P. 1
Matematika_1

Matematika_1

|Views: 31|Likes:
Published by Sova Bebac

More info:

Published by: Sova Bebac on May 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2012

pdf

text

original

MATEMATIKA 1
Novi u
benik
Rukopis je pisan jasnim jezikom i odlikuje ga qienica da su sve osnovne tvrde dokazane. Da bi qitae teksta studentima bilo olakxano, sloeniji dokazi nekih teorema koje ne predstav aju obavezni deo kursa, prebaqeni su u Dodatke odgovarajuih glava .
Prof Vera Vujqi (iz recenzije)

• K iga sadr i sve teme (videti Sadraj) koje se rade na predava ima iz predmeta Matematika 1 i ima za ci da studentima FON-a olakxa sprema e usmenog ispita iz tog predmeta. • U k izi se mogu na i formulacije svih pojmova koji se tra e na usmenom ispitu ili usmenom kolokvijumu, kao i formulacije i dokazi svih teorema koje su predvi ene za usmeni. K iga sadr i ukupno 112 definicija i 114 teorema. • Tekst svake teme u k izi je ilustrovan brojnim primerima (ukupno 170 rexenih primera) i slikama (ukupno 58 slika) koji omogu avaju lakxe savladava e gradiva. Za neke primere data su i rexe a dobijena softverskim paketom MATLAB, pri qemu je konkretnim kodom ukazano kako se program koristi. • Za svaku temu je napisano i posebno poglav e Pitaa i zadaci koji su u vezi sa izlo enim gradivom, xto tako e studentima treba da olakxa savladava e osnovnih pojmova i tvr e a (ukupno 327 pita a i zadataka). • Svaka tema sadr i i posebno poglav e Dodatak gde su izdvojeni dokazi te ih teorema i gde su date i neke dodatne informacije u vezi sa temom (11 definicija, 10 teorema, 10 rexenih primera i 9 slika). • U svakom Dodatku su date i neke istorijske napomene u vezi pojmova, rezultata, kao i zanim ivih deta a iz biografija najznaqajnijih matematiqara za oblasti koje se izla u u k izi (zastup ena su 23 matematiqara).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sadr aj 1 Uvod 1.7 Dodatak . . . . . .1 Skupovi . . . . . 2. . .3 Baza i dimenzija vektorskog prostora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Pita a i zadaci . . . . . . 2 Algebarske strukture 2. . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . 2. . . . . . . . . .3 Algebarske strukture sa jednom binarnom operacijom 2. . . 3. . . .1 Dekartov proizvod skupova . . . . . . . . Matrice i determinante 3. . . . . . .1 Definicija vektorskog prostora . . 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Vektorski prostori 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Pita a i zadaci . . . . . .2 Binarna operacija .pojam i osnovne operacije 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . .3 Funkcije . . . . . . . 1. . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Algebarske strukture sa dve binarne operacije . . . . . . . . .2 Linearna zavisnost i nezavisnost vektora . . . . . . . . . . . 2.2 Realni brojevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . 4. . . . .5 Dodatak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Determinante . . .1 Matrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Pita a i zadaci . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . . . 1. 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Dodatak . . . . 4. . . . 4. . . . .4 Rang matrice . . . .4 Kardinalni brojevi 1. . .5 Pita a i zadaci . . . 1 1 3 6 9 12 14 16 16 17 18 19 21 23 26 29 29 38 46 50 53 58 60 60 62 64 66 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3 Inverzna matrica . . . . . . . . . .4 Primeri grupa . . .6 Dodatak . . . .

. . .3 Osobine graniqnih vrednosti . . . . . . . . . 7. . . . . . . . . . . 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. . . . . . . . .7 Pita a i zadaci .5 Gausov algoritam . . . . . . 72 . . . . .6 Koxijev kriterijum . . . . . 5. . .4 Skalarni proizvod vektora . . . .2 Definicija niza i primeri 8. . . .3 Kroneker-Kapelijeva teorema .3 Koordinate vektora . . . . . 6. . . . . .3 Prava i ravan . . . . . . .6 Pita a i zadaci . . .2 Definicije graniqnih vrednosti .2 Prava u prostoru .4 Upore iva e beskonaqno malih funkcija . . . . . .1 Pojam sistema linearnih jednaqina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Dodatak . 9. . . 7. . . 9.4 Primena Kroneker-Kapelijeve teoreme na rexava tema linearnih jednaqina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. . . .5 Taqke nagomilava a niza . .1 Realne funkcije realne promen ive . . . . . . .5 Vektorski proizvod vektora . . . . . . . . 5. . . . . . . . . . 8 Nizovi 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . . Vektori 6. . . . .6 Mexoviti proizvod vektora . . . . . . 8. . . . . . . . . . . 88 . . .2 Linearne operacije sa vektorima 6. . . . . . 5. . . . . . . . . . . . .1 Neki skupovi u R i R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 Pita a i zadaci . . . 75 . . . . . . . . . . .viii 5 Sistemi linearnih jednaqina 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Pita a i zadaci . . . 7. . . . 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. . . .8 Dodatak . . . . . 6. . . . . . . .8 Dodatak . . .3 Graniqna vrednost niza . . . . . . . . . .1 Vektori u prostoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Ravan u prostoru . . Analitiqka geometrija 7. . . . . . . . . . 6. . . . . . . . . . 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Kramerove formule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. . Sadr aj 72 . . . . . . . . . . . . 9 Graniqne vrednosti funkcija 9. . 80 . . . . . . . . 5. 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. . . . . . . . . . . 8. . . . . . 9. . . . . . . . 7. . . . . . . . . . . . . . . . 91 95 95 97 99 102 104 108 110 114 117 117 123 128 130 132 136 136 137 139 144 147 150 152 156 158 158 159 166 169 6 . . . . . .4 Skup konvergentnih nizova 8. . . . . . . . . . . . . 76 e sis. .7 Dodatak . .

. . . .7 10 Neprekidnost funkcija 10. . 14 Ispitiva e funkcija 14. .4 Pita a i zadaci . . . . . . . . . . 12. . . . . . . . . . . . . . .2 Dovo ni uslovi za lokalni ekstremum 14. . . 14. . . . . . .3 Primena Maklorenovih razvoja u izraqunava nih vrednosti . . . . . . . . . . . . 173 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 . . . . . . . reda . . .3 Svojstva neprekidnih funkcija 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Konveksnost i konkavnost . . . . . .5 Pita a i zadaci . . . 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Tejlorova i Maklorenova formula 13. . . . . . . . . . . . 10. . . . . . . . . . . . . . . 236 . . Pita a i zadaci . . . . . . . . . . . . 14. . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Asimptote . . . . . . . . . . . . . . .1 Tejlorova formula .5 Dodatak . 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 244 244 246 249 252 255 259 . . . . u graniq. . . . . . . . . . .1 Pojam neprekidnosti funkcije . . . . . . . . . . .3 Lopitalova pravila . . .6 Pita a i zadaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. . . . . . . . . . . .6 Dodatak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dodatak . . .3 Diferencijal funkcije . . . .Sadr aj ix Primena asimptotskih formula u izraqunava nih vrednosti funkcija . . 11. . . . . . . . . .1 Lokalni ekstremum . . . . . . . . . . . 10. . . . .5 9. . . . . . . . . . . .2 Maklorenova formula . . . . . . . . 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 9. . . . . . . .1 Definicija izvoda i primeri 11. . . . . . . . . . . .2 Vrste prekida . . . . . 179 180 180 184 186 189 190 193 195 195 199 203 205 208 210 213 213 214 218 221 224 9. . . . . . . . . 228 . 12. . . . . . . . . .5 Pita a i zadaci . . . . . . . .5 Dodatak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. . .1 Ispitiva e monotonosti funkcije . . . . . . . . . . . . .4 Izvodi i diferencijali vixeg 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Izvod funkcije 11.6 Dodatak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. . . 14. . . . . . . . .2 Pravila diferencira a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Skicira e grafika funkcije . . . . . . . . . 10. . . 228 . . . . . . . . . 231 u graniq. . . . . . . . . . . 12 Teoreme diferencijalnog raquna 12. . 13. . . . . 10. .4 Pita a i zadaci . . . . . . . . . . . . . .4 Ravnomerna neprekidnost . 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 Teoreme o sred im vrednostima 12. . . 238 . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x Sadr aj 14. 263 Literatura Indeks pojmova 266 268 . . . . . .7 Dodatak .

91 normalan. 6 argument. 17 asocijativna. 44 Asimptota. 207 Diferencijal funkcije. 207 vixeg reda. 253 horizontalna. 92 Funkcija. 19 grupoid. 73 Ekvivalentni skupovi. 6 beskonaqno mala. 246 maksimum. 68 Fundamentalni sistem rexe a. 23 polugrupa. 65 Domen grupoida. 7 konkavna. 7 inverzna. 17 Qlan niza. 17 distributivna. 6 kompozicija. 249 kritiqne taqke. 7 diferencijabilna. 6 injekcija. 137 Dekartov proizvod skupova.Indeks pojmova ε-okolina broja. 7 kodomen. 44 Diferencijal drugog reda. 8 jednakost. 167 bijekcija. 249 konstanta. 39 Laplasov razvoj. 184 Euklid. 127 Ekvivalentni sistemi. 136 ε-okolina taqke probuxena. 5 Algebarska struktura grupa. 170 istog reda. 198 domen. 166 beskonaqno velika. 171 Binarna operacija. 18 po e. 18 telo. 170 neuporedive. 184 osnovne. 253 vertikalna. 6 identiqka. 203 Dimenzija vektorskog prostora. 23 Algebarski komplement. 160 Aksioma supremuma. 18 Dve prave mimoilazne. 27 Baza vektorskog prostora. 159 . 64 Beskonaqno male funkcije ekvivalentne. 21 komutativna. 255 Automorfizam grupe. 16 Determinanta. 71 Euklidski prostori. 253 kosa. 9 Elementarne funkcije. 6 konveksna.

125 opxti oblik. 159 periodiqna. 206 nerastu a. 19 Grupe permutacija. 244 Gausov algoritam. 251. 20 Grupoid. 18 Hiperravan. 158 ograniqena. 70 Homeomorfizam grupa. 140 Grupa. 246 strogo konkavna. 19 Abelova. 195 Jednaqina hiperravni. 203 slo ene funkcije. 70 Jednaqina prave kanonski oblik. 263 strogo opadaju a. 201 vixeg reda. 18 inverzni element. 19 Grupe simetrija. 164 Graniqna vrednost niza. 124 vektorski oblik. 210 drugog reda. 148 Kardinalni broj. 136 Izomorfizam grupa. 9 Kejlijeva tablica. 118 normalan oblik. 201 levi. 136 poluotvoren. 163 jednostrana. 163 leva. 244 neparna. 205 Izvod funkcije. 118 Jensenova nejednakost. 264 Kantorov princip umetnutih odseqaka. 244 oblast definisanosti. 118 segmentni oblik. 263 strogo konveksna. 19 aditivna. 27 . 85 Grafik funkcije. 159 rastu a. 159 opadaju a. 119 vektorski oblik. 159 monotona. 44 konkavna funkcija. 18 komutativan. 244 strogo rastu a. 19 jediniqni element. 163 u beskonaqnosti.Indeks pojmova 269 Homogen sistem fundamentalni sistem rexea. 17 Kofaktor. 159 neprekidno diferencijabilna. 19 multiplikativna. 210 logaritamski. 18 neutralni element. 244 parna. 6 stacionarne taqke. 7 slika. 249 Koordinate vektora. 125 parametarski oblik. 65 Koxijev kriterijum. 151 minimum. 120 opxti oblik. 124 Jednaqina ravni kroz tri taqke. 124 kroz dve taqke. 66 Izvod beskonaqan. 159 Graniqna vrednost funkcije beskonaqna. 244 sirjekcija. 212 desni. 205 inverzne funkcije. 91 Interval. 244 neopadaju a. 165 desna. 27 Izomorfni vektorski prostori. 249 konveksna funkcija.

220 oblika 1∞ . 76 bazisne vrste. 61 Linearno nezavisni vektori. 30 trag. 47 minor. 231 Matrica. 218 Maklorenov polinom. 31 elementarne transformacije. 80 Kronekerov simbol. 69 Neodre enost oblika 0 · ∞. 34 mno e e skalarom. 31 idempotentna. 37 Matriqna jednaqina. 220 Neprekidnost funkcije. 30 oduzima e. 37 nula. 246 Kroneker-Kapelijeva teorema. 242 Koxijeva nejednakost. 213 maksimum. 48 skalarna. 181 ravnomerna. 251. 47 involutivna. 31 transponovana. 237 Maklorenova formula. 220 oblika ∞ − ∞. 180 na skupu. 213 minimum. 37 prostor kolona. 220 0 oblika . 137 . 78 prostor vrsta. 189 u taqki. 220 ∞ 0 oblika ∞ . 69 Kramerove formule. 62 Linearno zavisni vektori. 44 Mno e e matrica. 213 Lopitalovo pravilo. 76 dijagonala. 232 ostatak u Peanovom obliku. 33 ortogonalna. 218 0 oblika 00 . 264 Koxi-Bu akovskog. 76 bazisni minor. 61 Linearni omotaq. 213 Lokalni minimum. 37 inverzna. 33 nilpotentna. 156 Jensenova. 51. 213 strogi. 62 Lokalni ekstremum funkcije. 207 Laplasov razvoj determinante. 180 Niz realnih brojeva. 44 Lineal. 31 do a trougaona. 230 Lajbnicova formula. 31 dijagonalna. 51. 37 singularna. 35 tipa m × n. 50 mno e e. 31 kofaktor. 76 Kritiqne taqke funkcije. 61 Linearna kombinacija vektora. 32 simetriqna. 83 nehomogen sistem. 49 Minor matrice. 51. 51 regularna. 34 Nejednakost Bernulijeva.270 Koxijev oblik ostatka. 220 ∞ oblika . 51 gor a trougaona. 78 homogen sistem. 47 bazisne kolone. 30 adjungovana. 37 Indeks pojmova jediniqna. 46 Lagran ov oblik ostatka. 48 sabira e. 31. 31 stepen. 78 rang.

121 Oduzima e matrica. 74 matriqni oblik. 73 slobodni qlanovi. 181 Proxireni skup realnih brojeva. 75 Skalarni proizvod u vektorskom prostoru. 73 saglasan. . 139 konvergentan. 2. 138 strogo opadaju i. 138 rastu i. 3 mo . 162 leva. 38 skupa {1. 195 nezavisne promen ive. 162 probuxena. 18 Prava vektor pravca. 138 ograniqen.Indeks pojmova 271 Prekid funkcije. 230 Period funkcije. 136 Prsten. 138 Norma vektora. 136 Odstoja e taqke od ravni. 72 homogen. 2 komplement. 3 prebrojiv. 1 Polugrupa. 74 nehomogen. 72 Kramerove formule. 150 monoton. 230 Peanov oblik ostatka. 10 presek. 72 vektorski zapis. 38 parna. 68 Skok funkcije u taqki. 230 Peanov oblik. 138 strogo rastu i. . 21 Sabira e matrica. 144 Odseqak. 38 Podmatrica. 32 Segment. 39 neparna. 38 Permutacije inverzija. 185 Skup. 150 harmonijski. 140 Koxijev. 186 prve vrste. 72 nemogu . 185 druge vrste. 138 opadaju i. 76 kvadratni. 136 Okolina taqke desna. 72 matrica sistema. 123 . 160 Ostatak u Tejlorovoj formuli Koxijev oblik. 2 divergentan. . 251 Priraxtaj argumenta. 10 partitivni. 242 Lagran ov oblik. 195 funkcije. 185 Prevojna taqka funkcije. 33 Okolina broja. 140 Fibonaqijev. . 159 Permutacija inverzna. n}. 1 beskonaqan. 139 fundamentalan. 69 Normala krive. 73 nepoznate. 195 Priraxtaj funkcije. 72 pravougaoni. 18 Sistem linearnih jednaqina. 72 koeficijenti. 72 rexe e. 136 Semigrupa. 32 Podskup. 159 osnovni. 198 Nula niz. 9 neprebrojiv. 10 jednakost.

231 Teorema Bolcano . 4 supremum. 143 prva Koxi-Bolcanova. 185 Taqka prevoja. 60 . 16 Ure ena trojka.272 razlika. 190 Koxijev kriterijum. 213 Kantor-Bernxtajnova. 188 prva Vajerxtrasova. 251 Tangenta krive. 76 Kroneker-Kapelijeva. 229 Tejlorova formula. 5 maksimum. 4 infimum. 4 Stacionarne taqke funkcije. 246 Stepen matrice. 4 ograniqen odozdo. 214 Indeks pojmova Xtolcova. 121 prave i ravni. 122 izme u dveju pravih. 225 druga Koxi-Bolcanova. 226 Vajerxtrasova. 126 dve ravni. 151 Koxijeva. 197 Tejlorov polinom. 32 Tablica izvoda. 5 minimum. 77 o tri niza. 4 ograniqen odozgo. 96 Ure en par. 215 Laplasov razvoj determinante. 229 lokalna. 216 Kramerova. 16 Uzajamni polo aj dve prave. 186 Rolova. 202 Taqka prekida funkcije. 5 ograniqen. 242 Ugao izme u dve ravni. 35 Submatrica. 10 Kantorov princip umetnutih odseqaka. 71 Vektorski prostor kompleksan. 187 Fermaova. 78 Lagran ova. 148 Kantorova. 149 Darbuova. 44 o bazisnom minoru.Vajerxtrasova. 189 druga Vajerxtrasova. 60 realan. 2 Skup realnih brojeva. 129 Ugao izme u dva vektora. 127 izme u prave i ravni. 128 Vektor normale hiperravni. 2 unija.

+) Abelova grupa. α · (x + y) = α · x + α · y. (αβ) · x = α · (β · x). Operaciju + qesto nazivamo sabira e vektora. 2.1. Definicija 4. Lako se proverava da elementi skupa V i po a K sa operacijama + i · ispu avaju uslove 1.1. a elementi skupa K skalari. β ∈ K.-5. 5.1 ako je: . 1 · x = x za sve x. ·) je vektorski ili linearni prostor ako je: 1.Glava 4 Vektorski prostori Pojam vektorskog ili linearnog prostora je jedan od va nih pojmova u matematici. K. dok je −x suprotan element vektora x. vektorski prostor je kompleksan. y ∈ V i sve α. 4. +. iz Definicije 4. 3. nezavisno od prirode ihovih elemenata. Elementi skupa V su vektori. 4. vektorski prostor je realan. On omogu ava da se razni skupovi. Ako je K = R. neka je K po e i neka su + : V 2 → V i · : K × V → V binarne operacije.1 Definicija vektorskog prostora Neka je V neprazan skup. (V. a operaciju · mnoe e vektora skalarom. a operacija α · x sa αx. (α + β) · x = α · x + β · x. Algebarska struktura (V. Qesto se vektorski prostor oznaqava samo sa V . a ako je K = C. Primer 4. Neutralni element u operaciji sabira a (u oznaci 0) je nulti vektor. mogu prouqavati sa zajedniqkog stanovixta u odnosu na uvedene linearne operacije.

5. . a + i · su sabira e polinoma i mno e e polinoma realnim brojem. . . +. . Definicija 4. a + i · su operacije sabira a matrica i mno e a matrice realnim brojem. 4. xn + yn ). . . Skup svih linearnih kombinacija vektora x1 . xn ) + (y1 . . . gde su α1 . . . Za skup X ka emo da je generatorski skup za L(X) ili da generixe L(X). . u svim navedenim sluqajevima struktura (V. . .3. a + i · su standardne operacije u C. V = RR (skup svih funkcija f : R → R).Vektorski prostori 61 1. 7). ·) je vektorski prostor. xn } je linearni omotaq ili lineal nad X i oznaqava se sa L(X). . . 2) i y = (−1. K = R. a + i · su date sa (f + g)(x) = f (x) + g(x). K.yn ) = (x1 + y1 . Za vektorski prostor Rn koristi se i naziv linearni aritmetiqki prostor. 2. . Dakle. xn iz V je vektor x = α1 x1 + α2 x2 + · · · + αn xn . αn skalari iz K. . K = R. . . . αxn ). α(x1 . K = R. Na primer. K = R. (αf )(x) = αf (x). . Linearna kombinacija vektora x1 . . . . K = R. a + i · su definisani sa (x1 . L(X) = {α1 x1 + · · · + αn xn | α1 . . . Dakle. −2. . xn datog skupa X = {x1 . . . V = P≤n (skup svih polinoma stepena ne ve eg od n).2. . V = Rn . Pomo u datih vektora iz V mo e da se generixe novi vektor. −1. . . . . 3. 0. . V = Mm×n (skup svih realnih matrica tipa m × n). 1) je vektor z = (3. . V = C. αn ∈ K}. . . . Definicija 4. . xn ) = (αx1 . . u prostoru R3 linearna kombinacija 2x + 3y vektora x = (3.

z = (1. kao elementi vektorskog prostora P≤2 . . 3. Vektori x1 . kao elementi vektorskog prostora [−1. Primer 4. 0.1. 2. . . . −1. 1. . . xn su linearno nezavisni. vektori x1 . y = (1. Primer 4. vektori x1 . xn su linearno nezavisni ako je jednakost (4. . a zatim jox dva puta. Vektori x1 . Polinomi p1 (x) = 1. su linearno nezavisni. . .2 Linearna zavisnost i nezavisnost vektora Definicija 4. . . −1). . 5) (4. .62 Vektorski prostori 4. dobijamo jednakosti α1 cos x + 4α2 cos 2x + 9α3 cos 3x = 0. To mo emo pokazati tako xto doka emo da iz jednakosti α1 f1 (x) + α2 f2 (x) + α3 f3 (x) = 0 (koja va i za svako x ∈ R) sledi α1 = α2 = α3 = 0. α1 + 4β1 + 9α3 = 0. Primer 4. Diferencira em izraza α1 f1 + α2 f2 + α3 f3 dva puta. . su linearno nezavisni vektori tog prostora. . . Vektori x = (2. U protivnom. . Za skup vektora se ka e da je linearno zavisan ili nezavisan prema tome da li su vektori tog skupa linearno zavisni ili nezavisni. p2 (x) = x i p3 (x) = x2 . . 1]R . Tako e. .1) vektorskog prostora R4 su linearno zavisni jer je 1 · x − 1 · y − 1 · z = 0. α1 + 16α2 + 81α3 = 0 iz kojih sledi α1 = α2 = α3 = 0. . Drugim reqima. onda su i x1 .1) mogu a samo za α1 = α2 = · · · = αn = 0.4. Teorema 4.4. Specijalno. x linearno zavisni za proizvo an vektor x tog prostora. iz jednakosti α1 · 1 + α2 · x + α3 · x2 = 0 sledi α1 = α2 = α3 = 0. αn iz K. za x = 0 imamo jednakosti α1 + β1 + γ1 = 0. od kojih je bar jedan razliqit od nule i za koje va i α1 x1 + α2 x2 + · · · + αn xn = 0. xn . . . 4). . .3. . xn su linearno zavisni ako i samo ako je jedan od ih linearna kombinacija ostalih vektora. . Naime. −1. .2. Oqigledno je da je skup vektora koji sadr i nula vektor linearno zavisan. xn linearno zavisni vektori datog vektorskog prostora. f2 : x → cos 2x f3 : x → cos 3x. Funkcije f1 : x → cos x. α1 cos x + 16α2 cos 2x + 81α3 cos 3x = 0. . . xn vektorskog prostora V su linearno zavisni ako postoje skalari α1 . ako su x1 .

Teorema 4. am1 su jednaki nuli. Teorema se mo e dokazati indukcijom po n. . . . . Obzirom da je m − 1 > n − 1. . . . Dokaz. . . . . . . . prema indukcijskoj pretpostavci oni su linearno zavisni. . . . am1 je razliqit od nule. U protivnom. Mogu a su dva sluqaja. . ym linearna kombinacija vektora x1 . Ako su vektori linearno zavisni.3) vektorskog prostora P≤2 su linearno zavisni jer je q = 2 · p2 + 3 · p1 . tada u ihovoj linearnoj kombinaciji je bar jedan skalar razliqit od nule. Vektor uz taj skalar je linearna kombinacija ostalih. Bar jedan od koeficijenata a11 . Definicija 4. . . ako je jedan od ih linearna kombinacija ostalih. mo emo pretpostaviti da je a11 = 0. . postoje skalari λ2 .Vektorski prostori 63 Dokaz. onda treba dokazati da ono va i i za svih n vektora. . a21 . . Za n = 1 tvr e e je oqigledno taqno. ym = am1 x1 + am2 x2 + · · · + amn xn . ym = ym − y1 a11 a11 linearna kombinacija n − 1 vektora x2 . . . 2. . koji nisu svi jednaki nuli i za koje je λ2 y2 + · · · + λm ym = 0. . λm . . polinom q(x) = 2x + 3 i polinomi p1 i p2 (Primer 4.2. . . xn (proverite!). . Obratno.5. Neka je y1 = a11 x1 + a12 x2 + · · · + a1n xn y2 = a21 x1 + a22 x2 + · · · + a2n xn . . vektori su linearno zavisni. ym linearne kombinacije n − 1 vektora x2 . . ym linearno zavisni. . tada su vektori y1 . . y2 . y2 . xn i ako je m > n. Ne sma uju i opxtost. Na primer. . a21 . . . Tada su vektori y1 . Ako je svaki od vektora y1 . y2 . Svi koeficijenti a11 . xn . x2 . onda je linearna kombinacija svih vektora jednaka nuli. a jedan skalar je jednak 1 (razliqit od nule). . . 1. Dakle. Prema indukcijskoj hipotezi oni su linearno zavisni. . Beskonaqno mnogo vektora su linearno nezavisni ako je svaki ihov konaqan podskup linearno nezavisan. Ako pretpostavimo da je tvr e e teoreme taqno za nekih n − 1 vektora. . . Tada je svaki od m − 1 vektora y2 = y2 − a21 am1 y1 .

. 0. . λm razliqit od nule. 0) + · · · + (0. . an ) = a1 (1. . 0. . 1) = a1 e1 + · · · + an en . Definicija 4. . . . . .64 Vektorski prostori odnosno λ1 y1 + λ2 y2 + · · · + λm ym = 0. . a11 a11 Poxto je bar jedan od skalara λ2 . 0) + · · · + an (0. . .3. . . 0).6. .5. Jedna baza prostora Rn je B = {e1 . . . . . 0. vektori skupa B su linearno nezavisni i svaki vektor a = (a1 . Baza B vektorskog prostora V je ure en skup linearno nezavisnih vektora iz V za koje je L(B) = V . U n-dimenzionalnom vektorskom prostoru ne postoji vixe od n linearno nezavisnih vektora. . . Teorema 4. 1). . . . . . 1. . 0. en }. . 0. 0) + (0. e2 = (0. Iz ove definicije proizilazi da se svaki vektor iz V mo e izraziti kao linearna kombinacija vektora baze.6. Polinomi p1 (x) = 1. . Primer 4. .. a2 . prostor je konaqnodimenzionalan.3 Baza i dimenzija vektorskog prostora U vektorskom prostoru su posebno va ni skupovi vektora qije linearne kombinacije generixu ceo prostor. . . Ako baza vektorskog prostora sadr i n elemenata. y2 . . . ka emo da je prostor n-dimenzionalan. a2 . .. gde je λ1 = − am1 a21 λ2 + · · · + λm .. U protivnom. prostor je beskonaqnodimenzionalan. . . 0. . . 0. 0) + a2 (0. . gde je e1 = (1. Ako u vektorskom prostoru V postoji baza koja sadr i konaqan broj vektora. e2 . . . . 0. . 4. Zaista. . . Primer 4. . . ym su linearno zavisni. an ) iz Rn je linearna kombinacija vektora iz B jer je a = (a1 . en = (0. . . 1. . p2 (x) = x i p3 (x) = x2 qine bazu vek- torskog prostora P≤2 jer su linearno nezavisni i pri tome je p = a · p1 + b · p2 + c · p3 za proizvo an polinom p(x) = a + bx + cx2 iz P≤2 . . 0). . vektori y1 .

.6 baza vektorskog prostora P≤2 ima tri elementa. Neka su b1 . α2 . λ1 . . . . . bn ). Me utim. . . Neka je V vektorski prostor dimenzije n i neka je B = {e1 . bn linearno zavisan jer je svaki od ih linearna kombinacija vektora baze. .2. mora biti λ = 0 jer bi u protivnom svi skalari λ1 .7. . Za V = {0} je dimV = 0. Dokaz. en }. . . en } jedna baza tog prostora. dimRn = n. Prema tome. . .2 oni su linearno zavisni. Poxto je svaki od ih linearna kombinacija n vektora baze. .5. . λ λ Iz prethodne dve teoreme sledi da baza konaqnodimenzionalnog vektorskog prostora nije jedinstvena. skalari α1 . va i λx + λ1 b1 + · · · + λn bn = 0 za neke skalare λ.4. bn linearno nezavisni vektori n-dimenzionalnog vektorskog prostora V i neka je x proizvo an vektor iz V . Tada je. Ako je x = α1 e1 + α2 e2 + · · · + αn en za x ∈ V . Broj elemenata baze konaqnodimenzionalnog vektorskog prostora V = {0} je dimenzija tog prostora i oznaqava se sa dimV . Koordinate svakog vektora konaqnodimenzionalnog vektorskog prostora u datoj bazi su jedinstvene. . . . . Prema tome. ali je broj elemenata baze jedinstven. xn . . Neka je V proizvo an n-dimenzionalni vektorski prostor sa bazom B = {e1 . . Definicija 4. . . prema Teoremi 4. Neka su x1 . Teorema 4. . . To znaqi da je dimP≤2 = 3.5 baza vektorskog prostora Rn ima n elemenata. αn su koordinate vektora x u bazi B.8. .Vektorski prostori 65 Dokaz. λn bili jednaki nuli (zbog linearne nezavisnosti vektora b1 . λn od kojih je bar jedan razliqit od nule. U Primeru 4. . Na osnovu te qi enice definixe se jox jedna karakteristika vektorskog prostora. Svaki skup od n linearno nezavisnih vektora obrazuje bazu n-dimenzionalnog vektorskog prostora V . . Definicija 4. . b1 . Tada je λ1 λn x = − b1 − · · · − bn . . . U Primeru 4. . Pretpostavimo da je x = α1 e1 + · · · + αn en = β1 e1 + · · · + βn en . . . . xn+1 proizvo ni vektori n-dimenzionalnog vektorskog prostora V . prema Teoremi 4. . Teorema 4. Dokaz. skup vektora x.

. α2 . . vektor. linearno nezavisni vektori. . 1. U ovoj glavi su definisani pojmovi: vektorski prostor. tada su λα1 . dimenzija vektorskog prostora. . λαn koordinate vektora λx za λ ∈ R. . 4. realan vektorski prostor. Ako su α1 . Za prostore V i Rn ka emo da su izomorfni. b ∈ R vektorski prostor u odnosu na uobiqajeno sabira e funkcija i mno e e funkcije realnim brojem? . beskonaqnodimenzionalni vektorski prostor. . λα2 . Da li je skup polinoma datog stepena n vektorski prostor u odnosu na uobiqajeno sabira e polinoma i mno e e polinoma realnim brojem? 3. Da li je skup realnih brojeva vektorski prostor ako je sabira e vektora definisano kao uobiqajeno sabira e brojeva. a.4 Pita a i zadaci Pojmovi. konaqnodimenzionalni vektorski prostor. baza vektorskog prostora. . a mno e e skalara λ ∈ R i vektora x ∈ R definisano sa λ · x = |λ|x? 2. . .66 Vektorski prostori za neko x ∈ V . Uvo e em koordinata vektora u odnosu na izabranu bazu. Svaki n-dimenzionalni vektorski prostor je izomorfan vektorskom prostoru Rn . β2 . Tada je (α1 − β1 )e1 + · · · + (αn − βn )en = 0. . . αn koordinate vektora x ∈ V . a operacije nad vektorima iz V prenose se na odgovaraju e operacije nad elementima prostora Rn . a β1 . generatorski skup. . . βn koordinate vektora y ∈ V u istoj bazi. kao i neke primere u kojima se oni pojav uju. α2 + β2 . linearno zavisni vektori. . Ovo pridru iva e je obostrano jednoznaqno (bijekcija). αn = βn . skalar. pa. sledi α1 − β1 = α2 − β2 = · · · = αn − βn = 0. zbog nezavisnosti vektora baze. odnosno α1 = β1 . . . . αn + βn koordinate vektora x + y u toj bazi. α2 = β2 . svakom vektoru x ∈ V pridru uje se jedinstvena ure ena n-torka prostora Rn . . . linearni omotaq (lineal). . Da li je skup funkcija oblika a cos t + b sin t za t. Ove pojmove treba znati. a α1 + β1 . kompleksan vektorski prostor. koordinate vektora. linearna kombinacija vektora.

0). 5. a3 = (1. Pod kojim uslovom je dimV = n? 10. 0. e2 = (2. Ispitati da li vektori a1 = (1. . 12. . 14) linearno zavisni vektori prostora R4 . . kao elementi vektorskog prostora (0. . 3) Ako su vektori skupa S linearno nezavisni.3. . . xn su linearno zavisni ako postoji netrivijalna linearna kombinacija tih vektora koja je jednaka nula-vektoru. 7. 3) u prostoru R3 . . . x2 = (−1. −1. xn su linearno nezavisni vektori vektorskog prostora V . 4. 5. . 4). 1) obrazuju bazu prostora R4 . 1. 1). Dokazati da vektori e1 = (1. e4 }. bazu vektorskog prostora qini maksimalni skup linearno nezavisnih vektora tog prostora. . t2 . 0). f2 : x → ex f3 : x → e2x . +∞)R . Dokazati da su x1 = (1. 0) obrazuju bazu prostora R4 . x3 koja je jednaka nulavektoru. 3. −2). 0. Baza i dimenzija. a2 = (1. e3 . Neka je S = {x1 . . 0. . x2 . Za linearnu kombinaciju α1 x1 + · · · + αn xn vektora x1 . 6. αn razliqit od nule. xk } skup vektora vektorskog prostora V . f2 : x → sin 2x f3 : x → sin 3x. . 3. 1. 0. Dokazati da su funkcije f1 : x → sin x. . xn nekog vektorskog prostora ka emo da je netrivijalna ako je bar jedan od koeficijenata α1 . −1). Prema Definiciji 4. 9. t. −1.4 vektori x1 . 4). . . 0) i a4 = (1. e2 . Dokazati da je skup B = {1. . 2. vektori skupa S su linearno zavisni. Vektori x1 . 2) Ako skup S sadr i linearno zavisan podskup. . Ispitati linearnu zavisnost vektora a = (1. x3 = (1. xn su linearno nezavisni. U suprotnom. linearno nezavisni vektori tog prostora. . a zatim odrediti koordinate vektora x = (7. 2) u bazi {e1 . . . 2) i c = (8. vektori skupa S su linearno zavisni. 3.Vektorski prostori 67 Linearna zavisnost i nezavisnost. . 1. . 1]R . 1.6 i Teoremi 4. . Dokazati da su funkcije f1 : x → 1. 4) i e4 = (1. . 8. 10. 1) Ako 0 ∈ S. . 1. 2. b = (3. vektori x1 . 3. 11. tn } jedna baza prostora P≤n (t). . 1. linearno nezavisni vektori tog prostora. −1. 2. e3 = (1. tada su vektori svakog egovog podskupa tako e linearno nezavisni. 0. Svaki skup nezavisnih vektora u vektorskom prostoru mo e da se proxiri (dopuni) do baze tog prostora. 14. 1. a zatim navesti bar jednu netrivijalnu linearnu kombinaciju vektora x1 . kao elementi vektorskog prostora [−1. . 0. . Dokazati slede a tvr e a. Prema Definciji 4. 6.

pn }. . pa qak i samo xy. . Ako je {e1 . y) sa slede im svojstvima: 1. (x. yn ) mo e se definisati pomo u x · y = x1 y1 + x2 y2 + · · · + xn yn . . x). y) koriste se i oznake x · y. ortogonalnost vektora i druge. ugao izme u dva vektora. Primer 4. . Definicija i osobine Euklidskog prostora Definicija 4.68 Vektorski prostori 13. mogu uvesti i druge operacije. 1. x − 1. 4. (x − 1)2 }. (x + y. z) + (y. q. 2. .9. (x + 1)2 }. (x. x + 1. a zatim odrediti koordinate polinoma s(x) = −2x2 + x − 1 u bazi {p. Dokazati da polinomi p(x) = x2 + 1. . . z) = (x. y) za λ ∈ R.7. y ∈ E pridru uje realan broj (x. Primer 4. 15. . en } jedna baza tog prostora i ako je x = x1 e1 + · · · + xn en . . (λx. 14. . Odrediti koordinate proizvo nog vektora p ∈ P≤n u bazi {p0 . Dokazati da polinomi pk (x) = (x − a)k . . U vektorskom prostoru Rn skalarni proizvod vektora x = (x1 .8. pored uobiqajenih. n i a ∈ R obrazuju bazu prostora P≤n . . x) ≥ 0. Uvo e em skalarnog proizvoda mogu se prouqavati geometrijske osobine prostora kao xto su du ina vektora. . . . (2) {1. 3. . xn ) i y = (y1 . x) = 0 ako i samo ako je x = 0. U proizvo nom n-dimenzionalnom prostoru V skalarni pro- izvod mo e da se uvede na razliqite naqine. p1 . . Odrediti koordinate polinoma x2 − x + 2 ∈ P≤2 u bazi: (1) {1. 4. (x. q(x) = −x2 + 2x i r(x) = x2 − x obrazuju bazu prostora P≤2 . za k = 0. y >. e2 .5 Dodatak Euklidski prostori U vektorskom prostoru se. . z). < x. Vektorski prostor E je Euklidski prostor ako je u emu definisan skalarni proizvod kojim se svakom paru vektora x. . r}. y) = (y. . y = y1 e1 + · · · yn en . Umesto (x. . y) = λ(x.

poznata kao nejednakost Koxi-Bu akovskog. π] defininisan jednakox u cos ϕ = (x. x) · (y. λy) = λ(x. y). y) (x. Primer 4. . 0) = 0. x) . Definicija 4. y)2 ≤ (x. Ugao izme u nenultih vektora x i y Euklidskog prostora je ugao ϕ ∈ [0.11. y) + (x. y) = ||x|| ||y|| (x. z). Vektorski prostor C[0.9. Saglasno nejednakosti Koxi-Bu akovskog. Za nenulte vektore definixe se i ugao izme u ih. Neposredno iz definicije skalarnog proizvoda proizilaze sledea svojstva: 1. (x. 3. Izborom razliqitih baza dobijamo razliqite skalarne proizvode. U prostoru Rn ta nejednakost je poznata Koxijeva nejednakost 2 2 (x1 y1 + · · · + xn yn )2 ≤ (x2 + · · · + x2 )(y1 + · · · + yn ).10. 1] svih funkcija neprekidnih na od- seqku [0. (x. x) (x. y) = 0 f (x)g(x)dx. 1] je Euklidski prostor ako se u emu uvede skalarni proizvod 1 (x. 1 n Definicija 4. Za normu se koristi i oznaka |x|. 2. Mo e se dokazati (na primer. y + z) = (x. x) inom vektora x. pa zaista predstav a kosinus nekog ugla. [13]) da za skalarni proizvod va i i nejednakost (x. y) za λ ∈ R. Za vektor x Euklidskog prostora broj ||x|| = nazivamo normom ili du (x. desna strana prethodne jednakosti nije po modulu ve a od 1.Vektorski prostori 69 onda je sa (x. y) = x1 y1 + x2 y2 + · · · + xn yn definisan skalarni proizvod u V . (x.

U prostoru R2 (ravan sa koordinatnim osama x1 i x2 ) jednaqina hiperravni je α1 x1 + α2 x2 + β = 0.10. . Definicija 4. xto predstav a taqku sa koordinatom −β/α1 . 2 + 12 + 02 · 12 + 12 + 02 + 02 2 +0 Definicija 4. . αn ). 0.12. . Skup svih taqaka x ∈ Rn za koje va x·α +β = 0 je n − 1-dimenzionalna ravan ili hiperravan u prostoru Rn .13. 1. Za α = (α1 . Funkcije f i g prostora C[0. g) = 0 f (x)g(x)dx = 0 1  2(2x − 1)dx = 2(x2 − x) = 0. Dva vektora Euklidskog prostora su ortogonalna ako je ihov skalarni proizvod jednak nuli. Ugao izme u vektora x = (1. x2 i x3 ) jednaqina hiperravni je α1 x1 + α2 x2 + α3 x3 + β = 0. . Neka je α ∈ Rn nenulti vektor i neka je β ∈ R. U prostoru R (prava) jednaqina hiperravni je α1 x1 + β = 0. xto predstav a jednaqinu prave u ravni. xto predstav a jednaqinu ravni (videti 7. 0) i y = (1. jednaqina hiperravni je α1 x1 + α2 x2 + · · · + αn xn + β = 0. 0 Jednaqina hiperravni U Euklidskom prostoru Rn mo e da se definixe pojam koji odgovara pojmu ravan u trodimenzionalnom prostoru. Primer 4.11.1) i . 0) prostora R4 je π/3 jer je cos ϕ = √ 12 1 1·1+0·1+1·0+0·0 √ = . 1. U prostoru R3 (prostor sa koordinatnim osama x1 . 1] definisane sa f (x) = 2 i g(x) = 2x − 1 su ortogonalne jer je 1 1 (f.70 Vektorski prostori Primer 4. 0.

ugao izme u dve prave. Euklid (oko 330 . x − a ) = 0. an ) fiksirana. Algoritam za izraqunava e najve eg zajedniqkog delioca nosi egovo ime (Euklidov algoritam). a x proizvo na taqka hiperravni. a + β = 0 i (α . du .275. .Sistemi linearnih jednaqina 71 Ako je a = (a1 . ugao izme u prave i hiperravni. Euklidu se pripisuje reqenica ’Ne postoji kra evski put u geometriju’ koju je uputio Ptolomeju na pita e da li postoji lakxi naqin za uqe e geometrije (od prouqava a Elemenata). To znaqi (prema Definiciji 4. α α tada je (α . . normala na ravan. . Za Euklida se smatra da je autor quvenog dela Elementi (ukupno 13 k iga) u kojima je geometrija zasnovana na aksiomatskim osnovama. Pouzdanih podataka o egovom ivotu i radu nema. . Iz svojstva skalarnog proizvoda α sledi da je (α . pa za vektor α mo emo re i da je vektor normale hiperravni.12) da je vektor α ortogonalan na vektor x − a . odstoja e taqke od hiperravni. 1809-1877) objavio 1862. Pored pojma hiperravan uvode se i pojmovi k-dimenzionalna ravan. Smatra se da se pojam vektorskog prostora prvi put jasno pojavio u radu koji je nemaqki matematiqar Grasman (Hermann G¨nther u Grassmann. presek dve ravni. godine pre nove ere) je poznati grqki (antiqki) matematiqar. ali se uzima da je iveo u Aleksandriji (Egipat) i da je imao matematiqku xkolu. prava. x) + β = 0. 2. Istorijske napomene 1. . godine.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->