MATEMATIKA 1

Denis Ožegović, dipl. ing., prof.

Skup cijelih brojeva označavamo sa Z: Z={….. Negativnim brojevima danas prikazujemo. 2. Racionalni brojevi Količnik dvaju cijelih brojeva nije uvijek cijeli broj.. -2.5 2 Navedeni primjer prikazuje konačni decimalni broj. dobili bismo prikaz istog racionalnog broja u decimalnom zapisu. Skupovi brojeva Prirodni i cijeli brojevi Skup prirodnih brojeva označavamo s N: N={1. 7 Ovdje je riječ o racionalnim brojevima kojima je decimalni prikaz beskonačan decimalni broj. Tako je. 5 itd.1. a to su razlomci ili racionalni brojevi. U 2 . temperaturu. b ≠ 0} b Ako bismo proveli razlomkom naznačeno dijeljenje. REALNI BROJEVI 1.Centar za obrazovanje odraslih Ex Cathedra Matematika 1 1.-3. tom je skupu i čuveni π . uz ostale.4285714285 71428571 . koje nije moguće prikazati kao količnike dvaju brojeva. -3. 3. U njemu se.-2. Skup brojeva koji nisu racionalni. Skup racionalnih brojeva označavamo sa Q: a Q={ : a.3. 1. primjerice: − 1 = −1 : 2 = −0. nalaze 2 . Zbog toga uvodimo nove brojeve.2. omjer duljine bilo koje kružnice i njezinog promjera. npr. može nastaviti brojem 0 i negativnim brojevima -1. Znamo i za drugačije primjere: 3 = 3 : 7 = 0. -1.b∈ Z.5.…} 1. 3.2.…. knjigovodstveni manjak u računovodstvu itd. Prije cca 500 godina ljudi su došli na ideju da se postupak brojanja unatrag. zovemo iracionalni brojevi.n. itd.…}. Skup iracionalnih brojeva je beskonačan. 0.4.

25 .. 0. 7 113 Operacije s racionalnim brojevima Pri zbrajanju racionalnih brojeva razlomke svodimo na zajednički nazivnik. b d b⋅d b⋅d bd Posebno. 2 4 8 16 5. čine skup realnih brojeva. 6.14. Poredaj po veličini brojeve: 3. Realni brojevi Racionalni i iracionalni brojevi udruženi u jedan skup. 0. 0. a1 + a 2 + a3 + . U tu svrhu možemo uzeti umnožak nazivnika kao zajednički nazivnik: a c a ⋅ d b ⋅ c ad + bc + = + = .   b a b⋅a a b a b Množenje i dijeljenje racionalnih brojeva: a c ac ⋅ = b d bd Aritmetička sredina Neka je dano n brojeva a1 .625 prikaži u obliku razlomka. a n .5 .4. 2. Broj sredina. 22 355 .π . Zapiši prirodni broj koji neposredno slijedi iza prirodnog broja n. a3 . . + a n je njihova aritmetička n a c a d ad : = ⋅ = b d b c bc −1 3 .125 . kojeg označavamo sa R. Broj nazivamo recipročnim brojem broja i označavamo s =   . Razlomke . prikaži u obliku decimalnog broja. Zadaci 1. Brojeve 0. . Kada zadatak ima rješenje? 3. a 2 .75 .Centar za obrazovanje odraslih Ex Cathedra Matematika 1 1. primijetimo da vrijedi: a b a ⋅b b a b a ⋅ = = 1 . b d b⋅d b⋅d bd Oduzimanje racionalnih brojeva vršimo na analogan način: a c a ⋅ d b ⋅ c ad − bc − = − = .…. Ispiši sve cijele brojeve koji su između cijelih brojeva k-1 i k+5. .. Zapiši prirodni broj koji neposredno prethodi prirodnog broju n-2. 0. 9 . 5 5 3 15 4.9 .

Skrati razlomke: 105 1155 3333333 . Kolika je srednja ocjena učenika koji su uspješno završili školsku godinu? U nekoj je školi Ako s x označimo broj svih učenika škole. ab=ba. racionalni? a a ( a − 3) 2a − 10 8. S dovoljnim nije završio niti jedan učenik. s vrlo dobrim. Nakon koliko će vremena svijeća dogorjeti? 7. Broj a −1 nazivamo inverzni ili recipročni broj broju a. 10. kaže da se dva broja mogu zbrojiti ili pomnožiti u bilo kojem poretku. 4. za bilo koja tri realna broja a. 3. .26. Odatle se dobije 6 3 8 x=312.37 i 29 je aritmetička sredina ostalih četiriju? 12. a∙1=a. Zaključujemo da je: 1 a −1 = . b i c vrijedi: (a+b)+c=a+(b+c). Za koje cijele brojeve a su brojevi Operacije s realnim brojevima 1. a 4 . govori o zbrajanju ili množenju triju brojeva. a ≠ 0. Sada izračunamo da su u školi 52 odlikaša.04. Kažemo da je nula neutralan element za zbrajanje. 168 5775 5555555 a −1  b −1 1 2   : b −  . Slijedeća svojstva tiču se dvaju istaknutih brojeva. a jedinica neutralni element za množenje. Drugo svojstvo asocijativnosti. da je 208 učenika razred završilo s vrlo dobrim uspjehom. b = . Dakle. Računajmo srednju ocjenu: 52 ⋅ 5 + 208 ⋅ 4 + 39 ⋅ 3 1209 = ≈ 4. Koji od brojeva 28. a 13 učenika je upućeno na popravni ispit. . (ab)c=a(bc).30. Prvo svojstvo. a 39 s dobrim. za a = . onda je 1 2 1 x + x + x + 13 = x. 2. Izračunaj vrijednost brojevnog izraza:  a − b +1  a +1 4 3  11. Nakon 12 minuta gorenja duljina svijeće smanji se s 30 cm na 25 cm. Odredi prirodni broj x tako da vrijede jednakosti: x 2 4 2 3 x = a) b) = c) = 12 3 x 5 7 21 9. . 0 (nule) i 1 (jedinice): a+0=a. Za bilo koja dva realna broja a i b vrijedi: a+b =b+a. 299 299 Zadaci 1 a+2 a . s 6 3 8 dobrim.Centar za obrazovanje odraslih Ex Cathedra Matematika 1 Primjer 1 2 1 svih učenika završila razred s odličnim uspjehom. komutativnost.

čine skup realnih brojeva. Napiši nekoliko racionalnih brojeva koji su veći od 5 . za svaki broj a postoji realni broj koji označavamo sa –a.5. njezina je duljina jedinica mjere. Brojevni pravac Cijele brojeve možemo slikovito prikazati na brojevnom pravcu. Zadaci 1 2 . Zadaci 13. b i c vrijedi: a(b+c)=ab+ac.Centar za obrazovanje odraslih Ex Cathedra Matematika 1 Općenito. O E -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 Dužina OE naziva se jedinična dužina. Zato cijeli brojevni pravac nazivamo još realni pravac ili realna os. Odredi jedan racionalan broj x za kojeg vrijedi: 13 13 15. a manji od . Brojevni pravac možemo ispuniti racionalnim brojevima. Za sve realne brojeve a. 16. tako da zbrojen s a daje nulu: a+(-a)=0. 5. Na slici vidimo jednu praktičnu konstrukciju 2. ali i iracionalnim brojevima. Izračunaj: (2a-b+c)(2a+b-c)-(2a-b-c)(2a+b+c) 1. Ranije smo kazali da racionalni i iracionalni brojevi udruženi u jedan skup. Taj prikaz nalikuje na prikaz ljestvice termometra. 3 3 5 6 〈x〈 . Izračunaj: a) (x-2y)(x+2y)-(2x-y)(2x+y) b) (x-y)(x+2y)-(x+y)(2x-y) 14. Svojstvo distributivnosti povezuje operacije zbrajanja i množenja.

. reći ćete da su to kraći zapisi umnoška više jednakih množitelja (faktora). 2) a 5 ⋅ a 7 = a 10 .a. Potenciranje potencije Potencija potencije jednaka je potenciji s istom bazom i eksponentom koji je jednak umnošku eksponenata: n a m = a m⋅n . Primjerice: 2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 2 = 25 7 ⋅ 7 ⋅ 7 ⋅ 7 ⋅ 7 ⋅ 7 ⋅ 7 ⋅ 7 ⋅ 7 ⋅ 7 ⋅ 7 = 711 Dakle. Zapis s potencijama je pogodan za zapisivanje nekih velikih brojeva: BROJ: AMERIČKI I MODERNI BRITANSKI NAZIV: 1 000 000=10 6 1 000 000 000= 10 9 1 000 000 000 000= 1012 1 000 000 000 000 000=1015 1 000 000 000 000 000 000= 1018 1 000 000 000 000 000 000 000= 10 21 1 000 000 000 000 000 000 000 000= 10 24 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000= 10 27 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000= 10 30 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000= 10 33 Zanimljivost: Broj 10100 zove se googol. potencija a n jednaka je umnošku n jednakih faktora a n = a ⋅ a ⋅ a ⋅ .. n Realni broj a je baza (ili osnovica) potencije. Množenje potencija jednakih baza milijun bilijun trilijun kvadrilijun kvintilijun sekstilijun septilijun oktilijun nanilijun decilijun Umnožak potencija jednakih baza jest potencija iste baze čiji je eksponent zbroj eksponenata potencija koje se množe: a m ⋅ a n = a m+n .Centar za obrazovanje odraslih Ex Cathedra Matematika 1 2. POTENCIJE I ALGEBARSKI IZRAZI 2. ( ) 6 . Primjer 1) 10 3 ⋅ 10 7 ⋅ 10 5 = 1015 .1. a prirodni broj n njezin je eksponent. Potencije Što su potencije? Prisjećajući se. Uzima se da je a 1 = a.

bn  b  Zadaci 17. Slijedeće umnoške zapiši u obliku potencije: 1 1 1 1 1 a) ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ b) (ab) ⋅ (ab) ⋅ (ab) ⋅ (ab) . Podijeli izračunati rezultat iz prethodnog zadatka pod a) s izračunatim rezultatom pod b). 2) 10 −5 : 10 −8 = 10 −5−( −8) = 103. 7 . Izračunaj: 3 8 a a a)   ⋅   b b 19. Primjer 1) 37 ⋅ 47 = (3 ⋅ 4) 7 = 12 7 2) 43 ⋅ 55 = 2 6 ⋅ 55 = 2 ⋅ 25 ⋅ 55 = 2 ⋅10 5 = 200000 . Primjer 1) 55 : 58 = 55−8 = 5−3 . Dijeljenje potencija jednakih eksponenata Količnik dvaju potencija jednakih eksponenata jednak je potenciji s istim eksponentom kojoj je baza količnik baza djeljenika i djelitelja: an  a  =  .Centar za obrazovanje odraslih Ex Cathedra Matematika 1 Primjer 1) a 3 ( ) 4 = a 12 Množenje potencija jednakih eksponenata Umnožak dviju potencija različitih baza i jednakih eksponenata jest potencija s istim eksponentom i s bazom koja je umnožak baza potencija koje se množe: a n ⋅ b n = ( a ⋅ b) n . 3 3 3 3 3 18. Dijeljenje potencija jednakih baza Količnik dviju potencija jednakih baza jednak je potenciji iste baze kojoj je eksponent razlika eksponenata djeljenika i djelitelja: a m : a n = a m−n . Izračunaj: a) 86 ⋅ 4 −7 n b) ( x + y ) 3 ⋅ ( x + y ) 5 b) 2 4 ⋅16 −3 20.

carevi matematičari su računali dva dana. + 263 =18 446 744 073 709 551 615. da njegove zalihe pšenice nisu dostatne pa da ih ima i sto puta više ne bi bile dostatne. i izračunali su da taj broj iznosi: 18 446 744 073 709 551 615. rekao: Zar samo to? Nema problema. čija svojstva zaprepašćuju čovjeka neukog u matematici. geometrijskom redom. Čuvši to. Umnožak dvaju (a + b) ⋅ (a + b) = (a + b) 2 ." Posljednjih godina u svijetu se godišnje proizvede oko 600 milijuna tona pšenice. da širi glas svijetom o milostivosti cara Sahrama. ja te ne želim prevariti niti za jedno zrno pa ćeš ti svoju nagradu brojati zajedno s mojim slugama.Centar za obrazovanje odraslih Ex Cathedra Matematika 1 Zrna žita na šahovskoj ploči Jedna legenda povezuje šahovsku ploču s tzv. Car se iznenadio. No. dobit ćeš svoju pšenicu poslije ručka. jer mu je sestra na drugom kraju zemlje pred porodom. za drugo polje dva zrna. da ima hitnoga posla.. broj zrna jednak je: 1 + 2 + 2 2 + 23 + 2 4 + . I napokon je smislio. koji je htio nagraditi 'skromnog' matematičara Sesu te mu tako zahvaliti što je izumio šahovsku igru i rekao mu je neka traži što hoće. Sesi je postalo neugodno. Sesa je rekao: Želim da mi date za prvo polje na ploči jedno zrno pšenice. pozvao je Sesu i rekao mu: Dragi čovječe. jer matematičari su mu rekli. Potenciranje binoma. To bi značilo da je izumitelju šaha trebalo u ime nagrade isporučiti više žita nego što iznosi tisuću prosječnih godišnjih prihoda pšenice u današnje doba. a muž joj je umro. Car se zamislio.. "Bio jednom davno velik car Sahram. Kvadrat zbroja ( a + b ) 2 = a 2 + 2ab + b 2 Kvadrat razlike jednakih dvočlanih izraza ( a − b ) 2 = a 2 − 2ab + b 2 (a + b)3 = a 3 + 3a 2b + 3ab 2 + b 3 Kub zbroja Kub razlike (a − b)3 = a 3 − 3a 2b + 3ab 2 − b3 Razlika kvadrata ( a − b) ⋅ ( a + b) = a 2 − b 2 Zbroj kubova a 3 + b 3 = (a + b) ⋅ (a 2 − ab + b 2 ) Razlika kubova a 3 − b 3 = (a − b) ⋅ ( a 2 + ab + b 2 ) 8 . Razlika i zbroj potencija Binom je polinom sa dva člana. i počeo se ispričavati. za treće četiri. zovemo kvadrat binoma. na što se car nasmijao i dao mu bogatu nagradu. Naime.2. 2. da bi dobili koliko zrna treba predati Sesi. za četvrto osam i tako za svako slijedeće dva puta više zrna nego za prethodno polje.

. Provedi slijedeća kvadriranja: a) (ab + 3) 2 b) (2a 2 − 5b) 2 22. Npr. ili jednostavno. Istim se pravilom služimo pri množenju višečlanih algebarskih izraza. da smo ga rastavili na faktore. za x=1 razlomak nije definiran. 2 2 − 2⋅ 2 +1 1 Što ćemo dobiti ako je u tom primjeru x=1? Brojnik razlomka je 2. ili da smo izlučili zajednički faktor. Izračunaj: a) (2a + 3b)3 b) (4n 2 + 1)3 2. Rastavljanje na faktore Jedno od svojstava množenja i zbrajanja realnih brojeva je i svojstvo distributivnosti množenja prema zbrajanju: a(b+c)=ab+ac. a nazivnik 0. Kraćenje razlomaka a⋅m a = . m +1 x − 2x +1 gdje su m i x neki realni brojevi (varijable). 2. Kažemo da smo dvočlani izraz ab+ac zapisali u obliku umnoška. b⋅m b m ≠ 0. Svojstvo distributivnosti možemo čitati i zdesna ulijevo: ab+ac=a(b+c).4. Primijenimo opisani postupak u slijedećim slučajevima: 1) x 2 + xy = x ⋅ x + x ⋅ y = x ⋅ ( x + y ) 2) 3m3 + 6mn = 3m ⋅ m 2 + 3m ⋅ 2n = 3m ⋅ (m 2 + 2n). Dakle.Centar za obrazovanje odraslih Ex Cathedra Matematika 1 Zadaci 21. Algebarski razlomci Algebarski razlomak je količnik dvaju polinoma. 9 .3. To svojstvo primjenjujemo pri množenju kako bismo u nekim slučajevima pojednostavnili složenije izraze. za x=2 vrijednost drugog razlomaka: 22 + 1 5 = = 5. 2 . Tako je npr.: m x2 +1 .

Linearne jednadžbe Linearna jednadžba s jednom nepoznanicom je svaka jednadžba oblika: a⋅ x = b.5. − 8 x − 2 = 2 x + 18 − 8 x − 2 x = 2 + 18 − 10 x = 20 / : 2 x= 20 − 10 x = −2 10 . pri tome svaki broj koji mijenja stranu mijenja predznak] 3x − x = 7 − 25 [Izračunamo na obje strane što se može] 2 x = −18 / : 2 [Podijelimo sa brojem uz nepoznanicu] − 18 x= [Skratimo] 2 x = −9 21 − 8 x − 23 = 2( x + 14 ) − 10 21 − 8 x − 23 = 2 x + 28 − 10 2. 3x − 7 = 4 x − 3( x + 11) + 8 [najprije se riješimo zagrada] 3x − 7 = 4 x − 3x − 33 + 8 [izračunajmo što se može] 3x − 7 = x − 25 [prebacimo nepoznate na lijevu. a 3b − 2a 2b 2 + ab 3 a 2 − ab 24. b Broj x = je rješenje ove jednadžbe. Skrati razlomak ab − b 2 23.Centar za obrazovanje odraslih Ex Cathedra Matematika 1 Primjer Skratimo razlomak x 2 − xy . a Primjeri 1. a poznate na desnu stranu. xy − y 2 x ⋅ ( x − y ) y Zadatak a 3b − ab 3 . Skrati razlomak 2. xy − y 2 x 2 − xy x ⋅ ( x − y ) x = = .

Izračunaj x. Riješi sustav: -8x+3y=-4 2x+3y=1. 1 3 5 + x +1 = + x 2 4 8 x x 1 x  − + 1 = 1 −  − − 2 2 3 6 2  27. y=4. Primjer x+y=12 x-y=4 Iz druge jednadžbe x=4+y. koji će zadovoljiti zadani sustav dviju linearnih jednadžbi s dvije nepoznanice. Riješi sustav: 5x+y=2 3x-y=6. 11 . Zadak 28. 29.6. Izračunatu vrijednost uvrštavamo u x=4+y=4+4=8 Rješenje: x=8.5. − 5( x − 2 ) − 4( x − 3) + 6( x − 2 ) = 9( 3x − 1) − 1 26. 2. Sustavi linearnih jednadžbi ax + by = c dx + ey = f S gornje dvije jednadžbe zadan je sustav dviju linearnih jednadžbi s dvije nepoznanice. uvrstimo u prvu jednadžbu: (4+y)+y=12 4+2y=12 2y=8 y=4.Centar za obrazovanje odraslih Ex Cathedra Matematika 1 Zadaci 25. Da bismo riješili sustav. trebamo pronaći x i y.

uočavamo da ona leže na jednom pravcu. Graf linearne jednadžbe Promotrimo jednadžbu: 2x+y=4. Tu jednadžbu zovemo eksplicitnim oblikom jednadžbe pravca. odnosno linearnu funkciju zapisujemo u obliku: y=ax+b ili f(x)=ax+b.Centar za obrazovanje odraslih Ex Cathedra Matematika 1 2. y=-4 → T 3 (4.0) za x= 4. y 12 . možemo jednostavno izračunati vrijednost y: za x=0.−4) Ucrtamo li u koordinatni sustav gornje točke. Značenje koeficijenata a i b Kako na ponašanje linearne funkcije f(x)=ax+b utječu koeficijenti a i b? Promotrimo najprije utjecaj koeficijenta a. y=0 → T 2 (2. y=4 → T 1 (0. koja smo dosada odredili. Prikažimo u istom koordinatnom sustavu pravce koji su grafovi funkcija f(x)=x+1 f(x)=2x+1 f(x)=-x-2 f(x)=-3x-2.4) za x= 2.7. Izrazimo li iz nje y. ista jednadžba poprima oblik y=-2x+4. y 4● 3 2 1 0 1 ● 2 3 4 x ● Kažemo da je taj pravac graf linearne jednadžbe 2x+y=4 ili implicitni oblik jednadžbe pravca. Ako u jednadžbu uvrstimo po volji vrijednost nepoznanice x.

pravac je strmiji. pripadajući mu pravac ima negativan nagib. tj. Zaključujemo da ukoliko je koeficijent a pozitivan. da mu pripadajući pravac ima pozitivan nagib. Prikaži grafički funkcije a) f(x)=3x b) f(x)=-2x+3 13 . linearna funkcija brže raste. Druga dva pravca imaju negativan nagib i oba pravca su padajuća. Zadatak 30. Zato se broj a zove koeficijent smjera ili nagib linearne funkcije.Centar za obrazovanje odraslih Ex Cathedra Matematika 1 a=-1 a=-3 a=2 a=1 ● x ● Uočavamo da prva dva pravca imaju pozitivan nagib. Što je koeficijent a negativniji. I obratno. tj. Prva dva pravca su rastuća. linearna funkcija brže pada. pravac je strmiji. tj. Što je koeficijent a veći. Ukoliko je koeficijent a negativan. Možemo dodatno zaključiti da će pravci koji imaju isti koeficijent a biti paralelni. tj. povećanjem broja x povećava se i vrijednost y. povećanjem broja x smanjuje se vrijednost y. Za x=0 je f(x)=b pa slijedi da je b odsječak pravca na osi y.

a) 8a 3 + 36a 2b + 54ab 2 + 27b3 b) 64n 6 + 48n 4 + 12n 2 + 1 a 3b − ab 3 ab(a 2 − b 2 ) (a − b)(a + b) a + b = = = 23. . 30 12. k+4. 2 4 : 2 −8 = 212 21. 1. b 25. 4. a ≠ 0 a Za drugi broj a je racionalni broj za sve a . 3 2 2 3 2 2 a b − 2a b + ab ab(a − 2ab + b ) ( a − b) 2 a −b a 24. a) a 2b 2 + 6ab + 9 b) 4a 4 − 20a 2b + 25b 2 22. n-3 3. a) -3x²-3y² b)-x²-y² 14. 113 7 1 7. a) x=8. 2. k+1. a ≠ 0 i a ≠ 3 Za treći broj a je racionalni broj za sve a. nađemo aritmetičku sredinu: 12 24 11 16. a)   b) ( x + y ) 8 b 19. . Npr. 13.9375. c) x=9 5 1 3 9. 2 4 8 4 8 355 22 . b) x=10. .. . k+3. a) 218 ⋅ 2 −14 = 2 4 b) 2 4 ⋅ 2 −12 = 2 −8 20. 8 5 5 3 10. Za 1 sat.14.5. 3. a ≠ 5 8. k+2. π . 4bc 7 13 . 2. .25.9 . Npr. 9. . 1 1 1 3 5 5.. 26 5 1 17. nađemo aritmetičku sredinu: . .Centar za obrazovanje odraslih Ex Cathedra Matematika 1 Rješenja: 1. − 5( x − 2 ) − 4( x − 3) + 6( x − 2 ) = 9( 3x − 1) − 1 − 5 x + 10 − 4 x + 12 + 6 x − 12 = 27 x − 9 − 1 − 3x + 10 = 27 x − 10 11 14 . . Sljedbenik broja n je n+1. a)   b) ( ab) ) 4  3 a 18.. 0. Broj je racionalni broj za sve cijele brojeve a. 15. k.375. 0. 6. 4 11.. .

15 .y = 4 3 30.Centar za obrazovanje odraslih Ex Cathedra Matematika 1 − 3x − 27 x = −10 − 10 − 30 x = −20 x= x= 26. 29. a) f(x)=3x b) f(x)=-2x+3 28. − 20 − 30 2 3 1 3 5 + x + 1 = + x /⋅ 8 2 4 8 4 + 6 x + 8 = 5 + 8x 6x − 8x = 5 − 4 − 8 − 2 x = −7 x= 27. 7 2 x x 1 x  − + 1 = 1 −  − − 2 2 3 6 2  x x x 1 − +1 = 1+ + /⋅ 12 2 3 12 3 6x − 4x = x + 4 2x − x = 4 x=4 x=1. y=-3 1 2 x =− .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful