P. 1
Obrada Otpadnih Voda Industrije Piva

Obrada Otpadnih Voda Industrije Piva

|Views: 1,003|Likes:
Published by Aleksandar Miletic

More info:

Published by: Aleksandar Miletic on May 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/17/2013

pdf

text

original

UNIVERZITET U NIŠU TEHNOLOŠKI FAKULTET LESKOVAC

OBRADA OTPADNIH VODA
Prof. dr. Ljiljana Takić

Predmet:

SEMINARSKI RAD Tema:

Obrada otpadnih voda industrije piva

Miletić Aleksandar 4672 Ilić Milica 4677

LESKOVAC, 2012 god

............................................................................................................................................................................................3 Definicija otpadnih voda ...........................................5 Okvirna Direktiva Evropske unije o vodama (Water Framewor Directive EU WFD ...................................................................................................................................................................................................................................................................................4 ZAKONSKE REGULATIVE I STANDARDI ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA .......................................................................................................................................................................................................................................................15 ZAKLjUČAK ..................................................................................................................6 ZAKONSKA REGULATIVA...........................200/60/EC) ..............4 Atmosferske vode..............................................................................................8 GRANIČNE VREDNOSTI EMISIJE ZA OTPADNE VODE .............6 Zakonska regulativa u oblasti zaštite voda u Republici Srbiji ...............................3 Vrste otpadnih voda i njihove karakteristike ......Obrada otpadnih voda industrije piva Sadržaj UVOD ......................11 Minimizacija zagađenja otpadnih voda pivare ......................................................3 Karakteristike komunalnih otpadnih voda ........14 TEHNOLOŠKE SHEME POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ....................................18 -2- ......................................................................................................................................................................kvantitativne karakteristike otpadnih voda .......................17 LITERATURA ......................................13 Kvalitativno ............9 MESTA NASTANKA OTPADNIH VODA U PIVARI .................................................................4 Karakteristike industrijskih otpadnih voda .....................................................................................8 OPIS TEHNOLOGIJE ................................

Prema poreklu. Ne može se zameniti. mogućih zagađujućih supstanci. taložne materije.komunalne otpadne vode . Pored navedenih osnovnih parametara predviđeno je prikupljanje podataka o specifičnim karakteristikama u zavisnosti od tipa otpadnih voda odnosno njihovog porekla. Voda je potreba svakog čoveka bez obzira na boju kože. To je istovremno najdragoceniji i najugroženiji prirodni resurs.čestice mineralnog porekla . Razdoblje 2005-2015 godina predstavlja međunarodnu dekadu akcije „Voda za život“. produkt ljudskog ili životinjskog zagađenja. primese u vodi mogu biti: . biološka potrošnja kiseonika (BPK 5 ) i elektroprovodljivost. u otpadnim vodama je sve širi spektar nepoželjnih supstanci.[1] Definicija otpadnih voda Ne postoji opšte prihvaćena definicija otpadnih voda. uključujući mineralne i organske materije kao i žive organizme.čestice organskog porekla. Ostalih 0. povećavaju sadržaj primesa. zbog širenja industrijske proizvodnje. suspendovane materije. Poseduje magičnu moć života. politčke. otpadne vode iz naselja sadrže 99. ekonomske ili druge prepreke. Otpadne vode po nastanku su: .94 % težinskih vode.živi organizmi . Ova akcija je počela 22.Obrada otpadnih voda industrije piva UVOD Voda ne zna za geografske granice. Pod otpadnim vodama podrazumevaju se sve one vode koje nakon upotrebe u naseljima i industrijskoj proizvodnji ili oticanjem atmosferskih padavina sa površine zemljišta. vidljive materije.06 % predstavlja materijal koji je rastvoren ili suspendovan u vodi. primese u vodi svrstavaju se u nekoliko kategorija: -3- . Uobičajeno se otpadnim vodama smatraju otpadne voda iz naselja. veru ili naciju.atmosferske otpadne vode . marta 2005. hemijske i biološke osobine. Otpadne vode mogu biti otpadne vode domaćinstava. 1980). Prema definiciji Federacije za kontrolu otpadnih voda (Water Pollution Control Federation. Jedna od mogućih definicija je sledeća: Voda koja je na bilo koji način zagađena tokom upotrebe predstavlja otpadnu vodu. suvi ostatak. naselja i kompleksa industrije menjaju svoje fizičke. boja. gubitak žarenjem. Prema veličini čestica kao i prema ponašanju pri izdvajanju iz vode. koje mogu biti organskog ili mineralnog porekla.otpadne vode industrije Osnovni parametri na osnovu kojih se prati kvalitet otpadnih voda su temperatura. koloida i rastvorenih supstanci. miris. [1] Vrste otpadnih voda i njihove karakteristike Brz porast stanovništva i dinamičan razvoj industrije uslovljavaju permanetni rast potrošnje vode što dovodi do stalnog porasta količine otpadne vode. kao osnovni sastojak svega živećeg na planeti. pH. zagađenja industrije ili atmosferskih prilika. hemijska potrošnja kiseonika (HPK). S druge strane. godine na Svetski dan voda. Kvalitet ispuštenih otpadnih voda pre ispuštanja u vodotokove-recipijente je zakonski regulisan. žareni ostatak.

gline i raznog drugog materijala mineralnog ili organskog porekla. u čvrstom. U urbanim sredinama-gradovima. kao rezultat životnog standarda i načina življenja stanovništva. što predstavlja ispuštanje veće količine otpadne vode u relativno kratkom vremenu. suspendovanom i rastvorenom obliku. ugljeni hidrati i masti zajedno sa produktima njihovog raspadanja. dok se voda sa malo organskih čvrstih materija može okarakterisati kao stabilna. Neorganske čvrste materije su pesak. Nestabilne otpadne vode su one koje sadrže veliku količinu čvrstih materija naročito organskih. određuje kvalitet vode. Grubo dispergovane i koloidne čestice čine vodu mutnom. Karakteristika komunalnih otpadnih voda je prisustvo neorganskih i organskih materija. [1] -4- . suspendovane materije. njihov broj stalno raste. plivajuće čvrste i tečne materije. organskih i neorganskih.Pravi rastvori (molekularno dispergovane čestice veličine manje od 10-6 mm) Suspendovane i plivajuće materije (grubo dispergovane ili mehanicke primese) i koloidne čestice obrazuju sa vodom heterogeni sistem sa graničnim površinama između faza. Usled pojave novih sintetičkih materija. od kojih su neki patogeni. Posebno se ističu udarna ispuštanja otpadnih voda. U otpadnim vodama industrije može se pojaviti veliki broj raznovrsnih zagađujućih materija. a približno jedna trećina ovih materija odvaja se taloženjem. U industrijama atmosferske vode mogu biti vrlo zagađene što zavisi od tehnološkog procesa proizvodnje. komunalne otpadne vode sadrže mikroorganizme. kao i mikroorganizmi i topla voda. Zagađujuće materije su obično neorganske soli.Koloidne ćestice (veličine od 10-6 mm do 10-4 mm) . Zagađenje nastaje manipulacijom sirovina i gotovih proizvoda na otvorenom prostoru. Organske materije su uglavnom materije koje vode poreklo od mikroorganizama i otpadnih produkata živih bića. radioaktivne i penušave materije. mulj. šljunak. Za njih je karakterističan konstantan sastav u jednom regionu u dužem periodu. To je posledica određene dinamike nastajanja otpadnih voda unutar samog proizvodnog postupka. Sastoje se od peska. Od neorganskih rastvorenih supstanci najvažnije su mineralne soli. suspendovane materije. ali i različitog inteziteta rada industrije. Atmosferske vode Atmosferske vode predstavljaju padavine koje sa slivnih površina naselja i industrije odnose različite zagađujuće materije.Suspendovane i plivajuće materije (grubo dispergovane ili mehanicke primese) imaju čestice veće od 10-4 mm . gde dolazi do prosipanja i procurivanja opasnih materija. [1] Karakteristike komunalnih otpadnih voda Veći deo komunalnih otpadnih voda čine upotrebljene vode iz domaćinstava. razne organske materije. čak i u otpadnoj vodi istog industrijskog objekta tokom dana. Kišom opasne materije se spiru sa industrijskih platoa i odlaze kao otpadne vode. kiseline. Karakteristike industrijskih otpadnih voda Za razliku od komunalnih otpadnih voda. mala koncentracija ukupne organske i biorazgradive materije. kvalitativno kvantitativne osobine industrijskih otpadnih voda mogu da variraju u jako širokom opsegu. Pored toga.Obrada otpadnih voda industrije piva . Količina svih materija. Neorganske čvrste materije su inertne materije koje nisu podložne raspadanju. Molekularno dispergovane čestice obrazuju sa vodom pravi rastvor. Glavne grupe ovih materija su proteini. kvalitativne karakteristike atmosferskih voda čine neorganski materijali (pesak).

Preduzeća iz čijih se objekata. Stav UN je da voda postaje sve više strateška sirovina 21.. koju mnogi popularno nazivaju . takođe usvojila zajednički osnov upravljanja vodama kroz dokument . Potreba racionalnog pristupa u potrošnji zaliha pitke vode na globalnom nivou sve je izraženije kroz mnoge apele i kampanje. • • Zato je neophodno znati sposobnost samoprečišćavanja vodotoka.voda nije komercijalni proizvod kao neki drugi. Sistematizovani podaci da se u svetu troši oko pedeset posto raspoloživih zaliha pitke vode. Zabranjeno je ispuštanje u podzemne i površinske vode otpadnih voda koje sadrže opasne i štetne komponente u masenim protocima. ograničavanjem i sprečavanjem unošenja u vode opasnih i štetnih komponenti. životinjskog i biljnog sveta i zaštite životne sredine. Na osnovu toga se određuje mogućnost korišćenja vodotoka kao prirodnog recipijenta. procenjuje se da bi već za dve decenije potrošnja dostigla i 80% svih kapaciteta. odnosno koncentracijama iznad propisanih graničnih vrednosti. Ključni princip tog dokumenta izražen je tvrdnjom da . uz opsti zaključak da se na svetske rezerve vode definitivno ne može gledati jednako kao i na zalihe nafte. za naftu je već poznato (i primenjuje se) nekoliko alternativnih rešenja dok za pitku vodu nema zamene. • • Ministarstvo za poslove vodoprivrede propisuje: • • koje se komponente u otpadnim vodama i u kojim masenim protocima smatraju opasnim i štetnim. metodologiju za izradu i vođenje katastra zagađivača voda.Okvirna direktiva o vodama EU”.evropski ustav o vodama”.Obrada otpadnih voda industrije piva ZAKONSKE REGULATIVE I STANDARDI ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA • • Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se radi omogućavanja neškodljivog i nesmetanog korišćenja voda. nego nasleđe koje treba čuvati. sadržinu izveštaja o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda i njihovom uticaju na recipijent. [3] -5- . Zaštita voda od zagađivanja sprovodi se zabranom. kao i potreban stepen prečišćavanja otpadnih voda. propisivanjem i preduzimanjem drugih mera za očuvanje i poboljšanje kvaliteta voda. merenje njihove mase i ispitivanje njihovog uticaja na recipijente na propisan način.. rokove za dostavljanje podataka.. Evropska unija je. način i rokove merenja i evidencije podataka o utvrdenom kvalitetu otpadnih voda. uređaja i postrojenja ispuštaju otpadne vode dužna su da obezbede sistematsku kontrolu kvaliteta tih voda. Naime. veka. zaštiti i shodno tome postupati”. kao i vršenje drugih aktivnosti koje mogu pogoršati propisani kvalitet vode u recipijentu. karakteristike zagađujućih komponenata koje se ispuštaju u recipijent moraju biti takve da obezbede propisani stepen čistoće vode vodotoka. zaštite zdravlja ljudi. kao i organe kojima se podaci i izveštaji dostavljaju.

Glasnik RS» br. omogućava progresivno smanjenje zagađenja podzemnih voda i zaštitu od daljeg zagađenja i doprinosi ublažavanju štetnih efekata suša i poplava [3]. 19. 03. Trenutno važeća zakonska regulativa u oblasti zaštite voda od zagađivanja u Republici Srbiji obuhvata: • • • • • • • • Pravinik o opasnim materijama koje se ne smeju unositi u vode («Sl. Uredba o klasifikaciji voda («Sl. 47/83. Zakon o vodama («Sl. glasnik RS» br. -6- .1983.1991. Pravilnik o opasnim materijama u vodama («Sl.1968.64). 31.Obrada otpadnih voda industrije piva Okvirna Direktiva Evropske unije o vodama (Water Framewor Directive EU WFD 200/60/EC) Stupila je na snagu 22. Zakon o zaštiti životne sredine 2743). štiteći i unapređujući status vodenih resursa. emisija i gubitaka prioritetnih supstanci i potpunog ukidanja bilo kakve emisije prioritetnih hazardnih supstanci. glasnik RS» br. str. str. godine objavom u Official Journal of the European Communities. uredbama i standardima u sektoru voda nastalim poslednjih deset gonina na nivou EU. list SFRJ» br. Pravilnik o načinu i minimalnom broju ispitivanja kvaliteta otpadnih voda («Sl. 3/66. 2110). Direktiva propisuje okvire vodne politike.02.68). 2730- Pravilnik o jugoslovenskim standardima za kvalitet voda («Sl. 31/82).1968. • • Zakonska regulativa u oblasti zaštite voda u Republici Srbiji Zakonske odredbe koje važe u Republici Srbiji. str. glasnik RS» br. 03. glasnik SRS» br. 46/91. 5/68. str. glasnik SRS» br.11. promoviše održivu upotrebu vode zasnovanu na dugoročnoj zaštiti resursa. decembra 2000.02. slične su zakonskoj regulativi u Zapadnoj Evropi. 06. uvažavanjem principa održivog razvoja i integralnog upravljanja vodama. a polaziste joj je u direktivama. («Sl. 45/94). unapređuje zaštitu i poboljšava stanje kvaliteta vodene sredine kroz specifične mere progresivne redukcije izliva. 1827-1841).12.1966. str.1991. str. Direktiva daje zakonski okvir za sprovođenje zaštite svih voda i to: • • • sprečavajući dalje zagađenje. 61 . 03.07. glasnik SRS» br. a u vezi sa ispuštanjem otpadnih voda. 64 . 66/91. Uredba o klasifikaciji vodotoka («Sl. 5/68. 61-63).01.

Određivanje sadržaja slobodnog hlora i ukupnog hlora. Pravilnikom o jugoslovenskim standardima za kvalitet vode (Službeni glasnik SRJ br. 42/98.4 .-dietil-1. .N.12. str. 4-10).JUS ISO 7393-1. 04.fenilendiaminom za rutinsku kontrolu JUS ISO 7393-2. . Kvalitet vode.(«Sl. Deo 2: Kolorimetrijska metoda sa N. Deo 1: Statističko ocenjivanje linearne kalibracione funkcije. Kvalitet vode.JUS ISO 8466-1.JUS ISO 7890-2. Deo 2: Spektrofotometrijska metoda sa 4fluorfenolom posle destilacije .JUS ISO 7890-3. Određivanje sadržaja rastvorenog kiseonika.N. Određivanje sadržaja nitrata. Određivanje sadržaja nitrata. JUS ISO 5813. Određivanje hemijske potrošnje kiseonika. • • Navedeni jugoslovenski standardi sastavni su deo gore navedenog pravilnika i objavljuju se u posebnom izdanju Saveznog zavoda za standardizaciju. Kvalitet vode. Metoda razblaživanja i rasejavanja. Jonometrijska metoda.08. .dietil . Kvalitet vode.Obrada otpadnih voda industrije piva • Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju preduzeća i druga pravna lica koja vrše odredjena ispitivanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda kao i ispitivanja kvaliteta otpadnih voda. 28. [3] -7- . Određivanje sadržaja rastvorenog kiseonika. .JUS ISO 7890-1. Kvalitet vode. Smernice za određivanje sadržaja ukupnog organskog ugljenika (TOC) JUS ISO 8245. Deo 1 : Spektrofotometrijska metoda sa 2.JUS ISO 6060.1998. glasnik SRS» br.1998. 41/94).1. Kvalitet vode. Određivanje sadržaja slobodnog hlora i ukupnog hlora.6-dimetilfenolom . JUS STANDARDI ZA KVALITET VODA.4-fenilendiaminom . Kvalitet vode.JUS ISO 5815. 59/98. list SRJ» br. Kvalitet vode. Zakon o režimu voda («Sl. Određivanje biohemijske potrošnje kiseonika posle pet dana BPK 5 . list SRJ» br. Kalibracija i ocenjivanje analitičkih metoda ispitivanja i karakteristika metoda.JUS ISO 5814. Metoda jona sa selektivnom elektrodom. • • • Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće («Sl. Kvalitet vode. str. 43-45).45/94). propisuju se standardi koji imaju sledeće nazive i oznake: • • • • • • • • • Kvalitet vode. Deo 3: Spektrofotometrijska metoda sa sulfosalicilnom kiselinom . Kvalitet vode. . Određivanje sadržaja nitrata. Deo 1: Titrimetrijska metoda sa N.

tačka 1) Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”. (V) U efluentima kanalizacionih laguna. gde je uzorak očigledno obojen usled prisustva algi. (III) Granična vrednost za azot (amonijačni-azot) i granična vrednost za ukupan neorganski azot se primenjuje kada je temperatura efluenta iz biološkog prečistača 12oC i kada je opterećenje ukupnog ulaznog azota. HPK i BPK5 treba određivati iz uzorka koji ne sadrži alge. stav 2. dizajniranih sa vremenom zadržavanja od 24 časa ili više u kojima dnevna zapremina otpadne vode. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”. (II) Ne primenjuje se na vode iz indirektnog rashladnog sistema i sistema za pripremu procesne vode. na kojoj je bazirana dozvola za ispuštanje. broj 30/10) i člana 42. U -8- . 71/05 – ispravka 101/07. Mogu se primeniti i na integrisane sladare. (IV) Zahteve za ukupni fosfor treba primeniti tamo gde opterećenje sirove vode ukupnim fosforom na kome se bazira dozvola za ispuštanje efluenta dostiže 20 kg/dan. koje je dato u dozvoli veće od 100 kg/dan. br.Obrada otpadnih voda industrije piva ZAKONSKA REGULATIVA Na osnovu člana 93. Granične vrednosti emisije otpadnih voda iz objekta i postrojenja za proizvodnju piva Granične vrednosti emisije navedene u ovom odeljku se odnose na otpadne vode čije zagađujuće materije potiču uglavnom od proizvodnje piva. 65/08 i 16/11). Vlada donosi UREDBU o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje Prilog 2. 55/05. ne prelazi 500 m3. Tabela 1. stav 1. GRANIČNE VREDNOSTI EMISIJE ZA OTPADNE VODE 38. Granične vrednosti emisije na mestu ispuštanja u površinske vode(II) (I) Vrednosti se odnose na 2-časovni uzorak. Efekat prečišćavanja se računa u odnosu na ulazni ukupni azot (organski i neorganski) i izlaznu vrednost ukupnog azota u toku reprezentativnog vremenskog perioda koji nije duži od 24 časa. pod uslovom da pokrivaju zahteve pivare.

3. zahtevi se odnose na slučajni uzorak. U postupku dorade piva izvode se finalne korekcije karakteristika piva zavisno od primenjenog tehnološkog procesa. [5] OPIS TEHNOLOGIJE Proizvodnja piva je dugotrajan i složen tehnološki proces sastavljen od niza tehnoloških operacija i tehnika: Prijem i priprema sirovina za proizvodnju piva Za proizvodnju piva potrebne su četiri osnovne sirovine: ječmeni slad. Deo ječmenog slada može se zameniti žitaricama i proizvodima od žitarica (kukuruzna krupica). hmelj. Osiguranje odgovarajućih uslova prilikom manipulacije i skladištenja sirovina preduslov je kvalitetnog gotovog proizvoda. 2. Postupak dorade piva vrši se u 4 procesna koraka: 1. Inokulacija pivskog kvasca u hladnu sladovinu. voda i kvasac. Komljenje usitnjenih sirovina (prekrupe/krupice) 2. CO 2 . U slučaju taložnih laguna. Celokupan proces proizvodnje ohmeljene sladovine izvodi se u 5 procesnih koraka: 1. Glavno vrenje sladovine. Osim toga sadržaj suve materije (ekstrakt) u sladovini određuje tip piva.Obrada otpadnih voda industrije piva tom slučaju vrednosti prikazane u tabeli se smanjuju na 15 mgO2/l za HPK i na 5 mgO2/l za BPK5. Celokupan proces odvija se u anaerobnim uslovima pri temperaturi 6-16°C i izvodi se u 5 procesnih koraka: 1. odnosno nedovoljno bistro za plasman. dodacima na bazi skroba i šećera. Ne treba smatrati da se zahtevi odnose i na slučaj kada je taložna laguna isušena pre postizanja zadatih nivoa. Stabilizacija piva 2. Proizvodnja ohmeljene sladovine Ohmeljena sladovina osnova je za kvalitetan gotovi proizvod. Dozrevanje (odležavanje) mladog piva Dorada piva Pivo je nakon završetka procesa odležavanja još uvek mutno. Zbog toga je potrebno pivo izbistriti i pripremiti za otakanje u ambalažu u skladu sa deklaracijom proizvoda. Filtracija piva 3. Kvalitet ovih sirovina ima odlučujući uticaj na kvalitet gotovog proizvoda. Kuvanje sladovine s hmeljom 4. Hlađenje mladog piva 5. Korekcija udela sastojaka piva -9- . Bistrenje sladovine 5. Uklanjanje (sakupljanje) kvasca 4. Izdvajanje sladovine iz ošećerene komine 3. Hlađenje i aeracija sladovine Alkoholno vrenje i zrenje (odležavanje) piva U postupku vrenja i dozrevanja piva dolazi do pretvaranja fermentabilnih šećera (ekstrakta) pomoću pivskog kvasca u etil alkohol. nusprodukte vrenja i biomasu kvasca kod povišene temperature (fermentacija ili vrenje) te modifikovanje nusprodukta vrenja pomoču zaostalog kvasca pri niskoj temperaturi (dozrevanje ili odležavanje). odnosno utrošak energije potrebne za proizvodnju sladovine.

Pranje ambalaže. bačve od nerđajućeg čelika). kutije (nepovratne boce i limenke). Ostali korisni procesi Pomoćni (korisni) procesi neposredno vezani za proces proizvodnje piva definisani su osnovnim karakteristikama tehnološkog procesa proizvodnje piva i sastoje se od: Pripreme tehnološke vode . Punjenje i zatvaranje. filtracije (sterilizacija filtera) te punjenja u ambalažu (pranje boca) i pranje (CIP pranja) Proizvodnja rashladne energije .Cilj pranja i dezinfekcije je osiguravanje neophodnih higijenskih preduslova u svim fazama proizvodnje piva. kao i od toga radi li se o novoj. Proizvodnje vodene pare . tehničke opreme. kuvanje sladovine). Pranje i dezinfekcija procesne opreme i radnih površina su zbog visokih higijenskih zahteva učestali te iziskuju velike troškove radne snage. pa je zavisno od toga.Para se proizvodi u kotlarnici koja ima funkciju proizvodnje tehnološke pare pritiska 6-8 bara. vode i energenata. Kontrola oprane ambalaže. Pranje i dezinfekcija unutrašnjih površina procesne opreme se radi CIP („Cleaning in Place“) postupkom zatvorenog. Glavni deo potrošnje pare odvija se u procesu proizvodnje sladovine (komljenje. Doziranje CO 2 . Rashladni medijum je amonijak koji kruži u zatvorenom sistemu predaje hladno u medijima (voda ili propilen glikol) koji se u odvojenim sistemima dovode do potrošača hladnoće. proizvodnju pare.Rashladno postrojenje je neophodno za vođenje tehnološkog postupka proizvodnje piva. Otakanje piva u ambalažu je vrlo složen proces koji se sastoji od sledećih tehnoloških operacija: Priprema ambalaže. sredstava za čišćenje.Obrada otpadnih voda industrije piva 4. pripremu naplavnog filtera piva. kondenzaciju amonijaka u rashladnim postrojenjima. održavanje opšte higijene.2 l do 50 l) i materijalu izrade (staklene boce. Rukovanje pivom i ambalažom mora biti optimirano i ispunjavati osnovne preduslove za ispravan gotov proizvod. hlađenje vazdušnih i amonijačnih kompresora i dr.Postrojenje za proizvodnju komprimovanog vazduha za pivare čine vazdušni kompresori s vodenim ili vazdušnim hlađenjem. Na početku vrenja iz fermentora izlazi smesa ugljen dioksida i vazduha. koja se ispušta u -10- . Skladištenje filtriranog piva[2] Ambalažiranje piva Pre prodaje pivo se mora napuniti u ambalažu koja se razlikuje po zapremini (0.Voda se primarno koristi kao sirovina (89 . pasterizaciju piva. te za ispiranje ekstrakta iz tropa.93% vode u proizvodu). Etiketiranje i označavanje Skladištenje gotovog proizvoda Nakon opremanja ambalaža se pakuje zavisno o vrsti u PVC nosiljke (povratne boce). kružnog pranja i dezinfekcije koriste i vodu i različita sredstva za pranje (alkalna. foliju (nepovratne boce). hlađenje sladovine. pranje i dezinfekciju ambalaže.Ugljen dioksid je uobičajeni nusproizvod alkoholnog vrenja pivske sladovine. pranje i dezinfekciju tehničko-tehnološke opreme i radnih površina. slažu na palete (paletizatori) i odvode u skladište gotovih proizvoda. Proizvodnja komprimovanog vazduha . Biološka stabilizacija (pasterizacija boce i piva). Kapacitet kompresora mora zadovoljiti sve potrebe instalirane opreme i tehnoloških procesa Pranje i dezinfekcija . kisela i dezinficirajuće). nepovratnoj ili povratnoj ambalaži i sama priprema ambalaže i postrojenja za punjenje piva u ambalažu (ambalažiranje) različita. Palete s gotovim proizvodima se čuvaju u skladištu opremljenom s opremom za kondicioniranje vazduha (hlađenje/grejanje).

proizvodnju pare itd. stepena savremenosti primenjene tehnologije i stepena recikliranja nusproizvoda i otpadnih materija tehnološkog procesa. Tada se izlazni fermentacioni gasovi uvode u postrojenje (stanicu) za prikupljanje. proteinskog taloga. poluproizvoda i gotovih proizvoda tako i mikrobiološku opreme. piva. dijatomejske zemlje. održavanje čistoće ostalih delova opreme.tehnološkke otpadne vode.Proces proizvodnje piva neophodno je nadzirati u svakom procesnom koraku kako sa fizičko-hemijskih karakteristika sirovina. tim razlikama doprinose veličina pogona i tip kanalizacione mreže. Kontrolna laboratorija .5 %. hlađenje. kako bi se pročišćeni ugljen dioksid mogao upotrebiti za određene tehnološke operacije. Ove vode se razlikuju po količini i sastavu od pogona do pogona.Obrada otpadnih voda industrije piva atmosferu prvih dvadest sati dok udeo CO 2 u izlaznim fermentacionim gasovima ne dostigne 95. kondenzatora i slično) . te radnih površina. da li su i u kojoj meri atmosferske -11- . tankova za odležavanje pritisnih tankova. bačvi i boca.[2] MESTA NASTANKA OTPADNIH VODA U PIVARI U pivarama se voda koristi za ekstrakciju slada u postupku dobijanja sladovine i ispiranja tropa. Samo manji deo te vode ulazi u sastav gotovog proizvoda. Postrojenje za dobijanje dozirnog CO 2 služi s jedne strane za uskladištenje CO 2 koji kontinuirano izlazi iz fermentora dok traje vrenje piva. kvasca. tj.uslovno čiste (voda iz friždera. sredstava za pranje i dezinfekciju.0 do 99. zbog specifičnosti i različitosti proizvodnih procesa u pojedinim pogonima. Osim toga. Otpadne vode se mogu svrstati u dve grupe: . Tehnološke otpadne vode sadrže u suspenziji smesu sladovine. poluproizvoda. cevovoda. pranje posuda varionice fermentora. dok se veći deo nakon upotrebe pojavljuje kao otpadna voda iz pogona. pivskog i hmeljnog tropa. pročišćavanje i doziranje CO 2 . cevovoda. a s druge strane za njegovo čišćenje i doziranje. gotovih proizvoda. kvasca.

S obzirom na to da je količina otpadnih voda pivara zavisna u prvom redu od količine utrošene tehnološke vode. Vrlo često u otpadnim vodama nalazimo čvrst otpad bez obzira što se po pravilu izvođenja iskorišćene etikete i stakleni lom izdvaja i odlaže na otpad. od presudnog su značaja za količinu i zagađenost otpadnih voda. kvasac nastao u procesu glavnog i naknadnog vrenja. Ima nekoliko karakterističnih postupaka u tehnologiji proizvodnje sladovine kod kojih dolazi do tehnološki nužnog ispuštanja otpadnih voda. koje nose sve materije u procesu vrenja. a kroz to i ispuštanja otpadnih voda.Obrada otpadnih voda industrije piva i sanitarno-fekalne vode odvojene od otpadnih tehnoloških voda. kao i od učestalosti od tog ispuštanja. celulozu. niti nadoknade za obradu ispuštene vode koja nije adekvatna. Ipak u odnosu na ukupnu količinu otpadnih voda pivare ispada da se 15% ispušta iz procesa proizvodnje sladovine. a samim tim i smanjujemo količinu otpadnih voda koje ispuštamo u kanalizaciju. belančevine. Bez obzira na jednostavne mogućnosti regeneracije i neutralizacije takvog rastvora. Postupak etiketiranja boca. naknadnog vrenja i odležavanja. Isto tako i izborom opreme sistema tehnološkog procesa. pri čemu se suvišna količina vode često ispušta u kanalizaciju. gorke materije i ostale komponente ili materije koje nastaju u toku samog tehnološkog procesa. Sve vode koje se ispuštaju u kanalizaciju iz pogona u kome se proizvodi sladovina. odležavanja i obrade gotovog piva posledica je sadržaja organske materije. moramo naglasiti da poređenja u pogonima pokazuju da moderne pivare rade s optimalnim iskorišćenjem postrojenja. smatramo otpadnim vodama proizvodnje sladovine. Te otpadne materije čine: sladovina. uz znatne varijacije apsolutnih vrednosti zagađenja. nego iz zbog savremenije proizvodnje u kojoj se voda koristi u cirkulacionim sistemima uz korišćenje svih mogućnosti iskorišćenja nusproizvoda nastalih u toku proizvodnje piva. kao i gubici gotovog proizvoda takođe su potencijalni izvori zagađenja organskim materijama. Potrošnja tehnološke vode kao i sistemi u kojima se ona koristi. Bez obzira na to što se u pivarama pojavljuju vremenski intervali u kojima praktično nema znatnije potrošnje. odnosno da zavisno od rešenja samo 10-20% tehnološke vode ne odlazi kao otpadna voda. mlado pivo kao i gotovo pivo koje se gubi u toku procesa. Otpadne vode proizvodnje sladovine su kako u kvalitativnom tako i u kvantitativnom smislu rezultat primenjene tehnologije kao i specifičnosti karakterističnih za svaku pojedinu sredinu. Otpadne vode ispuštene iz pogona za punjenje piva u staklenu ambalažu (flašara) su relativno sa niskim sadržajem organske materije i sa vrlo visokim varijacijama pH vrednosti. otpadne vode prilikom pranja posude ili filtracije komine ili tropa. Karakteristika ovih otpadnih voda je vrlo visoka zagađenost. belančevine. koja je rezultat tehnološkog zahteva za upotrebom baza i baznih sredstava za pranje boca. tj. ugljene hidrate. Kod stvaranja otpadnog proizvoda iz objektivnih ili subjektivnih razloga gubi se energija nepovratno i takav proces je neekonomičan što se odražava na tehnološki proces i kvalitativne i kvantitativne karakteristike otpadnih voda. naknadnog vrenja. Samim izborom tehnološke operacije ne utičemo na potrošnju vode već i na racionalno trošenje energije. dospele u otpadnu vodu kroz gubitke u tehnološkom procesu ili pranjem posuda sa zaostalim količinama poluproizvoda i proizvoda. Znamo da je cilj svih proizvoda pa samim tim i proizvoda sladovine što veće iskorišćenje svih faktora u procesu. sva mesta su istovremeno u pogonu. pojačan je značaj racionalnog trošenja i kontrole utroška tehnološke vode. U kvalitativnom smislu zagađenost otpadnih voda vrenja. kao i obrade piva nazivamo otpadnim vodama vrenja i obrade gotovog piva. Zagađenja koja u otpadne vode flašare (punionice boca) dospevaju dnevnim i nedeljnim pranjem mašina i prostora jesu razna ulja i masti za mašine i sanitarni čvor. još uvek mnogi pogoni imaju visoke pH vrednosti otpadnih voda iz punionice zahvaljujući upravo -12- . Racionalno trošenje vode nije značajno samo sa aspekta cene tehnološke vode koja je uvek niska. Ove otpadne vode osim slada nose sa sobom i čestice organskog i neorganskog porekla. Otpadne vode ispuštene pri proizvodnji piva. a kroz to se osetljivo smanjuju maksimalne vrednosti. nose u sebi zaostale materije kao skrob. korišćenje dekstroznog lepila. Uticaj na neželjene pH vrednosti ima i ispuštanje iskorišćenog baznog rastvora od pranja boca. dijatomejska zemlja izmešana sa ćelijama kvasca. U procesu sladovanja znatnije se količine tehnološke vode koriste za namakanje zrna slada.

ceđenjem treba ukloniti oko 1000 kg tečne faze koja opterećuje otpadne vode varionice sa dodatnim 50 kg suve materije. svih 7 dana u nedelji.trop prodavati u vlažnom stanju. Praktično to znači da bi se dobila 1 tona osušenog tropa.trop konzervirati s ureom i prodavati u vlažnom stanju. sanitarna otpadna voda čini značajan izvor zagađenja. Dobijeni talog 25% suve materije se meša sa -13- . . 0. 3. [4] Minimizacija zagađenja otpadnih voda pivare Zbog svega navedenog potrebno je izvršiti modifikaciju tehnološkog procesa u cilju recirkulacije tehnološke vode i reciklaže nusproizvoda i otpada. što je važno sa stanovišta uštede energije. Kako je pri punjenju piva u staklenu ambalažu. zaposlen veliki broj ljudi unutar jednog pogona. ali vrlo nepovoljno se stanovišta pokazatelja zagađenosti otpadnih voda. .talog iz whirpoola direktno vraćati u bistrenik. To je svakako nedopustivo pa bi vodu od ceđenja trebalo vratiti u varionicu. Prema tome. Sve vode se tada propuštaju preko dekantera.4% tanini). ipak se vidi da najviše otpadnih voda potiče od pranja. 9% masti. da varionica i punionoca imaju najveći uticaj na 20°C BPK 5 vrednost ukupnih otpadnih voda te da varionica i obrada piva daju najviše suspendovanih materija. pre nego se pokuša smanjiti nivo njihove zagađenosti.kod sušenja tropa vodu ceđenja vratiti u varionicu. 5% linolna kiselina. Uobičajeno je u ovaj spremnik dovesti i poslednju vodu od ispiranja tropa te vodu od ispiranja posuda varionice. 0.Obrada otpadnih voda industrije piva slabom rešavanju tog problema. . to se može ostvariti na sledeći način: a) smanjenjem nivoa zagađenosti otpadnih voda varionice U cilju smanjenja uticaja otpadnih voda varionice na zagađenost ukupnih otpadnih voda pivare preporučuje se: .filterski kolač sa obrade piva direktno prebaciti u komovnjak (pozitivno utiče na izluživanje pri ispiranju tropa i povećavaiskorišćenje ekstrakta).5% smole. Naime ceđenjem se iz 100 kg vlažnog tropa dobija. ovaj prikaz nije univerzalan i naveden je ovde samo kao primer kako bi trebalo klasifikovati otpadne vode u vlastitom pogonu. do 40 kg tečne faze koja sadrži do 5% suve materije (40% proteini. bez obzira na tehnički nivo pojedine punionice.5% celuloza. 18% šećeri. Podaci se odnose na pivaru u kojoj se trop prodaje u svežem stanju a višak kvasca iz vreonog podruma se ne ispušta u kanalizaciju. . Činjenica je da pojedine naše pivare suše trop koji pre sušenja cede. što se odražava na opterećenost ukupnih otpadnih voda. Poteškoća je što bi ovu vodu trebalo čuvati u posebnom spremniku na relativno visokoj temperaturi (80-84oC) kako bi se sprečilo kvarenje i što postupak dolazi u obzir samo ako varionoca radi 24 časa.

ubrzanje vrenja. Ovo je značajno jer specifičnoj potrošnji od 100 do 150 g dijatomejske zemlje nastaje 0. . Otpadne vode nastale pranjem boca sadrže male koncentracije organskog zagađenja ( 20°C BPK 5 od 200 do 400 mg/l). c) smanjenjem i kontrolom alkalija i alkalnih voda Visoka potrošnja alkalije (do 0.alkalija iz mašine za pranje pročišćava taloženjem u posebnom spremniku (dodatak sredstava za flokulaciju) i reciklira ili se kontinualno prečišćava filtracijom. uštede hmelja. Tropu se pre ceđenja po ovom konceptu mogu dodati hmeljni trop.8 kg 50% NaOH na jedan hektolitar piva. pivo vrati u whirpool.ugusti na dekanteru. odnosno alkalne otpadne vode postepeno ispuštaju i dozirano razređuju. a otpadne vode od pranja manje će uticati na pH vrednost od ukupnih otpadnih voda ako se: . Koncentracije kojima se peru rezervoari za fermentaciju i filtri dostižu 20°C BPK 5 3000 mg/l . .reciklira u varionici (smanjenje normativa sirovina. vrući i hladni talog. [4] Kvalitativno . 0.osuši. otpadni kvasac) ne ispuštaju direktno u kanalizaciju. čime mu se povećava trajnost do 7 dana i koristi kao dodatak krmima.5% biološki aditiv). . u ishrani životinja (do 0. čini otpadne vode od pranja boca agresivnim. . Opisani postupak se može modifikovati tako da se umesti dekanter-centrifuge postavi cilindrično-konusni tank taložnik u kojem se brzo iztaloži oko 90% suspendovanih sastojaka koji se pridružuju tropu a izbistrena voda čuva na 70oC i koristi za ukomljavanje uz predhodno mešanje sa aktivnim ugljem (50-100 g hl-1). a dokazano je da ne utiče na kvalitet tropa.koristi u svežem stanju. on povećava izlučivanje ekstrakta iz tropa prilikom ispiranja i povećava iskorišćenje.5-0.kvantitativne karakteristike otpadnih voda Količina i zagađenost ukupnih otpadnih voda pivare varira u širokim granicama. Ispušten u kanal povećava 20°C BPK 5 za 5%.Obrada otpadnih voda industrije piva ispresovanim tropom i suši. . vreoni ili ležni podrum.8 kg 50% NaOH na jedan hektolitar piva) će se smanjiti.pomeša sa melasom u razmeri 1:1. Prosečna organska opterećenja izražena preko parametara 20°C BPK 5 i HPK. naprotiv. povećanje α-aminoazota. kao i koncentracije amonijaka i suspendovanih materija su takve da se ovi efluenti -14- . Takođe.tople alkalne vode koriste za potapanje ječma.1% suve materije se čuva na 80oC i koristi za ukomljavanje.alkalija. već se prikupljaju o odvojene spremnike i kvasac se zatim: .alkalija pre ispuštanja neutrališe otpadnim CO 2 iz podruma za vrenje ili dimnim gasovima iz kotlarnice. ali ostaje problem izdvojenog kvasca. b) smanjenjem nivoa zagađenosti otpadnih voda iz vreonog i ležnog podruma Otpadne vode iz vreonog i ležnog podruma manje će uticati na zagađenost ukupnih otpadnih voda ako se pivarski talozi (tj. . . zavisno od ranije spomenutih faktora. ako se on ne može osušiti pa to zahteva primenu jednog od prva tri rešenja. visoka potrošnja alkalija. Prema nekim podacima filterski kolač se može vratiti u komovnjak bez ikakvih štetnih posledica.inaktivira toplotom i konzervira propionskom kiselinom te koristi kao proteinski dodatak krmima (do 10%). kiselim otpadnim vodama (iz vreonog podruma). a u vodama kojima se peru cisterne za čuvanje piva čak i 16000 mg/l. Voda sa 1-1. .6 kg filterskog kolača po 1 hl piva. a nakon ceđenja još filterski kolač sa obrade sladovine i piva. povećanje količine i hranljive vrednosti tropa).

48. [4] TEHNOLOŠKE SHEME POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA Na slici 7. 1a kontejner za materijal uklonjen sitom koji se prerađuje na liniji mulja. prikazana je tehnološka shema za predtretman otpadnih voda iz industrije za proizvodnju piva.neprečišćene zbirne otpadne vode iz tehnološkog procesa za proizvodnju piva 1 Fina rešetka (sito) za uklanjanje sirovine iz tehnološkog procesa i zaštitu opreme na postrojenju (merač protoka. pumpe itd.Niš. Prisutnost ugljenih hidrata i proteina čini ove vode pogodnim za biohemijsko prečišćavanje aerobnog i anaerobnog tipa. Influent .Obrada otpadnih voda industrije piva ne smeju direktno ispuštati bez prečišćavanja u recipijente.). kada je njihov prijemnik gradska kanalizacija. prikazan je prosečan sastav (koncentracija relevantnih pokazatelja) zbirnih otpadnih voda AD Pivare .67. U tabeli 7. 1b merač protoka. Linija vode: 0 Tehnološki proces za proizvodnju piva. -15- .

S l i k a 7.neprečišćene zbirne otpadne vode iz tehnološkog procesa proizvodnje piva 1 Fina rešetka (sito) za uklanjanje sirovine iz tehnološkog procesa i zaštitu opreme na postrojenju (merač protoka. egalizacioni bazen sadrži opremu za mešanje. koje bi mogle da oštete merač protoka. kada su prijemnici reke II klase. 4 primarni cilindrično . pumpe itd. -16- . odnosno uduvavanje dovoljne količine vazduha. hemijsko kondicioniranje i stabilizaciju krečom (linija mulja). 1a kontejner za materijal uklonjen sitom koji se prerađuje na liniji mulja. Uklanjanjem krupnijih čestica. gde se pored uklanjanja 20°C BPK 5 .). kao i flotirani materijal idu na zgušnjavanje.68.hemijsko prečišćavanje u kome se vrši flotacija vazduhom uz ukrupnjavanje čestica koagulacijom (Al 2 (SO 4 ) 3 ) i flokulacijom (PAA). Mulj iz primarnog taložnika. da ne bi došlo do taloženja suspendovanih materija i anaerobnih procesa. 3 reaktor za intenzivno fizičko . Nakon toga se otpadne vode uvode u reaktor za intenzivno fizičko-hemijsko prečišćavanje. otpadne vode se uvode u egalizacioni bazen gde se vrši ujednačavanje protoka i sastava. koje se upuštaju u gradsku kanalizaciju. Influent . prikazana je tehnološka shema postrojenja za potpuno prečišćavanje zbirnih otpadnih voda iz industrije za proizvodnju piva. 1b merač protoka.68.Obrada otpadnih voda industrije piva 2 egalizacioni bazen za ujednačavanje kvalitativno .kvantitativnih karakteristika zbirnih otpadnih voda. 7 stabilizacija mulja krečom (Ca(OH) 2 ) i 8 odlaganje stabilizovanog mulja na deponiju. Na slici 7. 6 kondicioniranje mulja sa (Al 2 (SO 4 ) 3 ) i organskim polielektrolitima (PAA). Tehnološka shema postrojenja za potpuno prečišćavanje zbirnih otpadnih voda iz industrije za proizvodnju piva: Linija vode: 0 tehnološki proces za proizvodnju piva. zatim materijal odvojen na finim rešetkama.prečišćene zbirne otpadne vode iz tehnološkog procesa proizvodnje piva. Neprečišćene otpadne vode (influent) se najpre proceđuju kroz fine rešetke za uklanjanje krupnijeg grubo dispergovanog i delom suspendovanog materijala. Linija mulja: 5 zgušnjivač mulja. HPK i suspendovanih materija vrši smanjenje pH vrednosti otpadne vode zbog kisele hidrolize aluminijumsulfata.konični taložnik izrađen od čeličnog lima i efluent . 3a kontejner za flotirani materijal koji se prerađuje na liniji mulja.

prečišćene zbirne otpadne vode iz tehnološkog procesa proizvodnje piva. Potpuno prečišćavanje otpadnih voda pivare podrazumeva i sekundarni tretman u bazenu sa aktivnim muljem sa malom opterećenošću mase (produžena aeracija). 3 reaktor za intenzivno fizičko . koje se upuštaju u reke sa većim ekološkim zahtevima. ovim radom smo dali sveobuhvatnu karakterizaciju otpadne vode iz industrije piva. egalizacioni bazen sadrži opremu za mešanje.konični taložnik izrađen od čeličnog lima. Na osnovu višegodišnjih fizičko-hemijskih analiza zbirne otpadne vode urađene experimentalno. i možemo postići cilj zelene tehnologije sa održivom budućnošću. uspeli smo da ponudimo rešenja kojima bi se izvršila recirkulacija sirovina i postigla njihova ušteda. očuvanju svih prirodnih resursa koji su nam na raspolaganju i zaštiti životne sredine. konkretno Pivare AD Niš. -17- . Rešenja se razlikuju u tome što je kod drugog projektovano biohemijsko prečišćavanje čime se dobija viši kvalitet vode. 9 digestor mulja (anaerobno truljenje i dobijanje biogasa kao korisnog proizvoda). 5 bioaeracioni bazen sa aktivnim muljem (produžena aeracija. Nakon potpunog tretmana efluent se nesmetano može upuštati u prirodne recipijente sa većim ekološkim zahtevima (reke II klase). zakonskih regulativa i uredba definisan je potreban stepen prečišćavanja po relevantnim polutantima. utvrđeno je veliko organsko zagađenje (HPK iz KMnO 4 I 20°C BPK 5 ). S obzirom da postoji mulj iz sekundarnog taložnika to zahteva potpunu stabilizaciju ovog mulja sa primarnim muljem. 6 sekundarni taložnik iz koga se deo mulja recirkuliše u bioaeracioni bazen a višak mulja ide na preradu na liniji mulja. Primenom procesa recirkulacije i rešenja za prečišćavanje otpadne vode zatvaramo krug tehnologije. Na osnovu kog su data dva rešanja tehnologija za prečišćavanje otpadnih voda. a samim tim i smanjilo organsko i mineralno opterećenje otpadnih voda. Voda se potom hloriše. Linija mulja: 8 zgušnjivač mulja. 4 primarni cilindrično . pri čemu dolazi i do procesa nitrifikacije). sa razlikom u stepenu prečišćenosti krajnjeg efluenta koji se ispušta u recipijent.hemijsko prečišćavanje u kome se vrši flotacija vazduhom uz ukrupnjavanje čestica koagulacijom (Al 2 (SO 4 ) 3 ) i flokulacijom (PAA). Proučavanjem samog tehnološkog procesa proizvodnje. flotiranim materijalom i krupnijim česticama koje su odvojene na sitima. odnosno uduvavanje dovoljne količine vazduha. Na osnovu kvalitativno kvantitativnih karakteristika otpadne vode. i visoka koncentracija suspendovanih materija.kvantitativnih karakteristika zbirnih otpadnih voda. da ne bi došlo do taloženja suspendovanih materija i anaerobnih procesa.Obrada otpadnih voda industrije piva 2 egalizacioni bazen za ujednačavanje kvalitativno . mulj iz taložnika ide na preradu na liniji mulja. 3a kontejner za flotirani materijal koji se prerađuje na liniji mulja. zbog postojanja bakterija i različitih mikroorganizama. Kao i konkretna rešenja postrojenja za preradu i prečišćavanje otpadne vode. Uz uspešan predtretman efekat biohemijskog prečišćavanja je 95% po osnovu 20°C BPK 5 . 7 bazen za hlorisanje iefluent . [4] ZAKLjUČAK U skladu sa trendom o drživom razvoju. 10 polja za sušenje stabilizovanog mulja i 11 dispozicija mulja (korišćenje stabilizovanog mulja u poljoprivredi). Prerada ima za posledicu dobijanje biogasa koji predstavlja ekološko gorivo.

Tehnologije prerade otpadnih voda i industrijskog opasnog otpada. Miodrag P. 71/05 – ispravka 101/07. http://sr. PRELIMINARNI TEHNOLOŠKI PROJEKAT POVEĆANJA KAPACITETA PROIZVODNJE PIVA ZA 20% U FABRICI “PIVARA NIŠ” 3. Predmetni nastavnik Dr Stevan Lilić. ZAKONSKA REGULATIVA .2009. broj 30/10) i člana 42.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D 0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5 2. tačka 1) Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”. stav 1.wikipedia. Požarevac 2010.) na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu iz predmeta Pravo zaštite čovekove okoline. Stanisavljević. br.Obrada otpadnih voda industrije piva LITERATURA 1. odbranjen seminarski rad (15. stav 2. 65/08 i 16/11) -18- . 5. red prof.Na osnovu člana 93. 4. Sanja Zlatanović. monografija. Legislativa u sektoru voda Srbije i harmonizacija sa evropskim direktivama. 55/05.04. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->