AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

1.

GRAĐEVINSKO-OBRTNIĈKI RADOVI ZA ĈCP MRACLIN OPĆE NAPOMENE
Nacrti, tehniĉki opis i ovaj troškovnik ĉine cijelinu. Izvoditelj radova je duţan prouĉiti sve ovdje navedene dijelove projekta, odnosno natjeĉajne dokumentacije, te u sluĉaju nejasnoća traţiti objašnjenje od projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe. Nepoznavanje crtanog dijela projekta i tehniĉkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povećanje jediniĉnih cijena ili toleriranje grešaka u izvedbi. Izvoditelj radova je duţan pridrţavati se svih vaţećih zakona i propisa i to naroĉito Zakona o gradnji, Zakona o zaštiti na radu, Zakona o zaštiti od poţara, hrvatskih normi itd. Opći tehniĉki uvjeti za radove na cestama (Zagreb, izdanje 2001. god.) dio su ugovorne dokumentacije i Izvoditelj radova je duţan postupati u skladu s OTU-om osim ako je u projektnoj dokumentaciji drukĉije istaknuto. Svi radovi moraju se izvesti solidno i struĉno prema vaţećim propisima i pravilima struke. Na gradilištu Izvoditelj radova, u skladu s Zakonom o gradnji, mora imati Glavnog inţenjera gradilišta kvalificiranog za dotiĉne vrste poslova, koji će stalno boraviti na gradilištu. Od trebnutka uvoĊenja u posao pa do primopredaje objekta izvoditelj radova je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. Od preuzimanja gradilišta izvoditelj radova je obvezan voditi GraĊevni dnevnik i GraĊevnu knjigu. U GraĊevni dnevnik se unose svi bitni podaci i dogaĊaji tijekom graĊenja (npr. meteorološke prilike, temeperatura zraka, vrsta i broj djelatnika i opreme na gradilištu i sl.), upisuju primjedebe Projektanata, nalozi nadzornog inţenjera i Inspekcije. Tako registrirani zahtjevi obvezni su za Izvoditelja radova, s tim da je za svaku nepredviĊenu višu radnju, kojom bi se povećalo ukupne troškove predviĊene za izgradnju po ovom troškovniku, prethodno potrebna suglasnost Investitora. U GraĊevnu knjigu biljeţe se i dokumentiraju mjerenja i kalkulacije svih faza obavljenog posla i ostali podaci bitni za obraĉune prema stavkama Ugovornog troškovnika i projektu. Koliĉine radova, koje nakon izvoĊenja ĉitavog posla nije moguće mjeriti neposrednom izmjerom treba po završetku pojedinog takvog rada preuzeti i ovjeriti nadzorni inţenjer. Nadzorni inţenjer i predstavnik Izvoditelja radova unositi će u GraĊevnu knjigu koliĉine pojedinih takvih radova, s potrebnim skicama i izmjerama, te će svojim potpisima jamĉiti za njihovu toĉnost.

98348485.xls.ms_office

Strana: 1.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
Samo tako utvrĊeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konaĉnog obraĉuna radova. Izvoditelj radova je duţan na gradilištu ĉuvati GraĊevnu dozvolu, Glavni i Izvedbeni projekt i dati ih na uvid ovlaštenim inspekcijskim sluţbama. Radovi se izvode prema projektu, a u svim sluĉajevima potrebne izmjene ili dopune projekta ili njegovih djelova, odluku o tome donosit će sporazumno Projektant, nadzorni inţenjer (kao predstavnik Investitora) i predstavnik Izvoditelja radova, a tu svoju odluku unositi će u GraĊevni dnevnik. Sve izmjene ili dopune projekta, ili njegovih dijelova, za koje se po GraĊevnom dnevniku ne moţe dokazati da su uslijedile po opisanom postupku, neće se obraĉunavati ni po privremenom ni po konaĉnom obraĉunu. Da bi izmjena projekta bila pravovaljana mora je odobriti i potpisati Projektant, te se izmjena uĉinjema bez suglasnosti Projektanta neće smatrati pravovaljanom i za sobom povlaĉi narušavanje autorskog djela Projektanta. U ovom troškovniku izloţene cijene odnose se na jediniĉnu mjeru izvedenog rada. Prema tome, jediniĉne cijene obuhvaćaju sav rad, opremu, materijal, reţiju gradilišta i uprave poduzeća, sva davanja, te zaradu poduzeća. Stavke ovog troškovnika obuhvaćaju definitivno dovršne radove, ispitane po kvaliteti i koliĉini, te preuzete po Nadzornoj sluţbi Investitora. Sav rad i materijal vezan za organizaciju graĊevinske proizvodnje: ograde, vrata gradilišta, putevi na gradilištu, uredi, blagovaonice, svlaĉionice, sanitarije gradilišta, spremišta materijala i alata, telefonski, elektriĉni, vodovodni i sl. prikljuĉci gradilišta kao i cijena korištenja prikljuĉaka ukljuĉeni su u ugovorenu cijenu. U jediniĉne cijene ulaze svi troškovi potrebni za izradu ovih objekta s dobavom predviĊenih materijala, pomoćnim radovima, pomoćnin napravama i drugim sredstvima koja su potrebna za ispravnu izvedbu ili bi se mogla tijekom rada ukazati potrebnim. U stavkama su uraĉunati i sporedni radovi potrebni za ispravno dovršenje pojedinih vrsta rada, na osnovu normi, propisa i priznatih pravila tehniĉke nauke i prakse. Tako su u stavkama uraĉunati troškovi nabave gradiva, nadzorni, rukovodeći i drugi poslovi poduzeća, troškovi skela, alata, sprava i strojeva, svi sitni metalni i drugi dijelovi potrebni kod graĊenja, potrebna osiguranja tijekom radova, osiguranje odvijanja prometa, njega betona, crpljenje vode, signalizacija na gradilištu danju i noću, ĉuvanje, dovodi struje i sl., ukratko sve što je posredno ili neposredno potrebno za izvršenje radova po ovom projektu. Vrsta i kvaliteta graĊe za skele, vrsta i kvaliteta ĉeliĉnih elemenata, naĉin temeljenja skele, moraju odgovarati statiĉkom proraĉunu i projektu skele i moraju biti usklaĊene s vaţećim propisima i standardima za ĉeliĉne konstrukcije.

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

98348485.xls.ms_office

Strana: 2.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
Kod ĉeliĉne skele elementi se nastavljaju odgovarajućim spojnicama koje moraju biti ispitane i atestirane. IzraĊena skela treba imati naprave za spuštanje, podizanje i demontiranje. Prema svojim raspoloţivim mogućnostima izvoditelj radova moţe predloţiti i neku drugu vrstu skele, uz potreban projekt, statiĉki proraĉun i odobrenje projektanta i nadzornog inţenjera. Izvoditelj radova je duţan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi propisani, adekvatan i prema Hrvatskim normama atestiran materijal. Izvoditelj radova je takoĊer duţan kod izrade konstrukcija, prema projektom odreĊenom planu ispitivanja materijala, kontrolirati ugraĊeni konstruktivni materijal. Jediniĉnim cijenama obuhvaćeni su svi troškovi svih prethodnih i tekućih ispitivanja kako osnovnih materijala, tako i poluproizovda, te definitivno dovršenih radova, u skladu s vaţećim tehniĉkim propisima, pravilnicima i standardima i Općim tehniĉkim uvjetima Investitora. O ispitivanjima i pregledima vodi se posebna evidencija. Ako Izvoditelj radova smatra da pojedinim gore navedenim zahtjevima dolazi do štetnih posljedica po stabilnost ili trajnost objekta ili su pak oni u protivnosti s ostalim podacima danim u projektu, duţan je pravodobno zatraţiti odluku u vezi s tim. Izvoditelj radova duţan je obaviti sva potrebna ispitivanja i pribaviti ateste, te dokaze o kvaliteti vezano na graĊevinsko obrtniĉke radove, elektroinstalacije, vodoopskrbu i odvodnju, te strojarske instalacije. Za instalacijske sustave izvoditelj radova je duţan, u okviru ugovorene cijene, osim atesta o kvaliteti ugraĊenih materijala, dati ateste za instalacijske sustave. Izvoditelj radova je u okviru ugovorene cijene duţan provesti koordinaciju radova svih kooperanata na naĉin da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitiu već izvedenih radova. Sva oštećenja nastala tokom gradnje otkloniti će izvoditelj radova o svom trošku. Izvoditelj radova je duţan ĉistiti gradilište tokom graĊenja, kao i sve pristupne ceste. Sva fina ĉišĉenja zidova, podova, vrata, prozora, stijena, stakala i dr. posebno su opisana u pojedinaĉnim stavkama zidarskih radova. Nakon dovršenja gradnje predat će Izvoditelj radova posve ureĊeno gradilište i okolinu objekta predstavniku Investitora uz obveznu prisutnost Projektanta. Primjedbe dane od strane Projektanta imaju istu teţinu kao i primjedbe dane od strane nadzornog inţenjera Investitora. Izrada radioniĉke dokumentacije obuhvaćena je u jediniĉnoj cijeni stavaka ponudbenog troškovnika. Izvoditelj radova će izraditi vremenski plan (gantogram) aktivnosti na gradilištu, kao i financijski plan, predoĉiti ga nadzornom inţenjeru na usvajanje, te njime odrediti dinamiku financiranja, dobave materijala, opreme i sl. Nakon uspješno obavljenog Tehniĉkog pregleda i otklanjanju svih nedostataka, izvoditelj radova će predati zgradu investitoru ili po investitoru odreĊenom korisniku.

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

98348485.xls.ms_office

Strana: 3.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
Obveza Izvoditelja je na propisan naĉin zbrinuti višak materijala iz iskopa i otpad. Ta obveza takoĊer podrazumijeva pronalaţenje lokacija odlagališta (gradske deponije ili sliĉno), pribavljanje pripadajućih suglasnosti nadleţnih komunalnih i drugih sluţbi, Nadzora, Glavnog projektanta i Investitora, te sve ostale troškove za zbrinjavanje viška materijala i otpada. IzvoĊaĉeva je obveza odrţavanje javnih cesta koje koristi u svrhu graĊenja te sanacija svih eventualnih oštećenja nastalih korištenjem. Po završetku radova ceste je potrebno dovesti u prvobitno stanje bez prava na naknadu troškova. U skladu s Zakonom o javnoj nabavi, ĉlanak 35, tip, proizvoĊaĉ, artikl i drugo opreme koja se nudi i ugraĊuje je kao što je navedeno u stavkama ili odgovarajući, tj. moţe biti i od drugog proizvoĊaĉa, drugi tip ili broj artikla i sliĉno, ali odgovarajućih karakteristika. Prije nabave i ugradbe predmeta potrebno je dobiti odobrenje nadzornog inţenjera i investitora.

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

POSEBNI TEHNIĈKI UVJETI GRAĐENJA
A. I. GRAĐEVINSKI RADOVI ZEMLJANI RADOVI
Radovi na izgradnji platoa CP-a do ukljuĉivo osnovnog nasipa, zajedno sa tamponom i asfaltom, obuhvaćeni su Prometnim projektom površina i odvodnje platoa CP-a. Investitor izvoditelju radova predaje plato CP-a izveden do nivoa posteljice, odnosno do kote cca -0,50 m¹. Svi iskopi su predviĊeni u sraslom temeljnom tlu ili u zbijenom nasipu od drobljenog kamena ovisno o projektiranoj dubini temeljenja. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal preuzet u slojevima sa završnim modulom stišljivosti od Ms = 80 MN/m². Svi obraĉuni za iskop, nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju. Iskopani materijal deponirati unutar platoa jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja. Planiranje dna širokog iskopa i iskopa za temelje izvesti sa toĉnošću od ±3 cm, što je ukljuĉeno u jediniĉnu cijenu. Iskop graĊevinskih jama za temelje stupova i trakaste temelje obavlja se strojno u širokom otkopu uz djelomiĉno crpljenje podzemne vode, tako da se ruĉni iskop svede na minimum.

98348485.xls.ms_office

Strana: 4.[219]

pikamiranja. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere GraĊevinska jama temelja stupova i trakastih temelja šira je obostrano za 50 cm od betonskog oblika temelja stupa i trakastog temelja u razini donje plohe s pokosima 60°. Zatrpavanje oko izvedenih temelja izvodi se nasipavanjem materijala iz iskopa. kako bi se osigurala sigurna gradnja.ms_office Strana: 5. a višak odvozi na mjesto stalnog odlagališta.).xls. 2. grubim planiranjem i sabijanjem prema projektom postavljenim zahtjevima. Podupiranja. Ako se iskopane jame oštete. izvoditelj radova ih dovodi u ispravno stanje. Dio iskopanog materijala se koristi za zatrpavanje oko izvedenih temelja. blokova i otoka potrebno je ugraditi sidrene ploĉe prema detalju iz Izvedbenog projekta vodeći strogo raĉuna o geodetskoj kontroli istih.1. Rad na nasipavanju i zbijanju materijala treba prekinuti ako zbog kiše. od 16. Betonske konstrukcije po kojima će se kretati vozila treba napraviti od betona otpornog na djelovanje mraza. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena II. Radovi na zatrpavanju ne smiju se izvoditi ako su materijali ili podloga smrznuti. bez posebne naknade.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. god. razupiranja. GraĊevne jame za temelje stupova i trakaste temelje mora prije betoniranja preuzeti nadzorni inţenjer za geomehaniku i tek nakon pregleda i odobrenja ovih radova. Svaki sloj nasipa razastire se vodoravno u debljini od 20 do 30 cm. kemikalija (nafta. Kompletnu vidljivu površinu betona premazati sa sredstvom otpornim na djelovanje mraza i soli. zaštita iskopa od oborinskih voda i eventualna crpljenja vode obuhvaćena su jediniĉnim cijenama. visokih podzemnih voda ili drugih okolnosti nije moguće udovoljiti zahtjevima kvalitete. Potrebna graĊa za podupiranje mora biti pripremljena na gradilištu prije poĉetka iskopa. U toku gradnje izvoditelj radova je duţan osigurati djelotvornu odvodnju graĊevne jame. gornje atike. Ukoliko je izvoditelj radova otkopao ispod projektom predviĊene temeljne ravnine obavezan je bez naknade popuniti tako nastale šupljine do projektirane kote uz propisani modul stišljivosti. eventualna miniranja. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI BETON Prilikom betoniranja temelja stupova ĉeliĉne nadstrešnice.[219] . odrone ili zatrpaju nepaţnjom ili uslijed nedovoljnog podupiranja. te sabija odgovarajućim sredstvima na potreban modul stišljivosti. ulje itd. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Gornje površine betona prednjih i straţnjih blokova potrebno je kvalitetno obraditi i zagladiti bez izvlaĉenja cementnog morta. 45212-400-4474/2008. moţe se poĉeti s izvedbom temelja. 98348485. Iskopani materijal treba odlagati na dovoljnom odstojanju od ruba iskopa da ne doĊe do zarušavanja.2008. soli. odnosno odgovarajućim inhibitorom u tri sloja.10.

[219] . izrada. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Beton se mora proizvoditi od predhodno ispitanih i tokom vremena kontroliranih osnovnih materijala u pogonima za proizvodnju betona. Svaki zapoĉeti betonski odsjek. Beton se mora ugraĊivati sustavno i programirano prema unaprijed izraĊenom programu i izabranom sustavu.xls. stvrdnjavajućeg i oĉvrslog betona. Nadvoji se raĉunaju u duţini otvora ukljuĉujući naleţući dio. Armirano-betonske ploĉe obraĉunavaju se od leţaja do leţaja tj. prijevoz i rad s oplatom i skelom. kako to predviĊa program betoniranja. koje će obaviti izvoditelj radova putem organizacije registrirane za tu djelatnost. vlaĉna ĉvrstoća. te eventualna crpljenja vode ukljuĉeni su kroz jediniĉne stavke. kao i svjeţeg.2008. god.. Nabava. na osnovi operativnog plana radova u suglasnosti s Projektantom i nadzornim inţenjerom. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. stvrdnjavajućeg i oĉvrslog betona. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 98348485. kontrolira nadzorni inţenjer. oprema i rad. Pri obraĉunu stijena odbijaju se svi otvori.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. mora biti izbetoniran neprekinuto u zapoĉetom opsegu. Betonske podloge obraĉunavaju se u m³. predhodno ispitani i kontrolirani u toku rada. Tekuću kontrolu osnovnih materijala. za pojedine vrste betona.ms_office Strana: 6. konstruktivni dio ili element objekta. Eksperimentalno treba dokazati. Izvoditelj radova treba izraditi plan uzimanja uzoraka. otpornost protiv smrzavanja. od 16. obrada površina betona (osim tamo gdje je prikazana kroz posebne stavke) i njega. Oplata je glatka a sve površine treba izvesti posve precizno i ravno. te svjeţeg. Grede se raĉunaju i preko stupova po duţini. konzistencija. ugradnja. Sastav betona mora biti projektiran raĉunski i provjeren eksperimentalno u skladu s postojećim tehniĉkim propisima i vaţećim standardima. 45212-400-4474/2008.10. Za sve betonske i armirano-betonske radove kroz jediniĉne cijene ukljuĉen je sav materijal. odreĊena marka. otpornost protiv habanja. prijevozi i prijenosi. Beton je projektiranog sastava. kao što su vodocementni faktor. da beton zadovoljava sva svojstva propisana projektom. On mora biti dokazan predhodno laboratorijskim ispitivanjima svojstva osnovnih materijala. koji su funkcionalno projektirani. odreĊene vrijednosti koeficijenta stezanja itd. zaštitu od brzih vremenskih promjena. Svjeţi beton mora se ugraĊivati vibriranjem u slojevima ĉija debljina ne smije biti veća od 70 cm. bez obzira na radno vrijeme. koju obavlja izvoditelj radova. bez obzira na veliĉinu. Za sve betonske radove mora biti pripremljena tehnologija koja omogućuje dobivanje gustog. ili iskljuĉenja pojedinih ureĊaja mehanizacije iz pogona. kompaktnog i vodonepropusnog betona. u svjetlom rasponu. a u svemu prema vaţećim standardima. osim otvora za prolaz cijevi. otpornost protiv djelovanja soli. modul elastiĉnosti.

Odmah poslije ugraĊivanja i površinske obrade beton se mora zaštititi od neposrednog djelovanja sunĉanih zraka. 45212-400-4474/2008. ĉišćenje od ostataka oplate. 2. mora vibriranjem biti dobro spojen s predhodnim donjim slojem betona. 2.2.ms_office Strana: 7. B. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena B. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. njegova jednoliĉnost i kompaktnost. Radovi na savijanju. nastavljanu i ugradbi armature moraju biti u skladu s odgovarajućim propisima. oborina i smrzavanja. odmašćivanje.[219] . Kod betoniranja smiju se prekidi – radni spojevi izvesti samo na mjestima koja su unaprijed projektom predviĊena. odstranjivanje eventualnih stršećih dijelova armature. ili postupkom zatvaranja betonskih površina prskanjem kemijskim sredstvima i odrţavati ga trajno vlaţnim najmanje 7 dana.3. Da bi se sprijeĉilo. Prije betoniranja moraju oplate i stariji beton biti mokre i moĉene posebnim oplatnim uljem. koji su sastavni dio projekta.2008. kod vidljivih površina betona. potrebno je površine radnih rešaka prije nastavka betoniranja premazati sredstvom za vezu starog i novog betona. Dimenzije. osim rezultata prije spomenutih proba i kontrolnih ispitivanja. Sve vidljive površine moraju biti završnog izgleda što se postiţe primjenom odgovarajuće oplate i postupaka betonskih radova. ELEKTROMONTAŢNI MATERIJAL I RADOVI OPLATA 98348485.10. Po završenom betoniranju izvoditelj radova mora zaštititi ugraĊeni beton od isušivanja mokrim postupkom.xls. drţeći se u svemu uputstva proizvoditelja. Na prekidima mora biti ostvarena dobra prionjivost obaju betona. opći izgled betona. od 16. popunjavanje šupljina. koji se ugraĊuje. oblik i poloţaj armature definirani su planovima armature. U cijeni rada uraĉunata je i skela. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Sloj betona. a sam spoj mora biti vodonepropusan.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. ELEKTROMONTAŢNI MATERIJAL I RADOVI ARMATURA – BETONSKI ĈELIK Armatura se mora postaviti solidno i struĉno prema vaţećim propisima i pravilima struke. Eventualne nedostatke vidljivih površina treba sanirati odgovarajućim reparaturnim mortovima. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti otklesavanje izboĉina. Za ocjenu postignute kvalitete konstrukcije mjerodavan je. po potrebi i više. impregnacija betonske površine i nanaošenje reparaturnog morta u 1 do 2 sloja. god. naknadno provlaţenje i kristalizacija procjedne vode na mjestima prekida betoniranja.

Oplate moraju biti poduprte i usidrene tako da nisu moguće deformacije oplate ili pomaci uslijed betona i dinamiĉkih utjecaja za vrijeme betoniranja.[219] . Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena III. Izvoditelj radova je duţan izraditi nacrt rasporeda otvora i dati ga na odobrenje Projektantu i nadzornom inţenjeru. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Sve oplate za beton i armirani beton moraju biti izraĊene prema mjerama iz projekta. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. a da se beton pri tom ne ošteti.xls. 45212-400-4474/2008. a moţe hrĊati. hoblinja. odgovarajućim mortom ili upotrijebiti sustav proizvoĊaĉa oplate za zatvaranje rupa nakon izvlaĉenja sidara.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. komadića uloţaka i sliĉnog). moţe posebno zaštititi od hrĊanja. ili glave za napinjanje. moraju se paţljivo i vodonepropusno ispuniti betonom. na naĉin koji neće štetiti konstrukciji. Oplate koje upijaju vodu moraju prije betoniranja biti pripremljene tako da betonu ne oduzimaju vodu (polijevanje vodom ili zaštita odgovarajućim premazom). Oplate za beton se ne obraĉunavaju posebno već su ukljuĉene jediniĉnom cjenom betona. Za izradu prednjih i straţnjih blokova koristiti precizno sloţenu ĉeliĉnu oplatu. Izvoditelj radova je duţan za svaku oplatu izraditi nacrt.2008. radspored sidrenih otvora i naĉin njihove obrade mora biti takav da vizuelno i tehnološki odgovara vidljivom betonu. Za brtvljenje oplate mogu se upotrebljavati samo oni materijali koji ne djeluju štetno na hidrataciju betona i koji ne mogu obojiti betonsku površinu. Reške u oplati moraju dobro brtviti. tako da bude onemogućeno svako procjeĊivanje i oticanje vode ili cementno-pješĉanog morta. Kod vidljivih površina betona. Oplate i premazi ne smiju utjecati na boju betonskih površina. otpadaka ţice. god. Oplate moraju biti prije upotrebe dobro oĉišćene od neĉistića (pijeska.10. Otvori. a koja se poslije mogu odstraniti. napinjanje i fiksiranje oplate moraju biti izraĊeni tako da se svaki dio koji ostane u betonu. koji ostaju u betonu nakon što se izvuku sidra. kojima se sidra mogu naknadno napinjati. od 16. Svi elementi za usidrenja. te premazane oplatnim uljem. ZIDARSKI RADOVI 98348485.ms_office Strana: 8. Sva popreĉna sidra moraju biti opremljena glavama za napinjanje.

osim sidara za sidrenje nadvoja.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. prijevoz i rad s oplatom ukljuĉeni su u stavku.[219] . tj. zaštite. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Zidarski radovi moraju se izvesti solidno i struĉno prema vaţećim propisima i pravilima struke. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. U jediniĉne cijene ukljuĉeno je sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova prema projektu. oprema i rad. greda i ploĉa. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 98348485. prijevozi i prijenosi.ms_office Strana: 9. od 16. kao i okoliša.10. Nabava. moţe se izvoditi samo ako je prethodnim statiĉkim proraĉunom utvrĊeno da nosivost zida poslije tog bušenja odnosno izrade ţljeba nije manja od propisane nosivosti. Prilikom izvoĊenja zidova zgrada izvoĊaĉ se mora pridrţavati slijedećih mjera: – zidanje se mora izvoditi sa pravilnim zidarskim vezovima. – debljina leţajnica ne smije biti veća od 15 mm. ugradnja.5 do 2 cm za vezu ţbuke prigodom ţbukanja zidova. za pregradne zidove treba ispustiti zupce u masivnom zidu na svaki drugi red za 1/2 opeke. – zidovi ĉije izvoĊenje nije završeno prije nastupanja zimskih mrazova moraju se zaštiti na odgovarajući naĉin. sidra. a širina – ako se zida za vrijeme zime treba zidove zaštiti od mraza. god. te kompletno grubo i fino ĉišćenje svih objekata i njegovih površina. U jediniĉne cijene ukljuĉen je sav materijal. Potrebna skela je prikazana kroz posebnu stavku. 45212-400-4474/2008.xls. a preklop mora iznositi najmanje jednu ĉetvrtinu duţine zidnog elementa. – reške dimnjaka i ventilacionih kanala zagladiti. – za vrijeme zidanja opeku kvasiti vodom. a pri zidanju cementnim mortom opeka mora leţati u vodi neposredno prije zidanja. te eventualno crpljenje vode i sušenje površina. – vanjske fuge ostaviti prazne od 1. – popreĉni i uzduţni zidovi moraju na spoju biti meĊusobno povezani zidarskim vezom. alat.2008. – zidove uz vertikalni serklaţ takoĊer zupĉasto izvesti. – svako naknadno bušenje ili izrada uţljebina u zidovima zgrade koje nije bilo predviĊeno projektom. izrada.

Pri obraĉunu stijena odbijaju se svi otvori.) iza poloţene instalacije. za centralno grijanje ako su ucrtani (ne plaća se posebno.[219] . sav spojni i vezni materijal. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.2008. KROVOPOKRIVAĈKI RADOVI Pokrivanje kompletnog krova pokrovom od profiliranog jednostrukog aluminijskog lima. ukoliko troškovnikom nije posebno propisano. Lim je tvorniĉki obojen ili plastificiran s obje strane.ms_office Strana: 10. o ostavljanju ţljebova za kanalizaciju. Krov se izvodi kao trostrešni u nagibima od 1. OBRTNIĈKI RADOVI VENTILIRANA FASADA 98348485. Obraĉun po m² izraĊenog krova. Pokrivanje sljemena limom identiĉnim kao pokrovni lim debljine 0. U jediniĉnu cijenu ulazi dobava i postava materijala i djelova. bez obzira na veliĉinu. te izrezivanje sljemenskog lima “NA ĈEŠALJ” na sudaru sa pokrovom. voditi raĉuna o uzidavanju pojedinih graĊevinskih elemenata. samo ravni lim bez profilacije. ulazi u jediniĉnu cijenu). skela.xls. U jediniĉnoj cijeni dobava i umetanje brtvi od bitumenizirane spuţvaste gume u udubljenja vala pokrovnog lima. Posebno se ne naplaćuje ni zatvaranje (ţbukanje šliceva. Obraĉun po m¹ pokrivenog sljemena. osim otvora za prolaz cijevi. ne plaća se posebno.8 mm. plastiĉnih podloţaka na mjestima dodira ili sudara s drugim materijalom. ţljebova i sl. a obrada ĉela je ukljuĉena Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena IV. Obraĉun zidanih zidova. V. i nije ukljuĉena obrada ĉela zida – kod otvora od 3 do 5 m² odbija se površina iznad 3 m². 45212-400-4474/2008. Zazidavanje (zatvaranje) ţljebova u zidovima ostavljenih za instalacije kanalizacije i grijanja nakon izvoĊenja tih instalacija. a nije ukljuĉena obrada ĉela – kod otvora iznad 5 m² odbija se površina iznad 3 m². rabicom ili na drugi naĉin. Napomene vezane za zidarska ţbukanja: – otvori na zidu do 3 m² se ne odbijaju. Gornji posebno profilirani lim kao Kalzip ili odgovarajuće uĉvršćuje se preko unaprijed postavljenih vodilica (raspored vodilica odreĊen je statiĉkim proraĉunom za odgovarajuću brzinu vjetra) posebnim strojem za pertlanje. god. prilagodba sljemenjacima. Razvijena širina lima je 100 cm. Postavu ovog lima moţe raditi samo licencirani izvoditelj od strane proizvodaca pokrova.10. vodilice. uz suglasnost naruĉitelja.5° do 16°.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. samoljepiva traka. opekom. od 16. kao i sav ostali pripadajući alat. kao Kalzip tip AF 65/333 ili odgovarajuće. Boju lima odrediti će projektant iz vaţećih RAL boja. svi transporti i sl. stupova i dimnjaka je površinski (m²). 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Prilikom zidanja pravovremeno ostaviti otvore prema zidarskim mjerama. B.

C.234. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Aluminijski profili izraĊeni su iz aluminijske legure Al Mg Si 0. TakoĊer je duţan zaštititi svoje radove od prljanja drugih izvoditelja. Prije poĉetka radova na izradi obojene bravarije izvoditelj radova na obojenoj bravariji je duţan pregledati izvedene graĊevinske radove. Crna bravarija izraĊena je od NP i HOP vuĉenih profila. Svi aluminijski komadi i izraĊevine moraju biti kvalitetno i odgovarajuće izvedeni.5 ĉvrstoće F220 do 260 N/mm². Prije ugradbe bravariju je potrebno dobro oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i odmastiti. d) otpornost na UV zrake (izbjeljivanje).[219] .10. duţan je o tome obavijestiti izvoditelja graĊevinskih radova kako bi isto bilo otklonjeno. kojom se potvrĊuje da su izraĊene od materijala koji ne podrţava gorenje. te ukoliko naiĊe na nedostatke koji mu mogu smetati. b) test na rastezanje. a svi spojevi su izvedeni putem varenja.T7. god. ne stvara dim i ne proizvodi toksiĉne kemijske produkte. Minimalna debljine zaštitnog sloja iznosi 18 do 25 mikrona. spojne elemente izvesti prema uputama proizvoĊaĉa fasade. Svi okviri imaju ugraĊene pracne za usidrenje. 98348485.ms_office Strana: 11. sa odgovarajućim kvalitetnim materijalom koji mora odgovarati postojećim propisima i standardima. Za uĉvršćenje podkonstrukcije fasade za zid koristiti cinĉane ili inox vijke. Izvoditelj ovih radova duţan je zaštititi radove izvedene od drugih izvoditelja kako nebi svojim radom iste oštetio. prema vaţećim propisima i pravilima struke.xls. te mora zadovoljiti propise HRN. U domeni protupoţarne sigurnosti fasadne ploĉe trebaju zadovoljiti klasifikaciju prema najvišoj i najjaĉoj normi za ovaj tip proizvoda. 236. te antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. prema vaţećim propisima i pravilima struke. sa odgovarajućim kvalitetnim materijalom koji mora odgovarati postojećim propisima i standardima. 45212-400-4474/2008. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Obloga fasade izraĊena je od max compact ploĉa kao exterior dekor broj 0270 ili odgovarajuće. Svi radovi moraju biti izvedeni struĉno i solidno. e) sposobnost laganog ĉišĉenja standardnim kućnim i ekološkim sredstvima. od 16. Za izradu obojene bravarije koristiti plastificirane aluminijske profile sa prekinutim termiĉkim mostom tip kao Schueco International tip Royal HI 75 ili odgovarajuće. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena VI. a nakon završetka rada duţan je sav suvišni materijal i otpatke odstraniti sa gradilišta. Fasada treba zadovoljiti sve certifikate prema relevantnim normama kojim se dokazuje da zadovoljava i ispunjava slijedeće uvjete testiranja: a) test na savijanje. c) test na absorciju obiĉne (destilirane) i slane (morske) vode. Sva uĉvršćenja. BRAVARSKI RADOVI Svi radovi moraju biti izvedeni struĉno i solidno. 226 i 228.2008.

god. dobavu i montaţu metalnog okova po izboru projektanta s cilinder bravama i kljuĉevima i sve opšavne lajsne.xls.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. namještanje i podešavanje na mjestu ugradbe i nakon ugradbe. Ĉeliĉni profili za sidrenje aluminijskih stijena premazani su radi zaštite sa najmanje dva premaza zaštitne boje. Vijci i ostala sredstva za spajanje su iz nehrĊajućeg ĉelika (inox). pogotovo u pogledu toplinske provodljivosti. dobava predviĊenih materijala.10. U jediniĉne cijene ulaze svi troškovi potrebni za potpuno dovršenje rada.60 W/m²K.[219] . 45212-400-4474/2008. Sve metalne djelove podloţne koroziji treba zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida što je ukljuĉeno u cijenu. dobava i ugradnja dovratnika i doprozornika. dopremu na gradilište. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. zidarski. Izvoditelj radova mora atestom dokazati da aluminijski profili i staklo zadovoljavaju traţene uvjete. STOLARSKI RADOVI 98348485. Sva vanjska vrata moraju imati ugraĊene samozatvaraĉe. Za ugradnju IZO stakla koristiti propisane plastiĉne kladice. Boju plastificirane aluminijske bravarije odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom. te davanje iste na uvid i odobrenje projektantu. koji su prikazani kroz posebnu stavku. Kod svih vrata jediniĉnom cijenom obuhvatit i gumeni podni odbojnik za zaustavljanje vrata. Ugaoni elementi moraju biti izvedeni besprijekorno. na osnovu normi. aluminija ili drugog antikorozivnog materijala. Uz gore navedeno u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu radioniĉke dokumentacije. od 16. Ovi tehniĉki uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete.ms_office Strana: 12. uzimanje mjera na licu mjesta. Mjesta koja se naroĉito osjetljiva na propuštanje moraju se kitati dvokomponentnim kitom odgovarajuće kvalitete. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog materijala.2008. Sve ostalo prema shemi bravarije i uputama nadzornog inţenjera i projektanta. Vrata i prozori koji se otvaraju moraju u falcevima imati ugraĊene gumene brtve. izradu u radionici. Kompletan objekt potrebno je ispitati na zrakopropusnost i o tome izraditi odgovarajuću potvrdu o sukladnosti. U stavkama su uraĉunati i sporedni radovi potrebni za ispravno dovršenje pojedinih vrsta rada. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena VII. Sidra za priĉvršćenje aluminijskog lima i profila su od inoxa. pomoćne naprave i druga sredstva koja su potrebna za ispravnu izvedbu ili bi se mogla tijekom rada ukazati potrebnim. liĉilaĉki i svi drugi pomoćni radovi. propisa i priznatih pravila tehniĉke nauke i prakse. Za ostakljenje primjeniti IZO staklo dimenzija 4 + 16 + 4 mm koje je izraĊeno od termo stakla tako da koeficijent prolaza topline iznosi 1.

Izrada i dobava slijepih okvira. Uz gore navedeno u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu i montaţu obostranih opšavnih lajsni po izboru projektanta. izradu u radionici. uputama nadzornog inţenjera i projektanta. dobava predviĊenih materijala. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog materijala. klase bez godova jer će dovratnici biti bojeni nakon ugradnje.ms_office Strana: 13. pomoćne naprave i druga sredstva koja su potrebna za ispravnu izvedbu ili bi se mogla tijekom rada ukazati potrebnim.[219] . U jediniĉne cijene ulaze svi troškovi potrebni za potpuno dovršenje rada. Za izradu dovratnika koristiti drvo jele-smreke 1. liĉilaĉki i svi drugi pomoćni radovi. god. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. uzimanje mjera na licu mjesta. Obraĉun po komadu izraĊenih i ugraĊenih vrata. Za ostakljenje fiksnog nadsvjetla primjeniti staklo optifloat debljine 4 mm. U sluĉaju da ove sheme nisu priloţene treba kontaktirati investitora i zatraţiti ih. od 16. Sve pozicije stolarije treba izraditi prema odgovarajućim shemama u prilogu. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Za izradu krila vrata koristiti hrastovi furnir 1. ili ekspandirajućom pjenom). Sve ostalo prema shemi stolarije. te izrada dobava i montaţa dovratnika i doprozornika. 45212-400-4474/2008. te prema pravilima struke što je ukljuĉeno u cijenu stolarskih i bravarskih radova. STAKLARSKI RADOVI Sva stolarija i bravarija je ostakljena prema shemama stolarije i bravarije. LIMARSKI RADOVI 98348485. Širina dovratnika iznosi 10 cm. klase jer će vrata biti bojena tako da se vide godovi od drveta. U sluĉaju mokre ugradnje stolariju treba zaštititi (PE folijom).AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Na svim vratima WC-a u donjem dijelu ugraditi ventilacionu rešetku. Dovratnici na gradilište moraju doći impregnirani i sa vanjske strane zaštićeni premazom protiv upijanja vlage. dobavu i montaţu metalnog okova po izboru projektanta s cilinder bravama i kljuĉevima.2008. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena VIII. dopremu na gradilište. Spojnica vanjske stolarije i zida se kod mokrog postupka brtvi ţbukom i ugradnjom na pristupak. te podni odbojnik. zidarski. a kod suhog postupka bitumeniziranom spuţvom (bitrax) i trajno elastiĉnim kitovima. Unutarnju stolariju kod standardnih namjena objekata nije potrebno brtviti na spoju sa zidom. Boju stolarije (krila i dovratnici) odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom. dobava i ugradnja dovratnika i doprozornika.10. kao i pripasivanje krila uraĉunato je u stolarskim stavkama kao i ugraĊivanje slijepih okvira i mokro ugraĊivanje dovratnika i doprozornika. Za ugradnju stakla koristiti stolarski ili trajnoelastiĉni kit. namještanje i podešavanje na mjestu ugradbe i nakon ugradbe. Unutarnja stolarija ugraĊuje se mokrim postupkom ili suhim postupkom (ugradnjom na slijepe okvire. IX.xls.

upotrebu krana. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. mesinganih ili kromiranih kutnih i završnih lajsni. XI. od 16. RADNJE SA SPUŠTENIM STROPOM 98348485.xls. polaganje i fugiranje keramiĉkih ploĉica gotovom fugir masom po izboru projektanta. Al. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu materijala. Na sudaru poploĉenog poda i ţbukanog zida dolazi sokl od istih keramiĉkih ploĉica u visini od 10 cm. klase.2008. a na direktnom spoju s drugom vrstom lima ili metalom treba umetnuti plastiĉnu mekanu traku.ms_office Strana: 14. izradu u radionici.8 mm izuzev vertikalnih ţljebova i horizontalnih opšava koji se izvode limom kao pokrov (obojeni ravni). Podne keramiĉke ploĉice se polaţu u cementni mort ili na unaprijed pripremljenu cementnu glazuru lijepe pomoću graĊevinskog ljepila. oluci i sliĉno izvode se od aluminijskog lima debljine 0. KERAMIĈARSKI RADOVI Sva poploĉenja podova i zidova predviĊena su keramiĉkim ploĉicama od 1. skelu. 45212-400-4474/2008. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena X. transport i montaţu na gradilištu. Zidne keramiĉke ploĉice se putem odgovarajućeg ljepila lijepe na produţnim cementnim mortom oţbukane zidove.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. god. dobavu i ugradbu PVC. veliĉine 20 x 20 cm i 30 x 30 cm brušene ili s hrapavom gornjom površinom u boji koju će odrediti projektant u dogovoru s investitorom. U manjim prostorijama (sanitarije i sl. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Svi limeni opšavi. spojeve horizontalnih i vertikalnih ţlijebova. širinu reške dogovoriti sa projektantom. izradu i postavu spona na zabatnim opšavima.[219] . Sistem polaganje za sva poploĉenja je reška na rešku.) dolaze ploĉice 20 x 20 cm na podove i zidove (u istoj kvaliteti i boji). prikljuĉak vertikalnih oluka u lijevano-ţeljezne cijevi. ĉišćenje podova i zidova i sve transporte. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog (veznog) materijala.10. Isto tako u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu i postavu trake od krovne ljepenke na svim dodirnim mjestima aluminijskog lima s betonom ili drugim materijalom. nosaĉe horizontalnih i vertikalnih oluka.

5 cm kao Amstrong ili odgovarajuće (svi uredi) dok je u ostalim prostorijama (sanitarije) strop od gipskartonskih ploĉa debljine 12. d) zaštita kamene vune PE folijom kao Tervol Stopair ili odgovarajuće. god. UZDIGNUTI PODOVI Pod u prostoriji opreme izraĊen je od polo (ARIES) ili odgovarajućih podnih pocinĉanih rešetki koje se oslanjaju na podkonstrukciju na osnom razmaku od cca 70 cm. ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA Ĉeliĉna konstrukcija se izvodi prema priloţenim shemama.00 cm toplinske izolacije i s metalnom podkonstrukcijom. matice. te izrada u radionici. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.[219] .5 mm sa otpornošću na poţar. XIII. dobava komplet osnovnog i spojnog materijala. e) potrebna radna skela. Svi meĊusobni spojevi su putem varenja ili vijaka. te sav ostali pomoćni materijal. specijalni vijci.karton ploĉa s 5. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Spušteni strop se izvodi od gips . Pod mora biti postavljen strogo vodoravno. krpanje rupa od vijaka. transport i montaţa na gradilištu. Strop se vješa na već pripremljene ĉeliĉne nosaĉe postavljene horizontalno na razmaku 120 cm.2008. ugradbu eventualno potrebnih aluminijskih profila. ĉeliĉni tipli. SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI 98348485. podloţne ploĉice. Za priĉvršćenje rešetke koristiti originalni spojni i vezni pribor.10.xls. Vrstu i boju pomiĉnih aluminijskih lamela odreĊuje projektant. te dvokratna antikorozivna zaštita na bazi epoksida. od 16. ZAŠTITA OD SUNCA U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav osnovni i spojni materijal. c) ispuna stropa kamenom vunom kao Tervol tip DP-5 ili odgovarajuće debljine 5 cm. XIV. b) spušteni strop od gipsanih prefabriciranih ploĉa vel. obiĉni vijci. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena XII. TakoĊer jediniĉnom cijenom obuhvatiti bandaţiranje spojeva gipsanih ploĉa koristeći samoljepivu mreţicu. Visinu poda uskladiti sa visinom podova u susjednim prostorijama. Obraĉun po m² stvarno postvaljenog spuštenog stropa. Boju poda odreĊuje projektant. 45212-400-4474/2008. TakoĊer je potrebno jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje od hrĊe (pjeskarenjem). Jediniĉnom cijenom obuhvatiti uzimanje mjera na licu mjesta.5 x 62. zatvaranje spoja sa zidom pomoću akrila. U jediniĉnoj cijeni je dobava i postava: a) podkonstrukcija s razmakom prilagoĊenim vrsti spuštenog stropa. gornju masku i uzice za podizanje.ms_office Strana: 15. XV. detaljima. 62. Izvoditelj radova duţan je napraviti kompletnu radioniĉku dokumentaciju i dostaviti je projektantu i revidentu na odobrenje. statiĉkom raĉunu i uputama projektanta.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.

i 32. Priĉvršćenje na zid posebnim ljepilom. Toniranje boje u dogovoru s projektantom i investitorom.[219] . Zadnju ruku bojenja izvesti sa sjajnom bojom. I. ĉlanak 31. Poslije sušenja prvog sloja boje ponoviti kitanje eventualno zaostalih neravnina. 1. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. OBJEKT KONTROLE NAPLATE GRAĐEVINSKI RADOVI ZEMLJANI RADOVI 98348485. a ton boje odreĊuje projektant. dvostruki premaz epoksidnom bojom. Sve navedenu je ukljuĉeno u jediniĉnoj cijeni liĉenja površina. razne zaštite i sl. ZNAKOVI ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŢARA U skladu sa projektom zaštite na radu i projektom zaštite od poţara. god. U cijeni sav potrebni pomoćni materijal. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Bojenje gotovom tvorniĉkom bojom na bazi vapna kao Poliflor treba izvesti po redoslijedu: 1) popravak manjih neravnina. od 16. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena XVI. transporte. zaštitu ostalih površina od prljanja. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama. Kod bojenja crne bravarije bojama na bazi epoksida jediniĉna cijena ukljuĉuje ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine. 94/96 i 114/03. Koristiti znakove izraĊene i odobrene od strane Zavoda za istraţivanje i razvoj sigurnosti (ZIRS).2008. Krila se nakon nanošenja ventilirajuće zaštitne nitro boje špricaju sa bojom (neolin) koja ocrtava godove. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti. A. rad.xls. sol i gorivo. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer. Skela je obraĉunata kroz posebnu stavku. Prilikom bojanja stolarije prije bojenja dovratnik zaštititi zaštitnom ventilirajućom bojom na koju se nanosi kit. 2) gletanje svih površina glet masom otprnom na vodu. Znakovi su izraĊeni na samoljepivoj foliji ili plastici. kitanje i brušenje eventualnih neravnina. treba dobaviti i postaviti znakove zaštite na radu i znakove zaštite od poţara. Poslije kitanja ponoviti postupak brušenja i bojenje drugog sloja. trajnoelastiĉnim kitom ili odgovatajućim brojem vijaka. 3) trostruki premaz bojom po izboru projektanta. Poslije sušenja kita obaviti brušenje pa tek onda nanos prvog sloja boje. 45212-400-4474/2008. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sav materijal.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. alat. te sukladno Zakonu o zaštiti na radu NN 59/96. Podnoţja crne bravarije (vrata) treba dodatno dvokratno obojiti crnom bojom otpornom na atmosferilije.10. Izvodi se u visini cca 50 cm i obraĉunava se koz posebnu stavku troškovnika.ms_office Strana: 16.

nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju. Nasipavanje i zbijanje obavljeti u slojevima debljine 30 cm mjereno u zbijenom stanju.40 7. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere OPĆENITO: Iskop humusnog materijala i osnovni nasip obuhvaćeni su u Projektu prometnica za trasu ceste na kojoj se nalazi CP.407. Iskopani materijal deponirati na udaljenosti 25 m¹ jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja. tj. Obraĉun paušalno. paušal 1 7. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto. 45212-400-4474/2008.00 1.xls. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60° ili koristiti razupiranje.00 0.40 0. god.407.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Iskop dubine do 200 cm Iskop za temeljnu ploĉu u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom temeljnom tlu kategorije C.00 0 19.64 23. m³ 12 23.22 0.00 0 0.50 cm ispod kote budućeg kolnika.22 0.00 0 23.00 1 7.40 2. a do kote .ms_office Strana: 17. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou. Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na iskolĉenju svih objekata i elemenata. Obraĉun po m³ izvedenog.037.22 0.40 7.22 730.00 38 19.22 0..22 278. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0. Iskop se obavlja 95% strojno.00 0 7.[219] . Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar.20 3.407.00 0 23. postavljanje i odrţavanje iskolĉenih oznaka i ploĉa na terenu od poĉetka radova do predaje svih radova investitoru.22 0. m³ 38 19.2008. Dubina iskopa je do 200 cm. cca 50 cm ispod gotovog kolnika.407. Svi obraĉuni za iskop. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.64 4.00 260 23.22 730.10.20 23. ugraĊenog nasipa.36 19. m³ 260 23. Iskop dubine preko 200 cm Sve isto kao stavka 2. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹.22 278.00 12 23. a 5% ruĉno.00 0 0.00 0. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju. Nasip debljine 30 cm Nasipavanje iskopanim materijalom (kamena sitneţ) bez primjesa humusa. preuzetog od strane nadzornog inţenjera.22 6. instalacionog kanala. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa svake strane konstruktivnog elementa minimalno za 50 cm. Ms = 80 do 100 KN/m².36 98348485. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dopremu materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹.22 0.407. zbijenog nasipa.407. Za plato je predviĊen samo osnovni nasip bez tampona i asfalta. gline ili sliĉno naokolo izvedenih temelja i temeljnih stopa. Svi iskopi su predviĊeni u zbijenom nasipu od drobljenog kamena. samo dubine preko 200 cm. od 16. kao i sve ostalo potrebno za dovršenje cijele stavke.40 0. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.40 7. tj. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal sa modulom zbijenosti Ms = 80 MN/m². planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm.00 0. temenja blokova i raznih okana.037. Odnosi se na produbljenje iskopa za monolitne temeljne stope u sluĉaju da tlo nema propisanu nosivost.22 6.

Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. Dubina iskopa je do 300 cm.22 1. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.22 0.00 70 23. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju.71 0.56 105. okana naplatnih kućica.71 0. te završno nasipavanje.71 0.71 227. Obraĉun po m³ nasipnog materijala u zbijenom stanju.. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹.2008. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju.ms_office Strana: 18.98 6.22 0.00 0 113.42 9. Nasipavanje drobljenim kamenom ili šljunkom Dobava i ugradba fino drobljenog kamena ili šljunka.22 1.40 23. m³ 70 23.71 3.71 4. samo nasipavanje.133. te završno nasipavanje. Iskop se obavlja 95% strojno. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju debljine 10 cm.71 0. nogostupa i u zelenom pojasu.756. temelja treptaĉa.71 0.00 45 105. a 5% ruĉno.98 19. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju minimalne debljine 10 cm ispod i 20 cm iznad tjemena cijevi.00 0 23. Podloţni sloj i obloga cijevi Dobava i ugradba fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska.71 3.805. 45212-400-4474/2008. Sloj ĉistoće Dobava i ugradba fino drobljenog kamenog materijala ili šljunka (sloj ĉistoće). oko i iznad odvodnih i ostalih cijevi u zoni otoka. Široki iskop Široki iskop za ureĊaj za proĉišćavanje otpadnih voda u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom materijalu A. zaštitnih blokova ispred naplatnih kućica.40 98348485. od 16.42 113. razastiranje i planiranje preko podloge iz stavke 5. Planiranje izvesti sa toĉnošću ± 2 cm.22 0. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60o ili koristiti razupiranje.00 0 19.71 0.22 1. Obraĉun po m³ ugraĊenog kamenog materijala u zbijenom stanju. Nasip se izvodi posve horizontalno u sloju debljine do 15 cm. razastiranje i planiranje ispod. razastiranje i planiranje u sloju debljine 20 do 30 cm ispod podova objekata kontrole naplate.00 2 113. m³ 36 105.756.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.133.95 8.95 105. okana elektroinstalacija. armirano-betonskog instalacionog kanala izmeĊu kontrole naplate i naplatnih kućica. B ili C kategorije.xls. m³ 2 113.625.805. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa vanjske strane temeljne ploĉe minimalno za 50 cm. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 5.56 7. Obraĉun po m³ ugraĊenog fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar. m³ 45 105.625.22 1. razastiranje i planiranje ispod trakastih temelja i greda (ukljuĉivo zatrpavanje eventualnog produbljenja ispod temelja). temelja vanjskih blokova. biojame. god.[219] .00 59 19.71 227.00 0 105. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Nasipavanje debljine 20 do 30 cm Sve isto kao nasipavanje pod stavkom 5.10. te eventualno crpljenje vode. okana odvodnje i ostalih raznih okana. te nasipavanje.00 0 105. U cijeni eventualna upotreba eksploziva kao i zaštita od eventualnih šteta od miniranja.22 0.00 36 105.71 4. m³ 59 19.

82 14.40 38.662. te hidrosjetvu.60 105.82 14. m³ m² 148 168 480. Priprema posteljice Plitki iskop i poravnanje tla C kategorije. septiĉke jame. Obraĉun po m³ izvedenog zbijenog nasipa. Ruĉni iskop Ruĉni iskop materijala nakon strojnog iskopa.66 0.00 113.662. 45212-400-4474/2008. Šljunak ispod staza Dobava i postava šljunka ispod staza uvaljanog u sloju debljine od 20 cm sa valjanjem i nabijanjem.26 71. razastiranje.00 60 105.00 83.21 2. Sloj pijeska za betonske elemente Dobava i postava nosivog sloja pijeska debljine od 10 cm za postavu betonskih elemenata.71 6.44 0.[219] . m³ 200 57.71 0. u armirano-betonsku temeljnu ploĉu i grede.2008.21 0.00 200 3.00 0 422. Ms = 80 do 100 MN/m². Obraĉun po m² pripremljene površine.66 11.71 0. koristeći vodilice. Obraĉun po m³ izvršenog iskopa u zbijenom nasipu.00 200 57.44 2. 11.00 22 20 113.66 0.00 0 3. a) beton b) velikoplošna oplata m³ 35 422.00 0.71 11.73 57. m³ 60 105. Sloj pijeska fino isplanirati. tj.ms_office Strana: 19.xls. na prostoru gdje dolazi zelena površina.00 300 113. fino planiranje. elektro i ostalih okana.26 71.62 224.00 0.532.71 34. Jediniĉnom cijenom obuhvatitit dobavu i postavu filter sintetiĉke tkanine (geotekstil) izmeĊu pijeska i nasipa zemljom.00 148 168 480.71 0.26 0.00 0.40 12. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.20 640. Betoniranje armiranih temelja C25/30 Dobava i ugradba betona.798.71 11. 1. U jediniĉnoj cijeni doprema materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹.113.00 0 38. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Podloga od mršavog betona C12/15 Betoniranje betonske podloge od mršavog betona.70 422. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.342.82 0.62 224.68 98348485. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. te planiranje i nabijanje posteljice. ispod temeljne ploĉe.501. a) pijesak Obraĉun po m² prekrivene površine b) filter tkanina (geotekstil) Humusiranje Dobava.48 59. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu materijala.20 640.44 0.04 9.00 0. klase C12/15 debljine d = 10 cm.00 0. Nasip i geotekstil za ureĊaj za proĉišćavanje otpadnih voda m³ m² 22 20 113.532. beton klase C25/30 u velikoplošnoj oplati.798.111.00 0.48 59.20 113. Obraĉun po m³ izvedenog zbijenog nasipa. ĉišćenje od korova panjeva i ostale vegetacije.113.71 0.21 2.48 59.306.73 II.04 9.20 0. od 16.26 0. m² 300 113. te lagano nabiti ruĉnim nabijaĉima.00 35 422.00 3. m³ 60 38.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. korekcija rovova te izbacivanje materijala do 1 m¹ od iskopa.501. razastiranje i planiranje humusnom zemljom u otocima oko objekta kontrole naplate u debljini 20 do 30 cm.955.00 0 105.955.00 0 57.00 60 38. razastiranje i lagano nabijanje fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska oko biojame u sloju minimalne debljine 20 cm.71 11.20 11. m² 200 3.00 0 0 480.342.60 14. Beton projektiranog sastava.71 11.20 0.00 13.21 0.111.68 480.10. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Dobava.70 2. u potrebnom padu (minimalno 1%).00 83.44 2.306. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 10. god.00 0 113.71 34. u padu od 2%. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju.00 15.66 I. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou.82 0.71 6. Obraĉun po m³ ugraĊenog pijeska.00 0 0 113.48 59.

[219] .604.32 1. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Betoniranje armiranih sokla C25/30 Dobava i ugradba betona.26 20. m³ m² m² 9 25 25 480. klase C16/20.6 l/m³ betona.50 500.02 0.26 20.26 20.48 20.00 0.00 0 0 480. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI . a prije poĉetka vezanja betona dobro zagladiti jer se na nju postavlja hidroizolacija.9 230 480.00 0. m³ m² m² 1 2 2 480.48 59.48 59. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli.vanjski izvesti u posve preciznoj.10. Armatura je obraĉunata u posebnoj stavci. Površinu betona potrebno je nakon ugradnje betona.9 230 480.48 59.48 118.00 24.00 0.48 59.26 20.02 0.00 0 0 0 480. te raznih kemikalija (ulje. Podest izvesti po dimenzijama iz projekta objekta kontrole naplate.95 4.04 480. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.6 l/m³ betona. ravnoj i horizontalnoj oplati.60 480.26 20. m³ m² 24.xls.26 20. a) beton b) glatka oplata c) doplata za površinsku obradu Betoniranje armirane ploĉe na podu C16/20 Dobava i ugradba betona. Betonski podest je od betona klase C25/30 s finom obradom gornje površine betona.48 20. u armirano-betonski podzid (sokl) iznad temeljnih greda izvedenih pod stavkama 5 i 8. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI .00 1 2 2 480.02 480.04 5. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0.324.95 4. Popreĉni presjek podzida vidljiv je iz projekta pojedinih objekata. Vidljivi dio sokla .50 480.00 0.60 98348485.32 1. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.324.00 0.52 40.26 20.02 0. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Beton projektiranog sastava.02 11.02 0.963.26 20. u donju armirano-betonsku ploĉu debljine d = 12 cm.2008. 45212-400-4474/2008.00 0 0 0 480.02 4.48 20. god. nafta i sliĉno).02 0. Armatura je iskazana u posebnoj stavci.ms_office Strana: 20.48 59.52 40.02 4.00 0. Beton je klase C25/30. b) glatka oplata c) doplata za vidljivi dio sokla Betoniranje armiranog podesta C25/30 Dobava i ugradba betona. Armatura je iskazana u posebnoj stavci.00 0.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0. a) beton b) doplata za površinsku obradu Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 3.48 118.48 59.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0. od 16.00 0.481.48 59.02 11.00 9 25 25 480.48 59.604.481.50 500.48 20. u armirano-betonski podest na ulazu u objekt kontrole naplate. a oplata je velikoplošna.00 0. Beton se mora njegovati jednim od sistema njegovanja.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.02 0.02 480.50 4.963.

00 0. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.00 0 84. 6.xls.33 76.49 94. Oplata je velikoplošna .22 12. postavu armaturne mreţe. Izvodi se preko termoizolacije u padu na krovu objekta kontrole naplate.00 15.00 0 0 0 0 78.00 0 0 533. 8. a) cementni estrih ispod keramiĉkih ploĉica d = 5 cm b) cementni estrih ispod keramiĉkih ploĉica d = 6 cm c) cementni estrih ispod linoleum poda d = 6.20 4.33 76. Obraĉun po komadu postavljenog nosaĉa.00 105 84.08 0.22 0.70 0.00 230 101.020.051. god.987.85 19.33 76.00 0.00 0. izradu glazure zaribane do crnog sjaja.00 m² 105 84.86 19.020. U cijenu ukljuĉiti istovremenu izvedbu horizontalnih serklaţa.85 19. od 16.70 0.a.00 0 15.48 86.00 0.937.00 0. Obraĉun po m² izraĊenog cementnog estriha.49 101. Obraĉun po m² postavljenih kombi ploĉa. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.70 10. te odrţavanje glazure. Nosaĉi kombi ploĉa Doplata za izradu.33 76.7 cm d) cementni estrih ispod keramiĉkih ploĉica d = 8 cm 7.60 3.48 86.2 mm svaka razvijene duţine od 50 cm.151. 8. a ploĉa debljine 18 cm.70 23.30 m¹. a) beton b) glatka oplata 9. 10.08 0.[219] .08 22.70 0.00 78.828. samo kat.49 94.00 m³ m² 45 250 533.937.00 98348485.00 45 250 533.00 101. postavu armaturne mreţe.00 0 101.08 0.52 13. te odrţavanje glazure.051.828. a) beton b) glatka oplata 8. Cementi estrih na krovu Dobava i ugradba materijala u cementni estrih lagano armiran debljine d = 5 do 8 cm.00 m³ m² 42 250 533. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje površine.33 76.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Cementna glazura je armirana mreţom Q-131. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje površine.020.70 0.08 8.08 22. Cementna glazura je armirana mreţom Q-131.00 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 m² 230 101.00 0..391.08 23. m² m² m² m² 140 48 140 30 78.00 533.00 140 48 140 30 78.70 23.391. Kombi ploĉe dolaze “U OPLATU” armirano-betonskih serklaţa iz stavke 22.glatka.49 94. Postavlja se 6 do 8 komada nosaĉa na m² podgleda.00 42 250 533.08 0.49 101.10.00 850 15. izradu glazure zaribane do crnog sjaja.20 4.08 8. dobavu i postavu PVC folije debljine 0. Betoniranje stropne konstrukcije prizemlja 25/30 Dobava i ugradba betona u punu armirano-betonsku ploĉu iznad prizemlja objekta kontrole naplate.52 13.49 101.60 3.49 94. Kombi ploĉe Doplata za dobavu i postavu KOMBI ploĉa debljine d = 8 cm.399. Beton je klase C25/30. Izvodi se preko termoizolacije na podu prizemlja objekta kontrole naplate. dobavu i postavu dodatnih nosaĉa kombi ploĉa iz stavke 24.02 mm.40 kom 850 15. dobavu i postavu PVC folije debljine 0.00 0.00 0.999. a postavljaju se sa vanjske strane vetrikalnih i horizontalnih serklaţa. Beton projektiranog sastava.22 12.33 76.48 86.00 0. Podupiranje je na visini cca 3.399.33 76.00 533.48 86. 45212-400-4474/2008.33 76.49 101.08 23. Oslanja se preko monomitnih greda i horizontalnih serklaţa na armirano-betonske vertikalne serklaţe.86 19.999.08 0.ms_office Strana: 21.228.40 84. Obraĉun po m² izraĊenog cementnog estriha.987.2008. Nosaĉi se rade kao “vilice” od pocinĉane ţice debljine 3.22 0.08 0.02 mm. Betoniranje stropne konstrukcije kata 25/30 Sve isto kao st. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Cementi estrih na podu Dobava i ugradba materijala u cementni estrih lagano armiran debljine d = 5 do 7 cm.020.151.228.70 10.00 0 0 533.

00 3 25 533. Vijenac (vanjska greda iznad ploĉe) izvesti po dimenzijama iz projekta objekta kontrole naplate.70 13.00 0.00 0.33 97. obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu.599.00 0 0 533.26 1.26 1. Upotrijebiti glatku precizno sloţenu oplatu za okna.00 0.00 14.08 5.00 197.30 10.33 59. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ravnanje. m³ m² 1 2 480. Beton je klase C25/30. kg kg 18000 29000 6.00 0. Beton projektiranog sastava.00 0 0 6. 45212-400-4474/2008. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.33 59. a) beton b) dašĉana oplata Betoniranje vijenca C25/30 Dobava i ugradba betona u armirano-betonski vijenac iznad vanjskih zidova.99 1.599. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.00 0. Betoniranje serklaţa i nadvoja C25/30 m³ m² 10 132 533.56 533.00 0.30 10.26 0.26 0.33 76.48 59.26 0. Obraĉun po kg ugraĊene armature.33 76.70 0.48 59.52 480. a) beton b) glatka oplata Armatura Dobava.430.70 7.26 480.81 115. sjeĉenje.41 6.00 98348485.430. 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente. savijanje. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Dimenzije nadvoja su zadane projektom pojedinog objekta. Upotrijebiti glatku precizno sloţenu oplatu jer se direktno na beton lijepi keramika.380.xls.00 0 0 533.33 97. a) beton b) glatka oplata Betoniranje okana odvodnje C25/30 Dobava i ugradba betona u armirano-betonska okna odvodnje.81 0.41 6.52 14.26 0. dimenzija i presjeka prema projektu objekta kontrole naplate.99 1. Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete.26 480.70 7. od 16.733.33 59.48 118.00 0. Beton projektiranog sastava.00 10 132 533.490.70 0.08 0. m³ m² 3 25 533.042.5 291 533. a) beton b) glatka oplata Betoniranje temelja agregata C25/30 Dobava i ugradba betona u armirano-betonski temelj agregata.48 59.00 0 0 480.ms_office Strana: 22. m³ m² 14. izrada i postava betonskog ţeljeza prema Izvedbenom projektu armature.50 15. beton klase C25/30. Beton projektiranog sastava.08 5. Beton projektiranog sastava.08 0.29 28.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 197. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0. Upotrijebiti glatku precizno sloţenu oplatu.2008.481. Visina podupiranja iznosi do 3.00 18000 29000 6.81 115. a) rebrasta armatura RA-400 b) mreţasta armatura MAG-500 Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 11.33 97.48 59.00 0.29 28.333.00 6.10. Obraĉun po m³ ugraĊebog betona.490. te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorniĉkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Dobava i ugradba betona u armirano-betonske vertikalne i horizontalne serklaţe i nadvoje u vanjskim i unutarnjim nosivim i pregradnim zidovima.481.81 0.0 m¹.50 533.70 533.380. Oplata je dašĉana.33 76.41 6.042. god. beton klase C25/30. beton klase C25/30.733. presjeka prema projektu objekta kontrole naplate.00 0 0 533.56 12.[219] .33 97. dimenzija i presjeka prema projektu objekta kontrole naplate.48 118.5 291 533.33 76.00 0.33 59. Armatura mora biti ĉista od hrĊe i svih masnoća.00 1 2 480.333.41 6.

272. Betoniranje AB subišta sa C 25/30 m³ m² 2. Obraĉun po kom skele Fasadna skela Izrada montaţno-demontaţne fasadne skele sa podnicama i ogradom u visini svake etaţe.44 440. 0. Skela za visoke prostore Dobava.00 0.713.00 0.272.215.344.64 13. montaţu.00 0 0. Skela sluţi za izradu svih radova na fasadi (zidanje i izrada fasade). transporte.386.xls. te otprema pokretne ĉeliĉno-drvene skele za bravarske i soboslikarsko .00 0 0.00 0. Širina kraka 110 cm. kom 1 440.0 m¹.44 440. 13. UKUPNO TESARSKI RADOVI: 0.344.70 0.56 533.00 0.[219] . izrada i demontaţa skele nakon dovršenja svih radova.56 III. Armatura nije sadrţana u stavci.33 97.5 m¹.215. beton oplata UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 16.44 0.00 0 22.44 440.0 m¹. Širina stepenice 27 cm.10.386. alat.08 IV. betonom klase C 25/30 u potrebnoj glatkoj oplati. 1. Visina skele je do 4.70 II.66 2.00 0.80 652. 45212-400-4474/2008. izrada i betoniranje AB trokrakog stubišta zajedno sa podestima.713.00 0 0 533.80 652.00 0.42 0.00 0 440. rad. visina podupiranja do 3. Obraĉun po m² vertikalne projekcije skele.44 0. Sve prema planu oplate i planu armature u skladu sa statiĉkim raĉunom.33 97. razne zaštite i sl.liĉilaĉke radove. od 16.00 0.00 0. Odnosi se na rad u visokim prostorima (ĉeliĉna nadstrešnica).00 0.00 0.2008. Visina skele iznosi cca 4. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Dobava. TESARSKI RADOVI OPĆENITO: Oplata svih betonskih i armirano-betonskih elemenata ukljuĉena je u jediniĉne cijenu istih i prikazana kroz betonske i armiranobetonske radove. demontaţu i odvoz elemenata fasadne skele.33 97.00 1 440.00 592 22. ZIDARSKI RADOVI OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal.6 24 533. m² 592 22.44 2.00 0.00 1.66 2.70 0.08 22.33 97. sidra.42 13.ms_office Strana: 23.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0 0.00 0 0.70 1. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dovoz. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova.42 III. Nosive i pregradne zidove takoĊer je potrevno povezati preklapanjem opeke.00 98348485.64 13. visina 17 cm.00 0.42 0. god.6 24 533.00 2.

68 0. 45212-400-4474/2008. te pravilno bez razmaka sloţiti ploĉe od kamene vune.93 0.00 0 132. Termoizolacija na podovima d=6cm Dobava i postava kamene vune kao Tervol tip TPT-60/60 ili odgovarajuće. Termoizolacija na krovu d=12cm Dobava i ugradba na krov objekta kontrole naplate kamene vune kao Tervol tip TPT 60/60 ili odgovarajuće. nanošenje sloja prajmera (resitol) i varenje prve i druge trake. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje betonske podloge od svih prljavština. Obraĉun po m² izraĊene hidroizolacije. m² 35 80.93 0.00 35 80. te dva sloja varene bitumenske ljepenke debljine 4 mm s meĊusobno zavarenim preklopima 10 cm. Hidroizolacija se izvodi na armirano-betonskom nadtemeljnom zidu.xls. a sastoji od hladnog bitumenskog premaza. m² 280 73. Donja podloga mora biti propisno suha što se dokazuje mjerenjem postotka vlage na površini betona.ms_office Strana: 24.67 0. Prije postave kamene vune potrebno je dobro oĉistiti površinu betonske ploĉe. Obraĉun po m² izraĊene hidroizolacije. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje betonske podloge od svih prljavština. Hidroizolacione trake moraju biti 100% zavarene za podlogu kao i meĊusobno. Druga traka mora imati pomak preklopa za 50% u odnosu na prvu. Hidroizolacija se sastoji od hladnog bitumenskog premaza.00 0 80.00 0 77.627.[219] .08 2.802. Na spoju sa zidom ugraditi rubne trake od kamene vune u visini cementnog estriha.60 73.802. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.50 98348485.00 280 73.67 20. Donja podloga mora biti propisno suha što se dokazuje mjerenjem postotka vlage na površini betona.50 132.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.48 77. debljine d = 6 cm.08 0. Obraĉun po m² izraĊene hidroizolacije.48 4.60 2. Prvu i drugu ploĉu Tervola postavljati sa preklopom od 50%.67 20.68 18.67 0.332. Hidroizolacione trake moraju biti 100% zavarene za podlogu kao i meĊusobno. debljine 12 cm (2×6 cm).93 33.00 250 132.08 2. te dva sloja varene bitumenske ljepenke debljine 4 mm s meĊusobno zavarenim preklopima 10 cm. a) horizontalna hidroizolacija Hidroizolacija zidova Izrada horizontalne hidroizolacija ispod vanjskih i unutarnjih nosivih zidova.80 3. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.93 33. m² 250 132. Druga traka mora imati pomak preklopa za 50% u odnosu na prvu.00 0 73. Paziti da se ploĉe ne oštećuju. m² 236 77.332. nanošenje sloja prajmera (resitol) i varenje prve i druge trake.00 236 77.232.80 80. god.08 0.10. od 16. Obraĉun po m² ugraĊene kamene vune. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Hidroizolacija Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacija podova u prizemlju objekta kontrole naplate i vanjskih zidova okna naplatne kućice. a rezanje kamene vune obavljati posebnim noţem.68 0.627.2008. Kamena vuna dolazi preko hidroizolacije na podovima prizemlja.232.68 18. tako da se izbjegne preklapanje vertikalnih spojeva.

10. originalnih pomoćnih proizvoda.24 52.55 0. Zidanje se obavlja mortom M-100 u debljini od 1.00 0 6.24 52. Prije postave folije potrebno je površinu dobro oĉistiti i otprašiti.00 0 240. njegovanje za vrijeme i nakon zidanja.73 31.3 m¹. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.4 ili odgovarajući.2mm Dobava i postava plastiĉne folije debljine d = 0. Hidroizolacija krova Izrada horizontalne hidroizolacija krova objekta kontrole naplate.41 2.60 8.73 0.73 0. Obraĉun po m² izvedenog zida. samo zidanje pregradnog zida debljine d = 10 cm sa opekom kao POROTHERM tip 10 P + E ili odgovarajućom.2 mm preko kamene vune. Obraĉun po m² kompletno izraĊene hidroizolacije. Hidroizolacione trake moraju biti 100% zavarene meĊusobno.50 146. Obraĉun po m² postavljene folije gledano tlocrtno.73 31.135.2 cm sa 100% zapunjavanjem horizontalnih reški. sve unutrašnje transporte. spravljanje morta.00 0 146. Obraĉun po m² izvedenog zida. dobavu i postavljanje trake.00 0 164. Zidovi se izvode u prizemlju objekta kontrole naplate. visine do 3.24 0.80 7.435.xls.852.637. obvezno natapanje opeke sa vodom prije poĉetka zidanja. Zidanje vanjskog zida debljine 38 cm Dobava materijala i zidanje vanjskih zidova debljine 38 cm sa opekom kao POROTHERM tip 38 S P + E ili odgovarajuća.55 36.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. m² 220 240.00 240 129. Obraĉun po m² izvedenog zida. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje betonske podloge od svih prljavština i prašine. Hidroizolacija se se izvodi sa plastificiranom polivinil klorid (PVCP) folijom kao tip Sikaplan SGmA 1.385.20 129. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Plastiĉna folija d=0.00 220 240.4 mm s meĊusobno zavarenim preklopima 5 do 10 cm. Zidanje nosivog zida debljine 20 cm Sve isto kao stavka 6.[219] . Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 5. Zidanje obavljati sa produţnim mortom M-50.96 0.96 59. samo zidanje nosivih zida debljine d = 20 cm sa opekom kao POROTHERM tip 20 S P + E ili odgovarajuća.00 0 129. ukljuĉivo zaštitu hidroizolacije i sloj sitnozrnatog šljunka debljine 5 cm iznad hidroizolacije. m² 240 129. U jediniĉnoj cijeni izrada monolitnih nadvoja iznad vrata.41 2.96 0.20 9.00 250 146.80 240. m² 380 6. te korištenje d proizvoĊaĉa folije.435.852. meĊusobno varenje traka.80 6. m² 250 146.135..3 m¹.41 0.24 0.00 360 164. od 16. visina zidanja do 3.60 164.55 0.385. lica. god. Odnosi se na zidove prizemlja i kata objekta kontrole naplate..2008.ms_office Strana: 25. Odabrati vrstu folije koja se kemijski “podnosi” sa postavljenon kamenom vunom. Zidovi se izvode sa 2.50 98348485.80 6.00 380 6.637. zidanje sa 100% zapunjavanjem mortom horizontalnih fuga u debljini od 1. 45212-400-4474/2008.2 cm.41 0. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu opeke. m² 360 164. debljine 1.96 59. Prilikom zidanja zida obratiti paţnju na izvedbu horizontalnih i vertikalnih serklaţa. Zidanje pregradnog zida debljine 10 cm Sve isto kao stavka 6.55 36.

debljine d = 4 cm. od 16. Ţbukanje unutarnjih i vanjskih zidova Ţbukanje unutarnjih i vanjskih zidova grubom i finom produţnom cementnom.00 22 60.25 0.00 76.68 28.00 13.08 2. impregnacija površine betonske ploĉe i nanaošenje reparaturnog morta u 1 do 2 sloja.03 0.88 0. samo hidroizolacija sanitarija u objektu kontrole naplate s podizanjem 5 cm iznad godovog poda. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 10.25 0.88 0.xls. Obraĉun po m² ugraĊene kamene vune. odstranjivanje eventualnih stršećih dijelova armature. Izravnavanje izvesti sa odgovarajućim mortom za podlijevanje.08 0. otklesavanje iscuraka morta i betona.03 4.2 mm preko kamene vune.86 1. ĉišćenje od ostataka oplate.00 0 60. Strogo voditi raĉuna ravnosti i vertikalnosti ţbuke.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.88 34. te ugradba rubne trake od kamene vune kao Tervol tip RS 120 debljine 1.03 4. m² 1600 51.92 60. slaganje ploĉa od Tervola sa toĉkastim ljepljenjem na zid i postavu sidara na propisanom razmaku.55 47.2008.338.68 14. Obraĉun po m² postavljene kamene vune.562.00 0 51. Obraĉun po m² obraĊene površine betonskog zida.24 47. 45212-400-4474/2008.596. Obrada armirano-betonskih zidova Zidarska obrada površine armirano-betonskih zidova sa odgovarajućim reparaturnim mortom.00 0 76.000.00 32 80.10.596.00 450 76.2 cm okomito uz zidove u visini 8 cm. m² 9. god. Zidarska obrada odnosi se samo na betonsku površinu zida. Obraĉun po m² izvedene glazure.56 80. U jedinicnoj cijeni uraĉunati i radnu skela za rad na visini 3. te postava u suho na podu u prostoriji agregata. m² 32 80. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Dobava i ugradba kaširane staklenim voalom kamene vune kao Tervol tip FPL-80 ili odgovarajuće.372.25 82.562.55 47.03 0. m² 22 60. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br..86 1. popunjavanje šupljina.08 0.000.25 0.86 0.[219] . vapnenom ili gipsanom ţbukom sa našpricavanjem svih ploha cementnim mlijekom.00 1600 51.25 82. Na 1 m² dolaze minimalno 6 do 8 komada sidara. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti i izradu cementnog holkera. Obraĉun po m² oţbukanog zida.00 51. Termoizolacija na podu d=4cm Dobava i ugradba kamene vune kao Tervol tip TPT (TPT 20/20 + TPT 20/20) ili odgovarajuće. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sidra. Postava u suho paralelno sa postavom fasade od max compakt ploĉa.08 2.25 451. popunjavanje manjih oštećenja na zidu.338. popunjavanje fuga i sl. krpanje i obradu oštećenja i fuga.00 0 28. odmašćivanje. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti otklesavanje izboĉina. debljine 8 cm.00 156 28.25 0.ms_office Strana: 26. Termoizolacija fasade d=8cm m² 450 76. Na izravnatu glazuru postavlja se kompjutorski pod. Glazura betonske ploĉe Izravnavanje armirano-betonske ploĉe u prostoriji ureĊaja sa glazurom debljine d = 1 cm. Kamena vuna se priĉvršćuje za nosivi zid sa pocinĉanim sidrima i to sa njegovim plastiĉnim dijelom. otklesavanje manjih neravnina.24 98348485.25 451.3 m¹.86 0. Obraĉun po m² postavljene hidroizolacije. U cijeni dobava i postava PE folije debljine 0. Hidroizolacija sanitarija Sve isto kao stavka 1.00 0 47. m² 156 28.00 0 80.88 34.00 11.92 12.372.56 15.00 9.

12 196.00 0 66.14 39.003. a) prag duţine do 1 m¹ b) prag duţine od 1 do 2 m¹ Metalni jarbol za zastave Dobava i ugradba metalnog jarbola za zastave. Aluminijski pragovi kom kom 26 9 116.20 3.20 20.11 30. god.00 26 9 116. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Dobava i ugradba aluminijskih pragova od flah profila 40×4 mm na mjestima gdje je razlika u podu po visini ili vrsti materijala. Obraĉun po komadu montiranog jarbola.12 196.326.11 0. a višak pijeska koji ostane nakon zamuljivanja odstraniti mekanom ĉetkom.47 0.20 140.00 6.493.239.20 0.12 1.003.47 0.003.00 280 140.xls. doprema i postava gotovih betonskih elemenata debljine 6 do 8 cm u boji po izboru projektanta sa zamuljivanjem reški mekanim pijeskom.765. Obraĉun po komadu ugraĊenog praga.47 2. m¹ 272 112.45 19.00 0.00 0 140. U jediniĉnoj cijeni je kompletan jarbol sa ĉeliĉnim uţetom.12 1.00 0.006.00 0 3. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sve gore navedeno. m¹ 35 66. od 16.765. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sve gore navedeno. Visina jarbola je cca 5. 45212-400-4474/2008.00 0 112. Ukoliko se ne mogu koristiti cijeli betonski elementi iste precizno odrezati na rezalici sa dijamantnom ploĉom.00 6.20 0.00 272 112.2008. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.45 66. Ugradba rubnjaka na betonskoj podlozi od betona marke MB-25 i popreĉnog presjeka 30×24 cm sa razmakom reški izmeĊu betonskih rubnjaka od 1 cm i njihovo popunjavanje cementnim mortom u omjeru 1:2 sa polukruţnim zaglaĊivanjem. Obradu obaviti sa odgovarajućim reparaturnim mortom.14 39.92 98348485.493. Betonski rubnjaci moraju imati atest o otpornosti na djelovanje mraza i soli. koloturom za podizanje zastave.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 3.00 0.20 3.00 2 3. m² 280 140.14 0.239.11 0. kom 2 3. Obraĉun po m¹ ugraĊenih betonskih rubnjaka.00 0. Betonski elementi moraju imati atest o otpornosti na djelovanje mraza i soli.[219] .10. Betonske ploĉe Dobava.ms_office Strana: 27. Betonski rubnjaci Dobava i postava betonskih prešanih rubnjaka dimenzija 50×20×8 cm izraĊenih od betona marke MB-40. U jediniĉnoj cijeni uĉvršćenje aluminijskog flah progila za drveni ili aluminijski dovratnik. te sistemon za blokadu koloture.019.47 2.00 18.00 35 66.003. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 16.019. Obraĉun po m² obraĊenog sokla.92 112. Nakon slaganja betonskih elemenata iste je potrebno nabiti vibroploĉom.12 196. Obraĉun po m² ugraĊenih betonskih elemenata. Obrada sokla objekta Zidarska obrada vidljiivog dijela armirano-betonskog podnoţja (sokla) objekta kontrole naplate sa otklesavanjem i popravkom neravnina.006.326.80 116.00 0 0 116.80 17.12 196.11 30.0 m¹.14 0.

562.00 0.412.223.20 23.713. Nakon sušenja nanosi se treći sloj ljepila koji prije nanošenja mase za impregnaciju mora odstajati minimalno 7 dana.00 2.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.24 51.67 39. Prije poĉetka ljepljenja Tervola betonski i zidovi od opeke se moraju premazati grund masom za impregnaciju.56 13.73 652. Nakon sušenja nanosi se treći sloj ljepila koji prije nanošenja mase za impregnaciju mora odstajati minimalno 7 dana. II.00 0. 45212-400-4474/2008.00 145 160.25 IV.80 184.00 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Dobava i ugradba kamene vune kao Tervol tip DP9 lam ili odgovarajuće.67 REKAPITULACIJA I.18 11.713. IV.56 13. 1. Jediniĉnom cijenom obugvatiti sve navedeno.16 23. Ostali zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom. debljine 3 cm na špalete oko prozora u objektu kontrole naplate. A.18 0.16 0. god.04 OBRTNIĈKI RADOVI 98348485. Kada prvi sloj graĊevnog ljepila oĉvrsne oko špalete otvota se stavlja profil za ojaĉanje.215.00 0 184.00 0. Obraĉun po m² ovako izvedenog zida.00 0. Prije poĉetka ljepljenja Tervola betonski zidovi se moraju premazati grund masom za impregnaciju. Oko špaleta otvora potrebno je zalijepiti špaletni element Tervol PTP debljine 2 cm.67 1.00 0.412.962.412.25 0.16 23. Ploĉe lijepiti na zid sa preklopom na pola ploĉe i paziti da ljepilo ne ulazi u fuge.254.962.412.24 51.50 504.25 1.18 11.00 0 160.00 50 50 39.73 652.00 0.00 0.00 60 184.004. Termoizolacija zidova negrijanih prostora d=6cm m² 60 184.20 160.[219] .18 0.08 504.223.050.25 0.662.ms_office Strana: 28. Nakon ljepljenja Tervola isti se gleta prvim slojem graĊevnog ljepila. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.004. III. postavlja mreţica po cijeloj površini zida i gleta se drugi sloj ljepila. štemanje. sati sati 50 50 39. Obraĉun po m² ovako izvedenog zida (špalete). debljine 6 cm na betonske zidove sa unutarnje strane agregatne stanice.050. Kada prvi sloj graĊevnog ljepila oĉvrsne oko špalete otvota se stavlja profil za ojaĉanje.xls.50 504.24 51. m² 145 160.10.2008.00 0. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika. Nakon ljepljenja Tervola isti se gleta prvim slojem graĊevnog ljepila. ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI TESARSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: 83.662.00 83. Ploĉe Tervola na zid se priĉvršćuju ljepljenjem graĊevinskim ljepilom.562.24 51.215.80 22. B.16 0.04 0. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 21.67 1.00 0 0 39.00 0.00 0. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno.08 504. od 16.00 0. postavlja mreţica po cijeloj površini zida i gleta se drugi sloj ljepila.254.00 0. Termoizolacija špaleta d=3cm Dobava i ugradba kamene vune kao Tervol tip TPT30 ili odgovarajuće.00 2. rezanje asfalta. Ploĉe Tervola na zid se priĉvršćuju ljepljenjem graĊevinskim ljepilom.

ploĉa na bazi visoko tlaĉnog prešanog laminata debljine 6 mm u boji i dekoru 0270. po sistemu kao MAX . Raster fasade. spojne elemente izvesti prema uputama proizvoĊaĉa fasade. dimenzije i raspored ploĉa. d) otpornost na UV zrake (izbjeljivanje).tehnologijom koja svojom dijamantnom strukturom štiti ploĉe od najpogubnijih faktora .EURO FOX ili odgovarajućim.00 0 0.2008.00 0. e) sposobnost laganog ĉišĉenja standardnim kućnim i ekološkim sredstvima. Izvoditelj radova je duţan osigurati i dostaviti statiĉki proraĉun fasade. Ploĉe se uĉvršĉuju na odgovarajuću podkostrukciju nevidljivim spojem . Za uĉvršćenje podkonstrukcije fasade za zid koristiti cinĉane vijke.10. 45212-400-4474/2008. ne stvara dim i ne proizvodi toksiĉne kemijske produkte.00 0 0. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.00 0.00 0. d0.ljepljenjem (kao SIKA TACK PANEL PU ili odgovarajuća ljepila). Sva uĉvršćenja.00 0 0. te idelno ravnanje fasade i mogućnosti reljefnih istaka. Fasadne ploĉe trebaju zadovoljiti certifikat prema normi EN 438 kojim se dokazuje da zadovoljavaju i ispunjavaju slijedeće uvjete testiranja: a) test na savijanje.[219] . UGOVORNI TROŠKOVNIK br.aluminij.00 0 0. dakle najvišoj i najjaĉoj normi za ovaj tip proizvoda. od 16. Podkonstrukcija je izraĊena od apsolutno antikorozivnog materija . Vanjski i utarnji dekorativni slojevi zaštićeni su akrilinim smolama specijalnom NT. god. kojom se potvrĊuje da su izraĊene od materijala koji ne podrţava gorenje. te ovjeri projektanta.UV zraka. b) test na rastezanje.00 0 0.s2.xls.00 0.50 mm potreban za strujanje zraka.ms_office Strana: 29.00 0.00 0.00 0.00 98348485.00 0 0. te svi ostali tehniĉki detalji izraĊeni su prema tehniĉkim uputstvima proizvoĊaĉa fasadnih elemenata i sistema. Redni broj V. U domeni protupoţarne sigurnosti fasadne ploĉe trebaju zadovoljiti klasifikaciju prema normi B .AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Sistem podkonstrukcije omogućava odmicanje fasadnih ploĉa od termoizolacije i samim tim zraĉni prostor od 30 .00 0.00 0.00 0. Srednjica ploĉe izraĊena je od visoko kavalitetnih celuloznih papira oplemenjenih fenolnim smolama. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere VENTILIRANA FASADA OPĆENITO: Obloga fasade izraĊena je od materijala kao MAX EXTERIOR COMPACT ili odgovarajućih. c) test na absorciju obiĉne (destilirane) i slane (morske) vode.00 0. Iste se montiraju po sistemu otvorenih horizontalnih i vertikalnih fuga širine 6 mm.

u boji i dekoru 0270. obloge ventilirane fasade od materijala kao MAX EXTERIOR COMPACT ili odgovarajućeg.00 0 4.73 0. Obloga sokla Dobava kompletnog materija. Preko kamene vune potrebno je poloţiti paro propusnu foliju kao Tyvek ili odgovarajuću.00 2.10.00 366. izrada i montaţa.00 0.00 0 751.00 0. Preko kamene vune potrebno je poloţiti paro propusnu foliju kao Tyvek ili odgovarajuću. Fasada je svojom vanjskom plohom odmaknuta od zida cca 12 cm. Obraĉun po m¹ ugraĊenog profila.xls. na tipsku podkonstrukciju. Boju plastifikacije odrediti će projektant. ploĉa obostrano oplemenjenih.[219] .00 m¹ 730 4.00 730 4.73 344. od 16. materijal i priĉvrsni pribor. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav potreban rad. materijal i priĉvrsni pribor.73 344. Obraĉun po m² izraĊene fasade. Nosivi profili za fasadu Dobava kompletnog materijala.ms_office Strana: 30.00 0.00 0.171. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav potreban rad. god.00 0 695. izrada i montaţa.00 0.81 19.00 V.2008.00 0 0. aluminijske plastificirane konstrukcije izraĊene od fasadnog profila kao SCHÜCO ROYAL S 70FF ili odgovarajućeg u kombinaciji s prozorskim profilom kao SCHÜCO ROYAL 75FF.5 751. izrada i montaţa. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Ventilirana fasada Dobava kompletnog materija.16 751.51 4.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.171. vertikalno i horizontalno montirane po fasadi objekta kontrole naplate prema rasteru iz projekta.00 495 695.920. Fasadna skela prikazana je u posebnoj stavci ovog troškovnika (vidi tesarske radove).920. ploĉa obostrano oplemenjenih budu u istoj ravnini. a) BRAVARSKI RADOVI CRNA BRAVARIJA 98348485.HI ili odgovarajućeg. materijal i priĉvrsni pribor. Kamena vuna kaširana staklenim voalom prikazana je u posebnoj stavci ovog troškovnika (vidi zidarske radove). obloge sokla od materijala kao MAX EXTERIOR COMPACT ili odgovarajućeg. Stavka obuhvaća dobavu i postavu kamene vune kaširane staklenim voalom kao Tervol tip FPL 50 ili odgovarajući debljine 5 cm.73 0. m² 25. ploĉa obostrano oplemenjenih.00 0.35 695. Dimenziju fasadnog prolila odabrati tako da profil i fasada objekta koja je izraĊena od materijala kao MAX EXTERIOR COMPACT ili ogovarajućeg.00 25. UKUPNO VENTILIRANA FASADA: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.81 0.386.35 2.81 19. profili na mjestima priĉvršćenja fasadnih ploĉa imaju umjesto gumenih brtvi silikonske brtve radi osiguranja rastezanja fasadnih ploĉa. u boji i dekoru 0270.00 366. 2. m² 495 695. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav potreban rad. Stavka obuhvaća dobavu i postavu fasadnog aluminijskog profila. 0. Obraĉun po m² izraĊenog sokla.00 0 0. 45212-400-4474/2008.386. na tipsku podkonstrukciju. Fasadna skela prikazana je u posebnoj stavci ovog troškovnika (vidi tesarske radove).81 0. u boji i dekoru 0270.16 3.477. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0.477.5 751.51 VI.

10.409.49 3. a sa drugom stranicom priljubljenom uz vanjski zid.2008. Obraĉun po komadu isporuĉenog okvira sa otiraĉem.49 1. Rešetka za ĉišćenje obuće Sve isto kao stavka 2. Otiraĉ je “KOKOS” i obuhvaćen je u jediniĉnoj cijeni. god.92 38.489. isporuka gradilištu i ugradba okvira i otiraĉa u vjetrobranu. Obraĉun po komadu stvarno izraĊene rešetke.00 1 1. Profil izvesti oko svih stranice vanjskih otvora sa okomitom stranicom na rubu otvora. /Glavni ulaz/ Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.92 0.00 0 0. od 16. Prije ugradbe bravariju je potrebno dobro oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i odmastiti. Rubni "L" nosaĉ Izrada.00 0.00 0 120. Ovako izraĊenu konstrukciju potrebno je zavariti u svim uglovima rezanjem pod 45° sa izbušenim rupama promjera 10 mm na svakih 50 cm za uĉvršćenje profila na zod od betona ili opeke. samo umjesto “KOKOS” otiraĉa dolazi vanjska rešetka za ĉišćenje obuće.00 0 704.00 0.40 2.40 120.40 98348485.92 38.00 2 704.00 1. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Otiraĉ u vjetrobranu Izrada.70 1. materijalom i sredstvima potrebnim za potpuni dovršetak radova. a svi spojevi su izvedeni putem varenja. 45212-400-4474/2008. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sav spojni i pomoćni materijal.40 704.489.694. m¹ 320 120.00 0.xls.49 1.489.70 0. kom 2 704.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.489. Rešetku izvesti tako da se zbog ĉišćenja moţe vaditi. te antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida. Obraĉun po komadu komplet izraĊene i ugraĊene crne bravarije sa svim radnjama.49 0. kom 1 1. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere OPĆENITO: Crna bravarija izraĊena je od HEA HOP vuĉenih profila.00 0 0. Rešetka je gotova tvorniĉka pocinĉana s maksimalnom veliĉinom okna 25×25 mm.489.ms_office Strana: 31. Obraĉun po m¹ stvarno izraĊenih kompletnih nosaĉa.70 0. ''L'' profil se montira na rubovima vanjskih otvora po fasadi i sluţi za uĉvršćenje podkonstrukcije fasade i slijepih ĉeliĉnih dovratnika i doprozornika za ugradnju vanjske aluminijske bravarije. Okvir otiraĉa je veliĉine 120×60 cm i izraĊen je od “L” profila 30×30×3 mm s pracnama za usidrenje.694.70 1.00 0 1.49 1.92 0.00 320 120. TakoĊer je potrebno izbušiti i rupa promjera 5 mm na svakih 30 do 40 cm za uĉvršćenje podkonstrukcije za fasadu. isporuka na gradilište i ugradba rubnog "L" nosaĉa popreĉnog presjeka dimenzija 100×120 mm izraĊenog od ploĉevine debljine 4 mm.409. Nakon toga izvesti antikorozivnu zaštitu vrućim cinĉanjem..49 0. Svi okviri imaju ugraĊene pracne za usidrenje.[219] .489.

Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.ms_office Strana: 32. Polo podna rešetka je dimenzija nosive i razdjelne lamele 30×2 mm. 45212-400-4474/2008. Obraĉun po m² postavljene rešetke. Obraĉun po komadu izraĊenog nosaĉa. kom 1 1.841.847.841. Jediniĉnom cijenom obuhvatit sav spojni i pomoćni materijal. Nosaĉe fiksirati za nosivi zid sa po dva fischer vijka odgovarajuće duţine. Obraĉun po m¹ stvarno izraĊenog nosaĉa.00 1 1. Nosaĉ CB antene Dobava materijala.6 mm sa polukruţno zavarenom kapom na vrhu cijevi.04 140.80 7.84 1. korak lamele 30 mm.00 16 140.xls.3×2.94 2.94 0.83 627.78 0. Podna rešetka Dobava.84 0.[219] .94 2. Obraĉun po komadu izraĊenog poklopca. kom 1 627.84 5.841.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. izrada i montaţa nosaĉa za CB antene na krovu objekta.847.841. od 16.00 0 627. Duţina nosaĉa mora biti takva da antenski stup moţe proći pored opšava na armirano-betonskom koritu.83 627.83 0. isporuka i ugradba rubnog ĉeliĉnog profila NPI 100 za nošenje poda sa POLO (aries) rešetkama u prostoriji ureĊaja. Za priĉvršćenje na fasadi objekta izraditi dva nosaĉa na kojima su obujmnice sa gumenom brtvom za fiksiranje cijevi. Okvir je dimenzija 280×80 cm i izraĊen je od kutnog profila L 40×40×5 mm sa pracnama na svakih 50 cm. Oslonci su na meĊusobnom razmaku od cca 700 mm. Teţina polo rešetke je 34.04 6.10.255. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 4.84 0. visina rešetke je 30 mm.5 mm. izrada i montaţa vruće pocinĉane POLO (aries) podne rešetke u prostoriji sa ureĊajima. Poklopac je podijeljen na pet zasebnih komada i izraĊen je od rebrastog lima debljine 3/4 mm.83 98348485. okvir 30×3 mm. Na mjestu prodora cijevi izvesti urezivanje u promjeru vanjskih cijevi. Duţina nosaĉa je 400 cm.00 0 784.6 kg/m².84 1.78 0.841.78 7.00 10 784. Poklopce opremiti sa po dvije ruĉke za podizanje. Sve antikorozivno zaštićeno sa dva sloja boje na bazi epoksida. Nosaĉ je izraĊen od cijevi promjera 48. god. Pojedini dijelovi poklopca su po obodu pojaĉani sa kvadratnim profilom dimenzija 30×30×2. NPI 100 nosaĉ za pod Izrada. a sa donje strane nosaĉ treba biti otvoren za uvlaĉenje kablova.255. m¹ 16 140.83 627.78 7.80 784.2008.00 1 627. Profil na krajevima ima ploĉevinu za uĉvršćenje u zid sa po ĉetiri rupa promjera 12 mm. m² 10 784.83 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Poklopac instalacionog kanala Izrada.94 0. Sve oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i antikorozivno zaštititi vrućim cinĉanjem.00 0 1.84 1.841. Koristiti originalni spojni i priĉvrsni pribor.00 0 140. isporuka na gradilište i ugradba okvira i poklopca za instalacioni kanal u prostoriji sa ureĊajima.

00 12 486.2008.9.09 0. Prije poĉetka radova na izradi obojene bravarije izvoditelj radova na obojenoj bravariji je duţan pregledati izvedene graĊevinske radove.00 1 1.09 5. 0. a visina stupa je 120 cm.081. Visine ograde je 110 cm.833. U jediniĉnoj cijeni je izrada upušrenog temelja. Ogradu izvesti od QC 40/20/2.09 0. Sve prema shemi bravarije. Na dno stupa je zavarena ploĉevina dimenzija 120×120×6 cm sa 4 rupe promjera 13 mm za priĉvršćenje ograde na armiranobetonski temelj. dobava i montaţa platforme za nošenje klima ureĊaja. U jediniĉnoj cijeni je izrada.a.09 5. te spojni materijal i ĉišćenje od hrĊe pjeskarenjem i dvostruka antikorozivna zaštita bojama na bazi epoksida. a nakon završetka rada duţan je sav suvišni materijal i otpatke odstraniti sa gradilišta.00 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.052.081.6 mm.14 b) OBOJENA BRAVARIJA OPĆENITO: Svi radovi moraju biti izvedeni struĉno i solidno.65 mm. Ograda stepenica visine 110 cm Izrada. Vel.5×2. 2 486. m¹ Obraĉun po m¹ izvedene ograde. pjeskarenjem i dvostruka antikorozivna zaštita bojama na bazi epoksida.10. Od HEA 80 i poda od daske debljine 48 mm. Svi aluminijski komadi i izraĊevine moraju biti kvalitetno i odgovarajuće izvedeni.081.[219] .081.08 1.08 62. Visina ograde je 110 cm.081. a visina stupova 120 cm.08 12 486. Izvoditelj ovih radova duţan je zaštititi radove izvedene od drugih izvoditelja kako nebi svojim radom iste oštetio. 45212-400-4474/2008. izrada. Stupovi ograde su na razmaku cca 230 cm.09 0.052. m¹ Obraĉun po m¹ izvedene ograde.00 0 1. dobava i montaţa ograde unutarnjih stepenica u objektu kontrole naplate. Na dno stupa je zavarena ploĉevina 120/120/6 mm sa 4 rupe promjera 13 mm za priĉvršćenje ograde na AB krak stepenica.00 2 486.00 0 0.833.00 0. te spojni materijal i ĉišćenje od rĊe. Ogradu izvesti od ĉeliĉnih cijevi promjera 76.08 1.xls.09 972.00 0 486. sa odgovarajućim kvalitetnim materijalom koji mora odgovarati postojećim propisima i standardima.08 0.09 0.00 0 486. god. 9.08 62.09 972. duţan je o tome obavijestiti izvoditelja graĊevinskih radova kako bi isto bilo otklonjeno.08 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Zaštitna ograda visine 110 cm Izrada.00 0. Ograda se priĉvršćuje sa po 4 vijka na stupu sa podloškama M12/80. Na visini od cca 550 mm od vrha gledano osno nalazi se preĉka od cijevi promjera 44.00 0 0.18 486. od 16. kom Obraĉun po komadu izraĊene platforme 10. 180/80 cm. te ukoliko naiĊe na nedostatke koji mu mogu smetati.081.08 1. VI.14 486.18 1 1.ms_office Strana: 33. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. dobava i montaţa ograde ispred ulaza u objekt kontrole naplate.00 98348485.1×3.00 0.00 0. TakoĊer je duţan zaštititi svije radove od prljanja drugih izvoditelja. Izrada platforme Dobava materijala za izradu platforme na krovu objekta kontrole naplate. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-CRNA BRAVARIJA: 8.

Boju plastificirane aluminijske bravarije odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom. Za ostakljenje primjeniti IZO staklo dimenzija 4+16+4 mm koje je izraĊeno od stakla kao THERMOPLUS i OPTIFLOAT ili odgovarajućeg tako da srednji koeficijent prolaza topline za prozor iznosi 1.2008.00 0. Izvoditelj radova mora atestom dokazati da aluminijski profili i staklo zadovoljavaju traţene uvjete. aluminija ili drugog antikorozivnog materijala.16 8. ukljuĉivo gornji i donji okapni lim na staklenim stjenama i vratima.00 0 0. 236. 226 i 228.00 8.00 0. Obraĉun po komadu komplet izraĊene i ugraĊene obojene bravarije sa svim radnjama. Minimalna debljine zaštitnog sloja iznosi 18 do 25 mikrona.00 8. pogotovo u pogledu topinske provodljivosti. izradu u radionici. Uz gore navedeno u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu radioniĉke dokumentacije.5 ĉvrstoće F220 do 260 N/mm².16 0.T7. namještanje i podešavanje na mjestu ugradbe i nakon ugradbe.00 0 1 0.dvokrilna dimenzija 200×272 cm Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0. dobavu i montaţu metalnog okova po izboru projektanta s cilinder bravama i kljuĉevima i sve opšavne lajsne.C. od 16. 45212-400-4474/2008.168. Kod obojene bravarije jediniĉnom cijenom obuhvatiti izradu.xls. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog materijala.00 0 0.60 W/m²K. Sva vanjska vrata moraju imati ugraĊene samozatvaraĉe.234.00 kom 1 8. materijalom i sredstvima potrebnim za potpuni dovršetak radova.16 8.00 0. Dovratnici i doprozornici su izraĊeni od kvadratnog profila 40×30×2.[219] .168. Sidra za priĉvršćenje aluminijskog lima i profila su od inoxa.16 0. Mjesta koja se naroĉito osjetljiva na propuštanje moraju se kitati dvokomponentnim kitom odgovarajuće kvalitete.00 0. uzimanje mjera na licu mjesta.00 0 0.00 0. Sve izraditi i ugraditi prema shemama obojene bravarije.168.00 8. Za ugradnju IZO stakla koristiti propisane plastiĉne kladice. god.00 0 0.00 0.00 0. Vrata i prozori koji se otvaraju moraju u falcevima imati ugraĊene gumene brtve.00 0. dopremu na gradilište.00 0 0 0.00 0. Obojenu bravariju na objektu kontrole naplate izvesti u boji plastifikacije RAL 7047. Sve ostalo prema shemi bravarije i uputama nadzornog inţenjera i projektanta. Vrata ulazna .6 mm. Vrata a.168. Aluminijski profili izraĊeni su iz aluminijske legure Al Mg Si 0. Ĉeliĉni profili za sidrenje aluminijskih stijena premazani su radi zaštite sa najmanje dva premaza zaštitne boje.16 0. te davanje iste na uvid i odobrenje projektantu. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Za izradu obojene bravarije koristiti plastificirane aluminijske profile sa prekinutim termiĉkim mostom kao SCHÜCO INTERNATIONAL tip FW 50+DK ili odgovarajući.16 1. Ovi tehniĉki uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 98348485. Ugaoni elementi moraju biti izvedeni besprijekorno.10. Vijci i ostala sredstva za spajanje su iz nehrĊajućeg ĉelika (inox). isporuku na gradilište i ugradbu slijepih ĉeliĉnih dovratnika i doprozornika i gumenih podnih odbojnika za zaustavljanje vrata.168. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.168. te mora zadovoljiti propise HRN.00 0.ms_office Strana: 34.

postavu na podove.88 0.063.00 7.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.24 1.726.006.56 180.006.spremišta dim.88 b.72 6.00 0. 0.64 6.83 0.24 2 280.00 2. transport na gradilište.186.00 0. Staklena stijena 2-dijelna dimenzija 130×90 cm 2F+1O kom g.882.04 6.66 6.36 18.44 3.00 98348485.726.88 Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 7.836.00 2.00 1 3 2 8 2 3 1 4 4 2 7.12 4.24 1.00 0.728.363.00 0.882.00 2.00 0.16 13. Obraĉun po komadu montiranih vrata.52 242.241.00 0.60 8.28 560. Lijepi se ljepilom na cementnu glazuru koju prije polaganja linoleum poda treba pregledati.00 2.00 0.607.00 0.24 1. od 16.44 3.72 3. Staklena stijena 2-dijelna dimenzija 250×180 cm 2F+1O kom f. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-OBOJENA BRAVARIJA: VI.006.24 0.607.00 0.16 13.736.241.06 7.12 4.00 0.063.241. Staklena stijena 4-dijelna dimenzija 200×90 cm 3F+1O kom i.52 242.00 0.647.44 3. Staklena stijena 4-dijelna dimenzija 150×180 cm 2F+1O kom h. Staklena stijena 4-dijelna dimemzija 340×180 cm.063.10.32 3. 100/210 cm kom 2.00 2.836.012.063.2008.647.00 0.453.b.126.442.72 6.241.363.88 7.642.647.882.64 6.64 24.327.88 Ukupna cijena 7.00 0.72 6. 45212-400-4474/2008.00 2.00 0.006.64 6.660.00 0 0.36 4.006.363.32 12.00 2. dobro oĉistiti i popuniti oštećenja i udubljenja.24 0.642. Vrata ulazna agregat .64 6.12 4.012.736.00 0 1.00 0. Staklena stijena 4-dijelna dimenzija 319×90 cm kom 2.83 0.66 280.dvokrilna dimenzija 140×280 cm .728.00 7. kom Obraĉun po komadu montiranih automata VI.04 6. te nanijeti masu za izravnavanje (samoniveliranje) poda.04 6. Automati na vanjskim vratima Dobava i montaţa automata na vanjskim pješaĉkim vratima i vjetrobranu.66 1 1.dvokrilana dimenzija 200×272 cm sa kom ventilacionom rešetkom u parapetu c.504.56 180.prodaja kom pretplate b.00 0.504.673. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.60 8.660.006.006.006.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.44 24.186. kom Obraĉun po komadu postavljene alu rešetke 3.836.00 Količina 1 1 1 1 MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 7.344.00 0.241.48 9.00 2.00 0.660.12 4.36 4.00 2.64 6.36 4.xls.00 0.00 0.04 6.363.60 8.043.64 24. Vrata .363.00 0.72 3. dim.647. RADOVI NA LINOLEUM PODU OPĆENITO: Projektom je predviĊen pod od linoleuma tip kao DLW ili odgovarajući.72 3.363.882.00 2 280. 2F+2O kom c.44 3.673.607.32 12.00 0 0.60 26.66 6.607.00 0.66 6.607.83 7.728.660.60 26. te dobavu i postavu kutnih PVC rubnih letvica.00 0.006.28 0.442.647.dvokrilna dimenzija 150×280 cm .00 0.006.126.00 Količina 0 0 0 0 VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 7.00 0. Sve kompet s ĉišćenjem gotovog poda nakon završetka radova.36 18.28 0.726.88 0.043.882.48 9.126.043.063.063. god.882.66 7.00 0.36 4.00 2.06 7. 90×90 cm. Pod dolazi u roli. Vrata .06 7. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI 1 3 2 8 2 3 1 4 4 2 7.647. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i pomoćnog materijala.83 7.726.06 7.00 0.00 0. Staklena stijena 2-dijelna dimenzija 185×90 cm 1F+1O kom e.44 24. Staklene stijene a. Staklena stijena sa šalterom dimenzija 260×280 cm .344. Staklena stijena 2-dijelna dimenzija 300×180 cm 1F+1O kom d.00 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere 1 1 1 1 Jedinična cijena 7.vjetrobran kom d.00 1 1.442.72 6.00 0 280.607.06 7.06 7.00 0.453.126.442. Vrata .pogon kom e.00 0.728.66 6.043.28 560.60 8.684.241.32 3.327. Automate montirati pri vrhu vrata glavnog ulaza.66 VII. Staklena stijena 4-dijelna dimenzija 340×90 cm 3F+1O kom j. Alu rešetka Alu rešetka u prostoriji agregata za ventiliranje.836.684.ms_office Strana: 35.[219] .72 3.64 6.

komplet.86 62. linoleum sa pripasivanjem i urezivanjem.46 0.492. Širina dovratnika iznosi 10 cm. Dovratnici na gradilište moraju doći impregnirani i sa vanjske strane zaštićeni premazom protiv upijanja vlage. Kod ljepljenja posebnu paţnju posvetiti da limoleum bude 100% zalijepljena.00 0 0.00 177 184. Solk se postavlja ljepljenjem i to na sudaru zida sa podom od linoleuma.075. izradu u radionici.00 0 0.00 0.00 0 62.492.67 0. 0.271.86 184. Za ugradnju stakla koristiti stolarski ili trajnoelastiĉni kit. Jediniĉnom cijenom obuhvatit ĉišĉenje površine.xls.599.05 1. Prije postave linoleuma pod treba izravnati.00 0.67 19.86 VIII. Obraĉun po m² postavljenog linoleum poda.46 12. klase bez godova jer će dovratnici biti bojeni nakon ugradnje.00 0 184. Boju stolarije (krila i dovratnici) odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom. te u betonske nadvoje ukljuĉena je u jediniĉne cijene stolarskih radova.271.00 1. Uz gore navedeno u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu i montaţu obostranih opšavnih lajsni po izboru projektanta.00 15 1. 45212-400-4474/2008.271.00 200 62.00 45. Linoleum lijepiti specijalnim ljepilom za postavu linoleuma.46 VII.18 0. UKUPNO RADOVI NA LINOLEUM PODU: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.091. Izrada i ugradba unutarnjih slijepih drvenih dovratnika u zidove od opeke. Linoleum je u rolama širine 200 cm. STOLARSKI RADOVI OPĆENITO: Za izradu krila vrata koristiti jasenov furnir 1.00 0. Vrata a.271. uzimanje mjera na licu mjesta.00 0.00 0.46 0.00 0 0.10.00 0 0. Obraĉun po komadu izraĊenih i ugraĊenih vrata.599. Za izradu dovratnika koristiti drvo jele-smreke 1. m¹ 200 62.075.00 0. god.ms_office Strana: 36. namještanje i podešavanje na mjestu ugradbe i nakon ugradbe.05 98348485. PVC sokl Dobava materijala i postava PVC sokla na podu gdje je postavljen linoleum pod. 12. te podni Sve ostalo prema shemi stolarije i uputama nadzornog inţenjera i projektanta. Jednokrikna puna jasenom furnirana vrata s fiksnim nadsvjetlom dimenzija 81×210+67 cm. dobro otprašiti i impregnirati. Na svim unutarnjim vratima WC-a u donjem dijelu ugraditi ventilacionu rešetku.00 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Linoleum pod Dobava materijala i polaganje gotovog tvorniĉki izraĊenog linoleum poda kao DLW.18 32. m² 177 184.091. te da nema zarobljenih mjehurića zraka.00 45. dobavu i montaţu metalnog okova po izboru projektanta s cilinder bravama i kljuĉevima. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Sve ostalo isto kao u stavci 1.2008. klase jer će vrata biti bojena tako da se vide godovi od drveta.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog materijala.00 0.18 0. Sve izraditi prema shemama stolarije.[219] . Za ostakljenje fiksnog nadsvjetla primjeniti staklo kao OPTIFLOAT ili odgovarajuće debljine 4 mm. od 16.86 2. betona. dopremu na gradilište. impregnaciju.67 19. kom 15 1.00 0.67 0.18 32. Obraĉun po m¹ postavljenog sokla. nanošenje ljepila na konraktne površine.00 0 1.

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
b. Jednokrikna puna jasenom furnirana vrata s fiksnim nadsvjetlom dimenzija 91×210+67 cm. c. Jednokrikna puna jasenom furnirana vrata s fiksnim nadsvjetlom dimenzija 71×210+67 cm. Prozorske klupĉice Dobava materijala i izrada prozorske klupĉice od punog drveta iĉi umjetnog materijala debljine 3 cm i širine cca 47 cm furnirano jasenovim furnirom. Drvo je potrebno obraditi i impregnirati, a ugradbu obaviti sa purpen pjenom tanko nanesenom po cijeloj donjoj površini klupĉice. Sa vidljive strane klupĉicu lakirati sa tri sloja laka kao Cromoden ili odgovarajući. Obraĉun po m¹ postavljene klupĉice. Dobava i ugradba tipske sanitarne kabine s vratima, odignute od poda 10 cm. Kabina izraĊena od ploĉa iz termiĉki obraĊene umjetne smole ojaĉane celuloznim vlaknima, debljine 13 mm, površinski obraĊene dekorativnim papirom impregniranim melaminskim smolama, u boji i tonu po izboru projektanta. U cijeni stavke sav potreban inox okov i pribor za montaţu i brava za sanitarne kabine s mogućnošću otvaranja izvana. – kabina 153×98 cm, visine 200 (+10) cm – vratna krila 61×200 cm Obraĉun po komadu ugraĊene kabine Dobava i ugradba sanitarne pregrade, odignute od poda 10 cm. Pregrada izraĊena od ploĉe iz termiĉki obraĊene umjetne smole ojaĉane celuloznim vlaknima, debljine 13 mm, površinski obraĊene dekorativnim papirom impregniranim melaminskim smolama, u boji i tonu po izboru projektanta. U cijeni stavke sav potreban inox okov i pribor za montaţu. Uĉvršćenje pregrade u strop i pod, tuš kabina. – pregrada širine 110 cm, visine 200 (+10) cm Obraĉun po kom ugraĊene pregrade UKUPNO STOLARSKI RADOVI:

Jedinična cijena 1,373.37 1,255.65

Ukupna cijena 2,746.74 5,022.60

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 1,373.37 1,255.65 0.00 0.00

Količina 0 0

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1,373.37 1,255.65 0.00 0.00

Količina 2 4

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1,373.37 1,255.65 2,746.74 5,022.60

kom kom

2 4

2.

48

280.28

13,453.44

280.28

0.00

0

280.28

0.00

48

280.28

13,453.44

3.

kom

4

4,124.12

16,496.48

4,124.12

0.00

0

4,124.12

0.00

4

4,124.12

16,496.48

4.

kom

2

4,948.94

VIII.

9,897.88 66,692.19

4,948.94

0.00 0.00

0

4,948.94

0.00 0.00

2

4,948.94

9,897.88 66,692.19

IX.

KERAMIĈARSKI RADOVI
OPĆENITO: Sva poploĉenja podova i zidova predviĊena su keramiĉkim ploĉicama od 1. klase, veliĉine 30×30 ili 20×20 cm brušene ili s hrapavom gornjom površinom u boji koju će odrediti projektant u dogovoru s investitorom. Ispred ulaza dolaze protuklizne keramiĉke ploĉice kiselo otporne veliĉine 30×30 cm. Na sudaru poploĉenog poda i ţbukanog zida dolazi sokl od istih keramiĉkih ploĉica u visini od 10 cm. Zidne keramiĉke ploĉice se putem odgovarajućeg ljepila lijepe na produţnim cementnim mortom oţbukane zidove. U manjim prostorijama (sanitarije i sl.) dolaze ploĉice 20×20 cm na podove i zidove (u istoj kvaliteti i boji).

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

98348485.xls.ms_office

Strana: 37.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
Sistem polaganje za sva poploĉenja je reška na rešku, širinu reške dogovoriti sa projektantom. Podne keramiĉke ploĉice se polaţu u cementni mort ili na unaprijed pripremljenu cementnu glazuru lijepe pomoću graĊevinskog ljepila. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog (veznog) materijala, polaganje i fugiranje keramiĉkih ploĉica gotovom fugir masom po izboru projektanta, dobavu i ugradbu PVC, Al, kromiranih kutnih i završnih lajsni, ĉišćenje podova i zidova i sve transporte. Poploĉavanje podova (osim sanitarija) Poploĉavanje podova u hodniku, blagovaonici, ulazni prostor i sliĉno keramiĉkim ploĉicama 1. klase kao FLOOR GRES cheramiche BASIC ili odgovarajuće, veliĉina keramiĉkih ploĉica je 30×30 cm. Keramiĉke ploĉice se postavljaju dvobojno prema shemi polaganja. Keramiĉke ploĉice moraju biti brušene, polirane, ali protuklizne (protukliznost R9), boje po izboru projektanta. Postava s reškama maksimalne širine 2 do 3 mm. Ploĉice se postavljaju u graĊevinsko ljepilo po preporuci proizvoĊaĉa keramiĉkih ploĉica. Debljina keramiĉkih ploĉica minimalno 8 mm. Postava sistemom reška na rešku. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu osnovnog i spojnog (veznog) materijala, uzimanje mjera na licu mjesta, postava, fugiranje, rubne lajsne, te zaštita nakon postave. Obraĉun po m² stvarno postavljenih keramiĉkih ploĉica. Poploĉavanje podova sanitarija Sve isto kao stavka 1., samo keramiĉke ploĉice u sanitarijama veliĉine 20×20 cm. Obraĉun po m² stvarno postavljenih keramiĉkih ploĉica. Poploĉavanje vanjskih podova Sve isto kao stavka 1., samo vanjske protuklizne keramiĉke ploĉice s posebnom reljefnom strukturom, a veliĉine 30×30 cm. Ploĉice dolaze na vanjskim natkrivenim prostorima. Obraĉun po m² stvarno postavljenih keramiĉkih ploĉica. Postava ĉeonih ploĉica Doplata za dobavu i postavu specijalnih ĉeonih (završnih) ploĉica, a vezano na vanjske površine iz stavke 3. Obraĉun po m¹ stvarno postavljenih ploĉica. Poploĉavanje prostorije agregata Poploĉavanje podova i zidova u prostoriji agregata protukliznim glaziranim porculanskim keramiĉkim ploĉicama veliĉine 30×30 cm. Visina oploĉenja je do stropa. Postava putem graĊevinskog ljepila na naprijed postavljenu glazuru sa 100% ljepljenjem. Ploĉice na podu prostorije agregata lijepiti dvokomponentnim ljepilom i fugirati dvokomponentnom masom za fugiranje. Obraĉun po m² stvarno postavljenih ploĉica.

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

1.

115

160.16

18,418.40

160.16

0.00

0

160.16

0.00

115

160.16

18,418.40

2.

48

160.16

7,687.68

160.16

0.00

0

160.16

0.00

48

160.16

7,687.68

3.

20

176.18

3,523.60

176.18

0.00

0

176.18

0.00

20

176.18

3,523.60

4.

17

200.20

3,403.40

200.20

0.00

0

200.20

0.00

17

200.20

3,403.40

5.

20

156.96

3,139.20

156.96

0.00

0

156.96

0.00

20

156.96

3,139.20

98348485.xls.ms_office

Strana: 38.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
Sokl visine 10 cm Dobava i postava sokla visine 10 cm vezano za poploĉane podove. Sokl izvesti keramiĉkim ploĉicama u boji po izboru projektanta. Fugiranje izvesti fugir masom po izboru projektanta. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav osnovni, vezni materijal i završnu profilnu lajsnu od PVC na lomovima i završecima sokla. Obraĉun po m¹ izvedenog sokla. Poploĉavanje zidova Dobava keramiĉkih ploĉica i oploĉenje zidova u sanitarijama i u kuhinji. Oploĉenje izvesti do stropa u sanitarijama, a u kuhinji samo izmeĊu donjih i gornjih kuhonjskih elemenata. Keramiĉke ploĉice su glazirane 1. klase veliĉine 20×20 cm, a polaţu se na produţnim cementnim mortom oţbukane zidove pomoću ljepila. Obraĉun po m² stvarno postavljenih ploĉica. Poploĉenje stepeništa Kao poz. 1, samo granit protuklizne specijalne fazonske ploĉe za oblaĉenje stepenica. Stepenice su vel. 27×17 cm s duţinom 110 cm. Obraĉun po kom stvarno postavljenih ploĉica. Nazubljeni sokl Kao poz. 6, samo nazubljeni sokl uz stepenice. Visina 15 cm. Obraĉun po m¹ izvedenog sokla. UKUPNO KERAMIĈARSKI RADOVI:

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

6.

144

52.85

7,610.40

52.85

0.00

0

52.85

0.00

144

52.85

7,610.40

7.

148

156.96

23,230.08

156.96

0.00

0

156.96

0.00

148

156.96

23,230.08

8.

kom

18

320.32

5,765.76

320.32

0.00

0

320.32

0.00

18

320.32

5,765.76

9.

17.5

96.10

IX.

1,681.75 74,460.27

96.10

0.00 0.00

0

96.10

0.00 0.00

17.5

96.10

1,681.75 74,460.27

X. 1.

ZAŠTITA OD SUNCA
Aluminijske lamele Dobava i montaţa unutarnjih aluminijskih obojenih pomiĉnih lamela s moguĉnošću podizanja i spuštanja. Aluminijske lamele dolaze na prozore. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav osnovni i spojni materijal, gornju masku i uzice za podizanje. Vrstu i boju pomiĉnih aluminijskih lemela odreĊuje projektant. Obraĉun po m² stvarno montiranih lamela. UKUPNO RADOVI NA ZAŠTITI OD SUNCA:

120

205.00

X.

24,600.00 24,600.00

205.00

0.00 0.00

0

205.00

0.00 0.00

120

205.00

24,600.00 24,600.00

XI. 1.

RADNJE SA SPUŠTENIM STROPOM
Spušteni strop Dobava i ugradba osnovnog i spojnog materijala, te izrada i montaţa spuštenog stropa u objektu. Spušteni strop se izvodi iznad svih prostorija o objektu kontrole naplate. Spušteni strop se izvodi od vodootpornih gips - karton ploĉa s 5 cm toplinske izolacije i s metalnom podkonstrukcijom. Strop se vješa na već pripremljene ĉeliĉne nosaĉe postavljene horizontalno na razmaku 120 cm. U jediniĉnoj cijeni je dobava i postava: a) podkonstrukcija s razmakom prilagoĊenim vrsti spuštenog stropa,

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

98348485.xls.ms_office

Strana: 39.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
b) spušteni strop od gipsanih prefabriciranih ploĉa vel. 62,5×62,5 cm kao Owa, Amstrong ili odgovarajuća (u svim prostorijama osim sanitarija) sa otpornošću na poţar, c) ispuna stropa kamenom vunom kao Tervol DP-3 ili odgovarajuće debljine 5 cm, d) zaštita kamene vune PE folijom kao Stopair ili odgovarajuća, e) potrebna radna skela. TakoĊer jediniĉnom cijenom obuhvatiti bandaţiranje spojeva gipsanih ploĉa koristeći samoljepivu mreţicu, krpanje rupa od vijaka, ugradbu eventualno potrebnih aluminijskih profila, zatvaranje spoja sa zidom pomoću akrila, te sav ostali pomoćni materijal. Obraĉun po m² stvarno postvaljenog spuštenog stropa. Spušteni strop od vodootpornih ploĉa Sve isto kao stavka 1., samo gips kartonske ploĉe vodonepropusne na stropu sanitarija i kuhinje. Obraĉun po m² stvarno postavljenog spuštenog stropa. UKUPNO RADOVI SA SPUŠTENIM STROPOM:

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

420

144.94

60,874.80

144.94

0.00

0

144.94

0.00

420

144.94

60,874.80

2.

65

152.95

XI.

9,941.75 70,816.55

152.95

0.00 0.00

0

152.95

0.00 0.00

65

152.95

9,941.75 70,816.55

SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI XII. 1. Bojanje zidova i stropova s gletanjem
Bojenje zidova i stropova u svim prostorijama gdje su ţbukane površine. Bojenje izvesti gotovom tvorniĉkom bojom na bazi vapna kao “POLIFLOR” ili odgovarajućeg prema niţe navedenoj recepturi i to: 1) popravak manjih neravnina, 2) gletanje svih površina glet masom kao “POLIFIX” ili odgovarajućeg, 3) trostruki premaz bojom kao “POLIFLOR” ili odgovarajućom. Toniranje boje u dogovoru s projektantom i investitorom. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sav materijal, rad, alat, skelu, transporte, razne zaštite i sl. Obraĉun po m² stvarno obojene površine. Bojanje zidova i stropova bez gletanja Sve isto kao stavka 1., samo bez gletanja, bojenje zidova i stropa u prostoriji agregata. Obraĉun po m² stvarno obojene površine. Bojanje bravarije Bojenje crne bravarije i ĉeliĉne konstrukcije bojama na bazi epoksida. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine, jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama, kitanje i brušenje eventualnih neravnina, trostruki premaz epoksidnom bojom, zaštitu ostalih površina od prljanja, zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti. Obraĉun prema m² obojene površine.

1536

20.42

31,365.12

20.42

0.00

0

20.42

0.00

1536

20.42

31,365.12

2.

88

10.97

965.36

10.97

0.00

0

10.97

0.00

88

10.97

965.36

3.

140

96.10

13,454.00

96.10

0.00

0

96.10

0.00

140

96.10

13,454.00

98348485.xls.ms_office

Strana: 40.[219]

44 XIII.48 3.44 22.408. 94/96 i 114/03. 45212-400-4474/2008. s sukladno Zakonu o zaštiti na radu NN 59/96. Priĉvršćenje na zid posebnim ljepilom.408.10 XIV. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad.094.00 0.44 0.08 XII.449. UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 4. transporte i sl.482. Roţenica.08 0.00 0.50 600. poloţaj protupoţarnih aparata.192. od udara elektriĉne energije. Krila se nakon nanošenja ventilirajuće zaštitne nitro boje špricaju sa bojom (neolin) koja ocrtava godove.449.00 0 0.96 496.2008.204.[219] .475. ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA OPĆENITO: Ĉeliĉna nosiva konstrukcija sastoji se od: 1.00 54. 0. alat. U objektima CP-a potrebno je postaviti kompletne znakove zaštite na radu i zaštite od poţara. UKUPNO OZNAKE ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŢARA: 7 7 2 496.00 54. 1 9.00 0. a sve prema projektu zaštite na radu i projektu zaštite od poţara.60 2. koji je duţan izraditi izvoĊaĉ ĉeliĉne konstrukcije.00 0.48 0. Prije bojenja dovratnik zaštititi zaštitnom ventilirajućom bojom na koju se nanosi kit. oznake svih prostorija.449. m² 100 84.475. 9.96 2.10 9. kom Obraĉun po kom postavljenog aparata S-6 S-9 kom S-50 kom Dobava i postava znakova Dobava i postava znakova zaštite na radu i znakova zaštite od poţara.482.449.50 600. 1. trajnoelastiĉnim kitom ili odgovatajućim brojem vijaka.00 0.44 22.00 0 84. Znakovi su izraĊeni na samoljepivoj foliji ili plastici. od 16.449.00 0. Poslije kitanja ponoviti postupak brušenja i bojenje drugog sloja. 8. Zadnju ruku bojenja izvesti sa sjajnom bojom.60 2.00 0. Koristiti znakove izraĊene i odobrene od strane Zavoda za istraţivanje i razvoj sigurnosti (ZIRS). ĉlanak 31.00 0 0 0 496.204.964.48 84.20 4. oznake vezane na ozljede na radu.50 600.50 600.00 98348485. god. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0.00 100 84.449.48 3.48 PROTUPOŢARNI APARATI I OZNAKE ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŢARA XIII.08 8. Obraĉun po m² obojene stolarije.00 0.00 0.10. a ton boje odreĊuje projektant.44 0.964.00 0 9. komplet Obraĉun po kompletu.482.00 0.xls.094. Montaţa se vrši prema montaţnom projektu i prema radioniĉkoj dokumentaciji.48 0.00 0 0. i 32.44 9. osnovni i spojni materijal.00 7 7 2 496. Poslije sušenja prvog sloja boje ponoviti kitanje eventualno zaostalih neravnina.50 4.50 4. Dobava i postava protupoţarnih aparata Dobava i postava protupoţarnih aparata na objektu CP. Poslije sušenja kita obaviti brušenje pa tek onda nanos prvog sloja boje. U cijeni sav potrebni pomoćni materijal.ms_office Strana: 41. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Bojanje stolarije Bojenje kompletne stolarije sa dovratnikom i krilom.20 4. skelu.60 2.192. U cijenu uraĉunati 2-kratnu antikorozivnu zaštitu.00 1 9.60 2.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.08 0. Glavnih nosaĉa 2.482.

40 4.863. m² 260 73.5% prema odvodima.00 0 16.00 260 73. Izrada pomoćne konstrukcije Izrada pomoćne nosive konstrukcije na horizontalnom konzolnom dijelu krovišta kao nosaĉ maske koji prelazi preko objekta.20 4. kao vertikalni nosaĉi priĉvršćeni u konzolu.00 0. Valjani profili ‚40/40/3. 45212-400-4474/2008. širina cca 22 cm.932.00 0 16. 4. uzimanje mjera na licu mjesta.932.00 0 16. ljepenke na oplatu.978.00 105.38 0. transport na montaţu roţenica nosaĉa pokrova izvedenih od HOP ‚ 60/60/2.9 mm /pravokutni profili/.88 19. osnovni i spojni materijal. m¹ 440 11.00 0 0. Obraĉun po m² postavljene ljepenke.21 XV.67 0.40 45. Podloţna ploĉa sa Fischer vijcima.88 0.00 0 73.20 16.88 0. m² 260 76. kontinirati ‚ 40/40/3 horizontalno kao gornji i donji rub maske.22 0.00 3. 80/80/4. Ojaĉanje donje veze sa L 40/40/4. Duţina nosaĉa u hor. Visina maske 870 mm.00 0 76.38 53. Dolazi u padu 0. Postava letvi Dobava i postava letvi 5/4 cm na dašĉanoj oplati za postavu pokrova. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Izrada glavnog nosaĉa Nabava materijala.38 2.153.00 0 0. obradu graĊe. Sve prema statiĉkom raĉunu.4 cm.00 1.20 2.988.60 11.00 0.38 0.22 1.988.38 22.22 0. Obraĉun po kg izvedenog nosaĉa. UKUPNO ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.38 0.948. 2.932. Dašĉana podloga ţlijeba Izrada dašĉane podloge za horizontalni ţlijeb iz dasaka ĉetinara II.00 1640 16.00 16.38 0.67 19.38 2.00 0. od 16.978.60 16. kg 3250 16.21 4.948.40 16.67 0.00 0 19. kg 1640 16.21 0.235. Obraĉun po kg montiranih roţenica.6 mm.2008. Elementi spojeni varenjem. Dašĉana oplata Dašĉana oplata deb.38 0.20 73.38 26. Obraĉun po m² izvedene oplate.88 19. Spajanje varenjem.00 0. 53.00 0. m¹ 60 19.ms_office Strana: 42. vertikala sa kvadr. Spajanje varenjem.38 XIV.00 1400 16.21 0. Obraĉun po m¹ dašćane podloge. Obraĉun po kg izraĊenog vjetrovnog veza.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.80 76.38 22.38 26. UKUPNO TESARSKI RADOVI: 0.00 60 19. transport na montaţu i montaţa glavnog nosaĉa nosive konstrukcije od gornjeg pojasa HEA 12 ili kvadratnog presjeka 120/60/4.00 440 11.38 0.00 0.228. 24 mm priĉvršćena na rogove.00 180 16.10.154. Od kvadrantnog presjeka 40/40/2. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.40 45.60 98348485. kg 1400 16.[219] .00 0.20 19. klase deb.235. presj.38 0.60 XV.20 3. projekciji 6.00 0 11. izrada u radionici. transport na montaţu i montaţa. Spreg na ravnini krova.228.00 0 16.00 3250 16. Vjetrovni vez Nabava i izrada vjetrovnog sprega u radionici.38 0.67 19. Bitumenska ljepenka Dobava i postava bit. priĉvršćen sa ‚ 80/6.863.153. kg 180 16. sve unutarnje i vanjske transporte.00 105.154. TESARSKI RADOVI Jediniĉna cijena sadrţi sav rad. Montaţa roţenica Nabava i izrada u radionici.80 2. Obraĉun po kg izvedene konstrukcije.00 260 76.22 1.xls.932. Obraĉun po m¹ postavljenih letvi. god.20 m¹.

IzmeĊu najvišeg dijela krova i ţlijeba limovi su iz 1 dijela.2008.036.30 m¹. Lim dolazi 1-struko. sve transporte. 2.10 0. izradu radioniĉkih nacrta. Obraĉun po m¹ postavljenih ţlijebova. radne skele.00 0 96.764. god.5%. 45212-400-4474/2008.00 0 0.4 mm širine 22 cm.00 0 159.764.764.338.80 XVII. te u dogovoru sa nadzornim organom i projektantom. tako da max. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad.00 0 128.55 mm. Obraĉun po m² izvedenog pokrova.00 0 0.00 268 128. UKUPNO KAMENARSKI RADOVI: m¹ 55 159. POKRIVAĈKI I LIMARSKI RADOVI OPĆENITO: – Izrada pokrova predviĊena je od profiliranog tvorniĉki obojenog ĉeliĉnog pocinĉanog lima debljine 0.764.00 0.071. Obraĉun po m¹ opšava ispod ţlijeba.00 0 0.19 8. U cijeni: uzimanje mjera na licu mjesta. 1. Krov je 1-strešni s nagibom od cca 5%.80 8. Obraĉun po m² jednostrešnog pokrovnog lima.036. polaganjem u cem. iznosi cca 11.00 0.36 8.84 2. Pocinĉani lim se meĊusobno spaja lemljenjem. Obraĉun po m¹ horizontalnog saduĉastog ţlijeba. Sve sa spojnim i priĉvrsnim materijalom. m² 268 128. spone za vezu s donjom konstrukcijom kao i krovne ljepenke na dodirnim mjestima s ostalim materijalima. od 16. šir. razv. Rubove zaobliti. Ugraditi sa prepustom od min. te s podloškom od bitumenske ljepenke.13 34. 4 cm.36 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Dobava i ugradba kamenih klupĉica Dobava i ugradba kamenih vanjskih i unutarnjih prozorski klupĉica iz neporoznog brušenog kamena debljine 2 cm. materijal.10. 8.20 98348485. klase deb.10 4.84 128.00 0.20 96. plastificiranog lima debljine 0.00 1. razne zaštite na radu. m¹ 42 192. ĉeliĉnog.338.10 4.6 mm.98 3.36 XVI.36 0.19 8.00 42 192.00 0. izrada u radionici.98 192. Montaţa u padu 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0. a podgled po izboru /nije vidljiv/. uskladištenje materijala na gradilištu u Sve limarske izraĊevine izvode se od ĉeliĉnog pocinĉanog lima debljine 0.19 0. 0. m¹ 42 96. Boje pokrovnog lima. Obraĉun po m¹ postavljenih kamenih klupĉica.[219] . opšava i sl.ms_office Strana: 43.00 0 0.00 0 192.10 0.80 8. Jednostrešni pokrov limom Izrada i montaţa 1-strešnog pokrova od pocinĉanog ĉeliĉnog obostrano obojenog lima s brtvljenjem horizontalnih spojeva trajno elastiĉnim kitom.00 0. Ţlijeb je dilatiran. transport i montaţa na gradilištu. 25 cm. kompletnu skelu.00 55 159. a sa donje strane formirati okapnicu. Horizontalni sanduĉasti ţlijeb Izrada i montaţa horizontalnog sanduĉastog ţlijeba krovne vode od pocinĉanog lima 0. a vidljivi opšavi i maske su od pocinĉanog.13 34.55 mm.55 mm. /osnovni i spojni/. vel.00 0. Sve izvedeno prema detaljnom nacrtu i detaljima. Ţlijeb je presjeka 22×14 cm.19 0. Dubina klupĉice vanjska 23. alat.7 mm i visine profilacije cca 55 mm. unutarnja 20 cm. dobava osnovnog i spojnog materijala. Opšav ispod ţlijeba Izrada i postava dijela opšava na sanduĉasti ţlijeb ispod pokrova od pocinĉanog lima 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena KAMENARSKI RADOVI XVI. koji će odrediti boju.00 0. a plastificirani lim nerĊajućim vijcima i zakovicama.071.13 0. kao daskom ĉetinara II. mort.xls.80 159.13 0.00 42 96.00 0.

B.19 74.60 8.10 0.6.34 0.10 0. 0.228.00 0 96. Dole izvesti manĊetu za spoj na ljevano-ţeljezne cijev. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Postava labuĊeg vrata Izrada i postava labuĊeg vrata razvijene duţine do 1. XVII. XVI.00 0.926.930.190.38 2.764.14 0.86 66.254.10 0.091. A.24 0.600.14 432. 8.34 2.55 54.48 22.68 m¹ 60 96.80 63.10 3. 6.24 7.66 45.10 96.[219] .00 0.254.10 63. Obraĉun po komadu postavljenog otvora antene.00 0.04 1.10 0.38 0. 45212-400-4474/2008.444.363. Vertikalni ţlijeb Izrada.00 32 240.192. Vel.55 54.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0.10.816.363.50 m¹ od ĉeliĉne cijevi promjera 108/3.72 1.00 1 96.10 0.687.978.00 0.00 366.687.2008.00 0. UKUPNO POKRIVAĈKI I LIMARSKI RADOVI: 4.00 0.00 0. B.00 0.00 0.34 REKAPITULACIJA A.42 144.192.24 0.004.50 96. samo deblj.ravni unutarnjeg okomitog dijela krova izmeĊu opšava iz poz. 7. GRAĐEVINSKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI SVEUKUPNO: 1.ms_office Strana: 44. XIV.764.48 22.00 0.6.00 0. 5.86 66.24 7.926.692.27 24.930. god.10 5.14 432.792. doprema i montaţa vertikalnog ţlijeba za prihvat krovne vode.766.00 0.00 0.00 0. Obraĉun po kom izraĊenih odzraĉnika. Dolaze uz viši rub krova. XVII.42 m¹ 32 240.14 0.00 0. Obraĉun po m¹ vertikalnog ţlijeba.00 kom 35 96. U cijeni navareni nosaĉi za sidrenje vertikale u zid objekta.6 mm .00 0.66 45.926.00 0.978.190.228.00 70. VII.34 2.00 35 96.444. Obraĉun po m¹ opšava limom. VENTILIRANA FASADA BRAVARSKI RADOVI RADOVI NA LINOLEUM PODU STOLARSKI RADOVI KERAMIČARSKI RADOVI ZAŠTITA OD SUNCA RADNJE SA SPUŠTENIM STROPOM SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI PROTUPOŽARNI APARATI I OZNAKE ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA ČELIČNA KONSTRUKCIJA TESARSKI RADOVI KAMENARSKI RADOVI POKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: 366.00 1.094.00 60 96.10 63.10 3.00 0. IX.00 0 144. XV.51 242.00 96.60 8. XI. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. XII. X.600.460.10 5. BLOKOVI I BETONSKI KOLNIK GRAĐEVINSKI RADOVI 98348485.60 45.10 105.792. U cijeni izrada prikljuĉka na sanduĉasti ţlijeb i na odvodnu cijev vertikale od ĉeliĉnih cijevi promjera 108/3.00 0. 15×15×5 cm.27 24. kom 3 144.766.10 96.00 0 96.792.72 1. INSTALACIONI KANALI. kroz pokrov.190.6.00 0.00 0.72 96.460.68 240. XIII.926.00 0.00 0.477.00 3 144.10 105.004.04 1.00 0 240.736.816.51 242.xls.736. Obraĉun po kom postavljenih labuĊih vrata.50 kom 1 96.692.00 0.00 0.094. VI.477.19 74.00 0.190. od 16.792.00 0. Izrada odzraĉnika Izrada i montaţa limenih odzraĉnika od lima kao pokrov.10 0. 1 i horizontalnog ţlijeba. Sve od ĉeliĉne cijevi promjera 108/3. VIII.00 0 96.00 0.00 70. Opšav limom Opšav limom kao u poz.00 0. 1.091. Razvijena širina 33 do 40 cm.00 0.80 63.60 45.00 0. Otvor antene Opšav limom kao pokrov na prodoru stupa antene ili sl.00 0.72 REKAPITULACIJA V.00 0.

Za plato je predviĊen samo osnovni nasip bez tampona i asfalta. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal sa modulom zbijenosti Ms = 80 MN/m². paušal 1 7. ugraĊenog nasipa i preuzetog od strane nadzornog inţenjera zbijenog nasipa.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.407. m³ 780 23.00 0 0. Redni broj I. okna elektroinstalacija. god. a do kote .258.22 0.40 0.407. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. tj. m³ 350 19. Obraĉun paušalno Iskop dubine preko 200 cm Iskop za temeljne stope i grede raznih širina u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom temeljnom tlu kategorijeC. zaštitni blok ispred naplatne kućice.40 0. nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju.727.22 0.00 0 0. Iskop za instalacioni kanal Sve isto kao iskop pod stavkom 2. Iskopani materijal deponirati na udaljenosti 25 m¹ jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.00 350 19. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa svake strane konstruktivnog elementa minimalno za 50 cm. samo iskop u zbijenom nasipu ili u sraslom temeljnom tlu za armirano-betonski instalacioni kanal izmeĊu kontrole naplate i naplatnih kućica. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar.22 0.407. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto. od 16. temelje treptaĉa.00 19.407. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.00 0.407.00 0 23.62 4. Nasipavanje i zbijanje obavljeti u slojevima debljine 30 cm mjereno u zbijenom stanju.40 7.ms_office Strana: 45.40 7.2008.60 23.40 7. a 5% ruĉno. kao i sve ostalo potrebno za dovršenje cijele stavke.111.00 98348485. Nasipavanje debljine 20 do 30 cm Nasipavanje iskopanim materijalom (kamena sitneţ) bez primjesa humusa.22 6. instalacionog kanala. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou. Iskop se obavlja 95% strojno. temenja blokova i raznih okana. Obraĉun po m³ izvedenog.00 0. okna odvodnje i ostala razna okna. Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na iskolĉenju svih elemenata. Dubina iskopa je preko 200 cm. Ms = 80 do 100 KN/m².00 0.50 cm ispod kote budućeg kolnika.22 0.00 571 23.00 0 7.22 18. okna naplatnih kućica.22 6.00 780 23.727.60 3.22 13.[219] . te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹.00 1 7.22 13.22 0.22 0. UGOVORNI TROŠKOVNIK br.111. gline ili sliĉno naokolo izvedenih trakastih temelja i temeljnih stopa. Svi obraĉuni za iskop. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dopremu materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹.00 0 23. m³ 571 23.00 1. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm.258.62 23. postavljanje i odrţavanje iskolĉenih oznaka od poĉetka radova do predaje svih radova investitoru. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere ZEMLJANI RADOVI OPĆENITO: Iskop humusnog materijala i osnovni nasip obuhvaćeni su u Projektu prometnica za trasu ceste na kojoj se nalazi CP. cca 50 cm ispod gotovog kolnika. temelje vanjskih blokova. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60° ili koristiti razupiranje.40 2. razvod instalacija prema vanjskim blokovima. tj.00 0 19.xls..22 18. Svi iskopi su predviĊeni u zbijenom nasipu od drobljenog kamena. 45212-400-4474/2008.10.407.

biojame.71 3.71 I.00 0 113.10 2.82 0.48 59. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Podloga od mršavog betona C12/15 Betoniranje betonske podloge od mršavog betona. god.71 0. od 16.53 105.82 23.04 15.48 59.087.00 0 0 480.638. Obraĉun po m³ ugraĊenog fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska. temelja treptaĉa.51 50.40 6. u armirano-betonske temeljne vanjskih blokova.00 33. Beton projektiranog sastava. 1.00 15. m³ m² 98 265 480.00 0. Temeljne ĉašice su vanjskih dimenzija 165×165×100 cm.82 0.255. te nasipavanje.53 II. okna ispod naplatnih kućica. trakastih temelja i greda (ukljuĉivo zatrpavanje eventualnog produbljenja ispod temelja).04 15. nogostupa i u zelenom pojasu. klase C12/15 debljine d = 10 cm.843. okana elektroinstalacija. blokova uz naplatne kućice. Obraĉun po m³ ugraĊenog fino drobljenog kamenog materijala ili šljunka.00 0 105.71 0.71 0. odvodnih.26 0.10 422. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.90 98348485.00 0.255. vanjskih blokova.8 113. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju debljine 10 cm. m³ 15. Betoniranje armiranih temelja C25/30 Dobava i ugradba betona. ispod temeljnih greda.40 113. zaštitnih blokova ispred naplatnih kućica.71 1.90 480.26 47. m³ 33.48 59.00 0 422.48 59. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju minimalne debljine 10 cm ispod i 20 cm iznad tjemena cijevi.xls.82 23.51 50. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. 45212-400-4474/2008. klase C25/30 u velikoplošnoj glatkoj oplati.00 98 265 480.[219] .087.986.00 0. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 5. Nasip od drobljenog kamena ili šljunka Dobava i ugradba fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska. temelja vanjskih blokova. oko i iznad odvodnih i ostalih cijevi u zoni otoka.638.5 105. instalacionog kanala. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Sloj ĉistoće Dobava i ugradba drobljenog kamenog materijala ili šljunka (sloj ĉistoće). okana naplatnih kućica.986. razastiranje i planiranje ispod temeljnih stopa.703. okana odvodnje i ostalih raznih okana. a) beton b) velikoplošna oplata m³ 55 422. armirano-betonskog instalacionog kanala izmeĊu kontrole naplate i naplatnih kućica. razastiranje i planiranje ispod. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.843. te završno nasipavanje.10.71 3.ms_office Strana: 46.703. 1.2008.26 0. elektro i ostalih okana.71 0.5 105. temelje prednjih blokova uz naplatne kućice i zaštitne glave.26 47.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 55 422.00 0.8 113. septiĉke jame.

711.00 0.48 59.48 59. te sav potreban spojni materijal. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Betoniranje armiranih stjenki kanala C25/30 Dobava i ugradba betona. Beton mora zadovoljiti kriterije vodonepropusnosti.00 0.48 59.xls.00 0 0 0 480.26 0.6 l/m³ betona. god.32 1.68 20.00 0 0.78 480.148.785. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.00 0.781. velikoplošnu glatku oplatu koju je prije montaţe potrebno dobro oĉistiti i namazati oplatnim uljem.56 10.00 0.48 59. Beton projektiranog sastava.02 10.570. od 16.40 480.26 20. Zidovi se izvode u velikoplošnoj glatkoj demontaţnoj oplati.711.00 0 0 480. 0.ms_office Strana: 47.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. u stijenke armirano-betonskog instalacionog kanala. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu je potrebno dodati inhibitor korozije tip MCI .02 0.26 20.26 0.48 59.6 l/m³ betona.10.48 59.570. Nakon demontaţe oplate i izvlaĉenja spojnih vijaka konusne rupe je potrebno pripremiti i zatvoriti originalnim ĉepovima. Armatura je iskazana u posebnoj stavci.2008.00 0. Beton projektiranog sastava.00 66 340 480.148. ugradbu.00 0. a) beton b) velikoplošna glatka oplata Betoniranje armiranog okna naplatne kućice C25/30 Dobava i ugradba betona.00 0.56 10. Armatura stjenki okana ispod naplatnih kućica obraĉunata je u posebnoj stavci.00 0. potrebnu njegu betona.26 20.26 31.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spravljanja u koliĉini od cca 0. a) beton b) velikoplošna oplata c) doplata za površinsku obradu Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 3. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.78 98348485.26 31. m³ m² 66 340 480. Beton mora zadovoljiti kriterije vodonepropusnosti.785. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI . klase 25/30.00 m³ m² m² 22 182 89 480. u velikoplošnoj glatkoj oplati. u armirano-betonske stijenke okna ispod naplatne kućice. Dimenzije instalacionog kanala vidljive su iz popreĉnog presjeka u projektima pojednih objekata. klase C25/30.26 20.00 22 182 89 480.00 0.02 0.68 20.48 59.00 0 0.[219] . Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Svi zidovi okna ispod naplatne kućice izvode se od armiranog betona debljine 20 cm.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0. te otpornosti na utjecaj mraza i soli. 45212-400-4474/2008.48 59.32 1.781. te otpornosti na utjecaj mraza i soli.02 10.40 4. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dopremu.

840.25 544.15 159 480. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.6 l/m³ betona.776.54 118.00 0 0 480.00 0.422.54 118.48 59.52 27.26 7.48 59.23 40. od 16. m³ m² 33 66 480.50 25.54 118. u armirano-betonski vanjski vidljivi dio naplatne kućice sa zaštitnim blokovima.23 0. m³ m² m² 75 215 65.481.xls.48 59.00 75 215 65. a) beton b) glatka oplata Betoniranje okna konrtole treptaĉa C25/30 Dobava i ugradba betona u okna kontrole treptaĉa.26 0. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI .16 6.00 0. Beton je klase C25/30. a) beton b) glatka oplata Betoniranje postolja naplatne kućice i blokova C35/45 Dobava i ugradba betona.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spravljanja u koliĉini od cca 0. Beton projektiranog sastava.00 0.00 0.ms_office Strana: 48. a prije poĉetka vezanja zagladiti bez izvlaĉenja cementnog morta.10.48 59.27 9.48 59. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu je potrebno dodati inhibitor korozije tip MCI . Beton je klase 25/30 s dodatkom za vodonepropusnost i plastifikatorom. Unutarnja oplata treba biti precizno izvedena zbog toga da se beton ne mora obraĊivati.855.00 33 66 480.26 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.50 25.52 27.279.6 l/m³ betona. Beton projektiranog sastava.422.911. okna na temelju nadstrešnice i nosaĉe rampi. Armatura je prikazana u posebnoj stavci.00 0.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0.48 59.27 9.00 0. Beton se mora njegovati jednim od sistema njegovanja.840. nafta i sliĉno).16 480.911. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.52 27. te u vanjske zaštitne blokove.855.776.26 15.26 15. klase C35/45. m³ m² 15.[219] .52 27.26 0.00 0 0 0 544.15 159 480. Za bolju ugradivost betona koristiti superplastifikator glenium 51.25 544.80 1. te raznih kemikalija (ulje.00 15.76 98348485. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Betoniranje armirane temeljne ploĉe naplatne kućice C25/30 Dobava i ugradba betona u armirano-betonsku temeljnu ploĉu i postolje naplatne kućice. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli. a) beton b) glatka ĉeliĉna precizna oplata c) doplata za površinsku obradu Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 5. Izvodi se u ĉeliĉnoj najpreciznije izvedenoj oplati.84 3.84 3.34 480.34 7.23 40. Debljina stjenki okna prema projektu.54 118.2008.26 0. god.00 0. Beton projektiranog sastava.48 59.26 7.76 544.23 0. Površinu betona potrebno je nakon ugradnje betona.279.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.481.80 1.00 0 0 480. 45212-400-4474/2008.00 0.48 59.

825.41 6.48 59.8 14.482.54 118.6 l/m³ betona. Beton projektiranog sastava. u vanjske zaštitne bikove. Armatura mora biti ĉista od hrĊe i svih masnoća. Beton se mora njegovati jednim od sistema njegovanja.52 27. u armirano-betonski podest ispred ulaza u naplatne kućice.00 0.48 59.814.10. nafta i sliĉno). obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu.042.81 0.20 8. Obraĉun po kg ugraĊene armature.23 16.20 10.482.089.6 l/m³ betona.20 8. Armatura je prikazana u posebnoj stavci. a) beton b) glatka ĉeliĉna precizna oplata c) doplata za površinsku obradu Betoniranje podesta ispred kućice C25/30 Dobava i ugradba betona.26 27. a) rebrasta armatura RA-400 b) mreţasta armatura MAG-500 UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 8.23 0. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.00 0 0 0 544.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.23 1. savijanje.26 27.ms_office Strana: 49.52 27. 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente.54 118.00 3.20 480. 119.8 14.27 1.00 30 70 75 544.00 0. kg kg 18640 11200 6.23 0.23 0.41 6.00 0.52 27.00 0.814.336.40 76.00 0 0 6.00 18640 11200 6.52 27.272.xls. od 16.82 859.82 859. Izvodi se u ĉeliĉnoj najpreciznije izvedenoj oplati.825.00 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0 0 0 480. god. klase C35/45.25 9.23 16.2008.00 491. Betonski podest je od betona klase C25/30 s finom obradom gornje površine betona.81 0. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli.5 40 480. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI .81 119.26 27. nafta i sliĉno). Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ravnanje. 45212-400-4474/2008.00 0.48 59.089.00 491. a prije poĉetka vezanja zagladiti bez izvlaĉenja cementnog morta.26 27.54 118.00 0. Beton projektiranog sastava. Za bolju ugradivost betona koristiti superplastifikator glenium 51. izrada i postava betonskog ţeljeza prema Izvedbenom projektu armature. ZIDARSKI RADOVI 98348485. Armatura je obraĉunata u posebnoj stavci.41 6.00 0.23 0.40 76.296.336.00 0. a) beton b) glatka oplata c) doplata za površinsku obradu Armatura Dobava.[219] . Površinu betona potrebno je nakon ugradnje betona.40 2. Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete.23 1.00 0.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0. m³ m² m² 30 70 75 544. Podest izvesti po dimenzijama iz projekta. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI .99 6. m³ m² m² 3. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Betoniranje vanjskih zaštitnih bikova C35/45 Dobava i ugradba betona.296.99 III.00 0.41 6. te raznih kemikalija (ulje.81 II.54 118.27 1.25 544. te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorniĉkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom.00 0. te raznih kemikalija (ulje.042.40 2. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.5 40 480. sjeĉenje.48 59.272.

Cijevi je potrebno postaviti na sloj finog pijeska.00 0.98 0.45 11.306.00 0. transporte.91 84. sidra.866. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno.91 84.02 74.00 0.934.16 35.40 4.40 0.726.96 1.16 12.00 0 980.76 7.671. Donja podloga mora biti propisno suha što se dokazuje mjerenjem postotka vlage na površini betona.355. Hidroizolacija Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacija podova okna naplatne kućice. alat.40 76.35 8.00 0. m¹ m¹ m¹ m¹ 816 40 292 75 74.11 102. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal. 45212-400-4474/2008.00 0 0 76.00 0 0.313. od 16. Prije zatrpavanja pijeskom potrebno je otvore u zidu okna ispod naplatne kućice zidarski zatvoriti i obraditi.00 0.313.982.00 1. a) cijevi promjera 160 mm b) cijevi promjera 110 mm c) cijevi promjera 60 mm d) cijevi promjera 40 mm Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.00 0 0. Hidroizolacija se sastoji od hladnog bitumenskog premaza.76 0.00 0.306.40 10. Nosive i pregradne zidove takoĊer je potrevno povezati preklapanjem opeke.840. kom 56 980.56 43.02 74.00 56 980.00 0 0 0 0 149.76 0.866. a) horizontalna hidroizolacija b) vertikalna hidroizolacija Laki lijevano-ţeljezni poklopci Dobava i ugradve lakih lijevano-ţeljeznih poklopaca na elektro šahtovima i šahtovima odvodnje.02 74. Obraĉun po komadu ugraĊenog šahta. uĉvrstiti ih i zatrpati ih finim pjeskom.40 10.00 0.32 31. Druga traka mora imati pomak preklopa za 50% u odnosu na prvu.726.674.91 84.40 1.56 43. a) cijevi promjera 300 mm b) cijevi promjera 200 mm c) cijevi promjera 160 mm d) cijevi promjera 110 mm PVC ili okiten cijevi za razvod instalacija Dobava i postava PVC ili Okiten cijevi za razvod instalacija od naplatnih kućica do zaštitnih i vanjskih blokova.32 31. te dva sloja varene bitumenske ljepenke debljine 4 mm s meĊusobno zavarenim preklopima 10 cm.98 0.56 43.16 35.00 816 40 292 75 74.76 7. Prije zatrpavanja pijeskom potrebno je otvore u zidu okna ispod naplatne kućice i u oknima zidarski zatvoriti i obraditi. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno.00 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.45 11.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 95 140 76.00 0. Obraĉun po m¹ ugraĊenih cijevi. god. Obraĉun po m² izraĊene hidroizolacije.91 84.00 0.40 1.00 0 0 0 0 74.02 74.934.11 102.00 0. nanošenje sloja prajmera (resitol) i varenje prve i druge trake.56 43. Hidroizolacione trake moraju biti 100% zavarene za podlogu kao i meĊusobno.96 1.56 43.98 54.88 980.44 2.44 2. m² m² 95 140 76.40 149.2008. m¹ m¹ m¹ m¹ 85 85 40 40 149.35 8.70 2.00 0. rad.[219] .00 0.40 2.32 31.56 43. Obraĉun po m¹ ugraĊenih cijevi. Cijevi PVC za instalacioni kanal Dobava i postava PVC cijevi za razvod instalacija kroz instalacioni kanal.00 0.11 102.00 98348485. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova.88 3.32 31.355.16 35.840.40 0. razne zaštite i sl.00 0.726.00 74.16 0.726.00 0.16 12.00 0.56 43.16 0.98 54. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje betonske podloge od svih prljavština.982.70 2.40 60.674.56 43.40 60.671. Cijevi je potrebno sloţiti u instalacionom kanalu i zatrpati ih finim pjeskom.ms_office Strana: 50.11 102.10.16 35.xls.00 85 85 40 40 149.

25 0. Tvrdo-lijevani asfalt TLA 11 mora biti izveden sukladno Opće tehniĉkim uvjetima za radove na cestama 2001.00 32.78 4.00 680 47.130.00 0. razastiranje.026.942. od 16.11 102. te brtveni sloja od jedne plastomerne bitumenske trake kao Bitufix PES 5 M1.2008.ms_office Strana: 51.11 102.00 0.942.590.00 0.16 29.90 3.424.11 102. dobava i spravljanje mješavine tvrdo-lijevanog asfalta. UKUPNO ASFALTERSKI RADOVI: 0.76 IV.9.02 74.25 32.590.16 0.130.10.50 221. raznošenje.00 0 47. 32.130.25 3.xls.00 0. Hidroizolacija mora biti izvedena sukladno Opće tehniĉkim uvjetina za radove na cestama 2001.20 149.00 0. Obraĉun po m² stvarno izvedene površine.25 0.24 51. Tvrdo-lijevani asfalt TLA 11 se izvodi u sloju prosjeĉne debljine 30 mm.56 43. sukladno dilatacijama u betonskoj ploĉi.00 0 0.00 0.25 IV.25 III. te dobro otprašiti. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno.00 REKAPITULACIJA 98348485. god.00 0.16 0. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika.00 47. sa svim transportima i prenosima. te zatrpati slojem finog pjeska.02 74.523.78 4.424.02 74.80 3.20 6.00 0. Prije zatrpavanja pijeskom potrebno je otvore u oknima zidarski zatvoriti i obraditi. što dokazuje nadzorni inţenjer upisom u GraĊevni dnevnik. Tvrdo-lijevani asfalt se dilatira reškama širine 10 do 15 mm u polja. 1. Na ovako pripremljenu površinu izvodi se temeljni sloja od dvokomponentne reakcijske epoksidne smole bez otapala i punila.11 102.355.02 74.00 0 0 43. valjanje valjkom. Cijevi je potrebno sloţiti na posteljicu od finog pijeska.56 43.24 51.80 3.00 0. a) cijevi promjera 300 mm b) cijevi promjera 200 mm c) cijevi promjera 160 mm d) cijevi promjera 110 mm Ostali zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 5. poglavlje 7-01.24 51. posipanje drobljencem. obraĊene kvarcnim pijeskom. nanošenje temeljnog i brtvenog sloja. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. sati sati 70 70 43. ASFALTERSKI RADOVI Tvrdo-lijevani asfalt TLA11 Izrada.[219] . Prije izrade tvrdo-lijevanog asfalta površina betona se mora saĉmariti ili pjeskariti kako bi se odstranila cementna skramica.00 198 45 45 45 149.587.00 0.56 43. 3.026. mase 250 gr/m².20 1. poglavlje 6-07.50 221. Obraĉun po m¹ ugraĊenih cijevi.16 29.25 0.00 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere PVC cijevi za odvodnju Dobava i postava PVC cijevi za razvod instalacije odvodnje. knjiga IV.00 32. Po ravnosti i po vlaţnosti površina mora biti sukladna OTU-u.00 70 70 43.00 0.00 0 0 0 0 149.00 0. ugraĊivanje.355.25 0.587. knjiga III.24 51. uĉvrstiti ih. zavarene 100% izravno na temeljni sloj.20 1. doprema i ugradba tvrdo-ljevanog asfalta TLA 11 na otocima izmeĊu prolaza.00 m² 680 47. Jediniĉnom cijenom obuhvatit sve radove od pripreme površine pjeskarenjem ili saĉmarenjem.130.00 0.90 3.00 0. m¹ m¹ m¹ m¹ 198 45 45 45 149.56 43.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Sva tekuća i kontrolna ispitivanja moraju odgovarati OTU-u. ĉišćenja površine ispuhivanjem.523. 45212-400-4474/2008.76 43.00 0 0.

986.424. Sidrene ploĉe za zaštitnu odbojnu ogradu 30×30 cm Izrada.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. V.00 0 431.2008.64 2.xls.45 431. Obraĉun po m¹ izraĊene i montirane zaštitne ograde.10. 1.76 4. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI ASFALTERSKI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena 50.986.64 321. Sidrena ploĉa za ugradbu zaštitne ĉeliĉne ograde je dimenzija cca 30×30 cm izraĊena od ploĉevine 10 mm sa 4 ankera duţine 30 sm na ĉijem donjem kraju se nalazi kuka. 45212-400-4474/2008.76 0.45 98348485.6 cm Izrada. a svi spojevi su izvedeni putem varenja.356.91 0.030.00 515 431.63 0.814.63 222.91 118.289. Svi okviri imaju ugraĊene pracne za usidrenje. te antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida.91 0.00 796.00 14 321.76 0. III.00 0 313. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti kompletnu izradu antikorozivnu zaštitu sa vrućim pocinĉavanjem.504.289.76 32. od 16.99 221. A.00 0.00 0. dopremu na gradilište i ugradbu u otoke i ispred objekta kontrole naplate.00 Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 50. Jednostrana odbojna distantna ograda Izrada.91 118. Obraĉun po komadu sidrene ploĉe.76 4.53 491.00 0. doprema na gradilište i ugradba ĉeliĉnih sidrenih ploĉa za ugradbu zaštitne ĉeliĉne odbojne ograde.00 0. Ploĉe se ugraĊuju na meĊusobnom osnom razmaku od 133 cm. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti kompletnu izradu antikorozivnu zaštitu sa vrućim pocinĉavanjem. doprema na gradilište i ugradba sidrenih ploĉa za ugradbu treptaĉa na vanjskim blokovima. Sidrene ploĉe za treptaĉ 20×20×0. Sve izraditi prema Izvedbenom projektu.130.a na gornjem je utor u koji se ubacuje ''T'' vijak. m¹ 515 431. a) UGOVORNI TROŠKOVNIK br. II. kom 376 313.00 0.53 491.63 0. Sidrena ploĉa za ugradbu treptaĉa je dimenzija 20×20 cm izraĊena od ploĉevine 6 mm sa 4 ankera duţine 30 sm na ĉijem donjem kraju se nalazi kuka.356.[219] .424.814. Prije ugradbe bravariju je potrebno dobro oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i odmastiti.00 0 321.00 796.00 Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.130. god. Utor za vrijeme betoniranja bora biti ispunjen stiroporom kako bi se utor saĉuvao ĉistim.00 0.99 221. dopremu na gradilište i ugradbu u vanjske blokove. kom 14 321.28 Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 0. IV.00 0.00 0.00 376 313.16 3.ms_office Strana: 52.28 OBRTNIĈKI RADOVI BRAVARSKI RADOVI CRNA BRAVARIJA OPĆENITO: Crna bravarija izraĊena je od NP i HOP vuĉenih profila.504.030. Obraĉun po komadu sidrene ploĉe. Redni broj I. doprema na gradilište i ugradba zaštitnog metalnog vruće pocinĉanog odbojnika (ograde) sa stupom i distancerom.63 222.a na gornjem je urezan navoj M14 u duţini od 3 cm.16 313. B.76 32.

45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Ĉeliĉne penjalice u oknima odvodnje Izrada i doprema na gradilište i ugradba ţeljeznih penjalica u oknima odvodnje.59 3.59 0. Penjalice se ugraĊuju na meĊusobnom razmaku od 30 cm.63 0.00 0 431. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-CRNA BRAVARIJA: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 4. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti. 45212-400-4474/2008. Obraĉun prema m² obojene površine. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer.04 5.63 6. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal.82 354.884.042.06 4.a na gornjem je urezan navoj M14 u duţini od 3 cm.042.63 103. a udaljenost od zida je 16 cm.00 37.00 0.00 0 69. Završna obrada sokla materijalom kao mozaikputz od Baumita ili odgovarajući.834.82 354.20 69. Nakon ugradbe penjalice premazati dvostrukim premazom sa resitolom. Boju završne obrade odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom. kom Obraĉun po komadu sidrene ploĉe. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama. doprema na gradilište i ugradba sidrenih ploĉa za ugradbu kućišta podiznih rampi. m² 70 69. m² 37. zaštitu ostalih površina od prljanja. Obraĉun po m² stvarno obraĊenog sokla. kom Obraĉun po komadu izraĊene i ugraĊene penjalice. Površinu je potrebno oĉistiti od neravnina i prljavštine.20 98348485.00 0.10.63 2. 6.370.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.834.98 0. Prije nanošenja završne obrade sokla površinu je potrebno ponovno impregnirati (grundirati). obraditi veće neravnine i površinu obraditi sa reperaturnim mortom. Slobodne krajeve ugraditi u sjenku okna 15 cm duboko.xls.11 VI. Zaštita betona oko naplatnih kućica Zaštita vidljivog dijela betona oko naplatnih kućica.370. kitanje i brušenje eventualnih neravnina.[219] .06 4. Sidrena ploĉa za ugradbu kućišta podiznih rampi je dimenzija 40×40 cm izraĊena od ploĉevine 6 mm sa 4 ankera duţine 30 sm na ĉijem donjem kraju se nalazi kuka.00 0 72. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine.06 0.884.00 14 431. 48 72. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti kompletnu izradu antikorozivnu zaštitu sa vrućim pocinĉavanjem.503.11 431. 1. Penjalice izraditi od rebrastog betonskog ĉelika promjera 16 mm savijenog u obliku slova ''U'' ĉija je širina 45 cm.5 103.59 3. dopremu na gradilište i ugradbu u otoke ispred i iza naplatne kućice.63 0. Sidrene ploĉe za kućišta podiznih rampi Izrada. god. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0 103. Sve izraditi prema Izvedbenom projektu.98 3.2008.04 72.00 70 69.98 0. SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI Bojenje bravarije Bojenje crne bravarije i ĉeliĉne konstrukcije bojama na bazi epoksida. cijelu površinu impregnirati.503.ms_office Strana: 53. od 16.06 0.63 V.98 3.00 48 72. 14 431. trostruki premaz epoksidnom bojom.5 103.59 0.

86 32. Iskopani materijal deponirati na udaljenosti 25 m¹ jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja.00 0. C30/37 (OTU IV st.29 0.28 395.00 98348485. 45212-400-4474/2008.00 0.00 0.370. d = 22 cm Cementom stabilizirani sloj od mehaniĉki zbijenog zrnatog kamenog materijala (OTU III st.461.599.091.40 407.606. Obraĉun po m² obojene površine.94 0.091. od 16.461.00 0.94 407. cca 50 cm ispod gotovog kolnika.83 REKAPITULACIJA V. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Zaštita betonske površine blokova Dobava materijala i bojanje betonske površine zaštitnih blokova posignal bojom s gletanjem glet masom za vanjske radove. UKUPNO BETONSKI KOLNIK: 132.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.11 41. m³ 460 288.10 288. nafte i ulja. 1.ms_office Strana: 54.613.86 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 550 58.10 REKAPITULACIJA A.00 0.091. A.54 274. BRAVARSKI RADOVI SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: 354.32 ĈELIĈNA NADSTREŠNICA GRAĐEVINSKI RADOVI ZEMLJANI RADOVI OPĆENITO: Iskop humusnog materijala i osnovni nasip obuhvaćeni su u Projektu prometnica za trasu ceste na kojoj se nalazi CP. B.00 796.00 0 58. upotrebu opreme.94 407.2008. prijevoz.613.83 395. upotrebu opreme te sav rad na izradi.606. VI.10 1.86 VI.5-02) Obuhvaća nabavu materijala.606.00 0.94 BETONSKI KOLNIK Nearmirana betonska ploĉa.00 0.40 407. god.70 2. UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 3. 32.29 C.83 395. m² 550 58.54 0. 2. C.370.10. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju.00 41.54 274. pripremu podloge.00 0.461. B.00 0 0.32 0.606.00 0. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju m³ 505 544. izradu dilatacija. GRAĐEVINSKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI BETONSKI KOLNIK INSTALACIONI KANALI. C. te sav rad na izradi i ugradnji ploĉe.00 0.373.992.00 0. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal sa modulom zbijenosti Ms = 80 MN/m². Premaz bojom mora biti otporan na djelovanje soli i mraza.373.54 0.00 41.00 0.00 0.70 544.0 cm.424.00 0. Svi obraĉuni za iskop.00 0. 3.00 0.461.00 0 0. 0. ugradnji i njezi sloja.86 0.29 132.28 395.599.992.356.00 0 288.00 354.00 0.xls.00 0. prijevoz.11 41.00 0 544. tj.10 1.091.83 58.29 0.356. BLOKOVI I BETONSKI KOLNIK UKUPNO: 796. d=15. I. Svi iskopi su predviĊeni u zbijenom nasipu od drobljenog kamena.00 0. Za plato je predviĊen samo osnovni nasip bez tampona i asfalta.00 460 288.424.7-02) Obuhvaća nabavu materijala.00 505 544. nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju.[219] .

22 0.20 23. m³ 15 422. (ukljuĉivo zatrpavanje eventualnog produbljenja ispod temelja).82 6.407.40 7. kao i sve ostalo potrebno za dovršenje cijele stavke. 1.2008. m³ 515 19. m³ 720 23. te nasipavanje. okana odvodnje i ostalih raznih okana.10. Odnosi se na produbljenje iskopa za monolitne temeljne stope u sluĉaju da tlo nema propisanu nosivost. tj. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Iskop dubine preko 200 cm Sve isto kao stavka 2.50 cm ispod kote budućeg kolnika.22 9. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na iskolĉenju svih elemenata.425.30 422. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.00 60 23. a 5% ruĉno.342. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa svake strane konstruktivnog elementa minimalno za 50 cm.22 9.40 0.[219] .79 II.00 720 23.22 1. Nasipavanje i zbijanje obavljeti u slojevima debljine 30 cm mjereno u zbijenom stanju.00 0. god. Ms = 80 do 100 KN/m².49 37.898. Obraĉun po m³ izvedenog. ugraĊenog nasipa i preuzetog od strane nadzornog inţenjera zbijenog nasipa. postavljanje i odrţavanje iskolĉenih oznaka od poĉetka radova do predaje svih radova investitoru.79 105. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.22 0.40 23.898. m³ 19 105.71 0. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar.82 0. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm.00 0 7.00 0 105.393. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.30 19..30 5. gline ili sliĉno naokolo izvedenih temeljnih stopa.22 0. Iskop dubine do 200 cm Iskop za temeljne ĉašice u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom temeljnom tlu kategorije C. Obraĉun po m³ ugraĊenog fino drobljenog kamenog materijala ili šljunka.30 98348485.40 2. raznih okana.00 15 422. Iskop se obavlja 95% strojno.82 6.425.40 3. Nasipavanje debljine 20 do 30 cm Nasipavanje iskopanim materijalom (kamena sitneţ) bez primjesa humusa. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60° ili koristiti razupiranje.00 0 19.71 0.71 I. razastiranje i planiranje ispod temeljnih stopa.407. paušal 1 7. Obraĉun paušalno.71 2.407. ispod temelja ĉeliĉne nadstrešnice klase C12/15 debljine d = 10 cm.00 1 7. 45212-400-4474/2008.40 7.718.22 0.40 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.008.393.40 7.00 0. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Beton podloge C12/15 Betoniranje betonske podloge od mršavog betona. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹.342. 2.00 0 422. samo dubine preko 200 cm.008. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto.22 0.407.00 19 105.22 0.49 37.22 16. od 16. a do kote .xls. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju debljine 10 cm.407.00 0 23.22 1.00 0 23. m³ 60 23. Dubina iskopa je do 200 cm.22 16.82 0. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dopremu materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹.20 4.ms_office Strana: 55. instalacionog kanala.00 515 19.718. Sloj ĉistoće Dobava i ugradba drobljenog kamenog materijala ili šljunka (sloj ĉistoće). Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou.407.

00 0.509.78 529.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.340.78 0.00 220 515 480. savijanje.126.42 III.41 6.xls. UKUPNO TESARSKI RADOVI: 0.00 18 784. klase C16/20.00 0 0 6. betonom C25/30 .00 0.00 32.705. Armatura mora biti ĉista od hrĊe i svih masnoća.41 6.00 1450 22.0 m³ betona.48 59. Obraĉun po kom skele. Obraĉun po kom izvedenih stupova. te otprema pokretne ĉeliĉno-drvene skele za bravarske i soboslikarsko . kom 18 784.00 0 529.namještanje po vertikali i horizontali i ugradnja stupova sitnozrnim betonom C25/30. kom 18 529.44 440.41 6. Beton projektiranog sastava. te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorniĉkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom.26 0.0 m¹. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.90 480. od 16. Fasadna skela Dobava.44 440.00 18500 14000 6. TESARSKI RADOVI OPĆENITO: Oplata svih betonskih i armirano-betonskih elemenata ukljuĉena je u jediniĉne cijenu istih i prikazana kroz betonske i armiranobetonske radove. ZIDARSKI RADOVI 98348485.42 0. Obraĉun po kg ugraĊene armature.33 II. god.949.81 118.00 0 784.44 440.33 9.145.48 59. m² 1450 22.78 III. Obraĉun po kom ugraĊenih stupova.00 0.41 6.ms_office Strana: 56. sjeĉenje.liĉilaĉke radove.94 380.42 32.527. 9.00 0.00 95. a) rebrasta armatura RA-400 b) mreţasta armatura MAG-500 Namještanje za ugradbu stupova Postava .509.04 5.10. m³ m² 220 515 480. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Beton temelja stupova nadstrešnice C16/20 Dobava i ugradba betona.126.81 0.Izvodi se nakon montaţe kompletne konstrukcije.00 32. UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 2. Pokretna ĉeliĉna skela Dobava.60 30.78 0.00 0.liĉilaĉke radove.26 105.00 0 0. u dašĉanoj oplati.60 30.145.00 1.518. te otprema pokretne ĉeliĉno-drvene skele za bravarske i soboslikarsko .44 22.44 0. 32.00 0.48 59.78 14.00 1 440. a) beton b) dašĉana oplata Armatura Dobava.00 18 529.00 4. izrada i demontaţa skele nakon dovršenja svih radova. 45212-400-4474/2008. kg kg 18500 14000 6. 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente.90 3.33 0.2008. stup ide 0.42 0.00 95. Odnosi se na rad u visokim prostorima (ĉeliĉna nadstrešnica). Za 1 stup ide cca 1.94 380. Zalijevanje stupova Zaljevanje stupova /unutrašnjost/ sitnozrnim plast.00 0.44 0.26 0. Visina skele iznosi cca 6.5 m³ betona i 0. Odnosi se na rad u visokim prostorima (ĉeliĉna nadstrešnica).00 0 22. izrada i demontaţa skele nakon dovršenja svih radova.00 0 0. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ravnanje. Za 1.48 59. kom 1 440.949.33 0.26 105.44 2.00 0.518.527. u armirano-betonske temelje ĉeliĉnih stupova nadstrešnice.78 14.00 6. Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete.00 0.00 0 0 480.44 IV. Obraĉun po m² montirane skele.585.04 784.81 118.[219] .0 m¹. Visina skele iznosi cca 5.00 0 440. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0. obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu.585.340.7 m² oplate.705. Tlocrtna dimenzija temelja je 320/270 cm. izrada i postava betonskog ţeljeza prema Izvedbenom projektu armature.81 0.00 0.

00 0 0.80 456. alat. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal.2008. transporte.79 380.80 44.00 0.00 0. 0.00 0. razne zaštite i sl.425. Nosive i pregradne zidove takoĊer je potrevno povezati preklapanjem opeke.00 0. sidra.169. uputama statiĉara i prema radioniĉkoj dokumentaciji koju je duţan izraditi izvoĊaĉ ĉeliĉnih konstrukcija. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.80 456. od 16.59 58.59 58. Kao pokrov sluţi ĉeliĉni profilirani pocinĉani obojeni lim. a na krovu je izlazno okno vel.00 0. Naokolo nadstrešnice je maska od obojenog lima. god.00 0. U stupove nadstrešnice ugraĊene su cijevi za odvod krovne vode.81 OBRTNIĈKI RADOVI ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA OPĆENITO: Nadstrešnica se izvodi iznad cestarinskog prolaza. 70×70 cm. sati sati 60 60 44.59 58. rad.59 58.00 0. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova. III.949.00 0. Preko svega u uzduţnom smjeru dolaze ĉeliĉne roţenice.00 0.00 0. Stupovi se nakon montaţe popunjavaju betonom što je obuhvaćeno u troškovniku.00 60 60 44.78 32.78 32.79 380. IV.80 REKAPITULACIJA I.44 6. Oslonjena je na 12 stupova s razmakom osi 15.00 0 0 44.00 98348485.40 3.425.24 2.169.00 0.ms_office Strana: 57.xls. 2.675.00 0.10.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.675.00 0 0.00 0. II.00 0.949. meĊusobno ukrućenih spregovima.494.494. Po konstruktivnom sistemu se sastoji od sistema sekundarnih i glavnih rešetkastih nosaĉa.690.00 37.00 odnosno 6.145.690.24 IV. V. A. ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI TESARSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: 37. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.00 0 0.169. B. 45212-400-4474/2008. Ostali zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom.00 0.145.24 0.00 0.24 0. oslonjenih na ĉeliĉne cijevne stupove koji su upeti u temeljne stope. Nadstrešnica je projektirana na “dvije vode”.00 m¹. Montaţa se vrši prema montaţnom projektu.00 0 0.00 0.00 0.44 6.00 0.00 1.40 6.40 6.40 3.[219] .169.81 0.

Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.10. Montaţa odozdo na nosivu konstrukciju putem kutnih profila i vijaka.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.6 mm.38 98. IzvoĊaĉ je duţan prije poĉetka radova radioniĉku dokumentaciju dati na pregled projektantu koji će na istu dati pismenu suglasnost.38 0.00 98348485.00 5500 16.38 262. Obraĉun po kg izvedenih uzduţnih rešetki. vijcima M 16. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad. god.00 0 16.00 11500 16. ĉišćenje od rĊe .10 m¹. vertikala kvadratnog presjeka 80/80/3.38 90.38 171. Izrada i montaţa zabatnih rešetki Izrada i montaţa zabatne rešetke raspona 15.990.38 171.6.00 0 0.38 188. alat.00 4.38 0. Sva montaţa na gradilištu je putem vijaka. od 16. Dobava i postava podroţnica Nabava materijala.38 188. kg 5500 16. te dijagonala od kvadratnog presjeka 50/50/2. kg 11500 16. transport na gradilište i montaţa podroţnica U PN 160. dijagonala kvadratnog presjeka 40/40/2.38 0.38 0.00 0 16.370.38 98.00 m¹. Obraĉun po kg izvedenih rešetkastih nosaĉa.00 16.00 16. kvadratnog presjeka 80/80/3. 45212-400-4474/2008.ĈN 24 B1. Obraĉun po kg montiranog nosaĉa.00 0.38 0.38 0.2008.38 0.00 2.0 m¹ i kvadratnog presjeka 80/80/3. Jediniĉna cijena takoĊer obuhvaća izradu i putem varenja montaţu ĉeliĉnih ploĉica od plosnog ĉelika za meĊusobnu vezu svih bravarskih izraĊevina kao i pocinĉane vijke za montaţu istih na gradilištu. osnovni i spojni materijal. IzvoĊaĉ je duţan izvršiti izmjeru izvedenih temeljnih ĉaša prije poĉetka radova.00 1.38 0.090.xls.38 90. kg 10500 16.00 0 16.6 mm.rešetkasti nosaĉi Izrada i montaţa nosaĉa fasade kao rešetkastih nosaĉa sastavljenih od pojaseva duţine 6.00 16. a sastoje se od donjeg i gornjeg pojasa dim.00 5.00 16. 4. izrada u radionici.090.990. Vertikale iste dimenzije. skelu.00 0 0.00 10500 16.00 0 16. Izrada i montaţa nosaĉa fasade .38 0.20 + 5×6.[219] .2 mm i isto takve vertikale rešetke kom 2. elementi su od cijevnih profila Ĉ-1212.00 6000 16. dijagonala od kvadratnog presjeka 70/70/3. Obraĉun po kg izvedenih zabatnih rešetki.00 mm. Obraĉun po kg postavljenih podroţnica. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.9 mm. Sastavljene od gornjeg i donjeg pojasa od kvadratnog presjeka 80/80/3.00 0 16. Izrada radioniĉke dokumentacije obuhvaćena je u jediniĉnoj cijeni stavaka ponudbenog troškovnika.00 16.00 16000 16.38 0. Izrada i montaţa uzduţne rešetke Izrada i montaţa uzduţne rešetke vel.280.080. kg 6000 16.38 262. a valjani profili .080.00 0.00 0.0 + 2.pjeskarenjem te 2-kratni antikorozivni premaz na bazi epoksida. Poloţene na stupove. Izrada i montaţa nosaĉa spuštenog stropa Izrada i montaţa nosaĉa spuštenog stropa od pravokutnih valjanih profila /HOP/ presjeka 60/120/4. ĉišćenje od rĊe /pjeskarenjem/ 2-kratni antikorozivni premaz.6 mm.00 3. transporte. kg 16000 16.ms_office Strana: 58. Svi konstruk.370.280.9 mm sa prikljuĉkom na cijev kvadratnog presjeka 100/100/4 gore i dolje. te montaţu svih konstruktivnih elemenata na licu mjesta. izradu radioniĉke dokumentacije.

Obraĉun po kg izvedenog krovnog sprega. izrada i montaţa krovne rešetke sastavljene od gornjeg i donjeg pojasa vel.00 0 16.00 0 16.88 25.5 mm.923.793. kvadratnog presjeka 90/90/4.00 16.426.0. Obraĉun po kom izvedenih cijevi za odvodnju vode.793. izrada u radionici i montaţa krovnog sprega u ravnini plafona od pojaseva NPU 80.0 mm. kom 18 11.793. popreĉni spregovi Nabava materijala. ĉišćenje od rĊe /pjeskarenjem/ 2-kratni antikorozivni premaz i montaţa elemenata spojeva koji sudjeluju u ukupnoj teţini sa 10%. 1.38 0.00 8.60 0.426. od 16.00 13.84 12.20 0.00 0 16. a dolje na okno odvodnje pod kutem 120°.20 0.20 45.20 0.88 0.00 18 1. Antikorozivna zaštita kao pod poz. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Izrada i montaţa krovne rešetke l = 15. montaţa krovne stabilizacije u plohi krova i plohi podgleda sastavljene od dijagonale od L 40/40/4 i horizontalnog štapa od kvadratnog presjeka 40/40/2. kg 6500 16. montaţa leţajeva krovnih rešetki na stupu HEA-A200. Sluţi za odvodnju krovne vode.00 16.00 3800 16.4/12.20 0.38 13. god.38 475.00 8500 16.88 25.20 0.00 18 11.00 98348485. Dobava krovnog sprega u ravnini plafona Nabava materijala.00 16.38 0. izrada u radionici.2008.20 137.00 0 16.xls.284.20 105.0 mm.80 11.20 0. Obraĉun po kg izvedenih popreĉnih spregova. Dobava krovne stabilizacije Nabava materijala.20 0. Obraĉun po kom izvedenih ĉeliĉnih stupova.60 0.020.5 mm.38 0. Dobava ĉeliĉnih stupova Nabava materijala te izrada ĉeliĉnih stupova od cijevi 406. U cijeni izrada veznih elemenata za horizontalnu konstrukciju i izrezivanje otvora za odvodne cijevi krovne vode. Montaţa elemenata spojeva Nabava materijala.00 10.284. izrada u radionici i montaţa krovne stabilizacije.20 45.84 1.683.9 mm i vertikala kvadratnog presjeka 100/100/4.923. dijagonala od kvadratnog presjeka 80/80/3.560. Leţajevi krovnih rešetki na stupu Nabava materijala.00 7.00 0 11.300.700.38 475. duţine cca 550 cm.560.00 16. kom 18 1. U cijeni zaštita izvana i iznutra vrućim bitumenom ili bojom na istoj bazi.300. Obraĉun po kg izvedenih krovnih rešetki. Gore izvesti spoj na limeni lokac. Dobava krovne stabilizacije.00 16.700.00 16.20 105.426. dijagonala L 40/40/4 mm i vertikala nosaĉi plafona kvadratnog presjeka 60/120/4.683.60 212.00 29000 16. kg 29000 16.00 2800 16. krovnih spregova meĊu konstrukcijom od NPU 80 i dijagonala L 40/40/4. Obraĉun po kg izvedenih elemenata spojeva.4/4. 1.60 212. ĉišćenje od rĊe /pjeskarenjem/ 2-kratni antikorozivni premaz. Obraĉun po kg izvedene krovne stabilizacije. UgraĊuje se u ĉeliĉni stup. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.020.38 0. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 6.9 mm. izrada u radionici.00 0 16. kg 2800 16.20 0.360.00 0 16.426.[219] . Antikorozivna zaštita kao poz. kg 3800 16.00 0 1.6 mm i kvadratnog presjeka 60/60/2.10. Dobava cijevi za odvodnju vode Nabava materijala. Svaki stup je teţine cca 800 kg.80 11.0 m¹ Nabava materijala. 45212-400-4474/2008.360.793.5 mm. kg 850 16.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 6500 16.00 850 16.38 13.ms_office Strana: 59.20 137. te izrada ĉeliĉne okrugle cijevi promjera 152. Obraĉun po kg izvedenih krovnih rešetki na stupu.20 61. kg 8500 16.20 61.88 0.00 9. izrada u radionici.

00 16.665.00 98348485.00 0 16.38 111.00 19. Dolaze HOP nosaĉi ›40/40/3 mm. izrada u radionici.00 6800 16.40 17.00 3960 16. kg 1750 16. 25/2 mm. Sve izvesti od kutnog ţeljeza L 60/60/6.222.4/2.38 0. Ukupna visina 800 cm.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Obraĉun po kom ljestvi. ţeljeza promjera 18 mm.00 0 254.95 0.80 0.95 0.00 18.40 0.00 16.665.222.38 64.487.ms_office Strana: 60. Širina hodne staze 80 i 120 cm. Izvesti ju od ĉeliĉne pocinĉane rešetke vel. Obraĉun po kg montiranih nosaĉa rasvjetnih tijela.50 313. Dobava i montaţa hodne staze m² 250 313. izrada u radionici.38 64.38 40. kg 6800 16. 1.00 1 4. Dobava ĉeliĉnog okvira .00 16.950.38 28.nosaĉ semafora Nabava materijala. Obraĉun po kg izvedenog ĉeliĉnog okvira nosaĉa semafora. Dimenzije obavezno uskladiti prema detalju proizvoĊaĉa trake.950.38 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Nabava materijala. m¹ 600 254. kg 3960 16. Obraĉun po kg izvedene pomoćne konstrukcije hodne staze.00 1750 16.384.38 0. izrada u radionici. Montaţa nosaĉa rasvjetnih tijela Izrada i montaţa nosaĉa rasvjetnih tijela ugraĊenih u podgled nadstrešnice.384.40 4.40 0.00 250 313. ‚ 60/60/2.[219] . od 16. ţeljeza privaruju na ĉeliĉnu konstrukciju nadstrešnice.38 0.00 0 313.00 600 254. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 14. transport na montaţu i montaţa ĉeliĉnih ljestvi za pristup na hodnu traku unutar nadstrešnice.38 111.222.222. transport na montaţu i montaţa hodne staze unutar nadstrešnice. Sve prema općim uvjetima. transport na montaţu i montaţa ĉeliĉnog okvira .38 28. shemi bravarije i uputama projektanta.880. Ljestve se “noţicama” od bet.6 s antikorozivnom zaštitom. god. Limeni pocinĉani profili 50×40 mm Obraĉun po m¹ nosaĉa limene maske.38 0.80 16. Širina penjalica 60 cm.40 4. Sluţi kao nosaĉ krovne svjetlosne trake. Izrada i montaţa ljestvi Nabava materijala. Montaţa HOP C nosaĉa Dobava i montaţa HOP C nosaĉa vel.xls.40 4.00 0 16.po horizontali /6 kom/. Obraĉun po m² postavljene trake.00 0 16.38 0.487. izrada u radionici.00 0 4. Obraĉun po kg montiranih nosaĉa krovne svjetlosne trake.38 0.nosaĉa sema-fora izraĊenog od HOP nosaĉa ‚50/50/3 mm Antikorozivna zaštita kao pod poz.50 15. Nosaĉi limene maske Izrada i montaţa popreĉnih i uzduţnih nosaĉa limene maske .95 78.880.80 152.864. kom 1 4.38 40. transport na montaţu i montaţa pomoćne konstrukcije nosaĉa hodne staze i ograde hodne staze.10.95 78.864.38 0.00 16. te meĊusobno povezani cijevima promjera 30/3 mm.00 2500 16.2008. 350×60 mm debljine lima 3 mm. kg 2500 16.80 152.222.9 i promjera 42. Dobava pomoćne konstrukcije hodne staze Nabava materijala.222. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.80 0.80 20. 45212-400-4474/2008.00 0 16. Gore je zaštitni rukohvat /ograda/ visine 100 cm. S antikorozivnom zaštitom.00 254. Dolaze penjalice od vertikalnih cijevi promjera 30 mm i preĉki od bet.

60 0.368. materijal. Vijci su oblikom prilagoĊeni donjem nosaĉu /NPU 10 i HOP 60/60/3. Krov je 2-strešni s nagibom od cca 15%. izradu radioniĉkih nacrta.20 196. Za ukrućenje u otvorenom poloţaju okvir i otklopno okno povezati pocinĉanim lancem.2008. kompletnu skelu. POKRIVAĈKI I LIMARSKI RADOVI OPĆENITO: Izrada pokrova predviĊena je od profiliranog tvorniĉki obojenog ĉeliĉnog pocinĉanog lima debljine 0. U kompletu i pristupne ljestve od okna do hodne trake. Obraĉun po m² izrade podgleda. Pokrov nadstrešnice Izrada i montaţa pokrova nadstrešnice od pocinĉanog ĉeliĉnog obostrano obojenog lima s brtvljenjem horizontalnih spojeva trajno elastiĉnim kitom.00 2. m² 980 200.20 196.lomovi lima s umetanjem “Z” ili više sliĉnih završnih i prelaznih profila ulaze u jediniĉnu cijenu. 0.463.868. IzmeĊu sljemena i ţlijeba limovi su iz 1 dijela.463.00 4.00 200. Okvir je od “C” HOP profila 220×40×3 mm. samo lim debljine 0. razne zaštite na radu.20 0.00 0 0.00 0 0. 45212-400-4474/2008. god.60 0. ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 21.196.20 0. Obraĉun po m² izvedenog pokrova.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 2.00 1.00 980 236.60 231.368.00 V.[219] .00 0 236.34 VI. Svj.00 0. Obraĉun po kom okvira okna za izlaz na krov.00 0.00 236. Svi spojevi i prelazi .0 m¹. od 16. m² 980 236. /osnovni i spojni/. te u dogovoru sa nadzornim organom i projektantom. vel. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Izrada okvira okna za izlaz na krov nadstrešnice.196.5 mm s profilacijom visine 12 do 18 mm i obojen RAL 9002 /bijelo/. uskladištenje materijala na gradilištu i sl.34 4.00 0.368.373.10.60 231.00 1 4. Gore je otklopno okno od HOP ‚20/30/2 mm ukrućenog dijagonalama i vezanog na donji okvir putem navarenih 2 kom petlji za metalna vrata. Dolazi na podgled nadstrešnice.00 0 200. Izrada podgleda Sve isto kao u poz. Obraĉun po m² pokrova nadstrešnice.368.00 0. Sve izvedeno prema detaljnom nacrtu i detaljima. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad.7 mm i visine profilacije cca 55 mm.00 98348485.00 0. koji će odrediti boju.ms_office Strana: 61. visine do 2. Boje pokrovnog lima u dogovoru s projektantom kao i podgled.368. sve transporte.00 2.368. Okvir okna za izlaz na krov kom 1 4.00 980 200. Lim dolazi 1-struko. alat.868. 1.xls. 70×70 cm.373.00 0. 4.00 0 4.00 0.

00 70 95.45 86.45 95.20 0. širine 80 cm.154.199.154.55 6. kao što to izvodi firma “HOESCH” BAUSYSTEME GMBH WIEN.45 95.454.60 52./. razvijena širina 50 do 10 cm.50 95. Ţlijeb je presjeka 28×10 cm. Vijci i podl. razv. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.90 17.40 0.20 800. m¹ 210 81.xls. Uĉvršćenje nehrĊajućim vijcima na donju ĉeliĉnu konstrukciju. Za spoj na vertikalu izvesti rukavce promjera 120 mm.50 8. gornji i donji horizontalni.00 236.815.60 0.199. a. Ţlijeb izvesti s uzduţnim nagibom 0.688.454.154. Obraĉun po m¹ maske.90 0. Spoj s donjim pokrovom izvesti “NA ĈEŠALJ”. Boja po izboru projektanta.00 136 400.0 mm.9 do 1.00 220 236. Ţlijeb je dilatiran tako da max.40 400. Lim je bez profilacije i u debljini 0.50 18. širine 30 cm i opšav s pasicom za vezu s opšavom iz poz. te pokrivanje sljemena.45 86. 45 cm c. m¹ 220 236. 3.2008.55 0.45 95. /unutarnja strana/.š.00 0 236.00 81. Obraĉun po m¹ opšava po kosini. dole je pasica i sudar s horizontalnim ţlijebom.80 200.š.6 mm. od 16. gore se lim podvlaĉi pod masku.688.55 6. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 3. m¹ m¹ m¹ 210 210 19 86.00 7. U cijeni opšivanje istaka nosaĉa semafora. U cijeni podvuĉeni dodatni lim razv. gore r.00 0. Sve komplet. god.6 mm.60 0.052. 1. a u meĊuprostore umetnuti brtve od bitumenizirane spuţvaste gume. Izrada opšava po kosini Sve isto kao poz. Masku sastaviti od 3 kom opisana “HOESCH” ELEMENTA /ukupna visina maske 180 cm.5 do 0. iznosi cca 10.00 0. m¹ 70 95. Duţina pojedinog elementa ne smije biti kraća od 450 cm. 6. ploĉice u boji kao maska /kao poz.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.45 86. duţ. 1/ na sudaru krova i maske.90 17.00 0 95.60 52.š.00 0. a nad ţlijebom ima okap. Dolazi ravno. Komplet s pocinĉanim nosaĉima na razmaku 80 cm. 20 cm Izrada i postava sljemenjaka Izrada sljemenjaka od lima opisanog pod poz. Obraĉun po m¹ opšava na sudaru krova i maske.5%. 45212-400-4474/2008.90 0.154. samo po kosini. vertikalno r.00 210 81.00 4. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Opšav vertikalnog pojasa Obostrani opšav vertikalnog pojasa /maske/ naokolo nadstrešnice s profiliranim obojenim ĉeliĉnim pocinĉanim limom. Vezano na izradu maske iz poz.45 5.00 210 210 19 86.00 4 200.50 1.45 95. m¹ 136 400.55 0. širina 50 cm.00 0.50 1.45 86. Obraĉun po m¹ opšava limom.[219] .55 0.80 6.815.00 0 0 0 86. Lim je razv. Dolazi gotov tvorniĉki prefabriciran fasadni element s visinom 600 mm i debljinom lima 0.40 54.55 18.40 98348485.45 86. Obraĉun po m¹ postavljenih sljemenjaka Izrada opšava na sudaru krova i maske Opšav /limom kao poz. Obraĉun po m¹ postavljene maske.20 0.052.00 0 400. 1.00 0 81.40 0. m¹ 4 200.40 54. 20 cm b.55 0. Izvedba horizontalnog sanduĉastog ţlijeba Izvedba horizontalnog sanduĉastog ţlijeba krovne vode od pocinĉanog lima 0.10. Opšav limom Opšav limom opisanim pod poz.50 18.20 800. Obraĉun po m¹ izvedenog horizontalnog sanduĉastog ţlijeba. 1.55 18. 7 koji se podvlaĉi pod pokrovni lim. dole r.ms_office Strana: 62.00 0 200.3 m¹.

50 35.60 163.40 22.80 1. 1/ uz izlaze na krov. Obraĉun po kom izvedenog opšava. 0.00 0 127. Prodor za antenu Doplata za izradu opšava na prodoru antene kroz krov. Montaţa limene cijevi Sve isto kao poz.00 0 195.521.70 11. su putem lukova s R min. Obraĉun po kom izvedenog labuĊeg vrata.948. = 200 mm.65 0.20 382.00 2 291.90 9.90 9. 20.40 0. Obraĉun po kom izvedenog opšava. Obraĉun po kom izvedenog opšava.90 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Izvedba labuĊeg vrata Izvedba i montaţa vertikalnog labuĊeg vrata. U cijeni obujmice za vješanje na ĉel.20 0.00 0 200.20 0.00 86 409. PredviĊene dim.00 122 81. U cijeni prikljuĉak na gornju horizontalu i na donji revizioni lonac.montira se nakon postavljenih semafora i promjenjivih znakova. 13. Debljina lima 0.40 22.55 mm i s promjerom ø 120 mm. god.80 1.80 0.2008. širina 50 cm.80 2. 45212-400-4474/2008.š. “LONAC” je tl. kom 2 291.048.00 17. Dolazi . 50×50 cm.00 0 163.xls. 6 cm.295.20 0.00 240 200. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.50 0. Spoj limene vertikale i lonca izvesti tako da isti moţe posluţiti za reviziju i ĉišćenje lonca i vertikale.20 0. Razvijena duţina 440 cm.20 382.80 0. vel.948. U obliku L 25/25 mm.40 0.217. kom 7 163.80 2. m¹ 122 81. Opšav kod montaţe rasvjetnih tijela Izrezivanje i pripasivanje lima na podgledu prilikom montaţe upuštenih rasvjetnih tijela s izradom opšava kao u poz. samo veza naplatna kućica – nadstrešnica /promjera 40 cm/.146.20 0. otvora 74×74 cm. konstrukciju.50 35.048.40 163.65 3.217. kom 86 409. 4a. Opšav uz svjetlosne trake Opšav limom /kao poz. Opšav nakon montaţe semafora Izrada opšava od lima kao pokrov deblj.20 0.00 12.20 582. Svj.80 15.20 382.20 14. Obraĉun po kom izvedenog opšava. a dole ø 133 mm tj. Opšav limom na izlazu Opšav limom /kao poz.00 0 163.00 7 163.40 16. U cijeni izvedba i prikljuĉak “LABUĐEG VRATA” istog promjera kao ţlijeb. Svi prelazi vertikale na horizontalu i sl.ms_office Strana: 63.00 0 382.90 0.00 0 81.70 195. 1/ uz svjetlosne trake.80 81. dim. 30×20 cm i s visinom 40 cm.20 582.00 13.40 291. širina 50 cm. U cijeni prilagodbe profilaciji pokrovnog lima. Montaţa limenog "lonca" Izrada i montaţa limenog “LONCA” na spoju limenog ţlijeba i odvodne cijevi. kom 18 163.5 mm. Obraĉun po m¹ izvedenog opšava.00 175 127.5 mm. 1 /samo ravni/ na sudaru podgleda i ţiĉanog pletera.10. kom 18 195.40 10. Razv.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 1 382.80 0.146.60 98348485.00 18 163.00 200.65 0.65 3.521.295.50 0.991. duţina 220 cm. U cijeni prilagodbe profilaciji pokrovnog lima. m¹ 240 200.00 18 195. Obraĉun po m¹ izvedenog opšava.00 0 409.00 127. Sve od pocinĉanog lima 0.80 0. Obraĉun po kom opšava kod montaţe rasvjetnih tijela. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 9. Gore izvesti otvor ø 120 mm za spoj na vertikalu. m¹ 175 127.20 48.00 0 291. Obraĉun po kom montiranog limenog "lonca" Opšav limom na sudaru podgleda Opšav limom kao u poz.991. Lim je savijen pod 90° s r. kom 1 382. rukavac za spoj na ĉeliĉnu odvodnu cijev.20 48. te na sudaru podgleda i opšava iz poz. Razv. od 16.00 409.[219] .

00 112 52.7 m¹.530.530. L = 150 cm s vanjskom širinom = 170 cm.70 0.05 5. Montaţa krovne svjetlosne trake Dobava.00 0.00 0 37.64 4. Ugradba pocinĉanim ĉeliĉnim vijcima. RADOVI SA SVJETLOS. Obraĉun po m¹ izvedenog dašĉanog korita. god.70 1.84 2. Dobava drvenih gredica Dobava.530. Dolazi gredica 8×5 cm impregnirana 2-kratno.33 73. Isporuĉuje se bez nastavnog vijenca.05 0.05 5. Sastavljena je od srednjih elemenata duţine 130 cm i krajnjih elemenata promjenjive duţine.00 12 97.628.829.24 97. dorada.40 74. 2.455.00 0. od 16. radovima/.00 0 97.60 52.25 Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 0.33 0.215.00 0 1.05 0.40 74.00 112 37.00 0. Obraĉun po m¹ izvedenih drvenih gredica.podloge za postavu horizontalnog ţlijeba.00 Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 721.xls. Redni broj VI.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere POKRIVAĈKI I LIMARSKI RADOVI UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena 721.172.68 10. Obraĉun po m¹ izvedene svjetlosne trake Izrada i montaţa dilatacije svjetlosnih traka Izrada i montaţa dilatacije svjetlosnih traka iz poz. Montira se na dodatni nosaĉ od HOP C profila /obuhvaćeno u brav.530.84 1.00 48 1. traka je korisne vel. 1. Izrada dašĉanog korita Izrada i montaţa dašĉanog korita . U cijeni dobava i postava 1 sloja krovne ljepenke s gornje strane.00 0 52. UKUPNO: m¹ 48 1. klase. Dolazi daska deblj.516. TESARSKI RADOVI UKUPNO: m¹ 112 52.64 VIII.172.25 RADOVI SA SVJETLOSNIM TRAKAMA VII.64 0. 45212-400-4474/2008. 1.64 0.28 IX.28 37.[219] .215.455.33 0.68 10.10.ms_office Strana: 64. 1.70 0. U cijeni dobava i postava bitumenske “IZO” trake širine 60 mm. UGOVORNI TROŠKOVNIK br.5 cm od mekog drva II.00 0. 1.516. kom 12 97. Postava putem pocinĉanih vijaka na donji ĉeliĉni “C” profil. Obraĉun po kom izvedene dilatacije svijetlosnih traka.045.70 VII.2008. m¹ 112 37. LIĈILAĈKI RADOVI 98348485. Ista dolazi na sudaru drveta s ĉelikom. U cijeni doplata za izradu i montaţu srednjih sljemenskih i krajnjih završnih elemenata prilagoĊenih nagibu pokrova. 4. transport na montaţu i montaţa krovne svjetlosne trake od 1-strukog akrilnog mlijeĉnog stakla. s razv. TRAK.60 2. širinom 70 cm i s podmetaĉima za postizanje nagiba ţlijeba.00 Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.24 TESARSKI RADOVI VIII. Ukupna duţina jedne trake je 5.829.628. izrada i montaţa drvenih gredica za naknadnu montaţu svjetlosnih traka.33 73.045.

bojom po izboru projektanta. gorivo i sl. 1.00 0.34 721.00 3350 48. Obraĉun po m² liĉene površine.04 2. m² 150 36.04 0.64 34. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije. Popravak bojom limene maske Liĉenje .50 3. VI. m² 135 48. god.00 0 36. m² 18 41.00 0 48.463.04 648.486.50 48. m² 3350 48.64 0.04 648. Obraĉun po m² liĉene površine.967. m² m² 840 280 41.373. samo podgled vidljive limarije: horizontalni i vertikalni ţlijebovi.00 840 280 41.75 2. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Završno bojanje konstrukcije predviĊa se bojama na bazi epoksida. samo liĉenje nekonstruktivnih elemenata.05 160.00 18 36.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.04 0.00 0 36.516.04 5.64 749.00 223. Liĉenje nekonstruktivnih elemenata Sve isto kao poz.34 721.05 0. 2. 2. Obraĉun po m² liĉene konstrukcije. Izvodi se 2-kratno nakon montaţe maske. 5. plavo b.00 0 0 41.05 6.00 70 36.977.418.00 0 41. Popravak liĉenja Liĉenje popravak podgleda pokrovnog profiliranog lima bojama po izboru projektanta. od 16.00 0 36. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Završno liĉenje Nabava materijala.64 0.00 0. m² 18 36.64 0.80 36. Izvodi se samo na manjim oštećenjima.09 36.80 7. antikoro-zivnim sredstvom.05 6.516.05 0. m² 70 36. Obraĉun po m² liĉene površine.09 REKAPITULACIJA V. 45212-400-4474/2008.967. LIĈILAĈKI RADOVI UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.977.64 749.04 IX.373.406.60 11.20 4.52 41.00 135 48. a. vertikalne limene maske naokolo nadstrešnice.486.04 0. a prema opisu pod poz.522.00 223.20 41. 5.[219] .659.00 18 41.05 0. Podnoţje stupa u visini 50 cm obojiti u crno.64 0.00 0.522.463.418.659. Završno liĉenje konstrukcije Nabava materijala.04 0.00 150 36.64 41.75 48.00 0.72 6. Obraĉunato u ĉeliĉnoj konstr.25 0. Obraĉun po m² liĉene površine.10. Boja kao podgled.04 2.64 34.BIJELO/. popravak temeljnog premaza i završno liĉenje /2-bojno/ ĉeliĉnih stupova koji se izvode na slijedeći naĉin: Nanošenje dva zaštitna sloja na konstr.04 0.52 5.00 0. /Izvodi se samo u koliko isporuĉeni lim nije obojen bojom RAL 9002 .xls. ţuto Liĉenje podnoţja stupa Liĉenje podnoţja ĉeliĉnog stupa u visini 50 cm CRNOM BOJOM /na bazi bitumena/ otpornom na atmosferilije. Popravak liĉenja Isto kao poz.72 36.60 11. 2-kratno.406.25 98348485.05 0.05 160.64 41.2008.popravak bojom kao poz. Obraĉun po m² liĉene površine.00 2.00 0. Završno liĉenje se predviĊa epoksidnim bojama i to 3-kratni premaz u boji po izboru projektanta. popravak temeljnog premaza i završno liĉenje krovne ĉeliĉne glavne i sekundarne konstrukcije koja se izraĊuje na slijedeći naĉin: Ĉišćenje i popravak zaštitnog temeljnog premaza. 2kratno.ms_office Strana: 65.00 0. Obraĉun po m² liĉene površine. /Napomena: liĉe se okviri s ţiĉanim pleterom na podgledu/.00 0 48.64 41.64 41.04 0. ČELIČNA KONSTRUKCIJA POKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI 2.

628.22 232. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal sa modulom zbijenosti Ms = 80 MN/m².22 232.00 0.003.00 0. B. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm.00 0 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. A.20 3.2008. m³ 100 23.00 10 23. kao i sve ostalo potrebno za dovršenje cijele stavke.20 REKAPITULACIJA A. Za plato je predviĊen samo osnovni nasip bez tampona i asfalta.00 0. Iskopani materijal deponirati na udaljenosti 25 m¹ jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja.00 3. m³ 10 23. 45212-400-4474/2008. 0.22 2. Iskop se obavlja 95% strojno.28 223.00 1 3.071.071.403. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto.20 3.81 3. I.00 3. Iskop dubine do 200 cm Iskop za temeljne ĉašice i temelje grede u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom temeljnom tlu kategorije C. Jedinična cijena Ukupna cijena 74. Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na iskolĉenju svih elemenata.81 3. nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar.322.418.00 100 23.00 23.00 456.22 0.[219] . 4.00 0. LIČILAČKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: B. a 5% ruĉno.00 3.00 3. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60o ili koristiti razupiranje.24 10. TESARSKI RADOVI IX. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.071. Iskop dubine preko 200 cm Sve isto kao stavka 2.00 2.09 3.00 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere VII. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.322. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹.003.00 Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 74. Svi obraĉuni za iskop.859. samo dubine preko 200 cm. tj.09 3. paušal 1 3.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.003.762.24 10.22 0..22 0. RADOVI SA SVJETLOSNIM TRAKAMA VIII.00 0 23.00 0.00 0.01 NADSTREŠNICA PARKIRALIŠTA GRAĐEVINSKI RADOVI ZEMLJANI RADOVI OPĆENITO: Iskop humusnog materijala i osnovni nasip obuhvaćeni su u Projektu prometnica za trasu ceste na kojoj se nalazi CP.20 Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 0.xls.00 0.00 0 23. 3. GRAĐEVINSKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI ČELIČNA NADSTREŠNICA UKUPNO: 456.00 0 3.690.003.00 0.00 Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0. Odnosi se na produbljenje iskopa za monolitne temeljne stope u sluĉaju da tlo nema propisanu nosivost.628. od 16.00 0.762.403.28 223. Svi iskopi su predviĊeni u zbijenom nasipu od drobljenog kamena.403.045.403.20 98348485.ms_office Strana: 66. Dubina iskopa je do 200 cm.045. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa svake strane konstruktivnog elementa minimalno za 50 cm. god.00 0.00 0 0.690.01 0.00 1.10.418.071.003. postavljanje i odrţavanje iskolĉenih oznaka od poĉetka radova do predaje svih radova investitoru.22 0. cca 50 cm ispod gotovog kolnika.00 0.22 2.00 0.859.003.20 23.00 0. Obraĉun paušalno.00 0.00 0.

1. m³ 2.48 59.[219] . biojame.82 2.xls. Nasipavanje i zbijanje obavljeti u slojevima debljine 30 cm mjereno u zbijenom stanju.00 0 422.82 0.00 0.40 3.26 75. Beton projektiranog sastava.82 0.057.82 2.057.71 I.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju. te nasipavanje.00 6 422. 45212-400-4474/2008. instalacionog kanala. tj. ispod temelja ĉeliĉne nadstrešnice klase C12/15 debljine d = 10 cm.05 2.10.536.22 0. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju.48 59.00 0.72 376.5 422. razastiranje i planiranje ispod temeljnih stopa. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dopremu materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹. temenja blokova i raznih okana.28 10.56 4. a dubina iznosi 60 cm.835.00 0. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.835. Beton temelja stupova nadstrešnice C16/20 Dobava i ugradba betona u temeljne stope nadstrešnice parkirališta tlocrtnih dimenzija 300/100 cm.48 59. armirano-betonskog instalacionog kanala izmeĊu kontrole naplate i naplatnih kućica.71 0.00 0 422.266.5 422. temelja treptaĉa. god. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju debljine 10 cm. Tlocrtne dimenzije ĉašice za zalijevanje su 25×25 cm. Sloj ĉistoće Dobava i ugradba fino drobljenog kamenog materijala ili šljunka (sloj ĉistoće).48 59.82 0. m³ 3 105.ms_office Strana: 67.71 317. m³ m² kom 22 72 5 480.72 376.26 75. Obraĉun po komadu ugraĊenog betona u ĉašice. od 16.28 10.00 50 19. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou.82 0.00 19.05 422.26 75. gline ili sliĉno naokolo izvedenih trakastih temelja i temeljnih stopa.92 98348485. Beton projektiranog sastava klase C16/20.00 3 105.82 1. kom 6 422.56 4.00 0 0 0 480.00 22 72 5 480.00 0 19.13 6. temelja vanjskih blokova. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Beton podloge C12/15 Betoniranje betonske podloge od mršavog betona.82 1.22 0.71 0.26 75. zaštitnih blokova ispred naplatnih kućica. okana elektroinstalacija.570. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 4.50 cm ispod kote budućeg kolnika.536.92 422. okana naplatnih kućica.00 0. okana odvodnje i ostalih raznih okana.00 0. a do kote . trakastih temelja i greda (ukljuĉivo zatrpavanje eventualnog produbljenja ispod temelja). 317.266.13 6.570.22 961. a) beton b) dašĉana oplata c) oplata ĉašica Sitnozrnati beton za zalijevanje C25/30 Dobava i ugradba betona nakon ugradnje ĉeliĉnih stupova nadstrešnice parkirališta sa sitnozrnatim betonom klase C25/30.28 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Nasipavanje debljine 20 do 30 cm Nasipavanje iskopanim materijalom (kamena sitneţ) bez primjesa humusa. Ms = 80 do 100 KN/m². Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.22 961.40 480.00 2.33 105.00 5.2008.00 0 105. m³ 50 19.33 II.28 0.00 0.

44 440.2008.44 440.00 0.ms_office Strana: 68. Odnosi se na rad u visokim prostorima (ĉeliĉna nadstrešnica).48 59. 445. sidra. b) mreţasta armatura MAG-500 UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 4.59 58.48 59.00 0. izrada i postava betonskog ţeljeza prema Izvedbenom projektu armature.48 59.59 58.028.00 0 1600 0.00 0 0.00 0.00 0 0. Zaštitni blok je tlocrtnih dimenzija 40×40 cm.00 1.201.00 0 0.00 0 0 0.00 32.00 10. te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorniĉkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom.00 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.59 58.00 10 10 44.896.00 0.682. 45212-400-4474/2008. razne zaštite i sl.00 0.00 6.00 0. sjeĉenje. Armatura mora biti ĉista od hrĊe i svih masnoća.777.81 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0.00 0 440.00 1 440. izrada i demontaţa skele nakon dovršenja svih radova.44 0. od 16. savijanje.44 IV.20 1.00 0.00 32.00 6.xls.00 0. TESARSKI RADOVI OPĆENITO: Oplata svih betonskih i armirano-betonskih elemenata ukljuĉena je u jediniĉne cijenu istih i prikazana kroz betonske i armiranobetonske radove. ZIDARSKI RADOVI OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: 0.00 0 0 44.40 1.00 0. klase C25/30.5 30 480. god. UKUPNO TESARSKI RADOVI: 0.26 0.24 0.24 445.5 m¹. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova.777. Pokretna ĉeliĉna skela Dobava. 440. Beton projektiranog sastava.81 0. u zaštitni dio oko ĉeliĉnog stupa nakon izvedenog zalijevanja.00 0.59 58.40 1. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika.00 0. Izvodi se u glatkoj ĉetverostranoj oplati.028.00 0.00 0. Obraĉun po kg ugraĊene armature.682. Visina skele iznosi cca 4.5 30 480.00 0 0 480. m³ m² 2. kom 1 440.00 0. sati sati 10 10 44.65 0.80 480.00 2.201. Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete. Armatura je iskazana u posebnoj stavci. transporte.00 0. a visine 40 cm i to cca 10 cm ispod gornje kote kolnika.44 440.65 III.44 0.00 0.44 440. rad.24 IV. 10.00 6.liĉilaĉke radove.26 0. te otprema pokretne ĉeliĉno-drvene skele za bravarske i soboslikarsko .10. Obraĉun po kom izvedene skele.00 1. kg kg 1600 6.26 1.48 59.81 II.80 5.00 0 0.30 98348485. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ravnanje. Nosive i pregradne zidove takoĊer je potrevno povezati preklapanjem opeke. Ostali zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom.26 1.90 582. obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu.20 1.896.90 582.[219] . a) beton b) glatka oplata Armatura Dobava.44 III. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Beton oko ĉeliĉnog stupa C25/30 Dobava i ugradba betona.81 0.30 44. 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente.24 0. alat.

plastificiranog. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere KROVOPOKRIVAĈKI RADOVI OPĆENITO Pokrivanje kompletnog krova ĉeliĉne nadstrešnica pokrovom od ĉeliĉnog. U limu maske treba ostaviti otvore za dinamiĉku hignalizaciju oko koje treba napraviti opĉav.00 0.052.00 0 0. Na ĉeliĉnu podkonstrukciju nalijepiti bitumeniziranu samoljepivu traku za odvajanje lima i ĉelika. U cijeni: uzimanje mjera na licu mjesta.00 0 236.8 mm.45 95. od 16. Obraĉun po m² izvedenog opšava. a vidljivi opšavi i maske su od pocinĉanog.00 0 0.50 7.00 1.00 0.8 mm i visine profilacije cca 55 mm.60 31.052. Maska je na boĉnim stranicama konstantne visine.45 95. god.xls. radne skele. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno.941.00 0 0. m² 31 227. profiliranog debljine 0.2008. fiksiraju na donji ĉeliĉni UPE 160 profil pomoću 4 samobušeća i samourezujuća vijka. Upotrijebiti ravni ĉeliĉni pocinĉani i plastificirani lim boje i debljine kao pokrov. Pocinĉani lim se meĊusobno spaja lemljenjem.00 42 10 86.60 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. kao i sav ostali pripadajući alat.00 0. plastificiranog lima debljine 0. kao i sav originalni spojni i potrošni materijal.[219] .00 0. transport i montaţa na gradilištu. 45212-400-4474/2008.50 7.00 0.00 0 0 86. Debljina lima iznosi 0.50 86. Obraĉun po m¹ izraĊenog opšava.55 3.00 236.8 mm. Lim je tvorniĉki pocinĉan i plastificiran s obje strane. Razvijena širina lima iznosi cca 30 cm.00 135 236. dobava osnovnog i spojnog materijala.00 0.50 3. m¹ m¹ 42 10 86.60 31. Opšav na sudaru maske i gornjeg pokrovnog lima Dobava materijala i izvedba opšava na sudaru maske i gornjeg pokrovnog lima na ĉeliĉnoj nadstrešnici. svi transporti i sl.8 mm.60 0. skela.00 31 227. U jediniĉnu cijenu ulazi dobava i postava lima. UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Lim je ĉeliĉni pocinĉani i plastificirani ravni lim.00 0. spone za vezu s donjom konstrukcijom kao i krovne ljepenke na dodirnim mjestima s ostalim materijalima.90 955.00 0 227. Boju lima odrediti će projektant iz vaţećih RAL boja. a plastificirani lim nerĊajućim vijcima i zakovicama.55 0.50 98348485.941.50 0.45 95.55 3.00 0.630. Lim se odgovarajućim inox vijcima.00 0 0.10. Redni broj V.50 0. a) horizontalni opšav b) opšav po kosini Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0. UgraĊuje se na potkonstrukciju vijĉanjem. prilagodba sljemenjacima i uvalama. sa plastiĉnom podloškom.00 2.90 955.50 227.00 0. ĉeliĉnog. Obraĉun po m² izraĊenog krova.45 95. Kvaliteta lima prema naprijed navedenom opisu.630. Krov se izvodi kao jednostrešni u blagom nagibu od cca 6° stupnjeva.55 0.8 mm Obraĉun po m² izvedenog pokrova. sav spojni i vezni materijal. bitumenizirane samoljepive spuţvaste trake na mjestima dodira ili sudara s drugim materijalom. Opšav vanjske vertikalne maske Dobava materijala i izrada obostranog opšava vanjske vertikalne maske.ms_office Strana: 69. m² 135 236. Pokrov od lima a) lim debljine 0. izrada u radionici. Sve limarske izraĊevine izvode se od ĉeliĉnog pocinĉanog lima debljine 0.

Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.2008.835. B.075.xls. od 16.10.65 440. Upotrijebiti ravni plastificirani aluminijski lim boje i debljine 0.495. te revidentu na reviziju prije poĉetka izvoĊenja radova.00 0. Oko ĉeliĉne nadstrešnice je maska obuĉena sa obojenim limom. Ĉeliĉna konstrukcija se izvodi iznad parkirališta cestarinskog prolaza.062. m¹ 52 86.40 48. detaljima. te montaţu svih konstruktivnih elemenata na licu mjesta.02 OBRTNIĈKI RADOVI ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA NADSTREŠNICA OPĆENITO: Ĉeliĉna konstrukcija se izvodi prema priloţenim shemama. Stupovi ĉine kut od 87°. 45212-400-4474/2008.30 86. UKUPNO KROVOPOKRIVAĈKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 4. V.45 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0.00 0.00 0.00 0. Montaţa se obavlja prema montaţnom projektu. statiĉkom raĉunu i uputama projektanta. alat.835. IzvoĊaĉ radova je duţan obaviti izmjeru izvedenih temeljnih ĉaša prije poĉetka radova.00 0. 0. te dvokratnu antikorozivnu zaštitu bojom na bazi epoksida.495.30 REKAPITULACIJA I.00 0.40 48.30 48.682. Ĉeliĉna nadstrešnica je projektirana s jednostrešnim padom.00 0. ĉišćenje od hrĊe pjeskarenjem.00 0. 4.00 0.ms_office Strana: 70.00 6. Razvijena širina lima iznosi cca 30 cm. A. IV.075.02 0.00 0 0.00 0.ĉeliĉne rešetke.33 32.075. izradu radioniĉke dokumentacije.45 0.682.00 52 86.30 89.00 0. god. Preko ĉvornih ploĉa na stupove se oslanjaju glavni rešetkasti nosaĉi koji nose sekundarne nosaĉe .028. III. II. Sva montaţa na gradilištu obavlja se pomoću vijaka.00 0 0.45 V. Oslanja se na stupove od ĉeliĉnih cijevi promjera 168.44 1.45 4.00 0 86.028. Kompletnu radioniĉku dokumentaciju za ĉeliĉnu nadstrešnicu duţan je napraviti izvoditelj radova i dostaviti je projektantu na ovjeru.00 0.00 0. VI.00 98348485.00 0.00 0.062.33 32. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Opšav na sudaru maske i donjeg limenog podgleda Dobava materijala i izvedba opšava na sudaru maske i donjeg limenog podgleda na ĉeliĉnoj nadstrešnici.00 0 0. ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI TESARSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: 6.30 89.[219] .30 48.00 0.44 1.00 0. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sav rad.3×10 mm.00 0 0. uputama statiĉara i prema radioniĉkoj dokumentaciji.075.00 0.65 440.00 0. Za pokrov se koristi ĉeliĉni pocinĉani i profilirani plastificirani lim. transport.8 mm. koju je duţan izraditi izvoĊaĉ ĉeliĉne konstrukcije. osnovni i spojni materijal. Obraĉun po m¹ izraĊenog opšava.

00 VII.ms_office Strana: 71. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti osnovni i spojni materijal.56 0. Svi spojevi na ĉeliĉnoj konstrukciji su putem varenja i pocinĉanih vijaka s maticama.00 16.56 96. te ugradbu ĉeliĉnih stupova u već pripremljene temeljne ĉašice koje je izvoditelj radova duţan prethodno geodetski prekontrolirati. Podkonstrukcija je izraĊena od kvadratnog profila 20×20×2.56 1.. Vertikalna maska nadstrešnice Dobava materijala. Ĉeliĉna konstrukcija nadstrešnice je izraĊena od stupova promjera 101.00 16.00 0. roţenica UPE 100. UKUPNO ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1. Visina nosaĉa maske je 430 mm.6×2.[219] . Obraĉun po kg izraĊene konstrukcije.00 0 16. LIMARSKI RADOVI 98348485.00 5800 16.048. kg 550 16.00 0.656.00 16. te ju dostaviti na odobrenje projektantu.812.00 3.56 9.xls. izrada. dvokratnu antikorozivnu zaštitu bojom na bazi epoksida. Podkonstrukcija za horizontalni ţljeb Dobava materijala.56 0. kg 100 16. izrada i montaţa nosaĉa maske nadstrešnice od pravokutnih profila 50×30×2.00 550 16. ĉišćenje od hrĊe pjeskarenjem.00 0 16. Radioniĉku dokumentaciju duţan je izraditi izvoditelj radova. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Ĉeliĉna konstrukcija nadstrešnice Dobava materijala. a meĊusobno su povezani vertikalama od plosnog ĉelika na razmaku cca 60 do 70 cm. Ĉeliĉnu konstrukciju izvesti u skladu s projektom i statiĉkim raĉunom. odnosno prema shemama i detaljima.00 2.56 0.. Obraĉun po kg izraĊene konstrukcije. doprema na gradilište i montaţa kompletne ĉeliĉne konstrukcije za nadstrešnicu izraĊene od ĉelika kvalitete ST37. s pojaĉanjima od plosnog ĉelika debljine 16 mm. Sve ostalo prema opisu iz stavke 19. god.56 0.00 100 16. 1. te sa vjetrovnim spregovima od ĉelika promjera 16 mm. glavnih nosaĉa od kvadratnog profila 120×80×5 mm.048. Za priĉvršćenje na ĉeliĉnu konstrukciju na istom razmaku dolaze gore i dolje dodatni nastavci od plosnog ĉelika duţine 120 mm. Sve ostalo prema opisu iz stavke 19.9 mm.6 mm i plosnog ĉelika 50×10 mm. kg 5800 16.56 0.108. odnosno 180 mm. 45212-400-4474/2008.00 106. odnosno prema shemama i detaljima.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. od 16. izrada i montaţa potkonstrukcije za horizontalni ţlijeb.56 0.00 106.6 mm i priĉvršćuje se varenjem na roţenicu UPE 100 na razmaku od 60 do 70 cm.108.656. Obraĉun po kg izraĊene konstrukcije.00 0 16.2008. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.56 VI. Pravokutni profili 50×30 mm dolaze po horizontali gore i dolje.812.56 9.56 96.10.

LabuĊi vrat je razvijene duţine 50 cm. tako da se dobije pad ţlijeba prema ispustima od cca 1%. prikljuĉak vertikalnih oluka u lijevano-ţeljezne cijevi.45 0. Obraĉun po m¹ stvarno ugraĊenog snjegobrana.2008.00 0. straţnja strana objekta kontrole naplate.40 81.45 0.55 86.40 163. skelu.00 0. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu materijala.45 0.10.55 86.00 0 0 400.8 mm.00 0.[219] .45 764.45 2. nosaĉe horizontalnih i vertikalnih oluka. m¹ 26 86. m¹ kom 8 2 95. Duţina snjegobrana je jednaka duţini objekta.45 764. Zajedno sa ţlijebom izvodi se podvlaĉenje lima pod pokrovni lima sa obe strane limom cca 50 cm duboko.00 1.00 8 2 95. Horizontalni sanduĉasti ţljeb Izrada i ugradba horizontalnog sanduĉastog ţlijeba širine š = 26 cm od ĉeliĉnog pocinĉanog i plastificiranog lima debljine 0. tj. m¹ kom 26 2 400.247.00 0 0.45 2. transport i montaţu na gradilištu.00 0 0 95. 45212-400-4474/2008. horizontalni i vertikalni oluci i sliĉno izvode se od ĉeliĉnog pocinĉanog plastificiranog ravnog lima debljine 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere OPĆENITO: Svi limeni opšavi. Zajedno sa ţlijebom izvesti i opšav sa unutarnje strane maske u limu kao i završni pokrov. Ukupna razvijena širina lima iznosi cca 160 cm.90 3. Sve vertikale dolaze sa jedne strane.00 0. Priĉvršćenje za krov se obavlja s vijcima sa specijalnim kapama za istaku na limu.90 10. spojeve horizontalnih i vertikalnih ţlijebova.40 81. b) labuĊi vrat 50 cm Snjegobran Izrada i montaţa snjegobrana na krovu objekta. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.70 98348485.00 26 2 400. od 16.40 163. izradu i postavu spona na zabatnim opšavima.247.45 0. i na objektu kontrole naplate na 1 mjestu. a na direktnom spoju s drugom vrstom lima ili metalom treba umetnuti bitumeniziranu spuţvastu samoljepivu mekanu traku.00 0.55 86.40 172.00 0 86. Obraĉun po m¹ stvarno izraĊenog ţlijeba i komadu rukavca. Sve se izraĊuje od ravnog obojenog lima kao pokrov objekta.410. Obraĉun po m¹ stvarno izvedenog ţlijeba i komadu labuĊeg vrata i donje mandţete.40 172.90 95.70 86. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu donjeg rukavca promjera 10 cm i duţine 30 cm. Vertikalni ţlijeb dolazi na objektu ĉeliĉna nadstrešnica na 2 mjesta.90 10.ms_office Strana: 72. Ispod lima potrebno je postaviti bitumeniziranu samoljepivu spuţvastu traku.00 26 86.xls.00 0. a boje je kao i krov. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu spoja na donju lijevanoţeljeznu cijev. promjenjive visine. upotrebu krana. izrada mandţete.90 0.40 81.55 86.80 2.00 0. Isto tako u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu i postavu trake od krovne ljepenke na svim dodirnim mjestima lima s betonom ili drugim materijalom. izradu u radionici. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0 0.80 400.7 mm. Snjegobran u popreĉnom presjeku ima oblik cijevi i izraĊen je od ĉeliĉne pocinĉane plastificirane cijevi promjera 40mm. te izradu labuĊeg vrata i spoj na rukavac horizontalnog ţlijeba. god.410. a) aluminijski ţlijeb b) rukavac Vertikalni ţljeb promjera 10 cm Izrada i ugradba vertikalnog ţlijeba krovne vode promjera 10 cm.40 81.90 0.

00 216.60 163.60 0.00 0.00 0. 163. alat. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje kućica. rad.24 I.00 0 0 44. LIMARSKI RADOVI VIII.59 58. Doplata za dodatno bojenje crne bravarije Doplata za dvokratno dodatno bojenje podnoţja stupova ĉeliĉne konstrukcije nadstrešnice sa crnom bojom otpornom na atmosferilije. od 16.80 127.00 106. SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: B.084. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal.24 1.20 SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI VIII. Obraĉun po m² obojene površine.833.00 0.xls.00 0.70 1. 5.20 Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 0.2008. Bojenje crne bravarije Bojenje crne bravarije i ĉeliĉne konstrukcije bojama na bazi epoksida.00 Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 13.895.00 0.10.00 0. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika.747.812. sati sati 30 30 44.00 216.20 3.00 2.812.80 7.ms_office Strana: 73. kitanje i brušenje eventualnih neravnina.062. Izvodi se u visini cca 50 cm.098.20 3.00 0.00 0. 1.24 0.00 3 54.00 0.02 127. I.00 0 54.00 13. Obraĉun prema m² obojene površine.337. Redni broj VII. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere UKUPNO LIMARSKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena 13.00 1.759. B.759.80 7. 106. 45212-400-4474/2008.60 7.337. UGOVORNI TROŠKOVNIK br. transporte.60 0.895.00 0. UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI: m² 130 54.759. razne zaštite i sl.00 13. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine. zaštitu ostalih površina od prljanja. sol i gorivo.084.00 0.261.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0 0.60 0.759.20 7.90 98348485.261.02 0.80 REKAPITULACIJA VI.833. m² 3 54.59 58.833.00 0.00 0.59 58.60 VIII.00 0.00 0.747. 4.062.261. A. NepredviĊeni zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom.59 58.00 0.00 0.00 0 54.02 127.70 1.24 0. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: 0.90 44.00 0.00 0. trostruki premaz epoksidnom bojom.00 0. sidra.261.60 0.00 REKAPITULACIJA A.098.80 127.60 7.00 0.20 7. 1.00 Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.80 54. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti.[219] .02 NAPLATNE KUĆICE GRAĐEVINSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal.00 30 30 44.00 130 54. GRAĐEVINSKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI NADSTREŠNICA PARKIRALIŠTA UKUPNO: 89.00 89.00 0 0.833. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer. god.00 0. ČELIČNA KONSTRUKCIJA NADSTREŠNICA VII.00 54. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije.

866. 7 409. Svi pokretni dijelovi. Sve izvesti prema Izvedbenom projektu. Pune stijene su obostrano obloţene aluminijskim obojenim limom debljine 1. vodilice.084. Na slobodnim krajevima je priĉvršćena ploĉevina dimenzija 20×15 cm debljine 8 mm sa po ĉetiri rupe promjera 15 mm za priĉvršćenje konstrrukcije u betonske stijenke okna naplatne kućice. A.00 0.50 2. god. 45212-400-4474/2008. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti izradu u radionici.50 2.00 0. B.866.ms_office Strana: 74. kućice 330/180 visine 306 cm.50 II. U tu svrhu na kućici treba izvesti 4 pomoćna montaţna nosaĉa za prijenos kućice putem dizalice.00 0. trebaju biti izraĊeni sa maksimalnom preciznošću. Nosaĉ naplatne kućice je izgraĊen od dva uzduţna HEA 120 profila duţine 290 cm i dva popreĉna HEA 120 profila duţine 210 cm. od 16. Naplatna kućica treba biti izvedena od aluminijskih tvorniĉki plastificiranih profila kao SCHUECO INTERNATIONAL tip ROYAL HI 75 ili odgovarajući.00 0.00 0 0.00 0.866. Prije ugradbe bravariju je potrebno dobro oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i odmastiti.90 3. Svi okviri imaju ugraĊene pracne za usidrenje.90 3.2008.00 7 409.50 0.50 2.90 REKAPITULACIJA I.00 98348485. Naplatnu kućicu treba izvesti kao montaţni kiosk i treba je u radionici kompletirati (sve osim poda i stropa) i takvu dopremiti na gradilište.00 0.00 Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 3.00 0 0. 2.90 OBRTNIĈKI RADOVI BRAVARSKI RADOVI CRNA BRAVARIJA OPĆENITO: Crna bravarija izraĊena je od NP i HOP vuĉenih profila. ĉišćenje od hrĊe pjeskarenjem.00 1.00 Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0. kom Obraĉun po komadu izraĊenog okvira nosaĉa naplatne kućice. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-CRNA BRAVARIJA: 0.00 0 409.084.866.50 0.50 III. te antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida.00 0 0.10. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: 3.. II.xls. a svi spojevi su izvedeni putem varenja.0 mm.00 0.50 409. 0.00 0.00 0 0. Finalizacija je obavezno "PLASTIFIKACIJA".[219] . transport na mjesto ugradbe i montaţa naplatne kućice veliĉine 330×230 cm i visine 306 cm kao i vel.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.084. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 0.00 0.084. NAPLATNA KUĆICA OPĆENITO Izrada. te kompletan spojni i ostali pribor. Ĉeliĉni okvir nosaĉa naplatne kućice Izrada i doprema na gradilište i ugradba ĉeliĉnog okvira nosaĉa naplatne kućice. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. transport na gradilište. leţajevi i sl.00 0. dvostruki antikorozivni premaz i montaţu na gradilištu.

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Ugradba metalnim tiplima za vijke promjera 20 mm.40 98348485. prema tehniĉkom opisu i prema priloţenim nacrtima i detaljima.57 0. Sva pokretna krila (prozore i vrata) opremiti gumenim brtvama tako da u zatvorenom poloţaju budu nepropusna na kišu i vjetar.2008.57 0.00 0. kg 220 19. od 16. Pune stijene izolirane su panelom (kamena vuna) debljine 35 mm.57 4.00 0 0.30 cm. Sve ostalo prema dogovoru s projektantom i nadzornim inţenjerom. 45212-400-4474/2008. transport na gradilište. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad. ustakljenje.305.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0. Spušteni strop je raster od PVC rastera maksimalne veliĉine oka 15×15 mm. antikorozivnu zaštitu i liĉenje ĉeliĉne konstrukcije. orjentacione teţine cca 220 kg.00 0. antikorozivna zaštita vrućim cinĉanjem i montaţa ĉeliĉnog okvira donjeg veliĉine 330×2.00 0.00 0 0. Ukupna visina poda je 6 cm.00 1. dobavu obojenih elemenata.10.) mora biti izraĊen od materijala otpornog na koroziju. transport na gradilište. Na svim dodirnim mjestima ĉelika s pocinĉanim profilima obavezno postaviti samoljepivu bitumeniziranu spuţvastu traku.ms_office Strana: 75. parne brane kao stopair.00 0. Gazište je podna obloga – vodootporna drvena ljepljena kriţna ploĉa debljine 24 mm.305.57 4. Ĉeliĉni okvir kućice izvesti od kutnog ĉelika L 80×80×8 mm i kvadratnog presjeka 30×50×3 mm. Vijci ugraĊeni fiksno u temelj kontrolne kućice.00 0.0 mm. osnovni i spojni materijal.00 0.pod od kaširane kamene vune 6 cm s PVC folijom 0. Obraĉun po kg konstrukcije. zraĉni prostor i pocinĉani lim 1. ugradbu na armiranobetonsko postolje putem metalnih tipli i vijaka.xls. Stijena stropa izraĊena od panela sastavljenog od slijedeĉih slojeva: s donje strane obojeni aluminijski lim 2 mm (obojen podgled).00 0 0. a vodilice trebaju biti od alu profila sa ĉetkom i valjĉićima za lakše kretanje stakala. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.2 mm na plastificirani aluminijski lim 2 mm.00 220 19. Specifikacija dolje navedenog materijala odnosi se na 1 kućicu TIP A Donji ĉeliĉni okvir 330×230 cm Dobava. montaţu u radionici i na gradilištu.[219] .00 0.00 0.00 0. Okov mora biti pripadajuĉi za aluminijske profile. Nakon ugradbe postavlja se izolacija .REFLEKTIRAJUĆE i u boji po izboru projektanta. izrada. Naplatni šalter izvesti od aluminijskih profila (klizni podizni šalter) ostakljen izo staklom (2-dijelno) s bravicom za zakljuĉavanje. Sva ustakljenja su od "IZO" dvostrukog kaljenog stakla 6+6 mm. transport. te podešavanje vrata i prozora nakon ugradbe. toplinske izolacije od kamene vune kao Tervol KP80 ili odgovarajuće debljine 80 mm. kao i brtvljenje dvokomponentnim trajno elastiĉnim kitom izmeĊu kućice i armirano-betonskog postolja.00 0 19. uskladištenje. izrada radioniĉkih nacrta. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. god. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Sav spojni materijal (vijci i sl. Staklo treba biti kaljeno. prvoklasni okov. metalizirano . Za nosivu konstrukciju kućice priĉvršćene su ploĉice sa ovalnim rupama promjera 16 mm.40 19.00 0.

648. Odnosi se na poziciju 2. Aluminijska stijena 40×281 cm Ustakljena aluminijska 1-dijelna fiksna stijena s punim parapetom veliĉine 40×281 cm (staklo 32×162).94 0.4.046. kg 250 19.00 1 4. samo puna stijena.448.296.79 0. antikorozivna zaštita vrućim cinĉanjem i montaţa ĉeliĉnog okvira gornjeg veliĉine 330×2.94 1.19 11.79 5.82 0.6 124.00 3 2.19 0.795.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.90 19.79 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.79 8.79 0.00 0 19. Pokrov od aluminijskog lima 266×166 cm Pokrov kućice je od obojenog aluminijskog lima tlocrtne veliĉine 266×166 cm.892.00 0 124.85 0. Obraĉun po komadu pokrova. antikorozivna zaštita vrućim cinĉanjem i montaţa ĉeliĉnog vertikalnog okvira (10 kom) duţine 280 cm i teţine cca 250 kg. Aluminijska stijena sa šalterom Ustakljena aluminijska 4-dijelna stijena sa "ŠALTER" oknom i s punim parapetom.10 6.99 0.82 998.[219] .37 8.257.795. kg 170 19.387.79 0.00 0 998. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Ĉeliĉni vertikalni okvir duţine 280 cm Dobava. izrada.19 7.00 170 19.57 0. Ispod okna je puni parapet visine 78 cm.2008.648.05 0. kom 1 4. Obraĉun po komadu konstrukcije.6 124.046.795.58 5. kom 3 2. kom 1 1.387.648. samo puna stijena.. transport na gradilište. Gornji izolirani puni pojas Gornji puni pojas izoliran kao parapet. Obraĉun po kg konstrukcije.99 10.00 250 19.ms_office Strana: 76.58 2.046.10.19 0. Aluminijska puna stijena Isto kao stavka 4.26 124.19 11. transport na gradilište.648.00 0 2.326. Aluminijska fiksna kutna stijena 40×281 cm Ustakljena aluminijska 1-dijelna fiksna kutna stijena s punim parapetom veliĉine 40×281 cm.57 3. kom 1 11. Odnosi se na poziciju 7.257.00 2 2.30 cm i teţine cca 170 kg. Obraĉun po m¹ punog pojasa. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 2.648.10 1. Visina je 45 cm.648.046. Obraĉun po komadu konstrukcije.00 1 1.79 8. god.50 3. Obraĉun po komadu konstrukcije.26 11.94 0.00 0 2.00 1 998.57 4.99 4.. od 16.795. Odnosi se na poziciju 1.648. Konstrukcija je lagana od limenih "Z" profila. kom 2 2. Obraĉun po kg konstrukcije.57 3. Gornji ĉeliĉni obvir 330×230 cm Dobava.99 4.00 0 1.257.50 19. kom 1 998.257. Iznad je otklopno krilo 158×72 cm. Staklo Runut = 28 .57 4. Na stijeni je mali posmiĉni šalter veliĉine 45×79 cm ugraĊen u okno veliĉine 90×79 cm.82 998. Odnosi se na poziciju 6. izrada.05 3. m¹ 11.795.82 0. kom 2 1.82 98348485.37 2. Obraĉun po komadu konstrukcije.94 9. Aluminijska ustakljena 1-krila vrata 75×281 cm Ustakljena aluminijska 1-krilna vrata svijetle veliĉine 75×281 cm.00 11.00 1 11. Aluminijska puna kutna stijena Isto kao stavka 7.591.57 0.94 1.046.57 0. Odnosi se na poziciju 3. Obraĉun po komadu konstrukcije.85 1.32×162 cm.85 1.046.90 4.19 11.99 0.00 0 19.257.00 0 11.05 0.257.00 0 1.648. 45212-400-4474/2008. Obraĉun po komadu konstrukcije.00 2 1.57 0.795. Opremljena sa "STOP" aparatima i rukohvatima.795.892.326. Odnosi se na poziciju 9.648.5.00 0 4.xls.648.448.05 3.94 1.99 4.79 5.591.82 998.795.85 0.296.

024.39 2.47 415.39 2.15 0. Obraĉun po komadu poda.00 0.15 59. donjeg aluminijskog lima debljine 2 mm.024. Pod kućice veliĉine 220×330 cm Pod kućice izraĊen od toplinske izolacije od kamene vune kao TERVOL TPT60 ili odgovarajuća debljine 6 cm.6 81.938. kom 1 2.00 0 2. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav osnovni i spojni materijal. od 16. Visina je 13 cm i sa oblogom visine 8 cm. Obraĉun po komadu kućice.68 3. Aluminijske lamele dolaze na prozore.39 0. gornjeg pocinĉanog lima debljine 1.00 0 1.1 314.39 2.796.00 28. 45212-400-4474/2008.938.024.68 3.399.34 16.938.38 0.00 100 289.024. te s kutnim limom na sudaru sa stijenom. UKUPNO RADOVI NA ZAŠTITI OD SUNCA: 7 59.796.68 3.29 III.00 0 314.863.863.47 415.6 81.5 mm.1 314.86 1. Spusteni strop od obojenih lamela Spušteni strop od obojenih PVC lamela s rasterom veliĉine 15×15 mm. Gotovi pod od linoleuma 3 mm Završni gotov pod od linoleuma kao DLW 3 mm ili odgovarajući sa kutnim profilom na sudaru sa stijenom.00 0. kom 1 3.399. 28. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Toplinska izolacija kamenom vunom kao TERVOL KP80 ili odgovarajuća debljine 8 cm s parnom branom kao Stopair i podgledom od obojenog aluminijskog lima debljine 2 mm tlocrtne veliĉine 220×330 cm. Toplinska izolacija kom 1 1.00 28.00 1 1.863.024.68 0.399. Veliĉina spuštenog stropa je 220×320 cm.[219] .00 0 81. te pomoćne konstrukcije od kvadratnih profila presjeka 30×50×3 mm.00 0 289.47 m² 100 289.00 11.2 mm. Obraĉun po m² stvarno montiranih lamela.15 59. SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI 98348485.86 13.134.38 28.47 7 59. UKUPNO ZA 1 (JEDNU) KUĆICU TIP A: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 12. te izrada 2 kom poklopaca 60×60 cm.00 V.86 1.15 941.15 0.47 59. UKUPNO ZA 7 NAPLATNIH KUĆICA: kom ZAŠTITA OD SUNCA Aluminijske pomiĉne lamele na prozorima Dobava i montaţa unutarnjih aluminijskih obojenih pomiĉnih lamela s moguĉnošću podizanja i spuštanja.2008.399.00 0.863.863.38 IV.00 0 3.134.235.024.938. Obraĉun po m² poda. IV.xls.00 7. Obraĉun po m¹ pojasa.134.86 1.134.863.00 289. Vrstu i boju pomiĉnih aluminijskih lemela odreĊuje projektant. gornju masku i uzice za podizanje. god.29 314.81 2.134. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.86 0.00 0.00 0.399.39 15.15 941.68 0.ms_office Strana: 77. Veliĉina poda je 220×330 cm.81 0. m² 7.39 0.235.86 0. U cijeni izrada okvira i poklopca u podu svijetle veliĉine 40×40 cm.134.47 0 59.00 0. parne brane kao Stopair ili odgovarajuće debljine 0. m¹ 11.68 14.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Obraĉun po komadu kućice.81 0.399. 1.34 81.38 0.00 1 3.81 2.10. Donji puni pojas Donji puni pojas izoliran kao parapet.00 1 2.

00 20 1.729.00 0. kom 20 1.92 0.438.29 28.19 457. OPREMA CESTARINSKOG PROLAZA Kancelarijski stol 160×80 cm Izrada i dobava.29 28. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal.729.40 7.09 6. 1.866. Obraĉun po komadu stola.92 38.00 0.52 98348485. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer.40 1.521.00 0.00 0.52 1.39 V.09 0.644.00 0. GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: SVEUKUPNO: 3.00 3.50 415. 7.00 0.39 0. kom 1 1.00 0.52 0. god.00 0.644. Obraĉun prema m² obojene površine.40 454.521.92 38.043.043.938. B.xls.19 457.00 0. svi rubovi ABS traka.[219] .52 1.796.644.043.00 7.521.52 0.90 454.043.043. III.00 0 1.796.521.00 1 1.00 0.866.00 0.00 2. Obraĉun po komadu stola. kitanje i brušenje eventualnih neravnina.50 415.19 REKAPITULACIJA A. Sve prema shemi i opisu projektanta.19 0. IV.39 7.39 0.043. samo vel. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Bojenje crne bravarije Bojenje crne bravarije i ĉeliĉne konstrukcije bojama na bazi epoksida.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. te montaţa kancelarijskog stola veliĉine 160×80 cm sa pripadajućim ormarićem koji se sastoji od tri ladice i umetka za pisaći pribor veliĉine 60×80 cm.00 0.00 0 117.921.00 0.40 REKAPITULACIJA II. zaštitu ostalih površina od prljanja. Materijal za izradu stola je iveral 30 mm u boji jasena. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0.521.921.40 117.2008.00 0 1.92 0.644.40 7.ms_office Strana: 78. V. B.084.521. Kancelarijski stol 100×60 cm Kao st.10. BRAVARSKI RADOVI NAPLATNA KUĆICA ZAŠTITA OD SUNCA SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: 2.00 7.00 0. 45212-400-4474/2008. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije.40 454.921. 1.438.084. od 16.938.921. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama.90 454. 100×60 cm.00 0.52 1. UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.00 60 117. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine.40 1a. trostruki premaz epoksidnom bojom. m² 60 117.

TENSION CONTROL koji sluţi za prilagoĊavanje optpora mehanizma tjelesnoj teţini korisnika. ali isto tako ima mogućnost fiksiranja u 6 razliĉitih pozicija.2008.020. dinamiĉko sjedenje.00 kom 10 1. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 2. boja prema izboru projektanta. unutarnja konstrukciju ĉini ĉeliĉna ţiĉana jezgra koja je prelivena hladnoljevanom poliuretanskom pjenom optimalne tvroće koja se odlikuje visokom otpornošću na deformaciju oblika. Radna fotelja FV N D5 RO.00 10 1.22 0. regulacija visine stolca se izvodi pneumatiski pritiskom na ruĉicu mehanizma.koji je konstruiran tako da omogućava opciju slobodnog ljuljanja stolca i na taj naĉin potiĉe korisnika na tzv.00 98348485. Dimenzije: L = 55 cm. Obraĉun po komadu radne fotelje. 100% POLIESTHER. takoĊer ima tzv. 45212-400-4474/2008.00 0 0.00 0 0.00 0 0. gornji dio naslona je fleksibilan i omogućava razgibavanje tijela i kad je stolac u zakoĉenom poloţaju. D = 52 cm. s lijeve i desne strane se nalaze ruĉkice koje su izvedene tako da se moţe izvoditi regulacija stolca. regulacija visine stolca se izvodi pneumatiski pritiskom na ruĉicu mehanizma. H = 72-80 cm. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.020. Rukonasloni: Rukonasloni stolca su izraĊeni od visokokvalitetnog integralnog poliuretana i sluţe za potporu ruku tijekom rada na raĉunalu. od 16. završna obrada baze je krom.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. mehanizam: DUET MULTIBLOCK . te integriran antischoik sustav koji sprjeĉava naglo udaranje naslona stolca u leĊa korisnika.00 0.xls. dinamiĉko sjedenje. te integriran antischoik sustav koji sprjeĉava naglo udaranje naslona stolca u leĊa korisnika.[219] . 0. Materijal i završna obrada: Stolac je presvuĉen u visokokvalitetnu tkaninu KING koja se odlikuje visokom otpornosću na habanje i ima svojstvo negorivostim.S.202.00 0.22 10. s lijeve i desne strane se nalaze ruĉkice koje su izvedene tako da se moţe izvoditi regulacija stolca. Mehanizam: DUET MULTIBLOCK koji je konstruiran tako da omogućava opciju slobodnog ljuljanja stolca i na taj naĉin potiĉe korisnika na tzv. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Radna fotelja Dobava radne stolice kao Tapo ERGONOMIC SOLUTION SERIES VAL ili odgovarajuće. sastav je TREVIRA C.00 0 0. Rukonasloni: Rukonasloni stolca su izraĊeni od visokokvalitetnog integralnog poliuretana i sluţe za potporu ruku tijekom rada na raĉunalu.22 0. Baza stolca: Baza stolca je izraĊena od savijenih ĉeliĉnih cijevi u obliku petokrake zvijezde na ĉijim se završecima nalaze utori za kotaĉiće ili fiksne stopice.00 0.020.22 10.202.00 0.20 1. takoĊer ima tzv. Naslon i sjedište: Nasloni sjedište stolca su ergonomski oblikovani i izraĊeni iz jednog dijela.ms_office Strana: 79.00 0 1. TENSION CONTROL koji sluţi za prilagoĊavanje optpora mehanizma tjelesnoj teţini korisnika.20 3.10.00 0.020. Kotaĉi: Kotaĉi ovisno o vrsti podloge. 0. Radna stolica za naplatnu kućicu Dobava radne stolice za naplatne kućice kao Tapo ERGONOMIC SOLUTION SERIES VAL ili odgovarajuće. radna fotelja FV N D5 RO. god.00 0. ali isto tako ima mogućnost fiksiranja u 6 razliĉitih pozicija.

609.00 2 960.041.020. 6.00 1 13.60 9.44 3.020.00 1 1. kom 1 1.609.341. samo vel. Sjedalo i naslon stolca izraĊeni od polipropilena (PVC) crne.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 120×60 cm.60 9.041. završna obrada baze je krom.92 6.00 0 1. Obraĉun po komadu stola. na završecima se nalaze gumeni ĉepovi za zaštitu poda.341.96 1. radna ploha veliĉine 240×60 cm.341. Dimenzije: L = 55 cm. 5. sastav je TREVIRA C.33 13.33 13.2008.60 98348485. Kotaĉi: stopice.92 960.22 0. Veliĉina sigurnosne blagajne je 140×120×120 cm. 2. Obraĉun po komadu stolca.33 13. H = 72-80 cm.921. god.33 5.5 elemenata×60 cm.60 0.16 7.60 9. kom 14 235.S.341.xls.00 14 235. Stolice za blagovaonicu Dobava stolica kao Tapo sa naslonom za potrebe blagovanja.04 0.54 1.921. Kuhinja Izrada.00 0 1.16 235. sive i bordo boje. Baza stolca izraĊena od ĉeliĉnih cijevi kruţnog profila (4 noge). 100% POLIESTHER. jednodjelni sudoper sa slavinom za toplu i hladnu vodu.96 0.44 0. ormarić veliĉine 60×60 cm za smještaj otpada. 7.020.04 1. gornji dio naslona je fleksibilan i omogućava razgibavanje tijela i kad je stolac u zakoĉenom poloţaju. Obraĉun po komadu blagajne.33 0.00 0 960. Obraĉun po komadu stola.00 0 13. od 16.[219] . komplet 1 13.609.296. 3.609. Baza stolca: Baza stolca je izraĊena od savijenih ĉeliĉnih cijevi u obliku petokrake zvijezde na ĉijim se završecima nalaze utori za kotaĉiće ili fiksne stopice. Sigurnosna blagajna Dobava i postava sigurnosne blagajne za ĉuvanje priruĉnih blagajni za novac sa 2 kljuĉa. Stol za blagovaonicu 120×60 cm Isto kao st.341.020. boja prema izboru projektanta.ms_office Strana: 80.00 0 9. kom 1 9.22 7.60 0.041. Stol za blagovaonicu 180×80 cm Dobava i postava stola za blagovanje veliĉine 180×80 cm. 5.041. D = 52. ugradbeni friţider veliĉine 60×180 od 210 l.04 5a. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Naslon i sjedište: Nasloni sjedište stolca su ergonomski oblikovani i izraĊeni iz jednog dijela. zidni ormarić . Obraĉun po komadu radne stolice. ormarić sa radnom plohom i ladicama veliĉine 60×60. crnoj ili sivoj obradi.96 1.33 0. završno obraĊena u krom. unutarnja konstrukciju ĉini ĉerliĉna ţiĉana jezgra koja je prelivena hladnoljevanom poliuretanskom pjenom optimalne tvroće koja se odlikuje visokom otpornošću na deformaciju oblika.041.54 4.10. 4.00 7 1.296.44 3.04 1.141.96 0.609.44 0.141. Materijal i završna obrada: Stolac je presvuĉen u visokokvalitetnu tkaninu KING koja se odlikuje visokom otpornosću na habanje i ima svojstvo negorivostim. dobava i montaţa kuhinjskih elemenata i to: 1. Obraĉun po izvedenom kompletu kuhinje.609.22 0. 45212-400-4474/2008.041. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena kom 7 1. ugradbeni elektriĉni štednjak veliĉine 40×60 cm.22 7. kom 2 960.341. tapecirani u dekorativnu tkaninu iz štof karte (po izboru projektanta).04 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0 235.00 1 9.04 1.

Drveni ormar za spremišta Drveni ormar za spremišta na katu.36 5.92 0. Obraĉun po komadu oglasne ploĉe.2008.96 1.52 3. sve prema nacrtu i dogovoru sa projektantom. sokl. dim.84 51. Kancelarijska stolica na kotaĉima Dobava stolica kancelarijskih ili sliĉnih bez rukonaslona na kotaĉiće s automatom za podizanje.48 1. Obraĉun po komadu ormara.921.571.00 28 706.31 0.761.841. kom 16 360. unutra police. Sve prema nacrtu i dogovoru sa projektantom.041. god.92 0.52 0.52 0.52 1. dvokrilna vrata sa bravicom.72 15. svi rubovi kantirani ABS trakom.72 1.808.04 0.921.921.00 0 360. Obraĉun po komadu ormara.36 3.52 3.00 28 1. dvokrilna vrata sa bravicom. Mogućnost spajanja i po vertikali.00 5 1.00 0 1.00 0 706.00 0 480. od 16.776.523.603.96 960.00 10 360.765.92 7.00 1 960.00 0 960.04 18.00 0 960.52 16. Obraĉun po komadu ormara. materijal je iveral 18 mm u boji jasena.68 1. Radni pult u prostoriji pretplate 262×50 cm Izrada. veliĉine 262×50 cm.52 13.76 8.76 0.523.761.84 0. Oglasna ploĉa 60×30 cm Dobava i postava oglasnih ploĉa u naplatnim kućicama veliĉine 60×30 cm. kom 10 360. radna ploha je panel ploĉa s rubom od tvrdog drva. dvokrilna vrata sa bravicom.00 0 1.921.738.96 11.76 18.68 9.80 1.00 2 960.76 8.84 0.10. Aparat za pitku vodu Dobava i postava aparat za pitku vodu u objektu kontrole naplate.76 0. kom 18 1.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.36 0.00 0 1. kom 1 960.36 0.523. materijal je iveral 18 mm u boji jasena.76 360.00 4 1. kom 1 3.921.36 5. visine 78 cm.60 98348485.96 0. kom 3 480.80 17.00 0 3.523. Obraĉun po komadu stola.44 12.52 3.48 0.00 3 480.687.441.68 14.523.96 960. Radni stol 150×70 cm Izrada.92 7.523. svi rubovi kantirani su sa ABS trakom. Obraĉun po komadu radnog pulta. doprema i montaţa radnog stola prema opisu iz pozicije 1 dimenzija 150×70.841. visine 78 cm. Arhivski ormar 70×45×180 cm Dobava i postava drvenih arhiviskih ormara veliĉine 70×45×180 cm. Sve prema shemi projektanta. sokl. 45212-400-4474/2008.48 0.44 480.738.92 960.04 18. kom 28 706.808. Kancelarijski ormar sa policama 110×55×180 cm Dobava i postava drvenih kancelarijskih ormara sa policama veliĉine 110×55×180 cm.ms_office Strana: 81. kom 4 1. Obraĉun po komadu ormara.441.xls. unutra police.00 0 360.96 0.687.31 19.00 1 3.603. kom 5 1. Oglasna ploĉa 120×120 cm Dobava i postava oglasne ploĉe veliĉine 120×120 cm.48 1.96 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Drveni garderobni ormar 35×55×140 cm Dobava i postava drvenih garderobnih ormara veliĉine 35×55×140 cm.84 51.841.31 19.776.60 360.921. kom 28 1.00 18 1. doprema i montaţa pulta. svi rubovi kantirani sa ABS trakom.36 0.68 706.041. Obraĉun po komadu aparata.761.31 0.36 0. Materijal je iveral 18 mm u bijeloj boji. jednokrilna vrata sa bravicom. Obraĉun po komadu oglasne ploĉe. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Obraĉun po komadu stolice Vješalice za odjeću Dobava metalnih vješalica za odjeću. Okvir je metalni. 140×55×180 cm. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 8. Gornja ploha presvuĉena ultrapasom.841.96 0.04 0.36 3.[219] .041.765.761. unutra polica i šipka za vješalice. za svaku kancelariju.571. boja po izboru projektanta.00 16 360. sa pripadajućim ormarićem ispod pulta.96 960.00 0 1. kom 2 960.041.96 1. Obraĉun po komadu.92 10.

314.00 0. 2.599.00 380 23. m³ 45 96.23 0.10 4.00 45 96.895.314.444. Zemlju odbacivati 1 m¹ od rova.00 0 96.22 0.09 210. doprema i ugradba pijeska za posteljicu debljine 10 cm u rovovima za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih cijevi Obraĉun po m³ ugraĊenog i zbijenog materijala.074.38 1. 1.32 3. Obraĉun po komadu bušotine.2008. god. 700.789. m³ 170 59.314.60 23.424.00 Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 210.444. m³ 480 27.859.60 m¹ u objektu. Obraĉun po m³ stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta.26 10.859.00 0 23.31 Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 0.20 59.31 GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI ZA ČCP MRACLIN 1.055.599.00 0.10 0.5 m¹ izvan objekta.14 0.00 0 59. 2. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: m³ 380 23. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 5 140.00 0.01 216. 1.729.074.055.00 170 59.23 13.01 216. Zemlju odbacivati 1 m¹ od ruba rova.26 0.13 0.00 2. 1.21 0.789.85 5.38 1. Ruĉni iskop rova Ruĉni iskop rova za u zemlji III i IV kategorije za kanalizaciona reviziona okna i sabirnu jamu s pravilnim odsjecanjem stranica.ms_office Strana: 82.00 0.00 85 11.00 0.324. m³ 85 11.14 700.00 0.762. Temelj debljine 60 do 80 cm.[219] . doprema i ugradba pijeska Nabava. s utovarom i istovarom Obraĉun po m³ prevezenog materijala mjereno u sraslom stanju.946.00 0. Obraĉun po m³ stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta. a prosjeĉne dubine 0.314.00 0 11.40 27. najprije slojem pijeska.070.22 0.10 4.10 0.14 1.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.070.00 0. kom 5 140.00 0.22 8. a sve prema nacrtima. Padove izvesti prema kotama iz nacrta.31 8. 45212-400-4474/2008.23 13. 5.22 8. Odvoz viška zemlje Odvoz viška zemlje od iskopa rovova kamionom na planirani deponij. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere UKUPNO OPREMA ČCP-a: Jedinična cijena Ukupna cijena 210.762.50 6.729.00 0.930. 4.00 0. OBJEKT KONTROLE NAPLATE INSTALACIONI KANALI.26 10.13 INSTALACIJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZEMLJANI RADOVI Strojni iskop rova Strojni iskop rova za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih instalacija u zemlji III kategorije.26 0.21 952.50 96.424.00 480 27.60 2. a onda materijalom od iskopa i to u slojevima od 30 cm sa nabijanjem ruĉnim nabijaĉem Obraĉun po m³ ugraĊenog i zbijenog materijala.00 0.31 8. 6.70 37.02 457. s pravilnim odsjecanjem stranica i planiranjem dna.930.85 11.70 37.xls. od 16.895.80 m¹. INSTALACIJA VODOVODA 98348485.00 0.00 0.00 0 140.40 4. Bušenje temelja Bušenje temelja graĊevine za prolaz instalacija vodovoda i kanalizacije. 3.14 0. Ruĉno zatrpavanje Ruĉno zatrpavanje rovova nakon montaţe i ispitivanja cjevovoda. a do 1.00 0.09 210.21 952.823.23 0.00 Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.823.00 0 27.946.20 3. Rov je širine 0.10.02 457.21 0.324.25 2. BLOKOVI I BETONSKI KOLNIK ČELIČNA NADSTREŠNICA NADSTREŠNICA PARKIRALIŠTA NAPLATNE KUĆICE OPREMA CESTARINSKOG PROLAZA UKUPNO GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI ZA ČCP MRACLIN: 2.32 3.25 140. Nabava.

00 0. doprema i ugradba mjedenog sigurnosnog ventila na oprugu. doprema i ugradba ĉeliĉnih pocinĉanih cijevi sa svim fitinzima.2 m¹ na posteljicu od pijeska debljine cca 10 cm.05 0.65 58.46 58.67 64.00 2 112. kom DN 32 .00 0.12 5.00 0.05 416. 45212-400-4474/2008.00 0.67 64.00 0. doprema i ugradba mjedenog sigurnosnog ventila Nabava.25 3.845.91 0.00 0.91 225. 36 24 90 48 96.00 0 112. 1 1 73.10 45. doprema i ugradba mjedenog nepovratnog ventila Nabava.05 416.25 48.06 73.67 64.46 0. doprema i ugradba polietilenskih vodovodnih cijevi Nabava.25 48. 1 58.25 0. doprema i ugradnja prelaznog komada PE ø 40/DN 32 u kompletu sa elektrospojnicom PE ø 40.00 2.10 45.00 961. 4 4 6 4 20 104. Cijevi voĊene vidljivo izolirati izolacijom debljine 19 mm klase B1 i obloţiti sa aluminijskim limom.67 64.91 0.06 73.06 0.67 64.91 225.10 76.00 0.46 51. – PE ø 40 m¹ Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih cijevi Nabava.sa kolom kom DN 20 .10 76. sa unutarnjim navojem koji se ugraĊuje na bojler.46 51.00 0.189.30 3.65 58.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 961. s kromiranom kapom i rozetom.00 4 4 6 4 20 104.10 45.10 76.06 98348485. Cijevi se polaţu u teren na dubinu cca 1.25 48.00 0.46 0.65 58.00 96. kom DN 20 DN 15 kom Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.46 58.66 47. doprema i ugradba slobodno protoĉnih mjedenih ventila koji se ugraĊuju ispred svakog izljevnog mjesta. za tlak P=6. 2 112.10 76.845. doprema i ugradba plastiĉnih polietilenskih vodovodnih cijevi za radni u kompletu sa fazonskim i prelaznim komadima.46 58.81 384.88 57. izoliraju se filcom.65 58. Nabava.25 0. Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih pocinĉanih cijevi m¹ – ø 32 mm – ø 25 mm m¹ – ø 20 mm m¹ – ø 15 mm m¹ Nabava. kom DN 32 Nabava.81 384.40 182. fazonskim komadima i brtvenim materijalom.12 5.0 bar.00 0. te izradom zidnih usjeka.67 64.459.81 0.76 205.00 0 0 73.[219] .00 104.2008.60 1.81 0. doprema i ugradba mjedenog nepovratnog ventila sa obostranim unutarnjim navojem koji se ugraĊuje prije spoja cijevi na bojler. Cijevi za toplu vodu izoliraju se kao i cijevi za hladnu vodu samo sa dva namotaja filca.xls.46 51.40 2.06 0. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal komplet Obraĉun po kompletu stvarno ugraĊenog prelaznog komada. god.00 0.00 0 0 0 0 96.ms_office Strana: 83.66 47.00 5. doprema i ugradba protoĉnih mjedenih ventila Nabava. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih ventila.podţbukni sa kapom kom DN 15 .10 45.66 47. 30 12.sa kolom DN 20 . doprema i ugradnja prelaznog komada Nabava. Cijevi koje se polaţu u zemlju.00 30 12.40 182.268.268. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.82 112.00 0. izoliraju se DEKORADAL trakama. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Nabava. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih ventila.60 350.10.00 0 0 0 0 0 104. od 16. Komplet sa izolacijom obujmicama i sitnim mateijalom.46 6. Cijevi koje se montiraju u zidne usjeke.88 57.podţbukni sa kapom kom DN 15 .88 57.00 1 58.00 0.66 47. doprema i ugradba ĉeliĉnih pocinĉanih cijevi Nabava.88 57.00 0.25 48.82 4.00 36 24 90 48 96.06 73.00 0 58.00 0.kutni sa kapom kom Nabava.00 1 1 73.76 205.189.60 350.25 3.00 0. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih ventila.30 12.00 0 12.40 2.46 51.60 1.459.05 0.

23 0.23 36. u zasunskom oknu. Obraĉun po kompletu postavljenog ureĊaja.76 2. 45212-400-4474/2008. od 16.65 0.00 1 36.80 1.24 2.40/99 zadovoljava propisane uvjete. doprema i montaţa slavine sa holenderom Nabava.65 8. doprema i ugradba limenih kromiranih vratašca vel.40 4. koncentracije 10 g Cl/m³ vode u instalaciji.ms_office Strana: 84. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal Obraĉun po kompletu.00 228 4.242. 1. s prethodnim i naknadnim ispiranjem instalacije uz protok vode jednak peterostrukom obujmu vode u instalaciji. Krajevi cijevi zatvaraju se ĉepovima.666.00 1 2.12 240.242.04 10.23 36.242.00 0 120. komplet 1 36.N. m¹ 228 4. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal Obraĉun po kompletu stvarno ugraĊenih slavina.04 36.04 36. kompaktan ureĊaj za proĉišćavanje sanitarno-fekalnih otpadnih voda za 6 ES što uz ekvivalent stanovnika 3 iznosi 18 osobA.80 0. Izvedba prikljuĉaka na predviĊenI elektriĉnI bojler Izvedba prikljuĉaka na predviĊenI elektriĉni bojler za sanitarnu potrošnu toplu vodu. Montiraju se kod glavnog ventila na ulazu u objekt.00 2 120. UreĊaj je odobren pod brojem DIBt Z-55. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. komplet 1 45.24 19.24 0.10.80 0.666. komplet 1 2. 15×15 cm s okvirom.12 240.666.3.12 0.04 36.40 9. ţeljezni X-komad dimenzije DN 80/DN 25.04 0. Nakon izvršene uspješne tlaĉne probe i ugradbe armatura kompletan. kom 1 36. U sklopu ureĊaja predviĊen je i elektro upravljaĉki ormarić.242.00 0.04 0.094.666.242.00 0 36.[219] .65 45. komplet 2 120.00 0 45.65 0. cjevovod dezinficirati vodenom otopinom klora. 2.76 3. Nabava.23 36. god.12 0.342.00 0. Ispitivanje instalacije na nepropusnost Ispitivanje instalacije na nepropusnost pod tlakom od 12 bara u trajanju od 12 sati.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 1 36. opremljen je kompresorom (zraĉnom pumpom) i potpuno automatskom upravljaĉkom jedinicom.24 2.00 0 2.65 45.24 120. UreĊaj je monolitne izvedbe s jednim spremnikom izraĊenim tehnikom rotacionog lijeva polietilena volumena 6000 litara s lijevano ţeljeznim poklopcima klase B.23 0.24 0.094.342. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih vratašca. doprema i ugradba limenih kromiranih vratašca Nabava. Ispitivanje se vrši bez montiranih armatura. Obraĉun po metru stvarno ispitane instalacije.65 45. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po kompletu stvarno izraĊenog prikljuĉka.00 1 45.666.-83 i prema zahtjevina N.80 1.00 0 36.666. lij. Radi na principu SBR (Sequencial Batch Reactor) biološkog tretmana otpadnih voda.23 98348485.24 19. doprema i montaţa slavine sa holenderom dimenzije DN 20 za prikljuĉak crijeva za polijevanje.24 11. Izrada prikljuĉka vodovoda Izrada prikljuĉka vodovoda na postojeću prirubnicu dimenzije DN 80 mm.242.2008. INSTALACIJA KANALIZACIJE UreĊaj za biološko proĉišćavanje UreĊaj za biološko proĉišćavanje sanitarnih otpadnih voda INNO-CLEAN EW8.xls. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Nabava. INSTALACIJA VODOVODA UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 7.00 0 4.

89 77. doprema i ugradba polipropilenskih kanalizacionih cijevi i fazonskih komada na kolĉak tipa STILLO .60 221.93 26. Debljina stijenke i dna je 20 cm.40 15.50 3.93 26.01 9.00 2 3 2.22 200.16 5.162.92 6. doprema i ugradba kanalizacionih PVC cijevi klase SN8 za vanjsku i temeljnu kanalizaciju i fazonskih komada sa spajanjem na kolĉak.41 208. 100×60 vel.00 1 1 224.20 224.48 3. od 16. doprema i ugradnja odzraĉnih nastavaka Nabava.00 0.111.02 88.61 14.00 0.162.00 0. od nabijenog vodonepropusnog betona marke C 16/20.00 0.22 200.50 5.96 2.00 120 80 30 120 221.20 0.50 20. postavljanje i skidanje oplate.01 9.20 120.40 7.20 224.20 2. doprema i ugradba kanalizacionih PVC cijevi Nabava.40 7.41 0. 45212-400-4474/2008.01 9.522. Obraĉun po komadu stvarno izraĊenih revizionih okna.20 120.68 128.96 2.330. iznutra glazirane cementnim mortom.162. sa svim potrebnim priborom.61 14.20 224. doprema i ugradba poliprop.925.10 480.20 2. Na mjestima ulaza i izlaza cijevi iz okna ugraditi plastiĉne komade iz tvrdog PVC-a sa gumenom brtvom.96 2. Poklopac veliĉine 60×60 cm.602.82 12. kom kom 1 1 224.00 0 0 224.82 12.00 0.22 200.162.92 6.50 3.10.82 12. Na dnu obavezno izvesti kinetu.xls.68 128.68 128.471.486.68 128.00 0.00 0.00 0 0 0 0 221.82 12.962. vel. Poklopci na reprezentativnim površinama moraju biti Elkington Gatic sa gornje strane obraĊeni kao pod oko njih.00 0 0 0 0 20.20 0. Brtvljenje izvesti gumenim prstenima.925. Obraĉun po metru stvarno ugraĊenih kanalizacionih cijevi.16 0.89 77.02 88. 60×60 Nabava.48 2.00 0 0 2.10 480. Penjalice od betonskog ţeljeza ø 18 mm.89 77. Ukljuĉivo sav materijal.471.60 4.02 88.61 14.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Izrada vanjskog revizionog okna Izrada vanjskog revizionog okna za kanalizaciju s poklopcem.22 200. a) cijevi – ø 300 mm – ø 150 mm – ø 100 mm b) fazonski komadi Nabava.41 0.02 88.486.522.PP HT sa apsorpcijom zvuka.00 10 10 50 250 20.2008.330.93 0.22 200. Fazonske komade obraĉunati kao duţni metar cijevi.111.602. Obraĉun po metru stvarno ugraĊenih PVC cijevi.962.[219] .00 0.962.00 0.16 5.00 0.00 0. Sve prema nacrtu. Brtvljenje izvesti gumenim prstenima. a dubine prema nacrtu.962. kom kom 2 3 2. Poklopac i penjalice premazati resitolom. Fazonske komade obraĉunati kao duţni metar cijevi. sa svim potrebnim priborom. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.22 200.00 0.00 0.89 77. a) cijevi – ø 100 mm – ø 70 mm – ø 50 mm b) fazonski komadi Nabava. m¹ m¹ m¹ kom 120 80 30 120 221. omjera 1: 2. m¹ m¹ m¹ kom 10 10 50 250 20. god.41 208.ms_office Strana: 85. – ø 100/h=400 mm – ø 70/h=400 mm Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 2.00 0.doprema i ugradnja odzraĉnih nastavaka od bakrenih cijevi dimenzije: Obraĉun po metru stvarno ugraĊenih odzraĉnih nastavaka.93 0. kanalizacionih cijevi Nabava.96 2.16 0.01 9.40 15.61 14.20 98348485.00 0.00 0.

doprema i ugradba zaokretnog podnog sifona sa maskom od inoxa.45 0.00 0 16.33 0. 2 1 2.16 4.162.36 10.2008.45 0.02 0. izvedba betonskih ispusnih glava sa ţabljim poklopcima.162.00 0. sa kromiranom stojećum jednoruĉnom mješalicom i kromiranim sifonom.45 217. ukljuĉivo sav potreban materijal i sva potrebna graĊevinska pripomoć Obraĉun po komadu izvedenih betonskih ispusnih glava.80 4. 45212-400-4474/2008. statiĉkim vodenim pretlakom od 500 mbara u trajanju od 30 min.00 120. 560×475 mm.46 0.601.45 0.00 0. doprema i ugradba konzolnog WC-a koji se sastoji od konzolne WC školjke. za pristup do cijevnih ĉistaća na kanalizacionim vertikalama Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih zidnih kromiranih kom vratašca.12 360. 300 16.484.399. doprema i ugradba keramiĉkog zidnog umivaonika.321.24 2. 4 54. god.00 0 46. Nabava.00 4 2.12 0. ukljuĉivo sav potreban montaţni materjal Obraĉn po komadu stvarno izvedenog zidnog umivaonika.80 2.xls.33 9.00 3 120. doprema materijala i izgradnja ab temeljne ploĉe Nabava. doprema i ugradnja zidnih kromiranih vratašca Nabava. sa prikljuĉcima ø 50 mm. SANITARNI UREĐAJI I PRIBOR Konzolni WC Nabava. Keramiĉki zidni umivaonik Nabava. doprema materijala i izgradnja armirano betonske temeljne ploĉe izraĊene od betona C 16/20 za sidrenje ureĊaja za biološko proĉišćavanje sanitarnih otpadnih voda.12 360.48 2.162. kom 6 464.[219] .806.45 0.50 m¹.806.33 9.00 6 464.00 3.00 1 2.16 2. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog WC-a.330.00 120. ukljuĉivo sav potreban materijal i sva potrebna graĊevinska pripomoć kom Obraĉun po komadu izvedbe spoja. Izvedba spoja instalacije oborinske kanalizacije Izvedba spoja instalacije oborinske kanalizacije na predviĊena okna na vanjskoj kanalizaciji. a sve po DIN-u 4033 m¹ Obraĉun po metru ispitivanja kanalizacijske instalacije.601. montaţnog zidnog bloka sa vodokotlićem.46 2.02 0.24 2. drvena oplata.321. 2.00 0 54.76 98348485. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog zaokretnog podnog kom sifona.162. ukljuĉivo armatura. kom 4 2.00 0.00 0.786.76 464.330.330.00 0 2.. izvedba betonskih ispusnih glava Nabava materijala.399. 1 2. od 16.00 300 16. vel.16 11.45 418.46 2.00 9 46.242.00 16.242. INSTALACIJA KANALIZACIJE UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 6.02 4.ms_office Strana: 86.40 m¹ i debljine 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Nabava. dim.00 0 464.00 2 1 2.162.32 2.162.10.80 54.33 0.24 2. 3 120. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.45 418.00 0 120. doprema i ugradnja zidnih kromiranih vratašca.00 0. isplavnom cijevi i maskom i plastiĉne daske s poklopcem.24 2.786.80 7.16 0.05 46. materijal za sidrenje i sva potrebna graĊevinska pripomoć komplet Obraĉun po kompletu stvarno izraĊene temeljne ploĉe.601.02 4.45 217.00 0 0 2.00 0 2. vel. 150×150 mm. doprema i ugradba zaokretnog podnog sifona Nabava.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. Nabava materijala. 200×200 mm Ispitivanje kompletne kanalizacijske instalacije Ispitivanje kompletne kanalizacijske instalacije na nepropusnost.601.00 2.00 8.46 0.05 9.16 4.20×1.36 120.00 0.601. Ploĉa je veliĉine 3. 9 46. kom DN 300 DN 150 kom Nabava.601.16 0.48 2.242.330. 1.12 0.484.00 4 54.242.32 2.

10 52.00 0 2.00 1 960. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal.2008. s padom tlaka kod ĉistog filtera 0.78 12. Stojeća kromirana jednoruĉna mješalica Nabava.46 464.05 mm.0 bara. Elektriĉni bojler V=10 litara Nabava.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.30 0.06 0. od 16.02 168.00 0 960. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog etaţera. doprema i ugradnja keramiĉke tuš kade sa kromiranom zidnom jednoruĉnom mješalicom sa šipkom i tušem i sa kromiranom odvodnom armaturom.32 5.30 304.13 768. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Stojeći keramiĉki pisoar Nabava.96 0.162.00 6 168.46 7. doprema i ugradnja etaţera.60 600.30 1. kom 6 168.066. kom 1 464.009.00 0 600.00 0 300.18 2.06 0. debljine 4 mm.13 768. Zidna kromirana slavina Nabava. 45212-400-4474/2008. kom 1 960.[219] .60 600. kom 6 168.05 104.46 0.02 168.96 960.16 4.60 8.00 0 168. Obraĉun po komadu ugraĊenog fitlera za vodu.00 0 464.10 9.324. doprema i ugradba stojećeg keramiĉkog pisoara sa kromiranom dovodnom i odvodnom armaturom. doprema i ugradnja elektriĉnog bojlera sadrţaja V=10 litara (za ugradnju ispod sudopera) u kompletu sa sigurnosnim ventilom na oprugu za tlak pmax=6.00 0 168. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene posude za tekući sapun.00 1 464. Za ispiranje ugraditi infracrveni senzor sa automatikom za ispiranje.162. doprema i ugradnja elektriĉnog bojlera sadrţaja V=100 litara u kompletu sa sigurnosnim ventilom na oprugu za tlak pmax=6.16 4.30 1.00 6 168.198. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene mješalice.00 0 2.16 0.324.00 1 600.162. vel.80 300.78 128. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene slavine.009.06 6.06 6.198.46 464.066.17 1.32 2.17 0. Keramiĉka tuš kada Nabava.801. doprema i ugradba finog filtera za vodu do 30º C iz mesinga finoće 0.16 0. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 3.30 0.xls.17 0.066. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog bojlera. doprema i ugradba zidnog ogledala dimenzija 600×400 mm.17 1. kom 3 2.00 3 2.46 0.00 6 300.30 0.00 2 2.96 960.13 0.30 10. doprema i ugradba drţaĉa za toaletni papir.17 1.00 2 52. 800×800 mm Elektriĉni bojler V=100 litara Nabava. god. kom 2 2. Etaţer Nabava. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal. kom 2 52.009.96 0. doprema i ugradnja zidne kromirane slavine sa holederom. kom 1 304.00 6 128. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog drţaĉa.30 304. Zidno ogledalo Nabava.60 0.05 104.00 1 304.00 0 128.0 bara.066.162. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene tuš kade. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog pisoara.17 0.05 0.00 0 304. doprema i montaţa stojeće kromirane jednoruĉne mješalice za sudoper.02 98348485.30 0.801. kom 1 600.10.80 13.18 4.009.96 960.05 0. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog bojlera.60 600.17 0.2 bara DN 32.46 464. s brušenim rubovima te svim sitnim montaţnim materijalom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊemog ogledala.96 6. kom 6 128. Drţaĉ za toaletni papir Nabava.60 0. Posuda za tekući sapun Nabava. kom 6 300. Filter za vodu Nabava. doprema i ugradnja posude za tekući sapun.17 1.30 304.13 0.00 0 52. NP 10 (sa dva rezervna filtera).ms_office Strana: 87.02 11.

674.026.58 4.026.675.40 96.580.337.50 48.399. Nabava protupoţarnih aparata Nabava.66 2.58 4.39 352.802.00 0 2.35 5.02 0.402.20 200.466.80 392. Regulacija protoka vode Regulacija protoka vode na svim ispusnim ventilima i mješalicama.50 17.052.45 43.580. od 16.35 0.53 STROJARSKE INSTALACIJE GRIJANJE I HLAĐENJE Elektriĉni kotao Elektriĉni toplovodni kotao tolinskog uĉina Q=40 kW u kompletu sa kotlovskom automatikom i svim porebnim priborom komplet Obraĉun po kompletu stvarno ugraĊenog el.80 43.72 221.00 0.00 0 4.00 1 4.364.95 2.10 0.72 REKAPITULACIJA 1.2008.02 0.00 0.58 98348485. ukljuĉivo kontrola preljeva Obraĉun po stvarno izvršenim satima regulacije protoka vode.80 43.337.35 4.580.02 4. Ĉetka za WC sa drţaĉem Nabava.33 0.201.026.10 384.25 19.20 1.04 2.605.00 0.466.76 120.580. doprema i postavljanje protupoţarnih aparata na suhi prah.00 0.00 0 96.33 0.00 0.00 0.00 0.05 2. kom kom kom 2 5 7 2.674.39 352.35 0.20 1.05 2.39 352.10 0.00 0 200.580.00 0. Drţać za papirnate ruĉnike kom 6 200.00 0 0 0 2.605.80 392.33 18.00 0 48.[219] .402.364.201. S-50 kg – na kolicima S-9 kg S-6 kg SANITARNI UREĐAJI I PRIBOR UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 14. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog drţaĉa. 3.00 0. 2. Sklop automatske regulacije Sklop automatske regulacije renomiranog proizvoĊaĉa koji se sastoji od regulacionog ureĊaja i slijedećih elemenata: – regulacioni ureĊaj sa tjednim programom i uklopnim satom – troputni miješajući ventil DN 32 – elektromotorni pogon regulacionog ureĊaja – osjetnik polaznog voda – vanjski osjetnik – daljinski upravljaĉ sa sobnim osjetnikom komplet Obraĉun po komadu postavljenog sistema 2 9.20 0. sati 50 48.00 0.802.45 43.5 mVS – N=250 W kom Obraĉun po kom stvarno ugraĊene cirkulacione pumpe. 1.00 0.00 0.675.337.80 392.675.399. Cirkulaciona pumpa Cirkulaciona pumpa elektronskog tipa kruga centralnog grijanja.95 2.00 0.ms_office Strana: 88.675.05 0.10. slijedećih veliĉina: Obraĉun po komadu stvarno postavljenog protupoţarnog aparata.72 221.72 2.20 0.04 3.961.961.60 1.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 1 4.00 0 9. slijedećih karakteristika: – G=4.25 19.76 120. 45212-400-4474/2008.00 0.39 352. ZEMLJANI RADOVI INSTALACIJA VODOVODA INSTALACIJA KANALIZACIJE SANITARNI UREĐAJI I PRIBOR INSTALACIJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE UKUPNO: 37.00 37.05 0. ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal drţaća za papirnate ruĉnike Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene ĉetke. 5. 1.00 6 200. 2 2.00 2 9.53 0. doprema i ugradba drţaća za papirnate ruĉnike.342.00 2 2. 4.10 384.802.342.00 0.580.58 0. 2.946. doprema i ugradba ĉetke za WC sa drţaĉem.58 0.85 m³/h – H=4. kom 4 96.60 1.xls.052. kotla.00 50 48.33 18.946.40 16.20 15.58 4. god. 3. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Nabava.026. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.802.00 2 5 7 2.66 9.00 4 96.80 392.337.02 4.

0 bar kom Obraĉun po komadu ugraĊenog sigurnosnog ventila.00 24 4. Aluminijski lijevani radijatori Aluminijski lijevani radijatori SOLAR-600.416. sa antivibratorima.94 0.904.49 0.31 5.49 518. kom – konzola – priĉvrsnica kom Radijatorski ventil Radijatorski ventil.40 3.00 0 4.26 3.49 73.40 38.00 kW (kod sednje brzine) kom Obraĉun po komadu ugraĊenog ventilatorskog konvektora. sa troputnim motornim ventilima na strani tople i hladne vode.26 3.29 9. sa troputnim motornim ventilima na strani tople i hladne vode.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.167.00 96.00 4.26 0.00 0 308.00 0 78.49 0. za parapetnu ugradnju sa maskom (za objekt kontrole naplate). 45212-400-4474/2008. 54 63.00 1 78.45 31.20 3.00 kW (kod srednje brzine) Qhl =2. volumena V = 50 litara kom Obraĉun po komadu.00 0.43 7. dimenzije Obraĉun po kom stvarno ugraĊene prigušnice. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0 0 3. Rashladni agregat Rashladni agregat sa dva kruga hlaĊenja (sa dva kompresora). dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog ventila.31 0.20 0.452.ms_office Strana: 89.491. Ventilatorski konvektori Ventilatorski konvektori za ĉetverocijevni sistem. 24 4.0 kW.00 54 63. za pripremu hladne vode temperatura tw=7/12°C.45 0.20 3.63 0.94 140. i za temperaturu prostorije tp=20°C članaka Obraĉun po stvarno ugraĊenom broju ĉlanaka.00 0 4.49 73. kom DN 15 Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 4.63 201.00 0.00 0.20 0.00 6 86. 7 4.43 78.321.[219] . Sigurnosni ventil Sigurnosni ventil na oprugu za toplu vodu.00 1 140. 6 86.94 140. kom DN 15 Radijatorska prigušnica Radijatorska prigušnica.31 308.00 21 3. sa potrebnom automatikom.63 0. bafer.29 3. pmax = 3. toplinskog uĉina cca q=144 w/ĉlanku. 1 308.00 0 33.78 98348485.49 0.45 31.31 0.00 7 4. slijedećih veliĉina: Qgr =2. za toplu vodu temperatura tw=80/60°C.94 0.452.321.xls.00 kW (kod srednje brzine) Qhl = 5. za parapetnu ugradnju sa maskom (za naplatne kuĉice). Ventilatorski konvektori Ventilatorski konvektori za ĉetverocijevni sistem. dimenzije DN 25.452.491.904.00 0. u kompletu sa hidrauliĉkim modulom (cirkulaciona pumpe.43 78. slijedećih dimenzija DN 25 kom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih redukcija.00 0 63.20 3.20 38.904.40 38.04 63. regulacijskim i komplet sigurnosnim ureĊajima. zatvorena membranska ekspanziona posuda i sigurnosni ventil na oprugu).10.43 0.94 140. opremljen sa svim potrebnim mjernim.491.416. 1 78.31 308. sa svim potrebnim senzorima.43 0. od 16.20 38.491. sa potrebnom automatikom i zidnim termostatom.31 308. 6 33.00 0 86.15 8. sa termostatskom glavom.00 6 33.63 201.45 0.43 78. god. slijedećih veliĉina: Qgr = 4. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Zatvorena membranska ekspanziona posuda Zatvorena membranska ekspanziona posuda.26 0. Radijatrski ovijesi i priĉvršĉeni materijal Radijatorski ovijesi i priĉvršĉeni materijal za navedeni tip radijatora Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih ovijesa.20 3.904.452.94 13.49 0.00 12 12 3.49 518. 1 140. rashladnog uĉina Qhl = 57.00 11.78 33.00 96.00 1 308. 21 3.00 0 140.50 kW (kod sednje brzine) kom Obraĉun po komadu ugraĊenog ventilatorskog konvektora.94 6.904. 12 12 3.167. Radijatorske redukcije i ĉepovi Radijatorske redukcije i ĉepovi u kompletu sa brtvama.04 10.40 12.94 86.15 4.2008.904.00 0 3. sa potrebnom automatikom i zidnim termostatom.

23 2.14 87.34 212.08 15.00 0.93 114.12 440.00 6 384. DN 10 Kuglasta slavina Mjedena poniklana kuglasta slavina za hladnu i toplu vodu sa obostranim unutarnjim navojem.76 18.08 0.23 164.04 271.38 0.00 0.43 1.00 0. DN 65 DN 50 DN 40 DN 32 DN 25 Odzraĉni lonac Odzraĉni lonac volumena V=2 litre u kompletu sa automatskim odzraĉnim lonĉićem.44 30.522.76 336.96 318.04 31.00 56 56 38.92 637.66 40.23 164.704.64 244.00 0 0 0 0 0 0 0 336.72 329.00 0 0 0 0 0 271. kom 34 5.00 34 5.00 0 0 0 0 0 244.92 637.99 257.08 38. kom kom kom kom kom 1 1 2 2 8 271.00 0.00 0.00 0.72 848.84 2.28 384.43 0.72 848.00 0.24 188.21 140.61 0. 45212-400-4474/2008.23 0.44 2. dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog pipca. cijevi Cu DN 15×1.34 212.[219] .52 1.12 440.04 20.24 188.29 61.64 1.51 80. DN 20 DN 15 Kuglasta slavina Mjedena poniklana kuglasta slavina za hladnu i toplu vodu sa obostranim unutarnjim navojem.00 1 1 2 2 8 271.973.00 0 28.96 318.00 0.43 0.522.00 0.13 271.00 0.152.44 30.43 1.38 2.43 0.00 0.00 1 1 2 2 8 244.633.21 140. komplet 6 384.64 1.00 0. DN 15 Odzraĉni pipac Odzraĉni pipac na kljuĉić.96 318.03 560. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Radijatorska poniklana slavina za praţnjenje u kompletu sa ĉepom dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene slavine.690. DN 65 DN 50 DN 40 DN 32 DN 25 DN 20 DN 15 Hvataĉ neĉistiĉa Mijedeni hvataĉ neĉistiĉa sa obostranim unutarnjim navojem.44 30.72 329.24 188.44 2.00 20 28.47 232.93 114.51 80.08 34.00 0.00 0. slijedećih diemnzija Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene slavine.86 229.47 232.24 188.44 374.00 0.44 374.08 17.ms_office Strana: 90.24 188.03 0.03 0.00 0.633.14 87.396.43 2.23 164.60 98348485.34 212.43 0. Automatski odzraĉni lonĉić Automatski odzraĉni lonĉić dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog lonĉića.xls.61 0.00 0.00 0 5.86 229.08 0.52 1.61 190.306.29 61.38 2.23 2.21 140.34 212.61 190.64 19.84 2.23 329. DN 10 Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 14.14 87.13 0.44 30.04 31.0 mm duljine 5 m¹ i sa kuglastom slavinom dimenzije DN 15 Obraĉun po kompletu odzraĉnog lonca. za prikljuĉenje ventilatorskih konvektora na instalaciju tople i hladne vode. kom kom kom kom kom kom kom 8 4 18 16 32 11 12 336.08 244.152.29 61.973.00 56 34.928.13 271.00 0 0 38.02 640.00 0.00 8 4 18 16 32 11 12 336.24 188.03 560.99 128.928.704. god.23 329.64 1. kom kom kom kom kom 1 1 2 2 8 244.14 87.00 0 384.66 40. od 16.23 164.04 31.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.2008.47 232.00 0 34. DN 65 DN 50 DN 40 DN 32 DN 25 Nepovratni ventil Mjedeni nepovratni ventil sa obostranim unutarnjim navojem Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog nepovratnog ventila.28 21.93 114.96 318.60 28.21 140.00 0.51 80.306. kom kom 56 56 38.02 640.00 0.00 0.93 114.00 0.47 232.00 0.99 128. kom 20 28. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.66 40.47 232.00 0.00 0.51 80.72 329.13 0.72 329. slijedećih diemnzija Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene slavine. slijedeće dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog hvataĉa.00 0.74 5.00 0.64 1.38 0.99 257.99 128.690.396.10.04 31.08 244.66 40.99 128.23 0.29 61.00 0.74 16.47 232.00 0. Radijatorska poniklana slavina kom 56 34.43 2.00 0.

00 0.08 52.912.72 422.00 0.13 120. Plastiĉne kanalizacione cijevi Plastiĉne kanalizacione polipropilenske HT cijevi sa spajanjem na naglavak.00 800 32. – cijevi ø 64×2.0 mm ø 54×2.02 0.00 12.00 0. Spajanje odvoda kondenzata Spajanje odvoda kondenzata na postojeću instalaciju kanalizacije.08 52.00 1470 16.88 384.00 0.04 0.00 0.40 20.66 167.00 0.00 4.0 mm DN 15/Cu ø 15×1.804.20 1.62 9.66 167.00 0.81 15.255.04 1.00 0.5 mm ø 28×1.00 0 16.00 27.85 40.00 0 32.61 6.321.255.693.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.0 mm ø 15×1.[219] .30 1.93 262.00 0.00 0.40 kom 1200 12.0 mm ø 44×2.00 0.0 mm Toplinska izolacija Toplinska izolacija bakrenih cijevi za hladnu i toplu vodu sa toplinskom izolacijom tipa ARMACEL AC debljine 19 mm (za cijevi: ø 64×2.00 0.70 10.909.94 84.85 40.92 17.693.66 167.00 8.00 4.025.94 132.40 25.40 49. kom 12 40.01 7.00 0.88 384.04 32.549.0 mm) Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊene toplinske izolacije.81 0.04 480.0 mm DN 40/Cu ø 44×2.00 0.08 52.00 98348485.00 0 12.20 1.084.2 mm ø 22×1. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.13 120.004.60 832.03 0.94 84.00 0.04 32.61 6.70 10.549.00 23.04 480. 45212-400-4474/2008.21 3.00 0.41 4.48 28. m¹ m¹ kom 200 60 260 8.0 mm – ø 15×1. od ĉeliĉnih profila.04 32.00 0.62 9.81 0.00 0 0 0 8. nosaĉa za split sistem i nosaĉa za rashladni agregat.80 5.2008.48 40.004.60 720.10.00 0.00 1200 12.83 29.934. slijedećih dimenzija Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih cijevi.004.03 25.xls.624.00 0.00 0.00 432.01 7.321.20 0.298. slijedećih dimenzija Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih spojnica.084.72 422.0 mm DN 32/Cu ø 35×1.80 5.00 0.83 29.02 0.00 0.506.37 136.37 136. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Mjedene spojnice za spoj bakrenih cijevi sa ventilima.00 2.00 0 0 0 0 0 0 0 140.83 0.62 9.00 4.00 0 0 0 0 0 0 0 0 329.94 84. m¹ 1470 16.00 0 4.85 40.179. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 22.00 0.00 0. DN 65/Cu ø 64×2. god.01 7.00 26. paušal 1 4.00 0. m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ 90 40 120 360 240 320 120 180 329.04 1.00 0.934.41 4.00 90 40 120 360 240 320 120 180 329.00 0.62 9.00 2.02 23. ø 64×2. – fazonski komadi Izrada konzola Izrada konzola. ukljuĉivo izrada S-sifona Obraĉun po komadu stvarno spojenih odvoda.00 4.66 167.804.40 1.92 17.13 120.00 16 10 16 24 40 160 180 140.0 mm Bakrene tvrde cijevi Bakrene tvrde cijevi u kompletu sa bakrenim fitinzima.37 136.20 0.92 17. – cijevi DN 50 DN 32 Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih fazonskih komada.03 0.372.00 0 40.40 20. od 16.40 16.01 7.298.60 720.004.00 0.41 4.00 1 4.912.93 262.81 15.61 6.5 mm DN 25/Cu ø 28×1.83 0.61 6.00 32.94 132.00 140.2 mm DN 20/Cu ø 22×1.0 mm – ø 15×1.004.0 mm ø 35×1.13 120.08 52.025.624.40 1. kg 800 32.00 24.00 200 60 260 8.602.602.004.00 0.ms_office Strana: 91.93 262. Servisiranje i puštanje u pogon Servisiranje i puštanje u pogon navedene opreme od ovlaštenih firmi Obraĉun paušalno.85 40.00 432.21 3.21 3.93 262.372.30 1.04 32.00 4.00 0.00 0.40 329. obojeno sa dva sloja temeljne boje i dva sloja laka Obraĉun po kg stvarno izraĊenih konzola.20 16.00 0.506.03 25.909.00 0.94 84.179.0 mm DN 50/Cu ø 54×2.0 mm ø 18×1.41 4. u kompletu sa fazonskim komadima (za odvod kondenzata) Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih cijevi.00 12 40.40 20. Mjedene spojnice kom kom kom kom kom kom kom 16 10 16 24 40 160 180 140.02 23.00 0.21 3.20 16.40 49.94 132.04 0.40 20.37 136.0 mm – fitinzi Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog fitinga.94 132.92 17.60 832.

Shema i uputstva Izrada sheme za postavu na zid /uramljeno/ u kompletu sa uputstvom za rad.00 500 24.989. 1 6.989.08 0.00 24.11 6.[219] ..28 68.11 6..00 0 5.00 0 24.114..80 1. od 16.989.98 0.64 31. SPLIT sistem ..00 8 76.07 272.98 0. 800.00 m¹ komplet Obraĉun po kompletu postavljenog sistema Omekšivaĉ vode Omekšivaĉ vode sa radnom i rezervnom posudom sa ionskom masom.00 0.80 503. 1 800.80 800.xls.02 12.11 0.80 0.114.0 bar kom Obraĉun po komadu stvarno ugrašenog manometra.10.00 30.98 5.00 m¹ – postolje za montaţu vanjske jedinice izraĊeno od ĉelićnih profila i obojeno sa jednim slojem temeljne boje i sa dva sloja laka . 4 68.70 mm ..0 m³/h kom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog omekšivaĉa vode.989. 45212-400-4474/2008. 12.00 1 800.02 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Punjenje instalacije hladne vode sa 30% -tnim glikolom za tempereturu t = -25°C litara Obraĉun po litri stvarno utrošneog glikola. kapaciteta Gw=2.11 0. komplet Obraĉun po kompletu postavljene sheme GRIJANJE I HLAĐENJE UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 29.80 503.5 kW.28 32. Termometri Termometri za otpornost do 100°C kom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog termometra.010..00 0.02 0.00 m¹ – bakrena freonska cijev sa izolacijom.989...35 mm . 12.114.00 m¹ – plastiĉna cijev za odvod kondenzata ø 32 mm sa fazonima .07 0.08 0. 1 komplet – bakrena freonska cijev sa izolacijom.98 5...00 4 68.98 5. rashladnog uĉina Qhl = 3.114. VENTILACIJA 98348485. Punjenje instalacije hladne vode glikolom 500 24.00 0 76. god. 12.07 272.989. dimenzije ø 6.114.11 6. 8 76.357. 1 kom – spajanje unutarnje i vanjske jedinice sa el.80 0.08 608.00 0 800.00 1 5.80 800.00 0 68.00 1 6.server soba SPLIT sistem inverter koji se sastoji od vanjske i unutarnje zidne jedinice. 1 5.. 12.07 0.64 76.357.00 0 6..AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.010.2008. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.02 12.08 608. posuda za sol i automatika za automatski rad pripreme omekšane vode. dimenzije ø 12.98 34.11 33.114. kabelom . Manometri Manometri za tlak do 3.ms_office Strana: 92.80 2. za rad kod vanjske temperature do -15°C (za hlaĊenje sobe sa serverima) – ureĊaj sa daljinskim upravljaĉem .

[219] .005.005.V..005. Klima komora se sastoji od slijedećih elemenata u smjeru strujanja zraka: – elastiĉni spoj – filterska sekcija sa filterom tip F5 klase EU3 – filterska sekcija sa filterom tip F5 klase EU3 – sekcija toplovodnog grijaĉa zraka: Vz = 2100 m³/h.39 19.2 kW.00 1 19.39 0.2008. 1 kom – Diferencijalni presostat tip P233A-4-AHC(od 0. Hex=300 Pa. Prigušenje buke kroz panel iznosi 44 dB. twu/twi = 7/12°C. 0.00 0. QHLuk = 12. od 16. 1 kom – Elementi u polju (aplikacija G22-011): Kanalski temperaturni osjetnik (0-10V) TS-9101-8222 (-20/40C) .. Unutarnji i vanjski plašt izraĊeni iz pocinĉanog lima. 1 kom – Kanalski pasivni NTC K2 temperaturni osjetnik tip TS-91038220 (0/40C) . predviĊena za rad sa 100% svjeţim zrakom..5°C.39 19. dp = 3 kPa pad tlaka na strani vode – sekcija hladnjaka zraka sa eliminatorom kapljica V = 900 m³/h.39 0..00 0. Tw1/Tw2=80/60°C) i hladnjakom (Qhl=15 kW.39 19. Qg = 24.5 °C. dp =14 kPa pad tlaka na strani vode – sekcija s tlaĉnim ventilatorom s ugraĊenim jednorzinskim elektromotorom..00 kW. Montaţa komore na antivibracijskim gumenim podloškama.. Dimenzije klima komore: LxWxH=2750×1215×685(+120) komplet Teţina klima komore: G=324 kg Automatska regulacija klima komore Automatska regulacija klima komore sa toplovodnim grijaĉem (Qgr=24. twu/twi = 80/60°C.005.izl = 45%/82%.. 0.00 1 19.00 kW. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.10.005. QHLuk = 24.39 2.V.ms_office Strana: 93. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Klima komora Klima komora KK-1 horizontalne izvedbe predviĊena za montaţu na krov hlaĊenja i ventilacije poslovnog prostora u izvedbi s dvostrukim plaštom.00 0 19.005.V.00 98348485.. Ukljuĉivo gumeni podmetaĉi za kanalski razvod. podtlaĉni sifon za odvodnju konenzata i gumeni podmetaĉi.izl = 45%/82%. 45212-400-4474/2008..xls.00 kW.00 0. tzu/tzi = 34/18.ul/R.00 0. koja se sastoji od slijedećih elemenata proizvod "Johnson Controls": – Prethodno konfigurirani DDC regulator tip SC-9100-8GEN-1 sa LCD displjejem (aplikacija G22-011) .ul/R.00 kW.00 0. dp =14 kPa pad tlaka na strani vode – sekcija hladnjaka zraka sa eliminatorom kapljica V = 2100 m³/h. Koeficijent prolaza topline kroz panel iznosi 0.V. Vanjski plašt je zaštićen metodom praškastog lakiranja. god.. Nel = 2. 1 kom Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1. tzu/tzi =-6°C/+30°C.00 0 0.00 0 0. R.57 W/m²K. remenicama i prijenosnim remenom karakteristika: V =2100 m³/h. Toplinski i zvuĉno izolirana tvrdom mineralnom vunom debljine sloja 50 mm. 1 kom – Protusmrzavajući termostat tip 270 XTAN-95008 (od -10 do 12 C) komplet sa priborom KIT012N600 . R.00 0 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. twu/twi = 7/12 °C. Tw1/Tw2=7/12°C). tzu/tzi = 34/18.00 0. nV = 1501 o/min.00 0 0.5 do 4 mbar) .

xls. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br..00 0 15.738..30 kW Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1 15..00 0 0.738. 45212-400-4474/2008.[219] ..10...AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br...92 15... elektriĉki i funkcionalno ispitan s pripadajućom dokumentacijom.0 kW – iskoristivost: 55. 1 kom komplet Obraĉun po kompletu postavljenog sistema Podstropna ventilaciona komora Podstropna ventilaciona komora komplet sa ploĉastim rekuperatorom.0% – vanjski zrak:V = 750 m³/h (-5°C) – otpadni zrak:V =750 m³/h (20°C) – reţim hlaĊenja – uĉinak 1.00 0. toplovodnim grijaĉem. 1 kom – Elektrokomandni ormar automatske regulacije i elemenata elektromotornog pogona komplet s ugraĊenom i oţiĉenom opremom.0-10V) .. 0. tlaĉnim i odsisnim trobrzinskim ventilatorom proizvod "AERMEC" tip UR 75 W slijedećih tehniĉkih karakteristika: USISNI DIO – filtar klase G3 – odsisni ventilator s unaprijed zakrivljenim lopaticama slijedećih karakteristika: – koliĉina zraka V = 750 m³/h – visina dobave: P = 175 Pa – snaga motora: P = 0.92 15. 1 kom – VA-7152-1001(pogon ventila24V.92 3.00 1 15.ms_office Strana: 94.738.00 0.0 tip: VG7802GT (tijelo ventila) .738.738. od 16.0-10V) .00 0 0. Ormarić je nadzidne izvedbe. 1 kom – Elektromotorni pogon ţaluzina On-Off (16Nm. 1 kom – VA-7152-1001(pogon ventila24V.00 98348485.92 15. 1 kom – Troputni regulacioni ventil hladnjaka NP16 NO 20 kvs=16 tip: VG7802PT (tijelo ventila) .92 0. flterom svjeţeg i otpadnog zraka klase G3.. uvod kabela s gornje strane . 1 kom – Instalacioni pribor za elektromotorni pogon ţaluzina tip M9000-ZK .2008. 220V/50Hz)sa dva krajnja kontakta tip M-9108-AGC-1 .55 kW – ploĉasti rekuperator – reţim grijanja – uĉinak(ušteda) 4..738. god. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere – Troputni regulacioni ventil grijaĉa: NP16 NO 15 kvs=4..00 0.92 0.

10.1°C/90% – ogrijevni medij: topla voda 7/12°C Uz ureĊaj se isporuĉuju 2 kom regulatora broja okretaka ventilatora RVM sa prekidaĉem 0-On . zraka 15. 1 kom Obraĉun po kompletu postavljenog sistema Krug automatske regulacije za ventilacionu komoru Krug automatske regulacije za ventilacionu komoru UR 75 W.vl..104.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.55 kW – dodatni kanalski hladnjak BF210: – Q = 4...94 4.00 0 30.zraka 8/22°C – ogrijevni medij: topla voda 80/60°C – tlaĉni ventilator s unaprijed zakrivljenim lopaticama slijedećih karakteristika: – koliĉina zraka V = 750 m³/h – eksterni pad tlaka: P =100 Pa – snaga motora P =0.0% – vanjski zrak:V = 750 m³/h (34°C/50%) – otpadni zrak:V =750 m³/h (26°C/50%) TLAĈNI DIO: – usisna ţaluzina SE4 – filtar klase G3 – ploĉasti rekuperator – toplovodni Al-Cu grijaĉ – Q = 9.208..00 0. od 16.ms_office Strana: 95.. 1 kom – Protusmrzavajući termostat sa podruĉjem od -10 do 12°C.47 0.208.00 kW – V = 750 m³/h – ulazna temp. god./rel.. 0.104.. 1 kom – Elementi u polju (aplikacija G22-011): Kanalski temperaturni osjetnik (0-10V) TS-9101-8222 (-20/40C) .00 98348485. 1 kom – Kanalski pasivni NTC K2 temperaturni osjetnik tip TS-91038220 (0/40C) . 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere – iskoristivost: 48. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.xls.. 1 kom Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena komplet 2 30.temp.2008.94 30. koji se sastoji od slijedećih elemenata: – Prethodno konfigurirani DDC regulator tip SC-9100-8GEN-1 sa LCD displejem .00 2 30.. 1 kom – Sobni pasivni NTC temperaturni osjetnik osjetnik sa mogućnošću podešavnja temperature u podruĉju ±3°C (0-10V) RS-9193-0005 .[219] .00 0.vl.. kapilarom duţine 3 m¹ i automatskim resetom (fiksna razlika od 3°C) tip 270XT-95078 . 45212-400-4474/2008.00 0. zraka 30°C/60% – izl.104.47 60..47 60.izl temp..0 kW – V = 750 m³/h – ul.00 0 0.5 do 4 mbar) .00 0 0...104./rel.47 0. 1 kom – Diferencijalni presostat tip P233A-4-AHC(od 0.

1 kom komplet Obraĉun po kompletu postavljenog sistema Cirkulaciona pumpa Cirkulaciona pumpa elektronskog tipa kruga grijaĉa komore.66 20.97 132. od 16..0-10V) .994.60 329.02 8.59 172..309. 1 kom – VA-7452-1001 (pogon ventila24V.00 2 16.89 32.78 16. elektriĉki i funkcionalno ispitan s pripadajućom dokumentacijom.89 32.619.228. 4 1 1.00 0.00 21. 220V/50Hz) tip M9108-ADA-1 .7 bar – N=250 W kom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene pumpe.84 1.32 107.36 4.13 7..00 0. 1 kom – Kontrola oţiĉenja i spajanja svih osjetnika i elektromotora te puštanje u pogon sa podešavanjem parametara i obukom osoblja .956. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere – Troputni regulacioni ventil grijaĉa: NP16 NO 15 kvs=1.36 7.13 115.558.32 107. 1 720.00 0.31 144.97 132.96 9.36 1.84 1.5 tip: VG7802NT (tijelo ventila) .306. Ormarić je nadzidne izvedbe.994.72 720.558.62 10.72 720.00 0 16. 500 21.00 98348485.02 186.. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.02 186.309. prema DIN 24157. klase B1 u oblozi od aluminijskog lima..96 9.36 0.14 1.32 107.179.00 0.309. 45212-400-4474/2008.877.72 6.60 8. 1 kom – Troputni regulacioni ventil hladnjaka: NP16 NO 25 kvs=5.72 0..xls.00 0. te svim materijalom potrebnim za ugradnju kg Obraĉun po kg stvarno ugraĊenih kanala.558.00 0 21.36 1.167..558.135.00 0.041.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.93 217.93 217...00 0. m¹ ø 450 ø 400 m¹ ø 350 m¹ ø 300 m¹ ø 250 m¹ ø 200 m¹ ø 150 m¹ Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih fazonskih komada.14 0.36 4.36 1.135.59 172. Kanalni prigušivaĉi buke Kanalni prigušivaĉi buke za ventilacione komore za ugradnju na kanale: Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih prigušivaĉa buke.59 172.041. uvod kabela s gornje strane .48 1.00 0 0 1.810.306.0-10V) 1 kom – Elektromotorni pogon ţaluzina On-Off (8Nm.167.62 0.519.2008.00 0.00 500 21.956.93 217. slijedećih karakteristika: – G=1.97 132.62 7.72 0.13 115.31 144.041.877. god.14 0.13 7.14 1.00 0.14 11.72 720. komplet sa fazonskim komadima.2 m³/h – H=0.02 186.228.84 1.041.619..00 36 7 7 46 54 78 86 140 329. 1 kom – Instalacioni pribor za elektromotorni pogon ţaluzina tipM-9000ZK .00 0.ms_office Strana: 96.00 0 0 0 0 0 0 0 0 329. kom – fazonski komadi (sa toplinskom izolacijom) Ventilacioni kanali Ventilacioni kanali za dovod i odvod zraka izraĊeni od ĉeliĉnog pocinĉanog lima.89 0.179.89 0..13 115..810.519.62 0.48 1.02 186. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 2 16.00 0.02 8.13 115..00 1 720. kom ø 315 ø 450 kom Okrugli ventilacioni SPIRO kanali Okrugli ventilacioni SPIRO kanali izraĊeni od ĉeliĉnog pocinĉanog lima sa toplinskom izolacijom debljine 19 mm.00 0.93 217.59 172.31 144. 1 kom – Elektrokomandni ormar automatske regulacije i elemenata elektromotornog pogona komplet s ugraĊenom i oţiĉenom opremom.62 10.558. skretnim limovima.00 4 1 1.97 132.00 0.309.00 0.10.62 7.00 0 720.14 11.84 1. regulacionim ţaluzijama.[219] .31 144. 36 7 7 46 54 78 86 140 329. 1 kom – VA-7152-1001 (pogon ventila24V. u kompletu sa fazonskim komadima Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih ventilacionih kanala.66 20.00 0.78 5.00 0..6 tip: VG5802EC (tijelo ventila) .36 0.558.32 107.

Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 0 0 0 720.00 503.24 720.80 249.04 2.41 1.82 816.00 0 94.34 0.54 752.639.24 720.00 0.618.80 2. god.22 11.66 13.04 221. slijedećeg tipa i veliĉine Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene almunijske ţaluzije.639.49 0. 2. kom PŢ 400×200 mm Shema i uputstva Izrada sheme za postavu na zid /uramljeno/ u kompletu sa uputstvom za rad. GRIJANJE I HLAĐENJE VENTILACIJA STROJARSKE INSTALACIJE UKUPNO: 503.00 0.41 1.639.99 4. 6.431.00 13 13 816.136.618.80 249.66 10.xls.66 816.1.431.49 3.60 10.72 445. 7 590.24 0.93 590.779.24 445.479.02 0.00 7 590.00 0.639.00 0.72 445.82 10.335.00 1 800.04 221.41 0.82 0.24 445. 6.04 2.997.93 14. proizvoĊaĉ.24 445.72 445.72 12.02 0. 40 94.1.54 752. kom – tlaĉni vrtloţnik sa kutijom.60 94.99 4.10. za ugradnju u spušteni strop kom Aluminijske vertikalne tlaĉne rešetke Aluminijske vertikalne tlaĉne rešetke sa regulacionom ţaluzijom. kom OAV 200×1200 mm Aluminijska pretlaĉna ţaluzija Aluminijska pretlaĉna ţaluzija.72 445.00 0.[219] .00 0.779. komplet Obraĉun po kompletu postavljene sheme VENTILACIJA UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 9.80 0. 1 1 3 720.82 10. moţe se nuditi i neki drugi.618. 45212-400-4474/2008.72 445.335.479.00 1 11 245.00 0. 7 211. 1 11 245. slijedećih dimenzija Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih regulacionih zaklopki.136.49 3. tipa i veliĉine Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene aluminijske ţaluzije. kom AFŢM 1197×497 mm AFŢM 597×297 mm kom AFŢV 297×597 mm kom Tlaĉni vrtloţnici Tlaĉni vrtloţnici za dovod i odvod zraka koliĉine Vz=100-300 m³/h. u kompletu sa kutijama sa regulacionim leptir zaklopkama i sa cca 0.2008.80 800.49 0.00 0. istih ili odgovarajućih svojstava..99 0.87 211.54 800.00 0.00 0 0 245. za ugradnju u spušteni strop – otsisni vrtloţnik sa kutijom.00 0 800.80 0..54 REKAPITULACIJA 1.24 1.66 10.00 0.24 0.72 720.22 245.00 0 590.82 0. u oblozi od aluminijskog lima m² Obraĉun po m² stvarno izvedene toplinske izolacije Regulacione leptir zaklopke Regulacione leptir zaklopke za ugradnju na SPIRO kanale.99 0.357.00 0.82 816.24 1.82 816.997.ms_office Strana: 97.82 816.87 15.80 249. 800.72 445.00 0.04 221. INSTALACIJA JAKE STRUJE RAZDJELNICI 98348485.24 445.04 221.00 7 211. 13 13 816.5 m¹ aluminijske fleksibilne cijevi sa toplinskom izolaciojom (na tlaĉnim vrtloţnicima) Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog vrtloţnika. kom ø 450 mm ø 250 mm kom Aluminijska fiksna ţaluzija Aluminijska fiksna ţaluzija.02 245. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Toplinska izolacija Toplinska izolacija tlaĉnih kanala sa slojem toplinske izolacije debljine klase B1. tipa i veliĉine Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih tlaĉnih rešetki.34 ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U svim stavkama gdje se radi definiranja tehniĉkih svojstava i minimalnih tehniĉkih uvjeta predmeta nabave navodi tip i prozvoĊaĉ predmeta nabave (kao tip….00 0 211.357.00 40 94.41 0. 1 800.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.80 249.02 245.00 0.).00 0. od 16.1.00 0. 4. 3.618.00 0 0 816.00 1 1 3 720.

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.80A 3 kom visokouĉinski osiguraĉ NVO 1 . 3p.00 0.84 0. 45212-400-4474/2008.ms_office Strana: 98. 3p.16 A 1 kom automatski osiguraĉ.125A 3 kom visokouĉinski osiguraĉ NVO 0 . od 16.866. Razdjelnik se sastoji od sklopa GR i sklopa R1. god.00 0 0. 50 Hz 1 kom osiguraĉ automatski 6A 13 kom osiguraĉ automatski 10A 17 kom osiguraĉ automatski 16A 8 kom osiguraĉ automatski.00 0.866. 32A 1 kom luxomat ASR 04 .00 kom 1 26. 20A 7 kom osiguraĉ automatski.sabirnice.866.200A 3 kom visokouĉinski osiguraĉ NVO 0 . slobodno stojeće izvedbe izraĊenog od dvostruko dekapiranog lima dimenzija 1600×2000×400 mm.xls. 50 A Sklop R1: 1 kom grebenasta sklopka 4G 100-10-U 9 kom grebenasta sklopka 4G 16-10-U 1 kom grebenasta sklopka 4G 10-52-U 1 kom sklopnik CN 25. 10A 2 kom osiguraĉ automatski. 380V. 3p.00 1 26.2008. 25kA 1 kom podnoţje osiguraĉa za NVO 1. 3p.[219] . stezaljke i ostali sitni i spojni materijal Obraĉun po kom Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1. 3p. postava i spajanje glavnog razdjelnika GR-R1.84 26.00 0 26.866. sa slijedećom ugraĊenom opremom: Sklop GR: 1 kom prekidaĉ 5 AS 320/160 A 3 kom strujni transformator 200/5 A 3 kom ampermetar 0-200 A 1 kom voltmetar 0-500 V 1 kom voltmetarska preklopka 4G 10-60-U 3 kom odvodnik prenapona 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Razdjelnk GR-R1 Izrada. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.5 kV.20 A 1 kom automatski osiguraĉ.125A 1 kom podnoţje osiguraĉa za NVO 0. 3p.84 98348485.00 0.866.84 26.00 0 0.866.10.200A 1 kom podnoţje osiguraĉa za NVO 0.80A 2 kom rastavna sklopka 3p s osiguraĉima do 80 A 1 kom rastavna sklopka 3p s osiguraĉima do 125 A 1 kom rastavna sklopka 3p s osiguraĉima do 200 A 1 kom grebenasta sklopka 4G200-75-u 1 kom automatski osiguraĉ 6 A 2 kom automatski osiguraĉ 10 A 4 kom automatski osiguraĉ 16 A 1 kom automatski osiguraĉ.84 0.84 26. 0.

161.00 2 328.20 0.691.2008.2.20 0.5mm² od R1 do upravljaĉkog ormara agregata.32 320. kom 2 1. C32 A . podijeljen pertinaxom na dva dijela. 16 A 3 kom katodni odvodnik prenapona 0.00 1 3.131.10 4. 3p.691.322. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Razdjelnik naplatne kućice RK Izrada.70 5.32 0.33 656.00 0.sabirnice.33 656. duţine 25 metara (signalni kabel) kom 1 506.131.1.00 0 328.00 0 3.20 8.69 3.204. kotla za grijanje.408.10.91 0. 45212-400-4474/2008.91 3. izraĊenog od dvostruko dekapiranog lima ukupnih dimenzija 600×600×250 mm.10 1. 5 kA. kom 3 1. duţine 40 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×25 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×25 mm² od GR do el.70 0.00 2 4. kom 1 320.33 0.00 1 320. stezaljke i ostali sitni i spojni materijal Obraĉun po kom Razdjelnik besprekidnog napajanja R-UPS Izrada.xls.69 52.161.[219] .691.91 3. te sa slijedećom ugraĊenom opremom: 3 kom odvodnik prenapona K 0.131. kom 2 328.tropoloţajna 11 kom osiguraĉ automatski 10 A 9 kom osiguraĉ automatski 16 A 3 kom osiguraĉ automatski.00 3 1.917. kom 1 3.16 0.91 0.69 3. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.91 506.691.00 1 506.00 2 1.204. izraĊenog od dvostruko dekapiranog lima ukupnih dimenzija 400×600×200 mm.91 506.00 0 320.16 2.66 6. duţine 12 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×1.13 21.161.701.701.701.91 2.5 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP-Y 5×1.13 0. od 16.204.69 0. kom 2 4.00 0 1.32 0.16 2.917. postava i spajanje razdjelnika besprekidnognapajanja RUPS.70 5.476. dvopoloţajna 1-0 .691.16 0.00 7 3. 3p.408. Kabel PP00-Y 5×35 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×35 mm² od GR do R1 duţine 3 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×35 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×35 mm² od GR do upravljaĉkog ormara agregata +RAG duţine 25 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×10 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×10 mm² od R1 do razdjelnika u naplatnim kućicama RK.ms_office Strana: 99.32 1.70 0.66 328. trofazna.105.00 0 3.44 3.322.00 0 1. duţine 10 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×6 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×6mm² od R1 do UPS-a i razdjelnika R-UPS.5 kV.476.40 4. stezaljke i ostali sitni i spojni materijal Obraĉun po kom RAZDJELNICI UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 2.sabirnice.00 0 4.32 5.00 0 506.20 8. 1.13 0.161.44 NAPOJNI KABELI I PRIBOR 6.701.32 320.131.5A 1 kom osiguraĉ automatski 6A 1 kom osiguraĉ automatski 10 A 9 kom osiguraĉ automatski 16 A 2 kom osiguraĉ automatski. te sa slijedećom ugraĊenom opremom: 1 kom zaštitna FID sklopka 25/0.32 98348485.33 0.69 52.105. god.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. postava i spajanje razdjelnika naplatne kućice RK.91 506.00 0.32 320.5/15 kA 1 kom grebenasta sklopka 4G-40-U-75 . na dovodu iz GR-R1-a.691.204. tropolni.13 21. 1p 1 kom grebenasta sklopka nazivne snage 25 A.69 0. kom 7 3.40 3.

kom 14 31.70 5. samo vod PP 3×1.48 0. kom 7 28.585.78 0.00 0. izradom pješĉane posteljice visine 0. u instalacijskoj cijevi promjera 13.3 m¹.5 mm².44 5.62 2.696.5 mm². duţine izvoda 12 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela 0.xls.97 6.58 0.23 232.585. RASVJETA.62 0.00 0 232.78 0. prosjeĉne duţine 2 m¹ za obiĉne prekidaĉe Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za rasvjetno mjesto Isto kao u st.696.2008. polaganjem zaštitnih štitnika i upozoravajuće trake Obraĉun po kom poloţenog kabela NAPOJNI KABELI I PRIBOR UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 7.3.22 4.00 120 21.48 0.00 0 484.58 34. kom 1 5.81 28.00 48 177.62 0.00 0 0. kom 1 484. duţine 2 m¹ za izmjeniĉne i sreijske prekidaĉe Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za utiĉnice Izrada izvoda za utiĉnice vodom PP-Y 3×2. od 16. Duljina kabela l=40 m¹.00 14 31.00 80 108.58 0.62 2.00 1 484.23 437.23 98348485. god. prosjeĉne duţine 12 m¹ za prikljuĉnice (šuko+UPS) Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za trofazne utiĉnice Izrada izvoda za trofazne utiĉnice vodom PP-Y.ms_office Strana: 100. kom 48 177. 5×2.97 5.00 kom 50 101.70 0.5 mm².5mm.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.80 108.712.81 3. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.085. poloţenom u zid pod ţbuku u instalacijsku cijev promjera 23 mm. 1.80 9.58 5.44 177. u instalacijskoj cijevi promjera 13. poklopcima i spojnim priborom Obraĉun po m¹ poloţenih polica Nosaĉ od profilnog ţeljeza Izrada i ugradnja nosaĉa od profilnog ţeljeza L20 za nošenje polica u kabelskom kanalu Obraĉun po kg poloţenog ţeljeza Kabel PP00 A 4×150mm² (prikljuĉni kabel) Nabava i polaganje kabela PP00 A 4×150mm² od TS do GR-a.58 5.00 1 5.91 0. 1.585.91 0.91 8. te po zidu na obujmicama na ostalim mjestima Kabelske police Nabava i postavljanje na konzole kabelskih polica tip PK 200.533.00 0 21.58 34.23 232.70 0.23 0.533.48 8.585. UTIĈNICE I POGON U OBJEKTU NAPLATE (Stavke 1-15 podrazumijevaju kabel i odgovarajuće PVC cijevi) Izvod za rasvjetno mjesto Izrada izvoda za rasvjetno mjesto vodom PP-Y 3×1.83 201. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Kabel PP00 3×4 mm² PP00 3×4 mm² od GR do razdjelnika RA duţine 25 m¹ za vlastitu potrošnju u diesel agregatskoj kućici (rasvjeta.78 8. 45212-400-4474/2008.00 7 28. prosjeĉne duţine izvoda 7 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za rasvjetno mjesto Isto kao u st.585. za napajanje GR-a.1.00 0 101.48 484.594. samo vod PP 2×1. prosj.48 484.23 0.00 0 0. poloţenom u zid pod ţbuku u instalacijsku cijev promjera 13. m¹ 80 108.00 0.5 mm.00 0 31.40 10.00 1 232.70 5.22 31.83 0.5 mm².00 0 5.594.23 437.585.10.78 8.91 8.00 2.23 0.00 0 28. kom 1 232.00 101.23 0. u PVC cijevi instalacijskog kanala. komplet s kutnim elementima.5 mm². 1. kg 120 21.00 0 108. komplet s iskopom rova. utiĉnice) Obraĉun po kom poloţenog kabela NAPOMENA: Kabeli se polaţu u kanale u objektu kontrole naplate.5 mm.40 21.00 0 177.00 50 101.085.00 0.00 0.00 0.83 201. poloţenog u zid pod ţbuku u instalacijsku cijev promjera 16 mm.712.[219] .23 232.83 0.48 484.

14 136. duţine 20 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za ventilator Izrada izvoda za ventilator unutrašnje ventilacijske komore (pod stropom objekta) PP-Y 3×2.19 376. kom 2 580.14 0.16 140. od 16.94 10.91 108.35 750.201.69 0.68 0.66 85.00 0 680.35 0.14 136. kom 1 680.00 1 136.14 0.00 1 680.14 17.91 0.20 0.91 12.68 0.00 0 136.78 177.94 140.94 140.[219] .38 7.5 mm² duţine voda 5 m¹ (specificirano u strojarskom projektu) Obraĉun po kom poloţenog kabela Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 6.5 mm² (vidi projekt stroj.20 0. u instalacijskoj cijevi promjera 16 mm.ms_office Strana: 101. u instalacijskoj cijevi promjera 40 mm. kom 14 85.10.8 mm.94 1.20 1.00 0 136.201.5 mm² snage 0.00 2 188. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Izvod za tipkalo Izrada izvoda za tipkalo za daljinsko iskljuĉenje vodom PP-Y 3×1.201.161. duţine 14 m¹ Obraĉun po kom Izvod za ventilator Izrada izvoda za ventilator vanjske ventilacijske komore (na krovu objekta) PP-Y 3×2.973. kom 1 136. Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za el.5 mm².00 0 750.) Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za ventilokonvektore Izrada izvoda i Spajanje ventilo konvektora kabelom PP-Y 3×1.94 1.68 680.00 1 140.78 0.5 mm².16 580. kom 1 136.58 0.14 0. u instalacijskoj cijevi promjera 16 mm. 45212-400-4474/2008.94 140. kom 1 177.14 136.2008.78 177.91 108.94 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.14 136.68 9. Obraĉun po kom poloţenog kabela Spajanje termostata Spajanje termostata ventilo konvektora kabelom PO 0.19 376. kom 1 140.00 1 136.94 0.201. kom 2 188.00 0 140. u instalacijske cijevi promjera 13.5 mm² duţine voda 5 m¹ (specificirano u strojarskom projektu) Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za ormarić automatike ventilacije Izrada izvoda za ormarić automatike ventilacije vodom PP-Y 3×2.20 1. kom 1 108.38 188.5 mm².20 13.00 0 177.201. u instalacijske cijevi promjera 32.14 98348485.00 0 140.35 750. Kotao Izrada izvoda za elektriĉni toplovodni kotao snage 40 kW vodom PP00-Y 5×25 mm² duţine voda 5 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za ormarić automatike Izrada izvoda za ormarić automatike grijanja vodom PP-Y 3×2.16 16.00 1 750. duţine 8 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Spajanje termostata Spajanje termostata kabelom PP 2×1.69 1.35 750.199.94 0.58 1.xls.78 8.00 0 1.78 0.00 1 108.00 0 188.00 14 140.00 0 85.91 0.16 14.00 1 1. duţine 12 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za klima jedinicu Izrada izvoda povezivanje klima jedinica vodom PP00 10×1.58 0.201.00 2 580.75 kW.14 0.66 15. kom 1 750.973.69 1. kom 14 140. kom 1 1.19 0.00 0 580.00 1 177.161.68 680. god.14 136. instalacija.5 mm².94 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.199.91 108.20 1.58 1.00 0 108.75 mm².5 mm.35 0.69 0.35 11. duţine 12 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za unutrašnju jedinicu Izrada izvoda za unutrašnju jedinicu split sistema vodom PP-Y 3×2.14 136.00 14 85.5 mm² duţine voda 10 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za rashladni agregat Izrada izvoda i spajanje rashladnog agregata snage 12700 W kabelom PP00-Y 5×6 mm².68 680.19 0.78 177.

p/ţb Obraĉun po kom Utiĉnica šuko za UPS Nabava.681. 10A.23 0. duljine 10 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Svjetiljka INEA NSP 418 EB Nabava.00 7 28. kriţni Obraĉun po kom Utiĉnica šuko jednofazna Nabava.027. 10A.5 mm².00 7 432. kom 2 200.58 464.46 255.00 0 28.00 0 31. kom 1 76. kom 18 238.88 76.45 28.40 200.00 32 31.64 0.295.88 0.64 0.xls.42 1.20 0. postava i spajanje utiĉnice šuko.00 0 255.46 0.46 20.20 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 15 28. 16 A.00 0 432. postava i spajanje prekidaĉa mikro karo.00 0 28. postava i spajanje prekidaĉa mikro karo.23 0. p/ţb Obraĉun po kom Utiĉnica šuko trofazna Nabava.03 0.[219] . p/ţb.681.46 0.83 0.23 0. postava i spajanje svjetiljke INEA VS 2×36 PEM E.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.23 312.12 27. kom 5 31. postava i spajanje prekidaĉa mikro karo.00 0 31.43 3.52 238.21 25.00 1 76. kom 10 31.01 22.06 728. kom 7 432.00 0 32.00 1 255.78 31. od 16.00 13 56.78 56.64 4. 16 A.23 0.00 0 200.83 432.00 0 56.68 420. s cijevima i starterima 20W Obraĉun po kom Panik svjetiljka Panik svjetiljka ZEMPER PR 10004 Obraĉun po kom Obiĉni prekidaĉ Nabava.14 0.30 26.14 19.23 156. 10A.15 31.00 5 31.43 3.06 0. kom 7 28.14 136.12 32.00 0 31.14 0.23 999.00 0 420. god. postava i spajanje utiĉnice šuko.03 0.42 1.64 4.88 30. postava i spajanje prekidaĉa mikro karo.14 136.00 4 420.00 2 200.42 0. 16 A.682. kabelom PP00-Y 5×6 mm². postava i spajanje utiĉnice šuko.01 432.36 29.00 10 31.2008.06 728. Prikljuĉna letva kom 1 136.15 28.46 0. 45212-400-4474/2008.42 0.21 28.43 0.23 0. kom 13 56.43 0. serijski Obraĉun po kom Izmjeniĉni prekidaĉ Nabava.88 76.00 0 238.52 23.03 0.68 24. kom 4 32.88 76. isklopni Obraĉun po kom Serijski prekidaĉ Nabava.46 0. Obraĉun po kom UreĊaj besprekidnog napajanja Spajanje ureĊaja za besprekidno napajanje snage 10 kVA.83 432.03 196. 380/220V.46 10.ms_office Strana: 102. kom 32 31.36 31.03 0. kom 23 464.23 999.10.20 400. izmjeniĉni Obraĉun po kom Kriţni prekidaĉ Nabava.06 0. kom 15 28.14 136.23 0.45 98348485. s cijevima i starterima 20W Obraĉun po kom Svjetiljka INEA VS 2×36 PEM E Nabava. 10A. p/ţb.30 31.46 10.23 312. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Spajanje prikljuĉne letve u terminalskom ormaru kabelom PP-Y 3×2.00 18 238.03 128.00 0 464.682.00 0 136.88 0. p/ţb. 220V.00 23 464.295.40 32.83 0.23 156.20 400.58 21. s cijevima i starterima 20W Obraĉun po kom Svjetiljka INEA VS 2×18 EB INEA VS 2×18 EB.00 4 32. p/ţb. 220V.027.03 128. postava i spajanje svjetiljke INEA NSP 418 EB.00 1 136.00 0 76. ugradnja i spajanje tipkala za iskljuĉenje u nuţdi JPr 10 (na GR i R-A u diesel agregatskoj stanici) Obraĉun po kom Razvodna kutija RKP-IV Nabava i postava razvodne kutije RKP-IV Obraĉun po kom Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 18.46 255. kom 4 420. crvena za UPS Obraĉun po kom Tipkalo za iskljuĉenje u nuţdi Nabava. kom 1 255.03 196. p/ţb.46 255.

61 288.30 20.50 4.30 35.70 34.313.00 0 1.036. Montaţna kutija ø 60 7.31 0.00 32 56.00 0 20.00 32 1.[219] . 1981 "Elektrokontakt" kom 1 – vodiĉ P/MJ 6 mm² m¹ 10 – vodiĉ P/MJ 4 mm² m¹ 30 – instalacijska cijev ø 16 mm m¹ 40 – spoj na metalnu masu kom 5 – izrada dozemnog spoja trakom FeZn. U stavku je ukljuĉena dobava i postava ţarulje i pribor za montaţu. komplet s predspojnim spravama. Obraĉun po komadu izvedenog rada.61 0.369. 40×4.02 300.06 0.64 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Nabava i postava montaţne kutije ø 60 kom 70 Obraĉun po kom Razvodna kutija ø 80 Nabava i postava razvodne kutije ø 80 kom 30 Obraĉun po kom Montaţna kutija . prosjeĉne duţine izvoda 25 m¹ (za rasvjetu domovinske zastave) Obraĉun po komadu kom 32 1.5mm² Nabava i polaganje po kabelskim policama kabela PP00-Y 5×2. 150HQI-TS.044.00 0 9. prosjeĉne duţine izvoda 5 m¹ za rasvjetu nadstrešnice.xls.00 4.30 36.50 4. kom 32 56. UTIĈNICE I POGON U OBJEKTU NAPLATE UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 33.31 42.21 504.61 0.00 3 636. 1.5mm² Nabava i polaganje po kabelskim policama kabela PP00-Y 3×2.31 42.5mm². kom 8 504.21 0.025.06 1. postava i spajanje.313.5mm². 150HQI-TS Nabava.313.06 0.95×95 mm Nabava i postava montaţne kutije . duljine 6 m¹ od kutije za izjednaĉenje potencijala na temeljni uzemljivaĉ (preko mjernog spoja). komplet sa spajanjem i ispitivanjem Obraĉun po komadu Kabel PP00-Y 3×2.30 300.21 0.61 288.00 1 300. komplet sa stezaljkama 4 i 6 mm².00 0 56.ms_office Strana: 103. kom 3 Obraĉun po kom RASVJETA.06 1.00 504.4.92 5.92 56. god.36 3. 9.00 0 7. postava i spajanje reflektora LVT03.46 636.025. s montaţnim priborom.00 15 20.30 98348485.64 1. Uzeti u obzir rad na visini od oko 7 m¹ Obraĉun po komadu Reflektor LVT03.30 300.02 0.36 684.2008. kom 1 300.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.793. komplet sa spajanjem i ispitivanjem Obraĉun po komadu Izvod za rasvjetu domovinske zastave Nabava i polaganje PP00-Y 3×2.92 1.793.30 0. Svjetiljka FAEL LUCE ZE1824008 Nabava.909. kom 2 684.68 1. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. prosjeĉne duţine izvoda 32 m¹ za rasvjetu nadstrešnice.50 0.00 0. 636.64 1.70 7.46 RASVJETA I POGON NADSTREŠNICE 6.00 0.313.30 300. 20.00 70 7.00 8 504.02 300.10.00 0 504.95×95 mm kom 15 Obraĉun po kom Izrada sustava za izjednaĉenje potencijala Izrada sustava za izjednaĉenje potencijala s tipskom kutijom za izjednaĉenje potencijala.92 2.1.68 0.00 30 9.369.50 0. art. 45212-400-4474/2008.044.00 0 300.5mm².30 9. s metal-halogenom ţaruljom HQI250 W/E.31 0. za rasvjetu domovinske zastave na jarbolu pored objekta kontrole naplate Obraĉun po komadu Kabel PP00-Y 5×2.909.00 2 684.036.92 49.21 504.00 0 684.68 0.92 49.30 0. od 16.64 0.02 0.68 1.00 0 636.

halogena ţarulja za dodatnu rasvjetu radne plohe 1 kom sklopka SKP 10-5/1 kao "TEP" 6 kom utiĉnica PROP-II-SZU. god.50 7. postava i spajanje slijedećih instalacija rasvjete i pogona u naplatnoj kućici: 2 kom svjetiljka tip FDAR 252 S-420K kao "TEP" 1 kom Panik svjetiljka 2 kom stolna svjetiljka prilagoĊena za postavu na metalni okvir staklene stijene ili na stol.40 4.6.09 88.5 mm² 42 m¹ kabel PP00-Y 5×2.31 9.20 29.00 64. Ruĉica za vaĊenje NN osiguraĉa Nabava ruĉice za vaĊenje NN visokouĉinskih osiguraĉa (patrona) Obraĉun po kom Aparat za gašenje poţara Nabava i postavljanje aparata za gašenje poţara.00 0. kom 5 688.00 7 1.00 0.09 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.20 29.00 0.594. ukljuĉivo sav ostali sitni materijal i pribor potreban za kompletno dovršenje instalacija u naplatnoj kućici.45 688.04 0.00 150 92. kom 25 36. nosaĉima i ostalim sitnim spojnim materijalom Obraĉun po metru Razvodne nadţbukne kutije RKP Nabava i postavljanje razvodnih nadţbuknih kutija RKP Obraĉun po komadu RASVJETA I POGON NADSTREŠNICE UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 6.443.00 0 36.00 0 88.5 mm² 8 m¹ IKL kanal s montaţnim priborom – Izrada izvoda i Spajanje motora ventilatora ventilokonvektora kabelom PP-Y 3×1. kom 1 200.429.04 0.69 0.20 200.[219] .00 0 688. 1.00 0 92.17 38.1.240. 16A 2 kom Razvodna kutija RKP-IV 60 m¹ kabel PP00-Y 3×1.309. Obraĉun po naplatnoj kućici UreĊaj besprekidnog napajanja Nabava. CO2 .xls.5 mm²) 25 m¹ kabel PP00-Y 3×2.09 13. 220 V.204. ili odgovarajući Obraĉun po kom INSTALACIJA U NAPLATNOJ KUĆICI UKUPNO: kom 7 4.20 0.31 0. od 16. postava i spajanje ureĊaja besprekidnog napajanja snage 1kVA u naplatnim kućicama.240.00 1 200.429.20 200.50 92.17 38.5.31 9.09 0.09 88.57 1. Istalacije rasvjete i pogona Nabava.04 901.165. 45212-400-4474/2008.12 kW (termostat ugraĊen na ventilokonvektor) – Izrada izvoda i Spajanje rampi kabelom PP-Y 5×2. snage 0.04 901. kutnim elementima.69 3. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Kabelske police Nabava i postavljanje na nadstrešnicu kabelskih polica PK 100 komplet s poklopcima. 20W.09 13.1.594.10.00 64.20 98348485.204.20 200.309.ms_office Strana: 104.00 25 36.443.00 36.00 5 688. kao tip APC BACK-UPS RS 1000VA 230V.09 0.57 ZAŠTITNA SREDSTVA I ATESTI 6.00 0 4.00 7 4.5 mm².00 0.00 0 200.813.309.09 0.20 0.204.5kg Obraĉun po kom Ploĉica s natpisom "NE UKAPĈAJ" Nabava i postavljanje ploĉica s natpisom "NE UKAPĈAJ" Obraĉun po kom kom 1 88. 1.5 mm² 4 m¹ Kabel PP00-Y (2×1.309.45 3.09 2.69 3.69 0.40 2. m¹ 150 92.20 0.165.5 mm².09 88.00 INSTALACIJA U NAPLATNOJ KUĆICI 6.204.31 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.2008. kom 7 1.20 0.00 1 88.813.00 0 1.

40 400. sav sitni spojni i pomoćni montaţni materijal) Obraĉun po kom kom 1 108.00 1 2. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.122.00 0 1.20 1.80 0. komplet Obraĉun po kom Ispitivanje ispravnosti veza Ispitivanje ispravnosti veza.122.80 800.108.00 1 800.80 0.80 800.12 2.00 1 800.00 1 400.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.12 2.80 0.40 9.12 0. kom 1 800.80 8. komplet Obraĉun po kom Ispitivanje protupaniĉne rasvjete Funkcionalno ispitivanje protupaniĉne rasvjete.80 0.00 0 400.20 1.80 800. kom 1 400.80 800.122. postava i spajanje razdjelnika vlastite potrošnje R-A.ms_office Strana: 105.00 1 400.00 0 800.80 800.80 0. Diesel agregat Nabava i transport do gradilišta cestarinskog prolaza te postava standardnog kompaktnog elektroenergetskog postrojenja s mikroprocesorskim upravljanjem (diesel agregatske stanice) namijenjene za automatsko rezervno napajanje. kom 1 400. kom 1 800.5 A 2 kom automatski osiguraĉ 10 A 3 kom automatski osiguraĉ 16 A (u stavku su ukljuĉene Pg brtvenice.20 1.80 800.108.80 0. komplet Obraĉun po kom ZAŠTITNA SREDSTVA I ATESTI UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 4. kom 1 800.00 0 400.10.80 0.[219] .201.20 0.108.7. dovoĊenje u punu funkcionalnost.40 400.12 0.40 0.80 800. redne stezaljke.00 1 1.00 0 2. 45212-400-4474/2008.00 1 108. diesel agregata dimenzija 200×200mm.2008.20 0.00 0.40 0.80 800.94 AGREGATSKA STANICA 6.80 8.12 2. Rijeka Obraĉun po kom Razdjelnik R-A Izrada.00 0 800.00 0 800.5 kV.40 400. 25kA 1 kom zaštitna FID sklopka25/0. postavom i projektnom dokumentacijom. snage 80 kVA.1.108.80 5.80 8. kom 1 2. sabirnice.00 0 108.00 108.201.00 108. kao "KONĈAR".20 6.40 0.40 400.00 108.936.00 0. 1. Razdjelnik je sa sljedećom ugraĊenom opremom: 3 kom odvodnik prenapona 0.80 800. komplet sa svom opremom.40 400.108.122.94 800.80 800.936.201.122.40 10. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Atest o srednjoj rasvjetljenosti Mjerenje i izdavanje atesta o izmjerenoj srednjoj rasvjetljenosti prostorije Obraĉun po kom Mjerenje otpora izolacije Mjerenje otpora izolacije pojedinih strujnih krugova i pojnih vodova uz izdavanje atesta Obraĉun po kom Atest o efikasnosti zaštite od indirektnog dodira Izdavanje atesta o efikasnosti zaštite od indirektnog dodira Obraĉun po kom Atest o izmjerenom prijelaznom otporu zaštitnog pogonskog uzemljenja Izdavanje atesta o izmjerenom prijelaznom otporu zaštitnog pogonskog uzemljenja Obraĉun po kom Ispitivanje iskljuĉivanja elektriĉne energije u nuţdi Funkcionalno ispitivanje iskljuĉivanja elektriĉne energije u nuţdi.00 2. kom 1 800.00 0. puštanje u probni rad.201.122.00 1 800.40 400. od 16.108.00 0.201.00 1 800.80 800.00 0 800.80 7. kom 1 1. god.12 98348485.80 0.40 0.201.xls.

41 46.48 46.60 5.97 49.00 0.14 0.57 8. 1 1. god.7. Konĉar.94 114. RAZDJELNICI NAPOJNI KABELI I PRIBOR RASVJETA.48 46.1.00 1 656. 1 480.2.89 REKAPITULACIJA 6.00 0. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.1.00 0.137.41 0.00 0 656.594.240. 6.52 UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE .79 0.1.52 656.00 0.934.626. elektroniĉke by-pass sklopke.48 480.602.137. standardno sastavljenog od ispravljaĉa.60 2. za automatsko ukljuĉivanje ventilatora kom Obraĉun po kom AGREGATSKA STANICA UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 3.936.00 1 1.00 0 480.14 4.89 480. 1 656.00 0 1.ms_office Strana: 106.60 0.454.00 1 2.696.48 0.00 52.594.[219] .137.14 1.00 0.66 0. 1 2.00 0.89 409. isporuka i montaţa sobnog termostata za montaţu na zid.97 49.00 0. – grebenasta sklopka 10A tropolna.00 0.044.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 6.00 0 2.66 0. 6.48 480.626.602.57 8.66 114.936.137.4.5 m¹ od poda snage 0.UPS 6.14 1. 6.00 0.934.137. skupa sa spajanjem pojnih kabela u prikljuĉnoj kutiji i spojnim priborom kom Obraĉun po kom Sobni termostat Dobava.626.1. spojnim priborom i kabelskim uvodnicama (npr. isporuka i montaţa aksijalnog ventilatora za montaţu u zidni otvor nasuprot ulaznih vrata.00 0.1.00 0.00 1 46.46 64. 1. tropoloţajna – automatski osiguraĉ 6A tropolni.46 64. 6.00 0.1.454. 45212-400-4474/2008.60 2.550.94 114.10. rednim stezaljkama 2.44 34.66 656. UreĊaj za besprekidno napajanje Dobava i ugradnja. 6.454. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Razdjelnik R-V Izrada. servisne by-pass sklopke.1.3 kW.00 0.626.00 0.044.52 46.89 409.602.14 0.00 38.00 0.52 46. baterije. postava i spajanje razdjelnika R-V vlastite potrošnje za upravljanje ventilatorom.934. UTIČNICE I POGON U OBJEKTU NAPLATE RASVJETA I POGON NADSTREŠNICE INSTALACIJA U NAPLATNOJ KUĆICI ZAŠTITNA SREDSTVA I ATESTI AGREGATSKA STANICA UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE .696.602.602. 6. 6.41 46.41 46.934.41 2.1.1.2.137.1.66 114.1.00 0. tip RV-5/2) – sklopnik 10A tropolni. 6.454.476.44 34.240.0 A komplet Obraĉun po kom Aksijalni ventilator Dobava.476.00 1 480.00 38. 3 fazni izlaz 380V kom Obraĉun po kom Ispitivanje autonomije UPS-a Ispitivanje autonomije UPS-a (uz iskljuĉeno napajanje i prikljuĉenu potrošnju) kom Obraĉun po kom UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE UKUPNO: 1 46.00 0.5.60 0.00 0.48 0.41 0.00 0.8.550.14 1.454.602.UPS INSTALACIJA JAKE STRUJE UKUPNO: INSTALACIJA SLABE STRUJE 52.00 0.xls.60 2.79 98348485. dijagnostiĉkog softwarea slijedećih karakteristika: – Snaga: 10kVA – Autonomija rada: 10-15 minuta – 3 fazni ulaz. od 16.8.454.00 0.3. – bimetalni relej 0. na visini 2.6-1.66 656. komplet sa svim sabirnicama.2008.5 mm².00 0 46.6.

728.5 mm kategorije 5+ – ukljuĉivo sav ostali sitni sitni spojni i montaţni pribor.82 6. god.40 20. te set za uzemljenje ormara Komplet: Obraĉun po kom PEHD cijev. 45212-400-4474/2008.44 0.03 7.681. kom 43 7.01 21.00 0 12. po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje Obraĉun po metru kabela Komunikacijska prikljuĉnica Nabava.13 5.728.01 0.patch panel s 24 inserta RJ 45.02 400. 2×RJ45 Western – 15 kom prespojni telefonski kabel 1 m¹ – kabeli su tipa UTP 4×2×0.59 132.420.02 0. ø 50mm Nabava i polaganje PEHD cijevi ø 50mm zajedno sa sitnim spojnim materijalom i priborom Obraĉun po metru cijevi Gibljiva PVC cijev. ø 16mm ili plastiĉnog kanala 25×20mm Obraĉun po metru cijevi Kabel UTP 4×2×0. kao tip RITTAL ili odgovarajući.00 0 440.00 20 20.44 0.01 21. montaţa i spajanje glavnog komunikacijskog ormara Obuhvaćena je sva pasivna oprema (komunikacijski ormar i univerzalno strukturno kabliranje). a sastoji se od okvira s nosaĉem i insertom 2×RJ 45 (Terminalske utiĉnice: 11 u objektu kontrole i 32 u naplatnim kućicama) Obraĉun po kom Instalacijska kutija ø 60 Nabava. – 5 kom .00 0 16.2008. parapetni kanal i u opremu interijera. kom 1 12.ms_office Strana: 107.420.00 5.00 0 7.035.xls. od 16. m¹ 20 20. visine 1U – 30 kom patch prespojni kabel 1 m¹.vertikalne vodilice sprijeda i straga za demontaţu opreme – 1 kom .00 1 12. ø 16mm ili plastiĉni kanal 25×20mm Nabava i polaganje gibljive PVC cijevi. s prenaponskom zaštitom i prekidaĉem. kategorije 5+ Nabava i polaganje kabela UTP 4×2×0.21 0.00 0 6.[219] .41 0. visine 1U – 1 kom .420.681.21 310.21 0.00 0 132.420. kom 1 440.jedinica za ventiliranje ormara i termostat – 4 kom . 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Glavni komunikacijski ormar Nabava.10.5mm. 7x prikljuĉnica 220V.02 400.00 16. opremeljenog s: – 5 kom . montaţa i spajanje instalacijske kutije ø 60 za komunikacijske prikljuĉnice Obraĉun po kom Oznake i pribor Nabava potrebnih oznaka i pribora i oznaĉavanje svih elemenata komunikacijskog sustava.44 440.5mm. izraĊenog kao samostojeći limeni ormarić s postoljem.40 3.vodilica kabela. m¹ 3500 6. Aktivna oprema bit će naknadno izvedena (primjenjuje se IP telefonija.44 440. montaţa i spajanje komunikacijske prikljuĉnice za montaţu u zid.00 1 440.13 5. kategorije 5+.44 440. m¹ 400 16.00 4.420.82 0.41 2. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 43 132.44 98348485.00 43 7.41 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. kom 43 132.420.00 0 20.41 12.035.13 0.41 12. veliĉine 2000×800×900 mm.03 7. ne koristi se telefonska centrala).59 6.82 0.napojna letva.21 310. 2×RJ45 Western – 30 kom patch prespojni kabel 2 m¹. sa staklenim vratima i bravom s kljuĉem.82 6. prema blok shemi Obraĉun po kom Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.13 0.00 400 16.01 0.02 0.41 12.00 6.00 3500 6.

Isptivanje na dodir izmeĊu vodiĉa instalacionih vodova 2.80 2.985. transporta i montaţe. god.00 0 28.82 1.04 0.00 80 31. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 40 47.00 200 21.890. prosjeĉne duţine izvoda 1 m¹.498. POTPORE – u jediniĉnu cijenu stavke ukljuĉeni su svi troškovi nabave.324.25 0.23 2.03 0.00 1. od 16.82 1.[219] .80 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.23 0. Mjerenje napona šuma na instalacionim vodovima 7. na ravni krov objekta kontrole naplate Obraĉun po kom Potpore na kosi krov Dobava i Montaţa potpora na kosi krov glavne nadstrešnice za nošenje trake FeZn 25×4 mm.03 5.00 0 47.40 31. nosećih stupova nadstrešnice i metalnih odbojnika. Mjerenje otpora izolacije instalacije vodova 5. nosaĉa ţlijebova i cijevnih nosaĉa nadstrešnice.03 5.00 0 21. 45212-400-4474/2008.04 2. ţljebovi.00 3. trakom Fe/Zn 25×3 m¹.00 5.67 2.00 0.498. metalne konstrukcije naplatne kućice. vodova 4. sa spajanjem na oba kraja odgovarajućom obujmicom ili vijcima.25 0.802.25 1. montaţni pribor i spajanje.324. 6.03 0.606.23 0. metalnih nosaĉa vanjske jedinice klima i kompresorskih agregata na krovu objekta kontrole. U-profila dvostrukog aluminijskog pokrova. Izdavanje atestakomplet Obraĉun po kom Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 8.2008.04 2.00 64 44. kom 80 31.80 49.xls. prozori. sa metalnim masama na objektu Izrada (vrata.80 0.00 28.985.62 0. m¹ 200 21.82 0.SPOJEVI TRAKE FeZn.60 2. postolja rampi i semafora Obraĉun po kom 2.00 1 2. što ukljuĉuje: 1.606.56 6.00 0 2.00 200 28. kom 1 2. Mjerenje otpora uzemljenja 6.00 0 0. Obraĉun po kom Spojevi za premoštenje metalnih masa Izrada spojeva za premoštenje metalnih masa na nadstrešnici tj. m¹ 80 24. Ukljuĉivo zaštita spoja bitumenom Obraĉun po kom Spoj trake FeZn 30×4 mm. SLABA STRUJA UKUPNO: INSTALACIJA GROMOBRANA ZAJEDNIĈKI UVJETI: . na betonske kocke na ravni krov objekta kontrole naplate Obraĉun po metru Traka FeZn 25×4 mm Dobava i Polaganje trake FeZn 25×4 mm. ventilacijskih cijevi.62 0.40 4.818.802. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Ispitivanje i mjerenje instalacije slabe struje Ispitivanje i mjerenje instalacije slabe struje te izrada potrebnih atesta.00 0 0.82 0.00 0.00 0 31.00 0.56 44.80 6. na potpore za kosi krov nadstrešnice Obraĉun po metru Betonske kocke Dobava i Montaţa potpora za betonske kocke za nošenje trake FeZn 25×4 mm.818.3.10.00 80 24. ukljuĉivo sav spojni.802. Isptivanje na prekid vodiĉa instl.00 0.802. kom 40 47.ms_office Strana: 108.2. Traka FeZn 25×4 mm Dobava i polaganje trake FeZn 25×4 mm.67 0.62 4. kom 200 28.802.25 1.80 49.00 0.00 98348485.04 0.23 2. Mjerenje otpora petlje instalacionih vodova 3.818.00 0 24.890. kom 64 44.60 24. polaganja trake i potpora.62 4.802.818.00 21.00 47.00 0 44.

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
Gromobranski odvodi Izrada gromobranskih odvoda polaganjem gromobranske trake Fe/Zn 25×4 mm, u betonsku konstrukciju, od krova do temelja objekta kontrole naplate sa spajanjem na metalni pokrov i na traku u temelju, duţine izvoda 5 m¹, ukljuĉivo s ormarićem za mjerni spoj i spajanjem Obraĉun po kom Zemni uvodi Dobava i izrada zemnih uvoda ubetoniranjem trake Fe/Zn 30×4mm od odvodne cijevi kišnice do temeljnog uzemljivaĉa. Prosjeĉna duţina je 3 m¹. Obraĉun po kom Mjerni spoj Dobava i izrada mjernog spoja na ĉeliĉnim stupovima/nosaĉima nadstrešnice pomoću kriţnih spojnica. Obraĉun po kom Polaganje u temelje trake Fe/Zn 40×4 mm Nabava i polaganje u temelje trake Fe/Zn 40×4 mm, izrada meĊusobnog spoja traka u temelju kriţnom spojnicom te spajanje varenjem svakih 2 m¹ s betonskim ţeljezom u temeljima, antikorozivna zaštita svih spojeva Obraĉun po kom Instalacijski kanal ispod naplatnih kuĉica Nabava i polaganje na zid instalacijskog kanala ispod naplatnih kuĉica trake za spoj metalnih masa u objektu, traka Fe/Zn 30×4 mm Obraĉun po kom Spoj s trake u temelju na zaštitnu sabirnicu u GRu Izrada spoja s trake u temelju na zaštitnu sabirnicu u GRu, u ostalim razdjelnicima, te za ureĊaje u agregatskoj i hidroforskoj stanici, traka Fe/Zn 25×4 mm, duţine 2 m¹ Obraĉun po kom Traka Fe/Zn 30×4mm za izradu spoja za uzemljenje metalne konstrukcije naplatne kućice Dobava i polaganje traka Fe/Zn 30×4mm za izradu spoja za uzemljenje metalne konstrukcije naplatne kućice, nosećih stupova nadstrešnice i metalnih odbojnika Obraĉun po kom Traka Fe/Zn 30×4mm za izradu spoja za uzemljenje metalne konstrukcije nadstrešnice parkirališta Dobava i polaganje traka Fe/Zn 30×4mm za izradu spoja za uzemljenje metalne konstrukcije nadstrešnice parkirališta, nosećih stupova nadstrešnice i metalnih odbojnika Obraĉun po kom Uzemljenje treptaĉa Izrada spojeva na vijak za uzemljenje treptaĉa vodom P/MJ 1×16 mm², poloţenim kroz cijev od instalacijskog kanala do treptaĉa prosjeĉne duţine 30 m¹, antikorozivna zaštita svih spojeva Obraĉun po kom Kriţne spojnice Kriţne spojnice za rastavni mjerni spoj i spajanje trake Obraĉun po kom

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

7.

kom

6

100.10

600.60

100.10

0.00

0

100.10

0.00

6

100.10

600.60

8.

kom

10

52.05

520.50

52.05

0.00

0

52.05

0.00

10

52.05

520.50

9.

kom

12

100.10

1,201.20

100.10

0.00

0

100.10

0.00

12

100.10

1,201.20

10.

90

16.82

1,513.80

16.82

0.00

0

16.82

0.00

90

16.82

1,513.80

11.

110

24.82

2,730.20

24.82

0.00

0

24.82

0.00

110

24.82

2,730.20

12.

kom

20

36.84

736.80

36.84

0.00

0

36.84

0.00

20

36.84

736.80

13.

70

21.62

1,513.40

21.62

0.00

0

21.62

0.00

70

21.62

1,513.40

14.

100

21.62

2,162.00

21.62

0.00

0

21.62

0.00

100

21.62

2,162.00

15.

kom

12

440.44

5,285.28

440.44

0.00

0

440.44

0.00

12

440.44

5,285.28

16.

kom

35

28.03

981.05

28.03

0.00

0

28.03

0.00

35

28.03

981.05

98348485.xls.ms_office

Strana: 109.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
Ispitivanje gromobranske instalacije i izvedba potrebnih mjerenja, izdavanje atesta i izrada revizine knjige, komplet Obraĉun po kom Projekt prenaponske zaštite Izrada projekta prenaponske zaštite, komplet (4 primjerka) Obraĉun po kom

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

17. Ispitivanje gromobranske instalacije kom 1 800.80 800.80 800.80 0.00 0 800.80 0.00 1 800.80 800.80

18.

6.3.

kom GROMOBRANSKA INSTALACIJA UKUPNO:

1

4,004.00

4,004.00 41,172.19

4,004.00

0.00 0.00

0

4,004.00

0.00 0.00

1

4,004.00

4,004.00 41,172.19

6.4. OSTALO 1. Isporuka jednopolne sheme Isporuka jednopolne sheme –
izvedeno stanje u, PVC foliji i umetnuto u vrata svih razdjelnika, komplet Obraĉun po kom

kom

1

200.20

6.4.

OSTALO UKUPNO:

200.20 200.20

200.20

0.00 0.00

0

200.20

0.00 0.00

1

200.20

200.20 200.20

REKAPITULACIJA
6.1. 6.2. 6.3. 6.4. INSTALACIJA JAKE STRUJE INSTALACIJA SLABE STRUJE INSTALACIJA GROMOBRANA OSTALO SVEUKUPNO: 409,550.79 49,818.67 41,172.19 200.20 500,741.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 409,550.79 49,818.67 41,172.19 200.20 500,741.85

5. I. 1.

PROMJENJIVA SIGNALIZACIJA
OPREMA PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE
Promjenjivi LED znak 240×70 cm Dobava, isporuka i montaţa promjenljivog prometnog znaka koji se sastoji od: – programabilnog display-a – signala prometnog traka Potpuno programabilni display u tehnologiji LED, dimenzija kućišta 240×130 cm. MeĊusobni razmak LED 20 mm. Raster 88×24 LED, potpuna grafika, jednobojna (ţute LED). Izvedba display-a s LED visokog sjaja za vanjsku upotrebu. Signal vozne trake - PZ G09 i G10, veliĉine kućišta 70×70 cm. Mogućnost prikazivanja dva signalna pojma: pz G09 (crveni kriţ, veliĉine 60×60 cm) i PZ G10 (zelena strelica, veliĉine 49,5×60 cm) na istoj matrici crne boje. Svjetlosni PZ G09 (crveni kriţ) izvesti u minimalno tri reda crvenih LED-a, svjetlosni PZ G10 (zelena strelica) izvesti u minimalno tri reda zelenih LED-a.

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

98348485.xls.ms_office

Strana: 110.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
Tehniĉki uvjeti za znak: – Maksimalni intenzitet svjetljenja znaka mora biti minimalno 7440 cd/m² za ţutu boju, 3100 cd/m² za crvenu boju i 3720 cd/m² za zelenu boju; – autonomni programabilni mikroprocesorski upravljaĉko kontrolni ureĊaj u svakom znaku; – kontrola ispravnosti svake LED neovisno o aktivaciji znaka ili pojedine toĉke (detekcija greške u "hladnom" stanju) – autonomno istosmjerno napajanje u svakom znaku – neovisni strujni izvori za svaku pojedinu LED sto osigurava neovisnost intenziteta isijavanja znjaka o kolebanjima napona napajanja i prikazanom simbolu – dojave greške kod pregaranja LED i to lokalno na upravljaĉki LCD panel i daljinski prema centralnom upravljaĉkom raĉunalu; – mogućnost brze zamjene svake pregorene LED i svih ostalih dijelova koji su podloţni kvarovima – mogućnost povezivanja svakog znaka u sustav naplate putem serijske veze (RS-485), protokol TLS/FG4 – postojanje kontinuirano podesivih termostata i grijaĉa u svakom znaku – mogućnost upravljanja intezitetom od 1-100% s grafiĉkog suĉelja upravljaĉkog programa – Pouzdan rad unutar temperaturnih granica od - 40°C do + 70°C. Svjetlosna jakost optiĉkog sustava mora se moći prilagoditi okolnoj svjetloći. – Elektriĉka sigurnost znaka osigurana u skaldu s odrednicama harmoniziranih normi HD 638 i HD 384 – Elektromagnetska kompatibilnost znaka sukladno EN50293:2000 Elektromagnetska kompatibilnost - Cestovni prometni signalni sistemi Montaţa znaka obuhvaća i prilagodbu nosaĉa znaka i konstrukcije na koju se znak montira. Obraĉun po kom postavljenog znaka. Promjenjivi LED znak 70×70 cm Dobava i isporuka promjenljivog prometnog znaka koji se sastoji od: – signala prometnog trakaSignal vozne trake - PZ G09 i G10, veliĉine kućišta 70×70 cm. Mogućnost prikazivanja dva signalna pojma: PZ G09 (crveni kriţ, veliĉine 60×60 cm) i PZ G10 (zelena strelica, veliĉine 49,5×60 cm) na istoj matrici crne boje. Svjetlosni PZ G09 (crveni kriţ) izvesti u minimalno tri reda crvenih LED-a, svjetlosni pz G10 (zelena strelica) izvesti u minimalno tri reda zelenih LED-a. Tehniĉki uvjeti za znak:

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

kom

14

41,401.36

579,619.04

41,401.36

0.00

0

41,401.36

0.00

14

41,401.36

579,619.04

2.

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

98348485.xls.ms_office

Strana: 111.[219]

AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN

IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. 45212-400-4474/2008. od 16.10.2008. god.

Redni broj

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere
– Maksimalni intenzitet svjetljenja znaka mora biti minimalno 3100 cd/m² za crvenu boju i 3720 cd/m² za zelenu boju; – autonomni programabilni mikroprocesorski upravljaĉko kontrolni ureĊaj u svakom znaku; – kontrola ispravnosti svake LED neovisno o aktivaciji znaka ili pojedine toĉke (detekcija greške u "hladnom" stanju) – autonomno istosmjerno napajanje u svakom znaku – neovisni strujni izvori za svaku pojedinu LED sto osigurava neovisnost intenziteta isijavanja znjaka o kolebanjima napona napajanja i prikazanom simbolu – dojave greške kod pregaranja LED i to lokalno na upravljaĉu tastaturu i daljinski prema centralnom upravljaĉkom raĉunalu; – mogućnost brze zamjene svake pregorene LED i svih ostalih dijelova koji su podloţni kvarovima – mogućnost povezivanja svakog znaka u sustav naplate putem serijske veze (RS-485), protokol TLS/FG4 – postojanje kontinuirano podesivih termostata i grijaĉa u svakom znaku – mogućnost upravljanja intezitetom od 1-100% s grafiĉkog suĉelja upravljaĉkog programa – Pouzdan rad unutar temperaturnih granica od - 40°C do + 70°C. Svjetlosna jakost optiĉkog sustava mora se moći prilagoditi okolnoj svjetloći. – Elektriĉka sigurnost znaka osigurana u skaldu s odrednicama harmoniziranih normi HD 638 i HD 384 – Elektromagnetska kompatibilnost znaka sukladno EN50293:2000 Elektromagnetska kompatibilnost - Cestovni prometni signalni sistemi Montaţa znaka obuhvaća i prilagodbu nosaĉa znaka i konstrukcije na koju se znak montira. Obraĉun po kom postavljenog znaka. Touch-screen LCD panela u boji 5,7" Dobava, isporuka i montaţa "touch-screen LCD" panela u boji, minimalnih dimenzija 5,7", za manualno upravljanje i kontrolu programabilnog displaya u naplatnoj kućici. Upravljanje mora biti izvedeno preko tipki za odabir s ikonom stvarne slike koja se ţeli prikazati na programabilnom displeju. Obraĉun po kom postavljenog panela. Kontrolno-upravljaĉki program Dobava, isporuka i instalacija kontrolno-upravljaĉkog programa za nadzor i upravljanje radom svih promjenljivih znakova na naplatnoj postaji. Program se izvršava na PC koji je smješten u glavnom objektu naplate. Aplikacija za upravljanje mora omogućiti nadzor nad programabilnim displejima putem TLS protokola i povezivanje s glavnim centralnim raĉunalom putem TCP/IP protokola kroz temeljnu mreţu HAC-a. Prema centralnom raĉunalu prosljeĊuju se informacije o stanju prikaza i grešaka sa svih znakova na naplatnoj postaji. Obraĉun po kom

Jedinična cijena

Ukupna cijena

Količina

IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

Količina

MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

kom

16

10,130.12

162,081.92

10,130.12

0.00

0

10,130.12

0.00

16

10,130.12

162,081.92

3.

kom

14

7,679.67

107,515.38

7,679.67

0.00

0

7,679.67

0.00

14

7,679.67

107,515.38

4.

kom

1

24,824.80

24,824.80

24,824.80

0.00

0

24,824.80

0.00

1

24,824.80

24,824.80

98348485.xls.ms_office

Strana: 112.[219]

00 0 26. prijevoz i rad na postavljanju kanalica. isporuka i polaganje u kabelske kanalice signalnog kabela 10×2×0.826.826.6mm².94 2.938.21 3.20 0.100. I.00 30.80 0. Stavka ukljuĉuje i sav materijal. Obraĉun po kompletu.80 933.2008.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.030.207.030.938.20 7. editiranje piktograma i programiranje displeja mora biti zaštićen kroz upotrebu korisniĉkog imena i zaporke.00 0 30.82 6. isporuka i instalacija programske aplikacija za programiranje novih piktograma.00 0 7.80 0. Postupak pokretanja programa.246.xls. Kabel se polaţe od tastature u naplatnoj kućici do elektroniĉkog ureĊaja u SPZ-u.836.88 26.938. Konverter RS 232/RS485 Dobava.20 7.30 7.836. Aplikacija se izvršava na upravljaĉkom raĉunalu naplatne postaje i spaja se na glavni upravljaĉki program. kom 1 30.82 0.030. njihovo editiranje te izradu novih piktograma.207.00 1 30. isporuka i uvlaĉenje u kabelske kanalice signalnog kabela 3×2×0.20 7. s ispitivanjem. isporuka i ugradnja PC raĉunala + 17" TFT LCD.00 0 7.030. m¹ 300 20.207.6mm² Dobava.20 0. od 16. prijevoz i rad na postavljanju kanalica.826. II.00 1 2.826.826. III. m¹ 430 7. god.030.00 0 20. kom 1 OPREMA PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE UKUPNO: 26.80 26.82 6.938. 45212-400-4474/2008.030. Kroz komunikaciju ostvarenu izmeĊu upravljaĉkog programa i displeja na nadstrešnici mora biti omogućeno programiranje novih piktograma u displejima.207.00 1 7.ms_office Strana: 113.00 0. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Osobno raĉunalo PC+17" TFT LCD Dobava.100. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br.6mm² za povezivanje nasuprotnih znakova i zankova na serijski konverter. kpl 1 DOKUMENTACIJA I PUŠTANJE U POGON UKUPNO: 7.80 26.20 ELEKTROINSTALACIJE Signalni kabel 10×2×0.00 0.207.10. Putem grafiĉkog korisniĉkog suĉelja za programiranje novih piktograma treba omogućiti memoriranje postojećih piktograma u obliku zapisa na tvrdom disku.20 7.94 7. za kontrolu i upravljanje svjetlosnom promjenjivom prometnom signalizacijom.00 30.30 98348485.207. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla. isporuka i montaţa konvertera RS 232/RS485 za komunikaciju PC-a i znakova.80 933.00 0.[219] .207.6mm² Dobava.00 0.246. Aplikacija za programiranje piktograma Dobava.00 0.00 430 7. Stavka ukljuĉuje i instaliranje paketa Windows XP Professional.21 0.82 0.94 2.00 0.94 0.938.88 DOKUMENTACIJA I PUŠTANJE U POGON Dokumentacija izvedenog stanja Dokumentacija izvedenog stanja s detaljima izvedbe i uputama za rukovanje i odrţavanje II.20 7. 1. Obraĉun po kompletu. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla.00 0 2. Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 5. 1.207.21 0.00 1 26.00 6.21 3.826.94 2. kom 1 2. ukljuĉivo i ormarić za smještaj konvertera. Signalni kabel 3×2×0.938. Obraĉun po kompletu.00 30. Stavka ukljuĉuje i sav materijal.00 2.00 20.94 0.00 300 20.

00 15 8. 1.81 3. za napajanje svjetlosne promjenjive signalizacije.09 36. m¹ 15 8.00 1.00 1. 0. 9-01. promjera 90 cm Znak E01.40 1.00 0.139.401. m¹ 550 11.00 0.401. za napajanje LUX.5mm² s ispitivanjem. isporuka i polaganje u kabelske kanalice na nadstrešnici energetskog kabela PP00 3×1. Stavka ukljuĉuje i sav materijal. od 16.5º u odnosu na os prometnice.ms_office Strana: 114. Obraĉun po m¹ postavljenih kanalica Napojni kabel PP/2 3×0.09 0.4.00 0.40 1. Kabel povezuje OG kutije IP65 na nadstrešnici sa glavnim razvodnim ormarom.139.401.56 1.[219] .50 5.50 11. prijevoz i rad na postavljanju kanalica. isporuka i polaganje u kabelske kanalice napojnog kabela PP/2 3×0.836.00 1.40 1.401.401. isporuka i montaţa kutije za vanjsku montaţu sa stupnjem mehaniĉke zaštite IP 65 Obraĉun po kom Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 3. Iskop temelja stupa min.04 III.00 300 12.40 560. Znakovi se izraĊuju s folijom "High Intensity" (znak B02 minimalne retrorefleksije klase II) na aluminijskoj podlozi minimalne debljine 3 mm s pojaĉanim okvirom.09 36. za napajanje svjetlosne promjenjive signalizacije. IV. prijevoz i rad na postavljanju kanalica.40 1. prijevoz i rad na postavljanju kanalica i kabelskih cijevi.00 400 92.). god.15 7. Stavka ukljuĉuje i sav materijal.2.401.40 1. Znak B02.00 12.15 8.21 6. Razvodna kutija OG IP 65 Dobava.00 0.401.75 mm². promjera 63.56 0.5mm² Dobava.165.165.01 0. 45212-400-4474/2008.1. kom kom kom kom 1 1 1 1 1.00 4.40 1. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla. 1. Obraĉun po komadu.40 1. promjera 90 cm Znak B50.401.00 92.5mm² Dobava. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Energetski kabel PP00 3×2. dimenzije 90×45 828.92 57.00 0 36. kpl s montaţnim materijalom za priĉvršćenje na konstrukciju.401.836.2 m³.00 0.01 120.2 OTU VI.xls.92 57.401.01 0. dubine 70 cm.401.2008. Stavka ukljuĉuje i sav materijal. Kabel povezuje OG kutije na nadstrešnici s SPZ-ovima i treptaĉe na treptaĉki ureĊaj.00 0 8. Energetski kabel PP00 3×1.40 1.56 0. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla.40 1.40 560. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 1.401.401.21 0.3.00 0 11.00 6.21 0.10.81 0. m¹ 300 12.00 0.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br. ELEKTROINSTALACIJE UKUPNO: VERTIKALNA I HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA VERTIKALNA SIGNALIZACIJA Nabava i postavljanje prometnih znakova (t.87 36.40 560.87 1.00 550 11.40 1.843.843.81 3.04 828.00 1.00 0 1 1 1 1 0.01 120. m¹ 400 92.00 0.40 1. promjera 90 cm Znak B29.00 0.00 0 0 0 0 0 0. kom 23 36.56 0.40 560. Znakovi se priĉvršćuju na stupove izraĊene od šavne ĉeliĉne cijevi i zaštićene od korozije postupkom vrućeg cinĉanja ili na aluminijske stupove.04 0.81 0. s ispitivanjem. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla.00 0.56 98348485.04 0. 1.00 0 92.21 6.09 0.401.40 560.56 0. isporuka i priĉvršćenje na konstrukciju i stupove nadstrešnice kabelske kanalice PK100.5 mm koji se ugraĊuje u betonski temelj kakvoće betona C16/20 s min. Kabelske kanalice PK100 Dobava.00 0.401. isporuka i polaganje u kabelske kanalice na nadstrešnici i u kabelske cijevi energetskog kabela PP00 3×2.75 mm² Dobava. Znakove postavljati pod kutem od 3 .401.401.401.40 1.40 560.00 0 12.5mm² s ispitivanjem.00 23 36.

Oznake na kolniku izvode se prema normama HRN U. Sustav za razdvajanje prometnih trakova Nabava i postavljanje sustava za razdvajanje prometnih trakova na cestarinskom prolazu (“kugle i ĉunjevi”). 1.488.00 1.961.446.29 87.160.96 18.001. REKAPITULACIJA 1.14 0.90 1.100. širine 10 cm (HRN U. 33/05.).31 0.03 140.00 3.AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.N.00 4. HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA Materijal kojim se izvode oznake na kolniku mora imati atest kakvoće.31 57.28 0. isporuka i ugradnja u vrhu prometnog otoka.029.0 m¹ (HRN U. aplikacijom retroreflektivne folije (klase retrorefleksije II.Znaĉajke nuţne za korisnike ceste) i HRN Z. 2.80 13. 2.00 1.31 2. 2.00 4 1.10.08 29.00 14 2.00 0.00 100.082.03 140. širine 20 cm (HRN U.125.5.5 m¹ (HRN U. m¹ 300 292. Laterna ø 300 mm Nabava i postavljanje treptaĉa (laterna ø 300 mm.08 0. U skladu sa HRN EN 1317.14 4. 2.00 2.00 0 1.00 0.2008.100. “High intensity grade”).281.80 4.00 292.00 3.S4. VERTIKALNA SIGNALIZACIJA UKUPNO: kom 4 1.61 28.xls.00 3.00 0.488.61 28. 1. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere Jedinična cijena Ukupna cijena Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.29 0.225) Ploha za usmjeravanje prometa bijele boje Iscrtavanje oznake “STOP” (PZ H38).00 0. VERTIKALNA SIGNALIZACIJA HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA VERTIKALNA I HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA UKUPNO: PROMETNA OPREMA Zaštitni cestovni sustav (ublaţivaĉ udara) Zaštitni cestovni sustav (ublaţivaĉ udara) .20 4. 2.00 0.31 3. 64/05 i 155/05).00 0.001.6.360.3.00 2.00 2.45 6.687.00 0.240 (Boje za tankoslojne oznake na kolniku) kao i Općih tehniĉkih uvjeta za radove na cestama (t.00 300 292.00 0 2.S4.90 1.00 0.00 0.4.96 18.14 0.00 18. s udjelom od 20 grama zrnaca na 1 kg boje.00 0 1300 700 310 45 230 14 0.222) Puna uzduţna rubna crta bijele boje.08 29.00 0.14 0.00 98348485.S2.S4. Za oznake na kolniku mora biti upotrijebljen materijal ili boja koja bitno ne smanjuje hvatljivost kolnika.00 0. opremi i signalizaciji na cestama (N.03 140.29 87.61 28.29 0.S4.00 0.0/3.20 4. ţute boje sa ugraĊenim maĉjim oĉima.00 0.80 13.00 1.00 612.80 13.45 6. bijele boje HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA UKUPNO: 0.12 39.149.160.281.082.31 kom 10 100.360.80 4.12 1.28 5.100. Redni broj UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008.029. 1. Spojen na trajni napon.00 18. 2.00 0 0 0 0 0 0 0 0. IV.S4. dimenzija 180×70 cm.00 0 100.20 4.221234 Puna uzduţna rubna crta bijele boje.08 0.039. Prometni znak K09. ţute boje) na betonsku zaštitnu glavu.00 0.80 4. Sustav se sastoji od kugli i ĉunjeva. god.00 0 292.00 0.28 0.61 28.00 m¹ m¹ m¹ m¹ m² kom 1300 700 310 45 230 14 3. te uţeta za meĊusobno povezivnje 39.00 0.00 1.068. 9-02 OTU VI.082.dobava.80 13.125.100. biti postojan i ne smije mijenjati boju. na ploĉe debljine 2 mm zakrivljene prema obliku betonske zaštitne glave.03 140.068.223) Popreĉna puna zaustavna crta bijele boje širine 0.6.[219] .20 4.1.00 0.222) Razdjelna isprekidana crta bijele boje širine 20 cm. normi HRN EN 1436 (materijali za oznake na kolniku .446.31 57.00 0. Pri izvedbi oznaka na kolniku pridrţavati se odredbi Pravilnika o prometnim znakovima. Za brzinu naleta vozila od 100 km/h.00 0.12 kom 14 2.2.039.ms_office Strana: 115.00 0.687.000.00 0.082. 2.00 10 100.281.12 39. od 16.000. V. PredviĊa se boja s retroreflektivnim zrncima.00 0.00 3.00 0.281.039.149.5. dimenzija 180×70 cm Nabava i postavljanje prometnog znaka K09.039.961.00 612.28 5.00 39.80 4.029. puno-prazno 3.029. retrorefleksije klase II.

(sg) od __.31 1.422.00 0.00 0. II.323.00 0.00 0.323.10.323.00 0.2009.88 7.92 12.03 Rekonstrukcija DV 10(20) kV Prapatnica .AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec Izgradnja ČCP MRACLIN IzvoĎač: JEDINSTVO Ugovor br.00 0.323.422.00 0.068.ms_office Strana: 116.088.00 0.00 0. UGOVORNI TROŠKOVNIK br.20 57.00 0.00 Količina IZVEDENO STANJE Jedinična Ukupna cijena cijena 0.00 0. SVEUKUPNA REKAPITULACIJA : UGOVORENI RADOVI NEPREDVIĐENI RADOVI SVEUKUPNO : Za dougovoriti : Kontrola: 12.00 0.00 0.92 496. god.85 2.03 0.422.Radošić UKUPNO [Rekonstrukcija DV 10(20) kV] 0.088.00 0. GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI ZA ČCP MRACLIN INSTALACIJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE STROJARSKE INSTALACIJE ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI PROMJENJIVA SIGNALIZACIJA NEPREDVIĐENI RADOVI 4% SVEUKUPNO: TROŠKOVNIK NEPREDVIĐENIH RADOVA Suglasnost br.904.92 496.00 I.00 0.2009.207.00 0. god.088.98 0. OPREMA PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE DOKUMENTACIJA I PUŠTANJE U POGON ELEKTROINSTALACIJE VERTIKALNA I HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA PROMETNA OPREMA SVEUKUPNO: 933.00% 0.00 0.00 0.422.422.939. 0. 5.143.939.904.00 0.85 2.34 500.00 0. 45212-400-____/2009.143.__. god. 4.422.00 0.997.364.080.00 0.323.00 12.53 752.00 0. 45212-400-4474/2008.03 12.00 0.2008.00 0.26 496.00 0.00 933.00 REKAPITULACIJA I.87 57. 2.98 0.13 221.997.92 IZGRADNJA ČCP MRACLIN 1.00 0.904.00 0.92 12. Redni broj V. V.92 124.00 8.422.687.03 0.26 496.00 0.00 0.139.13 221.03 0.836.20 57.) paušal 4 124.00 Količina VIŠE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 0.904.00 0.789.080.(sg) od __.00 0.422. REKAPITULACIJA Rekonstrukcija DV 10(20) kV Prapatnica .00 0. II.939.-5.00 12.00 0.03 -100.836.98 496.00 12.00 I. 8.[219] . II.904.00 0.789.26 0.00 0. 3.068.00 0.080. od 16.080.687.03 98348485.00 4 124.03 0.31 1.00 0.87 57.055.00 2.364.00 0.Ljubitovica UKUPNO [Rekonstrukcija DV 10(20) kV] Suglasnost br.143.741.088.904.xls.98 SVEUKUPNO: 496.055.00 0.00 0.00 2.207.00 12.143.904.00 0.323.687.00 0 124. III.Radošić NEPREDVIĐENI RADOVI 0.Ljubitovica Rekonstrukcija DV 10(20) kV Divulje .904.88 7. 45212-400-4474/2008 jedinica Opis radova Količina mjere PROMETNA OPREMA UKUPNO: Jedinična cijena Ukupna cijena 1.00 0.939.00 0.53 752.00 Količina MANJE IZVEDENO Jedinična Ukupna cijena cijena 1.00 0.139.00 0.687.00 Rekonstrukcija DV 10(20) kV Divulje . IV. 45212-400-____/2009.00 0.34 500.741.26 NEPREDVIĐENI RADOVI 4% NEPREDVIĐENI RADOVI (4% 1.00 0.__.

Sisak . na autocesti Zagreb .TROŠKOVNIK PREDVIĐENIH RADOVA DIONICA VELIKA GORICA (jug) – BUŠEVEC Izgradnja ČCP MRACLIN.

xls. GRAĐEVINSKO-OBRTNIĈKI RADOVI ZA ĈCP MRACLIN OPĆE NAPOMENE Nacrti.ms_office Strana: 118. koji će stalno boraviti na gradilištu. hrvatskih normi itd. te će svojim potpisima jamĉiti za njihovu toĉnost. Izvoditelj radova je duţan prouĉiti sve ovdje navedene dijelove projekta.[227] . mora imati Glavnog inţenjera gradilišta kvalificiranog za dotiĉne vrste poslova. god. kojom bi se povećalo ukupne troškove predviĊene za izgradnju po ovom troškovniku. Nepoznavanje crtanog dijela projekta i tehniĉkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povećanje jediniĉnih cijena ili toleriranje grešaka u izvedbi. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1. Koliĉine radova. U GraĊevni dnevnik se unose svi bitni podaci i dogaĊaji tijekom graĊenja (npr.). odnosno iznijeti svoje primjedbe. U GraĊevnu knjigu biljeţe se i dokumentiraju mjerenja i kalkulacije svih faza obavljenog posla i ostali podaci bitni za obraĉune prema stavkama Ugovornog troškovnika i projektu. upisuju primjedebe Projektanata. meteorološke prilike. s tim da je za svaku nepredviĊenu višu radnju. nalozi nadzornog inţenjera i Inspekcije. vrsta i broj djelatnika i opreme na gradilištu i sl. 45212-400-4474/2008. god.2008. Tako registrirani zahtjevi obvezni su za Izvoditelja radova. Zakona o zaštiti na radu.10. Svi radovi moraju se izvesti solidno i struĉno prema vaţećim propisima i pravilima struke. Na gradilištu Izvoditelj radova. temeperatura zraka. Od preuzimanja gradilišta izvoditelj radova je obvezan voditi GraĊevni dnevnik i GraĊevnu knjigu. Nadzorni inţenjer i predstavnik Izvoditelja radova unositi će u GraĊevnu knjigu koliĉine pojedinih takvih radova. koje nakon izvoĊenja ĉitavog posla nije moguće mjeriti neposrednom izmjerom treba po završetku pojedinog takvog rada preuzeti i ovjeriti nadzorni inţenjer. te u sluĉaju nejasnoća traţiti objašnjenje od projektanta. odnosno natjeĉajne dokumentacije. tehniĉki opis i ovaj troškovnik ĉine cijelinu.) dio su ugovorne dokumentacije i Izvoditelj radova je duţan postupati u skladu s OTU-om osim ako je u projektnoj dokumentaciji drukĉije istaknuto.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Zakona o zaštiti od poţara. izdanje 2001. 98348485. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. u skladu s Zakonom o gradnji. Od trebnutka uvoĊenja u posao pa do primopredaje objekta izvoditelj radova je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. Opći tehniĉki uvjeti za radove na cestama (Zagreb. s potrebnim skicama i izmjerama. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. prethodno potrebna suglasnost Investitora. Izvoditelj radova je duţan pridrţavati se svih vaţećih zakona i propisa i to naroĉito Zakona o gradnji.

materijal. ĉuvanje. Sve izmjene ili dopune projekta. neće se obraĉunavati ni po privremenom ni po konaĉnom obraĉunu. putevi na gradilištu. njega betona. nadzorni inţenjer (kao predstavnik Investitora) i predstavnik Izvoditelja radova. svi sitni metalni i drugi dijelovi potrebni kod graĊenja. moraju odgovarati statiĉkom proraĉunu i projektu skele i moraju biti usklaĊene s vaţećim propisima i standardima za ĉeliĉne konstrukcije. Radovi se izvode prema projektu. svlaĉionice. Tako su u stavkama uraĉunati troškovi nabave gradiva. dovodi struje i sl. na osnovu normi. a u svim sluĉajevima potrebne izmjene ili dopune projekta ili njegovih djelova. reţiju gradilišta i uprave poduzeća.xls. alata. Sav rad i materijal vezan za organizaciju graĊevinske proizvodnje: ograde. uredi. sprava i strojeva. Stavke ovog troškovnika obuhvaćaju definitivno dovršne radove. vrsta i kvaliteta ĉeliĉnih elemenata. propisa i priznatih pravila tehniĉke nauke i prakse. Prema tome. telefonski. elektriĉni. te zaradu poduzeća. opremu. crpljenje vode. te se izmjena uĉinjema bez suglasnosti Projektanta neće smatrati pravovaljanom i za sobom povlaĉi narušavanje autorskog djela Projektanta. za koje se po GraĊevnom dnevniku ne moţe dokazati da su uslijedile po opisanom postupku. vrata gradilišta. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. rukovodeći i drugi poslovi poduzeća. a tu svoju odluku unositi će u GraĊevni dnevnik. blagovaonice. U jediniĉne cijene ulaze svi troškovi potrebni za izradu ovih objekta s dobavom predviĊenih materijala. sva davanja. osiguranje odvijanja prometa. 45212-400-4474/2008.ms_office Strana: 119. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.2008. U ovom troškovniku izloţene cijene odnose se na jediniĉnu mjeru izvedenog rada. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Samo tako utvrĊeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konaĉnog obraĉuna radova. ispitane po kvaliteti i koliĉini. signalizacija na gradilištu danju i noću. Da bi izmjena projekta bila pravovaljana mora je odobriti i potpisati Projektant.[227] . troškovi skela. pomoćnin napravama i drugim sredstvima koja su potrebna za ispravnu izvedbu ili bi se mogla tijekom rada ukazati potrebnim. pomoćnim radovima. ili njegovih dijelova.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.10. jediniĉne cijene obuhvaćaju sav rad. god. 98348485. odluku o tome donosit će sporazumno Projektant. prikljuĉci gradilišta kao i cijena korištenja prikljuĉaka ukljuĉeni su u ugovorenu cijenu. vodovodni i sl. spremišta materijala i alata. sanitarije gradilišta. U stavkama su uraĉunati i sporedni radovi potrebni za ispravno dovršenje pojedinih vrsta rada. Glavni i Izvedbeni projekt i dati ih na uvid ovlaštenim inspekcijskim sluţbama. ukratko sve što je posredno ili neposredno potrebno za izvršenje radova po ovom projektu. Izvoditelj radova je duţan na gradilištu ĉuvati GraĊevnu dozvolu. Vrsta i kvaliteta graĊe za skele. naĉin temeljenja skele. te preuzete po Nadzornoj sluţbi Investitora. nadzorni. potrebna osiguranja tijekom radova..

10. podova. Nakon uspješno obavljenog Tehniĉkog pregleda i otklanjanju svih nedostataka. O ispitivanjima i pregledima vodi se posebna evidencija.[227] . osim atesta o kvaliteti ugraĊenih materijala. vrata. te strojarske instalacije. stijena. Nakon dovršenja gradnje predat će Izvoditelj radova posve ureĊeno gradilište i okolinu objekta predstavniku Investitora uz obveznu prisutnost Projektanta. 98348485. te dokaze o kvaliteti vezano na graĊevinsko obrtniĉke radove. statiĉki proraĉun i odobrenje projektanta i nadzornog inţenjera. Ako Izvoditelj radova smatra da pojedinim gore navedenim zahtjevima dolazi do štetnih posljedica po stabilnost ili trajnost objekta ili su pak oni u protivnosti s ostalim podacima danim u projektu. podizanje i demontiranje. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. te definitivno dovršenih radova. kontrolirati ugraĊeni konstruktivni materijal. Jediniĉnim cijenama obuhvaćeni su svi troškovi svih prethodnih i tekućih ispitivanja kako osnovnih materijala.ms_office Strana: 120. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Kod ĉeliĉne skele elementi se nastavljaju odgovarajućim spojnicama koje moraju biti ispitane i atestirane. pravilnicima i standardima i Općim tehniĉkim uvjetima Investitora. posebno su opisana u pojedinaĉnim stavkama zidarskih radova. u skladu s vaţećim tehniĉkim propisima. Sva oštećenja nastala tokom gradnje otkloniti će izvoditelj radova o svom trošku. dati ateste za instalacijske sustave. predoĉiti ga nadzornom inţenjeru na usvajanje. ugraditi propisani. kao i financijski plan. tako i poluproizovda. Izvoditelj radova će izraditi vremenski plan (gantogram) aktivnosti na gradilištu. IzraĊena skela treba imati naprave za spuštanje. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Izvoditelj radova je duţan. Izrada radioniĉke dokumentacije obuhvaćena je u jediniĉnoj cijeni stavaka ponudbenog troškovnika.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Prema svojim raspoloţivim mogućnostima izvoditelj radova moţe predloţiti i neku drugu vrstu skele. uz potreban projekt. Za instalacijske sustave izvoditelj radova je duţan. u okviru ugovorene cijene. vodoopskrbu i odvodnju. 45212-400-4474/2008. opreme i sl. u okviru ugovorene cijene. adekvatan i prema Hrvatskim normama atestiran materijal. Izvoditelj radova je duţan ĉistiti gradilište tokom graĊenja. stakala i dr. Izvoditelj radova duţan je obaviti sva potrebna ispitivanja i pribaviti ateste. Sva fina ĉišĉenja zidova. dobave materijala.2008. elektroinstalacije. prema projektom odreĊenom planu ispitivanja materijala. prozora. duţan je pravodobno zatraţiti odluku u vezi s tim. Izvoditelj radova je u okviru ugovorene cijene duţan provesti koordinaciju radova svih kooperanata na naĉin da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitiu već izvedenih radova. Primjedbe dane od strane Projektanta imaju istu teţinu kao i primjedbe dane od strane nadzornog inţenjera Investitora. god. kao i sve pristupne ceste. izvoditelj radova će predati zgradu investitoru ili po investitoru odreĊenom korisniku. Izvoditelj radova je takoĊer duţan kod izrade konstrukcija.xls. te njime odrediti dinamiku financiranja.

artikl i drugo opreme koja se nudi i ugraĊuje je kao što je navedeno u stavkama ili odgovarajući. te svjeţeg. ĉlanak 35. stvrdnjavajućeg i oĉvrslog betona. odnosno odgovarajućim inhibitorom u tri sloja. 98348485. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Beton je projektiranog sastava. 45212-400-4474/2008. gornje atike. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Obveza Izvoditelja je na propisan naĉin zbrinuti višak materijala iz iskopa i otpad.). tj. god. Po završetku radova ceste je potrebno dovesti u prvobitno stanje bez prava na naknadu troškova. Nadzora. Betonske konstrukcije po kojima će se kretati vozila treba napraviti od betona otpornog na djelovanje mraza. ali odgovarajućih karakteristika. Kompletnu vidljivu površinu betona premazati sa sredstvom otpornim na djelovanje mraza i soli. moţe biti i od drugog proizvoĊaĉa. IzvoĊaĉeva je obveza odrţavanje javnih cesta koje koristi u svrhu graĊenja te sanacija svih eventualnih oštećenja nastalih korištenjem. proizvoĊaĉ. U skladu s Zakonom o javnoj nabavi. soli.[227] . Tekuću kontrolu osnovnih materijala. koju obavlja izvoditelj radova. kao i svjeţeg.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.2008. koji su funkcionalno projektirani. Sastav betona mora biti projektiran raĉunski i provjeren eksperimentalno u skladu s postojećim tehniĉkim propisima i vaţećim standardima.1. drugi tip ili broj artikla i sliĉno. tip. Gornje površine betona prednjih i straţnjih blokova potrebno je kvalitetno obraditi i zagladiti bez izvlaĉenja cementnog morta. ulje itd. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI BETON Prilikom betoniranja temelja stupova ĉeliĉne nadstrešnice. 2. Beton se mora proizvoditi od predhodno ispitanih i tokom vremena kontroliranih osnovnih materijala u pogonima za proizvodnju betona. predhodno ispitani i kontrolirani u toku rada. blokova i otoka potrebno je ugraditi sidrene ploĉe prema detalju iz Izvedbenog projekta vodeći strogo raĉuna o geodetskoj kontroli istih. kontrolira nadzorni inţenjer. pribavljanje pripadajućih suglasnosti nadleţnih komunalnih i drugih sluţbi. Prije nabave i ugradbe predmeta potrebno je dobiti odobrenje nadzornog inţenjera i investitora. Glavnog projektanta i Investitora. stvrdnjavajućeg i oĉvrslog betona. On mora biti dokazan predhodno laboratorijskim ispitivanjima svojstva osnovnih materijala. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Ta obveza takoĊer podrazumijeva pronalaţenje lokacija odlagališta (gradske deponije ili sliĉno).ms_office Strana: 121. te sve ostale troškove za zbrinjavanje viška materijala i otpada. koje će obaviti izvoditelj radova putem organizacije registrirane za tu djelatnost.10. kemikalija (nafta. POSEBNI TEHNIĈKI UVJETI GRAĐENJA II.xls.

Kod betoniranja smiju se prekidi – radni spojevi izvesti samo na mjestima koja su unaprijed projektom predviĊena. potrebno je površine radnih rešaka prije nastavka betoniranja premazati sredstvom za vezu starog i novog betona. prijevoz i rad s oplatom i skelom. Grede se raĉunaju i preko stupova po duţini. otpornost protiv smrzavanja. Za sve betonske i armirano-betonske radove kroz jediniĉne cijene ukljuĉen je sav materijal. Eksperimentalno treba dokazati. Armirano-betonske ploĉe obraĉunavaju se od leţaja do leţaja tj. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Sve vidljive površine moraju biti završnog izgleda što se postiţe primjenom odgovarajuće oplate i postupaka betonskih radova. Da bi se sprijeĉilo. Pri obraĉunu stijena odbijaju se svi otvori. Eventualne nedostatke vidljivih površina treba sanirati odgovarajućim reparaturnim mortovima. kod vidljivih površina betona. modul elastiĉnosti. na osnovi operativnog plana radova u suglasnosti s Projektantom i nadzornim inţenjerom. 98348485. konzistencija. izrada. obrada površina betona (osim tamo gdje je prikazana kroz posebne stavke) i njega. drţeći se u svemu uputstva proizvoditelja. prijevozi i prijenosi.2008. mora biti izbetoniran neprekinuto u zapoĉetom opsegu. otpornost protiv habanja. kako to predviĊa program betoniranja. mora vibriranjem biti dobro spojen s predhodnim donjim slojem betona..ms_office Strana: 122. god. ugradnja. Nabava. Beton se mora ugraĊivati sustavno i programirano prema unaprijed izraĊenom programu i izabranom sustavu. zaštitu od brzih vremenskih promjena. Izvoditelj radova treba izraditi plan uzimanja uzoraka. da beton zadovoljava sva svojstva propisana projektom. otpornost protiv djelovanja soli. ili iskljuĉenja pojedinih ureĊaja mehanizacije iz pogona. bez obzira na veliĉinu. odreĊena marka. osim otvora za prolaz cijevi. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. bez obzira na radno vrijeme. odreĊene vrijednosti koeficijenta stezanja itd. 45212-400-4474/2008. za pojedine vrste betona. konstruktivni dio ili element objekta.[227] . koji se ugraĊuje. Svjeţi beton mora se ugraĊivati vibriranjem u slojevima ĉija debljina ne smije biti veća od 70 cm. kompaktnog i vodonepropusnog betona. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Za sve betonske radove mora biti pripremljena tehnologija koja omogućuje dobivanje gustog. oprema i rad. Betonske podloge obraĉunavaju se u m³. vlaĉna ĉvrstoća.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.10. te eventualna crpljenja vode ukljuĉeni su kroz jediniĉne stavke. a u svemu prema vaţećim standardima.xls. Nadvoji se raĉunaju u duţini otvora ukljuĉujući naleţući dio. u svjetlom rasponu. a sam spoj mora biti vodonepropusan. kao što su vodocementni faktor. Oplata je glatka a sve površine treba izvesti posve precizno i ravno. Svaki zapoĉeti betonski odsjek. Na prekidima mora biti ostvarena dobra prionjivost obaju betona. Sloj betona. naknadno provlaţenje i kristalizacija procjedne vode na mjestima prekida betoniranja.

Odmah poslije ugraĊivanja i površinske obrade beton se mora zaštititi od neposrednog djelovanja sunĉanih zraka.10. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. god.ms_office Strana: 123. Radovi na savijanju. po potrebi i više. koji su sastavni dio projekta. moţe posebno zaštititi od hrĊanja. na naĉin koji neće štetiti konstrukciji.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Sva popreĉna sidra moraju biti opremljena glavama za napinjanje.2. a da se beton pri tom ne ošteti.3. ELEKTROMONTAŢNI MATERIJAL I RADOVI ARMATURA – BETONSKI ĈELIK Armatura se mora postaviti solidno i struĉno prema vaţećim propisima i pravilima struke. B. ili postupkom zatvaranja betonskih površina prskanjem kemijskim sredstvima i odrţavati ga trajno vlaţnim najmanje 7 dana. B. Oplate koje upijaju vodu moraju prije betoniranja biti pripremljene tako da betonu ne oduzimaju vodu (polijevanje vodom ili zaštita odgovarajućim premazom). Prije betoniranja moraju oplate i stariji beton biti mokre i moĉene posebnim oplatnim uljem. Reške u oplati moraju dobro brtviti. odmašćivanje. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Jediniĉnom cijenom obuhvatiti otklesavanje izboĉina. oblik i poloţaj armature definirani su planovima armature. opći izgled betona. Dimenzije. 2. 98348485. osim rezultata prije spomenutih proba i kontrolnih ispitivanja. popunjavanje šupljina. ĉišćenje od ostataka oplate. oborina i smrzavanja. napinjanje i fiksiranje oplate moraju biti izraĊeni tako da se svaki dio koji ostane u betonu. kojima se sidra mogu naknadno napinjati. njegova jednoliĉnost i kompaktnost. Oplate i premazi ne smiju utjecati na boju betonskih površina. U cijeni rada uraĉunata je i skela. ELEKTROMONTAŢNI MATERIJAL I RADOVI OPLATA Sve oplate za beton i armirani beton moraju biti izraĊene prema mjerama iz projekta. a moţe hrĊati. impregnacija betonske površine i nanaošenje reparaturnog morta u 1 do 2 sloja. Za izradu prednjih i straţnjih blokova koristiti precizno sloţenu ĉeliĉnu oplatu.2008. 45212-400-4474/2008. Po završenom betoniranju izvoditelj radova mora zaštititi ugraĊeni beton od isušivanja mokrim postupkom. Svi elementi za usidrenja. Za brtvljenje oplate mogu se upotrebljavati samo oni materijali koji ne djeluju štetno na hidrataciju betona i koji ne mogu obojiti betonsku površinu.xls. a koja se poslije mogu odstraniti. 2. nastavljanu i ugradbi armature moraju biti u skladu s odgovarajućim propisima. Izvoditelj radova je duţan za svaku oplatu izraditi nacrt.[227] . tako da bude onemogućeno svako procjeĊivanje i oticanje vode ili cementno-pješĉanog morta. Oplate moraju biti poduprte i usidrene tako da nisu moguće deformacije oplate ili pomaci uslijed betona i dinamiĉkih utjecaja za vrijeme betoniranja. odstranjivanje eventualnih stršećih dijelova armature. Za ocjenu postignute kvalitete konstrukcije mjerodavan je. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.

osim sidara za sidrenje nadvoja. te premazane oplatnim uljem. koji ostaju u betonu nakon što se izvuku sidra. god. Oplate za beton se ne obraĉunavaju posebno već su ukljuĉene jediniĉnom cjenom betona. moraju se paţljivo i vodonepropusno ispuniti betonom. Oplate moraju biti prije upotrebe dobro oĉišćene od neĉistića (pijeska. a preklop mora iznositi najmanje jednu ĉetvrtinu duţine zidnog elementa. kao i okoliša. III. tj. – vanjske fuge ostaviti prazne od 1. oprema i rad. – za vrijeme zidanja opeku kvasiti vodom.5 do 2 cm za vezu ţbuke prigodom ţbukanja zidova. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. – zidove uz vertikalni serklaţ takoĊer zupĉasto izvesti. izrada. ZIDARSKI RADOVI Zidarski radovi moraju se izvesti solidno i struĉno prema vaţećim propisima i pravilima struke. U jediniĉne cijene ukljuĉeno je sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova prema projektu. a pri zidanju cementnim mortom opeka mora leţati u vodi neposredno prije zidanja. ugradnja. alat. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Otvori.2008. moţe se izvoditi samo ako je prethodnim statiĉkim proraĉunom utvrĊeno da nosivost zida poslije tog bušenja odnosno izrade ţljeba nije manja od propisane nosivosti. odgovarajućim mortom ili upotrijebiti sustav proizvoĊaĉa oplate za zatvaranje rupa nakon izvlaĉenja sidara. 45212-400-4474/2008. – reške dimnjaka i ventilacionih kanala zagladiti. – zidovi ĉije izvoĊenje nije završeno prije nastupanja zimskih mrazova moraju se zaštiti na odgovarajući naĉin.xls. U jediniĉne cijene ukljuĉen je sav materijal.10. ili glave za napinjanje. te kompletno grubo i fino ĉišćenje svih objekata i njegovih površina. prijevozi i prijenosi. sidra. greda i ploĉa. – debljina leţajnica ne smije biti veća od 15 mm. te eventualno crpljenje vode i sušenje površina.[227] . – svako naknadno bušenje ili izrada uţljebina u zidovima zgrade koje nije bilo predviĊeno projektom. – popreĉni i uzduţni zidovi moraju na spoju biti meĊusobno povezani zidarskim vezom.ms_office Strana: 124. Izvoditelj radova je duţan izraditi nacrt rasporeda otvora i dati ga na odobrenje Projektantu i nadzornom inţenjeru. Nabava. zaštite. za pregradne zidove treba ispustiti zupce u masivnom zidu na svaki drugi red za 1/2 opeke. radspored sidrenih otvora i naĉin njihove obrade mora biti takav da vizuelno i tehnološki odgovara vidljivom betonu. Prilikom izvoĊenja zidova zgrada izvoĊaĉ se mora pridrţavati slijedećih mjera: – zidanje se mora izvoditi sa pravilnim zidarskim vezovima. a širina sudarnica ne smije biti manja od 10 mm niti veća od 15 mm. otpadaka ţice. 98348485. prijevoz i rad s oplatom ukljuĉeni su u stavku. Kod vidljivih površina betona. Potrebna skela je prikazana kroz posebnu stavku.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. hoblinja. – ako se zida za vrijeme zime treba zidove zaštiti od mraza. komadića uloţaka i sliĉnog).

Zazidavanje (zatvaranje) ţljebova u zidovima ostavljenih za instalacije kanalizacije i grijanja nakon izvoĊenja tih instalacija. skela. za centralno grijanje ako su ucrtani (ne plaća se posebno. Napomene vezane za zidarska ţbukanja: – otvori na zidu do 3 m² se ne odbijaju. ulazi u jediniĉnu cijenu). Posebno se ne naplaćuje ni zatvaranje (ţbukanje šliceva. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Prilikom zidanja pravovremeno ostaviti otvore prema zidarskim mjerama.10. voditi raĉuna o uzidavanju pojedinih graĊevinskih elemenata. Krov se izvodi kao trostrešni u nagibima od 1.ms_office Strana: 125. Razvijena širina lima je 100 cm. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. ţljebova i sl. kao Kalzip tip AF 65/333 ili odgovarajuće. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. kao i sav ostali pripadajući alat. ukoliko troškovnikom nije posebno propisano. uz suglasnost naruĉitelja. Gornji posebno profilirani lim kao Kalzip ili odgovarajuće uĉvršćuje se preko unaprijed postavljenih vodilica (raspored vodilica odreĊen je statiĉkim proraĉunom za odgovarajuću brzinu vjetra) posebnim strojem za pertlanje.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. U jediniĉnoj cijeni dobava i umetanje brtvi od bitumenizirane spuţvaste gume u udubljenja vala pokrovnog lima. plastiĉnih podloţaka na mjestima dodira ili sudara s drugim materijalom. vodilice. KROVOPOKRIVAĈKI RADOVI Pokrivanje kompletnog krova pokrovom od profiliranog jednostrukog aluminijskog lima. osim otvora za prolaz cijevi. Obraĉun zidanih zidova. svi transporti i sl. a nije ukljuĉena obrada ĉela – kod otvora iznad 5 m² odbija se površina iznad 3 m². Pokrivanje sljemena limom identiĉnim kao pokrovni lim debljine 0. V. opekom. stupova i dimnjaka je površinski (m²). Obraĉun po m² izraĊenog krova. 45212-400-4474/2008. samoljepiva traka. OBRTNIĈKI RADOVI VENTILIRANA FASADA 98348485. B. rabicom ili na drugi naĉin. Lim je tvorniĉki obojen ili plastificiran s obje strane. sav spojni i vezni materijal.5° do 16°. god.8 mm. ne plaća se posebno. Pri obraĉunu stijena odbijaju se svi otvori. prilagodba sljemenjacima.xls. Postavu ovog lima moţe raditi samo licencirani izvoditelj od strane proizvodaca pokrova. i nije ukljuĉena obrada ĉela zida – kod otvora od 3 do 5 m² odbija se površina iznad 3 m². o ostavljanju ţljebova za kanalizaciju. a obrada ĉela je ukljuĉena IV.[227] .2008. te izrezivanje sljemenskog lima “NA ĈEŠALJ” na sudaru sa pokrovom. bez obzira na veliĉinu. Obraĉun po m¹ pokrivenog sljemena. U jediniĉnu cijenu ulazi dobava i postava materijala i djelova.) iza poloţene instalacije. samo ravni lim bez profilacije. Boju lima odrediti će projektant iz vaţećih RAL boja.

ne stvara dim i ne proizvodi toksiĉne kemijske produkte. Svi aluminijski komadi i izraĊevine moraju biti kvalitetno i odgovarajuće izvedeni. Prije ugradbe bravariju je potrebno dobro oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i odmastiti. b) test na rastezanje.234. kojom se potvrĊuje da su izraĊene od materijala koji ne podrţava gorenje. prema vaţećim propisima i pravilima struke. 98348485. Svi radovi moraju biti izvedeni struĉno i solidno.T7. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Obloga fasade izraĊena je od max compact ploĉa kao exterior dekor broj 0270 ili odgovarajuće. 236. spojne elemente izvesti prema uputama proizvoĊaĉa fasade. prema vaţećim propisima i pravilima struke.10. Crna bravarija izraĊena je od NP i HOP vuĉenih profila. c) test na absorciju obiĉne (destilirane) i slane (morske) vode. d) otpornost na UV zrake (izbjeljivanje).IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.[227] . Svi okviri imaju ugraĊene pracne za usidrenje. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 226 i 228. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Prije poĉetka radova na izradi obojene bravarije izvoditelj radova na obojenoj bravariji je duţan pregledati izvedene graĊevinske radove. god. Fasada treba zadovoljiti sve certifikate prema relevantnim normama kojim se dokazuje da zadovoljava i ispunjava slijedeće uvjete testiranja: a) test na savijanje. Za uĉvršćenje podkonstrukcije fasade za zid koristiti cinĉane ili inox vijke.C. e) sposobnost laganog ĉišĉenja standardnim kućnim i ekološkim sredstvima. Aluminijski profili izraĊeni su iz aluminijske legure Al Mg Si 0. U domeni protupoţarne sigurnosti fasadne ploĉe trebaju zadovoljiti klasifikaciju prema najvišoj i najjaĉoj normi za ovaj tip proizvoda. Za izradu obojene bravarije koristiti plastificirane aluminijske profile sa prekinutim termiĉkim mostom tip kao Schueco International tip Royal HI 75 ili odgovarajuće. a svi spojevi su izvedeni putem varenja. te mora zadovoljiti propise HRN. a nakon završetka rada duţan je sav suvišni materijal i otpatke odstraniti sa gradilišta. sa odgovarajućim kvalitetnim materijalom koji mora odgovarati postojećim propisima i standardima. te antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida. BRAVARSKI RADOVI Svi radovi moraju biti izvedeni struĉno i solidno. 45212-400-4474/2008. TakoĊer je duţan zaštititi svoje radove od prljanja drugih izvoditelja. te ukoliko naiĊe na nedostatke koji mu mogu smetati.2008. sa odgovarajućim kvalitetnim materijalom koji mora odgovarati postojećim propisima i standardima. duţan je o tome obavijestiti izvoditelja graĊevinskih radova kako bi isto bilo otklonjeno.xls. Sva uĉvršćenja.ms_office Strana: 126. Minimalna debljine zaštitnog sloja iznosi 18 do 25 mikrona.5 ĉvrstoće F220 do 260 N/mm². Izvoditelj ovih radova duţan je zaštititi radove izvedene od drugih izvoditelja kako nebi svojim radom iste oštetio. VI.

aluminija ili drugog antikorozivnog materijala. VII. uzimanje mjera na licu mjesta. Vrata i prozori koji se otvaraju moraju u falcevima imati ugraĊene gumene brtve.[227] . U stavkama su uraĉunati i sporedni radovi potrebni za ispravno dovršenje pojedinih vrsta rada. te davanje iste na uvid i odobrenje projektantu. zidarski. dobavu i montaţu metalnog okova po izboru projektanta s cilinder bravama i kljuĉevima i sve opšavne lajsne.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. propisa i priznatih pravila tehniĉke nauke i prakse. Izvoditelj radova mora atestom dokazati da aluminijski profili i staklo zadovoljavaju traţene uvjete. Sidra za priĉvršćenje aluminijskog lima i profila su od inoxa. 45212-400-4474/2008. namještanje i podešavanje na mjestu ugradbe i nakon ugradbe. dobava predviĊenih materijala. Ugaoni elementi moraju biti izvedeni besprijekorno. Sve ostalo prema shemi bravarije i uputama nadzornog inţenjera i projektanta. dopremu na gradilište. Kod svih vrata jediniĉnom cijenom obuhvatit i gumeni podni odbojnik za zaustavljanje vrata. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog materijala. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Za ugradnju IZO stakla koristiti propisane plastiĉne kladice. Vijci i ostala sredstva za spajanje su iz nehrĊajućeg ĉelika (inox). liĉilaĉki i svi drugi pomoćni radovi.60 W/m²K. Za ostakljenje primjeniti IZO staklo dimenzija 4 + 16 + 4 mm koje je izraĊeno od termo stakla tako da koeficijent prolaza topline iznosi 1. STOLARSKI RADOVI 98348485. Boju plastificirane aluminijske bravarije odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom. koji su prikazani kroz posebnu stavku. Kompletan objekt potrebno je ispitati na zrakopropusnost i o tome izraditi odgovarajuću potvrdu o sukladnosti. pogotovo u pogledu toplinske provodljivosti. U jediniĉne cijene ulaze svi troškovi potrebni za potpuno dovršenje rada. dobava i ugradnja dovratnika i doprozornika. god. Ovi tehniĉki uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete. Sve metalne djelove podloţne koroziji treba zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida što je ukljuĉeno u cijenu. Sva vanjska vrata moraju imati ugraĊene samozatvaraĉe. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Mjesta koja se naroĉito osjetljiva na propuštanje moraju se kitati dvokomponentnim kitom odgovarajuće kvalitete.10. Uz gore navedeno u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu radioniĉke dokumentacije.2008.xls. Ĉeliĉni profili za sidrenje aluminijskih stijena premazani su radi zaštite sa najmanje dva premaza zaštitne boje. pomoćne naprave i druga sredstva koja su potrebna za ispravnu izvedbu ili bi se mogla tijekom rada ukazati potrebnim.ms_office Strana: 127. izradu u radionici. na osnovu normi.

Boju stolarije (krila i dovratnici) odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom. Širina dovratnika iznosi 10 cm. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog materijala. Za ostakljenje fiksnog nadsvjetla primjeniti staklo optifloat debljine 4 mm. Dovratnici na gradilište moraju doći impregnirani i sa vanjske strane zaštićeni premazom protiv upijanja vlage. dobavu i montaţu metalnog okova po izboru projektanta s cilinder bravama i kljuĉevima.xls. Na svim vratima WC-a u donjem dijelu ugraditi ventilacionu rešetku. 45212-400-4474/2008.2008. dobava i ugradnja dovratnika i doprozornika. te izrada dobava i montaţa dovratnika i doprozornika. dobava predviĊenih materijala. Sve ostalo prema shemi stolarije. zidarski. Za izradu dovratnika koristiti drvo jele-smreke 1.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. klase jer će vrata biti bojena tako da se vide godovi od drveta. U sluĉaju mokre ugradnje stolariju treba zaštititi (PE folijom). IX.ms_office Strana: 128. te podni odbojnik. namještanje i podešavanje na mjestu ugradbe i nakon ugradbe. Unutarnju stolariju kod standardnih namjena objekata nije potrebno brtviti na spoju sa zidom.[227] . Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Spojnica vanjske stolarije i zida se kod mokrog postupka brtvi ţbukom i ugradnjom na pristupak. pomoćne naprave i druga sredstva koja su potrebna za ispravnu izvedbu ili bi se mogla tijekom rada ukazati potrebnim. Uz gore navedeno u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu i montaţu obostranih opšavnih lajsni po izboru projektanta. Obraĉun po komadu izraĊenih i ugraĊenih vrata. VIII. a kod suhog postupka bitumeniziranom spuţvom (bitrax) i trajno elastiĉnim kitovima. izradu u radionici. Unutarnja stolarija ugraĊuje se mokrim postupkom ili suhim postupkom (ugradnjom na slijepe okvire. LIMARSKI RADOVI 98348485. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. klase bez godova jer će dovratnici biti bojeni nakon ugradnje. god. uputama nadzornog inţenjera i projektanta. Sve pozicije stolarije treba izraditi prema odgovarajućim shemama u prilogu. U jediniĉne cijene ulaze svi troškovi potrebni za potpuno dovršenje rada. Izrada i dobava slijepih okvira. Za ugradnju stakla koristiti stolarski ili trajnoelastiĉni kit. liĉilaĉki i svi drugi pomoćni radovi. dopremu na gradilište. ili ekspandirajućom pjenom). kao i pripasivanje krila uraĉunato je u stolarskim stavkama kao i ugraĊivanje slijepih okvira i mokro ugraĊivanje dovratnika i doprozornika.10. STAKLARSKI RADOVI Sva stolarija i bravarija je ostakljena prema shemama stolarije i bravarije. te prema pravilima struke što je ukljuĉeno u cijenu stolarskih i bravarskih radova. uzimanje mjera na licu mjesta. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Za izradu krila vrata koristiti hrastovi furnir 1. U sluĉaju da ove sheme nisu priloţene treba kontaktirati investitora i zatraţiti ih.

god.xls.2008.10.) dolaze ploĉice 20 x 20 cm na podove i zidove (u istoj kvaliteti i boji). a na direktnom spoju s drugom vrstom lima ili metalom treba umetnuti plastiĉnu mekanu traku. Sistem polaganje za sva poploĉenja je reška na rešku. nosaĉe horizontalnih i vertikalnih oluka. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu materijala. izradu i postavu spona na zabatnim opšavima. KERAMIĈARSKI RADOVI Sva poploĉenja podova i zidova predviĊena su keramiĉkim ploĉicama od 1.ms_office Strana: 129. X. širinu reške dogovoriti sa projektantom. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Svi limeni opšavi. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog (veznog) materijala. XI. klase. skelu. RADNJE SA SPUŠTENIM STROPOM 98348485. spojeve horizontalnih i vertikalnih ţlijebova. Isto tako u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu i postavu trake od krovne ljepenke na svim dodirnim mjestima aluminijskog lima s betonom ili drugim materijalom. mesinganih ili kromiranih kutnih i završnih lajsni.[227] . Al. dobavu i ugradbu PVC. ĉišćenje podova i zidova i sve transporte. polaganje i fugiranje keramiĉkih ploĉica gotovom fugir masom po izboru projektanta. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. prikljuĉak vertikalnih oluka u lijevano-ţeljezne cijevi. oluci i sliĉno izvode se od aluminijskog lima debljine 0. Na sudaru poploĉenog poda i ţbukanog zida dolazi sokl od istih keramiĉkih ploĉica u visini od 10 cm. 45212-400-4474/2008. U manjim prostorijama (sanitarije i sl.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. upotrebu krana. izradu u radionici.8 mm izuzev vertikalnih ţljebova i horizontalnih opšava koji se izvode limom kao pokrov (obojeni ravni). veliĉine 20 x 20 cm i 30 x 30 cm brušene ili s hrapavom gornjom površinom u boji koju će odrediti projektant u dogovoru s investitorom. Podne keramiĉke ploĉice se polaţu u cementni mort ili na unaprijed pripremljenu cementnu glazuru lijepe pomoću graĊevinskog ljepila. Zidne keramiĉke ploĉice se putem odgovarajućeg ljepila lijepe na produţnim cementnim mortom oţbukane zidove. transport i montaţu na gradilištu.

transport i montaţa na gradilištu. Strop se vješa na već pripremljene ĉeliĉne nosaĉe postavljene horizontalno na razmaku 120 cm. d) zaštita kamene vune PE folijom kao Tervol Stopair ili odgovarajuće. XIV. Pod mora biti postavljen strogo vodoravno. gornju masku i uzice za podizanje. b) spušteni strop od gipsanih prefabriciranih ploĉa vel. te sav ostali pomoćni materijal. krpanje rupa od vijaka.00 cm toplinske izolacije i s metalnom podkonstrukcijom. XIII. podloţne ploĉice. 62.5 mm sa otpornošću na poţar.10. ĉeliĉni tipli. Za priĉvršćenje rešetke koristiti originalni spojni i vezni pribor. ugradbu eventualno potrebnih aluminijskih profila. Svi meĊusobni spojevi su putem varenja ili vijaka. XV.5 cm kao Amstrong ili odgovarajuće (svi uredi) dok je u ostalim prostorijama (sanitarije) strop od gipskartonskih ploĉa debljine 12. 45212-400-4474/2008. te dvokratna antikorozivna zaštita na bazi epoksida. dobava komplet osnovnog i spojnog materijala.karton ploĉa s 5. te izrada u radionici. SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI 98348485.ms_office Strana: 130.2008. UZDIGNUTI PODOVI Pod u prostoriji opreme izraĊen je od polo (ARIES) ili odgovarajućih podnih pocinĉanih rešetki koje se oslanjaju na podkonstrukciju na osnom razmaku od cca 70 cm. ZAŠTITA OD SUNCA U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav osnovni i spojni materijal. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti uzimanje mjera na licu mjesta. TakoĊer jediniĉnom cijenom obuhvatiti bandaţiranje spojeva gipsanih ploĉa koristeći samoljepivu mreţicu. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Spušteni strop se izvodi od gips . detaljima. Vrstu i boju pomiĉnih aluminijskih lamela odreĊuje projektant. U jediniĉnoj cijeni je dobava i postava: a) podkonstrukcija s razmakom prilagoĊenim vrsti spuštenog stropa. zatvaranje spoja sa zidom pomoću akrila. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. statiĉkom raĉunu i uputama projektanta. Visinu poda uskladiti sa visinom podova u susjednim prostorijama. Izvoditelj radova duţan je napraviti kompletnu radioniĉku dokumentaciju i dostaviti je projektantu i revidentu na odobrenje.5 x 62.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Boju poda odreĊuje projektant. ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA Ĉeliĉna konstrukcija se izvodi prema priloţenim shemama. obiĉni vijci.[227] . specijalni vijci. XII. e) potrebna radna skela. TakoĊer je potrebno jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje od hrĊe (pjeskarenjem).xls. matice. Obraĉun po m² stvarno postvaljenog spuštenog stropa. c) ispuna stropa kamenom vunom kao Tervol tip DP-5 ili odgovarajuće debljine 5 cm.

kitanje i brušenje eventualnih neravnina. rad. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti. 2) gletanje svih površina glet masom otprnom na vodu. Znakovi su izraĊeni na samoljepivoj foliji ili plastici. Krila se nakon nanošenja ventilirajuće zaštitne nitro boje špricaju sa bojom (neolin) koja ocrtava godove. Kod bojenja crne bravarije bojama na bazi epoksida jediniĉna cijena ukljuĉuje ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine. sol i gorivo. treba dobaviti i postaviti znakove zaštite na radu i znakove zaštite od poţara. Sve navedenu je ukljuĉeno u jediniĉnoj cijeni liĉenja površina. U cijeni sav potrebni pomoćni materijal. OBJEKT KONTROLE NAPLATE GRAĐEVINSKI RADOVI ZEMLJANI RADOVI 98348485. Koristiti znakove izraĊene i odobrene od strane Zavoda za istraţivanje i razvoj sigurnosti (ZIRS).IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Zadnju ruku bojenja izvesti sa sjajnom bojom. I. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Bojenje gotovom tvorniĉkom bojom na bazi vapna kao Poliflor treba izvesti po redoslijedu: 1) popravak manjih neravnina. 3) trostruki premaz bojom po izboru projektanta. ĉlanak 31. Toniranje boje u dogovoru s projektantom i investitorom. te sukladno Zakonu o zaštiti na radu NN 59/96.xls.[227] . a ton boje odreĊuje projektant.2008. 94/96 i 114/03.10. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer. ZNAKOVI ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŢARA U skladu sa projektom zaštite na radu i projektom zaštite od poţara. 45212-400-4474/2008. alat. A. i 32. Prilikom bojanja stolarije prije bojenja dovratnik zaštititi zaštitnom ventilirajućom bojom na koju se nanosi kit. razne zaštite i sl. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. transporte. Skela je obraĉunata kroz posebnu stavku. dvostruki premaz epoksidnom bojom. Poslije sušenja kita obaviti brušenje pa tek onda nanos prvog sloja boje. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sav materijal. XVI.ms_office Strana: 131. 1. god. Poslije sušenja prvog sloja boje ponoviti kitanje eventualno zaostalih neravnina. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Priĉvršćenje na zid posebnim ljepilom. Podnoţja crne bravarije (vrata) treba dodatno dvokratno obojiti crnom bojom otpornom na atmosferilije. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama. trajnoelastiĉnim kitom ili odgovatajućim brojem vijaka. Izvodi se u visini cca 50 cm i obraĉunava se koz posebnu stavku troškovnika. zaštitu ostalih površina od prljanja. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije. Poslije kitanja ponoviti postupak brušenja i bojenje drugog sloja.

40 2. samo nasipavanje. Planiranje izvesti sa toĉnošću ± 2 cm. ugraĊenog nasipa. Iskop dubine do 200 cm Iskop za temeljnu ploĉu u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom temeljnom tlu kategorije C.22 6. Obraĉun po m³ nasipnog materijala u zbijenom stanju. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dopremu materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹. Svi obraĉuni za iskop. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. Obraĉun paušalno.36 5.037. Iskop dubine preko 200 cm Sve isto kao stavka 2..40 7. tj. paušal 1 7.2008. god. gline ili sliĉno naokolo izvedenih temelja i temeljnih stopa. m³ 12 23. zbijenog nasipa.22 278. m³ 260 23.[227] 98348485.407. razastiranje i planiranje u sloju debljine 20 do 30 cm ispod podova objekata kontrole naplate. preuzetog od strane nadzornog inţenjera. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar. Dubina iskopa je do 200 cm. Svi iskopi su predviĊeni u zbijenom nasipu od drobljenog kamena. a 5% ruĉno.20 3. 1. 45212-400-4474/2008.98 Strana: 132. temenja blokova i raznih okana. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.133.407. Nasipavanje i zbijanje obavljeti u slojevima debljine 30 cm mjereno u zbijenom stanju. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto.xls. Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na iskolĉenju svih objekata i elemenata. Iskopani materijal deponirati na udaljenosti 25 m¹ jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja. a do kote .. nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹. cca 50 cm ispod gotovog kolnika. Ms = 80 do 100 KN/m². planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm. tj.ms_office . Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal sa modulom zbijenosti Ms = 80 MN/m². m³ 59 19.10. Nasip debljine 30 cm Nasipavanje iskopanim materijalom (kamena sitneţ) bez primjesa humusa.22 1. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa svake strane konstruktivnog elementa minimalno za 50 cm. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena OPĆENITO: Iskop humusnog materijala i osnovni nasip obuhvaćeni su u Projektu prometnica za trasu ceste na kojoj se nalazi CP.64 4. Iskop se obavlja 95% strojno.22 730. Obraĉun po m³ izvedenog.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Nasipavanje debljine 20 do 30 cm Sve isto kao nasipavanje pod stavkom 5.50 cm ispod kote budućeg kolnika. postavljanje i odrţavanje iskolĉenih oznaka i ploĉa na terenu od poĉetka radova do predaje svih radova investitoru. Za plato je predviĊen samo osnovni nasip bez tampona i asfalta. instalacionog kanala. samo dubine preko 200 cm. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60° ili koristiti razupiranje. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou. Odnosi se na produbljenje iskopa za monolitne temeljne stope u sluĉaju da tlo nema propisanu nosivost. m³ 38 19. kao i sve ostalo potrebno za dovršenje cijele stavke.

71 3. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju debljine 10 cm. Obraĉun po m³ ugraĊenog kamenog materijala u zbijenom stanju. nogostupa i u zelenom pojasu.71 11. razastiranje i planiranje ispod.10.42 9. okana elektroinstalacija. m³ m² 22 20 113. okana odvodnje i ostalih raznih okana. te eventualno crpljenje vode.625.2008. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60o ili koristiti razupiranje.ms_office Strana: 133. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar. Široki iskop Široki iskop za ureĊaj za proĉišćavanje otpadnih voda u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom materijalu A. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm. m³ 45 105. te završno nasipavanje. m³ 2 113.xls. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju minimalne debljine 10 cm ispod i 20 cm iznad tjemena cijevi. oko i iznad odvodnih i ostalih cijevi u zoni otoka.22 1.756. razastiranje i planiranje preko podloge iz stavke 5.21 2.71 4. Podloţni sloj i obloga cijevi Dobava i ugradba fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. te završno nasipavanje.71 227. okana naplatnih kućica.62 224. U cijeni eventualna upotreba eksploziva kao i zaštita od eventualnih šteta od miniranja. te nasipavanje.501. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 6. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Iskop se obavlja 95% strojno. armirano-betonskog instalacionog kanala izmeĊu kontrole naplate i naplatnih kućica. razastiranje i planiranje ispod trakastih temelja i greda (ukljuĉivo zatrpavanje eventualnog produbljenja ispod temelja). 45212-400-4474/2008. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju. Nasip i geotekstil za ureĊaj za proĉišćavanje otpadnih voda Dobava. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa vanjske strane temeljne ploĉe minimalno za 50 cm. B ili C kategorije.95 8.20 98348485.805. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. zaštitnih blokova ispred naplatnih kućica. Nasip se izvodi posve horizontalno u sloju debljine do 15 cm. a 5% ruĉno. temelja vanjskih blokova. Obraĉun po m³ ugraĊenog fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska. m³ 70 23. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. temelja treptaĉa. god. Nasipavanje drobljenim kamenom ili šljunkom Dobava i ugradba fino drobljenog kamena ili šljunka.40 10.56 7. Sloj ĉistoće Dobava i ugradba fino drobljenog kamenog materijala ili šljunka (sloj ĉistoće). Dubina iskopa je do 300 cm.[227] . Jediniĉnom cijenom obuhvatitit dobavu i postavu filter sintetiĉke tkanine (geotekstil) izmeĊu pijeska i nasipa zemljom. biojame. a) pijesak Obraĉun po m² prekrivene površine b) filter tkanina (geotekstil) m³ 36 105. Obraĉun po m³ ugraĊenog pijeska. razastiranje i lagano nabijanje fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska oko biojame u sloju minimalne debljine 20 cm.

Obraĉun po m³ izvedenog zbijenog nasipa.48 59.70 m³ m² 148 168 480. m³ 2. korekcija rovova te izbacivanje materijala do 1 m¹ od iskopa.66 I. te planiranje i nabijanje posteljice. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu materijala. Sloj pijeska za betonske elemente Dobava i postava nosivog sloja pijeska debljine od 10 cm za postavu betonskih elemenata. u armirano-betonsku temeljnu ploĉu i grede.532. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou.44 2.68 98348485. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 11.00 15. na prostoru gdje dolazi zelena površina.71 6. god. m³ 200 57.955.10. u potrebnom padu (minimalno 1%). klase C12/15 debljine d = 10 cm.04 9.[227] .00 83.ms_office Strana: 134.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008.111. razastiranje i planiranje humusnom zemljom u otocima oko objekta kontrole naplate u debljini 20 do 30 cm. Priprema posteljice Plitki iskop i poravnanje tla C kategorije.82 14. tj. u padu od 2%. fino planiranje. m³ 60 105. 1. m² 300 113. te hidrosjetvu. koristeći vodilice. Obraĉun po m³ izvršenog iskopa u zbijenom nasipu. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Podloga od mršavog betona C12/15 Betoniranje betonske podloge od mršavog betona. Ruĉni iskop Ruĉni iskop materijala nakon strojnog iskopa. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Ms = 80 do 100 MN/m². elektro i ostalih okana. Betoniranje armiranih temelja C25/30 Dobava i ugradba betona. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: m³ 60 38. Humusiranje Dobava. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju.113.60 14. U jediniĉnoj cijeni doprema materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹.306. razastiranje. ispod temeljne ploĉe. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. beton klase C25/30 u velikoplošnoj oplati. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.xls. a) beton b) velikoplošna oplata 35 422.342.73 II. te lagano nabiti ruĉnim nabijaĉima.662.20 640. m² 200 3. 11.00 13. Obraĉun po m² pripremljene površine. ĉišćenje od korova panjeva i ostale vegetacije.71 34.2008.26 71. Sloj pijeska fino isplanirati. Beton projektiranog sastava. septiĉke jame.40 12. Obraĉun po m³ izvedenog zbijenog nasipa. Šljunak ispod staza Dobava i postava šljunka ispod staza uvaljanog u sloju debljine od 20 cm sa valjanjem i nabijanjem.798.

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3. Betoniranje armiranih sokla C25/30
Dobava i ugradba betona, u armirano-betonski podzid (sokl) iznad temeljnih greda izvedenih pod stavkama 5 i 8. Beton je klase C25/30, a oplata je velikoplošna. Vidljivi dio sokla - vanjski izvesti u posve preciznoj, ravnoj i horizontalnoj oplati. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI - 2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0,6 l/m³ betona. Armatura je iskazana u posebnoj stavci. Popreĉni presjek podzida vidljiv je iz projekta pojedinih objekata. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. b) glatka oplata c) doplata za vidljivi dio sokla Betoniranje armiranog podesta C25/30 Dobava i ugradba betona, u armirano-betonski podest na ulazu u objekt kontrole naplate. Betonski podest je od betona klase C25/30 s finom obradom gornje površine betona. Podest izvesti po dimenzijama iz projekta objekta kontrole naplate. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli, te raznih kemikalija (ulje, nafta i sliĉno). Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI - 2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0,6 l/m³ betona. Armatura je obraĉunata u posebnoj stavci. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. a) beton b) glatka oplata c) doplata za površinsku obradu Betoniranje armirane ploĉe na podu C16/20 Dobava i ugradba betona, u donju armirano-betonsku ploĉu debljine d = 12 cm, klase C16/20. Površinu betona potrebno je nakon ugradnje betona, a prije poĉetka vezanja betona dobro zagladiti jer se na nju postavlja hidroizolacija. Beton se mora njegovati jednim od sistema njegovanja. Armatura je iskazana u posebnoj stavci. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. a) beton b) doplata za površinsku obradu

m³ m² m²

9 25 25

480.48 59.26 20.02

4,324.32 1,481.50 500.50

4.

m³ m² m²

1 2 2

480.48 59.26 20.02

480.48 118.52 40.04

5.

m³ m²

24.9 230

480.48 20.02

11,963.95 4,604.60

98348485.xls.ms_office

Strana: 135.[227]

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 6. Cementi estrih na podu
Dobava i ugradba materijala u cementni estrih lagano armiran debljine d = 5 do 7 cm. Izvodi se preko termoizolacije na podu prizemlja objekta kontrole naplate. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje površine, dobavu i postavu PVC folije debljine 0,02 mm, postavu armaturne mreţe, izradu glazure zaribane do crnog sjaja, te odrţavanje glazure. Cementna glazura je armirana mreţom Q-131. Obraĉun po m² izraĊenog cementnog estriha. a) cementni estrih ispod keramiĉkih ploĉica d = 5 cm b) cementni estrih ispod keramiĉkih ploĉica d = 6 cm c) cementni estrih ispod linoleum poda d = 6,7 cm d) cementni estrih ispod keramiĉkih ploĉica d = 8 cm 7. Cementi estrih na krovu Dobava i ugradba materijala u cementni estrih lagano armiran debljine d = 5 do 8 cm. Izvodi se preko termoizolacije u padu na krovu objekta kontrole naplate. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje površine, dobavu i postavu PVC folije debljine 0,02 mm, postavu armaturne mreţe, izradu glazure zaribane do crnog sjaja, te odrţavanje glazure. Cementna glazura je armirana mreţom Q-131. Obraĉun po m² izraĊenog cementnog estriha. 8. Betoniranje stropne konstrukcije prizemlja 25/30 Dobava i ugradba betona u punu armirano-betonsku ploĉu iznad prizemlja objekta kontrole naplate. Beton je klase C25/30, a ploĉa debljine 18 cm. Oslanja se preko monomitnih greda i horizontalnih serklaţa na armirano-betonske vertikalne serklaţe. Podupiranje je na visini cca 3,30 m¹. Oplata je velikoplošna - glatka. U cijenu ukljuĉiti istovremenu izvedbu horizontalnih serklaţa. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. a) beton b) glatka oplata 8.a. Betoniranje stropne konstrukcije kata 25/30 Sve isto kao st. 8, samo kat. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. a) beton b) glatka oplata 9. Kombi ploĉe Doplata za dobavu i postavu KOMBI ploĉa debljine d = 8 cm. Kombi ploĉe dolaze “U OPLATU” armirano-betonskih serklaţa iz stavke 22., a postavljaju se sa vanjske strane vetrikalnih i horizontalnih serklaţa. Obraĉun po m² postavljenih kombi ploĉa. 10. Nosaĉi kombi ploĉa Doplata za izradu, dobavu i postavu dodatnih nosaĉa kombi ploĉa iz stavke 24. Nosaĉi se rade kao “vilice” od pocinĉane ţice debljine 3,2 mm svaka razvijene duţine od 50 cm. Postavlja se 6 do 8 komada nosaĉa na m² podgleda. Obraĉun po komadu postavljenog nosaĉa.

m² m² m² m²

140 48 140 30

78.48 86.49 94.49 101.70

10,987.20 4,151.52 13,228.60 3,051.00

230

101.70

23,391.00

m³ m²

45 250

533.33 76.08

23,999.85 19,020.00

m³ m²

42 250

533.33 76.08

22,399.86 19,020.00

105

84.08

8,828.40

kom

850

15.22

12,937.00 Strana: 136.[227]

98348485.xls.ms_office

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 11. Betoniranje serklaţa i nadvoja C25/30
Dobava i ugradba betona u armirano-betonske vertikalne i horizontalne serklaţe i nadvoje u vanjskim i unutarnjim nosivim i pregradnim zidovima. Beton je klase C25/30. Dimenzije nadvoja su zadane projektom pojedinog objekta. Visina podupiranja iznosi do 3,0 m¹. Oplata je dašĉana. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊebog betona. a) beton b) dašĉana oplata Betoniranje vijenca C25/30 Dobava i ugradba betona u armirano-betonski vijenac iznad vanjskih zidova, beton klase C25/30, presjeka prema projektu objekta kontrole naplate. Vijenac (vanjska greda iznad ploĉe) izvesti po dimenzijama iz projekta objekta kontrole naplate. Upotrijebiti glatku precizno sloţenu oplatu. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. a) beton b) glatka oplata Betoniranje temelja agregata C25/30 Dobava i ugradba betona u armirano-betonski temelj agregata, beton klase C25/30, dimenzija i presjeka prema projektu objekta kontrole naplate. Upotrijebiti glatku precizno sloţenu oplatu jer se direktno na beton lijepi keramika. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. a) beton b) glatka oplata Betoniranje okana odvodnje C25/30 Dobava i ugradba betona u armirano-betonska okna odvodnje, beton klase C25/30, dimenzija i presjeka prema projektu objekta kontrole naplate. Upotrijebiti glatku precizno sloţenu oplatu za okna. Beton projektiranog sastava. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. a) beton b) glatka oplata Armatura Dobava, izrada i postava betonskog ţeljeza prema Izvedbenom projektu armature. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ravnanje, sjeĉenje, savijanje, 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente. Armatura mora biti ĉista od hrĊe i svih masnoća. Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete, te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorniĉkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom, obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu. Obraĉun po kg ugraĊene armature. a) rebrasta armatura RA-400 b) mreţasta armatura MAG-500

m³ m²

10 132

533.33 76.08

5,333.30 10,042.56

12.

m³ m²

14.5 291

533.33 97.70

7,733.29 28,430.70

13.

m³ m²

1 2

480.48 59.26

480.48 118.52

14.

m³ m²

3 25

533.33 59.26

1,599.99 1,481.50

15.

kg kg

18000 29000

6.41 6.81

115,380.00 197,490.00

98348485.xls.ms_office

Strana: 137.[227]

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 16. Betoniranje AB subišta sa C 25/30
Dobava, izrada i betoniranje AB trokrakog stubišta zajedno sa podestima, betonom klase C 25/30 u potrebnoj glatkoj oplati. Širina kraka 110 cm. Širina stepenice 27 cm, visina 17 cm. Sve prema planu oplate i planu armature u skladu sa statiĉkim raĉunom, visina podupiranja do 3,0 m¹. Armatura nije sadrţana u stavci. beton oplata UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI:

m³ m²

2.6 24

533.33 97.70

II.

1,386.66 2,344.80 652,215.56

III.

TESARSKI RADOVI
OPĆENITO: Oplata svih betonskih i armirano-betonskih elemenata ukljuĉena je u jediniĉne cijenu istih i prikazana kroz betonske i armiranobetonske radove. Skela za visoke prostore Dobava, izrada i demontaţa skele nakon dovršenja svih radova, te otprema pokretne ĉeliĉno-drvene skele za bravarske i soboslikarsko - liĉilaĉke radove. Visina skele iznosi cca 4,5 m¹. Odnosi se na rad u visokim prostorima (ĉeliĉna nadstrešnica). Obraĉun po kom skele

1.

kom 2.
Fasadna skela Izrada montaţno-demontaţne fasadne skele sa podnicama i ogradom u visini svake etaţe. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dovoz, montaţu, demontaţu i odvoz elemenata fasadne skele. Skela sluţi za izradu svih radova na fasadi (zidanje i izrada fasade). Visina skele je do 4,0 m¹. Obraĉun po m² vertikalne projekcije skele. UKUPNO TESARSKI RADOVI:

1

440.44

440.44

592

22.42

III.

13,272.64 13,713.08

IV.

ZIDARSKI RADOVI
OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal, sidra, rad, alat, transporte, razne zaštite i sl. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova. Nosive i pregradne zidove takoĊer je potrevno povezati preklapanjem opeke.

98348485.xls.ms_office

Strana: 138.[227]

a) horizontalna hidroizolacija Hidroizolacija zidova Izrada horizontalne hidroizolacija ispod vanjskih i unutarnjih nosivih zidova.68 18. m² 280 73. debljine 12 cm (2×6 cm). Hidroizolacija Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacija podova u prizemlju objekta kontrole naplate i vanjskih zidova okna naplatne kućice. m² 35 80.10. Druga traka mora imati pomak preklopa za 50% u odnosu na prvu.ms_office .IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.60 2. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.48 m² 250 132. Obraĉun po m² izraĊene hidroizolacije. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje betonske podloge od svih prljavština. 45212-400-4474/2008.627. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje betonske podloge od svih prljavština.08 2. nanošenje sloja prajmera (resitol) i varenje prve i druge trake. Hidroizolacione trake moraju biti 100% zavarene za podlogu kao i meĊusobno. Termoizolacija na krovu d=12cm Dobava i ugradba na krov objekta kontrole naplate kamene vune kao Tervol tip TPT 60/60 ili odgovarajuće. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Na spoju sa zidom ugraditi rubne trake od kamene vune u visini cementnog estriha. Prvu i drugu ploĉu Tervola postavljati sa preklopom od 50%. Termoizolacija na podovima d=6cm Dobava i postava kamene vune kao Tervol tip TPT-60/60 ili odgovarajuće. Donja podloga mora biti propisno suha što se dokazuje mjerenjem postotka vlage na površini betona.xls. Hidroizolacija se sastoji od hladnog bitumenskog premaza. Obraĉun po m² izraĊene hidroizolacije. debljine d = 6 cm. Paziti da se ploĉe ne oštećuju.80 3. 236 77.332. te pravilno bez razmaka sloţiti ploĉe od kamene vune.[227] 98348485. Hidroizolacija se izvodi na armirano-betonskom nadtemeljnom zidu. Obraĉun po m² izraĊene hidroizolacije.93 33. Prije postave kamene vune potrebno je dobro oĉistiti površinu betonske ploĉe. Hidroizolacione trake moraju biti 100% zavarene za podlogu kao i meĊusobno. m² 4. nanošenje sloja prajmera (resitol) i varenje prve i druge trake. Obraĉun po m² ugraĊene kamene vune. a sastoji od hladnog bitumenskog premaza.50 Strana: 139.802. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1. god. te dva sloja varene bitumenske ljepenke debljine 4 mm s meĊusobno zavarenim preklopima 10 cm.67 20. te dva sloja varene bitumenske ljepenke debljine 4 mm s meĊusobno zavarenim preklopima 10 cm.232.2008. Druga traka mora imati pomak preklopa za 50% u odnosu na prvu. Donja podloga mora biti propisno suha što se dokazuje mjerenjem postotka vlage na površini betona. a rezanje kamene vune obavljati posebnim noţem. tako da se izbjegne preklapanje vertikalnih spojeva. Kamena vuna dolazi preko hidroizolacije na podovima prizemlja.

Prije postave folije potrebno je površinu dobro oĉistiti i otprašiti. Odnosi se na zidove prizemlja i kata objekta kontrole naplate. god.385. Zidanje vanjskog zida debljine 38 cm Dobava materijala i zidanje vanjskih zidova debljine 38 cm sa opekom kao POROTHERM tip 38 S P + E ili odgovarajuća.xls. Obraĉun po m² izvedenog zida. m² 250 146. m² 6.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. zidanje sa 100% zapunjavanjem mortom horizontalnih fuga u debljini od 1.41 2. meĊusobno varenje traka.3 m¹. Hidroizolacija krova Izrada horizontalne hidroizolacija krova objekta kontrole naplate. Hidroizolacija se se izvodi sa plastificiranom polivinil klorid (PVCP) folijom kao tip Sikaplan SGmA 1.852. Obraĉun po m² postavljene folije gledano tlocrtno.. Zidanje obavljati sa produţnim mortom M-50.637. sve unutrašnje transporte. samo zidanje nosivih zida debljine d = 20 cm sa opekom kao POROTHERM tip 20 S P + E ili odgovarajuća. Zidovi se izvode sa 2. lica.4 ili odgovarajući. spravljanje morta. visine do 3. 380 6. Odabrati vrstu folije koja se kemijski “podnosi” sa postavljenon kamenom vunom. Plastiĉna folija d=0.2 cm. Zidanje nosivog zida debljine 20 cm Sve isto kao stavka 6.60 8.[227] .2mm Dobava i postava plastiĉne folije debljine d = 0. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje betonske podloge od svih prljavština i prašine. Obraĉun po m² izvedenog zida. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 5. njegovanje za vrijeme i nakon zidanja. Obraĉun po m² izvedenog zida. te korištenje d proizvoĊaĉa folije.10.80 7. samo zidanje pregradnog zida debljine d = 10 cm sa opekom kao POROTHERM tip 10 P + E ili odgovarajućom.73 31. Obraĉun po m² kompletno izraĊene hidroizolacije..435. originalnih pomoćnih proizvoda.96 59. debljine 1.135. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. m² 360 164.4 mm s meĊusobno zavarenim preklopima 5 do 10 cm. 45212-400-4474/2008.2 mm preko kamene vune.55 36.50 98348485. obvezno natapanje opeke sa vodom prije poĉetka zidanja. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu opeke.2 cm sa 100% zapunjavanjem horizontalnih reški. U jediniĉnoj cijeni izrada monolitnih nadvoja iznad vrata. m² 240 129. Zidanje se obavlja mortom M-100 u debljini od 1. Prilikom zidanja zida obratiti paţnju na izvedbu horizontalnih i vertikalnih serklaţa.24 52. ukljuĉivo zaštitu hidroizolacije i sloj sitnozrnatog šljunka debljine 5 cm iznad hidroizolacije. dobavu i postavljanje trake.3 m¹. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Zidovi se izvode u prizemlju objekta kontrole naplate.ms_office Strana: 140. Zidanje pregradnog zida debljine 10 cm Sve isto kao stavka 6. Hidroizolacione trake moraju biti 100% zavarene meĊusobno. visina zidanja do 3.80 m² 220 240.20 9.2008.

m² 22 60.68 14.2008. samo hidroizolacija sanitarija u objektu kontrole naplate s podizanjem 5 cm iznad godovog poda. ĉišćenje od ostataka oplate. Obraĉun po m² oţbukanog zida.56 m² 9. popunjavanje fuga i sl. 32 80. m² 15. odmašćivanje.88 34. Strogo voditi raĉuna ravnosti i vertikalnosti ţbuke. 1600 51. Obraĉun po m² ugraĊene kamene vune.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Obraĉun po m² izvedene glazure. Obraĉun po m² postavljene hidroizolacije.2 cm okomito uz zidove u visini 8 cm. krpanje i obradu oštećenja i fuga. te postava u suho na podu u prostoriji agregata.338.ms_office Strana: 141. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sidra..2 mm preko kamene vune. Obraĉun po m² postavljene kamene vune. vapnenom ili gipsanom ţbukom sa našpricavanjem svih ploha cementnim mlijekom. Postava u suho paralelno sa postavom fasade od max compakt ploĉa. Glazura betonske ploĉe Izravnavanje armirano-betonske ploĉe u prostoriji ureĊaja sa glazurom debljine d = 1 cm. U cijeni dobava i postava PE folije debljine 0. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti i izradu cementnog holkera.000.3 m¹.86 1. Hidroizolacija sanitarija Sve isto kao stavka 1.55 47.372. Kamena vuna se priĉvršćuje za nosivi zid sa pocinĉanim sidrima i to sa njegovim plastiĉnim dijelom. te ugradba rubne trake od kamene vune kao Tervol tip RS 120 debljine 1. god. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 10. Zidarska obrada odnosi se samo na betonsku površinu zida. otklesavanje manjih neravnina.92 12.xls.[227] . Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. debljine 8 cm. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.00 11. Termoizolacija fasade d=8cm Dobava i ugradba kaširane staklenim voalom kamene vune kao Tervol tip FPL-80 ili odgovarajuće. impregnacija površine betonske ploĉe i nanaošenje reparaturnog morta u 1 do 2 sloja.03 4.24 98348485. popunjavanje šupljina. Na 1 m² dolaze minimalno 6 do 8 komada sidara. m² 13. popunjavanje manjih oštećenja na zidu. U jedinicnoj cijeni uraĉunati i radnu skela za rad na visini 3.596.562. odstranjivanje eventualnih stršećih dijelova armature. m² 450 76.25 82. debljine d = 4 cm. Obrada armirano-betonskih zidova Zidarska obrada površine armirano-betonskih zidova sa odgovarajućim reparaturnim mortom.08 2. Izravnavanje izvesti sa odgovarajućim mortom za podlijevanje. Obraĉun po m² obraĊene površine betonskog zida. slaganje ploĉa od Tervola sa toĉkastim ljepljenjem na zid i postavu sidara na propisanom razmaku.10. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti otklesavanje izboĉina. Ţbukanje unutarnjih i vanjskih zidova Ţbukanje unutarnjih i vanjskih zidova grubom i finom produţnom cementnom.25 451. Na izravnatu glazuru postavlja se kompjutorski pod.00 m² 156 28. 45212-400-4474/2008. Termoizolacija na podu d=4cm Dobava i ugradba kamene vune kao Tervol tip TPT (TPT 20/20 + TPT 20/20) ili odgovarajuće. otklesavanje iscuraka morta i betona.

te sistemon za blokadu koloture.00 18. doprema i postava gotovih betonskih elemenata debljine 6 do 8 cm u boji po izboru projektanta sa zamuljivanjem reški mekanim pijeskom. m¹ 35 66.003. U jediniĉnoj cijeni je kompletan jarbol sa ĉeliĉnim uţetom. m² 280 140. Betonski rubnjaci Dobava i postava betonskih prešanih rubnjaka dimenzija 50×20×8 cm izraĊenih od betona marke MB-40.006.47 2. koloturom za podizanje zastave.xls. 45212-400-4474/2008.326.20 3.00 6. a) prag duţine do 1 m¹ b) prag duţine od 1 do 2 m¹ Metalni jarbol za zastave Dobava i ugradba metalnog jarbola za zastave. Betonske ploĉe Dobava.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.0 m¹.14 39. kom kom 26 9 116.2008.11 30. m¹ 272 112. Obraĉun po m² ugraĊenih betonskih elemenata. Ugradba rubnjaka na betonskoj podlozi od betona marke MB-25 i popreĉnog presjeka 30×24 cm sa razmakom reški izmeĊu betonskih rubnjaka od 1 cm i njihovo popunjavanje cementnim mortom u omjeru 1:2 sa polukruţnim zaglaĊivanjem. kom 2 3.92 98348485.12 1. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.80 17. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 16.ms_office Strana: 142.239. Nakon slaganja betonskih elemenata iste je potrebno nabiti vibroploĉom.019. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Obrada sokla objekta Zidarska obrada vidljiivog dijela armirano-betonskog podnoţja (sokla) objekta kontrole naplate sa otklesavanjem i popravkom neravnina.765.20 20.493.12 196. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sve gore navedeno. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sve gore navedeno. Obraĉun po m² obraĊenog sokla.10. Obraĉun po komadu montiranog jarbola. Ukoliko se ne mogu koristiti cijeli betonski elementi iste precizno odrezati na rezalici sa dijamantnom ploĉom. U jediniĉnoj cijeni uĉvršćenje aluminijskog flah progila za drveni ili aluminijski dovratnik.45 19. god. Aluminijski pragovi Dobava i ugradba aluminijskih pragova od flah profila 40×4 mm na mjestima gdje je razlika u podu po visini ili vrsti materijala. Obraĉun po komadu ugraĊenog praga. Betonski rubnjaci moraju imati atest o otpornosti na djelovanje mraza i soli. Visina jarbola je cca 5. Obraĉun po m¹ ugraĊenih betonskih rubnjaka. a višak pijeska koji ostane nakon zamuljivanja odstraniti mekanom ĉetkom. Obradu obaviti sa odgovarajućim reparaturnim mortom.[227] . Betonski elementi moraju imati atest o otpornosti na djelovanje mraza i soli.

štemanje. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.20 sati sati 50 50 39. Nakon sušenja nanosi se treći sloj ljepila koji prije nanošenja mase za impregnaciju mora odstajati minimalno 7 dana.24 51.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.10. Nakon ljepljenja Tervola isti se gleta prvim slojem graĊevnog ljepila.73 652.254.67 1.16 23. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: 145 160.xls. Obraĉun po m² ovako izvedenog zida (špalete). Nakon sušenja nanosi se treći sloj ljepila koji prije nanošenja mase za impregnaciju mora odstajati minimalno 7 dana.713.ms_office . II. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 21. Prije poĉetka ljepljenja Tervola betonski i zidovi od opeke se moraju premazati grund masom za impregnaciju.04 Strana: 143. postavlja mreţica po cijeloj površini zida i gleta se drugi sloj ljepila. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno.662.215.2008. m² 23.962. postavlja mreţica po cijeloj površini zida i gleta se drugi sloj ljepila.80 22.004.[227] 98348485.67 REKAPITULACIJA I.412.18 11. Prije poĉetka ljepljenja Tervola betonski zidovi se moraju premazati grund masom za impregnaciju. 45212-400-4474/2008.08 504. Obraĉun po m² ovako izvedenog zida. Termoizolacija zidova negrijanih prostora d=6cm Dobava i ugradba kamene vune kao Tervol tip DP9 lam ili odgovarajuće. Ploĉe Tervola na zid se priĉvršćuju ljepljenjem graĊevinskim ljepilom. rezanje asfalta.00 2. A. god. debljine 3 cm na špalete oko prozora u objektu kontrole naplate. m² 60 184. IV. Kada prvi sloj graĊevnog ljepila oĉvrsne oko špalete otvota se stavlja profil za ojaĉanje.56 13.50 504.223. Oko špaleta otvora potrebno je zalijepiti špaletni element Tervol PTP debljine 2 cm. Nakon ljepljenja Tervola isti se gleta prvim slojem graĊevnog ljepila. Ostali zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom. Ploĉe lijepiti na zid sa preklopom na pola ploĉe i paziti da ljepilo ne ulazi u fuge.050. III.562. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika. debljine 6 cm na betonske zidove sa unutarnje strane agregatne stanice. Termoizolacija špaleta d=3cm Dobava i ugradba kamene vune kao Tervol tip TPT30 ili odgovarajuće. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Ploĉe Tervola na zid se priĉvršćuju ljepljenjem graĊevinskim ljepilom.412. Kada prvi sloj graĊevnog ljepila oĉvrsne oko špalete otvota se stavlja profil za ojaĉanje.25 IV. ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI TESARSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: 83. 1. Jediniĉnom cijenom obugvatiti sve navedeno.

98348485.ljepljenjem (kao SIKA TACK PANEL PU ili odgovarajuća ljepila).UV zraka. god. spojne elemente izvesti prema uputama proizvoĊaĉa fasade.10. b) test na rastezanje.[227] . V. Ploĉe se uĉvršĉuju na odgovarajuću podkostrukciju nevidljivim spojem .ms_office Strana: 144. ne stvara dim i ne proizvodi toksiĉne kemijske produkte. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena B.50 mm potreban za strujanje zraka.tehnologijom koja svojom dijamantnom strukturom štiti ploĉe od najpogubnijih faktora . Sistem podkonstrukcije omogućava odmicanje fasadnih ploĉa od termoizolacije i samim tim zraĉni prostor od 30 . kojom se potvrĊuje da su izraĊene od materijala koji ne podrţava gorenje. te svi ostali tehniĉki detalji izraĊeni su prema tehniĉkim uputstvima proizvoĊaĉa fasadnih elemenata i sistema. Iste se montiraju po sistemu otvorenih horizontalnih i vertikalnih fuga širine 6 mm. Za uĉvršćenje podkonstrukcije fasade za zid koristiti cinĉane vijke. ploĉa na bazi visoko tlaĉnog prešanog laminata debljine 6 mm u boji i dekoru 0270.s2. d0. Izvoditelj radova je duţan osigurati i dostaviti statiĉki proraĉun fasade. Vanjski i utarnji dekorativni slojevi zaštićeni su akrilinim smolama specijalnom NT. te idelno ravnanje fasade i mogućnosti reljefnih istaka. Podkonstrukcija je izraĊena od apsolutno antikorozivnog materija . Raster fasade.EURO FOX ili odgovarajućim. OBRTNIĈKI RADOVI VENTILIRANA FASADA OPĆENITO: Obloga fasade izraĊena je od materijala kao MAX EXTERIOR COMPACT ili odgovarajućih. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Sva uĉvršćenja. dakle najvišoj i najjaĉoj normi za ovaj tip proizvoda.aluminij. 45212-400-4474/2008.xls. Srednjica ploĉe izraĊena je od visoko kavalitetnih celuloznih papira oplemenjenih fenolnim smolama. c) test na absorciju obiĉne (destilirane) i slane (morske) vode. d) otpornost na UV zrake (izbjeljivanje). Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. U domeni protupoţarne sigurnosti fasadne ploĉe trebaju zadovoljiti klasifikaciju prema normi B . Fasadne ploĉe trebaju zadovoljiti certifikat prema normi EN 438 kojim se dokazuje da zadovoljavaju i ispunjavaju slijedeće uvjete testiranja: a) test na savijanje. dimenzije i raspored ploĉa.2008. po sistemu kao MAX . e) sposobnost laganog ĉišĉenja standardnim kućnim i ekološkim sredstvima.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. te ovjeri projektanta.

45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1. u boji i dekoru 0270. Stavka obuhvaća dobavu i postavu fasadnog aluminijskog profila.920.ms_office Strana: 145. vertikalno i horizontalno montirane po fasadi objekta kontrole naplate prema rasteru iz projekta. god.5 751. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. obloge ventilirane fasade od materijala kao MAX EXTERIOR COMPACT ili odgovarajućeg.HI ili odgovarajućeg. Fasada je svojom vanjskom plohom odmaknuta od zida cca 12 cm. Obraĉun po m² izraĊene fasade. ploĉa obostrano oplemenjenih. u boji i dekoru 0270. materijal i priĉvrsni pribor.00 366.477. Preko kamene vune potrebno je poloţiti paro propusnu foliju kao Tyvek ili odgovarajuću. ploĉa obostrano oplemenjenih. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Obraĉun po m² izraĊenog sokla.xls.2008. profili na mjestima priĉvršćenja fasadnih ploĉa imaju umjesto gumenih brtvi silikonske brtve radi osiguranja rastezanja fasadnih ploĉa. UKUPNO VENTILIRANA FASADA: m² 495 695. m¹ 730 4. Boju plastifikacije odrediti će projektant.81 19.16 3. izrada i montaţa. Ventilirana fasada Dobava kompletnog materija.386. m² 25.00 V. ploĉa obostrano oplemenjenih budu u istoj ravnini. Obloga sokla Dobava kompletnog materija. materijal i priĉvrsni pribor.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. izrada i montaţa. na tipsku podkonstrukciju. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav potreban rad.35 2. Kamena vuna kaširana staklenim voalom prikazana je u posebnoj stavci ovog troškovnika (vidi zidarske radove). Obraĉun po m¹ ugraĊenog profila. aluminijske plastificirane konstrukcije izraĊene od fasadnog profila kao SCHÜCO ROYAL S 70FF ili odgovarajućeg u kombinaciji s prozorskim profilom kao SCHÜCO ROYAL 75FF. Fasadna skela prikazana je u posebnoj stavci ovog troškovnika (vidi tesarske radove). na tipsku podkonstrukciju. Preko kamene vune potrebno je poloţiti paro propusnu foliju kao Tyvek ili odgovarajuću. Stavka obuhvaća dobavu i postavu kamene vune kaširane staklenim voalom kao Tervol tip FPL 50 ili odgovarajući debljine 5 cm. 2. izrada i montaţa. obloge sokla od materijala kao MAX EXTERIOR COMPACT ili odgovarajućeg. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav potreban rad. 45212-400-4474/2008.171.51 VI. a) BRAVARSKI RADOVI CRNA BRAVARIJA 98348485.73 344. Fasadna skela prikazana je u posebnoj stavci ovog troškovnika (vidi tesarske radove). U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav potreban rad. materijal i priĉvrsni pribor.10. Nosivi profili za fasadu Dobava kompletnog materijala. u boji i dekoru 0270. Dimenziju fasadnog prolila odabrati tako da profil i fasada objekta koja je izraĊena od materijala kao MAX EXTERIOR COMPACT ili ogovarajućeg.[227] .

te antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida. Rešetku izvesti tako da se zbog ĉišćenja moţe vaditi.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Profil izvesti oko svih stranice vanjskih otvora sa okomitom stranicom na rubu otvora. Obraĉun po komadu izraĊenog poklopca.10. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Rubni "L" nosaĉ Izrada. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena OPĆENITO: Crna bravarija izraĊena je od HEA HOP vuĉenih profila.40 4. Obraĉun po komadu isporuĉenog okvira sa otiraĉem. Rešetka za ĉišćenje obuće Sve isto kao stavka 2.[227] 98348485.84 1. Otiraĉ je “KOKOS” i obuhvaćen je u jediniĉnoj cijeni. samo umjesto “KOKOS” otiraĉa dolazi vanjska rešetka za ĉišćenje obuće.92 38. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Obraĉun po komadu stvarno izraĊene rešetke.xls. Pojedini dijelovi poklopca su po obodu pojaĉani sa kvadratnim profilom dimenzija 30×30×2. m¹ 320 120.49 1. Okvir je dimenzija 280×80 cm i izraĊen je od kutnog profila L 40×40×5 mm sa pracnama na svakih 50 cm. Poklopce opremiti sa po dvije ruĉke za podizanje. isporuka gradilištu i ugradba okvira i otiraĉa u vjetrobranu. TakoĊer je potrebno izbušiti i rupa promjera 5 mm na svakih 30 do 40 cm za uĉvršćenje podkonstrukcije za fasadu. materijalom i sredstvima potrebnim za potpuni dovršetak radova. a svi spojevi su izvedeni putem varenja. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sav spojni i pomoćni materijal. Obraĉun po komadu komplet izraĊene i ugraĊene crne bravarije sa svim radnjama. isporuka na gradilište i ugradba okvira i poklopca za instalacioni kanal u prostoriji sa ureĊajima. Sve antikorozivno zaštićeno sa dva sloja boje na bazi epoksida.489.841. kom 1 1.694.409.ms_office . a sa drugom stranicom priljubljenom uz vanjski zid. 45212-400-4474/2008.5 mm. Okvir otiraĉa je veliĉine 120×60 cm i izraĊen je od “L” profila 30×30×3 mm s pracnama za usidrenje. /Glavni ulaz/ Poklopac instalacionog kanala Izrada.84 Strana: 146.49 3. Nakon toga izvesti antikorozivnu zaštitu vrućim cinĉanjem.2008. Rešetka je gotova tvorniĉka pocinĉana s maksimalnom veliĉinom okna 25×25 mm. Poklopac je podijeljen na pet zasebnih komada i izraĊen je od rebrastog lima debljine 3/4 mm. ''L'' profil se montira na rubovima vanjskih otvora po fasadi i sluţi za uĉvršćenje podkonstrukcije fasade i slijepih ĉeliĉnih dovratnika i doprozornika za ugradnju vanjske aluminijske bravarije. Svi okviri imaju ugraĊene pracne za usidrenje. kom 1 1. 1. kom 2 704. Obraĉun po m¹ stvarno izraĊenih kompletnih nosaĉa. Ovako izraĊenu konstrukciju potrebno je zavariti u svim uglovima rezanjem pod 45° sa izbušenim rupama promjera 10 mm na svakih 50 cm za uĉvršćenje profila na zod od betona ili opeke.489. Na mjestu prodora cijevi izvesti urezivanje u promjeru vanjskih cijevi. Otiraĉ u vjetrobranu Izrada.841. isporuka na gradilište i ugradba rubnog "L" nosaĉa popreĉnog presjeka dimenzija 100×120 mm izraĊenog od ploĉevine debljine 4 mm.40 2. Prije ugradbe bravariju je potrebno dobro oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i odmastiti. god.70 1..

Visine ograde je 110 cm.08 1. Nosaĉ CB antene Dobava materijala. Podna rešetka Dobava.83 627. Sve oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i antikorozivno zaštititi vrućim cinĉanjem.xls.[227] 98348485. okvir 30×3 mm. Teţina polo rešetke je 34. Stupovi ograde su na razmaku cca 230 cm. Oslonci su na meĊusobnom razmaku od cca 700 mm. izrada i montaţa nosaĉa za CB antene na krovu objekta. Za priĉvršćenje na fasadi objekta izraditi dva nosaĉa na kojima su obujmnice sa gumenom brtvom za fiksiranje cijevi.65 mm. isporuka i ugradba rubnog ĉeliĉnog profila NPI 100 za nošenje poda sa POLO (aries) rešetkama u prostoriji ureĊaja. Polo podna rešetka je dimenzija nosive i razdjelne lamele 30×2 mm. Nosaĉ je izraĊen od cijevi promjera 48. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 5. Koristiti originalni spojni i priĉvrsni pribor.18 9.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.081. Na dno stupa je zavarena ploĉevina dimenzija 120×120×6 cm sa 4 rupe promjera 13 mm za priĉvršćenje ograde na armiranobetonski temelj.6 mm. Od HEA 80 i poda od daske debljine 48 mm.255. dobava i montaţa platforme za nošenje klima ureĊaja. a visina stupa je 120 cm.2008. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.83 8. Obraĉun po m² postavljene rešetke. visina rešetke je 30 mm. Nosaĉe fiksirati za nosivi zid sa po dva fischer vijka odgovarajuće duţine. izrada i montaţa vruće pocinĉane POLO (aries) podne rešetke u prostoriji sa ureĊajima.78 7. 45212-400-4474/2008.09 972.94 2. kom 1 627.847. Obraĉun po m¹ stvarno izraĊenog nosaĉa.081. Na visini od cca 550 mm od vrha gledano osno nalazi se preĉka od cijevi promjera 44. Ogradu izvesti od ĉeliĉnih cijevi promjera 76.ms_office . 180/80 cm. Obraĉun po komadu izraĊene platforme m¹ 16 140.10. Duţina nosaĉa mora biti takva da antenski stup moţe proći pored opšava na armirano-betonskom koritu.3×2.6 mm sa polukruţno zavarenom kapom na vrhu cijevi.5×2. dobava i montaţa ograde ispred ulaza u objekt kontrole naplate. Obraĉun po m¹ izvedene ograde. god. te spojni materijal i ĉišćenje od hrĊe pjeskarenjem i dvostruka antikorozivna zaštita bojama na bazi epoksida.1×3. izrada. m² 10 784. Profil na krajevima ima ploĉevinu za uĉvršćenje u zid sa po ĉetiri rupa promjera 12 mm. korak lamele 30 mm. NPI 100 nosaĉ za pod Izrada.80 7. Vel. m¹ 2 486. U jediniĉnoj cijeni je izrada upušrenog temelja. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Jediniĉnom cijenom obuhvatit sav spojni i pomoćni materijal.08 Strana: 147. a sa donje strane nosaĉ treba biti otvoren za uvlaĉenje kablova. Izrada platforme Dobava materijala za izradu platforme na krovu objekta kontrole naplate. Duţina nosaĉa je 400 cm. kom 1 1.04 6. Zaštitna ograda visine 110 cm Izrada. Ograda se priĉvršćuje sa po 4 vijka na stupu sa podloškama M12/80. Obraĉun po komadu izraĊenog nosaĉa.6 kg/m².

dobava i montaţa ograde unutarnjih stepenica u objektu kontrole naplate. Ograda stepenica visine 110 cm Izrada.C. Svi aluminijski komadi i izraĊevine moraju biti kvalitetno i odgovarajuće izvedeni.234. 45212-400-4474/2008. Uz gore navedeno u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu radioniĉke dokumentacije. god.T7. pjeskarenjem i dvostruka antikorozivna zaštita bojama na bazi epoksida. U jediniĉnoj cijeni je izrada.09 5. Prije poĉetka radova na izradi obojene bravarije izvoditelj radova na obojenoj bravariji je duţan pregledati izvedene graĊevinske radove. izradu u radionici. sa odgovarajućim kvalitetnim materijalom koji mora odgovarati postojećim propisima i standardima. Na dno stupa je zavarena ploĉevina 120/120/6 mm sa 4 rupe promjera 13 mm za priĉvršćenje ograde na AB krak stepenica. Za izradu obojene bravarije koristiti plastificirane aluminijske profile sa prekinutim termiĉkim mostom kao SCHÜCO INTERNATIONAL tip FW 50+DK ili odgovarajući. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog materijala. a visina stupova 120 cm. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 10.10.5 ĉvrstoće F220 do 260 N/mm². Sve ostalo prema shemi bravarije i uputama nadzornog inţenjera i projektanta.2008. Sve prema shemi bravarije. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Minimalna debljine zaštitnog sloja iznosi 18 do 25 mikrona. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-CRNA BRAVARIJA: 12 486. te spojni materijal i ĉišćenje od rĊe.ms_office Strana: 148. Ogradu izvesti od QC 40/20/2.a.9.052. Visina ograde je 110 cm. dobavu i montaţu metalnog okova po izboru projektanta s cilinder bravama i kljuĉevima i sve opšavne lajsne. a nakon završetka rada duţan je sav suvišni materijal i otpatke odstraniti sa gradilišta. te davanje iste na uvid i odobrenje projektantu.xls. uzimanje mjera na licu mjesta. dopremu na gradilište. m¹ Obraĉun po m¹ izvedene ograde. te ukoliko naiĊe na nedostatke koji mu mogu smetati.[227] . 98348485. Izvoditelj ovih radova duţan je zaštititi radove izvedene od drugih izvoditelja kako nebi svojim radom iste oštetio. 236.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.833. te mora zadovoljiti propise HRN. TakoĊer je duţan zaštititi svije radove od prljanja drugih izvoditelja. namještanje i podešavanje na mjestu ugradbe i nakon ugradbe. 226 i 228. Aluminijski profili izraĊeni su iz aluminijske legure Al Mg Si 0. VI. duţan je o tome obavijestiti izvoditelja graĊevinskih radova kako bi isto bilo otklonjeno.14 b) OBOJENA BRAVARIJA OPĆENITO: Svi radovi moraju biti izvedeni struĉno i solidno.08 62.

48 9. kom kom kom kom kom 1 1 1 1 1 8.66 6.36 4. god.363.728. Mjesta koja se naroĉito osjetljiva na propuštanje moraju se kitati dvokomponentnim kitom odgovarajuće kvalitete.063.44 24. Vrata .prodaja pretplate b. Staklena stijena 4-dijelna dimemzija 340×180 cm.836.60 26.063.006.60 W/m²K.06 7.168.60 8. isporuku na gradilište i ugradbu slijepih ĉeliĉnih dovratnika i doprozornika i gumenih podnih odbojnika za zaustavljanje vrata.882.36 18. Sve izraditi i ugraditi prema shemama obojene bravarije. Izvoditelj radova mora atestom dokazati da aluminijski profili i staklo zadovoljavaju traţene uvjete. Sva vanjska vrata moraju imati ugraĊene samozatvaraĉe.126.882. pogotovo u pogledu topinske provodljivosti. Staklena stijena 4-dijelna dimenzija 319×90 cm 1.[227] 98348485.ms_office . Vrata .06 7.32 12. Staklena stijena 2-dijelna dimenzija 185×90 cm 1F+1O e. Vrata ulazna .16 13.006.726.04 6.66 Strana: 149.44 3.spremišta dim.72 6. 45212-400-4474/2008.dvokrilna dimenzija 150×280 cm . Dovratnici i doprozornici su izraĊeni od kvadratnog profila 40×30×2.88 2. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.vjetrobran d.6 mm.2008. kom kom kom kom kom kom kom kom kom kom 1 3 2 8 2 3 1 4 4 2 7.442. Staklena stijena sa šalterom dimenzija 260×280 cm . Staklena stijena 4-dijelna dimenzija 150×180 cm 2F+1O h.pogon e.660. Staklena stijena 2-dijelna dimenzija 300×180 cm 1F+1O d. 2F+2O c. materijalom i sredstvima potrebnim za potpuni dovršetak radova.647. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Ĉeliĉni profili za sidrenje aluminijskih stijena premazani su radi zaštite sa najmanje dva premaza zaštitne boje.043.642. Obojenu bravariju na objektu kontrole naplate izvesti u boji plastifikacije RAL 7047.xls. aluminija ili drugog antikorozivnog materijala. Staklena stijena 2-dijelna dimenzija 250×180 cm 2F+1O f.00 2.363.504.327. Boju plastificirane aluminijske bravarije odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom.10. Staklena stijena 2-dijelna dimenzija 130×90 cm 2F+1O g.64 6.64 24.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.72 3.607. Staklena stijena 4-dijelna dimenzija 340×90 cm 3F+1O j. Vrata ulazna agregat .006.32 3. Staklena stijena 4-dijelna dimenzija 200×90 cm 3F+1O i. ukljuĉivo gornji i donji okapni lim na staklenim stjenama i vratima.607.88 8. Obraĉun po komadu komplet izraĊene i ugraĊene obojene bravarije sa svim radnjama. Sidra za priĉvršćenje aluminijskog lima i profila su od inoxa.83 7.12 4.186.dvokrilna dimenzija 140×280 cm .dvokrilana dimenzija 200×272 cm sa ventilacionom rešetkom u parapetu c. Vrata a.16 7. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.647.012.dvokrilna dimenzija 200×272 cm b. Ovi tehniĉki uvjeti nadopunjavaju se opisom pojedinih stavki troškovnika i programom kontrole i osiguranja kvalitete. 100/210 cm Staklene stijene a.00 2. Za ostakljenje primjeniti IZO staklo dimenzija 4+16+4 mm koje je izraĊeno od stakla kao THERMOPLUS i OPTIFLOAT ili odgovarajućeg tako da srednji koeficijent prolaza topline za prozor iznosi 1.16 7.453.344.64 6.00 2.00 7.673. Ugaoni elementi moraju biti izvedeni besprijekorno. Kod obojene bravarije jediniĉnom cijenom obuhvatiti izradu.168. Vijci i ostala sredstva za spajanje su iz nehrĊajućeg ĉelika (inox). Vrata i prozori koji se otvaraju moraju u falcevima imati ugraĊene gumene brtve. Za ugradnju IZO stakla koristiti propisane plastiĉne kladice. Vrata .

god.091.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Solk se postavlja ljepljenjem i to na sudaru zida sa podom od linoleuma. Obraĉun po m² postavljenog linoleum poda. Sve kompet s ĉišćenjem gotovog poda nakon završetka radova. transport na gradilište.86 2.[227] .684. Linoleum lijepiti specijalnim ljepilom za postavu linoleuma. Pod dolazi u roli. nanošenje ljepila na konraktne površine. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI 1 1. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.28 560. 45212-400-4474/2008. Automati na vanjskim vratima Dobava i montaţa automata na vanjskim pješaĉkim vratima i vjetrobranu.492.599. Kod ljepljenja posebnu paţnju posvetiti da limoleum bude 100% zalijepljena. Obraĉun po m¹ postavljenog sokla. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-OBOJENA BRAVARIJA: VI. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2.18 32. Linoleum pod Dobava materijala i polaganje gotovog tvorniĉki izraĊenog linoleum poda kao DLW. kom Obraĉun po komadu montiranih automata VI. 90×90 cm. STOLARSKI RADOVI 98348485.241. Alu rešetka Alu rešetka u prostoriji agregata za ventiliranje. Linoleum je u rolama širine 200 cm. te da nema zarobljenih mjehurića zraka. Automate montirati pri vrhu vrata glavnog ulaza. 12. Sve ostalo isto kao u stavci 1.736.ms_office Strana: 150.66 VII. Obraĉun po komadu montiranih vrata.56 180. m² 177 184.241. kom Obraĉun po komadu postavljene alu rešetke 3. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. dim. m¹ 200 62. Jediniĉnom cijenom obuhvatit ĉišĉenje površine.86 VIII.00 45. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i pomoćnog materijala. postavu na podove.46 VII. PVC sokl Dobava materijala i postava PVC sokla na podu gdje je postavljen linoleum pod. dobro otprašiti i impregnirati.24 2 280.52 242.24 1. te dobavu i postavu kutnih PVC rubnih letvica.xls. Prije postave linoleuma pod treba izravnati. dobro oĉistiti i popuniti oštećenja i udubljenja. RADOVI NA LINOLEUM PODU OPĆENITO: Projektom je predviĊen pod od linoleuma tip kao DLW ili odgovarajući. UKUPNO RADOVI NA LINOLEUM PODU: 1.b. linoleum sa pripasivanjem i urezivanjem. impregnaciju. Lijepi se ljepilom na cementnu glazuru koju prije polaganja linoleum poda treba pregledati. te nanijeti masu za izravnavanje (samoniveliranje) poda.

debljine 13 mm. Dobava i ugradba tipske sanitarne kabine s vratima.255. c. Jednokrikna puna jasenom furnirana vrata s fiksnim nadsvjetlom dimenzija 81×210+67 cm. a ugradbu obaviti sa purpen pjenom tanko nanesenom po cijeloj donjoj površini klupĉice.44 3. u boji i tonu po izboru projektanta. Za ugradnju stakla koristiti stolarski ili trajnoelastiĉni kit.xls.2008.[227] 98348485. Boju stolarije (krila i dovratnici) odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom.60 2.10. te u betonske nadvoje ukljuĉena je u jediniĉne cijene stolarskih radova. Širina dovratnika iznosi 10 cm. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog materijala.37 1. Uz gore navedeno u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu i montaţu obostranih opšavnih lajsni po izboru projektanta. kom 4 4.373. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Obraĉun po m¹ postavljene klupĉice.67 1.48 Strana: 151. površinski obraĊene dekorativnim papirom impregniranim melaminskim smolama.453. Sve izraditi prema shemama stolarije. namještanje i podešavanje na mjestu ugradbe i nakon ugradbe. klase bez godova jer će dovratnici biti bojeni nakon ugradnje. Jednokrikna puna jasenom furnirana vrata s fiksnim nadsvjetlom dimenzija 91×210+67 cm. Kabina izraĊena od ploĉa iz termiĉki obraĊene umjetne smole ojaĉane celuloznim vlaknima.74 5. dopremu na gradilište. Za izradu dovratnika koristiti drvo jele-smreke 1. U cijeni stavke sav potreban inox okov i pribor za montaţu i brava za sanitarne kabine s mogućnošću otvaranja izvana.05 2. kom kom kom 15 2 4 1. Prozorske klupĉice Dobava materijala i izrada prozorske klupĉice od punog drveta iĉi umjetnog materijala debljine 3 cm i širine cca 47 cm furnirano jasenovim furnirom. betona. Na svim unutarnjim vratima WC-a u donjem dijelu ugraditi ventilacionu rešetku. Izrada i ugradba unutarnjih slijepih drvenih dovratnika u zidove od opeke. dobavu i montaţu metalnog okova po izboru projektanta s cilinder bravama i kljuĉevima.65 19. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Sa vidljive strane klupĉicu lakirati sa tri sloja laka kao Cromoden ili odgovarajući. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena OPĆENITO: Za izradu krila vrata koristiti jasenov furnir 1.271.022. b.746. izradu u radionici. komplet.ms_office .124. – kabina 153×98 cm. m¹ 48 280. 45212-400-4474/2008. odignute od poda 10 cm. Jednokrikna puna jasenom furnirana vrata s fiksnim nadsvjetlom dimenzija 71×210+67 cm.28 13. visine 200 (+10) cm – vratna krila 61×200 cm Obraĉun po komadu ugraĊene kabine 1. te podni Sve ostalo prema shemi stolarije i uputama nadzornog inţenjera i projektanta. Vrata a. Za ostakljenje fiksnog nadsvjetla primjeniti staklo kao OPTIFLOAT ili odgovarajuće debljine 4 mm. klase jer će vrata biti bojena tako da se vide godovi od drveta. Dovratnici na gradilište moraju doći impregnirani i sa vanjske strane zaštićeni premazom protiv upijanja vlage. Drvo je potrebno obraditi i impregnirati. god.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.496.075. uzimanje mjera na licu mjesta. Obraĉun po komadu izraĊenih i ugraĊenih vrata.12 16.

odignute od poda 10 cm. Na sudaru poploĉenog poda i ţbukanog zida dolazi sokl od istih keramiĉkih ploĉica u visini od 10 cm. uzimanje mjera na licu mjesta. U cijeni stavke sav potreban inox okov i pribor za montaţu. Postava s reškama maksimalne širine 2 do 3 mm. tuš kabina. kromiranih kutnih i završnih lajsni.88 66. m² 115 160. Debljina keramiĉkih ploĉica minimalno 8 mm. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 4. ĉišćenje podova i zidova i sve transporte.xls. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.19 IX. Obraĉun po m² stvarno postavljenih keramiĉkih ploĉica.687.418. debljine 13 mm.692.. blagovaonici. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. površinski obraĊene dekorativnim papirom impregniranim melaminskim smolama.10. Al. boje po izboru projektanta. Zidne keramiĉke ploĉice se putem odgovarajućeg ljepila lijepe na produţnim cementnim mortom oţbukane zidove. u boji i tonu po izboru projektanta.948. klase kao FLOOR GRES cheramiche BASIC ili odgovarajuće. rubne lajsne. Dobava i ugradba sanitarne pregrade. Ispred ulaza dolaze protuklizne keramiĉke ploĉice kiselo otporne veliĉine 30×30 cm. Poploĉavanje podova (osim sanitarija) Poploĉavanje podova u hodniku. dobavu i ugradbu PVC. god. KERAMIĈARSKI RADOVI OPĆENITO: Sva poploĉenja podova i zidova predviĊena su keramiĉkim ploĉicama od 1. Podne keramiĉke ploĉice se polaţu u cementni mort ili na unaprijed pripremljenu cementnu glazuru lijepe pomoću graĊevinskog ljepila. Keramiĉke ploĉice se postavljaju dvobojno prema shemi polaganja.40 2. veliĉina keramiĉkih ploĉica je 30×30 cm.68 Strana: 152. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu osnovnog i spojnog (veznog) materijala. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dobavu osnovnog i spojnog (veznog) materijala.2008.94 VIII. postava. ulazni prostor i sliĉno keramiĉkim ploĉicama 1.897. samo keramiĉke ploĉice u sanitarijama veliĉine 20×20 cm. širinu reške dogovoriti sa projektantom. m² 48 160. U manjim prostorijama (sanitarije i sl. Poploĉavanje podova sanitarija Sve isto kao stavka 1. Uĉvršćenje pregrade u strop i pod. Keramiĉke ploĉice moraju biti brušene. klase. 9. polaganje i fugiranje keramiĉkih ploĉica gotovom fugir masom po izboru projektanta. 1. 45212-400-4474/2008.16 18. ali protuklizne (protukliznost R9).ms_office . – pregrada širine 110 cm.[227] 98348485.) dolaze ploĉice 20×20 cm na podove i zidove (u istoj kvaliteti i boji). polirane.16 7. te zaštita nakon postave. veliĉine 30×30 ili 20×20 cm brušene ili s hrapavom gornjom površinom u boji koju će odrediti projektant u dogovoru s investitorom. Sistem polaganje za sva poploĉenja je reška na rešku.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. visine 200 (+10) cm Obraĉun po kom ugraĊene pregrade UKUPNO STOLARSKI RADOVI: kom 2 4. fugiranje. Ploĉice se postavljaju u graĊevinsko ljepilo po preporuci proizvoĊaĉa keramiĉkih ploĉica. Postava sistemom reška na rešku. Pregrada izraĊena od ploĉe iz termiĉki obraĊene umjetne smole ojaĉane celuloznim vlaknima. Obraĉun po m² stvarno postavljenih keramiĉkih ploĉica.

Visina oploĉenja je do stropa. Stepenice su vel. 1. Postava ĉeonih ploĉica Doplata za dobavu i postavu specijalnih ĉeonih (završnih) ploĉica. samo nazubljeni sokl uz stepenice. Obraĉun po m² stvarno postavljenih keramiĉkih ploĉica. Nazubljeni sokl Kao poz. Sokl izvesti keramiĉkim ploĉicama u boji po izboru projektanta. Visina 15 cm.18 3.60 4. samo vanjske protuklizne keramiĉke ploĉice s posebnom reljefnom strukturom. Obraĉun po m² stvarno postavljenih ploĉica. Oploĉenje izvesti do stropa u sanitarijama. Obraĉun po m² stvarno postavljenih ploĉica. Obraĉun po kom stvarno postavljenih ploĉica. 1. UKUPNO KERAMIĈARSKI RADOVI: m² 20 176. Vrstu i boju pomiĉnih aluminijskih lemela odreĊuje projektant.75 74.00 24. Poploĉavanje zidova Dobava keramiĉkih ploĉica i oploĉenje zidova u sanitarijama i u kuhinji. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav osnovni.600.40 7. vezni materijal i završnu profilnu lajsnu od PVC na lomovima i završecima sokla. Ploĉice dolaze na vanjskim natkrivenim prostorima.96 3.600.10 IX. Sokl visine 10 cm Dobava i postava sokla visine 10 cm vezano za poploĉane podove. Keramiĉke ploĉice su glazirane 1.ms_office Strana: 153.460.403. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.681. 45212-400-4474/2008. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3. a u kuhinji samo izmeĊu donjih i gornjih kuhonjskih elemenata. Obraĉun po m¹ stvarno postavljenih ploĉica. Fugiranje izvesti fugir masom po izboru projektanta.96 23.85 7.xls.76 9. 1.[227] .00 X.2008. Obraĉun po m¹ izvedenog sokla. Ploĉice na podu prostorije agregata lijepiti dvokomponentnim ljepilom i fugirati dvokomponentnom masom za fugiranje. samo granit protuklizne specijalne fazonske ploĉe za oblaĉenje stepenica.00 RADNJE SA SPUŠTENIM STROPOM XI.523. Aluminijske lamele dolaze na prozore. Poploĉavanje vanjskih podova Sve isto kao stavka 1. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.08 8. kom 18 320. m¹ 17. ZAŠTITA OD SUNCA Aluminijske lamele Dobava i montaţa unutarnjih aluminijskih obojenih pomiĉnih lamela s moguĉnošću podizanja i spuštanja. 98348485.20 3.765.40 5. Obraĉun po m² stvarno montiranih lamela. m² 148 156. a vezano na vanjske površine iz stavke 3.230. 6..32 5. Poploĉenje stepeništa Kao poz. Obraĉun po m¹ izvedenog sokla.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Postava putem graĊevinskog ljepila na naprijed postavljenu glazuru sa 100% ljepljenjem. god.27 X. gornju masku i uzice za podizanje.610. m² 20 156.139. 27×17 cm s duţinom 110 cm. Poploĉavanje prostorije agregata Poploĉavanje podova i zidova u prostoriji agregata protukliznim glaziranim porculanskim keramiĉkim ploĉicama veliĉine 30×30 cm. a veliĉine 30×30 cm. UKUPNO RADOVI NA ZAŠTITI OD SUNCA: m² 120 205.20 6. m¹ 144 52. klase veliĉine 20×20 cm.5 96. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav osnovni i spojni materijal. a polaţu se na produţnim cementnim mortom oţbukane zidove pomoću ljepila.10. 24. m¹ 17 200.

45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1.5 cm kao Owa.. ugradbu eventualno potrebnih aluminijskih profila. Spušteni strop se izvodi od vodootpornih gips .97 965. Toniranje boje u dogovoru s projektantom i investitorom.80 2. Bojanje zidova i stropova bez gletanja Sve isto kao stavka 1. Bojenje izvesti gotovom tvorniĉkom bojom na bazi vapna kao “POLIFLOR” ili odgovarajućeg prema niţe navedenoj recepturi i to: 1) popravak manjih neravnina. Amstrong ili odgovarajuća (u svim prostorijama osim sanitarija) sa otpornošću na poţar. samo gips kartonske ploĉe vodonepropusne na stropu sanitarija i kuhinje. e) potrebna radna skela. Obraĉun po m² stvarno postavljenog spuštenog stropa. m² 88 10. d) zaštita kamene vune PE folijom kao Stopair ili odgovarajuća.[227] . TakoĊer jediniĉnom cijenom obuhvatiti bandaţiranje spojeva gipsanih ploĉa koristeći samoljepivu mreţicu. god.5×62.12 2. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sav materijal. krpanje rupa od vijaka.75 70.10. zatvaranje spoja sa zidom pomoću akrila.94 60. m² 65 152. UKUPNO RADOVI SA SPUŠTENIM STROPOM: m² 420 144. 62.55 SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI XII. 9. Spušteni strop Dobava i ugradba osnovnog i spojnog materijala. alat. Bojanje zidova i stropova s gletanjem Bojenje zidova i stropova u svim prostorijama gdje su ţbukane površine. 1. b) spušteni strop od gipsanih prefabriciranih ploĉa vel. te sav ostali pomoćni materijal.874. transporte. Obraĉun po m² stvarno obojene površine..95 XI.365. Obraĉun po m² stvarno obojene površine. Spušteni strop se izvodi iznad svih prostorija o objektu kontrole naplate. te izrada i montaţa spuštenog stropa u objektu.ms_office Strana: 154. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. rad. razne zaštite i sl.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. samo bez gletanja. Strop se vješa na već pripremljene ĉeliĉne nosaĉe postavljene horizontalno na razmaku 120 cm. U jediniĉnoj cijeni je dobava i postava: a) podkonstrukcija s razmakom prilagoĊenim vrsti spuštenog stropa. Obraĉun po m² stvarno postvaljenog spuštenog stropa.816. skelu. m² 1536 20. c) ispuna stropa kamenom vunom kao Tervol DP-3 ili odgovarajuće debljine 5 cm.36 98348485. 3) trostruki premaz bojom kao “POLIFLOR” ili odgovarajućom. 2) gletanje svih površina glet masom kao “POLIFIX” ili odgovarajućeg.2008. Spušteni strop od vodootpornih ploĉa Sve isto kao stavka 1.karton ploĉa s 5 cm toplinske izolacije i s metalnom podkonstrukcijom. bojenje zidova i stropa u prostoriji agregata. 45212-400-4474/2008.xls.42 31.941.

96 2. Bojanje stolarije Bojenje kompletne stolarije sa dovratnikom i krilom. kitanje i brušenje eventualnih neravnina. s sukladno Zakonu o zaštiti na radu NN 59/96.449.00 54.60 2.408. Obraĉun po m² obojene stolarije.449.10. Znakovi su izraĊeni na samoljepivoj foliji ili plastici. Poslije sušenja kita obaviti brušenje pa tek onda nanos prvog sloja boje.48 PROTUPOŢARNI APARATI I OZNAKE ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŢARA XIII. poloţaj protupoţarnih aparata. Poslije sušenja prvog sloja boje ponoviti kitanje eventualno zaostalih neravnina. Dobava i postava protupoţarnih aparata Dobava i postava protupoţarnih aparata na objektu CP. trostruki premaz epoksidnom bojom. ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA Strana: 155.482. Koristiti znakove izraĊene i odobrene od strane Zavoda za istraţivanje i razvoj sigurnosti (ZIRS). 8. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer. oznake vezane na ozljede na radu. Zadnju ruku bojenja izvesti sa sjajnom bojom. UKUPNO OZNAKE ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŢARA: 7 7 2 496. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3. Priĉvršćenje na zid posebnim ljepilom. UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI: m² 140 96.454.094.50 4. Prije bojenja dovratnik zaštititi zaštitnom ventilirajućom bojom na koju se nanosi kit. 1. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama.xls. a sve prema projektu zaštite na radu i projektu zaštite od poţara. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal. god.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine.10 XIV. od udara elektriĉne energije. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije. m² 100 84. 1 9. 45212-400-4474/2008. Bojanje bravarije Bojenje crne bravarije i ĉeliĉne konstrukcije bojama na bazi epoksida. Poslije kitanja ponoviti postupak brušenja i bojenje drugog sloja. 9. ĉlanak 31.475.10 13. komplet Obraĉun po kompletu. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. zaštitu ostalih površina od prljanja. 94/96 i 114/03. U cijeni sav potrebni pomoćni materijal.964.08 XII.192. oznake svih prostorija. trajnoelastiĉnim kitom ili odgovatajućim brojem vijaka. i 32. kom Obraĉun po kom postavljenog aparata S-6 S-9 kom S-50 kom Dobava i postava znakova Dobava i postava znakova zaštite na radu i znakova zaštite od poţara. a ton boje odreĊuje projektant.ms_office . Obraĉun prema m² obojene površine.2008.00 4.44 XIII.[227] 98348485.20 4. U objektima CP-a potrebno je postaviti kompletne znakove zaštite na radu i zaštite od poţara. Krila se nakon nanošenja ventilirajuće zaštitne nitro boje špricaju sa bojom (neolin) koja ocrtava godove.48 3.204.44 22.50 600.

Obraĉun po kg izvedene konstrukcije. kontinirati ‚ 40/40/3 horizontalno kao gornji i donji rub maske.ms_office Strana: 156.38 22. transport na montaţu i montaţa glavnog nosaĉa nosive konstrukcije od gornjeg pojasa HEA 12 ili kvadratnog presjeka 120/60/4. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad.38 XIV. Dašĉana oplata Dašĉana oplata deb. uzimanje mjera na licu mjesta. priĉvršćen sa ‚ 80/6.235. Spajanje varenjem.00 105. koji je duţan izraditi izvoĊaĉ ĉeliĉne konstrukcije. vertikala sa kvadr. projekciji 6. Obraĉun po kg montiranih roţenica. transporte i sl. obradu graĊe. Glavnih nosaĉa 2.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. transport na montaţu i montaţa. kg 180 16.2008. Bitumenska ljepenka Dobava i postava bit.00 3. Elementi spojeni varenjem. UKUPNO ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA 1. sve unutarnje i vanjske transporte.154.40 4. TESARSKI RADOVI Jediniĉna cijena sadrţi sav rad.9 mm /pravokutni profili/. U cijenu uraĉunati 2-kratnu antikorozivnu zaštitu. Roţenica. Sve prema statiĉkom raĉunu. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 80/80/4. 45212-400-4474/2008.863.932.xls. Vjetrovni vez Nabava i izrada vjetrovnog sprega u radionici. 24 mm priĉvršćena na rogove. Obraĉun po m² izvedene oplate.6 mm. osnovni i spojni materijal.10.988. Ojaĉanje donje veze sa L 40/40/4. osnovni i spojni materijal.80 2.20 2. 53. transport na montaţu roţenica nosaĉa pokrova izvedenih od HOP ‚ 60/60/2. Obraĉun po kg izvedenog nosaĉa.38 26. Duţina nosaĉa u hor. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena OPĆENITO: Ĉeliĉna nosiva konstrukcija sastoji se od: 1. Valjani profili ‚40/40/3.[227] . Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Spajanje varenjem. izrada u radionici.20 98348485.88 19. Od kvadrantnog presjeka 40/40/2. 1. kg 3250 16. Montaţa roţenica Nabava i izrada u radionici. kg 1640 16. Podloţna ploĉa sa Fischer vijcima. Spreg na ravnini krova. ljepenke na oplatu. Visina maske 870 mm. alat. Izrada glavnog nosaĉa Nabava materijala. Obraĉun po m² postavljene ljepenke. god. skelu.948.38 2. kao vertikalni nosaĉi priĉvršćeni u konzolu. presj. Obraĉun po kg izraĊenog vjetrovnog veza. Montaţa se vrši prema montaţnom projektu i prema radioniĉkoj dokumentaciji.67 19. Izrada pomoćne konstrukcije Izrada pomoćne nosive konstrukcije na horizontalnom konzolnom dijelu krovišta kao nosaĉ maske koji prelazi preko objekta.20 m¹. kg 1400 16. m² 260 76. m² 260 73.60 XV.978.

45212-400-4474/2008.764. širina cca 22 cm. m² 268 128. klase deb. ĉeliĉnog. izradu radioniĉkih nacrta. polaganjem u cem. razne zaštite na radu. god. Obraĉun po m¹ dašćane podloge.2008. IzmeĊu najvišeg dijela krova i ţlijeba limovi su iz 1 dijela.764. sve transporte. 8. Ugraditi sa prepustom od min.932.13 34.[227] . materijal. Obraĉun po m¹ postavljenih letvi. UKUPNO KAMENARSKI RADOVI: m¹ 55 159. Obraĉun po m² jednostrešnog pokrovnog lima. Dubina klupĉice vanjska 23. transport i montaţa na gradilištu. alat. dobava osnovnog i spojnog materijala. unutarnja 20 cm.228.153.80 XVII.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 4 cm.36 XVI. a plastificirani lim nerĊajućim vijcima i zakovicama. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad. Obraĉun po m¹ postavljenih ţlijebova. Krov je 1-strešni s nagibom od cca 5%.55 mm.60 KAMENARSKI RADOVI XVI. Obraĉun po m¹ postavljenih kamenih klupĉica. 4. Boje pokrovnog lima. m¹ 440 11. radne skele. a vidljivi opšavi i maske su od pocinĉanog. Postava letvi Dobava i postava letvi 5/4 cm na dašĉanoj oplati za postavu pokrova.40 45.xls. spone za vezu s donjom konstrukcijom kao i krovne ljepenke na dodirnim mjestima s ostalim materijalima. POKRIVAĈKI I LIMARSKI RADOVI OPĆENITO: – Izrada pokrova predviĊena je od profiliranog tvorniĉki obojenog ĉeliĉnog pocinĉanog lima debljine 0. opšava i sl.4 cm.10. uskladištenje materijala na gradilištu u Sve limarske izraĊevine izvode se od ĉeliĉnog pocinĉanog lima debljine 0. 1.80 8. 1. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3. a podgled po izboru /nije vidljiv/. Dobava i ugradba kamenih klupĉica Dobava i ugradba kamenih vanjskih i unutarnjih prozorski klupĉica iz neporoznog brušenog kamena debljine 2 cm. Dašĉana podloga ţlijeba Izrada dašĉane podloge za horizontalni ţlijeb iz dasaka ĉetinara II.84 98348485. te u dogovoru sa nadzornim organom i projektantom. kompletnu skelu.20 4. Dolazi u padu 0. mort. izrada u radionici. Rubove zaobliti.338.6 mm.7 mm i visine profilacije cca 55 mm.22 1.5% prema odvodima. a sa donje strane formirati okapnicu. Jednostrešni pokrov limom Izrada i montaţa 1-strešnog pokrova od pocinĉanog ĉeliĉnog obostrano obojenog lima s brtvljenjem horizontalnih spojeva trajno elastiĉnim kitom. U cijeni: uzimanje mjera na licu mjesta. Pocinĉani lim se meĊusobno spaja lemljenjem. Sve izvedeno prema detaljnom nacrtu i detaljima. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. /osnovni i spojni/. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 2.ms_office Strana: 157. Obraĉun po m² izvedenog pokrova. plastificiranog lima debljine 0. Lim dolazi 1-struko. UKUPNO TESARSKI RADOVI: m¹ 60 19. koji će odrediti boju.21 XV.

10 4. razv. XIII. 25 cm.736.6 mm . XI. VIII.816.19 8. te s podloškom od bitumenske ljepenke.48 22. Horizontalni sanduĉasti ţlijeb Izrada i montaţa horizontalnog sanduĉastog ţlijeba krovne vode od pocinĉanog lima 0. Vertikalni ţlijeb Izrada.42 m¹ 32 240.10 5.20 kom 3 144.792.00 kom 35 96.10.094.036. kroz pokrov.10 105. šir. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2. samo deblj. XII.477. Opšav ispod ţlijeba Izrada i postava dijela opšava na sanduĉasti ţlijeb ispod pokrova od pocinĉanog lima 0. U cijeni navareni nosaĉi za sidrenje vertikale u zid objekta. 1 i horizontalnog ţlijeba. 6. klase deb. VII. Obraĉun po kom izraĊenih odzraĉnika. VENTILIRANA FASADA BRAVARSKI RADOVI RADOVI NA LINOLEUM PODU STOLARSKI RADOVI KERAMIČARSKI RADOVI ZAŠTITA OD SUNCA RADNJE SA SPUŠTENIM STROPOM SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI PROTUPOŽARNI APARATI I OZNAKE ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA ČELIČNA KONSTRUKCIJA TESARSKI RADOVI 366. Obraĉun po m¹ opšava ispod ţlijeba. 0. 2. Opšav limom Opšav limom kao u poz. 1.687. 4. Postava labuĊeg vrata Izrada i postava labuĊeg vrata razvijene duţine do 1.30 m¹. Sve od ĉeliĉne cijevi promjera 108/3. 3.071. 7.192.600.460.ravni unutarnjeg okomitog dijela krova izmeĊu opšava iz poz. VI. Dolaze uz viši rub krova.55 mm.766.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Obraĉun po m¹ opšava limom. Izrada odzraĉnika Izrada i montaţa limenih odzraĉnika od lima kao pokrov. kao daskom ĉetinara II.[227] 98348485. XIV.27 24.228.091. 8. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.2008. Obraĉun po m¹ horizontalnog saduĉastog ţlijeba. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.6. Razvijena širina 33 do 40 cm.ms_office .xls. Ţlijeb je presjeka 22×14 cm. Ţlijeb je dilatiran. Otvor antene Opšav limom kao pokrov na prodoru stupa antene ili sl.978. vel.6.60 Strana: 158. Obraĉun po komadu postavljenog otvora antene. XV.10 63.55 54.51 242. XVII. 15×15×5 cm. doprema i montaţa vertikalnog ţlijeba za prihvat krovne vode.98 m¹ 42 96.68 m¹ 60 96. UKUPNO POKRIVAĈKI I LIMARSKI RADOVI: m¹ 42 192. 5. god.10 96.6. Montaţa u padu 0.72 REKAPITULACIJA V. Obraĉun po kom postavljenih labuĊih vrata.5%. tako da max. Obraĉun po m¹ vertikalnog ţlijeba. Dole izvesti manĊetu za spoj na ljevano-ţeljezne cijev.14 432.60 45.692.10 3.66 45.4 mm širine 22 cm.363. IX.50 kom 1 96.55 mm. Sve sa spojnim i priĉvrsnim materijalom. iznosi cca 11. 45212-400-4474/2008.86 66. U cijeni izrada prikljuĉka na sanduĉasti ţlijeb i na odvodnu cijev vertikale od ĉeliĉnih cijevi promjera 108/3.00 70.19 74.50 m¹ od ĉeliĉne cijevi promjera 108/3. X. Vel.24 7.

xls.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm. a 5% ruĉno. REKAPITULACIJA A.40 7. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.34 2. paušal 1 7. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 8.764. Iskop se obavlja 95% strojno.04 1.38 2.930. cca 50 cm ispod gotovog kolnika.ms_office Strana: 159. temelje vanjskih blokova. GRAĐEVINSKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI SVEUKUPNO: 1.72 XVII. samo iskop u zbijenom nasipu ili u sraslom temeljnom tlu za armirano-betonski instalacioni kanal izmeĊu kontrole naplate i naplatnih kućica. okna elektroinstalacija. Iskopani materijal deponirati na udaljenosti 25 m¹ jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja. Iskop za instalacioni kanal Sve isto kao iskop pod stavkom 2.190.80 XVI.254. okna odvodnje i ostala razna okna. Dubina iskopa je preko 200 cm. nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju. postavljanje i odrţavanje iskolĉenih oznaka od poĉetka radova do predaje svih radova investitoru.926. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa svake strane konstruktivnog elementa minimalno za 50 cm.111. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. zaštitni blok ispred naplatne kućice.190..62 98348485. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60° ili koristiti razupiranje. 1. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto. I. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar. 45212-400-4474/2008.926. POKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI 1. Obraĉun paušalno Iskop dubine preko 200 cm Iskop za temeljne stope i grede raznih širina u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom temeljnom tlu kategorijeC. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.444. temelje treptaĉa. B.407.258.792. god. kao i sve ostalo potrebno za dovršenje cijele stavke. KAMENARSKI RADOVI 63.2008. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal sa modulom zbijenosti Ms = 80 MN/m².60 3.407. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10. A. INSTALACIONI KANALI.34 UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: B.[227] . m³ 571 23.40 2.004. razvod instalacija prema vanjskim blokovima. m³ 780 23. Svi iskopi su predviĊeni u zbijenom nasipu od drobljenog kamena. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹.22 13. tj. okna naplatnih kućica. Za plato je predviĊen samo osnovni nasip bez tampona i asfalta. Svi obraĉuni za iskop.22 18. Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na iskolĉenju svih elemenata. BLOKOVI I BETONSKI KOLNIK GRAĐEVINSKI RADOVI ZEMLJANI RADOVI OPĆENITO: Iskop humusnog materijala i osnovni nasip obuhvaćeni su u Projektu prometnica za trasu ceste na kojoj se nalazi CP.

087. ugraĊenog nasipa i preuzetog od strane nadzornog inţenjera zbijenog nasipa. klase C25/30 u velikoplošnoj glatkoj oplati. ispod temeljnih greda.82 23. instalacionog kanala. u armirano-betonske temeljne vanjskih blokova.8 113.727.71 I. tj.5 105.51 50. temenja blokova i raznih okana.703. Betoniranje armiranih temelja C25/30 Dobava i ugradba betona.00 5.10 2.48 59. 1. m³ 33. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju minimalne debljine 10 cm ispod i 20 cm iznad tjemena cijevi.26 47. biojame. Sloj ĉistoće Dobava i ugradba drobljenog kamenog materijala ili šljunka (sloj ĉistoće).255. Temeljne ĉašice su vanjskih dimenzija 165×165×100 cm. okna ispod naplatnih kućica. okana naplatnih kućica. gline ili sliĉno naokolo izvedenih trakastih temelja i temeljnih stopa. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dopremu materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹. Beton projektiranog sastava. blokova uz naplatne kućice.10. te završno nasipavanje. septiĉke jame. vanjskih blokova.638. Nasipavanje i zbijanje obavljeti u slojevima debljine 30 cm mjereno u zbijenom stanju. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: m³ 350 19. m³ m² 98 265 480. zaštitnih blokova ispred naplatnih kućica. temelja vanjskih blokova. okana odvodnje i ostalih raznih okana. temelje prednjih blokova uz naplatne kućice i zaštitne glave.[227] . 1. Nasip od drobljenog kamena ili šljunka Dobava i ugradba fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 4. nogostupa i u zelenom pojasu. oko i iznad odvodnih i ostalih cijevi u zoni otoka. trakastih temelja i greda (ukljuĉivo zatrpavanje eventualnog produbljenja ispod temelja). a do kote .71 3.843. te nasipavanje.53 II. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Obraĉun po m³ ugraĊenog fino drobljenog kamenog materijala ili pijeska. razastiranje i planiranje ispod temeljnih stopa. Obraĉun po m³ izvedenog. Ms = 80 do 100 KN/m².90 98348485. m³ 15. a) beton b) velikoplošna oplata m³ 55 422. instalacionog kanala.ms_office Strana: 160. temelja treptaĉa. 45212-400-4474/2008. armirano-betonskog instalacionog kanala izmeĊu kontrole naplate i naplatnih kućica. elektro i ostalih okana. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Podloga od mršavog betona C12/15 Betoniranje betonske podloge od mršavog betona.50 cm ispod kote budućeg kolnika. klase C12/15 debljine d = 10 cm. Obraĉun po m³ ugraĊenog fino drobljenog kamenog materijala ili šljunka. god.986. razastiranje i planiranje ispod. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju debljine 10 cm.40 6. odvodnih.22 6.04 15. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Nasipavanje debljine 20 do 30 cm Nasipavanje iskopanim materijalom (kamena sitneţ) bez primjesa humusa. okana elektroinstalacija. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou.2008.xls.

Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. Beton mora zadovoljiti kriterije vodonepropusnosti. Armatura stjenki okana ispod naplatnih kućica obraĉunata je u posebnoj stavci. Beton projektiranog sastava.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. ugradbu. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.781. u velikoplošnoj glatkoj oplati. u stijenke armirano-betonskog instalacionog kanala.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu je potrebno dodati inhibitor korozije tip MCI . a) beton b) velikoplošna glatka oplata Betoniranje armiranog okna naplatne kućice C25/30 Dobava i ugradba betona.26 20. Unutarnja oplata treba biti precizno izvedena zbog toga da se beton ne mora obraĊivati.785.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spravljanja u koliĉini od cca 0. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu je potrebno dodati inhibitor korozije tip MCI .78 5. Beton mora zadovoljiti kriterije vodonepropusnosti. te sav potreban spojni materijal.02 10. velikoplošnu glatku oplatu koju je prije montaţe potrebno dobro oĉistiti i namazati oplatnim uljem. Beton projektiranog sastava.2008.84 3.26 15.711. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3.10. Zidovi se izvode u velikoplošnoj glatkoj demontaţnoj oplati. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI .16 Strana: 161.56 10.32 1.48 59. u armirano-betonske stijenke okna ispod naplatne kućice. Beton projektiranog sastava. Svi zidovi okna ispod naplatne kućice izvode se od armiranog betona debljine 20 cm.40 4.48 59. a) beton b) glatka oplata m³ m² 66 340 480. klase 25/30.48 59. Armatura je iskazana u posebnoj stavci.570.6 l/m³ betona. Beton je klase 25/30 s dodatkom za vodonepropusnost i plastifikatorom. Dimenzije instalacionog kanala vidljive su iz popreĉnog presjeka u projektima pojednih objekata.ms_office . Nakon demontaţe oplate i izvlaĉenja spojnih vijaka konusne rupe je potrebno pripremiti i zatvoriti originalnim ĉepovima.68 20. klase C25/30. potrebnu njegu betona.855. 45212-400-4474/2008. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.6 l/m³ betona.26 31. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti dopremu. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.148.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spravljanja u koliĉini od cca 0. m³ m² 33 66 480. a) beton b) velikoplošna oplata c) doplata za površinsku obradu Betoniranje armirane temeljne ploĉe naplatne kućice C25/30 Dobava i ugradba betona u armirano-betonsku temeljnu ploĉu i postolje naplatne kućice. te otpornosti na utjecaj mraza i soli. god. m³ m² m² 22 182 89 480.[227] 98348485. te otpornosti na utjecaj mraza i soli.xls.6 l/m³ betona. Betoniranje armiranih stjenki kanala C25/30 Dobava i ugradba betona.911.

Armatura je prikazana u posebnoj stavci.10.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.xls. te u vanjske zaštitne blokove. Izvodi se u ĉeliĉnoj najpreciznije izvedenoj oplati.776.76 8. klase C35/45.23 40. Beton se mora njegovati jednim od sistema njegovanja. klase C35/45. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI .481.15 159 480. Izvodi se u ĉeliĉnoj najpreciznije izvedenoj oplati.296. Beton se mora njegovati jednim od sistema njegovanja. Za bolju ugradivost betona koristiti superplastifikator glenium 51.26 7. Površinu betona potrebno je nakon ugradnje betona. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli.80 1.52 27.34 7. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. u vanjske zaštitne bikove. Površinu betona potrebno je nakon ugradnje betona. Beton projektiranog sastava. 45212-400-4474/2008. Armatura je prikazana u posebnoj stavci.[227] . nafta i sliĉno).6 l/m³ betona. te raznih kemikalija (ulje. a) beton b) glatka ĉeliĉna precizna oplata c) doplata za površinsku obradu m³ m² 15.23 16. a) beton b) glatka oplata Betoniranje postolja naplatne kućice i blokova C35/45 Dobava i ugradba betona. Beton projektiranog sastava. Debljina stjenki okna prema projektu.50 25. nafta i sliĉno).25 544. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.840. okna na temelju nadstrešnice i nosaĉe rampi. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. god. m³ m² m² 30 70 75 544.279. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. m³ m² m² 75 215 65.40 2.ms_office Strana: 162. te raznih kemikalija (ulje. Beton projektiranog sastava. Za bolju ugradivost betona koristiti superplastifikator glenium 51.25 98348485.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli.336. a prije poĉetka vezanja zagladiti bez izvlaĉenja cementnog morta.27 9. Beton je klase C25/30.54 118. Betoniranje okna konrtole treptaĉa C25/30 Dobava i ugradba betona u okna kontrole treptaĉa. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 6.042. a prije poĉetka vezanja zagladiti bez izvlaĉenja cementnog morta.54 118. u armirano-betonski vanjski vidljivi dio naplatne kućice sa zaštitnim blokovima.52 27. a) beton b) glatka ĉeliĉna precizna oplata c) doplata za površinsku obradu Betoniranje vanjskih zaštitnih bikova C35/45 Dobava i ugradba betona.48 59.422. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0.2008.6 l/m³ betona. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI .20 8.

Betonski podest je od betona klase C25/30 s finom obradom gornje površine betona. te dva sloja varene bitumenske ljepenke debljine 4 mm s meĊusobno zavarenim preklopima 10 cm. Beton projektiranog sastava.40 76. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.45 11. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.866. m² m² 95 140 76. savijanje.8 14.2005 (proizvod kao LONGUS) i to mješavini betona tijekom njegova spremanja u koliĉini od cca 0.xls. Hidroizolacija se sastoji od hladnog bitumenskog premaza. obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu.5 40 480.482. Druga traka mora imati pomak preklopa za 50% u odnosu na prvu. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 9. Nosive i pregradne zidove takoĊer je potrevno povezati preklapanjem opeke.272.40 Strana: 163. Podest izvesti po dimenzijama iz projekta.[227] . te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorniĉkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom. Obraĉun po m² izraĊene hidroizolacije.48 59. izrada i postava betonskog ţeljeza prema Izvedbenom projektu armature. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. a) horizontalna hidroizolacija b) vertikalna hidroizolacija 1. Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete.814. sidra. Betoniranje podesta ispred kućice C25/30 Dobava i ugradba betona. Obraĉun po kg ugraĊene armature. Radi zaštite armature od korozije ukljuĉivo i kloridnu koroziju betonu se dodaje inhibitor korozije tip MCI . Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ĉišćenje betonske podloge od svih prljavština. a) rebrasta armatura RA-400 b) mreţasta armatura MAG-500 UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI: m³ m² m² 3. transporte. Armatura je obraĉunata u posebnoj stavci. Hidroizolacione trake moraju biti 100% zavarene za podlogu kao i meĊusobno.825.76 98348485. ZIDARSKI RADOVI OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal.00 491.26 27.6 l/m³ betona. u armirano-betonski podest ispred ulaza u naplatne kućice.10. Armatura mora biti ĉista od hrĊe i svih masnoća. 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente. razne zaštite i sl. te raznih kemikalija (ulje. Beton mora biti otporan na djelovanje mraza i soli. Hidroizolacija Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacija podova okna naplatne kućice. nafta i sliĉno).99 III. god.81 II. Donja podloga mora biti propisno suha što se dokazuje mjerenjem postotka vlage na površini betona.82 859. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. rad. 119.089.91 84. sjeĉenje.306.20 10.41 6. nanošenje sloja prajmera (resitol) i varenje prve i druge trake. kg kg 18640 11200 6.27 1. a) beton b) glatka oplata c) doplata za površinsku obradu Armatura Dobava. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ravnanje. alat.2008. 45212-400-4474/2008.23 1.ms_office 7.

80 3. 3. te zatrpati slojem finog pjeska. Prije zatrpavanja pijeskom potrebno je otvore u zidu okna ispod naplatne kućice i u oknima zidarski zatvoriti i obraditi. Cijevi je potrebno sloţiti na posteljicu od finog pijeska. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno. Obraĉun po m¹ ugraĊenih cijevi.78 4.726. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno. a) cijevi promjera 160 mm b) cijevi promjera 110 mm c) cijevi promjera 60 mm d) cijevi promjera 40 mm PVC cijevi za odvodnju Dobava i postava PVC cijevi za razvod instalacije odvodnje.40 10.16 29.934.25 III.56 43.56 43.98 54. Laki lijevano-ţeljezni poklopci Dobava i ugradve lakih lijevano-ţeljeznih poklopaca na elektro šahtovima i šahtovima odvodnje.50 221.982. Prije zatrpavanja pijeskom potrebno je otvore u zidu okna ispod naplatne kućice zidarski zatvoriti i obraditi.35 8.840. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika.11 102.424.40 60. Cijevi je potrebno postaviti na sloj finog pijeska.02 74.96 1.40 4. god.590.2008. ASFALTERSKI RADOVI 98348485.32 31. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. sati sati 70 70 43.16 12.20 1. m¹ m¹ m¹ m¹ 85 85 40 40 149. Cijevi PVC za instalacioni kanal Dobava i postava PVC cijevi za razvod instalacija kroz instalacioni kanal. a) cijevi promjera 300 mm b) cijevi promjera 200 mm c) cijevi promjera 160 mm d) cijevi promjera 110 mm PVC ili okiten cijevi za razvod instalacija Dobava i postava PVC ili Okiten cijevi za razvod instalacija od naplatnih kućica do zaštitnih i vanjskih blokova.726.70 2. Obraĉun po komadu ugraĊenog šahta. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno. m¹ m¹ m¹ m¹ 816 40 292 75 74.523.026. a) cijevi promjera 300 mm b) cijevi promjera 200 mm c) cijevi promjera 160 mm d) cijevi promjera 110 mm Ostali zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom.56 43.11 102. 45212-400-4474/2008.16 35.76 IV.674.355.942. m¹ m¹ m¹ m¹ 198 45 45 45 149.355.44 2.ms_office Strana: 164. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: kom 56 980.24 51. uĉvrstiti ih i zatrpati ih finim pjeskom. Obraĉun po m¹ ugraĊenih cijevi. Cijevi je potrebno sloţiti u instalacionom kanalu i zatrpati ih finim pjeskom.02 74.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.40 1. Prije zatrpavanja pijeskom potrebno je otvore u oknima zidarski zatvoriti i obraditi.671. Obraĉun po m¹ ugraĊenih cijevi.10.xls. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2.[227] .00 5.313.587.20 6.90 3. uĉvrstiti ih. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.88 3.

130. II. Obraĉun po m² stvarno izvedene površine.[227] .814.00 32. te brtveni sloja od jedne plastomerne bitumenske trake kao Bitufix PES 5 M1.25 IV. mase 250 gr/m². 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1.2008. a svi spojevi su izvedeni putem varenja. a) ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI ASFALTERSKI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: 50. knjiga IV.356.28 OBRTNIĈKI RADOVI BRAVARSKI RADOVI CRNA BRAVARIJA OPĆENITO: Crna bravarija izraĊena je od NP i HOP vuĉenih profila. Tvrdo-lijevani asfalt TLA11 Izrada. 98348485. ugraĊivanje.986. te antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.130. Sva tekuća i kontrolna ispitivanja moraju odgovarati OTU-u. Na ovako pripremljenu površinu izvodi se temeljni sloja od dvokomponentne reakcijske epoksidne smole bez otapala i punila. V. što dokazuje nadzorni inţenjer upisom u GraĊevni dnevnik. doprema i ugradba tvrdo-ljevanog asfalta TLA 11 na otocima izmeĊu prolaza. sa svim transportima i prenosima.00 REKAPITULACIJA I. god. Hidroizolacija mora biti izvedena sukladno Opće tehniĉkim uvjetina za radove na cestama 2001. poglavlje 6-07. knjiga III. UKUPNO ASFALTERSKI RADOVI: m² 680 47. IV. zavarene 100% izravno na temeljni sloj.99 221. Tvrdo-lijevani asfalt TLA 11 se izvodi u sloju prosjeĉne debljine 30 mm. 32. sukladno dilatacijama u betonskoj ploĉi.10.53 491.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. te dobro otprašiti. razastiranje.76 32. Tvrdo-lijevani asfalt TLA 11 mora biti izveden sukladno Opće tehniĉkim uvjetima za radove na cestama 2001. Svi okviri imaju ugraĊene pracne za usidrenje. Prije izrade tvrdo-lijevanog asfalta površina betona se mora saĉmariti ili pjeskariti kako bi se odstranila cementna skramica.130. posipanje drobljencem. Jediniĉnom cijenom obuhvatit sve radove od pripreme površine pjeskarenjem ili saĉmarenjem. Prije ugradbe bravariju je potrebno dobro oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i odmastiti. poglavlje 7-01. A.00 796.424. III.xls. raznošenje. ĉišćenja površine ispuhivanjem. obraĊene kvarcnim pijeskom. Tvrdo-lijevani asfalt se dilatira reškama širine 10 do 15 mm u polja. valjanje valjkom. dobava i spravljanje mješavine tvrdo-lijevanog asfalta. B. nanošenje temeljnog i brtvenog sloja. Po ravnosti i po vlaţnosti površina mora biti sukladna OTU-u. 45212-400-4474/2008.9. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.ms_office Strana: 165.

dopremu na gradilište i ugradbu u otoke ispred i iza naplatne kućice. Sve izraditi prema Izvedbenom projektu. 6. Penjalice se ugraĊuju na meĊusobnom razmaku od 30 cm. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.503.91 118.04 5. Sidrene ploĉe za treptaĉ 20×20×0. Penjalice izraditi od rebrastog betonskog ĉelika promjera 16 mm savijenog u obliku slova ''U'' ĉija je širina 45 cm. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti kompletnu izradu antikorozivnu zaštitu sa vrućim pocinĉavanjem. Obraĉun po komadu sidrene ploĉe.6 cm Izrada. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-CRNA BRAVARIJA: kom 14 321.45 4.10.xls.504. kom 48 72.76 4. Sidrena ploĉa za ugradbu treptaĉa je dimenzija 20×20 cm izraĊena od ploĉevine 6 mm sa 4 ankera duţine 30 sm na ĉijem donjem kraju se nalazi kuka. doprema na gradilište i ugradba sidrenih ploĉa za ugradbu kućišta podiznih rampi.ms_office Strana: 166. Sve izraditi prema Izvedbenom projektu. Ploĉe se ugraĊuju na meĊusobnom osnom razmaku od 133 cm.63 222.042. Obraĉun po komadu sidrene ploĉe. dopremu na gradilište i ugradbu u vanjske blokove. doprema na gradilište i ugradba ĉeliĉnih sidrenih ploĉa za ugradbu zaštitne ĉeliĉne odbojne ograde. Sidrena ploĉa za ugradbu zaštitne ĉeliĉne ograde je dimenzija cca 30×30 cm izraĊena od ploĉevine 10 mm sa 4 ankera duţine 30 sm na ĉijem donjem kraju se nalazi kuka.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.64 2. doprema na gradilište i ugradba zaštitnog metalnog vruće pocinĉanog odbojnika (ograde) sa stupom i distancerom. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1. Sidrene ploĉe za zaštitnu odbojnu ogradu 30×30 cm Izrada. Slobodne krajeve ugraditi u sjenku okna 15 cm duboko. kom 14 431.63 V. kom 376 313. doprema na gradilište i ugradba sidrenih ploĉa za ugradbu treptaĉa na vanjskim blokovima.030. Sidrene ploĉe za kućišta podiznih rampi Izrada.98 3. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti kompletnu izradu antikorozivnu zaštitu sa vrućim pocinĉavanjem. Jednostrana odbojna distantna ograda Izrada. Obraĉun po m¹ izraĊene i montirane zaštitne ograde. Obraĉun po komadu sidrene ploĉe. SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI 98348485. a udaljenost od zida je 16 cm.82 354. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti kompletnu izradu antikorozivnu zaštitu sa vrućim pocinĉavanjem.a na gornjem je utor u koji se ubacuje ''T'' vijak. Utor za vrijeme betoniranja bora biti ispunjen stiroporom kako bi se utor saĉuvao ĉistim.2008. dopremu na gradilište i ugradbu u otoke i ispred objekta kontrole naplate.370. Sidrena ploĉa za ugradbu kućišta podiznih rampi je dimenzija 40×40 cm izraĊena od ploĉevine 6 mm sa 4 ankera duţine 30 sm na ĉijem donjem kraju se nalazi kuka.[227] .a na gornjem je urezan navoj M14 u duţini od 3 cm. Obraĉun po komadu izraĊene i ugraĊene penjalice.289. Nakon ugradbe penjalice premazati dvostrukim premazom sa resitolom.16 3. Ĉeliĉne penjalice u oknima odvodnje Izrada i doprema na gradilište i ugradba ţeljeznih penjalica u oknima odvodnje. 45212-400-4474/2008.a na gornjem je urezan navoj M14 u duţini od 3 cm.11 VI. m¹ 515 431.

5 103. Obraĉun po m² obojene površine. C30/37 (OTU IV st. upotrebu opreme. nafte i ulja. god. B. BRAVARSKI RADOVI SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: 354. 32. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer.40 407.0 cm.xls. cijelu površinu impregnirati. Premaz bojom mora biti otporan na djelovanje soli i mraza.5-02) Obuhvaća nabavu materijala. 1.00 41.091.091. upotrebu opreme te sav rad na izradi.834. d = 22 cm Cementom stabilizirani sloj od mehaniĉki zbijenog zrnatog kamenog materijala (OTU III st. trostruki premaz epoksidnom bojom. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.59 3.992.20 3. m² 70 69.613. Boju završne obrade odreĊuje projektant u dogovoru sa investitorom. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti.10 Strana: 167. Površinu je potrebno oĉistiti od neravnina i prljavštine.63 2. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju m³ 505 544. prijevoz. zaštitu ostalih površina od prljanja. UKUPNO BETONSKI KOLNIK: 132.2008.54 274. Zaštita betonske površine blokova Dobava materijala i bojanje betonske površine zaštitnih blokova posignal bojom s gletanjem glet masom za vanjske radove.884. ugradnji i njezi sloja.86 VI. VI.06 4. izradu dilatacija. Obraĉun prema m² obojene površine. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal.[227] 98348485.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju. obraditi veće neravnine i površinu obraditi sa reperaturnim mortom. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1. Bojenje bravarije Bojenje crne bravarije i ĉeliĉne konstrukcije bojama na bazi epoksida.83 395.606.373.11 41. te sav rad na izradi i ugradnji ploĉe. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama. m² 550 58.94 BETONSKI KOLNIK Nearmirana betonska ploĉa.29 C.10. UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI: m² 37. 45212-400-4474/2008. prijevoz. pripremu podloge.370. C. Prije nanošenja završne obrade sokla površinu je potrebno ponovno impregnirati (grundirati). m³ 460 288. Obraĉun po m² stvarno obraĊenog sokla. Završna obrada sokla materijalom kao mozaikputz od Baumita ili odgovarajući.7-02) Obuhvaća nabavu materijala.ms_office . kitanje i brušenje eventualnih neravnina. d=15.83 REKAPITULACIJA V. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije. Zaštita betona oko naplatnih kućica Zaštita vidljivog dijela betona oko naplatnih kućica.461.70 2.

22 1. te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹.22 16.xls. m³ 60 23.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Za plato je predviĊen samo osnovni nasip bez tampona i asfalta.356. cca 50 cm ispod gotovog kolnika. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar.2008. 3. a 5% ruĉno.407. 2. Iskop dubine do 200 cm Iskop za temeljne ĉašice u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom temeljnom tlu kategorije C.599.393. nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju. Iskop dubine preko 200 cm Sve isto kao stavka 2. B. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. Svi obraĉuni za iskop.40 7. I. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.606. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena REKAPITULACIJA A. tj. Obraĉun paušalno.407. A. m³ 720 23. god. Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na iskolĉenju svih elemenata.461.20 98348485. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa svake strane konstruktivnog elementa minimalno za 50 cm.32 ĈELIĈNA NADSTREŠNICA GRAĐEVINSKI RADOVI ZEMLJANI RADOVI OPĆENITO: Iskop humusnog materijala i osnovni nasip obuhvaćeni su u Projektu prometnica za trasu ceste na kojoj se nalazi CP. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm.94 407. Odnosi se na produbljenje iskopa za monolitne temeljne stope u sluĉaju da tlo nema propisanu nosivost. C. Svi iskopi su predviĊeni u zbijenom nasipu od drobljenog kamena.ms_office Strana: 168.10. kao i sve ostalo potrebno za dovršenje cijele stavke. Iskop se obavlja 95% strojno.. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto.424.[227] .10 1.40 3. Iskopani materijal deponirati na udaljenosti 25 m¹ jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja.28 395. samo dubine preko 200 cm. 45212-400-4474/2008. GRAĐEVINSKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI BETONSKI KOLNIK INSTALACIONI KANALI. Dubina iskopa je do 200 cm. BLOKOVI I BETONSKI KOLNIK UKUPNO: 796.718. postavljanje i odrţavanje iskolĉenih oznaka od poĉetka radova do predaje svih radova investitoru. 1. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. paušal 1 7.40 2. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60° ili koristiti razupiranje. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal sa modulom zbijenosti Ms = 80 MN/m². Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.

m³ m² 220 515 480.ms_office Strana: 169. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju debljine 10 cm.342. te nasipavanje. god. Armatura mora biti ĉista od hrĊe i svih masnoća. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.518. Obraĉun po m³ ugraĊenog fino drobljenog kamenog materijala ili šljunka. okana odvodnje i ostalih raznih okana. sjeĉenje. Beton projektiranog sastava. m³ 15 422.008. Ms = 80 do 100 KN/m².898. (ukljuĉivo zatrpavanje eventualnog produbljenja ispod temelja).705.126. ispod temelja ĉeliĉne nadstrešnice klase C12/15 debljine d = 10 cm. instalacionog kanala.5 m³ betona i 0. ugraĊenog nasipa i preuzetog od strane nadzornog inţenjera zbijenog nasipa. izrada i postava betonskog ţeljeza prema Izvedbenom projektu armature. kg kg 18500 14000 6. m³ 19 105.585. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dopremu materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹. u armirano-betonske temelje ĉeliĉnih stupova nadstrešnice.26 105.22 9.82 6. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.78 14. Obraĉun po kg ugraĊene armature.[227] . Za 1. razastiranje i planiranje ispod temeljnih stopa.7 m² oplate.41 6.81 118.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.xls.79 II.60 30. stup ide 0.30 2. Nasipavanje debljine 20 do 30 cm Nasipavanje iskopanim materijalom (kamena sitneţ) bez primjesa humusa.50 cm ispod kote budućeg kolnika. gline ili sliĉno naokolo izvedenih temeljnih stopa. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. 2.48 59. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou. savijanje. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Beton podloge C12/15 Betoniranje betonske podloge od mršavog betona. raznih okana. u dašĉanoj oplati. obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu.00 95.04 98348485. Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete. Nasipavanje i zbijanje obavljeti u slojevima debljine 30 cm mjereno u zbijenom stanju. 45212-400-4474/2008. Beton temelja stupova nadstrešnice C16/20 Dobava i ugradba betona.340.90 3. Obraĉun po m³ izvedenog.30 5. tj.10. 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente.2008. 1. te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorniĉkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom. Obraĉun po kom ugraĊenih stupova. Tlocrtna dimenzija temelja je 320/270 cm. a) rebrasta armatura RA-400 b) mreţasta armatura MAG-500 Namještanje za ugradbu stupova Postava . Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ravnanje. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: m³ 515 19.425.49 37. a do kote . a) beton b) dašĉana oplata Armatura Dobava.namještanje po vertikali i horizontali i ugradnja stupova sitnozrnim betonom C25/30. Sloj ĉistoće Dobava i ugradba drobljenog kamenog materijala ili šljunka (sloj ĉistoće). kom 18 784.71 I. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. klase C16/20.00 4. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 4.

Odnosi se na rad u visokim prostorima (ĉeliĉna nadstrešnica).169. UKUPNO TESARSKI RADOVI: 1. sidra.949. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova.78 32.00 32. te otprema pokretne ĉeliĉno-drvene skele za bravarske i soboslikarsko . transporte.2008.145.ms_office Strana: 170.0 m¹. Visina skele iznosi cca 5.80 REKAPITULACIJA I.509. Zalijevanje stupova Zaljevanje stupova /unutrašnjost/ sitnozrnim plast.79 380.81 OBRTNIĈKI RADOVI ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA 98348485. Visina skele iznosi cca 6. V. 45212-400-4474/2008. m² 1450 22. te otprema pokretne ĉeliĉno-drvene skele za bravarske i soboslikarsko . god.42 III. ZIDARSKI RADOVI OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal. sati sati 60 60 44.78 III.44 2. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.690. rad.Izvodi se nakon montaţe kompletne konstrukcije. B.40 6. UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI: kom 18 529.liĉilaĉke radove. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: 1.0 m¹.675.425. kom 1 440. Obraĉun po kom izvedenih stupova. A.169.40 3. II. 2.80 456. Fasadna skela Dobava. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 5. alat. izrada i demontaţa skele nakon dovršenja svih radova. TESARSKI RADOVI OPĆENITO: Oplata svih betonskih i armirano-betonskih elemenata ukljuĉena je u jediniĉne cijenu istih i prikazana kroz betonske i armiranobetonske radove.94 380. Obraĉun po m² montirane skele. betonom C25/30 .44 440. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.949.33 II. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika.145. 32. Pokretna ĉeliĉna skela Dobava.59 58.494. razne zaštite i sl. Za 1 stup ide cca 1. III.10.527. Ostali zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom. 9. IV. ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI TESARSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: 37.xls.24 IV. izrada i demontaţa skele nakon dovršenja svih radova. Odnosi se na rad u visokim prostorima (ĉeliĉna nadstrešnica).liĉilaĉke radove.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.0 m³ betona.[227] .44 6. Nosive i pregradne zidove takoĊer je potrevno povezati preklapanjem opeke.44 IV. Obraĉun po kom skele.

Dobava i postava podroţnica Nabava materijala. Po konstruktivnom sistemu se sastoji od sistema sekundarnih i glavnih rešetkastih nosaĉa.6 mm.[227] 98348485.280. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena OPĆENITO: Nadstrešnica se izvodi iznad cestarinskog prolaza.00 odnosno 6. Izrada radioniĉke dokumentacije obuhvaćena je u jediniĉnoj cijeni stavaka ponudbenog troškovnika. izrada u radionici.00 Strana: 171.9 mm sa prikljuĉkom na cijev kvadratnog presjeka 100/100/4 gore i dolje. Izrada i montaţa nosaĉa spuštenog stropa Izrada i montaţa nosaĉa spuštenog stropa od pravokutnih valjanih profila /HOP/ presjeka 60/120/4.6. kg 16000 16.ĈN 24 B1. vertikala kvadratnog presjeka 80/80/3. Izrada i montaţa nosaĉa fasade .38 188. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. osnovni i spojni materijal.xls. uputama statiĉara i prema radioniĉkoj dokumentaciji koju je duţan izraditi izvoĊaĉ ĉeliĉnih konstrukcija. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad. IzvoĊaĉ je duţan izvršiti izmjeru izvedenih temeljnih ĉaša prije poĉetka radova.00 mm. izradu radioniĉke dokumentacije. te montaţu svih konstruktivnih elemenata na licu mjesta. Oslonjena je na 12 stupova s razmakom osi 15. kg 6000 16. Obraĉun po kg izvedenih rešetkastih nosaĉa.370. Montaţa odozdo na nosivu konstrukciju putem kutnih profila i vijaka. Obraĉun po kg montiranog nosaĉa. Montaţa se vrši prema montaţnom projektu.00 2. transporte.080. kg 11500 16. 1.rešetkasti nosaĉi Izrada i montaţa nosaĉa fasade kao rešetkastih nosaĉa sastavljenih od pojaseva duţine 6. ĉišćenje od rĊe /pjeskarenjem/ 2-kratni antikorozivni premaz. U stupove nadstrešnice ugraĊene su cijevi za odvod krovne vode. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.00 3.pjeskarenjem te 2-kratni antikorozivni premaz na bazi epoksida. 45212-400-4474/2008. Sva montaţa na gradilištu je putem vijaka.0 m¹ i kvadratnog presjeka 80/80/3.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.2008. Jediniĉna cijena takoĊer obuhvaća izradu i putem varenja montaţu ĉeliĉnih ploĉica od plosnog ĉelika za meĊusobnu vezu svih bravarskih izraĊevina kao i pocinĉane vijke za montaţu istih na gradilištu. dijagonala kvadratnog presjeka 40/40/2. Obraĉun po kg postavljenih podroţnica.ms_office . Stupovi se nakon montaţe popunjavaju betonom što je obuhvaćeno u troškovniku. Preko svega u uzduţnom smjeru dolaze ĉeliĉne roţenice. elementi su od cijevnih profila Ĉ-1212. Kao pokrov sluţi ĉeliĉni profilirani pocinĉani obojeni lim. ĉišćenje od rĊe .38 262. 70×70 cm. god. Svi konstruk. Nadstrešnica je projektirana na “dvije vode”. meĊusobno ukrućenih spregovima. Naokolo nadstrešnice je maska od obojenog lima. transport na gradilište i montaţa podroţnica U PN 160. alat.00 m¹. a valjani profili . IzvoĊaĉ je duţan prije poĉetka radova radioniĉku dokumentaciju dati na pregled projektantu koji će na istu dati pismenu suglasnost. oslonjenih na ĉeliĉne cijevne stupove koji su upeti u temeljne stope. skelu.38 98. a na krovu je izlazno okno vel. vijcima M 16.10.

UgraĊuje se u ĉeliĉni stup. Izrada i montaţa krovne rešetke l = 15. kg 29000 16.20 45. 1. Obraĉun po kg izvedenih zabatnih rešetki. montaţa krovne stabilizacije u plohi krova i plohi podgleda sastavljene od dijagonale od L 40/40/4 i horizontalnog štapa od kvadratnog presjeka 40/40/2. 4. Obraĉun po kom izvedenih cijevi za odvodnju vode.5 mm.10 m¹.5 mm. dijagonala L 40/40/4 mm i vertikala nosaĉi plafona kvadratnog presjeka 60/120/4. 45212-400-4474/2008. te izrada ĉeliĉne okrugle cijevi promjera 152.300. Sastavljene od gornjeg i donjeg pojasa od kvadratnog presjeka 80/80/3.xls. U cijeni zaštita izvana i iznutra vrućim bitumenom ili bojom na istoj bazi.284. kg 5500 16.00 6.0 + 2.00 10.683. Gore izvesti spoj na limeni lokac. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 4.0 mm. kom 18 1. krovnih spregova meĊu konstrukcijom od NPU 80 i dijagonala L 40/40/4.6 mm i kvadratnog presjeka 60/60/2.ms_office . Obraĉun po kg izvedene krovne stabilizacije. Vertikale iste dimenzije.60 212. kom 18 11.4/4. Antikorozivna zaštita kao poz.6 mm. a sastoje se od donjeg i gornjeg pojasa dim.20 + 5×6. te dijagonala od kvadratnog presjeka 50/50/2. god.5 mm.00 9. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Sluţi za odvodnju krovne vode.360. Dobava cijevi za odvodnju vode Nabava materijala. izrada i montaţa krovne rešetke sastavljene od gornjeg i donjeg pojasa vel. kg 10500 16.2 mm i isto takve vertikale rešetke kom 2. 1.80 11.990. Dobava krovne stabilizacije.426. Antikorozivna zaštita kao pod poz.0. Poloţene na stupove.00 8. izrada u radionici. kg 2800 16.38 475.560.9 mm i vertikala kvadratnog presjeka 100/100/4. Dobava ĉeliĉnih stupova Nabava materijala te izrada ĉeliĉnih stupova od cijevi 406. U cijeni izrada veznih elemenata za horizontalnu konstrukciju i izrezivanje otvora za odvodne cijevi krovne vode.793. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.84 Strana: 172.2008.38 171. kvadratnog presjeka 90/90/4.00 7. kg 3800 16.20 61. Svaki stup je teţine cca 800 kg. kg 6500 16.9 mm. Obraĉun po kom izvedenih ĉeliĉnih stupova. izrada u radionici i montaţa krovne stabilizacije. Obraĉun po kg izvedenih uzduţnih rešetki.38 90.00 m¹.0 m¹ Nabava materijala.9 mm. dijagonala od kvadratnog presjeka 80/80/3. Obraĉun po kg izvedenog krovnog sprega. a dolje na okno odvodnje pod kutem 120°. Izrada i montaţa uzduţne rešetke Izrada i montaţa uzduţne rešetke vel. izrada u radionici i montaţa krovnog sprega u ravnini plafona od pojaseva NPU 80.[227] 98348485.6 mm. Obraĉun po kg izvedenih krovnih rešetki. Obraĉun po kg izvedenih popreĉnih spregova. popreĉni spregovi Nabava materijala.020.090.88 25.20 105.10. Dobava krovnog sprega u ravnini plafona Nabava materijala. dijagonala od kvadratnog presjeka 70/70/3. Izrada i montaţa zabatnih rešetki Izrada i montaţa zabatne rešetke raspona 15.00 5.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. kvadratnog presjeka 80/80/3.4/12. Dobava krovne stabilizacije Nabava materijala. duţine cca 550 cm.0 mm.

Montaţa HOP C nosaĉa Dobava i montaţa HOP C nosaĉa vel.880. izrada u radionici.po horizontali /6 kom/. Širina penjalica 60 cm.700.00 16. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. transport na montaţu i montaţa ĉeliĉnog okvira . izrada u radionici. izrada u radionici.9 i promjera 42. montaţa leţajeva krovnih rešetki na stupu HEA-A200. Obraĉun po kg izvedenih elemenata spojeva. transport na montaţu i montaţa hodne staze unutar nadstrešnice. Ukupna visina 800 cm. shemi bravarije i uputama projektanta.95 78.384.50 15.xls.20 137.40 4.4/2. ĉišćenje od rĊe /pjeskarenjem/ 2-kratni antikorozivni premaz i montaţa elemenata spojeva koji sudjeluju u ukupnoj teţini sa 10%.10. transport na montaţu i montaţa ĉeliĉnih ljestvi za pristup na hodnu traku unutar nadstrešnice.00 18.2008.80 152. Obraĉun po kg izvedenog ĉeliĉnog okvira nosaĉa semafora. Ljestve se “noţicama” od bet.923. ţeljeza privaruju na ĉeliĉnu konstrukciju nadstrešnice. 25/2 mm.[227] . 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 12. S antikorozivnom zaštitom. Sve izvesti od kutnog ţeljeza L 60/60/6. Montaţa elemenata spojeva Nabava materijala. Obraĉun po kg montiranih nosaĉa krovne svjetlosne trake.222.38 64. m² 250 313. izrada u radionici.6 s antikorozivnom zaštitom. Dimenzije obavezno uskladiti prema detalju proizvoĊaĉa trake. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.80 98348485. Obraĉun po kom ljestvi.nosaĉa sema-fora izraĊenog od HOP nosaĉa ‚50/50/3 mm Antikorozivna zaštita kao pod poz. Izvesti ju od ĉeliĉne pocinĉane rešetke vel. kg 3960 16. kom 1 4. Dolaze penjalice od vertikalnih cijevi promjera 30 mm i preĉki od bet. m¹ 600 254. Širina hodne staze 80 i 120 cm.ms_office Strana: 173. kg 6800 16. Izrada i montaţa ljestvi Nabava materijala.487. Obraĉun po m² postavljene trake.38 111. te meĊusobno povezani cijevima promjera 30/3 mm. kg 850 16.38 40. Leţajevi krovnih rešetki na stupu Nabava materijala. kg 2500 16.950. Dobava i montaţa hodne staze Nabava materijala.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Dobava pomoćne konstrukcije hodne staze Nabava materijala. izrada u radionici. Obraĉun po kg izvedene pomoćne konstrukcije hodne staze. 1. Dobava ĉeliĉnog okvira . Gore je zaštitni rukohvat /ograda/ visine 100 cm. Limeni pocinĉani profili 50×40 mm Obraĉun po m¹ nosaĉa limene maske.38 13.00 19.00 14.864. ‚ 60/60/2. Nosaĉi limene maske Izrada i montaţa popreĉnih i uzduţnih nosaĉa limene maske . kg 8500 16.40 17. god. 45212-400-4474/2008. ţeljeza promjera 18 mm. Obraĉun po kg izvedenih krovnih rešetki na stupu.nosaĉ semafora Nabava materijala.222. izrada u radionici. ĉišćenje od rĊe /pjeskarenjem/ 2-kratni antikorozivni premaz. Sluţi kao nosaĉ krovne svjetlosne trake.00 13. 350×60 mm debljine lima 3 mm. transport na montaţu i montaţa pomoćne konstrukcije nosaĉa hodne staze i ograde hodne staze. Sve prema općim uvjetima.

Vijci su oblikom prilagoĊeni donjem nosaĉu /NPU 10 i HOP 60/60/3. Obraĉun po m² pokrova nadstrešnice. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 20. Obraĉun po m² izvedenog pokrova.lomovi lima s umetanjem “Z” ili više sliĉnih završnih i prelaznih profila ulaze u jediniĉnu cijenu. Okvir okna za izlaz na krov Izrada okvira okna za izlaz na krov nadstrešnice. izradu radioniĉkih nacrta. 45212-400-4474/2008. m² 980 200. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad. /osnovni i spojni/. POKRIVAĈKI I LIMARSKI RADOVI OPĆENITO: Izrada pokrova predviĊena je od profiliranog tvorniĉki obojenog ĉeliĉnog pocinĉanog lima debljine 0.7 mm i visine profilacije cca 55 mm. god. kompletnu skelu.10. Krov je 2-strešni s nagibom od cca 15%. Dolazi na podgled nadstrešnice. Obraĉun po kg montiranih nosaĉa rasvjetnih tijela. IzmeĊu sljemena i ţlijeba limovi su iz 1 dijela. 4. Svi spojevi i prelazi . ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA UKUPNO: kg 1750 16. sve transporte. 1.463.ms_office Strana: 174.60 231. samo lim debljine 0. Za ukrućenje u otvorenom poloţaju okvir i otklopno okno povezati pocinĉanim lancem.196. 1. Obraĉun po m² izrade podgleda. 70×70 cm. Gore je otklopno okno od HOP ‚20/30/2 mm ukrućenog dijagonalama i vezanog na donji okvir putem navarenih 2 kom petlji za metalna vrata.0 m¹. Montaţa nosaĉa rasvjetnih tijela Izrada i montaţa nosaĉa rasvjetnih tijela ugraĊenih u podgled nadstrešnice. vel.5 mm s profilacijom visine 12 do 18 mm i obojen RAL 9002 /bijelo/.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Izrada podgleda Sve isto kao u poz. Okvir je od “C” HOP profila 220×40×3 mm. m² 980 236. Dolaze HOP nosaĉi ›40/40/3 mm. Obraĉun po kom okvira okna za izlaz na krov.00 2. koji će odrediti boju.00 V. visine do 2. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.00 98348485. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. materijal. Sve izvedeno prema detaljnom nacrtu i detaljima. Pokrov nadstrešnice Izrada i montaţa pokrova nadstrešnice od pocinĉanog ĉeliĉnog obostrano obojenog lima s brtvljenjem horizontalnih spojeva trajno elastiĉnim kitom.368.868.00 21. te u dogovoru sa nadzornim organom i projektantom. razne zaštite na radu.34 VI. Svj.368.20 196.38 28. uskladištenje materijala na gradilištu i sl.373. alat. kom 1 4.[227] . Boje pokrovnog lima u dogovoru s projektantom kao i podgled.665. Lim dolazi 1-struko.2008. U kompletu i pristupne ljestve od okna do hodne trake.00 2.xls.

45 5. U cijeni opšivanje istaka nosaĉa semafora. razvijena širina 50 do 10 cm. Opšav vertikalnog pojasa Obostrani opšav vertikalnog pojasa /maske/ naokolo nadstrešnice s profiliranim obojenim ĉeliĉnim pocinĉanim limom. Lim je razv. /unutarnja strana/. Uĉvršćenje nehrĊajućim vijcima na donju ĉeliĉnu konstrukciju.154. Vezano na izradu maske iz poz. a u meĊuprostore umetnuti brtve od bitumenizirane spuţvaste gume. 6. gornji i donji horizontalni. Dolazi ravno. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. m¹ 70 95. ploĉice u boji kao maska /kao poz.50 8.55 6. m¹ 4 200.55 18. Obraĉun po m¹ opšava po kosini. dole je pasica i sudar s horizontalnim ţlijebom.40 54.9 do 1. a nad ţlijebom ima okap. god. vertikalno r. Obraĉun po m¹ opšava na sudaru krova i maske. Obraĉun po m¹ maske. Obraĉun po m¹ postavljene maske.6 mm.80 6.š. Sve komplet. Obraĉun po m¹ opšava limom. Opšav limom Opšav limom opisanim pod poz. 7 koji se podvlaĉi pod pokrovni lim.815.xls.199. kao što to izvodi firma “HOESCH” BAUSYSTEME GMBH WIEN. a.00 7.50 18. 1.45 95. gore r.00 4. U cijeni podvuĉeni dodatni lim razv. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Vijci i podl. 45 cm c. Masku sastaviti od 3 kom opisana “HOESCH” ELEMENTA /ukupna visina maske 180 cm. širine 80 cm. širina 50 cm. Ţlijeb je presjeka 28×10 cm.0 mm.5 do 0. Obraĉun po m¹ postavljenih sljemenjaka Izrada opšava na sudaru krova i maske Opšav /limom kao poz.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Izrada opšava po kosini Sve isto kao poz. 1.10. samo po kosini. Boja po izboru projektanta. Spoj s donjim pokrovom izvesti “NA ĈEŠALJ”.3 m¹.454. Ţlijeb je dilatiran tako da max. 20 cm b.5%.60 52. Izvedba horizontalnog sanduĉastog ţlijeba Izvedba horizontalnog sanduĉastog ţlijeba krovne vode od pocinĉanog lima 0.š. Za spoj na vertikalu izvesti rukavce promjera 120 mm. gore se lim podvlaĉi pod masku. razv.45 86.50 1. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3. dole r. 45212-400-4474/2008. m¹ m¹ m¹ 210 210 19 86.20 800./. te pokrivanje sljemena.ms_office Strana: 175. m¹ 136 400. širine 30 cm i opšav s pasicom za vezu s opšavom iz poz. 1. Komplet s pocinĉanim nosaĉima na razmaku 80 cm. 1/ na sudaru krova i maske.[227] . iznosi cca 10. Ţlijeb izvesti s uzduţnim nagibom 0. 3. duţ. 20 cm Izrada i postava sljemenjaka Izrada sljemenjaka od lima opisanog pod poz.6 mm.688. m¹ 210 81.2008. Dolazi gotov tvorniĉki prefabriciran fasadni element s visinom 600 mm i debljinom lima 0. m¹ 220 236.052. Obraĉun po m¹ izvedenog horizontalnog sanduĉastog ţlijeba.154. Lim je bez profilacije i u debljini 0. Duţina pojedinog elementa ne smije biti kraća od 450 cm.40 98348485.š.90 17.

Izvedba labuĊeg vrata Izvedba i montaţa vertikalnog labuĊeg vrata. širina 50 cm. U cijeni prikljuĉak na gornju horizontalu i na donji revizioni lonac. kom 2 291.ms_office . U obliku L 25/25 mm. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.00 17. 45212-400-4474/2008.295.90 9. U cijeni prilagodbe profilaciji pokrovnog lima.[227] 98348485. Lim je savijen pod 90° s r. otvora 74×74 cm. Montaţa limenog "lonca" Izrada i montaţa limenog “LONCA” na spoju limenog ţlijeba i odvodne cijevi.5 mm. kom 7 163. kom 1 382. Razv.948. Razv. kom 86 409. “LONAC” je tl. Obraĉun po kom izvedenog labuĊeg vrata.5 mm.70 11. = 200 mm.40 10. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 9. U cijeni izvedba i prikljuĉak “LABUĐEG VRATA” istog promjera kao ţlijeb.65 3. Obraĉun po kom izvedenog opšava. 1/ uz svjetlosne trake. samo veza naplatna kućica – nadstrešnica /promjera 40 cm/. Obraĉun po m¹ izvedenog opšava. Montaţa limene cijevi Sve isto kao poz. 20.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Opšav uz svjetlosne trake Opšav limom /kao poz.80 15. POKRIVAĈKI I LIMARSKI RADOVI UKUPNO: kom 18 163. Spoj limene vertikale i lonca izvesti tako da isti moţe posluţiti za reviziju i ĉišćenje lonca i vertikale. god. PredviĊene dim. duţina 220 cm. 1. 1 /samo ravni/ na sudaru podgleda i ţiĉanog pletera. Razvijena duţina 440 cm. rukavac za spoj na ĉeliĉnu odvodnu cijev.montira se nakon postavljenih semafora i promjenjivih znakova.10.991. Obraĉun po kom izvedenog opšava. 0. kom 18 195.80 VI.xls.40 16.25 Strana: 176. vel. m¹ 175 127. Svj. Debljina lima 0. U cijeni prilagodbe profilaciji pokrovnog lima.516.š. Obraĉun po kom izvedenog opšava. 6 cm. Svi prelazi vertikale na horizontalu i sl.00 12.048. te na sudaru podgleda i opšava iz poz.20 14. su putem lukova s R min. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Obraĉun po m¹ izvedenog opšava. Opšav kod montaţe rasvjetnih tijela Izrezivanje i pripasivanje lima na podgledu prilikom montaţe upuštenih rasvjetnih tijela s izradom opšava kao u poz. Opšav nakon montaţe semafora Izrada opšava od lima kao pokrov deblj.60 721. a dole ø 133 mm tj.521. 13. dim.00 13. Opšav limom na izlazu Opšav limom /kao poz.20 582. Dolazi . U cijeni obujmice za vješanje na ĉel.80 2. 50×50 cm. konstrukciju. Gore izvesti otvor ø 120 mm za spoj na vertikalu. Obraĉun po kom opšava kod montaţe rasvjetnih tijela. 30×20 cm i s visinom 40 cm.2008.40 22. m¹ 122 81.20 382.146.217. Sve od pocinĉanog lima 0. Obraĉun po kom izvedenog opšava.50 35. širina 50 cm. Obraĉun po kom montiranog limenog "lonca" Opšav limom na sudaru podgleda Opšav limom kao u poz. 1/ uz izlaze na krov.20 48. Prodor za antenu Doplata za izradu opšava na prodoru antene kroz krov. m¹ 240 200. 4a.55 mm i s promjerom ø 120 mm.

Obraĉun po kom izvedene dilatacije svijetlosnih traka. Obraĉun po m² liĉene konstrukcije. antikoro-zivnim sredstvom. kom 12 97. LIĈILAĈKI RADOVI Završno liĉenje Nabava materijala.68 10.84 2. 2. 1.ms_office Strana: 177.33 73.05 5.829. U cijeni doplata za izradu i montaţu srednjih sljemenskih i krajnjih završnih elemenata prilagoĊenih nagibu pokrova.60 2. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. klase.7 m¹. 1.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.28 IX. Obraĉun po m¹ izvedene svjetlosne trake Izrada i montaţa dilatacije svjetlosnih traka Izrada i montaţa dilatacije svjetlosnih traka iz poz.05 6.75 98348485. U cijeni dobava i postava bitumenske “IZO” trake širine 60 mm.10. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena RADOVI SA SVJETLOSNIM TRAKAMA VII. god.172. UKUPNO: m¹ 48 1.[227] .215. s razv. L = 150 cm s vanjskom širinom = 170 cm. 45212-400-4474/2008. širinom 70 cm i s podmetaĉima za postizanje nagiba ţlijeba.530.podloge za postavu horizontalnog ţlijeba. 1.70 VII. Isporuĉuje se bez nastavnog vijenca.64 VIII. Montira se na dodatni nosaĉ od HOP C profila /obuhvaćeno u brav. TESARSKI RADOVI UKUPNO: m¹ 112 52. Obraĉun po m¹ izvedenih drvenih gredica.045.5 cm od mekog drva II.628.24 TESARSKI RADOVI VIII. Završno liĉenje se predviĊa epoksidnim bojama i to 3-kratni premaz u boji po izboru projektanta. Podnoţje stupa u visini 50 cm obojiti u crno. transport na montaţu i montaţa krovne svjetlosne trake od 1-strukog akrilnog mlijeĉnog stakla. Obraĉunato u ĉeliĉnoj konstr. 4.455. Dolazi daska deblj. Obraĉun po m¹ izvedenog dašĉanog korita. Montaţa krovne svjetlosne trake Dobava. m² 135 48. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Dolazi gredica 8×5 cm impregnirana 2-kratno. Sastavljena je od srednjih elemenata duţine 130 cm i krajnjih elemenata promjenjive duţine. Ista dolazi na sudaru drveta s ĉelikom. 1. Ukupna duţina jedne trake je 5.40 74. U cijeni dobava i postava 1 sloja krovne ljepenke s gornje strane.xls. dorada. Dobava drvenih gredica Dobava. izrada i montaţa drvenih gredica za naknadnu montaţu svjetlosnih traka. Izrada dašĉanog korita Izrada i montaţa dašĉanog korita . 1.2008. Ugradba pocinĉanim ĉeliĉnim vijcima. traka je korisne vel. Postava putem pocinĉanih vijaka na donji ĉeliĉni “C” profil. TRAK. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije.486. m¹ 112 37. RADOVI SA SVJETLOS. popravak temeljnog premaza i završno liĉenje /2-bojno/ ĉeliĉnih stupova koji se izvode na slijedeći naĉin: Nanošenje dva zaštitna sloja na konstr. radovima/.

628. RADOVI SA SVJETLOSNIM TRAKAMA VIII.04 648.071. Popravak liĉenja Liĉenje popravak podgleda pokrovnog profiliranog lima bojama po izboru projektanta. m² 150 36.64 34. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.659. a.403. 2kratno. m² 18 36. /Izvodi se samo u koliko isporuĉeni lim nije obojen bojom RAL 9002 . samo liĉenje nekonstruktivnih elemenata. 5. god. LIČILAČKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: B. plavo b.50 3. popravak temeljnog premaza i završno liĉenje krovne ĉeliĉne glavne i sekundarne konstrukcije koja se izraĊuje na slijedeći naĉin: Ĉišćenje i popravak zaštitnog temeljnog premaza.690.60 11.52 5.967.05 160.BIJELO/. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. a prema opisu pod poz. bojom po izboru projektanta. 1. Popravak bojom limene maske Liĉenje . 3.071.34 721. 2-kratno.80 7.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.25 74.01 NADSTREŠNICA PARKIRALIŠTA GRAĐEVINSKI RADOVI ZEMLJANI RADOVI Strana: 178. Boja kao podgled. ţuto Liĉenje podnoţja stupa Liĉenje podnoţja ĉeliĉnog stupa u visini 50 cm CRNOM BOJOM /na bazi bitumena/ otpornom na atmosferilije. 2.403.977. m² 18 41.popravak bojom kao poz. 2. LIĈILAĈKI RADOVI UKUPNO: m² 3350 48. gorivo i sl.64 41.10. POKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI VII. m² m² 840 280 41. 5.418.463.762.09 REKAPITULACIJA V. Izvodi se 2-kratno nakon montaţe maske.28 223. Izvodi se samo na manjim oštećenjima.24 10. 4. 45212-400-4474/2008.859. ČELIČNA KONSTRUKCIJA VI. Obraĉun po m² liĉene površine. samo podgled vidljive limarije: horizontalni i vertikalni ţlijebovi.04 2.20 REKAPITULACIJA A.406. Obraĉun po m² liĉene površine.72 6. Obraĉun po m² liĉene površine. B. Liĉenje nekonstruktivnih elemenata Sve isto kao poz.516. Obraĉun po m² liĉene površine.20 3. 2.2008. m² 70 36. A. I. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2.ms_office .418. Obraĉun po m² liĉene površine.00 223. Završno bojanje konstrukcije predviĊa se bojama na bazi epoksida.04 IX.522.373. GRAĐEVINSKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI ČELIČNA NADSTREŠNICA UKUPNO: 456.045.09 3. Popravak liĉenja Isto kao poz. vertikalne limene maske naokolo nadstrešnice. Obraĉun po m² liĉene površine. Završno liĉenje konstrukcije Nabava materijala.81 3.[227] 98348485.xls. /Napomena: liĉe se okviri s ţiĉanim pleterom na podgledu/.64 749.20 4. TESARSKI RADOVI IX.

te prijevoz iskopanog materijala na deponiju udaljenu 25 m¹. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. postavljanje i odrţavanje iskolĉenih oznaka od poĉetka radova do predaje svih radova investitoru. Dubina iskopa je do 200 cm. Iskopani materijal deponirati na udaljenosti 25 m¹ jer će se isti upotrijebiti za kasnije nasipavanje oko temelja. a pokos iskopa izvesti pod minimalnim nagibom od 60o ili koristiti razupiranje.50 cm ispod kote budućeg kolnika. Iskop dubine do 200 cm Iskop za temeljne ĉašice i temelje grede u zbijenom nasipu od kamenog materijala ili u sraslom temeljnom tlu kategorije C. Obraĉun paušalno. tj. tj.10. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dopremu materijala za nasip s deponije udaljene cca 25 m¹. Svi obraĉuni za iskop. Nasipavanje debljine 20 do 30 cm Nasipavanje iskopanim materijalom (kamena sitneţ) bez primjesa humusa. Nasipavanje i zbijanje obavljeti u slojevima debljine 30 cm mjereno u zbijenom stanju. Odnosi se na produbljenje iskopa za monolitne temeljne stope u sluĉaju da tlo nema propisanu nosivost. Zbijanje se izvodi s istim modulom stišljivosti kakav se primjenjuje na platou. Ms = 80 do 100 KN/m². gline ili sliĉno naokolo izvedenih trakastih temelja i temeljnih stopa. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. planiranje dna iskopa na toĉnost ± 2 cm. Obraĉun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. god. m³ 50 19. temenja blokova i raznih okana. Iskop se obavlja 95% strojno.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.ms_office Strana: 179.00 2. instalacionog kanala. nasip i odvoz obavljaju se u zbijenom stanju. Dno iskopa gledano tlocrtno izvesti šire sa svake strane konstruktivnog elementa minimalno za 50 cm. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. cca 50 cm ispod gotovog kolnika.00 98348485.22 961.22 232. a do kote .003.20 4. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena OPĆENITO: Iskop humusnog materijala i osnovni nasip obuhvaćeni su u Projektu prometnica za trasu ceste na kojoj se nalazi CP. 45212-400-4474/2008. Za plato je predviĊen samo osnovni nasip bez tampona i asfalta. Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na iskolĉenju svih elemenata. paušal 1 3. Iskop dubine preko 200 cm Sve isto kao stavka 2.22 2.2008.00 3.[227] .. m³ 100 23. Za nasipavanje u slojevima nakon izvedbe svih temelja (do gore navedene kote) upotrijebiti iskopani materijal sa modulom zbijenosti Ms = 80 MN/m². Jediniĉnom cijenom obuhvatiti utovar.003. a 5% ruĉno.322. 1. Svi iskopi su predviĊeni u zbijenom nasipu od drobljenog kamena. kao i sve ostalo potrebno za dovršenje cijele stavke. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto. samo dubine preko 200 cm.00 3. m³ 10 23. Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju.xls.

48 59. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.5 422.82 1. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 5.2008.5 30 480. m³ m² 2. temelja treptaĉa. Beton projektiranog sastava.33 II.777. klase C25/30. te je izvoditelj radova pored dostavljenih tvorniĉkih atesta koji dolaze na gradilište sa svakom isporukom.40 3. Armatura mora odgovarati programu kontrole i osiguranja kvalitete. Beton temelja stupova nadstrešnice C16/20 Dobava i ugradba betona u temeljne stope nadstrešnice parkirališta tlocrtnih dimenzija 300/100 cm. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI Beton podloge C12/15 Betoniranje betonske podloge od mršavog betona. m³ 2. Obraĉun po komadu ugraĊenog betona u ĉašice.05 2. u zaštitni dio oko ĉeliĉnog stupa nakon izvedenog zalijevanja. a) beton b) dašĉana oplata c) oplata ĉašica Sitnozrnati beton za zalijevanje C25/30 Dobava i ugradba betona nakon ugradnje ĉeliĉnih stupova nadstrešnice parkirališta sa sitnozrnatim betonom klase C25/30.835. Obraĉun po kg ugraĊene armature. Izvodi se u glatkoj ĉetverostranoj oplati. okana naplatnih kućica. razastiranje i planiranje ispod temeljnih stopa.[227] 98348485. a visine 40 cm i to cca 10 cm ispod gornje kote kolnika.80 5.xls.10. a) beton b) glatka oplata Armatura Dobava. okana elektroinstalacija.536. sjeĉenje. Armatura je iskazana u posebnoj stavci. trakastih temelja i greda (ukljuĉivo zatrpavanje eventualnog produbljenja ispod temelja).26 75.72 376. Beton projektiranog sastava klase C16/20. 100% vezanje i ugradbu u konstruktivne elemente. armirano-betonskog instalacionog kanala izmeĊu kontrole naplate i naplatnih kućica. Nasipavanje i planiranje se izvodi posve horizontalno i to u sloju debljine 10 cm. kg Strana: 180. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.570.ms_office . Obraĉun po m³ ugraĊenog materijala u zbijenom stanju. kom 6 422. zaštitnih blokova ispred naplatnih kućica. Sloj ĉistoće Dobava i ugradba fino drobljenog kamenog materijala ili šljunka (sloj ĉistoće). okana odvodnje i ostalih raznih okana. Zaštitni blok je tlocrtnih dimenzija 40×40 cm.82 2.26 1. 45212-400-4474/2008. god.20 1. 1. temelja vanjskih blokova.92 4. te nasipavanje. obvezan dostaviti na ispitivanje uzorke prema programu. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona.13 6. biojame. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.057. Tlocrtne dimenzije ĉašice za zalijevanje su 25×25 cm. 317.28 10. a dubina iznosi 60 cm. savijanje.56 4.48 59. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti ravnanje. Armatura mora biti ĉista od hrĊe i svih masnoća. izrada i postava betonskog ţeljeza prema Izvedbenom projektu armature.201. m³ m² kom 22 72 5 480.71 I. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: m³ 3 105. Obraĉun po m³ ugraĊenog betona. ispod temelja ĉeliĉne nadstrešnice klase C12/15 debljine d = 10 cm.266.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Beton oko ĉeliĉnog stupa C25/30 Dobava i ugradba betona. Beton projektiranog sastava.

44 440. izrada i demontaţa skele nakon dovršenja svih radova.028.[227] . Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. profiliranog debljine 0. transporte.682. UKUPNO TESARSKI RADOVI: 1. rad.8 mm i visine profilacije cca 55 mm. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena b) mreţasta armatura MAG-500 kg 1600 6.896. sav spojni i vezni materijal. bitumenizirane samoljepive spuţvaste trake na mjestima dodira ili sudara s drugim materijalom. TESARSKI RADOVI OPĆENITO: Oplata svih betonskih i armirano-betonskih elemenata ukljuĉena je u jediniĉne cijenu istih i prikazana kroz betonske i armiranobetonske radove. te otprema pokretne ĉeliĉno-drvene skele za bravarske i soboslikarsko . sidra. skela. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: 1.10. kao i sav ostali pripadajući alat. ZIDARSKI RADOVI OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal. 440. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje vanjskih i unutrašnjih zidova.ms_office Strana: 181. god. sati sati 10 10 44. 445.81 10. 45212-400-4474/2008. prilagodba sljemenjacima i uvalama.65 III. Obraĉun po kom izvedene skele. Pokretna ĉeliĉna skela Dobava. Lim je tvorniĉki pocinĉan i plastificiran s obje strane. alat.2008.24 IV. UgraĊuje se na potkonstrukciju vijĉanjem. svi transporti i sl. Krov se izvodi kao jednostrešni u blagom nagibu od cca 6° stupnjeva. Nosive i pregradne zidove takoĊer je potrevno povezati preklapanjem opeke. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Ostali zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom. KROVOPOKRIVAĈKI RADOVI OPĆENITO Pokrivanje kompletnog krova ĉeliĉne nadstrešnica pokrovom od ĉeliĉnog.40 1.44 III. plastificiranog. Visina skele iznosi cca 4. Odnosi se na rad u visokim prostorima (ĉeliĉna nadstrešnica). kom 1 440. 98348485.90 582.30 V.5 m¹.59 58. razne zaštite i sl.xls.liĉilaĉke radove. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika. Boju lima odrediti će projektant iz vaţećih RAL boja.44 IV.00 II. U jediniĉnu cijenu ulazi dobava i postava lima. UKUPNO ARMIRANO-BETONSKI RADOVI: 32.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.

izrada u radionici.40 48.028.30 REKAPITULACIJA I.8 mm.45 V. Maska je na boĉnim stranicama konstantne visine.10. Na ĉeliĉnu podkonstrukciju nalijepiti bitumeniziranu samoljepivu traku za odvajanje lima i ĉelika.075. sa plastiĉnom podloškom.65 440. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.ms_office . 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Lim se odgovarajućim inox vijcima. transport i montaţa na gradilištu. IV. spone za vezu s donjom konstrukcijom kao i krovne ljepenke na dodirnim mjestima s ostalim materijalima. kao i sav originalni spojni i potrošni materijal. V. Sve limarske izraĊevine izvode se od ĉeliĉnog pocinĉanog lima debljine 0. Upotrijebiti ravni ĉeliĉni pocinĉani i plastificirani lim boje i debljine kao pokrov.8 mm. Obraĉun po m¹ izraĊenog opšava. Obraĉun po m² izraĊenog krova. dobava osnovnog i spojnog materijala.45 95.941. Obraĉun po m¹ izraĊenog opšava. a) horizontalni opšav b) opšav po kosini Opšav na sudaru maske i donjeg limenog podgleda Dobava materijala i izvedba opšava na sudaru maske i donjeg limenog podgleda na ĉeliĉnoj nadstrešnici. U limu maske treba ostaviti otvore za dinamiĉku hignalizaciju oko koje treba napraviti opĉav. fiksiraju na donji ĉeliĉni UPE 160 profil pomoću 4 samobušeća i samourezujuća vijka.8 mm. Debljina lima iznosi 0. III.30 89.062. 45212-400-4474/2008.44 1.60 31. Pocinĉani lim se meĊusobno spaja lemljenjem. Pokrov od lima a) lim debljine 0.682. A. m² 31 227.30 48.630.50 3.2008. Opšav vanjske vertikalne maske Dobava materijala i izrada obostranog opšava vanjske vertikalne maske. a vidljivi opšavi i maske su od pocinĉanog.[227] 98348485.02 Strana: 182. Razvijena širina lima iznosi cca 30 cm.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.075. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.8 mm Obraĉun po m² izvedenog pokrova. U cijeni: uzimanje mjera na licu mjesta. Upotrijebiti ravni plastificirani aluminijski lim boje i debljine 0. a plastificirani lim nerĊajućim vijcima i zakovicama.50 4. 4.00 2. Obraĉun po m² izvedenog opšava.50 7. Opšav na sudaru maske i gornjeg pokrovnog lima Dobava materijala i izvedba opšava na sudaru maske i gornjeg pokrovnog lima na ĉeliĉnoj nadstrešnici.33 32.90 955. II.55 3.052. plastificiranog lima debljine 0. m¹ m¹ 42 10 86.8 mm. radne skele. ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI TESARSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: 6.495.835. ĉeliĉnog. UKUPNO KROVOPOKRIVAĈKI RADOVI: 1. m² 135 236. Lim je ĉeliĉni pocinĉani i plastificirani ravni lim.xls. Razvijena širina lima iznosi cca 30 cm. m¹ 52 86. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sve navedeno. Kvaliteta lima prema naprijed navedenom opisu.

45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena B. Ĉeliĉna konstrukcija se izvodi iznad parkirališta cestarinskog prolaza. Ĉeliĉna konstrukcija nadstrešnice Dobava materijala. glavnih nosaĉa od kvadratnog profila 120×80×5 mm. koju je duţan izraditi izvoĊaĉ ĉeliĉne konstrukcije. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti osnovni i spojni materijal. alat.10. te ugradbu ĉeliĉnih stupova u već pripremljene temeljne ĉašice koje je izvoditelj radova duţan prethodno geodetski prekontrolirati. Svi spojevi na ĉeliĉnoj konstrukciji su putem varenja i pocinĉanih vijaka s maticama. Oko ĉeliĉne nadstrešnice je maska obuĉena sa obojenim limom. te sa vjetrovnim spregovima od ĉelika promjera 16 mm. te ju dostaviti na odobrenje projektantu. VI. uputama statiĉara i prema radioniĉkoj dokumentaciji. kg 5800 16. doprema na gradilište i montaţa kompletne ĉeliĉne konstrukcije za nadstrešnicu izraĊene od ĉelika kvalitete ST37. Stupovi ĉine kut od 87°. Ĉeliĉnu konstrukciju izvesti u skladu s projektom i statiĉkim raĉunom. Obraĉun po kg izraĊene konstrukcije. 1. Sva montaţa na gradilištu obavlja se pomoću vijaka. Oslanja se na stupove od ĉeliĉnih cijevi promjera 168. 45212-400-4474/2008. statiĉkom raĉunu i uputama projektanta.9 mm.2008.xls. detaljima.00 98348485.[227] . Preko ĉvornih ploĉa na stupove se oslanjaju glavni rešetkasti nosaĉi koji nose sekundarne nosaĉe . te revidentu na reviziju prije poĉetka izvoĊenja radova. roţenica UPE 100. izrada. god.56 96.048. te montaţu svih konstruktivnih elemenata na licu mjesta. Ĉeliĉna nadstrešnica je projektirana s jednostrešnim padom. ĉišćenje od hrĊe pjeskarenjem. izradu radioniĉke dokumentacije. Radioniĉku dokumentaciju duţan je izraditi izvoditelj radova. Kompletnu radioniĉku dokumentaciju za ĉeliĉnu nadstrešnicu duţan je napraviti izvoditelj radova i dostaviti je projektantu na ovjeru. Montaţa se obavlja prema montaţnom projektu. Za pokrov se koristi ĉeliĉni pocinĉani i profilirani plastificirani lim. Ĉeliĉna konstrukcija nadstrešnice je izraĊena od stupova promjera 101.6×2. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. s pojaĉanjima od plosnog ĉelika debljine 16 mm. osnovni i spojni materijal. OBRTNIĈKI RADOVI ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA NADSTREŠNICA OPĆENITO: Ĉeliĉna konstrukcija se izvodi prema priloţenim shemama.ms_office Strana: 183. dvokratnu antikorozivnu zaštitu bojom na bazi epoksida. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti sav rad.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.3×10 mm. ĉišćenje od hrĊe pjeskarenjem. transport. te dvokratnu antikorozivnu zaštitu bojom na bazi epoksida. IzvoĊaĉ radova je duţan obaviti izmjeru izvedenih temeljnih ĉaša prije poĉetka radova.ĉeliĉne rešetke.

10. UKUPNO ĈELIĈNA KONSTRUKCIJA: kg 550 16. Obraĉun po kg izraĊene konstrukcije. a meĊusobno su povezani vertikalama od plosnog ĉelika na razmaku cca 60 do 70 cm. a na direktnom spoju s drugom vrstom lima ili metalom treba umetnuti bitumeniziranu spuţvastu samoljepivu mekanu traku. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. nosaĉe horizontalnih i vertikalnih oluka.56 9. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2.40 81.[227] 98348485. Podkonstrukcija je izraĊena od kvadratnog profila 20×20×2. odnosno prema shemama i detaljima. Vertikalna maska nadstrešnice Dobava materijala. izradu u radionici.656. tako da se dobije pad ţlijeba prema ispustima od cca 1%. 1. odnosno prema shemama i detaljima.6 mm i plosnog ĉelika 50×10 mm.812. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu materijala. upotrebu krana. Sve ostalo prema opisu iz stavke 19. spojeve horizontalnih i vertikalnih ţlijebova. Obraĉun po m¹ stvarno izraĊenog ţlijeba i komadu rukavca. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu donjeg rukavca promjera 10 cm i duţine 30 cm.2008. Sve ostalo prema opisu iz stavke 19.410. Isto tako u jediniĉnu cijenu ukljuĉiti dobavu i postavu trake od krovne ljepenke na svim dodirnim mjestima lima s betonom ili drugim materijalom. izradu i postavu spona na zabatnim opšavima. horizontalni i vertikalni oluci i sliĉno izvode se od ĉeliĉnog pocinĉanog plastificiranog ravnog lima debljine 0.. prikljuĉak vertikalnih oluka u lijevano-ţeljezne cijevi. 45212-400-4474/2008.7 mm. izrada i montaţa nosaĉa maske nadstrešnice od pravokutnih profila 50×30×2. promjenjive visine.xls. LIMARSKI RADOVI OPĆENITO: Svi limeni opšavi.00 VII. izrada i montaţa potkonstrukcije za horizontalni ţlijeb. Pravokutni profili 50×30 mm dolaze po horizontali gore i dolje.00 3. odnosno 180 mm. Zajedno sa ţlijebom izvesti i opšav sa unutarnje strane maske u limu kao i završni pokrov.8 mm. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.90 10. kg 100 16.56 VI.108. transport i montaţu na gradilištu.40 163. Za priĉvršćenje na ĉeliĉnu konstrukciju na istom razmaku dolaze gore i dolje dodatni nastavci od plosnog ĉelika duţine 120 mm. m¹ kom 26 2 400. Obraĉun po kg izraĊene konstrukcije. Podkonstrukcija za horizontalni ţljeb Dobava materijala. Ispod lima potrebno je postaviti bitumeniziranu samoljepivu spuţvastu traku.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.ms_office . Visina nosaĉa maske je 430 mm..6 mm i priĉvršćuje se varenjem na roţenicu UPE 100 na razmaku od 60 do 70 cm.00 106. Ukupna razvijena širina lima iznosi cca 160 cm. a) aluminijski ţlijeb b) rukavac 1.80 Strana: 184. Horizontalni sanduĉasti ţljeb Izrada i ugradba horizontalnog sanduĉastog ţlijeba širine š = 26 cm od ĉeliĉnog pocinĉanog i plastificiranog lima debljine 0. Zajedno sa ţlijebom izvodi se podvlaĉenje lima pod pokrovni lima sa obe strane limom cca 50 cm duboko. skelu.

90 3. Izvodi se u visini cca 50 cm.xls. 1. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti izradu spoja na donju lijevanoţeljeznu cijev. Sve se izraĊuje od ravnog obojenog lima kao pokrov objekta.759.60 7. m¹ 26 86.80 7. Vertikalni ţljeb promjera 10 cm Izrada i ugradba vertikalnog ţlijeba krovne vode promjera 10 cm.00 Strana: 185. SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: B. tj. trostruki premaz epoksidnom bojom. Bojenje crne bravarije Bojenje crne bravarije i ĉeliĉne konstrukcije bojama na bazi epoksida. Obraĉun po m² obojene površine. b) labuĊi vrat 50 cm Snjegobran Izrada i montaţa snjegobrana na krovu objekta. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI: m² 130 54.10. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti.098. 2.40 172.00 13. te izradu labuĊeg vrata i spoj na rukavac horizontalnog ţlijeba. a boje je kao i krov. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Obraĉun po m¹ stvarno izvedenog ţlijeba i komadu labuĊeg vrata i donje mandţete. m² 3 54. izrada mandţete.261. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije.45 764. LabuĊi vrat je razvijene duţine 50 cm. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine.00 2.759. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal.55 86.261.80 REKAPITULACIJA VI.ms_office 106. UKUPNO LIMARSKI RADOVI: m¹ kom 8 2 95. Priĉvršćenje za krov se obavlja s vijcima sa specijalnim kapama za istaku na limu. 45212-400-4474/2008.2008.[227] . Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer. i na objektu kontrole naplate na 1 mjestu.60 VIII. Vertikalni ţlijeb dolazi na objektu ĉeliĉna nadstrešnica na 2 mjesta. straţnja strana objekta kontrole naplate.70 13.45 VII. god. Snjegobran u popreĉnom presjeku ima oblik cijevi i izraĊen je od ĉeliĉne pocinĉane plastificirane cijevi promjera 40mm. Doplata za dodatno bojenje crne bravarije Doplata za dvokratno dodatno bojenje podnoţja stupova ĉeliĉne konstrukcije nadstrešnice sa crnom bojom otpornom na atmosferilije. 163. Duţina snjegobrana je jednaka duţini objekta. LIMARSKI RADOVI VIII.833. zaštitu ostalih površina od prljanja. sol i gorivo. Obraĉun po m¹ stvarno ugraĊenog snjegobrana. ČELIČNA KONSTRUKCIJA NADSTREŠNICA VII. kitanje i brušenje eventualnih neravnina. 98348485.812.247. Obraĉun prema m² obojene površine.80 127. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama.20 SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI VIII. Sve vertikale dolaze sa jedne strane.20 7.

II.90 OBRTNIĈKI RADOVI BRAVARSKI RADOVI CRNA BRAVARIJA OPĆENITO: Crna bravarija izraĊena je od NP i HOP vuĉenih profila. B.02 127.00 216. Nosaĉ naplatne kućice je izgraĊen od dva uzduţna HEA 120 profila duţine 290 cm i dva popreĉna HEA 120 profila duţine 210 cm.895. alat. te antikorozivno zaštititi sa dva premaza antikorozivnom bojom na bazi epoksida. Jediniĉnom cijenom obuhvatiti izradu u radionici. Na slobodnim krajevima je priĉvršćena ploĉevina dimenzija 20×15 cm debljine 8 mm sa po ĉetiri rupe promjera 15 mm za priĉvršćenje konstrrukcije u betonske stijenke okna naplatne kućice. NAPLATNA KUĆICA 98348485.90 3. sidra. rad.59 58. GRAĐEVINSKI RADOVI OBRTNIČKI RADOVI NADSTREŠNICA PARKIRALIŠTA UKUPNO: 89. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Obraĉun po stvarno utrošenim satima iz graĊevnog dnevnika.084.866.20 3.50 2.337.02 NAPLATNE KUĆICE GRAĐEVINSKI RADOVI ZIDARSKI RADOVI OPĆENITO: Jediniĉna cijena sadrţi sav osnovni i vezni materijal. A.24 I.50 II. Svi okviri imaju ugraĊene pracne za usidrenje.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 1. 7 409. transporte.[227] . te kompletan spojni i ostali pribor. sati sati 30 30 44. kom Obraĉun po komadu izraĊenog okvira nosaĉa naplatne kućice. a) radnik II grupe b) radnik IV grupe UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: 1.70 1. razne zaštite i sl. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sidrenje kućica. 5. NepredviĊeni zidarski radovi Razni manji nepredviĊeni zidarski radovi kompletno sa radom i materijalom. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: 3. god.2008. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. transport na gradilište. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena REKAPITULACIJA A.084.90 REKAPITULACIJA I.833.084. 2. a svi spojevi su izvedeni putem varenja. 4.50 III. UKUPNO BRAVARSKI RADOVI-CRNA BRAVARIJA: 1.866. I. dvostruki antikorozivni premaz i montaţu na gradilištu. Ĉeliĉni okvir nosaĉa naplatne kućice Izrada i doprema na gradilište i ugradba ĉeliĉnog okvira nosaĉa naplatne kućice.ms_office Strana: 186.xls. B.062. A.10. ĉišćenje od hrĊe pjeskarenjem. Prije ugradbe bravariju je potrebno dobro oĉistiti od hrĊe pjeskarenjem i odmastiti. Sve izvesti prema Izvedbenom projektu.747.

Ugradba metalnim tiplima za vijke promjera 20 mm.ms_office Strana: 187. Pune stijene izolirane su panelom (kamena vuna) debljine 35 mm.0 mm.. Vijci ugraĊeni fiksno u temelj kontrolne kućice.0 mm. Ĉeliĉni okvir kućice izvesti od kutnog ĉelika L 80×80×8 mm i kvadratnog presjeka 30×50×3 mm. Za nosivu konstrukciju kućice priĉvršćene su ploĉice sa ovalnim rupama promjera 16 mm. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Spušteni strop je raster od PVC rastera maksimalne veliĉine oka 15×15 mm. Pune stijene su obostrano obloţene aluminijskim obojenim limom debljine 1. trebaju biti izraĊeni sa maksimalnom preciznošću. uglovno staklo izvesti u unutarnjem radijusu od. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena OPĆENITO Izrada. transport na mjesto ugradbe i montaţa naplatne kućice veliĉine 330×230 cm i visine 306 cm kao i vel. kućice 330/180 visine 306 cm.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 98348485.) mora biti izraĊen od materijala otpornog na koroziju. Sva pokretna krila (prozore i vrata) opremiti gumenim brtvama tako da u zatvorenom poloţaju budu nepropusna na kišu i vjetar.10. a vodilice trebaju biti od alu profila sa ĉetkom i valjĉićima za lakše kretanje stakala. parne brane kao stopair. Naplatnu kućicu treba izvesti kao montaţni kiosk i treba je u radionici kompletirati (sve osim poda i stropa) i takvu dopremiti na gradilište. Naplatna kućica treba biti izvedena od aluminijskih tvorniĉki plastificiranih profila kao SCHUECO INTERNATIONAL tip ROYAL HI 75 ili odgovarajući. Finalizacija je obavezno "PLASTIFIKACIJA".xls. Sav spojni materijal (vijci i sl. zraĉni prostor i pocinĉani lim 1. Svi pokretni dijelovi. U tu svrhu na kućici treba izvesti 4 pomoćna montaţna nosaĉa za prijenos kućice putem dizalice.pod od kaširane kamene vune 6 cm s PVC folijom 0. Naplatni šalter izvesti od aluminijskih profila (klizni podizni šalter) ostakljen izo staklom (2-dijelno) s bravicom za zakljuĉavanje. Nakon ugradbe postavlja se izolacija .2008. toplinske izolacije od kamene vune kao Tervol KP80 ili odgovarajuće debljine 80 mm. vodilice. Gazište je podna obloga – vodootporna drvena ljepljena kriţna ploĉa debljine 24 mm. god. Ukupna visina poda je 6 cm. 45212-400-4474/2008. leţajevi i sl.2 mm na plastificirani aluminijski lim 2 mm. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Stijena stropa izraĊena od panela sastavljenog od slijedeĉih slojeva: s donje strane obojeni aluminijski lim 2 mm (obojen podgled). Na svim dodirnim mjestima ĉelika s pocinĉanim profilima obavezno postaviti samoljepivu bitumeniziranu spuţvastu traku.[227] . Okov mora biti pripadajuĉi za aluminijske profile. Sva ustakljenja su od "IZO" dvostrukog kaljenog stakla 6+6 mm.

32×162 cm. kom 2 2. Staklo Runut = 28 . te podešavanje vrata i prozora nakon ugradbe. ugradbu na armiranobetonsko postolje putem metalnih tipli i vijaka.37 98348485.xls. Specifikacija dolje navedenog materijala odnosi se na 1 kućicu TIP A Donji ĉeliĉni okvir 330×230 cm Dobava.90 4. izrada.257. Obraĉun po komadu konstrukcije. transport na gradilište.10 6.591. dobavu obojenih elemenata. transport na gradilište.892. Obraĉun po kg konstrukcije. kg 250 19. transport na gradilište. 45212-400-4474/2008..19 7.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.ms_office Strana: 188.296. transport. Obraĉun po komadu konstrukcije. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Iznad je otklopno krilo 158×72 cm. transport na gradilište. antikorozivnu zaštitu i liĉenje ĉeliĉne konstrukcije. prvoklasni okov. antikorozivna zaštita vrućim cinĉanjem i montaţa ĉeliĉnog vertikalnog okvira (10 kom) duţine 280 cm i teţine cca 250 kg.79 8. Ispod okna je puni parapet visine 78 cm. kao i brtvljenje dvokomponentnim trajno elastiĉnim kitom izmeĊu kućice i armirano-betonskog postolja.30 cm i teţine cca 170 kg. prema tehniĉkom opisu i prema priloţenim nacrtima i detaljima. Aluminijska puna stijena Isto kao stavka 4. uskladištenje.50 3. Na stijeni je mali posmiĉni šalter veliĉine 45×79 cm ugraĊen u okno veliĉine 90×79 cm. Aluminijska stijena sa šalterom Ustakljena aluminijska 4-dijelna stijena sa "ŠALTER" oknom i s punim parapetom. Gornji ĉeliĉni obvir 330×230 cm Dobava.57 4.40 2. 1.[227] . antikorozivna zaštita vrućim cinĉanjem i montaţa ĉeliĉnog okvira gornjeg veliĉine 330×2. Aluminijska stijena 40×281 cm Ustakljena aluminijska 1-dijelna fiksna stijena s punim parapetom veliĉine 40×281 cm (staklo 32×162). Aluminijska fiksna kutna stijena 40×281 cm Ustakljena aluminijska 1-dijelna fiksna kutna stijena s punim parapetom veliĉine 40×281 cm.30 cm.795. Odnosi se na poziciju 1.2008. Odnosi se na poziciju 9. Odnosi se na poziciju 3. Sve ostalo prema dogovoru s projektantom i nadzornim inţenjerom. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Staklo treba biti kaljeno.05 3. osnovni i spojni materijal. kom 3 2.57 3. izrada.REFLEKTIRAJUĆE i u boji po izboru projektanta.387.257. metalizirano . Obraĉun po kg konstrukcije. kg 220 19.57 4.79 5. Ĉeliĉni vertikalni okvir duţine 280 cm Dobava. kom 2 1. kom 1 11. Obraĉun po kg konstrukcije. ustakljenje. Odnosi se na poziciju 2. Jediniĉna cijena sadrţi: sav rad.5. Obraĉun po komadu konstrukcije.795. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. montaţu u radionici i na gradilištu.58 5.4. god.326.19 11. orjentacione teţine cca 220 kg.305. Obraĉun po komadu konstrukcije. antikorozivna zaštita vrućim cinĉanjem i montaţa ĉeliĉnog okvira donjeg veliĉine 330×2. kg 170 19. izrada radioniĉkih nacrta.648. izrada. samo puna stijena.10.

39 15.648. Odnosi se na poziciju 6.15 941.86 1. Donji puni pojas Donji puni pojas izoliran kao parapet. Obraĉun po m¹ punog pojasa. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Obraĉun po m² poda. te izrada 2 kom poklopaca 60×60 cm.94 1. gornjeg pocinĉanog lima debljine 1.046.448.39 2. Visina je 45 cm. kom 1 4. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 8. Toplinska izolacija Toplinska izolacija kamenom vunom kao TERVOL KP80 ili odgovarajuća debljine 8 cm s parnom branom kao Stopair i podgledom od obojenog aluminijskog lima debljine 2 mm tlocrtne veliĉine 220×330 cm. UKUPNO ZA 7 NAPLATNIH KUĆICA: ZAŠTITA OD SUNCA kom 7 59. kom 1 1. Pokrov od aluminijskog lima 266×166 cm Pokrov kućice je od obojenog aluminijskog lima tlocrtne veliĉine 266×166 cm. donjeg aluminijskog lima debljine 2 mm.ms_office Strana: 189.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.1 314. Gornji izolirani puni pojas Gornji puni pojas izoliran kao parapet. Obraĉun po komadu pokrova.26 11.99 10.024. Obraĉun po komadu kućice. te s kutnim limom na sudaru sa stijenom.29 III. Aluminijska puna kutna stijena Isto kao stavka 7.6 81. te pomoćne konstrukcije od kvadratnih profila presjeka 30×50×3 mm. 45212-400-4474/2008. god.024. m¹ 11.82 12. Obraĉun po m¹ pojasa.399. Konstrukcija je lagana od limenih "Z" profila.47 98348485.6 124.2 mm.86 13.81 2.863. Veliĉina poda je 220×330 cm. kom 1 2. Obraĉun po komadu konstrukcije. m² 7.15 59.2008. Aluminijska ustakljena 1-krila vrata 75×281 cm Ustakljena aluminijska 1-krilna vrata svijetle veliĉine 75×281 cm.99 4. m¹ 11.47 415.34 16.94 9. samo puna stijena. Odnosi se na poziciju 7.82 998.5 mm.235.863.xls. Obraĉun po komadu poda.796. Gotovi pod od linoleuma 3 mm Završni gotov pod od linoleuma kao DLW 3 mm ili odgovarajući sa kutnim profilom na sudaru sa stijenom. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.68 3. Obraĉun po komadu kućice.399. kom 1 998. Pod kućice veliĉine 220×330 cm Pod kućice izraĊen od toplinske izolacije od kamene vune kao TERVOL TPT60 ili odgovarajuća debljine 6 cm. U cijeni izrada okvira i poklopca u podu svijetle veliĉine 40×40 cm. parne brane kao Stopair ili odgovarajuće debljine 0.[227] . kom 1 3.648.046.. Veliĉina spuštenog stropa je 220×320 cm. UKUPNO ZA 1 (JEDNU) KUĆICU TIP A: kom 1 1. Opremljena sa "STOP" aparatima i rukohvatima. Spusteni strop od obojenih lamela Spušteni strop od obojenih PVC lamela s rasterom veliĉine 15×15 mm.10.134.134. Visina je 13 cm i sa oblogom visine 8 cm.68 14.85 1. Obraĉun po komadu konstrukcije. IV.

644. UKUPNO RADOVI NA ZAŠTITI OD SUNCA: m² 100 289. Radove treba izvesti u skladu sa pravilnikom za zaštitu ĉeliĉnih konstrukcija od korozije.19 REKAPITULACIJA A. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti sav osnovni i spojni materijal. gornju masku i uzice za podizanje. III. jednokratni temeljni premaz za liĉenje epoksidnim bojama. 7.10.00 V.521.52 98348485. trostruki premaz epoksidnom bojom. kom 20 1. 1. Sve prema shemi i opisu projektanta. kitanje i brušenje eventualnih neravnina.938. samo vel. OPREMA CESTARINSKOG PROLAZA Kancelarijski stol 160×80 cm Izrada i dobava. god. Obraĉun po komadu stola. zaštitu gotove boje od oštećivanje nakon završetka bojenja i ostali pomoćni materijal.796. 28.92 38.50 415.00 7.043.866. Debljinu nanosa kontrolira nadzorni inţenjer.40 1a.00 28. Obraĉun po m² stvarno montiranih lamela. Obraĉun prema m² obojene površine.2008. te montaţa kancelarijskog stola veliĉine 160×80 cm sa pripadajućim ormarićem koji se sastoji od tri ladice i umetka za pisaći pribor veliĉine 60×80 cm.084.438. BRAVARSKI RADOVI NAPLATNA KUĆICA ZAŠTITA OD SUNCA SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: 2. Aluminijske lamele dolaze na prozore. U jediniĉnu cijenu ukljuĉiti ĉišćenje prethodno antikorozivno zaštićene površine.[227] .938.921. Obraĉun po komadu stola.29 28. 1.38 IV. zaštitu ostalih površina od prljanja.90 454.ms_office Strana: 190.729.xls.52 1. kom 1 1.043. GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO OBRTNIČKI RADOVI: SVEUKUPNO: 3. B. 1. 100×60 cm.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.521. SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI Bojenje crne bravarije Bojenje crne bravarije i ĉeliĉne konstrukcije bojama na bazi epoksida. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.40 REKAPITULACIJA II. Boju odreĊuje korisnik u dogovoru s projektantom i iskljuĉivo prema RAL ton karti.09 6.39 V. svi rubovi ABS traka.938. Vrstu i boju pomiĉnih aluminijskih lemela odreĊuje projektant. Materijal za izradu stola je iveral 30 mm u boji jasena. IV. Aluminijske pomiĉne lamele na prozorima Dobava i montaţa unutarnjih aluminijskih obojenih pomiĉnih lamela s moguĉnošću podizanja i spuštanja. V.40 7. B. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1.40 454. Kancelarijski stol 100×60 cm Kao st.043.19 457.644. 45212-400-4474/2008. UKUPNO SOBOSLIKARSKI I LIĈILAĈKI RADOVI: m² 60 117.

te integriran antischoik sustav koji sprjeĉava naglo udaranje naslona stolca u leĊa korisnika. gornji dio naslona je fleksibilan i omogućava razgibavanje tijela i kad je stolac u zakoĉenom poloţaju. radna fotelja FV N D5 RO. Kotaĉi: Kotaĉi ovisno o vrsti podloge. TENSION CONTROL koji sluţi za prilagoĊavanje optpora mehanizma tjelesnoj teţini korisnika. ali isto tako ima mogućnost fiksiranja u 6 razliĉitih pozicija.ms_office Strana: 191. Rukonasloni: Rukonasloni stolca su izraĊeni od visokokvalitetnog integralnog poliuretana i sluţe za potporu ruku tijekom rada na raĉunalu. Mehanizam: DUET MULTIBLOCK koji je konstruiran tako da omogućava opciju slobodnog ljuljanja stolca i na taj naĉin potiĉe korisnika na tzv. mehanizam: DUET MULTIBLOCK . D = 52 cm.20 3. TENSION CONTROL koji sluţi za prilagoĊavanje optpora mehanizma tjelesnoj teţini korisnika. H = 72-80 cm. Radna fotelja Dobava radne stolice kao Tapo ERGONOMIC SOLUTION SERIES VAL ili odgovarajuće. s lijeve i desne strane se nalaze ruĉkice koje su izvedene tako da se moţe izvoditi regulacija stolca. 100% POLIESTHER. boja prema izboru projektanta. takoĊer ima tzv. Dimenzije: L = 55 cm. Baza stolca: Baza stolca je izraĊena od savijenih ĉeliĉnih cijevi u obliku petokrake zvijezde na ĉijim se završecima nalaze utori za kotaĉiće ili fiksne stopice. Materijal i završna obrada: Stolac je presvuĉen u visokokvalitetnu tkaninu KING koja se odlikuje visokom otpornosću na habanje i ima svojstvo negorivostim. unutarnja konstrukciju ĉini ĉeliĉna ţiĉana jezgra koja je prelivena hladnoljevanom poliuretanskom pjenom optimalne tvroće koja se odlikuje visokom otpornošću na deformaciju oblika. završna obrada baze je krom. Naslon i sjedište: Nasloni sjedište stolca su ergonomski oblikovani i izraĊeni iz jednog dijela.koji je konstruiran tako da omogućava opciju slobodnog ljuljanja stolca i na taj naĉin potiĉe korisnika na tzv. 98348485.10.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2.020.22 10. s lijeve i desne strane se nalaze ruĉkice koje su izvedene tako da se moţe izvoditi regulacija stolca. Obraĉun po komadu radne fotelje. ali isto tako ima mogućnost fiksiranja u 6 razliĉitih pozicija. te integriran antischoik sustav koji sprjeĉava naglo udaranje naslona stolca u leĊa korisnika. takoĊer ima tzv.[227] . dinamiĉko sjedenje. Radna fotelja FV N D5 RO. 45212-400-4474/2008.2008. god. regulacija visine stolca se izvodi pneumatiski pritiskom na ruĉicu mehanizma. regulacija visine stolca se izvodi pneumatiski pritiskom na ruĉicu mehanizma. Radna stolica za naplatnu kućicu Dobava radne stolice za naplatne kućice kao Tapo ERGONOMIC SOLUTION SERIES VAL ili odgovarajuće.S.202. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.xls. Rukonasloni: Rukonasloni stolca su izraĊeni od visokokvalitetnog integralnog poliuretana i sluţe za potporu ruku tijekom rada na raĉunalu. dinamiĉko sjedenje. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. sastav je TREVIRA C. kom 10 1.

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.921.33 5. 6. 14 235.ms_office Strana: 192. Veliĉina sigurnosne blagajne je 140×120×120 cm. kom Obraĉun po komadu stola. 2 960. na završecima se nalaze gumeni ĉepovi za zaštitu poda.5 elemenata×60 cm. unutarnja konstrukciju ĉini ĉerliĉna ţiĉana jezgra koja je prelivena hladnoljevanom poliuretanskom pjenom optimalne tvroće koja se odlikuje visokom otpornošću na deformaciju oblika. ormarić sa radnom plohom i ladicama veliĉine 60×60.10. kom Obraĉun po komadu radne stolice. 1 1. Baza stolca: Baza stolca je izraĊena od savijenih ĉeliĉnih cijevi u obliku petokrake zvijezde na ĉijim se završecima nalaze utori za kotaĉiće ili fiksne stopice. god.[227] . kom Obraĉun po komadu blagajne.141.04 1.341.041.296.2008.16 7. ugradbeni friţider veliĉine 60×180 od 210 l. gornji dio naslona je fleksibilan i omogućava razgibavanje tijela i kad je stolac u zakoĉenom poloţaju.609. komplet Obraĉun po izvedenom kompletu kuhinje. sastav je TREVIRA C. 3. 1 9. Stol za blagovaonicu 120×60 cm Isto kao st. 45212-400-4474/2008. Sjedalo i naslon stolca izraĊeni od polipropilena (PVC) crne. 7 1.33 13.04 5a.60 9. 100% POLIESTHER.041. Stol za blagovaonicu 180×80 cm Dobava i postava stola za blagovanje veliĉine 180×80 cm. H = 72-80 cm. 120×60 cm. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.96 1. jednodjelni sudoper sa slavinom za toplu i hladnu vodu. kom Obraĉun po komadu stola. 2. završno obraĊena u krom. Kotaĉi: stopice. 4.020. dobava i montaţa kuhinjskih elemenata i to: 1. radna ploha veliĉine 240×60 cm. 5.341. crnoj ili sivoj obradi. ormarić veliĉine 60×60 cm za smještaj otpada. tapecirani u dekorativnu tkaninu iz štof karte (po izboru projektanta). Kuhinja Izrada.22 7. Baza stolca izraĊena od ĉeliĉnih cijevi kruţnog profila (4 noge). boja prema izboru projektanta. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 1 13. ugradbeni elektriĉni štednjak veliĉine 40×60 cm. sive i bordo boje. 5. završna obrada baze je krom.S. samo vel.54 4. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Naslon i sjedište: Nasloni sjedište stolca su ergonomski oblikovani i izraĊeni iz jednog dijela. Dimenzije: L = 55 cm.xls. kom Obraĉun po komadu stolca. 7. Stolice za blagovaonicu Dobava stolica kao Tapo sa naslonom za potrebe blagovanja. D = 52.609.92 6.44 3. zidni ormarić . Sigurnosna blagajna Dobava i postava sigurnosne blagajne za ĉuvanje priruĉnih blagajni za novac sa 2 kljuĉa.60 98348485. Materijal i završna obrada: Stolac je presvuĉen u visokokvalitetnu tkaninu KING koja se odlikuje visokom otpornosću na habanje i ima svojstvo negorivostim.

45212-400-4474/2008. kom 4 1. sokl.314. doprema i montaţa pulta.68 9.31 Strana: 193. materijal je iveral 18 mm u boji jasena.2008.776.96 11.10.xls. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 8.92 7. Obraĉun po komadu radnog pulta. veliĉine 262×50 cm.76 18. god.04 18.96 960. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. kom 1 960. sve prema nacrtu i dogovoru sa projektantom. Sve prema shemi projektanta. unutra police.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.80 17. Obraĉun po komadu ormara.52 13. svi rubovi kantirani su sa ABS trakom.52 3. kom 28 706.52 16. Kancelarijski ormar sa policama 110×55×180 cm Dobava i postava drvenih kancelarijskih ormara sa policama veliĉine 110×55×180 cm.76 8. Okvir je metalni. dim.68 14. dvokrilna vrata sa bravicom.921.92 10.44 12. svi rubovi kantirani ABS trakom. kom 1 3. Kancelarijska stolica na kotaĉima Dobava stolica kancelarijskih ili sliĉnih bez rukonaslona na kotaĉiće s automatom za podizanje. doprema i montaţa radnog stola prema opisu iz pozicije 1 dimenzija 150×70. boja po izboru projektanta.72 15. visine 78 cm. kom 28 1. kom 18 1. kom 5 1. Materijal je iveral 18 mm u bijeloj boji. Drveni garderobni ormar 35×55×140 cm Dobava i postava drvenih garderobnih ormara veliĉine 35×55×140 cm.ms_office 3.765. Aparat za pitku vodu Dobava i postava aparat za pitku vodu u objektu kontrole naplate. Obraĉun po komadu stolice Vješalice za odjeću Dobava metalnih vješalica za odjeću.60 210.921.808.441.36 UKUPNO OPREMA ČCP-a: 98348485. Obraĉun po komadu oglasne ploĉe. dvokrilna vrata sa bravicom. Obraĉun po komadu stola. kom 2 960.761. Obraĉun po komadu aparata. Mogućnost spajanja i po vertikali. kom 3 480. Obraĉun po komadu oglasne ploĉe. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Radni stol 150×70 cm Izrada.041. unutra police. sa pripadajućim ormarićem ispod pulta.571. kom 16 360.523. radna ploha je panel ploĉa s rubom od tvrdog drva. kom 10 360. unutra polica i šipka za vješalice.48 1. 140×55×180 cm.31 19. Obraĉun po komadu.841. dvokrilna vrata sa bravicom. materijal je iveral 18 mm u boji jasena. Arhivski ormar 70×45×180 cm Dobava i postava drvenih arhiviskih ormara veliĉine 70×45×180 cm. visine 78 cm. Drveni ormar za spremišta Drveni ormar za spremišta na katu.523. za svaku kancelariju. Obraĉun po komadu ormara. sokl. Gornja ploha presvuĉena ultrapasom. Obraĉun po komadu ormara. svi rubovi kantirani sa ABS trakom.96 1.36 5. Radni pult u prostoriji pretplate 262×50 cm Izrada.84 51. Sve prema nacrtu i dogovoru sa projektantom.603.[227] . Oglasna ploĉa 120×120 cm Dobava i postava oglasne ploĉe veliĉine 120×120 cm. Oglasna ploĉa 60×30 cm Dobava i postava oglasnih ploĉa u naplatnim kućicama veliĉine 60×30 cm. Obraĉun po komadu ormara.738. jednokrilna vrata sa bravicom.687.

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.80 m¹.38 1. 1. Obraĉun po m³ stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta.70 37. a sve prema nacrtima.40 4.424.444.946.20 3. Obraĉun po komadu bušotine.22 8.823.31 8.01 216.10.50 6. Odvoz viška zemlje Odvoz viška zemlje od iskopa rovova kamionom na planirani deponij.895. m³ 45 96.xls. a do 1.21 952.762. OBJEKT KONTROLE NAPLATE INSTALACIONI KANALI. doprema i ugradba pijeska Nabava. 6.13 INSTALACIJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE ZEMLJANI RADOVI Strojni iskop rova Strojni iskop rova za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih instalacija u zemlji III kategorije.[227] . Ruĉni iskop rova Ruĉni iskop rova za u zemlji III i IV kategorije za kanalizaciona reviziona okna i sabirnu jamu s pravilnim odsjecanjem stranica. a onda materijalom od iskopa i to u slojevima od 30 cm sa nabijanjem ruĉnim nabijaĉem Obraĉun po m³ ugraĊenog i zbijenog materijala. m³ 170 59. s pravilnim odsjecanjem stranica i planiranjem dna. Padove izvesti prema kotama iz nacrta. Temelj debljine 60 do 80 cm.23 13.09 210. doprema i ugradba pijeska za posteljicu debljine 10 cm u rovovima za polaganje vodovodnih i kanalizacijskih cijevi Obraĉun po m³ ugraĊenog i zbijenog materijala. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 5. 700. 1.ms_office Strana: 194. 2. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI ZA ČCP MRACLIN 1.930. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: m³ 380 23. 4. Nabava. 2.32 3.789. BLOKOVI I BETONSKI KOLNIK ČELIČNA NADSTREŠNICA NADSTREŠNICA PARKIRALIŠTA NAPLATNE KUĆICE OPREMA CESTARINSKOG PROLAZA UKUPNO GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI ZA ČCP MRACLIN: 2. Zemlju odbacivati 1 m¹ od ruba rova. Ruĉno zatrpavanje Ruĉno zatrpavanje rovova nakon montaţe i ispitivanja cjevovoda. m³ 480 27. s utovarom i istovarom Obraĉun po m³ prevezenog materijala mjereno u sraslom stanju.26 10. Obraĉun po m³ stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta. najprije slojem pijeska.314.070.60 2. kom 5 140.074.10 4. 1. god.055. INSTALACIJA VODOVODA 98348485. m³ 85 11.5 m¹ izvan objekta.324. Bušenje temelja Bušenje temelja graĊevine za prolaz instalacija vodovoda i kanalizacije. Rov je širine 0. 45212-400-4474/2008. Zemlju odbacivati 1 m¹ od rova.599.25 2.859.729. a prosjeĉne dubine 0. 3.14 1.02 457.60 m¹ u objektu.85 5.2008.

00 961.46 58.88 57.268.30 3.kutni sa kapom kom Nabava.sa kolom DN 20 .76 205.60 350. doprema i ugradba polietilenskih vodovodnih cijevi Nabava.65 Strana: 195.459. doprema i ugradba ĉeliĉnih pocinĉanih cijevi Nabava. Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih pocinĉanih cijevi m¹ – ø 32 mm – ø 25 mm m¹ – ø 20 mm m¹ – ø 15 mm m¹ Nabava. doprema i ugradba mjedenog sigurnosnog ventila na oprugu. Nabava. – PE ø 40 m¹ Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih cijevi Nabava. izoliraju se filcom.67 64. 45212-400-4474/2008. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih ventila. doprema i ugradba mjedenog nepovratnog ventila Nabava. Cijevi se polaţu u teren na dubinu cca 1.46 6. kom DN 32 .10 45.2008.2 m¹ na posteljicu od pijeska debljine cca 10 cm. doprema i ugradba ĉeliĉnih pocinĉanih cijevi sa svim fitinzima.82 4. doprema i ugradba plastiĉnih polietilenskih vodovodnih cijevi za radni u kompletu sa fazonskim i prelaznim komadima. za tlak P=6.65 98348485.65 58. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.12 5. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih ventila. te izradom zidnih usjeka.189.0 bar.40 2. doprema i ugradba mjedenog nepovratnog ventila sa obostranim unutarnjim navojem koji se ugraĊuje prije spoja cijevi na bojler.06 7.81 384. fazonskim komadima i brtvenim materijalom.91 225. 36 24 90 48 96. doprema i ugradba mjedenog sigurnosnog ventila Nabava.845. Cijevi voĊene vidljivo izolirati izolacijom debljine 19 mm klase B1 i obloţiti sa aluminijskim limom.podţbukni sa kapom kom DN 15 . doprema i ugradnja prelaznog komada Nabava.ms_office 45.podţbukni sa kapom kom DN 15 .25 48. Cijevi koje se polaţu u zemlju. sa unutarnjim navojem koji se ugraĊuje na bojler. kom DN 32 Nabava. Cijevi za toplu vodu izoliraju se kao i cijevi za hladnu vodu samo sa dva namotaja filca. 4 4 6 4 20 104.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 1 58. kom DN 20 DN 15 kom Nabava.25 3.00 2.05 416. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1.xls. doprema i montaţa slavine sa holenderom dimenzije DN 20 za prikljuĉak crijeva za polijevanje. doprema i ugradnja prelaznog komada PE ø 40/DN 32 u kompletu sa elektrospojnicom PE ø 40. doprema i montaţa slavine sa holenderom Nabava.60 1. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal komplet Obraĉun po kompletu stvarno ugraĊenih slavina. s kromiranom kapom i rozetom. Nabava.46 51.00 5. izoliraju se DEKORADAL trakama.sa kolom kom DN 20 . 30 12. Cijevi koje se montiraju u zidne usjeke. doprema i ugradba slobodno protoĉnih mjedenih ventila koji se ugraĊuju ispred svakog izljevnog mjesta. 2 112.40 182. god.[227] . Komplet sa izolacijom obujmicama i sitnim mateijalom.67 64. 1 45.06 73.10 76. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih ventila. doprema i ugradba protoĉnih mjedenih ventila Nabava. u zasunskom oknu. ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal komplet Obraĉun po kompletu stvarno ugraĊenog prelaznog komada.66 47.10. 1 1 73.

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 8. Ispitivanje instalacije na nepropusnost
Ispitivanje instalacije na nepropusnost pod tlakom od 12 bara u trajanju od 12 sati. Ispitivanje se vrši bez montiranih armatura. Krajevi cijevi zatvaraju se ĉepovima. Nakon izvršene uspješne tlaĉne probe i ugradbe armatura kompletan, cjevovod dezinficirati vodenom otopinom klora, koncentracije 10 g Cl/m³ vode u instalaciji, s prethodnim i naknadnim ispiranjem instalacije uz protok vode jednak peterostrukom obujmu vode u instalaciji. Obraĉun po metru stvarno ispitane instalacije. Nabava, doprema i ugradba limenih kromiranih vratašca Nabava, doprema i ugradba limenih kromiranih vratašca vel. 15×15 cm s okvirom. Montiraju se kod glavnog ventila na ulazu u objekt. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih vratašca. Izvedba prikljuĉaka na predviĊenI elektriĉnI bojler Izvedba prikljuĉaka na predviĊenI elektriĉni bojler za sanitarnu potrošnu toplu vodu, ukljuĉivo sav potreban spojni i brtveni materijal Obraĉun po kompletu. Izrada prikljuĉka vodovoda Izrada prikljuĉka vodovoda na postojeću prirubnicu dimenzije DN 80 mm, lij. ţeljezni X-komad dimenzije DN 80/DN 25, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po kompletu stvarno izraĊenog prikljuĉka. INSTALACIJA VODOVODA UKUPNO:

228

4.80

1,094.40

9.

kom

1

36.04

36.04

10.

komplet

2

120.12

240.24

11.

komplet

1

2,242.24

2.

2,242.24 19,342.76

3. 1.

INSTALACIJA KANALIZACIJE
UreĊaj za biološko proĉišćavanje UreĊaj za biološko proĉišćavanje sanitarnih otpadnih voda INNOCLEAN EW8, kompaktan ureĊaj za proĉišćavanje sanitarnofekalnih otpadnih voda za 6 ES što uz ekvivalent stanovnika 3 iznosi 18 osobA. UreĊaj je monolitne izvedbe s jednim spremnikom izraĊenim tehnikom rotacionog lijeva polietilena volumena 6000 litara s lijevano ţeljeznim poklopcima klase B. U sklopu ureĊaja predviĊen je i elektro upravljaĉki ormarić. Radi na principu SBR (Sequencial Batch Reactor) biološkog tretmana otpadnih voda, opremljen je kompresorom (zraĉnom pumpom) i potpuno automatskom upravljaĉkom jedinicom. UreĊaj je odobren pod brojem DIBt Z-55.3.-83 i prema zahtjevina N.N.40/99 zadovoljava propisane uvjete. komplet Obraĉun po kompletu postavljenog ureĊaja.

1

36,666.23

36,666.23

98348485.xls.ms_office

Strana: 196.[227]

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2. Izrada vanjskog revizionog okna
Izrada vanjskog revizionog okna za kanalizaciju s poklopcem, a dubine prema nacrtu, od nabijenog vodonepropusnog betona marke C 16/20. Debljina stijenke i dna je 20 cm, iznutra glazirane cementnim mortom, omjera 1: 2. Poklopac veliĉine 60×60 cm. Penjalice od betonskog ţeljeza ø 18 mm. Poklopac i penjalice premazati resitolom. Na dnu obavezno izvesti kinetu. Na mjestima ulaza i izlaza cijevi iz okna ugraditi plastiĉne komade iz tvrdog PVC-a sa gumenom brtvom. Ukljuĉivo sav materijal, postavljanje i skidanje oplate. Poklopci na reprezentativnim površinama moraju biti Elkington Gatic sa gornje strane obraĊeni kao pod oko njih. Sve prema nacrtu. Obraĉun po komadu stvarno izraĊenih revizionih okna. vel. 100×60 vel. 60×60 Nabava, doprema i ugradba kanalizacionih PVC cijevi Nabava, doprema i ugradba kanalizacionih PVC cijevi klase SN8 za vanjsku i temeljnu kanalizaciju i fazonskih komada sa spajanjem na kolĉak. Brtvljenje izvesti gumenim prstenima. Fazonske komade obraĉunati kao duţni metar cijevi, sa svim potrebnim priborom. Obraĉun po metru stvarno ugraĊenih PVC cijevi. a) cijevi – ø 300 mm – ø 150 mm – ø 100 mm b) fazonski komadi Nabava, doprema i ugradba poliprop. kanalizacionih cijevi Nabava, doprema i ugradba polipropilenskih kanalizacionih cijevi i fazonskih komada na kolĉak tipa STILLO - PP HT sa apsorpcijom zvuka. Brtvljenje izvesti gumenim prstenima. Fazonske komade obraĉunati kao duţni metar cijevi, sa svim potrebnim priborom. Obraĉun po metru stvarno ugraĊenih kanalizacionih cijevi. a) cijevi – ø 100 mm – ø 70 mm – ø 50 mm b) fazonski komadi Nabava, doprema i ugradnja odzraĉnih nastavaka Nabava,doprema i ugradnja odzraĉnih nastavaka od bakrenih cijevi dimenzije: Obraĉun po metru stvarno ugraĊenih odzraĉnih nastavaka. – ø 100/h=400 mm – ø 70/h=400 mm Nabava, doprema i ugradnja zidnih kromiranih vratašca Nabava, doprema i ugradnja zidnih kromiranih vratašca, za pristup do cijevnih ĉistaća na kanalizacionim vertikalama Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih zidnih kromiranih vratašca. vel. 200×200 mm

kom kom

2 3

2,962.96 2,162.16

5,925.92 6,486.48

3.

m¹ m¹ m¹ kom

120 80 30 120

221.02 88.89 77.68 128.93

26,522.40 7,111.20 2,330.40 15,471.60

4.

m¹ m¹ m¹ kom

10 10 50 250

20.82 12.01 9.61 14.41

208.20 120.10 480.50 3,602.50

5.

kom kom

1 1

224.22 200.20

224.22 200.20

6.

kom

4

54.45

217.80 Strana: 197.[227]

98348485.xls.ms_office

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 7. Ispitivanje kompletne kanalizacijske instalacije
Ispitivanje kompletne kanalizacijske instalacije na nepropusnost, statiĉkim vodenim pretlakom od 500 mbara u trajanju od 30 min., a sve po DIN-u 4033 m¹ Obraĉun po metru ispitivanja kanalizacijske instalacije. Nabava, doprema i ugradba zaokretnog podnog sifona Nabava, doprema i ugradba zaokretnog podnog sifona sa maskom od inoxa, vel. 150×150 mm, sa prikljuĉcima ø 50 mm. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog zaokretnog podnog kom sifona. Izvedba spoja instalacije oborinske kanalizacije Izvedba spoja instalacije oborinske kanalizacije na predviĊena okna na vanjskoj kanalizaciji, ukljuĉivo sav potreban materijal i sva potrebna graĊevinska pripomoć kom Obraĉun po komadu izvedbe spoja. Nabava materijala, izvedba betonskih ispusnih glava Nabava materijala, izvedba betonskih ispusnih glava sa ţabljim poklopcima, ukljuĉivo sav potreban materijal i sva potrebna graĊevinska pripomoć Obraĉun po komadu izvedenih betonskih ispusnih glava. kom DN 300 DN 150 kom Nabava, doprema materijala i izgradnja ab temeljne ploĉe Nabava, doprema materijala i izgradnja armirano betonske temeljne ploĉe izraĊene od betona C 16/20 za sidrenje ureĊaja za biološko proĉišćavanje sanitarnih otpadnih voda. Ploĉa je veliĉine 3,20×1,40 m¹ i debljine 0,50 m¹, ukljuĉivo armatura, drvena oplata, materijal za sidrenje i sva potrebna graĊevinska pripomoć komplet Obraĉun po kompletu stvarno izraĊene temeljne ploĉe. INSTALACIJA KANALIZACIJE UKUPNO:

300

16.02

4,806.00

8.

9

46.45

418.05

9.

3

120.12

360.36

10.

2 1

2,242.24 2,162.16

4,484.48 2,162.16

11.

1

2,601.00

3.

2,601.00 120,399.80

4. 1.

SANITARNI UREĐAJI I PRIBOR
Konzolni WC Nabava, doprema i ugradba konzolnog WC-a koji se sastoji od konzolne WC školjke, montaţnog zidnog bloka sa vodokotlićem, isplavnom cijevi i maskom i plastiĉne daske s poklopcem, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog WC-a. Keramiĉki zidni umivaonik Nabava, doprema i ugradba keramiĉkog zidnog umivaonika, dim. 560×475 mm, sa kromiranom stojećum jednoruĉnom mješalicom i kromiranim sifonom, ukljuĉivo sav potreban montaţni materjal Obraĉn po komadu stvarno izvedenog zidnog umivaonika. Stojeći keramiĉki pisoar Nabava, doprema i ugradba stojećeg keramiĉkog pisoara sa kromiranom dovodnom i odvodnom armaturom, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal. Za ispiranje ugraditi infracrveni senzor sa automatikom za ispiranje. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog pisoara.

kom

4

2,330.33

9,321.32

2.

kom

6

464.46

2,786.76

3.

kom

3

2,066.06

6,198.18

98348485.xls.ms_office

Strana: 198.[227]

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.10.2008. god. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 4. Keramiĉka tuš kada
Nabava, doprema i ugradnja keramiĉke tuš kade sa kromiranom zidnom jednoruĉnom mješalicom sa šipkom i tušem i sa kromiranom odvodnom armaturom, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene tuš kade. vel. 800×800 mm Elektriĉni bojler V=100 litara Nabava, doprema i ugradnja elektriĉnog bojlera sadrţaja V=100 litara u kompletu sa sigurnosnim ventilom na oprugu za tlak pmax=6,0 bara, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog bojlera. Elektriĉni bojler V=10 litara Nabava, doprema i ugradnja elektriĉnog bojlera sadrţaja V=10 litara (za ugradnju ispod sudopera) u kompletu sa sigurnosnim ventilom na oprugu za tlak pmax=6,0 bara, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog bojlera. Filter za vodu Nabava, doprema i ugradba finog filtera za vodu do 30º C iz mesinga finoće 0,05 mm, s padom tlaka kod ĉistog filtera 0,2 bara DN 32, NP 10 (sa dva rezervna filtera). Obraĉun po komadu ugraĊenog fitlera za vodu. Zidna kromirana slavina Nabava, doprema i ugradnja zidne kromirane slavine sa holederom, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene slavine. Stojeća kromirana jednoruĉna mješalica Nabava, doprema i montaţa stojeće kromirane jednoruĉne mješalice za sudoper, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal. Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene mješalice. Zidno ogledalo Nabava, doprema i ugradba zidnog ogledala dimenzija 600×400 mm, debljine 4 mm, s brušenim rubovima te svim sitnim montaţnim materijalom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊemog ogledala. Etaţer Nabava, doprema i ugradnja etaţera, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog etaţera. Posuda za tekući sapun Nabava, doprema i ugradnja posude za tekući sapun, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene posude za tekući sapun. Drţaĉ za toaletni papir Nabava, doprema i ugradba drţaĉa za toaletni papir, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog drţaĉa. Drţać za papirnate ruĉnike Nabava, doprema i ugradba drţaća za papirnate ruĉnike, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog drţaĉa. Ĉetka za WC sa drţaĉem Nabava, doprema i ugradba ĉetke za WC sa drţaĉem, ukljuĉivo sav potreban montaţni materijal drţaća za papirnate ruĉnike Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene ĉetke.

kom

2

2,162.16

4,324.32

5.

kom

1

960.96

960.96

6.

kom

1

464.46

464.46

7.

kom

1

600.60

600.60

8.

kom

2

52.05

104.10

9.

kom

1

304.30

304.30

10.

kom

6

168.17

1,009.02

11.

kom

6

128.13

768.78

12.

kom

6

300.30

1,801.80

13.

kom

6

168.17

1,009.02

14.

kom

6

200.20

1,201.20

15.

kom

4

96.10

384.40 Strana: 199.[227]

98348485.xls.ms_office

10.72 221.58 4. 4. Sklop automatske regulacije Sklop automatske regulacije renomiranog proizvoĊaĉa koji se sastoji od regulacionog ureĊaja i slijedećih elemenata: – regulacioni ureĊaj sa tjednim programom i uklopnim satom – troputni miješajući ventil DN 32 – elektromotorni pogon regulacionog ureĊaja – osjetnik polaznog voda – vanjski osjetnik – daljinski upravljaĉ sa sobnim osjetnikom komplet Obraĉun po komadu postavljenog sistema Zatvorena membranska ekspanziona posuda Zatvorena membranska ekspanziona posuda.31 5.53 STROJARSKE INSTALACIJE GRIJANJE I HLAĐENJE Elektriĉni kotao Elektriĉni toplovodni kotao tolinskog uĉina Q=40 kW u kompletu sa kotlovskom automatikom i svim porebnim priborom komplet Obraĉun po kompletu stvarno ugraĊenog el. 1 308. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.2008.580. Sigurnosni ventil Sigurnosni ventil na oprugu za toplu vodu.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 2 9.580. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.ms_office Strana: 200.02 4.31 308.674. S-50 kg – na kolicima S-9 kg S-6 kg SANITARNI UREĐAJI I PRIBOR UKUPNO: sati 50 48. 1.605. god.337. 45212-400-4474/2008.0 bar kom Obraĉun po komadu ugraĊenog sigurnosnog ventila.052.50 17.45 43.[227] . 1.364. slijedećih veliĉina: Obraĉun po komadu stvarno postavljenog protupoţarnog aparata. ukljuĉivo kontrola preljeva Obraĉun po stvarno izvršenim satima regulacije protoka vode.33 18.95 2. Regulacija protoka vode Regulacija protoka vode na svim ispusnim ventilima i mješalicama.85 m³/h – H=4.39 352. volumena V = 50 litara kom Obraĉun po komadu.xls. kotla.58 4. 1 140. 5.5 mVS – N=250 W kom Obraĉun po kom stvarno ugraĊene cirkulacione pumpe.80 43.802.66 2.94 140. Cirkulaciona pumpa Cirkulaciona pumpa elektronskog tipa kruga centralnog grijanja.675.35 4.72 REKAPITULACIJA 1.402. slijedećih karakteristika: – G=4.25 19.675. kom kom kom 2 5 7 2.94 98348485.76 120. dimenzije DN 25. Nabava protupoţarnih aparata Nabava.026. 1 4. 2 2.399. 2.946.60 1. doprema i postavljanje protupoţarnih aparata na suhi prah. 3. pmax = 3. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 16. 2.342.80 392.466. ZEMLJANI RADOVI INSTALACIJA VODOVODA INSTALACIJA KANALIZACIJE SANITARNI UREĐAJI I PRIBOR INSTALACIJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE UKUPNO: 37.04 3.05 2. 3.961.

toplinskog uĉina cca q=144 w/ĉlanku. za parapetnu ugradnju sa maskom (za objekt kontrole naplate). Ventilatorski konvektori Ventilatorski konvektori za ĉetverocijevni sistem. kom DN 15 Radijatorska prigušnica Radijatorska prigušnica. 56 34. 45212-400-4474/2008. komplet Obraĉun po kompletu ugraĊenog agregata. kom DN 10 1 78. 7 4.50 kW (kod sednje brzine) kom Obraĉun po komadu ugraĊenog ventilatorskog konvektora. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.43 78.43 7.00 kW (kod srednje brzine) Qhl =2. 24 4.29 9. rashladnog uĉina Qhl = 57.167. Radijatorske redukcije i ĉepovi Radijatorske redukcije i ĉepovi u kompletu sa brtvama.94 13. 21 3. slijedećih dimenzija DN 25 kom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih redukcija. 54 63. zatvorena membranska ekspanziona posuda i sigurnosni ventil na oprugu). za parapetnu ugradnju sa maskom (za naplatne kuĉice).63 201.26 3.416. Ventilatorski konvektori Ventilatorski konvektori za ĉetverocijevni sistem.78 14.45 31. god.321. slijedećih veliĉina: Qgr =2.491.40 38. sa potrebnom automatikom i zidnim termostatom. kom – konzola – priĉvrsnica kom Radijatorski ventil Radijatorski ventil. sa svim potrebnim senzorima. kom DN 15 Odzraĉni pipac Odzraĉni pipac na kljuĉić.74 98348485.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.452.00 kW (kod sednje brzine) kom Obraĉun po komadu ugraĊenog ventilatorskog konvektora.0 kW. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 6. u kompletu sa hidrauliĉkim modulom (cirkulaciona pumpe. dimenzije Obraĉun po kom stvarno ugraĊene prigušnice.00 96.[227] . sa troputnim motornim ventilima na strani tople i hladne vode. dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog ventila.ms_office Strana: 201.10. Rashladni agregat Rashladni agregat sa dva kruga hlaĊenja (sa dva kompresora). dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog pipca.904.49 73. Aluminijski lijevani radijatori Aluminijski lijevani radijatori SOLAR-600.20 3. sa potrebnom automatikom.928.00 11.08 15.40 12. 6 86. i za temperaturu prostorije tp=20°C članaka Obraĉun po stvarno ugraĊenom broju ĉlanaka. 34 5.04 10. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 12 12 3. sa potrebnom automatikom i zidnim termostatom.43 1. regulacijskim i sigurnosnim ureĊajima. 6 33.904. sa antivibratorima. Radijatrski ovijesi i priĉvršĉeni materijal Radijatorski ovijesi i priĉvršĉeni materijal za navedeni tip radijatora Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih ovijesa. slijedećih veliĉina: Qgr = 4. sa troputnim motornim ventilima na strani tople i hladne vode. bafer. opremljen sa svim potrebnim mjernim. za pripremu hladne vode temperatura tw=7/12°C.xls.2008.15 8. za toplu vodu temperatura tw=80/60°C.20 38.00 kW (kod srednje brzine) Qhl = 5. sa termostatskom glavom.61 190. kom DN 15 Radijatorska poniklana slavina Radijatorska poniklana slavina za praţnjenje u kompletu sa ĉepom dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene slavine.49 518.

5 mm DN 25/Cu ø 28×1. Automatski odzraĉni lonĉić Automatski odzraĉni lonĉić dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog lonĉića.934.04 31.72 329.47 232.21 140.690.04 20.93 114.00 2. slijedećih diemnzija Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene slavine. kom kom kom kom kom kom kom 16 10 16 24 40 160 180 140. kom kom kom kom kom 1 1 2 2 8 244.02 640.88 384.04 1.ms_office . kom 20 28.xls.23 329.025.13 271.[227] 98348485.30 1.522.12 440.99 128.10.152.306.38 2.76 18.321. DN 65 DN 50 DN 40 DN 32 DN 25 DN 20 DN 15 Hvataĉ neĉistiĉa Mijedeni hvataĉ neĉistiĉa sa obostranim unutarnjim navojem.03 560.0 mm DN 40/Cu ø 44×2. komplet 6 384.52 1.44 374.40 1.255. Kuglasta slavina Mjedena poniklana kuglasta slavina za hladnu i toplu vodu sa obostranim unutarnjim navojem.43 2.29 61.64 19.0 mm DN 15/Cu ø 15×1.62 9.47 232. DN 65 DN 50 DN 40 DN 32 DN 25 Odzraĉni lonac Odzraĉni lonac volumena V=2 litre u kompletu sa automatskim odzraĉnim lonĉićem.396.0 mm kom kom 56 56 38.44 30.72 422.51 80.44 2.2 mm DN 20/Cu ø 22×1.92 17.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.72 848.86 229.24 188. slijedećih dimenzija Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih spojnica. DN 10 Mjedene spojnice Mjedene spojnice za spoj bakrenih cijevi sa ventilima. DN 65/Cu ø 64×2.2008. za prikljuĉenje ventilatorskih konvektora na instalaciju tople i hladne vode.0 mm DN 50/Cu ø 54×2.61 6.23 164. DN 65 DN 50 DN 40 DN 32 DN 25 Nepovratni ventil Mjedeni nepovratni ventil sa obostranim unutarnjim navojem Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog nepovratnog ventila. god.99 257.24 188.64 1.08 17.13 120.633.60 22.14 87.973.60 720. cijevi Cu DN 15×1.84 2.28 21. DN 20 DN 15 Kuglasta slavina Mjedena poniklana kuglasta slavina za hladnu i toplu vodu sa obostranim unutarnjim navojem.00 Strana: 202.23 2. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 16.64 1.66 40. kom kom kom kom kom 1 1 2 2 8 271. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.704. slijedeće dimenzije Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog hvataĉa.08 244.0 mm DN 32/Cu ø 35×1.34 212.92 637.96 318.0 mm duljine 5 m¹ i sa kuglastom slavinom dimenzije DN 15 Obraĉun po kompletu odzraĉnog lonca. 45212-400-4474/2008.41 4. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.94 132. kom kom kom kom kom kom kom 8 4 18 16 32 11 12 336. slijedećih diemnzija Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene slavine.

01 7.83 29. m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ 90 40 120 360 240 320 120 180 329.0 mm ø 35×1.20 16.81 15.[227] . nosaĉa za split sistem i nosaĉa za rashladni agregat. obojeno sa dva sloja temeljne boje i dva sloja laka Obraĉun po kg stvarno izraĊenih konzola.00 4. Termometri Termometri za otpornost do 100°C Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog termometra.00 30.20 1.70 10.0 mm – ø 15×1.48 28. u kompletu sa fazonskim komadima (za odvod kondenzata) Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih cijevi.0 mm ø 54×2.298.5 mm ø 28×1. Bakrene tvrde cijevi Bakrene tvrde cijevi u kompletu sa bakrenim fitinzima. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.02 12.07 272.0 bar Obraĉun po komadu stvarno ugrašenog manometra.00 29. god. ukljuĉivo izrada S-sifona Obraĉun po komadu stvarno spojenih odvoda.08 52.02 23.804. Punjenje instalacije hladne vode glikolom Punjenje instalacije hladne vode sa 30% -tnim glikolom za tempereturu t = -25°C Obraĉun po litri stvarno utrošneog glikola.xls.010.04 480.00 4. Manometri Manometri za tlak do 3.85 40.0 mm Toplinska izolacija Toplinska izolacija bakrenih cijevi za hladnu i toplu vodu sa toplinskom izolacijom tipa ARMACEL AC debljine 19 mm (za cijevi: ø 64×2. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 23.00 26.66 167. ø 64×2.40 20.40 kom 1200 12. Spajanje odvoda kondenzata Spajanje odvoda kondenzata na postojeću instalaciju kanalizacije.2008.004.084.004.0 mm ø 15×1.0 mm) Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊene toplinske izolacije.693.0 mm ø 44×2. m¹ 1470 16.602. 45212-400-4474/2008. Servisiranje i puštanje u pogon Servisiranje i puštanje u pogon navedene opreme od ovlaštenih firmi Obraĉun paušalno.64 31.00 27.08 608.40 25.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.60 832. kom 8 76.04 32.624. – cijevi DN 50 DN 32 Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih fazonskih komada.80 5.ms_office Strana: 203.40 49.37 136.00 24.00 432.28 98348485.10. m¹ m¹ kom 200 60 260 8. kom 4 68.03 25.2 mm ø 22×1.506.912. – cijevi ø 64×2.93 262.179.94 84. Plastiĉne kanalizacione cijevi Plastiĉne kanalizacione polipropilenske HT cijevi sa spajanjem na naglavak.0 mm – fitinzi Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog fitinga. kg 800 32. slijedećih dimenzija Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih cijevi. kom 12 40.372. – fazonski komadi Izrada konzola Izrada konzola.40 20.549.21 3. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. litara 500 24. paušal 1 4.0 mm ø 18×1.0 mm – ø 15×1.909. od ĉeliĉnih profila.

0 m³/h kom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog omekšivaĉa vode.98 34.357. 1 5. dimenzije ø 6.. 1 komplet – bakrena freonska cijev sa izolacijom. Prigušenje buke kroz panel iznosi 44 dB.10. Vanjski plašt je zaštićen metodom praškastog lakiranja.[227] . 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 32. 12.00 m¹ – postolje za montaţu vanjske jedinice izraĊeno od ĉelićnih profila i obojeno sa jednim slojem temeljne boje i sa dva sloja laka . VENTILACIJA Klima komora Klima komora KK-1 horizontalne izvedbe predviĊena za montaţu na krov hlaĊenja i ventilacije poslovnog prostora u izvedbi s dvostrukim plaštom. 45212-400-4474/2008. rashladnog uĉina Qhl = 3.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. komplet Obraĉun po kompletu postavljene sheme GRIJANJE I HLAĐENJE UKUPNO: 1 6. posuda za sol i automatika za automatski rad pripreme omekšane vode. SPLIT sistem . tzu/tzi =-6°C/+30°C... twu/twi = 80/60°C.114.. Shema i uputstva Izrada sheme za postavu na zid /uramljeno/ u kompletu sa uputstvom za rad.98 5. 1 800. Klima komora se sastoji od slijedećih elemenata u smjeru strujanja zraka: – elastiĉni spoj – filterska sekcija sa filterom tip F5 klase EU3 – filterska sekcija sa filterom tip F5 klase EU3 – sekcija toplovodnog grijaĉa zraka: Vz = 2100 m³/h.00 m¹ – plastiĉna cijev za odvod kondenzata ø 32 mm sa fazonima ..989. 800.80 1..989..00 m¹ – bakrena freonska cijev sa izolacijom. dp = 3 kPa pad tlaka na strani vode 98348485. Qg = 24.server soba SPLIT sistem inverter koji se sastoji od vanjske i unutarnje zidne jedinice.2008.57 W/m²K. 1.11 33. 12..ms_office Strana: 204.80 2.00 kW. Montaţa komore na antivibracijskim gumenim podloškama. 12.. dimenzije ø 12. 12..80 503.114.00 m¹ komplet Obraĉun po kompletu postavljenog sistema Omekšivaĉ vode Omekšivaĉ vode sa radnom i rezervnom posudom sa ionskom masom. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. kapaciteta Gw=2.70 mm .35 mm . Unutarnji i vanjski plašt izraĊeni iz pocinĉanog lima. god. Koeficijent prolaza topline kroz panel iznosi 0. 1 kom – spajanje unutarnje i vanjske jedinice sa el. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.. Toplinski i zvuĉno izolirana tvrdom mineralnom vunom debljine sloja 50 mm. kabelom .5 kW. za rad kod vanjske temperature do -15°C (za hlaĊenje sobe sa serverima) – ureĊaj sa daljinskim upravljaĉem ..xls.11 6.

elektriĉki i funkcionalno ispitan s pripadajućom dokumentacijom.738. QHLuk = 24. 1 kom – Kanalski pasivni NTC K2 temperaturni osjetnik tip TS-91038220 (0/40C) . 1 kom – Elementi u polju (aplikacija G22-011): Kanalski temperaturni osjetnik (0-10V) TS-9101-8222 (-20/40C) ... dp =14 kPa pad tlaka na strani vode – sekcija s tlaĉnim ventilatorom s ugraĊenim jednorzinskim elektromotorom. 1 kom – Elektromotorni pogon ţaluzina On-Off (16Nm.39 2. Dimenzije klima komore: LxWxH=2750×1215×685(+120) komplet Teţina klima komore: G=324 kg Automatska regulacija klima komore Automatska regulacija klima komore sa toplovodnim grijaĉem (Qgr=24. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.5 do 4 mbar) .92 15..2008... Hex=300 Pa.xls. podtlaĉni sifon za odvodnju konenzata i gumeni podmetaĉi. Tw1/Tw2=80/60°C) i hladnjakom (Qhl=15 kW. Nel = 2. god. Tw1/Tw2=7/12°C).izl = 45%/82%.. koja se sastoji od slijedećih elemenata proizvod "Johnson Controls": – Prethodno konfigurirani DDC regulator tip SC-9100-8GEN-1 sa LCD displjejem (aplikacija G22-011) .5°C.39 19.. 1 kom – Troputni regulacioni ventil hladnjaka NP16 NO 20 kvs=16 tip: VG7802PT (tijelo ventila) . tzu/tzi = 34/18.V.0-10V) ....IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.[227] .V.. remenicama i prijenosnim remenom karakteristika: V =2100 m³/h. Ormarić je nadzidne izvedbe.ms_office Strana: 205.5 °C. 1 kom – Instalacioni pribor za elektromotorni pogon ţaluzina tip M-9000ZK .V.0 tip: VG7802GT (tijelo ventila) .. Ukljuĉivo gumeni podmetaĉi za kanalski razvod.ul/R. tzu/tzi = 34/18. QHLuk = 12.0-10V) . 45212-400-4474/2008.00 kW.. 220V/50Hz)sa dva krajnja kontakta tip M-9108-AGC-1 .ul/R. dp =14 kPa pad tlaka na strani vode – sekcija hladnjaka zraka sa eliminatorom kapljica V = 2100 m³/h..00 kW. 1 15.. 1 kom – Diferencijalni presostat tip P233A-4-AHC(od 0. 1 kom – Protusmrzavajući termostat tip 270 XTAN-95008 (od -10 do 12 C) komplet sa priborom KIT012N600 .. twu/twi = 7/12 °C. nV = 1501 o/min.. 1 kom – VA-7152-1001(pogon ventila24V. twu/twi = 7/12°C..738. predviĊena za rad sa 100% svjeţim zrakom.005.izl = 45%/82%. 1 kom – VA-7152-1001(pogon ventila24V..92 98348485. R. 1 kom – Elektrokomandni ormar automatske regulacije i elemenata elektromotornog pogona komplet s ugraĊenom i oţiĉenom opremom. uvod kabela s gornje strane . 1 kom – Troputni regulacioni ventil grijaĉa: NP16 NO 15 kvs=4.. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 1 kom komplet Obraĉun po kompletu postavljenog sistema 1 19. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena – sekcija hladnjaka zraka sa eliminatorom kapljica V = 900 m³/h.00 kW.V. R..10.005...2 kW..

Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. zraka 30°C/60% – izl. 45212-400-4474/2008./rel. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3.30 kW – iskoristivost: 48.izl temp.47 60.vl.208.0 kW – V = 750 m³/h – ul. zraka 15.[227] .94 98348485.ms_office Strana: 206.vl. Podstropna ventilaciona komora Podstropna ventilaciona komora komplet sa ploĉastim rekuperatorom.xls..temp. toplovodnim grijaĉem..0 kW – iskoristivost: 55.104. flterom svjeţeg i otpadnog zraka klase G3. tlaĉnim i odsisnim trobrzinskim ventilatorom proizvod "AERMEC" tip UR 75 W slijedećih tehniĉkih karakteristika: USISNI DIO – filtar klase G3 – odsisni ventilator s unaprijed zakrivljenim lopaticama slijedećih karakteristika: – koliĉina zraka V = 750 m³/h – visina dobave: P = 175 Pa – snaga motora: P = 0./rel.0% – vanjski zrak:V = 750 m³/h (-5°C) – otpadni zrak:V =750 m³/h (20°C) – reţim hlaĊenja – uĉinak 1.00 kW – V = 750 m³/h – ulazna temp.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.1°C/90% – ogrijevni medij: topla voda 7/12°C Uz ureĊaj se isporuĉuju 2 kom regulatora broja okretaka ventilatora RVM sa prekidaĉem 0-On .zraka 8/22°C – ogrijevni medij: topla voda 80/60°C – tlaĉni ventilator s unaprijed zakrivljenim lopaticama slijedećih karakteristika: – koliĉina zraka V = 750 m³/h – eksterni pad tlaka: P =100 Pa – snaga motora P =0. god. 1 kom komplet Obraĉun po kompletu postavljenog sistema 2 30.10.55 kW – dodatni kanalski hladnjak BF210: – Q = 4.2008.0% – vanjski zrak:V = 750 m³/h (34°C/50%) – otpadni zrak:V =750 m³/h (26°C/50%) TLAĈNI DIO: – usisna ţaluzina SE4 – filtar klase G3 – ploĉasti rekuperator – toplovodni Al-Cu grijaĉ – Q = 9.55 kW – ploĉasti rekuperator – reţim grijanja – uĉinak(ušteda) 4. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.

1 kom – Diferencijalni presostat tip P233A-4-AHC(od 0. uvod kabela s gornje strane . kapilarom duţine 3 m¹ i automatskim resetom (fiksna razlika od 3°C) tip 270XT-95078 .[227] . 1 kom – Sobni pasivni NTC temperaturni osjetnik osjetnik sa mogućnošću podešavnja temperature u podruĉju ±3°C (0-10V) RS-9193-0005 .72 6... 1 kom – VA-7452-1001 (pogon ventila24V. 45212-400-4474/2008... Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.72 720..7 bar – N=250 W kom Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene pumpe.0-10V) .309..ms_office Strana: 207.0-10V) 1 kom – Elektromotorni pogon ţaluzina On-Off (8Nm.36 98348485. kom ø 315 ø 450 kom 2 16.. 1 kom komplet Obraĉun po kompletu postavljenog sistema Cirkulaciona pumpa Cirkulaciona pumpa elektronskog tipa kruga grijaĉa komore.. 1 kom – VA-7152-1001 (pogon ventila24V. god. 1 kom – Instalacioni pribor za elektromotorni pogon ţaluzina tipM-9000ZK . 1 kom – Troputni regulacioni ventil hladnjaka: NP16 NO 25 kvs=5.89 32.558. Ormarić je nadzidne izvedbe..6 tip: VG5802EC (tijelo ventila) . Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16..IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br..2008.5 tip: VG7802NT (tijelo ventila) . 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 4.10.. 1 kom – Troputni regulacioni ventil grijaĉa: NP16 NO 15 kvs=1.xls.....36 4... Krug automatske regulacije za ventilacionu komoru Krug automatske regulacije za ventilacionu komoru UR 75 W.. 1 kom – Protusmrzavajući termostat sa podruĉjem od -10 do 12°C. 1 kom – Kontrola oţiĉenja i spajanja svih osjetnika i elektromotora te puštanje u pogon sa podešavanjem parametara i obukom osoblja ... Kanalni prigušivaĉi buke Kanalni prigušivaĉi buke za ventilacione komore za ugradnju na kanale: Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih prigušivaĉa buke. elektriĉki i funkcionalno ispitan s pripadajućom dokumentacijom.36 1..619. 1 kom – Elementi u polju (aplikacija G22-011): Kanalski temperaturni osjetnik (0-10V) TS-9101-8222 (-20/40C) . 220V/50Hz) tip M9108-ADA-1 .78 5..2 m³/h – H=0. slijedećih karakteristika: – G=1... 1 720. 1 kom – Kanalski pasivni NTC K2 temperaturni osjetnik tip TS-91038220 (0/40C) . 4 1 1. 1 kom – Elektrokomandni ormar automatske regulacije i elemenata elektromotornog pogona komplet s ugraĊenom i oţiĉenom opremom.558..041.5 do 4 mbar) .84 1. koji se sastoji od slijedećih elemenata: – Prethodno konfigurirani DDC regulator tip SC-9100-8GEN-1 sa LCD displejem .167.

22 11.82 816.60 8. kom 7 211. prema DIN 24157.xls.135.02 186. klase B1 u oblozi od aluminijskog lima. za ugradnju u spušteni strop – otsisni vrtloţnik sa kutijom.87 98348485. skretnim limovima. god.04 221. – fazonski komadi (sa toplinskom izolacijom) Ventilacioni kanali Ventilacioni kanali za dovod i odvod zraka izraĊeni od ĉeliĉnog pocinĉanog lima.10.136.62 10. u oblozi od aluminijskog lima Obraĉun po m² stvarno izvedene toplinske izolacije Regulacione leptir zaklopke Regulacione leptir zaklopke za ugradnju na SPIRO kanale.ms_office Strana: 208.24 445.31 144.14 1.519.618.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.66 13.97 132. AFŢM 1197×497 mm AFŢM 597×297 mm AFŢV 297×597 mm Tlaĉni vrtloţnici Tlaĉni vrtloţnici za dovod i odvod zraka koliĉine Vz=100-300 m³/h. Okrugli ventilacioni SPIRO kanali Okrugli ventilacioni SPIRO kanali izraĊeni od ĉeliĉnog pocinĉanog lima sa toplinskom izolacijom debljine 19 mm.24 720.82 10. OAV 200×1200 mm Aluminijska pretlaĉna ţaluzija Aluminijska pretlaĉna ţaluzija. kom kom 13 13 816.93 217.13 115. te svim materijalom potrebnim za ugradnju Obraĉun po kg stvarno ugraĊenih kanala.04 2.14 11.41 1.72 445. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.228. za ugradnju u spušteni strop Aluminijske vertikalne tlaĉne rešetke Aluminijske vertikalne tlaĉne rešetke sa regulacionom ţaluzijom. m² 40 94. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 45212-400-4474/2008.618. slijedećeg tipa i veliĉine Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene almunijske ţaluzije.02 245.810. tipa i veliĉine Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih tlaĉnih rešetki.72 12. regulacionim ţaluzijama. kom 7 590.00 9.994.59 172.60 10.66 10.2008. ø 450 mm ø 250 mm Aluminijska fiksna ţaluzija Aluminijska fiksna ţaluzija. tipa i veliĉine Obraĉun po komadu stvarno ugraĊene aluminijske ţaluzije.877.179. slijedećih dimenzija Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih regulacionih zaklopki.99 4. u kompletu sa fazonskim komadima Obraĉun po metru duţnom stvarno ugraĊenih ventilacionih kanala.48 1. kom kom kom 1 1 3 720.49 3.72 445.956.779.335.5 m¹ aluminijske fleksibilne cijevi sa toplinskom izolaciojom (na tlaĉnim vrtloţnicima) Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenog vrtloţnika. komplet sa fazonskim komadima.306. kom kom 1 11 245.13 7.96 9.62 7. – tlaĉni vrtloţnik sa kutijom.24 1.93 14.32 107. kg 500 21.02 8. PŢ 400×200 mm m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ m¹ kom 36 7 7 46 54 78 86 140 329. ø 450 ø 400 ø 350 ø 300 ø 250 ø 200 ø 150 Obraĉun po komadu stvarno ugraĊenih fazonskih komada.479. u kompletu sa kutijama sa regulacionim leptir zaklopkama i sa cca 0.66 20.431. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 7. Toplinska izolacija Toplinska izolacija tlaĉnih kanala sa slojem toplinske izolacije debljine klase B1.[227] .

postava i spajanje glavnog razdjelnika GR-R1. Shema i uputstva Izrada sheme za postavu na zid /uramljeno/ u kompletu sa uputstvom za rad.357.34 ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI U svim stavkama gdje se radi definiranja tehniĉkih svojstava i minimalnih tehniĉkih uvjeta predmeta nabave navodi tip i prozvoĊaĉ predmeta nabave (kao tip…. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 15.639.5 kV. istih ili odgovarajućih svojstava.). proizvoĊaĉ. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.. Razdjelnk GR-R1 Izrada.1.54 752.639.[227] .10. 4.. sa slijedećom ugraĊenom opremom: Sklop GR: 1 kom prekidaĉ 5 AS 320/160 A 3 kom strujni transformator 200/5 A 3 kom ampermetar 0-200 A 1 kom voltmetar 0-500 V 1 kom voltmetarska preklopka 4G 10-60-U 3 kom odvodnik prenapona 0. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 6. 2. RAZDJELNICI 1.80 2.54 REKAPITULACIJA 1.80A 3 kom visokouĉinski osiguraĉ NVO 1 .997. GRIJANJE I HLAĐENJE VENTILACIJA STROJARSKE INSTALACIJE UKUPNO: 503.200A 3 kom visokouĉinski osiguraĉ NVO 0 . 800. 45212-400-4474/2008. 3.80A 2 kom rastavna sklopka 3p s osiguraĉima do 80 A 98348485.200A 1 kom podnoţje osiguraĉa za NVO 0. Razdjelnik se sastoji od sklopa GR i sklopa R1.ms_office Strana: 209.80 249.125A 3 kom visokouĉinski osiguraĉ NVO 0 . slobodno stojeće izvedbe izraĊenog od dvostruko dekapiranog lima dimenzija 1600×2000×400 mm. god. INSTALACIJA JAKE STRUJE 6. Obraĉun po kompletu postavljene sheme VENTILACIJA UKUPNO: komplet 1 800.80 249.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.xls.1. moţe se nuditi i neki drugi. 25kA 1 kom podnoţje osiguraĉa za NVO 1.1.2008.125A 1 kom podnoţje osiguraĉa za NVO 0.

91 506. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1 kom rastavna sklopka 3p s osiguraĉima do 125 A 1 kom rastavna sklopka 3p s osiguraĉima do 200 A 1 kom grebenasta sklopka 4G200-75-u 1 kom automatski osiguraĉ 6 A 2 kom automatski osiguraĉ 10 A 4 kom automatski osiguraĉ 16 A 1 kom automatski osiguraĉ. Kabel PP00-Y 5×35 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×35 mm² od GR do R1 duţine 3 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela kom 1 506.13 21.ms_office . 20A 7 kom osiguraĉ automatski.91 3. stezaljke i ostali sitni i spojni materijal Obraĉun po kom Razdjelnik naplatne kućice RK Izrada.476. 10A 2 kom osiguraĉ automatski.xls.tropoloţajna 11 kom osiguraĉ automatski 10 A 9 kom osiguraĉ automatski 16 A 3 kom osiguraĉ automatski.5 kV.sabirnice. 32A 1 kom luxomat ASR 04 . 3p.5/15 kA 1 kom grebenasta sklopka 4G-40-U-75 . 16 A 3 kom katodni odvodnik prenapona 0.1.917.84 26. 3p.91 Strana: 210.69 3. 3p.866.sabirnice. C32 A . na dovodu iz GR-R1-a. kom 7 3.16 A 1 kom automatski osiguraĉ. postava i spajanje razdjelnika besprekidnognapajanja RUPS.131. izraĊenog od dvostruko dekapiranog lima ukupnih dimenzija 600×600×250 mm. 1p 1 kom grebenasta sklopka nazivne snage 25 A. 3p. stezaljke i ostali sitni i spojni materijal Obraĉun po kom RAZDJELNICI UKUPNO: kom 1 26.2. 50 A Sklop R1: 1 kom grebenasta sklopka 4G 100-10-U 9 kom grebenasta sklopka 4G 16-10-U 1 kom grebenasta sklopka 4G 10-52-U 1 kom sklopnik CN 25.84 2.5A 1 kom osiguraĉ automatski 6A 1 kom osiguraĉ automatski 10 A 9 kom osiguraĉ automatski 16 A 2 kom osiguraĉ automatski. 50 Hz 1 kom osiguraĉ automatski 6A 13 kom osiguraĉ automatski 10A 17 kom osiguraĉ automatski 16A 8 kom osiguraĉ automatski. trofazna.69 52. tropolni. podijeljen pertinaxom na dva dijela. 3p.10. NAPOJNI KABELI I PRIBOR 1. 380V. 3p.20 A 1 kom automatski osiguraĉ. 3p.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. stezaljke i ostali sitni i spojni materijal Obraĉun po kom Razdjelnik besprekidnog napajanja R-UPS Izrada.[227] 98348485. te sa slijedećom ugraĊenom opremom: 3 kom odvodnik prenapona K 0. 5 kA. kom 1 3. 3p.2008.44 6. izraĊenog od dvostruko dekapiranog lima ukupnih dimenzija 400×600×200 mm. dvopoloţajna 1-0 . te sa slijedećom ugraĊenom opremom: 1 kom zaštitna FID sklopka 25/0.691. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.691. god.sabirnice. postava i spajanje razdjelnika naplatne kućice RK.866. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.

58 34.3. komplet s kutnim elementima.322. te po zidu na obujmicama na ostalim mjestima Kabelske police Nabava i postavljanje na konzole kabelskih polica tip PK 200.085.204. polaganjem zaštitnih štitnika i upozoravajuće trake Obraĉun po kom poloţenog kabela NAPOJNI KABELI I PRIBOR UKUPNO: kom 2 4. izradom pješĉane posteljice visine 0.40 10. Kabel PP00-Y 5×35 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×35 mm² od GR do upravljaĉkog ormara agregata +RAG duţine 25 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×10 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×10 mm² od R1 do razdjelnika u naplatnim kućicama RK. kg 120 21. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. poloţenom u zid pod ţbuku u instalacijsku cijev promjera 13.32 7.00 2.585.xls.712. duţine 10 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×6 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×6mm² od R1 do UPS-a i razdjelnika R-UPS. prosjeĉne duţine 2 m¹ za obiĉne prekidaĉe Obraĉun po kom poloţenog kabela kom 50 101.83 201. za napajanje GR-a. m¹ 80 108.62 2.1. Duljina kabela l=40 m¹.32 5.408.32 320.5mm² od R1 do upravljaĉkog ormara agregata.585.5 mm².IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. duţine 12 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×1.48 8.80 9.[227] 98348485. kom 1 5.10 4.40 3.33 656. prosjeĉne duţine izvoda 7 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za rasvjetno mjesto Isto kao u st.696. duţine 25 metara (signalni kabel) Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00 3×4 mm² PP00 3×4 mm² od GR do razdjelnika RA duţine 25 m¹ za vlastitu potrošnju u diesel agregatskoj kućici (rasvjeta.5 mm. UTIĈNICE I POGON U OBJEKTU NAPLATE (Stavke 1-15 podrazumijevaju kabel i odgovarajuće PVC cijevi) Izvod za rasvjetno mjesto Izrada izvoda za rasvjetno mjesto vodom PP-Y 3×1.701.3 m¹.97 6. kom 2 328.10.48 484. kom 2 1. samo vod PP 2×1. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.ms_office . kom 1 484. 1. kotla za grijanje. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2. duţine 40 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Kabel PP00-Y 5×25 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP00-Y 5×25 mm² od GR do el.594. 45212-400-4474/2008.58 5. poklopcima i spojnim priborom Obraĉun po m¹ poloţenih polica Nosaĉ od profilnog ţeljeza Izrada i ugradnja nosaĉa od profilnog ţeljeza L20 za nošenje polica u kabelskom kanalu Obraĉun po kg poloţenog ţeljeza Kabel PP00 A 4×150mm² (prikljuĉni kabel) Nabava i polaganje kabela PP00 A 4×150mm² od TS do GR-a. utiĉnice) Obraĉun po kom poloţenog kabela NAPOMENA: Kabeli se polaţu u kanale u objektu kontrole naplate. god.161. kom 3 1. u instalacijskoj cijevi promjera 13.66 6.5 mm².70 5.91 8. komplet s iskopom rova.70 5.5 mm² Nabava polaganje i spajanje kabela PP-Y 5×1.16 2. u PVC cijevi instalacijskog kanala.2008. kom 1 320. RASVJETA. kom 7 28.105. 1.5 mm.20 8.81 Strana: 211.

5 mm². u instalacijskoj cijevi promjera 13.8 mm. 1. kom 1 1.[227] . u instalacijskoj cijevi promjera 40 mm. duţine 14 m¹ Obraĉun po kom Izvod za ventilator Izrada izvoda za ventilator vanjske ventilacijske komore (na krovu objekta) PP-Y 3×2.5 mm² snage 0.xls. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.78 8.69 1.44 5.66 98348485.5 mm². kom 1 177. Izvod za rasvjetno mjesto Isto kao u st.10.35 750.23 437.68 680. u instalacijske cijevi promjera 32. prosj.22 4.5 mm² (vidi projekt stroj. u instalacijskoj cijevi promjera 16 mm.201.38 7. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3. prosjeĉne duţine 12 m¹ za prikljuĉnice (šuko+UPS) Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za trofazne utiĉnice Izrada izvoda za trofazne utiĉnice vodom PP-Y.75 mm². duţine 2 m¹ za izmjeniĉne i sreijske prekidaĉe Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za utiĉnice Izrada izvoda za utiĉnice vodom PP-Y 3×2.20 13.2008. kom 1 108.68 9.91 12.78 8.19 376. kom 1 680. kom 14 140. kom 1 232.ms_office Strana: 212.16 14.201. duţine 12 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za unutrašnju jedinicu Izrada izvoda za unutrašnju jedinicu split sistema vodom PP-Y 3×2.5 mm² duţine voda 10 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za rashladni agregat Izrada izvoda i spajanje rashladnog agregata snage 12700 W kabelom PP00-Y 5×6 mm². Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.5 mm.23 6.94 1. poloţenog u zid pod ţbuku u instalacijsku cijev promjera 16 mm. kom 14 85. kom 48 177. instalacija.5 mm².94 140. Obraĉun po kom poloţenog kabela kom 14 31.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. kom 2 188.94 10.20 1.5 mm². duţine 8 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Spajanje termostata Spajanje termostata kabelom PP 2×1. 5×2.533.973. duţine izvoda 12 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za tipkalo Izrada izvoda za tipkalo za daljinsko iskljuĉenje vodom PP-Y 3×1. duţine 20 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za ventilator Izrada izvoda za ventilator unutrašnje ventilacijske komore (pod stropom objekta) PP-Y 3×2.78 177. poloţenom u zid pod ţbuku u instalacijsku cijev promjera 23 mm. Obraĉun po kom poloţenog kabela Spajanje termostata Spajanje termostata ventilo konvektora kabelom PO 0.23 232. u instalacijske cijevi promjera 13.91 108. kom 1 750. 45212-400-4474/2008. samo vod PP 3×1.35 11.199.5 mm². u instalacijskoj cijevi promjera 16 mm.75 kW. duţine 12 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za klima jedinicu Izrada izvoda povezivanje klima jedinica vodom PP00 10×1. kom 1 140.5 mm².) Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za ventilokonvektore Izrada izvoda i Spajanje ventilo konvektora kabelom PP-Y 3×1.5mm.5 mm². god.

kom 7 28. Obraĉun po kom UreĊaj besprekidnog napajanja Spajanje ureĊaja za besprekidno napajanje snage 10 kVA.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 16 A.30 26. p/ţb Obraĉun po kom Utiĉnica šuko trofazna Nabava.15 28. s cijevima i starterima 20W Obraĉun po kom Svjetiljka INEA VS 2×36 PEM E Nabava. postava i spajanje prekidaĉa mikro karo.2008.10. kom 1 76.14 136. 10A.88 76.5 mm² duţine voda 5 m¹ (specificirano u strojarskom projektu) Obraĉun po kom poloţenog kabela Prikljuĉna letva Spajanje prikljuĉne letve u terminalskom ormaru kabelom PP-Y 3×2.16 16.01 22.58 1. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.682. 16 A. kom 7 432.14 19. postava i spajanje prekidaĉa mikro karo.88 Strana: 213. kom 18 238.681. kom 10 31. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. kabelom PP00-Y 5×6 mm². kom 1 136.xls. 10A. kom 32 31.[227] 98348485.42 1. 10A.58 21.14 136. izmjeniĉni Obraĉun po kom Kriţni prekidaĉ Nabava.23 312. kom 1 255. postava i spajanje utiĉnice šuko. p/ţb. 45212-400-4474/2008. postava i spajanje svjetiljke INEA NSP 418 EB. s cijevima i starterima 20W Obraĉun po kom Svjetiljka INEA VS 2×18 EB INEA VS 2×18 EB.03 196. s cijevima i starterima 20W Obraĉun po kom Panik svjetiljka Panik svjetiljka ZEMPER PR 10004 Obraĉun po kom Obiĉni prekidaĉ Nabava.23 156. postava i spajanje prekidaĉa mikro karo. kom 4 32. kom 1 136. kom 1 136. 380/220V. postava i spajanje svjetiljke INEA VS 2×36 PEM E. kom 23 464.46 255. serijski Obraĉun po kom Izmjeniĉni prekidaĉ Nabava. 220V. postava i spajanje utiĉnice šuko. isklopni Obraĉun po kom Serijski prekidaĉ Nabava.295. p/ţb Obraĉun po kom kom 2 580.14 17.5 mm². kriţni Obraĉun po kom Utiĉnica šuko jednofazna Nabava. Kotao Izrada izvoda za elektriĉni toplovodni kotao snage 40 kW vodom PP00-Y 5×25 mm² duţine voda 5 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za ormarić automatike Izrada izvoda za ormarić automatike grijanja vodom PP-Y 3×2. Izvod za el.68 24.36 29.14 18.64 4.ms_office .12 27. kom 5 31. postava i spajanje prekidaĉa mikro karo.03 128.5 mm² duţine voda 5 m¹ (specificirano u strojarskom projektu) Obraĉun po kom poloţenog kabela Izvod za ormarić automatike ventilacije Izrada izvoda za ormarić automatike ventilacije vodom PP-Y 3×2.23 999. p/ţb.43 3.027. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 15.21 25.46 10. p/ţb. god.14 136. duljine 10 m¹ Obraĉun po kom poloţenog kabela Svjetiljka INEA NSP 418 EB Nabava. 10A.46 20.52 23. kom 4 420.161. p/ţb.

92 49. 150HQI-TS.21 504. Svjetiljka FAEL LUCE ZE1824008 Nabava. U stavku je ukljuĉena dobava i postava ţarulje i pribor za montaţu. 40×4.36 3.025. 45212-400-4474/2008.30 36. UTIĈNICE I POGON U OBJEKTU NAPLATE UKUPNO: 13 56.83 432.50 4. ugradnja i spajanje tipkala za iskljuĉenje u nuţdi JPr 10 (na GR i R-A u diesel agregatskoj stanici) kom Obraĉun po kom Razvodna kutija RKP-IV Nabava i postava razvodne kutije RKP-IV kom Obraĉun po kom Montaţna kutija ø 60 Nabava i postava montaţne kutije ø 60 kom Obraĉun po kom Razvodna kutija ø 80 Nabava i postava razvodne kutije ø 80 kom Obraĉun po kom Montaţna kutija . kom Obraĉun po kom RASVJETA.909. 70 7.46 6. god.2008. 30 9.95×95 mm Nabava i postava montaţne kutije .IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. duljine 6 m¹ od kutije za izjednaĉenje potencijala na temeljni uzemljivaĉ (preko mjernog spoja).20 400.044. 15 20. postava i spajanje reflektora LVT03.68 1. RASVJETA I POGON NADSTREŠNICE 1. prosjeĉne duţine izvoda 32 m¹ za rasvjetu nadstrešnice. komplet sa spajanjem i ispitivanjem Obraĉun po komadu kom 32 1. 150HQI-TS Nabava.4. art.5mm². 220V. p/ţb. za rasvjetu domovinske zastave na jarbolu pored objekta kontrole naplate Obraĉun po komadu Kabel PP00-Y 5×2. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.06 728. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.61 288.00 98348485. postava i spajanje. 2 200.95×95 mm kom Obraĉun po kom Izrada sustava za izjednaĉenje potencijala Izrada sustava za izjednaĉenje potencijala s tipskom kutijom za izjednaĉenje potencijala. komplet sa stezaljkama 4 i 6 mm².313.1. postava i spajanje utiĉnice šuko. kom 8 504. 16 A. kom 2 684.30 35.02 300. s metal-halogenom ţaruljom HQI250 W/E. crvena za UPS kom Obraĉun po kom Tipkalo za iskljuĉenje u nuţdi Nabava. s montaţnim priborom.xls. 3 636.ms_office Strana: 214. 15 28. 1981 "Elektrokontakt" kom 1 – vodiĉ P/MJ 6 mm² m¹ 10 – vodiĉ P/MJ 4 mm² m¹ 30 – instalacijska cijev ø 16 mm m¹ 40 – spoj na metalnu masu kom 5 – izrada dozemnog spoja trakom FeZn.31 42.40 32.036. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 30.45 33. Uzeti u obzir rad na visini od oko 7 m¹ Obraĉun po komadu Reflektor LVT03. Obraĉun po komadu izvedenog rada.92 2.70 34.64 1.78 31.369.5mm² Nabava i polaganje po kabelskim policama kabela PP00-Y 5×2. komplet s predspojnim spravama. Utiĉnica šuko za UPS Nabava.10.[227] .

kao tip APC BACK-UPS RS 1000VA 230V.5 mm² 4 m¹ Kabel PP00-Y (2×1. halogena ţarulja za dodatnu rasvjetu radne plohe 1 kom sklopka SKP 10-5/1 kao "TEP" 6 kom utiĉnica PROP-II-SZU.5. 220 V. Istalacije rasvjete i pogona Nabava. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.1.6.793.5mm². nosaĉima i ostalim sitnim spojnim materijalom Obraĉun po metru Razvodne nadţbukne kutije RKP Nabava i postavljanje razvodnih nadţbuknih kutija RKP Obraĉun po komadu RASVJETA I POGON NADSTREŠNICE UKUPNO: kom 32 56. god.09 13.5mm² Nabava i polaganje po kabelskim policama kabela PP00-Y 3×2. prosjeĉne duţine izvoda 25 m¹ (za rasvjetu domovinske zastave) Obraĉun po komadu Kabelske police Nabava i postavljanje na nadstrešnicu kabelskih polica PK 100 komplet s poklopcima.50 7.09 98348485.57 6. 45212-400-4474/2008.813.5 mm². kutnim elementima.06 1.ms_office Strana: 215.5mm².5 mm²) 25 m¹ kabel PP00-Y 3×2.40 2. ili odgovarajući Obraĉun po kom INSTALACIJA U NAPLATNOJ KUĆICI UKUPNO: kom 7 4.204.31 9.09 88.240.5 mm². ukljuĉivo sav ostali sitni materijal i pribor potreban za kompletno dovršenje instalacija u naplatnoj kućici. Obraĉun po naplatnoj kućici UreĊaj besprekidnog napajanja Nabava. kom 1 300.30 300. snage 0.2008. prosjeĉne duţine izvoda 5 m¹ za rasvjetu nadstrešnice. postava i spajanje slijedećih instalacija rasvjete i pogona u naplatnoj kućici: 2 kom svjetiljka tip FDAR 252 S-420K kao "TEP" 1 kom Panik svjetiljka 2 kom stolna svjetiljka prilagoĊena za postavu na metalni okvir staklene stijene ili na stol.00 64.xls.04 901. Kabel PP00-Y 3×2.429. Ruĉica za vaĊenje NN osiguraĉa Nabava ruĉice za vaĊenje NN visokouĉinskih osiguraĉa (patrona) Obraĉun po kom kom 1 88. ZAŠTITNA SREDSTVA I ATESTI 1. INSTALACIJA U NAPLATNOJ KUĆICI 1.1. kom 7 1.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. 20W. kom 25 36.5 mm² 42 m¹ kabel PP00-Y 5×2. postava i spajanje ureĊaja besprekidnog napajanja snage 1kVA u naplatnim kućicama.17 38.30 6. m¹ 150 92.165. komplet sa spajanjem i ispitivanjem Obraĉun po komadu Izvod za rasvjetu domovinske zastave Nabava i polaganje PP00-Y 3×2.309.92 5.10. 16A 2 kom Razvodna kutija RKP-IV 60 m¹ kabel PP00-Y 3×1.[227] .594.12 kW (termostat ugraĊen na ventilokonvektor) – Izrada izvoda i Spajanje rampi kabelom PP-Y 5×2.5 mm² 8 m¹ IKL kanal s montaţnim priborom – Izrada izvoda i Spajanje motora ventilatora ventilokonvektora kabelom PP-Y 3×1.20 29.00 6. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 4. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.

IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.[227] .80 800. snage 80 kVA. postava i spajanje razdjelnika vlastite potrošnje R-A.69 3.443. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 2. redne stezaljke.45 3. puštanje u probni rad. diesel agregata dimenzija 200×200mm.122.201. kao "KONĈAR".40 10.40 400. komplet Obraĉun po kom Ispitivanje ispravnosti veza Ispitivanje ispravnosti veza. Razdjelnik je sa sljedećom ugraĊenom opremom: 3 kom odvodnik prenapona 0. kom 1 800.20 200.2008.80 7.80 5. komplet Obraĉun po kom ZAŠTITNA SREDSTVA I ATESTI UKUPNO: kom 5 688. kom 1 800.20 1.ms_office Strana: 216. 45212-400-4474/2008.5 A 2 kom automatski osiguraĉ 10 A 3 kom automatski osiguraĉ 16 A (u stavku su ukljuĉene Pg brtvenice.80 800.80 800.40 400. 25kA 1 kom zaštitna FID sklopka25/0.5 kV. kom 1 800.20 6. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Rijeka Obraĉun po kom Razdjelnik R-A Izrada.7.20 4.80 8.xls. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.201. sav sitni spojni i pomoćni montaţni materijal) Obraĉun po kom kom 1 108. kom 1 800.40 9.122.936.80 800. Diesel agregat Nabava i transport do gradilišta cestarinskog prolaza te postava standardnog kompaktnog elektroenergetskog postrojenja s mikroprocesorskim upravljanjem (diesel agregatske stanice) namijenjene za automatsko rezervno napajanje. komplet Obraĉun po kom Ispitivanje protupaniĉne rasvjete Funkcionalno ispitivanje protupaniĉne rasvjete.1. kom 1 200. kom 1 400. kom 1 2.10.108. AGREGATSKA STANICA 1.80 8.00 108. kom 1 400.12 98348485.94 6. god. kom 1 1.00 2. postavom i projektnom dokumentacijom.5kg Obraĉun po kom Ploĉica s natpisom "NE UKAPĈAJ" Nabava i postavljanje ploĉica s natpisom "NE UKAPĈAJ" Obraĉun po kom Atest o srednjoj rasvjetljenosti Mjerenje i izdavanje atesta o izmjerenoj srednjoj rasvjetljenosti prostorije Obraĉun po kom Mjerenje otpora izolacije Mjerenje otpora izolacije pojedinih strujnih krugova i pojnih vodova uz izdavanje atesta Obraĉun po kom Atest o efikasnosti zaštite od indirektnog dodira Izdavanje atesta o efikasnosti zaštite od indirektnog dodira Obraĉun po kom Atest o izmjerenom prijelaznom otporu zaštitnog pogonskog uzemljenja Izdavanje atesta o izmjerenom prijelaznom otporu zaštitnog pogonskog uzemljenja Obraĉun po kom Ispitivanje iskljuĉivanja elektriĉne energije u nuţdi Funkcionalno ispitivanje iskljuĉivanja elektriĉne energije u nuţdi. CO2 .12 2. Aparat za gašenje poţara Nabava i postavljanje aparata za gašenje poţara. dovoĊenje u punu funkcionalnost. sabirnice. komplet sa svom opremom.108.

89 REKAPITULACIJA 6.240.626.1.934. RAZDJELNICI NAPOJNI KABELI I PRIBOR RASVJETA.602.89 409.602. postava i spajanje razdjelnika R-V vlastite potrošnje za upravljanje ventilatorom. isporuka i montaţa sobnog termostata za montaţu na zid. komplet sa svim sabirnicama. 6. standardno sastavljenog od ispravljaĉa. 6.UPS 1.66 656. dijagnostiĉkog softwarea slijedećih karakteristika: – Snaga: 10kVA – Autonomija rada: 10-15 minuta – 3 fazni ulaz. 6.5 m¹ od poda snage 0. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.6.66 114. spojnim priborom i kabelskim uvodnicama (npr.79 98348485.52 6.7.46 64. servisne by-pass sklopke. 6.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.1.44 34.52 46. na visini 2.1.3 kW. elektroniĉke by-pass sklopke. 1 480.41 46.1. skupa sa spajanjem pojnih kabela u prikljuĉnoj kutiji i spojnim priborom kom Obraĉun po kom Sobni termostat Dobava. – bimetalni relej 0. tropoloţajna – automatski osiguraĉ 6A tropolni.454.2. – grebenasta sklopka 10A tropolna. 6. tip RV-5/2) – sklopnik 10A tropolni.8.14 4.00 38.48 480. isporuka i montaţa aksijalnog ventilatora za montaţu u zidni otvor nasuprot ulaznih vrata.626. god.0 A komplet Obraĉun po kom Aksijalni ventilator Dobava.5. UTIČNICE I POGON U OBJEKTU NAPLATE RASVJETA I POGON NADSTREŠNICE INSTALACIJA U NAPLATNOJ KUĆICI ZAŠTITNA SREDSTVA I ATESTI AGREGATSKA STANICA UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE .550. UreĊaj za besprekidno napajanje Dobava i ugradnja.594.044. rednim stezaljkama 2.137.10.1. 45212-400-4474/2008.60 2.454.60 5.8. 6.6-1.1. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 3.1. UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE . Razdjelnik R-V Izrada.934.1. 3 fazni izlaz 380V kom Obraĉun po kom Ispitivanje autonomije UPS-a Ispitivanje autonomije UPS-a (uz iskljuĉeno napajanje i prikljuĉenu potrošnju) kom Obraĉun po kom UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE UKUPNO: 1 46.1. 6.14 1. 6. baterije.94 114.936.ms_office Strana: 217. 1 656.xls.48 46. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.1.57 8. 1 2.696.2008. 6.97 49.[227] .137.2.4.5 mm².3. Konĉar.1. za automatsko ukljuĉivanje ventilatora kom Obraĉun po kom AGREGATSKA STANICA UKUPNO: 1 1.476.41 2.UPS INSTALACIJA JAKE STRUJE UKUPNO: INSTALACIJA SLABE STRUJE 52.

Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 45212-400-4474/2008. montaţa i spajanje instalacijske kutije ø 60 za komunikacijske prikljuĉnice Obraĉun po kom Oznake i pribor Nabava potrebnih oznaka i pribora i oznaĉavanje svih elemenata komunikacijskog sustava.03 7.59 6. montaţa i spajanje glavnog komunikacijskog ormara Obuhvaćena je sva pasivna oprema (komunikacijski ormar i univerzalno strukturno kabliranje). kom 43 7. veliĉine 2000×800×900 mm. s prenaponskom zaštitom i prekidaĉem. kom 43 132.patch panel s 24 inserta RJ 45.44 98348485. ø 16mm ili plastiĉni kanal 25×20mm Nabava i polaganje gibljive PVC cijevi.10. visine 1U – 1 kom . kao tip RITTAL ili odgovarajući. prema blok shemi Obraĉun po kom kom 1 12. te set za uzemljenje ormara Komplet: Obraĉun po kom PEHD cijev. parapetni kanal i u opremu interijera. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. visine 1U – 30 kom patch prespojni kabel 1 m¹.035.41 2. kom 1 440. ø 50mm Nabava i polaganje PEHD cijevi ø 50mm zajedno sa sitnim spojnim materijalom i priborom Obraĉun po metru cijevi Gibljiva PVC cijev. 7x prikljuĉnica 220V. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1.21 310. opremeljenog s: – 5 kom . Glavni komunikacijski ormar Nabava.01 21.00 5.00 4.vodilica kabela.420.13 5.xls.5mm. 2×RJ45 Western – 15 kom prespojni telefonski kabel 1 m¹ – kabeli su tipa UTP 4×2×0. m¹ 3500 6. montaţa i spajanje komunikacijske prikljuĉnice za montaţu u zid. Aktivna oprema bit će naknadno izvedena (primjenjuje se IP telefonija. ø 16mm ili plastiĉnog kanala 25×20mm Obraĉun po metru cijevi Kabel UTP 4×2×0.2008. 2×RJ45 Western – 30 kom patch prespojni kabel 2 m¹.5mm.napojna letva.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.40 3.jedinica za ventiliranje ormara i termostat – 4 kom . kategorije 5+ Nabava i polaganje kabela UTP 4×2×0. god. kategorije 5+. – 5 kom .02 400. a sastoji se od okvira s nosaĉem i insertom 2×RJ 45 (Terminalske utiĉnice: 11 u objektu kontrole i 32 u naplatnim kućicama) Obraĉun po kom Instalacijska kutija ø 60 Nabava.5 mm kategorije 5+ – ukljuĉivo sav ostali sitni sitni spojni i montaţni pribor.681.728. sa staklenim vratima i bravom s kljuĉem.420.44 440. m¹ 400 16.ms_office Strana: 218. po već pripremljenim trasama ili elementima razvoda i spajanje Obraĉun po metru kabela Komunikacijska prikljuĉnica Nabava. izraĊenog kao samostojeći limeni ormarić s postoljem. m¹ 20 20. ne koristi se telefonska centrala).82 6.41 12.[227] .vertikalne vodilice sprijeda i straga za demontaţu opreme – 1 kom .

Mjerenje otpora petlje instalacionih vodova 3. Traka FeZn 25×4 mm Dobava i polaganje trake FeZn 25×4 mm. Isptivanje na prekid vodiĉa instl. kom 200 28. metalne konstrukcije naplatne kućice.498. prozori. Mjerenje otpora izolacije instalacije vodova 5.802. kom 40 47. montaţni pribor i spajanje. kom 6 100. trakom Fe/Zn 25×3 m¹. 6.00 7. na ravni krov objekta kontrole naplate Obraĉun po kom Potpore na kosi krov Dobava i Montaţa potpora na kosi krov glavne nadstrešnice za nošenje trake FeZn 25×4 mm.03 5.60 2. metalnih nosaĉa vanjske jedinice klima i kompresorskih agregata na krovu objekta kontrole. od krova do temelja objekta kontrole naplate sa spajanjem na metalni pokrov i na traku u temelju. transporta i montaţe. POTPORE – u jediniĉnu cijenu stavke ukljuĉeni su svi troškovi nabave.ms_office . nosaĉa ţlijebova i cijevnih nosaĉa nadstrešnice. na betonske kocke na ravni krov objekta kontrole naplate Obraĉun po metru Traka FeZn 25×4 mm Dobava i Polaganje trake FeZn 25×4 mm. sa metalnim masama na objektu Izrada (vrata.60 Strana: 219. U-profila dvostrukog aluminijskog pokrova. vodova 4. 45212-400-4474/2008.324. Ispitivanje i mjerenje instalacije slabe struje Ispitivanje i mjerenje instalacije slabe struje te izrada potrebnih atesta.985.802.890. što ukljuĉuje: 1.04 2. kom 80 31.56 6. duţine izvoda 5 m¹. prosjeĉne duţine izvoda 1 m¹. ukljuĉivo s ormarićem za mjerni spoj i spajanjem Obraĉun po kom 2.23 2. polaganja trake i potpora.62 4. Izdavanje atestakomplet Obraĉun po kom kom 1 2. u betonsku konstrukciju. postolja rampi i semafora Obraĉun po kom Gromobranski odvodi Izrada gromobranskih odvoda polaganjem gromobranske trake Fe/Zn 25×4 mm.10 600. sa spajanjem na oba kraja odgovarajućom obujmicom ili vijcima. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.2. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.25 1.80 6. SLABA STRUJA UKUPNO: INSTALACIJA GROMOBRANA ZAJEDNIĈKI UVJETI: .818. ţljebovi.xls.00 5. god.67 1.82 1.2008.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. ventilacijskih cijevi. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 8. m¹ 200 21. Obraĉun po kom Spojevi za premoštenje metalnih masa Izrada spojeva za premoštenje metalnih masa na nadstrešnici tj.10. ukljuĉivo sav spojni.818. Isptivanje na dodir izmeĊu vodiĉa instalacionih vodova 2. kom 64 44. na potpore za kosi krov nadstrešnice Obraĉun po metru Betonske kocke Dobava i Montaţa potpora za betonske kocke za nošenje trake FeZn 25×4 mm.SPOJEVI TRAKE FeZn.606. Mjerenje otpora uzemljenja 6. m¹ 80 24.3.[227] 98348485.00 3. nosećih stupova nadstrešnice i metalnih odbojnika. Ukljuĉivo zaštita spoja bitumenom Obraĉun po kom Spoj trake FeZn 30×4 mm.80 49. Mjerenje napona šuma na instalacionim vodovima 7.40 4.

50 9. te za ureĊaje u agregatskoj i hidroforskoj stanici. nosećih stupova nadstrešnice i metalnih odbojnika Obraĉun po kom Uzemljenje treptaĉa Izrada spojeva na vijak za uzemljenje treptaĉa vodom P/MJ 1×16 mm².80 800. Prosjeĉna duţina je 3 m¹.513.80 18.20 12.ms_office . u ostalim razdjelnicima.4. izrada meĊusobnog spoja traka u temelju kriţnom spojnicom te spajanje varenjem svakih 2 m¹ s betonskim ţeljezom u temeljima. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 8. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.05 17.xls.00 41.00 15.84 736.28 16. 6.05 520.162.2008.730.03 981.172. kom 35 28. Zemni uvodi Dobava i izrada zemnih uvoda ubetoniranjem trake Fe/Zn 30×4mm od odvodne cijevi kišnice do temeljnog uzemljivaĉa.00 4.44 5.10.62 2.285.004. Obraĉun po kom Mjerni spoj Dobava i izrada mjernog spoja na ĉeliĉnim stupovima/nosaĉima nadstrešnice pomoću kriţnih spojnica. antikorozivna zaštita svih spojeva Obraĉun po kom Instalacijski kanal ispod naplatnih kuĉica Nabava i polaganje na zid instalacijskog kanala ispod naplatnih kuĉica trake za spoj metalnih masa u objektu.[227] 98348485. antikorozivna zaštita svih spojeva Obraĉun po kom Kriţne spojnice Kriţne spojnice za rastavni mjerni spoj i spajanje trake Obraĉun po kom Ispitivanje gromobranske instalacije Ispitivanje gromobranske instalacije i izvedba potrebnih mjerenja. duţine 2 m¹ Obraĉun po kom Traka Fe/Zn 30×4mm za izradu spoja za uzemljenje metalne konstrukcije naplatne kućice Dobava i polaganje traka Fe/Zn 30×4mm za izradu spoja za uzemljenje metalne konstrukcije naplatne kućice. m¹ 90 16. kom GROMOBRANSKA INSTALACIJA UKUPNO: 1 4.513. komplet Obraĉun po kom Projekt prenaponske zaštite Izrada projekta prenaponske zaštite.82 1. komplet (4 primjerka) Obraĉun po kom kom 10 52.19 OSTALO Strana: 220. poloţenim kroz cijev od instalacijskog kanala do treptaĉa prosjeĉne duţine 30 m¹. 6. kom 1 800. kom 12 440.20 10.82 2. m¹ 110 24.80 13.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. traka Fe/Zn 25×4 mm. traka Fe/Zn 30×4 mm Obraĉun po kom Spoj s trake u temelju na zaštitnu sabirnicu u GRu Izrada spoja s trake u temelju na zaštitnu sabirnicu u GRu.004. Obraĉun po kom Polaganje u temelje trake Fe/Zn 40×4 mm Nabava i polaganje u temelje trake Fe/Zn 40×4 mm. m¹ 70 21. god.10 1.40 14. kom 12 100. kom 20 36. nosećih stupova nadstrešnice i metalnih odbojnika Obraĉun po kom Traka Fe/Zn 30×4mm za izradu spoja za uzemljenje metalne konstrukcije nadstrešnice parkirališta Dobava i polaganje traka Fe/Zn 30×4mm za izradu spoja za uzemljenje metalne konstrukcije nadstrešnice parkirališta. izdavanje atesta i izrada revizine knjige. m¹ 100 21.80 11.3. 45212-400-4474/2008.62 1.201. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.

PROMJENJIVA SIGNALIZACIJA OPREMA PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE Promjenjivi LED znak 240×70 cm Dobava. god.PZ G09 i G10. PVC foliji i umetnuto u vrata svih razdjelnika. I.20 500. Mogućnost prikazivanja dva signalna pojma: pz G09 (crveni kriţ. veliĉine 49. komplet Obraĉun po kom kom 1 200.550.67 41. 45212-400-4474/2008.5×60 cm) na istoj matrici crne boje. – kontrola ispravnosti svake LED neovisno o aktivaciji znaka ili pojedine toĉke (detekcija greške u "hladnom" stanju) – autonomno istosmjerno napajanje u svakom znaku – neovisni strujni izvori za svaku pojedinu LED sto osigurava neovisnost intenziteta isijavanja znjaka o kolebanjima napona napajanja i prikazanom simbolu – dojave greške kod pregaranja LED i to lokalno na upravljaĉki LCD panel i daljinski prema centralnom upravljaĉkom raĉunalu.[227] . Tehniĉki uvjeti za znak: – Maksimalni intenzitet svjetljenja znaka mora biti minimalno 7440 cd/m² za ţutu boju. 6. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 1.19 200. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.20 REKAPITULACIJA 6. – autonomni programabilni mikroprocesorski upravljaĉko kontrolni ureĊaj u svakom znaku. 6.172.4. MeĊusobni razmak LED 20 mm.xls. potpuna grafika.741.79 49.85 5.818. Signal vozne trake .20 200. – mogućnost brze zamjene svake pregorene LED i svih ostalih dijelova koji su podloţni kvarovima 98348485.ms_office Strana: 221.2.10.4. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. Svjetlosni PZ G09 (crveni kriţ) izvesti u minimalno tri reda crvenih LED-a.1. dimenzija kućišta 240×130 cm. 1.2008. 6.3. Isporuka jednopolne sheme Isporuka jednopolne sheme – izvedeno stanje u. 3100 cd/m² za crvenu boju i 3720 cd/m² za zelenu boju. INSTALACIJA JAKE STRUJE INSTALACIJA SLABE STRUJE INSTALACIJA GROMOBRANA OSTALO SVEUKUPNO: 409.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.20 6. OSTALO UKUPNO: 200. Raster 88×24 LED. svjetlosni PZ G10 (zelena strelica) izvesti u minimalno tri reda zelenih LED-a. veliĉine 60×60 cm) i PZ G10 (zelena strelica. veliĉine kućišta 70×70 cm. Izvedba display-a s LED visokog sjaja za vanjsku upotrebu. isporuka i montaţa promjenljivog prometnog znaka koji se sastoji od: – programabilnog display-a – signala prometnog traka Potpuno programabilni display u tehnologiji LED. jednobojna (ţute LED).

10. – autonomni programabilni mikroprocesorski upravljaĉko kontrolni ureĊaj u svakom znaku.Cestovni prometni signalni sistemi Montaţa znaka obuhvaća i prilagodbu nosaĉa znaka i konstrukcije na koju se znak montira.ms_office Strana: 222.619. 45212-400-4474/2008. veliĉine kućišta 70×70 cm. protokol TLS/FG4 – postojanje kontinuirano podesivih termostata i grijaĉa u svakom znaku – mogućnost upravljanja intezitetom od 1-100% s grafiĉkog suĉelja upravljaĉkog programa – Pouzdan rad unutar temperaturnih granica od .[227] .PZ G09 i G10.2008. veliĉine 60×60 cm) i PZ G10 (zelena strelica. Svjetlosna jakost optiĉkog sustava mora se moći prilagoditi okolnoj svjetloći. – kontrola ispravnosti svake LED neovisno o aktivaciji znaka ili pojedine toĉke (detekcija greške u "hladnom" stanju) – autonomno istosmjerno napajanje u svakom znaku – neovisni strujni izvori za svaku pojedinu LED sto osigurava neovisnost intenziteta isijavanja znjaka o kolebanjima napona napajanja i prikazanom simbolu – dojave greške kod pregaranja LED i to lokalno na upravljaĉu tastaturu i daljinski prema centralnom upravljaĉkom raĉunalu. Promjenjivi LED znak 70×70 cm Dobava i isporuka promjenljivog prometnog znaka koji se sastoji od: – signala prometnog trakaSignal vozne trake .36 579.xls. Mogućnost prikazivanja dva signalna pojma: PZ G09 (crveni kriţ. Svjetlosni PZ G09 (crveni kriţ) izvesti u minimalno tri reda crvenih LED-a. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena – mogućnost povezivanja svakog znaka u sustav naplate putem serijske veze (RS-485). – Elektriĉka sigurnost znaka osigurana u skaldu s odrednicama harmoniziranih normi HD 638 i HD 384 – Elektromagnetska kompatibilnost znaka sukladno EN50293:2000 Elektromagnetska kompatibilnost . Obraĉun po kom postavljenog znaka.04 2.5×60 cm) na istoj matrici crne boje. svjetlosni pz G10 (zelena strelica) izvesti u minimalno tri reda zelenih LED-a. god.401. – mogućnost brze zamjene svake pregorene LED i svih ostalih dijelova koji su podloţni kvarovima kom 14 41. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Tehniĉki uvjeti za znak: – Maksimalni intenzitet svjetljenja znaka mora biti minimalno 3100 cd/m² za crvenu boju i 3720 cd/m² za zelenu boju. veliĉine 49.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.40°C do + 70°C. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 98348485.

2008.938. isporuka i montaţa "touch-screen LCD" panela u boji.824.92 3. Obraĉun po kompletu. Upravljanje mora biti izvedeno preko tipki za odabir s ikonom stvarne slike koja se ţeli prikazati na programabilnom displeju. Obraĉun po kompletu.824.7" Dobava. Touch-screen LCD panela u boji 5. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.679. – Elektriĉka sigurnost znaka osigurana u skaldu s odrednicama harmoniziranih normi HD 638 i HD 384 – Elektromagnetska kompatibilnost znaka sukladno EN50293:2000 Elektromagnetska kompatibilnost . Stavka ukljuĉuje i instaliranje paketa Windows XP Professional. Program se izvršava na PC koji je smješten u glavnom objektu naplate.081.67 107. 45212-400-4474/2008. Konverter RS 232/RS485 Dobava. kom 1 30. isporuka i instalacija kontrolno-upravljaĉkog programa za nadzor i upravljanje radom svih promjenljivih znakova na naplatnoj postaji.94 98348485. ukljuĉivo i ormarić za smještaj konvertera.80 24.Cestovni prometni signalni sistemi Montaţa znaka obuhvaća i prilagodbu nosaĉa znaka i konstrukcije na koju se znak montira.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.10.030. Svjetlosna jakost optiĉkog sustava mora se moći prilagoditi okolnoj svjetloći.94 2. Obraĉun po kom postavljenog znaka.80 5. Kontrolno-upravljaĉki program Dobava. god.130. Obraĉun po kom Osobno raĉunalo PC+17" TFT LCD Dobava.030.12 162. kom 14 7.ms_office Strana: 223.40°C do + 70°C. Obraĉun po kom postavljenog panela.7". isporuka i ugradnja PC raĉunala + 17" TFT LCD.515. za manualno upravljanje i kontrolu programabilnog displaya u naplatnoj kućici.[227] .938. minimalnih dimenzija 5. kom 16 10. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena – mogućnost povezivanja svakog znaka u sustav naplate putem serijske veze (RS-485). Aplikacija za upravljanje mora omogućiti nadzor nad programabilnim displejima putem TLS protokola i povezivanje s glavnim centralnim raĉunalom putem TCP/IP protokola kroz temeljnu mreţu HAC-a. isporuka i montaţa konvertera RS 232/RS485 za komunikaciju PC-a i znakova.00 6.xls. kom 1 24.38 4.00 30. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. protokol TLS/FG4 – postojanje kontinuirano podesivih termostata i grijaĉa u svakom znaku – mogućnost upravljanja intezitetom od 1-100% s grafiĉkog suĉelja upravljaĉkog programa – Pouzdan rad unutar temperaturnih granica od . kom 1 2. Prema centralnom raĉunalu prosljeĊuju se informacije o stanju prikaza i grešaka sa svih znakova na naplatnoj postaji.

m¹ 430 7.207.2008. kpl DOKUMENTACIJA I PUŠTANJE U POGON UKUPNO: 1 7.100. Stavka ukljuĉuje i sav materijal. Stavka ukljuĉuje i sav materijal. isporuka i uvlaĉenje u kabelske kanalice signalnog kabela 3×2×0.80 933. isporuka i instalacija programske aplikacija za programiranje novih piktograma.836. Kroz komunikaciju ostvarenu izmeĊu upravljaĉkog programa i displeja na nadstrešnici mora biti omogućeno programiranje novih piktograma u displejima.20 7. Kabel povezuje OG kutije IP65 na nadstrešnici sa glavnim razvodnim ormarom.826. Stavka ukljuĉuje i sav materijal. Putem grafiĉkog korisniĉkog suĉelja za programiranje novih piktograma treba omogućiti memoriranje postojećih piktograma u obliku zapisa na tvrdom disku. prijevoz i rad na postavljanju kanalica. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 7. Postupak pokretanja programa. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 1.20 7.ms_office Strana: 224.xls.10. editiranje piktograma i programiranje displeja mora biti zaštićen kroz upotrebu korisniĉkog imena i zaporke. Obraĉun po kompletu. m¹ 300 12.5mm² s ispitivanjem.5mm² Dobava.21 3. njihovo editiranje te izradu novih piktograma. s ispitivanjem. Aplikacija za programiranje piktograma Dobava.[227] . m¹ 300 20.20 ELEKTROINSTALACIJE Signalni kabel 10×2×0. Energetski kabel PP00 3×2.81 3. 1. Kabel se polaţe od tastature u naplatnoj kućici do elektroniĉkog ureĊaja u SPZ-u.843. II.826.6mm² za povezivanje nasuprotnih znakova i zankova na serijski konverter. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Signalni kabel 3×2×0.6mm². isporuka i polaganje u kabelske kanalice signalnog kabela 10×2×0. 45212-400-4474/2008. isporuka i polaganje u kabelske kanalice na nadstrešnici i u kabelske cijevi energetskog kabela PP00 3×2.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. III. god.00 2.6mm² Dobava. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla. Aplikacija se izvršava na upravljaĉkom raĉunalu naplatne postaje i spaja se na glavni upravljaĉki program. I. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla.6mm² Dobava.246.00 98348485. za napajanje svjetlosne promjenjive signalizacije.82 6.88 DOKUMENTACIJA I PUŠTANJE U POGON Dokumentacija izvedenog stanja Dokumentacija izvedenog stanja s detaljima izvedbe i uputama za rukovanje i odrţavanje II. kom OPREMA PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE UKUPNO: 1 26. prijevoz i rad na postavljanju kanalica.207.80 26.30 3. prijevoz i rad na postavljanju kanalica i kabelskih cijevi.207. za kontrolu i upravljanje svjetlosnom promjenjivom prometnom signalizacijom.

836.50 5.139. god. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. Znakove postavljati pod kutem od 3 . dimenzija 180×70 cm. Kabelske kanalice PK100 Dobava.5 mm koji se ugraĊuje u betonski temelj kakvoće betona C16/20 s min.401. ţute boje) na betonsku zaštitnu glavu.3. s ispitivanjem. promjera 90 cm Znak E01.281.10.039.40 1.12 39.00 6.5º u odnosu na os prometnice. Stavka ukljuĉuje i sav materijal. na ploĉe debljine 2 mm zakrivljene prema obliku betonske zaštitne glave.56 1. kpl s montaţnim materijalom za priĉvršćenje na konstrukciju.401. dubine 70 cm.92 57. Stavka ukljuĉuje i sav materijal. Znakovi se priĉvršćuju na stupove izraĊene od šavne ĉeliĉne cijevi i zaštićene od korozije postupkom vrućeg cinĉanja ili na aluminijske stupove.75 mm².09 36. dimenzije 90×45 Prometni znak K09. Energetski kabel PP00 3×1. 1.15 7. “High intensity grade”).56 kom 4 1.2008. 0.xls. Obraĉun po komadu. prijevoz i rad na postavljanju kanalica. Iskop temelja stupa min.75 mm² Dobava. Obraĉun po m¹ postavljenih kanalica Napojni kabel PP/2 3×0. kom 23 36. Razvodna kutija OG IP 65 Dobava. Znak B02.40 560.401. dimenzija 180×70 cm Nabava i postavljanje prometnog znaka K09. m¹ 400 92.40 1.5mm² s ispitivanjem. promjera 90 cm Znak B29.00 2. Kabel povezuje OG kutije na nadstrešnici s SPZ-ovima i treptaĉe na treptaĉki ureĊaj. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla. Znakovi se izraĊuju s folijom "High Intensity" (znak B02 minimalne retrorefleksije klase II) na aluminijskoj podlozi minimalne debljine 3 mm s pojaĉanim okvirom. prijevoz i rad na postavljanju kanalica. aplikacijom retroreflektivne folije (klase retrorefleksije II.1. promjera 63.12 1.5mm² Dobava.).165.5. promjera 90 cm Znak B50.125.149.ms_office . isporuka i polaganje u kabelske kanalice napojnog kabela PP/2 3×0.04 III.87 1. isporuka i polaganje u kabelske kanalice na nadstrešnici energetskog kabela PP00 3×1.40 560. za napajanje svjetlosne promjenjive signalizacije. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena 4. 9-01.401.4. za napajanje LUX. Spojen na trajni napon. Laterna ø 300 mm Nabava i postavljanje treptaĉa (laterna ø 300 mm. 1. 45212-400-4474/2008.2.2 m³. kom kom kom kom 1 1 1 1 1. 1.2 OTU VI. HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA Strana: 225. isporuka i priĉvršćenje na konstrukciju i stupove nadstrešnice kabelske kanalice PK100.[227] 98348485. m¹ 15 8.40 1.01 120. VERTIKALNA SIGNALIZACIJA UKUPNO: 828. Obraĉun po m¹ poloţenog kabla. ELEKTROINSTALACIJE UKUPNO: VERTIKALNA I HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA VERTIKALNA SIGNALIZACIJA Nabava i postavljanje prometnih znakova (t.401. 1.6. 1.21 6. IV.401.28 5.082. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 29.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. kom 14 2. isporuka i montaţa kutije za vanjsku montaţu sa stupnjem mehaniĉke zaštite IP 65 Obraĉun po kom m¹ 550 11.08 1.40 1.

26 NEPREDVIĐENI RADOVI 4% NEPREDVIĐENI RADOVI (4% 1. Sustav za razdvajanje prometnih trakova Nabava i postavljanje sustava za razdvajanje prometnih trakova na cestarinskom prolazu (“kugle i ĉunjevi”). s udjelom od 20 grama zrnaca na 1 kg boje.xls.20 4.939.00 3. PROMETNA OPREMA UKUPNO: 87.068.1.31 1. god.29 V.100.080. m¹ m¹ m¹ m¹ m² kom 1300 700 310 45 230 14 3. OPREMA PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE DOKUMENTACIJA I PUŠTANJE U POGON ELEKTROINSTALACIJE VERTIKALNA I HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA PROMETNA OPREMA SVEUKUPNO: 933.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br.61 28.5 m¹ (HRN U.836.10. 1.92 496. Za brzinu naleta vozila od 100 km/h.00 1.3.S4.88 7.323.088.961.687. 2. Za oznake na kolniku mora biti upotrijebljen materijal ili boja koja bitno ne smanjuje hvatljivost kolnika.2008.240 (Boje za tankoslojne oznake na kolniku) kao i Općih tehniĉkih uvjeta za radove na cestama (t. U skladu sa HRN EN 1317. ţute boje sa ugraĊenim maĉjim oĉima.222) Puna uzduţna rubna crta bijele boje. m¹ 300 292.221234 Puna uzduţna rubna crta bijele boje.5.-5.488.687.360.80 4. 2.207. 33/05.00 18.87 57. VERTIKALNA SIGNALIZACIJA HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA VERTIKALNA I HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA UKUPNO: PROMETNA OPREMA Zaštitni cestovni sustav (ublaţivaĉ udara) Zaštitni cestovni sustav (ublaţivaĉ udara) .029. normi HRN EN 1436 (materijali za oznake na kolniku .90 1. V.00 612.0/3.000.S4. opremi i signalizaciji na cestama (N.dobava. 2. 2.03 140.2.001.) paušal 4 124. 2. retrorefleksije klase II. puno-prazno 3.31 REKAPITULACIJA 1.ms_office 496.S4. PredviĊa se boja s retroreflektivnim zrncima.0 m¹ (HRN U.160.00 2.687. te uţeta za meĊusobno povezivnje 39. 2. 45212-400-4474/2008. IV.068.446. širine 20 cm (HRN U. bijele boje HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA UKUPNO: 2.00 1.N.223) Popreĉna puna zaustavna crta bijele boje širine 0.45 6.92 Strana: 226.20 57. II. 64/05 i 155/05).4. biti postojan i ne smije mijenjati boju.S4. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16.00 1. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br.96 18. V.222) Razdjelna isprekidana crta bijele boje širine 20 cm. isporuka i ugradnja u vrhu prometnog otoka.98 SVEUKUPNO: 98348485.139.14 4.029.6. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena Materijal kojim se izvode oznake na kolniku mora imati atest kakvoće. III.039. Oznake na kolniku izvode se prema normama HRN U.225) Ploha za usmjeravanje prometa bijele boje Iscrtavanje oznake “STOP” (PZ H38).S2.31 kom 10 100.00 2.[227] .323.31 57. Pri izvedbi oznaka na kolniku pridrţavati se odredbi Pravilnika o prometnim znakovima.S4. 2. Sustav se sastoji od kugli i ĉunjeva.80 13.Znaĉajke nuţne za korisnike ceste) i HRN Z.).143. 9-02 OTU VI. IV. širine 10 cm (HRN U.088.00 REKAPITULACIJA I.

323.789.741. Izgradnja ČCP MRACLIN UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 5.997.IzvoĎač: JEDINSTVO AUTOCESTA ZAGREB – SISAK Ugovor br. GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI ZA ČCP MRACLIN INSTALACIJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE STROJARSKE INSTALACIJE ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI PROMJENJIVA SIGNALIZACIJA NEPREDVIĐENI RADOVI 4% SVEUKUPNO: Za dougovoriti : Kontrola: 8.422.03 12.ms_office Strana: 227.904.939.xls. 2.10.422.00 98348485. 45212-400-4474/2008. Dionica: Velika Gorica (jug) – Buševec od 16. 4. god.53 752.34 500.2008.13 221. 45212-400-4474/2008 jedinica Jedinična Redni Opis radova Količina Ukupna cijena broj mjere cijena IZGRADNJA ČCP MRACLIN 1.055.85 2.92 12. 3.143.[227] .904.26 496.03 0.364.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful