera 13.91 8.00 0.23 437.70 5.712. za napajanje GR-a.533.81 28. poklopcima i spojnim priborom Obraĉun po m¹ poloţenih polica Nosaĉ od profilnog ţeljeza Izrada i ugradnja nosaĉa od profilnog ţeljeza L20 za nošenje polica u kabelskom kanalu Obraĉun po kg poloţenog ţeljeza Kabel PP00 A 4×150mm² (prikljuĉni kabel) Nabava i polaganje kabela PP00 A 4×150mm² od TS do GR-a. komplet s iskopom rova.5 mm².585.23 232.00 0 101. kom 14 31.62 0.40 21.10. polaganjem zaštitnih štitnika i upozoravajuće trake Obraĉun po kom poloţenog kabela NAPOJNI KABELI I PRIBOR UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 7. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.78 0.78 8.91 8. od 16.712.91 0.83 201.22 4.5 mm².[219] .70 5.23 232.48 484. prosj.3 m¹.62 0.3. kom 48 177.5 mm².5 mm.585. u instalacijskoj cijevi promjera 13. Duljina kabela l=40 m¹.00 0. UTIĈNICE I POGON U OBJEKTU NAPLATE (Stavke 1-15 podrazumijevaju kabel i odgovarajuće PVC cijevi) Izvod za rasvjetno mjesto Izrada izvoda za rasvjetno mjesto vodom PP-Y 3×1.44 177.58 5.58 5.00 0.533.00 0 108.00 0 232.80 108.00 0 0. 5×2. poloţenog u zid pod ţbuku u instalacijsku cijev promjera 16 mm. utiĉnice) Obraĉun po kom poloţenog kabela NAPOMENA: Kabeli se polaţu u kanale u objektu kontrole naplate.00 7 28.085.00 1 232.00 1 484. komplet s kutnim elementima.40 10.44 5. kg 120 21.00 48 177.00 0 0.00 1 5.58 0. samo vod PP 2×1. 1. prosjeĉne duţine 2 m¹ za obiĉne prekidaĉe Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za rasvjetno mjesto Isto kao u st.585.00 0 484.78 0.00 0 28.23 0. god.5 mm².00 101.62 2. kom 1 484.00 2.62 2. m¹ 80 108.58 34.00 0 177.91 0. poloţenom u zid pod ţbuku u instalacijsku cijev promjera 13.5 mm. duţine 2 m¹ za izmjeniĉne i sreijske prekidaĉe Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za utiĉnice Izrada izvoda za utiĉnice vodom PP-Y 3×2.58 0. RASVJETA.00 0 31.00 50 101. prosjeĉne duţine izvoda 7 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za rasvjetno mjesto Isto kao u st.5 mm².2008.585.594.00 120 21.23 437.696.80 9. 1.5mm.97 6. 1.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. prosjeĉne duţine 12 m¹ za prikljuĉnice (šuko+UPS) Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za trofazne utiĉnice Izrada izvoda za trofazne utiĉnice vodom PP-Y.085.585.ms_office Strana: 100. duţine izvoda 12 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela 0. samo vod PP 3×1.48 484. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Kabel PP00 3×4 mm² PP00 3×4 mm² od GR do razdjelnika RA duţine 25 m¹ za vlastitu potrošnju u diesel agregatskoj kućici (rasvjeta.696.70 0.1.23 0.58 34.23 232.23 0. u PVC cijevi instalacijskog kanala.00 kom 50 101.594.585.00 80 108.00 14 31. te po zidu na obujmicama na ostalim mjestima Kabelske police Nabava i postavljanje na konzole kabelskih polica tip PK 200.48 0. kom 7 28.70 0. 45212-400-4474/2008.23 98348485.00 0.48 0.00 0 5.00 0 21. kom 1 5.81 3.97 5.22 31.83 201.48 8. poloţenom u zid pod ţbuku u instalacijsku cijev promjera 23 mm.xls.

35 0.19 376.20 0.16 16.2008.94 1.14 0.78 8. 45212-400-4474/2008.94 140.69 1.91 12.66 85.69 0.) Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za ventilokonvektore Izrada izvoda i Spajanje ventilo konvektora kabelom PP-Y 3×1.14 98348485.00 0 136.14 136.78 177.78 0.94 140.68 680.14 0. od 16.00 0 188.00 1 136.69 0.20 13.00 0 85.35 750.78 177.78 0.58 1.201. kom 1 1.94 0.199.00 1 140.14 136.5 mm² duţine voda 5 m¹ (specificirano u strojarskom projektu) Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za ormarić automatike ventilacije Izrada izvoda za ormarić automatike ventilacije vodom PP-Y 3×2.19 0. Kotao Izrada izvoda za elektriĉni toplovodni kotao snage 40 kW vodom PP00-Y 5×25 mm² duţine voda 5 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za ormarić automatike Izrada izvoda za ormarić automatike grijanja vodom PP-Y 3×2.201.35 11.35 750.94 1.94 10.68 9.00 0 1.35 0.94 0. u instalacijskoj cijevi promjera 16 mm.00 2 188.201.68 0. kom 2 188.75 kW.14 0. duţine 14 m¹ Obraĉun po kom Izvod za ventilator Izrada izvoda za ventilator vanjske ventilacijske komore (na krovu objekta) PP-Y 3×2.xls. u instalacijske cijevi promjera 13.199.68 680.66 15.14 136.16 140.5 mm² snage 0.14 17.00 0 750. u instalacijskoj cijevi promjera 40 mm. kom 14 85.35 750.5 mm².94 140.58 0.91 108.16 580.14 136.00 1 136.00 1 1.5 mm².5 mm² (vidi projekt stroj.973.91 108. Obraĉun po kom poloţenog kabela Spajanje termostata Spajanje termostata ventilo konvektora kabelom PO 0.58 1. u instalacijske cijevi promjera 32.00 14 85.00 0 136.91 108. kom 1 108.ms_office Strana: 101. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Izvod za tipkalo Izrada izvoda za tipkalo za daljinsko iskljuĉenje vodom PP-Y 3×1.19 376. kom 1 177.161.20 1.38 7.00 0 177.00 14 140.68 0.201.[219] .00 1 680.14 0.973. duţine 12 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za unutrašnju jedinicu Izrada izvoda za unutrašnju jedinicu split sistema vodom PP-Y 3×2.75 mm². instalacija.14 136.00 0 140.00 0 140. kom 2 580. duţine 12 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za klima jedinicu Izrada izvoda povezivanje klima jedinica vodom PP00 10×1.00 2 580. kom 1 136.00 1 177.20 1.94 0. kom 1 136.00 0 108.16 14.20 0.8 mm.78 177. god. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. kom 1 750. kom 1 680. kom 14 140. Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za el.161.00 0 680.14 136. u instalacijskoj cijevi promjera 16 mm.201.68 680. duţine 20 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za ventilator Izrada izvoda za ventilator unutrašnje ventilacijske komore (pod stropom objekta) PP-Y 3×2.5 mm.00 0 580.00 1 108.94 0. duţine 8 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Spajanje termostata Spajanje termostata kabelom PP 2×1.58 0.69 1.5 mm² duţine voda 5 m¹ (specificirano u strojarskom projektu) Obraĉun po kom poloţenog kabela Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 6.5 mm² duţine voda 10 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za rashladni agregat Izrada izvoda i spajanje rashladnog agregata snage 12700 W kabelom PP00-Y 5×6 mm².5 mm².5 mm². kom 1 140.38 188.20 1.19 0.201.91 0.00 1 750.10.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.91 0.

00 0 432.46 0. duljine 10 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Svjetiljka INEA NSP 418 EB Nabava. 16 A. kom 18 238.00 4 420.42 0.03 128.20 0.30 31.23 0.88 76.295.5 mm².43 3.23 0. postava i spajanje prekidaĉa mikro karo.682.12 32.03 0.45 28. s cijevima i starterima 20W Obraĉun po kom Svjetiljka INEA VS 2×18 EB INEA VS 2×18 EB.23 999.00 2 200. p/ţb.64 4.88 76. 380/220V. serijski Obraĉun po kom Izmjeniĉni prekidaĉ Nabava.58 464.64 4. p/ţb.52 23.00 0 420.00 0 76. crvena za UPS Obraĉun po kom Tipkalo za iskljuĉenje u nuţdi Nabava.03 196. kom 10 31.01 432.23 156. Prikljuĉna letva kom 1 136.46 20.00 13 56. 10A. p/ţb Obraĉun po kom Utiĉnica šuko trofazna Nabava.23 312.78 56.46 255.68 420.00 0 200.10.00 1 255.03 0.14 136.06 728. kom 4 420.2008.[219] .23 0.46 0.027.12 27.00 10 31.00 32 31.295.03 196.42 1.681.00 0 56.20 400.40 32. kom 1 76.14 19.78 31.52 238.xls.83 432.00 5 31.43 0.00 7 432.83 0.88 30. kom 15 28. kom 4 32. kom 5 31.06 728.23 0.36 31.00 0 31. 16 A.43 0.00 0 31. kom 13 56.03 128.23 312.00 0 28.00 0 255.20 0.682.15 31. kom 1 255.83 432.00 0 28.00 23 464. 45212-400-4474/2008. postava i spajanje prekidaĉa mikro karo.00 4 32.68 24. s cijevima i starterima 20W Obraĉun po kom Panik svjetiljka Panik svjetiljka ZEMPER PR 10004 Obraĉun po kom Obiĉni prekidaĉ Nabava.21 25. postava i spajanje prekidaĉa mikro karo.23 156.03 0.40 200.14 136.ms_office Strana: 102.88 0. postava i spajanje svjetiljke INEA VS 2×36 PEM E.46 10.01 22. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 15 28. s cijevima i starterima 20W Obraĉun po kom Svjetiljka INEA VS 2×36 PEM E Nabava. 16 A. kom 23 464.14 0.88 0.23 0. isklopni Obraĉun po kom Serijski prekidaĉ Nabava. 10A.00 1 76.03 0.15 28.00 0 136. 220V.23 0.00 0 464. kom 7 28.45 98348485.64 0. p/ţb.46 255.21 28.027. kabelom PP00-Y 5×6 mm².14 136. Obraĉun po kom UreĊaj besprekidnog napajanja Spajanje ureĊaja za besprekidno napajanje snage 10 kVA. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Spajanje prikljuĉne letve u terminalskom ormaru kabelom PP-Y 3×2.681. postava i spajanje prekidaĉa mikro karo.46 255. 220V.00 18 238. od 16.46 0. god. postava i spajanje utiĉnice šuko. 10A. kriţni Obraĉun po kom Utiĉnica šuko jednofazna Nabava. p/ţb Obraĉun po kom Utiĉnica šuko za UPS Nabava.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. p/ţb.64 0.00 1 136.46 10.23 999.42 1. izmjeniĉni Obraĉun po kom Kriţni prekidaĉ Nabava.00 0 32.43 3. postava i spajanje utiĉnice šuko.42 0.30 26.20 400.14 0.36 29. p/ţb.06 0. kom 2 200.88 76. postava i spajanje utiĉnice šuko. 10A.00 0 238. ugradnja i spajanje tipkala za iskljuĉenje u nuţdi JPr 10 (na GR i R-A u diesel agregatskoj stanici) Obraĉun po kom Razvodna kutija RKP-IV Nabava i postava razvodne kutije RKP-IV Obraĉun po kom Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 18.46 0. kom 32 31.00 0 31.58 21.83 0.00 7 28.06 0. kom 7 432. postava i spajanje svjetiljke INEA NSP 418 EB.

4. kom 1 300.68 0.64 0.30 0.61 288. 150HQI-TS.036.70 7.92 5.5mm².00 0 1.00 0 7.02 0.00 0.00 2 684.10.00 1 300. UTIĈNICE I POGON U OBJEKTU NAPLATE UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 33.36 3.02 300.00 0 684.00 504. komplet sa stezaljkama 4 i 6 mm². duljine 6 m¹ od kutije za izjednaĉenje potencijala na temeljni uzemljivaĉ (preko mjernog spoja). komplet sa spajanjem i ispitivanjem Obraĉun po komadu Kabel PP00-Y 3×2. 9.02 300.95×95 mm Nabava i postava montaţne kutije .50 4.793. od 16. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.313. za rasvjetu domovinske zastave na jarbolu pored objekta kontrole naplate Obraĉun po komadu Kabel PP00-Y 5×2.1.21 504.5mm².025.5mm². Svjetiljka FAEL LUCE ZE1824008 Nabava.313.036. 1981 "Elektrokontakt" kom 1 – vodiĉ P/MJ 6 mm² m¹ 10 – vodiĉ P/MJ 4 mm² m¹ 30 – instalacijska cijev ø 16 mm m¹ 40 – spoj na metalnu masu kom 5 – izrada dozemnog spoja trakom FeZn.02 0. 20.61 0.31 0.30 300.92 1.313.95×95 mm kom 15 Obraĉun po kom Izrada sustava za izjednaĉenje potencijala Izrada sustava za izjednaĉenje potencijala s tipskom kutijom za izjednaĉenje potencijala. 45212-400-4474/2008.2008.68 1.793.68 1. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Nabava i postava montaţne kutije ø 60 kom 70 Obraĉun po kom Razvodna kutija ø 80 Nabava i postava razvodne kutije ø 80 kom 30 Obraĉun po kom Montaţna kutija . kom 3 Obraĉun po kom RASVJETA.044.31 42.00 0 300.909.044. 1.21 504.31 0. 150HQI-TS Nabava.06 0.30 36.70 34.00 0 636. s metal-halogenom ţaruljom HQI250 W/E.00 70 7.21 0. prosjeĉne duţine izvoda 5 m¹ za rasvjetu nadstrešnice.00 3 636. prosjeĉne duţine izvoda 25 m¹ (za rasvjetu domovinske zastave) Obraĉun po komadu kom 32 1.64 1.025.92 2.06 0.369.00 0 504.64 1. komplet s predspojnim spravama.00 15 20.92 49.909. 40×4. postava i spajanje.50 0.00 4. komplet sa spajanjem i ispitivanjem Obraĉun po komadu Izvod za rasvjetu domovinske zastave Nabava i polaganje PP00-Y 3×2.31 42.30 35.00 0 20. postava i spajanje reflektora LVT03.00 30 9.00 32 1. Obraĉun po komadu izvedenog rada. s montaţnim priborom.30 9.30 20.00 0 9.30 98348485. kom 2 684.64 0.313. U stavku je ukljuĉena dobava i postava ţarulje i pribor za montaţu.61 288. god.50 4.06 1.[219] .AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0.ms_office Strana: 103.06 1.5mm² Nabava i polaganje po kabelskim policama kabela PP00-Y 3×2.00 32 56. Montaţna kutija ø 60 7.30 300.30 0.50 0.68 0.xls.369.36 684.92 56. prosjeĉne duţine izvoda 32 m¹ za rasvjetu nadstrešnice. kom 8 504. art.5mm² Nabava i polaganje po kabelskim policama kabela PP00-Y 5×2.46 RASVJETA I POGON NADSTREŠNICE 6.00 0 56.46 636.61 0. kom 32 56.21 0.92 49. Uzeti u obzir rad na visini od oko 7 m¹ Obraĉun po komadu Reflektor LVT03.00 8 504. 636.30 300.

god.xls.69 0. kom 1 200. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.309.00 64.00 0 88.813. kao tip APC BACK-UPS RS 1000VA 230V.04 0. kom 5 688. m¹ 150 92.240.00 1 88.20 200. 45212-400-4474/2008.20 29. postava i spajanje ureĊaja besprekidnog napajanja snage 1kVA u naplatnim kućicama.5 mm² 4 m¹ Kabel PP00-Y (2×1.09 13.309.1.00 0 1.00 5 688.20 0.09 0.20 0. Obraĉun po naplatnoj kućici UreĊaj besprekidnog napajanja Nabava.00 25 36.00 0. ili odgovarajući Obraĉun po kom INSTALACIJA U NAPLATNOJ KUĆICI UKUPNO: kom 7 4.165. nosaĉima i ostalim sitnim spojnim materijalom Obraĉun po metru Razvodne nadţbukne kutije RKP Nabava i postavljanje razvodnih nadţbuknih kutija RKP Obraĉun po komadu RASVJETA I POGON NADSTREŠNICE UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 6.00 0. ukljuĉivo sav ostali sitni materijal i pribor potreban za kompletno dovršenje instalacija u naplatnoj kućici. 220 V.429. kom 25 36.1.50 92.5 mm² 42 m¹ kabel PP00-Y 5×2.00 36.00 0 36.2008.309.00 0 92.04 0.00 64.09 0.31 9. 1.309.12 kW (termostat ugraĊen na ventilokonvektor) – Izrada izvoda i Spajanje rampi kabelom PP-Y 5×2. postava i spajanje slijedećih instalacija rasvjete i pogona u naplatnoj kućici: 2 kom svjetiljka tip FDAR 252 S-420K kao "TEP" 1 kom Panik svjetiljka 2 kom stolna svjetiljka prilagoĊena za postavu na metalni okvir staklene stijene ili na stol.10.5 mm².240. kutnim elementima.04 901. 20W.00 7 1.5kg Obraĉun po kom Ploĉica s natpisom "NE UKAPĈAJ" Nabava i postavljanje ploĉica s natpisom "NE UKAPĈAJ" Obraĉun po kom kom 1 88.204.6.20 200.09 88. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Kabelske police Nabava i postavljanje na nadstrešnicu kabelskih polica PK 100 komplet s poklopcima.00 0 688.45 688.20 29.57 ZAŠTITNA SREDSTVA I ATESTI 6.09 88.594.09 13.00 0. halogena ţarulja za dodatnu rasvjetu radne plohe 1 kom sklopka SKP 10-5/1 kao "TEP" 6 kom utiĉnica PROP-II-SZU. 1.204.50 7. snage 0.165.5 mm²) 25 m¹ kabel PP00-Y 3×2.5 mm² 8 m¹ IKL kanal s montaţnim priborom – Izrada izvoda i Spajanje motora ventilatora ventilokonvektora kabelom PP-Y 3×1. od 16.69 0.69 3.17 38.00 0 4.5.00 0.31 0.00 0 200. kom 7 1.20 200.31 0.20 0. Ruĉica za vaĊenje NN osiguraĉa Nabava ruĉice za vaĊenje NN visokouĉinskih osiguraĉa (patrona) Obraĉun po kom Aparat za gašenje poţara Nabava i postavljanje aparata za gašenje poţara.813. Istalacije rasvjete i pogona Nabava.09 0.09 0.57 1.31 9.09 88.443.09 2.20 0.594.[219] .40 4.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 7 4.00 INSTALACIJA U NAPLATNOJ KUĆICI 6.04 901. CO2 .204.00 150 92.69 3. 16A 2 kom Razvodna kutija RKP-IV 60 m¹ kabel PP00-Y 3×1.40 2.45 3.429.20 98348485.443.17 38.204.ms_office Strana: 104.00 1 200.5 mm².

80 0. postavom i projektnom dokumentacijom.00 0 108.122.00 0 800.80 0. puštanje u probni rad.00 0 800.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. od 16.122.00 0.108.80 0.00 0 400. sabirnice.40 0. kom 1 800.20 1.ms_office Strana: 105.12 2.80 800.00 0 400.80 0. 45212-400-4474/2008.80 8.20 0. kom 1 800.80 0. god.12 0.00 1 400. kom 1 800.80 800. komplet Obraĉun po kom Ispitivanje ispravnosti veza Ispitivanje ispravnosti veza.80 800.00 1 800.00 1 800.122.12 98348485.00 0.201.108. komplet sa svom opremom.00 108.122.12 2. snage 80 kVA.94 AGREGATSKA STANICA 6.108.80 0. sav sitni spojni i pomoćni montaţni materijal) Obraĉun po kom kom 1 108.108. kom 1 400.5 A 2 kom automatski osiguraĉ 10 A 3 kom automatski osiguraĉ 16 A (u stavku su ukljuĉene Pg brtvenice.201.40 400. kom 1 1.12 2. 1.00 0. kom 1 800.122. komplet Obraĉun po kom ZAŠTITNA SREDSTVA I ATESTI UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 4.40 400.936.10.00 1 800.1.00 0.201.00 1 1.00 0 2.5 kV.00 1 108.80 8.201.108. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.80 800. dovoĊenje u punu funkcionalnost.80 800.80 7.80 5. Rijeka Obraĉun po kom Razdjelnik R-A Izrada.00 2. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Atest o srednjoj rasvjetljenosti Mjerenje i izdavanje atesta o izmjerenoj srednjoj rasvjetljenosti prostorije Obraĉun po kom Mjerenje otpora izolacije Mjerenje otpora izolacije pojedinih strujnih krugova i pojnih vodova uz izdavanje atesta Obraĉun po kom Atest o efikasnosti zaštite od indirektnog dodira Izdavanje atesta o efikasnosti zaštite od indirektnog dodira Obraĉun po kom Atest o izmjerenom prijelaznom otporu zaštitnog pogonskog uzemljenja Izdavanje atesta o izmjerenom prijelaznom otporu zaštitnog pogonskog uzemljenja Obraĉun po kom Ispitivanje iskljuĉivanja elektriĉne energije u nuţdi Funkcionalno ispitivanje iskljuĉivanja elektriĉne energije u nuţdi.40 400.40 400.2008.xls.122.00 0 1. Diesel agregat Nabava i transport do gradilišta cestarinskog prolaza te postava standardnog kompaktnog elektroenergetskog postrojenja s mikroprocesorskim upravljanjem (diesel agregatske stanice) namijenjene za automatsko rezervno napajanje. 25kA 1 kom zaštitna FID sklopka25/0.40 0. Razdjelnik je sa sljedećom ugraĊenom opremom: 3 kom odvodnik prenapona 0.80 800. kom 1 400.80 0. diesel agregata dimenzija 200×200mm.40 400.12 0.936.40 9.201.201.108.20 6.20 1.00 0 800.80 800.80 800.00 108. redne stezaljke.20 0.40 10.94 800.00 1 2.80 800.00 0 800.40 0.20 1. postava i spajanje razdjelnika vlastite potrošnje R-A.7.[219] .80 8.80 800.40 400.80 800.00 1 400.00 108.00 1 800. kom 1 2.80 0. kao "KONĈAR".40 0. komplet Obraĉun po kom Ispitivanje protupaniĉne rasvjete Funkcionalno ispitivanje protupaniĉne rasvjete.

servisne by-pass sklopke.626.00 0.97 49. spojnim priborom i kabelskim uvodnicama (npr.41 46.66 114.14 4.xls.137.66 656.00 0. 6.00 0.66 0. tip RV-5/2) – sklopnik 10A tropolni.00 0. – bimetalni relej 0.137. rednim stezaljkama 2.00 0.79 0.5.1. 45212-400-4474/2008. 6.0 A komplet Obraĉun po kom Aksijalni ventilator Dobava. 1 1. 6.454.696.60 5.44 34.8.66 0.936.57 8.00 0 1.41 0.00 0. 6.696.52 46.[219] .00 0 480.00 0.5 m¹ od poda snage 0. 1 2.550. 6.00 0.UPS INSTALACIJA JAKE STRUJE UKUPNO: INSTALACIJA SLABE STRUJE 52.3 kW.UPS 6.1.137.602.240. 3 fazni izlaz 380V kom Obraĉun po kom Ispitivanje autonomije UPS-a Ispitivanje autonomije UPS-a (uz iskljuĉeno napajanje i prikljuĉenu potrošnju) kom Obraĉun po kom UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE UKUPNO: 1 46.14 0.00 1 656.00 0.00 0.14 1.44 34.14 1.89 480.626.454. RAZDJELNICI NAPOJNI KABELI I PRIBOR RASVJETA.10. standardno sastavljenog od ispravljaĉa.00 1 2.48 46.00 0 46. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Razdjelnik R-V Izrada. za automatsko ukljuĉivanje ventilatora kom Obraĉun po kom AGREGATSKA STANICA UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 3.94 114.6-1.7.00 0.2008.137.137.1.48 480.626.57 8.476.626.79 98348485.044.00 0. skupa sa spajanjem pojnih kabela u prikljuĉnoj kutiji i spojnim priborom kom Obraĉun po kom Sobni termostat Dobava. isporuka i montaţa sobnog termostata za montaţu na zid.41 46. dijagnostiĉkog softwarea slijedećih karakteristika: – Snaga: 10kVA – Autonomija rada: 10-15 minuta – 3 fazni ulaz.476.48 0. – grebenasta sklopka 10A tropolna.41 0. UTIČNICE I POGON U OBJEKTU NAPLATE RASVJETA I POGON NADSTREŠNICE INSTALACIJA U NAPLATNOJ KUĆICI ZAŠTITNA SREDSTVA I ATESTI AGREGATSKA STANICA UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE .46 64. isporuka i montaţa aksijalnog ventilatora za montaţu u zidni otvor nasuprot ulaznih vrata. 1.6.602.454. postava i spajanje razdjelnika R-V vlastite potrošnje za upravljanje ventilatorom.2.60 0.00 1 1.00 0.52 UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE .00 0 2.934.60 0.5 mm².52 656.454.1.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0.66 114.00 38.4.602. Konĉar.602.41 46.00 52. god.ms_office Strana: 106. od 16.48 480.60 2.934.454.240.89 409. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.52 46.1.454.2.89 409.00 0 656.594.14 1.89 REKAPITULACIJA 6.1.1. baterije.00 0.1. UreĊaj za besprekidno napajanje Dobava i ugradnja.66 656. na visini 2.60 2.00 1 480.1.00 0.46 64.00 1 46.60 2.14 0. komplet sa svim sabirnicama. tropoloţajna – automatski osiguraĉ 6A tropolni.3. elektroniĉke by-pass sklopke.00 0. 6.48 0.934.550.044.934.97 49. 1 480. 6.48 46. 6. 1 656.00 0.936.94 114.602.00 0.8.594.41 2.1.00 0.602.1.00 38.137.00 0. 6.

41 12.44 98348485.01 21.01 0. s prenaponskom zaštitom i prekidaĉem.420.[219] . Aktivna oprema bit će naknadno izvedena (primjenjuje se IP telefonija. montaţa i spajanje instalacijske kutije ø 60 za komunikacijske prikljuĉnice Obraĉun po kom Oznake i pribor Nabava potrebnih oznaka i pribora i oznaĉavanje svih elemenata komunikacijskog sustava.00 16.5 mm kategorije 5+ – ukljuĉivo sav ostali sitni sitni spojni i montaţni pribor. kao tip RITTAL ili odgovarajući. ø 16mm ili plastiĉni kanal 25×20mm Nabava i polaganje gibljive PVC cijevi.00 43 132. montaţa i spajanje komunikacijske prikljuĉnice za montaţu u zid.10. ne koristi se telefonska centrala).21 310. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 7x prikljuĉnica 220V.13 0. a sastoji se od okvira s nosaĉem i insertom 2×RJ 45 (Terminalske utiĉnice: 11 u objektu kontrole i 32 u naplatnim kućicama) Obraĉun po kom Instalacijska kutija ø 60 Nabava.00 400 16. od 16. m¹ 20 20.035.21 0.00 1 12. po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje Obraĉun po metru kabela Komunikacijska prikljuĉnica Nabava.03 7.40 3.00 0 6.00 0 7.01 21. kategorije 5+ Nabava i polaganje kabela UTP 4×2×0. god.41 12.02 400.44 0. izraĊenog kao samostojeći limeni ormarić s postoljem.03 7.00 0 440.59 6.41 0.00 4. kom 43 132.82 0. opremeljenog s: – 5 kom .728.41 12. visine 1U – 30 kom patch prespojni kabel 1 m¹.420.82 6.035.00 3500 6. m¹ 3500 6. ø 50mm Nabava i polaganje PEHD cijevi ø 50mm zajedno sa sitnim spojnim materijalom i priborom Obraĉun po metru cijevi Gibljiva PVC cijev.vodilica kabela.napojna letva.44 440.41 0.01 0.00 6.5mm. kom 1 12.02 400.patch panel s 24 inserta RJ 45.00 20 20.728. 45212-400-4474/2008. visine 1U – 1 kom . sa staklenim vratima i bravom s kljuĉem. montaţa i spajanje glavnog komunikacijskog ormara Obuhvaćena je sva pasivna oprema (komunikacijski ormar i univerzalno strukturno kabliranje).00 5.vertikalne vodilice sprijeda i straga za demontaţu opreme – 1 kom . kategorije 5+.13 5. kom 43 7.02 0.02 0.21 310. prema blok shemi Obraĉun po kom Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.681.681.21 0.420.44 440.13 5.00 0 132.00 0 20.13 0.82 0.41 2.00 0 16.jedinica za ventiliranje ormara i termostat – 4 kom . 2×RJ45 Western – 30 kom patch prespojni kabel 2 m¹. veliĉine 2000×800×900 mm.44 440.xls.00 43 7. 2×RJ45 Western – 15 kom prespojni telefonski kabel 1 m¹ – kabeli su tipa UTP 4×2×0.59 132. – 5 kom . te set za uzemljenje ormara Komplet: Obraĉun po kom PEHD cijev.00 0 12.82 6.5mm.ms_office Strana: 107.420.2008.44 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. m¹ 400 16. kom 1 440.00 1 440. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Glavni komunikacijski ormar Nabava. parapetni kanal i u opremu interijera.420.40 20.420. ø 16mm ili plastiĉnog kanala 25×20mm Obraĉun po metru cijevi Kabel UTP 4×2×0.

00 80 31.324. Mjerenje otpora izolacije instalacije vodova 5.23 0. ventilacijskih cijevi.00 21.00 0 31.00 0 0.00 64 44. Mjerenje napona šuma na instalacionim vodovima 7.00 80 24.00 0 28.818.82 1.60 24.00 0.00 0 0. Izdavanje atestakomplet Obraĉun po kom Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 8. transporta i montaţe.80 0.802.818.00 1 2.67 2. Mjerenje otpora uzemljenja 6.00 1.82 0. nosaĉa ţlijebova i cijevnih nosaĉa nadstrešnice. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Ispitivanje i mjerenje instalacije slabe struje Ispitivanje i mjerenje instalacije slabe struje te izrada potrebnih atesta. trakom Fe/Zn 25×3 m¹.00 0. kom 1 2. na ravni krov objekta kontrole naplate Obraĉun po kom Potpore na kosi krov Dobava i Montaţa potpora na kosi krov glavne nadstrešnice za nošenje trake FeZn 25×4 mm. U-profila dvostrukog aluminijskog pokrova. Traka FeZn 25×4 mm Dobava i polaganje trake FeZn 25×4 mm.80 6.00 200 21.03 0.985.04 2.56 6.00 0.802.40 4.10.25 0.00 200 28.82 1. montaţni pribor i spajanje.23 0.00 5.00 0 24.606. Isptivanje na prekid vodiĉa instl.80 49. m¹ 80 24.67 0. metalnih nosaĉa vanjske jedinice klima i kompresorskih agregata na krovu objekta kontrole.40 31.62 4.80 49.802.3. god.25 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. kom 40 47.00 40 47. polaganja trake i potpora. ukljuĉivo sav spojni.25 1. kom 80 31.985.00 98348485.25 1.ms_office Strana: 108.00 28. 6. nosećih stupova nadstrešnice i metalnih odbojnika. Isptivanje na dodir izmeĊu vodiĉa instalacionih vodova 2. Mjerenje otpora petlje instalacionih vodova 3.00 0 47. sa spajanjem na oba kraja odgovarajućom obujmicom ili vijcima. na potpore za kosi krov nadstrešnice Obraĉun po metru Betonske kocke Dobava i Montaţa potpora za betonske kocke za nošenje trake FeZn 25×4 mm.802. metalne konstrukcije naplatne kućice.498.324. kom 64 44. 45212-400-4474/2008.00 0 2.2.498. m¹ 200 21.23 2. postolja rampi i semafora Obraĉun po kom 2.00 0 44.04 0.56 44.80 0.SPOJEVI TRAKE FeZn.00 3. prosjeĉne duţine izvoda 1 m¹. ţljebovi.[219] .2008.890.802.62 4.04 2.62 0.890.00 47. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. sa metalnim masama na objektu Izrada (vrata. Obraĉun po kom Spojevi za premoštenje metalnih masa Izrada spojeva za premoštenje metalnih masa na nadstrešnici tj.802.23 2.00 0.818. na betonske kocke na ravni krov objekta kontrole naplate Obraĉun po metru Traka FeZn 25×4 mm Dobava i Polaganje trake FeZn 25×4 mm.60 2.80 2.818. što ukljuĉuje: 1. POTPORE – u jediniĉnu cijenu stavke ukljuĉeni su svi troškovi nabave.00 0.03 5.03 0. od 16. prozori. vodova 4. kom 200 28.00 0 21. SLABA STRUJA UKUPNO: INSTALACIJA GROMOBRANA ZAJEDNIĈKI UVJETI: .62 0.04 0.03 5.82 0. Ukljuĉivo zaštita spoja bitumenom Obraĉun po kom Spoj trake FeZn 30×4 mm.xls.606.

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
Gromobranski odvodi Izrada gromobranskih odvoda polaganjem gromobranske trake Fe/Zn 25×4 mm, u betonsku konstrukciju, od krova do temelja objekta kontrole naplate sa spajanjem na metalni pokrov i na traku u temelju, duţine izvoda 5 m¹, ukljuĉivo s ormarićem za mjerni spoj i spajanjem Obraĉun po kom Zemni uvodi Dobava i izrada zemnih uvoda ubetoniranjem trake Fe/Zn 30×4mm od odvodne cijevi kišnice do temeljnog uzemljivaĉa. Prosjeĉna duţina je 3 m¹. Obraĉun po kom Mjerni spoj Dobava i izrada mjernog spoja na ĉeliĉnim stupovima/nosaĉima nadstrešnice pomoću kriţnih spojnica. Obraĉun po kom Polaganje u temelje trake Fe/Zn 40×4 mm Nabava i polaganje u temelje trake Fe/Zn 40×4 mm, izrada meĊusobnog spoja traka u temelju kriţnom spojnicom te spajanje varenjem svakih 2 m¹ s betonskim ţeljezom u temeljima, antikorozivna zaštita svih spojeva Obraĉun po kom Instalacijski kanal ispod naplatnih kuĉica Nabava i polaganje na zid instalacijskog kanala ispod naplatnih kuĉica trake za spoj metalnih masa u objektu, traka Fe/Zn 30×4 mm Obraĉun po kom Spoj s trake u temelju na zaštitnu sabirnicu u GRu Izrada spoja s trake u temelju na zaštitnu sabirnicu u GRu, u ostalim razdjelnicima, te za ureĊaje u agregatskoj i hidroforskoj stanici, traka Fe/Zn 25×4 mm, duţine 2 m¹ Obraĉun po kom Traka Fe/Zn 30×4mm za izradu spoja za uzemljenje metalne konstrukcije naplatne kućice Dobava i polaganje traka Fe/Zn 30×4mm za izradu spoja za uzemljenje metalne konstrukcije naplatne kućice, nosećih stupova nadstrešnice i metalnih odbojnika Obraĉun po kom Traka Fe/Zn 30×4mm za izradu spoja za uzemljenje metalne konstrukcije nadstrešnice parkirališta Dobava i polaganje traka Fe/Zn 30×4mm za izradu spoja za uzemljenje metalne konstrukcije nadstrešnice parkirališta, nosećih stupova nadstrešnice i metalnih odbojnika Obraĉun po kom Uzemljenje treptaĉa Izrada spojeva na vijak za uzemljenje treptaĉa vodom P/MJ 1×16 mm², poloţenim kroz cijev od instalacijskog kanala do treptaĉa prosjeĉne duţine 30 m¹, antikorozivna zaštita svih spojeva Obraĉun po kom Kriţne spojnice Kriţne spojnice za rastavni mjerni spoj i spajanje trake Obraĉun po kom

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

7.

kom

6

100.10

600.60

100.10

0.00

0

100.10

0.00

6

100.10

600.60

8.

kom

10

52.05

520.50

52.05

0.00

0

52.05

0.00

10

52.05

520.50

9.

kom

12

100.10

1,201.20

100.10

0.00

0

100.10

0.00

12

100.10

1,201.20

10.

90

16.82

1,513.80

16.82

0.00

0

16.82

0.00

90

16.82

1,513.80

11.

110

24.82

2,730.20

24.82

0.00

0

24.82

0.00

110

24.82

2,730.20

12.

kom

20

36.84

736.80

36.84

0.00

0

36.84

0.00

20

36.84

736.80

13.

70

21.62

1,513.40

21.62

0.00

0

21.62

0.00

70

21.62

1,513.40

14.

100

21.62

2,162.00

21.62

0.00

0

21.62

0.00

100

21.62

2,162.00

15.

kom

12

440.44

5,285.28

440.44

0.00

0

440.44

0.00

12

440.44

5,285.28

16.

kom

35

28.03

981.05

28.03

0.00

0

28.03

0.00

35

28.03

981.05

98348485.xls.ms_office

Strana: 109.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
Ispitivanje gromobranske instalacije i izvedba potrebnih mjerenja, izdavanje atesta i izrada revizine knjige, komplet Obraĉun po kom Projekt prenaponske zaštite Izrada projekta prenaponske zaštite, komplet (4 primjerka) Obraĉun po kom

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

17. Ispitivanje gromobranske instalacije kom 1 800.80 800.80 800.80 0.00 0 800.80 0.00 1 800.80 800.80

18.

6.3.

kom GROMOBRANSKA INSTALACIJA UKUPNO:

1

4,004.00

4,004.00 41,172.19

4,004.00

0.00 0.00

0

4,004.00

0.00 0.00

1

4,004.00

4,004.00 41,172.19

6.4. OSTALO 1. Isporuka jednopolne sheme Isporuka jednopolne sheme –
izvedeno stanje u, PVC foliji i umetnuto u vrata svih razdjelnika, komplet Obraĉun po kom

kom

1

200.20

6.4.

OSTALO UKUPNO:

200.20 200.20

200.20

0.00 0.00

0

200.20

0.00 0.00

1

200.20

200.20 200.20

REKAPITULACIJA
6.1. 6.2. 6.3. 6.4. INSTALACIJA JAKE STRUJE INSTALACIJA SLABE STRUJE INSTALACIJA GROMOBRANA OSTALO SVEUKUPNO: 409,550.79 49,818.67 41,172.19 200.20 500,741.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 409,550.79 49,818.67 41,172.19 200.20 500,741.85

5. I. 1.

PROMJENJIVA SIGNALIZACIJA
OPREMA PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE
Promjenjivi LED znak 240×70 cm Dobava, isporuka i montaţa promjenljivog prometnog znaka koji se sastoji od: – programabilnog display-a – signala prometnog traka Potpuno programabilni display u tehnologiji LED, dimenzija kućišta 240×130 cm. MeĊusobni razmak LED 20 mm. Raster 88×24 LED, potpuna grafika, jednobojna (ţute LED). Izvedba display-a s LED visokog sjaja za vanjsku upotrebu. Signal vozne trake - PZ G09 i G10, veliĉine kućišta 70×70 cm. Mogućnost prikazivanja dva signalna pojma: pz G09 (crveni kriţ, veliĉine 60×60 cm) i PZ G10 (zelena strelica, veliĉine 49,5×60 cm) na istoj matrici crne boje. Svjetlosni PZ G09 (crveni kriţ) izvesti u minimalno tri reda crvenih LED-a, svjetlosni PZ G10 (zelena strelica) izvesti u minimalno tri reda zelenih LED-a.

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

98348485.xls.ms_office

Strana: 110.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
Tehniĉki uvjeti za znak: – Maksimalni intenzitet svjetljenja znaka mora biti minimalno 7440 cd/m² za ţutu boju, 3100 cd/m² za crvenu boju i 3720 cd/m² za zelenu boju; – autonomni programabilni mikroprocesorski upravljaĉko kontrolni ureĊaj u svakom znaku; – kontrola ispravnosti svake LED neovisno o aktivaciji znaka ili pojedine toĉke (detekcija greške u "hladnom" stanju) – autonomno istosmjerno napajanje u svakom znaku – neovisni strujni izvori za svaku pojedinu LED sto osigurava neovisnost intenziteta isijavanja znjaka o kolebanjima napona napajanja i prikazanom simbolu – dojave greške kod pregaranja LED i to lokalno na upravljaĉki LCD panel i daljinski prema centralnom upravljaĉkom raĉunalu; – mogućnost brze zamjene svake pregorene LED i svih ostalih dijelova koji su podloţni kvarovima – mogućnost povezivanja svakog znaka u sustav naplate putem serijske veze (RS-485), protokol TLS/FG4 – postojanje kontinuirano podesivih termostata i grijaĉa u svakom znaku – mogućnost upravljanja intezitetom od 1-100% s grafiĉkog suĉelja upravljaĉkog programa – Pouzdan rad unutar temperaturnih granica od - 40°C do + 70°C. Svjetlosna jakost optiĉkog sustava mora se moći prilagoditi okolnoj svjetloći. – Elektriĉka sigurnost znaka osigurana u skaldu s odrednicama harmoniziranih normi HD 638 i HD 384 – Elektromagnetska kompatibilnost znaka sukladno EN50293:2000 Elektromagnetska kompatibilnost - Cestovni prometni signalni sistemi Montaţa znaka obuhvaća i prilagodbu nosaĉa znaka i konstrukcije na koju se znak montira. Obraĉun po kom postavljenog znaka. Promjenjivi LED znak 70×70 cm Dobava i isporuka promjenljivog prometnog znaka koji se sastoji od: – signala prometnog trakaSignal vozne trake - PZ G09 i G10, veliĉine kućišta 70×70 cm. Mogućnost prikazivanja dva signalna pojma: PZ G09 (crveni kriţ, veliĉine 60×60 cm) i PZ G10 (zelena strelica, veliĉine 49,5×60 cm) na istoj matrici crne boje. Svjetlosni PZ G09 (crveni kriţ) izvesti u minimalno tri reda crvenih LED-a, svjetlosni pz G10 (zelena strelica) izvesti u minimalno tri reda zelenih LED-a. Tehniĉki uvjeti za znak:

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

kom

14

41,401.36

579,619.04

41,401.36

0.00

0

41,401.36

0.00

14

41,401.36

579,619.04

2.

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

98348485.xls.ms_office

Strana: 111.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
– Maksimalni intenzitet svjetljenja znaka mora biti minimalno 3100 cd/m² za crvenu boju i 3720 cd/m² za zelenu boju; – autonomni programabilni mikroprocesorski upravljaĉko kontrolni ureĊaj u svakom znaku; – kontrola ispravnosti svake LED neovisno o aktivaciji znaka ili pojedine toĉke (detekcija greške u "hladnom" stanju) – autonomno istosmjerno napajanje u svakom znaku – neovisni strujni izvori za svaku pojedinu LED sto osigurava neovisnost intenziteta isijavanja znjaka o kolebanjima napona napajanja i prikazanom simbolu – dojave greške kod pregaranja LED i to lokalno na upravljaĉu tastaturu i daljinski prema centralnom upravljaĉkom raĉunalu; – mogućnost brze zamjene svake pregorene LED i svih ostalih dijelova koji su podloţni kvarovima – mogućnost povezivanja svakog znaka u sustav naplate putem serijske veze (RS-485), protokol TLS/FG4 – postojanje kontinuirano podesivih termostata i grijaĉa u svakom znaku – mogućnost upravljanja intezitetom od 1-100% s grafiĉkog suĉelja upravljaĉkog programa – Pouzdan rad unutar temperaturnih granica od - 40°C do + 70°C. Svjetlosna jakost optiĉkog sustava mora se moći prilagoditi okolnoj svjetloći. – Elektriĉka sigurnost znaka osigurana u skaldu s odrednicama harmoniziranih normi HD 638 i HD 384 – Elektromagnetska kompatibilnost znaka sukladno EN50293:2000 Elektromagnetska kompatibilnost - Cestovni prometni signalni sistemi Montaţa znaka obuhvaća i prilagodbu nosaĉa znaka i konstrukcije na koju se znak montira. Obraĉun po kom postavljenog znaka. Touch-screen LCD panela u boji 5,7" Dobava, isporuka i montaţa "touch-screen LCD" panela u boji, minimalnih dimenzija 5,7", za manualno upravljanje i kontrolu programabilnog displaya u naplatnoj kućici. Upravljanje mora biti izvedeno preko tipki za odabir s ikonom stvarne slike koja se ţeli prikazati na programabilnom displeju. Obraĉun po kom postavljenog panela. Kontrolno-upravljaĉki program Dobava, isporuka i instalacija kontrolno-upravljaĉkog programa za nadzor i upravljanje radom svih promjenljivih znakova na naplatnoj postaji. Program se izvršava na PC koji je smješten u glavnom objektu naplate. Aplikacija za upravljanje mora omogućiti nadzor nad programabilnim displejima putem TLS protokola i povezivanje s glavnim centralnim raĉunalom putem TCP/IP protokola kroz temeljnu mreţu HAC-a. Prema centralnom raĉunalu prosljeĊuju se informacije o stanju prikaza i grešaka sa svih znakova na naplatnoj postaji. Obraĉun po kom

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

kom

16

10,130.12

162,081.92

10,130.12

0.00

0

10,130.12

0.00

16

10,130.12

162,081.92

3.

kom

14

7,679.67

107,515.38

7,679.67

0.00

0

7,679.67

0.00

14

7,679.67

107,515.38

4.

kom

1

24,824.80

24,824.80

24,824.80

0.00

0

24,824.80

0.00

1

24,824.80

24,824.80

98348485.xls.ms_office

Strana: 112.[219]

20 7.94 0. III. II.938.20 7.94 2.207.00 20. m¹ 430 7.00 30. kom 1 2.80 26. Stavka ukljuĉuje i sav materijal.ms_office Strana: 113. Aplikacija se izvršava na upravljaĉkom raĉunalu naplatne postaje i spaja se na glavni upravljaĉki program.826.826. od 16. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 1 2. isporuka i instalacija programske aplikacija za programiranje novih piktograma.00 0. isporuka i ugradnja PC raĉunala + 17" TFT LCD. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Osobno raĉunalo PC+17" TFT LCD Dobava.00 0. Konverter RS 232/RS485 Dobava.938.80 0.94 2. 1.10. Kroz komunikaciju ostvarenu izmeĊu upravljaĉkog programa i displeja na nadstrešnici mora biti omogućeno programiranje novih piktograma u displejima.xls.826.100.826.030.207.21 3.6mm² Dobava. prijevoz i rad na postavljanju kanalica. Postupak pokretanja programa. Obraĉun po kompletu.00 430 7.20 0. isporuka i polaganje u kabelske kanalice signalnog kabela 10×2×0.20 0. m¹ 300 20.00 0.00 0 7.21 3.21 0.00 0 26.30 98348485.00 0. Aplikacija za programiranje piktograma Dobava.94 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.207.00 2. isporuka i uvlaĉenje u kabelske kanalice signalnog kabela 3×2×0.82 6. Stavka ukljuĉuje i instaliranje paketa Windows XP Professional.00 30. njihovo editiranje te izradu novih piktograma. Kabel se polaţe od tastature u naplatnoj kućici do elektroniĉkog ureĊaja u SPZ-u.00 0 30.80 933. god.246. Putem grafiĉkog korisniĉkog suĉelja za programiranje novih piktograma treba omogućiti memoriranje postojećih piktograma u obliku zapisa na tvrdom disku. Obraĉun po kompletu.00 0 7.030.80 0.938.20 7.6mm².207. 45212-400-4474/2008.207. ukljuĉivo i ormarić za smještaj konvertera. Obraĉun po kompletu. I.80 26.94 7.00 30.6mm² za povezivanje nasuprotnih znakova i zankova na serijski konverter.82 0.30 7.80 933.030. za kontrolu i upravljanje svjetlosnom promjenjivom prometnom signalizacijom.21 0. prijevoz i rad na postavljanju kanalica. kom 1 OPREMA PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE UKUPNO: 26.00 1 7.207.00 0 2. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla.82 6.00 1 30.938. isporuka i montaţa konvertera RS 232/RS485 za komunikaciju PC-a i znakova.938.030.207.00 6.100. s ispitivanjem.938.00 300 20.6mm² Dobava.00 0 20.88 DOKUMENTACIJA I PUŠTANJE U POGON Dokumentacija izvedenog stanja Dokumentacija izvedenog stanja s detaljima izvedbe i uputama za rukovanje i odrţavanje II. Signalni kabel 3×2×0.20 7.246.836. Stavka ukljuĉuje i sav materijal.00 0.2008.88 26.00 1 26.826.826. kpl 1 DOKUMENTACIJA I PUŠTANJE U POGON UKUPNO: 7.[219] . Obraĉun po m¹ poloţenog kabla.207.82 0.00 0.20 ELEKTROINSTALACIJE Signalni kabel 10×2×0.030. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 5.836.94 2. kom 1 30. editiranje piktograma i programiranje displeja mora biti zaštićen kroz upotrebu korisniĉkog imena i zaporke.20 7.030. 1.

01 120. ELEKTROINSTALACIJE UKUPNO: VERTIKALNA I HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA VERTIKALNA SIGNALIZACIJA Nabava i postavljanje prometnih znakova (t.40 560. Iskop temelja stupa min. 1. Stavka ukljuĉuje i sav materijal.09 0.00 0.92 57.).3.21 0.00 0.09 36.401.401.[219] . IV.836.40 560.00 0.04 0. isporuka i polaganje u kabelske kanalice na nadstrešnici i u kabelske cijevi energetskog kabela PP00 3×2.15 8.00 1.21 0.843.00 4. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Razvodna kutija OG IP 65 Dobava. Kabel povezuje OG kutije na nadstrešnici s SPZ-ovima i treptaĉe na treptaĉki ureĊaj.2 OTU VI.00 1. 1.4.21 6.92 57.00 12. promjera 90 cm Znak B29.5mm² Dobava.40 1.5mm² s ispitivanjem.40 1.00 400 92.00 550 11.21 6.401.00 1.00 0. kpl s montaţnim materijalom za priĉvršćenje na konstrukciju.00 0 11. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Energetski kabel PP00 3×2.165. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla. Obraĉun po m¹ postavljenih kanalica Napojni kabel PP/2 3×0. 45212-400-4474/2008. Stavka ukljuĉuje i sav materijal. od 16.01 0.00 23 36.401. 0. promjera 90 cm Znak B50.xls.00 0.00 0 36.5mm² s ispitivanjem.09 0.40 1.401.56 98348485.401. isporuka i polaganje u kabelske kanalice na nadstrešnici energetskog kabela PP00 3×1. Znakove postavljati pod kutem od 3 .401. dubine 70 cm.81 3.56 1. za napajanje svjetlosne promjenjive signalizacije. m¹ 550 11.50 11.00 0. Znakovi se priĉvršćuju na stupove izraĊene od šavne ĉeliĉne cijevi i zaštićene od korozije postupkom vrućeg cinĉanja ili na aluminijske stupove. Stavka ukljuĉuje i sav materijal. s ispitivanjem. prijevoz i rad na postavljanju kanalica.139.00 6. 1. isporuka i priĉvršćenje na konstrukciju i stupove nadstrešnice kabelske kanalice PK100.10. isporuka i polaganje u kabelske kanalice napojnog kabela PP/2 3×0.81 0.139.09 36.2 m³. Kabel povezuje OG kutije IP65 na nadstrešnici sa glavnim razvodnim ormarom.50 5.87 36.00 0 1 1 1 1 0.15 7.5mm² Dobava. 9-01.401.56 0.ms_office Strana: 114.401. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla.40 560.00 15 8.401.5 mm koji se ugraĊuje u betonski temelj kakvoće betona C16/20 s min.40 1.56 0.2008. Znak B02.40 1. kom kom kom kom 1 1 1 1 1.01 120.75 mm² Dobava.401.00 92. prijevoz i rad na postavljanju kanalica.40 1. dimenzije 90×45 828.75 mm².40 560.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.87 1.81 0.00 0 92.165.00 0 12.843.00 0.401.401. m¹ 400 92.40 1.40 560.401.00 0 8.04 0.40 1. prijevoz i rad na postavljanju kanalica i kabelskih cijevi. isporuka i montaţa kutije za vanjsku montaţu sa stupnjem mehaniĉke zaštite IP 65 Obraĉun po kom Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 3.56 0.00 0. Obraĉun po komadu.2. promjera 63.04 828.00 0 0 0 0 0 0.836.401. Kabelske kanalice PK100 Dobava.01 0. god.00 0.04 III.40 1. Energetski kabel PP00 3×1.40 1.40 1.81 3.00 0. m¹ 15 8.401. kom 23 36.00 300 12.00 1. za napajanje svjetlosne promjenjive signalizacije. promjera 90 cm Znak E01. Znakovi se izraĊuju s folijom "High Intensity" (znak B02 minimalne retrorefleksije klase II) na aluminijskoj podlozi minimalne debljine 3 mm s pojaĉanim okvirom.56 0. 1. za napajanje LUX.401.40 560. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla.40 1.5º u odnosu na os prometnice.1.401. m¹ 300 12.

m¹ 300 292.29 0.00 4 1.082.00 3.00 0 0 0 0 0 0 0 0. dimenzija 180×70 cm Nabava i postavljanje prometnog znaka K09.00 0.240 (Boje za tankoslojne oznake na kolniku) kao i Općih tehniĉkih uvjeta za radove na cestama (t.00 3.00 0 100.222) Puna uzduţna rubna crta bijele boje.687.00 0.00 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.082. te uţeta za meĊusobno povezivnje 39.08 0. “High intensity grade”).281.00 1. opremi i signalizaciji na cestama (N. puno-prazno 3.029.00 2.5 m¹ (HRN U.00 0.00 0.961.00 0 1300 700 310 45 230 14 0.14 0.10.29 87.281. VERTIKALNA SIGNALIZACIJA HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA VERTIKALNA I HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA UKUPNO: PROMETNA OPREMA Zaštitni cestovni sustav (ublaţivaĉ udara) Zaštitni cestovni sustav (ublaţivaĉ udara) .100.488. REKAPITULACIJA 1. 2.2.dobava.00 0.29 87.360. 2. Oznake na kolniku izvode se prema normama HRN U.61 28. HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA Materijal kojim se izvode oznake na kolniku mora imati atest kakvoće.00 0.28 0.).00 0 292. Prometni znak K09.12 39.00 100.28 0.S4. 1.00 1.00 0. na ploĉe debljine 2 mm zakrivljene prema obliku betonske zaštitne glave.000. Sustav se sastoji od kugli i ĉunjeva.5.281.039.00 1.80 4.029.4.125.61 28.03 140. 1.446.90 1.00 0.20 4.00 0.S4.00 300 292.149.068.ms_office Strana: 115.100.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. V.08 29.0/3.Znaĉajke nuţne za korisnike ceste) i HRN Z.2008.12 39. Laterna ø 300 mm Nabava i postavljanje treptaĉa (laterna ø 300 mm.3.125.14 0. s udjelom od 20 grama zrnaca na 1 kg boje. 64/05 i 155/05). 2.00 18.00 2. dimenzija 180×70 cm.00 0.31 3.S2. širine 20 cm (HRN U.961.31 57. ţute boje sa ugraĊenim maĉjim oĉima.00 m¹ m¹ m¹ m¹ m² kom 1300 700 310 45 230 14 3. Spojen na trajni napon.00 612.00 2.00 3.029.223) Popreĉna puna zaustavna crta bijele boje širine 0.100. Pri izvedbi oznaka na kolniku pridrţavati se odredbi Pravilnika o prometnim znakovima. 1. 2.14 4.039.20 4.00 0.96 18.xls.00 1. Sustav za razdvajanje prometnih trakova Nabava i postavljanje sustava za razdvajanje prometnih trakova na cestarinskom prolazu (“kugle i ĉunjevi”).31 2.039.082.31 0.96 18.100.45 6. 45212-400-4474/2008.00 18.687.00 0.00 292.80 4. od 16. retrorefleksije klase II.00 0.20 4. 2.039. širine 10 cm (HRN U.00 0.00 0.001.000.S4.446. god.80 13.S4.28 5.00 612. Za oznake na kolniku mora biti upotrijebljen materijal ili boja koja bitno ne smanjuje hvatljivost kolnika.03 140. 2. aplikacijom retroreflektivne folije (klase retrorefleksije II.160.00 0.90 1.14 0.00 39.00 98348485.80 13. Za brzinu naleta vozila od 100 km/h. 33/05. normi HRN EN 1436 (materijali za oznake na kolniku .03 140. 9-02 OTU VI.149. PredviĊa se boja s retroreflektivnim zrncima.0 m¹ (HRN U.31 kom 10 100.61 28.001.488. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.28 5. 2.225) Ploha za usmjeravanje prometa bijele boje Iscrtavanje oznake “STOP” (PZ H38). ţute boje) na betonsku zaštitnu glavu.068.6.00 0.360. biti postojan i ne smije mijenjati boju.31 57.00 0.221234 Puna uzduţna rubna crta bijele boje.00 0.00 0 1.12 kom 14 2.N.29 0.00 0.00 0. isporuka i ugradnja u vrhu prometnog otoka.61 28. U skladu sa HRN EN 1317.80 13.281.08 0.00 3.00 10 100.80 4.5.45 6.00 14 2.[219] .1.6.00 0.00 0 2.160.222) Razdjelna isprekidana crta bijele boje širine 20 cm.082.S4. VERTIKALNA SIGNALIZACIJA UKUPNO: kom 4 1.12 1.80 13.03 140. IV.00 4.08 29.20 4.80 4.029. bijele boje HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA UKUPNO: 0.

2.00 2.080.997. god.00 REKAPITULACIJA I. III.03 Rekonstrukcija DV 10(20) kV Prapatnica .00 0.904.323.741.20 57.26 0.03 0.00 12.Ljubitovica Rekonstrukcija DV 10(20) kV Divulje .00 0.422.323.00 0. V.00 0.88 7.789.00 Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 0.422.00 0.00 Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.080.00 0.88 7. 3.__.00 0.323.2009.422.687.92 12. 4.2008.00 0.00 0.00 0.92 12.00 0.98 496. REKAPITULACIJA Rekonstrukcija DV 10(20) kV Prapatnica .00 0.00 2.741.00 0.00 0.088.87 57.00 0.00 0.(sg) od __.789. II.2009.00 0.00 8.34 500.00% 0.00 0.00 0. UGOVORNI TROŠKOVNIK br.34 500.139.98 SVEUKUPNO: 496.53 752. 0.422.(sg) od __.207.143.207.00 0. II.364. 45212-400-4474/2008. IV.[219] .687.00 0 124.904.00 0.143.904.904.088. OPREMA PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE DOKUMENTACIJA I PUŠTANJE U POGON ELEKTROINSTALACIJE VERTIKALNA I HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA PROMETNA OPREMA SVEUKUPNO: 933.904.904.00 12.31 1.080.00 0.00 0.03 -100.00 4 124.03 12.85 2.00 0.068.03 98348485.00 933.00 I.Ljubitovica UKUPNO [Rekonstrukcija DV 10(20) kV] Suglasnost br.080. od 16.00 0.26 496.00 0.904.98 0.13 221.Radošić UKUPNO [Rekonstrukcija DV 10(20) kV] 0. god.422.31 1.939. 5.26 496.939.13 221.00 0.00 0.00 0.836.ms_office Strana: 116.00 0.00 12.687.323.687.00 I.00 12.422.53 752.10.055.00 0.364.85 2. god.939.00 Rekonstrukcija DV 10(20) kV Divulje . Redni broj V.904.Radošić NEPREDVIĐENI RADOVI 0.055.143.323.92 IZGRADNJA ČCP MRACLIN 1.xls.143.00 0.068.997.98 0.323.00 0.92 496.-5.00 0.00 0. 45212-400-____/2009.92 496.139.__.00 0.836.00 0.00 0.422.00 Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.03 0.03 0.03 0.92 124.00 0.00 0. 8. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere PROMETNA OPREMA UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena 1. SVEUKUPNA REKAPITULACIJA : UGOVORENI RADOVI NEPREDVIĐENI RADOVI SVEUKUPNO : Za dougovoriti : Kontrola: 12.00 0.939.00 0.20 57.26 NEPREDVIĐENI RADOVI 4% NEPREDVIĐENI RADOVI (4% 1.00 0.) paušal 4 124.87 57.00 0. II.00 0.088.088.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0.422.00 0.00 0. 45212-400-____/2009. GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI ZA ČCP MRACLIN INSTALACIJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE STROJARSKE INSTALACIJE ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI PROMJENJIVA SIGNALIZACIJA NEPREDVIĐENI RADOVI 4% SVEUKUPNO: TROŠKOVNIK NEPREDVIĐENIH RADOVA Suglasnost br.

TROŠKOVNIK PREDVIĐENIH RADOVA DIONICA VELIKA GORICA (jug) – BUŠEVEC Izgradnja ČCP MRACLIN.Sisak . na autocesti Zagreb .

U GraĊevnu knjigu biljeţe se i dokumentiraju mjerenja i kalkulacije svih faza obavljenog posla i ostali podaci bitni za obraĉune prema stavkama Ugovornog troškovnika i projektu.xls.2008.) dio su ugovorne dokumentacije i Izvoditelj radova je duţan postupati u skladu s OTU-om osim ako je u projektnoj dokumentaciji drukĉije istaknuto. 45212-400-4474/2008. odnosno natjeĉajne dokumentacije. Nepoznavanje crtanog dijela projekta i tehniĉkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povećanje jediniĉnih cijena ili toleriranje grešaka u izvedbi. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1. Koliĉine radova. Zakona o zaštiti od poţara. Izvoditelj radova je duţan prouĉiti sve ovdje navedene dijelove projekta. Zakona o zaštiti na radu. god. Tako registrirani zahtjevi obvezni su za Izvoditelja radova. izdanje 2001. tehniĉki opis i ovaj troškovnik ĉine cijelinu.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 98348485. U GraĊevni dnevnik se unose svi bitni podaci i dogaĊaji tijekom graĊenja (npr. Izvoditelj radova je duţan pridrţavati se svih vaţećih zakona i propisa i to naroĉito Zakona o gradnji. u skladu s Zakonom o gradnji. koje nakon izvoĊenja ĉitavog posla nije moguće mjeriti neposrednom izmjerom treba po završetku pojedinog takvog rada preuzeti i ovjeriti nadzorni inţenjer. upisuju primjedebe Projektanata. Od trebnutka uvoĊenja u posao pa do primopredaje objekta izvoditelj radova je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta.[227] . prethodno potrebna suglasnost Investitora. odnosno iznijeti svoje primjedbe. Na gradilištu Izvoditelj radova. GRAĐEVINSKO-OBRTNIĈKI RADOVI ZA ĈCP MRACLIN OPĆE NAPOMENE Nacrti. Opći tehniĉki uvjeti za radove na cestama (Zagreb. koji će stalno boraviti na gradilištu. te u sluĉaju nejasnoća traţiti objašnjenje od projektanta. s tim da je za svaku nepredviĊenu višu radnju.ms_office Strana: 118. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. kojom bi se povećalo ukupne troškove predviĊene za izgradnju po ovom troškovniku. temeperatura zraka. Svi radovi moraju se izvesti solidno i struĉno prema vaţećim propisima i pravilima struke. nalozi nadzornog inţenjera i Inspekcije. meteorološke prilike. god. mora imati Glavnog inţenjera gradilišta kvalificiranog za dotiĉne vrste poslova.). Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. s potrebnim skicama i izmjerama. te će svojim potpisima jamĉiti za njihovu toĉnost. hrvatskih normi itd. Nadzorni inţenjer i predstavnik Izvoditelja radova unositi će u GraĊevnu knjigu koliĉine pojedinih takvih radova. Od preuzimanja gradilišta izvoditelj radova je obvezan voditi GraĊevni dnevnik i GraĊevnu knjigu. vrsta i broj djelatnika i opreme na gradilištu i sl.10.

98348485.ms_office Strana: 119. ĉuvanje. Tako su u stavkama uraĉunati troškovi nabave gradiva. vrsta i kvaliteta ĉeliĉnih elemenata. propisa i priznatih pravila tehniĉke nauke i prakse.. putevi na gradilištu. god. crpljenje vode. pomoćnin napravama i drugim sredstvima koja su potrebna za ispravnu izvedbu ili bi se mogla tijekom rada ukazati potrebnim. moraju odgovarati statiĉkom proraĉunu i projektu skele i moraju biti usklaĊene s vaţećim propisima i standardima za ĉeliĉne konstrukcije. jediniĉne cijene obuhvaćaju sav rad. signalizacija na gradilištu danju i noću. U stavkama su uraĉunati i sporedni radovi potrebni za ispravno dovršenje pojedinih vrsta rada. Da bi izmjena projekta bila pravovaljana mora je odobriti i potpisati Projektant. potrebna osiguranja tijekom radova. njega betona. vrata gradilišta. te se izmjena uĉinjema bez suglasnosti Projektanta neće smatrati pravovaljanom i za sobom povlaĉi narušavanje autorskog djela Projektanta.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Sve izmjene ili dopune projekta. U jediniĉne cijene ulaze svi troškovi potrebni za izradu ovih objekta s dobavom predviĊenih materijala. opremu. odluku o tome donosit će sporazumno Projektant.10. telefonski. ispitane po kvaliteti i koliĉini. Stavke ovog troškovnika obuhvaćaju definitivno dovršne radove. rukovodeći i drugi poslovi poduzeća. vodovodni i sl. uredi. svi sitni metalni i drugi dijelovi potrebni kod graĊenja. Vrsta i kvaliteta graĊe za skele. te zaradu poduzeća. elektriĉni. troškovi skela. ili njegovih dijelova. sanitarije gradilišta. na osnovu normi. materijal. U ovom troškovniku izloţene cijene odnose se na jediniĉnu mjeru izvedenog rada. nadzorni inţenjer (kao predstavnik Investitora) i predstavnik Izvoditelja radova. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Samo tako utvrĊeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konaĉnog obraĉuna radova. te preuzete po Nadzornoj sluţbi Investitora.xls. za koje se po GraĊevnom dnevniku ne moţe dokazati da su uslijedile po opisanom postupku. sva davanja. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. prikljuĉci gradilišta kao i cijena korištenja prikljuĉaka ukljuĉeni su u ugovorenu cijenu. a u svim sluĉajevima potrebne izmjene ili dopune projekta ili njegovih djelova. reţiju gradilišta i uprave poduzeća.[227] . nadzorni. blagovaonice. neće se obraĉunavati ni po privremenom ni po konaĉnom obraĉunu. ukratko sve što je posredno ili neposredno potrebno za izvršenje radova po ovom projektu. 45212-400-4474/2008. svlaĉionice. naĉin temeljenja skele. Izvoditelj radova je duţan na gradilištu ĉuvati GraĊevnu dozvolu. Sav rad i materijal vezan za organizaciju graĊevinske proizvodnje: ograde. alata. Radovi se izvode prema projektu. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.2008. Prema tome. pomoćnim radovima. Glavni i Izvedbeni projekt i dati ih na uvid ovlaštenim inspekcijskim sluţbama. a tu svoju odluku unositi će u GraĊevni dnevnik. spremišta materijala i alata. sprava i strojeva. dovodi struje i sl. osiguranje odvijanja prometa.

kontrolirati ugraĊeni konstruktivni materijal. 45212-400-4474/2008. vodoopskrbu i odvodnju.10. Primjedbe dane od strane Projektanta imaju istu teţinu kao i primjedbe dane od strane nadzornog inţenjera Investitora. Izvoditelj radova će izraditi vremenski plan (gantogram) aktivnosti na gradilištu. Izvoditelj radova je duţan. Izvoditelj radova je u okviru ugovorene cijene duţan provesti koordinaciju radova svih kooperanata na naĉin da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitiu već izvedenih radova. kao i financijski plan. stakala i dr. Jediniĉnim cijenama obuhvaćeni su svi troškovi svih prethodnih i tekućih ispitivanja kako osnovnih materijala. Sva fina ĉišĉenja zidova. te strojarske instalacije. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Izvoditelj radova je duţan ĉistiti gradilište tokom graĊenja. u okviru ugovorene cijene. izvoditelj radova će predati zgradu investitoru ili po investitoru odreĊenom korisniku. te dokaze o kvaliteti vezano na graĊevinsko obrtniĉke radove. pravilnicima i standardima i Općim tehniĉkim uvjetima Investitora.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. u skladu s vaţećim tehniĉkim propisima. Za instalacijske sustave izvoditelj radova je duţan. IzraĊena skela treba imati naprave za spuštanje. Nakon dovršenja gradnje predat će Izvoditelj radova posve ureĊeno gradilište i okolinu objekta predstavniku Investitora uz obveznu prisutnost Projektanta. Izrada radioniĉke dokumentacije obuhvaćena je u jediniĉnoj cijeni stavaka ponudbenog troškovnika. elektroinstalacije. te definitivno dovršenih radova. podova.ms_office Strana: 120. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Izvoditelj radova je takoĊer duţan kod izrade konstrukcija. kao i sve pristupne ceste. tako i poluproizovda. Nakon uspješno obavljenog Tehniĉkog pregleda i otklanjanju svih nedostataka.xls. osim atesta o kvaliteti ugraĊenih materijala. statiĉki proraĉun i odobrenje projektanta i nadzornog inţenjera. duţan je pravodobno zatraţiti odluku u vezi s tim. vrata. uz potreban projekt. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Kod ĉeliĉne skele elementi se nastavljaju odgovarajućim spojnicama koje moraju biti ispitane i atestirane. O ispitivanjima i pregledima vodi se posebna evidencija. dati ateste za instalacijske sustave.2008. stijena. 98348485. prema projektom odreĊenom planu ispitivanja materijala. Prema svojim raspoloţivim mogućnostima izvoditelj radova moţe predloţiti i neku drugu vrstu skele. opreme i sl. ugraditi propisani. u okviru ugovorene cijene. dobave materijala. adekvatan i prema Hrvatskim normama atestiran materijal. Izvoditelj radova duţan je obaviti sva potrebna ispitivanja i pribaviti ateste. podizanje i demontiranje. posebno su opisana u pojedinaĉnim stavkama zidarskih radova. te njime odrediti dinamiku financiranja. predoĉiti ga nadzornom inţenjeru na usvajanje. Ako Izvoditelj radova smatra da pojedinim gore navedenim zahtjevima dolazi do štetnih posljedica po stabilnost ili trajnost objekta ili su pak oni u protivnosti s ostalim podacima danim u projektu. prozora. Sva oštećenja nastala tokom gradnje otkloniti će izvoditelj radova o svom trošku.[227] .

drugi tip ili broj artikla i sliĉno.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.2008. Nadzora. Po završetku radova ceste je potrebno dovesti u prvobitno stanje bez prava na naknadu troškova.). tj. 45212-400-4474/2008. Tekuću kontrolu osnovnih materijala. gornje atike. te sve ostale troškove za zbrinjavanje viška materijala i otpada. tip. Gornje površine betona prednjih i straţnjih blokova potrebno je kvalitetno obraditi i zagladiti bez izvlaĉenja cementnog morta. soli. kao i svjeţeg. blokova i otoka potrebno je ugraditi sidrene ploĉe prema detalju iz Izvedbenog projekta vodeći strogo raĉuna o geodetskoj kontroli istih. artikl i drugo opreme koja se nudi i ugraĊuje je kao što je navedeno u stavkama ili odgovarajući. god. kontrolira nadzorni inţenjer. Beton se mora proizvoditi od predhodno ispitanih i tokom vremena kontroliranih osnovnih materijala u pogonima za proizvodnju betona. Ta obveza takoĊer podrazumijeva pronalaţenje lokacija odlagališta (gradske deponije ili sliĉno). POSEBNI TEHNIĈKI UVJETI GRAĐENJA II. U skladu s Zakonom o javnoj nabavi.1. ĉlanak 35. koje će obaviti izvoditelj radova putem organizacije registrirane za tu djelatnost.xls. IzvoĊaĉeva je obveza odrţavanje javnih cesta koje koristi u svrhu graĊenja te sanacija svih eventualnih oštećenja nastalih korištenjem. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. predhodno ispitani i kontrolirani u toku rada. 98348485. odnosno odgovarajućim inhibitorom u tri sloja. stvrdnjavajućeg i oĉvrslog betona. Sastav betona mora biti projektiran raĉunski i provjeren eksperimentalno u skladu s postojećim tehniĉkim propisima i vaţećim standardima. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Obveza Izvoditelja je na propisan naĉin zbrinuti višak materijala iz iskopa i otpad. kemikalija (nafta. Betonske konstrukcije po kojima će se kretati vozila treba napraviti od betona otpornog na djelovanje mraza. pribavljanje pripadajućih suglasnosti nadleţnih komunalnih i drugih sluţbi.10. ulje itd.[227] . BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI BETON Prilikom betoniranja temelja stupova ĉeliĉne nadstrešnice. te svjeţeg. 2. koju obavlja izvoditelj radova. On mora biti dokazan predhodno laboratorijskim ispitivanjima svojstva osnovnih materijala.ms_office Strana: 121. Beton je projektiranog sastava. Kompletnu vidljivu površinu betona premazati sa sredstvom otpornim na djelovanje mraza i soli. moţe biti i od drugog proizvoĊaĉa. ali odgovarajućih karakteristika. Prije nabave i ugradbe predmeta potrebno je dobiti odobrenje nadzornog inţenjera i investitora. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. stvrdnjavajućeg i oĉvrslog betona. koji su funkcionalno projektirani. Glavnog projektanta i Investitora. proizvoĊaĉ.

Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. drţeći se u svemu uputstva proizvoditelja. ili iskljuĉenja pojedinih ureĊaja mehanizacije iz pogona. Beton se mora ugraĊivati sustavno i programirano prema unaprijed izraĊenom programu i izabranom sustavu. bez obzira na radno vrijeme. prijevozi i prijenosi. Armirano-betonske ploĉe obraĉunavaju se od leţaja do leţaja tj. Za sve betonske i armirano-betonske radove kroz jediniĉne cijene ukljuĉen je sav materijal. Svjeţi beton mora se ugraĊivati vibriranjem u slojevima ĉija debljina ne smije biti veća od 70 cm. Kod betoniranja smiju se prekidi – radni spojevi izvesti samo na mjestima koja su unaprijed projektom predviĊena.. Nabava. ugradnja. vlaĉna ĉvrstoća. otpornost protiv smrzavanja. Sloj betona. mora vibriranjem biti dobro spojen s predhodnim donjim slojem betona. te eventualna crpljenja vode ukljuĉeni su kroz jediniĉne stavke. konzistencija.[227] . prijevoz i rad s oplatom i skelom. kao što su vodocementni faktor. a sam spoj mora biti vodonepropusan. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. na osnovi operativnog plana radova u suglasnosti s Projektantom i nadzornim inţenjerom. Svaki zapoĉeti betonski odsjek. da beton zadovoljava sva svojstva propisana projektom. za pojedine vrste betona. Da bi se sprijeĉilo. god. Betonske podloge obraĉunavaju se u m³. Izvoditelj radova treba izraditi plan uzimanja uzoraka. 98348485. Na prekidima mora biti ostvarena dobra prionjivost obaju betona. izrada. obrada površina betona (osim tamo gdje je prikazana kroz posebne stavke) i njega. otpornost protiv djelovanja soli. kako to predviĊa program betoniranja.10. konstruktivni dio ili element objekta. koji se ugraĊuje. odreĊena marka. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Za sve betonske radove mora biti pripremljena tehnologija koja omogućuje dobivanje gustog.xls. Nadvoji se raĉunaju u duţini otvora ukljuĉujući naleţući dio. potrebno je površine radnih rešaka prije nastavka betoniranja premazati sredstvom za vezu starog i novog betona. oprema i rad. bez obzira na veliĉinu. naknadno provlaţenje i kristalizacija procjedne vode na mjestima prekida betoniranja. Sve vidljive površine moraju biti završnog izgleda što se postiţe primjenom odgovarajuće oplate i postupaka betonskih radova. Eventualne nedostatke vidljivih površina treba sanirati odgovarajućim reparaturnim mortovima. a u svemu prema vaţećim standardima. mora biti izbetoniran neprekinuto u zapoĉetom opsegu. Pri obraĉunu stijena odbijaju se svi otvori. modul elastiĉnosti. odreĊene vrijednosti koeficijenta stezanja itd. osim otvora za prolaz cijevi. u svjetlom rasponu.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Eksperimentalno treba dokazati. zaštitu od brzih vremenskih promjena. kompaktnog i vodonepropusnog betona. Oplata je glatka a sve površine treba izvesti posve precizno i ravno. kod vidljivih površina betona.2008. otpornost protiv habanja. 45212-400-4474/2008.ms_office Strana: 122. Grede se raĉunaju i preko stupova po duţini.

Oplate moraju biti poduprte i usidrene tako da nisu moguće deformacije oplate ili pomaci uslijed betona i dinamiĉkih utjecaja za vrijeme betoniranja. po potrebi i više. ELEKTROMONTAŢNI MATERIJAL I RADOVI OPLATA Sve oplate za beton i armirani beton moraju biti izraĊene prema mjerama iz projekta.2008. Za ocjenu postignute kvalitete konstrukcije mjerodavan je. Svi elementi za usidrenja. Dimenzije. impregnacija betonske površine i nanaošenje reparaturnog morta u 1 do 2 sloja. popunjavanje šupljina. ELEKTROMONTAŢNI MATERIJAL I RADOVI ARMATURA – BETONSKI ĈELIK Armatura se mora postaviti solidno i struĉno prema vaţećim propisima i pravilima struke. oblik i poloţaj armature definirani su planovima armature. opći izgled betona.3. Za brtvljenje oplate mogu se upotrebljavati samo oni materijali koji ne djeluju štetno na hidrataciju betona i koji ne mogu obojiti betonsku površinu. odmašćivanje. Odmah poslije ugraĊivanja i površinske obrade beton se mora zaštititi od neposrednog djelovanja sunĉanih zraka. a koja se poslije mogu odstraniti. njegova jednoliĉnost i kompaktnost. 2. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Jediniĉnom cijenom obuhvatiti otklesavanje izboĉina.2. nastavljanu i ugradbi armature moraju biti u skladu s odgovarajućim propisima. B. U cijeni rada uraĉunata je i skela. osim rezultata prije spomenutih proba i kontrolnih ispitivanja. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. god.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. B. 45212-400-4474/2008.ms_office Strana: 123. moţe posebno zaštititi od hrĊanja. Radovi na savijanju. na naĉin koji neće štetiti konstrukciji. oborina i smrzavanja. Sva popreĉna sidra moraju biti opremljena glavama za napinjanje. Za izradu prednjih i straţnjih blokova koristiti precizno sloţenu ĉeliĉnu oplatu. kojima se sidra mogu naknadno napinjati.10. 98348485. Oplate koje upijaju vodu moraju prije betoniranja biti pripremljene tako da betonu ne oduzimaju vodu (polijevanje vodom ili zaštita odgovarajućim premazom). odstranjivanje eventualnih stršećih dijelova armature. tako da bude onemogućeno svako procjeĊivanje i oticanje vode ili cementno-pješĉanog morta.xls. Oplate i premazi ne smiju utjecati na boju betonskih površina.[227] . Prije betoniranja moraju oplate i stariji beton biti mokre i moĉene posebnim oplatnim uljem. ili postupkom zatvaranja betonskih površina prskanjem kemijskim sredstvima i odrţavati ga trajno vlaţnim najmanje 7 dana. napinjanje i fiksiranje oplate moraju biti izraĊeni tako da se svaki dio koji ostane u betonu. 2. ĉišćenje od ostataka oplate. Reške u oplati moraju dobro brtviti. a da se beton pri tom ne ošteti. koji su sastavni dio projekta. Po završenom betoniranju izvoditelj radova mora zaštititi ugraĊeni beton od isušivanja mokrim postupkom. Izvoditelj radova je duţan za svaku oplatu izraditi nacrt. a moţe hrĊati. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.

alat. odgovarajućim mortom ili upotrijebiti sustav proizvoĊaĉa oplate za zatvaranje rupa nakon izvlaĉenja sidara.5 do 2 cm za vezu ţbuke prigodom ţbukanja zidova. – zidovi ĉije izvoĊenje nije završeno prije nastupanja zimskih mrazova moraju se zaštiti na odgovarajući naĉin. Kod vidljivih površina betona. moţe se izvoditi samo ako je prethodnim statiĉkim proraĉunom utvrĊeno da nosivost zida poslije tog bušenja odnosno izrade ţljeba nije manja od propisane nosivosti. ZIDARSKI RADOVI Zidarski radovi moraju se izvesti solidno i struĉno prema vaţećim propisima i pravilima struke. te eventualno crpljenje vode i sušenje površina. izrada. kao i okoliša. god. – za vrijeme zidanja opeku kvasiti vodom. moraju se paţljivo i vodonepropusno ispuniti betonom. 45212-400-4474/2008. Oplate za beton se ne obraĉunavaju posebno već su ukljuĉene jediniĉnom cjenom betona. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. hoblinja.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. – zidove uz vertikalni serklaţ takoĊer zupĉasto izvesti. Potrebna skela je prikazana kroz posebnu stavku. te kompletno grubo i fino ĉišćenje svih objekata i njegovih površina. otpadaka ţice. greda i ploĉa.10. radspored sidrenih otvora i naĉin njihove obrade mora biti takav da vizuelno i tehnološki odgovara vidljivom betonu. a širina sudarnica ne smije biti manja od 10 mm niti veća od 15 mm. – vanjske fuge ostaviti prazne od 1. – debljina leţajnica ne smije biti veća od 15 mm. ili glave za napinjanje. U jediniĉne cijene ukljuĉen je sav materijal. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. sidra. a pri zidanju cementnim mortom opeka mora leţati u vodi neposredno prije zidanja. Izvoditelj radova je duţan izraditi nacrt rasporeda otvora i dati ga na odobrenje Projektantu i nadzornom inţenjeru. – ako se zida za vrijeme zime treba zidove zaštiti od mraza. a preklop mora iznositi najmanje jednu ĉetvrtinu duţine zidnog elementa. 98348485. prijevozi i prijenosi. komadića uloţaka i sliĉnog). U jediniĉne cijene ukljuĉeno je sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova prema projektu.ms_office Strana: 124. – popreĉni i uzduţni zidovi moraju na spoju biti meĊusobno povezani zidarskim vezom. zaštite. te premazane oplatnim uljem. – reške dimnjaka i ventilacionih kanala zagladiti. – svako naknadno bušenje ili izrada uţljebina u zidovima zgrade koje nije bilo predviĊeno projektom. ugradnja. koji ostaju u betonu nakon što se izvuku sidra.[227] . za pregradne zidove treba ispustiti zupce u masivnom zidu na svaki drugi red za 1/2 opeke. Oplate moraju biti prije upotrebe dobro oĉišćene od neĉistića (pijeska. tj. oprema i rad.2008. prijevoz i rad s oplatom ukljuĉeni su u stavku.xls. Prilikom izvoĊenja zidova zgrada izvoĊaĉ se mora pridrţavati slijedećih mjera: – zidanje se mora izvoditi sa pravilnim zidarskim vezovima. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Otvori. Nabava. III. osim sidara za sidrenje nadvoja.

o ostavljanju ţljebova za kanalizaciju. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. U jediniĉnu cijenu ulazi dobava i postava materijala i djelova. Obraĉun po m² izraĊenog krova.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.5° do 16°. Postavu ovog lima moţe raditi samo licencirani izvoditelj od strane proizvodaca pokrova. 45212-400-4474/2008. uz suglasnost naruĉitelja. Razvijena širina lima je 100 cm. voditi raĉuna o uzidavanju pojedinih graĊevinskih elemenata. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Prilikom zidanja pravovremeno ostaviti otvore prema zidarskim mjerama. samo ravni lim bez profilacije. stupova i dimnjaka je površinski (m²). za centralno grijanje ako su ucrtani (ne plaća se posebno. Pokrivanje sljemena limom identiĉnim kao pokrovni lim debljine 0. god. Napomene vezane za zidarska ţbukanja: – otvori na zidu do 3 m² se ne odbijaju. OBRTNIĈKI RADOVI VENTILIRANA FASADA 98348485. U jediniĉnoj cijeni dobava i umetanje brtvi od bitumenizirane spuţvaste gume u udubljenja vala pokrovnog lima. samoljepiva traka. te izrezivanje sljemenskog lima “NA ĈEŠALJ” na sudaru sa pokrovom. Krov se izvodi kao trostrešni u nagibima od 1. a obrada ĉela je ukljuĉena IV. kao Kalzip tip AF 65/333 ili odgovarajuće. bez obzira na veliĉinu. Pri obraĉunu stijena odbijaju se svi otvori. ukoliko troškovnikom nije posebno propisano. B. opekom. sav spojni i vezni materijal. Boju lima odrediti će projektant iz vaţećih RAL boja. Posebno se ne naplaćuje ni zatvaranje (ţbukanje šliceva.2008. plastiĉnih podloţaka na mjestima dodira ili sudara s drugim materijalom. Obraĉun zidanih zidova. i nije ukljuĉena obrada ĉela zida – kod otvora od 3 do 5 m² odbija se površina iznad 3 m². V. rabicom ili na drugi naĉin. ne plaća se posebno.) iza poloţene instalacije.[227] . KROVOPOKRIVAĈKI RADOVI Pokrivanje kompletnog krova pokrovom od profiliranog jednostrukog aluminijskog lima. Gornji posebno profilirani lim kao Kalzip ili odgovarajuće uĉvršćuje se preko unaprijed postavljenih vodilica (raspored vodilica odreĊen je statiĉkim proraĉunom za odgovarajuću brzinu vjetra) posebnim strojem za pertlanje. prilagodba sljemenjacima. Lim je tvorniĉki obojen ili plastificiran s obje strane. Zazidavanje (zatvaranje) ţljebova u zidovima ostavljenih za instalacije kanalizacije i grijanja nakon izvoĊenja tih instalacija.xls. ţljebova i sl. skela. vodilice. ulazi u jediniĉnu cijenu). osim otvora za prolaz cijevi.10. svi transporti i sl. a nije ukljuĉena obrada ĉela – kod otvora iznad 5 m² odbija se površina iznad 3 m². Obraĉun po m¹ pokrivenog sljemena. kao i sav ostali pripadajući alat.ms_office Strana: 125.8 mm.

T7. prema vaţećim propisima i pravilima struke.[227] . a svi spojevi su izvedeni putem varenja. te mora zadovoljiti propise HRN. Svi radovi moraju biti izvedeni struĉno i solidno. d) otpornost na UV zrake (izbjeljivanje).10. kojom se potvrĊuje da su izraĊene od materijala koji ne podrţava gorenje. Svi okviri imaju ugraĊene pracne za usidrenje. spojne elemente izvesti prema uputama proizvoĊaĉa fasade.ms_office Strana: 126. U domeni protupoţarne sigurnosti fasadne ploĉe trebaju zadovoljiti klasifikaciju prema najvišoj i najjaĉoj normi za ovaj tip proizvoda. Fasada treba zadovoljiti sve certifikate prema relevantnim normama kojim se dokazuje da zadovoljava i ispunjava slijedeće uvjete testiranja: a) test na savijanje. prema vaţećim propisima i pravilima struke. b) test na rastezanje.234. Za uĉvršćenje podkonstrukcije fasade za zid koristiti cinĉane ili inox vijke.C. Aluminijski profili izraĊeni su iz aluminijske legure Al Mg Si 0. Izvoditelj ovih radova duţan je zaštititi radove izvedene od drugih izvoditelja kako nebi svojim radom iste oštetio. Crna bravarija izraĊena je od NP i HOP vuĉenih profila.5 ĉvrstoće F220 do 260 N/mm². Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Obloga fasade izraĊena je od max compact ploĉa kao exterior dekor broj 0270 ili odgovarajuće. 226 i 228. Za izradu obojene bravarije koristiti plastificirane aluminijske profile sa prekinutim termiĉkim mostom tip kao Schueco International tip Royal HI 75 ili odgovarajuće. a nakon završetka rada duţan je sav suvišni materijal i otpatke odstraniti sa gradilišta. Prije ugradbe bravariju je potrebno dobro oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i odmastiti. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Prije poĉetka radova na izradi obojene bravarije izvoditelj radova na obojenoj bravariji je duţan pregledati izvedene graĊevinske radove. 236. Svi aluminijski komadi i izraĊevine moraju biti kvalitetno i odgovarajuće izvedeni.xls. duţan je o tome obavijestiti izvoditelja graĊevinskih radova kako bi isto bilo otklonjeno. sa odgovarajućim kvalitetnim materijalom koji mora odgovarati postojećim propisima i standardima. BRAVARSKI RADOVI Svi radovi moraju biti izvedeni struĉno i solidno. e) sposobnost laganog ĉišĉenja standardnim kućnim i ekološkim sredstvima. Minimalna debljine zaštitnog sloja iznosi 18 do 25 mikrona. TakoĊer je duţan zaštititi svoje radove od prljanja drugih izvoditelja.2008. god. c) test na absorciju obiĉne (destilirane) i slane (morske) vode. te ukoliko naiĊe na nedostatke koji mu mogu smetati. VI. sa odgovarajućim kvalitetnim materijalom koji mora odgovarati postojećim propisima i standardima. te antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida. 98348485. 45212-400-4474/2008. ne stvara dim i ne proizvodi toksiĉne kemijske produkte. Sva uĉvršćenja.

dopremu na gradilište. Kod svih vrata jediniĉnom cijenom obuhvatit i gumeni podni odbojnik za zaustavljanje vrata. dobavu i montaţu metalnog okova po izboru projektanta s cilinder bravama i kljuĉevima i sve opšavne lajsne. izradu u radionici. propisa i priznatih pravila tehniĉke nauke i prakse. liĉilaĉki i svi drugi pomoćni radovi. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. god.[227] . koji su prikazani kroz posebnu stavku. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog materijala. aluminija ili drugog antikorozivnog materijala.10. Uz gore navedeno u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu radioniĉke dokumentacije. Sidra za priĉvršćenje aluminijskog lima i profila su od inoxa. uzimanje mjera na licu mjesta.ms_office Strana: 127.60 W/m²K. Ovi tehniĉki uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete. Ugaoni elementi moraju biti izvedeni besprijekorno. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Mjesta koja se naroĉito osjetljiva na propuštanje moraju se kitati dvokomponentnim kitom odgovarajuće kvalitete. U stavkama su uraĉunati i sporedni radovi potrebni za ispravno dovršenje pojedinih vrsta rada. U jediniĉne cijene ulaze svi troškovi potrebni za potpuno dovršenje rada. Ĉeliĉni profili za sidrenje aluminijskih stijena premazani su radi zaštite sa najmanje dva premaza zaštitne boje. namještanje i podešavanje na mjestu ugradbe i nakon ugradbe.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. na osnovu normi. pogotovo u pogledu toplinske provodljivosti. dobava predviĊenih materijala.2008. Izvoditelj radova mora atestom dokazati da aluminijski profili i staklo zadovoljavaju traţene uvjete. Za ugradnju IZO stakla koristiti propisane plastiĉne kladice. Sva vanjska vrata moraju imati ugraĊene samozatvaraĉe. Boju plastificirane aluminijske bravarije odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom. VII.xls. Vrata i prozori koji se otvaraju moraju u falcevima imati ugraĊene gumene brtve. Sve ostalo prema shemi bravarije i uputama nadzornog inţenjera i projektanta. 45212-400-4474/2008. Kompletan objekt potrebno je ispitati na zrakopropusnost i o tome izraditi odgovarajuću potvrdu o sukladnosti. Sve metalne djelove podloţne koroziji treba zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida što je ukljuĉeno u cijenu. dobava i ugradnja dovratnika i doprozornika. STOLARSKI RADOVI 98348485. te davanje iste na uvid i odobrenje projektantu. zidarski. pomoćne naprave i druga sredstva koja su potrebna za ispravnu izvedbu ili bi se mogla tijekom rada ukazati potrebnim. Vijci i ostala sredstva za spajanje su iz nehrĊajućeg ĉelika (inox). Za ostakljenje primjeniti IZO staklo dimenzija 4 + 16 + 4 mm koje je izraĊeno od termo stakla tako da koeficijent prolaza topline iznosi 1.

zidarski. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog materijala. Širina dovratnika iznosi 10 cm. dobavu i montaţu metalnog okova po izboru projektanta s cilinder bravama i kljuĉevima.ms_office Strana: 128.10. U jediniĉne cijene ulaze svi troškovi potrebni za potpuno dovršenje rada. uputama nadzornog inţenjera i projektanta. Uz gore navedeno u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu i montaţu obostranih opšavnih lajsni po izboru projektanta. STAKLARSKI RADOVI Sva stolarija i bravarija je ostakljena prema shemama stolarije i bravarije. dobava i ugradnja dovratnika i doprozornika. Na svim vratima WC-a u donjem dijelu ugraditi ventilacionu rešetku. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. ili ekspandirajućom pjenom). a kod suhog postupka bitumeniziranom spuţvom (bitrax) i trajno elastiĉnim kitovima. Spojnica vanjske stolarije i zida se kod mokrog postupka brtvi ţbukom i ugradnjom na pristupak. U sluĉaju da ove sheme nisu priloţene treba kontaktirati investitora i zatraţiti ih.[227] . kao i pripasivanje krila uraĉunato je u stolarskim stavkama kao i ugraĊivanje slijepih okvira i mokro ugraĊivanje dovratnika i doprozornika. Boju stolarije (krila i dovratnici) odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom. klase jer će vrata biti bojena tako da se vide godovi od drveta. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Za izradu krila vrata koristiti hrastovi furnir 1. dobava predviĊenih materijala. liĉilaĉki i svi drugi pomoćni radovi. namještanje i podešavanje na mjestu ugradbe i nakon ugradbe. uzimanje mjera na licu mjesta. Unutarnju stolariju kod standardnih namjena objekata nije potrebno brtviti na spoju sa zidom.2008. Sve ostalo prema shemi stolarije. LIMARSKI RADOVI 98348485. Obraĉun po komadu izraĊenih i ugraĊenih vrata. te izrada dobava i montaţa dovratnika i doprozornika. dopremu na gradilište. Unutarnja stolarija ugraĊuje se mokrim postupkom ili suhim postupkom (ugradnjom na slijepe okvire. VIII. Za ugradnju stakla koristiti stolarski ili trajnoelastiĉni kit. IX. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Za izradu dovratnika koristiti drvo jele-smreke 1. pomoćne naprave i druga sredstva koja su potrebna za ispravnu izvedbu ili bi se mogla tijekom rada ukazati potrebnim. Sve pozicije stolarije treba izraditi prema odgovarajućim shemama u prilogu.xls. Dovratnici na gradilište moraju doći impregnirani i sa vanjske strane zaštićeni premazom protiv upijanja vlage. Za ostakljenje fiksnog nadsvjetla primjeniti staklo optifloat debljine 4 mm. te prema pravilima struke što je ukljuĉeno u cijenu stolarskih i bravarskih radova. izradu u radionici. U sluĉaju mokre ugradnje stolariju treba zaštititi (PE folijom). Izrada i dobava slijepih okvira. te podni odbojnik. god.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. klase bez godova jer će dovratnici biti bojeni nakon ugradnje. 45212-400-4474/2008.

Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Podne keramiĉke ploĉice se polaţu u cementni mort ili na unaprijed pripremljenu cementnu glazuru lijepe pomoću graĊevinskog ljepila.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.xls. 45212-400-4474/2008. izradu i postavu spona na zabatnim opšavima. Zidne keramiĉke ploĉice se putem odgovarajućeg ljepila lijepe na produţnim cementnim mortom oţbukane zidove.[227] . god.8 mm izuzev vertikalnih ţljebova i horizontalnih opšava koji se izvode limom kao pokrov (obojeni ravni). U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu materijala. U manjim prostorijama (sanitarije i sl. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog (veznog) materijala. klase. ĉišćenje podova i zidova i sve transporte. izradu u radionici. transport i montaţu na gradilištu. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Svi limeni opšavi. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. širinu reške dogovoriti sa projektantom. upotrebu krana. Al. nosaĉe horizontalnih i vertikalnih oluka. prikljuĉak vertikalnih oluka u lijevano-ţeljezne cijevi. Isto tako u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu i postavu trake od krovne ljepenke na svim dodirnim mjestima aluminijskog lima s betonom ili drugim materijalom. spojeve horizontalnih i vertikalnih ţlijebova. a na direktnom spoju s drugom vrstom lima ili metalom treba umetnuti plastiĉnu mekanu traku. XI. mesinganih ili kromiranih kutnih i završnih lajsni. polaganje i fugiranje keramiĉkih ploĉica gotovom fugir masom po izboru projektanta. X.10.) dolaze ploĉice 20 x 20 cm na podove i zidove (u istoj kvaliteti i boji). Sistem polaganje za sva poploĉenja je reška na rešku. veliĉine 20 x 20 cm i 30 x 30 cm brušene ili s hrapavom gornjom površinom u boji koju će odrediti projektant u dogovoru s investitorom. dobavu i ugradbu PVC. KERAMIĈARSKI RADOVI Sva poploĉenja podova i zidova predviĊena su keramiĉkim ploĉicama od 1. oluci i sliĉno izvode se od aluminijskog lima debljine 0. skelu.2008.ms_office Strana: 129. RADNJE SA SPUŠTENIM STROPOM 98348485. Na sudaru poploĉenog poda i ţbukanog zida dolazi sokl od istih keramiĉkih ploĉica u visini od 10 cm.

transport i montaţa na gradilištu.xls. god. Visinu poda uskladiti sa visinom podova u susjednim prostorijama. d) zaštita kamene vune PE folijom kao Tervol Stopair ili odgovarajuće. krpanje rupa od vijaka.5 x 62. 62. Izvoditelj radova duţan je napraviti kompletnu radioniĉku dokumentaciju i dostaviti je projektantu i revidentu na odobrenje. Za priĉvršćenje rešetke koristiti originalni spojni i vezni pribor. c) ispuna stropa kamenom vunom kao Tervol tip DP-5 ili odgovarajuće debljine 5 cm. U jediniĉnoj cijeni je dobava i postava: a) podkonstrukcija s razmakom prilagoĊenim vrsti spuštenog stropa.karton ploĉa s 5. e) potrebna radna skela. matice. b) spušteni strop od gipsanih prefabriciranih ploĉa vel. statiĉkom raĉunu i uputama projektanta.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. ĉeliĉni tipli. gornju masku i uzice za podizanje. specijalni vijci. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Pod mora biti postavljen strogo vodoravno. XIV. obiĉni vijci. te sav ostali pomoćni materijal. te izrada u radionici. dobava komplet osnovnog i spojnog materijala. detaljima. ZAŠTITA OD SUNCA U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav osnovni i spojni materijal. Vrstu i boju pomiĉnih aluminijskih lamela odreĊuje projektant. zatvaranje spoja sa zidom pomoću akrila.[227] . Svi meĊusobni spojevi su putem varenja ili vijaka.00 cm toplinske izolacije i s metalnom podkonstrukcijom. podloţne ploĉice.5 mm sa otpornošću na poţar. Obraĉun po m² stvarno postvaljenog spuštenog stropa. ugradbu eventualno potrebnih aluminijskih profila. TakoĊer jediniĉnom cijenom obuhvatiti bandaţiranje spojeva gipsanih ploĉa koristeći samoljepivu mreţicu. 45212-400-4474/2008. XV. XIII. Strop se vješa na već pripremljene ĉeliĉne nosaĉe postavljene horizontalno na razmaku 120 cm.5 cm kao Amstrong ili odgovarajuće (svi uredi) dok je u ostalim prostorijama (sanitarije) strop od gipskartonskih ploĉa debljine 12. ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA Ĉeliĉna konstrukcija se izvodi prema priloţenim shemama. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Spušteni strop se izvodi od gips .ms_office Strana: 130. te dvokratna antikorozivna zaštita na bazi epoksida. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti uzimanje mjera na licu mjesta. Boju poda odreĊuje projektant. UZDIGNUTI PODOVI Pod u prostoriji opreme izraĊen je od polo (ARIES) ili odgovarajućih podnih pocinĉanih rešetki koje se oslanjaju na podkonstrukciju na osnom razmaku od cca 70 cm. SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI 98348485.10. TakoĊer je potrebno jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje od hrĊe (pjeskarenjem). XII. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.2008.

Zadnju ruku bojenja izvesti sa sjajnom bojom. sol i gorivo. 2) gletanje svih površina glet masom otprnom na vodu. 94/96 i 114/03. Sve navedenu je ukljuĉeno u jediniĉnoj cijeni liĉenja površina. Koristiti znakove izraĊene i odobrene od strane Zavoda za istraţivanje i razvoj sigurnosti (ZIRS). Kod bojenja crne bravarije bojama na bazi epoksida jediniĉna cijena ukljuĉuje ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine. ĉlanak 31. Podnoţja crne bravarije (vrata) treba dodatno dvokratno obojiti crnom bojom otpornom na atmosferilije. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Bojenje gotovom tvorniĉkom bojom na bazi vapna kao Poliflor treba izvesti po redoslijedu: 1) popravak manjih neravnina. I. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama. OBJEKT KONTROLE NAPLATE GRAĐEVINSKI RADOVI ZEMLJANI RADOVI 98348485. transporte. rad. Poslije sušenja kita obaviti brušenje pa tek onda nanos prvog sloja boje. Znakovi su izraĊeni na samoljepivoj foliji ili plastici. Krila se nakon nanošenja ventilirajuće zaštitne nitro boje špricaju sa bojom (neolin) koja ocrtava godove. 1.xls. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije. A.[227] . zaštitu ostalih površina od prljanja. Priĉvršćenje na zid posebnim ljepilom. kitanje i brušenje eventualnih neravnina. Izvodi se u visini cca 50 cm i obraĉunava se koz posebnu stavku troškovnika. Poslije sušenja prvog sloja boje ponoviti kitanje eventualno zaostalih neravnina. XVI. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. U cijeni sav potrebni pomoćni materijal. treba dobaviti i postaviti znakove zaštite na radu i znakove zaštite od poţara. trajnoelastiĉnim kitom ili odgovatajućim brojem vijaka. alat.2008. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Toniranje boje u dogovoru s projektantom i investitorom. razne zaštite i sl. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer. Poslije kitanja ponoviti postupak brušenja i bojenje drugog sloja. te sukladno Zakonu o zaštiti na radu NN 59/96. a ton boje odreĊuje projektant. Prilikom bojanja stolarije prije bojenja dovratnik zaštititi zaštitnom ventilirajućom bojom na koju se nanosi kit.10. ZNAKOVI ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŢARA U skladu sa projektom zaštite na radu i projektom zaštite od poţara. Skela je obraĉunata kroz posebnu stavku.ms_office Strana: 131. 3) trostruki premaz bojom po izboru projektanta. dvostruki premaz epoksidnom bojom. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sav materijal. i 32. 45212-400-4474/2008. god.

Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar.98 Strana: 132. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.037. tj. zbijenog nasipa. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60° ili koristiti razupiranje. temenja blokova i raznih okana. samo nasipavanje. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal sa modulom zbijenosti Ms = 80 MN/m². ugraĊenog nasipa.. preuzetog od strane nadzornog inţenjera.133. instalacionog kanala. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju.36 5. Obraĉun po m³ nasipnog materijala u zbijenom stanju.64 4.ms_office . U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dopremu materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 1. m³ 59 19. Nasipavanje debljine 20 do 30 cm Sve isto kao nasipavanje pod stavkom 5.10.407. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa svake strane konstruktivnog elementa minimalno za 50 cm. god. Svi iskopi su predviĊeni u zbijenom nasipu od drobljenog kamena. gline ili sliĉno naokolo izvedenih temelja i temeljnih stopa. tj.40 2.xls.[227] 98348485.50 cm ispod kote budućeg kolnika. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹. Obraĉun po m³ izvedenog.22 278. Obraĉun paušalno. Svi obraĉuni za iskop.22 730. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. Iskopani materijal deponirati na udaljenosti 25 m¹ jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja. m³ 12 23. nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju.40 7. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena OPĆENITO: Iskop humusnog materijala i osnovni nasip obuhvaćeni su u Projektu prometnica za trasu ceste na kojoj se nalazi CP.20 3. Odnosi se na produbljenje iskopa za monolitne temeljne stope u sluĉaju da tlo nema propisanu nosivost. Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na iskolĉenju svih objekata i elemenata.2008. a do kote .22 1. Za plato je predviĊen samo osnovni nasip bez tampona i asfalta. Ms = 80 do 100 KN/m². cca 50 cm ispod gotovog kolnika.22 6. razastiranje i planiranje u sloju debljine 20 do 30 cm ispod podova objekata kontrole naplate. Planiranje izvesti sa toĉnošću ± 2 cm. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm.407. Iskop dubine do 200 cm Iskop za temeljnu ploĉu u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom temeljnom tlu kategorije C. Nasipavanje i zbijanje obavljeti u slojevima debljine 30 cm mjereno u zbijenom stanju. Nasip debljine 30 cm Nasipavanje iskopanim materijalom (kamena sitneţ) bez primjesa humusa. kao i sve ostalo potrebno za dovršenje cijele stavke. m³ 260 23. samo dubine preko 200 cm.. Dubina iskopa je do 200 cm. 45212-400-4474/2008. postavljanje i odrţavanje iskolĉenih oznaka i ploĉa na terenu od poĉetka radova do predaje svih radova investitoru. a 5% ruĉno. paušal 1 7. Iskop dubine preko 200 cm Sve isto kao stavka 2. Iskop se obavlja 95% strojno. m³ 38 19.

U cijeni eventualna upotreba eksploziva kao i zaštita od eventualnih šteta od miniranja. god.805.22 1. biojame. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar.71 3.71 227. Iskop se obavlja 95% strojno. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Nasip se izvodi posve horizontalno u sloju debljine do 15 cm. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹. Sloj ĉistoće Dobava i ugradba fino drobljenog kamenog materijala ili šljunka (sloj ĉistoće). te nasipavanje.2008. Široki iskop Široki iskop za ureĊaj za proĉišćavanje otpadnih voda u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom materijalu A. a 5% ruĉno. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.42 9.10.756.71 11. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju minimalne debljine 10 cm ispod i 20 cm iznad tjemena cijevi. Dubina iskopa je do 300 cm. m³ 2 113. Obraĉun po m³ ugraĊenog kamenog materijala u zbijenom stanju. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.[227] . B ili C kategorije.501.71 4.21 2. 45212-400-4474/2008.625. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm. razastiranje i lagano nabijanje fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska oko biojame u sloju minimalne debljine 20 cm.56 7.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. armirano-betonskog instalacionog kanala izmeĊu kontrole naplate i naplatnih kućica. m³ 45 105. te eventualno crpljenje vode. Obraĉun po m³ ugraĊenog fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska. temelja treptaĉa.20 98348485. te završno nasipavanje. m³ 70 23. te završno nasipavanje. razastiranje i planiranje preko podloge iz stavke 5. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju. temelja vanjskih blokova.xls. Nasipavanje drobljenim kamenom ili šljunkom Dobava i ugradba fino drobljenog kamena ili šljunka. Obraĉun po m³ ugraĊenog pijeska. okana naplatnih kućica. razastiranje i planiranje ispod trakastih temelja i greda (ukljuĉivo zatrpavanje eventualnog produbljenja ispod temelja). razastiranje i planiranje ispod. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60o ili koristiti razupiranje. m³ m² 22 20 113.ms_office Strana: 133. Jediniĉnom cijenom obuhvatitit dobavu i postavu filter sintetiĉke tkanine (geotekstil) izmeĊu pijeska i nasipa zemljom. okana elektroinstalacija.62 224. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa vanjske strane temeljne ploĉe minimalno za 50 cm. oko i iznad odvodnih i ostalih cijevi u zoni otoka. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 6. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju debljine 10 cm. Podloţni sloj i obloga cijevi Dobava i ugradba fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska. zaštitnih blokova ispred naplatnih kućica.95 8.40 10. a) pijesak Obraĉun po m² prekrivene površine b) filter tkanina (geotekstil) m³ 36 105. okana odvodnje i ostalih raznih okana. nogostupa i u zelenom pojasu. Nasip i geotekstil za ureĊaj za proĉišćavanje otpadnih voda Dobava.

m³ 200 57.798. Obraĉun po m³ izvedenog zbijenog nasipa.[227] .68 98348485. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: m³ 60 38. Priprema posteljice Plitki iskop i poravnanje tla C kategorije. korekcija rovova te izbacivanje materijala do 1 m¹ od iskopa.00 13. m² 200 3.532.66 I.44 2. koristeći vodilice. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou. te lagano nabiti ruĉnim nabijaĉima. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu materijala.82 14.955. m³ 2.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.70 m³ m² 148 168 480.40 12.111. Sloj pijeska za betonske elemente Dobava i postava nosivog sloja pijeska debljine od 10 cm za postavu betonskih elemenata. Ms = 80 do 100 MN/m². septiĉke jame. Obraĉun po m³ izvedenog zbijenog nasipa. Sloj pijeska fino isplanirati. u potrebnom padu (minimalno 1%).ms_office Strana: 134.60 14.73 II.04 9.00 83. u armirano-betonsku temeljnu ploĉu i grede.26 71. tj. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju. te planiranje i nabijanje posteljice. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. m³ 60 105.306. Humusiranje Dobava. m² 300 113. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 45212-400-4474/2008.342. ĉišćenje od korova panjeva i ostale vegetacije. elektro i ostalih okana. god. u padu od 2%. Šljunak ispod staza Dobava i postava šljunka ispod staza uvaljanog u sloju debljine od 20 cm sa valjanjem i nabijanjem. Obraĉun po m² pripremljene površine. Beton projektiranog sastava. razastiranje.20 640. beton klase C25/30 u velikoplošnoj oplati. ispod temeljne ploĉe. 11.00 15. klase C12/15 debljine d = 10 cm.71 6.113. Betoniranje armiranih temelja C25/30 Dobava i ugradba betona. Ruĉni iskop Ruĉni iskop materijala nakon strojnog iskopa. te hidrosjetvu.71 34. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 11.48 59.2008. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Podloga od mršavog betona C12/15 Betoniranje betonske podloge od mršavog betona.10. na prostoru gdje dolazi zelena površina. U jediniĉnoj cijeni doprema materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹. 1. a) beton b) velikoplošna oplata 35 422. razastiranje i planiranje humusnom zemljom u otocima oko objekta kontrole naplate u debljini 20 do 30 cm. fino planiranje.xls.662. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Obraĉun po m³ izvršenog iskopa u zbijenom nasipu.

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3. Betoniranje armiranih sokla C25/30
Dobava i ugradba betona, u armirano-betonski podzid (sokl) iznad temeljnih greda izvedenih pod stavkama 5 i 8. Beton je klase C25/30, a oplata je velikoplošna. Vidljivi dio sokla - vanjski izvesti u posve preciznoj, ravnoj i horizontalnoj oplati. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI - 2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0,6 l/m³ betona. Armatura je iskazana u posebnoj stavci. Popreĉni presjek podzida vidljiv je iz projekta pojedinih objekata. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. b) glatka oplata c) doplata za vidljivi dio sokla Betoniranje armiranog podesta C25/30 Dobava i ugradba betona, u armirano-betonski podest na ulazu u objekt kontrole naplate. Betonski podest je od betona klase C25/30 s finom obradom gornje površine betona. Podest izvesti po dimenzijama iz projekta objekta kontrole naplate. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli, te raznih kemikalija (ulje, nafta i sliĉno). Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI - 2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0,6 l/m³ betona. Armatura je obraĉunata u posebnoj stavci. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. a) beton b) glatka oplata c) doplata za površinsku obradu Betoniranje armirane ploĉe na podu C16/20 Dobava i ugradba betona, u donju armirano-betonsku ploĉu debljine d = 12 cm, klase C16/20. Površinu betona potrebno je nakon ugradnje betona, a prije poĉetka vezanja betona dobro zagladiti jer se na nju postavlja hidroizolacija. Beton se mora njegovati jednim od sistema njegovanja. Armatura je iskazana u posebnoj stavci. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. a) beton b) doplata za površinsku obradu

m³ m² m²

9 25 25

480.48 59.26 20.02

4,324.32 1,481.50 500.50

4.

m³ m² m²

1 2 2

480.48 59.26 20.02

480.48 118.52 40.04

5.

m³ m²

24.9 230

480.48 20.02

11,963.95 4,604.60

98348485.xls.ms_office

Strana: 135.[227]

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 6. Cementi estrih na podu
Dobava i ugradba materijala u cementni estrih lagano armiran debljine d = 5 do 7 cm. Izvodi se preko termoizolacije na podu prizemlja objekta kontrole naplate. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje površine, dobavu i postavu PVC folije debljine 0,02 mm, postavu armaturne mreţe, izradu glazure zaribane do crnog sjaja, te odrţavanje glazure. Cementna glazura je armirana mreţom Q-131. Obraĉun po m² izraĊenog cementnog estriha. a) cementni estrih ispod keramiĉkih ploĉica d = 5 cm b) cementni estrih ispod keramiĉkih ploĉica d = 6 cm c) cementni estrih ispod linoleum poda d = 6,7 cm d) cementni estrih ispod keramiĉkih ploĉica d = 8 cm 7. Cementi estrih na krovu Dobava i ugradba materijala u cementni estrih lagano armiran debljine d = 5 do 8 cm. Izvodi se preko termoizolacije u padu na krovu objekta kontrole naplate. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje površine, dobavu i postavu PVC folije debljine 0,02 mm, postavu armaturne mreţe, izradu glazure zaribane do crnog sjaja, te odrţavanje glazure. Cementna glazura je armirana mreţom Q-131. Obraĉun po m² izraĊenog cementnog estriha. 8. Betoniranje stropne konstrukcije prizemlja 25/30 Dobava i ugradba betona u punu armirano-betonsku ploĉu iznad prizemlja objekta kontrole naplate. Beton je klase C25/30, a ploĉa debljine 18 cm. Oslanja se preko monomitnih greda i horizontalnih serklaţa na armirano-betonske vertikalne serklaţe. Podupiranje je na visini cca 3,30 m¹. Oplata je velikoplošna - glatka. U cijenu ukljuĉiti istovremenu izvedbu horizontalnih serklaţa. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. a) beton b) glatka oplata 8.a. Betoniranje stropne konstrukcije kata 25/30 Sve isto kao st. 8, samo kat. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. a) beton b) glatka oplata 9. Kombi ploĉe Doplata za dobavu i postavu KOMBI ploĉa debljine d = 8 cm. Kombi ploĉe dolaze “U OPLATU” armirano-betonskih serklaţa iz stavke 22., a postavljaju se sa vanjske strane vetrikalnih i horizontalnih serklaţa. Obraĉun po m² postavljenih kombi ploĉa. 10. Nosaĉi kombi ploĉa Doplata za izradu, dobavu i postavu dodatnih nosaĉa kombi ploĉa iz stavke 24. Nosaĉi se rade kao “vilice” od pocinĉane ţice debljine 3,2 mm svaka razvijene duţine od 50 cm. Postavlja se 6 do 8 komada nosaĉa na m² podgleda. Obraĉun po komadu postavljenog nosaĉa.

m² m² m² m²

140 48 140 30

78.48 86.49 94.49 101.70

10,987.20 4,151.52 13,228.60 3,051.00

230

101.70

23,391.00

m³ m²

45 250

533.33 76.08

23,999.85 19,020.00

m³ m²

42 250

533.33 76.08

22,399.86 19,020.00

105

84.08

8,828.40

kom

850

15.22

12,937.00 Strana: 136.[227]

98348485.xls.ms_office

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 11. Betoniranje serklaţa i nadvoja C25/30
Dobava i ugradba betona u armirano-betonske vertikalne i horizontalne serklaţe i nadvoje u vanjskim i unutarnjim nosivim i pregradnim zidovima. Beton je klase C25/30. Dimenzije nadvoja su zadane projektom pojedinog objekta. Visina podupiranja iznosi do 3,0 m¹. Oplata je dašĉana. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊebog betona. a) beton b) dašĉana oplata Betoniranje vijenca C25/30 Dobava i ugradba betona u armirano-betonski vijenac iznad vanjskih zidova, beton klase C25/30, presjeka prema projektu objekta kontrole naplate. Vijenac (vanjska greda iznad ploĉe) izvesti po dimenzijama iz projekta objekta kontrole naplate. Upotrijebiti glatku precizno sloţenu oplatu. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. a) beton b) glatka oplata Betoniranje temelja agregata C25/30 Dobava i ugradba betona u armirano-betonski temelj agregata, beton klase C25/30, dimenzija i presjeka prema projektu objekta kontrole naplate. Upotrijebiti glatku precizno sloţenu oplatu jer se direktno na beton lijepi keramika. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. a) beton b) glatka oplata Betoniranje okana odvodnje C25/30 Dobava i ugradba betona u armirano-betonska okna odvodnje, beton klase C25/30, dimenzija i presjeka prema projektu objekta kontrole naplate. Upotrijebiti glatku precizno sloţenu oplatu za okna. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. a) beton b) glatka oplata Armatura Dobava, izrada i postava betonskog ţeljeza prema Izvedbenom projektu armature. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ravnanje, sjeĉenje, savijanje, 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente. Armatura mora biti ĉista od hrĊe i svih masnoća. Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete, te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorniĉkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom, obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu. Obraĉun po kg ugraĊene armature. a) rebrasta armatura RA-400 b) mreţasta armatura MAG-500

m³ m²

10 132

533.33 76.08

5,333.30 10,042.56

12.

m³ m²

14.5 291

533.33 97.70

7,733.29 28,430.70

13.

m³ m²

1 2

480.48 59.26

480.48 118.52

14.

m³ m²

3 25

533.33 59.26

1,599.99 1,481.50

15.

kg kg

18000 29000

6.41 6.81

115,380.00 197,490.00

98348485.xls.ms_office

Strana: 137.[227]

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 16. Betoniranje AB subišta sa C 25/30
Dobava, izrada i betoniranje AB trokrakog stubišta zajedno sa podestima, betonom klase C 25/30 u potrebnoj glatkoj oplati. Širina kraka 110 cm. Širina stepenice 27 cm, visina 17 cm. Sve prema planu oplate i planu armature u skladu sa statiĉkim raĉunom, visina podupiranja do 3,0 m¹. Armatura nije sadrţana u stavci. beton oplata UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI:

m³ m²

2.6 24

533.33 97.70

II.

1,386.66 2,344.80 652,215.56

III.

TESARSKI RADOVI
OPĆENITO: Oplata svih betonskih i armirano-betonskih elemenata ukljuĉena je u jediniĉne cijenu istih i prikazana kroz betonske i armiranobetonske radove. Skela za visoke prostore Dobava, izrada i demontaţa skele nakon dovršenja svih radova, te otprema pokretne ĉeliĉno-drvene skele za bravarske i soboslikarsko - liĉilaĉke radove. Visina skele iznosi cca 4,5 m¹. Odnosi se na rad u visokim prostorima (ĉeliĉna nadstrešnica). Obraĉun po kom skele

1.

kom 2.
Fasadna skela Izrada montaţno-demontaţne fasadne skele sa podnicama i ogradom u visini svake etaţe. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dovoz, montaţu, demontaţu i odvoz elemenata fasadne skele. Skela sluţi za izradu svih radova na fasadi (zidanje i izrada fasade). Visina skele je do 4,0 m¹. Obraĉun po m² vertikalne projekcije skele. UKUPNO TESARSKI RADOVI:

1

440.44

440.44

592

22.42

III.

13,272.64 13,713.08

IV.

ZIDARSKI RADOVI
OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal, sidra, rad, alat, transporte, razne zaštite i sl. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova. Nosive i pregradne zidove takoĊer je potrevno povezati preklapanjem opeke.

98348485.xls.ms_office

Strana: 138.[227]

m² 35 80.xls.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. god. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1. Prije postave kamene vune potrebno je dobro oĉistiti površinu betonske ploĉe.68 18. Donja podloga mora biti propisno suha što se dokazuje mjerenjem postotka vlage na površini betona. debljine 12 cm (2×6 cm). Hidroizolacija se sastoji od hladnog bitumenskog premaza. Prvu i drugu ploĉu Tervola postavljati sa preklopom od 50%.93 33.ms_office . Druga traka mora imati pomak preklopa za 50% u odnosu na prvu. Druga traka mora imati pomak preklopa za 50% u odnosu na prvu. a) horizontalna hidroizolacija Hidroizolacija zidova Izrada horizontalne hidroizolacija ispod vanjskih i unutarnjih nosivih zidova. debljine d = 6 cm.232. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.67 20. Termoizolacija na krovu d=12cm Dobava i ugradba na krov objekta kontrole naplate kamene vune kao Tervol tip TPT 60/60 ili odgovarajuće. Donja podloga mora biti propisno suha što se dokazuje mjerenjem postotka vlage na površini betona. Obraĉun po m² izraĊene hidroizolacije.80 3.2008. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje betonske podloge od svih prljavština. Paziti da se ploĉe ne oštećuju. m² 4. Hidroizolacija se izvodi na armirano-betonskom nadtemeljnom zidu. Obraĉun po m² izraĊene hidroizolacije. m² 280 73. tako da se izbjegne preklapanje vertikalnih spojeva. 236 77.[227] 98348485. 45212-400-4474/2008. nanošenje sloja prajmera (resitol) i varenje prve i druge trake.332. Na spoju sa zidom ugraditi rubne trake od kamene vune u visini cementnog estriha. te dva sloja varene bitumenske ljepenke debljine 4 mm s meĊusobno zavarenim preklopima 10 cm. a rezanje kamene vune obavljati posebnim noţem. nanošenje sloja prajmera (resitol) i varenje prve i druge trake.48 m² 250 132. a sastoji od hladnog bitumenskog premaza.08 2. Hidroizolacione trake moraju biti 100% zavarene za podlogu kao i meĊusobno.627. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje betonske podloge od svih prljavština.802. Hidroizolacija Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacija podova u prizemlju objekta kontrole naplate i vanjskih zidova okna naplatne kućice.60 2. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Termoizolacija na podovima d=6cm Dobava i postava kamene vune kao Tervol tip TPT-60/60 ili odgovarajuće. Kamena vuna dolazi preko hidroizolacije na podovima prizemlja. Hidroizolacione trake moraju biti 100% zavarene za podlogu kao i meĊusobno. te dva sloja varene bitumenske ljepenke debljine 4 mm s meĊusobno zavarenim preklopima 10 cm.10.50 Strana: 139. Obraĉun po m² ugraĊene kamene vune. te pravilno bez razmaka sloţiti ploĉe od kamene vune. Obraĉun po m² izraĊene hidroizolacije.

4 ili odgovarajući. Zidanje nosivog zida debljine 20 cm Sve isto kao stavka 6. zidanje sa 100% zapunjavanjem mortom horizontalnih fuga u debljini od 1. Prije postave folije potrebno je površinu dobro oĉistiti i otprašiti.3 m¹. Obraĉun po m² izvedenog zida. god.60 8.. originalnih pomoćnih proizvoda.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 5. debljine 1.20 9. Hidroizolacione trake moraju biti 100% zavarene meĊusobno. samo zidanje nosivih zida debljine d = 20 cm sa opekom kao POROTHERM tip 20 S P + E ili odgovarajuća. njegovanje za vrijeme i nakon zidanja. Obraĉun po m² izvedenog zida. m² 240 129.4 mm s meĊusobno zavarenim preklopima 5 do 10 cm.41 2.50 98348485. Odnosi se na zidove prizemlja i kata objekta kontrole naplate. lica. m² 250 146.852.24 52. 45212-400-4474/2008. visina zidanja do 3. samo zidanje pregradnog zida debljine d = 10 cm sa opekom kao POROTHERM tip 10 P + E ili odgovarajućom.3 m¹.80 7.2mm Dobava i postava plastiĉne folije debljine d = 0. Zidanje pregradnog zida debljine 10 cm Sve isto kao stavka 6. Obraĉun po m² postavljene folije gledano tlocrtno. dobavu i postavljanje trake.435.. Obraĉun po m² kompletno izraĊene hidroizolacije.2008. Zidanje obavljati sa produţnim mortom M-50.[227] .10. ukljuĉivo zaštitu hidroizolacije i sloj sitnozrnatog šljunka debljine 5 cm iznad hidroizolacije. Hidroizolacija krova Izrada horizontalne hidroizolacija krova objekta kontrole naplate. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje betonske podloge od svih prljavština i prašine.96 59. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 380 6. m² 360 164. m² 6. Hidroizolacija se se izvodi sa plastificiranom polivinil klorid (PVCP) folijom kao tip Sikaplan SGmA 1.73 31.ms_office Strana: 140. sve unutrašnje transporte. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. spravljanje morta. Prilikom zidanja zida obratiti paţnju na izvedbu horizontalnih i vertikalnih serklaţa.135. Plastiĉna folija d=0. Zidovi se izvode u prizemlju objekta kontrole naplate. Zidanje vanjskog zida debljine 38 cm Dobava materijala i zidanje vanjskih zidova debljine 38 cm sa opekom kao POROTHERM tip 38 S P + E ili odgovarajuća.385. U jediniĉnoj cijeni izrada monolitnih nadvoja iznad vrata.637. visine do 3. Zidanje se obavlja mortom M-100 u debljini od 1.55 36. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu opeke. te korištenje d proizvoĊaĉa folije. Odabrati vrstu folije koja se kemijski “podnosi” sa postavljenon kamenom vunom.2 cm sa 100% zapunjavanjem horizontalnih reški.2 cm.xls.2 mm preko kamene vune. Obraĉun po m² izvedenog zida. obvezno natapanje opeke sa vodom prije poĉetka zidanja.80 m² 220 240. Zidovi se izvode sa 2. meĊusobno varenje traka.

Ţbukanje unutarnjih i vanjskih zidova Ţbukanje unutarnjih i vanjskih zidova grubom i finom produţnom cementnom.[227] . Na 1 m² dolaze minimalno 6 do 8 komada sidara. ĉišćenje od ostataka oplate.ms_office Strana: 141.338. impregnacija površine betonske ploĉe i nanaošenje reparaturnog morta u 1 do 2 sloja.08 2. 45212-400-4474/2008.596. popunjavanje šupljina.86 1. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 1600 51.2008. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti otklesavanje izboĉina.24 98348485. Obraĉun po m² postavljene hidroizolacije.00 11. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 10. debljine 8 cm. Obraĉun po m² ugraĊene kamene vune. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti i izradu cementnog holkera.2 mm preko kamene vune. Termoizolacija na podu d=4cm Dobava i ugradba kamene vune kao Tervol tip TPT (TPT 20/20 + TPT 20/20) ili odgovarajuće. Strogo voditi raĉuna ravnosti i vertikalnosti ţbuke. krpanje i obradu oštećenja i fuga. Kamena vuna se priĉvršćuje za nosivi zid sa pocinĉanim sidrima i to sa njegovim plastiĉnim dijelom. Izravnavanje izvesti sa odgovarajućim mortom za podlijevanje.3 m¹. Obraĉun po m² oţbukanog zida.68 14. Postava u suho paralelno sa postavom fasade od max compakt ploĉa. U jedinicnoj cijeni uraĉunati i radnu skela za rad na visini 3. Zidarska obrada odnosi se samo na betonsku površinu zida.372. m² 450 76.00 m² 156 28. m² 15. vapnenom ili gipsanom ţbukom sa našpricavanjem svih ploha cementnim mlijekom. Hidroizolacija sanitarija Sve isto kao stavka 1.25 451. U cijeni dobava i postava PE folije debljine 0. odstranjivanje eventualnih stršećih dijelova armature. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Glazura betonske ploĉe Izravnavanje armirano-betonske ploĉe u prostoriji ureĊaja sa glazurom debljine d = 1 cm. te ugradba rubne trake od kamene vune kao Tervol tip RS 120 debljine 1. Obraĉun po m² izvedene glazure.92 12.000. popunjavanje manjih oštećenja na zidu. god. slaganje ploĉa od Tervola sa toĉkastim ljepljenjem na zid i postavu sidara na propisanom razmaku. debljine d = 4 cm. m² 13.10. te postava u suho na podu u prostoriji agregata. 32 80. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sidra. otklesavanje iscuraka morta i betona.2 cm okomito uz zidove u visini 8 cm.. Obraĉun po m² postavljene kamene vune. otklesavanje manjih neravnina. Na izravnatu glazuru postavlja se kompjutorski pod. popunjavanje fuga i sl.562. samo hidroizolacija sanitarija u objektu kontrole naplate s podizanjem 5 cm iznad godovog poda. Obrada armirano-betonskih zidova Zidarska obrada površine armirano-betonskih zidova sa odgovarajućim reparaturnim mortom.55 47.03 4.25 82.56 m² 9. m² 22 60. Termoizolacija fasade d=8cm Dobava i ugradba kaširane staklenim voalom kamene vune kao Tervol tip FPL-80 ili odgovarajuće. odmašćivanje.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.88 34.xls. Obraĉun po m² obraĊene površine betonskog zida.

m¹ 35 66. Obraĉun po m¹ ugraĊenih betonskih rubnjaka. U jediniĉnoj cijeni uĉvršćenje aluminijskog flah progila za drveni ili aluminijski dovratnik.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. m¹ 272 112.326. Visina jarbola je cca 5. kom 2 3. kom kom 26 9 116. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.11 30.765.493.003.45 19. Obraĉun po komadu montiranog jarbola. Nakon slaganja betonskih elemenata iste je potrebno nabiti vibroploĉom. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sve gore navedeno. Obraĉun po m² obraĊenog sokla.10. Ukoliko se ne mogu koristiti cijeli betonski elementi iste precizno odrezati na rezalici sa dijamantnom ploĉom.00 6.92 98348485.12 1.xls.47 2. Obraĉun po komadu ugraĊenog praga.00 18. Aluminijski pragovi Dobava i ugradba aluminijskih pragova od flah profila 40×4 mm na mjestima gdje je razlika u podu po visini ili vrsti materijala. m² 280 140. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sve gore navedeno. Obraĉun po m² ugraĊenih betonskih elemenata. Betonski elementi moraju imati atest o otpornosti na djelovanje mraza i soli. Betonski rubnjaci moraju imati atest o otpornosti na djelovanje mraza i soli. Obrada sokla objekta Zidarska obrada vidljiivog dijela armirano-betonskog podnoţja (sokla) objekta kontrole naplate sa otklesavanjem i popravkom neravnina.12 196. Betonski rubnjaci Dobava i postava betonskih prešanih rubnjaka dimenzija 50×20×8 cm izraĊenih od betona marke MB-40.20 3. koloturom za podizanje zastave. Betonske ploĉe Dobava. a) prag duţine do 1 m¹ b) prag duţine od 1 do 2 m¹ Metalni jarbol za zastave Dobava i ugradba metalnog jarbola za zastave.019. 45212-400-4474/2008.006.[227] .0 m¹. doprema i postava gotovih betonskih elemenata debljine 6 do 8 cm u boji po izboru projektanta sa zamuljivanjem reški mekanim pijeskom.14 39. a višak pijeska koji ostane nakon zamuljivanja odstraniti mekanom ĉetkom.ms_office Strana: 142. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 16. U jediniĉnoj cijeni je kompletan jarbol sa ĉeliĉnim uţetom. Ugradba rubnjaka na betonskoj podlozi od betona marke MB-25 i popreĉnog presjeka 30×24 cm sa razmakom reški izmeĊu betonskih rubnjaka od 1 cm i njihovo popunjavanje cementnim mortom u omjeru 1:2 sa polukruţnim zaglaĊivanjem.20 20. god.80 17. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Obradu obaviti sa odgovarajućim reparaturnim mortom.239. te sistemon za blokadu koloture.2008.

ms_office .20 sati sati 50 50 39.254. 45212-400-4474/2008. Ostali zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom.50 504. god. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 21. Termoizolacija špaleta d=3cm Dobava i ugradba kamene vune kao Tervol tip TPT30 ili odgovarajuće.25 IV. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno. Ploĉe Tervola na zid se priĉvršćuju ljepljenjem graĊevinskim ljepilom.662. Kada prvi sloj graĊevnog ljepila oĉvrsne oko špalete otvota se stavlja profil za ojaĉanje. Nakon ljepljenja Tervola isti se gleta prvim slojem graĊevnog ljepila. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: 145 160.80 22. II.56 13. Nakon sušenja nanosi se treći sloj ljepila koji prije nanošenja mase za impregnaciju mora odstajati minimalno 7 dana. štemanje. m² 23.713.18 11.73 652.562. IV. Ploĉe Tervola na zid se priĉvršćuju ljepljenjem graĊevinskim ljepilom. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.050. Ploĉe lijepiti na zid sa preklopom na pola ploĉe i paziti da ljepilo ne ulazi u fuge. Nakon sušenja nanosi se treći sloj ljepila koji prije nanošenja mase za impregnaciju mora odstajati minimalno 7 dana. 1. debljine 3 cm na špalete oko prozora u objektu kontrole naplate. Oko špaleta otvora potrebno je zalijepiti špaletni element Tervol PTP debljine 2 cm.67 REKAPITULACIJA I.08 504. ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI TESARSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: 83. m² 60 184. rezanje asfalta.412. Prije poĉetka ljepljenja Tervola betonski i zidovi od opeke se moraju premazati grund masom za impregnaciju. postavlja mreţica po cijeloj površini zida i gleta se drugi sloj ljepila.00 2.67 1. Obraĉun po m² ovako izvedenog zida.16 23.04 Strana: 143. Prije poĉetka ljepljenja Tervola betonski zidovi se moraju premazati grund masom za impregnaciju. A.215. debljine 6 cm na betonske zidove sa unutarnje strane agregatne stanice.24 51. Kada prvi sloj graĊevnog ljepila oĉvrsne oko špalete otvota se stavlja profil za ojaĉanje. Nakon ljepljenja Tervola isti se gleta prvim slojem graĊevnog ljepila.223.412.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Termoizolacija zidova negrijanih prostora d=6cm Dobava i ugradba kamene vune kao Tervol tip DP9 lam ili odgovarajuće.004. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Jediniĉnom cijenom obugvatiti sve navedeno. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika.962. postavlja mreţica po cijeloj površini zida i gleta se drugi sloj ljepila.2008.10. Obraĉun po m² ovako izvedenog zida (špalete).xls. III.[227] 98348485.

te svi ostali tehniĉki detalji izraĊeni su prema tehniĉkim uputstvima proizvoĊaĉa fasadnih elemenata i sistema. Fasadne ploĉe trebaju zadovoljiti certifikat prema normi EN 438 kojim se dokazuje da zadovoljavaju i ispunjavaju slijedeće uvjete testiranja: a) test na savijanje. dakle najvišoj i najjaĉoj normi za ovaj tip proizvoda. Ploĉe se uĉvršĉuju na odgovarajuću podkostrukciju nevidljivim spojem . 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena B. Iste se montiraju po sistemu otvorenih horizontalnih i vertikalnih fuga širine 6 mm. 98348485. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.xls. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.50 mm potreban za strujanje zraka. Podkonstrukcija je izraĊena od apsolutno antikorozivnog materija . V. b) test na rastezanje.ljepljenjem (kao SIKA TACK PANEL PU ili odgovarajuća ljepila). Raster fasade. ploĉa na bazi visoko tlaĉnog prešanog laminata debljine 6 mm u boji i dekoru 0270. d) otpornost na UV zrake (izbjeljivanje).2008. po sistemu kao MAX .[227] .IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Izvoditelj radova je duţan osigurati i dostaviti statiĉki proraĉun fasade.s2.tehnologijom koja svojom dijamantnom strukturom štiti ploĉe od najpogubnijih faktora . dimenzije i raspored ploĉa. d0. U domeni protupoţarne sigurnosti fasadne ploĉe trebaju zadovoljiti klasifikaciju prema normi B . c) test na absorciju obiĉne (destilirane) i slane (morske) vode. Srednjica ploĉe izraĊena je od visoko kavalitetnih celuloznih papira oplemenjenih fenolnim smolama. spojne elemente izvesti prema uputama proizvoĊaĉa fasade. te ovjeri projektanta.ms_office Strana: 144. kojom se potvrĊuje da su izraĊene od materijala koji ne podrţava gorenje. te idelno ravnanje fasade i mogućnosti reljefnih istaka. OBRTNIĈKI RADOVI VENTILIRANA FASADA OPĆENITO: Obloga fasade izraĊena je od materijala kao MAX EXTERIOR COMPACT ili odgovarajućih.aluminij. god. Vanjski i utarnji dekorativni slojevi zaštićeni su akrilinim smolama specijalnom NT. ne stvara dim i ne proizvodi toksiĉne kemijske produkte.EURO FOX ili odgovarajućim. Sva uĉvršćenja. e) sposobnost laganog ĉišĉenja standardnim kućnim i ekološkim sredstvima. 45212-400-4474/2008.UV zraka.10. Sistem podkonstrukcije omogućava odmicanje fasadnih ploĉa od termoizolacije i samim tim zraĉni prostor od 30 . Za uĉvršćenje podkonstrukcije fasade za zid koristiti cinĉane vijke.

izrada i montaţa. materijal i priĉvrsni pribor. na tipsku podkonstrukciju. materijal i priĉvrsni pribor. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Dimenziju fasadnog prolila odabrati tako da profil i fasada objekta koja je izraĊena od materijala kao MAX EXTERIOR COMPACT ili ogovarajućeg.51 VI. Obloga sokla Dobava kompletnog materija. Nosivi profili za fasadu Dobava kompletnog materijala.00 V. na tipsku podkonstrukciju. 45212-400-4474/2008.xls. a) BRAVARSKI RADOVI CRNA BRAVARIJA 98348485. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav potreban rad. Kamena vuna kaširana staklenim voalom prikazana je u posebnoj stavci ovog troškovnika (vidi zidarske radove). Obraĉun po m² izraĊene fasade.16 3. ploĉa obostrano oplemenjenih budu u istoj ravnini. aluminijske plastificirane konstrukcije izraĊene od fasadnog profila kao SCHÜCO ROYAL S 70FF ili odgovarajućeg u kombinaciji s prozorskim profilom kao SCHÜCO ROYAL 75FF. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav potreban rad. Boju plastifikacije odrediti će projektant.HI ili odgovarajućeg.00 366.477.ms_office Strana: 145.10.81 19.386.5 751. Fasada je svojom vanjskom plohom odmaknuta od zida cca 12 cm. izrada i montaţa. materijal i priĉvrsni pribor. UKUPNO VENTILIRANA FASADA: m² 495 695. ploĉa obostrano oplemenjenih.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. u boji i dekoru 0270. 2. Preko kamene vune potrebno je poloţiti paro propusnu foliju kao Tyvek ili odgovarajuću.[227] . u boji i dekoru 0270. izrada i montaţa. obloge ventilirane fasade od materijala kao MAX EXTERIOR COMPACT ili odgovarajućeg. Obraĉun po m² izraĊenog sokla.2008. Preko kamene vune potrebno je poloţiti paro propusnu foliju kao Tyvek ili odgovarajuću. Fasadna skela prikazana je u posebnoj stavci ovog troškovnika (vidi tesarske radove). Ventilirana fasada Dobava kompletnog materija. god. Obraĉun po m¹ ugraĊenog profila. ploĉa obostrano oplemenjenih.35 2. Stavka obuhvaća dobavu i postavu fasadnog aluminijskog profila. m¹ 730 4.73 344. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav potreban rad.171. m² 25. obloge sokla od materijala kao MAX EXTERIOR COMPACT ili odgovarajućeg. profili na mjestima priĉvršćenja fasadnih ploĉa imaju umjesto gumenih brtvi silikonske brtve radi osiguranja rastezanja fasadnih ploĉa. u boji i dekoru 0270. Fasadna skela prikazana je u posebnoj stavci ovog troškovnika (vidi tesarske radove). 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1. Stavka obuhvaća dobavu i postavu kamene vune kaširane staklenim voalom kao Tervol tip FPL 50 ili odgovarajući debljine 5 cm.920. vertikalno i horizontalno montirane po fasadi objekta kontrole naplate prema rasteru iz projekta.

Rešetka je gotova tvorniĉka pocinĉana s maksimalnom veliĉinom okna 25×25 mm.841. Obraĉun po komadu isporuĉenog okvira sa otiraĉem. Obraĉun po komadu stvarno izraĊene rešetke.2008.[227] 98348485. Prije ugradbe bravariju je potrebno dobro oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i odmastiti.92 38. Rešetka za ĉišćenje obuće Sve isto kao stavka 2. Profil izvesti oko svih stranice vanjskih otvora sa okomitom stranicom na rubu otvora. 45212-400-4474/2008. Obraĉun po m¹ stvarno izraĊenih kompletnih nosaĉa.40 2. isporuka na gradilište i ugradba rubnog "L" nosaĉa popreĉnog presjeka dimenzija 100×120 mm izraĊenog od ploĉevine debljine 4 mm.409. isporuka na gradilište i ugradba okvira i poklopca za instalacioni kanal u prostoriji sa ureĊajima.70 1.489. samo umjesto “KOKOS” otiraĉa dolazi vanjska rešetka za ĉišćenje obuće.49 3. Otiraĉ je “KOKOS” i obuhvaćen je u jediniĉnoj cijeni. a sa drugom stranicom priljubljenom uz vanjski zid. isporuka gradilištu i ugradba okvira i otiraĉa u vjetrobranu. te antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sav spojni i pomoćni materijal.xls. Rešetku izvesti tako da se zbog ĉišćenja moţe vaditi. m¹ 320 120.. Poklopce opremiti sa po dvije ruĉke za podizanje.84 Strana: 146. Okvir je dimenzija 280×80 cm i izraĊen je od kutnog profila L 40×40×5 mm sa pracnama na svakih 50 cm. materijalom i sredstvima potrebnim za potpuni dovršetak radova. Ovako izraĊenu konstrukciju potrebno je zavariti u svim uglovima rezanjem pod 45° sa izbušenim rupama promjera 10 mm na svakih 50 cm za uĉvršćenje profila na zod od betona ili opeke. kom 2 704.84 1.841. Okvir otiraĉa je veliĉine 120×60 cm i izraĊen je od “L” profila 30×30×3 mm s pracnama za usidrenje. kom 1 1. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.40 4. Svi okviri imaju ugraĊene pracne za usidrenje. Obraĉun po komadu komplet izraĊene i ugraĊene crne bravarije sa svim radnjama. ''L'' profil se montira na rubovima vanjskih otvora po fasadi i sluţi za uĉvršćenje podkonstrukcije fasade i slijepih ĉeliĉnih dovratnika i doprozornika za ugradnju vanjske aluminijske bravarije. Sve antikorozivno zaštićeno sa dva sloja boje na bazi epoksida.49 1.5 mm. Poklopac je podijeljen na pet zasebnih komada i izraĊen je od rebrastog lima debljine 3/4 mm.10. Otiraĉ u vjetrobranu Izrada. god. Obraĉun po komadu izraĊenog poklopca.694. /Glavni ulaz/ Poklopac instalacionog kanala Izrada. Na mjestu prodora cijevi izvesti urezivanje u promjeru vanjskih cijevi. kom 1 1. 1.ms_office .489.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. a svi spojevi su izvedeni putem varenja. Nakon toga izvesti antikorozivnu zaštitu vrućim cinĉanjem. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena OPĆENITO: Crna bravarija izraĊena je od HEA HOP vuĉenih profila. Pojedini dijelovi poklopca su po obodu pojaĉani sa kvadratnim profilom dimenzija 30×30×2. TakoĊer je potrebno izbušiti i rupa promjera 5 mm na svakih 30 do 40 cm za uĉvršćenje podkonstrukcije za fasadu. Rubni "L" nosaĉ Izrada.

m¹ 2 486.081. Sve oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i antikorozivno zaštititi vrućim cinĉanjem. Na visini od cca 550 mm od vrha gledano osno nalazi se preĉka od cijevi promjera 44. Duţina nosaĉa je 400 cm. Koristiti originalni spojni i priĉvrsni pribor.83 8. a sa donje strane nosaĉ treba biti otvoren za uvlaĉenje kablova. Za priĉvršćenje na fasadi objekta izraditi dva nosaĉa na kojima su obujmnice sa gumenom brtvom za fiksiranje cijevi. Teţina polo rešetke je 34. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 5. visina rešetke je 30 mm.80 7. Duţina nosaĉa mora biti takva da antenski stup moţe proći pored opšava na armirano-betonskom koritu. god. U jediniĉnoj cijeni je izrada upušrenog temelja. dobava i montaţa platforme za nošenje klima ureĊaja. Od HEA 80 i poda od daske debljine 48 mm.08 Strana: 147.04 6. Obraĉun po m¹ izvedene ograde. m² 10 784.081. korak lamele 30 mm. NPI 100 nosaĉ za pod Izrada. Visine ograde je 110 cm. kom 1 1. dobava i montaţa ograde ispred ulaza u objekt kontrole naplate.83 627.6 mm. Profil na krajevima ima ploĉevinu za uĉvršćenje u zid sa po ĉetiri rupa promjera 12 mm. Zaštitna ograda visine 110 cm Izrada. 180/80 cm.3×2.5×2. Nosaĉe fiksirati za nosivi zid sa po dva fischer vijka odgovarajuće duţine. Podna rešetka Dobava. Nosaĉ CB antene Dobava materijala.65 mm.847. kom 1 627. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.6 kg/m². Oslonci su na meĊusobnom razmaku od cca 700 mm.ms_office . Polo podna rešetka je dimenzija nosive i razdjelne lamele 30×2 mm.18 9. Ogradu izvesti od ĉeliĉnih cijevi promjera 76. izrada i montaţa nosaĉa za CB antene na krovu objekta.94 2. Jediniĉnom cijenom obuhvatit sav spojni i pomoćni materijal.255. okvir 30×3 mm.1×3. te spojni materijal i ĉišćenje od hrĊe pjeskarenjem i dvostruka antikorozivna zaštita bojama na bazi epoksida.08 1. Obraĉun po m¹ stvarno izraĊenog nosaĉa. Vel. Obraĉun po m² postavljene rešetke. isporuka i ugradba rubnog ĉeliĉnog profila NPI 100 za nošenje poda sa POLO (aries) rešetkama u prostoriji ureĊaja. Ograda se priĉvršćuje sa po 4 vijka na stupu sa podloškama M12/80. Stupovi ograde su na razmaku cca 230 cm.xls. izrada.6 mm sa polukruţno zavarenom kapom na vrhu cijevi. Obraĉun po komadu izraĊenog nosaĉa. Obraĉun po komadu izraĊene platforme m¹ 16 140.09 972. Izrada platforme Dobava materijala za izradu platforme na krovu objekta kontrole naplate.[227] 98348485. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.2008. 45212-400-4474/2008. Nosaĉ je izraĊen od cijevi promjera 48. izrada i montaţa vruće pocinĉane POLO (aries) podne rešetke u prostoriji sa ureĊajima.78 7. Na dno stupa je zavarena ploĉevina dimenzija 120×120×6 cm sa 4 rupe promjera 13 mm za priĉvršćenje ograde na armiranobetonski temelj.10.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. a visina stupa je 120 cm.

ms_office Strana: 148. VI. Svi aluminijski komadi i izraĊevine moraju biti kvalitetno i odgovarajuće izvedeni. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 10. te davanje iste na uvid i odobrenje projektantu.2008. Izvoditelj ovih radova duţan je zaštititi radove izvedene od drugih izvoditelja kako nebi svojim radom iste oštetio. 98348485. Ogradu izvesti od QC 40/20/2. dopremu na gradilište. namještanje i podešavanje na mjestu ugradbe i nakon ugradbe.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Aluminijski profili izraĊeni su iz aluminijske legure Al Mg Si 0. Sve prema shemi bravarije. Minimalna debljine zaštitnog sloja iznosi 18 do 25 mikrona. te mora zadovoljiti propise HRN. pjeskarenjem i dvostruka antikorozivna zaštita bojama na bazi epoksida. dobavu i montaţu metalnog okova po izboru projektanta s cilinder bravama i kljuĉevima i sve opšavne lajsne. a visina stupova 120 cm. dobava i montaţa ograde unutarnjih stepenica u objektu kontrole naplate.833. TakoĊer je duţan zaštititi svije radove od prljanja drugih izvoditelja.052.9. uzimanje mjera na licu mjesta.5 ĉvrstoće F220 do 260 N/mm².[227] .C. Sve ostalo prema shemi bravarije i uputama nadzornog inţenjera i projektanta. U jediniĉnoj cijeni je izrada. god.xls. Prije poĉetka radova na izradi obojene bravarije izvoditelj radova na obojenoj bravariji je duţan pregledati izvedene graĊevinske radove. sa odgovarajućim kvalitetnim materijalom koji mora odgovarati postojećim propisima i standardima. 226 i 228.a. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-CRNA BRAVARIJA: 12 486. te ukoliko naiĊe na nedostatke koji mu mogu smetati.234. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.T7. a nakon završetka rada duţan je sav suvišni materijal i otpatke odstraniti sa gradilišta. izradu u radionici. duţan je o tome obavijestiti izvoditelja graĊevinskih radova kako bi isto bilo otklonjeno. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 236. Ograda stepenica visine 110 cm Izrada. Na dno stupa je zavarena ploĉevina 120/120/6 mm sa 4 rupe promjera 13 mm za priĉvršćenje ograde na AB krak stepenica.10.09 5. 45212-400-4474/2008.14 b) OBOJENA BRAVARIJA OPĆENITO: Svi radovi moraju biti izvedeni struĉno i solidno. Uz gore navedeno u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu radioniĉke dokumentacije. m¹ Obraĉun po m¹ izvedene ograde. Visina ograde je 110 cm.08 62. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog materijala. te spojni materijal i ĉišćenje od rĊe. Za izradu obojene bravarije koristiti plastificirane aluminijske profile sa prekinutim termiĉkim mostom kao SCHÜCO INTERNATIONAL tip FW 50+DK ili odgovarajući.

642. 45212-400-4474/2008.16 13. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.66 6.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.32 12.06 7.xls.64 6.647.504.660. Vrata . kom kom kom kom kom 1 1 1 1 1 8.00 7.063.043. 2F+2O c.88 2. Vrata ulazna agregat .012. Staklena stijena 2-dijelna dimenzija 185×90 cm 1F+1O e.728. ukljuĉivo gornji i donji okapni lim na staklenim stjenama i vratima.726. Vrata a. Staklena stijena 4-dijelna dimemzija 340×180 cm.006. materijalom i sredstvima potrebnim za potpuni dovršetak radova. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Ĉeliĉni profili za sidrenje aluminijskih stijena premazani su radi zaštite sa najmanje dva premaza zaštitne boje.72 3. aluminija ili drugog antikorozivnog materijala. Ovi tehniĉki uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete. pogotovo u pogledu topinske provodljivosti.48 9.006. Staklena stijena 4-dijelna dimenzija 340×90 cm 3F+1O j.06 7.vjetrobran d. kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 1 3 2 8 2 3 1 4 4 2 7. Kod obojene bravarije jediniĉnom cijenom obuhvatiti izradu.16 7. god. Staklena stijena 4-dijelna dimenzija 200×90 cm 3F+1O i.168.88 8. Sidra za priĉvršćenje aluminijskog lima i profila su od inoxa.[227] 98348485.344.00 2.16 7.pogon e. Staklena stijena 2-dijelna dimenzija 130×90 cm 2F+1O g.83 7.04 6.168. Obojenu bravariju na objektu kontrole naplate izvesti u boji plastifikacije RAL 7047. Staklena stijena 2-dijelna dimenzija 250×180 cm 2F+1O f. Vrata ulazna . Staklena stijena 2-dijelna dimenzija 300×180 cm 1F+1O d.ms_office .72 6. Za ostakljenje primjeniti IZO staklo dimenzija 4+16+4 mm koje je izraĊeno od stakla kao THERMOPLUS i OPTIFLOAT ili odgovarajućeg tako da srednji koeficijent prolaza topline za prozor iznosi 1.126.453.00 2. Mjesta koja se naroĉito osjetljiva na propuštanje moraju se kitati dvokomponentnim kitom odgovarajuće kvalitete.186. Sva vanjska vrata moraju imati ugraĊene samozatvaraĉe.882.36 4. Boju plastificirane aluminijske bravarije odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom.327. Dovratnici i doprozornici su izraĊeni od kvadratnog profila 40×30×2.60 W/m²K.882. Staklena stijena 4-dijelna dimenzija 150×180 cm 2F+1O h.60 26.44 3.prodaja pretplate b. Vrata i prozori koji se otvaraju moraju u falcevima imati ugraĊene gumene brtve.dvokrilana dimenzija 200×272 cm sa ventilacionom rešetkom u parapetu c. Vrata .64 24.647. Vrata . Za ugradnju IZO stakla koristiti propisane plastiĉne kladice. Sve izraditi i ugraditi prema shemama obojene bravarije.363. Obraĉun po komadu komplet izraĊene i ugraĊene obojene bravarije sa svim radnjama.363.12 4.006.dvokrilna dimenzija 150×280 cm .607.673.2008.442.60 8. Staklena stijena sa šalterom dimenzija 260×280 cm .6 mm.64 6.836.32 3.dvokrilna dimenzija 200×272 cm b. Vijci i ostala sredstva za spajanje su iz nehrĊajućeg ĉelika (inox). 100/210 cm Staklene stijene a.607.063. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.dvokrilna dimenzija 140×280 cm .00 2.10.spremišta dim.66 Strana: 149. Ugaoni elementi moraju biti izvedeni besprijekorno. isporuku na gradilište i ugradbu slijepih ĉeliĉnih dovratnika i doprozornika i gumenih podnih odbojnika za zaustavljanje vrata.44 24. Izvoditelj radova mora atestom dokazati da aluminijski profili i staklo zadovoljavaju traţene uvjete.36 18. Staklena stijena 4-dijelna dimenzija 319×90 cm 1.

Sve ostalo isto kao u stavci 1. Kod ljepljenja posebnu paţnju posvetiti da limoleum bude 100% zalijepljena. Sve kompet s ĉišćenjem gotovog poda nakon završetka radova. postavu na podove. dobro oĉistiti i popuniti oštećenja i udubljenja.18 32.684. Automate montirati pri vrhu vrata glavnog ulaza. 45212-400-4474/2008. m² 177 184. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. UKUPNO RADOVI NA LINOLEUM PODU: 1. Prije postave linoleuma pod treba izravnati. kom Obraĉun po komadu montiranih automata VI.2008. linoleum sa pripasivanjem i urezivanjem.46 VII. transport na gradilište. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.b. dim.28 560.10.86 2. te dobavu i postavu kutnih PVC rubnih letvica. Linoleum je u rolama širine 200 cm.ms_office Strana: 150. god.091.xls. PVC sokl Dobava materijala i postava PVC sokla na podu gdje je postavljen linoleum pod. dobro otprašiti i impregnirati.[227] . Pod dolazi u roli. Linoleum pod Dobava materijala i polaganje gotovog tvorniĉki izraĊenog linoleum poda kao DLW.241.492.00 45. nanošenje ljepila na konraktne površine.736. kom Obraĉun po komadu postavljene alu rešetke 3.599.241. te da nema zarobljenih mjehurića zraka. impregnaciju. 90×90 cm.24 1.66 VII.24 2 280.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Jediniĉnom cijenom obuhvatit ĉišĉenje površine. Obraĉun po m¹ postavljenog sokla. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2. Solk se postavlja ljepljenjem i to na sudaru zida sa podom od linoleuma.52 242. Obraĉun po komadu montiranih vrata. te nanijeti masu za izravnavanje (samoniveliranje) poda.86 VIII.56 180. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI 1 1. Lijepi se ljepilom na cementnu glazuru koju prije polaganja linoleum poda treba pregledati. RADOVI NA LINOLEUM PODU OPĆENITO: Projektom je predviĊen pod od linoleuma tip kao DLW ili odgovarajući. Alu rešetka Alu rešetka u prostoriji agregata za ventiliranje. Automati na vanjskim vratima Dobava i montaţa automata na vanjskim pješaĉkim vratima i vjetrobranu. 12. Linoleum lijepiti specijalnim ljepilom za postavu linoleuma. Obraĉun po m² postavljenog linoleum poda. STOLARSKI RADOVI 98348485. m¹ 200 62. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i pomoćnog materijala. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-OBOJENA BRAVARIJA: VI.

namještanje i podešavanje na mjestu ugradbe i nakon ugradbe. uzimanje mjera na licu mjesta. Drvo je potrebno obraditi i impregnirati. klase bez godova jer će dovratnici biti bojeni nakon ugradnje. Sa vidljive strane klupĉicu lakirati sa tri sloja laka kao Cromoden ili odgovarajući. Za izradu dovratnika koristiti drvo jele-smreke 1. površinski obraĊene dekorativnim papirom impregniranim melaminskim smolama.[227] 98348485. Dovratnici na gradilište moraju doći impregnirani i sa vanjske strane zaštićeni premazom protiv upijanja vlage.12 16.496.37 1. dopremu na gradilište. Kabina izraĊena od ploĉa iz termiĉki obraĊene umjetne smole ojaĉane celuloznim vlaknima. Prozorske klupĉice Dobava materijala i izrada prozorske klupĉice od punog drveta iĉi umjetnog materijala debljine 3 cm i širine cca 47 cm furnirano jasenovim furnirom. dobavu i montaţu metalnog okova po izboru projektanta s cilinder bravama i kljuĉevima. 45212-400-4474/2008. Jednokrikna puna jasenom furnirana vrata s fiksnim nadsvjetlom dimenzija 71×210+67 cm.124. komplet. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.746. betona.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.271.48 Strana: 151. kom 4 4. m¹ 48 280.05 2.xls. god. Boju stolarije (krila i dovratnici) odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom. Jednokrikna puna jasenom furnirana vrata s fiksnim nadsvjetlom dimenzija 91×210+67 cm.ms_office . Za ostakljenje fiksnog nadsvjetla primjeniti staklo kao OPTIFLOAT ili odgovarajuće debljine 4 mm. odignute od poda 10 cm. Za ugradnju stakla koristiti stolarski ili trajnoelastiĉni kit. kom kom kom 15 2 4 1. a ugradbu obaviti sa purpen pjenom tanko nanesenom po cijeloj donjoj površini klupĉice. te podni Sve ostalo prema shemi stolarije i uputama nadzornog inţenjera i projektanta. Dobava i ugradba tipske sanitarne kabine s vratima. klase jer će vrata biti bojena tako da se vide godovi od drveta. u boji i tonu po izboru projektanta.373. Širina dovratnika iznosi 10 cm.74 5. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog materijala.10. Vrata a. Sve izraditi prema shemama stolarije.65 19.44 3.453.255. Izrada i ugradba unutarnjih slijepih drvenih dovratnika u zidove od opeke. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.28 13. b. izradu u radionici. te u betonske nadvoje ukljuĉena je u jediniĉne cijene stolarskih radova. Uz gore navedeno u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu i montaţu obostranih opšavnih lajsni po izboru projektanta.022.60 2. Obraĉun po m¹ postavljene klupĉice. debljine 13 mm.2008.67 1. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena OPĆENITO: Za izradu krila vrata koristiti jasenov furnir 1. U cijeni stavke sav potreban inox okov i pribor za montaţu i brava za sanitarne kabine s mogućnošću otvaranja izvana. Na svim unutarnjim vratima WC-a u donjem dijelu ugraditi ventilacionu rešetku. Obraĉun po komadu izraĊenih i ugraĊenih vrata. Jednokrikna puna jasenom furnirana vrata s fiksnim nadsvjetlom dimenzija 81×210+67 cm.075. – kabina 153×98 cm. visine 200 (+10) cm – vratna krila 61×200 cm Obraĉun po komadu ugraĊene kabine 1. c.

Al. 45212-400-4474/2008. polaganje i fugiranje keramiĉkih ploĉica gotovom fugir masom po izboru projektanta.692. površinski obraĊene dekorativnim papirom impregniranim melaminskim smolama. veliĉine 30×30 ili 20×20 cm brušene ili s hrapavom gornjom površinom u boji koju će odrediti projektant u dogovoru s investitorom.94 VIII. boje po izboru projektanta. ulazni prostor i sliĉno keramiĉkim ploĉicama 1. u boji i tonu po izboru projektanta. Postava s reškama maksimalne širine 2 do 3 mm. Sistem polaganje za sva poploĉenja je reška na rešku. blagovaonici.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Obraĉun po m² stvarno postavljenih keramiĉkih ploĉica. Debljina keramiĉkih ploĉica minimalno 8 mm. veliĉina keramiĉkih ploĉica je 30×30 cm. klase. m² 115 160.948. ali protuklizne (protukliznost R9). Na sudaru poploĉenog poda i ţbukanog zida dolazi sokl od istih keramiĉkih ploĉica u visini od 10 cm. Poploĉavanje podova (osim sanitarija) Poploĉavanje podova u hodniku. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu osnovnog i spojnog (veznog) materijala. Uĉvršćenje pregrade u strop i pod. Poploĉavanje podova sanitarija Sve isto kao stavka 1.[227] 98348485. ĉišćenje podova i zidova i sve transporte. Keramiĉke ploĉice se postavljaju dvobojno prema shemi polaganja. klase kao FLOOR GRES cheramiche BASIC ili odgovarajuće. U cijeni stavke sav potreban inox okov i pribor za montaţu.897. odignute od poda 10 cm. m² 48 160. visine 200 (+10) cm Obraĉun po kom ugraĊene pregrade UKUPNO STOLARSKI RADOVI: kom 2 4.68 Strana: 152. rubne lajsne. Postava sistemom reška na rešku.ms_office . uzimanje mjera na licu mjesta.19 IX. god.2008. 9.xls. postava. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 4. Keramiĉke ploĉice moraju biti brušene. samo keramiĉke ploĉice u sanitarijama veliĉine 20×20 cm.88 66. Ispred ulaza dolaze protuklizne keramiĉke ploĉice kiselo otporne veliĉine 30×30 cm.10. te zaštita nakon postave. Pregrada izraĊena od ploĉe iz termiĉki obraĊene umjetne smole ojaĉane celuloznim vlaknima.16 7. KERAMIĈARSKI RADOVI OPĆENITO: Sva poploĉenja podova i zidova predviĊena su keramiĉkim ploĉicama od 1. fugiranje. dobavu i ugradbu PVC. polirane. U manjim prostorijama (sanitarije i sl.687. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. – pregrada širine 110 cm.. Ploĉice se postavljaju u graĊevinsko ljepilo po preporuci proizvoĊaĉa keramiĉkih ploĉica.16 18. tuš kabina.418. Podne keramiĉke ploĉice se polaţu u cementni mort ili na unaprijed pripremljenu cementnu glazuru lijepe pomoću graĊevinskog ljepila. Zidne keramiĉke ploĉice se putem odgovarajućeg ljepila lijepe na produţnim cementnim mortom oţbukane zidove. 1. širinu reške dogovoriti sa projektantom.) dolaze ploĉice 20×20 cm na podove i zidove (u istoj kvaliteti i boji). kromiranih kutnih i završnih lajsni. Obraĉun po m² stvarno postavljenih keramiĉkih ploĉica. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog (veznog) materijala. debljine 13 mm. Dobava i ugradba sanitarne pregrade.40 2.

samo vanjske protuklizne keramiĉke ploĉice s posebnom reljefnom strukturom.40 7. Postava putem graĊevinskog ljepila na naprijed postavljenu glazuru sa 100% ljepljenjem. Obraĉun po kom stvarno postavljenih ploĉica.600. Nazubljeni sokl Kao poz. Poploĉavanje vanjskih podova Sve isto kao stavka 1.10 IX. Obraĉun po m¹ izvedenog sokla.xls.ms_office Strana: 153.5 96.20 3. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav osnovni i spojni materijal.610. 24. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008. Fugiranje izvesti fugir masom po izboru projektanta. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3. Visina 15 cm.00 24. Poploĉavanje prostorije agregata Poploĉavanje podova i zidova u prostoriji agregata protukliznim glaziranim porculanskim keramiĉkim ploĉicama veliĉine 30×30 cm.75 74. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.96 23.230. Keramiĉke ploĉice su glazirane 1. Postava ĉeonih ploĉica Doplata za dobavu i postavu specijalnih ĉeonih (završnih) ploĉica. klase veliĉine 20×20 cm.40 5. 1.2008. 27×17 cm s duţinom 110 cm.08 8.00 X.765. Stepenice su vel.85 7. Sokl visine 10 cm Dobava i postava sokla visine 10 cm vezano za poploĉane podove. samo nazubljeni sokl uz stepenice. Aluminijske lamele dolaze na prozore. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav osnovni. gornju masku i uzice za podizanje. vezni materijal i završnu profilnu lajsnu od PVC na lomovima i završecima sokla. samo granit protuklizne specijalne fazonske ploĉe za oblaĉenje stepenica. m² 20 156.96 3.60 4. Obraĉun po m² stvarno postavljenih ploĉica. Poploĉenje stepeništa Kao poz.[227] . Ploĉice dolaze na vanjskim natkrivenim prostorima. a veliĉine 30×30 cm.00 RADNJE SA SPUŠTENIM STROPOM XI.. 6.20 6. a polaţu se na produţnim cementnim mortom oţbukane zidove pomoću ljepila. Visina oploĉenja je do stropa.139. 1. m² 148 156.523. Obraĉun po m¹ stvarno postavljenih ploĉica.10. kom 18 320. m¹ 144 52. m¹ 17 200.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. a u kuhinji samo izmeĊu donjih i gornjih kuhonjskih elemenata.460.18 3. ZAŠTITA OD SUNCA Aluminijske lamele Dobava i montaţa unutarnjih aluminijskih obojenih pomiĉnih lamela s moguĉnošću podizanja i spuštanja. god. a vezano na vanjske površine iz stavke 3. Obraĉun po m² stvarno montiranih lamela. Sokl izvesti keramiĉkim ploĉicama u boji po izboru projektanta.76 9.32 5. Poploĉavanje zidova Dobava keramiĉkih ploĉica i oploĉenje zidova u sanitarijama i u kuhinji. m¹ 17. Oploĉenje izvesti do stropa u sanitarijama. 1.403.27 X. 98348485. UKUPNO RADOVI NA ZAŠTITI OD SUNCA: m² 120 205. Obraĉun po m¹ izvedenog sokla.600. UKUPNO KERAMIĈARSKI RADOVI: m² 20 176.681. Ploĉice na podu prostorije agregata lijepiti dvokomponentnim ljepilom i fugirati dvokomponentnom masom za fugiranje. Obraĉun po m² stvarno postavljenih keramiĉkih ploĉica. Vrstu i boju pomiĉnih aluminijskih lemela odreĊuje projektant. Obraĉun po m² stvarno postavljenih ploĉica.

816. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Obraĉun po m² stvarno postvaljenog spuštenog stropa. zatvaranje spoja sa zidom pomoću akrila. Bojanje zidova i stropova bez gletanja Sve isto kao stavka 1. Obraĉun po m² stvarno obojene površine. Toniranje boje u dogovoru s projektantom i investitorom. skelu.xls.10. 3) trostruki premaz bojom kao “POLIFLOR” ili odgovarajućom. samo gips kartonske ploĉe vodonepropusne na stropu sanitarija i kuhinje. UKUPNO RADOVI SA SPUŠTENIM STROPOM: m² 420 144. Bojanje zidova i stropova s gletanjem Bojenje zidova i stropova u svim prostorijama gdje su ţbukane površine.42 31. Spušteni strop Dobava i ugradba osnovnog i spojnog materijala.karton ploĉa s 5 cm toplinske izolacije i s metalnom podkonstrukcijom. c) ispuna stropa kamenom vunom kao Tervol DP-3 ili odgovarajuće debljine 5 cm. 2) gletanje svih površina glet masom kao “POLIFIX” ili odgovarajućeg. e) potrebna radna skela.12 2.ms_office Strana: 154. rad. te izrada i montaţa spuštenog stropa u objektu. 62.97 965. Spušteni strop od vodootpornih ploĉa Sve isto kao stavka 1.95 XI. ugradbu eventualno potrebnih aluminijskih profila.5 cm kao Owa. Bojenje izvesti gotovom tvorniĉkom bojom na bazi vapna kao “POLIFLOR” ili odgovarajućeg prema niţe navedenoj recepturi i to: 1) popravak manjih neravnina. alat. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Obraĉun po m² stvarno postavljenog spuštenog stropa.2008. d) zaštita kamene vune PE folijom kao Stopair ili odgovarajuća.874. m² 1536 20. 45212-400-4474/2008.365. razne zaštite i sl. te sav ostali pomoćni materijal. god. 1.36 98348485. krpanje rupa od vijaka.5×62. m² 65 152. Spušteni strop se izvodi od vodootpornih gips . samo bez gletanja. m² 88 10. bojenje zidova i stropa u prostoriji agregata. b) spušteni strop od gipsanih prefabriciranih ploĉa vel. TakoĊer jediniĉnom cijenom obuhvatiti bandaţiranje spojeva gipsanih ploĉa koristeći samoljepivu mreţicu.941. Strop se vješa na već pripremljene ĉeliĉne nosaĉe postavljene horizontalno na razmaku 120 cm.. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1. transporte.80 2.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 9. Spušteni strop se izvodi iznad svih prostorija o objektu kontrole naplate. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sav materijal.94 60.[227] .75 70. Amstrong ili odgovarajuća (u svim prostorijama osim sanitarija) sa otpornošću na poţar. U jediniĉnoj cijeni je dobava i postava: a) podkonstrukcija s razmakom prilagoĊenim vrsti spuštenog stropa. Obraĉun po m² stvarno obojene površine.55 SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI XII..

Obraĉun prema m² obojene površine. zaštitu ostalih površina od prljanja.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Obraĉun po m² obojene stolarije. a sve prema projektu zaštite na radu i projektu zaštite od poţara.48 PROTUPOŢARNI APARATI I OZNAKE ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŢARA XIII. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 8. oznake svih prostorija. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine. trostruki premaz epoksidnom bojom. 1 9.408. Zadnju ruku bojenja izvesti sa sjajnom bojom. Priĉvršćenje na zid posebnim ljepilom. Prije bojenja dovratnik zaštititi zaštitnom ventilirajućom bojom na koju se nanosi kit. Poslije kitanja ponoviti postupak brušenja i bojenje drugog sloja.094. i 32. komplet Obraĉun po kompletu. 94/96 i 114/03.10 13.20 4.44 22. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer.50 4. od udara elektriĉne energije. UKUPNO OZNAKE ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŢARA: 7 7 2 496.482.60 2.44 XIII.449.ms_office . a ton boje odreĊuje projektant. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.48 3.2008.475.00 4.10. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal. poloţaj protupoţarnih aparata. Poslije sušenja kita obaviti brušenje pa tek onda nanos prvog sloja boje. Krila se nakon nanošenja ventilirajuće zaštitne nitro boje špricaju sa bojom (neolin) koja ocrtava godove. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3.192. god. oznake vezane na ozljede na radu. Znakovi su izraĊeni na samoljepivoj foliji ili plastici. 45212-400-4474/2008.449.08 XII.96 2.204. Bojanje stolarije Bojenje kompletne stolarije sa dovratnikom i krilom. ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA Strana: 155.50 600.10 XIV. trajnoelastiĉnim kitom ili odgovatajućim brojem vijaka. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije. Dobava i postava protupoţarnih aparata Dobava i postava protupoţarnih aparata na objektu CP. m² 100 84.xls. Koristiti znakove izraĊene i odobrene od strane Zavoda za istraţivanje i razvoj sigurnosti (ZIRS). U cijeni sav potrebni pomoćni materijal. s sukladno Zakonu o zaštiti na radu NN 59/96. ĉlanak 31. UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI: m² 140 96. U objektima CP-a potrebno je postaviti kompletne znakove zaštite na radu i zaštite od poţara. Bojanje bravarije Bojenje crne bravarije i ĉeliĉne konstrukcije bojama na bazi epoksida. kitanje i brušenje eventualnih neravnina.964. 1. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti.00 54.[227] 98348485.454. 9. Poslije sušenja prvog sloja boje ponoviti kitanje eventualno zaostalih neravnina. kom Obraĉun po kom postavljenog aparata S-6 S-9 kom S-50 kom Dobava i postava znakova Dobava i postava znakova zaštite na radu i znakova zaštite od poţara.

vertikala sa kvadr. Od kvadrantnog presjeka 40/40/2. Montaţa roţenica Nabava i izrada u radionici. osnovni i spojni materijal. Izrada pomoćne konstrukcije Izrada pomoćne nosive konstrukcije na horizontalnom konzolnom dijelu krovišta kao nosaĉ maske koji prelazi preko objekta. Podloţna ploĉa sa Fischer vijcima. Ojaĉanje donje veze sa L 40/40/4. Obraĉun po kg montiranih roţenica. Visina maske 870 mm.978.00 105.863. Spajanje varenjem.932. izrada u radionici.00 3. 1. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 80/80/4.235. Obraĉun po m² postavljene ljepenke.38 2. kg 180 16. UKUPNO ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA 1.60 XV. transport na montaţu i montaţa. transport na montaţu i montaţa glavnog nosaĉa nosive konstrukcije od gornjeg pojasa HEA 12 ili kvadratnog presjeka 120/60/4.2008. ljepenke na oplatu. kao vertikalni nosaĉi priĉvršćeni u konzolu. Izrada glavnog nosaĉa Nabava materijala. Sve prema statiĉkom raĉunu. obradu graĊe. Obraĉun po m² izvedene oplate.20 2. transporte i sl. TESARSKI RADOVI Jediniĉna cijena sadrţi sav rad.6 mm. alat. Dašĉana oplata Dašĉana oplata deb. sve unutarnje i vanjske transporte.10. projekciji 6. Spajanje varenjem. 53. Elementi spojeni varenjem. Bitumenska ljepenka Dobava i postava bit.988. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad. Montaţa se vrši prema montaţnom projektu i prema radioniĉkoj dokumentaciji.40 4. Roţenica.88 19. U cijenu uraĉunati 2-kratnu antikorozivnu zaštitu. m² 260 73. osnovni i spojni materijal. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena OPĆENITO: Ĉeliĉna nosiva konstrukcija sastoji se od: 1.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. m² 260 76.20 m¹.20 98348485.38 XIV.80 2.9 mm /pravokutni profili/. Vjetrovni vez Nabava i izrada vjetrovnog sprega u radionici.[227] . presj. koji je duţan izraditi izvoĊaĉ ĉeliĉne konstrukcije. kg 3250 16.38 26. god. transport na montaţu roţenica nosaĉa pokrova izvedenih od HOP ‚ 60/60/2. skelu. kontinirati ‚ 40/40/3 horizontalno kao gornji i donji rub maske.154. Valjani profili ‚40/40/3. kg 1640 16. Glavnih nosaĉa 2. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Obraĉun po kg izraĊenog vjetrovnog veza. uzimanje mjera na licu mjesta. 24 mm priĉvršćena na rogove. kg 1400 16.948. Duţina nosaĉa u hor. Obraĉun po kg izvedenog nosaĉa. Obraĉun po kg izvedene konstrukcije. Spreg na ravnini krova.ms_office Strana: 156.xls. 45212-400-4474/2008. priĉvršćen sa ‚ 80/6.67 19.38 22.

UKUPNO TESARSKI RADOVI: m¹ 60 19. te u dogovoru sa nadzornim organom i projektantom.21 XV.80 8. IzmeĊu najvišeg dijela krova i ţlijeba limovi su iz 1 dijela. Jednostrešni pokrov limom Izrada i montaţa 1-strešnog pokrova od pocinĉanog ĉeliĉnog obostrano obojenog lima s brtvljenjem horizontalnih spojeva trajno elastiĉnim kitom. Lim dolazi 1-struko.6 mm.153. m¹ 440 11. transport i montaţa na gradilištu. 1. uskladištenje materijala na gradilištu u Sve limarske izraĊevine izvode se od ĉeliĉnog pocinĉanog lima debljine 0. Dubina klupĉice vanjska 23. mort. Ugraditi sa prepustom od min. izrada u radionici. izradu radioniĉkih nacrta. Krov je 1-strešni s nagibom od cca 5%.60 KAMENARSKI RADOVI XVI. U cijeni: uzimanje mjera na licu mjesta. 1. kompletnu skelu. alat. plastificiranog lima debljine 0.932. 4. Dobava i ugradba kamenih klupĉica Dobava i ugradba kamenih vanjskih i unutarnjih prozorski klupĉica iz neporoznog brušenog kamena debljine 2 cm.4 cm. Obraĉun po m² izvedenog pokrova. /osnovni i spojni/. Dolazi u padu 0.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.2008.xls. a vidljivi opšavi i maske su od pocinĉanog. opšava i sl. Obraĉun po m¹ postavljenih letvi.764. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3. širina cca 22 cm. Obraĉun po m¹ dašćane podloge.40 45. Sve izvedeno prema detaljnom nacrtu i detaljima. radne skele.20 4.764. a plastificirani lim nerĊajućim vijcima i zakovicama. Dašĉana podloga ţlijeba Izrada dašĉane podloge za horizontalni ţlijeb iz dasaka ĉetinara II.228. god. Obraĉun po m² jednostrešnog pokrovnog lima. sve transporte. 4 cm.55 mm. 45212-400-4474/2008. Obraĉun po m¹ postavljenih kamenih klupĉica. Postava letvi Dobava i postava letvi 5/4 cm na dašĉanoj oplati za postavu pokrova.80 XVII. polaganjem u cem. 2.84 98348485.36 XVI. ĉeliĉnog. 8.13 34. materijal. dobava osnovnog i spojnog materijala. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. klase deb.5% prema odvodima.ms_office Strana: 157. unutarnja 20 cm.[227] . a podgled po izboru /nije vidljiv/. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad. Boje pokrovnog lima. a sa donje strane formirati okapnicu. koji će odrediti boju.22 1.7 mm i visine profilacije cca 55 mm. Pocinĉani lim se meĊusobno spaja lemljenjem. m² 268 128. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. razne zaštite na radu. Obraĉun po m¹ postavljenih ţlijebova. Rubove zaobliti. spone za vezu s donjom konstrukcijom kao i krovne ljepenke na dodirnim mjestima s ostalim materijalima.10.338. UKUPNO KAMENARSKI RADOVI: m¹ 55 159. POKRIVAĈKI I LIMARSKI RADOVI OPĆENITO: – Izrada pokrova predviĊena je od profiliranog tvorniĉki obojenog ĉeliĉnog pocinĉanog lima debljine 0.

Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.55 54. Dole izvesti manĊetu za spoj na ljevano-ţeljezne cijev. Opšav ispod ţlijeba Izrada i postava dijela opšava na sanduĉasti ţlijeb ispod pokrova od pocinĉanog lima 0. XVII.6.30 m¹.48 22. VII.792.10 96. kao daskom ĉetinara II. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.55 mm.[227] 98348485.ravni unutarnjeg okomitog dijela krova izmeĊu opšava iz poz. 7. 6. tako da max. Horizontalni sanduĉasti ţlijeb Izrada i montaţa horizontalnog sanduĉastog ţlijeba krovne vode od pocinĉanog lima 0. XIV.6. iznosi cca 11.4 mm širine 22 cm. Izrada odzraĉnika Izrada i montaţa limenih odzraĉnika od lima kao pokrov. 5. 3. Obraĉun po m¹ horizontalnog saduĉastog ţlijeba. Razvijena širina 33 do 40 cm.600. razv.98 m¹ 42 96.00 kom 35 96. klase deb. 25 cm.460. 15×15×5 cm. 0. VIII.10 63.228.14 432. kroz pokrov.86 66.10 5.687. Sve od ĉeliĉne cijevi promjera 108/3.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.477. Obraĉun po kom postavljenih labuĊih vrata.27 24.10. XIII.978. XII.10 4.60 45. XI.00 70.50 m¹ od ĉeliĉne cijevi promjera 108/3. 2. 1. Obraĉun po m¹ opšava ispod ţlijeba. 1 i horizontalnog ţlijeba. Ţlijeb je presjeka 22×14 cm.10 3. Opšav limom Opšav limom kao u poz. VI. Vertikalni ţlijeb Izrada. šir. Montaţa u padu 0. VENTILIRANA FASADA BRAVARSKI RADOVI RADOVI NA LINOLEUM PODU STOLARSKI RADOVI KERAMIČARSKI RADOVI ZAŠTITA OD SUNCA RADNJE SA SPUŠTENIM STROPOM SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI PROTUPOŽARNI APARATI I OZNAKE ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA ČELIČNA KONSTRUKCIJA TESARSKI RADOVI 366. U cijeni navareni nosaĉi za sidrenje vertikale u zid objekta. Obraĉun po komadu postavljenog otvora antene.42 m¹ 32 240. Obraĉun po kom izraĊenih odzraĉnika. vel. te s podloškom od bitumenske ljepenke. X.60 Strana: 158.766.2008.19 74.5%.736.036. Ţlijeb je dilatiran.692. Vel.10 105. UKUPNO POKRIVAĈKI I LIMARSKI RADOVI: m¹ 42 192.24 7. IX. samo deblj.6 mm . Otvor antene Opšav limom kao pokrov na prodoru stupa antene ili sl. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2.816. Sve sa spojnim i priĉvrsnim materijalom. Obraĉun po m¹ vertikalnog ţlijeba.20 kom 3 144. god.094.ms_office . Obraĉun po m¹ opšava limom. Dolaze uz viši rub krova.50 kom 1 96.72 REKAPITULACIJA V.68 m¹ 60 96.55 mm. 8.19 8.071. doprema i montaţa vertikalnog ţlijeba za prihvat krovne vode.091.363. U cijeni izrada prikljuĉka na sanduĉasti ţlijeb i na odvodnu cijev vertikale od ĉeliĉnih cijevi promjera 108/3.51 242. 45212-400-4474/2008.xls.6. 4. XV.192. Postava labuĊeg vrata Izrada i postava labuĊeg vrata razvijene duţine do 1.66 45.

[227] . 1. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal sa modulom zbijenosti Ms = 80 MN/m². te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm. INSTALACIONI KANALI. cca 50 cm ispod gotovog kolnika. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa svake strane konstruktivnog elementa minimalno za 50 cm. BLOKOVI I BETONSKI KOLNIK GRAĐEVINSKI RADOVI ZEMLJANI RADOVI OPĆENITO: Iskop humusnog materijala i osnovni nasip obuhvaćeni su u Projektu prometnica za trasu ceste na kojoj se nalazi CP. Obraĉun paušalno Iskop dubine preko 200 cm Iskop za temeljne stope i grede raznih širina u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom temeljnom tlu kategorijeC.04 1.764.190. Svi obraĉuni za iskop. A.407. zaštitni blok ispred naplatne kućice. temelje vanjskih blokova.22 18. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. B.ms_office Strana: 159. okna odvodnje i ostala razna okna. a 5% ruĉno.34 2.xls. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.80 XVI.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto. I.22 13. kao i sve ostalo potrebno za dovršenje cijele stavke. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Za plato je predviĊen samo osnovni nasip bez tampona i asfalta. 45212-400-4474/2008. postavljanje i odrţavanje iskolĉenih oznaka od poĉetka radova do predaje svih radova investitoru.40 2.254.444.190. Iskop za instalacioni kanal Sve isto kao iskop pod stavkom 2. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar. POKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI 1.792. okna naplatnih kućica. Iskop se obavlja 95% strojno. Iskopani materijal deponirati na udaljenosti 25 m¹ jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60° ili koristiti razupiranje. Dubina iskopa je preko 200 cm. m³ 571 23. tj.926.258.004. GRAĐEVINSKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI SVEUKUPNO: 1. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.926.60 3.72 XVII. okna elektroinstalacija.. samo iskop u zbijenom nasipu ili u sraslom temeljnom tlu za armirano-betonski instalacioni kanal izmeĊu kontrole naplate i naplatnih kućica. Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na iskolĉenju svih elemenata. nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju.62 98348485. temelje treptaĉa. Svi iskopi su predviĊeni u zbijenom nasipu od drobljenog kamena. paušal 1 7.10.34 UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: B. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 8. REKAPITULACIJA A. KAMENARSKI RADOVI 63.111. razvod instalacija prema vanjskim blokovima. god. m³ 780 23.930.407.38 2.2008.40 7.

klase C25/30 u velikoplošnoj glatkoj oplati. zaštitnih blokova ispred naplatnih kućica.51 50.ms_office Strana: 160. trakastih temelja i greda (ukljuĉivo zatrpavanje eventualnog produbljenja ispod temelja). instalacionog kanala. okna ispod naplatnih kućica. ugraĊenog nasipa i preuzetog od strane nadzornog inţenjera zbijenog nasipa. gline ili sliĉno naokolo izvedenih trakastih temelja i temeljnih stopa.71 3. 1.5 105. a do kote . biojame. Temeljne ĉašice su vanjskih dimenzija 165×165×100 cm.703. septiĉke jame. Nasipavanje debljine 20 do 30 cm Nasipavanje iskopanim materijalom (kamena sitneţ) bez primjesa humusa. okana elektroinstalacija. god. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou. m³ 33. ispod temeljnih greda. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dopremu materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹. odvodnih. temelja treptaĉa. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Podloga od mršavog betona C12/15 Betoniranje betonske podloge od mršavog betona. u armirano-betonske temeljne vanjskih blokova.26 47.[227] .IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.10.087. razastiranje i planiranje ispod. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 4.255. Obraĉun po m³ ugraĊenog fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska.90 98348485. elektro i ostalih okana. okana odvodnje i ostalih raznih okana.00 5. Nasipavanje i zbijanje obavljeti u slojevima debljine 30 cm mjereno u zbijenom stanju. te završno nasipavanje.40 6. Betoniranje armiranih temelja C25/30 Dobava i ugradba betona. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju debljine 10 cm. instalacionog kanala. te nasipavanje. Nasip od drobljenog kamena ili šljunka Dobava i ugradba fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska.10 2.04 15.986. Sloj ĉistoće Dobava i ugradba drobljenog kamenog materijala ili šljunka (sloj ĉistoće). Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju minimalne debljine 10 cm ispod i 20 cm iznad tjemena cijevi. temelje prednjih blokova uz naplatne kućice i zaštitne glave.22 6.843. okana naplatnih kućica. vanjskih blokova. Ms = 80 do 100 KN/m².8 113. Obraĉun po m³ ugraĊenog fino drobljenog kamenog materijala ili šljunka. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.727.xls.71 I. oko i iznad odvodnih i ostalih cijevi u zoni otoka. nogostupa i u zelenom pojasu.2008.48 59. 1. m³ 15. m³ m² 98 265 480. klase C12/15 debljine d = 10 cm. blokova uz naplatne kućice. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.50 cm ispod kote budućeg kolnika. temelja vanjskih blokova. armirano-betonskog instalacionog kanala izmeĊu kontrole naplate i naplatnih kućica. razastiranje i planiranje ispod temeljnih stopa. Obraĉun po m³ izvedenog.82 23. Beton projektiranog sastava. tj. temenja blokova i raznih okana. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.638.53 II. 45212-400-4474/2008. a) beton b) velikoplošna oplata m³ 55 422. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: m³ 350 19.

Svi zidovi okna ispod naplatne kućice izvode se od armiranog betona debljine 20 cm. klase C25/30.570.48 59. u stijenke armirano-betonskog instalacionog kanala. velikoplošnu glatku oplatu koju je prije montaţe potrebno dobro oĉistiti i namazati oplatnim uljem.84 3. m³ m² 33 66 480. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Nakon demontaţe oplate i izvlaĉenja spojnih vijaka konusne rupe je potrebno pripremiti i zatvoriti originalnim ĉepovima. m³ m² m² 22 182 89 480.68 20. 45212-400-4474/2008.56 10. Armatura je iskazana u posebnoj stavci.[227] 98348485.855. Dimenzije instalacionog kanala vidljive su iz popreĉnog presjeka u projektima pojednih objekata.10.26 31. klase 25/30.26 20.781. te sav potreban spojni materijal. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dopremu.ms_office .2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.148. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0. Beton mora zadovoljiti kriterije vodonepropusnosti.711.48 59. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Armatura stjenki okana ispod naplatnih kućica obraĉunata je u posebnoj stavci. Beton projektiranog sastava. u velikoplošnoj glatkoj oplati.785.911. ugradbu.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. a) beton b) velikoplošna oplata c) doplata za površinsku obradu Betoniranje armirane temeljne ploĉe naplatne kućice C25/30 Dobava i ugradba betona u armirano-betonsku temeljnu ploĉu i postolje naplatne kućice. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.xls. u armirano-betonske stijenke okna ispod naplatne kućice. Betoniranje armiranih stjenki kanala C25/30 Dobava i ugradba betona.16 Strana: 161. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu je potrebno dodati inhibitor korozije tip MCI . Beton mora zadovoljiti kriterije vodonepropusnosti. te otpornosti na utjecaj mraza i soli.40 4.6 l/m³ betona. a) beton b) glatka oplata m³ m² 66 340 480.02 10. a) beton b) velikoplošna glatka oplata Betoniranje armiranog okna naplatne kućice C25/30 Dobava i ugradba betona.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spravljanja u koliĉini od cca 0. god. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3.32 1.6 l/m³ betona. Beton projektiranog sastava.26 15. Zidovi se izvode u velikoplošnoj glatkoj demontaţnoj oplati. potrebnu njegu betona.48 59. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu je potrebno dodati inhibitor korozije tip MCI . Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI .78 5. Beton je klase 25/30 s dodatkom za vodonepropusnost i plastifikatorom.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spravljanja u koliĉini od cca 0. Beton projektiranog sastava. te otpornosti na utjecaj mraza i soli. Unutarnja oplata treba biti precizno izvedena zbog toga da se beton ne mora obraĊivati.6 l/m³ betona.

Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli. te u vanjske zaštitne blokove.296. Za bolju ugradivost betona koristiti superplastifikator glenium 51. Beton projektiranog sastava.776.15 159 480. Armatura je prikazana u posebnoj stavci. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 6.422.54 118.[227] .34 7. Beton se mora njegovati jednim od sistema njegovanja. Debljina stjenki okna prema projektu.80 1.26 7. Površinu betona potrebno je nakon ugradnje betona. a) beton b) glatka ĉeliĉna precizna oplata c) doplata za površinsku obradu m³ m² 15. a prije poĉetka vezanja zagladiti bez izvlaĉenja cementnog morta. Beton projektiranog sastava.20 8.279. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI . Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.6 l/m³ betona.52 27. m³ m² m² 75 215 65. nafta i sliĉno).25 98348485.2008.25 544. te raznih kemikalija (ulje. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.ms_office Strana: 162. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.40 2. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI . Beton projektiranog sastava. a) beton b) glatka oplata Betoniranje postolja naplatne kućice i blokova C35/45 Dobava i ugradba betona. Beton je klase C25/30.23 16. Za bolju ugradivost betona koristiti superplastifikator glenium 51. a prije poĉetka vezanja zagladiti bez izvlaĉenja cementnog morta. m³ m² m² 30 70 75 544. klase C35/45.042. Izvodi se u ĉeliĉnoj najpreciznije izvedenoj oplati.76 8. Betoniranje okna konrtole treptaĉa C25/30 Dobava i ugradba betona u okna kontrole treptaĉa.481.50 25. god. klase C35/45. 45212-400-4474/2008.6 l/m³ betona.54 118. Beton se mora njegovati jednim od sistema njegovanja. okna na temelju nadstrešnice i nosaĉe rampi.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0.336. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.23 40. nafta i sliĉno). Izvodi se u ĉeliĉnoj najpreciznije izvedenoj oplati.27 9.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. a) beton b) glatka ĉeliĉna precizna oplata c) doplata za površinsku obradu Betoniranje vanjskih zaštitnih bikova C35/45 Dobava i ugradba betona. te raznih kemikalija (ulje.10.xls. Površinu betona potrebno je nakon ugradnje betona.840. u vanjske zaštitne bikove.52 27.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0. u armirano-betonski vanjski vidljivi dio naplatne kućice sa zaštitnim blokovima.48 59. Armatura je prikazana u posebnoj stavci.

Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli. alat. sjeĉenje.26 27. 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.2008.99 III. te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorniĉkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom. Donja podloga mora biti propisno suha što se dokazuje mjerenjem postotka vlage na površini betona. razne zaštite i sl. 45212-400-4474/2008.xls.ms_office 7. god.76 98348485.23 1. ZIDARSKI RADOVI OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal. te raznih kemikalija (ulje. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. rad. sidra.8 14. Betonski podest je od betona klase C25/30 s finom obradom gornje površine betona.306.40 Strana: 163. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova.10.5 40 480.82 859. a) rebrasta armatura RA-400 b) mreţasta armatura MAG-500 UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI: m³ m² m² 3. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ravnanje. Nosive i pregradne zidove takoĊer je potrevno povezati preklapanjem opeke. Betoniranje podesta ispred kućice C25/30 Dobava i ugradba betona. a) beton b) glatka oplata c) doplata za površinsku obradu Armatura Dobava.089.482. Armatura mora biti ĉista od hrĊe i svih masnoća.20 10.81 II. Armatura je obraĉunata u posebnoj stavci. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI .27 1. te dva sloja varene bitumenske ljepenke debljine 4 mm s meĊusobno zavarenim preklopima 10 cm.40 76.814.91 84. Beton projektiranog sastava.48 59. Druga traka mora imati pomak preklopa za 50% u odnosu na prvu.272. Hidroizolacione trake moraju biti 100% zavarene za podlogu kao i meĊusobno. nafta i sliĉno). obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu. u armirano-betonski podest ispred ulaza u naplatne kućice.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. transporte. izrada i postava betonskog ţeljeza prema Izvedbenom projektu armature. Podest izvesti po dimenzijama iz projekta. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.825.00 491. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 9. m² m² 95 140 76. Obraĉun po kg ugraĊene armature.866. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje betonske podloge od svih prljavština. Hidroizolacija Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacija podova okna naplatne kućice. savijanje. kg kg 18640 11200 6.6 l/m³ betona.[227] . Obraĉun po m² izraĊene hidroizolacije.41 6.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0. Hidroizolacija se sastoji od hladnog bitumenskog premaza. Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete. 119.45 11. nanošenje sloja prajmera (resitol) i varenje prve i druge trake. a) horizontalna hidroizolacija b) vertikalna hidroizolacija 1.

44 2.671.32 31.35 8. Prije zatrpavanja pijeskom potrebno je otvore u zidu okna ispod naplatne kućice zidarski zatvoriti i obraditi.20 6. Obraĉun po m¹ ugraĊenih cijevi.11 102.xls. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.590.40 1.942. Cijevi PVC za instalacioni kanal Dobava i postava PVC cijevi za razvod instalacija kroz instalacioni kanal.56 43.80 3.313. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno. Obraĉun po m¹ ugraĊenih cijevi. a) cijevi promjera 160 mm b) cijevi promjera 110 mm c) cijevi promjera 60 mm d) cijevi promjera 40 mm PVC cijevi za odvodnju Dobava i postava PVC cijevi za razvod instalacije odvodnje.20 1.56 43. Obraĉun po komadu ugraĊenog šahta.40 4. sati sati 70 70 43.726.96 1.78 4.10. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno.587.ms_office Strana: 164.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.355.11 102. 45212-400-4474/2008.[227] . 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2.026. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika. Cijevi je potrebno sloţiti na posteljicu od finog pijeska.02 74.02 74.840.982. m¹ m¹ m¹ m¹ 85 85 40 40 149.424. Prije zatrpavanja pijeskom potrebno je otvore u zidu okna ispod naplatne kućice i u oknima zidarski zatvoriti i obraditi.25 III. god.88 3. m¹ m¹ m¹ m¹ 816 40 292 75 74.76 IV.16 12. Cijevi je potrebno postaviti na sloj finog pijeska.674. m¹ m¹ m¹ m¹ 198 45 45 45 149.90 3. a) cijevi promjera 300 mm b) cijevi promjera 200 mm c) cijevi promjera 160 mm d) cijevi promjera 110 mm Ostali zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom.16 29.40 60. uĉvrstiti ih.56 43. Laki lijevano-ţeljezni poklopci Dobava i ugradve lakih lijevano-ţeljeznih poklopaca na elektro šahtovima i šahtovima odvodnje. a) cijevi promjera 300 mm b) cijevi promjera 200 mm c) cijevi promjera 160 mm d) cijevi promjera 110 mm PVC ili okiten cijevi za razvod instalacija Dobava i postava PVC ili Okiten cijevi za razvod instalacija od naplatnih kućica do zaštitnih i vanjskih blokova. Prije zatrpavanja pijeskom potrebno je otvore u oknima zidarski zatvoriti i obraditi. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: kom 56 980.934. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno.726. uĉvrstiti ih i zatrpati ih finim pjeskom. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.523. 3.50 221.00 5. te zatrpati slojem finog pjeska.24 51. Obraĉun po m¹ ugraĊenih cijevi. ASFALTERSKI RADOVI 98348485.355. Cijevi je potrebno sloţiti u instalacionom kanalu i zatrpati ih finim pjeskom.98 54.16 35.2008.70 2.40 10.

814. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1.130.130. nanošenje temeljnog i brtvenog sloja. 98348485. knjiga IV.00 796. mase 250 gr/m². ugraĊivanje. god.356. Jediniĉnom cijenom obuhvatit sve radove od pripreme površine pjeskarenjem ili saĉmarenjem.00 32. Tvrdo-lijevani asfalt TLA11 Izrada. zavarene 100% izravno na temeljni sloj. Prije izrade tvrdo-lijevanog asfalta površina betona se mora saĉmariti ili pjeskariti kako bi se odstranila cementna skramica. Prije ugradbe bravariju je potrebno dobro oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i odmastiti. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008. a svi spojevi su izvedeni putem varenja. III. Tvrdo-lijevani asfalt TLA 11 se izvodi u sloju prosjeĉne debljine 30 mm. a) ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI ASFALTERSKI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: 50. posipanje drobljencem. te dobro otprašiti.9. Svi okviri imaju ugraĊene pracne za usidrenje.99 221. Hidroizolacija mora biti izvedena sukladno Opće tehniĉkim uvjetina za radove na cestama 2001.28 OBRTNIĈKI RADOVI BRAVARSKI RADOVI CRNA BRAVARIJA OPĆENITO: Crna bravarija izraĊena je od NP i HOP vuĉenih profila. obraĊene kvarcnim pijeskom. te brtveni sloja od jedne plastomerne bitumenske trake kao Bitufix PES 5 M1. Sva tekuća i kontrolna ispitivanja moraju odgovarati OTU-u. Po ravnosti i po vlaţnosti površina mora biti sukladna OTU-u.10. ĉišćenja površine ispuhivanjem. doprema i ugradba tvrdo-ljevanog asfalta TLA 11 na otocima izmeĊu prolaza.xls. te antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida. Tvrdo-lijevani asfalt se dilatira reškama širine 10 do 15 mm u polja.76 32. II.53 491.ms_office Strana: 165.424. Obraĉun po m² stvarno izvedene površine. sa svim transportima i prenosima. sukladno dilatacijama u betonskoj ploĉi. V.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. raznošenje. knjiga III. što dokazuje nadzorni inţenjer upisom u GraĊevni dnevnik. IV. poglavlje 6-07. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. razastiranje.25 IV. Tvrdo-lijevani asfalt TLA 11 mora biti izveden sukladno Opće tehniĉkim uvjetima za radove na cestama 2001. 32.00 REKAPITULACIJA I. UKUPNO ASFALTERSKI RADOVI: m² 680 47. A. B. poglavlje 7-01.[227] .130. dobava i spravljanje mješavine tvrdo-lijevanog asfalta.986. Na ovako pripremljenu površinu izvodi se temeljni sloja od dvokomponentne reakcijske epoksidne smole bez otapala i punila.2008. valjanje valjkom.

45 4. Nakon ugradbe penjalice premazati dvostrukim premazom sa resitolom. Penjalice se ugraĊuju na meĊusobnom razmaku od 30 cm.030.11 VI.82 354.16 3. Sidrene ploĉe za kućišta podiznih rampi Izrada. Ĉeliĉne penjalice u oknima odvodnje Izrada i doprema na gradilište i ugradba ţeljeznih penjalica u oknima odvodnje. doprema na gradilište i ugradba ĉeliĉnih sidrenih ploĉa za ugradbu zaštitne ĉeliĉne odbojne ograde. Sidrene ploĉe za zaštitnu odbojnu ogradu 30×30 cm Izrada.a na gornjem je urezan navoj M14 u duţini od 3 cm. Obraĉun po komadu sidrene ploĉe. Obraĉun po komadu sidrene ploĉe. dopremu na gradilište i ugradbu u vanjske blokove. Obraĉun po m¹ izraĊene i montirane zaštitne ograde. dopremu na gradilište i ugradbu u otoke ispred i iza naplatne kućice. 6.98 3.2008.91 118. doprema na gradilište i ugradba zaštitnog metalnog vruće pocinĉanog odbojnika (ograde) sa stupom i distancerom. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti kompletnu izradu antikorozivnu zaštitu sa vrućim pocinĉavanjem. doprema na gradilište i ugradba sidrenih ploĉa za ugradbu treptaĉa na vanjskim blokovima. kom 14 431. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-CRNA BRAVARIJA: kom 14 321. Sidrene ploĉe za treptaĉ 20×20×0.503.04 5. Sidrena ploĉa za ugradbu treptaĉa je dimenzija 20×20 cm izraĊena od ploĉevine 6 mm sa 4 ankera duţine 30 sm na ĉijem donjem kraju se nalazi kuka. kom 376 313. doprema na gradilište i ugradba sidrenih ploĉa za ugradbu kućišta podiznih rampi. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti kompletnu izradu antikorozivnu zaštitu sa vrućim pocinĉavanjem. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti kompletnu izradu antikorozivnu zaštitu sa vrućim pocinĉavanjem. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Obraĉun po komadu sidrene ploĉe. god.6 cm Izrada.63 222. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1.63 V.xls. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. a udaljenost od zida je 16 cm. SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI 98348485.ms_office Strana: 166.a na gornjem je urezan navoj M14 u duţini od 3 cm. Sve izraditi prema Izvedbenom projektu.042. Penjalice izraditi od rebrastog betonskog ĉelika promjera 16 mm savijenog u obliku slova ''U'' ĉija je širina 45 cm.504.289. Utor za vrijeme betoniranja bora biti ispunjen stiroporom kako bi se utor saĉuvao ĉistim.10. Sidrena ploĉa za ugradbu zaštitne ĉeliĉne ograde je dimenzija cca 30×30 cm izraĊena od ploĉevine 10 mm sa 4 ankera duţine 30 sm na ĉijem donjem kraju se nalazi kuka.a na gornjem je utor u koji se ubacuje ''T'' vijak. m¹ 515 431.[227] . Jednostrana odbojna distantna ograda Izrada. dopremu na gradilište i ugradbu u otoke i ispred objekta kontrole naplate.76 4.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.64 2. Sidrena ploĉa za ugradbu kućišta podiznih rampi je dimenzija 40×40 cm izraĊena od ploĉevine 6 mm sa 4 ankera duţine 30 sm na ĉijem donjem kraju se nalazi kuka. 45212-400-4474/2008. kom 48 72.370. Ploĉe se ugraĊuju na meĊusobnom osnom razmaku od 133 cm. Sve izraditi prema Izvedbenom projektu. Slobodne krajeve ugraditi u sjenku okna 15 cm duboko. Obraĉun po komadu izraĊene i ugraĊene penjalice.

29 C.5 103. zaštitu ostalih površina od prljanja. obraditi veće neravnine i površinu obraditi sa reperaturnim mortom.2008.884. nafte i ulja. izradu dilatacija. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer. upotrebu opreme. cijelu površinu impregnirati.10 Strana: 167.00 41. trostruki premaz epoksidnom bojom. UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI: m² 37.86 VI.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.70 2. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal. Obraĉun po m² stvarno obraĊenog sokla. Zaštita betona oko naplatnih kućica Zaštita vidljivog dijela betona oko naplatnih kućica.834. ugradnji i njezi sloja. d=15. kitanje i brušenje eventualnih neravnina. pripremu podloge. 32. 45212-400-4474/2008. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju.091.5-02) Obuhvaća nabavu materijala.461. B.40 407.59 3. VI.94 BETONSKI KOLNIK Nearmirana betonska ploĉa. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju m³ 505 544. m³ 460 288.06 4. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti. Obraĉun po m² obojene površine.10.54 274.xls.373. m² 70 69.ms_office . 1. Obraĉun prema m² obojene površine.83 395.091. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama. d = 22 cm Cementom stabilizirani sloj od mehaniĉki zbijenog zrnatog kamenog materijala (OTU III st. te sav rad na izradi i ugradnji ploĉe. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.63 2. Završna obrada sokla materijalom kao mozaikputz od Baumita ili odgovarajući. prijevoz. prijevoz. Prije nanošenja završne obrade sokla površinu je potrebno ponovno impregnirati (grundirati).613. Bojenje bravarije Bojenje crne bravarije i ĉeliĉne konstrukcije bojama na bazi epoksida. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije. upotrebu opreme te sav rad na izradi.370.[227] 98348485. C30/37 (OTU IV st. Boju završne obrade odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom.0 cm. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Površinu je potrebno oĉistiti od neravnina i prljavštine.606.83 REKAPITULACIJA V. god. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine.7-02) Obuhvaća nabavu materijala. UKUPNO BETONSKI KOLNIK: 132.20 3. Premaz bojom mora biti otporan na djelovanje soli i mraza.11 41. m² 550 58. BRAVARSKI RADOVI SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: 354. C.992. Zaštita betonske površine blokova Dobava materijala i bojanje betonske površine zaštitnih blokova posignal bojom s gletanjem glet masom za vanjske radove.

599. Iskop se obavlja 95% strojno. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. I.20 98348485.32 ĈELIĈNA NADSTREŠNICA GRAĐEVINSKI RADOVI ZEMLJANI RADOVI OPĆENITO: Iskop humusnog materijala i osnovni nasip obuhvaćeni su u Projektu prometnica za trasu ceste na kojoj se nalazi CP.10. Dubina iskopa je do 200 cm. BLOKOVI I BETONSKI KOLNIK UKUPNO: 796. paušal 1 7. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm.2008.407.40 3. kao i sve ostalo potrebno za dovršenje cijele stavke. Svi obraĉuni za iskop. A. Iskopani materijal deponirati na udaljenosti 25 m¹ jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja.10 1. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa svake strane konstruktivnog elementa minimalno za 50 cm.40 2. postavljanje i odrţavanje iskolĉenih oznaka od poĉetka radova do predaje svih radova investitoru.393. 2.[227] . nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar.xls. Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na iskolĉenju svih elemenata. Svi iskopi su predviĊeni u zbijenom nasipu od drobljenog kamena.. Iskop dubine do 200 cm Iskop za temeljne ĉašice u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom temeljnom tlu kategorije C. tj.461. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.40 7. Za plato je predviĊen samo osnovni nasip bez tampona i asfalta. god.718.22 1. Iskop dubine preko 200 cm Sve isto kao stavka 2.94 407. cca 50 cm ispod gotovog kolnika. a 5% ruĉno. m³ 720 23. 3.606. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. GRAĐEVINSKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI BETONSKI KOLNIK INSTALACIONI KANALI. Obraĉun paušalno.28 395.22 16. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto. 1. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena REKAPITULACIJA A. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60° ili koristiti razupiranje.407. C. B. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹. Odnosi se na produbljenje iskopa za monolitne temeljne stope u sluĉaju da tlo nema propisanu nosivost. m³ 60 23.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.424.356. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal sa modulom zbijenosti Ms = 80 MN/m². 45212-400-4474/2008. samo dubine preko 200 cm.ms_office Strana: 168. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.

Nasipavanje i zbijanje obavljeti u slojevima debljine 30 cm mjereno u zbijenom stanju. m³ 15 422. 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente. Ms = 80 do 100 KN/m². savijanje. gline ili sliĉno naokolo izvedenih temeljnih stopa. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dopremu materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹.30 2. obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu.10. kom 18 784. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. izrada i postava betonskog ţeljeza prema Izvedbenom projektu armature. god.71 I. raznih okana.82 6.340.60 30. Obraĉun po m³ ugraĊenog fino drobljenog kamenog materijala ili šljunka. stup ide 0.126.04 98348485. Sloj ĉistoće Dobava i ugradba drobljenog kamenog materijala ili šljunka (sloj ĉistoće). Obraĉun po kg ugraĊene armature. razastiranje i planiranje ispod temeljnih stopa. sjeĉenje. Obraĉun po m³ izvedenog.425.7 m² oplate. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ravnanje.79 II. Beton projektiranog sastava.898. kg kg 18500 14000 6.ms_office Strana: 169.22 9. te nasipavanje. te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorniĉkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom. a) rebrasta armatura RA-400 b) mreţasta armatura MAG-500 Namještanje za ugradbu stupova Postava . Beton temelja stupova nadstrešnice C16/20 Dobava i ugradba betona. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 4.342. (ukljuĉivo zatrpavanje eventualnog produbljenja ispod temelja). m³ 19 105.[227] . Za 1. 45212-400-4474/2008. Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete. a) beton b) dašĉana oplata Armatura Dobava.30 5. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Beton podloge C12/15 Betoniranje betonske podloge od mršavog betona.41 6.00 4. Tlocrtna dimenzija temelja je 320/270 cm. u armirano-betonske temelje ĉeliĉnih stupova nadstrešnice. instalacionog kanala. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.5 m³ betona i 0. Armatura mora biti ĉista od hrĊe i svih masnoća. Nasipavanje debljine 20 do 30 cm Nasipavanje iskopanim materijalom (kamena sitneţ) bez primjesa humusa. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou. 2.26 105.81 118.50 cm ispod kote budućeg kolnika.00 95. m³ m² 220 515 480. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.49 37. ugraĊenog nasipa i preuzetog od strane nadzornog inţenjera zbijenog nasipa.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.585. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.2008.008.705.78 14. a do kote . u dašĉanoj oplati. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju debljine 10 cm.90 3. okana odvodnje i ostalih raznih okana. klase C16/20.518. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: m³ 515 19.xls. tj. ispod temelja ĉeliĉne nadstrešnice klase C12/15 debljine d = 10 cm. 1. Obraĉun po kom ugraĊenih stupova.48 59.namještanje po vertikali i horizontali i ugradnja stupova sitnozrnim betonom C25/30.

0 m¹.79 380. II.xls.44 2.527.liĉilaĉke radove.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.Izvodi se nakon montaţe kompletne konstrukcije.44 IV. razne zaštite i sl. 2.2008.10. Ostali zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom. Nosive i pregradne zidove takoĊer je potrevno povezati preklapanjem opeke.949. sidra. ZIDARSKI RADOVI OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal. TESARSKI RADOVI OPĆENITO: Oplata svih betonskih i armirano-betonskih elemenata ukljuĉena je u jediniĉne cijenu istih i prikazana kroz betonske i armiranobetonske radove. kom 1 440. te otprema pokretne ĉeliĉno-drvene skele za bravarske i soboslikarsko .169.169. Odnosi se na rad u visokim prostorima (ĉeliĉna nadstrešnica). Fasadna skela Dobava.42 III.145.949. te otprema pokretne ĉeliĉno-drvene skele za bravarske i soboslikarsko . 32.59 58.40 6.24 IV.80 456. Zalijevanje stupova Zaljevanje stupova /unutrašnjost/ sitnozrnim plast. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: 1.80 REKAPITULACIJA I. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 5. 45212-400-4474/2008. 9. B. UKUPNO TESARSKI RADOVI: 1. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Visina skele iznosi cca 5.0 m¹.690. ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI TESARSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: 37. Obraĉun po kom izvedenih stupova.94 380. Odnosi se na rad u visokim prostorima (ĉeliĉna nadstrešnica).425.494. izrada i demontaţa skele nakon dovršenja svih radova.78 32.ms_office Strana: 170. Obraĉun po m² montirane skele. Obraĉun po kom skele. III. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. transporte.78 III.33 II.145. god.00 32. UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI: kom 18 529. Visina skele iznosi cca 6. A. IV. rad.0 m³ betona. izrada i demontaţa skele nakon dovršenja svih radova. sati sati 60 60 44.[227] .81 OBRTNIĈKI RADOVI ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA 98348485.40 3. alat. Za 1 stup ide cca 1.44 6. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika. Pokretna ĉeliĉna skela Dobava. V.675.liĉilaĉke radove. betonom C25/30 .44 440. m² 1450 22.509.

kg 11500 16.pjeskarenjem te 2-kratni antikorozivni premaz na bazi epoksida.xls.00 m¹. izradu radioniĉke dokumentacije.6.280. kg 16000 16. te montaţu svih konstruktivnih elemenata na licu mjesta. Stupovi se nakon montaţe popunjavaju betonom što je obuhvaćeno u troškovniku.ms_office . Izrada radioniĉke dokumentacije obuhvaćena je u jediniĉnoj cijeni stavaka ponudbenog troškovnika.ĈN 24 B1.00 3. transport na gradilište i montaţa podroţnica U PN 160. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena OPĆENITO: Nadstrešnica se izvodi iznad cestarinskog prolaza. IzvoĊaĉ je duţan prije poĉetka radova radioniĉku dokumentaciju dati na pregled projektantu koji će na istu dati pismenu suglasnost. Izrada i montaţa nosaĉa spuštenog stropa Izrada i montaţa nosaĉa spuštenog stropa od pravokutnih valjanih profila /HOP/ presjeka 60/120/4. Obraĉun po kg izvedenih rešetkastih nosaĉa. vijcima M 16.00 mm. Montaţa odozdo na nosivu konstrukciju putem kutnih profila i vijaka. Nadstrešnica je projektirana na “dvije vode”. osnovni i spojni materijal. transporte. Obraĉun po kg montiranog nosaĉa. Oslonjena je na 12 stupova s razmakom osi 15.[227] 98348485. Naokolo nadstrešnice je maska od obojenog lima. Po konstruktivnom sistemu se sastoji od sistema sekundarnih i glavnih rešetkastih nosaĉa. U stupove nadstrešnice ugraĊene su cijevi za odvod krovne vode. Jediniĉna cijena takoĊer obuhvaća izradu i putem varenja montaţu ĉeliĉnih ploĉica od plosnog ĉelika za meĊusobnu vezu svih bravarskih izraĊevina kao i pocinĉane vijke za montaţu istih na gradilištu. Svi konstruk. izrada u radionici. 45212-400-4474/2008. skelu. elementi su od cijevnih profila Ĉ-1212. Dobava i postava podroţnica Nabava materijala. IzvoĊaĉ je duţan izvršiti izmjeru izvedenih temeljnih ĉaša prije poĉetka radova.0 m¹ i kvadratnog presjeka 80/80/3. Preko svega u uzduţnom smjeru dolaze ĉeliĉne roţenice. 1.00 odnosno 6.00 2. Kao pokrov sluţi ĉeliĉni profilirani pocinĉani obojeni lim.2008.370. a valjani profili . vertikala kvadratnog presjeka 80/80/3.9 mm sa prikljuĉkom na cijev kvadratnog presjeka 100/100/4 gore i dolje. alat.10.38 262. Obraĉun po kg postavljenih podroţnica.38 98.00 Strana: 171. oslonjenih na ĉeliĉne cijevne stupove koji su upeti u temeljne stope. dijagonala kvadratnog presjeka 40/40/2.rešetkasti nosaĉi Izrada i montaţa nosaĉa fasade kao rešetkastih nosaĉa sastavljenih od pojaseva duţine 6. meĊusobno ukrućenih spregovima. ĉišćenje od rĊe . 70×70 cm. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Izrada i montaţa nosaĉa fasade .38 188. Montaţa se vrši prema montaţnom projektu. god. kg 6000 16.6 mm. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad. a na krovu je izlazno okno vel.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Sva montaţa na gradilištu je putem vijaka. uputama statiĉara i prema radioniĉkoj dokumentaciji koju je duţan izraditi izvoĊaĉ ĉeliĉnih konstrukcija. ĉišćenje od rĊe /pjeskarenjem/ 2-kratni antikorozivni premaz.080. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.

4. kom 18 1. Antikorozivna zaštita kao poz.10.10 m¹. Dobava krovne stabilizacije. Obraĉun po kom izvedenih cijevi za odvodnju vode.84 Strana: 172. Dobava krovnog sprega u ravnini plafona Nabava materijala.88 25.090. U cijeni zaštita izvana i iznutra vrućim bitumenom ili bojom na istoj bazi.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.793. popreĉni spregovi Nabava materijala. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 4.9 mm.80 11. kg 5500 16. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.0 mm.0 + 2. Obraĉun po kg izvedenih uzduţnih rešetki. Dobava ĉeliĉnih stupova Nabava materijala te izrada ĉeliĉnih stupova od cijevi 406.00 5. kg 29000 16.20 61.683. Gore izvesti spoj na limeni lokac.2008.4/12.5 mm.00 8. dijagonala L 40/40/4 mm i vertikala nosaĉi plafona kvadratnog presjeka 60/120/4. Izrada i montaţa zabatnih rešetki Izrada i montaţa zabatne rešetke raspona 15. Obraĉun po kg izvedenih zabatnih rešetki. kvadratnog presjeka 90/90/4.5 mm.9 mm.5 mm.00 6.ms_office . a sastoje se od donjeg i gornjeg pojasa dim. izrada i montaţa krovne rešetke sastavljene od gornjeg i donjeg pojasa vel.38 475. Antikorozivna zaštita kao pod poz. Obraĉun po kg izvedene krovne stabilizacije.990.[227] 98348485.20 105. duţine cca 550 cm. Izrada i montaţa uzduţne rešetke Izrada i montaţa uzduţne rešetke vel. te izrada ĉeliĉne okrugle cijevi promjera 152. kg 6500 16. U cijeni izrada veznih elemenata za horizontalnu konstrukciju i izrezivanje otvora za odvodne cijevi krovne vode. dijagonala od kvadratnog presjeka 80/80/3.00 10.38 171.00 7. 1. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. kg 10500 16.20 + 5×6. 1.300. Izrada i montaţa krovne rešetke l = 15. kg 3800 16.60 212. Dobava cijevi za odvodnju vode Nabava materijala. te dijagonala od kvadratnog presjeka 50/50/2.6 mm i kvadratnog presjeka 60/60/2.0. Svaki stup je teţine cca 800 kg. Sluţi za odvodnju krovne vode. izrada u radionici i montaţa krovne stabilizacije. izrada u radionici. montaţa krovne stabilizacije u plohi krova i plohi podgleda sastavljene od dijagonale od L 40/40/4 i horizontalnog štapa od kvadratnog presjeka 40/40/2.360. UgraĊuje se u ĉeliĉni stup.6 mm. dijagonala od kvadratnog presjeka 70/70/3. kg 2800 16. Poloţene na stupove. kvadratnog presjeka 80/80/3.426.0 mm.xls.560. izrada u radionici i montaţa krovnog sprega u ravnini plafona od pojaseva NPU 80. krovnih spregova meĊu konstrukcijom od NPU 80 i dijagonala L 40/40/4.0 m¹ Nabava materijala. a dolje na okno odvodnje pod kutem 120°. god.00 9.00 m¹. Dobava krovne stabilizacije Nabava materijala. kom 18 11. Obraĉun po kg izvedenih krovnih rešetki. Obraĉun po kg izvedenih popreĉnih spregova.38 90. Obraĉun po kom izvedenih ĉeliĉnih stupova.20 45.6 mm.9 mm i vertikala kvadratnog presjeka 100/100/4.284. 45212-400-4474/2008.2 mm i isto takve vertikale rešetke kom 2. Obraĉun po kg izvedenog krovnog sprega. Sastavljene od gornjeg i donjeg pojasa od kvadratnog presjeka 80/80/3.020. Vertikale iste dimenzije.4/4.

Obraĉun po kom ljestvi. Ljestve se “noţicama” od bet.222.10. Dobava ĉeliĉnog okvira .ms_office Strana: 173. Obraĉun po kg izvedenih elemenata spojeva. Obraĉun po kg montiranih nosaĉa krovne svjetlosne trake.xls. transport na montaţu i montaţa hodne staze unutar nadstrešnice. te meĊusobno povezani cijevima promjera 30/3 mm.384.[227] . izrada u radionici. izrada u radionici. Leţajevi krovnih rešetki na stupu Nabava materijala. ĉišćenje od rĊe /pjeskarenjem/ 2-kratni antikorozivni premaz i montaţa elemenata spojeva koji sudjeluju u ukupnoj teţini sa 10%. Limeni pocinĉani profili 50×40 mm Obraĉun po m¹ nosaĉa limene maske.20 137. Sluţi kao nosaĉ krovne svjetlosne trake.40 4.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.po horizontali /6 kom/.40 17. kom 1 4.00 13. Sve prema općim uvjetima. 45212-400-4474/2008.95 78. kg 3960 16.80 98348485. ĉišćenje od rĊe /pjeskarenjem/ 2-kratni antikorozivni premaz. ţeljeza promjera 18 mm.00 14. Dobava pomoćne konstrukcije hodne staze Nabava materijala.9 i promjera 42. m² 250 313.nosaĉ semafora Nabava materijala. izrada u radionici. Montaţa HOP C nosaĉa Dobava i montaţa HOP C nosaĉa vel. Obraĉun po kg izvedenih krovnih rešetki na stupu.50 15.38 64. ‚ 60/60/2.00 19.864. transport na montaţu i montaţa ĉeliĉnog okvira .6 s antikorozivnom zaštitom. 25/2 mm. Dobava i montaţa hodne staze Nabava materijala.4/2. transport na montaţu i montaţa pomoćne konstrukcije nosaĉa hodne staze i ograde hodne staze. shemi bravarije i uputama projektanta. Izrada i montaţa ljestvi Nabava materijala. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 12.00 18. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.nosaĉa sema-fora izraĊenog od HOP nosaĉa ‚50/50/3 mm Antikorozivna zaštita kao pod poz.00 16.950. izrada u radionici.2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.38 40.222. Nosaĉi limene maske Izrada i montaţa popreĉnih i uzduţnih nosaĉa limene maske . Ukupna visina 800 cm. Širina hodne staze 80 i 120 cm. Širina penjalica 60 cm. 1. 350×60 mm debljine lima 3 mm. izrada u radionici. Gore je zaštitni rukohvat /ograda/ visine 100 cm. ţeljeza privaruju na ĉeliĉnu konstrukciju nadstrešnice. kg 2500 16. Obraĉun po kg izvedene pomoćne konstrukcije hodne staze.38 111.80 152. m¹ 600 254. Dolaze penjalice od vertikalnih cijevi promjera 30 mm i preĉki od bet. kg 8500 16.923.880. transport na montaţu i montaţa ĉeliĉnih ljestvi za pristup na hodnu traku unutar nadstrešnice. Izvesti ju od ĉeliĉne pocinĉane rešetke vel.700. kg 6800 16. god. S antikorozivnom zaštitom. kg 850 16.38 13. Obraĉun po kg izvedenog ĉeliĉnog okvira nosaĉa semafora. Obraĉun po m² postavljene trake. Sve izvesti od kutnog ţeljeza L 60/60/6. montaţa leţajeva krovnih rešetki na stupu HEA-A200. izrada u radionici.487. Dimenzije obavezno uskladiti prema detalju proizvoĊaĉa trake. Montaţa elemenata spojeva Nabava materijala.

00 2. sve transporte. 1.60 231. m² 980 200. 4. Lim dolazi 1-struko. uskladištenje materijala na gradilištu i sl.38 28.7 mm i visine profilacije cca 55 mm. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 20.463. Obraĉun po kom okvira okna za izlaz na krov. Montaţa nosaĉa rasvjetnih tijela Izrada i montaţa nosaĉa rasvjetnih tijela ugraĊenih u podgled nadstrešnice.196. 45212-400-4474/2008. Okvir okna za izlaz na krov Izrada okvira okna za izlaz na krov nadstrešnice.368. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad. ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA UKUPNO: kg 1750 16. Okvir je od “C” HOP profila 220×40×3 mm. Obraĉun po m² izrade podgleda.ms_office Strana: 174. Obraĉun po m² izvedenog pokrova. te u dogovoru sa nadzornim organom i projektantom. Vijci su oblikom prilagoĊeni donjem nosaĉu /NPU 10 i HOP 60/60/3. 70×70 cm.5 mm s profilacijom visine 12 do 18 mm i obojen RAL 9002 /bijelo/.20 196.868. Krov je 2-strešni s nagibom od cca 15%. razne zaštite na radu. god.lomovi lima s umetanjem “Z” ili više sliĉnih završnih i prelaznih profila ulaze u jediniĉnu cijenu.34 VI. samo lim debljine 0. izradu radioniĉkih nacrta. Sve izvedeno prema detaljnom nacrtu i detaljima. m² 980 236. /osnovni i spojni/.[227] .xls. Izrada podgleda Sve isto kao u poz.10. Pokrov nadstrešnice Izrada i montaţa pokrova nadstrešnice od pocinĉanog ĉeliĉnog obostrano obojenog lima s brtvljenjem horizontalnih spojeva trajno elastiĉnim kitom.00 2.368. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Dolaze HOP nosaĉi ›40/40/3 mm.2008. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. visine do 2.0 m¹. Za ukrućenje u otvorenom poloţaju okvir i otklopno okno povezati pocinĉanim lancem.00 98348485. vel.373. Gore je otklopno okno od HOP ‚20/30/2 mm ukrućenog dijagonalama i vezanog na donji okvir putem navarenih 2 kom petlji za metalna vrata. Boje pokrovnog lima u dogovoru s projektantom kao i podgled. U kompletu i pristupne ljestve od okna do hodne trake. kompletnu skelu.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. POKRIVAĈKI I LIMARSKI RADOVI OPĆENITO: Izrada pokrova predviĊena je od profiliranog tvorniĉki obojenog ĉeliĉnog pocinĉanog lima debljine 0.665. alat. IzmeĊu sljemena i ţlijeba limovi su iz 1 dijela. Svi spojevi i prelazi . Obraĉun po kg montiranih nosaĉa rasvjetnih tijela. Svj. kom 1 4. Obraĉun po m² pokrova nadstrešnice. materijal. koji će odrediti boju. 1.00 21.00 V. Dolazi na podgled nadstrešnice.

Masku sastaviti od 3 kom opisana “HOESCH” ELEMENTA /ukupna visina maske 180 cm.50 8. m¹ 4 200. 7 koji se podvlaĉi pod pokrovni lim. širina 50 cm.052. Vijci i podl. 1. m¹ m¹ m¹ 210 210 19 86.š.20 800. Duţina pojedinog elementa ne smije biti kraća od 450 cm.0 mm. 45 cm c.6 mm. m¹ 210 81.00 7. gore r. Sve komplet.š. gornji i donji horizontalni. Izrada opšava po kosini Sve isto kao poz. razvijena širina 50 do 10 cm. god. 1/ na sudaru krova i maske.815. Obraĉun po m¹ postavljenih sljemenjaka Izrada opšava na sudaru krova i maske Opšav /limom kao poz.5%.55 6. Obraĉun po m¹ opšava na sudaru krova i maske. Uĉvršćenje nehrĊajućim vijcima na donju ĉeliĉnu konstrukciju.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.xls.40 98348485. Spoj s donjim pokrovom izvesti “NA ĈEŠALJ”. kao što to izvodi firma “HOESCH” BAUSYSTEME GMBH WIEN. Dolazi gotov tvorniĉki prefabriciran fasadni element s visinom 600 mm i debljinom lima 0.154. Dolazi ravno.45 95. a. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Boja po izboru projektanta. Opšav limom Opšav limom opisanim pod poz. m¹ 70 95. 6. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3. Opšav vertikalnog pojasa Obostrani opšav vertikalnog pojasa /maske/ naokolo nadstrešnice s profiliranim obojenim ĉeliĉnim pocinĉanim limom. 1.š. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.6 mm.60 52. Za spoj na vertikalu izvesti rukavce promjera 120 mm.40 54.3 m¹. 3. 20 cm Izrada i postava sljemenjaka Izrada sljemenjaka od lima opisanog pod poz. razv. m¹ 136 400. U cijeni podvuĉeni dodatni lim razv.454. samo po kosini. Obraĉun po m¹ opšava po kosini.[227] . širine 30 cm i opšav s pasicom za vezu s opšavom iz poz. /unutarnja strana/. Izvedba horizontalnog sanduĉastog ţlijeba Izvedba horizontalnog sanduĉastog ţlijeba krovne vode od pocinĉanog lima 0. Obraĉun po m¹ postavljene maske. dole je pasica i sudar s horizontalnim ţlijebom.ms_office Strana: 175. 45212-400-4474/2008. Obraĉun po m¹ opšava limom. 1. U cijeni opšivanje istaka nosaĉa semafora.45 5.00 4. ploĉice u boji kao maska /kao poz. Ţlijeb je presjeka 28×10 cm.50 18.50 1. gore se lim podvlaĉi pod masku. te pokrivanje sljemena.45 86. Obraĉun po m¹ maske. Vezano na izradu maske iz poz.90 17.2008. duţ. 20 cm b. iznosi cca 10.10.80 6. Lim je razv. Ţlijeb izvesti s uzduţnim nagibom 0. širine 80 cm.199.688. vertikalno r.5 do 0.55 18. Lim je bez profilacije i u debljini 0.9 do 1. a u meĊuprostore umetnuti brtve od bitumenizirane spuţvaste gume.154. Ţlijeb je dilatiran tako da max. Komplet s pocinĉanim nosaĉima na razmaku 80 cm./. a nad ţlijebom ima okap. m¹ 220 236. Obraĉun po m¹ izvedenog horizontalnog sanduĉastog ţlijeba. dole r.

duţina 220 cm. vel. 20.521. samo veza naplatna kućica – nadstrešnica /promjera 40 cm/.20 582.00 17. Razvijena duţina 440 cm.20 14. Opšav uz svjetlosne trake Opšav limom /kao poz.5 mm. kom 18 195. U obliku L 25/25 mm.60 721. Dolazi . 6 cm. Obraĉun po kom izvedenog opšava. U cijeni prikljuĉak na gornju horizontalu i na donji revizioni lonac. Opšav nakon montaţe semafora Izrada opšava od lima kao pokrov deblj. Obraĉun po kom opšava kod montaţe rasvjetnih tijela. dim. Montaţa limenog "lonca" Izrada i montaţa limenog “LONCA” na spoju limenog ţlijeba i odvodne cijevi. Obraĉun po m¹ izvedenog opšava. Obraĉun po kom izvedenog opšava.295. kom 86 409. širina 50 cm. 4a.948. U cijeni prilagodbe profilaciji pokrovnog lima.55 mm i s promjerom ø 120 mm. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 9. a dole ø 133 mm tj. = 200 mm. m¹ 175 127. kom 2 291.40 22. su putem lukova s R min.65 3. širina 50 cm. konstrukciju. Montaţa limene cijevi Sve isto kao poz.5 mm. Gore izvesti otvor ø 120 mm za spoj na vertikalu. Obraĉun po m¹ izvedenog opšava.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. god. Obraĉun po kom izvedenog opšava. Svi prelazi vertikale na horizontalu i sl. Lim je savijen pod 90° s r. Obraĉun po kom izvedenog labuĊeg vrata. kom 7 163. 45212-400-4474/2008. Debljina lima 0.80 15.00 13.516.20 382.70 11. U cijeni obujmice za vješanje na ĉel. U cijeni izvedba i prikljuĉak “LABUĐEG VRATA” istog promjera kao ţlijeb. 1/ uz svjetlosne trake. 1.2008. 1/ uz izlaze na krov. rukavac za spoj na ĉeliĉnu odvodnu cijev.217.146.80 VI.048. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.xls. kom 1 382. Obraĉun po kom izvedenog opšava. Opšav limom na izlazu Opšav limom /kao poz.80 2.10. te na sudaru podgleda i opšava iz poz. U cijeni prilagodbe profilaciji pokrovnog lima. m¹ 122 81. Sve od pocinĉanog lima 0. 1 /samo ravni/ na sudaru podgleda i ţiĉanog pletera. Obraĉun po kom montiranog limenog "lonca" Opšav limom na sudaru podgleda Opšav limom kao u poz.25 Strana: 176. 0. 13. Svj. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 50×50 cm.[227] 98348485. Izvedba labuĊeg vrata Izvedba i montaţa vertikalnog labuĊeg vrata. POKRIVAĈKI I LIMARSKI RADOVI UKUPNO: kom 18 163. otvora 74×74 cm. PredviĊene dim.ms_office .montira se nakon postavljenih semafora i promjenjivih znakova.00 12. Razv.40 10. “LONAC” je tl.40 16. Razv.90 9.991.50 35. 30×20 cm i s visinom 40 cm.š. Spoj limene vertikale i lonca izvesti tako da isti moţe posluţiti za reviziju i ĉišćenje lonca i vertikale. Prodor za antenu Doplata za izradu opšava na prodoru antene kroz krov. Opšav kod montaţe rasvjetnih tijela Izrezivanje i pripasivanje lima na podgledu prilikom montaţe upuštenih rasvjetnih tijela s izradom opšava kao u poz. m¹ 240 200.20 48.

75 98348485. radovima/. RADOVI SA SVJETLOS. 4.2008. 1. 2.10. L = 150 cm s vanjskom širinom = 170 cm. popravak temeljnog premaza i završno liĉenje /2-bojno/ ĉeliĉnih stupova koji se izvode na slijedeći naĉin: Nanošenje dva zaštitna sloja na konstr. Obraĉun po m¹ izvedenog dašĉanog korita. TRAK. kom 12 97.829. Montira se na dodatni nosaĉ od HOP C profila /obuhvaćeno u brav.172. antikoro-zivnim sredstvom. dorada. Podnoţje stupa u visini 50 cm obojiti u crno.64 VIII. Obraĉunato u ĉeliĉnoj konstr.530.24 TESARSKI RADOVI VIII. Završno liĉenje se predviĊa epoksidnim bojama i to 3-kratni premaz u boji po izboru projektanta. Obraĉun po m² liĉene konstrukcije. Ista dolazi na sudaru drveta s ĉelikom.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 1. Montaţa krovne svjetlosne trake Dobava. Obraĉun po kom izvedene dilatacije svijetlosnih traka.628. Izrada dašĉanog korita Izrada i montaţa dašĉanog korita . U cijeni dobava i postava 1 sloja krovne ljepenke s gornje strane. Sastavljena je od srednjih elemenata duţine 130 cm i krajnjih elemenata promjenjive duţine.60 2. god. transport na montaţu i montaţa krovne svjetlosne trake od 1-strukog akrilnog mlijeĉnog stakla.40 74. Dolazi gredica 8×5 cm impregnirana 2-kratno.84 2. U cijeni dobava i postava bitumenske “IZO” trake širine 60 mm. 1. 1.28 IX. 1. m¹ 112 37.68 10. Obraĉun po m¹ izvedene svjetlosne trake Izrada i montaţa dilatacije svjetlosnih traka Izrada i montaţa dilatacije svjetlosnih traka iz poz. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena RADOVI SA SVJETLOSNIM TRAKAMA VII. Isporuĉuje se bez nastavnog vijenca.05 5. Ukupna duţina jedne trake je 5. LIĈILAĈKI RADOVI Završno liĉenje Nabava materijala. klase. U cijeni doplata za izradu i montaţu srednjih sljemenskih i krajnjih završnih elemenata prilagoĊenih nagibu pokrova. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije. izrada i montaţa drvenih gredica za naknadnu montaţu svjetlosnih traka. Ugradba pocinĉanim ĉeliĉnim vijcima. UKUPNO: m¹ 48 1. Dobava drvenih gredica Dobava.33 73.70 VII.xls.5 cm od mekog drva II. s razv.486.05 6.podloge za postavu horizontalnog ţlijeba.ms_office Strana: 177.045. m² 135 48. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.[227] . TESARSKI RADOVI UKUPNO: m¹ 112 52.7 m¹. Obraĉun po m¹ izvedenih drvenih gredica. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. traka je korisne vel. Dolazi daska deblj.455.215. širinom 70 cm i s podmetaĉima za postizanje nagiba ţlijeba. 45212-400-4474/2008. Postava putem pocinĉanih vijaka na donji ĉeliĉni “C” profil.

samo liĉenje nekonstruktivnih elemenata.ms_office .967.00 223. Obraĉun po m² liĉene površine.64 34.04 2.BIJELO/.403.popravak bojom kao poz.406. Obraĉun po m² liĉene površine. Boja kao podgled. Završno liĉenje konstrukcije Nabava materijala. 1.045. TESARSKI RADOVI IX. ţuto Liĉenje podnoţja stupa Liĉenje podnoţja ĉeliĉnog stupa u visini 50 cm CRNOM BOJOM /na bazi bitumena/ otpornom na atmosferilije.071.25 74.04 648.977. m² 150 36. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.04 IX.10. LIĈILAĈKI RADOVI UKUPNO: m² 3350 48. /Izvodi se samo u koliko isporuĉeni lim nije obojen bojom RAL 9002 .463.09 3. Obraĉun po m² liĉene površine.418.01 NADSTREŠNICA PARKIRALIŠTA GRAĐEVINSKI RADOVI ZEMLJANI RADOVI Strana: 178. a prema opisu pod poz. Izvodi se samo na manjim oštećenjima. 45212-400-4474/2008. GRAĐEVINSKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI ČELIČNA NADSTREŠNICA UKUPNO: 456. Obraĉun po m² liĉene površine. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2. m² m² 840 280 41.24 10.20 REKAPITULACIJA A. plavo b.64 41. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.516. 2.52 5.05 160. 5.60 11. Popravak liĉenja Liĉenje popravak podgleda pokrovnog profiliranog lima bojama po izboru projektanta. gorivo i sl.09 REKAPITULACIJA V.403. god. 2. Liĉenje nekonstruktivnih elemenata Sve isto kao poz.2008. I.xls. bojom po izboru projektanta. samo podgled vidljive limarije: horizontalni i vertikalni ţlijebovi. 2kratno. A.20 3. Završno bojanje konstrukcije predviĊa se bojama na bazi epoksida. B.373. /Napomena: liĉe se okviri s ţiĉanim pleterom na podgledu/.659. Obraĉun po m² liĉene površine. m² 18 36.[227] 98348485. m² 18 41.64 749. Obraĉun po m² liĉene površine. popravak temeljnog premaza i završno liĉenje krovne ĉeliĉne glavne i sekundarne konstrukcije koja se izraĊuje na slijedeći naĉin: Ĉišćenje i popravak zaštitnog temeljnog premaza.628.690.071. POKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI VII.522.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. RADOVI SA SVJETLOSNIM TRAKAMA VIII. vertikalne limene maske naokolo nadstrešnice. ČELIČNA KONSTRUKCIJA VI.80 7. Popravak liĉenja Isto kao poz. 2.762. 3. 4.859. Izvodi se 2-kratno nakon montaţe maske.72 6.20 4.50 3. 2-kratno.81 3.28 223. LIČILAČKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: B.418. 5. m² 70 36. Popravak bojom limene maske Liĉenje .34 721. a.

nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. Svi iskopi su predviĊeni u zbijenom nasipu od drobljenog kamena. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dopremu materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. gline ili sliĉno naokolo izvedenih trakastih temelja i temeljnih stopa. Obraĉun paušalno.ms_office Strana: 179. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm. a 5% ruĉno. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60o ili koristiti razupiranje. Svi obraĉuni za iskop.00 2. Odnosi se na produbljenje iskopa za monolitne temeljne stope u sluĉaju da tlo nema propisanu nosivost. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal sa modulom zbijenosti Ms = 80 MN/m². instalacionog kanala. tj.. Iskop dubine preko 200 cm Sve isto kao stavka 2.xls.00 3.003. Iskop se obavlja 95% strojno. Nasipavanje i zbijanje obavljeti u slojevima debljine 30 cm mjereno u zbijenom stanju. Iskopani materijal deponirati na udaljenosti 25 m¹ jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.003.22 961. Nasipavanje debljine 20 do 30 cm Nasipavanje iskopanim materijalom (kamena sitneţ) bez primjesa humusa. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.22 2.22 232. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.00 3. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa svake strane konstruktivnog elementa minimalno za 50 cm.2008. Iskop dubine do 200 cm Iskop za temeljne ĉašice i temelje grede u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom temeljnom tlu kategorije C. tj.20 4.10. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju. samo dubine preko 200 cm. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena OPĆENITO: Iskop humusnog materijala i osnovni nasip obuhvaćeni su u Projektu prometnica za trasu ceste na kojoj se nalazi CP. Ms = 80 do 100 KN/m². m³ 100 23.00 98348485. temenja blokova i raznih okana. cca 50 cm ispod gotovog kolnika.322. god. a do kote . m³ 10 23. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹. postavljanje i odrţavanje iskolĉenih oznaka od poĉetka radova do predaje svih radova investitoru. paušal 1 3. m³ 50 19. kao i sve ostalo potrebno za dovršenje cijele stavke. Za plato je predviĊen samo osnovni nasip bez tampona i asfalta. 45212-400-4474/2008. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou. Dubina iskopa je do 200 cm.50 cm ispod kote budućeg kolnika. Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na iskolĉenju svih elemenata. 1.[227] .

Armatura je iskazana u posebnoj stavci. m³ 2.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. trakastih temelja i greda (ukljuĉivo zatrpavanje eventualnog produbljenja ispod temelja). okana naplatnih kućica.570. m³ m² kom 22 72 5 480. armirano-betonskog instalacionog kanala izmeĊu kontrole naplate i naplatnih kućica. ispod temelja ĉeliĉne nadstrešnice klase C12/15 debljine d = 10 cm.20 1. a) beton b) glatka oplata Armatura Dobava. Beton temelja stupova nadstrešnice C16/20 Dobava i ugradba betona u temeljne stope nadstrešnice parkirališta tlocrtnih dimenzija 300/100 cm.26 1. te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorniĉkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom. klase C25/30. 317.2008.28 10. a) beton b) dašĉana oplata c) oplata ĉašica Sitnozrnati beton za zalijevanje C25/30 Dobava i ugradba betona nakon ugradnje ĉeliĉnih stupova nadstrešnice parkirališta sa sitnozrnatim betonom klase C25/30. Armatura mora biti ĉista od hrĊe i svih masnoća. izrada i postava betonskog ţeljeza prema Izvedbenom projektu armature. Beton projektiranog sastava.40 3.10. Obraĉun po komadu ugraĊenog betona u ĉašice. a visine 40 cm i to cca 10 cm ispod gornje kote kolnika. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Beton projektiranog sastava klase C16/20.72 376.057. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.5 422. okana odvodnje i ostalih raznih okana. okana elektroinstalacija. m³ m² 2. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.92 4. kom 6 422. zaštitnih blokova ispred naplatnih kućica. Beton projektiranog sastava.536. razastiranje i planiranje ispod temeljnih stopa.26 75. sjeĉenje. temelja vanjskih blokova.266. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: m³ 3 105.835.82 2.71 I. biojame.48 59. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju debljine 10 cm.80 5. 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente. god. kg Strana: 180. Sloj ĉistoće Dobava i ugradba fino drobljenog kamenog materijala ili šljunka (sloj ĉistoće). Izvodi se u glatkoj ĉetverostranoj oplati.33 II. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ravnanje.[227] 98348485. a dubina iznosi 60 cm. temelja treptaĉa. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Beton podloge C12/15 Betoniranje betonske podloge od mršavog betona. Obraĉun po kg ugraĊene armature. te nasipavanje. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 5.05 2. 45212-400-4474/2008. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.82 1.48 59.56 4.13 6. obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu.xls.ms_office . Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. savijanje. Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete. 1.201. Zaštitni blok je tlocrtnih dimenzija 40×40 cm. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju. u zaštitni dio oko ĉeliĉnog stupa nakon izvedenog zalijevanja.5 30 480. Beton oko ĉeliĉnog stupa C25/30 Dobava i ugradba betona.777. Tlocrtne dimenzije ĉašice za zalijevanje su 25×25 cm.

KROVOPOKRIVAĈKI RADOVI OPĆENITO Pokrivanje kompletnog krova ĉeliĉne nadstrešnica pokrovom od ĉeliĉnog. kom 1 440. plastificiranog.44 440.90 582. razne zaštite i sl.44 IV. 445.liĉilaĉke radove. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: 1.30 V. god. bitumenizirane samoljepive spuţvaste trake na mjestima dodira ili sudara s drugim materijalom. Visina skele iznosi cca 4. TESARSKI RADOVI OPĆENITO: Oplata svih betonskih i armirano-betonskih elemenata ukljuĉena je u jediniĉne cijenu istih i prikazana kroz betonske i armiranobetonske radove. U jediniĉnu cijenu ulazi dobava i postava lima. UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI: 32. Odnosi se na rad u visokim prostorima (ĉeliĉna nadstrešnica).[227] . Nosive i pregradne zidove takoĊer je potrevno povezati preklapanjem opeke. Obraĉun po kom izvedene skele. ZIDARSKI RADOVI OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal.028. alat.896. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. transporte. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova. Lim je tvorniĉki pocinĉan i plastificiran s obje strane.682.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.xls.65 III.8 mm i visine profilacije cca 55 mm. 98348485.00 II. sidra. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena b) mreţasta armatura MAG-500 kg 1600 6.ms_office Strana: 181.40 1.24 IV. te otprema pokretne ĉeliĉno-drvene skele za bravarske i soboslikarsko . Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.81 10. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika. skela. sati sati 10 10 44.44 III. UgraĊuje se na potkonstrukciju vijĉanjem. izrada i demontaţa skele nakon dovršenja svih radova. rad. kao i sav ostali pripadajući alat. Pokretna ĉeliĉna skela Dobava. 440. svi transporti i sl. Krov se izvodi kao jednostrešni u blagom nagibu od cca 6° stupnjeva. prilagodba sljemenjacima i uvalama.10. sav spojni i vezni materijal. profiliranog debljine 0.59 58. UKUPNO TESARSKI RADOVI: 1. Ostali zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom. Boju lima odrediti će projektant iz vaţećih RAL boja. 45212-400-4474/2008.2008.5 m¹.

028.ms_office . a plastificirani lim nerĊajućim vijcima i zakovicama.682.65 440. Obraĉun po m¹ izraĊenog opšava.40 48.075.8 mm. U limu maske treba ostaviti otvore za dinamiĉku hignalizaciju oko koje treba napraviti opĉav. A. Sve limarske izraĊevine izvode se od ĉeliĉnog pocinĉanog lima debljine 0. Obraĉun po m² izvedenog opšava. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno.00 2.630.50 7. Obraĉun po m² izraĊenog krova.052. transport i montaţa na gradilištu. m¹ m¹ 42 10 86.44 1.50 4. IV. a vidljivi opšavi i maske su od pocinĉanog.835.30 REKAPITULACIJA I.8 mm. Opšav vanjske vertikalne maske Dobava materijala i izrada obostranog opšava vanjske vertikalne maske.495. god. m² 135 236.50 3. Pocinĉani lim se meĊusobno spaja lemljenjem.[227] 98348485. sa plastiĉnom podloškom. Razvijena širina lima iznosi cca 30 cm.55 3.02 Strana: 182. ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI TESARSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: 6. Pokrov od lima a) lim debljine 0. Upotrijebiti ravni plastificirani aluminijski lim boje i debljine 0. Opšav na sudaru maske i gornjeg pokrovnog lima Dobava materijala i izvedba opšava na sudaru maske i gornjeg pokrovnog lima na ĉeliĉnoj nadstrešnici. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. plastificiranog lima debljine 0. a) horizontalni opšav b) opšav po kosini Opšav na sudaru maske i donjeg limenog podgleda Dobava materijala i izvedba opšava na sudaru maske i donjeg limenog podgleda na ĉeliĉnoj nadstrešnici. Maska je na boĉnim stranicama konstantne visine.8 mm. m¹ 52 86. radne skele.075. dobava osnovnog i spojnog materijala. fiksiraju na donji ĉeliĉni UPE 160 profil pomoću 4 samobušeća i samourezujuća vijka. m² 31 227. Razvijena širina lima iznosi cca 30 cm. Kvaliteta lima prema naprijed navedenom opisu. ĉeliĉnog.60 31.45 V. V. Lim je ĉeliĉni pocinĉani i plastificirani ravni lim. UKUPNO KROVOPOKRIVAĈKI RADOVI: 1. Obraĉun po m¹ izraĊenog opšava.30 89. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. spone za vezu s donjom konstrukcijom kao i krovne ljepenke na dodirnim mjestima s ostalim materijalima.8 mm Obraĉun po m² izvedenog pokrova. kao i sav originalni spojni i potrošni materijal. U cijeni: uzimanje mjera na licu mjesta.90 955. 45212-400-4474/2008. Upotrijebiti ravni ĉeliĉni pocinĉani i plastificirani lim boje i debljine kao pokrov. Na ĉeliĉnu podkonstrukciju nalijepiti bitumeniziranu samoljepivu traku za odvajanje lima i ĉelika.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. III. II. izrada u radionici.8 mm. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Lim se odgovarajućim inox vijcima.xls.941.45 95. Debljina lima iznosi 0.062. 4.33 32.2008.10.30 48.

doprema na gradilište i montaţa kompletne ĉeliĉne konstrukcije za nadstrešnicu izraĊene od ĉelika kvalitete ST37. uputama statiĉara i prema radioniĉkoj dokumentaciji. ĉišćenje od hrĊe pjeskarenjem. Preko ĉvornih ploĉa na stupove se oslanjaju glavni rešetkasti nosaĉi koji nose sekundarne nosaĉe . statiĉkom raĉunu i uputama projektanta. Oslanja se na stupove od ĉeliĉnih cijevi promjera 168.6×2. IzvoĊaĉ radova je duţan obaviti izmjeru izvedenih temeljnih ĉaša prije poĉetka radova. Ĉeliĉna nadstrešnica je projektirana s jednostrešnim padom.00 98348485. detaljima. glavnih nosaĉa od kvadratnog profila 120×80×5 mm. 45212-400-4474/2008. Oko ĉeliĉne nadstrešnice je maska obuĉena sa obojenim limom.9 mm. koju je duţan izraditi izvoĊaĉ ĉeliĉne konstrukcije. Kompletnu radioniĉku dokumentaciju za ĉeliĉnu nadstrešnicu duţan je napraviti izvoditelj radova i dostaviti je projektantu na ovjeru. Ĉeliĉna konstrukcija nadstrešnice Dobava materijala.3×10 mm. Svi spojevi na ĉeliĉnoj konstrukciji su putem varenja i pocinĉanih vijaka s maticama. transport. te ugradbu ĉeliĉnih stupova u već pripremljene temeljne ĉašice koje je izvoditelj radova duţan prethodno geodetski prekontrolirati. Sva montaţa na gradilištu obavlja se pomoću vijaka. Montaţa se obavlja prema montaţnom projektu. Stupovi ĉine kut od 87°. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. OBRTNIĈKI RADOVI ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA NADSTREŠNICA OPĆENITO: Ĉeliĉna konstrukcija se izvodi prema priloţenim shemama.xls. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena B. 1. Radioniĉku dokumentaciju duţan je izraditi izvoditelj radova. dvokratnu antikorozivnu zaštitu bojom na bazi epoksida. te ju dostaviti na odobrenje projektantu. s pojaĉanjima od plosnog ĉelika debljine 16 mm. Ĉeliĉna konstrukcija nadstrešnice je izraĊena od stupova promjera 101. te dvokratnu antikorozivnu zaštitu bojom na bazi epoksida. te sa vjetrovnim spregovima od ĉelika promjera 16 mm. Ĉeliĉna konstrukcija se izvodi iznad parkirališta cestarinskog prolaza. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sav rad.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.56 96. VI.10. izradu radioniĉke dokumentacije. ĉišćenje od hrĊe pjeskarenjem. Obraĉun po kg izraĊene konstrukcije.048. te montaţu svih konstruktivnih elemenata na licu mjesta. alat.[227] . kg 5800 16. te revidentu na reviziju prije poĉetka izvoĊenja radova. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti osnovni i spojni materijal.ĉeliĉne rešetke. Za pokrov se koristi ĉeliĉni pocinĉani i profilirani plastificirani lim. izrada. osnovni i spojni materijal. roţenica UPE 100. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.ms_office Strana: 183. Ĉeliĉnu konstrukciju izvesti u skladu s projektom i statiĉkim raĉunom.2008.

90 10. Podkonstrukcija je izraĊena od kvadratnog profila 20×20×2. odnosno prema shemama i detaljima. skelu. odnosno 180 mm. Podkonstrukcija za horizontalni ţljeb Dobava materijala.xls. UKUPNO ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA: kg 550 16.8 mm. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu materijala. Ukupna razvijena širina lima iznosi cca 160 cm.80 Strana: 184. Ispod lima potrebno je postaviti bitumeniziranu samoljepivu spuţvastu traku. prikljuĉak vertikalnih oluka u lijevano-ţeljezne cijevi. upotrebu krana. Sve ostalo prema opisu iz stavke 19.56 VI.6 mm i plosnog ĉelika 50×10 mm. Horizontalni sanduĉasti ţljeb Izrada i ugradba horizontalnog sanduĉastog ţlijeba širine š = 26 cm od ĉeliĉnog pocinĉanog i plastificiranog lima debljine 0. a) aluminijski ţlijeb b) rukavac 1.2008.[227] 98348485.812. kg 100 16.. god.. nosaĉe horizontalnih i vertikalnih oluka. 1. Obraĉun po kg izraĊene konstrukcije.10. LIMARSKI RADOVI OPĆENITO: Svi limeni opšavi.7 mm. Isto tako u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu i postavu trake od krovne ljepenke na svim dodirnim mjestima lima s betonom ili drugim materijalom. m¹ kom 26 2 400. a na direktnom spoju s drugom vrstom lima ili metalom treba umetnuti bitumeniziranu spuţvastu samoljepivu mekanu traku. izrada i montaţa potkonstrukcije za horizontalni ţlijeb. promjenjive visine. Sve ostalo prema opisu iz stavke 19.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.ms_office . spojeve horizontalnih i vertikalnih ţlijebova. Pravokutni profili 50×30 mm dolaze po horizontali gore i dolje. izrada i montaţa nosaĉa maske nadstrešnice od pravokutnih profila 50×30×2. Visina nosaĉa maske je 430 mm. Za priĉvršćenje na ĉeliĉnu konstrukciju na istom razmaku dolaze gore i dolje dodatni nastavci od plosnog ĉelika duţine 120 mm. izradu i postavu spona na zabatnim opšavima.00 3.40 81. horizontalni i vertikalni oluci i sliĉno izvode se od ĉeliĉnog pocinĉanog plastificiranog ravnog lima debljine 0. tako da se dobije pad ţlijeba prema ispustima od cca 1%. transport i montaţu na gradilištu. a meĊusobno su povezani vertikalama od plosnog ĉelika na razmaku cca 60 do 70 cm. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2. Zajedno sa ţlijebom izvesti i opšav sa unutarnje strane maske u limu kao i završni pokrov.56 9. odnosno prema shemama i detaljima. Obraĉun po kg izraĊene konstrukcije. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu donjeg rukavca promjera 10 cm i duţine 30 cm. izradu u radionici.108. Vertikalna maska nadstrešnice Dobava materijala.40 163.656. Zajedno sa ţlijebom izvodi se podvlaĉenje lima pod pokrovni lima sa obe strane limom cca 50 cm duboko.00 VII.6 mm i priĉvršćuje se varenjem na roţenicu UPE 100 na razmaku od 60 do 70 cm. 45212-400-4474/2008.00 106.410. Obraĉun po m¹ stvarno izraĊenog ţlijeba i komadu rukavca.

Izvodi se u visini cca 50 cm.45 VII.10. UKUPNO LIMARSKI RADOVI: m¹ kom 8 2 95. Vertikalni ţlijeb dolazi na objektu ĉeliĉna nadstrešnica na 2 mjesta. 45212-400-4474/2008. straţnja strana objekta kontrole naplate.ms_office 106. tj. b) labuĊi vrat 50 cm Snjegobran Izrada i montaţa snjegobrana na krovu objekta.00 2. zaštitu ostalih površina od prljanja. Obraĉun po m¹ stvarno izvedenog ţlijeba i komadu labuĊeg vrata i donje mandţete.812. 163.[227] .xls.261. m¹ 26 86. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Obraĉun po m¹ stvarno ugraĊenog snjegobrana. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije. god. Doplata za dodatno bojenje crne bravarije Doplata za dvokratno dodatno bojenje podnoţja stupova ĉeliĉne konstrukcije nadstrešnice sa crnom bojom otpornom na atmosferilije.833.2008.80 7. kitanje i brušenje eventualnih neravnina. a boje je kao i krov. te izradu labuĊeg vrata i spoj na rukavac horizontalnog ţlijeba. Sve se izraĊuje od ravnog obojenog lima kao pokrov objekta. 98348485.70 13.759. Bojenje crne bravarije Bojenje crne bravarije i ĉeliĉne konstrukcije bojama na bazi epoksida. Sve vertikale dolaze sa jedne strane.247. UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI: m² 130 54. LabuĊi vrat je razvijene duţine 50 cm. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama. Obraĉun prema m² obojene površine.20 7. LIMARSKI RADOVI VIII.00 13.55 86.20 SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI VIII. sol i gorivo. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu spoja na donju lijevanoţeljeznu cijev.60 7. Priĉvršćenje za krov se obavlja s vijcima sa specijalnim kapama za istaku na limu.90 3. SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: B. i na objektu kontrole naplate na 1 mjestu. 2.45 764. m² 3 54.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Snjegobran u popreĉnom presjeku ima oblik cijevi i izraĊen je od ĉeliĉne pocinĉane plastificirane cijevi promjera 40mm. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2.098. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal. Vertikalni ţljeb promjera 10 cm Izrada i ugradba vertikalnog ţlijeba krovne vode promjera 10 cm.759.60 VIII. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer. 1.261. ČELIČNA KONSTRUKCIJA NADSTREŠNICA VII.80 REKAPITULACIJA VI. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 Strana: 185. izrada mandţete.40 172. trostruki premaz epoksidnom bojom. Obraĉun po m² obojene površine.80 127. Duţina snjegobrana je jednaka duţini objekta. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti.

rad. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: 1. a svi spojevi su izvedeni putem varenja.062. I.866. kom Obraĉun po komadu izraĊenog okvira nosaĉa naplatne kućice. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: 3. transporte. ĉišćenje od hrĊe pjeskarenjem.10. Prije ugradbe bravariju je potrebno dobro oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i odmastiti.084. B. 4.866.084. sati sati 30 30 44.02 NAPLATNE KUĆICE GRAĐEVINSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal.[227] .59 58.50 2. dvostruki antikorozivni premaz i montaţu na gradilištu.24 I. 2. te kompletan spojni i ostali pribor.895. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti izradu u radionici. alat. GRAĐEVINSKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI NADSTREŠNICA PARKIRALIŠTA UKUPNO: 89. NAPLATNA KUĆICA 98348485.ms_office Strana: 186. Sve izvesti prema Izvedbenom projektu.00 216. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena REKAPITULACIJA A. 45212-400-4474/2008. razne zaštite i sl. 7 409.90 3.50 II. transport na gradilište. sidra. A. Na slobodnim krajevima je priĉvršćena ploĉevina dimenzija 20×15 cm debljine 8 mm sa po ĉetiri rupe promjera 15 mm za priĉvršćenje konstrrukcije u betonske stijenke okna naplatne kućice. A.2008.90 REKAPITULACIJA I.20 3. god. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika.337. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje kućica.70 1.xls. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-CRNA BRAVARIJA: 1. NepredviĊeni zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom. B. 1. Nosaĉ naplatne kućice je izgraĊen od dva uzduţna HEA 120 profila duţine 290 cm i dva popreĉna HEA 120 profila duţine 210 cm. Svi okviri imaju ugraĊene pracne za usidrenje.084. 5.02 127. Ĉeliĉni okvir nosaĉa naplatne kućice Izrada i doprema na gradilište i ugradba ĉeliĉnog okvira nosaĉa naplatne kućice.90 OBRTNIĈKI RADOVI BRAVARSKI RADOVI CRNA BRAVARIJA OPĆENITO: Crna bravarija izraĊena je od NP i HOP vuĉenih profila.50 III.833.747. II. te antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida.

Sva pokretna krila (prozore i vrata) opremiti gumenim brtvama tako da u zatvorenom poloţaju budu nepropusna na kišu i vjetar.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Okov mora biti pripadajuĉi za aluminijske profile. Na svim dodirnim mjestima ĉelika s pocinĉanim profilima obavezno postaviti samoljepivu bitumeniziranu spuţvastu traku.. god.0 mm. Naplatni šalter izvesti od aluminijskih profila (klizni podizni šalter) ostakljen izo staklom (2-dijelno) s bravicom za zakljuĉavanje.[227] . Sav spojni materijal (vijci i sl. Naplatnu kućicu treba izvesti kao montaţni kiosk i treba je u radionici kompletirati (sve osim poda i stropa) i takvu dopremiti na gradilište.) mora biti izraĊen od materijala otpornog na koroziju. Finalizacija je obavezno "PLASTIFIKACIJA". leţajevi i sl. Gazište je podna obloga – vodootporna drvena ljepljena kriţna ploĉa debljine 24 mm.pod od kaširane kamene vune 6 cm s PVC folijom 0. Ugradba metalnim tiplima za vijke promjera 20 mm. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Ukupna visina poda je 6 cm. toplinske izolacije od kamene vune kao Tervol KP80 ili odgovarajuće debljine 80 mm.xls. Ĉeliĉni okvir kućice izvesti od kutnog ĉelika L 80×80×8 mm i kvadratnog presjeka 30×50×3 mm. trebaju biti izraĊeni sa maksimalnom preciznošću. kućice 330/180 visine 306 cm. transport na mjesto ugradbe i montaţa naplatne kućice veliĉine 330×230 cm i visine 306 cm kao i vel. Nakon ugradbe postavlja se izolacija . 98348485. Sva ustakljenja su od "IZO" dvostrukog kaljenog stakla 6+6 mm. Naplatna kućica treba biti izvedena od aluminijskih tvorniĉki plastificiranih profila kao SCHUECO INTERNATIONAL tip ROYAL HI 75 ili odgovarajući.10. Pune stijene izolirane su panelom (kamena vuna) debljine 35 mm. parne brane kao stopair.2 mm na plastificirani aluminijski lim 2 mm. uglovno staklo izvesti u unutarnjem radijusu od. zraĉni prostor i pocinĉani lim 1.ms_office Strana: 187. U tu svrhu na kućici treba izvesti 4 pomoćna montaţna nosaĉa za prijenos kućice putem dizalice. Pune stijene su obostrano obloţene aluminijskim obojenim limom debljine 1. Za nosivu konstrukciju kućice priĉvršćene su ploĉice sa ovalnim rupama promjera 16 mm. Vijci ugraĊeni fiksno u temelj kontrolne kućice. Svi pokretni dijelovi. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena OPĆENITO Izrada. vodilice. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Stijena stropa izraĊena od panela sastavljenog od slijedeĉih slojeva: s donje strane obojeni aluminijski lim 2 mm (obojen podgled). a vodilice trebaju biti od alu profila sa ĉetkom i valjĉićima za lakše kretanje stakala.2008.0 mm. Spušteni strop je raster od PVC rastera maksimalne veliĉine oka 15×15 mm.

god. Aluminijska fiksna kutna stijena 40×281 cm Ustakljena aluminijska 1-dijelna fiksna kutna stijena s punim parapetom veliĉine 40×281 cm. 45212-400-4474/2008.32×162 cm. transport na gradilište.xls. Obraĉun po komadu konstrukcije.296. Staklo Runut = 28 . prema tehniĉkom opisu i prema priloţenim nacrtima i detaljima. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Aluminijska puna stijena Isto kao stavka 4.50 3. transport na gradilište.795.79 8.40 2.795. kom 3 2. uskladištenje.10 6. metalizirano . Gornji ĉeliĉni obvir 330×230 cm Dobava. te podešavanje vrata i prozora nakon ugradbe. Aluminijska stijena sa šalterom Ustakljena aluminijska 4-dijelna stijena sa "ŠALTER" oknom i s punim parapetom. izrada. izrada.19 11.57 3.892.305. ugradbu na armiranobetonsko postolje putem metalnih tipli i vijaka.79 5.30 cm i teţine cca 170 kg. Obraĉun po komadu konstrukcije. dobavu obojenih elemenata. transport na gradilište. ustakljenje. Sve ostalo prema dogovoru s projektantom i nadzornim inţenjerom. Obraĉun po komadu konstrukcije. Obraĉun po kg konstrukcije. Aluminijska stijena 40×281 cm Ustakljena aluminijska 1-dijelna fiksna stijena s punim parapetom veliĉine 40×281 cm (staklo 32×162). kom 1 11.10.57 4. kg 220 19. Obraĉun po kg konstrukcije. kg 170 19.REFLEKTIRAJUĆE i u boji po izboru projektanta.4. Odnosi se na poziciju 3.90 4.[227] .19 7. transport na gradilište. transport.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. prvoklasni okov.57 4.2008. osnovni i spojni materijal.30 cm. Iznad je otklopno krilo 158×72 cm..648. kao i brtvljenje dvokomponentnim trajno elastiĉnim kitom izmeĊu kućice i armirano-betonskog postolja. antikorozivna zaštita vrućim cinĉanjem i montaţa ĉeliĉnog okvira donjeg veliĉine 330×2. antikorozivnu zaštitu i liĉenje ĉeliĉne konstrukcije. Specifikacija dolje navedenog materijala odnosi se na 1 kućicu TIP A Donji ĉeliĉni okvir 330×230 cm Dobava. kom 2 1. kg 250 19.257. orjentacione teţine cca 220 kg. Obraĉun po kg konstrukcije.05 3. montaţu u radionici i na gradilištu. izrada. Ispod okna je puni parapet visine 78 cm. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad. Odnosi se na poziciju 1.5.ms_office Strana: 188. Na stijeni je mali posmiĉni šalter veliĉine 45×79 cm ugraĊen u okno veliĉine 90×79 cm. antikorozivna zaštita vrućim cinĉanjem i montaţa ĉeliĉnog vertikalnog okvira (10 kom) duţine 280 cm i teţine cca 250 kg. kom 2 2. izrada radioniĉkih nacrta. Odnosi se na poziciju 9. Ĉeliĉni vertikalni okvir duţine 280 cm Dobava. 1.58 5. samo puna stijena. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Staklo treba biti kaljeno.37 98348485.257.326. Odnosi se na poziciju 2. Obraĉun po komadu konstrukcije. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.387. antikorozivna zaštita vrućim cinĉanjem i montaţa ĉeliĉnog okvira gornjeg veliĉine 330×2.591.

Gornji izolirani puni pojas Gornji puni pojas izoliran kao parapet.2008.85 1. parne brane kao Stopair ili odgovarajuće debljine 0.39 15. Veliĉina spuštenog stropa je 220×320 cm. gornjeg pocinĉanog lima debljine 1. kom 1 998. Visina je 45 cm.648.134. kom 1 1. UKUPNO ZA 7 NAPLATNIH KUĆICA: ZAŠTITA OD SUNCA kom 7 59.[227] .024. Obraĉun po komadu pokrova. te pomoćne konstrukcije od kvadratnih profila presjeka 30×50×3 mm.34 16.399.796. IV.6 81. te s kutnim limom na sudaru sa stijenom.94 9.99 4.xls. donjeg aluminijskog lima debljine 2 mm. Gotovi pod od linoleuma 3 mm Završni gotov pod od linoleuma kao DLW 3 mm ili odgovarajući sa kutnim profilom na sudaru sa stijenom. Obraĉun po m¹ punog pojasa.10. Konstrukcija je lagana od limenih "Z" profila.82 12. kom 1 4. 45212-400-4474/2008. UKUPNO ZA 1 (JEDNU) KUĆICU TIP A: kom 1 1.47 98348485.68 3. god.399. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Obraĉun po komadu konstrukcije. Aluminijska puna kutna stijena Isto kao stavka 7.046. Obraĉun po komadu poda.47 415.6 124.1 314. Odnosi se na poziciju 6.39 2. m¹ 11.024.26 11. Opremljena sa "STOP" aparatima i rukohvatima.68 14. Obraĉun po komadu kućice.046. Obraĉun po komadu kućice.82 998.863.235.29 III.86 13. Obraĉun po m² poda.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Visina je 13 cm i sa oblogom visine 8 cm. U cijeni izrada okvira i poklopca u podu svijetle veliĉine 40×40 cm. Pokrov od aluminijskog lima 266×166 cm Pokrov kućice je od obojenog aluminijskog lima tlocrtne veliĉine 266×166 cm.ms_office Strana: 189.134..5 mm. kom 1 2.94 1.2 mm.99 10.86 1.15 941. Toplinska izolacija Toplinska izolacija kamenom vunom kao TERVOL KP80 ili odgovarajuća debljine 8 cm s parnom branom kao Stopair i podgledom od obojenog aluminijskog lima debljine 2 mm tlocrtne veliĉine 220×330 cm. Aluminijska ustakljena 1-krila vrata 75×281 cm Ustakljena aluminijska 1-krilna vrata svijetle veliĉine 75×281 cm. Odnosi se na poziciju 7. te izrada 2 kom poklopaca 60×60 cm. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Veliĉina poda je 220×330 cm. m² 7. Pod kućice veliĉine 220×330 cm Pod kućice izraĊen od toplinske izolacije od kamene vune kao TERVOL TPT60 ili odgovarajuća debljine 6 cm. m¹ 11. Obraĉun po m¹ pojasa. Obraĉun po komadu konstrukcije.81 2. Spusteni strop od obojenih lamela Spušteni strop od obojenih PVC lamela s rasterom veliĉine 15×15 mm.863. samo puna stijena. Donji puni pojas Donji puni pojas izoliran kao parapet. kom 1 3.15 59.648. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 8.448.

GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: SVEUKUPNO: 3.00 7.92 38.90 454. Obraĉun prema m² obojene površine. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine.521.938. Aluminijske lamele dolaze na prozore.40 7. V.938.521. god. Sve prema shemi i opisu projektanta.729.00 V. UKUPNO RADOVI NA ZAŠTITI OD SUNCA: m² 100 289.043. BRAVARSKI RADOVI NAPLATNA KUĆICA ZAŠTITA OD SUNCA SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: 2. Vrstu i boju pomiĉnih aluminijskih lemela odreĊuje projektant. Obraĉun po komadu stola. SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI Bojenje crne bravarije Bojenje crne bravarije i ĉeliĉne konstrukcije bojama na bazi epoksida.2008. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama. zaštitu ostalih površina od prljanja. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer. gornju masku i uzice za podizanje.10. Materijal za izradu stola je iveral 30 mm u boji jasena.40 454.438.19 457. 7.00 28.644.ms_office Strana: 190.[227] . 1. Obraĉun po m² stvarno montiranih lamela.38 IV.921. 1. kom 1 1. samo vel.52 98348485. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije. kitanje i brušenje eventualnih neravnina. 45212-400-4474/2008.084. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal. Aluminijske pomiĉne lamele na prozorima Dobava i montaţa unutarnjih aluminijskih obojenih pomiĉnih lamela s moguĉnošću podizanja i spuštanja. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav osnovni i spojni materijal.40 REKAPITULACIJA II. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.19 REKAPITULACIJA A.50 415. Kancelarijski stol 100×60 cm Kao st. kom 20 1.866. 28. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 100×60 cm.644.xls.938. IV. B.29 28.09 6.043.52 1. trostruki premaz epoksidnom bojom. UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI: m² 60 117. 1.40 1a. svi rubovi ABS traka.39 V. III. B. OPREMA CESTARINSKOG PROLAZA Kancelarijski stol 160×80 cm Izrada i dobava.796. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti.043.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. te montaţa kancelarijskog stola veliĉine 160×80 cm sa pripadajućim ormarićem koji se sastoji od tri ladice i umetka za pisaći pribor veliĉine 60×80 cm. Obraĉun po komadu stola.

202. Obraĉun po komadu radne fotelje. takoĊer ima tzv. Dimenzije: L = 55 cm. Radna fotelja Dobava radne stolice kao Tapo ERGONOMIC SOLUTION SERIES VAL ili odgovarajuće. unutarnja konstrukciju ĉini ĉeliĉna ţiĉana jezgra koja je prelivena hladnoljevanom poliuretanskom pjenom optimalne tvroće koja se odlikuje visokom otpornošću na deformaciju oblika.koji je konstruiran tako da omogućava opciju slobodnog ljuljanja stolca i na taj naĉin potiĉe korisnika na tzv. Kotaĉi: Kotaĉi ovisno o vrsti podloge. regulacija visine stolca se izvodi pneumatiski pritiskom na ruĉicu mehanizma.[227] . radna fotelja FV N D5 RO. TENSION CONTROL koji sluţi za prilagoĊavanje optpora mehanizma tjelesnoj teţini korisnika. ali isto tako ima mogućnost fiksiranja u 6 razliĉitih pozicija. te integriran antischoik sustav koji sprjeĉava naglo udaranje naslona stolca u leĊa korisnika. Baza stolca: Baza stolca je izraĊena od savijenih ĉeliĉnih cijevi u obliku petokrake zvijezde na ĉijim se završecima nalaze utori za kotaĉiće ili fiksne stopice. mehanizam: DUET MULTIBLOCK .020. 45212-400-4474/2008.10. Rukonasloni: Rukonasloni stolca su izraĊeni od visokokvalitetnog integralnog poliuretana i sluţe za potporu ruku tijekom rada na raĉunalu. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2. 98348485.20 3. dinamiĉko sjedenje. god. Rukonasloni: Rukonasloni stolca su izraĊeni od visokokvalitetnog integralnog poliuretana i sluţe za potporu ruku tijekom rada na raĉunalu.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Radna fotelja FV N D5 RO.ms_office Strana: 191. H = 72-80 cm. dinamiĉko sjedenje. TENSION CONTROL koji sluţi za prilagoĊavanje optpora mehanizma tjelesnoj teţini korisnika. Naslon i sjedište: Nasloni sjedište stolca su ergonomski oblikovani i izraĊeni iz jednog dijela. takoĊer ima tzv.22 10. D = 52 cm.S. regulacija visine stolca se izvodi pneumatiski pritiskom na ruĉicu mehanizma.2008. gornji dio naslona je fleksibilan i omogućava razgibavanje tijela i kad je stolac u zakoĉenom poloţaju. Mehanizam: DUET MULTIBLOCK koji je konstruiran tako da omogućava opciju slobodnog ljuljanja stolca i na taj naĉin potiĉe korisnika na tzv. sastav je TREVIRA C. boja prema izboru projektanta. s lijeve i desne strane se nalaze ruĉkice koje su izvedene tako da se moţe izvoditi regulacija stolca.xls. s lijeve i desne strane se nalaze ruĉkice koje su izvedene tako da se moţe izvoditi regulacija stolca. Materijal i završna obrada: Stolac je presvuĉen u visokokvalitetnu tkaninu KING koja se odlikuje visokom otpornosću na habanje i ima svojstvo negorivostim. kom 10 1. ali isto tako ima mogućnost fiksiranja u 6 razliĉitih pozicija. Radna stolica za naplatnu kućicu Dobava radne stolice za naplatne kućice kao Tapo ERGONOMIC SOLUTION SERIES VAL ili odgovarajuće. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. završna obrada baze je krom. 100% POLIESTHER. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. te integriran antischoik sustav koji sprjeĉava naglo udaranje naslona stolca u leĊa korisnika.

[227] .xls. ugradbeni friţider veliĉine 60×180 od 210 l. komplet Obraĉun po izvedenom kompletu kuhinje.92 6.921. ormarić veliĉine 60×60 cm za smještaj otpada.60 9. na završecima se nalaze gumeni ĉepovi za zaštitu poda.16 7.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 1 13. 7 1.60 98348485. 3. Stol za blagovaonicu 180×80 cm Dobava i postava stola za blagovanje veliĉine 180×80 cm. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.296. jednodjelni sudoper sa slavinom za toplu i hladnu vodu. Kotaĉi: stopice. kom Obraĉun po komadu stolca. 6.041. dobava i montaţa kuhinjskih elemenata i to: 1.04 5a. Kuhinja Izrada.22 7. 100% POLIESTHER. 45212-400-4474/2008. samo vel. završna obrada baze je krom. gornji dio naslona je fleksibilan i omogućava razgibavanje tijela i kad je stolac u zakoĉenom poloţaju. 4. ugradbeni elektriĉni štednjak veliĉine 40×60 cm. kom Obraĉun po komadu radne stolice. zidni ormarić .141.10. kom Obraĉun po komadu blagajne. boja prema izboru projektanta. Baza stolca: Baza stolca je izraĊena od savijenih ĉeliĉnih cijevi u obliku petokrake zvijezde na ĉijim se završecima nalaze utori za kotaĉiće ili fiksne stopice. Sjedalo i naslon stolca izraĊeni od polipropilena (PVC) crne. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Naslon i sjedište: Nasloni sjedište stolca su ergonomski oblikovani i izraĊeni iz jednog dijela. tapecirani u dekorativnu tkaninu iz štof karte (po izboru projektanta). kom Obraĉun po komadu stola. 5.44 3.020. sive i bordo boje.S. 2. god. Stol za blagovaonicu 120×60 cm Isto kao st. 7.041.33 5.609. Veliĉina sigurnosne blagajne je 140×120×120 cm.341. 5.04 1. Sigurnosna blagajna Dobava i postava sigurnosne blagajne za ĉuvanje priruĉnih blagajni za novac sa 2 kljuĉa. 2 960.2008.96 1. Stolice za blagovaonicu Dobava stolica kao Tapo sa naslonom za potrebe blagovanja. ormarić sa radnom plohom i ladicama veliĉine 60×60. H = 72-80 cm.54 4. 120×60 cm. Baza stolca izraĊena od ĉeliĉnih cijevi kruţnog profila (4 noge). Dimenzije: L = 55 cm. D = 52. kom Obraĉun po komadu stola.341. 14 235.33 13.ms_office Strana: 192. 1 1. crnoj ili sivoj obradi.5 elemenata×60 cm. završno obraĊena u krom.609. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. unutarnja konstrukciju ĉini ĉerliĉna ţiĉana jezgra koja je prelivena hladnoljevanom poliuretanskom pjenom optimalne tvroće koja se odlikuje visokom otpornošću na deformaciju oblika. sastav je TREVIRA C. Materijal i završna obrada: Stolac je presvuĉen u visokokvalitetnu tkaninu KING koja se odlikuje visokom otpornosću na habanje i ima svojstvo negorivostim. radna ploha veliĉine 240×60 cm. 1 9.

svi rubovi kantirani su sa ABS trakom. Kancelarijski ormar sa policama 110×55×180 cm Dobava i postava drvenih kancelarijskih ormara sa policama veliĉine 110×55×180 cm. unutra polica i šipka za vješalice. unutra police.[227] . Arhivski ormar 70×45×180 cm Dobava i postava drvenih arhiviskih ormara veliĉine 70×45×180 cm. sokl.31 Strana: 193.ms_office 3. jednokrilna vrata sa bravicom. svi rubovi kantirani sa ABS trakom.2008.738.36 5.314. Obraĉun po komadu oglasne ploĉe. Obraĉun po komadu ormara. Obraĉun po komadu ormara. dvokrilna vrata sa bravicom. 140×55×180 cm.44 12.80 17.841.31 19. Obraĉun po komadu stola.52 13. veliĉine 262×50 cm. Sve prema shemi projektanta. kom 10 360.92 7.84 51. Radni stol 150×70 cm Izrada. kom 28 706. Obraĉun po komadu stolice Vješalice za odjeću Dobava metalnih vješalica za odjeću. 45212-400-4474/2008.96 11. doprema i montaţa pulta. sve prema nacrtu i dogovoru sa projektantom.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.765. svi rubovi kantirani ABS trakom. dvokrilna vrata sa bravicom.808. za svaku kancelariju.687.603. doprema i montaţa radnog stola prema opisu iz pozicije 1 dimenzija 150×70.52 16. kom 1 960. Gornja ploha presvuĉena ultrapasom. visine 78 cm. radna ploha je panel ploĉa s rubom od tvrdog drva.68 9. Obraĉun po komadu ormara.76 8. Aparat za pitku vodu Dobava i postava aparat za pitku vodu u objektu kontrole naplate. Drveni garderobni ormar 35×55×140 cm Dobava i postava drvenih garderobnih ormara veliĉine 35×55×140 cm. Obraĉun po komadu radnog pulta. sokl.921.04 18. Obraĉun po komadu oglasne ploĉe.776. Drveni ormar za spremišta Drveni ormar za spremišta na katu.68 14. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.571. dim. Materijal je iveral 18 mm u bijeloj boji.523. materijal je iveral 18 mm u boji jasena. kom 18 1. Obraĉun po komadu aparata.72 15.60 210. kom 5 1.xls. Sve prema nacrtu i dogovoru sa projektantom.76 18. kom 4 1.96 1. Obraĉun po komadu ormara. god.441.523. Obraĉun po komadu. sa pripadajućim ormarićem ispod pulta.48 1. kom 28 1. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 8.10. Oglasna ploĉa 60×30 cm Dobava i postava oglasnih ploĉa u naplatnim kućicama veliĉine 60×30 cm. unutra police. Oglasna ploĉa 120×120 cm Dobava i postava oglasne ploĉe veliĉine 120×120 cm. visine 78 cm.761. kom 3 480. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. kom 2 960. dvokrilna vrata sa bravicom. Okvir je metalni. kom 16 360. Radni pult u prostoriji pretplate 262×50 cm Izrada.921. boja po izboru projektanta.36 UKUPNO OPREMA ČCP-a: 98348485.041.52 3. kom 1 3. materijal je iveral 18 mm u boji jasena. Kancelarijska stolica na kotaĉima Dobava stolica kancelarijskih ili sliĉnih bez rukonaslona na kotaĉiće s automatom za podizanje.96 960.92 10. Mogućnost spajanja i po vertikali.

Ruĉno zatrpavanje Ruĉno zatrpavanje rovova nakon montaţe i ispitivanja cjevovoda. doprema i ugradba pijeska Nabava. najprije slojem pijeska.10 4. 3.85 5.444.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.01 216. Temelj debljine 60 do 80 cm. 5.xls. Zemlju odbacivati 1 m¹ od rova.599.729. 1.31 8. Obraĉun po m³ stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta. a sve prema nacrtima.762.60 2. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI ZA ČCP MRACLIN 1. m³ 480 27. a prosjeĉne dubine 0.424.09 210. god.074. Obraĉun po m³ stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta. 45212-400-4474/2008.895. a do 1.10. 1.14 1.21 952.5 m¹ izvan objekta. Nabava.60 m¹ u objektu.50 6. Zemlju odbacivati 1 m¹ od ruba rova. 2. BLOKOVI I BETONSKI KOLNIK ČELIČNA NADSTREŠNICA NADSTREŠNICA PARKIRALIŠTA NAPLATNE KUĆICE OPREMA CESTARINSKOG PROLAZA UKUPNO GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI ZA ČCP MRACLIN: 2. Obraĉun po komadu bušotine.823.[227] .070. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.789. 4. INSTALACIJA VODOVODA 98348485.38 1.23 13. Rov je širine 0.055. 1.20 3.930.946. m³ 45 96. OBJEKT KONTROLE NAPLATE INSTALACIONI KANALI.25 2.80 m¹.324.02 457.859.ms_office Strana: 194.2008.13 INSTALACIJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZEMLJANI RADOVI Strojni iskop rova Strojni iskop rova za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih instalacija u zemlji III kategorije. Bušenje temelja Bušenje temelja graĊevine za prolaz instalacija vodovoda i kanalizacije. Ruĉni iskop rova Ruĉni iskop rova za u zemlji III i IV kategorije za kanalizaciona reviziona okna i sabirnu jamu s pravilnim odsjecanjem stranica. s utovarom i istovarom Obraĉun po m³ prevezenog materijala mjereno u sraslom stanju. Padove izvesti prema kotama iz nacrta.32 3. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: m³ 380 23. a onda materijalom od iskopa i to u slojevima od 30 cm sa nabijanjem ruĉnim nabijaĉem Obraĉun po m³ ugraĊenog i zbijenog materijala. 2.314. kom 5 140. Odvoz viška zemlje Odvoz viška zemlje od iskopa rovova kamionom na planirani deponij. m³ 85 11.70 37. 700. 6. m³ 170 59.26 10. s pravilnim odsjecanjem stranica i planiranjem dna.22 8. doprema i ugradba pijeska za posteljicu debljine 10 cm u rovovima za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih cijevi Obraĉun po m³ ugraĊenog i zbijenog materijala.40 4.

Cijevi za toplu vodu izoliraju se kao i cijevi za hladnu vodu samo sa dva namotaja filca. – PE ø 40 m¹ Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih cijevi Nabava. te izradom zidnih usjeka.76 205. 1 45. Cijevi se polaţu u teren na dubinu cca 1.2 m¹ na posteljicu od pijeska debljine cca 10 cm. 36 24 90 48 96. fazonskim komadima i brtvenim materijalom.[227] . Cijevi voĊene vidljivo izolirati izolacijom debljine 19 mm klase B1 i obloţiti sa aluminijskim limom.189.0 bar.kutni sa kapom kom Nabava.459. 4 4 6 4 20 104. doprema i ugradba protoĉnih mjedenih ventila Nabava. 1 1 73.10 45.60 350. izoliraju se filcom. za tlak P=6. 2 112.845. doprema i ugradnja prelaznog komada PE ø 40/DN 32 u kompletu sa elektrospojnicom PE ø 40. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih ventila.10 76. Cijevi koje se montiraju u zidne usjeke. sa unutarnjim navojem koji se ugraĊuje na bojler. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih ventila. Nabava. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal komplet Obraĉun po kompletu stvarno ugraĊenih slavina. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.81 384. 45212-400-4474/2008. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal komplet Obraĉun po kompletu stvarno ugraĊenog prelaznog komada. izoliraju se DEKORADAL trakama. doprema i ugradba mjedenog nepovratnog ventila Nabava.46 58. doprema i ugradnja prelaznog komada Nabava. kom DN 32 Nabava. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih ventila.25 3.06 7. 30 12.xls.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.66 47.46 51.10.podţbukni sa kapom kom DN 15 . Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih pocinĉanih cijevi m¹ – ø 32 mm – ø 25 mm m¹ – ø 20 mm m¹ – ø 15 mm m¹ Nabava.podţbukni sa kapom kom DN 15 . Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. u zasunskom oknu.05 416.06 73.40 182.268.25 48. kom DN 20 DN 15 kom Nabava. doprema i ugradba plastiĉnih polietilenskih vodovodnih cijevi za radni u kompletu sa fazonskim i prelaznim komadima.88 57.65 98348485. doprema i ugradba mjedenog sigurnosnog ventila na oprugu.00 5. doprema i ugradba polietilenskih vodovodnih cijevi Nabava. doprema i ugradba slobodno protoĉnih mjedenih ventila koji se ugraĊuju ispred svakog izljevnog mjesta.2008.60 1.00 2. s kromiranom kapom i rozetom. doprema i ugradba ĉeliĉnih pocinĉanih cijevi sa svim fitinzima. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1. doprema i montaţa slavine sa holenderom Nabava.65 58.30 3. doprema i ugradba mjedenog sigurnosnog ventila Nabava.67 64.sa kolom kom DN 20 .82 4. Cijevi koje se polaţu u zemlju.12 5.46 6.67 64. doprema i ugradba mjedenog nepovratnog ventila sa obostranim unutarnjim navojem koji se ugraĊuje prije spoja cijevi na bojler. Komplet sa izolacijom obujmicama i sitnim mateijalom. 1 58.00 961. god. Nabava.ms_office 45.91 225.sa kolom DN 20 . doprema i montaţa slavine sa holenderom dimenzije DN 20 za prikljuĉak crijeva za polijevanje. kom DN 32 . doprema i ugradba ĉeliĉnih pocinĉanih cijevi Nabava.40 2.65 Strana: 195.

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 8. Ispitivanje instalacije na nepropusnost
Ispitivanje instalacije na nepropusnost pod tlakom od 12 bara u trajanju od 12 sati. Ispitivanje se vrši bez montiranih armatura. Krajevi cijevi zatvaraju se ĉepovima. Nakon izvršene uspješne tlaĉne probe i ugradbe armatura kompletan, cjevovod dezinficirati vodenom otopinom klora, koncentracije 10 g Cl/m³ vode u instalaciji, s prethodnim i naknadnim ispiranjem instalacije uz protok vode jednak peterostrukom obujmu vode u instalaciji. Obraĉun po metru stvarno ispitane instalacije. Nabava, doprema i ugradba limenih kromiranih vratašca Nabava, doprema i ugradba limenih kromiranih vratašca vel. 15×15 cm s okvirom. Montiraju se kod glavnog ventila na ulazu u objekt. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih vratašca. Izvedba prikljuĉaka na predviĊenI elektriĉnI bojler Izvedba prikljuĉaka na predviĊenI elektriĉni bojler za sanitarnu potrošnu toplu vodu, ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal Obraĉun po kompletu. Izrada prikljuĉka vodovoda Izrada prikljuĉka vodovoda na postojeću prirubnicu dimenzije DN 80 mm, lij. ţeljezni X-komad dimenzije DN 80/DN 25, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po kompletu stvarno izraĊenog prikljuĉka. INSTALACIJA VODOVODA UKUPNO:

228

4.80

1,094.40

9.

kom

1

36.04

36.04

10.

komplet

2

120.12

240.24

11.

komplet

1

2,242.24

2.

2,242.24 19,342.76

3. 1.

INSTALACIJA KANALIZACIJE
UreĊaj za biološko proĉišćavanje UreĊaj za biološko proĉišćavanje sanitarnih otpadnih voda INNOCLEAN EW8, kompaktan ureĊaj za proĉišćavanje sanitarnofekalnih otpadnih voda za 6 ES što uz ekvivalent stanovnika 3 iznosi 18 osobA. UreĊaj je monolitne izvedbe s jednim spremnikom izraĊenim tehnikom rotacionog lijeva polietilena volumena 6000 litara s lijevano ţeljeznim poklopcima klase B. U sklopu ureĊaja predviĊen je i elektro upravljaĉki ormarić. Radi na principu SBR (Sequencial Batch Reactor) biološkog tretmana otpadnih voda, opremljen je kompresorom (zraĉnom pumpom) i potpuno automatskom upravljaĉkom jedinicom. UreĊaj je odobren pod brojem DIBt Z-55.3.-83 i prema zahtjevina N.N.40/99 zadovoljava propisane uvjete. komplet Obraĉun po kompletu postavljenog ureĊaja.

1

36,666.23

36,666.23

98348485.xls.ms_office

Strana: 196.[227]

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2. Izrada vanjskog revizionog okna
Izrada vanjskog revizionog okna za kanalizaciju s poklopcem, a dubine prema nacrtu, od nabijenog vodonepropusnog betona marke C 16/20. Debljina stijenke i dna je 20 cm, iznutra glazirane cementnim mortom, omjera 1: 2. Poklopac veliĉine 60×60 cm. Penjalice od betonskog ţeljeza ø 18 mm. Poklopac i penjalice premazati resitolom. Na dnu obavezno izvesti kinetu. Na mjestima ulaza i izlaza cijevi iz okna ugraditi plastiĉne komade iz tvrdog PVC-a sa gumenom brtvom. Ukljuĉivo sav materijal, postavljanje i skidanje oplate. Poklopci na reprezentativnim površinama moraju biti Elkington Gatic sa gornje strane obraĊeni kao pod oko njih. Sve prema nacrtu. Obraĉun po komadu stvarno izraĊenih revizionih okna. vel. 100×60 vel. 60×60 Nabava, doprema i ugradba kanalizacionih PVC cijevi Nabava, doprema i ugradba kanalizacionih PVC cijevi klase SN8 za vanjsku i temeljnu kanalizaciju i fazonskih komada sa spajanjem na kolĉak. Brtvljenje izvesti gumenim prstenima. Fazonske komade obraĉunati kao duţni metar cijevi, sa svim potrebnim priborom. Obraĉun po metru stvarno ugraĊenih PVC cijevi. a) cijevi – ø 300 mm – ø 150 mm – ø 100 mm b) fazonski komadi Nabava, doprema i ugradba poliprop. kanalizacionih cijevi Nabava, doprema i ugradba polipropilenskih kanalizacionih cijevi i fazonskih komada na kolĉak tipa STILLO - PP HT sa apsorpcijom zvuka. Brtvljenje izvesti gumenim prstenima. Fazonske komade obraĉunati kao duţni metar cijevi, sa svim potrebnim priborom. Obraĉun po metru stvarno ugraĊenih kanalizacionih cijevi. a) cijevi – ø 100 mm – ø 70 mm – ø 50 mm b) fazonski komadi Nabava, doprema i ugradnja odzraĉnih nastavaka Nabava,doprema i ugradnja odzraĉnih nastavaka od bakrenih cijevi dimenzije: Obraĉun po metru stvarno ugraĊenih odzraĉnih nastavaka. – ø 100/h=400 mm – ø 70/h=400 mm Nabava, doprema i ugradnja zidnih kromiranih vratašca Nabava, doprema i ugradnja zidnih kromiranih vratašca, za pristup do cijevnih ĉistaća na kanalizacionim vertikalama Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih zidnih kromiranih vratašca. vel. 200×200 mm

kom kom

2 3

2,962.96 2,162.16

5,925.92 6,486.48

3.

m¹ m¹ m¹ kom

120 80 30 120

221.02 88.89 77.68 128.93

26,522.40 7,111.20 2,330.40 15,471.60

4.

m¹ m¹ m¹ kom

10 10 50 250

20.82 12.01 9.61 14.41

208.20 120.10 480.50 3,602.50

5.

kom kom

1 1

224.22 200.20

224.22 200.20

6.

kom

4

54.45

217.80 Strana: 197.[227]

98348485.xls.ms_office

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 7. Ispitivanje kompletne kanalizacijske instalacije
Ispitivanje kompletne kanalizacijske instalacije na nepropusnost, statiĉkim vodenim pretlakom od 500 mbara u trajanju od 30 min., a sve po DIN-u 4033 m¹ Obraĉun po metru ispitivanja kanalizacijske instalacije. Nabava, doprema i ugradba zaokretnog podnog sifona Nabava, doprema i ugradba zaokretnog podnog sifona sa maskom od inoxa, vel. 150×150 mm, sa prikljuĉcima ø 50 mm. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog zaokretnog podnog kom sifona. Izvedba spoja instalacije oborinske kanalizacije Izvedba spoja instalacije oborinske kanalizacije na predviĊena okna na vanjskoj kanalizaciji, ukljuĉivo sav potreban materijal i sva potrebna graĊevinska pripomoć kom Obraĉun po komadu izvedbe spoja. Nabava materijala, izvedba betonskih ispusnih glava Nabava materijala, izvedba betonskih ispusnih glava sa ţabljim poklopcima, ukljuĉivo sav potreban materijal i sva potrebna graĊevinska pripomoć Obraĉun po komadu izvedenih betonskih ispusnih glava. kom DN 300 DN 150 kom Nabava, doprema materijala i izgradnja ab temeljne ploĉe Nabava, doprema materijala i izgradnja armirano betonske temeljne ploĉe izraĊene od betona C 16/20 za sidrenje ureĊaja za biološko proĉišćavanje sanitarnih otpadnih voda. Ploĉa je veliĉine 3,20×1,40 m¹ i debljine 0,50 m¹, ukljuĉivo armatura, drvena oplata, materijal za sidrenje i sva potrebna graĊevinska pripomoć komplet Obraĉun po kompletu stvarno izraĊene temeljne ploĉe. INSTALACIJA KANALIZACIJE UKUPNO:

300

16.02

4,806.00

8.

9

46.45

418.05

9.

3

120.12

360.36

10.

2 1

2,242.24 2,162.16

4,484.48 2,162.16

11.

1

2,601.00

3.

2,601.00 120,399.80

4. 1.

SANITARNI UREĐAJI I PRIBOR
Konzolni WC Nabava, doprema i ugradba konzolnog WC-a koji se sastoji od konzolne WC školjke, montaţnog zidnog bloka sa vodokotlićem, isplavnom cijevi i maskom i plastiĉne daske s poklopcem, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog WC-a. Keramiĉki zidni umivaonik Nabava, doprema i ugradba keramiĉkog zidnog umivaonika, dim. 560×475 mm, sa kromiranom stojećum jednoruĉnom mješalicom i kromiranim sifonom, ukljuĉivo sav potreban montaţni materjal Obraĉn po komadu stvarno izvedenog zidnog umivaonika. Stojeći keramiĉki pisoar Nabava, doprema i ugradba stojećeg keramiĉkog pisoara sa kromiranom dovodnom i odvodnom armaturom, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal. Za ispiranje ugraditi infracrveni senzor sa automatikom za ispiranje. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog pisoara.

kom

4

2,330.33

9,321.32

2.

kom

6

464.46

2,786.76

3.

kom

3

2,066.06

6,198.18

98348485.xls.ms_office

Strana: 198.[227]

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 4. Keramiĉka tuš kada
Nabava, doprema i ugradnja keramiĉke tuš kade sa kromiranom zidnom jednoruĉnom mješalicom sa šipkom i tušem i sa kromiranom odvodnom armaturom, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene tuš kade. vel. 800×800 mm Elektriĉni bojler V=100 litara Nabava, doprema i ugradnja elektriĉnog bojlera sadrţaja V=100 litara u kompletu sa sigurnosnim ventilom na oprugu za tlak pmax=6,0 bara, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog bojlera. Elektriĉni bojler V=10 litara Nabava, doprema i ugradnja elektriĉnog bojlera sadrţaja V=10 litara (za ugradnju ispod sudopera) u kompletu sa sigurnosnim ventilom na oprugu za tlak pmax=6,0 bara, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog bojlera. Filter za vodu Nabava, doprema i ugradba finog filtera za vodu do 30º C iz mesinga finoće 0,05 mm, s padom tlaka kod ĉistog filtera 0,2 bara DN 32, NP 10 (sa dva rezervna filtera). Obraĉun po komadu ugraĊenog fitlera za vodu. Zidna kromirana slavina Nabava, doprema i ugradnja zidne kromirane slavine sa holederom, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene slavine. Stojeća kromirana jednoruĉna mješalica Nabava, doprema i montaţa stojeće kromirane jednoruĉne mješalice za sudoper, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene mješalice. Zidno ogledalo Nabava, doprema i ugradba zidnog ogledala dimenzija 600×400 mm, debljine 4 mm, s brušenim rubovima te svim sitnim montaţnim materijalom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊemog ogledala. Etaţer Nabava, doprema i ugradnja etaţera, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog etaţera. Posuda za tekući sapun Nabava, doprema i ugradnja posude za tekući sapun, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene posude za tekući sapun. Drţaĉ za toaletni papir Nabava, doprema i ugradba drţaĉa za toaletni papir, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog drţaĉa. Drţać za papirnate ruĉnike Nabava, doprema i ugradba drţaća za papirnate ruĉnike, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog drţaĉa. Ĉetka za WC sa drţaĉem Nabava, doprema i ugradba ĉetke za WC sa drţaĉem, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal drţaća za papirnate ruĉnike Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene ĉetke.

kom

2

2,162.16

4,324.32

5.

kom

1

960.96

960.96

6.

kom

1

464.46

464.46

7.

kom

1

600.60

600.60

8.

kom

2

52.05

104.10

9.

kom

1

304.30

304.30

10.

kom

6

168.17

1,009.02

11.

kom

6

128.13

768.78

12.

kom

6

300.30

1,801.80

13.

kom

6

168.17

1,009.02

14.

kom

6

200.20

1,201.20

15.

kom

4

96.10

384.40 Strana: 199.[227]

98348485.xls.ms_office

85 m³/h – H=4.337.[227] .39 352. slijedećih karakteristika: – G=4.675.94 98348485.342.72 221.35 4. 2.052.60 1. kom kom kom 2 5 7 2. 1.10. ukljuĉivo kontrola preljeva Obraĉun po stvarno izvršenim satima regulacije protoka vode.961. dimenzije DN 25. ZEMLJANI RADOVI INSTALACIJA VODOVODA INSTALACIJA KANALIZACIJE SANITARNI UREĐAJI I PRIBOR INSTALACIJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE UKUPNO: 37.674.25 19. 3.31 5.94 140.2008. 2 2. slijedećih veliĉina: Obraĉun po komadu stvarno postavljenog protupoţarnog aparata.53 STROJARSKE INSTALACIJE GRIJANJE I HLAĐENJE Elektriĉni kotao Elektriĉni toplovodni kotao tolinskog uĉina Q=40 kW u kompletu sa kotlovskom automatikom i svim porebnim priborom komplet Obraĉun po kompletu stvarno ugraĊenog el.675. volumena V = 50 litara kom Obraĉun po komadu.72 REKAPITULACIJA 1.399.33 18. Sklop automatske regulacije Sklop automatske regulacije renomiranog proizvoĊaĉa koji se sastoji od regulacionog ureĊaja i slijedećih elemenata: – regulacioni ureĊaj sa tjednim programom i uklopnim satom – troputni miješajući ventil DN 32 – elektromotorni pogon regulacionog ureĊaja – osjetnik polaznog voda – vanjski osjetnik – daljinski upravljaĉ sa sobnim osjetnikom komplet Obraĉun po komadu postavljenog sistema Zatvorena membranska ekspanziona posuda Zatvorena membranska ekspanziona posuda.02 4.50 17. doprema i postavljanje protupoţarnih aparata na suhi prah.580. 1. kotla.31 308. 5. 2.5 mVS – N=250 W kom Obraĉun po kom stvarno ugraĊene cirkulacione pumpe. Nabava protupoţarnih aparata Nabava.76 120.946.0 bar kom Obraĉun po komadu ugraĊenog sigurnosnog ventila. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 16.580. 4.80 392.58 4.58 4. pmax = 3. 45212-400-4474/2008. Cirkulaciona pumpa Cirkulaciona pumpa elektronskog tipa kruga centralnog grijanja. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. god. 1 140. 1 4. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. S-50 kg – na kolicima S-9 kg S-6 kg SANITARNI UREĐAJI I PRIBOR UKUPNO: sati 50 48. 3.402.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.802. Regulacija protoka vode Regulacija protoka vode na svim ispusnim ventilima i mješalicama.ms_office Strana: 200.605.45 43.80 43. 2 9.026.95 2.04 3.466.66 2.05 2. 1 308.364.xls. Sigurnosni ventil Sigurnosni ventil na oprugu za toplu vodu.

i za temperaturu prostorije tp=20°C članaka Obraĉun po stvarno ugraĊenom broju ĉlanaka. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 34 5. 54 63. Ventilatorski konvektori Ventilatorski konvektori za ĉetverocijevni sistem.04 10. 7 4. kom DN 15 Radijatorska poniklana slavina Radijatorska poniklana slavina za praţnjenje u kompletu sa ĉepom dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene slavine. slijedećih veliĉina: Qgr =2. sa troputnim motornim ventilima na strani tople i hladne vode. komplet Obraĉun po kompletu ugraĊenog agregata.416.20 38.74 98348485. zatvorena membranska ekspanziona posuda i sigurnosni ventil na oprugu). kom DN 10 1 78.26 3. kom – konzola – priĉvrsnica kom Radijatorski ventil Radijatorski ventil.49 518.08 15. opremljen sa svim potrebnim mjernim. Rashladni agregat Rashladni agregat sa dva kruga hlaĊenja (sa dva kompresora). rashladnog uĉina Qhl = 57. 21 3. 6 86.40 38.45 31. dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog pipca. za parapetnu ugradnju sa maskom (za objekt kontrole naplate). 56 34.00 kW (kod srednje brzine) Qhl =2. toplinskog uĉina cca q=144 w/ĉlanku. sa potrebnom automatikom. kom DN 15 Odzraĉni pipac Odzraĉni pipac na kljuĉić. regulacijskim i sigurnosnim ureĊajima.61 190. 12 12 3. sa termostatskom glavom. slijedećih dimenzija DN 25 kom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih redukcija.50 kW (kod sednje brzine) kom Obraĉun po komadu ugraĊenog ventilatorskog konvektora. kom DN 15 Radijatorska prigušnica Radijatorska prigušnica.49 73.491. 45212-400-4474/2008.15 8.00 kW (kod sednje brzine) kom Obraĉun po komadu ugraĊenog ventilatorskog konvektora.40 12.00 kW (kod srednje brzine) Qhl = 5. 6 33.167.00 11.[227] .29 9. dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog ventila. za parapetnu ugradnju sa maskom (za naplatne kuĉice). sa svim potrebnim senzorima. slijedećih veliĉina: Qgr = 4.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. sa potrebnom automatikom i zidnim termostatom. Aluminijski lijevani radijatori Aluminijski lijevani radijatori SOLAR-600.321. dimenzije Obraĉun po kom stvarno ugraĊene prigušnice.94 13. Radijatorske redukcije i ĉepovi Radijatorske redukcije i ĉepovi u kompletu sa brtvama. sa potrebnom automatikom i zidnim termostatom.928. za pripremu hladne vode temperatura tw=7/12°C. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 6.20 3.00 96.0 kW. Ventilatorski konvektori Ventilatorski konvektori za ĉetverocijevni sistem.10.ms_office Strana: 201.63 201. sa troputnim motornim ventilima na strani tople i hladne vode. u kompletu sa hidrauliĉkim modulom (cirkulaciona pumpe.78 14.904.43 78. 24 4. Radijatrski ovijesi i priĉvršĉeni materijal Radijatorski ovijesi i priĉvršĉeni materijal za navedeni tip radijatora Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih ovijesa.904. god.452. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.43 1.43 7. sa antivibratorima. bafer.2008.xls. za toplu vodu temperatura tw=80/60°C.

04 31. slijedeće dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog hvataĉa.23 2.14 87.52 1.64 1.0 mm DN 50/Cu ø 54×2.ms_office .690. cijevi Cu DN 15×1.04 1. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 16.66 40.03 560.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. kom kom kom kom kom kom kom 16 10 16 24 40 160 180 140.40 1. Automatski odzraĉni lonĉić Automatski odzraĉni lonĉić dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog lonĉića.23 164.92 17.2008. DN 65 DN 50 DN 40 DN 32 DN 25 Odzraĉni lonac Odzraĉni lonac volumena V=2 litre u kompletu sa automatskim odzraĉnim lonĉićem. slijedećih dimenzija Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih spojnica.96 318.255.21 140.321.633.94 132.60 22.51 80.306.0 mm DN 32/Cu ø 35×1. kom 20 28.86 229.08 17.44 30.13 120.04 20.973. DN 20 DN 15 Kuglasta slavina Mjedena poniklana kuglasta slavina za hladnu i toplu vodu sa obostranim unutarnjim navojem.522.0 mm DN 15/Cu ø 15×1.76 18.10. kom kom kom kom kom kom kom 8 4 18 16 32 11 12 336.92 637.0 mm DN 40/Cu ø 44×2. god. 45212-400-4474/2008. kom kom kom kom kom 1 1 2 2 8 271.02 640.47 232.24 188.43 2. DN 65 DN 50 DN 40 DN 32 DN 25 DN 20 DN 15 Hvataĉ neĉistiĉa Mijedeni hvataĉ neĉistiĉa sa obostranim unutarnjim navojem.28 21.xls.5 mm DN 25/Cu ø 28×1.396.152.34 212.12 440. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.72 329.64 19.72 422.41 4.88 384.60 720. za prikljuĉenje ventilatorskih konvektora na instalaciju tople i hladne vode.44 2.025.[227] 98348485.64 1.72 848.29 61.934.2 mm DN 20/Cu ø 22×1.93 114. DN 10 Mjedene spojnice Mjedene spojnice za spoj bakrenih cijevi sa ventilima. Kuglasta slavina Mjedena poniklana kuglasta slavina za hladnu i toplu vodu sa obostranim unutarnjim navojem.0 mm kom kom 56 56 38.62 9. DN 65 DN 50 DN 40 DN 32 DN 25 Nepovratni ventil Mjedeni nepovratni ventil sa obostranim unutarnjim navojem Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog nepovratnog ventila.0 mm duljine 5 m¹ i sa kuglastom slavinom dimenzije DN 15 Obraĉun po kompletu odzraĉnog lonca.704.47 232. slijedećih diemnzija Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene slavine.08 244. kom kom kom kom kom 1 1 2 2 8 244.99 257.23 329.61 6.24 188.13 271.84 2. DN 65/Cu ø 64×2.99 128.38 2.30 1.00 2.44 374.00 Strana: 202. slijedećih diemnzija Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene slavine. komplet 6 384.

5 mm ø 28×1.83 29. god.372.00 4. obojeno sa dva sloja temeljne boje i dva sloja laka Obraĉun po kg stvarno izraĊenih konzola.0 mm Toplinska izolacija Toplinska izolacija bakrenih cijevi za hladnu i toplu vodu sa toplinskom izolacijom tipa ARMACEL AC debljine 19 mm (za cijevi: ø 64×2. – cijevi ø 64×2.40 kom 1200 12.0 mm – fitinzi Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog fitinga. ø 64×2.0 mm – ø 15×1.40 20.804.549.ms_office Strana: 203. u kompletu sa fazonskim komadima (za odvod kondenzata) Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih cijevi.48 28. m¹ m¹ kom 200 60 260 8.03 25. ukljuĉivo izrada S-sifona Obraĉun po komadu stvarno spojenih odvoda.298.70 10.004.602. paušal 1 4.02 23. litara 500 24.0 mm ø 44×2.179.084.37 136.[227] .0 mm – ø 15×1.0 mm ø 18×1. kom 8 76. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.624. kg 800 32. Bakrene tvrde cijevi Bakrene tvrde cijevi u kompletu sa bakrenim fitinzima. – cijevi DN 50 DN 32 Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih fazonskih komada.40 25.00 29.00 26. nosaĉa za split sistem i nosaĉa za rashladni agregat.00 432. slijedećih dimenzija Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih cijevi.28 98348485.00 30.21 3.81 15.40 49.64 31. od ĉeliĉnih profila. m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ 90 40 120 360 240 320 120 180 329.912.00 4.0 mm ø 15×1. Termometri Termometri za otpornost do 100°C Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog termometra.85 40.07 272.80 5.94 84.0 mm) Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊene toplinske izolacije. 45212-400-4474/2008. m¹ 1470 16.506.02 12.00 27.60 832. Punjenje instalacije hladne vode glikolom Punjenje instalacije hladne vode sa 30% -tnim glikolom za tempereturu t = -25°C Obraĉun po litri stvarno utrošneog glikola.693. kom 4 68. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.66 167. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 23.xls.0 bar Obraĉun po komadu stvarno ugrašenog manometra.004. Spajanje odvoda kondenzata Spajanje odvoda kondenzata na postojeću instalaciju kanalizacije.93 262.04 480.00 24.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.20 1.909.10. – fazonski komadi Izrada konzola Izrada konzola.08 52.40 20.20 16. Plastiĉne kanalizacione cijevi Plastiĉne kanalizacione polipropilenske HT cijevi sa spajanjem na naglavak.0 mm ø 35×1. kom 12 40. Servisiranje i puštanje u pogon Servisiranje i puštanje u pogon navedene opreme od ovlaštenih firmi Obraĉun paušalno.2 mm ø 22×1.01 7. Manometri Manometri za tlak do 3.04 32.2008.0 mm ø 54×2.08 608.010.

ms_office Strana: 204. SPLIT sistem .10. rashladnog uĉina Qhl = 3. 45212-400-4474/2008. 1 komplet – bakrena freonska cijev sa izolacijom. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 32.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Prigušenje buke kroz panel iznosi 44 dB.114. Shema i uputstva Izrada sheme za postavu na zid /uramljeno/ u kompletu sa uputstvom za rad. komplet Obraĉun po kompletu postavljene sheme GRIJANJE I HLAĐENJE UKUPNO: 1 6. VENTILACIJA Klima komora Klima komora KK-1 horizontalne izvedbe predviĊena za montaţu na krov hlaĊenja i ventilacije poslovnog prostora u izvedbi s dvostrukim plaštom. dp = 3 kPa pad tlaka na strani vode 98348485. 12. 12.11 6.80 2.server soba SPLIT sistem inverter koji se sastoji od vanjske i unutarnje zidne jedinice..11 33. 1 800. god..xls. dimenzije ø 6. Montaţa komore na antivibracijskim gumenim podloškama.357. Vanjski plašt je zaštićen metodom praškastog lakiranja.00 m¹ – bakrena freonska cijev sa izolacijom.00 m¹ komplet Obraĉun po kompletu postavljenog sistema Omekšivaĉ vode Omekšivaĉ vode sa radnom i rezervnom posudom sa ionskom masom.989.00 kW..57 W/m²K.. Toplinski i zvuĉno izolirana tvrdom mineralnom vunom debljine sloja 50 mm. dimenzije ø 12.0 m³/h kom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog omekšivaĉa vode. za rad kod vanjske temperature do -15°C (za hlaĊenje sobe sa serverima) – ureĊaj sa daljinskim upravljaĉem ..00 m¹ – plastiĉna cijev za odvod kondenzata ø 32 mm sa fazonima ..5 kW. twu/twi = 80/60°C. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.989.. tzu/tzi =-6°C/+30°C.70 mm . 12. Klima komora se sastoji od slijedećih elemenata u smjeru strujanja zraka: – elastiĉni spoj – filterska sekcija sa filterom tip F5 klase EU3 – filterska sekcija sa filterom tip F5 klase EU3 – sekcija toplovodnog grijaĉa zraka: Vz = 2100 m³/h.. Koeficijent prolaza topline kroz panel iznosi 0..80 503. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.. kapaciteta Gw=2. posuda za sol i automatika za automatski rad pripreme omekšane vode.114. kabelom .98 5. 800. Qg = 24.80 1..2008. 12.98 34.35 mm . Unutarnji i vanjski plašt izraĊeni iz pocinĉanog lima. 1 kom – spajanje unutarnje i vanjske jedinice sa el.00 m¹ – postolje za montaţu vanjske jedinice izraĊeno od ĉelićnih profila i obojeno sa jednim slojem temeljne boje i sa dva sloja laka .[227] .. 1. 1 5.

39 19.00 kW..00 kW. Tw1/Tw2=80/60°C) i hladnjakom (Qhl=15 kW.. QHLuk = 24. R. elektriĉki i funkcionalno ispitan s pripadajućom dokumentacijom.. 1 kom – Elektrokomandni ormar automatske regulacije i elemenata elektromotornog pogona komplet s ugraĊenom i oţiĉenom opremom. 1 kom – Kanalski pasivni NTC K2 temperaturni osjetnik tip TS-91038220 (0/40C) . Dimenzije klima komore: LxWxH=2750×1215×685(+120) komplet Teţina klima komore: G=324 kg Automatska regulacija klima komore Automatska regulacija klima komore sa toplovodnim grijaĉem (Qgr=24..39 2. 45212-400-4474/2008..5 °C.738. twu/twi = 7/12°C.92 98348485. Hex=300 Pa. dp =14 kPa pad tlaka na strani vode – sekcija s tlaĉnim ventilatorom s ugraĊenim jednorzinskim elektromotorom.. 1 kom – Elektromotorni pogon ţaluzina On-Off (16Nm..0 tip: VG7802GT (tijelo ventila) .... 1 kom – VA-7152-1001(pogon ventila24V. koja se sastoji od slijedećih elemenata proizvod "Johnson Controls": – Prethodno konfigurirani DDC regulator tip SC-9100-8GEN-1 sa LCD displjejem (aplikacija G22-011) ...5°C. Ukljuĉivo gumeni podmetaĉi za kanalski razvod.izl = 45%/82%.. 1 kom – Instalacioni pribor za elektromotorni pogon ţaluzina tip M-9000ZK . twu/twi = 7/12 °C. tzu/tzi = 34/18. 1 kom – Troputni regulacioni ventil grijaĉa: NP16 NO 15 kvs=4.V. 1 kom – Troputni regulacioni ventil hladnjaka NP16 NO 20 kvs=16 tip: VG7802PT (tijelo ventila) .0-10V) ... 220V/50Hz)sa dva krajnja kontakta tip M-9108-AGC-1 .V. podtlaĉni sifon za odvodnju konenzata i gumeni podmetaĉi..V..10..00 kW. nV = 1501 o/min. 1 15.. QHLuk = 12. Tw1/Tw2=7/12°C).izl = 45%/82%. dp =14 kPa pad tlaka na strani vode – sekcija hladnjaka zraka sa eliminatorom kapljica V = 2100 m³/h.5 do 4 mbar) .005. remenicama i prijenosnim remenom karakteristika: V =2100 m³/h. 1 kom – Elementi u polju (aplikacija G22-011): Kanalski temperaturni osjetnik (0-10V) TS-9101-8222 (-20/40C) . god..[227] . Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 1 kom – VA-7152-1001(pogon ventila24V.738. 1 kom – Diferencijalni presostat tip P233A-4-AHC(od 0.ul/R.ul/R. 1 kom – Protusmrzavajući termostat tip 270 XTAN-95008 (od -10 do 12 C) komplet sa priborom KIT012N600 .92 15.V.0-10V) .IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. tzu/tzi = 34/18.xls. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.2008.. Ormarić je nadzidne izvedbe.. Nel = 2. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena – sekcija hladnjaka zraka sa eliminatorom kapljica V = 900 m³/h.. uvod kabela s gornje strane .005.ms_office Strana: 205. R. 1 kom komplet Obraĉun po kompletu postavljenog sistema 1 19.2 kW.. predviĊena za rad sa 100% svjeţim zrakom.

/rel.zraka 8/22°C – ogrijevni medij: topla voda 80/60°C – tlaĉni ventilator s unaprijed zakrivljenim lopaticama slijedećih karakteristika: – koliĉina zraka V = 750 m³/h – eksterni pad tlaka: P =100 Pa – snaga motora P =0./rel.0% – vanjski zrak:V = 750 m³/h (34°C/50%) – otpadni zrak:V =750 m³/h (26°C/50%) TLAĈNI DIO: – usisna ţaluzina SE4 – filtar klase G3 – ploĉasti rekuperator – toplovodni Al-Cu grijaĉ – Q = 9.00 kW – V = 750 m³/h – ulazna temp.izl temp.temp.94 98348485.xls. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. flterom svjeţeg i otpadnog zraka klase G3.208.55 kW – dodatni kanalski hladnjak BF210: – Q = 4. tlaĉnim i odsisnim trobrzinskim ventilatorom proizvod "AERMEC" tip UR 75 W slijedećih tehniĉkih karakteristika: USISNI DIO – filtar klase G3 – odsisni ventilator s unaprijed zakrivljenim lopaticama slijedećih karakteristika: – koliĉina zraka V = 750 m³/h – visina dobave: P = 175 Pa – snaga motora: P = 0.2008. Podstropna ventilaciona komora Podstropna ventilaciona komora komplet sa ploĉastim rekuperatorom.0 kW – V = 750 m³/h – ul.47 60.0% – vanjski zrak:V = 750 m³/h (-5°C) – otpadni zrak:V =750 m³/h (20°C) – reţim hlaĊenja – uĉinak 1. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3. zraka 30°C/60% – izl. toplovodnim grijaĉem...IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.1°C/90% – ogrijevni medij: topla voda 7/12°C Uz ureĊaj se isporuĉuju 2 kom regulatora broja okretaka ventilatora RVM sa prekidaĉem 0-On . 45212-400-4474/2008.55 kW – ploĉasti rekuperator – reţim grijanja – uĉinak(ušteda) 4.ms_office Strana: 206. god.[227] .104.0 kW – iskoristivost: 55. zraka 15. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.30 kW – iskoristivost: 48.vl.10. 1 kom komplet Obraĉun po kompletu postavljenog sistema 2 30.vl.

Kanalni prigušivaĉi buke Kanalni prigušivaĉi buke za ventilacione komore za ugradnju na kanale: Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih prigušivaĉa buke.84 1.167. Krug automatske regulacije za ventilacionu komoru Krug automatske regulacije za ventilacionu komoru UR 75 W. 45212-400-4474/2008.78 5.2008. koji se sastoji od slijedećih elemenata: – Prethodno konfigurirani DDC regulator tip SC-9100-8GEN-1 sa LCD displejem .041.36 1. 1 kom komplet Obraĉun po kompletu postavljenog sistema Cirkulaciona pumpa Cirkulaciona pumpa elektronskog tipa kruga grijaĉa komore. god..[227] . 1 kom – Diferencijalni presostat tip P233A-4-AHC(od 0.ms_office Strana: 207. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 4.2 m³/h – H=0.7 bar – N=250 W kom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene pumpe.. 1 kom – VA-7452-1001 (pogon ventila24V. 1 kom – Kontrola oţiĉenja i spajanja svih osjetnika i elektromotora te puštanje u pogon sa podešavanjem parametara i obukom osoblja ..10. 1 kom – Troputni regulacioni ventil hladnjaka: NP16 NO 25 kvs=5.. uvod kabela s gornje strane .. 1 720.. 1 kom – Protusmrzavajući termostat sa podruĉjem od -10 do 12°C. 1 kom – VA-7152-1001 (pogon ventila24V.5 do 4 mbar) ....309.89 32..36 98348485.36 4..0-10V) . 4 1 1.xls. 1 kom – Sobni pasivni NTC temperaturni osjetnik osjetnik sa mogućnošću podešavnja temperature u podruĉju ±3°C (0-10V) RS-9193-0005 .5 tip: VG7802NT (tijelo ventila) . slijedećih karakteristika: – G=1.. 1 kom – Kanalski pasivni NTC K2 temperaturni osjetnik tip TS-91038220 (0/40C) . Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.72 720.619.558. elektriĉki i funkcionalno ispitan s pripadajućom dokumentacijom........ Ormarić je nadzidne izvedbe.. 1 kom – Instalacioni pribor za elektromotorni pogon ţaluzina tipM-9000ZK .. kom ø 315 ø 450 kom 2 16.558.0-10V) 1 kom – Elektromotorni pogon ţaluzina On-Off (8Nm. kapilarom duţine 3 m¹ i automatskim resetom (fiksna razlika od 3°C) tip 270XT-95078 .IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.72 6. 1 kom – Elementi u polju (aplikacija G22-011): Kanalski temperaturni osjetnik (0-10V) TS-9101-8222 (-20/40C) .. 1 kom – Elektrokomandni ormar automatske regulacije i elemenata elektromotornog pogona komplet s ugraĊenom i oţiĉenom opremom... 1 kom – Troputni regulacioni ventil grijaĉa: NP16 NO 15 kvs=1.. 220V/50Hz) tip M9108-ADA-1 ..6 tip: VG5802EC (tijelo ventila) . Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.

02 8.82 816.49 3.59 172.97 132. kom 7 590. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.335. kom kom 13 13 816. kom kom 1 11 245.32 107. za ugradnju u spušteni strop – otsisni vrtloţnik sa kutijom.31 144.24 445.62 7.2008.72 445.04 221. PŢ 400×200 mm m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ kom 36 7 7 46 54 78 86 140 329. klase B1 u oblozi od aluminijskog lima.618. slijedećih dimenzija Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih regulacionih zaklopki.618.10.519.228.[227] . ø 450 mm ø 250 mm Aluminijska fiksna ţaluzija Aluminijska fiksna ţaluzija.xls.22 11.04 2. kom 7 211.82 10. ø 450 ø 400 ø 350 ø 300 ø 250 ø 200 ø 150 Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih fazonskih komada.60 8. god.14 1.66 20. slijedećeg tipa i veliĉine Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene almunijske ţaluzije. tipa i veliĉine Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih tlaĉnih rešetki.877.24 1. skretnim limovima. za ugradnju u spušteni strop Aluminijske vertikalne tlaĉne rešetke Aluminijske vertikalne tlaĉne rešetke sa regulacionom ţaluzijom. 45212-400-4474/2008.810.72 445.24 720.956. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.994.479.62 10.72 12.ms_office Strana: 208. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 7. komplet sa fazonskim komadima.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. regulacionim ţaluzijama.779. – fazonski komadi (sa toplinskom izolacijom) Ventilacioni kanali Ventilacioni kanali za dovod i odvod zraka izraĊeni od ĉeliĉnog pocinĉanog lima.48 1. Okrugli ventilacioni SPIRO kanali Okrugli ventilacioni SPIRO kanali izraĊeni od ĉeliĉnog pocinĉanog lima sa toplinskom izolacijom debljine 19 mm. kom kom kom 1 1 3 720.13 115. u oblozi od aluminijskog lima Obraĉun po m² stvarno izvedene toplinske izolacije Regulacione leptir zaklopke Regulacione leptir zaklopke za ugradnju na SPIRO kanale. – tlaĉni vrtloţnik sa kutijom. tipa i veliĉine Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene aluminijske ţaluzije.00 9. m² 40 94.179.41 1.66 10.66 13. u kompletu sa kutijama sa regulacionim leptir zaklopkama i sa cca 0.96 9.93 217.431. prema DIN 24157.93 14.60 10.135.99 4.306. te svim materijalom potrebnim za ugradnju Obraĉun po kg stvarno ugraĊenih kanala. u kompletu sa fazonskim komadima Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih ventilacionih kanala.5 m¹ aluminijske fleksibilne cijevi sa toplinskom izolaciojom (na tlaĉnim vrtloţnicima) Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog vrtloţnika.14 11.13 7. Toplinska izolacija Toplinska izolacija tlaĉnih kanala sa slojem toplinske izolacije debljine klase B1.87 98348485. OAV 200×1200 mm Aluminijska pretlaĉna ţaluzija Aluminijska pretlaĉna ţaluzija.136.02 186.02 245. AFŢM 1197×497 mm AFŢM 597×297 mm AFŢV 297×597 mm Tlaĉni vrtloţnici Tlaĉni vrtloţnici za dovod i odvod zraka koliĉine Vz=100-300 m³/h. kg 500 21.

3.639.[227] . 800.2008. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 15. GRIJANJE I HLAĐENJE VENTILACIJA STROJARSKE INSTALACIJE UKUPNO: 503. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.125A 3 kom visokouĉinski osiguraĉ NVO 0 .34 ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U svim stavkama gdje se radi definiranja tehniĉkih svojstava i minimalnih tehniĉkih uvjeta predmeta nabave navodi tip i prozvoĊaĉ predmeta nabave (kao tip…. 2.).200A 3 kom visokouĉinski osiguraĉ NVO 0 .54 REKAPITULACIJA 1.5 kV..xls.10. sa slijedećom ugraĊenom opremom: Sklop GR: 1 kom prekidaĉ 5 AS 320/160 A 3 kom strujni transformator 200/5 A 3 kom ampermetar 0-200 A 1 kom voltmetar 0-500 V 1 kom voltmetarska preklopka 4G 10-60-U 3 kom odvodnik prenapona 0. INSTALACIJA JAKE STRUJE 6.357. 4. god.1.1.80 249.80A 3 kom visokouĉinski osiguraĉ NVO 1 . Razdjelnik se sastoji od sklopa GR i sklopa R1.997. slobodno stojeće izvedbe izraĊenog od dvostruko dekapiranog lima dimenzija 1600×2000×400 mm.54 752.1. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.80 249..80 2. 6. proizvoĊaĉ. moţe se nuditi i neki drugi. RAZDJELNICI 1.125A 1 kom podnoţje osiguraĉa za NVO 0. 25kA 1 kom podnoţje osiguraĉa za NVO 1.639. Razdjelnk GR-R1 Izrada. istih ili odgovarajućih svojstava.ms_office Strana: 209. Shema i uputstva Izrada sheme za postavu na zid /uramljeno/ u kompletu sa uputstvom za rad. 45212-400-4474/2008. Obraĉun po kompletu postavljene sheme VENTILACIJA UKUPNO: komplet 1 800. postava i spajanje glavnog razdjelnika GR-R1.80A 2 kom rastavna sklopka 3p s osiguraĉima do 80 A 98348485.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.200A 1 kom podnoţje osiguraĉa za NVO 0.

kom 7 3. 3p.476. podijeljen pertinaxom na dva dijela.13 21.691. postava i spajanje razdjelnika besprekidnognapajanja RUPS.866. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. trofazna. 3p. 1p 1 kom grebenasta sklopka nazivne snage 25 A.10. izraĊenog od dvostruko dekapiranog lima ukupnih dimenzija 400×600×200 mm. te sa slijedećom ugraĊenom opremom: 1 kom zaštitna FID sklopka 25/0.16 A 1 kom automatski osiguraĉ.sabirnice. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 3p. te sa slijedećom ugraĊenom opremom: 3 kom odvodnik prenapona K 0.91 3.5A 1 kom osiguraĉ automatski 6A 1 kom osiguraĉ automatski 10 A 9 kom osiguraĉ automatski 16 A 2 kom osiguraĉ automatski.20 A 1 kom automatski osiguraĉ. 3p. 3p.2008.xls. na dovodu iz GR-R1-a. postava i spajanje razdjelnika naplatne kućice RK. 50 A Sklop R1: 1 kom grebenasta sklopka 4G 100-10-U 9 kom grebenasta sklopka 4G 16-10-U 1 kom grebenasta sklopka 4G 10-52-U 1 kom sklopnik CN 25. C32 A . Kabel PP00-Y 5×35 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×35 mm² od GR do R1 duţine 3 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela kom 1 506. 20A 7 kom osiguraĉ automatski.691. 32A 1 kom luxomat ASR 04 . NAPOJNI KABELI I PRIBOR 1. stezaljke i ostali sitni i spojni materijal Obraĉun po kom RAZDJELNICI UKUPNO: kom 1 26.69 3.tropoloţajna 11 kom osiguraĉ automatski 10 A 9 kom osiguraĉ automatski 16 A 3 kom osiguraĉ automatski. stezaljke i ostali sitni i spojni materijal Obraĉun po kom Razdjelnik naplatne kućice RK Izrada. dvopoloţajna 1-0 .1.917. 5 kA.5 kV. god.sabirnice.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.2.91 506. izraĊenog od dvostruko dekapiranog lima ukupnih dimenzija 600×600×250 mm. stezaljke i ostali sitni i spojni materijal Obraĉun po kom Razdjelnik besprekidnog napajanja R-UPS Izrada.84 2.sabirnice.[227] 98348485.91 Strana: 210. kom 1 3. 3p. 10A 2 kom osiguraĉ automatski. 45212-400-4474/2008.ms_office . 3p.69 52. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1 kom rastavna sklopka 3p s osiguraĉima do 125 A 1 kom rastavna sklopka 3p s osiguraĉima do 200 A 1 kom grebenasta sklopka 4G200-75-u 1 kom automatski osiguraĉ 6 A 2 kom automatski osiguraĉ 10 A 4 kom automatski osiguraĉ 16 A 1 kom automatski osiguraĉ.5/15 kA 1 kom grebenasta sklopka 4G-40-U-75 .866. 50 Hz 1 kom osiguraĉ automatski 6A 13 kom osiguraĉ automatski 10A 17 kom osiguraĉ automatski 16A 8 kom osiguraĉ automatski.44 6.131. tropolni. 16 A 3 kom katodni odvodnik prenapona 0. 3p. 380V.84 26.

Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.[227] 98348485.2008. komplet s iskopom rova.58 34.408. izradom pješĉane posteljice visine 0.5 mm². duţine 10 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×6 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×6mm² od R1 do UPS-a i razdjelnika R-UPS.5 mm².58 5. 1. prosjeĉne duţine izvoda 7 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za rasvjetno mjesto Isto kao u st.1. RASVJETA. kotla za grijanje.5mm² od R1 do upravljaĉkog ormara agregata.585. UTIĈNICE I POGON U OBJEKTU NAPLATE (Stavke 1-15 podrazumijevaju kabel i odgovarajuće PVC cijevi) Izvod za rasvjetno mjesto Izrada izvoda za rasvjetno mjesto vodom PP-Y 3×1.70 5. kom 1 484.xls.5 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP-Y 5×1. kom 7 28. duţine 12 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×1.322.32 7.696. poloţenom u zid pod ţbuku u instalacijsku cijev promjera 13. kom 1 320.33 656.97 6. kg 120 21.161.40 3.32 320. kom 3 1.32 5.5 mm. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2.81 Strana: 211.105.5 mm. m¹ 80 108.10 4. utiĉnice) Obraĉun po kom poloţenog kabela NAPOMENA: Kabeli se polaţu u kanale u objektu kontrole naplate. kom 2 328.085. prosjeĉne duţine 2 m¹ za obiĉne prekidaĉe Obraĉun po kom poloţenog kabela kom 50 101.70 5. kom 1 5. Duljina kabela l=40 m¹. Kabel PP00-Y 5×35 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×35 mm² od GR do upravljaĉkog ormara agregata +RAG duţine 25 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×10 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×10 mm² od R1 do razdjelnika u naplatnim kućicama RK.10. god.204.91 8. polaganjem zaštitnih štitnika i upozoravajuće trake Obraĉun po kom poloţenog kabela NAPOJNI KABELI I PRIBOR UKUPNO: kom 2 4. komplet s kutnim elementima. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.16 2. te po zidu na obujmicama na ostalim mjestima Kabelske police Nabava i postavljanje na konzole kabelskih polica tip PK 200. 45212-400-4474/2008.3. kom 2 1.62 2.83 201.00 2.40 10.20 8. 1. samo vod PP 2×1.594.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.48 484. u instalacijskoj cijevi promjera 13. poklopcima i spojnim priborom Obraĉun po m¹ poloţenih polica Nosaĉ od profilnog ţeljeza Izrada i ugradnja nosaĉa od profilnog ţeljeza L20 za nošenje polica u kabelskom kanalu Obraĉun po kg poloţenog ţeljeza Kabel PP00 A 4×150mm² (prikljuĉni kabel) Nabava i polaganje kabela PP00 A 4×150mm² od TS do GR-a. duţine 25 metara (signalni kabel) Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00 3×4 mm² PP00 3×4 mm² od GR do razdjelnika RA duţine 25 m¹ za vlastitu potrošnju u diesel agregatskoj kućici (rasvjeta.3 m¹.712.66 6. u PVC cijevi instalacijskog kanala.80 9.48 8. duţine 40 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×25 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×25 mm² od GR do el.701.585.ms_office . za napajanje GR-a.

75 kW. u instalacijskoj cijevi promjera 16 mm.91 12.66 98348485. duţine 14 m¹ Obraĉun po kom Izvod za ventilator Izrada izvoda za ventilator vanjske ventilacijske komore (na krovu objekta) PP-Y 3×2.199. kom 1 750. instalacija.91 108.23 437.44 5.[227] .) Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za ventilokonvektore Izrada izvoda i Spajanje ventilo konvektora kabelom PP-Y 3×1.5 mm² snage 0.22 4.xls.78 8. u instalacijske cijevi promjera 13.20 1.ms_office Strana: 212. kom 1 1.69 1.5 mm².973.68 9.19 376. poloţenom u zid pod ţbuku u instalacijsku cijev promjera 23 mm. kom 1 108.78 8. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. duţine 20 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za ventilator Izrada izvoda za ventilator unutrašnje ventilacijske komore (pod stropom objekta) PP-Y 3×2.201. god. duţine 12 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za unutrašnju jedinicu Izrada izvoda za unutrašnju jedinicu split sistema vodom PP-Y 3×2.23 6.5mm. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3. u instalacijskoj cijevi promjera 13. kom 14 85.94 140.38 7. u instalacijske cijevi promjera 32. u instalacijskoj cijevi promjera 40 mm.8 mm. duţine 2 m¹ za izmjeniĉne i sreijske prekidaĉe Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za utiĉnice Izrada izvoda za utiĉnice vodom PP-Y 3×2.5 mm². kom 14 140. kom 1 232.78 177.5 mm² (vidi projekt stroj. kom 2 188.94 10. duţine 12 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za klima jedinicu Izrada izvoda povezivanje klima jedinica vodom PP00 10×1. kom 1 680. u instalacijskoj cijevi promjera 16 mm.20 13. poloţenog u zid pod ţbuku u instalacijsku cijev promjera 16 mm. kom 48 177.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 5×2. 1.16 14.5 mm². samo vod PP 3×1.35 750. prosj.5 mm².35 11.2008.10.23 232. Izvod za rasvjetno mjesto Isto kao u st.68 680. duţine 8 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Spajanje termostata Spajanje termostata kabelom PP 2×1.201.533.5 mm. kom 1 140.94 1. kom 1 177.75 mm².5 mm². Obraĉun po kom poloţenog kabela kom 14 31. Obraĉun po kom poloţenog kabela Spajanje termostata Spajanje termostata ventilo konvektora kabelom PO 0. duţine izvoda 12 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za tipkalo Izrada izvoda za tipkalo za daljinsko iskljuĉenje vodom PP-Y 3×1.5 mm² duţine voda 10 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za rashladni agregat Izrada izvoda i spajanje rashladnog agregata snage 12700 W kabelom PP00-Y 5×6 mm². prosjeĉne duţine 12 m¹ za prikljuĉnice (šuko+UPS) Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za trofazne utiĉnice Izrada izvoda za trofazne utiĉnice vodom PP-Y.5 mm².5 mm². Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 45212-400-4474/2008.

kom 10 31.681. Obraĉun po kom UreĊaj besprekidnog napajanja Spajanje ureĊaja za besprekidno napajanje snage 10 kVA.88 76. 380/220V. 16 A.01 22. god. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 15.[227] 98348485. postava i spajanje svjetiljke INEA VS 2×36 PEM E. kabelom PP00-Y 5×6 mm².295. kom 18 238. postava i spajanje prekidaĉa mikro karo. kom 1 255. p/ţb.21 25. 220V.46 20. s cijevima i starterima 20W Obraĉun po kom Svjetiljka INEA VS 2×18 EB INEA VS 2×18 EB. kom 4 32.46 255. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. kom 1 76. postava i spajanje svjetiljke INEA NSP 418 EB. p/ţb Obraĉun po kom kom 2 580.14 136.14 18. kom 7 28. postava i spajanje prekidaĉa mikro karo.xls. 10A.682.14 136. Izvod za el. 10A. duljine 10 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Svjetiljka INEA NSP 418 EB Nabava.64 4.12 27.14 136.46 10.5 mm² duţine voda 5 m¹ (specificirano u strojarskom projektu) Obraĉun po kom poloţenog kabela Prikljuĉna letva Spajanje prikljuĉne letve u terminalskom ormaru kabelom PP-Y 3×2. 10A. p/ţb.161. kom 1 136.03 128.42 1.15 28. p/ţb. postava i spajanje utiĉnice šuko. kriţni Obraĉun po kom Utiĉnica šuko jednofazna Nabava. kom 32 31. 45212-400-4474/2008.88 Strana: 213. izmjeniĉni Obraĉun po kom Kriţni prekidaĉ Nabava.68 24. postava i spajanje prekidaĉa mikro karo.23 312. serijski Obraĉun po kom Izmjeniĉni prekidaĉ Nabava.ms_office .027.58 21.23 156. kom 4 420.14 19.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. kom 1 136. s cijevima i starterima 20W Obraĉun po kom Svjetiljka INEA VS 2×36 PEM E Nabava.16 16. postava i spajanje prekidaĉa mikro karo.52 23.43 3. kom 5 31.5 mm² duţine voda 5 m¹ (specificirano u strojarskom projektu) Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za ormarić automatike ventilacije Izrada izvoda za ormarić automatike ventilacije vodom PP-Y 3×2.36 29.2008. 10A. kom 23 464. isklopni Obraĉun po kom Serijski prekidaĉ Nabava. kom 1 136. postava i spajanje utiĉnice šuko. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. p/ţb Obraĉun po kom Utiĉnica šuko trofazna Nabava.58 1. Kotao Izrada izvoda za elektriĉni toplovodni kotao snage 40 kW vodom PP00-Y 5×25 mm² duţine voda 5 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za ormarić automatike Izrada izvoda za ormarić automatike grijanja vodom PP-Y 3×2. p/ţb.03 196.23 999.30 26. 16 A.14 17. s cijevima i starterima 20W Obraĉun po kom Panik svjetiljka Panik svjetiljka ZEMPER PR 10004 Obraĉun po kom Obiĉni prekidaĉ Nabava.5 mm². kom 7 432.10.

92 2.02 300. duljine 6 m¹ od kutije za izjednaĉenje potencijala na temeljni uzemljivaĉ (preko mjernog spoja). 3 636. Svjetiljka FAEL LUCE ZE1824008 Nabava.40 32. Uzeti u obzir rad na visini od oko 7 m¹ Obraĉun po komadu Reflektor LVT03. postava i spajanje reflektora LVT03.95×95 mm Nabava i postava montaţne kutije . god. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Utiĉnica šuko za UPS Nabava.70 34.50 4.5mm² Nabava i polaganje po kabelskim policama kabela PP00-Y 5×2. kom 2 684. 15 28. 150HQI-TS.025. s montaţnim priborom. U stavku je ukljuĉena dobava i postava ţarulje i pribor za montaţu.45 33. kom Obraĉun po kom RASVJETA.xls.31 42.1.64 1. kom 8 504. 1981 "Elektrokontakt" kom 1 – vodiĉ P/MJ 6 mm² m¹ 10 – vodiĉ P/MJ 4 mm² m¹ 30 – instalacijska cijev ø 16 mm m¹ 40 – spoj na metalnu masu kom 5 – izrada dozemnog spoja trakom FeZn. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 30.30 36. postava i spajanje utiĉnice šuko.[227] .61 288. 40×4.92 49.46 6.20 400. UTIĈNICE I POGON U OBJEKTU NAPLATE UKUPNO: 13 56. komplet sa stezaljkama 4 i 6 mm².36 3. 2 200.2008.ms_office Strana: 214.4.909. 16 A.036. crvena za UPS kom Obraĉun po kom Tipkalo za iskljuĉenje u nuţdi Nabava. s metal-halogenom ţaruljom HQI250 W/E. 30 9.78 31.044.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.30 35.95×95 mm kom Obraĉun po kom Izrada sustava za izjednaĉenje potencijala Izrada sustava za izjednaĉenje potencijala s tipskom kutijom za izjednaĉenje potencijala. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. komplet s predspojnim spravama.83 432. za rasvjetu domovinske zastave na jarbolu pored objekta kontrole naplate Obraĉun po komadu Kabel PP00-Y 5×2.06 728. postava i spajanje. 70 7. 45212-400-4474/2008. 150HQI-TS Nabava.68 1. p/ţb.10. 15 20.313. komplet sa spajanjem i ispitivanjem Obraĉun po komadu kom 32 1. 220V.21 504. art. prosjeĉne duţine izvoda 32 m¹ za rasvjetu nadstrešnice.369.00 98348485. RASVJETA I POGON NADSTREŠNICE 1. Obraĉun po komadu izvedenog rada. ugradnja i spajanje tipkala za iskljuĉenje u nuţdi JPr 10 (na GR i R-A u diesel agregatskoj stanici) kom Obraĉun po kom Razvodna kutija RKP-IV Nabava i postava razvodne kutije RKP-IV kom Obraĉun po kom Montaţna kutija ø 60 Nabava i postava montaţne kutije ø 60 kom Obraĉun po kom Razvodna kutija ø 80 Nabava i postava razvodne kutije ø 80 kom Obraĉun po kom Montaţna kutija .5mm².

komplet sa spajanjem i ispitivanjem Obraĉun po komadu Izvod za rasvjetu domovinske zastave Nabava i polaganje PP00-Y 3×2. kom 7 1. prosjeĉne duţine izvoda 5 m¹ za rasvjetu nadstrešnice. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.5mm² Nabava i polaganje po kabelskim policama kabela PP00-Y 3×2.5 mm²) 25 m¹ kabel PP00-Y 3×2.57 6. Ruĉica za vaĊenje NN osiguraĉa Nabava ruĉice za vaĊenje NN visokouĉinskih osiguraĉa (patrona) Obraĉun po kom kom 1 88. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 4.04 901.5mm². kom 25 36.00 64. nosaĉima i ostalim sitnim spojnim materijalom Obraĉun po metru Razvodne nadţbukne kutije RKP Nabava i postavljanje razvodnih nadţbuknih kutija RKP Obraĉun po komadu RASVJETA I POGON NADSTREŠNICE UKUPNO: kom 32 56.00 6.5 mm² 8 m¹ IKL kanal s montaţnim priborom – Izrada izvoda i Spajanje motora ventilatora ventilokonvektora kabelom PP-Y 3×1.09 98348485.2008.793. Istalacije rasvjete i pogona Nabava.813.165.30 6.5mm².6.92 5.ms_office Strana: 215.429.5 mm². 16A 2 kom Razvodna kutija RKP-IV 60 m¹ kabel PP00-Y 3×1.10. kom 1 300.5. Obraĉun po naplatnoj kućici UreĊaj besprekidnog napajanja Nabava. prosjeĉne duţine izvoda 25 m¹ (za rasvjetu domovinske zastave) Obraĉun po komadu Kabelske police Nabava i postavljanje na nadstrešnicu kabelskih polica PK 100 komplet s poklopcima. ZAŠTITNA SREDSTVA I ATESTI 1.12 kW (termostat ugraĊen na ventilokonvektor) – Izrada izvoda i Spajanje rampi kabelom PP-Y 5×2.17 38. halogena ţarulja za dodatnu rasvjetu radne plohe 1 kom sklopka SKP 10-5/1 kao "TEP" 6 kom utiĉnica PROP-II-SZU.40 2.204.06 1. kao tip APC BACK-UPS RS 1000VA 230V.5 mm² 4 m¹ Kabel PP00-Y (2×1. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 20W.309.240.1. Kabel PP00-Y 3×2. 220 V. snage 0. ukljuĉivo sav ostali sitni materijal i pribor potreban za kompletno dovršenje instalacija u naplatnoj kućici. postava i spajanje ureĊaja besprekidnog napajanja snage 1kVA u naplatnim kućicama. postava i spajanje slijedećih instalacija rasvjete i pogona u naplatnoj kućici: 2 kom svjetiljka tip FDAR 252 S-420K kao "TEP" 1 kom Panik svjetiljka 2 kom stolna svjetiljka prilagoĊena za postavu na metalni okvir staklene stijene ili na stol.5 mm² 42 m¹ kabel PP00-Y 5×2.31 9.[227] . m¹ 150 92.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.1. 45212-400-4474/2008. ili odgovarajući Obraĉun po kom INSTALACIJA U NAPLATNOJ KUĆICI UKUPNO: kom 7 4.50 7.594.5 mm².xls.09 88. god.09 13. kutnim elementima.20 29. INSTALACIJA U NAPLATNOJ KUĆICI 1.30 300.

40 400. Rijeka Obraĉun po kom Razdjelnik R-A Izrada. Diesel agregat Nabava i transport do gradilišta cestarinskog prolaza te postava standardnog kompaktnog elektroenergetskog postrojenja s mikroprocesorskim upravljanjem (diesel agregatske stanice) namijenjene za automatsko rezervno napajanje.00 2. kom 1 800.80 800.45 3. kom 1 2.00 108. sabirnice.1.94 6. diesel agregata dimenzija 200×200mm.[227] .80 8. sav sitni spojni i pomoćni montaţni materijal) Obraĉun po kom kom 1 108.80 7. kom 1 800.40 10.80 800.122.7. kom 1 800.5 kV. CO2 .ms_office Strana: 216. kom 1 800. komplet Obraĉun po kom Ispitivanje protupaniĉne rasvjete Funkcionalno ispitivanje protupaniĉne rasvjete.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.20 4.xls. kom 1 400.20 1. kom 1 200. snage 80 kVA.69 3. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. kom 1 1.5 A 2 kom automatski osiguraĉ 10 A 3 kom automatski osiguraĉ 16 A (u stavku su ukljuĉene Pg brtvenice.443.20 200.40 400. redne stezaljke.10.40 9. postavom i projektnom dokumentacijom. Razdjelnik je sa sljedećom ugraĊenom opremom: 3 kom odvodnik prenapona 0.80 8. komplet sa svom opremom.936. kao "KONĈAR". 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2. 25kA 1 kom zaštitna FID sklopka25/0.20 6. AGREGATSKA STANICA 1. god. postava i spajanje razdjelnika vlastite potrošnje R-A.108. dovoĊenje u punu funkcionalnost.80 800.5kg Obraĉun po kom Ploĉica s natpisom "NE UKAPĈAJ" Nabava i postavljanje ploĉica s natpisom "NE UKAPĈAJ" Obraĉun po kom Atest o srednjoj rasvjetljenosti Mjerenje i izdavanje atesta o izmjerenoj srednjoj rasvjetljenosti prostorije Obraĉun po kom Mjerenje otpora izolacije Mjerenje otpora izolacije pojedinih strujnih krugova i pojnih vodova uz izdavanje atesta Obraĉun po kom Atest o efikasnosti zaštite od indirektnog dodira Izdavanje atesta o efikasnosti zaštite od indirektnog dodira Obraĉun po kom Atest o izmjerenom prijelaznom otporu zaštitnog pogonskog uzemljenja Izdavanje atesta o izmjerenom prijelaznom otporu zaštitnog pogonskog uzemljenja Obraĉun po kom Ispitivanje iskljuĉivanja elektriĉne energije u nuţdi Funkcionalno ispitivanje iskljuĉivanja elektriĉne energije u nuţdi.201.80 800. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.2008.108.201.80 5. komplet Obraĉun po kom Ispitivanje ispravnosti veza Ispitivanje ispravnosti veza. puštanje u probni rad. Aparat za gašenje poţara Nabava i postavljanje aparata za gašenje poţara.12 2.12 98348485. komplet Obraĉun po kom ZAŠTITNA SREDSTVA I ATESTI UKUPNO: kom 5 688. kom 1 400. 45212-400-4474/2008.122.

UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE .97 49. isporuka i montaţa sobnog termostata za montaţu na zid. 6.8.1.626.1. Razdjelnik R-V Izrada.2.5 mm². 3 fazni izlaz 380V kom Obraĉun po kom Ispitivanje autonomije UPS-a Ispitivanje autonomije UPS-a (uz iskljuĉeno napajanje i prikljuĉenu potrošnju) kom Obraĉun po kom UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE UKUPNO: 1 46. UTIČNICE I POGON U OBJEKTU NAPLATE RASVJETA I POGON NADSTREŠNICE INSTALACIJA U NAPLATNOJ KUĆICI ZAŠTITNA SREDSTVA I ATESTI AGREGATSKA STANICA UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE .14 1.48 46.3 kW.137.6.5 m¹ od poda snage 0.8. rednim stezaljkama 2. isporuka i montaţa aksijalnog ventilatora za montaţu u zidni otvor nasuprot ulaznih vrata.2.ms_office Strana: 217.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.2008.57 8. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3. UreĊaj za besprekidno napajanje Dobava i ugradnja.52 46. 6. za automatsko ukljuĉivanje ventilatora kom Obraĉun po kom AGREGATSKA STANICA UKUPNO: 1 1.1.6-1. 6.602.0 A komplet Obraĉun po kom Aksijalni ventilator Dobava. komplet sa svim sabirnicama.7. baterije.454. – grebenasta sklopka 10A tropolna.1. 6. god.66 114. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 6.94 114. skupa sa spajanjem pojnih kabela u prikljuĉnoj kutiji i spojnim priborom kom Obraĉun po kom Sobni termostat Dobava.1.41 46.xls.240. 6.66 656. tropoloţajna – automatski osiguraĉ 6A tropolni.3. 45212-400-4474/2008. – bimetalni relej 0. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 1 656.UPS 1.1. 1 480.1.934.10.4.137. tip RV-5/2) – sklopnik 10A tropolni.1.1.594.00 38.454.934.1.044.[227] . 6. postava i spajanje razdjelnika R-V vlastite potrošnje za upravljanje ventilatorom. 6.46 64.60 2.602.550. dijagnostiĉkog softwarea slijedećih karakteristika: – Snaga: 10kVA – Autonomija rada: 10-15 minuta – 3 fazni ulaz. spojnim priborom i kabelskim uvodnicama (npr.476.1.89 REKAPITULACIJA 6.936.60 5. RAZDJELNICI NAPOJNI KABELI I PRIBOR RASVJETA.696.48 480.14 4. na visini 2.5.41 2.44 34. standardno sastavljenog od ispravljaĉa.89 409. 1 2. Konĉar. 6.52 6.79 98348485. servisne by-pass sklopke.626.UPS INSTALACIJA JAKE STRUJE UKUPNO: INSTALACIJA SLABE STRUJE 52. elektroniĉke by-pass sklopke.

10.00 5. po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje Obraĉun po metru kabela Komunikacijska prikljuĉnica Nabava.patch panel s 24 inserta RJ 45. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.jedinica za ventiliranje ormara i termostat – 4 kom . kategorije 5+.44 440. m¹ 20 20. visine 1U – 30 kom patch prespojni kabel 1 m¹. 45212-400-4474/2008. ø 16mm ili plastiĉni kanal 25×20mm Nabava i polaganje gibljive PVC cijevi. te set za uzemljenje ormara Komplet: Obraĉun po kom PEHD cijev. montaţa i spajanje komunikacijske prikljuĉnice za montaţu u zid. god.681.03 7.ms_office Strana: 218. veliĉine 2000×800×900 mm.035.728.vodilica kabela.napojna letva. kom 1 440.01 21. m¹ 3500 6.00 4. s prenaponskom zaštitom i prekidaĉem. ø 16mm ili plastiĉnog kanala 25×20mm Obraĉun po metru cijevi Kabel UTP 4×2×0. m¹ 400 16. sa staklenim vratima i bravom s kljuĉem. Glavni komunikacijski ormar Nabava.5mm.420.44 98348485.02 400. 2×RJ45 Western – 15 kom prespojni telefonski kabel 1 m¹ – kabeli su tipa UTP 4×2×0. kao tip RITTAL ili odgovarajući. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1.420. visine 1U – 1 kom .40 3. parapetni kanal i u opremu interijera. montaţa i spajanje glavnog komunikacijskog ormara Obuhvaćena je sva pasivna oprema (komunikacijski ormar i univerzalno strukturno kabliranje).vertikalne vodilice sprijeda i straga za demontaţu opreme – 1 kom . kom 43 132. Aktivna oprema bit će naknadno izvedena (primjenjuje se IP telefonija.[227] . 2×RJ45 Western – 30 kom patch prespojni kabel 2 m¹. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.59 6.xls.21 310.41 2.41 12. kom 43 7. a sastoji se od okvira s nosaĉem i insertom 2×RJ 45 (Terminalske utiĉnice: 11 u objektu kontrole i 32 u naplatnim kućicama) Obraĉun po kom Instalacijska kutija ø 60 Nabava.5mm. ne koristi se telefonska centrala). – 5 kom . kategorije 5+ Nabava i polaganje kabela UTP 4×2×0.5 mm kategorije 5+ – ukljuĉivo sav ostali sitni sitni spojni i montaţni pribor.2008. 7x prikljuĉnica 220V.82 6. montaţa i spajanje instalacijske kutije ø 60 za komunikacijske prikljuĉnice Obraĉun po kom Oznake i pribor Nabava potrebnih oznaka i pribora i oznaĉavanje svih elemenata komunikacijskog sustava.13 5. ø 50mm Nabava i polaganje PEHD cijevi ø 50mm zajedno sa sitnim spojnim materijalom i priborom Obraĉun po metru cijevi Gibljiva PVC cijev. prema blok shemi Obraĉun po kom kom 1 12. izraĊenog kao samostojeći limeni ormarić s postoljem. opremeljenog s: – 5 kom .

890. metalne konstrukcije naplatne kućice. Traka FeZn 25×4 mm Dobava i polaganje trake FeZn 25×4 mm. od krova do temelja objekta kontrole naplate sa spajanjem na metalni pokrov i na traku u temelju. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Ukljuĉivo zaštita spoja bitumenom Obraĉun po kom Spoj trake FeZn 30×4 mm. metalnih nosaĉa vanjske jedinice klima i kompresorskih agregata na krovu objekta kontrole.818.80 49. SLABA STRUJA UKUPNO: INSTALACIJA GROMOBRANA ZAJEDNIĈKI UVJETI: . vodova 4. na ravni krov objekta kontrole naplate Obraĉun po kom Potpore na kosi krov Dobava i Montaţa potpora na kosi krov glavne nadstrešnice za nošenje trake FeZn 25×4 mm. na betonske kocke na ravni krov objekta kontrole naplate Obraĉun po metru Traka FeZn 25×4 mm Dobava i Polaganje trake FeZn 25×4 mm. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 8. Mjerenje otpora uzemljenja 6. polaganja trake i potpora. POTPORE – u jediniĉnu cijenu stavke ukljuĉeni su svi troškovi nabave. god. na potpore za kosi krov nadstrešnice Obraĉun po metru Betonske kocke Dobava i Montaţa potpora za betonske kocke za nošenje trake FeZn 25×4 mm.818. prosjeĉne duţine izvoda 1 m¹. Izdavanje atestakomplet Obraĉun po kom kom 1 2.802.324.10 600. Mjerenje otpora izolacije instalacije vodova 5.SPOJEVI TRAKE FeZn.82 1. ţljebovi.23 2. nosaĉa ţlijebova i cijevnih nosaĉa nadstrešnice. transporta i montaţe. što ukljuĉuje: 1.00 5.2.802.498. kom 200 28.40 4. Obraĉun po kom Spojevi za premoštenje metalnih masa Izrada spojeva za premoštenje metalnih masa na nadstrešnici tj. Mjerenje napona šuma na instalacionim vodovima 7. u betonsku konstrukciju.606. sa spajanjem na oba kraja odgovarajućom obujmicom ili vijcima.10. sa metalnim masama na objektu Izrada (vrata.00 7.ms_office . kom 64 44. ukljuĉivo s ormarićem za mjerni spoj i spajanjem Obraĉun po kom 2. kom 6 100.67 1. nosećih stupova nadstrešnice i metalnih odbojnika. prozori.3.03 5. ukljuĉivo sav spojni. kom 80 31. 45212-400-4474/2008. Isptivanje na dodir izmeĊu vodiĉa instalacionih vodova 2.00 3. kom 40 47.60 2.[227] 98348485. Isptivanje na prekid vodiĉa instl. ventilacijskih cijevi. m¹ 200 21. postolja rampi i semafora Obraĉun po kom Gromobranski odvodi Izrada gromobranskih odvoda polaganjem gromobranske trake Fe/Zn 25×4 mm. Ispitivanje i mjerenje instalacije slabe struje Ispitivanje i mjerenje instalacije slabe struje te izrada potrebnih atesta.25 1.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.80 6.985.62 4. 6. trakom Fe/Zn 25×3 m¹.60 Strana: 219. m¹ 80 24. duţine izvoda 5 m¹. montaţni pribor i spajanje. U-profila dvostrukog aluminijskog pokrova.56 6.04 2. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.2008. Mjerenje otpora petlje instalacionih vodova 3.xls.

Obraĉun po kom Mjerni spoj Dobava i izrada mjernog spoja na ĉeliĉnim stupovima/nosaĉima nadstrešnice pomoću kriţnih spojnica. god.[227] 98348485. kom 12 440. nosećih stupova nadstrešnice i metalnih odbojnika Obraĉun po kom Uzemljenje treptaĉa Izrada spojeva na vijak za uzemljenje treptaĉa vodom P/MJ 1×16 mm². m¹ 90 16.80 800.10. kom 20 36.201. nosećih stupova nadstrešnice i metalnih odbojnika Obraĉun po kom Traka Fe/Zn 30×4mm za izradu spoja za uzemljenje metalne konstrukcije nadstrešnice parkirališta Dobava i polaganje traka Fe/Zn 30×4mm za izradu spoja za uzemljenje metalne konstrukcije nadstrešnice parkirališta. komplet Obraĉun po kom Projekt prenaponske zaštite Izrada projekta prenaponske zaštite. 6. 6.82 2.ms_office .62 1. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10 1.28 16.4. kom 12 100.162. izrada meĊusobnog spoja traka u temelju kriţnom spojnicom te spajanje varenjem svakih 2 m¹ s betonskim ţeljezom u temeljima.xls. kom GROMOBRANSKA INSTALACIJA UKUPNO: 1 4.004.513.82 1.004. poloţenim kroz cijev od instalacijskog kanala do treptaĉa prosjeĉne duţine 30 m¹.50 9. antikorozivna zaštita svih spojeva Obraĉun po kom Instalacijski kanal ispod naplatnih kuĉica Nabava i polaganje na zid instalacijskog kanala ispod naplatnih kuĉica trake za spoj metalnih masa u objektu. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.84 736.19 OSTALO Strana: 220.00 15.40 14. duţine 2 m¹ Obraĉun po kom Traka Fe/Zn 30×4mm za izradu spoja za uzemljenje metalne konstrukcije naplatne kućice Dobava i polaganje traka Fe/Zn 30×4mm za izradu spoja za uzemljenje metalne konstrukcije naplatne kućice.03 981.44 5. Prosjeĉna duţina je 3 m¹.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.80 11. m¹ 70 21.80 18. traka Fe/Zn 30×4 mm Obraĉun po kom Spoj s trake u temelju na zaštitnu sabirnicu u GRu Izrada spoja s trake u temelju na zaštitnu sabirnicu u GRu.172. kom 35 28.05 17.513.285.62 2. 45212-400-4474/2008.00 4.2008. Zemni uvodi Dobava i izrada zemnih uvoda ubetoniranjem trake Fe/Zn 30×4mm od odvodne cijevi kišnice do temeljnog uzemljivaĉa.05 520.80 13. komplet (4 primjerka) Obraĉun po kom kom 10 52. u ostalim razdjelnicima. antikorozivna zaštita svih spojeva Obraĉun po kom Kriţne spojnice Kriţne spojnice za rastavni mjerni spoj i spajanje trake Obraĉun po kom Ispitivanje gromobranske instalacije Ispitivanje gromobranske instalacije i izvedba potrebnih mjerenja. m¹ 100 21. Obraĉun po kom Polaganje u temelje trake Fe/Zn 40×4 mm Nabava i polaganje u temelje trake Fe/Zn 40×4 mm.00 41.3. m¹ 110 24. traka Fe/Zn 25×4 mm.730. kom 1 800. izdavanje atesta i izrada revizine knjige. te za ureĊaje u agregatskoj i hidroforskoj stanici. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 8.20 10.20 12.

20 6.20 500.2.741. 6. veliĉine 49. veliĉine kućišta 70×70 cm. PVC foliji i umetnuto u vrata svih razdjelnika. MeĊusobni razmak LED 20 mm. 6. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. svjetlosni PZ G10 (zelena strelica) izvesti u minimalno tri reda zelenih LED-a. – mogućnost brze zamjene svake pregorene LED i svih ostalih dijelova koji su podloţni kvarovima 98348485.67 41. dimenzija kućišta 240×130 cm.3. INSTALACIJA JAKE STRUJE INSTALACIJA SLABE STRUJE INSTALACIJA GROMOBRANA OSTALO SVEUKUPNO: 409. – autonomni programabilni mikroprocesorski upravljaĉko kontrolni ureĊaj u svakom znaku. Isporuka jednopolne sheme Isporuka jednopolne sheme – izvedeno stanje u.4. 6.[227] .PZ G09 i G10. Raster 88×24 LED. veliĉine 60×60 cm) i PZ G10 (zelena strelica. PROMJENJIVA SIGNALIZACIJA OPREMA PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE Promjenjivi LED znak 240×70 cm Dobava. 1.19 200.550.20 REKAPITULACIJA 6.4.ms_office Strana: 221. Tehniĉki uvjeti za znak: – Maksimalni intenzitet svjetljenja znaka mora biti minimalno 7440 cd/m² za ţutu boju. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1. jednobojna (ţute LED).2008. potpuna grafika. isporuka i montaţa promjenljivog prometnog znaka koji se sastoji od: – programabilnog display-a – signala prometnog traka Potpuno programabilni display u tehnologiji LED.172.818.20 200.10. 45212-400-4474/2008.79 49. – kontrola ispravnosti svake LED neovisno o aktivaciji znaka ili pojedine toĉke (detekcija greške u "hladnom" stanju) – autonomno istosmjerno napajanje u svakom znaku – neovisni strujni izvori za svaku pojedinu LED sto osigurava neovisnost intenziteta isijavanja znjaka o kolebanjima napona napajanja i prikazanom simbolu – dojave greške kod pregaranja LED i to lokalno na upravljaĉki LCD panel i daljinski prema centralnom upravljaĉkom raĉunalu. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Izvedba display-a s LED visokog sjaja za vanjsku upotrebu.85 5. I. Mogućnost prikazivanja dva signalna pojma: pz G09 (crveni kriţ. god.5×60 cm) na istoj matrici crne boje. 3100 cd/m² za crvenu boju i 3720 cd/m² za zelenu boju. Svjetlosni PZ G09 (crveni kriţ) izvesti u minimalno tri reda crvenih LED-a.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. komplet Obraĉun po kom kom 1 200. OSTALO UKUPNO: 200.1. Signal vozne trake .xls.

ms_office Strana: 222. – kontrola ispravnosti svake LED neovisno o aktivaciji znaka ili pojedine toĉke (detekcija greške u "hladnom" stanju) – autonomno istosmjerno napajanje u svakom znaku – neovisni strujni izvori za svaku pojedinu LED sto osigurava neovisnost intenziteta isijavanja znjaka o kolebanjima napona napajanja i prikazanom simbolu – dojave greške kod pregaranja LED i to lokalno na upravljaĉu tastaturu i daljinski prema centralnom upravljaĉkom raĉunalu. – Elektriĉka sigurnost znaka osigurana u skaldu s odrednicama harmoniziranih normi HD 638 i HD 384 – Elektromagnetska kompatibilnost znaka sukladno EN50293:2000 Elektromagnetska kompatibilnost . Mogućnost prikazivanja dva signalna pojma: PZ G09 (crveni kriţ.2008. svjetlosni pz G10 (zelena strelica) izvesti u minimalno tri reda zelenih LED-a.Cestovni prometni signalni sistemi Montaţa znaka obuhvaća i prilagodbu nosaĉa znaka i konstrukcije na koju se znak montira. protokol TLS/FG4 – postojanje kontinuirano podesivih termostata i grijaĉa u svakom znaku – mogućnost upravljanja intezitetom od 1-100% s grafiĉkog suĉelja upravljaĉkog programa – Pouzdan rad unutar temperaturnih granica od .PZ G09 i G10.xls. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Promjenjivi LED znak 70×70 cm Dobava i isporuka promjenljivog prometnog znaka koji se sastoji od: – signala prometnog trakaSignal vozne trake . veliĉine kućišta 70×70 cm.04 2. 98348485.40°C do + 70°C. Svjetlosni PZ G09 (crveni kriţ) izvesti u minimalno tri reda crvenih LED-a. 45212-400-4474/2008.401.[227] .IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Svjetlosna jakost optiĉkog sustava mora se moći prilagoditi okolnoj svjetloći.10. veliĉine 49. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena – mogućnost povezivanja svakog znaka u sustav naplate putem serijske veze (RS-485). – autonomni programabilni mikroprocesorski upravljaĉko kontrolni ureĊaj u svakom znaku. god. – mogućnost brze zamjene svake pregorene LED i svih ostalih dijelova koji su podloţni kvarovima kom 14 41. Obraĉun po kom postavljenog znaka. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.619.5×60 cm) na istoj matrici crne boje. Tehniĉki uvjeti za znak: – Maksimalni intenzitet svjetljenja znaka mora biti minimalno 3100 cd/m² za crvenu boju i 3720 cd/m² za zelenu boju.36 579. veliĉine 60×60 cm) i PZ G10 (zelena strelica.

protokol TLS/FG4 – postojanje kontinuirano podesivih termostata i grijaĉa u svakom znaku – mogućnost upravljanja intezitetom od 1-100% s grafiĉkog suĉelja upravljaĉkog programa – Pouzdan rad unutar temperaturnih granica od . Prema centralnom raĉunalu prosljeĊuju se informacije o stanju prikaza i grešaka sa svih znakova na naplatnoj postaji. isporuka i instalacija kontrolno-upravljaĉkog programa za nadzor i upravljanje radom svih promjenljivih znakova na naplatnoj postaji.7".2008.515.030. kom 1 24.00 30. Obraĉun po kompletu.xls.00 6. Konverter RS 232/RS485 Dobava.80 24.38 4. Obraĉun po kom postavljenog znaka. kom 14 7.[227] . Obraĉun po kom postavljenog panela.824.938. kom 1 2. – Elektriĉka sigurnost znaka osigurana u skaldu s odrednicama harmoniziranih normi HD 638 i HD 384 – Elektromagnetska kompatibilnost znaka sukladno EN50293:2000 Elektromagnetska kompatibilnost . Touch-screen LCD panela u boji 5.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Svjetlosna jakost optiĉkog sustava mora se moći prilagoditi okolnoj svjetloći. Obraĉun po kom Osobno raĉunalo PC+17" TFT LCD Dobava. Aplikacija za upravljanje mora omogućiti nadzor nad programabilnim displejima putem TLS protokola i povezivanje s glavnim centralnim raĉunalom putem TCP/IP protokola kroz temeljnu mreţu HAC-a. kom 16 10. isporuka i ugradnja PC raĉunala + 17" TFT LCD. ukljuĉivo i ormarić za smještaj konvertera.67 107.94 2. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 45212-400-4474/2008.679.94 98348485.92 3. Kontrolno-upravljaĉki program Dobava.10.030.Cestovni prometni signalni sistemi Montaţa znaka obuhvaća i prilagodbu nosaĉa znaka i konstrukcije na koju se znak montira. kom 1 30. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena – mogućnost povezivanja svakog znaka u sustav naplate putem serijske veze (RS-485). Stavka ukljuĉuje i instaliranje paketa Windows XP Professional.824. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. za manualno upravljanje i kontrolu programabilnog displaya u naplatnoj kućici. minimalnih dimenzija 5. isporuka i montaţa konvertera RS 232/RS485 za komunikaciju PC-a i znakova.130. god.7" Dobava. Upravljanje mora biti izvedeno preko tipki za odabir s ikonom stvarne slike koja se ţeli prikazati na programabilnom displeju. Obraĉun po kompletu.938.12 162. Program se izvršava na PC koji je smješten u glavnom objektu naplate. isporuka i montaţa "touch-screen LCD" panela u boji.081.80 5.ms_office Strana: 223.40°C do + 70°C.

45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla.00 98348485. Putem grafiĉkog korisniĉkog suĉelja za programiranje novih piktograma treba omogućiti memoriranje postojećih piktograma u obliku zapisa na tvrdom disku.2008. 1. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 7. Aplikacija za programiranje piktograma Dobava.207.80 26.6mm² za povezivanje nasuprotnih znakova i zankova na serijski konverter. II. Obraĉun po kompletu. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla. kpl DOKUMENTACIJA I PUŠTANJE U POGON UKUPNO: 1 7. Stavka ukljuĉuje i sav materijal.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.81 3.20 ELEKTROINSTALACIJE Signalni kabel 10×2×0.20 7. kom OPREMA PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE UKUPNO: 1 26.6mm².6mm² Dobava.843. Energetski kabel PP00 3×2.ms_office Strana: 224.6mm² Dobava. Kabel se polaţe od tastature u naplatnoj kućici do elektroniĉkog ureĊaja u SPZ-u. Kabel povezuje OG kutije IP65 na nadstrešnici sa glavnim razvodnim ormarom. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.30 3.88 DOKUMENTACIJA I PUŠTANJE U POGON Dokumentacija izvedenog stanja Dokumentacija izvedenog stanja s detaljima izvedbe i uputama za rukovanje i odrţavanje II.21 3. prijevoz i rad na postavljanju kanalica i kabelskih cijevi.82 6. Stavka ukljuĉuje i sav materijal. Postupak pokretanja programa. isporuka i uvlaĉenje u kabelske kanalice signalnog kabela 3×2×0.80 933.100. isporuka i instalacija programske aplikacija za programiranje novih piktograma. III.xls.10.207.00 2.20 7.246.836. Stavka ukljuĉuje i sav materijal.826. m¹ 300 12. 1. editiranje piktograma i programiranje displeja mora biti zaštićen kroz upotrebu korisniĉkog imena i zaporke. za kontrolu i upravljanje svjetlosnom promjenjivom prometnom signalizacijom. m¹ 300 20. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla. s ispitivanjem.207.5mm² Dobava. isporuka i polaganje u kabelske kanalice signalnog kabela 10×2×0. m¹ 430 7. Signalni kabel 3×2×0. prijevoz i rad na postavljanju kanalica. Aplikacija se izvršava na upravljaĉkom raĉunalu naplatne postaje i spaja se na glavni upravljaĉki program.[227] . njihovo editiranje te izradu novih piktograma. god. prijevoz i rad na postavljanju kanalica. isporuka i polaganje u kabelske kanalice na nadstrešnici i u kabelske cijevi energetskog kabela PP00 3×2.826. Kroz komunikaciju ostvarenu izmeĊu upravljaĉkog programa i displeja na nadstrešnici mora biti omogućeno programiranje novih piktograma u displejima. I. za napajanje svjetlosne promjenjive signalizacije.5mm² s ispitivanjem.

56 kom 4 1. Energetski kabel PP00 3×1. Kabel povezuje OG kutije na nadstrešnici s SPZ-ovima i treptaĉe na treptaĉki ureĊaj. Obraĉun po komadu.50 5. 1. Kabelske kanalice PK100 Dobava.165.5º u odnosu na os prometnice.87 1.401.75 mm² Dobava.40 1. Razvodna kutija OG IP 65 Dobava.139. m¹ 400 92. isporuka i polaganje u kabelske kanalice na nadstrešnici energetskog kabela PP00 3×1.3.401. “High intensity grade”).2008.12 1. aplikacijom retroreflektivne folije (klase retrorefleksije II. isporuka i polaganje u kabelske kanalice napojnog kabela PP/2 3×0.281. promjera 90 cm Znak B29. Znakovi se priĉvršćuju na stupove izraĊene od šavne ĉeliĉne cijevi i zaštićene od korozije postupkom vrućeg cinĉanja ili na aluminijske stupove. 29.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. dubine 70 cm.2 OTU VI. kom 14 2. 1. ELEKTROINSTALACIJE UKUPNO: VERTIKALNA I HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA VERTIKALNA SIGNALIZACIJA Nabava i postavljanje prometnih znakova (t. 0. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla.401. 1.40 1.00 2. kpl s montaţnim materijalom za priĉvršćenje na konstrukciju. IV. kom 23 36.836.21 6.2.6.4.). s ispitivanjem. promjera 63. dimenzije 90×45 Prometni znak K09.[227] 98348485. 1. ţute boje) na betonsku zaštitnu glavu.5mm² s ispitivanjem.56 1. m¹ 15 8.149.12 39.xls. za napajanje LUX. za napajanje svjetlosne promjenjive signalizacije. na ploĉe debljine 2 mm zakrivljene prema obliku betonske zaštitne glave. 9-01.5mm² Dobava. kom kom kom kom 1 1 1 1 1.039. Stavka ukljuĉuje i sav materijal.01 120.40 560. Znakove postavljati pod kutem od 3 . Znakovi se izraĊuju s folijom "High Intensity" (znak B02 minimalne retrorefleksije klase II) na aluminijskoj podlozi minimalne debljine 3 mm s pojaĉanim okvirom.40 1. VERTIKALNA SIGNALIZACIJA UKUPNO: 828. god.40 1.15 7. Stavka ukljuĉuje i sav materijal. 1.125. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 4.401.75 mm². promjera 90 cm Znak E01.2 m³.401.28 5.92 57. isporuka i montaţa kutije za vanjsku montaţu sa stupnjem mehaniĉke zaštite IP 65 Obraĉun po kom m¹ 550 11. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla.08 1. HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA Strana: 225. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. prijevoz i rad na postavljanju kanalica.5 mm koji se ugraĊuje u betonski temelj kakvoće betona C16/20 s min.1.40 560.ms_office . promjera 90 cm Znak B50.10.04 III. prijevoz i rad na postavljanju kanalica.00 6.5. Spojen na trajni napon. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Laterna ø 300 mm Nabava i postavljanje treptaĉa (laterna ø 300 mm. Obraĉun po m¹ postavljenih kanalica Napojni kabel PP/2 3×0. 45212-400-4474/2008. Znak B02.09 36. isporuka i priĉvršćenje na konstrukciju i stupove nadstrešnice kabelske kanalice PK100. dimenzija 180×70 cm.082. dimenzija 180×70 cm Nabava i postavljanje prometnog znaka K09. Iskop temelja stupa min.401.

029. retrorefleksije klase II.221234 Puna uzduţna rubna crta bijele boje. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.61 28.80 13.100.687.00 1.98 SVEUKUPNO: 98348485. isporuka i ugradnja u vrhu prometnog otoka.5. 64/05 i 155/05).). 1.001.00 18.0/3.039.323.S4.2008.222) Puna uzduţna rubna crta bijele boje.223) Popreĉna puna zaustavna crta bijele boje širine 0.S4. ţute boje sa ugraĊenim maĉjim oĉima.068.88 7. 2.160.S4. Za brzinu naleta vozila od 100 km/h. 2.29 V.488. te uţeta za meĊusobno povezivnje 39.687.92 Strana: 226.Znaĉajke nuţne za korisnike ceste) i HRN Z. U skladu sa HRN EN 1317.31 kom 10 100.ms_office 496.31 1. bijele boje HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA UKUPNO: 2.31 57. 2.3.80 4.00 1. god.26 NEPREDVIĐENI RADOVI 4% NEPREDVIĐENI RADOVI (4% 1.N.6.687.2. 2. 2.00 1.00 612. širine 10 cm (HRN U. Pri izvedbi oznaka na kolniku pridrţavati se odredbi Pravilnika o prometnim znakovima.xls. puno-prazno 3.00 REKAPITULACIJA I.5 m¹ (HRN U. PredviĊa se boja s retroreflektivnim zrncima.323.10. Sustav za razdvajanje prometnih trakova Nabava i postavljanje sustava za razdvajanje prometnih trakova na cestarinskom prolazu (“kugle i ĉunjevi”). 33/05. 45212-400-4474/2008.1. opremi i signalizaciji na cestama (N.S2.S4. m¹ 300 292.4. 9-02 OTU VI.92 496.240 (Boje za tankoslojne oznake na kolniku) kao i Općih tehniĉkih uvjeta za radove na cestama (t.00 2.222) Razdjelna isprekidana crta bijele boje širine 20 cm. III.03 140.139.20 57.836.[227] .14 4. V. Sustav se sastoji od kugli i ĉunjeva.225) Ploha za usmjeravanje prometa bijele boje Iscrtavanje oznake “STOP” (PZ H38).96 18.029. biti postojan i ne smije mijenjati boju. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Materijal kojim se izvode oznake na kolniku mora imati atest kakvoće.dobava. Oznake na kolniku izvode se prema normama HRN U.143.-5. V.20 4.0 m¹ (HRN U. normi HRN EN 1436 (materijali za oznake na kolniku . IV. OPREMA PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE DOKUMENTACIJA I PUŠTANJE U POGON ELEKTROINSTALACIJE VERTIKALNA I HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA PROMETNA OPREMA SVEUKUPNO: 933. PROMETNA OPREMA UKUPNO: 87.00 2. m¹ m¹ m¹ m¹ m² kom 1300 700 310 45 230 14 3. II. 2. VERTIKALNA SIGNALIZACIJA HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA VERTIKALNA I HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA UKUPNO: PROMETNA OPREMA Zaštitni cestovni sustav (ublaţivaĉ udara) Zaštitni cestovni sustav (ublaţivaĉ udara) .088.080.360. 2. IV.31 REKAPITULACIJA 1.000.90 1.) paušal 4 124.446.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.939.961.00 3. s udjelom od 20 grama zrnaca na 1 kg boje. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.068.87 57.207.S4. Za oznake na kolniku mora biti upotrijebljen materijal ili boja koja bitno ne smanjuje hvatljivost kolnika.45 6. širine 20 cm (HRN U.088.

Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.03 12.13 221.939.364. 2. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena IZGRADNJA ČCP MRACLIN 1.53 752.03 0.904. GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI ZA ČCP MRACLIN INSTALACIJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE STROJARSKE INSTALACIJE ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI PROMJENJIVA SIGNALIZACIJA NEPREDVIĐENI RADOVI 4% SVEUKUPNO: Za dougovoriti : Kontrola: 8.26 496.422.422.323.xls.[227] .34 500.92 12.904.789.2008.741.055.10.ms_office Strana: 227. 5. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 3. god. 45212-400-4474/2008.997.85 2.143. 4.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.00 98348485.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful