P. 1
Odgovori_na_pitanja_1-90

Odgovori_na_pitanja_1-90

|Views: 89|Likes:

More info:

Published by: Sladjana Sladja Srdic on May 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2012

pdf

text

original

METODOLOGIJA EKONOMSKIH ISTRAŽIVANJA 1. ŠTA JE NAUKA?

Nauka je skup sistematiziranih i argumantiranih znanja, odnosno skup spoznajnih činjenica, pojmova, načela, podataka, informacija, teorija, zakona i zakonitosti u određenom historijskom period o objektivnoj stvarnosti (tj.o prirodi i društvu) do kojega se došlo primjenom objektivnih znanstvenih metoda, a kojima je temeljna svrha i cilj spoznaja zakona i zakonitosti o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti prirodnih i društvenih pojava i maksimizacija učinkovitosti ljudske prakse. 2. OBJASNITI OPSEG I SADRŽAJ POJMA!

Svaki od pojmova ima svoj opseg i svoj sadržaj. OPSEG POJMA označava skup svih pojedinačnih objekata na koje se termin ili jezički izraz pojma može primijeniti (npr.pojam LIJEK odnosi se na sve mnogobrojne vrste pojedinačnih lijekova). SADRŽAJ POJMA podrazumijeva skup bitnih oznaka određenog pojma. Što je tih oznaka više veći je i sadržaj konkretnog pojma. Prema sadržaju, pojmovi mogu biti: korelativni, zamjenski, disparatni itd.

3.

ŠTA JE SUD?

Sudom se označava spoj dvaju pojmova i to spoj u kojem se u odnosu jednog pojma prema drugom nešto tvrdi i odriče. Ovisno o tome da li se o odnosu dvaju pojmova nešto tvrdi i odriče, sudovi mogu biti istiniti i neistiniti. 4. ŠTA JE DEFINICIJA?

Definicijom se označava sud kojim se nedvosmisleno određuje sadržaj jednog pojma. 5. ŠTA JE DOKAZ?

Dokaz je logička forma dokazivanja, odnosno postupka čija je svrha utvrđivanje istinitosti nekog suda. U tom se postupku sud, koji se želi dokazati, označava terminom teza ili tvrdnja, a sudovi kojima se teza ili tvrdnja dokazuju, terminom razlozi ili argumenti. 6. KOJA SU OBILJEŽJA NAUČNE SPOZNAJE?

Obilježja naučne spozaje su prije svega: -

Objektivnost i preciznost, Sistematičnost i općost, te Provjerljivost i organiziranost naučne spoznaje

a to onda znači i najviši oblik naučne spoznaje. a to opet obavezu pridržavanja nekoliko proceduralnih pravila. teorije i sisteme naučne spoznaje. . Treće pravilo se odnosi na potrebu permanentne kontrole svakog naučnog podatka i stava ali i spremnost da se oni popravljaju. Prema drugom aspektu. Kod naučne spoznaje sistematičnost se bazira na iskustvenih podacima što znači da se želje i očekivanja eliminišu pri pribavljanju teorijskih teza. procedura i tehnika kao pretpostavki za donošenje odluka. Takođe. preko prikupljanja podataka i načina njihova sređivanja i sistematiziranja do eksplicitnosti i potpune jasnoće logičke strukture izvedenih teorijskih zaključaka. izmjene ili potpuno odbace ukoliko se pokažu neadekvatnim pod pritiskom novih spoznaja. ali i provjeru dobivenih rezultata istraživanja. 8. objektivnost naučne spoznaje podrazumijeva otvorenost i prema stvarnosti i prema novim iskustvima.7. Put do znanstvene spoznaje podrazumijeva grupiranje i sređivanje prikupljenih činjenica. dakle stvaranje pojmova. sistematičnost se odnosi i na standardizaciju podataka i procesa koji seu prikupljanju koriste pa se sistematičnost može manifestovati u dvije elementarne forme: traganje za podacima u vezi sa sistematiskim procedurama i standardizacijom spoznaje i druga je prikupljanje spoznaja u uređene stavove. Npr. Zakon oskudnosti – dobra su oskudna jer nema dovoljno resursa da se proizvedu sva dobra koja ljudi žele trošiti. 9. DEFINIŠITE NAUČNU TEORIJU! Znanstvena teorija se može definisati kao na određen način povezani opći iskustveni stavovi pomoću kojih ona sređuje iskustvene podatke i objašnjava iskustvene pojave na području stvarnosti koje je predmet njezina istraživanja. te usmjerava dalja istraživanja. Važno je i pravilo potpune javnosti svih sastavnih dijelova istraživačkog procesa što znači da se mora osigurati javnost radnji kroz cijeli proces istraživanja od teorijskih i metodoloških pretpostavki. 10. ŠTA PODRAZUMIJEVA SISTEMATIČNOST NAUČNE SPOZNAJE? Sistematičnost je jedna od bitnijih odlika znanstvene spoznaje. sistematičnost podrazumijeva i sistematično mišljenje. ali i korištenje logičkih postupaka ispravnog mišljenja. Objektivnost naučne spoznaje podrazumijeva i mogućnost njene provjerljivosti. S druge strane. ŠTA PODRAZUMIJEVA OBJEKTIVNOST NAUČNE SPOZNAJE? Prema jednom aspektu. ŠTA JE NAUČNI ZAKON? NAVESTI PRIMJER U EKONOMIJI! Naučni zakon je iskustveni stav koji izražava neku opću osobinu pojava ili neki njihov odnos koji nužno proizilaze iz njihove prirode i određenih uvjeta. To je pravilo javnosti i intersubjektivne provjerljivosti svakog izvornog podatka. Pri tome sređivanje ne znači samo razvrstavanje prikupljenog materijala nego i sistematičnost u njegovom prikuljanju. podrazumijeva određenu proceduru koja omogućuje ponavljanje.

s jedne strane. potpunost. Njime se dolazi do spoznaje sadržaja i structure. Njome se dolazi do bližih spoznaja o pojavama i procesima. podrazumijeva unutarnju kasifikaciju samih pojava ili njihovih svojstava. . KOJE SU KARAKTERISTIKE NAUČNE KLASIFIKACIJE? Naučna klasifikacija je prvi viši cilj naučne spoznaje nakon deskripcije. Ona je dvostruk spoznajni proces i. Drugim riječima. promjene i razvoja ili nestanka praćene prirodne ili društvene pojave. S tim u vezi ona mora udovoljiti nekim uvjetima i to: valjanost. objektivnost.11. Pri tome ona mora udovoljiti određenim logičkim zakonima i to: - dosljednost klasifikacije (primjena istog kriterija u stvaranju različitih klasifikacijskih jednica) Potpunost klasifikacije (zbir svih pojmova dobivenih klasifikacijom mora se poklapati s obimom ukupne pojave koja podliježe klasifikaciji) - Iscrpnost klasifikacije (treba što je manje moguće ostavljati sadržaje u neodređenim kategorijama ili tzv. al ii uzroka i načina nastajanja. ŠTA SE PODRAZUMIJEVA POD NAUČNOM DESKRIPCIJOM? Deskripcija ili opis istraživane pojave je prvi korak.rezidualnim grupama koje obuhvaćaju sve pojmove poput pojmova “razni”) - Međusobna isključivost (sve se klasifikacijske grupe moraju na istom stepenu međusobno isključivati) - Klasificiranje pojava (sposobnost klasifikacije da razlikuje klasificirane pojave. sistematičnost i preciznost. Uslovi zaključivanja o uzročno-posljedičnim odnosima su: Utvrditi postojanje međusobne povezanosti između fenomena . ali i prvi cilj naučne spoznaje. deskripcijom postižemo opći uvid u pojavu. simboličkim jezikom nauke. i najviši cilj naučne spoznaje. Naučno objašnjenje je najviši cilj naučne spoznaje jer se njime odgovara na ključno pitanje „Zašto?“. odnosno dovoljna diskriminacijska oštrina klasifikacije) - 13. a s druge opet podrazumijeva i određivanje mjesta određene vrste istraživanih pojava u okviru druih pojava ili neke više klasifikacije. 12. po mnogima. iskazan neposredni doživljaj i prvi dojam u odnosu na predmet istraživanja. Ona je. ŠTA JE NAUČNO OBJAŠNJENJE I KOJI SU USLOVI ZAKLJUČIVANJA O UZROČNO-POSLJEDIČNIM ODNOSIMA? Naučno objašnjenje je.

19. ŠTA JE SADRŽINA PREGLEDNOG ČLANKA? . Logički i eksperimentalno moći odbaciti sve druge mogućnosti povezanosti i uzročnosti. ŠTA JE SADRŽINA FUNDAMENTALNIH ISTRAŽIVANJA? Fundamentalnim istraživanjima se smatraju istraživanja koja su izravno usmjerena prema povećanju znanja. orijentir za moguće djelovanje radi učvršćivanja ili promjene postojećeg uvjerenja. 16. proizvodi. uzročno-posljedičnih veza i zakonitosti u prirodi i društvu radi povećanja ljudskog znanja i stvaranja spoznajnih pretpostavki za buduća istraživanja. usluge. Predviđanje nije cilj samo po sebi nego je.- Utvrditi vremenski slijed u kojem uzrok uvijek prethodi posljedici. Predmet istraživanja je unaprijed strogo određen. Cilj primijenjenih istraživanja je i rješavanje nekog praktičnog zadatka a to znači postizanje znanja koja će biti ili koja mogu brzo i neposredno praktično primijenjena. Mogu biti: Neusmjerena (slobodna. Karakteristika ovog tipa članka jeste mogućnost ponavljanje istraživanja na temelju kojeg se iznose postignuti rezultati. 15. zadatak nije praktična primjena znanja nego otkrivanje određenih procesa. 18. 14. KOJE SU KARAKTERISTIKE IZVORNOG NAUČNOG ČLANKA? Izvorni naučni članak uvijek predstavlja originalno naučno djelo kojim su do tada prvi puta iznijete određene naučne činjenice. Njihov. ŠTA JE NAUČNO PREDVIĐANJE? Predviđanje je konačna svrha nauke mada to eksplicite uvijek nije priznavano. prije svega. 17. ŠTA SE PODRAZUMIJEVA POD PRIMIJENJENIM ISTRAŽIVANJIMA? Pod ovim tipom naučnih istraživanja se podrazumijevaju istraživanja čiji je smisao dvostruk. . spoznaje i teorije. čista) – predmet istraživanja je određen na bazi slobode i želje istraživača bez mogućnostiprimjene u praksi i Usmjerena (strategijska) – predmet istraživanja strogo određen sa ciljem moguće primjene u praksi. ŠTA SU RAZVOJNA ISTRAŽIVANJA? Razvojna istraživanja predstavljaju zadnju fazu procesa istraživanja koja se temelji na fundamentalnim i primijenjenim istraživanjima i u kojoj se razvijaju i testiraju novi ili poboljšaju stari postupci. dakle. a sve to radi postizanja postavljenih ciljeva.

klasifikacijom. poređenjem i razlikovanjem. prema svrsi i uz moguće povezivanje i kombinovanje. sadržina stručnog članka nije iznošenje novih naučnih spoznaja nego informiranje o njima s ciljem primjene u praksi. U njega se mogu dodati i nova originalna i neobjavljena istraživanja. komentiranja i prezentiranja tuđih. zaključak. pa prvenstveno ima instruktivno značenje i funkciju. evaluacijom ili objašnjenjem. Akademski eseji se. Sadrži: Uvod (problem. struktura razrade teme i zaključak. ŠTA KANDIDAT TREBA DA POKAŽE U SEMINARSKOM RADU? Student pokazuje teorijsko i praktično znanje i sposbnost samostalnog korištenja izvora informacija i podataka. U njemu se može opisivati i primjena onoga što je već drugdje primijenjeno. naprotivm u njemu se iznose tuđi rezultati istraživanja radi prenošenja informacija o njima. ali i vlastitih rezultata istraživanja. On može na novi i drugačiji način prikazati rezultate već provedenog i javnosti prezentiranog naučnog istraživanja. hipoteza). bave: definisanjem. metodologija prikupljanja podataka. OPISATI OSNOVNE SEMINARSKOG RADA 24. . OPISATI OSNOVNE KARAKTERISTIKE PREGLEDNOG SEMINARSKOG RADA Preglednim seminarskim radom daje se prikaz osnovnih teorijskih i empirijskih stavova vezanih uz temu. ciljevi. analiza i interpretacija rezultata. Dakle. KARAKTERISTIKE ISTRAŽIVAČKO-EMPIRIJSKOG Ovaj seminarski rad je zasnovan na pregledu osnovne literature i primarnih i/ili sekundarnnih podataka. Mogu biti: Analitički (usmjereni na istraživačko pitanje ili problem) i Raspravni (usmjereni na dokazivanje ili osporavanje teme ili stava). te da vlada pojmovima i kategorijama iz ekonomije i nastavne discipline iz koje piše rad. 21. ocjene. 23. pregled teorije koja se koristi kao podloga istraživanju. Njime se daje opis različitih pristupa nekom ekonomskom fenomenu korištenjem teorijske i7ili emipirijske literature. Dijelovi su mu: Naslov. sekvencama. uvodni dio. sadržaj i stil. ŠTA SADRŽI STRUČNI ČLANAK? Stručni članak nije rad koji sadrži originalne rezultate istraživanja. KOJE SU BITNE KARAKTERISTIKE AKADEMSKOG ESEJA? Esej je kratak pisani rad koji na cjelovit način obrađuje neku odabranu temu i u kojem je jasno izražen stav autora. Struktura mu je nešto drugačija u odnosu na druge vrste radova. sažetak. Mora imati jasno izraženu strukturu. 22. predmet.Pregledni članak ne mora sadržavati originalne rezultate istraživanja. On je forma sistematiziranja. Polazeći od toga akadesmki esej je nešto slobodnija forma istraživačkog ili naučnog rada sa naglašenim ličnim stavom o temi koja se obrađuje. deskripcijom. 20.

ŠTA KANDIDAT TREBA DOKAZATI U ZAVRŠNOM MAGISTARSKOM RADU? U završnom magistarskom radu student dokazuje da je potpuno ovladao pojmovnokategorijalnim sistemom neučne oblasti iz koje je tema i metodologijom naučno-istraživačkog rada.l) Trazenje znanstvenih informacija. 28. 31. Znanstveno tumačenje i interpretacija podataka. ŠTA PODRAZUMIJEVA PROUČAVANJE LITERATURE? Svu prikupljenu literarnu građu treba savjesno i sistematski proučiti. 30. ŠTA JE NAUČNA METODA? Naučna metoda je skup različitih postupaka kojima se nauka koristi u naučno-istraživačkom radu da bi istražila i izložila rezultate naučnog istraživanja u određenom naućnom području ili naučnoj discipline. neophodnih za formuliranje predmeta istraživanja . literature. sređeno.25. prilozi. Čitanje može biti pažljivo i lagano. uvod. 4. može upoznati metode koje su prijmenjivane. Izbor i definiranje predmeta istraživanja. 32. Navesti faze naučnog istraživanja! 1. Prikupljanje. spoznaja. izlaganje tematike. Kvalitetnim proučavanjem literature istraživač može dobiti uvid u problematiku izabrane ili određene teme. sređivanje i obrada empirijskih podataka. 2. jezičku i stilsku jasnoću i preciznost. primjeri. Šta podrazumijeva izbor predmeta istraživanja? Pod izborom i definiranjem predmeta istrazivanja podrazumijevamo dvije skupine radnji: a) Izbor predmeta istrazivanja. zaključak. dolazi do potrebnih podataka. NA KOJIM JEDINICAMA ISTRAŽIVANJA SE MOŽE PROVESTI EMPIRIJSKI DIO ISTRAŽIVANJA U ZAVRŠNOM MAGISTARSKOM RADU? 27. sadržaj. NAVESTI MOGUĆU STRUKTURU ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA? Struktura magistarskog rada obuhvta ove dijelove: Predgovor. 29. Izrada projekta istraživanja. sistematsko i tačno znanje. informacija. sažetak. koji ukljucuje: a. obrazloženja i rješenja. NAVESTI PRINCIPE PROUČAVANJE LITERATURE? Tehnika (princip ? ) proučavanja literature sastoji se u tehnici ili vještini čitanja. ilustracija. 5. Izvjestaj o rezultatima istrazivanja. 26. te da posjeduje zadovoljavajuću pismenost. te pažljivo i brzo. 6. 3. Postavljanje hipoteza i sređivanje varijabli istraživanja. Naučnom metodom se naziva i svaki način naučnog istraživanja koje osigurava sigurno.

gdje željene podatke treba prikupiti. Dati primjer hipoteze na osnovu koje identifikovati nezavisnu i zavisnu varijablu! Uzmimo za primjer slijedecu hipotezu: "Odnos gradana prema suzivotu i toleranciji bitno određuje vrijednosna orijentacija medija prema tim kategorijama". oznacava se kao nezavisna varijabla. On u sebe ukljucuje deskriptivni projekt istrazivanja i uz to. Put do spoznaja o njemu vodi jedino preko novog istrazivanja. On ukljucuje i objasnjenje. 36. Šta se podrazumijeva pod hipotezom? Pod hipotezom se podrazumijeva svojevrsni misaoni odgovor problemu istrazivanja. Promjene u nezavisnoj varijabli po sistemu automatizma izazivaju promjene i u njoj.kada potrebne podatke treba prikupljati.2) Formuliranje predmeta istrazivanja b) Odredivanje ciljeva istrazivanja Predmetom istrazivanja moze biti samo problem o kojemu nema dovoljno spoznaja. bez ikakvih pretenzija da se upusta u njegovo objasnjenje. 38. Šta su zavisne. . ili tumacenje. a šta nezavisne varijable u načnim istraživanjima? Varijabla koja se ponasa kao "uzrok" promjena u drugoj velicini iz ispitivane drustvene pojave ili procesa.ko nam može dati najadekvatnije podatke o predmetu kojeg istrazujemo. manje iii vise vjerovatnu pretpostavku da postoji neka pojava kao uzrok ili kao posljedica neke druge pojave.a. 35. mora zadovoljiti i niz dodatnih kriterija. kao sto su: . pojave ili procesa. Naspram nje je zavisna varijabla. . nekog obiljezja. dakle velicina koja po logici nuznosti reagira na promjene u nezavisnoj varijabli. U ovom primjeru postoji jedna nezavisna (vrijednosna orijentacija medija prema suzivotu i toleranciji) i jedna zavisna varijabla (odnos građana prema suzivotu i toleranciji). Koje su karakteristike deskriptivnog projekta istraživanja? Deskriptivni (opisni) projekt istrazivanja omogucuje opšti uvid u neko obiljezje ili klasifikaciju navedenog obiljezja. ovim se projektom istrazivanja treba odlučiti i o jos nekim detaljima istrazivanja. 33.na koji način te podatke treba prikupiti. Uz to. 37. Šta je kauzalni projekt istraživanja? Kauzalni (uzrocni) projekat istrazivanja postavlja zadatak ispitivanja uzrocno-posljedicnih odnosa u predmetu istrazivanja. . Navesti grupe naučnih ciljeva istraživanja! 34. . Stoga je ovaj projekat istrazivanja znatno siri od deskriptivnog.

neophodno je da su ispunjene neke pretpostavke: a) poznavanje područja koje se proucava. c) Prividna ili lažna disjunktnost. Iz ove skupine postoji potreba posebnog naglasavanja nekih od njih. d) Zaključivanje na temelju neceg sto je i samo neistinito. 2. Da bi uopce bilo moguce ispravno znanstveno tumacenje i interpretacija dobivenih rezultata istrazivanja. zakon ili princip moze izvesti iz pojedinacnog iii vise pojedinacnih slucajeva. koja oznacava i dvije osnovne operacije ljudskog misljenja. pogreske u vezi s dokazivanjem uzrocno-posljedicnih veza. indukcija se moze pojaviti u razlicitim oblicima. Razlikujemo: . koja se temelji ponajvise na dedukciji. tj. da dobivene podatke dovede u vezu s postavljenim hipotezama i ustanovi da li ih ti podaci potvrduju iii pobijaju.39. Ovisno o tome kakav je odnos broja promatranih i ukupnog broja slucajeva koji su predmet istrazivanja. da dobivene podatke dovede u vezu s podacima slicnih istrazivanja. Navedena definicija znaci da se opći sud. 40. 3. iz posljedica na principe". b) Prividna ili lažna konzekventnost. a time vrsi i njihovo testiranje. iz cinjenica na zakone. iz uičinaka na uzroke. Objasniti razliku između teorijske i empirijske metode naučnog istraživanja! Podjela na teorijske i empirijske metode. 41. 4. bilo da osnazi njihovu valjanost ili izrazi sumnju u njihovu vrijednost. nije nemoguce da se u interpretaciji rezultata istrazivanja pojave i odredene pogreske. da dobivene podatke dovede u vezu s primijenjenim postupcima u istrazivanju. teorijsku. Opišite naučno tumačenje i interpretaciju podataka? Naučno tumacenje i interpretacija dobivenih rezultata istrazivanja obvezuju istrazivaca da vodi racuna: 1. koja svoju snagu crpi iz indukcije. i empirijsku. Takve su. Njome se zakljucuje iz "pojedinacnog na opcenito. da potvrdenu hipotezu dovede u vezu s teorijom od koje je posao u istrazivanje. primjerice: a) Pogreska poznata kao skok u zaključivanju. pogreske koje su vezane za prebrzu generalizaciju ili neprecizno izrazenu generalizaciju. Metoda indukcije kao naučna metoda? Metoda indukcije je nuzno sistematska i dosljedna primjena induktivnog nacina misljenja i zakljucivanja s ciljem dokazivanja iii otkrivanja istine. te 2. Posebnu teorijsku pozornost zasluzuju barem dvije skupine takvih pogreski: 1. U protivnom. b) poznavanje metodologije znanstvenog istrazivanja u podrucju drustvenih znanosti.

sistemu.. iz uzroka na učinke. kakva im je struktura i sastavni dijelovi. temelji na deduktivnom. Ona se. Sve definicije upucuju na zakljucak kako je analizi svojstvena usmjerenost prema unutra radi otkrivanja prirode stvari i pojava. Šta je metoda sinteze? Za jedne je ona proces uopcavanja u kojem nastaju sve apstraktniji pojmovi u usporedbi s prethodnima. dominantan itd. Nepotpuna se indukcija moze pojaviti u različitim oblicima: a) Neposredna nepotpuna indukcija b) Tipicna iii prediktivna indukcija c) Analoska indukcija 42. tj. manjeg ili veceg. Kod nje je. Dakle: 1. ali u svakom slucaju ogranicenog. dakako. a nikada i potpuno istinit. kauzalna i funkcionalna sinteza. koji nastaju primjenom potpune indukcije. su potpuno istiniti. 2. iz principa na posljedice.Potpuna indukcija. prema karakteru djelatnosti sinteza se moze pojaviti kao reproduktivna i produktivna. to je i zakljucak. 3. broja pojedinacnih slucajeva odredene pojaveBudući ona ne obuhvaca sve slucajeve odredene pojave. Metoda dedukcije kao naučna metoda? Po svojoj biti metoda dedukcije je suprotna metodi indukcije. prema gnoseoloskoj funkciji treba praviti razliku izmedu deskriptivne i eksplikativne sinteze. Šta je metoda analize? Najprikladnijim nam se. 44. prema složenosti postoji elementarna. Za druge je naprosto povezivanje analizom dobivenih elemenata. uvijek samo manje iii vise vjerojatan. koji nastaje temeljem nje. iz zakona na cinjenice. koji od elemenata iii dijelova je u cjelini. nacinu misljenja i uvijek predstavlja spoznavanje posebnog i pojedinacnog na temelju znanja o opcim svojstvima. Cilj joj je traganje za odgovorima na pitanja tipa . rastavljanja opceg na posebne momente. I metoda sinteze se moze klasificirati prema kriterijima koji vaze za metodu analize. Svaka od ovih definicija moze zadovoljiti osnovne teorijske zahtjeve dobre definicije. Zakljucci. kako se ti dijelovi i skupovi jedinica integriraju u cjelovit sistem. prema cilju se razlikuju genetička i strukturalna sinteza. sto je to sto ih drži na okupu. momente i aspekte. U pitanju je zaključivanje koje nastaje kao rezultat potpunog nabrajanja svih pojedinacnih slucajeva pojave koja je predmet istrazivanja. čini određenje analize kao misaonog teorijskog i prakticnog rastavljanja svakog složenog predmeta spoznaje na njegove činitelje ili sastavne dijelove. te rastavljanja cjeline na dijelove. 4. 43. Treci u njoj vide proces spajanja dijelova i elemenata u cjelinu. Nepotpuna indukcija je indukcija koja zakljucke stvara na osnovu odredenog. .od cega su sastavljene. postupak zakljucivanja obrnut: iz opcenitog na pojedinacno.

intervju u . Tri među njima zaslužuju posebnu paznju: a) model mora biti slican originalu. razlikuje se u najmanje dvije znacajke. odnosno ponasanja. Zakljucak: Student X nema sustavno marketinsko znanje 47. nacin funkcioniranja itd. a koji ima slijedecu strukturu: Aluminij ostvaruje plan proizvodnje u planiranom roku. c) na bazi prethodne dvije osobine model mora pruziti određenu informaciju o originalu. Zakljucak: 'Tvrtka 'Aluminij' iz Mostara je napredna" 46. koji se odnosi na tezu "Tvrtka 'Aluminij' iz Mostara je napredna". u intervjuu se pitanja postavljaju usmeno. bez obzira o kakvom se originalu radi. slijedeci dokaz. Aluminij ima zadovoljne radnike. Prvo. prema znanstvenom podrucju se takoder moze praviti razlika izmedu socioloske. je li u pitanju predmet. primjerice. 48. Aluminij zadriava svjetsku razinu proizvodnosti rada. neophodno je i da su ispunjeni određeni uvjeti. On koristi pitanja da bi se doslo do odgovora o predmetu istrazivanja. Šta je intervju? Intervju je tip ankete. Ali. za razliku od ankete koja u većini slucajeva predvida veoma kratke odgovore ili odgovore sa "da" iii "ne".5. Aluminij prosiruje proizvodnju i asortiman proizvoda. S druge strane. Navesti primjer induktivnog dokaza! Induktivan je. koje se uz pomoc upitnika provodi na reprezentativnom uzorku. u usporedbi s anketom. ni razumio i usvojio sve teorije marketinga. b) model mora predstavljati određeni i teorijsko-spoznajni i prakticni odraz. ekonomske. odnosno analogan originalu. ispitanika. slijedeci dokaz: Sustavno marketinsko znanje ima samo student koji je do u detalje proučio. Student X nije do u detalje prouičio. primjerice. Navesti primjer deduktivnog dokaza! Deduktivan je. razumio i usvojio sve teorije marketinga. u razgovoru s ispitanikom. Šta je anketa? Pod anketom podrazumijevamo pismeno prikupljanje podataka o stavovima i misljenjima. stvar ili proces i njihove strukture i funkcije. naičin ponasanja. Šta je cilj metode modeliranja? Cili modeliranja jeste da se sto tačnije i sto dublje spozna bilo koji predmet. Da bi taj cilj uopšte bio moguć. povijesne i drugih sinteza. 49. 45.

onda je to variranje obicno od neutralnog do maksimalnog zadovoljstva na jednoj. pri tome je svaki od takvih odgovora zasebno dihotomno pitanje. Prva su tzv. • veći broj ispitanika daje odgovor na ovakva pitanja. Broj odgovora. 51. 53. Šta je upitnik? Upitnik je tehnicko sredstvo. instrument za provodenje ankete. Broj tako ponudenih odgovora ponekada moze biti i neuobicajeno velik. S jedne strane. Ako se."ne" iii odgovorima toga tipa. koje mozete zaokruziti. a sastoji se ad niza pitanja u vezi s predmetom istraživanja na koja se traži odgovor. Prednost zatvorenih pitanja je u činjenici da upitnik. upitnikom sa zatvorenim tipom pitanja se i dobiva. . u principu se koristi serija od pet intenziteta jer ona najbolje odrazava stav ispitanika. pak. Ali. sastavljen od takvih pitanja: • ne trazi vecu pismenost ispitanika. Koje su karakteristike pitanja s ponuđenim odgovorima nabrajanja u upitniku? Moguće praviti razliku izmedu dviju vrsta zatvorenih. ponudeni intenziteti mogu varirati u jednom iii u dva pravca. 52. Dakako. Koje su karakteristike pitanja s ponuđenim odgovorima intenziteta u upitniku? Druga vrsta zatvorenih pitanja su tzv. moze biti tako velik da obuhvati sve ono sto u svojem kucanstvu posjedujete. • maze se postaviti veći broj pitanja. pitanja s ponudenim odgovorima nabrajanja. izvrsiti njihovu sistematizaciju i klasifikaciju. pitanje na koje se odgovara s "da". Ako se radi o jednosmjernoj varijaciji intenziteta onda se ona krece na skali od pet stupnjeva i to od nedovoljnog do odlicnog. • ispitanici se nalaze pred laksim zadatkom jer je lakse zaokruziti odgovor nego ga ispisati svojim rijecima. te od neutralnog do maksimalnog nezadovoljstva na drugoj strani. pitanja s ponudenim odgovorima intenziteta. time se istovremeno smanjuje i sloboda ispitanika u odgovaranju. radi o variranju varijable u dva smjera. odnosno pitanja "fiksiranog" izbora. Prema tome. 50.nacelu podrazumijeva odgovor koji se sastoji od najmanje jedne recenice. a obicno i od nekoliko njih. Pri tome su vazne dvije vrste natuknica. S druge strane. odnosno za prikupljanje podataka. Pretpostavimo da se pitanjem trazi zaokruzivanje svega onoga sto posjedujete u domaćinstvu. Objasniti zatvorena pitanja u upitniku! Zatvorena pitanja ispitaniku nude izvjestan broj odgovora između kojih treba da se opredijeli. ali i gubi. • mnogo lakse i jednostavnije srediti dobivene odgovore.

stratificirani slučajni uzorak. . • njima se smanjuje sloboda odgovaranja. mora posjedovati sve znacajke skupine koju predstavlja.odabiranje koje ne počiva na racunu vjerovatnosti. Nedostaci: . . dakle uzorak. te razliciti tipovi grupnih uzoraka.nije moguce postaviti veci broj pitanja. Ignorirati.traze dobru pismenost ispitanika. Šta je uzorak? Uzorak je dio ukupne populacije koji se podvrgava anketiranju. ne treba ni slabosti otvorenih pitanja. U pitanju je odabiranje kod kojeg za svaki element u osnovnom skupu postoji ista vjerojatnost da bude izabran u uzorak. • manja je heuristicka vrijednost ove vrste pitanja. Ono moze biti utemeljeno na 2 nacine: . Nedostaci zatvorenih pitanja: • teze ih je napraviti. Kod ovog oblika pitanja moguce je identificirati i njihove prednosti. lako sastaviti. Na tom tipu odabiranja nastaju prigodni. prije svega. 56. Veća je i heuristicka vrijednost ovog oblika pitanja.ovaj oblik pitanja ispitanike stavljaju pred tezi zadatak zbog cega mogu djelovati i na njihovu motivaciju 55. tj.• veca je verifikacijska vrijednost takvih pitanja. . ispitaniku se nude odgovori koji ga cesto ne mogu zadovoljiti. kvotni i namjerni uzorak. . odnosno postupak zahvaljujući kojem se preko dijela cjeline omoguci opis ili ocjena izvjesnih obiljezja i osobina citave te cjeline. . zbog njihovih prednosti. Objasniti otvorena pitanja u upitniku! Osnovno obiljezje otvorenih pitanja je u cinjenici da se njima ne nude nikakvi odgovori. Definišite postupak i vrste odabiranja uzorka! Odabiranje ili projektiranje uzorka. Ovu vrstu pitanja je.odabiranje utemeljeno na racunu vjerovatnosti ili slucajno odabiranje. izdvajaju: Otvorena pitanja je. Ispitaniku je ostavljena potpuna sloboda u kreiranju odgovora. ona ne usmjeravaju ispitanika na odredeni odgovor. • ogranicenost na odrecieni broj odgovora ispitanika maze i pasivizirati.teza je obrada dobivenih podataka . mora biti reprezentativan. međiutim. Taj dio ispitivane populacije. preporucljivo koristiti u pripremnim fazama procesa istrazivanja.malo se dobije odgovora na takva pitanja. ali i njihove nedostatke Medu prednostima se. 54. Na tom tipu odabiranja nastaju jednostavni slucajni uzorak. S druge strane.

Takvim se uzorkom. dakle. recimo. primjerice. medutim. Sto su. 58. i tome slicno. Koja je. a u visenacionalnim drustvima . Šta obuhvata preciznost i tačnost uzorka? Pod preciznoscu se podrazumijeva razina u kojoj se niz mogucih ocjena.kakvo je. mogu smatrati i misljenja citatelja koji o toj vrsti pitanja pisu u jednom iii vecem broju bosanskohercegovackih tjednika. ispituju zakonitosti interakcije i uopce grupne dinamike one. primjerice. od naičina na koji je odabran uzorak. Kako se biraju jedinice istraživanja kod prigodnog uzorka? Prigodni uzorak je sastavljen od niza slucajeva do kojih se u odredenom momentu jedino moglo doći ili su nam se slucajno. primjerice.određivanju kvota za anketare koji trebaju odabrati određeni broj osoba s utvrđenim obiljezjima tako da odgovaraju proporcijama svake grupe iii podgrupe u ukupnoj populaciji. No. Izbor.57. radi se o tipu uzoraka koji nisu reprezentativni. . dobivenih na osnovu uzorka. poklapa s pravim vrijednostima populacije.izboru utvrdenih obiljezja populacije koja sluze i kao osnova za odabir uzorka. pogreske ili pristranosti uvjetovane izborom uzorka.odredivanju proporcija populacije koja posjeduje ova obiljezja. prije svega. ispitivanje mogucnosti suzivota u BiH. Kod izbora uzorka za istrazivanje stavova. Objasnite kvotni uzorak! Kvotni uzorak se najcesce koristi u ispitivanju javnog misljenja. da se iz uzorka mogu ocekivati rezultati identičnima koji bi se dobili i iz citave populacije. 60. primjerice. spol. tj. istog spola. ako nam je nakana. mjesto stanovanja. vrijednost prigodnih uzoraka? Mogu li se oni smatrati reprezentativnima? U nacelu. mogu biti reprezentativne za citavu grupu slicnih pojedinaca kao sto je grupa iste dobi. dob. situacije kada se istrazivanje odnosi na funkcionalne i dinamicke osobine pojedinaca ili grupa ako se. i to na: . primjerice. a temelj i se na tri osnovna postupka. potrosackih sklonosti i zelja obraca se pozornost da uzorak bude reprezentativan posebice u odnosu na neka obiljezja – visina primanja. nasli pri ruci. . vjerovanja. iako su izvedene iz prigodnog uzorka. Vrijedi i obrnuto. Kakva ce ona biti ovisi. obiljezja koja se moraju podudarati između uzorka i ukupne populacije je jedan od osnovnih postupaka u utvrciivanju kvotnog uzorka. Takve su. . bosansko-hercegovacko – i u odnosu na nacionalnu pripadnost. 59. potom. zahvaljujuci odredenoj prigodi. odnosno svojstvo da uzorak odrazava svojstva citave populacije u odnosu na obiljezje koje je predmet ispitivanja. Takav nam uzorak. Objasnite reprezentativnost uzorka! Reprezentativnost uzorka. manje. moze predstavljati skupina studenata koja nam se u odredenom momentu nalazi na predavanju. preciznost ce biti veca. postoje situacije kada to mogu biti. istog socijalnog statusa i slicno.

U pitanju je vrsta uzorka koja se cesto primjenjuje u ispitivanju javnog misljenja. svakom članu populacije koja je predmet istrazivanja. Šta je namjerni uzorak? Namjerni uzorak. Kod zonskog su uzorka unaprijed odredene jedinice koje ulaze u uzorak. koji se koristi posebice u istrazivanju javnog misljenja i trzista. je proizvod namjernog odabira slucajeva za koje se smatra kako su "najtipičniji" za populaciju koja se istrazuje. naprotiv. 65. Kako se biraju jedinice istraživanja kod jednostavnog slučajnog uzorkovanja? O jednostavnom slucajnom uzorku se radi u slucaju ako je izbor ispitanika takav da se svakom clanu osnovnog skupa. Kako se biraju jedinice istraživanja u zonskom uzorku? Mjesoviti tipovi uzoraka su cesta pojava kod tzv. biti primijenjen. Jedan od onih koji pripada ovom tipu uzoraka. vise-etapnih. je tzv. 64. Takvim pristupom se omogucuje dobivanje kompleksne slike pojave iii procesa koji se promatra. . Slucajnost izbora osigurava se različitim postupcima. odnosno uzoraka kod kojih se u jednoj etapi moze primijeniti jedan. Posebno sljedeća dva: a) Lutrijski izbor b) Tabela slucajnih brojeva 63. koje na promatranu pojavu iii proces imaju pojedini činitelji iii uvjeti. prema nekim obiljezjima populacije prethodno utvrde odredeni razredi ili grupe. te istrumentarij koji ce. Dakako. U njegovom se planiranju utvrduje i predmet promatranja. Šta je naučno posmatranje? Znanstveno promatranje je. sistematsko i planskivodeno. u pravilu prepusten anketaru. U njemu se.61. a u drugoj sasvim drugi postupak izbora jedinica u uzorak. 62. njihove evolucijske transformacije. Kod zonskog uzorka iskljucuje se zavisnost od kvota ciji izbor je. pozitivni i negativni utjecaji. zonski uzorak. osigura ista vjerojatnost da bude izabran u uzorak. Šta su verbalne skale? 66. Dat primjer grafičke skale! 68. Šta je stratificirani slučajni uzorak? Stratificirani slucajni uzorak je vrsta uzorka koja u mnogome podsjeca na kvotni. ali i vrijeme i prostor u kojemu ce ono biti izvrseno. pri tome. Navesti primjer numeričke skale! 69. da bi to bilo moguce neophodna je pretpostavka posjedovanje pouzdanih demografskih podataka. Navesti osnovnu karakteristiku Likertove skale! 67. Kod stratificiranog slucajnog uzorka se jedinice iz svakog razreda one izvlace po principu slucajnog odabiranja.

a velicina promjene odredene pojave zavisna varijabla. Klasifikacija se. Razlika između statističke mase i statističke serije! Statisticka masa. 72. jos preciznije. na koje se primjenjuju statističke tehnike. 75. s kojom se susretao ljudski um. ali ujedno i jedna od najstarijih znanstvenih tehnika uopce. primjerice. Rezultati sredivanja prikupljenih empirijskih podataka oznacavaju se terminom statisticke serije ili serije statistickih podataka. ciklicna kolebanja kod padalina. serije u kojima se radi o distribuciji pojava koje ne sadrze vremenske odrednice. koje taj pojam obuhvaca. rast troskova zivota tijekom jedne godine. potrosnje itd. po nekim zajednickim svojstvima i slicno. primjerice. Umjesto racuna vjerojatnosti i uzoraka ova analiza koristi matematicke funkcije u kojima je vrijeme nezavisna.70. te • kao dinamicne. Svaka znanost. a one se mogu pojaviti u jednoj od dviju formi: statičke i dinamičke. a one se mogu pojaviti u jednoj od dviju formi: • kao staticke. Šta je eksperiment? Eksperiment je "plansko izazivanje promjena u cilju proucavanja njihovih posljedica. i to u strogo kontroliranim uvjetima i s mogucnoscu mjerenja posljedica izazvanih promjena“. 71. Objasniti suštinu korelacione analize! . statistickih jedinica. otkrije neka vrsta reda. Promatranje slicnosti medu odredenim stvarima i pojavama i njihovo grupiranje po odredenim kriterijima predstavljaju ujedno i prvi pokusaj da se. pri tome. sastojala u svrstavanju tih razliCitih stvari i pojava u drustvu i prirodi u grupe prema njihovoj slicnosti. Koji je sadržaj dinamičke statističke analize? Dinamicna analiza polazi od vremenskih serija s ciljem izracunavanja vremenskih varijacija neke vrste pojava. pocinje. u naoko kaoticnoj stvarnosti. Definišite pojam serije statističkih podataka! Rezultati sredivanja prikupljenih empirijskih podataka oznacavaju se terminom statisticke serije ili serije statistickih podataka. 74. po necemu sto im je zajednicko. 73.klasifikacija tehnika koja je prisutna u svim znanstvenim disciplinama. classis = razred) je "u stvari. vise iii manje razvijenom klasifikacijom. odnosno skup pojava. serije u kojima se prati tijek mijenjanja pojave u vremenu. Objasniti klasifikaciju kao tehniku! Klasifikacija (lat. dosljedna i potpuna podjela opceg pojma na posebne.

Korelacijska (ili regresijska). Ovaj dio eseja se logički i sadržajno treba podijeliti na nekoliko prirodnih sekcija koja mogu imati i podnaslove. jasan.KOJI SU KRITERIJI ALFABETSKOG POPISA LITERATURE? Primjenom alfabetskog popisa literature navođenje literature slijedi kriterij abecednog redoslijeda prema prezimenu autora. teza eseja Odnos teze koja se postavila i onih prije koje su postavljene u vezi iste teme Struktura eseja 79. NAVESTI PRIMJER NUMERIČKOG REDOSLIJEDA POGLAVLJA SADRŽAJA PREMA LINIJSKOM PRINCIPU ZA TRI NIVOA NASLOVA. Potrebno je navesti da je teza dokazana i koncizno sistematizirati argumente koji to potvrđuju. precizan. Zaključak treba biti kratak i koncizan. 80. 81.1. Bit korelacijske analizeje u činjenici da ispituje medusobne zavisnosti u razvoju dviju iii vise pojava. analiza koja predstavlja neku vrstu sinteze staticke i dinamicne analize. 77. privlačan i inventivan. NAVESTI KARAKTERISTIKE NASLOVA PISANOG RADA? Naslov mora biti kratak. 2. OBJASNITI SADRŽAJ UVODA SEMINARSKOG I ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA !(esej) Sadražaj uvoda eseja bi izgledao ovako: Istraživački problem. OPISATI SREDIŠNJI DIO PISANOG RADA ? (esej) Razrada je središnji dio eseja.1.1. 78. NAVESTI PRIMJER HARVARDSKOG SISTEMA CITIRANJA SA NAVOĐENJEM STRANICE? . 82. Ove sekcije bi trebale po sadržaju unutar sebe biti relativno homogene. OBJASNITI SADRŽAJ ZAKLJUČKA! (esej) Zaključak je kruna eseja i piše se na osnovu uvoda i razrade eseja. 2. predmet i cilj eseja Zauzeti stav. 2. 76. a između sebe heterogene i povezane nekom niti.

"Citing Elecrtonic Information in History papers. te • Napomenu. a iznad izvora podataka. DATI PRIMJER TABELE SA BITNIM SASTAVNIM DIJELOVIMA? Kod korištenja tabela mora se voditi računa o tome da svaka tabela ima i neke svoje sastavne dijelove." 7. prosinac 1996. ako se uopće koristi. tj. piše ispod tabele. jasan i kratak. 8. (http:www. ŠTA OZNAČAVA FUSNOTA? Fusnota označava bilješku koja se obično stavlja ispod teksta. i kojom se obično objašnjava nešto u vezi sa napisanim ekstom. 89. • Izvor podataka. koji se. ili bi se trebao nalaziti u svakom značajnijem naučnom djelu.str. • Redni broj. U dodatak (prilog) ulazi sve što čitatelju može pomoći u čitanju osnovnog teksta-zanimljivi prikazi.memphis. Njime se naznačuju: temeljna svrha i ciljevi istraživanja.2004. primijenjena metodologija. NAVESTI PRIMJER CITIRANJA SA INTERNETA! Model: Crouse. ŠTA PODRAZUMIJEVA SAŽETAK RADA? Sažetak je dio koji se javlja. 87. Sama riječ upućuje da se radi o sažetom prikazi članka ili djela u kojem se iznosi pregled. OBJASNITI BITNE ELEMENTE SLIKE KAO ILUSTRACIJE U PISANIM DJELIMA? 88. • Zaglavlje. piše ispred nas1ova. pomoću kojeg se podaci iz tabele povezuju s tekstom. slijedeće prije svega: • Naslov. pri dnu stranice.edujccrousemjelcite-html) (16. bitni zaključci. Maurice. grafikoni… . u pravilu. anketni upitnici. Kukić.354. stavlja samo prezime autora i godina publikacije i broja stranice. ŠTA SU PRILOZI PISANOG RADA? Ako naučno djelo ima dodatak (prilog) on dolazi na gotovo samom kraju naučnog djela-iza popisa literature a ispred indeksa pojmova i imena. NAVESTI PRIMJER CITATA IZ „DRUGE RUKE“! 84. i to iznad tabele.U Harvardskom sistemu citiranja se u tekstu ako je moguće na kraju rečenice.people. koja se. koja je otisnuta slovima sitnijim od samog teksta. pretkolonu. koji Se navodi ispod tabele. redove i kolone čiji broj može biti različit. 83. postignuti rezultati. prosinca 1996) 85.

Također se može stavljati na početku svakog poglavlja. citat. Ali se autori ponekada odlučuju staviti ga. Pod motom se podrazumijeva oštroumna ili duhovita izreka. ŠTA JE MOTO KAO DIO PISANOG RADA? Moto se smatra perifernim dijelom knjige. Ako to učine. mjesto mu je na samom početku.90. . odmah iza naslova naučnog djela. fraza kojom se šalje određena poruka.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->